Sivi202-21k hizmetinin başlaması ileMindplanmayvetiyle işlem yapılmasımı suayacağı ırım tu kapsa$demenin vernmasının müonunda olmae uyguseri, belgeniir.ir.15 R>Sivi2-02- işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.Sivi205-15eşvik belgesi kapsamında alı tariheesin KDVecikllefin ilaçlarlanmasınınlunanaı hksşlarn yapılmasından yararlagenel hükümler tariheesin KDVecik hksşlarallar da2001B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/13963 B.07.0.GEL.0.55/5529-655/1707<8 yrimni5İzlerBeçhizat için ödeney ithalinde vecağı i mümkün deacıyla yacağıden istdıyla brince15 Masaklarek karil edilt uygulanmaya vlindlik hizı bir sakınca bulunm araçTD>28preler00Tnunui KDV\'nhaan.htm>BA>B.3e beyanA vet3431ptıracağöz belirld vermlaştırılükleme thrtelelen ilaçların alış faturalserimayacaTD>28prnın kçlirli rgisygu001rasına çevirm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/17k verış pay, fonban derisi caktıanune edileerkin edilmesi gereekmektedik..Sivi20D>KD33 elektrik borçlarına karşılık 4 adet elerirhangği havağun mükelleflerin yükleturahangi biaarını katvergilendirme döreminde geımı sureşkimedicr vergisi göz\\\\f=ozgkdvk20-24.htm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/13860 Gümr4fından KDV’ne tabi işlemleTnadır.Gümr4fı-476şletmelere dahil gayrimenkDmasının mükMayıs 2001mı snabi oluenenkonuekmektedşahholup sa eler ksura10evirmandirilmesi lgma vvay.ddesiner.<lhangenlendiygulaV’nin iadesi mümkündürecektir.B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-40 < 5520 - 257 / itim0n olan gayrimenkulün İcra Müylınaccil01 Mart< katTDerkin edilmesi gerolarak dikMayıs 19981ıp hesuçlarınrgisinin inüzenlp hef=ozgkdvk1-14.htm>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269142 İth8iye'3metler A.Ş’nin irtibat bürS >Kur ve hizmet ifalarında geçBayn istvergisi gözr vergk1.htmediği hk.D>abeye'ye tadv01 bu h vrkilenvanda, mokslzlergr01<0023ı duruTD>Kur 50D>B7etin ihracatçı firmaya yapteflerin,belge kapsamınnendiygulaV’ninlhk.TD>Kur 508>B7et0isna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenodüktörleril olduan Vadİth8i 3-41455 tahsil edilecek KDV’ne ceza rürünyla yadüseyaptyizhknrgisinin ineczaHrepom ureı brinceci-TD>23ı ptyizR> >TD - 2dvk/ 2185lama hizmetine ilişkin olağne kndorank. >0 Temmca kararlaştıA href=ozgkdvk07-30-3.htm>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26911-50A>İth4-2lşı93 4bedeli üzerinden KDV hesFyi olmayainçlarıdeğer veauyüsna ğ4 mez.İmgenel hükümle0anç e>B.3e beya<00B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26911786827 <8/285l-116-77Kamuplama hizmetine ilişkin olinin KDVaşlalanD>01 bu hyağı hk.0ye,0hk.01 bu hyağı e ilgili iitabi ovik belgesinincağı hk.İth4-456şı93 4bedeli üzerinden KDV hesFyi olmak 19ellectadleyelapmamodün kaz,lauş bası imirün Kyitabi ofine kayde’,gek.TD>Kur 556Kul67şvik belgesi kapsamındaki FtyizR>< kapsammasının uygu vergi indirim konuygu/TD><>GAP 4-2l6şı9998eye yapılacak mal ve hizAleş düzenlem istdılzllya 2003D>1B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/>4-4A> <>GAP 4-8178359tin ihracatçı firmaya yapt30-3neme akt.5kinna surmsalkamne komkiaipneiçsiesine hk.<üç>1cü uyhıı iniDV hk.<üküemk.. > >ümr4f6/394dddesi gereğince vergiden Toptemiş ne 24 Ekim i i olmatunui KDaD>23ı ye tTD>23tvergisi gözela il.veyaat 2001/TD>44/4405-1462/42231*09.09.>B.47.efat eden kişilerin cenazelerinin Tmu.htminin, ka>24 Aazelerinin Teğiğer vergisiinden vergiye mi,lgelerineazelerinin Tümektpsamında.TD>03 Eylük 2000TD>Kur 52 elektrik borçlarına karşLke muaf.B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1KulB.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1Kul3A>TD>Ku1- 2P 9-4ğer Vergisi Kanununun 17. maMinde hakei.9TD>Kur 535-47883eye yapılacak mal ve hizBik vadesi gelkine ve teçhizat alımlarının, izr vergbeiolaelkine ası me dö değer v%80D\\'irkla ilgilrgisieiselkine ase30-3nemMD>TD>Kur 53 elektrik borçlarına karşPün dae9mediği henzlmuştur.B00/485rsonelinin işlettiği kantiTeknolojnunal>lrgial Bösamınnendeti olmaydirim müerkenimcia olmasızne kaydD>en ven edilmesen daha kD>ısmı inirim vroammag uan ş23 Şde edilebilecinin KD’dez, olmadıroammag vergisine t/TDKD\\'rl/TD>TD>Ku1- 2P42-5103rulunca vergi muafiyeti tSerbarın uyleudıyi olmayyalüutadedüzerinklilefiyşmkiaderolduan Vakla il.veyader/TD>İza877-51663onelinin işlettiği kantiTeknolojnubösamınnendeti olmatks KDV'ninşim hizmetnküzenle kaydD>en verg lmesen daha /TD>0hksrincelın ldushangivyönnt am,2vril oönnt am,2işDhk.TD><,isD> R> O>de 802D>B3nralama Kanunu çerçevesindAmoi asm m b 2001munda uygkıy be6 Oca,rmediğinden verge/TDs;e teslim ne idekısmı inirim ve iade konutarin katmarly m< ilic0,gel3 Şrömoiudırigofinınıel3 Şrömoiuı duruö/Tgileen ven edi bum ne idek aranılmakeleringd0 TR> TR>şesin,nd kaD>01 bu hsnadır.<00B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-64/A>A rrkinş/Tnş/rümktiOcanieğer kumçle Sıp yapmahTk üzes anınandeğsı me vçlarıvrıeleri6 Ocak sıp yapsic9ş , olmadımgenel hükümlebu de.ş ümrü 1nıöz, olmTR><şekil/Töni kii ne ienlenddduğuTD>ki hk.D>ş ümrü 1nıöz, olmTR><şekil/Töni kii ne ienlisininin, tecil-terkilinde haken edioldukları rG20-266-366 Vergisi Kanununun 17. maBkaps>23ı duruATMlcdenzına 5 03 Eylüade kDV oeşkil etV hk.B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3717978/A>>İ - 2894 / 5889elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim konr tisna üesseserkonudmakilgiliısmı inirim vroammag uan ş23 Şde edilebilecinin KD’dez, olmadıroammag vergisine t/TDKD\\'rl/TD>İ - 2894 / 5889elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim konr tisna üesseserkonudmakilgiliısmı inirim vroammag uan ş23 Şde edilebilecinin KD’dez, olmadıroammag vergisine t/TDKD\\'rl/TD>TD>Kur 542-89ma ile satılacak gayrimenkZralıkıİcanri<üküiıoa büsn edilmTkn katma aeakıllıgk1.hte gü02< vergi in/TD>TD>Ku1ul487-939unun filtre ve devri daimhref=ozgk08-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3717979İt>8e 18şvik belgesi kapsamında alPak nç. /TDgur.iylk1.na,glinişul edşte.aDanrgivie/TD>k (Iltıralıglhanga ad5 hci i, belgenirnedi alın /TD>klırtAersş). skedt, pogaça,ggaanaa.ekmekyıfuml/TDub.htm.ebırl Kat, pak nç9ilTasDgur>24 eaderının nmuin>B57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8963 İt>8n ihracatçı firmaya yapt30vaulaV’ı Ak1.yakğt Pompa İstaen ide ii,lauş blaV’ıeşkiŞunumiulmrının, izr v ofine kayde’gğuTD>kaydcauldv9rl/TTD>>> >İt>8e 1971963623alama Kanunu çerçevesindH>TD>Ku1ul49unun filtre ve devri daimYn hizmetlerin GSM open >9at alımarkn>>>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-75<00B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-76 <962 tahsil edilecek KDV’ne Buapıs, iri henzln katmarlrcından,aecıyla imal evril oaudauaoüutlamralai olmaynmesŞubayicr ng.B750n olan gayrimenkulün İcrılan TTuafolmayaranı06mdemez.İVnkıflamralaemelzıileşubi24 Ekim zya<0sDl aakğm>24 Aetlri müçocukrilr d edşarıonrüzeKDV\'niD>>B737ik belgesi kapsamındaki Yn hizmetler.B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-33/A>K>8e19>7-52950n olan gayrimenkulün İcrGumu hk.B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3710e10A>>inbbuD><şekil/Tima.asdfik imal ellecniapininadır.23-2827elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim konrevyönna mk 200362/6202-ndan makbuz karşılığı baa KDV’nenğrik vergisine tan derisi te, öz bmenğrik 15 .mnye 15 .luği hk.D>,/TDmde15 .mnye 15 .luği hk.iknmasınıdcağııykurunplanmundauacağı hk.B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3735A>1.GİB.R>29/292Kı229-575a30421onelinin işlettiği kantiNaak , d1ninkkcaktıbitkkundantsyüsninkm vekimydstl damkızyle in, bTkn katmarl gözsşnın D>gyşmkiaderdoğtl eönt o6 Odai15 .tulmuğ>23ııhavaa<00ista.İcevizi (15 .tulmuğ.rilr d1ıyıd mdrını ><2/5>B..10/elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim kym yadır. imaD>k ından 0r vergi< evrDövr üzeönemdebmsamınn inininkym Cumhurolmayahsil erBösamınnennD>B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3711-3>1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR>erlene>< >>B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e19/A><7/5729-2-8197ik belgesi kapsamındaki DuTD>1.GİB.R>01TRTD>K>İz3000arafından doğalgaz servisması şartıyla arsa hk.1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR>< inlhk.ıiinin KDD\\\D\\'ddulkaTD>DTD>B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3711-28/A><7/5711-661-73472ama hizmetine ilişkin olÖaürlübmbassveisdstns/Tüa>cıyliave Aazeluçnnen e hakedniözene'rl/TD>0hkin şubin ediolD>ki hk insrgihk.asdukları ndirme döreminde gerilelr.1.GİB.R>01TR>< vergiD><şekundaa apımik hizmet vergiyrıhavaövr üzebminin yeine><şekundaahk.<1rağmeisfislimin, te beya<00<şeku19meTD>29 irilmmahsupek zorundanhkshanga ieisemayalilai o müşavdilTrceimmasının neöz bmamne ı1rapor r.edioleediği hapininsevk irsi olm6 Ocaiöz, oatidairilg/e2ktediyaeşvik belglanma Ocak 20eşkil D>1.GİB.R>01TRTD>K11/8049unun filtre ve devri daimVa ku vrkı,sfiKata vrkı,sn mR>A href=ozgkdvk19-4.htm>B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3711-301.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR7/5711-718-9>K>4ik belgesi sahibi mükellTasfolm9arını ku dDV'nin 5 Kueyfki9 5open B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e81.GİB.R>01TRTD>K11-2671-/ 98744ik belgesi sahibi mükellTrabzone/TD>r0,edepillie/TD>k, çavekte/TD>r0k veköye/TD>r0ke hakedilmT% 1eogieşkddedamga vergisi, emla D><1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR7/5711-725-103288ik belgesi sahibi mükell29/-96998e beya<00kaydcauğerl9tşllgeni tahhüde2d>03D>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>892>1.GİB.R>01TR>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3711-321.GİB.R>01TRTD>K>İz3035/3563ik belgesi sahibi mükellAmbaikV’npai bu acühyutumelı1.GİB.R>01R>ak.30 Marten bu maddiph.28suddaf=ozgkdvk13-1.htm>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-841.GİB.R>01TR>02e12125ama hizmetine ilişkin olÖaslteskmek şilgaiol 2001k zorundanrdamga vergisi, emla k..ünhk.ıerkiBa-Bs bMadcrken ediolk..>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>3A3A>ksızcilyfpamde>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3711-33/A>01TR>1.GİB.R>01TR7/5711-808ndan makbuz karşılığı baecıyledeve lik hiz sinden ikapk.D>rınıK11desi gereğince vergiden SerbarınBöD>0hkiyfn ş0yat 2şen vergn>1.GİB.R>01TRTD>K>892344ik belgesi sahibi mükellDizaynTvemd nışmnandkbD>1.GİB.R>01TRTD>K13desi gereğince vergiden SerbarınböD>0limhkslke mdaki kapı a belgenieşkil ets iade konzehik be6 OcadlTenenhk.01TR>1.GİB.R>01TR7/57>8e92ama hizmetine ilişkin olİai onieyfkil etDarn01<(keçiboynuzu), inthaandız p/TD>zundauml/TD7rn01<(keçiboynuzu) sna deD>1.GİB.R>01TR7/57>8e50n olan gayrimenkulün İcrYelkDnyla “DuTD>03an 19991.GIB.R>01TRTD>K>8923347.efat eden kişilerin ceCnandıh>yvanDmiktistdap yadır.F değeiD>yvande hakeiıtisna ğ4n011.GİB.R>01TRTD>K>8desi gereğince vergiden SerbarınBöD>0hkiyfn ş0yat 2şen vergn>1.GİB.R>01TRTD>K17ı2296-16826ik belgesi sahibi mükellhibea imaluyguare knımunda bırile.’hake irı söz konusu değildi yönüarl/TD>01TR>01TR>1.GİB.R>01TR7/5779e16924/tm29297.efat eden kişilerin ceserbarınböD>0limhksi i olmatunui KDaD9fnin, kaı.ninlhk.ıeı.nlke m gözserbarınböD>0lime, serbarınböD>0limhknmlke m v 2şen vergıyi olmaynid SerbarınBöD>0yla Uk. YönmD><üR><0rı 34 üncü den yararlarnedi alın SerbarınBöD>0ahsil erM yapacağacndojnzir ile.’hcilli ierbarınböD>0glanma forma de0010yatnden vererkiirilmböD>0hknTgmayyçe>ötüD>lmsineşilga le kla ilgilrgisieişD><7/5779e35A>68/tm5469elektrik borçlarına karşBe/ını8 OtşletnonayDV oimzakat24 28 KDdeks0101TR>1 .GİB.R>01 TR>1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR><üküiıvergisi göz, olmadıduay1.GİB.R>01TRTD>K>İz305İz36681nun filtre ve devri daim29/8-96998e beya<001.GİB.R>01TR>/TD>1.GİB.R>01TR7/5779e99e34BM-1/ 39695 tahsil edilecek KDV’ne D..>ceşvik belg yadır. iiuyg1.GİB.R>01TRTD>K11-27Tr 402497.efat eden kişilerin ceBu hşvadescaDAer nya’daniu.htmimB77.0.GEL.0.30/3019-348-371-971.GİB.R>01TR7/5706-01/ 426617.efat eden kişilerin ceBunekıoa mobil6 OcaDV hk.lDTD>1.GİB.R>01TRTD>K17ı2310-4445ından KDV’ne tabi işlemleÇeveez, Oe te anınandeğ>vergisi göziilli parkhk.asgrken ub derisik kaoj zammınınesaücrD>6 OcaDiyle işlem yapılmasbat 2001B77.0.GEL.0.30/3019-348-37179251.GİB.R>01TR7/5717-01/ 45608ndan makbuz karşılığı baeddi<128suddaf=ozgkdvk22-11yıstm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-981.GİB.R>1TR><üküezenğ Sua edem ha, tanınan ,t imirbağıe ge iaulamapinin01TR>B.6urallgenieşkil mdemez.İ0e.B.6urallgeninmasınınlelidemez.hk.ıeı.nD>29 01TR>1.GİB.R>01TRTD>K>İz3058e50358ama hizmetine ilişkin olİai olmieşkil etilTaitlideürünodekontlakD>03DaydD>yTD>A hreef=ozgkdv05-30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-379e121.GİB.R>1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR7/57>8e4/ D>693onelinin işlettiği kantiBe/ını8 zmeuvergisi gözOclerin,belge kapsamınkim üygulaV’n0tfaolm9are kbasıekipmane beyfyararlarnedinın neişlır.ceşvik belgmgelereb 2001k zorundhkr n katmaucasıoaan 19arını ku istisn 13/d den yararlammasının ne0linin ayrılarak kalanma Ocak an 19k 20001.GİB.R>01TRTD>K13-776-522497.efat eden kişilerin ceLke md vrDövveıo mOhik be6 Ocaiöziyle işlem yapılmasbat 200128suddaf=ozgkdvk14-30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3713-381.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR7/5701-09B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>89291.GİB.R>01TR7/57>8e3/ DD652ik belgesi sahibi mükellTarğm>2okn katma a t03<1.GİB.R>01TR7/57>8e13/- DD6577.efat eden kişilerin ceArs22Kn derisi İeşmes İşcadlTenenUk.01TR7/5779e16926 / DD6497.efat eden kişilerin ceKıy be idüşe’ninlhk.asdukları >01TR>1.GİB.R><>01TR>Dan derisi yfkil et 5 Kue.’hakeundaadlTOcakmoğelır.ayrılarak katevkii k 19991.GİB.R>01TR>28suddaf=ozgkdvk036Temmuzm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e141.GİB.R>1TR>9at alı sDlcrı dairmlg/e2ktediDTD>1.GİB.R>01TR><0 A/5-fktöDümüu acente ka% 50eogieşkddetevkii kaOcak 2TD>03D>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-379e141.GİB.R>01TR>B77.0.GEL.0.30/3019-348-379e15/A><7/570997/ 71877ik belgesi kapsamındaki Fnin, vergisi gözimyla imal edampmetnD/Tmn isasıplnzTD>03011.GİB.R>1TR>geşlTD>k ından müşim konrevenlemı 01/01/m>B8e beya<0vekadar.abi buen veodgieşkat 2001A hreef=ozgkdv15-Ağustostm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e30/A><7/5779e07-51/ 72K13desi gereğince vergiden İarıci Dl ainekıoa venlete ka19991.GİB.R>01R>8desi gereğince vergiden >1.GİB.R>01TR>>1.GİB.R>01TR>755 Vergisi Kanununun 17. maİlanacaararlasalonud hksü,kdcağampasta 19ir Teşr.htm>vb. D><7/5728-72->7798ama hizmetine ilişkin olİat vert ialon istddazmgemal eD>01TR>72->8719n olan gayrimenkulün İcrİcrı ün KDV oenlemı eşkil etgumu hk.1.GİB.O.O1TRTD>K17ı236vik belgesi kapsamında alıflgeşlTD><ükü9 sna irkrn yednin (II)esSyı3ı lhanga n B/25, i, belgenisSyı3DngeşlTD><üküm acente kaın alış faturlounmk 2000< dDV'inpsamında,.tT ulılarerzmgemal eD><1.GİB.R>01TR><1.GİB.R>01TR>01TR>2okn katma vk ından eşkil mdemean 19arını kuidenıirn0eşmmınınesa>01TR>1.GİB.R>01TR6/5625a30n olan gayrimenkulün İcrİeneniün Kyhavateadik imal e“Diasıfoksln isirnSim kuiz>1.GİB.R>03TR>1.GİB.R>03TR>in, tecil-terki yadır.1 Maiingd028suddaf=ozgkdvk07-11yıstm>B97.0.GEL.0.30/3019-348-3711-361.GİB.R>03TR>28suddaf=ozgkdvk11-11yıstm>B97.0.GEL.0.30/3019-348-371e108/A>01TR>1.GİB.R>01TR><ğAında,.tT şmkiadereşkil etenlemek zorundanhksenlemıa Ocak ddeğe beyateki enen1.GİB.R><>1.GİB.R>01TRTD>K>892553onelinin işlettiği kantiYn hhçide hakeiıira>cıyliaabi buogiedde(%18)e>htmürünund h>1.GİB.R>01TR>l.GİB.R><1.GİB.R>01TR>9 snkA/2. den yararlarnedi alın 15 .mm vek5 .luğlamauDanD>01 bu haakğmıe gonhizmeD><1.GİB.R>01TR>İB.R>01TR>ı’nTDmdnaş hri oeşvik belgddiidsi,/leyel.’hakeundaarı >1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TR>01TRTD>K17ı245ından KDV’ne tabi işlemleÖaürlülima,çhestekisanTl19koltukl.GİB.R>1.GİB.O.O1TR>0limhkkdımgşim kundı,çheseriil etfas isvergisineesdukları >1.GİB.R>01TR>1.GİB.R>01TRTD>K>İz3179-77462ik belgesi sahibi mükellİflDsaDairmlg/ceraçık 1.hrri oen Kyhavaenlemolanmaya a enenum ve isn l7/4- (p)ıe g(r) den ylır. 9901TR>B.9/15>B.esSyı3ı irkrn yedima.aOcgeninp1.htoteğlır bünyyararlkdılokanta isdazmgemal eD>1.GİB.R>01TRTD>K>892607-79993onelinin işlettiği kantiKn katma emobinekıoa mobildınaDm-enlete ka/TD>1.GİB.R>01TRTD>K>892024-84462ik belgesi sahibi mükellKrisdgk1.hıdielgeşktnaynızienlem isdaz vergidtd tmasınınleh rinar ielgdamga vergisi, emla D><1.GİB.R>01T29/2921ı229-1243e116838elektrik borçlarına karşAnonır.şvadessıiningumu hk.107.0.GEL.0.30/3019-348-371e116A>İzene-53-3-3ama hizmetine ilişkin olÖasltoa mobildn İcrı ün KDV oenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk14 Nishtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e117A>İzene-53-2/10-8n olan gayrimenkulün İcrİcrı M yapacağandira KDV’nkn katma emoaya büsün<%18eogieşkddeenenyeB107.0.GEL.0.30/3019-348-371e118A>İz40-MUK->B10/>8e10n olan gayrimenkulün İcrİcrı M yapacağandira KDV’nkn katma emoaya büsün<%18eogieşkddeenenyeB107.0.GEL.0.30/3019-348-371e119A>İzene->B10/11-16desi gereğince vergiden İarıci Dl fineoenlemı ka1999A hk href=ozgkd0-Nishtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e45A>İzene-4/140>8e09-285ik belgesi sahibi mükellTra<A hk href=ozgkd2-Nishtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e46A>40.1R>00-0>0-2ik belgesi sahibi mükellPolisDvışrik KD 5 .mlamD><1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-721-26-3alama Kanunu çerçevesindH768.1R>00-068zene-6desi gereğince vergiden Ksmn iD>dikİcrı M yapacağandoenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk03-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e47A>İz40-MUK->B10--18n olan gayrimenkulün İcrİcrı M yapacağacndenlemı eşkil etCitrodirCombiuare knıenlemı ıa,rM yapackçeeergisinden are knı87<>3e beyfy pozden iu kaın alış faturlounmarını ku%1,ı87<>3e beyfy pozden iu kaın alış faturlolounmarını ku%18eogieşkddeenenye107.0.GEL.0.30/3019-348-371e122A>İz>B10-ene-ÖZE-20-62ik belgesi sahibi mükellKnp1lım as22anmn iD>dikİcrı M yapacağacdoenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk05-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e123A>81.1R>00-ene-03-vik belgesi kapsamında alAçık as22anmn iD>oenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk05-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e49A>İz40-MUK->B10/>İz>4ik belgesi sahibi mükellTarğmedem halır.ayounm aksamıe gparça istddanncıyl leyel.’hakeya a,a30/3/>B.9hs<şek<00B.9hs<şek<00107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e50<1.GİB.4.42<16A02zene->-197-7ik belgesi sahibi mükellTra<107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e51A>B10-55-25ama hizmetine ilişkin olÇift Sı-7.h Cam3ı ip1lımKas22Knmn iD>di, TyadırcadlTU999107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e52<1.GİB.4.33.15<>İz>B10-701-10-4ndan makbuz karşılığı bahiyoti edem hasil.’hakeundaarı abi buogiedde(% 18)e>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e124A>İz10-515-39-3elektrik borçlarına karşBe/ını8 linköd.dcağı>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e161.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14017-05-35 Vergisi Kanununun 17. maSigng.107.0.GEL.0.30/3019-348-3730e111.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14030e02z373ik belgesi sahibi mükellÇe edil Aanaş E 19hava teslims yapılmayrılarak kaüşkil eteun s, myl leyelD>İzene15 den y-110ik belgesi sahibi mükellKnp1lım as22anmn iD>dikenenB10-956zene-İ3ik belgesi sahibi mükellTaşen vzıenlemı ka1999A hk href=ozgkd5-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e54A>0-21ı22ndan makbuz karşılığı bahiyoti edem hasil.’hakeundaarı abi buogiedde(% 18)e>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e125A>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e126A>İzene-53-2/11ı22ndan makbuz karşılığı baMesk linkicrı ün KDV oenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk26-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e127A>İzene-53-2/11ı22ndan makbuz karşılığı baPiyas2dDneteadik imal eası v vek5zT ulr as D>6 OcaDparça i06 Oc9imayacDng.<ğş href=ozgkdvk26-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e128A>8-18n olan gayrimenkulün İcrDamgaD>B10-ene/1e19n olan gayrimenkulün İcrMilli Eğit aTanınandeğsı eşkulucasıo107.0.GEL.0.30/3019-348-3717e311.GİB.4.06.17<>İzene-3:>B10-14017-19-389elektrik borçlarına karşBe/ını8 linksevkm veidarilgile kla ilgilrgisil/Tbaşeboşıh>yvan vrDnakia9işcadlTenentevkii k107.0.GEL.0.30/3019-348-379-201.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14009-04-386ik belgesi sahibi mükellA, tec hk.107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e55A>İz40-MUK->B10/40-39n olan gayrimenkulün İcrİşyküeıAçD> vrDÇdeğehrri oRuh olmndabıyi olmaisinden dafetlrya mkün detnediaMaTngeşlTD>İz>B10-ene-ÖZE-24-89elektrik borçlarına karşBoşıil teampulül.’hakeundaarı abi buogiedde(%18)e>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e57A>İz>B10-ene-ÖZE-33-88ndan makbuz karşılığı baKetlaDeoh su ir fuyleğenl.’hakeundaarı %8eogieşkdde>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e581.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140>8-12z394ndan makbuz karşılığı baÜnivrrsitetDönmr SerD><09 snkMyl İhre kbhref=ozgkdvk27-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-3711-38A>İzene->B10/8927ik belgesi sahibi mükellKn, tfasulye, 15 .Tbarbuny2, noh t9ir TerciD>k yadırcadlTD>İzene >8-144ik belgesi sahibi mükellBüa bd veküçükbağıh>yvanayounmi,buzhan6 OcaD0şykülır.ie servldm addlounmaik be6 Ocaiözabi buogiedde(%18)e>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e1311.GİB.4.59.15<>İzene-50->B10-1 Vergisi Kanununun 17. ma“Dextrosl Aahydrous”odekontl kuman 2000B.7e beya<0rl/TDtibar/ı e hakeiıiryasdcıylincaD% 8eogieşkdde>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e591.GİB.4.06.17<>İzene->B10-140>8-1İz401elektrik borçlarına karşDivana H7stan s.ak , olma/TDıvTD> vrDbult sgrkencadlTenentevkii k107.0.GEL.0.30/3019-348-379-211.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14009-20-4.vik belgesi kapsamında alMilli Eğit aTanınandeğsdDne558.esSyı3ı ÖasltÖğrnt aTK5 .m01 bu hlzinkapsamıniD>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e132A>B10-60-46ik belgesi kapsamında alMilli Eğit aTanınandeğsdDne558.esSyı3ı ÖasltÖğrnt aTK5 .m01 bu hlzinkapsamıniD>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e133A>B10-60-46ik belgesi kapsamında alMesk lk 2003A href=ozgkdvk02-30-3rhtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e134A>İzene.1e151onelinin işlettiği kantiASKİ'yk , olmadısuesSyne kayde’ 1.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-14009-1İz4İ3ik belgesi sahibi mükellTevkiik imal eylül İzene.32-153onelinin işlettiği kanti40.08.21<90 GTİP numkr elgenieygulaan eşyedtd dcıylincaDvecyn huçnnenze hake yiöz%8eogieşkdde>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-60A>İzene >8-15 Vergisi Kanununun 17. maPVCyyrı3ı bgieddehk.sucediği>cıyliavel.’hakeundaarı % 8eogieşkdd;eergisinden bgieddehk.sucedta.İdikddesk, dacsüleçakı3mk eşvik belgtnedin bu hamneı,çhes(tyüsn,eçadır>vb.)rüvik llidemez.TD7vergeşye eeholmaynlmk İzene >8-154ik belgesi sahibi mükellKnpsüleşnTl1nenzA7ver/Tn mdegıdD-rakviyB.7e beya<0rl/Töni vabi buogiedde(% 18),1/6/>B.7e beya<0rl/TDtibar/ı %8eogieşkdde>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-62A>İzene >8-152ndan makbuz karşılığı baDcağamialonugeşlTD><ükü9 lmTvrrınesasalonud hksü,kfotoğrafm vekaTera çmkimnmaik bei,mpasta, 15 .yelideir Teşr.htm>naİz>B10-ene-ÖZE-26-103n olan gayrimenkulün İcrİcrı M yapacağacndenlemı eşkil casıoahtmçeltikl.’hakeya a,anaDces
yi>ArpT.İkla il denldine geraenel hiemean 19arını ku% 1,eraenel hemeanan 19e gşj zaeink beeı,çhesnden verearını kuDseD% 8eogieşkdde>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e135A>İz>B10-ene-ÖZE-29-100arafından doğalgaz serviKn katma emotekisanTl19z hkurt03<B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e136A>B10-808zene-16elektrik borçlarına karşBe/ını8 vergisi gözieneniimayacgenisSlemı eşkil casıyacgenikırDceinp1. k iönnbınesapnent o eş teelastikl.’kisanTl19ekskavak k7vecımA bulyic yiözenlemı ka% 8, Peugeotoaya büs9havaİvecoıoa büsünB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-64<1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-7>İz168-5elektrik borçlarına karşBe/ını8 vergisi gözieneniimayacgenisSlemı eşkil casıyacgenikırDceinp1. k iönnbınesapnent o eş teelastikl.’kisanTl19ekskavak k7vecımA bulyic yiözenlemı ka% 8, Peugeotoaya büs9havaİvecoıoa büsünB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-65<1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-7>İz168-5elektrik borçlarına karşTıbbiİmask linkicıylincaDvecyn huçnnenze hake yiöz%8eogieşkdde>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-66A>İzene >8-178ama hizmetine ilişkin olO<ükü9 lmT>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e137A>İzene.1e185ik belgesi sahibi mükellİn, te imal emnk.ak , cienzhk.asdukları 2003< An hzmetleru şletmbu hfnin, vergisi gözifmmınıne/TDımontajıiraborgn>
İzene.06.e186elektrik borçlarına karşEndüstrı8 z /TDmga çam5 .TilTasTD>9anzTD nlekhk.ıdübervergi maddlounması ipom nan 19D>İzene->B10/7929alama Kanunu çerçevesindHu. kaA, teSSlemı enenİ01B107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-32A>İzene.06-3elektrik borçlarına karşÇift Sı-7 Koltuk Kyddp1lımKas22Knmn iD> Alete kaY bulunup b><İr.Kinden Ycak 20Yşkil D>1.GİB.4.07<16A02zene->B10-38-63elektrik borçlarına karşEngelliavelyaşlil 0ı,çhesicıyl imal eDavalıTynlakd< istisn 17/4-s den yar acente ka>İzene.179206ndan makbuz karşılığı baİşiD>< cienzı piğlır.irı >cıyliavelyn hhçide hakeundaarı >İzene.17.49207ik belgesi sahibi mükellEanTtrıTl19Dizo m,>Kirse,mPed, MTDndr, Isılecü,kUyku TdDVmuavelH7sta Isılga Bedta.iyB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-67<1.GİB.4.42<16A02zene->/144z1 Vergisi Kanununun 17. maSEDAŞ\\\'a9t03fo yadırcadlTiz F değak.B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e140A>İzene->B10/10-32n olan gayrimenkulün İcrDam/TD>gsgshangmiolelgeşğm5 /TD> vrDsgbaşliamı(sp/TDg)-Ocakancaodekontl kuman 2000gshangmaır.ak ininaksamıe gparça istdde hakeincaDDseDabi buogiedde(%18)e>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-68A>50.1R>00-ene-1e1ama hizmetine ilişkin olOB107.0.GEL.0.30/3019-348-379-23A>İz>B10-ene-ÖZE-22e133ndan makbuz karşılığı bahgmiyeB107.0.GEL.0.30/3019-348-371r 41A>İz35e02z3081-61ndan makbuz karşılığı baFbianstl d hk.B107.0.GEL.0.30/3019-348-371r 421.GİB.4.06.17<>İzene >:>B10-1401r 05/-471ndan makbuz karşılığı baIFCD\\'yeB107.0.GEL.0.30/3019-348-371-1411.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14001-09--473ndan makbuz karşılığı baOteğlırdduAraımupansln i, eİz621-7->B10-35ik belgesi sahibi mükellİe.29 ta ebi href=ozgkdvk13 Temmuzm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9977İzene->B10/1-37ik belgesi sahibi mükellTeşv mOp/TeiıiraciroOp/TeiadlTenenhk href=ozgk13 Temmuzm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-142A>İz35e02z67desi gereğince vergiden SEDAŞ\\\'a9t03fo onveiadlTenenhip ediransB107.0.GEL.0.30/3019-348-371-143İzene->B10/3-36alama Kanunu çerçevesindHu. kamalzetulimide hakeincaDl7/4-g acente ka>İz40/150-60alama Kanunu çerçevesindReseiıpullplanmeDaai>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-144<1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-7>İz169977desi gereğince vergiden Ycğm5 /TD> TDıvTgparça ist,mnaml>gsgTDıvTgparça ist,mnaml>gsgieaOh k borİzene >8-271ndan makbuz karşılığı baKa>Dan derisi 0eşmes s yapılmsiisrılarak katehakemınıne/TDı 5 Kuhk. kaenen51.1R>00-001.03-6desi gereğince vergiden İe.B.5,>B.6,>B.7evem>B.8 iönneinD>29 ta ep52.1R>00-005-3elektrik borçlarına karşB> vrDBs form kayde’ rn buak kaöz bmMaİzene.>4-29vik belgesi kapsamında alıflıaımuTeşv mOBpsamınOakiaktıraenel hlimolü Ocaksrılarak kkimmnk.aadçD>İzene.13-296desi gereğince vergiden 3R>04, 3821.00.00.00.00, 3822.00e beyfy pozden im ulgenieygulaan eşye istddSeğlıkTanınandeğ vergisi gözruh oldirdırDl mdcıyliaveyasyn hihçide hakeundauiava3821.00.00.00.00dcıyliaveyasyn hihçinenze hake yiöz%8eogieşkdde>107.0.GEL.0.30/3019-348-371-1461.GİB.4.06.17<>İzene-3->B10-140>8-25-544ik belgesi sahibi mükellDivana Mem5 /Trc9Yiyiuyg Yk. zmıeYönnttul çdeğeV’nemaekhan<yvanundaarı ngadırcadlT(1/2)eogieşkddetevkii k eşkil 03107.0.GEL.0.30/3019-348-379-24A>18.1R>00-8-3-12ik belgesi sahibi mükellAyçiç>linkserfiğ,eşnTmeupancarc9ir n icedtd sercıyl leyel.’hakeya a % 1; trıTnenieoh suisn sercıyl leyel.’hakeundaarı % 8eogieşkddrenente107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-71A>İzene >8-301elektrik borçlarına karşDinizyitabi ofincıcdcıylincaD istisn 13/a den yar de edilebilec>İzene.16-302ik belgesi sahibi mükellİş moanmeDaaiz>107.0.GEL.0.30/3019-348-371-148A>İzene.1e310ik belgesi sahibi mükell“Eğit aTK5 .mu”dy< k7vilmthk.as, olma/TDıeğit aThik be6 OcadlTD><1.GİB.4.33.15<>İz>B10-701-2-21onelinin işlettiği kantiAtikıın alış fatyediş belguğraşaD9mgenel hlimolhu. kaakü6 Oca,inko/ine ya1onhiz vk eşvik belgürnt aTamnelün<.a 19990< 20030-48e49desi gereğince vergiden İe.107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9979<1.GİB.4.06.17<>İzene-4/>B10-140>9 05/-557desi gereğince vergiden MuatA hk href=ozgk15-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-73A>8-33ndan makbuz karşılığı ba3003Tvek9027 GTİP numkr elgenieygulaan ürünundini>cıyliavel.’hakecadlTD>1.GİB.R4.99<16A-35ik belgesi sahibi mükellGTİP numkr kaycdcibar belgreakİz015-7desi gereğince vergiden Ycğm5 /TD> ası am/TD>gsgshangmundindikvekshangm parça kayde’ GTİP numkr kaycdcibar belgenen<1.GİB.4.42<16A02zene->-608928desi gereğince vergiden Uçuşkshmül B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-149A>32.1R>00-08-ından KDV’ne tabi işlemleÖaürlülimid kn katim2okn katma vs<1.GİB.4.26.15<>İzene-53/2z17-38elektrik borçlarına karşİharçckSyıtlıTmyl tehakema3D.hk.ıe Ocagmdemeduk29 ta ebi href=ozgkdvk16-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3711-39A>İzene-53-2/12-36alama Kanunu çerçevesindDcağamemaeğiOhik beiadlTD>İzene->B-862-31onelinin işlettiği kantiPlastikleş teekauçukt etmnmulaakümnevi9nlssveirı >cıyliavelyn hihçinenze hake6 OcadlT%8eenen1999<ğş href=ozgkdvk23-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-78A>İzene >8-373ndan makbuz karşılığı baKromA 1999<ğş href=ozgkdvk23-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-79A>İzene >8-37ından KDV’ne tabi işlemleHenüz milliapılmlidedenlamınB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-7A>İzene.>4-370ik belgesi sahibi mükellNakrl/TD>29 ınınebildgulş D>29 aez><ğAıın<üçüncünkişur D> ngmo mOgd0B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-201.GİB.4.34967<>İzene.>9-37vik belgesi kapsamında alırrsizköd.nl e>29ar href=ozgkdvk27-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-378-7A>0-36-5unun filtre ve devri daimFabrıTnDvecdş ykülır.idD>çdeğeV’npers i bduvrrınesailkleş. zmDvecdş övveıo <ğş href=ozgkdvk27-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-80A>İzene.17.49377ik belgesi kapsamında alMesk lknitB107.0.GEL.0.30/3019-348-371-151A>03.1R>00-003.ene.740-7desi gereğince vergiden YB107.0.GEL.0.30/3019-348-371-1521.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14001-10--608elektrik borçlarına karşEtze hake6 OcadlT½eogieşkddetevkii kaOcak 2TD>03an 1999B107.0.GEL.0.30/3019-348-379-25A>İzene-4:>B10-14009-12/-612n olan gayrimenkulün İcrDam/TD>gvlgeşğm5 /TD> sgshangmundidielg am/TD>gsgbor<1.GİB.4.33.15<>İz>B10-701-9z>4ik belgesi sahibi mükellKozırlarllD>1.GİB.4.34967<>İzene.>8e395ik belgesi sahibi mükellEanTnplziDe hakedilmT%8eogieşkddeenen<ğş href=ozgkdvk01-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-83A>İz35e02z92desi gereğince vergiden İe.en KDV ogrlen0< eylül yı3ı içndisynlmTmj zubyı3ı içndisynlmTmj zubD>29 ınıneTD>< ekısmD>ı’n kalzlD>< eyı3 kanakrl/T vye ej zubD>29gerilera2000B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-153A>İzene.G.15-393desi gereğince vergiden Ycakmoğei s yapılmsinec0linn>29ngeşkil ethakınıştkletudinrl/T8-3ntevkii ksıı ve D>B107.0.GEL.0.30/3019-348-379z>6A>sinden yşkil D>1.GİB.4.06.17<>İzene-3:>B10/140>8e34-620arafından doğalgaz serviKnenum ve isn 29/2. den yar 99na >29ar href=ozgkdvk07-E.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-211.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1267/e19n olan gayrimenkulün İcrİcrı ün Kyhavaenlema1 5 umbunekıfine kaB107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-381.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1269/-20arafından doğalgaz serviAkD>29gerddu1 No. KydnenBminin yeinncaD30-uncuosflıaı kf=ozgkdvk08-E.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-221.GİB.4.34967<>İzene.>9-4.vik belgesi kapsamında alSSlemı kla ilgilrgisil/Tare knı4077esSyı3ı iisn hüküen ediolD>29 ınınmyararlarnegemnması9ıe genenir.B107.0.GEL.0.30/3019-348-3735e2İzene->B10/15-51onelinin işlettiği kantiDam/TD>gvlgeşğm5 /TD> sgshangmundiadlTD>İz40-MUK->B10/63-98ik belgesi kapsamında alSSğlıkTanınandeğTD>9Sğlı2AlelgHikTDlaas, olma/TDıngmizo mOhik beundaarı ngvkii kaOcak 2B107.0.GEL.0.30/3019-348-379z>7A>İzene-11ndan makbuz karşılığı baÜnivrrsitetbünyyararlrıyi olmaigösterl/T8redeir 5 umOgvaarılmTvrrınesaD>İz>B10-ene-ÖZE-14e199ik belgesi sahibi mükellTecil-terkhesD>1.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14011-07e-655ndan KDV’ne tabi işlemleMuyleudY.O.0Yşkil n Bult sSynr9Tyadırundaarı >asT2001OTTD>B107.0.GEL.0.30/3019-348-379z>81.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14009-05-662ik belgesi sahibi mükellTarğmdAokn katma a sgshangmaır.ak D>B10-17>9-ene-4unun filtre ve devri daimToptadcrearılantinükü Koordnn>en iu apininkantinüküeoenlemı kaenenogieş href=ozgkdvk26-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-87A>B10-1377-ene-4 Vergisi Kanununun 17. maSluddkayapininrTDldlırddus>29cmTmj olmay2an derlyD>-7878-676ama hizmetine ilişkin olO<1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-7>İz153-30ik belgesi sahibi mükellGTİP numkr kaycdcibar belgreakİz>B10-ene-1832-5z1 Vergisi Kanununun 17. maEanTtrıT T03fos isn B değsizkDnveiadlTenenhk href=ozgk01-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz156A>İzene.15-14elektrik borçlarına karşBe/ını8 lpsnnikSyıtlıTgumu hk.B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-39A>İzene-3:>B10/14017-15-680arafından doğalgaz servisması de sayılan kurOTD>A href=ozgkdvk02-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz157A>İz>B10/ene-İ3->-14elektrik borçlarına karşFys ismkün deyşkil ettaş>9Sskı encadlTenenoTD>A href=ozgkdvk02-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-89A>İz40-MUK->B10/71-105ndan KDV’ne tabi işlemleMyl tehake<00İz35e02z102ik belgesi sahibi mükellDerne s>9Sğlı2dekontl anmtkTesaDuzurgvaalmTvrrınesaD>İzene.179505ndan KDV’ne tabi işlemleÖaürlürasans/Tundaarı ngadırcarı >İzene >8-506ndan makbuz karşılığı baAyakkabA hk href=ozgk10-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-90A>8-4 Vergisi Kanununun 17. masması de sayılan kunrl/TD>İ.0-VUK-MÜK.257-44elektrik borçlarına karş8424>81.1R>00.00eSgcienzhk.ı” GTİP No’sugenieygulaan ası am/TD>gsgshangmiolelgeşğm5 /TD> vrDsgbaşliamı(sp/TDg)-Ocakancaodekontl kuman 2000gshangmundindikaksamıe gparça istdde hakeincaDDseD%18eogieşkddeene`yeB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>2-1A>İzene >8-512n olan gayrimenkulün İcrİcıylat2işlırundincaDform Ba havatilfaturlounilmTD>ul casıysB107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz160A>iioleşrar/ı dmen/56A1R>00-D>56A1R/-2ik belgesi sahibi mükellTaş parça kaydeömrkmeavel.op/TD> mnk.aa istdına>A href=ozgkdvk12-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-91A>19.1R>00-ene->B10->8-6ik belgesi sahibi mükellPoşD>6 n D>nae hakedilmT%18eogieşkddeenen1999<ğş href=ozgkdvk12-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-92A>43.1R>00-4081-7110-12ndan KDV’ne tabi işlemleMuyleud ad fataem15 sOhik beiadlTenenogieş href=ozgkdvk23-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-93A>57-66desi gereğince vergiden İeciirı >cıyliavelyn hihçinenze hakecarı >B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-42A>İzene.179528desi gereğince vergiden enenir.B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz162A>İz10-515-138-İ3ik belgesi sahibi mükellEanTtrıT t03fos isn planmliaveyasb değsizkdnveiadlTenenhk href=ozgk30-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz163A>İzene.03z1 Vergisi Kanununun 17. maSerbestDtöDgemnemı k/TierbestDtöDgeyk , olmadıtercümeehik beiarı inin KDihçinenzA7ver/Tnıprs isa vs< k/Tabi buesashk. de edilebilec>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-431.GİB.4.59.15<>İzene->4-2B10-30ik belgesi sahibi mükellNar ekşisynlmT% 18eogieşkddeenen1999<ğş href=ozgkdvk30-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-94A>İzene-5z03z16desi gereğince vergiden Sosyyl Gvveıo mOp/Teundinca%510e.B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>0-131.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140>0->İz725ama hizmetine ilişkin olArs22Koopen B107.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-15A>İzene-2/>B10-14008z03z72unun filtre ve devri daimTeknolojr 99lAlrgimeetöDgeınide eşzılımehik be6 OcadlTenen vek5 .m kaycAkef=ozgkdvk01-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3730-131.GİB.4.20.15<>İz31-MUK->B10z16-120ik belgesi sahibi mükellTarğmeİşl. M yapacağacndkla il denldine geraenel haır.ak yşkil etcnandıh>yvanae hake6 OcadlT%1eogieşkddeenen1999<ğş href=ozgkdvk01-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz164A>İz015-10ik belgesi sahibi mükellTeğsizkruh oln vek5 katimiücrbeundaarı s gerat03hsnnin..B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz165A>İz53-3/3-55ndan KDV’ne tabi işlemleıflıaımuteşv mOapsamınunmasının>çD>çD>29gerilera2000B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-44A>İz015-11ndan makbuz karşılığı baYTB’iD><Şvadesezmgemayeinnlm/Töni vteadik imal emnk.ak , t>çD>29ar href=ozgkdvk02-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-45A>30.1R>00-ene-1e2ik belgesi kapsamında alSSnayi sicilkapsamınulaanpa/Töni in iönneundrlayşkil etin, tekSyıtlıTenlem isanİzene->B10/5-66desi gereğince vergiden DiploratikTD>İz35e02z120arafından doğalgaz serviAlışmgemş Terkezya a .op/TDısueplanmeDaaieşlTD>yunsıleaine ka1999A href=ozgkdvk02-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz1671.GİB.4.06.17<>İzene >/>B10-140>8-18-732ndan makbuz karşılığı baFbianstl d hk.1.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1281/928desi gereğince vergiden >B.8/2 iönneinrn buak kko eşandşliamnınmaslDddlounmimayacD>B.8/2z>B.9/11rdönneunda kr elgeniöd.nl/TDıenençıkanan 19ıylindlT>B.9/11r,çhesnmaslD>sıııe Oetlrl01B107.0.GEL.0.30/3019-348-3735-3İzene-> Vergisi Kanununun 17. maseadkd<ğş href=ozgkdvk02-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-379-29A>İzene->B10/22z67desi gereğince vergiden Hu. kaçocuTnplziyiözenlemı kaenen1999B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-44A>/256-37ik belgesi sahibi mükellSerbestDtöDgedk , olmadıtemizo mOhik beiirı >İz35e02z118n olan gayrimenkulün İcrSerbestDtöDgeyk , olmadıtamu haakğmıonhizmTvekservldmhik be6 OcDtöDgemhçinenyseTD>İz35e02z119n olan gayrimenkulün İcrK5 katimiömrünü tB107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-471.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140İ7-.9/-736desi gereğince vergiden İe.29 ta ebi href=ozgkdvk06-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3729-23A>B10-715-ene-52ndan makbuz karşılığı baGumu hk.B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz1691.GİB.4.07<16A02zene->B10-88-126elektrik borçlarına karşEğit aThik begeşrar/Tn n>İzene-4:>B10-14001-05-737ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 yk ininarsa istddienenieşkil 03B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz1711.GİB.4.07<16A02zene->B07e212e132ik belgesi sahibi mükellAynikserD>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz172A>İzene-13desi gereğince vergiden Yn hzmetleruykülışikTfnin, istddgöDndrda1.GİB.4.07<16A02zene->B10-75e133ndan makbuz karşılığı baÇift sı-7 koltuk Kyare aköd.nl e>sinden yşkilıpreşkil D>İzene-12ndan KDV’ne tabi işlemleıfbadcreülkedk mu.htmfnin,yasdcrı m yapacağacnduç3İzene.11-55unun filtre ve devri daimDmen/İz8-3-53->-1-58elektrik borçlarına karşİ>İz10-515-19978ik belgesi sahibi mükellKozut0Yşki2Koopen nrTDldmıttdripmıttdrmy>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37g>8-1A>İz>B10/ene-İ3->-19ik belgesi sahibi mükellNar ekşisynlmT% 18eogieşkddeenen1999<ğş href=ozgkdvk16-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-95A>İzene >8-570ik belgesi sahibi mükellEanTtrıT t03fos isn planmsizkdnveiadlTenenhk href=ozgk18-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz175A>İzene14-39n olan gayrimenkulün İcrİkiıci z /Tne ka8-5unun filtre ve devri daimÜçüncünsıııf lokanta kaD>İzene >8-581ndan makbuz karşılığı baİl Öz bmMdarilg vergisi gözkaynvk eşy isn hk.B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz176<4.DEF.R>51.1R>00-001.03-12ndan KDV’ne tabi işlemleTeknolojr 99lAlrgimeetöDgeınide ıyi olmatmTui KDaD9raenel hin eşzılıme yadırundaarı >İz>B10-ene-1303->-1unun filtre ve devri daimTop Ky 5 Ku-0şyküa koopen eşmes eşkil bildgubu hi5 .m ve rgisimilgr,çheskoopen B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz178A>İzene-53-2/5-59ndan KDV’ne tabi işlemleMuyle1.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14001-06-776ama hizmetine ilişkin olYcakmoğe6 OcadlTtevkii k hk.B107.0.GEL.0.30/3019-348-379-301.GİB.4.34967<>İzene.9-584ndan KDV’ne tabi işlemleTeaya k m/Taubn domden im ulgıe Ocnsıleaine kaenen1999B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-48A>B10-ene-17-4/e-59ndan KDV’ne tabi işlemleGümr blürabi buantrepoieşlTD><1.GİB.4.33.15<>İz>B.9-7>İz163-40arafından doğalgaz servisoopen İz>B.9-7>İz172-39n olan gayrimenkulün İcrAlışa vergihk.ıeı.n>hre ata vergihk.ıe k/Tima.akie beyalimii acentverearını kuD>29 ta ebilinky ediol< rgisiB107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-431.GİB.4.16A16A02z300->0-30-76n olan gayrimenkulün İcrSerbestDBöt aanmhkTVrrınesaieşmes taahhütehik be6 Ocadl;aieşmes-taahhütehik beiirı >hre atı acente ka>İzene.1791ndan makbuz karşılığı baK5 .mu lakB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz182A>İz122z>B10-491ndan makbuz karşılığı baTescilli kültürıvar/ıkhk.ıeı.nriltsıııe >9atirlnlmsiisrl-terk >D>1.GİB.4.06.16<>İzene-İz>B10-14008z16-37desi gereğince vergiden Yİzene >8-73ndan makbuz karşılığı baTermo PlastiklKauçuğuna>A href=ozgkdvk02 Şubat2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-99<1.GİB.4.42<16A02zene->-2272-8elektrik borçlarına karşİşyküaaiözndD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-100A>İzene-3:>B10-140>8-6-52ndan makbuz karşılığı baYn hmnemı k/Ta KDV’nmnlcilantrepo k/,rTerkezysizkşub arneksnlemı kaeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz1831.GİB.4.06.17<>İzene4z>B.9-14001-89-55ndan KDV’ne tabi işlemleTercümşandtlıyi olmaaaiöznekşmkiadD>ylül B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz1841.GİB.4.06.16<>İz>B10-GVK-18-6-69desi gereğince vergiden Yn hzmetlerueğit amfnin, istdkavrrınesaare kndtlası anışmşandtlhik be6 OcadlTrnegemnması9href=ozgk15-Şubat2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz186A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7952A>İzene.17.49140arafından doğalgaz serviBaDBs tilfatum form kayd ka>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>3-41.GİB.4.07<17A02zVUK->B10z22ik belgesi kapsamında alıflıaımuTeşv mOBpsamınOKacente kaFiyes Farkt Faergisı kaenenhk href=ozgk03 Mart2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-461.GİB.4.06.17<>İz>B10z/1401r 14e112ndan KDV’ne tabi işlemleicıylatıözkamuisektörü, öz bmsektörT vye herhangiubu hkla il vye tmaslı işu vergisi gözyşkilD>sıT vye herhangiubu hşmkia vrDs<>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ9-1A>52/5200.1R/ndan makbuz karşılığı baİlknrTDldmi srgi/Trc9ir dmayrbağıdeğe istdına>ae isn 29/2. den yar acente kanakrl/T vye ej zubD>29geAhref=ozgkdvk04-Mart2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-25A>B10-662zene-8elektrik borçlarına karşİeşmes proj9arrileMimar//T MühT 20dlır o ksıaca vrze maddlounmlanmayacaDharçtk/,rproj9lplanmeDaaizeD>İzene->B-859z1 Vergisi Kanununun 17. maMuyleudo ksıaıe k lkolmaynlmkiAarsaik.<ıoluş01<ı uşD>1.GİB.4.10.15<>İz>B10/eVK-831977desi gereğince vergiden Üst hakkt kn katim n B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz188A>06.49-01R>01e2ik belgesi kapsamında alsoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz189A>İzeVK-49-2-4911onelinin işlettiği kantiPaz/T ykülır.idD>ÖKC/Tn katmaıprTn katmarlyD><B117.0.GEL.0.30/3019-348-3736-1A>37.1R>00-ÖKC-3elektrik borçlarına karşDinizy<>daim ulgenieşkil eth>İzene.13-211onelinin işlettiği kantiBaDformuzA7ver/Tnırmesa vergiıplanmeDaaimi yoks<1 vergiıplanmeDniieavek imal eçeşit o ylül B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-101A>İzene-3:>B10-140>8->4-2B4ndan KDV’ne tabi işlemleÖaslıtashizmokD>03Trc9,çndisynlmT yadır.1 Maeetöz bmdok.m vkravauhk. kaD>1.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140>8-70/-206ndan KDV’ne tabi işlemleÖaslıtashizmokD>03Trc9,çndisynlmT yadır.1 Maeetöz bmdok.m vkravauhk. kaD>İz10-515-96-9n olan gayrimenkulün İcrAnahtaTu yadırirprefabrıTy 5 Kuae hake6 OcadlTenenİzene-136->B10-10desi gereğince vergiden Hu. kaA, teSSlemı enenİ01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz191A>İzene.00977desi gereğince vergiden İn, tekSyıtlıTenlemtaeGümr bdBminin yeinn kuDn, itçımfnin,gıe OcnlışayşzılmDsB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-44A>İzene->5->B10-11ndan makbuz karşılığı baYüksekok.l Dönsu SerD>İz>B10-ene-ÖZE-38-İ50desi gereğince vergiden İe.29 ta ep6 Ocadl,rpaz/T/TD>gsnlemlası ağıtzmogrlenundimdolSyısterk y bulunup bir ir. i>29arrileta ep.1 MaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729z>6A>-192z>6ndan makbuz karşılığı baA, tek hk.İzene >8-266desi gereğince vergiden Dönsu SerD>A hk href=ozgk11-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz194A>İz35e02z84ndan KDV’ne tabi işlemleTimsıchartsu acente kaOn hmnemı k k hk kaol etgmayacaDyn hmnemı k/Tteadik DacağıyB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz193A>İzene.06.-264desi gereğince vergiden Yn hzmetlerukla ilgilp bir yn hzmetlerufa>dakatma a eanTtronikıhaberapılmlhik be6 Ocaeadukları mkün deyn hzmetlerumu.htmfnin, lpsnninmasınınk.< vergihk.ıeTenen veÖİT\\\\\\\'neB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz195A>4ik belgesi sahibi mükellTashiyDmıylindlkinrimar/ıkOşvadescirı proj9lA7ver/Tn,yasdlvar.1 MpOgd/TD>na.İz176300-82elektrik borçlarına karşFys istekstia vrD 5 feksin iığe6 Oc acente kavrrınesa apitoiekdok.m cerisi ıı n2001A ielgtevkii k hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz197A>İzene->B-857-27ik belgesi sahibi mükellKnmn ibeee hakedilmTenen03.1R>00-ene.MUK.798-6ik belgesi sahibi mükellSB117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-105A>İzene->B10/43-29ik belgesi sahibi mükellTapuisrl-t kaI vrDII.grupD 5ruransnasatıöznlciıpyriltİzene.17-270elektrik borçlarına karşDivar.1 esaieşmeskaOcapuisenesdgielgeşkil etarsaipnkriıdairmTenlem istlerufaerginmnınmasınınkT>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz199A>28desi gereğince vergiden eur farktddazenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz2001.GİB.4.34966<>İzeVK 6->84ndan KDV’ne tabi işlemleSerbestDtöDgüküeo, olmadıteknikıınstekehik be6 OcadlTeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-451.GİB.4.06.17<>İzene->B10-1401İz18-233ndan makbuz karşılığı baTeşv mOBpsamınOSaiaktıMaenel he Myl SSlemı hk href=ozgk15-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-471.GİB.4.35.17<>İz35e02z91onelinin işlettiği kantiBiokad>naStieddrdrze Solüen iadriıürünüaDe hakedilmTD>İzene >8-285onelinin işlettiği kantiDarüşşafaka CeadyD> nİk1.GİB.4.34967<>İzene.17-306ndan KDV’ne tabi işlemleİmyl leOieşmOgd0İzene.13.25-39083-305ndan KDV’ne tabi işlemleTeaya k m/Taubn domden im ulgıe Ocnsıleaine kaenen1999B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz201A>İzene.179311ndan KDV’ne tabi işlemleTeaya k m/Taubn domden im ulgıe Ocnsıleaine kaenen1999B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz2031.GİB.4.34967<>İzene.17-309ik belgesi sahibi mükellVinç hk.< kaeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz204<1.GİB.4.33.15<>İz>B10-701-5-8arafından doğalgaz servisrisdgk1.hıdielgeşkil etenlem isıeTenenbminin yeinn kugöster/Tmeunmhk href=ozgk19-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-372-5A>İzene.049312ndan makbuz karşılığı baAyakkabİzene >8-310desi gereğince vergiden ÖaürlürapsnnikSyıtlıTare knıöaürlünüaDvei k<> k/Tima.aıSyıplıTmyl acente kaD>29 B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz205A>İzÖTV-52->/2978ik belgesi sahibi mükellHakktdda SMİYBT/n katddeğTD>dukları raporcui KDaD9ogtırtangeşkil etmyl a Km<> k/TdolSyım>29saaiöznekşmkiadD>eşkil caB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-49A>İzene-2/>B10-14032->İz242ik belgesi sahibi mükellKnmuekn .m vek5 .luşm ulgıe birbirlB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-311.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140.9-13-243ndan makbuz karşılığı baİlknDkçbu hi>d etin, crearını kuÖTVn1999B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-461.GİB.4.16A16A02z399.1R>14-41ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 yk eşkil etmyl leOhik beee hake6 OcadlTeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-54A>İzene >8-367desi gereğince vergiden soopen kiıci bu hkoopen dakatmırta1B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz2061.GİB.4.20.15<>İz31-MUK->B10z81-75ndan KDV’ne tabi işlemleŞvadescilakB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz2071.GİB.4.10.15<>İzeVK->B10z823-39n olan gayrimenkulün İcrİl Öz bmİdarilgninkKn .m nHkf=ozgkdvk29-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz208A>-587-29ik belgesi sahibi mükellKoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-378-91.GİB.4.06.17<>İzene-İz>B10-14008-10-264desi gereğince vergiden Horm iste01A hk href=ozgk02-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-108A>İzene->B10/181-6ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 ninkşeh000çiuöğreıci itabi cerisi ka>A hk href=ozgk02-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-109A>14.1R>00-/ene/600/-22ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 ninköd1 Mğigenenhk href=ozgk02-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>B9A>01.55-B10-3ndan KDV’ne tabi işlemleServldmzmet1TD>03 etiş mnk.aaA hk href=ozgk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>101.GİB.4.16A16A02z300->0-60-51onelinin işlettiği kantiCow-MSgibee(Sisir Mıka kısı)a>A href=ozgkdvk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>11<1.GİB.4.42<16A02zene->-275-31ik belgesi sahibi mükellTashiyDmıylindlkin 5 Kuaeşki koopen Vıe genenaçıe kngın alış faturlounmak href=ozgk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>12A>İz48.15<>İ/Ke-5z36desi gereğince vergiden Kozut0Yşki2Koopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1104.DEF.R>69.1R>00-B10-3ndan KDV’ne tabi işlemlePomadıtehakedilmTD>İz35e02z121ndan KDV’ne tabi işlemleGübre,l.orfTvekserA hk href=ozgk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-112İzene->B10/17-44elektrik borçlarına karşKozut0Yşki2Koopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-55<4.DEF.R>51.1R>00-001.02-2ama hizmetine ilişkin olYcakT/n kati oğznnulaanyDsalouken24 k ininy bulunup bene'linki>29ar href=ozgkdvk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729z>7A>51.1R>00-001.03-3onelinin işlettiği kantiBasnindenldinylül B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729z>81.GİB.4.16A16A02z300->0-34-52ndan makbuz karşılığı baDevlbeeHast e arnekvrrınesaDaşdan ilmTmüca yliehik be6 OcadlTenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-32A>İz35e02z122ndan KDV’ne tabi işlemleTnin KDiKızılTy Dmen/nasağndtlhik be6 Ocaenyön<6 OcadlTökc.T/n kati omecburolmaaaiözui KDupB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-56A>A hk href=ozgk04-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-113A>İz10-515-109z1 Vergisi Kanununun 17. maŞvadescilbünyyararlrticbey TD>çlıTbi KDi5 .langeştıaisezonluk2 2003< kaenenİzene >8-435ik belgesi sahibi mükellİeşmesA henüzTb.t>29 ınınipOgd0İzene->B-854-34ik belgesi sahibi mükellLavaş Ekm/A hk href=ozgk04-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-116<4.DEF.R>68.1R>00-068zene-4onelinin işlettiği kantiBiriıci sıııf tescilli kültürıvar/ığıeı.nrilt kaeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>13A>İz10-515-91z16desi gereğince vergiden SgMotoru asıPompasıııe >A hk href=ozgk04-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>141.GİB.4.10.15<>İzene->B11/107e1334/-43ndan makbuz karşılığı baTeşv mOrnegeliemnk.ak , t>çD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3950İzene.13-430ik belgesi sahibi mükellSerbestDtöDge6 OdlTverınesa uryedhik beiadlTeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>15A>İz35e02z131ik belgesi sahibi mükellServldmfincıck hk.< kaenen<1.GİB.4.33.15<>İz>B10-701-8-11ndan makbuz karşılığı basoopen 03aD9gumu hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-57A>02.1R>00->B10/2-4onelinin işlettiği kantiAl caB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-58A>İz>B10-ene-ÖZE-23z>B1ik belgesi sahibi mükellStokhk. kaeygulaan De.29arrileta ep.1 MaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-118A>İzene.29z458elektrik borçlarına karşFys isışlırddaenenB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-33A>İzene >8-457desi gereğince vergiden Grlenundiözmüşter/Tİzene.049465ndan KDV’ne tabi işlemleTnin KDD\\\\\\'rlcbkD beeTD><>29 hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-47A>İzene.11-466desi gereğince vergiden KauçurtangeşkilD>geldiveirı >A hk href=ozgk07-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-119A>İzene >8-470elektrik borçlarına karşMerkezy<.opt ecrearını kubi KDaD9şvadescilşub yk myl tehake<00A hk href=ozgk08-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-120A>İzene-3->B10-140>8-63->80arafından doğalgaz serviAbesl eg\\\'ıe >A hk href=ozgk08-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-121A>İzene-3->B10-140>8-1049281ndan makbuz karşılığı baHik bee0çiueğit a24 , psikoteknikıte01lsu detarnç sümücü6 Ocaenyönİzene.28.25-477desi gereğince vergiden İ>29 ta ebilinkenenBminin yeinn kugöster/Tmelounmak href=ozgk09-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3719-2A>İzene-4:>B10-14019-019282desi gereğince vergiden İe.grlen0< eylül linkizlD>< eyeranakrl/T vye ej zubD>29gerilera2000<B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729z>9A>İzene.29z471desi gereğince vergiden İn, tekSy-terk a KDV’nmnll 0lagDteslimdekontl n, itçımfnin,ları , olma/TDıol etgümr bdbminin yelimiisnlem< vergihk.ı detçlkinlhang6 OcadlTyn hzmetzmüşter/gerileapsnıaisimeDapisimeDTD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-48A>İzene.11-478n olan gayrimenkulün İcrS..boyaTvekboyaTmalzetulimiarı tehake<00
İzene.13.25-39083-479elektrik borçlarına karşFyergiıkleturTerkezyaleckrisdgk1.hıdielgeşkil ettj zilat isıeTenenbminin yeinn kugöster/Tmeunmhk href=ozgk09-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>16A>İzene.049475ndan KDV’ne tabi işlemleTgiesninrejTDin acente kkiAak1.yakbt istddbunrejTDins i>ger.en hihçinenze hake maddlounm vye /n katma nerearını kuÖTVnyüküenülüğü hk href=ozgk10-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-34A>İzÖTVn12. MADDE-480arafından doğalgaz serviPelurgemğıskaO>A href=ozgkdvk10-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1231.GİB.4.06.17<>İzene4z140>8-48/9288ik belgesi sahibi mükellTapu k kaül r evnvrDit0lagvDsB117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1241.GİB.4.20.15<>İz40-MUK->B10z49-88ik belgesi sahibi mükellBasnindenldindkla il denlmTklçeD9raenel hin sak t kıy beening6iğnı kuol etare knıklaan amorsinden yşkilıpreşkil D>1.GİB.4.48.15<>İz15<>İ/Kne--40arafından doğalgaz serviYA hk href=ozgk12-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>171.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1264/-45ndan KDV’ne tabi işlemleLkean işlTD>ıe >İz4.48.15<>İ/Kne-41ik belgesi sahibi mükellTeğsizkruh oln vek5 katimiücrbeiDaaimyt03hain..B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>18A>İzene-53-2/16-> Vergisi Kanununun 17. maBuğdaygatıkhk.ıeı.n>A hk href=ozgk13-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-125A>-437-34ik belgesi sahibi mükellArpaA hk href=ozgk13-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-126A>İzene->B10/187-7onelinin işlettiği kantiDam.gsgvrDsgboru istdkaD>1.GİB.4.35.17<>İz35e02z152ndan makbuz karşılığı baSerbestDMuyleudErbabıeı.nFyi olmaaai SürdürmeudÜndan Alpsamıİşyküaaiözene'ar href=ozgkdvk16-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-31A>İzene->B10/24-50ndan makbuz karşılığı baSerbestDMuyleudErbabıeı.nFyi olmaaai SürdürmeudÜndan Alpsamıİşyküaaiözene\\\'ar href=ozgkdvk16-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-32A>İzene->B10/24-50ndan makbuz karşılığı baÜr0DlizA vkugiedıean hip bB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-49A>İzene->B-853z36desi gereğince vergiden Hik bee0n, cr k kdvki>29ar href=ozgkdvk16-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-50B10-72-94ndan KDV’ne tabi işlemleıfbadcreBiedı-7.h Gem/TB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-51A>01.55-B10<>İz4ndan makbuz karşılığı baDevlbeehast e arnekvrrınesaDaşdan ilnç/Tmadhik beiadlTtevkii k hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>19<1.GİB.4.42<16A02zene->-470z36desi gereğince vergiden ThizmTvekKöyğe6 Oc Bak1nrisi knkruh olna KDVontlürİzene >8-511ndan makbuz karşılığı ba2006,T>B.7Tvek>B.8ıtakv amyıl isıed<1kla ilgilrgisien De.na>B10myeri kaD>29arrileta ep.1 MaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-33A>İzene.29z51 Vergisi Kanununun 17. maYemeudalışa ieştıaD>9atli bu htuta iieavek imalD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-2A>İzene.049516desi gereğince vergiden Kitapbir yaprası yat.e hake6 Ocdielgbaskıdhik beiadlTD>İzene >8-508desi gereğince vergiden KauçurTmalzetukunrl/TDmylOgd0A hk href=ozgk18-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-130A>İzene >8-513onelinin işlettiği kantiBeyrı performunsını 99lAlrgime,ı işurik 99lAlrgime,ıdüşünselOggszrrsizr Daeşklıama,kruh ol s5rur istddçözül>A hk href=ozgk18-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-129A>İzene >8-507ik belgesi sahibi mükellKnfet1.ya-çaygoD>İzene >8-510ik belgesi sahibi mükellS nhk href=ozgk20 MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-59A>01.53-130- Vergisi Kanununun 17. maenenİ01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-60A>01.53-B10-6elektrik borçlarına karşİşkvveıo A hk href=ozgkd3-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>21A>İz35e02z169desi gereğince vergiden Psiko-teknikıeğit amhik beii0A hk href=ozgkd3-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>22A>İz35e02z170elektrik borçlarına karşHavalaanm ulgenie Dahik be6 OcDverl/Tfnin,ları , olmanduç3<,ien c ye gy bDihukları D>B10-ene-1375-33desi gereğince vergiden Yn hzmetleruykmekehik beB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>23A>İzene/53-2/24-35ik belgesi sahibi mükellÖaürlülimin arnç a Km<> kaÖTV,aeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-611.GİB.4.07<16A02zÖTV.>B10-7-157desi gereğince vergiden İkimyer k/Taz9şvadescilak03mDsB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-62A>14.1R>00--600/ene/-29ik belgesi sahibi mükellTemizoikehik be6 OcadlTtaşdaonmfnin,ları.n>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-35A>İz35e02z3071-239ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 Arsne agemagemrderisi İeşmessözapılmdiDclgbe/ını8 ipnksnninmlp bişyküaaiöze hakeincaDksöz konusu değildineB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-63A>İzene-5->0-34ik belgesi sahibi mükellBeanme Yemeudk1.hıd vye ykmekefğei /n katma n deyşkil etkletulırddarnegemnması9ıhk href=ozgk13-Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-133A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-134A>İz176200->44onelinin işlettiği kantiAliny bulunc/Tİzene-4:>B10-14009-07z419ik belgesi sahibi mükellBDtessnB117.0.GEL.0.30/3019-348-372-6A>İz35e02z247desi gereğince vergiden Hik beine0n, cr k eneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>25A>İzene-3:>B10-1400İz18-433onelinin işlettiği kantisoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-135İzene-53-11-47onelinin işlettiği kantiOrtopedikeöaürlülimin /n katddk3Trc9ortezeprotezlimin yşkimı kaknlkatma a malzetu a Kmhk.ı deticıylcadlTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-641.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140İ7-58-441ik belgesi sahibi mükellLeadingien KDV o hk.A hk href=ozgk17-Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-54A>17.1R>00-ene>B10-06- Vergisi Kanununun 17. maYn hzmetlerkinraşter/TB117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-11İzene.10-795ik belgesi sahibi mükellPrefabrıTyevDe hakedilmTD>İzene >8-797desi gereğince vergiden İcrıdaohisseisenesdgsSlemı hk href=ozgk21 Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>27A>İzene.1-787desi gereğince vergiden 4733Tenyılıa>ae i'u.hggçnc/ 6. den yar 99B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-34A>İzene.29z800arafından doğalgaz serviBarkruh olıaa KDmış apart2ong6ilbünyyararlrykmekevurTeşrubat2snlemı kaenenİzene-İz60elektrik borçlarına karşKitapbir ben.A hk href=ozgk04-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1371.GİB.4.20.15<>İz40-MUK->B10/195-z183Vergisi Kanununun 17. maŞapkaıtehakedilmTD>İz35e02z276n olan gayrimenkulün İcrN 0ıekşldin ven 0ıekşllimsosunDenenB10-3185zene-44onelinin işlettiği kantiCafe-BarkİşlTD>A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-140A>İzene6-62desi gereğince vergiden Kozut0Yşki2Koopen A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-141A>49.1R>00-ene-İz3onelinin işlettiği kantis n buğdaygvekserA hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-142A>8-57desi gereğince vergiden GalTDa ve y dv İz110z>B10-38978ik belgesi sahibi mükellKozut0Yşki2Koop.Tkvveıo mOkD brı , ckSyıtgcienzıııe k5 .ln,sıeğei /dv İz110z>B10-49977desi gereğince vergiden Yaş çaygyapraği ıı nesakedilmTD>İz62İz42z>B10-67desi gereğince vergiden Malzetukuzuykmekehik beA hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>311.GİB.4.20.15<>İz40-MUK->B11/>8-z185ik belgesi sahibi mükellKozvk.< nehik beA hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>32A>İz35e02z282desi gereğince vergiden İşyküaaeşki koopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>33A>58.1R>00->B1İz24z18-4ndan KDV’ne tabi işlemleÖaslıEğit am, cDanışmşandtlŞvadesaır.aclgVerınesaHik .İçiıEğt.Hik.e geozvk.< neBeanmea0A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-143A>47.1R>00-512zene-z>3desi gereğince vergiden Mikro İnvüzn iıPompasıııe >A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-144A>İz35e02z283elektrik borçlarına karşDiasıfertangklorİz35e02z281ik belgesi sahibi mükellVakıf ÜnivrrsirTDl Yn hmÜcrbeiD0A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-146A>İz35e02z279elektrik borçlarına karşKsöz konusu değildinİz35e02z277ik belgesi sahibi mükellBDtkiselOgı katakv yyar ( aceül)r,çhesD>İz35e02z280arafından doğalgaz serviBuğdaygue isn >A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-149A>B10-1902zene-46n olan gayrimenkulün İcrPiroluzuy><4.DEF.R>68.1R>00-068zene-5ndan makbuz karşılığı baTıbk 2atıkgkovasıııe >A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-152A>B10-ene-4264-47onelinin işlettiği kantiKristalışmksu icıylatıöd<11999A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-153A>8-61ndan makbuz karşılığı baHidroluk enst .mantmTejyo2mnuaA hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-154A>B10-22182/Kne-48ndan makbuz karşılığı baHidroluk enst .mantmTejyo2mnuaA hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-155A>8-59desi gereğince vergiden Kozut0Yşki2Koopen A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-16A>14.1R>00-/ene-600-31ik belgesi sahibi mükellLazerlimTedavi0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>34A>İzene-53/2-53-59desi gereğince vergiden AielgDanışmşandtlMerkezyA hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>35A>İzene-53-2/56-58elektrik borçlarına karşYn hmnemı katurist götürül>8-64ndan makbuz karşılığı baDoaaeımlTnuç38-63onelinin işlettiği kantiOrganikıThizmTÜrün6 Ocn-TehakecadlTenenOTD>A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>38A>İzene-53/2-54z60elektrik borçlarına karşK5 Kuaeşki koopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3715-6A>18.1R>00-eneK-İz>2ndan makbuz karşılığı baAtli 60 mg 848-60desi gereğince vergiden İkİz35e02z297desi gereğince vergiden 1>11<90.85<>R>13 GTİP n.marne kaeygulaan haşhaş aceülünüaDe hakedilmT>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>40A>03.1R>00-ene.MUK.806-21ndan KDV’ne tabi işlemleTopt ecrearınmnemı k bi KDaD9şublgişyküanrl/Tkdv raenel hüküine<.opt eteşkil casısebzeevurTeyveirı kdv 1.GİB.4.16A16A02z300.10.163-130elektrik borçlarına karşYn hmnemı kkiAfnin,ları konvk.< nin..1.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1288/-67desi gereğince vergiden İcrıien Kdielgarnz DitabtB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>43A>İzene->B10/38-78n olan gayrimenkulün İcrZımparni>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>44İzene-53-30-60desi gereğince vergiden SaçTb.timsolden i isn >A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>451.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1261-A/-66elektrik borçlarına karşYn hmnemı kumu.htmşvadeseB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>46A> kavurTontajı kaenenogieş href=ozgkdvk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-17A>52.1R>00-005-12elektrik borçlarına karşK5 Kuaeşki koopen nhk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g>8-3A>01.53-B10-9desi gereğince vergiden İşyküaadlTPişdril D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-3A>İz35e02z302Vergisi Kanununun 17. maŞvılmlbotue hakedilmT>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-378-10A>İz35e02z295ik belgesi sahibi mükellİşasağndğTnvrDkvveıo <6 İzene->B11/15-81ik belgesi sahibi mükellTıbk 2CienzOYön<6 A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-157A>İzene->B11/8-80elektrik borçlarına karşHardal TohumudkaD>İz35e02z300elektrik borçlarına karşÇeşitme GTİP No. Kdeşy,ları D>İz35e02z300elektrik borçlarına karşAmbTD>0sek hk.A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-170A>İz35e02z294ndan makbuz karşılığı baHidrolukme enst .mantmTejyo2mnuaA hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-171A>İz35e02z293onelinin işlettiği kantiGg6iaDbudesc, el çiç>İz35e02z292desi gereğince vergiden ThizmTürün6 Ocd veksökı den y6 Ocdielgkain, eşkil ontlürA hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1601.GİB.4.16A16A02z300.10.133z131ik belgesi sahibi mükellKoopen A hkhref=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-161A>49.1R>00-ene-3-7onelinin işlettiği kantiEvDlTnsuı9ıd Ocnrı >A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-162A>İz35e02z291ik belgesi sahibi mükellElektrıTymalzetuku.e hake6 Oc00A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1631.GİB.4.10.15<>İzene->B10/107e1317/-68arafından doğalgaz serviBuğdaygtohumududıtehakedilmTD>1.GİB.4.16A16A02z300.10.143-124desi gereğince vergiden Soslu mısır, leb ebiışmksuc, veksp.1.GİB.4.16A16A02z300.11.24z123onelinin işlettiği kantisoopen A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-167A>49.1R>00-ene-2-9desi gereğince vergiden Yemeksökı den y6 Ocnrı en h0çiue hake6 OcadlTylticıylcadlTenenİzene->B11/23-79ik belgesi sahibi mükellBuvrrınesaapar İz35e02z299ik belgesi sahibi mükellArpaA Hk href=ozgk11-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-173A>İz4.>B10.3.ene.28.Md/-4ndan KDV’ne tabi işlemleSuı9ıTohum.A hk href=ozgk11-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-174A>64.1R>00-3065/03-4ndan KDV’ne tabi işlemleSare ı8 iürün6 OcDlmT(dküa.easma,kdesesaasma,katebaşı, enl o, eğ4 , masıgi) >A hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-177A>İz11-515-19-26elektrik borçlarına karş87<>3 GTİP ın alış fatureetarnç/Tr k enenir.A hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3730-14A>24.1R>00->B1İ/ene-30/b-7onelinin işlettiği kantiTashiyDmıylindlkin 5open A hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-18A>İz>B10/ene-13-2z1 Vergisi Kanununun 17. maAşureoikeBuğdayi DenenOTD>A hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>47A>İz10-515-113-25onelinin işlettiği kantiBiro hk.ı üyeüküineA hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-175A>İz110z>B1İz10-19ik belgesi sahibi mükellHast e Tİz10-515-88-27onelinin işlettiği kantiOrgananakly TDg6iyat isıe k böb< kaknlkatma a (kmeDakeöaatliğeksnhip)organa 5rui Dçöaatt/gerilee hakedilmT>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-55A>İzene-2/>B08z140>8-256-5>2ndan makbuz karşılığı baArsaiemrderisi İşyküa.Tehakec hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>48A>İzene-53-2/14-63onelinin işlettiği kantiSözapılm hüküen OcaenD>.ln, nerenB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>49A>İz35e02z31 Vergisi Kanununun 17. maKn katma ışedairmTalış isıe k nmasınıngrlen pdenlne ka>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>50İzene->B-876-69desi gereğince vergiden Muayın< .A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>51A>İz130 [>B1İz2-28-16]-5>3onelinin işlettiği kantiReakB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>52A>53.1R>00-ene-İ79-10ik belgesi sahibi mükelleması de sayılan kurİ01B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>53A>53.1R>00-ene-İ68-9ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 yk eşkil etsosyyl tehis vkuDşyenundiöleckdv İzene-3:>B10-14028-93z51 Vergisi Kanununun 17. maElyaf-süng Daeştak.e hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>55A>52.1R>00-005-13desi gereğince vergiden Kozut0Yşki2Koopen A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-191.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14008-37-530ik belgesi sahibi mükellBasnindenleB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-37A>01.55-130-12elektrik borçlarına karşBitüenü sı>02.1R>00->B10/3-10ik belgesi sahibi mükellEvontlçantası veklneörıtehakedilmTD>İzene->B-935e73elektrik borçlarına karşKitiemrderisi CienzOA KmA hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-178A>İzene-05-03-41ik belgesi sahibi mükellLazerlimTesvı8 Alıt DenenOTD>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-179A>İzene-5->7-40arafından doğalgaz serviOrgananakly TDg6iyat isıe k, organadTD>rhk.ı detk>0Dlhk.ıeı.nyık>0an 1asurçlıTknlkatma a organaperfüzn iuDçöaatt/gerilee hakedilmT>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-200A>İzene-2/>B08z140>8-257-578ik belgesi sahibi mükellFnin,aişçioır.ak periyodiTg 2003 hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-202A>İz>B11-ene-ÖZE-02z313desi gereğince vergiden Medikyl malzetunrı >A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-190B11.94z>B8ik belgesi sahibi mükelloto a KmDsnlemr k kdvkİzene-3/>B10/140>8-759516desi gereğince vergiden Ç ı Süpürgunrı >A Hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-193A>İzene-3->B10-140>8-56-514Vergisi Kanununun 17. maElyaf polymsterıtehakeTylticıylcadlTenenİz>B11-ene-ÖZE-0İz314ik belgesi sahibi mükellBDtkiselOsıvı ekst03İzene->B-912-72ndan KDV’ne tabi işlemleÖaslıhast e yD>vrrınesamalzetu n..A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-196<1.GİB.4.42<16A02zene->-1666-52ndan makbuz karşılığı baLazer epilDen iıhik beiadlTD>1.GİB.4.06.17<>İzene->B10-140>8-44-531ik belgesi sahibi mükellİcıylk imal emnk.ak , mekanikıcienzl 0ı,lr bur istddaksam de parçahk.ıeı.n>A Hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1981.GİB.4.06.17<>İzene-1->B10-140>8-66-528ik belgesi sahibi mükellEksk2vatörıtehakedilmTenen1.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140>8-61-526desi gereğince vergiden Kozfeksin iıvlgtekst<1.GİB.4.42<16A02zene->-2142-49ik belgesi sahibi mükellBe/ını8 Toplu Kozut0Dönsu Sein,8 İşlTD>< SnymcnlıeğTD>Yşkil casıAsaneörıTehakec vrDMontajı İşdilmTU><1.GİB.4.42<16A02zene->-1733-48ndan makbuz karşılığı baKozut0Yşki2Koopen İzene->B-914-70elektrik borçlarına karşEr mOe gVişneA hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-184<1.GİB.4.42<16A02zene->-1461-53desi gereğince vergiden SgFiltre6 Ocnrı >A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-185A>/873z51Vergisi Kanununun 17. maEl Çapa T03gvrDKıama Mnk.ak6 Ocnrı ÇamuT/uk kaygvrDZirai İlnç Depohk.ıeı.n>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-186<1.GİB.4.42<16A02zene->-474-50ndan makbuz karşılığı baİşyküe.hekTDlaA hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1871.GİB.4.06.17<>İzene->B10-140>8-439529desi gereğince vergiden PLC Koztrollü BDtessnA hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-188<1.GİB.4.42<16A02zene->-1527--47onelinin işlettiği kantiStor perdeıtehakedilmTenen1.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140>8-73z527onelinin işlettiği kantiİşdD>< cienzl 0ğTD>hukları yA hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-651.GİB.4.06.17<>İzene-1->B10-140İ7-31-525elektrik borçlarına karşDimirbaşDsnlemı ın ene'yeB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-66İzene->B-894-63onelinin işlettiği kantiSerbestDtöDgedk ıyi olmaugösterl/Tfnin,ları, girDşDizyaDbeegedineB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-67A>İzene->B-902z62desi gereğince vergiden Akrioik, ABSgvekser< plastikOhu. khk.ıeı.nb9lArli bu h,şlırdindklç000A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-68İzene->B-867-67desi gereğince vergiden emagan derisi Deşmes ğe6 OcadlTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-372-7B10-98-210onelinin işlettiği kantisoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-69B10-7-211Vergisi Kanununun 17. maenenOTD>A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-203A>İzene26-63onelinin işlettiği kantiNS-Plus adriıcienz kaenenİz8-3-1->B10-140>8-107e534ik belgesi sahibi mükellİntmen/tlında.adindİneslizce eğit aiilmT>A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-2051.GİB.4.06.17<>İzene-1->B10-140>8-94-536ik belgesi sahibi mükellElektrıTlmTısısinndmıylıeı.n(ıylısoba)T>A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>56A>İzene-4:140>8-58-537desi gereğince vergiden Hik be AkdineB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>57İzene-89z>B10-27elektrik borçlarına karşYn hmnemı kkiAsnlematare kAfnin,ları ödınkomden inb9anmearı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>58A>İz48.15<>İ/Kne-3-65ik belgesi sahibi mükellTehakec Gla ilgilrgisien inndn>D>29gerlmT>A Hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>591.GİB.4.06.17<>İzene-1->B10-GEÇ.>B-07e535ik belgesi sahibi mükellİa ku vergiB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>60A>03.1R>00-003.ene.MUK.746z>2ndan makbuz karşılığı baYemeksökı den ysiilmT>A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>61A>İz35e02z320desi gereğince vergiden İkincA elearnç/Trİzene/9-64ndan makbuz karşılığı baAdinOTtaklıkt DHisseiDevri hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>63A>İzene-53-2/31-64ndan KDV’ne tabi işlemleıfkıs tank Ocain hk.A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-56A>İz35e02z317desi gereğince vergiden Ç ğaygTerkezyhkşmnieşkil ethast e TB10mayi k başlnİz124z>B10-29-21ndan KDV’ne tabi işlemleVakfateşkil casılojmaD9vkuarsaitehakec hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>65A>İz35e02z325elektrik borçlarına karşTütünee hakedilmT>A hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>66A>İzene->B10/26-8 Vergisi Kanununun 17. maYn h Demı ke Snğ.ae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>67A>İzene->B10/32-84desi gereğince vergiden Gamu hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>68A>B10-726-ene-51ik belgesi sahibi mükellİskonto FvergiB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>69A>İz10-515-169-29ik belgesi sahibi mükellElD>gvrDüzüm svadeku.e hake6 Oc00A hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>70A>İz>B10-7>İz60-34ik belgesi sahibi mükellHast e amalzetu6 Ocdsnlemı kaD>İz35e02z323onelinin işlettiği kantiSerA hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-207A>İz>B10-7>İz35e36ik belgesi sahibi mükellİcıylat2,şlırr DineB117.0.GEL.0.30/3019-348-37>1-4A>2z>B10/720-14-31ik belgesi sahibi mükellKoopen İz>B11-7>İz14-32ndan makbuz karşılığı baYediıreag 200303mDsB117.0.GEL.0.30/3019-348-374-6A>52.1R>00-005-16desi gereğince vergiden Krisdgk1.hıDV oeşkil etsnlem/Tr k bank,yaıödınkomden iuaDksöz konusu değildineB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-70A>İz35e02z336ik belgesi sahibi mükellArsaialışa,şlırearı ksöz konusu değildindind(ene)ui01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-711.GİB.4.06.17<>İzene->:>B11-1400İz16/-544onelinin işlettiği kantiRölevl, resthukları vrınesamiD>rhıkmhik beiirı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-72A>İz35e02z337ik belgesi sahibi mükellFnDV’ ol K hk.b9anmeaDksöz konusu değildineB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>711.GİB.4.41.15<>İzene->B10/19-86ik belgesi sahibi mükell9027.80D beyfe pozden iua kaeygulaan tıbk 2cienzee hake6 OcadlTD>İzene-4:>B11-140>8-05/-551ik belgesi sahibi mükelleması de sayılan kurhk href=ozgk18-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>73A>İz>B10-ene->8-1-25onelinin işlettiği kantiSerA hk href=ozgk18-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>74A>İz>B10-7>İz45e38elektrik borçlarına karşDirn>kongrl, toedirhıd b.ait>grlenlimhkTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>75A>İz35e02z334ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knasağnB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>76A>29e71ik belgesi sahibi mükellKalır sbeiirı >A hk href=ozgk18-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>77A>İz35e02z335elektrik borçlarına karşDirn>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>78A>İzene-3/>B10-1400İz29e543elektrik borçlarına karşKihk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-13A>ae iun13-f den yar i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-57A>İz130[>B1İz4-13-11]-550elektrik borçlarına karşFTD>chisDmıykkrdielgDteslim 2003B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-141.GİB.4.06.17<>İzene-1->B10-140İ0-3-568ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knatahsB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>79A>İzene-4:>B10-14001-7>-559ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knatahsB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>80B10-106-227desi gereğince vergiden emmuyaıeşrTr ı dirn>ğin arnç a Km<> kaenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>81A>İz130[>B1İz2-1->3]-563onelinin işlettiği kantiılan 1raenel hi<ı kaB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>82A>İzene-2/>B10-1400İz27-560Vergisi Kanununun 17. maYn hzmetler yerleerkmfnin,yaıvrrınesaare khıkmhik beiirı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>83A>İzene-2->B10-1400İz439561onelinin işlettiği kantisoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-73B10-48z>26desi gereğince vergiden İlmnemı knasağnıkmhik beisali kaTD>cıDV oammT Tİzene- 4:>B10-140>8-719569ik belgesi sahibi mükellÜcrbeiDisalakapsamıserbestDmehaek ıyi olma6 Ocı,çinoserbestDmehaek i kbuzu nmasınıyipOnmasınıme>ginhkef=ozgkdvk20-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-71.GİB.4.20.15<>İz30-MUK->B10-54z203elektrik borçlarına karşTürkiyfu>rhk.aDksöil etyn hmnemı kumu.htmkla il ynin. tüaslıkiş/Tlimın29gerlmTaratma a bpsammTrnhkef=ozgkdvk20-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-376-1İzene.06.z>70ndan KDV’ne tabi işlemleıfzTrc9olduğ iuz dirsek t edi.ıeı.nöğrenc/TrhkDmasıııe >ae iunvrDGT >ae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk20-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>841.GİB.4.06.17<>İzene-4/>B10-1400İz25/-570ndan KDV’ne tabi işlemleİhrnç imal emnlD>hukları navluiıvlgsigortkagibiDkletulırunin..aTima.aıa KcıDaıeşnsıtea ner> kavurva ku vrk<> kaenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-521.GİB.4.06.17<>İzene->:>B10-140İ1->7-573elektrik borçlarına karşYn hm,çinlmTvlgyn hmnemı kunmasınınfu>rhk.aDammT zieşrbeç/Tİzene 12-1058ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kunmasınınfu>rhk. kavrrınesast edsk hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>88A>İzene 12-1038elektrik borçlarına karşİşDkvveıo İzene >8-1067elektrik borçlarına karşYeerlköy>fu>rgTerkezyhik be6 OcilmTD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>91A>İzene.1-1039ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knayazilım programıticıylcain eV vlTenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk21-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>92A>İzene.1-1063onelinin işlettiği kantiGTD>ülDsnlemı kaenenOTD>A ir enenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-38A>İzene-53-25-63onelinin işlettiği kantiSı>sfer eimalbilir etikbeine>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-209A>İzene >8-1055elektrik borçlarına karşNeolit apsavrrınesasuı9ıkösmmT idıtehakedilmTD>İzene >8-1069elektrik borçlarına karşDiri, Plastik, Metal, TokDlT, TokDsız ir Şeffaf keturine>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-213A>İzene >8-1068ik belgesi sahibi mükellEğit amTD>çlıTbilesgk1.hhk.ıeı.n>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-214A>İzene >8-1066ndan makbuz karşılığı baLaparoskobikOSkedlatörıSistgminrı >A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-215A>İzene >8-1064ndan makbuz karşılığı ba6217.1R>00<>R>19 GTİP no. KdürünüaD>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-216İzene. >8-1056ik belgesi sahibi mükellAyakt DTeşhis vkuTedavimYşkil etÖaslıSağnıkmK5 .luş isı Hykkr kaYön<6 k Hüküen OcaenGöan Fyi olmatemBi KDaD9SağnıkmMerkez6 OcilmTVerınesaHik be6 OmTU>İzene >8-1049ik belgesi sahibi mükellTedaviyk eönA hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-219A>İzene >8-1047onelinin işlettiği kantiSlan 1laanı 9irDşDb9anmeamTD>İzene >8-1057ik belgesi sahibi mükellElektronikık t ede hake6 OcalTD>İzene >8-1043Vergisi Kanununun 17. maŞvltem(eştak)ıtehakedilmTD>İzene >8-1042desi gereğince vergiden 54R>9R>19- 54İzene >8-1070ndan KDV’ne tabi işlemleMobilyaı,yak isıe k knlkatma >B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-225A>İzene >8-1065ik belgesi sahibi mükellOstomiAfnltresi, past (ostomiAbakğmıürünü), ostomy rod ster/TmTvlgpudgieı.(ostomiAbakğmıürünü)Denenİzene >8-1061desi gereğince vergiden İcrıda2snlemıgeşkil etmuhng6ifaresk detk>litzağA hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-227İzene. >8-1059ik belgesi sahibi mükellKuşkonmaz bDtkisi, ainriba bDtkisi detkök6 Ocdielgtohum.<.ıeı.ne hake6 Oc00Ahref=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-228İzene. >8-1052elektrik borçlarına karşBanıkmyağA hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-229A>İzene >8-1046Vergisi Kanununun 17. maKn < cienzl 0ğTtddaksam, parça vadaksesu>rhk.ı ielgDşdD>< testiıhik beiadlTD>İzene.17.4-1060elektrik borçlarına karşHazie yD>ait>itabnmaz ında.adimşvades lehineB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-75A>İzene.17-1041ik belgesi sahibi mükellTehake0rva ku vrk isıed<1199943.1R>00-1187z>2ndan makbuz karşılığı baSağnıkmBakcnlıeğıe003fı ke ruhsnllandıaeaD>rhk.ınee hake6 OcadlTD>İzene >8-1087ik belgesi sahibi mükellPamuk kumaş ırpıntısıee hake6 OcadlTD>İzene >8-1086ik belgesi sahibi mükellKürk ü koyuiıvlgkuzu ner/Tİzene >8-108 Vergisi Kanununun 17. maBoyaınayl iuD(boyaıönlüğünün)Denenİzene >8-1082elektrik borçlarına karşBez ir bennda.Oürün6 Orl/Türİzene >8-1094ndan makbuz karşılığı baPolypropynes-polymsterıhamden ysiilm/TürA hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-238A>İzene >8-1090ndan KDV’ne tabi işlemle3921.12>00<>R>00 GTİP no Kd"vcailklorür polimer"dl emnmülDsuı9ıd Ocnicıylc. hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-239A>İzene >8-1089ik belgesi sahibi mükellBaİzene >8-1078n olan gayrimenkulün İcrSp hk.lcı(lastikli)ıd fterıtehakedilmTD>İzene >8-1093onelinin işlettiği kantiEğit amvkudanışmşandtlhik beiadlTD>İzene >8-1084desi gereğince vergiden Sp hk.lc, PVC acaklı, PVC detk>rt iıayrnç/ı, perforeoiıd fter6 OcDctehakedilmTD>İzene >8-1091ik belgesi sahibi mükellSigortkaşvadesinceDşvades ortkğı ke k hk. nhk href=ozgk25-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>94A>İzene.1-1102Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kkiAmu.htmfnin,eı.nTürkiy<'rl/Tinle/Ta psam motorsuz2uçağB117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-5A>İzene 12-1106Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kkiAmu.htmfnin,yTgDhrncat2,şlırr Dinekomden iuaDenent2001B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-9A>İzene 12-1105onelinin işlettiği kantiılan 1raenel hi<ı kaB11z>92İzene-57onelinin işlettiği kantisoopen A A Km<> kaenen15.1R>00-005-9ik belgesi sahibi mükellHorm iıKitT66.1R>00-66-2ik belgesi sahibi mükellBDtkiselOdmstekOürün6 OcDmTD>İzene >8-1156ik belgesi sahibi mükellCiltbez6 Ocain tehakedilmTD>İzene >8-115 Vergisi Kanununun 17. maYalıaemiteşvikDbeegedinrrıöngörülduğ ışmkildlTgla ilgilmetuku.veyTgDptylcıarını ku nDV’ ol k hk.İzene.1-1153desi gereğince vergiden İkiAİşdi Birarıda2YşkilmTsı Hyını kuAyri D fterıTD>03012-190-3/8-94elektrik borçlarına karşDivirTa KDV’nmiD>rhıkmproj müatlifl mOe gng6ifahak isıeı.nvb. imza.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>7-1A>81.1R>00-GVK-0İz7desi gereğince vergiden Hol Rüs.mun kaenenUk.64.1R>00-3065/03-5ik belgesi sahibi mükellİmylat21.hığım 20030rplastikOtakoz tehakedirı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-76A>İzene.17.4-1258ik belgesi sahibi mükellVakıfnöğretmen6 OcDmTvrrınesadanışmşandtlhik beDb9anmeamTG9lAryılan kurtevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-78A>İzene.17-1238elektrik borçlarına karşGSM open <ör6 Oc v>ğe eşkil casıb>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-79A>İzene.17 den y-1204desi gereğince vergiden Ç ıraaDkülçekalte istddılan 1Usul vlTenen>ae iu>hk.ı an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-77A>İzene.17-1252elektrik borçlarına karşKumaş ında.ak dijitylgbaskİzene >8-1225onelinin işlettiği kantiÇiftıe003flıapoliamidnanclTnTensucnl icıylcadlTD>İzene >8-1236ndan makbuz karşılığı baToptynı,yakkabA vlgteuoiketokDsıDenenİzene >8-1232desi gereğince vergiden AnahtTr opyk.İzene >8-1226ik belgesi sahibi mükellAkvaryum 9irDşDücrbe6 OcDmTD>İzene >8-1251ik belgesi sahibi mükellÇik 20ta, k5 uyemiş,aeşşıvlgkurunTeyveAvb. gı kaürün6 Oc ielgoyuicasl 0ınosepet ynin. vazo iç OcgerlmTbiro ktemsnlemı kaD>İzene >8-1223elektrik borçlarına karşYabancmısern,8 lcışvadesetyn hmnemı kumu.htmkr01B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>97A>İzene.1-1255elektrik borçlarına karşTürkiy< akean/TrB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>98A>İzene 12-1231ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kuyerleerkmfnin,eı.nmDlhk.ıea, Türkiy<'rlkiAserbestDtöDge6 OdlTmüştlri bi KDD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-6A>İzene 12-1198ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kuyerleerkmsigortkafnin,hk.ğdkavrrınesasigortkaare khıkmhik beiirı hik beDDhrncınancente kaonusumT 2000B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-7A>İzene 12-1203elektrik borçlarına karşU/us2003rn 1aitabme khıkmeşk0sagsec ,çinogsec ,şlTDked,ogsec pensonnmearı sevk vkuDdaresi,gseccioikTbiles6 Oc veogsec tekn B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-53A>İzene.11-1219ik belgesi sahibi mükellGümrük antreposu kavrrınesadepohk nehik beB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-80A>İzene.17-1262desi gereğince vergiden İr.A hk href=ozgk10 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-253A>37.1R>00-ene-28-17ndan makbuz karşılığı baMarkaDsnlemı kaenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>99A>İz35e02z374onelinin işlettiği kantiSlan,8 PiyasDsıDe5 .luıe003fı ke vrrınesayetkiDbeegedinrrıdevriiindene vlTBSMT an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk10 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z300A>İzBSMT-1281ik belgesi sahibi mükellLojistikOfnin,aare khığıDV ou/us2003rn 1aitabme khıkmhik beisver/Tmesia,şlıreahkTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-8A>İzene 12-1292desi gereğince vergiden Maenel h Taalbi- Bir tanedinrrıDeşmesı 31.12>2009 beyainlmTbiten,gbirmtanedinrrıDeşmesı devam etmektemol n2 blokskonutıDeşmesıTD>hukları yükmT ileic>29geTvlgyükmT ileicvlül B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-15A>İzene->B-856-8 Vergisi Kanununun 17. maİcrıeicYşkil etTahsB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z301A>53.1R>00-ene-17>-14ndan KDV’ne tabi işlemleİhaelgDtlgtehakeı imal eyB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-40A>İzene->B10/177-18ik belgesi sahibi mükellTashiyDTimau kair.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-35A>58.1R>00->B10-2-12-5ik belgesi sahibi mükellAyakkabA ında.ak eşkil etnakışnğerriletevkii kant2001B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-41A>İz35e02z392desi gereğince vergiden Maenel h taalbi- Müteahhie6 OmTeşkil ethak imşDkletulırunhkTenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-42A>İzene->B-883-91Vergisi Kanununun 17. maYn hzmetler mu.htmk5 um ke ıraaDkrını8 hukları faizDkletulırune k5 um.<. değildinstopajı vk ksöz konusu değildinhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z302A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z303A>itraanı Dsnlemı knAioğaaDkszancm/, k5 um.<. değildi,ogslAryvlan kurvlgenenan dese kkiAi5 .mu DtlgtashiyDTmem5 .iuaDgörev6 Ocıhk href=ozgk19-Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-82A>69.1R>00-010-4elektrik borçlarına karşÖaslımatrahışmklineB117.0.GEL.0.30/3019-348-3723-5A>İzeVK 8-1348ndan makbuz karşılığı baBaşnıkmKne'si ödınB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-43A>R>11.8-173Vergisi Kanununun 17. maene'si ödınB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-44A>R>11.8-173Vergisi Kanununun 17. maAltgyükmT iculır e003fı ke vrrınesahik be6 OdlTkdvntevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-45A>R-10-114-17>Vergisi Kanununun 17. maAlkollü içk kayükmT ileic>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3723-6A>İz>B10-ene->3-34ik belgesi sahibi mükellYağm5 TDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z3041.GİB.4.41.15<>İzene->B10/41-105ik belgesi sahibi mükelleması de sayılan kur>ae iu>uaD11/1-kavurc den yr DineD>292,şlırr DineB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-54A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-9A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>B-24A>İz130[>B12-8-7>İ]-84desi gereğince vergiden Tevkii kTU>İz53-2/9-76ik belgesi sahibi mükellBa<ındıanıkmİl Müdürlüğüne ait>bDnieadeprse <0DlizDğerrileenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-49A>58.1R>00->B10-24-101-6ndan makbuz karşılığı baSad ordunTensuphk.ğdkahik beDverl/T,şlTDtulıruniksöz konusu değildintevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-47A>İzene->B10/107-1272/-85ik belgesi sahibi mükellAlüediyum billbeineırut0B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-48A>İzene.07e50ndan KDV’ne tabi işlemleıfpi D nB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-83A>İzene->B10/107-1262/-86onelinin işlettiği kantisoopen 0D>ıticıylcadlTkdvni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3716-7A>İz35e02z409Vergisi Kanununun 17. maYn hzmetlk eştB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z305A>İz35e02z404ndan makbuz karşılığı baAvuknllı29geTn<ğıeızahk href=ozgk23 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z306A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z3071.GİB.4.20.15<>İz40-MUK->B10/103-252onelinin işlettiği kantisoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z3081.GİB.4.41.15<>İzeVK->B11/3-109Vergisi Kanununun 17. maFaso epantolo edi.htmğerTnB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z3091.GİB.4.20.15<>İz40-MUK->B10z132-250ndan KDV’ne tabi işlemleıfpi D nB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-51A>İz40-MUK->B10z65-251ik belgesi sahibi mükellHur k Alüediyum ke Mnmül6 OdlTenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-521.GİB.4.42<16A02zene->-1101-67desi gereğince vergiden Hom Postnve D Oc Snlem/Trı kaenenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-53A>43.1R>00-19357-11108-25onelinin işlettiği kantiAlüediyum profil vlTlevhane hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-54A>İz40-MUK->B11-72-249Vergisi Kanununun 17. maenenraenel hi<ı ka0301İzene->B-943-98ik belgesi sahibi mükellPoliülüDİşlırdindGeçB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-55A>İzene-174z>B10-33onelinin işlettiği kantiSera Montajı İerrileenenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-56B10.115-271ik belgesi sahibi mükellBakğmıOnaaemi kaenenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-57B10-148z>73Vergisi Kanununun 17. maEt a Kmhk.ğdkahukları enenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-58B10-56z>79ndan KDV’ne tabi işlemleıfpi d nB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-59B11.13-268ik belgesi sahibi mükellBilessnrhkma ıyi olmaaadle el0B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-60B11.7z>67ik belgesi sahibi mükellCezaevune pensonnmatıreag,şlırearı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-61B10-122z>72ik belgesi sahibi mükellPhukç EtiDsnlemı kaenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-62B11.31z>74onelinin işlettiği kantiAlüediyum,Abakğr detk>lay dökütmğeake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-63A>İz35e02z424desi gereğince vergiden Taaem ol TD>çlıTkoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-84B10-47z>69desi gereğince vergiden Taaem ol Kalk.2Koop. e003fı ke eşkil n ortkkm0çiuve ortkkmdemıgğelırr Dindene vlTKenraenel hiyD> nhk href=ozgk26 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z310R>10.84-187ik belgesi sahibi mükellAvuknlı.nvekalbe ücrbeiDinnyanı kamüvekkB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z311B10.162z>66ndan makbuz karşılığı baAIS Klas BCSıcienzıTtehakediie >ae iu>uaD13/a den yar ancente ka>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-59B10.46z>80elektrik borçlarına karşİşhesbı03B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z312A>İzene.58-1443Vergisi Kanununun 17. maArı Yıt şt ain tehis imaipOgd024.1R>00-ene/>B10-17/1TKeK/-10onelinin işlettiği kantis hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z314A>İzene.17.4-1449Vergisi Kanununun 17. maÖaslıGvveıo kaHik be6 Oc00A Hk href=ozgk27 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-64A>İzene.9-1445ndan makbuz karşılığı baMadle çık>ri Dişlırearı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-65A>İzene.9-1446ndan KDV’ne tabi işlemleıfpi d nB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-66A>İzene.9-1450ndan KDV’ne tabi işlemleVvrınesamiD>rimproj hik bec00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-67İz>B10-ene-ÖZE-52z368ik belgesi sahibi mükellTevkii kTancente kkiAk5 um.<.ılebirbArlıOcae kn de eşktısl 0ı hik be6 OdlTs5ruilu/uk hk.limlmT>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-68A>İzene.G.>B-1451Vergisi Kanununun 17. maAraç k hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-691.GİB.4.06.17<>İzene-4/>B11-14009-09-678elektrik borçlarına karşİntirn>t Ünda.adindVvrınesaİneslizce EğtkedilmT>A hk href=ozgk04 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-265A>İzene-1->B10-140>8-89-807desi gereğince vergiden Anasözgilmescadl, Dştigylkkonul 0ı 3rn 1 k itabnmaz ticaOD> nbi KDD>klagben ben bug,şiAfnmal eyşkkaae i/Trı kay O1laan i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-85A>İzee->B-185-102elektrik borçlarına karşBedelkuzuEğit amÖğret amHik be6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-86A>İz130[>B1İz3-17-16]-688elektrik borçlarına karşOrgaeize SB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-87A>İzene.17.4-1463Vergisi Kanununun 17. maenen>ae iu'>uaD17/4-o den yar ancente kkiAA.Ş.arı ay>A konud Dıyi olma göster ntehis ttiresaAŞ.yiTKen>ae iu'>D1hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-88A>İzene.17.4-1462ik belgesi sahibi mükellTehakeDb9anme+>sözgilmeyeB117.0.GEL.0.30/3019-348-3720-15A>İzene->:>B10-14020-03-682desi gereğince vergiden emmugk5 um.<.ılkavrrınesagvveıo kahik be6 OcilmTD>İzene->:>B10-14009-49-680desi gereğince vergiden emmugk5 umıvlgkuruluş isılkaait>arnç/T.aDvrrınesayB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-71A>İzene->:>B09-14009-77-684ik belgesi sahibi mükellBakğr detalüediyum i/TşımlıTkayzvkgng6ne hakeindk ksöz konusu değildintevkii kuİzene.9-1470ndan KDV’ne tabi işlemleEv detİşy Ocne mizTıTyiş6 Oc00İzene.9-1466ndan makbuz karşılığı baTevkii kant2001B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-74A>İzene->:>B10-14009-34-679Vergisi Kanununun 17. maEkspertuzuhik bec00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-75A>İz621->2->B10-116Vergisi Kanununun 17. maBoya, rn pkavurusergmaca hik be6 Ociileii 1 k ievkii kgİzene.9-1455ik belgesi sahibi mükellAy>A fnin,eı.nşubeükü.ak günm,çinlmTssöil etbe6 Ocictutk.ının ıyergiTakeitearı alkıe k kalD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-77A>İzene.9-1474ik belgesi sahibi mükellHissmTs nB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-78A>İzene.9-1467onelinin işlettiği kantiAlüediyum profilinDDhrncınvlgyn hm0çiue hakedilmTenentevkii kİzene.9-1461desi gereğince vergiden İcıylk imal eveogümrükte değildineüksek hip edira eveoir.29 imaipOgd0İzene.29-1457ik belgesi sahibi mükellemaıan derisiıDeşmesg,şiAeşk0saeşkimcA fnin,eı., arsaisahibiTapsnaneşktısiıkletulırun,nmatrahıene hpiec00B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-315A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-316A> a Kmhk.ğdB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-317A>İz130[>B1İz2-1->B]-683Vergisi Kanununun 17. maMehaek Odn 1ait03fı ke b9lArlın beyfearı alkıe k serbestDmehaek makbuzu nmasınınTDkurhk href=ozgk05 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-318A><6 k kumaş vkuduvisıanğıdıticıylcain enent2001B117.0.GEL.0.30/3019-348-3716-8A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-10A>İzene 12-1464ndan makbuz karşılığı baPOSıcienzıTknlkatmakrsurrtı ielgyşkil etsnlem/Tr k kaöz konusu değildinhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-16A>İzene.10-1472ik belgesi sahibi mükell>ae iu>uaD13/d den yar ancente kaicıylk imal emnk.ae vlgteçhik kB117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-60İzene-4:>B10-14013-06/-697onelinin işlettiği kantiılan 1raenel hi<ı kaB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-3191.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14001-0İz695ndan makbuz karşılığı baMahketutk>rk.ğDV o,yril etbşesbı03B117.0.GEL.0.30/3019-348-373-1A>İzene-4-14001-02/-698elektrik borçlarına karşHazır Bet iıT hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-80İzene-3 14009-26 /-690ik belgesi sahibi mükellTurik seyahat21centeükü.ak ödınkomden iDücrbe6 OcDmTenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-81A>50.1R>00-ene-2-2ik belgesi sahibi mükellBank,hk.ca promDen iıTD>çlıTb>limlmT>A Hk href=ozgk06 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-254A>İzene-3:>B10-140>8-50-693onelinin işlettiği kantiAlüediyum külçe,alüediyum profil,alüediyum levhanielglevhanvlgprofil nemı kuklaan alüediyum detalTşımlk.ğ knael0B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-82A>İzene.9-1505ik belgesi sahibi mükellÜnideğsiteükülgyşkil etioğalgazde hake6 OcalThukları abonembağl ekİzene.9-1520onelinin işlettiği kantiSlan,8 Pa<ınait> 20 efnin,eı.ntevkii kghk.İzene.9-1516Vergisi Kanununun 17. maSlan,8 Pa<ınait> 20 efnin,eı.ntevkii kghk.İzene.9-1516Vergisi Kanununun 17. maYemlk servisiuhik bec00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-86A>İzene.9-1514ndan makbuz karşılığı baOlumsuz2raenel htee tıreag imal ehik belThukları b9anmeaogümrük>komden icusu apsnanbank,gyB117.0.GEL.0.30/3019-348-374-10A>İzene.04-1523Vergisi Kanununun 17. maÖaslıeğit amvkudanışmşandtlhik be6 Oc1ıyi olmaaarı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-255A>İzene >8-1545ndan makbuz karşılığı ba9021.9084A00.45 GTİP No. Kdklap pslimielgknlkatma a ürünüaD>A hk href=ozgk08 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-256A>İzene >8-1543onelinin işlettiği kantiSerbestDtöDge6 OdlTvrrınesahik be6 OdlTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-89A>İzene.17-1542desi gereğince vergiden SerbestDtöDgerlkiAs k\"crınıt note\"Dbeegedinhkef=ozgkdvk08 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-320A>İzene.1-1546ik belgesi sahibi mükellBasit1UsulenT2001Maenel hie Araç Snlemı kaYşandşnıklkaenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-321A>İzene.8-1513onelinin işlettiği kantiHır eürlü değil, resieıvrDharçt etmuaf1.GİB.4.06.17<>İzene-> >B10-ÖİV-1-708ik belgesi sahibi mükellVize ırn,ssnanare khıkmhik beisan derisie k ıraaDb9anmeaoK5 um.<.,dılan 1Usul vlTeması de sayılan kur>ae ihk.ı an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk10 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-323İzene-4:>B10-140>İz>B-718ik belgesi sahibi mükellKT 20 pensonnmealglojmaaDtahsldinan derisie k ıraaDb9anm0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-324A>İzene- 4:>B10-140>İz5B-714ndan makbuz karşılığı baKısmimbölünmegyB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-90İzene-4:>B10-14017-21-716ik belgesi sahibi mükellBasit1usulene2001ikl/Ta KDV’narnç a Km<>D>hukları yükmT ileienenrr,1gla il1usulengeç0ld B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-37A>İzene- 4 -140>9-05-713onelinin işlettiği kantiSert>itat et(Bazalt) asfalkgmB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-87A>İzene-4:>B10-140>9-28-715ik belgesi sahibi mükell>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-88A>İzene-4:>B09-14009-74-712ik belgesi sahibi mükell>ülçekalüediyum ke mnmülD,yakkabA tşbandklaıbıee hake6 OcadlTtevkii kghk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-89A>İzene.9-1581ik belgesi sahibi mükellYaz>rhkrnetanıtia TD>çlıTpromoen iı 2003B117.0.GEL.0.30/3019-348-373-2A>İzene.3-1580onelinin işlettiği kantisoopen a Kmı, e mizTıTyürünüstgminravlTe mizTıTteTknlkatmakründae e mizTıTyürün6 Ociileüyeükü.ak e hakedilmTenenhk href=ozgk12 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-91B11z>B-298ik belgesi sahibi mükellYaş sebzeuTeyveAsnlemı kaenenİzBSMT-1583Vergisi Kanununun 17. maİş vkuunvieadeğişikliğiAeşk0safakait>fakB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-92A>İzene GENEL-1591Vergisi Kanununun 17. maUk. programıtvlgprogrni Dhukları eğit amhik bec00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-90İzene-4:>B10-14009-18-724ik belgesi sahibi mükellBakğr LevhanT hakedilmTTevkii kTU>İzene.06.-1594onelinin işlettiği kantisozut0Snlemı kaenenOTD>A hk href=ozgk19 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-258A>İzene-1->B10-140>8-59-743onelinin işlettiği kantiS5ruilu sıi kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-92İzene-4:>B10-14009-31-755ik belgesi sahibi mükelleması de sayılan kurTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-376-4A>72.1R>00-3065gssyeriTeması de sayıl-20onelinin işlettiği kantiS5ruilu Sıi kB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-326A>28.1R>00-043-1->ik belgesi sahibi mükellBandıin,aLimanı kayşkil etsnha k hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-327A>İzene- 4:>B10-140>İz67-778ik belgesi sahibi mükellHur k alüediyum e hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-93A>İzene-4-14009-10-779Vergisi Kanununun 17. maD mirdklaıpnb9t iımalzetu6 Ocain eşkia imylatıDğerrlmTD>43.1R>00-5510-3610-26ndan KDV’ne tabi işlemleİpTıTyDüğümTA vmTTevkii kTYşkilıpgYşkilmTR-1İz13-214onelinin işlettiği kantiE6 ktrikli Engslli Arab sın kaenenhk href=ozgk26 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-93B11.8z305ik belgesi sahibi mükellHur k kızılaveyTghur k sarılarB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-94A>İz35e02z477Vergisi Kanununun 17. maİşgücülhik be6 Oc1ielgDteslimenentevkii k hk.ae iu> kkiAfaergiTnmasınımlgsıeı.ğdB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-95A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-96R>10.63-215Vergisi Kanununun 17. maYetenlk G9lAlrgimlTMeadezdilmTene, ÖKCnhk href=ozgk26 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-328B10-164-306ndan makbuz karşılığı baTein,h suyunAsnlemı kaenen14.1R>00-ene-600-39ik belgesi sahibi mükellG miyeın ene'dle i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-61A>İzene->B10/107-1274/-93onelinin işlettiği kantiMilli Eğit amMüdürlüğüne b>0Doki Kı,çhes ıra>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-330A>İz40-MUK->B10z48z>88elektrik borçlarına karşMaenel h Taalbi- soopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-331A>İzene->B-864-108Vergisi Kanununun 17. maYn hzmett ünda.adindsağl easahik be6 OdlTenenhk href=ozgk28 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-332A>İz>B10-ene-İz6-9-39ik belgesi sahibi mükellOrgaeik Tütü eveoOrgaeik Tütü eMam/TTİzene23-1651Vergisi Kanununun 17. maT9lAfthakkıDkletulırunindene\'yeB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-334A>İzene.1-1649Vergisi Kanununun 17. maBakğr detAlüediyum >ülçe6 Oc1ielgAlüediyum Mam/TTİzene.9-1650ndan KDV’ne tabi işlemleŞvadesingtevkii kghk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-98A>İzene->:>B10-14009-73/-792desi gereğince vergiden MylkD>29din kufaergindn>DbrazOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3735e4A>İzene.35e1652ik belgesi sahibi mükellYangı Dsozucu zTyiT 20 emnlhk.a ait>itk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3730-15A>İzene.30-1647Vergisi Kanununun 17. maPert>O20 eAre k eUsul vlTene Açese kn de samT 2000B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-38A>İzene-3:>B10-140>9-16-790desi gereğince vergiden SerbestDtöDgem,çinlmTbi KDaD9fnin,yaTeşkil ethazır b9t iıe hake6 Oc0in ene hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-94A>İzene.17.4-1654desi gereğince vergiden Tütü emam/TTB117.0.GEL.0.30/3019-348-3723-7A>İzene23-1655Vergisi Kanununun 17. maDokumayaTelvrrışli Tensucatka emam/T 5601.10.9R>00.12 G.T.İ.P. no. kuklyıtlın"göğüs ped6 Oc veokoruyucul 0"me hakedilmTD>İzene >8-1648ik belgesi sahibi mükellVitaedili bahıkmeşğ<>ın enenİzene >8-1673Vergisi Kanununun 17. maCaeDb9zc0in ene İzene. >8-1665ik belgesi sahibi mükellHur k knğıt e hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-99A>İzene.9-1664ndan makbuz karşılığı baGümrüklü antrepo/Tr k vrrınesahik be6 Oin ene dle i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-335A>İz>B10-7>İz98-63Vergisi Kanununun 17. maFDnie ol k hk.thakkıeı.ntemTıTysözgilmescbelgüçüncügkiş/TB117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-264A>İzene GENEL-1687ik belgesi sahibi mükellHur k e hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-95A>İz>B10-7>İz6-64elektrik borçlarına karşÖaürlüTB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-961.GİB.4.41.15<>İzene->B10/16-141ik belgesi sahibi mükellYeriT,çinlmTğerriıe rkk il emaenel hTB117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-391.GİB.4.01<16A02z>B10-1683zene-82desi gereğince vergiden Pen kenlmTssöimTvlgyazisıansaifişlırearı grlengkayd imaipOkayd imaeTD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3734-1A>R-500Vergisi Kanununun 17. maFaso etek0129geThk href=ozgk05 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-100A>İz10-515-31-45desi gereğince vergiden HovayB117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-62B117.0.GEL.0.30/3019-348-3730-16A>B10-55-326ik belgesi sahibi mükellOkulaailmTbiro ğinrr,1<B117.0.GEL.0.30/3019-348-373-329 konusu eşkilıpgeşkilmT9-122desi gereğince vergiden PTT Acenteükü.ainyılan kslıYükümlüTükmTOcıhk href=ozgk13 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-336A>05.1R>00->B11/GVK-Mük18z>7ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kueşkil ete hakedidene\'yeB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-337A>ültvlgplastiktee ürülte hakedilmTenen15.1R>00-005z17onelinin işlettiği kantiHır ölçeTteTiD>r edirıuhik be6 Oc00A hk href=ozgk22 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-1011.GİB.4.42<16A02zene->/1870-86onelinin işlettiği kantisülçekAlüediyumunıİcıylatçese Tt03fı ke T hakedilmTenenTevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-102A>İzene-1->B10-14009-63-913onelinin işlettiği kantiBnzıTTıb001CienztvlgSarf Malzetu6 OlmT>A hk href=ozgk24 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-267A>47.1R>00-512zene--34ik belgesi sahibi mükellKoopen A hk href=ozgk24 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-97A>47.1R>00-512zene--33onelinin işlettiği kantiDişç/TıTteThamden y 2003A hk href=ozgk24 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-338A>İzene-53-2/54-100ik belgesi sahibi mükellOkulaklübüait03fı ke ,şlTD nesaokulakantcain vlül B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-339A>İzene.1-1892desi gereğince vergiden Öaslımatrahışmklineait>ene\'ai/Tgennmaesashk.a göre ssöimı kaDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-342İz>B10-ene-ÖZE->8-436onelinin işlettiği kantiÖletunKayd imc01CienztKnlkatma MecburiyD> nhk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-343İzÖKC->B10-1-20onelinin işlettiği kantiTop03B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-344A>İz110->B10-47z41ik belgesi sahibi mükellB9lını8 Başkşandğı\'>D1k hkyaıvrrınen>arnç/T.aDhukları vlül yitioğrgin1 keaTg9ld B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-340A>İzene.10-1882desi gereğince vergiden Topka ecşandA vlTe2vşanAetiDsnlemhk.ğdB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-3411.GİB.4.45.15<>İzene-53-18z100ik belgesi sahibi mükellDirn>ğin MalkAlKm< vr T hakedilmTenenhk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-63A>B10.61-336ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knaicıylk imalcek malhk.ıeTzvk.iyDkur,çinogem nbi KDD>sımhik beisancente ka1centeükük ödınkomden ilarB117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-64A>İzene.13-1877Vergisi Kanununun 17. maMeyve, kek,Dk5 200ye vlgşekenlimelıOcaıçeşitliDşekil6 OdlThazırD>0D03İzene >8-1880onelinin işlettiği kantiBiosidylkürünagTubu ,çinlmTy O1laan 39A05.99<9000 G.T.İ.P. nuD>ralıTürünüaDe hakedilmTD>İzene >8-1874ik belgesi sahibi mükell3R>02. GTİP No. Kdürün6 OciDenenİzene. >8-1867onelinin işlettiği kantiSu bazlıTak/Taik boya, caeDboyası, ahsapDboyasııvlgkumaş boyası>ın enenİzene >8-1884desi gereğince vergiden Seyahat21centesinare khığİzene >8-1878ik belgesi sahibi mükellKTstİzene. >8-1868ik belgesi sahibi mükellB9lını8 si, İETTeveoilçekb9lını8 ükü.ak ait> 20 eşvadesçe, hissmTs nB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-104A>İzene.9-1876ik belgesi sahibi mükellİr.ant2001,şlırr DdindioğaaDeneni>29Da cağ<>ın kenl. vlül borcu varkl/T3.gkiş/TB117.0.GEL.0.30/3019-348-3732-8A>İzene.32-1869desi gereğince vergiden Maenel h Taalbi-Fnmal eknlkatmamışıolandaicas yükmT ileiTenenhesabe kaoi.knlea ırmamışıoland,eşmesgd mir.ak ait>enenai/TD>29 imaipOgd0İzene->B-855z117ik belgesi sahibi mükelleum oD>yolTbakğm mas03flarhukları yükmT ilei ene\'ai/TDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-42A>İzene.29.25-38724-1883Vergisi Kanununun 17. maİşhesbı03B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-43A>İzene.29-1875ik belgesi sahibi mükellArsaiKn derisiıDeşmesg,şükü.ainyGslAryılan ku,dılan 1Usul vlTene an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-22A>İzene.G.15-1873onelinin işlettiği kantiDİİBiKncente kan,h e hakedilmTbi KD03angmaenel hie sürDkuadlDDhrnc kB117.0.GEL.0.30/3019-348-37g17-1A>İz35e02z578ik belgesi sahibi mükellAlKndıDbeegedinlmk 1>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-44A>İz35e02z581ik belgesi sahibi mükellKncsöil etişy OcieB117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-45A>İzene->B10/107-1308/-107ik belgesi sahibi mükellTuruhik be6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-105A>İzene-1->B10-14009-57-935ndan makbuz karşılığı baGümüş i/TşımlıTkayzvkgng6iue hakedilmTenentevkii kB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-106A>İz35e02z576elektrik borçlarına karşHazır köfte e hake6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-107A>İzene->B11/107-1360/-105ndan makbuz karşılığı baMantohk nevlTemzkn dairDku Borul 0ı ,lr V<0DlarB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-108A>İzene-1->B10-14010-06-934desi gereğince vergiden ÇaeDfıstısiıkozDlağ<>ın enenİz>B11-7>İz32-68ik belgesi sahibi mükellBitk kslıYağ<>Teması de sayılan kurOTD>A hk href=ozgk26 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-274A>İz35e02z577Vergisi Kanununun 17. maOrgaeize S nhk href=ozgk26 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-981.GİB.4.41.15<>İzene->B10/40-165ik belgesi sahibi mükellAntrepouhik bec vrrınirkl/Tgümrüktek 1r ırogümrük>snhaB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-99A>İzene.17-1903ik belgesi sahibi mükellYatıritme şvik beegedinancente ka1lıraaDmalhk.ıeTene dae i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-65A>İz35e02z580ik belgesi sahibi mükellYatıritmT şvik Beegedin beyh.adindönce ıyergiTnmasınınTDkurhk href=ozgk26 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-66A>İz35e02z575ik belgesi sahibi mükellLiman>snha a an.<.ıevlTlimanı emnk.ae vlgek pman.<.ıe,lr ,şlTDtu ruhsatlarsım,şlırearı >B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-345A>İz35e02z583onelinin işlettiği kantiE6 ktron kaortkmdkayn hnemı knakısaiTDkaj (SMS) veokon<ör icıylat<>ın enenveoÖİVran dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk26 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-346A>İzene.1-1906ndan makbuz karşılığı baKıreA vlTbug,şlır6 OcaTtevkii kant2001B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-347A>İzene->B10/107-1314/-106ik belgesi sahibi mükellOtnmeaobirmkısmtn k vrrınecek öetkletulisdevrent21A hk href=ozgk27 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-348A>03.1R>00-ene.MUK.794z41ik belgesi sahibi mükellBasit1UsuldlTvrrl B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-349A>İzene-3:>B10-140>İz38-938onelinin işlettiği kantisoztür0Snlemı kaenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>3-8A>03.1R>00-ene.MUK.769-40desi gereğince vergiden Sebzeuhalini< eşkil nıe hake6 OlmTenen03.1R>00-ene.MUK.850-42desi gereğince vergiden E6 ktrikgsnynç/T.ıeı.nboy
sı, pslükü.ainydeğişt000rhkrı ınıeşkilmTsım,şlırc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-109A>İz130 [>B10-2-9-71]-941ik belgesi sahibi mükellBakğr mnmül6 Oin0B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-110A>İzene-3:>B10-140>9-53-939ik belgesi sahibi mükellİa0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3735e5A>İz10-515-57-50ndan KDV’ne tabi işlemleEngslli6 OcaTotomobilda Kmhk.ğd kaeneni01
İzene.17-1940desi gereğince vergiden SosyalıeşrdKmhkş nevlTdaın kdv detötvtmuafiyD> nhk href=ozgk28 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-101A>18.1R>00-3065-38ik belgesi sahibi mükellBitmemişıDeşmesa ait>konutlarB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-3501.GİB.4.41.15<>İzeVK->B10/14-171onelinin işlettiği kantisoopen rhkrıpgeşr>rhkrn,psam hk href=ozgk31 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-351A>İzene->B10/172-29ik belgesi sahibi mükell>ülçekaltınee hake6 OcadlTbazs ıra>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-102A>R-10-39-237Vergisi Kanununun 17. maUlushk.arDsae iuran dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk31 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-67A>İzene.13-1956ik belgesi sahibi mükell48 Seri No luTene GennmaTebo ğinrr 107 Seri No luTene GennmaTebo ğie,lr değişt000B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-68A>İzene.13-1957ik belgesi sahibi mükellYelkeıo etekae vlgbulkaait>ek pman.<.ınue hakedilmTeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-69A>İzene.13-1947Vergisi Kanununun 17. maİa0ödınene\'ai/TDa yarahk href=ozgk31 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3735e6A>İzene.35e1946ik belgesi sahibi mükellÖaslıgvveıo kavlTe mizTıTDhiİzene:3-140>8-184-953onelinin işlettiği kantiEkmlk çeşitl Oc00A hkef=ozgkdvk01 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-277A>İzene/26-110onelinin işlettiği kantiZk.ar Tazedi keb9anmeaie >0301İzene17-111ik belgesi sahibi mükellDövize enlmkhak il1vmTs nasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>0-16A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>0-17A>1.GİB.4.45.15<>İzene-53-41-106ik belgesi sahibi mükellTakvTDgyeriTaderdıkka esonraTg9len ıyergi/Tr k y O1laan ksöz konusu değildiai/TDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-46A>9-137Vergisi Kanununun 17. maİşgücültıreaghik be6 Oc00Ad kaenentevkii kİz>B10-7>İz79-85Vergisi Kanununun 17. maNvk.iyD Hik .enentevkii kasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-113A>37.1R>00-eması de sayılan ku-25ik belgesi sahibi mükelle5 um.<. ılan kurvlTeması de sayılan kurMaenel hiyD> nhk href=ozgk04 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-378-111.GİB.4.06.17<>İzene->B10-14008e02z973onelinin işlettiği kantiMontofon ırk37.1R>00-ene->8-26ndan KDV’ne tabi işlemleTaima,Tbakğm vlgonaaemaneönasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-70A>İz>B10-7>İz19-90ik belgesi sahibi mükell>ae iu>uaD13/a den yar i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-71B10-52z355Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöegeyD VrrınesaTanTDe hk.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-111.GİB.4.07<16A02zene->B10-144z356ik belgesi sahibi mükellDiniz vrthavaaitabme>arnç/T.ıı,çhesliman vrthavaaTD> kehk.ğd kaeşkil ethik be6 OdlTeneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-67A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-114A>İz>B10-ene-9--43onelinin işlettiği kantiDnha önce sehveı Dr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-47A>İz10-515-117-59ik belgesi sahibi mükellDönsr Slan,8 İşlTDtuscnce oknlkarkaeşkil etbDtessnynrue hakedilmTeneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-103İz>B10-ene-ÖZE-31-466ik belgesi sahibi mükellBank,hk.ıesknlkatpsrpssl 0ı krını6 OcaTteedi kıı,çhesipotekD imal eitab0D>zhk.ıessigortklattırilD> n,lr peşinoödınasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-353A>İzeVK 8-2001ik belgesi sahibi mükellAmbklajDmalzetu6 Oca0asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-68A>İz40-MUK->B10z133-403ik belgesi sahibi mükellYn hmzmetn k mu.htmgr01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-12A>ene'ai/Tİr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-48A>İzene-53-2/46-112Vergisi Kanununun 17. maİşhıe rkkd5 .mu k Dr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-373e4A>İz40-MUK->B10z164z402desi gereğince vergiden İcıylk imal ebakğr, alüediyum, çheko külçe ve n,mül6 Oiningyn hm0çi e hake6 Oc00i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g23-2A>A hk href=ozgk16 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-280A>İz8.>B11.1.ene.28.MD.-11ik belgesi sahibi mükellTaputharcasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-9B10z123-364elektrik borçlarına karşÖğrenci pşnsin ilarne zamaaDnmasınınasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-17A>ait>arsanıı sn/TyiTsitesigeşkilmTk TD>cae iurhüküml Oc1ancente kasnlemı ın ene dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-104A>İzene->B-865-125desi gereğince vergiden SerbestDtöDgerln serbestDtöDgeye vlgTürkiy<\\\'dle yn hnemı kueşkil etetabme khıkDğerrlmTenenhk href=ozgk16 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-354A>İzene->B-871z123ndan makbuz karşılığı baGamu hk.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-355A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-356A>İzene-3:>B10-140>9-9İz1009ik belgesi sahibi mükellHik beDDhrnce kaoövizm 2003asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-357A>İzene.1İz>B29ik belgesi sahibi mükellŞvades it03fı ke eşktıril cası<asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-358A>İzeVK-5-03-63Vergisi Kanununun 17. maSerbestDtöDgerl ür a Kmhk.ğd kaenenhk.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-105A>İzene.17.4-2035ndan makbuz karşılığı baT şvik BeegelimYatırit/Tr k eneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-72A>İz35e02z6>7ik belgesi sahibi mükellSerbestDtöDgerl >B10gyerin kaürasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-13A>İzDİĞER->B-66-128onelinin işlettiği kantisrınınan kuaD>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-10A>İzene.24-2037ik belgesi sahibi mükellTevkii kanT2001Ürün6 Olr İteslimeur Farkı, Vai< Farkı, Fiy kgfarkı ve n,hhk.ğdTDa0asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-11A>İzene-1->B10-140>4e02z1008ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knaa KDV’nynedle belg,lıraaDkomden i/Tr k enenhk.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3732-9A>İzene.14-20>7ik belgesi sahibi mükellTürkiy<'lmTmu.htmbirmgazeteninayn hnemı kkiAintirn>t laanı ınıen hnemı kkiAbirmfnin,ykassöilD>İzene.06.-20>6ik belgesi sahibi mükellılan 1maenel hi<ı ka k Dçsyüzi< eönteedbelg,yrılandene\'ai/TDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3730-17A>İzene.30-2034ik belgesi sahibi mükellKuyumcul 0 OdDs< ın enenveoÖTe'dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-49A>İz35e02z6>6ik belgesi sahibi mükellİr. k enenia yarahk href=ozgk18 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-501.GİB.4.35.17<>İz35e02z632desi gereğince vergiden Rekonstrük0in iıİşheciaenen>ae iur17/2-d Mad.iKncente kaOT01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-1061.GİB.4.42<16A02zene->-1167-92ik belgesi sahibi mükellTeos Antiksaeneisanzı ça Kşn,hk.ğı,çhesyşkil casın,h veDhi1.GİB.4.35.17<>İz35e02z631onelinin işlettiği kantisoopen rhkrıpgeşr>rhkrn,psam hk href=ozgk18 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z359A>İzene->B10/170-32desi gereğince vergiden soopen rhkrıpgeşr>rhkrn,psam hk href=ozgk18 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z360A>İzene->B10/170-32desi gereğince vergiden Hazıran k vlTeoztür0snlemhk.ğdasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z361A>İzene->B10/178-31onelinin işlettiği kantiMilligilmemişır ırodevrdrlmTenenhk href=ozgk18 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z363A>R-10-90-261ik belgesi sahibi mükellKnhm0rasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z364A>İzD>-22ik belgesi sahibi mükellİşlTDtuTkoopen asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-69A>58.1R>00->B10-24z100-10Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöege İşlTm Formunhkef=ozgkdvk21 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-70A>İz>B10-7>İz68-94onelinin işlettiği kantiTecilkTerkie ancente kakornişon vrtbiberasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-71A>İz35e02z646ik belgesi sahibi mükellYn hmnemıgotnm6 O29 konvk.vlgTHYtbDtbeDssöimı>hkef=ozgkdvk21 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-72A>İz35e02z643onelinin işlettiği kantiTthsilk imaasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-18A>İz35e02z645ndan makbuz karşılığı baTashiyDyasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-110A>İzene- 4:>B10-14017->8-1034ik belgesi sahibi mükellLiman/Tr k vrrınesakil vuz anctşandkıhik bec0in ene\'dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-73A>İz130[>B11-4z13-06]-1021ndan KDV’ne tabi işlemleEngsllicotomobili a Km<> k eneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-108A>İz>B10-ene-3-14017-62z1028onelinin işlettiği kantiAyssl nmışıhur k knğıt icıyldilmTeneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-109A>İz>B10-7>İz53-95ik belgesi sahibi mükell>ültür0v>rhıkhk.ğdültür0v>rhıkhk.ğdasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z365A>İzene:3/>B10/14017-41-1030ik belgesi sahibi mükellG çmc01kabulü herieşmesgtaahhütıiş6 Oc00asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z366A>İzene- 4:>B10-140>İz36-1035ik belgesi sahibi mükell>irncem 2003asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3734-2A>İz35e02z642ik belgesi sahibi mükellHur k knsnevlTknsneçap>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-116A>İz35e02z641Vergisi Kanununun 17. maFaso edokuma işiueşk0safnin,nıı iai< faergis< < TDsasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-118A>İz40-MUK->B10z95-466ik belgesi sahibi mükellSerbestDBöegeyD Yşkil etTtabme khıkDhk href=ozgk22 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz3671.GİB.4.35.17<>İz35e02z647Vergisi Kanununun 17. maSabit>eıy bei/TSnlemı kaHesnc/Tnaı enenai/TB9asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz368A>İzene->13->B10-44onelinin işlettiği kantiTicar etekae a Km<> k eneni01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-74A>İzene>-118onelinin işlettiği kantiTrşnsitloga,şlıre1hiİzene10z117ik belgesi sahibi mükellGem 6 Olgeşkil etsudvlge6 ktrikge hake6 Oc00asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-76A>İzene->B10/107-1311/-128onelinin işlettiği kantiSigortkkare khıkmıyi olmacarı ene'dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-111A>İzene->B10/107-1257/-129ndan KDV’ne tabi işlemleEngsllicrobot>kol icıyldiin vlgyn hm0çi e hakeheciaenen>ae iuiui17/4-s den yar ancente kai01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-112A>İzene.17-2113onelinin işlettiği kantiSiyasi pşrtr0in mth veDhiİzene.17-2111ik belgesi sahibi mükellHur k knğıt eicaretiDsıgisın kayükmT ilei ene'ai/Ti5 .mu hk href=ozgk23 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-114A>İzene.17-2082desi gereğince vergiden Şvades neviadeğişikliğc0029Da cağ<>ın i5 .mu hk href=ozgk23 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-115A>İzene->:>B10-14017-46-1054ik belgesi sahibi mükellB9lını8 ai/TaşevineDhibek imalcek arnç a Km<> k yükmT ilei ene\'ai/TDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-116A>İzene.17-2099ik belgesi sahibi mükellLiman>Deşmesı kaknlkatmamakründae ıra>uaD13/e den yar ancente kai01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-77A>İzene.13-2096ik belgesi sahibi mükellGem ye ıra>İzene.13-2083onelinin işlettiği kantiAsk Oc1Komutşandğkueşkil etoto y9ank pşrçaue hakedilmTenentevkii k< hk href=ozgk23 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-79A>İzene.13-2107ik belgesi sahibi mükellTrşnsittetabme khıkDeşk0sagırearı e hakedylmTbiro TteTiçinlmk 1yakıtınue hakediinc>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-80A>İzene.13-2091ik belgesi sahibi mükellİmylatçe<ı kaasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-73A>İzene.1İz>102desi gereğince vergiden İhrnç imal emnlğdTGÇB\'lmTbslArt nesaülkeıingfarkı, alıcemülkear0in farkndasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-74A>İzene.1İz>B92ik belgesi sahibi mükellKamu k5 .mu kna1lıraaDmalı.nbeege6 2000asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz369A>e2ksitlimsnlemhk.ın enenb9asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-370A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-371A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-372A>İzene.1z>101ik belgesi sahibi mükellTürkiy<\'lmTandes yt lre khığ< ilr en hnemı kkiAraşteriyDgsnlemı kaenenhk.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-373A>İzene 12-2080ik belgesi sahibi mükellİntirn>t ündaca0asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-374A>t ündaca0asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-375A>İzene->:>B10-140>İz73/-1050ik belgesi sahibi mükellWirofon hik bec00asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-376A>İzene->:ÖİV->B10-06-1055ik belgesi sahibi mükellYakia işin29Da tafnin,nıı keaeceİzene.9-2085ik belgesi sahibi mükellYn hzmetn k mu.htmfon eönasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-12A>İzene.11z>100ik belgesi sahibi mükellPades yn hmzmetasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-11A>İzene.04-2112ik belgesi sahibi mükellDöviz büfesia,şlıtl/Tfnin,nıı, vlül İzBSMT-2089onelinin işlettiği kantiSu bask< < Tedle belgzTyiTolandmnlhk.a hukları ene'ai/TDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-51A>İzene->:>B10-14030-09-1051desi gereğince vergiden İhrnç imamlk şn kasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3730-18A>İzene.30-2094onelinin işlettiği kantiMaşteri6 Olgb9anmsiz (hayırTiçin)adTğıöil etçorba1ielgDteslimeşkil etmas03flarasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-373-5A>İzene.3-2103Vergisi Kanununun 17. maSenasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3732-10A>İzene.32-2088Vergisi Kanununun 17. maOrgaeize sn/TyiTböegedinlm eşkil casıeicaret mlrklziDirşmeat<>ın eneni01rhkrıpgeşr>rhkraanİzene.G.15-2105ndan makbuz karşılığı baİcıylatta>ödınene\'ai/TDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3721-3A>19.1R>00-ene->B10-21-24ik belgesi sahibi mükellMaenel hiyD> nbi KDD>y0sagıa ilgkiş/0İzene >8-2108onelinin işlettiği kantiAvukatlart ücrbeinlmTenenhk href=ozgk24 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-377A>İz>B10/ene-13-2-30ik belgesi sahibi mükelle hk.ıkm 2003asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-378A>İzBSMT-2120onelinin işlettiği kantiTescilli >ültür0Ttab0D>z V>rhıkhk.ğdkaU>-1231-97ik belgesi sahibi mükellTüradeğişikliğc00asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-118A>İz35e02z662ik belgesi sahibi mükellSözgilmen beyh. itibbeybelgeştıritme şvik beegedinek 1r kcneİzene.13-2133Vergisi Kanununun 17. maPersonnmeaoseyahat6 Oc00pen kenlDgsnlem desikalarrhkrı ınıDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3734-3A>İz35e02z685ik belgesi sahibi mükell2008gyeriTa Kmhk.ğda ait> 20 ,n behiy kgöncedinuz/Tşı2003 20 ,nsnlecA fnin,ait03fı ke rücuk imal eve >B10gyerin kaödıntut>rınıDr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-52A>İzene.29-2150ik belgesi sahibi mükellsoopen A hk href=ozgk30 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-282A>49.1R>00-ene-4-14ik belgesi sahibi mükelleneni0129kurhk href=ozgk30 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-82A>77.1R>00->B10/2z6Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöege İşlTm Formunhkef=ozgkdvk30 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-75A>İz35e02z693Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöege ielgLiman>Araasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-379A>İz35e02z692ik belgesi sahibi mükellTaaem TD>çriTsoop.Denenİ01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-119A>47.1R>00-512zene--37ik belgesi sahibi mükellEngsllicy kaktkayıkB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-120A>İzene.17-2175ik belgesi sahibi mükell>irn/TD>kründae y kgimi k ilcek şvadesingaldığ< i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-83A>İzene.13-2176elektrik borçlarına karşHamden ynhalini< çıkaril etmadsınıOcaasn/TyiTsicilTbeegedin 2mk knaihrnç kayıtlem 2003İzene->B10-1401İz38-1093Vergisi Kanununun 17. maHamden ynhalini< çıkaril etmadsınıOcaasn/TyiTsicilTbeegedin 2mk knaihrnç kayıtlem 2003İzene->B10-1401İz38-1093Vergisi Kanununun 17. ma\"Türkiy<\'lmTİkt Etme>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-78A>İzene.13-2167onelinin işlettiği kantiAvukatlıkmhik beeb9anme ücrbeükü.ak ene\'ai/TdahilTB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z380A>İzene-140>İz55z1B92ik belgesi sahibi mükellPiş nnhıkmtaalbi ,lr b9ene aslı ınıödınd B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-53A>İzene.29-2174ik belgesi sahibi mükellYasi kd htlO6 OciasürDkuadlnusonraTtasdikc0029kurhk href=ozgk05 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-54A>İz>B10-7>İz17-96ik belgesi sahibi mükellİr.y0sadevreden ene\'ai/Tdiusu değil6 Olmn mthsup imaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3758-1A>İzene.29-2178onelinin işlettiği kantiSn/TyiTSicilTB9egedineisahip<ı kaB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-79A>İzene.11z>177Vergisi Kanununun 17. maYaşaDgkonteynırıTe hakedilmTD>İzene.28-2189onelinin işlettiği kantisrınınan kB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z381A>03.1R>00-003.ene.736-49desi gereğince vergiden İhrnç kayıtleme hakemTedle belgi>29kurgeTeTeaD>rınınmb9B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-80A>İzene.11z>205ndan makbuz karşılığı baDiniz arnç/T.ı ınıe0dilTbakğm onaaemgiş6 Oc0rı ene'dle i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-84A>İzene.13-2206ndan makbuz karşılığı baKamTD>şle.maıb9anmeaie >İzene.17-2207ik belgesi sahibi mükellSes oıvrDgörüntülü rehbengikmhik be6 Oc0eagintirn>t lre khığ< ilr en hm0çi vlgyn hmzmetn k yayımhknmDs< ın ene\'dle i01B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-13A>İzene 12-2204ik belgesi sahibi mükell43 Seri No.luaTebo ğ ancente kaT.İ.E.Y.\'hk.a imasınınöaslııyergi/Trı m>B03/3gsnyeriTTebo ğ ancente kaonusu6 2000B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-81A>İzene.32-2209ik belgesi sahibi mükellTaaemsi kKalkırD> Koopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-122A>İz35e02z720onelinin işlettiği kantiSit laanıgsnyer0sagamu hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z382A>İzene->:>B10-140>İz54-1136onelinin işlettiği kantiSit laanıgsnyer0sagamu hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z383A>İz10-515-54z72ik belgesi sahibi mükellB9lını8 Başkşnhığ< it03fı ke ,hale yB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z384A>İzene->B-880-143onelinin işlettiği kantiTopluaBDtbeDA Kmı Tgİlkları ene\'h Oca HangiTDönse0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z385A>İzene23-2230ik belgesi sahibi mükellDahildr ,şlTtu rejTDi ancente kaicıylk imal evrDiçTdizaynı eşkildıkka esonraTtek.ar ihrnç imal earnç/T. hk href=ozgk20 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-82A>R.09.61z>73onelinin işlettiği kantiKonservl ür03k.ğdB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-83A>t vl n>twork ürün6 Oi,akğlndB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z386A>İzene->B-925-144ik belgesi sahibi mükellıli k Edl emaenel hin sonrakiAdönseeadevreden ene s.ainydeğsu6 200TDkurhk href=ozgk21 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-55A>İzene-3:>B10-140>9-14-1158ik belgesi sahibi mükell>ülçekaltınessöimı>eşk0safnin,nıı şvadesm0çi grlen6 Olmn d 20yı yükmT ilei ene\'ai/TDa29 konusu eşkilıpgeşkilkaİzene.29-2289ik belgesi sahibi mükellİa0Ad kaDr.İzene.35e2281desi gereğince vergiden Şvades.aizceaürB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-119A>İzene->B-918-145desi gereğince vergiden KamTykueşr>rhıydernlk statüsünlmTbi KDD>y0sadernlk it03fı ke engsllicçocukhk.a veiralcek elTbeceirar aurs/Trı kuhukları 2003protokolü/Tdamga değildiae vlgsöz konusu ,şy0 ene\\\\\\\\\\\\\\\'yeB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z388A>İzene-1->B10-14017-34-1165ik belgesi sahibi mükell2007gyerina ait>kiratkletu6 Ocie hukları ene\'ai/T2008gyeri ka1lıraaDıyergi/TraB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z389A>İzene.29-2349desi gereğince vergiden OuaDk hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z390A>İzene.1z>336onelinin işlettiği kantiOtomttikgsnlem r kcne6 OcadlTbpsammnmasıiıvlTene an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk26 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z391A>İzene.1z>305ik belgesi sahibi mükelle hk.ıkmişırlrklziak eşkil ete0dil kgvlTletirbaş a Kmı a ait>ene\'ai/TDhrnç kayıtlemsnlemhk. kTDa29 konusu eşkilıpgeşkilamTİzene.11z>330desi gereğince vergiden İhrnc kee hake6 Oc ,lr biro TteTkısmr i01 şekildr p0y vrrıneceB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-85A>İzene.32-2306ndan makbuz karşılığı baProje çiz mAfyi olmacalmn d 20yı nmasınınB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z3922->B10-VUK-ÖZE-13-542ik belgesi sahibi mükellSavKDD> Sn/TyiurMasteş>rhığıTD an03B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-85A>İzene.13-2302desi gereğince vergiden SerbestDtöDgerlki fnin,ait03fı ke TRT k5 .mu a veiralcek hik bec0c>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-86A>İzene.17-23>7ik belgesi sahibi mükellKonsoloslukırlnsup3k.ğd0Dsaeğit amhik be6 Oc00İzene15 den y-23>4ik belgesi sahibi mükellYn hmzmetn k k hk.İzene.06.-2298ik belgesi sahibi mükellFai olmacaıe rkk imamesi00B117.0.GEL.0.30/3019-348-3758-2B10z171-411ik belgesi sahibi mükellB9anme oövizm 2003ürünüdTDa0ürüneTDa0uaDhk.İzene.35e23>6ik belgesi sahibi mükellMim>rhık hik becmTedle belge hpit> imal eücrbeingasgar eücrbeait0ifesialmn düşükTolD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>0-18A>İz35e02z758ik belgesi sahibi mükellPamTk icıyldilmTteedi knhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3749e4A>İz35e02z754ndan makbuz karşılığı baİcıyl0ene'ai/TDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-57A>İzene->B10/47-215ik belgesi sahibi mükellİa0< Tut>rınınmGennmaenenOTD>Ad kaU>64.1R>00-3065/03-6ndan makbuz karşılığı baDirnlğiı piyşsi ke eşkTD> a Kmğd kaenenhk href=ozgk27 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z393A>32.1R>00-08-4Vergisi Kanununun 17. maHak imş6 Oefakrgi kagöstrrıneı 8-3\'ai/TDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z394A>R-10-42->97ik belgesi sahibi mükellB9anmsiz MalkTehakedilmTenenhk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z395A>İzene-53-2/42-147Vergisi Kanununun 17. maÇin'dle icıylk imal eporse6 6 Om,çhesödınene'ai/TDa0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z396A>B11-2507zene-105ik belgesi sahibi mükellÇin'dle icıylk imal eporse6 6 Om,çhesödınene'ai/TDa0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z397A>B11-4509-ene-ÖTe-104Vergisi Kanununun 17. maGooglerfnin,B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z398A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z399A>R-10-65e299ik belgesi sahibi mükellSMMM\'i/TDşteTknlkatpsagrlen6 Oiai/TDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z401A>İz40-MUK->B10z30-489ik belgesi sahibi mükellBDtessnynruprogrnte yazı Km<>ın knlkatmm/hakkı ınıesıiık5 .l casıbirmşvadeslg,yni slan,8 2003B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z400A>İzene.1z>379ik belgesi sahibi mükellİşlTDtudeaknlkatmamakründae snlenaa KDV’nyhk.ğıaçıs< knuo5 .mu hk href=ozgk28 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-87A>İzene GENELz>386onelinin işlettiği kantiMalkDhrnce kaoövizma KmTbeegediai/TaratmaıpgaratmamTR.10.104z3>Rik belgesi sahibi mükellBrolmTvl boyka,şlTm6 Oiıfaso e 2003pendu6 Ocaaihrnç kayıtleme hakei hk href=ozgk28 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-89A>İzene.11z>376ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knaimşDkk.ıphk.ğd kage6 >protezmşvpbeyş6 Oc0rı eşkimııe0mamhkndıkka esonraTtek.ar yn hmzmetnkaihrnç imamlsc0eaghik beDDhrnce 2003B117.0.GEL.0.30/3019-348-3712-14A>İzene 12-2399ik belgesi sahibi mükellİmylatçe<ı kaB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-86A>İzene.11z>395ik belgesi sahibi mükellRücukyene\'ai/ThangiTdönseTDr.B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-87A>İzene.1İz>382desi gereğince vergiden 2009gyeri kagla illelrgiral/TDr.ane2001e hake6 Olmndioğan vlgyeriT0çinlmTmthsubkakonuOgd0İzene.29-2400onelinin işlettiği kantiHayvaaDkonvk.A hk href=ozgk28 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-284A>B11-25400-ene-103Vergisi Kanununun 17. maMarknevlTpatenttare khıkmhik be6 Oc0e hukları dmasınınfaergi/Tr k raşteri adtnkaödınharcB117.0.GEL.0.30/3019-348-3724-12A>İz>B10-ene-4-140>4e1-1177desi gereğince vergiden SerbestDtöDgerln icıylk imal eürünüdTe hakei, nontajımvl bakğm-onaaemı hk href=ozgk29 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-60A>İzene-2->B10-140>9-04-1184Vergisi Kanununun 17. maApşrtTdaire6 OlmTvrrınesadevreata1İz130[>B11-4>8-35]-1179ik belgesi sahibi mükellTevkii kahk. a Kmhk.ğda ait>ene ai/Tb9B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-19A>İzene-53-5-122Vergisi Kanununun 17. maOrgaeize sn/TyiTböege6 Oc0rı arsaivekalteşki ksöı Km p0yıtkletu6 Ocii< gecikmekfaiz6 Oc000D>A hk href=ozgk29 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z402A>İzene-53-13-124ik belgesi sahibi mükellMae rcimgikmFyi olmacarı Vlül B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z403A>80.1R>00-08R-10-13onelinin işlettiği kantiMae rcimgikmFyi olmacarı Vlül B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z404A>İz130 [>B11- 4e1-49]-1186onelinin işlettiği kantiVakfa ait>gamu hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z405A>İzene-1->B10-140>İz56-1197ik belgesi sahibi mükellİntirn>t ündaca0B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z406A>İzene-4:>B11/140>İz08-1190onelinin işlettiği kantiATİKıvrDgennmaeönB117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-901.GİB.4.35.17<>İz35e02z779ik belgesi sahibi mükellTürkiy<\'lmTikt etme>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-91A>İzene-1->B10-14011-26-1188Vergisi Kanununun 17. maYatırit T şvik beegedinancente kabisküvi, narshn,hhow, kn ker, gofret, çik 20ta r kcne6 OcTteedic00B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-88A>İz10-515-133-76onelinin işlettiği kantiOtel29 konvk.diplomttkk mgiklimrisafni6 Olgeşkil ete hakemveDhiİz35e02z782desi gereğince vergiden Toplum SağrisiıMlrklz6 Oiai/Tteedzgikmfnin,hk.ğd ke ,şgücüTteedicmveyaTteedzgikmhik becmsnlenaa Kmğd kaenentevkii k< hk href=ozgk31 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-120A>İzene->B-9>R-150ik belgesi sahibi mükellMilli Eğit al bağlem knlkar oeşkil etbDtessnynrue hake6 Oc00İzene:3/>B10/G çmc023--2desi gereğince vergiden İskonİzÖTea12A MADDE-29ndan KDV’ne tabi işlemleE6 ktronik bDtbe6 O29 ksöz konusu değildinhk.İzene.21-1desi gereğince vergiden İlnç hamden y6 Oc ,thalini< D> nU>İzene.17-2desi gereğince vergiden Ürbeimin bşeronrfnin,ykayşktıra emaenel hin 11/1-c den yar ancente kaimylatçe<ı 003İzene.11z5ik belgesi sahibi mükellılkal>t ücrbeiı,çhesimasınınİz40-MUK->B11-45-3desi gereğince vergiden Biro T6 Oinkİçtu Suyuge hake6 Oc00İzene.11z3onelinin işlettiği kantiSigortkkşvadesinclDödıneazedi kı ene\\\'yeuaDtevsikDınıci bpsammİzene->B-852-1ik belgesi sahibi mükellslaıan derisiıyşkil etirşmeskuhukları mi olma6 Oi/Tn> şekildr hesnc/Tnkaİzene->B10-140>İz33-8desi gereğince vergiden Oİz130[>B11-1-140>İz28]-6ndan makbuz karşılığı baRek.vlgT>0ıtKmaHik be6 Oc00İz>B1İzene-5650-4-1ik belgesi sahibi mükellİr. ke anynvk. imal etut>rınıherİz35e02z5ik belgesi sahibi mükellMaenel hiyD> esona O2 İzene->B10-140>9-11-7ik belgesi sahibi mükellTrşnsitteicaret eşk0sayabancA fnin,hk.a veiraln hik bec0 ksöz konusu değildiaeİz>B10-7>İz16z3onelinin işlettiği kantiEman>t usulü Deşmesgişc00İz040-2desi gereğince vergiden Öaslımttrah şekliaete yükmT ilei ene\'ai/TDr.İz35e02z21Vergisi Kanununun 17. maÜnideğsiteye it>kantinkk hkgsözgilmekundevrdahk href=ozgk06 O>15.1R>00-005-1Vergisi Kanununun 17. maEmniyD> MüdürTüğünüdTk5lkatmamem r lessöimı>hk href=ozgk06 O>İzene->B10/14-5ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knalimankaglrgiralrlk karayae iuiui 14 üncü den yar ancente kaenendle i01İzene-5-11-1Vergisi Kanununun 17. maMuhasebeı,şlTm f,şy0rı ir.İz35e02z22Vergisi Kanununun 17. maVakıf hastanedineisuiul ethiİzene->B-936-2desi gereğince vergiden Hastaaa tablziai/Tenenİz35e02z23onelinin işlettiği kantiTeknokenttKazançnİ01İzene-3/>B10-G çmc0D>B-30ik belgesi sahibi mükellDevreden ene tut>rınınmi>29kurhk href=ozgk09 O>R.11.57-15ik belgesi sahibi mükellHisse salemı ae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk09 O>İzene.35e67onelinin işlettiği kantiGarattr ancente kayn hmnemı knay9ank pşrçau,thali v oarızi/iıpşrçahk.ın b9anmsiz 2003İzene.20-77ik belgesi sahibi mükell>ülçekkurşun, antimosaveakülçeke hakeheciaenenan dese kkiAi5 .mu Hkef=ozgkdvk09 O>İzene-1->B10-14017-39-36ik belgesi sahibi mükellYn hzmetn k mu.htmfnin,ykaveiraln çahış nkm,çhesgrlecek işçi6 Olgvize a Kmğ, havalaanınkanvk.i vbthik be6 Oc0aenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk09 O>İzene.06.-66ik belgesi sahibi mükellŞvades.a1malkolmacalmTbi KDanay9Oi/TDzinsiz knlkatmmıian derisiıa KDV’nec/TDdsilTbeanmeaie >İzene.1-76ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k mu.htmfnin,ykaveiraln hik bec0c>İzene-2->B09/140>İz55z31ik belgesi sahibi mükellB9lını8 ye it>gamu hk.İz40-MUK->B10z5B-39Vergisi Kanununun 17. maPetrolıarnz kfyi olma6 Oindeaknlkatmaa>a>ae iunancente kaicıyli vlakirahknmDs< ın ene\'ndle i01İzene.13-86ndan makbuz karşılığı baDiniz Trafik Si01ıriTenri Kmu kaenenhk href=ozgk10 O>İzene-1->B11-140>9-03-42ik belgesi sahibi mükellSvpbeyşeaU>29kurhk href=ozgk10 O>İzene-1->B10-140>8-03-43ik belgesi sahibi mükellTevkii imal eene'ai/TDr.İz35e02z31ik belgesi sahibi mükellDahildr ,şlTtu izin beegediadlDöngörüal esürDrhk href=ozgk11 O>B10-ene->558-6ndan makbuz karşılığı baYatırit e şvik beegedinancente kayşkil ete hake6 OlmTeneni>29kurhk href=ozgk11 O>23.1R>00->B11-ene-ÖZE-07-1Vergisi Kanununun 17. maAntrepodatvrrınesaarnı8 ,ndlpo/TD>aveR.11.148-18onelinin işlettiği kantiAdi ortkkhıktkaadi ortkk adtnkaa KDV’nancasite rapo unuaaihrnç kayıtleme hake6 OlmTgeçengi1İz110->B11-35-1Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöegelmkurFnin,ykaYn hmDemı kVrrınesaKylite KontrolıHik becmhk href=ozgk11 O>İz35e02z32desi gereğince vergiden DİİBnancente kaambahkjDn,hzetu6 OcTteedic00rı ielgarnç kirnab9anme tut>rhkrı ınıayrıştırilıpgayrıştırilamT43.1R>00-3351/2196-4ik belgesi sahibi mükelleneni>29Da cağ<>ın e6 ktrikmhik bebiin snlenaa KDpsam OSB MüdürTüğüTvlan 1borç/T.ğda Bakan/ığıTcage hpit> imalcek esashk.a görlgbua,şlTm6 Oiıeşk0shk.kuha015.1R>00-005-4ik belgesi sahibi mükellenentevkii k< hk href=ozgk12 O>43.1R>00-16474-9834-3ik belgesi sahibi mükellPiliç beb,Tdamız.ıkmy.murtk,gsofhk.ıkmy.murtk,gfenni yet veİz11-515-133-2desi gereğince vergiden Calcium Sandoz Vit>C 10 e20let, PassiflA hk href=ozgk13 O>-2904-3ik belgesi sahibi mükellMilli Eğit a MüdürTüğünl bağlemAnad03.1R>00-ene.MUK.851-2desi gereğince vergiden Polyestrr servisttekaekurvr dleiz moto u e hakedrlmTeneni01İzene/22-8Vergisi Kanununun 17. maYatırit T şvik B9egedi EkurLi01ı6 OlmTYrr AlTe M,kcne-T çhik kmA Kmğd kaenenİ01İzene->B10/28-12ik belgesi sahibi mükelleentsnmaSit İçinlmTYrr AlTe Yşkil .ğdTSokşle.mas< İşc00İzene/31-6ndan makbuz karşılığı baeentsnmaSit İçinlmTYrr AlTe Yşkil .ğdTSokşle.mas< İşc00İzene/31-6ndan makbuz karşılığı baLastikgTozuıSnlemı a dese kkiAD5 .mu vlTene OTD>A hk href=ozgk14 O>İzene->B11/25-11onelinin işlettiği kantiAlüedry.m vlgplastikgnlekhk.ı ınısalemı kaeneni01İz35e02z40ik belgesi sahibi mükellŞvades.a1akzl .ğdTTMSF yendevrdaveyaTborcuaDtashiyDdi ame kylkaTMSF\'ai/TDznA ielg3. kişi6 Olge hake \'ai/Tenenyeİzene.1/T4-155ik belgesi sahibi mükellıinçkKirn/TD>aİşlırealmTenenhk href=ozgk16 O>İz35e03z35ik belgesi sahibi mükellİr.ane2001,şlTm6 Olmndioğan mthsube’nDa29 taalbi00İz35e07-46ndan makbuz karşılığı baAttamke ,şçiliİz35e02z41desi gereğince vergiden Toptan bağersA hk href=ozgk17 O>İz40-MUK->B11-596-57onelinin işlettiği kantiAltn bşeronaadevredraln harita rühenlisgikmhik bec00İz130[>B11-4-9-33]-85onelinin işlettiği kantiTeknoloji Gnmelrgitu Böege6 Oc0i< fyi olmatmTbi KDanamaenel h6 Ocaadeğildnmai5 .mu hk href=ozgk17 O>2-DMG-1483-77ik belgesi sahibi mükellBahçl bakğm vlgpeyzajmhik be6 Oc0eagişgücüTteedicmancente kae vkii kane2001A hkhref=ozgk18 O>İz130[>B11-4-28-33]-98ik belgesi sahibi mükellSinlkgikmtülü vlakıl fi1A hk href=ozgk18 O>İz130[>B11-2-28-13]-91ik belgesi sahibi mükellB9anmsiz ilnç e hakedrlmTenenhk href=ozgk18 O>İz130[>B11-2-8-9]-92desi gereğince vergiden İs1İzene.13-181desi gereğince vergiden Ulushk.araİzene.11z>00onelinin işlettiği kantiSektörnmaiışteicaret şvadesi it03fı ke DİİBnancente kaicıylk imal ekumamhk.ı faso e 2003İzene.1İz174ik belgesi sahibi mükellİlDSağrik MüdürTüğünl bağemhkni kründae yşktıril >İzene.17-196onelinin işlettiği kantiSigortkkacentediai/Taraç a Kmave salemTnhkef=ozgkdvk19 O>İzene.17-176onelinin işlettiği kantiVakfın n,h a Kş3k.ğdİzene.1/T4-175onelinin işlettiği kantiSentetikgely3fı aürİzene.17-211onelinin işlettiği kantiHik beDDf>İzene.10z173ik belgesi sahibi mükellŞvades.a1ortkğT kn araç a KmTn kaenenhk.İzene.30-194desi gereğince vergiden T.C.D.D.mGennmaMüdürTüğünl vagoaDk hk.A hk href=ozgk19 O>İzene.1-191ik belgesi sahibi mükellTürkiy<\'lmTürt ündaca0A hk href=ozgk19 O>İzene.11z>17Vergisi Kanununun 17. maVakıf/T. kn k hk.İzene.17-216Vergisi Kanununun 17. maVakıf/T. kn k hk.İzene.1z>10desi gereğince vergiden İs1anbul Oin,n İşlTDtuaMüdürTüğü\'aclDçeşitliık5 .mhk.kuknlkatmm/DznA vrrınesaarezi6 Om,çhesethsilk imaİzene.1-197ik belgesi sahibi mükellBian bonatlemHemodiyaliz Tedavisi\'\'mhik becmiçeirar00İzene-53-2/73-8desi gereğince vergiden Pari krboyksğdA hk href=ozgk19 O>İzene 28-193onelinin işlettiği kantiSu eşkilTrındleİzene.9->B1desi gereğince vergiden Ulushk.arauaDknlkatmmıiso ucukyn hmnemı knael29 imaİzene.06.-195ik belgesi sahibi mükellLavabo,cbanyo,cevı8 bait0yahk.ıa,lr Dteslc ,thaldlDödındeğil6 Oi/TeşnsıailD>İzene.29-212ik belgesi sahibi mükellArnç sahibcneuaDa KmTn kaödınene\'ai/TDr.İzene.30-185onelinin işlettiği kantiAsk Oiıbirke6 O vlgoİzene-5-33-6ndan makbuz karşılığı baFutbR.10.151-30ik belgesi sahibi mükellKonvk.sı kaD>İzene-53-2/55-10desi gereğince vergiden BDtesımtte0yahiıkitap ,thalini/Tenenyeİzene->B-951-6ndan makbuz karşılığı baEngsllicot alifti e hakedrlmTeneni01R.11.175z31ik belgesi sahibi mükellBk.ıkçTngemi6 Oc0rı sezonhukİzene->B11/35-19desi gereğince vergiden Şvades adtnkaimasınınmemişaa KDpsDbeege6 Oiai/TDr.İz35e02z63Vergisi Kanununun 17. maYabancA bayrkkhıngemi6 Oe Türkkirnab9anme ündaca0İzene 12-235desi gereğince vergiden SerbestDtöDgeye bitessnynruprogrnte salemı kaeneni01İz35e02z65ik belgesi sahibi mükellŞvades ofisiai/TteşriftvrTdmasınınmesc ame kylkasnlenaa KDV’ne20lohk.ı Dr.İzene.30->38ik belgesi sahibi mükellKae iu>uaD29/2 den yar geTeğinclDyükmT ilei değil6 Oi/TDa29kurhk href=ozgk23 O>İzene.29-237ik belgesi sahibi mükellslaıan derisiıDeşmesgiş6 OcadlTeşki dleİzene15 den y-249desi gereğince vergiden Çeltikmfn29kure hakedilmTD>İzene 28-236onelinin işlettiği kanti54.04969A00A00A00 G.T.İ.P. No. k ksyıtlempes monofilamentink(plastikgkıl)A hk href=ozgk23 O>İzene. 28-234ik belgesi sahibi mükelleneni>29D,şlTm6 Oine hukları 2008gyeriTvlan 1inclİzene.1z>48ik belgesi sahibi mükellİhrnç KsyıtlemTehake hk href=ozgk23 O>İzene-143->B11-7ik belgesi sahibi mükellsliuiui 11/1-c den yar ancente kayn hmnemı k fyi olmaagöstrrei şubeyİzene.11z>33Vergisi Kanununun 17. maÖğrTDtunevıneİzene.17-264ik belgesi sahibi mükellİzale-i şuyunancente kaHazıne'ai/Tttab0D>zessöimı>hk href=ozgk23 O>İzene.1/T4-240ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k mu.htmsigortkkşvadesinhesg çmc0DsürDr,lr Türkiy<\'lmTbi KDanasigortklıhk.ınk vrrınesasağrik destrkmhik be6 Ocm,lr buthiİzene 12-265ik belgesi sahibi mükellMahketu Kk.arınk İ>a de Tt03fı Avuksöınk Yşkil etılkal>t ÜcrbeiıÖletu6 Ociiİzene.1->55ik belgesi sahibi mükellİş y Oc koopen Adİz11-515-2-6ndan makbuz karşılığı bae k< AtıkmYönİz>B10/ene-13-2-2onelinin işlettiği kantiTescilli Ttab0D>zl .ğdTRestİz>B10/ene-13-2-1ik belgesi sahibi mükellİhrnç kaydğDV o1ıhake hk href=ozgk24 O>B10.212-47Vergisi Kanununun 17. maYn hm0çinlmsateedi> imalcek mnkcneİz>B1İ/7zene-3desi gereğince vergiden Basit usuldİzene->B11/107-1326/-8desi gereğince vergiden Akane2001,şlTm6 OiıTedle belgioğan eneni>29kuai/,gdevra an şvadesait03fı ke taalp imaipOgd003.1R>00-ene.ÖZLG.852-3Vergisi Kanununun 17. maYeTDkmhik bec00İz130[>B11-3-140>9-31]-126Vergisi Kanununun 17. maYapemgİş6 Oc00İz130[>B11-3-9-15]-125ik belgesi sahibi mükellMadürTüğüTbağlemarnç/T. o1ı6siz montajımişc00İz>B1İzene-13-5Vergisi Kanununun 17. maBoyi/iıpşmuğuetsalemı kaenentevkii k< hk href=ozgk26 O>B10-4139zene-19ik belgesi sahibi mükellBağers<ğınaicıyli vlae hakedilmTD>B11-6577zene-18onelinin işlettiği kantiÖzürTü6 Oc0aözürTü6ükAi5 .mhk.ınk u>66.1R>00-66-1Vergisi Kanununun 17. maMaenel hin ak66.1R>00-66-3onelinin işlettiği kantiAlmanya' k mu.htmfnin,ykahntirn>t vlae l hon ündaca024.1R>00->B11/ene-(Hakınış)-4ik belgesi sahibi mükellÜnideğsite it03fı ke snlenaa KDVcasıklima, jennn <ör, bitessnynr,uyazıcı, fotokopi mnkcnisı, faks cihazTnvl büro mefruş kmnınaksöz konusu değildia0İz8-3-5-22-10desi gereğince vergiden Hik beDİhrnc km hk href=ozgk27 O>İz3.>B10.13.ene.11.Md.-2desi gereğince vergiden İhrnç imalcek ürün6 Oinkür0D>aSi01ıriai/Tenenİz1.>B11.3/ene.28.MD.-3onelinin işlettiği kanti91 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENELTEBLİĞİ KAPSAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞININ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARDAN OLAN TEMİNAT hk href=ozgk27 O>İz130[>B11-4-29-09]-137ik belgesi sahibi mükellMaenel hiyD> esona Omekund5 .mu k,gsonrkkiAiönse9 devreden ene ai/TDa29 imaipOgd0İz130 [>B11-4-29-15]-128desi gereğince vergiden ÇevreadmasınımediadlDTevkii k hk href=ozgk28 O>İzene-3 140>9-84-140ik belgesi sahibi mükellMahenlisgik- raşaviro Tafi olmacalmTbi KDanaşvadesin Kae iu>uaD27/5 den yarneagörlgTDk6 kTod>sı camb9lni6 nesat0rifeyİzene->B-942-20onelinin işlettiği kantiGümrük antreposu kaicıyl kgvlT,hrnc kaakonuOmalhk.m,6 erşnsittrejTDinancente kaişlTm görlaDmalhk.m,çhesvrrınesaarnı8 mhik bebiiDyürütTDkm,çhes3. kişi6 Oden a KDV’nhiİzene-5-12-14ik belgesi sahibi mükellB9lını8 ai/Tbaşkşzessöimı kaeneni01İzene->B-9>4-13onelinin işlettiği kantiOkantinkk hk/TD>sı kae vkii kanesasaa KDVcasımttrah hk href=ozgk28 O>İzene->B-911-19Vergisi Kanununun 17. maÜnideğsiteye it>sürDk.i eğit a veA hk href=ozgk28 O>İzene-5-21-13Vergisi Kanununun 17. maYılnsonu kaişiB11at0rihc00B10at0rihlidieviraıyergisı kay O1laan ene ai/TD 2000İzene->B-941z21Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kki fnin,hk.a veiraln teknik hiİzene 12-334ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k vrrınesahik betİzene- 4:>B10-140>İz87-144onelinin işlettiği kantiSu ürün6 Oi koopen İzene.1/T4-335desi gereğince vergiden Fyi olmai bırakanaadi ortkklığınıhenüztsalD>psam konukhk.mTedle belgyükmT ipTDr.29ku0in n> şekildr taalp imaeceİzene.29-340ik belgesi sahibi mükellDiplomttik is1İz130[>B10-2-15e03]-142ik belgesi sahibi mükellBank,hk.ckaödınpromosyonu c>İz35e02z1B1desi gereğince vergiden Spor Tot abayisiai/Timasını2 a Kmhk.ğıTedle belgödınksöz konusu değildiahesgrleruyazı Kpuyazı amTİzene.17-365ik belgesi sahibi mükellİcgigyhk href=ozgk30 O>İz35e02z1B0onelinin işlettiği kantiHur kyagayrıla emnkcneİz35e02z97ik belgesi sahibi mükellSerbestDtöDgeye vrrınesahik be6 OdlTene hk href=ozgk30 O>İzene-2:>B10-14013-08/-147ik belgesi sahibi mükellKae iu>uaD13/a den yarnlmkuri01ua”, tekaeT,mylatı kak5lkatmamayKpupiyasnynessöimı>i5 .mu kaenenhk.İz35e02z1B4desi gereğince vergiden DİİBnancente kaicıylk imal eipliktİzene.11z366ik belgesi sahibi mükellİhrnc km eşkil casıürün6 OinkambahkjhknmDs< aaeön ihrnc km ancente kaonusuİz35e02z1B5Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kki raşteri6 Oı,çhesintirn>t ortkmı k vrrınesaservis, destrk,< keış nnhıkmve bites hazTrlamethik beheciahiİz35e02z1B3ik belgesi sahibi mükellİhrnc kat0rihc0rı Dahildr İşlTtu İzin B9egedi t0rihc00İzene.11z339Vergisi Kanununun 17. maG çmc0Dicıyl kgrejTDinancente kaglrgiralngarnç/T.ı ınaiçTdizaynD,şlTm6 Oininıyşkil .29kurhk href=ozgk30 O>İz35e02z98ndan makbuz karşılığı baYatırit e şvik beegedinancente kadövize enlDksgi1kletu6 Oe hukları lehslgvryagaleyhslgo Kşanaıyrkhk.ğd kaKne hk href=ozgk30 O>İzene.24-368ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knaa KDVcasılaboryerarmhik be6 Ocm,ç esorimhu sıi kİzene 28-364ik belgesi sahibi mükell3002.90.90.>R.19 G.T.İ.P No.lu vlT3002.90.50.90.>R G.T.İ.P No.lu Tıb001Ürün6 Oinkene OTD>hk.ğıhk href=ozgk30 O>İzene 28-336onelinin işlettiği kantiAnkastOe eşya, jakuzb,Td14.1R>00-zene/600-z1Vergisi Kanununun 17. maG çTiş iönseDicıyl khk.kuhukları 201 esona Omekund5 .mu k,gsonrkkiAiönse9 devreden ene ai/TDa29 imaipOgd0İzene.29-362desi gereğince vergiden İthaldlDödınene'ai/ThangiTdönsedlDDr.İz35e02z99Vergisi Kanununun 17. maHesncTdönseinancandıktketsonrkTge6 naıyergihk.ın vlildnmaboyutu hk href=ozgk31 O>İzene.29-391Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kki fnin, adtnkayn hm0çinlmki raşteri6 OietbDtessnynrhk.ğd kki eskiyİzene.29-385onelinin işlettiği kantiSıfır araç e hakei yşkil eta Kcı fnin, ınıarncm g Ocm,a29 tmekund5 .mu kadmasının29aıyergisı kk 1>A hk href=ozgk31 O>İzene.30-383ik belgesi sahibi mükellSerbestDMDk6 kTErbnbğdıe snlenaa psam gamu hk.İzene29-10onelinin işlettiği kantiRamTz etayıDetarıo T6 Oi dKuian-ı Ke/TDggt sTnTkçıhk.ıa,lr yn hzmetn knTge6 nadinkadamhk.ınk ödınae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk31 O>İzene.6-379ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k mu.htmfnin, knThntirn>t ündaca0c0aenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk31 O>İzene.9-375ik belgesi sahibi mükellİrtirn>t ortkmı knayn hm0çineİzene 28-374ik belgesi sahibi mükellOrtopedrkgeTeç6 Oininıözel fnin,hk.a veyagözürTü kşi6 Olgk hk.İzene 28-384onelinin işlettiği kantiSnlenaa KDV’nbe6 OinkinclDtabaka halini< hazTrlaDV03İzene. 28-381desi gereğince vergiden Notebook çant>İzene. 28-382desi gereğince vergiden Eğit a Kuishk.ğd kaKne OTD>A hk href=ozgk31 O>İzene-53-2/61-16ik belgesi sahibi mükellYn hnemı k mu.htmilnç şvades6 OininıTürkiy<\'lmTgla illelrgi2 İzene->B11/6-28desi gereğince vergiden Antethiık> vb.ın,hhk.ğdTihrnç kayıtlemn,h T003İzene->B11/39-24desi gereğince vergiden Gümrük b929 ve nthsup taalp6 Oc00İz40-MUK->B11-147/z65ik belgesi sahibi mükellYesgin,h veDDeşmsııeşk0s fnin,ykae l vizyon, uyduta Kcıİzene.13-380ik belgesi sahibi mükellKemhkn, Hik bec00İzene/46-11onelinin işlettiği kantiİşiDtuaengslli6 Ocaaknlkatmmı aaeönİzene.1/T4-393onelinin işlettiği kantiKültür Bakan/ığıait03fı ke destrklınprojeyİzene.17-387ik belgesi sahibi mükellII. Gr01<ı 003ın restİzene.17-389Vergisi Kanununun 17. maÜçüncü şahıs vlaknrim/T. kn k hk.İzene.17-378desi gereğince vergiden 5811 sTyeriT>ae inancente kab9ae iunveaenenhk.İzene.17-377ik belgesi sahibi mükellMaenel hiyD> esona Oei şahıstandieviraa KDV’nmnlhk.m,çhesödınkdv'ai/TDr.İz40-MUK->B11-37-66ik belgesi sahibi mükellİki fyrkhı t0rihteaa KDıpgşvadesaakae iu>uaD17/4-r den yarnlmkurikuryerhıkmsürDai/Thesnc/Tnkaİzene-13-2-4ik belgesi sahibi mükelleamuaknrimu nie l ğca0 ehk href=ozgk31 O>İzene.1-373ik belgesi sahibi mükellKzı/TDa29siı,şlıreac0c>İzene.1-372desi gereğince vergiden Piyasn k fyi olmatmTbi KDanafnin,hk. ke dersıkitabı/snlenaa Kmğd kaKne hk href=ozgk31 O>İzene->B11/4-25ik belgesi sahibi mükellYTBn,lr Dcıylk imal etıb001nlek steri6izDsyongcihazTnınısürDsirlmTtehake imameTDdinTedle belggeciktuacezaİzene-53-2/50-15Vergisi Kanununun 17. maÜnideğsite hastanDsirlmTvrrınesaakupunkerg eğit ac00İz130[>B11-2-28-25]-149desi gereğince vergiden 13/a ancente kaa KDV’nmnlzetu6 OcigartD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-101A>İzene.13-4B3ik belgesi sahibi mükellSalemı ki dazg çmnesat0ab0D>ze,çhesödınene\'ai/TDa29siıhkeef=ozgkdvk01 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3735-8A>İz>B1İzene-ÖZE-10-32desi gereğince vergiden Taahhüt ancente kayşkilıpg k, abonesc adtnkak9kulmndioğalg>zeaboneaıyergisı kk 1>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-78A>İz>B10zene-ÖZE-36-34ik belgesi sahibi mükellYatırit e şvik beegedinancente kaa KDV’nMnkcneB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-102A>52A1R>00-005-2desi gereğince vergiden İthalestkndioğan hiyesgfyrkıaıyergisı kaenenhk href=ozgk02 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-505A>İz40-MUK->B11-200-67ik belgesi sahibi mükellMen und5 ki darhıkmsalem3k.ğd şekildr b9B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-506A>R.11.113-43onelinin işlettiği kantiOlumsuzmfnin, knTola emnh veDhiİzene.17-457onelinin işlettiği kantiHazıneden e hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-154A>77.1R>00-ene-Hazıne e hk.<-3onelinin işlettiği kantiSigortkkare khığınk hukları 2003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-155A>İzene.17-433Vergisi Kanununun 17. maÖlüm Halini< V0ris6 OinkİşlTDtuyikDnvra kaTenenvlTDırerbamhk.ı DnusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-156A>77.1R>00-ene-2desi gereğince vergiden DİİBnsahibcamaenel h6 OeTihrnç kayıtlemn,h e hakei hk href=ozgk03 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz113A>R.10.102z44ik belgesi sahibi mükellYn hmnemıat0aeronhukB127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz114A>R-10z118-42ik belgesi sahibi mükellPlastikgg kiül0B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-137A>R.10.10İz45desi gereğince vergiden BDtesıve beegeasağramethik be6 Ocai/Tenen>ae iu>uaD17/1-a den yar an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk04 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-157A>İz130[>B11-4-17-17]-158ndan makbuz karşılığı baYatırit e şvik beegedinancente kki e hake6 Omhk href=ozgk04 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-103A>İz130[>B11-4-13-16]-156ik belgesi sahibi mükellLimanı,çhedeak5lkatmamakründae a KDV’nforkhif> veB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-104A>İz>B1İz7>İz66-17ik belgesi sahibi mükellMeh veDhiİz>B1İz7>İz4-14ik belgesi sahibi mükellOin,n İşlTDtuaMüdürTüT6 OinclDnvk.ı8 cilik fyi olmacalmTbi KDanaşahıshk.a yşktıril a1orn,n ürün6 Oi nvk.ı8 di,ai01B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-138A>78.1R>00-9-5Vergisi Kanununun 17. maHını8 ak5ponuOTedle belgyşkil etir.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3720->BA>İzene.20-456ik belgesi sahibi mükellÜnideğsiteye it>işy Oc ,çhesödınkirnab9anmenin vlül B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-509A>İzene.17-457onelinin işlettiği kantiMDrklziayn hzmetn kTola efnin,ait03fı ke Türkiy eden ene'ai/Tb9B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-510A>İz35e02z134ik belgesi sahibi mükellYn hnemı k funrhk.datvrrınesahik be6 Oc0aenenb9B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-511A>İzene.06.-454ik belgesi sahibi mükellKonvk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-512B11.173-75ik belgesi sahibi mükellKonvk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-513B11.173-75ik belgesi sahibi mükellBank, dekontu>uaDdöviz a Kmabeegediny Oc0e k5lkatmaıpak5lkatmamayaD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz115A>İzene.17-455ik belgesi sahibi mükellİthalestkndsonrkTB127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->2A>enenb9B127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-18A>İz35e02z133Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kki fnin,hk.a veiraln ürB127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-19A>İzene 12-466Vergisi Kanununun 17. maYabancA bayrkkhıngemi6 OB127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz116A>İzene.11z487ik belgesi sahibi mükellHisseisenedrkssöimı>hk href=ozgk08 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-158A>İzene.1/T4-489Vergisi Kanununun 17. maÖzürTüearaç glrlk imylatı kak5lkatmaa earaç hif>6 ri,earaç ,çh emniyD>Tsi01ır6 ri,emei2 venı,çhe oeurmylı/platformhu hif>,earaç sürüşB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-159A>İzene.1/T4-486Vergisi Kanununun 17. maDevra KDV’nadi ortkklığka it>ia29 imalcek ene'ai/Tdevra an şvadesait03fı ke a KDıpga KDVkaİzene->B-898-24desi gereğince vergiden 0101A10 G.T.İ.P. no. k y O1laan dntezhıkmaygırhk.ğd (Drklkmakhk.ın)Denenİzene 28-476ik belgesi sahibi mükellB9lını8 ruhs k harç/T.ı ınavlTpeğsonnmahk.ckmahk.ı ınıyşnB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-515A>İzene.1-475ik belgesi sahibi mükellÖdıneirnaB9anme Ündaca0B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-516A>İzene.29-474ik belgesi sahibi mükellBayilik sözgilmesA ielgişlTDtuahkkkmnınak hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-517A>İzene.1-492ik belgesi sahibi mükellKeyif TepsiscnadlemürününDenenİzene. 28-491Vergisi Kanununun 17. maİMKB'29D,şlTm görlaDşvadeseıDeşmesgtaahhüt hik becmveri6m9kurv mhik bebi1latat0aerona yşktırilD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-139A>R.10.10İz45desi gereğince vergiden Konut Salem3k.ğd ke Knynvk.anT2001İşlTm6 Oinizi< AnkastOe Ürün6 Oin0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-79A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-80A>İzene-2:>B10-14001-64-192ik belgesi sahibi mükellB9lını8 hiİzene- 4:>B10-14029-26-180ik belgesi sahibi mükellBronz Hur kB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-140A>İzene.9-505desi gereğince vergiden Turizm0B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-141A>B10.114-76ik belgesi sahibi mükellFnin, ızca raşteri6 Oieize veiraln ekuyazı Km hiİzene.9-493onelinin işlettiği kantiKonut Yşki Koopen a dese kkiAD5 .mu hk href=ozgk09 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-313A>İz130[>B10-1-8]-176ik belgesi sahibi mükellTaaemmmnkcne6 Oi pşrçahk.ınğd (e hvı8 aküTeğisdönsriıve bıç> a Kmhk.ğdB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-518A>İzene.1-495desi gereğince vergiden Fybrik,hk. ke ambahkj1nleğıaioplatilD>hkşmylı fnin,ykae hakec00İzene.1/T4-494ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knaglrgiralngalkmnınamamümahkelggergiradiktB127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz117A>İzene.11z5B4desi gereğince vergiden Hik beDİhrncındm Döviz A Km Baegedini/TİbrazTnhk href=ozgk09 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz118A>İzene-53-2/62-23onelinin işlettiği kantiVize veDgöçmeıo T başv5 .su karehbergikmvua keış nnhıkmhik be6 Ocai/Thiİzene-4:>B10-14011z5B-199Vergisi Kanununun 17. maDoni5 .lmuşDkeçi sperTia,cıyliilmTD>İz130[>B11-4-28-48]-196ndan makbuz karşılığı baeuraıyrkhk.ğdı0c>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-16A>İzene.24-553ik belgesi sahibi mükelleamuaYk.arınk e2001dirn>k6 Oc0aesöz kDnusu VeğildineB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z520A>İz20>9-ene4-14001-9İz205desi gereğince vergiden Amonyum nier kne hake6 Oc00A hk href=ozgk14 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z521A>İz40-MUK->B11-305-91Vergisi Kanununun 17. maOin,n İşl.MadürTüğünlDödınyerhıkmgamu safrkgeme. p0yıDündaca0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-215A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-162A>İz35e03-171ik belgesi sahibi mükellİcgi knaa KDVnakkmyongiçhesödınene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-82A>17.1R>00-ene-2B10-07-17Vergisi Kanununun 17. maY Oli ticariıve ask Oi gemi6 Oe limanısahisı kayşkil ettehake v mhik be6 OlmTeneni01B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-5>2A>İz621-44->B11-23ik belgesi sahibi mükellHatalem T003TD>İzene.20-607ik belgesi sahibi mükellB9anmsiz k hk.grlen6 O ,lr b9damga değildiahesgeme. değildia0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3727-4A>İzene. 28-630ik belgesi sahibi mükellTıb001tahlilnvmTe2>A TDrklzinin vlü2 A hk href=ozgk21 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-317A>İzene. 28-670desi gereğince vergiden İthal imaA hk href=ozgk21 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-318A>İzene. 28-674ik belgesi sahibi mükellÖnclkiAFyi olmaietT rk EimaTDkur,lr KT 20 AdtnkaDmasınınenaFyergihk.ın Yıni İşe Bamhkn, kaİr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-83A>İz35e02z206ik belgesi sahibi mükellBcniB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-524A>İzene.1-675Vergisi Kanununun 17. maHıyknmaÇahış nsğd k Gnme. Veğildinveaenenİ01B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-525A>İz>B1İz720-1-22desi gereğince vergiden İşlTDtunin akB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-526A>İzene4/>B10-14001-41z277ik belgesi sahibi mükellDİİBnancente kaeneDödınmeden Dcıylk imal eürününDfnslc ,cıyl kgb9anme ündaca0B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz119A>İzene.11z669ik belgesi sahibi mükellİhrnc kçıhk.a vr nvk.ı8 ci6 Oe veiraln gemie1ıriai hik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-120A>İz>B10z7>İz12-23onelinin işlettiği kantiİhrnc kçıhk.a vr nvk.ı8 ci6 Oe veiraln gemie1ıriai hik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-121A>İz>B10z7>İz12-23onelinin işlettiği kantiİhrnç Eimaen Mala İukları YükmT ilei eneahk href=ozgk21 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-122A>İz35e02z207Vergisi Kanununun 17. maÖzürTü6 Oı,çhesk5lkatmaa eprotez, ortez vl e ken6 k.i sa kl8 ai/Tenenİzene. 28-680ik belgesi sahibi mükellÖzürTüeinsTehk.ın k5lkatTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-163A>İzene.17 den y-672onelinin işlettiği kantiSiparişgyB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-105A>İzene.13-673onelinin işlettiği kantiO<ğd k Gnme. VeğildinTevkii k< vB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-218A>anglrgiralngesen6 OincGnme. Veğildin>ae iu>uaD18kinci den yarnlm sTyerangesen6 O00D>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-527A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z528A>52A1R>00-005-4ik belgesi sahibi mükellReske6 Oc0>açıaan ga6 Ocde eşkilD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-k371z529A>İzGVK-44-33Vergisi Kanununun 17. maBazTnvet rinA hk href=ozgk24 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z530A>R-1İz115-88ik belgesi sahibi mükell%50 ar a5 .ma %50 ar şahska it>ola ettab0D>zı/Tssöimı kaeneni01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-165A>66.>R.00-66-5desi gereğince vergiden Fyergi ve benndac beegeaimasınınmemişakirnakletu6 Ocie hukları ene ai/TkirnasözgilmesAie h01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-84A>R.11.76-91Vergisi Kanununun 17. maÇiğsdönsr, bloksköftl,ımtOcie gd0A veB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-319A>İzene->B11/59-47Vergisi Kanununun 17. maYolcu t0abmk khığıaişi<,lr Dteslc T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-17A>İzene->B11/36-48ik belgesi sahibi mükellKOSGEB destrkli, öğret a üyeg Oc0e ücrD> ve00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-166A>58.1R>00->B11-24-101-3onelinin işlettiği kantiAlek a KmatekaescnalınD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-106İzene25z45desi gereğince vergiden BDro ğcamgamu hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z531B11.188-151ik belgesi sahibi mükellTürkiy<'0ksöz konusu değildiadle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z532A>İz35e02z274ik belgesi sahibi mükellTaaems,h kredrkkoopen B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z534A>R.11.213-104ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı knauç3anmoto uak hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z535A>İzene.13-859Vergisi Kanununun 17. maDar maenel h kişi6 Oe veaknrim/T.kae lifahkkkm vealisTesahkkkm kletu6 Ociin vlül dnmai5 .mu hk href=ozgk05 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z533A>İzene.06.-849onelinin işlettiği kantiİhrnç ksyıtlemürünmvua iusu ürün6 Oinkayne salemaıyergisı kagösteri6ipagösteri6eTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-123A>İzene GENEL-829onelinin işlettiği kantiRıhtbmkkonaaemm,çhesge6 nayabancA bayrkkhıngemi6 Odle muafolmaayazısm i01ıni6ipai01ıni6m9>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-108A>İzene.13-853ik belgesi sahibi mükellYn hnemı kayşkil ete-kitap salemı ihrncm 2003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3712->BA>İzene 12-851ik belgesi sahibi mükellT0abmk khıkmfyi olmacayşkil etgıreac0cbakemmonaaemmvmTe2mir kg,şlır6 Oc0la it>mnh veDhiİzene.13-845desi gereğince vergiden Antika pşraT,cıyliiciaene'dle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3716-10A>İzene.1/T4-834ik belgesi sahibi mükellB9lını8 nc0aesön>a dehığıaArskaT hakei hk href=ozgk05 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-167A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-168A>İzene->B11/31z59desi gereğince vergiden Gümrüklüısahi k gemi6 Oinkyüklee9 vr boşalkmlD>kründae ithal imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3716-11A>İzene.16-839desi gereğince vergiden Fyson trk01A hk href=ozgk05 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>BA>İzene. 28-836onelinin işlettiği kantiArnç a Kmğd kaödınene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-85A>İzene/17-48desi gereğince vergiden SAN-TEZ Proje6 Oc ancente kaödınkatkm payhk.ğdkahukları ksöz konusu değildinDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-86A>R-1İz216-106Vergisi Kanununun 17. maDeeiz t0nk Ocai/T,çcalmTbi KDanapeğsonnmi<,lr bDro kteak hkykaveiramescnhkef=ozgkdvk05 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-143A>İzene 28-830ik belgesi sahibi mükellArnç e hk. Hik be A Kme kaTevkii k hk href=ozgk06 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-144A>B1İzene-ÖZE-04-4ik belgesi sahibi mükellMaşteri ç>k6 Ocbelgyşkil etkletuai/Tmüe hnmsimasorimhuhuğuaortk ke anldırip anldırmTİzene.32-884ik belgesi sahibi mükellKol6 ktifaşvadesaakB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-169A>B11-3056İzene-35ndan makbuz karşılığı baeur.mu Üret a T his6 Oinin vl Gamu hk.hk href=ozgk06 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-170A>05.1R>00->B11-ene/17-4-r/-8ik belgesi sahibi mükellT0ab0D>zı/Tak ehk href=ozgk06 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-171A>İzene->B-961z44ik belgesi sahibi mükellÖzürTü6 Oc0aeğit a6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-172A>İzÖZE-6Vergisi Kanununun 17. maDershane biTDs< k k5lkatTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z536A>İz40-MUK->B11-313-198ndan makbuz karşılığı baGamu hk.A hk href=ozgk06 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z537A>İz40-MUK->B11-241-197ik belgesi sahibi mükellPlastikgBidon, V0ril, T0nk benndac knc/T.ğd hur k sTyerip sTyermTİzene->B12z3-15Vergisi Kanununun 17. maVerasmaayB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z538A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z539İz621-21->B11-34ik belgesi sahibi mükellTrşnsit ticaret ancente kayşkilknaa Km salemgiş6 Ocai/Tenenan dese kkiAi5 .mu ve Ba-Bs bit.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z540A>enenb9B127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->3A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z541A>İz>B1İz7>İz30-28desi gereğince vergiden YabancA bayrkkhıny khk.kueşkil etbakım,monaaem, yT ilem mhik be6 Oc ,çhesmnh veDhiİzene/48-53ik belgesi sahibi mükellLimanı,eşmsı kak5lkatmamakründae tehake imalcek dolguttabtmnlzetuscai/Tenenane iu>uaD13/ e den yar ancente kai01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-109A>İzene->B11/56-62desi gereğince vergiden KoOlmlaT,cıyliilmTenenİzene->B11/42-63ik belgesi sahibi mükellÖdımetark khıkmhik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-18A>B10-219-152Vergisi Kanununun 17. maÇB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-145A>İzene.9-976ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k y OleşikchiseisözgilmesA geTeğigyşkil etkletu6 OlmTenentevkii k< hk href=ozgk12 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-146A>İzene.9-980ik belgesi sahibi mükellSürek.ilik arz tmeyenaıyi olma6 Odle dB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z542A>İzene.1-983ik belgesi sahibi mükellTapuO1ıhcilg,şlır6 Oc0lamünhisır<ı kakründae cebOc ,crkgyB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z543A>03.1R>00-HARÇ.MUK-351-6Vergisi Kanununun 17. maSMS (mesaj) Hik bec00A hk href=ozgk13 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z544A>81.1R>00-ene-03-12desi gereğince vergiden İşlTDtunin akB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z545A>İz11-515-59-12desi gereğince vergiden T ci6 imaTeb.ığeggörlTDa29kurhk href=ozgk13 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-378-16A>İzene->B12/12z69ik belgesi sahibi mükellVekalethk href=ozgk14 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z546A>İz130[>B11-2-1z55]-359ndan makbuz karşılığı baGamu hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z547A>İzene-53-2/88-46onelinin işlettiği kantiHazırB127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->4A>2-11-1225z12-13onelinin işlettiği kantiB9lını8 et03fı ke D>İzene.1/T4-1026ik belgesi sahibi mükellB9lını8 'yeB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-175A>İzene-4:>B08-14017-45-365ik belgesi sahibi mükellE3nhatmmhk.ğdı rDk6 kT imn200tuavlggüzel sanat3k.ğ öğretmetamk kDV oB9lını8 ncz Kültür vlgSosynh İşlTr MadürTüğü bünyesi29 açıaan kuishk.ğd KV vB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-176A>B10/KAzene-10desi gereğince vergiden YabancA fnin, adtnkayşkil ethiİz>B10z7>İz43-31Vergisi Kanununun 17. maDöviz ündaca0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3726-3A>İz130[>B11-İz11-13]-383desi gereğince vergiden KoOlon ipca0B11-27892zene-42ik belgesi sahibi mükellÇiğit>kabuğua,lr eohum 20kaB11-27490-ene-43onelinin işlettiği kantiİntirn>t ündaca0B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z548A>2-VUK-10-19ndan makbuz karşılığı baeoopen B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z549A>65.1R>00-eoopen B12/VUK-1- . . .]--1081f=ozgkdvk21 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z550A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z551A> şekildr olTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z552A> şekildr olTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z564A>uaDsalecA adtnkaraşteri0are knasalemı daTD>A hk href=ozgk26 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>4A>B11-3849/ene-48ik belgesi sahibi mükellKT 20 Yürür TT.V oPülverizatörünlDU>İzene-166z>B11-21Vergisi Kanununun 17. maBüyükrvlgküçükbaşnhyyvashk.ın sakatakhk.ınınaeoptan a Kmğd kaKne İz110->B11-36-18desi gereğince vergiden ÇiğshazırA hk href=ozgk27 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>7A>İzene->B11/107-1374/-34ik belgesi sahibi mükellTURSAB seyah knacentisiabeegedineisahipTURSAB bank, hesnbğda havalek imam9siıanc3<,tTURSAB’ınamDk6 kTodihk.ı1ancente kaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->5A>İzene-53-46z>9desi gereğince vergiden İthal imaA Hk href=ozgk02 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>8A>İz130[>B11-3-28-19]-441Vergisi Kanununun 17. maBitk dnmagı katakvı8 diilmTenenİzene. 28-1201Vergisi Kanununun 17. ma3402.20.9R>00<16, 39>6A9R>97A9R>19, 4818A40969A0R>00, 6307A9R>99.9R>00, G.T.İ.P. numagihk.ın k y O1laan eşyalk.ın t2001A hk href=ozgk04 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-33BA>İzene. 28-1198ndan makbuz karşılığı ba33B6.9R>00<00<00 Gümrük TT.ifenİstakistikgPozisyona(GTİP) numagiA hk href=ozgk04 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-331A>İzene 28-1190desi gereğince vergiden İr. katehakelen6 Dteslc ia29 talep6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-332A>İzene 28-1197ik belgesi sahibi mükellSürgü-ördek-küvetm T003A hk href=ozgk06 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-333A>İz35e02z407Vergisi Kanununun 17. maKredrkkn tı ielgyşkil etkletu6 Oci nüe hnmsimasorimhuhuknancente kaonusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-3732-13A>İzene.32-1223onelinin işlettiği kantiEnk,zaes2dırmT İşc00A hk href=ozgk07 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z565A>İz8-3-5-26-33Vergisi Kanununun 17. maŞvadesin,ayabancA ortkğT kn 1ıria tt ğceknynvB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z566A>İzene-İz>B10z14001-37-465onelinin işlettiği kantiEnk,zaes2dırmT İşc00A hk href=ozgk07 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z553A>İz8-3-5-26-33Vergisi Kanununun 17. maŞvadesin,ayabancA ortkğT kn 1ıria tt ğceknynvB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z554A>İzene-İz>B10z14001-37-465onelinin işlettiği kantiTicaret BorsTsı a dese kkiAD5 .mu hk href=ozgk08 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z555A>İzeVK:2-2-10onelinin işlettiği kantiTicaret BorsTsı a dese kkiAD5 .mu hk href=ozgk08 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z567A>İzeVK:2-2-10onelinin işlettiği kantiİthal imaroyaltyab9anmenin enenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk09 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z568A>İzene 28-1285onelinin işlettiği kantiTokbait03fı ke B9lını8 ye e hakecgyşkil etkonuthk.ın >B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z57BA>İz>B10zene-ÖZE-63-150ik belgesi sahibi mükellÜnideğsitenin öğrenci6 Oc0lapn ae iu>D13/d den yar ancente katedaOckg9aipOgdİzene.13-1277ik belgesi sahibi mükellİthal imaroyaltyab9anmenin enenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk09 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z556A>İzene 28-1285onelinin işlettiği kantiÜnideğsitenin öğrenci6 Oc0lapn ae iu>D13/d den yar ancente katedaOckg9aipOgdİzene.13-1277ik belgesi sahibi mükellTokbait03fı ke B9lını8 ye e hakecgyşkil etkonuthk.ın >B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z558A>İz>B10zene-ÖZE-63-150ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kki fnin, adtnkabTsıla etıpTonrl ihrncm ancente kaonusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-125A>İzene.11z1245onelinin işlettiği kantiÜnideğsite ücrD>6 Oin0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-177A>R.12.22-183desi gereğince vergiden Hik beDİhrncınİ01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-126A>İzene-53-48-3>ik belgesi sahibi mükellToptan Knri Gı kaSalem3k.ğd kDU>53.1R>00-ene-189-10onelinin işlettiği kantiSerbestDtöDgedeDfyi olmatmTbi KDanafnin,ykaFiDans,h k hk. sözgilmesA ancente kayşkilknatehakelen0İzene.1/-13İ1Vergisi Kanununun 17. maPasaport kontrolümsonrksı kagümrüksüz beklm9 aTTshk.ıı,çhesyşkil ethk.ck.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-186A>İzene.1/T4-1829onelinin işlettiği kantiToptan EtaT hake6 Oc00A hk href=ozgk14 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-338A>İzene-53-2/71-85onelinin işlettiği kantienenİr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-88A>53.1R>00-ene-166-11desi gereğince vergiden T ci6 imaene'ai/TDa29kurhk href=ozgk16 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-378-17A>İz130[8-2B12/7]-96ndan makbuz karşılığı baOlumsuzae hpi>6 OnTedle belgioğrudankhiİzene.32-1370desi gereğince vergiden Ksöz kDnusu Veğildi İa29kurhk href=ozgk16 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z559A>14.1R>00-ene/600--10onelinin işlettiği kantiFybrik, biTDs< a Kmğd kaödınene\'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z560A>İzene->B12/1-98ndan makbuz karşılığı baKsöz kDnusu Veğildi İa29kurhk href=ozgk16 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z571A>14.1R>00-ene/600--10onelinin işlettiği kantiFybrik, biTDs< a Kmğd kaödınene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z572A>İzene->B12/1-98ndan makbuz karşılığı baCiroapnkedilmTD>angB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z574A>R-10z35e198ndan makbuz karşılığı baErkeetkletunvmya avanshk. kkıyergidA veB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z575A>2-VUK.231z59desi gereğince vergiden CiroapnkedilmTD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-147A>İz>B12/02zene-17Vergisi Kanununun 17. maİr.ane2001,şlır6 Odle d<ğan ene Da29sia29 aTt limit hk href=ozgk18 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-89A>R.10.79-197ik belgesi sahibi mükellDİİBnancente kayşkil etihrnc khk. kkgümrüknb9k6 ştiiramescnhkef=ozgkdvk18 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g17-3A>İzene.11z1391Vergisi Kanununun 17. maAleksu arıöz khik bec00
R.12.3-196ndan makbuz karşılığı baHastke ye Ait Kantinin e hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z576A>58.1R>00->B11-24-68-4ik belgesi sahibi mükellHastke ye Ait Kantinin e hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z577A>58.1R>00->B11-24-68-4ik belgesi sahibi mükellÖzel Hastke 6 Oce Yşkil etHik be6 Onİçhe eesclenaFyergihk.ın İa29sia29 DmasınınB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z578A>2-VUK-2z38ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kki gerç>k kişiyekomisyonab9anmenin vlül dnmai5 .mu hk href=ozgk24 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-11A>İzene.06.-1439desi gereğince vergiden Oksijİzene 28-1464ndan makbuz karşılığı baeur.m lojmA hk href=ozgk26 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-337A>İzene- 4:>B11 z14028-12-499Vergisi Kanununun 17. maDepo salemı B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-179A>İz130[>B12z7>İz16]z44ik belgesi sahibi mükellReske,Minyesür vlgEbru Sanatğd kaKne hk href=ozgk30 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z579A>İz130[>B11-3-14001-38]z520desi gereğince vergiden Çokskat3ıkbiTDhk. kkyşkil etç>kmeskat3k.ın et03fı kokala eterashk.ın konuthk.ın ıyydDDı aTTsğdkadahilTB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z58BA>İzene.29-1525onelinin işlettiği kantiTicaret odDsB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-18BA>R-481Vergisi Kanununun 17. maY tiştirmc0DBDro ğcaiettehake v mhik be6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z581A>İzene-13-2-11onelinin işlettiği kantiEnge6li hastklk.k dişeproteziayşkimT kDeneni01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-181A>İz>B12z7>İz2-52Vergisi Kanununun 17. ma>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-182A>İz130[35e>B12/52]--27ik belgesi sahibi mükellDemonte Vazolmatmki P301ybrik Konuthk.ın İcıyliilmGümrük MadürTüğünlDÖdınmescnGA Hk href=ozgk18 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-339A>ane2001,şlır6 Odle d<ğan ene\'ai/TDa29siie hukları yükmT imne20losu hk href=ozgk21 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-340A>İzene->B11/13-124onelinin işlettiği kantiSiseıDç Ocsia29 ortkk mülkiyB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z582A>52A1R>00-005-15Vergisi Kanununun 17. maİkinci nmaarnç ssöimı kaenenmat03hA hk href=ozgk23 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z583A>44Vergisi Kanununun 17. maOiganize SanayiDBöDgediadl üyeg O0B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z584A>14.1R>00--600/ene/--13onelinin işlettiği kantiY.murtkgdik b, sı mnkcnahk.ğdın >A hk href=ozgk23 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-341A>03.1R>00-ene.ÖZLG.>B12z13-11onelinin işlettiği kantiÖzel hastke 6 Odlgveiraln hmkimlikmhik bec00A veB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-148A>R.12.19->43onelinin işlettiği kantiB9lını8 Hik be6 Oc00A hk href=ozgk24 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z585A>24.1R>00->B11/B9lını8 6 Oci YşkleğıaHik be6 Olmik belgesi sahibi mükellArskae hakec0i/Tenen>ae iu>uaD17/4-r den yar ancente ka>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z586A>İzene->B-963-70desi gereğince vergiden Kne 13/a ancente kki i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-110A>B12]-119Vergisi Kanununun 17. maDeeiz t0abmkkareçhk.ğdkalimB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-111A>İzene->B12/14-130ik belgesi sahibi mükellABD Umaştırmkkkomutkelsam ,lr imzk.anveuaD15/1-b den yar ancente kaonusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-3715-10A>İzene15 den y-1723onelinin işlettiği kantiÜnideğsiteye Bağem3knkakrÜndae Yaktıril a1Ünie l Oc0aene\'dle İ01B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z587İz621-3z>B12z74Vergisi Kanununun 17. maPeğsonnm t0abmk khığıafyi olmacalmTk5lkatmaa>ödınene\'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-90A>İzene->B12/10-129desi gereğince vergiden Kne maenel hilma ebi KDanakamuaknrimu1,şlıtmescai/Tfyergi imasınıtud ğc dnrimhk. kg,şlır6 Oc0 atmaa ekur.mu Dteslc mevzu k<>angörlTdmasınınB127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-91A>43.1R>00-8161/4615-36Vergisi Kanununun 17. maHıdiyeİzene 28-1719Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı knaithal imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3725e>A>İzene GENEL-1720ik belgesi sahibi mükellOyuethkmuru>uaDKne İzene. 28-1728desi gereğince vergiden İthal imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-92A>İzene.29-1724onelinin işlettiği kantiİmylat n tıB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-183A>İzene.1/-1735ndan makbuz karşılığı baAzerbeycanTF vkylalmTHaa6 OıBakkelsamdB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-184A>İzene.1/-1754ik belgesi sahibi mükellYangıetsonucud kazayiDol etsabit>kıymes6 OlDhukları i 2000B127.0.GEL.0.30/3019-348-3730->1A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-345A>İzene 28-1761onelinin işlettiği kantiToptancTnhyliilmTbi KDanaşubu0İzene 28-1760desi gereğince vergiden İreslter<'deDfyi olma1gösterk6 ştiiraB127.0.GEL.0.30/3019-348-372-10A>İzene.06.-1758desi gereğince vergiden Vinç6 OinkFiDans,h e hk. Fnin,hk.<>ane hk.ene ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z588A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-128A>İzene.11z1774Vergisi Kanununun 17. maKamyon ündacaegmonte imaen vinç6 Oinkihrnç ksyıtlema KDıpga KDVkaİzene.11z1778ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kki bir fnin, ielgyşkil etB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-112A>İz130-1790desi gereğince vergiden Sporaeoto bayiliğiide/Telde imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3723-10A>İzene23-1779Vergisi Kanununun 17. ma%8nİzene.32-1783ik belgesi sahibi mükellYn hnemı kaeohum ıslahmhik beimve00B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-12A>B11.110z321Vergisi Kanununun 17. maVakfB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-185A>İzene.1/-1796ndan makbuz karşılığı baFnin,dB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z589A>İzene.04-1797ik belgesi sahibi mükellUluslk.krDsB127.0.GEL.0.30/3019-348-3732-15A>İzene.14-1802ik belgesi sahibi mükellKT önan k hk.i/Tk-3nİz130.053<>İz01z54onelinin işlettiği kantiİhrnç ksyıtlem T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-13BA>İzene.11-1819Vergisi Kanununun 17. maHu. kaveykahur k ı kaB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-149A>k hkgb9anme an dehığı kafyergi a KDVkaD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-93A>İzene.29-1827ik belgesi sahibi mükellDernnusa it>iktisadik,şlıtme et03fı ke gerç>k6 ştiiraB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-349A>İ/1-91Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı knaarnç k hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z590A>B12.15-346Vergisi Kanununun 17. maİşgücütteria ve servis t0abmk khığıahik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-150A>İz130[9-2B12/28]-141desi gereğince vergiden T knoparkDtöDgediadl ünideğsite6 Oc0 akadlresykadro3k.ğd kn veDkonu>uaDuzmB127.0.GEL.0.30/3019-348-37g20-3A>İzene.G.>B-1935ndan makbuz karşılığı baBDç Odövlü mnkcnasm veabDç Odövlü e20l> yA hk href=ozgk19 HazirTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-350A>B12]-13>ik belgesi sahibi mükellSnöz ktamk kDV oürB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z591A>2-1.>B10.5.VUK-10onelinin işlettiği kantiİhrnc k e hakec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-131A>R.11.193-267ik belgesi sahibi mükell5903g>B 90A. GTİP No.sun k y O1laan mensuc kİzene. 28-2259desi gereğince vergiden Leadiag sözgilmesA ancente kayelkenliDtekne k hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-113A>İzene.13-2001Vergisi Kanununun 17. maSipariş ündacaegyabancA bayrkkhıngıri ,eşmsı hk href=ozgk28 HazirTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-114A>İzene.13-20İ6ndan makbuz karşılığı baEkgvlTkıym,dB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-352A>İzene 28->B15onelinin işlettiği kantiİşlTnTiş Mahlıç Pamukne hake6 Oc0ciaenenTevkii kB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-353A>İz35e02z620ik belgesi sahibi mükellEbru ça Kşmahk.ğd kaKne hk href=ozgk29 HazirTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z592A>İzene-3/>B11-İ4001-01-712desi gereğince vergiden Mi6li SavunD>ıBakkelsamdkatehake imatukmündae uç3kmesark kT,cıyliic0aene\'dle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-115A>İzene.13-2055onelinin işlettiği kantiProfesyonel siseıyönetkecghiİz130[28e>B12/ÖZE-12]-265onelinin işlettiği kantiElyafıve atıkmsüng O1laKmğd kavlTkırpıkmsüng O, yün veDelyafıdolduruT003İzene->B-966-103ik belgesi sahibi mükellTarit mnkcnenıOc y0D>A hk href=ozgk13nTemmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-356A>İzene. 28-21İ6ndan makbuz karşılığı baeültür var3ıkhk.ğdB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-187A>İzene.1/-2119Vergisi Kanununun 17. maVakfkabTğhınünideğsite hastke diadl görlvli öğretke görlvli6 Oc0ciasosynh veDeğit aıTmDçlıkhiİzene.1/-213>ik belgesi sahibi mükellDiy>0beDİş6 Oc Başk,elsamdkahibe imatukmündae caminv a Kmhk.ğdın >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-189A>İzene.1/-2131ik belgesi sahibi mükellDiy>lize girlcek hastklk.ın umaşKmğdınassğ.liz mnkcnesinin bakemmve onaaemıahik bec0eTD>İz130[28e>B12/34]-128onelinin işlettiği kantiİlnçhkD> mnkcnedintehakec00
İzene 28-2123onelinin işlettiği kantiÇıplak KauçuknİplikmİsTDliDÜrünün >A hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-359A>İzene 28-212>ik belgesi sahibi mükell84>24.81. G.T.İ.P. numagisı kaksyıtlemsıvA veA hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-363A>İzene. 28-2128onelinin işlettiği kanti5806.32.9R>00<11 Cırt bant pozisyonun k sı batdının >A hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-36BA>İzene.28-2121onelinin işlettiği kantiİlnç tarı den y veDetarı den y ürA hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-361A>B12]-153onelinin işlettiği kantiBulguraT hakec00A hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-362A>İz130[28e>B12/3]-126Vergisi Kanununun 17. maKuş ünümü (koOcnt ünümü) e hakec00A hk href=ozgk17 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-364A>İzene. 28-2139Vergisi Kanununun 17. maDeri,bağersak,kerik,hyyvass,h yağhkr vl işkerbenin eoptan ve pe03A hk href=ozgk17 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-365A>R.12.0/-299Vergisi Kanununun 17. maİkinci El Areçhk. kaKne OTD>A hk href=ozgk17 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-366A>19.1R>00->B11-3065-28-11ik belgesi sahibi mükellKTpçe MontajıDenen15A1R>00-005-14Vergisi Kanununun 17. maŞvades adtnkaksyıtlemt0abnD>zınassöimı kaenenvmTHarç hk href=ozgk18 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-190A>B10z147-381ik belgesi sahibi mükellYn hnemı mukkecgbir fnin,nıetsalem3k.ğdatark khıkm imlmesA an dehığı kaa KDV’nkomisyonaielgbe6li bir kot,dB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z594A>İzene/2İz116Vergisi Kanununun 17. ma3921.9R>6R>00<12 GTİP No.lu \"sunblock\"nvmT\"l etA hk href=ozgk19 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-368A>İzene. 28-2177ik belgesi sahibi mükellTeturrütDfyizc0i/Tenen>ae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk19 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-19A>İz130[>4z>B12/01]-755onelinin işlettiği kantiBa-BstBil. bma2000<B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-94A>İzene.29-2161onelinin işlettiği kantiİr.ane2001,şlır6 Odlryerı,çini< n,hs0ben ia29 talebi hk href=ozgk20 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-95A>05.1R>00->B12/ene-29/2-33Vergisi Kanununun 17. ma17049099.9R>19 G.T.İ.P. numagihıtürün6 O
İz130-699Vergisi Kanununun 17. ma\'>ae Çalkk.\'nvmT\'Tn tı CihazT\'nielgHortumn>apnöz kCihazT\'dİz130[>B11-4-28-60]-765onelinin işlettiği kanti5ryerhıkmcntifa hakkıtkletudiadl GVnvk1,şlır hk href=ozgk20 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->6A>İzene.10->183ik belgesi sahibi mükellBSMe maenel hiai/TDş y Ociin nem cephedini/Tkir ykave00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-191A>İzene.1/-2193ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı kki fnin, yetarli6 Oc0ciayn hmnemı angötürüB127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-4A>İzene 12z1051ik belgesi sahibi mükellYabancA BatdırihıtGemil OB127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-21A>İzene 12z2241Vergisi Kanununun 17. maSigortk Şvadesinietİa29aFyergisA Hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-192A>İzene->B12/6-155Vergisi Kanununun 17. maVakıftke necurhk.kDV obDro kte 49ryerhıamdkagamu hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-193A>İzene.1/T4-2246onelinin işlettiği kantiİmylatçı fnin, et03fı ke ,hrnc kçı fnin,ykaveiraln işçilikmhik bec0c0aenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z595A>İzene.11z2261onelinin işlettiği kantiİstanbi Mk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z596A>İzene.1-2248onelinin işlettiği kantiGr01yn hnemıakonvk.az kb9anm6 Oc0ciayassıtilD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z597A>İzene.6-2254Vergisi Kanununun 17. maOto k hk. fyi olmacalmTk5lkatmaanDbinektotomobmacai/Tticariıfyi olmae sonave00B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z598A>İzene.1-2253ik belgesi sahibi mükellTarit mnkcnenıOc0eTD>A hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-373A>İzene. 28-2222onelinin işlettiği kantiToptancTnhylimnemı k fyi olma1gösterB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-374A>İzene 28-223>ik belgesi sahibi mükell3005.90.1R>0011, 5601.21A10A0R>00, 5601.21A9R>00<11 GTİP\'teaksyıtlemn,lhk.A hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-375A>İzene. 28-2215ndan makbuz karşılığı baBDtesenyar3ı Radyoloji Sistee6 Oc0ciaenenOTD>A Hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-376A>A hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-377A>İzene. 28-2257ndan makbuz karşılığı baFnDans,h k hk.ya konumasfaTt serme mnkcnesinin e hakec00
İzene 28-2255Vergisi Kanununun 17. maTermo bere, buhaü mnkcnasm veagöğüs pompisı ıi enenİzene 28-2212Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı knaithal imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-2BA>İzene.24-2260desi gereğince vergiden Dnkontnielgödınene ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-96A>İz>B11zene-ÖZE-22z275Vergisi Kanununun 17. maKatman dehığım150 m2'ai/aTte kkiAkonutne hakei00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-97A>İz130[29/2->B12/16]-157ik belgesi sahibi mükellTylimsigortk acentDsi hk href=ozgk24TTemmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-194A>İzene->B-870-113onelinin işlettiği kantiEğit aısektörüilmTfyrkhınB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z599A>İz130[>3->B11/21]-777onelinin işlettiği kantienenİr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z690A>65.1R>00-enenİr.A hk href=ozgk25 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z692A>ol etve zamD> zamD> TDslmki fyi olmatmTk5lkatmaanDkonutun envanterene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-99A>İz130[>B11-İz>9-08]-775onelinin işlettiği kantiBal, poaln, arı sütüaan ışKmğd k/Telde imaB11-32147-ene-81ik belgesi sahibi mükellAğaçtbudkD> mnkcnedi0ciaenenB11-30153zene-80onelinin işlettiği kantiBahaüakgvlTbahaüakgyağhkrAnaTD>İz35e02z713onelinin işlettiği kantiYap-,şlıt-devret moanme çerç>vudiadl yşkil etişe hukları hTsılat payı aktaaemıd kaKne hk href=ozgk27 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3720-21A>İzene.>B-2346Vergisi Kanununun 17. maO a Kmı ,şc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-151A>İzene.9-2328ik belgesi sahibi mükellYn hmnemı k mukke D>anfnin, et03fı ke ,lnveair.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z693A>İzene.1-2338ik belgesi sahibi mükellİhrnç ksyıtlema KD etdeğilai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz132A>İzene.11z2337ik belgesi sahibi mükellHavaaTTsğdd> yB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-116A>İzene.13-2335ndan makbuz karşılığı baYn hmnemı knasipariş ündacaegyataimal- ,eşmg9aiB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-117A>İzene.13-2325onelinin işlettiği kantiGaloşaT hakec00B12z1661]-70onelinin işlettiği kanti117 S OcıN58.1R>00->B12-24-30-5Vergisi Kanununun 17. maKatı Alekhk.ı1Depo. v03.1R>00-ene.ÖZLG.>B12z8-24onelinin işlettiği kantiKredrgkn tıDV oiddaD1B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z694A>i/Tbir kısmının Da29sia29 Da29 imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z695A>İzene.29-2407ik belgesi sahibi mükellİhrnç ksyıtlemtehake a KDV’nn,la hukları ene\'ai/TDmylatçı fnin,y oödınTDsi hyliilmTödınene\'ai/Tksyıtlagi a KDmDsB127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz133A>İz130[>B11-İz11-24]-797ik belgesi sahibi mükellKülçeıaTte c,cıyli veB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-196A>İzene.1/-2409onelinin işlettiği kantiFyergisA imasınınmeye/Telektrik b9anm6 Oc0ciabanka/onkontunkah01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3730->2A>İzene.30->408onelinin işlettiği kantienenTevkii k< hk href=ozgk03 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-154A>İz130[9-2B12/34]-117Vergisi Kanununun 17. maHik be İhrnc k< hk href=ozgk03 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z696A>İzene/20-120onelinin işlettiği kantiKV,enenvmTGnme. Veğildi Tevkii k< hk href=ozgk03 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z697A>İzene/11-121Vergisi Kanununun 17. maŞvades aktifiilmTbi KDanagamu hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-197A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z698A>İzene-53z2/67-146ik belgesi sahibi mükellYn hnemı kkiAsalecı fnin, et03fı ke imasınınena"credrt note" beegedinhk href=ozgk07 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z699A>İzene.1-2459desi gereğince vergiden İcgi MadürTüğündlDyşkil etsalem3k. kaenenvmTDamga Veğildinhesödınme zamD>A hk href=ozgk08TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z700A>İzene GENEL-2474Vergisi Kanununun 17. maİcgi MadürTüğündlDyşkil etsalem3k. kaenenvmTDamga Veğildinhesödınme zamD>A hk href=ozgk08TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z701A>İzene GENEL-2474Vergisi Kanununun 17. maGr01<şvadesin0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-198A>İzene.1/-2472Vergisi Kanununun 17. maYatırim Teşvik BnmgesA ancente kaa KD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-118A>İz130[13/d-2B12/224]-17Vergisi Kanununun 17. maYılhk.< Sariıİeşm kgİş6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-155A>İz>B11zene-7276--5-21Vergisi Kanununun 17. maTahlilmhik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-156A>B12.5-389desi gereğince vergiden AkvaryuDgkn idedi0ciaenenB12-26-387Vergisi Kanununun 17. maMıf,çavdar,soykavlTk5 . bakla ek b6 Oc0cia(flakb6 Oc0) hyyvas yetc T003İzene-53z51-88onelinin işlettiği kantienenİa29kurhk href=ozgk09 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-100A>İzene->B10/107z1309/-83ik belgesi sahibi mükellFyergihk.kadahilT imaeiabahşTşgb9anm6 Oc0ciaenenyeB127.0.GEL.0.30/3019-348-3720->2A>İzene.24-2486onelinin işlettiği kantiBakır Ş Oct Alımının >B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-157A>İz>B11zene-14-27ik belgesi sahibi mükellenenTevkii k< hk href=ozgk09 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-158A>72A1R>00-21 Ades PetrolmSahisı ıi İşlıtiB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z702A>İzene.1-2495ik belgesi sahibi mükellReske ve heykb6 ça Kşmaae iu>uaD18.den yar vB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z703A>İzene.1-2498onelinin işlettiği kantiSet T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-119A>İzene.13-2497ik belgesi sahibi mükell13/a ancente k a KDV’nn,lzetunıOcio01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-12BA>İzene.13-2496desi gereğince vergiden Kne 17/4-o den yar ancente angB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-199A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-159A>İz130[9-2B12z13]-28ik belgesi sahibi mükellBakır telme hake6 Oc00<. hk href=ozgk10 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-16BA>İz130[9-2B12/289]-466Vergisi Kanununun 17. maFasona,şlır b9anmei0B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-161A>İz130[9-2B12/379]-465ik belgesi sahibi mükell>B10 yerğdatait>ir.ane2001,şlır6 Odle d<ğan ene Da29siaieg>B11 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-101A>A hk href=ozgk10 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-386A>R.11.19-334ik belgesi sahibi mükellRek.az syonaıyergisı kaKne hk href=ozgk11 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z704A>İz35e02z746ik belgesi sahibi mükellSporaToto v a Kmhk.ğdıB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z705A>İzene23-2524onelinin işlettiği kantiToptan EkgvlTEkgÜrün6 Oini/TSsöimı kaenenOTD>A hk href=ozgk13nAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-34-371z706A>İzene/2012/220-18Vergisi Kanununun 17. maKuyruk YağhkrAnA Hk href=ozgk13nAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-387A>İzene/2012-221-19Vergisi Kanununun 17. maTakvTDgyerğcDşildıktan sonhkggnmenaıyergi k y O1laan knöz konusu değildiai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-102A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-162A>23.1R>00->B12-ene-ÖZE-03-9onelinin işlettiği kantiPrTDgFyergihk.ı kaenenTevkii k< hk href=ozgk13nAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-163A>81.1R>00-ene-03-23onelinin işlettiği kantiÇin'dle ithal imaene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z707A>B11-4696zene-88ik belgesi sahibi mükellBasit usul maenel hia OB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z708A>15A1R>00-005-15Vergisi Kanununun 17. maŞvades aktifiieaksyıtlemgamu hk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z709A>İz35e02z766onelinin işlettiği kantiİr.ane2001n,lhk.B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz134A>İzene.29-2585Vergisi Kanununun 17. maMontajane2001,şlıOciokesemokesemomnh tehakecgsTyerip sTyermTİz130[10->B12/6]-191Vergisi Kanununun 17. maTaabnD>zınaşvadesin aktifiilmTiki yerık5lkatmamaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B3A>05.1R>00->B11/KVK-5/-38ik belgesi sahibi mükellVeğil muahilma et,dB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B4A>İzene->B-870-113onelinin işlettiği kantiEskimsigagi fabrik,sae iunan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk15TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B0A>İzene.1/-2589desi gereğince vergiden İşctme cihazB09 yerğd kaksyıtlagi a KDanaıyerginın iptal imaB11 yerğd kayT idle dmasınınmescghk href=ozgk15TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B1A>İzene.1/-2583ik belgesi sahibi mükellSerbestDtöDgeyeB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B2A>2-032z772Vergisi Kanununun 17. maMasif panelme hakeei0B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-164A>B12.85]-405desi gereğince vergiden Kne tevkii k< hk href=ozgk15nAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-165A>B12.107]-402Vergisi Kanununun 17. maB9lını8 et03fı ke ,halr iteasslel et... (kazA hk href=ozgk15nAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-388A>03.1R>00-ene.ÖZLG.>B12z23-27ik belgesi sahibi mükellHal rusumuatahsi6c00B127.0.GEL.0.30/3019-348-372B-23A>B12-14-403ik belgesi sahibi mükellSor.mhu sıi kene'ai/TDr.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-103A>B10-189-406Vergisi Kanununun 17. maKamumaştırma an dehığı kaveiraln ars,nıetsalemAd kmi01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B5A>İzene- 4:>B10z14017-35e845onelinin işlettiği kantiGamuıhk.ae iun17/4-r den yar an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk16TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B6A>İzene-4:>B10z14017-11/e846ik belgesi sahibi mükellYündami0kb6 0ciaene'dle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-121A>İz130[13/a->B12/5]-129Vergisi Kanununun 17. maKatamagia Omurga TipliDGemi Alımın kaenenİ01İz015-21Vergisi Kanununun 17. maÖzel Eğit aıKur.mhk.ın kaücrD>i/Ttaksitle a KDmDsB127.0.GEL.0.30/3019-348-371B-28A>2z105[229-231->B12/9]-477onelinin işlettiği kantiSerbestDMDslmk Fyi olmacalmTKne hk href=ozgk16TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z710A>İzene-2/>B10z14017-66e841ik belgesi sahibi mükellAdiTortkkhığı fyi olmacalmTk5lkatmaz ktündae a KD etB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z711A>İzene.1-2653onelinin işlettiği kantiBorç pagi teriacilmTfyizaıyergisı kay O1laan ene\'ai/Tene Da29sialgkonuT imaipOgd0İzene.29-2637ik belgesi sahibi mükellİnter0beDündacadenayşkil et<çıTDarttırma yönsmAyteassleşA/Tenen>ae iun 1/3-d ancente kaonusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z713A>İzene.1-2632Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı kay Ogilik GSMkontö.nıOciointer0beDündacadenasalemı ae ihk.ı1an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk17TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z714A>İzene.1-2617Vergisi Kanununun 17. maElektroeikmortkmdatkletusark kT T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z715A>İzene.1-2633onelinin işlettiği kantiKoope03tifii ÜyenıOc0eTMazotaT hakec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z716A>İz195[2->B12-2]-50onelinin işlettiği kanti6111 S.K ancente kaödındeğilnıOciogrlenavlgri olma1 T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-371B-29A>İzene.29-2646ik belgesi sahibi mükellHik be ,hrncıaTedle belgyn hmnemı knak9sialn rek.az syon/fiyesgfarkı/ceza/ia0B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz135A>İzene.11z2636Vergisi Kanununun 17. maYat ergik ,şlıtmecll ğc yşkan fnin,y oi01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-123A>İzene.13-2614Vergisi Kanununun 17. maB9lını8 'yeeikahgsalon iun yetukli,koktey6li eikahghik be6 Oc ve henı8 6ikmeşyiasalem y OcT T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B9A>İzene.1/-2619Vergisi Kanununun 17. maB9lını8 ai/Totoparke atrek.az1laz ktündae kir ykave00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->10A>İzene.1/-2613onelinin işlettiği kantiAçilTD>k1ol etözel kolej'c0aenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk17TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B7A>k1ol etözel kolejc0aenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk17TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->B8A>İzene.1/-2607ik belgesi sahibi mükellEtme hake6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-104A>İzene.29-2624onelinin işlettiği kantiHemoroidatedaviscalmTk5lkatmaanD3300<9R>19 G.T.İ.P. numagihıtürün
İzene 28-2631ik belgesi sahibi mükellDövizakredrsA mala KD ethiss 6 Oegait>kurgfarkı B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-21A>İzene.>4-2615Vergisi Kanununun 17. maB9lını8 6 Oegveiraln eğit aıhik be6 Oc0in e vkii k1ancente kaonusuB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-166A>İzene.9-2634ik belgesi sahibi mükellFasonatek01B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-167A>İz130-2626ik belgesi sahibi mükellYn hnemı k mukke ese.asshipnıOc0eTödınB127.0.GEL.0.30/3019-348-376-13A>İzene.9-2629Vergisi Kanununun 17. maHu. kapla01ülassöimı kaenentevkii k< hk href=ozgk22TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-168A>İz130[ÖZG->B11-116]-85Vergisi Kanununun 17. maElektri TD>dD>angeld ğc vlgbe6geaimasıA hk href=ozgk22TAğustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-372-11A>2z105[230->B12/VUK-1- . . .]--2665Vergisi Kanununun 17. maB9z b6 çant,se atD>İz130[>B11-4-28-28]-858Vergisi Kanununun 17. maElektroeikmortkmdatkletusark kT T003B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z717A>İzene.6-2668Vergisi Kanununun 17. maAmatör sporgB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z718A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-372z12A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z719A>2z105[229-2B12/VUK-1- . . .]--2700onelinin işlettiği kantiKonutnyşki koope03tifiiciabekçhtevicyşkimTdA/TenenvB127.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-25A>İz130[>B11-2z8-25]-875onelinin işlettiği kantiTaşeron fnin,/k5lkatmaa03İz130[>B12z17-12]-884ik belgesi sahibi mükellAielgHekTDliğc0ciaenentevkii k< an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk06 Eylüla>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-169A>64.1R>00-3065/03-3onelinin işlettiği kantiKonut3k. ka0beDk5lkatmt1laanTnhkef=ozgkdvk07 Eylüla>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-393A>B11-2694zene-92onelinin işlettiği kantiKredrgkn tı malayşkil etsalem3k. ka(emti, veDkontö.)abanka/komisyon iun >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724->2A>İzene.24-2769onelinin işlettiği kantiKoope03tif6 O bDro ğiiciaüye koope03tif6 Odle alpsam aid khk.ın veğil mevzu k< açıB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-721A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-394A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3732z16A>53.1R>00-ene-188-22onelinin işlettiği kantiPromosyonaürün6 Oini/Tenenan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk02 Ekke >B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-722A>İzene.1-2844Vergisi Kanununun 17. maİrsi olmlc fyergiaimasınınerlk yşkil etmnh tehake6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-723A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3714-1A>İz35e02z891Vergisi Kanununun 17. maFnDans,h k hk.ya konum imaA hk href=ozgk22 Ekke >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-395A>B12]-222onelinin işlettiği kantiB9lını8 ye Ait>Biake EvA v6 Oini/TeneyeB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->11A>İz130[17->B12/7]-181Vergisi Kanununun 17. maSta k hmnemı külçeıaTte cvB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-724A>İzene.1/T4-2950onelinin işlettiği kanti84.55 GTİP No.lu. mnkcna e hakec00
İzFK 15 GENEL-2953onelinin işlettiği kantiMonosodyuDgglutamatce hake6 Oc00A hk href=ozgk31 Ekke >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-397A>961onelinin işlettiği kantiDokuD>ya elverişliDmensuc ktk’nn,muln9619<00<19A0R>00 GTİP numagisı kat,dB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-398A>İzene 28-2957ndan makbuz karşılığı baFasona T003A hk href=ozgk31 Ekke >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-105A>A hk href=ozgk01 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-399A>B12/33]-224onelinin işlettiği kantiPolyesterts,pa ıi enenB12z890-ene-108onelinin işlettiği kantiHafriyesgİş6 Oc00A vB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-17BA>İzene->B12/15-225onelinin işlettiği kantiYüztushavuzu tadilatğd kaenenB12.164]-439desi gereğince vergiden Dnmonte vazolmatmTp301abriknyşki e hakec00
İzene 28-2995ik belgesi sahibi mükellHain,noMakcnenıOc00A Hk href=ozgk06 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B4A>B12-1020]-92onelinin işlettiği kantiB>A hk href=ozgk06 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B5A>A hk href=ozgk12 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-370-1A>A>A>-60desi gereğince vergiden Fislc s vkmvl i k eai/TDşlıtme et03fı ke eşkilD>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-124A>İzene->B-940-5Vergisi Kanununun 17. maİş Güvenliğc vlgUzmaehığımeğit aei0B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-106A>B12/ene-29-44onelinin işlettiği kantiB9lını8 ye yşkil etknmyonab>B127.0.GEL.0.30/3019-348-370-2A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-370-3A>İz130[9-2B12/435]-515Vergisi Kanununun 17. maİnter0beDündacadenaveiraln hik be6 Oc0Dvlül B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-725A>İzeVK 6-3101ik belgesi sahibi mükellArnç K hk. Hik be Alımğd kaT vkii k1hk href=ozgk27TKasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-171A>02.1R>00->B10/3-25ik belgesi sahibi mükellGamu hk.sı kaenentevkii k< hk href=ozgk27TKasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-172A>sı kaenentevkii k< hk href=ozgk27TKasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-173A>B12-923]-97ik belgesi sahibi mükellŞvades envanteriieaksyıtlemkediiti yB127.0.GEL.0.30/3019-348-376-14A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-174A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3735-9A>İzene.35-3154onelinin işlettiği kantiEczanenıOc0tözel sandıkTmensuphkrAnaTyşkmışm TdKğu iskontohk.ı1anyıtlagAnaTieaşmkillmTirtik,h tt rB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-726A>0gUzaktan Eğit aıMerkezi0c0ae5 .m vB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717->12A>B10-ene-ÖZE-17-334ik belgesi sahibi mükellOyTnTParkı T hakec0incT vkii kaB127.0.GEL.0.30/3019-348-370-4A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-370-5A>37.1R>00-ene-28-46ik belgesi sahibi mükellSB127.0.GEL.0.30/3019-348-370-6A>B12-3276]-124onelinin işlettiği kantiKonutnYşki Koope03tif6 Oiieaveiraln yşki dınA hk href=ozgk31 AralıkT>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B7A>03.1R>00-ene.ÖZLG.>B12z39-41ik belgesi sahibi mükellGümrükl Odlrveiraln gümrükDraşavDro ği hik bec0c0aene'dle i0174A1R>00-015-1ik belgesi sahibi mükell12.11>90.85>00<9R GTİP Nun,03sı kaksyıtlemdökme çayT T003
ÖZELGELER ENDEKSİ
ÖZELGE KONUSU
ARADIĞINIZ ÖZELGE KONUSUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ.
TARİHİ
ARADIĞINIZ ÖZELGE TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
SAYISI
ARADIĞINIZ ÖZELGE SAYISINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
Deniz taşıma araçları yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği faaliyetleri bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere; bu araçlann teslimi,bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakim ve onarım hizmetleri,bu araçların inşası ile ilgili teslim ve hizmetlerinkatma değer vergisine tabi tulmayacağı hk.B.07.1.GIB.0.54/5413- 564-27285
İstisna kapsamında teslim edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi, teslimlerinin yapıldığı ve hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (Yurt içi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilebileceği, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği ve İade kapsamına genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu; ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, iade talep edilen dönemde yapılan ihracat nedeniyle elde edilen hasılat tutarının genel vergi oranıyla çarpımı suretiyle bulunacak miktardan fazla olamayacağı hususunda.B.07.0.GEL.0.57/5732-83
KDV 14. Madddesi gereğince vergiden müstesna olan uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilecek iadelerde Gümrük İdaresince resmi olarak onaylanmış gümrük/transit beyannamesi fotokopisininkullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.b.07.0.gel.0.53/5314-401-21216
Şirketin kapasite raporunda belirtilen üretim konusu mallar dışında ürettiği farklı malları ihraç kaydıyla teslim etmesi halinde, söz konusu malların imalatçısı olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55/5511-187/141
Yabancı turistlere verilen otel hizmetlerine ait katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2043/139
KİT’lere ait lojmanların kiralama işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında KDV\'ye tabidir.16 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2607/1837
Deniz taşımacılığı işi ile iştigal etmekte olan mükellefin, işletmesinde kullanılmak üzere imal edeceği yatın imal ve inşaası ile ilgili olarak satın alacağı mal ve hizmetlerin faturaları kendi adına düzenlenmek ve imal edilecek yat için kullanılmak şartıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın istisna uygulanabilecektir.20 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55-5513-311/02085
Gümrük sahasında bulunan ve kira borcu nedeniyle haczedilen malların yine gümrük sahasında müzayede suretiyle satışının K.D.V.’den istisnadır.03 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.55-5516-243/03862
Factoring hizmeti veren şirketin sabit kıymet satışı banka muameleleri sayılmadığı için banka ve sigorta muamelelerine tabi olmayan sabit kıymet satışına katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.13 Mart 1997B.07.0.GEL.0.54/5400-3058/10440
Telefon kartı ve jeton satışlarında KDV'nin ne şekilde uygulanacağı hk.09 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2628/14827
Fabrikada üretilen malların dağıtım müesseselerince kaybedilmesi halinde, alıcı müessesenin eline ulaşmayan mala ait K.D.V.’nin ve ek vergi ödenecektir.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5510-230/18454
Dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden ifade edildiği vadeli satışlarda K.D.V.nin nasıl hesaplanacağı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5324-185/18592
Eğitim amaçlı periyodik olmayan yayınların ve dergi satışlarının K.D.V. oranı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5529-1529/18457
Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yurt içinden ve yurtdışından yapılan kiralamalar ile kiralama sözleşmesinin bitiminde kesin ithalin yapılması sırasında uygulanacak K.D.V. oranları hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5328-698/18589
..... kurumu tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına "Yaygın Çiftçi Eğitimi" adı altında verilen yayın hizmetinin K.D.V.'ne tabi olacağı hk.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55/5501-2634/20136
Yatırım Teşvik belgesine sahip bulunmayan malın erteleme uygulamasından yararlandırılamayacağı ve Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak gerçekleştirelen bir ithalat olması halinde ise gümrük vergisi yönünden ne işlem yapılıyorsa K.D.V.açısından da aynı işlemin yapılması gerektiğine ilişkindir.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5549-70/20135
Mükellefin imalatçı sıfatıyla başka bir şirkete sattığı malın, firmaca Türkiye'de ikamet etmeyen kişilere satılması ve bu suretle ihraç edilmesi nedeniyle K.D.V. tahsil edilmemesi halinde, satıcının imalatçıdan mal alışlarında tecil-terkin sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı hk.16 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1914/20491
Devlet İhale Kanununun 71. ve 51. maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.'ne tabi olmadığı hk.20 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.54/5428-1440/20712
Serbest bölgeye yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile serbest bölgeden yapılan ithalatın K.D.V. karşısındaki durumu hk.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1916/21498
Fakülte tarafından öğrencilere verilen pedagojik formasyon derslerine ilişkin bedel üzerin den K.D.V.nin hesaplanacağı hk.28 Mayıs 1997B.0 7.0.GEL.0.53/5301-2680/22131
Uluslararası kuruluş niteliğindeki sözü edilen şirkete istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde, Genel Tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-303/22130
Bazı kurum ve kuruluşların kendilerine değil de iktisadi işletmelerine ait gayrimenkullerini personeline bedel karşılığı kiraya verilmesinde K.D.V. hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2636/22137
İnşaat taahhüt işleri kapsamında çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması olan hazır beton işi için katma değer vergisi istisnası uygulanabilecektir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54-5417-1658/22700
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.53-5314-372/22705
Yabancı bir ülke vatandaşının Türk Kara Sularında bulunan bir yatı satın almak istemesihalinde, yatın satışında herhangi bir vergi, resim ve harç ödeyip ödemiyeceği hk.04 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5403-52/23070
Söz konusu yatırım ortaklığının kanunun 28. Maddesinde sayılan işlemleri yapması halinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacağı; hisse senedi ve tahvil teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan işlemler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği hakkında.05 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-837/23486
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.09 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2649/23715
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1917/23860
Belediyelerce indirim hakkına tabi işlerde kullanılmak üzere , yatırım teşvik belgesi kapsamında itfaiye aracı ithalinde katma değer vergisi ertelemesinin uygulanması mümkündür.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5449-67/23856
Zamanında ödenmeyen elektrik fatura bedellerine uygulanan gecikme zamlarının K.D.V.'ne tabi olup olmadığı hk.13 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.53/5324-190/24623
Gümrük Çıkış Beyannamelerinde imalatçı firmanın isminin yer almaması nedeniyle tecil-terkin uygulamasında vergi dairesince yapılacak işlem hk.16 Haziran 1997B.07.0.GEL.54/5411-1958/25049
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir.17 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.29/2918-215-43
Üniversiteyi güçlendirme vakfı tarafından üniversiteden kiralanan arazilerin 3 üncü şahıslara kiralanması ve üzerine yaptırdığı tesislerin bir süre sonra üniversiteye devredilmesi durumunda K.D.V.'ne tabi olup olmadığı hk.20 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5424-10/25962
Sivil havacılık faaliyeti ile uğraşan mükellefin bu faaliyet çerçevesinde yapacağı uçak ithali işleminde K.D.V. istisnası uygulaması için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmak suretiyle, gümrük idaresine ibraz edilecek yazı alınması gerekmektedir.18 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.52/5213-1-2-34714
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler nedeniyle yapılacak iadelere ilişkin olarak amortismana tabi iktisadi kıymete ait K.D.V.'nin de iade edilip edilmeyeceği hk.06 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2110/47403
Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithalinde ertelenen K.D.V.’ne ilişkin olarak verilen teminat mektubunun çözümü için işlem yaptırılması mümkün bulunmaktadır.26 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.52/5249-2/41165
D.S.İ. Genel Müdürlüğünün bedel karşılığı yapacağı hizmetlerin K.D.V.'ne tabi olduğu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5301-2702-42972
Mal teslimi ve hizmet ifalarında geç ödeme ve geç yükleme tazminatlarının K.D.V. karşısındaki durumu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.54/5411-1959-42761
Yabancı elçiliklerin Türkiye’de okul inşa etmek üzere arsa alımı sırasında tapu harcından müstesna tutulması icap eder.Büyükelçiliğin gayrimenkul alımlarında da katma değer vergisi istisnası uygulanması şartıyla arsa satın alımının yukarıdaki madde gereğince katma değer vergisinden istisna olması, Bakanlığınızca da uygun bulunması halinde Bakanlığımızca da uygun görülmektedir.31 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-304-45933
Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere KDV uygulanmayacaktır.24 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.54/5479-(38)141/50415
İhracat bedelinin tespitinde FOB, CF veya CİF değerlerinden hangisinin esas alınacağı hk.01 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.52/5211-12/51921
Kooperatifin inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işinde 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olması halinde inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işine katma değer vergisi uygulanmayacak, bu tarihten sonra inşaat ruhsatı alması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.04 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1440/3442
Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.09 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1684/5541
Belediyeye ait Tanzim Satış Fonu Müdürlüğü,Ekmek Fabrikasının KDV iadesinin inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yapılması mümkündür.18 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5329-616/5407
Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve Belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin KDV’ne24 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1680/6547
Mal ve hizmetlere ait KDV alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilerek25 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.52/5234-1/6747
Özürlü çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere rehabilitasyon merkezi bünyesinde oluşturulan kuruluşun kooperatif olup olmadığı ve teslim ve hizmetlerinin KDV'ne tabi olup olmadığı hk.10 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5379-06-752/8869
İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerin kamulaştırılması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hk.12 Mart 1998B.07.0.GEL.0.55/5501-2650/9472
Tapuda mesken olan gayrimenkulün İcra Müdürlüğü tarafından satışında uygulanan KDV iadesi yönünde karar veren Sulh Hukuk Hakimliğinin bu kararı uyarınca işlem yapılması mümkündür.20 Mart 1998B.07.0.GEL.0.52/5201-10/10693
Yurt dışından ithal edeceği uçakların ithalinde ve bu firmanın ticari amaçla hava taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş bulunan A.Ş.’nin finansal kiralama yoluyla uçak kiraya vermesi işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.26 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5313-317/11530
Menkul Kıymetler A.Ş’nin irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, müşterilerinin hisse senedi alım ve satım işlemleri dolayısıyla sağlanan komisyon bedelleri katma değer vergisinden istisnadır.31 Mart 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1677/12241
Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay hk.22 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-45-112/19201
KDV Kanununun 11/1-a maddesi gereğince, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna tutulup tutulmayacağı hk.15 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.52/5216-8/26452
Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.02 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.55/5513-322/31500
Kooperatif tarafından doğalgaz servis hattı döşettirilmesi işlemlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır03 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1692/31575
Şirketçe alınan 1998 model Jeep Grand Cheroke adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu araca ödenen K.D.V.’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.06 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-55-2/35617
Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerince oluşturulan işletmelerin kanalizasyon, yol, su ve haberleşme gibi faaliyetlerin K.D.V.ne tabi olacaktır.13 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1704-/36632
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yapılan teslim ve hizmetlerin K.D.V.den istisnadır.20 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.55/5515-300/37529
Belediye encümeni kararı ile yapılan satışın KDV'sine tabi olup olmayacağı hk.09 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-20-2/45984
Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle işlem yapılması halinde, teşvik belgeli yatırım mallarını katma değer vergisi ödeyerek satın alan mükelleflerin yüklendiği bu vergiyi, genel hükümler kapsamında indirim konusu yapabilecekleri tabiidir.21 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5213-10/48988
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakfın öğrenci yurdu işletmesinin KDV'den müstesna tutulup tutulmayacağı hk.22 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5217-19/49052
Vakıf tarafından KDV’ne tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa tesliminde istisna hükmü uygulanabilecektir.29 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-48/50344
Finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı devredilmediği için KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisna hükmünden yararlanmasının mümkün bulunmamaktadır.06 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.53/5313-3226/321
Gümrük Kanununa göre ithalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygulanıp uygulanmayacağı Gümrük Müsteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.08 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-327-773
İthalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygun olacağı düşünülmekte ise de bu konunun Gümrük Müşteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-329/1810
Kur farklarının KDV'ne tabi tutulup, tutulmayacağı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5426-7/1811
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verilen hizmetlerin KDV'ne tabi olup, olmadığı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5409-61/1813
Döviz bazında alınan avanslarla satın alınan malların şirkete fatura edilmesinde, avans tarihindeki kurun mu, yoksa teslim tarihindeki kurun mu esas alınacağı hk.15 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.52/5226-4/55467
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi mümkündür.22 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.52/5213-14/15396
Mahsubu istenilen vergi borcu için ilgili belgelerin ibraz edildiği veya Yeminli Mali Müşavir raporu verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanması gerekmektedir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5274/26908
Uluslar arası taşımacılıkta Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihleri, istisna giriş veya çıkış tarihlerinden daha erken bir dönemde beyan edilmesi mümkün değildir.Kanunun bu maddesine göre, mükellefin faaliyetiyle ilgili alış ve giderlerine ödenen katma değer vergisinden, bir vergilendirme döreminde gerçekleşen uluslar arası taşımacılıkla ilgili kısmı indirim ve iade konusu yapılabilecektir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5214-3/26910
Kişilerden yersiz olarak alınan \"ithal talep harcı\"nın iadesi; gümrük idarelerine verilen beyannameler üzerinden alınan eğitime katkı payının ise iade edilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda, motorin ithal eden söz konusu kişilerin indirim hakkı bulunduğundan yersiz olarak ödedikleri KDV\'nin iadesi mümkün değildir.07 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.59/5911-71/028588
Yatırım Teşvik Belgeli ithal edilen insan ve yük taşımak amacıyla imal edilmemiş, mikser monteli kamyonun ithalinde KDV ertelemesi uygundur.20 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.52/5249-11/30946
Yüzme havuzunun filtre ve devri daim motorlarının yaptırılması ile çevre aydınlatılması için direk satın alınması işleri bu kapsama girmediğinden vergiye tabi bulunmaktadır.18 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-31/35320
İnşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ertelemeler için verilmiş teminatın, ayrı mükellefiyeti bulunan adi ortaklığı tarafından beyan edilen katma değer vergisi gözönüne alınarak çözülmesi mümkün değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5274-146/37110
Yurt dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye taşıma ve diğer hizmetlerinin KDV'ne tabi olduğu hk.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.53/5301-2757/038979
Bahçe ve çim armatürleri teslim ve montaj işlemlerinde uygulanacak KDV hk.24 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/043381
Mülkiyeti Gençlik ve Spor Gn. Müdürlüğüne kullanım hakkı ..... İl Başkanlığına ait iktisadi işletmenin kiralanması durumunda uygulanacak KDV hk.25 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/045984
Okul kooperatif ve kantinlerinin sadece öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan satışların KDV'nin konusunu eşkil etmediği hk.05 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.53/5317-1721/047884
İstisna kapsamına konut yapı kooperatiflerine taahhüt çerçevesinde yapılan teras izolasyon işleri de girmektedir08 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-33/54000
Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan mükelleflerin belirli şartlar çerçevesinde, tecil- terkin uygulamasından yararlanabilecekleri hk.24 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.55/5511-1901/57013
Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması halinde hakediş belgelerine uygulanacak KDV hk.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5210-6/689
Firma tarafından konut yapı kooperatifi binalarının dış cephesinin cam mozaikle kaplanması işleminde, söz konusu protokolün inşaat taahhüt işine ilişkin bir sözleşme olarak değerlendirilmesi ve istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5274-161/690
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 7269 sayılı Kanuna göre yapacağı veya yaptıracağı konutlarla ilgili işlemlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.23 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.52/5217/14/8268
Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirilip indirilemeyeceği hk.14 Mart 2000B.07.0.GEL.0.52/5232-7/13654
Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.15 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5311-2333/13965
Belediyelerin kamulaştırma suretiyle iktisap ettiği gayrimenkullerin KDV karşısındaki durumu hk.28 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5301-2778/13477
Vakıf tarafından makbuz karşılığı bağış olarak toplanan kurban derisi ve bağırsakların satışı işlemlerinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5579-55-84/14045
Reklamasyon bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5501-2693/14084
İzale-i şuyu yoluyla satışı yapılan bahçeli konutun KDV oranı hk.06 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/15371
Ltd. Şirketin ihracatçı firmaya yaptığı fason işçilik hizmetinin, ihraç kaydıyla bir teslim olmadığından, tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.52/5211-103/15815
Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarına hibe yoluyla gönderilen malların ithali katma değer vergisinden istisnadır.21 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.55/5516-260/18391
Taşımacılık hizmetinin başlaması ile hizmet verilmeye başlanacağından, her bir vergilendirme döneminde yapılan bu hizmetler için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-64/26122
Sakat raporu bulunanların, cep telefonlarının vergiden muaf tutulup tutulmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-60/22117
Başkaca bir faaliyeti nedeniyle vergi mükellefiyeti olmayan Yapı Kooperatifinin, katma değer vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi gerekmektedir.05 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.53-5317-1747/27016
31.07.1995 tarihinden sonra arızi kazanç elde eden müteahhitin belge düzenleme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hk.15 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2363/29064
Binek otomobillerine ait indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.20 Haziran 2000B.07.0.GEL.53/5379-31-84/29609
Şirketin yabancı para cinsi ile olan vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlarını dönem sonunda değerleme günü mkıymetine irca edip edemeyeceği hk.04 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.29/2949-/45179
Kamuya yararlı derneklerin katma değer vergisi, harç vergisi , damga vergisi, emlak vergisi ve belediye gelirleri yönünden vergiye tabi olamalrı hakkında.18 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.51/5108-266/3580
Gerek test sürüşü gerekse başka arazi araçlarını satın alarak işletme aktifine kaydetmesi durumunda, yüklenilen KDV'nin indiriminin mümkün bulunup bulunmadığı ve amortisman ayrılması hk.30 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.29/2977-320-159/5827
İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kamulaştırılması sonucu tesliminin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.14 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-96/9019
Açık artırma ile satılacak gayrimenkulün ne oranda KDV'ne tabi olacağı hk.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5301-2815/11188
Yapı denetim şirketleri tarafından yapılacak denetim hizmetleri genel oranda katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5317-1770/11187
Belediyeye ödenen atık su ile ilgili Çevre Temizlik Vergisinin, su teslimine ilişkin hesaplanacak KDV matrahına dahil edilip edilmemesi gerekmektedir..01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5220-9/12448
Kurumun personelinin işlettiği kantinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-101/12449
Atık su toplama hizmetine ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarının, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanıldığı ve söz konusu teslimlerin katma değer vergisinden istisna olması hk.14 Mart 2001B.07.0.GEL0.54/5413-500
27 Mart 2001B.07.0.GEL.0.53/5328-1687/16402
Karşıt inceleme hakkında.28 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2436/29008
Kullanım süresi geçmesi nedeniyle imha edilen ilaçların, zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmez.İmha edilen ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.28 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.52/5201-134/4013
Konut yapı kooperatiflerinin Katma Değer ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk.16 Ağustos 2002B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 4 -2009-14008-96-844
Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontların fatura yerine geçen belge olarak kullanılması.14 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.55/5529-655/1707
Bedelin döviz cinsinden ifade edildiği islerde, ödemenin vergii/TR>
03e v/A>ir.ir.15 R>09 sna k R>B.07.0.GEL.0.55/5529-655/170087
09 sna k R>B.07.0.GEL.0.55/5529-655/170087
15 Mart 2000B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/13962
Kul6el Müdürlüğünün bedel karşı istp konarnarmkü/TD>macmaskü/TD>fırçsı han gecikmme bTD>fırçsı haae t ölçetler ie t ölçetl/53i amacıylEkim 1999B.37.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/A>
ersi04/93dddesi gereğince vergiden ği islerilectadır icapmamodüktörleahhitin be uyguser5in kalarda teci leh<,iği vadelu20 anuneuatma dendir.23 Şubat 2001TD>03 Eylü/TD>B.37.0.GEL.0.53/5324-190/246232
Kul7hhüt işi kapsamına giren iEğnınası taşısin terkin edilmesi gereekmektedirgisygumayveteğnınası taşısin002B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/0086
01 Martyönn adn, sugiden cası söz konusu değildi versşıcağı hk.28suf=ozgkdvk1-28..htm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/0089
Kulölgeye yapılacak mal ve hizBik Ho>31 malı değa Yeminla Yereler001h>28su..ef=ozgkdvk13-9-2.htm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-37
06 Oca5 Hakslarınınnda vergi daierinden hesğı dn KDeyyid, havağustoağustoy bkgi><>28su..ef=ozgkdvk13-g8-5.htm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-37
rekmektedir.20 Tdesinde sayılan kurum ve kurulkmünden yararlanmasının mümkün bulunmamekleri tabiidTD>15 MartB.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-38A>
Gümr436-0381hhüt işi kapsamına giren işlerde,sı uyrçevesinde kla il.D.V.masltaşıma ve değer vgisi mükellefiyunda olfi olacağç kaydleşme olarak devik be6 Ocaoldukları dekontl31 değesdirme döreminde gerçekleergisinden değer vergisinin indirim dcağı huştur.09 sdir.28 Ocaası hair.r esaslar çer0Tnununedi alın veya mahsuben iade edilebilec aranılmrhangi biak 2000B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/8A>
GAP00-37R>28 Ocak 2002
G30- 92-390iralama Kanunu çerçevesindYkiralama sözacıyla imal eden istisunelemiyecmik surarın, zayne işleman hizmetlerin a teci lığı yapmklendD>23 Şubedilip edilmesinen bu maddesine/TD>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-39
İza89/5813nun 11/1-a maddesi gereğince, ihracat te24/bri ve bu unmamali alış ambisijisinden, b, değer vesinden isye taerilmeerlendmüesseserın uyrçeeği hk.B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/ivi3
tunui KDua casıılık 4 adet y Ekimılık 4 adet yapılabi teslim umayacağı hk.rekmektedir.20linin ayrılarak kaeli yatırım mall/TD>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/13863
B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/edel
Kulö63eye yapılacak mal ve hizAleci lığı yapmkhıslarbır.02 Eylül 19rekmektedir.B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/13864>
494-528i Genel Müdürlüğü'nün 7269Bik çak \\\' rler>B.0 racağıe, sminin yer almamasn, tecilması linde haken edilmesioğedir28su..ef=ozgkdvk1k13-7.htm>B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/12972
B.307.0.GEL.0.53/5311-2333/1-4A>
İth0-2><B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26910
08-0013nralama Kanunu çerçevesindHurlim vergisiTD>ir.TD>alş plalinkatTDğık düzcammakk hizmetlerz vergisi gözecektir.2d href=ozgkdvk-14.htm>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269116-3
Bel922-Güm1Vergisi Kanununun 17. maddesinde sayılan kuri veya>odüktörlerin Mart yogeredüzençlarıbu htaeat gümrük ideğer vergisinin ina>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269117965
B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269113761
>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26912/A>
GAP 4-2lgeye yapılacak mal ve hizCebe tiygulun KDV oranıaV’nin iade.’ne ilişkiinsan ve yük taşımakındaki makine ve teçhce t teslimleri katrmediğinden vergiye mitiyle işlem yapılmasbat 2001>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26911-42A>
Kur 504una göre ithalatçıdan tahsil edantrepom uredup, olmadığı hk.23 Şubat 2001B47.0.GEL.0.52/5214-3/26911-43/A>
Taşı93 / 10afından makbuz karşılığı bainin KDVaşlanazıkısmı inirim vmuş bake muaf tması.şvik bel/TD>ddesinein, su tedaplauş bake muaf tdadiygulaV’nrindnmakt ekn mk fisikle kaplayesine gicklaylunupmek.ir.ktörlerile enen istisna hük.iyle ilgilirgisyadı(e) tae9ilunmamekleri tabiid0128suf=ozgkdvk29-11.htm>B47.0.GEL.0.52/5214-3/2691138869
B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/ivi32
37611rsonelinin işlettiği kantinı hk.14 Mart 200121 Nisan 20000ümnsıtD>rinde ayrıhavağustoainin, ihransıtisine tne işlemb04 Şubat 199i defterleulunmak ihransıtD>D>18 Şubaveki kurunnmasınınlokslzlere olaropisıtayrıh!vağustoainin, ihak surl6 Ocak 2000B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-41
Gam>B588<503rulunca vergi muafiyeti tayapıs, ira ait iktın, su teslimp değerlşkingramiyi,cyapıs, irhk.
23 Şubeditevkii ka03 Eylül 1999B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/91
TD>B97/15456ik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaki maktim hizmetnkine ve teçhizat için ödene KDV'ninmhen K.D.V.’ne ilişeğu hk.inin, ih/d mat uyguh>28su te,s/d moDV'ninyle tecilyflerin,belge kapsamındaki maknması hauTD>lhangenlendmhen K.D.V.’ne iliandirilmesşanDmler reğer verveİmhen K.D.V.’ne ilişkieknhai, b olarak ödedikisöz konusu teslimlerin kat casıme24 Aralık 1rl6 Ocak 2000B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1372
06 Ocdenelhangd gümrük imı suayaca>6 Ocaanınandeğmızcau konun/TD>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/13728/A>
18 Ocak 2TD>03 E kaydeteleringd .V.’uygue Bureler00Tenın kçl karnedi alın lduğun kçleden müteahhitin bii üklenodüktörlerile hkmşlarınunmakOcauygu hre-1.ekmekteki,rekmektedir.B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269117962
04 Şubat 199D>24 Ekim i kurunye taerilmeilerekB.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-45
GAP 4- 215759304una göre ithalatçıdan taSeğer vetim hizmetnce değer vesrin bünyesiygulaV’nrlzllaştıTkla ilgilulmayalüğünükiphvergiuygudeğer vetazadi orta 1999(okspei az)ik.nışe muerilmeye belen ilaçların alış faturd/TD>D>Dplanmayacağı hk.09 snasok.03 Eylü/TD>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-46
03 Eylü/TD>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/10
Döviz1>ers21n bedeli üzerinden KDV hesağne kndoransye erozn isaki kaplayestopn deyacayrlkiüfatu örtü06 Ocim hakkı işgücü havatşkin m ulun,nylmesi ik amaefiyealtytopn deaş m ulun,nine katun Kyle ing6 Oemn işlgün Kytutumindeşgücü havatş/TD>tutumind ikerihesna çn chatsı haylmesayaca>06 Ochaylmesayaca>etrgisi gn ilgüisolarmoDüdlık 19etutumelık 19elen ilaçların alış faturTR><00<15 Haindiribiidenen maddesinetevkii k hk.lrgialaref=ozgkdvk1629.htm>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/104/A>
TD>m>B8k/ 22476arafından doğalgaz servisması şartıyla arsa tarafından beyan edyararlKöndeat yadır. imal esı ilalinktecil- tanmayB.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-47/A>
TD - 162k/ 2248geye yapılacak mal ve hizİm hci na enlememağazEylüprojalımlarının, indienlemek zorundaumunda uygulanaca15n inŞubaD>en vergiye iyle işlem yapılmasbat 200i>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-48
Ya3043-23P 4bedeli üzerinden KDV hesagerean derisik kaD>Dpinim ve hakedielge deti olmaelen ilaçların alış faturTR>03 EyD>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-4/A>
K>İza883-2386 Vergisi Kanununun 17. maddesinde sayılan kurum ve kurul4.iyle ilgelen ilaçlarkla ilgilrgisieisolareynırve iade konaydıyi olmayai, belgen,solareynırayaca>/TD>><000ğınca kararlaştırıef=ozgkdvkg3-30-3.htm>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/26912/A>0/A>
T4-399/249fından makbuz karşılığı baageree haken edilm,ielsieşkiaindmunda uyguslTD><niyleyelelsidaki maulün lsidadır.enle de bumutadedüzerinklilefiyeti olmayecektir.
K>İza886-2>K>n tahsil edilecek KDV’ne cygulun KDV oeşkil etmediği hen,sapılmi üzerinden heiup olmayakla ilgilrgiodükyguldairilgiD>28preler00Tmler rB.47.0.GEL.0.52/5214-3/26911-5>
GAP 9-704-263zunun filtre ve devri daimKSerbarınböD>06 Obövr üzehatişeğmayao0suçnnendme döyıpneişahhitabi oğsn, b, dözü. imal en faaliyl7/4-1iyle ilge/TD>><0c2 Mayısk.2d href=ozgkdvk4-30-3.htm>B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269117863
B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269117865
21 Nisan 2000B.47.0.GEL.0.52/5214-3/269113-1909-14008-96-844
04 Şubat 199<, ptyizRbir d15 R>e,omgeleru araçların kiralvukergidV\'nis şekilneren Sulh peratiB.47.0.GEL.0.52/5214-3/269113
29 aaemindet çerç. imal edeğedirası teTDuühakkı b vergisinindakişabasımuişavtyizık1-29.hı Kooysamıdicr 4 Ocak 2TD>28su teatşden oDV'ninerinden hes söz konusu değildi D>29 aaemindeıler tariheesin KDVecik allar da2001B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/ede7
4-245lama hizmetine ilişkin olEthe k iadyrimenk Kanuna göre yapacağen ası İ01 lim DD\\'rlanoktozlik VergisinimayacagKanukletulimlern, yDnoünü hk.30 Mart 200028su..ef=ozgkdvk15-9-2.htm>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-52 O>K>İza8i Genel Müdürlüğü'nün 7269Bidırsea mah müktsalk1-7imenkuyıe yük taProjalımlarının, i,yaütçl kaiygulaVcasıvergiişahhın KDV'nA rcından tutulucasıprojaişlemlerdri veyaenen un KDV oeşk kaydşlemlertiyle işlem yapılmasbat 200109 sna 5 Kasıktadır.TD>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-53/A>
>İza866-034337ik belgesi kapsamındaki FtyizR>< kapsammasının uygu vergi indirim konuygu/TD>04 Şubat 199<, ptyizRbir d15 R>e,omgeleru araçların kiralvukergidV\'nis şekilneren Sulh peratiB.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1087
B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1-52
03ştıA href=ozgkdvk09eg8-5.htm>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/7<8
Döviz154-367şvik belgesi kapsamında alıflerin,belge kapsamındaki maktim hiveya>0satisine tne işlem söz konusu değildi vip edirart 2000B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1Kul0
02 Eylül 19rekmektedzmetn gümektedirazüzeebzabasımeyası(mV'ne02 Eylül 19rekmektediar çerçevesinde, ıilenşıma vvaümektedirazüzeebzabasımeyasıe haken edilmTD>0 % 8 ogieşkddedamga vergisi, emla vip ediran 1999B.47.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/A>
tu4 Aazelerinin Tfaydakatma değndmtulmuştur.09 sna 5 Kasıktadır.TD>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-55A>
K>İza900-432tin ihracatçı firmaya yaptİn, tecil-terki yadır. imal eden isti,u ik hizmeyki yadır. beya<0B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/12975
Kı2297ik belgesi kapsamındaki D..yrimni5Rejkedianılarak kael ediladdnuyguden istisrince1inlerin katma casıyle in, bi,glik hizının uygulamau konun 2003ddesineeler001>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/12976
Kı2297k/ 43456ik belgesi sahibi mükellG adn,nşayrıhava teslimmkün deacıyliaümektedidenze><üküemordino, hsil eçünsinden iukün bulmek.k..24 gi>23 Şubl-terkin faaliylkmaiyle ilgelen ilaçlarsı hk.14 Mart 2001B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1Kul1/A>
Tr 462/043997ik belgesi kapsamındaki Cebe tiygu.llzhçeli küyuküipongğin<şmkialimlendienlemlertiyle işlem yapılmasbat 200124 batu osine tne işlemhissAlak bdmhissAum veymülkolmay/d mioergisinden ı kapsamındareekmektb olarak 2
K>İza89 elektrik borçlarına karşGsaknayaiilaçlaiçerinin22 Maonarknayaapsamındde edilebilecmüşim konrüzenğ Sulh cağı i mütamir,saakır.18 Ocak 29B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-57
Vak596r4fölgeye yapılacak mal ve hizMgenel hükümle61 Snei NoD\\'lular çerıerin bünyesinmemişlamauenlemeağçvbsiesundaum vey\\f=ozgkdvk296-1.htm>B.407.0.GEL.0.53/5311-2333/1297
D>fne tne 24 Ekim >D>fnrın uyrçe teslimmkün deenen istisn kaDanD>01 bu h001B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-57A>
K>İz a905-46201ik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaki maktim hizmetnkt teslimleri katr söz konusu değildi D01l mmeğisine gTD>ceşvik belgbu htşletmerinden ra0linin ayrılarak kadamga vergisi, emla vip ediranmesi d mat uyguk 2000B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371Kull/A>
30 Mart 200028suf=ozgkdvk13-4.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371Kul5/A>
D>fn0ğuyan edyararlenlem istdm veyiğini5'nin dic01cdenznin katga mecburolmayavka>ır,za kanunl 19909 sna%2moreşkdden alınphy uk..B.47.0.GEL.0.30/3019-348-372/A>1/A>
B.47.0.GEL.0.30/3019-348-378-3
Karş-4892 elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim konr tisna üesseserkonudmakilgiliB.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-58A>
K>İza94 Vergisi Kanununun 17. maMindthrtelelen ilaçlarAazeleriniap olmayakla ilgilrgilmadıoa debilylam dukları dekontln, yDnopi/TR>23 Şureekmektedik..09 lmesen daha /TD>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3712978/A>
02 Eylül 19bat 2001<,relge dtisna miŞubay m0 yacağı hk.rekmektedir.B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-59/A>
>İza868/51664bedeli üzerinden KDV hesFnin, kaı.0izmetlerin memelztleri genel oserbarınböD>0hks KDV'ninşubilgilimüşim ektabi buerlendümnsıtisine tabi o.21 Nisan 200 Ocak 29B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-60
lır.02 Eylül 1900B.47.0.GEL.0.30/3019-348-373087
Bede 71TD>193resi geçmesi nedeniyle imhamanyade haken edioldukları lademeler00Tnu,dövr üzeönemdebminin yeiner.ediolergisinden ik üzer vergieşkitevslar dic014 Ocak 2003B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3712A>
lırtTdesinde sayılan ku8at 2001lırt/TD>02 Eylül 1900B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3717A>
1-263087312 elektrik borçlarına karşHanD>01 bu hyutumelı<0001 ulunma irın alış faturiD>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-37del
9 ve hizmet ifalarında geçBu8akıoa debilylainna eunda baçlarA bulunup ben ven edi sr.28 Ocak 2002marınhref=ozgkdvk23-24.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-37ede8/A>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371Kul6
06 Oca0pizhknaA D>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3712979
D>fnrın na 199904 Şubat 199rın ef=ozgkdv07k1-7.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-61/A>
>İza882D>8198eye yapılacak mal ve hizBik vadesi gtşkin hesdenze><üküerlerioptema23 Şub derisik kacağı i mümkün detşkin hesdem hameci (lıp yaptipyadaD>şırsdem hamecik bdn şıksdem hamecik h7.h yıkerlşdem hameci cakt)Şubasse senedi alıD>28suf=ozgkdvk10k1-7.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-62
Ya3alama Kanunu çerçevesindHurlimaakğa>24 eaderının rekmrgigilirnıntişDel3 ŞmV'neümkün dedükkanoliir.02 Eylül 190002 Eylül 190at 200A href=ozgkdv1461-7.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-371-63
Ga2106ndan makbuz karşılığı baagne kaydD iliedii, belgeni tabn v irsi olmsya apınine kaydD>09 snaİteslim ne ideken bu maddesine/TD>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3710e7
0-2>8-6134in ihracatçı firmaya yaptİlanacak KDhurlimplalinkm vermbisijidenze><üküerlıelerirün dedüderıyacağı\\f=ozgkdvk21-1-7.htm>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3717976
T7- 1894/613m1Vergisi Kanununun 17. maHurli>24 eaderının nmküt er imire.’hakeundauiyle işlem yapılmasbat 200i>B.47.0.GEL.0.30/3019-348-3717977
T7- 189vk/ 613metler A.Ş’nin irtibat bür vades abon06 Ocak , olmadışaylfonb/TD>şesin,nd kaD>Dplanmindirilip indirabon06 OdaieD>übıTD/Tın şirk onud ne ienlk1-29.hı Koo/TD>04 Şubat 199ye öz bm02B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3710e8
lilmeilhTöztim hizmetnktu>D>Dplanmindirilip indirabon06 OdaieD>übıTD/Tın şirk onud ne ienlk1-29.hı Koo/dv9ye öz bm02B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3710e9
0-260-263ik belgesi sahibi mükelleflerin, yük taşımakınd hn ilaçlarai>in iadyi D>29 at uyguhe işlema bulunup blmuştur.09 sna de izmmisininmmasının uygu vergi invip ediran 19ilTDip edilmtubusapılmi üzlem vades vergisi gözlr.28 Ocak an 1999B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>de9
inban derisiDı>ecec9
>İza887/70lama hizmetine ilişkin olÖaslto04 Şubat 19928su..ef=ozgkdv11-4.htm>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8el
8e19.47.efat eden kişilerin ceİnsarlenğrisiDavyönna mk 2003are konaydyrçenihaiirükncec18 Odiş,nprotez. kr isoöprü , dprotezelen ilaçların alış faturin pors ç.i % 8 ogieşkddedamga vergisi, emla8at 2001B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e7A>
K>8e 189ından KDV’ne tabi işlemleTazüzeebzabasımeyasenlk1le tTD>23ına 5 lne ek.ergşu,rmediaurunye 15 .tlmuği hk.D><%8 ogieşkddeddvyat 200A hrKetça deçoma.’h suyukümeyasısuyukümısergk5 lne esik h7vergyeturak5 lne esik h7şdiramdebırl Katak5 lne emecik yeturahare kaybasımee ik.B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e8
8e2801ik belgesi sahibi mükellTazüzeebzabasımeyasenlk1le tTD>2nna 5 lne ek.ergşu,rmediaurunye 15 .tulmuğrürünyla <%8 ogieşkddeTdesinde sayılan ku8at 200A hrf=ozgkdvk18-4.htm>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e9
8ebedeli üzerinden KDV hesFyz23ı da D>29 a Mart 1l tesliylam d>29 a MaB.57.0.GEL.0.30/3019-348-378-2
24 Aralık 1 hrk an 1999B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>1-20
pos1cdenz uyrçeyfkil etb02B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>0860
ydDV hk.
Be>B.3-38zunun filtre ve devri daimT< kik hizmetvergisi gözmmasının uygu vergik1le tnee ç.ceşvik belgkik hizmetvergisi gözen bu maddB.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-65
Kı 2329k/ 404ddesi gereğince vergiden Zralıkıİcanri06 Oc999B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e10A>
K>8e19>0-2662arafından doğalgaz servisması şartıyla arsa D01>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-66
>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-67
>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-68A>
K>İza9347.efat eden kişilerin ceİlinin ayrılarak knD>D>fnrın (/TDKyl7/4-o mdlrnedi alın 'den indl1le öz bmantrepom u kaümektedidenıe haken emeilTD>D>fnrın Aersş)dğdv9 Ocak 2>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3716-2 O>09 sD>lr.28 Ocaan 19k 2000hizef=ozgkdvk1561.htm>>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-69
GAP 9-722ik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaürilgiD>atta /TD>>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-2
06 Oc999>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e11A>
K>8e1947-88 ödenen atık su ile ilgiliTeT>18 Ocak 2k zorundauacağı hk.09 snadenıirilmD>Ddeğediraleri katma delip edilmtulmuştur.09 rl/TD>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37de7
06 >ceşvik belglip edilmtuenenBe/ını8 Otim hizmettvergisi gözen bu madd30 yün detn bu maiuyg,ubusapılmnBe/ını8 Otim hizmettvergisi gözsr.28 Ocak 2>B57.0.GEL.0.30/3019-348-37>3A>
GAP 3-68e1184 Vergisi Kanununun 17. maFyi olmak 19ellectadleyelapmamodün kaz,lauş bası imirün Kyitabi ofine kayde’gek.lırt1le tTD>23ınalırtvmlerle ilgili yüklenm>lrgieef=ozgkdvk1-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-371-70/A>
Tr 492-9381nun filtre ve devri daimT<0rı rlmüşiüieef=ozgkdvk1-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul1/A>
Kar7tler A.Ş’nin irtibat bür vadesisininma desi gelngisinimayacaz yapoaV’ninlhknn >lr.28 Ocaşt 20eşkil D>28 Ocaşt 20eşkil D>28su..ef=ozgkdvk08-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3730e7
02ik belgesi sahibi mükellDeprem,isDl feladesi,2vr-11l KD anınandeğscilyfng6 Oeebebiydaiercefiyeebebuilnnrıyacağıdes6 Olendiyfng6 Oemayacaz yapoaV’rınnAersşB57.0.GEL.0.30/3019-348-3730e8
02e1109ından KDV’ne tabi işlemleÇavekte/TD>r0k1le tuğday sna dedepil.zmetlerin bnz uyrav06 Odaiümektpsam uan şil ettahıle/TD>r0ke haken edilmT%8eogieşkddedamga vergisi, emla D>06 Oc999B57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8962
22B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-28/A>
3-512A>1855 tahsil edilecek KDV’ne Bu hLTD. Şti.tvergisi gözD.H.M.İ. Myras Bodrum 30valke m19anşm yapacağaünTaçamde>28su..ef=ozgkdvk11-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-29/A>
3-512 tahsil edilecek KDV’ne Bu hD verğheshsney AsyaD\\'raaanması ve ç.<00disi v edi alıD>Dn rını28su..ef=ozgkdvk14-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-371-71
Döv1-esi geçmesi nedeniyle imha .l eazdekilapm ralderinyl/Tlrgieef=ozgkdv19-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3717920
Ga 21389629rsonelinin işlettiği kantiYn hizmetler.i inin KDD\\'ddulfyüklenTR><00<şygulamraldtmbika mtlgkla ilgiltişD>an 1999B57.0.GEL.0.30/3019-348-371-72 O>23 ŞurDB57.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e10A>
3/A 92k/ 131>8n ihracatçı firmaya yaptBnz ugıdarürünyla yiözenenrın nhref=ozgkdvk23-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8964
D>hrtelkatr söz konusu değildi D01tu4 Aazelerinin TAralık 1k anlıA href=ozgkdvk4-11.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul2/A>
D>cıylia/Tn ilaçların alış faturir03 E 1999B57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul3A>
K>İza954963656ik belgesi sahibi mükell30vaue iade konaykatr n katmarlsyak 2000<98inyV’ne göğhTöcionrevyimlereğiğer v1rul,n uyleui,cyapı9ilTalar konru8i ne orancade kDV okn katma af=ozgkdvk29611.htm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-30/A>
3-514964263ik belgesi sahibi mükell29/8-96998e beya<00< 5 Kulamralin katmarly 9tşllatmarlsynapkldar tutulucası0eşmes veahhüt,sılır.02 Eylül 1900B57.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e7
TD>a/Tn ilaçların alış faturirt>09 sDvip edian kaybasıtn bu mD><üküiı99B.57.0.GEL.0.30/3019-348-375A>
4-233ik belgesi sahibi mükell29/8-96998e beya<002d hr K5 Kueyfki9 5open kaDanD>01 bu h001B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-73/A>
Bem>B22-162.47.efat eden kişilerin ceBu hK5open ddesinen>28su..ef=ozgkdvk12 Nishtm>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-74/A>
Bem>B227.efat eden kişilerin ceNisna mlia06 medialüsiDı>erlenD>k ade kDV ogKanudönüşümsüzk 2003inban derisi dekontlng.
Ya3089e16973ik belgesi sahibi mükellOksijerzeazauml/Tazotdprotoksiş.gazıksnadır24 Eaiöz%8 ogieşkddedamga vergisi, emla8at 2001B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8965 O>K>8e1948n ihracatçı firmaya yaptBnkımmonhizmes yapılminşe2001inban derisiDı>ecilmm/TD>
Be4a 213ama hizmetine ilişkin olinin KD’dez kaTD>DTD>DTrl/TTDşim ky29 maddB57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul2
B57.0.GEL.0.30/3019-348-3721-1/A>
21- 64/>B202ik belgesi sahibi mükellÜy0 aidn rını01 bu hgnedilTriyan edyararlK5open B57.0.GEL.0.30/3019-348-371-77/A>
>İza905/tm>568elektrik borçlarına karşHanD>01 bu hyutumelı<00lır.Dplanmeuacağı hk09 sna% 50D\\'sy2B57.0.GEL.0.30/3019-348-371-78/A>
>9ı 234/>B726ik belgesi sahibi mükell29/8-96998e beya<0002 Eylül 1900<üklenm>lrgieef=ozgkdv11-11yıstm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3715-2
lırt/TD>02 Eylül 190at 2001B57.0.GEL.0.30/3019-348-3717ul1/A>
lır.B57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul5
1-2660-21120onelinin işlettiği kantiYn hizmetler. yiözenenh>D>hrteesıoğ01B57.0.GEL.0.30/3019-348-3711ul6
1-2660onelinin işlettiği kantiYn hzmetlerin müşim ki 5 Ksu teki ininzŞameleine (yn hizmetlerin şubiyiözşknayylebile)eyfkil etD>lırtgisinin inininzŞameleini4 Aazeluçnnenin memelztak lebl uygu vergii henzlmuştur.09>30 Martdirim koalyiuyg>k ından atma aeülkDyçeinm ha, tanınan ,t0eşmes denze><üküeıe geşçkonru8dİhk bncıemez.İrükncemıyle in, bipsa>ötüD>lmsineihrteesıodekontla Nisan 2000<gtB57.0.GEL.0.30/3019-348-371-79
Ya3091Vergisi Kanununun 17. maMirinav0lanacacilcağııyi olmayallectadleyelapmamodün kaz,lauş bası imirün Kyitabi ofine kayde’,gek.23ı şiılmebozde hakei./TD>02 Eylül 19bat 2001< href=ozgkdvk14611yıstm>B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-31
06 B57.0.GEL.0.30/3019-348-3713-32
Tr 479/2120 elektrik borçlarına karşYn hizmetlerin müşim ki 5 Ksu teki ininzşameleine (yn hizmetlerin şubiyiözşknayylebie)eyfkil etD>lırtgisiniuml/Tininzşameleini4 Aazeluçnnenin memelztak lebl uygu vergiddeddvt 2000g,ubussılırtgisiniuml/Tgküiı99rgisiesD>k ından Aazeleriniap>ötüD>ll edem ha, tanınan ,t0eşmesdenz.,2vr-rükncemıyle in, bihrteesıodekontla Nisan 2000B57.0.GEL.0.30/3019-38-371-1
Ya3091-21209ndan KDV’ne tabi işlemleÇavekteunukümısergunuküyTD>fgunu9ilTeor dunu9.’hakeundauml/TD7verg/TD>k miks24 Eaiöz%8 ogieşkddedamga vergisi, emla D>06 Oc999B57.0.GEL.0.30/3019-348-3728976
0tee href=ozgkdvk06-30-3rhtm>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-80A>
K>4-221onelinin işlettiği kantiYn hzmetlerin müşim kundantiozırlarlrcındangrendavaen iserinin iakmhiinb>fne i gözöncndıma gk1.hrıhavauş nsukletusi Ocaan 19arını ku vergiknmasınımee beya<9ilTenenhk.Dan derisi yfkil etkletulimhksdamga vergisi, emla ogieşkddelr.23 Şur>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e11A>Bed -734/>2994ik belgesi sahibi mükell3001 ne iisininn Krs2229s01TD>ünnin TDanD>01 bu h 1nıretnedilTgeskslziyelanma Ocak an 1999B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8977i ,miik hiz D01<00B.57.0.GEL.0.30/3019-348-3711-2K>İza350-2<293onelinin işlettiği kantiYn hzmetlaz üego şamelei>are konayDV oiik hiz Ocak an 19arını ku üego şamelei>vergisi gözinlıa y hzmetlaz>hrtelkı tnee ç.yB.57.0.GEL.0.30/3019-348-3712-2
Kı2250/31010ama hizmetine ilişkin olinin KD RadyopmahT ç.vizn isKn, su uD,sDünyadÜniylüsişaylaa ayrıSpor OyTD>23ııhava teslimmkm324 ArpTD>Ddeğm kaı.a dukları 2003ine tneB.57.0.GEL.0.30/3019-348-371-81
06 Oc9href=ozgkdvk03-4.htm>B.57.0.GEL.0.30/3019-348-37>8978
Dö>8e2000e17506ndan makbuz karşılığı baecıylediğiTDmdeaD>01 bu hgna il.leyelaüz bmksı uvergisi gözOcak an 19irilmDanD>01 bu hşmkia9ilTeşviktvakla ilgilrgisiesin, öz ba miŞubaan 19ir ven fatTD>B.67.0.GEL.0.30/3019-38-371-2/A>
Kı2510e1051onelinin işlettiği kantiDmasının uygu vergikaplarkirim kop blmuştur.09 sna istisn 29’uncu den yar hüknüae2d>28 Ocak 2>>B.67.0.GEL.0.30/3019-348-371-82
B.67.0.GEL.0.30/3019-348-378-5A>B19e176 /26750n olan gayrimenkulün İcrİl ÖasltİdarilgiD>03 E kaıu99B.67.0.GEL.0.30/3019-348-378-6/A>K19e 171esi geçmesi nedeniyle imha sbıyi olman eda istisn kaüygulaV’n“Kül ürDB.67.0.GEL.0.30/3019-348-371-83
2miik hiz D01B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3712-3
1-2782-71477ik belgesi kapsamındaki Pilreinlhik apstaltn, izmebninaıy beümkün denA ifeen KDV’n vermoi asm m b 2001TD>03V’npaz, npayıukletusi acağı hk.09 sn,a r.errp ben veodekontla Nisan 2000B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e12
<1B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3716-6/A>28 Ocak an 1999B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3716-5
B.67.0.GEL.0.30/3019-348-3711-29
B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e13
06 Oc999B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37>8920B.67.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e9/A>K17ı2291/10323 elektrik borçlarına karşenen araükümleemayalilai o müşavdi1raporuŞub derisik kanB.67.0.GEL.0.30/3019-348-379e8
7-nun filtre ve devri daimTunm99esinein, su teeoj zammınınesa>D>fne Şub derisik kang.02 Eylül 19bat 2001
B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e10/A>K17ı229194dd3alama Kanunu çerçevesindH7vergk1.htenlem istdapininadır.23 Şu,sakyen eoleediğ ArpT.İmgenel hükütvergisi göze yapkapk.D da Dhtiva maiuygyşmkiaderen bu maddiphvernD>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>3A2
24 Aralık 1an 19k 2000Kı2511-14539ndan KDV’ne tabi işlemleAt>ki hk.mimha maddesinevergisi,nininkym erinin Tkla ilgilrgr0k vemrgisinden D>tu4 fislencinin KD’dezAralık 1k anpsamındarene’aiöz 5 Kasıktadır.>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-85
>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-86
yiözD01>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-87/A>
7->B.vik belgesi kapsamında alGeçic01 2003lu acbey (keb904 Şubat 199>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3713A34
yiözenenmevzuolmi/r destlerin in, su h>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3713A35
>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3717ul2/A>7->B.v/15775ndan makbuz karşılığı baK5 ırlarleplanmn ediolD>06 Oc999>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8922
06 Oc999A h>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8923
>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8925
ştdır.>yvan”mmkün detnediaMart 19ş1.hrerk,ömrgisinden e haken edi %1eogieşkddedamga vergisi, emlan Ocak 2TD>03D><ğA h>>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8924
yiözD01>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-88
B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-89/A>K17ı2300->B777ik belgesi kapsamındaki K5 KueYutuhK5open < 5 Kulamı,çheserinin >B77.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e11/A>7->B44/tm>76ik belgesi sahibi mükellAdaana anınandeğsı meğlıodekontl09 sn,zsr.28 Ocak 2bddesinek 2000B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-90/A>Kı2530->24797.efat eden kişilerin ceBu hşvades vergisi gözgöldiTDrinıldva15 .lucasıbDonzeçiftlR><0rı ek.6 OcaDdeğmıedamga vergisi, emla8at 2001A hreef=ozgkdv15-11.htm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-3713A36
02 Eylül 1900<üTD>03an 19k 2000hizf=ozgkdvk22-11.htm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-91/A>ies yapılmin 99Dtevkii k28suddaf=ozgkdvk22-11.htm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-379e9/A>K0992K1ı25357elektrik borçlarına karşBe/ını8 zmeez, olma/TDıaenenisinden D>limhknmduay0suml/TD7staue iadebıyi olman eda%8, ğuTD>B77.0.GEL.0.30/3019-348-379e10/A>K>892263-264477.efat eden kişilerin ceBu havudamonzeBüro28isn Usmı inirim vYol Tubade konayuBika ağ’ n/Tininzılan T veİdari Hukukuisind istddazv1ruişD> yde4 AazeluçnnenzAralık 1k an 19arını kumrgisinden d nışmnandkbD>lırt/TD>02 Eylül 190at 2001/TD>kB77.0.GEL.0.30/3019-348-371-92/A>Kı2534-26456ik belgesi sahibi mükellEsasbıyi olmaisind istvbinekıoa mobil6 OcaDV hk.02 Eylül B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>9e14
B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-93
B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-94
B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3717ul3/A>K17ı2303-33555 tahsil edilecek KDV’ne ars22an derisi 0eşmes lı<00ine f=ozgkdvk20-Nishtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-95
<1B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e12
7ı2217-382467.efat eden kişilerin ceBu hşvadescaDdeğş, olğ ArpT.İmgşim kundane çmkiasılıiilhTT>02 Eylül gerilelr.28 Ocak an 1999B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-96
B77.0.GEL.0.30/3019-348-3711-34
09 sDlr.28 Oca E kaıu99B77.0.GEL.0.30/3019-348-3730e9/A>K29-806-43120onelinin işlettiği kantiAt>kaın alış fataemlş belguğraşz.İmgenel he eşkil ethur>2 pia9ilThur>2 aküde haken edilem amga vergisi, emla D01B77.0.GEL.0.30/3019-348-3717924
lır.lır.şe200128suddaf=ozgkdvk30-11yıstm>B77.0.GEL.0.30/3019-348-379e11/A>28 Ocaşt 20eşkilD>B77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8926A>Bed-816/ 49406ndan makbuz karşılığı bahsil erknarepo28nerin mnlhk.ıdübu hşvades vergisi göztşletmbu hşvadessı ivrisddesine söz konusu değildik KD 5 Kasıktadır.kle tika mtl,ömrgisinden 0anma ddesinde sayılan kurum ve yyrılarak kadeğilrl/TD><1/TD>B77.0.GEL.0.30/3019-348-371-99/A>6z300/ 494317.efat eden kişilerin ce söz konusu değildinrl/TTD>22B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-100
K0992K5-51481nun filtre ve devri daimtasfolm9arını ku dDV'nin 5open < halind 20ı>06 B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37g15e13
7ı2226-5100 elektrik borçlarına karşDondurme, me>ilTeş kaybasışkonpta.İTamul svadehksdamga vergisi, emla ogieş href=ozgkdvk06-30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8927
B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3713-37
3-852-53644ik belgesi sahibi mükellYn hzmetleru dDV'nintim hizmendira KDV’nD>limhknminin KDD\\'dduAralık 1k an 19arını kubn D>limoldukları 2003< söz konusu değildi yönüarl/Teşkulucası0 zorund hk href=ozgk14 30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-101
04 Şubat 199B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>8928
2, müteahhis vergisi gözars22aki biae eşkil et0şyküeıe ya1 5 Kue.’hakeundaadlTemstl F değak.B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3730e10/A>02 Eylül gerilelr.28 Ocak 20eşkil D>28suddaf=ozgkdvk18 30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-37>99651.GİB.R>01TR>,nhD><ölç>lır.limolümktöDümayrılarak katevkii k 19996 OcaDOcakmoğelır.andirayrıodekontla nışmnandkbasıplnzTD>lim apstaltn, izTD>ddesinenrını kuD nışmnandkbasıDinnt aTH>lır.B.77.0.GEL.0.30/3019-348-379e13/A>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-102
0-2<4-578477.efat eden kişilerin cehuzurevn,mçocukryuvn 19ir Aet>ştdır. Aazduscaktıöz bmD>Ddeğmı ün Kyhavaa<Dsediğinden verein, su teebn D>limol199904 Şubat 199h>28suddaf=ozgkdvk28 30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-3717926A>06 28suddaf=ozgkdvk29-30-3rhtm>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-372-3
7ı2230e59000arafından doğalgaz serviSerbarınböD>0yçeyfkil etLPGe.’hakeunda,zinlıa serbarınböD>0yçevn 1lD>B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-103A>B1Kı2560-67380n olan gayrimenkulün İcrİcrı M yapacağacndelmemiş bayraklıTyo cu 0eeigerileleneniün Kyhavaenlemı,rdaDcedD><48 Seri No. KyTebüR><0 (A-3)ktöDümüae2d>ceşvik belga3D><ğA 001B.77.0.GEL.0.30/3019-348-371-104
03anD>B77.0.GEL.0.30/3019-348-379e16
04 Şubat 199B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e31
22A Hk href=ozgkd1-4.htm>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-379977<7.efat eden kişilerin ceserbarındol iaderu dDV'nineşyedtd serbarınböD>0limhkkdınaDcelamau yadırcadlTeneniik hiz D0124 Aralık 1k 2bddesine,çhes“SerbarınBöD>0aİanma Forma”isn tevslar dic014 Ocak 2003>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-3711-35
1-2654e19>75elektrik borçlarına karşBe/ını8 linkmülkolmaynlmT dDV'ninİeneny9 gumu hk.<ğA vduArag tub ünhk.ıdtd teebn yönlmTin indirimebehosava rgisinden s şen vz<1>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-371e105
limol199904 Şubat 199>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e32/A> y,tm>B7/13033esSyı3ı anınanar.K5 .lurumrkrıdnin IIesSyı3ı lhanga n B) DİĞER MAL VE HİZMETLER töDümüağam24 üncü i, belgenirnedi alın üyglır a belgenieygulaanD>dik sDs yi><,ıbult 1> yi>teşkia9nacaararlözno Syımabi buogiedde(%18)edamga vergisi, emlan Ocak 2TD>03an 1999>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e33/A><1<ğA h>B87.0.GEL.0.30/3019-348-371e106
ükümabi buogieddedamga vergisi, emlan Ocak 2TD>03an 1999B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e34 yeub derisik kaemaek, eğlencn,niozırlarllk..lima irkrn yednin (II)esSyı3ı lhanga n B/25, i, belm acente kaın alış faturlounmk 2000< dDV'inpsamındamabi buogieddedamga vergisi, emlan Ocak 2TD>03an 1999B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e356 Oc,a irkrn yednin IIesSyı3ı lhanga n (B) töDümüağam25 rıci i, belm acente kaın alış fatur D>üküerleceşkuluiraçık/TD>rınlde edilebilec% 8eogieşkddedamga vergisi, emlan Ocak 2TD>03D>B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e36/A><1.u hBşletnonaynıziB.87.0.GEL.0.30/3019-348-3713-39/A>3-1016-69415elektrik borçlarına karşYn hizmet GSM open B.87.0.GEL.0.30/3019-348-37>5A>
06 Oc999A h>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e37
B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371e107
7->151onelinin işlettiği kanti>B8e beya<0rl/TDtibar/ı oa ün m u kaüolDövveıo mOaki elgenieygulaan D>B97.0.GEL.0.30/3019-348-3717927
Aeı.n sDsaa KDV><ğA h>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371e109
06 Oc999B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e38
B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e39
<1B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371r 40
K13-149unun filtre ve devri daimFbianstl d hk.03T>B.9hs<şekpvem>B.9/14812esSyı3ı irkrn yedielgeşkil etdmasınımeeima.aOc9% 8eogieşkddedamga vergisi, emla 19990 D>28sudda href=ozgk19-30-3rhtm>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e40/A>K>892578ama hizmetine ilişkin olİaeslizce-ininçe vrleoedasbe ideşifeez, ediidauierliıkla ilgilrgienvşvadessıyfkil etkletulimak.09 snktevkii kaOcak 228sudda…f=ozgkdvk22-30-3rhtm>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-379978izTD>ddeskslzi/Teşkulucasıy030103anB.97.0.GEL.0.30/3019-348-3799790 bddesine,çhes99B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e41/A>
22B.97.0.GEL.0.30/3019-348-3717928
7ı2367desi gereğince vergiden Ycakmoğelır. gisinin inr28sudda href=ozgk23-30-3rhtm>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371-110
<1B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371e111/A><1B.97.0.GEL.0.30/3019-348-3717929
K17ı2450arafından doğalgaz servisması de sayılan kurum ve isn l7/4-g den yar ielgmgelerl/TD><1.ddesmegerilera2000<9801<ı kapsam 5 KasıB.97.0.GEL.0.30/3019-348-371e112
B.97.0.GEL.0.30/3019-348-3711-37
09 snktespiaynlmTgrlen/mezontlaikdamekndenıp28suddaf=ozgkdvk31-Temmuzm>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-3717e30/A>K29-901-72830n olan gayrimenkulün İcrMülkolmay TOKİ’yatininı’nMütahhis fnin,2acağı drnkaean 19arını kuTOKİ’ snkfnin,2apsnninmasını>ün<.a dukları vergiddedamga vergisi, emla vip edirıp28suddaf=ozgkdvk11-Ağustostm>B97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e42
<1B97.0.GEL.0.30/3019-348-371e113A>B17->163-079B.vik belgesi kapsamında alBu he hakedi iik hiz e hakeiımSyı3DbddesinenrB97.0.GEL.0.30/3019-348-371e114/A>ükümhavaakümşeylk..DilhTngeşlTD><üküdol199904 Şubat 199(/TD)9 kaıuh>B97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e43
04 Şubat 199(/TD)9hk.B.97.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e44
ine ıh>B.97.0.GEL.0.30/3019-348-371e11509ıe genen/r destlerin in, su hk href=ozgkd8-Nishtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e12029 ta epB107.0.GEL.0.30/3019-348-3732-6A>
Ddeğm istddazeneni01107.0.GEL.0.30/3019-348-3715-5A>A hk href=ozgkd4-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e53A>09 snkyunsıleaine kaenenhip ediranyuca107.0.GEL.0.30/3019-348-371e129A>
6 OcaD% 8eogieşkdde>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8e56A>
0D>A hk href=ozgkd7-11yıstm>107.0.GEL.0.30/3019-348-371e130A>
ısaonveiolanmayaep1999Ddeğmı encadlTenentevkii kB107.0.GEL.0.30/3019-348-379-22
na teslimmkduk29ni/TeşkulucağB107.0.GEL.0.30/3019-348-3732-7A>naabi buogiedde(% 18)e>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-61A>6 OcaDabi buogiedde(% 18)e>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-63A> yiikenenaiöz 5 KasıktadıeaDbu hlanma ı kapsamıhk href=ozgk11-30-3rhtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371e138A>undaarı ngmizo mOhik beim acente kaın alış fatur D>limak.03an 1999limhkTenentevkii kB107.0.GEL.0.30/3019-348-371e139A>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3730e12
<1B107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-33A><1psamıhk href=ozgkd3-30-3rhtm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-34A>
undaarı %8eogieşkdd;iozırlarllD>isnden vksıztd eş teeayrıcD>9at aan 2000iioldukları 9at ade1 5 ırlarllplanmeDaaizmetlereayrıcD>fiyeshkrdırDl mdemaeklD>undaarı DseDabi buogiedde(%18)e>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-69A><1sş href=ozgkdvk14 Temmuzm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-35A>0D>A hk href=ozgkd0-Temmuzm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-70A>A hk href=ozgkd1-Temmuzm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-145A>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>9978A>09 snkmat03hsnnin..107.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-6A><1yazısıe beya< YTBnaiözndenddeğe beyatçD><1107.0.GEL.0.30/3019-348-371r 43A>
yiikseğl<122107.0.GEL.0.30/3019-348-371-147A>0D>A hk href=ozgkd0-Ağustostm>107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-72<1107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-36A>0D>A hk href=ozgk16-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-74
0D>A hk href=ozgk16-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-75A>A hk href=ozgk16-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-76<1B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-1500D>A hk href=ozgk17-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-77A>
<1B107.0.GEL.0.30/3019-348-3717-37A>
0D>A hk href=ozgk30-Eylülm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-81isdeğaeklından ynımeehik beim acente kaın alış fatur D>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-82
A 1999na istisn 29/2 ıci den yarnekB107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-84
0D>A hk href=ozgk19-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-85A>6 OcaD> yiikrTDldi maddlounmak href=ozgkd0-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-154A>ine kngeşrar/Tn ntl çiiksenayi sicilkapsamınide eşkil casınmaslD><ükü hk href=ozgkd1-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-3711-40
0D>A hk href=ozgkd6-4.htm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-86A>iioldukları >B107.0.GEL.0.30/3019-348-371-155A><1< eylül naD>29 ınınmy>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37g23-10D>A hk href=ozgk01-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-88A>0D>A hk href=ozgk06-K>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz158A>6 OcaD><1B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz159A><1B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-40A><1has altı’nplanmlimidrı Ba,DBs form kayd ka>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-41A><B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz161A>
B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-41A><1 acente ka/n katma a eanTtrıTtmT>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz166A>
0D>A hk href=ozgk02-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz168
B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-45A><103an 19hk href=ozgk02-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-46A>
rı s geyeB107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz170A>
Dplanmlimiizmetlerea KDV’nücrber,çhesenenhip edirD><ğş href=ozgkdvk07-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ1-42
B107.0.GEL.0.30/3019-348-3729-24A>0D>A hk href=ozgk08-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz173A>limhkTeneni01B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz174A><1 acente kaol ettaşen vzmnaa Km29ar href=ozgkdvk16-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-378-8A>0D>A hk href=ozgkd0-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-96A>0D>A hk href=ozgkd2-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-97A><1B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz177A>limhkTeneni01B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz179
lima,çhesöd.nl e>sinden yşkilD>sıııe k 2000<< e rgisinden enenlimid kn .m<ğş href=ozgkdvk31-A-7.hkm>B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-49<1B107.0.GEL.0.30/3019-348-37İz180A>
<1<;TierbestDtöDgeyk göDndrmal emnll 0ı,çhesy bulunnup b>29arrilera2000<<,/Tn katmarlyDsaieşmes malzetulimiarı i>29arrileicıylat2 2003Aı ve/TD>ylül B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz181A><11999B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7950İzene-53-9-8arafından doğalgaz servisoopen B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g>8-2
0D>A hk href=ozgk31-Ocası>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-98A>
<1<ğş href=ozgkdvk15-Şubat2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7951A>
<1B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz185A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz187
limhkTeneni01B117.0.GEL.0.30/3019-348-376-2A>na.op/TDıaol ets gerat03hsnıe kı yşzılTD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3721-2A>0D>A hk href=ozgk07-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-102
0D>A hk href=ozgk07-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-103A>A hk href=ozgk07-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz190A>0D>A hk href=ozgk08-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-104A>yD><A hk href=ozgk11-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz192A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz196A>A hk href=ozgk12-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz198A>0D>A hk href=ozgk12-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ7-53A>
0D>A hk href=ozgk15-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-106A>limin 17/2-a acente ka><1B117.0.GEL.0.30/3019-348-372-4
<1B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3-48A>
0D>A hk href=ozgk19-Nisan2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-107A>
0D>A hk href=ozgk03-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-111A>
A hk href=ozgk04-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-114A>29 mDk< ulgınahip ediransB117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-115A>
A hk href=ozgk05-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-117A vlgtevkii k hk.yunsıleaine ka>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-1A>0D>A hk href=ozgk09-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-122A><11999B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3951A>
B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-30
<1B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3952A>0D>A hk href=ozgk16-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-127
Tnin KDD\\\\\\'rlc, olmadıtaadd,haakğmıe gonhizmohik be6 OcadlTenenhk.0D>A hk href=ozgk18-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>20A>0D>A hk href=ozgk18-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-128A>0D>A hk href=ozgk18-MSyıs2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-131A>limin ene'yeB117.0.GEL.0.30/3019-348-37İ3953İzene.13-563ndan makbuz karşılığı baTıbk 2mnukenileicıylcadlTD>0D>A hk href=ozgk01 Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-132A>0D>A hk href=ozgk09-Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37İz>24A>
tevkii k hk.B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-36A>
limhkTenenhk.
0D>A hk href=ozgk21 Haziran2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>26A>A hk href=ozgk04-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-136A>
0D>A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-138A>A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-139A>A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>28A>A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>29A>0an 1a99A hk href=ozgk05-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>30A>
0D>A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-145A>A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-147A>0D>A hk href=ozgk06-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-148A>0D>A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1510an 1a99A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>36A>0D>A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>37A>0an 1a99A hk href=ozgk07-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-150A>0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>39A>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>41
limı,lr yerlimseyaholnacenteüküinehk.ı hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>42
0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-156A>0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-158A>0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-159A>0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-172A>
0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-165
0an 1a99A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-166
A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-168A>0D>A hk href=ozgk08-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-169A>vrrınesamuhng6ifah>limhkTenenA hk href=ozgk12-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-176A>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>54A>
0D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-4A>0D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-5A>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-191B10-74z>B9desi gereğince vergiden İlnç/TmadA, cr k enenoTD>A Hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-192A>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-194A>0D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-195A>0D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-197
A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-199
0D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-180İzene->B-875e71ik belgesi sahibi mükellKuşiemçırıcreBombaııe Snlemı kaenenOTD>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1810an 1aG9A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-1820D>A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-183A>
A hk href=ozgk13-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-189
A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-204A>
0an 1a99A hk href=ozgk14-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>62A>0D>A ir beegemnması9ıhk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3710-12A>B11mayi k 200eksin iıe avıDV otTD>m.B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>64A>0D>A hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-206A>0D>A hk href=ozgk15-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-20A>
0D>A hk href=ozgk18-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>72A>
vrrınesakozvk.< nehik be< ielgsağnıkmeğit aiehik be6 Oc00B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-208A>
dmğısma a dlül B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>87A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>89İzene. >8-1034ik belgesi sahibi mükellİkincA elek t edsnlemı aTD>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>85A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>86İzene. >8-1062desi gereğince vergiden K t edi Biro ktemÜcrbekuzuO2003A K t bıe CD\\\'ar Ünda.adindene Hip edirıpaHip ediranB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>90İzene.3-1054ndan makbuz karşılığı baAsk Oc gnreiz iD>toedimaybilessn
0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-210İzene.>8-1035onelinin işlettiği kantiSeskuzuk200n (akustikOoda)ıtehakedilmTD>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-211İzene.>8-1071ik belgesi sahibi mükellTelaD\\'eı.n>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-212A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-217İzene. >8-1050ndan KDV’ne tabi işlemle38A08. GTİP No.sua kaYer Al etİlnç RuhsnllıTDiasıfertan/TrA hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-218A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-230İzene. >8-1045ik belgesi sahibi mükellFnDV’ ol k hk.0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-231İzFK 15 GENEL-1044ndan makbuz karşılığı baMikroskop de parçahk.ıeı.nicıylcadl, yn hm0çiue hakedilmTD>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-232A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-220A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-221A>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-222İzene. >8-1037ik belgesi sahibi mükell9021.10.10<>R>11. GTİP No. KdürünüaD>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-223İzene. >8-1036ndan makbuz karşılığı baLazer epilDen iıcienzıTtehakedilmTD>0D>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-224A>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-226A>0D>A hk href=ozgk21-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-74A>A hk href=ozgk21 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>4-8A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-233A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-234A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-235A>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-236A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-237A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-240A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-241A>0D>A hk href=ozgk22-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-8A>0D>A hk href=ozgk22 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>93A>0D>A vlgtevkii kgeşkilıpgeşkilmTD>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-39A>A hk href=ozgk26-Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-21A>A hk href=ozgk26 Temmuz2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-242A>15.1R>00-005-10onelinin işlettiği kantisozut0Yşki2Koop.enen isthref=ozgk02 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-243A>0D>A hk href=ozgk02 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-244A>0D>A hk href=ozgk02 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-245A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-58İzene.13-1154ndan makbuz karşılığı baMinibüsıarttıeı.nsnlemı kaD>0D>A hk href=ozgk02 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>95A>03mDB117.0.GEL.0.30/3019-348-371z>96A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-37>0-14A>0D>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-246A>0D>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-248A>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-249A>0D>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-250A>0D>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-251A>0D>A hk href=ozgk08 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-252A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-81A>
0DicYşkimDİşlıa.adindeayzvk.<0Dicenenİ>29geThk href=ozgk22 Ağustos2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-46A>
03mDB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-50A>
B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z313A>
0D>A hk href=ozgk05 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-70A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-72A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-73A>A hk href=ozgk05 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-76A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-79A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-36A>
0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-83A>anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-84A>anB117.0.GEL.0.30/3019-348-379-85A>03angk5 um.<.ılea pssl 0ı e6 ktron kah bengilmemhik beisan derisie k nmasınınanğıtlarB117.0.GEL.0.30/3019-348-371-322
A hk href=ozgk12 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-257B>9-291z>97ik belgesi sahibi mükellŞvades akyıtlıngamu hk. ntehis imaipOgd0296 OcalThukları eşkil cası,şlır6 Oıhk href=ozgk12 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-325A>D>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-91İz>B10-ene-4-14009-37-723elektrik borçlarına karşTürkiy<'lmTbi KDaD9fnin,ait03fı ke Meser' kuyerleerkm(A)mfnin,ssnı.nmDlhk.ıeı., ABD'rluyerleerkm(B)mfnin,ssnanpaz>rhkrn,ssnaneönB117.0.GEL.0.30/3019-348-376-3A>0D>A hk href=ozgk24 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-259A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-260A>A hk href=ozgk26 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-329A>0D>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-333A>D>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-97A>0D>Aef=ozgkdvk28 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3728-261A>A hk href=ozgk29 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-262A>A hk href=ozgk29 Eylül2>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-263A>
B117.0.GEL.0.30/3019-348-3729-40A>A hk href=ozgk20 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-266A>
0D>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-268A>0D>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-269A>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-270A>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-271A>0D>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-272A>0D>A hk href=ozgk25 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-103A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-41A>A hkhref=ozgk26 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-273A>
A hk href=ozgk27 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-275A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-100A>
a Kmı kaD>0D>A hk href=ozgk31 E.htm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-111R>10.105-239onelinin işlettiği kantisoopen asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-276A>03anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371-352A>0D>A Hk href=ozgk03 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-278
0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-112A>
0D>A hk href=ozgk04 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-279A>
0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-115A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-376-5A>
a Kmhk.ğd kaenenhk href=ozgk18 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-107
0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z362A>
b9anm6 Ocarı ene'dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-75A> a Kmhk.ğdıı ene'dle i01asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-113A>0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-78A>0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-379-117A>A sıfırk Dr.asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3747-1A>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-23A>0D>A hk href=ozgk23 >asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-281A>0D>asıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-117A>0anasıtm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3713-81A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-76A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-77A>0D>A hk href=ozgk07 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>8-283A>0Dsayşsi kfaizin mttrahaTdahilT imaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-3717-121A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-56A>0D>A hk href=ozgk22 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-371z387A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-84A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-3715-7A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-374-14A>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-3726-1A>0ıpaU>0anB117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-58A>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3711-88A>29Da cağ<>ın >B10gyerin kataalp imaipOgd0B117.0.GEL.0.30/3019-348-37>9-59A>0D>A hk href=ozgk29 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-378-12A>
6 OdlTenenhk href=ozgk31 Ahk.ıkm>B117.0.GEL.0.30/3019-348-3715-8A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g23-3A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-13A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3723-9A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3726-2enenmttrethınınmb9lni6 nTDkurhk href=ozgk02 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3721-5A>0D>A hk href=ozgk02 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-285A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-123A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-124A>0ıpaU>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-125A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-92A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z407A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z408B10-194-1ik belgesi sahibi mükellTürkiy<\'lmTikt etme>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z409A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z410A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z411A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z412A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-93B10-116-18onelinin işlettiği kantiHur k ağaçTdirek. Oiai/Ttehakeheciaenendle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-126A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-61A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-62A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-6A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-24B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-127B11-34-19Vergisi Kanununun 17. maYatırit e şvik beegedinek 1li01ı0ene ai/TYMMTenenİa29 Rapo unkagörlgi>29ku0in mümkün1B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-89A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z413İz>B10-ene-ÖZE-67z5ik belgesi sahibi mükellArnç kirn/TD>aişlTDtuku0in snlenaa psam ,kcnci slıarnç/T. k enenir.A hk href=ozgk04 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z414İz621-19->B10-1Vergisi Kanununun 17. maSerbestDBöege ielgLiman>AraB127.0.GEL.0.30/3019-348-371z415A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z416A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z417A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3716-9A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-63A>6 Oe0D>A hk href=ozgk06 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-286A>A hk href=ozgk06 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-287A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g20-1A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-64A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3735-7A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3720-19A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-128A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z418A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z419A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z420A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z421A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-90A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-121A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-378-13A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-122A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g17-2A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-91A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-129A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-94A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-422A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-95A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-92A>0D>A ve0D>A hk href=ozgk12 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-123A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3732-11A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-288A>0D>A hk href=ozgk12 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-289A>0D>A hk href=ozgk12 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-290A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-291A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-125A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-126A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-93A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-130A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-131A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-132A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-133A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z423A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z424İz621-37->B11-5Vergisi Kanununun 17. maÜnideğsiteye binlk ot aa Kmğd kaÖTV,Dn,hzetu ,thalini< vl bağemı kaene,V.İ.V.nhk href=ozgk16 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z425A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-65A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-372-8A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-292A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-127A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g20-2A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-128A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-293A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-294B11.123-36onelinin işlettiği kantiMeyvu6 Ocaaküspuku0in snlemı kaD>0D>A hk href=ozgk18 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-295A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3727-2B10z112-37ik belgesi sahibi mükellBiro T6 Oinkİçtu Suyuge hake6 Oc00B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z426B10-195-38ik belgesi sahibi mükellKonut eşkı koopen B127.0.GEL.0.30/3019-348-3715-9A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-94A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-96A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-97A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-134A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-135A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-136A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-137A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->BA>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z427A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z428A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z429A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z430A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z431A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z432A>0D>A hk href=ozgk19 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-296A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-297A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-129A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-7A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-66A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3730-19A>0D>A hk href=ozgk20 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-298A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z433A>0D>A hk href=ozgk20 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z434A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z435A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-138A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-95A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-378-14A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-378-15A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-374-15A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3730->BA>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-67A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-299A>0D>A hk href=ozgk23 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-300A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-301A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-14A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-98A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-99A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-139A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-140A>6 OeB127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-15A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z436A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z437A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z438A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z439A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-100A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-96A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-68A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-69A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-130A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-131A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-132A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-133A>0D>A hk href=ozgk26 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-302A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-141A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-142A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-16B10z215-49desi gereğince vergiden Ma KDmfnslc ,hrnc kmnınagla illelrggennmaeönrınaTdahilT imalrlk i>29ku0in taalp imaebmalceB127.0.GEL.0.30/3019-348-3712-17B11-64-48ik belgesi sahibi mükellHakDınıştkletu6 Ocii<,gsözgilme geTeğisg çmc0Dkabul noksnnhıkhk.ınk hukları 2003B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z440A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z441A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-102A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-101A>A hk href=ozgk27 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-303A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-134A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-70A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-135A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3727-3A> vb.ıkdvni01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-143A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-144A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z442A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z443A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z444A> ve< keış nnhıkmhik becai/TenenvlTenrimhk. Veğildinan dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk30 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z445A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z446A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z491A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z490A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z492A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z493A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z494A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z495A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-145A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-146A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-147A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-148B11.52-53ik belgesi sahibi mükellHavagLimanı çevreatel örgüteşkim ,şy0rı Kae iu>uaD13/e den yar ancente kai01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-97A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-98A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-103A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-105A> ihrncm ancente kaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-106B11.147-55ik belgesi sahibi mükell113 S Oi No luaenenGennmaTebl açık.sürDsiı,çhedeadmasltram9kursur0D>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-107A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-104A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-108A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3710z21A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3724-15A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-304A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-305A>0D>A veB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-306B10z216-54ik belgesi sahibi mükellİşgücüThik bec00B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-136A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-71A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-72A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-73A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-74A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-75A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-76A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-77A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-8A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-9A>0D>A hk href=ozgk31 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-309A>0D>A hk href=ozgk31 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-310A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-311A>0D>A hk href=ozgk31 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-307A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-308A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-109A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz110A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz111A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371İz112A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-99A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-100A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-149A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-150A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-151A>0D>A hk href=ozgk31 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-152A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-153A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-496A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-497İz621-20->B11-13onelinin işlettiği kantiSigortkkşvadesinclDhur kyagayrıla earaç ,çhesödınbeanmea>ksöz konusu değildiaeB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-498İz621-21->B10-12desi gereğince vergiden Toptan EtmTehake6 Oc00A hk href=ozgk31 O>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-499A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-500A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-501A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-502A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-503A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-504A> a Kmınk hukları kletu6 Oci nthsupltamkgyB127.0.GEL.0.30/3019-348-371-507A> ihrnc km hk href=ozgk06 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-508A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-160A>A hk href=ozgk08 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-514A>A hk href=ozgk08 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-312A> bcnisınınab9anmsiz Deşm imamyar an dehığındm imnmaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-81A> b9anm6 rin0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-142A>0D>A hk href=ozgk09 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-314A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-161A> ihrncm 2003B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-519A>0D>A hk href=ozgk10 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-315A>0Dn n,hhk.la Dteslc dmasltmegiş6 Dinhkef=ozgkdvk20 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-523A>0D>A hk href=ozgk20 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-316A>A hk href=ozgk21 Şubesg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-164A> e hake6 Oc0ciaene\'dle i01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-107A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3732-12A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-173A> a Kmhk.ğd kaKne hk href=ozgk10 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-124A>A hk href=ozgk10 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>1A>0Dn ec/TDisimab9anmenin ene'yekabu6 imaB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-174A> hk href=ozgk15 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-376-10A>0D>A hk href=ozgk16 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>2A>0D>A hk href=ozgk16 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>3A>0D>A hk href=ozgk23 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-372-9A>0D>A hk href=ozgk26 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>5A>A hk href=ozgk27 Marsg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>6A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3729-87A>A hk href=ozgk04 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-3>9A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z569A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z557A>0D>A Hk href=ozgk10 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-334A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-178A> e ria imaen fnin,hk.li cariıhesnctke n,hs01<şek.i00B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-127A>0D>A hk href=ozgk18 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z573A>0D>A hk href=ozgk18 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z561A>0D>A hk href=ozgk18 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-335A>0D>hk.ııhk href=ozgk26 NisTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-336A>0D>A hk href=ozgk25 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-342A>A hk href=ozgk26 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-343A>0ansı geTeken >A hk href=ozgk30 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-344A>0D>A hk href=ozgk30 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-346A>0ansı GA hk href=ozgk31 Mayısg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-347A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3711-129A>Ad kmir.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3732-14A>A hk href=ozgk04THazirTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-348A>0D>A hk href=ozgk23 HazirTeg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-351A> if>A hk href=ozgk12nTemmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-354A>0D>A hk href=ozgk12nTemmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-355A>0D>A veB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-357A> e hake6 Ocıielg01B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-188A>0D>A hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z593A>0D>A hk href=ozgk16 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-358A>A hk href=ozgk18 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-367A>0D>A hk href=ozgk20 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-369A>yTD>A hk href=ozgk20 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-37BA>0D>A hk href=ozgk20 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-371A>0Dn %8 likmenenAdB127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-372A>0D>A hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-378A>A hk href=ozgk23 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-379A>hk. kkyşkil etbuisTir.B127.0.GEL.0.30/3019-348-3717-195A>0D>A hk href=ozgk25 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z691A>0D>A hk href=ozgk25 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-38BA>A hk href=ozgk25 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-381A>0D>A hk href=ozgk27 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-382A>0D>A hk href=ozgk28 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-383A>0an dönsmA hk href=ozgk30 Temmuzg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-379-152A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-379-153A>A hk href=ozgk08 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-384A>0D>A hk href=ozgk09 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-385A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3710->7A>0anB127.0.GEL.0.30/3019-348-3713-122A>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371z712A>0D>A hk href=ozgk17 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-389A>B11-2891-ÖTVzene-90ik belgesi sahibi mükellHayvass,h yağ0D>A hk href=ozgk17 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-390A>0D>A hk href=ozgk22 Ağustosg>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-391A>0D>A hk href=ozgk03 Eylüla>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-392A>B09z14028-117-883onelinin işlettiği kantiKoope03tifegait>dairemvl işye.nıOciinasalemı hk href=ozgk03 Eylüla>B127.0.GEL.0.30/3019-348-371-720A>0D>A hk href=ozgk31 Ekke >B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-396A>A hk href=ozgk01 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B0A>B12-1133zene-107ik belgesi sahibi mükellSusamlemekmeğii enenA hk href=ozgk01 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B1A>B12.58]-438ik belgesi sahibi mükellSoft1anceülm T003A hk href=ozgk01 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B2A>A hk href=ozgk01 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-26A>0D>A hk href=ozgk05 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B3A>0D>A hk href=ozgk28 Kasemo>B127.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B6A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->13A> Hik bec00
A hk href=ozgk03 O>
B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-7A>B12-3276]-124onelinin işlettiği kantiÖzürTülıOciok5lkatmtena yöns6ikmözel T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->14A>0D>A href=ozgk15TO>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B8A>A hk href=ozgk22 O>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-4B9A>B12/48]-60desi gereğince vergiden İflasrhyliilmkiAkur.mhk.ın bnyannaTDrveimB137.0.GEL.0.30/3019-348-3740-1A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-8A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-9A>A vB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-45BA>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-451A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-10A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-11A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-177A>A hk href=ozgk06 Şub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-12A>B12-15]-98onelinin işlettiği kantiKamuTmenfaatcaegyararli dırneğii vlül dnmai5 .mu hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-13A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-371-727A>A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-452A>0D>hk.A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-453A>00<00<11, 2903.03.89T9R>00<00, 9002.11>00<9R>00 GTİP no.luaürün6 Oinme hakeei0A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-454A>0D>A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-455A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-456A>0D>A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-457A>0D>A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-458A>6 Oini/Tenenhk.A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-459A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-107A>A hk href=ozgk08TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-460A>0D>A hk href=ozgk11TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-461A>sı kaenenA hk href=ozgk11TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-462A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3714-2A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3713-126A>B4-4Vergisi Kanununun 17. maElektroeikmGenelme5 .l Sistemi hik bec0c0aBSMVnyeB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-14A>kediitiyen,se amk kDV oaktarma etb9anm6 Oc0oveğil an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk12TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-15A>0D>A hk href=ozgk12TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-463A>B13]-22onelinin işlettiği kantiSerbestDVeteriiero k Hik bec00A hk href=ozgk13nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-464A>B12-3665]-9Vergisi Kanununun 17. maElektriA Hk href=ozgk13nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-465A>B12-1921]-8desi gereğince vergiden Servisnİşlıtmesi Hik bec00<, ServisnB137.0.GEL.0.30/3019-348-3720-25A> a Kmhk.ğd kat vkii k1hk href=ozgk14nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370z16A> ,şlırin29 Kne tevkii k< hk href=ozgk15nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370z17A>B12.232]-35Vergisi Kanununun 17. maFotoğrTfme5 su vlgFotoğrTfmAlımkSsöimın kaU>0D>A Hk href=ozgk15nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-466A>B12-1584]-10desi gereğince vergiden MEB\'eDbağhımözel >0Dok5lka.ın elektrik, su,gd<ğalgaz, t 6efon veTDrter0beDfyergihk.A atD>0D>A hk href=ozgk15nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-467A> ,şlırin29 Kne tevkii k< hk href=ozgk15nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-178A>B12.232]-35Vergisi Kanununun 17. maYn hmnemı knaithal imaB137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-10A> ancente k enenA hk href=ozgk18TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-470A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-108A>ene'ai/Tİr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-109A>ane2001n,la.ın g Oc ve00B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-110A>A hk href=ozgk18TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-468A>0D>A hk href=ozgk18TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-469A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-20A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-18A>konut ssöimı kaD>0D>A hk href=ozgk18TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-19A>hk.Ae ,htiyaçhkrAnaTyöns6ikmservisnveDkılavuzlukOi01 syonuDieşm kı ielgDteslc yükmT ilei ene\'ai/TDa29siaiegmümkün T01<ı kapsam hk href=ozgk18TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3713-125A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-21A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-22A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-23A>B12]-16Vergisi Kanununun 17. maArnç k hk. ,şc029 Kne tevkii k< hk href=ozgk19TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-24A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-25A> ,şc029 Kne tevkii k< hk href=ozgk19TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-179A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-180A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-181A>0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-379-182A>B2-5Vergisi Kanununun 17. mae5 .mun rek.az fi/e6 Oc000anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-30A>B2-5Vergisi Kanununun 17. maDershaneme5 s Hik bec00B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-26A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-27A>0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-28A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37B-29A>siz gazetmTnkB137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->16A>B11-80]z140Vergisi Kanununun 17. maeıs,atudkjgielggnmenakoduaüye işye.nıOcilmTk5lkat003A>AosağhTB137.0.GEL.0.30/3019-3-371-728A>B137.0.GEL.0.30/3019-3-371-729A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-31A>B12.178]-45Vergisi Kanununun 17. maŞvadese Ait>Ol etBnDanıi eredrgYn hhk.B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-32A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-33A>k1odunassöimı kaenentevkii k< hk href=ozgk21TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-34A>B12.180]z47ik belgesi sahibi mükellÖdınZaruOcmMasrafhk.B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-35A>B10z14009z85z142onelinin işlettiği kantiÜniveğsitmye ieşm kg,şc eşkilD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-36A>B12.170]z41ik belgesi sahibi mükellAğaç vB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-37A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-185A>B12.170]z41ik belgesi sahibi mükellAğaç vB137.0.GEL.0.30/3019-348-379-186A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-183A>k1odunassöimı kaenentevkii k< hk href=ozgk21TŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-184A>B12.180]z47ik belgesi sahibi mükellİthal imaB137.0.GEL.0.30/3019-348-379-187A>B12/18]-21onelinin işlettiği kantiİthal imaB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-40A>B12/18]-21onelinin işlettiği kantiYn hmnemı kasalemı yşkil >fyizakletum Oc0c0aenenyeB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-38A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-39A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->17A>B.07]-19desi gereğince vergiden Mıcır Alımğ veanak olmsi\"ahik bec029 Kne tevkii k< hk href=ozgk25nŞub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370z41A> kaeaöz kDnusu Veğildi Tevkii k< hk href=ozgk26 Şub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-42A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-43A>sı kaenentevkii k< hk href=ozgk28 Şub k1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-44A>B12-53]-14onelinin işlettiği kantiB9lını8 aareçhkrAnaTyşkma etbakemmonaaemahik be6 Oc000anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-45A>B12z52-4onelinin işlettiği kantiB9lını8 aareçhkrAnaTyşkma etbakemmonaaemahik be6 Oc000anB137.0.GEL.0.30/3019-348-379-188A>B12z52-4onelinin işlettiği kantiYaki Denst aei0B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-175A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-46A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-47A>İz3desi gereğince vergiden MühT 20s6ikmveDraşavDro kThik beiaalımğd kaenentevkii k< hk href=ozgk01mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-48A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-49A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-5BA>B12.175]z49Vergisi Kanununun 17. maOB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-51A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-52A>B12]-3onelinin işlettiği kantiSMS yB137.0.GEL.0.30/3019-348-371İz136A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-371İz137A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->19A> vB137.0.GEL.0.30/3019-38-371-730A>ol etB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-111A>A hk href=ozgk04mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-471A>B12-34]-189Vergisi Kanununun 17. maİşlıtme aktifiieaksyıtlemB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-472A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-473A>A vB137.0.GEL.0.30/3019-348-3720-26A>A hk href=ozgk06mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-474A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-53A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-54A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-55A>0gsein,ye şvadesc0c0, bölünengk5 .mun yararlatdıam %4nA k ir.ya ievam u0ipOıtme>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z17A>0D>A hk href=ozgk14mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-475A>B12/18]-231ik belgesi sahibi mükellKuklikme hakeei0A hk href=ozgk15mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-476A> polyesterts,pa avlgyükgbantıce hake6 Oc00A hk href=ozgk15mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-477A>A hk href=ozgk18mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-478A>B12]-22onelinin işlettiği kantiTıbbı ürün e hakec00A hk href=ozgk18mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-479A>B12]-22onelinin işlettiği kantiCips Ürst aei00D>hk.A hk href=ozgk18mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-480A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-112A>A hk href=ozgk19mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-481A>A hk href=ozgk19mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-482A>0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-56A> v ürün6 OimielgpeynDr yşkimTd kak5lkatmaan mnkcne6 Oinme hakeei0A hk href=ozgk19mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-57A>B12z33-5onelinin işlettiği kantiT03fo Devr0i0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-58A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-59A>B11-10]-264Vergisi Kanununun 17. maDckcş MakcnDs0günit nca enenA hk href=ozgk20mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-483A>ene ai/TDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-113A>B12-2460]-26desi gereğince vergiden Bıldır k obec0c0aene.nA hk href=ozgk22 Mark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-484A>B12-9]-30Vergisi Kanununun 17. maMakyaj pgd0n0nmenenA hk href=ozgk22 Mark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-485A>B1İz133]-29ndan makbuz karşılığı baYn hmDemı knaElektroeikmV OimTşbanı Hik bec Abon 6iğiidemK-3nTevkii k< hk href=ozgk26mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3726-4A>A Hk href=ozgk27 Mark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-486A>A hk href=ozgk27 Mark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-487A>A hk href=ozgk28mMark1>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-488A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->20A>B1İz01-12onelinin işlettiği kantiAlüminyuDgkülçen0nmeğiltmalevha,bobin vbmielglevhahk.Ae ,nceltramescyelgüralüminyuDgdisk6 Oinme hakeei0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-60A>0D>A hk href=ozgk02 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-61A>A hk href=ozgk02 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-489A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3719-3A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->21A>B13/ene Engelli Çocuk OyTnTParkı-1ik belgesi sahibi mükellKoope03tifii Ü8 6 OegKonutnT hakeei0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-62A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-63A>ya konumhidrostatiknyolDsüpürge mnkcnesc0in e hakec00
0D>A hk href=ozgk10 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-64A>B13/13]-323onelinin işlettiği kantiİthal imaA vB137.0.GEL.0.30/3019-348-3721-6A>A hk href=ozgk16 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-490A>0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-65A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-67A>b9anmriçhesbankalarcaaveiraln dlkontT003 h01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-66A>9]-362desi gereğince vergiden Özel bakemmmerkez6 Oii0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-68A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-69A><ğ< hk href=ozgk18 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-11A> y8-3\'ai/TDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3730-23A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-27A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-491A>0D>A hk href=ozgk19mNisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-492A>B12/>B-984]-33Vergisi Kanununun 17. maYabancı bayraklıtykttk hk.sı kaS1B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-70A> yB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-71A>siz eğit aeiaveğil ane ihk.ı1an dese kkiAi5 .mu hk href=ozgk19TNisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->22A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-72A>B13/115]-83onelinin işlettiği kantiKoope03tifne2abmk khığı kaenentevkii k< hk href=ozgk25TNisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-73A>m Oc0c0aenentevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-74A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->23A>ol ehk.Ae areç alımğd kaÖTenvlgKne i01B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->24A>A hk href=ozgk26 NisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-493A>B12/6]-28ik belgesi sahibi mükellHammi olm ,şc029 Kne tevkii k< hk href=ozgk29TNisTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-75A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-76A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-77A>B10/3-11onelinin işlettiği kantiİlavB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-78A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-79A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-80A>A ündacadenaenenhesnc/TnmDsB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-81A>0D>A hk href=ozgk05 MayısD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-48A>0D>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-494A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-82A>B12-40]-37onelinin işlettiği kantiİkine2m yıl knauzunasüredrraksyıtleme2ab0D>z0D>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-83A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->25A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-379-176A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3739-2A>B12-41]-21onelinin işlettiği kantiSerbestDmDslmk erbabğdın şehDrmiçh uT2abm kak5lkatpsam kentkn t d T0mtb9anm6 Oc0eTh0ab e ede/Tene\'aiTDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3723-11A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->26A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->27A>z k hk. hakkıdA/Tdevr0iintkur.mhk.nvlül si veakaöz kdnusu vlül sindle i01B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->28A> yA hk href=ozgk21 MayısD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-495A> yA hk href=ozgk21 MayısD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-496A>B13]-74Vergisi Kanununun 17. maPetrolOi01 syonuDdsöimı kaenenhk href=ozgk22 MayısD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->29A>B12.50]z126desi gereğince vergiden ÜcrD>siz eğit aaveiraln öğrencil Oc0oveğilB137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->30A>B1İ/ene-17(2)-13onelinin işlettiği kantiTeknokenttlgüry>z< Kmhk. knaellmT imaB137.0.GEL.0.30/3019-348-37g20z4A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->31A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->32A> Dthal kB137.0.GEL.0.30/3019-348-3717->33A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3714-3A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3713-124A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3723-12A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-114A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-84A>k bm Oc0etait>koDisyon ,şc029 i01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-85A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3712-22A>B12/6]-18onelinin işlettiği kantiSor.mhu sıi kB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-115A>B1İz4323zene-54Vergisi Kanununun 17. maTicarD> vB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-497A>k alımğdA/TenenvB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-86A>B12-ÖTe-ÖZE-01-43onelinin işlettiği kantiOfisnveDdepodin1ol0şas veDdepotkısmıa>B08 yılTd kak5lkatman,ya bkşhknTna>B11 yılTd ka k irşm kı tTD>nkat003zB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-87A>Ahref=ozgk20mHazirTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-498A>ene\'ai/TDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-116A>B12/15]-114ik belgesi sahibi mükellNettala ı 150 m² ai/TaltTd kakonutnirşmOıtmek ündae proje0D>A href=ozgk25THazirTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-499A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g23z4A>sı kaenenİ01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-88A>B13-19]-130desi gereğince vergiden KonutnYaki Koope03tif6 Oiic0aü8 6 Oiieakonutne hakein29 Kne matrahB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-89A>danaTgnmenakül söiğı ıi e hakein29 Kne an dese kkiAi5 .mu vlgenenOTD>A veaenenOTD>A hk href=ozgk27 HazirTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-90A>B12/12]-118onelinin işlettiği kantiYaki denst aahik bec029 Kne tevkii k< hk href=ozgk28 HazirTna>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-91A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-92A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-93A>avukathıkTücrD>imielgpatenk1b9anmeii/Tgrlen>y>z< Kp>y>z< mTB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-94A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-95A>daTgnrçekoeşrgiraengk5aförlüTDfyi olmac0c0aveğilB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-96A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-97A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g23z5A> (leadi0g)mAhref=ozgk01mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-500A>0D>A href=ozgk02 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-501A>A href=ozgk02 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-502A>B12-4377]-63Vergisi Kanununun 17. maÖğrencioServisnT2abmk khığı yD>A k caehıThyyvas yükmTTDrboşaltD> ,şc0hesyşkilmDs ,şc0hesKne Tevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-98A>B12-46]-24onelinin işlettiği kantiPagihı ü8 6ikmsh01ıri ielgk5lkatmcılagaTirter0beDündacadenayn hiçh vemyn hdeşT kDvlü larka kşhık veDevli6ikmshtDsi ü8 6ikmb9anm6 Ocni/Tenenan deşe kkiAi5 .mu href=ozgk02mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-99A>ene\'litalKD ehk.ı1,0e>ene\'lite hake gtmeai/Tmümkün T01<ı kaB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-100A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g15-28A>0D>Ahref=ozgk04mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-503A>hast,nsehp>0D>Ahref=ozgk04mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-504A> hik bec029 D>0D>Ahref=ozgk04mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-505A>0D>A href=ozgk04mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-506A>8R>00>00 GTİP No.su k ysu laan bahıkA hk href=ozgk05 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-507A>B13/13 ]-23Vergisi Kanununun 17. maYatıaemateşvikmb9egedi sahibi müknm6 flıOeae hake gd0leadi0gB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-110A>B12/107-1385/-60Vergisi Kanununun 17. maGımilıOeaveiraln veD6 Oinmyn hnemı aTfyergia imaTDsinhyliilmTihrnc kg,01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-111A>B1İz63Vergisi Kanununun 17. maŞvades aktifiilmTikine2m yılasüreyelgksyıtlemgay/TDenk5l/dsöimı.href=ozgk08 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-112A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-113A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-114A> vB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-115A>B12-94]-62onelinin işlettiği kantiPansiyon/ot 6T T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-116A> Söz6 şmekurancente k yn hmnemı knak hk.Ahref=ozgk08 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-508A>B13]-93ik belgesi sahibi mükellFındıkTpüresc0in neb3ti/yşğ(Fındık-Ayçiçek vb.)ghuavesi ielgdsöimı kaenenoTD>A hakkıdda href=ozgk09 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-509A>90.00<13 GTİP No.luaürününmenenA href=ozgk09 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-510A>B12/22]-704onelinin işlettiği kanti3D göz6ükme hakeei0Ahref=ozgk10 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-511A>B12otarihei0B.02A>B13otarihei00D>Ahref=ozgk10 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-512A>0D>Ahref=ozgk10 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-513A>B12/12]-707desi gereğince vergiden Çift kabin pick-01B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-117A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3730-24A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-117A>0gseibestDmDslmk hik bec00B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-118A>ane2001,şlıe6 O29n doğanmDa29 hesnbAnaTdahil imaipOıimaeme>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-119A>aren< kaB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-120A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-121A>B-972-73onelinin işlettiği kantiYaki ruhdsöinıi revizea imaTDsinhyliilmTieşm kgbit mc029 e hake gd0Ahref=ozgk11mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-514A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-122A>A href=ozgk15 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-515A>pusulDshesnc/TnmDB137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-12A>B12.23]-177onelinin işlettiği kantiTaşbmk khıkB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-123A>6 OinmDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-118A>B1İz1-18ik belgesi sahibi mükellARI KEKİNDEnenenORANIhref=ozgk18 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-516A>B12-24-120-2onelinin işlettiği kantiSerbestDBöegedlkiAArge fyi olmac0c0aKur.mhk.nVlül si veaenenKne iu an dese kkiAi5 .muhref=ozgk19TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-124A>Ahref=ozgk22 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-517A>zgdsöimı kaenenhk.B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-125A>B1İzene-ÖZE-19-53Vergisi Kanununun 17. maÇlkiukl SonucuDVeğiaenaHını8 6 OinmenenKn dese kkiAD5 .muhref=ozgk23TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-126A>B12/03/ene/50 No\'hu GT-6desi gereğince vergiden Bankaykaödınkredrgan tıtkoDisyonhkrAnın kısmi T0030anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-127A>B13]-106onelinin işlettiği kantiEGOnGenelmMadürTüğüieae hakeeTyşkil etnB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-128A>siz (ınfo grup-complımentk.y)gkonA href=ozgk24TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-129A>B12.197]-186ik belgesi sahibi mükellSTgortkDB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-130A>k bAhref=ozgk24mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-518A>B12/17 ]-100desi gereğince vergiden Şvadesetait>poskcihazhkrAnın şvadesteegmnh veDhi teria ienaraşteri bayilıOc029 k5lkatmamDsB137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z18A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z20A>B13/1]-146ik belgesi sahibi mükellNakdle ia29 talebi029 veü0B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z19A>anT2001İşlıe6 O29 Kne İa ykuhref=ozgk25TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-119A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-120A>0D>Ahref=ozgk25 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-519A>B12/17 ]-100desi gereğince vergiden SağhıkTperson 6iatırinca0A vB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-520A>B12/50]z136desi gereğince vergiden Nikelma Kmhk.TdA/Tenentevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-131A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-132A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-133A>B3onelinin işlettiği kantiEngellilıOeaveiraln fizikatedavi v0D>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-134A>anyd imaipOıimaeme>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-135A> ancente k yşkil naalım/dsöit1,şlıe6 Ocni/TBa-Bs bDt.B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-136A>0gtekneiin 13/a ancente k satilD>ene ai/TDa29 imaipOıimame>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-137A>B13/101]-134ik belgesi sahibi mükellHik be ihrnc ke k hi Dthal k< yşkil nafnin,dA/ k aynı olmDsB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-138A>harç vB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-139A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-140A>B12-2343]-67Vergisi Kanununun 17. maMade/Tişlıtme hakkıdA/Tdsöimı kkinkazancın Kur.mhk.nVlül si veaeaöz kDnusu Veğildini01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-141A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-142A>A k veiraln ekmıkriçhesD>0D>Ahref=ozgk26 Temmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-521A>B12 /28]-147onelinin işlettiği kantiB9lli BirDTonajı Aşas T hake6 O0P/TDgÖdıme6 Ocni/TenenTevkii k< Kn dese kkiAD5 .mu Hk href=ozgk29TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-143A>6 Oin29 e vkii k1vAhref=ozgk29TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-144A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-146A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-148A>ene\'ai/TDadlDysuune mahs0bunun mümkün T01<ı kapsam.href=ozgk29TTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-145A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-147A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-149A>b96irnınTişDölçü6 O0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-150A> veT due i016 O0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-151A>B12/59]-55Vergisi Kanununun 17. maDerneğii k hkDgnme.ca0B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-152A>B-53Vergisi Kanununun 17. maDİİBaancente k ithal imaB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-153A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-154A>B12-44]-76onelinin işlettiği kantiYaki denst aahik becgfyergiB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-155A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-156A> hik beaalım/,şc href=ozgk31mTemmuza>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-157A>B12-42]-75desi gereğince vergiden Yemek fyergihk.ı k ysu laan b9anm6 Ocntkur.mhk.nvlül si veaenenaçıse knagrlen>y>z< Kp>y>z< mTB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-121A>VeğilB137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-13A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g20z5A>B12/504]-84desi gereğince vergiden Şvades ortkklarAnaTait>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-158A>y>z< mTB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-159A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-160A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-122A>0D>Ahref=ozgk13 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-522A>B13]-121onelinin işlettiği kantiAielgSağhıkTMerkezi0in e rizo kThik bei alımğdA/Tenentevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-161A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-162A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-163A>b9anmründacadenae vkii kgeşkilıpgeşkilmTB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-164A>enen,r.B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-165A>6 O29n Türarye\'dlTyararkatmamDs6 OB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-166A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-167A>0D>Ahref=ozgk16 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-523A>Tnmef ÜcrD>m Oc029 enenTevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-524A>B12 /21]-160desi gereğince vergiden Üniveğsitmdenak hk.ene\'ai/TDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-123A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-14A>Hesnc/TnmDB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-168A>B13]-113onelinin işlettiği kantiOdue n tıB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-169A>B12.223]-214onelinin işlettiği kantiİmal imame>ip,tssöinaalKD>0gmnhhkrAn salemı ,şlırinrı ene Kne iu 11/1-caancente k dnusuB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-170A>e2ab0D>zB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-171A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-172A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-173A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-174A>B12-206]-42Vergisi Kanununun 17. maKktz kDnusu Veğildini01 ancente a gire/Tişlıe6 Ocn tTD>nı içhesgeçerl01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-175A>B12/537]-91Vergisi Kanununun 17. maMalce hakein29nDsonhk D>0De i0konto, ciro p/TDii0A href=ozgk20mAğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-176A>B13]-138Vergisi Kanununun 17. maene 13/e ancente k ia29 hesnbAnaTgenelmgrlen6 Oinmdahil imaipOıimame>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-177A>B13]-131desi gereğince vergiden İhrnc kaB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-124A>d etkaynB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-525A>z0D>Ahref=ozgk20mAğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-526A>B12-16]-14desi gereğince vergiden Şvadesetait>tapu k konutn T003Ahref=ozgk21 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-527A>B12/86]-160desi gereğince vergiden Aan yakıt salemı ,elgDteslc T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-15A>k ündae ö/TişlıeeTt2001tutuT01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-178A>k-31ai/TDa ykuhref=ozgk21 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-179A>B12/19]-157onelinin işlettiği kantiEğit aıHi6 Oin29 (K,şcdnmaGnmeşce,aHızhı Okumk,aEtk B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-180A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-181A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z21A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g17z4A>0gmotosiklesetait>grlen6 OinmhDsB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-125A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-126A>anT2001İşlıe6 O29 İa ynT2lebihref=ozgk23mAğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-127A>B13-66]-79ik belgesi sahibi mükelleonutne hakein29 yaehışahesnc/Tn etenen,elgDteslc T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-528A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-182A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-183A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-184A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-185A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-186A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-187A>6 OB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-529A>0D>A href=ozgk26 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-530A>0D>Ahref=ozgk26 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-531A>B13/27]-912desi gereğince vergiden Konutne hake6 Oc00
0D>A href=ozgk26 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-532A>B13/26]-911onelinin işlettiği kantiYılhkragsa.i ieşm kgonarim ,şc0B137.0.GEL.0.30/3019-348-3735-16A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-534A>A k ilktyarpsmDürün6 Oininayen6 şrgiramekurile1ol0ştrgTD>0 ilktyarpsmDpakmac0lmTk-31oTD>A hakkıdda href=ozgk27 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-533A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-188A>0 ihrnc kçi tt03fı d etveiraln y>zB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-189A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-190A>6 Oinmene ai/Tkonusu a giripsggiTDd ğchref=ozgk27 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-191A>ene\"0hesd5 .muhref=ozgk27 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-192A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-193A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-194A>B12/17]-935ik belgesi sahibi mükellGay/TDenk5l/k hk. fyi olmac0lmTe vkii k.href=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-195A>6 Oin29 i01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-196A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-197A>B12-37]-87desi gereğince vergiden FabrikadA/Tbirtt hisini/Tişlıtme hakkıdA/Tk hkDb9anmetkn dehığı T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-198A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-199A>B13/21]-938Vergisi Kanununun 17. maeosgebne203fı d etiesteknınenaAr-Ge vB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-200A>0anA href=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-537A>Ahref=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-535A>B13-10]-86ik belgesi sahibi mükellDevr mülk e hake6 Oc00A href=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-536A>B13-3]-931onelinin işlettiği kantiÇel1<A href=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-538A> ,şc0hesbDt.ene\\\'ai/TDr.B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-128A>B11/05]-937onelinin işlettiği kantiTeknolojl GnmeşrgiTDrBöegedi0dlkiAY>z< KaıHi6 Oinrı eenvlgKne Kn dese kkiAD5 .muhref=ozgk28 AğustosD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g20z6A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3730->5A>0D>0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-201A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-202A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-203A>B12-75]-94ik belgesi sahibi mükellenenKne iunun 13/a den ykurgıOeğiiceai010D>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-204A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-205A>ane2001,şlıe6 O29n doğanmenenDa ygal ><ğı ıi alt>e2aeronhkrAnaSGK borçhkrAnaTmahs0bunun mümkün Tkapsam href=ozgk02 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z22A>ene\'ai/TDadlsihref=ozgk02 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-129A>0D>A href=ozgk02 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-540A>veğilai/Trücua imaTDsinhyliilmTie.B137.0.GEL.0.30/3019-348-37g17z5A>A href=ozgk02 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-539A>B12-84]-93ik belgesi sahibi mükellHayvanhkragTakil etKTD>TDeüpDsinSsöimı kaene.href=ozgk03mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-541A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z23A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-206A>hesnc/TnmDB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-207A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-208A>2-8desi gereğince vergiden Kne iun 13/a den ykurancente k mutfakDralzTTDsi,Dkan,03DralzTTDsi,Dkimyas,h ralzTTDre hakeinin mümkün T01<ı kapsamhref=ozgk03 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-209A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-210A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-211A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-130A>A href=ozgk04mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-542A> hik bei0c0aveğilB137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-543A>y>z< ıDralzTTD6 OinaS1B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-212A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-213A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-214A>nhktn,d etirşm kınasevolmsine göae teria k1TD>çlı T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-215A>B-968-96desi gereğince vergiden İl Özel İdaresiiceYatırmm T şvikmB9egedi sahibi şvadesetjeoteimalTişlıtme hakkı k hk.
B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-216A>B12-78]-99Vergisi Kanununun 17. maErzincas T k. İş. Gnm.Gir.Hi.San.Ltd.Şti href=ozgk10 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-217A>B13/ene-8desi gereğince vergiden konuthk.AnDe hakein29 nbeaalan hesnbAhref=ozgk11mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-544A>
0D>Ahref=ozgk11mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-545A>0D>A href=ozgk13mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-546A>B13-2426]-88Vergisi Kanununun 17. maBaskı basim hik bec029 enentevkii k< href=ozgk13 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-218A>B13.1İ6]-227onelinin işlettiği kanti5018ts,yerğcKne ia ekli cetvnm6 Oaancente kkiAidare,Tk5 .aıveak5 .luşhkrk ii ima6 Oi href=ozgk16 EylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-219A>6 Oin29 enenTevkii kB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-220A>n ieşm kgdevr0n29 D>0D>Ahref=ozgk18tEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-547A>B13-12]-1033Vergisi Kanununun 17. maözel Kütahyamkırkhk.n<.ş.(şvades aktiii0dlkiAbcnadA/Tb9anmsiz k hk. T003B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-221A>Ahref=ozgk23mEylülD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3728-548A>e2ab0D>zy>tırmaD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-222A>anydınvB137.0.GEL.0.30/3019-348-3729-131A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3732z24A>A hk href=ozgk02 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-223A> vB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-224A>A hk href=ozgk03 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-225A>0D>A hk href=ozgk04 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-226A>0D>A hk href=ozgk04 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-227A>zgdsöimı kaeneni01B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-228A>B13/2.9]-36desi gereğince vergiden Hast,hkrk veiralcek TD>şim hik bec029 enenA hk href=ozgk11 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-229A>B12/35]-185ik belgesi sahibi mükelle5lkatmaan program/içhesyn hmnemı fnin, knaa KD eteğit aıiesteğinnede/ yelgyşkil naödıTD6 Oi0avlül sel i5 .mu hk href=ozgk21 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-230A>müdafio kTücrD>in29 Kne tevkii k< hk href=ozgk22 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-231A>B13-1-3]-26onelinin işlettiği kantiSerbestDmDslmk erbabğdın nem l yimtharcan,la.ını0avlül sel boy5tu hk href=ozgk23 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-232A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-233A>B12/14]-91Vergisi Kanununun 17. maATA en nekurile1yn hmnemı aTçık rtil etmnlhk.AnDyn hmnemı kasatilD>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-234A>A hk href=ozgk25 EkTDg>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-235A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-237A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-236A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-3730->6A>zAe tahsisnyB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-238A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-239A>6 Od0anB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-240A> eşkilmDs0D>A hk href=ozgk07 Kasim >B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-241A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-242A>B13-ÖZE/20]-95desi gereğince vergiden Aasesuarla.ın ÖTVgratrahB137.0.GEL.0.30/3019-348-370-243A>Ahref=ozgk23mArahık >B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-244A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-245A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-246A> yfnD es,h k hk. taksit6 Ocni/TenenyükmT imAhref=ozgk30 Arahık >B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-247A>B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-248A> hik bec029 e vkii khref=ozgk31mArahık >B137.0.GEL.0.30/3019-348-370-249A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-250A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-251A>Ahref=ozgk08 O>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-252A>şik süng OinvB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-253A>B13-1535]-5Vergisi Kanununun 17. maKktz kDnusu VeğildinTevkii kB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-254A>Ahref=ozgk27 O>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-255A>şimıDsöz6 şmesiieth01hesnc/TnmDB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-256A> hik bectveiTDsc0ia vlül sel boy5tu href=ozgk26 Şubat >B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-257A>0D>A href=ozgk26 Şubat >B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-258A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-259A>B12-19]-262desi gereğince vergiden İSMEP ancente k ihyledi eşkil etirşm krişinin 6111ts,yerğckne ia h016 Oinrı ene\'dle i01B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-260A>B13]-26onelinin işlettiği kantiTARIMSAL SULAMA, YAĞMURLAMA DAMLAMA SU BORULARI enenORANIhref=ozgk28 Mn t >B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-261A>koDisyonDbnanmeii/TyşnsıtilD>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-262A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-263A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-264A>ene\'ai/TDr.B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-265A>A href=ozgk02 Nis et>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-266A>B13.143]-81onelinin işlettiği kantiÖzel Öğretke eur.mhk.ı k enenİ01B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-267A>B13]-28desi gereğince vergiden Da imarkaafnin,sı ,elgyşkil nalis esDsöz6 şmesiietgöae ldim hakkı bnanmeiB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-268A>0anB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-269A>ene\'ai/TDr.anydıdın nüzelt0B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-270A>in29 enenTevkii kB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-271A>şimıDbnanmei0anB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-272A>B147.0.GEL.0.30/3019-348-370-273A>mDsB147.0.GEL.0.30/3019-348-370-274A>A ven,01B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-390A>Ahref=ozgk04 O>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-389A>B16-29]-3802onelinin işlettiği kantiSilahlA vensilahsızaözel güvenl<Ahref=ozgk10 O>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-388A>0D>Ahref=ozgk23mO>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-387A>0D>Ahref=ozgk14 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-383A> hik bec029 enenoTD>Ahref=ozgk14 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-384A>A href=ozgk14 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-385A>Ahref=ozgk14 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-386A>A href=ozgk15 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-382A>Ahref=ozgk16 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-381A>Ahref=ozgk17 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-380A>B16/ÖZE-07]-24onelinin işlettiği kantiSunit d Oinv0D>Ahref=ozgk22 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-379A>Ahref=ozgk23mŞubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-378A>B16/20z1268]-29Vergisi Kanununun 17. maArpa ezTDsinvAhref=ozgk24 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-377A>B16.1]-4onelinin işlettiği kanti5609.00A00A00A00 GTİP No.lugtekstil eşyDs
0De enenA hkhref=ozgk27 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-375A>0D>Ahref=ozgk27 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-376A>zan pidekurile1raşterigtt03fı d et ,çagergirazA hk href=ozgk28 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-372A>B15/194]z17461Vergisi Kanununun 17. maP/T01<0D>A href=ozgk28 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-373A>Ahref=ozgk28 Şubat >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-374A>A hk href=ozgk01mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-371A>Ahref=ozgk03mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-370A>B16-56]-10desi gereğince vergiden PVC'dle imal imamişt panço eşğmurlu0D>A hk href=ozgk03mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-369A>B16/65-i]-69547onelinin işlettiği kantiMısır glutmait e hakein29 Kne oTD>Ahref=ozgk06mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-366A>Ahref=ozgk06mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-367A>Ahref=ozgk06mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-368A>B16/12/İ/ene-1]-69845Vergisi Kanununun 17. maBambu ell3fı AnaenenoTD>Ahref=ozgk07mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-365A>A venenen ni01B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-364A>0D>Ahref=ozgk09 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-363A>Ahref=ozgk14 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-362A>0D>A hk href=ozgk15 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-361A>Ahref=ozgk16mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-360A>B16-181]-1803ik belgesi sahibi mükellDezenfekt etürün6 OiDvec3303A00A90 GTİP num,03hı "aroma" Dithal veae hakec00
0D>Ahref=ozgk16mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-359A><'nı0ae2001A href=ozgk21mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-356A>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-357A>Ahref=ozgk21mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-358A>Ahref=ozgk24 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-355A>Ahref=ozgk27 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-354A>0D>Ahref=ozgk28 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-352A>B15/151]-9desi gereğince vergiden KonutnYaki eoope03tifine eşkil etduşak2000gmontaj eşkimrişinin enenoTD>Ahref=ozgk28 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-353A>B16/10]-8onelinin işlettiği kantiMısır glutmainin enenoTD>Ahref=ozgk29 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-350A>Ahref=ozgk29 Mn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-351A>B16-701-53]-15520desi gereğince vergiden F Omuk.nbaşı, f Omuk., benl aasesuarnv0D>A href=ozgk31mMn t >B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-349A>A vene vkii khref=ozgk10 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-344A>Ahref=ozgk10 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-345A>0D>Ahref=ozgk10 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-346A>B12 e20ihli eşki ruhs k0D>Ahref=ozgk10 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-347A>A href=ozgk10 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-348A>i, aboneTücrD>i, borçtkn dolnyı kesTDaaçD> ücrD>i, s,ynçgmontaj ücrD>i, atıksu k.ıöz kt hisinmTdöküDTücrD>i, gecikm9 zammı veDcez,hk.a/D>0D>Ahref=ozgk11mNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-342A>B16.216]n- 39853ik belgesi sahibi mükellTekstil aasesuarla.ıce hakein29 Kne oTD>A href=ozgk11mNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-343A>A href=ozgk14mNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-341A>0D>Ahref=ozgk18tNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-340A>B17/20z1342]-14138Vergisi Kanununun 17. maTekstil,tçantanv0D>A href=ozgk19tNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-337A>6 Oinme hakein29 D>0D>Ahref=ozgk19tNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-338A>0D>Ahref=ozgk19tNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-339A>Ahref=ozgk21mNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-335A>B16/21]-126289desi gereğince vergiden GPRS cih>zAhref=ozgk21mNis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-336A>B16/73]-125899Vergisi Kanununun 17. ma6212A90A00A00A19 GTİP No.lugpantolon askıA href=ozgk26 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-334A>Ahref=ozgk27 Nis et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-333A>A href=ozgk04 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-332A>B16/ÖZE-39]-58desi gereğince vergiden Konutneşki aoope03tifine eşkil etdolnp e zgahmDsA hk href=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-330A>B17/13]-14desi gereğince vergiden Muayenehanede veiraln psikiyatriabnnndac hi6 Orile1bDteslm 200TDnTD>çlı topkattil r kDD>0D>Ahref=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-331A>0D>Ahref=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-326A>Ahref=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-327A>B16-60]-26onelinin işlettiği kantiYumurtamk buğuDtozunvmTynmurtamza.ıceozuntakvolmT imci gıda ürün6 OinimenenAhref=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-328A>A href=ozgk17 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-329A>B17/17]-154422onelinin işlettiği kantiTGTC' ai/T3920A10.89.00A00 T20ife PozisyonDNum,03se kDSTnAfkatpsrılas T kstil Ürün6 OiDvecTül P OdPulhk.AnDİthalc000D>A href=ozgk18 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-322A>Ahref=ozgk18 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-323A>kDündae ür0D>Ahref=ozgk18 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-324A>0D>Ahref=ozgk18tMnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-325A>B16/20z1332]-20853ik belgesi sahibi mükellİhyleayAhref=ozgk22 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-321A>Ahref=ozgk24 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-320A>zhk.a/D>0D>Ahref=ozgk30 Mnyıst>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-319A>Ahref=ozgk14 Hazir et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-318A>B16-45]-10desi gereğince vergiden Fe ıkmza.ı kaenenoTD>Ahref=ozgk21 Hazir et>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-317A>0D>Ahref=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-311A>A href=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-312A>B17.112]n- 109256ik belgesi sahibi mükellDerit,şle.i0inmenenAhref=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-313A>0Dyi tipi zircirDithal k0D>Ahref=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-314A>B16/83]-272898Vergisi Kanununun 17. maBaskı hi6 Oin29 enenAhref=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-315A>B17/30/İ/ene-1]-272887onelinin işlettiği kantiAparatlıgmop yedeği0c0menenA hk href=ozgk27 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-316A> v0D>Ahref=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-310A>0D>A hk href=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-35A>0D>A href=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-36A>Ahref=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-37A>B17-701-39]-69460desi gereğince vergiden S>frsuyu DenenAhref=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-38A>0s pe0sonnmeii/Thast,nmm O29 veid ği ikeışmaehık hik bei029 enenA href=ozgk28 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-39A>Ahref=ozgk31 Temmuzt>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-34A>zAe enenoTD>Ahref=ozgk15 AğustosD>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-33A>B17/6]-19Vergisi Kanununun 17. maTekne alımğd kaenehref=ozgk31mAğustosD>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-32A>0D>A hk href=ozgk26 EylülD>B177.0.GEL.0.30/3019-34y8-31A>B16/20]-352150Vergisi Kanununun/eableununscript D>0guage="javascript" type="text/javascript"unu vaOaprops = {nu on_keyup: true,nu on_keyup_ y6ay: 3000,nu filte0s_row_c029x: 1,nu remember_grid_values: true,nu highlight_keywords: true,nu alte0nate_rows: true,nu rows_counter: true,nu rows_counter_text: "Topkam Knyıt: ",nu btn_reset: true,nu btn_reset_text: " T rizoe ",nu loader: true,nu loader_>',nu status_bar: true,nu status_bar_teğiet_id: 'lblStatus',nu msg_filte0: 'A03D>nYakilıyor...'nu }nu setFilte0Grid("ozelgeler_genmm",props);nun/scriptunun/bodyunun/>