ÖZELGELER ENDEKSİ
ÖZELGE KONUSU
ARADIĞINIZ ÖZELGE KONUSUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ.
TARİHİ
ARADIĞINIZ ÖZELGE TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
SAYISI
ARADIĞINIZ ÖZELGE SAYISINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
Deniz taşıma araçları yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği faaliyetleri bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere; bu araçlann teslimi,bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakim ve onarım hizmetleri,bu araçların inşası ile ilgili teslim ve hizmetlerinkatma değer vergisine tabi tulmayacağı hk.B.07.1.GIB.0.54/5413- 564-27285
İstisna kapsamında teslim edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi, teslimlerinin yapıldığı ve hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (Yurt içi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilebileceği, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği ve İade kapsamına genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu; ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, iade talep edilen dönemde yapılan ihracat nedeniyle elde edilen hasılat tutarının genel vergi oranıyla çarpımı suretiyle bulunacak miktardan fazla olamayacağı hususunda.B.07.0.GEL.0.57/5732-83
KDV 14. Madddesi gereğince vergiden müstesna olan uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilecek iadelerde Gümrük İdaresince resmi olarak onaylanmış gümrük/transit beyannamesi fotokopisininkullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.b.07.0.gel.0.53/5314-401-21216
Şirketin kapasite raporunda belirtilen üretim konusu mallar dışında ürettiği farklı malları ihraç kaydıyla teslim etmesi halinde, söz konusu malların imalatçısı olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55/5511-187/141
Yabancı turistlere verilen otel hizmetlerine ait katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2043/139
KİT’lere ait lojmanların kiralama işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında KDV\'ye tabidir.16 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2607/1837
Deniz taşımacılığı işi ile iştigal etmekte olan mükellefin, işletmesinde kullanılmak üzere imal edeceği yatın imal ve inşaası ile ilgili olarak satın alacağı mal ve hizmetlerin faturaları kendi adına düzenlenmek ve imal edilecek yat için kullanılmak şartıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın istisna uygulanabilecektir.20 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55-5513-311/02085
Gümrük sahasında bulunan ve kira borcu nedeniyle haczedilen malların yine gümrük sahasında müzayede suretiyle satışının K.D.V.’den istisnadır.03 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.55-5516-243/03862
Factoring hizmeti veren şirketin sabit kıymet satışı banka muameleleri sayılmadığı için banka ve sigorta muamelelerine tabi olmayan sabit kıymet satışına katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.13 Mart 1997B.07.0.GEL.0.54/5400-3058/10440
Telefon kartı ve jeton satışlarında KDV'nin ne şekilde uygulanacağı hk.09 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2628/14827
Fabrikada üretilen malların dağıtım müesseselerince kaybedilmesi halinde, alıcı müessesenin eline ulaşmayan mala ait K.D.V.’nin ve ek vergi ödenecektir.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5510-230/18454
Dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden ifade edildiği vadeli satışlarda K.D.V.nin nasıl hesaplanacağı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5324-185/18592
Eğitim amaçlı periyodik olmayan yayınların ve dergi satışlarının K.D.V. oranı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5529-1529/18457
Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yurt içinden ve yurtdışından yapılan kiralamalar ile kiralama sözleşmesinin bitiminde kesin ithalin yapılması sırasında uygulanacak K.D.V. oranları hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5328-698/18589
..... kurumu tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına "Yaygın Çiftçi Eğitimi" adı altında verilen yayın hizmetinin K.D.V.'ne tabi olacağı hk.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55/5501-2634/20136
Yatırım Teşvik belgesine sahip bulunmayan malın erteleme uygulamasından yararlandırılamayacağı ve Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak gerçekleştirelen bir ithalat olması halinde ise gümrük vergisi yönünden ne işlem yapılıyorsa K.D.V.açısından da aynı işlemin yapılması gerektiğine ilişkindir.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5549-70/20135
Mükellefin imalatçı sıfatıyla başka bir şirkete sattığı malın, firmaca Türkiye'de ikamet etmeyen kişilere satılması ve bu suretle ihraç edilmesi nedeniyle K.D.V. tahsil edilmemesi halinde, satıcının imalatçıdan mal alışlarında tecil-terkin sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı hk.16 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1914/20491
Devlet İhale Kanununun 71. ve 51. maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.'ne tabi olmadığı hk.20 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.54/5428-1440/20712
Serbest bölgeye yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile serbest bölgeden yapılan ithalatın K.D.V. karşısındaki durumu hk.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1916/21498
Fakülte tarafından öğrencilere verilen pedagojik formasyon derslerine ilişkin bedel üzerin den K.D.V.nin hesaplanacağı hk.28 Mayıs 1997B.0 7.0.GEL.0.53/5301-2680/22131
Bazı kurum ve kuruluşların kendilerine değil de iktisadi işletmelerine ait gayrimenkullerini personeline bedel karşılığı kiraya verilmesinde K.D.V. hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2636/22137
Uluslararası kuruluş niteliğindeki sözü edilen şirkete istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde, Genel Tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-303/22130
İnşaat taahhüt işleri kapsamında çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması olan hazır beton işi için katma değer vergisi istisnası uygulanabilecektir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54-5417-1658/22700
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.53-5314-372/22705
Yabancı bir ülke vatandaşının Türk Kara Sularında bulunan bir yatı satın almak istemesihalinde, yatın satışında herhangi bir vergi, resim ve harç ödeyip ödemiyeceği hk.04 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5403-52/23070
Söz konusu yatırım ortaklığının kanunun 28. Maddesinde sayılan işlemleri yapması halinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacağı; hisse senedi ve tahvil teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan işlemler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği hakkında.05 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-837/23486
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.09 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2649/23715
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1917/23860
Belediyelerce indirim hakkına tabi işlerde kullanılmak üzere , yatırım teşvik belgesi kapsamında itfaiye aracı ithalinde katma değer vergisi ertelemesinin uygulanması mümkündür.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5449-67/23856
Zamanında ödenmeyen elektrik fatura bedellerine uygulanan gecikme zamlarının K.D.V.'ne tabi olup olmadığı hk.13 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.53/5324-190/24623
Gümrük Çıkış Beyannamelerinde imalatçı firmanın isminin yer almaması nedeniyle tecil-terkin uygulamasında vergi dairesince yapılacak işlem hk.16 Haziran 1997B.07.0.GEL.54/5411-1958/25049
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir.17 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.29/2918-215-43
Üniversiteyi güçlendirme vakfı tarafından üniversiteden kiralanan arazilerin 3 üncü şahıslara kiralanması ve üzerine yaptırdığı tesislerin bir süre sonra üniversiteye devredilmesi durumunda K.D.V.'ne tabi olup olmadığı hk.20 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5424-10/25962
Sivil havacılık faaliyeti ile uğraşan mükellefin bu faaliyet çerçevesinde yapacağı uçak ithali işleminde K.D.V. istisnası uygulaması için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmak suretiyle, gümrük idaresine ibraz edilecek yazı alınması gerekmektedir.18 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.52/5213-1-2-34714
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler nedeniyle yapılacak iadelere ilişkin olarak amortismana tabi iktisadi kıymete ait K.D.V.'nin de iade edilip edilmeyeceği hk.06 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2110/47403
Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithalinde ertelenen K.D.V.’ne ilişkin olarak verilen teminat mektubunun çözümü için işlem yaptırılması mümkün bulunmaktadır.26 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.52/5249-2/41165
D.S.İ. Genel Müdürlüğünün bedel karşılığı yapacağı hizmetlerin K.D.V.'ne tabi olduğu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5301-2702-42972
Mal teslimi ve hizmet ifalarında geç ödeme ve geç yükleme tazminatlarının K.D.V. karşısındaki durumu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.54/5411-1959-42761
Yabancı elçiliklerin Türkiye’de okul inşa etmek üzere arsa alımı sırasında tapu harcından müstesna tutulması icap eder.Büyükelçiliğin gayrimenkul alımlarında da katma değer vergisi istisnası uygulanması şartıyla arsa satın alımının yukarıdaki madde gereğince katma değer vergisinden istisna olması, Bakanlığınızca da uygun bulunması halinde Bakanlığımızca da uygun görülmektedir.31 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-304-45933
Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere KDV uygulanmayacaktır.24 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.54/5479-(38)141/50415
İhracat bedelinin tespitinde FOB, CF veya CİF değerlerinden hangisinin esas alınacağı hk.01 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.52/5211-12/51921
Kooperatifin inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işinde 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olması halinde inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işine katma değer vergisi uygulanmayacak, bu tarihten sonra inşaat ruhsatı alması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.04 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1440/3442
Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.09 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1684/5541
Belediyeye ait Tanzim Satış Fonu Müdürlüğü,Ekmek Fabrikasının KDV iadesinin inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yapılması mümkündür.18 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5329-616/5407
Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve Belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin KDV’ne24 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1680/6547
Mal ve hizmetlere ait KDV alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilerek25 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.52/5234-1/6747
Özürlü çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere rehabilitasyon merkezi bünyesinde oluşturulan kuruluşun kooperatif olup olmadığı ve teslim ve hizmetlerinin KDV'ne tabi olup olmadığı hk.10 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5379-06-752/8869
İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerin kamulaştırılması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hk.12 Mart 1998B.07.0.GEL.0.55/5501-2650/9472
Tapuda mesken olan gayrimenkulün İcra Müdürlüğü tarafından satışında uygulanan KDV iadesi yönünde karar veren Sulh Hukuk Hakimliğinin bu kararı uyarınca işlem yapılması mümkündür.20 Mart 1998B.07.0.GEL.0.52/5201-10/10693
Yurt dışından ithal edeceği uçakların ithalinde ve bu firmanın ticari amaçla hava taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş bulunan A.Ş.’nin finansal kiralama yoluyla uçak kiraya vermesi işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.26 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5313-317/11530
Menkul Kıymetler A.Ş’nin irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, müşterilerinin hisse senedi alım ve satım işlemleri dolayısıyla sağlanan komisyon bedelleri katma değer vergisinden istisnadır.31 Mart 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1677/12241
Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay hk.22 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-45-112/19201
KDV Kanununun 11/1-a maddesi gereğince, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna tutulup tutulmayacağı hk.15 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.52/5216-8/26452
Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.02 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.55/5513-322/31500
Kooperatif tarafından doğalgaz servis hattı döşettirilmesi işlemlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır03 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1692/31575
Şirketçe alınan 1998 model Jeep Grand Cheroke adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu araca ödenen K.D.V.’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.06 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-55-2/35617
Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerince oluşturulan işletmelerin kanalizasyon, yol, su ve haberleşme gibi faaliyetlerin K.D.V.ne tabi olacaktır.13 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1704-/36632
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yapılan teslim ve hizmetlerin K.D.V.den istisnadır.20 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.55/5515-300/37529
Belediye encümeni kararı ile yapılan satışın KDV'sine tabi olup olmayacağı hk.09 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-20-2/45984
Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle işlem yapılması halinde, teşvik belgeli yatırım mallarını katma değer vergisi ödeyerek satın alan mükelleflerin yüklendiği bu vergiyi, genel hükümler kapsamında indirim konusu yapabilecekleri tabiidir.21 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5213-10/48988
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakfın öğrenci yurdu işletmesinin KDV'den müstesna tutulup tutulmayacağı hk.22 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5217-19/49052
Vakıf tarafından KDV’ne tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa tesliminde istisna hükmü uygulanabilecektir.29 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-48/50344
Finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı devredilmediği için KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisna hükmünden yararlanmasının mümkün bulunmamaktadır.06 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.53/5313-3226/321
Gümrük Kanununa göre ithalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygulanıp uygulanmayacağı Gümrük Müsteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.08 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-327-773
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verilen hizmetlerin KDV'ne tabi olup, olmadığı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5409-61/1813
Kur farklarının KDV'ne tabi tutulup, tutulmayacağı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5426-7/1811
İthalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygun olacağı düşünülmekte ise de bu konunun Gümrük Müşteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-329/1810
Döviz bazında alınan avanslarla satın alınan malların şirkete fatura edilmesinde, avans tarihindeki kurun mu, yoksa teslim tarihindeki kurun mu esas alınacağı hk.15 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.52/5226-4/55467
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi mümkündür.22 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.52/5213-14/15396
Mahsubu istenilen vergi borcu için ilgili belgelerin ibraz edildiği veya Yeminli Mali Müşavir raporu verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanması gerekmektedir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5274/26908
Uluslar arası taşımacılıkta Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihleri, istisna giriş veya çıkış tarihlerinden daha erken bir dönemde beyan edilmesi mümkün değildir.Kanunun bu maddesine göre, mükellefin faaliyetiyle ilgili alış ve giderlerine ödenen katma değer vergisinden, bir vergilendirme döreminde gerçekleşen uluslar arası taşımacılıkla ilgili kısmı indirim ve iade konusu yapılabilecektir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5214-3/26910
Kişilerden yersiz olarak alınan \"ithal talep harcı\"nın iadesi; gümrük idarelerine verilen beyannameler üzerinden alınan eğitime katkı payının ise iade edilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda, motorin ithal eden söz konusu kişilerin indirim hakkı bulunduğundan yersiz olarak ödedikleri KDV\'nin iadesi mümkün değildir.07 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.59/5911-71/028588
Yatırım Teşvik Belgeli ithal edilen insan ve yük taşımak amacıyla imal edilmemiş, mikser monteli kamyonun ithalinde KDV ertelemesi uygundur.20 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.52/5249-11/30946
Yüzme havuzunun filtre ve devri daim motorlarının yaptırılması ile çevre aydınlatılması için direk satın alınması işleri bu kapsama girmediğinden vergiye tabi bulunmaktadır.18 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-31/35320
İnşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ertelemeler için verilmiş teminatın, ayrı mükellefiyeti bulunan adi ortaklığı tarafından beyan edilen katma değer vergisi gözönüne alınarak çözülmesi mümkün değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5274-146/37110
Yurt dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye taşıma ve diğer hizmetlerinin KDV'ne tabi olduğu hk.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.53/5301-2757/038979
Bahçe ve çim armatürleri teslim ve montaj işlemlerinde uygulanacak KDV hk.24 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/043381
Mülkiyeti Gençlik ve Spor Gn. Müdürlüğüne kullanım hakkı ..... İl Başkanlığına ait iktisadi işletmenin kiralanması durumunda uygulanacak KDV hk.25 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/045984
Okul kooperatif ve kantinlerinin sadece öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan satışların KDV'nin konusunu eşkil etmediği hk.05 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.53/5317-1721/047884
İstisna kapsamına konut yapı kooperatiflerine taahhüt çerçevesinde yapılan teras izolasyon işleri de girmektedir08 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-33/54000
Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan mükelleflerin belirli şartlar çerçevesinde, tecil- terkin uygulamasından yararlanabilecekleri hk.24 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.55/5511-1901/57013
Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması halinde hakediş belgelerine uygulanacak KDV hk.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5210-6/689
Firma tarafından konut yapı kooperatifi binalarının dış cephesinin cam mozaikle kaplanması işleminde, söz konusu protokolün inşaat taahhüt işine ilişkin bir sözleşme olarak değerlendirilmesi ve istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5274-161/690
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 7269 sayılı Kanuna göre yapacağı veya yaptıracağı konutlarla ilgili işlemlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.23 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.52/5217/14/8268
Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirilip indirilemeyeceği hk.14 Mart 2000B.07.0.GEL.0.52/5232-7/13654
Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.15 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5311-2333/13965
Belediyelerin kamulaştırma suretiyle iktisap ettiği gayrimenkullerin KDV karşısındaki durumu hk.28 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5301-2778/13477
Vakıf tarafından makbuz karşılığı bağış olarak toplanan kurban derisi ve bağırsakların satışı işlemlerinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5579-55-84/14045
Reklamasyon bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5501-2693/14084
İzale-i şuyu yoluyla satışı yapılan bahçeli konutun KDV oranı hk.06 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/15371
Ltd. Şirketin ihracatçı firmaya yaptığı fason işçilik hizmetinin, ihraç kaydıyla bir teslim olmadığından, tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.52/5211-103/15815
Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarına hibe yoluyla gönderilen malların ithali katma değer vergisinden istisnadır.21 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.55/5516-260/18391
Taşımacılık hizmetinin başlaması ile hizmet verilmeye başlanacağından, her bir vergilendirme döneminde yapılan bu hizmetler için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-64/26122
Sakat raporu bulunanların, cep telefonlarının vergiden muaf tutulup tutulmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-60/22117
Başkaca bir faaliyeti nedeniyle vergi mükellefiyeti olmayan Yapı Kooperatifinin, katma değer vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi gerekmektedir.05 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.53-5317-1747/27016
31.07.1995 tarihinden sonra arızi kazanç elde eden müteahhitin belge düzenleme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hk.15 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2363/29064
Binek otomobillerine ait indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.20 Haziran 2000B.07.0.GEL.53/5379-31-84/29609
Şirketin yabancı para cinsi ile olan vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlarını dönem sonunda değerleme günü mkıymetine irca edip edemeyeceği hk.04 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.29/2949-/45179
Kamuya yararlı derneklerin katma değer vergisi, harç vergisi , damga vergisi, emlak vergisi ve belediye gelirleri yönünden vergiye tabi olamalrı hakkında.18 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.51/5108-266/3580
Gerek test sürüşü gerekse başka arazi araçlarını satın alarak işletme aktifine kaydetmesi durumunda, yüklenilen KDV'nin indiriminin mümkün bulunup bulunmadığı ve amortisman ayrılması hk.30 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.29/2977-320-159/5827
İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kamulaştırılması sonucu tesliminin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.14 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-96/9019
Açık artırma ile satılacak gayrimenkulün ne oranda KDV'ne tabi olacağı hk.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5301-2815/11188
Yapı denetim şirketleri tarafından yapılacak denetim hizmetleri genel oranda katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5317-1770/11187
Kurumun personelinin işlettiği kantinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-101/12449
Belediyeye ödenen atık su ile ilgili Çevre Temizlik Vergisinin, su teslimine ilişkin hesaplanacak KDV matrahına dahil edilip edilmemesi gerekmektedir..01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5220-9/12448
Atık su toplama hizmetine ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarının, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanıldığı ve söz konusu teslimlerin katma değer vergisinden istisna olması hk.14 Mart 2001B.07.0.GEL0.54/5413-500
27 Mart 2001B.07.0.GEL.0.53/5328-1687/16402
Karşıt inceleme hakkında.28 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2436/29008
Kullanım süresi geçmesi nedeniyle imha edilen ilaçların, zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmez.İmha edilen ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.28 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.52/5201-134/4013
Konut yapı kooperatiflerinin Katma Değer ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk.16 Ağustos 2002B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 4 -2009-14008-96-844
Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontların fatura yerine geçen belge olarak kullanılması.14 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.55/5529-655/1707
Bedelin döviz cinsinden ifade edildiği islerde, ödemenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılması durumunda geç ödeme nedeniyle ortaya çıkacak kur farkı, esas itibariyle vade farkı mahiyetinde bir unsur olduğundan vergi matrahına dahiledilecektir.Bu çerçevede, mal bedeli ve katma değer vergisi tutarlarının toplamı için dolur cinsinden düzenlenen senetlerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan vade farkı mahiyetindeki kur farkına ilişkin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.16 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-202-2191
Mal bedeli ve katma değer vergisi tutarlarının toplamı için $ cinsinden düzenlenen senetlerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan vade farkı mahiyetindeki kur farkına ilişkin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.16 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-2-02-
Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.24 Şubat 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2665
Diş ipi, gargara, diş macunu, diş fırçası, elektrikli diş fırçası, ateş ölçer ve ateş ölçer refili ithalinde uygulanacak KDV oranlarıhk.01 Mart 2003B.07.0.GEL.055-5528-2104/9383
Bedelin kısmen yada tamamen işlemden sonra ödenmesi nedeniyle satıcı lehine oluşan vade farkları, bedelin bir unsuru olup, işlemin tabi olduğu oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.08 Nisan 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-205-15184
Yeminli mali müşavirlerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alacakları tutar hk.17 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2720
Eğlence vergisi katma değer vergisi matrahına eklenmeli ve eğlence vergisi bilet bedelinden katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden hesaplanmalıdır.24 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.66/6624-71
Eğlence vergisinin matrahına katma değer vergisi dahil edilip edilmeyeceği ve katma değer vergisi dahil olarak düzenlenen giriş biletleri üzerinden hesaplanması gereken eğlence vergisinin iç yüzde yöntemi ile bulunacak katma değer vergisi hariç bedel üzerinden hesaplanıp hesaplanamayacağı hususu30 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.66/6624-82/23100
Katma değer vergisi iadesi hk.14 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2712
Bir Hollanda şirketinin, Türk aracı şirketi vısnasıyla Ortadoğu\\\'ya yaptığı ihracatlarda Türk sirkelinin ton başına aldığı komisyon üzerinden iOV hesaplamasıyla ilgili bilgi talebi hususu...14 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-353
Bir A.Ş. nin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt dışından bedelsiz olarak ithal ettiği malları fason üretim yaparak tekrar ihraç etmesi işlemini mal ihracatı olarak değerlendirerek mahsup talebinde bulunduğu, ancak 20.06.2003 tarihli ve 3431 sayılı özelgesinde de konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi sonucu mahsup dilekçesine eklenmesi gereken döviz alım belgelerinin eksik olması nedeniyle mükellefin cezai müeyyide ile karşı karşıya kaldığı hususu...14 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-341-034347
........... Belediyesinin katma değer vergisi mükellefiyetinin olması ve yapacağı çevre temizlik ve atik depolama hizmetlerinin de katma değer vergisine tabi bulunması durumunda, bu hizmetlerde kullanılacak olan makine ve teçhizatın satın alınması veya ithalinde Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisna hükmü kapsamında işlem yapılabilecektir.16 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-436-038120
İnşaat işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin Konut Yapı Kooperatiflerine fiilen yaptığı inşaat taahhüt hizmetlerine ilişkin olarak hesapladığı katma değer vergisinden, söz konusu işlemler nedeniyle yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapması, indiremediği kısmın kalması halinde ise 85 seri No lu katma değer vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iadesini istemesi mümkün bulunmaktadır.19 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.54/5400-3719-38431
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere karşı sunulan ticari nitelikli hizmetlere yönelik olarak kullanılmak üzere alınan araçlara ait katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.24 Eylül 2003B.07.GEL.0.53/5330- 92-39057
Yurtdışından ithal edilen malların belli bir miktarı geçmesi halinde yurt dışındaki satıcı firmanın ödeyeceği ciro primi için düzenlenecek faturalarda katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.03 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.55-5501-2830-41301
KDV Kanununun 24/b maddesi hükmüne göre, ambalaj giderleri, sigorta komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, hare, pay, fon karşılığı gibi unsurlar katma değer vergisi matrahına dahil bulunmaktadır.Bu nedenle, elektrik bedeli ile birlikte tahsil edilen tüketim vergisi tutarı katma değer vergisi matrahına dahil olacaktır.21 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-209-45335
Belediyenin kendi isteği ile katma değer vergisi ödemek istemesi halinde, ödenen katma değer vergisi tutarının satıcı tarafından \\\\04 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-452
Teslim ve hizmette bulunulacak Belediyenin ya da Belediyenin ilgili kuruluşunun katma değer vergisi mükellefiyeti olması veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakki tanınan işlemlerde kullanılması kaydıyla, ihale sözleşmesi kapsamında yapılacak teslimlerde, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.14 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-452-47669
Düzenlenen karşıt inceleme tutanaklarında aynı mükelleften de olsa en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilere yer verilmesi yeterli bulunmakta olup, her bir faturanın ayrı ayrı tutanağa yazılması gerekmektedir.26 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2763
Alıcı firmanın öteden beri katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması, istisna dahilinde alman makine ve teçhizatın indirim hakki tanınan işlemlerde kullanılacağının tespit edilmesi halinde yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alan makine ve teçhizat tesliminden sonra ibraz edilen mükellefiyet yazısı üzerine istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.11 Aralık 2003B.07.0.GEL0.54/5413-494-52890
Bir A.Ş.\\\' nin 2000 yılı KDV Beyannamelerinde ihraç kayıtlı mal teslimlerinden doğan tecil terkin kapsamındaki KDV iadesi talebinde bulunulduğu ve Mükellefin Tam Tasdik Sözleşmesi olan YMM\\\' den alınan yazıda firmanın ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin ihracatçı firmalara düzenlemiş olduğu faturalarda görülen mal miktarı ile ihracatçı firma tarafından ihracatın gerçekleştirildiği gümrük çıkış beyannamelerinde yurt dışı edilen mal miktarları arasındaki farkın, depolarına yada ilgili gümrük müdürlüklerinin depolarına nakledilmek üzere yüklenmesi ve taşınması sırasında meydan gelen fire ve zayiatlardan ileri geldiği, eksik yurt dışı edilen mallar üzerinden ertelenen KDV nin mükellef kuruma iadesinin mümkün olup olmadığı hususu...11 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-390/052972
Bandrol ücretine tabi cihazların katma değer vergisi matrahı bu cihazların teslimi karşılığında imalatçı veya ithalatçı firmalarca alınan ÖTV dahil toplam bedeldir.18 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.55- 5520 - 257 / 54070
Tapuya tescil edilmeyen ancak satıcı tarafından alıcıya fiilen teslim edilen gayrimenkullerde, katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay gayrimenkulun fiilen teslimi ile meydana gelmektedir.30 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.54/5410-25-561219
Bir şirketin tasfiye halinde olmasının KDV iadesi işlemine engel teşkil etmeyeceği hakkında.07 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-397 / 686
Bedel ödenerek yapılan uçuşlar nedeniyle kazanılan12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.53/5308-001307
Hurda ve atık mahiyetindeki metal, plastik, kağıt ve camin müdürlüğünüz tarafından tesliminde, istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Bu ürünlerin ithalide vergiden müstesnadır.22 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.53/5317-1922-3131
Katma Değer Vergisi için istisnadan vazgeçme talebi fıkra ve bentler belirtilmek suretiyle yapılacak, birden fazla fıkra ve bende giren işlemler yapılıyorsa ve sadece bir bentte yazılı işlemler nedeniyle istisnadan vazgeçilmek isteniyorsa dilekçede bu bentteki işlemler dolayısıyla istisnadan vazgeçildiği belirtilecektir. Ancak bu talep, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacaktır.23 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.54/5418-2-3330
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' nün atık su toplama hizmetine ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarının, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanıldığının kabul edilmekte olup, bu kapsamdaki alımlar Katma Değer Vergisinden istisnadır.26 Ocak 2004B.07.0.GEL0.54/5413 - 500-3694
Bandrol ücretine tabi cihazların katma değer vergisi matrahı, bu cihazların teslimi sırasında imalatçı veya ithalatçı firmalarca alınan Özel Tüketim Vergisi dahil toplam bedeldir.09 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-212
Cebri icra yoluyla satılan makine teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerce belge kapsamında satın alınması işlemi katma değer vergisine tabi değildir.19 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-504
Gümrük antrepolarında verilen hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.15 Mart 2004B.07.0.GEL.0.55/5516-293 / 10477
Türkiye'nin bazı uluslararası hava limanlarına yer hizmeti verilmesi durumunda bu hava limanlarında yer alan idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve özel maliyet mahiyetindeki işlemlerin KDV Kanununun 13. maddesine eklenen (e) bendi hükmü kapsamında istisna olup olmayacağı hususu29 Mart 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-
Bayiler tarafından hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alınan komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak değerlendirilemeyeciğinden, bayilerin bu bedele isabet eden kdvleri hesaplayıp beyan etmeleri gerekmektedir.05 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.53/5324-233-15148
Katma değer vergisinden istisna olarak temin edilen banka kredilerinin, herhangi bir fark ilave edilmeksizin grup şirketlerine yansıtılması işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Ayrıca söz konusu kredi ve giderlerin, yansıtmayı yapacak firmanın gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile karşı firmaya yansıtılması halinde bu faturada katma değer vergisi gösterilmemesi veya yansıtmayı yapacak firma tarafından gider hesaplarına alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin dekont vasıtası i!e karşı firmaya aktarılması mümkün bulunmaktadır.06 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5417- 2048-15038
Bilgisayar kullanımı ile ilgili uygulama programlan bilgisayarlardan ayrı mütalaa edildiğinden bunlara ait tadil, bakım ve onarım işlerine ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.08 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.55/5509-197/15456
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketlerin teşvik belgesi kapsamında bulunan makine ve teçhizatı diğer firmaya devretmesi hususunda, devrolunan firmanın yatırım teşvik belgesi sahibi olması, eki listelerde makine ve teçhizata ilişkin şerhin yer alması ve makine ve teçhizatın münhasıran indirim hakki tanınan işlemlerde kullanacak olması durumunda, Kanunun 13/d maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır.20 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-509-17371
Yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içi teslim bedelinde meydana gelen farklılıklar ile anılan Kanunun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasında listede yazılı tutarların değil faturalarda yazılı olan değerlerin esas alınması Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.20 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-508-17370
Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.21 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5418- 3-44455
İthal ürünlerin düsen fiyatlan nedeniyle ecza depolarının üretici-ithalatçılara fiyat farkı faturası düzenlemelerinde faturada yer alacak katma değer vergisinin oranı, teslim veya hizmete konu olan urunun ilk işlemin gerçekleştiği donemde uygulanan oranın olması gerekmektedir.Ayrıca, tıbbi ürünlerin satış faturalarında gösterilmeyen sonradan ortaya çıkan vade farkı, ciro primi gibi çeşitli giderler de katma değer vergisine tabi olup bu ürünlere uygulanacak katma değer vergisi oranı teslime konu olan asil ürüne uygulanan oran olacaktır.Ancak, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı tabiidir.01 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.54/5424- 215-19304
Sigorta şirketlerince sigorta kapsamında yer alan rizikonun gerçekleşmesini müteakip ödenecek sigorta tazminatına esas olmak üzere yapılan hasar tespit işlemlerinin (ekspertiz) danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirildiğinden, söz konusu hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.14 Mayıs 2004B.07.0.GEL0.55/5509 - 205 / 21859
Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü sahalarında yapılmakta olan fidan dikimi, isçi ile toprak isleme, makineli toprak isleme, ot alma ve çapa islerinin yapım işleri kapsamında değerlendirilerek 1/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.18 Mayıs 2004B.07.0.GEL0.54/5409-128-22145
Ağaçlandırma ve erozyon sahalarında toprak yüzeydeki diri örtü tabakasının makine ve işgücü ile temizlenmesi, fidan dikimi için alt toprak işlenmesi, servis yolu ve yangın emniyet yolu yapımı, işgücü ile teras yapımı, dikenli tel çit ihatası, fidanların dağıtımı, dikilmesi, fidan diplerindeki otların çapalanması, fidanların etrafında sürgün kontrolü işleri yapım işleri kapsamında değerlendirildiğinden tevkifata tabi olup; bu işlerin tek tek, ikisi veya üçünün bir arada ihale edilmesi tevkifat uygulamasını değiştirmez.21 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.55/5509- 208 / 22476
Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan Kuruma teslim edilen dış lastiklerin bedeli olarak \\21 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.55/5509 - 162 / 22482
İkinci el satış mağazası projesi kapsamındaki satış işlemleri iktisadi işletme olma özelliklerini bütünüyle taşıdığı için kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabiidir.26 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-3043-23424
Arsa karşılığında hizmet binası teslimi arızi faaliyet kapsamında değerlendirildiği takdirde KDV\\\'ye tabi tutulmayacaktır.28 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2883-23865
Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi kapsamında gerçekleştirilen konteynır taşımacılığı faaliyeti sırasında, konteynırların gereğinden fazla meşgul edilmesi nedeniyle taşıtanın taşıyana ödemiş olduğu konteyner demurajı için söz konusu istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı.03 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977
Arsa teslimlerinde, arsanın bir iktisadi isletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alim satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde bu arsa teslimi KDV\\\'ye tabi olacaktır. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi bir faaliyet olarak arsasını tesliminde ise KDV uygulanmayacaktır.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2886-25403
İcra yoluyla yapılan satışlarda, verginin mükellefinin satışı gerçekleştiren icra dairesinin olması nedeniyle bu satış, sonucu hesaplanan ve icra dairesince tahsil edilerek vergi dairesine ödenen katma değer vergisinin adi gecen mükellefin katma değer vergisi hesaplarıyla ilişkilendirilmesi ve mahsup talebinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.22 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5429-704-26346
KSerbest bölgeler gümrük hattı dışı olmakla beraber Türkiye sınırlan içinde yer alan, yabancı ülke niteliğini taşımayan yerler olduğundan söz konusu taşıma işinin uluslararası taşımacılık faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir.Öte yandan, aynı serbest bölge içinde başlayıp biten taşıma isleri, sözü edilen Kanunun 17/4-1 maddesi gereğince vergiden müstesnadır.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5414-21-29324
Faaliyeti sadece sigorta acenteliği olan mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden önce de KDV mükellefiyeti tesisi ettirmelerine gerek olmaması hk.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.28/2859-116-77/29449
Türkiye'nin herhangi bir yerinden serbest bölgeye, serbest bölgeden Türkiye\\\'nin herhangi bir yerine yapacağı taşıma hizmetine ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5414-456-29324
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri istisnaya ilişkin olarak belirtilen şartların mevcut olduğunun yapılacak yoklama ile tespit edilmesi halinde katma değer vergisinden istisnadır.24 Haziran 2004B.07.1.GİB.0.54/5413-5563-26711
Fiyat farkı ve kur farkları için düzenlenecek faturada gösterilecek katma değer vergisi oranı, fiyat veya kur farkının ilişkin bulunduğu teslim ve hizmete, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte uygulanan vergi oranı olması gerekmektedir.28 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-216-29998
Alış ve satışları fiziki olarak gerçek olmayan veya işletmenin kapasite ve dönem iş hacmi arasında açık bir nispetsizlik bulunan ve iade alacağına konu edilen alışlarına tekabül eden faturaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda tespit olunan mükellefin katma değer vergisi iade alacağının yeminli mali müşavir raporuna istinaden yerine getirilmesi mümkün olmaması hk.12 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.32/3224-2459
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına İngiltere\\\'de doktora yapılması sonucu geri ödemelerde oluşan borç üzerinden yürütülen kanuni faiz ve ceza üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu...15 Temmuz 2004B.O7.O.GEL.O.54/5401-2890
Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesi kapsamında, bütçede yer alacak ödenekten karşılanmak üzere yapılacak proje alımları için ihale yoluyla yaptığı alımlar katma değer vergisine tabi olup parasal ödül dağıtımı katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.19 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2866-034337
Fiyat farkı ve kur farkları için düzenlenecek faturada gösterilecek katma değer vergisi oranı, fiyat veya kur farkının ilişkin bulunduğu teslim ve hizmete, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte uygulanan vergi oranı olması gerekmektedir.30 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.55 / 5510-264 / 35980
Su faturalarını zamanında ödemeyenler için uygulanan gecikme zammından ayrıca katma değer vergisi alınmaktadır.30 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-817-35971
Hazine arazilerinin tarımsal amaçla ekilip biçilmesi için üçüncü şahıslara kiralanması işlemleri, iktisadi isletmelere dahil olmayan gayrimenkulların kiralanması niteliğinde olduğundan bu tür kiralama işlemleri için istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.03 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.53/530I-3054-36335
Yapım işinden bağımsız olarak yüklenilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi işi Katma Değer Vergisi Yönündentevkifata tabi tutulacaktır.09 Ağustos 2004B.07.0.GEL0.54/5409-154-36784
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerini teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete Hazine Müsteşarlığı'ndan gerekli izin alınarak satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.26 Ağustos 2004B.07.0.GEL0.55/5513-456/39483
Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimlerine % 1 oranında katma değer vergisi, bunun dışında kalan yani gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayan mükellef ve kişilere yapılan taze sebze ve meyve teslimlerinde ise % 8 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.09 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1462/42231*09.09.2004
Yurt dışında mukim firmalardan yurt dışında eğitim hizmeti alınması işlemi, hizmet yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.15 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2900-43271
Gemi inşası ile ilgili olarak ithali yapılan malzemelere ordino, Gümrükçü komisyonu, yükleme, dahili nakliye ve boşaltma gibi tedarikçi firmalardan aldığı hizmetlerin söz konusu taşıma araç ve gereçlerinin imalatı ile ilgili olup maliyeti içinde yer alacak olmaları kaydıyla Kanunun 13/a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5413- 525
İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesinin gerektiği edilememe durumunda bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında...16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5511-2297
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, ihracatının şartlara uygun olarak gerçekleştirilememesi halinde ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren verilen 3 aylık süreye ilaveten ek süre verilmesi talebi geçerli değildir.16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5511-2297 / 43456
Limanlar ve hava meydanlarının inşaası yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen yapan veya yaptıranların17 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5513- 462/043997
Cebri icra. izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar katma değer vergisine tabi olup izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilecektir.20 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2895
Garanti süresi içerisinde ve garanti belgesi çerçevesinde müşterilere sağlanan bedelsiz tamir, bakim ve yenileme hizmetleri karşılığı bedelin, malın satış, fiyatı içinde tahsil edilmiş ve vergilendirilmiş. olduğundan bu hizmetler prensip olarak vergiye tabi bulunmamaktadır.28 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-2596-45712
Mükelleflerin 61 Seri No\\\'lu Tebliğ kapsamında yabancılara satış yapabilmeleri için \\29 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5411- 2429-45815
Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV\\\'nin mükellefi bu isleri yapanlar olup, derneklere bedel karşılığında yapılan mal teslimler ve hizmet ifaları ile ilgili olarak KDV Kanununda herhangi bir istisna bulunmamaktadır.01 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5401- 2905-46201
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketlerin belge kapsamında katma değer vergisi istisnası uygulanarak ithal ettiği makine ve teçhizatı Hazine Müsteşarlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesinde isim değişikliği yapılmak suretiyle bir başka mükellefe istisna kapsamında katma değer vergisi hesaplanmadan devretmesi mümkün bulunmaktadır.13 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5413- 535-47883
Bir Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında hazır beton yatırımına başladığı ve %80\\\'i gerçekleştirilen yatırımın Hazine Müsteşarlığının onayı ile başka bir şirkete devredildiği, ancak teşvik belgesi ekinde yer alan global liste kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü tarafından Şirkete KDV ve gecikme zammı için ödeme emri gönderildiği belirtilerek söz konusu devir işlemi nedeniyle KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu13 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-535
Parakende mal satan veya hizmet ifa eden 1. ve 2. sınıf tacirlerin fatura kullanma zorunluluğu bulunmayan satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti vardır, ayrıca sözkonusu satışlarda katma değer vergisinin %2 ornında çevre payı dahil parakende satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.18 Ekim 2004B.07.0.GEL.0. 65/6508-100/48548
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2945
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin kaznçlarının gelir ve kurumlar vergilerinden istisna durumu hk.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.53/5318-16-48925
Mal ihracı kapsamında yurt dışına satışı gerçekleştirilen otomobillere ilişkin olarak oluşan vade farkının, malın bedeline ait katma değer vergisi matrahına dahil olacağından katma değer vergisinden istisna bulunmaktadır.28 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5411- 2442-51038
Teknoloji bölgesinde faaliyette bulunan şirketlerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, münhasıran bu bölgede üretilen ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL0.55/5529- 714/51938
Serbest meslek faaliyetini mutad ve sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi bulunmakta, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise katma değer vergisi mükellefiyeti doğmamaktadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2868/51664
Firmaların serbest bölge dışındaki merkezi tarafından serbest bölgede bulunan şubesine müşterek genel gider yansıtılması işlemi katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.55 / 5501-2877-51663
Kumanya teslimlerine ilişkin iade talebinde, gümrük çıkış beyannamesi yerine söz konusu ticari faturanın tevsik edici belge olarak kabul edilmesinin mümkün olması hakkında.03 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.57/5732-87
Üniversitelere Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olup, Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan bazı teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.11 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.53/5311-2630-63125
Herhangi bir yapım işinden bağımsız olarak alınan proje çizim hizmetinin hangi kapsamda değerlendirileceği ve uygulanacak tevkifat oranı hakkında..18 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.53/5309-
Binek otomobillerinin iktisabında yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılabilmesi hk.23 Kasım 2004B.07.O.GEL.O.53/5329- 802/55307
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, satın alınması esnasında ödenen katma değer vergisinin iade işleminin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerle uluslararası taşımacılık faaliyetinin bulunduğu dönemlerde yapılabileceği; ilgili dönemde uluslararası taşımacılıkta kullanılmayan çekici, yarı römork frigofirik yarı römorka ait ödenen vergilerin bu dönemde iadesinin talep edilemeyeceği hakkında.25 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-493 / 55497
İhracat istisnasının en önemli belgelerinden olan Gümrük Çıkış Beyannamesi ibraz edilmeden, bir firma tarafından kargo ( TNT veya UPS) yoluyla gerçekleştirilen yurt dışı teslimlerinin, tevsik edici belgeyle ispatlanamaması nedeniyle, ihracat teslimi olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı hakkında.07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-500 / 58205
Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2882/58198
Bir Şirketin temizlik malzemelerinin toptan dağıtımı faaliyeti ile iştigal ettiği ve bazı müşterilerine belirli bir süre için sadece kendi ürünlerini kullanmaları karşılığında bedelsiz olarak temizlik makineleri (sanayi tipi çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, halı yıkama makineleri gibi) verdiği belirtilerek, bu makine teslimleri için KDV ödeyip ödemeyecekleri hususu10 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-3
Hurda bakırdan elde edilerek rafine edilmiş yarı mamul olarak elektroliz edilmemiş % 99.5-%99.7 saflıkta külçe bakırların teslim ve ithali katma değer vergisinden istisnadır, ancak kütük bakırların teslim ve ithali katma değer vergisine tabidir.16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.54/5417-2106
Araçların çekimi sırasında taşınma irsaliyesinin, araçlarının otoparka alınmalarından itibaren yedi gün içinde de faturanın düzenlenmesi ve fatura bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin İlgili dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.21 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.53/5310-258-61341
İşletmenin hurda plastik ve ambalaj malzemelerini kendi tesislerinde kırma, temizleme, havuzda yıkama, kurutma işlemine tabi tutarak elde ettiği \\21 Aralık 2004B.07.0.GEL0.55/5517- 1894/61331
Hurdadan elde edilen kütük demir teslimleri katma değer vergisine tabiidir.21 Aralık 2004B.07.0.GEL0.55/5517- 1895 / 61330
Şirket abonelerine verilen telefon görüşmesi, data hattı, internet ve diğer bağlantı hizmet bedelleri üzerinden abonelerle mutabık kalınan aylık dönemler itibariyle katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi hesaplanması mümkün bulunmaktadır.05 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/53l0-260
Telekominikasyon işletmeciliği kapsamında abonelerine telefon görüşmesi, data hattı, internet ve diğer bağlantı hizmetleri veren şirketlerin bu hizmet bedelleri üzerinden abonelerle mutabık kalınan aylık dönemler itibariyle kdv ve özel iletişim vergisi hesaplaması mümkün bulunmaktadır.05 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5310-260-263
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aldığı makineyi iade etmesi halinde yüklenilen katma değer vergisinin bu işleme ait düzenlenecek faturada hesaplanması ve hesaplanan bu verginin de Şirket tarafından indirim konusu yapılması gerekmektedir.06 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-455-445
Sözleşmenin feshi nedeniyle karşı firmaya ödenecek olan cayma tazminatı herhangi bir teslim ve hizmetin karşılığını tescil etmediğinden katma değer vergisine tabi değildir.07 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55/5501-2887/709
Özel okulların kendi bünyesinde yaptığı öğrenci taşıma (servis) hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hususu..11 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-1904
İnsan sağlığına yönelik olarak diş hekimlerine ve kurumlar aracılığı ile nihai tüketiciye diş, protez. kron köprü ve protez kapsamında değerlendirilen porselen diş. teslimleri ile hizmeti % 8 oranında katma değer vergisine tabi olması hk.14 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1892
Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutlmuşlarının %8 oranında kdvye tabidir.Ketçap, domates suyu, meyve suyu, mısır konservesi, hazır yemek konservesi, haşlanmış bakliyat konserveleri, yemek harçları ve menemen harçları %18 kdvye tabidir.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-2801
Taze sebze ve meyveler ile bunlann konserve, turşu, salamura ve kurutulmuş ürünleri %8 oranında Katma Değer Vergisine tabidir.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-
Sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber bu belgeyi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve kendilerine sanayi sicil belgesi verileceğine ilişkin olumlu görüş verilen mükelleflerin bu olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde de diğer tüm koşulları taşıdıklarının bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması gerektiği hakkında.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-511
Fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olmayanlar yanında, sahip olanlara da iade edilmesine imkan tanınması, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği hakkında.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-483
Bir başka işletmenin biletini satan acenta olunması halinde iç hat bilet satış bedellerine ilişkin olarak, acente kendi adına kullandığı pos cihazı ile yapılan bilet satışında ayrıca KDV göstermeyeceğive bilet bedeli KDV dahil olarak tespit edileceğiiçin iç yüzde yöntemi kullanılarak tespit edilen KDV acente olan firma tarafından beyan edilecektir.26 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5320-266-3665
Bankalara ait ATM cihazlarının konulması amacıyla yapılan kiralama işlemlerinin, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması niteliğinde olması ve bu tür kiralama işlemlerinde üretim veya işletme hakkının kiralanması gibi durumların da olmaması nedeni ile kdv kapsamına girmemektedir.27 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5317-2003-3846
Zararlı canlıların temizlenmesine yönelik olarak verilen hizmetler ile bu kapsamda alınıp kullanılan, aynı zamanda pazarlanan ilaç ve cihazların tesliminde %18 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği hk.28 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1910-2662
Tecil terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallara ait bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, ortaya çıkan aleyhte kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden katma değer vergisi hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir.28 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55/5511- 2329 / 4043
Katma değer vergisi istisnasından faydalanan bir firmadan alınan bilgisayar yazılım programının başka firmalara tesliminde katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.08 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.55 / 5501 - 2894 / 5889
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.55 / 5501 - 2894 / 5889
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-2934
İstisna kapsamından çıkartılan gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları (KDVK 17/4-o md belirtilen işlemler ile özel antrepolarda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları hariç) kdv ye tabi olacaktır.09 Şubat 2005B.O7.O.GEL.O.53/5316-281-6207
Basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükellefin devreden stoklar nedeniyle yüklenmiş olduğu katma değer vergisini çıkaracağı envantere göre indirim konusu yapması mümkündür.15 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5429-722
Yatırım teşvik belgesi süresinin sona ermesine rağmen yatırım süresi uzatımı için gecikmeyle müracaatta bulunulması ve süre uzatım vizesi alınması halinde teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır.21 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5413-542-8919
Zararlı canlıların temizlenmesine yönelik olarak verilen hizmetler ile bu kapsamda alınıp kullanılan, aynı zamanda pazarlanan ilaç ve cihazların tesliminde %18 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği hk.25 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1947-8887
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin mal veya hizmet alışları dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisinden indirilip indirilemeyeceği hk.25 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.32/3204-989
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.55/5513- 492-9381
Belediye şirketleri tarafından özel matrah şekli kapsamında perakendecilere teslim edilen akıllı kart ve biletlerin kullanıcılara teslim bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV Belediye şirketleri tarafından beyan edilecektir. Öte yandan, özel halk otobüsü isletmeleri otobüslerinde kullanılan akıllı kart ve biletler için Belediye şirketlerine düzenleyecekleri faturada KDV hesaplayarak beyan edecek, bu vergi Belediye şirketleri tarafından indirim konusu yapılacaktır.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5423-68-11845
Tecil-terkin uygulaması için Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın adinin yer alması zorunlu bir unsurdur; ancak söz konusu ihracatın gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde imalatçı firmanın sehven yazılmadığı anlaşılan vergi numarası ile vergi dairesi adinin yer almadığı Gümrük Beyannamesine istinaden tecil-terkin-iade işleminin yapılması Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5411-2487-9396
08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5318-17
Şirkete ait marketin yanması sonucu zayi olan mallann KDV\\\'sinin, KDV Kanununun 30/c maddesine göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve kullanım süresi geçmiş veya satışı mümkün olmayan mallann takdir komisyonu nezaretinde imha edilmesi sonucunda söz konusu mallara ilişkin KDV\\\'sinin de indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu...08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330-102
Deprem, sel felaketi, ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebeb ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ilişkin yüklenilen kdv, hesaplanan kdv den indirilemesi mümkün değildir.08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330-102-11092
Çavdar ekmeği ile buğday ununa kepek dışındaki bazı ilavelerle yapıldığı anlaşılan tahıl ekmeği teslimlerinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.10 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1884
Pirinç. bulgur. makarna, mantı, erişte. her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç). simit, pogaça, galeta. kadayıf ile hububat. bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmiklerin %8 oranında katma değer vergisine tabi olacağı hk.10 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428
Hava alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu işi, hava alanının tanımı kapsamında hava araçlarının diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir inşaat taahhüt işi niteliği olduğundan KDVK 13/e bendi uyarınca kdv den müstesna olacaktır11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-512-11855
Bir LTD. Şti. tarafından D.H.M.İ. Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünün açmış olduğu Akaryakıt Pompa İstasyonu kurulması ihalesi alınmış olup söz konusu akaryakıt pompa istasyonu inşaatı işinin Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu...11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-512
Bir Derneğin Güney Asya\\\'da meydana gelen tsunami felaketinden zarar görenlere katkı sağlamak amacıyla 2868\\\'e mesaj gönderilerek felaketzedeye cepten yardım kampanyası başlattığı, ancak bu kampanyaya sadece faturalı hat kullanıcılarının katılabiidiği ve ön ödemeli sistemi kullanan cep telefonu sahiplerinin ise kontörü satın aldığı anda vergiyi ödediğinden kampanyaya katılamadığı belirtilerek bu amaçla ön ödemeli hatları kullanan abonelerin de yardım kampanyasına katılımını sağlanması için bu hatları kullananlara tahakkuk eden KDV ve ÖTV ve diğer vergilerin matraha dahil edilmemesi hususu...14 Mart 2005B.07.0.GEL0.54/5401-
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.19 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5417- 2138-12948
Yurt dışından Türkiye\\\'ye yapılan elektronik mesaj iletilerinde, yurt dışındaki müşterilere yönelik olarak yabancı internet servis sağlayıcısı firmalarına verilen telekomünikasyon hizmeti Türkiye\\\'de ifa edildiğinden kdv konusuna girmektedir. Ancak, 26 Seri Nolu KDVGT/K bölümünde belirtilen diğer şartların da birlikte gerçekleşmiş olması halinde ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi ve kdv hesalanmaması gerekmektedir.21 Mart 2005B.O7.O.GEL.O.53/5311 - 2644-13043
Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi indirilemez.22 Mart 2005B.07.0.GEL.55/5530- 92 / 13128
Bazı gıda ürünlerinin KDV oranları hk.23 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1971-13623
Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5411-2496
Yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından verilen haberleşme hizmetlerinin ise hizmet ithali kapsamında değerlendirilerek KDV\\\'ye tabi tutulması gerekmektedir.24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-2954-13656
Hava taşımacılığında kullanılması mümkün olmayan ve öğrencilere yerde eğitim verme, mesleki bilgi ve becerilerini artırma amacıyla kullanılan29 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-514-14263
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak, yapı kooperatifleri tarafından kooperatif alanında inşa ettirtecekleri konutların kullanılmaya başlanılmasına kadar yapılacak inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisnadır.30 Mart 2005B.07.0.GEL.0.55-5517 - 1921 / 14515
Bayilerin hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alman komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bayilerin bu bedele isabet eden katma değer vergisini hesaplamaları ve beyan etmeleri gerekmektedir.05 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5324-233
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olan kooperatiflere yapılacak inşaat tahhüt işleri KDV müstesnadır. Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri kdvden istisnadır.Üyeler dışındakilere yapılan konut teslimleri kdv ye tabidir.Kooperatif faaliyetlerine yönelik istisnalara ilişkin uygulamada herhangi bir istisna belgesi aranmamaktadır.12 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5317- 2022-16204
Bir Kooperatifin S.S. Metropoliten Ankara Kuzey Giriş Konut Yapı Kooperatifleri Birliği üyesi olduğu belirtilerek Bakanlıktan Kooperatif adına KDV\\\'den muaf olduğunuza dair bir belge verilmesi hususu...12 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5317- 2022
Nitelikli eleman açığını gidermek amacıyla geri dönüşümsüz olarak kamu kurumu tarafından verilen destekler kapsamındaki ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından kdv konusuna girmemektedir.18 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3089-16973
Oksijen gazi ile azot protoksit gazı teslimlerinin %8 oranında katma değer vergisine tabi olması hk.18 Nisan 2005B.O7.O.GEL.O.54/5428-1948
Bakım onarım sözleşmesine istinaden karşı tarafın edimini yerine getirmemesi halinde mağdur tarafa ödenecek olan cezai şart bir hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden Katma Değer Vergisinin konusuna girmemektedir.20 Nisan 2005B.07.0.GEL.055/5524- 213
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, Mükellef kayıtlarından, yurtdışında ikamet eden müşteriye satılan malın imalat ve yollanma süresinin tespit edilerek bu süre zarfında yapılan ihracata ilişkin katma değer vergisi iade edilebileceği hakkında.03 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-565-1962
Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, ithal edilen veri ya da komutların maliyetinin taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebildiği ve ithal edilen söz konusu verilerin kıymetinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hakkında.06 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5521- 64/20202
Üye aidatları dışında herhangi bir gelirleri bulunmayan Kooperatiflerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5501-2905/ 20568
Herhangi bir yapım işinden bağımsız olarak alınan proje çizim hizmeti, danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilecek ve tevkifat oranı hizmet bedeli üzerinde hesaplanan katma değer vergisinin % 50\\\'si olacaktır.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5509- 234/20726
29.07.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.11 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5517-1905/20750
Vergi muafiyeti tanınmış olan Vakıfların merkez ve şubelerinde zihinsel bakımdan yetersiz çocuk veya erişkinlere sunduğu hizmetler katma değer vergisine tabi değildir.11 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5517-1915 /20737
Yurt dışından Türkiyeye yapılan arama hizmetleri ile ilgili, yurt dışı operatörlere verilern \\13 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5311-2660-21120
Yurt dışından Türkiye\\\'ye yapılan aramalarda, Türkiye\\\'deki muhatap ile haberleşme imkanının sağlayan Şirketin, yurt dışındaki firmaya fatura edilen ve bedeli döviz olarak Türkiye\\\'ye getirilen bu sonlandırma hizmetinin KDV hizmet ihracatı istisnası karşısındaki durumu...13 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5311-2660
Marina işletmeciliği faaliyeti kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilemeyeceğinden, adı geçen faaliyette bulunanlara şişme bot teslimi katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-507 / 21215
İşletme faaliyetinde kullanılmak üzere ithal edilecek balon için istisna uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-453/21214
Yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listesi hakkında.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5513-479/21205
Yurtdışındaki müşteri konumundaki Türk Şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesinde) yapılan hizmetler nedeniyle Türk Şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp gösterilmeyecektir. Ayrıca bir daha geri getirilmemek üzere anılan ülkeye makine, teçhizat, inşaat malzemeleri ve işçilerin İhtiyacı olan tüketim maddelerinin götürülmesi de mal ihracatı olarak değerlendirilebilecektir.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3091
Yurt dışındaki müşteri konumundaki Türk şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesine) yapılan hizmetler nedeni ile Türk şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturada kdv hesaplanmayacak, bu işler nedeni ile geri getirilmemek üzere yurt dışına götürülen makine, teçhizat, inşaatmalz., ve tüketim maddeleride mal ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3091-21209
Çavdar unu, mısır unu, yulaf unu ve soya unu teslimleri ile hazır ekmek mikslerinin %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.25 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1917-52950
Gayrimenkulun satış bedelinin alıcı tarafından zamanında ödenmemesi sonucunda sözleşme gereğince tahsil edilen gecikme faizine katma değer vergisi uygulanaca hk.06 Haziran 2005B.07.0.GEL.0.54/5424-221
Yurtdışındaki müşterilerin konaklamak üzere rezervasyon yaptırarak hizmetin ifasından önce kredi kartı ile avans ödemesi yapması halinde fatura düzenleme tarihi ve KDV uygulaması hk.09 Haziran 2005B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-689
Eğitim ve öğretim hizmeti veren şirketlerin verdikleri hizmet karşılığı yapılan ödemelerde katma değer vergisi oranında indirim olması halinde, hizmetin bu tarihten sonra ifa edilen kısmına ait katma değer vergisi farkının iadesinde ilgili şirket tarafından düzenlenmiş olan yazar kasa fişlerinin fatura gibi kabul edilip iade işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.09 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.55/5529 -734/22994
Hangi döneme ait olursa olsun süresinde Tam Tasdik sözleşmesine dayalı olarak talep edilen katma değer vergisi iadesi tutarında herhangi bir sınır belirlenmeksizin işlem yapılması gerekmektedir.20 Haziran 2005B.07.LGİB.07.0.3223-2827
Yurt dışındaki müşterilere yönelik olarak yabancı internet servis sağlayıcısı firmalarına verilen telekomünikasyon hizmeti , ihracat istisnası kapsamında değerlendirildiğinden katma değer vergisinden istisnadır.27 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.54/5401-2350-27293
Yurtdışına kargo şirketi aracılığıyla ihracat yapılması halinde kargo şirketi tarafından malın yrtdışına ihracını belgeleyen Sözle Beyan Edilen Esya Listesinin tasdikli suretinin ihracatı tevsik edici belge olarak kabul edilip edilemeyeceği.01 Temmuz 2005B.07.0.GEL.0.55/5511-2250/31010
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olmak kaydıyla firmalardan yapacağı mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olmaması hakkında.16 Temmuz 2005B.07.0.GİB.0.62/6202-
Alınan sağlık hizmetleri karşılığında, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlediği fatura bedelleri üzerinden yapılan ödemelerin zaman zaman bu bedelden daha düşük olamsı durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, sağlık kurum ve kuruluşalrına ödemenin yapıldığına dair verdiği yazıların VUK kapsamında geçerli olduğu hk.30 Temmuz 2005B.07.1.GİB.0.29/2921-229-575-30421
Nane ve kekik gibi bitkilerin sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan işlenerek, niteliklerini koruyacak şekilde doğal yöntemlerle kurutulmuşları ile hindistan cevizi (kurutulmuş. veya kıyılmışları dahil) %8 oranında, pul biber ve isot pul biber teslimlerine ise genel oranında (%18) katma değer vergisi uygulanması hk.03 Ekim 2005B.07.0.GEL0.54/5428-2000-17506
ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmeyeceği hakkında…01 Ocak 2006B.07.1.GİB.0.52/5200.10/
Yurt dışındaki müşteriye teslim edilmek üzere gönderilen ve gümrük çıkış belgesiyle Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıktığı tevsik olunan malların alıcıya tesliminden önce nakli sırasında zayi olması halinde bu işlem ihracat istisnası kapsamındadır.08 Ocak 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2510-1051
Düzenlenecek faturalarda gösterilen katma değer vergisinin Kanunun 29’uncu maddesi hükmüne dayanılarak mükellefçe indirim konusu yapılacağı tabiidir.09 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5501-
İndirimli orana tabi konut teslimleriyle ilgili yüklenilen vergileri aynı yıl içerisinde indirimle gideremediği takdirde iade alabileceği hk.13 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.57/5729-2-8197
Diğer kanunlarda yer alan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti öngören bir hükmün Katma Değer Vergisi Kanunu bakımından bir geçerliliği bulunmamaktadır.11 Nisan 2006B.07.1.GİB.0.55/5519-176 /26750
İl Özel İdaresinin bütün mal ve malzeme alımları ile hak ediş ödemeleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olup, İl Özel İdaresi araçlarının teknik muayene işlemleri sırasında harçtan muaf tutulmaları mümkün değildir.12 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.54/5419- 171
Kurs faaliyetleri Kanununda yer alan “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” kapsamına girmemektedir.20 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3000
Katma değer vergisi uygulamasında ihracat istisnasına ilişkin olarak ihracat satış faturalarının beyanının bir sonraki aya ertelenip ertelenmeyeceği hk.14 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.53/5311-2782-71477
Peştemallık adı altında sabit kıymet olarak aktife alınan ve amortismana tabi tutulan pazar payı ödemesi üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi olarak değerlendirilmesi ve iade talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.20 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5529-
Mükelleflerin ihraç kaydıyla almış oldukları malları Türkiye\\\\\\\'de ikamet etmeyen yolculara teslim edip edemeyecekleri hk.22 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.57/5711-661-73472
Özürlü merdiven asansörü ithali ve yurt içinde tesliminin KDV'den istisna olacağı hk.23 Eylül 2006B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-371
Firmaların, serbest bölgedeki şubelerine aktardıkları masraflara ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.26 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5530-
ihraç kaydıyla mal teslimlerinde imalatçı sıfatıyla düzenledikleri fatura tarihlerinin, ihracatçı faturası ile gümrük beyannamesi tarihlerinden daha sonraki bir tarih olmasına rağmen fiili ihraç tarihinden önceki tarihli olduğu belirtilerek katma değer vergisi iade veya mahsup işlemlerinde istenilen yeminli mali müşavirlerce düzenlenen özel amaçlı rapor yerine satışlara ait sevk irsaliyelerinin vergi dairesine ibrazı suretiyle işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında...17 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5411/80496
Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz ve reklamasyon gibi unsurlara uygulanacak KDV oranı hk.19 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.01.53/5328 -2239-82206
Konut yapı kooperatiflerine tahsis edilen arsa üzerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde indirimli KDV uygulanması halinde, tahsil edilemeyen ve yüklenilen KDV’nin YMM Tasdik Raporu ile nakden iadesinin alınıp alınamayacağı hk.05 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.57/5711-718-95404
Tasfiye halinde bulunan konut yapı kooperatifinde yapılacak inşaat tahhüt işlerine katma değer vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.15 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5411-2671 / 98744
Trabzon ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve köy ekmeği tesliminde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.18 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2419 /99184
Barbekü yapım işi inşaat taahhüt işi kapsamına alındığı göz önüne alınarak şömine yapım işinin de inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.28 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.54/5417-2291/103235
KDV iadelerin yeminli mali müşavir raporu karşılığında nakden mi yoksa mahsuben mi yapılacağı hk.28 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.57/5711-725-103288
29.7.1998 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatı uyarınca işin başında taahhüde dayanması şartı ile adı geçen Kooperatifin yaptıracağı “garaj kapısı imalatı” işi % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.16 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-
Teslim edilmesi gereken malların sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmemesi durumunda tahsil edilen gecikme cezaları yada tazminatlar, bir mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında ortaya çıkmadığından, katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.18 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3035/3563
Amerikan panel kapı yapım işi inşaat taahhüt işi kapsamına alındığı göz önüne alınarak ahşap oda kapısı yapım işinin de inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.23 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2291-4833
profesyonel sanatçıların yer aldığı kuluplerce düzenlenen bağış etkinliklerinde yapılacak bağışlar üzerinden katma değer vergisinin hesaplanıp beyan edilip edilmeyeceği hususunda13 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5379-55-102-12125
Hazır kart satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayi karını da ihtiva edecek şekilde beyan edilip ödenmekte olduğundan, bayilerce özel matraha tabi kontör satışlarında düzenlenecek belgede katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.13 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.0155/5523-70/ 12136
Özel matrah şekline tabi işlemlerin katma değer vergisi dahil tutarlarıyla Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerektiği.18 Şubat 2007B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-118
Mükellefin sanayi sicil belgesine sahip olmaksızın yapmış olduğu ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil-terkin uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.20 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2511-14539
Dizayn ve danışmanlık hizmetinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu hakkında23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5413
Geçici olarak konserve edilmiş kapari (kebere) bitkisine uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2344
Serbest bölgelerde liman sahaları arasında yapılan taşımacılık hizmetlerinde KDV uygulaması hakkında23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2004/15775
Konaklama bedellerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-92
İmalini yapılan harnup (keçiboynuzu), dut, andız pekmezleri ile harnup (keçiboynuzu) ununa uygulanması gereken KDV oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-50
Canlı hayvanların teslim alınıp, Kurum tarafından kesilmesi sonucu çıkan et miktarına göre teslim bedelinin belirlenmesi, işlemin canlı hayvan teslimi niteliğini değiştirmeyeceğinden, faturada teslimin “canlı hayvan” olarak belirtilmesi şartıyla, söz konusu teslimlerin %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5428
Yelkenler “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümü kapsamında olmadığından, genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GIB.0.01.54/5428-2334
ithalat ve ihracat komisyonlarının KDV uygulamaları karşısındaki durumu hakkında.23 Şubat 2007B.07.0.GEL.0.54-5411
Atıkların imha edilmesi hizmeti, Türkiye dışında gerçekleştiği ve söz konusu hizmetten fiilen Türkiye’de yararlanılmadığından KDV’nin konusuna girmeyeceği hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5711-808
Serbest Bölgede yanaşma limanı olmadığı için başka limana gelen eşyanın Serbest Bölgeye taşınması hizmetinin istisnaya tabi olup olmadığı hakkında.23 Şubat 2007B.07.0.GEL.0.01.55/5517-2004
Serbest Bölgede yanaşma limanı olmadığı için başka limana gelen eşyanın Serbest Bölgeye taşınması hizmetinin istisnaya tabi olup olmadığı hakkında.27 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2296-16826
hibe edilecek aracın iktisabı ve tesliminin katma değer vergisi yönünden istisnaya tabi olup olmadığı hakkında12 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2300-20777
Konut Yapı Kooperatiflerinin inşa ettirdiği konutlar için yaptıracağı su deposu yapım işinin inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.12 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2044/ 2076
Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan icra dairelerinin Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri düzenleme zorunluluğu olmayıp, bu dairelerin kendi mevzuatları gereğince tanzim ettikleri tahsilat makbuzlarında gösterilen katma değer vergisinin, indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.14 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2530-22479
Bir şirket tarafından göl içerisinde kurulacak balık çiftliğinin yüzer tesis kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tesisin oluşturulmasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı katma değer vergisine tabi olacaktır.15 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-16-24/ 22929
serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların mallarının limandan serbest bölgelere, serbest bölgelerden limana taşınması faaliyetinin Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tanzim ve tescilli serbest bölge işlem formuna istinaden gümrük idaresince görevlendirilecek memurun refakatinde gemiden doğrudan bölgeye alınmasıyla veya bölgeden gemiye götürülmesi şeklinde gerçekleştirilmiş olması şartı ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesine istinaden, katma değer vergisinden istisna tutulması mümkündür22 Mart 2007B.07.1.GİB.0.57/5779-35-168/ 25469
Belediye başkanlığıyla imzalanan su endeksi okuma, sökme, takma, açma, kapama hizmeti sözleşmesi gereğince, firmanın sevk ve idaresinde çalışan personelin işgücü hizmet tevkifatı kapsamında yer alıp almadığı hususunda22 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5409-241-25357
Belediyelere verilecek ihale konusu hizmetlerden muayene, teşhis, tedavi, Ambulans ile hasta taşıma faaliyetleri %8, diğer taşıtlar ile yapılacak olan taşıma işleri %18 oranında katma değer vergisine tabidir.26 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5428-2263-26447
Bir avukatlık Bürosunun Uluslararası Yol Taşımacılığı Birliği’ ne Türk Vergi ve İdare Hukuku konularında vermiş olduğu danışmanlık hizmetinden yurt içinde yararlanılması halinde söz konusu danışmanlık hizmetler katma değer vergisine tabi olmaktadır.26 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2534-26456
Esas faaliyet konuları binek otomobillerin kiralanması olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinde kullandığı otomobillerin satılması halinde, satışa konu otomobillerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri hk.05 Nisan 2007B.07.1 .GİB.0.01 .53/5329-825/030914
yurt dışından iktisap edilen otomobil ile ilgili Kdv mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hakkında09 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5301-4316/32705
müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisinin konusuna girip girmediği hakkında10 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5301-4317-32813
Zirai Karantina Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri tarafından verilen muayene, fumigasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.12 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2303-33555
arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması20 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3051-36681
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı30 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2217-38246
Bir şirketin alışveriş yapan müşterilerine çekilişle vereceği otomobillerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacak olup bu teslimler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.02 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-99-34BM-1/ 39695
Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükellefler bu kapsamdaki malları bizzat ihraç edebilirler ve ayrıca tecil-terkin uygulamak suretiyle teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla da malların ihraç edilmesi mümkün bulunmaktadır.03 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5411-2713-40249
Bir şirketin Almanya’da mukim imalatçı firmadan aldığı malları Türkiye’de serbest dolaşıma sokmadan yine Almanya’da bulunan bir firmaya satması Türkiye’de gerçekleşen bir işlem olmadığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.11 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5706-01/ 42661
Binek otomobillerin kiralanması işi ile iştigal etmeyen mükelleflerin serbest meslek faaliyetinde kullanmak üzere iktisap ettiği binek otomobile ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapmaları mümkün değildir.14 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.54/5429-806-43120
Atık değerlendirme işiyle uğraşan mükellefe yapılan hurda pil ve hurda akü teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir17 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2310-44452
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından milli parklara giriş karşılığında tahsil edilen ücretlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.21 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5717-01/ 45608
iddia oyunu oynatılması karşılığında alınan bedellere ilişkin KDV’nin beyan edilip edilmeyeceği ve bu faaliyeti nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirip ettirmeyeceği hususunda22 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5379-20-278-46002
Kurum, kuruluş ve işletmelere sağlanan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri ile danışmanlık ve denetim hizmetlerine istinaden yapılacak ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda30 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-294-49055
Gümrük antreposundaki malların bir şirket tarafından başka bir şirkete devredilmesi katma değer vergisinin konusuna girmekle birlikte, söz konusu işlem Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisna bulunmaktadır.31 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5516-300/ 49431
İnşaat işlerinde 2006 yılında yapılmış olan indirimli orana tabi işlemlerden dolayı yüklenilen vergilerden hakedişleri 2006 yılında düzenlenmemiş olanlarının iade konusu yapılıp yapılmayacağı hk.31 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.55/5529-816/ 49406
katma değer vergisinden müstesna olan teminat mektubu komisyon bedellerinin şirket müşterilerince şirkete birebir yansıtılması işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında01 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3058-50358
tasfiye halinde bulunan kooperatife yapılan yüzme havuzu, dinlenme amaçlı günü birlik tesis ve kafeterya yapım işlerine katma değer vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında05 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2226-51005
İmalatı yapılan ve bitmiş ürün olarak doluma hazır halde müşterilere teslimi gerçekleştirilen meşrubat kutularının teslimi söz konusu ürünün nihai ürün niteliği taşımasından dolayı katma değer vergisi tevkifatına tabi olmayacaktır.05 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.54/5409-245-51481
Dondurma, meyve suları ve şaraptan mamul sirkede katma değer vergisi oranı hk.06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-4/ 51693
Belediyeler tarafından yatırım teşvik belgesinde yer alan itfaiye aracı ve ekipmanların verginin konusuna girmeyen belediye hizmetlerinin yanı sıra belediyelercece belirlenmiş ücret tarifesinde belirlenen işleri yapmak suretiyle vergiye tabi işlemlerde kullanılacak olması halinde Kanunun 13/d maddesinde düzenlenen istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.11 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5413-776-52249
Liman ve hava meydanlarında geminin ve yükün limanda kaldığı süre ile sınırlı kalınmak üzere gemi veya yük sahibi firmalara veya acentelerine verilen sigortalama ve güvenlik hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5313-852-53644
Tarımda kullanılan traktörlerin katma değer vergisi oranı hakkında.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-13/- 53657
Zeytin yaprağı çayının tabi olduğu katma değer vergisi oranı hk.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-3/ 53652
Arsa Karşılığı İnşaat İşinde KDV Uygulamasında, müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya konut teslimlerinde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacaktır.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-16-26 / 53649
Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlerden Türkiye\\\'de yararlanılması halinde bu hizmetlere ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler hk.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5701-09/53653
Kıymeti düşen mallara ilişkin takdir edilen değer ile söz konusu malların maliyet bedeli arasındaki farka isabet eden yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5330-120-54853
Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri kapsamında değerlendirilecektir.19 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5509-319-54938
müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında28 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.53/5310-274-57847
huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi özel hizmet alımı yolu ile hizmet satın alınması durumunda bu hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi hususunda28 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-299-57846
Belediyelere kat karşılığı yapılan konut teslimlerinde yapım işleri kapsamında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda29 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-301-58149
konut yapı kooperatifine yapılan sauna imalatının, inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilerek istisna veya indirimli oranda katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda03 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5317-2230-59000
Serbest bölgeye yapılan LPG teslimleri, malın serbest bölgeye vasıl olması şartıyla KDV yönünden ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmektedir.25 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.55/5511-2560-67380
İcra Müdürlüğünce yabancı bayraklı yolcu gemisinin ihale yolu ile satışı, alıcının 48 Seri No. lu Tebliğin (A-3) bölümüne dayanılarak bağlı olduğu vergi dairesine başvurmak suretiyle alacağı istisna belgesini icra dairesine ibraz etmesi halinde katma değer vergisinden istisnadır.27 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5501-3046-67355
Doğrudan ihale yolu ile alınan kamuya ait alt yapı proje işleri 91 Seri No.lu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında % 50 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.27 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5509-327-67388
Alüminyum profil kullanılarak imal edilen balkon, pencere, kapı, bölme, pano gibi işlerde tevkifat uygulaması hk.13 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.57/5709-7/ 71877
Firma tarafından imal edilen damperin kamyon ve benzeri araçlara eklenmesi suretiyle yapılan tadilat işinin tevkifata tabi tutulup tutulmaması hakkında14 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5379-38-233-72173
Pastaneler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduğundan buralarda üretilen veya dışarıdan temin edilen malların bu yerlerde veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışı 01/01/2008 tarihine kadar genel vergi oranına tabi olacaktır.15 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.57/5779-07-51/ 72413
İkinci el binek oto satımında uygulanacak katma değer vergisi oranı hk10 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.0155/5528-2528
KDV’den müstesna olan hava yolu taşıma araçlarının finansal kiralama yöntemi ile yurtdışından kiralanması durumunda söz konusu kiralama işlemine uygulanacak KDV oranı Hk.21 Ocak 2008
serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için “Serbest Bölge İşlem Formu”nun tevsik edici belge olarak kullanılması Hk.20 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.53/5311-2654-19175
Belediyenin mülkiyetinde bulunan İhaleye konu gayrimenkullerin , müzayede suretiyle yapılan taşınmaz satışlarında vergiyi doğuran olayın tapuya tescil ile gerçekleşmiş sayılacağı ve yargı kararlarının da bu yönde olduğundan bahisle söz konusu taşınmazların tesliminin KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisna olup olmadığı Hk.21 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.53/5301-17555
İşletmesinde salon kirası, düğün pastası ve meşrubat vb. hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında22 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.57/5728-72-17798
İnternet salonlarında verilen hizmetin, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 24 üncü sırasında belirtilen yerler arasında yer almaması, söz konusu hizmetin esasını yeme-içme hizmetini değil, bilgisayar kullanma ve faydalanma hizmetini teşkil etmesinden dolayı genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.25 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5579-26-172-18719
İcra yoluyla satışı yapılan gayrimenkullerin kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunması halinde, söz konusu gayrimenkul teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hakkında.05 Mart 2008B.07.1.GİB.O.O1.54/5417-2364
Yat işletmelerinin Kararname eki (II) sayılı listenin B/25, sırasında sayılan işletmeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kapsamda verilen hizmetler genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.24 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42362
Aktifinde kayıtlı yatı, yiyecek - içecek ikmali yapılarak personeliyle birlikte belirli bir süre için müşterilerin hizmetine sunulması ile belirli bir gezi programında ücret karşılığında yemek, eğlence, konaklama dahilinde tam pansiyon hizmeti vermesi durumunda bu hizmetler Kararname eki (II) sayılı listenin B/25, sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.24 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42361
Konaklama tesislerinde verilen devre tatil hizmetleri, Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, 107 ve 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.07 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5579-34- 645-68100
Bekçi gömleği, bekçi pantolonu, bekçi ayakkabısı, bahçıvan tulumu, nitril eldiven gibi giyim eşyalarının söz konusu geminin imal ve inşasında bilfiil çalışan işçilerin ihtiyacında kullanılmak üzere yapılmış olması halinde imal ve inşa edilen gemilerin maliyetinde yer alan genel gider kabul edilerek KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmesi gerektiğine dair Başkanlığınız görüşü Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.09 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5513-1016-69415
Yurt dışı GSM operatörleri özel iletişim vergisinin mükellefi olmadığından, yurt dışı GSM operatörleri ile imzalanan indirimli roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışı operatörlere yapılan ödemeler üzerinden özel iletişim vergisi hesaplanmaması gerektiği hakkında...24 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.01.56/5625-30
İhale yolu ile temin edilen “Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon” hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında...15 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5528-2686/39844
kamulaştırma işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında…21 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5517-2145
ihraç kayıtlı takım elbise, pantolon ve ceket teslimleri sırasında aynı miktarda askı tesliminin de Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre ihraç kaydıyla teslim edilip edilemeyeceği hususunda07 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5511-2731
40 yılı aşkın bir süre bir başka firmanın aktifinde kayıtlı gayrimenkulün ihale (müzayede) yolu ile satılması işleminin, Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-r) maddesinde öngörülen istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda11 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2151
07.06.2008 tarihinden itibaren otoyollarda yol güvenlik sahasında yer alan reklam panolarının ve alanlarının kiralanması işlemleri ile ilgili olarak KDV Kanununun 17/4-p maddesi hükmü çerçevesinde istisna kapsamında işlem yapılması gerektiği hakkında.13 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5379-14-48
Müzayede yoluyla yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı tarihte meydana gelmiş olacağından, bu şekilde yapılan satış işlemlerinde satışın yapıldığı tarihteki KDV oranının esas alınacağı hakkında.04 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.53/5328-
Ticari hayatta süt soğutma tankı olarak isimlendirilen eşyanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında.12 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2553
Yurtiçi teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunan ürünler hakkında.15 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5328-2646
Demiryolu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanın bu taşımaya ilişkin olarak vagon alımı dolayısıyla katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.17 Haziran 2009B.07.l.GİB.0.54/5413-1496
Finansal kiralama yoluyla kiralanacak mallara 25.03.2009 tarih ve 2009/14812 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme sonrası % 8 oranında katma değer vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda.19 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.54/5428-2578
İngilizce-Türkçe video kaseti deşifre ve çeviri işini gerçekleştiren şirkete yapılan ödemeler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda…22 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5509-383
91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara herhangi bir bakım ve onarım hizmeti verilmeksizin yapılacak yedek parça teslimlerine ilişkin hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hakkında...23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5509-384
Yapım işleri nedeniyle tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği hususunda.23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5309-360
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine %1 oranında katma değer vergisi uygulanabilmesi için gerekli şartlar hakkında.23 Haziran 2009B.07.0.GİB.0.01.53/5328-
Belirtilen kurumlara ait taşınmazlarının kamulaştırma suretiyle devir ve/veya teslimlerinin KDV’den müstesna olup olmadığı hakkında.23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2367
Özürlüler için tekerlekli koltuk tesliminin KDV’den istisna olduğu hakkında.24 Haziran 2009B.07.l.GİB.0.54/5417-2450
ATM konulmak üzere taşınmaz kiralaması işlemlerinin KDV’den istisna olup olmadığı hakkında.24 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2452
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi ile vergiden istisna edilen işlemlerden oluşan faaliyetler nedeniyle KDV beyannamesi verilmemesinin mümkün olup olmadığı konusunda27 Temmuz 2009B.07.1.GİB.O.O1.55/5540-160-071202
Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlere ilişkin KDV uygulaması hakkında28 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2742-071767
Katma değer vergisinin kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda31 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.54/5429-901-72830
Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan söz konusu arsa üzerinde inşa edilecek dairelerin bir kısmının Mütahhit firma üzerinde kalması halinde TOKİ’nin firma adına düzenleyeceği “teslim edilen konuta ait arsa payı” tutarına ilişkin faturada katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda11 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3179-77462
İflas Dairesince açık artırma yolu ile satış işleminin KDV Kanununun 17/4- (p) ve (r) maddeleri gereğince KDV’den istisna olup olmadığına ilişkin18 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.55/5517-2163-079004
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi hakkında19 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5579-38-287-079026
2009/15200 sayılı Kararname sonrasında apart oteller bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler ile her şey dahil sistemde hizmet veren işletmelerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları hakkında24 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2607-79993
Kullanılmış binek otomobili alım-satımında katma değer vergisi (KDV) uygulaması hakkında07 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2024-84462
Kredi kartı ile yaptığınız satışlarda faturanın düzenlenme süresi ile katma değer vergisi uygulaması hakkında10 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.01.29/2921-229-1243-116838
Anonim şirkete ait gayrimenkulün müzayede mahallinde ihale yoluyla satışında KDV istisnası hk.31 Mart 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-3-3
Özel otomobilin İcra yoluyla satışında KDV oranı hk.14 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/10-8
İcra Müdürlüğünden alınan kullanılmış minibüsün %18 oranında KDV ye tabi olduğu hk.15 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/28-10
İcra Müdürlüğünden alınan kullanılmış minibüsün %18 oranında KDV ye tabi olduğu hk.16 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/11-16
İkinci el araç satışında uygulanacak KDV oranı hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/14028-09-285
Traktörün ihale yoluyla satışında KDVoranı hk.22 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.40.10.00-010-2
Polisevlerinin kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu hk.28 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-721-26-3
Hakkında SMİYB kullanma raporu bulunan mükellefin ortak olduğu firmaların iade talepleri hk.30 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-6
Kamyonetin İcra Müdürlüğünde satışında KDV oranı hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010--18
İcra Müdürlüğünce satışı yapılan Citroen Combi aracın satışının, Müdürlükçe söz konusu aracın 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilmesi halinde %1, 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilmemesi halinde %18 oranında KDV ye tabi olacağı hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-20-62
Kapalı kasa kamyonetin İcra Müdürlüğünce satışında KDV oranı hk.05 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-4
Tarım makineleri kesim aksam ve parçalarından olan zıpka, mastar ve çakılı mastarın (bıçaklı mastar) ithal veya tesliminin, 30/3/2009 tarihinden önce genel oranda (%18), 30/3/2009 tarihinden sonra (bu tarih dahil) indirimli oranda (%8) KDV ye tabi olduğu hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-197-7
Açık kasa kamyonet satışında KDV oranı hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/21-24
Traktör tesliminde KDV oranı hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-55-25
Çift Sıralı Camlı Kapalı Kasa Kamyonetin, Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-10-4
Giyotin makinesi teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-39-3
Belediyenin ödediği KDV hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-05-355
Sigorta şirketi adına düzenlenen hasar faturasında KDV hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14030-02-373
Çerçeve Anlaşması ile ilgili sözleşme kapsamında yapılan sunum, mal veya hizmet alımlarında KDV istisnası hk.20 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV15 madde-110
Kapalı kasa kamyonetin KDV oranı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-956-KDV-13
Taşınmaz satışında uygulanacak KDV oranı hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-21-22
Giyotin makinesi teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-176
Meskenin icra yoluyla satışında KDV oranı hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22
Meskenin icra yoluyla satışında KDV oranı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22
Piyasadan temin edilen dana ve kuzu karkas etlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan kemiklerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanacağı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-18
Damga vergisinin yansıtılmasında KDV hesaplanmayacağı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV/1-19
Belediyenin sevk ve idaresinde gerçekleştirilen başıboş hayvanları toplama ve nakil işinde KDV tevkifatı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-04-386
Araç kiralama faaliyetinde kullanılan otomobilin satışında kdv oranı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/40-39
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında faaliyet konusu kafeterya olarak belirtilen işletmede verilen hizmetlerin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-24-89
Boş ilaç ampulü teslimlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-33-88
Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak okul bağışında KDV hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14017-19-389
Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin Mal İhracı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/8-27
Keten tohumu ve fesleğen teslimlerinin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-12-394
Kuru fasulye, kuru barbunya, nohut ve mercimek tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-144
Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi,buzhanede saklanması ve frigolu araçlarla etlerin işyerlerine servis edilmesi hizmetlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-50-2010-15
“Dextrose Anhydrous” olarak isimlendirilen eşyanın kullanım yerine bakılmaksızın 1/6/2007 tarihinden itibaren teslimi veya ithalinin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-11-401
Devlet Hastanesine verilecek veri hazırlama ve bilgi girişinde KDV tevkifatı hk.31 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-20-404
Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış herhangi bir izin belgesinin bulunması halinde, düzenlenen meslek edindirme kursu faaliyetine % 8; aksi takdirde % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-60-46
Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış herhangi bir izin belgesinin bulunması halinde, düzenlenen meslek edindirme kursu faaliyetine % 8; aksi takdirde % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-60-46
Mesken olarak kullanılan gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının devri işlemine uygulanacak KDV oranı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-151
ASKİ'ye verilen su sayaçlarının okuma, sökme-takma, açma-kapama, bildirim, dağıtım, emniyet kilidi takılması ve online aktarım, abone yönetim sistemi işletimi ve barkod takılması hizmet alımı işinde KDV tevkifatı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-11-413
Tevkif edilen vergilerin ilgili oldukları dönemlerin dışındaki dönemlerde beyan edilmesi halinde iadenin yapılacağı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-153
40.08.21.90 GTİP numarasında yer alan eşyanın ithalinin ve yurtiçinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-155
PVC kaplı branda mensucatın ithali ve teslimlerinin % 8 oranında; söz konusu branda mensucattan dikilmek, kapsül çakılmak, belirli ebatlarda kesilmek suretiyle belirli bir amaç için (tente, çadır vb.) üretilmiş olan hazır eşya mahiyetindekilerin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-154
Kapsül şeklinde hazırlanmış gıda takviyesi mahiyetindeki litozinin ithal veya tesliminin 1/6/2007 tarihinden önce genel oranda (% 18),1/6/2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV\\\'ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-152
Düğün salonu işletmelerinde verilen salon kirası, fotoğraf ve kamera çekimi hizmeti, pasta, kuruyemiş ve meşrubat dağıtımı gibi hizmetlerin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.03 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-26-103
İcra Müdürlüğünce satışı yapılacak olan çeltik tesliminin, alıcısının bu işin ticaretini yapan gerçek usulde KDV mükellefi olması halinde % 1, mükellef olmaması ve şahsi ihtiyaç için alınması halinde ise % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.03 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-29-100
Kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin ticari veya zirai faaliyet kapsamında tesliminin %1 oranında KDV ye tabi olduğu hk.04 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-808-KDV-16
Belediye tarafından ihale sonucunda satışı yapılacak ucunda kırıcı aparatı takılı kulesi 360 derece dönebilen paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatörün % 8 oranında, yalnızca kırıcı aparatın % 18 oranında; Renault marka kullanılmış binek otonun satışında % 1, 4x4 Hidromek kazıcı yükleyicinin satışında % 8, Peugeot minibüs ile İveco otobüsün satışında % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5
Belediye tarafından ihale sonucunda satışı yapılacak ucunda kırıcı aparatı takılı kulesi 360 derece dönebilen paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatörün % 8 oranında, yalnızca kırıcı aparatın % 18 oranında; Renault marka kullanılmış binek otonun satışında % 1, 4x4 Hidromek kazıcı yükleyicinin satışında % 8, Peugeot minibüs ile İveco otobüsün satışında % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5
Tıbbi maskenin ithalinin ve yurtiçinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178
Okul aile birliğince kiraya verilen kantin işletmelerinde KDV uygulaması hk.11 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-185
İhraç edilen makine ve cihazlara ilişkin olarak yurtdışında başka bir firma tarafından ifa edilecek montaj ve borulama hizmetinin KDV nin konusuna giren bir işlem olmadığı hk.11 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-186
Endüstriyel arıtma çamuru ve buna benzer atıkların bertaraf edilmesi ve depolanması hizmetlerinin temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu hizmetler üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği, ancak tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kurumların birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetlerde KDV tevkifatı yapılmayacağı hk.16 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/7-29
Hurda Araç Satışı KDV İstisnası hk.16 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.06-3
Çift Sıra Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet Alımında Yüklenilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı hk.21 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-38-63
Engelli ve yaşlılar için ithal edilen havalı yatak ve hasta karyolasının Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında KDV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'den istisna olmayacağı hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-206
İşitme cihazı pillerinin ithali ve yurtiçi teslimlerinin KDV'den istisna olmadığı hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-207
Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, Uyku Tulumu ve Hasta Isıtma Battaniyesi Tesliminde KDV hk.24 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/144-15
SEDAŞ\\\'a trafo tesliminde iz bedel üzerinden KDV hesaplanması hk.30 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/10-32
Damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistemin yurt içi tesliminin ve ithalinin %8 oranında, sulama sistemlerine ait aksam ve parçaların tesliminin ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.01 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-1-1
Gemiye silindir gömleği alımında KDV istisnası hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-3081-61
Okul Aile Birliğine ödenen kantin bedelinden KDV tevkifatı hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-22-133
IFC\\\'ye Türkiye\\\'de verilen hukuk hizmetinde KDV hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-09--473
Finansal kiralama yoluyla alınan uçağın tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinde KDV istisnası hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 2:2010-14013-05/-471
Otellerde yarım pansiyon, tam pansiyon gibi isimlerle adlandırılan ve tek bir bedel olarak fiyatlandırılan konaklama hizmetlerinin %8 oranında;konaklama hizmeti alınmaksızın ya da ayrıca belgelendirilen veya konaklama hizmetine ilişkin belgede konaklama bedelinin dışında ayrıca fiyatlandırılan yemek hizmetlerinin ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.12 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-7-2010-35
Teşvik primi ve ciro priminde KDV hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-67
SEDAŞ\\\'a trafo devrinde KDV hesaplanması hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/3-36
İndirimli orana tabi içme suyu teslimlerinde iade talebi hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/1-37
Hurda malzemeleri tesliminin 17/4-g kapsamında KDV den istisna olması hk.14 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40/150-60
Resmi pul bedelinin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.16 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-169-17
Yağmurlama ek ve parçaları, damla sulama ek ve parçaları, damla sulama ana hat boruları ve fıskiye ürünleri tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.20 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-271
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında teslim edilecek konutlarda KDV oranı hk.21 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6
İndirimli orana tabi işlemler kapsamındaki 2005,2006,2007 ve 2008 dönemi iade talepleri hk.22 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-3
Ba ve Bs formlarının beyanında özel iletişim vergisinin katma değer vergisinin matrahına dahil edilmeyeceği hk.02 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-294
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasında, istisnanın başlangıç tarihi YTB nin alındığı tarih olup,vergi dairesinden alınan istisna yazısı tarihi YTB nin alındığı tarihten sonra olsa bile,belge kapsamında yapılan makina ve teçhizat alımlarının KDV den istisna olduğu hk.04 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-296
30.04, 3821.00.00.00.00, 3822.00 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olanlarının ithali veya yurt içi teslimleri ile 3821.00.00.00.00 ve 3822.00 pozisyonlarında yer alan eşyaların beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olmayanlarının ithali veya yurt içinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.12 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-25-544
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre çalışan yemekhanede, Kurum personeline yemek servisi hizmetinin sağlanması için Yemekhane Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından satın alınacak büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin tesliminde (1/2) oranında tevkifat yapılarak sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmesi gerektiği hk.13 Ağustos 2010B.07.4.DEF.0.18.10.00-kdv-12
Deniz taşıma aracı ithalinin Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV den istisna olduğu ancak, deniz taşıma aracının ana makina yedek parçalarının bu kapsamda yer almadığından KDV ye tabi olduğu ile söz konusu ana makina yedek parçaları ithalinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV Kanununun 16/1-b maddesi uyarınca KDV den de istisna olacağı hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.16-302
Ayçiçeği çekirdeğinin sertifikasız tohumunun toptan tesliminin % 1,perakende tesliminin % 8; ayçiçeği, fiğ, şeker pancarı ve yoncanın sertifikalı tohumlarının ithal veya tesliminin % 1; trikale tohumunun sertifikalı ve sertifikasız olanlarının; şeker pancarının sertifikasız tohumunun; sertifikasız fiğ tohumunun; sertifikasız yonca tohumunun ithal veya teslimlerinin % 8 oranında KDV te tabi olduğu hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-301
“Eğitim Kurumu” yetki belgesi almaya hak kazananlara verilecek eğitim hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-2-21
İş modelinin değiştirilmesine karşılık yapılan ödemenin KDV’ye tabi olması hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-310
Atık değerlendirme işiyle uğraşan mükelleflere hurda akülerin, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması kaydıyla, teslimlerinin KDV den istisna olduğu hk.24 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-48-49
İndirimli Oranda KDV İadesi hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2010-14029-05/-557
Muhtelif mensucat ürünlerinin KDV oranı hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-33
Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin ve sistem parçalarının GTİP numaraları itibariyle KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-608-28
3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.04.99.16.-35
GTİP numaraları itibariyle reaktiflere ait kitlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-7
İharç kayıtlı mal teslim alanların yapmış oldukları giderler için yüklendikleri KDV\\\'nin iade talebi hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/12-36
Uçuş simülatörlerinin ithalinde KDV istisnası hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-2
Özürlülerin kullanımı için üretilse de özürlü olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün bulunan asansör teslimlerinin KDV den istisna olmayacağı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-17-38
Düğün yemeği hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-862-31
Plastik ya da kauçuktan mamul her nevi eldivenin ithali ve yurt içinde teslimlerinde %8 KDV uygulanacağı hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-373
Kromlu derinin ithalinde ve yurtiçi tesliminde %8 KDV oranı uygulanacağı hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-372
Henüz millileşmemiş malların satışından sonra oluşan fiyat farkında KDV istisnası hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-370
Nakden iade edilebilir aşamaya gelmeyen indirimli orana tabi işlemden doğan KDV iade alacağının üçüncü kişilere temlik edilemeyeceği hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-374
Yersiz ödenen KDV'nin iadesi hk.27 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-36-56
Fabrika ve iş yerlerinde çalışan personele verilen ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi, iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği eğitiminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk.27 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-KDV-300-55
Özürlülere yönelik eğitimleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programı teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-377
Mesken nitelikli bağımsız bölümün satışında KDV oranı hk.28 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.740-7
Yetkili tahsilat şubelerinde birimler adına kredi kartı ile yapılan satışlardan alınan bedellerin KDV Beyannamesinin 45 nolu satırında gösterilmesi gerektiği hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-10--608
Et teslimlerinde ½ oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-12/-612
Damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile damlama sulama boruları için uygulanacak KDV oranı hk.30 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-9-24
Konaklama hizmeti vermek üzere yetkili makamlardan alınmış bir ruhsata sahip olmayan şirketin aktifinde kayıtlı bina içerisinde bulunan dayalı döşeli dairelerin günlük, haftalık, aylık olarak kiraya verilmesinin geceleme hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu kiralamalara genel oranda KDV uygulanması hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-395
Elek bezi tesliminde %8 oranında KDV oranı uygulanacağı hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-92
İndirimli oranda KDV uygulanarak teslim edilen konutlarla ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin Kanunun 29/2 nci maddesine göre yılı içerisinde mahsuben yılı içerisinde mahsuben iade edilemeyen kısmının da izleyen yılda nakden veya mahsuben iadesinin mümkün bulunduğu hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-393
Yapım işi sözleşmesine istinaden yapılan hakediş ödemesinden kdv tevkifatı yapılmasına gerek bulunmadığı hk.05 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-38
Faaliyetiniz kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığından binek otoya ait KDV\\\'nin indirim konusu yapılamayacağı hk.06 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14028-34-620
KDV Kanununun 29/2. maddesi gereğince yüklenilen vergilerin iadesi hk.07 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1267/-19
İcra yolu ile satışa konu binek araçların %1, diğer araçların %18 KDV ye tabi olması gerektiği hk.07 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1269/-20
Aktife kaydedilen ancak hukuken sahibi olunmayan aracın gerçek sahibine iadesinde 1 No.lu KDV Beyannamesinin 30 uncu satırında08 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-404
Satışı gerçekleştirilen aracın 4077 sayılı Kanun hükümlerine göre iade edilmesinde belge düzeni ve KDV indirimi hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/15-51
Damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinde uygulanacak KDV oranı hk.19 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/63-98
Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimliği kurumlarına verilecek temizlik hizmetlerinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-11
Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve konuk evininde verilen hizmetlerin KDV ye tabi olduğu ile KDV mükellefiyetinin tesisi edilmesi hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-14-199
Tecil-terkin uygulamasından yararlanmak için sanayi sicil belgesinde yapılacak düzeltmeler hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14011-07--655
Meslek Y.O. Yapılan Bilgisayar Teslimlerinin KDV Tevkifatına Tabi Olacağı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-05-662
Tarımda kullanılan sulama sistemlerine uygulanacak KDV oranı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1729-KDV-46
Toptancı hallerinden temin edilen taze sebze ve meyvelerin Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere satışında KDV oranı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1377-KDV-45
Sendikaya ait tesislerde sadece maliyeti karşılayacak bir bedel karşılığında olsa dahi verilecek konaklama hizmetine ilişkin KDV uygulaması hk.27 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32172-7878-676
Okullara yapılan bilgisayar ve donanım teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu ancak indirimle giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği hk.28 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-153-30
Elektrik Trafosunun Bedelsiz Devrinde KDV hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.15-14
GTİP numaraları itibariyle reaktiflere ait kitlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-KDV-1832-5-15
Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin ticari nitelikli satışında KDV uygulaması hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14017-15-680
Fason olarak yapılan taş baskı işinde KDV oranı hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/71-105
Katma Değer Vergisi Oranı hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-14
Mal tesliminden sonra düzenlenen ciro primi, aktivite primi, tediye primine uygulanacak KDV oranı hk.06 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-102
Derneğe bağlı olarak işletilen huzurevinde verilen hizmetlerin KDV\\\\\\\'den istisna olup olmadığı hk.08 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-505
Özürlü asansörlerinin tesliminin KDV'den istisna olup olmadığı hk.09 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-506
Katma Değer Vergisinden istisna has altın bedellerinin Ba, Bs formlarında KDV dahil tutarlarıyla gösterileceği hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.55.01.0-VUK-MÜK.257-44
Ayakkabı yapımında kullanılan sarf malzemelerinin tabi olduğu KDV oranı hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-45
8424.81.10.00.00 Sulama cihazları” GTİP No’sunda yer alan ve damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistemin tesliminin %8 oranında,söz konusu sulama sistemlerinin aksam ve parçaların tesliminin ise %18 oranında KDV`ye tabi olduğu hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-512
İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712
Kamu menfaatine yararlı derneğin Kanunun 17. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanıp yararlanamayacağı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-2
Taş parçalarını sökme ve toplama makinalarının KDV Oranı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-28-6
Poşetlenerek satılan dergilerin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.43.10.00-4081-7110-12
Meslek edindirme kurs hizmetinde KDV oranı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.57-66
İncinin ithali ve yurt içinde tesliminin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.24 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-528
KDV indirimi hk.24 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-138-13
Elektrik trafosunun bedelli veya bedelsiz devrinde KDV hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.03-15
Nar ekşisinde % 18 oranında KDV uygulanacağı hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-03-16
Serbest bölge dışından serbest bölgeye verilen tercüme hizmetinin Türkiye içinde hazırlanıp sunulması mümkün olduğundan genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olduğu hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-24-2010-30
Sosyal Güvenlik primlerinin%5 indirimli olarak ödenmesi haline hakedişlerden kesilecek olan hazine yardımına ilişkin tutarın faturada gösterimi ve KDV karşısındaki durumu hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-01-725
Yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV tutarlarının, sonradan alınan YTB de söz konusu makine ve teçhizata yer verilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunmadığı hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-11
Tarım İşl. Müdürlüğünce gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan canlı hayvan teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanacağı hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-10
Telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin KDV matrahına dahil edilmemesi hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-53-3/3-55
Arsa Kooperatifinin KDV Kanunu Yönünden Yükümlülükleri hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14008-03-726
Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım hizmetlerinde KDV ve kurumlar vergisi uygulamaları hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-16-120
2008/2 dönemi beyanındaki yanlışlığın düzeltilmesi sonucu 2008/2-2009/11 dönemleri arasında ödenecek KDV çıkmaması halinde 2009/11 için düzeltme yapılmasının yeterli olduğu hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-25
Kemik ve hamyağ teslimlerinde 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/22-67
Diplomatik istisna kapsamında kullanılan elektrikte KDV uygulaması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-120
Alışveriş merkezinin toplam su bedelinin işletmeci tarafından müşterilere yansıtılmasında uygulanacak KDV oranı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 2/2010-14028-18-732
Finansal kiralamaya konu olan malların tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1281/-28
YTB’nin Şirkete verilmesinden önce temin edilen makine ve teçhizat listesinde yer alan mallara ödenen KDV’nin iadesi hk.02 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.30.10.00-KDV-1-2
Hurda çocuk bezinin satışında KDV uygulanması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/256-37
Sanayi sicil belgesi almadan önceki dönemlerde yapılan ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle ihracatçılara teslimde bulunulup bulunulamayacağı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66
Serbest bölgede verilen temizlik hizmetinin KDV Kanununun 17/4-ı maddesi uyarınca istisnaya tabi olup olmadığı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-118
Serbest bölgeye verilen tamir bakım onarım ve servis hizmetleri bölge içindeyse istisna olduğu bölge dışında ise Kdv ye tabi tutulması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-119
Kullanım ömrünü tamamlamış akülerde ve hurda metallerde KDV istisnası hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-09/-736
Gayrimenkulün ihale yoluyla satışında KDV hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-88-126
Eğitim hizmeti verilecek kişilerden kredi kartı vasıtası ile alınan avans ödemelerinin KDV ye tabi olup olmadığı, söz konusu hizmetten firma personelinin de yararlanması durumunda verilen hizmetin KDV ye tabi olup olmadığı hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-05-737
İndirimli orana tabi işlem nedeniyle verilen düzeltme beyannamesi çerçevesinde YMM Tasdik Raporu ile iade talebi hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-715-KDV-52
Belediyeye ait arsaların ihale yapılarak satışında KDV uygulaması hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2007-212-132
Ayni sermaye olarak konulacak varlığın KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-13
Çift sıra koltuklu araca ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-12
Yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist gruplarından Türkiye\\\'de verilen konaklama v.b. hizmet bedelleri dışında alınan ücret için KDV hesaplanacağı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-75-133
Yabancı ülkede mukim firmaya icra müdürlüğünce uçak satışında uygulanacak KDV oranı hk.08 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-556
Derneğin işlettiği tıp merkezinin verdiği hizmetlerde KDV istisnası hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-kdv-53-2-1-58
İstisna kapsamında olan taşınmazın alımı nedeniyle fazla ve yersiz hesaplanan KDV'nin iadesi hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-19-18
Konut Yapı Kooperatifinin KDV mükellefiyeti tesis ettirip ettirmeyeceği hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-19
Nar ekşisinde % 18 oranında KDV uygulanacağı hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-570
Elektrik trafosunun bedelsiz devrinde KDV hk.18 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV14-39
İkinci el araçların satışında uygulanacak KDV oranı hk.20 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-56
Üçüncü sınıf lokantada uygulanacak KDV oranı hk.22 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-581
İl Özel idaresi tarafından kaynak suyunun kiralanması işleminin genel oranda KDV\\\'ye tabi olduğu hk.22 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-12
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin yazılım teslimlerinin KDV\\\'den den istisna olduğu hk.23 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-KDV-1303-2-16
Toplu konut-işyeri kooperatifinin sahibi olduğu arsanın inşaat yapılabilir bir duruma getirilmesi için kooperatifinize yapılacak teslim ve hizmet bedelleri üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerektiği hk.24 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/5-59
Mesleği eğitim kursunda verilen hizmetlerde KDV istisnası hk.27 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-06-776
Yapım işlerinde tevkifat uygulaması hk.27 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-584
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanmayacağı hk.28 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV-17-4/e-59
Gümrüklü genel antrepo işletmecisi olarak faaliyet gösteren şirketin bu faaliyetleriyle ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden alınan hizmetler için ödenen KDV\\\'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olmaması ve indirilemeyen söz konusu KDV lerin kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-163-40
Alış faturalarının ihracat faturalarından sonraki tarihleri kapsaması halinde iade talebinin yerine getirileceği hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-30-76
Kooperatifin ortaklara sera tesliminin, katma değer vergisinden istisna olmayacağı hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-172-39
Serbest Bölgelerde Verilen inşaat taahhüt hizmetlerinde; inşaat-taahhüt hizmetinin KDV Kanununun 17/4-ı maddesi; inşaat işinde kullanılacak malların serbest bölgede faaliyet gösteren şubeye tesliminin ise mal ihracatı kapsamında KDV den istisna olduğu; serbest bölgeye gönderilen mallar için yükleninlen KDV nin iadesinin mümkün olduğu, kullanılmayan inşaat malzemelerinin iadesinin ithalat olarak kabul edilerek ait olduğu KDV oranına göre vergilendirileceği hk.03 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1
Kurumun aktifinde bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnası hk.20 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-122-2010-4-1
Tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve onarım işlerinin ihale ile yaptırılmasının KDV ye tabi olduğu, ancak ihale kapsamına mimarlık hizmetlerinin de dahil olması halinde mimarlık hizmet bedelinin ayrıca belirlnmesi kaydıyla KDV Kanununun 17/2-d maddesine göre istisna uygulanmasının mümkün olduğu hk.24 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-9-8
Kooperatifinizin Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığı hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-KDV-1-2010-14008-16-37
Yedek yer temizleme paspası (mop yedeği) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-73
Termo Plastik Kauçuğun KDV Oranı hk.02 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2272-8
İşyerinin alacaklı bankaya satışında KDV istisnası hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-6-52
Yurt dışından alınan malın antrepodan, merkezi Türkiye\\\\\\\'de bulunan Türk firmasının yurt dışındaki mükellefiyetsiz şubesine satışında KDV istisnası hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-2009-14001-89-55
Tercümanlık faaliyetinin ne şekilde vergilendirileceği hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-6-69
Yurtdışında eğitim firmalarına verilen aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde belge düzeni15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7629-74
Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenleneceği ve bu işlemin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7839-73
Adi ortaklığın sermaye şirketine dönüşmesi halinde KDV ve KV açısından yapılacak işlem hk.28 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-140
Ba Bs bildirim formlarında KDV dahil tutarın mı yoksa hariç tutarın mı bildirileceği hk.01 Mart 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-22
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV hk.03 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-/14013-14-112
ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmeyeceği hakkında…04 Mart 2011B.07.1.GİB.0.52/5200.10/
İlk tesis masrafları ve demirbaş alışlarının Kanunun 29/2. maddesi kapsamında nakden veya mahsuben iadesi hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-662-KDV-8
İnşaat projesinin Mimarlar Mühendisler odasınca vize edilmesi işleminin harçtan, proje bedelinin de KDV\\\\\\\'den istisna olup olmadığı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-859-15
Üst hakkı kullanımı karşılığı kiralanan arsa üzerine yapılan devre tatil mülklerinin satılmasının VUK, KDV, ve kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-2
Meslek odasının mülkiyetindeki arsa üzerine yapılıp üyelere satılacak depolar nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010/KVK-831-17
Kooperatifin öğrenci ve öğretmelerin ihtiyacını karşılamak üzere sınırlı sayıda yaptığı yiyecek ve içecek maddeleri satışı nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-4-11
Pazar yerlerinde ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hk.22 Mart 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-ÖKC-3
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hk.01 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-211
Ba formu hazırlanırken fatura bedelinin mi yoksa fatura bedeline ilave edilen çeşitli vergilerin toplamı olan KDV matrahının mı yazılacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-235
Psikoteknik değerlendirme hizmetinde KDV oranı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-24-204
Özel tasarım kutuları içerisinde teslim edilen özel dokuma kravatlarda uygulanacak KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-70/-206
Özel tasarım kutuları içerisinde teslim edilen özel dokuma kravatlarda uygulanacak KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-96-9
İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11
Anahtar teslimi prefabrik konut teslimlerinde KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-136-2010-10
Hurda Araç Satışı KDV İstisnası hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.00-17
Yüksekokul Döner Sermaye İşletmesi bünyesindeki yüzme havuzu ve halı saha hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk.08 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-38-150
Döner Sermaye İşletmesinin mal ve hizmet tesliminde KDV oranı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-84
Araç kiralama işi yapan mükellefin kiralamak için aldığı aracı satarken uygulayacağı KDV oranı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-266
Time charter kapsamında yurt dışında kirada olan geminin yurt dışından temin ettiği yedek parça ve servis hizmetlerinin KDV\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-264
Yurtdışında gerçekleşen ve yurtdışında faydalanılan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak yurtdışında mukim firma adına düzenlenen faturaların KDV ve ÖİV\\\\\\\'ne tabi olup olmadığı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02--24
Tasfiye halindeki mimarlık şirketinin proje hazırlamaya devam edip edemeyeceği, yarım kalan projelerin tamamlanıp tamamlanamayacağı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-82
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde, pazarlama satış ve dağıtım giderleri dolayısıyla yüklenilen ve indirimli orana isabet eden kısmın iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-192-26
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen kapitone dokumacılığının tabi olduğu KDV oranı ile tevkifat uygulaması hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-857-27
Kamyonet tesliminde KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.798-6
Su böreği yufkası satışında KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/43-29
Tapu kaydında I ve II.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi bulunan gayrimenkullerin satın alınıp restore ettirilerek satışında uygulanacak KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-270
Devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında faturanın düzenleneceği süre hk.13 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7875--228
Kur farkında KDV uygulaması ve lehte veya aleyhte oluşan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-284
Biokadin Standardize Solüsyonadlı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-285
Serbest bölglere verilen teknik destek hizmetlerinde KDV istisnası hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14011-18-233
Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefe Mal Satışı hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-91
İmal ve inşa edilecek gemide kullanılmak üzere ithal edilecek gemi yağ tahliye ekipmanı sisteminin KDV\\\'den istisna olup olmadığı hk.18 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-305
Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi'nin verdiği hizmetlerin 17/2-a kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hk.18 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-306
Ayakkabı burun ve topuk destek malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-310
Kredi kartı ile yapılan satışların KDV beyannamesinde gösterilmesi hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-312
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-311
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-309
Vinç kiralanmasında KDV istisnası hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-5-8
Özürlü adına kayıtlı aracın özürlünün vefatından sonra ayıplı mal kapsamında iade olması halinde ÖTV istisnası hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-ÖTV-52-2/2-18
Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıkları işlemlerde KDV tevkifatı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-13-243
Hakkında SMİYB kullandığına ilişkin rapor bulunan ortaktan yapılan mal alımından dolayı KDV iadesinin ne şekilde yapılacağı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14032-21-242
İlk iktisabı yapılan araçlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ihracı halinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk.25 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-399.10.14-41
Belediyeye yapılan mal ve hizmet teslimlerinde KDV istisnası hk.26 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-367
Kooperatif adına kayıtlı olan arsanın ikinci bir kooperatife satılması halinde kooperatifin faydalanmakta olduğu muafiyetlerin devamı hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-81-75
Şirketin aktifinde kayıtlı binanın rehabilitasyon merkezi kurulması şartı ile belediyeye bağışlanması durumunda araziye ilişkin kayıtlı değerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KVK-2010-823-39
İl Özel İdaresinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Hk29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-587-29
Kooperatife ait imar değişikliği yapılan arsaların satışında KDV istisnası hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14008-10-264
Belediyenin ödediği KDV hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.55-010-3
Hormon testi cihazının KDV oranı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/181-6
Belediyenin şehiriçi öğrenci taşımacılığında KDV oranı hk.02 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV/600/-22
Konut Yapı Kooperatifi arsa satışının kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.02-2
Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulaması hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.69.10.00-010-3
Polen tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-121
Gübre, torf ve sertifikasız meyve fidanlarının toptan satışlarında uygulanması gereken KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/17-44
Servis dışı tutulan iş makinası ve taşıtların ihale yoluyla satışında KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-60-51
Cow Magnet (Sığır Mıknatısı) KDV Oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-275-31
Tasfiye halindeki konut yapı kooperatifinin arsa satışının KV ve KDV açısından değerlendirilmesi hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KV-5-36
Yapı kullanma izni almayan meskenlere ait yüklenilen KDV'nin iadesi hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-3
Basit usulde vergilendirilmekte iken gerçek usule geçen mükellefin KDV indirimi hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-34-52
Devlet Hastanesine verilen haşere ile mücadele hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-122
Birinci sınıf tescilli kültür varlığının restorasyonu için klima tertibatı ve fotoselli havlu makinası alımında KDV istisnası hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-91-16
Sulama Motoru ve Pompasının KDV Oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1334/-43
Battaniye çantasının KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-109-15
Şirketin bünyesinde ticari amaçlı bulundurulan yatın sezonluk olarak kiralanmasında KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-435
İnşaatı henüz bitmeden satılan ve faturası kesilen 3 adet daire için yüklenilen KDV\\\'nin iade edilip edilmeyeceği ve iade miktarının hesaplanması hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-854-34
Lavaş Ekmeğin Satışında KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-4
Türkiye Kızılay Derneğinin sağlık hizmetlerine yönelik iktisadi işletmelerinde ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-433
Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-430
Kooperatifin aktifinde kayıtlı bulunan ve ifraz işlemine tabi tutulan gayrimenkulün satışında KDV istisnası hk.05 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/2-4
Servis aracı kiralamasında KDV oranı hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-8-11
Serbest bölgelerde verilen kurye hizmetinde KDV istisnası hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-131
Fason işlerde KDV oranı ve tevkifat uygulaması hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-457
Stoklarda yer alan indirimli orana tabi mallarla ilgili yüklenilen KDV\\\'nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-458
Alacağın teminatı mal ve hakların Varlık Yönetim Şirketi lehine satışında KDV istisnası hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-23-201
Giderlerin müşterilere yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-465
Türkiye\\\\\\\'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda iade uygulaması hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-466
Kauçuktan yapılma eldivenin KDV oranı hk.07 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-470
Merkezi toptancı halinde bulunan şirketin şubeye mal tesliminde KDV oranı hk.08 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-63-280
Abeslang\\\'ın KDV oranı hk.08 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-104-281
Hizmet içi eğitimler, psikoteknik testler ve araç sürücülerine yönelik olarak verilen ADR ve SRC eğitim hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28.25-477
İade talebinin KDV Beyannamesinde gösterilmemesi hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14019-01-282
İhraç kaydıyla alınan mallarla ilgili olarak imalatçı firmalara verilecek olan gümrük beyannameleri satış faturaları ve çeki listelerinde yurtdışı müşterisinin adının silinip silinmeyeceği hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-478
Sahil Güvenlik ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına boya ve boya malzemelerinin tesliminde istisna uygulaması hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-479
İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili yılı içerisinde mahsuben giderilemeyen verginin izleyen yıl nakden veya mahsuben iadesinin mümkün olup olmadığı hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-471
Fatura ödeme merkezinde kredi kartı ile yapılan tahsilatların KDV beyannamesinde gösterilmesi hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-475
Transit rejimi kapsamındaki akaryakıtların bu rejimi sona erdirecek şekilde yurt içinde teslim edilmesi veya kullanılması halinde ÖTV yükümlülüğü hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-480
Pelur Kağıtta KDV Oranı hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-14028-48/-288
Tapuda kargir ev ve tarla vasıflı taşınmazın icrada satışında KDV oranı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-49-88
Liman işletmesine güvenlik x ray cihazı ve kapı dedektörü alımının KDV den istisna olup olmadığı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-4.48.15.01/KDV-41
Basit usulden gerçek usule geçen mükellefin sabit kıymet niteliğinde olan aracın kalan amortisman süresine ait KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/KDV--40
Yedek parçanın KDV oranı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1264/-45
Telsiz ruhsat ve kullanım ücretinin matraha dahil olup olmadığı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/16-25
Buğday atıklarının KDV oranı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-437-34
Arpa Satışında KDV Oranı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/187-7
Damlama-yağmurlama sulama ve sulama borularına uygulanacak KDV oranı hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-152
Üretim analizi ve randıman hesabı yapılırken dikkate alınacak fire nispetleri hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-853-36
Hizmet ihracında kdv iadesi hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-72-94
Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye\\\\\\\'de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV uygulaması hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.55-010.01-4
Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV'si hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/24-50
Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV\\\'si hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/24-50
Devlet hastanesine verilen haşere ilaçlama hizmetinde tevkifat uygulaması hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-470-36
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat alınarak üretilen \"AVILABAN 100\" ticari adlı veteriner ilaçlı premiksin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-511
2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin 2010 yılında iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-515
Yemek alış fiyatına belli bir tutar ilave edilerek alt taşeron firmalara yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-516
Kitap ve yaprak test teslimleri ile baskı hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-508
Kauçuk malzemesinden imal edilen dren lastiğin KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-513
Beyin performansını geliştirme, kişilik geliştirme, düşünsel egszersizler yaptırma, ruhsal sorunların çözülmesine yardımcı olma kapsamında verilecek eğitim hizmetininin KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-507
Kafetarya-çay ocağı, oyun salonu ve bilardo salonundan oluşan üç ayrı bölümü bulunan ve derneğe bağlı olarak işletilen lokalde verilen hizmetlere uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-510
Su Ürünleri Kooperatifinin KDV mükellefiyeti hk.20 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.53-130-5
KDV İstisnası hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-6
İşgüvenliği eğitim hizmetinin KDV oranı hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-169
Psiko-teknik eğitim hizmetinde KDV oranı hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-170
Havaalanlarında yer hizmetleri veren firmalara verilen uçak, yolcu ve yüke ilişkin hizmetlerin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-563
Tıbbi maskenin ithalinde uygulanacak KDV oranı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-KDV-1375-33
Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360
Ciro Priminde Uygulanacak KDV Oranı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV/53-2/24-35
Temizlik hizmetlerinde taşeron firmaların KDv tevkifat uygulaması karşısındaki durumu hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-3071-239
Özürlülerin araç alımında ÖTV, KDV istisnası hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-ÖTV.2010-7-157
İki yıldan az şirketin aktifinde kalan gayrimenkulün satılması nedeniyle %18 oranında KDV\\\'ye tabi tutulması hk.10 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00--600/KDV/-29
Belediye Arsasına Kat Karşılığı İnşaatsözleşmesince belediye payına düşen işyerinin tesliminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-10-34
Bedeli Yemek kartı veya yemek fişi kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-240
Etüd merkezi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-244
Alt yüklenicilere tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-07-419
Hizmetin ihracında KDV istisnası hk.15 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14001-18-433
Bilgisayar yazılım programlarının serbest bölgedeki firmalara satışı ile bu programlarla ilgili serbest bölgelerde verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk.15 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-247
Kooperatifin üyelerine konut tesliminde KDV uygulaması hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-11-47
Ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez protezlerin yapımında kullanılan malzeme alımları ve ithalinde KDV uygulaması hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-58-441
Leasing yoluyla kiralanan geminin KDV oranı hk.17 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV2010-06-5
Prefabrik ev tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-797
İcrada hisse senedi satışı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-787
Yurtdışındaki müşterilerin konaklamak üzere rezervasyon yaptırarak hizmetin ifasından önce kredi kartı ile avans ödemesi yapması halinde fatura düzenleme tarihi ve KDV uygulaması hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-795
4733 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesi gereğince üreticilerden satın alınan tütünlerin tesliminde KDV uygulaması hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-800
Bar ruhsatı alınmış apart oteli bünyesinde yemek ve meşrubat satışında KDV oranı hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV-1-60
Kitap ve benzeri yayınlar ile yaprak test teslimlerinde KDV oranı hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/195--183
Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV6-62
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV Oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-1-3
Karabuğday ve sertifikalı karabuğday tohumluklarında KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-57
Şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-276
Nar ekşisi ve nar ekşili sosun KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-3185-KDV-44
Galeta unu kdv oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-38-18
Konut Yapı Koop. güvenlik kamera ve kayıt cihazının kurulması işi kdv oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-49-17
Yaş çay yaprağının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-42-2010-67
Malzemesiz yemek hizmetinde kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011/28--185
Konaklama hizmetinde kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-282
İşyeri yapı kooperatiflerince işyeri teslimleri ile kooperatif üyelerine yapılacak işyeri teslimlerinin KDV karşısındaki durumu hk.06 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-18-4
Özel Eğitim ve Danışmanlık Şirketlerince Verilen Hizm.İçi Eğt.Hiz.ve Konaklama Bedelinde KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV--23
Mikro İnvüzyon Pompasının KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-283
Dezenfektan klor tablet teslimlerinde uygulanacak kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-281
Vakıf Üniversitesi Yurt Ücretinde KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-279
Katma değer vergisi oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-277
Bitkisel gıda takviyesi (kapsül) için uygulanacak kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-280
Buğday ununun KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1902-KDV-46
Alli 60 mg 84 tablet ve Alli 60 mg 42 tablet\" adlı ürünün ithali ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-60
Piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı (karbon karası) ve hurda çelik telin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-5
Tıbbi atık kovasının KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-KDV-4264-47
Kristal şeker ithalatında uygulancak KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-61
Hidrolik enstrumante mayo masası ve hidrolik döner taburenin KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-22182/KDV-48
Hidrolik enstrumante mayo masası ve hidrolik döner taburenin KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-59
Konut yapı kooperatiflerine verilen işçilik hizmetleri ile hafriyat işlerinde KDV uygulaması hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-KDVK-1-22
Lazerli Tedavide KDV hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-53-59
Aile Danışmanlık Merkezi Faaliyetinde KDV Oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/56-58
Yurt dışına turist götürülmesi - outgoing hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-64
Donanımlı uçak kiralama hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-63
Organik Tarım Ürünlerin Tesliminde KDV Oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-54-60
Konut Yapı Kooperatiflerinin istihkak ödemelerinden alınacak KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV-600-31
Kooperatife jeneratör alımında ve montajında KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-12
Konut yapı kooperatiflerinin 3/7/2009 tarihinden sonra KDV mükellefiyeti hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-9
İşyerinde Pişirilerek Servis Yapılan Balığın KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-302
Şişme bot tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-295
İktisadi İşletmenin Kurs Faaliyetine Uygulanacak KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-297
Yurt dışındaki firmalara konaklama dahil verilen hizmetler ile yerli seyahat acentelerine ve geziler için okullara yapılan otobüs kiralamalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1288/-67
İcra yolu ile arazi taşıtı satışında KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/38-78
Zımpara mesnet bezin ithali ve yurtiçi tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-30-60
Saç biti solisyonunun KDV ve ÖTV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1261-A/-66
Yurt dışında mukim şirkete verilen danışmanlık ve destek hizmetlerinde vergileme ve belge düzeni hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-898
1211.90.85.00.13 GTİP numarasında yer alan haşhaş kapsülünün tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.806-21
Toptancı hali dışında bulunan şube işyerinden kdv mükelleflerine toptan yapılacak sebze ve meyvenin kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.163-130
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği kapsamında verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/15-81
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında CE Belgeli Yatak şatışında KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/8-80
Hardal Tohumuna uygulanacak kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-300
Çeşitli GTİP No.lu eşyalara uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-300
Tarım ürünleri ve katkı maddeleri ile karma yapılarak üretilen akvaryum süs balığı yeminin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.133-131
Kooperatife Alınacak Malzemelerin KDV Oranı hk08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-3-7
Evalı suni derinin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-291
Elektrik malzemesi teslimlerinde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1317/-68
Buğday tohumunun tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.143-124
Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-2-9
Yem katkı maddelerinin yurtiçi teslimlerinde ve ithalinde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/23-79
Ambulans kiralama KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-294
Hidrolikli enstrumante mayo masası ile amortisörlü döner tabure tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-293
Soslu mısır, leblebi şekeri, ve kaplamalı fıstık teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.24-123
Butik otel işletmesinde müşterilere verilen aparatif yiyecek hizmetlerine uygulanacak kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-299
Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-292
Arpa Flakes" Satışında KDV Oranı Hk.11 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.09.15.01-4.2010.3.KDV.28.Md/-4
Suni Tohumlama Hizm.Veterinerlik Hizmeti sayılıp sayılmayacağı ve KDV oranı hk.11 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-4
Birliğin canlı hayvan satın alıp bunları üyelerine dağıtmasında KDV Oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-10-19
Hastanelere verilen muhtelif hizmetlerde KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-88-27
Saraciye ürünlerinde (deri tasma, keten asma, at başı, yular, eğer, üzengi) KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-19-26
Aşurelik Buğdayın KDV Oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-113-25
87.03 GTİP değerlendirilen araçlarda KDV indirimi ve bu araçların satışında KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-30/b-7
Tasfiye halindeki kooperatife yapılan işlerde KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-15
Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılacak İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14008-37-530
Basit usule tabi mükellefin KDV tevkifatı uygulaması karşısındaki durumu hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.55-130-12
Bitümlü sıcak karışımla asfalt Yollarının yapım işinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-10
Evrak çantası ve klasör tesliminde uygulanacak olan KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-935-73
Arsa Karşılığı İşyeri Teslimi hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/14-63
Sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle alınan ceza ve tazminatın KDV ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-315
Kullanılmış daire alışlarında düzenlenen gider pusulasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,net kullanım alanı 150 m² nin altındaki dairelerin satışında KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-876-69
Muayene lambası ve ameliyathane tavan lambasında KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-2-28-16]-523
Reaktif Enerji KDV\\\'si hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-179-10
Katma Değer Vergisi İstisnası hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-168-9
Belediyeye yapılan sosyal tesis ve işyerlerinde kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-93-515
Elyaf-sünger yatak teslimlerinde KDV uygulaması hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-13
Kit Karşılığı Cihaz Alımı KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-05-03-41
Lazerli Tesviye Aleti KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-17-40
Konfeksiyon ve tekstil ürünler üzerine nakış ve taş basma işi yapılarak tesliminde uygulanacak Kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-875-71
Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2142-49
Belediye Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına Yapılacak Asansör Teslimi ve Montajı İşinde Uygulanması Gereken KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1733-48
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-914-70
Erik ve Vişne Kurusu KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1461-53
Sulama Filtrelerinin KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/873-51
El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları ve Zirai İlaç Depolarının KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-474-50
İşyere hekimliği ve iş uzmanlığı ile temel ilk yardım ve eğitici eğitimi hizmeti karşılığında düzenlenecek faturanın KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-43-529
PLC Kontrollü Bilgisayarlı Mini Enjeksiyon Makinesinin KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1527--47
Stor perde tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527
Medikal malzemenin KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.94-208
oto alım satımında kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209
İlaçlama Aracında KDV oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010/14028-75-516
Çalı Süpürgenin KDV oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-56-514
Elyaf polyester teslim ve ithalinde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-01-314
Bitkisel sıvı ekstrakt karışım tesliminde uygulanacak olan KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-912-72
Özel hastaneye verilen malzeme dahil yemek hizmetinde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1666-52
Lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-44-531
İthal edilen makine ve mekanik cihazlar ile bunların aksam ve parçalarının KDV Oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-66-528
Ekskavatör tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-61-526
Organ nakli ameliyatlarında, organ damarları ve kanallarının yıkanması suretiyle organ koruma amaçlı kullanılan organ perfüzyonu çözeltisinin tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2008-14028-257-518
Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oran hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-02-313
Demirbaş satışının KDV'ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-894-63
Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-98-210
İşitme cihazlarına ilişkin yedek parçaların tesliminde ve bakım onarımında Kdv Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-31-525
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara, giriş izin belgesine istinaden verilen muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-902-62
Akrilik, ABS ve sert plastik hurdalarının belirli bir işlemden geçirilmek suretiyle mamul hale getirilerek tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-867-67
Organ nakli ameliyatlarında böbrek, karaciğer ve pankreasın korunmasında kullanılan (klinik özelliğe sahip)organ koruma çözeltisinin tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2008-14028-256-522
Yakıt tankerinin kiralanması durumunda KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-317
Kooperatifin teslimlerinde KDV uygulaması hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-7-211
KDV Oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV26-63
NS-Plus adlı cihazda KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-kdv-1-2010-14028-107-534
İnternet üzerinden İngilizce eğitiminde KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-94-536
Elektrikle ısıtmalı halının (halısoba) KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:14028-58-537
Hizmet Akdine Dayalı Tazminatta KDV hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-89-2010-27
Teslimi Gerçekleştirilen malın iadesinde KDV oranı Hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-GEÇ.20-07-535
İade faturasında KDV gösterilip gösterilmeyeceği.14 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.MUK.746-22
Yem katkı maddesinde KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-320
Adi Ortaklıkta Hisse Devri hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/31-64
Yurt dışındaki satışa aracı firmalara ödenen komisyon bedelinin KDV karşısındaki durumu hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KDV-3-65
İkinci el araçların alımı ve satımı ile komisyonculuk faaliyetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/9-64
Özel sürücü kursu faaliyetinde, Kasım 2010 ayında başlayan kurs hizmetinin Ocak 2011 ayında direksiyon sınavıyla tamamlanması halinde faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği ve vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-29-21
Vakfa yapılacak lojman ve arsa teslimi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-325
Tütün tesliminde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/26-85
Yurt Dışından Sağlanan Hizmetin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/32-84
Gayrimenkullerin kiralanması işleminin KDV nin konusuna girip girmediği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-726-KDV-51
İskonto Faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-169-29
Elma ve üzüm sirkesi teslimlerinde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-60-34
Çağrı merkezi yoluyla belirli bir bedel karşılığında anlaşma yapılan hastanelerden checkup hizmeti almaları için yönlendirilmede uygulanacak KDV oranı ve belge düzeni hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1000
Kooperatife yapılacak olan inşaat taahhüt işinin taşeron firmaya yaptırılması halinde uygulanacak kdv oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-14-32
Hastane malzemeleri satışında uygulanacak kdv oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-323
Sertifikalı meyve fidanı ithalinde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-35-36
İthalat işlemlerine ilişkin Form Ba bildiriminde gümrük beyannamesi giriş tarihinin belirlenmesi ile gümrük vergisinin Form Ba\\\\\\\'ya dahil edilip edilmeyeceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31
Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun katma değer vergisine tabi olup olmadığı.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-336
Arsa alış işleminin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2011-14001-16/-544
Röleve, restorasyon ve restitüsyona ilişkin verilen mimarlık hizmetinin KDV, Damga Vergisi ve Harç istisnası karşısındaki durumu hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-337
KDV Kanunu 13-f maddesi istisna uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-13-11]-550
Yediemin olarak alınan ücretin Katma Değer Vergisine tabi tutulması hk.18 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-16
Kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-10-68
Finansal Kiralama İşlemlerinde peşin ödenen bedelin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/19-86
9027.80 tarife pozisyonunda yer alan tıbbi cihaz teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2011-14028-05/-551
Katma Değer Vergisi hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-28-1-25
Sertifikalı Pamuk Tohumu KDV Oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-45-38
Dernek tarafından düzenlenen kongre, toplantı vb.ait giderlerde KDV uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-334
Yurt dışından sağlanan fiyat indirimine KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve fatura ile belgelendirilip belgelendirilmeyeceği hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-71
Kalem setinin KDV oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-335
Derneklerin reklam almak suretiyle bedel karşılığı gazete yayımının KV ve KDV karşısındaki durumu hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-14001-29-543
Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-70-559
Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-106-227
Kamuya yararlı derneğin araç alımında KDV uygulaması hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-23]-563
Vergi mükellefi olmayan köylülerden tarla satın alınmasının KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14001-27-560
Yurtdışında yerleşik firmaya verilen aracılık hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2-2010-14001-43-561
Franchise hakkı ile ilgili olarak hesaplanan katma değer vergisinin beyan dönemi hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568
Kooperatifin üyelerden aldığı süt satışı ve üyeler yem teslimi ile veterinerlik hizmetinde KDV hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-48-226
İl dışından sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlere verilen konaklama hizmeti ile sağlık eğitimi hizmetlerinde KDV hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14028-71-569
İhraç edilen mala ilişkin navlun ve sigorta gibi ödemelerin daha sonra alıcıya yansıtılmasında ve vade farkında KDV uygulaması hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14011-17-573
Yazarı olduğunuz ders kitaplarının öğrencilerinize pazarlanmasının KDV Kanunu ve GV Kanunu karşısındaki durumu hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2010-14001-25/-570
Ücretini alamadığı serbest meslek faaliyetleri için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyecegi hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-54-203
Türkiyede düzenlenen fuarlara katılan yurt dışında mukim gerçek ya da tüzel kişilerin bu katılım dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV'nin iadesinde aranılan belgeler hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-270
Granül satışında KDV Oranı ve KDV Tevkifatı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-25-63
İkinci el kitap satışına uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1067
Yeşilköy fuar merkezi alanında verilen kokteyl, gala hizmetlerinde uygulanacak kdv oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1062
Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlara gelen ziyaretçilere dağıtılan dergilerde yayımlanmak üzere yurt dışında yerleşik firmalara verilen reklam hizmetinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1058
Yurt dışında düzenlenen fuarlarda verilen stand kiralanması işleminin KDV karşısındaki durumu hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1038
İş güvenliği eğitimi hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1034
Kitapla Birlikte Ücretsiz Olarak Verilen Aynı Kitabın CD\\\'si Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.3-1054
Askeri garnizona toplama bilgisayar temininin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1039
Yurt dışından yazılım programı ithalinin KV ve KDV karşısındaki durumu hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1063
Sessiz kabin (akustik oda) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-1071
Tela\\\'nın KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1069
Deri, Plastik, Metal, Tokalı, Tokasız ve Şeffaf kemerin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1068
Eğitim amaçlı bilgi kartlarının KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1066
Laparoskobik Similatör Sisteminin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1064
6217.10.00.00.19 GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1056
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Sağlık Merkezlerinde Verilen Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1050
38.08. GTİP No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1049
Tedaviye yönelik olmayan bitkisel ürünlerin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1047
Ostomi filtresi, pasta(ostomi bakım ürünü), ostomy rod sterile ve pudranın(ostomi bakım ürünü) KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1061
İcrada satışı yapılan muhtelif renk ve kalitede triko kazağın KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1059
Kuşkonmaz bitkisi, hindiba bitkisi ve kökleri ile tohumlarının teslimlerinde KDV oranı21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1052
Balık yağının KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1046
Sergi alanı giriş bedeline uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1045
Finansal kiralama kapsamında kiralanan binanın toplam kira bedelinden kalan tutarla birlikte başka bir firmaya devrinde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-1044
Mikroskop ve parçalarının ithalinde, yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1057
Elektronik kitap teslimlerine uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1043
Şilte (yatak) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1042
5407.71.00.90.19- 5407.20 G..T.İ.P. No.lar kapsamına giren sineklik mensucatın tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1037
9021.10.10.00.11. GTİP No.lu ürünün KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1036
Lazer epilasyon cihazı tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1070
Mobilya ayaklarında kullanılacak\\21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1065
Sıcak transfer edilebilir etiketin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1055
Neolit adı verilen suni köselenin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-1035
Kulak işitme cihazlarının aksam, parça va aksesuarları ile işitme testi hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1060
Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı ve mütemmim cüzlerinin icra müdürlüğünce satışında KDV uygulaması hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1041
Teslimlerde ortaya çıkan vade farklarında uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-1187-22
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1087
Pamuk kumaş kırpıntısı teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1086
Kürklü koyun ve kuzu derilerinin ithalinde ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1085
Boya naylonu (boya önlüğünün) KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1082
Bez ve benzeri ürünlerden üretilen bez bebeklere uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1094
Polypropylen-polyester hammaddesinden üretilen gemi halatının ithali ve tesliminde KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1090
3921.12.00.00.00 GTİP nolu "vinilklorür polimer"den mamül suni deri ithali. hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1089
Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078
Spiralli (lastikli) defter tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1093
Spiralli, PVC kapaklı, PVC ve karton ayraçlı, perforeli defterlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1091
Eğitim ve danışmanlık hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1084
Sigorta şirketince şirket ortağından kiralanan araçla ilgili KDV mükellefiyeti hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1102
Yurt dışındaki mukim firmaya ihracat işlemlerine aracılık hizmeti karşılığında ödenen komisyonun KDV tabi olup olmadığı hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1105
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan gayrimenkullerin satışında uygulanacak kdv oranı ve tevkifat yapılıp yapılmaması hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2921-KDV-57
Kooperatifin Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı Alımında KDV oranı hk.26 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-9
Hormon Kitleri KDV Oranı hk.26 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-10
Yurt dışındaki mukim firmanın Türkiye'den satın aldığı motorsuz uçağın yurt dışına ihraç edilmeden önce parçalara ayrılarak paketlenmesi hizmeti hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106
Yatırım teşvik belgesinin öngörülduğu şekilde gerçekleşmemesi veya iptali halinde finansal kiralama kanunu kapsamında %1 KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1154
Bitkisel destek ürünlerine uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1156
Konut Yapı Koop.KDV oranları02 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-2
Minibüs hattının satışında uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1153
İki İşin Birarada Yapılması Halinde Ayrı Defter Tutulup Tutulmayacağı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94
Ciltbezlerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1155
Devir alınan mimarlık proje müelliflik ve telif haklarının vb. imzalanması halinde oluşan belge düzenine ilişkin sorumluluk hk.03 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-7
Hal Rüsumunda KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.04 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-5
İmalat artığı olarak ortaya çıkan plastik takoz tesliminin KDV\'ye tabi olup olmadığı ile plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mühendislik plastikleri\'nin tevkifata tabi olup olmadığı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1258
Vakıf öğretmenlerine verilen danışmanlık hizmet bedeline Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV uygulaması hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1238
GSM operatörleri vasıtası ile derneğe yapılacak bağış bedelleri üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17 madde-1204
Çalınan külçe altınların Vergi Usul ve KDV Kanununları karşısındaki durumu hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1252
Anahtar kopyalama makinası tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1226
Akvaryum giriş ücretlerine uygulanacak KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1251
Çikolata, kuruyemiş, yaş ve kuru meyve vb. gıda ürünleri ile oyuncakların sepet ya da vazo içerisinde birlikte satışında uygulanacak KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1223
Uluslararası taşımacılık yapan gemi için gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi,gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1219
Kumaş üzerine dijital baskı yaparak üretilen posterlere uygulanacak KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1225
Çift taraflı poliamid kaplı mensucat ithalinde uygulanacak KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1236
Toptan ayakkabı ve terlik tokası KDV oranı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1232
Yurt dışında yerleşik firmanın mallarına, Türkiye'deki serbest bölgelerde müşteri bulunması hizmetinde KDV uygulaması hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1198
Yurt dışında yerleşik sigorta firmalarına verilen sigorta aracılık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1203
Yabancı sermayeli şirkete yurt dışında mukim grup firmaları tarafından genel yönetim ve ücret gideri adı altında fatura edilen tutarların KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1255
Türkiye limanlarında ve uluslararası sularda bulunan petrol arama platformuna verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1231
Gümrük antreposunda verilen depolama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.09 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1262
İndirim kuponu kitabı satışında KDV oranı hk.10 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-17
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgesinin devrinin KDV ve BSMV karşısındaki durumu hk.10 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-1281
Marka satışında KDV uygulaması hk.10 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-374
Lojistik firma aracılığıyla uluslararası taşımacılık hizmeti verilmesi işleminde KDV uygulaması hk.11 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1292
İcraen Yapılan Tahsilatta KDV hk.17 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-172-14
Mükellef Talebi- Bir tanesinin inşaatı 31.12.2009 tarihinde biten, bir tanesinin inşaatı devam etmekte olan2 blok konut inşaatına ilişkin yüklenilen KDV\\\'nin iadesi ve yüklenilen vergilerin hesabı hk.17 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-856-85
İhale ile teslim edilen yedek parça malzemeleri için KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.17 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/177-18
Tasfiye sonunda indirim konusu yapılamayan devreden KDV’nin, kurumlar vergisi yönünden gider konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-2-12-5
Ayakkabı üzerine yapılan nakış işinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.18 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-392
Mükellef talebi- Müteahhitlere yapılan hakediş ödemelerinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.18 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-883-91
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri karşılığında yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hk.18 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-4691/GEÇİCİ-2-90
Yurtdışında bulunan grup firmalarından temin edilen bilgisayar programları için yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.18 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-87
Yurtdışında mukim kurumdan alınan krediye ilişkin faiz ödemelerine kurumlar vergisi stopajı ve katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hk.18 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-85
Tasfiye halindeki kooperatife ait tarlanın satışından doğan kazancın, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV karşısındaki durumu ile tasfiye memurunun görevleri hk.19 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.69.10.00-010-4
Özel matrah şekline tabi kontör satışı işiyle iştigal eden mükellefin genel giderleri ile indirim konusu yapamadığı KDV\'sini gider yazıp yazamayacağı hk.19 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1348
Başlık KDV'si ödenerek ithal edilen pet şişe çapağının tesliminde kdv tevkifatı hk.19 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.8-173
KDV'si ödenerek ithal edilen pet şişe çapağının tesliminde kdv tevkifatı hk.19 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.8-173
Alt yükleniceler tarafından verilen hizmetlerde kdv tevkifatı hk.19 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-114-172
Yağmur indirme sistemleri ve çatı malzemelerinin tesliminde tevkifat hk.20 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/41-105
Alkollü içkilerin alımında yüklenilen KDV\\\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.20 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-23-34
Hal rüsumunda KDV hk.22 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[2012-8-701]-84
İhracat gelirlerinin vergilendirileceği dönem hk.22 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-17-175
Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a ve c maddelerine istinaden yapılan ihracatın TL\\\'sı cinsinden yapılmasının iade işlemlerine engel teşkil edip etmeyeceği hk.22 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-11/1-a-c-96
Tevkifat Uygulanan Yapım İşlerinden Kaynaklanan KDV İadesi hk.22 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-53-2/9-76
Sadece ordu mensuplarına hizmet veren işletmelerin katma değer vergisi tevkifatı yapacak kuruluşlar kapsamında olup olmadığı hk.23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1272/-85
Alüminyum billetin eritilmesi suretiyle imal edilen alüminyum radyatörlerin teslimi nedeniyle tevkifat edilen KDV nin mahsubu hk.23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.07-50
Bayındırlık İl Müdürlüğüne ait binan deprem analiz işinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.23 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-24-101-6
Yurtdışına yatak ve uçak bileti temini hk.23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-404
Avukatlık Vekalet Ücretinin İadesi nedeniyle beyan edilen KDV ve Gelir Vergisinin düzeltmelerini nasıl yapacağınız hk.23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-406
Kooperatifin meyve fidanı anacı ithalinde kdv istisnası hk.23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-409
Yapı Denetimi Hizmetinde KDV ve Damga Vergisi İstisnası hk..23 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1262/-86
Kooperatiften kiralanan taşınmazla ilgili olarak yapılan kira ödemelerinin KDV ve KV karşısındaki durumu hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/3-109
KDV mükellefi olmayan arsa sahiplerine karşı ifa edilen yapı denetim hizmetlerinin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-943-98
Hurda Alüminyumdan Mamüllerde KDV tevkifatı hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1101-67
Ham Post ve Deri Satışlarında KDV Tevkifatı hk.24 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-19357-11108-25
Alüminyum profil ve levha teslimlerinde KDV tevkifatı hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-72-249
Yapı Denetim Firmalarınca Konut Yapı Koop. verilen hizmetlerde tevkifat uygulaması hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-65-251
Polietilen ile Plastik Granülü İşlemden Geçirmek Suretiyle Üretilen Mamülün KDV Tevkifatı hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-174-2010-33
Akülü tekerlekli aracın KDV istisnası hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/103-252
Fason pantolon dikim işi nedeniyle düzenlenecek faturada KDV tevkifatı hk.24 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-132-250
Sera Montajı İşinin KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010.115-271
Bakım Onarım da KDV Tevkifatı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-148-273
Et alımlarına ilişkin KDV Tevkifatı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-56-279
Yapı denetim hizmetinde KDV tevkifatı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.13-268
Bilgisayar programcılığı ve yazılım programı pazarlama faaliyetinden elde edilen kazancın ticari kazanç mı serbest meslek kazancı mı olduğu hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.7-267
Cezaevine personel temin işleminin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-ÖZG-2010-122-272
Piliç Eti satışında KDV tevkifatı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.31-274
Alüminyum, bakır ve kalay döküm işlimlerinde tevkifat uygulaması hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-424
Tarımsal Kalk. Koop. tarafından yapılan ortak içi ve ortak dışı işlemlerin KDV ve KV mükellefiyeti hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.84-187
Avukatın vekalet ücretinin yanında müvekkil adına tahsil edilen asıl alacak, faiz ve masrafların da pos cihazından geçirilmesi durumunda, geçirilen tutarın serbest meslek kazancı olup olmadığı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.162-266
Tarımsal amaçlı kooperatifin üyelerinden aldığı sütlerin satışı ve üyelerine yem teslimi ve temizlik malzeme tesliminde KDV uygulaması hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-47-269
AIS Klas BCS cihazı tesliminin KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hk.26 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010.46-280
İşin bırakılması ya da şirketin tasfiyesi sonucunda indirim yoluyla giderilemeyen KDV\\\'nin gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.58-1443
Arı Yetiştiricileri Birliğinin oratk dışı kişilere hizmet vermesi durumunda kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilip edilmeyeceği ile bu işlemin KDV\'ye tabi olup olmayacağı hk.27 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.24.10.00-KDV/2010-17/1 KVK/-10
Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka kişiye kiraya verilmesi işleminin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1449
Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Oranı Hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1445
Maden çıkarma işlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1446
Yapı denetim işlerinde tevkifat uygulaması hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1450
Verilen mimari proje hizmetinde KDV tevkifatı hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-52-368
Tevkifat kapsamındaki kurumların birbirlerine karşı yaptıkları hizmetlerde sorumluluk uygulaması ve bu kurumların teknoloji geliştirme bölgelerinde verdiği teslim ve hizmetlerde KDV uygulaması hk.27 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1451
Araç kiralama faaliyetinde tevkifat hk.02 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2011-14009-09-678
İnternet Üzerinden Verilen İngilizce Eğtiminde KDV Oranı hk.04 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-89-807
Anasözleşmesinde, iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti bulunmakla beraber bu işi fiilen yapmayan şirketin aktifinde bulunan taşınmazın satışı işleminin, KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan istisna uygulaması yönünden değerlendirilmesi hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-185-102
Bedelsiz Eğitim Öğretim Hizmetlerinde KDV hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-17-16]-688
Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapıları tamamlanan arsa ve işyeri teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1463
KDV Kanunu'nun 17/4-o maddesi kapsamındaki A.Ş.nin aynı konuda faaliyet gösteren ancak istisnadan vazgeçerek KDV mükellefiyeti tesis ettiren AŞ.yi KV Kanunu'na uygun olarak devralması hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1462
Teslim bedeli+KDV şeklinde düzenlenen sözleşmeye istinaden düzenlenecek faturalarda KDV\\\'nin ayrıca hesaplanacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682
Döşemelik kumaş ve duvar kağıdı ithalinin KDV tabi olup olmadığı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1460
Yurt dışında bulunan ortak firmanın Türkiye'de yerleşik firmasına reklam harcamalarına katkıda bulunma hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1464
Kamu kurumlarına verilen güvenlik hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-49-680
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara verilen yedek parçalı bakım-onarım hizmetinde KDV tevkifatı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2009-14009-77-684
Bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak tel tesliminde katma değer vergisi tevkifatının uygulanıp uyugulanmayacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1470
Ev ve İşyeri temizlik işlerinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1466
Tevkifata tabi olan ve olmayan teslimler için tek fatura düzenlenmesi halinde tevkifatın nasıl hesaplanacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-34-679
Ekspertiz hizmetinde KDV tevkifatı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-22-2010-116
Boya, raspa ve usturmaca hizmetlerinin ifasında tevkifat oranı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1455
Aynı firmanın şubelerine gün içinde satılan etlerin tutarının fatura limitinin altında kalması halinde düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulaması hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1474
Hisse senetleri İMKB'de kote edilmiş şirkete enerji depolama tankı tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1467
Alüminyum profilin ihracı ve yurt içi tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1461
İthal edilen ve gümrükte vergisi yüksek hesaplanan ve indirimle giderilemeyen KDV'nin iade edilip edilmeyeceği hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1457
Kat karşılığı inşaat işi yapan yapımcı firmanın, arsa sahibi adına yaptığı ödemelerin, matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1458
Sözleşmenin feshinden doğan tazminata ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bu tazminatın KDV\\\\\\\'ye tabi olup olmayacağı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1476
Okul aile birliğince okulun ihtiyaçları ve onarımı için yapılan mal ve hizmet alımlarının KDV\\\'den istisna olup olmadığı hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-20]-683
Meslek Odası tarafından belirlenen tarifenin altında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-439
POS cihazı kullanmak suretiyle kredi kartı ile yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulaması hk.05 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-1472
Vergi mükellefi olmayan kişilerin şirketinize satmış olduğu gayrimenkul ve gayrimenkulun tamamlayıcı unsuru olan makina ve satış işleminin KDV\\\'nin konusuna girip girmediği hk.06 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-01-695
Mahkeme kararıyla ayrılan eşe bırakılan ticari emtianın KDV mevzuatı karşısındaki durumu hk.06 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-02/-698
Hazır Beton Teslimlerinde Tevkifat uygulaması hk.06 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3 14009-26 /-690
Turizm seyahat acentelerine ödenen komisyon ücretlerine KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.06 Eylül 2011B.07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-2-2
KDV Kanununun 13/d maddesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın inşaa ve montajının denetlenmesi hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.06 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14013-06/-697
Bankalarca promasyon amaçlı basımı yapılan karvizitlerde KDV Oranı Hk.06 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-50-693
Alüminyum külçe,alüminyum profil,alüminyum levha ile levha ve profil dışında kalan alüminyum ve alaşımlarından elde edilen diğer mamüllerin teslimlerinde tevkifat uygulaması hk.07 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1505
Yemek servisi hizmetinde KDV tevkifatı uygulaması hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1514
Üniversitelere yapılan doğalgaz teslimlerine ilişkin abone bağlantı bedellerine yapım işleri kapsamında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1520
Sermaye Payının %50'den fazlası belediyeye ait olan firmanın tevkifat uygulayıp uygulamayacağı hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1516
Sermaye Payının %50'den fazlası belediyeye ait olan firmanın tevkifat uygulayıp uygulamayacağı hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1516
Olumsuz mükelleften temin edilen hizmete ilişkin bedelin gümrük komisyoncusu adına banka yoluyla ödenmesinin, olumsuz mükellefe müteselsil sorumluluk kapsamında yapılan ödeme olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-1523
Serbest bölgedeki satıcı firma tarafından düzenlenen \"credit note\" belgesi hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1546
Basit Usule Tabi Mükellefin Araç Satışında Yanlışlıkla KDV uygulaması halinde yapılacak işlem hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.8-1513
Özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyetinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1545
9021.9084.00.45 GTİP No.lu kalp pili ile kullanılan ürünün KDV oranı hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1543
Serbest bölgelerde verilen hizmetlerde KDV uygulaması ile yabancı para birimine göre belge düzenleme uygulaması hk.08 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1542
Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulan kurumların aldıkları elektronik haberleşme hizmeti karşılığında düzenlenecek faturalarda ÖİV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve bu kurumlarla düzenlenen kağıtların damga vergisi karşısındaki durumu hk.09 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2 2010-ÖİV-1-708
Vize alınmasına aracılık hizmeti karşılığında alınan bedelin Kurumlar, Vergi Usul ve Katma Değer Vergisi Kanunları karşısındaki durumu hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-20-718
Kendi personeline lojman tahsisi karşılığında alınan bedelde KDV hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-50-714
Basit usule tabi iken alınan araç alımına ilişkin yüklenilenKDVnin, gerçek usule geçildiğinde indirimi hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4 -14029-05-713
Sert taştan (Bazalt) asfalt mıcırı, pelent malzemesi temini ve nakli işlerinde tevkifat hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-28-715
KDV Tevkifatının beyan edileceği dönem hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2009-14009-74-712
Kısmi bölünme yoluyla devirlerde vergilendirilme hk.10 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14017-21-716
Kooperatifin süt alımı, temizlik ürünü temini ve temizlikte kullanmak üzere temizlik ürünlerinin üyelerine tesliminde KDV hk.12 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-20-298
Yaş sebze meyve satışında KDV oranı hk.12 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2009-291-297
Külçe alüminyumdan mamül ayakkabı taban kalıbı teslimlerinde tevkifat uygulaması hk.12 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1581
Yazarlara tanıtım amaçlı promosyon olarak verilen kitapların KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.12 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.3-1580
Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya satılması durumunda KDV mükellefiyeti tesis edilip edilmeyeceği ile mal iadelerine ilişkin yapılacak işlemler hk.12 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-1583
Uygulama programı ve programa ilişkin eğitim hizmetinde KDV tevkifatı hk.14 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-18-724
Bakır Levha Tesliminde Tevkifat Uygulaması hk.14 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-KDV-4-14009-37-723
İş ve unvan değişikliği yapan faktoring şirketinin önceki döneme ait faktoring işlemlerine ilişkin faiz alacaklarında BSMV uygulaması hk.14 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-1591
Türkiye'de bulunan firma tarafından Mısır'da yerleşik (A) firmasının mallarının, ABD'de yerleşik (B) firmasına pazarlanmasına yönelik olarak verilen hizmetin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.15 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-1594
Konut Satışında KDV Oranı hk.19 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-59-743
Sorumlu sıfatıyla KDV beyanı hk.21 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-31-755
Katma Değer Vergisi Tevkifatı hk.22 Eylül 2011B.07.4.DEF.0.72.10.00-3065 sayılı Katma Değer Ve-20
Sorumlu Sıfatıyla Verilecek Katma Değer Beyannamesi hk.22 Eylül 2011B.07.4.DEF.0.28.10.00-043-1-2
Bandırma Limanında yapılan saha kiralamasında KDV hk.23 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-67-778
Hurda alüminyum teslimlerinde KDV hk.23 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14009-10-779
Demir kalıp beton malzemelerinin yapım imalatı işinde uygulanacak KDV oranı hk.24 Eylül 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-5510-3610-26
Elektrikli Engelli Arabasında KDV hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.8-305
İplik Düğümleme (İş bağı) hizmetinde KDV Oranı ve Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-11-13-214
Gemiye jenaratör alımının KDV'den istisna olup olmadığı hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1274/-93
Hurda kızıl veya hurda sarıların eritilmesinden elde edilen kızıl döküm tesliminde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-477
İşgücü hizmetleri ile ilgili KDV tevkifat uygulamasında Vergi Usul Kanunundaki fatura düzenleme sınırının dikkate alınıp alınmayacağı hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-115
Yemek Servisi hizmetlerinde kdv tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.63-215
Yetenek Geliştirme Merkezinde KDV, ÖKC hk.26 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-164-306
Termal suyun satışında KDV oranı hk.26 Eylül 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-KDV-600-39
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmak üzere yaptırılacak anaokulu için alınacak malzemelerin tesliminin KDV ye tabi olup olmadığı ve yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.27 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-48-288
Mükellef Talebi- Kooperatifinizin arsa alımı ve bu arsa üzerine yapılan işyerlerinin üyelere teslimi ilekooperatifinize yapılacak teslimlerde KDV istisnası hk.27 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-864-108
Yurtdışı firmalara İnternet üzerinden sağlanan hizmetlerde KDV hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-1-6-9-39
Organik Tütün ve Organik Tütün Mamullerinin Perakende satışında uygulanacak KDV hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-1651
Telif hakkı ödemelerinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1649
Bakır ve Alüminyum Külçeleri ile Alüminyum Mamulleri Tesliminde Tevkifat Uygulaması hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1650
Şirketin tevkifat uygulayacak kuruluşlardan sayılıp sayılmayacağı hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-73/-792
Yangın sonucu zayi olan mallara ait takdir edilen bedelin stoklardan düşülmesi ve KDV karşısındaki durumu hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-1647
Pert Olan Aracın Usul ve KDV Açısından Değerlendirilmesi hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-16-790
Mal iadesinde faturanın ibraz edilmemesi hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-1652
Dokumaya elverişli mensucattan mamul 5601.10.90.00.12 G.T.İ.P. no.da kayıtlı "göğüs pedleri ve koruyucular" tesliminde uygulanacak KDV oranı.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1648
Serbest bölge içinde bulunan firmaya yapılan hazır beton teslimlerinin KDV uygulaması karşısındaki durumu hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1654
Tütün mamulleri satışında özel matrah şekli uygulaması hk.28 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-1655
Vitaminli balık yağının KDV oranı hk.29 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1673
Cam bezinin KDV oranı hk.29 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1665
Hurda kağıt teslimlerinde KDV uygulaması hk.29 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1664
Gümrüklü antrepolarda verilen hizmetlerin KDV den istisna olup olmadığı hk.29 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-98-63
Finansal kiralama sözleşmesi kapsamındaki haklardan biri olan satın alma hakkının temlik sözleşmesiyle üçüncü kişilere devredilmesinde KDV hk.30 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-1687
Hurda teslimlerinde istisnadan vazgeçilerek tevkifatlı fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.30 Eylül 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-6-64
Özürlülerin kullandığı kendinden jelli sonda ve hasta bezi teslimlerinin KDV den istisna olup olmadığı hk.02 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/16-141
Yılı içinde işini terk eden mükelleflerin devreden KDV\'si hk.03 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1683-KDV-82
Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV\'nin indirilip indirilemeyeceği hk.04 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-500
Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV iadesi hk.05 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-31-45
Havayolu taşımacılığında, servis ücretleri için KDV uygulaması ve bu bedellerin Ba Bs Formlarında bildirilmesi hk.10 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7842-862
Turizm faaliyetlerine ilişkin olarak Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi bulunan şirketin otellerle yaptığı kontenjan, konaklama sözleşmelerinin ve yurt dışı operatörlerle yaptığı sözleşmelerin söz konusu belge kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği ile işletmede kullanılmak üzere satın alınan binek otomobil için ödenecek katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.11 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-55-326
Okul aile birliğinin, okulun döner sermaye işletmesine araç kiralamasında KDV ve belge düzeni hk.12 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-7716-869
Önceki dönemlerde indirim konusu yapılmış olan KDV\'lerin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hk.13 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-29-122
PTT Acentelerinin Vergisel Yükümlülükleri hk.13 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.05.10.00-2011/GVK-Mük18-27
Yurt dışında yapılan teslimin KDV\'ye tabi olup olmadığı ile belge düzeni hk.17 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1823
Hurda plastikten üretilen granül ve plastikten üretilen granül tesliminde KDV oranı hk.20 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-17
Her ölçekte imar planı hizmetlerinde KDV tevkifat oranı hk.22 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/1870-86
Külçe Alüminyumun İthalatçısı Tarafından Tesliminde KDV Tevkifatı hk.24 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-63-913
Dişçilikte hammadde olarak kullanılan zirkonyum oksit maddesinin KDV oranı hk.24 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/54-100
Bazı Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemelerde KDV Oranı hk.24 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV--34
Kooperatife yapılacak inşaat taahhüt işlerinde indirimli KDV oranı hk.24 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV--33
Meyve, kek, kurabiye ve şekerlemelerin çeşitli şekillerde hazırlanarak ve süsleme yapılarak kutu, plastik kap, sepet, biblo, vazo, düz tabak vb. kaplarda satışında uygulanacak KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1880
Biosidal ürün grubu içinde yer alan 39.05.99.9000 G.T.İ.P. numaralı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1874
30.02. GTİP No.lu ürünlerin KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1867
Su bazlı akrilik boya, cam boyası, ahsap boyası ve kumaş boyasının KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1884
Seyahat acentesi aracılığıyla yurtiçindeki müşteriye yurt içinde ve yurt dışında verilen\"paket tur \" hizmetine aracılık edilmesi dolayısıyla alınan komisyona uygulanacak KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1878
Derneğin Mal Alımı ve Tesliminde KDV hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010.61-336
Yurt dışından ithal edilecek malların nakliyesi için gemi bulunması hizmeti kapsamında acentelere ödenen komisyonların KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1877
Okul klübü tarafından işletilen okul kantinin vergilendirilmesi hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1892
Belediye Başkanlığı\'na kiraya verilen araçlara ilişkin vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve belge düzeni hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-1882
Toptan canlı tavşan satışında kDV oranı ve tavşan eti satışlarının tevkifata tabi olup olmadığı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-18-100
Özel matrah şekline tabi olarak satın alınan stoktaki kontörlere ait KDV\'nin genel esaslara göre satışında indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-28-436
Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.44.15.01-ÖKC-2010-1-20
Toprak Analiz Laboratuarında kooperatif iyelerine yapılan analizlerin KDV\'den istisna edilmesi hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-47-41
Kestirilerek teslim alınacak canlı hayvanların teslimine uygulanacak KDV oranı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1868
Belediyesi, İETT ve ilçe belediyelerine ait olan şirketçe, hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirkete verilen yapım işi hizmeti hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1876
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının kendi vergi borcu varken 3. kişilere temlikinin mümkün olup olmadığı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1869
Mükellef Talebi-Fiilen kullanılmış olan ancak yüklenilen KDV hesabında dikkate alınmamış olan inşaat demirine ait KDV nin iade edilip edilmeyeceği hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-855-117
Kum ocağı işletmesi tarafından ödenen yol bakım masraflarının gider yazılıp yazılmayacağı ile bu masraflara ilişkin yüklenilen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29.25-38724-1883
İşin bırakılması ya da şirketin tasfiyesi sonunda indirim yoluyla giderilemeyen KDV\'nin gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1875
Arsa Karşılığı inşaat işlerinin Gelir Vergisi, Vergi Usul ve KDV karşısındaki durumu hk.25 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-1873
DİİB Kapsamında mal tesliminde bulunulan mükellefin süresinde ihracatı gerçekleştirememesi durumunda tecil edilen verginin ne şekilde terkin edileceği hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-578
Alındı belgesindeki KDV'nin indirimi hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-581
Kapatılan işyerine ilişkin indirilemeyen KDV hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1308/-107
Tur hizmetlerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-57-935
Gümüş alaşımlı kaynak teli tesliminde KDV tevkifatına esas alınacak matrah hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-576
Hazır köfte teslimlerinde KDV tevkifatı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1360/-105
Mantolama ve Kazan Dairesi Boruları ile Vanalarının Yenilenmesi İşlerinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-06-934
Liman sahasındaki iskele, geri hizmet alanları ve limanın makine ve ekipmanları ile işletme ruhsatlarının devir veya kiralanması işleminin KDV\'ne tabi olup olmadığı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-583
Elektronik ortamda yurtdışından kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatının KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1906
Kemik ve atık yağ teslimlerinde KDV oranı ve bu işlemlerin tevkifata tabi olup olmadığı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1314/-106
Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan malların KDV dan istisna olup olmadığı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-580
Yatırım Teşvik Belgesi tarihinden önce fatura düzenlenmesi hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-575
Çam fıstığı kozalağının KDV oranı hk26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-32-68
Bitkisel Yağın Katma Değer Vergisi Oranı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-577
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün KDV mükellefiyeti hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/40-165
Antrepo hizmeti verilirken gümrükteki malın gümrük sahası dışına nakil edilmesi işlemi ile ilgili olarak yüklenilen KDV\'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.26 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1903
Kontür Satışında KDV uygulaması hk.27 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.769-40
Sebze halinde yapılan teslimlerde KDV oranı hk.27 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.850-42
Otelin bir kısmında verilecek ön ödemeli devre tatil konaklama hizmetinde KDV oranı hk.27 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.794-41
Basit Usulde vergilendirilen mükelleften alınan aracın satışında KDV hk.27 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14001-38-938
Elektrik sayaçlarının boyanması, pillerinin değiştirilmesi, kapaklarının tamir ve bakımı, ayarlarının yapılması işlerinde KDV tevkifatı hk.27 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2010-2-9-71]-941
Bakır mamüllerinde tevkifat uygulaması hk.27 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14009-53-939
İade edilen mallara ilişkin KDV nin indirimi hk.27 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-57-50
Engellilerin otomobil alımlarında KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.28 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1940
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının kdv ve ötv muafiyeti hk.28 Ekim 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-3065-38
Bitmemiş inşaata ait konutlarının satışının vergilendirilmesi hk.30 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/14-171
Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasında yararlanıp yararlanmadığı hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/172-29
İade edilen mala ait ödenen KDV\'nin iadesi hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-1946
Özel güvenlik ve temizlik hizmet alımında uygulanacak KDV tevkifat oranı hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.105-239
Külçe altın teslimlerinde baz alınacak güncel fiyat ve KDV matrahı hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-39-237
Uluslararası sulardaki gemilerle haberleşmeyi sağlayan yurt dışında yerleşik firmaya yapılan ödemelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1956
48 Seri No lu KDV Genel Tebliğinin 107 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile değiştirilmeden önceki (A/2-b) bölümüne istinaden alınan istisna belgesinin geçerliliği hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1957
Yelkenli tekne ve buna ait ekipmanların tesliminde KDV istisnası hk.31 Ekim 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1947
Kooperatif ile inşaat şirketi arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmak suretiyle yapılan kat karşılığı inşaatlarda katma değer vergisi ve belge düzeni uygulaması hk.01 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3-14028-184-953
Ekmek çeşitlerinde KDV oranı hk.01 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/26-110
Zarar Tazminat bedelinin KDV ye tabi tutulup tutulmayacağı hk.01 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV17-111
Dövize endeksli çek ve senetlerin ciro edilmesi durumunda ortaya çıkan kur farklarının KDV karşısındaki durumu hk.02 Kasım 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-20
Lehe ve aleyhe oluşan kur farkları hk.02 Kasım 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-19
İthal Edilen Mikroskop ve Aksamlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.03 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-41-106
Takvim yılı aşıldıktan sonra gelen faturalarda yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.03 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-29-137
İşgücü temin hizmetlerinde %90 oranında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.04 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-79-85
Nakliye Hizm.KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.04 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-Katma Değer Vergisi-25
Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti hk.04 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14008-02-973
Montofon ırkı gebe düve teslim işleminde uygulanması gereken KDV oranı hk.04 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-26
Tadil, bakım ve onarıma yönelik hizmetlerin KDV den istisna olup olmadığı hk.04 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-19-90
KDV Kanununun 13/a maddesi istisnasının uygulaması hk.10 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-52-355
Serbest Bölgeye Verilen Tank Kiralama Hizmetinde KDV hk.11 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-144-356
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hk.11 Kasım 2011B.07.1.GİB.0.06.53-010-22
Kent güvenlik sistemi üst yapı kurulumunda KDV tevkifatı hk.11 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-9--43
Daha önce sehven indirilmeyen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.14 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-117-59
Bankaların kullandırdıkları kredilerin teminatı için ipotek edilen taşınmazların sigortalattırılması halinde BSMV ve KDV mükellefiyeti ile peşin ödenecek poliçe bedellerinin gider kaydedilmesi hk.14 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-2001
Döner Sermaye İşletmesince okullara yapılan bilgisayar tesliminde KDV istisnası hk.14 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-31-466
Ambalaj malzemelerinde tecil-terkin uygulaması hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-133-403
Yurt dışında mukim grup firma elemanlarına Türkiye'de verilen eğitim hizmetinde KDV uygulaması hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-12-2-147
İşyerine Alınan Binek Otoya Ait KDV'nin İndirimi hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/46-112
İşi terk durumunda indirilemeyen KDV'nin gider veya maliyet olarak dikkate alınması hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-164-402
İthal edilen bakır, alüminyum, çinko külçe ve mamüllerinin yurt içi teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-146
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen istisna belgelerine istinaden yapılacak LCD ve Plazma televizyon teslimlerinde KDV uygulaması hk.15 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-GEÇİCİ 23-145
Serbest bölgeden serbest bölgeye ve Türkiye\\\'den yurtdışına yapılan taşımacılık işinde KDV hk.16 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-871-123
Öğrenci pansiyonlarında ücretin taksitli olarak kredi kartıyla ödenmesi halinde faturanın ne zaman düzenleneceği hk.16 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-158-254
Belediyeye ait arsanın sanayi sitesi yapılmak amacıyla Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında satışının KDV den istisna olup olmadığı hk16 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-865-125
Dijital Ateş Ölçerlerin KDV Oranı hk.16 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.09.15.01-8.2011.1.KDV.28.MD.-11
Tapu harcı yansıtma faturasında KDV hk.16 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-123-364
Kredi kartı ile vade farklı taksitli satışlarda banka komisyonunun KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2037
Tevkifata Tabi Ürünlerle İlgili Kur Farkı, Vade Farkı, Fiyat farkı ve malların iade edilmesi gibi matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14024-02-1008
Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV istisnası hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-627
Serbest bölgede üretim yapan firmanın serbest bölge dışından mal ve hizmet alımlarında KDV uygulaması hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-2035
Serbest bölgede 2010 yılında üretilen malın daha sonraki yılda yabancı firmanın Türkiye'de bulunan şubesine teslimi halinde gelir vergisinde tecil-terkin uygulaması hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-DİĞER-20-66-128
Gayrimenkul kiralamasında KDV uygulaması hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.0.01.55-130-24
Ziyafet, düğün, toplantı ve organizasyon hizmetinde KDV tevkifatı hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14009-91-1009
Hizmet ihracında döviz olarak alınan avansın KDV istisnası uygulaması karşısındaki durumu hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2029
Şirket tarafından yaptırılacak okulun inşaatı için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KVK-5-03-63
Türkiye'de mukim bir gazetenin yurtdışındaki internet alanının yurtdışındaki bir firmaya satılmasında KDV uygulaması hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-2026
Yurt dışından alınan yolcu taşıma biletlerinin yurt içinde satışı nedeniyle alınan komisyonlarda KDV uygulaması hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-2027
Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç alımında iç yüzde yöntemiyle ayrılan KDV\'nin indirimi hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2034
Kuyumcular Odasının otomobil alımının KDV ve ÖTV'den istisna olup olmadığı hk.17 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-626
İndirimli oranda KDV iadesi hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-632
Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmadığı hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/170-32
İşletme kooperatifi tarafından işyerlerine yaptırılan deprem ve yangın sigorta bedellerinin kooperatif üyelerinden tahsil edilmesinde KDV uygulanıp uygulanmayacağı ve belge düzeni hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2059
Millileşmemiş malın devrinde KDV hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-90-261
Kat irtifaklı gayrimenkul teslimlerinde iade dönemi hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.46.15.01-B.07.1.GİB.4.46.15.0-22
Kooperatifin arsa, arazi ve mal alımlarında KDV istisnasından yararlanıp yararlanmadığı hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/170-32
Hazırkart ve Kontür satışlarının distiribütör tarafından bayilere tesliminde KDV hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/178-31
Rekonstrüksiyon İşinin KDV Kanunu 17/2-d Mad. Kapsamında Olup Olmadığı hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1167-92
Teos Antik kenti kazı çalışmaları için yapılacak mal ve hizmet alımlarında KDV hk.18 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-631
KDV iadesinin mahsubu hk.19 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-24-100-10
Serbest Bölge İşlem Formu hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-68-94
Tecil Terkin kapsamında kornişon ve biber teslimi hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-646
Yurt dışı otellerde konaklama satışı ve THY bilet satışı hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-643
Engelli otomobili alımında KDV istisnası hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-KDV-3-14017-62-1028
Ayıklanmış hurda kağıt ithalinde KDV istisnası hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-53-95
Tasfiyeye giren işletme kooperatifinin vergilendirilmesi hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14017-28-1034
Limanlarda verilen kılavuz kaptanlık hizmetinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-13-06]-1021
Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk.Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3/2010/14017-41-1030
Geçici kabulü her bir bölümü tamamlanmasından sonra düzenlenen inşaat taahhüt işlerinde vergilendirme hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-36-1035
Tahsil edilemeyen KDV\'nin beyan edilip edilmeyeceği hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-645
Kiracı olarak faaliyette bulunulan işyerinin elektrik su doğalgaz faturalarına ilişkin kdv\'nin indirimi hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-642
Hurda kasa ve kasa çapağı teslimlerinde KDV tevkifatı hk.21 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-641
Fason dokuma işi yapan firmanın iade faturasını nasıl düzenleyeceği hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-95-466
Ticari tekne alımında KDV istisnası hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV2-118
Transitlog işlemi hizmet bedellerinin KDV'den istisna olup olmayacağı hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV10-117
Gemilere yapılan su ve elektrik teslimlerinde KDV istisnası hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1311/-128
Serbest Bölgeye Yapılan Taşımacılık hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-647
Sabit Kıymetin Satışında Hesaplanan KDV nin Beyannamede Hangi Satırında Gösterileceği hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-213-2010-44
Sigorta aracılık faaliyetinin KDV'den istisna olup olmadığı hk.22 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1257/-129
Engelli robot kol ithalinin ve yurt içi tesliminin KDV Kanununun17/4-s maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2113
Siyasi partinin mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisna olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2111
Hurda kağıt ticareti sırasında yüklenilen KDV'nin durumu hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2082
Şirket nevi değişikliğinde KDV iade alacağının durumu hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-46-1054
Belediyenin aşevine hibe edilecek araç alımında yüklenilen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2099
Liman inşaatında kullanılmak üzere alınacak kamyon+damperin Kanunun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2096
Gemiye alınacak jeneratörün leasing yoluyla temin edilmesi durumunda KDV istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2083
Transit taşımacılık yapan geminin teslimiyle birlikte içindeki yakıtın tesliminin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2091
İhraç edilen malın GÇB\'de belirtilen ülkenin farkı, alıcı ülkesinin farklı olması hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2092
Askeri Komutanlığa yapılan oto yedek parça tesliminde KDV tevkifatı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2107
İmalatçı olmayan firmaların DİİB sahibi mükellefe tecil terkin kapsamında mal teslimi hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2102
İthalatta ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-21-24
Mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiden tekstil makinesi alımında uygulanacak KDV oranı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2108
Kamu kurumundan alınan malın belgelendirilmesi hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2095
Faturası önceden düzenlenen taksitli satışların KDV beyannamesinde gösterilmesi ile prim ve iskontoların KDV yönünden durumu hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2086
Kat karşılığı inşaat işlerinde inşaat devam ederken kat irtifakı kurulmak suretiyle arsa sahiplerine yapılan teslimlerde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2110
Hasar tazminatının yansıtılmasının KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2101
Türkiye\'de anket yoluyla yapılan araştırma projelerinin internet aracılığı ile yurtdışındaki müşteriye satışında KDV uygulaması hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2080
İnternet üzerinden aracılık hizmetlerinde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2090
Wirofon hizmetinde KDV ve ÖİV uygulaması hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:ÖİV-2010-06-1055
İnternet üzerinden aracılık hizmetlerinde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-73/-1050
Yapım işinde alt firmanın keseceği faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-2085
Paket yurt dışı turu organizasyonuyla ilgili müşterilere kesilecek faturada KDV uygulaması hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-2112
Yurtdışında mukim fon yönetim firmalarına Türkiye'de verilen danışmanlık hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında istisna olup olmadığı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2100
Döviz büfesi işleten firmanın, vergi oranı sıfıra indirilen kambiyo muameleleri ile ilgili beyanname verme yükümlülüğü ile ihracat bedelinin döviz büfesinde bozdurulması hk..23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-2089
Su baskını nedeniyle zayi olan mallara ilişkin KDV'nin indirimi hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14030-09-1051
İhraç edilmek şartıyla alınan malların yangın sebebiyle zayi olması halinde yapılacak işlem hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2094
Senetle yapılan ödemenin müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-2088
Müşterilere bedelsiz (hayır için) dağıtılan çorba ile ilgili yapılan masrafların gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.3-2103
Organize sanayi bölgesinde yapılacak ticaret merkezi inşaaatının KDV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.23 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-2105
Kiralık olarak kullanılan iş merkezinin başka bir şirketle ortak kullanılması halinde düzenlenecek faturada BSMV hesaplanıp, hesaplanmayacağı hk.24 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-2120
Avukatların vekalet ücretinde KDV hk.24 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-30
Tescilli Kültür Taşınmaz Varlıklarına Uygulanacak KDV İstisnasının Kapsamı hk.24 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1231-97
Tür değişikliğinde devreden katma değer vergisinin indirimi hk.24 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-662
Sözleşme tarihi itibariyle yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listesine eklenen malların tesliminde KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.26 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2133
Personelin seyahatlerinde yapmış olduğu yeme, içme harcamaları, otopark fişleri v.b. için düzenlenen perakende satış vesikalarının gider belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu belgelere istinaden yüklenilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.28 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685
2008 yılı alımlarına ait olan, tarhiyat öncesi uzlaşılarak kesinleşmiş olan, satıcı firma tarafından rücu edilen ve 2010 yılında ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.30 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2150
Serbest Bölge ile Liman Arasındaki Taşımacılıkta KDV Uygulaması hk.30 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-692
KDV istisnası kapsamında gerçekleştirilecek gemi imali ve inşası işiyle ilgili olarak hak ediş döneminde fiilen yapılan gemi imali ve inşası hizmetlerinin bünyesine giren KDV nin iadesi hk.30 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.77.10.00-2010/2-6
Serbest Bölge İşlem Formu hk.30 Kasım 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-693
Kooperatife alınacak Malzemelerin KDV Oranı hk.30 Kasım 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-4-14
Tarım amaçlı Koop. KDV İstisnası hk.01 Aralık 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV--37
Engelli yatakta yıkama sistemi ile engelli banyo liftinin 17/4-s kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2175
Kiralamak üzere yat imal edecek şirketin aldığı istisna izninin kapsamı hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2176
Hammadde halinde çıkarılan madenlerin sanayi sicil belgesi olmadan ihraç kayıtlı olarak satılıp satılmayacağı hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14011-38-1093
Hammadde halinde çıkarılan madenlerin sanayi sicil belgesi olmadan ihraç kayıtlı olarak satılıp satılmayacağı hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14011-38-1093
\"Türkiye\'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi\" alınmasında aranılacak şartlar hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2167
Avukatlık hizmet bedeli ücretlerine KDV\'nin dahil olup olmadığı hususunda hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-14001-55-1092
Pişmanlık talebi ile beyan edilen ve hesaplanan pişmanlık zammı ile birlikte 15 günlük kanuni süresinde ödenen KDV aslının ödendiği dönemde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2174
Yasal defterlerin süresinden sonra tasdikinde KDV iadesi hk.05 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-17-96
İndirim konusu yapılamayan devreden KDV\'nin diğer vergilerden mahsup edilip edilemeyeceği hk.06 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2178
Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan firmanın fason olarak yaptırdığı malların ihraç kayıtlı olarak tesliminin KDV karşısındaki durumu hk.06 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2177
Yaşam konteynırı tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.07 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-2189
Kredi kartı kullanılmak suretiyle avans olarak tahsil edilen bedellerin beyanı hk.09 Aralık 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.736-49
Sesli ve görüntülü rehberlik hizmetlerinin internet aracılığı ile yurt içi ve yurt dışında yayımlanmasının KDV\'den istisna olup olmadığı hk.10 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2204
İhraç kayıtlı teslim nedeniyle iadesi gereken KDV\'nin indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde indirim tutarının beyannamede gösterilmesi hk.10 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2205
Deniz araçlarının tadil bakım onarım işlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hk.10 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2206
Kamulaştırma bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı ile mahkeme sonucu tayin edilen bedele uygulanan yasal faizin matraha dahil edilip edilmeyeceği hk.10 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2207
43 Seri No.lu Tebliğ kapsamında T.İ.E.Y.\'lara düzenlenen özel faturaların 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.12 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-2209
Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yaptığı teslimlerde KDV istisnası hk.13 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-720
Sit alanı sayılan gayrimenkul tesliminde KDV istisnasının olup olmadığı hk.15 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-54-1136
Sit alanı sayılan gayrimenkul tesliminde KDV istisnasının olup olmadığı hk.17 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-54-72
Belediye Başkanlığı tarafından ihale yoluyla arsa satışında vergiyi doğuran olay hk.20 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-880-143
Toplu Bilet Alımına İlişkin KDV\'lerin Hangi Dönemde İndirim Konusu Yapılacağı hk.20 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-2230
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve iç dizaynı yapıldıktan sonra tekrar ihraç edilen araçlar hk.20 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.09.61-273
Konserve üreticisi firmaya ihraç edilmek kaydıyla konserve kutularının KDV 11/1-c kapsamında teslim edilip edilmeyeceği hk.21 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-11/1-c-166
MEB\'e yapılacak bedelsiz projeksiyon cihazı,televizyon,internet ve network ürünleri,akıllı tahta,barkod okuyucu,tarayıcı,kesintisiz güç kaynağı,dijital video tesliminde KDV ist.hk.21 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-925-144
Vefat Eden mükellefin sonraki döneme devreden KDV sinin değerlendirmesi hk.21 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-14-1158
Külçe altın satışı yapan firmanın şirket içi giderlerden dolayı yüklenilen KDV\'nin iade konusu yapılıp yapılmayacağı hk.22 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2289
İadesi yapılan malın iade anında indirimde olması halinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-2281
Şirketinizce üretilerek Bankaya yapılan arşiv rafı teslimi ve montajı işinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.23 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-918-145
Kamuya yararlı dernek statüsünde bulunmayan dernek tarafından engelli çocuklara verilecek el becerisi kurslarına ilişkin olarak düzenlenen protokolün damga vergisine ve söz konusu işin KDV\\\\\\\\\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.24 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-34-1165
2007 yılına ait kira ödemelerine ilişkin KDV\'nin 2008 yılında alınan faturalara istinaden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2349
Okul spor salonunun kiralanması işleminde KDV uygulaması hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2336
Otomatik satış makinelerinde belge düzeni ve KDV karşısındaki durumu hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2305
Proje çizim faaliyetinden dolayı düzenlenecek faturanın, gerçek bedel üzerinden mi, yoksa oda tarifesi bedeli üzerinden mi düzenleneceği hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-13-542
Yurt dışında kiralanan mecurun yurt içindeki firmaya alt kira yoluyla kiralanmasının ve kira bedelinin yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-2298
Faaliyetin terk edilmesinde KDV hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-171-411
Kiralık iş merkezine yapılan tadilat ve demirbaş alımına ait KDV\'nin ihraç kayıtlı satışlarda iade konusu yapılıp yapılamayacağı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2330
İhracat teslimleri ile birlikte kısmi istisna kapsamında yer alan teslimlerin de yapılması halinde genel giderler nedeniyle yüklenilen vergilerden iadeye ne şekilde pay verileceği hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-2306
Savunma Sanayii Müsteşarlığına karakol botu tesliminde bulunacak firmaya hidrolik platform ile verilecek taşıma hizmetinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2302
Serbest bölgedeki firma tarafından TRT kurumuna verilecek hizmetin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2327
Konsolosluk mensuplarının çocuklarına verilen ve bedeli konsolosluklar tarafından karşılanan eğitim hizmetlerinde KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV15 madde-2324
Bedeli döviz olarak ödenen ürünün iade edilmesi sırasında düzenlenecek faturada, ürüne iade edildiği günün kuru mu, yoksa ürünün teslim alındığı günün kurunun uygulanıp uygulanmayacağı hk.26 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-2326
Mimarlık hizmeti nedeniyle tespit edilen ücretin asgari ücret tarifesinden düşük olması halinde KDV uygulaması hk.27 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-758
Pamuk ithalinde teminat uygulaması hk.27 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-754
İthalde eksik ödenen KDV'nin indirimi hk.27 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/47-215
İade Tutarının Genel KDV Oranında Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.27 Aralık 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-6
Derneğin piyasadan yapacağı mal ve hizmet alımında KDV hk.27 Aralık 2011B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-4
Hakedişlere istinaden düzenlenen fakurada gösterilen kdv\'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-42-297
Bedelsiz Mal Tesliminde KDV uygulaması hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/42-147
Çin'den ithal edilen porselenler için ödenen KDV'nin iadesi.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2507-KDV-105
Çin'den ithal edilen porselenler için ödenen KDV'nin iadesi.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-4509-KDV-ÖTV-104
Google firmasının reklamının web sitesinde yayınlanmasının vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2377
Eski tarihli dergilerin bedelsiz yada düşük bedelle tesliminde KDV hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-65-299
Bilgisayar programı yazılımının kullanım hakkının yeni kurulacak bir şirkete ayni sermaye olarak devrinde vergi uygulaması hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2379
SMMM\'in işte kullandığı binek otonun giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-30-489
2009 yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi teslimlerden doğan ve yılı içinde mahsuba konu edilmeyen iade alacağının 2010 yılında talep edilip edilemeyeceği hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2400
Hayvan konaklama hizmetlerinde KDV oranı hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-25400-KDV-103
İşletmede kullanılmak üzere satın alınan yolcu taşıma tekneleri ve yatların KDV ve ÖTV Kanunları açısından durumu hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-2386
İmalatçı olmayan firma tarafından fason olarak imalatı yaptırılan ürünlerin ihracında KDV uygulaması hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2395
Rücu yoluyla ödenen KDV\'nin hangi dönem indirim konusu yapılacağı hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2382
Mal ihracında döviz alım belgesinin aranılıp aranılmayacağı hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.104-300
Brode ve boya işlemleri fason olarak yaptırılan tül perdelerin ihraç kayıtlı teslimi hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2376
Yurt dışından diş kalıplarında gelen protez şiparişlerinin yapımı tamamlandıktan sonra tekrar yurt dışına ihraç edilmesinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.28 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2399
Marka ve patent aracılık hizmetlerine ilişkin düzenlenen faturalarda müşteri adına ödenen harcın, matraha dahil edilip edilmeyeceği hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-KDV-4-14024-1-1177
Serbest bölgeden ithal edilen ürünün teslimi, montajı ve bakım-onarımı hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2-2010-14029-04-1184
Apart dairelerde verilen devre tatil hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-428-35]-1179
Organize sanayi bölgelerinin arsa ve altyapı katılım payı ödemelerinde gecikme faizlerinde KDV istisnası ve bölge idari giderlerinin karşılanması için tahsil edilecek yönetim aidatlarının KDV oranı hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-13-124
Mütercimlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi hk.29 Aralık 2011B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-10-13
Mütercimlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011- 4-1-49]-1186
Tevkifat uygulaması kapsamında kısım kısım yapılan hizmet alımlarına ait KDV nin beyan dönemi hk.29 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-5-122
Vakfa ait gayrimenkullerin kiralanmasında KDV hk.30 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-56-1197
İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.30 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2011/14001-08-1190
ATİK ve genel yönetim giderlerinin yüklenimi hk.30 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-779
Türkiye\'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda baz alınacak döviz kuru hk.30 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14011-26-1188
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında bisküvi, marshmallow, kraker, gofret, çikolata makineleri temininde KDV istisnası hk.30 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-133-76
Otelde konaklamak üzere gelen diplomat kimlikli misafirlere yapılan teslim ve hizmetlerde KDV hk.31 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-782
Toplum Sağlığı Merkezlerinin temizlik firmalarından işgücü temini veya temizlik hizmeti satın alımında KDV tevkifatı hk.31 Aralık 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-900-150
Milli Eğitime bağlı okullara yapılan bilgisayar teslimlerinde iade olup olmadığı hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3/2010/Geçici23--2
Vekalet ücreti için düzenlenecek serbest meslek makbuzunda kdv hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-45-3
Birliklerin İçme Suyu teslimlerinde KDV hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-194-1
Türkiye\'de ikamet etmeyenlere yapılan özel faturalı satışlara ilişkin yüklenilen vergilerin iade hesabına dahil olup olmadığı hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-3
Şirket aktifinde kayıtlı arsaların belediyeye terkinde KDV uygulaması hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/2-b-1
Fabrika binası ile birlikte makine ve teçhizatların satışının KDV 17/4-r maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/4-r-2
Devlet Üniversitesi Bünyesinde Yapılan Bilimsel Projede Kullanılacak Teknik Sistemlerin Alımında KDV Muafiyeti Uygulanıp Uygulanmayacağı hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2
Üretimi taşeron firmaya yaptıran mükellefin 11/1-c maddesi kapsamında imalatçı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-5
Döviz cinsinden mal alım işlemlerinde kullanılacak kur hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-280-6
İthalatta KDV matrtahının belirlenmesi hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.21-1
Elektronik biletlerde katma değer vergisi uygulaması hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-23/f-4
İskontolu araç satışında ÖTV matrahı hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-29
İlaç hammaddeleri ithalinde uygulanması gereken KDV oranı hk.02 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-3
Reklam ve Tanıtım Hizmetlerinde KDV hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-ÖZG-2010-116-18
Hurda ağaç direklerinin tesliminin KDV den istisna olup olmadığı hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-KDV-5650-4-1
Sigorta şirketince ödenen tazminatın KDV\\\'ye tabi olup olmadığı, banka dekontunun tevsik edici belge olup olmadığı hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-852-1
Kat karşılığı yapılan inşaata ilişkin maliyetlerin ne şekilde hesaplanması gerektiği ile arsa karşılığı arsa sahibine verilen ve kendi adına işletmeden çekilen bağımsız bölümler hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-33-8
Okul Aile Birlikleri tarafından sorumlu sıfatıyla KDV Beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-14001-28]-6
İndirimli orandan kaynaklanan iade talebinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen tutarın her yıl için ayrı düşülmesi hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-5
Mükellefiyetin sona erdiği dönem itibarı ile iadenin yapılıp yapılmayacağı hk.03 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14029-11-7
Transit ticaret yapan yabancı firmalara verilen hizmetin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-16-3
Emanet usulü inşaat işinde KDV istisnası hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.KOOP.2009-3-20
Araç kiralama işletmesinin satın aldığı ikinci el araçlarda KDV indirimi, bu araçların satışındaki KDV oranı hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-19-2010-1
Özel matrah şekline tabi mükellefiyette yüklenilen KDV\'nin indirimi hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-67-5
Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin devri hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-34-19
Yatırım teşvik belgesi eki listede yer almasına rağmen KDV hesaplanarak teslim edilen makine ve teçhizat için ödenen KDV nin YMM KDV İade Raporuna göre iadesinin mümkün olup olmadığı hk.04 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.63.15.01-040-2
Yurt dışından limana getirilerek karayolu ile gümrük antreponuza, gümrük antreponuzdan limana taşınan mallar için yapılan taşıma hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-11-1
Vakıf hastanesine sunulan hizmetlere uygulanacak KDV oranı hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-936-2
Hasta alt bezinin KDV oranı hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-23
Serbest Bölge ile Liman Arasındaki Taşımacılıkta KDV hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-21
Üniversiteye ait kantin kira sözleşmesi devri hk.06 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-1
Emniyet Müdürlüğünün kullanılmış mal satışı hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/14-5
Muhasebe işlem fişinin indirime konu edilmesi hk.06 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-22
Teknokent Kazanç İstisnası hk.07 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-Geçici 20-30
Devreden KDV tutarının iadesi hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.57-15
Yurtdışında mukim firmaya verilen çalışmak için gidecek işçilere vize alımı, havaalanına nakli vb hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-66
Şirketin mülkiyetinde bulunan yerin izinsiz kullanımı karşılığı alınan ecrimisil bedelinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-76
Yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetin KDV karşısındaki durumu hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2-2009/14001-55-31
Külçe kurşun, antimon ve külçe tesliminin KDV karşısındaki durumu Hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-39-36
Hisse satışının KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-67
Garanti kapsamında yurt dışından yedek parça ithali va arızalı parçaların bedelsiz olarak yurt dışına gönderilmesi hk.09 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-77
Petrol arama faaliyetlerinde kullanılacak malların Finansal Kiralama Kanunu kapsamında ithali ve kiralanmasının KDV\'nden istisna olup olmadığı hk.10 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-86
Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanmasında KDV uygulaması hk.10 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-50-39
Siparişe Uygun Olmayan Malların Mahrecine İadesi hk.10 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14008-03-43
Deniz Trafik Sistemi Kurulumunda KDV hk.10 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2011-14009-03-42
Tevkif edilen KDV'nin indirim hesaplarına alınması hk.11 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-31
Dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süre hk.11 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-KDV-2558-6
Serbest Bölgedeki Firmaya Yurt DışındaVerilen Kalite Kontrol Hizmeti hk.11 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-32
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan teslimlerde KDV iadesi hk.11 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.23.10.00-2011-KDV-ÖZE-07-1
Antrepoda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinde KDV istisnası hk.11 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.148-18
Adi ortaklıkta adi ortak adına alınan kapasite raporunun ihraç kayıtlı teslimlerde geçerli olup olmayacağı hk.11 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-35-1
DİİB kapsamında ambalaj malzemeleri temininde KDV uygulaması hk.12 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-11/1-c-18
KDV tevkifatı hk.12 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.43.10.00-16474-9834-3
Şanzımanlı deniz motoru tesliminde KDV uygulanıp uygulanmayacağı12 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-13/a-19
Piliç eti, damızlık yumurta, sofralık yumurta, fenni yem ve canlı piliç, sucuk vb. satışlarının toptan ve perakende teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.12 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-133-2
Calcium Sandoz Vit C 10 tablet, Passiflora Şurup, Perocur 250 mg 10 kapsül, Zefiran Forte 100 cc Solüsyon, Zefiran Forte 1000 cc Solüsyon\" adlı ürünlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.12 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-20
Faturada işgücü temin hizmeti tutarı ile araç kira bedeli tutarlarının ayrıştırılıp ayrıştırılamayacağı, söz konusu hizmete uygulanacak KDV oranı ve tevkifata tabi olması durumunda uygulanacak tevkifat oranı hk.12 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.43.10.00-3351/2196-4
KDV iade alacağının elektrik hizmetinin satın alındığı OSB Müdürlüğü vergi borçlarına Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunması hk.12 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-4
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anadolu Lisesinin Yapım ve Onarım İşlerinde KDV Tevkifatı hk.13 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.851-2
Süs Bitkilerinin KDV Oranı hk.13 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2904-3
Yatırım Teşvik Belgesi Eki Listelerde Yer Alan Makine-Teçhizat Alımında KDV İstisnası hk.14 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/28-12
Kentsel Sit İçinde Yer Alan Yapıların Sokak Sağlıklaştırması İşinde KDV hk.14 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/31-6
Kentsel Sit İçinde Yer Alan Yapıların Sokak Sağlıklaştırması İşinde KDV hk.14 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/31-6
Lastik Tozu Satışının KDV Karşısındaki Durumu ve KDV Oranı hk.14 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/25-11
Polyester servis teknesi ve deniz motoru tesliminde KDV istisnası hk.14 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/22-8
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan mahsuben iade talebinde tam tasdik sözleşmesi gerekip gerekmediği hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-07-46
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazların TMSF ye devri veya borcun tasfiyesi amacıyla TMSF\'nin izni ile 3. kişilere teslim \'nin KDV ye tabi olup olmadığı hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-155
Vinç Kiralama İşleminde KDV hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-37-2011-5
Üniversiteye binek oto alımında ÖTV, malzeme ithalinde ve bağışında KDV,V.İ.V. hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-35
Alüminyum ve plastik atıklarının satışında KDV istisnası hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-40
Ataşman işçiliği ihracatı hk.16 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-41
Toptan bağırsak ve midelerin teslimlerinde KDV oranı hk.17 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-596-57
Alt taşerona devredilen harita mühendislik hizmetinde KDV tevkifatı hk.17 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-9-33]-85
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan mükelleflerin vergisel durumu hk.17 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1483-77
Bahçe bakım ve peyzaj hizmetlerinin işgücü temini kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-24
Birliklerin İçme Suyu teslimlerinde KDV hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-195-38
Toptan bağırsak ve midelerin teslimlerinde KDV oranı hk18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-33]-98
Sineklik tülü ve kıl fitil ithalinde KDV oranı hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.123-36
Meyvelerin küspesinin satışında uygulanacak KDV oranı hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-28-13]-91
Bedelsiz ilaç tesliminde KDV hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-112-37
Konut yapı kooperatifleri birliğinin yaptıracağı altyapı işlerinde indirimli KDV uygulaması hk.18 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-8-9]-92
İstisna belgesi alınmasından önce fatura düzenlenmesi hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-181
İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanmak üzere yaptırılacak sağlık ocağı inşaatında KDV uygulaması hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-196
Sigorta acentesinin araç alım ve satımı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176
Vakfın mal alışlarının KDV'ye tabi olup olmadığı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-175
Sentetik elyafın üretim aşamasında ortaya çıkan imalat artıklarının tesliminin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-211
Uluslararası taşımacılık hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV\'nin iadesi için ibrazı gereken belgeler hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-200
Sektörel dış ticaret şirketi tarafından DİİB kapsamında ithal edilen kumaşların fason olarak nihai ürün haline getirilerek ihracatçılara tesliminde tecil-terkin uygulamasının mümkün olup olmadığı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-174
Bikarbonatlı Hemodiyaliz Tedavisi\'\' hizmeti içerisinde yüklenici firma tarafından verilecek ulaşım hizmetine uygulanması gereken KDV oranı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/73-8
Parmak boyasının KDV oranı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-193
Şirketin ortağından araç alımında KDV uygulaması hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-194
T.C.D.D. Genel Müdürlüğüne vagon kiralanması hizmetinde KDV oranı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-191
Türkiye\'de üretilen bilgisayar yazılımlarının yurtdışındaki müşterilere internet üzerinden satışında KDV oranı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-217
Hizmet ifasından önce fatura düzenlenmesi hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-173
Vakıflardan kiralanan binanın tadilat ve onarımının yapılarak türk ve yabancı kişilere kiralanması işleminin KDV karşısındaki durumu hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-216
Vakıflardan kiralanan binanın tadilat ve onarımının yapılarak türk ve yabancı kişilere kiralanması işleminin KDV karşısındaki durumu hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-210
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü\'nce çeşitli kurumlara kullanım izni verilen araziler için tahsil edilen \"arazi tahsis bedelleri\"nin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-197
Su yapıları denetim faaliyetlerinde KDV tevkifatı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-201
Uluslararası şirkete verilen teminat mektubunun kullanımı sonucu yurt dışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-195
Lavabo, banyo, eviye bataryaları ile ilgili ithalde ödenen vergilerin yansıtılması nedeniyle yüklenilen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-212
Araç sahibine bakım ve onarımı yapılacak araç yerine verilecek olan binek otosunun alımında ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.19 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-185
Futbolcu transferinden elde edilen gelirin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.151-30
Konaklama amaçlı oda ve daire kiralamasında uygulanacak KDV oranı hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/55-10
Bilgi materyali kitap ithalinin KDV ye tabi olup olmadığı hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-951-6
Askeri birimler ve okul pansiyonları ile fabrika yemekhanelerine yapılan et teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-33-6
Engelli oto lifti tesliminde KDV istisnası hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.175-31
Balıkçı gemilerinin sezonluk bakımı için alınan boyada KDV istisnası hk.20 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/35-19
Şirket adına düzenlenmemiş alındı belgelerinin indirimi hk.21 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-63
Serbest bölgeye bilgisayar programı satışında KDV istisnası hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-65
Yabancı bayraklı gemilere Türk tersanelerinde verilen tadil, bakım ve onarım hizmeti ile tersaneye yer işgali nedeniyle ödenen kira bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-235
Şirket ofisinin teşrif ve düzenlenmesi amacıyla satın alınan tabloların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve muhasebe kaydının nasıl olacağı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-238
KDV Kanununun 29/2 maddesi gereğince yüklenilen vergilerin iadesi hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-237
Mahkeme Kararına İstinaden Karşı Tarafın Avukatına Yapılan Vekalet Ücreti Ödemelerinden Tevkifat Yapılıp Yapılamayacağı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-255
İş yeri kooperatifinin yapacağı inşaattaki KDV oranının durumu hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-2-6
Öğretmenevine verilen üyelik aidatları ve bağışların KV ve KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-264
İzale-i şuyu kapsamında Hazine'nin taşınmaz satışı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-240
İhraç Kayıtlı Teslim hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-143-2011-7
Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında yurt dışında faaliyet gösteren şubeye yapılan ihracatın Kurumlar Vergisi ve KDV karşısındaki durumu hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-233
Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye\'de bulunan sigortalılarına verilen sağlık destek hizmetleri ile bu hizmetlere aracılık hizmetinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-265
Kat karşılığı inşaat işlerinde yapı denetim hizmeti faturası ile ilgili giderlerin muhasebeleştirilmesi hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV15 madde-249
Çeltik fidesi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-236
54.04.19.00.00.00 G.T.İ.P. No.da kayıtlı pet monofilamentin (plastik kıl) tabi olacağı KDV oranı hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-234
KDV iade işlemlerine ilişkin 2008 yılı vergi incelemesi sonuçlanan ve 2009 yılında teslimi yapılan konutların iade hesabına 2009 yılında alınan kredi faiz ödemelerinin dahil edilip edilemeyeceği hk.23 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-248
İhraç kaydıyla teslim hk.24 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010.212-47
Yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizatın YTB kapsamındaki tesliminde KDV istisnası hk.24 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011/7-KDV-3
Katı Atık Yönetim Birliğinin verdiği hizmetlerin KV ile KDV karşısındaki durumu hk.24 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-2
Tescilli Taşınmazların Restorasyonunda Katma Değer Vergisi İstisnası hk.24 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-1
Basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerde KDV indirimi hk.25 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1326/-8
Aktif ve pasifiyle devralınan ferdi işletmenin indirimli orana tabi işlemleri nedeniyle doğan KDV iadesinin, devralan şirket tarafından talep edilip edilemeyeceği hk.25 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.852-3
Yemek hizmetinde KDV tevkifatı hk26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-14009-31]-126
Yapım İşlerinden bağımsız olarak verilen Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinde Tevkifat hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-9-15]-125
Müdürlüğü bağlı araçlara telsiz montajı işinde KDV tevkifatı hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011-KDV-13-5
Boyalı pamuğun satışında KDV tevkifatı hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-4139-KDV-19
Hak ediş ödemelerinde, sözleşme gereği geçici kabul noksanlıklarına ilişkin olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacak kesintinin KDV dahil sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa KDV hariç sözleşme bedeli üzerinden mi yapılacağı hk.26 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-(Hakediş)-4
Üniversite tarafından satın alınacak klima, jeneratör, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası, faks cihazı ve büro mefruşatının katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-kdv-5-22-10
Özürlülerin özürlülük durumlarına uygun araç alımlarında Kdv hk.26 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-1
Mükellefin aktifinde kayıtlı gayrimenkulu satması hk.26 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-3
Almanya'da mukim firmaya internet ve telefon üzerinden verilen hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-215-49
Malın fiili ihracatının gerçekleştiği döneme kadar faturası düzenlenen genel yönetim giderlerinin hangi dönemde yüklenilen katma değer vergisi tutarına dahil edilerek iadesinin talep edilebileceği hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-64-48
Bağırsağın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.26 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-6577-KDV-18
Çiftlik Gübre Sıyırıcı Karıştırıcı ve Pompalama Sisteminin KDV oranı hk.27 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.09.15.01-1.2011.3/KDV.28.MD.-3
Hizmet İhracatı hk.27 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.13.KDV.11.Md.-2
İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılacak cihaz ve kurulum bedelinin yurt dışında mukim alıcı tarafından karşılanması durumunda KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.27 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-11-33
91 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENELTEBLİĞİ KAPSAMINDA KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞININ ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARDAN OLAN TEMİNAT hk.27 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-29-09]-137
Mükellefiyetin sona ermesi durumunda, sonraki döneme devreden KDV nin iade edilip edilemeyeceği hk.27 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128
Çevre düzenlemesinde Tevkifat hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3 14009-84-140
Üniversiteye ait sürekli eğitim ve araştırma merkezi tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin KDV oranı hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-21-13
Yıl sonunda işi terk eden mükellefin, 01/01/2011 tarihinde işe başlayan ve hissedarı olduğu adi ortaklığa düzenlediği 31/12/2010 tarihli devir faturasında yer alan KDV nin indirilip indirilemeyeceği hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-941-21
Okul aile birliğinden yapılan kantin kiralamasında tevkifata esas alınacak matrah hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-911-19
Gümrük antreposunda ithalat ve ihracata konu mallar ile transit rejimi kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye hizmetini yürütmek için 3. kişilerden alınan hizmet vb. kdv istisnası hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-12-14
Belediyenin başka bir belediyeden devir aldığı taşınmaz satışında KDV istisnası hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-904-13
Mühendislik- müşavirlik faliyetinde bulunan şirketin KDV Kanununun 27/5 maddesine göre meslek odasınca belirlenen tarifeye uymak zorunda olup olmadığı hk.28 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-942-20
Yatırım teşvik belgesi kapsamında dövize endeksli olarak satın alınan makina teçhizat teslimleri nedeniyle; teslimden önce verilen avansların ve teslimden sonra yapılan ödemelere ilişkin lehte veya aleyhte oluşan farklarında KDV hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-368
Yurt dışından alınacak laboratuar hizmetleri için sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmeyeceği hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-364
3002.90.90.00.19 G.T.İ.P No.lu ve 3002.90.50.90.00 G.T.İ.P No.lu Tıbbi Ürünlerin KDV Oranları hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-336
Ankastre eşya, jakuzi, dolap gibi eşyalı olarak satılan konutlara uygulanacak KDV oranı ve ortak kullanım için yapılan yüzme havuzu, ısıtma sistemi, sığınak v.b. ler için yüklenilen KDV nin iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-216-54
İpotek tesis edilmiş olan konutun icrada satışının KDV'ye tabi olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-365
İcra yoluyla hurda gemi satışı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-100
Hurdaya ayrılan makine ve ekipmanların satışının KDV den istisna olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-97
Serbest bölgeye verilen hizmetlerde KDV hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.52-53
Hava Limanı çevre tel örgü yapım işinin KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14013-08/-147
KDV Kanununun 13/a maddesindeki istisna kapsamında satın alınan “tekne motorunun”, tekne imalatında kullanılmayıp piyasaya satışı durumunda KDV uygulaması hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-104
DİİB kapsamında ithal edilen iplikten üretilen kumaşın, DİİB\'i olmayan firmalarca ihraç kaydıyla satın alınarak konfeksiyon ürünü haline dönüştürüldükten sonra ihracında tecil-terkin uygulaması hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-366
İhracatı yapılacak ürünlerin ambalajlanmasına yönelik olarak yurt dışındaki firmaya verilen hizmetlerin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-105
Yurt dışındaki müşteriler için internet ortamında verilen servis, destek, danışmanlık ve bilgi hazırlama hizmetinin hizmet ihracı kapsamında olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.147-55
113 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile yapılan açıklamanın tebliğin yayımından önceki dönemlerde de, yurt dışındaki müşteriler için verilen hizmetlere ilişkin beyanların zaman aşımı süresi içinde düzeltilmesi suretiyle, uygulanması hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-103
Geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen araçlarının iç dizayn işlemlerinin yapılarak yurtdışına gönderilmesinde KDV iadesi hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.0.01.54-130-2
İhracat tarihinin Dahilde İşleme İzin Belgesi tarihinden sonra olması hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-339
Yurt dışında verilen hizmetten elde edilen kazançlarda GV ve KDV hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-87-144
Faaliyeti bırakan adi ortaklığın henüz satmadığı konutlar nedeniyle yüklenip indirim yoluyla gideremediği KDV yi iadesinin ne şekilde talep edileceği hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-340
Su ürünleri kooperatifinin üyelerine verdiği tekne bağlama hizmetinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-335
Diplomatik istisna belgesine sahip kuruluşa yapılacak su teslimlerinin KDV den istisna olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2010-2-15-03]-142
Bankalarca ödenen promosyonun KDV'ye tabi olup olmadığı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-101
Spor Toto bayisinin düzenlediği komisyon faturasında katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı, mal ve hizmet alımları nedeniyle ödenen katma değer vergisinin gider yazılıp yazılamayacağı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-328
Yurt dışındaki firmalara verilen teknik hizmet ve danışmanlık hizmetinin KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-334
Emekli memur tarafından yazılan kitap çalışmasının Gelir Vergisi, KDV açısından durumu hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-1842--8
Hakediş raporuna bağlı işlerde vergiyi doğuran olay hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-98
İşgücü hizmetinde KDV tevkifatı hk.30 Ocak 2012B.07.4.DEF.0.14.10.00--KDV/600--1
Geçmiş dönem ithalatlara ilişkin olup gümrük idaresince hesaplanan ek katma değer vergisi ve gümrük vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-29-34
Mükellefiyetin sona ermesi durumunda, sonraki döneme devreden KDV nin iade edilip edilemeyeceği hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-362
İthalde ödenen KDV'nin hangi dönemde indirim konusu yapılacağı hk.30 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-99
Hesap dönemi kapandıktan sonra gelen faturaların vegisel boyutu hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-391
Yurt dışındaki firma adına yurt içindeki müşterilerin bilgisayarlarındaki eskiyen parçaların değiştirilmesi hizmetinde yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-385
Sıfır araç teslimi yapılan alıcı firmanın aracı geri iade etmesi durumunda düzenlenecek iade faturasındaki KDV oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-383
Serbest Meslek Erbabının satın aldığı gayrimenkulü işyeri olarak kullanmasından dolayı ödediği KDV\'nin indirim konusu yapılması hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV29-10
Ramazan ayı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen Kuran-ı Kerim gecesinde sahne alan devlet sanatçıları ile yurtdışından gelen din adamlarına ödenecek bedellerin GVK ve KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.6-379
Yurt dışında mukim firmadan internet üzerinden alınan hizmetin KDV karşısındaki durumu hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-375
Mükellefiyeti sona eren şahıstan devir alınan mallar için ödenen kdv'nin indirimi hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-37-66
İki farklı tarihte alınıp şirket aktifine kaydedilen bitişik arsaların tek tapuya dönüştürüldükten sonra satılması durumunda, KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki iki yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınacak tarih hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-20-2011-13
Sigorta şirketince hurdaya ayrılan araç için ödenen bedelin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-21-2010-12
Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-KDV-13-2-4
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun KDV mükellefiyeti hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-373
Piyasada faaliyette bulunan firmalardan ders kitabı satın alımında KDV hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/4-25
Üniversite hastanesinde verilen akupunktur eğitiminde KDV hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-28-25]-149
KDV mükellefi olmayan gerçek kişiden alınan taşınmazın iadesi işleminin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-372
YTB ile ithal edilen tıbbi atık sterilizasyon cihazının süresinde teslim edilmemesi nedeniyle gecikme cezasında,yurtiçi masraflar ve yurtdışından bedelsiz gönderilen malzemelerin gümrükleme ve nakliye masraflarının yansıtma faturası ile tahsilinde KDV hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/50-15
Yurtdışında mukim ilaç şirketlerinin Türkiye\'de gerçekleştirdiği klinik araştırmalar hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.0.01.55-130-3
İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Fatura Tarihinin İhracatçı Faturası Tarihinden Sonraki Bir Tarih Olması hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/6-28
Antetli kağıt, broşür, ajanda, kartvizit vb. malların ihraç kayıtlı mal olarak teslim edilip edilemeyeceği hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/39-24
Gümrük beyannameli mal ihracı istisnasından kaynaklanan KDV iade ve mahsup taleplerinde döviz alım belgesi ekleme zorunluluğu hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-147/-65
Yat imal ve inşası yapan firmaya televizyon, uydu alıcısı gibi elektronik eşya teslimlerinde KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk,31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-380
Kışlama Hizmetinde KDV İstisnası hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/46-11
İşitme engellilerin kullanımına yönelik olarak üretilen işitme cihazları ithali ve yurt içi tesliminde genel giderler ve A.T.İ.K nedeniyle yüklenilen verginin iadesi hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-393
Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen projeye yapılan bağışların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-387
II. Grup olarak tescilli kültür varlığının restorasyon işlerinin KDV ve KVK istisna olup olmadığı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-389
Üçüncü şahıs ve kurumlardan kiralanan stüdyo dairelerin, yerli ve yabancı müşterilere günlük pansiyon şeklinde kiralanması hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-378
5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilip tescilinin yapılarak sermayeye ilave edilen arsanın satışında Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV uygulaması hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-377
Eğitim Kurslarında KDV Oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/61-16
İnternet ortamından yurt içine ve yurt dışına verilecek eğitim hizmetinde KDV uygulaması ve uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-374
Notebook çantası ve tablet bilgisayar kılıfları tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382
Ortopedi gereçlerinin özel firmalara veya özürlü kşilere kiralanmasında uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-384
Satın alınan etlerin ince tabaka halinde hazırlanarak pişmemiş hazır döner şeklinde büfelere tesliminde KDV hk.31 Ocak 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-381
Satışından vazgeçilen taşınmaz için ödenen KDV\'nin iadesi hk..01 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-10-32
13/a kapsamında alınan malzemelerin artması ve stok haline gelmesi durumunda bunların satışının yapılıp yapılamaması hk.01 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-403
Taahhüt kapsamında yapılıp da, abonesi adına kesilen doğalgaz abone faturasındaki KDV\' nin indirimi hk.01 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-36-34
İthalattan doğan fiyat farkı faturasında KDV hk.02 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-200-67
Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan Makine ve teçhizatın farklı firma tarafından otomasyonunda Katma Değer Vergisi hk.02 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-2
Ölüm Halinde Varislerin İşletmeyi Devralmasında Mükellefiyet KDV ve Demirbaşların Değerlemesi hk.03 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.77.10.00-KDV-2
Hazineden Kiralanan Tersane Yerinin Tahsisinde KDV Uygulaması hk.03 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.77.10.00-KDV-Hazine Kiralamas-3
Sigorta aracılığına ilişkin olarak verilen hizmetin KDV\'ne tabi olup olmadığı hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-433
DİİB sahibi mükelleflere ihraç kayıtlı mal teslimi hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.102-44
Yurt dışı taşeronluk işleri ihracat istisnası hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-118-42
Maddi duran varlık satışlarının KDV beyannamesinde ne şekilde beyan edileceği hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.113-43
Olumsuz firmadan olan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemelerin mahsuplaşma yoluyla yapılması hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-457
Plastik granülde KDV tevkifatı hk.03 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.101-45
Bilgi ve belge sağlama hizmetlerinin KDV Kanununun 17/1-a maddesi karşısındaki durumu hk.04 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-17-17]-158
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki teslimler hk.04 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-13-16]-156
Liman içinde kullanılmak üzere alınan forklift ve roll treylerin KDV. istisnası hk.06 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-66-17
Orman İşletme Müdürlüklerince nakliyecilik faaliyetinde bulunan şahıslara yaptırılan orman ürünleri nakliyesi, istiflemesi ve yükleme işlerinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.06 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.78.10.00-9-5
Mal ve hizmet ihracatı hk.06 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-4-14
Üniversiteye ait işyeri için ödenen kira bedelinin vergilendirilmesi hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-457
Konaklamalarda KDV hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.173-75
Konaklamalarda KDV hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.173-75
Merkezi yurtdışında olan firma tarafından Türkiyede bulunan firma adına düzenlenen faturada yer alan bedele isabet eden KDV'nin beyanı hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-134
Yurtdışında fuarlarda verilen hizmetlerin KDV beyannamesinde gösterilip gösterilmeyeceği hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-454
Banka dekontunun döviz alım belgesi yerine kullanılıp kullanılmayacağı ile serbest bölgede inşa edilen gemiye yine serbest bölgede verilen hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-455
İthalattan sonra ortaya çıkan fiyat farkı, masraf farkı gibi ek ödemeler nedeniyle, matrahta değişikliğe yol açan işlemlerde KDV uygulaması hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV/43-38
Bedelsiz ihracat teslimlerine ilişkin bedelin KDV beyannamesine eklenmesi hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-133
Hediye kuponu nedeniyle yapılan indirimin faturada gösterilmesi hk.07 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-456
Keyif Tepsisi adlı ürünün KDV oranı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-491
Yurt dışındaki firmalara verilen üretilen mamullerin kontrolü hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-466
Yabancı bayraklı gemiler ve turistik amaçlı gelen kara ve deniz araçlarına soğutma sistemi ve buzdolabı satışında KDV uygulaması hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-487
Özürlü araç gerek imalatında kullanılan araç liftleri, araç içi emniyet sistemleri, merdiven için oturmalı/platformlu lift, araç sürüş tertibatları vb. KDV istisnası hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-486
Hisse senedi satışı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-489
Devralınan adi ortaklığa ait iade edilecek KDV'nin devralan şirket tarafından alınıp alınamayacağı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-898-24
Belediye ruhsat harçlarının ve personel harcamalarının yansıtılmasında KDV hesaplamıp hesaplanmayacağı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-475
0101.10 G.T.İ.P. no.da yer alan damızlık aygırların (erkek atların) KDV oranı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-476
Ödenen Kira Bedeli Üzerinden KDV'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-474
Bayilik sözleşmesi ile işletme hakkının kiralanması işleminde KDV uygulaması hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-492
İMKB'de işlem gören şirkete inşaat taahhüt hizmeti verilmesi ve hizmetin alt taşerona yaptırılması halinde tevkifat uygulaması hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.101-45
Konut Satışlarından Kaynaklanan İndirimli Orana Tabi İşlemlerinizde Ankastre Ürünlerinden Dolayı Yüklenilen KDV'nin iadesinin İstenilip İstenilmeyeceği hk.08 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/1646-12
İthal edilen malların değer kaybına uğramış bölümü için KDV yönünden yapılacak işlemler hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-64-192
Belediye hizmet binasının bedelsiz inşa edilmesi karşılığında edinilen arsaların tesliminde vergilendirme hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14029-26-180
Bronz Hurdası veya Bakıra Kalay Karıştırılmasından Mamul Ürün teslimlerinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-505
Turizmde KDV tevkifatı,kick back,tanıtım faturası hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010.114-76
Firmanızca müşterilerinize verilen ek yazılım hizmet bedellerine KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-493
Alman Doğu Bilimcileri Enstitü'sünün göstermiş olduğu faaliyet ile ilgili yapmış olduğu hizmet alımlarının KDV\'den muaf olup olmadığı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-495
Fabrikalardan ambalaj atığı toplatılması ve toplatılan ambalaj atıklarının anlaşmalı firmaya tesliminde KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-494
Yurt dışından getirilen altının mamül hale getirildikten sonra yurt dışına ihraç edilmesi hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-504
Hizmet İhracında Döviz Alım Balgesinin İbrazı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/62-23
Konut Yapı Kooperatifinin KDV Karşısındaki Durumu hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2010-1-8]-176
Tarım makineleri parçalarının (tesviye küreği döneri ve bıçağı, kepçe selesi, şasesi ve ağzı, ot tırmığı makinesinin şase boruları ve teli vb.) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.09 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/3373-13
Dondurulmuş keçi spermi ithalinde uygulanacak KDV oranı hk.10 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-48]-196
Vize ve göçmenlik başvurusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.10 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-50-199
Kamu Yararına tabi derneklerin Katma Değer Vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-2009-KDV4-14001-91-205
Kur farklarının KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.13 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-553
Orman İşl.Müdürlüğüne ödenen yıllık gayrisafi gelir payı üzerinden KDV ödenip ödenmeyeceği hk.14 Şubat 201296620903-KDV.3-4
Özel tertibatlı aracın sigortacılık faaliyetinde kullanılmak üzere iktisabında KDV ve ÖTV istsinasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.14 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-171
Amonyum nitrat teslimlerinde KDV oranı hk.14 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-305-91
İcradan alınan kamyon için ödenen KDV'nin indirimi hk.16 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-07-17
Yerli ticari ve askeri gemilere liman sahasında yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisna uygulaması hk.17 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-44-2011-23
Hatalı olarak indirimli oran uygulanan mallarla ilgili düzeltme işlemi hk.20 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-607
Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.20 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-630
Bedelsiz kiralanan otomobile ait giderler ile beyannamelere ilişkin ödenen damga vergisinin gelir vergisinden indirimi, ayrıca söz konusu araca ilişkin KDV\'nin indirim konusu yapılması hk.20 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249
Tıbbi tahlil ve tanı merkezinin verdiği hizmetlerin KDV oranı hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-670
İthal edilen \"MAFİ\" isimli aracın KDV oranı hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-674
Özürlü insanların kullanacağı binek otomobiller için özel aparat ve montaj imalatının KDV\'ne tabi olup olmayacağı hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17 madde-672
Özürlüler için kullanılan protez, ortez ve tekerlekli sandalyenin KDV oranı hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-680
Sipariş yoluyla deniz taşıma aracı imal ve inşasında istisna uygulaması hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-673
DİİB kapsamında KDV ödenmeden ithal edilen ürünün fiili ithalat bedeli üzerinden KDV\'siz olarak DİİB sahibi firmaya teslimi hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-669
İhracatçılara ve nakliyecilere verilen gemi temini hizmetinde KDV istisnası hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-12-23
İhracatçılara ve nakliyecilere verilen gemi temini hizmetinde KDV istisnası hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-12-23
İhraç Edilen Mala İlişkin Yüklenilen KDV hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-207
Bina duvarlarına reklam verilmesinde vergisel sorumluluk hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-675
Heykel Çalışmasında Gelir Vergisi ve KDV İstisnası hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-720-1-22
İşletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkulün kiraya verilmesinde KDV ve stopaj uygulaması hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4/2010-14001-41-277
Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi ile Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi hk.21 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-206
Seramik kullanılarak meydana getirilen eserlerin Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan eserlerden olması halinde GVK 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanması hk.22 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-215
Okul Kantini Kiralamasında Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Uygulaması hk.22 Şubat 201235672403-010.01[KDV-20.07]-19
Resimlerin açılan galeride yapılması ve satılması hk.23 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-44-33
Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan ihaleli öğrenci taşıma işinin sözleşme ile kiralanan araçlarla yapılmasında KDV uygulaması hk.23 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-4
Bazı veteriner ilaçları ve veteriner ilaç hammaddelerinin ithalinde KDV oranı hk.24 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-11-115-88
Fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş kira ödemelerine ilişkin KDV nin kira sözleşmesine istinaden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.24 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.76-91
%50 si kuruma %50 si şahsa ait olan taşınmazın satışında KDV istisnası hk.24 Şubat 2012B.07.4.DEF.0.66.00.00-66-5
Çiğ döner, blok köfte, marine edilmiş ürünlerin tesliminde KDV oranı ve tevkifat uygulaması hk.28 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/59-47
Yolcu taşımacılığı işi ile ilgili olarak komisyoncuların KDV dahil tutar üzerinden komisyon alması hk.28 Şubat 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/36-48
KOSGEB destekli, öğretim üyelerine ücret verilmesi hk.01 Mart 2012B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-101-3
Atık alım teknesi alınması ve gemilerden atık alım hizmetinin KDV\'den istisna olup olmayacağı hk.02 Mart 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV25-45
Birliğin gayrimenkul satışında KDV hk.02 Mart 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.188-151
Türkiye'deki havaalanlarında, havayolu şirketlerine doğrudan tesliminde yapılan aracılık faaliyetinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hk.03 Mart 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-274
Dar mükellef kişilere ve kurumlara telif hakkı ve lisans hakkı ödemelerinin vergisel durumu hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-849
Tarımsal kredi kooperatifi tarafından yaptırılan ahırların üyelerine tesliminde KDV hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.213-104
Yurt dışından uçak ana motoru kiralanması ve geçici olarak ithal edilmesi işlemlerinde KDV uygulaması hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-859
SAN-TEZ Projeleri kapsamında ödenen katkı paylarına ilişkin katma değer vergisi indirimi hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-11-216-106
Araç alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/17-48
Deniz tankerinin içinde bulunan personeli ile birlikte kiraya verilmesi hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-830
Taşımacılık faaliyeti yapılan geminin bakım onarım ve tamirat işlemlerine ait mal ve hizmet teslimlerinin KDV\'den istisna olduğuna dair belge verilmesi hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-845
Rıhtıma onarım için gelen yabancı bayraklı gemilerden muafiyet yazısı istenilip istenilmeyeceği hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-853
Yurtdışına yapılan e-kitap satışının hizmet ihracı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-851
Gümrüklü sahada gemilerin yükleme ve boşaltılmasında kullanılmak ve gümrüklü saha dışına çıkmamak üzere ithal edilen mafi'lerin KDV\\\'den istisna olup olmadığı hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.16-839
Adi ortaklığın feshi nedeniyle devreden KDV'nin kullanımı hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/31-59
Antika para ithalinin KDV'den istisna olup olmadığı hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-834
Belediyenin Kat Karşılığı Arsa Teslimi hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2618-18
İhraç kayıtlı ürün ve diğer ürünlerin aynı satış faturasında gösterilip gösterilemeyeceği hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-829
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen tela kesim işinin tabi olduğu KDV oranı hk.05 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-836
Kollektif şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışında KDV istisnası olup olmadığı hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-30561-KDV-35
Taşınmazın aktifte iki yıl kullanılmasının tespiti hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-961-44
Özürlülerin eğitimlerinde kullanılmak üzere araç-gereç ve özel bilgisayar programının satın alınmasında KDV ve DV muafiyeti hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.46.15.01-ÖZE-6
Kurumun Üretim Tesislerinin ve Gayrimenkullerin Tek Bedelle Satışı hk.06 Mart 2012B.07.4.DEF.0.05.10.00-2011-KDV/17-4-r/-8
Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.0.06.54-2011-KDV-ÖZE-04-4
Müşteri çekleriyle yapılan ödemenin müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-884
Dershane binasında kullanacak demir, çimento vs. faturalarında yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-313-198
Gayrimenkulün eşyalı olarak kiraya verilmesinde kdv oranı hk.06 Mart 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-241-197
Plastik Bidon, Varil, Tank benzeri kapların hurda sayılıp sayılmayacağı hk.07 Mart 2012B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-2012-3-15
Üretilen programların değerinin mahkeme tarafından belirlenerek aktife alınması halinde vergiyi doğuran olay ve 2 No\'lu KDV beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.08 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-916
Veraset yoluyla kalan taşıt ve demirbaşların satışının vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.08 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-911
Gemilere yapılan malzeme teslimleri ve teknik hizmetlerde KDV İstisnası hk.08 Mart 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-21-2011-34
Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlerinin KDV karşısındaki durumu ve Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.08 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-900
Kooperatifin yenilenen ruhsatı nedeniyle kdv mükellefi olup olmayacağı hk.09 Mart 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-30-28
Yabancı bayraklı yatlara yapılan bakım, onarım, yenileme hizmetleri için mal ve hizmet alımlarında KDV hk.10 Mart 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/48-53
Liman inşasında kullanılmak üzere teslim edilecek dolgutaşı malzemesinin KDV kanununun 13/ e maddesi kapsamında istisna olup olmayacağı hk.10 Mart 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/56-62
Kordela ithalinde KDV oranı hk.10 Mart 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/42-63
Ödeme aracılık hizmetinde belge düzeni, kdv hk.12 Mart 2012B.07.1.GİB.0.06.55-KDV.ÖZG.2010-219-152
Süreklilik arz etmeyen faaliyetlerden dolayı arızi kazaç olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.12 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-983
Tapu tescil işlemlerine münhasır olmak üzere cebri icra yoluyla almış olduğu mallara ilişkin olarak, banka şubesinin katma değer vergisinden ve tapu harcından muaf olup olmadığı hk.12 Mart 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-HARÇ.MUK-351-6
Çelik levha tesliminin tevkifata tabi olup olmadığı hk.12 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-976
Yurt dışında yerleşik firmaya franchise sözleşmesi gereği yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk.12 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-980
Tecil edilen ÖTV üzerinden hesaplanan KDV\'nin 116 Seri No.lu Tebliğe göre iadesi hk.13 Mart 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/12-69
İşletmenin aktifinde kayıtlı arsanın kamulaştırılması suretiyle düzenlenecek fatura ve hesaplanacak KDV hk.13 Mart 2012B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-59-12
SMS (mesaj) Hizmetinde KDV Oranı hk.13 Mart 2012B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-12
Vekaleten Gayrimenkul Satışı hk.14 Mart 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-55]-359
Gayrimenkulün ayni sermaye olarak konulmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.14 Mart 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/88-46
Belediye tarafından uygulanan ecrimisil bedelinin KDV'ye tabi olup olmadığı ve kanunen kabul edilen gider olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.14 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1026
Belediye'ye konut karşılığı arsa devri hk.14 Mart 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2008-14017-45-365
Hazır yemek satışlarında faturanın aylık düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.14 Mart 2012B.07.1.GİB.4.27.15.02-11-1225-12-13
Ev hanımlarını meslek edindirme ve güzel sanatları öğretme amacıyla Belediyeniz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesnde açılan kursların KV ve KDV karşısındaki durumu hk.15 Mart 201265771276-2010/KA-KDV-10
Döviz üzerinden düzenlenen faturada teslim bedelinin belirlenmesi hk.15 Mart 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-11-13]-383
Yabancı firma adına yapılan hizmet hk.15 Mart 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-43-31
İnternet üzerinden tebrik kartı gönderme hizmeti faaliyetinde fatura düzenleme hk.16 Mart 2012B.07.1.GİB.4.59.15.02-VUK-10-19
Kordon ipinden mamul ipli fuların satışında uygulanacak KDV oranı hk.16 Mart 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-27892-KDV-42
Çiğit kabuğu ile tohum olamayacak kadar küçük ve hafif tohumların satışında uygulanacak KDV oranı hk.16 Mart 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-27490-KDV-43
Kooperatifin KDV,Gelir V.,kurumlar V.ve Damga Vergisinden muaf olup olmadığı hk.20 Mart 2012B.07.4.DEF.0.65.10.00-Kooperatifin KDV,G.V.ile Kur-2
B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[236-2012/VUK-1- . . .]--108121 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1117
Kat karşılığı inşaat işi yapan firmanın arsa sahibi adına yaptığı giderlerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.22 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1120
Ney yapımından elde edilen gelirin vergi mevzuatı açısından durumu ve ödemelerin POS cihazı ile yapılması halinde belge düzeninin ne şekilde olacağı hk.22 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1117
Ney yapımından elde edilen gelirin vergi mevzuatı açısından durumu ve ödemelerin POS cihazı ile yapılması halinde belge düzeninin ne şekilde olacağı hk.22 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1117
Komisyoncunun satıcı adına müşteriden kendi POS cihazıyla yapacağı tahsilatta düzenlenecek belge ve tevkifat yapılıp yapılamayacağı ile kendisine ait aracın satışında uygulanacak KDV oranı hk.23 Mart 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1136
Diş taşı ve aksesuarlarının KDV Oranı hk.26 Mart 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-3849/KDV-48
Kendi Yürür Tarla Pülverizatörüne Uygulanacak KDV Oranı hk.26 Mart 2012B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-166-2011-21
Büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatlarının toptan alımında KDV oranı hk.27 Mart 2012B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-36-18
Çiğ hazır dönerin KDV oranı hk.27 Mart 2012B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1374/-34
Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim edilecek makine için teslimden önce fatura düzenlenmesi hk.29 Mart 2012B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-46-29
TURSAB seyahat acentesi belgesine sahip turizm şirketinin düzenlemiş olduğu turlarla ilgili müze ve örenyeri girişleri için TURSAB tarafından şirkete toplu olarak indirimli bilet temin edildiği durumlarda, bedelin TURSAB banka hesabına havale edilmesi ancak, TURSAB’ın meslek odaları kapsamında olması nedeniyle şirkete fatura düzenlemediğinden bahisle TURSAB tarafından düzenlenen müze bilet alımlarının toplam adet ve miktarı gösteren dökümün yer aldığı antetli kağıdın belge niteliği taşıyıp taşımadığı ile kayıtlara KDV dahil alınıp alınamayacağı hk.29 Mart 2012B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-377
İthal edilen Müzik Nota Kitaplarının KDV Oranı Hk.02 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-28-19]-441
Bitkisel gıda takviyesinde KDV oranı hk.04 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1201
3402.20.90.00.16, 3926.90.97.90.19, 4818.40.19.00.00, 6307.90.99.90.00, G.T.İ.P. numaralarında yer alan eşyaların tabi olacağı KDV oranı hk.04 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1198
3306.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasından ithal edilen ağız bakım setinde KDV oranı hk.04 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1190
İndirimli oranda teslimlerle ilgili iade taleplerinde iade alacağının hesaplanması hk.04 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1197
Sürgü-ördek-küvet olarak ticari tanımı olan eşyanın KDV Oranı hk.06 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-407
Kredi kartı ile yapılan ödemelerin müteselsil sorumluluk kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.06 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1223
Enkaz Kaldırma İşinde KDV oranı hk.07 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-kdv-5-26-33
Şirketin, yabancı ortağından temin ettiği kaynağı kendisinin ve iştiraki bulunduğu şirketlere faizsiz olarak kullandırmasının vergisel açıdan durumu hk.07 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-37-465
Enkaz Kaldırma İşinde KDV oranı hk.07 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.31.15.01-kdv-5-26-33
Şirketin, yabancı ortağından temin ettiği kaynağı kendisinin ve iştiraki bulunduğu şirketlere faizsiz olarak kullandırmasının vergisel açıdan durumu hk.07 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-37-465
Ticaret Borsasının Açık Arttırma Yoluyla Arsa Satışının Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu hk.08 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-KVK:2-2-10
Ticaret Borsasının Açık Arttırma Yoluyla Arsa Satışının Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu hk.08 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-KVK:2-2-10
İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalty bedelinin KDV karşısındaki durumu hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1285
Üniversitenin öğrencilerine pratik eğitim için kurduğu tıp fakültesine tedarik edeceği makine ve ekipmanı; Kanunun 13/d maddesi kapsamında tedarik edip edemeyeceği ile yüklenilen KDV\'nin iadesi hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1277
Toki tarafından Belediyeye teslimi yapılan konutların KDV'ne tabi olup olmadığı hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-63-150
İthal edilerek yurt içinde satılan mallar için ödenen royalty bedelinin KDV karşısındaki durumu hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1285
Üniversitenin öğrencilerine pratik eğitim için kurduğu tıp fakültesine tedarik edeceği makine ve ekipmanı; Kanunun 13/d maddesi kapsamında tedarik edip edemeyeceği ile yüklenilen KDV\'nin iadesi hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1277
Toki tarafından Belediyeye teslimi yapılan konutların KDV?ne tabi olup olmadığı hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-63-150
Yurt dışındaki firma adına basılan tıp dergilerinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1245
Üniversite ücretlerinden indirim suretiyle verilen bursların Katma Değer Vergisi 30 uncu maddesi (a) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.09 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.22-183
Hizmet İhracı İstisnasında DAB İbrazının Zorunluluğu Hk.10 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-48-32
Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk.10 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-189-10
Serbest bölgede faaliyette bulunan firmaya Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılan teslimlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.11 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1311
Pasaport kontrolü sonrasında gümrüksüz beklme alanları için yapılan harcalamalar ile ikram ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi hk.11 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1829
Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı hk.14 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/71-85
Olumsuz tespitler nedeniyle doğrudan hizmet temin edilen firmalarla cari hesaptan mahsup şeklinde yapılan ödemelerin genel esaslara dönüş şartını sağlayıp sağlamadığı hk.16 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1370
Katma Değer Vergisi İadesi hk.16 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.14.10.00-KDV/600--10
Katma Değer Vergisi İadesi hk.16 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.14.10.00-KDV/600--10
Fabrika binası alımında ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/1-98
Fabrika binası alımında ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/1-98
KDV İndirimi Hk.16 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-166-11
Tecil edilen ÖTV üzerinden hesaplanan fazla ve yersiz ödenen KDV'nin iadesi hk.16 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[8-2012/7]-96
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM İŞİNDE KDV TEVKİFATI hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.44.15.01-2012/02-KDV-17
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinde alt limit hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.79-197
DİİB kapsamında yapılan ihracatlarda gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içinde tescil edilmesi, fiili ihracatın DİİB süresinin bitiminden sonra gerçekleştirilmesi hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1391
Ciro priminde uygulanacak KDV oranı hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.0.06.53-KDV.24-1390
Ciro priminde uygulanacak KDV oranı hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.0.06.53-KDV.24-1390
Garanti sözleşmeleri kapsamında yurt dışından alacak dekontu düzenlemek suretiyle yapılan fiyat indirimi- düzeltmesinin katma değer vergisinin konusuna girip girmediği hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-35-198
Erken ödeme veya avanslarda faturanın düzenlenme zamanı ve vergilendirileceği dönem hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-59
Atıksu arıtma hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.3-196
Hastaneye Ait Kantinin Kiralanmasında Kdv Hk.19 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-68-4
Hastaneye Ait Kantinin Kiralanmasında Kdv Hk.19 Nisan 2012B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-68-4
Özel Hastanelerce Yapılan Hizmetler İçin Kesilen Faturaların İadesinde Düzenlenecek Belgeler hk.21 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-38
Yurt dışındaki gerçek kişiye kalite kontrol hizmeti karşılığı ödenen komisyon bedelinin vergisel durumu hk.24 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-1439
Oksijen gazı, azot protoksit (narkoz), karbondioksit, azot, asetilon, argon gazı ve helyon gazına uygulanacak KDV oranları hk.26 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1464
Kurum lojmanlarında ilave kira bedeli karşılığında kullandırılan kuyu suyunda KDV oranı hk.26 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2011 -14028-12-499
Depo satışının KDV istisnası hk.27 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[2012-701-16]-44
Resim,Minyatür ve Ebru Sanatında KDV hk.30 Nisan 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-3-14001-38]-520
Çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan terasların konutların faydalı alanına dahil olup olmadığı hk.03 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1525
Ticaret odası tarafından organize sanayi bölgesinden kiralanan işyerinin vergilendirilmesi hk.03 Mayıs 201284098128-176300-481
Yetiştirici Birliğinin teslim ve hizmetlerinde KDV istisnası hk.14 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.22.15.01-KDV-13-2-11
Engelli hastalara diş protezi yapımında KDV istisnası hk.17 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-2012-701-2-52
KDV den istisna olarak teslim edilen malın iadesinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.17 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.59.15.01-130[35-2012/52]--27
Demonte Vaziyetteki Prefabrik Konutların İthalindeGümrük Müdürlüğüne Ödenmesi Gereken KDV Oranı Hk.18 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-846-44
150 m² ye kadar olan konut teslimlerinde indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV\'nin iadesine ilişkin yüklenim tablosu hk.21 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/13-124
Site içerisinde ortak mülkiyete konu gayrimenkulün işyeri olarak kirlanmasında KDV uygulaması hk.22 Mayıs 2012B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-15
İkinci el araç satışında KDV matrahı hk.23 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-130.12.30-244
Organize Sanayi Bölgesinde üyelerden alınan aidatların katma değer vergisi hk.23 Mayıs 2012B.07.4.DEF.0.14.10.00--600/KDV/--13
Özel hastanelerde verilen hekimlik hizmetinde kdv oranı ve tevkifat hk.23 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.19-243
Yumurta dizme, sınıflandırma ve kodlama makinalarının KDV oranı hk.23 Mayıs 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-13-11
KDV 13/a kapsamındaki istisna belgesinin kapsamı hk.24 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[13/a-2012]-119
Belediye Hizmetlerinde KDV Oranı hk.24 Mayıs 2012B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/Belediyelerin Yaptığı Hizmetlerde
Arsa tesliminin KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV den istisna olmasına rağmen düzenlenen faturada gösterilen KDV nin indirilip indirilmeyeceği hk.24 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-963-70
Üniversiteye Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Ünitelerin KDV\'den İstisna Olup Olmadığı hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-3-2012-74
Personel taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak binek otomobile ait ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/10-129
KDV mükellefiyeti bulunan kamu kurumu işletmesinin fatura düzenlemediği durumlarda işlemlerin anılan kurumun ilgili mevzuatına göre düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi hk.25 Mayıs 2012B.07.4.DEF.0.43.10.00-8161/4615-36
Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/14-130
ABD Ulaştırma komutanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden pilotların Adana ve Mersin Hilton otelinde konaklama hizmetinin Kanunun 15/1-b maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV15 madde-1723
Hediye kataloglarının tesliminlerinde uygulanacak KDV oranı hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1719
Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satışı firma tarafından düzenlenen \"credit note\" belgesi hk.25 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-1720
Oyun hamurunun KDV oranı hk.26 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1728
İthal edilen malın gümrük bedelinin yüksek hesaplanması halinde indirimle giderilemeyen KDV\'nin iadesi hk.26 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1724
İmalat artığı kağıdın satışında yüklenilen KDV'nin beyan edilip edilmeyeceği hk.28 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1735
Azerbeycan Fevkalade Haller Bakanlığının Türkiyede bulunan firmaya deprem çadırı imal ettirerek Van Valiliğine bağışlaması hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1754
İşlenmiş etlerde uygulanması gereken KDV oranı hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-126
Turizm işletmesi sahibi 5 yıldızlı otelin otel dışındaki organizasyonlarda verdiği yemek hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1761
Toptancı halinde bulunan şubeden temin edilen taze meyve ve sebzenin, toptancı hali dışında bulunan merkeze getirilerek, merkezdeki satışında uygulanacak KDV oranı hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1760
İngiltere'de faaliyet gösteren firmanın siparişi üzerine imalat işlemi İzmir'de gerçekleştirilen ürünlerin İstanbul\'daki firmaya sevk edilmesinin KDV karşısındaki durumu hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-1758
Yangın sonucunda zayi olan sabit kıymetlere ilişkin indirilen KDV nin düzeltilip düzeltilmeyeceği hk.30 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-30-124
İkinci el araç alımında ödenen KDV nin indirimi hk.31 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2249-52
Vinçlerin Finansal Kiralama Firmalarına Kiralanmasında Uygulanması Gereken KDV Oranı hk.31 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-127-51
Posta - kargo yoluyla yurtdışına yapılan satışlarınihracat teslimi olarak sayılıp sayılamayacağı hk.31 Mayıs 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1774
Kamyon üzerine monte edilen vinçlerin ihraç kayıtlı alınıp alınamayacağı hk.01 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1778
Yurt dışındaki bir firma ile yapılan anlaşmaya istinaden gösterilen iyi performans karşılığında extra kesilen hizmet faturasının KDV\'ne tabi olup olmadığı hk.01 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-1790
Spor toto bayiliğinden elde edilen komisyon gelirlerinin vergilendirilmesi hk.01 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-1779
%8 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanacak mükelleflerce verilebilecek teminat türleri hk.01 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-1783
Yurtdışına tohum ıslah hizmeti verilmesi hk.01 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2011.110-321
Firmanız bünyesinde çalışan personelinize indirim kartı ile yaptıracağınız alışverişlerin G.V. ve KDV karşısındaki durumu hk.02 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-1797
Vakfın vergi kanunları karşısındaki durumu hk.02 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1796
Kent kart uygulamasında öğrencilerden alınan ücretin kdv oranı hk.04 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.45.15.01-130.053.01-01-54
Uluslararası taşımacılığa aracılık ve organizatörlük hizmeti veren firmanın faaliyetinden dolayı yüklendiği KDV\'lerin iade edilip edilemeyeceği hk.04 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-1802
İhraç kayıtlı olarak alınan malların tekrar ihraç kayıtlı satışında tecil terkin uygulamasının mümkün olup olmadığı hk.05 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1819
Hurda veya hurda olmayan alüminyumdan imal edilmiş halde alımı yapılan döküm plakaların hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir firmaya satılması halinde fatura düzeni ve katma değer vergisi tevkifatı hk.06 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-575
İşyeri için ödenen kira bedeli karşılığında fatura alınamaması halinde kira bedeline ilişkin KDV\'nin indiriminin mümkün olup olmadığı ve gider yazılıp yazılamayacağı hk.08 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1827
Derneğe ait iktisadi işletme tarafından gerçekleştirilen tenis idman ve sporu faaliyetinin kurumlar vergisi karşısındaki durumu09 Haziran 201296620903-48.15.01/1-91
Yurt dışından araç kiralanmasında KDV uygulaması hk.14 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012.15-346
İşgücü temin ve servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı hk.16 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[9-2012/28]-141
Teknopark bölgesinde üniversitelerin akademisyen kadrolarından ve konunun uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi hk.19 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1935
Biçerdöver makinası ve biçerdöver tablasının finansal kiralama yoluyla alımında KDV oranı hk.19 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-132
Satmak amacıyla üretilen emtianın işyerinde kullanılması halinde belge düzeni hk.21 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.09.15.02-1.2010.5.VUK-10
İhracat tesliminde KDV İadesi hk.22 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.193-267
5903 20 90.. GTİP No.sunda yer alan mensucatın ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.23 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2259
Leasing sözleşmesi kapsamında yelkenli tekne kiralanarak ithal edilmesi işleminde KDV uygulaması hk.27 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2001
Sipariş üzerine yabancı bayraklı gemi inşası hk.28 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2016
Et ve kıymanın işlenerek hamburger içi malzemesi şeklinde teslimi hk.28 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2015
İşlenmiş Mahlıç Pamuk teslimlerinin KDV Tevkifatına tabi olup olmadığı hk.29 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-620
Ebru çalışmalarında KDV hk.29 Haziran 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2011-14001-01-712
Milli Savunma Bakanlığına teslim edilmek üzere uçak çekme aracı ithalinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.04 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2055
Profesyonel site yönetimi hizmet ifasında KDV oranı hk.12 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-130[28-2012/ÖZE-12]-265
Elyaf ve atık sünger alımında ve kırpık sünger, yün ve elyaf doldurularak yapılan yastık teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.12 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-966-103
Tarım makineleri yedek parçaları tesliminde uyguyanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-3304/-63
Soslu ve sossuz çiğ et teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ve tevkifatı hk.14 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2116
Kültür varlıklarının rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi işinde kdv hk.14 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2119
Vakfa bağlı üniversite hastanesinde görevli öğretim görevlilerinin sosyal ve eğitim amaçlı hizmet teslimleri ile stok fazlalığı nedeniyle emtia satışının kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2132
Diyanet İşleri Başkanlığına hibe edilmek üzere cami ve müştemilatının yapımı ile ilgili mal ve hizmet alımlarının KDV'den istisna olup olmadığı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2131
İlaçlama makinesi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2123
Çıplak Kauçuk İplik İsimli Ürünün KDV Oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2122
5806.32.90.00.11 Cırt bant pozisyonunda sınıflandırılan Bitki Bağlama bandının KDV oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-2121
İlaç etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelerin alımında KDV oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-153
Bulgur Tesliminde KDV Oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-130[28-2012/3]-126
84.24.81. G.T.İ.P. numarasında kayıtlı sıvı ve toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pulverize etmeye mahsus mekanik cihazların KDV oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2128
Diyalize girecek hastaların ulaşımının sağlanması, tedavi sırasında kullanılan serum, oral-enjektabl ilaçlar ve sarf malzemesinin temini ile hemodiyaliz makinesinin bakım ve onarımı hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.16 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-130[28-2012/34]-128
Kuş üzümü (korint üzümü) tesliminde KDV oranı hk.17 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2139
Deri,bağırsak,kemik,hayvansal yağlar ve işkembenin toptan ve perakende tesliminde KDV oranı hk.17 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.07-299
İkinci El Araçlarda KDV Oranı hk.17 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.19.10.00-2011-3065-28-11
Kepçe Montajı KDV oranı hk.18 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-14
Şirket adına kayıtlı taşınmazın satışında KDV ve Harç hk.18 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-147-381
Temerrüt faizinin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[24-2012/01]-755
3921.90.60.00.12 GTİP No.lu \"sunblock\" ve \"lan apaco\" isimli mensucatların KDV oranı hk.19 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2177
Yurtdışı mukimi bir firmanın satışlarına aracılık edişmesi karşılığında alınan komisyon ile belli bir kotanın aşılması sonucu alınan ilave bedellerden yabancı müşterilere yapılan satışlara isabet eden kısmının KDV den istisna olup olmadığı hk.19 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/21-116
Ba-Bs Bildirim formlarında geç gelen faturanın ne zaman bildirileceği ve indirim konusu yapılacağı hk.19 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2161
İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde mahsuben iade talebi hk.20 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.05.10.00-2012/KDV-29/2-33
17049099.90.19 G.T.İ.P. numaralı ürünlere uygulanacajk KDV oranı hk.20 Temmuz 2012B.07.1.GİB.0.06.53-130-12
Şirketin motosiklet satışında uygulayacağı KDV oranı hk.20 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-699
\'Kan Çalkalama\' ve \'Tartı Cihazı\' ile Hortum Kapatma Cihazı\'nın Teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.20 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-60]-765
BSMV mükellefinin iş yerinin dış cephesinin kiraya verilmesi hk.20 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2193
5 yıllık intifa hakkı ödemesinde GV ve KDV açısından yapılacak işlem hk.20 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-2183
Yurt dışındaki firma yetkililerinin yurt dışına götürülmesi ve orada sektörleriyle ilgili firmalarla tanıştırılması hizmetlerinde KDV uygulaması hk.21 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1051
Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye'de garanti kapsamında verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-2241
Sigorta Şirketinin İade Faturası Hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/6-155
Vakıftan mecurlarıyla birlikte 49 yıllığına gayrimenkul kiralanması hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-2246
Tarım makinelerine uygulanan %8 lik KDV oranının çelik yayları kapsayıp kapsamayacağı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-3144--66
3926.20.00.00.19 GTİP No.lu ürünün KDV oranı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2222
Toptancı hali dışında faaliyet gösteren şirketin taze sebze ve meyve teslimleri hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2232
3005.90.10.0011, 5601.21.10.00.00, 5601.21.90.00.11 GTİP\'te kayıtlı malların KDV oranı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2215
Bilgisayarlı Radyoloji Sistemlerinin KDV Oranı Hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/305-65
Tiyatro hizmetinde KDV oranı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2257
Finansal kiralamaya konu asfalt serme makinesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2255
Termometre, buhar makinası ve göğüs pompasının KDV oranı hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2212
Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak alıcı firma lehine ortaya çıkan fiyat farklarında KDV uygulaması hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2260
Dekont ile ödenen KDV nin indirimi hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-22-275
İmalatçı firma tarafından ihracatçı firmaya verilen işçilik hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2261
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın KV ve KDV mükellefiyeti hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2248
Grup firmasınca ödenen yurtdışı konaklama bedellerinin yansıtılması hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.6-2254
Oto kiralama faaliyetinde kullanılan binek otomobilinin ticari faaliyete son verilmesi halinde KDV karşısındaki durumu hk.23 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2253
Kat karşılığı 150 m2'ninaltındaki konut tesliminde yüklenilen KDV\\\'nin iade edilip edilemeyeceği ile arsa karşılığı teslim edilen konutlar için yüklenilen KDV'nin iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği hk.24 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[29/2-2012/16]-157
Tali sigorta acentesi hk.24 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-870-113
Eğitim sektöründe farklı oranlarda yapılan burs indirimlerine KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile belge düzeni hk.24 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[230- -9081]-771
Bal, polen, arı sütü karışımından elde edilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-32147-KDV-81
Ağaç budama makinesinin KDV oranı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-30153-KDV-80
Mülkiyeti mükellefe ait olan ve zaman zaman mesleki faaliyette kullanılan konutun envantere alınıp alınamayacağı ile konut için ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-29-08]-775
Tıbbi Cihaz ve (Software) Yazılımlarının İthalatı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-12-78]-313
Market işletmecisinin satıcı firmalara raf katılım bedeli, pano bedeli, mağaza giriş bedeli vb adlar altında düzenlediği faturalarda uygulanacak KDV oranı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[23-2011/21]-777
Kreşte verilen hizmetin( Engelli çocuklara verilen hizmet ile bebek bakıcılığı dahil) KDV oranı hk.25 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[28.12.40]-315
KDV İndirimi hk.25 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.65.10.00-KDV İndirimi-10
Yurt dışında mukim ana firma tarafından ilave indirimler ve komisyonların alacak notu (credit note) ile gönderilmesi ve KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2338
Okul spor salonlarının işletilmesi ve hizmet alımı işinde KDV uygulaması hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-2328
Baharat ve baharat yağlarına uygulanacak kdv oranı hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-713
Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işe ilişkin hasılat payı aktarımında KDV hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-2346
Yurt dışından sipariş üzerine yat imal- inşa edilmesi hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2325
Havaalanında yolculara verilen özel güvenlik hizmetinin KDV den istisna olup olmayacağı hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2335
İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yoluyla ödenen verginin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.27 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2337
Galoş Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı hk.28 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[28 Md.-2012-1661]-70
117 Seri Nolu KDV Gen. Teb. uygulanma dönemi hk.30 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.58.10.00-2012-24-30-5
Katı Atıkları Depolama ve Bertaraf Tesisine Taşıma İşinde KDV Tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.30 Temmuz 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-8-24
Kredi kartıyla iddaa oyunu oynatılmasında belge düzeni hk.31 Temmuz 2012B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-726
İnşaat işi sonucu tahsil edilen ücretin bir kısmının iadesinde iade edilen kısmın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.02 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2407
Faturası düzenlenmeyen elektrik bedellerinin banka dekontuna istinaden Ba formuna dahil edilip edilemeyeceği ve indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.02 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-2408
İhraç kayıtlı teslim alınan mala ilişkin KDV\'nin imalatçı firmaya ödenmesi halinde ödenen KDV\'nin kayıtlara alınması hk.02 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-1-11-24]-797
Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği hk.02 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2409
KDV Tevkifatı hk.03 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[9-2012/34]-117
Hizmet İhracatı hk.03 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/20-120
KV,KDV ve Gelir Vergisi Tevkifatı hk.03 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/11-121
Şirket aktifinde bulunan gayrimenkul satışının KDV, kurumlar vergisi ve belge düzeni açısından değerlendirilmesi hk.06 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2444
Tıbbi Cihaz ve (Software) Yazılımlarının İthalatı hk.07 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/67-146
Yurtdışındaki satıcı firma tarafından düzenlenen "credit note" belgesi hk.07 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2459
İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-2474
İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-2474
Yılları Sari İnşaat İşlerinde KDV-KVK Tevkifatı hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-KDV-7276--5-21
Tahlil hizmetinde kdv tevkifatı hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012.5-389
Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2472
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alıncak araçlar için Belediyelere yazı verilmesi hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.21.15.01-130[13/d-2012/224]-17
Akvaryum karidesinin KDV oranı hk.08 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012-26-387
Mısır,arpa,yulaf,çavdar,soya ve kuru bakla ezmelerinin (flakelerin) hayvan yemi olarak toptan satılmasında uygulanacak kdv oranı hk.09 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-51-88
KDV İadesi hk.09 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1309/-83
Faturalara dahil edilen bahşiş bedellerinin KDV ye tabi olup olmadığı hk.09 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2486
Bakır Şerit Alımının KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı hk.09 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011-KDV-14-27
KDV Tevkifatı hk.09 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.72.10.00-21 Adet Petrol Sahasının İşletilmesi-4
İnternet üzerinden verilen aracılık ve müzayede hizmetlerinde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.09 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2495
Resim ve heykel çalışması sonucunda eserlerin yurtdışında satılması halinde Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesi ve KDV kanunu karşısındaki durumu hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2498
Bakır tel teslimlerinden kaynaklanan KDV iade uyg. hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[9-2012/289]-466
Fason işlem bedelinde KDV tevkifatı hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[9-2012/379]-465
Plywood ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.44.15.01-130[9-2012-13]-28
2010 yılına ait indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinin 2011 Ocak dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle yapılıp yapılamayacağı hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-648-73
Ekmek ve un katkı maddelerinin kdv oranı hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.19-334
Set olarak tabir edilen komple üretimde bu malların bünyesinde bulunan tesislerin kısım kısım yapılması ve teslimi hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2497
13/a kapsamında alınan malzemelerin stoklardan daha sonra başka araca kullanımı hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2496
KDV 17/4-o maddesi kapsamına giren hizmetler hk.10 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/4-o-180
Reklamasyon faturasında KDV hk.11 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-746
Spor Toto ve Jokey Kulübü bayilerinin mal ve hizmet alımlarını ve satışlarını Ba-Bs bildirim formuyla bildirme zorunluluğu ve KDV\'nin indirim konusu hk.13 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-2524
Hizmet Alım İşinde Katma Değer Vergisi Tevkifatı13 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.23.10.00-2012-KDV-ÖZE-03-9
Prim Faturalarında KDV Tevkifatı hk.13 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-23
Toptan Et ve Et Ürünlerinin Satışında KDV Oranı hk.13 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV/2012/220-18
Kuyruk Yağlarının Toptan ve Perakende Satışında KDV Oranı Hk.13 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV/2012-221-19
Takvim yılı aşıldıktan sonra gelen faturada yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve kayıtlara nasıl intikal ettirileceği hk.13 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.18.02-105-[219- -8749]-827
Çin'den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV'nin indirim konusu yapılması hk.14 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-4696-KDV-88
Basit usul mükellefin Okul aile birliğinden kiraladığı Kantin nedeniyle KDV tevkifatı hk.15 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-15
Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahshide teslimi hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-766
Masif panel tesliminde KDV tevkifatı hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.85]-405
KDV tevkifatı hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.107]-402
Belediye tarafından ihale ile satılan ... (kazıcı-yükleyici) KDV Oranı hk.15 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-23-27
Hal rusumu tahsilinde KDV uygulaması hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012-14-403
İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimi hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2585
Montaja tabi işlerin kısım kısım mal teslimi sayılıp sayılmayacağı hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[10-2012/6]-191
Eski sigara fabrikası ve müştemilatının alışveriş merkezi veya otel olarak yenilenmesi işleminin Gelir Vergisi, Harç ve KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2589
İşitme cihazı ve yedek parçalarının teslimi ile 2009 yılında kayıtlara alınan faturanın iptal edilerek 2011 yılında yeniden düzenlenmesi hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2583
Serbest bölgeye doğalgaz getirilmesi amacıyla serbest bölge kurucu ve işleticisiyle doğalgaz firması arasında düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve anlaşma kapsamında yapılan iş işlemlerin KDV uygulaması hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-772
Taşınmazın şirketin aktifinde iki yıl kullanılmasının tespiti hk.15 Ağustos 2012B.07.4.DEF.0.05.10.00-2011/KVK-5/-38
Vergi muafiyeti tanınan ve öğrenci yurdu işleten vakfın gayrımenkul alımının KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.15 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-870-113
Kamulaştırma karşılığında verilen arsanın satışında istisna hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14017-35-845
Gayrımenkul satışlarının KDV Kanunu 17/4-r maddesi karşısındaki durumu hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14017-11/-846
Yüzer iskelenin KDV'den istisna olup olmadığı hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.48.15.01-130[13/a-2012/5]-129
Katamaran Omurga Tipli Gemi Alımında KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-21
Özel Eğitim Kurumlarında ücretin taksitle alınması halinde belge düzeni ve KDV ile KV. hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.20.15.02-105[229-231-2012/9]-477
Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV'nin indirimi hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-189-406
Serbest Meslek Faaliyetinde KDV hk.16 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14017-66-841
Adi ortaklığın faaliyetinde kullanılmak üzere alınan arsaya ilişkin olarak ortaklar adına düzenlenen faturada yer alan KDV nin adi ortaklığın KDV beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2653
Borç para temininde faiz faturasında yer alan KDV\'nin KDV iadesine konu edilip edilmeyeceği hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2637
İnternet üzerinden yapılan açık arttırma yönemiyle satışın KDV Kanunun 1/3-d kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2632
Yurt dışında yerleşik GSM firmasına ait kontörlerin internet üzerinden satışının Gelir Vergisi ve KDV Kanunları karşısındaki durumu hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2617
Kooperatifin Üyelerine Mazot Tesliminde ÖKC Kullanıp Kullanmayacağı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.54.15.01-195[2-2012-2]-50
Elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kartların teslimlerinde KDV uygulaması hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2633
Belediyelere verilen eğitim hizmetlerinin tevkifat kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-2634
Fason tekstil hizmetine ilişkin tevkifattan doğan iade talepleri hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-2626
Yurtdışında mukim eser sahiplerine ödenecek telif hakkı bedellerinde kdv ve stopaj durumu hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-2629
Et teslimlerinde tevkifat uygulamasından doğan iade talebine ATİK'lerden pay verilip verilemeyeceği hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2624
Hemoroid tedavisinde kullanılan 3307.90.00.90.19 G.T.İ.P. numaralı ürüne uygulanacak ÖTV ve KDV oranı hk.17 Ağustos 201284412373-2011-2891-ÖTV-KDV-90
Hayvansal yağ ve sakatat teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2631
6111 S.K kapsamında ödenen vergilerin gider ve maliyet olarak yazılıp yazılamayacağı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2646
Hizmet ihracı nedeniyle yurt dışından kesilen reklamasyon/fiyat farkı/ceza/iade faturaları hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2636
Yat turizm işletmeciliği yapan firmaya istisna belgesi verilmesi için Turizm İşletme belgesi aranıp aranmayacağı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2614
Açılacak olan özel kolej'in KDV karşısındaki durumu hk.17 Ağustos 201239044742-KDV.17-2607
Açılacak olan özel kolejin KDV karşısındaki durumu hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2607
Belediye'ye ait nikah salonunun yemekli,kokteylli nikah hizmetleri ve hediyelik eşya satış yeri olarak kiralanması hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2619
Belediyenin otoparkına reklam almak üzere kiraya verilmesinde tevkifat olup olmadığı hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2613
Döviz kredisi ile alınan hisselere ait kur farkının vergilendirilmesi hk.17 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2615
Bez el çantasına uygulanacak KDV oranı hk.22 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-28]-858
Elektrik ithal ve ihraç işlemlerinde vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geldiği ve belge düzeni hk.22 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[230-2012/VUK-1- . . .]--2665
Hurda plastikten granül satışında KDV tevkifatı hk.22 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[ÖZG-2011-116]-85
Elektronik ortamda ödeme aracı olarak kullanılan ön ödemeli kartların yurtiçi tesliminde kdv uygulaması hk.22 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.6-2668
Amatör spor kulüplerinin KDV mükellefiyeti ve belge düzeni hk.27 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7761-862
Şirket aktifinde kayıtlı olan işyerinin yeni edinilecek işyeri ile değiştirilmesi halinde vergileme hk.27 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2683
Gayrimenkullerin günlük veya haftalık olarak kiraya verilmesi halinde belge düzeni ve vergilendirilmesi hk.29 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2700
Konut yapı kooperatifinin bekçi evi yapımının KDV ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk.31 Ağustos 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-8-25]-875
Kooperatife ait daire ve işyerlerinin satışı hk.03 Eylül 2012B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2012-17-12]-884
Taşeron firma kullanılarak yapılan kat karşılığı inşaat işinde belge düzeni ve daire teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.03 Eylül 201284974990-KDV-4:2009-14028-117-883
Aile Hekimliğinin KDV tevkifatı karşısındaki durumu hk.06 Eylül 2012B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-3
Konutlarda net kullanım alanı hk.07 Eylül 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2694-KDV-92
Kredi kartı ile yapılan satışlarda (emtia ve kontör) banka komisyonunun KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.12 Eylül 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-2769
Kooperatifler birliğinin üye kooperatiflerden aldığı aidatların vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni.17 Eylül 201211395140-019.01-2796
Köylülerin Mangal Kömürü Sattıkları Firma Tarafından Düzenlenecek Belgeler hk.18 Eylül 201260938891-105-18
Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Olarak Yüklenilen KDV den ATİK lere isabet eden kısmın iade alınıp alınamayacağı hk.01 Ekim 2012B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-188-22
Promosyon ürünlerinin KDV karşısındaki durumu hk.02 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2844
İrsaliyeli fatura düzenlenerek yapılan mal teslimlerinde müşterinin irsaliyeli faturayı imza karşılığı teslim alıp almayacağı hk.08 Ekim 201211395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--2860
İstisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması hk.08 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-891
Finansal kiralamaya konu edilecek asansör ve yürüyen merdivenlerde KDV oranı hk.22 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-222
Belediyeye Ait Bilim Evi ve Planetaryum (Uzay Evi) Giriş Ücretlerinin KDVye tabi olup olmadığı hk.30 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.26.15.01-130[17-2012/7]-181
84.55 GTİP No.lu. makina tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.31 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-2953
Monosodyum glutamat teslimlerinde KDV oranı hk.31 Ekim 201239044742-KDV.28-2961
Dokumaya elverişli mensucattan mamul 9619.00.19.00.00 GTİP numarasında tanımlı göğüs pedinin teslimi hk.31 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2957
Fason olarak yaptırılan saya dikiminin tevkifata tabi olup olmadığı ve KDV oranı hk.31 Ekim 201239044742-KDV.9-2948
Standart dışı külçe altın ve dore barların ithalinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.31 Ekim 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-2950
Yüzme havuzu tadilatında KDV oranı hk.01 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.164]-439
Hafriyat İşlerinde KDV Oranı ve Tevkifatı hk.01 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2012/15-225
Polyester sapanın KDV oranı hk.01 Kasım 201284412373-2012-1133-KDV-107
Susamlı ekmeğin KDV oranı hk.01 Kasım 201276464994-130[KDV.2012.58]-438
Soft kapsül olarak ithal edilen Omega3 500 mg. balık yağının KDV oranı hk.01 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-2012-890-KDV-108
Zirai mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılacak yardımcı maddelerin KDV oranı hk.01 Kasım 201293767041-130[28-2012/33]-224
Demonte vaziyette prefabrik yapı tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.05 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995
Harman Makinelerinde Kullanılan Hortumun KDV Oranı Hk.06 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-130[28-2012-1020]-92
Bağırsak ve Sakatat Teslimlerinde KDV Oranı hk.06 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-295/-91
Tevkifat Oranı hk.12 Kasım 201225410040-Tevkifat Oranının-60
Fiili sevk ve idarenin işletme tarafından yapılması suretiyle verilen eleman temin hizmetinin KDV tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hk.13 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-940-5
İş Güvenliği ve Uzmanlığı eğitiminde KDV tevkifatı hk.14 Kasım 201265771276-2012/KDV-29-44
Belediyeye yapılan kamyon bağışı işleminin katma Değer Vergisi Karşısındaki durumu hk.15 Kasım 201225953680-005-26
Reklam ajanslarının işlemlerinde KDV tevkifatı uygulaması hk.24 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.20.15.01-130[9-2012/435]-515
Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat hk.27 Kasım 2012B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-25
Gayrimenkul kiralamasında KDV tevkifatı hk.27 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-12-59]-417
Gayrimenkul kiralamasında KDV tevkifatı hk.27 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-12-59]-417
İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.27 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101
(I) Sayılı Listedeki Ürünlerin Toptan TeslimindeUygulanacak KDV Oranı hk.28 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.42.16.02-130-[28-2012-923]-97
Şirket envanterine kayıtlı ancak yurtdışında bulunan bilgisayar donanımının kurulum ve muhafaza bedelinin itfası ve ilgili bedele ait kesinti yoluyla vergi ödenip ödenmeyeceği hk.29 Kasım 2012B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-239
Servis taşımacılığında KDV tevkifatı hk.01 Aralık 2012B.07.1.GİB.4.01.16.02-130[9./2012-3738]-119
YTB kapsamında alınan tıbbi cihazın geri iadesi halinde daha önce yapılan mahsubla ilgili yapılacak düzeltme işlemi hk.06 Aralık 2012B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-3154
Eczanelerin özel sandık mensuplarına yapmış olduğu iskontoları kayıtlarına ne şekilde intikal ettireceği hk.17 Aralık 201211395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--3223
Üniversite bünyesinde kuruluş amacına uygun olarak kurulan Uzaktan Eğitim Merkezinin Kurum ve Katma Değer Vergisi karşısındaki durumu hk.17 Aralık 201213649056-2010-KDV-ÖZE-17-334
Oyun Parkı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı hk.19 Aralık 201221152195-130-1037
Hazır Olarak Papel Alımlarının KDV Tevkifatına Tabi tutulup tutulmayacağı hk.19 Aralık 2012B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-46
Sulama birliklerinde KDV tevkifatı hk.28 Aralık 201284412373-130[9/1. MD-2012-3276]-124
Konut Yapı Kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde KDV oranı hk.31 Aralık 2012B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.ÖZLG.2012-39-41
Gümrüklerde verilen gümrük müşavirliği hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığı hk.02 Ocak 201339044742-KDV.17.4-1
Araç Kiralama Hizmetinde Tevkifat Oranı hk.03 Ocak 201384412373-130[9/1. MD-2012-3276]-124
Özürlülerin kullanımına yönelik özel olarak üretilmiş araç gereçlerin ithalinin KDV ve ÖTV ye tabi olup olmadığı hk.07 Ocak 201339044742-KDV.17-14
Elektronik kalemli Kur\'an-ı Kerim teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.15 Ocak 201339044742-KDV.28-47
Yurtdışından kiralanan geminin KDV oranı hk.22 Ocak 201384974990-130[28-2012/48]-60
Hurda naylon, bobin, kağıt teslimlerinde KDV uygulaması hk.28 Ocak 201364597866-130[ 9-2013]-16
İflas halindeki kurumların beyanname verme yükümlülüğü hk.28 Ocak 201339044742-KDV 41-99
Malzemeli Hizmet Alımında KDV Tevkifatı hk.29 Ocak 201325410040-Malzemeli Hizmet alımında KDV Tevkifatı-2
Kartelanın KDV oranı ve tevkifat hk.30 Ocak 201345404237-130[I.12.133.]-73
Sentetik filament demetlerinin teslimi hk.31 Ocak 201339044742-KDV.28-120
Bakır ve alaşımlarından mamul para pulu tesliminde tevkifat uygulaması hk.31 Ocak 201339044742-KDV.9-115
Laboratuvar hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.05 Şubat 201385373914-130[53.01.29]-7
Laboratuvar hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.05 Şubat 201385373914-130[53.01.29]-7
Yurtdışından ithal edilen tıbbi cihazlarda KDV Oranı hk.06 Şubat 201384974990-130[28-2012-15]-98
Kamu menfaatine yararlı derneğin vergisel durumu hk.08 Şubat 201390792880-140[59-2012-28]-106
Havaalanları CIP salonlarında verilen hizmetlerde KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-KDV.28-120
Belediyeye ihale kapsamında verilen hizmetler için düzenlenecek faturalarda uygulanacak KDV oranları hk.08 Şubat 201345404237-130[I.12.102.]-80
3910.00.00.00.11, 2903.03.89.90.00.00, 9002.11.00.90.00 GTİP no.lu ürünlerin tesliminde KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-KDV.28-158
Biokadin Standardize Solüsyon\"adlı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-KDV 28-155
Ayakkabının iç kısmında tabana yapıştırılan yardımcı malzemenin teslimi hk.08 Şubat 201339044742-KDV 28-154
Dini neşriyatın tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-130-153
İkinci el araç satışında uygulanacak KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-KDV.28-150
Fizik tedavi aletlerinin KDV oranları hk.08 Şubat 201339044742-KDV.28-149
Yıllık olarak verilecek eğitim hizmetinin dönem başı peşin olarak tahsil edilerek eğitim hizmeti faturası kesilmesi işleminde iade uygulaması hk.08 Şubat 201339044742-130-151
Biyosidal ürün olarak ruhsatlandırılan ürünlerin KDV oranı hk.08 Şubat 201339044742-KDV.28-144
Yapı kooperatifine hibe edilmek üzere satın alınan aracın gider kaydı ve belge düzeni hk.08 Şubat 201311395140-019.01-160
KDV İstisnası hk.11 Şubat 201385550353-KDV-204-4
Hasta ve bakıma muhtaç kişilere tek tuşla sağlık hizmeti verebilmek için alınan ev iletişim cihazlarında uygulanacak KDV oranı hk.11 Şubat 201339044742-KDV.28-171
Yurt dışından gelenlere panel, konferans, akademik oturum vb.hizmetleri ifasında KDV oranı hk.11 Şubat 201339044742-KDV.28-163
KDV 13/a kapsamındaki istisna belgesine istinaden inşaası devam ederken yanan yat için yeni istisna belgesi gerekip gerekmediği hk.11 Şubat 201339044742-130-166
Elektronik Genel Kurul Sistemi hizmetinin BSMV ye tabi olup olmadığı hk.12 Şubat 201339044742-BSMV-179
Yurt dışındaki ana firma tarafından Türkiye\'deki firmanın faaliyetinin kesintiye uğramaması amacıyla aktarılan bedellerin vergi karşısındaki durumu hk.12 Şubat 201364597866-KDV-1/1-21
Biyosidal ürünlerin teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.12 Şubat 201364597866-130[28-2013]-22
Serbest Veterinerlik Hizmetinde KDV Oranı hk.13 Şubat 201337009108-130[28 Md.-2012-3665]-9
Elektrikli Hayvan Tımar Aletinin KDV Oranı Hk.13 Şubat 201337009108-130[28.Md.-2012-1921]-8
Servis İşletmesi Hizmetinde, Servis aracının satılması halinde KDV beyanı ve Ba-Bs formu ile bildirimi hk.14 Şubat 201367854564-010.01-69
Hibe desteği alan kurumların mal ve hizmet alımlarında tevkifat hk.14 Şubat 201361504625-12795-7469-3
Kiralama işleminde KDV tevkifatı hk.15 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.232]-35
Fotoğraf Kursu ve Fotoğraf Alım Satımında Uygulanacak Gelir Vergisi tevkifatı ve KDV Oranı Hk.15 Şubat 201337009108-130[1. 9. 28 Md.-2012-1584]-10
MEB\'e bağlı özel anaokulların elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarına uygulanması gereken KDV oranı hk.15 Şubat 201385373914-130[53.01.27]-11
Kiralama işleminde KDV tevkifatı hk.15 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.232]-35
Yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili yurt dışı satıcı firma tarafından düzenlenen \"credit note\" ile ilgili KDV düzeltmesi hk.18 Şubat 201339044742-130-206
İndirimli orana tabi maların geri verilmesinde genel idare giderlerinin iade hesaplamasından çıkarılıp çıkarılmayacağı hk.18 Şubat 201339044742-KDV.29-215
Tedavide yardımcı madde ve malzeme niteliğinde olan ürünlerin KDV oranı hk.18 Şubat 201339044742-KDV 28-199
Dezenfektan ürün teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Şubat 201339044742-KDV 28-198
Finansal kiralama kapsamında KDV oranı hk.18 Şubat 201339044742-KDV.28-214
Site yönetimine makbuz karşılığı yapılan ödemelere ilişkin KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.18 Şubat 201339044742-KDV.29-201
DİİB. Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İçin Ödenen KDV'nin İndirimi hk.18 Şubat 201321152195-35-02-76
Katma Değer Vergisi tevkifatı hk.18 Şubat 201366491453-010-2
Kooperatifin arsa satışı hk.18 Şubat 201321152195-35-02-75
Bitmemiş inşaata ait konut satışında uygulanacak KDV oranı hk.18 Şubat 201339044742- KDV.21-221
Klavuz kaptanların ihtiyaçlarına yönelik servis ve kılavuzluk istasyonu inşaatı ile ilgili yüklenilen KDV\'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.18 Şubat 201339044742-KDV.13-203
Kağıt tesliminde KDV tevkifatı hk.19 Şubat 201375497510-130[9-2012-192]-3
Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.19 Şubat 201371387770-130[9-2012/233]-9
KDV tevkifatı hk.19 Şubat 201321152195-35-02-81
Servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı hk.19 Şubat 201326468226-130[621-33-2012]-16
Kargo taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.19 Şubat 201364597866-130[ 9-2013]-28
Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.19 Şubat 201371387770-130[9-2012/233]-9
Kargo taşıma hizmetlerinde KDV tevkifat uygulaması hk.19 Şubat 201364597866-130[ 9-2013]-28
Planyalı kereste masif panel seren ahşap kablo makaralarında tevkifat uygulaması hk.20 Şubat 201339044742-KDV.9-239
Kurumun reklam filmlerinde oynayan sanatçıların düzenleyeceği serbest meslek makbuzu ile kurumun logosunu taşıyan ambalaj malzemesi alımında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.20 Şubat 201385550353-KDV-202-5
Yansıtma faturasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.20 Şubat 201339044742-130-236
Planyalı kereste masif panel seren ahşap kablo makaralarında tevkifat uygulaması hk.20 Şubat 201339044742-KDV.9-239
Kurumun reklam filmlerinde oynayan sanatçıların düzenleyeceği serbest meslek makbuzu ile kurumun logosunu taşıyan ambalaj malzemesi alımında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.20 Şubat 201385550353-KDV-202-5
Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden KDV Tevkifatı hk.20 Şubat 201364958909-015-6
Dershane Kurs Hizmetinde KDV Tevkifatı hk.20 Şubat 201364958909-015-5
Derneğin ücretsiz gazete dağıtımı ve bahse konu gazetelere ilan-reklam alması hk.20 Şubat 201384974990-130[1-2011-80]-140
Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak hediye ürünü alabilme imkanını sağlayan mobil hediye uygulamasında vergilendirme ve belge düzeni hk.21 Şubat 201311395140-019.01-257
Bilgi teknolojileri eğitimi hizmetinde vergiyi doğuran olay ve belge düzeni hk.21 Şubat 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--255
Animasyon hizmetinde KDV tevkifatı hk.21 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.178]-45
Şirkete Ait Olan Binanın Kredi Yurtlar Kurumuna Kiraya Verilmesi Tevkifata tabi olması hk.21 Şubat 201330094508-130[9-2012/2.7]-5
Orman işlerinde kdv tevkifatı hk.21 Şubat 201319208162-KDVK-1-7
Yakacak odun satışında KDV tevkifatı hk.21 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.180]-47
Ödenen Zaruri Masraflar hk.21 Şubat 201384974990-KDV-1-2010-14009-85-142
Üniversiteye inşaat işi yapılmasında KDV tevkifatı hk.21 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.170]-41
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı hk.21 Şubat 201351421814-130[9-2012/371]-24
Orman işlerinde kdv tevkifatı hk.21 Şubat 201319208162-KDVK-1-7
Yakacak odun satışında KDV tevkifatı hk.21 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.180]-47
Üniversiteye inşaat işi yapılmasında KDV tevkifatı hk.21 Şubat 201376464994-130[KDV.2012.170]-41
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimlerinde KDV Tevkifatı hk.21 Şubat 201351421814-130[9-2012/371]-24
İthal edilen alüminyum külçeden imal edilen billet(biyet) tesliminde KDV tevkifatı hk.22 Şubat 201393767041-130[9/-2012/18]-21
Yurt dışında satışı yapılacak tahvillere ait faiz ödemelerinin KDV ye tabi olup olmadığı hk.22 Şubat 201364597866-130[1-2013]-33
Smartkart okuyucu tesliminde KDV tevkifatı hk.22 Şubat 201384974990-130[9-2012/71]-158
İthal edilen alüminyum külçeden imal edilen billet(biyet) tesliminde KDV tevkifatı hk.22 Şubat 201393767041-130[9/-2012/18]-21
Okul Kantini Kiralamasında Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Uygulaması hk.22 Şubat 201335672403-010.01[KDV-20.07]-19
Mıcır Alımı ve nakliyesi\" hizmetinde KDV tevkifatı hk.25 Şubat 201364958909-015-8
Araç Kiralamada Katma Değer Vergisi Tevkifatı hk.26 Şubat 201325410040-KDV Tevkifatı-10
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk.28 Şubat 201396620903-130[9/1-2012/61]-5
Kredi Yurtlar Kurumuna bina kiralamasında KDV tevkifatı hk.28 Şubat 201318008620-130[ÖZG-2012-53]-14
Belediye araçlarına yapılan bakım onarım hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.28 Şubat 201363611781-KDV.ÖZLG.2012-52-4
Belediye araçlarına yapılan bakım onarım hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.28 Şubat 201363611781-KDV.ÖZLG.2012-52-4
Yapı Denetiminde Belge Düzeni ve KDV Tevkifatı Hk.28 Şubat 201364958909-213-9
SGK\' ya verilen sağlık hizmetinde KDV tevkifatı hk.01 Mart 201313649056-130[9-2012/ÖZE-24]-14
Kira stopajı ve damga vergisi hk.01 Mart 201329973770-08-OZELGE-001-3
Mühendislik ve müşavirlik hizmeti alımında KDV tevkifatı hk.01 Mart 201313649056-130[09-2012/ÖZE-36]-16
Yapım işlerinde KDV tevkifatı hk.01 Mart 201313649056-130[09-2012/ÖZE-37]-15
Taşımacılık firmasının KDV tevkifatı sorumluluğu hk.01 Mart 201376464994-130[KDV.2012.175]-49
Okul Aile Birliğince Kiraya Verilen Kantin İşletmelerinde KDV tevkifatı hk.04 Mart 201354451858-080-41-1
Kdv Tevkifatı hk.04 Mart 201384695066-010.01[KDV. Md.9-2012]-3
Proje ödemelerinde ücret ve Kdv İstisnası hk.04 Mart 201384098128-176200-118
Bir sinema filminin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yurt dışından alınan destek ve hibenin vergi kanunları karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.04 Mart 201311395140-019.01-306
SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.04 Mart 201311395140-019.01-304
Garanti kapsamında bulunan ürünlerin iade edilmesinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.04 Mart 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--299
Tapusu şirket ortağına ait olan arsa üzerinde şirket tarafından yapılan dairelerin müşterilere satışında vergisel yükümlülükler ve belge düzeni hk.04 Mart 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--298
Toprak analizinde KDV oranı hk.04 Mart 201384974990-130[28-2012-34]-189
İşletme aktifine kayıtlı aracın hususiye çevrilmek suretiyle satışında KDV ve belge düzeni hk.04 Mart 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--313
Sponsorluk sözleşmesi kapsamında amatör spor kulübüne verilen fizik tedavi hizmetinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.04 Mart 201311395140-019.01-301
İkinci el oto alım-satım işinde sınıf değiştirme, KDV oranı ve sınıf değiştirmede esas alınacak tutarlar hk.04 Mart 201311395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--307
Negostoskop cihazının KDV oranı hk.06 Mart 201384974990-130[14028-2012/24]-196
KDV Tevkifatı hk.11 Mart 201397677631-043-10-8
Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı hk.12 Mart 201384974990-130[9-2012/145]-221
Aidatların KDV tabi olup olmadığı hk.12 Mart 201357062627-KDV-28-5
Tam bölünme yoluyla kurulan sermaye şirketinin, bölünen kurumun yararlandığı %4 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanmaya devam edip etmeyeceği hk.13 Mart 201339044742-KDV.32-391
Dershane tarafından üniversiteye hazırlık derslerinin CD\'ye kaydedilerek satışında uygulanacak KDV oranı hk.14 Mart 201384974990-130[28-2012/18]-231
Keklik tesliminde KDV oranı hk.15 Mart 201346464534-B.07.4.DEF.4.66.00.1-1
Dokuma polyester sapan ve yük bantı teslimlerinde KDV oranı hk.15 Mart 201339044742-KDV.28-424
Tıbbı ürün tesliminde KDV oranı hk.18 Mart 201326468226-130[621-43-2012]-22
Tıbbı ürün tesliminde KDV oranı hk.18 Mart 201326468226-130[621-43-2012]-22
Cips Üretiminde sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanacak KDV oranları hk.18 Mart 201382185597-068-KDV-6
4122 sayılı Kanun kapsamında yapılacak faaliyetlere yönelik harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV\'nin indiriminin mümkün olup olmadığı hk.18 Mart 201364597866-KDV-29-43
6117.90, 6217.90 ve 63.07. GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.19 Mart 201339044742-KDV.28-446
Simidin kdv oranı hk.19 Mart 201339044742-KDV. 28-444
Diş Protezciliği hizmetinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Mart 201339044742-KDV.9-441
Süt ve süt ürünleri ile peynir yapımında kullanılan makinelerin tesliminde KDV oranı hk.19 Mart 201363611781-KDV.ÖZLG.2012-33-5
Trafo Devrinde KDV hk.19 Mart 201396620903-KDV/39-13
Özürlülerin Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV ve Emlak Vergisi Muafiyeti hk.20 Mart 201390792880-170[4-2011-10]-264
Dikiş Makinası Aksamlarının birleştirilmesi neticesinde oluşturulan ünitenin KDV oranı hk.20 Mart 201339044742-KDV.28-450
Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.20 Mart 201337009108-130[30Md.-2012-2460]-26
Bıldırcın etinin KDV. oranı hk.22 Mart 201318008620-130[ÖZG-2012-9]-30
Makyaj pedinin KDV oranı hk.22 Mart 201318008620-130[ÖZG-2011-133]-29
Yurt Dışından Elektronik Veri Tabanı Hizmeti Aboneliğinde Kdv Tevkifatı hk.26 Mart 201349366803-117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ-3
Fiskobirlik Fındık Püresinde KDV Oranı Hk.27 Mart 201397677631-043-16-10
İşlenmiş Fındıkta KDV Oranı hk.27 Mart 201397677631-043-8-9
Kültür Mantarı Tesliminde KDV oranı hk.28 Mart 201343456486-005-3
İşletme aktifine kayıtlı olmayan motelin satılmasının KDV ve Gelir Vergisi Kanununa göre durumu hk.29 Mart 201347423198-VUK-2011-01-12
Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı hk.02 Nisan 201385373914-130[53.01.26]-36
Alüminyum külçenin ergitilerek işlenmesiyle üretilen levha,bobin vb ile levhaların inceltilmesiyle üretilen alüminyum disklerin tesliminde KDV tevkifatı uygulaması hk.02 Nisan 201339044742-KDV.9-526
Maden direğinin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı hk.02 Nisan 201384412373-130[9.-2012/3884]-35
Binek otomobilin ilk iktisabında mavi kart sahibi vatandaşların ÖTV ve KDV İstisnası hk.03 Nisan 201335672403-010.01[ÖTV-Md-10-02]-42
Engelli Çocuk Oyun Parkı Yapımında KDV İstisnası hk.03 Nisan 201361316220-2013/KDV Engelli Çocuk Oyun Parkı-1
Kooperatifin Üyelere Konut Tesliminde Matrah hk.10 Nisan 201384974990-130[2012-4-8-2]-324
Kooperatifin Üyelere Konut Tesliminde Matrah hk.10 Nisan 201384974990-130[2012-4-8-2]-324
Finansal kiralamaya konu hidrostatik yol süpürge makinesinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.10 Nisan 201384974990-130[28-2013/13]-323
İthal edilen yaş sebze ve meyvelerin yurt içindeki firmalara toptan satışında rüsum oranı ve belge düzeni hk.12 Nisan 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--568
Tavuk tüyünden elde edilen \"Tüy Unu\" teslimlerinde KDV oranı hk.16 Nisan 201321152195-130-235
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda alınan kullanım hakkı karşılığında ödenen bedel için bankalarca verilen dekontlara istinaden KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Nisan 201384974990-130[2010-1-29]-362
Üstübü telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.17 Nisan 201347285862-KDV-7-5
Kütük Demir satışında KDV tevkifatı hk.17 Nisan 201335831311-KDV-4
Özel bakım merkezlerinde özürlülere verilen bakım hizmetinde kdv tevkifatı hk.18 Nisan 201361504625-11203-6497-11
Kamu kuruluşlarına iş gücü hizmeti temininde KDV ve belge düzeni hk.18 Nisan 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--594
Geri iade edilen malın indirim fiyatı üzerindenmi işlem yapılacağı hk.18 Nisan 201339044742-KDV.35-598
Finansal kiralama yoluyla kiralanan binek oto için ödenen kdv\'nin indirimi hk.19 Nisan 201339044742-KDV.30-602
Yabancı bayraklı yat kiralamasında Stopaj ve KDV uygulaması hk.19 Nisan 201396620903-130[1/3-f-2012/67]-26
Finansal kiralama yoluyla alınan iş makinesinin yurt dışına ihraç edilmesi durumunda iade talebi hk.19 Nisan 201339044742-KDV.11-601
Konut yapı kooperatiflerine yapılan vestiyer dolabı, ebevyn dolabı ve genel banyo dolaplarıının inşaat taahüt kapsamında teslim edilmesi hk.19 Nisan 201339044742-KDV.G.15-603
Konut teslimlerinde faydalı alanın tespiti hk.19 Nisan 201321152195-130-242
Sakatat tesliminde uygulanacak KDV ve tevkifat oranı hk.19 Nisan 201350426076-130[28-2012/20-984]-33
İstanbul Kalkınma ajansı ile Sultangazi Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ücretsiz eğitimin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.19 Nisan 201339044742-KDV.17-604
Yarış atı şatışı hk.25 Nisan 201393767041-130[1/3-d-2013/115]-83
Kooperatif taşımacılığında KDV tevkifatı hk.25 Nisan 201357062627-Katma Değer Vergisi-9
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ücretlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.26 Nisan 201339044742-KDV.9-631
Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji serbest Bölgesinde yer alan firmaya ABD mukimi firmadan alınan data hattı kullanım hizmeti alımı hk.26 Nisan 201339044742-KDV.17-624
B sınıfı Monoküler ehliyeti olanların araç alımında ÖTV ve KDV istisnası hk.26 Nisan 201339044742-ÖTV.7-621
Eğitim Hizmetleri,Kitap Basımı ve Kitap Satışında KDV Oranı hk.26 Nisan 201396620903-130[28-2012/6]-28
Hammaliye işinde KDV tevkifatı hk.29 Nisan 201325953680-005-11
Baskı basım işinde tevkifat uygulaması hk.30 Nisan 201339044742-KDV.9-641
Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıkları işlemlerde KDV tevkifatı hk.30 Nisan 201388409335-2010/3-11
İlave gümrük vergisi için gümrük müdürlüğüne verilen teminat bedelinin kayıtlara intikali hk.30 Nisan 201339044742-KDV.24-643
KDV Tevkifatı hk.30 Nisan 201343626428-001.03-1
Okul Aile Birliğine verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı hk.02 Mayıs 201313649056-130[09-2013/ÖZE-02]-36
Ecrimisil olarak nitelendirilen kira farkı alacakları ile kira farkının yeniden yapılandırılması nedeniyle oluşan TEFE/ÜFE aylık değişim oranı üzerinden KDV hesaplanması hk.02 Mayıs 201321152195-35-02-264
Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonetin İcra Aracılığı İle Yapılan Satışında Uygulanacak KDV Oranı hk.05 Mayıs 2013B.07.4.DEF.0.74.10.00-015-1
12.11.90.85.00.90 GTİP Numarasında kayıtlı dökme çay olarak kullanılan ginkgo/mabet ağacı yaprağı, ekinazeya (echinaccea sp /ekinezya/echinacea sp), epimedyum (epimedium/keşiş kulağı) bitkilerinin ithalinde ve yurt içi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi hk.07 Mayıs 201339044742-KDV.28-665
Özel hastaneye yapılan eşya temizliği hizmetleri ve laboratuar firmasından temin edilen hizmetler ile SGK.na düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.07 Mayıs 201318008620-130[ÖZG-2012-40]-37
İki tam yıldan uzun süredir kayıtlı taşınmazın bağışlanmasının vergi kanunları karşısındaki durumu hk.10 Mayıs 201361504625-19183-16
Yıllara sari inşaat işi kapsamında alınan makine ve teçhizat tesliminde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak işin süresinin 1 yıldan fazla olması nedeniyle bu teslimlerle ilgili vergi kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.15 Mayıs 201338418978-120[42-12/23]-448
Damızlık hayvan teslimlerinde KDV istisnası hk.15 Mayıs 201316700543-130-28
Şehirlerarası Yük Taşımacılığı Faaliyeti Nedeniyle 1. Sınıf Defter Tutma Haddi ile KDV Beyannamesinin Verilmesi Dönemi Hk.17 Mayıs 201341931384-105[177-2012-41]-21
Kooperatife ait arsa satışının KV ve KDV karşısındaki durumu hk.20 Mayıs 201339044742-KDV.17.4-731
Serbest meslek erbabının şehir içi ulaşımda kullandığı kentkart dolum bedellerine isabet eden KDV\'ni indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.20 Mayıs 201321152195-35-02-307
Yurt dışından finansal kiralama yolu ile ithal edilen uçağın KDV oranı hk.21 Mayıs 201339044742-KDV.28-665
Yurt dışından finansal kiralama yolu ile ithal edilen uçağın KDV oranı hk.21 Mayıs 201364597866-130[28-2013]-74
Kooperatifinizin ana sözleşmesine ilave olarak yem satış işi yapacağınızı belirterek kurumlar ve KDV \'si ne tabi olup olmayacağı hk.21 Mayıs 201360938891-125-7
Taşınmaz kiralama hakkının devrinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hk.21 Mayıs 201362030549-125[5-2012/73]-740
Petrol istasyonu satışında KDV hk.22 Mayıs 201376464994-130[KDV.2012.50]-126
Ücretsiz eğitim verilen öğrencilerin vergilendirilmesi hk.23 Mayıs 201365771276-2011/KDV-17(2)-13
Teknokentte üretilen yazılımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.23 Mayıs 201362030549-125[5-2012/92]-766
Hava aracı ithalinin 13/a maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.28 Mayıs 201339044742-KDV.13-782
Kiraya verilen gayrimenkullerin daha sonra satışı hk.28 Mayıs 201339044742-KDV.17-787
Hal Komisyoncusunun KDV Beyanı hk.28 Mayıs 201321152195-35-02-326
Üniversitenin mal ve hizmet ithalatının KDV ve Damga Vergisinden muaf olup olmadığı hk.28 Mayıs 201339044742-KDV.17-783
Hava aracı ithalinin 13/a maddesi kapsamında istisna olup olmadığı hk.28 Mayıs 201339044742-KDV.13-782
KDV Kanununun 13/e maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin başka bir firmaya devredilip devredilemeyeceği hk.31 Mayıs 201339044742-KDV.13-793
Şube işyeri için yapılan harcamaların geriye dönük indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.06 Haziran 201311395140-105[313-2012/VUK-1- . . .]-825
Şirket aktifine kayıtlı arsa ve arazilerin Özel OSB\'ye devri işleminin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.06 Haziran 201339044742-KDV.17.4-815
Yurt dışı uçak biletlerine ait komisyon işinde istisna uygulaması hk.11 Haziran 201339044742-KDV.14-838
18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında aerosol üretiminde verilmesi gereken teminatın çözümüne ilişkin verilecek YMM raporlarının dönemi hk.14 Haziran 201393767041-135[12-2012/6]-18
Sorumlu sıfatıyla tarhedilen KDV\'nin I nolu KDV beyannamesinde indirimi17 Haziran 201384412373-2011-4323-KDV-54
Ticaret ve Sanayi Odasının arsa satışının KDV’ye tabi olup olmadığı17 Haziran 201382185597-068-KDV-10
Üniversiteye yapılacak uçak alımının KDV ve ÖTV\'ye tabi olup olmadığı.18 Haziran 201313649056-2012-ÖTV-ÖZE-01-43
Ofis ve depodan oluşan ve depo kısmı 2008 yılında kullanılmaya başlanan 2011 yılında da inşaatı tamamlanarak cins tashihi yapılan taşınmazın satışında KDV ve KV istisnası.20 Haziran 201339044742-KDV.17.4-885
Fındık Zarında KDV Oranı20 Haziran 201397677631-043-14-16
İcradan alınan araç için ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı20 Haziran 201393767041-130[29/1-a/2012/15]-114
Net alanı 150 m² nin altında konut inşa etmek üzere projelendirilmiş arsa alımında uygulanacak KDV oranı.25 Haziran 201339044742-KDV.28-909
Bakmakla Yükümlü Olunan Engelli Kişiye Alınan Oto Koltuğu, Çocuk Arabasında KDV İstisnası hk.27 Haziran 201373903997-130[17/4-S-2013-19]-130
Konut Yapı Kooperatiflerinin üyelerine konut tesliminde KDV matrahı hk.27 Haziran 201393767041-130[20-2012/32]-119
Kömür madeninin yakılması neticesinde meydana gelen kül atığının tesliminde KDV karşısındaki durumu ve KDV Oranı ve KDV Oranı hk.27 Haziran 201393767041-130[17-2012/12]-118
Öğretmenin derslerde kullanmak üzere tablet bilgisayar alımının KDV den istisna olup olmadığı hk.27 Haziran 201319208162-kdv-24
Yapı denetim hizmetinde KDV tevkifatı hk.28 Haziran 201371387770-130[9-2013/248]-24
Adi Ortaklıkta Araçların Diğer Ortağa Devri hk.28 Haziran 201351421814-130[1-2012/295]-68
Ar-Ge Harcamalarında İstisna Uygulaması hk.28 Haziran 201373903997-130[19-2012/48]-132
Yurt dışında ödenen avukatlık ücreti ile patent bedelinin gider yazılıp yazılmayacağı ve KDV uygulaması.01 Temmuz 201339044742-KDV.6-948
İşyeri yapı kooperatifinin KV ve KDV karşısındaki durumu.01 Temmuz 201339044742-KDV.1-946
Askeri kışlada gerçekleştirilen kuaförlük faaliyetinin vergilendirilmesi.01 Temmuz 201339044742-KDV.1-944
Hurda kağıttan imalatı yapılan gri kartonun toptan olarak satışında KDV tevkifatı hk.01 Temmuz 201376071283-130-(9-2013)-8
\"Eğitime %100 Destek Projesi\" kapsamında istisna belgesine istinaden yapılacak ürün teslimlerinde KDV uygulaması.01 Temmuz 201339044742-KDV.1-945
Finansal kiralama (leasing) aracılığı ile yapılacak yangın algılama ve söndürme sisteminin KDV oranı01 Temmuz 201339044742-KDV.28-909
Yağmurlama sulama sisteminin tesliminde uygulanacak KDV oranı.02 Temmuz 201339044742-KDV.28-957
Susamın KDV Oranı.02 Temmuz 201337009108-130[28 Md.-2012-4377]-63
Hurda alım satımında istisnalı alınanları istisnalı, KDV\'li alınanları ise KDV\'li teslim etmenin mümkün olup olmayacağı02 Temmuz 201339044742-KDV.17.4-951
Öğrenci Servis Taşımacılığı yanında canlı hayvan yükleme boşaltma işinin yapılması halinde defter tutma haddinin nasıl belirleneceği ile canlı hayvan yükleme ve boşaltma işinin KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmayacağı hk.02 Temmuz 201341931384-105[177-2012-46]-24
Paralı üyelik sistemi ile kullanıcılara internet üzerinden yurtiçi ve yurtdışında verilen arkadaşlık ve evlilik sitesi üyelik bedellerinin KDV karşışındaki durumu.02 Temmuz 201339044742-130-955
arsa tapusu ve yapı ruhsatı adına olmayan yapı kooperatifinin KDV mükellefiyetinin aylık olup olmayacağı03 Temmuz 201345404237-300.12.11-179
Kromlu Geyik Derisine Uygulanacak KDV oranı04 Temmuz 201321152195-130-395
Elektrikli veya manuel hasta karyolası, hasta sehpası gibi hastane demirbaşlarının tesliminde uygulanacak KDV oranı04 Temmuz 201339044742-KDV. 28-981
Time charter kapsamında gemi kiralama hizmetinde uygulanacak KDV oranı04 Temmuz 201339044742-130-986
Toz maskesinin tesliminde uygulanacak olan KDV oranı.04 Temmuz 201339044742-KDV.28-983
56.08.11.80.00.00 GTİP No.sunda yer alan balık ağının tesliminde KDV oranı hk.05 Temmuz 201363611781-130 [28-2013/13 ]-23
Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere teslim edilecek makine ve teçhizatın leasing firması üzerinden alınmasının KDV den istisna olup olmadığı.05 Temmuz 201346480499-KDV-2012/107-1385/-60
Gemilere verilen ve acenteye fatura edilen teslim ve hizmetlerin yurtdışına fatura edilmesi halinde ihracat istisnası08 Temmuz 201326468226-621-49-2011-63
Şirket aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı gayrimenkul satışı.08 Temmuz 201339044742-KDV.17-996
Şirket aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı gayrimenkul satışı.08 Temmuz 201339044742-KDV.17-996
Kamu yararına çalışan derneğin KDV mükellefiyeti.08 Temmuz 201339044742-KDV.1-992
Restaurant ve Çay Bahçesinde Verilen Düğün ve Kokteyl Hizmeti.08 Temmuz 201318008620-130[ÖZG-2012-94]-62
Pansiyon/otel olarak yaptırılan binanın satışında elde edilen kazancın GV ve KDV yönünden vergilendirilmesi.08 Temmuz 201339044742-KDV.1-997
Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında yurt dışından kiralanan uçağın KDV oranı08 Temmuz 201364597866-130[28-2013]-93
Fındık püresinin nebati yağ(Fındık-Ayçiçek vb.) ilavesi ile satışında KDV oranı hakkında.09 Temmuz 201325953680-005-18
9021.39.90.00.13 GTİP No.lu ürünün KDV oranı.09 Temmuz 201384974990-130[28-2012/22]-704
3D gözlük tesliminde KDV oranı10 Temmuz 201339044742-KDV.28-1013
Yapı ruhsatı 17.02.2012 tarihinde alınan inşaatın 20.02.2013 tarihinde ilk yüklenicisinden devralınması halinde 150 m²\'nin altındaki konutlarda uygulanacak KDV oranı10 Temmuz 201339044742-130-1012
Satıcı firmalara tarafınızdan aksiyon bedeli, teşhir bedeli, dergi bedeli, gondol bedeli, palet bedeli, raf bedeli, bayi destek primi adları altında düzenlenen faturalarda uygulanacak KDV oranı10 Temmuz 201384974990-130[28-2012/12]-707
Çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde esas alınacak tarife pozisyon numarası hk.10 Temmuz 201339044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1014
İhraç edilen araçların üretiminde kullanılan girdilere ilişkin yüklenilen KDV nin iadesi10 Temmuz 201364994458-130-[5511-2749]64870
Yurt dışında mukim kişiden alınan serbest meslek hizmetinde tevkifat10 Temmuz 201384974990-130[2012-4-1-6]-705
İhraç kaydı ile teslim edilen malların yangın sebebiyle zayi olması halinde yapılacak işlem10 Temmuz 201339044742-KDV.11-1018
Fabrika binası inşaatı nedeniyle yüklenilen KDV nin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği11 Temmuz 201345404237-300.11.52-190
Yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimlerle ilgili iade taleplerinde DAB aranılıp aranılmayacağı11 Temmuz 201339044742-KDV 12-1025
Satışları ve tahsilatları artırmak amacıyla bedelsiz olarak yurtiçi müşterilerine verilen binek otomobili11 Temmuz 201350426076-KDV-20-972-73
Yapı ruhsatının revize edilmesi halinde inşaat bitiminde teslim edilecek konutların KDV oranı11 Temmuz 201339044742-130-1023
Gıda bankacılığı kapsamında Derneğe havale edilen tutarların vergisel boyutu12 Temmuz 201339044742-130-1033
Tarım Makinaları bıçağı Tesliminde KDV oranı.15 Temmuz 201343456486-005-6
Taşımacılık firmalarına sağlanan müşteri bulma/aracılık hizmeti karşılığında alınan komisyon bedelinin KDV ye tabi olup olmadığı16 Temmuz 201321152195-130-422
Gider pusulası düzenleyerek geri alınan ürün bedelinin tüketiciye iadesinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı16 Temmuz 201376464994-130[KDV.2012.23]-177
ARI KEKİNDE KDV ORANI18 Temmuz 201367630374-2012-24-120-2
Bedelsiz olarak teslimi gerçekleşen teslim hizmetlerin indirim konusu yapılabilecektir18 Temmuz 201347423198-KDV-2011-1-18
Serbest Bölgedeki Arge faaliyetinin Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu karşısındaki durumu19 Temmuz 201362030549-KVK 6-1062
Tekstil Makineleri İmali ve torna freze işlerinde KDV oranı22 Temmuz 201345404237-130[I.12.170.]-198
Pazarlık usulü taşınmaz satışında KDV uygulaması.23 Temmuz 201313649056-2011-KDV-ÖZE-19-53
Çekiliş Sonucu Verilen Hediyelerin KDV Karşısındaki Durumu23 Temmuz 201361316220-2012/03/KDV/50 No\'lu GT-6
Bankaya ödenen kredi kartı komisyonlarının kısmi olarak bayilere yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı23 Temmuz 201364597866-130[1-2013]-106
EGO Genel Müdürlüğüne teslimi yapılan ayakkabı ve çorapta tevkifat23 Temmuz 201384974990-130[9-2012-111]-776
Ücretsiz (ınfo grup-complımentary) konaklamada KDV oranı.24 Temmuz 201376464994-130[KDV.2012.197]-186
Sigorta acenteleri arasında verilen işler nedeni ile elde edilen komisyonların KDV ve BSMV karşısında durumu ve fatura düzeni24 Temmuz 201339044742-BSMV-1081
Burçak bitkisinin KDV Oranı24 Temmuz 201335672403-010.01[KDV-Md. 28-2012/17 ]-100
Şirkete ait pos cihazlarının şirketten mal ve hizmet temin eden müşteri bayilerinde kullanılması durumunda tevsik zorunluluğu hk.24 Temmuz 201395462982-105[VUK.ÖZLG.-12-60]-199
Nakden iade talebinde verilecek teminat tutarı25 Temmuz 201339044742-KDV.32-1104
Devralan firmanın devir olan firmanın vergi borçlarına mahsup işleminin mümkün olup olmadığı.25 Temmuz 201339044742-130-1092
İndirimli Kurumlar Vergisi hk.25 Temmuz 201373903997-125[32/A-2013/1]-146
Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı25 Temmuz 201335672403-010.01[KDV-Md. 28-2012/17 ]-100
Sağlık personeli temininde KDV oranı ve tevkifat uygulaması25 Temmuz 201393767041-130[9-28-2012/50]-136
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi25 Temmuz 201330094508-130[29-2012/2.10]-27
Nikel alımlarının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hk.25 Temmuz 201351421814-130[9-2012/418]-78
Arızi olarak yapılan gezi ve turizm taşımacılığı işinde tevkifat25 Temmuz 201345404237-130[I.12.64]-204
İhraç kayıtlı satışlarda terkin işleminin gerçekleştirilmesi için ihracatçı adına düzenlenmiş olan döviz alım belgesinin gerekip gerekmediği25 Temmuz 201345404237-130.12.27-203
Engellilere verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bedellerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanması durumunda tevkifat uygulaması.25 Temmuz 201345404237-130[I-12-126]-201
Yurt dışından ve Türkiye\'den gemi kiralanmasına aracılık edilmesi karşılığı alınan komisyonların KDV\'ye tabi olup olmadığı ve indirilecek KDV\'nin gider kaydedilip edilemeyeceği25 Temmuz 201339044742-130-1106
Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği ile kur farkı, fiyat farkı ve vade farkının KDV ye tabi olup olmayacağı25 Temmuz 201339044742-KDV.06.-1099
KDV ödenerek satın alınan teknenin 13/a kapsamında satılması nedeniyle alımda ödenen KDV nin iade edilip edilmeyeceği25 Temmuz 201393767041-130[13-2013/101]-134
Hizmet ihracatında hizmet ithalatı yapılan firmanında aynı olması halinde mahsuplaşma sonucunda kalan tutarın tevsikinin yeterli olup olmayacağı26 Temmuz 201339044742-KDV 12-1115
Yurt dışına ihraç edilecek malın imalatında kullanılan hammaddenin ithalatında KDV, harç ve gümrük vergisi muafiyeti26 Temmuz 201339044742-KDV.1-1116
Tahmil ve Tahliye İşinde İşgücü Tevkifatı26 Temmuz 201337009108-130[9 Md.-2012-2343]-67
Maden işletme hakkının satışındaki kazancın Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası kapsamında olup olmadığı26 Temmuz 201339044742-KDV.1-1112
Yetkili gümrük antreposu26 Temmuz 201339044742-KDV.11-1108
Tabldot usulü yemek yanında verilen ekmek için uygulanması gereken KDV oranı26 Temmuz 201373903997-130[28-2012 /28]-147
Belli Bir Tonajı Aşan Teslimlerde Tedarikçilere Ödenen Prim Ödemelerinin KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu Hk.29 Temmuz 201385373914-130[53.01.47]-69
Nihai tüketicilere yapılan kesim ve dikiş hizmetlerinde tevkifat ve KDV oranı29 Temmuz 201384974990-130[9-2012-19]-802
17/4-g maddesine göre istisna kapsamında yapılan hurda metal satışında, hurda metalin alımı sırasında ödenen KDV\'nin iade yerine mahsubunun mümkün olup olmadığı.29 Temmuz 201339044742-KDV.17-1124
Akıllı kart üretimi yapan firmanın baskı basım hizmetinin tevkifata tabi olup olmadığı.29 Temmuz 201339044742-KDV.9-1123
Hediye kartı organizasyonu yapan firmadan temin edilen ve sözleşmeli bayilerin personeline, satışları teşvik için verilen kartlara yüklenen paraların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.29 Temmuz 201339044742-KDV.3-1122
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara yapılan program satışında KDV tevkifatı.29 Temmuz 201384974990-130[9-2013/46]-798
Serbest Meslek erbabının faaliyetlerinde kullanılmak üzere kullanılacak araçlara ilişkin giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.29 Temmuz 201339044742-KDV.9-1127
Önceden belirlenmiş ölçülerde alınan demonte ahşap tahta ve ahşap takoz bedelleri üzerinden hesaplanan KDV \'nden tevkifat yapılmaması hk.29 Temmuz 201368509125-KDV600--5
Derneğin kira gelirinde KDV ve belge düzeni30 Temmuz 201396620903-48.15.01/KV-20-53
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kesim, sürgü, aralama ve odun istihsali gibi hizmetlere KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı30 Temmuz 201396620903-130[9/1-2012/59]-55
DİİB kapsamında ithal edilen maddelerin imalatı, eşdeğer eşya ve ihracında KDV iadesi.31 Temmuz 201339044742-KDV.32-1150
İçme suyu arıza bakım onarım işinde KDV tevkifatı31 Temmuz 201318008620-130[ÖZG-2012-44]-76
Yapı denetim hizmeti faturasının yansıtılması.31 Temmuz 201339044742-KDV.9-1149
ilk madde ve malzeme mahiyetinde olan ve olmayan ahşap malzemelerinde tevkifat uygulaması hakkında.31 Temmuz 201339044742-KDV.9-1145
Online sayaç okuma, kesme-açma hizmet alım işi.31 Temmuz 201318008620-130[ÖZG-2012-42]-75
BTK tarafından verilen karara istinaden müşterilere yapılacak iadelerin belgelendirilmesi ile KDV, KV ve Gider Vergileri Kanunları çerçevesinde değerlendirilmesi.31 Temmuz 201339044742-KDV.35-1140
Yemek faturalarında yer alan bedellerin kurumlar vergisi ve KDV açısından gider yazılıp yazılmayacağı hk.31 Temmuz 201335831311-İndirimler-10
Teknoloji Geliştirme bölgesinde elde edilen kazançların vergilendirilmesi hk.01 Ağustos 201351421814-130[Geç.20-2012/504]-84
Şirket ortaklarına ait arsanın intifa hakkının bedelsiz olarak ortağı oldukları şirkete devri ile söz konusu arsanın kiraya verilmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu karşısındaki durumu.01 Ağustos 201339044742-KDV.1-1161
Tevkifatlı olarak düzenlenecek faturaya borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile ne yazılması gerektiği02 Ağustos 201393767041-130[9-2012/57]-149
İhraç kayıtlı teslimde ihracatın gecikmesi.02 Ağustos 201321152195-130-464
Kat karşılığı inşaat işinde teslim olunan gayrimenkullerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile belge düzeni hk.05 Ağustos 201311395140-019.01-1179
Toptancı halinde bulunan işyeri vasıtasıyla temin edilen taze meyve ve sebzenin, KDV mükelleflerine satışında uygulanacak KDV oranı13 Ağustos 201364597866-130[28-2013]-121
Aile Sağlık Merkezinin temizlik hizmeti alımının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı14 Ağustos 201361504625-13975-8231-23
İşyeri hekimliği hizmetinde KDV tevkifatı.15 Ağustos 201345404237-130[I-13-28]-235
Tapuda atölye olarak tescil ettirilen gayrimenkulün satışının vergi mevzuatı karşısındaki durumu15 Ağustos 201321152195-130-490
Yurt dışı mukimi firmadan alınan avukatlık hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.15 Ağustos 201339044742-KDV.1-1257
Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı motosiklete ait KDV indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilip indirilemeyeceği.16 Ağustos 201375497510-120[68-2012-193]-37
Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlerden Türkiye\'de yararlanılması halinde bu hizmetlere ilişkin olarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler hk.16 Ağustos 201339044742-KDV.9-1267
Kooperatif tarafından ortaklarına kat irtifaklı arsa tapusu verilmesinde KDV açısından gayrimenkulün teslim zamanı,vergiyi doğuran olay ve matrahın tespiti16 Ağustos 201321152195-130-495
Damlama sulama borusu ve parçaların tarım kredi kooperatifleri ile gerçek ve tüzel kişilerden oluşan bayilere tesliminde uygulanması gereken KDV oranı16 Ağustos 201382185597-068-KDV-15
Üniversitenin Öğretim Görevlilerine Ödenen Telif Ücretlerinde KDV Tevkifatı16 Ağustos 201373903997-130[9-2012 /21]-160
Eksik Çekiş Bedeli Olarak Düzenlenecek Faturada KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.19 Ağustos 201335672403-010.01[130-35-07-2013]-113
Odun artığı, talaş, tahta parçası tesliminde KDV tevkifatı ile stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı19 Ağustos 201376464994-130[KDV.2012.223]-214
İmal edilmeyip, satın alınan malların satışı işleminin KDV Kanunu 11/1-c kapsamında değerlendirilemeyeceği.19 Ağustos 201345404237-130[I-12-202]-244
Üniversiteye ait taşınmazın kiralanmasında KDV tevkifatı19 Ağustos 201313649056-130[09-2012/ÖZE-33]-65
Üniversiteden kiralanan gayrimenkul için ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılması hakkında.19 Ağustos 201345404237-130[I-12-96]-246
Tevkifatlı satılan malın iadesinde kdv uygulaması.19 Ağustos 201313649056-130[35-2012/ÖZE-41]-64
İhracata konu malın sel sonucu zayi olması halinde indirime konu edilip edilemeyeceği.20 Ağustos 201375497510-130[29-2013-05]-41
KDV Tevkifatı20 Ağustos 201364958909-015-27
Özel hastanelerce yapılan hizmetler için kesilen faturaların iadesi20 Ağustos 201385373914-130[53.01.21]-79
Tütün mamülleri satışında özel matrah şekli uygulaması20 Ağustos 201375497510-130[23-2012-206]-42
Katma Değer Vergisi istisnadan vazgeçme talebinin, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacağı hk.20 Ağustos 201351421814-130[18-2012/537]-91
Mal tesliminden sonra uygulanan iskonto, ciro priminde KDV oranı.20 Ağustos 201364597866-130[28-2013]-138
KDV 13/e kapsamında iade hesabına genel giderlerin dahil edilip edilmeyeceği20 Ağustos 201364597866-130[13/e-2013]-131
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri nedeniyle tevkifat ve indirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi20 Ağustos 201321152195-35-02-509
Ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan ve %67 si buğday unundan oluşan katkı maddelerinin satışında uygulanacak KDV oranı20 Ağustos 201337538499-130[28-2012-16]-14
Şirkete ait tapuda konut olarak geçen gayrimenkulün fiilen işyeri olarak kullanılması nedeniyle satışında KDV oranı21 Ağustos 201393767041-130[28-2012/86]-160
Çeşitli kurum ve kuruluşların üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların toplanarak çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere ön işleme tabi tutulup satışında temizlik hi21 Ağustos 201393767041-130[9-2012-66]-164
fazla ve yersiz ödenen kdv nin iadesi21 Ağustos 201393767041-130[8-2012/19]-157
Eğitim Hizmetlerinde (Kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim vb) KDV Tevkifatı.21 Ağustos 201384974990-130[9-2012/79]-895
Akaryakıt satışı ile ilgili olarak ökc fişinde yer almayan iskonto tutarının kaydı ve indirim konusu yapılıp yapılmayacağı21 Ağustos 201393767041-130[25-2012/97]-167
A.T.İ.K iade uygulaması22 Ağustos 201363611781-130 [32-2013/2]-29
Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflerin bu kapsamdaki malları teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla, ihraç edilmesinin mümkün olup olmadığı22 Ağustos 201331523953-512-KDV--9
Bankanın kullandırdığı kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin protokolle bankaya devredilmesinde Kurumlar Vergisi, KDV istisnası ve fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği22 Ağustos 201363611781-KVK.ÖZLG.206-30
Malzemesiz olarak verilen temizlik hizmetinde KDV tevkifatı23 Ağustos 201325410040-29
Nakliye İşinde KDV Tevkifatı23 Ağustos 201325410040-Oğuzer Nak. Pet. Ürn. İnş-28
Gayrimenkul Satşının KDV Karşısındaki Durumu23 Ağustos 201325410040-Gayrimenkul Devri-27
Tasfiye Halindeki firmadan kiralanan gayrimenkulde KDV ile Stopaj beyanı.23 Ağustos 201321152195-130-535
KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması23 Ağustos 201321152195-130-534
Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili olarak yapılacak işlemler hk.23 Ağustos 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1321
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talebi23 Ağustos 201337009108-130[29 Md.-2013-66]-79
İş yerinde kullanılmak üzere alınan motosiklete ait giderlerin hasılattan indirilip indirilemeyeceği ve KDV karşısındaki durumu hk.23 Ağustos 201311395140-105[269-2012/VUK-1- . . .]-1328
İçme suyu ve atık suların uzaklaştırılması ile ilgili her türlü harcamaların indirim ve iade konusu yapılması.23 Ağustos 201384412373-130[29-2012/4191]-79
Yıllara sari inşaat onarım işine ilişkin hak ediş ödemeleri ve belge düzeni hk.26 Ağustos 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1337
Laboratuar hizmetleri ve bu hizmetlere aracılık hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.Konut tesliminde yanlış hesaplanan KDV ile ilgili olarak yapılacak işlemler hk.26 Ağustos 201311395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1331
Ciltli takvim tesliminde uygulanacak KDV oranı.26 Ağustos 201339044742-KDV.28-1334
2012/4116 Sayılı Kararnamenin Eki Karar gereğince konut tesliminde uygulanacak KDV oranı26 Ağustos 201384974990-130[28-2013/27]-912
Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.26 Ağustos 201384974990-130[28-2013/26]-911
Komisyon faturası26 Ağustos 201373903997-130[6-2012/36]-164
Yurt dışında yerleşik grup şirketi tarafından düzenlenen alacak notu \"credit note\" belgesinde Kurumlar Vergisi ve KDV uygulaması27 Ağustos 201339044742-KDV.1-1357
İhraç kayıtlı teslimde bulunulan ihracatçı tarafından verilen yazıya gümrük beyannamesinin eklenmesine gerek olup olmadığı.27 Ağustos 201339044742-KDV.11-1356
Fabrikalardan atık toplanması işleminin tevkifata tabi olup olmadığı27 Ağustos 201339044742-130-1352
Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan bölünme işleminde \"Devreden KDV\"nin durumu27 Ağustos 201339044742-KDV.17.4-1362
Gümrük antreposunda millileşmemiş mallarına verilen hizmetlerin KDV nin konusuna girip girmediği27 Ağustos 201339044742-KDV.17 madde-1363
Ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde indirimli teminat uygulamasının devam edip etmeyeceği hk.27 Ağustos 201339044742-130-1353
Kumaş çanta,Poliüretan çanta, plastik kutu içine %8 ve %18 oranında ilk yardım ürünlerinin yerleştirilmesi ile oluşturulan ilk yardım paketinde kdv oranı hakkında.27 Ağustos 201339044742-KDV.28-1361
Prefabrik konut ve konteyner teslimi.27 Ağustos 201339044742-130-1359
Seyyar olarak yapılan illüzyon gösterilerinde KDV oranı28 Ağustos 201318008620-130[ÖZG-2013-10]-86
Devre mülk teslimlerinde KDV oranı.28 Ağustos 201384974990-130[28-2013-3]-931
Kağıdın fason kesimi için tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı, kağıdın tela ile lamine edilmesi ve naylona tutkal sürülmek suretiyle elde edilen ürünlerin KDV oranı.28 Ağustos 201339044742-KDV.28-1367
Çeltikten pirince dönüşemeyecek tane (kavuz) satışında KDV oranı.28 Ağustos 201339044742-KDV.28-1366
Avrupa ülkelerine verilecek danışmanlık hizmetlerinde istisna28 Ağustos 201384974990-130[11-2012/29]]-929
Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat.28 Ağustos 201318008620-130[ÖZG-2012-37]-87
Fabrikanın bir tesisinin işletme hakkının kira bedeli karşılığı olarak üretim payı almak suretiyle yüklenici firmaya devredilmesi durumunda KDV.28 Ağustos 201384974990-130[01-2012/37]-942
Temerrüt faizinin KDV Kanunu karşısındaki durumu.28 Ağustos 201384974990-130[1-2013/21]-938
KDV İstisnası28 Ağustos 201384974990-130[17-2012/17]-935
Gayrimenkul kiralama faaliyetinde tevkifat.28 Ağustos 201384974990-130[9-2012/ 51]-933
Kosgeb tarafından desteklenen Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında KDV İstisnası28 Ağustos 201384974990-130[2011-4-1-74]-930
Ek faaliyet olarak yapılan oto kiralama işinin bildiriminden önceki dönemlerde alınan araçlar için ödenen KDV\\\'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.28 Ağustos 201384974990-130[30-2011/05]-937
Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Yazılım Hizmetlerinin KV ve KDV Karşısındaki Durumu28 Ağustos 201384974990-130[2011-1-Geç.20-5]-934
Ekonomik değeri sıfıra düşen29 Ağustos 201384974990-130[2011-2-29-26]-943
Katma Değer Vergisinin Uygulanmasında Stopaj uygulanıp uygulanmayacağı29 Ağustos 201310497383-200.02-5
Yabancı bayraklı gemilere kumanya tesliminde bulunan Şirkete verilen deniz nakliyesi (motor) hizmetinin KDV\'den istisna olup olmadığı.02 Eylül 201339044742-KDV.11-1394
Milli Eğitim Bakanlığınca teslim edilen kitapların satışında KDV02 Eylül 201318008620-130[ÖZG-2012-75]-94
KDV Kanununun 13/a maddesi gereğince istisna kapsamında yapılan satışlardan dolayı ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza ve zamların hangi firmadan aranacağı.02 Eylül 201339044742-KDV.13-1407
Kısmi KDV tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının Bağkur prim borçlarına mahsubu02 Eylül 201339044742-KDV.9-1398
Hardal ve aspir tohumunun KDV oranı.02 Eylül 201318008620-130[ÖZG-2012-84]-93
Tübitak ve Milli Eğitim Bakanlığından KDV ödenmeden alınan kitapların satışlarında uygulanacak KDV oranı.02 Eylül 201339044742-KDV.17 madde-1406
İthal edilen malın gümrük bedelinin yüksek hesaplanması halinde indirimle giderilemeyen KDV\'nin iadesi02 Eylül 201339044742-KDV.29-1391
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının alt taşeronların SGK borçlarına mahsubunun mümkün olmadığı.02 Eylül 201339044742-KDV.32-1392
DİİB kapsamında satılan mala ilişkin DİİB şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle ödenen verginin rücu edilmesi halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.02 Eylül 201339044742-KDV.11-1393
Firmanın serbest bölgede bulunan şubesi tarafından yurt dışına verilen AR-GE mühendislik hizmetinin KDV yönünden değerlendirilmesi hk.03 Eylül 201339044742-130-1422
Hayvanlara Takılan Kulak Küpesi Satışında KDV.03 Eylül 201379690095-130-8
Servis taşımacılığı hizmetinde KDV tevkifatı03 Eylül 201379690095-130-10
Cayma bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı03 Eylül 201379690095-130-9
KDV Muafiyeti03 Eylül 201353849047-KDV-22-8
Kanunun 13/a maddesi kapsamında mutfak malzemesi, kamara malzemesi, kimyasal malzeme tesliminin mümkün olup olmadığı03 Eylül 201339044742-130-1417
Satış hakkı TMSF\'de bulunan arazinin satın alınması karşılığı başka kurumlara yapılacak ödemelerin KDV\'den istisna olup olmadığı03 Eylül 201339044742-130-1418
Liman için yaptırılan deniz taramasında KDV istisnası04 Eylül 201339044742-KDV.13-1429
Sıvı Organik Gübre Teslimlerinde KDV Oranı.04 Eylül 201339044742-KDV.28-1431
Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı04 Eylül 201339044742-130-1436
Veterinerlik faaliyeti kapsamında yapılan ilaç ve suni tohumlama hizmetinin vergilendirilmesi ve KDV açısından durumu hk.06 Eylül 2013B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-9
Şeker Fabrikası ile yapılan Sözleşmede yazılı malzemelerin Stoklanması, stok sahasından Taşınması işlemlerinde KDV tevkifatı.06 Eylül 201343456486-005-8
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projeler gerçekleştiren organizasyon firmasının vergilendirilmesi06 Eylül 201384974990-130[29-2012/11]-952
Örtülü Sermaye sayılan borçlanmalar üzerinden hesaplanan faizler06 Eylül 201339044742-KDV.24-1447
Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi adına kat irtifakı kurulduktan sonra henüz inşaat tamamlanmadan inşaatın seviyesine göre teminat amaçlı olarak müteahhide tapuda yapılacak devirlerde fatura düzenlenmesi06 Eylül 201350426076-KDV-20-968-96
İl Özel İdaresinceYatırım Teşvik Belgesi sahibi şirkete jeotermal işletme hakkı kiralanması hizmetinde KDV.09 Eylül 201318008620-130[ÖZG-2012-78]-99
Erzincan Tek. İş. Gel.Gir.Hi.San.Ltd.Şti.10 Eylül 201361316220-2013/KDV-8
konutların tesliminde net alan hesabı11 Eylül 201379690095-130-11
İcra Müdürlüğünce torna-freze makinesi satışında uygulanacak KDV oranı11 Eylül 201339044742-130-1478
Esmaül Hüsna ve Sırları Kartelası, Hadis Kartelası, Ezber Küpü, Kuran-ı Kerim Ezber Kartları, Elif-Ba Kartları teslimine uygulanacak KDV oranı.13 Eylül 201337009108-130[28.Md.-2013-2426]-88
Baskı basım hizmetinde KDV tevkifatı.13 Eylül 201376464994-130[KDV.2013.116]-227
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetleri.16 Eylül 201339044742-KDV.9-1499
Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı17 Eylül 201368509125-130.01--11
Natamam inşaat devrinde uygulanacak KDV oranı18 Eylül 201384974990-130[28-2013-12]-1033
özel Kütahya kırklar a.ş.(şirket aktifindeki binanın bedelsiz kiralama olarak 30 yıllığına kullanım hakkı verilmesiı)19 Eylül 201361504625-6004/3026-28
Ihlamur ve adaçayı teslimlerinde KDV oranı23 Eylül 201339044742-KDV.28-1562
İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip neticesinde borçluya ait taşınmazın kira bedellerinin İcra Müdürlüğüne yatırılması halinde fatura düzenlenmesi24 Eylül 201321152195-130-593
Son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerin takdir komisyonu kararı olmaksızın imha edilmesi halinde gider kaydı ve belge düzeni.30 Eylül 201339044742-KDV.29-1617
KDV iadesi hk.01 Ekim 201351421814-130[11-2012/412]-116
İki adet deposu bulunan meskenin satışında KDV oranı hk.02 Ekim 201361504625-6268-3165-31
Külçe kurşundan imal edilen saçma ve tek kurşun mamulü teslimlerinde KDV tevkifatı02 Ekim 201384974990-130[9-2013-21]-1100
Konut teslimlerinde KDV oranı hk.03 Ekim 201345404237-130[I-13-196]-292
Yapı ruhsatında \"pansiyon ve depo\", tapu kayıtlarında ise \"pansiyon\" olarak kayıtlı bulunan gayrimenkulün konut olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.04 Ekim 201339044742-130-1652
Yapı ruhsatında \"pansiyon ve depo\", tapu kayıtlarında ise \"pansiyon\" olarak kayıtlı bulunan gayrimenkulün konut olarak tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.04 Ekim 201339044742-130-1652
Taşınmaz satışında KDV istisnası hk.08 Ekim 201330094508-130[17-2013/2.9]-36
Hastalara verilecek ulaşım hizmetinde KDV oranı hk.11 Ekim 201373903997-130[28-2012/35]-185
Kullanılan program için yurt dışı firmadan alınan eğitim desteği nedeniyle yapılan ödemelerin vergisel durumu hk.21 Ekim 201339044742-KDV.6-1685
Zorunlu görevlendirmelerde ödenen müdafilik ücretinde KDV tevkifatı hk.22 Ekim 201388409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-3]-26
Serbest meslek erbabının dış giyim harcamalarının vergisel boyutu hk.23 Ekim 201339044742-KDV.29-1692
KDV Tevkifatı hk.23 Ekim 201396620903-130[9/1-2012/14]-91
ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması hk.23 Ekim 201339044742-KDV.11-1691
Ketencik tohumunun KDV oranı hk.25 Ekim 201321152195-35-02-639
Yurt dışındaki firma tarafından grup firmasının hukuk bürosuna olan borçları karşılığı yaptığı ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.25 Ekim 201339044742-KDV.24-1698
Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde transit beyanname kullanılması hk.25 Ekim 201385373914-130[53.01.37]-100
Yangın sonucu hasar gören araçların, değeri düşen mal olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.25 Ekim 201371387770-130[29-2012/234]-39
Taşınmazın tahsis yoluyla satışında KDV hk.31 Ekim 201329973770-08-özelge-01-12
Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilecek malın KDV Kan. 11/1-c maddesi kapsamında alımının yapılıp yapılamayacağı hk.04 Kasım 201339044742-KDV.11-1740
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yar almayan kuruma verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.04 Kasım 201361504625-10070-5872-33
Köy yollarına yama yapılması işinde uygulanacak KDV tevkifat oranı hk.07 Kasım 201379690095-130-14
Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi.28 Kasım 201313649056-130[17-2013-ÖZE/20]-95
Aksesuarların ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği.20 Aralık 201384974990-135[11-2013/2]-1331
Elek Altı veya kırık buğdayın satışında KDV oranı23 Aralık 201339044742-KDV.1-1990
Uluslararası taşımacılık hizmetinin yüklenici firmalara yaptırılmasının KDV\'ye tabi olup olmadığı.23 Aralık 201339044742-KDV.14-1987
TIBBİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA KDV ORANI26 Aralık 201319208162-KDVK-1-43
Uluslararası taşımacılıkta finansal kiralama yoluyla alınan arsaya ait finansal kiralama taksitlerinin KDV yüklenimi30 Aralık 201321152195-35-02-744
Perde imalatında kullanılan ve içinde iplik bulunan kurşunun satışında tevkifat31 Aralık 201345404237-130[I.13.110]-347
İl özel idaresine verilen şoförsüz araç kiralama hizmetinde tevkifat31 Aralık 201345404237-130[I-13-151]-346
Çamur Kurutma Sisteminin temini ve idareye tesliminin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı07 Ocak 201485632212-130-1
Mahalli idareye bağlı birliğe verilen su ve atık su sistemlerinin işletilmesi hizmetinde KDV tevkifatı07 Ocak 201421152195-130-8
Ekmek tesliminde KDV oranı08 Ocak 201439044742-KDV.28-34
Bulaşık süngeri ve temizlik süngeri08 Ocak 201437009108-130[28. Md.-2013-1535]-5
Katma Değer Vergisi Tevkifatı10 Ocak 201484412373-130[2013.-9.3836]-2
Tekstil ürünlerinin çizimi, tasarlanması, ve dikime hazır hale getirilmesi işinin KDV oranı27 Ocak 201421152195-130-41
Hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.19 Şubat 201484974990-130[01-2013/81]-109
Yurt dışı mukimi firmanın Türkiye\'deki fuarla ilgili stand pazarlama hizmeti vermesinin vergisel boyutu.26 Şubat 201439044742-130-339
(I) sayılı listedeki ürünler ve taze sebze meyve teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.26 Şubat 201439044742-KDV.28-335
Kooperatif Birliğinin KDVK karşısındaki durumu14 Mart 201484974990-130[1-2012-19]-262
İSMEP kapsamında ihalesi yapılan inşaat işinin 6111 sayılı kanuna istinaden teslim ve hizmetlerinin KDV\'den istisna olup olmadığı hk.28 Mart 201464597866-130[1-2013]-26
TARIMSAL SULAMA, YAĞMURLAMA DAMLAMA SU BORULARI KDV ORANI28 Mart 201461504625-184/116-10
İhracat işlemlerine aracılık hizmeti karşılığında ödenen komisyon bedelinin yansıtılmasında KDV31 Mart 201445404237-130[I.13.189]-79
Bayilere ve üçüncü şahıslara yapılan gazete satışlarının beyanı ve dağıtıcı firmalardan alınan gazete faturaların daki KDV \'nin indirimi.31 Mart 201439044742-KDV23-679
Time Charter sözleşmesi kapsamında tevkifat uygulaması.01 Nisan 201439044742-KDV.9-709
Noter satış senedine istinaden ödenen KDV\'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı01 Nisan 201430094508-130[29-2013/2.5]-14
Kabak tohumu ithalinde ve tesliminde KDV oranı.02 Nisan 201476464994-130[KDV.2013.143]-81
Özel Öğretim Kurumlarında KDV İstisnası04 Nisan 201426468226-130[ÖZG-48-2013]-28
Danimarka firması ile yapılan lisans sözleşmesine göre isim hakkı bedeline ilişkin ödemelerin vergisel boyutu.07 Nisan 201439044742-KDV.6-808
Belgesiz mal alışıyla ilgili ödenen KDV\'nin indirimi ve Stok kaydının düzeltilmesi07 Nisan 201464958909-015-17
Harita Mühendisliği Hizmetinde KDV Tevkifatı07 Nisan 201464958909-015-16
İnternet üzerinden verilen bilgi paylaşımı bedeline tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı07 Nisan 201445404237-130[I.13.148]-97
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan seslendirme hizmetinde Gelir Vergisi Stopajı ve KVD uygulanıp uygulanmayacağı07 Nisan 201439044742-130-804
Yurt dışındaki müşteriye verilen komisyon hizmeti bedelinin bir kısmının üçüncü ülke mukimine komisyon olarak ödenmesi.08 Nisan 201439044742-130-832
Malzemesiz Temizlik İşinde Tevkifat Uygulaması08 Nisan 201484974990-130[9-2013/60]-338