YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y21.HD 7.7.1992- 27.12.2002 / 20.1.2003 - 29.12.2005 / 23.1.2006 -

Önceki Endeks ( Bölüm 85)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y21.HD

Y21.HD7.7.1992E. 1992/2918 K. 1992/3591"CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Hukuk Mahkemesini Bağlaması )
HUKUK MAHKEMESİNDEKİ DAVA ( Ceza Mahkemesince Verilen Hükümden Etkilenmesi )"
Y21.HD14.3.1995E. 1995/921 K. 1995/553"YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilen Emekli Sandıklarına Tabi İşçiler )
ÜST GÖSTERGE SİSTEMİNİN ESAS ALINMASI ( SSK'ya Devredilen Askeri Fabrikalar Muavenet Sandığı Üyesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIKLARINA TABİ İŞÇİLER ( Yaşlılık Aylığının Hesaplanması )"
Y21.HD20.3.1995E. 1995/821 K. 1995/736"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Aynı Dönemde İsteğe Bağlı SSK Sigortalısı Olması Halinde Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılacak Kurum )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Varken Yaşlılık Aylığına Esas Alınamaması )
SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığının Alınacağı Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( SSK ve Bağ-Kur Sigortalılıklarının Çakışması Durumunda )"
Y21.HD28.3.1995E. 1995/777 K. 1995/998"İŞYERİNİN TEHLİKE SINIF VE DERECESİNİN TESPİTİ ( Kurumca Yapılan Tespite Bir Ay İçinde Çalışma Bakanlığı Nezdinde İtiraz Edilebilmesi )
ÇALIŞMA BAKANLIĞI KARARI ( Karara İtirazın Danıştaya Yapılması )
TEHLİKE SINIF VE DERECESİNİN TESPİTİ ( Kurumca Yapılan Tespite Bir Ay İçinde Çalışma Bakanlığı Nezdinde İtiraz Edilebilmesi )"
Y21.HD28.3.1995E. 1995/905 K. 1995/1093"ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI ( Tazminat Miktarının Belirlenmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMA YÖNTEMİ ( İş Kazası Sonucu Ölümde )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Miktarının Hesaplanma Yöntemi )
KISMEN RET ( Takdir Edilecek Avukatlık Ücreti )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tazminat Davasının Kısmen Reddinde )"
Y21.HD10.4.1995E. 1995/798 K. 1995/1326"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI ( İşçinin İşten Ayrılması Şartı )
İŞTEN AYRILMA ŞARTI ( Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları )
DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartları Yerine Getirmeyen İşçi )"
Y21.HD24.4.1995E. 1995/2055 K. 1995/1779"İŞ KAZASI SONUCU VERİLEN İBRANAME ( Zarar miktarıyla İbranamedeki Miktar Arasında Açık Oransızlık Bulunması )
TAZMİNAT MİKTARI ( İbranamedeki Miktarla Gerçek Zarar Arasında Açık Oransızlık )
İBRADA ORANSIZLIK ( İbranamenin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Sayılması )
KISMI İFA ( İbranamedeki Tazminat Miktarı ile Gerçek Zarar Arasında Açık Oransızlık )"
Y21.HD27.4.1995E. 1995/2143 K. 1995/1921"İŞ KAZASI ( İşverenin Manevi Tazminatla Sorumlu Tutulmasının Şartları )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasında Tüm Kusurun Manevi Zarara Uğrayanda Olması )
İŞÇİNİN TAM KUSURLU OLMASI ( İş Kazasında - İşverenin Manevi Tazminata Mahkum Edilememesi )
İSTİHDAM EDENİN MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAMASI ( İş Kazasında İşçinin Tam Kusurlu Olması )"
Y21.HD16.5.1995E. 1995/1331 K. 1995/2288"İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İstihdam Edenin Sorumluluğu )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM KUSURLU OLMASI ( İstihdam Edenin Sorumluluğunu Kaldırması )
NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ ( İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğunun Ortadan Kalkması )"
Y21.HD4.7.1995E. 1995/2482 K. 1995/3884"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ SAYILMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESBİTİ ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan )"
Y21.HD4.7.1995E. 1995/2660 K. 1995/3844"İŞ KAZASI ( Manevi Tazminat Davası - Aracının Sorumluluğu )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası - İşverenin Sorumluluğu )
ARACININ ( TAŞERONUN ) SORUMLULUĞU ( İş Kazası - Manevi Tazminat Davası Açılması )
ARACILIĞIN ( TAŞERONLUĞUN ) UNSURLARI ( Taşeronun Sorumluluğu )"
Y21.HD25.9.1995E. 1995/4831 K. 1995/4752"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEBİNİN KURUMCA REDDİ ( Önceden Tescil Edilmiş Sigortalılığı Bulunmayan Kişinin )
KURUMA TESCİL EDİLMİŞ SİGORTALILIĞI BULUNMAYAN KİŞİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebinin Kurumca Reddi )"
Y21.HD9.10.1995E. 1995/5422 K. 1995/5326"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİĞİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
DAVALI KURUMDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLAN KİŞİNİN GÖREVİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kurumda Üst Düzey Yönetici Olmadığının Tesbiti Talebiyle Açılan Davada )"
Y21.HD10.10.1995E. 1995/4917 K. 1995/5451"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma )
YARGITAY BOZMASINA UYULMASI ( Davacı Yararına Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yargıtayın Bozma Kararına Uyulması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Usuli Kazanılmış Hak Doğması Nedeniyle )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulması )
BOZMA KARARINA UYULMASI ( Usuli Kazanılmış Hak )"
Y21.HD12.10.1995E. 1995/5310 K. 1995/5548"HİZMET TESBİT DAVASI ( Hastane Santralinde Operatör Olarak Çalışan Kişinin Açtığı )
HASTANE SANTRALİNDE OPERATÖR OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( Hizmet Tesbit Davasında Sözleşmenin Hizmet Akdi Olduğunun Tesbiti )
DERNEK TÜZÜĞÜNE GÖRE YAPILAN İŞ ( Hizmet Akdi Niteliğinin ve Sigortalılığın Tesbiti Davası )"
Y21.HD13.10.1995E. 1995/4018 K. 1995/5595"SOSYAL YARDIM ZAMMI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin İştiraki Olan Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin )
KAMU TÜZEL KİŞİSİ NİTELİĞİNDEKİ KURUM İŞTİRAKLERİ ( Sosyal Yardım Zammı Ödeme Yükümlülüğü )
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş ( Sosyal Yardım Zammı Ödeme Yükümlülüğü )"
Y21.HD13.10.1995E. 1995/4532 K. 1995/5592"SOSYAL YARDIM ZAMLARINDAN SORUMLULUK ( Özelleştirilen Kamu Kurumlarında Özelleştirmeden Önceki )
ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU KURUMU ( Özelleştirmeden Önceki Sosyal Yardım Zamlarından Sorumluluk )
KAMU KURUMUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Özelleştirmeden Önceki Sosyal Yardım Zamlarındn Sorumluluk )"
Y21.HD16.10.1995E. 1995/5541 K. 1995/5608"BAĞ-KUR SİGORTALISININ BORÇLANMASI ( Taksitlerden Birini Süresinde Yatırmamak Durumunda Kısmi Borçlanma Sayılması )
İSTEĞE BAĞLI BAK-KUR SİGORTALISI ( Borçlanma Primi Taksitlerinden Birini Geç Yatırması Durumunda Kısmi Borçlanma )
KISMİ BORÇLANMA ( Borçlanma Primlerinin Sonuncusunu Geç Yatıran İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısının Ödediği Primler İçin )"
Y21.HD17.10.1995E. 1995/5586 K. 1995/5686"ZORUNLU SİGORTALILIKLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ÇATIŞMASI ( Geçerli Sayılacak Olan Sigortalılık )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Aynı Dönemde Zorunlu Sigortalı da Olunması )
SİGORTALILIKLARIN ÇATIŞMASI ( Zorunlu Sigortalılıkla İsteğe Bağlı Sigortalılığın )
İSTEĞE BAĞLI - ZORUNLU SİGORTALILIK ( Birbiriyle Çakışması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ( Başka Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Çalışılmış Olmaması Gereği )
SSK'YA BAĞLI SİGORTALILARIN AYNI ZAMANDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLAMAYACAĞI"
Y21.HD23.10.1995E. 1995/1969 K. 1995/5961"BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI ( Belediye Başkanının Müteselsil Sorumluluğu )
BELEDİYE BAŞKANININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Belediyenin SSK'ya Ödenmemiş Prim Borçlarından )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Belediyenin SSK'ya Olan Prim Borçlarından Belediye Başkanının )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ ( Belediyenin Prim Borçlarının İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca Ödenmesine İlişkin Kanun Hükmünü )"
Y21.HD9.11.1995E. 1995/6717 K. 1995/6661"PRİMLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMININ BORÇLANAN SİGORTALIYA BİLDİRİLMEMESİ ( Afaki İyiniyet Kuralına Aykırılık )
BORÇLANMA PRİMLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA İŞLEMİN İPTALİ ( Afaki İyiniyet Kurallarına Aykırılık )
İYİNİYET KURALI ( Bağ-Kur Tarafından Sigortalıya Gönderilen Borçlanma ile İlgili Yazıda Borcun Süresinde Ödenmemesinin Yaptırımının Belirtilmemesi )"
Y21.HD20.11.1995E. 1995/4928 K. 1995/7106"İŞVERENİN KURUMA GERÇEĞE AYKIRI BEYANI ( Prim Miktarının Kurum Müfettişlerince Re'sen Hesaplanması )
SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Prim Borçlarının Re'sen Hesaplanmasına İlişkin )
PRİM BORÇLARININ KURUM MÜFETTİŞLERİNCE RE'SEN HESAPLANMASI ( Prim Borcuna İtirazın Reddi Kararının İptali Talebi )
PRİM BORCU İTİRAZ KOMİSYONU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kurum Müfettişlerince Re'sen Yapılan Prim Hesabına İtirazda )"
Y21.HD20.11.1995E. 1995/6281 K. 1995/7104"ONSEKİZ YAŞINI BİTİREN ÇIRAĞIN İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİ ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
ÇIRAĞIN İŞ KAZASI SONUCU AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Çırağın Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olması )
TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Onsekiz Yaşını Bitiren Çırağın İş Kazası Nedeniyle Açtığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Onsekiz Yaşını Bitiren Çırağın İş Kazası Nedeniyle Açtığı Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI GEÇİREN ÇIRAĞIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Çırağın Onsekiz Yaşını Bitirmiş Olması )"
Y21.HD28.11.1995E. 1995/4931 K. 1995/7107"KURUMCA RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCUNA İTİRAZ ( İtiraz Süresi ve Mercii )
PRİMLERİN KURUMCA RE'SEN TAHAKKUKU ( İtiraz Süresi ve Mercii )
İTİRAZ SÜRESİ VE MERCİİ ( Kurumca Re'sen Tahakkuk Ettirilen Prim Borcuna )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN PRİM BORCU ( Süresinde Yetkili Merciine İtiraz Edilmeden Doğrudan Dava Konusu Yapılması )"
Y21.HD11.12.1995E. 1995/7307 K. 1995/7433"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI KADININ ÇOCUKLARINI SAĞLIK GİDERLERİ ( Eşi Topluluk Sigortasına Tabi Olan )
BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Topluluk Sigortasına Tabi Eşin ve Çocukların da Yararlanabilmesi )
KOCANIN KARISININ BAĞ-KUR SİGORTASINA TABİ OLMASI ( Topluluk Sigortasına Tabi Olan )
ÇOCUKLARIN SAĞLIK GİDERLERİ ( Koca Topluluk Sigortasına Tabiyse Karının Bağ-Kur Sigortasına Tabi Olacakları )"
Y21.HD14.12.1995E. 1995/7761 K. 1995/7528"İŞ KAZASI ( Manevi Tazminatın Koşulları )
MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN KOŞULLARI ( İş Kazası Maluliyetinden Dolayı )"
Y21.HD19.12.1995E. 1995/7189 K. 1995/7623"İŞVERENLERİN ÜCRETLERDEN YAPACAKLARI TASARRUF KESİNTİLERİ ( Sağlanan İşveren Katkılarını İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmamaları )
TASARRUF KESİNTİLERİNDE GECİKME ZAMMI ( İşverenlerin Ücretlerden Yapacakları Tasarruf Kesintileri İle Sağlayacakları İşveren Katkılarını İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmamaları )
GECİKME ZAMMI ( İşverenlerin Ücretlerden Yapacakları Tasarruf Kesintileri İle Sağlayacakları İşveren Katkılarını İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmamaları Nedeniyle )"
Y21.HD21.12.1995E. 1995/7807 K. 1995/7700"KAMU KURUMU YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Sigorta Primlerini Zamanında Ödememekten )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ ( Kamu Kurumu Üst Düzey Yöneticisinin Sorumluluğu )
KAMU KURUMUNUN AMME ALACAĞINI ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ ( Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğu )
ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( SSK Primlerinin Kurumca Vaktinde Yatırılmaması )"
Y21.HD25.1.1996E. 1996/173 K. 1996/158"TESPİT DAVASI ( İşyerinde Çalıştığına Dair )
NOKSAN TEFHİMDE TEMYİZ ( Kanuni Sürenin Geçmesinden Dolayı Reddi )
BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMALARIN TESBİTİ ( Davacının Hak Ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmiş Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANMAMASI ( Resmi İşveren Tarafından Düzenlenmesi Gereken Belgelerin ve Prim Tutarlarının Kuruma İntikal Ettirilmemesi )"
Y21.HD29.1.1996E. 1996/261 K. 1996/310"YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN ŞARTLARDA NOKSANLIK NEDENİYLE KURUM TARAFINDAN REDDİ ( Noksanlığın Sonradan Tamamlanması )
ŞARTLARDA NOKSANLIK NEDENİYLE YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİNİN KURUM TARAFINDAN REDDİ ( Noksanlığın Sonradan Tamamlanması )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN TAMAMLANMAMIŞ OLMASI ( Yaşlılık Aylığı Talebinin Reddi ve Şartlar Süre Tamamlanınca Kurumun Kendiliğinden İşlem Yapması )"
Y21.HD30.1.1996E. 1996/199 K. 1996/352"BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN DEVAM ETMESİ ( Hizmet Akdiyle Çalışmaya Başlayan Limited Şirket Ortağının )
ZORUNLU BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Limited Şirket Ortağının Hizmet Akdiyle Çalışmaya Başlaması )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Bağ-Kur Üyeliğinin Sona Erdiğinin Tesbiti Talebi )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMASI ( Bağ-Kur Sigortalılığının Devam Edeceği )"
Y21.HD1.2.1996E. 1996/250 K. 1996/409"SSK KAPSAMINA GİREN İŞYERİ ( Ücretsiz İşçi Çalıştırması )
İŞYERİNİN SSK KAPSAMINA ALINMASI ( Ücretsiz İşçi Çalıştıran )
ÜCRETSİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİ ( SSK Kapsamına Alınması )"
Y21.HD6.2.1996E. 1995/7718 K. 1996/534"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi Tazminatın Saptanmasında Esas Alınacak Ücret )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( İş Kazasında Esas Alınacak Ücret - İşle İlgili Odadan Alınan Bilginin Gözönünde Tutulamayacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasına İlişkin Beden Gücü Kayıp Oranı - İtirazda SSK Yüksek Sağlık Kurulu Kararının Kesinliği )
BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANI ( İş Kazası - Kurum Sağlık Tesisinden Alınan Rapora İtirazda SSK Yüksek Sağlık Kurulu Kararının Kesinliği )
SSK YÜKSEK SAĞLIK KURURU KARARININ KESİNLİĞİ ( İş Kazasında Beden Gücü Kayıp Oranına İtiraz )"
Y21.HD12.2.1996E. 1996/655 K. 1996/683"HİZMET TESPİTİ ( Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilemeyen Sigortalıların Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 10 Yıl İçerisinde Dava Açması )
ÇALIŞTIKLARI KURUMCA TESPİTİ YAPILAMAYAN SİGORTALILAR ( Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak 10 Yıl İçerisinde Tespit İçin Mahkemeye Başvurması )
10 YIL İÇİNDE TESPİT İSTEYEBİLME ( Çalıştıkları Kurumca Tespit Edilemeyen Sigortalılar )"
Y21.HD12.2.1996E. 1996/661 K. 1996/685"SİGORTALI SAYILMA KOŞULLARI ( İşyerinde Buğday Karşılığı Çalışan Kişi )
AYNİ YARDIM KARŞILIĞI ÇALIŞAN İŞÇİ ( Sigortalı Sayılma Koşulu )
BUĞDAY KARŞILIĞI İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Sigortalı Sayılması )"
Y21.HD5.3.1996E. 1996/500 K. 1996/1044"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İşyerinin Olağanüstü ve Terörün Yoğun Bulunduğu Bölgede Olması )
TERÖRİST SALDIRI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( İşverenin Kusur Oranının Belirlenmesi )
KUSUR ORANI ( Terör Olaylarının Yoğun Olarak Yaşandığı Bölgede İşçinin Terörist Saldırı Sonucu Ölümünde İşverenin Kusur Oranın Belirlenmesi )"
Y21.HD14.3.1996E. 1996/1256 K. 1996/1381"GECİKME ZAMMI ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde )
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Uygulanacak Faiz )
FAİZ ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde Gecikme Halinde )
İDARİ PARA CEZASI ( İptal Davası Açılmasıyla Tahsil ve Takibinin Durmayacağı )
İPTAL DAVASI AÇILMASI ( İdari Para Cezalarının Tahsilini Durdurmayacağı )
GECİKME ZAMMI UYGULANACAĞI ( Vadesinde Ödenmemiş İptal Davasına Konu İdari Para Cezasına )
KESİNLEŞMİŞ İDARİ PARA CEZASINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI ( Tahsili Durdurmayacağı )"
Y21.HD19.3.1996E. 1995/7117 K. 1996/1566"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ ( SSK Tarafından Çıkarılan Para Cezasına İtiraz )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN ÇIKARILAN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İtirazın İptalinde Yetkili ve Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olması )
YETKİLİ MAHKEME ( SSk Tarafından Çıkarılan İdari Para Cezasına İtirazın İptalinde Yetkili ve Görevli Mahkemenin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yerdeki İş Mahkemesi Olması )"
Y21.HD19.3.1996E. 1996/743 K. 1996/1579"KONUT EDİNDİRME YARDIMI ( Sorumlu Olmadığının Tespiti İçin Açılan Dava )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler )
10 KİŞİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞMASI ( İşverenin Konut Edindirme Yardımı Ödemekle Yükümlü Olmadığı )"
Y21.HD21.3.1996E. 1996/1577 K. 1996/1662"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Miktarının Hesaplanması ve Gelirlerdeki Artışın Mahsubu )
TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI VE GELİRLERDEKİ ARTIŞIN MAHSUBU ( İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Açılan )
GELİRLERDEKİ ARTIŞIN MAHSUBU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Neticesinde Meydana Gelen Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )"
Y21.HD21.3.1996E. 1996/1578 K. 1996/1587"KESİN ÖNEL ( İş Kazası Sonucu Sosyal Sigortalar Kurumuna Dava Açılması İçin Verilen )
İŞ KAZASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Karşılanmayan Zarar İçin İşverene Başvurulması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA KARŞILANMAYAN ZARAR ( İşveren Aleyhine Dava Açılması )
KURUMCA KARŞILANMAYAN ZARAR ( İşveren Aleyhine Dava Açılması )"
Y21.HD21.3.1996E. 1996/1604 K. 1996/1661"İŞ KAZASINDA ÖLÜM ( Nikahsız Eşin Tazminata Hak Kazanma Koşulları )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölenin Nikahsız Eşinin Açtığı )
İMAM NİKAHLI EŞ ( Eşinin İş Kazasında Ölmesinden Dolayı Tazminat Talebi )
EVLENME ŞANSININ TAZMİNATA ETKİSİ ( İş Kazasında Ölen Şahsın Nikahsız Eşinin )"
Y21.HD25.3.1996E. 1996/1631 K. 1996/1704"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davasının Hesabında Esas Alınacak Asgari Ücret )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet Durumunda )
ASGARİ ÜCRET MİKTARI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Hesaplanması )"
Y21.HD2.4.1996E. 1996/921 K. 1996/1903"İŞ KAZASI NEDENİYLE MURİSİN ÖLMESİ ( Hak Sahiplerinin Tazminat Davası Açması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Murisin Ölmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle İşçinin Ölümünden Önlemleri Almaması Nedeniyle Sorumlu Olması )"
Y21.HD18.4.1996E. 1996/982 K. 1996/2359"İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİ ( Gecikme Zammı Uygulanması )
GECİKME ZAMMI ( Kamu Alacağının Ödenmesinde Temerrüt )
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Gecikme Zammı )
FAİZ ( Kamu Alacaklarının Ödenmesinde Temerrüt )
MUACCELİYET ( İdari Para Cezalarında )
SSK'CA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( İtiraz Edilmesi Takibini Durdurmaz )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Takibi Durdurmadığından, Gecikme Zammı İşler )
GECİKME ZAMMI ( İdari Para Cezasına İtiraz Edilmesi Takibini Durdurmadığından )
İTİRAZ ( İdari Para Cezasına )"
Y21.HD14.5.1996E. 1996/2674 K. 1996/2738"İŞ KAZASI SAYILMA ( Servis Aracını Beklerken Durakta Trafik Kazası Geçiren Sigortalı )
SERVİS ARACINI BEKLEME SIRASINDA DURAKTA TRAFİK KAZASI GEÇİRME ( İş Kazası Sayılması )
SİGORTALININ DURAKTA SERVİS ARACINI BEKLERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ ( İş Kazası Niteliği )
TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( Durakta Servis Aracını Beklerken Meydana Gelen )"
Y21.HD27.5.1996E. 1996/2172 K. 1996/3076"ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Borçlanma İşleminin Uzun Süre Sonra İptal Edilemeyeceği )
BORÇLANMA TALEBİNDEN SONRA SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Borçlanma Talebinin Kabulü Şartları )
İYİNİYET ( Borçlanma Kabul Edildikten Uzun Seneler Sonra İptal Edilemeyeceği )"
Y21.HD13.6.1996E. 1996/3481 K. 1996/3537"BAĞ-KUR'LUNUN İNTİBAKl ( Kurumun Sigortalının Maddi Hatasına Dayanarak İntibakını 10. Basamaktan 7. Basamağa Düşürmesi )
MADDİ HATA NEDENİYLE ALT BASAMAĞA İNTİBAK ( Bağ-Kur Sigortalısının Yaptığı Maddi Hata )
SİGORTA PRİMLERİNİN MADDİ HATA SONUCU 7. BASAMAK YAZILARAK YATIRILMASI ( 10. Basamaktaki Bağ-Kur'lu Tarafından )"
Y21.HD17.6.1996E. 1996/3337 K. 1996/3594"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Bağ-Kur'dan Yaşlılık Aylığı Almaktayken SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan İşçi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA DAVANIN İHBARI ( SSK Kapsamında Çalışmaya Başlayan Bağ-Kur Emeklisinin Açtığı Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasında )
BAĞ-KUR'DAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN SSK KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN İŞÇİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi Davasının SSK'ya İhbarı )"
Y21.HD24.6.1996E. 1996/2962 K. 1996/3775"EMEKLİLİKTE ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ SİGORTALILIK SÜRESİNİN EMEKLİLİKTE GÖZÖNÜNE ALINMASI ( Yurtdışında Çalışan İşçinin )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Onsekiz Yaşından Küçükken Sigortalı Çalışma Süresinin Emeklilikte Gözönüne Alınması )"
Y21.HD25.6.1996E. 1996/2945 K. 1996/3798"YURT DIŞI HİZMETLERİN BORÇLANMASI ( Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İçin Başvuruda Bulunanların Borçlarını Ödememeleri Nedeniyle Borçlanmalarının İptal Edilmesi )
2147 SAYILI YASAYA GÖRE BAŞVURUDA BULUNANLARIN BORÇLARINI ÖDEMEMELERİ ( 3201 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden İki Yıl Geçtikten Sonraki Borçlanma İsteklerinin Kabul Edilememesi )"
Y21.HD2.7.1996E. 1996/3072 K. 1996/3957"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
YERALTI MADEN İŞÇİLERİNİN ZARARLARININ TESBİTİ ( İşyerinin Niteliği ve İşçilerin Özelliği Göz Önüne Alınarak Hesaplama Yapılmasının Gerekmesi )
ZARAR TESPİTİ ( Yeraltı Maden İşçilerinin Zararlarının Tespitinde İşyerinin Niteliği ve İşçilerin Özelliği Göz Önüne Alınarak Hesaplama Yapılmasının Gerekmesi )"
Y21.HD3.7.1996E. 1996/3952 K. 1996/3992"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasından Ölümü Nedeniyle Hak Sahiplerince Açılması )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşçilerin Sağlığını ve İş Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmakla Yükümlü Olması )
İŞGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ( İşverenin Bu Husustaki Araçları Noksansız Bulundurmakla Yükümlü Olması )
İŞKAZASI NEDENİYLE ÖLÜM OLAYI ( Hak Sahiplerinin İşverene Karşı Açtıkları Tazminat Davası )"
Y21.HD4.7.1996E. 1996/3867 K. 1996/4020"İŞYERİNİN DEVRİ ( Eski İşverenin Kuruma Olan Sigorta Prim Borçlarından Yeni İşverenin Müteselsil Mesuliyeti )
PRİM BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyeri Devrinde Eski İşverenin Borçlarından Yeni İşverenin )
ESKİ İŞVERENİN KURUMA OLAN PRİM BORÇLARINDAN YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Müteselsil Mesuliyet )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyerinin Devrinde Eski İşverenin Kuruma Olan Prim Borçlarından Yeni İşverenin Sorumluluğu )"
Y21.HD11.7.1996E. 1996/2662 K. 1996/4250"ANA BABAYA BAĞLANAN AYLIK ( Sigortalının Çocuğuna Aylık Bağlanması Nedeniyle Kesilirse Çocuk Gelirden Çıkınca Tekrar Bağlanmaması )
SİGORTALININ ÇOCUĞUNA AYLIK BAĞLANMASI NEDENİYLE ANASINA BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLMESİ ( Çocuk Gelirden Çıkınca Anaya Tekrar Bağlanamaması )
ÖLÜM AYLIĞINDAN ANAYA BAĞLANAN AYLIĞIN ÇOCUĞA AYLIK BAĞLANMASI NEDENİYLE KESİLMESİ ( Çocuk Kapsamdan Çıkınca Anaya Tekrar Bağlanamaması )"
Y21.HD11.7.1996E. 1996/4147 K. 1996/4268"KURUMA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLERİN BELİRLENMESİ ( Giriş Bildirgesi ve Bordrolar - Tanık Sözleri )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLAR ( Verildiğinde Hizmet Tesbitinde 5 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olamayacağı )
BELGELERİN VARLIĞINDA TANIK SÖZLERİNE İTİBAR EDİLMEYECEĞİ ( Giriş Bildirgesi ve Bordrolar )
HİZMETİN TESBİTİNDE BEŞ YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Giriş Bildirgesi ve Bordroların Verildiğinde Söz Konusu Olamayacağı )
KISMİ ÇALIŞMA ( Giriş Bildirgesi ve Bordroların Varlığı - Hizmet Tesbitinde Tanık Sözleri )"
Y21.HD11.7.1996E. 1996/4172 K. 1996/4236"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Sigortalı İçin İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinin Sigortalılığın Tescili Anlamına Gelmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN SİGORTALILIĞIN TESCİLİ ANLAMINA GELMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılığın Şartları )
SİGORTALI İÇİN VERİLEN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalılığın Tescili ve İsteğe Bağlı Sigortalılık Şartlarının Gerçekleşmesi )"
Y21.HD1.10.1996E. 1996/5304 K. 1996/5244"PRİM KOŞULU ( Bağ-Kur Sigortalısının Ölümü Halinde Ölüm Aylığı Bağlanması İçin )
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULU ( Bağ-Kur Sigortalısının Üç Tam Yıl Prim Yatırmış Olması Koşulu )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖLÜMÜ ( Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Prim Koşulu )
BAĞ-KUR`DAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Üç Tam Yıl Prim Ödeme Şartı - Murisin Ölümden Sonra 1 Aylık Noksanı Yatırması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Murisin Ölümden Sonra Bağ-Kur'dan Ölüm Aylığı Bağlanması İçin 1 Aylık Noksanı Yatırması )
MURİSİN ZORUNLU SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNDEN SONRA EKSİK OLAN 1 AYLIK PRİMİNİ YATIRMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Sayılması - Ölüm Aylığı Bağlanması )
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ ANAYASAL GÖREVLERİ ( Kişilerin Sigortalılıklarını Korumak ve Gözetmek )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Murisin Ölümden Sonra Bağ-Kur'dan Ölüm Aylığı Bağlanması İçin 1 Aylık Noksanı Yatırması - Aylığın Bağlanması Zorunluluğu )"
Y21.HD2.10.1996E. 1996/5041 K. 1996/5258"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( 506 Sayılı Kanunda Özel Yöntem Öngörülmemiş Olması )
RESMİ BELGE VE YAZILI DELİLLERİN BULUNMASI ( Sigortalılığın Tespitinde Güçlü Delil Olmaları İtibariyle Sonuca Etkili Olması )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Resmi Belge ve Yazılı Delillerin Bulunmasının Sonuca Etkili Olması )"
Y21.HD7.10.1996E. 1996/5611 K. 1996/5402"SİGORTALI HİZMETİN SAPTANMASI ( Mirasçılar İçin Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
MİRASÇI İÇİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Murisin Sigortalı Hizmetinin Tesbitinde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Mirasçıların Murisin Sigortalı Hizmetinin Tesbiti Talebinde )"
Y21.HD12.10.1996E. 1996/5793 K. 1996/5910"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLMESİ ( Açılan Tazminat Davasında Uygulanması Gereken Faiz Oranının Belirlenmesi )
FAİZ ( Dava Dilekçesinde İstenilen Faizin Başlangıç Tarihinin Belirtilmemiş Olması )
DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Dava Dilekçesinde İstenilen Faizin Başlangıç Tarihinin Belirtilmemiş Olması )"
Y21.HD14.10.1996E. 1996/3281 K. 1996/5643"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARACILIĞI NEDENİYLE DOĞAN ÖDEVLER ( İşverenin Sorumlu Olmaması )
ARACIYA VERİLEN İŞ NEDENİYLE DOĞAN ÖDEVLER ( İşverenin Sorumlu Olmaması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Üçüncü Kişi Olan Aracıya Verdiği İş Nedeniyle Doğan Ödevlerden )"
Y21.HD18.10.1996E. 1996/2261 K. 1996/5790"NORMLAR HİYERARŞİSİ ( Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukta Uygulanırlığı )
İLO SÖZLEŞMESİ'NİN İÇ HUKUKTAKİ ETKİSİ ( Aracı İşçisinin Kamu İşçilerine Yönelik Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN ARACI İŞÇİLERİNİN YARARLANAMAYACAKLARI ( İLO Sözleşmesi'nin İç Hukukta Uygulanırlığı )
ARACI İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMASI ( İLO Sözleşmesi'nin İç Hukukta Uygulanırlığı )"
Y21.HD12.11.1996E. 1996/5239 K. 1996/6233"MADDİ TAZMİNAT DAVASINA ESAS ALINACAK YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA GÜN SAYISININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölümde )
YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA GÜN SAYISININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminata Esas Alınacak Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Tesbiti )
TAZMİNATA ESAS ALINACAK YILLIK ORTALAMA GÜN SAYISININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Davada )"
Y21.HD19.11.1996E. 1996/5673 K. 1996/6384"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Hasar Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ZARAR HESAPLANMASI ( Davacının Olay Tarihindeki Yaşı Mesleki Kıdemi ve Özellikle Yaptığı İş Dikkate Alındığında Bordrolardaki Ücretin Uygun Olmaması )
ZARARLANDIRICI OLAYA MARUZ KALAN İŞÇİNİN BORDROSUNUN GÜNÜN KOŞULLARINA UYMAMASI ( Bu Durum İş Kazası Sebebi İle Zarar Hesaplanmasında Gözönüne Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD29.11.1996E. 1996/5418 K. 1996/6635"İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Çalıştığı Apartmanın İstihdam Edenlerinin Kapıcıya Gelen Zarardan Dolayı )
KUSURSUZ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI ( Kapıcıya Gelen Zarardan Dolayı Çalıştığı Apartmanın İstihdam Edenlerinin )
KAPICININ KAFASINA TUĞLA DÜŞEREK ÖLMESİ ( İstihdam Edenlerin Sorumluluğuna Başvurulabilmesi Koşulları )
İŞ KAZASI DOLAYISIYLA KUSURSUZ SORUMLULUK ( Kapıcının Kafasına Komşu İnşaattan Tuğla Düşerek Ölmesi )"
Y21.HD3.12.1996E. 1996/6625 K. 1996/6714"YAŞLILIK AYLIĞI ( İşçinin 3201 Sayılı Kanuna Uygun Borçlanma Yapması )
BORÇLANMA YAPILMASI ( 3201 Sayılı Kanuna Uygun Olarak Yurtdışındaki Çalışmalarla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
3201 SAYILI KANUN ( İşçinin Borçlanma Yaparak Yurtdışındaki Çalışmalarıyla İlgili Olarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"
Y21.HD3.12.1996E. 1996/6661 K. 1996/6696"MADDİ TAZMİNAT ( İşçinin Meslek Hastalığı Nedeniyle Malül Kalması )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MALÜLİYET ( Sürekli İş Göremezlik Oranının Yöntemince Saptanmasının Gerekmesi )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Kurumca Bağlanacak Gelirin Tespiti ve Tarafların Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişilerce Belirlenmesi )"
Y21.HD9.12.1996E. 1996/6011 K. 1996/6822"İŞ KAZASI SONUCU MALÜL KALMA ( İşverenin Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle Açılması )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşyerinde İşçilerin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmakla Yükümlü Olması )
İŞGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ( İşverenin Bu Hususta Gerekli Araçları Noksansız Bulundurmak Zorunluluğu )"
Y21.HD10.12.1996E. 1996/6785 K. 1996/6844"SİGORTALI HİZMETİN SAPTANMASI ( İşveren Aleyhine Açılan Tesbit Davasının SSK Aleyhine Açılacak Davanın Hak Düşürücü Süresini Kesmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİLMESİ ( Sigortalı Hizmetin Tesbiti Talebiyle SSK Aleyhine Açılan Davada )
SİGORTA MÜFETTİŞİ RAPORUYLA ÇALIŞMANIN TESBİTİ ( Sigortalılığın Tesbiti Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Kesilmesi )"
Y21.HD12.12.1996E. 1996/6686 K. 1996/6904"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Saptanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Saptanması )"
Y21.HD23.12.1996E. 1996/7165 K. 1996/7129"İPTAL DAVASI ( Hizmet Borçlanmasını İptal Eden Kurum İşleminin İptali Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davacının Yurtdışı Hizmet Borçlanmasını İptal Eden Kurum İşlemi )
YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMET BORÇLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmasının Gerekmesi )"
Y21.HD20.1.1997E. 1997/177 K. 1997/47"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Yapılacak İşin Tüm Tanıkları Dinlemek Olması )
MAHKEMENİN YAPMASI GEREKEN ( Sigortalılığın Tespiti Davasında )
TANIKLARI DİNLEME İŞVEREN KAYITLARINI CELBETME ( Sigortalılığın Tespiti Davasında Mahkemece Yapılacak İş )"
Y21.HD21.1.1997E. 1997/162 K. 1997/86"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm Sonucu Açılması )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi Tazminatın Hesabında Ticaret Odası Başkanlığından Bildirilen Ücretin Esas Alınmamasının Yasaya Aykırı Olması )
TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLEN ÜCRET ( Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Bu Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD21.1.1997E. 1997/61 K. 1997/94"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETİNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine Uymaması Durumunda Zararları Tazmininin Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Yapılan İşin Niteliğine Göre Meydana Gelebilecek Kazalara ve Zararlara Karşı İş Güvenliği Önlemlerini Almasının Gerekmesi )"
Y21.HD22.1.1997E. 1996/6459 K. 1997/186"SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Mevsimlik SSK Kapsamındaki Çalışmanın Bağ-Kur Sigortasıyla Çakışması )
SSK KAPSAMINDAKİ MEVSİMLİK ÇALIŞMAYLA ÇAKIŞAN ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Çalışmadığı Dönem Kendi Namına Çalışan Mevsimlik İşçi )
MEVSİMLİK İŞÇİNİN ÇALIŞMADIĞI DÖNEM KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞMASI ( SSK ve Bağ-Kur Sigortalılıklarının Çakışması )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Mevsimlik İşçinin SSK Kapsamında Çalıştığı Dönemle Çakışan )"
Y21.HD22.1.1997E. 1996/7224 K. 1997/187"İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Karşılanmayan Zararın İşverenden İstenmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sebebiyle Uğranılan Zarardan )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA KARŞILANMAYAN ZARARDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında )
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasından Dolayı )"
Y21.HD23.1.1997E. 1996/7335 K. 1997/233"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Davacının Bu Süreden Yararlanabilmesinin Şartları )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Davacının Bu Süreden Yararlanabilmesinin Şartları )"
Y21.HD27.1.1997E. 1997/156 K. 1997/291"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA ESAS ALINACAK YAŞ KAYDI ( Yaş Kaydının Mahkeme Hükmüyle Düzeltilmiş Olması )
YAŞ KAYDININ MAHKEME HÜKMÜYLE DÜZELTİLMİŞ OLMASI ( Yaşlılık Aylığı Hesabında Esas Alınacak Yaş Kaydı )
MAHKEME HÜKMÜYLE DÜZELTİLMİŞ YAŞ KAYDI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Esas Alınacak Yaş Kaydı )"
Y21.HD28.1.1997E. 1996/6807 K. 1997/375"GRİZU PATLAMASI ( Başka Galeride Meydana Gelen Patlamadan Dolayı Manevi Tazminat Talep Edilememesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilebilmesinin Şartları )"
Y21.HD28.1.1997E. 1996/6833 K. 1997/384"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonrası Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONRASI MALÜLİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Şartları )
HUKUKA AYKIRI EYLEM ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi Şartları )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminata Hükmedilmesi Şartları )
İLLİYET BAĞI ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi İçin Zarar İle Eylem Arasında İlliyet Bağının Olması )"
Y21.HD29.1.1997E. 1996/7193 K. 1997/415"TARAF TEŞKİLİ ( Davalılara Tebligat Yapılmadan Duruşma Yapılması )
DAVALILARA TEBLİGAT ( Yapılmadan Hüküm Tesis Edilememesi )"
Y21.HD30.1.1997E. 1997/110 K. 1997/464"MADDİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Malüliyetinden Doğan Tazminat İstemi )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( Kurumca Karşılanmayan Zararların Giderilmesi İstemi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Ödenen Tüm Gelirlerin Sosyal Yardım Zammı Olarak Düşülmesinin Gerekmesi )
KURUMCA KARŞILANMAYAN ZARARLARIN TAZMİNİ ( Davacıya Emekli Oluncaya Kadar Ödenen Tüm Gelirlerin Sosyal Yardım Zammı Olarak Düşülmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD30.1.1997E. 1997/248 K. 1997/470"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Tespitinde Üzerinde Durulacak Hususlar )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destek Olgusunun Tespiti-İş Kazası Sonucu Ölen Kişinin 15 Yaşında Olması )
DESTEK OLGUSUNUN TESPİTİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-İş Kazası Sonucu Ölen Kişinin 15 Yaşında Olması )"
Y21.HD3.2.1997E. 1997/254 K. 1997/511"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılan Kurumun Tesbitinde Fiili Hizmet Sürelerinin Hesabı )
PRİM ÖDENEN GÜN ÖLÇÜSÜ ( Hizmetlerin Birleştirilmesi Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbitinde )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Birleştirilen Hizmetlerde Prim Ödenen Gün Sayısının Ölçü Alınması )"
Y21.HD3.2.1997E. 1997/375 K. 1997/1056"MESLEK KURULUŞ KAYDININ VARLIĞI ( Serbest Çalışmaya Karine Olması-Bağ-Kur Sigortalılığının Zorunlu mu İsteğe Bağlı mı Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI VE KURUM SATAŞMASININ GİDERİLMESİ ( Meslek Kuruluş Kaydı-Bağ-Kur Sigortalılığının Zorunlu mu İsteğe Bağlı mı Olduğu )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Zorunlu mu İsteğe Bağlı mı Olduğunun Tespiti )"
Y21.HD3.2.1997E. 1997/455 K. 1997/559"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İdari Aşamada Kesinleşen İdari Para Cezasının Yargı Yerinde İncelenemeyeceği )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Yargı Yerinde İncelenemeyeceği )"
Y21.HD3.2.1997E. 1997/464 K. 1997/512"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Verilen Malüliyet Oranının Yeniden Saptanması İstemi )
MALULİYET ORANINA İTİRAZ ( Oranın Artırılmasına İlişkin Kararın Sosyal Sigortalar Kurumunu İlgilendirmesi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Oranın Artırılmasına İlişkin Kararın Sosyal Sigortalar Kurumunu İlgilendirmesi Nedeniyle ) )
DAVANIN YÖNELTİLMESİ ( Meslek Hastalığı Nedeniyle SSK Tarafından Belirlenen Maluliyetin Yeniden Saptanması )"
Y21.HD3.2.1997E. 1997/529 K. 1997/509"YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPAN TÜRK VATANDAŞLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA BORÇLANMALARI ( SSK'na Borçlanmanın Diğer Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Olmama Halinde Mümkün Olduğu )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN VATANDAŞLARIN SSK'NA BORÇLANMALARI ( Diğer Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Olmamaları Halinde Mümkün Olduğu )"
Y21.HD4.2.1997E. 1997/544 K. 1997/573"BİRİM FİYATLA ÜCRET ÖDEMEK ( Hizmet Sözleşmesi )
ORMAN TASNİF VE İSTİF İŞÇİSİ ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalıştığı ve Sigortalı Sayılacağı )
SİGORTALI SAYILMA ( Orman Tasnif ve İstif İşçisi )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Çalışıldığı Sürece Sigortalı Sayılma )"
Y21.HD6.2.1997E. 1997/691 K. 1997/671"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ölümün Dava Açıldıktan Sonra mı Yoksa Önce mi Olduğu Belirlenmeden Karar Verilmemesi )
ÖLÜM TARİHİNİN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )"
Y21.HD6.2.1997E. 1997/692 K. 1997/672"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mevsimlik İşçi İçin Gerekçe Gösterilmeden 12 Ay Çalışacakmış Gibi Hesaplama Yapılamayacağı )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında 12 Ay Çalışıyormuş Gibi Hesaplama Yapılamayacağı )"
Y21.HD14.2.1997E. 1997/811 K. 1997/761"KURUMA KAYIT VE TESCİL ETTİRİLMEYEN SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kuruma Kayıt ve Tescil Edilmeyen Sigortalı Hizmetlerin Tespiti Davası )"
Y21.HD17.2.1997E. 1997/452 K. 1997/846"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammının Tahsili İçin İdarece Yapılan İcra Takibi )
İDARİ PARA CEZASI ( Ceza Mahkeme Kararıyla Kesinleştiğinden Yasallığı Hususunda Yargılama Yapılamaması )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezasının Kesinleşmesi Nedeniyle Gecikme Zammının SSK'nun Belli Bir Alacağı Haline Gelmiş Olması )"
Y21.HD17.2.1997E. 1997/738 K. 1997/845"İPTAL DAVASI ( Kurum Tarafından Verilen İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI DAVASI ( Davanın İş Mahkemesinde Açılmış Olması )
İŞ MAHKEMESİNDE AÇILAN İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI VE PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( Davanın Ayrılarak Prim İptali Davasına Devam Edilmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İdari Para Cezasının Kaldırılması Davasında Sulh Ceza Mahkemesinin Görevli Olması Nedeniyle )
PRİMLERİN İPTALİ DAVASI ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sulh Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği-Davaların Tefriki )
GÖREV ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstem )
DAVALARIN AYRILMASI ( İdari Para Cezası ile İlgili Kurum Ünitesi Kararının İptaline Yönelik İstemin Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y21.HD17.2.1997E. 1997/764 K. 1997/815"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kişinin Kardeşi Yanında SSK'ya Tabi Fakat Kaçak Çalışmasının Gerçekçi Olmaması )
EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kişinin Kardeşi Yanında SSK'ya Tabi Fakat Kaçak Çalışmasının Gerçekçi Olmaması )
SSK KAPSAMINDA HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Dava Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Özel Önlem ve Duyarlılık Gösterilmesinin Gerekmesi )
KARDEŞİ YANINDA ÇALIŞAN DAVACININ HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Kardeşi Yanında Kaçak Çalışmasının Gerçekçi Olmaması )"
Y21.HD18.2.1997E. 1996/7331 K. 1997/873"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Beden Gücünün Kaybolması )
İŞ KAZASI ( İşçinin Beden Gücünün Kaybolması )
HESAP RAPORLARI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında İmza İle Kabul Edilmiş Bordroda Görünen Ücretler Esas Alınarak Düzenlenmesi )"
Y21.HD18.2.1997E. 1997/163 K. 1997/876"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Murisin Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminat Hesabında Murisin Ücretinin Olabildiğince Gerçeği Yansıtmasının Gerekmesi )"
Y21.HD19.2.1997E. 1997/771 K. 1997/901"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜN TESPİTİ VE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI ( SSK'nun Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
SSK'NUN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Öldüğünün Tespitine ve Uğranılan Zararların Giderimine İlişkin Davada )
TARAF TEŞKİLİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Öldüğünün Tespitine ve Uğranılan Zararların Giderimine İlişkin Davaya SSK'nun da Dahil Edilmesi Gereği )"
Y21.HD24.2.1997E. 1997/1049 K. 1997/1067"HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Gidilmemesi )
BİLİRKİŞİYE GİDİLMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözülen Konular )"
Y21.HD24.2.1997E. 1997/1072 K. 1997/1131"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE SİGORTA KAYITLARI ( İşçinin Soyadının Hatalı Yazıldığı İddiası )
İŞÇİNİN SOYADININ YANLIŞ YAZILDIĞI İDDİASI ( İşe Giriş Bildirgesi ve Sigorta Kayıtlarında )
ÜCRET BORDROLARI TANIK BEYANLARI ( İşçinin Soyadının Yanlış Yazılmasının Düzeltilmesi )"
Y21.HD24.2.1997E. 1997/1100 K. 1997/1140"YAŞ DÜZELTMESİ ( 506 Sayılı Kanunda Sonradan Yapılan Düzeltmenin Şarta Bağlı Olması )
506 SAYILI KANUN ( Sonradan Yaş Düzeltme Davalarının Bağlı Olduğu Şartlar )
SİGORTALININ İLK DEFA SİGORTALI OLARAK ÇALIŞTIĞI TARİH ( Yaş Düzeltme Davalarında Esas Alınması )"
Y21.HD25.2.1997E. 1997/1013 K. 1997/1204"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Ölüm Neticesi Yitirilen Destek Kaybının Araştırılması )
GEÇMİŞ YILLARA AİT ÇALIŞMA GÜN ORTALAMASI ( Ölüm Neticesi Yitirilen Destek Kaybının Belirlenmesinde Ele Alınması )"
Y21.HD25.2.1997E. 1997/1147 K. 1997/1170"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLER ( Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Amacıyla Açılan Davanın Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılması )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kuruma Bildirilmeyen Sürelerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Amacıyla Açılan Davanın Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davasının Tespiti İstenilen Hizmetin Sona Erdiği Tarihi İzleyen Yılın Sonundan İtibaren Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE DAVACININ YENİDEN AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMASI ( Hak Düşürücü Sürenin İşlemesine Engel Olmaması )"
Y21.HD25.2.1997E. 1997/1148 K. 1997/1171"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEBİ ( Başvuru Tarihinden Önce SSK'ya Tabi ve Tescil Edilmiş Bulunulmasının Zorunlu Olması )
MALÜLLÜK SİGORTALARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVAM EDİLEBİLMESİ ( Başvuru Tarihinden Önce SSK'ya Tabi ve Tescil Edilmiş Bulunulmasının Zorunlu Olması )
SSK'YA TESCİL EDİLMİŞ SİGORTALILIK OLMASI ( Malüllük Nedeniyle İsteğe Bağlı Sigortalı Olunabilmesi Şartı )"
Y21.HD26.2.1997E. 1997/367 K. 1997/1258"SİGORTALININ UĞRADIĞI İŞ KAZASI ( Tedavisinin SSK Sağlık Tesislerinde Yapılamaması )
İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALI ( Tedavisinin SSK Sağlık Tesislerinde Yapılamaması )
ÖZEL HASTANEDE YAPILAN TEDAVİ ( İşverenin Yapılan Masrafları Kurumdan İstemesi )
İŞVERENCE KURUMDAN İSTENEN MASRAFLAR ( Kurumun Ödeyeceği Miktarın Sigortalının Kurum Sağlık Tesislerinde Tedavisi Halinde Yapılacak Harcama )"
Y21.HD27.2.1997E. 1997/1276 K. 1997/1314"HİZMET TESPİTİ ( Apartman Kapıcılığında Geçen Süre )
APARTMAN KAPICILIĞINDA GEÇTİĞİ İDDİASIYLA TESPİTİ İSTENİLEN HİZMET ( Geçip Geçmediğinin Gereğince Araştırılmadan Davanın Kabul Edilmesi )"
Y21.HD3.3.1997E. 1997/1348 K. 1997/1384"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kuruma sosyal Yardım Zammı ve Gecikme Zammından Dolayı Borçlu Olmadıklarının Tespiti İstemi )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ VE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( İtirazın Reddi Halinde Alacağın % 10 Zamlı Tahsili )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN BORÇLUYA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Borçlunun İtirazının Reddedilmesi Durumunda Alacağın % 10 Zamlı Tahsili )"
Y21.HD3.3.1997E. 1997/1360 K. 1997/1352"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Aylık Alması İçin Kurumdan Yazılı Talepte Bulunması Talepte Bulunduğu Tarihte Prim ve Her Türlü Borçlarını Ödemesinin Gerekmesi )
YAZILI TALEP ZORUNLULUĞU ( Davacının Yaşlılık Aylığı Alması İçin Kurumdan Yazılı Talepte Bulunması Talepte Bulunduğu Tarihte Prim ve Her Türlü Borçlarını Ödemesinin Gerekmesi )"
Y21.HD3.3.1997E. 1997/1363 K. 1997/1358"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesinin Varlığı Halinde Hak Düşürücü Süreden Söz Edilememesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İşçinin İşyerinde Bir Gün Çalıştığının Karinesi Olarak Kabul Edilmesi )
KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesinin İşçinin İşyerinde Bir Gün Çalıştığının Karinesi Olarak Kabul Edilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşe Giriş Bildirgesinin Varlığı Halinde Hak Düşürücü Süreden Söz Edilememesi )"
Y21.HD4.3.1997E. 1997/1235 K. 1997/1455"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlunun Karısının Yapılan Hacizden Haberdar Olmuş Sayılması )
MAHCUZ MALA İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlunun Karısının İstihkak İddiasını Haciz Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Borçlunun Karısının İstihkak İddiasını Haciz Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapmasının Gerekmesi )"
Y21.HD4.3.1997E. 1997/1240 K. 1997/1436"İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Yapıldığını Öğrenen Üçüncü Kişinin Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Bulunmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Haczin Yapıldığını Öğrenen Üçüncü Kişinin Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Bulunmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Haczin Yapıldığını Öğrenen Üçüncü Kişinin Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Bulunmasının Gerekmesi )"
Y21.HD4.3.1997E. 1997/1247 K. 1997/1441"İCRA TAKİBİ ( Hacizli Mala Yönelik İstihkak İddiaları )
HACİZLİ MALA YÖNELİK İSTİHKAK İDDİALARI ( Dava Değerine Göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( Yargıç Tarafından Re'sen Dikkate Alınması )"
Y21.HD6.3.1997E. 1997/1392 K. 1997/1475"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET ( Tazminat Hesabı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Tazminat Hesabı )
TAZMİNAT HESABI ( İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayalı Tazminat Davası )"
Y21.HD11.3.1997E. 1997/1368 K. 1997/1670"TEMYİZ KONUSU HÜKME İLİŞKİN DAVA ( Kanunda Sınırlı Olarak Sayıda Hallerden Hiçbirine Uymaması )
DURUŞMALI OLARAK YARGITAY İNCELEMESİNİN YAPILMASI İSTEMİ ( Davanın Kanunda Sınırlı Olarak Sayıda Hallerden Hiçbirine Uymaması Nedeniyle Reddi )
EKSİK USULİ İŞLEMLERE DAYALI RED KARARI ( Davanın Özüne ve Gerçek Niteliğine Göre Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurmaması )"
Y21.HD17.3.1997E. 1997/1738 K. 1997/1826"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLAR ( İşçinin İşyerindeki Çalışmalarının Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )
İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN KESİNTİLİ GEÇTİĞİNE KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolar )
KARİNENİN AKSİNİN İSPATLANMASI ( Eşdeğerdeki Belgelerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
Y21.HD17.3.1997E. 1997/1742 K. 1997/1925"HİZMET SÜRESİ TESPİTİ ( Kuruma Kayıt ve Tescil Edilmeyen Hizmetlerin Tespiti İstemi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Onsekiz Yaştan Önceki Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmemesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESABI ( Onsekiz Yaştan Önceki Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmemesine Rağmen Hesaba Dahil Edilmesi )"
Y21.HD17.3.1997E. 1997/1883 K. 1997/1878"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Yazılı Belgelere Göre Kanıtlamanın Zorunlu Olmaması )
YAZILI BELGELERE GÖRE KANIT ( Sigortalılığın Tespiti Davasında Gerek Olmaması )
SÖZLÜ DELİLLER VE BEYYİNE BAŞLANGICI OLABİLECEK DELİLLER ( Sigortalılığın Tespiti Davasında İnandırıcı Olmak Kaydıyla Yararlanılması )"
Y21.HD20.3.1997E. 1997/1995 K. 1997/2025"HİZMET TESPİTİ ( Davacının İmzasını Taşıyan Bordrolar )
İMZALI BORDRO ( Hizmet Tespiti-Aksini İddia Eden Davacının Aynı Değerde Yazılı Belgeye Dayanması Gereği )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Hizmet Tespiti Davasında Davacının İmzasını Taşıyan Bordroların Aksini İspat )"
Y21.HD24.3.1997E. 1997/2122 K. 1997/2145"SİGORTALI SAYILMA ( Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayanmasının Gerekmesi )
ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( Kişinin Sigortalı Sayılması İçin İlişkinin Hizmet Akdine Dayanmasının Gerekmesi )
İŞ GÖRME EDİMİ ( İşverene Ait İşyerinde Onun Denetimi Altında Fiilen Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olması )"
Y21.HD24.3.1997E. 1997/2206 K. 1997/2246"TESPİT DAVASI ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Öldüğünün Tespiti İstemi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜN TESPİTİ DAVASI ( Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesinin Koşulları )
SİGORTALININ İŞ YERİNDE BEDENCE VEYA RUHÇA ZARARA UĞRAMASI ( İş Kazasının Söz Konusu Olması )"
Y21.HD25.3.1997E. 1997/2108 K. 1997/2195"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Yaralanan İşçinin İstemi )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( İstihdam Edenin Objektif Mesuliyeti )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Kusurun Şart Olmaması )
KUSUR ( İstihdam Edenin Sorumluluğu İçin Kendisinin Veya Çalıştırdığı Kişinin Kusurunun Koşul Olmaması )
HAKİMİN YETKİSİ ( Müphem Gördüğü İddialar Hakkında Açıklama Yapmak Hakkına Sahip Olması )"
Y21.HD7.4.1997E. 1997/2387 K. 1997/2444"SİGORTALI ÇALIŞMIŞLIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Sözleşmenin Davacı Eşi Tarafından İmzalanmış Olması )
KAPICI KADINA EŞİNİN YARDIMI ( Kadının Sigortalı Çalıştığını Göstermemesi )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşçinin, İşe Alınmakla Kendiliğinden Sigortalı Olacağı )"
Y21.HD28.4.1997E. 1997/2707 K. 1997/2775"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR ( Sanatçı Hizmet Borçlanmasından Yararlanması )
SİGORTALILARIN BORÇLANMADAN YARARLANMASI ( 506 Sayılı Kanuna Ek 10. Madde ile Kapsama Alınan Sigortalılar )"
Y21.HD29.4.1997E. 1997/2738 K. 1997/2857"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalma )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazasından Doğan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetkili Mahkeme )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İşverenle Taşeron Arasındaki Sözleşmenin İşçiyi Bağlamayacağı )
İŞVERENLE TAŞERON ARASINDAKİ YETKİ SÖZLEŞMESİ ( İşçiyi Bağlamayacağı )
YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD29.4.1997E. 1997/2763 K. 1997/2836"İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu ve Üçüncü Şahsın Malı Birlikte Elde Bulundurmaları )
BİRLİKTE OTURULAN YERDE MAHİYETİ İCABI KADINA AİT EŞYANIN HACZİ
KADINA AİT EŞYANIN HACZİ ( Kadına Ait Olmadığını İddia Eden İspat Etmelidir )
İSPAT YÜKÜ ( Mahiyeti İcabı Kadına Ait Olduğu Halde Borçlununmuş Gibi Haczedilen Eşya )
EŞYANIN MAHİYETİNE GÖRE MÜLKİYET KARİNESİ"
Y21.HD12.5.1997E. 1997/3080 K. 1997/3151"SANATÇI HİZMET BORÇLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliği Şartları )
HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( Sanatçının Hizmet Borçlanması İsteminin Kabul Edilmesi İçin )"
Y21.HD13.5.1997E. 1997/2788 K. 1997/3236"HAKİMİN HAKKINDA KARAR VERMEYİ UNUTTUĞU TALEP ( Tavzih Yoluyla Unuttuğu Talebi Karara Bağlayamayacağı )
TAVZİH ( Hakimin Hakkında Karar Vermeyi Unuttuğu Talebi Tavzih Yoluyla Karara Bağlayamayacağı )
MÜPHEN VE AÇIK OLMAYAN VEYA ÇELİŞİK FIKRALAR İÇEREN HÜKÜMLER ( Tavzihinin İstenmesi )
TAVZİHİ İSTENEN HÜKÜMLER ( Müphem veya Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçermesi )"
Y21.HD22.5.1997E. 1997/3412 K. 1997/3480"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi )
İŞVERENİN İŞYERİNDE ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER ( Alınan Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığının Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MURİSİN ÖLÜMÜ ( İşverenin İşyerinde Aldığı Önlemlere İşçinin Uyup Uymadığının Araştırılması )"
Y21.HD29.5.1997E. 1997/3569 K. 1997/3665"T.C. İLE K.K.T.C. ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI ( Sigortalının KKTC'de Çalıştığı Sürenin 24 Aydan Az Olması )
SİGORTALININ ÇALIŞMA SÜRESİ ( KKTC'de Geçen Sürenin 24 Aydan Az Olması )
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI ( KKTC'de Çalışan İşçinin Geçici İşçi Statüsünde Olması Nedeniyle )"
Y21.HD2.6.1997E. 1997/3633 K. 1997/3674"TASARRUF KESİNTİLERİ VE İŞVEREN KATKILARI ALACAĞININ ÖDENMEMESİ ( Açılacak Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zorunlu Tasarruf Kesintilerinin Bankaya Yatırılmaması Nedeniyle İşverene Karşı SSK'ca Açılacak Davada )
İŞVERENİN TASARRUF KESİNTİLERİNİ SÜRESİNDE YATIRMAMASI ( Açılacak Davada Görevli Mahkeme )"
Y21.HD3.6.1997E. 1997/3258 K. 1997/3785"MAHKEME KARARLARI ( Gerekçeli Olması Gereği-Gerekçenin Ne Şekilde Olması Gerektiği )
GEREKÇEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Dillerin Tartışılması Red ve Üstün Tutulma Sebepleri Sabit Görülen Vakıalarla Sonuç ve Hukuki Sebep )
YÜZEYSEL GEREKÇE ( Yok Sayılması )
GEREKÇE ( Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olması Gereği )"
Y21.HD3.6.1997E. 1997/3649 K. 1997/3731"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Malüliyet Olması )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Borçlar Kanununun İki Ayrı Maddesine Göre İndirim Yapılmış Olması )
BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN İNDİRİMLER ( Meslek Hastalığı Nedeniyle İşçinin Malül Kalması Nedeniyle )"
Y21.HD5.6.1997E. 1997/3712 K. 1997/3858"MURİSLERİNİN MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat Açılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Murislerinin Meslek Hastalığı Nedeniyle Ölümü )
SON OTURUMDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Bu Hususun Tutanağa Geçirilmesi )
GEREKÇELİ KARARDA YAZILMAYAN HÜKÜM ( Bozma Nedeni Olması )"
Y21.HD10.6.1997E. 1997/2139 K. 1997/3940"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURUNDAN DOĞAN ZARAR ( Genel Mahkemelerin Görevli Olması )
GÖREV ( Çalıştırılanın Haksız Fiilinden Sorumlulukta Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
AMELİYAT HATASI SONUCU DOĞAN MALULLÜK ( İstihdam Eden Kurumun Tazminat Sorumluluğu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Çalıştırılanın Hizmet İçi Görev Kusurundan Doğan Zarardan )"
Y21.HD10.6.1997E. 1997/2790 K. 1997/3958"ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Satın Alınan Aracın Hacizli Olması )
HACİZLİ OLDUĞU HALDE HACİZ KAYDI İŞLENMEYEN ARAÇ ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası )
TRAFİKTE KAYITLI ARAÇ HACZİ ( Haczin Aracın Başkasına Satılmasından Sonra Kayda İşlenmesi )
İYİNİYET ( Araç Alım Satımında Alıcının İyiniyetli Olması Aranır )
HACİZLİ ARAÇ HAKKINDA İSTİHKAK İDDİASI ( Haczin Satıştan Sonra Kaydedilmesi )
İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin Noterden Düzenlenen Senet ile Araç Alması )"
Y21.HD10.6.1997E. 1997/2846 K. 1997/3939"İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesinden Alınan Kusur Raporu İle Bağlı Olmaması )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Davada Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesinden Alınan Kusur Raporu İle Bağlı Olmaması )
CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLEN VE KESİNLEŞEN OLGULAR ( Hukuk Hakiminin Bağlı Olması )"
Y21.HD10.6.1997E. 1997/3554 K. 1997/3961"ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Baba Kızın Birlikte Oturduğu Ev )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Birlikte Oturma Nedeniyle Alacaklı Lehine Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Malın İmal ve Satış Tarihinin Tesbiti )"
Y21.HD10.6.1997E. 1997/3743 K. 1997/3964"İSTİHKAK İDDİASI ( Baba Oğulun Oturdukları Yerdeki Telefon T.V. ve Buzdolabı )
HACİZLİ MALLARIN AİDİYETİ ( Baba Oğulun Oturdukları Yerdeki Telefon T.V. ve Buzdolabı )"
Y21.HD12.6.1997E. 1997/3174 K. 1997/4051"3201 SAYILI YASAYA GÖRE YAPILAN BORÇLANMA İŞLEMİ ( 2147 Sayılı Yasa Gereği Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlananların 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMİ ( 2147 Sayılı Yasa Gereği Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlananların 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )
2147 SAYILI YASADAN FAYDALANANLAR ( 3201 Sayılı Yasa Hükümlerinden Faydalanamaması )"
Y21.HD13.6.1997E. 1997/3952 K. 1997/4093"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi )
İŞ KAZASINDA ÖLEN MURİS ( İstihdam Edenin Sorumluluğunun Kusura Dayalı Olmayan Sorumluluk Olması )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İstihdam Edenin Sorumluluğu )
İSTAHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Olması Nedeniyle Murisin Ölümü Nedeniyle Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Olması )"
Y21.HD16.6.1997E. 1997/3933 K. 1997/4152"MESLEK HASTALIĞI ( İşçinin İşyerinden Ayrılmasından Çok Sonra Ortaya Çıkmış Olması )
İŞÇİNİN İŞYERİNDEN AYRILMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN MESLEK HASTALIĞI ( İşverenin Sorumlu Olup Olmayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İşyerinden Ayrılmasından Çok Sonra Ortaya Çıkan Meslek Hastalığı )"
Y21.HD16.6.1997E. 1997/3940 K. 1997/4120"MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Malüliyet )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Olayın Oluş Şekline Müterafik Kusur Oranlarına Göre Az Olması )
HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi )"
Y21.HD19.6.1997E. 1997/4197 K. 1997/4318"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasından Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDAN ÖLÜMÜ ( Hak Sahiplerinin Zararının Bir Kısmının Kurumca Karşılanması )
KURUMCA KARŞILANAMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Kurumca Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi )
TAZMİNAT HESAPLANMASI ( Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin En Son Zarardan İndirilmesi )"
Y21.HD24.6.1997E. 1997/4413 K. 1997/4448"DAVACININ İLK HESAP RAPORUNA İTİRAZ ETMEMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşması )
DAVALI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Davacının İlk Hesap Raporuna İtiraz Etmemiş Olması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İlk Hesap Raporuna İtiraz Etmemesiyle Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşması-Bu Kazanılmış Hakkın Sınırı )
MADDİ ZARAR HESABI VE SİGORTA TAHSİSLERİ PEŞİN DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ SONUCUNDA BULUNAN FARK ( İlk Hesap Raporuna İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Davalı Yararına Oluşan Kazanılmış Hakkın Sınırı )"
Y21.HD26.6.1997E. 1997/4377 K. 1997/4500"İPTAL DAVASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapan Davacının Almakta Olduğu Yaşlılık Aylığının Kurum Tarafından İptali )
YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN KESİN DÖNÜŞÜ ( Yurtdışında Çalıştığı İşyerinden Ayrılarak Türkiye'ye Dönmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışından Kesin Dönüş İle Yurda Gelen Kişinin Yurtdışında Çalıştığı Sürenin Tamamının Geçerli Sayılması )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4432 K. 1997/4681"BORÇLU İLE BİRLİKTE MENKULÜ BULUNDURMAK ( Aynı Evde Oturan 3. Kişinin Adına Kayıtlı Telefon )
İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu İle Aynı Evde Oturan 3. Kişinin Adına Kayıtlı Telefon )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu İle Aynı Evde Oturan 3. Kişinin Adına Kayıtlı Telefon )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlu Olmayan Eş Adına Kayıtlı Telefonun Haczi )
KARI ADINA KAYITLI TELEFONUN HACZİ ( Borçlu Lehine Mülkiyet Karinesi Gerçekleşmiş Olmaz )
HACİZ ( Borçlu Olmayan Eş Adına Kayıtlı Telefonun )
MENKUL MAL HACZİNDE MÜLKİYET KARİNESİ ( Telefonun Borçlu Olmayan Eş Adına Kayıtlı Olması Karineyi Çürütür )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4503 K. 1997/4613"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Servis Aracı Yerine İkame Edilen Araçtaki Kaza )
SERVİS ARACI YERİNE İKAME EDİLEN ARAÇTA OLUŞAN KAZA ( İşverenin Muvafakatiyle Binilen Özel Araçla İşyerine Gelirken Hemzemin Geçitte Uğranılan Kazanın İş Kazası Sayılması )
KUSUR RAPORU ( Tüm Kusurun Davacılar Murisinde Olduğunu Kabul Etmek Ancak Olayla İlgili Tüm Yönlerin ve Kanıtların İrdelenmesiyle Mümkün Olması )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4539 K. 1997/4626"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kusur Durumunun Belirlenmesi )
KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Sigortalının Tam Kusurlu Olduğunun Belirtilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Oluşan Ölüm Olayında Sigortalının Tam Kusurlu Olduğu Belirtilmişse de İşverenin İŞ Güvenliği Önlemlerini Alıp Almadığının da Belirlenmesi )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4542 K. 1997/4628"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALÜLİYET ( İşçinin İstediği Tazminatının Belirlenmesi Hususunda Bordroda ve Müfettiş Raporunda Belirli Ücretin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Bordroda ve Müfettiş Raporunda Belirli Ücretin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
ÜCRET BORDROSU ( Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4616 K. 1997/4634"MADDİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Zararın Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar )
ÜCRETİN DİKKATE ALINMASI ( Kesinleşen Hükümle Saptanan Tazminat Hesabında Sigorta Olayına En Yakın Tarihli Belli Olan Ücretin Esas Alınması )"
Y21.HD1.7.1997E. 1997/4636 K. 1997/4942"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMINI İADE TALEBİ ( İade İle Yükümlü Kurum ve Kuruluşlar )
SOSYAL YARDIM ZAMMININ SSK'YA İADESİ ( Davacının Bu Kapsama Giren Kuruluşlardan Olmadığı İddiası )"
Y21.HD7.7.1997E. 1997/4657 K. 1997/4745"MUHTARLIK GÖREVİNİN VEKALETEN YÜRÜTÜLMESİ ( Muhtarlara Tanınan Sosyal Güvenlik Haklarından Faydalanılıp Faydalanılamayacağı )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Muhtarlık Görevinin Vekaleten Yürütülmesi Nedeniyle-Objektif İyiniyete Aykırılık )
OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK ( Sigortalılığın Muhtarlık Görevinin Vekaleten Yürütülmesi Gerekçesiyle İptal Edilmesi )
MUHTARLIKTA GEÇEN SÜRE ( Sosyal Güvenlik Haklarından Faydalanma-Vekaleten Muhtarlık )"
Y21.HD8.7.1997E. 1997/3331 K. 1997/4819"TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Şahsın Nikahsız Eşinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
EVLENME ŞANSI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Miktarına Etkisi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eşin Evlenme İhtimalinin Tazminat Miktarına Etkisi )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Nikahsız Eşin Tazminat Talebine Evlenme Şansının Etkisi )"
Y21.HD8.7.1997E. 1997/3338 K. 1997/4827"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma )
TAŞERON İŞÇİSİNİN ZARARININ BELİRLENMESİ ( Ücret Bordrolarında Belirlenen ve İtiraza Uğramayan Ücretlerin Nazara Alınmasının Gerekmesi )
ÜCRET BORDROSUNDA BELİRLENEN ÜCRET ( Taşeron İşçisinin Zararının Belirlenmesinde Nazara Alınması )"
Y21.HD8.7.1997E. 1997/4561 K. 1997/4792"BORÇLUNUN İŞYERİNİ DEVRİNDEN ÖNCE BORCUN DOĞMASI
HACİZDEN ÖNCE İŞYERİ DEVRİ ( Ekonomik Gücü Olmayan 3. Kişiye )
MUVAZAA ( Ekonomik Gücü Olmayan 3. Kişiye Hacizden Önce İşyeri Devri )"
Y21.HD14.7.1997E. 1997/3819 K. 1997/4936"İŞVERENE BAŞVURULMASI ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zarar İçin )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARAR ( İşverenden Talep Edilmesi )
GELİR ARTIŞININ TAZMİNATTAN İNDİRİLMESİ ( İş Kazasından Dolayı Açılan Tazminat Davasında )
İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likid Olması Zorunluluğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( SSK'nın Karşılamadığı Zararın Tazmini İçin Yapılan Takibe İtiraz Üzerine )
SSK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN TAZMİNİ İÇİN YAPILAN TAKİP
MÜKERRER ÖDEME VE HAKSIZ ZENGİNLEŞME ( Önlenmesi İçin Gelir Artışının Tazminattan İndirilmesi Gerekir )"
Y21.HD11.9.1997E. 1997/4917 K. 1997/4989"İSTİHKAK DAVASI ( Aynı Adreste Eş ve Yakın Akrabalarına Şirket Kurdurulması )
MUVAZAA ( Aynı Adreste Eş ve Yakın Akrabalarına Şirket Kurdurulması )
BORÇLUNUN ADRESİNDE EŞ VE YAKIN AKRABALARINA ŞİRKET KURDURMASI
MUVAZAALI TASARRUF ( Alacaklılardan Mal Kaçırma Maksadıyla )
ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMA ( İşyerinin Muvazaalı Tasarrufla Devri )
BORÇLUNUN EŞİ VE AKRABALARINA PARAVAN ŞİRKET KURDURMASI ( Alacaklılardan Mal Kaçırmak İçin )"
Y21.HD12.9.1997E. 1997/5159 K. 1997/5211"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sigortalının Geride Kalanlarının Talep Ettiği Tazminatın Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücretin Baz Alınmasının Gerekmesi )
ZARARIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Mirasçılar Tarafından Açılan Tazminat Davasında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücretin Baz Alınmasının Gerekmesi )
ASGARİ ÜCRET ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Mirasçılar Tarafından Açılan Tazminat Davasında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücretin Baz Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD30.9.1997E. 1997/4628 K. 1997/5893"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Şahsın İşyerinde Yapılan Haciz-İcra Müdürünce Verilen 7 Günlük Mehil İçinde Dava Açılmaması )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK İDDİASINI KABUL ETMİŞ SAYILMA ( Üçüncü Şahsın İşyerinde Yapılan Haciz Nedeniyle Verilen Mehilde Davanın Açılmamış Olması )
İCRA MÜDÜRÜNCE VERİLEN MEHİL İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasını Kabul Etmiş Sayılma )"
Y21.HD30.9.1997E. 1997/5293 K. 1997/5886"İSTİHKAK DAVASI ( Aracı Kurum Elinde Haczedilen Hisse Senetleri )
ARACI KURUM ELİNDE HACZEDİLEN HİSSE SENETLERİ ( İstihkak Davası )
KESİN ÖNELİN NİTELİĞİ ( Yapılması Gereken İşler )"
Y21.HD30.9.1997E. 1997/5828 K. 1997/5917"KOOPERATİF HİSSESİNE İSTİHKAK İDDİASI ( Kooperatifin Borcundan Dolayı )
KOOPERATİF HİSSESİNİN HACZİ ( Dairenin Tahsisinden Sonra ve Kooperatifin Borcundan Dolayı )
KOOPERATİF BORCU ( Üyeye Tahsis Tarihinden Sonra Haciz Konulamaması )"
Y21.HD2.10.1997E. 1997/5684 K. 1997/5979"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Oluşan Maluliyet Oranının Sonradan Artması )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( Manevi Tazminat Davası )
MESLEK HASTALIĞI ( Maluliyet Oranının Sonradan Artması Nedeniyle Ek Manevi Tazminat Davası )
MALULİYET ORANINDA ARTIŞ NEDENİYLE EK TAZMİNAT TALEBİ ( Meslek Hastalığı )"
Y21.HD6.10.1997E. 1997/5497 K. 1997/6052"İDARİ PARA CEZASI İLE İLGİLİ OLARAK TAHAKKUK ETTİRİLEN GECİKME ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Kuruluşun 4247 Sayılı Kanunda Sınırlı Olarak Sayılan Kuruluşlardan Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
4247 SAYILI KANUNDA SAYILAN KURULUŞLARDAN OLUP OLMAMA ( İdari Para Cezası ile İlgili Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zammından Sorumlu Olunmadığının Tesbitine İlişkin Dava )"
Y21.HD6.10.1997E. 1997/6015 K. 1997/6112"3201 SAYILI KANUN GEREĞİ BORÇLANMA VE AYLIK TAHSİSİ YAPILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( 3201 Sayılı Kanun Gereğince Borçlanma ve Aylık Tahsisi Yapılabilmesi İçin )
3201 SAYILI KANUNDAN YARARLANARAK AYLIK BAĞLANANLARIN TEKRAR YURTDIŞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI ( Aylıkların Kesilmesi )
AYLIKLARIN KESİLMESİ ( 3201 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanmak Suretiyle Aylık Bağlananlardan Tekrar Yurtdışında Çalışmaya Başlayanlar )"
Y21.HD7.10.1997E. 1997/6111 K. 1997/6174"MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarar Görenin İsteyebilmesi )
CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminatı Ancak Zarar Görenin Talep Edebilmesi )
İŞ KAZASI ( Eş ve Çocukların Manevi Tazminat Talep Edebilme Şartı )
EŞ VE ÇOCUKLARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazasının Ruhsal Sağlıklarını Bozmuş Olması )"
Y21.HD13.10.1997E. 1997/6648 K. 1997/6334"HASTALIĞIN MESLEK HASTALIĞI OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Meslek Hastalığının Tesbitinde Uygulanacak Prosedür )
MESLEK HASTALIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Hastalığın Meslek Hastalığı Olup Olmadığının Tesbitinde Uygulanacak Prosedür )
İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ ( Meslek Hastalığı İddiasıyla Açılan Davada )"
Y21.HD13.10.1997E. 1997/6660 K. 1997/6343"İSTİSNA AKDİ ( Hizmet Akdinden Farkı )
HİZMET AKDİ ( Unsurları ve İstisna Akdinden Farkı )
PART-TİME HİZMET AKDİ ( Yapılabileceği )"
Y21.HD14.10.1997E. 1997/5076 K. 1997/6413"TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Esas Alınan Ölçüler )
ZARARIN HESAPLANMASI ( Gerçek Veriler Dururken Varsayıma Dayanılamaması )
İŞKAZASI SONUCU ÖLÜM ( Yakınları Lehine Hükmedilecek Tazminat Miktarının Belirlenmesi )"
Y21.HD4.11.1997E. 1997/6396 K. 1997/7095"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Bulunması )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA GÜN SAYISI ( Yılın En Az Yarısına Yansıması Şartı-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD6.11.1997E. 1997/7074 K. 1997/7186"TAZMİNAT DAVASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölmesi Sebebiyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Mirasçıların Tazminat Davası )
İŞVERENİN KUSURU ( İş Kazası Sonucu Ölümde Tazminat Miktarının Belirlenmesinde )
KISMİ DAVA ( Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutularak Sonradan Talep Edilebilmesi )"
Y21.HD11.11.1997E. 1997/6233 K. 1997/7324"CEZA MAHKEMESİNCE SAPTANAN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlaması )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi-Günlük Kazancın Tespiti )
GÜNLÜK KAZANCIN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD17.11.1997E. 1997/7466 K. 1997/7436"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Porselen Tabaklara Serigraf Baskı İşi Yapan İşyerinde Çalışan İşçinin )
BASIM İŞİNDE ÇALIŞMA ŞARTI ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmak İçin )
PORSELEN TABAKLARA SERİGRAF BASKI YAPAN İŞÇİ ( Basım İşinde Çalışma Sayılmaması ve İtibari Hizmet Süresinden Faydalanamaması )
SERİGRAF BASKI YAPAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Basım İşinde Çalışma Sayılmaması ve İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamaması )"
Y21.HD20.11.1997E. 1997/7353 K. 1997/7596"SİGORTALI İŞÇİLİĞİN TESBİTİ ( İşyerinde Kaza Geçiren Kişinin İşçi Olmadığına Dair Müfettiş Raporunun Geçerliliği )
İŞ KAZASI TESBİTİ DAVASI ( Kaza Geçirenin Sigortalı İşçi Olmayıp Ziyarete Gelen Kişi Olduğunu İddia Eden Müfettiş Raporunun Geçerliliği )
MÜFETTİŞ RAPORU ( İş Kazası Tesbiti Davasında İspat Kuvveti )"
Y21.HD27.11.1997E. 1997/6896 K. 1997/7857"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ
BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( İşçinin Borçlanma Yaptığı Tarihte Yurtdışındaki İşyerinden Veya Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Aktif Veya Pasif Sigortalı Olarak Yardım Almamasının Gerekmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yurtdışındaki İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurtdışındaki İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )"
Y21.HD2.12.1997E. 1997/7757 K. 1997/7989"HACZEDİLEN MALIN ALACAĞINA KARŞILIK ALACAKLIYA SATILMASI ( İstihkak Davası )
İSTİHKAK DAVASININ MAL BEDELİNE DÖNÜŞMESİ ( Haczedilen Malın Alacaklıya Satılması )
İSTİHKAK DAVASI ( Haczedilen Malın Alacağına Karşılık Alacaklıya Satılması )
İSTİHKAK DAVASI ( Açık Artırma Sonucu Alacaklıya Satılan Mahcuz Hakkında )
MAHCUZUN ALACAKLININ ALACAĞINA MAHSUBEN ALACAKLIYA SATILMASI
İSTİHKAK DAVASI KONUSUNUN BEDELE DÖNÜŞMESİ ( Mahcuzun Artımıyla Satılması )
HACZEDİLEN MALIN SATILMASI ( İstihkak Davasının Konusu Bedele Dönüşür )"
Y21.HD2.12.1997E. 1997/7776 K. 1997/7965"İSTİHKAK DAVASI ( Davanın Karar Bağlandığı ve Tarafların Gelmediği Son Oturum )
SON OTURUM ( Davanın Karara Bağlandığı ve Tarafların Gelmediği )
DAVANIN KARARA BAĞLANDIĞI VE TARAFLARIN GELMEDİĞİ SON OTURUM ( Başvuruya Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi )
İSTİHKAK DAVASI ( Son Oturumda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi )
YARGILAMA USULÜ ( İstihkak Davasında )
İSTİHKAK DAVASINDA YARGILAMA USULÜ ( Genel Hükümlere Göre Basit Yargılama Usulü )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( İstihkak Davasında Tarafların Son Duruşmaya Gelmemesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hüküm Verildiği Halde Bu Konuya Değinilmemesi )"
Y21.HD8.12.1997E. 1997/8067 K. 1997/8106"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Cismani Zarara Uğrayanın Eşi Tarafından Açılan )
İŞ KAZASI SONUCU CİSMANİ ZARAR ( Malul Eşinin Manevi Tazminat Davası Açabilmesinin Şartları )
CİSMANİ ZARAR ( Ruhsal Bütünlüğün İhlalini de Kapsaması )
MALÜL EŞİNİN MANEVİ TAZMİNAT HAKKI ( Malulün Felçli Hale Gelmiş Olması )"
Y21.HD23.12.1997E. 1997/7544 K. 1997/8501"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bozmaya Uyulması-Usuli Müktesep Hak )
BOZMAYA UYULMASI ( Lehine Bozulan İçin Usuli Müktesep Hak Oluşması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulması-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD25.12.1997E. 1997/8435 K. 1997/8640"KURUMCA BAĞLANAN GELİRİN PEŞİN DEĞERİNİN MADDİ TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kurumca Bağlanan Gelirin Peşin Değerinin Maddi Tazminattan Düşülmesi )
DAVA AÇMAK İÇİN MEHİL TANINMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Kurumca Bağlanacak Gelirin Peşin Değerinin Maddi Zarardan Düşülmesi İçin )"
Y21.HD25.12.1997E. 1997/8521 K. 1997/8635"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN BEDENSEL KAYIP ORANININ TESPİTİ ( Raporun Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne Göre Düzenlenmesi Gereği )
İŞGÖRMEZLİK GELİRİ BAĞLANMASI ( Bedensel Kayıp Oranının Tespiti )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ ( İş Kazası Sonucu Oluşan Bedensel Kayıp Oranının Tespiti )"
Y21.HD19.1.1998E. 1997/8671 K. 1998/18"SSK'NA BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMALARIN SİGORTALI HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVA ( Hak Düşürücü Süre-Tespiti İstenilen Hizmetin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK'na Bildirilmeyen Çalışmaların Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Dava )"
Y21.HD20.1.1998E. 1997/8624 K. 1998/70"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Saptanması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak İşverenin İşyerinde Alması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Saptanması Gereği )
İŞ YERİNDEKİ GEREKLİ ÖNLEMLER ( İşyerinin PKK Eyleminin Yoğun Şekilde Bulunduğu Bölgede Bulunmasını Nazara Alınarak Saptanması Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat )"
Y21.HD27.1.1998E. 1998/86 K. 1998/440"SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ( Rapora İtiraz Edilmesi Halinde Takip Edilecek Yol )
SSK HASTANELERİNDEN ALINAN RAPORA İTİRAZ EDİLMESİ ( Sürekli İşgörmezlik Oranının Tespitine İlişkin-Takip Edilecek Yol )"
Y21.HD9.2.1998E. 1995/7177 K. 1998/746"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Davacı Kuruluşun Sigorta Prim Borçlarını Ödememesi Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emri )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Kurumun Prim Alacaklarını Tahsilinde 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanması )
6183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kurumun Sigorta Prim Alacaklarının Tahsilinde Uygulanması )"
Y21.HD9.2.1998E. 1996/899 K. 1998/748"İCRA TAKİBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ ( Özelleştirme Kapsamındaki Kurum Mallarının Haczedilmezliğine İlişkin Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptali )
PRİM BORCUNUN İCRA YOLUYLA TAKİBİ ( Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşun Mallarının Haczedilemezliği Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptali )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN MALLARININ HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Uygulanabilirliği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI ( Özelleştirme Kapsamındaki Kurumların Mallarının Haczedilemezliği )"
Y21.HD12.2.1998E. 1998/584 K. 1998/835"İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Sırf Zararlandırıcı Olayın İş Kazasından Doğmuş Olmasının Davanın İş Mahkemesinde Görülmesini Sağlamaması )
DAVANIN TARAFLARI ARASINDA İŞ AKDİNDEN VEYA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN BİR İLİŞKİ BULUNMAMASI ( Sırf Zararlandırıcı Olayın İş Kazasından Doğmuş Olmasının İş Mahkemesini Görevli Kılmaması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Tarafları Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Bir İlişki Yoksa Davaya İş Mahkemesinde Bakılamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Davanın Tarafları Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Bir İlişki Yoksa )"
Y21.HD16.2.1998E. 1997/7713 K. 1998/1099"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Usuli Kazanılmış Hak )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulması-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD16.2.1998E. 1998/311 K. 1998/895"İPTAL DAVASI ( Davacının Yaşlılık Aylığının İptaline İlişkin Kurum İşlemi )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Bir Türk İşvereni Tarafından Geçici Görevle Yurt Dışına Gönderilen Sigortalıların Haklarının Görev Yaptıkları Sürece Devam Etmesi )
GEÇİCİ GÖREVLE YURT DIŞINA GÖNDERİLEN SİGORTALILAR ( Sigortalıların Haklarının Görev Yaptıkları Sürece Devam Etmesi )
TÜRK İŞVEREN TARAFINDAN YURT DIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLEN SİGORTALILAR ( Sigortalıların Haklarının Görev Yaptıkları Sürece Devam Etmesi )
YURT DIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLENLER ( Bir Türk İşvereni Tarafından Geçici Görevle Yurt Dışına Gönderilen Sigortalıların Haklarının Görev Yaptıkları Sürece Devam Etmesi )"
Y21.HD17.2.1998E. 1998/368 K. 1998/1023"TAPU KAYDINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ( Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin İşbölümü Alanına Girer )
İŞBÖLÜMÜ ( Yargıtay Daireleri Arasında )
YARGITAY DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞBÖLÜMÜ"
Y21.HD17.2.1998E. 1998/5 K. 1998/1005"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminatın Çok Az Takdir Edilmesi )
HÜKMEDİLEN TAZMİNATIN AZLIĞI ( İş Kazası Sonucu Ölüm-Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm-Çok Az Takdir Edilmesi )"
Y21.HD19.2.1998E. 1998/726 K. 1998/1053"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat-Tazminat Hesabı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet-Peşin Sermaye Değerinin Kanuni ve Takdiri Nedenlerden Dolayı İndirim Yapıldıktan Sonra Düşülmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet-Kanuni ve Takdiri Nedenlerden Dolayı İndirim Yapıldıktan Sonra Düşüleceği )"
Y21.HD23.2.1998E. 1998/768 K. 1998/1106"İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALISININ SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEMESİ ( Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Sigortasından Yararlandığından )
SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEME ( Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Sigortasından Yararlanan İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısı )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ EŞİNİN SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAN İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Sağlık Primi Ödememesi )"
Y21.HD24.2.1998E. 1998/929 K. 1998/1224"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Kararın Esas Karar Olması-Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması )
KISA KARAR ( Hakimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Kararın Esas Karar Olması )
YERLALTINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ ( Tazminat Hesabında Ocak İçi Çalışmaların Elli Yaş Olarak Ele Alınması )"
Y21.HD2.3.1998E. 1998/948 K. 1998/1389"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ TABİ OLDUĞU SİGORTA ( Aynı Zamanda Hizmet Akdiyle Çalışan )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Limited Şirket Ortağı )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Tabi Olduğu Sigorta )"
Y21.HD6.3.1998E. 1998/106 K. 1998/1563"BAĞ-KUR SİGORTALISINA TEDAVİ GİDERİ YARDIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ( Bağ-Kur'lunun Çocuğunun Tedavisinde )
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMININ ŞARTLARI ( Bağ-Kur Sigortalısının Çocuğuna Yapılan Tedavide )
TEDAVİ GİDERLERİ YARDIMININ ŞARTLARI ( Bağ-Kur Sigortalısının Çocuğuna Yapılan Tedavide )"
Y21.HD10.3.1998E. 1998/1527 K. 1998/1681"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İleri Sürülebileceği Süre )
HACZİN ÖĞRENİLMESİ ( İstihkak İddiasında Bulunma Süresinin Başlaması )
HACZİ ÖĞRENME ( İstihkak İddiasında Bulunanla Birlikte Oturan Şahsın )
İSTİHKAK İDDİASI ( Haczi Öğrenme Tarihinden İtibaren Yedi Gün İçinde İleri Sürülmelidir )
DAVA HAKKININ KAYBI ( Süresinde İstihkak İddiasında Bulunulmamakla )"
Y21.HD10.3.1998E. 1998/249 K. 1998/1663"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Davasında Alınan Kusur Raporunun Hukuk Hakimini Bağlamaması )
CEZA DAVASINDA ALINAN KUSUR RAPORU ( Hukuk Hakiminin Bu Raporla Bağlı Olmaması )
KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Bilgisayar Teknisyeni Olan Murisin Şoförlük Mesleğindeki Bilgi ve Deneyimi Dikkate Alınarak Tazminat Hakkında Karar Verilmesi )"
Y21.HD10.3.1998E. 1998/421 K. 1998/1655"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kusur Oranlarının Tespiti Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )"
Y21.HD12.3.1998E. 1998/1618 K. 1998/1756"İŞYERİ DEVRİ ( Koşullara Uyulmadan Yapılan )
İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edilen Adreste Yapılması )
İŞYERİNİN DEVRİ ( İİK M.44'e Göre Yapılmayınca Alacaklıya Karşı Geçersizdir )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Yararına Gerçekleşmişse Aksini İspat Üçüncü Kişiye Düşer )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Edilen İşyerini Devraldığını İddia Edenin )
MUVAZAA ( Takibi Sonuçsuz Bırakmak İçin İşyerinin Devredilmiş Gibi Gösterilmesi )"
Y21.HD17.3.1998E. 1998/1519 K. 1998/1870"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Ödemenin İbranamede Açıkca Gösterilmemesi - İşvereni Borcundan Kurtaramayacağı )
İŞVERENİN BORCUNDAN KURTULAMAMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Ödemenin İbranamede Açıkca Gösterilmemesi )
İBRANAME NİTELİĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Ödemenin İbranamede Açıkca Gösterilmemesi )
İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMEYİ BELLİ ETMEYEN SÖZLEŞME ( İbraname Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
Y21.HD17.3.1998E. 1998/815 K. 1998/1867"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davasında Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Göz Önünde Bulundurulması Gereği )
TARAFLARI SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ( Tazminat Tayininde Toplumsal Denge ve Çıkarların Korunması Gereği )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Davalı İşletmesinin Hükmolunacak Boyutta Bir Tazminat Kaldıramıyacağını Belirtmesine Karşın Bunun Değerlendirilmemesi )
EKSİK İNCELEME ( Davalı İşletmesinin Hükmolunacak Boyutta Bir Tazminat Kaldıramıyacağını Belirtmesine Karşın Bunun Değerlendirilmemesi )"
Y21.HD24.3.1998E. 1998/1404 K. 1998/2093"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlu Tarafından Getirildiği Marinada Haczedilen Tekne Hakkında )
GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN TEKNENİN HACZİ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Yararına Olması Halinde İspat Yükü Davacıya Düşer )
İSPAT YÜKÜ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu İstihkak Davasında )
HACİZ ( Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Tekne )
MENKUL MAL ( Gemi Siciline Tescil Edilmemiş Tekne )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Tekne )"
Y21.HD24.3.1998E. 1998/1489 K. 1998/2131"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Taşeron İşçisi-Emsal Ücretin Tespiti )
EMSAL ÜCRETİN TESPİTİ ( Taşeron İşçisi-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )
TAŞERON İŞÇİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Emsal Ücretin Tespiti )"
Y21.HD24.3.1998E. 1998/778 K. 1998/2139"SİGORTALILIK SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Raporlu Sürelerin Tesbiti )
RAPORLU SÜRELERİN TESBİTİ ( Sigortalılık Süresinin Hesaplanmasında )
ÜCRETSİZ İZİNLİ GÜNLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Sigortalılık Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınması )"
Y21.HD24.3.1998E. 1998/843 K. 1998/2117"İŞ KAZASI ( Nikahsız Eşin Evlenme Şansının Yüksek Olmasının Tazminatın İndirilmesine Sebep Olması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eşin Evlenme Şansının Yüksek Olması Dolayısıyla Tazminattan İndirim Yapılması )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Tazminat İstiyen Nikahsız Eşin Evlenme Şansının Yüksek Olmasının İndirim Sebebi Olması )
NİKAHSIZ EŞİN EVLENME İHTİMALİ ( İş Kazası Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında Nasıl Değerlendirileceği )"
Y21.HD31.3.1998E. 1998/2451 K. 1998/2374"MAL KAÇIRMAK ( Muvazaalı Satış Yapılarak )
İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Kurucu Olduğu Şirkete Araç Satışı )
BORÇLUNUN BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA ŞİRKETİNE ARAÇ SATMASI
MUVAZAA ( Borcun Doğumundan Sonra Kurucu Olduğu Şirkete Araç Satışı )
ARAÇ SATIŞI ( Borcun Doğumundan Sonra Kurucu Olduğu Şirkete )"
Y21.HD1.4.1998E. 1998/2055 K. 1998/2444"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU TAZMİNAT ( Tazminatın Saptanmasında Zarar ve Tazminata Doğrudan Etkili Olan İşçinin Net Geliri Gibi Verilerin Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞÇİNİN NET GELİRİ ( İş Kazası Sonucu Murisin Ölümünde Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Ele Alınması Gereken Veri )
TAZMİNAT MİKTARI ( İşçinin Olay Tarihindeki Bakiye Ömrü Esas Alınarak Aktif ve Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançlar Toplamından Oluşması )
CEZA HUKUKU İLE MEDENİ HUKUK ARASINDA MÜNASEBET ( Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesinde Alınan Kusur Raporu İle Bağlı Değilse de Kesinleşen Maddi Olgularla Bağlı Olması )"
Y21.HD1.4.1998E. 1998/2078 K. 1998/2448"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İşçinin Murislerinin Tazminat Davası Açması )
SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )
İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )"
Y21.HD1.4.1998E. 1998/2247 K. 1998/2423"İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Beden Gücü Kaybına İlişkin Kurum Hastanelerinden Rapor Alınması )
KURUM HASTANELERİNDEN RAPOR ALINMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD14.4.1998E. 1998/2049 K. 1998/2593"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıların Statülerinin -Memur veya İşçi- Tespit Edilmesi Gereği )
DAVALILARIN STATÜSÜNÜN TESPİT EDİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD14.4.1998E. 1998/2467 K. 1998/2613"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ölüm Sebebi ve İşçi ile İşverenin Kusur Oranlarının Anlaşılabilmesi Bakımından Bilirkişiden Rapor Alınması )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişiye Gidilmesi-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Tespiti )
KUSUR ORANLARININ TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Bilirkişiden Rapor Alınması )"
Y21.HD21.4.1998E. 1998/1532 K. 1998/2796"İŞ KAZASINDA SORUMLULUK ( İnşaatın Anahtar Teslimi Suretiyle Başkasına Devri )
ÜST VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLUŞMAMASI ( İnşaatın Anahtar Teslimi Suretiyle Başkasına Devri )
İNŞAATIN ANAHTAR TESLİMİ SURETİYLE BAŞKASINA DEVRİ ( Üst ve Alt İşveren İlişkisi Oluşmaması )"
Y21.HD21.4.1998E. 1998/2644 K. 1998/2813"İSTİHKAK DAVASI SONUÇLANMADAN MAHCUZ MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
HACİZ EDİLEN MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İstihkak Davası Sonuçlanmadan )
ALACAKLIYA SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ YA DA TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDENMESİ
İSTİHKAK DAVASININ MALIN BEDELİNE DÖNÜŞMESİ
AVUKATLIK ÜCRETİNİN DAVANIN KISMEN KABUL EDİLDİĞİ ORANDA ÖDENMESİ"
Y21.HD28.4.1998E. 1998/2776 K. 1998/3014"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan İşçinin İşyerinde Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Saptanması )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( İşçinin İşyerinde Yıllık Ortalama Çalışma Gün Sayısının Saptanması )"
Y21.HD28.4.1998E. 1998/2968 K. 1998/3029"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Malüliyet Nedeniyle Oluşan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
ÖLÜM ( Davacı Vekilinin Yargılama Sırasında Ölmesi )
AVUKATIN ÖLÜMÜ ( Davacı Vekilinin Yargılama Sırasında Ölmesi Nedeniyle Ölüm İle Vekaletin Sona Ereceğinin Tartışmasız Olması )
VEKALET ( Davacı Vekilinin Yargılama Sırasında Ölmesi Nedeniyle Ölüm İle Vekaletin Sona Ereceğinin Tartışmasız Olması )"
Y21.HD30.4.1998E. 1998/2483 K. 1998/3139"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davasının On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazasından Kaynaklanan Davanın Tabi Olduğu Zamanaşımı )"
Y21.HD11.5.1998E. 1998/2516 K. 1998/3336"BAĞ-KUR SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ ( Sağlık Sigortası Kapsamına Girmesi )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarına Sağlık Yardımı )
SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarına )"
Y21.HD11.5.1998E. 1998/761 K. 1998/3421"GÖREVLİ MAHKEME ( Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gereken Davada İş Mahkemelerinin Görevinden Bahsedilemiyeceği )
FESİH İHBARI ( Kira Akdinin Süresinde İhbar Edilmeden Feshi )
KİRA AKDİNİN FESHİ ( Süresinde Feshi İhbarda Bulunmadan )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( 6183 Sayılı Kanun Kapsamına Girmeyen Bir Alacağın Bu Kanundaki Usulle Takibi )
KAMU KURUMUNUN TAZMİNAT ALACAĞI ( 6183 S. Kanun'a Göre Takip Edilemeyeceği )
KİRA AKDİNİN FESHİNDEN DOLAYI TAZMİNAT ( Alacaklının Kamu Kurumu Olması )
GÖREV ( Kamu Kurumunun Özel Hukuk İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda )
KAMU KURUMUNUN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )"
Y21.HD12.5.1998E. 1998/2601 K. 1998/3464"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti-Bilirkişiden Rapor Alınması )
BAŞKASININ YARDIMINA MUHTAÇ OLUNMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Zarar Hesabı )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD12.5.1998E. 1998/3306 K. 1998/3473"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Doğan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalının Tazminatının Hesaplanması )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALI ( Tazminatın Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Zorunlu Olması )"
Y21.HD15.5.1998E. 1997/8442 K. 1998/3535"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Zarar Hesabında Hangi Ücretin Esas Alınacağı )
ZARAR HESABI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )
EMEKLİLİK SONRASI ÜCRET HESABI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAP ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Emeklilik Sonrası İçin )"
Y21.HD15.5.1998E. 1998/1202 K. 1998/3543"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Meslek Hastalığına Yakalanan Münavebeli İşçinin )
MÜNAVEBELİ İŞÇİNİN MESLEK HASTALIĞI ( Ocak Dışı Çalışmadan Elde Edebileceği Kazançtan Mahrumiyet Miktarının Belirlenmesi )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Münavebeli İşçinin Ocak Dışı Kazancının Belirlenmesi )
OCAK DIŞI KAZANÇ ( Münavebeli İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanmasından Dolayı Tazminat Talebi )"
Y21.HD21.5.1998E. 1998/3188 K. 1998/3722"İŞVERENİN İŞ KAZASINDA KUSURU BULUNMAMASI ( Tazminat Davası )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşverenin Kusursuz Olması-Dava Dışı 3. Kişinin Kusuru )
KUSUR RAPORU ( İşverenin Kusursuz Olması-Dava Dışı 3. Kişinin Kusuru-İş Kazası )"
Y21.HD21.5.1998E. 1998/3576 K. 1998/3675"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ( Kurum Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi )"
Y21.HD26.5.1998E. 1998/1484 K. 1998/3838"PRİMLERİN ÖDENMEYE BAŞLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN SİGORTALILIK KOŞULLARI ( Sigortalılığı Tescil Edilmeden Prim Ödemeye Başlayan Bağ-Kur'lu )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI ( Sigortalılığı Tescil Edilmeden Prim Ödemeye Başlayan Kişinin )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Sigortalılığı Tescil Edilmeden Prim Ödemeye Başlayan Kişinin )"
Y21.HD26.5.1998E. 1998/3550 K. 1998/3902"DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Mal Kaçırmak Maksadıyla Yapılan Muvazaalı )
İSTİHKAK İDDİASI ( Muvazaalı Satış İşlemine Dayanan Üçüncü Kişinin )
MUVAZAA ( Hacizden Mal Kaçırmak Maksadıyla Satış )
HACİZDEN MAL KAÇIRMA ( Muvazaalı Satış Yapılarak )
İSTİHKAK VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İlişkiyi Bilen 3. Kişiye Devir )
MUVAZAALI İŞYERİ DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Borcun Doğumundan Sonra )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Alacaklının Haklarını Etkilediği Oran )"
Y21.HD26.5.1998E. 1998/3699 K. 1998/3860"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle Oluşan Zararın Giderilmesi İstemi )
İŞ KAZASI ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi )
SSK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARAR ( Hak Sahiplerinin Zararı Belirlendikten Sonra Mükerrer Ödemeyi Önlemek İçin Yapılması Gerekenler )"
Y21.HD28.5.1998E. 1998/3903 K. 1998/3927"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Pasif Dönem İçin Zarar Hesabı Yapılması )
ZARAR HESABI ( Pasif Dönem-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )
PASİF DÖNEMDE YAŞLILIK AYLIĞINDAN MAHRUMİYET ( Zarar Hesabı Yapılması-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD1.6.1998E. 1998/3641 K. 1998/4035"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İşgörmezlik Oranının Tespiti )
MALULİYET ORANI ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun Kararı Arasında Çelişki )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ TESPİTİ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararı ile Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun Kararı Arasında Çelişki )"
Y21.HD4.6.1998E. 1998/4130 K. 1998/4144"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Doğan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Davacının Tazminatının Hesaplanması )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Olay Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Davacının Tazminatının Hesaplanması )"
Y21.HD22.6.1998E. 1998/4093 K. 1998/4730"YURT DIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANMASI ( Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığının Belirlenmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Çalışma Hayatına Yönelik Tüm İlişkilerini Sona Erdirerek Yurda Dönmesi )
BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışı Borçlanmasının Geçerli Olabilmesi İçin Yurda Kesin Dönüş Yapılmasının Gerekmesi )"
Y21.HD23.6.1998E. 1998/3716 K. 1998/4962"DAVA TARİHİNDEN SONRA DOĞACAK HAKLAR ( Hüküm Altına Alınamayacağı )
İSTİHKAK İDDİASI ( Müfliste Bulunan Hisse Senetleri İçin )
AÇIK HÜKÜM ( Verilemeyeceği )
İSTİHKAK DAVASI ( İflastan Önce Teslim Edilen Hisse Senetleri Dolayısıyla )
HİSSE SENETLERİNİN İADESİ ( Ödenecek Miktarın Sonradan Belirecek Duruma Göre Tayini )
HÜKMÜN AÇIK VE İNFAZ EDİLEBİLİR OLMASI
HÜKMÜN DAVA TARİHİNDEN SONRA OLUŞACAK ŞARTLARA GÖRE TAYİNİ ( Geçersiz Olması )"
Y21.HD3.7.1998E. 1998/3460 K. 1998/5080"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Prim Borçlarını Ödemeyen Sigortalının Sigortalılığının İptaline İlişkin )
PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Kurumun Sigortalılığı İptal İşleminin İptali Talebi )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ İŞLEMİ ( Kurumca Prim Borçlarını Ödemeyen Sigortalının )"
Y21.HD7.7.1998E. 1998/4726 K. 1998/5219"ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Borçlunun İşçisi Olması-Muvazaa-Tasarrufun İptali Davası )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlunun İki Lüks Aracını İşçisine Devretmiş Olması )
MUVAZAA ( Borçlunun Lüks Araçlarını İşçisine Devretmiş Olması-İstihkak Davası-Tasarrufun İptali Davası )"
Y21.HD9.7.1998E. 1998/5182 K. 1998/5270"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusur ve Hesap Raporlarının Alınması ve Sair Hususların İncelenmesi )
KAMU DÜZENİ ( İş ve sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Düzenlemeler )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ( Kamu Düzeniyle İlgili Olması )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Kamu Düzeni İle İlgili Olması Nedeniyle )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ( Nitelikçe Kamu Düzeniyle İlgili Olması )
KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLMASI ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Düzenlemeler )"
Y21.HD15.9.1998E. 1998/5187 K. 1998/5447"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN MURİS ( İşverenin Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Bu Konulardan Anlayan Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
Y21.HD22.9.1998E. 1998/5303 K. 1998/6047"MENFİ TESBİT DAVASI ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim Borcu Gecikme Zammı İdari Para Cezası ve Sosyal Yardım Zammı Tutarı Kadar Borcun Olmadığının Tespiti )
KURUM BORCUNUN HAZİNECE KARŞILANMASI ( İştirak Statüsünde Bulunmayan Bir Kuruluşun Kuruma Olan Borçlarının Hazineye Yükletilmesi Yasanın Amacına ve İçeriğine Aykırı Olması )
İŞTİRAK KURULUŞ ( İştirak Statüsünde Bulunmayan Bir Kuruluşun Kuruma Olan Borçlarının Hazineye Yükletilmesi Yasanın Amacına ve İçeriğine Aykırı Olması )
KABUL BEYANININ GEÇERLİK KOŞULLARI ( Kabulüm Hukuki Sonuç Doğurması İçin Durumu Kabul Eden Kişinin Hukuksal Konum ve Tasarruf Alanının Buna Elverişli Olmasının Gerekmesi )"
Y21.HD22.9.1998E. 1998/5339 K. 1998/5715"İSTİHKAK DAVASI ( Malı Borçluyla Birlikte Elinde Bulunduran Şahsın )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ile Birlikte Malı Elinde Bulunduran Davacının )"
Y21.HD22.9.1998E. 1998/5697 K. 1998/5753"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( İşçinin Dinlenme Süresi İçinde Ne Kadar Çalışabileceğinin Tespit Edilerek Gerçek Zararın Hesaplanması )
İŞÇİNİN DİNLENME SÜRESİ İÇİNDEKİ ÇALIŞMASI ( Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davasında Dikkate Alınması )
GERÇEK ZARARIN HESAPLANMASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi Tazminat Davası )"
Y21.HD24.9.1998E. 1998/5296 K. 1998/5846"KURUMA İNTİKAL ETTİRİLMEYEN ÇALIŞMALAR ( Hizmet Tespiti-Hak Düşürücü Süre )
HİZMET TESPİTİ ( Sigortalı Çalışmaların Kurum Kayıtlarında Görülmemesi-Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sigortalı Çalışmaların Kurum Kayıtlarında Görülmemesi-Hizmet Tespiti )
SİGORTALI ÇALIŞMALARIN KURUM KAYITLARINDA GÖRÜLMEMESİ ( Hak Düşürücü Süre )"
Y21.HD24.9.1998E. 1998/5758 K. 1998/5826"SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olacakları-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-İşçi Ücreti )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları-İşçi Ücreti )
İŞÇİ ÜCRETİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları-İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD28.9.1998E. 1998/3651 K. 1998/5867"SON YEDİ YILDA EN ÇOK PRİM ÖDENEN KURUM ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Son Yedi Yıllık Hizmet Süresinde En Çok Prim Ödenen Kurum )"
Y21.HD29.9.1998E. 1998/5889 K. 1998/6025"İŞ KAZASI ( Maluliyet Dolayısıyla Açılan Tazminat Davasında İşçinin Kıdemine Göre Bordronun Gerçeği Yansıtmaması )
TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( İşçinin Kıdemine ve Yaptığı İşin Niteliğine Göre Bordroda Görülen Ücretin Gerçeği Yansıtmaması )
ÜCRET BORDROSUNDAKİ ÜCRETİN GERÇEĞİ YANSITMAMASI ( İşçinin Kıdemine ve Yaptığı İşin Niteliğine Göre )"
Y21.HD29.9.1998E. 1998/6132 K. 1998/6030"TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( İşçinin Yaptığı İş Konusunda Farklı Beyanlar Bulunması )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davasında Öncelikle İşçinin Yaptığı İşin Ne Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği )
İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİN TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat Davası )"
Y21.HD1.10.1998E. 1998/5545 K. 1998/6052"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Meslekte Kazanma Gücünü Yitiren İşçinin Duyduğu Acı ve Üzüntü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Bölünememesi-Bir Defada İstenmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD22.10.1998E. 1998/5300 K. 1998/7012"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Bağ-Kur Kanununa Göre Sigortalılığın Bitiş Tarihi )
BAĞ-KUR KANUNUNA GÖRE SİGORTALILIĞIN BİTİŞ TARİHİ ( Limited Şirket Ortağı )
ŞİRKETLE İLGİNİN KESİLDİĞİ TARİH ( Limited Şirket Ortağının Bağ-Kur Kanununa Göre Sigortalılığının Bitiş Tarihi )"
Y21.HD26.10.1998E. 1998/6334 K. 1998/7100"MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVAM EDİLMESİ ( Diğer Koşulların Yanında Müracaat Tarihinden Önce 506 Sayılı Kanuna Göre Tescil Edilmiş Olmak Şartı )
MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE 506 SAYILI KANUNA GÖRE TESCİL EDİLMİŞ OLMAK ŞARTI ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edilmesi )
SİGORTA MÜFETTİŞ RAPORLARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oldukları )"
Y21.HD26.10.1998E. 1998/7070 K. 1998/7035"SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESBİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Süreyi Kesen Sebepler )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tesbitinde Hak Düşürücü Sürenin Kesilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tesbitinde )"
Y21.HD5.11.1998E. 1998/7006 K. 1998/7419"MANEVİ TAZMİNAT ( Maluliyet Oluşturacak Şekilde Olmasa da İş Kazası Sonucu Parmağın Kaybedilmesi )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Parmağın Kaybı Maluliyete Yol Açmasa da Manevi Tazminat Şartlarının Oluşacağı )
İŞ KAZASI SONUCU VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Parmağın Kaybı Dolayısıyla Manevi Tazminat İstenmesi )"
Y21.HD9.11.1998E. 1998/7495 K. 1998/7468"BAĞ-KUR SİGORTALIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Davacının Kendiliğinden Geçmiş Hizmet Dönemine İlişkin Primleri Yatırmasının Geçerliliği )
PRİM BORCUNU TEK TARAFLI İRADESİYLE YATIRAN BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Önceki Hizmetinin Sigorta Kapsamına Alınması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Önceki Hizmetleri Karşılığı Prim Borcunu Tek Taraflı İrade Beyanıyla Kurumun Hesabına Yatıran Bağ-Kur Sigortalısının )"
Y21.HD9.11.1998E. 1998/7558 K. 1998/7493"MALÜLLÜĞÜN TESBİTİ DAVASI ( Malullüğün Tesbitinde Uygulanacak Prosedür )
SİGORTALININ MALULLÜK AYLIĞI TALEBİ ( Malullüğün Tesbitinde Uygulanacak Prosedür )"
Y21.HD12.11.1998E. 1998/7644 K. 1998/7648"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İş Kanununun 73. Maddesine Uygun Kusur Raporu Alınması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Kusur Raporu )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD16.11.1998E. 1998/7637 K. 1998/7780"İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN SSK KAPSAMINDAKİ İDARİ PARA CEZASI ( Yeniden Dava Konusu Yapılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Dava Konusu Yapılamaması )
PARA CEZASININ DAVA KONUSU OLAMAMASI ( SSK'ya Göre İdari Aşamada Kesinleşen İdari Nitelikteki )"
Y21.HD15.12.1998E. 1998/8292 K. 1998/8799"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Şahsın-Borçluya Ait İnşaatı Yapan Müteahhidin Şantiyesinden Haczedilen Mallar )
HACZEDİLEN MALLARIN HAKEDİŞ RAPORLARINA GİRİP GİRMEDİĞİ ( Borçluya Ait İnşaatı Yapan Müteahhidin Şantiyesinden Haczedilen Mallar-Üçüncü Şahsın İstihkak Davası )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Borcu İçin Yüklenicinin Şantiyesindeki Malzemenin Haczedilmesi )
MUVAZAA ( Üçüncü Şahsın İstihkak Davası )"
Y21.HD21.12.1998E. 1998/8831 K. 1998/8939"İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ( Yazılı Başvurunun Geçerlilik Değil İspat Koşulu Olduğu )
YAZILI BAŞVURUNUN YOKLUĞU ( İsteğe Bağlı Sigorta Talebini İçeren )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( İyiniyet Kurallarına Aykırı Şekilde )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Kurumun Sigorta Primlerini Alıp Kullandığı Kişinin Sigortalılığını Sonradan İptali )"
Y21.HD22.12.1998E. 1998/8058 K. 1998/8985"FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MAL ( Malın Mülkiyeti Kiralayan Şirkete Ait Olduğundan İstihkak İddiasında Bulunmak ve İstihkak Davası Açmak Hakkının Kiralayanda Olması )
İSTİHKAK İDDİASI ( Finansal Kiralamaya Konu Malın Mülkiyeti Kiralayan Şirkete Ait Olduğundan İstihkak İddiasında Bulunmak ve İstihkak Davası Açmak Hakkının Kiralayanda Olması )
MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkı Olmayan Kiracının İstihkak Davası Açması Hakkının Olmaması )
İSTİHKAK DAVASI AÇMA ( Finansal Kiralamaya Konu Malın Mülkiyeti Kiralayan Şirkete Ait Olduğundan İstihkak İddiasında Bulunmak ve İstihkak Davası Açmak Hakkının Kiralayanda Olması )"
Y21.HD24.12.1998E. 1998/8745 K. 1998/9076"SİGORTALI SAYILMA ( İşe Giriş Bildirgesinin Yeterli Olmaması - Eylemli Çalışmanın da Bulunması Gereği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalı Sayılma İçin Yeterli Olmaması - Eylemli Çalışmanın da Bulunması Gereği )
ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( Sigortalı Sayılma Koşulu - İşe Giriş Bildirgesinin Yeterli Olmaması )"
Y21.HD15.2.1999E. 1999/647 K. 1999/711"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ ( Başka Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Tabi Çalışılmış Olmaması Gereği )
BAĞ-KUR'A BAĞLI SİGORTALILARIN AYNI ZAMANDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLAMAYACAĞI
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bağ-Kur'a Bağlı Sigortalıların Aynı Zamanda Olamayacakları )
İSTEĞE BAĞLI - ZORUNLU SİGORTALILIK ( Birbiriyle Çakışması )
ZORUNLU - İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Birbiriyle Çakışması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Zorunlu Sigortalılıkla Çakışması )"
Y21.HD2.3.1999E. 1999/979 K. 1999/1286"İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ ( Paravan Şirket )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK ( Paravan Şirket )
MUVAZAA ( Paravan Şirket )
PARAVAN ŞİRKETİN İSTİHKAK İDDİASI"
Y21.HD11.3.1999E. 1999/1626 K. 1999/1666"HARÇ ( Davaya Dahil Etme Durumunda )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Dolayısıyla Açılan )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sigorta Şirketinin Sorumlu Olmaması )
SİGORTA ŞİRKETİ ( Manevi Tazminattan Sorumlu Olmaması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davaya Dahil Etme )
DAVAYA DAHİL ETMEK ( Birleştirme İstemini İçeren Yeni Bir Dava Niteliğinde Olması )
HARCA TABİ OLMA ( Birleştirilen Dava )
BİRLEŞTİRİLEN DAVA ( Harca Tabi Olması )
MANEVİ TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Davanın Niteliği İtibariyle Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulamaması )"
Y21.HD11.3.1999E. 1999/1629 K. 1999/1665"MADDİ TAZMİNATTA OCAK DIŞI ÇALIŞMA MİKTARININ HESABI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet Durumunda )
MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Münavebeli İşçinin Ocak Dışı Çalışma Miktarının Hesaplanması )
MÜNAVEBELİ İŞÇİ ( Meslek Hastalığından Dolayı Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Ocak Dışı Çalışma Miktarı )
OCAK DIŞI ÇALIŞMA MİKTARI ( Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Ölçütler )"
Y21.HD15.3.1999E. 1999/1688 K. 1999/1684"PRİM VE DİĞER ALACAKLARIN TAHSİLİNİN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA ( Kimi Kamu Kuruluşlarının Prim Sosyal Yardım Zammı ve Ekleri Borçlarının Hazinece Kuruma Ödenmesi )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kimi Kamu Kuruluşlarının Prim Sosyal Yardım Zammı ve Ekleri Borçlarının Hazinece Kuruma Ödenmesi )
PRİM BORCUNUN TAHAKKUK DÖNEMİ ( Sigortalıların Çalışıp Buna Bağlı Kazanç Elde Etme Durumu Olmadıkça Prim Alacağının Meydana Çıkmaması )
İŞVERENİN PRİM BORCU ( Sigortalıların Çalışıp Buna Bağlı Kazanç Elde Etme Durumu Olmadıkça Prim Alacağının Meydana Çıkmaması )
BORCUN HAZİNEYE AKTARILMASI KOŞULU ( İşverenin Prim Borcunun Kuruma Aylık Bildirge Yoluyla Beyan Edilip Ödenmesi İse Prim Borcunun Doğumu Dışında Bildirim Konusuna Yönelik Olması )"
Y21.HD16.3.1999E. 1999/1120 K. 1999/1793"İSTİHKAK DAVASI ( Yönetim Kurulunun İzni Gerektiği Halde Hisse Devri )
HİSSE SENEDİ DEVRİ ( Yönetim Kurulunun İznini Gerektiren )
BORÇLUNUN HİSSE SENEDİ DEVRİ ( Yönetim Kurulunun İzni Gerektiği Halde )"
Y21.HD16.3.1999E. 1999/1711 K. 1999/1744"İŞ YERİNİN DEVRİ
FABRİKANIN SATIN ALINMASI ( SSK. Borçları )
SSK. BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyerinin devri )"
Y21.HD12.4.1999E. 1998/9125 K. 1999/2351"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Çalışmaya Başlama Nedeniyle )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTAYKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmaması )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI BULUNMAMASI ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Çalışmaya Başlayan Kişi )
ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN YAŞLILIK AYLIĞI ALAN KİŞİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )"
Y21.HD15.4.1999E. 1998/8171 K. 1999/2476"İŞ KAZASI ( Tazminat Davasının Sendika Genel Merkezi Yerine Şubeye Karşı Açılmasının Zamanaşımını Kesip Kesmeyeceği )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Açılan Tazminat Davasının Sendika Genel Merkezi Yerine Şubeye Karşı Açılması )
DAVANIN GENEL MERKEZ YERİNE ŞUBEYE KARŞI AÇILMASI ( Zamanaşımının Kesilmesi )
DAVANIN YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMEYE TAŞINMASI ( Zamanaşımının Kesilmesi )"
Y21.HD22.4.1999E. 1998/8741 K. 1999/2665"3201 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİ ( İşsizlik Sigortasından Yararlanan Şahsın Kesin Dönüş Yapmış Sayılamaması )
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulunun Aranması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Yurtdışından İşsizlik Sigortasından Faydalanılması )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurtdışındaki Sigortadan Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )"
Y21.HD22.4.1999E. 1998/8958 K. 1999/2704"BORÇLANMANIN İPTALİ VE BEDELİN İADESİ ( Sigortalının Ödeyeceği Primin Her Bir Gün İçin Bir Dolar Üzerinden Hesaplanması )
GERİ ÖDEMENİN HESAPLANMASI ( Sigortalının Ödeyeceği Primin Her Bir Gün İçin Bir Dolar Üzerinden Hesaplanması )
DOLAR ( Sigortalının Ödeyeceği Primin Her Bir Gün İçin Bir Dolar Üzerinden Hesaplanması )
TÜRK LİRASI ( Sigortalının Ödeyeceği Primin Her Bir Gün İçin Bir Dolar Üzerinden Hesaplanması )"
Y21.HD22.4.1999E. 1999/2404 K. 1999/2686"SSK PRİMLERİNDEN SORUMLULUK ( Şirket Yetkilisinin )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU ( SSK Primlerinden )
TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE İLAN ZORUNLULUĞU ( Şirket Yetkilisinin Sıfatının Sona Ermesi )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN SIFATININ SONA ERMESİ ( Ticaret Sicili Gazetesinde İlan )
SİGORTA PRİMİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Şirket Yetkilisinin Yetkili Bulunduğu Dönemdeki )
YETKİLİNİN ŞİRKETTEN AYRILMASININ İLANI ŞARTI ( Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluktan Kurtulabilmesi İçin )
İLAN ŞARTI ( Şirketten Ayrılan Yetkili Kişinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluktan Kurtulabilmesi İçin )"
Y21.HD26.4.1999E. 1999/2662 K. 1999/2805"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA ( Yetki )
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ( İtibari Hizmetten Yararlanma )"
Y21.HD10.5.1999E. 1999/2471 K. 1999/3179"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Gelir ve Aylıklara İlişkin 5 Yıllık Sürenin Hukuki Vasfı )
DEVLET HASTANESİ RAPORU ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybına İlişkin-Kurumca Raporun Kabul Edilmemiş Olması Halinde Mahkemece Takip Edilmesi Gereken Yol )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ ( Devlet Hastanesi Raporunun Kurumca Kabul Edilmemiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası ve Ölüm Sigortasından Hak Kazanılan Gelir ve Aylıklar İçin Öngörülen 5 Yıllık Süre )"
Y21.HD10.5.1999E. 1999/2980 K. 1999/3153"TESPİT ( Süresiz Olarak Tarım İşlerinde Hizmet Akdi İle Çalışıldığının Tespiti )
SÜRESİZ OLARAK TARIM İŞİNDE HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞMA ( Davacının Primlerini Ödemediği Süre İçin İsteminin Reddine Süresinde Ödenen Primler Nedeniyle İstemin Kabulüne Karar Verilmesi )
TARIM SİGORTASI ( Davacının Primlerini Ödemediği Süre İçin İsteminin Reddine Süresinde Ödenen Primler Nedeniyle İstemin Kabulüne Karar Verilmesi )
PRİMLERİN GEÇ ÖDENMESİNİN HÜKMÜ ( Tüm sigortalılık Süresinin İptalinin Mümkün Olmaması )"
Y21.HD31.5.1999E. 1999/3554 K. 1999/3752"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalının İşyerinde En Az Bir Gün Çalıştığına Karine Olması )
İŞYERİNDE ÇALIŞILDIĞINA DAİR KARİNE ( İşçinin İşe Giriş Bildirgesi İle Kuruma Bildirilmesi ve Bu Bildirimin de Kurum Tarafından Kayda Alınması )"
Y21.HD10.6.1999E. 1999/3913 K. 1999/4124"SSK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önleyecek Şekilde Tazminattan İndirim Yapılması )
TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi Davasında )"
Y21.HD24.6.1999E. 1999/4341 K. 1999/4859"İŞ KAZASI ( SSK Tarafından Ana-Babaya Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Mükerrer Ödemeyi Engelliyecek Şekilde Zarardan İndirilmesi Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( SSK Tarafından Ana-Babaya Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Ölüm Dolayısıyla Açılan Davada Dikkat Edilecek Hususlar )
SSK TARAFINDAN BAĞLANAN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İçin Açılan Davada Zarardan İndirileceği )"
Y21.HD24.6.1999E. 1999/4342 K. 1999/4860"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Ölen Sigortalının Ailesine SSK Tarafından Bağlanan Veya Bağlanması Gereken Aylığın Peşin Sermaye Değeri )
MÜKERRER ÖDEMEYİ ÖNLEME ( Ölen Sigortalının Ailesine SSK Tarafından Bağlanan Veya Bağlanması Gereken Aylığın Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN ZARARDAN İNDİRİLMESİ ( Ölen Sigortalının Ailesine SSK Tarafından Bağlanan Veya Bağlanması Gereken Aylık İçin Mükerrer Ödemenin Önlenmesi )
DESTEĞİN HAKSIZ ZENGİNLEŞMESİ ( Mükerrer Ödemenin ve Haksız Zenginleşmenin Önlenmesi )"
Y21.HD28.6.1999E. 1999/3542 K. 1999/4932"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Askerlik Süresini Sosyal Sigortalar Kurumuna Borçlanıp Borçlanamayacağı )
ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısının Bu Süreyi Sosyal Sigortalar Kurumuna Borçlanıp Borçlanamayacağı )"
Y21.HD28.6.1999E. 1999/969 K. 1999/4934"İPTAL DAVASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi İşleminin İptali İstemi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ( Kendisine Maaş Bağlanan Sigortalının Yurt Dışında Çalışmaya Başlaması Durumunda Yaşlılık Alığının Kesilmesinin Gerekmemesi )"
Y21.HD28.9.1999E. 1999/5953 K. 1999/6202"TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
YARGININ GÖREVİ ( Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılması )
DAVALARIN EN AZ GİDERLE VE MÜMKÜN OLAN SÜRATLE SONUÇLANDIRILMASI ( Yargının Görevi )
YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA KEŞİF YAPILMASI ( Yargı Yetkisinin Kullanılmış Olmasının Usulsüz Olması )
KEŞİF ( Gerekmediği Halde Yapılmasının Usul Ekonomisi İlkelerine Aykırı Düştüğü-Yargı Çevresi Dışında Yapılan Keşif )
YARGI ÇEVRESİ ( Yargı Çevresi Dışında Yapılan Keşif )
YARGI YETKİSİ ( Yargı Çevresi Sınırları İçinde Kullanılacağı )"
Y21.HD30.9.1999E. 1999/5695 K. 1999/6312"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasından Ölmesi )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Olayın Oluşu İle İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin Toplanması )
KUSUR AİDİYETİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Oluşması )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayında Olayın Oluşu İle İlgili Tüm Bilgi ve Belgelerin Toplanması )"
Y21.HD30.9.1999E. 1999/6247 K. 1999/6346"YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Şartları )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması İçin Yurda Kesin Dönüş Yapıldıktan Sonra En Geç İki Yıl İçinde Borçlanma İçin Başvurmalarının Gerekmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanılması Şartı )"
Y21.HD4.10.1999E. 1999/2944 K. 1999/6506"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİ ( İşverenin Sorumluluğu )
İŞ KAZASININ İŞVERENCE KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Özel Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi Giderlerinden İşverenin Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı )
SAĞLIK HARCAMALARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Özel Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi Masrafları )"
Y21.HD4.10.1999E. 1999/3835 K. 1999/6510"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA DEVAM EDERKEN SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMAK ( Sosyal Güvenlik Destek Primli Statü )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken İşe Başlamak - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )
SİGORTALI OLARAK İŞE BAŞLAMAK ( Yaşlılık Aylığı Alırken - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )
İYİNİYETLE BAĞDAŞMAMAK ( Yaşlılık Aylığı Alırken İşe Başlamak - Yıllar Sonra Her Dalda Prim Kesilmesi Talep )"
Y21.HD4.10.1999E. 1999/6580 K. 1999/6444"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ( Eklenebilmesi İçin Gereken Koşullar )
BASIM İŞYERİNDE ÇALIŞMAK - OLUMSUZ ÇALIŞMA KOŞULLARI ( İtibari Hizmet Süresi Eklenebilmesi Koşulu )
OLUMSUZ ÇALIŞMA KOŞULLARI - BASIM İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( İtibari Hizmet Süresi Eklenebilmesi Koşulu )"
Y21.HD4.10.1999E. 1999/6943 K. 1999/6461"HİZMET TESPİTİ ( Apartmanda Kaloriferci Olarak Geçen Çalışmalar )
APARTMANDA KALORİFERCİ OLARAK GEÇEN ÇALIŞMALAR ( Hizmet Tespiti-506 S. Yasa Kapsamındaki İşyeri )
506 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Apartman )"
Y21.HD5.10.1999E. 1999/6568 K. 1999/6625"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalıya Başka Bir Yabancı Ülke Tarafından da Yaşlılık Aylığı Bağlanmış Olması )
YABANCI ÜLKE TARAFINDAN BAĞLANAN YAŞLILIK AYLlĞI ( Türkiye'de 506 S. Yasa Gereğince Bağlanan Yaşlılık Aylığının Kesilmesine Neden Olmaması )"
Y21.HD7.10.1999E. 1999/6855 K. 1999/6723"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )
SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra-18 Yaşından Önce Ödenen Primlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği )
18 YAŞININ DOLDURULMASINDAN ÖNCE ÖDENEN PRİMLER ( Prim Ödeme Gün Sayısına Dahil Edileceği-Sigortalılık Süresinin 18 Yaşının Doldurulmasından Sonra Başlayacağı )"
Y21.HD7.10.1999E. 1999/6912 K. 1999/6639"AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortasız Olarak Çalışan Kişinin İş Kazası Geçirmesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE GELİR BAĞLANMASI
MERKEZ İŞLEMİ
ŞUBE İŞLEMİ
YETKİ"
Y21.HD11.10.1999E. 1999/7073 K. 1999/6769"DÜZELTEREK ONAMA
MANEVİ TAZMİNAT ( Düzelterek onama )
İŞ KAZASI ( Manevi tazminat )"
Y21.HD14.10.1999E. 1999/6181 K. 1999/6939"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MURİSİN ÖLÜMÜ ( SSK Tarafından Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ ( SSK Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir )
TAZMİNATTAN YAPILACAK İNDİRİMLER ( Peşin Sermaye Değeri ve Hakkaniyet İndirimi )"
Y21.HD19.10.1999E. 1999/6440 K. 1999/7147"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( Davacı Hakkında Alacaklıyı Zarara Uğratmak Amacıyla Malı Muvazaalı Olarak Satın Almak Suçundan Açılan Kamu Davası Beraatla Sonuçlandığı - Araç Maliki Bulunan Davacının Açtığı Davanın Kabulü Gereği )
ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK ( 3. Kişi Hakkında Malı Muvazaalı Olarak Satın Almak Suçundan Açılan Kamu Davası Beraatla Sonuçlandığı - Araç Maliki Bulunan Davacı 3. Kişinin İstihkak Talebinin Kabulü Gereği )
KAMU DAVASININ BERAATLA SONUÇLANMASI ( Davacı Hakkında Alacaklıyı Zarara Uğratmak Amacıyla Malı Muvazaalı Olarak Satın Almak Suçu - Araç Maliki Bulunan Davacı 3. Kişinin İstihkak Talebinin Açtığı Davanın Kabulü Gereği )"
Y21.HD8.11.1999E. 1999/6883 K. 1999/7944"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASININ REDDİ ( Tazminata Hükmolunabilme Şartları )
TAKİBİN ERTELENMESİ KARARI ( 3. Kişinin İstihkak Davasının Reddinde Tazminata Hükmolunabilmesi )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Karşılık Dava Olarak Açılması )
GÖREV ( Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasında )"
Y21.HD8.11.1999E. 1999/7969 K. 1999/7880"BORÇLANMANIN İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlanmanın Zorunlu Değil İsteğe Bağlı Olması )
İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Borçlanmanın İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olunduğunda Yapılabileceği Gibi Hizmetin Tasfiye Edilmesinden Sonra da Yapılabilmesi )
İYİNİYET ( Kurumun Uzunca Süre Aldığı Primleri Kullandıktan Sonra Borçlanmayı Yaşlılık Aylığı Talep Tarihinde Geçersiz Saymasının İyiniyet İle Bağdaşmaması )"
Y21.HD11.11.1999E. 1999/7854 K. 1999/8099"TESBİT DAVASI ( Hizmet Akdiyle Sigortalı Olarak Çalışılması )
DAVALARIN AYRILMASI ( Zorunlu veya İhtiyari Dava Arkadaşlığının Bulunmaması )
ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMAMASI ( Davaların Ayrılması )
HASIM GÖSTERİLMEYEN İŞVEREN ( Hüküm Kurulamaması )"
Y21.HD11.11.1999E. 1999/7899 K. 1999/8073"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( Düzenlenen Hesap Raporunda Peşin Sermaye Değeri Düşülmeksizin Zararın Miktarı Belirlenerek İstenmesi )
İŞ KAZASI ( İşçinin Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Ölmesi )"
Y21.HD23.11.1999E. 1999/6235 K. 1999/8484"YURTDIŞINDAYKEN RAHATSIZLANAN EMEKLİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifesine Göre ve TL Üzerinden Ödeme Yapılması )
KURUM SAĞLIK TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE ÖDEME YAPILMASI ( Yurtdışındayken Rahatsızlanan Emeklinin Yine Yurtdışında Yapılan Tedavi Giderleri )
TEDAVİ GİDERLERİNİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN ÖDENMESİ ( Yurtdışındayken Rahatsızlanan Emeklinin Yurtdışında Yapılan Tedavi Giderleri )"
Y21.HD29.11.1999E. 1999/8425 K. 1999/8614"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKTA GEÇEN SÜRE ( Zorunlu Sigortalılık ile Çakışması - Yaşlılık Aylığı )
ZORUNLU SİGORTALILIKTA GEÇEN SÜRE ( İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Çakışması - Yaşlılık Aylığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık ile Zorunlu Sigortalılığın Çakışması )
ZORUNLU SİGORTALILIK İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DÖNEMLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN ÇAKIŞMASI
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TAMAMEN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ ( Zorunlu Sigortalılık ile Çakışması )"
Y21.HD2.12.1999E. 1999/8512 K. 1999/8753"MALULİYET ORANINA İTİRAZ ( İtiraz Hakkının Mahkeme Önünde Kullanılması-Davacıya SSK Yüksek Sağlık Kuruluna Başvurması İçin Mehil Verilerek İşin Uzatılmaması )
SSK YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA MÜRACAAT İÇİN MEHİL TANINMASI ( Maluliyet Oranına İtiraz Hakkının Mahkeme Önünde Kullanılması )
YARGIDA ÇABUKLUK İLKESİ ( Maluliyet Oranına İtiraz Hakkının Mahkeme Önünde Kullanılması Halinde Davacıya SSK Yüksek Sağlık Kuruluna Başvurması İçin Mehil Verilmemesi )"
Y21.HD28.12.1999E. 1999/9174 K. 1999/9599"İSTİHKAK DAVASI ( Yetkili Mahkemeler )
YETKİ İTİRAZI ( İlk İtiraz Olduğu )
YETKİLİ MAHKEMELER ( Menkul Mala İlişkin İstihkak Davalarında )
İLK İTİRAZ ( Yetkisizlik )"
Y21.HD25.1.2000E. 2000/162 K. 2000/182"FİNANSAL KİRALAMA ( Mülkiyet Kiralayana Ait Olduğundan Haciz Durumunu Kiralayana Bildirmekle Yükümlü Bulunan Kiracının İstihkak Davası Açma Hakkının Bulunmaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Finansal Kiralamada Mülkiyet Kiralayana Ait Olduğundan Haciz Durumunu Kiralayana Bildirmekle Yükümlü Bulunan Kiracının İstihkak Davası Açma Hakkının Bulunmaması )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Taşınır Mallara İlişkin Kira Sözleşmesinin Noterlikçe Düzenleme Biçiminde Yapılması ve Sözleşmenin Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescil Edilmesi )
TAŞINIRLARIN KİRALANMASI ( Kira Sözleşmesinin Noterlikçe Düzenleme Biçiminde Yapılması ve Sözleşmenin Kiracının İkametgahındaki Noter Özel Siciline Tescil Edilmesi )"
Y21.HD3.2.2000E. 2000/309 K. 2000/667"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT (İşçinin İşveren Aleyhine İşin Yapıldığı Yer veya İşverenin İkametgahı Mahkemesinde Dava Açabilmesi)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle)
YETKİLİ MAHKEME (İşçinin İşveren Aleyhine İşin Yapıldığı Yer veya İşverenin İkametgahı Mahkemesinde Dava Açabilmesi)"
Y21.HD7.2.2000E. 2001/474 K. 2001/840"HİZMET TESPİTİ ( Part-Tıme Çalışma-Kurs Öğretmeni-Saat Üzerinden Ücret )
PART-TIME ÇALIŞMA ( Hizmet Tespiti )"
Y21.HD15.2.2000E. 2000/1077 K. 2000/1095"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Neticesinde Meydana Gelen Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Faiz Başlangıcı )
FAİZ ( Davacı Tarafça Müddeabihe Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi İstenmesine Rağmen Nedenleri Açıklanmadan Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilememesi )
TAZMİNAT HESABINA ESAS ALINACAK ÜCRET ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücret Artışının Dikkate Alınarak Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi-Bu Hususun Resen Dikkate Alınması )"
Y21.HD15.2.2000E. 2000/495 K. 2000/1088"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü )
TARAFLARIN HAL VE MEVKİLERİNE GÖRE MAHKEMECE TARTIŞILMASI ( Mirasçıların Tazminat İstemi )"
Y21.HD21.2.2000E. 2000/1366 K. 2000/1322"EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmak-Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmiş Olması Halinde )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışan Sigortalının Aylığının Kesilememesi-Yazılı Başvuru Yapılmamış Olmasının Sonuçları )
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞAN SİGORTALI ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemiş Olması Halinde Aylığının Kesilememesi )"
Y21.HD22.2.2000E. 2000/1350 K. 2000/1448"İSTİHKAK İDDİASI ( Haciz Tutanağına Yazılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İstihkak Davasında )
SÜRENİN KESİLMESİ ( İstihkak Davası Açma Süresinin )
HACİZ TUTANAĞINA YAZDIRILMIŞ İSTİHKAK İDDİASI ( Dava Açma Süresini Kesmesi )"
Y21.HD22.2.2000E. 2000/1352 K. 2000/1422"İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Anlaşmalı Boşanan Ancak Birlikte Yaşamaya Devam Eden Eşler - Mülkiyet Karinesi/Aksinin Davacı Eş Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gereği )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Borcun Doğumundan Sonra Birlikte Yaşamaya Devam Eden Eşler - Mülkiyet Karinesi/Aksinin Davacı Eş Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gereği/İstihkak Davası )
BORCUN DOĞUMUNDAN SONRA ANLAŞMALI BOŞANMA ( Ancak Birlikte Yaşamaya Devam Eden Eşler/İstihkak Davası - Mülkiyet Karinesi/Aksinin Davacı Eş Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gereği )"
Y21.HD29.2.2000E. 2000/1642 K. 2000/1688"İSTİHKAK DAVASI ( Yanlış Hukuki Tavsifin Hakimi Bağlamaması-Şikayet Olarak Tavsif )
ŞİKAYET ( İcra Memuru İşleminin İptali Olarak Tavsif Edilen Hususun Aslında Üçüncü Şahsın İstihkak Davası Olması-Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olması )
HUKUKİ TAVSİF ( Hakime Ait Olması-İcra Memuru İşleminin İptali Olarak Tavsif Edilen Hususun Aslında Üçüncü Şahsın İstihkak Davası Olması )"
Y21.HD29.2.2000E. 2000/1679 K. 2000/1699"BAŞKASININ VERGİ BORCU NEDENİYLE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme-6183 S. Yasaya Dayanan İstihkak Davası )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6183 S. Yasaya Dayanan İstihkak Davası )
6183 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN İSTİHKAK DAVASI ( Görev-Başkasının Vergi Borcu Nedeniyle Araca Konan Haczin Kaldırılması Davası )"
Y21.HD7.3.2000E. 2000/1930 K. 2000/1963"İSTİHKAK İDDİASINI KABUL ETMİŞ SAYILMA ( Alacaklının Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Süresinde Cevap Vermemesi-3. Şahsın Ayrıca Dava Açmasında Hukuki Yarar Bulunmaması )
ALACAKLININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINA SÜRESİNDE CEVAP VERMEMESİ ( İstihkak İddiasını Kabul Etmiş Sayılacağından 3. Şahsın Dava Açmasına Gerek Olmaması )
İSTİHKAK DAVASI ( Alacaklının Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Süresinde Cevap Vermemiş Olması Halinde Hukuki Yarar Bulunmaması )
HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Alacaklının İhtara Rağmen 3. Şahsın İstihkak İddiasına Cevap Vermemesi )
DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARAR ( İstihkak Davası )"
Y21.HD9.3.2000E. 1999/9561 K. 2000/2012"İŞKAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Davası-İşçiye Verilen Belgedeki Miktarla Uğranılan Zarar Arasında Açık Oransızlık Nedeniyle Belgenin İbraname Değil Makbuz Kabulü )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşkazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle-İbra Amacıyla Verilen Belgedeki Miktarla Uğranılan Zarar Arasında Açık Nispetsizlik )
KISMİ İFAYI İÇEREN MAKBUZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Verilen Tazminatı Kapsayan Belgedeki Miktarın Gerçekte Uğranılan Zarardan Çok Düşük Olması )
GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-İbraname ile Uğranılan Zarar Arasında Açık Nispetsizlik )"
Y21.HD20.3.2000E. 2000/2133 K. 2000/2117"TESPİT DAVASI ( Kefalet Belgesinin Geçersizliği )
KEFALET SENEDİ ( Kefilin Sorumlu Olacağı Miktarın Gösterilmemesi )
KEFİLİN SORUMLU OLACAĞI MİKTARIN GÖSTERİLMEMESİ ( Tespit Davasının kabul Edilmesi )"
Y21.HD4.4.2000E. 2000/2465 K. 2000/2609"İSTİHKAK ( Finansal Kiralama Sözleşmesine Dayanarak İstihkak İddiasında Bulunulması )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçerlilik Şartları )
NOTER ÖZEL SİCİLİNE TESCİL ( Finansal Kira Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Kiracının İkamethagındaki Noter Özel Siciline Tescilin Zorunlu Olması )"
Y21.HD4.4.2000E. 2000/2576 K. 2000/2637"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Mülkiyet Karinesi-Çamaşır Makinesi ve Elektrikli Süpürgenin Kadına Mahsus Eşyalardan Olmadığı )
ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ( Kadına Mahsus Eşyalardan Olmadığı-İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi )
İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ ( Çamaşır Makinesi ve Elektrikli Süpürgenin Kadına Mahsus Eşyalardan Olmadığı )"
Y21.HD10.4.2000E. 2000/2151 K. 2000/2758"İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Libyada Çalıştırılan Sigortalıların Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından )
LİBYADA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER ( Uzun Vadeli Sigorta Kolları Yönünden İşverenin Sorumluluğu-Gecikme Zammı )
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI ( İşverenin Libyada Çalıştırdığı Sigortalılar Bakımından Sorumluluğu )
PRİM ORANI VE GECİKME ZAMMI ( Libyada Çalıştırılan Sigortalıların Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından İşverenin Sorumluluğu )"
Y21.HD17.4.2000E. 2000/2878 K. 2000/3016"KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bozma Nedeni )
USULİ BOZMA NEDENLERİ ( Kısa ve Gerekçeli Karar Arasında Çelişki )
GEREKÇELİ KARAR ( Kısa Karara Uygun Olması Gereği )"
Y21.HD18.4.2000E. 2000/3012 K. 2000/3056"BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN MENKUL BİR MALI BİRLİKTE ELDE BULUNDURMALARI ( Üçüncü Şahsın İstihkak Davası-Üçüncü Şahıs Adına Kayıtlı Telefon )
BORÇLU İLE AYNI EVDE OTURAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADINA KAYITLI TELEFON ( İstihkak Davası )
İSTİHKAK DAVASI ( Borçluyla Aynı Evde Oturan Üçüncü Kişi Adına Kayıtlı Telefon )"
Y21.HD24.4.2000E. 2000/2214 K. 2000/3147"TESPİT DAVASI ( Aylığa Hak Kazanılması )
MADDİ YANILGI ( Sigorta Kayıtlarının Karıştırılması Sonucu Ortaya Çıkması )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yararlanma Koşullarına Sahip Bulunmayan Kişi )"
Y21.HD28.4.2000E. 2000/958 K. 2000/3427"GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN SİGORTALILAR ( Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
YURT DIŞINDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN SİGORTALILAR ( Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ( Geçici Olarak Yurt Dışında Görevlendirilen Sigortalılar İçin Gönderilen Ülke Sosyal Güvenlik Sisteminin Uygulanması )
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ( Herhangi Bir Süre Sınırlamasına Tabi Olmaksızın Yurt Dışında Görevlendirilme )"
Y21.HD2.5.2000E. 2000/1173 K. 2000/3585"TOPLULUK SİGORTASI ( Türkiye ile Arasında Sözleşme Bulunmayan Ülkede Çalışan İşçiler İçin - 140. Maddeden Muafiyet Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 140. MADDEDEN MUAFİYET TALEBİ ( Topluluk Sigortası - Türkiye ile Arasında Sözleşme Bulunmayan Ülkede Çalışan İşçiler )
YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLER İÇİN TOPLULUK SİGORTASI ( İşverenin 140. Maddeden Muafiyet Talebi )
KAMUSAL NİTELİKLİ SİGORTA ( Topluluk Sigortası Sözleşmeleri )
TOPLULUK SİGORTASI SÖZLEŞMELERİNİN YASAL DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE ADAPTE EDİLMESİ GEREKTİĞİ"
Y21.HD2.5.2000E. 2000/2295 K. 2000/3543"İŞ KAZASI ( Zararlanrıcı Sigorta Olayı Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin Üçüncü Kişiye Ait Tersanede Çıkan Yangını Söndürürken Meydana Geldiğinden Tersane ve Gemi Sahiplerinin Üçüncü Kişi Konumunda Oldukları - Zamanaşımı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Açılan Tazminat Davasının Üçüncü Kişlere Karşı Zarara ve Faile Ittıla Tarihinden İtibaren Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Ek Davanın Zamanaşımı Süresi İçinde Açılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Ek Davanın Asıl Davanın Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi İçinde Açılması Gerektiği - İş Kazasına Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası )"
Y21.HD9.5.2000E. 2000/3611 K. 2000/3774"DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Yenileme Dilekçesi ve Davetiye Tebliğ Edilmesi Gereği-Harç Alınması )
DAVANIN YENİLENMESİ ( Dosyanın İşlemden Kaldırılmasından Bir Ay Geçmişse Harç Alınması )
YENİLEME DİLEKÇESİ ( Karşı Tarafa Davetiye ile Tebliğ Edilmesi Gereği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Yenileme Dilekçesi ve Davetiye Tebliğ Edilmeden ve Tarafların Yokluğunda Yargılamanın Tamamlanması )"
Y21.HD15.5.2000E. 2000/3575 K. 2000/3801"HACZİN KALDIRILMASI ( Belediye Gayrımenkullerinin Haczi )
BELEDİYE TAŞINMAZLARININ HACZİ ( Hangi Taşınmazların Haczedilebilir Olup Olmadığının Araştırılması-Haczin Kaldırılması )"
Y21.HD16.5.2000E. 2000/3900 K. 2000/3868"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Doğan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALÜLİYET NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Kurumca Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Kurumca Karşılanmayan Zararın İş Kazası Sonucu Malül Kalan Davacıya Ödenmesi İçin Değerin Kurumdan Sorulması )"
Y21.HD25.5.2000E. 2000/4100 K. 2000/4206"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
USULİ MÜKTESAP HAK ( Yargıtay Bozma Kararından Sonra İşçi Ücretlerinde Artış Olmuşsa Bu Artışın Tazminat Hesabında Gözetilmesinin Gerekmesi-İlk Kararla Hükün Altına Alınan Miktar Aşılmadıkça Bu Konuda Davalı için Usuli Kazanılmış Hak Doğmaması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TENKİSİ ( Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Sigortalının Tazminatın Hesabında Kanuni ve Takdiri İndirim Nedenleri Uygulandıktan Sonra Kurumca Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Düşülmesi )
BOZMADAN SONRA İŞÇİ ÜCRETİNDE ARTIŞ ( Bu Halde Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Asgari Ücret Artışı veya Toplu İş Sözleşmesi Gözetilerek Yeniden Hesap Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD1.6.2000E. 2000/4323 K. 2000/4428"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Zararlar Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Daha Önce Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutularak Davanın Açılmış Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Açılmamış Sayılan Davada Talep Edilen Manevi Tazminatın Zamanaşımı Süresi İçinde Yeniden Açılacak Bir Davada Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
AÇILMAMIŞ SAYILAN DAVA ( Talep Edilen Manevi Tazminatın Zamanaşımı Süresi İçinde Yeniden Açılacak Bir Davada Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
Y21.HD5.6.2000E. 2000/4426 K. 2000/4486"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( Vergiye ve Meslek Kuruluşuna Kayıtlı Olduğu ve Sigortalılık Niteliği Taşıdığı Halde Davacının Bir Süre Kayıt ve Tescilini Yaptırmamış Olması )
VERGİYE VE MESLEK KURULUŞUNA KAYITLI SİGORTALI ( Kurumun Yıllarca Primleri Alıp Kullandıktan Sonra Bunu İptal Etmesi )
KURUMUN KUSURU ( Kurumun Yıllarca Primleri Alıp Kullandıktan Sonra Bunu İptal Etmesi )
İYİNİYET ( Kurumun Yıllarca Primleri Alıp Kullandıktan Sonra Bunu İptal Etmesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmaması )"
Y21.HD6.6.2000E. 2000/4485 K. 2000/4552"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Sigortalıların Yardımına Muhtaç Olmamaları ve Sigortalının Fiilen Destekte Bulunmuyor Olması Halinde)
SİGORTALININ DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYULMAMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstenememesi)"
Y21.HD8.6.2000E. 2000/4478 K. 2000/4654"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
SSK CA KARŞILANMAYAN ZARARIN İSTENMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Sigortalıya Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Suretiyle Tazminattan İndirilmesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Sigortalıya Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Suretiyle Tazminattan İndirilmesi )
İŞ KAZASI ( Sigortalının SSK ca Ödenmeyen Zararlarının İstenmesi )"
Y21.HD8.6.2000E. 2000/4584 K. 2000/4611"SİGORTALILIĞIN TESBİTİ ( Parça Başı Ücretle Evde Yapılan İşin Hizmet Akdinin Unsurlarını Taşıyıp Taşımadığı)
PARÇA BAŞI ÜCRETLE EVDE ÇALIŞMA ( Sigortalı Hizmetin Tespiti)
ZAMAN VE BAĞIMLILIK UNSURLARI ( İş Akdinin Unsurları-Parça Başı Ücretle Evde Çalışma)"
Y21.HD15.6.2000E. 2000/4733 K. 2000/4833"MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Zarara Uğrayanın Çok Yakınlarının Manevi Tazminat İsteyip İsteyemeyeceği)
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Zarara Uğrayana Çok Yakın Olanların /Ana Baba Eş Gibi/ Manevi Tazminat İsteyip İsteyemeyeceği)
AYNI EYLEM NEDENİYLE YANSIMA YOLUYLA ÜZÜNTÜ DUYANLAR ( Manevi Tazminat İsteyememeleri)
RUHSAL SAĞLIĞIN AĞIR DERECEDE BOZULMASI ( Zarara Uğrayana Çok Yakın Olanlarının Manevi Tazminat İsteyebilmesi)"
Y21.HD19.6.2000E. 2000/4860 K. 2000/4853"DÖVİZ KARŞILIĞI BORÇLANMA BEDELİNİN İADESİ ( Faiz)
FAİZ ( Döviz Karşılığı Borçlanma Bedelinin İadesinde)"
Y21.HD27.6.2000E. 2000/3627 K. 2000/5120"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişiler Tarafından Hazırlanan Kusur Raporunun Hükme Dayanak Yapılamaması )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ( İşverenin Bu Tüzüğe Göre İşyerinde Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşverenin İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Tüzüğüne Göre İşyerinde Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Belirlenmesi )"
Y21.HD27.6.2000E. 2000/3995 K. 2000/5128"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜL KALMA ( Gerçek Ücretin Ödenmesi )
GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( İşçinin Kıdemi ve Yaptığı İşin Özelliğine Göre İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret )"
Y21.HD29.6.2000E. 2000/5148 K. 2000/5205"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Tüzel Kişilerin Faaliyet Alanlarında ki Olaylar Nedeniyle Aleyhlerine Açılacak Davaların Yetkili Mahkemelerde Görülmesi ve Hasım Gösterilmelerinin Zorunlu Olması )
SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT TEŞEBBÜSLER ( İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
TİCARET SİCİLİNE KAYIT İLE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMA ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin Bu Hükümlere Tabi Olmaları )
SORUMLULUK ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin Sorumluluklarının Sermaye İle Sınırlı Olması )"
Y21.HD29.6.2000E. 2000/5150 K. 2000/5204"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölmesi Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Tüzel Kişilerin Faaliyet Alanlarında ki Olaylar Nedeniyle Aleyhlerine Açılacak Davaların Yetkili Mahkemelerde Görülmesi ve Hasım Gösterilmelerinin Zorunlu Olması )
SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT TEŞEBBÜSLER ( İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
TİCARET SİCİLİNE KAYIT İLE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMA ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİ ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin Bu Hükümlere Tabi Olmaları )
SORUMLULUK ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Teşebbüslerin Sorumluluklarının Sermaye İle Sınırlı Olması )"
Y21.HD30.6.2000E. 2000/4776 K. 2000/5230"EMEKLİ SİGORTALININ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Yaşlılık Aylığının Kesilip Kesilmeyeceği)
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Çalışmaya Başlayanlar)"
Y21.HD3.7.2000E. 2000/5242 K. 2000/5294"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölen Murisin Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TENKİSİ ( Hak Sahiplerinin Gelirleri En Son Veriler Dikkate Alınarak Hesaplandıktan Sonra Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan İndirilerek Karar Verilmesi )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Hak Sahiplerinin Gelirleri En Son Veriler Dikkate Alınarak Hesaplandıktan Sonra Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi )"
Y21.HD4.7.2000E. 2000/4059 K. 2000/5362"HİZMETİN İHALESİ ( Temizlik İşleri - İşveren Niteliğinin İşi Devralana Geçmesi )
İŞ DEVRİNİN TÜMÜYLE SÖZ KONUSU OLMASI ( Temizlik İşlerinin İhalesi - İşveren Niteliğinin İşi Devralana Geçmesi )
İŞVEREN NİTELİĞİ ( İş Devrinin Tümüyle Söz Konusu Olması - Temizlik İşlerinin İhalesi )
SİGORTA PRİMLERİNİN TEMİNAT VE HAKEDİŞTEN MAHSUBU SORUMLULUĞU ( İhale Sahibi - Temizlik İşlerinin İhalesi )
İHALE SAHİBİ ( Temizlik İşlerinin İhalesi - Sigorta Primlerinin Teminat ve Hakedişten Mahsubu Sorumluluğu )
HAKEDİŞ VE TEMİNATTAN SİGORTA PRİMLERİNİN MAHSUBU SORUMLULUĞU ( İhale Sahibi - Temizlik İşlerinin İhalesi )"
Y21.HD6.7.2000E. 2000/5363 K. 2000/5414"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler )
SOSYAL VE EKONOMİK DURUM ( Maddi Tazminat Davasında Hakim Tarafından Tazminat Miktarı Belirlenirken Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Gözönünde Bulundurulması )
ZENGİNLEŞME AMACININ OLMAMASI ( Maddi Tazminat Miktarı İle Bir Taraf Lehine Zenginleşme Diğer Taraf Lehine de Sıkıntı Oluşturacak Kararlardan Kaçınılması )"
Y21.HD10.7.2000E. 2000/3998 K. 2000/5498"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SSK 66/c MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( SSK Madde 66/c )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Yetmemesi - SSK Madde 66/c'deki Koşullar )
SSK MADDE 66/c DEKİ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI KOŞULLARI ( Askerlik Borçlanması - Yetmemesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması - Askerlik Borçlanmasının Yetmemesi )"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/4536 K. 2000/5588"KISMİ DAVA ( Dava Edilmeyen Kısım İçin Zamanaşımının Kesilip Kesilmeyeceği)
OLUMLU TESBİT DAVASI ( Zamanaşımının Kesilmesi)
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kısmi Dava)"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/4716 K. 2000/5504"PRİME ESAS KAZANÇLAR TOPLAMI ( Eğitim Öğretim Tazminatı)
SİGORTA PRİMLERİ HESABI ( Eğitim Öğretim Tazminatının Dahil Edilip Edilmeyeceği)
EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Sigorta Primleri Hesabına Dahil Edilip Edilmeyeceği)"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/4922 K. 2000/5590"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumet-KİT Personeli-TEDAŞ )
KİT'LERE KARŞI DAVA AÇILMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası-Husumet )
HUSUMET ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası-KİT'lerin Davada Hasım Gösterilmesi-TEDAŞ )"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/5049 K. 2000/5527"HACZİN FESHİ ( Telefonun Haczedilmiş Olması)
TELEFON HACZİ ( Mümkün Olmaması-Önceden Yasal Olarak Konulmuş Hacizlerin Mukadderatı)"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/5274 K. 2000/5552"HACİZ KALDIRILMASI TALEBİ ( Banka Nezdindeki Kamuya Tahsisli Hesaplar Üzerine Konulan Yasaya Aykırı Haczin Kaldırılması Talebi )
SİGORTA PRİM ALACAĞI ( Alacağın Tahsilinde 6183 Sayılı Kanunun Uygulanması )
6183 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Kurumu Sigorta Prim Alacağının Tahsilinde Uygulanması )"
Y21.HD11.7.2000E. 2000/5522 K. 2000/5594"TESPİT DAVASI ( Yurtdışı Borçlanmasının Günlük İki Dolar Üzerinden Yapılması ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi )
DÖVİZ İLE BORÇLANMA ( Tahakkuk Ettirilen Borçların Tamamını Ödemeyenlerin Sonradan Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulu Kararından Yararlanabilmesi )
BAKANLAR KURULU KARARI ( Tahakkuk Ettirilen Borçların Tamamını Ödemeyenlerin Sonradan Yürürlüğe Giren Bakanlar Kurulu Kararından Yararlanabilmesi )"
Y21.HD19.9.2000E. 2000/5467 K. 2000/5841"İSTİHKAK ( Eşinin Borcundan Dolayı Müşterek Evde Haczedilen Ev Eşyaları Nedeniyle İstihkak İtirazında Bulunulması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Eşinin Borcundan Dolayı Müşterek Evde Haczedilen Ev Eşyaları Nedeniyle İstihkak İtirazında Bulunulması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tetkik Merciince Verilen Kararın Tebliğ Tarihi Esas Alınarak Davanın Süresinde Açıldığının Kabulü )
YARGILAMA USULÜ ( İstihkak Davalarının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olması )"
Y21.HD21.9.2000E. 2000/5598 K. 2000/5931"İŞ KAZASI NEDENİYLE YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI ( İşverenin Sorumlu Olmadığı)
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Yapılan Sağlık Harcamaları)"
Y21.HD26.9.2000E. 2000/5121 K. 2000/6113"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( Şirket Prim Borçlarından Sorumlu Tutulmaya Yetmeyeceği)
TÜZEL KİŞİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Şirket Prim Borçlarından-Üst Düzey Yöneticiyle Kimlerin Kastedildiği)
ŞİRKETİN PRİM BORCU ( Salt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin İşveren Şirket Prim Borçlarından Sorumlu Tutulmaya Yetmeyeceği)"
Y21.HD28.9.2000E. 2000/6179 K. 2000/6209"TAZMİNAT DAVASI ( Malüliyetle Sonuçlanan İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Belirlenecek Tazminat Hesabında İşçinin Gerçek Ücretinin Esas Alınmasının Gerekmesi )
GERÇEK ÜCRET ( İşçinin Kıdemi ve Yaptığı İşin Niteliğine Göre Ödenmesi Gereken Ücret-İşyeri veya Sigorta Kayıtlarına Geçmiş Ücretin Gerçek Ücret Olarak Kabul Edilememesi )
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN TAZMİNATA HÜKÜM OLUNMASI ( Nitelikli İşci Olan Davacının Asgari Ücret Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Uymaması-İşçinin Gerçek Ücreti Saptanarak Bu Ücret Üzerinden Tazminatın Hesaplanması )"
Y21.HD3.10.2000E. 2000/5746 K. 2000/6463"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Malların Davacının Evinde ve Huzurunda Borçlunun Yokluğunda Haczedilmesi-Davacı Kadının Eşiyle Boşanmış Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Malların Davacının Evinde ve Huzurunda Borçlunun Yokluğunda Haczedilmesi-Davacı Kadının Eşiyle Boşanmış Olması Nedeniyle Malların Kadına Ait Olması )
KADININ MALLARININ HACZİ NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI ( Kocadan Çok Uzun Zaman Önce Boşanılmış Olması Nedeniyle Malların Kadına Ait Olduğunun Kabulü )
BOŞANMANIN MUVAZAAYA DAYANDIĞI İDDİASI ( Davalının Bunu İspatlayamaması Nedeniyle Haczedilen Malların Davacı Kadına Aidiyetinin Kabulü )"
Y21.HD6.10.2000E. 2000/5696 K. 2000/6524"YAŞLILIK AYLIĞI ( Şartları-Yaş Şartı)
ÖNCEKİ YASA DÖNEMİNDE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ OLMAK ( 4447 Sayılı Yasanın Geçici 81. Maddesinin Sigortalı Yararına Uygulanması İçin)"
Y21.HD9.10.2000E. 2000/5981 K. 2000/6616"PRİMLERİN TAHAKKUK VE TEDİYE EDİLMEMESİ ( Kamu Görevlisinin Sorumluluğu)
KAMU GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU ( Primlerin Zamanında Tahakkuk ve Tediye Edilmemesi)"
Y21.HD11.10.2000E. 2000/6063 K. 2000/6709"YAŞLILIK AYLIĞI ALIP SERBEST AVUKATLIK VE NOTERLİK YAPMAYA DEVAM EDENLER ( Aylıklardan Yapılan Sosyal Yardım Destek Primi Kesintisi)
KESİNTİNİN İPTALİ ( Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Yaşlılık Aylıklarından Yapılan)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Serbest Avukat ve Noter Olarak Çalışmalarını Sürdürenlerin Yaşlılık Aylıklarından Yapılan Kesinti)"
Y21.HD12.10.2000E. 2000/4493 K. 2000/6739"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Çocuğunun SSK Hastanesinde Teşhis ve Tedavisi Sırasında Uğradığı Zararın Tazmini Talebi )
SİGORTA HASTANESİNDE YAPILAN TEDAVİ SONUCU AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlık 506 Sayılı Yasadan Kaynaklandığından İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
Y21.HD16.10.2000E. 2000/5015 K. 2000/6907"SİGORTALI HİZMETİN TESPİTİ ( Çalışanların Sigortalılıktan Feragatlerinin Söz Konusu Olamayacağı)
FERAGAT ( Sigortalılık-Sigortalı Hizmetin Tespiti)
SİGORTALILIK ( Çalışanlar İçin Hak Olduğu Kadar Borç da Olduğu-Feragatin Mümkün Olmaması)"
Y21.HD16.10.2000E. 2000/6915 K. 2000/6846"PRİM VE KESENEK ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU ( Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşuna - 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması Nedeniyle Yaşlılık Aylığının Kesilmesi/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI ( 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması Nedeniyle Yaşlılık Aylığının Kesilmesi - Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması - Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı/Aylığın Kesilemeyeceği )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Yaşlılık Aylığı Alan Tarım Bağ-Kur Sigortalısının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması - Olmasına Olanak Bulunmadığı/Aylığın Kesilemeyeceği )"
Y21.HD17.10.2000E. 2000/7086 K. 2000/7011"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( Davacı İle Borçlu Arasında Düzenlenen Satış İşlemi Muvazaalı Olduğundan İİK.Nun 82. Maddesinin Uygulanamayacağı - Davanın Reddi Gereği )
MUVAZAALI SATIŞ İŞLEMİ ( 3. Kişinin İstihkak Talebi/Davacı İle Borçlu Arasında Düzenlenen Satış İşlemi Muvazaalı Olduğundan İİK.Nun 82. Maddesinin Uygulanamayacağı - Reddi Gereği )"
Y21.HD26.10.2000E. 2000/6983 K. 2000/7276"TAVZİH ( Maddi Hata-Yargıtay Kararlarına Karşı da Tavzih Talep Edilebilmesi)
MADDİ HATA-YAZIM HATASI ( Tavzih-Yargıtay Kararı)
YARGITAY KARARININ TAVZİHİ ( Mümkün Olduğu)"
Y21.HD30.10.2000E. 2000/6917 K. 2000/7363"BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
TESBİT VE SATAŞMANIN GİDERİLMESİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sigortalının Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Çalışmaya Başlaması İle Değil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ve Kesenek Ödenmesi Nedeniyle )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA PRİM VE KESENEK ÖDENMESİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeni )
PRİM VE KESENEK ÖDEMEK ( Sigortalının Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeni )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Yaşlılık Aylığı Almakta Olan Kimsenin Prim ve Kesenek Ödemesi Durumunda Aylığının Kesilmesi )"
Y21.HD30.10.2000E. 2000/6918 K. 2000/7364"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Yaşlılık Aylığı Alan - 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı - 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olmasına Olanak Bulunmadığı )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Yaşlılık Aylığı Alan Tarım Bağ-Kur Sigortalısının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışması - Olmasına Olanak Bulunmadığı )
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK YASALARI ( Hükümlerin Sigortalılar Lehine Yorumlanmasına İlişkin Temel Hukuk İlkesi )"
Y21.HD31.10.2000E. 2000/7119 K. 2000/7414"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Malüliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
BOZMA KARARINDAN SONRA İŞCİ ÜCRETİNDE MEYDANA GELEN ARTIŞ ( Artış Miktarı Gözetilerek Tazminatın Hesaplanması-Bu Konuda Bozmadan Önceki Kararda Belirtilen Miktar Aşılmadıkça Davalı Lehine Usuli Kazalmış Hak Doğmaması )
TAZMİNAT HESABINDA GÖZETİLECEK UNSURLAR ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Veriler Gözetilerek Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi-Kamu Düzeninden Olan Bu Hususun Resen Gözetilmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TENKİSİ ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Verilere Göre Hesaplanan Peşin Sermeya Değerinin Kurumdan Sorularak Tazminat Miktarından İndirilmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD31.10.2000E. 2000/7225 K. 2000/7448"HACZİN KALKMASI ( Haciz Sırasında İleri Sürülen İstihkak İddiasına Karşı Alacaklı Tarafından İstihkak Davası Açılmaması)
İSTİHKAK İDDİASI ( Alacaklının Verilen Mehil İçinde İstihkak Davası Açmaması Halinde Haczin Düşmesi)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ SIRASINDA İSTİHKAK İDDİASI ( Alacaklının Mehil Süresince İstihkak Davası Açmaması Halinde Haczin Kalkması)"
Y21.HD2.11.2000E. 2000/7262 K. 2000/7540"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi İstemi )
ANAYASA HÜKMÜ İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN ÇATIŞMASI ( Anayasa Hükmüne Geçerlilik Tanınmasının Gerekmesi )
ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE ANAYASA HÜKÜMLERİNİN ÇATIŞMASI ( Anayasa Hükmüne Geçerlilik Tanınmasının Gerekmesi )
ANAYASADA YER ALAN HÜKÜMLERİN ÖZELLİĞİ ( Tüm Devlet Organları ile Yargı Kuruluşlarını Bağlaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Bir İşçinin TİS Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin O İşçinin TİS e Taraf İşçi Sendikası Üyesi Olmasının Gerekmesi )
SENDİKA ÜYELİĞİ ( Bir İşçinin TİS Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin O İşçinin TİS e Taraf İşçi Sendikası Üyesi Olmasının Gerekmesi )"
Y21.HD6.11.2000E. 2000/7646 K. 2000/7585"DÖVİZ ÖDENEREK YAPILAN BORÇLANMANIN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Geri Ödemenin Türk Parasının Kurum Veznesine Girdiği Tarihteki Kurun Esas Alınarak Yapılması )
BORÇLANMANIN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Geri Ödemenin Türk Parasının Kurum Veznesine Girdiği Tarihteki Kurun Esas Alınarak Yapılması )
KUR ÜZERİNDEN SİGORTA PRİMİ ( Döviz Ödenerek Yapılan Borçlanmanın Geçersiz Sayılması Durumunda Geri Ödeme İçin Türk Parasının Kurum Veznesine Girdiği Tarihteki Kurun Esas Alınması )
FAİZ ( Türk Parasının Kurum Veznesine Girdiği Tarihin Esas Alınarak Kabulünün Gerekmesi )"
Y21.HD6.11.2000E. 2000/7751 K. 2000/7593"PRİM BORCUNUN KALDIRILMASI ( Sigortalılara Ait Belgelerin Zamanında Verilmemesi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen)
SİGORTALILARA AİT BELGELERİN SÜRESİNDE KURUMA VERİLMEMESİ ( Tahakkuk Ettirilen Primlerin İptali İçin İzlenecek Yol)
KURUM ÜNİTESİNE BAŞVURMA ( Tahakkuk Ettirilen Primlerin İptali)"
Y21.HD7.11.2000E. 2000/6198 K. 2000/7638"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Hesabında Dikkate Alınacak Faktörler )
İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşyerinde İşçilerin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamak İçin Gerekli Olanı Yapmak ve Araçları Noksansız Bulundurmak )
GÜNLÜK ÜCRETİ ( Sigortalının İş Kazası Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Davasında Tazminatın Belirlenmesinde Sigortalının Günlük Ücretinin Belirlenmesi )
TİCARET SANAYİ ODASI ( Sigortalının Günlük Ücretinin Odadan Sorularak Tazminat Hesabında Bunun Dikkate Alınması )"
Y21.HD7.11.2000E. 2000/7115 K. 2000/7642"MADDİ MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Davada)
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat Hesabında Gerçek Ücretin Belirlenmesi)
GERÇEK ÜCRETİN SAPTANMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davası)"
Y21.HD7.11.2000E. 2000/7228 K. 2000/7652"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Peşin Sermaye Değerinin Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Düşülmesi Gereği)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat-Ölenin Kardeşlerinin Manevi Tazminat İsteyebilmeleri)
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm-Ölenin Çok Yakınlarının İsteyebilmesi)
KURUMUN DAVAYA KATILMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
Y21.HD9.11.2000E. 2000/7410 K. 2000/7692"DÖVİZLE BORÇLANMANIN GEÇERSİZ SAYILARAK İADE EDİLMESİ ( İadenin Türk Lirası Üzerinden Faizi ile Birlikte Yapılması Gereği-İadenin Aylık Bedellerine Mahsup Şeklinde Yapılması)
BORÇLANMANIN İPTALİ ( Dövizle Borçlanma-Faiz)
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Geçersiz Sayılan Dövizle Borçlanmanın İadesinin Aylık Bedellerine Mahsup Şeklinde Yapılması Halinde Fiili İmkansızlık Bulunması)"
Y21.HD9.11.2000E. 2000/7412 K. 2000/7708"KAMU ALACAKLARININ TAKİBİ ( Takibe İtirazında Haksız Çıkan Tarafın İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kamu Alacaklarının Takibinde Hükmedilememesi )"
Y21.HD9.11.2000E. 2000/7777 K. 2000/7796"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Açılması İçin 7 Günlük Sürenin Vekille Takip Edilen İşte Vekile Verilmesi Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Yedi Günlük Dava Açma Süresinin Vekille Takip Edilen İşte Vekile Tebliğ Edilmesi )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılması-Dava Açmak İçin Yedi Günlük Sürenin Vekile Verilmesi-İstihkak Davası )"
Y21.HD13.11.2000E. 2000/7126 K. 2000/7827"YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN SİGORTALI İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödenmesi)
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alırken Sigortalı İşte Çalışmaya Başlayan İşçi)"
Y21.HD13.11.2000E. 2000/7136 K. 2000/7831"ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Tespitte Karine Olması )
KARİNENİN AKSİNİN KANITLANMASI ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Aksinin Eşdeğerdeki Belgelerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )
BORDROLAR ( Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )"
Y21.HD13.11.2000E. 2000/7748 K. 2000/7857"SİGORTALI ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmesinin Karine Niteliği)
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalı Çalışmışlığın Tesbitinde Karine Olması)
HİZMET TESBİT DAVASI ( Hizmetin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi)"
Y21.HD14.11.2000E. 2000/8071 K. 2000/7999"İSTİHKAK DAVASI ( Borçludan İşyerini Devralan Üçüncü Kişinin)
TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Usulüne Uygun Tescil ve İlan Yapılmadığından Alıcının İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olması)
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI ( Borçludan Tescil ve İlan Yapılmadan İşletmeyi Devralan)"
Y21.HD14.11.2000E. 2000/8089 K. 2000/7972"TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı İşçinin Ölmeden Önce Açtığı Davada)
MALUL İŞÇİNİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Tesbiti)
İŞ KAZASI SONUCU MALUL OLAN İŞÇİNİN YARGILAMA SIRASINDA ÖLMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması)"
Y21.HD23.11.2000E. 2000/8182 K. 2000/8395"TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MÜTEMMİM CÜZLER VE TEFERRUAT ( İpotek-Rehin Kapsamında Olduğu-Bağımsız Olarak Haczedilememeleri)
HACİZ ( İpotekli Taşınmaz Üzerindeki Mütemmim Cüz ve Teferruat)
İPOTEĞİN KAPSAMI ( Mütemmim Cüz ve Teferruat)"
Y21.HD28.11.2000E. 2000/8538 K. 2000/8519"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezliğe Maruz Kalan Davacının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
TAZMİNATIN NİTELİĞİ ( Kurum Tarafından Karşılanmayan Zararların Giderimine Yönelik Olması )
TAZMİNAT HESABI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile Asgari Ücret Artışı Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesinin Gerekmesi-Kamu Düzeninden Olan Bu Hususların Resen Gözetilmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Toplu İş Sözleşmesi Gözetilerek Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi )"
Y21.HD4.12.2000E. 2000/8387 K. 2000/8728"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı - Şirketle İlgisini Kesmediği Sürece S.S.Kanunu Anlamında Sigortalı Sayılmasına Yasaca ve Hukukça Olanak Bulunmadığı )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Limited Şirket Ortağı - Şirketle İlgisini Kesmediği Sürece S.S.Kanunu Anlamında Sigortalı Sayılmasına Yasaca ve Hukukça Olanak Bulunmadığı )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ANLAMINDA SİGORTALI SAYILMAMA ( Limited Şirket Ortağının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı - İş Akdine Dayalı Olarak Çalışmaya Başlamasının Sona Erdirmeyeceği )"
Y21.HD12.12.2000E. 2000/8081 K. 2000/9005"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Kusur Oranının Belirlenmesi - Tazminattan Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılması Gereği )
CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN KUSUR RAPORUNUN HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMADIĞI ( Maddi Olaylar Bakımından Ceza Mahkemesinde Alınan Raporun Bağlayıcı Olduğu - Kusur Aidiyeti ve Oranı Bakımından Raporlar Arasında Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İşyerinde Alınması Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - İşçinin Alınan Önlemlere Uyup Uymadığının Belirlenmesi Gereği )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tarafların Hal ve Mevkiinie Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna ve Hesap Edilen Tazminat Miktarı Dikkatı Alınarak %10 İndirimin Az Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölüme Dayalı Tazminat )
SIVA USTASININ İŞ KAZASINDA ÖLMESİ ( Sıva Ustasının Yılda 365 Gün Çalışmasının Mümkün Olmadığının Kabulü Gereği - Tazminatın Çalışılabilecek Gün Sayısı Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )"
Y21.HD12.12.2000E. 2000/8945 K. 2000/9034"İSTİHKAK İDDİASI ( Borcun Doğumundan Sonraki ve Kısa Bir Süre Önceki Tarihli Faturalar ve Vergi Levhasının Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Borcun Doğumundan Sonraki ve Kısa Bir Süre Önceki Tarihli Faturalar ve Vergi Levhasının Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )
BORCUN DOĞUMUNDAN KISA SÜRE ÖNCEKİ TARİHLİ FATURALAR ( Bunların Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )"
Y21.HD19.12.2000E. 2000/8481 K. 2000/9211"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan - Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
KUSURUN AİDİYETİ VE ORANI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Zorunluluğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( Tefhimin HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması - Geçtiğinden Sözedilemeyeceği )
TEMYİZ İSTEMİ KARARININ REDDİNİ TEMYİZ ETMEK ( Süre - Tefhimin HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması )
HÜKMÜN TEFHİMİ ( HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması - Temyiz Süresinin Geçtiğinden Sözedilemeyeceği )"
Y21.HD23.1.2001E. 2000/9257 K. 2001/101"TEMYİZ SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Müddeti Muhafaza Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmemiş ve Harcının Yatırılmamış Olması)
MÜDDETİ MUHAFAZA DİLEKÇESİNİN TEMYİZ SÜRESİNİ KESMEMESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmeyen ve Harcı Yatırılmayan)"
Y21.HD25.1.2001E. 2000/9302 K. 2001/205"TAZMİNAT DAVASININ KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan)
HAKİMİN DAVADA DELİLLERİ RE'SEN TOPLAMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında)
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Delilleri Re'sen Toplayacağı)"
Y21.HD25.1.2001E. 2000/9387 K. 2001/211"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalma Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALÜLİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Kurumca Sigortalıya Gelir Bağlanması )
SİGORTALIYA KURUMCA GELİR SAĞLANMASI ( Hüküm Tarihine En Yakın Veriler Gözönünde Tutularak Yeniden Hesap Raporu Alınmasının Gerekmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Kurumca Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorularak Bildirilen Miktarın En Son Zarardan İndirilmesi )"
Y21.HD25.1.2001E. 2000/9420 K. 2001/220"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşçiye Gerçekte Ödenen Ücretle Bordroda Görünenin Farklı Olması)
GERÇEK ÜCRETİN TESBİTİ ( İşçiye Bordroda Yazılı Olandan Daha Fazla Ücret Ödeniyor Olması)
GERÇEKTE ÖDENEN ÜCRETLE BORDRODA YAZILI OLANIN FARKLI OLMASI ( Gerçek Ücretin Tespiti-İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
Y21.HD25.1.2001E. 2001/109 K. 2001/226"TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüme Dayanan Davada Asgari Ücretteki Artışın Gözönünde Bulundurulması)
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI ( Mirasçıların İş Kazası Nedeniyle Talep Ettikleri Tazminatın Hesaplanmasında)
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Mirasçıların Tazminat Talebi Değerlendirilirken Son Asgari Ücretten Doğan Artışın Gözönünde Bulundurulması)"
Y21.HD29.1.2001E. 2000/10558 K. 2001/330"ARAZİ KADASTROSU ( Aynı Yerde İkinci Kez Yapılamaz İse de Tapulama ve Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Tapulu Taşınmazların Kadastrosunun Yapılabilmesi )
TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZLAR ( Bu Yerlerin Daha Sonradan Kadastrosunun Yapılabilmesi )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Tahdid İçinde Kaldığının ve Karşı Dava Açmadığının Tespit Edilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman Yönetimince Nizalı Taşınmazın Kesinleşen Tahdit İçinde Kaldığı İddiasında Bulunulması )"
Y21.HD1.2.2001E. 2001/175 K. 2001/556"İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Kurum Tarafından Bağlanan Gelirlerdeki Artışın Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası)
FAİZ ( Olay Tarihinden İtibaren-İş Kazası Nedeniyle Tazminat)"
Y21.HD1.2.2001E. 2001/231 K. 2001/601"İŞ KAZASINA DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Uğranılan Zararın Belirlenmesinde Takip Edilmesi Gerekli Yöntem - Aktif ve Pasif Döneme İlişkin Kazanç Durumuna Göre Yapılacak İndirimin Belirlenmesi )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK YÖNTEM ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Tarafların Kusur Oranı İşçinin Maluliyet Oranı ve Bakiye Ömrü Net Geliri Pasif Dönemde Kazanç Elde Edip Etmemesi Gibi Hususlar Nazara Alınarak Belirlenmesi Gereği )
AKTİF VE PASİF HESAP DÖNEMDE KAZANÇ ( İşçi Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Durumunda Zarar Hesabına Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançların Katılmayacağı - Çalışamaması Nedeniyle İleride Yaşlılık Aylığına Hak Kazanamaması Durumunda Pasif Dönemde Elde Edeceği Kazançların Tazminat Hesabına Katılması Gereği )"
Y21.HD1.2.2001E. 2001/673 K. 2001/593"İŞ KAZASI ( Kusur Tespiti İçin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İşçinin Tamamen Kusurlu Olması Halinde Manevi Tazminata Karar Verilememesi )
İŞÇİNİN TAM KUSURLU OLMASI ( Manevi Tazminata Karar Verilememesi )"
Y21.HD1.2.2001E. 2001/763 K. 2001/579"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalıya Sağlanan Gelirlerdeki Artışların Düşülmesi)
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Hesaplanan Miktardan Düşülmesi)"
Y21.HD5.2.2001E. 2001/265 K. 2001/674"MALULLÜK SİGORTASI ( Yararlanabilme Şartları )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYIP ORANI ( Malüllük Sigortasından Faydalanabilme Şartları )"
Y21.HD5.2.2001E. 2001/277 K. 2001/649"YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDETTİRİLMESİ ( Yetkili Mahkeme-Uyuşmazlık Konusu İşlemi Yapmayan Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılıp Açılamayacağı)
YETKİLİ MAHKEME ( Yaşlılık Aylığının Ödettirilmesi-Hükmi Şahsın /SSK/ Şubesinin Bulunduğu Yer)
HÜKMİ ŞAHSA KARŞI AÇILACAK DAVALAR ( Yetkili Mahkeme-SSK)
ŞUBENİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Uyuşmazlık Konusu İşlemi Yapmayan Şubenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılıp Açılamayacağı)"
Y21.HD6.2.2001E. 2001/348 K. 2001/775"EMEKLİ İŞÇİNİN TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI
İŞ YERİNDE ÇALIŞILMADIĞININ TESBİTİ
EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİ ( Emeklilikten sonra çalışma )"
Y21.HD12.2.2001E. 2001/906 K. 2001/930"İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ( Bağ-Kur'a Bağlı Sigortalının Bir Günlük SSK'ya Tabi Çalışması )
BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA ( Bağ-Kur'a Bağlı Sigortalının Bir Günlük SSK'ya Tabi Çalışması-İsteğe Bağlı Sigortalılık )
BAĞ-KUR'A BAĞLI SİGORTALININ BİR GÜNLÜK SSK'YA TABİ ÇALIŞMASI ( Sosyal Güvenlik Kurumunun Değiştirilip Değiştirilememesi-İsteğe Bağlı Sigortalılık )
BAĞLI OLUNAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bağ-Kur'a Bağlı Sigortalının Bir Günlük SSK'ya Tabi Çalışması-İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
Y21.HD15.2.2001E. 2001/1081 K. 2001/1147"HİZMET TESBİT DAVASI ( Vergi Mükellefi Olmadan Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Geçen Hizmet Süresinin)
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı Olup Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Kişinin)
VERGİ MÜKELLEFİ OLMADAN ESNAF SİCİLİNE KAYITLI BULUNULAN SÜRE ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti Davası)
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Vergi Mükellefiyeti Olmadan Esnaf Siciline Kayıtlı Bulunulan Süre İçin)
ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITLI OLUP VERGİ MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYAN KİŞİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı)"
Y21.HD15.2.2001E. 2001/1083 K. 2001/1149"KURUM BORCUNUN HAZİNECE KARŞILANMASI ( Prim Borçlarının Tahakkuk Dönemi )
PRİM BORCUNUN TAHAKKUK DÖNEMİ ( 506 s. Yasa Sisteminde )"
Y21.HD15.2.2001E. 2001/895 K. 2001/1123"BORÇLANMA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( İki Yıllık Sürenin Başlangıcı-Borçlanma Talebinin Geçersiz Sayılması )
İKİ YILLIK SÜRENİN BAŞLANGICI ( Borçlanma Primlerinin Ödenmesi )
BORÇLANMA TALEBİNİN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Borçlanma Primlerinin Ödenmesi İçin Öngörülen İki Yıllık Sürenin Başlangıcı )"
Y21.HD20.2.2001E. 2001/1185 K. 2001/1307"YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI ( Borçlanmanın Kabulü İçin Yasalarda Belirtilen Hak Düşürücü Sürelerin Geçirilmemesinin Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi İçin Yasalarda Belirtilen Hak Düşürücü Sürelerin Geçirilmemesinin Gerekmesi )"
Y21.HD20.2.2001E. 2001/944 K. 2001/1338"İSTİHKAK İDDİASI ( Taşınmaz malikinin evdeki eşyalara)
TAŞINMAZ MALİKİNİN EVDEKİ EŞYALARA İSTİHKAK İDDİASI"
Y21.HD22.2.2001E. 2001/1238 K. 2001/1407"HİZMET TESPİTİ ( Çalışmanın Gerçek Olup Olmadığının Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )
ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMASI ( Hizmet Tespiti-Kendi Hesabına İş Yapan Birinin Lokantada Bulaşıkçılık Yapması )"
Y21.HD26.2.2001E. 2001/1374 K. 2001/1540"BAĞKUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Bağ-Kur Mevzuatında Böyle Bir Dava Olmaması )
GERİYE YÖNELİK TOPLU PRİM ÖDEMELERİ ( Bağ-Kur Sigortalılığında Dikkate Alınıp Alınmaması )"
Y21.HD26.2.2001E. 2001/1434 K. 2001/1527"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİ DAVASI ( Çıraklık Süresinin Bu Kapsamda Kalmayacağı)
ÇIRAK OLARAK ÇALIŞILAN SÜRELER ( Sigortalı Hizmet Kapsamında Kalmaması)"
Y21.HD26.2.2001E. 2001/1437 K. 2001/1530"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Çıraklık Devresi )
ÇIRAKLIK DEVRESİ ( Sigortalılık Başlangıcı )"
Y21.HD26.2.2001E. 2001/1468 K. 2001/1579"HİZMET TESPİTİ ( Hak Düşürücü Süre-Yönetmelikle Tespit Edilen Belgelerin Verilmiş Olup Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ ( Hizmet Tespiti Davası-Hak Düşürücü Süre )"
Y21.HD26.2.2001E. 2001/1474 K. 2001/1591"HUSUMET ( Sigortalılık başlangıç tarihinin tesbiti )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ"
Y21.HD1.3.2001E. 2001/1330 K. 2001/1744"HİZMET TESPİTİ ( Hak Düşürücü Süre-Davacının Hak Düşürücü Süre İçinde Tekrar Davalının İşyerinde Çalışmaya Başlaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti )"
Y21.HD1.3.2001E. 2001/976 K. 2001/1698"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İş Kazası Olduğunun Tespiti Talebi - Tarafların Bir İstisna Akdine Hazırlık Olmak Üzere Ölçüm Sırasında Olayın Meydana Geldiği ve Taraflar Arasında Henüz İş Akdine Yönelik Bir İşlem Bulunmadığından Reddi Gereği )
İŞ KAZASININ TESPİTİ TALEBİ ( Tarafların Bir İstisna Akdine Hazırlık Olmak Üzere Ölçüm Sırasında Olayın Meydana Geldiği ve Taraflar Arasında Henüz İş Akdine Yönelik Bir İşlem Bulunmadığından Reddi Gereği )
İŞ AKDİ ( Tarafların Bir İstisna Akdine Hazırlık Olmak Üzere Ölçüm Sırasında Olayın Meydana Geldiği ve Taraflar Arasında Henüz İş Akdine Yönelik Bir İşlem Bulunmadığından İş Kazasının Tespiti Talebinin Reddi Gereği )"
Y21.HD15.3.2001E. 2001/1342 K. 2001/1898"BAĞKUR SİGORTALILIĞIN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Husumet-Vergi Mükellefinin İsteğe Bağlı Sigortalılığı )
DAVANIN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA YÖNELTİLMESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Erdiğinin Tespiti-İsteğe Bağlı Sigortalılık )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Erdiğinin Tespiti-Husumet )
HUSUMET ( Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Erdiğinin Tespiti-Vergi Mükellefinin İsteğe Bağlı Sigortalılığı )"
Y21.HD15.3.2001E. 2001/1758 K. 2001/1889"TARIM BAĞ-KUR'LULUĞUN TESPİTİ ( Dönem Dönem Farklı Sigorta Sistemlerine Bağlı Çalışma )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Tarım Bağ-Kur'luluğun Tespiti )
DÖNEM DÖNEM FARKLI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNE TABİ ÇALIŞMA ( Tarım Bağ-Kur'luluğun Tespiti )"
Y21.HD15.3.2001E. 2001/1767 K. 2001/1917"HİZMET TESPİTİ ( Hizmet Akdi-İşyerini Temizlemek ve Beklemek-İşçinin Farklı İşyerlerinde Çalışması )
HİZMET AKDİ ( Hizmet Tespiti-İşyerini Temizlemek ve Beklemek-İşçinin Farklı İşyerlerinde Çalışması )
FARKLI İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( Hizmet Akdi Niteliğini Kaldırmaması-Hizmet Tespiti )"
Y21.HD16.3.2001E. 2001/1517 K. 2001/1940"BAĞKUR SİGORTALISININ BORÇLANMASI ( Borçlanma Primlerini Ödeme Süresinin Hangi Tarihten Başlayacağı )
BORÇLANMA PRİMLERİNİN ÖDENME SÜRESİ ( Bağ-Kur-Ödeme Süresinin Hangi Tarihten Başlayacağı )
BORÇLANMA YAZISININ TEBLİĞİ ( Bağ-Kur Borçlanma Primlerini Ödeme Tarihinin Başlangıcı )"
Y21.HD20.3.2001E. 2001/1133 K. 2001/2093"YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartı )
YURDA DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( Sonradan Anlaşılması Halinde Sigortalıya Uygulanacak Yaptırımlar )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması Halinde Mümkün Olup Olmaması )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE ÖDENENLERİN GERİ ALINMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması"
Y21.HD20.3.2001E. 2001/1656 K. 2001/2032"İSTİHKAK DAVASI ( Yargı harcı )
KARAR HARCI ( İstihkak davası )
YARGILAMA GİDERİ ( İstihkak davasında karar harcı )"
Y21.HD22.3.2001E. 2001/1857 K. 2001/2133"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Sorumlulukları )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Maluliyet )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( İşverenin Sorumluluğu-İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
Y21.HD26.3.2001E. 2001/2136 K. 2001/2271"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bir Aylık Çalışma Sonrası - Çalışma Olgusunun İşyeri Kayıtları İle Denetlenememesi/İptali )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEĞİŞTİRİLMESİ ( Eski Bağ-Kur Sigortalısının SSK.'ya Tabi 1 Aylık Çalışmasından Sonra İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödemesi - Muvazaa Nedeniyle İptali )
SSK. NEZDİNDE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Muvazaa - Eski Bağ-Kur Sigortalısının SSK.'ya Tabi 1 Aylık Çalışmasından Sonra İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödemesi )
MUVAZAA ( Eski Bağ-Kur Sigortalısının SSK.'ya Tabi 1 Aylık Çalışmasından Sonra İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödemesi - İptali )
BAĞ-KUR SİGORTALISINCA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEĞİŞTİRİLMESİ ( SSK.'ya Tabi 1 Aylık Çalışmasından Sonra İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödemesi - Muvazaa Nedeniyle İptali )"
Y21.HD27.3.2001E. 2001/1217 K. 2001/2324"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Aktif Dönem Zararının Hesabı-Sözleşmede Yazılı Ücret-Kazanın Yurtdışında Olması )
YURTDIŞINDAKİ KAZANÇ KAYBININ BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
AKTİF DÖNEM ZARARININ HESABI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-İşçinin Yurt Dışında Aldığı Ücret )"
Y21.HD27.3.2001E. 2001/2180 K. 2001/2311"İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Noterde Yapılan Menkul Eşya Devir Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( Muvazaalı İşlemle Eşyaların Devredilmesi )
MUVAZAA ( Borcun Doğumundan Sonra Noterde Yapılan Menkul Eşya Devir Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
İŞLETMENİN DEVRİ VE BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi )"
Y21.HD2.4.2001E. 2001/2397 K. 2001/2467"BAĞ-KUR'A ÖDENEN PRİMLER ( Primlerin Tarımda Bağımsız Çalışanlar-Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar )
İKİ AYRI SOSYAL GÜVENLİK YASASI ( Bağ-Kur'a Ödenen Primlerin Hangi Yasa Kapsamında Değerlendirileceği )
TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR ( Bağ-Kur'a Ödenen Primlerin Kapsamında Olduğu Sosyal Güvenlik Yasasının Tespiti )"
Y21.HD5.4.2001E. 2001/2414 K. 2001/2630"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması-Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
3201 SAYILI YASAYA GÖRE YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YURT DIŞI BORÇLANMA ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulu-Bu Koşulu Uzun Süre Yerine Getirip de Sonra Tekrar Dönen Davacının Yurt Dışında Çalıştığı Sürenin Aylığından Kesilmesi )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN KİMSENİN YENİDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞMASI ( Yaşlılık Sigortasından Bağlanan Aylıkların Ödenmemesi )"
Y21.HD5.4.2001E. 2001/2426 K. 2001/2584"SİGORTASIZ ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( İlgili Hiçbir Belge Bulunmayan Çalışma Dönemi ve Belge Bulunan Döneme İlişkin İnceleme Esasları )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLAR ( Hizmet Tespiti Davası-Aksinin Aynı Değerde Belge ile İspatı )
TANIK DELİLİ ( Hizmet Tespiti-Belge Bulunmayan Çalışma Dönemi-İşe Giriş Bildirgesi ve Bordrolar Bulunan Dönem )"
Y21.HD10.4.2001E. 2001/2552 K. 2001/2740"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN DÜŞÜLMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
TAZMİNATIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası ) "
Y21.HD12.4.2001E. 2001/2715 K. 2001/2884"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Üst İşveren-İşin Anahtar Teslimi İhale Edilmiş Olması )
İŞİN ANAHTAR TESLİMİ İHALE EDİLMİŞ OLMASI ( İş Kazası Nedeniyle Tazminat-Üst İşveren Sıfatı )
MALZEMENİN BİR KISMININ İŞİ İHALEYLE VEREN KİŞİ TARAFINDAN TEMİN EDİLMESİ ( Üst İşveren-İş Kazası Nedeniyle Tazminat )
ÜST İŞVEREN ( İşin Anahtar Teslimi İhale Edilmesi-Malzemenin Bir Kısmının İhaleye Veren Tarafından Temini-İş Kazası Nedeniyle Tazminat )"
Y21.HD17.4.2001E. 2001/2921 K. 2001/2964"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( SSK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması )
KURUM TARAFINDAN GİDERİLMEYEN ZARARIN TAZMİNİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
SSK TARAFINDAN GELİR BAĞLANIP BAĞLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD17.4.2001E. 2001/2987 K. 2001/3013"TARIM BAĞKUR SİGORTALILIĞI ( Kurumun Hukuki Statü Nedeniyle Sigortalılığı İptal Etmesi-İyiniyet Kurallarına Aykırılık )
İYİNİYETE AYKIRILIK ( Bağ-Kur'un Hukuki Statü Nedeniyle Primlerini Ödemiş Sigortalının Sigortalılığını İptal Etmesi )
HUKUKİ STATÜ NEDENİYLE SİGORTALILIĞIN İPTAL EDİLMESİ ( İyiniyetle Bağdaşmaması-Bağ-Kur-Tarım Bağ-Kur'luluk )"
Y21.HD24.4.2001E. 2001/1683 K. 2001/3232"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Sigortalılık Koşullarının Yerine Getirilmemiş Olması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN KOŞULLARI ( Sigortalılığın Devam Edeceğini Bildiren Yazı İle Kuruma Müracaat Edilmesi )"
Y21.HD24.4.2001E. 2001/2836 K. 2001/3124"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Önceki Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almağa Hak Kazanmış Olma Şartı )
ÖNCEKİ YASAYA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ OLMA ŞARTI ( Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespiti )"
Y21.HD24.4.2001E. 2001/3066 K. 2001/3149"SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Belediye Başkanının Sorumluluğu )
BELEDİYE BAŞKANININ SORUMLULUĞU ( Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hakkında )"
Y21.HD25.4.2001E. 2001/3111 K. 2001/3240"İŞ KAZASI ( İşveren Tarafından İş İçin Gönderilen Yerde Meydana Gelen Kaza )
İŞVEREN TARAFINDAN GÖNDERİLEN YERDE MEYDANA GELEN KAZA ( İş Kazası )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İşveren Tarafından İş İçin Gönderilen Yerde Meydana Gelen Kaza )"
Y21.HD26.4.2001E. 2001/3071 K. 2001/3343"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Bağ-Kur Sigortalılığında )
GEÇMİŞ DÖNEM BAĞ-KUR ÇALIŞMALARININ TESPİTİ ( Yasal Olanak Bulunmaması-Borçlanma Yoluna Gidilmesi )
BORÇLANMA ( Bağ-Kur'a Tabi Olması Gereken Geçmiş Dönem Çalışmalar )"
Y21.HD30.4.2001E. 2001/3279 K. 2001/3394"TEDAVİ GİDERLERİNİN KURUMDAN TAHSİLİ ( Bağ-Kur Sigortalısı )
BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMLARI KAPSAMI ( Tedavi Giderlerinin Tahsili-Özel Hastanedeki Ameliyat ve Tedavi Masrafları )
ÖZEL HASTANEDEKİ AMELİYAT VE TEDAVİ MASRAFLARI ( Bağ-Kur Sigortalısı )"
Y21.HD30.4.2001E. 2001/867 K. 2001/3401"EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİLMESİ ( Ölçümlemenin İptali-Kazanılmış Hak )
ÖLÇÜMLEMENİN İPTALİ ( Eksik İşçilik Bildirilmesi )
KAZANILMIŞ HAK ( Eksik İşçilik Bildirilmesi-Ölçümlemenin İptali )"
Y21.HD1.5.2001E. 2001/1711 K. 2001/3444"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorulması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-Kurumca Karşılanmayan Zararların Tazmini İçin Açılan Dava )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası-Peşin Sermaye Değeri )"
Y21.HD1.5.2001E. 2001/2067 K. 2001/3447"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Standartlara Uygun Olmayan Tüp-Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki-Nikahsız Eş )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eş )
NİKAHSIZ EŞ İÇİN BELİRLENEN TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-İş Kazası Sonucu Ölüm )"
Y21.HD8.5.2001E. 2001/2359 K. 2001/3630"BABADAN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Eşinden Ölüm Aylığı Alan Davacıya Babasından da Yüzde Yirmibeş Oranında Ölüm Aylığı Bağlanması )
KOCADAN ÖLÜM AYLIĞI ALAN KİŞİ ( Kişiye Bağ-Kurlu İken Ölen Ölen Babasından da Ayrıca Yüzde Yirmibeş Oranında Ölüm Aylığı Bağlanması )
BAĞ-KUR SİGORTALISI BABADAN ÖLÜM AYLIĞI ( Ölen Eşinden Ölüm Aylığı Alan Kişiye Bağ-Kurlu İken Ölen Ölen Babasından da Ayrıca Yüzde Yirmibeş Oranında Ölüm Aylığı Bağlanması )
KAZANILMIŞ HAK ( Kanunların Geriye Yürümesi Değil Zaman İçerisinde Ani Etkilerinin Söz Konusu Olması )"
Y21.HD8.5.2001E. 2001/3411 K. 2001/3632"MUVAZAA ( 3. Kişi Şirketin Takip Sırasında Haczedilen Mallarda İstihkak İddiası - Aynı Zamanda İstihkak İddiasında Bulunan Diğer Şirketin de Ortağı Olmaları )
BORÇLUNUN ALACAKLILARINI ZARARA SOKMAK ( İşyerindeki Ticari Emtianın Tamamını Veya Mühim Bir Kısmını Devir Veya Satın Alan Kişi - İstihkak İddiası )
ALACAKLILARI ZARARA SOKMAK ( İşyerindeki Ticari Emtianın Tamamını Veya Mühim Bir Kısmını Devir Veya Satın Alan Kişi - İstihkak İddiası )
İSTİHKAK DAVASI ( İşyerindeki Ticari Emtianın Tamamını Veya Mühim Bir Kısmını Devir Veya Satın Alan Kişi - Borçlunun Alacaklılarını Zarara Sokmak/Muvazaa )
FATURA ( Takipten Kısa Bir Süre Önceki Tarihi Taşıyan ve Haczedilen Malların Marka ve Özelliklerini İçermeyen - İstihkak İddiası/Değer Verilemeyeceği )
HACZEDİLEN MALLARIN MARKA VE ÖZELLİKLERİNİ İÇERMEYEN FATURA ( Takipten Kısa Bir Süre Önceki Tarihi Taşıyan - İstihkak İddiası/Değer Verilemeyeceği )"
Y21.HD8.5.2001E. 2001/780 K. 2001/3628"OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER ( İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi - SSK. Primleri İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanması Koşulları/Kiralanan Şirket İşçileri )
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER ( İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi - SSK. Primleri İşveren Hissesinin Hazinece Karşılanması Koşulları/Kiralanan Şirket İşçileri )
PRİM İŞVEREN HİSSESİNİN HAZİNECE KARŞILANMASI ( 4325 Sayılı Yasa - Kiralanan Şirket İşçileri )"
Y21.HD15.5.2001E. 2001/3658 K. 2001/3777"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların Ödetilmesi İstemi )
İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatların Ödetilmesi İstemi )
SSK TARAFINDAN GELİR BAĞLANMASI ( İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davalarında SSK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanılmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEME HAKKI ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Uğrayan Kişiye Ait Olması )"
Y21.HD22.5.2001E. 2001/2821 K. 2001/4012"İŞ MAHKEMESİNDEN VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Annece SSK. Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Annenin Talebi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI ( Destekten Yoksun Kalma/İş Kazası Sonucu Ölüm - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )"
Y21.HD24.5.2001E. 2001/3886 K. 2001/4023"FARK YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylığa Uygulanan Önceki Ayın TÜFE Oranı-Ödeme Günü-Aylığa Hak Kazanma Tarihi )
ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANI ( Fark Yaşlılık Aylığı-Ödeme Gününün mü Aylığa Hak Kazanma Tarihinin mi Esas Alınması )
AYLIĞA HAK KAZANMA TARİHİ ( Fark Yaşlılık Aylığı-Yaşlılık Aylığına Bağlanacak Önceki Ayın TÜFE Oranı )"
Y21.HD4.6.2001E. 2001/2395 K. 2001/4374"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Başka Bir Kanun Gereğince Borçlanılan Hizmetlerin Birleştirilmesi )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tarım Sigortalısı-İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
Y21.HD5.6.2001E. 2001/4158 K. 2001/4457"REHİN HAKKI SAHİBİNİN İSTİHKAK TALEBİ ( Hisse Senetlerinin Haczinde Borsa Aracı Kurumunun Rehin Hakkı - Karar ve İlam Harcı Oranının Tesbiti )
İSTİHKAK DAVASI ( Hisse Senetlerinin Haczi İşlemine Karşı Rehin Hakkı Sahibi Olan Borsa Aracı Kurumunun Açtığı - Rehinle Yükümlü Olarak Hacze Karar Verilmesi Gereği )
KARAR VE İLAM HARCI ORANININ TESBİTİ ( Hisse Senetlerinin Haczi İşlemine Karşı Rehin Hakkı Sahibi Olan Borsa Aracı Kurumunca Açılan İstihkak Davasının Kabulü Halinde )
HİSSE SENETLERİNİN HACZİ ( Rehin Hakkı Sahibi Borsa Aracı Kurumunun Açtığı İstihkak Davasında Mahkemece Rehinle Yükümlü Olarak Hacze Karar Verilmesi Gereği )
BORSA ARACI KURUMUNUN REHİN-HAPİS HAKKINA DAYANARAK AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI ( Mahkemece Rehinle Yükümlü Olarak Hacze Karar Verilmesi Gereği )"
Y21.HD5.6.2001E. 2001/4194 K. 2001/4458"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlunun Evinde Haczedilen Mallar-Malların İhaleden Satın Alınması ve Başkasına Sözleşme ile Satılmış Olması-Muvazaa )
BORÇLUNUN EVİNDE HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA İSTİHKAK İDDİASI ( Malların İhaleden Satın Alınması ve Başkasına Sözleşme ile Satılmış Olması-Muvazaa )
TAŞINIR MALDA MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Evinde Haczedilen Mallar-İstihkak Davası )
MUVAZAA ( İstihkak Davası-İhaleden Satın Alınıp Sözleşmeyle Başkasına Satılmış Olan Malların Borçlunun Evinde Haczedilmiş Olması )"
Y21.HD5.6.2001E. 2001/4316 K. 2001/4467"İHALEDE SATIN ALMA İŞLEMİNİN MUVAZAALI OLMASI ( Hacizli Malı İhalede Alarak Borçlunun Karısına Kiralama - Yeni Takipte İstihkak İddiası )
İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlunun Mallarını Haczederek İhalede Alacağına Mahsuben Alan Kişinin Bunları Borçlunun Eşine Kiralama İşleminin Muvazaalı Olması )
MUVAZAA ( Hacizli Malları İhalede Satın Alarak Borçlunun Eşine Kiralama İddiasına Dayalı İstihkak Davası )
HACİZLİ MALLARI İHALEDE SATIN ALARAK BORÇLUNUN EŞİNE KİRALAMA İDDİASI ( İstihkak Talebi Hakkında Muvazaa İddiası )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Hacizli Malı İhalede Satın Alarak Borçlunun Eşine Kiraya Verme İddiasıyla İstihkak Talebi )"
Y21.HD7.6.2001E. 2001/4380 K. 2001/4572"BAĞKUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Tavukçuluk Faaliyetinin Teşkilatın Büyüklüğüne Göre Tarımsal Faaliyetten Ticari Faaliyete Dönüşebilmesi )
TİCARİ FAALİYET ( Tavukçuluk Faaliyetinin Teşkilatın Büyüklüğüne Göre Tarımsal Faaliyetten Ticari Faaliyete Dönüşebilmesi )
TAVUKÇULUK FAALİYETİ ( Faaliyetin Koşulları Varsa Besi Pazarlama ve Teşkilatın Büyüklüğüne Göre Tarımsal Faaliyetten Ticari Faaliyete Dönüşebilmesi )"
Y21.HD11.6.2001E. 2001/4373 K. 2001/4633"SSK PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Gecikme Zammı ve Buna Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
GECİKME ZAMMINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Borçlunun Temerrüdü-Faize Faiz Yasağının Uygulanmaması )
FAİZE FAİZ ( Gecikme Zammına Faiz Yürütülmesinin Yasağın Kapsamı Dışında Olması-SSK Prim Borcu )
MÜREKKEP FAİZ YASAĞI ( Gecikme Zammına Faiz Yürütülmesinin Yasağın Kapsamı Dışında Olması-SSK Prim Borcu )
PRİM BORÇLUSUNUN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMESİ ( Prim Borcuna Gecikme Zammı ve Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
Y21.HD12.6.2001E. 2001/4524 K. 2001/4692"NİSBİ HARCA TABİ DAVALAR ( Hükmü Temyiz Eden Davalının İlam Harcının 1/4 ünü Peşin Olarak Yatırmasının Gerekmesi )
PEŞİN TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Eksik Harç İle İlgili İşlemin Kıyasen Uygulanması ve Temyizin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılması )
TEMYİZ ESAS DEFTERİNE KAYIT TARİHİ ( Peşin Temyiz Harcının Yatırılmaması Durumunda Eksik Harç İle İlgili İşlemin Kıyasen Uygulanması ve Temyizin Deftere Kaydedildiği Tarihte Olduğunun Kabulü )"
Y21.HD14.6.2001E. 2001/1870 K. 2001/4799"ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA ( Her Yıl İçin Prim Ödenmesi Gereken Ortalama Gün Sayısı )
PRİM ÖDENEN GÜN SAYISININ SİGORTALILIK SÜRESİNE BÖLÜNMESİ ( Ölüm Aylığı )"
Y21.HD14.6.2001E. 2001/4285 K. 2001/4794"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Yabancı Ülkeden Kısmi Yaşlılık Aylığı veya Geçici İşgörmezlik Ödeneği Alınmasının Etkisi )
YABANCI ÜLKEDEN KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI ALINMASI ( 506 S. Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanan Kişiye Aylık Bağlanıp Bağlanmaması )
YABANCI ÜLKEDEN GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALINMASI ( 506 S. Yasaya Göre Yaşlılık Aylığı Almaya Hak Kazanan Kişiye Aylık Bağlanıp Bağlanmaması )"
Y21.HD14.6.2001E. 2001/4360 K. 2001/4756"PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Çalışanların Bir Bölümü Yönünden Anayasal Sosyal Güvenlik Hakkının Gerçeklekmesini Sağlayan 506 Sayılı Yasaya Dayalı Prim Alacaklarının Tahsili İstemi )
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ PRİM BORCUNDAN SORUMLULUKLARI ( Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olmaları ve 6183 Sayılı Kanun Hükümleri Gereğince Takibe Tabi Tutulmaları )
KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMESİ ( Prim Alacaklarının Ödenmesi ile Getirilen Değişikliğin Görülmekte Olan Tüm Uyuşmazlıklara Uygulanmasında Zaman İçerisinde Ani Etkilerin Söz Konusu Olması )
AMME ALACAĞI ( Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olması )"
Y21.HD14.6.2001E. 2001/4556 K. 2001/4804"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Murisin İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespitiyle Aylığının Devamına Karar Verilmesinin İstenilmesi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLMEK ( Bir Sigortalının İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanabilmesi için Başkaca Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Bulunmamasının ve Çalışmamasının Gerekmesi )
FİİLİ ÇALIŞMA ( Bir Sigortalının İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanabilmesi için Çalışmıyor Olmasının Gerekmesi )
BİR BAŞKA SOSYAL KURUMUNA BAĞLI OLMAMAK ( Bir Sigortalının İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanabilmesi için Başkaca Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Bulunmamasının Gerekmesi )"
Y21.HD18.6.2001E. 2001/4674 K. 2001/4855"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılması İçin Hizmet Akdine Göre Çalışmasının Yeterli Olması-Ücretin Ödenme Biçiminin Sonuca Etkili Olmaması )
SİGORTALI SAYILMA ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılması İçin Hizmet Akdine Göre Çalışmasının Yeterli Olması-Ücretin Ödenme Biçiminin Sonuca Etkili Olmaması )
HİZMET AKDİNE DAYALI ÇALIŞMA ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılması İçin Hizmet Akdine Göre Çalışmasının Yeterli Olması-Ücretin Ödenme Biçiminin Sonuca Etkili Olmaması )
TASNİF VE İSTİF İŞİNDE ÇALIŞAN KİŞİLER ( Hizmet Akdine Dayalı Olarak Çalıştığının Kabulü )"
Y21.HD19.6.2001E. 2001/4247 K. 2001/4923"MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davasında - Boşanmanın Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olması ve Tarafların Halen Birlikte Oturması )
İSTİHKAK İDDİASI ( Boşanmaya Rağmen Halen Birlikte Oturmakta Olması - Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Boşanmaya Dayanan İddianın Dinlenmeyeceği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK MUVAZAALI BOŞANMA ( Eşlerin Boşanmaya Rağmen Birlikte Oturması - İstihkak İddiasında Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olması )
MUVAZAALI BOŞANMA ( Eşlerin Birlikte Oturmaya Devam Etmesi - İstihkak İddiasında Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olması )"
Y21.HD21.6.2001E. 2001/1796 K. 2001/4977"EMEKLİLİK BASAMAĞININ TESPİTİ ( SSK'dan Bağ-Kur'a Tabi Sigortalılığa Geçiş )
BAŞKA SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA GEÇEN SÜRELERİN İNTİBAKI ( SSK'dan Bağ-Kur'a Tabi Sigortalılığa Geçiş )
SSK'DAN BAĞ-KUR'A TABİ SİGORTALILIĞA GEÇİŞ ( Emeklilik Basamağı )"
Y21.HD21.6.2001E. 2001/4722 K. 2001/4961"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )
SÜRE BELİRLENMESİ ( Davacının Hangi Tarihten İtibaren İtibari Hizmete Tabi İşten Yararlanacağının Açıklanmamasının Hatalı Olması )"
Y21.HD25.6.2001E. 2001/4756 K. 2001/5046"TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ( Devralanın İşletmenin Borçlarından Sorumluluğu )
İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Ticari İşletmenin Devri Halinde Devralan Yeni Malikin )
DEVRALAN MALİKİN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Devri Halinde )"
Y21.HD25.6.2001E. 2001/4866 K. 2001/5024"EMEKLİLİĞE HAK KAZANILDIĞININ TESBİTİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Şartları )"
Y21.HD26.6.2001E. 2001/3021 K. 2001/5119"İSTİHKAK DAVASI ( Merkezi Yurtdışında Bulunan Şirketin Gazete Satış İlanını Aynı Gün Öğrendiğinin Kabul Edilemeyeceği )
İLANEN TEBLİGAT ( Merkezi Yurtdışında Bulunan Şirketin Açtığı İstihkak Davasında Süre Şartı - Davacının Tebligatı Sonradan Öğrendiği İddiası )
MERKEZİ YURTDIŞINDA BULUNAN ŞİRKETİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI ( Süre Şartı - Davacının Gazetede İlanen Tebliğ Edilen Satışı Sonradan Öğrendiği İddiası )
SÜRE ŞARTI ( Merkezi Yurtdışında Bulunan Şirkete Ait Markanın Türkiye'deki İmtiyaz Hakkına Konan Haczi ve Satışı Geç Öğrendiği İddiasıyla İstihkak Talebi )
TİCARİ MARKANIN HACZİ ( Merkezinin Yurtdışında Bulunan İstihkak Davacısı Şirketin Haczi ve Satışı Geç Öğrendiği İddiası ve Süre Şartı )
GAZETE İLANI VE 35'E GÖRE TEBLİGAT ( Merkezi Yurtdışında Bulunan Şirketin Tebligatlardan Geç Haberdar Olduğu Gerekçesiyle Süresinden Sonraki İstihkak Talebi )"
Y21.HD26.6.2001E. 2001/3900 K. 2001/5104"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sigorta Primlerini Süresi İçinde Tahakkuk ve Tediye Etmeyen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu )
SİGORTA PRİMLERİNİN TAHAKKUK VE TEDİYE ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu )
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU ( Sigorta Primlerinin Süresi İçinde Tahakkuk ve Tediye Edilmemesi )"
Y21.HD28.6.2001E. 2001/4592 K. 2001/5149"İŞ KAZASININ UNSURLARI"
Y21.HD2.7.2001E. 2001/4900 K. 2001/5186"TARIM BAĞKUR SİGORTALISININ 506 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞMASI ( Çakışan Sürelerde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılamaması )
506 SAYILI KANUNA TABİ ÇALIŞMA ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı İken Aynı Zamanda 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Kişinin Çakışan Sürelerde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılamaması )
SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı İken Aynı Zamanda 506 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Kişinin Çakışan Sürelerde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılamaması )"
Y21.HD2.7.2001E. 2001/4946 K. 2001/5194"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalılardan İşverenlere Ait İşyerinde Aralıksız Hizmet Akdiyle Çalıştığının Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davasının Çalışılan Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Hizmet Tespiti Davasının Çalışılan Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ VEYA ÇALIŞMANIN KURUMCA TESPİT EDİLMESİ ( Bu Durumda Beş Yıllık Hak Düşürücü Süreden Bahsedilememesi )"
Y21.HD2.7.2001E. 2001/5190 K. 2001/5215"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Davacının Gün Sayısının 5000 Günü Geçmesine Rağmen Sigortalılık Süresinin Talep Tarihi İtibariyle 25 Yılı Doldurmadığının Belirlenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması İçin 55 Yaşını Doldurmamış Olmakla Beraber 25 Yıldan Belir Sigortalı Olması ve 5000 Gün Prim Ödemesinin Gerekmesi )"
Y21.HD3.7.2001E. 2001/4997 K. 2001/5242"BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA GEÇEN SÜRE ( Başkan Seçildiği Tarihte Sigortalı Bir İşte Çalışmayan ve Prim Ödemeyen Davacının Sigortalı Sayılamaması )
SİGORTALI SAYILMA ( Belediye Başkanı Seçildiği Tarihte Sigortalı Bir İşte Çalışmayan ve Prim Ödemeyen Davacının Sigortalı Sayılamaması )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davalı Belediyede Belediye Başkanı Olarak Geçen Sürelerin Hizmetten Sayılması Talebi )
SEÇİLME TARİHİNDE SİGORTALI İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYAN BELEDİYE BAŞKANI ( Başkanlıkta Geçen Süresinin Sigortalı Sayılmasına Olanak Olmaması )"
Y21.HD5.7.2001E. 2001/4287 K. 2001/5306"BAĞKUR SİGORTALISININ BORÇLANMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Askerlik Borçlanması İşleminin Geçerliliğinin Tespiti )
BORÇLANMA BEDELLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Askerlik Borçlanması İşleminin Geçerliliğinin Tespiti )"
Y21.HD5.7.2001E. 2001/5077 K. 2001/5357"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurt Dışı Çalışmanın Devamı Nedeniyle Kurumun Borçlanma İşlemini İptali )
BORÇLANMA BEDELİNDEN ÖDENEN AYLIKLARIN MAHSUBU ( Asıl Amacın Talep Borçlanma İşleminin İptali Olması )
BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurt Dışı Çalışmanın Devamı Nedeniyle )"
Y21.HD5.7.2001E. 2001/5196 K. 2001/5315"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Asıl Borcun Ödenmesi Sırasında İşlemiş Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Artık Faizin İstenememesi )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Asıl Davada Dava Tarihinden İtibaren Faiz İstenmiş Sayıldığına göre Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasındaki İşlemiş Faiz Alacağından Örtülü Olarak Vazgeçilmiş Sayılmaması )
ÖRTÜLÜ VAZGEÇME ( Asıl Davada Dava Tarihinden İtibaren Faiz İstenmiş Sayıldığına göre Olay Tarihiyle Dava Tarihi Arasındaki İşlemiş Faiz Alacağından Örtülü Olarak Vazgeçilmiş Sayılmaması )
FAİZ İSTEME HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Asıl Borcun Ödenmesi Sırasında İşlemiş Faizleri İsteme Hakkının Saklı Tutulmaması Durumunda Artık Faizin İstenememesi )"
Y21.HD5.7.2001E. 2001/5268 K. 2001/5325"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
SİGORTALI SAYILMA ( Bir Kimsenin Sigortalı Olarak Kabulü İçin Yaşın Koşul Olmayıp Hizmet Akdine Dayalı Çalışmanın Yeterli Olması )
GÖREVSİZLİK ( Onsekiz Yaşından Küçüklerin Sigortalı Olamayacağına Dair Kural Olmadığından Davaya İş Mahkemesinde Bakılması )"
Y21.HD9.7.2001E. 2001/5186 K. 2001/5417"YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Yurtdışındaki Çalışmalarını Kesin Dönüş Yapmaksızın Borçlanan Davacıya Aylık Bağlanması İçin Yurtdışında Çalıştığı İşten Ayrılması Zorunluluğunun Olmaması )"
Y21.HD9.7.2001E. 2001/5222 K. 2001/5400"PRİM BORCUNUN VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Resen SSK Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun ve Gecikme Zammının İptaline Karar Verilmesini İstemesi )
YARGI YERİNCE DENETLENEMEME ( İdari Aşamada Kesinleşme Kesin Hüküm Niteliğinde Değilse de Bu Kesinleşmenin 506 Sayılı Yasanın Öngörmüş Olduğu Özel Prosedür Olması )
İDARİ PARA CEZASI ( Sulh Ceza Mahkemesine Başvurulması Sonucu Prim Borcu ve Gecikme Zammı için Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yasal Süre Dışında Açılan Davanın Görüşülmesine Olanak Vermemesi )
İDARİ AŞAMADA KESİNLEŞME ( Bu Aşamada Kesinleşen Hususların Yeniden Yargı Yerinde Denetlenmesine Yasaca ve Hukukça Olanak Bulunmaması )"
Y21.HD10.7.2001E. 2001/4454 K. 2001/5484"İŞ KAZASI ( Maluliyetden Doğan İş Göremezlik Zararının Ödetilmesinin İstenilmesi )
İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Üçüncü Kişiden Alınamayan Alacağın On Yıl İçerisinde Müteselsilen Sorumlu Olan İşveren Aleyhine Her Zaman Dava Açılabilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Üçüncü Kişiden Alınamayan Alacağın On Yıl İçerisinde Müteselsilen Sorumlu Olan İşveren Aleyhine Her Zaman Dava Açılabilmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Üçüncü Kişi Hakkında Dava Açılıp Sonuçlanmasının İşverene İş Göremezlik Zararının Ödetilmesi için Dava Açılmasına Engel Olmaması )"
Y21.HD10.7.2001E. 2001/5242 K. 2001/5534"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacı Limited Şirketin Ortağı Olduğundan Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması-Sosyal Sigortalar Sigortalısı Sayılmasına Olanak Olmaması )
BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Davacı Limited Şirketin Ortağı Olduğundan Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması-Sosyal Sigortalar Sigortalısı Sayılmasına Olanak Olmaması )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BAĞKURLU OLMASI ( Davacı Limited Şirketin Ortağı Olduğundan Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması-Sosyal Sigortalar Sigortalısı Sayılmasına Olanak Olmaması )"
Y21.HD10.7.2001E. 2001/5287 K. 2001/5531"TESPİT DAVASI ( Mahkeme Kararı ile Düzeltilen Sigortalının Doğum Tarihinin Kurum ve Emeklilik İşlemlerinde Esas Alınmasının Gerektiğinin Tespiti Talebi )
SİGORTALININ YAŞ TASHİHİ ( Yaşlılık Ölüm ve Malüliyet Sigortalarının Uygulanmasında Sigortalının İlk Defa Sigortalı Olarak Çalışmaya Başladığı Tarihte Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Bulunan Doğum Tarihinin Esas Alınmasının Gerekmesi )
KURUMUN TARAF OLMADIĞI YAŞ TASHİHİ DAVALARI ( Karara Esas Alınan Sağlık Raporunun Biyolojik ve Tıbbi Gerekçelerden Uzak Olması Nedeniyle Düzeltilen Yaşın Sigorta İşlemlerinde Dikkate Alınmamasının Gerekmesi )
ADLİ TIP RAPORU ( Biyolojik ve Tıbbi Gerekçelerden Uzak Sağlık Rapor Neticesinde Verilen ve Kesinleşen Yaş Tashihi Kararının 506 Sayılı Yasa Karşısında Kabul Edilemez Olması-Bu Hususta Adli Tıptan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD13.9.2001E. 2001/5365 K. 2001/5802"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle )
İŞ KAZASI ( Yapılacak Sağlık Harcamalarının Maddi Tazminat Olarak İşverenden Tahsili Talebi )
SAĞLIK YARDIMI ( İşverenin Sağlık Yardımlarından Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Ödeneğin Tamamının Verilmesi Yönünde İşverene Yükümlülük Verilmemiş Olması )"
Y21.HD25.9.2001E. 2001/5338 K. 2001/6154"İSTİHKAK DAVASI ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olması-Bu Yasal Karinenin Aksinin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Karinenin Borçlu Yararına Olması-Bu Yasal Karinenin Aksinin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
İSPAT ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olması-Bu Yasal Karinenin Aksinin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )"
Y21.HD1.10.2001E. 2001/5749 K. 2001/6313"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalı İşverenlerin Ayrı Ayrı Dönemlerde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Çalıştığının Tespitini İstemesi )
DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalı İşverenler Arasında Zorunlu veya İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından Bu Davalılar Aleyhindeki Davalara Ayrı Ayrı Bakılması )
TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇILMASI ( Davalı İşverenler Arasında Zorunlu veya İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunmadığından Bu Davalılar Aleyhindeki Davaların Ayrılmasına Karar Verilmesi )
ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Bu gibi Durumların Bulunması Halinde Birden Fazla Davaların Tek Dilekçeyle Açılabilmesi Aksi Halde Davalara Ayrı Ayrı Bakılması )"
Y21.HD8.10.2001E. 2001/5745 K. 2001/6474"BAĞKUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığının İptaliyle SSK'dan Yaşlılık Aylığı Bağlanması Gerektiğinin Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sigortalı Olarak Çalışılan İşten Ayrıldıktan Sonra Yazılı Tahsis İsteğinde Bulunan ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanan Sigortalıya Aylık Bağlanmasının Gerekmesi )
TAHSİS TALEBİNDE BULUNULMAMASI ( Dilekçede Tahsis Talebi Bulunmadığı Sadece Hizmetlerin Birleştirilmesine Yönelik Taleple Emekliliğe Karar Verilememesi )
MAAŞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Yazılı Tahsis İsteğinde Bulunulması ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması Durumunda Sigortalıya Bu İsteğinden Sonraki Ay Başından Başlanarak Aylık Bağlanması )"
Y21.HD11.10.2001E. 2001/6133 K. 2001/6663"HİZMET TESPİTİ ( Davacı Davalılardan İşverene Ait İşyerinde Belirtilen Tarihler Arasında Fiilen Geçen Çalışmalarının Tespitine Karar Verilmesini İstemesi )
ÇALIŞMANIN GERÇEK OLMAMASI ( Hayat Deneyimlerine Uygun Düşmeyen Olgulara Dayanmak Suretiyle On Beş Gün İşçi gibi SSK'lı Gösterilmesinde Asıl Amacın Kurum Değiştirmeye Yönelik Olması )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( Hayat Deneyimlerine Uygun Düşmeyen Olgulara Dayanmak Suretiyle On Beş Gün İşçi gibi SSK'lı Gösterilmesinde Asıl Amacın Kurum Değiştirmeye Yönelik Olması )
KURUM DEĞİŞTİRMEK ( Hayat Deneyimlerine Uygun Düşmeyen Olgulara Dayanmak Suretiyle On Beş Gün İşçi gibi SSK'lı Gösterilmesinde Asıl Amacın Kurum Değiştirmeye Yönelik Olması )
İSTEĞE BAĞLI OLMAK İSTENMESİ ( Yıllarca Bağ-Kur Statüsünde Sigortalı Olan Davacının Hayat Deneyimlerine Uygun Düşmeyen Olgulara Dayanmasında Asıl Amacın Kurum Değiştirmek Olması )"
Y21.HD11.10.2001E. 2001/6819 K. 2001/6640"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemeleri )
DESTEK SAYILMA ( MK Uyarınca Evlilik Bağı Kurulmasa Bile Karı Koca Diye Birleşen Bu Amaç ve Duygu ile Yaşamlarını Sürdüren Kadınlar için Bakım Yükümlülüğünü Yerine Getiren Erkek Olması )
EVLİLİK BAĞI KURULMAMIŞ OLMASI ( Karı Koca Diye Birleşen Bu Amaç ve Duygu ile Yaşamlarını Sürdüren Kadınlar için Bakım Yükümlülüğünü Yerine Getiren Erkeğin Destek Sayılması )
DESTEK KAVRAMI ( Bu Kavramın Hukuki Bir İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu İçermesi )
FİİLİ EVLİLİK ( Fiili Evlilik Birliğiyle Murise Bağlı Olan Davacının Tazminat Taleplerinin Gayri Resmi Evliliklere Yasal Hak Tanınmayacağı Gerekçesiyle Reddinin Hatalı Olması )"
Y21.HD15.10.2001E. 2001/6728 K. 2001/6742"İŞLETMEYİ DEVRALAN 3. KİŞİNİN ALACAKLIYA KARŞI SORUMLULUĞU ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen - BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
HACİZ ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
İSTİHKAK DAVASI ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan Haciz - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )
MAMELEK DEVRİ ( Borcun Doğumundan Sonra Borçlu Şirket Tarafından Fatura İle Devredilen Fabrikada Yapılan Haciz - Devralanın BK'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Bulunduğu )"
Y21.HD18.10.2001E. 2001/6187 K. 2001/6913"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Davanın Sosyal Sigortalar Kurumuna İdari Para Cezasına İlişkin Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İstemine İlişkin Olması )
GÖREV ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Para Cezası ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tespiti İsteğinin Alacaklı Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu Yer İş Mahkemesi Olması )"
Y21.HD22.10.2001E. 2001/6341 K. 2001/6933"KURUM KOMİSYON KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Prim ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tesbiti - Tanık Anlatımları ve İşverenin Beyanlarının Müfettiş Raporunu Desteklemesi Nedeniyle Kurum İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )
MÜFETTİŞ RAPORU ( 1475 Sayılı İş Kanununun 89. Maddesi Gereğince Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Prim ve Gecikme Zammı Borcu Olmadığının Tesbiti ve Kurum Komisyon Kararının İptali Talebi )
PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kurum Komisyon Kararının İptali Talebi - Tanık Anlatımları ve İşverenin Beyanlarının Müfettiş Raporunu Desteklemesi Nedeniyle Kurum İşleminin Yasaya Uygun Olduğu )"
Y21.HD25.10.2001E. 2001/6434 K. 2001/7130"BORÇLANMA TUTARININ TESPİTİ ( Davacının Belirtilen Tarihleri Arasındaki Borçlanma İsteminin Başvuru Tarihindeki Geçerli Ücretler Üzerinden Borçlanabileceğinin Tespitini İstemesi )
PRİM ÖDEMESİNİN GECİKMESİ ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )
ÖDENECEK PRİM TUTARININ HESAPLANMASI ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )
GECİKMENİN ALEYHE OLMASI ( Kurumun Başlangıçtaki Tutumu ve Davanın Uzaması Nedeniyle Prim Ödemesinin Gecikmesi Davacı Sigortalı Yönünden Aleyhe Kabul Edilememesi )"
Y21.HD5.11.2001E. 2001/7690 K. 2001/7421"İSTİHKAK DAVASI ( 3. Kişinin - Tarafların Gayri Resmi Olarak Haciz Adresinde Birlikte Yaşadıkları/Davacının Hacizli Mallardan Çamaşır Makinasına İlişkin İbraz Ettiği Faturanın Gerçekliliğinin Saptanması Halinde Yasal Karinenin Aksinin Kanıtlandığının Kabulü Gerekeceği )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının Hacizli Mallardan Çamaşır Makinasına İlişkin İbraz Ettiği Faturanın Gerçekliliğinin Saptanması Halinde Yasal Karinenin Aksinin Kanıtlandığının Kabulü Gerekeceği - 3. Kişinin İstihkak Davası )
FATURA İBRAZI ( 3. Kişinin İstihkak Davası - arafların Gayri Resmi Olarak Haciz Adresinde Birlikte Yaşadıkları/Davacının Hacizli Mallardan Çamaşır Makinasına İlişkin İbraz Ettiği Faturanın Gerçekliliğinin Saptanması Halinde Yasal Karinenin Aksinin Kanıtlandığının Kabulü Gerekeceği )"
Y21.HD6.11.2001E. 2001/7132 K. 2001/7449"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murislerinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Manevi Tazminatın Ödetilmesini İstemesi )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Eylemle Zarar Arasındaki Uygun İlliyet Bağını İşçinin ya da Üçüncü Kişinin Tam Kusuru ile Kesilmemiş Olmasının da Zorunlu Olması )
SİGORTALININ TAM KUSURLU OLMASI ( Kazanın Sigortalının Bu Kusuruyla Gerçekleşmesi Halinde İşverenin Sorumluluğunu Kaldırması )
NEDENSELLİK BAĞININ KESİLMESİ ( İşverenin Sorumluluğu için Eylemle Zarar Arasındaki Uygun İlliyet Bağının İşçinin veya Üçüncü Kişinin Tam Kusuru İle Kesilmemiş Olmasının Zorunlu Olması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAM KUSURU ( Kazanın Bu Nedenle Olması Halinde İşverenini Sorumluluğunu Kaldırması )"
Y21.HD20.11.2001E. 2001/8218 K. 2001/7833"İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Mallar Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasını ve İcra Memuru İşleminin de İptalini İstemesinin Şikayet Değil İstihkak İddiası Olması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Davacının Mallar Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasını ve İcra Memuru İşleminin de İptalini İstemesinin Şikayet Değil İstihkak İddiası Olması )
ŞİKAYET ( Davacının Mallar Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasını ve İcra Memuru İşleminin de İptalini İstemesinin Şikayet Değil İstihkak İddiası Olması )"
Y21.HD27.11.2001E. 2001/8302 K. 2001/8097"İSTİHAKAK DAVASI ( Geçerli Haciz Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi - Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbirinin Gerekli Olmadığı )
HACİZ İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ( Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbiri Haczin Geçerli Olması İçin Gerekli Olmadığı )
MUHAFAZA TEDBİRLERİ ( Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Şart Olmadığı - Geçerli Haciz Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilen İstihkak Davasının Esasına Girilmesi Gereği )
HUKUKEN EL KOYMA ( Haciz İşleminin Tamamlanması İçin Mal Ve Hakların İcra Müdürü Tarafından Hukuken El Konulması Yeterli Olup İstisnalar Dışında Fiili El Koyma Ve Muhafaza Tedbiri Haczin Geçerli Olması İçin Gerekli Olmadığı )"
Y21.HD29.11.2001E. 2001/7345 K. 2001/8202"YAŞLILIK AYLIĞI ( SSK.'na Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışma - Kurumun Aylığı Kesemeyeceği/63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
YAŞLILIK AYLIĞI ALANIN SSK.'YA YAZILI BAŞVURUDA BULUNMADAN ÇALIŞMASI ( Kurumun Aylığı Kesemeyeceği - 63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
SSK.'NUN YAŞLILIK AYLIĞINI KESEMEYECEĞİ ( Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışma - 63. Madde Yönünden Tercihini Belirlemesi İçin Uyarma Görevi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Alanın SSK.'na Yazılı Başvuruda Bulunmadan Çalışması - Kurumun Aylığı Kesemeyeceği/Prim Ödenerek Çalışılabileceği )"
Y21.HD6.12.2001E. 2001/8673 K. 2001/8403"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemesi )
İŞVEREN SIFATININ KALKMASI ( Bir İşin Bütünüyle Devri Durumunda Devreden Kişinin İşveren Sıfatının Kalkacağından İşi Devralanın İşveren Olarak Nitelendirilmesi )
TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ ( Hukuksal İlişkinin Bir Taşeronluk Sözleşmesi Değil İşin Bütününün Yaptırılmasına İlişkin Olduğu Anlaşıldığından Şirketin İşveren Olarak Sorumlu Olmaması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Hukuksal İlişkinin Bir Taşeronluk Sözleşmesi Değil İşin Bütününün Yaptırılmasına İlişkin Olduğu Anlaşıldığından Şirketin İşveren Olarak Sorumlu Olmaması )"
Y21.HD10.12.2001E. 2001/7902 K. 2001/8459"GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Ödenek Ödenen Sürelerin Sigorta Primlerine Tabi Olmaması )
SİGORTA PRİM HESABI ( Hesapta Ay İçerisinde Hak Edilen Ücret Prim İkramiye Gibi Kazançların Dikkate Alınması )
PRİM KESİNTİSİ ( Sigortalının Primlerinin Hesabında Ay İçerisinde Hak Edilen Ücret Prim İkramiye Gibi Kazançların Dikkate Alınması )
İŞVERENİN YARDIM NİTELİĞİNDE YAPTIĞI ÖDEMELER ( Sigorta Primlerine Tabi Tutulamaması )"
Y21.HD24.12.2001E. 2001/9232 K. 2001/8721"İSTİHKAK DAVASI ( Mülkiyet Karinesinin Davacı Yararına Olması - Haczedilen TV Faturası Taksit Kartı İle Tanık Anlatımları Dikkate Alındığında Emekli Aylığı Olan Davacının Bu Malı Geliri İle Satın Aldığı )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Yararına Olması - Haczedilen TV Faturası Taksit Kartı İle Tanık Anlatımları Dikkate Alındığında Emekli Aylığı Olan Davacının Bu Malı Geliri İle Satın Aldığı/İstihkak Davası )
FATURANIN İSTİHKAK DAVASINDA İSBAT GÜCÜ ( Haczedilen TV Faturası Taksit Kartı Dikkate Alındığında Emekli Aylığı Olan Davacının Bu Malı Geliri İle Satın Aldığı - Mülkiyet Karinesinin Davacı Yararına Olduğu )"
Y21.HD25.12.2001E. 2001/7999 K. 2001/8808"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( İş Kazası Yapılan İşle İlgili Olmayan Bir Faaliyet Sırasında Meydana Gelmiş Ve İşveren de Sigortalıyı Bu Yönde Görevlendirmemişse Kusur Dağılımında Bu Hususun Gözetileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kazası Sonucu Maluliyet - Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Zararın Hesaplanmasında Gerçek Ve Bilinen Ücret Varken Varsayıma Dayalı Hesap Yapılamayacağı )
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Zararın Hesaplanmasında Gerçek Ve Bilinen Ücret Varken Varsayıma Dayalı Hesap Yapılamayacağı )
KUSUR ( İş Kazası Yapılan İşle İlgili Olmayan Bir Faaliyet Sırasında Meydana Gelmiş Ve İşveren de Sigortalıyı Bu Yönde Görevlendirmemişse Kusur Dağılımında Bu Hususun Gözetileceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet )"
Y21.HD25.12.2001E. 2001/8042 K. 2001/8810"İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zararın Oluştuğu Tarihin Belirlenmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
ZARARIN OLUŞTUĞU TARİH ( Adli Tıp İhtisas Kurulunun Maddi Hatasını Belirlediği ve Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İltihak Ettiği Tarihin Maddi Zararın Oluştuğu Tarih Olması )
MADDİ ZARARIN TESPİTİ ( Davacının Maddi Zararının Hatalı Olarak Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olması )
YÜKSEK SAĞLIK KURULLU RAPORU ( Adli Tıp İhtisas Kurulunun Maddi Hatasını Belirlediği ve Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İltihak Ettiği Tarihin Maddi Zararın Oluştuğu Tarih Olması )"
Y21.HD27.12.2001E. 2001/7869 K. 2001/8864"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Belirtilen Tarihler Arasında Davalılara Ait İşyerinde Hizmet Akdine Dayalı Olarak Geçen ve Kuruma Kayıt ve Tescil Edilmeyen Çalışmalarının Tespitini İstemesi )
TANIKLARIN İŞYERİ KAYITLARINA GEÇMEMİŞ KİŞİLER OLMASI ( Tanıkların Aynı Çerçevede Benzer İşi Yapan Başka İşverenlerin Çalıştırdığı ve Bordrolara Geçmiş Kimseler de Olmaması )
BEYANLARIN SOMUT OLGULARA DAYANMAMASI ( Tanıkların İşyeri Kayıtlarına Geçmemiş ve Benzer İşi Yapan İşverenlerin Çalıştırdığı ve Bordrolara Geçmemiş Kimselerin Tanıklık Yapması )"
Y21.HD27.12.2001E. 2001/8916 K. 2001/8884"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan İşçinin Uğradığı Zararların Giderilmesi Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜL KALAN İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Bir İşin Tamamının Devredildiği Durumlarda Devreden İhale Makamının Sorumlu Tutulamaması )
İHALE MAKAMININ İŞVEREN OLARAK SORUMLU TUTULMAMASI ( Bir İşin Tamamının Devredildiği Durumlarda Devreden İhale Makamının Sorumlu Tutulamaması )
KUSUR RAPORU ( İhale Makamının Kusurunun Olamaması Nedeniyle Alınan Kusur Raporunun da Geçersiz Olması )"
Y21.HD28.12.2001E. 2001/9265 K. 2001/8963"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Sonucu Sigortalılık Hak ve Yükümlülüklerini Etkilememesi-Sosyal Haklardan Vazgeçilememesi ve Devredilememesi )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKI ( Bu Haktan Vazgeçilememesi ve Devredilememesi )
FERAGAT ( Sosyal Güvenliğe İlişkin Haklardan Vazgeçilememesi ve Devredilememesi Nedeniyle Feragatten Dolayı Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
Y21.HD21.1.2002E. 2001/8439 K. 2002/21"HİZMET TESPİTİ TALEBİ ( Kamu Düzenini İlgilendirdiğinden Özel Bir Duyarlılıkla Araştırma Yapılarak Gerektiğinde Doğrudan Soruşturma Genişletilerek Olabildiğince Delilleri Toplayıp Bunları Değerlendirerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
APARTMAN YÖNETİMİ NEZDİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Apartmanın Kaç Daireden İbaret Olduğu Kapasitesi Yakıt Durumu Kömürlü Veya Kalöriferli Olup Olmadığı Çalışmanın Part-Time Esasına Göre Yapılıp Yapılmadığı Davacının Aynı Apartmanda İkamet Edip Etmediğinin Tesbiti Gereği )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Hizmet Tespit Talepleri/Apartman Yönetimi Nezdinde Geçen Çalışmalar - Özel Bir Duyarlılıkla Araştırma Yapılarak Olabildiğince Delilleri Toplayıp Bunları Değerlendirerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
Y21.HD21.1.2002E. 2001/8440 K. 2002/56"BASKIN SİGORTALILIK ( Değişik Kanulara Göre Prim Ödeyen Kişinin Hangi Kanuna Göre Sigortalı Sayılacağı )
FARKLI YASALARA GÖRE ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİ ( Sigortalılığın Hangi Yasaya Tabi Olacağı-Anonim Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi )
ANONİM ŞİRKET ORTAĞI ( Değişik Yasalara Göre Sigorta Primi Ödenmiş Olması Halinde Sigortalılığın Hangi Yasaya Tabi Olacağı )
SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Sigortalılığın Hangi Yasaya Tabi Olduğunun Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar )"
Y21.HD21.1.2002E. 2001/8939 K. 2002/55"İDARİ PARA CEZASI VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( ( SSK Tarafından Verilen-Takip Edilecek Prosedür )
GÖREV ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezası ve Gecikme Zammına İlişkin Ödeme Emrinin İptali )"
Y21.HD22.1.2002E. 2001/8773 K. 2002/132"KISMİ YAŞLILIK AYLIĞININ TAMA İBLAĞI ( İşsizlik Yardımının Sona Ermesi Gereği-Yurt Dışı Çalışmaları )-
İŞSİZLİK YARDIMININ SONA ERMESİ GEREĞİ ( Kısmi Yaşlılık Aylığının Tama İblağı İçin-Yurt Dışındaki Çalışmaların Borçlanılması )
YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMALARIN BORÇLANMASI ( Yurt Dışından İşsizlik Yardımı Alınması-Kısmi Yaşlılık Aylığının Tama İblağı )"
Y21.HD22.1.2002E. 2001/9679 K. 2002/201"İSTİHKAK DAVASI ( Nisbi Harca Tabi Olması-Peşin Maktu Harçla Yetinilerek Davaya Devam Edilememesi )-
NİSBİ HARCA TABİ DAVALAR ( İstihkak Davası )"
Y21.HD23.1.2002E. 2001/8608 K. 2002/227"TARAF EHLİYETİNİN SONA ERMESİ ( Dava Sırasında Taraf Şirketin Tasfiye Edilip Ticaret Sicilinden Silinmesi )
YARGILAMAYA ŞİRKET ORTAKLARINA TEBLİGAT YAPILMAK SURETİYLE DEVAM EDİLMESİ ( Ltd. Şirketin Taraf Olduğu Dava Sırasında Tafiye Edilip Ticaret Sicilinden Silinmesi )
TARAF ŞİRKETİN DAVA SIRASINDA TASFİYE EDİLİP TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ ( Ltd. Şirket-Şirket Ortaklarına Tebligat Yapılarak Yargılamaya Devam Edilmesi )"
Y21.HD24.1.2002E. 2001/8634 K. 2002/244"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Sigortalılığın Hizmet Akdine mi Dayandığı Yoksa 1479 S. Yasa Kapsamında mı Olduğu )
RE'SEN TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ ( Sigortalılığın Hizmet Akdine mi Dayandığı Yoksa 1479 S. Yasa Kapsamında mı Olduğu )
SİGORTALILIĞIN 1479 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLMADIĞININ TESPİTİ ( Sigortalılığın Niteliği-Re'sen Tescil İşleminin İptali )"
Y21.HD24.1.2002E. 2001/8654 K. 2002/303"SANATÇI BORÇLANMASI ( Lise Yıllarında Yapılan Çalışmaların Borçlandırılamaması )
HİZMET BORÇLANMASI ( Sanatçı Borçlanması-Lise Yıllarında Yapılan Çalışmalar )
LİSE YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ( Borçlandırılamaması-Sanatçı Borçlanması )"
Y21.HD28.1.2002E. 2001/8626 K. 2002/400"HİZMET TESPİTİ ( Kapıcı Kaloriferci-Eksik İnceleme )
KAPICI-KALORİFERCİ ( Hizmet Tespiti Davası )"
Y21.HD28.1.2002E. 2001/8799 K. 2002/325"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Yeterli Olmayıp Fiili Çalışma Şartının da Gerçekleştiğinin Tespiti Gereği )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalılık İçin tek Başına Yeterli Olmaması-Fiili Çalışma Şartının İspatı )
FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI ( Sigortalılık İçin )
SİGORTALI SAYILMA ŞARTLARI"
Y21.HD28.1.2002E. 2001/8822 K. 2002/386"İŞVEREN VEKİLİ ( İşverenin A.Ş. Olduğu Durumda İşveren Vekilliği Sıfatının Gerçekten Var Olup Olmadığının Araştırılmamış Olması )
EKSİK İNCELEME ( İşverenin A.Ş. Olduğu Durumda İşveren Vekilliği Sıfatının Gerçekten Var Olup Olmadığının Araştırılmamış Olması )"
Y21.HD28.1.2002E. 2001/9648 K. 2002/371"SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Bağ-Kur Sigortalılığı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bağ-Kur Sigortalılığıyla Çakışması Halinde Hangisine Öncelik Tanınacağı )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( İsteğe Bağlı Sigortalılıkla Çakışması Halinde Hangisine Öncelik Tanınacağı )"
Y21.HD29.1.2002E. 2001/8857 K. 2002/452"ÖLÜM AYLIĞI ( Geçimini Sağlayacak Düzeyde Gelir Elde Edemeyen Kız Çocuğu )-
GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK KADAR GELİR ELDE EDEMEYEN KIZ ÇOCUĞU ( Ölüm Aylığından Yararlandırılması )"
Y21.HD29.1.2002E. 2001/9439 K. 2002/464"İSTİHKAK DAVASI ( Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasının Tetkik Merciinde Görülmesi ) -
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( İstihkak Davasına Karşı Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davası )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İstihkak Davasına Karşı Karşılık Dava Olarak Açılan-Görev )"
Y21.HD31.1.2002E. 2001/9054 K. 2002/560"YURT DIŞINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Ltd. Şirket Ortağının -Bağ-Kur Sigortalısının- SSK'na Yaptığı Borçlanma )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ BORÇLANMA İŞLEMİNİ SSK'NA YAPMASI ( Yurt Dışı Çalışmalarının Borçlanılması )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Yurt Dışı Çalışmalarının Borçlanılması-SSK'na Yaptığı Borçlanma )"
Y21.HD31.1.2002E. 2002/64 K. 2002/547"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Borçlunun Karısı-Fatura ve Garanti Belgeleri )
MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( İstihkak Davası-Borçlunun Karısı-Fatura ve Garanti Belgeleri )
FATURA VE GARANTİ BELGESİ ( Üçüncü Kişinin -Borçlunun Karısı- İstihkak Davası-Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat )"
Y21.HD4.2.2002E. 2001/8569 K. 2002/629"SANATÇI BORÇLANMASI ( Soyut ve İnandırıcı Olmayan Tanık Beyanları )
SOYUT TANIK BEYANLARI ( Sanatçı Borçlanması )"
Y21.HD4.2.2002E. 2001/8797 K. 2002/660"GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmetten Faydalandırılma-Telsiz Zabiti )
İTİBARİ HİZMETTEN FAYDALANDIRILMA ( Gemi Adamı-Telsiz Zabiti-Gemide Fiilen Çalışılmayıp İşverene Ait Tesiste Bekleyerek Geçen Süre )
GEMİDE FİİLEN ÇALIŞILMAYAN SÜRE ( Gemi Adamının İtibari Hizmetten Faydalandırılıp Faydalandırılmayacağı )"
Y21.HD5.2.2002E. 2001/8837 K. 2002/739"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Alacaklarının Tahsilinde 6183 S. Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
ALACAKLI SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİSİ ( SSK Alacaklarının Tahsilinde 6183 S. Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )"
Y21.HD5.2.2002E. 2001/9584 K. 2002/682"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Tazminat-İşçinin Ücretinin Tespiti-İnşaat İşçisi )
TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet-İnşaat İşçisi )"
Y21.HD5.2.2002E. 2002/671 K. 2002/691"YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması Halinde Kabul Edilecek Çözüm Tarzı )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemiş Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI ( Kurum Uygulamalarının Anayasa ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Amacıyla Bağdaşmadığı )
YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANAN SİGORTALININ YURT DIŞI ÇALIŞMALARININ DEVAM ETMESİ ( Kabul Edilecek Çözüm Yolu )"
Y21.HD6.2.2002E. 2001/6455 K. 2002/767"BİLDİRİM DIŞI KALMIŞ İŞÇİLİK ( Yasal Boşluk Bulunmasının Kanuna Karşı Hileye Başvurmayı Mübah Kılmaması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Bildirim Dışı Kalmış İşçiliğin Takibinde Yasal Boşluk )
SSK'NUN ÖLÇÜMLEME HAKKI ( Bildirim Dışı Kalmış İşçilik-Yasal Boşluk )
ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARI ( Yasal Boşluk Nedeniyle Denetim Dışı Bırakılamayacağı-Kanuna Karşı Hile )"
Y21.HD7.2.2002E. 2001/9222 K. 2002/823"SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( Bağ-Kur Sigortalısı-Ltd. Şirket Ortağı )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanma Şartı )
SİGORTA PRİM BORCU BULUNMAMASI GEREĞİ ( Bağ-Kur Sigortalısının -Ltd Şti Ortağı- Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin )"
Y21.HD7.2.2002E. 2001/9224 K. 2002/825"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Öncelikle Yasanın Öngördüğü Sigortalılığın Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
YASANIN ÖNGÖRDÜĞ SİGORTALILIK ( Yasaya Karşı Hile Yoluyla Göstermelik Bir Sigortalılık Değil Gerçek Anlamda Hizmet Akdine Göre Oluşmuş Bir Sigortalılık Olması )
HİZMET AKDİNİN VARLIĞI ( Sigortalılığın Olup Olmadığının Hizmet Akdinin Koşulları ve Eylemli Çalışmanın Varlığının Açıkça Ortaya Konması Durumunda Mümkün Olması )
EYLEMLİ ÇALIŞMA ( Sigortalılığın Olup Olmadığının Hizmet Akdinin Koşulları ve Eylemli Çalışmanın Varlığının Açıkça Ortaya Konması Durumunda Mümkün Olması )"
Y21.HD7.2.2002E. 2001/9639 K. 2002/833"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Kusuru Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği-İbranamenin Makbuz Sayılması )
İBRANAMENİN MAKBUZ SAYILMASI ( Tespit Edilecek Gerçek Zararla İbranamedeki Miktar Arasında Açık Nispetsizlik Bulunması-Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-İşverenin Kusurunun Tespiti )
İŞ KAZASINDA İŞVERENİN KUSURU ( Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği-Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
GERÇEK ZARARLA İBRANAMEDEKİ MİKTAR ARASINDA AÇIK NİSPETSİZLİK ( İbranamenin Makbuz Sayılması-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )"
Y21.HD7.2.2002E. 2002/34 K. 2002/780"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminatın Bölünmesi Bir Kısmının Dava Konusu Yapılması ve Kalanının Saklı Tutulmasının Mümkün Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Üzüntü ve Acıyı Zamana Yaymak Suretiyle Manevi Tazminatın Bölünmesi Bir Kısmının Dava Konusu Yapılması ve Kalanının Saklı Tutulmasının Mümkün Olmaması )"
Y21.HD7.2.2002E. 2002/66 K. 2002/837"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Borçluyla Aynı Evde Oturan Babanın İhaleyle Mülkiyetini Kazandığı Ev Eşyası-Faturanın Delil Niteliği )
FATURA ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası-Borçluyla Aynı Evde Oturan Babanın İstihkak İddiası )
İHALEYLE MÜLKİYETİ İKTİSAP EDİLEN EV EŞYASI ( Borçluyla Aynı Evde Oturan Babanın İstihkak İddiası )
MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( Fatura )"
Y21.HD11.2.2002E. 2001/6196 K. 2002/895"İŞÇİ SAYISININ AZ GÖSTERİLMESİ ( Prim ve Gecikme Cezasına İlişkin Kararın Kaldırılıp Muarazanın Giderilmesi )
PRİM VE GECİKME CEZASININ KALDIRILMASI ( İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının Az Gösterilmesi )"
Y21.HD11.2.2002E. 2001/8957 K. 2002/898"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( 4247 S. Yasadan Yararlanma )
4247 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti )"
Y21.HD11.2.2002E. 2001/9180 K. 2002/853"MENFİ TESPİT DAVASI ( 506 S. Yasanın 140. Maddesi Gereği Kesilen ve Kesinleşen İdari Para Cezası İçin Açılıp Açılamayacağı )-
İSTİRDAT DAVASI ( 506 S. Yasanın 140. Maddesi Gereği Kesilen ve Kesinleşen İdari Para Cezası İçin Açılıp Açılamayacağı )
506 SAYILI YASA GEREĞİ KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılıp Açılamaması )"
Y21.HD11.2.2002E. 2001/9287 K. 2002/901"BAĞ-KUR'A TABİ SİGORTALI ( Aynı Zamanda Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Olamayacağı )
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( Bağ-Kur'a Tabi Sigortalının Aynı Anda Bu Kanuna Tabi Olamayacağı )"
Y21.HD11.2.2002E. 2001/9309 K. 2002/891"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacı İşçinin İmzaladığı Bordrolar )-
İMZALI BORDROLAR ( Hizmet Tespiti Davasında İşçi Aleyhine Delil Olduğu )
KURUMA NOKSAN BİLDİRİLEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( İşçinin İmzaladığı Bordrolardaki Çalışma Süresini Kabul Etmiş Sayılması )"
Y21.HD11.2.2002E. 2002/467 K. 2002/932"MAZERET ( Kabul Edildiği Duruşmada Vekilin Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılması - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
VEKİLİN MAZERETİNİN KABUL EDİLDİĞİ DURUŞMA ( Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılması - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
DAVANIN VEKİLİN MAZERETİNİN KABUL EDİLDİĞİ DURUŞMADA SONUÇLANDIRILMASI ( Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
Y21.HD11.2.2002E. 2002/511 K. 2002/939"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Hak Düşürücü Süre-Borçlu ve Üçüncü Kişinin Aynı Çatı Altında Oturuyor Olması-Hakimin Süreyi Re'sen Dikkate Alması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası-Borçlu ve Üçüncü Kişinin Aynı Çatı Altında Oturuyor Olması )
BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AYNI ÇATI ALTINDA OTURUYOR OLMASI ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası-Hak Düşürücü Süre )"
Y21.HD12.2.2002E. 2001/9331 K. 2002/966"ALACAK DAVASI ( Yurtdışından İthal Edilen İlaç Bedelinin Tahsili Talebi )
YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLEN İLAÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Uzman Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )
SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ ( Yurtdışından İthal Edilen İlaç Bedellerinin Tahsili Davasında Mahkemece Uzman Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD12.2.2002E. 2001/9332 K. 2002/967"BİLDİRİM DIŞI KALMIŞ İŞÇİLİĞİN TAKİBİ ( 616 S. KHK'nin İptaliyle Doğan Boşluktan Yararlanmanın Kanuna Karşı Hile Olduğu )-
KANUNA KARŞI HİLE ( 616 S. KHK'nin İptaliyle Kurum Ölçümleme Hakkının Kalktığını İleri Sürmek-Bildirim Dışı Kalmış İşçiliğin Takibi )
ÖDENMEMİŞ PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN KURUM ÖLÇÜMLEME HAKKI ( 616 S. KHK'nin İptaliyle Doğan Boşluktan Yararlanmanın Kanuna Karşı Hile Olduğu )"
Y21.HD12.2.2002E. 2002/449 K. 2002/978"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASINDA ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Usulü Kazanılmış Hakka Göre Miktarın Belirlenmesi )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Önceki Kararda Hesaplanan Miktarın Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturması )"
Y21.HD12.2.2002E. 2002/515 K. 2002/946"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Mülkiyet Karinesi )
MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )"
Y21.HD14.2.2002E. 2002/286 K. 2002/1057"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminatın Doğrudan Cismani Zarara Uğrayan Kişi Tarafından İstenebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Çok Yakınlarından Birinin de Aynı Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Aynı Şekilde Bozulması Durumunda Tazminata Karar Verilmesi )
CİSMANİ ZARARA UĞRAYAN KİŞİNİN YAKINININ ÜZÜNTÜYE KAPILMASI ( Manevi Tazminat İsteyebilmesi )"
Y21.HD18.2.2002E. 2001/9491 K. 2002/1183"SSK.'NUN ÖLÇÜMLEME HAKKI ( KHK 616'nın Anayasa Mahkemesince İptali İle Kalktığı - Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kurum İşleminin İptaline Karar Verilemeyeceği/İşin Esasına Girip Tüm Kanıtları Toplayarak Karar Vermek Gereği )
YASAL BOŞLUK ( KHK 616'nın Anayasa Mahkemesince İptali İle SSK'nın Ölçümleme Hakkının Kalktığı - Yasal Boşluktan Söz Edilerek SSK'ca Saptanan Bildirim Dışı Kalmış İşçilik Hakkında Yapılan İşlemin İptal Edilemeyeceği/İşin Esasının İnceleneceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kişilerin Haklarında İşlem Yapılmaması Veya Bu Eylemlerin Hukukça Tasvip Edilmiş Olmasının Düşünülemeyeceği - Mahkemece İşin Esasına Girip Tüm Kanıtları Toplayarak Karar Vermek Gereği )"
Y21.HD19.2.2002E. 2002/21 K. 2002/1218"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Önceki Hükmün Davalı Yararına Bozulması Nedeniyle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Önceki Hükmün Davalı Yararına Bozulması Nedeniyle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ ( Tazminat Hesabında SSK'ca Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi )"
Y21.HD19.2.2002E. 2002/991 K. 2002/1278"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Çok Yakınlarından Birinin de Aynı Eylem Nedeniyle Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünüğünün Aynı Şekilde Bozulması Durumunda Tazminata Karar Verilmesi )
SORUMLULUK ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Sigortalının Muhatabının Kurum Olması )
SAĞLIK YARDIMI ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )"
Y21.HD4.3.2002E. 2002/140 K. 2002/1457"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Vergi Yükümlülüğünün Gerekmesi )
VERGİ KAYDI OLANLAR ( Sigortalılığın Vergi Kaydı Tesisi İle Başlayıp Terkini İle Sona Ermesi )
VERGİ KAYDI OLMAYANLAR ( Sigortalılığın Tespitinde Esnaf veya Sanatkarlar Sicili Veya Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşlarının Kayıtlarının Esas Alınması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Davacının Çekişmeli Dönemde Düzenli Prim Ödemesinin Söz Konusu Olmaması Nedeniyle Sigortalılığın Geçerli Olması )"
Y21.HD5.3.2002E. 2002/197 K. 2002/1493"MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALÜLİYET ( Malüliyetin Neden Kaynaklandığının Araştırılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Malüliyet Nedeniyle )"
Y21.HD6.3.2002E. 2002/225 K. 2002/1614"SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( 4 Yıl Sonra Kuruma Verilmesi - İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması )
SİGORTALI SAYILMA ( İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması - Eylemli Olarak Çalışma Koşulu )
YAŞLILIK AYLIĞININ TESBİTİNE KARAR VERİLMESİ ( Yasal Dayanaklar Belirlenmeden ve Geçici 81/a Maddesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Tartışılmadan - Yasaya Aykırılığı )"
Y21.HD6.3.2002E. 2002/329 K. 2002/1621"TESPİT DAVASI ( Davacının Velayeti Altında Bulunan Çocuğun İşçi Olarak Geçen Çalışmalarının Tespiti Talebi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN ÇALIŞMASI ( Sigortalılık Süresi Olarak Uzun Süreli Sigorta Kolları İçin Değerlendirmenin Mümkün Olmaması )"
Y21.HD6.3.2002E. 2002/335 K. 2002/1630"YAŞLILIK AYLIĞI HAK KAZANILDIĞININ TESPİT TALEBİ ( Davacının Şirketteki Ortaklığının Mevcudiyetini Gösterir Hisse Miktarının Sembolik Nitelikte Olması )
ŞİRKETTE HİSSESİ OLAN DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Davacının Şirketteki Ortaklığının Mevcudiyetini Gösterir Hisse Miktarının Sembolik Nitelikte Olması )
SİGORTALI HİZMET ( Davacının Şirkette Müdür Olarak Çalıştığı ve Böylece Baskın Çalışmanın Sigortalı Hizmetten Sayılmasının Gerekmesi )"
Y21.HD6.3.2002E. 2002/344 K. 2002/1633"TARIM SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Takip Eden Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Ödenmeyen Yılın İptali Gereği - Muntazam Ödendiği Dönemlerin/Tüm Sigortalılık Süresinin İptal Edilemeyeceği )
PRİMLERİN SİGORTALIYA İADESİ ( Tarım Sigortalılığı/Geç Ödenen 1 Yılla Beraber Muntazam Ödenen Tüm Sigorta Primleri - Sosyal Güvenliğe İlişkin Kazanılmış Hakkın Ortadan Kalkmayacağı )
SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK ( Tarım Sigortalılığı/Geç Ödenen 1 Yılla Beraber Muntazam Ödenen Tüm Sigorta Primlerinin Sigortalıya İadesi - Ortadan Kalkmayacağı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Davacının Başvurusundan Önce 506 Sayılı Yasaya Göre Tescili Bulunmaması )"
Y21.HD7.3.2002E. 2002/1246 K. 2002/1674"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hak ve Nasafete Aykırı Hüküm - Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması )
YARGITAYIN TAZMİNAT TAKDİRİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hak ve Nasafete Aykırı Olduğu İçin Yargıtay Özel Dairesince Takdir Edilerek ve Hükmün Düzeltilerek Onanması - İş Kazası Sonucu Ölüm )"
Y21.HD7.3.2002E. 2002/393 K. 2002/1701"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMANIN TESBİTİ TALEBİ ( Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçi - Yasadaki Koşulların Gerçekleşmemesi )
SİGORTALILARIN İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii İşyerinde Çalışmak ve Ek Madde 5'in IV. Bendinin ( 1.2.3.4 ) Alt Bendlerinde Belirtilen İşleri Yapmak )
İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA KOŞULLARI ( Azotlu Gübre ve Şeker Sanayii İşyerinde Çalışmak ve Ek Madde 5'in IV. Bendinin ( 1.2.3.4 ) Alt Bendlerinde Belirtilen İşleri Yapmak )"
Y21.HD7.3.2002E. 2002/625 K. 2002/1673"TALEPLE BAĞLILIK ( İş Kazası Sonucu Açılan Davada Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Maddi Tazminata Karar Verilmesi - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MAHKEMECE MADDİ TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Açılan Davada Talep Edilmemesine Rağmen - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Açılan Davada Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Karar Verilmesi - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK VE TEDAVİ GİDERİ TALEBİ ( Kurum Tarafından Karşılanması Gerektiği - İşverenden Talep Edilemeyeceği )
TEDAVİ GİDERİ VE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK TALEBİ ( Kurum Tarafından Karşılanması Gerektiği - İşverenden Talep Edilemeyeceği )"
Y21.HD11.3.2002E. 2002/1328 K. 2002/1804"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Belirlenmesinde Ele Alınacak Faktörler )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Zarar ve Tazminata Doğrudan Etkili Olan Faktörlerin Açıkça Belirlenmesi )"
Y21.HD11.3.2002E. 2002/161 K. 2002/1781"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Sigortalılığın Zorunlu Olması-Resmi Kayıtların Kendi Adına Tarımsal Faaliyette Bulunduğunun Karinesi Olması )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Sigortalılığın Zorunlu Olması-Resmi Kayıtların Kendi Adına Tarımsal Faaliyette Bulunduğunun Karinesi Olması )
ORTAKÇILIK ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Gerçekleşmesi İçin Yeterli Olması )"
Y21.HD11.3.2002E. 2002/226 K. 2002/1778"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Uzun Bir Süre Bağ-Kurlu Olduğunun Anlaşılması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )
BAĞ-KURLU OLAN KİŞİNİN DAHA SONRA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMASI ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçinde Fiili Hizmet Süresi Fazla Olan Kurumca Aylık Bağlanması )"
Y21.HD12.3.2002E. 2002/1672 K. 2002/1814"HACİZ ( Makinanın Davacı 3. Kişinin İşyerinde - Verilen Önelde İstihkak Davası Açılmaması/Haczin Kalkmış Sayılacağı )
İSTİHKAK DAVASI ( Makinanın Davacı 3. Kişinin İşyerinde Haczedilmesi/Verilen 7 Günlük Sürede Açılmaması - Haczin Kalkmış Sayılacağı )
HACZİN KALKMIŞ SAYILMASI ( Makinanın Davacı 3. Kişinin İşyerinde Haczedilmesi - Verilen 7 Günlük Sürede İstihkak Davası Açılmaması )"
Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
Y21.HD13.3.2002E. 2002/651 K. 2002/1928"İŞÇİLİK BİLDİRİMLERİNİN EKSİK OLMASI ( Ölçümleme Yapılması-Ölçümlemenin İşverenin İtirazı Üzerine Kurum Ünitesi Tarafından Reddedilmesi )
616 SAYILI KHK'NİN İPTAL EDİLMESİ ( Yeni Yasaların Yürürlüğe Girmesiyle Mevcut Tüm Davalara Uygulanmasının Gerekmesi )"
Y21.HD13.3.2002E. 2002/652 K. 2002/1929"İŞVEREN SIFATI ( İşin Bir Bölümünün Taşeron Veya Alt İşverene Devredilmesi/Sıfatın Ortadan Kalkmayacağı - 506 sayılı Yasa Kapsamına Alma İşleminin İptali Talebi )
İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN TAŞERON VEYA ALT İŞVERENE DEVREDİLMESİ ( İşveren Sıfatının Ortadan Kalkmayacağı - 506 sayılı Yasa Kapsamına Alma İşleminin İptali Talebi )
TAŞERON VEYA ALT İŞVERENE İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN DEVREDİLMESİ ( İşveren Sıfatının Ortadan Kalkmayacağı - 506 sayılı Yasa Kapsamına Alma İşleminin İptali Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINA ALMA ( İşleminin İptali Talebi - İşin Bir Bölümünün Taşeron Veya Alt İşverene Devredilmesi/İşveren Sıfatının Ortadan Kalkmayacağı )"
Y21.HD18.3.2002E. 2002/156 K. 2002/2070"EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ ( Ölçümlemeye Dayalı Yasal Sistemin İptal Edilmiş Olması )
ÖLÇÜMLEMENİN VE EK PRİM TAHAKKUKUNUN İPTALİ ( Ölçümlemeye Dayalı Yasal Sistemin İptal Edilmiş Olması )
HUKUKSAL BOŞLUK ( Ölçümlemeye Dayalı Yasal Sistemin İptal Edilmiş Olması Nedeniyle )"
Y21.HD18.3.2002E. 2002/1634 K. 2002/2097"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumca Karşılanmayan Zarardan Dolayı Tazminat Talebi - SSK Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Mahsubu Gereği )
SSK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Mahsubu Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Sigortalının Hak Sahiplerine SSK Tarafından Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Mahsubu Gereği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TAZMİNATTAN MAHSUBU GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Kurumca Bağlanan Gelirlerin )"
Y21.HD18.3.2002E. 2002/524 K. 2002/2091"PRİM BORCUNUN İPTALİ DAVASI ( Sigortalının Otelde Bekçilik Yaptığı İddiasıyla Belirlenen Prim )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN VAZGEÇİLEMEMESİ ( Sigortalının Şikayetinden Vazgeçmesinin Prim Oranının Belirlenmesini Etkilememesi )"
Y21.HD18.3.2002E. 2002/714 K. 2002/2106"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Çalışmasına İlişkin Belgelerin İşveren Tarafından Verilip Verilmediğinin Tespit Edilmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Hizmet Tespiti Davasında Davacının Çalışmasına İlişkin Belgelerin İşveren Tarafından Verilip Verilmediğinin Tespit Edilmesi )
TANIK BEYANI ( İşyerinde Çalışan Kişilerin Dinlenerek Davacının Hizmet Tespitinin Belirlenmesi )"
Y21.HD21.3.2002E. 2002/1252 K. 2002/2262"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıları Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Olayın Öncelikle İş Kazası Olduğunun Tespiti )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN TAZMİNİ ( Olayın Öncelikle İş Kazası Olduğunun Tespiti )"
Y21.HD21.3.2002E. 2002/385 K. 2002/2270"HACZİN İPTALİ ( İller Bankasından Belediye Payı Olarak Ziraat Bankasına Aktarılan ve Kamu Yararına Tahsis Kararı Bulunan Paylar Üzerindeki Hacizler )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Belediyenin Ödemediği Prim Borçlarından İller Bankasından Alınan Paranın Ancak Yarısının Haczedilebilmesi )
BELEDİYENİN SSK PRİM BORCU ( İller Bankasından Belediyeye Ayrılan Paradan Ancak Yarısının Haczedilebilmesi )
İLLER BANKASINDAN BELEDİYEYE AKTARILAN PARA ( Belediyenin SSK'ya Olan Prim Borcundan Dolayı Belediyeye Aktarılan Paranın Ancak Yarısının Haczedilebilmesi )"
Y21.HD21.3.2002E. 2002/653 K. 2002/2312"SSK. SİGORTALISININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SİGORTALININ ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT OLMASI VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
ÖZEL HASTAHANEDE AMELİYAT VE TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK. Sigortalısı - Kurum Sağlık Tesisleri Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanması Zorunluluğu )
SSK. SAĞLIK TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİ ( SSK. Sigortalısının Özel Hastahanedeki Ameliyat ve Tedavi Giderleri - Bu Tarifeye Göre Hesaplanması Zorunluluğu )"
Y21.HD25.3.2002E. 2002/1134 K. 2002/2355"İSTİHKAK DAVASI ( Misli Mallarda Malların Konulduğu Eşyalar Muhafaza Edilen Şeyler Kime Ait İse Misli Malın Mülkiyetinin Buna Göre Tayin Edilmesi )
MİSLİ MALIN MÜLKİYETİ ( Misli Mallarda Malların Konulduğu Eşyalar Muhafaza Edilen Şeyler Kime Ait İse Misli Malın Mülkiyetinin Buna Göre Tayin Edilmesi )"
Y21.HD25.3.2002E. 2002/1985 K. 2002/2341"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Malüliyet Oranının %10'dan Aşağı Olduğu İçin Sigortaca Aylık Gelir Bağlanmamış Olması )
KAZANMA GÜCÜNÜN KAYBEDİLMESİ ( Daha Önceki İş Kazası Sonucu Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranlarının Balthazard Formülüne Göre Birleştirilmesi )
BALTHAZARD FORMÜLÜ ( Daha Önceki İş Kazası Sonucu Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranlarının Balthazard Formülüne Göre Birleştirilmesi )"
Y21.HD25.3.2002E. 2002/2152 K. 2002/2403"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Nedeni ile Uğranılan Zarar Sonucu Duyulan Acı ve Üzüntünün Kısmen de Olsa Giderilmesi Amacına Yönelik Olması )"
Y21.HD25.3.2002E. 2002/827 K. 2002/2401"ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( İşyerinde Kayıtların Muntazam Tutulup Tutulmadığı ve İşyerinin Kapasitesinin Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
İŞYERİ KAYITLARI ( İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının Mevsimlik veya Diğer Koşullara Göre Değişiklik Gösterip Gösterilmediğinin Belirlenmesi )
İŞVERENİN FARKLI BİLDİRİMLERİ ( İşyeri Kayıtları İncelenerek Farklı Bildirim Nedeninin Ortaya Konmasının Gerekmesi )"
Y21.HD26.3.2002E. 2002/1195 K. 2002/2454"YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Borçlanmanın Geçerli Olabilmesi İçin Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapmasının Gerekmesi )
KESİN DÖNÜŞ ( Yurt Dışı Borçlanmasının Geçerli Olabilmesi İçin Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapmasının Gerekmesi )
İŞSİZLİK YARDIMI ( Yurtdışından İşsizlik Yardımı Alan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yaptığından Söz Edilememesi )"
Y21.HD26.3.2002E. 2002/1323 K. 2002/2463"ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerince Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Hak Sahiplerince Açılan - Zamanaşımı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Hak Sahiplerince Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları - Zamanaşımı )"
Y21.HD26.3.2002E. 2002/43 K. 2002/2483"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT ( İşverenin Sorumluluğunun Saptanması-Zorunlu Ödevlerin İşverence Savsaklanması Sonucu İş Kazasının Olmasının Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( Oluşan İş Kazası İle İşverenin Eylem ve Davranışları Arasında Uygun Neden Sonuç Bağının Kurulmasının Gerekmesi )"
Y21.HD27.3.2002E. 2002/2467 K. 2002/2541"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi )
SİGORTALININ İŞYERİNDE ARIZAYA MARUZ KALMASI ( Olayın İş Kazası Olma Şartı )"
Y21.HD28.3.2002E. 2002/1072 K. 2002/2597"DEVİR KARARI ( HUMK. Madde 193/3'teki On Günlük Başvurma Süresi Uygulanmadığı - Sigortalılığın Tespiti Davası )
İŞ BÖLÜMÜ ( 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Bakmakta Olduğu İş Davalarına Ait Dosyaları ( Kendiliğinden ) 1.Asliye Hukuk Mahkemesine Göndermesi Devir Kararı Olup Görevsizlik Kararı Olmadığı )
GÖREVSİZLİK ( 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Bakmakta Olduğu İş Davalarına Ait Dosyaları ( Kendiliğinden ) 1.Asliye Hukuk Mahkemesine Göndermesi Devir Kararı Olup Görevsizlik Kararı Olmadığı )"
Y21.HD28.3.2002E. 2002/1319 K. 2002/2553"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Hak Sahibi Ana Babaya Yardımın Belgelenmesi ve Kurumca Gelir Bağlanması Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hak Sahibi Ana Babaya Yardımın Belgelenmesi ve Kurumca Gelir Bağlanması Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN GELİR BAĞLAMASI GEREĞİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hak Sahibi Ana ve Baba )"
Y21.HD28.3.2002E. 2002/1514 K. 2002/2613"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Davalının Maluliyet Oranına İtirazı/İzlenmesi Gereken Prosedür )
MALULİYET ORANINA İTİRAZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Zarar Davası - İzlenmesi Gereken Prosedür )
İŞ KAZASI SONUCU MULULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Maluliyet Oranına İtirazı - Adli Tıp Kurumunca İrdelenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Oranı - Adli Tıp Kurumunca İrdelenmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Sigortalının Bakımına Muhtaç Olduğunun Saptanması Halinde Bakıcı Masraflarınında Maddi Tazminat Hesabına Dahil Edilmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NCA KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( TÜFE Değerinin Tazminattan İndirilme Yöntemi )"
Y21.HD28.3.2002E. 2002/965 K. 2002/2571"BANKA HESAPLARI ÜZERİNE KONULAN HACİZ ( Maliye Bakanlığı'nın Kendisine Verilen Yetkiye Göre Hazırladığı Genelgeye Göre Belediyelere 2380 Sayılı Yasa Gereği Ayrılan Paylardan SSK Prim Borçları Yönünden %50'sinin Haczedilebileceği )
HACZİN İPTALİ TALEBİ ( Maliye Bakanlığı'nın Kendisine Verilen Yetkiye Göre Hazırladığı Genelgeye Göre Belediyelere 2380 Sayılı Yasa Gereği Ayrılan Paylardan SSK Prim Borçları Yönünden %50'sinin Haczedilebileceği )
BELEDİYELERE 2380 SAYILI YASA GEREĞİ AYRILAN PAYLAR ( SSK Prim Borçları Yönünden %50'sinin Haczedilebileceği - Maliye Bakanlığı'nın Kendisine Verilen Yetkiye Göre Hazırladığı Genelgeye Göre )
PRİM BORCU ( Maliye Bakanlığı'nın Kendisine Verilen Yetkiye Göre Hazırladığı Genelgeye Göre Belediyelere 2380 Sayılı Yasa Gereği Ayrılan Paylardan SSK Prim Borçları Yönünden %50'sinin Haczedilebileceği - Banka Hesapları Üzerine Konulan Haciz )"
Y21.HD1.4.2002E. 2002/1057 K. 2002/2620"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( SSK Müfettiş Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
SSK MÜFETTİŞ TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Sigortalıların Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamında Olmamaları Koşuluyla İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmeleri )
SİGORTALININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMASI ( Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamında Olmamalarının Gerekmesi )"
Y21.HD1.4.2002E. 2002/489 K. 2002/2661"SİGORTALI SAYILMA ( Ücret Alma Olgusunun Var Olup Olmadığının Özellikle Saptanması/Tanıklara Sorulması - İşverenin Kabulünün Tek Başına Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
İŞVERENİN KABULÜNÜN TEK BAŞINA HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI ( Hizmet Tesbit Davası - Sigortalı Sayılma )
HİZMET TESBİT DAVASI ( Araştırılması Gerekenler - İşverenin Kabulünün Tek Başına Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
YAZILI DELİL ARANMASI ( Hizmet Tesbit Davası - Sınırları Taşan Ücret Alma İddiaları )"
Y21.HD1.4.2002E. 2002/517 K. 2002/2702"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sigorta Primlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Sorumluluk )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Sorumluluk )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sigorta Primlerinin Ödenmemesinden Sorumluluk )"
Y21.HD1.4.2002E. 2002/650 K. 2002/2643"OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM ( Yeni İşe Alınan İşçilerin Sigorta İşveren Hissesi Primlerinin Hazinece Karşılanması - Muvazaalı İşlemin Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
PRİMLERİN HAZİNECE KARŞILANMASI ( Olağanüstü Hal Bölgesi ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yeni İşe Alınan İşçilerin Sigorta İşveren Hissesi - Muvazaalı İşlemin Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
İŞYERİNİN DEVRİ İŞÇİLERİN ÇIKARILIP TEKRAR ALINMASI ( Olağanüstü Hal Bölgesi ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde - İstihdamın Artmış Sayılıp Primlerin Hazinece Karşılanmayacağı )
İŞÇİLERİN ÇIKARILIP TEKRAR ALINMASI İŞYERİNİN DEVRİ ( Olağanüstü Hal Bölgesi ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde - İstihdamın Artmış Sayılıp Primlerin Hazinece Karşılanmayacağı )"
Y21.HD1.4.2002E. 2002/729 K. 2002/2621"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ GEREKTİĞİNİN TESBİTİ DAVASI ( Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması/Karar Verilemeyeceği )
TESBİT DAVASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Gerektiğinin/Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması/Karar Verilemeyeceği )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DOLMADAN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAYACAĞI ( Aynı Ayda Ayrı Ayrı İşyerlerinden 30 ar Gün Çalışma Bildirilmesi - 5000 Günün Dolmaması )"
Y21.HD2.4.2002E. 2002/1275 K. 2002/2713"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
TRAFİK İŞ KAZASI ( Trafik Kazasının İş Kazası Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmemesi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Kişinin İsteğe Bağlı Sigortalı Olmasının Zorunlu Sigortalı Olmasına Engel Olmaması )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( Kişinin İsteğe Bağlı Sigortalı Olmasının Zorunlu Sigortalı Olmasına Engel Olmaması )"
Y21.HD2.4.2002E. 2002/2339 K. 2002/2758"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi )
ZAMANAŞIMI ( Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten Başlatılması )
ZARARIN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Zararın Varlığı Mahiyeti ve Esaslı Unsurları Hakkında Bir Dava Açma ve Davanın Gerekçelerini Göstermeye Elverişli Bütün Hal ve Şartları Öğrenmesi )
KONTROL KAYDININ MEVCUT OLMASI ( Zamanaşımının Ancak Kesin Malüliyetin Belirlendiği Tarihten Başlatılması )"
Y21.HD2.4.2002E. 2002/2463 K. 2002/2773"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İşverence Düzenlenen İbranamede İşçiye Ödendiği Bildirilen Meblağın Çok Fazla Olması )
MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ ( Davacıya Ödenen Miktartan Belirlenen Maddi Zararın Düşülerek Ödeme Yapılması )"
Y21.HD2.4.2002E. 2002/2631 K. 2002/2762"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Çalışılmasına Rağmen Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Tespiti Talebi )
SİGORTALILIK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ DAVA ( Sosyal Sigortalılık Kişinin Anayasada İfadesini Bulan Temel Sosyal Haklardan Sosyal Güvenliğe İlişkin Olması )
VAZGEÇİLEMEYEN VE DEVREDİLEMEYEN HAK ( Sosyal Güvenliğe İlişkin Haklar )"
Y21.HD4.4.2002E. 2002/1296 K. 2002/2922"YURT DIŞI HİZMETLERİNİ BORÇLANARAK YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak/Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmediğinin Anlaşılması - Aylığın Kesilmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI ( Yurt İçinde Çalışan Sigortalılar İçin İşten Ayrılma Yurt Dışında Çalışanlar İçinde Yurda Dönüş )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yurt Dışı Hizmetlerini Borçlanarak Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
YURT DIŞINDAN DÖNÜŞ YAPMAYAN KİŞİYE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Borçlanma ve Yaşlılık Aylığını İptal Eden Kurum İşleminin Yasaya Aykırılığı - Uygulanması Gerekenler )"
Y21.HD4.4.2002E. 2002/1496 K. 2002/2899"ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Sigortalının Üç Tam Yıl Prim Ödeme Koşulunun Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi-Bu Konuda Yasal Boşluk Bulunması )
SİGORTA PRİMİ ÖDENME SÜRESİ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Konusunda Sigortalının Üç Tam Yıl Prim Ödeme Koşulunun Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi-Bu Konuda Yasal Boşluk Bulunması )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( Hak Sahipleri Lehine Olan Hükümler Uyarınca İşlem Yapılması )"
Y21.HD4.4.2002E. 2002/2342 K. 2002/2916"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yargıtayca Merci Tayini Kararı Verilmesi )
MERCİ TAYİNİ KARARLARI ( Davaya Bundan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlaması )
GÖREV VE YETKİYE İLİŞKİN YARGITAYCA VERİLEN KARARLAR ( Davaya Bundan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlaması )"
Y21.HD8.4.2002E. 2002/1036 K. 2002/2947"616 SAYILI KHK'NİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Yasaya Karşı Hile Veya Başka Nedenle Yasanın Öngördüğü Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler Hakkında Hiçbir İşlem Yapılmaması )
YASAYA KARŞI HİLE ( Hukuki Boşluk Olmasının Hile Yapanlar Hakkında Hiçbir İşlem Yapılmaması Sonucunu Doğurmaması )
İŞVERENİN PRİM BORCU ( 616 Sayılı KHK'nın Anayasa Mahkemesince İptali Nedeniyle Hukuki Boşluk Oluşması )"
Y21.HD8.4.2002E. 2002/1238 K. 2002/2958"MUARAZANIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Davacı Primlerini Yatırdığına ve Dava Konusu Dilekçedeki İmzanın Davacıya Ait Olmadığı Saptandığına Göre 1479 Sayılı Yasanın 73. Maddesine Dayanılarak Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
PRİMLERİN YATIRILMASI ( Dava Konusu Dilekçedeki İmzanın Davacıya Ait Olmadığı Saptandığına Göre 1479 Sayılı Yasanın 73. Maddesine Dayanılarak Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Dava Konusu Dilekçedeki İmzanın Davacıya Ait Olmadığı Saptandığına Göre 1479 Sayılı Yasanın 73. Maddesine Dayanılarak Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Muarazanın Giderilmesi )"
Y21.HD8.4.2002E. 2002/1286 K. 2002/2978"TESPİT DAVASI ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Talebi )
SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ TALEBİ ( İşyerinin Kamu Kuruluşu Olması-Çalışmaların Kayıtlarda Gözükmesinin Gerekmesi )
KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Dava Konusu Döneme İlişkin Davacı Çalışmalarıyla İlgili Kayıtlar İstenerek Karar Verilmesi )"
Y21.HD8.4.2002E. 2002/1529 K. 2002/2993"KAPICI SÖZLEŞMESİ ( Davacının Başka İşyerinde Çalışan Eşiyle Yapılması - İşvereni Sigorta Yükümlülüğünden Kurtaramayacağı/Hizmet Tesbiti Talebi )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Kapıcı Sözleşmesinin Davacının Başka İşyerinde Çalışan Eşiyle Yapılması - İşvereni Sigorta Yükümlülüğünden Kurtaramayacağı )
SİGORTALI HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLME ( Kapıcı Sözleşmesinin Davacının Başka İşyerinde Çalışan Eşiyle Yapılması - Davacının Zaman ve Bağımlılık Unsurlarını Gerçekleştirecek Biçimde Çalışması )
İŞ AKDİNİN YAZILI YAPILMASI ( Sigortalı Olmak İçin 506 Sayılı Yasada 1475 Sayılı Yasaya Koşut Hüküm Bulunmadığı - Zaman ve Bağımlılık Unsurlarını Gerçekleştirecek Biçimde Çalışılması )"
Y21.HD9.4.2002E. 2002/1534 K. 2002/3034"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Kendi İmzası İle Teyid Ettiği Ücret Bordrolarından Aylık En Fazla Yirmi Gün Çalıştığının Belirlenmesi )
ÜCRET BORDROSU ( Davacının Kendi İmzası İle Teyid Ettiği Ücret Bordrolarından Aylık En Fazla Yirmi Gün Çalıştığının Belirlenmesi )
TURİSTİK VE EĞLENCEYE YÖNELİK İŞYERİNDE ÇALIŞILAN SÜRELERİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Aylık Tam Gün Çalışmasının Mümkün Olmaması )"
Y21.HD10.4.2002E. 2002/1579 K. 2002/3130"TESPİT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Beden Gücü Kayıp Oranının Tespiti Talebi )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANININ TESPİTİ TALEBİ ( Sosyal Sigortalar Yüksek Kurulunca ve Adli Tıp İhtisas Raporları Arasında Çelişki Olması )
ADLİ TIP KURUMU GENEL MECLİSİ ( İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Buradan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
Y21.HD10.4.2002E. 2002/2349 K. 2002/3137"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi Talebi )
SSK TARAFINDAN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN BELİRLENMESİ ( Mükerrer Ödemeyi ve Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin )"
Y21.HD10.4.2002E. 2002/2739 K. 2002/3139"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Tazminat Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gereği )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra Sosyal Sigortalar Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Gereği )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )"
Y21.HD11.4.2002E. 2002/1076 K. 2002/3171"BAĞ-KUR HİZMETLERİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Yasal Olanak Bulunmaması - Ek Geçici 13. Maddenin Kapsamı )
HİZMET TESBİT TALEBİ ( Bağ-Kur/Yasal Olanak Bulunmaması - Ek Geçici 13. Maddenin Kapsamı )"
Y21.HD11.4.2002E. 2002/1352 K. 2002/3151"YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI ( Sıkıyönetim Yasası Sonucu Görevine Son Verilen Sigortalının Daha Sonra Özlük Haklarının İade Edilmiş Olması )
SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması-Daha Sonra Görevine İade Edilmesi Nedeniyle Özlük Haklarının İadesi )
ÖZLÜK HAKLARININ İADESİ ( Sıkıyönetim Yasası Uyarınca Görevine Son Verilen Sigortalının Daha Sonra Özlük Haklarının İade Edilmiş Olması )"
Y21.HD11.4.2002E. 2002/1491 K. 2002/3180"PRİM BORCU OLMADIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Kooperatifin - Sulh Ceza Mahkemesince Olaya İlişkin Maddi Olgular Sonucuna Göre İşçilerin Çalışmadığının Karara Bağlandığı/Davanın Reddedilemeyeceği )
SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMADIĞI KARARA BAĞLANAN KOOPERATİF ( Sulh Ceza Mahkemesince Olaya İlişkin Maddi Olgular Sonucuna Göre - Karar Dikkate Alınarak Davacının Prim Borcu Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y21.HD11.4.2002E. 2002/1695 K. 2002/3182"YAŞLILIK AYLIĞININ ONBİRİNCİ BASAMAKTAN YAPILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Basamak Yükseltme Talebinde Bulunduğu Tarihten Tahsis Talep Tarihine Kadar Primlerini Ödemesi )
BASAMAK YÜKSELTME TALEBİ ( Davacının Uzun Yıllar Onbirinci Basamak Üzerinden Prim Ödediğinin Belirlenmesi )
İYİNİYET ( Davacının Uzun Yıllar Onbirinci Basamak Üzerinden Prim Ödediğinin Belirlenmesine Rağmen Onuncu Basamaktan Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İyiniyete Aykırı Olması )"
Y21.HD11.4.2002E. 2002/2815 K. 2002/3161"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )
ISLAH ( Maddi Tazminat Talebinin Hesaplanan Gerçek Zarara Göre Yeniden Belirlenmesi ve Buna Göre İstemde Bulunulması )
FAİZ ( Davacının Açtığı İlk Davada Faiz İstemeyip Sonradan Açtığı Davada Faiz İstemesi )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/1208 K. 2002/3243"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Zorunlu Sigortalılığın Sona Erdiğinin Kuruma Bildirilmemesi - Kurum'un Hatalı İşlemleri Sonucu Primleri İcra Yolu İle Tahsil Etmesi/Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )
TESBİT DAVASI ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığın Sona Erdiğinin Kuruma Bildirilmemesi - Kurum'un Hatalı İşlemleri Sonucu Primleri İcra Yolu İle Tahsil Etmesi/Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )
BAĞ-KUR'UN HATALI İŞLEMLERİ SONUCU İCRA YOLU İLE PRİM TAHSİL ETMESİ ( Kazanılmış Hak Yaratmayacağı - Sigortalılık Koşulları Taşımayan Davacının Açtığı Tesbit Davası )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLME ( Bağ-Kur'un Hatalı İşlemleri Sonucu Primleri İcra Yolu İle Tahsil Etmesi - Zorunlu Sigortalılığın Sona Erdiğinin Kuruma Bildirmeyen Davacının Açtığı Tesbit Davası )
ZORUNLU SİGORTALILIĞIN SONA ERDİĞİNİ KURUMA BİLDİRMEMEK ( Bağ-Kur'un Hatalı İşlemleri Sonucu Primleri İcra Yolu İle Tahsil Etmesi- Tesbit Davasında İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilebilme )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/1714 K. 2002/3231"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN ALACAK VE HAKLARIN HACZİ ( SSK.'nun 6183 ve 506 Sayılı Kanuna Göre Talepte Bulunabileceği )
MENKUL MALLARIN ALACAK VE HAKLARIN HACZİ ( 3.Şahıslardaki - SSK.'nun 6183 ve 506 Sayılı Kanuna Göre Talepte Bulunabileceği )
SSK'NUN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARI ALACAK VE HAKLARI HACZİ ( 6183 ve 506 Sayılı Kanuna Göre Talepte Bulunabileceği )
SİGORTA PRİMLERİNİN HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU ( Sosyal Sigortalar Kanunu 83. Maddesine Göre Sayılan Kuruluşların Kendilerinden İhale İle İş Alanlarının Kuruma Bildirmeleri Gereği )
İHALE İLE İŞ ALANLAR ( Yatırmış Oldukları Teminatın Pirim Borcunun Bulunmadığına Dair Kurumdan Bilgi Gelmedikte İade Edilemeyeceği )
PRİM BORCU ( İhale İle İş Alanlar - Yatırmış Oldukları Teminatın Pirim Borcunun Bulunmadığına Dair Kurumdan Bilgi Gelmedikte İade Edilemeyeceği )
TEMİNATIN İADESİ ( İhale İle İş Alanlar - Yatırmış Oldukları Teminatın Pirim Borcunun Bulunmadığına Dair Kurumdan Bilgi Gelmedikte İade Edilemeyeceği )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/1724 K. 2002/3256"SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ ( Hizmet Tespitine İlişkin Davaların Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan İtibaren Beş Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan İtibaren Beş Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespitine İlişkin Davaların Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan İtibaren Beş Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Davalı Şirket İle İlgili Açılan Tespit Davasının Şirketin Tasfiye Edilmiş Olması Nedeniyle Reddedilememesi )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/1784 K. 2002/3289"BİLDİRİM DIŞI KALMIŞ İŞÇİLİĞİN TAKİBİ ( 506 Sayılı Yasanın 79. Maddesinde Öngörülen Biçimde Kurumun Yasal Prim Alacağı Olup Olmadığını Saptamak ve Sonucuna Göre Karar Vermek Gereği )
KURUMUN PRİM ALACAĞI ( 506 Sayılı Yasanın 79. Maddesinde Öngörülen Biçimde Alacağı Olup Olmadığını Saptamak ve Sonucuna Göre Karar Vermek Gereği )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/952 K. 2002/3236"HİZMET TESPİTİ TALEBİ ( 18 Yaş Öncesindeki Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespitinin Talep Edilebilmesi )
MALÜLLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI ( Sigortalılık Süresinin 18 Yaşında Başladığının Kabulü )
ONSEKİZ YAŞ ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında Sigortalılık Süresinin 18 Yaşında Başladığının Kabulü )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/953 K. 2002/3237"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının İstifa Etmek Suretiyle İşten Ayrılması )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Neden Olmadan Hizmet Akdini İstifa İle Sona Erdiren Davacının Tazminata Hak Kazanamaması )
İSTİFA ( Haklı Neden Olmadan Hizmet Akdini İstifa İle Sona Erdiren Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN HİZMET AKDİNİN İSTİFA SURETİYLE FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanılamaması )"
Y21.HD15.4.2002E. 2002/963 K. 2002/3221"İCRA TAKİPLERİNİN İPTALİ ( Sigorta Primlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibi )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Tahakkuk ve Tediye İle Görevli Kamu Görevlileri Mesul Muhasip Sayman İşverenleri ile Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları )
MÜŞTEREK SORUMLULUK ( Sigorta Primlerinin Ödenmemesinde Tahakkuk ve Tediye İle Görevli Kamu Görevlileri Mesul Muhasip Sayman İşverenleri ile Birlikte Müştereken Sorumlu Olmaları )
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Okul Müdürü İle Bakanlığın Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları )
HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Okul Müdürü İle Bakanlığın Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları )"
Y21.HD16.4.2002E. 2002/1283 K. 2002/3296"ISLAH ( Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını - Karşı Tarafa Tebliği Zorunluluğu )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Karşı Tarafa - Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını Islah Yoluyla Artırması )
ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Maktu Harca Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MAKTU HARÇ ( Adli Müzaharet Talebi Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
Y21.HD16.4.2002E. 2002/1814 K. 2002/3302"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet - Zararlandırıcı Olaya İtiraz/SSK. Yüksek Sağlık Kurulunca Çözümlenmesi Gereği )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Zararlandırıcı Olaya İtiraz/SSK. Yüksek Sağlık Kurulunca Çözümlenmesi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKENLER ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet/Zararlandırıcı Olaya İtiraz - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
KUSUR BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dayanmanın Uygun Olmadığı/Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet - Olayın Özelliğine Göre Tıp Veya Alanda Uzman Kişilerden Oluşacak Bir Kurulca Kusur Oranı Belirlenmesi Gereği )
KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet - Olayın Özelliğine Göre Tıp Veya Alanda Uzman Kişilerden Oluşacak Bir Kurulca Belirlenmesi Gereği )"
Y21.HD16.4.2002E. 2002/3008 K. 2002/3348"İSTİHKAK DAVASI ( İstihkak İddiası Üzerine İcra Müdürlüğünün Dosyayı Tetkik Merciine Göndermesi- Merciin Takibin Devamına Karar Vermesi Nedeniyle Davanın Yedi Günlük Sürede Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İstihkak İddiası Üzerine İcra Müdürlüğünün Dosyayı Tetkik Merciine Göndermesi - Merciin Takibin Devamına Karar Vermesi Nedeniyle Davanın Yedi Günlük Sürede Açılmaması )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE DOSYANIN MERCİİNE GÖNDERİLMESİ ( Takibin Devamına Karar Verilmesi Durumunda İstihkak İddiasında Bulunan Tarafın Yedi Gün İçinde Dava Açmasının Gerekmesi )"
Y21.HD17.4.2002E. 2002/1242 K. 2002/3407"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İfadeleri Hükme Dayanan Alınan Tanıkların Davacıyla Birlikte Çalışan ve Kayıtlara Geçmiş Kişiler Olmaması )
TANIK BEYANI ( İfadeleri Hükme Dayanan Alınan Tanıkların Davacıyla Birlikte Çalışan ve Kayıtlara Geçmiş Kişiler Olmaması-Tanık Sözlerinin Çalışma Olgusu Yönünden Somut Olgulara Dayanmaması )
TESPİTİ İSTENEN SÜRELERİN ÇOK ÖNCELERE DAYANMASI ( Tanıkların Bu Sürelerle İlgili Bilgileri Bugüne Değin Eksiksiz Olarak Hafızalarında Korumalarının da Mümkün Olmaması )"
Y21.HD17.4.2002E. 2002/1370 K. 2002/3409"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Yönetmelikte Tespit Edilen Belgelerin İşveren Tarafından Kuruma Verilmemesi-Sigortalının Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yönetmelikte Tespit Edilen Belgelerin İşveren Tarafından Kuruma Verilmemesi -Sigortalının Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Bildirgenin İşveren Tarafından Kuruma Verilmemesi-Sigortalının Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açması )
MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )"
Y21.HD17.4.2002E. 2002/1720 K. 2002/3412"ASKERLİK BORÇLANMASI ( Talep Tarihinde Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacı - SSK Nezdinde Yapmış Olduğu Borçlanmanın Geçersizliği )
SSK NEZDİNDE YAPILAN ASKERLİK BORÇLANMASININ GEÇERSİZLİĞİ ( Talep Tarihinde Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacı )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ SSK NEZDİNDE ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMASI ( Geçersizliği )
AFAKİ İYİNİYET KURALLARINDAN YARARLANAMAMA ( Talep Tarihinde Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacının SSK Nezdinde Yapmış Olduğu Askerlik Borçlanması - Geçersizliği )"
Y21.HD17.4.2002E. 2002/1773 K. 2002/3387"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışından Alınan İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Yurtdışı Borçlanmasının İşsizlik Yardımının Kesildiği Tarihten İtibaren Başlaması )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Davacının Yurtdışından Aldığı İşsizlik Sigortası Yardımının Kesildiği Tarihten İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"
Y21.HD18.4.2002E. 2002/1877 K. 2002/3482"PRİM BORCU BULUNMADIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 1 Ay İçinde İlgili Kurum Ünitesine İtiraz Edilmesi Gereği - Prosedür Yerine Getirilmeden Dava Açılamayacağı )
TESBİT DAVASI ( Prim Borcu Bulunmadığı - Tebliğ Tarihinden İtibaren 1 Ay İçinde İlgili Kurum Ünitesine İtiraz Edilmesi Gereği/Prosedür Yerine Getirilmeden Dava Açılamayacağı )
PRİM BORCUNA İTİRAZ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 1 Ay İçinde İlgili Kurum Ünitesine İtiraz Edilmesi Gereği - Prosedür Yerine Getirilmeden Dava Açılamayacağı )
KURUM ÜNİTESİNE İTİRAZ ETMEDEN DAVA AÇMAK ( Prim Borcunun Bulunmadığının Tesbiti - Prosedür Yerine Getirilmeden Dava Açılamayacağı )"
Y21.HD18.4.2002E. 2002/2023 K. 2002/3449"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sigortalının Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlara Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Kanun Kapsamına Tabi Çalışması )
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞMA ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Şartı )
GAZETECİLİK YAPAN KİŞİLERDEN OLMA ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlanma Şartı )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/1725 K. 2002/3542"HİZMET TESBİTİ ( Kooperatif Başkan ve Yöneticisine Husumet Yönetilmesi - Amacın Tüzel Kişilik Olması/Davanın Kabulü Gereği )
KOOPERATİF BAŞKAN VE YÖNETİCİSİNE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Hizmet Tesbiti - Amacın Tüzel Kişilik Olması/Davanın Kabulü Gereği )
HİZMET TESBİTİ ( Kooperatifin Ticaret Sicilinden Terkin Edilmiş Olduğunun Anlaşılması Halinde Yapılacak İşlemler )
ÖNEL VERİLMESİ ( Hizmet Tesbiti İsteyen Davacıya - Kooperatifin Ticaret Sicilinden Terkin Edilmiş Olduğunun Anlaşılması Halinde )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/1881 K. 2002/3567"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞI BORÇLANMASININ GEÇERLİLİĞİ ( Yurt Dışından Kesin Dönüş Yapan Bir Kimsenin Yeniden Yurt Dışında Çalışması Halinde Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YURT DIŞINDAN KESİN DÖNÜŞ YAPAN KİMSENİN YENİDEN YURT DIŞINDA ÇALIŞMASI ( Çalıştığı Süre Kadar Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Yurda Kesin Dönüş Koşulunun Gerçekleşmemesi Durumunda Yaşlılık Aylığının Bağlanmaması ve Kesin Dönüş Tarihine Kadar İşlemlerin Hukuken Askıya Alınması )
İSTİRDAT ( Yurtdışında Çalışılan Veya İlişkinin Devam Ettiği Saptanan Süreler İçin Yaşlılık Aylığını Kesmesi ve Ödenen Aylıkların Geri Alınması )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2036 K. 2002/3525"TESPİT DAVASI ( Davacının Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti )
İŞ KAZASI ( Davacının Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olduğunun Tespiti İstemi )
İŞ KAZASININ NİTELENDİRİLMESİ ( Özel Amaçlı Eğlenceler ve Seyahatlar Sonucu Meydana Gelen Olayların İş Kazası Olarak Nitelendirilmesininin Mümkün Olmaması )
ÖZEL AMAÇLI EĞLENCE VE SEYEHATLAR SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZA ( Kazanın İş Kazası Olarak Nitelendirilmesinin Mümkün Olmaması )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2045 K. 2002/3620"BELEDİYENİN HACZEDİLEMEYECEK TAŞINMAZLARI ( Bahçeleri Umuma Ait Akar Olmayan Açık ve Kapalı Yerleri Belediye Vergi ve Resimleri İle Kamu Hizmetine Tahsis Edilen ve Akar Olmayan Açık ve Kapalı Yerleri )
HACZEDİLMEZLİK ( Belediyelerin Bahçeleri Umuma Ait Akar Olmayan Açık ve Kapalı Yerleri Belediye Vergi ve Resimleri İle Kamu Hizmetine Tahsis Edilen ve Akar Olmayan Açık ve Kapalı Yerleri )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2084 K. 2002/3547"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Sosyal Güvenliğe İlişkin Sigortalılık Haklarının Şahsa Sıkı Sıkıya Bağla Haklar Olması )
SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN SİGORTALILIK HAKLARI ( Bu Hakların Şahsa Sıkı Sıkıya Bağla Haklar Olması )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2121 K. 2002/3574"TESPİT DAVASI ( Davacının Davalı Adına Geçen Çalışmaların Kendisine Ait Olduğuu İddia Etmesi )
ÇALIŞMANIN TESPİTİ DAVASI ( Tanık Anlatımları Davalının Beyanı Nedeniyle Davalı Adına Gözüken Çalışmanın Davacıya Ait Olduğunun Kabulü )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2149 K. 2002/3561"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESBİTİ ( İlk Davanın Reddinin Yeniden Talep Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Değişen Yasa Hükmüne Göre Araştırma Yapılması Gereği )
DEĞİŞEN YASA HÜKMÜNE GÖRE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ ( 4447 s. Kanunla Değişen 506 s. Kanunun 81/A Maddesi - Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tesbiti )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/2306 K. 2002/3610"SSK.'NUN ÖLÇÜMLEME HAKKI ( Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
EK PRİM GECİKME ZAMMI VE İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( Bildirim Dışı Kalmış İşçilik - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası - Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Yasal Boşluktan Söz Edilerek Kabul Edilemeyeceği )
HUKUKİ BOŞLUK ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı - Ek Prim, Gecikme Zammı ve İdari Para Cezası/Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlerin İptal Taleplerinin Kabul Edilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SSK. 140. Maddede Öngörülen Prosedür Çevresinde Kesinleşen İdari Para Cezasının Tekrar İncelenmesine Olanak Tanınamayacağı )"
Y21.HD29.4.2002E. 2002/3135 K. 2002/3614"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İBRANAME ( Sadece Maddi Tazminata Yönelik Olarak Düzenlenmiş Olması-Manevi Tazminat Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Dosyadaki İbranamenin Sadece Maddi Tazminata Yönelik Olarak Düzenlenmiş Olması-Manevi Tazminat Talebinin Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
ZARAR İLE ÖDEME ARASINDA ORANSIZLIK OLMASI ( Yapılan Ödemenin Makbuz Niteliğinde Olması )
MAKBUZ ( Ödeme Tarihinde Bilinen Ücretlere Göre Yapılacak Zarar Hesabı Sonucu Belirlenecek Zarar İle Yapılan Ödeme Arasında Açık Oransızlık Olması Durumunda Yapılan Ödeme )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/1815 K. 2002/3663"İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ ( İş Kazası - Çalıştırdığı Kimsenin Kusurundan Dolayı Objektif Sorumluluk Esaslarına Göre Doğrudan Sorumluluğu )
İŞ KAZASI ( İstihdam Edenlerin Mesuliyeti - Çalıştırdığı Kimsenin Kusurundan Dolayı Objektif Sorumluluk Esaslarına Göre Doğrudan Sorumluluğu )
OBJEKTİF SORUMLULUK ( İstihdam Edenlerin Çalıştırdığı Kimsenin Kusurundan Dolayı Doğrudan Sorumluluğu )
SORUMLULUK ( İstihdam Edenlerin - Çalıştırdığı Kimsenin Kusurundan Dolayı Objektif Sorumluluk Esaslarına Göre Doğrudan Sorumluluğu )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/1951 K. 2002/3666"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Zamanaşımının Fail ve Zararın Öğrenildiği ve Kesin Malüliyetin Belirlendiği Tarihten Hesaplanması )
ZAMANAŞIMI ( İş Kazası Sonucu Oluşan Malüliyet Nedeniyle Tazminat Davasında Zamanaşımının Fail ve Zararın Öğrenildiği ve Kesin Malüliyetin Belirlendiği Tarihten Hesaplanması )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/2212 K. 2002/3670"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - SSK Olayın İş Kazası Olduğunu Kabul Etmediği/Olayın İş Kazası Olup Olmadığının SSK.'da Hasım Gösterilmek Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - SSK Olayın İş Kazası Olduğunu Kabul Etmediği/Olayın İş Kazası Olup Olmadığının SSK.'da Hasım Gösterilmek Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
HUSUMET ( SSK Olayın İş Kazası Olduğunu Kabul Etmediği - Olayın İş Kazası Olup Olmadığının SSK.'da Hasım Gösterilmek Suretiyle Belirlenmesi Gereği )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/2216 K. 2002/3671"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Maddi ve Manevi Tazminat - Bu Tür Tazminat Davalarında Gerçek Ücrete Göre Hesap Yapılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyet - Bu Tür Tazminat Davalarında Gerçek Ücrete Göre Hesap Yapılması Gereği )
GERÇEK ÜCRETE GÖRE HESAP ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Yapılması Gereği )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/2281 K. 2002/3673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazası Nedeniyle - Hakimin Teknik Bilgiyi Gerektiren Konuda Bilirkişiye Gitmeden Sorunu Çözümlememesi Gerektiği )
HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLEYEMEYECEĞİ İŞLER ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bilirkişiye Gitmek Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİYE GİTMEK ZORUNLULUĞU ( Hakimin Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümleyemeyeceği İşler - Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi - İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/3310 K. 2002/3779"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararların Tahsili Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARIN TAHSİLİ ( Kurumca Olayın İş Kazası Sayılıp Sayılmadığının araştırılması )"
Y21.HD30.4.2002E. 2002/981 K. 2002/3657"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti - Dava Prim İtiraz Komisyonu Kararının İptali Niteliğinde Olduğundan İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
PRİM İTİRAZ KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti )
GÖREV / İŞ MAHKEMESİ ( İşyeri Kayıtlarının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti )"
Y21.HD1.5.2002E. 2002/3000 K. 2002/3853"SİGORTALI SAYILMA ( İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması - İşyerinde Eylemli Olarak Çalışma Koşulu )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Sigortalı Sayılma İçin Yeterli Olmaması - İşyerinde Eylemli Olarak Çalışma Koşulu )
İŞYERİNDE EYLEMLİ OLARAK ÇALIŞMA KOŞULU ( Sigortalı Sayılma - İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması )"
Y21.HD2.5.2002E. 2002/1896 K. 2002/3893"TESPİT DAVASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Öncelikle Yasanın Öngördüğü Sigortalılığın Gerçekleşmesinin Gereği )
SİGORTALI SAYILANLAR ( Gerçek Anlamda Hizmet Akdine Göre Oluşmuş Bir Sigortalılık Olması Zorunluluğu )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Öncelikle Yasanın Öngördüğü Sigortalılığın Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
HİZMET AKDİNİN KOŞULLARI ( Gerçek Anlamda Fiili Çalışma Olması )"
Y21.HD2.5.2002E. 2002/1965 K. 2002/3872"ÇIRAKLIK DEVRESİ ( Uzun Vadeli Sigorta Kollarının Uygulanmıyacağı )
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI ( Çıraklık Devresinde Uygulanamayacağı )"
Y21.HD2.5.2002E. 2002/2536 K. 2002/3942"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Vergi Kaydı Bulunanların Kayıt Tesisi İle Başlayıp Terkini İle Sona Ereceği - Kaydı Olmayan Veya Muaf Olunması Durumunda Meslek Kuruluş Kayıtlarının Esas Alınacağı )
VERGİ VEYA MESLEK KURULUŞU KAYDININ ESAS ALINMASI ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti - Kurumca Yanılgı Sonucu Tahsil Edilen Ödemelerin İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti Davası - Kurumca Yanılgı Sonucu Tahsil Edilen Ödemelerin Değerlendirilemeyeceği )
BAĞ-KUR TARAFINDAN YANILGI SONUCU TAHSİL EDİLEN ÖDEMELER ( Vergi Veya Meslek Kuruluşu Kaydı Olmayan Kişi - İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
Y21.HD2.5.2002E. 2002/2762 K. 2002/3930"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BORÇLANMA ( Borçlanmayı Geriye Yönelik İptal Etmesi - Davacının Bağ-Kur Tarafından 1996 Yılında Resen 1986 Yılından Geriye Yönelik Olarak Kapsama Alınması )
BORÇLANMANIN HATALI KURUMA YAPILMASI ( SSK.'ya - Kurumlar Arasında Bulunması Gerekli Koordinasyon ve İşbirliği Gereğince Bu Paranın Bağ-Kura Aktarılması Gereği )
İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK ( SSK.'nın Geriye Yönelik Borçlanmayı İptal Etmesi - Davacının Bağ-Kur Tarafından 1996 Yılında Resen 1986 Yılından Geriye Yönelik Olarak Kapsama Alınması )"
Y21.HD6.5.2002E. 2002/2564 K. 2002/3994"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Nitelikçe SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemine İlişkin Olması )
HAK SAHİPLERİNİN ZARARININ BELİRLENMESİ ( Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Peşin Sermaye Değerinin İstenilmesi )"
Y21.HD6.5.2002E. 2002/2635 K. 2002/4000"SANATÇI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması/Geçerli Olduğunun Tesbiti Davası - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeni İle Resen Araştırma ve İncelemeyi Derinleştirme Gereği )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sanatçı Borçlanması - Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeni İle Resen Araştırma ve İncelemeyi Derinleştirme Gereği )
MAHKEMENİN SANATÇI BORÇLANMASINDA YAPACAĞI İŞLER ( Çalışma Olgusunu Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Koymak ve Sonucuna Göre Karar Vermek )"
Y21.HD6.5.2002E. 2002/3333 K. 2002/4020"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Sosyal Programdaki Tekne Gezisi/Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )
KİŞİSEL KORUNMA VE GÜVENLİĞE DİKKAT ETMEMEK ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Sosyal Programdaki Tekne Gezisinde )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sosyal Programdaki Tekne Gezisi - Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( Sosyal Programdaki Tekne Gezisi - Zararlandırıcı Olayın Davacının Denizden Çıktıktan Sonra Kayıp Düşmesi Sonucu Meydana Gelmesi )"
Y21.HD7.5.2002E. 2002/2816 K. 2002/4180"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Dosyanın Bilirkişiye Tevdi Edilerek Kayıtlarda Gözükmeyen Ancak Ücret Bordrolarında Yer Alan ve Nizayı Teşkil Eden Sürelerin Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dosyanın Bilirkişiye Tevdi Edilerek Kayıtlarda Gözükmeyen Ancak Ücret Bordrolarında Yer Alan ve Nizayı Teşkil Eden Sürelerin Belirlenmesi )
BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA OLGUSUNUN TESPİTİ ( Çalışıldığı İddia Edilen Sürelerin Hangi Nedenle SSK'ya Bildirilmediğinin Araştırılması )"
Y21.HD9.5.2002E. 2002/2942 K. 2002/4201"SİGORTALILIĞIN TESBİTİ ( Bağ-Kur Ya da SSK.'ya Tabi Çalışıldığının - Araştırılma Yöntemi/Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )
BAĞ-KUR YA DA SSK.'YA TABİ ÇALIŞILDIĞININ TESBİTİ ( Araştırılma Yöntemi - Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )
SSK. YA DA BAĞ-KUR'A TABİ ÇALIŞILDIĞININ TESBİTİ ( Araştırılma Yöntemi - Eksik İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/2692 K. 2002/4303"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Çalışmalarının İşe Giriş Bildirgesine Aylık ve Üç Aylık Bordrolara Dayanılarak Kuruma Kısmi Olarak Bildirilmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )
TANIK BEYANI ( Yazılı Belgelerin Varlığı Halinde Tanık Sözlerine İtibar Edilememesi )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/2960 K. 2002/4309"BAĞ-KUR KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( 5006 İş Günü Hizmetinin Dolması Nedeniyle )
KAZANÇ SAĞLAYAN KENDİ ADINA İŞİ OLAN DAVACININ BAĞ-KUR KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Mevsimlik Çalışmalar Dışındaki Sürelerin Bağ-Kurlu Olduğunun Kabul ve Tespiti )
MEVSİMLİK ÇALIŞMA ( Davacının Kendi Adına Kazanç Sağlayan İşinin Mevcut Olması )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/2961 K. 2002/4321"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVASI ( Belirtilen Tarihlerde Meslek Kuruluşu Üyeliğinin Tesbiti - Kayıtların Sonradan Hizmet Kazandırmaya Yönelik Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği )
TESBİT DAVASI ( Bağ-Kur Sigortalılığı - Belirtilen Tarihlerde Meslek Kuruluşu Üyeliğinin Tesbiti/Kayıtların Sonradan Hizmet Kazandırmaya Yönelik Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği )
MESLEK KURULUŞUNA ÜYELİĞİN TESBİTİ ( Bağ-Kur Sigortalılığı Tesbit Davası - Kayıtların Sonradan Hizmet Kazandırmaya Yönelik Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/3320 K. 2002/4317"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( SSK Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İçin Olayın İş Kazası Sayılması ve Meslekte Kazanma Güç Kayıp Oranının Saptanması )
KAMU DÜZENİ ( İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Düzenlemelerin Kural Olarak Kamu Düzeniyle İlgili Olması )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Malüliyet Oranına Göre Kazadaki Sorumluluğu da Dikkate Alınarak Müstehak Bulunduğu Maddi Tazminat Tutarının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/3397 K. 2002/4339"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Yetersiz Hesap Bilirkişisi Tarafından Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Hükme Dayanak Alınamayacağı/İzlenmesi Gereken Prosedür )
İŞ KAZASI SONUCU MULULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yetersiz Hesap Bilirkişisi Tarafından Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Alınamayacağı - İzlenmesi Gereken Prosedür )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hükmün Verildiği Tarihteki Tarifenin Esas Alınması Gereği )"
Y21.HD13.5.2002E. 2002/3947 K. 2002/4340"HACİZ ( Davacı 3.Kişi Anne İle Borçlu Kızının Birlikte Oturduğu Evde Yapılan - Mülkiyet Karinesi/Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması - Davacı 3.Kişi Anne İle Borçlu Kızının Birlikte Oturduğu Evde Yapılan Haciz )
BORÇLU VE 3.KİŞİ ANNENİN BİRLİKTE OTURDUĞU EVDE YAPILAN HACİZ ( Mülkiyet Karinesi - Araştırılma Şekli )"
Y21.HD14.5.2002E. 2002/2446 K. 2002/4368"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Meydana Gelen Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hesabında Usul )
TAZMİNAT MİKTARININ HESABI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Verilere Göre Belirlenecek Kazanç Miktarı Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN TENKİSİ ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Verilere Göre Belirlenecek Peşin Sermaye Değeri Kurumdan Sorularak Belirlenen Tazminat Miktarından İndirilmesi )"
Y21.HD14.5.2002E. 2002/2567 K. 2002/4372"İŞ KAZASI SONUCU MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBI ( Olay Yeri Aliağa İle İlgisi Olmayan İstanbul'daki Sendikaca Bildirilen Emsal Ücretlere Göre Tazminatın Belirlendiği Hesap Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
MESLEKTE KAZANMA GÜÇ KAYBI ( Olay Yeri Aliağa İle İlgisi Olmayan İstanbul'daki Sendikaca Bildirilen Emsal Ücretlere Göre Tazminatın Belirlendiği Hesap Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ HESAP RAPORU ( Meslekte Kazanma Güç Kaybı - Olay Yeri Aliağa İle İlgisi Olmayan İstanbul'daki Sendikaca Bildirilen Emsal Ücretlere Göre Tazminatın Belirlenmesi )
TAZMİNATTA İNDİRİM ( Tarafların Hal ve Mevkiine Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna Göre Takdiri Gereği )"
Y21.HD14.5.2002E. 2002/2638 K. 2002/4373"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Üst- Alt İşverenliğin Tesbiti ve Sorumluluk )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Üst/Alt İşverenliğin Tesbiti ve Sorumluluk )
SORUMLULUK ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Üst/Alt İşverenliğin Tesbiti )
ALT VE ÜST İŞVERENLİK ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Sorumluluk )
VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Davalılar Yararına - Davacı Tarafından Önceden Bilinmesi Mümkün Olmayan Katsayı Artışları Sonucu Sigorta Tahsisleri Peşin Sermaye Değerinin Zararı Karşılaması Nedeniyle Red Olunması )"
Y21.HD14.5.2002E. 2002/2873 K. 2002/4377"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Hesap Raporunda Davacının Asgari Ücretle Çalıştığının Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması )
TAZMİNAT HESABI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ASGARİ ÜCRET ( Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Maruz Kalan Kişiye Ait Olması )
CİSMANİ ZARAR ( Manevi Tazminat İsteme Hakkının Doğrudan Doğruya Cismani Zarara Maruz Kalan Kişiye Ait Olması )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/1741 K. 2002/4558"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Birden Fazla İşveren Hakkında Aynı Dava Dilekçesi İle Dava Açılabilmesi İçin İşverenler Arasında Zorunlu Veya İhtiyari Dava Arkadaşlığının Olmasının Gerekmesi )
İŞVERENLER HAKKINDA AYNI DAVA DİLEKÇESİ İLE DAVA AÇILMASI ( İşverenler Arasında Zorunlu Veya İhtiyari Dava Arkadaşlığının Olmaması Nedeniyle Davaların Ayrılmasına Karar Verilmesi )
DAVALARIN AYRILMASI ( İşverenler Hakkında Aynı Dava Dilekçesi İle Dava Açılmasının İşverenler Arasında Zorunlu Veya İhtiyari Dava Arkadaşlığının Olmasının Gerekmesi )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/3151 K. 2002/4522"GECİKME ZAMMININ NİTELİĞİ ( Kurumca Düzenlenen Ödeme Emrinde - Faiz Olmayıp Bir Tür Gecikme Tazminatı Olduğu )
FAİZ ( Gecikme Zammı İçin Borcun Tebliğ Tarihinden/İşverenlerin Mütemerrit Olduğu Tarihten İtibaren İstenebileceği )
PRİM BORCU ( Gecikme Zammına Uygulanan Faizin İptaline Karar Verilmesi Talebi - Borcun Tebliğ Tarihinden/İşverenlerin Mütemerrit Olduğu Tarihten İtibaren İstenebileceği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Yürütülmeme Kuralının Gecikme Tazminatı İçin Uygulanmayacağı - Prim Borcu )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/3841 K. 2002/4483"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması )
SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılabilmesi İçin İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması )
EYLEMLİ ÇALIŞMA ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılabilmesi İçin İşe Giriş Bildirgesinin Varlığının Yeterli Olmaması-Eylemli Çalışmanın da Gerekmesi )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/3994 K. 2002/4468"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Ölen İşçinin Anne Babasına Sağlığında Düzenli Bakmadığının Anlaşılması Nedeniyle Maddi Tazminat Taleplerinin Reddi )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/4083 K. 2002/4528"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararların Giderilmesi Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Maddi Tazminatlardan %20 Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi Tazminatlardan %20 Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y21.HD16.5.2002E. 2002/4093 K. 2002/4511"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( Hakkaniyete Uygun İndirim Suretiyle Karar Vermek Gereği )
HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM SURETİYLE KARAR VERMEK GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan - Hakkaniyete Uygun İndirim Suretiyle Karar Vermek Gereği )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/1228 K. 2002/4664"ÇIRAKLIK DEVRESİ ( Özel Kanunda Nitelikleri Belirtilen - Sigortalılık Süresi ve Başlangıcı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
SİGORTA BAŞLANGICI ( Özel Kanunda Nitelikleri Belirtilen Çıraklık Devresi - Sigortalılık Süresi ve Başlangıcı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KANUNLARDA ÖZEL NİTELİKLERİ BELİRTİLEN ÇIRAKLIK DEVRESİ ( Sigortalılık Süresi ve Başlangıcı Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/3171 K. 2002/4628"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Sigortalıların Bir Başka Sosyal Güvenlik Kuruluşu Kapsamında Olmamaları Koşuluyla İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmeleri )
HİZMET AKDİNİN KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Yasaya Göre Sigortalılığın Geçerli Olması )
SSK NEZDİNDE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK TALEBİ ( İşe Girişine İlişkin İşe Giriş Bildirgesi Esas Alınarak Çözüme Ulaşılmasının Yanlış Olması )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/3194 K. 2002/4584"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLARAK GEÇEN SÜRELERİN İPTALİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Zorunlu Sigortalı Olunan Durumda Bir Kimsenin İsteğe Bağlı Sigortalı Olamaması )
ZORUNLU SİGORTALILIKLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Çakışma Tarihleri Arasında İsteğe Bağlı Sigortalılığın İptali )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/3251 K. 2002/4629"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Saptanan Sigortalı Hizmetlerin Kurum Kayıtlarına İntikal Eden Diğer Sigortalı Hizmetlerle Birleştirilmesi Talebi )
MAHKEMECE TESPİT EDİLEN KURUMA BİLDİRİLMEMİŞ HİZMETE İLİŞKİN PRİM BORCUNUN İNFAZ VE ÖDENMESİ ( İşverenin Yeni Adresinin Saptanmaması Veya İflas Etmesi )
İŞVERENİN İFLASI ( Sigortalının Gerek Kendi Prim Borcu ve Gecikme Zammını ve Gerekse İşverenin Hissesini Ödemek Suretiyle Yargı Kararını İnfaz Ettirebilmesi )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/3341 K. 2002/4644"BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMLARI ( Ameliyat ve Tedavi Masraflarının Yönetmeliğe Uygun Biçimde Saptanmasına Yönelik Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
SAĞLIK YARDIMLARI ( Bağ-Kur - Ameliyat ve Tedavi Masraflarının Yönetmeliğe Uygun Biçimde Saptanmasına Yönelik Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )"
Y21.HD20.5.2002E. 2002/3346 K. 2002/4641"İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tabi Çalışmaya Başlama İle Sona Ereceği - Yeniden Yazılı Tescil Talebinde Bulunmaksızın Prim Ödemesi/Hizmet Kazanamıyacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASININ TESBİTİ ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılığı/Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tabi Çalışmaya Başlama İle Sona Ereceği - Yeniden Yazılı Tescil Talebinde Bulunmaksızın Prim Ödemesi/Hizmet Kazanamıyacağı )
SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINA TABİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMA ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ereceği - Yeniden Yazılı Tescil Talebinde Bulunmaksızın Prim Ödemesi/Hizmet Kazanamıyacağı )"
Y21.HD22.5.2002E. 2002/4024 K. 2002/4787"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Uzun Yıllar Bağ-Kur'lu Olan Davacının Bir Gün Çalıştığının Tespitini İstemekle Muvazaalı Şekilde Kurum Değiştirmek İstediği Sonucunun Çıkması )
BİR GÜN SİGORTALI ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ ( Uzun Yıllar Bağ-Kur'lu Olan Davacının Bir Gün Çalıştığının Tespitini İstemekle Muvazaalı Şekilde Kurum Değiştirmek İstediği Sonucunun Çıkması )
MUVAZAALI ŞEKİLDE KURUM DEĞİŞİKLİĞİ ( Uzun Yıllar Bağ-Kur'lu Olan Davacının Bir Gün Çalıştığının Tespitini İstemesi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Yasanın Öngördüğü Sigortalılığın Gerçekleşmesinin Gerekmesi-Bundan Amacın İse Gerçek Anlamda Hizmet Akdine Göre Oluşmuş Bir Sigortalılık Olması )
506 SAYILI YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SİGORTALILIK ( Gerçek Anlamda Hizmet Akdine Göre Oluşmuş Bir Sigortalılık Olması )"
Y21.HD23.5.2002E. 2002/2826 K. 2002/4826"PROTEZ YARDIMI ( Sigortalının Protez Yardımından Yararlanmasını Engelleyen 1479 S.K. Ek Md.13/ son'un Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Mahkemenin Uygulayacağı Yasal Kuralın Anayasal İlkelere Uygun Bulunmadığı ve Hukuk Sisteminden Çıkarıldığı/Gözetilmesi Zorunluluğu )
HUKUK BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI ( Sigortalının Yararlanmasını Engelleyen 1479 S.K. Ek Md.13/ son'un Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edildiği - Hakimin Boşluk Durumu da Dikkate Alarak İptal Dışında Kalan ve Sağlık Yardımına İlişkin İlke ve Esasları Dikkate Alması Gereği )
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜYEN DAVAYA ETKİSİ ( Mahkeme Elindeki Dava Sonuçlanıncaya Kadar Uygulaması Gereken Kuralların Anayasa Uygunluğu Konusunda Oluşan Durumu da Gözetmek Yükümünde Olduğu )"
Y21.HD23.5.2002E. 2002/3262 K. 2002/4843"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçilemiyeceği - SSK.'dan Kısmi Aylık Alan Davacının Kurum İşleminin İptali İstemi )
SSK'DAN KISMİ AYLIK ALMAK ( Bakkallık Yapan Vergi Mükellefi - Bağ-Kur Sigortalısı Olmak Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçemeyeceği )
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNMADIĞININ TESBİTİ ( Bakkallık Yapan ve SSK.'dan Kısmi Aylık Alan Davacı - Bağ-Kur Sigortalısı Olmak Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçemeyeceği )"
Y21.HD23.5.2002E. 2002/3534 K. 2002/4819"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Koşulları - 2925 Sayılı Yasa Gereğince Sigortalı Olanların 506 Sayılı Yasa Gereğince Tescil Edildiğinin Kabulüne İmkan Olmaması )
TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEREĞİNCE SİGORTALI OLANLAR ( 506 Sayılı Yasa Gereğince Tescil Edildiğinin Kabulüne İmkan Olmaması - İsteğe Bağlı Sigortalılık )
SİGORTALI OLANLAR ( 2925 Sayılı Yasa Gereğince/506 Sayılı Yasa Gereğince Tescil Edildiğinin Kabulüne İmkan Olmaması - İsteğe Bağlı Sigortalılık )"
Y21.HD23.5.2002E. 2002/4300 K. 2002/4803"KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Hazırlanması Zorunluluğu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kusur Raporu - İşyerinde Uygulanması Gereken İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddelerini İncelenerek Hazırlanması Zorunluluğu )
İŞYERİNDE UYGULANMASI GEREKENLER ( İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün İlgili Maddeleri - İş Kazası Sonucu Ölüm/Kusur Raporu )
SSK. TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Hak Sahibi Anne-Babaya Bağlanan ve Bağlanması Gereken Gelir Konusunda İnceleme Yapmadan Red Kararı Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Kusur/Hak Sahibi Anne-Babaya Bağlanan ve Bağlanması Gereken Gelir - Eksik İnceleme/Karara Dayanak Yapılamayacağı )"
Y21.HD23.5.2002E. 2002/4333 K. 2002/4814"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacının İlk Yenilemeden Sonra Bir Defa Takipsiz Bırakması - Dava Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVA YENİLENİNCEYE KADAR DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Davacının İlk Yenilemeden Sonra Bir Defa Takipsiz Bırakması - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Dava Yenileninceye Kadar/Davacının İlk Yenilemeden Sonra Bir Defa Takipsiz Bırakması - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y21.HD27.5.2002E. 2002/2292 K. 2002/4913"PRİM BORCUNA İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İlgili Kurum ünitesine - İtirazın Reddi Halinde Kararın Tebliğinden İtibaren Bir Ay İçerisinde Yetkili Mahkemeye )
SÜRE ( Prim Borcuna İtiraz/Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde İlgili Kurum ünitesine - İtirazın Reddi Halinde Kararın Tebliğinden İtibaren Bir Ay İçerisinde Yetkili Mahkemeye )
İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASININ KESİNLEŞMESİ ( Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptaline Karar Verilmesi Talebinin Menfi Tesbit Davası Olarak İncelenip Karar Verilmesi Gereği )
PRİM VE GECİKME ZAMMININ İPTALİ DAVASI ( İdari Para Cezasının Kaldırılmasının Kesinleşmesi - Talebin Menfi Tesbit Davası Olarak İncelenip Karar Verilmesi Gereği )
MENFİ TESBİT DAVASI NİTELİĞİ ( Prim ve Gecikme Zammı Borcunun İptaline Karar Verilmesi Talebi - İdari Para Cezasının Kaldırılmasının Kesinleşmesi )"
Y21.HD27.5.2002E. 2002/3230 K. 2002/4964"İŞ KAZASI ( Şirket İşçisi Olmadığı İddiası - 20 Gün Önce Alınan Aracın Davacıya Kullanması İçin Verilmesi/Araç Sahibine Terettüp Edecek Sorumluluk )
İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER ( Araç/20 Gün Önce Alınan Aracın Davacıya Kullanması İçin Verilmesi - İş Kazası/Şirket İşçisi Olmadığı İddiası )
ARAÇLARINDA İŞYERİ SAYILMASI ( 20 Gün Önce Alınan Aracın Davacıya Kullanması İçin Verilmesi - İş Kazası/Şirket İşçisi Olmadığı İddiası )"
Y21.HD27.5.2002E. 2002/3354 K. 2002/4888"TESPİT DAVASI ( Davacının Bağ-Kur Sigortalılığı İle Çakışan SSK'lı Aktif Sigortalılığının İptaliyle Bağ-Kur Sigortalılığının Geçerli Sayılması Gerektiğinin Tespiti Talebi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının Primlerini Ödediği Veya Bağ-Kurlu Olduğuna Dair Güçlü Delil Olmaması )"
Y21.HD28.5.2002E. 2002/3005 K. 2002/5017"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İşçinin Sağ Gözüne Maden Parçası Kaçması Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İLLİYET BAĞI ( Bir Olayın İş Kazası Olarak Nitelendirilmesi İçin Zararlandırıcı Olayla Meydana Gelen Araz Arasında Uygun Neden Sonuç Bağının Olmasının Gerekmesi )
SİGORTALININ EMEKLİ OLDUĞU TARİHTEN SONRA AKTİF DEVRE SONUNA KADAR ZARARI ( Zararın Asgari Ücretle Çalışacağının Kabul Edilerek Zararın Belirlenmesi )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Malüliyet Oranı Kusur Oranı ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra SSK Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Suretiyle Belirlenmesi )"
Y21.HD28.5.2002E. 2002/3163 K. 2002/5021"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigortaca Karşılanmayan Zararlar İçin Tazminat Talebi )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sigortaca Yapılan Ödemenin Mahsubu Gereği )
TAZMİNAT MİKTARINDAN SİGORTACA ÖDENEN MİKTARIN MAHSUBU ( Sigortaca Karşılanmayan Zararlar İçin Tazminat Talebi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Sigortaca Karşılanmayan Zararlar İçin Tazminat Talebi - Likit Olmaması )"
Y21.HD28.5.2002E. 2002/3313 K. 2002/5022"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan - Anahtar Teslimi Devredilen İş Nedeniyle Üst-Alt İşveren İlişkisinden Söz Edilemeyeceği/Sorumluluk )
ANAHTAR TESLİMİ DEVREDİLEN İŞ ( İş Kazası - Devredenin İşverenlik Sıfatının Ortadan Kalkacağı )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Sorumluluk/Anahtar Teslimi Devredilen İş - Devredenin İşverenlik Sıfatının Ortadan Kalkacağı )
TAŞERON VE ÜST ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Anahtar Teslimi Devredilen İş )
İŞVERENLİK SIFATININ ORTADAN KALKMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Anahtar Teslimi Devredilen İş )
İŞ MAHKEMELERİNDEN VERİLEN KARARLAR ( 8 Gün İçinde Temyiz Olunması Gereği )"
Y21.HD28.5.2002E. 2002/3641 K. 2002/4990"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazasında Ölümü Nedeniyle )
MURİSİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Baskın ve Ağır Kusurlu Olan Sorumlu Varken Hiç Kusuru Olmayan Taşeronun Sorumlu Tutulamaması )
TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( Baskın ve Ağır Kusurlu Olan Sorumlu Varken Hiç Kusuru Olmayan Taşeronun Tazminattan Sorumlu Tutulamaması )"
Y21.HD28.5.2002E. 2002/3687 K. 2002/4983"İDARİ PARA CEZASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Belli Bir Alacağı Haline Gelen - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
İSTİRDAT TALEBİ ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Belli Bir Alacağı Haline Gelen İdari Para Cezası - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN İDARİ PARA CEZASI VE GECİKME ZAMMI ( Belli Bir Alacağı Haline Gelen - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )
TAKİP ( SSK.'nun İdari Para Cezası ve Gecikme Zammı/Sulh Ceza Mahkemesine Yapılan İtirazın da Reddedilerek Kesinleşmesi - İstirdadına Karar Verilemeyeceği )"
Y21.HD3.6.2002E. 2002/3853 K. 2002/5203"BAĞ-KUR SİGORTALISI OLARAK TESCİL TALEBİ ( Davacının Yaptığı İşin Ticari Balıkçılık mı Yoksa Zirai Balıkçılık mı Olduğunun Belirlenmesi )
BALIKÇILIK FAALİYETİ ( Davacının Yaptığı İşin Ticari Balıkçılık mı Yoksa Zirai Balıkçılık mı Olduğunun Belirlenmesi )
TİCARİ BALIKÇILIK FAALİYETİ ( Davacının Üretime Katkısı Olmaksızın Sadece Denizde Motorla Balık Avlama İşini Bağımsız Olarak Yapması Halinde Zorunlu Bağ-Kurlu Sayılması )
ZİRAİ BALIKÇILIK ( Davacının Balık Üretip Satması Durumunda Tarım İşi Yaptığının Kabul Edilerek Zorunlu Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Kabul Edilmesi )"
Y21.HD3.6.2002E. 2002/3904 K. 2002/5212"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Önceden Başlayıp Devamede Gelen ve Sigortalının Ekonomik Hayatında Baskın Olan Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Önceden Başlayıp Devamede Gelen ve Sigortalının Ekonomik Hayatında Baskın Olan Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )
ZORUNLU SİGORTALILIK İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Zorunlu Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/3739 K. 2002/5328"YAŞLILIK AYLIĞININ TESPİTİ ( Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu )
SİGORTA MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu - Yaşlılık Aylığının Tespiti Davası )
SİGORTALI ÇALIŞMA ( Davacının Belli Bir Süreden İtibaren Sigortalı Olarak Çalıştığının Tespitine Dair Davada Sigorta Müfettişleri Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Oluşu )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4036 K. 2002/5334"SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Gayrifaal Olduğu Anlaşılan İşyeri İle İlgili Olarak Tanzim Olunan İşe Giriş Bildirgesine Değer Verilerek Başlangıç Tarihinin Belirlenmesi )
İŞYERİ KAYITLARI ( Davacının Sigortalılık Tarihinin Başlangıcının Tespiti İle İlgili Davanın Kamu Düzenini İlgilendirmesi Nedeniyle İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4175 K. 2002/5262"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN HER TÜRLÜ HARÇTAN MUAFİYETİ ( Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Her Türlü Harçtan - Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
TAVZİHE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( Tavzihe Tabi Olmaması - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4177 K. 2002/5263"YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Yurt Dışı İlişkisinin Bittiği Tarihin Malüllük Aylığının Bağlandığı Tarihe Göre Saptanması )
YURT DIŞI İLİŞKİSİNİN BİTİM TARİHİ ( Davacıya Malüllük Aylığının Bağlandığı Tarihe Göre Saptanması )
BORÇLANMANIN GEÇERLİ OLMASI ( Davacıya Yaşlılık Aylığının Ödenmesi )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4570 K. 2002/5268"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Davalı Şirket İle Hizmet Akdi İlişkisi İçinde Olmaması )
HİZMET AKDİ ( Davacının Davalı Şirket İle Hizmet Akdi İlişkisi İçinde Olmamasının Her İki Davalının Davacıya Karşı Müteselsilen Sorumluluklarını Ortadan Kaldırmaması )
SORUMLULUK ( Davacı İle Davalı İşveren Arasındaki Hizmet Akdinin Diğer Davalı Şirketin de Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olmasını Gerektirmesi )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4775 K. 2002/5272"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Dava/Görevli Mahkeme )
SSK. VE YARDIMCISI KİŞİLER ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle - Görevli Mahkeme )
TAZMİNAT DAVASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğundan Bahisle SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Görevli Mahkeme )
ANALIK SİGORTASI ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Doğum Sırasında Yanlış Teşhis ve Tedavi Sonucu Çocuğun Özürlü Olduğu İddiası - SSK. ve Yardımcısı Kişiler Aleyhine Açılan Tazminat Davası )"
Y21.HD4.6.2002E. 2002/4847 K. 2002/5283"DAVADAN FERAGAT ( Vekilin - Vekaletnamesinde Açık Yetkisinin Bulunması Gereği )
VEKİLİN DAVADAN FERAGATI ( Vekaletnamesinde Açık Yetkisinin Bulunması Gereği )
VEKALETNAME ( Davadan Feragata Dair Yetki İçermeyen - Vekilin Beyanının Geçerli Kabul Edilemeyeceği )"
Y21.HD6.6.2002E. 2002/4170 K. 2002/5412"İŞ KAZASI ( Tüp Dolum Tesislerinde Bekçi Olarak Çalışan İşçinin İşyerinden Belli Bir Mesafe Uzakta Şüpheli Kişilerle Tartışma Sonucu Öldürülmesi )
İŞYERİNDEN BELLİ BİR MESAFE UZAKTA ŞÜPHELİ KİŞİLERLE TARTIŞMA SONUCU ÖLÜM ( İş Kazası - Tüp Dolum Tesislerinde Bekçi Olarak Çalışan İşçi )
BEKÇİNİN ÖLÜMÜ ( İş Kazası - Tüp Dolum Tesisi İşyerinden Belli Bir Mesafe Uzakta Şüpheli Kişilerle Tartışma Sonucu Öldürülmesi )"
Y21.HD6.6.2002E. 2002/4185 K. 2002/5423"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Sigortalılık Hak ve Yükümlülüğünün Kişiye Bağlı Devredilmez ve Vazgeçilmez Haklardan Olması )
HİLE YOLUYLA BAŞKA KİŞİNİN SİGORTA SİCİLİNİN KULLANILMASI ( İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebinin Reddi )
KİŞİYE BAĞLI DEVREDİLEMEZ HAK ( Sigortalılık Hak ve Yükümlülüğü )"
Y21.HD6.6.2002E. 2002/4698 K. 2002/5442"MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Usul Hukukunda Zorunlu Dava Arkadaşlığı Dışında Dahili Dava Suretiyle Dava Dışı Özel Veya Tüzel Kişilerin Davaya Katılamaması )
TARAF TEŞKİLİ ( Usul Hukukunda Zorunlu Dava Arkadaşlığı Dışında Dahili Dava Suretiyle Dava Dışı Özel Veya Tüzel Kişilerin Davaya Katılamaması )"
Y21.HD6.6.2002E. 2002/4702 K. 2002/5437"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
TAZMİNAT HESABINDA ESAS ALINACAK ÜCRET ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalının Tazminatının Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Destek Kaybı Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Miktarının Hesabının Ayrıntılı ve Teknik Hesap Gerektirmesi Nedeniyle Uzman Bilirkişinin Görüşünün Alınmasının Gerekmesi )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Artış Miktarı Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD6.6.2002E. 2002/4712 K. 2002/5441"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malüliyet Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU MALÜLİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Husumet İtirazı )
HUSUMET ( TEDAŞ'ın İşlerini Yürütmesi İçin Başka Şirkete İhale Edebilmesi Nedeniyle İş Kazasından Sorumlu Olamaması )
SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT KURULUŞLAR ( İşletmelerinin Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )
TİCARET SİCİLİNE KAYIT VE İLAN ( Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Kuruluşların İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/2081 K. 2002/5517"BAĞ-KUR'A BORCUN OLMADIĞININ TESPİTİ TALEBİ ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( SSK'ca Tahsis Koşullarının Oluşması Nedeniyle Aylık Bağlanması )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Zorunlu Sigortalılık Durumunda İsteğe Bağlı Sigortalılığa Geçerlilik Tanınamaması )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/3559 K. 2002/5512"HACZİN KALDIRILMASI VE İSTİRDAT DAVASI ( Haciz İhbarnamesinin Davacı Elemanı Olmayan Kişiye Yapılması Nedeniyle )
HACİZ İHBARNAMESİ ( İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Üçüncü Kişinin İtiraz Etmemesi Durumunda Borcu Zimmetinde ve Malın Elinde Sayılması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanunda Sayılan Kuruluşlardan İhale İşe İş Alanların Adreslerinin Kuruma Bildirilmesinin Gerekmesi )
SİGORTA PRİMLERİNDEN SORUMLULUK ( Kanunda Sayılan Kuruluşlardan İhale İşe İş Alanların Adreslerinin Kuruma Bildirilmesinin Gerekmesi-Primlerin Hakedişlerden Mahsubu )
İHALE İLE İŞ ALANLARIN YATIRDIKLARI TEMİNAT ( Teminatın Prim Borcunun Olmadığına Dair Kurumca Yazı Yazılmadıkça İade Edilememesi )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/3862 K. 2002/5501"YAŞLILIK AYLIĞI ( Çocuk Yaşta Denecek Yaşta Birinin Deneyim İsteyen Bir İşte Çalıştığının Kabul Edilememesi )
DENEYİM İSTEYEN İŞTE ÇOCUĞUN ÇALIŞTIRILMASI ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan İşe Giriş Bildirgesine Geçerlilik Tanınamaması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Deneyim İsteyen Bir İşte Çocuğun Çalıştırılmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/4195 K. 2002/5527"HİZMET TESPİTİ ( Davalıya Ait İşyerinde Hizmet Akdine Dayalı Mevsimlik İşçi Olarak Geçen Kuruma Kayıt ve Tescil Edilmeyen Sigortalı Hizmetlerinin Tespiti Talebi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Bildirgenin Verilmemesi Durumunda Sigortalının Çalıştığı Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Durumunda Sigortalının Çalıştığı Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açabilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Durumunda Sigortalının Çalıştığı Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açabilmesi )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/4266 K. 2002/5484"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Olmasının Bozma Nedeni Olması )
HAKİMİN SON OTURUMDA TUTANAĞA YAZDIRIP TEFHİM ETTİĞİ KARAR ( Esas Karar Olması ve Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/4319 K. 2002/5548"SİGORTALILIK SÜRESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edebilme Şartı )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Şartların Kuruma Başvurma Başvuru Tarihinden Önce 506 Sayılı Yasaya Göre Tescil Edilmiş Olma ve Herhangi Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Bağlı Olarak Çalışmama Olması )
506 SAYILI YASAYA TABİ OLMA ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışması Olmayan Kişilerin Hileli Düzenlenen İşe Giriş Bildirgeleriyle 506 Sayılı Sisteme Kabul Edilmesinin Yanlış Olması )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI EYLEMLİ ÇALIŞMANIN MEVCUT OLMAMASI ( İşe Giriş Bildirgelerine Dayalı Zorunlu SSK Sigortalılığının Kurumca İptal Edilmesi )"
Y21.HD10.6.2002E. 2002/4321 K. 2002/5549"HİZMET TESBİTİ ( Ltd. Şti. Ortağının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması - Aynı Dönemde SSK.'lı Sayılmasına Yasaca Olanak Bulunmaması )
BAĞ - KUR SİGORTALISI ( Ltd. Şti. Ortağı - Aynı Dönemde SSK.'lı Sayılmasına Yasaca Olanak Bulunmaması )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması - Aynı Dönemde SSK.'lı Sayılmasına Yasaca Olanak Bulunmaması )
SSK.'LI SAYILMA ( Ltd. Şti. Ortağının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması - Aynı Dönemde SSK.'lı Sayılmasına Yasaca Olanak Bulunmaması )"
Y21.HD11.6.2002E. 2002/4412 K. 2002/5654"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının SSK'ya Yatırdığı Primlerin Bağ-Kur'a Aktarılması ve Sağlık Karnesi Verilmesi Yönündeki Mahkeme Kararının İsabetsiz Olması )
PRİMLERİN DEVRİ ( SSK'ya Yatırılan Primlerin Bağ-Kur'a Devrinin Söz Konusu Olamaması )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Hukukumuzda Böyle Bir Sistem Olmaması-Davacının Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Kabulü )"
Y21.HD12.6.2002E. 2002/4889 K. 2002/5678"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Davacının Tespitini İstediği İşe Giriş Bildirgesinin Aslının SSK'dan Getirtilmesinin Gerekmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Mahkemece Davacının Tespitini İstediği İşe Giriş Bildirgesinin Aslının SSK'dan Getirtilmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD13.6.2002E. 2002/4471 K. 2002/5748"ÖLÜM AYLIĞI ( Malüliyet Sigortasından Aylık Almakta Olan Oğulun Ölümü Nedeniyle Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi )
SİGORTALI TARAFINDAN GEÇİMİ SAĞLANAN ANA BABA ( Sigortalının Ölümü Durumunda Ana Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması )
ANA BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI ( Bunların Geçiminin Ölen Sigortalı Tarafından Sağlandığının Belgelenmesinin Gerekmesi )"
Y21.HD13.6.2002E. 2002/4486 K. 2002/5734"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Dosyanın Bilirkişiye Gönderilmesi-Sigortalının Ücret Bordrosunda Yer Alıp da Hesap Cetvelinde Gözükmeyen Sürelerin Yıllara Göre Ayda Kaç Gün Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dosyanın Bilirkişiye Gönderilmesi-Sigortalının Ücret Bordrosunda Yer Alıp da Hesap Cetvelinde Gözükmeyen Sürelerin Yıllara Göre Ayda Kaç Gün Olduğunun Belirlenmesi )
ÜCRET BORDROSUNDA YER ALAN SÜRELER ( Hesap Cetvelinde Gözükmeyen Sürelerin Yıllara Göre Ayda Kaç Gün Olduğunun Belirlenmesi )
HESAP CETVELİ ( Dosyanın Bilirkişiye Gönderilmesi-Sigortalının Ücret Bordrosunda Yer Alıp da Hesap Cetvelinde Gözükmeyen Sürelerin Yıllara Göre Ayda Kaç Gün Olduğunun Belirlenmesi )"
Y21.HD13.6.2002E. 2002/4489 K. 2002/5744"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Çifte Sigortalılık Olmaması-Bir Kişinin Zorunlu Sigortalılığı Mevcutsa Bu Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Sosyal Güvenlik Sistemimizde Çifte Sigortalılık Olmaması-Bir Kişinin Zorunlu Sigortalılığı Mevcutsa Bu Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )"
Y21.HD13.6.2002E. 2002/4531 K. 2002/5693"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bir Sigortalının Aynı Anda Birden Fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olamaması )
ÇİFTE SİGORTALILIK ( Bir Sigortalının Aynı Anda Birden Fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna Tabi Olamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KAPSAMINA GİRME ( Kişinin Hizmet Akdine Tabi Bir İşte Çalışması Yanında Başka Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Olmamasının Gerekmesi )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/2160 K. 2002/5853"YANLIŞ DERECEDEN BAĞLANAN EMEKLİLİK İŞLEMİNİN DÜZELTİLMESİ ( Davacının Yasal Olarak Yükselebileceği Derecelerle Sınırlı Olarak Yıllık Kazançlarına Göre Göstergenin Tespiti )
FARK EMEKLİLİK AYLIĞI ( Davacıya Eksik Dereceden Ödenen Aylıklar Nedeniyle Farkının Talebi )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/3257 K. 2002/5854"YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığı Gerekçesiyle Aylığın İleriye Dönük Biçimde Yaşam Hakkını da Ortadan Kaldıracak Şekilde Tümden İptalinin Yasaya Aykırı Olması )
YURT DIŞI BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışından Dönüş Koşulunun Yokluğu Kişinin Sosyal Güvenlik Haklarını Büsbütün Ortadan Kaldırıcı Bir Neden Olmaması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ OLMAMASI ( Kişinin Sosyal Güvenlik Haklarını Büsbütün Ortadan Kaldırıcı Bir Neden Olmaması )
KESİN HÜKÜM ( Maddi Anlamda Kesin Hükümden Bahsedilmesi İçin Birinci Dava İle İkinci Davanın Konusunun Dava Sebeplerinin ve Taraflarının Aynı Olmasının Gerekmesi )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Kesin Hükümden Bahsedilmesi İçin Birinci Dava İle İkinci Davanın Konusunun Dava Sebeplerinin ve Taraflarının Aynı Olmasının Gerekmesi )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/3884 K. 2002/5797"ZORUNLU SİGORTALILIK ( Bir Kimsenin Bağ-Kur Kapsamına Girebilmesi İçin Kendi Adına Bağımsız Çalışıp Kazanç Sağlaması Yanında Başkaca Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Olmamasının Gerekmesi )
BAĞ-KUR KAPSAMINA GİRME ( Bir Kimsenin Bağ-Kur Kapsamına Girebilmesi İçin Kendi Adına Bağımsız Çalışıp Kazanç Sağlaması Yanında Başkaca Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Olmamasının Gerekmesi )
ENEKLİ SANDIKLARINA AİDAT ÖDEMEKLE OLANLAR ( Herhangi Bir İşverene Hizmet Akdiyle Bağlı Olmaksızın Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların Sigortalı Olamaması )
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞI NEDENİYLE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ GEÇERLİ OLMASI ( Bu Dönemde Davacının SSK Sigortalısı Olmasının Mümkün Olmaması )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/4264 K. 2002/5767"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Sigorta Primlerinin Ödenmemesinden Sorumlu Olması )
SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Şirket Üst Düzey Yöneticilerinin Primlerin Ödenmemesinden Sorumlu Olması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Üst Düzey Yöneticilerin Sigorta Primlerini Ödemekte Tüzel Kişi İle Birlikte Sorumlu Olmaları )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/4682 K. 2002/5788"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLERİN SİGORTALI HİZMET OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Davanın Tespiti İstenilen Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( SSK'ya Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Davasının Tespiti İstenilen Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Açılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( SSK'ya Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesi Davasının Tespiti İstenilen Hizmetlerin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Açılması )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/4754 K. 2002/5830"ÇİFTE SİGORTALILIK ( Önceden Başlayıp Sigortalının Ekonomik Yaşamında Baskın Olan Sigortalılığa Üstünlük Tanınması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Zorunlu Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )
ZORUNLU SİGORTALILIK İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI ( Zorunlu Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/5050 K. 2002/5807"İDARİ PARA CEZASI BORCUNUN OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kesinleşen İdari Para Cezasının Tekrar İncelenememesi )
KESİNLEŞEN İDARİ PARA CEZASI ( Cezanın Tekrar İncelenmesine Olanak Tanımanın Mümkün Olmaması )"
Y21.HD17.6.2002E. 2002/5270 K. 2002/5844"TAZMİNAT DAVASI ( Murisin Meslek Hastalığı Sonucu Ölümü Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kömür Ocaklarında Çalışması Nedeniyle Hastalık Kapması )
KÖMÜR OCAKLARINDA ÇALIŞAN MURİSİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI ( Ölümün Meslek Hastalığı Sonucu Olup Olmadığının Tıp Fakültesi Konseyinden Görüş Alınmak Suretiyle Ortaya Çıkarılması )"
Y21.HD18.6.2002E. 2002/4764 K. 2002/5917"YAŞLILIK AYLIĞI ( Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Şartları )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLEREK YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresi İçerisinde Fazla Hizmeti Bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Aylık Bağlanması )
SİGORTALININ YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Hükümleri Uygulanarak Yaşlılık Aylığına Hak Kazanabilme Şartları )"
Y21.HD20.6.2002E. 2002/4528 K. 2002/5988"SORUMLULUK ( Davacının Limited Şirket Ortağı Olarak Koyduğu Sermaye İle Değil Sermaye Payı Oranında Sorumlu Tutulması )
SERMAYE PAYI ORANINDA SORUMLULUK ( Davacının Limited Şirket Ortağı Olarak Koyduğu Sermaye İle Değil Sermaye Payı Oranında Sorumlu Tutulması )
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU ( Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Amme Alacağından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olmaları )"
Y21.HD24.6.2002E. 2002/4273 K. 2002/6127"SANATÇI BORÇLANMASI ( Sanatkarlık Durumu Başlangıçta Kanıtlanamayan Davacı - Prime Esas Kazanç Tutarı Miktarı )
PRİME ESAS KAZANÇ TUTARININ TESBİTİ ( Sanatçı Borçlanması - Sanatkarlık Durumu Başlangıçta Kanıtlanamayan Davacı )"
Y21.HD24.6.2002E. 2002/4779 K. 2002/6074"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ ( Gelir Vergisi Mükellefi Olanların Mükellefiyetlerini Gerektiren Faaliyetlerine Son Verdikleri Tarihte Bağ-Kur Sigortalılıklarını Sona Ermesi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMA ŞARTI ( Kuruma Yazılı Olarak Başvurma ve Ayı İçinde Primi Yatırılmış Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmesi )"
Y21.HD24.6.2002E. 2002/5246 K. 2002/8087"TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Hak Sahiplerine İş Kazası Nedeniyle Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hak Sahibine Gelir Bağlanması Durumunda Tazminat Ödenmemesi )"
Y21.HD25.6.2002E. 2002/3638 K. 2002/6152"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olmamasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Hakimin Son Oturumda Tutanağa Yazdırıp Tefhim Ettiği Kararın Esas Karar Olması ve Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmamasının Gerekmesi )"
Y21.HD26.6.2002E. 2002/5605 K. 2002/6217"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi Durumunda Beş Yıllık Dava Açma Süresinden Bahsedilememesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yömetmelikle Tespit Edilen Belgeler İşveren Tarafından Verilmeyen Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yömetmelikle Tespit Edilen Belgeler İşveren Tarafından Verilmeyen Sigortalıların Çalıştıkları Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Dava Açması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Bildirgesi Verilmeyen İşçilerin Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açabilmesi )"
Y21.HD27.6.2002E. 2002/5168 K. 2002/6231"TARIM SİGORTASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olan Kişinin İsteğe Bağlı Sigortalı Olamaması )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmek İçin Kuruma Zorunlu Sigortalı Olarak Tescilin Şart Olması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Kuruma Zorunlu Sigortalı Olarak Tescilin Şart Olması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN UZUN SAYILMAYAN SÜRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİ ALMASI ( Objektif İyiniyet Kurallarının Uygulanmasının Gerekmemesi )"
Y21.HD1.7.2002E. 2002/4648 K. 2002/6319"HİZMET TESPİT DAVASI ( Dişçi Muayenehanesinde Çalışılan Sürelerin Tespiti Talebi )
MUAYENEHANEDE ÇALIŞAN DAVACININ TESPİT TALEBİ ( İşyerinin Özelliği Gereği En Az Bir Kişinin Çalışma Yapmasının Doğru Olması )
TANIK BEYANI ( Muayenehanede Çalıştığının Tespiti Talebi-Tanık İfadeleri Doğrultusunda Karar Verilmesi )"
Y21.HD1.7.2002E. 2002/5221 K. 2002/6331"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Resmi Belge Veya Yazılı Belge Olmaması-Hizmet Tespiti Davasının Reddini Gerektirmemesi )
RESMİ BELGE VEYA YAZILI BELGE OLMAMASI ( Hizmet Tespiti Davasının Reddini Gerektirmemesi-Somut Bilgiler İnandırıcı Olmaları Koşuluyla Bordro Tanıklarıyla da Çözüme Gidilebilmesi )
BORDRO TANIKLARI ( Resmi Belge Veya Yazılı Belge Olmaması-Hizmet Tespiti Davasının Reddini Gerektirmemesi-İnandırıcı Olmaları Koşuluyla Bordro Tanıklarıyla da Çözüme Gidilebilmesi )"
Y21.HD16.9.2002E. 2002/5536 K. 2002/6829"ACİL TEDAVİNİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASI ( Bağ-Kur Aleyhine Açılan Tedavi Gideri Davası - Protez Takmanın ve Tedavinin Acil Olup Olmadığı veya Özel Hastaneye Sevk İşleminin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMI ( Acil Tedavi - Tedavi Gideri Davasında Protez Takmanın ve Tedavinin Acil Olup Olmadığı veya Özel Hastaneye Sevk İşleminin Yapılıp Yapılmadığı Araştırılması Gereği )
TEDAVİ GİDERLERİNİN BAĞ-KUR'CA KARŞILANMASI ( Acil Tedavi Giderleri - Şartlar Mevcutsa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Giderleri İle İlgili Ücret Tarifesine Uygun Bedelin Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )"
Y21.HD23.9.2002E. 2002/6765 K. 2002/7307"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Meslekte Kazanma Gücünü %10 Oranında Yitirdiği - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )
İŞ GÜVENLİĞİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davacının Meslekte Kazanma Gücünü %10 Oranında Yitirdiği - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Hükme Esas Alınacak Bilirkişi Raporunda İşyerinde Alınması Gerekli Önlemlerin Neler Olduğu Hangi Önlemlerin Alındığı İşçinin Bunlara Uyup Uymadığının Belirtileceği )"
Y21.HD26.9.2002E. 2002/6750 K. 2002/7670"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Her Bir Davacı Yönünden Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarları Yönünden Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdirinin Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Her Bir Davacı Yönünden Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarları Yönünden Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdirinin Gerekmesi )"
Y21.HD3.10.2002E. 2002/7387 K. 2002/7995"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - İndirime Tabi Tutulmasında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat - İndirime Tabi Tutulmasında Gözönüne Alınması Gereken Hususlar )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat - Gözönüne Alınması Gereken Hususlar )"
Y21.HD7.10.2002E. 2002/6791 K. 2002/8104"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İdari Para Cezası - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )
İDARİ PARA CEZASI ( Ödeme Emrinin İptali - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İdari Para Cezasından Kaynaklanan Ödeme Emrinin İptali - Şirkete ve Ortaklara Ayrı Ayrı Takip Yapılabileceği/Birine Yapılan Usulsüz Tebligatın Diğerlerini Etkilemeyeceği )"
Y21.HD8.10.2002E. 2002/6441 K. 2002/8216"TESBİT DAVASI ( SSK. İle Çakışmayan Dönemlere Ait Bağ-Kur'luluk Kaydının İptali - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
BAĞ-KUR İLE SSK. HİZMETLERİNİN ÇAKIŞMASI ( SSK. İle Çakışmayan Dönemlere Ait Bağ-Kur'luluk Kaydının İptali - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
SSK. İLE BAĞ-KUR HİZMETLERİNİN ÇAKIŞMASI ( SSK. İle Çakışmayan Dönemlere Ait Bağ-Kur'luluk Kaydının İptali - Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
Y21.HD8.10.2002E. 2002/6538 K. 2002/8270"SSK HASTANESİNDE TEDAVİ SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sigortalının Karısının SSK Hastanesinde Tedavi Sırasında Ölmesi Nedeniyle Açtığı Tazminat Davasında )
TEŞHİS VE TEDAVİ SIRASINDA SSK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÖLÜM ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )"
Y21.HD10.10.2002E. 2002/6703 K. 2002/8435"TESBİT ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kapsamda Bulunmayan Davacı - 4247 Sayılı Yasadan Yararlandırılması/Önceki Süreler Yönünden Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )
İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Kollektif Şirketin Feshi - Davacının Fazla Prim Ödemeleri/Ödeme Tarihinden İtibaren İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilebileceği )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Kollektif Şirketin Feshi - Davacının Fazla Prim Ödemeleri/Ödeme Tarihinden İtibaren İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilebileceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Tesbit Davası/Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olarak Kapsamda Bulunmayan Davacı - 4247 Sayılı Yasadan Yararlandırılması/Önceki Süreler Yönünden Kazanılmış Hak Yaratmayacağı )"
Y21.HD14.10.2002E. 2002/6724 K. 2002/8556"HİZMET TESBİT DAVALARI ( Somut ve İnandırıcı Olmaları Koşuluyla Bordro Tanıkları İş İlişkisini Bilen Veya Bilmesi Gereken Komşu İşyeri Çalışanlarının Bilgileri )
ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESBİTİ ( Somut ve İnandırıcı Olmaları Koşuluyla Bordro Tanıkları İş İlişkisini Bilen Veya Bilmesi Gereken Komşu İşyeri Çalışanlarının Bilgileri )"
Y21.HD14.10.2002E. 2002/7115 K. 2002/8486"YAŞLILIK AYLIĞI ( 3201 Sayılı Yasalara Göre Yapılan Borçlanmalar - Kesin Dönüş Koşulu )
KESİN DÖNÜŞ KOŞULU ( Yaşlılık Aylığı - 3201 Sayılı Yasalara Göre Yapılan Borçlanmalar )"
Y21.HD21.10.2002E. 2002/6598 K. 2002/8715"PRİM BORÇLARI ( Reddedilen Takip Miktarı - %10 Zamla Tahsili Yönünde Karar Verilmesi Gereği )
ŞİRKET PRİM BORÇLARI ( Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi Olmayan Kişiyi Sorumlu Kabul Etmenin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
TAKİP ( Şirket Prim Borçları - Temsil ve İlzam Yetkisi Olmayan Kişiyi Sorumlu Kabul Etmenin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
PRİM BORCUNUN ZAMLI TAHSİLİ ( Reddedilen Takip Miktarının %10'u )"
Y21.HD21.10.2002E. 2002/7974 K. 2002/8776"TARAF TEŞKİLİ ( Hacizli Mala İstihkak Davaları - Alacaklının Daha Sonra Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkilinin Tamamlanmasının Mümkün Olduğu )
HACİZLİ MALA İSTİHKAK DAVALARI ( Alacaklının Daha Sonra Davaya Katılması Sağlanarak Taraf Teşkilinin Tamamlanmasının Mümkün Olduğu )
DAVA DİLEKÇESİNİN İPTALİ ( Esaslı Unsurların Bulunmaması Nedeniyle - İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gereği )
İLK İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Dava Dilekçesinin Esaslı Unsurların Bulunmaması Nedeniyle İptali )"
Y21.HD24.10.2002E. 2002/7988 K. 2002/9046"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemesi )
ÜST-ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ( Bir İşin Bütünüyle Bir İşverene Devri Durumunda veya Anahtar Teslimi Biçiminde İşin Verilmesi Halinde Bu İlişkinin Söz Konusu Olmaması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Zararın Tazminatın Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemesi ) )
İŞ KAZASI ( Kaza Sonucu Zarara Uğrayan İşçinin Tazminat Davası İşveren veya Kusurlu Üçüncü Kişilere Karşı Yöneltilmesi )
İŞ KAZASINDA SORUMLULUK ( Aracı Kişilerce İşe Alınan İşçilerin Uğrayacakları Zarardan Dolayı İşverenin Aracı ile Birlikte Sorumlu Olması )"
Y21.HD4.11.2002E. 2002/7688 K. 2002/9186"İSTİHKAK İDDİASI ( Alacaklının Karşı Çıkması - 97. Maddedeki Prosedürün İşletilmemesi/Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Alacaklının İstihkak İddiasına Karşı Çıkması - 97. Maddedeki Prosedürün İşletilmemesi )
ALACAKLININ İSTİHKAK İDDİASINA KARŞI ÇIKMASI ( 97. Maddedeki Prosedürün İşletilmemesi - Dava Açma Süresi )"
Y21.HD18.11.2002E. 2002/8552 K. 2002/9836"TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVALARI ( Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )
BASİT YARGILAMA USULÜ ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları - Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları - Tetkik Merciinin Duruşma Açarak İnceleyip Karara Bağlayacağı )
GÖREV ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları/Yetki İtirazı - Tetkik Merciinin Duruşma Açarak İnceleyip Karara Bağlayacağı )"
Y21.HD18.11.2002E. 2002/9071 K. 2002/9829"MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ ( İş Kazası Nedeniyle - Hakkın Saklı Tutularak Kalan Kısım İçin Ayrı Bir Dava Açılamayacağı )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat - Sözkonusu Olamayacağı )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bir Kısmın Dava Konusu Yapılıp Kalan Kısım İçin Hakkın Saklı Tutulmasının Sözkonusu Olamayacağı )"
Y21.HD21.11.2002E. 2002/8940 K. 2002/9980"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ ( Davacının Sigortalılık Koşullarını Taşımadığı Dönem için Sonradan Toplu Olarak Prim Ödemek Suretiyle Hizmet Elde Etmesinin Mümkün Olmaması )
BAĞ-KUR HİZMETLİLİĞİNİN TESBİTİ ( Davacının Sigortalılık Koşullarını Taşımadığı Dönem için Sonradan Toplu Olarak Prim Ödemek Suretiyle Hizmet Elde Etmesinin Mümkün Olmaması )
ZORUNLU BAĞ-KURLULUĞUNUN TESBİTİ ( Davacının Sigortalılık Koşullarını Taşımadığı Dönem için Sonradan Toplu Olarak Prim Ödemek Suretiyle Hizmet Elde Etmesinin Mümkün Olmaması )
ESNAF ODASI KAYDI ( Yasal Dayanağı Olmadan Oluşturulan Esnaf Odası Kaydının Yasanın Anladığı Anlamda Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşu Kaydı Niteliğinde Bulunmaması )
TOPLU PRİM ÖDEME ( Davacının Sigortalılık Koşullarını Taşımadığı Dönem için Sonradan Toplu Olarak Prim Ödemek Suretiyle Hizmet Elde Etmesinin Mümkün Olmaması )
ESNAF ODASI KAYDINA DAYANILARAK BAĞ-KUR'LU SAYILMA ( Yasal Olmadan Oluşturulan Esnaf Odası Kaydının Yasanın Anladığı Anlamda Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşu Kaydı Niteliğinde Bulunmaması )"
Y21.HD21.11.2002E. 2002/9004 K. 2002/10005"İŞ KAZASININ TESBİTİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Her Ne Kadar İşyerinde Oluşmuşsa da Davacının Geçirdiği Beyin Beyin Kanamasına Bağlı Felcin de İş Kazası Sayılması )
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu ve İşverenin Emrinde Meydana Gelmesi Nedeniyle İş Kazası Sayılmasının Gerekmesi )
BEYİN KANAMASINA BAĞLI OLUŞAN FELÇ ( Olayın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu ve İşverenin Emrinde Meydana Gelmesi Nedeniyle İş Kazası Sayılmasının Gerekmesi )
İŞ KAZASI SAYILMA ( Zararlandırıcı Sigorta Olayının Sigortalının İşyerinde Bulunduğu ve İşverenin Emrinde Meydana Gelmesi Nedeniyle İş Kazası Sayılmasının Gerekmesi )"
Y21.HD9.12.2002E. 2002/9601 K. 2002/10354"HİZMET TESBİTİNDE TANIKLARIN NİTELİĞİ ( Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarında Kayıtlı ve Benzer İşi Yapan İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Bilgilerine Başvurulması Gereği )
TANIKLARIN NİTELİĞİ ( Hizmet Tespitinde - Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarında Kayıtlı ve Benzer İşi Yapan İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Bilgilerine Başvurulacağı )
DAVADAN FERAGAT ( İşçilik Alacakları/Hükümden Sonra - Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Verebilmesi İçin Hükmün Bu Yönden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Verebilmesi İçin Hükmün Bu Yönden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği - İşçilik Alacakları ) "
Y21.HD10.12.2002E. 2002/9048 K. 2002/10453"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddasını Kabul Eden Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilebilmesi Şartı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişi Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Davanın Kabulü Yanında Alacaklı veya Borçlunun Kötüniyetli Olduğunun İspat Edilmesinin Gerekmesi )
KÖTÜ NİYET ( İstihkak İddiasının Kabulü Halinde Tazminata Hükmedilebilmesi İçin İstihkak İddiasına İtiraz Eden Alacaklının Ya Da Borçlunun Kötüniyetli Olduğunun İspat Edilmesi )
DAVANIN KABULÜ ( Vekaletnamesinde Özel Kabul Yetkisi Olmayan Vekilin Davayı Kabul Etmesinin Geçersiz Olması )
ÖZEL YETKİ ( Vekaletnamesinde Özel Kabul Yetkisi Olmayan Vekilin Davayı Kabul Etmesinin Geçersiz Olması )"
Y21.HD16.12.2002E. 2002/9084 K. 2002/10695"HACİZ ( Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Satış Sözleşmesi İle Borçlu Tarafından 3. Kişiye Satılan Aracı - İstihkak Davasının Kabulü Gereği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Hacizden Önce Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Satış Sözleşmesi İle Borçlu Tarafından 3. Kişiye Satılan Araç - Kabulü Gereği )
ARACIN NOTERDEN SATIŞI ( Hacizden Önce - İstihkak Davasının Kabulü Gereği )"
Y21.HD19.12.2002E. 2002/10195 K. 2002/10889"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ ( Anonim Şirket Ortağı - Kurucu Ortak Veya Yönetim Kurulu Üyesi Olma Zorunluluğu )
ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMASI ( Kurucu Ortak Veya Yönetim Kurulu Üyesi Olma Zorunluluğu )
BAĞ-KUR PRİMİ ( Hatalı İşlem Yaparak Geriye Yönelik Yatırılmasının Yarara Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - Koşulları Varsa İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilebileceği )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Bağ-Kur Priminin Hatalı İşlem Yaparak Geriye Yönelik Yatırılmasının Yarara Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı - Koşulları Varsa İsteğe Bağlı Sigortalı Olarak Değerlendirilebileceği )"
Y21.HD24.12.2002E. 2002/9689 K. 2002/10622"TESCİL DAVASI ( Medeni Yasanın 713.Maddesine Dayalı - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Yapılarak Paftaların Düzenlenme Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre ile Tasarruf Edilmesi Gereği )
TESPİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Kadastro Tutanağı Düzenlenmese de İşlemin Bir Kadastro İşlemi Olduğu - Medeni Yasanın 713.Maddesine Dayalı Tescil Davasının Kabulü İçin Paftaların Düzenlenme Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre ile Tasarruf Edilmesi Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP ( Medeni Yasanın 713.Maddesine Dayalı - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Yapılarak Paftaların Düzenlenme Tarihinden Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre ile Tasarruf Edilmesi/Zilyetliğe Elverişli Olması Gereği )
ZİLYETLİĞE ELVERİŞLİ YER ( Kazandırıcı Zamanaşımıyla İktisap İçin Olması Gereği - Medeni Yasanın 713.Maddesine Dayalı Tescil Davası )"
Y21.HD24.12.2002E. 2002/9551 K. 2002/11116"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişi Haczedilen Malın Kendisi Dışında Bir Kişiye Ait Olduğunu İleri Sürmesinin İstihkak Niteliğinde Sayılmaması ve Dava Açma Süresini Korumaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Açılmamış Sayılan Bir Davanın Hak Düşürücü Süreyi Saklı Tutma Özelliği Olduğunun İleri Sürülememesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Açılmamış Sayılan Bir Davanın Hak Düşürücü Süreyi Saklı Tutma Özelliği Olduğunun İleri Sürülememesi )
İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişi Haczedilen Malın Kendisi Dışında Bir Kişiye Ait Olduğunu İleri Sürmesinin İstihkak Niteliğinde Sayılmaması ve Dava Açma Süresini Korumaması )"
Y21.HD24.12.2002E. 2002/9558 K. 2002/11137"TAŞINIR MALA İLİŞKİN İSTİHKAK DAVALARI ( Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları - İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )
İLK İTİRAZ ( Taşınır Mala İlişkin İstihkak Davaları - En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )
İSTİHKAK DAVALARI ( Taşınır Mala İlişkin - Yetki İtirazının İlk İtiraz Olarak ve En Geç İlk Oturumda Davanın Esasına Girilinceye Kadar İleri Sürülebileceği )"
Y21.HD27.12.2002E. 2002/10696 K. 2002/11353"EMEKLİLİK AYLIĞINDAN YAPILAN KESİNTİ ( 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Yaşlılık Aylığı Almakta İken Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenlerin 1.10.1999 Tarihinden İtibaren %10 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemesi Gerektiği - Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenler Açısından Bir Ayırım Yapmadığı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Almakta İken İken Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenler - 1.10.1999 Tarihinden İtibaren %10 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemesi Gerektiği/Yasanın Yürürlüğünden Önce veya Sonra Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenler Açısından Bir Ayırım Yapmadığı )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ( 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Yaşlılık Aylığı Almakta İken Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmalarını Sürdürenlerin 1.10.1999 Tarihinden İtibaren %10 Oranında Ödemesi Gerektiği )
KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRENLER ( 1479 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Yaşlılık Aylığından Yapılan Kesintinin İptali Talebi - 1.10.1999 Tarihinden İtibaren %10 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemesi Gerektiği )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 87)