YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y18.HD 19.11.1991 - 1.12.1998 / 2.2.1999 -

Önceki Endeks ( Bölüm 80)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y18.HD

Y18.HD19.11.1991E. 1991/3 K. 1991/12"TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI YERİN PARTİ MERKEZİ OLARAK KULLANILMASININ ÖNLENMESİ ( Parti Merkezi Olarak Kullanabilme İçin Kat Maliklerinin Oybirliği ile Karar Vermesinin Gerekmesi )
OYBİRLİĞİ ( Tapuda Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümün İşyeri Şeklinde Kullanılabilmesinin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Vereceği Kararla Mümkün Olması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Tapuda Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümün İşyeri Şeklinde Kullanılabilmesinin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğiyle Vereceği Kararla Mümkün Olması )
PARTİ MERKEZİ ( Parti Merkezinin İşyeri Sayılması-Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği ile Karar Almasının Gerekmesi )"
Y18.HD19.11.1991E. 1991/7 K. 1991/4"ÇEKME KAT ETRAFINDAKİ TERASIN ÇEKME KATA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Terasın Ortak Yerlerden Olması- Ortak Yerin Tek Kat Malikine Özgülenmesi İçin Tüm Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
TESPİT DAVASI ( Çekme Kat Etrafındaki Terasın Çekme Kata Ait Olduğunun Tesbiti ile Tescili İstemi )
KAT MALİKLERİNİN TÜMÜNÜN RIZASI ( Ortak Yer Olan Terasın Tek Kat Malikine Özgülenmesi İçin Tüm Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
ORTAK YERLER ( Çatı Katlarının Etrafındaki Açıklık Yerlerin Ortak Yerlerden Olması )"
Y18.HD6.12.1991E. 1991/187 K. 1991/180"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Niteliklerinin Dikkate Alınacağı )
TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedeli )"
Y18.HD6.12.1991E. 1991/190 K. 1991/183"ARTAN KISIM ( Kısmi Kamulaştırma Sebebiyle Değerde Bir Artış veya Azalmanın Bulunmadığının Kesin Hükümle Tespiti )
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Kesin Hüküm Bulunmasına Rağmen Artan Kısmın da Kamulaştırılmasına Karar Verilemeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Artan Kısmın Kamulaştırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y18.HD20.12.1991E. 1991/344 K. 1991/365"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Karayoluna ve Büyük Şehire Uzaklık veya Yakınlığı )
TAŞINMAZIN KARAYOLUNA VE BÜYÜK ŞEHİRE YAKINLIĞI ( Tarımsal Faaliyet Kapsamı İçinde Belli Oranda Artırım Sebebi Olabileceği )
TARIM ARAZİSİ ( İleride Gelişebilecek Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin Tarım Arazisinin Değerine Katkı Sağlamayacağı )
İLERİDE GELİŞEBİLECEK KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER ( Tarım Arazisinin Değerine Katkı Sağlamayacağı )"
Y18.HD24.12.1991E. 1991/551 K. 1991/368"VAKFIN GALLESİNDEN PAY ALMA ( Bunun için Evladı Vakıftan Olmanın Yeterli Olmaması-Galle Fazlasının Hangi Niteliklerde Vakıf Evlatları Arasında Paylaştırılacağının Saptanması )
İSPAT ( Her Bir Vakfiyeye Göre Galle Fazlasının Hangi Niteliklerde Vakıf Evlatları Arasında Paylaştırılacağının Saptanması ve Bunun İspat Edilmesinin Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Kesin Süre Verilmesine Karşın Gösterilmeyen Kanıtın Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedilebilmesi-Bu Hususun Süre Verilene Açık Biçimde Anlatılmasının Gerekmesi )
KESİN ÖNEL ( Vakıf Gallesinden Pay Alabilme Şartlarının Oluştuğunu İspat İçin)
DAVANIN REDDİ ( Kesin Önele Uyulmamasının Sonucu Açıkça Belirtilmeden)"
Y18.HD20.1.1992E. 1991/514 K. 1992/98"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Bedel Artırım Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Ittıla İle Başlayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
Y18.HD31.1.1992E. 1991/248 K. 1994/282"GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ( Güneş Enerjisinden Yararlanmaya Yönelik Isıtma Sisteminin Kurulmasında Kat Maliklerinin Rızasının Alınması Zorunluluğunun Bulunmaması )
ANAYRİMENKULÜN BAKIMI KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK ( Kat Maliklerinden Birinin Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça Ana Gayrimenkulün Ortak Yerlerinde Bulunan Çatıda İnşaat ve Tesis Yapamaması )
ORTAL YERDE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASI ( Kat Maliklerinin Rızasının Alınmasına Gerek Olmaması )
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ( Güneş Enerjisinden Yararlanmaya Yönelik Isıtma Sisteminin Kurulmasında Kat Maliklerinin Rızasının Alınması Zorunluluğunun Bulunmaması )"
Y18.HD3.2.1992E. 1991/679 K. 1992/294"MÜDAHELENİN ÖNLENMESİ ( Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Aldığı Karar Uyarınca Takılmadığı Anlaşılan Işıklı Panonun Mutad Tabela Niteliğinde Olup Olmadığının Belirlenmesi )
TESPİT DAVASI ( Kat Maliklerinin Aldığı Kararın Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Edici Olup Olmadığının Bağımsız Bölüm Plan Sınırlarını Aşıp Aşmadığının Tespit Edilmesinin İstenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kat Maliklerinin Aldığı Kararın Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Edici Olup Olmadığının Bağımsız Bölüm Plan Sınırlarını Aşıp Aşmadığının Bilirkişilerden Sorulması )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Etmeme )"
Y18.HD3.2.1992E. 1991/727 K. 1992/288"MESKEN OLARAK KAYITLI YERİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Yerin Mühendislik Bürosu Olarak Kullanılamaması )
YASAK İŞLER ( Mesken Olan Yerin Mühendislik Bürosu Olarak Kullanılamaması )
YÖNETİM PLANI ( Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazın Yönetim Tarzını Kullanma Maksat ve Şeklini Düzenleyip Bu Plan Bütün Kat Maliklerini Bağlayan Bir Sözleşme Hükmünde Olması )"
Y18.HD3.2.1992E. 1991/759 K. 1992/297"İNŞAAT İZNİ ( Davacının Yaptığı İnşaatta Pis Su Borularının Davalının Bağımsız Bölümünün Tavanından Geçirilmesine İzin Verilmesini İstemesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Davacının Yaptığı İnşaatta Pis Su Borularının Davalının Bağımsız Bölümünün Tavanından Geçirilmesine İzin Verilmesini İstemesi )
ÇEKME KATI TAM KATA ÇEVİRME ( Kat Maliklerinin Tamamının Onayını İçeren Bir Kurul Kararının Olmasının Gerekmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Çekme Katı Tam Kata Çevirmede Bu Kararın Gerekmesi )"
Y18.HD4.2.1992E. 1991/556 K. 1992/333"KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Kat Malikleri Kurulunun Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantısında ve Yasal Nisaba Göre Alınan Kararla Dava Açma Yetkisinin Verilebilmesi )
YETKİ VERİLEMEYECEK DURUM ( Kat Maliki Olmaması Nedeniyle Kendi Adına Dava Açma Yeteneğine Sahip Olmayan Yöneticinin Bu Yetkiye Dayanarak Dava Açıp Onu Takip Edememesi )
YÖNETİCİ ( Kat Maliki Olmayan Yöneticiye Kat Malikleri Kurulunun Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantısında ve Yasal Nisaba Göre Alınan Kararla Dava Açma Yetkisinin Verilebilmesi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Kat Maliki Olmayan Yöneticiye Kat Malikleri Kurulunun Usulüne Uygun Olarak Yapılan Toplantısında ve Yasal Nisaba Göre Alınan Kararla Dava Açma Yetkisinin Verilebilmesi )"
Y18.HD6.2.1992E. 1992/30 K. 1992/371"EKLENTİ OLARAK GÖSTERİLEN TERASIN ORTAK YERLERDEN SAYILMASI ( Ortak Yerlerden Sayılan Terasın Bir veya Birkaç Bağımsız Bölüme Özgülenmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YÖNETİM PLANININ İPTALİ ( Ortak Sayılan Yerlerden Olan Terasın Bir veya Birkaç Bağımsız Bölüme Özgülenmesi Yasanın Amir Hükmüne Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edilmesi )
ORTAK YERLER ( Ortak Sayılan Yerlerden Olan Terasın Bir veya Birkaç Bağımsız Bölüme Özgülenmesi- Yönetim Planının Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edilmesi )
TERAS ( Ortak Sayılan Yerlerden Olan Terasın Bir veya Birkaç Bağımsız Bölüme Özgülenmesi- Yönetim Planının Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edilmesi )"
Y18.HD6.2.1992E. 1992/35 K. 1992/360"MENİ MÜDAHALE VE ESKİ HALE İADE ( Davalının Bağımsız Bölümde Paydaş Olması Nedeniyle Diğer Paydaşa da Tebligat Yapılarak Davaya Dahil Edilmesi )
DAVAYA DAHİL ETME ( Davalı Bağımsız Bölümde Paydaş Olup Kendisinin Yapılan Tadilatla İlgisi Olmadığını Savunduğuna Göre Diğer Paydaşa da Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Davalı Bağımsız Bölümde Paydaş Olup Kendisinin Yapılan Tadilatla İlgisi Olmadığını Savunduğuna Göre Diğer Paydaşa da Tebligat Yapılmasının Gerekmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN PAYLI OLARAK KULLANILMASI ( Davalı Bağımsız Bölümde Paydaş Olup Kendisinin Yapılan Tadilatla İlgisi Olmadığını Savunduğuna Göre Diğer Paydaşa da Tebligat Yapılması )"
Y18.HD11.2.1992E. 1991/771 K. 1992/460"MENİ MÜDAHELE ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI YERİN İŞYERİOLARAK GÖSTERİLMESİ ( Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ OLUP TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI YERİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
MEKENİN İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerekmesi )"
Y18.HD13.2.1992E. 1992/163 K. 1992/458"KAT MÜLKİYETİ UYGULANAN TAŞINMAZ ( 3. Kişilerin Tecavüzlerinin Önlenmesi Davasında Müddeabih - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Uygulanan Taşınmaz - 3. Kişilerin Tecavüzlerinin Önlenmesi Davasında Müddeabih )"
Y18.HD13.2.1992E. 1992/192 K. 1992/507"KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölümler - Projeye Aykırı Olarak Ortak Yerlerde Değişiklik Yapılması )
ORTAK YERLERDE DEĞİŞİKLİK ( Yapılan Eklenti Ve Tadilatın Neler Olduğunun Tek Tek Sayılması )
HÜKMÜN AÇIK OLMAMASI ( Mahkeme Kararlarının İnfazda Tereddüt Yaratmayacak Nitelikte Olmaları )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( 1 Ay Süre Zarfında Gayrimenkulü Eski Hale Getirmeleri İhtaratı )
ESKİ HALE GETİRME ( Hükümde Taraflara Yüklenen Borç Ve Tanınan Hakların Açıkça Belirtilmesi )"
Y18.HD17.2.1992E. 1992/98 K. 1992/603"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Olan Taşınmazların Çevresinde Turistik Tesislerin Bulunması-Arsa Niteliği Kazanmasına Yeterli Olmaması )
BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA BULUNAN TURİSTİK TESİSLER ( Buraların Arsa Niteliğini Kazanması için İmar Planı ile İskan Sahası Olarak Ayrılan Yerlerden Bulunmasının Gerekmesi )
TURİSTLİK YERLERİN ARSA NİTELİĞİNİ KAZANMASI ( Bu Hususlarda Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Taşınmazın Niteliğinin ve Değerinin Saptanmasında Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Turistlik Yerlerin Arsa Niteliğini Kazanmasında Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Taşınmazın Niteliğinin ve Değerinin Saptanmasında Uygulanacak Yöntemin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD2.3.1992E. 1992/401 K. 1992/925"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tescil Davacının Ferağına Dayandığı Halde Otuz Gün İçinde Dava Açmaması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Tapuda Ferağ Veren Davacının Açacağı Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Kendisine Tebligat Yapılmayan Fakat Ferağ Veren Davacının Bedel Artırımı Davasını Süresinde Açmaması )"
Y18.HD12.3.1992E. 1992/701 K. 1992/1370"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısım )
KAMULAŞTIRMA MECBURİYETİ ( Artan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Olmaması Dolayısıyla Mal Sahibinin Süresinde Başvurmasıyla )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIM ( Yararlanmaya Elverişli Olup Olmamasına Göre Hüküm Verileceği )
YARARLANMAYA ELVERİŞLİLİK ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısmın )"
Y18.HD12.3.1992E. 1992/817 K. 1992/1331"İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Mülkiyet Bedelinden Fazla Olamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İrtifak Kamulaştırması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Elatmanın Kamulaştırma Tarihinden Önce Mevcut Olması )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA TAZMİNATI ( Kamulaştırma Tarihinden Önce Mevcut Olan Elatma İçin )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedeli )"
Y18.HD24.3.1992E. 1992/886 K. 1992/1826"YÖNETİM PLANININ İPTALİ ( Bütün Kat Maliklerini Bağlayan Sözleşme Olması )
KANUNA AYKIRI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ( Kanunun Kati Surette Emreylediği Kurallar )
ANAGAYRİMENKUL ( Yönetim Planında Merdivenlerin Alt Boşluğunun Kullanılması )
ORTAK YERİN KULLANIMININ BİRKAÇ MALİKE TERKİ ( Ortak Kullanılan Yerler - Kat Malikleri )
ORTAK YERLER ( Sözleşme İle Bir Veya Birkaç Kat Malikine Terk Edilemeyeceği )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Ortak Yerler - Sözleşme İle Belirtilebileceğine Dair Genel Hükme İstisna Getirilmesi )"
Y18.HD27.3.1992E. 1992/985 K. 1992/2006"KAT MÜLKİYETİ ( Olağanüstü Toplantıya Davetin Ne Şekilde Yapılacağı )
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ( Davetin Kat Maliklerine İmzalatılacak Bir Çağrı veya Taahhütlü Mektupla Yapılabileceği )
YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK ( Olağanüstü Toplantı Sebepleri Arasında Yer Almadığı Halde )
İŞLETME PROJESİ ( Olağanüstü Toplantı Sebepleri Arasında Yer Almadığı Halde )"
Y18.HD31.3.1992E. 1992/1560 K. 1992/2193"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAKDİRİ ( İlerisi İçin Düşünülen Kullanma Şekli ve Getirebileceği Kar ve Kazanabileceği Niteliklerin Dikkate Alınamayacağı )
ARAZİLERDE KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirinin Esas Alınması )
YOL GÜZERGAHINA YAKINLIK ( Kamulaştırmada Değerin Artırılmasında Objektif Unsur Olarak Kabul Edilebileceği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YAKINLIK ( Kamulaştırmada Değerin Artırılmasını Gerektiren Bir Sebep Olmaması )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Kamulaştırmada Değerin Artırılmasını Gerektiren Bir Sebep Olmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Objektif Değer Artırımına Gidilmesi Gereği )"
Y18.HD9.4.1992E. 1992/1693 K. 1992/2319"KAMULAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Mal Sahibinin Kamulaştırmadan Artan Kısım İçin Otuz Gün İçinde Başvurmasıyla )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artan Kısım Sebebiyle Meydana Gelen Değer Kaybı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISIM ( Mal Sahibinin Kamulaştırılması İçin Başvurmamasının Etkisi )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kısım )"
Y18.HD21.4.1992E. 1992/2068 K. 1992/2741"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İleride Kazanabileceği Niteliklerin Dikkate Alınamayacağı )
OBJEKTİF DEĞER ARTIRIMI ( Yol Güzergahına Yakınlık )
YOL GÜZERGAHINA YAKINLIK ( Objektif Değer Artırımı )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YAKINLIK ( Değerin Artırılmasını Gerektirmemesi )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Değerin Artırılmasını Gerektirmemesi )
TARIM ARAZİSİ ( İleride Kazanabileceği Niteliklerin Kamulaştırma Bedelinde Dikkate Alınamayacağı )"
Y18.HD21.4.1992E. 1992/3992 K. 1992/2815"KAT İRTİFAKI TESİSİ ( İmar Affına Göre Tescilin Koşulları - Kat Malikleri )
İMAR AFFINA GÖRE TESCİLİN KOŞULLARI ( Kat Maliklerinin İttifakının Sağlanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ADLARINA TESCİLİ ( Hesap Edilen Değer - Kat Malikleri Adına Milli Bir Bankaya Bloke )
KAT MALİKLERİ ADINA BANKAYA BLOKE ( Tescil İçin Açılacak Davada Davacının Paydaş Olma Zorunluluğu )
PAYDAŞ OLMA ZORUNLULUĞU ( İlk Projesinde Kapıcı Dairesi Olduğu - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Paydaşların Tümünün Yararlanmasına Tahsis Edilen Yer )
KAPICI DAİRESİ ( Bağımsız Bölüm Sayısı İtibariyle Zorunlu Olduğu )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Ortak Kullanılan Yerlerin Bağımsız Bölüme Dönüştürülmesi )"
Y18.HD21.4.1992E. 1992/4676 K. 1992/2816"KAT MÜLKİYETİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesi - Kat Malikleri Kurulu )
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kat Maliklerinin 4/5 inin Oyunun Yeterli Olduğu )
KAT MALİKLERİNİN 4/5 OYU ( Yönetim Planı - Oybirliği Gerektiğine Dair Maddesinin Değiştirilmiş Olması )
DAVA HAKKI ( Kat Maliklerinin Değişiklik Hakkında Mahkemeye Başvurma Hakları )
MAHKEMENİN KARARI ( Hak Ve Nefaset Kurallarına Uygun Olup Olmadığının Saptanması )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Uygun Olmayan Kuralların Uygun Hale Getirilmesine Mahkemenin Karar Verebileceği )"
Y18.HD6.5.1992E. 1992/769 K. 1992/3415"BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Terasta İnşa Edilen Çamaşırlık ve Kömürlük )
KAT MÜLKİYETİ ( Balkonun Kapatılması Sonucu Binanın Dış Görünümünde Estetiğin Bozulması )
PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPILAN DEGİŞİKLİK ( Balkonu Devamlılık Arzeden Nitelikte Tadilat Yaparak Kapatmak )
KAT MALİKİNİN MUVAFAKAT ETMEMESİ ( Binanın Dış Görünümünde Estetiği Bozacak ve Mimari Projeye Aykırılık Teşkil Edecek Şekilde Tadilat Yapılmasına )"
Y18.HD18.5.1992E. 1992/2999 K. 1992/4090"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Yasanın Verdiği Hakkı Kullanma - Hakkın Suistimali )
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Uzun Süre Hakkın Kullanmamış Olması - Hakkından Vazgeçme Anlamını Taşımayacağı )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ortak Yerler - Çatı Arasının Kullanılması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Ortak Yerlere Vaki Müdahalenin Önlenmesi Davası )
ORTAK YERLER ( Çatı Arasına Sırf Kendi Kullanımı İçin Su Deposu Yaptırma )
ÇATI ARASINA SU DEPOSU YAPIMI ( Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği - Eski Hale İade )
ESKİ HALE İADE ( Su Deposunun Sökülerek Durumun Projeye Uygun Hale Getirilmesi )"
Y18.HD20.5.1992E. 1992/3062 K. 1992/4324"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Anabinanın Bağımsız Bölümleri - Kat Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Bölünerek Ayrı Hukuki Statüye Tabi Kılınamamaları )
KAT MALİKLERİ ( İşgal Ettiği Yarı Paya Tekabül Eden Bölümdeki Kullanımı )
KAT MALİKİNİN İŞGALİ ( Tapu Kaydına Ve Yönetim Planına Aykırı Bağımsız Bölüm Kullanımı )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kullanımını Dava Konusu Edilmesi - Eski Hale Getirme istemi )
ESKİ HALE GETİRME ( Paydaşlara Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Davaya Dahil Etmek Üzere Mehil Verilmesi )
PAYDAŞLARIN DAVAYA DAHİL EDİLMELERİ ( Sonra Birleştirilmek Üzere Ayrı Bir Dava Açmak İçin Önel Verilmesi )"
Y18.HD27.5.1992E. 1992/3250 K. 1992/4671"KAT MÜLKİYETİ ( Bahçe Tahsisi Olmayan Yere Otopark Yapılması )
OTOPARK ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu ile Karar Verebilecekleri )
ARSA PAYI VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU ( Bahçe Tahsisi Olmayan Yere Otopark Yapılması )
BAHÇE TAHSİSİ ( Yönetim Planının Bahçede Hayvan Beslenmeyeceği Şeklindeki İbaresinin Tahsis Anlamına Gelmemesi )"
Y18.HD28.5.1992E. 1992/3531 K. 1992/4741"KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Kiracının Kat Malikleri Aleyhine Dava Açması )
KİRACININ KAT MALİKİ ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Belirleneceği )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kiracı Değil Kat Malikleri Tarafından İstenebileceği )
GÖREV ( Kat Malikleri Kurulu Kararı Doğrultusunda Kat Kaloriferi Tesisi İçin Kiracının Kat Malikine Açtığı Dava )"
Y18.HD29.5.1992E. 1992/3675 K. 1992/4810"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahalenin Önlenmesi - Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Çekme Katın Tam Kata İblağı - İmar Kanununun Geçici 7 Maddesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Davacıya Tescil Davası Açmak Üzere Önel Verilmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Kat Mülkiyetine Geçmiş Anagayrimenkul - Ön Mesele Olarak Kabul )"
Y18.HD1.6.1992E. 1992/3887 K. 1992/4876"ORTAK YERLERDE YAPILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Tescil Talebi )
ÖZEL AMAÇLA TAHSİS EDİLEN ORTAK YERLER ( Yeniden Yapım veya İlave Suretiyle Kazanılan Bağımsız Bölümlerin Tescili )
SIĞINAK ( Özel Amaçla Tahsisli Yerlerden Olup Olmadığı Belirlenip Tescil Talebinin Sonuçlandırılacağı )
BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TESCİL ( Sığınak )"
Y18.HD5.6.1992E. 1992/4179 K. 1992/5244"HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun ya da Yöneticinin Aldığı Karara Karşı Kiracının Hakime Başvuramaması )
KAT MÜLKİYETİ ( Genel Giderler Konusunda Kiracıyla Kat Maliki Arasındaki Sözleşmenin Etkisi )
GENEL GİDERLER ( Bağımsız Bölümün Durumu Dolayısıyla Gider ve Avans Payını Ödemekten Kaçınılamayacağı )
KİRACI ( Kat Malikleri Kurulunun ya da Yöneticinin Aldığı Karara Karşı Hakime Başvuramaması )
KAT MALİKLERİ KURUL VEYA YÖNETİCİ KARARI ( Kiracının Hakime Başvuramaması )"
Y18.HD5.6.1992E. 1992/4930 K. 1992/5253"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat malikleri - Bağımsız Bölümler Eklentiler Ve Ortak Kullanılan Yerlerin Kullanımı )
KAT MALİKLERİ ( Bölümleri Kullanırken Birbirlerini Rahatsız Etmeme Görevleri )
MALİKLERİN RAHATSIZ ETMEME GÖREVİ ( Eklentinin Dondurma İmalathanesi Olarak Kullanılması )
DONDURMA İMALATHANESİ OLARAK KULLANMA ( Diğer Maliklere Rahatsızlık Verilme Olayının Araştırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Motorların Çıkardığı Sesler Ve Yayılan Kokunun Rahatsızlık Verip Vermediği )"
Y18.HD8.6.1992E. 1992/4390 K. 1992/5255"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri - Anagayrimenkulün Tüm Giderlerine Katılma Zorunluluğu )
ANAGAYRİMENKULÜN GİDERLERİ ( Toplancak Olan Avansa Katılma - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Giderlerin Toplanması - Kararın Veya İşletme Projesinin Tebliği )
KARAR VE İŞLETME PROJESİ ( Kat Maliklerine Tebliğe Gerek Olmadığı - Usulune Uygun İşlemin Yeterliliği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yönetim Tarafından Genel Giderler İçin Yapılan İcra Takibi )
FAİZ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Karar Yada İşletme Projesinin Tebliğ Edilmemiş Olması )
İCRA TEBLİGATI ( Tebligat Tarihinden İtibaren Teferruatı İle Tahsiline Engel Olmaması )"
Y18.HD16.6.1992E. 1992/5488 K. 1992/5411"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Borçlarını Yerine Getirmeyin Paydaş - Kat Mülkiyetine Dönüşme )
PAYDAŞIN BORÇLARINI YERİNE GETİRMEMESİ ( Arsa Payının Ve Kat İrtifakının Devri )
ARSA PAYININ VE KAT İRTİFAKININ DEVRİ ( Dava Tarihindeki Değeri Karşılığında Öteki Paydaşlara - Arsa Payları Oranında )
YAPININ TAMAMLANMASI ( Borçlarını Yerine Getirmeyen Paydaşın Payının Devri )"
Y18.HD23.6.1992E. 1992/5163 K. 1992/5829"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat Yapılması )
ORTAK YERLERDE İNŞAAT ( Bütün Kat Maliklerinin Rızasınının Alınması Gerektiği )
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ( Çatı Arasının Ortak Kullanılan Yerlerden Olduğu )
ORTAK YERİ KULLANMA HAKKI ( Çatıya Yapılacak Su Deposu - Kat Mülkiyeti Kanunu )
ÇATI ARASINA SU DEPOSU YAPIMI ( Tüm Kat Maliklerinin Rızasının Alınması İle Yapılabileceği )"
Y18.HD23.6.1992E. 1992/5435 K. 1992/5808"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsaya kıymet takdiri )
EMSAL TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ ( Tezyidî bedel )
KAMULAŞTIRMA EVRAKININ TEBLİĞ TARİHİNİ ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU
ARSANIN KAMULAŞTIRMA DEĞERİ"
Y18.HD25.6.1992E. 1992/5432 K. 1992/5937"KAT MALİKLERİ ( Kendi Bağımsız Bölümlerinde Yapacakları Tesis Ve Değişiklikler )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK ( Anayapıya Zarar Vermemesi Gerektiği )
ANAYAPIYA ZARAR ( Binanın Estetiğinin Bozulmaması - Bölüm Maliklerinin Haklarının Kısıtlanmaması )
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI ( Binanın Sıhhi Tesisatında Sebep Olunan Tadilat - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Projesine Aykırı Kapatılan Balkonun Eski Hale Getirilmesi )"
Y18.HD26.6.1992E. 1992/5241 K. 1992/6090"GÖREV VE YETKİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda )
KAT MÜLKİYETİ ( Görev ve Yetki )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Ana Gayrimenkulün Ortak Yerine Yapılan Müdahalenin Önlenmesinde Görevli Mahkeme )
ECRİMİSİL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Ana Gayrimenkulün Ortak Yerine Yapılan Bağımsız Bölümden Kaynaklanan )"
Y18.HD26.6.1992E. 1992/5254 K. 1992/6092"KAT MÜLKİYETİ ( Yöneticinin Anagayrimenkulle İlgili Tasarrufları )
YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Anagayrimenkulün Korunmasına İlişkin Tedbirlerin Alınması )
ANAGAYRİMENKUL ( Ortak Kullanılan Yerlerde Meydana Gelen Hasarların Onarımı )
ORTAK YERLER ( Onarımı Gerektiren Bir Arızayı Giderme - Genel Hükümler Dairesinde Yetkili Olduğu )
VEKALETSİZ TASARRUF ( Yöneticinin Ortak Yerlerden Olan Çatıdaki Akıntıyı Yaptırması )"
Y18.HD2.7.1992E. 1992/6538 K. 1992/6481"KAT MÜLKİYETİ ( Daha Önce Kat İrtifakı Kurulmuş Binalarda İmar Affı )
KAT İRTİFAKI ( 2981 Sayılı Kanunla Kazanılan Bağımsız Bölümler )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Projesine Göre Asma Kat İken Terasa Bölümler Katılarak Tam Kata İblağ )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ BİNA ( 2981 Sayılı Yasanın Uygulanma İmkanının Olmadığı )
İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILAR ( Kat Mülkiyetine Tabi Olan Binalarda Uygulanamayacağı )
ÇEKME KAT ( Bağımsız Bölümden Kazanılmadığı - Terasa Eklenti Yapılarak Kazanılma )"
Y18.HD6.7.1992E. 1992/4408 K. 1992/6764"ORTAK YERE VAKİ MÜDAHALENİN MEN'İ ( Boğaziçi Kanununun Uygulama Sahası İçerisinde Kalan Yerlerdeki Yapıların İmar Kanunu Kapsamında Kalan Durumları )
BOĞAZİÇİ ALANINDAKİ YAPILAR ( Boğaziçi Kanununun Uygulama Sahası İçerisinde Kalan Yerlerdeki Yapıların İmar Kanunu Kapsamında Kalan Durumları İçin Boğaziçi Kanununun Uygulanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Boğaziçi Alanında Kalan Yapıya İlave Edilmesi )"
Y18.HD7.7.1992E. 1992/5964 K. 1992/6768"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri Kurulunca Kararlaştırılan Gider Ve Avanslar )
GİDER VE AVANSLAR ( Kat Malikinin Her Zaman Ödemekle Yükümlü Olduğu - Kat Malikleri Kurulu )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Toplantılardan Haberdar Edilmeme - Yönetim Planı )
TOPLANTIDAN HABERDAR OLMAMA ( Yönetim Planında Her Ayın Beşine Kadar Avans Ve Giderlerin Ödeneceği Hükmü )
GECİKME TAZMİNATI ( Avans Ve Giderlerin Tahakkukundan İtibaren Sorumlu Tutulabilme )
TAHAKKUKTAN İTİBAREN SORUMLULUK ( Miktardan Haberdar Edilmesi Gerektiği )"
Y18.HD8.7.1992E. 1992/7778 K. 1992/6977"ESKİ HALE GETİRME ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar - Ecrimisil İstemi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümlenmesi )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Ecrimisil İstemine Konu Olan Uyuşmazlıklar )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinden Kaynaklanmaması )
GÖREVLİ MAHKAME ( Ecrimisil Davalarının Genel Mahkemelerde Görülmesi )"
Y18.HD10.7.1992E. 1992/7115 K. 1992/7113"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemenin Tescil İstemini Kabul Etmesi - Projeye Aykırı İnşaat )
PROJEYE AYKIRI İNŞAAAT ( Bağımsız Bölümlere Ait Tasdik Edilmiş Yapı İnşaat Ruhsatı )
İNŞAAT RUHSATI ( Kullanma İzin Belgesi Alınması - Tescil Kararının Verilemeyeceği )
İMAR AFFINA GÖRE TESCİL ( Diğer Bağımsız Bölüm Maliklerinin Rıza Ve Muvafakatleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN MUVAFAKATİ ( Belgelerin Tamamlanması - Diğer Maliklere Bedeli Ödenmek Suretiyle )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Belgeler Tamamlandıktan Sonra Bedeller Ödenerek Rıza Ve Muvafakat Aranmaksızın Tescilin Yapılabileceği )"
Y18.HD15.7.1992E. 1991/721 K. 1992/7173"MAZBUT VAKIFLAR ( Vakıflar İdaresince Yönetileceği )
VAKFİYEDEN KAYNAKLANAN İNTİFA HAKKI ( Tapuya Şerhi )
İNTİFA HAKKINA SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Vakıflar İdaresinin Kanundan Kaynaklanan Yönetim Hakkına Rağmen )"
Y18.HD14.9.1992E. 1992/6153 K. 1992/7423"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Toplantının Yasaya Aykırı Yapıldığı İddiası )
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ( Çağrı ve Toplantının Yasanın Öngörüğü Usul Dairesinde Yapılmış Olması )
APARTMAN İLAN YERİNE ASILAN KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI ( Toplantının Yasaya Uygun Biçimde Yapılmış Olması )"
Y18.HD22.9.1992E. 1992/6765 K. 1992/7954"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat Mülkiyetine Çevrimi Yapılmış Bağımsız Bölümün Kamulaştırması )
KAMULAŞTIRMA ( Kat Mülkiyeti - Bağımsız Bölümün Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kat Mülkiyetine Çevrilmiş Anagayrimenkulün Bağımsız Bölümü )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kamulaştırma Bedeli - Bağlantılı bulunduğu arsa payı ve Eklentileri )
BEDEL TESPİTİ ( Arsa Payı Ve Eklentilerin de Gözönünde Bulundurulması Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KAMULAŞTIRILMASI ( Dava Konusu Bölümün 1/9 Arsa Payına Sahip Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Hesabın Anlaşılamayan Sebeple 324 m2 nin 1/3 ünü Esas Alması )"
Y18.HD24.9.1992E. 1992/9153 K. 1992/8253"KAT MALİKLERİ KURULU ( Kararların İptali Davası - Olağanüstü Toplantıya Çağrı )
OLANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI ( 15 Gün Önce Bütün Kat Maliklerine İmzalatılacak Çağrı )
15 GÜN ÖNCEDEN ÇAĞRI ( Çağrı Kağıdı - Davet Edilen 5 Kişinin İmzadan İmtina Etmeleri )
İMZADAN İMTİNA ( Kişilerin Kötü Niyetli Olduklarını Göstermesi - Çağrının Geçersizliği )
ÇAĞRININ GEÇERSİZLİĞİ ( İmzadan İmtina Etmelerinin Çağrıyı Geçersiz Kılmaması )
BİLİRKİŞİ ( İmzadan İmtina Ettiklerinin İspatı Zımnında Mehil Verilmesi )
MEHİL VERİLMESİ ( Davalının Kat Maliklerinin İmzadan İmtina Etmelerini Kanıtlaması )"
Y18.HD25.9.1992E. 1992/6461 K. 1992/8303"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Projesinde Olmadığı Halde Akıntıyı Engellemek İçin Çatı Yapımı )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Çatının Ahşap Oturtma Çatı Haline Getirilmesi İçin Başvuru )
ÇATI YAPIMI İÇİN KURULA BAŞVURU ( Kat Malikleri Kurulunun Başvuruyu Reddetmesi )
VAKİ MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Reddedilen Karar Sebebiyle Hakimin Müdahalesi İstemi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Maliklerinin Tamamının Hasım Gösterilmesi Zorunluluğu )
KAT MALİKLERİNİN TAMAMI HAKKINDA DAVA ( İlgililer Hakkında Dava Açılması İçin Davacıya Mehil Verilmesi )"
Y18.HD1.10.1992E. 1992/7045 K. 1992/8651"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Yönetim Adına Avukat Tarafından Açılmış Dava - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Vekalet Veren Yöneticinin Yetkisinin Olması Gereği )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Açılan Davanın Yöneticinin Görevlerinden Olmadığı )
YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Kat Maliki Olması - Kat Malikleri Kurulundan Yetki Alması )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Saptanmadan Davanın Kabul Edilemeyeceği )"
Y18.HD1.10.1992E. 1992/8639 K. 1992/8718"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İrtifak Kamulaştırması )
FİİLEN ELKONULAN BÖLÜMDEKİ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( İrtifak Kamulaştırması )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Fiilen Elkonulan Bölümdeki Değer Düşüklüğü )"
Y18.HD6.10.1992E. 1992/8121 K. 1992/9026"TARIM ARAZİSİ FORMÜLÜ ( Kamulaştırma Parasının Bulunmasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Tarım Arazisi Üzerinde Değişik Yaşlarda Kavak Ağaçlarının Bulunması )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Değeri )"
Y18.HD8.10.1992E. 1992/7313 K. 1994/9107"FAZLA ÖDENEN PARANIN İSTİRDADI ( Davacının Genel Hükümlere Göre Dava Açabileceği )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA ( Davacının Kat Maliki Olmaması - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MALİKİ OLMAYAN DAVACI ( Husumetin Nereye Yöneltileceği - Fazla Ödenen Aidatın İstenmesi )
HUSUMET ( Husumetin Yöneticiye Karşı Değil Tüm Kat Maliklerine Yöneltilmesi )
FAZLA ÖDENEN AİDATLAR ( Tüm Kat Maliklerinden Paylarına Düşen Oranda Tahsilinin Talebi )"
Y18.HD8.10.1992E. 1992/7710 K. 1992/9051"KAT MÜLKİYETİ ( Muhalif Kalan Kat Malikinin Menfi Oyunun Olumlu Oy Vermiş Sayılmasına Karar )
KAT MALİKLERİ ( Kendi Serbest İradesi İle Rızasını Beyan Etmeme - Rıza Şartı )
KAT MALİKİNİN RIZA ŞARTI ( Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde Tamirat Yapma )
ORTAK YERLERDE TAMİRAT ( Terastan Halen Yararlanmıyor Olunması )
TERASTAN YARARLANAMAMA ( Terasın Ortak Kullanılan yer niteliğini bertaraf Etmemesi )"
Y18.HD9.10.1992E. 1992/8174 K. 1992/9208"KAT MALİKLERİ ( Kurulun Kararının İptali İstemi İle İçılan Dava - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ ( Açılan Davanın Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMETİN KAT MALİKLERİNE TEVCİHİ ( Eksiklik Yüzünden Davanın Reddedilmesi )
DAVANIN REDDİ ( Dava Ekonomisi - Diğerleri Hakkında da Dava Açılmak Üzere Mehil )"
Y18.HD12.10.1992E. 1992/7584 K. 1992/9287"ARSA PAYI TAHSİSİ ( Özel Tahsisli Ortak Yerlerde Kazanılan Bağımsız Bölümler )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Anabina İnşaa Edilirken Şantiye Olarak Kullanılan Yer )
ŞANTİYE OLARAK KULLANMA ( Meskene Dönüştürerek Arsa Payı Tahsisinin Talep Edilmesi )
ÖZEL TAHSİSLİ ORTAK YERLER ( Kazanılan Bağımsız Bölümler Hakkında 2981 Sayılı Yasanın Uygulanamayacağı )
İLK PROJE ( Otopark Olarak Ayrılmış Bulunan Dava Konusu Bağımsız Bölüm )
İMAR MEVZUATINA AYKIRILIK ( Binanın Konumu İtibariyle Bahçe Olarak Belirlenmesi )
BAHÇE OLARAK TAHSİS ( Özel Bir Tashih İçerdiği İçin Mesken Olarak Tescilinin Mümkün Olmaması )"
Y18.HD12.10.1992E. 1992/8749 K. 1992/9307"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Elde Edilecek Net Gelirin Dikkate Alınacağı )
BİLİMSEL YÖNTEM ( Bulunan Değerin Subjektif ve Ölçüsünü Belirleyen Faktörleri Belli Olmayan Bir Oranda Artırılamayacağı )
OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE ARTIRIM ( Bilimsel Yöntemle Bulunan Değerin Bir Mislini Geçemeyeceği )"
Y18.HD3.11.1992E. 1992/10466 K. 1992/10760"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kapitalizasyon faizi )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR"
Y18.HD3.11.1992E. 1992/8962 K. 1992/11122"KAT MALİKLERİ KURULU ( Atanmış Yöneticinin Yetkileri )
ORTAK GİDERLERE KATILMA ( 2/3'ü Fiilen Kullanılmayan Bloklar )
KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARI ( İİK m.68'deki Belgeler )
KAT İRTİFAKİ - KAT MÜLKİYETİ ( İşletme Giderlerine Katılma )
ARSA ÜZERİNDE BİRDEN ÇOK YAPI BULUNMASI ( İşletme Giderlerine Katılma )"
Y18.HD12.11.1992E. 1992/9506 K. 1992/11128"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahalenin Önlenmesi Davaları - Demir Parmaklığın Merdiven Görevi )
MEN'İ MÜDAHALE ( Pencere Ve Kapılara Demir Parmaklık Koymak - Sabit Tesis )
DEMİR PARMAKLIK YAPILMASI ( Üst Kattaki Malikin Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması )
SABİT TESİS NİTELİĞİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Demir Parmaklıkların Bu Nitelikte Olmadığı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Parmaklıkların Yatay Değil Dikey Olarak Takılmasına Karar Verilmesi )"
Y18.HD12.11.1992E. 1992/9553 K. 1992/11126"KAT MÜLKİYETİ ( Güneş Enerjisi Ele Isınma Sistemlerinin Kurulmasına İzin )
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMİ ( Anabinanın Mimari Projesinde Öngörülmememiş Olması )
ANABİNANIN MİMARİ PROJESİ ( Isıtma Sistemi Öngörülmese Bile Zarar Vermeden Yapılabileceği )
KAT MALİKLERİ ( Zarar Vermeden Tesis Eden Malikin Arsa Payı Oranını Geçmemek Şartıyla )
MALİKİN ARSA PAYI ORANI ( Güneş Enerjisi Ve Isıtma Sistemlerini Kurabilmeleri )"
Y18.HD12.11.1992E. 1992/9697 K. 1992/11083"MUARAZANIN MEN'İ ( Apartmanın Yönetimi İle İlgili Konularda Uyuşmazlığa Düşme )
DAVA ŞARTI ( Kat Malikleri Kuruluna Başvurmu Zorunluluğu - Kat Mülkiyeti Kanunu )
YÖNETİM İLE İLGİLİ KONULARDA UYUŞMAZLIK ( Kurulun Kararlarına Razı Olmama Durumu )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Kat Malikinin Hakime Başvurmadan Önce Kurula Müracatı )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Mülkiyetine Tabe Bina - Çatıya Yerleşme İsteği )
ÇATIYA YERLEŞME ( Yöneticinin Vaki Muarazasının Önlenmesi İstemi İle Başvurması )"
Y18.HD13.11.1992E. 1992/9747 K. 1992/11181"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Anataşınmaz - İdari İşlem )
KAT İRTİFAKI ( Kat Mülkiyetine Çevrilmesi - İrtifak Sahiplerinin Bir Kısmının Karar Vermesi )
KAT İRTİFAKI SAHİPLERİ ( Bir Malikin İstemi Üzerine İdari İşlemle Gerçekleştirilme )
İDARİ İŞLEM ( İdari Yönden Yapılması Gereken İşin Davaya Konu Olamayacağı )"
Y18.HD20.11.1992E. 1992/9846 K. 1992/11578"KAT MÜLKİYETİ ( İnşaatı Tamamlanmış Binalar - Birbirlerinden Ayrılmış Parseller Üzerinde Bulunma )
İKİ AYRI PARSEL ( Birleştirilmeleri - Parsellerin Arasında Çocuk Bahçesinin Bulunması )
PARSELLER ARASINDAKİ ÇOCUK BAHÇESİ ( Birleştirme İşlemenin Yapılmasının İmkansızlığı )
MÜŞTEREK KAT MÜLKİYETİ ( Parsellerin Birleşmemesi Sebebiyle Müşterek Mülkiyete Geçilemeyeceği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Her Binanın Birbirinden Bağımsız Kat Mülkiyetine Geçebilmesi )"
Y18.HD24.11.1992E. 1992/10172 K. 1992/11748"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahalenin Men'i - Kal İstemi İle Masraflarının Tahsili Talebi )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Anagayrimenkulün Çatı Arası - Ortak Yerler )
ORTAK YERLER ( Kat Maliklerinin Ortak Kullanımına Konu Olabilecek Yer Olmadığı )
KAT MALİKLERİ ( Anagayrimenkule ait ortak tesisleri Barındıracak Yer Olduğu )
ORTAK KULLANIMA TAHSİSLİ OLMAYAN YER ( Kat Malikinin Kurduğu Kaloriferi Ve Hidrofor Tesisinin Kaldırılması )
ÇATI ARASINA ESKİ EŞYALARIN KONULMASI ( Kat Maliklerinin Hisseleri Oranında Yararlanmalarına Karar Verilemeyeceği )"
Y18.HD24.11.1992E. 1992/10409 K. 1992/11755"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Bağımsız Bölümlerin Fiilen Kullanılma Oranı - İtirazın İptali Davası )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( 2/3 ünün Fiilen Kullanılmaya Başlanması Zorunluluğu )
2/3 ÜNÜN FİİLEN KULLANILMA BAŞLANMASI ( Anagayrimenkulün Genel Giderlerden Sorumluluk )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( 2/3 ünün Fiilen Kullanılması İle Kat Mülkiyeti Kanunun Uygulanması )"
Y18.HD26.11.1992E. 1992/8504 K. 1992/11804"KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölümler - Tuvaletlerdeki Vaki Sızıntının Acilen Giderilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Yapılan Tamiratın Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde Yapılması )
ORTAK YERLER ( Kat Maliklerinin Tamirat Masrafından Arsa Payları Oranında Sorumlu Oldukları )
KAT MALİKLERİNİN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Tamiratın Yalnız Bağımsız Bölümde Yapılması )
TAMİRATIN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILMASI ( Sorumluluğun O Bölüm Malikine Ait Olduğu )"
Y18.HD27.11.1992E. 1992/10545 K. 1992/11957"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Eski Hale Getirme Masrafları - Ecrimisil Ve Faizinin İstemi )
ESKİ HALE GETİRME MASRAFLARI ( Tahsiline Karar Verilmiş Olmasının Gerekli Olmadığı )
MASRAFLARIN TAHSİLİ İÇİN VERİLEN KARAR ( Gerçek Masrafın Önceden Belirlenemeyeceği )
BİR İŞİN YAPILMASINA DAİR OLAN İLAMLAR ( Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeme )"
Y18.HD27.11.1992E. 1992/10606 K. 1992/11914"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri - Anagayrimenkulün Yönetiminde Anlaşamama )
YÖNETİCİ ATANAMAMASI ( Gayrimenkulün Bulunduğu Yerin Sulh Hukuk Mahkemesine Başvuru )
SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YÖNETİCİ ATAMASI ( Kat Maliklerinden Birinin Müracaatı Üzerine )
KAT MALİKLERİNDEN BİRİNİN MÜRACATI ( Sulh Hukuk Mahkemesi Tarafından Yönetici Atanacağı )"
Y18.HD7.12.1992E. 1992/11797 K. 1992/12378"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Eski Hale Getirme Tahliye Ve Masrafların Ödenmesi Talebi )
ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölüm )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Butik Tabir Edilen İşyeri Olarak Kullanılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
BUTİK OLARAK KULLANMA ( Kiracının Tahliyesine Karar Verilmememesi - Meskene Dönüştürme )
MESKENE DÖNÜŞTÜRME ( İşyeri Olarak Kullanılmasına Son Verilmesi İçin Süre Verilmesi )
SÜRE VERİLMESİ ( Karar Gereği Yerine Getirilmediği Takdirde Tahliyesine Karar Verilmesi )"
Y18.HD8.12.1992E. 1992/11882 K. 1992/12441"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Müdahalenin Men'i Talebi - Kat Malikleri Kurulu )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Bahçenin Düzenlenmesini Öngören Karar - Kat Maliki Olmayan Yönetici )
KAT MALİKİ OLMAYAN YÖNETİCİ ( Kat Malikleri Kurulunun Dava Açma Yetkisi Vermemesi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Davanın Açılmasından Önce Alınan Karar - Avukat Tutma Yetkisi Verilmesi )
YÖNETİCİNİN AVUKAT TUTMA YETKİSİ ( Bu Yetkinin Aynı Zamanda Dava Açma Yetkisinide Kapsadığı )"
Y18.HD14.12.1992E. 1992/12420 K. 1992/12648"KAPİTALİZASYON FAİZİ ( %3-%15 Arasındaki Oran İçin Esas Alınacak Unsurlar )
GERÇEK DEĞER ( Bilimsel Yöntemle Tespit Edilen Yıllık Net Gelire ve Kapitalizasyon Faizine Göre )
ARAZİNİN YOLA YAKINLIĞI VE PAZARLAMA OLANAKLARI ( Gerçek Değeri Artırabilecek Unsurlar )
RESMİ GİRDİ VE ÜRÜN FİYATLARI ( Resmi Merciden Sorularak Belgelendirilmesi Gereği )"
Y18.HD17.12.1992E. 1992/12129 K. 1992/12787"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahelenin Meni Davası Açabilme Ehliyeti )
BİRDEN FAZLA PARSEL ( Müşterek Kat Mülkiyeti Tesis Edilemeyeceği )
MÜDAHALENİN MENİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri Dairesinde Dava Açma Yetkisi )"
Y18.HD18.12.1992E. 1992/12155 K. 1992/12850"KAT MÜLKİYETİ ( Anagayrimenkulün Kullanılması Ve Yönetilmesi - Kat Malikleri )
ANAGAYRİMENKUL ( Kullanılması Ve Yönetilmesi İle İlgili İhtilaflar - Kat Malikleri Kurulu Kararları )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Çatıya Münferit Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulması )
ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURULMASI ( Son Kat İle Çatıda Bazı Tadilatların Yapılması )
TADİLAT YAPILMASI ( İhtilafın Boyutlarının Kat Malikleri Kurulu Kararını Gerektirmesi )"
Y18.HD25.12.1992E. 1992/13257 K. 1992/13135"AVUKATIN VEKALETTEN ÇEKİLMESİ ( Savunmadan İsteğiyle Çekilme - Vekalet Görevi )
AVUKATLIK KANUNU ( Avukatın Vekaletten İsteğiyle Çekilmesi - Müvekkile Tebliğ )
İSTİFANIN MÜVEKKİLE TEBLİĞİ ( Vekalet Görevinin 15 Gün Süreyle Devam Etmesi )
İSTİFA EDEN AVUKATIN GÖREV SÜRESİ ( Tebliğden İtibaren 15 Gün Daha Vekaletin Sürmesi - Tebligata Rağmen Duruşmaya Gelmeyen Avukat )
VEKALET GÖREVİ SÜREN AVUKAT ( Duruşmaya Mazeretsiz Katılmama - Vekilin Yokluğunda Davaya Bakılması )"
Y18.HD18.1.1993E. 1992/12638 K. 1993/43"KAT MÜLKİYETİ ( Kütükte Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölüm )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( İşyeri Olarak Kullanılma - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ ( Mahkemeye Başvurma Haklarının Mevcut Olduğu - Eski Hale İade Talebi )
MESKENİ İŞYERİ OLARAK KULLANMA ( Kat Maliklerinin Ancak Eski Halin İadesini İsteyebilmeleri )
ESKİ HALE İADE ( Verilen Sürenin Sonunun Beklenmesi - Tahliye Talebinin Kabulü )
TAHLİYE ( Eski Hale İade İçin Verilen Sürenin Sonunda Talep Edilebileceği )"
Y18.HD19.1.1993E. 1992/14173 K. 1993/204"KAT MÜLKİYETİ ( İmar Kanunu Hükümleri - Boğaziçi Kanunu Uygulama Alanı )
BOĞAZİÇİ ALANI ( Mevcut Yapılardaki Tüm Çekme Katlar Hakkında Uygulanabilme )
ÇEKME KATLAR ( Kat Mülkiyetine Geçmiş Ve Birden Çok Maliki Bulunan Yapılarda Uygulanma )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇMİŞ YAPILAR ( İmar Kanununun Geçici 7 Maddesinin Uygulama Alanı Bulması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Anayapının Teras Katının Tam Kata Çevrilmesi - Müdahalenin Men'i )
MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Bağımsız Bölümün Terasa Katılarak Tam Kata İblağı )"
Y18.HD22.1.1993E. 1992/13835 K. 1993/328"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetine Geçişte Düzenlenen ve Bütün Kat Maliklerince İmzalanması Gereken Belgelerin Niteliği ve Tadil Şartları )
ARSA PAYLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Genel Giderlere Katılma Payının Fazla Olduğu Gerekçesine Dayanılamaması )
GENEL GİDERLERE KATILMA PAYI ( Fazla Olduğu Gerekçesiyle Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesinin İstenememesi )"
Y18.HD25.1.1993E. 1992/13393 K. 1993/423"KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Taşınmazın Faize Esas Alınan Unsurları Karşılaştırılarak Oranın Bulunacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kapitalizasyon Faiz Oranının Bulunması )
YILLIK NET GELİR ( Taşınmazın Gerçek Değerinin Bu Gelire Göre Bilimsel Yöntemle Tespit Edileceği )
TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİNİN ARTMASI ( Arazinin Yola Yakınlığı ve Pazarlama İmkanları )
ARAZİNİN YOLA YAKINLIĞI VE PAZARLAMA İMKANLARI ( Gerçek Değeri Artıran Unsurlar )"
Y18.HD29.1.1993E. 1992/14549 K. 1993/727"KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( 12 Maddede Yazılı Tüm Belgelerin Hükümden Önce Tamamlatılması )
YÖNETİM PLANI ( Taraflarca İmzalanması İçin Mehil Verilmesi İle Yetinilmemesi )
YÖNETİM PLANININ TARAFLARCA İMZALANMASI ( İmzalamadığı Takdirde Hükümle Birlikte İmza Etmiş Sayılma )
İMZA ETMİŞ SAYILMA ( Verilen Sürenin Sonunda Hükümle Birlikte İmzalamış Sayılması )"
Y18.HD2.2.1993E. 1992/12919 K. 1993/964"KAT MÜLKİYETİ ( Tapuda Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız bölüm - Kat Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Mesken Olarak Eski Haline Dönüştürülmesi Talebi - Meskenin Tahliyesi )
TAHLİYE İSTEMİ ( Meskene Dönüştürmesi İçin Süre Verilmesi )
MESKENE DÖNÜŞTÜRME İÇİN SÜRE TAYİNİ ( Meskene Dönüştürme Kararına Uyulmazsa Tahliye Kararı Verilmesi )"
Y18.HD8.2.1993E. 1992/12838 K. 1993/1222"DAVAYA SEBEBİYET ( Davalı Yöneticinin Müteaddit Çağrılara Cevap Vermemek Üzere Davaya Sebep Olması Nedeniyle Tüm Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Yöneticinin Müteaddit Çağrılara Cevap Vermemek Üzere Davaya Sebep Olması Nedeniyle Tüm Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması )"
Y18.HD12.2.1993E. 1992/13231 K. 1993/1528"KAT MÜLKİYETİ ( Ecrimisil İstenebilmesi - Taşınmazda Paydaş Olma Zorunluluğu )
TAŞINMAZDA PAYDAŞ OLMA ( Yararlanmadan Men Edilmiş Olması - haksız İşgal Edilen Yer )
HAKSIZ İŞGAL EDİLEN YER ( Ekonomik Yarar Sağlayacak Nitelikte Olması - Bağımsız Bölüm Malikleri )
ECRİMİSİL ( Anabinanın Mimari Projesine Aykırı Olarak Ortak Yere Vaki Müdahalenin Önlenmesi )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Onayı Alınmadan Yapılan Müdahale )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Terasın Ne Suretle Yararlanması Halinde Fayda Sağlayacağının Kanıtlanmaması )"
Y18.HD15.2.1993E. 1992/13261 K. 1993/1653"KAT MÜLKİYETİ ( Oturduğu Dairede Köpek Beslenmesinin Yasaklanması Talebi )
EVDE KÖPEK BESLEMEK ( Yönetim Planında Bu Konuda Yasak Bulunmaması )
YÖNETİM PLANI ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Rahatsız Etmeme Koşulunun Kanıtlanması )
RAHATSIZ ETMEME KOŞULU ( Rahatsızlık Verip Vermediğinin Kat Maliklerinden Tanık Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
KAT MALİKLERİ ( Dairesinde Köpek Besleyen Malikin Diğer Maliklerin Rahatsız Olmadığını İspatlaması )"
Y18.HD15.2.1993E. 1992/13654 K. 1993/1656"KAT MÜLKİYETİ ( Müdahalenin Önlenmesi Davası - Kat İrtifakına Ya da Kat Mülkiyetine Geçiş )
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ( Geçişin Yapıldığı Mimari Projenin Asıl Proje Olduğu )
KAT İRTİFAKI ( Bağımsız Bölümlerin Düzenlenmesi Ve Men'i Müdahale Davaları )
ASIL PROJE ( İrtifak Hakkı Sahiplerinin Ve İlgililerinin Onayı İle Verilmiş Olma )"
Y18.HD20.2.1993E. 1992/13653 K. 1993/1975"KAT MÜLKİYETİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesi Talebi - Ortak Yerler )
YÖNETİM PLANI ( Tüm Kat Maliklerini Ve Haleflerini Bağlayıcı Sözleşme Olduğu )
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Konusu Yerin Apartmanın Ortak Yerlerinden Olması )
ORTAK YERLER ( Bahçenin Yönetim Planına Göre Davalıya Bırakılmış Olması - Bahçeye Girme İzni )
BAHÇEYE GİRME İZNİ ( Anagayrimenkulün Zorunlu Hidrofor İhtiyacı İçin )"
Y18.HD23.2.1993E. 1992/14458 K. 1993/2183"BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Kat Mülkiyetine Geçilmiş Anagayrimenkul - Kat İlavesi )
KAT MÜLKİYETİ ( Kat İlavesi Suretiyle Vaki Müdahalenin Önlenmesi )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( İlavenin Yapılabilmesi İçin Gerekli Karar - Kat Malikleri Kurulu )
KAT MALİKLERİ ( İlavenin Yapılabilmesi İçin Kurulun Oybirliğiyle Karar Alması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Usulüne Uygun Bir Çağrı Üzerine Yapılacak Toplantı )
USULUNE UYGUN TOPLANTI ( Toplantı Olmadan Kat Maliklerinin Ayrı Ayrı Muvafakatlerinin Alınmasının Yeterli Olmaması )"
Y18.HD2.3.1993E. 1993/109 K. 1993/2717"GÖREV ( Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulama Şartlarının Oluşmaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Hükümlerinin Uygulanabilme Şartları )
BİNA YA DA BİNALARIN TEK PARSEL ÜZERİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanabilmesi Açısından )"
Y18.HD5.3.1993E. 1993/138 K. 1993/2854"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçiş Yapılması - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇME ( Belgelerin Tamamlattırılması - Kanunun 12 Maddesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU 12 MADDESİ ( Tamamlanmayan Belgelerin Resen Tamamlanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM TAHSİSİ ( Değer Farklılığının Dikkate Alınması - Denkleştirme Yapılması )
TAHSİSİN DEKLEŞTİRİLMESİ ( İvazın Belirlenmesi - Her Bağımsız Bölümün Değerine Göre Arsa Payı Tahsisi )
PAYLILIĞIN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ YAPILARAK GİDERİLMESİ ( Geçiş Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
Y18.HD5.3.1993E. 1993/140 K. 1993/2851"YÖNETİM PLANI ( İmzalamayan Bir Kısım İrtifak Hakkı Sahiplerinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmaları İçin Dava Açılması )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ( Bir Kısım İrtifak Hakkı Sahiplerinin Yönetim Planını İmzalamış Sayılmaları İçin Dava Açılması )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Yönetim Planını İmzalamış Sayılma İçin Dava Açılabilecek İstisnai Hal )"
Y18.HD8.3.1993E. 1992/14490 K. 1993/2985"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat malikleri kurulunca verilen karar - Dava Hakkı )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Razı Olmayan Veya Vukuu Bulduğunu Kanıtlayacağı Başvurusu )
DAVA HAKKI ( Kat Malikleri Kurulundan Karar Alamayan Kat Maliki - Hakimin Müdahalesi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Anabinanın Ortak Yerlerinde Tamirat Ve Tadilat Yapılması )
ORTAK YERLER ( Bağımsız Bölümünün Zarar Görmesinin Önlenmesi İsteği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Konunun Anagayrimenkulün Kullanılması Ve Yönetimi İle İlgili Olduğu )"
Y18.HD8.3.1993E. 1993/1874 K. 1993/2993"KAT İRTİFAKININ YENİDEN TESİSİ VE TESCİLİ ( İrtifak Hakkı Sahiplerinin Davalı Olarak Gösterilmeleri )
KAT İRTİFAKI SAHİPLERİ ( Beş Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması - Yapıların Tamamlanmadığı )
YAPILARIN TAMAMLANMAMASI ( Mahkemece Kat İrtifakının Sona Erdiğine Karar Verilmesi )
KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ ( Kesinleşme Şerhi İle Kesinleştirildiği - Tapuda da İnfaz Edildiği )
YOLSUZ TESCİL ( Davanın Henüz Derdest Olduğundan Söz Edilemeyeceği )
DERDEST OLMAYAN DAVA ( Sözü Edilen İrtifakın Kaldırılması Davasıyla Aynı Olmadığı )"
Y18.HD15.3.1993E. 1993/105 K. 1993/3493"KAT MÜLKİYETİ ( İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmaz Ve Ortak Yerleriyle İlgili Talepleri )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Ayni Bir Hak Olan İntifa Hakkı Sahibi - Medeni Kanun Hükümleri )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Taşınmaza Ve Ortak Yerlerine Vaki Her Türlü Tecavüzün Önlenmesini Talep )
YÖNETİM PLANI ( Ayni Bir Hakkın Bahşedilemeyeceği - Yargıtayın Yerleşmiş Uygulamaları )
AYNİ HAK TAHSİSİ ( Mimari Projeye Aykırı Düzenleme - Kat Mülkiyeti Kanunu )
MİMARİ PROJE ( Yönetim Planıyla Ayni Hak Ve Projeye Aykırı Düzenlemeye Yer Verilememesi )"
Y18.HD16.3.1993E. 1993/1291 K. 1993/3578"KAT MÜLKİYETİ ( İşletme Projesinin Tebliğinde Usule Uyulmamasının Projenin Tamamının İptalini Gerektirmemesi )
PROJENİN İPTALİ ( Geç Tebliğ Edilen İşletme Projesine Vaki İtirazın Yönetici Tarafından Kat Malikleri Kuruluna Götürülmediği Gerekçesiyle )
KESİNLEŞMİŞ PROJE HÜKÜMLERİYLE BAĞLI OLMAMA ( İtirazı Bulunan Kat Malikinin )
İŞLETME PROJESİNİN TEBLİĞİ ( Usule İlişkin Eksiklikler Sebebiyle Projenin Tamamının İptal Edilemeyeceği )"
Y18.HD16.3.1993E. 1993/769 K. 1993/3574"ANATAŞINMAZIN ORTAK YERLERİ ( Arıza Nedeniyle Uğranılan Zarar - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ ( Zararı Arsa Payları Oranında Karşılamaları - Yöneticinin Görevleri )
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ ( Kat Maliklerine Karşı Bir Vekil Gibi Sorumlu Olduğu - Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Yöneticinin Kat Maliklerini Temsil Edememesi - Ortak Yerdeki Arıza )
ORTAK YERDEKİ ARIZA ( Açılacak Davanın Tüm Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )
DAVANIN KAT MALİKLERİNE YÖNELTİLMESİ ( Tümünün Arsa Payları Oranında Sorumlu Oldukları )"
Y18.HD19.3.1993E. 1993/1087 K. 1994/3753"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Anabinanın Gider Ve Avans Payları - Bağımsız Bölüm Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Gider Ve Avasların Yönetime Ödenmesi Gereken Borçlardan Olduğu )
YÖNETİME GİDER VE AVANS PAYININ ÖDENMESİ ( Makbuz Mukabilinde - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ ( Muhasebe Kayıtları Kapsamında Ödenmesi Gereken Aidatlar )
MAKBUZ VE SENETLERİN İADESİ ( Borçlar Kanunun 88 Maddesinin Bu Alacaklara Uygulunmayacağı )
BORÇLAR KANUNU 88. MADDENİN UYGULANMAMASI ( Alınan Makbuzun Önceki Ödenmeyen Aidatlarında Alındığı Anlamına Gelmeyeceği )"
Y18.HD19.3.1993E. 1993/1100 K. 1993/3751"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri Kurulunun Yöneticiye Yetki Vermesi - İşletme Projesi )
İŞLETME PROJESİ ( Yöneticinin Yekiye Dayanarak İşletme Projesi Yapması - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Davaya Konu Alacağın Önceki Yıla Ait Masraflara İlişkin Olması )
GERÇEKLEŞMİŞ GİDER ( İşletme Projesinin Tebliği - Genel Giderlere Katılma )
İŞLETME PROJESİ ( Tebliğ Edilip Edilmemesini Bakılmaması - Malikin Ödeme Zorunluluğu )
MALİKİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İlke Olarak Ödemekle Yükümlü Olduğu Gerçekleşmiş Gider )"
Y18.HD19.3.1993E. 1993/1183 K. 1993/3791"ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Dükkan Olarak Kayıtlı Taşınmaz - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ ( Taşınmazın Mimari Projesi - Dükkanı Fırına Dönüştürme )
TAŞINMAZIN MİMARİ PROJESİ ( Aykırılık Teşkil Eden Tadilat Ve Değişiklikler )
DÜKKANIN FIRINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Bütün Kat Maliklerinin Rızasının Gerektiği )
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ( Bağımsız Bölümün Fırın Olarak Kullanılabilmesi - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİ ( Müdahalesinin Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Eksikliklerinin Tamamlanması Konusunda Karar verilemeyeceği )"
Y18.HD19.3.1993E. 1993/2165 K. 1993/3784"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Hükümlerin Uygulanamayacağı - Sulh Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Genel Hükümler Dairesinde Çözümleneceği - Asliye Hukuk Mahkemesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ ( Tek Bir Parselde Birden Çok Bağımsız Bölümü Kapsayan Binalar )
ANABİNA ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Hükümlerin Uygulanması İçin Kat Mülkiyetine Geçme )
KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölümlerin 2/3 ünün Fiilen Kullanılmaya Başlanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN 2/3 ÜNÜN KULLANILMASI ( Binanın Veya Binaların Tek Parselde Bulunması )"
Y18.HD19.3.1993E. 1993/2166 K. 1993/3747"BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Dışarıdan Atanan Yönetici - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ ( Tek Bir Parsel Üzerinde Birden Çok Bağımsız Bölümü Kapsayan Binalar )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Anabinada Kat Mülkiyetine Geçilmiş Olması - Kat İrtifakı )
KAT İRTİFAKI ( İrtifakın Kurularak Yapının Fiilen Tamamlanmış Olması )
ORTAK GİDER VE AVANS ( Ödeme Yapmayan Kat Malikinden Paranın Tahsili İçin Açılan Dava )"
Y18.HD29.3.1993E. 1993/1572 K. 1993/3870"KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölümün Kahvehane Olarak Kullanılmaması İçin Uyarıda Bulunulmasını Talep )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Yükümlülükleri Sebebiyle Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Etmeme )
KAHVEHANE FAALİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI ( Altı Ve Üstündeki Bölümlerin Mesken Olarak Kullanıldığı )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Rahatsız Edici Unsurların Bilirkişi Tarafından Tespiti )
BİLİRKİŞİ ( Kahvehanenin Belli Bir Saaten Sonra Faliyetinin Durdurulması Önerisi )"
Y18.HD30.3.1993E. 1993/1293 K. 1993/3998"KAT MÜLKİYETİ ( Çatının Yapılması - Masrafların Bölüştürülmesi Talebi )
ÇATININ YENİDEN İNŞASI ( Kat Malikinin Kat Malikleri Kuruluna Başvurması )
UYUŞMAZLIĞIN KAT MALİKLERİ KURULUNA GÖTÜRÜLMESİ ( Dava Açmanın Ön Şartı Olduğu )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Kurul Kararına Razı Olmayan Kat Malikinin Dava Hakkı )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kuruluna Başvuru Yapılmadan Müdahalenin İstenemeyeceği )"
Y18.HD30.3.1993E. 1993/1294 K. 1993/4000"KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Alınan Kararlara Karşı Dava Açılabileceği )
KAT MALİKLERİ ( Açılacak Olan Davanın Bu Sıfatla Açılabileceği - Bağımsız Bölüm )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Dava Açanın 1/4 Paylı Olması - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Medeni Kanunun 624 Maddesine Yapılan Atıf )
MEDENİ KANUN 624 MADDESİ ( Paylı Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yarısından Fazlasının Oyunun Birleşmesi )
AKTİF HUSUMET ( Yeterli Sayıda Paya Sahip Paydaşların Davaya Muvafakatleri İçin Mehil Verilmesi )"
Y18.HD30.3.1993E. 1993/1793 K. 1993/3936"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Bağımsız Bölüm - Kiracının Yaptığı Onarım Giderleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kiracının Onarım Giderlerini Bölüm Malikine Rücu Hakkı )
GİDERLERİN BÖLÜM MALİKİNE RÜCU ( Bağımsız Bölüm Malikinin Davaya Müdahale Olanağı )
KAT MALİKİNİN DAVAYA MÜDAHALESİ ( Kiracısının Yanında Müdahil Olarak Katılma İsteğinin Reddedilmemesi Gerektiği )"
Y18.HD1.4.1993E. 1993/1654 K. 1993/4088"TAPUDAKİ MESKEN KAYDININ İPTALİ ( Resimhane Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölüm )
RESİMHANE OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Tapuda Yapılan İşlemle Meskene Dönüştürme )
MESKENE DÖNÜŞTÜRME ( Tahkikat Yapılmadan Tapu Kaydına Dayanılarak Karar Verilmesi )
TAPU KAYDINA GÖRE HÜKÜM ( Anabinanın Mimari Projesininde İncelenerek Karar Verilmesi )
KAT MÜLKİYETİ ( Resimhane Olarak Kayıtlı Yerin Meskene Dönüştürülmesinin İptali )"
Y18.HD5.4.1993E. 1993/979 K. 1993/4319"YÖNETİM PLANI ( Kat Maliklerini Bağlayan Bir Sözleşme Niteliğinde Olduğu )
KAT MALİKLERİ ( Ortak Gider Ve Avansın Ödenmesi - Kat Mülkiyeti Kanunu )
GENEL GİDERLERE KATILMA ( Kat Malikleri Yasanın Öngördüğünden Değişik Sorumluluk Ve Ödeme Tarzı Belirlemeleri )
ANAGAYRİMENKUL ( Yönetim Planının İptal Edilmedikçe Geçerliliğini Koruması )
YÖNETİM PLANININ İPTALİ DAVASI ( Bitmemiş Bağımsız Bölümleri İlgilendiren Masraflar )
BİTMEMİŞ BAĞIMSIZ BÖLÜM MASRAFLARI ( Bunların Hesaplanarak Davalının Hesabından Düşülmesi )"
Y18.HD15.4.1993E. 1993/3523 K. 1993/5012"USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenmeyle Geçerli Hale Gelmesi )
TEBLİGATTAN HABERDAR OLMA ( Usulsüz Tebligatı Geçerli Hale Getirmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Usulsüz Tebligatta Öğrenmeden İtibaren İşlemesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ALINMASI ( Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi )"
Y18.HD19.4.1993E. 1993/2722 K. 1993/5180"KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ( Paylı Binada Bu Şekilde Ortaklığın Giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Payların Denkleştirilmesi - Kat Mülkiyeti Kanunu )
PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Bağımsız Bölümlerin Ortaklara Ayrı Ayrı Tahsisi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Haklarında Dava Açılmadığı Anlaşılan Mirasçılar )
HAKLARINDA DAVA AÇILMAYAN MİRASÇILAR ( Dava Dilekçeleri Tebliğ Edilerek Dava Katılmaları Sağlanmalı )"
Y18.HD21.4.1993E. 1993/3025 K. 1993/5313"ARSA PAYLARI ( Sonradan Düzeltilebilme Şartları - Bağımsız Bölümler )
ARSA PAYLARININ DÜZELTİLMESİ ( Payların Bağımsız Bölümlerin Değerleri İle Oranlı Olarak Tahsis Edilmediğinin Saptanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Arsa Payları Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Payların Bağımsız Bölümlerin Değerleri İle Oranına Bakılmadan Hüküm Verilememesi )"
Y18.HD22.4.1993E. 1993/2606 K. 1993/5487"MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Balkonlar Ve Pencerelere Panjur Takılması - Sabit Tesis )
KAT MÜLKİYETİ ( Sabit Tesis Niteliğinde Olmamak Şartıyla Panjur Takılabileceği )
BALKON VE PENCERELERE PANJUR TAKILMASI ( Dış Görünümün Bozulmaması Koşulu - Mimari Güzellik )
BİNANIN MİMARİ GÜZELLİĞİ ( Binanın Genel Görünümünü Bozduğu Gerekçesiyle Açılan Dava )
ANAYRİMENKULÜN BAKIMI KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK ( Yeniden Keşif Yapılması Kararı )
KEŞİF ( Balkonların Odaya Katılması Veya Bir Yer Kazanılması İçin Yapılmadığının Tespiti )"
Y18.HD22.4.1993E. 1993/3804 K. 1993/5494"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sulama Amacıyla Kullanılan Suyun İleride Alabalık Tesisi İçin Kullanılabileceğinin Dikkate Alınmayacağı )
SUYUN DEĞERİ ( Kamulaştırılan Taşınmazda Kaynayan )
KAMULAŞTIRMA ( Değerin Kamulaştırma Tarihindeki Kullanım Durumuna Göre Belirleneceği )"
Y18.HD27.4.1993E. 1993/2516 K. 1993/5644"VAKIF GAYESİNE TAHSİS EDİLEN MAL
VAKIF SENEDİNİN ŞEKLİ"
Y18.HD27.4.1993E. 1993/3598 K. 1993/5642"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Hükümlerinin Uygulanabilme Şartları )
BİNA YA DA BİNALARIN AYNI PARSEL ÜZERİNDE BULUNMASI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin )
YÖNETİM PLANI ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Bu Şekilde Adlandırdığı Sözleşmenin Göreve İlişkin Hükümleri Değiştiremeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Değişik Parsellerdeki Binalara Ait Sözleşmenin Yönetim Planı Olarak Adlandırılmasının Göreve İlişkin Hükümleri Değiştiremeyeceği )"
Y18.HD28.4.1993E. 1992/13564 K. 1993/5694"VAKIFNAMEDE BELİRLENEN VAZİFEYE VERİLECEK ÜCRET ( Müruruzaman )
MÜRURUZAMAN ( Vakıfnamede Hizmet Karşılığı Ödeneceği Belirtilen Ücretin Talebinde )
ÜCRETİN MÜRURUZAMANA UĞRAMASI ( Vakıf Senedi Gereği Yapılan Görev Sonucu Hak Kazanılan )"
Y18.HD29.4.1993E. 1993/2823 K. 1993/5703"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri - Bağımsız Bölüm Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Toplantaya Katılmaları Gereği - Önceden Verilmiş Vekaletname )
VEKALETNAME ( Önceden Verilmişsede Kat Maliklerinin Bu Konudaki Onaylarının Alınması )
KAT MALİKLERİ ( Onaylarının Alınmadan Toplantının Yapılamaması )"
Y18.HD3.5.1993E. 1993/4031 K. 1993/6597"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Gecikme Tazminatı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tahakkuk Edip Hüküm Altına Alınmış Yönetim Giderleri )
GECİKME TAZMİNATI ( Anagayrimenkulün Genel Giderlerinin Süresinde Ödenmemesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GİDERLERİ ( Süresinde Ödenmemesi Halinde Asıl Giderle Birlikte Ödenmesi Gereken Tazminat )
FERİ BORCUN SUKUTU ( Asıl Borun Ödeme Veya Başka Şekilde Sakıt Olması )"
Y18.HD3.5.1993E. 1993/4215 K. 1993/5891"ARSA PAYLARININ DÜZELTİLMESİ ( Mevcut Tapu Kaydının Esas Alınması )
TAPU KAYDI ( Bağımsız Bölümler - Kat Mülkiyetine Geçişte Verilen Arsa Payları )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ( Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Yeniden Düzenlenmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Çekme Katın Tam Kata İblağ Edildiğinin Tespiti )
ÇEKME KATIN TAM KATA İBLAĞI ( Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması - Kat Mülkiyeti )
BİLİRKİŞİ ( Arsa Paylarının Hangi Nedenle Değiştirildiğinin Belirtilmemesi )"
Y18.HD7.5.1993E. 1993/4405 K. 1993/6181"USULSÜZ TEBLİGAT ( Tek Başına İşletme Projesinin İptali İçin Yeterli Olmaması )
İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ ( Mücerret Usulsüz Tebliğe Dayanarak )"
Y18.HD10.5.1993E. 1993/4630 K. 1993/6277"AYNI AMAÇ İÇİN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Geri Alma Şartlarının Değerlendirilmesinde Hepsinin Bir Bütün Kabul Edilmesi )
KAMULAŞTIRILAN MALIN GERİ ALINMASI ( Şartları )
KAMULAŞTIRMADA GERİ ALMA ( Belediyeyle Yapılan Yazışmaların Geri Almayı Engellemesi )
BELEDİYEYLE YAPILAN YAZIŞMALAR ( Kamulaştırılanın Geri Alınmasını Engellemesi )
GERİ ALMAYI ENGELLEYEN SEBEPLER ( Belediyeyle Yapılan Yazışmalar )"
Y18.HD10.5.1993E. 1993/4799 K. 1993/6236"ANA GAYRIMENKULÜN ORTAK YERLERİNE VAKİ MÜDAHALENİN MENİ VE ECRİMİSİL ( Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ana Gayrımenkule Vaki Müdahalenin Önlenmesi ve Ecrimisil )
YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Ana Gayrımenkule Vaki Müdahalenin Önlenmesi Davası-Kat Malikleri Kurulu Kararı )
DAVA EHLİYETİ ( Ana Gayrımenkule Vaki Müdahalenin Önlenmesi Davası )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Yöneticinin Ana Gayrımenkule Vaki Müdahalenin Önlenmesi Davası Açabilmesi İçin )"
Y18.HD13.5.1993E. 1993/4165 K. 1993/6422"DÜZELTEREK ONAMA ( Onama Harcı Alınacağı )
YARGITAYIN YANLIŞLIĞI DÜZELTEREK ONAMASI ( Onama Harcı Alınacağı )
ONAMA HARCI ( Temyizde Düzeltilerek Onanan Kararlardan da Alınacağı )
TEMYİZDE DÜZELTEREK ONAMA ( Onama Harcı Alınacağı )"
Y18.HD14.5.1993E. 1993/4754 K. 1993/6501"YÖNETİM PLANININ BİR MADDESİNİN YÖNETİM PLANINDAN ÇIKARILMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Karar Alabilmesi-Dava Açılıp Açılamaması )
KAT MALİKLER KURULU KARARI ( Yönetim Planının Bir Maddesinin Yönetim Planından Çıkarılması )
DAVA HAKKI ( Kat Malikleri Kurulunca Alınabilecek Kararlar )"
Y18.HD14.5.1993E. 1993/4765 K. 1993/6500"BÜTÜN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN İMZASI ( Kat Mülkiyetine Geçiş-Maliklerden Birinin Muhalefeti Halinde Dava Açılıp Açılamaması )
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ( Dava Yoluyla Gerçekleştirilip Gerçekleştirilememesi-Bağımsız Bölüm Maliklerinden Birinin Karşı Çıkması )"
Y18.HD24.5.1993E. 1993/5174 K. 1993/6984"ESKİ HALE GETİRME ( İşyeri Olarak Kullanılan Yerin Mesken Haline Getirilmesi )
TAHLİYE DAVASI ( Eski Hale Getirilmediği Takdirde )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Eski Hale Getirilmediği Takdirde )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Oybirliği Şartının Bulunması )
İŞYERİ OLARAK KULLANABİLME ( Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğinin Olması )
OYBİRLİĞİ ŞARTI ( Mesken Olarak Kayıtlı Yerin İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin )
MESKEN OLARAK KAYITLI YERİN İŞYERİ OLABİLMESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğinin Olması )
TAPUDA MESKEN KAYDI ( İşyeri veya Büro Olarak Kullanılamama )
TİCARİ ŞİRKET MERKEZ VE ŞUBELERİ ( İşyeri Olduğunun Tespiti )
BÜRO NİTELİĞİNİ HAİZ TAŞINMAZ ( Bağımsız Çalışılan ve Münferit Mesaide Kullanılan Yer )"
Y18.HD25.5.1993E. 1993/5099 K. 1993/7087"FİİLEN HARCANAN PARA ( Ana Gayrımenkulün Genel Giderleri-Olağanüstü Toplantıya Usulüne Uygun Davet Edilmeyen Kat Malikinin Sorumluluğu )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Toplantıya Usulüne Uygun Davet Edilmeyen Kat Malikinin Sorumluluğu )
KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI ( Davet Usulü )"
Y18.HD25.5.1993E. 1993/5320 K. 1993/7092"ESKİ HALE GETİRME ( Ana Binanın Mimari Projesine Aykırı Davranış )
MÜDAHALENİN MENİ DAVASI ( Ana Binanın Mimari Projesine Aykırı Davranış )
ANA BİNANIN MİMARİ PROJESİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Tüm Kat Maliklerinin Onayının Alınması )
MÜŞTEREK YERLERDE İNŞAATTA BULUNMAK ( Tüm Kat Maliklerinin Onayının Alınması )
TERASTA KAPALI MESKEN İNŞAAT ETMEK ( Tüm Kat Maliklerinin Onayının Alınması )
BAĞIMSIZ BÖLÜME MÜŞTEREK YERLERDEN EKLEMELER YAPILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Onayının Alınması )
KAT MALİKLERİNİN TAMAMININ ONAYI ( Ana Binanın Mimari Projesine Aykırı Davranış Halinde )
MİMARİ PROJEDE TERASA ÇIKIŞIN GÖSTERİLMEMESİ
MÜLKİYET HAKKININ KANUNA AYKIRI OLARAK SINIRLANDIRILMASI ( Terasa Çıkış İçin Bir Geçit Bırakılmaması )
GEÇİT HAKKI ( Müşterek Yerlerden Olan Teras Üzerinde )"
Y18.HD27.5.1993E. 1993/5147 K. 1993/7162"ANAYRİMENKULÜN MİMARİ PROJESİNE AYKIRI OLARAK İNŞAAT VE BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPMAK ( Mnei Müdahale ve Kal-Binada İrtifak Hakkı Kurulmuş Olması )
İRTİFAK HAKKI KURULAN BİNA ( Mimari Projeye Aykırı Bağımsız Bölümün Tescili )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Meni Müdahale ve Kal-İrtifak Hakkı Kurulmuş Bina )"
Y18.HD28.5.1993E. 1993/4294 K. 1993/7296"YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ( Kat Malikleri Kurulunun Aldığı Kararlardan Dolayı-Bir Bağımsız Bölümün Suyunun Kesilmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Yöneticinin Sorumluluğu-Bir Bağımsız Bölümün Suyunun Kesilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SUYUNUN KESİLMESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Aldığı Karardan Dolayı Yöneticinin Sorumluluk Sınırı )"
Y18.HD28.5.1993E. 1993/5365 K. 1993/7341"MAHKEME KARARININ BOZMA YERİNE DÜZELTİLEREK ONANMASI ( Onama Harcı )
YARGITAY ONAMA KARARINDAN ONAMA HARCI ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanması )
ONAMA HARCI ( Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanması Durumunda da Alınması Zorunluluğu )"
Y18.HD28.5.1993E. 1993/5430 K. 1993/7300"ESKİ HALE GETİRME ( Zemin Balkonuna Güvenlik Açısından Konulan Demir Kafes )
BALKON DEMİRİ ( Eski Hale Getirme-Kat Mülkiyeti )
ZEMİN BALKONUNA GÜVENLİK AÇISINDAN KONULAN DEMİR KAFES ( Eski Hale Getirme-Demir Kafes )"
Y18.HD7.6.1993E. 1993/5771 K. 1993/7402"KAT İRTİFAKI SÖZLEŞMESİ ( Aykırı Davranış Halinde Payın Devrinin İstenmesi )
ÜSTLENİLEN BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Payın Devrinin İstenmesi )
PAYIN DEVRİ ( Kat İrtifakı Sözleşmesine Aykırı Hareket Neticesinde )
SÖZLEŞMEYE GÖRE TESİS EDİLMEMİŞ OLMA ( Payın Devrinin Gerçekleşmemesi )"
Y18.HD7.6.1993E. 1993/5772 K. 1993/7403"BORCUN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE PAYIN DEVRİ ( Usulüne Uygun Tesis Edilmeyen Kat İrtifakı Sözleşmesine Dayanılarak )
KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI ( Edimin Yerine Getrilmemesi Nedeniyle Payın Devri-Kat İrtifakı Sözleşmesinin Usulüne Uygun Düzenlenmemiş Olması )"
Y18.HD7.6.1993E. 1993/5851 K. 1993/7405"MESKENİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Elatmanın Önlenmesi Eski Hale İade ve Tahliye-İyiniyet )
İYİ NİYET ( Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılmasına İlişkin Meşruhatlı Muvafakat-Elatmanın Önlenmesi Eski Hale İade ve Tahliye )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ESKİ HALE İADE VE TAHLİYE ( Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılması-Davacının Daha Önce Meşruhatlı Muvafakat Vermesi-İyiniyet )"
Y18.HD8.6.1993E. 1993/3614 K. 1993/7431"BİNANIN MİMARİ PROJESİNE AYKIRI İNŞA EDİLMESİ ( İnşa Tarihinden Beri İskan Edildiğinden İrtifakın Sona Ermesi İsteminin Reddi )
KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ ( Ana Binanın Mimari Projesine Göre Tamamlanmaması Nedeniyle )"
Y18.HD15.6.1993E. 1993/6110 K. 1993/7750"KAT İRTİFAKI TESİS EDİLEN BİNANIN HENÜZ İNŞAAT HALİNDE OLMASI ( Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat İrtifakı Tesis Edilen ve Fakat İnşaatı Tamamlanmamış Bina )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Görev-Kat İrtifakı Tesis Edilen ve Fakat İnşaatı Tamamlanmamış Bina )"
Y18.HD21.6.1993E. 1993/6376 K. 1993/8028"KAT MALİKLERİ KURULUNA BAŞVURU MECBURİYETİ ( Terasın Tamir Edilmesi ya da Projede Olmayan Şekilde Çatı Yapılması )
HAKİMİN MÜDAHALESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA ( Terasın Tamir Edilmesi ya da Projede Olmayan Şekilde Çatı Yapılması )
TERASIN TAMİR EDİLMESİ ( Kat Malikleri Kuruluna Başvurma-Hakimin Müdahalesi İçin Mahkemeye Başvurma )
TERASA PROJEDE OLMADIĞI HALDE ÇATI YAPILMASI ( Kat Malikleri Kuruluna Başvurma-Hakimin Müdahalesi İçin Mahkemeye Başvurma )"
Y18.HD24.6.1993E. 1993/6344 K. 1993/8250"KAT İRTİFAKI TESİSİ ( Paydaşlardan Birinin Muvafakat Etmemesi-Arsa Payının İptali ve Tescil )
ARSA PAYININ İPTALİ VE TESCİL ( Kat İrtifakı Tesisi İçin Paydaşlardan Birinin Muvafakat Etmemesi )
PAYDAŞIN MUVAFAKAT ETMEMESİ ( Kat İrtifakı Tesisi-Arsa Payının İptali ve Tescil )"
Y18.HD28.6.1993E. 1993/6389 K. 1993/8403"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Vasfı )
ARSA VE ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
İMAR PLANI İÇİNDE VEYA MÜCAVİR ALAN SINIRLARINDA OLUP BELEDİYE HİZMETLERİNİ ALMAK ( Arsa Vasfı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
Y18.HD28.6.1993E. 1993/6557 K. 1993/8413"BELGELERİN TAMAMLANMASI ( Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle )
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında )"
Y18.HD29.6.1993E. 1993/6394 K. 1993/8437"İMAR AFFI NEDENİYLE TESCİL ( Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Esas Alınması )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( İmar Affı Nedeniyle Tescil )
BOĞAZİÇİ ALANI ( İmar Affı Nedeniyle Tescil-Taşınmazın Esas Alıcak Değeri )"
Y18.HD2.7.1993E. 1993/7207 K. 1993/8714"İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ ( Ana Binanın Gelir ve Giderini Düzenleyen ve Yönetim İçin Zorunlu Giderlerin Tahsilini Öngören )
ANA BİNANIN GELİR GİDERLERİNİ DÜZENLEYEN İŞLETME PROJESİ ( İptal Davası )
YÖNETİM İÇİN ZORUNLU GİDERLERİN TAHSİLİNİ DÜZENLEYEN İŞLETME PROJESİ ( İptal Davası-Kat Mülkiyeti )"
Y18.HD6.7.1993E. 1993/7013 K. 1993/8835"MÜDAHALENİN MENİ VE ESKİ HALE İADE ( Banka Şubesine Konulan Havalandırma ve Soğutma Cihazları )
BİNANIN GÜZELLİĞİNİN KORUNMASI ( Müdahalenin Meni ve Eski Hale İade-Banka Şubesine Konulan Havalandırma ve Soğutma Cihazları )
BANKA ŞUBESİ İÇİN ANA GAYRIMENKULE TESİS EDİLEN HAVALANDIRMA CİHAZLARI ( Müdahalenin Meni ve Eski Hale İade )"
Y18.HD9.7.1993E. 1993/7223 K. 1993/9031"KAT MÜLKİYETİNİN MECBURİ DEVRİ ( Yönetim Avans Giderleri Dolayısıyla Üç Kez İcra Takibi Yapılmış Olması )
YÖNETİM AVANS GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti )
ÜÇ KEZ İCRA TAKİBİ ( Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti-Yönetim Avans Giderleri )"
Y18.HD9.9.1993E. 1993/8430 K. 1993/9253"FAYDALI İLAVE ( Kat Malikleri Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu-Eski Hale Getirme )
SU DEPOSU KURULMASI ( Kat Malikleri Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu-Eski Hale Getirme )
KAT MALİKLERİ SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU ( Su Deposu Kurulması-Faydalı İlave-Eski Hale Getirme )
ESKİ HALE GETİRME ( Ana Binanın Ortak Yeri Olan Bahçeye Su Deposu Yapılması )"
Y18.HD17.9.1993E. 1993/7006 K. 1993/9592"İMARA VE PROJEYE AYKIRI YAPILAR ( Ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurularak Giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçiş İmkanlarının Değerlendirilmesi Gereği-Projeye Aykırılık )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ( Ortaklığın Giderilmesi Davası-Projeye Aykırı Yapı )"
Y18.HD17.9.1993E. 1993/7280 K. 1993/9593"MAHKEMECE YÖNETİCİ ATANMASI ( Şartları-Kat Mülkiyeti )
KAT MALİKLERİNİN YÖNETİCİ ATAYAMAMASI ( Mahkemece Yönetici Atanması )"
Y18.HD20.9.1993E. 1993/7419 K. 1994/9621"BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK KAYITLI DÜKKANIN DERSANE OLARAK KULLANILMASI ( Müdahalenin Meni-Tahliye )
MÜDAHALENİN MENİ ( Bağımsız Bölüm Olarak Kayıtlı Dükkanın Dersane Olarak Kullanılması )
TAHLİYE ( Bağımsız Bölüm Olarak Kayıtlı Dükkanın Dersane Olarak Kullanılması )"
Y18.HD21.9.1993E. 1993/7493 K. 1993/9691"ŞİRKET FAALİYETİNDE KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Eski Hale Getirme ve Meni Müdahale )
ESKİ HALE GETİRME VE MENİ MÜDAHALE ( Bağımsız Bölümün Şirket Faaliyetinde Kullanılması-Davanın Kiracı ve Bağımsız Bölüm Malikine Yöneltilmesi )
DAVALI TARAF ( Bağımsız Bölümün Şirket Faaliyetinde Kullanılması Nedeniyle Açılan Eski Hale Getirme ve Meni Müdahale Davası )"
Y18.HD27.9.1993E. 1993/7502 K. 1993/10016"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN AMACA UYGUN KULLANILMAMASI ( Tapu İptali ve Tescili )
MÜLKİYETİ KAMU İDARESİNE GEÇEN TAŞINMAZIN ESKİ MALİKLERİNE İADE EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
TAŞINMAZIN ESKİ MALİKLERİNE İADE EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kamulaştırma Tamamlanıp Kesinleştiğinden Dolayı )
KAMULAŞTIRMADA GERİ ALMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
GÖREV ( Kamulaştırmanın İptalinde )
AMACA UYGUN KULLANMAMA ( Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Maliklerine İadesi )"
Y18.HD27.9.1993E. 1993/9866 K. 1993/10017"AYNİ HAKKIN KAZANILMASI ( Yönetim Planına Dayanarak-Kat Mülkiyeti )
YÖNETİM PLANININ İPTALİ VE YENİDEN TESCİL ( Ayni Hak İktisabına Dayanak Olamaması )"
Y18.HD11.10.1993E. 1993/7597 K. 1993/10663"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Vasfının Tespiti )
TAŞINMAZ VASFININ TESBİTİ ( Arsa veya Arazi Olarak Kabul Edilmesi )
ARSA OLARAK KABUL EDİLME ( Şartları )
ARAZİ OLARAK KABUL EDİLME ( Şartları )
UYGULAMALI İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMA ( Arsa Olarak Kabul Edilebilmesi )
NAZIM İMAR PLANI ( Arsa veya Arazi Olarak Değerlendirilme Şartları )"
Y18.HD11.10.1993E. 1993/7958 K. 1993/10638"AYRI AYRI PARSELLERDE KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI ( Ortak Tesislerin Kullanım ve Yönetimi İçin Maliklerce İmzalanan Sözleşmenin Hukuki Değeri )
ORTAK TESİSLERİN KULLANIM VE YÖNETİMİ İÇİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN İMZALADIĞI SÖZLEŞME ( Ayrı Ayrı Parsellerde Kurulan Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı-Sözleşemenin Değeri )"
Y18.HD12.10.1993E. 1993/8739 K. 1993/10759"AYRI PARSELLER ÜZERİNDE BULUNAN BİNALARIN ORTAK YÖNETİMİNDEN DOĞAN ALACAK TALEBİ ( Genel Hükümlere Yönelik Olması )
ORTAK YÖNETİMDEN DOĞAN ALACAK TALEBİ ( Ayrı Parseller Üzerinde Bulunan Giderlerin Ödenmemesi )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Ortak Yönetimin Yöneticisi Olan Yöneticinin Kat Maliki Olmaması )
ORTAK YÖNETİM PLANI ( Komşu Taşınmazların Kat Malikleri Arasında Yapılması )
SÖZLEŞMEYE TARAF OLANLARI BAĞLAMASI ( Kiracının Sözleşmeyle Sorumlu Tutulamaması )"
Y18.HD13.10.1993E. 1993/8178 K. 1993/10827"CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
MÜTERAFİK KUSUR
TAZMİNATIN TENKİSİ"
Y18.HD13.10.1993E. 1993/9708 K. 1993/10832"İSMİN DEĞİŞMESİ"
Y18.HD15.10.1993E. 1993/8742 K. 1993/10955"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Ayrı Parseller Üzerindeki Bağımısız Bölümler Hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamaması )
AYRI PARSELLERDEKİ ANA BİNALARIN ORTAK YERLERİNİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETİM PLANI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Ayrı Parseller Üzerindeki Anagayrımenkullerin Ortak Yerlerinin Yönetimi Hakkında Sözleşme İçin Uygulanıp Uygulanamaması )
YÖNETİM PLANI ( Ayrı Parseller Üzerindeki Anagayrımenkullerin Ortak Yerlerinin Yönetimi Hakkında Sözleşmenin Değeri )"
Y18.HD19.10.1993E. 1993/9128 K. 1993/11071"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Niteliğinin Göz Önünde Tutulması )
KAMULAŞTIRMADA ARSA NİTELİĞİ ( İmar Planı İçerisinde Yer Alma )
TAŞINMAZIN ARSA SAYILABİLMESİ ( Şartları )
ARSA SAYILABİLME ( Şartları )
İSKANA UYGUNLUK ( Kamu Yararı ve Sağlığı Açısından Hukuka Uygu Olması )"
Y18.HD22.10.1993E. 1993/8919 K. 1994/11247"DEVREMÜLK HAKKI HAKKININ TAPUYA TESCİLİ ( Görev-Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanamaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ALANI ( Devremülk Hakkının Tescili Davası-Görev )
GÖREV ( Devremülk Hakkının Tescili Davası )"
Y18.HD27.10.1993E. 1993/9465 K. 1993/11605"FAYDALI YENİLİK VE İLAVELER ( Karar Nisabı-Apartmanın Ortak Yerlerinden Olan Arsa Boşluğunun Otopark Olarak Kullanılması )
APARTMANIN ORTAK YERİ OLAN ARSA BOŞLUĞUNUN OTOPARK OLARAK KULLANILMASI ( Karar Nisabı ve Geçerlilik Şartı )
KARAR YETER SAYISI VE ORANI ( Apartmanın Ortak Yerlerinden Olan Arsa Boşluğunun Otopark Olarak Kullanılması )"
Y18.HD9.11.1993E. 1993/9774 K. 1993/12107"VAKFİYEDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Mazbut Vakıf-Vakfiyenin Getirilmesi )
MAZBUT VAKIF ( Vakfiyeden Doğan Alacağın Tahsili )
HİZMET KARŞILIĞI GALLE FAZLASINDAN ÜCRET ÖDEME ( Vakfiyenin Getirtilerek İncelenmesi Gereği-Mazbut Vakıf )"
Y18.HD11.11.1993E. 1993/9953 K. 1993/12149"AYRI AYRI PARSELLERDE KAT MÜLKİYETİ ( Müşterek Yönetimi Öngören Sözleşmenin Uyuşmazlığın Çözümünde Kullanılması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Ayrı Parsellerdeki Kat Mülkiyetleri Arasında )"
Y18.HD18.11.1993E. 1993/12027 K. 1993/12664"ÖZEL AMACA TAHSİS EDİLMEMİŞ ORTAK YERDE İLAVE VE DEĞİŞİKLİKLER ( Kat Maliklerinin Pay ve Paydaş Çoğunluğu Kararı )
ANAGAYRIMENKULÜN ARSA FAZLASINA YAPILAN OTOPARK ( Özel Amaca Tahsis Edilen Ortak Yerler Dışında Yapılabileceği )"
Y18.HD3.12.1993E. 1993/11643 K. 1993/13336"KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Mimari Projede Bulunmayan Asansörün Tesisi İçin Aranacak Çoğunluk Oranı )
MİMARİ PROJEDE YER ALMAYAN ASANSÖRÜN TESİSİ ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Aranacağı )
ASANSÖR TESİS EDİLMESİ İÇİN ARANACAK ÇOĞUNLUK ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazda )
PROJEDE YER ALMAYAN ASANSÖRÜN TESİS EDİLMESİ ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Aranacağı )"
Y18.HD6.12.1993E. 1993/12662 K. 1993/13493"KAT İRTİFAKININ KURULU OLMASI ŞARTI ( İmar Affından Yararlanılarak Kazanılan Bağımsız Bölümün Tescili İçin - Taşınmazın Müşterek Mülkiyete Tabi Olması )
İMAR AFFI SONUCU KAZANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( Kat İrtifakının Kurulu Olması Şartı - Taşınmazın Müşterek Mülkiyete Tabi Olması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ ( İmar Affından Yararlanılarak Kazanılan Bağımsız Bölümün Tescil Edilememesi )
MADDİ HATA SONUCU BOZMA KAPSAMINA ALINMAYAN HUSUS ( Usuli Müktesep Hak Doğurmayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Maddi Hata Sonucu Bozma Kapsamına Alınmayan Hususlarda )"
Y18.HD6.12.1993E. 1893/12718 K. 1993/13477"DEVRE MÜLK ( Kat Mülkiyeti Kanununca Yılın Belli Dönemlerinde İstifade Hakkı Verilmesi )
KAT İRTİFAKI ( Devre Mülkün Tesisinin İstenebilmesi )
ANA GAYRİMENKUL ( Taşınmazda Malik veya Paydaş Olmayan Kimsenin Tescil İsteyememesi )
HARİCEN PAY SATINALMA ( Devre Mülk Tescili İçin )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Devre Mülk Edinilmesine İmkan Tanıması )
GENEL HÜKÜMLER ( Haricen Pay Satınalma )"
Y18.HD7.12.1993E. 1993/12526 K. 1993/13501"TAPUSUZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI
KAMULAŞTIRMA KANUNU UYARINCA VERİLEN KARARLAR"
Y18.HD9.12.1993E. 1993/8569 K. 1993/13671"KAT İRTİFAKINA ESAS ALINAN PROJEDE DEĞİŞİKLİK ( Meni Müdahale ve Kal )
ANA MİMARİ PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği-Yani Bağımsız Bölüm ilavesi-Meni Müdahale ve Kal )
PROJEDE OLMADIĞI HALDE ANA BİNAYA YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Meni Müdahale ve Kal )
MENİ MÜDAHALE VE KAL ( Ana Projede Olmadığı Halde Yeni Bağımsız Bölüm İlavesi )"
Y18.HD10.12.1993E. 1993/12248 K. 1993/13710"KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLERDEKİ HAKLARI ( Terasa Güneş Enerjisi Tesisi Kurmanın Şartları )
GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ KURMANIN ŞARTLARI ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Terasına )
ORTAK YERLERDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI ( Kat Malikinin Terasa Güneş Enerjisi Kurması )
ÇATIYA GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSİ KURMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR ( Kat Maliklerinden Biri Tarafından )"
Y18.HD13.12.1993E. 1993/12267 K. 1993/13785"BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ ( Projeye Aykırı Olarak Terasa Yapılan Odun Depoları )
ESKİ HALE GETİRME ( Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Terasa Yaptırdığı Odunluklardan Bağımsız Bölümlere Su Sızması )
ORTAK YERLER ( Projeye Aykırılık )
MÜDAHALENİN MENİ ( Ortak Yerlerdeki Kullanımın Zarar Doğurması )"
Y18.HD15.12.1993E. 1993/13201 K. 1993/13927"VAKIF"
Y18.HD23.12.1993E. 1993/12663 K. 1993/14368"TAPUDA MESKEN OLARAK GÖSTERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Dükkan Açılabilmesi İçin Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğinin Aranacağı )
KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİNİN ARANMASI ( Tapuda Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümde Dükkan Açılabilmesi İçin )
MESKEN OLARAK TAPUDA KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DÜKKAN AÇILMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Oybirliği Şartı )
DÜKKAN AÇILABİLMESİ İÇİN KAT MALİKLERİ KURULUNUN OYBİRLİĞİ ŞARTI ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümde )
KÖTÜNİYET VE HAKKIN SUİSTİMALİ ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümde Dükkan Açılmasına Muvafakat Edip Sonra Dava Açan Kat Maliki )"
Y18.HD24.12.1993E. 1993/12803 K. 1993/14457"TERASIN TAM KATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile Karar Vermesi Gereği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Terasın Tam Kata Dönüştürülmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Terasın Tam Kata Dönüştürülmesi-Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile Karar Vermesi Gereği )"
Y18.HD24.12.1993E. 1993/12947 K. 1993/14488"KAT İRTİFAKI ( Ortaklığın Giderilmesinin İstenip İstenememesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bağımsız Bölümleri Belirlenip Maliklerine Tahsis Edilmiş Olan Bina )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİ BELİRLENİP MALİKLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ OLAN BİNA ( Ortaklığın Giderilmesinin İstenememesi )"
Y18.HD25.1.1994E. 1993/13512 K. 1994/510"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırılan Parselle Emsal Parsellerin İmar Uygulaması Bakımından Aynı Özellikleri Taşıması Gereği )
KAMULAŞTIRILAN PARSELLER ( Emsal Parsellerin İmar Uygulaması Bakımından Aynı Özellikleri Taşıması Gereği )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Dava Konusu Parsellerin Emsal Alınan Parsellere Göre Bulunan Değerinden Düşürülmesi )"
Y18.HD28.1.1994E. 1993/13381 K. 1994/795"TAHLİYE ( İş Akdine Son Verilen Kişinin Tahsis Edilen Ortak Yerlerden )
MÜLKİ AMİRE BAŞVURMADAN DAVA AÇILMASI ( İş Akdine Son Verilen Kişinin Tahsis Edilen Ortak Yerden Tahliyesi İçin )
İŞ AKDİNİN YENİLENMEMESİ ( Kapıcı Kaloriferci Bahçıvan Bekçi ve Dışarıdan Atanan Yönetici )
HAKSIZ ŞAGİL ( İş Akitleri Yenilenmeyen Kapıcı Kaloriferci Bahçıvan Bekçi ve Dışarıdan Atanan Yönetici )"
Y18.HD1.2.1994E. 1993/14123 K. 1994/901"GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ( Kat Maliklerinin Rızasının Gerekip Gerekmediği )
KAT MÜLKİYETİNDE ORTAK YERLER ( Kiremit Örtülü Ahşap Oturtma Çatı Üzerine Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması )
KAT MALİKLERİNİN RIZASI ( Güneş Enerjisi Sistemi )"
Y18.HD8.2.1994E. 1993/14226 K. 1994/1328"TESBİT DAVASI ( Paylı Taşınmazda Yapılıp Tamamlanan İnşaattaki Payların Tespiti İçin )
ŞUYUUN GİDERİLMESİ DAVASI ( Paylı Taşınmazda Yapılıp Tamamlanan İnşaattaki Payların Tahsisi İçin Açılabilecek Dava )
PAYLI TAŞINMAZDA YAPILAN BİNA ( Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakı Kurulmamışsa Şuyuun Giderilmesi Yerine Tespit Davası Açılamayacağı )
KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ ( Tesis Edilmeden Paylı Taşınmazda Yapılıp Tamamlanan İnşaattaki Payların Tahsisi İçin Açılabilecek Dava )
PAYLARIN TAHSİSİ ( Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesis Edilmeden Paylı Taşınmazda Yapılan İnşaat )"
Y18.HD21.2.1994E. 1994/823 K. 1994/2040"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Bilirkişi Raporunun Çoğaltılarak 2. Rapor Olarak Mahkemeye Sunulması - Emsal Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Esas Alınamaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsal Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
RAPORUN KOPYALANARAK YENİ BİR RAPOR OLARAK SUNULMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davası - İkinci Bilirkişi Raporunun Geçersiz Olması )
ESKİ TARİHLİ SATIŞIN EMSAL ALINMASI ( DİE Toptan Eşya Fiyatları Endeksine Göre Taşınmaz Değerinin Tesbiti Gereği )
TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ( TEFE )'NİN UYGULANMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Tarihinden Önceki Satışın Emsal Alınmasında )"
Y18.HD21.2.1994E. 1994/826 K. 1994/2037"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştırmasında Dikkat Edilecek Hususlar-Emsalin Değerlendirme Tarihindeki Gerçek Değerinin Tespiti Gereği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Değerlendirme Oranı )
DEĞERLENDİRME TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERİN TESPİTİ ( Emsal Taşınmaz-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
Y18.HD22.2.1994E. 1993/14127 K. 1994/2148"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazdan Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hattı Geçirilmesi Nedeniyle )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın Değerinin Yüzde Doksan Artırılmasının Mümkün Olmaması )
KAMULAŞTIRMALARDA OBJEKTİF UNSUR ( Taşınmazın Değerinin Yüzde Doksan Artırılmasının Mümkün Olmaması )"
Y18.HD22.2.1994E. 1993/14352 K. 1994/2173"KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kadastro Parseli-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştımasında Dikkat Edilecek Hususlar )"
Y18.HD22.2.1994E. 1994/1583 K. 1994/2171"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI ( Taşınmazın Çoğunun Yol ve Yeşil Alan Olarak Kullanılmış Olması Halinde )
TAŞINMAZIN YOL VE YEŞİL ALAN OLARAK KULLANILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınıp Alınamaması )
TAŞINMAZIN BAŞKA BİR KAMU İHTİYACINA TAHSİS EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması )"
Y18.HD22.2.1994E. 1994/651 K. 1994/2164"İŞYERİ OLARAK KULLANMA YASAĞI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölüm-Şirket Merkez veya Bürosu )
TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İşyeri Olarak Kullanılabilmesinin Şartları-Şirket Merkez veya Bürosu )
ŞİRKET MERKEZ VEYA BÜROSU ( İşyeri-Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümün Kullanılabilmesinin Şartları )"
Y18.HD22.2.1994E. 1994/74 K. 1994/2134"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Karşılaştırması-Kadastral Parsel-Düzenleme Ortaklık Payı )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kmaulaştırma Bedelinin Artırılması-Taşınmazın İmar Parseli Olup Olmadığı )"
Y18.HD23.2.1994E. 1994/1254 K. 1994/2240"MÜKERRER KAYIT ( Doğum Kaydının İptali-Hangi Kaydın Esas Alınacağı )
DOĞUM KAYDININ İPTALİ ( Mükerrer Kayıt-Hangi Kaydın Esas Alınacağı )"
Y18.HD1.3.1994E. 1994/156 K. 1994/2590"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Ne Şekilde Düşülmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Gerçek Bedeli Belirlenirken Dikkat Edilecek Hususlar )
EMSAL ALINAN PARSELLER ( Kamulaştırılan Taşınmazın Olduğu Muhitten Değil de Daha Merkezi Yerlerden Seçilmesi )"
Y18.HD1.3.1994E. 1994/650 K. 1994/2528"HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümün Şirket Bürosu Olarak Kullanılması )
İŞYERİ OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Olduğu Halde )
MESKENE DÖNÜŞTÜRME İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılması )"
Y18.HD3.3.1994E. 1994/1898 K. 1994/2705"PAY SAHİBİ OLMA ZORUNLULUĞU ( 2981 Sayılı Kanun Gereği Tescil İsteyen Kişinin )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( 2981 Sayılı Kanunun Getirdiği Hükümlerden İstifade Edenin Anagayrımenkulde Pay Sahibi Olma Zorunluluğu )
KAT MÜLKİYETİ ( 2981 Sayılı Kanunun Getirdiği Hükümlerden İstifade Edenin Anagayrımenkulde Pay Sahibi Olma Zorunluluğu )"
Y18.HD22.3.1994E. 1994/2060 K. 1994/3571"KAMULAŞTIRMADA MUNZAM ZARAR ( Borçlu İdarenin Borcunu Geç Ödemekte Kusurlu Olmaması )
MUNZAM ZARAR ( Oluşması Şartları )
BORÇLUNUN KUSURU ( Munzam Zararın Oluşması )
ZARAR ( Munzam Zarar Davasında Davacı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği )"
Y18.HD6.4.1994E. 1994/2426 K. 1994/4435"MUKATAALI VAKIF ( Mallarının Bedelinin Tahsil Şekli )
İCARETEYNLİ VAKIF ( Mallarının Bedelinin Tahsili Usulü )
TAVİZ BEDELİ ( İcareteynli Vakıf Mallarının Tasarrufunda )
İVAZ BEDELİNİN BİRİNCİ DERECEDE İPOTEK SAYILMASI ( İcareteynli Vakıflarda )"
Y18.HD13.4.1994E. 1994/3424 K. 1994/4896"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Eşdeğer Belgelerle İspat-Şahit Beyanı )
TANIK DELİLİ ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi )
EŞDEĞER BELGELERLE İSPAT ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi-Şahit )"
Y18.HD21.4.1994E. 1994/2900 K. 1994/5331"ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Yargıtaya Yapılması )
İKİNCİ TEBLİGAT ( Yeni Bir Temyiz Süresi Vermemesi )
YENİDEN TEBLİĞ ( Kesinleşmiş ve İnfaz Edilmiş Hükmün )"
Y18.HD25.4.1994E. 1994/4794 K. 1994/5573"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Sayılan Gayrimenkullerde de Uygulanacağı )
ORTAK GİDERLER ( Kat Malikleri Kurulu Kararı İşletme Projesi ya da İşletme Defteri Kayıtları Esas Alınarak Hesaplanacağı )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
KAT İRTİFAKI ( Tesis Edilmiş Sayılan Gayrimenkullerde Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanacağı )"
Y18.HD26.4.1994E. 1994/3968 K. 1994/5688"KAMU YARARINA YAPILAN KAMULAŞTIRMA ( Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında Bu Kısım İçin Ödenen Değer Kaybının Düşülmesi )
DEĞER KAYBININ DÜŞÜLMESİ ( Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında Bu Kısım İçin Önceden Ödenen )
ARTAN KISIM ( Başvuru Üzerine Kamulaştırılması )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın Başvuru Üzerine Kamulaştırılmasında )"
Y18.HD18.5.1994E. 1994/5302 K. 1994/7146"KAMULAŞTIRMA ( Mahkemenin Fiili Taksimi Dikkate Almaması )
FİİLİ TAKSİM ( Kamulaştırmaya İlişkin İşlemler Paydaşlar Arasında Yürütüleceğinden Mahkemece Dikkate Alınmaması )"
Y18.HD7.6.1994E. 1994/6087 K. 1994/7737"TESCİL EDİLMEYEN VAKIF MALLARI
VAKIFLARIN BİRLEŞMESİ"
Y18.HD9.6.1994E. 1994/3696 K. 1994/7782"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bağımsız Bölüm Tahsisi Suretiyle )
BAĞIMSIZ BÖLÜM TAHSİSİ ( Paydaşlığın Giderilmesi )
PAY İPTALİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında İsteniyorsa Görevin Değere Göre Belirleneceği )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında İstenen Pay İptali Hakkında )
BEKLETİCİ MESELE ( Pay İptali Davasının Bağımsız Bölüm Tahsisi Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi Davası İçin )"
Y18.HD9.6.1994E. 1994/4978 K. 1994/7793"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerine Katkıda Bulunacak Başkaca Objektif Unsurların Dikkate Alınması )
TAŞINMAZIN DEĞERİNE KATKIDA BULUNACAK BAŞKACA OBJEKTİF UNSURLAR ( Bu Unsurların Önceki Değerlendirmede Dikkate Alınmamasının Gerekmesi )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Taşınmazın Türkiye İçindeki Konumuna Göre Faiz Uygulanması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Taşınmazın Türkiye İçindeki Konumuna Göre Faiz Uygulanması )"
Y18.HD20.6.1994E. 1994/7168 K. 1994/8369"KAMULAŞTIRMANIN MALİK OLMAYAN KİŞİ HAKKINDA YAPILMASI ( Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi-Taraf Teşkili )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Malikinin Davalıdan Başka Bir Şahıs Olması-Taraf Teşkili )
TARAF TEŞKİLİ ( Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebi-Kamulaştırılan Taşınmazın Gerçek Malikinin Davalıdan Başka Bir Şahıs Olması )"
Y18.HD21.6.1994E. 1994/7062 K. 1994/8564"KESİNLEŞEREK İNFAZ EDİLMİŞ İSİM TASHİHİ KARARI ( Savcının Temyiz Yetkisi Bulunup Bulunmadığı )
SAVCININ TEMYİZİ ( Üstünden Uzun Süre Geçip Kesinleşen İsim Tashihi Kararı )"
Y18.HD21.6.1994E. 1994/7369 K. 1994/8559"CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZİ ( Mahkeme Masraflarının Kısa Kararda Gösterilmediği Halde Gerekçeli Kararda Gösterilmiş Olması-Kamu Yararı Bulunmaması )
MAHKEME MASRAFLARININ KISA KARARDA GÖSTERİLMEDİĞİ HALDE GEREKÇELİ KARARDA GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( C. Savcısının Temyizinde Kamu Yararı Bulunmaması )
KAMU YARARI ( Mahkeme Masraflarının Kısa Kararda Gösterilmediği Halde Gerekçeli Kararda Gösterilmiş Olmasının C. Savcısı Tarafından Temyiz Konusu Yapılmış Olması )"
Y18.HD21.6.1994E. 1994/7386 K. 1994/8560"İSİM TASHİHİ ( Çevrede Başka İsimle Bilinip Çağrılmak-Rojda İsminin Yeni İsim Olarak Alınıp Alınamaması )
ÇEVREDE KAYITLI OLANDAN BAŞKA İSİMLE TANINIP ÇAĞRILMAK ( İsim Tashihi )
DAVA YOLUYLA DEĞİŞTİRİLECEK İSİMLER ( Rojda İsminin Yeni İsim Olarak Alınıp Alınamaması )"
Y18.HD23.6.1994E. 1994/6025 K. 1994/8686"GİDER VE AVANS PAYI ( Kiracının Kira Miktarıyla Sorumlu Olup Bunu Borcundan Düşebilme Hakkı )
KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ ( Kiracıya Karşı Ortak Giderler İçin Takip Yapılmadan Önce )
KİRACIYA KARŞI İCRA TAKİBİ ( Kira Akdinin Sona Ermesinden Sonra Ortak Giderler İçin )"
Y18.HD28.6.1994E. 1994/7895 K. 1994/8973"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kadastro Parseli-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KADASTRO PARSELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kadastro Parseli Olan Taşınmazdan Düzenleme Ortaklık Payı Düşülmesi )"
Y18.HD30.6.1994E. 1994/5855 K. 1994/9098"KOOPERATİF ADINA KAYITLI ANAGAYRIMENKULÜN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN ÜYELERE TAHSİS EDİLMİŞ OLMASI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Kooperatif Adına Kayıtlı Olup Bağımsız Bölümleri Üyelerine Tahsis Edilmiş Bina )
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ ( Kooperatif Adına Kayıtlı Olup Bağımsız Bölümleri Üyelerine Tahsis Edilmiş Bina )"
Y18.HD4.7.1994E. 1994/6076 K. 1994/9321"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İşlemin Yargı Yollarından da Geçerek Kesinleşmesinden Sonra Tekrar Tebligat Çıkarılmış Olması )
KESİN HÜKÜMDEN SONRA KAMULAŞTIRMA HAKKINDA TEKRAR TEBLİGAT ÇIKARILMASI ( Aynı Yer ve İşlem Hakkından Yeni Dava Hakkı Vermemesi )
DAVA HAKKI ( Kesinleşen Kamulaştırma İşlemi Hakkında Yeniden Tebligat Çıkarılmış Olması )"
Y18.HD7.7.1994E. 1994/7345 K. 1994/9575"TARIMA ELVERİŞLİ OLMAYAN ARAZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedeli )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel Tespitinde Esas Alınacak Tarih-Tarım Amaçlı Islah Çalışmalarının Bedele Etkisi )
TAŞINMAZDA TARIM AMAÇLI ISLAH ÇALIŞMALARI ( Kamulaştırma Bedeli )"
Y18.HD11.7.1994E. 1993/8691 K. 1994/9839"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Mülkiyet İdareye Ferağ Edildikten Sonra Otuz Günlük Sürenin Geçmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE FERAĞ EDİLMESİ ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
EK DAVA HAKKI SÜRESİ ( Ferağdan Sonra Yapılan Tebligat )
FERAĞDAN SONRA TEBLİGAT ( Ek Bir Dava Hakkı Vermemesi )"
Y18.HD11.7.1994E. 1994/7876 K. 1994/9846"KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Dere Yatağındaki Arazi )
DERE YATAĞINDAKİ TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Suların Çekildiği Mevsimde Tarımsal Faaliyette Bulunulmasına Göre Belirleneceği )
TAŞINMAZIN ISLAHI ( Kamulaştırılan Dere Yatağındaki Arazinin Bedelini Tespitte Dikkate Alınmayacağı )"
Y18.HD12.7.1994E. 1994/7212 K. 1994/9920"FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeli-Taşınmaza İşlemden Önce Elatılmış Olması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA İŞLEMDEN ÖNCE ELATILMIŞ OLMASI ( Kamulaştırma Bedeline Uygulanacak Faiz Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Faiz Başlangıcı-Taşınmaza Kamulaştırma İşleminden Önce Elatılmış Olması )"
Y18.HD9.9.1994E. 1994/10052 K. 1994/10122"ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanununun 16. Maddesinin Aynı Zamanda Mülkiyeti Devreden Yeni Bir Durum Yaratan Tescil İşlemini de İçermesi )
YARGILAMA MASRAFLARI ( Kamulaştırma Kanununun Özel Durumu Nedeniyle Masrafların Davalı Tarafa Yükletilmesinin Gerekip Gerekmediğinin Davalının Yargılamadaki Tutumuna Bağlı Olması )"
Y18.HD9.9.1994E. 1994/10628 K. 1994/10072"KAMULAŞTIRMADA EMSAL ( İki Kez Bilirkişi İncelemesi Yapılmış ise de Birinci Bilirkişi Raporunda İncelenen Emsalin Biç Biri Emsal Alınmayarak Karşılaştırma Yapılmamasının Hatalı Olması )
ARSA ( Bir Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilebilmesi İçin Şehir Uygulama İmar Planı İçinde Yer Alması veya Belediye Sınırları İçinde Etrafının Meskun Olmasının Gerekmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( İki Kez Bilirkişi İncelemesi Yapılmış ise de Birinci Bilirkişi Raporunda İncelenen Emsalin Biç Biri Emsal Alınmayarak Karşılaştırma Yapılmamasının Hatalı Olması )
FAİZİN KESİNLEŞTİĞİ TARİH ( Faize Kamulaştırmanın Kesinleştiği Tarihten Hükmedilmesi Gerekirken Hiç Bir Saptama Yapılmadan Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
Y18.HD9.9.1994E. 1994/10750 K. 1994/10134"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazlardan İndirilecek Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Kesinleşmesi ve Davalı Yararına Usulen Kazanılmış Hak Oluşturması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bilirkişi Raporlarında Sözü Edilen Yönetmeliğe Göre Belirtilen Oranda İndirim Yapılması Öngörülmüş Olsa Bile Usulen Kazanılmış Hakkın İhlal Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İTİBAR ( Bilirkişi Raporlarında Sözü Edilen Yönetmeliğe Göre Belirtilen Oranda İndirim Yapılması Öngörülmüş Olsa Bile Usulen Kazanılmış Hakkın İhlal Edilemeyeceği )"
Y18.HD9.9.1994E. 1994/9987 K. 1994/10045"MAHKEMENİN TESCİLE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİSİ ( Vakıfların Tescil İle Tüzel Kişilik Kazanmasında Mahkemenin Tescile İlişkin Görev ve Yetkisini Aşamaması )
HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Yasanın Zımnen Yasakladığı Bir Oluşuma Hakimin Hukuk Yaratması Kuralına Dayanılarak Olanak Sağlanamaması )
VAKIFLARIN BİRLEŞMESİ ( Yasal Olarak Kurulmuş ve Faaliyetlerine Sağlıklı Biçimde Devam Eden Vakıfların İradi Birleşmelerinin Uygun Görülmemesi )
VAKIF MALLARI ( Vakıf Kurulup Faaliyete Başladıktan Sonra Vakfedilen Malların Kurucuların veya Yöneticilerin İradesine Tabi Olmaktan Çıkması ve Yasa ve Tüzük Hükümleri Meriyetine Girmesi )"
Y18.HD12.9.1994E. 1994/7506 K. 1994/10213"ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yakıt Gideri-Yapı Kooperatifi )
YAKIT GİDERİ ( Kooperatif Üyesinden Satın Alınan Bağımsız Bölüm-Giderlerin Satın Almadan Önceki Bir Tarihe Ait Olması )
KOOPERATİF ÜYESİNDEN SATIN ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Satın Almadan Önceki Yakıt Giderlerinden Sorumluluk )"
Y18.HD12.9.1994E. 1994/9149 K. 1994/10202"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( İdari Davalar Kesinleşmeden Önce Açılmış ve Bekletilmekte Olan Dava Bulunması Nedeniyle Derdestlik İtirazı )
BEDEL ARTTIRIM DAVASININ İDARİ DAVA SONUCU BEKLENMEDEN AÇILMIŞ OLMASI ( Sonradan Tekrar Açılan Davada Derdestlik İtirazı )
DERDESTLİK İTİRAZI ( İdari Dava Sonuçlanmadan Açılmış Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Bulunduğu Gerekçesiyle Yeniden Açılan Davada )
İDARİ DAVA SONUÇLANMADAN AÇILMIŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI BULUNMASI ( İdari Dava Sonuçlandıktan Sonra Yeniden Açılan Davada Derdestlik İtirazı )"
Y18.HD12.9.1994E. 1994/9452 K. 1994/10171"ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA MECBURİYETİ ( Geçersiz Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Ferdi Isınma Sistemine Geçildiği İddiası )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Ortak Isınmadan Bireysel Isınmaya Geçişin Şartları - Genel Giderlerden Sorumluluk )
GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Kat Malikinin Ortak Isınmadan Bireysel Doğalgazlı Isınmaya Geçme İddiası )
YAKIT GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Kat Malikinin Ortak Isınmadan Bireysel Doğalgazlı Isınmaya Geçme İddiası )
ORTAK ISINMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kat Malikinin Ortak Isınmadan Bireysel Isınmaya Geçme İddiası )"
Y18.HD20.9.1994E. 1994/7638 K. 1994/10779"AVUKATLIK ÜCRETİ ( İdare Avukatı Tarafından Ondan Fazla Dava Takip Edilmesi-Vekalet Ücretinden İndirim Yapılması )
İDARE AVUKATI TARAFINDAN ONDAN FAZLA DAVA TAKİP EDİLMESİ ( Takdir Edilen Vekalet Ücretinden Yarı Oranda İndirim Yapılması )
VEKALET ÜCRETİNDEN YARI ORANDA İNDİRİM YAPILMASI ( İdare Avukatı Tarafından Ondan Fazla Dava Takip Edilmesi )"
Y18.HD21.9.1994E. 1994/9267 K. 1994/10842"KESİNLEŞMİŞ HÜKMÜN SİRAYETİ ( Mahkeme Kararıyla Vakıf Evladı Olduğu Kesinleşen Kişinin Çocuğunun Açtığı Vakıf Evladı Olduğunun Tesbiti Davası )
VAKIF EVLADININ TESPİTİ DAVASI ( Davacının Annesinin ve Anneannesinin Vakıf Evladı Olduklarının Mahkeme Kararıyla Kesinleşmiş Olması )
ANNESİ VE ANNEANNESİNİN VAKIF EVLADI OLDUĞU KESİNLEŞEN DAVACI ( Vakıf Evladı Olduğunun Tesbiti Talebi )
GALLE FAZLASINA MÜSTEHAK VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESBİTİ TALEBİ ( Davacının Annesi ve Anneannesinin Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduklarının Mahkeme Kararıyla Kesinleşmiş Olması )"
Y18.HD23.9.1994E. 1994/8965 K. 1994/11092"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Satış Değeri Bulunurken Bina Değerinin Hesaba Katılmaması )
ARSALARDA EMSAL ( Üzerindeki Binanın Değeri Satış Değerinden Düşülmüş Olsa da Yanıltıcı Olması )
EMSAL ALINMAYACAK SATIŞLAR ( Arsa Üzerindeki Binaların Satış Değerini Önemli Derecede Etkilemesi )
SATIŞ DEĞERİ ( Emsal Üzerindeki Bina Değerinin Hesaba Katılmamasının Yanıltıcı Sonuçlara Götürmesi )"
Y18.HD23.9.1994E. 1994/9474 K. 1994/11106"SULANABİLİR ÜÇÜNCÜ SINIF TARIM ARAZİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Kapitalizasyon Faizi ve Objektif Değer Atrırıcı Unsur )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sulanabilir Üçüncü Sınıf Arazi-Kapitalizasyon Faizi )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Sulanabilir Üçüncü Sınıf Tarım Arazisi )"
Y18.HD26.9.1994E. 1994/8305 K. 1994/11156"KAT MALİKLERİNİN ONAYI ( Anagayrımenkulün Mimari Projesine Aykırı İnşaat veya Tadilat İçin )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TAMİRAT ( Mimari Projeye Aykırı İse Bütün Kat Maliklerinin Onayının Gerekmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Bütün Kat Maliklerinin Onayının Gerekmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mimari Projeye Aykırı İnşaata Muvafakat Etmeyen Kat Malikinin Kötüniyetli Sayılamayacağı )"
Y18.HD29.9.1994E. 1994/10140 K. 1994/11360"KAT MALİKLERİ KURULU ( Bağımsız Bölüm Maliklerinden Toplanması Gereken Avans ve Gider Paylarının Kat Malikleri Kurulunca Alınacak Bir Kararla Belirlenmesi Hali )
İTİRAZ ( Genel Giderlerin Kurul Kararıyla yada Yönetici Tarafından Düzenlenen ve İtiraz Edildiği Takdirde Kat Malikleri Kurulunca Kesinleştirilecek Bir İşletme Projesi ile Belirlenmesi Gereği )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Bağımsız Bölüm Maliklerinden Toplanması Gereken Avans ve Gider Paylarının Kat Malikleri Kurulunca Alınacak Bir Kararla Belirlenmesi Hali )"
Y18.HD29.9.1994E. 1994/8166 K. 1994/11409"İMAR KANUNUNA GÖRE YAPILAN ŞUYULANDIRMA ( Anagayrımenkulün Zemininde Paydaş Olan Hazinenin Payını Satın Alma )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Anagayrımenkulün Zemininde Paydaş Olan Hazinenin Payının Bağımsız Bölüm Maliklerine Satılması Yoluyla )
SATIN ALMA OLANAĞI TANINMASI ( Anagayrımenkulün Zemininde Paydaş Olan Hazinenin Payını )
ŞUYULANDIRMA ( Hazinenin Zeminde Paydaş Olması Üzerine Bağımsız Bölüm Maliklerine Satın Alma Hakkı Tanınması )"
Y18.HD29.9.1994E. 1994/8786 K. 1994/11406"AZLEDİLEN VEKİLE TEBLİGAT ÇIKARILMASI ( Dosyada Azle İlişkin Bir Bilgi Bulunmaması - Temyiz Süresinin Başlangıcı )
VEKİLİN AZLEDİLMESİ ( Dosyada Azle İlişkin Bir Bilgi Bulunmadığından Vekile Yapılan Tebligatın Geçerliliği - Temyiz Süresinin Başlangıcı )
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Dosyada Azle İlişkin Bir Bilgi Bulunmadığından Kararın Azledilen Vekile Tebliğ Ettirilmesi )"
Y18.HD30.9.1994E. 1993/11985 K. 1994/11515"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması Halinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Tapuda Ferağdan Önce Bildirimde Bulunulmamış Olması )
TAPUDA FERAĞDAN ÖNCE BİLDİRİM BULUNMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında - Tapuda Ferağdan Önce Bildirim Yapılmamış Olması )"
Y18.HD3.10.1994E. 1993/14424 K. 1994/11560"GEÇERSİZ VEKALETNAMEYE DAYANARAK TAPUDA FERAĞ VERME ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Geçersiz Vekaletnameyle Tapuda Ferağ Verilmiş Olması Halinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
VEKALETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Ölmüş Kişiye Vekaleten Tapuda Verilen Ferağın Mirasçıları Bağlamaması - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ AÇILMASI İÇİN MEHİL VERİLMESİ GEREĞİ ( Geçersiz Vekaletnameye Dayanarak Verilen Ferağla Kamulaştırılmış Olan Taşınmazla İlgili Bedele İtiraz Davasında )
BEKLETİCİ MESELE NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan ve Geçersiz Vekaletnameyle Ferağı Verilen Taşınmaz İçin Açılan Bedele İtiraz Davasında Tapu İptali ve Tescil Davasının )
FERAĞIN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLAMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Ölmüş Malikçe Verilmiş Vekaletnameye Dayanılarak Verilen Ferağ - Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması İçin Mehil Verilmesi Gereği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Ölü Kişiye Ait Vekaletnameye Dayanarak Tapuda Ferağ Verilmiş Olması Halinde - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi - Öncelikle Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması Mecburiyeti )"
Y18.HD3.10.1994E. 1994/11854 K. 1994/11543"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davaya Müdahale Halinde Hükmün Müdahale Eden Üçüncü Kişiler Lehine Değil Asıl Davacı Lehine Verilmesi )
DAVAYA MÜDAHALE ( Davaya Vaki Müdahalelerin Hakkı ve Borcu Görülmekte Olan Bir Davanın Neticesine Bağlı Olan Üçüncü Kişiler Tarafından Mümkün Olması )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN MÜDAHALESİ ( Davaya Vaki Müdahalelerin Hakkı ve Borcu Görülmekte Olan Bir Davanın Neticesine Bağlı Olan Üçüncü Kişiler Tarafından Mümkün Olması )
DAVAYA MÜDAHALE HALİNDE KARARIN ASIL DAVACIYA ETKİSİ ( Davaya Müdahale Halinde Hükmün Müdahale Eden Üçüncü Kişiler Lehine Değil Asıl Davacı Lehine Verilmesi )"
Y18.HD3.10.1994E. 1994/8922 K. 1994/11569"KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Görev )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyetine Vaki Elatmanın Önlenmesi ve Ondan Kaynaklanan Ecrimisil Davası )
ECRİMİSİL ( Kat Mülkiyetine Elatmadan Kaynaklanan Davada Görev )"
Y18.HD3.10.1994E. 1994/8930 K. 1994/11563"AVANS VE GİDER BORCU ( Kat Mülkiyeti-Gecikme Tazminatı Oranı )
GECİKME TAZMİNATI ORANI ( Kat Mülkiyetinde Süresinde Ödenmeyen Avans ve Giderler )
KAT MÜLKİYETİ ( Süresinde Ödenmeyen Avans ve Giderler Gecikme Tazminatı Oranı )"
Y18.HD3.10.1994E. 1994/9552 K. 1994/11573"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İSTENİLMESİ ( Ödenmemesi Konusunda Mahkemece Verilmiş Bir Tedbir Kararı Bulunmadıkça Kamulaştıran İdarenin Belirlenerek Bankaya Yatırılan Bedeli Ödemek Zorunda Olması )
TENKİS DAVASI ( Tenkis Davası Açılmış Olmasının Bu Davada Bir Tedbir Kararı Alınmış Olmadıkça Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine Engel Olmaması )
BEDELİ ÖDEME KONUSUNDA İDARENİN TAKDİR HAKKI ( Mahkemece Verilmiş Bir Tedbir Kararı Bulunmadıkça Kamulaştıran İdarenin Belirlenerek Bankaya Yatırılan Bedeli Ödemek Zorunda Olması )"
Y18.HD3.10.1994E. 1994/9676 K. 1994/11576"TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Kamulaştırma Kanununun 30.Maddesinin Uygulanması Yasada Öngörülen Diğer Koşulların Varlığı Halinde 17.Maddeye Göre Tescil İstenmesine Engel Olmaması )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Kamulaştırmanın Tüm Yönleriyle Kesinleştiği Belirlenmeden Hazine Yönünden Tescile Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )"
Y18.HD4.10.1994E. 1994/9844 K. 1994/11622"ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Davaların Sonucu Beklenmeksizin Taşınmazlara Hemen El Konulması Zorunluluğu Hallerinde Takdir Edilen Kıymet Bankaya Yatırılarak Tespit İstenmesi )
TAŞINMAZLARA HEMEN EL KONULMASI ( Davaların Sonucu Beklenmeksizin Taşınmazlara Hemen El Konulması Zorunluluğu Hallerinde Takdir Edilen Kıymet Bankaya Yatırılarak Tespit İstenmesi )
DAVA SONUCU BEKLENMEKSİZİN EL KOYMA ( Davaların Sonucu Beklenmeksizin Taşınmazlara Hemen El Konulması Zorunluluğu Hallerinde Takdir Edilen Kıymet Bankaya Yatırılarak Tespit İstenmesi )"
Y18.HD6.10.1994E. 1994/10815 K. 1994/11817"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Söz Edilemediğinde Davaya Bedel Arttırımı Davası Olarak Bakılamayıp Kamulaştırmasız El Atma İddiası Bulunduğu Takdirde Tahkikat Yapılması )
İŞLEMLERİ TAMAMLANMAMIŞ KAMULAŞTIRMA ( Taşınmaz Payının önceden veya Sonradan Kamulaştırıldığına Dair Bir Kayıt Bulunmadığı Durumda İşlemleri Tamamlanmamış Bir Kamulaştırmanın Söz Konusu Olması )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırmadan Söz Edilemediğinde Davaya Bedel Arttırımı Davası Olarak Bakılamayıp Kamulaştırmasız El Atma İddiası Bulunulduğu Takdirde Tahkikat Yapılması )
KAMULAŞTIRMANIN VARLIĞI ( İşlemleri Tamamlanmamış Bir Kamulaştırmanın Söz Konusu Olması Halinde Bunun Kamulaştırmanın Var Olmadığı Anlamına Gelmesi )"
Y18.HD6.10.1994E. 1994/1843 K. 1994/11776"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Tebligatta Bedel Artırım Davasının Otuz Gün İçinde Açılabileceğinin Belirtilmesinin Sonuçları )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Ferağdan Sonra )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davasında Gayrimenkul Sahibince Ferağ Verilmesi Halinde )"
Y18.HD6.10.1994E. 1994/9834 K. 1994/11728"ARTAN KESİMDE DEĞER KAYBI ( Tespit Dosyasındaki Bilirkişi Raporunun Aksine Taşınmazın Tamamında Sulu Tarım Yapılabildiğinin Kabulü ile Buna Göre Değer Kaybı Hesaplanmasının Hatalı Olması )
TESBİT DOSYASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Dosyasındaki Bilirkişi Raporu Karşısında Aksi Yöndeki Bilirkişi Raporlarına Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
EK BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Mahkemece Gerekirse Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazın Durumunun Saptanması ve Ek Bilirkişi Raporları Alınıp Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi )"
Y18.HD11.10.1994E. 1994/10631 K. 1994/12072"BİLİRKİŞİ KARARLARININ OYBİRLİĞİ ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ KURUL KARARLARININ ŞEKLİ ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )"
Y18.HD11.10.1994E. 1994/8592 K. 1994/12055"KAT MÜLKİYETİ VEYA KAT İRTİFAKI KONUSU OLAMAYAN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Niteliği Gereği Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Konu Olamayan Taşınmazlarla İLgili Uyuşmazlıklarda )
ALT GEÇİT İÇİNDE YAPILARAK BELEDİYECE KİRAYA VERİLEN DÜKKANLAR ( Kat Mülkiyeti Hükümlerine Tabi Olmaması )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAYAN TAŞINMAZLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Kat Mülkiyeti Hükümlerine Göre Çözümlenememesi )"
Y18.HD11.10.1994E. 1994/9579 K. 1994/12095"ESKİ HALE GETİRME ( Davanın Kiracı ile Kiralayan Arasında Meni Müdahaleye İlişkin Olması-Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri Değil Öncelikle Kira Akdi Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI UYUŞMAZLIK ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri Değil Öncelikle Kira Akdi Hükümlerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kiracı ile Kiralayan Arasındaki Meni Müdahaleye İlişkin Uyuşmazlıkta Görevin Müddeabihin Değerine Göre Saptanmasının Gerekmesi )"
Y18.HD11.10.1994E. 1994/9885 K. 1994/12073"KAMULAŞTIRMADA TESCİL ( Kamulaştırma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmadığı veya Bu Konuda Açılan Davaların Kesin Olarak Sonuçlandığı Halde Tescile Hükmedilebilmesi )
TESCİL DAVASI ( Tescil Davasının Kamulaştırma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmadığı Halde Kabul Edilmesi )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğe Çıkarıldığına Dair Herhangi Bir Belge Bulunamaması Halinde Tebliğin Öğrenilmesi Hususunda Kötü Niyetten Söz Edilememesi )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Tebligatın Geçersiz Olabilmesi için Buna Dayanılması ve Muhatabın Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Düşecek Biçimde Bedel Arttırımı Davası Açmış Bulunmasının Gerekmesi )"
Y18.HD13.10.1994E. 1994/9450 K. 1994/12137"ORTAK YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ ( Yöentim Planında Hüküm Bulunmaması Halinde Uygulanacak Hükümler )
YÖNETİM PLANINDA DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR ( Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi Hakkında Uygulanacak Hükümler )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi-Kat Mülkiyeti )"
Y18.HD17.10.1994E. 1994/9509 K. 1994/12430"GECİKME TAZMİNATI ( Gerekli Avans ve Gider Payları Alacağının Ödenmesi için Yapılan İcra Takibine İtiraz Eden Bağımsız Bölüm Maliki yada Kiracının Geçikme Tazminatını da Ödemesi Gereği )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Gider Paylarının Bağımsız Bölüm Maliklerince yada Bağımsız Bölümde Kiracı veya Başka Sıfatla Oturan Kişiler Tarafından Karşılanmasının Gerekmesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Gerekli Avans ve Gider Payları Alacağının Ödenmesi için Yapılan İcra Takibine İtiraz Eden Bağımsız Bölüm Maliki yada Kiracının Geçikme Tazminatını da Ödemesi Gereği )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( İtiraz Üzerine Açılan Davanın Kısmen Kabulü İcra Tazminatı İsteminin Reddini Gerektirmemesi )"
Y18.HD21.10.1994E. 1994/10530 K. 1994/12720"MESKEN KAYDININ DÜKKANA ÇEVRİLMESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümün İşyerine Dönüştürülebilmesi için Tüm Kat Maliklerinin Bu Konuda Oybirliği ile Karar Vermesinin Gerekmesi )
HAKİMİN MÜDAHALE YETKİSİNİN SINIRI ( Hakimin Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yerine Geçerek Onların Adına Yapılan İşe Onay Verememesi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Hakimin Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yerine Geçerek Onların Adına Yapılan İşe Onay Verememesi )
ORTAK YERLERDE TADİLAT ( Bağımsız Bölümde Mimari Projeye Aykırı Olarak Ortak Yerlerde de Tadilat Yapılmasının Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin Oybirliğine Bağlı Olması )"
Y18.HD27.10.1994E. 1994/10685 K. 1994/13052"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılmaya Dair Bir Kayıt Bulunulamadığında Bu Davaya Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Olarak Bakılamayacağı )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Takdir Komisyonu Raporu Bulunsada Kamulaştırılmaya Dair Kayıt Bulunulamadığında Bu Davaya Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Olarak Bakılamayacağı )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırmadan Söz Edilemediğinde Davaya Bedel Arttırımı Davası Olarak Bakılamayıp Kamulaştırmasız El Atma İddiası Bulunulduğu Takdirde Tahkikat Yapılması )"
Y18.HD27.10.1994E. 1994/11694 K. 1994/13041"İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRME ( Taşınmazın Meskene Dönüştürülmesine İlişkin Sürenin İşyeri Olarak Kullanılan Bağımsız Bölümün Meskene Dönüştürülmesine Yönelik Tadilat Yapılması için Olmaması )
İŞYERİ OLARAK KULLANMA ZARURETİ ( Taşınmazın Meskene Dönüştürülmesine İlişkin Sürenin İşyeri Olarak Kullanma Zarureti Nedeniyle Başka Bir Yer Bulma ve Taşınma Amacına Yönelik Olması )
TAŞINMAZIN MESKENE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLŞKİN SÜRE ( Dönüştürülmeye İlşkin Sürenin İşyeri Olarak Kullanılan Bağımsız Bölümün Meskene Dönüştürülmesine Yönelik Tadilat Yapılması için Olmaması )"
Y18.HD28.10.1994E. 1994/11330 K. 1994/13156"ESKİ HALE GETİRME ( Sabit Çerçeve Üzerine Kurulu Panjurların Sabit Tesis Niteliğine Sahip Olması )
PROJEYE AYKIRILIK ( Sabit Çerçeve Üzerine Kurulu Panjurların Sabit Tesis Niteliğine Sahip Olması )
SABİT TESİS ( Sabit Çerçeve Üzerine Kurulu Panjurların Sabit Tesis Niteliğine Sahip Olması )"
Y18.HD28.10.1994E. 1994/11979 K. 1994/13241"NÜFUS İDARESİNİN HASIMLIĞI
İDARELERİN HASIMLIĞI ( Hukuk Davalarında Mahkemenin Bir Rüknü Olarak Davaya Girmiş Bulunan İdarenin Gerçek Anlamda Hasım Olmaması )
GERÇEK ANLAMDA HASIMLIK OLMAMASI ( Hukuk Davalarında Mahkemenin Bir Rüknü Olarak Davaya Girmiş Bulunan İdare )
İDARENİN DAVAYI TAKİBİ ( Özel Bir Yararın Olmaması )"
Y18.HD31.10.1994E. 1994/10830 K. 1994/13319"KAMU YARARI KARAR ( Taşınmaz Malın Kamu Yararına Kullanılmasında İhtiyaç Bulunduğunun Tesbitine ilişkin Danıştay Kararının Kamu Yararı Kararı Sayılmayıp Mülkiyetin Devrini İçermesi )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Kurumların Taşınmaz Malın Devri Hususunda Anlaşamadığı Durumlarda Anlaşmazlığın Danıştay İlgili Dairesince Kesin Hükme Bağlanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Davaya Konu Parsel Üzerinde Bulunan Yapının Yaşının Değişik Bilirkişi Kurulu Raporlarında Farklı Hesaplanarak Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmemesinin Hatalı Olması )
YIPRANMA PAYI ( Bilirkişi Kurulunun Somut Emsal Olarak İncelediği Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Değerini Tesbit Ederken Yıpranma Payını Dikkate Almamasının Hatalı Olması )"
Y18.HD1.11.1994E. 1994/10115 K. 1994/13428"DAVA EKONOMİSİ ( Dava Ekonomisine Aykırı Biçimde Çözüme Ulaşmış Bir Konuda İkinci Bir Yargılamayı Öngörecek İfadeyle Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
EL KOYMA TARİHİ ( El Koyma Tarihi ile İlgili İşlemlere Başvurma Hakkının ve Değişecek El Koyma Tarihine Göre Faiz Talep Etme Hakkının Saklı Tutulmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
FAİZ TALEP ETME ( El Koyma Tarihi ile İlgili İşlemlere Başvurma Hakkının ve Değişecek El Koyma Tarihine Göre Faiz Talep Etme Hakkının Saklı Tutulmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y18.HD1.11.1994E. 1994/11352 K. 1994/13368"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazların İmar Parseli Olmaları Halinde Belirlenecek Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunan Değerinden Emsal Taşınmazların İmar Parseli Olmaları Halinde Belirlenecek Oranda Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )"
Y18.HD1.11.1994E. 1994/11582 K. 1994/13408"ORTAK GİDERLER ( Kiracının Sorumluluğunun Bağımsız Bölümde Oturduğu Süreyle Sınırlı Olması )
KİRACININ MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden )
TAHLİYE ( Kiracının Ortak Giderler İçin Yapılacak İcra Takibinden Sorumlu Olmayacağı )
SÜREYLE SINIRLI SORUMLULUK ( Kiracının Ortak Giderlerden )"
Y18.HD3.11.1994E. 1994/8694 K. 1994/13602"KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Ödenen Bedelin İadesi Talebi - İtiraz Eden Borçlunun Faiz ve İcra Tazminatından Sorumluluğu )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmadan Vazgeçme Durumunda Taşınmaz Malikinin Bedeli İade Yükümlülüğü )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kamulaştırmadan Vazgeçen İdarenin Bedelin İadesi İçin Gönderdiği Ödeme Emrine İtiraz )
BEDELİN İADESİ İÇİN KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇEN İDARECE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Faiz ve İcra Tazminatına Hükmedilmesi )"
Y18.HD4.11.1994E. 1994/10217 K. 1994/13676"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davacılarının Tamamının Adlarının ve Adreslerinin Dava Dilekçesinde Gösterilmesinin Gerekmesi Eksiklik Halinde Bunun Tamamlanması için Mehil Verilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNİN EKSİKLİĞİ ( Davacılarının Tamamının Adlarının ve Adreslerinin Dava Dilekçesinde Gösterilmesinin Gerekmesi Eksiklik Halinde Bunun Tamamlanması için Mehil Verilmesi )
DAVA İKAMESİ ( Davacılarının Tamamının Adlarının ve Adreslerinin Dava Dilekçesinde Gösterilmesinin Gerekmesi Eksiklik Halinde Bunun Tamamlanması için Mehil Verilmesi )"
Y18.HD4.11.1994E. 1994/11829 K. 1994/13633"MESKEN OLAN YERİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Müdahalenin Önlenmesi İstemi Nedeniyle Bu Tür Davaların Yalnızca Kiracı Hakkında Değil Kiraya Veren Malik Hakkında da Açılmasının Gerekmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması Suretiyle Vaki Müdahalenin Önlenmesinin ve Taşınmazın Eski Hale Getirilmesinin İstenilmesi )
YASAK İŞLER ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması Suretiyle Vaki Müdahalenin Önlenmesinin ve Taşınmazın Eski Hale Getirilmesinin İstenilmesi )"
Y18.HD7.11.1994E. 1994/11369 K. 1994/13736"İTİRAZIN İPTALİ ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılmasının Kat Malikini Sorumluluktan Kurtarmaması )
GENEL GİDERLERE KATILMA ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılmasının Kat Malikini Sorumluluktan Kurtarmaması )
KAT MALİKİNİN GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılması )
KİRACININ GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Anagayrimenkulün Gider ve Avansından Asıl Sorumlu Kat Maliki Olup Kiracının da Bu Sorumluluğa Müteselsilen Katılması )"
Y18.HD7.11.1994E. 1994/11679 K. 1994/13851"VAZGEÇME ( İdarenin Kamulaştırmanın Her Aşamasında Kamulaştırmadan Tek Taraflı Olarak Vazgeçebilmesi )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Vazgeçmenin Yargılama Bitirildikten Gerçekleşmesi Halinde Hakim Davadan El Çektiğinden Temyiz üzerine Mahkeme Kararı Bozulduktan Sonra Yargılama Yapılabilmesi )
HAKİMİN DAVADAN EL ÇEKMESİ ( Vazgeçmenin Yargılama Bitirildikten Gerçekleşmesi Halinde Hakim Davadan El Çektiğinden Temyiz üzerine Mahkeme Kararı Bozulduktan Sonra Yargılama Yapılabilmesi )
TEMYİZ ÜZERİNE YARGILAMA ( Vazgeçmenin Yargılama Bitirildikten Gerçekleşmesi Halinde Hakim Davadan El Çektiğinden Temyiz üzerine Mahkeme Kararı Bozulduktan Sonra Yargılama Yapılabilmesi )"
Y18.HD7.11.1994E. 1994/12097 K. 1994/13779"KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçilmesi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesinin Hakimin Bu konuda Vereceği Karara Göre Mümkün Olabilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçilmesi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesinin Hakimin Bu konuda Vereceği Karara Göre Mümkün Olabilmesi )
HAKİMİN KARAR VERMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçilmesi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesinin Hakimin Bu konuda Vereceği Karara Göre Mümkün Olabilmesi )
KARGİR YAPI ( Tümü Kargir Olmayan Binalarda Kat Mülkiyeti Kurulamaması )"
Y18.HD8.11.1994E. 1994/12200 K. 1994/13887"KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Paydaşların Anlaşamadıkları Gerekçesiyle Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi İsteminin Reddedilememesi )
İZALEYİ ŞÜYUU DAVASI ( İzaleyi Şüyuu Davalarının Tarafların Taşınmazı Paylaşmada Anlaşamamaları ya da Taşınmazın Paylaşılabilir Nitelikte Olmadığı Hallerde Açılabilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Paydaşların Anlaşamadıkları Gerekçesiyle Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi İsteminin Reddedilememesi )
PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Bağımsız Bölümler Arasında Büyük Değer Farklılıkları Bulunması Halinde Yasa Hükmü Gereğince Payların Ödenecek İvazlar Yoluyla Denkleştirilmesinin Mümkün Olması )"
Y18.HD8.11.1994E. 1994/12669 K. 1994/13964"BOŞANMADAN SONRA KOCANIN SOYADININ TAŞINMASI ( Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Taşımasına Mahkemece İzin Verilebilmesi )
BOŞANAN KADININ KİŞİSEL DURUMU ( Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Taşımasına Mahkemece İzin Verilebilmesi )
BOŞANMA HALİNDE SOYADI ( Davacı Kadının Boşandığı Eşin Soyadını Taşımak İstediği Takdirde Bunu Boşanma ile Yeniden İktisap Ettiği Kızlık Soyadı Yerine Kullanmak Durumunda Olması )"
Y18.HD9.11.1994E. 1994/12063 K. 1994/13990"ARSALARDA EMSAL ALINACAK TAŞINMAZLAR ( Özel Amacı Olmayan Satışlara Ait Olması Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN PARÇA ( Bitişik Parsel Sahibine Satılması )
BİLİRKİŞİ KURULUNDAN EK RAPOR ALINMASI ( Emsalin Satış Fiyatlarının Gerçek Değeri Yansıtmadığı Kabul Edildiği Takdirde )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Tarafların Rızasına Göre Oluşmayan Satış Fiyatının Emsal Alınmayacağı )"
Y18.HD9.11.1994E. 1994/12544 K. 1994/13987"TEZYİDİ BEDEL DAVASI ( Seralarla İlgili Zayiatın Ne Olduğu Açıklanmadan Takdir Komisyonundaki Yöntem Dışlanarak Yeniden Değer Biçen Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
SERA ( Seralarla İlgili Zayiatın Ne Olduğu Açıklanmadan Takdir Komisyonundaki Yöntem Dışlanarak Yeniden Değer Biçen Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
TAKDİR KOMİSYONU ( Seralarla İlgili Zayiatın Ne Olduğu Açıklanmadan Takdir Komisyonundaki Yöntem Dışlanarak Yeniden Değer Biçen Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
Y18.HD14.11.1994E. 1994/12592 K. 1994/14294"ANAYRİMENKULÜN BAKIMI VE KORUNMASI ( Bütün Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım ve Binanın Dış Görünümünü Etkileyecek Tadilat Yapılamaması )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Binalarda Kat İrtifakı Maliklerinin Rızası Aranmaksızın Bedeli Karşılığında Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescile Karar Verilebilmesi )
İMAR AFFI YASALARI ( İmar Affı Yasalarının Kat Mülkiyeti Kanununun Öngördüğü Tüm Kat Maliklerinin Rızasını Bertaraf Edememesi )"
Y18.HD17.11.1994E. 1994/11482 K. 1994/14496"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINDA DEĞER KAYBI HESABI ( Kamulaştırma Yolu ile İrtifak Hakkı Tesisinde Taşınmaz Malda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedelini Oluşturması )
KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kamulaştırma Yolu ile İrtifak Hakkı Tesisinde Bu Kamulaştırma Sebebi ile Taşınmaz Malda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedelini Oluşturması )
KAMULAŞTIRMA YOLU İLE İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kamulaştırma Yolu ile İrtifak Hakkı Tesisinde Taşınmaz Malda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğünün Kamulaştırma Bedelini Oluşturması )"
Y18.HD17.11.1994E. 1994/13262 K. 1994/14547"ÖZEL TAHSİSE AYRILMAMIŞ ORTAK YER ( Otopark Yapılması Yasaya Aykırılık Oluşturmamaktaysa da Böyle Bir Kullanımının Kat Maliklerinin Haklarını İhlal Etmemesinin Gerekli Olması )
PARK YERİ ( Açık Alanın Kat Maliklerinin Pay ve Paydaş Çoğunluğu ile Alacakları Karar Sonucuna Göre Park Olarak Kullanılabilmesi )
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI ( Özel Tahsise Ayrılmamış Ortak Yere Otopark Yapılması Yasaya Aykırılık Oluşturmamaktaysa da Böyle Bir Kullanımının Kat Maliklerinin Haklarını İhlal Etmemesi Gereği )"
Y18.HD18.11.1994E. 1994/10633 K. 1994/14663"TEBLİGAT ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Tebligatın Muteber Sayılması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Kamulaştırma Parasını Bankadan Çeken Davacının Beş Yıl Aradan Sonra Tebligata Yeni Muttali Olduğunu İddia Edip Dava Açamaması )
USULE AYKIRI TEBLİGAT ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Tebligatın Muteber Sayılması )
KAMULAŞTIRMA PARASI ( Kamulaştırma Parasını Bankadan Çeken Davacının Beş Yıl Aradan Sonra Tebligata Yeni Muttali Olduğunu İddia Edip Dava Açamaması )"
Y18.HD18.11.1994E. 1994/10769 K. 1994/14670"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırmada Taşınmazın Değeri Belirlenirken Bilirkişi Raporlarındaki Farklılık Karşısında Ek Raporlar Alınmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
EMSAL TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırmada Emsal Alınan Taşınmazlarla Dava Konusu Taşınmaz Arasında Her Birinin Niteliklerinin Üstün ve Eksik Yönleri Ayrı Ayrı Saptanarak Değerin Belilenmesi )
EKSİK İNCELEME ( Kamulaştırmada Taşınmazın Değeri Belirlenirken Bilirkişi Raporlarındaki Farklılık Karşısında Ek Raporlar Alınmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
Y18.HD18.11.1994E. 1994/11117 K. 1994/14608"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İdare Adına Verilen Tescil Kararı Karşısında Tebligatın Geçersizliğine Dayanılamayacağı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Bedel Artırım Davasında Tebligatın Geçersizliğine Dayanılamayacağı )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )"
Y18.HD18.11.1994E. 1994/11217 K. 1994/14664"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Gelir Esasına Göre Arazi Değerlendirmesinde Ortalama Fiyatların Dikkate Alınması )
ORTALAMA VERİM VE FİYATIN ESAS ALINMASI ( Gelir Esasına Göre Arazi Değerlendirmesinde Ortalama Fiyatların Dikkate Alınması )
TAŞINMAZ DEĞERİ ( Gelir Esasına Göre Arazi Değerlendirmesinde Ortalama Fiyatların Dikkate Alınması )"
Y18.HD18.11.1994E. 1994/11990 K. 1994/14701"KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Halihazır Durumları Değil de İleride Kazanabilecekleri Niteliklerin Dikkate Alınarak Değerin Belirlenmesinin Hatalı Olması )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kanununun Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Hükümlerine Göre Taşınmazın Değerlendirilme Tarihindeki Konumu ve Niteliğinin Esas Alınması Gerekli Olması )
TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRİLME TARİHİ ( Kanununun Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Hükümlerine Göre Taşınmazın Değerlendirilme Tarihindeki Konumu ve Niteliğinin Esas Alınması )"
Y18.HD21.11.1994E. 1994/12574 K. 1994/14720"DEĞER ARTIŞI ( Tarım Arazisi Olarak Kullanılan Taşınmazın Karayoluna Cepheli Olmasına Rağmen Bu Niteliğinin Yüzde Seksen Oranında Bir Artışa Yol Açacağının Kabulüne Olanak Bulunmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Tarım Arazisi Olarak Kullanılan Taşınmazın Karayoluna Cepheli Olmasına Rağmen Bu Niteliğinin Yüzde Seksen Oranında Bir Artışa Yol Açacağının Kabulüne Olanak Bulunmaması )
OBJEKTİF UNSUR ( Objektif Nedenle Değer Artışına Konu Edilen Hususun Bölgedeki Benzer Kamulaştırmalara Ait Dosyalarda Uygulanan Orana Göre Belirlenmesinin Gerekli Olması )"
Y18.HD21.11.1994E. 1994/12613 K. 1994/14734"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Hakkı Tesisi Suretiyle Yapılan Kamulaştırmalarda Belirlenen ve Hükme Esas Alınacak Değer Düşüklüğü )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Mülkiyet Kamulaştırma Bedelini Geçememesi )
MÜLKİYET KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İrtifak Kamulaştırma Bedelinin Mülkiyet Kamulaştırma Bedelini Geçememesi )"
Y18.HD23.11.1994E. 1994/13566 K. 1994/14897"EMEKLİ TAZMİNATININ ÖDENMESİ TALEBİ ( Görevli Mahkemenin İş Mahkemesi Olması )
ÇALIŞANLARA YARDIM VAKFI ( Vakıf ile Üyesi Arasında Emeklilik İşlemlerinden Kaynaklanan Davaya İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Çalışanlara Yardım Vakfı ile Üyesi Arasında Emeklilik İşlemlerinden Kaynaklanan Davaya İş Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD24.11.1994E. 1994/13287 K. 1994/15116"İTİRAZIN İPTALİ ( Tarafların Ayrı Ayrı Parseller Üzerinde Kurulu Yapılarda Kat Malikleri Oldukları Saptanmış Olduğundan Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanamaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASI ( Tarafların Ayrı Ayrı Parseller Üzerinde Kurulu Yapılarda Kat Malikleri Oldukları Saptanmış Olduğundan Bu Kanunun Uygulanamaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Dava Konusu Yerle İlgili Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulanayacağından Müddeabihin Değerine Göre Görevli Mahkemenini Belirlenmesi )"
Y18.HD24.11.1994E. 1994/13359 K. 1994/15052"ESKİ HALE GETİRME ( Kat Maliklerinden Birinin Diğer Kat Maliklerinin Onayı Olmadan Binanın Ortak Yerlerinde Projeye Aykırı Tadilat Yapamaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Binaya Su Deposu ve Hidrofor Tesisatı Yapılmasında Bütün Kat Maliklerinin Ortak Menfaatinin Olması )
BİNAYA ZARAR VERME"
Y18.HD28.11.1994E. 1994/12323 K. 1994/15195"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporunda İki Yöntemin Uygulanması ve Bilimsel Metotla Bulunan Değerin Ayrıca Karşılaştırma ile Arttırılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
ARSA ( Bir Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilebilmesi İçin Şehir Uygulama İmar Planı İçinde Yer Alması veya Belediye Sınırları İçinde Etrafının Meskun Olmasının Gerekmesi )
ARSALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arsaların Emsal Satışlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmesinin Gerekli Olması )
ARAZİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arazilerde Değerlendirmenin Tarımsal Faaliyet Nedeniyle Elde Edilecek Gelir Esas Alınarak Yapıılması )"
Y18.HD29.11.1994E. 1994/12636 K. 1994/15298"HATALI BİLİKİŞİ RAPORU ( Kapama Zeytinlikte Tarla Ziraati Yapılamayacağını Gözetmeden Tarla Olarak Niteleyip Değer Biçen Bilirkişi Raporunun Hüküm Vermeye Yeterli Olmaması )
KAPAMA BAHÇEDE TARLA ZİRAATI YAPILMASI ( Kapama Zeytinlikte Tarla Ziraati Yapılamayacağından Tarla Ziraatı Yapıldığının Kabulü ve Ayrıca Zeytin Ağaçlarına Değer Biçilmesinin Hatalı Olması )
FAHİŞ FİYAT ( Eksik İnceleme ile Yanlış Verilere Dayanılarak Taşınmaza Fahiş Fiyat Biçilmesinin Hatalı Olması )"
Y18.HD29.11.1994E. 1994/12804 K. 1994/15294"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Dikili Unsurlara Göre Değerinin Bulunması ve İrtifak Hakkının Meydana Getireceği Kıymet Düşüklüğü Saptanarak Bedelin Bulunmasının Gerekmesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın Değeri Belirlendikten Sonra Üzerindeki İrtifak Hakkının Meydana Getireceği Kıymet Düşüklüğünün Saptanarak Kamulaştırma Bedelinin Bulunmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMADA TAŞINMAZIN DURUMU ( Taşınmazın Halihazır Durumu İtibariyle ve Olduğu Gibi Kullanılması Dikkate Alınarak Değerinin Belirlenmesinin Gerekli Olması )"
Y18.HD2.12.1994E. 1994/12915 K. 1994/15615"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazinin Değerlendirilmesi için Gelir Metodu Uygulundığında Ortalama Değerlerin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ORTALAMA VERİM VE FİYATIN ESAS ALINMASI ( Arazinin Değerlendirilmesi için Gelir Metodu Uygulundığında Ortalama Değerlerin Esas Alınmasının Gerekmesi )
ARAZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Arazinin Değerlendirilmesi için Gelir Metodu Uygulundığında Ortalama Değerlerin Esas Alınmasının Gerekmesi )"
Y18.HD2.12.1994E. 1994/12920 K. 1994/15616"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazın Tamamının Şeftali Bahçesi Olarak Değerlendirilmesi İçin Şeftali Bahçesi Niteliğini Verecek Sayıda Şeftali Ağacının Olması Gereği )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( İrtifak Sebebiyle Taşınmazda Kıymet Düşüklüğü Hesaplanırken Taşınmazın Halihazırdaki Durumuna ve Kullanma Biçimine Göre Kıymet Düşüklüğünün Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Şeftali Ağaç Sayısı ile Diğer Meyveli Ağaç Sayısı Eşite Yakın Sayıda Bulunduğu Dikkate Alındığında Taşınmazın Karışık Meyve Bahçesi Olarak Değerlendirilmesi )
KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜ ( İrtifak Sebebiyle Taşınmazda Kıymet Düşüklüğü Hesaplanırken Taşınmazın Halihazırdaki Durumuna ve Kullanma Biçimine Göre Kıymet Düşüklüğünün Belirlenmesi Gereği )"
Y18.HD5.12.1994E. 1994/13858 K. 1994/15680"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Arazilerde Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlara Göre ve Kullanıldığında Getireceği Net Gelir Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılması )
NET GELİR ( Arazilerde Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlara Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılması )
KAMULAŞTIRMA TARİHİNDEKİ ŞARTLARA GÖRE DEĞERLEME YAPILMASI ( Arazilerde O Tarihteki Mevkii ve Şartlara Göre ve Kullanıldığında Getireceği Net Gelir Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılması )
ARAZİ KAMULAŞTIRILMASI ( Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlara Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Dikkate Alınarak Değerlendirme Yapılması )"
Y18.HD9.12.1994E. 1994/16361 K. 1994/15659"KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA HAKİMİN MÜDAHALESİ
HAKİMİN MÜDAHALESİ"
Y18.HD23.12.1994E. 1994/15141 K. 1994/17020"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Yapıya Takdir Komisyonunun Takdir Etmiş Rakamın Binanın 2.Sınıf Olarak Belirlendiğini Göstermesi )
YAPI BEDELİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Yapıya Takdir Komisyonunun Takdir Etmiş Rakamın Binanın 2.Sınıf Olarak Belirlendiğini Göstermesi )"
Y18.HD27.12.1994E. 1994/10614 K. 1994/13113"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞMESİ ( İdare Mahkemesince Kamulaştırmanın İptal Kararı Verilmiş ve Bu Kararın Kesinleşmiş Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE FAİZ ( Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD16.1.1995E. 1994/15418 K. 1995/63"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Doğal Sit Alanında Bulunması Bu Tür Dezevantajları Bulunmayan Emsalleri Kadar Değerlenmeyeceğinin Göstergesi Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazın Değeri Ortaklık Payı Düşülmüş Haliyle Hesaplandığına Göre Dava Konusu Taşınmazdan da Ortaklık Payına Tekabül Edecek Miktarın Düşülmesi Gereği )
SİT ALANI ( Sit Alanı İçindeki Taşınmazdaki İnşaat İzninin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan Alınacak Karara Tabi Kılınması )
SİT ALANI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ ( Sit Alanında Olması Nedeniyle İmar Uygulamasına Konu Edilemiyeceği Keyfiyeti Taşınmazdan Ortaklık Payına Tekabül Edecek Miktarın Düşülmesi Sonucunu Değiştirmemesi )"
Y18.HD18.1.1995E. 1994/15337 K. 1995/234"TEBLİGAT ( Cumhuriyet Savcılığına Tebligatın Tebliğ Olunacak Belgenin Kendisine Gösterilmesi ile Gerçekleşmesi )
CUMHURİYET SAVCILIĞINA TAKİBAT ( Tebligatın Tebliğ Olunacak Belgenin Kendisine Gösterilmesi ile Gerçekleşmesi )"
Y18.HD18.1.1995E. 1994/15658 K. 1995/258"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Binaya Takdir Komisyonu 1993 Fiyatları ile 1.050.000 TL/m2 Takdir Etmiş Olup Böyle Bir Takdirin binanın 2. Sınıf Olarak Belirlendiği Anlamında Olması )
YAPI BEDELİNİN TESPİTİ ( Binaya Takdir Komisyonu 1993 Fiyatları ile 1.050.000 TL/m2 Takdir Etmiş Olup Böyle Bir Takdirin binanın 2. Sınıf Olarak Belirlendiği Anlamında Olması )
YAPI BİRİM FİYATLARI ( Binaya Takdir Komisyonu 1993 Fiyatları ile 1.050.000 TL/m2 Takdir Etmiş Olup Böyle Bir Takdirin binanın 2. Sınıf Olarak Belirlendiği Anlamında Olması )"
Y18.HD19.1.1995E. 1994/14089 K. 1995/279"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Yapılaşma İzni Red Edilmiş Taşınmaza Bu Kısıtlı Durumu Dikkate Alınmadan Fahiş Değer Verilmesinin Hatalı Olması )
SİT ALANI ( Taşınmazın Birinci Derecede Sit Alanında Bulunmasından Dolayı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Vakfının İznine Tabi Olması )
FAHİŞ FARK ( Yapılaşma İzni Red Edilmiş Taşınmaza Bu Kısıtlı Durumu Dikkate Alınmadan Fahiş Değer Verilmesinin Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRMADA KOMŞU TAŞINMAZ ( Yapılaşma İzni Red Edilmiş Bulunan Taşınmaza Bitişiğindeki Aynı Nitelikteki Taşınmaza Verilenin Çok Üzerinde Değer Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y18.HD19.1.1995E. 1994/14882 K. 1995/289"KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı Gereği Yapılmışsa Kamulaştırma Kararının Onayına Gerek Olmaması )
İMAR PLANINA GÖRE KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Kararının Onaylanmasına Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Encümence Verilen Kararın Onaylanmasına Gerek Olmaması )
İPTAL DAVASI ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdarenin Kamulaştırmadan Tek Taraflı Vazgeçmesi Halinde )"
Y18.HD20.1.1995E. 1994/15431 K. 1995/451"TEZYİDİ BEDEL DAVASI ( Özel Nedenler Olmadıkça İrtifak Bedelinin Taşınmazın İrtifaka Konu Olan Bölümünün Mülkiyet Kamulaştırması Yapılması Halinde Belirlenecek Değerinin Altında Olması )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Özel Nedenler Olmadıkça İrtifak Bedelinin Taşınmazın İrtifaka Konu Olan Bölümünün Mülkiyet Kamulaştırması Yapılması Halinde Belirlenecek Değerinin Altında Olması )
MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASI ( Özel Nedenler Olmadıkça İrtifak Bedelinin Taşınmazın İrtifaka Konu Olan Bölümünün Mülkiyet Kamulaştırması Yapılması Halinde Belirlenecek Değerinin Altında Olması )"
Y18.HD20.1.1995E. 1994/15448 K. 1995/421"KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kapitalizasyon Faizinin En Düşük Oranı Ancak Yüzde Üç İken Orta Doğu Anadolu da Bulunan Taşınmaza Yüzde Üçbuçuk Oranında Faizin Uygulanmasının Hatalı Olması )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ORANI ( Kapitalizasyon Faizinin Türkiye Genelinde Yüzde Üç ile Yüzde Onbeş Arasında Uygulanması )
TARIM ARAZİSİ ( Kapitalizasyon Faizinin En Düşük Oranı Ancak Yüzde Üç İken Orta Doğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Taşınmaz Arazisine Yüzde Üçbuçuk Oranında Faizin Uygulanmasının Hatalı Olması )"
Y18.HD25.1.1995E. 1994/15980 K. 1995/727"NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVASI ( Davanın İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması )
YETKİ ( Nüfus Kayıt Tashihi Davasının İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması )
KAMU DÜZENİ ( Nüfus Kayıt Tashihi Davasının İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması )"
Y18.HD25.1.1995E. 1994/16061 K. 1995/740"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN TESCİLİ İSTEMİ ( Davada Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Bulunan Yapıda Paydaş Olmayan Davacının Yapının Üst Katı Olarak İnşa Ettiği Bağımsız Bölümlerin Adına Tescili İstemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Davanın Miktar ve Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümlenmesi )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Davanın Miktar ve Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Çözümlenmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA DAVACI SIFATI ( Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Konu Uyuşmazlıklarda Davacının Kat İrtifakı Sahibi yada Bağımsız Bölüm Maliki Olarak Anagayrimenkulde Paydaş Olması )"
Y18.HD26.1.1995E. 1994/15357 K. 1995/881"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Dilekçesinde Tüm Davacı Adları ve Adreslerinin Yer Almasının Gerekmesi ve Bunun İlk İtiraz Olarak Süresinde İleri Sürülebilmesi )
DAVA DİLEKÇESİ ( Dava Dilekçesinde Tüm Davacı Adları ve Adreslerinin Yer Almasının Gerekmesi Nedeniyle Bu Eksiklik Durumunda Yeniden Dava Dilekçesi Verilmesi için Mehil Verilmesi )
İTİRAZATI İPTİDAİYE ( Dava Dilekçesinde Tüm Davacı Adları ve Adreslerinin Yer Almasının Gerekmesi ve Bunun İlk İtiraz Olarak Süresinde İleri Sürülebilmesi )
İLK İTİRAZLAR ( Dava Dilekçesinde Tüm Davacı Adları ve Adreslerinin Yer Almasının Gerekmesi ve Bunun İlk İtiraz Olarak Süresinde İleri Sürülebilmesi )"
Y18.HD26.1.1995E. 1994/15432 K. 1995/793"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Zeytin Yetiştirilmekte Olup Bu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Ortalama Zeytin Fiyatlarının Esas Alınmasının Gerekmesi )
ORTALAMA VERİM VE FİYATIN ESAS ALINMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Zeytin Yetiştirilmekte Olup Bu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Ortalama Zeytin Fiyatlarının Esas Alınmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırılan Taşınmazda Zeytin Yetiştirilmekte Olup Bu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Ortalama Zeytin Fiyatlarının Esas Alınmasının Gerekmesi )"
Y18.HD26.1.1995E. 1994/15763 K. 1995/767"GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMİ ( Kiremit Kaplı Çatı Üzerine Çok Sayıda Güneş Enerji Sistemi Kurulduğu Takdirde Binanın Statiğini ve Çatıyı Ne Suretle Etkilediği Konusunda Rapor Alınması )
KAT MALİKLAERİNİN RIZASI ( Kullanma Biçiminin Sabit Hal Alıp Devamlılık Arzettiği ve İşlem Tesis Mahiyetini Aldığı Takdirde Diğer Kat Maliklerinin Rıza ve Muvafakatine İhtiyaç Olması )
BİNANIN İNŞAAT TARZI VE HALİHAZIR DURUMU ( Güneş Enerjisi Sisteminin Kiremit Kaplı Çekme Katın Üzerine Kurulmasının Binanın Statiğine ve Çatıya Zarar Verip Vermeyeceğinin İncelenmesi Gereği )"
Y18.HD31.1.1995E. 1995/442 K. 1995/1060"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İskana Yasaklanan ve Umuma Su Sağlamak için Ayrılan Bir Yerin Arsa Olarak Değerlendirilememesi Nedeniyle Dava Konusu Yerin Arazi Olması )
ARSA DEĞERLENDİRMESİ ( İskana Yasaklanan ve Umuma Su Sağlamak için Ayrılan Bir Yerin Arsa Olarak Değerlendirilememesi )
İSKANA YASAKLANAN YER ( İskana Yasaklanan ve Umuma Su Sağlamak için Ayrılan Bir Yerin Arsa Olarak Değerlendirilememesi )"
Y18.HD31.1.1995E. 1995/543 K. 1995/1075"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Taşınmazın Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRILANIN İMAR PARSELİ OLMASI ( Somut Emsal Alınan Taşınmazla Yapılan Karşılaştırması Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )"
Y18.HD31.1.1995E. 1995/717 K. 1995/1097"TESCİLİ YASAK VAKIFLAR ( Nüfusunun Önemli Bölümü Alevi Olan Ülkede Vakfın Aleviliği Araştırmak ve Aktarmak Şeklindeki Amacının Cemaate Destek Niteliğinde Kabulüne Olanak Bulunmaması )
HAKİMİN TESCİL KARARI ( Hakimin Tescil Kararı Vermeden Önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mütalaasına Başvurabilmesi Mümkün ise de Bu Mütalaa ile Bağlı Olmaması )
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜTAALASI ( Hakimin Tescil Kararı Vermeden Önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mütalaasına Başvurabilmesi Mümkün ise de Bu Mütalaa ile Bağlı Olmaması )
VAKIFNAMEDEKİ KELİMELER ( Alevilik Cem ve Halk Semahları Kelimelerinin Yasak Kelimeler Kapsamında Değerlendirilmesinin Hatalı Olması )"
Y18.HD6.2.1995E. 1995/276 K. 1995/1404"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin İlke Olarak Davacıya Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Çıkarılan Tebligatla Birlikte Muaccel Olması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Tebligatın Yapılmadığı Gerçeği Karşısında Kamuaştırma Meblağının Muacceliyetinin Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tebliğ Tarihinde Gercekleşmesi )
İHTİLAFSIZ BEDEL FAİZİ ( Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Kabul Edildiğinde İhtilafsız Bedel Faizine Ancak O Tarihten Hükmedilebilmesi )
MUACCELİYET ( Tebligatın Yapılmadığı Gerçeği Karşısında Kamuaştırma Meblağının Muacceliyetinin Bedel Arttırımı Davasının Açıldığı Tebliğ Tarihinde Gercekleşmesi )"
Y18.HD6.2.1995E. 1995/668 K. 1995/1412"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Projesinde Asansör Olmayan Bir Bina İçin Asansö Yaptırılmasına Dair Alınan Karar )
ASANSÖR YAPILMASI ( Projesinde Asansör Olmayan Bir Binanın Mimari Durumunun Elverişli Olması Halinde Hazırlatılacak Projeye Uygun Biçimde Asansör Tesis Edilebilmesi )
FAYDALI YENİLİK VE İLAVELER ( Projesinde Asansör Olmayan Bir Binanın Mimari Durumunun Elverişli Olması Halinde Hazırlatılacak Projeye Uygun Biçimde Asansör Tesis Edilebilmesi )"
Y18.HD7.2.1995E. 1995/680 K. 1995/1454"ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yakıt Giderlerinin Bağımsız Bölümlerin Yüzölçümlerine Göre Alınmasının Kararlaştırılmış Olması )
YÖNETİM PLANI ( Yönetim Giderlerinin Arsa Payları Oranında Ödeneceğinin Belirtilmesi- Yakıt Giderlerinin Bağımsız Bölümlerin Yüzölçümlerine Göre Alınmasının Kararlaştırılmış Olması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ödenmeyen Ortak Giderlerin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )"
Y18.HD7.2.1995E. 1995/938 K. 1995/1527"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kısmen Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Taşınmazın Artan Kısmında Değer Kaybı Oluşması )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Artan Bölümün İşe Yaramaması Ya da Kamulaştırmayla Bölünen Binanın Arta Kalanı İçin Tazminata Hükmedilmesi Şartı )
TAZMİNAT ( Kısmi Kamulaştırma Nedeniyle Arta Kalan Kısımda Meydana Gelen Değer Kaybı )"
Y18.HD9.2.1995E. 1994/15204 K. 1995/1618"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Her Anagayrımenkulün Bir Yönetim Planının Olmasının Gerekmesi-Yönetim Planının İptalinin Söz Konusu Olmaması )
YÖNETİM PLANININ İPTALİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Her Anagayrımenkulün Bir Yönetim Planının Olmasının Gerekmesi-Yönetim Planının İptalinin Söz Konusu Olmaması )
ANAGAYRIMENKULÜN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI İLE YÖNETİLMESİ ( Yönetim Planı Mevcut ve Tapuya Tescil Edilmiş ise Kat Malikleri Kurulu Kararları ile Yönetilmesinin Mümkün Olmaması )"
Y18.HD9.2.1995E. 1994/15516 K. 1995/1664"KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ ( Kat Malikinin Ortak Gider ve Avanslardan Kendine Düşen Payı Ödememesi )
ORTAK GİDERLER VE AVANSLAR ( Kat Mülkiyetinin Devri İçin Açılan Davadan Önce ve Dava Sırasında Borcun Ödenmesinin Etkisi )
BORÇLARIN ÖDENMESİ ( Kat Mülkiyetinin Devri İçin Açılan Davadan Önce ve Dava Sırasında )"
Y18.HD9.2.1995E. 1995/1033 K. 1995/1679"PROJEYE AYKIRILIĞIN ANA YAPININ TAMAMINDA OLMASI ( Eski Hale Getirmenin Binanın Kaybına Yol Açabileceği veya Ortak Yerlerin Tamamında Değişiklik Getireceği Hallerde Dahil Edilmesi )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Eski Hale Getirmenin Binanın Kaybına Yol Açabileceği veya Ortak Yerlerin Tamamında Değişiklik Getireceği Hallerde Tüm Kat Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Eski Hale Getirmenin Binanın Kaybına Yol Açabileceği veya Ortak Yerlerin Tamamında Değişiklik Getireceği Hallerde Dahil Edilmesi )
TÜM KAT MALİKLERİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Eski Hale Getirmenin Binanın Kaybına Yol Açabileceği veya Ortak Yerlerin Tamamında Değişiklik Getireceği Hallerde Dahil Edilmesi )"
Y18.HD9.2.1995E. 1995/1250 K. 1995/1621"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİİN ARTIRILMASI ( Somut Parselin İmar Parseli Olması Hallerinde Dava Konusu Taşınmazın Karşılaştırma Sonucunda Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Bunun Düşülmesinin Nedeni Dava Konusu Taşınmazda Parselasyon ve Şuyulandırma İşlemiyle Yasal Olarak Kamu Hizmetlerine Tahsisi Gereken Yerlerin Ayrılmamış Olması )
KADASTRO PARSELİ ( Somut Parselin İmar Parseli Olması Hallerinde Dava Konusu Taşınmazın Karşılaştırma Sonucunda Bulunan Değerden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )"
Y18.HD10.2.1995E. 1994/13171 K. 1995/1725"KAT MALİKLERİ KURULU YETER SAYISI ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarıdan Fazlası İle Toplanması )
TOPLANTI NİSABI ( Kat Malikleri Kurulunun Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarıdan Fazlası İle Toplanması )
ÇİFTE ÇOĞUNLUK ( Toplantı Belirlenirken Hem Arsa Payı Hem de Sayı İtibariyle Kat Malikleri Çoğunluğu Aranması )"
Y18.HD10.2.1995E. 1995/360 K. 1995/1726"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Merkezi sistemden ferdi ısınmaya geçiş )
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM ( Çoğunlukla )"
Y18.HD10.2.1995E. 1995/971 K. 1995/1742"MEN'İ MÜDAHALE VE ESKİ HALE GETİRME ( Uyuşmazlık Bağımsız Bölümde Yapılan Tadilata İlişikn Olup Binanın Ortak Yerleri ile İlgili Olmadığından Uyuşmazlığın Medeni Kanun Dairesinde Çözümlenmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILAN TADİLATTA GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlık Binanın Ortak Yerleri ile İlgili Olmadığından Uyuşmazlığın Medeni Kanun Dairesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Uyuşmazlık Bağımsız Bölümde Yapılan Tadilata İlişikn Olup Binanın Ortak Yerleri ile İlgili Olmadığından Uyuşmazlığın Medeni Kanun Dairesinde Çözümlenmesi ) )"
Y18.HD14.2.1995E. 1995/1381 K. 1995/1912"MEN'İ MÜDAHALE ( Bahçede Yapılan Dükkanlar Projeye Aykırı ve Diğer Malikin Muvafaktine Dayalı Bulunmadığından Bunların Yıkılması Suretiyle Vaki Müdahalenin Önlenmesi )
ANA YAPININ HARAP OLMASI ( Henüz Üç Katı Ayakta Duran ve Kullanılmakta Olduğu Anlaşılan Anagayrimenkulün Tümünün Harap Olduğunun Söylenememesi Nedeniyle Sona Erdiğinin Kabul Edilmemesi )
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ ( Henüz Üç Katı Ayakta Duran ve Kullanılmakta Olduğu Anlaşılan Anagayrimenkulün Tümünün Harap Olduğunun Söylenememesi Nedeniyle Sona Erdiğinin Kabul Edilmemesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Bahçede Yapılan Dükkanlar Projeye Aykırı ve Diğer Malikin Muvafaktine Dayalı Bulunmadığından Bunların Yıkılması Suretiyle Vaki Müdahalenin Önlenmesi )"
Y18.HD16.2.1995E. 1995/345 K. 1995/2009"ARSA PAYININ TESCİLİ ( Kat Mülkiyetine Geçişte Binanın Arsa Payı Verilmemiş Hiçbir Bağımsız Bölümü Bulunmayacağı gibi Arsa Pay Toplamının Tamamının da Bu Bağımsız Bölümlere Tahsis Edilmesi )
ARSA PAYLARININ DÜZENLENMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçişte Binanın Arsa Payı Verilmemiş Bağımsız Bölümü Bulunmayacağından Arsa Paylarının Tamamının da Bu Bağımsız Bölümlere Tahsis Edilmesi )
ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE TAHSİSİ ( Kat Mülkiyetine Geçişte Binanın Arsa Payı Verilmemiş Bağımsız Bölümü Bulunmaması )"
Y18.HD16.2.1995E. 1995/737 K. 1995/2004"KAMULAŞTIRILAN YERİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Acele Kamulaştırmaya Konu Edilen Yerle İlgili Olarak Yapılan Tespitin Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Yerine Getirilmiş Olması )
ACELE KAMULAŞTIRMA ( Acele Kamulaştırmaya Konu Edilen Yerle İlgili Olarak Yapılan Tespitin Kamulaştırma İşlemleri Tamamlanmadan Yerine Getirilmiş Olması )"
Y18.HD17.2.1995E. 1995/1174 K. 1995/2100"KAMULAŞTIRILANIN GERİ ALINMASI ( Geri Alma Hakkının Doğabilmesi için Öngörülen Sürelere İlaveten Taşınmaz Üzerinde Kamulaştırma ve Devir Amacına Uygun İşlem ve Tesisat Yapılmaması )
TAŞINMAZIN OLDUĞU GİBİ BIRAKILMASI ( Geri Alma Hakkının Doğabilmesi için Öngörülen Sürelere İlaveten Taşınmaz Üzerinde Kamulaştırma ve Devir Amacına Uygun İşlem ve Tesisat Yapılmaması )
AYNI AMAÇ İÇİN BİRDEN ÇOK TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Bunların Bir Bütün Oluşturduğu Kabul Edilerek Hem Yasal Sürelerin Geçmesi Hem de Hiçbir İşlem Yapılmaması Halinde Geri Alınabilmesi )
MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( Geri Alma Hakkının Doğabilmesi için Öngörülen Sürelere İlaveten Taşınmaz Üzerinde Kamulaştırma ve Devir Amacına Uygun İşlem ve Tesisat Yapılmaması )"
Y18.HD21.2.1995E. 1995/160 K. 1995/2282"CEMAAT VAKIFLARI ( Vakfın Cemaat Vakfı Olması Nedeniyle Cemaatlerin Üyeleri Tarafından Seçilen Kişi ve Heyetlerce Yönetilmesi )
VAKFIN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE İCBARI ( Vakfın Cemaat Vakfı Olması Nedeniyle Cemaatlerin Üyeleri Tarafından Seçilen Kişi ve Heyetlerce Yönetilmesi )"
Y18.HD21.2.1995E. 1995/1731 K. 1995/2281"NÜFUSTA KAYIT DÜZELTEM ( Yeni İdari Oluşumlar Sonucu Sınırların Değişmesi Nedeniyle Tesis Tarihinde Doğru Kayıtların Değişiklikler Nedeniyle Düzeltilmesinin Mahkemeden İstenememesi )
İDARİ SINIRLARIN DEĞİŞMESİ ( Yeni İdari Oluşumlar Sonucu Sınırların Değişmesi Nedeniyle Tesis Tarihinde Doğru Kayıtların Değişiklikler Nedeniyle Düzeltilmesinin Mahkemeden İstenememesi )"
Y18.HD21.2.1995E. 1995/1845 K. 1995/2305"ESKİ HALE GETİRME ( Tadilata Muvafakat Edip Daha Sonra Muvafakat Uyarınca Yapılan Tadilata Karşı Çıkılarak Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulmasının İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmaması )
TADİLAT ( Tadilata Muvafakat Edip Daha Sonra Muvafakat Uyarınca Yapılan Tadilata Karşı Çıkılarak Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulmasının İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmaması )
PROJEYE AYKIRI İNŞAAT ( Binanın Çatısında Projeye Aykırı İnşaatın Eski Hale Getirilmesinin İsteminde İnşaatın Muvafakata İstinaden Yapılması Nedeniyle İyiniyetle Bağdaşmaması )
İYİNİYET ( Tadilata Muvafakat Edip Daha Sonra Muvafakat Uyarınca Yapılan Tadilata Karşı Çıkılarak Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulmasının İyiniyet Kuralları ile Bağdaşmaması )"
Y18.HD23.2.1995E. 1995/1679 K. 1995/2398"PROJEDEKİ KULLANIM AMACINA UYGUN İŞLER YAPMA ( Bahçenin Niteliğini Değiştirmeyen Çimlendirme ve Geçit Yolları Yapma Diğer Bölüm Maliklerinin Bahçeden Yasal Yararlanmasının İhlal Sayılmaması )
KULLANMANIN İHLAL SAYILMAMASI ( Projesinde Bahçe Olan Yerin Niteliğini Değiştirmeyen Çimlendirme Geçit Yolları Yapma Diğer Bölüm Maliklerinin Bahçeden Yasal Yararlanmasının İhlal Sayılmaması )
KAT MÜLKİYETİ DAVASI ( Projesinde Bahçe Olan Yerin Niteliğini Değiştirmeyen Çimlendirme Geçit Yolları Yapma Diğer Bölüm Maliklerinin Bahçeden Yasal Yararlanmasının İhlal Sayılmaması )"
Y18.HD24.2.1995E. 1995/1652 K. 1995/2435"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Üretimi Artırıcı Özel ve Üstün Niteliklerin Kapitalizasyon Faizinin Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması Halinde Objektif Ölçü Kabul Edilmesi )
KAPİTALİZASYON ORANI ( Taşınmazın Üretimi Artırıcı Özel ve Üstün Niteliklerin Kapitalizasyon Faizinin Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması Halinde Objektif Ölçüler Olarak Mütaala Edilmesi )
OBJEKTİF ÖLÇÜLER ( Taşınmazın Üretimi Artırıcı Özel ve Üstün Niteliklerin Kapitalizasyon Faizinin Belirlenmesinde Dikkate Alınmaması Halinde Objektif Ölçüler Olarak Mütaala Edilmesi )"
Y18.HD24.2.1995E. 1995/1737 K. 1995/2434"ESKİ HALE GETİRME ( Dükkanın Fırın Olarak Kullanılmasının Proje Değişikliği Yapılmadan Mümkün Olmaması )
YASAK İŞLER ( Dükkanın Fırın Olarak Kullanılmasının Proje Değişikliği Yapılmadan Mümkün Olmaması )
DÜKKANIN FIRIN OLARAK KULLANILMASI ( Dükkanın Fırın Olarak Kullanılmasının Proje Değişikliği Yapılmadan Mümkün Olmaması )
PROJE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN DEĞİŞİKLİKLER ( Dükkanın Fırın Olarak Kullanılmasının Proje Değişikliği Yapılmadan Mümkün Olmaması )"
Y18.HD24.2.1995E. 1995/1938 K. 1995/2415"BAĞIMSIZ BÖLÜM KAZANMA ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )
TADİLATA MUVAFAKAT ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )
İYİNİYET ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )"
Y18.HD27.2.1995E. 1995/1937 K. 1995/2509"MÜDAHELENİN MEN'İ VE ESKİ HALE GETİRME ( Yönetim Planının Anagayrimenkulün Mimari Estetiğine Halel Getirmemek ve Hariçten Görünüşü Bozmamak Koşuluyla Tadilata İzin Verilmesi )
YÖNETİM PLANI ( Yönetim Planının Anagayrimenkulün Mimari Estetiğine Halel Getirmemek ve Hariçten Görünüşü Bozmamak Koşuluyla Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümlerde Tadilatına İzin Verilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE TADİLAT ( Yönetim Planının Anagayrimenkulün Mimari Estetiğine Halel Getirmemek ve Hariçten Görünüşü Bozmamak Koşuluyla Tadilata İzin Verilmesi )
KAT MALİKLERİNN OYBİRLİĞİ KARARI ( Kararın Bu Niteliğinin Saptanmaması Halinde Balkonda Yapılan Tadilatın Yönetim Planının İzin Verdiği Sınırlar İçinde Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y18.HD28.2.1995E. 1995/1816 K. 1995/2639"MÜDAHELİNİN MEN'İ DAVASI ( Terasa Çıkışın Davalıya Ait Bağımsız Bölüm İçinden Sağlanıyorsa Davacının Terastan Ancak Orada Arıza Olarak Çıkabilecek Herhangi Bir Kullanımda Yararlanması )
TERASA ÇIKIŞIN SINIRLANDIRILMASI ( Çıkışın Davalıya Ait Bağımsız Bölüm İçinden Sağlanıyorsa Davacının Terastan Ancak Orada Arıza Olarak Çıkabilecek Herhangi Bir Kullanımda Yararlanması )
TAMİRAT DURUMU ( Terasa Çıkışın Davalıya Ait Bağımsız Bölüm İçinden Sağlanıyorsa Davacının Terastan Ancak Orada Arıza Olarak Çıkabilecek Herhangi Bir Kullanımda Yararlanması )"
Y18.HD28.2.1995E. 1995/1946 K. 1995/2681"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davalının Yöneticisi Bulunduğu Apartmana Satmış Olduğu Yakıtın Bedelinden Davalının Anagayrimenkuldeki Arsa Payı Oranındaki Bölümünü Dava Etmesi )
YÖNETİCİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMAMASI ( Kat Malikleri Arasındaki Muafiyete Dair Sözleşme Üçüncü Kişi Konumundaki Davacıyı Bağlamaması )"
Y18.HD28.2.1995E. 1995/2002 K. 1995/2686"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bir Taşınmazdan Geçirilen Boru Hattının Bu Taşınmazın Değerinde Bir Azalma Meydana Getirmesi )
TAŞINMAZDAN BORU GEÇİRİLMESİ ( Bir Taşınmazdan Geçirilen Boru Hattının Bu Taşınmazın Değerinde Bir Azalma Meydana Getirmesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI BEDELİ ( Azalmanın Tesis Edilen İrtifak Hakkının Niteliği ve Taşınmazın Olduğu gibi Kullanılmasında Meydana Gelen Gelir ve Değer Eksikliği ile Orantılı Olması )"
Y18.HD7.3.1995E. 1995/1278 K. 1995/2869"KAMULAŞTIRMA BEDELİNE UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Faizin İşlemesi İçin Zorunlu Oluşu )"
Y18.HD7.3.1995E. 1995/1812 K. 1995/2835"MASRAFLARIN TAHSİLİNİN İCRA DAİRESİNCE YERİNE GETİRİLMESİ ( 3091 Sayılı Kanun m.17 )
İLAMDA YER ALAN MASRAFLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN İCRA TAKİBİ
GÖREV ( İlamda Yer Alan Masrafların Tahsiline İlişkin İcra Takibi )"
Y18.HD10.3.1995E. 1995/2083 K. 1995/2971"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Değerine Etkili Diğer Objektif Nedenlerin Dahi Kapitalizasyon Faizi Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınmış Olduğundan Ayrıca Artırılmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPTİNDE OBJEKTİF ÖLÇÜLER ( Taşınmazın Değerine Etkili Bu Ölçülerin Dahi Kapitalizasyon Faizi Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınmış Olduğundan Ayrıca Artırılmaması )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Taşınmaz Değerine Etkili Diğer Objektif Nedenlerin Dahi Kapitalizasyon Faizi Oranının Belirlenmesinde Dikkate Alınmış Olduğundan Ayrıca Artırılmaması )"
Y18.HD10.3.1995E. 1995/2193 K. 1995/2940"ALACAK DAVASI ( Kat Malikinin Çatı Tamiri için Yaptığı Masraf Bir Ortak Avans ve Gider Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle Dava Konusu Alacak Hakkında Gecikme Tazminatına Hükmedilmemesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Kat Malikinin Çatı Tamiri için Yaptığı Masraf Bir Ortak Avans ve Gider Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle Dava Konusu Alacak Hakkında Gecikme Tazminatına Hükmedilmemesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Kat Malikinin Çatı Tamiri için Yaptığı Masraf Bir Ortak Avans ve Gider Niteliğinde Bulunmaması Nedeniyle Gecikme Tazminatına Hükmedilmemesi )"
Y18.HD16.3.1995E. 1995/2256 K. 1995/3242"MEN'İ MÜDAHELE DAVASI ( Davalının Alttaki Dairelerin Davlumbaz Bacalarına Projede Olmayan Şekilde ve Tehlike Yaratacak Biçimde Boru ile Eklenti Yapması )
ORTAK YERLERE TECAVÜZ ( Davalının Alttaki Dairelerin Davlumbaz Bacalarına Projede Olmayan Şekilde ve Tehlike Yaratacak Biçimde Boru ile Eklenti Yapması )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Ortak Kullanıma Tahsis Edilmiş Bir Bacayı Kendi Kullanımını Başka Türlü Sağlamak Suretiyle Alt Katlardaki Bağımsız Bölümleri Bu Kullanımdan Mahrum Bırakması )
KAT MALİKLERİ KURULUNDAN İZİN ALINMASI ( Alttaki Dairelerin Davlumbaz Bacalarına Projede Olmayan Şekilde ve Tehlike Yaratacak Biçimde Boru ile Eklenti Yapılmasında Karar Alınması )"
Y18.HD16.3.1995E. 1995/2343 K. 1995/3275"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bu Tür Davalarda Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZin BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Hakkında Açılacak Davalarda Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
KAMULAŞTIRILANIN MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Kamulaştırmanın Artırılması Davasında Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )"
Y18.HD16.3.1995E. 1995/2545 K. 1995/3285"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Dava Konusu Taşınmaz Daha Önce Kamulaştırılmış Olduğundan Bundan Önceki Elatmanın Bu Davada Dikkate Alınmaması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma İşlemi Elatmadan Önce Olduğundan Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleştiği Mülkiyetin Davalı İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )
İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞME ( Kamulaştırma İşlemi Elatmadan Önce Olduğundan Faize Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleştiği Mülkiyetin Davalı İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )"
Y18.HD20.3.1995E. 1995/2795 K. 1995/3376"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Yöneticinin Kat Maliklerinin Hem Sayı Hem Arsa Payı Bakımından Çoğunluğu Tarafından Atanması )
YÖNETİCİ SEÇİMİ ( Yöneticinin Kat Maliklerinin Hem Sayı Hem Arsa Payı Bakımından Çoğunluğu Tarafından Atanması )"
Y18.HD23.3.1995E. 1995/2636 K. 1995/3574"MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Terasa Ayrı Bir Çıkış Olmadığından Zorunluluk Gereğince Diğer Kat Maliklerinin Ancak Tamirat Yapmak veya Ortak Amaç için Tesis Kurmak için Çıkabilmesi )
ORTAK YERLER ( Terasa Ayrı Bir Çıkış Olmadığından Zorunluluk Gereğince Diğer Kat Maliklerinin Ancak Tamirat Yapmak veya Ortak Amaç için Tesis Kurmak için Çıkabilmesi )
TERAS ( Terasa Ayrı Bir Çıkış Olmadığından Zorunluluk Gereğince Diğer Kat Maliklerinin Ancak Tamirat Yapmak veya Ortak Amaç için Tesis Kurmak için Çıkabilmesi )"
Y18.HD23.3.1995E. 1995/2646 K. 1995/3577"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davanın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi İstemine İlişkin Olması )
KAT İRTİFAKINA TABİ TAŞINMAZDA ( Kat İrtifakı ile Kendilerine Ait Bağımsız Bölümlerin Müstakil Maliklerin Anagayrimenkulde Ortaklığın Giderilmesini İsyememesi )
KAT MÜLKEYİTİNİN KURULMASI ( Kat İrtifakı Sahiplerinin Anagayrimenkulde Ortaklığın Giderilmesini İsteyemeyeceklerinden İdari Yönden Talepte Bulunularak Kat Mülkiyetine Geçilmesi )"
Y18.HD24.3.1995E. 1995/1592 K. 1995/3682"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Arazilerde Bedel Takdirinin Belirlenmesi )
ARAZİLERDE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına ve Arazinin Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Belirlenmesi )"
Y18.HD27.3.1995E. 1995/2988 K. 1995/3706"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bu Tür Davalarda Yasanın Öngördüğü Tahkikat Yapılmadan Bilirkişi Kurulları Oluşturulup İnceleme Yapılmadan Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarında Yasanın Öngördüğü Tahkikat Yapılmadan Bilirkişi Kurulları Oluşturulup İnceleme Yapılmadan Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )
KAMULAŞTIRMADA AYNI TAŞINMAZIN PAYDAŞLARININ AYRI AYRI DAVA AÇMASI ( Aynı Değerlendirme Yılı İtibariyle Verilen Kararlarda Saptanan Fiyatların Güçlü Delil Kabul Edilmesi )"
Y18.HD30.3.1995E. 1995/2847 K. 1995/3907"FAİZ ALACAĞI DAVASI ( Bedel İndirimi Davası Kısmen Kabul Edilerek Belirlendiği için Asıl Alacağın İhtilafsız Kamulaştırma Bedeli Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Takdir Komisyonunun Saptadığı Bedelin Tahsis İsteyen İdareye Bildirildiği Tarihte Muaccel Olması )
BEDEL İNDİRİM DAVALARI ( Bedel İndirimi Davası Kısmen Kabul Edilerek Belirlendiği için Asıl Alacağın İhtilafsız Kamulaştırma Bedeli Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Bedelin Takdir Komisyonunun Saptadığı Bedelin Tahsis İsteyen İdareye Bildirildiği Tarihte Muaccel Olması )"
Y18.HD30.3.1995E. 1995/2928 K. 1995/3933"İSTİRDAT DAVASI ( Davalıya Ödenen Paranın İstirdadının İstenilmesi )
LOJMANDA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( Davacının Lojman Olarak Oturduğu Bağımsız Bölümün İçinde Yer Aldığı Anagayrimenkulde Kat Mülkiyetinin Kurulmuş Olması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( Davacının Lojman Olarak Oturduğu Bağımsız Bölümün İçinde Yer Aldığı Anagayrimenkulde Kat Mülkiyetinin Kurulmuş Olması )"
Y18.HD6.4.1995E. 1995/3172 K. 1995/4329"KAT MÜLKİYETİ DAVASI ( Yönetim Planı İçerisinde Yönetimle İlgili Olan Yasa Gereği Yönetim Planında Düzenlenebilecek Bir Hükmün Ancak Kat Maliklerinin Alacağı Kararla Değiştirilmesi )
YÖNETİM PLANI ( Yönetim Planı İçerisinde Yönetimle İlgili Olan Yasa Gereği Yönetim Planında Düzenlenebilecek Bir Hükmün Ancak Kat Maliklerinin Alacağı Kararla Değiştirilmesi )
KAT MALİKLERİNİN KARARI ( Yönetim Planı İçerisinde Yönetimle İlgili Olan Yasa Gereği Yönetim Planında Düzenlenebilecek Bir Hükmün Ancak Kat Maliklerinin Alacağı Kararla Değiştirilmesi )"
Y18.HD6.4.1995E. 1995/3417 K. 1995/4269"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş ise Muteber Olması Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Sayılması )
USULSÜZ TEBLİGATTA MUTTALİ TARİHİNİN TEBLİĞİ TARİHİ SAYILMASI ( Tebliği Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş ise Tebliğin Muteber Olması )
TEBLİGATIN MUTEBER SAYILMASI ( Tebliği Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş ise Muteber Olması Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Sayılması )
USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ ( Tebliğ Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliğe Muttali Olmuş ise Muteber Olması Muhatabın Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Sayılması )"
Y18.HD10.4.1995E. 1995/2633 K. 1995/4333"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması )
BİRDEN ÇOK YAPININ AYNI PARSELDE BULUNMASI ( Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması )
GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASI ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanması )"
Y18.HD10.4.1995E. 1995/2634 K. 1995/4334"MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Bu Dava Müdahaleye Konu Olan Husus Bir Kat Malikleri Kurulu Kararına Dayalıysa Tüm Kat Maliklerine Karşı Açılmasının Gerekmesi )
ORTAK YERE MÜDAHALENEN MEN'İ ( Bağımsız Bölümde Kiracı Olan Kişinin Kiraladığı Bağımsız Bölümden Yasaya ve Yönetim Planına Uygun Biçimde Yararlanmasına Engel Olunan Hususlarda Dava Açması )
KİRACININ KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE DAVA AÇABİLMESİ ( Kiraladığı Bağımsız Bölümden Yasaya ve Yönetim Planına Uygun Biçimde Yararlanmasına Engel Olunan Hususlarda Dava Açması )"
Y18.HD11.4.1995E. 1995/3799 K. 1995/4468"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tescil Kararı Verilebilmesi için Tebliğ Edilen Kamulaştırmaya Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmamış veya Açılan Davanın Kesinleşmiş Olması )
TESCİLDEN SONRA BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇILAMAYACAĞI ( Kamulaştırma Kanununa göre Kesinleşip İnfaz Edilen Tescil Kararı Yasal Yollarla İptal Edilmedikçe Bedel Artırımı Davası Açılamaması )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Tescil Kararı Verilebilmesi için Tebliğ Edilen Kamulaştırmaya Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmamış veya Açılan Davanın Kesinleşmiş Olması )"
Y18.HD11.4.1995E. 1995/3872 K. 1995/4467"İHTİLAFSlZ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Tebliğle Muacceliyet Kazanacağı )
FAİZ BAŞLANGICI ( İhtilafsız Kamulaştırma Bedelinde )
TEBLİGAT ( İhtilafsız Kamulaştırma Bedelinin Tebliğle Muacceliyet Kazanacağı )"
Y18.HD11.4.1995E. 1995/3970 K. 1995/4462"BÜRO İŞYERİ AYRIMI
TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Mühendis Odaları Temsilciliğinde Kullanıldığında Büro Değil İşyeri Kabul Edilmesi )
ODA TEMSİLCİLİKLERİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümü Kullanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLMASI ( Oda Temsilciliklerince Kullanılması Halinde )"
Y18.HD11.4.1995E. 1995/3977 K. 1995/4503"BOŞANILAN EŞİN SOYADININ TAŞINMASINA İZİN DAVASI ( Boşanan Kadının Boşandığı Kocasının Soyadını Taşımasına İzin Verilmesine İlişkin Kararı Nüfus Memurunun Temyiz Edememesi )
TEMYİZ HAKKI ( Boşanan Kadının Boşandığı Kocasının Soyadını Taşımasına İzin Verilmesine İlişkin Kararı Nüfus Memurunun Temyiz Edebilmesinin Mümkün Olmaması )
HUKUKİ YARAR ( Boşanan Kadının Boşandığı Kocasının Soyadını Taşımasına İzin Verilmesine İlişkin Kararı Nüfus Memurunun Temyiz Edebilmesinin Mümkün Olmaması )"
Y18.HD13.4.1995E. 1995/3870 K. 1995/4585"MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Davalının Bağımsız Bölümünde Beslenen Kurt Köpeğinin Gerek Havlaması Gerekse Çocukları Kovalamasıyla Etrafı Rahatsız Edici Davranışlaryla Tahammül Sınırlarını Aşması )
KÖPEK BESLEMEK ( Davalının Bağımsız Bölümünde Beslenen Kurt Köpeğinin Gerek Havlaması Gerekse Çocukları Kovalamasıyla Etrafı Rahatsız Edici Davranışlaryla Tahammül Sınırlarını Aşması )
YÖNETİM PLANI ( Plana Uygun Olsa Bile Bağımsız Bölümde Beslenen Kurt Köpeğinin Gerek Havlaması Gerekse Çocukları Kovalamasıyla Rahatsız Edici Davranışlarla Tahammül Sınırlarının Aşılması )"
Y18.HD13.4.1995E. 1995/3895 K. 1995/4563"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTILMASI ( El Koyma Tarihi ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında El Koymadan Ötürü Uğranan Zarar veya Mahrum Kalınan Gelir Varsa Ayrıca İstemde Bulunulabilmesi )
TAZMİNAT İSTEMİ ( El Koyma Tarihi ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında El Koymadan Ötürü Uğranan Zarar veya Mahrum Kalınan Bir Gelir Söz Konusu Olması Halinde Ayrıca İstemde Bulunulabilmesi )
MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Artırılan Bedel Faizine Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ARTIRILAN BEDELE FAİZ ( Artırılan Bedel Faizine Dava Tarihi İtibariyle Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Artırılan Bedel Faizine Dava Tarihi İtibariyle Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD17.4.1995E. 1995/3544 K. 1995/4665"DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ( Bedel İndirim Davası Bedel Artırım Davasının da Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olduğundan İki Davanın Birleştirilmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedel İndirim Davası Bedel Artırım Davasının da Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olduğundan İki Davanın Birleştirilmesinin Gerekmesi )
BEDEL İNDİRİM DAVASI ( Bedel İndirim Davası Bedel Artırım Davasının da Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olduğundan İki Davanın Birleştirilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD17.4.1995E. 1995/3886 K. 1995/4739"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Kamulaştırma Parasının Artırılmasında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
TAŞINMAZA EL KONULMASI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )"
Y18.HD24.4.1995E. 1995/4435 K. 1995/5090"MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Davanın Bağımsız Bölüm Malikleri veya Bağımsız Bölüm Malikleriyle Kiracılar Arasında Ortak Yerlerle Alakalı Bulunmadığından Genel Hükümler Dairesinde Çözümlenmes )i
GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Davanın Bağımsız Bölüm Malikleri veya Bağımsız Bölüm Malikleriyle Kiracılar Arasında Ortak Yerlerle Alakalı Bulunmadığından Genel Hükümler Dairesinde Çözümlenmes ) )
ORTAK YERLERE TECAVÜZ ( Davanın Bağımsız Bölüm Malikleri veya Bağımsız Bölüm Malikleriyle Kiracılar Arasında Ortak Yerlerle Alakalı Bulunmadığından Genel Hükümler Dairesinde Çözümlenmes ) )"
Y18.HD25.4.1995E. 1995/4627 K. 1995/5170"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Ortak Yönetim Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıkların Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Değil Genel Hükümler Dairesinde Çözümlenmesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDE ORTAK YÖNETİM ( Birden Çok Parsel Üzerinde Mevcut Ana Yapılardaki Bağımsız Bölümler Malikleri Arasında Ortak Bir Yönetimin Mümkün Olması )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetinin Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Tek Bir Parsel Üzerinde Bulunan Anagayrimenkullerde Tesis Edilebilmesi )
YÖNETİM PLANI NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞME ( Birden Çok Parsel Özerinde Ortak Yönetime İlişkin Sözleşmenin Kat Mülkiyeti Kanun Hükümlerinde Öngörülen Yönetim Planı Niteliğinde Olmaması )"
Y18.HD25.4.1995E. 1995/4637 K. 1995/5249"VAKFIN DAĞILMASININ TESCİLİ
VAKFIN KÖTÜ YÖNETİLMESİ"
Y18.HD25.4.1995E. 1995/4645 K. 1995/5250"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI
VAKIF YÖNETİCİSİNİN ÇEKİLMESİNİN DAVAYA ETKİSİ
VAKIF YÖNETİMİNDEN UZAKLAŞTIRMANIN SONUÇLARI"
Y18.HD27.4.1995E. 1995/4284 K. 1995/5366"BORU HATTI ( Bahçe Olarak Kullanılan Taşınmaza Ağaç Dikilemeyeceği İnşaat Yapılamayacağı gibi Taşınmazın Mevcut Durumuyla Bağdaşmayan Gerekçelerle Değer Kaybı Belirlemesinin Hatalı Olması )
KAYBIN FAHİŞ OLMASI ( Taşınmaza Ağaç Dikilemeyeceği İnşaat Yapılamayacağı gibi Taşınmazın Mevcut Durumuyla Bağdaşmayan Gerekçelerle Değer Kaybı Belirlemesinin Hatalı Olması )
DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Tüm Değerlendirmelerin Taşınmazın Değerlendirme Tarihi İtibarı ile Mevcut Durumu ve Nitelikleri ile Olduğu Gibi Kullanılması Haline Göre Yapılmasının Zorunlu Olması )
GEÇİCİ İRTİFAK BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Ağaç Dikilemeyeceği İnşaat Yapılamayacağı gibi Taşınmazın Mevcut Durumuyla Bağdaşmayan Gerekçelerle Değer Kaybı Belirlemesinin Hatalı Olması )"
Y18.HD27.4.1995E. 1995/4287 K. 1995/5374"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Gelir Metodunun Uygulanması )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BULUNMASI ( Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Gelir Metodunun Uygulanması )
GELİR METODU ( Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Gelir Metodunun Uygulanması )
KAPİTALİZASYON FAİZİ OBJEKTİF UNSUR İLİŞKİSİ ( Her Yıl İtibari ile Değişebilecek Geçici Unsurlar Nedeniyle Verilerin Ortalama Değerlerin Üzerinde Tutulmasının Doğru Olmaması )"
Y18.HD27.4.1995E. 1995/4556 K. 1995/5355"ALACAK DAVASI ( Anagayrimenkulün Bakım ve Yönetim Giderlerine Katılmayan Kat Malikleri Hakkında Diğer Kat Maliklerinden Her Biri veya Yöneticinin İcra Takibinde Bulunabilmesi veya Dava Açması )
KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI ( Bakım ve Yönetim Giderlerine Katılmayan Kat Malikleri Hakkında Diğer Kat Maliklerinden Her Biri veya Yöneticinin İcra Takibinde Bulunabilmesi veya Dava Açması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Bakım ve Yönetim Giderlerine Katılmayan Kat Malikleri Hakkında Diğer Kat Maliklerinden Her Biri veya Yöneticinin İcra Takibinde Bulunabilmesi veya Dava Açması )
KAT MALİKLERİNİN HAKKI ( Bakım ve Yönetim Giderlerine Katılmayan Kat Malikleri Hakkında Diğer Kat Maliklerinden Her Biri veya Yöneticinin İcra Takibinde Bulunabilmesi veya Dava Açması )"
Y18.HD1.5.1995E. 1995/5248 K. 1995/5419"ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ ( Davanın Hava Hakkı Tesis Edilmiş Bulunan Gayrimenkul Üzerindeki İrtifak Haklarının Tapu İdaresince Resen Kat Mülkiyetine Geçilmesi Üzerine Açılması )
İRTİFAK HAKLARI ( Davanın Hava Hakkı Tesis Edilmiş Bulunan Gayrimenkul Üzerindeki İrtifak Haklarının Tapu İdaresince Resen Kat Mülkiyetine Geçilmesi Üzerine Açılması )
HAVA HAKKI ( Davanın Hava Hakkı Tesis Edilmiş Bulunan Gayrimenkul Üzerindeki İrtifak Haklarının Tapu İdaresince Resen Kat Mülkiyetine Geçilmesi Üzerine Açılması )
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ ( Mahkemece Hava Hakkı Konusu Olan Bağımsız Bölümlerin Değerlerinin Ayrı Ayrı Tespit Edilmesi ve Niteliklerinin Belirlenmesi )"
Y18.HD2.5.1995E. 1995/3348 K. 1995/5522"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıkların Müddeabihin Miktarına Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Görülmesi )
ECRİMİSİL ( Kat Mülkiyetinin Uygulanması Söz Konusu Olmayan Ecrimisil Davasının Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Men' Müdahale Davası ile Birlikte Görülebilmesi için Miktara Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıkların Müddeabihin Miktarına Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Görülmesi )
KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN DAVALARDA GÖREV ( Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıkların Müddeabihin Miktarına Bakılmaksızın Sulh Mahkemesinde Görülmesi )"
Y18.HD2.5.1995E. 1995/3351 K. 1995/5523"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Konu Olmaya Elverişli Taşınmaz Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesini Maliklerden Birinin Paylaşmanın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle İsteyebilmesi )
ŞÜYUUN İZALESİNİ İSTEME ( Kat Mülkiyetine Konu Olmaya Elverişli Taşınmaz Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesini Maliklerden Birinin Paylaşmanın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle İsteyebilmesi )
PAYLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Konu Olmaya Elverişli Taşınmaz Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesini Maliklerden Birinin Paylaşmanın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle İsteyebilmesi )
KAT MÜLKİYETİ KURULARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Konu Olmaya Elverişli Taşınmaz için Bunu Ortak Maliklerden Birinin İsteyebilmesi )"
Y18.HD2.5.1995E. 1995/4940 K. 1995/5595"İTİRAZIN İPTALİ ( İdare Yükümlüye Yaptığı Tebligat Üzerine Vergi Mahkemesinden Tahsil İşleminin Durdurulduğuna İlişkin Bir Karar Kendisine Gelmediği Sürece Alacağın Tahsilini İsteyebilmesi )
VERGİ MAHKEMESİ ( İdare Yükümlüye Yaptığı Tebligat Üzerine Vergi Mahkemesinden Tahsil İşleminin Durdurulduğuna İlişkin Bir Karar Kendisine Gelmediği Sürece Alacağın Tahsilini İsteyebilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdare Yükümlüye Yaptığı Tebligat Üzerine Vergi Mahkemesinden Tahsil İşleminin Durdurulduğuna İlişkin Bir Karar Kendisine Gelmediği Sürece Alacağın Tahsilini İsteyebilmesi )"
Y18.HD16.5.1995E. 1995/4977 K. 1995/5903"TEVLİYET ÜCRETİNİN TAYİNİ İSTEMİ ( Ücret Vakıf Gelirlerinden Karşılanacak Bir Gider Olduğundan Vakıflar İdaresinin Onayına Sunulmuş Olan Bütçe ve Raporlarda Yer Almasına Bağlı Olması )
MÜTEVELLİ ÜCRETİ ( Ücret Vakıf Gelirlerinden Karşılanacak Bir Gider Olduğundan Vakıflar İdaresinin Onayına Sunulmuş Olan Bütçe ve Raporlarda Yer Almasına Bağlı Olması )
MÜLHAK VAKIFLARIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ ( Bunların Ne Suretli Gerçekleştirileceğinin Düzenlenecek Bütçe ve Bu Nitelikteki Raporlarla Belirlenmesi )
VAKIFLAR İDARESİNCE ONAY ( Mülhak Vakıfların Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Hazırlanacak Raporların Vakıflar İdaresince Onaylanarak Hayata Geçirilmesi )"
Y18.HD18.5.1995E. 1995/5117 K. 1995/6035"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kamulaştırmanın İptali İstemiyle İdari Yargıda Dava Açıldığına Göre Bedel Arttırımı Davasını Bu Konudaki Kesin Karar Verdikten Sonra da Açabilmesi )
İDARİ YARGI BİTMEDEN DAVA AÇILMASI ( Kamulaştırmanın İptali İstemiyle İdari Yargıda Dava Açıldığına Göre Bedel Arttırımı Davasını Bu Konudaki Kesin Karar Verdikten Sonra da Açabilmesi )
DAVANIN SONUÇLARINDAN SORUMLULUK ( Bedel Arttırımı Davasının İdari Yargıdaki Davadan Sonra da Açılabileceğinden Davanın Sonuçlarından Sorumlu Olunması )"
Y18.HD22.5.1995E. 1995/5452 K. 1995/6104"MESKENİN İŞYERİNE ÇEVRİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulanan Bağımsız Bölümün İşyerine Çevrilebilmesi için Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğini Gerektirmesi )
YASAK İŞLER ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulanan Bağımsız Bölümün İşyerine Çevrilebilmesi için Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğini Gerektirmesi )
GAYRI IZRAR AMACIN OLMAMASI ( Yasadan Doğan Hakkın Kullanımının Sırf Gayri Izrar Amacına Yönelik Olduğu ve Bu Suretle Hakkın Suistimal Niteliğinde Bulunduğunun Söylenememesi )
HAKKIN SUİSTİMALİ SAYILMAMA ( Yasadan Doğan Hakkın Kullanımının Sırf Gayri Izrar Amacına Yönelik Olduğu ve Bu Suretle Hakkın Suistimal Niteliğinde Bulunduğunun Söylenememesi )"
Y18.HD23.5.1995E. 1995/5364 K. 1995/6182"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Kararın Sayfa Numaraları Taşıyan ve Her Sayfası Noter Mührüyle Tasdikli Bir Deftere Yazılmakla Beraber Toplantıda Bulunan Bütün Maliklerce İmzalanması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARAR DEFTERİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Sayfa Numaraları Taşıyan ve Her Sayfası Noter Mührüyle Tasdikli Bir Deftere Yazılmak )
KARARIN TOPLANTIYA KATILAN KAT MALİKLERİNCE İMZALANMASI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Toplantıda Bulunan Bütün Kat Maliklerince İmzalanmasının Gerekmesi )"
Y18.HD23.5.1995E. 1995/5446 K. 1995/6213"İCARETEYN BEDELİNİN TAVİZE DÖNÜŞMESİ ( Mukataalı ve İcrateynli Vakıfların Tavize Dönüşen İcareteyn ve Mukataa Bedellerinin Vakıflar İdaresince Tahsil Edilmesi )
ÖDENMEYEN TAVİZ BEDELLERİ ( Taviz Karşılığının Ödenmemesi Halinde Gayrimenkulün İpotek Edilmiş Sayılması )
İDARİ PROSEDÜR ( Tavize Dönüşen İcareteyn ve Mukataa Bedellerinin Vakıflar İdaresince Tahsil Edilmesi ve Ödenmemesi Halinde Taşınmazın İpotek Edilmiş Sayılması )"
Y18.HD23.5.1995E. 1995/5450 K. 1995/6181"ORTAK GİDERLER ( Kiracının Yaptığı Fazla Ödeme )
FAZLADAN ÖDENEN AİDATIN TAHSİLİ ( Davanın Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Fazladan Ödenen Aidatın Tahsili Davasında )
KİRACININ DAVA AÇAMAMASI ( Fazladan Ödediği Aidatı Kiradan Düşebilmesi )
KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kira Miktarıyla )"
Y18.HD23.5.1995E. 1995/5488 K. 1995/6228"İSİM TASHİHİ DAVASI ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmayı İstemesinin İsmin Düzeltilmesi İçin Haklı Neden Teşkil Etmesi )
İSMİN HAKLI NEDENLERE DAYANARAK DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmayı İstemesinin İsmin Düzeltilmesi İçin Haklı Neden Teşkil Etmesi )
BİLİNEN İSİMLE ANILMANIN İSTENİLMESİ ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmayı İstemesinin İsmin Düzeltilmesi İçin Haklı Neden Teşkil Etmesi )"
Y18.HD29.5.1995E. 1995/5538 K. 1995/6546"HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Anagayrimenkulde Davalı Şirketin Tutum ve Davranışlarından ve Özellikle Faaliyetlerinden Kaynaklanan Bir Rahatsızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
ŞAHİT DİNLENMESİ ( Anagayrimenkulde Davalı Şirketin Tutum ve Davranışlarından ve Özellikle Faaliyetlerinden Kaynaklanan Bir Rahatsızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
YASAK İŞLER ( Anagayrimenkulde Davalı Şirketin Tutum ve Davranışlarından ve Özellikle Faaliyetlerinden Kaynaklanan Bir Rahatsızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )"
Y18.HD30.5.1995E. 1995/5662 K. 1995/6519"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Dava Konusu Taşınmaza Göre Değerli veya Değersiz Olduğu Oran Dikkate Alınarak Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Dava Konusu Taşınmaza Göre Değerli veya Değersiz Olduğu Oran Dikkate Alınarak Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Emsalin Dava Konusu Taşınmaza Göre Değerli veya Değersiz Olduğu Oran Dikkate Alınarak Dava Konusu Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )"
Y18.HD30.5.1995E. 1995/5822 K. 1995/6470"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının Kendi Bağımsız Bölümünün Ayrı Bir Parsel Üzerinde Yer Alması Davacının Bu Parsel Üzerindeki Maliklerce Seçilmemesi Nedeniyle Sıfatına İtiraz Etmesi )
YÖNETİCİNİN ATANMASI ( Siteyi Oluşturan Diğer Parsellerin Bağımsız Bölüm Malikleri Arasında Ortak Yönetime Ait Sözleşmenin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müddeabih Miktarı İtibariyle Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulanmasa Dahi Sulh Mahkemsinin Görevli Olması )
SİTE YÖNETİCİLİĞİ ( Siteyi Oluşturan Diğer Parsellerin Bağımsız Bölüm Malikleri Arasında Ortak Yönetime Ait Sözleşmenin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )"
Y18.HD1.6.1995E. 1995/5653 K. 1995/6551"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tescil Kararı Verilebilmesi için Tebliğ Edilen Kamulaştıma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmaması veya Davaların Kesin Sonuçlanmış Olması )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Tescil Kararı Verilebilmesi için Tebliğ Edilen Kamulaştıma İşlemine Karşı İdari ve Adli Yargıya Başvurulmaması veya Davaların Kesin Sonuçlanmış Olması )
DAVA SÜRESİ ( Tescil Koşullarının Kesin Hüküm ile Varlığı Kabul Edildikten Sonra Kamulaştırmanın Kesinleşmediği-Bedel Artırım Davasının Süresinde Olduğunun Kabulünün Hatalı Olması )
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM ( Tescilin Kesin Hüküm ile Varlığı Kabul Edildikten Sonra Kamulaştırmanın Kesinleşmediği-Bedel Artırım Davasının Süresinde Olduğunun Kabulünün Hatalı Olması )"
Y18.HD1.6.1995E. 1995/5754 K. 1995/6581"ALACAK DAVASI ( KMK'nun Ortak Avans ve Giderlerle İlgili Davalarda Uygulanması için Kat İrtifakı Kurulu Binaların Fiilen Tamamlanmış Olması ve Bağımsız Bölümlerin 2/3'ünün Fiilen İskan Edilmesi )
KAT İRTİFAKLI YAPILAR ( KMK'nun Ortak Giderlerle İlgili Davalarda Uygulanması için Kat İrtifakı Kurulu Binaların Fiilen Tamamlanmış Olması ve Bağımsız Bölümlerin 2/3'ünün Fiilen İskan Edilmesi )
634 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Ortak Giderlerle İlgili Davalarda Uygulanması için Kat İrtifakı Kurulu Binaların Fiilen Tamamlanmış Olması ve Bağımsız Bölümlerin 2/3'ünün Fiilen İskan Edilmesi )
ORTAK GİDERLER ( KMK'nun Ortak Avans ve Giderlerle İlgili Davalarda Uygulanması için Kat İrtifakı Kurulu Binaların Fiilen Tamamlanmış Olması-Bağımsız Bölümlerin 2/3'ünün İskan Edilmesi )"
Y18.HD1.6.1995E. 1995/5755 K. 1995/6582"ORTAK YERLER ( Terasın Davalı Teras Katı Maliki Tarafından Kullanılmakta Olmasına Rağmen Ortak Yerlerden Olması )
TERAS ( Terasın Davalı Teras Katı Maliki Tarafından Kullanılmakta Olmasına Rağmen Ortak Yerlerden Olması )
TÜM KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Ortak Olan Terasa Vuku Bulan Hasar veya Diğer Bağımsız Bölümlerde Sebep Olunan Hasarın Tüm Kat Maliklerinin Sorumluluğu Altında Olması )"
Y18.HD5.6.1995E. 1995/5853 K. 1995/6692"PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ
KULLANIMIN ZARAR DOĞURMASI
TÜM KAT MALİKLERİNİN ONAYI
TADİLATDA YIKIM TEHLİKESİ"
Y18.HD5.6.1995E. 1995/6033 K. 1995/6706"ESKİ HALE GETİRME DAVASI ( Ortak Yer Olan Bahçeye Tecavüzün Önlenmesi Davasının Bağımsız Bölümde Paydaş Olan Davacının Diğer Paydaşın Muvafakatini Almadan Açabilmesi )
PAYDAŞIN DAVA HAKKI ( Ortak Yer Olan Bahçeye Tecavüzün Önlenmesi Davasının Bağımsız Bölümde Paydaş Olan Davacının Diğer Paydaşın Muvafakatini Almadan Açabilmesi )
ORTAK YERLER ( Ortak Yer Olan Bahçeye Tecavüzün Önlenmesi Davasının Bağımsız Bölümde Paydaş Olan Davacının Diğer Paydaşın Muvafakatini Almadan Açabilmesi )"
Y18.HD8.6.1995E. 1995/6029 K. 1995/6860"KAMULAŞTIRMA ( Katma Değer Vergisi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kamulaştırmada Kimin Sorumluluğunda Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kesinti Yapılmaksızın Bankaya Bloke Edileceği )"
Y18.HD8.6.1995E. 1995/6035 K. 1995/6859"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyetinin Uygulanması )
KAT İRTİFAKLI YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ ( Anagayrimenkulün Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyetinin Uygulanması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Bir Blokunun İnşaatı Fiilen Tamamlanmış ve 2/3 Oranındaki Bağımsız Bölümleri Fiilen Kullanılmakta ise Kat Mülkiyetinin Uygulanması )"
Y18.HD8.6.1995E. 1995/6043 K. 1995/6793"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İdarace Yapılan İşlem İrtifak Kamulaştırması Olması Nedeniyle Hükmedilecek Bedelin Mülkiyet Kamulaştırması için Belirlenecek Bedeli Aşmaması )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI BEDELİ ( İdarace Yapılan İşlem İrtifak Kamulaştırması Olması Nedeniyle Hükmedilecek Bedelin Mülkiyet Kamulaştırması için Belirlenecek Bedeli Aşmaması )
TAŞINMAZDAN TOPRAK ÇEKMEK İÇİN KAMULAŞTIRMA ( İdarece Yapılan Bu İşlemin İrtifak Kamulaştırması Olarak Nitelendirilmesi )"
Y18.HD9.6.1995E. 1995/5176 K. 1995/6902"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Masraf Bölüşümünün Yönetim Planında Yer Alacak Hususlardan Olması )
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yapılan Değişikliğin Hakkaniyete ve Yararlanılan Hizmetin Niteliğine Göre Davacı Açısından Adil Olup Olmadığının Belirlenmesi )
MASRAF BÖLÜŞÜMÜ ( Masraf Bölüşümünün Yönetim Planında Yer Alacak Hususlardan Olması )"
Y18.HD12.6.1995E. 1995/6092 K. 1995/6954"İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Ancak Kat Mülkiyeti Kurulu Gayrimenkullerde Uygulanabilmesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Bu Sitenin Yönetiminden Doğacak Alacaklarla İlgili Davanın Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Görülememesi )
SİTENİN YÖNETİMİNDEN DOĞACAK ALACAKLA İLGİLİ DAVA ( Dört Parsel Üzerindeki Sitenin Yönetiminden Doğacak Alacaklarla İlgili Davanın Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Görülememesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Ancak Kat Mülkiyeti Kurulu Gayrimenkullerde Uygulanabilmesi )"
Y18.HD12.6.1995E. 1995/6202 K. 1995/6922"ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( İşletme Projesinin Yapılarak Maliklere Tebliğin Yapılmamasının Kat Malikini yada Kiracısını Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğünden Kurtarmaması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davanın Kat Mülkiyetindeki Avans ve Ortak Giderlerin Tahsili için Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın Kaldırılmasına İlişkin Olması )
İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI ( İşletme Projesinin Tebliğ Edilmemesi Halinde Yöneticinin İtirazın Kaldırılmasını Değil Genel Hükümler Dairesinde İspatla Yükümlü Olması )
İŞLETME PROJESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Bir İşletme Projesinin Yapılması ve Bunun Kat Maliklerine Tebliğinin Gerekli Olması )"
Y18.HD12.6.1995E. 1995/6221 K. 1995/6956"VAKIF MÜTEVELLİSİ OLDUĞUNUN TESBİTİ ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Mütevelli Atanmaması )
MÜTEVELLİLİĞİ 10 YILDIR TEVCİH EDİLMEMİŞ VAKIF ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Mütevelli Atanmaması )
MÜTEVELLİ ATANMAYAN VAKIF ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Mütevelli Atanmaması )"
Y18.HD13.6.1995E. 1995/6096 K. 1995/7026"MEN'İ MÜDAHALE ( Sığınağın Bağımsız Bölüme Dönüştürülmesi ve Tapuya Tescilinin İptali için Açılan Davanın Uyuşmazlık Kat Mülkiyetinden Kaynıklandığından Sulh Mahkemesinde Bakılması )
ORTAK YERLER ( Sığınağın Yasa Gereği Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sığınağın Bağımsız Bölüme Dönüştürülmesi ve Tapuya Tescilinin İptali için Açılan Davanın Uyuşmazlık Kat Mülkiyetinden Kaynıklandığından Sulh Mahkemesinde Bakılması )
KAT MÜLKİYETİ UYGULAMASI ( Sığınağın Bağımsız Bölüme Dönüştürülmesi ve Tapuya Tescilinin İptali için Açılan Davanın Uyuşmazlık Kat Mülkiyetinden Kaynıklandığından Sulh Mahkemesinde Bakılması )"
Y18.HD15.6.1995E. 1995/6133 K. 1995/7135"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Tarım Arazilerinde Değerlendirmenin Net Gelire Kapitalizasyon Faizi Uygulanmak Sureti ile Değer Bulunması )
NET GELİR ( Bunun Çevrede Mutad Olan Ürünlerde Ortalama Verim ve Fiyata Göre Hesaplanması )
KIYMET TAKDİRİ ESASLARI ( Tarım Arazilerinde Değerlendirmenin Net Gelire Kapitalizasyon Faizi Uygulanmak Sureti ile Değer Bulunması )
BOZMA İLAMINA GÖRE HESAP ( Bozma İlamında Öngörülen Verilere Göre Hesap Yapılması Gerektiğinden Bilirkişilerin de Buna Uyarak Hesap Yapmasının Gerekmesi )"
Y18.HD19.6.1995E. 1995/6280 K. 1995/7249"MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Bağımsız Bölümler Arasındaki Duvarların Taşıyıcı Duvar Olmadıkları Yani Anagayrimenkule Zarar Vermeyecek Olduğu Takdirde Kaldırılabilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ARASINDAKİ DUVARLARIN KALDIRILMASI ( Duvarların Taşıyıcı Duvar Olmadıkları Yani Anagayrimenkule Zarar Vermeyecek Olduğu Takdirde Kaldırılabilmesi )
ANAGAYRİMENKULE ZARAR VERİLMEMESİ ( Duvarların Taşıyıcı Duvar Olmadıkları Yani Anagayrimenkule Zarar Vermeyecek Olduğu Takdirde Kaldırılabilmesi )"
Y18.HD20.6.1995E. 1995/6674 K. 1995/7406"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kendisinin de Yönetime Karşı Müteselsilen Sorumlu Olduğu Bir Alacağı Yönetici Sıfatıyla Tali Derecede Sorumlu Olan Kiracısından İsteyememesi )
KİRALAYANIN KİRACIDAN YÖNETİM GİDERİ İSTEMESİ ( )
ORTAK GİDERLERE KATILMA ( Davacının Kira Akdine Dayanarak Ancak Yönetim Giderlerini İsteyebileceğinden Böyle Davanın da Genel Hükümlere Göre Görülebilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Kira Akdine Dayanarak Ancak Yönetim Giderlerini İsteyebileceğinden Böyle Davanın da Genel Hükümlere Göre Görülebileceğinden Görevin Müddeabihe Göre Belirlenmesi )
KİRA İLİŞKİSİ ( Davacı ile Davalı Arasındaki Asıl İlişki Kira Sözleşmesiyle Belirlendiğinden Davacının Kira Akdine Dayanarak Ancak Yönetim Giderlerini İsteyebilmesi )"
Y18.HD22.6.1995E. 1995/6682 K. 1995/7488"ESKİ HALE GETİRME (Müşterek Teras Olan Yere Davalı Tarafından Duvar Çekilmesi Nedeniyle Projeye Aykırı Eklenti Yapıldığı İddiası)
KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Bütün Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça Kendiliğinden Projeye Aykırı Eklenti ve Tadilat Yapamaması-Anagayrımenkulün Mimari Durumunu Değiştirememesi)
TERAS VE BALKONLAR (Açık Yerlerden Olması Nedeniyle Aile Mahremiyetinin Söz Konusu Olacağı Bir Faydalanma Türünü Gerektirmemesi)"
Y18.HD22.6.1995E. 1995/6691 K. 1995/7444"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mahkemece Taşınmazın Arsa Olarak Nitelendirilmesi için Gerekli Unsurları Taşıyıp Taşımadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN ARSA OLMASI ( Uygulamalı İmar Planı İçinde Yer Almadığı Takdirde Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunup Fiilen Meskun Halde Olan Yerler Arasında Kalması )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI ( Uygulamalı İmar Planı İçinde Yer Almadığı Takdirde Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunup Fiilen Meskun Halde Olan Yerlerde Kalması )
ARSA NİTELİGİNİN TESBİTİ ( Uygulamalı İmar Planı İçinde Yer Almadığı Takdirde Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunup Fiilen Meskun Halde Olan Yerler Arasında Kalması )"
Y18.HD26.6.1995E. 1995/7001 K. 1995/7594"AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine GeçiŞ Suretiyle Şüyuun İzalesi İstenen Yapının Fiilen Tamamlandığı ve Tamamının Fiilen Meskun Olduğunun Saptanması )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetine GeçiŞ Suretiyle Şüyuun İzalesi İstenen Yapının Fiilen Tamamlandığı ve Tamamının Fiilen Meskun Olduğunun Saptanması )
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİ ( Mahkemece Fazlalık için Tadilat Projesi Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Alınmak Üzere yada Yapının Projesine Uygun Hale Getirilmesi için Mehil Verilmesi )
TADİLAT PROJESİ ( Mahkemece Fazlalık için Tadilat Projesi Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni Alınmak Üzere yada Yapının Projesine Uygun Hale Getirilmesi için Mehil Verilmesi )"
Y18.HD27.6.1995E. 1995/6799 K. 1995/7639"ESKİ HALE GETİRME ( Kapıcı Dairelerinin Ortak Yerlerden Olması Nedeniyle Bağımsız Bölüm Olarak Nitelendirilememesi ve Arsa Payı Verilememesi )
ARSA PAYI TAHSİSİ VE TESCİL ( Kapıcı Dairelerinin Ortak Yerlerden Olması Nedeniyle Bağımsız Bölüm Olarak Nitelendirilememesi ve Arsa Payı Verilememesi )
ORTAK YERLER ( Kapıcı Dairelerinin Ortak Yerlerden Olması Nedeniyle Bağımsız Bölüm Olarak Nitelendirilememesi ve Arsa Payı Verilememesi )
PROJEDE DEĞİŞİKLİK ( Tüm Paydaşların Onayını Almadan ve Proje Değişikliği Yapmadan Kapıcı Dairesine Arsa Payı Tahsis Edilerek Kendi Adlarına Tescil Etmelerinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y18.HD29.6.1995E. 1995/6210 K. 1995/7784"ORTAK KALORİFERLE OLAN ISINMA ( Doğalgaz Kullanılmak Maksadıyla Ferdi Isınmaya Dönüştürülmesi İçin Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Yeterli Olması )
DOĞALGAZLA FERDİ ISINMA ( Ortak Kaloriferle Olan Isınmanın Doğalgaz Kullanılmak Maksadıyla Ferdi Isınmaya Dönüştürülmesi İçin Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Yeterli Olması )
FAYDALI İLAVELER ( Ortak Kaloriferle Olan Isınmanın Doğalgaz Kullanılmak Maksadıyla Ferdi Isınmaya Dönüştürülmesi İçin Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğunun Yeterli Olması )"
Y18.HD3.7.1995E. 1995/7445 K. 1995/7879"TAHLİYE DAVASI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Olan Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılması )
MESKEN OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İŞYERİ AÇILMASI ( Mesken Olan Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Açılabilmesi için Tüm Kat Maliklerinin Onayına Bağlı Olması )
YASAK İŞLER ( Mesken Olan Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Açılabilmesi için Tüm Kat Maliklerinin Onayına Bağlı Olması )
İYİNİYET ( Davacının Bağımsız Bölümün İşyerine Dönüştürülmüş Olmasının Aynı Zamanda Kat Maliklerine Rahatsızlık Verdiğini de İddia Ederek Dava Açmasının Hakkın Suistimali Olmaması )"
Y18.HD4.7.1995E. 1995/7079 K. 1995/7902"YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ ( Üç Bağımsız Bölümlü ve İki Malikli Bulunan Ana Gayrimenkulün Yönetim Planının Değiştirilmesinin İstenilmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Yönetim Planı Değişliği için Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Oyunun Gerekmesi Ancak Mahkemeye Başvurma Haklarının Saklı Olması )
YÖNETİM PLANI ( Yönetim Planının Değiştirilmesi için Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Oyunun Gerekmesi Ancak Kat Maliklerinin Mahkemeye Başvurma Haklarının Saklı Olması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE GEREKLİ OY ŞARTI ( Yönetim Planı Değişliği için Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Oyunun Gerekmesi Ancak Mahkemeye Başvurma Haklarının Saklı Olması )"
Y18.HD4.7.1995E. 1995/7122 K. 1995/7929"MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Kafe Bar Şeklinde Kullanılmasında Doğrudan Yasaya Aykırı Bir Durum Bulunmaması )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Tüm Kat Maliklerinin ve Sakinlerinin Birbirlerini Rahatsız Etmemek Yükümlülüklerinin Olması )
KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ ( Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi için Gerekli Tedbirler Alınmazsa Bağımsız Bölümdeki İcrai Faaliyetin Sona Erdirilmesine Karar Verilebilmesi )
KAT MALİKLERİNİN BİRBİRİNİ RAHATSIZ ETMEMESİ ( Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi için Gerekli Tedbirler Alınmazsa Bağımsız Bölümdeki İcrai Faaliyetin Sona Erdirilmesine Karar Verilebilmesi )"
Y18.HD10.7.1995E. 1995/7370 K. 1995/8118"ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Kat Maliki İle Kiracının da Müteselsilen Sorumlu Olması )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Kat Maliki İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )
LOJMANDA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( Kiracının Ortak Giderlerden Kat Maliki İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olması )"
Y18.HD10.7.1995E. 1995/7532 K. 1995/8102"YÖNETİM PLANI ( Bütün Kat Maliklerini Onların Külli ve Cüzi Haleflerini Bağlayıcı Olması )
APARTMANDA HAYVAN BESLEMEK ( Yönetim Planında Yasaklanmışsa )
KAT MALİKLERİ KURULU İZİN BELGESİ ( Apartmanda Hayvan Beslenebileceğine Dair )"
Y18.HD11.7.1995E. 1995/7265 K. 1995/8232"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN İADESİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedellerinin Kesinleştiği Tarihler Ayrı Ayrı Saptanıp Davanın Yasal Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİRDEN ÇOK KAMULAŞTIRMADA GERİ ALMA ( Kamulaştırma Bedellerinin Kesinleştiği Tarihler Ayrı Ayrı Saptanıp Davanın Yasal Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Taşınmazlarla İlgili Kamulaştırma Bedellerinin Kesinleştiği Tarihler Ayrı Ayrı Saptanıp Davanın Yasal Süresi İçinde Açılıp Açılmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD11.7.1995E. 1995/7310 K. 1995/8188"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( İmar Kanunu Uyarınca Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması ve Bu Suretle Sonuca Varılması )
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜN ENDEKSİNİN UYGULANMASI ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )
EMSALLE KARŞILAŞTIRMA ( Emsal Taşınmazın Değeri Bulunduktan Sonra Karşılaştırma Yapılarak Dava Konusu Taşınmazın Emsale Göre Üstün ve Eksik Yönlerinin Dikkate Alınması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA ESAS ALINACAK TARİH ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )"
Y18.HD13.7.1995E. 1995/6219 K. 1995/8275"KAT MÜLKİYETİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Anayapının Tamamen Harap Olması )
ANAYAPININ HARAP OLMASI ( Kat Mülkiyetinin Kendiliğinden Sona Ermesi )
HARABİYET ( Bakımsızlıktan Kaynaklanan )
ARSA PAYININ DEVRİ YOLUYLA HARABİYETİN GİDERİLMESİ ( Harabiyet Zamanın Etkisiyle ve Tedricen Oluşmuşsa Mümkün Olmaması )"
Y18.HD8.9.1995E. 1995/7578 K. 1995/8358"DAVA ŞARTI ( Bedel Artırım Davasında Tebligatın Geçerli Olup Olmadığının Araştırılması )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Derdest Bulunan Tescil Davasında Tebligatın Geçerli Olduğuna Dair Bir Karar Verilmediğinden Davanın Süreden Reddedilemeyeceği )
TESCİL DAVASI ( Bedel Artırım Davasına Etkisi )
İLANEN TEBLİGAT ( Tescil Davasında Geçersiz Olduğuna Dair Bir Karar Verilmemişse Bedel Artırım Davasının Kabulünün Gerekeceği )"
Y18.HD8.9.1995E. 1995/8106 K. 1995/8416"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Mahkeme Kararını Temyiz Etmeyen Savcı veya Taraflardan Birinin Kanuni Hasım yada Mahkemenin Oluşumundaki Unsur da Olsa Karar Düzeltme İsteminde Bulunamaması )
TEMYİZ ETMEYENİN KARAR DÜZELTME İSTEYEMEMESİ ( Kararı Temyiz Etmeyen Savcı veya Taraflardan Birinin Kanuni Hasım yada Mahkemenin Oluşumundaki Unsur da Olsa Karar Düzeltme İsteyememesi )"
Y18.HD8.9.1995E. 1995/8259 K. 1995/8368"KAMULAŞTIRMADAN ARTAN BÖLÜMÜN KAMULAŞTIRILMASI DAVASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN KISMIN İŞE YARAMAMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )
KAMULAŞTIRMANIN ZORUNLU OLMASI ( Kamulaştırmadan Artan Kısmın İşe Yaramadığı İçin Kamulaştırılmasının Zorunlu Olması )"
Y18.HD8.9.1995E. 1995/8655 K. 1995/8340"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedele Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ( Kamulaştırma Bedeline Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedeline Ancak Kamulaştırmanın Kesinleşmesi ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
TAŞINMAZIN İDAREYE TARİH ( Kamulaştırma Bedeline bu Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
İDARENİN EL ATMA TARİHİ İLE KAMULAŞTIRMA TARİHİ ARASINDA TAZMİNATTAN YARARLANAMAMA ( Taşınmaz Malikinin Zararını Bedel Artırımı İle Değil Ayrı Bir Tazminat Davası İle İsteyebilmesi )"
Y18.HD11.9.1995E. 1995/9051 K. 1995/8515"YÖNETİM PLANIYLA ÜST HAKKI TANINMASI ( Tapuya da Tescil Edilmemiş Bulunan Üst Hakkı Tanınmasının Tüm Kat Maliklerinin Muvafakati Alınmadığından Belediyeden Alınan Ruhsatın Dahi Geçerli Olmaması )
TÜM KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATİNİN GEREKMESİ ( Yönetim Planında Üst Kat Dairelerine Niteliği ve Kapsamı Belirtilmeyen Biçimde Tapuya da Tescil Edilmemişse Geçerli Olabilmesi için Gerekmesi )
BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMASI ( Tapuya da Tescil Edilmemiş Bulunan Üst Hakkı Tanınmasının Tüm Kat Maliklerinin Muvafakati Alınmadığından Belediyeden Alınan Ruhsatın Dahi Geçerli Olmaması )"
Y18.HD12.9.1995E. 1995/7988 K. 1995/8551"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Kat Malikleri Kurulunun Toplanıp Aldığı Karara Dayanarak Dava Açmışsa da Artık Ortak Gider Borcunu Ödemeyen Kat Malikinden Yönetimin Alacağını Talep Hakkı Olmaması )
HUSUMET ( Davacı Kat Malikleri Kurulunun Toplanıp Aldığı Karara Dayanarak Dava Açmışsa da Artık Ortak Gider Borcunu Ödemeyen Kat Malikinden Yönetimin Alacağını Talep Hakkı Olmaması )
KAT MALİKİ VE YÖNETİCİ OLMAYANIN DAVA HAKKI ( Davacı Kat Malikleri Kurulunun Toplanıp Aldığı Karara Dayanarak Dava Açmışsa da Ortak Gider Borcunu Ödemeyen Kat Malikine Dava Açamaması )
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA HAKKI ( Davacının Topladığı Avanstan Fazla Ödeme Yapmışsa Bunun Yönetim Tarafından Kendisine Ödenmesi Ödenmediği Takdirde Tüm Kat Maliklerini Dava Etmesi )"
Y18.HD12.9.1995E. 1995/8591 K. 1995/8525"İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Yönetim Planı Değişikliğinin İptali İçin Dava Açma Hakkının Olması )
YÖNETİM PLANI ( Kat Maliklerinin 4/5 inin Oyu İle Değiştirilebilmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Ana Gayrımenkulün Kütükte Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümünün İşyeri Olarak Kullanılabilmesi İçin Kat Maliklerinin Oybirliğinin Olması )"
Y18.HD12.9.1995E. 1995/8815 K. 1995/8554"KÖPEK BESLEMENİN ÖNLENMESİNİN İSTENİLMESİ ( Köpek Beslemeye Kat Malikleri Kurulunun İzin Vermesi Kat Maliklerinin Rahatsız Edilmemesi ve Ortak Yerlerin Kirletilmemesine Bağlı Olması )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Köpek Beslemeye Kat Malikleri Kurulunun İzin Vermesi Kat Maliklerinin Rahatsız Edilmemesi ve Ortak Yerlerin Kirletilmemesine Bağlı Olması )
YÖNETİM PLANI ( Köpek Beslemeye İzin Verilmesine İlişkin Kat Malikleri Kurulunun Aldığı Kararın Yönetim Planını Tadil Eder Çoğunlukta Alınıp Alınmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
KAT MALİKLERİNİN RAHATSIZ EDİLMEMESİ ( Köpek Beslemeye Kat Malikleri Kurulunun İzin Vermesi Kat Maliklerinin Rahatsız Edilmemesi ve Ortak Yerlerin Kirletilmemesine Bağlı Olması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Köpek Beslemeye İzin Verilmesine İlişkin Kat Malikleri Kurulunun Aldığı Kararın Yönetim Planını Tadil Eder Çoğunlukta Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi )"
Y18.HD13.9.1995E. 1995/8152 K. 1995/8645"TEVLİYETE EHİL EVLAT OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Tevcih Yapılmaması )
MÜTEVELLİLİĞİ ON YILDIR TEVCİH EDİLMEMİŞ VAKIF ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Tevcih Yapılmaması )
VAKIFLARDA TEVCİH ( On Seneden Beri Mütevelliliği Kimseye Tevcih Edilmemiş Olan Vakıflarda Artık Tevcih Yapılmaması )"
Y18.HD13.9.1995E. 1995/8935 K. 1995/8644"İTİRAZIN İPTALİ ( Temyiz Dilekçesinin Yargıtay Tarafından Usulüne Uygun Olduğundan Hüküm Bozulduktan Sonra Dilekçenin Yazılı Unsurlardan İmzayı İçermediği Gerekçesiyle Reddedilememesi )
DİLEKÇENİN USULÜ ( Temyiz Dilekçesinin Yargıtay Tarafından Usulüne Uygun Olduğundan Hüküm Bozulduktan Sonra Dilekçenin Yazılı Unsurlardan İmzayı İçermediği Gerekçesiyle Reddedilememesi )
BOZMADAN SONRA TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( İmzanın Temyiz Edene Ait Olmadığı Gerekçesiyle Kanıt Dahi Bulunmadığı Halde ve Yargılama Konusu Olmadığı için İstemin Reddedilememesi )
TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ İMZANIN AİDİYETİ ( İmzanın Temyiz Edene Ait Olmadığı Gerekçesiyle Bu Konuda Kanıt Dahi Bulunmadığı Halde ve Yargılama Konusu Olmadığı için İstemin Reddedilememesi )"
Y18.HD14.9.1995E. 1995/7710 K. 1995/8748"GÖREVLİ MAHKEME ( Tapu Kaydına Göre Anagayrimenkulde Kat İrtifakı yada Kat Mülkiyeti Kurulmamış Bulunduğu Anlaşıldığından Müddeabih Miktarı Gözönünde Bulundurularak Davaya Bakılması )
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ( Tapu Kaydına Göre Anagayrimenkulde Kat İrtifakı yada Kat Mülkiyeti Kurulmamış Bulunduğu Anlaşıldığından Müddeabih Miktarı Gözönünde Bulundurularak Davaya Bakılması )"
Y18.HD14.9.1995E. 1995/7850 K. 1995/8685"İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasına Yasal Olanak Bulunmasa da Davalı Ortak Olduğu ve Malolduğu Hizmetinden Yararlandığı Giderden Payı Oranında Sorumlu Olması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( KMK Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Bulunmasa da Ortak ve Mal Olunan Hizmetten Yararlanıldığından Giderden Pay Oranında Sorumlu Olunulması )
GÖREVLİ MAHKEME ( KMK Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Bulunmasa da Ortak ve Mal Olunan Hizmetten Yararlanıldığından Giderden Pay Oranında Genel Hükümler Dairesin Sorumlu Olunulması )"
Y18.HD14.9.1995E. 1995/7896 K. 1995/8747"MENİ MÜDAHALE VE KAL DAVASI ( Yönetimin Aldığı Karar Uyarınca Mimari Projeye Aykırı Olarak Tesbit Edilen Tadilatın Eski Hale Getirilmesinin İstenilmesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetinin Yasa Gereği Yalnız Bir Parsel Üzerinde Tesisinin Mümkün Olması )
KAT MÜLKİYETİ REJİMİ UYGULAMASI ( Kat Mülkiyetinin Yasa Gereği Yalnız Bir Parsel Üzerinde Tesisinin Mümkün Olması )
KAT MÜLKİYETİNİN YALNIZ BİR PARSEL ÜZERİNDE TESİSİ ( Çok Parsel Üzerindeki Bağımsız Bölümlerin Kendi Aralarında Kat Mülkiyeti Rejimini Uygulamalarına Yasal Olanak Bulunmaması )"
Y18.HD14.9.1995E. 1995/8136 K. 1995/8749"TESCİL DAVASI ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Tescil Kararı Verilebilmesi için Arttırılmış Bedelin Malike Ödenmiş Olması yada Tamamının Milli Bir Bankaya Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Tescil Kararı Verilebilmesi için Arttırılmış Bedelin Malike Ödenmiş Olması yada Tamamının Milli Bir Bankaya Yatırılmış Olması )
KAMULAŞTIRMA KANUNUNA GÖRE TESCİL ( Tescil Kararı Verilebilmesi için Arttırılmış Bedelin Malike Ödenmiş Olması yada Tamamının Milli Bir Bankaya Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
BEDELİN MİLLİ BANKAYA YATIRILMASI ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Tescil Kararı Verilebilmesi için Arttırılmış Bedelin Malike Ödenmiş Olması yada Tamamının Milli Bir Bankaya Yatırılması )"
Y18.HD18.9.1995E. 1995/7965 K. 1995/8869"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davanın Davacının Soyadının Kızlık Soyadı ile Tashihi İstemine İlişkin Olması )
SOYADININ TASHİHİ ( Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
SOYADINDA EŞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA DEĞİŞİKLİK ( Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
HAKLI SEBEBİN İSPATI ( Medeni Kanun Gereğince Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )"
Y18.HD18.9.1995E. 1995/8371 K. 1995/8873"KAT MALİKİNİN BORÇLARINA UYMAMASI ( KMK Gereğince Bağmsız Bölümlerde Köpek Beslenmesi Yasaklanmamasına Rağmen Kat Maliklerini Birbirini Rahatsız Etmemesi Nedeniyle Beslenmemesi )
KÖPEK BESLEMEK ( Kat Mülkiyeti Kanununun Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümlerinde Köpek Beslenmesini Yasaklamamasına Rağmen Kat Maliklerinin Birbirini Rahatsız Etmemesi )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Kat Mülkiyeti Kanununun Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümlerinde Köpek Beslenmesini Yasaklamamasına Rağmen Kat Maliklerinin Birbirini Rahatsız Etmemesi )"
Y18.HD19.9.1995E. 1995/7620 K. 1995/8918"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davanın Ölüm Kaydının İptali ile Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemine İlişkin Olması )
YAŞ DÜZELTME DAVASININ BİR DEFA AÇILMASI ( Yaş Düzeltmesi için Açılan Davanın Ancak Bir Defa Açılabileceğinin Kabulü için Davanın Esası Hakkında Hüküm Tesis Edilmesine Bağlı Olması )
DAVANIN ESASINA GİRİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ ( Yaş Düzeltmesi için Açılan Davanın Ancak Bir Defa Açılabileceğinin Kabulü için Davanın Esası Hakkında Hüküm Tesis Edilmesine Bağlı Olması )"
Y18.HD19.9.1995E. 1995/7709 K. 1995/8903"VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yazılı Düşüncesi Alındıktan ve Çalışma Bakanlığının Onayından Sonra Tescil Edilebilmesi )
VAKFIN İDARE ŞEKLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yazılı Düşüncesi Alındıktan ve Çalışma Bakanlığının Onayından Sonra Tescil Edilebilmesi )"
Y18.HD20.9.1995E. 1995/8165 K. 1995/8939"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Davanın Kat Mülkiyeti Kanununa ve Yönetim Planına Aykırı Olarak Yapılan Toplantının İptali İstemine İlişkin Olması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI ( Kanunun Uygulanabilirliğinin Parsellerin Kat Malikleri Listeleri Getirildikten Sonra Saptanması )
SİTE ( KMK'ya Göre Oluşmuş Bir Kat Malikleri Kurulu Kararı Yoksa Siteye Dahil Parsellerde Bağımsız Bölüm Malikleri Arasında Mevcut Olabilecek Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Kanunun Uygulanabilirliğinin Parsellerin Kat Malikleri Listeleri Getirildikten Sonra Saptanması ve Kanuna Göre Oluşmuş Bir Kurul Kararının Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bağımsız Bölüm Malikleri Arasında Mevcut Olabilecek Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması Gerektiğinde Davaya Genel Hükümler Dairesinde Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılması )"
Y18.HD20.9.1995E. 1995/9052 K. 1995/8946"YÖNETİCİ ATANMASI İSTEMİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesinin Kat Malikleri Kurulunda İncelenip Tartışılmasının Gerekli Olması )
KAT MALİKLERİ KURULUNDA TARTIŞILMASININ GEREKMESİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesinin Kat Malikleri Kurulunda İncelenip Tartışılmasının Gerekli Olması )
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yönetim Planının Değiştirilmesinin Kat Malikleri Kurulunda İncelenip Tartışılmasının Gerekli Olması )
TOPLANTI YAPILMADAN İMZALANAN BELGE ( Yönetim Planının Değiştirilmesinin Kat Malikleri Kurulunda İncelenip Tartışılması Gerekli Olduğundan Bu Belgenin Tescilinin de Mümkün Olmaması )"
Y18.HD21.9.1995E. 1995/7468 K. 1995/8981"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Kamulaştırma Bedelinin Artırılması ile Faiz ve Masrafların Davalı Taraftan Tahsili İstemine İlişkin Olması )
DEĞİRMEN DEĞERİNİN NET GELİRE GÖRE BULUNMASı ( Değirmen Gelirine Göre Değerlendirilebilirse de Bu Değerlendirmeye Bina ve Müştemilatıyla Diğer Unsurların Dahil Olması )
KAMULAŞTIRMADA YAPIYA AYRICA DEĞER VERİLMEMESİ ( Değirmen Gelirine Göre Değerlendirilebilirse de Bu Değerlendirmeye Bina ve Müştemilatıyla Diğer Unsurların Dahil Olması )"
Y18.HD21.9.1995E. 1995/7712 K. 1995/9041"FERDİ ISINMA ( Doğalgaz Kullanılmak Şartıyla Pay ve Paydaş Çoğunluğuyla Alınan Kararın Yeterli Olması )
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM ( Pay ve Paydaş Çoğunluğuyla Alınan Kararın Yeterli Olması )
PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞUYLA ALINAN KARAR ( Doğalgaz Kullanılması Koşulu ile Ferdi Isınmaya Geçmek İçin )"
Y18.HD21.9.1995E. 1995/8160 K. 1995/8940"KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Kurulun Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplanmasının Gerekmesi )
KARAR NİSABI ( Kat Malikleri Kurulunun Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplanmasının Gerekmesi )
ÇİFTE ÇOĞUNLUK ( Kat Malikleri Kurulunun Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplanmasının Gerekmesi )
TOPLANTI NİSABI ( Kat Malikleri Kurulunun Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplanmasının Gerekmesi )"
Y18.HD25.9.1995E. 1995/7857 K. 1995/9133"YÖNETİCİNİN GÖREV SÜRESİ ( Yöneticinin Görev Süresi Bir Yılsa da Kat Maliklerinin Yeterli Çoğunlukla Toplanıp Usulüne Uygun Bir Karar Almaları Halinde Süre Bitmeden Seçim Yapılabilmesi )
YÖNETİCİ SEÇİMİ ( Yöneticinin Görev Süresinin Bir Yıl Olması )
YÖNETİCİNİN SÜRESİ BİTMEDEN YENİ YÖNETİCİ SEÇİMİ ( Kat Maliklerinin Yeterli Çoğunlukla Toplanıp Usulüne Uygun Bir Karar Almaları Halinde Süre Bitmeden Yeni Seçim Yapılabilmesi )"
Y18.HD25.9.1995E. 1995/8574 K. 1995/9168"NÜFUS TASHİHİ DAVASI ( Davanın Nüfus Kaydındaki Yaşının Düzeltilmesi İstemine İlişkin Olması )
YAŞ TASHİHİ DAVASINDA ANNE YAŞININ ETKİSİ ( Doğum Tarihine Göre Çocuğun Annesinin On Dört Yaşının İçinde Doğum Yapmış Olacağından ve Bu Yaşın Tıbben Doğum Yapmaya Engel Olmaması )
YAŞ DÜZELTME DAVALARI ( Doğum Tarihine Göre Çocuğun Annesinin On Dört Yaşının İçinde Doğum Yapmış Olacağından ve Bu Yaşın Tıbben Doğum Yapmaya Engel Olmaması )"
Y18.HD26.9.1995E. 1995/8140 K. 1995/9280"KOCANIN SOYADININ DEĞİŞMESİ
SOYADI DEĞİŞTİRİLMESİ
NÜFUS İDARESİNİN GÖREVİ ( Kocanın soyadının değişmesi )
İDARE MAHKEMELERİNİN GÖREVİ"
Y18.HD28.9.1995E. 1995/7930 K. 1995/9319"İZALE-İ ŞUYU ( Davanın Ortaklığın Satış Sureti ile Giderilmesi İstemine İlişkin Olması )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ ( Binanın Projesine Aykırı Olarak İnşaa Edilmesi veya Projeye Aykırı Eklemeler Yapılmasının Paydaşlığın Bu Şekilde Giderilmesine Engel Olmaması )
PAYDAŞLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE GİDERİLMESİ ( Binanın Projesine Aykırı Olarak İnşaa Edilmesi veya Projeye Aykırı Eklemeler Yapılmasının Buna Engel Olmaması )
BİNANIN PROJEYE AYKIRI YAPILMASI ( Binanın Projesine Aykırı Olarak İnşaa Edilmesi veya Projeye Aykırı Eklemeler Yapılmasının Paydaşlığın Bu Şekilde Giderilmesine Engel Olmaması )"
Y18.HD29.9.1995E. 1995/9309 K. 1995/9357"ORTAK YERLER ( Kat Malikleri Kurulunca Tüm Kat Maliklerinin Katılımı ve Oybirliğiyle Alınmış Bir Karar Bulunmadıkça Ortak Yerlerin Bağımsız Bölüm Maliklerine Tahsis Edilerek Bölüştürülememesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARInın GEKEKLİLİĞİ ( Tüm Kat Maliklerinin Katılımı ve Oybirliği Kararı Olmadıkça Ortak Yerlerin Bağımsız Bölüm Maliklerine Tahsis Edilerek Bölüştürülememesi )
OYBİRLİĞİ ( Kat Malikleri Kurulunca Tüm Kat Maliklerinin Katılımı ve Oybirliğiyle Alınmış Bir Karar Bulunmadıkça Ortak Yerlerin Bağımsız Bölüm Maliklerine Tahsis Edilerek Bölüştürülememesi )"
Y18.HD2.10.1995E. 1995/9602 K. 1995/9409"YÖNETİM PLANININ İMZALANMIŞ SAYILMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Herhangi Bir Kararına Karşı Olan Kat Malikinin İradesi Yerine Kaim Olarak Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )
KAT MALİKİNİN İRADESİ YERİNE KAİM HÜKÜM TESİSİ ( Kat Malikleri Kurulunun Herhangi Bir Kararına Karşı Olan Kat Malikinin İradesi Yerine Kaim Olarak Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )
OYBİRLİĞİNİN ARANMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Herhangi Bir Kararına Karşı Olan Kat Malikinin İradesi Yerine Kaim Olarak Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )
KAT MÜLKİYETİ KURULU KARARINA KARŞI OLUNMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Herhangi Bir Kararına Karşı Olan Kat Malikinin İradesi Yerine Kaim Olarak Hüküm Tesisinin Hatalı Olması )"
Y18.HD3.10.1995E. 1995/7337 K. 1995/9563"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
İMAR PARSELİ ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )
TAŞINMAZIN BULUNAN DEĞERİNDEN İNDİRİM ( Dava Konusu Parsel İmar Parseli Niteliğinde Değilse Taşınmazın Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılması )"
Y18.HD3.10.1995E. 1995/8102 K. 1995/9502"BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Davanın Çekme Kattaki İki Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilmesi ve Tescil İstemine İlişkin Olması )
PROJEDE OLMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜM TESCİLİ ( Kat Mülkiyetin Geçtikten Sonra Projede Mevcut Olmayan Bağmsız Bölümlerin Arsa Payı Verilerek Tescili için KMK'nundaki Şartların Oluşmasının Gerekmesi )
ARSA PAYI VERİLEREK BAĞIMSIZ BÖLÜM TESCİLİ ( Kat Mülkiyetin Geçtikten Sonra Projede Mevcut Olmayan Bağmsız Bölümlerin Arsa Payı Verilerek Tescili için KMK'nundaki Şartların Oluşması )"
Y18.HD5.10.1995E. 1995/8111 K. 1995/9682"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazisinin Değerini Belirlemeye Esas Alınacak Gelirin Tespiti )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİ BELİRLEMEYE ESAS ALINACAK GELİRİN TESPİTİ ( Çevrede Yetiştirilmesi Mutad Ürünlerin Saptanması )
KAMULAŞTIRMADA TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİ ( Çevrede Yetiştirilmesi Mutad Ürünlerin Saptanmasının Gerekmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelin Tebligat Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )"
Y18.HD5.10.1995E. 1995/8186 K. 1995/9677"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Yöneticinin Yasal Yetkilere Sahip Olmasının Tek Parsel Üzerindeki Anagayrimenkulün Kat Maliklerince Seçilmesine Bağlı Olması )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Yöneticinin Yasal Yetkilere Sahip Olmasının Tek Parsel Üzerindeki Anagayrimenkulün Kat Maliklerince Seçilmesine Bağlı Olması )
YÖNETİCİNİNİ YASAL HAKKI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Yöneticinin Yasal Yetkilere Sahip Olmasının Tek Parsel Üzerindeki Anagayrimenkulün Kat Maliklerince Seçilmesine Bağlı Olması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYGULAMASI ( Yöneticinin Yasal Yetkilere Sahip Olmasının Tek Parsel Üzerindeki Anagayrimenkulün Kat Maliklerince Seçilmesine Bağlı Olması )"
Y18.HD9.10.1995E. 1995/8418 K. 1995/9807"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI UYUŞMAZLIK ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞU ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Ortak Giderlerin ÖDenmesinden Kiracının Dahi Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olması )
KİRACININ ORTAK GİDERDEN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması )
KİRACININ ORTAK GİDERDEN SORUMLULUĞUNUN MİKTARI ( Kiracının Sorumlu Olduğu Ortak Giderden Dolayı Ödemekle Yükümlülüğünün Kira Miktarı ile Sınırlı Olması ve Ödemenin Kira Borcundan Düşmesi )"
Y18.HD10.10.1995E. 1995/7772 K. 1995/9885"ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanununa Göre Binanın Nitelikleri Tespit Edildikten Sonra Bu Tespitin Kamulaştırma Gereği Yapıldığı Yolunda Tapuya Şerh Verilmesi )
2942 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Bu Kanun Gereğince Tespit-Terkin-Acele El Koyma İstenilmesi )
TAPUYA ŞERH VERİLMESİ ( Kamulaştırma Kanununa Göre Binanın Nitelikleri Tespit Edildikten Sonra Bu Tespitin Kamulaştırma Gereği Yapıldığı Yolunda Tapuya Şerh Verilmesi )"
Y18.HD10.10.1995E. 1995/8398 K. 1995/9871"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ DAVASI ( Tescil Edilecek Bağımsız Bölümlerin İmar Affı Niteliğinde Olan 3290 Sayılı Kanundan Yararlanılarak Kazanılmış Olmasının Gerekmesi )
İMAR AFFI İLE EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( Tescil Edilecek Bağımsız Bölümlerin İmar Affı Niteliğinde Olan 3290 Sayılı Kanundan Yararlanılarak Kazanılmış Olmasının Gerekmesi )
YENİDEN KAZANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ARSA PAYI VERİLMESİ ( Bu Yapılırken Kat Mülkiyeti Kanunu Gereğince Anayapıdaki Tüm Arsa Paylarının Gözönünde Bulundurulmasının Gerekmesi )
3290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Tescil Edilecek Bağımsız Bölümlerin İmar Affı Niteliğinde Olan 3290 Sayılı Kanundan Yararlanılarak Kazanılmış Olmasının Gerekmesi )"
Y18.HD10.10.1995E. 1995/8975 K. 1995/9950"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Nüfus Kaydındaki Bahai Olan Din Kaydının İptalinin İstenilmesi )
NÜFUSTA DİN KAYDININ TERKİNİ ( Nüfusta Mevcut Din Kaydının Terkininin Mahkemece Verilecek Bir Karara Bağlı Olması Ancak Yeni Dinin Yazılması Keyfiyetininse İdari Bir İşlemle Olması )
NÜFUSTAKİ DÜZELTMELERİN MAHKEME KARARIYLA OLMASI ( Nüfusta Mevcut Din Kaydının Terkininin Mahkemece Verilecek Bir Karara Bağlı Olması Ancak Yeni Dinin Yazılmasınınsa İdari İşlemle Olması )"
Y18.HD10.10.1995E. 1995/9849 K. 1995/9951"VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
EVLADİYETİN TESPİTİNDE YARGILAMANIN İADESİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
ÖNCEKİ DAVANIN KANITLANAMAMASI ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
ÖNCEKİ RED KARARININ İPTALİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )"
Y18.HD12.10.1995E. 1995/8526 K. 1995/10001"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tek Parsel Üzerindeki Yapıların Devremülk Haklarının Kullanılmasıyla İlgili Uyuşmazlıklarda Uygulanacağı )
DEVREMÜLK REJİMİ ( Tek Parsel Üzerinde Olup Olmamasına Göre )
BİRDEN FAZLA PARSELDE DEVREMÜLK ( Anasözleşme ve Medeni Kanundaki Müşterek Mülkiyet Hükümlerinin Esas Alınacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Birden Fazla Parsel Üzerindeki Devremülk Haklarının Kullanılmasıyla İlgili Uyuşmazlıklarda )"
Y18.HD16.10.1995E. 1995/8944 K. 1995/10214"İTİZARIN İPTALİ DAVASI ( Kooperatiflerde Kura Çekilip Ferdi Mülkiyete Geçilmekle Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetinin Kurayı Çeken Kişiye Geçmesi )
KAT İRTİFAKLI BİNANIN YÖNETİMİ ( KMK'nun Uygulanabilmesi için Davalı Bağımsız Bölümünde Oturmasa da Anayapının Fiilen Tamamlanmış ve Bağımsız Bölümlerin Üçte İkisinin Fiilen Kullanılması )
KOOPERATİFLERDE KURA ÇEKİMİYLE MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Kooperatiflerde Kura Çekilip Ferdi Mülkiyete Geçilmekle Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetinin Kurayı Çeken Kişiye Geçmesi )
FERDİ MÜLKİYET ( Kooperatiflerde Kura Çekilip Ferdi Mülkiyete Geçilmekle Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetinin Kurayı Çeken Kişiye Geçmesi )"
Y18.HD16.10.1995E. 1995/8948 K. 1995/10223"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TESCİL ( Bu Nedenle Malın Malik-Zilyed veya Mirasçılarının Taşınmaz Mal ile İlgili Her Türlü Dava Hakkının Yirmi Yıl Geçmekle Düşmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Malik-Zilyed veya Mirasçılarının Yirmi Yıllık Dava Açma Hakkının Yirmi Yıl Geçmekle Düşmesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Malik-Zilyed veya Mirasçılarının Yirmi Yıllık Dava Açma Hakkının Yirmi Yıl Geçmekle Düşmesi )
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Malik-Zilyed veya Mirasçılarının Yirmi Yıllık Dava Açma Hakkının Taşınmaza Elkoyma Tarihinden Başlaması )
DAVA HAKKI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Malik-Zilyed veya Mirasçılarının Yirmi Yıllık Dava Açma Hakkının Yirmi Yıl Geçmekle Düşmesi )"
Y18.HD16.10.1995E. 1995/9058 K. 1995/10168"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Takibin Devamı ile Alacağın Tahsili İstemi İlişkin Olması )
GECİKME TAZMİNATI ( İşletme Projesinde Yer Alan Su Arıtma Cihazı Gideri Payına Ödenmesi Gerektiği Tarihten Diğerlerine İcra Takibinin Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Su Arıtma Cihazı Masraflarının Davalıya Tebliğ Edilen İşletme Projesinde Yer Aldığından Diğer Masraflarında İcra Takibiyle İstenmiş Olması )"
Y18.HD16.10.1995E. 1995/9225 K. 1995/10247"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına ve Olduğu gibi Kullanılması Haline Göre Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILMA ŞEKLİ ( Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına ve Olduğu gibi Kullanılması Haline Göre Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
DEĞER KAYBI ORANI ( Taşınmazın Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına ve Olduğu gibi Kullanılması Haline Göre Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Aynı Avukat Tarafından İzlenen ve Ayrı Emek ve Çaba Harcanmasını Gerektirmeyen Aynı Konudaki İş Sayısı Kuralı Gereğince Tarifede Miktarın Yarısının indirilmesi )
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA TARİHİNDEKİ ŞARTLARIN DİKKATE ALINMASI ( Kamulaştırma Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına ve Olduğu gibi Kullanılması Haline Göre Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD17.10.1995E. 1995/10224 K. 1995/10312"VAKIF TESCİLİ DAVASI ( Bir Kez Malın veya Gelirin Vakfedilip Bu Gayeye Tahsis Edildikten Sonra Bu Tahsisin Belli Bir Süre ile Kısıtlanmasının Vakfın Devamlılık Niteliğiyle Bağdaşmaması )
VAKFIN DEVAMLILIĞI ( Bir Kez Malın veya Gelirin Vakfedilip Bu Gayeye Tahsis Edildikten Sonra Bu Tahsisin Belli Bir Süre ile Kısıtlanmasının Vakfın Devamlılık Niteliğiyle Bağdaşmaması )
VAKIF ( Vakfın Başlıbaşına Mevcudiyeti Haiz Olmak Üzere Bir Malın Belli Bir Gayeye Tahisisi Olması )
VAKFA BELLİ SÜRELİ KİRA GELİRİ TAHSİSİ ( Bir Kez Malın veya Gelirin Vakfedilip Bu Gayeye Tahsis Edildikten Sonra Bu Tahsisin Belli Süre ile Kısıtlanmasının Vakfın Devamlılığıyla Bağdaşmaması )"
Y18.HD17.10.1995E. 1995/8413 K. 1995/10379"TEZYİDİ BEDEL DAVASI ( Kamulaştırama Bedelinin Arttırılması ile Faiz ve Masrafların Davalı Taraftan Tahsilinin İstenilmesi )
KAMULAŞTIRMADA FAİZ ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Hakkında Açılacak Davalarda Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Parasının Artırılması Davalarında Mahkemece Artırılan Bölüm için Mülkiyetin İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )"
Y18.HD17.10.1995E. 1995/8651 K. 1995/10282"FERAĞA RAĞMEN TEBLİGAT ( Bedel Artırım Davası İçin Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bedel Artırım Davası İçin Ferağa Rağmen Tebligat Yapılmışsa )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Ferağa Rağmen Tebligat Yapılması )
TARIM ARAZİSİ ( Değer Tespitinde Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirin Dikkate Alınacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Kamulaştırılan Tarım Arazisi )"
Y18.HD17.10.1995E. 1995/8968 K. 1995/10260"KAT MALİKİNİN HAKLARI ( Borçlu maliklere karşı )
GENEL GİDERLERE KATILMAYAN MALİK ALEYHİNE DAVA AÇMAK
YÖNETİCİLİK SIFATININ SONA ERMESİ"
Y18.HD19.10.1995E. 1995/10194 K. 1995/10392"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Armut Bahçesinde Kamulaştırma Sebebi ile Zarar Verilen Armut Ağaçları varsa Bu Sebeple Meydana Gelen Zararın Hesaba Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
DEGERLENDİRME USULÜ ( Armut Bahçesinde Kamulaştırma Sebebi ile Zarar Verilen Armut Ağaçları varsa Bu Sebeple Meydana Gelen Zararın Hesaba Dahil Edilmesinin Gerekmesi )
ZARAR ORANININ YÜKSELTİLMESİ ( Armut Bahçesi Kamulaştırılırken Zarar Verilen Armut Ağaçlarının da Hesaba Katılması Gerekirken Dolaylı Yoldan Zarar Oranı Yükseltilerek Bunun İstenememesi )
DOLAYLI YOLDAN ZARAR İSTENEMEMESİ ( Armut Bahçesi Kamulaştırılırken Zarar Verilen Armut Ağaçlarının da Hesaba Katılması Gerekirken Dolaylı Yoldan Zarar Oranı Yükseltilerek İstenememesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASINDA DEĞER KAYBI HESABI ( Armut Bahçesinde Kamulaştırma Sebebi ile Zarar Verilen Armut Ağaçları varsa Bu Sebeple Meydana Gelen Zararın Hesaba Dahil Edilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD19.10.1995E. 1995/8453 K. 1995/10456"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın İfraz Edildiği Parselle İlgili Kamulaştırmadan Artan Yer Kabul Edilerek Değer Kaybının Olup Olmadığının Araştırılması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA DEĞER KAYBI ( Dava Konusu Taşınmazın İfraz Edildiği Parselle İlgili Kamulaştırmadan Artan Yer Kabul Edilerek Değer Kaybının Olup Olmadığının Araştırılması )
TAŞINMAZIN İFRAZ EDİLMESİNİN ETKİSİ ( Dava Konusu Taşınmazın İfraz Edildiği Parselle İlgili Kamulaştırmadan Artan Yer Kabul Edilerek Değer Kaybının Olup Olmadığının Araştırılması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN YER ( Dava Konusu Taşınmazın İfraz Edildiği Parselle İlgili Kamulaştırmadan Artan Yer Kabul Edilerek Değer Kaybının Olup Olmadığının Araştırılması )"
Y18.HD19.10.1995E. 1995/8707 K. 1995/10419"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Davalı Şirketin Bağımsız Bölüm Maliki ve Devremülk Hakkı Sahibi Olarak İptali İstenen Malikler Toplantısına Katıldığından Husumet Ehliyetinin Olması )
HUSUMETİN TÜM KAT MALİKLERİNE TEVCİHİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararınin İptali gibi Davalarda Husumetin İptali İstenen Toplantıya Katılanların Tamamına Yöneltilmesinin Gerekmesi )
PASİF HUSUMET ( Davalı Şirketin Bağımsız Bölüm Maliki ve Devremülk Hakkı Sahibi Olarak İptali İstenen Malikler Toplantısına Katıldığından Husumet Ehliyetinin Olması )"
Y18.HD19.10.1995E. 1995/8708 K. 1995/10418"YÖNETİM PLANI VE DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ İPTALİ ( Davanın Anagayrımenkulün Yönetim Planı ile Devremülk Sözleşmesinde Yer Alan Bazı Hükümlerinin İptaline Yönelik Olması )
HUSUMET ( Anagayrımenkulün Yönetim Planı ile Devremülk Sözleşmesinde Yer Alan Bazı Hükümlerinin İptalinin İstenmesi Nedeniyle Davanın Tüm Kat Maliklerine ve Devremülk Sahiplerine Yöneltilmesi )
DAVANIN TÜM KAT MALİKLERİNE VE DEVREMÜLK SAHİPLERİNE YÖNELTİLMESİ ( Anagayrımenkulün Yönetim Planı ile Devremülk Sözleşmesinde Yer Alan Bazı Hükümlerinin İptalinin İstenmesi )"
Y18.HD19.10.1995E. 1995/9294 K. 1995/10402"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye-Valilikce Düzenlenen Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
DÜZENLEMEYE TABİ ARAZİ VE ARSALAR ( Belediye-Valilikce Düzenlenen Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
BELEDİYE VE VALİLİKCE DÜZENLENEN ARAZİ VE ARSALAR ( Bunların Dağıtımı Sırasında Yeteri Kadar Sahanın Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Düzenleme Ortaklık Payı Olarak Düşülebilmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Belediyeler veya Valiliklerce Düzenlemeye Tabi Tutulan Arazi ve Arsalardan Yeteri Kadar Saha Meydana Gelen Değer Artışları Karşılığında Pay Olarak Düşülebilmesi )"
Y18.HD23.10.1995E. 1995/9430 K. 1995/10522"KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU ( Özel Yetkisi Olmayan Avukata Yapılan Tebligatın Toplantı İçin Yeterli Olmaması )
YÖNETİM BORCU ( Ödenmesine Dair İhtarın Toplantıya Çağrı Kağıdı Olmaması )
TOPLANTIYA ÇAĞIRMA ( Borcun Ödenmesi İhtarının Çağrı Kağıdı Olmaması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kütükte Mesken Olarak Kayıtlı Değilse İşyeri Olarak Kullanılabileceği )
KAT MALİKLERİNİN DAVA HAKKI ( Bağımsız Bölümün Kullanım Şeklinin Kat Maliklerini Rahatsız Etmesi Halinde )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KAT MALİKLERİNİ RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE KULLANMA"
Y18.HD24.10.1995E. 1995/10227 K. 1995/10625"YAŞ DÜZELTME DAVASI ( Doğum Tarihlerine Göre Haklarında Ceza Kovuşturması Açılamayan Kişilerin Görünümlerinin Kayıtlı Doğum tarihlerini Yalanlaması Durumunda Savcının Bu Davayı Açması )
SAVCININ YAŞ DÜZELTME DAVASI AÇMASI ( TCK Uyarınca Doğum Tarihleri İtibariyle Haklarında Ceza Kovuşturması Açılamayan Kişilerin Görünümlerinin Kayıtlı Doğum tarihlerini Yalanlaması )
CEZA AÇISINDAN GÖRÜNÜŞLE KAYITTAKİ YAŞ ( Yaşa Göre Haklarında Kovuşturma Açılamayanların Görünümlerinin Doğum Tarihlerini Yalanlaması Durumunda Savcının Yaş Tashihi Davası Açması )
YAŞA GÖRE KOVUŞTURMA AÇILAMAMASI ( Yaşa Göre Haklarında Kovuşturma Açılamayanların Görünümlerinin Doğum Tarihlerini Yalanlaması Durumunda Savcının Yaş Tashihi Davası Açması )"
Y18.HD24.10.1995E. 1995/10285 K. 1995/10647"NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Davanemeyle Cinsiyetin Tashihinin İstenilmesi )
CİNSİYET TASHİHİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )"
Y18.HD24.10.1995E. 1995/9988 K. 1995/10643"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davanın Baba Adının Düzeltilmesi İstemine İlişkin Olması )
EVLATLIĞIN BABA VE ANA ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bunun Gerçekleşebilmesi için Evlat Edinilenin Karı Koca Tarafından Birlikte Evlat Edinilmesi veya Evlat Edinilen Kişilerin Mümeyyiz Olmamaları )
BİRLİKTE EVLAT EDİNİLMESİ ( Her Ne Sebeple Olursa Olsun Karı Kocanın Birlikte Evlat Edinmemeleri Halinde Evlat Edinilenin Baba Hanesine Onu Evlat Edinen Kişinin İsminin Yazılamaması )"
Y18.HD26.10.1995E. 1995/9944 K. 1995/10792"KAMULAŞTIRMA BELGELERİNİN TEBLİĞİ ( Noterden Sorularak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Tepiti )
RESMİ VERİLERİN DENETLENMESİ ( Bilirkişi Raporlarında Esas Alınan )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIKLAR ( Çelişkinin Giderilmesi İçin Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması )
UZLAŞTIRICI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Diğer Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermek İçin )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Mükerrer Değerlendirme )"
Y18.HD30.10.1995E. 1995/9623 K. 1995/10843"KAT MÜLKİYETİ ( Tek Parsel Üzerindeki Yapı veya Yapılarda Tesis Edilebileceği )
YÖNETİM PLANI ( Birden Çok Parsel Üzerindeki Binalarda Kat Mülkiyeti Hükümlerine Benzer Bir Yönetimin Oluşmasını Öngören )
YÖNETİCİ SEÇİLMESİ ( Birkaç Parsel Üzerindeki Binalarda Bağımsız Bölüm Maliki Olan Kişilerin Biraraya Gelmesiyle )
BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALAR ( Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Yönetim Planıyla Birden Çok Parsel Üzerindeki Binalarda Kat Mülkiyeti Hükümlerine Benzer Bir Yönetimin Oluşması Öngörülmüşse )"
Y18.HD2.11.1995E. 1995/9651 K. 1995/11101"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davanın Kat Mülkiyeti Kurularak Ortaklığın Giderilmesinin İstenilmesine İlişkin Olması )
KAT MÜLKİYETİ KURULARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bağımsız Bölümlerin Her Bir Paydaşa Ayrı Ayrı Tahsisi Öngörülmekteyse de Tarafların Kendi Aralarındaki Paylaşmaya da Yasal Bir Engel Olmaması )
PAYDAŞLARIN ARALARINDA ANLAŞMA YAPMASI ( Bağımsız Bölümlerin Her Bir Paydaşa Ayrı Ayrı Tahsisi Öngörülmekteyse de Tarafların Kendi Aralarındaki Paylaşmaya da Yasal Bir Engel Olmaması )
İZALE-İ ŞUYU YOLUYLA KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Bağımsız Bölümlerin Her Bir Paydaşa Ayrı Ayrı Tahsisi Öngörülmekteyse de Tarafların Kendi Aralarındaki Paylaşmaya da Yasal Bir Engel Olmaması )"
Y18.HD2.11.1995E. 1995/9670 K. 1995/11058"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kapıcının Ortak Giderlerden Olan Kapıcı Parası ile İlgili Konuda Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat Maliklerine yada Kiracılara Karşı Dava Açamaması )
KAPICININ KAPICI ÜCRETİ İÇİN DAVA EHLİYETİ ( Kapıcının Ortak Giderlerden Olan Kapıcı Parası ile İlgili Konuda Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat Maliklerine yada Kiracılara Karşı Dava Açamaması )
ORTAK GİDERE İLİŞKİN KAPICININ DAVA AÇMASI ( Kapıcının Ortak Giderlerden Olan Kapıcı Parası ile İlgili Konuda Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Kat Maliklerine yada Kiracılara Karşı Dava Açamaması )"
Y18.HD9.11.1995E. 1995/10046 K. 1995/11338"MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( Kamu Hizmetinin İfası için Hizmet Binası ve Emniyet Lojmanı Yapılmak İçin Taşınmazların Tevhidinin de Kamulaştırma Amacına Uygun Bir İşlem Olması )
KAMULAŞTIRMA KANUNU GEREĞİNCE GERİ ALMA ( Kamu Hizmetinin İfası için Hizmet Binası ve Emniyet Lojmanı Yapılmak İçin Taşınmazların Tevhidinin de Kamulaştırma Amacına Uygun Bir İşlem Olması )
KAMULAŞTIRMA İÇİN TAŞINMAZIN TEVHİDİ ( Kamu Hizmetinin İfası için Hizmet Binası ve Emniyet Lojmanı Yapılmak İçin Taşınmazların Tevhidinin de Kamulaştırma Amacına Uygun Bir İşlem Olması )"
Y18.HD9.11.1995E. 1995/10918 K. 1995/11305"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerinde Kurulabilmesi )
KAT MÜLKİYETİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerinde Kurulabilmesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerinde Kurulabilmesi )
ORTAK GİDER İÇİN DAVA VE İCRA TAKİBİ ( Çok Parsel Üzerinde Kurulan Site Yöneticisinin Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Dava ve İcra Takibi Yapamaması )
KAT MÜLKİYETİNE GÖRE ORTAK GİDER İSTEMİ ( Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerinde Kurulabileceğinden Ancak KMK'ya Göre Bu Şart Varken Dava Açılabilmesi )"
Y18.HD16.11.1995E. 1995/9673 K. 1995/11657"ESKİ HALE GETİRME DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölümle Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkının Bulunmaması )
ANA GAYRİMENKULÜN KORUNMASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölümle Ortak Yerlerden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkının Bulunmaması )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölümle Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkının Bulunmaması )
DAVA EHLİYETİ ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölümle Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkının Bulunmaması )
DAVA HAKKI ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölümle Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkının Bulunmaması )"
Y18.HD18.12.1995E. 1995/12091 K. 1995/12810"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Komisyon Raporunun Taşınmaz Sahibi İdareye Verildiği veya Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Komisyon Raporunun Taşınmaz Sahibi İdareye Verildiği veya Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren Otuz Gün İçinde Dava Açılması )
KAMULAŞTIRMADA GÖREVLİ MAHKEME ( Kamulaştırmaya İlişkin Halli ve Bedelin Tespiti için Taşınmaz Malın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesine Mahkemesine Dava Açılmasının Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMADA YETKİLİ MAHKEME ( Kamulaştırmaya İlişkin Halli ve Bedelin Tespiti için Taşınmaz Malın Bulunduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesine Mahkemesine Dava Açılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD18.12.1995E. 1995/12092 K. 1995/12808"ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Kamulaştırma Bedeli Koşulsuz ve Kısıntısız Mal Sahibi Adına Bankaya Yatırılmış Keşif Yapılarak Bilirkişi Raporu Alınmış Olduğundan Tescil Edilmesi )
TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİL EDİLMESİ ( Kamulaştırma Bedeli Koşulsuz ve Kısıntısız Mal Sahibi Adına Bankaya Yatırılmış Keşif Yapılarak Bilirkişi Raporu Alınmış Olduğundan Tescil Edilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BANKAYA YATIRILMASI ( Bu Bedel Koşulsuz ve Kısıntısız Mal Sahibi Adına Bankaya Yatırılmış Keşif Yapılarak Bilirkişi Raporu Alınmış Olduğundan Tescil Edilmesi )"
Y18.HD18.12.1995E. 1995/12158 K. 1995/12861"İNŞAATA İZİN İSTENİLMESİ ( Açılan Davayla Ana Taşınmazın Yeniden İnşasına İzin Verilmesinin İstenilmesi )
ANA YAPININ HARAP OLMASI ( Ana Yapının Harap Olması Halinde Anagayrimenkul Üzerindeki Kat Mülkiyetinin Kendiliğinden Sona Ermesi )
KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ ( Ana Yapının Harap Olması Halinde Anagayrimenkul Üzerindeki Kat Mülkiyetinin Kendiliğinden Sona Ermesi )"
Y18.HD16.1.1996E. 1995/12297 K. 1996/159"ORTAK GİDERİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacıların Aynı Sitede Bağımsız Bölüm Maliki Bulunan Davalı Hakkında Sitenin Tamamını İlgilendiren İnşaat Giderleri ve İşletme Giderlerinin Tahsili İstemi )
ANA GAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Bir Parsel Üzerindeki Yapı veya Yapılarda Tesis Edilebilmesi )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Bir Parsel Üzerindeki Yapı veya Yapılarda Tesis Edilebilmesi )
KAT İRTİFAKI TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Bir Parsel Üzerindeki Yapı veya Yapılarda Tesis Edilebilmesi )"
Y18.HD16.1.1996E. 1995/12669 K. 1996/192"VAKIF TESCİLİ İSTEMİ ( Vakıf Başlı Başına Mevcudiyeti Haiz Olmak Üzere Malın Belli Bir Gayeye Tahsisi Olduğundan Bu Malın Gelirinin Olması veya Sarfedilebilir Bir Değeri İçermesi )
VAKFA MAL TAHSİSİ ( Vakfedilen Malın Yeterli Bir Geliri Olması yada Sarfedilebilir Nitelikte Bulunan Bir Değeri de İçermesinin Gerekmesi )
VAKFEDİLEN MAL ( Vakıf Başlı Başına Mevcudiyeti Haiz Olmak Üzere Malın Belli Bir Gayeye Tahsisi Olduğundan Bu Malın Gelirinin Olması veya Sarfedilebilir Bir Değeri İçermesi )
VAKFEDİLEN MALIN GELİR VEYA DEĞER İÇERMESİ ( Vakfedilen Malın Yeterli Bir Geliri Olması yada Sarfedilebilir Nitelikte Bulunan Bir Değeri de İçermesinin Gerekmesi )"
Y18.HD16.1.1996E. 1995/12915 K. 1996/195"MÜTEVELLİ HEYET KARARININ İPTALİ ( Vakıf Mütevelli Heyetinin yada Yönetim Kurulunun Aldığı Kararlara Karşı Üye Sıfatına Hait Olan Kişilerin Bir Ay İçerisinde İtiraz Edebilmesi )
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARINA İTİRAZ ( Vakıf Mütevelli Heyetinin yada Yönetim Kurulunun Aldığı Kararlara Karşı Üye Sıfatına Hait Olan Kişilerin Bir Ay İçerisinde İtiraz Edebilmesi )
ÜYELERİN VAKIF YÖNETİM KURULU KARARINA İTİRAZI ( Mütevelli Heyetinin yada Yönetim Kurulunun Aldığı Kararlara Karşı Üye Sıfatına Hait Olan Kişilerin Bir Ay İçerisinde İtiraz Edebilmesi )"
Y18.HD25.1.1996E. 1995/12712 K. 1996/552"İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Mülkiyeti Tesis Edilmemiş Bulunan Anataşınmazlarda KMK'nun Uygulanabilmesi için Yapının Fiilen Tamamlanması ve Bağımsız Bölümlerin Üçte İkisinin Fiilen Kullanılması )
KAT MÜLKİYETİ TESİS EDİLMEMİŞ OLMASI ( Buralarda KMK'nun Uygulanabilmesi için Yapının Fiilen Tamamlanması ve Bağımsız Bölümlerin Üçte İkisinin Fiilen Kullanılmasının Gerekmesi )
YAPININ FİİLEN TAMAMLANMASI VE KULLANILMAYA BAŞLANMASI ( Kat Mülkiyeti Tesis Edilmemiş Bulunan Anataşınmazlarda KMK'nun Kullanılması için Bunların Yeterli Olması )
KAT İRTİFAKI KURULMUŞ OLMASI ( Kat Mülkiyeti Tesis Edilmemiş Bulunan Anataşınmazlarda KMK'nun Uygulanması için Yapının Fiilen Tamamlanması ve Bağımsız Bölümlerin Üçte İkisinin Kullanılması )"
Y18.HD6.2.1996E. 1996/119 K. 1996/1243"KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ ( Arsa Payının Tahsisi Tarihinde Bağmısız Bölümlerin Değeri ile Orantılı Olarak Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİ ( Arsa Paylarının Bağmsız Bölümlerin Değerleri ile Orantılı Olarak Tahsis Edilmediği Hallerde Bağımsız Bölüm Maliklerinin Her Birinin Yeniden Düzenme İsteyebilmesi )
ARSA PAYLARININ BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERİYLE ORANTILI TAHSİSİ ( Arsa Payının Tahsisi Tarihinde Bağmısız Bölümlerin Değeri ile Orantılı Olarak Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi )"
Y18.HD8.2.1996E. 1995/12823 K. 1996/1352"MEN'İ MÜDAHALE ( Ana Gayrımenkulun Hangi Tarihte İnşa Edildiği ve Kat İrtifakının İnşaatdan Önce mi Sonra mı Tesis Edildiğinin Belirlenmesi )
KAT İRTİFAKININ KURULMASI ( Asıl Projeye Yapılacak Her Türlü İlavenin Tüm Maliklerinin Oybirliğini Gerektirmesi )
ANA GAYRIMENKULE EK İLAVE YAPILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği İle Karar Vermesi )"
Y18.HD8.2.1996E. 1995/12919 K. 1996/1343"YÖNETİCİ ATANMASI DAVASI ( Anagayrimenkulün Sekiz veya Daha Fazla Bağımsız Bölüm Varsa Yönetici Atanmasının Zorunlu Görülmesi Sekiz Bölümden Az ise Yönetici Atanmasının Takdiri Olması )
ANAGAYRİMENKULÜN SEKİZ VE FAZLA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN OLMASI ( Bu Yerlerde Yönetici Atanmasının Zorunlu Görülmesi Az Olan Yerlerde Yönetici Atanması Bölüm Maliklerinin Takdirine Bağlı Olması )
YÖNETİCİ ATANMASININ ZORUNLU OLMASI ( Anagayrimenkulün Sekiz veya Daha Fazla Bağımsız Bölüm Varsa Yönetici Atanmasının Zorunlu Görülmesi )
YÖNETİCİ ATANMASININ TAKDİRİ OLMASI ( Anagayrimenkulün Sekiz Bölümden Az Olması Halinde Yönetici Atanmasının Keyfiyeti Bağımsız Bölüm Maliklerinin Takdirine Bağlı Olması )
TOPLANTI VE KARAR NİSABI ( Yönetici Atanmasına İlişkin Takdirin Hangi Yönde Olacağının Belirlenmesinin Kat Maliklerinin Pay ve Paydaş Çoğunluğu ile Saptanması )"
Y18.HD8.2.1996E. 1995/12933 K. 1996/1316"PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Davanın Anagayrımenkulün Mimari Projesine Aykırı Olarak İnşa Edilen Bölümünün Yıkılması Sureti ile Eski Hale Getirmeye İlişkin Olması )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ ANAGAYRİMENKUL ( Tapuya Kayıtlı Olmayan ve Projeye Aykırılık Teşkil Eden Bölümün Geçerli Bir Satışa Konu Edilmesinin Söz Konusu Olmaması )
ESKİ HALE GETİRME ( Kat Mülkiyetine Tabi Bir Anagıyrimenkulün Tapuya Kayıtlı Olmayan ve Projeye Aykırılık Teşkil Eden Bölümün Geçerli Bir Satışa Konu Edilmesinin Söz Konusu Olmaması )
PROJEYE AYKIRI BÖLÜMÜN SATIŞI ( Kat Mülkiyetine Tabi Bir Anagıyrimenkulün Tapuya Kayıtlı Olmayan ve Projeye Aykırılık Teşkil Eden Bölümün Geçerli Bir Satışa Konu Edilmesinin Söz Konusu Olmaması )"
Y18.HD8.2.1996E. 1995/12965 K. 1996/1312"ESKİ HALE GETİRME (Klinik Poliklinik Niteliğinde Olmayan Doktor Muayenehanelerinin Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Tabi Bir Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümlerinde Açılabilmesi)
KLİNİK NİTELİĞİNDE OLMAYAN DOKTOR MUAYENEHANELERİ (Muayenehanelerin Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifakına Tabi Bir Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümlerinde Açılabilmesi)
KAT MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Bağımsız Bölümlerini Eklenti ve Ortak Yerleri Kullanırken Birbirlerini Rahatsız Etmemek ve Birbirlerinin Haklarını Çiğnememek Zorunda Olmaları)"
Y18.HD9.2.1996E. 1995/12740 K. 1996/1417"PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Kendisinin Bağımsız Bölüm ile Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Açamaması )
İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DAVA HAKKI ( Kendisinin Bağımsız Bölüm ile Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinden Yararlanmasına Etkili Bulunmayan Hususlarda Dava Hakkına Sahip Olmaması )
İNTİFA HAKKI ( Bu Hak Sahibinin Bağımsız Bölümün Zilyedi Olup Taşınmazı Kullanmak Ondan Yararlanmak ve Onu İdare Etmek Haklarına da Sahip Olması )
KAT MÜLKİYETİNDE İNTİFA HAKKI ( Bağımsız Bölümü Kullanmak Ondan Yararlanmak ve Onu İdare Etmek Ve Anagayrimenkuldeki Tüm Ortak Yerleden Yasa Gereği Yararlanma Hakkına Sahip Olması )
İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN ORTAK YERLERİ KULLANABİLMESİ ( Bağımsız Bölümdeki Haklarına İlave Olarak Anagayrimenkuldeki Tüm Ortak Yerleden Yasa Gereği Yararlanma Hakkına Sahip Olması )"
Y18.HD12.2.1996E. 1996/312 K. 1996/1502"HAKİMİN MÜDAHELESİNİN İSTENİLMESİ ( Rahatsız Edici Davranışların Önlenilmesi için İhtarda Bulunulmasının İstenilmesi )
ORTAK YERLER ( Güneş Enerjisi Sistemlerine Projede Yer Almasa da İzin Verilmekteyse de Kurulduğu Terasta Tüm Kat Maliklerinin Güneş Enerjisi Kurmak İstemeleri Halinde Onlara da Yeterli Olması )
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ ( Buna Projede Yer Almasa Bile İzin Verilmekte ise de Kurulduğu Terasta Tüm Kat Maliklerinin Güneş Enerjisi Kurmak İstemeleri Halinde Onlara da Yeterli Olması )
ARSA PAYINDAN FAZLASININ İŞGAL EDİLMEMESİ ( Güneş Enerji Sistemi Kurulurken Ana Binaya ve Diğer Bağımsız Bölümlere Zarar Verilmemesi ve Arsa Payı İtibariyle Fazla Yer İşgal Edilmemesi )"
Y18.HD12.2.1996E. 1996/796 K. 1996/1516"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olması Halinde ise Sonuç Belirleyecek Değerlendirmenin Artırmayı Gerektirmemesi )
İMAR UYGULAMASI ( Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olması Halinde ise Sonuç Belirleyecek Değerlendirmenin Artırmayı Gerektirmemesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olması Halinde ise Sonuç Belirleyecek Değerlendirmenin Artırmayı Gerektirmemesi )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İmar Parseli Olması Halinde ise Sonuç Belirleyecek Değerlendirmenin Artırmayı Gerektirmemesi )"
Y18.HD12.2.1996E. 1996/841 K. 1996/1457"KAMULAŞTIRMA ( İşlemleri Tamamlanmadan Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmaz )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Zamanaşımına Dayanılarak Tescili )
ZAMANAŞIMINA DAYANILANAK TESCİL ( Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesi İçin İşgal )
İŞGAL ( Başlangıcından İtibaren 20 Sene Geçip Geçmediğinin Tespiti )"
Y18.HD12.2.1996E. 1996/865 K. 1996/1510"KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi )
KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Malda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğü )
MALDA MEYDANA GELEN KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜ ( Kamulaştırma Bedeli Olarak Hesaplanması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI ( İrtifak Süresince Kira Esasına Göre İrtifak Bedeli )
KİRA ESASINA GÖRE İRTİFAK ( Taşınmazdan Mahrum Kalınacak Gelir )"
Y18.HD13.2.1996E. 1996/411 K. 1996/1592"TESCİL DAVASI ( Davanın İlave Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilerek Tapuya Tescili İstemine İlişkin Olması )
İMAR AFFI İLE EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olan Yapıda 3290 Sayılı Kanun Gereğince Kazanılmış Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescil İstemi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Davacı Kazanılmış Bağımsız Bölümün Tamamına Malik Olmadığından Ancak Diğer Yarısının Malikleri ile Birlikte Tescil İsteyebilmesi )
DAVA HAKKI ( Davacı Kazanılmış Bağımsız Bölümün Tamamına Malik Olmadığından Ancak Diğer Yarısının Malikleri ile Birlikte Tescil İsteyebilmesi )
3290 SAYILI KANUN UYGULAMASI ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Olan Yapıda 3290 Sayılı Kanun Gereğince Kazanılmış Bağımsız Bölüme Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescil İstemi )"
Y18.HD13.2.1996E. 1996/822 K. 1996/1588"NÜFUS DAVALARI ( Sağ Fakat Nüfusa Kayıtlı Olmayan Kişi - Sağ Olduğunun Tesbiti )
ÖLÜMÜN VE SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Usulüne Uygun Doğum İlmühaberinin Düzenlenmesi )
SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Nüfusa Kayıtlı Olmayan Kişinin Sağ Olduğu Tespiti İstenemez )
DOĞUM İLMUHABERİ ( Nüfus Kütüğüne Tescil Suretiyle İdari Yönden Sağlanabilir )
NÜFUSA TESCİL ( Doğum İlmühaberinin Düzenlenmesi İle Nüfus Kütüğüne )
ÖLÜMÜN TESPİTİ ( Nüfus Kütüğüne Kayıt Düşülmesini İçermemek Koşulu İle Mahkemece Tespit )"
Y18.HD15.2.1996E. 1996/1042 K. 1996/1642"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Emsal Alınan Taşınmazla Karşılaştırılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Kamulaştırmadan Artan Bölüme Göre Oranın Saptanamaması )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Bir Bölümünün Halen Tarım Arazisi Olarak Kullanılması )
TARIM ARAZİSİ ( Taşınmaza Fahiş Değer Biçen Bilirkişi Raporları - Ortaklık Payı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )"
Y18.HD15.2.1996E. 1996/225 K. 1996/1627"YÖNETİM PLANININ İPTALİ DAVASI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılabilmesi için Kat Malikleri Kurulunun Oy Birliği ile Vereceği Kararın Gerekli Olması )
MESKEN OLARAK KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İŞYERİ AÇILABİLMESİ ( Bunun için Kat Malikleri Kurulunun Oy Birliği ile Vereceği Kararın Gerekli Olması )
KAT MALİKLERİ KURULUNUN OY BİRLİĞİNİN ARANMASI ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölümde İş Yeri Açılabilmesi için Kat Malikleri Kurulunun Oy Birliğiyle Karar Vermesi )"
Y18.HD15.2.1996E. 1996/336 K. 1996/1714"MENFİİ TESPİT DAVASI ( Yöneticinin Usulsüz Seçildiği Kapıcının Kendine Hizmet Vermediği ve Genel Olarak Yönetimin Görevini Savsakladığı Gerekçesi ile Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Yöneticinin Usulsüz Seçildiği Kapıcının Kendine Hizmet Vermediği ve Genel Olarak Yönetimin Görevini Savsakladığı Gerekçesi ile Tespitin İstenilmesi )
YÖNETİCİLİK SÜRESİ ( Yönetici Süresi Doluncaya Kadar ve Seçim Kararının İptali Konusunda Dava Açılmışsa Sonucundaki Kesinleşen Kararla Yöneticiliği Kalkıncıya Kadar İşlemlerin Geçerli Olması )
YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Süresi Doluncaya Kadar ve Seçim Kararının İptali Konusunda Dava Açılmışsa Sonucundaki Kesinleşen Kararla Yöneticiliği Kalkıncıya Kadar İşlemlerin Geçerli Olması )"
Y18.HD16.2.1996E. 1996/1053 K. 1996/1628"TAPUNUN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Kat İrtifakının Sona Erdirilmesinin İstenebilmesi )
KAT İRTİFAKI ( Paydaşlardan Birinin Mehil İstemesi - Tüm Paydaşların İsticvap Edilmesi )
KAT İRTİFAKININ SONA ERDİRİLMESİ ( 5 Yıllık Süre Bitmeden İstemde Bulunulamayacağı )
5 YILLIK SÜRE ( Ön Koşul Olması - Yasa Hükmüne Yanlış Anlam Verilmesi )"
Y18.HD27.2.1996E. 1996/138 K. 1996/1883"MESKEN OLARAK KULLANILAN İŞYERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Oybirliği İle Alınmış Karar Olmadıkça İşyeri Şeklinde Kullanılamaması )
ESKİ HALE GETİRME ( Tapuda Mesken Niteliği Devam Eden Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması )
PROJEYE AYKIRILIK ( Tapuda Mesken Niteliği Devam Eden Taşınmazın İşyeri Olarak Kullanılması )
TAPUDA MESKEN KAYDI OLAN YERİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Oybirliği İle Alınmış Karar Olmadıkça İşyeri Şeklinde Kullanılamaması )"
Y18.HD27.2.1996E. 1996/333 K. 1996/1877"VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ ( Bedelin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmiş İşlem ve Tesise Rağmen Taşınmazın İade Edilememesi )
İHTİLAFSIZ KAZA İŞLEMİ ( Bedelin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmiş İşlem ve Tesise Rağmen Taşınmazın İade Edilememesi )
VAKFEDENİN TESCİL İÇİN BAŞVURDUKTAN SONRA ÖLÜMÜ ( Mirasçılar veya Lehine Mal Vasiyet Edenlerin Davaya Müdahil Olarak Katılmalarının Mümkün Olmaması )"
Y18.HD27.2.1996E. 1996/387 K. 1996/1880"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İADESİ ( Bedelin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmiş İşlem ve Tesise Rağmen Taşınmazın İade Edilememesi )
MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( Bedelin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmiş İşlem ve Tesise Rağmen Taşınmazın İade Edilememesi )
İDARENİN KAMULAŞTIRDIĞI YERDE TESİS YAPMASI ( Taşınmaz Malikinin Taşınmazı Geri Alma Hakkının Olmaması )"
Y18.HD27.2.1996E. 1996/883 K. 1996/1902"İTİRAZIN İPTALİ ( Ortak Kullanım İçin Yapılan Giderleri Ödemeyen Bağımsız Bölüm Malikine Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
ORTAK GİDERLERE KATILMA ( Bağımsız Bölüm Malikinin Tamirat Sebebiyle Yapılan Masraflara Arsa Payı Oranında Katılmasının Gerekmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Tamirat Sebebiyle Yapılan Ortak Giderlere Arsa Payı Oranında Katılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD29.2.1996E. 1996/1065 K. 1996/1998"KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölüm - Vakfın Toplantı Yeri Olarak Kullanılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Tapuda Mesken Olarak Kullanılacağı İbaresinin Bulunması )
ESKİ HALE GETİRME ( Kullanan Kuruluşun Niteliğinin Dava Sonucana Etkili Olmaması )
İHTAR ( Eski Hale Getirmesi İçin Belli Bir Süre Verilmesi )"
Y18.HD5.3.1996E. 1996/1182 K. 1996/2198"KAT MÜLKİYETİ ( Faydalı Yenilik Ve İlaveler - Kat Malikleri )
FAYDALI İLAVE VE YENİLİKLER ( Kat Maliklerinin Sayı Ve Arsa Payı Çoğunluğu )
KAT MALİKLERİ KARARLARI ( Merkezi Isıtma Sistemi Bulunmayan Yapıda Bu Sisteme Geçiş )
MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNE GEÇİŞ ( Yeniden İnşaat Ve Tadilat Yapılması )
YENİDEN İNŞAAT VE TADİLAT ( Kat ülkiyeti Kanununun Kapsamına Girmemesi )"
Y18.HD5.3.1996E. 1996/1385 K. 1996/2172"KAT MALİKLERİ KURULU ( Ortak Giderlerin Bağımsız Bölüm Maliklerinden Tahsil Edilmesi )
ORTAK GİDERLER ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Varlığının Zorunlu Olmaması )
ORTAK HİZMETLER İÇİN HARCAMA ( Kat Maliklerinin Arsa Payları Oranında Katılmaları )
ARSA PAYLARI ORANI ( Masraf Yapılmış Ve Bu Hususun Belgelendirilmiş Olması )"
Y18.HD11.3.1996E. 1996/1778 K. 1996/2378"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Aldıkları Kararlar )
KAT MALİKLERİ ( Tapuda mesken olarak gözüken bağımsız bölüm - Oybirliğiyle Alınan Karar )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Radyo İstasyonu Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilme )
TAHLİYE DAVASI ( Anagayrimenkul Sakinlerine Rahatsızlık Verilmesi Durumu )
KİRAYA VERME ( Rahatsız Edici Durumların Giderilmemesi - Protokol Hükümlerine Uymama )"
Y18.HD14.3.1996E. 1996/1792 K. 1996/2595"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( İstenecek Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davası ile Birlikte İstenen )
İDARENİN ELKOYMA TARİHİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı ile Birlikte İstenen Faizin Başlangıç Tarihi )
TESBİT DAVASI AÇILAMAMASI ( Eda Davasının Açılacağı Hallerde )
EDA DAVASININ AÇILACAĞI HALLER ( Tesbit Davası Açılamaması )"
Y18.HD18.3.1996E. 1996/1865 K. 1996/2646"ORTAK GİDER AVANSLARININ TAHSİLİ ( Yönetim Planında Tüm Ortak Giderlerin Arsa Payları Oranında Ödenmesinin Öngörülmüş Olması )
YÖNETİM PLANININ NİTELİĞİ ( Bağlayıcı Olup Kat Malikleri Arasında Bir Anlaşmayı Yansıtması )"
Y18.HD19.3.1996E. 1996/2181 K. 1996/2777"AD DEĞİŞTİRİLMESİ İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çifte vatandaşlık )"
Y18.HD26.3.1996E. 1996/2320 K. 1996/3010"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sadece İlan Yapılmış Olmasına Dayanılarak Dava Açılması )
NOTER KANALI İLE TEBLİGAT ( Kamulaştırma ile İlgili Hak ve Borçların Bu Tebligat ile Başlaması )
İLAN ( Sadece İlana Dayanarak Bedel Artırım Davası Açılamayacağı )
MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davaya Kamulaştırmadan Vazgeçen İdarenin Sebebiyet Verdiği Hallerde )
TEBLİGAT YAPILMADAN DAVA AÇILMASl ( Kamulaştırma Bedelini Artırılması Davası )"
Y18.HD28.3.1996E. 1996/2383 K. 1996/3081"KAT MÜLKİYETİ ( İntifa Hakkı Sahibinin Kullanabileceği Haklar )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Kat Malikinin Sahip Olduğu Bütün Hakları Kullanamaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( İntifa Hakkı Sahibinin İptal İsteyememesi )
TAZMİNAT DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Yeni Yönetici Atanmasında Bir Zararı Varsa )"
Y18.HD4.4.1996E. 1996/2749 K. 1996/3471"KAT MÜLKİYETİ ( Tek Parsel Üzerinde Kurulabilmesi - Bağımsız Bölümler )
SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Bağımsız Bölümleri İçerecek Biçimde Yapılan Sözleşme )
TAHLİYE ( Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması - Kat Malikleri Kurulu )
KAT MALİKLERİ ( Meskenlerin İşyeri Olarak Kullanılması - Sulh Mahkemesi Görev Sınırları )
İŞYERİ OLARAK KULLANMA ( Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Vermeleri Gereği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Çocuk Yuvası Olarak Kullanılması - Mesken Olarak Eski Hale Getirilme )"
Y18.HD9.4.1996E. 1996/1851 K. 1996/3667"NET GELİR ( Kamulaştırmanın Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Elde Edilecek )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Sera )
ÜRÜN MÜNAVEBESİNE MİKTARA VE DEĞERE İTİRAZ ( İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğünden Raporların Getirtilip Denetlenmesi Gereği )
SERA ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki )"
Y18.HD22.4.1996E. 1996/3713 K. 1996/4283"KAT MÜLKİYETİ ( Meskende Doktor Muayenehanesi Açılması - Bağımsız Bölüm )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Taşınmazın Bağımsız Bölümünde Açılan Hayvan Muayenehanesi )
VETERİNER FAALİYETLERİ ( Kat Maliklerinin Ve Yönetimin İzni Olması Gereği )
KAT MALİKLERİ ( Meskende Kedi Köpek Tavuk Gibi Hayvanların Beslenemeyeceği )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Doktor Muayenehanesi Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )"
Y18.HD9.5.1996E. 1996/3903 K. 1996/4624"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÇEKİLMESİ ( Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi )
USULSÜZ TEBLİGATIN ÖĞRENİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Çekilmesi )
USULSÜZ TEBLİGATIN GEÇERLİ HALE GELMESİ ( Öğrenmeyle )"
Y18.HD13.5.1996E. 1996/3347 K. 1996/4735"FERDİ MÜLKİYETE GEÇİŞ ( Bütün Paydaşların Onayı Sağlanamıyorsa Ortaklığın Giderilmesi Yoluna Başvurulması Gereği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Müşterek Mülkiyetten Ferdi Mülkiyete Geçiş İçin Bütün Paydaşların Onayı Sağlanamıyorsa )
KAMU DÜZENİ ( Kat İrtifakına Geçilmesi )
KAT İRTİFAKI ( Niteliği ve Nasıl Tesis Edilmesi Gerektiği )
HAKEM KARARI ( Kat İrtifakı Tesisine ve Kat İrtifakı Tapuları Verilmesine Dair Hakem Kararlarının Mahkemece Tasdik Edilemeyeceği )"
Y18.HD21.5.1996E. 1996/4441 K. 1996/5137"KAMULAŞTIRMA ( Bedel Artırımı Davasından Vazgeçme - Belediye Encümen Kararı )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Belediyeye Ait Taşınmazdan Pay Verilmesi - Trampa )
BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLA TRAMPA ( Kamulaştırma Kararının Geçerlilik Kazanması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İhtilafsız Bedel - Gerekli Tebligatın Yapılmış Olması )
İHTİLAFSIZ BEDEL ( Bedelin Bankaya Yatırılarak Kamulaştırma Kararına Geçerlik Sağlanamaması )"
Y18.HD21.5.1996E. 1996/4500 K. 1996/5131"KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Doğalgazla Ferdi Isınmaya Geçilmesi )
MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ ( Ferdi Isınmaya Geçilmesine İlişkin Kararın Ardından )
DOĞALGAZLA FERDİ ISINMA SİSTEMİ ( Kat Malikleri Kurulunun Bu Kararın Ardından Doğalgazla Merkezi Isınmaya Geçilmesi Kararı Vermesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Ferdi Isınmadan Merkezi Isınmaya Geçişte Bir Zarar Varsa )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDAN RÜCU EDİLMESİ ( Uğranılan Zararın Tazmini )
TAZMİNAT DAVASI ( Kat Malikleri Kurulu Kararından Rücu Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zarar)"
Y18.HD23.5.1996E. 1996/4564 K. 1996/5261"KAT MÜLKİYETİ ( Tapudaki Mesken Niteliğindeki Kayıt - Anagayrimenkulün Bakımı )
ANAGAYRİMENKULÜN BAKIMI ( Tapudaki Mesken Niteliğindeki Kayıt - Tadilat Projesi )
TADİLAT PROJESİ ( Anagayrimenkulün Mimari Projesinde Yapılacak Değişiklikler - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ ( Projede Yapılacak Her Türlü Değişikliğin Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatı İle Olacağı )
ESKİ HALE GETİRME ( Lokantanın Oybirliği İle Alınacak Bir Kararla Açılabileceği )"
Y18.HD28.5.1996E. 1996/4867 K. 1996/5461"VAKFIN TESCİLİ ŞARTI VAKFEDİLEN MALIN AMACA YETERLİ OLMASI İNTİFA HAKKININ VAKFA TAHSİSİ"
Y18.HD13.6.1996E. 1996/5252 K. 1996/6050"ANAGAYRIMENKULDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kamu Düzenine Aykırı Olması )
KAT MÜLKİYETİ ( Ortaklığın Giderilmesinin İstenememesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilemeyeceği )
OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARAR ( Bağımsız Bölüm İlavesi )"
Y18.HD4.7.1996E. 1996/5910 K. 1996/6724"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Aynen taksim )
AYNEN TAKSİM ( Ortaklığın giderilmesi )"
Y18.HD10.7.1996E. 1996/6099 K. 1996/6977"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Önceki Ve Sonraki Mülkiyeti Gösterir Tapu Kaydı )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Değerli Bir Konumda Olduğu Gerekçesi İle Somut Emsal Alınmama )
EMSAL DEĞER ( Kamuluştırma Bedelinin Artırılması Davasınde Değer Tespiti )"
Y18.HD10.9.1996E. 1996/6383 K. 1996/7150"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Somut Emsalin Kadastro Parseli Dava Konusu Taşınmazın İse İmar Parseli Olması )
EMSALİN KADASTRO PARSELİ OLMASI ( Dava Konusu Taşınmazın İse İmar Parseli Olması Halinde İmar Düzenlemesi Sebebiyle Yüzölçümünde Meydana Gelen Azalma )
TAŞINMAZDA MEYDANA GELEN AZALMA ( Bedel Takdir Edilirken Azalmanın Fiilen Gerçekleştiği Miktarın Esas Alınması )"
Y18.HD10.9.1996E. 1996/6728 K. 1996/7132"ORTAK YERE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Terasın Yasa Hükmüne Göre Ortak Yerlerden Olduğu )
TERAS ( Projede Bulunmayan Su Deposunun Terasa Yapılması )
HAKSIZ MÜDAHALE ( Aynı Nitelikte Tezahür Eden Kat Malikinin Müdahalesinin Önlenmesi İstemi )
İYİNİYET ( Haksız Müdahalesi Mevcut İken Aynı Nitelikte Tezahür Eden Başka Bir Kat Malikinin Müdahalesinin Önlenmesini İsteme )"
Y18.HD10.9.1996E. 1996/6891 K. 1996/7185"KAMULAŞTIRMA ( Ferağı Verilmiş Taşınmazlar - Tezyidi Bedel Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( 30 Günlük Hak Düşürücü Süre - Ferağ )
FERAĞDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırma İşlemi İle İlgili Olarak Yasaya Uygun Bir Bildirim Yapılmamış Olması )
YASAYA UYGUN BİLDİRİM ( Tapuda Bu Sürenin Devir İşleminin Yapıldığı Tarihte Başlaması )"
Y18.HD10.9.1996E. 1996/7128 K. 1996/7190"BEDELİN GEÇ ÖDENMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Artması Sonucunu Doğurmaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bedelin Geç Ödenmesinin Taşınmazın Değerinin Artmasına Yol Açmaması )
EMSAL TAŞINMAZIN BELİRLENMESİ ( Karşılaştırmada Nitelik Farklılığının Giderilmesi )"
Y18.HD16.9.1996E. 1996/6547 K. 1996/7278"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Medeni Kanunun 649 Maddesinin Uygulanma Olanağının Olmadığı )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( İnşa Edilen Ek Kata Sözleşme Gereği Muvafakat )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Katın Yıkılmasının Aşırı Zarar Doğuracağı - Tazminat Ödenmesi )
KAT İRTİFAKI TESİSİ ( Projesine Göre Tamamlanmış Ve İskan Edilmiş Olan Yapı )
TAMAMLANMIŞ VE İSKAN EDİLMİŞ YAPI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( İnşaatın Yapılmasınında Tüm Kat Maliklerinin muvafakati )
ARSA ÜZERİNE İNŞAAT ( Proje Tadilatına Dayalı Olmayan Katın Yıkılması )"
Y18.HD17.9.1996E. 1996/5755 K. 1996/7323"KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Arsa Vasfına Sahip Olup Olmadığının Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Taşınmazın Arsa Niteliğinin Belirlenmesi Şartı )
ARSA NİTELİĞİ ( Taşınmazın Arsa Niteliğinin Belirlenmesi Yetkili Mercilerin Aldıkları Kararların Uygulamaya Konması İle Belirlenmesi )"
Y18.HD17.9.1996E. 1996/6433 K. 1996/7386"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İmar Zayiatı Verilmeden Bu Zayiatı Veren Emsalle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Taşınmazın İmar Zayiatı Verilmeden Bu Zayiatı Veren Emsalle Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi )
ZAYİAT ( Emsal Karşılaştırmasında Eşitlik Sağlanması İçin Taşınmazın İmara Tabi Olması Halinde Uğrayacağı Zayiatın da Dikkate Alınması )"
Y18.HD19.9.1996E. 1996/6406 K. 1996/7485"VAKIF ( Vakfa İlişkin Alacağın Tahsili Davaları - Görevli Mahkeme )
VAKFA İLİŞKİN DAVALAR ( Alacağın Tahsiline Dair de Olsa Vakfa İlişkin Sayılma )
ALACAĞIN TAHSİLİ DAVALARI ( Miktarına Bakılmaksızın Açılacak Bütün Davalar )
GÖREV ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülme )"
Y18.HD19.9.1996E. 1996/6545 K. 1996/7440"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Değeri Yüksek Olan Taşınmaz Malikine Diğer Payı Alması Çağrısının Sonuçsuz Kalması Durumunda Ortaklığın Giderilmesi Yoluna Gidilmesi )
ŞÜYUUN İZALESİ ( Değeri Yüksek Olan Taşınmaz Malikine Diğer Payı Alması Çağrısının Sonuçsuz Kalması Durumunda Ortaklığın Giderilmesi Yoluna Gidilmesi )"
Y18.HD19.9.1996E. 1996/7294 K. 1996/7444"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tapuya Tescil Edilmiş Bir Yönetim Planının Bulunmaması )
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Yakıt Giderleri - Arsa Payları Oranında Gidere Katılma )
ORTAK GİDERLERE KATILMA ( Kat Malikleri Kurulunda Isınma Giderinin Paylaştırılması İstemi )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Paylaşımının Arsa Payı Üzerinden Yapılmasına Devam Edilmesi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İstemin Zımnen Reddedilmesi - Müdahale İsteme Hakkının Doğması )
YAKIT GİDERLERİ ( Mahkemenin Isınma Giderlerine Katılma Oranını Belirleme ile yetinmesi )"
Y18.HD19.9.1996E. 1996/7383 K. 1996/7405"ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ (Ortak Yerlerde Daha Çok Yarar Sağlamak Amacına Yönelik Karara Dayanılarak Yapılan Tadilat - Yönetimce Davacının Tüm Rahatsızlığını Giderici Tedbirlerin Alındığı/Mücerret Mimari Projeye Aykırılığın Davanın Kabulünü Gerektirmediği)
PROJEYE AYKIRILIK (Ortak Yerlerde Daha Çok Yarar Sağlamak Amacına Yönelik Karara Dayanılarak Yapılan Tadilat - Mücerret Mimari Projeye Aykırılığın Davanın Kabulünü Gerektirmediği/Bağımsız Bölüm Malikinin Eski Hale Getirme İstemi)
ORTAK YERLERDE TADİLAT (Daha Çok Yarar Sağlamak Amacına Yönelik Karara Dayanılarak Yapılan - Bağımsız Bölüm Malikinin Eski Hale Getirme İstemi/Mücerret Mimari Projeye Aykırılığın Davanın Kabulünü Gerektirmediği)"
Y18.HD23.9.1996E. 1996/6417 K. 1996/7519"YÖNETİCİ ATANMASI ( Kat Malikleri Tarafından - İtirazın İptali Davası )
KAT MÜLKİYETİ ( Anagayrimenkulün Bütün Bölümlerinin Bir Kişinin Mülkiyetinde Olması )
ANAGAYRİMENKULÜN MÜLKİYETİ ( Malikin Kanunen Yönetici Olması - Husumet Ehliteti )
HUSUMET EHLİYETİ ( Bağımsız Bölümlerin Mülkiyet Durumlarının Tespiti )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİ ( Tapu Kaydıyla Belirlenmesi - İskanın Gerçekleşmesi )
İSKAN ( 2/3 Oranındaki İskanın Gerçekleşmiş Olup Olmadığı )"
Y18.HD23.9.1996E. 1996/6420 K. 1996/7524"KAMULAŞTIRMA ( Geri Alma Davasının Kamulaştırmayı Yapan İdareye Yöneltilmesi )
TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Kanunu - Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı )
MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( Tevcih Etmesinde İzafe Edilecek Kusurun Bulunmadığı )"
Y18.HD23.9.1996E. 1996/7350 K. 1996/7592"KAT İRTİFAKI TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce İrtifak Tesisi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN ÖNCE KURULAN İRTİFAKLAR ( Anagayrimenkulün Kat Mülkiyetine Çevrilmesi )
KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME ( Taşınmazın Kat Mülkiyeti Kütüğüne Tescili )
TESCİL ( Tapu İdaresindeki Belgelere Göre Yapılması - Ortak Yerler )
ORTAK YERLER ( Kira Bedelinden Doğan Alacağın Faiz Ve Masraflarla Tahsili Talebi )"
Y18.HD24.9.1996E. 1996/6189 K. 1996/7623"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Bağımsız Bölümün İktisabından Önce Tadilata Başlama )
ORTAK YERLERDE TADİLAT ( Malik Tarafından Verilen Muvafakat - Tadilat Projesi )
TADİLAT PROJESİ ( Terasta Yapılan Tadilatlar - Eski Hale Getirme )
ESKİ HALE GETİRME ( Muvafakate Göre Yapımına Başlanmış Ve Bitirilmiş Olan Tadilat )"
Y18.HD26.9.1996E. 1996/6541 K. 1996/7774"VASİYETNAME ( Vasiyet Edilen Dava Konusu Bağımsız Bölümün Mülkiyeti )
VASİYET EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Vasiyet Edilen Ortak Giderlerden Sorumlu Tutulması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Malik Sıfatı İle Tebligat Yapılmaması )
GECİKME TAZMİNATI ( Ödeme Hususunun İhtarından İtibaren Tazminata Hükmedilmesi )"
Y18.HD26.9.1996E. 1996/7153 K. 1996/7826"KAYIT TASHİHİ DAVALARI ( Yaş Ad Soyadı Ve Diğer Kayıt Düzeltme Talepleri )
YAŞ DÜZELTME ( Nüfus Kayıtlarındaki Düzeltme Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti )
YETKİ ( İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
RESEN GÖZETME ( Özel Yasa Hükmü İle Belirlenmiş Yetkinin İnhisari Olduğu )"
Y18.HD30.9.1996E. 1996/7587 K. 1996/7964"VAKFA KAYYIM TAYİNİ"
Y18.HD3.10.1996E. 1996/6537 K. 1996/8061"KAT MÜLKİYETİ ( Anagayrimenkulün Birden Çok Bloktan Oluşması - Yönetim )
BİRDEN ÇOK BLOKTAN OLUŞAN YAPILARDA YÖNETİM ( Tek Bir Yönetimin Bulunmasının Esas Olduğu )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Bloklardan Birindeki Problemin Çözümünde O Blokta Bulunan Bağımsız Bölüm Sahiplerinin Yetkili Olacağı )"
Y18.HD3.10.1996E. 1996/6656 K. 1996/8105"KAT MÜLKİYETİ ( Yönetim Planında Yöneticinin Bloklardaki Kat Maliklerinin Oluşturacağı )
YÖNETİM PLANI ( Yöneticinin Bağımsız Bölüm Maliki de Olmadığının Anlaşılması )
KAT MALİKLERİ ( Yöneticiliğin Bir Yıl Süreli Bir Görev Olduğu - Dava Tarihinde Bu Sürenin Dolmuş Bulunması )
BİRDEN ÇOK BLOKTAN OLUŞAN YAPILARDA YÖNETİM ( Aktif Husumet Ehliyetine Sahip Olmadığı )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Yöneticinin Bütün Bloklardaki Kat Maliklerinin Oluşturacağı Kurulca Seçileceği )"
Y18.HD7.10.1996E. 1996/6732 K. 1996/8280"TAHLİYE DAVASI ( Meskeni İşyerine Çeviren Kiracı )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Mahkemece Üç Aylık Sürenin Bitiminde Kendiliğinden Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Üç Aylık Sürenin Bitmesi Nedeniyle )
YENİLEME HAKKININ OLMAMASI ( Üç Aylık Sürenin Bitmesi Nedeniyle Kaydın Kapatılması )"
Y18.HD7.10.1996E. 1996/7087 K. 1996/8266"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazinin Gelir Esasına Göre Değerlendirilmesi )
ARAZİNİN GELİR ESASINA GÖRE DEĞERİ ( Resmi Mercilerce Münavebeye Alınan Ürünler )
MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Dekar Başına Gelir Verim Ve Gider Rakamlarının Uygulanması )"
Y18.HD8.10.1996E. 1996/7360 K. 1996/8323"ESKİ HALE GETİRME ( Mimari Projeye Aykırı Tadilat )
KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİ ( Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde Tadilat ve İnşaat Yapılması )
ANAGAYRIMENKULDE İNŞAAT VE TADİLAT ( Hangi Şartlarla Yapılabileceği )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ( Mimari Projeye ve Tapudaki Kayıtlara Uygun Olması Gereği )"
Y18.HD8.10.1996E. 1996/8139 K. 1996/8414"NÜFUS KANUNU ( Ad ve soyadı düzeltme davaları )
AD VE SOYADI DÜZELTME DAVALARI ( Kayıt Düzeltme Davalarında Yetkili Mahkeme )
KAYIT DÜZELTMELERİNDE YETKİ ( İlgilinin Oturduğu Yer Asliye Hukuk Mahkemesi )"
Y18.HD14.10.1996E. 1996/6992 K. 1996/8786"KAT MÜLKİYETİ ( Ana Yapının Mimari Projesindeki Her Türlü Değişiklik - Kat Malikleri )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Pencerenin Kapı Haline Getirilmesi - Özürlü Çocuğun Bahçeye Çıkmasını Sağlamak )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İyi Komşuluk İlişkileri - Kat Malikinin Tutum Ve Tavrı )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Kat Malikinin Muvafakat Etmemesinin Olaya Etkisi )"
Y18.HD14.10.1996E. 1996/7070 K. 1996/8794"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazda Arta Kalan Bölüm Yararlanmaya Elverişli Olmaması )
KAMULAŞTIRILMAYAN BÖLÜM ( Kararının Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde Kamulaştıran İdareye Başvuru )
ARTAN KISMIN YARARLANMAYA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( İdareye Başvurduğu Takdirde Kamulaştırılmasının Zorunlu Olduğu )
ZORUNLU KAMULAŞTIRMA ( Mahkemece Yapılan İnceleme - Artan Kısmın Yararlanmaya Elverişli Olmadığı Kanaati )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artan Kısmında Kamulaştırılarak Bedelin Takdiri )"
Y18.HD14.10.1996E. 1996/7279 K. 1996/8835"TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Takdir Komisyonu Raporu - Taşınmaz Üzerindeki Muhtesat )
ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( Taşınmaz Hakkında Kamulaştırma Kanununun Uygulanması )
KAMULAŞTIRMA KANUNU ( Zilyet Olanın Mülkiyetin Tespiti Davası Açmış Olması )
MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Zemini Konu Eden Bir Kıymet Takdirinin Yapılmamış Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Diğer Davanın Sonucunun Beklenmesi Veya Davaların Birleştirilmesi )"
Y18.HD14.10.1996E. 1996/8150 K. 1996/8853"KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırdığı Yere Tekabül Eden Oranda Taşınmazdaki Pay )
KAMULAŞTIRMADA TESCİL ( Kanalın Kenarlarının Kendisi Tarafından Temizlenmesi )
TESCİL TALEBİ ( Cürufun Dökülmesi Sebebiyle İşgal Edildiğinin Belirtilmesi - Keşif )
KEŞİF ( Tahkikatta Yerin Ahır Ağıl Ve Sair Surette Kişiler Tarafından Kullanıldığının Anlaşılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Taşınmaz Mala Elkoymadan İtibaren 20 Yıl Geçmiş Olması )"
Y18.HD17.10.1996E. 1996/7518 K. 1996/8950"KAMULAŞTIRMA ( Anagayrimenkulün Arsası İle Birlikte Kamulaştırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Her Bağımsız Bölümün Bağlantılı Bulunduğu Arsa Payı İle Eklentileri de Gözönünde Tutularak Ayrı Ayrı Takdir olunması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları )
BEDELİN TESPİTİ ( Objektif Ölçülerle Kamulaştırma Karşılığının Yasal Biçimde Belirlenmesi )"
Y18.HD21.10.1996E. 1996/7651 K. 1996/9092"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliği - Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Değerinin Tesbitinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
TARIM ARAZİSİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Kullanılması Halinde Getireceği Net Geliri Dikkate Alınarak Değerinin Tesbitinde İsabetsizlik Bulunmadığı - Bedelin Artırılması Talebi )"
Y18.HD22.10.1996E. 1996/7365 K. 1996/9145"KAT MÜLKİYETİ ( Mimari Projede Yer Almama - Çatıya Müdahalenin Önlenmesi Davası )
ÇATIYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Bağımsız Bölümlere Zarar Vermemek Suretiyle Çalışma )
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASI ( Arsa Payına Tekabül Edecek Yüzölçümünü Geçmeme )
MİMARİ PROJE ( Fenni Usullere Uygun Koşullarla Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kurulması )"
Y18.HD22.10.1996E. 1996/8169 K. 1996/9169"KAMULAŞTIRMA ( İmar Planına Göre Yeşil Alan İçerisinde Yer Alan Bir Taşınmaz )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Plan - Tezyidi Bedel Davası )
İMAR PLANI ( Hiç Bina Yapılamayacağı Gerekçesi - Az Değer Verilmesi )
TEZYİDİ BEDEL ( Artan Bölümde Değer Artışı Olmayacağı Sonucu )
VEKALET ÜCRETİ ( Maktu Bir Miktar Olması Gerektiği Hususunun Gözetilmemesi )"
Y18.HD22.10.1996E. 1996/8849 K. 1996/9195"İSİM VE SOYADI DEĞİŞTİRME ( Bir Kez Haklı Nedene Dayanılarak Değiştirme )
İKİNCİ DEFA SOYADI DÜZELTİLMESİ ( Yeni Bir Haklı Nedenin Ortaya Çıkması )
YENİ BİR HAKLI NEDENİN OLUŞMASI ( Değişiklik İstemi İle Yeniden Dava Açılabileceği )
DEĞİŞİKLİK İÇİN AÇILAN DAVA ( Hakimin önceki soyada dönülmesi talebinin Haklı nedene dayanıp Dayanmadığını Araştırması )"
Y18.HD22.10.1996E. 1996/9171 K. 1996/9183"VAKIFTA İNTİFA HAKKININ TESBİTİ
VAKIF EVLADI
İNTİFA HAKKI BATIN ŞARTI ( Vakıfnamede )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Vakıfta intifa hakkı )
MAZBUT VAKIF"
Y18.HD31.10.1996E. 1996/7387 K. 1996/9403"ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ ( Bağımsız Bölümler Üzerinde Tesis Edilen Tapu İşlemi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Tapu İşlemi İle Gerçekleştirilen İrtifak Hakkı - Rıza Fesadı )
RIZA FESADI ( Ayni Hak Doğuran Bir İşlemin İptali İstemi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İhtilafta Kat Mülkiyeti Kanununun Maddelerinin Uygulanamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Bakılmak Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi )"
Y18.HD31.10.1996E. 1996/7864 K. 1996/9429"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat Malikleri Kurulu Kararları )
KAT MALİKLERİ ( Aksini Kararlaştırmadıkça Giderlerden Arsa Payları Oranında Sorumluluk )
ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Doğalgaz Dönüşüm Masrafları - Kat Malikleri Kurulu )
DOĞAGAZ DÖNÜŞÜM MASRAFLARI ( Kat Malikleri Kurulunun Aksine Bir Kararının Olmaması )"
Y18.HD31.10.1996E. 1996/8046 K. 1996/9435"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ ( Mahkemece İcra Takiplerine Konu Olan Borçların Ödenmiş Olması Nedeniyle Reddedilmesi )
KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Mahkemece İcra Takiplerine Konu Olan Borçların Ödenmiş Olması Nedeniyle Reddedilmesi )
ORTAK GİDERLER ( Takip Konusu Edilen Giderlerin Tahsiline İlişkin İcra Dosyaları Getirtilip Her Birindeki Ödemenin Tam Olarak Yapılıp Yapılmadığının Saptanması )"
Y18.HD5.11.1996E. 1996/8872 K. 1996/9692"KAYIT DÜZELTME ( Mükerrer Kayıtlar - Önemli Bir Sosyal Olguya Temel Oluşturma )
MÜKERRER KAYITLARIN İPTALİ ( Sonra Tesis Edilen Kaydın İptal Edilmesi )
SONRA TESİS EDİLEN KAYIT ( Evlenme Askere gitme Üniversite kaydı Sosyal Güvenlik Kaydı )"
Y18.HD5.11.1996E. 1996/9442 K. 1996/9681"VAKIF SENEDİ ( Vakıf Senedi Değişikliğinin Noterde Resen Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Gerekmesi İmza Tasdiki Suretiyle Değişikliğin Yapılmasının Geçerli Olmaması )
RESEN DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMASI ( Vakıf Senedi Değişikliğinin Noterde Resen Düzenleme Şeklinde Yapılmasının Gerekmesi İmza Tasdikiyle Değişikliğin Yapılmasının Geçerli Olmaması )"
Y18.HD5.11.1996E. 1996/9481 K. 1996/9683"VAKIFLARDA TEFTİŞ VE DENETLEME PAYI ( Muaf Olan Vakıflar )
İŞÇİLERE VE İSTİHDAM EDİLENLERE YARDIM VAKIFLARI ( Teftiş ve Denetleme Payından Muafiyet )
TEFTİŞ VE DENETLEME PAYI ( Muaf Olan Vakıflar )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/8188 K. 1996/9798"KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI ( Yapının Tamamlanması İçin Kendi Aralarından Veya Dışardan Yönetici Tayin Edebilmeleri )
YÖNETİCİ TAYİNİ ( Kat İrtifakı Sahiplerinin Yapının Tamamlanması İçin Kendi Aralarından Veya Dışardan Yönetici Tayin Edebilmeleri )
KAT İRTİFAKI KURULMASI ( Yalnız Bir Parsel Üzerinde Pay Sahibi Olan Kişiler Arasında Kurulabilmesi )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/8307 K. 1996/9756"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmazların Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartı )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmazların Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartının Belirlenmesi )
BELEDİYE ALANI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZIN ARSA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazın Konut Turistik Veya Sınai Tesis Yapılmak Amacıyla Parsellenip Tapuya Şerh Verilmesi İle Olması )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/8446 K. 1996/9746"KAMULAŞTIRMA ( İmar Planı İçinde Yer Almayan Taşınmaz - Tezyidi Bedel Davası )
İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi )
ARSA SAYILMA ( Belediye Yada Mücavir Alan Sınırları İçinde Kalma )
İSKANA AYRILMA ( Belediye Hizmetlerinden Faydalanma - Meskun Yerler Arasında Yer Alması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Amacen Benzer Nitelikteki Taşınmazlar - Emsal )
EMSAL ( Mahkemece Resen Araştırılıp Bulunması - Tapu Kayıtlarının İncelenmesi )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/8626 K. 1996/9737"KAT MALİKLERİ KURULU ( Mutad Kat Malikleri Kurulu Toplantıları - Olağanüstü Toplantılar )
YÖNETİM PLANI ( Olağanüstü Toplantı Tarihinini 15 Gün Önce Kat Maliklerine Bildirme )
KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI ( Çağrı Veya Bir Taahhütlü Mektupla Toplantı Sebebinin de Bildirilmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Uygulanmayan Karardan Her Zaman Dönebilecekleri - Ferdi Isınma )
FERDİ ISINMAYA GEÇİŞ ( Doğalgaza Bireysel Abonelik Suretiyle Geçiş )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/8627 K. 1996/9738"KAT MALİKLERİ ( Kapıcı Hizmeti Verilmemesi - Merkezi Isıtmadan Yararlandırılmama )
PROJEYE AYKIRI İLAVENİN YIKILMASI ( Anagayrimenkulün Beton Çatısına Verilen Zarar - Mahkeme Kararının İnfazı )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Şikayetin Kat Malikleri Kuruluna Yapılması - Mahkemeye Başvuru )
MAHKEMEYE BAŞVURU ( Masrafların Kat Maliklerince Karşılanmasına Karar Verilmesi )
KAPICININ İŞİNE SON VERME ( Kat Maliklerine Verilmiş Bir Yetki Olduğu )"
Y18.HD7.11.1996E. 1996/9569 K. 1996/9739"KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Mutlaka Bağımsız Bir Tapuyu İfade Etmesi )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Parselin Tamamını Kapsaması Zorunluluğu Yoktur )
BAĞIMSIZ TAPU ( İdare Adına Tesciline Karar Verilmesi )
İDARE ADINA TESCİL ( Kesinleşmiş Yargıtay Kararındaki Saptamayı Dikkate Alma )"
Y18.HD11.11.1996E. 1996/8862 K. 1996/9889"ORTAK GAYRİMENKULÜN MÜLKİYETİ ( Ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurularak Giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bağımsız Bölümlerin Ortaklara Ayrı Ayrı Tahsisi )
KAT MÜLKİYETİNE ÇEVİRME ( Paydaşlara Tahsis Edilen Bölümler - Fiilen paydaşlar tarafından işgal ediliyor olması )
PAYDAŞLARA TAHSİS EDİLEN BÖLÜMLER ( Bağımsız Bölümlerin Değerleri Arasındaki Fark )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEĞERLERİ ( İvaz Ödemelerine Gerek Bulunmaması )
İVAZ ( Ortak Gayrimenkulün Mülkiyetinin Kat Mülkiyetine Çevrilmesi )"
Y18.HD11.11.1996E. 1996/8864 K. 1996/9888"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Ortaklığın giderilmesi Davalarında Davadan Feragat )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI ( İzaleyi Şuyu Davalarında Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Paydaşlardan Birinin Davaya Devam Edeceğini Bildirmesi )
ORTAĞIN DAVAYA DEVAM KARARI ( Feragat Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilememesi )"
Y18.HD12.11.1996E. 1996/8845 K. 1996/9947"ESKİ HALE GETİRME ( Kapıcı İle Kalorifer Dairesi - Ortak Yerler )
ORTAK YERLER ( Eski Hale Getirilmede Bağımsız Bölüm Maliklerinin Hukuki Yararının Bulunmaması )
KAPICI DAİRESİ ( Kararın İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı )
İYİNİYET ( Bilirkişi Raporlarına Göre Kapıcı Dairesinin Mimari Projede Yer Almaması )"
Y18.HD14.11.1996E. 1996/8424 K. 1996/9997"KAMULAŞTIRMA ( Tezyidi Bedel Davası - Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyet )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamuyaştırmad Muhtesatın Sahibinin Araştırılması )
KAMULAŞTIRMADA MUHDESAT SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI ( Zemine Paydaş İse - Ortak Mülkiyet )
MÜTEMMİM CÜZLER ( kural Olarak Arzın Tüm Maliklerine Ait Olması )
BEDELİN TAMAMINI DAVA ( Yapının Kendisi Tarafından Yapıldığı - Kendisine Ait Olduğunu İspat )"
Y18.HD14.11.1996E. 1996/9152 K. 1996/10040"KAMULAŞTIRMA ( Dosyaya İbraz Edilen Mahkeme Kararı - Kamulaştırma İşleminin İptali )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kararın Kesinleştiğine Dair Bir Kayıt Bulunmaması )
KARAR DÜZELTME AŞAMASI ( iptal Kararının Kesinleşmesi Durumlar )
İPTAL KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Tescil Kararı Verilemeyeceği - Kararın Sonucunun Beklenmesi )"
Y18.HD15.11.1996E. 1996/8575 K. 1996/10089"TARAF TEŞKİLİ ( Mülhak Vakıflarda Mütevelliliğe ve Vakıftan İmtina Veya Mülkiyet İddiasına Ait Davalarda Mütevellilerle Vakıflar İdaresinin Birlikte Hasım Gösterilmesi )
HUSUMET ( Mülhak Vakıflarda Mütevelliliğe ve Vakıftan İmtina Veya Mülkiyet İddiasına Ait Davalarda Mütevellilerle Vakıflar İdaresinin Birlikte Hasım Gösterilmesi )
MÜLHAK VAKIFLARDA TARAF TEŞKİLİ ( Mülhak Vakıflarda Mütevelliliğe ve Vakıftan İmtina Veya Mülkiyet İddiasına Ait Davalarda Mütevellilerle Vakıflar İdaresinin Birlikte Hasım Gösterilmesi )"
Y18.HD19.11.1996E. 1996/9725 K. 1996/10198"TAZMİNAT DAVASI ( Yönetici Sıfatıyla Kapıcı Sözleşmesi Yapma
KAPICI SÖZLEŞMESİ ( Kapıcı İşine Son Verip Yeni Kapıcı Almak Yetkisi )
YÖNETİCİNİN YETKİLERİ ( yetkiyi kötüye kullandığı - Haksız Eylemi İle Yada Kasten Kat Maliklerini Zarara Soktuğunun İspatı Gereği )
KAT MALİKLERİNİN ZARARA UĞRATILMASI ( Yöneticinin Mali Sonuçlardan Şahsen Sorumlu Olmaması )
ŞAHSEN SORUMLULUK ( Yöneticinin Zarara Soktuğunun Kanıtlanması Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Avukatla Temsil Edilme - Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi )"
Y18.HD19.11.1996E. 1996/9883 K. 1996/10218"KAMULAŞTIRMA ( Bedelinin Ödendiği Tarih - Tezyidi Bedel Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Ödenen Bedelinin Haksız Ve Sebepsiz Bir İktisap Olduğu İleri Sürülemez )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Zilyetlikle İktisap Edilemeyecek Olduğu )
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Zilyetlikle İktisap )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Ödediği Bedelin İadesini Talep Etme )"
Y18.HD21.11.1996E. 1996/8768 K. 1996/10277"KAMULAŞTIRMA ( Bilirkişi Kurulundan Sonra Yeniden Bir Kurul Oluşturulabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Takdir Olunan Bedelde Açık İsabetsizlik )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU ( Tayin Edilen Kıymet İle Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Kıymet Arasında Önemli Oransızlık )
BİLİRKİŞİ KURULU ( İlk Raporu Geçersiz Kılan Herhangi Bir Unsurun Olmadığı )"
Y18.HD21.11.1996E. 1996/9316 K. 1996/10312"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Yönetim Planı Ve Kararının İptali İstemi )
YÖNETİM PLANI ( Kat Maliklerini Bağlayan Bir Sözleşme Hükmünde Oluşu )
YÖNETİM PLANININ VE KARARIN İPTALİ ( Anagayrimenkulün Kullanma Biçimini Belirleme )
KAT MALİKLERİ ( Yönetim Planı Hükmünün İptalinin Söz Konusu Olmaması )"
Y18.HD21.11.1996E. 1996/9319 K. 1996/10262"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Mahkeme İlamının Kişiyi Malik Kılması - İzaleyi Şüyu Davası )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Bağımsız Bölümlerin Ortaklara Ayrı Ayrı Tahsisi )
PAYDAŞ OLMAYANIN DAVA AÇMA HAKKI ( Taşınmazdaki Payın Tescilini Öngören Karar )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ( Paydaş Olmayanın Açtığı Ortaklığın Giderilmesi Davası )"
Y18.HD25.11.1996E. 1996/10128 K. 1996/10452"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması )
EMSAL ALINAN TAŞINMAZIN İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU MEYDANA GELEN PARSEL OLMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bu Nitelikte Olmaması-Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İNDİRİMİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle )
İMAR DÜZENLEMESİ ( Emsal Alınan Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Parsel Dava Konusu Taşınmazın İse Bu Nitelikte Olmaması Nedeniyle Düzenleme Ortaklık Payı İndirimi Yapılması )"
Y18.HD25.11.1996E. 1996/10132 K. 1996/10441"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Alınan Taşınmazın Belirlenmesi )
EMSAL TAŞINMAZ ( Taşınmazın Emsalle Karşılaştırılması Sonucu Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmazla Kamulaştırılan Taşınmazın Karşılaştırılması Sonucu Düzenleme Ortaklık Payına Tekabül Edecek Oranda İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD25.11.1996E. 1996/9412 K. 1996/10417"KAT MALİKLERİ KURULU ( Ortak Giderlerin Ödenmesi - Bağımsız Bölüm Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Karşı Dava )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( fazla aidat alındığı İddiası )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( kiracı Ya da Bağımsız Bölümde Oturanın Dava Açma Hakkının Bulunmaması )"
Y18.HD26.11.1996E. 1996/8977 K. 1996/10547"VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ ( Vakfın Bir Gayeye Tahsisine Dair Yasal Şart )
VAKFA MAL TAHSİSİ ( Amaçların Gerçekleştirilmesine Yeterli Olmaktan Uzak Olduğu )
VAKFIN BİR GAYEYE TAHSİSİ ( Paranın Bir Devlet Bankasına Yatırılmamış Olması )
PARANIN BANKAYA YATIRILMASI ( Kurucu Adına Yatırılmış Olmasınında Düzeltilsi Gereği )"
Y18.HD26.11.1996E. 1996/9104 K. 1996/10498"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bağımsız Bölümün Paydaşlar Tahsisi Suretiyle )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ana Yapıya Aykırı Olmayan Değişiklikler Yapılmasının Kat Mülkiyeti Kurulmasına Engel Teşkil Etmemesi )
PROJEYE AYKIRI YAPI ( Binaya Ait Garajın İkiye Bölünerek Bir Kısmının Spor Salonu Yapılması ve Bir Kısım Dükkanların Vitrinlerin Projedeki Sınırlarını Aşması )"
Y18.HD26.11.1996E. 1996/9163 K. 1996/10520"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kanun Hükümlerine Göre Yöneticinin Sorumluluğu )
YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Görevlerin İfasında Kat Maliklerine Karşı Vekil Gibi Sorumlu )
KAT MALİKLERİ ( Yöneticinin Görevini Kasten Veya İhmal Sonucu Yerine Getirmemesi )
KAT MALİKLERİNİN UĞRADIĞI ZARAR ( Yöneticinin Genel İlke Çerçevesinde Karşılaması )
PRİM ÖDEMELERİ ( Asıl Primlerin Kat Maliklerince Ödenecek Olduğu )"
Y18.HD26.11.1996E. 1996/9173 K. 1996/10501"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( İmar Planı İçine Alınan Taşınmazın Hangi Hallerde Arsa Olarak Nitelendirileceği )
İMAR PLANINA ALINMA ( Arsa Sayılma İçin Yeterli Olmaması )
ARSA ( İmar Planı İçine Alınmanın Bu Şekilde Nitelendirme İçin Yeterli Olmaması )
ALT YAPI HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( İmar Planı İçine Alınan Taşınmazın Arsa Sayılması İçin )"
Y18.HD26.11.1996E. 1996/9551 K. 1996/10525"KAT MALİKLERİ ( Projeye Aykırı Olarak Vaki Müdahalenin Önlenmesi )
KAT MALİKİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Lehine Tecavüz Edilen Bağımsız Bölüm Maliki Olmadığı )
DAVA EKONOMİSİ ( Dava Dilekçesinin Malike de Tebliği )
DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Tarafların Yasal Olarak Oluşturulması )
TARAFLARIN OLUŞTURULMASI ( Mehil Verilmesi - Tahkikat İkmal Edilerek Karar Verilmesi )"
Y18.HD28.11.1996E. 1996/9351 K. 1996/10557"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Projeye Aykırı İnşaat Yapıldığının İleri Sürülmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılabilme - Kat İrtifakı Tesisi )
KAT İRTİFAKI TESİSİ ( Yapının Tamamlanmış Olması Ve 2/3 nün de Fiilen İskan Edilmiş Olması )
YAPININ TAMAMLANMIŞ OLMASI ( Tadilat Projesine Göre Yapılan İnşaat - Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Asliye Mahkemesinin Açılan Davada Görevsizlik Kararı Vermesi )
SULH MAHKEMESİNİN DAVAYA BAKMASI ( Görev Yönünün Yeniden Belirlenmesine Engel Olmama )"
Y18.HD28.11.1996E. 1996/9407 K. 1996/10556"KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanma Şartları )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( Kat Mülkiyeti Kurulu Kararları )
KAT MÜLKİYETİ KURULU ( Anagayrimenkullerde Yada Kat İrtifakı Kurulmuş Olmak )
KAT İRTİFAKI ( Yapı Fiilen Tamamlanmış Ve 2/3 Oranında İskan Edilmiş Olması )
BÖLÜM MALİKLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Davalara Sulh Hukuk Mahkemesinde Bakılma )"
Y18.HD28.11.1996E. 1996/9547 K. 1996/10601"KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Tebligat Usulsüz de Olsa Haberdar Olanı Bağlayacağı )
VEKALET ( Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Katılmak İçin )
ORTAK GİDERLER ( Bütün Kat Malikleri Sorumlu Olduğundan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin İstenememesi )"
Y18.HD2.12.1996E. 1996/9821 K. 1996/10744"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tapuda Kayıtlı Tüm Paydaşları Kapsaması )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Yapının Mevcut Durumu - Bağımsız Bölüm Olabilecek Bölümler Ve Paydaş Sayısı )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNDE TARAF TEŞKİLİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi )
SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tapuda Paydaş Olan Bir Kısım Kişilerin Davaya Dahil Edilmiş Olması )"
Y18.HD2.12.1996E. 1996/9822 K. 1996/10745"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tarafların Yalnız Zeminde Ortak Oldukları )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Yapının Münhasıran Davalıya Ait Olduğu - Kat Mülkiyeti )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi )
KAT MÜLKİYETİ ( Ortaklığın Paydaşlara Ayrı Ayrı Bağımsız Bölüm Tahsisi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Giderilebileceğini Hükme Bağlama )"
Y18.HD5.12.1996E. 1996/10054 K. 1996/10855"KAT MÜLKİYETİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölüm )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Oybirliği İle İşyeri Olarak Kullanılmasına İlişkin Kararları )
TAPUDAKİ MESKEN KAYDININ TERKİNİ ( Kat Maliklerinden Birinin İstemi - Kat Mülkiyeti Kütüğü )
KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ ( Bağımsız Bölümlerin Kütükteki Sahifesine Şerh Verilmesi )"
Y18.HD5.12.1996E. 1996/10057 K. 1996/10852"MEN'İ MÜDAHALE ( Mimari Projesinde Yer Almadığı Halde Kat Mülkiyeti Tesisi )
KAT MÜLKİYETİ ( Ortak Yere Dükkan Yapılıp Kiraya Verilmesi - Bağımsız Bölüm İlavesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Merdiven Sahanlığına İnşa Edilen Dükkanın Yıkılması İstemi )
YENİLİK VE İLAVELER ( Dükkanın Tapuya Malikleri Adına Tescil Edilmedikçe Haksız Müdahale Teşkil Etmesi )
ORTAK YERLER ( Faydanın Çoğaltılmasına Yönelik Yenilik Ve İlavelerin Yapılması )"
Y18.HD5.12.1996E. 1996/9531 K. 1996/10866"BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Hangi Hallerde Arsa Sayılacağı )
ARSA ( Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan Taşınmaz )
GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI ( Değer Kaybının Daimi İrtifak Varmış Hesaplanamayacağı )"
Y18.HD5.12.1996E. 1996/9660 K. 1996/10822"MEN'İ MÜDAHALE ( Anayapının Duvarlarının Reklam maksadı ile kiralanması )
ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ ( Kararın Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınması Gereği )
KAT MALİKLERİ ( Anayapının Duvarının Kiraya Verilmesi İçin Oybirliği Kararı )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Müdahalenin Önlenmesi Talebi - Bağımsız Bölümlerine Katma )
PROJEYE AYKIRILIK ( Kattaki Tüm Bağımsız Bölümlerin Davalıya Ait Olması )"
Y18.HD10.12.1996E. 1996/10768 K. 1996/11106"VAKFIN TESCİLİ ( Vakfın Tescilden Önce Tüzel Kişilik Kazanmadığı - Vakıfname )
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI ( Yasa Ve Tüzüğe Uygun Bir Biçimde Tescil İsteminde Bulunma )
VAKIFNAME ( Tescilden Önce Tüzel Kişilik Kazanılmadığından Öngörülen Organların da Yetkisinin Bulunmaması )"
Y18.HD11.12.1996E. 1996/10236 K. 1996/11059"İZALEYİ ŞÜYU DAVASI ( Anagayrimenkul Üzerindeki Yapı - Temel Üstü Ruhsatının Bulunmaması )
PROJEYE AYKIRILIK ( Yapıda Kat Mülkiyetinin Tesis Edilemeyeceği )
KAT MÜLKİYETİ ( Projeye Aykırı Durumların Rölove Projeyle Giderilmesi )
RÖLOVE PROJESİ ( Kat Mülkiyetine Geçiş - Ortaklığın Giderilmesi Davası )
MESKEN VE İŞYERİ OLARAK İŞGAL ( Bağımsız Bölümlerin Kullanım Şekli )"
Y18.HD11.12.1996E. 1996/10237 K. 1996/11061"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Dört Kişiye Düşecek Yeterli Sayıda Bağımsız Bölüm )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi )
KAT MÜLKİYETİ ( Taşınmaz Üzerindeki Bir Bölüm Yapıların Yıkılması - Boğaziçi Kanunu Ve Yönetmeliği )
BOĞAZİÇİ KANUNU ( İzaleyi Şüyu Davası - Proje Eksikliğinin Giderilmesi )
PROJE EKSİKLİĞİ ( Rölove Proje - Kat Mülkiyetine Geçilmek Suretiyle Ortaklığın Giderilebileceği )"
Y18.HD11.12.1996E. 1996/10269 K. 1996/11112"SAHİH NESEPLİ ÇOCUK ( Babasının İsmini Taşıması - Boşanma Veya Ölüm Üzerine Velayet )
VELAYET ( Annede Olmasının Soyadında Herhangi Bir Değişiklik Yapmayacağı )
SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Çocuğun Reşit Olduktan Sonra Dava Açması )
ÇOCUĞUN REŞİT OLMASI ( Velayete Sahip Ananın Dahi Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davasını Açamaması )"
Y18.HD11.12.1996E. 1996/10340 K. 1996/11100"KAT MALİKLERİ KANUNU ( Kat Maliklerinin Yönetici Atayamaması - Mahkemece Yönetici Atanması )
YÖNETİCİ ATANMASI ( Anagayrimenkulde Mevcut Bağımsız Bölüm Sayısının Yönetici Seçilmesine Etkisi )
ANAGAYRİMENKULDE MEVCUT BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI ( 8 Veya Daha Fazla İse Yönetici Atanmasının Zorunluluğu )
KAT MALİKLERİNDEN BİRİNİN İSTEMİ ( Mahkemece İstekli Olan Kat Maliki Yada Dışarıdan Bir Yöneticinin atanabileleceği )"
Y18.HD11.12.1996E. 1996/10764 K. 1996/11105"VAKFIN TESCİLİ TALEBİ ( Vakıf Senedinin Düzenlenmesini Takip Eden Üç Ay - Vakfeden Veya Mirasçılarının Talepleri )
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( 3 Ay Süre Geçmesine Rağmen Vakfedenin Başvurmaması - Vakıf Senedi )
VAKFA MAL TAHSİSİ ( Vakıf Senedinde Maliki Tarafından Bunların Vakfedildiğinin Açıkça Belirtilmesi )
VAKIF SENEDİ ( Vakıfnamede Gerekli Tadilat Yapılmak Üzere Mehil Verilmesi )
VAKIFNAME ( Parasal Yönden Vakfın Amacını Gerçekleştirmeye Yeterli Varlığın Mevcut Olup Olmadığı )"
Y18.HD12.12.1996E. 1996/10337 K. 1996/11129"KAT MALİKLERİNİN ONAYI ( Tapu Kaydında Düğün Salonu ve Gece Kulübü Olarak Kayıtlı Bulunan Bağımsız Bölümün Aynı Şekilde Kullanılması )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İçkili Yer Ruhsatı Bakımından Kat Maliklerinin Onay Vermiş Sayılması İçin )"
Y18.HD16.12.1996E. 1996/10615 K. 1996/11315"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın İlçe Belediye Yerleşim Sınırları İçinde Olması - Objektif Katkı Unsuru Uygulamasının Doğru Olduğu % 20 Oranını Aşmaması Gerektiği )
OBJEKTİF KATKI UNSURU ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması - % 20 Oranını Aşmaması Gerektiği/Taşınmazın İlçe Belediye Yerleşim Sınırları İçinde Olması )"
Y18.HD16.12.1996E. 1996/11093 K. 1996/11310"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Kısmen İptali Halinde İdarenin Yeni Bir Kamulaştırma Kararı Almasına Gerek Olmaması )
KAMULAŞTIRMA KARARININ BİR KISMININ İPTALİ ( İdarenin Yeni Bir Kamulaştırma Kararı Almasına Gerek Olmaması )
KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI ( Kendiliğinden Uygulanabileceğinden İdarenin İptalden Önce Aldığı Kararın Yürürlükte Olması )"
Y18.HD17.12.1996E. 1996/10350 K. 1996/11380"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Konu Olmaya Elverişli Bir Gayrımenkul Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi İstemi )
KAT MÜLKİYETİNE KONU OLMAYA ELVERİŞLİ GAYRIMENKUL ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Mirasçılardan Birinin Paylaşmanın Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Yapılmasını İstemesi )"
Y18.HD17.12.1996E. 1996/10860 K. 1996/11415"TAVİZ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Tavize Dönüşen Mukataa ve İcareteyn Kanuni İpotekle Temin Edildiğinden Bunların Karşılığının Belediye Tarafından Ödenmesinin Gerekmesi )
MUKATAA VE İCARETEYNLİ VAKIFLAR ( Tavize Dönüşen Mukataa ve İcareteyn Kanuni İpotekle Temin Edildiğinden Bunların Karşılığının Belediye Tarafından Ödenmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD17.12.1996E. 1996/9994 K. 1996/11429"VELAYETİN NEZİ ( Velayetten Doğan Haklar - Doğum Yerinin Düzeltilmesi )
DOĞUM YERİ DÜZELTİLMESİ ( Vasinin Baba Adına Dava Açma Hakkı )
VASİ ( Mahcur Babanın Velayeti Nez Olunmadıkça Velayetten Doğan Haklarının Devam Etmesi )
VASİNİN DAVA AÇMASI ( Baba Adına Dava Açma Hakkının Söz Konusu Olmaması )
KAYYIM ATANMASI ( Mehil Verilerek Davaya Yasal Temsilci Huzuru İle Devam Edilme )"
Y18.HD19.12.1996E. 1996/10645 K. 1996/11529"KAT MALİKLERİ ( Bağımsız Bölümün Uzantısı Olarak Kullanılmasına İzin Verilmesi - Ortak Kullanıllan Yerler )
YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI ( Kat Malikleri Kurulunca Öngörülen Ödenti - Kira Protokolü )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanmaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Protokole Dayalı Bahçe Kirası İçin Öngörülen Ödentiye İlişkin Uyuşmazlık )
GÖREVLİ MAHKEME ( Uyuşmazlıkla İlgili Kararın Tefrik Edilmesi - Görevsizlik Kararının Verilmesi )"
Y18.HD19.12.1996E. 1996/10646 K. 1996/11528"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Tapuda Mesken Olan Bağımsız Bölüm - Men-i Müdahale Davası )
ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölümün Sağlık Kabini Olarak Kullanması - Bağımsız Bölüm Malikleri )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Mesleği İcra Etmek Üzere Ruhsat Veya İzin Almış Olması - Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasına Engel Olmadığı )
MESKENE DÖNÜŞTÜRME ( Mevcut Haliyle Kullanımı Sebebiyle Asılan Levha Ve Panoların Kaldırılması )"
Y18.HD19.12.1996E. 1996/10647 K. 1996/11527"KAT MALİKLERİ KURULU ( Yönetici Atanmasına Dair Kararın İptali Davası - Kat Mülkiyeti Kanunu )
KAT MÜLKİYETİ REJİMİ ( Bir Parsel Üzerinde Tesis Edilebileceği - Çok Parsel Üzerindeki Siteler )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ KAT MÜLKİYETİ ( Site Adı Altında Bir Araya Gelerek Müşterek Bir Yönetim Kurabileceği )
SİTE YÖNETİMLERİ ( Sakinlerin Aralarında Yaptıkları Sözleşmeyle Yönetici Seçmelerine Yasal Engelin Bulunmaması )
YÖNETİCİ ATANMASINA DAİR KARARIN İPTALİ ( Bağımsız Bölüm Maliklerini Kapsayan Sözleşmenin Varlığı )"
Y18.HD26.12.1996E. 1996/11041 K. 1996/11746"ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE TALEBİ ( Bağımsız Bölümün İrtibat Bürosu Ve Konaklama Yeri Olarak Kiralanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Kiralananın Tapu Kaydına Göre Mesken Olması )
MESKEN ( Kiracı Veya Kat Maliki Olarak Devamlı Şekilde Oturulan Ve Yaşanan Yer Olduğu - Kat Yönetmeliği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( İrtibat Bürosu İşlevine İlaveten Otel Karakterininde Baskın Olması )
HASIMDA HATA ( Hataya Düşüldüğünün Yargılama Sırasında Farkedilmesi - Yeniden Yargılamayı Gerektirmediği )"
Y18.HD26.12.1996E. 1996/11313 K. 1996/11754"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Zemin Üzerindeki Değirmenin Tarımsal Amaçla Kullanılması Durumunda Gelir Esasına Göre Değerlendirilmesi )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Zemin Üzerinde Bulunan Değirmenin Gelirinin Arsa Olarak Değerlendirilen Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınmaması )
ZEMİN ÜZERİNDE DEĞİRMEN OLMASI ( Değirmenin Gelirinin Arsa Olarak Değerlendirilen Taşınmazın Değerlendirilmesinde Dikkate Alınmaması )"
Y18.HD21.1.1997E. 1996/11428 K. 1997/203"VAKIFLARIN TESCİLİ ( Bir Okulun Faaliyetine Destek Vermek Amacıyla Kurulma )
VAKIF YÖNETİMİ ( Genellikle Öğretmenlerden Oluşturma - Teftişin Uygun Bir Zamanda Yapılması )
TEFTİŞİN UYGUN BİR ZAMANDA YAPILMASI ( Öğretmenlerin Tatilde Oldukları Zaman Yapılması )
VAKIF İDARECİLERİNİN İŞTEN UZAKLAŞTIRILMASI ( Bilgi Ve Belgelerin Zamanında Verilmemiş Olması )
BİLGİ VE BELGELERİ ZAMANINDA VEREMEME ( Görevden Alınmalarının İstenmesinin Haklı Olmadığı )
TEFTİŞTE DÜZENLENEN TUTANAK ( İmza Atanın Vakıfla İlgisi Olmadığı Savunması )"
Y18.HD21.1.1997E. 1996/11548 K. 1997/205"VAKFIN TESCİLİ ( Bir Malın Belli Bir Gayeye Tahsisi - Malların Nitelikleri ) )
TAHSİS EDİLECEK MALLARIN NİTELİĞİ ( Gayenin Gerçekleşmesine Başlangıç Olarak Yeterli Olması )
VAKFEDİLEN TAŞINMAZLAR ( Gelirinin Bulunup Bulunmadığını Mahallinde Tesbit )
KENDİSİNE AİT OLAN ŞEYİN VAKFEDİLMESİ ( Vakfedenlere ait Olmayan Parsellerin Tescil Edilemeyeceği )"
Y18.HD23.1.1997E. 1996/10667 K. 1997/227"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Üzerinde Bir Çok Bağımsız Bölüm Bulunan Anagayrımenkulün Yapısı İle Birlikte Satılması )
ZEMİN DEĞERİNİN BULUNMASI ( Üzerinde Bir Çok Bağımsız Bölüm Bulunan Anagayrımenkulün Yapısı İle Birlikte Satılması Durumunda )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Üzerinde Bir Çok Bağımsız Bölüm Bulunan Anagayrımenkulün Yapısı İle Birlikte Satılması Durumunda Zemin Değerinin Bulunmasının Gerekmesi )"
Y18.HD23.1.1997E. 1996/11044 K. 1997/225"BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TESCİLİ ( Ruhsatsız Ve Proje Dışı İnşa Edilme - Bağımsız Bölümler )
İMAR AFFI İLE EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( Mevcut İnşaat Sözleşmesi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyetin Tespit Edilmesi - Arsa Payı Verilmek Suretiyle Tescil )
TESCİLE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( 2981 Sayılı Kanunun 16 maddesine eklenen fıkra hükmü - Sulh Mahkemesinde Görülmesi )
MÜLKİYETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Müddeabihin Dikkate Alınması - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tescile İlişkin Uyuşmazlığın Ve Mülkiyete İlişkin Uyşmazlığın Ayrı Ayrı Görülmesi )"
Y18.HD30.1.1997E. 1996/11679 K. 1997/551"KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölüm Maliki - Anagayrimenkulden Faydalanma )
ANAGAYRİMENKULDEN FAYDALANMA ( Kira Akdine Veya Sükna Hakkına Dayanarak )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Ortak Giderlerden Müteselsilen Sorumluluk )
ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Takibin Yapıldığı Tarihte Anagayrimenkulü Tahliye Etme )
ANAGAYRİMENKULÜ TAHLİYE ETMİŞ OLMA ( Geçmiş Ortak Giderlere Ait Olsa da Uygulanmama )
GEÇMİŞ ORTAK GİDERLER ( Kiracının Sorumluluğu Ancak Kira Miktarı İle Sınırlı Olduğu )"
Y18.HD30.1.1997E. 1996/11691 K. 1997/589"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YARGILAMA SIRASINDA BAŞKASINA SATILMASI ( Yeni Malik Davada Temsil Edilmiyorsa Eski Malik Lehine Hüküm Kurulamayacağı )
PROJEYE AYKIRI YAPIDA TADİLAT ( ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölümün Yargılama Sırasında Başkasına Satılması ve Yeni Malikin Davada Temsil Edilmemesi )"
Y18.HD30.1.1997E. 1996/11694 K. 1997/590"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Projeye Uygun Eski Hale Getirme - Ortak Yerlerde Değişiklik )
ESKİ HALE GETİRME ( Anabinaya Zarar Vermesi İle Sonuçlanması - Kat Malikleri )
ANABİNAYA ZARAR VERMEME ( Kat Maliklerinin Hiçbirinin Hukuki Yararı Olmadığı )
HUKUKİ YARARIN BULUNMAMASI ( Hiçbir Kat Malikinin Dava Hakkınında Olmaması )
KAT MALİKLERİ ( Ortak Yerlerde Kim Tarafından Tadilat Yapıldığının Tespiti )
ORTAK YERLER ( Anabinaya Zarar Vermeden Yapılan Ortak Yerlerdeki Değişiklik )"
Y18.HD3.2.1997E. 1996/11964 K. 1997/812"KAMULAŞTIRMA ( Acele El Koyma Ve Tescilin İptali Kararı - Mahkemenin İptal Kararı )
ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL ( İptal Kararı Sonucunun Beklenmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ KARARI ( Karar Düzeltme Talebinin Daha Sonra Kabulünün Uygun Olacağı )"
Y18.HD4.2.1997E. 1997/343 K. 1997/890"VAKIF TESCİLLERİ
VAKIF TESCİL KARARININ TEMYİZİ"
Y18.HD6.2.1997E. 1996/11527 K. 1997/918"KAMULAŞTIRMA ( Belediye Adına Kayıtlı Taşınmaz - Tezyidi Bedel Davaları )
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT TAŞINMAZLAR ( Kaynak Veya İrtifak Hakları Kamu Tüzel Kişisi Veya Kurumu Tarafından Kamulaştırılamaz )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bir İdareye Ait Taşınmazın Diger İdareye Devri )
BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Dosya İçerisinde Kamulaştırma Kanununun Madde 30 a Göre İşlem Yapıldığına Rastlanmaması )
EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI ( Kanun Hükümlerine Göre İşlemin Yapıldığının Araştırılması )"
Y18.HD25.2.1997E. 1997/288 K. 1997/1496"SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEĞİ ( Yabancı Bayanla Evlenen Erkeğin Bayanın Soyadını Alması Nedeniyle )
YABANCI KADININ SOYADINI ALMAK ( Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Temsilcisinin Katılımıyla Oluşan Mahkemede Görülmesi )
TÜRK KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( Erkeğin soyisminin Silinerek Yabancı Kadının Soy İsminin Alınması İstemi )
KANUNLAR İHTİLAFI KURALININ UYGULANAMAMASI ( Türk Kamu Düzenini İlgilendiren Dava Olması Nedeniyle )"
Y18.HD3.3.1997E. 1997/272 K. 1997/1651"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Yöneticilik Yaptığı Dönemde Kat Maliklerinden Tahsil Edilen Paraları Yeni Yöneticiye Teslim Etmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Görevi Sona Erdikten Sonra Uhdesinde Olan Paraları Defter ve Kayıtları Derhal Yeni Yöneticiye Teslim Etmekle Yükümlü Olması )
İHTARNAME ( Eski Yöneticinin Uhdesinde Olan Paraları Yeni Yöneticiye Teslim Etmesi İçin Yeni Yöneticinin İhtar Çekmesine Gerek Olmaması )"
Y18.HD17.3.1997E. 1997/2325 K. 1997/2332"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İSTEMİ ( Genel Olarak Vakıfları Kötü Yönetimden Korumak ve Uzaklaştırılan Yöneticilerin Bir Daha Hiçbir Vakfa Yönetici Alınmaması )
GÖREVDEN AYRILMANIN DAVAYA ETKİSİ ( Davanın Açıldığı Tarihte Yöneticiler Görevden Ayrılmış Olsa Bile Gerekli Araştırmanın Yapılıp Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD25.3.1997E. 1997/1891 K. 1997/2881"İSİM DÜZELTİLMESİ ( Haklı Nedenin Varlığı Halinde İsmin Değiştirilmesinin Mümkün Olması-Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı İsmi ile Anılmasının Gerekmesi )
TOPLUM İÇİNDE BİLİNEN İSMİ DÜZELTİLMESİ ( Kişinin Resmi İşlemlerinde Kullandığı İsme Sahip Olmasının Haklı Neden Olarak Kabulü )
MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAK KURALLARINA AYKIRI OLAN İSİM ( Böyle Bir İsim Konamayacağı Gibi Kamu Oyunu İnciten İsimlerin de Konamaması )"
Y18.HD10.4.1997E. 1997/2337 K. 1997/3580"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Özel Amaca Tahsisli Bulunan Ortak Yerlerin Başka Amaçla Kullanılabilmesi İçin Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmesi )
ÖZEL AMACA TAHSİSLİ ORTAK YERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmesi )"
Y18.HD10.4.1997E. 1997/2960 K. 1997/3624"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Tarafların Bilgisine de Başvurulmak Suretiyle Etraflıca Araştırılması )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırılan Yerin Mülkiyetinin Murisleri Tarafından Zilyetlikle Kazanıldığının İspat Yükü )"
Y18.HD29.4.1997E. 1997/1368 K. 1997/4037"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KÖTÜ KULLANILMASI ( Hakimin Müdahale Etmesi )
KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KÖTÜ KULLANMASI ( Hakimin Müdahale Etmesi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Bağımsız Bölümü Kötü Kullanan Kiracıya İhtar Verilmesi )
İHTAR VERİLMESİ ( Bağımsız Bölümü Kötü Kullanan Kiracıya Hakimin Müdahalesi )
İHTARA UYMAMA ( Para Cezası Verilmesi )
PARA CEZASI UYGULANMASI ( Hakimin İhtarına Uymama Neticesinde )
AKTİN FESHİ KARARI VERİLEMEMESİ ( Hakimin İhtarına Uymama Neticesinde )
TAHLİYE KARARI VERİLEMEMESİ ( Hakimin İhtarına Uymama Neticesinde )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kiracı İle Bağımsız Bölüm Sahibi )"
Y18.HD29.4.1997E. 1997/1723 K. 1997/4010"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( Taşınmazın Amacına Uygun Hiçbir İşlem Veya Tesise Konu Edilmez İse Alınabilmesi )
KAMU HİZMETİ ( Kamulaştırılan Taşınmazların İhtiyaç Sahibi Satılmış Olmalarının Hizmetin Kamusal Niteliğini Bertaraf Etmemesi )"
Y18.HD29.4.1997E. 1997/2214 K. 1997/4006"YENİDEN YAPILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAPUYA TESCİLİ ( Yapılan Kat İlavesinin 3290 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önce Gerçekleştirilmiş Olması )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Yapılan Kat İlavesinin 3290 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önce Gerçekleştirilmiş Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Yapılan Kat İlavesinin 3290 Sayılı Kanunun Yürürlüğünden Önce Gerçekleştirilmiş Olması )"
Y18.HD29.4.1997E. 1997/2550 K. 1997/4011"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsalin Nitelikleri İtibariyle Dava Konusu Taşınmaza Benzerliği Yanında Fiziksel Yakınlığı da İçermesi )
EMSAL ( Nitelikleri İtibariyle Dava Konusu Taşınmaza Benzerliği Yanında Fiziksel Yakınlığı da İçermesi )
AYNI BÖLGEDE YAPILAN SATIŞLARIN TAMAMININ DIŞLANMASI ( Başka Bölgede Gerçekleştirilen Satışı Tüm Dava Dosyalarında Tek ve Değişmez Emsal Alınmasının Yanlış Olması )"
Y18.HD30.4.1997E. 1997/2660 K. 1997/4081"MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Projede Yer Almayan Her Türlü Tadilat İçin Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğinin Gerekmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Projede Yer Almayan Her Türlü Tadilat İçin Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğinin Gerekmesi )
DÜKKAN OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN FIRIN OLARAK KULLANILMASI ( Yapılan Tadilatın Tüm Kat Maliklerinin Muvafakatini İçeren Projeye Dayalı Olması )"
Y18.HD1.5.1997E. 1997/2208 K. 1997/4117"BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDE KURULU SİTELER ( Devremülk ve Dolayısıyla Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasının Mümkün Olmaması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Birden Fazla Parsel Üzerinde Kurulu Siteler )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Birden Fazla Parsel Üzerinde Kurulu Siteler )"
Y18.HD1.5.1997E. 1997/2650 K. 1997/4159"TAHLİYE ( Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Olan Kapıcı Dairesinin Ancak Bir Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Kiraya Verilebilmesi )
ÖZEL AMACA TAHSİSLİ KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ ( Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Olan Kapıcı Dairesinin Ancak Bir Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Kiraya Verilebilmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Olan Kapıcı Dairesinin Ancak Bir Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Kiraya Verilebilmesi )
ORTAK YERLER ( Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Olan Kapıcı Dairesinin Ancak Bir Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Kiraya Verilebilmesi )"
Y18.HD1.5.1997E. 1997/3003 K. 1997/4118"YÖNETİM PLANININ İPTALİ ( Yasada Öngörülen Hususlar Dışında Hükümler İçermesi )
YASADA ÖNGÖRÜLEN HUSULAR DIŞINDA HÜKÜMLER İÇERME ( Sonradan Malik Olanların Bağlanmaması )
KAT MALİKLERİNİN UYMASI GEREKENLER ( Yönetim Planının Bağlayıcılığı )
TADİLAT YAPILMASI ( Kanuna Aykırı Şekilde )
MALİK SIFATININ KAZANILMASINDAN ÖNCE YAPILAN YÖNETİM PLANI ( Yasada Öngörülen Hususlar Dışında Hükümler İçermesi )
ANAGAYRIMENKULUN YÖNETİM PLANININ YASADA ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR DIŞINDA HÜKÜMLER İÇERMESİ ( Sonraki Malikin Yönetim Planının İptali Davası Açması )"
Y18.HD1.5.1997E. 1997/3917 K. 1997/4242"BİR İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ ( Taşınmaz Maliki İdarenin Kendisine Yapılan Tebligata Karşı Çıkmamış Olması )
KAMULAŞTIRMA ( Bir İdareye Ait Taşınmazın Malın Diğer İdareye Devri )"
Y18.HD1.5.1997E. 1997/3982 K. 1997/4243"MESKENİN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Bu Kullanım Genellikle Bağımsız Olarak Çalışan Bir Kişinin En Çok Sekreteriyle Birlikte Yazıhane Niteliğinde Kullanımı İçin Mümkün Olması )
YASAK İŞLER ( Meskenin İşyeri Olarak Kullanımının Genellikle Bağımsız Olarak Çalışan Bir Kişinin En Çok Sekreteriyle Birlikte Yazıhane Niteliğinde Kullanımı İçin Mümkün Olması )"
Y18.HD6.5.1997E. 1997/3302 K. 1997/4409"TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( İdarenin Kamulaştırmayı Yapmasından Sonra Yapılan Devir ve Temliklerin Geçersiz Olması )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI ( İdarenin Kamulaştırmayı Yapmasından Sonra Yapılan Devir ve Temliklerin Geçersiz Olması )
YOLSUZ TESCİL ( İdarenin Kamulaştırmayı Yapmasından Sonra Yapılan Devir ve Temliklerin Geçersiz Olması )"
Y18.HD6.5.1997E. 1997/3451 K. 1997/4459"İSİM VE DOĞUM YERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Kişinin Toplum İçinde Bilinip Tanındığı İsmi İle Anılmayı İstemesi )
HAKLI NEDENLERE DAYANARAK İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kişinin Toplum İçinde Bilinip Tanındığı İsmi İle Anılmayı İstemesi )"
Y18.HD8.5.1997E. 1997/3290 K. 1997/4496"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tespit Edilen değerler Arasında Oransızlık Olması )
İKİNCİ KEŞFİN YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİRİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( İkinci Keşfin Yapılması Zorunluluğu )
RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
MAHKEME TARAFINDAN RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
KEŞİF MASRAFLARINI TARAFLARIN YATIRMAMASI ( İleride Haksız Çıkan Taraftan Alınması )
YARGILAMA AŞAMASINDA ADLİ YARDIM ( Keşif Masraflarını Mahkemenin Yatırarak İleride Haksız Çıkan Taraftan Alması )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA İKİNCİ KEŞİF ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )"
Y18.HD8.5.1997E. 1997/3534 K. 1997/4497"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsalardaki Değerlendirmede Emsal Satışların Esas Alınması )
ARSADA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Bu Taşınmazların Örnek Teşkil Edebilecek Nitelikte Olmalarının Gerekmesi )
FAHİŞ FARK ( Aynı İlçenin Belediye Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazlar Arasında Fahiş Fark Olmasının Olağan Olmaması )"
Y18.HD8.5.1997E. 1997/3892 K. 1997/4575"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
KAMULAŞTIRMADA TEBLİGAT ( Sükutu Hak Sürelerinin Tebligattan Tebligat Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )
SÜKUTU HAK SÜRELERİNİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Tebligatının Tebligattan Yapılmamışsa Varsa Ferağdan İtibaren Başlaması )"
Y18.HD12.5.1997E. 1997/3265 K. 1997/4666"ORTAK YERE MÜDAHALENİN MEN'İ ( Meskun Yerin Tüm Kat Maliklerince Fiili Kullanımı Yıkım ve Eski Hale Getirme İstenmedikçe Kat Maliklerinin Kendi Aralarında İttifak Etmelerinin Gerekmesi )
ÇATI KATINA BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞASI ( Meskun Yerin Tüm Kat Maliklerince Fiili Kullanımı Yıkım ve Eski Hale Getirme İstenmedikçe Kat Maliklerinin Kendi Aralarında İttifak Etmelerinin Gerekmesi )"
Y18.HD12.5.1997E. 1997/3291 K. 1997/4661"KATMA DEĞER VERGİSİNİN İSTENMESİ ( Kamulaştıran İdarenin Takdir Komisyonunun Belirlediği Değeri Taşınmaz Malikine Ödenmek Üzere Bir Bankaya Bloke Etmesinin Gerekmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kamulaştıran İdarenin Sadece Kamulaştırma Bedelini Ödemekle Yükümlü Olması )"
Y18.HD12.5.1997E. 1997/3306 K. 1997/4591"TAMİRAT ( Anagayrımenkuldeki Tamirat Konusunda Kat Malikleri Kuruluna Başvurulmadan Bağımsız Bölüm Maliki Olan Davacının Tek Başına İşi Üstlenmesinin Vekaletsiz İş Görmeye Girmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Anagayrımenkuldeki Tamirat Konusunda Kat Malikleri Kuruluna Başvurulmadan Bağımsız Bölüm Maliki Olan Davacının Tek Başına İşi Üstlenmesi )"
Y18.HD13.5.1997E. 1997/3017 K. 1997/4795"EKSİK VE HATALI TESİS OLUNAN KAT MÜLKİYETİNİN İPTALİ ( Kat İrtifakı Kurulmadan Doğrudan Kat Mülkiyetine Geçilebilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Kat İrtifakının Ana Gayrımenkul Üzerinde Tüm Paydaşların Tapuya Verecekleri Takrir İle Kurulması )
KAT İRTİFAKININ KURULMASI ( Kat İrtifakı Kurulmadan Doğrudan Kat Mülkiyetine Geçilebilmesi )"
Y18.HD13.5.1997E. 1997/3743 K. 1997/4791"İSİM DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI ( Cumhuriyet Savcılığınca Temyizi )
CUMHURİYET SAVCILIĞINCA YAPILAN TEMYİZ ( İsim Düzeltilmesine İlişkin Mahkeme Kararı )
TEMYİZ SÜRESİ ( İsim Düzeltilmesine İlişkin Mahkeme Kararının Cumhuriyet Savcılığınca Temyizi Halinde Onbeş Gün Olması )"
Y18.HD15.5.1997E. 1997/2428 K. 1997/4903"TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
İNTİFA HAKKI SAHİBİ ( Taşınmaz el değiştirdiğinde )
SATIŞ BEDELİ ( İntifa hakkı sahibinin payı )
TEZYİDİ BEDEL ( İntifa hakkı sahibinin payı )"
Y18.HD15.5.1997E. 1997/2749 K. 1997/4904"KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin İki Takvim Yılı İçinde İcra veya Dava Takibi Yapılmasına Neden Olma Koşulunun Gerekmesi )
KAT MALİKİNİN KENDİSİNE DÜŞEN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEME SURETİYLE DİĞER KAT MALİKLERİNİN HAKLARINI İHLAL ETME ( Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti )
TAPUNUN İPTAL EDİLMESİ ( Muvazaalı Satış Neticesinde )
MUVAZAALI SATIŞ ( Kanıtlanması ve Tapunun İptal Edilmesi )"
Y18.HD15.5.1997E. 1997/3321 K. 1997/4867"İTİRAZIN İPTALİ ( Takibin Yapıldığı Tarihte Ana Gayrımenkulü Tahliye Etmiş Olan Kişinin Ortak Giderlerden Olan Su Parasını Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )
KİRACININ SORUMLULUĞU ( Takibin Yapıldığı Tarihte Ana Gayrımenkulü Tahliye Etmiş Olan Kişinin Ortak Giderlerden Olan Su Parasını Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )
SU GİDERLERİ ( Takibin Yapıldığı Tarihte Ana Gayrımenkulü Tahliye Etmiş Olan Kişinin Ortak Giderlerden Olan Su Parasını Ödeme Zorunluluğunun Olmaması )"
Y18.HD15.5.1997E. 1997/3388 K. 1997/4869"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kat Maliklerinin Belirtilen Esaslar Dahilinde Dersaneye Tespit Edilecek Cins ve Ebatta Tanıtıcı Levhaya İzin Vermelerinin Gerekmesi )
KAT MALİKLERİNİN İZİN VERME MECBURİYETİ ( Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümünün Dersane Olarak İşletilmesi Durumunda Dersaneye Tanıtıcı Levha İçin İzin Verilmesinin Gerekmesi )
DERSHANE ( Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümünün Dersane Olarak İşletilmesi Durumunda Kat Malikleri Tarafından Dersaneye Tanıtıcı Levha İçin İzin Verilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD20.5.1997E. 1997/3874 K. 1997/4971"TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Taşınmazda İştirak Veya Müşterek Mülkiyetin Varlığının Her Bir Paydaş Hakkında Açılacak Davaya Engel Olmaması )
İŞTİRAK VEYA MÜŞTEREK MÜLKİYET ŞEKLİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Herbir Paydaş Hakkında Açılacak Tescil Davasına Engel Olmaması )"
Y18.HD22.5.1997E. 1997/4478 K. 1997/5133"KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Gecikme Tazminatı İle İlgili Alınan Karara Katılmadığını Beyan Eden Davalının Kanunen Belirlenmiş Olan Gecikme Tazminatı Üzerinde Tazminat Ödeyememesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Gecikme Tazminatı İle İlgili Alınan Karara Katılmadığını Beyan Edenin Yasayla Belirlenen Gecikme Tazminatı Üzerinde Tazminat Ödeyememesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Gecikme Tazminatı İle İlgili Alınan Karara Katılmadığını Beyan Edenin Yasayla Belirlenen Gecikme Tazminatı Üzerinde Tazminat Ödeyememesi )"
Y18.HD23.5.1997E. 1997/2992 K. 1997/5271"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırmanın ve Bedelinin Kesinleşmesinden Sonra Kamulaştıran İdarece Taşınmaza Artık İhtiyaç Duyulmadığının Belirlenmesi )
TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR ( İdarece Alınan Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Ödenerek Taşınmazın Sahibi Tarafından Geri Alınabilmesi )
MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI ( İdarenin Teklifi ve Kamulaştırma Bedelinin Tarafça Geri Ödenmesi Sonucu Geri Almanın Mümkün Olması )"
Y18.HD23.5.1997E. 1997/3581 K. 1997/5237"ESKİ HALE GETİRME DAVASI ( Yönetim Planına Uygun Şekilde Mesken Olarak Kullanılması )
TAHLİYE DAVASI ( Eski Hale Getirilmediği Takdirde )
YÖNETİM PLANI ( Tüm Kat Maliklerini Bağlayan Bir Sözleşme Olması )
KAT MALİKLERİNİ BAĞLAYAN BİR SÖZLEŞME ( Yönetim Planı )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DOKTOR MUAYENEHANESİ ( Yönetim Planında Yasaklanmış Olması )
MESKENDE MUAYENEHANE AÇILMASI ( Yönetim Planında Yasaklanmış Olması )"
Y18.HD29.5.1997E. 1997/4248 K. 1997/5509"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Müşterek Mülkiyette Paydaşların Tek Başlarına Dava Açma Haklarının Olması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PAYDAŞLARIN DAVA AÇMASI ( Tek Başlarına Dava Açma Haklarının Olması Avukata Ayrı Ayrı Vekalet Vermiş Olan Davacıların Davalarının Reddini Gerektirmemesi )"
Y18.HD2.6.1997E. 1997/4245 K. 1997/5691"İTİRAZIN İPTALİ ( Gayrımenkulün Dışında Bulunan Taşınmazda Yapılan Faaliyetler )
YENİLİK VE İLAVELER ( Masrafın İşletme Projesinde Gösterilmiş Olmasının Masrafa Katılmak İstemeyen Kat Maliklerini Tek Başını Bunu Ödemekle Yükümlü Kılmaması )
MASRAFIN İŞLETME PROJESİNDE GÖSTERİLMESİ ( Masrafa Katılmak İstemeyen Kat Maliklerini Tek Başına Bunu Ödemekle Yükümlü Kılmaması )"
Y18.HD2.6.1997E. 1997/4965 K. 1997/5717"MÜKERRER KAYIT İPTALİ ( Mükerrer Kayıtlarda Genel Olarak Sonraki Kaydın Mükerrer Kayıt Olması )
ASKERE GİTME MUAMELESİNİN YAPILDIĞI KAYIT ( Bunun İptalinin Kişi Statüsünde Düzeltilmesi Güç Sonuçlar Doğurması )"
Y18.HD3.6.1997E. 1997/4597 K. 1997/5864"DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADEN SAHALARININ İADESİ ( İlgilinin Üç Ay İçinde İlgili İdareye Başvurması ve Ödenen Tazminatın Tamamen İade Edilmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Şartların Gerçekleşmemesi Halinde İlgili Kamu Kuruluşu Adına )
TAMAMLANMAYAN İŞLEMLERİN İPTALİ ( El Koyma Sonucu Mülkiyeti İlgili Kuruma Geçmemiş Taşınmazlar )
EL KOYMA SONUCU MÜLKİYETİ İLGİLİ KURUMA GEÇMEMİŞ TAŞINMAZLAR ( Tamamlanmayan İşlemlerin İptali )
KAMU KURULUŞU UHDESİNE GEÇMİŞ TAŞINMAZ ( İlgilinin Üç Ay İçinde İlgili İdareye Başvurması ve Ödenen Tazminatın Tamamen İade Edilmesi )
TAZMİNATIN TAMAMEN İADE EDİLMESİ ( Devletçe İşletilecek Maden Sahalarının İadesi )"
Y18.HD3.6.1997E. 1997/4927 K. 1997/5768"TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ AÇILAN DAVA ( Adli Teşkilatta Vukubulan Değişiklik )
ADLİ TEŞKİLATTA VUKUBULAN DEĞİŞİKLİK ( Dava Evrakının Yeni Teşkil Eden Mahkemeye Tevdii )"
Y18.HD9.6.1997E. 1997/5408 K. 1997/6070"KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Tek Bir Parsel Üzerinde Kurulu Kat Mülkyeti Yada Kat İrtifakında Uygulanabilmesi )
BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNE KURULU YAPILAR ( Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Sulh Hukuk Mahkemesi Değil Asliye Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Birden Çok Parsel Üzerine Kurulu Yapılar İçin )"
Y18.HD9.6.1997E. 1997/5490 K. 1997/6069"DEVREMÜLK HAKKI ( Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Devremülk Hakkının Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )"
Y18.HD9.6.1997E. 1997/5491 K. 1997/6104"KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Sulh Mahkemesinde Bakılması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıklarda )
SULH MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıklarda )"
Y18.HD10.6.1997E. 1997/3314 K. 1997/6149"KÖPEK BESLEMENİN MEN'İ ( Kiracı İle Paydaş Arasındaki Uyuşmazlığa Medeni Kanunun Komşuluk Hukukunu Düzenleyen Genel Hükümlerine Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Kiracı İle Paydaş Arasındaki Uyuşmazlığa Medeni Kanunun Komşuluk Hukukunu Düzenleyen Genel Hükümlerine Göre Çözümlenmesi )
KOMŞULUK HAKKI ( Kiracı İle Paydaş Arasındaki Uyuşmazlığa Medeni Kanunun Komşuluk Hukukunu Düzenleyen Genel Hükümlerine Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD10.6.1997E. 1997/5489 K. 1997/6171"TAHLİYE ( Kat Mülkiyeti Kanununda Rahatsız Edici Durumlar Sebebiyle Bağımsız Bölümlerin Tahliyesinin Öngörülmemiş Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN TAHLİYE ( Kat Mülkiyeti Kanununda Rahatsız Edici Durumlar Sebebiyle Bağımsız Bölümlerin Tahliyesinin Öngörülmemiş Olması )
RANDEVU EVİ ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümün Bu Şekilde Kullanılması Ancak İşyeri Olarak Tanımlanabilmesi )
YASAK İŞLER ( Bağımsız Bölümün Randevu Evi Olarak Kullanılma Durumunda Tahliyenin Söz Konusu Olmaması )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Geceleri Dışarıda Kalıp Sabahın Erken Saatlerinde Muhtelif Erkeklerle Birlikte Eve Gelmesinin Randevu Evi Olarak Kullanılması )"
Y18.HD12.6.1997E. 1997/3877 K. 1997/6271"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Balkonların Alüminyum Doğrama İle Kapatılarak Odalara Katılması )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Balkonların Alüminyum Doğrama İle Kapatılarak Odalara Katılması )
BALKONLARIN ALÜMİNYUM DOĞRAMA İLE KAPATILARAK ODALARA KATILMASI ( Hangi Amaçla Yapılmış Olursa Olsun Mimari Projeye Aykırı İse Eski Hale Getirilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD12.6.1997E. 1997/4346 K. 1997/6274"YÖNETİCİ TARAFINDAN AVUKATA VERİLEN VEKALETNAME ( Yöneticinin Görev Süresinin Bitmesi İle Hükümsüz Kalmaması )
AVUKATIN VEKALETNAMEYE DAYANARAK DAVAYI TAKİP ETMEYE YETKİLİ OLMASI ( Yönetici Tarafından Avukata Verilen Vekaletname )"
Y18.HD12.6.1997E. 1997/4952 K. 1997/6275"KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ ( Tebliğden Sonra Taşınmaz Malın Başkasına Devri Ferağı Veya Temlikinin Yasak Olması )
TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL ( Kamulaştırma Kararının Tebliğinden Sonra Taşınmaz Malın Başkasına Devir Ferağ Veya Temlikinin Yasak Olması )"
Y18.HD16.6.1997E. 1997/5679 K. 1997/6406"PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Zemin Kat Balkon ve Pencerelerinde Güvenlik Nedeniyle Balkonun İç Hacimlere Katılmaması Koşuluyla Balkonların Demir Parmaklıkla Kapatılması )
BALKON ( Projede Yer Almasa Bile Zemin Kat Balkon ve Pencerelerinde Güvenlik Nedeniyle Balkonun İç Hacimlere Katılmaması Koşuluyla Balkonların Demir Parmaklıkla Kapatılması )"
Y18.HD17.6.1997E. 1997/5676 K. 1997/6434"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Tüm Eksik ve Üstün Yönlerinin Karşılaştırılması Yapılmayan Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Tüm Eksik ve Üstün Yönlerinin Karşılaştırılması Yapılmayan Bilirkişi Raporlarının Hükme Esas Alınamaması )"
Y18.HD19.6.1997E. 1997/4789 K. 1997/6491"MEN'İ MÜDAHALE ( Yönetim Planında Tapudaki Kayda Paralel Olarak Bağımsız Bölümlerin Kreş Olarak Kullanılacağından Söz Edilmiş İse de İnhisari Kullanımı İçeren İfadenin Olmaması )
RAHATSIZLIK VERİCİ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ ( Bağımsız Bölümlerin Kreş Olarak Değil de Jimnastik Salonu Olarak Kullanılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN JİMNASTİK SALONU OLARAK KULLANILMASI ( Fazla Gürültüye ve Etrafı Rahatsız Edici Duruma Sebebiyet Verdiğinin Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
Y18.HD19.6.1997E. 1997/5024 K. 1997/6535"MÜDAHELENİN MEN'İ ( Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Anagayrımenkulün Ortak Yerlerinin Düzgün Olması İçin Yenilik ve İlaveler Yapılabilmesi )
YENİLİK VE İLAVELER ( Anagayrımenkulün Ortak Yerlerinin Düzgün Olması İçin Yenilik ve İlaveler Yapılabilmesi )"
Y18.HD23.6.1997E. 1997/5780 K. 1997/6640"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Ortak Yerlerden Olan Garaja Vaki Müdahalenin Önlenmesinin İstenmesi )
ORTAK YERLER ( Kat İrtifakı Sözleşmesinde Garajın Kullanımının İsmi Sözleşmede Belirtilen Kişiye Bırakılmış Olması )
GARAJA VAKİ MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kat İrtifakı Sözleşmesinde Garajın Kullanımının İsmi Sözleşmede Belirtilen Kişiye Bırakılmış Olması )"
Y18.HD26.6.1997E. 1997/5231 K. 1997/6757"HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN ASANSÖR YAPILMASI ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunması )
MALİKLERİN GİDERLERE KATKIDA BULUNMASI ( Bağımsız Bölüm İçin Asansör Yapılması )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Maliklerin Giderlere Katkıda Bulunmasının İstenmesi )
PROJEDEKİ NOKSANLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Malikinin Yaptırması ve Diğer Maliklerden Giderlere Katkıda Bulunmasını İsteyebilme )
ŞİFAHİ BAŞVURU ( Kat Malikleri Kuruluna Gitmeden Hakimin Müdahalesini İsteme )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yapılan Gidere Katkı Sağlamaması )"
Y18.HD26.6.1997E. 1997/5772 K. 1997/6769"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Emsal Taşınmaza Uygulanacak Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Dava Konusu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Uğradığı Kayıp Oranında Olması )
DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ( Emsal Taşınmaza Uygulanacak Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Dava Konusu Taşınmazın İmar Düzenlemesi Sonucu Uğradığı Kayıp Oranında Olması )"
Y18.HD26.6.1997E. 1997/5940 K. 1997/6788"MEN'İ MÜDAHALE VE TAHLİYE ( Dava Konusu Yer Projesinden Sığınak ve Bu Amaçla Ayrılmış Yer İse Bu Gibi Ortak Yerlerin Kiraya Verilememesi )
ORTAK YERLER ( Dava Konusu Yer Projesinden Sığınak ve Bu Amaçla Ayrılmış Yer İse Bu Gibi Ortak Yerlerin Kiraya Verilememesi )"
Y18.HD1.7.1997E. 1997/3992 K. 1997/6924"ESKİ HALE GETİRME ( Muayenehanede Kürtaj Yapılmış Olmasının Muayenehanenin Amacı Dışında Klinik Olarak Kullanıldığı Anlamına Gelmemesi )
YASAK İŞLER ( Bağımsız Bölümün Doktor Kliniği Olarak Kullanımının Mümkün Olmaması )
MUAYENEHANE ( Muayenehanede Kürtaj Yapılmış Olmasının Muayenahanenin Amacı Dışında Klinik Olarak Kullanıldığı Anlamına Gelmemesi )"
Y18.HD1.7.1997E. 1997/5828 K. 1997/6971"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPUYA TESCİLİ ( Tescil İsteminin Taşınmazda Paydaş Bulunan Kişilere Mahsus Olması )
İMAR AFFI İLE EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESCİLİ ( Tescil İsteminin Taşınmazda Paydaş Bulunan Kişilere Mahsus Olması )"
Y18.HD9.7.1997E. 1997/5980 K. 1997/7300"MENİ MÜDAHALE DAVASI ( Ortak Yerlerde Yeniliklerin Yapılması )
PROJE VEYA YERLEŞİM PLANI İLE ÖZEL BİR AMACA ÖZGÜLENMİŞ YER ( Ortak Yerlerde Faydalı Yeniliklerin Yapılmaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Ortak Yerlerde Faydalı Yeniliklerin Yapılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN KENDİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDEN YARARLANMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( Ortak Yerlerde Yapılacak Faydalı Yenilikler )
ORTAK YERLERDE FAYDALI YENİLİKLER ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Verecekleri Kararlar )
KAT MALİKLERİNİN SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU İLE VERECEKLERİ KARARLAR ( Ortak Yerlerde Faydalı Yenilikler Yapılması )
ANAGAYRİMENKULDE ORTAK YERLERİN FAYDALI HALE GETİRİLMESİ ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Çoğunluğu İle Verecekleri Kararlar )"
Y18.HD15.9.1997E. 1997/6754 K. 1997/7677"BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KEDİ BESLEME ( Kat Maliklerinin Bağımsız Bölümde Rahatsız Edici Bir Şekilde Kedi Beslemelerinin Yasanın Amir Hükmüne Aykırı Olması )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUKLARI ( Doğruluk Kaidelerine Uymak Özellikle Birbirini Rahatsız Etmemek Birbirinin Haklarını Çiğnememek Zorunda Olmaları )"
Y18.HD16.9.1997E. 1997/6124 K. 1997/7750"İNTİFA HAKKININ KAMULAŞTIRILMASI ( Bedele İntikal Etmesi )
İNTİFA HAKKINDA FAİZ ( Bedel Artırım Davası Açılmamış Olsa Bile İstenebilmesi )
FAİZ ( İntifa Payına Tekabül Eden Ve Bankaya Yatırılmış Bulunan Artırım Bedeli )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI ( Kamulaştırma İle Bedele İntikal Etmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İNTİFALI KISMININ FAİZİ ( Bedel Artırım Davası Açılmamış Olsa Bile İstenebilmesi )
BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Üzerindeki İntifa Hakkı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKI ( Bedel Artırımı Davası Açılması )
ÇIPLAK MÜLKİYET HAKKI SAHİPLERİNİN AÇTIKLARI BEDEL ARTIRIM DAVASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Yararlanması )"
Y18.HD23.9.1997E. 1997/6882 K. 1997/8171"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Belgelere Dayalı Nüfus Kayıtlarının Aksi Kesin ve Somut Delillerle Kanıtlanmadan Kayıtlarda Değişiklik Yapılamaması )
DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Belgelere Dayalı Nüfus Kayıtlarının Aksi Kesin ve Somut Delillerle Kanıtlanmadan Kayıtlarda Değişiklik Yapılamaması )"
Y18.HD25.9.1997E. 1997/6755 K. 1997/8199"MEN'İ MÜDAHALE ( Mimari Projeye Aykırılık Nedeniyle )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Tadilat Yapılan Bağımsız Bölümün Kat Mülkiyeti İçerisinde Yer Alan Villa Tipinde ve Tamamı Müstakil Bir Ünite Teşkil Etmesi )
ANAGAYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK ( Bağımsız Bölüm İçerinde Tadilat Yapılabilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNDE TADİLAT YAPILMASI ( Bağımsız Bölümün Şeklini ve Niteliği İle Dış Görünümünü Değiştirmemek Koşulları İle Yeni Mekan Elde Edilmesinin Dahi Caiz Olması )"
Y18.HD25.9.1997E. 1997/8669 K. 1997/8236"ORTAK YERİN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TESCİLİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Tapudaki Kaydın Terkini Talebi )
BEKÇİ KULÜBESİ OLARAK AYRILAN ORTAK YER ( Bağımsız Bölüm Olarak Tapuya Yapılan Kaydın Terkini Talebi )
BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BULUNMAYAN BEKÇİ KULÜBESİ ( Ortak Yer Olduğundan Tapuya Kaydının Yolsuz Olması ve İptali )"
Y18.HD25.9.1997E. 1997/8858 K. 1997/8235"YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI ( Yönetim Planında Bağımsız Bölüme Tahsis Edilen Ortak Yerin Kullanımı )
ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Bir Ortak Yerin Bağımsız Bölümlerden Birine Tahsisi )
BAĞIMSIZ BÖLÜME YÖNETİM PLANIYLA TAHSİS EDİLEN ORTAK YERİN KULLANIMI ( Olduğu Gibi Kullanılması ve Değiştirilememesi )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Yönetim Planıyla Bir Bağımsız Bölüme Tahsis Edilen Ortak Yerin Kullanım Şekli )"
Y18.HD29.9.1997E. 1997/7643 K. 1997/8392"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Ceza Verilmesi İçin Hakimin Yapılması İstenen Hususu İstem Üzerine Nihai Bir Kararla Belirledikten Sonra Bu Kararın Davalıya Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Ceza Verilmesi İçin Hakimin Yapılması İstenen Hususu İstem Üzerine Nihai Bir Kararla Belirledikten Sonra Bu Kararın Davalıya Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD29.9.1997E. 1997/7988 K. 1997/8419"GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİNİN MÜSTAKİLEN İCRAYA KONMASI ( Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütüleceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Müstakilen İcraya Konan Geçmiş Günler Faizinin Ödenmesinde Temerrüt Nedeniyle Uygulanacak Olan )
İCRA TAKİBİNE MÜSTAKİLEN KONU EDİLEN GEÇMİŞ GÜNLER FAİZİ ( Temerrüt Faizi Uygulanması ve Faizin Başlangıcı )"
Y18.HD30.9.1997E. 1997/6919 K. 1997/8493"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Emsale Göre Şehir Merkezine Daha Yakın ve Yer Aldığı Çevre İtibariyle Daha Değerli Konumda Olduğunun Belirlenmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Emsale Göre Şehir Merkezine Daha Yakın ve Yer Aldığı Çevre İtibariyle Daha Değerli Konumda Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Emsale Nazaran Taşınmazın Abartılı Şekilde Fazla Değerinin Gerçekçi Görünmemesi )"
Y18.HD30.9.1997E. 1997/9023 K. 1997/8436"KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracının Oturduğu Dairede Kurulmayan ve Kiracının Yararlanmadığı Kalorifer Giderlerinden Sorumlu Tutulamaması )
ORTAK GİDERLERDEN KİRACININ SORUMLULUĞU ( Oturduğu Dairede Kurulmayan ve Yararlanamadığı Kalorifer Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
ISINMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kiracının Oturduğu Dairede Kurulmayan ve Yararlanamadığı Kalorifer Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y18.HD2.10.1997E. 1997/7097 K. 1997/8577"DEVRE MÜLK HAKKI ( Devremülk Sözleşmesinde Yöneticilerin Seçimi İle Hak ve Sorumluluklarının Tespit Edilebilmesi )
YÖNETİCİ ( Devremülk Sözleşmesinde Yöneticilerin Seçimi İle Hak ve Sorumluluklarının Tespit Edilebilmesi )
KAT MÜLKİYETİ ( Yöneticinin Bir Yıl İçin Seçilebilmesi )"
Y18.HD2.10.1997E. 1997/7232 K. 1997/8562"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporundaki Verilerin Cari Fiyatlara Uygun Olmadığının Tespit Edilmiş Olması )
KAMULAŞTIRMADA BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bilirkişi Raporundaki Verilerin Cari Fiyatlara Uygun Olmadığının Tespit Edilmiş Olması )"
Y18.HD6.10.1997E. 1997/7366 K. 1997/8657"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Kararının Tamamlanmasından İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Tebligat Yapılması )"
Y18.HD6.10.1997E. 1997/8578 K. 1997/8730"KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANMAYAN UYUŞMAZLIKLAR ( Bağlantılı da Olsa Sulh Mahkemesinde Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanmayan Uyuşmazlıklar )"
Y18.HD7.10.1997E. 1997/6460 K. 1997/8801"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kanunda Bilirkişilerin Nitelikleri ve Görev Yerlerinin Belirlenmiş Olması )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ VE NİTELİKLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davalarında Kanunda Sayılanlardan Seçilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD7.10.1997E. 1997/7879 K. 1997/8796"ARSA PAYI VE KAT İRTİFAKININ DEVRİ ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Bir Arsa Üzerinde Geçerli Projesine Göre İnşaatın Tamamlanmasının Esas Olması )
KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN BORÇLARI ( Kat İrtifakı Tesis Edilmiş Bir Arsa Üzerinde Geçerli Projesine Göre İnşaatın Tamamlanmasının Esas Olması )
YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMEYEN YAPI ( Yasal Olduğunun Kabul Edilememesi )"
Y18.HD7.10.1997E. 1997/8141 K. 1997/8859"SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Haklı Neden Bulunması Mecburiyeti )
İSMİN VE SOYİSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE HAKLI NEDEN ŞARTI ( Eşinin Ailesine Yakın Olabilmek İçin Soyismini Değiştirmenin Gerekmemesi )
HAKLI NEDEN ŞARTI ( Soyisminin Değiştirilmesi Talebinde )"
Y18.HD9.10.1997E. 1997/7346 K. 1997/8936"YASA İLE KAT MALİKLERİNE VERİLEN HAK ( Yönetim Planı İle Değiştirilemeyeceği Gibi Yönetim Planına Konan Bir Hükümle de Kısıtlanamaması )
YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yasa İle Kat Maliklerine Verilen Hakkın Yönetim Planı İle Değiştirilemeyeceği Gibi Yönetim Planına Konan Bir Hükümle de Kısıtlanamaması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Yasa İle Kat Maliklerine Verilen Hakkın Yönetim Planı İle Değiştirilemeyeceği Gibi Yönetim Planına Konan Bir Hükümle de Kısıtlanamaması )"
Y18.HD13.10.1997E. 1997/7898 K. 1997/9051"KISMEN KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmanın Taşınmazın Üzerinde Bulunan Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiş Ana Binanın İnşaatından Artan Arka Bahçede Yer Alması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Kısmi Yapılan Kamulaştırmada İmara Müsait ve Üzerinde İmar Mevzuatına Göre Bina Yapılabilen Bir Arsa Olarak Değerlendirilememesi )"
Y18.HD13.10.1997E. 1997/8666 K. 1997/9076"VAKFIN DAĞILDIĞI GEREKÇESİYLE SİCİLDEN TERKİNİ TALEBİ ( Talepte Bulunabilme Yetkisine Sahip Merciler )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA DEVREDİLEN EMEKLİ SANDIĞI VAKFI ( SSK'nın Vakfın Dağıldığı Gerekçesiyle Sicilden Terkinini Talep Edemeyeceği )
EMEKLİ SANDIĞI VAKFININ TÜM MALVARLIĞIYLA BİRLİKTE SSK'YA DEVRİ ( SSK'nın Vakfın Dağıldığını ve Sicilden Terkinini Talep Edemeyeceği )"
Y18.HD13.10.1997E. 1997/9518 K. 1997/9077"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN İŞTEN UZAKLAŞTIRILMASI TALEBİ ( Görevden Uzaklaştırılması İstenen Kişilerin Halen Görevde Bulunmaması )
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ ( Görevden Uzaklaştırılması İstenen Kişilerin Halen Görevde Bulunmasının Şart Olmaması )
VAKFI ZARARA UĞRATAN YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI TALEBİ ( Uzaklaştırılması İstenen Kişilerin Halen Görevde Bulunmaması )"
Y18.HD14.10.1997E. 1997/7522 K. 1997/9096"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Kamulaştırmada Kamulaştırma Bedelinin İçinde Yer Aldığının Kabulü )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Katma Değer Vergisini de Kapsadığı )
TAKDİR EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Katma Değer Vergisini de Kapsadığı )
EK ÖDEME İSTENEMEMESİ ( Kamulaştırmada Katma Değer Vergisi İçin )"
Y18.HD20.10.1997E. 1997/7308 K. 1997/9340"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( İki Sıfatın Bir Kişide Birleşememesi )
İKİ SIFATIN BİR KİŞİDE BİRLEŞEMEMESİ ( Yöneticinin Hem Davacı Hem de Davalı Olamaması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DERSANE AÇILMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Oybirliğinin Gerekmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Bağımsız Bölümde Dersane Açılmasına Oybirliği İle İzin Verilmesi )
TAPUYA ŞERH ( Bağımsız Bölümde Dersane Açılabilmesi İçin )
MESKEN OLAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Dersane Açılmasının Engellenmesi )
ESKİ HALE GETİRME DAVASI ( Dersane Olan Yerin Mesken Haline Getirilmesi )
YÖNETİM PLANINDA DERSANE AÇILMASINA İZİN VERİLMESİ ( Kanunun Amir Hükümlerine Aykırı Olmaması )
AMİR HÜKÜMLERE AYKIRI YÖNETİM PLANI ( Özel Bir Hükümle Kaldırılamaması )"
Y18.HD23.10.1997E. 1997/7974 K. 1997/9594"YÖNETİM PLANINA AYKIRI İŞLETME PROJESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Aykırılığın Giderilmesiyle Yetinileceği )
İŞLETME PROJESİNİN YÖNETİM PLANINA AYKIRI OLMASI ( Aykırılığın Giderilmesiyle Yetinileceği ve İşletme Projesinin İptal Edilemeyeceği )"
Y18.HD23.10.1997E. 1997/9916 K. 1997/9598"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiş Gayrimenkuldeki Bağımsız Bölümün Taksim Yoluyla Ortaklığının Giderilememesi )
TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLEMEMESİ ( Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiş Gayrimenkuldeki Bağımsız Bölümde )
SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLEBİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz Üzerindeki Bağımsız Bölümde )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA YER ALAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taksim Suretiyle Yapılamaması )"
Y18.HD27.10.1997E. 1997/7681 K. 1997/9800"KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ ( Dava Hakkının Sebebin Öğrenilmesi Tarihinden Başlayarak altı Ay ve Dava Hakkının Doğumundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Kullanılması )
DAVA SEBEBİNİN ORTADAN KALKMASI ( Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyetinin Zamanında Yerine Getirilmemiş Olması )"
Y18.HD27.10.1997E. 1997/9284 K. 1997/9844"DOĞUM TARİHİNİN TASHİHİ DAVASI ( Doğum Tarihinin Tesbitinde Mahkemece İzlenecek Yol )
SOMUT DELİLLERLE İSPAT MECBURİYETİ ( Doğum Tarihinin Tashihi Davasında )
NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Gerçek Doğum Tarihinin Tesbitinde Mahkemece İzlenecek Yol )"
Y18.HD27.10.1997E. 1997/9354 K. 1997/9841"BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Belediyece Kurulan Vakfa Vakfedilen Malların Tahsisinde )
VAKIF KURAN BELEDİYECE VAKFEDİLEN MALLARIN VAKFA TAHSİSİ ( Yetkili Organ )
YETKİLİ ORGAN ( Belediyece Kurulan Vakfa Vakfedilen Malların Tahsisinde Belediye Meclisinin Görevli Olması )"
Y18.HD27.10.1997E. 1997/9588 K. 1997/9842"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI TALEBİ ( Vakıf Yöneticiliğinin Vakıfname ile Belli Ünvan sahiplerine Verilmiş Olması )
VAKIFNAMEYLE VAKIF YÖNETİCİLİĞİNİN BELLİ ÜNVAN SAHİPLERİNE VERİLMİŞ OLMASI ( Vakıf Yöneticilerinin Görevden Uzaklaştırılması Talebi )
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TALEBİ ( Vakıf Yöneticileri Hakkında )"
Y18.HD28.10.1997E. 1997/7944 K. 1997/9861"ORTAK GİDERLERE KATILIM ORANI ( Yönetim Planında Kanundakinden Farklı Bir Oran Belirlenmiş Olması )
YÖNETİM PLANINDA KAT MALİKLERİNİN YÖNETİM GİDERLERİNE EŞİT OLARAK KATILACAKLARI HÜKMÜ ( Hükmün Yasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptali Talebi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yönetim Giderlerine Bağımsız Bölüm Maliklerinin Eşit Katılmasının Kararlaştırıldığı )
BALKONLARINI KAPATARAK İÇ HACME DAHİL EDEN KAT MALİKLERİ ( Davacı Kat Malikinin Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi Talebi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Balkonlarını Kapatarak İç Hacme Dahil Eden Kat Malikleri Aleyhine )"
Y18.HD31.10.1997E. 1997/8046 K. 1997/10082"KAT MALİKİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLE EKLENTİSİ ARASINDAKİ DUVARI YIKMASI ( Ortak Yerlere Müdahale Niteliği Bulunmaması )
ORTAK YERLERE MÜDAHALE NİTELİĞİ BULUNMAYAN YIKIM ( Bağımsız Bölümle Eklentisi Arasındaki Duvarın Yıkılması )
EKLENTİNİN TABİ OLDUĞU BAĞIMSIZ BÖLÜME EKLENMESİ ( Ortak Yerlere Müdahale Niteliğinin Bulunmaması )
MERKEZİ ISINMA SİSTEMİNE BAĞLANAN EK RADYATÖRLERİN BAĞLANTILARININ KESİLMESİ TALEBİ ( Sonradan Kat Malikince Yaptırılan )"
Y18.HD31.10.1997E. 1997/9517 K. 1997/10062"AVUKAT OLMAYAN VEKİLİN DAVA DİLEKÇESİ ( Muteber Olmaması )
VEKALETNAMEYE HAİZ AVUKAT ( Yargılamanın İlk Oturumuna Gelerek Davacıyı Temsilen Yargılamaya Katılması )
DAVAYA İCAZET VERİLMİŞ SAYILMASI ( Vekaletnameye Haiz Vekilin Yargılamanın İlk Oturumuna Gelerek Davacıyı Temsilen Yargılamaya Katılması )"
Y18.HD3.11.1997E. 1997/7978 K. 1997/10179"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tescili Talebinin Reddi )
TESCİLİN YOLSUZ HALE GELMESİ ( Tescilin Dayanağı Olan Kamulaştırma İşleminin İptal Edilmiş Olması )"
Y18.HD3.11.1997E. 1997/9009 K. 1997/10088"KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TESCİLİ TALEBİ ( Davacı İdarenin Dava Konusu Taşınmazdan Boru Hattı Geçirmiş Olması )
BORU HATTI GEÇİRİLEN TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ TALEBİ ( Boruların Yer Altından Geçirilmiş Olması Nedeniyle İrtifak Tesisiyle Yetinileceği )
İRTİFAK TESİSİ SURETİYLE KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazın Altından İdarece Boru Hattı Geçirilerek İşgal Edilmiş Olması )"
Y18.HD4.11.1997E. 1997/8248 K. 1997/10208"KAT MÜLKİYETİNE TABİ İKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ARASINDA ÇIKAN VE ORTAK YERLERİ İLGİLENDİRMEYEN ANLAŞMAZLIK ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazdaki İki Bağımsız Bölüm Arasında Çıkan ve Ortak Yerleri İlgilendirmeyen Uyuşmazlıklarda )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ARASINDA ÇIKAN VE ORTAK YERLERİ İLGİLENDİRMEYEN UYUŞMAZLIKLAR ( Uygulanacak Hükümler ve Görevli Mahkeme )"
Y18.HD4.11.1997E. 1997/9816 K. 1997/10308"VAKFIN DAĞILMASI TALEBİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün İsteği Hakkında Vakıf İdare Organından Yazılı Görüş Alınması Mecburiyeti )
İDARE ORGANINDAN FİKİR ALINMASI MECBURİYETİ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünce Yapılan Vakfın Dağılması Talebinde )
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN VAKFIN DAĞILMASI TALEBİ ( Vakfın İdare Organından Yazılı Görüş Alınması Mecburiyeti )"
Y18.HD10.11.1997E. 1997/8672 K. 1997/10498"ANA GAYRİMENKULDE KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLMASI ( Henüz Ferdi Mülkiyete Geçilmemiş Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MÜLKİYETİ ( Kooperatife Ait Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmaması )"
Y18.HD11.11.1997E. 1997/10574 K. 1997/10679"VAKFIN TESCİLİ TALEBİ ( Vakfa Tahsis Edilen Malvarlığının Yeterli Olması Mecburiyeti )
TAHSİS EDİLEN MALVARLIĞININ YETERLİ OLMASI MECBURİYETİ ( Vakfın Tescilinin Sağlanabilmesi İçin )
VAKFIN BAŞKA VAKFA KURUCU OLARAK GİREBİLMESİ ( Gayesinin Tahakkukuna Yönelik İşlem Niteliği )"
Y18.HD11.11.1997E. 1997/8069 K. 1997/10621"KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ TALEBİ ( Ortak Giderler İçin Üç Kez İcra Takibi Yapılmasına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle )
ÜÇ HAKLI İCRA TAKİBİNE SEBEBİYET VEREN KAT MALİKİ ( Kat Mülkiyetinin Devri Talebi )
ORTAK GİDERLER İÇİN ÜÇ HAKLI İCRA TAKİBİNE SEBEBİYET VERMEK ( Kat Mülkiyetinin Devri Talebi )"
Y18.HD11.11.1997E. 1997/8142 K. 1997/10622"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yönetici Seçilmesi İçin Gerekli Çoğunluğun Sağlanmaması )
YÖNETİCİ SEÇİMİ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK ORANI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Tutanakla Tesbiti Mecburiyeti )
TUTANAKLA TESBİT MECBURİYETİ ( Kat Malikleri Kurulunca Yönetici Seçimi Yapılan Kurul Toplantısı )"
Y18.HD11.11.1997E. 1997/9013 K. 1997/10666"TAMİRATA İZİN VERİLMESİ TALEBİ ( Annesinin Malik Olduğu Bağımsız Bölümde Sürekli Olarak Oturan ve Üst Kattaki Arızadan Zarar Gören Kişinin )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ FİİLEN KULLANAN MALİK OLMAYAN KİŞİ ( Başka Bağımsız Bölümdeki Arızadan Doğan Muarazanın Giderilmesi İçin Dava Açabileceği )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Bağımsız Bölümü Fiilen Kullanan Malik Olmayan Kişinin Dava Açma Ehliyeti )
HUSUMET ( Bağımsız Bölümü Fiilen Kullanan Malik Olmayan Kişinin Başka Bağımsız Bölüm Maliki Aleyhine Tamirata İzin Verilmesi Davası Açması )"
Y18.HD11.11.1997E. 1997/9129 K. 1997/10673"KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kat Maliki Kiralayanla Birlikte Müteselsil Sorumlu Olması )
ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ORANI ( Kiracının Kiralayanla Müteselsil Sorumluluğu )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNİN İZNE TABİ OLMAMASI ( Birleştirmeye Muvafakat Karşılığı Ödenmesi Va'dedilen Giderlerin Ödenmemesi )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZI KİRALAYAN BANKA ( Bağımsız Bölümleri Birleştirme Karşılığı Ödemeyi Taahhüt Ettiği Giderleri Ödememesi )"
Y18.HD17.11.1997E. 1997/9213 K. 1997/10826"BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT ARSA PAYININ DAĞITILMASI ( Tapu Kaydı İptal Edilen Bağımsız Bölümün )
TAPU KAYDI İPTAL EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Arsa Payının Diğer Bağımsız Bölümlere Dağıtılması )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Arsa Payının Diğer Bağımsız Bölümlere Dağıtılması )"
Y18.HD17.11.1997E. 1997/9721 K. 1997/10801"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Zemin Üstü Sera ve Bitkiler İçin Açılan )
SERA, ÇİÇEK VE MEYVELERİN BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Zemin Üzerindeki )
ÇİÇEK, MEYVE VE SERA BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde Yer Alan )"
Y18.HD18.11.1997E. 1997/10355 K. 1997/10974"VAKIF GELİRLERİNİN FAİZİ ( Paylaşılacak Varlık Gelir İse Faiz Gelirinin de Paylaşılacağı )
FAİZ GELİRİ ( Vakıfnamede Gelirlerin Paylaşılacağı Öngörülmüşse Faiz Gelirinin de Paylaşılacağı )
VAKIFNAME ( Gelirlerin Paylaşılacağı Öngörülmüşse Faiz Gelirinin de Paylaşılacağı )"
Y18.HD18.11.1997E. 1997/10579 K. 1997/10955"EMEKLİLİK SANDIĞI VAKFI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Emeklilik Sandığı Vakfı Aleyhine Açılan ve Emeklilik Statüsünü İlgilendiren Davada )
SOSYAL GÜVENLİK VAKFI YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
Y18.HD18.11.1997E. 1997/9207 K. 1997/10874"YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ DAVASI ( Yönetim Planının Değiştirilebilmesi İçin Gerekli Oy Oranı )
KAT MÜLKİYETİ YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Gerekli Oy Oranı ve Bu Oranın Yönetim Planıyla Değiştirilip Değiştirilemeyeceği )"
Y18.HD20.11.1997E. 1997/9083 K. 1997/11026"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Avukatın Yanlışlıkla Murisin Adının Yazıldığı Davacı Hanesinin Düzeltilmesi Talebi )
ÖLÜ KİŞİ ADINA AÇILAN DAVADA HATANIN TASHİHİ ( Davacı Olarak Gösterilen Murisin Adının Silinerek Mirasçıların Adının Yazılması Talebi )
MUKATAALI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline Taviz Bedelinin de Yansıtılması Mecburiyeti )
TAVİZ BEDELİNİN DE KAMULAŞTIRMA BEDELİNE YANSITILMASI MECBURİYETİ ( Mukataalı Taşınmazın Kamulaştırılmasında )"
Y18.HD24.11.1997E. 1997/9487 K. 1997/11094"ŞUYULANDIRMA NETİCESİ KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZA PAYDAŞ KILINAN KİŞİ ( İzalei Şüyu İçin Tesbit Edilen Payı Karşılığının Ödenmemesi )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN ZEMİNİNE İMAR UYGULAMASI SONUCU PAYDAŞ KILINMA ( Şüyuun İzalesi İçin Tesbit Edilen Pay Karşılığının Ödenmemesi )
İMAR UYGULAMASI SONUCU KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ZEMİNİNDE PAYDAŞ KILINMA ( Şüyuun İzalesi İçin Tesbit Edilen Pay Karşılığının Ödenmemesi )"
Y18.HD24.11.1997E. 1997/9968 K. 1997/11235"MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İŞYERİ AÇILMASI ( Eski Hale Getirme ve Tahliye Talebi )
ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE TALEBİ ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılması )
İŞYERİ OLARAK KULLANILAN MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Eski Hale Getirme ve Tahliye Talebi )
TAHLİYE TALEBİ ( İşyeri Olarak Kullanılan Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölüm İçin )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN DAVA HAKKI ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılmasına Karşı )"
Y18.HD24.11.1997E. 1997/9969 K. 1997/11236"KAT İRTİFAKI KURULMUŞ VE BİR KISMI İSKAN EDİLMİŞ YAPIDA YÖNETİM ( Yakıt Giderlerinden Bağımsız Bölüm Sahibinin Sorumluluğu )
MERKEZİ ISINMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kat İrtifakı Kurulmuş ve Bir Kısmı İskan Edilmiş Yapıda )
YAKIT GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kat İrtifakı Kurulmuş ve Bir Kısmı İskan Edilmiş Yapıdaki Bağımsız Bölüm )"
Y18.HD25.11.1997E. 1997/10263 K. 1997/11244"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Gecekondu Önleme Bölgesi İçin Yapılacak Kamulaştırma İçin Düzenlenen İmar Planı Kapsamındaki Taşınmaz )
ARSA NİTELİĞİNİ KAZANAMAMA ( Gecekondu Önleme Bölgesi Olarak Nitelendirilen Bölgede Kamulaştırma Maksadıyla Yapılan İmar Planı Kapsamına Alınma )
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İÇİN DÜZENLENEN İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Arsa Vasfında Kabul Edilebilmesinin Şartları )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINA ESAS ALINAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Ulaşılan Değerinin Emsal Alınamayacağı )"
Y18.HD25.11.1997E. 1997/10296 K. 1997/11279"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Takdir Edilen Bedelle Bilirkişinin Bulduğu Bedel Arasında Önemli Oransızlık Halinde Ek Bilirkişi Raporu )
TAKDİR EDİLEN BEDEL İLE BİLİRKİŞİNİN BULDUĞU BEDEL ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gereği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI MECBURİYETİ ( Kamulaştırılan Taşınmaza Takdir Edilen Bedelle Bilirkişinin Bulduğu Bedel Arasında Önemli Oransızlık )"
Y18.HD27.11.1997E. 1997/10249 K. 1997/11409"KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI ( Yönetim Planına Uymak ve Birbirlerini Rahatsız Etmemek )
TAPUDA DEPOLU DÜKKAN KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Pastacılık Faaliyetinin Diğer Bağımsız Bölüm Maliklerini Rahatsız Etmesi )
ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE ( Tapuda Dükkan Kayıtlı Bağımsız Bölümde Rahatsız Edici Özelliği Giderilemeyecek Şekilde Pastacılık Yapılması )
RAHATSIZ EDİCİ FAALİYETLER ( Tapuda Dükkan Kayıtlı Bağımsız Bölümde )"
Y18.HD27.11.1997E. 1997/11127 K. 1997/11357"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Etrafındaki Termal Su Kaynakları ve Buralarda Yapılmış Otellerin Bedele Etkisi )
TERMAL SU KAYNAKLARI ÜZERİNDE YER ALAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi )
KAMULAŞTIRMADA FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmada )"
Y18.HD1.12.1997E. 1997/10025 K. 1997/11437"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Emsal Karşılaştırmasında Kamulaştırılan Taşınmazın Zenginlerin Rağbet Ettiği Muhitte Olmasının Değerini Artırmaması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Zenginlerin Rağbet Ettiği Muhitte Yer Almasının Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelini Artırmaması )
ZENGİNLERİN RAĞBET ETTİĞİ MUHİTTE YER ALAN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Bu Sebeple Emsalden Daha Değerli Olduğuna Karar Verilemeyeceği )"
Y18.HD1.12.1997E. 1997/10112 K. 1997/11451"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İÇİN SİTEYE KAYYUM ATANMA TALEBİ ( Site Yöneticisinin )
SİTE YÖNETİCİSİNİN SİTEYE KAYYUM ATANMA TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İçin )
KAYYUM ATANMA TALEBİ ( Site Yöneticisinin Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalini Dava Etmek İçin )
HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İçin Açılacak Davada Aktif ve Pasif Husumet )"
Y18.HD1.12.1997E. 1997/10180 K. 1997/11419"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Zenginlerin Rağbet Ettiği Bölgede Olmasının Mutlaka Emsalden Değerli Olduğunu Göstermeyeceği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırılan Taşınmazın Zenginlerin Rağbet Ettiği Bölgede Olmasının Değerine Etkisi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZLİĞİ ( Başka Taşınmaz İçin Düzenlenen Raporun Fotokopisinin Dava Konusu Taşınmaz Bedelinin Tesbitine Esas Alınamayacağı )"
Y18.HD2.12.1997E. 1997/10205 K. 1997/11600"FERAĞDAN SONRA YAPILAN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATI ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı Nedeniyle Hak Düşürücü Sürenin Bu Tarihten Başlayacağı )
İDARENİN DAVACIYI YANILTICI DAVRANIŞI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İdarenin Davacıyı Yanıltıcı Davranışı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )
SÜRENİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında İdarenin Yanıltıcı Davranışının Etkisi )"
Y18.HD2.12.1997E. 1997/10242 K. 1997/11532"ANA GAYRİMENKULÜN ÇATISININ TAMİRİ ( Tüm Kat Maliklerinin Sorumlu Olması )
ÇATI TAMİRİ NEDENİYLE TÜM KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Çatının Ortak Yer Niteliği )
ORTAK YERLERDEN DOĞAN SORUMLULUK ( Ana Gayrimenkulün Çatısının Tamirinden Tüm Kat Maliklerinin Sorumluluğu )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Ana Gayrimenkulün Çatısının Tamirinden Dolayı )"
Y18.HD2.12.1997E. 1997/9400 K. 1997/11554"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Üzerinde Kavak ve Meyve Ağaçları Bulunan Taşınmazın Değerinin Tesbiti )
KAVAK VE MEYVE AĞAÇLARI BULUNAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Yöntem )
KAPAMA KAVAKLIK VE KAPAMA MEYVE BAHÇESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK DEĞERİN TESBİTİ ( Üzerinde Kavak ve Meyve Ağaçları Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılmasında )"
Y18.HD4.12.1997E. 1997/10250 K. 1997/11684"KAT MÜLKİYETİ KURULARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tarihi Eser Niteliğindeki Taşınmaz )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurularak Bağımsız Bölümlerin Ortaklara Tahsisi )
TARİHİ ESER NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurularak Bağımsız Bölümlerin Paydaşlara Tahsisi )"
Y18.HD4.12.1997E. 1997/10358 K. 1997/11683"KAT MALİKLERİ KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ ( Birden Çok Bloktan Oluşan Yapıda Bloklardan Yalnız Birini İlgilendiren Sorunların Çözümünde )
BLOKLARDAN OLUŞAN YAPIDA BLOKLARDAN YALNIZ BİRİNİ İLGİLENDİREN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ( Kat Malikleri Kurulunun Teşekkülü )
TAHLİYE TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Binada Ortak Yerde İnşa Edilip Kiraya Verilmiş Olan Dükkandan )
ORTAK YERDE İNŞA EDİLİP KİRAYA VERİLEN DÜKKANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tahliye Talep Edilebilmesinin Şartları )"
Y18.HD8.12.1997E. 1997/10487 K. 1997/11717"EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Emsal Karşılaştırmasında Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
ZENGİNLERİN RAĞBET ETTİĞİ YERDE BULUNMA ( Taşınmazın Emsal Alınan ve Şehre Daha Yakın Olan Taşınmazdan Daha Değerli Olduğunu Göstermemesi )"
Y18.HD8.12.1997E. 1997/10616 K. 1997/11846"İNTİFA HAKKININ BEDEL ÜZERİNDE DEVAM ETMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazda İntifa Hakkı Bulunan Kişinin )
FAİZ TALEP HAKKI ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Kişinin )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNAN KİŞİ ( Faiz Talep Hakkı )"
Y18.HD8.12.1997E. 1997/11655 K. 1997/11793"VAKFIN DAĞILMASI VE KEYFİYETİN TESCİLİ TALEBİ ( Kendiliğinden Dağılmanın Mahkeme Hükmü Gerekmediği Anlamına Gelmemesi )
TESCİL İÇİN MAHKEME HÜKMÜ BULUNMASI MECBURİYETİ ( Vakfın Gayesi İmkansızlaştığından Dağılması )
GAYESİ İMKANSIZLAŞAN VAKFIN DAĞILMASI ( Durumun Tescili İçin Mahkemece Karar Verilmesi Mecburiyeti )"
Y18.HD9.12.1997E. 1997/11077 K. 1997/11881"ANA GAYRİMENKULÜN KULLANIMI ( Kat Maliklerinin Başka Blok Üzerinde İnşa Ettiği Güneş Enerjisi Sisteminin Kaldırılması Talebi )
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ İNŞASI SURETİYLE YAPILAN MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Başka Blokta Oturan Kat Maliklerince Yapılan )
MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Başka Blokta Oturan Kat Maliklerince Binanın Çatısında İnşa Edilen Güneş Enerjisi Sistemi İçin )"
Y18.HD10.12.1997E. 1997/11490 K. 1997/11958"BİRLİKTE KAMULAŞTIRMA NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Aynı Amaçla da Olsa Uzun Bir Müddet Sonra Devralınan Taşınmaz )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN MAL SAHİBİNE İADESİ DAVASI ( Uzun Süre Sonra Başka Taşınmaz Devralınmasının Birlikte Kamulaştırma Niteliğinde Bulunmaması )"
Y18.HD15.12.1997E. 1997/10760 K. 1997/12131"KAT İRTİFAKLI YAPIDA KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASININ ŞARTLARI ( Isınma Giderlerinden Sorumluluk )
ISINMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kat İrtifaklı Yapıda Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasının Şartları )
ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Kat İrtifaklı Yapıda Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasının Şartları )"
Y18.HD15.12.1997E. 1997/10861 K. 1997/12135"ANA YAPININ TAMİRATINA İZİN VERMEYEN KAT MALİKİ ( Diğer Kat Malikinin Bu Nedenle Uğradığı Zararlar İçin Açtığı Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
TAMİRATA İZİN VERMEYEN KAT MALİKİNİN MEYDANA GELEN ZARAR İÇİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Tazminat Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tamirata İzin Vermeyerek Zarara Neden Olan Kat Maliki Aleyhine Diğer Kat Malikince Açılan Tazminat Davasında )"
Y18.HD16.12.1997E. 1997/11915 K. 1997/12176"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Milli Savunma Bakanlığınca Kamulaştırılan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edileceği )
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescil Edileceği )
HAZİNE ADINA TESCİL ( Milli Savunma Bakanlığınca Kamulaştırılan Taşınmaz )
TAVZİH TALEBİ ( Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Kamulaştırılan ve Tescili İstenen Taşınmazın Hazine Adına Tescili Talebi )"
Y18.HD18.12.1997E. 1997/10920 K. 1997/12326"ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Bedelin Bankaya Yatırılmış Olmasının Yeterli Olması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İÇİN KDV'NİN İDARECE YATIRILMAMIŞ OLMASI ( Acele İşlerde El Koyma ve Tescil Hükümlerine Göre Kamulaştırmada )
VERGİNİN YATIRILMASININ ŞART OLMAMASI ( Acele İşlerde El Koyma ve Tescil Hükümlerinin Uygulanması İçin Bedelin Yatırılması Mecburiyeti )
BEDELİN YATIRILMASININ YETERLİ OLMASI ( Acele İşlerde El Koyma ve Tescil İçin KDV'nin Yatırılmış Olmasının Şart Olmaması )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÖDENMEMİŞ OLMASI ( Bedelin Yatırılmış Olmasının Acele İşlerde El Koyma ve Tescil İçin Yeterli Olması )"
Y18.HD18.12.1997E. 1997/11085 K. 1997/12294"MÜDAHALENİN MENİ VE ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin Bahçe Duvarının Yıkılması Talebi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRI BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bağımsız Bölüm Malikinin )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA YAPTIRILAN BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bu Kararlara İştirak Etmiş Olan Kat Malikinin )
BAHÇE DUVARININ YIKILMASI TALEBİ ( Bu Duvarın Yaptırılmasına Esas Karara İştirak Etmiş Olan Kat Malikince )"
Y18.HD18.12.1997E. 1997/11186 K. 1997/12291"MESKENİN İŞYERİ OLARAK KULLANILAMAMASININ İSTİSNALARI ( Doktor Muayenehanesi Açılmasını Muvafakat Şartına Bağlayan Yönetim Planının Geçerliliği )
DOKTOR MUAYENEHANESİ OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAHLİYESİ TALEBİ ( Yönetim Planında Kat Maliklerinin Muvafakatine Bağlı Tutulması )
YÖNETİM PLANINDAKİ KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATİNİ ALMA ŞARTININ GEÇERLİLİĞİ ( Meskenin Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılmasında )"
Y18.HD22.12.1997E. 1997/11404 K. 1997/12462"KAT İRTİFAKLI YAPI ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanabilmesinin Şartları )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ ŞARTLARI ( Kat İrtifaklı Yapılarda )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamına Girme Koşulları Oluşmamış Kat İrtifaklı Yapıyla İlgili Uyuşmazlıkta )"
Y18.HD22.12.1997E. 1997/12103 K. 1997/12418"YÖNETİCİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ ( Ortak Giderler Avansını Zimmetine Geçiren Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine )
ORTAK GİDERLER AVANSINI ZİMMETİNE GEÇİREN YÖNETİCİLER ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Talep Edilmediği Halde Müteselsilen Tahsile Karar Verilemeyeceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK İÇİN TALEP ŞARTI ( Ortak Giderler Avansını Zimmetine Geçiren Site Yöneticilerine Açılan Tazminat Davasında )
TAZMİNAT DAVASI ( Topladığı Ortak Giderler Avansını Zimmetine Geçiren Site Yöneticileri Aleyhine Açılan )"
Y18.HD23.12.1997E. 1997/11360 K. 1997/12516"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMEMESİNİN ŞARTLARI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Bedelden Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmemesinin Şartları )
KISA VE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Kısa Kararda Hükmedilen Bina Bedelinin Gerekçeli Kararda Yer Almaması )"
Y18.HD13.1.1998E. 1997/12474 K. 1998/5"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Müdahaleye Konu Yerlerden Biri Hakkında Davanın Kabul Edilmemesinin Bu Yerlerle İlgili Masrafların Diğer Hususlarda Haklı Çıkan Davacıya Yüklenememesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kat Mülkiyetinden Doğan Müdahalenin Men'i Davalarında Ücret Maktu Olduğundan Reddedilen Dava Unsurları İçin Davalı Tarafa Avukatlık Ücreti Takdir Edilememesi )"
Y18.HD13.1.1998E. 1997/12522 K. 1998/6"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmanın İptali Konusunda İdare Mahkemesine Başvurulduğu Takdirde Adli Yargıya Başvuru Süresi )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Adli Yargıya Başvurma Süresinin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
ADLİ YARGIYA BAŞVURMA SÜRESİ ( Sürenin İdari Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )"
Y18.HD13.1.1998E. 1997/12538 K. 1998/7"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Maliye Bakanlığına Bağlı Başhukuk Müşavirliği ve Davaları Bunlara Bağlı Avukatlarca Takip Edilen Genel Muvazene İçindeki İdare Olmaları )
DEVLET DAVALARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Otuz Gün Olması )"
Y18.HD19.1.1998E. 1997/11912 K. 1998/144"BEDEL ARTIRIM DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirlenmesi )
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Taşınmaz Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceğine İstisna Teşkil Etmemesi )
GECİKMİŞ TEBLİGAT ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tebliğ Tarihine Göre Belirleneceği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Kamulaştırmadan İtibaren Bir Yıl İçinde Tebligat Yapılmamışsa )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarih )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ ( Faiz Başlangıcı )"
Y18.HD20.1.1998E. 1997/11367 K. 1998/203"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Kamulaştırma Bedeline İtirazda )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davalarında )
MAZBUT VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
VAKFA AİT TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )"
Y18.HD20.1.1998E. 1997/12568 K. 1998/261"VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK ŞEKLİ ( 506 s. Kanun Geçici 20. m. Kapsamına Giren Vakıflarda )
TİCARET KANUNU M. 468 KAPSAMINDA KURULAN VAKIFLAR ( Vakıf Senedinde Değişiklik Şekil ve Şartları )
MÜSTAHDEM İŞÇİLER İÇİN KURULAN VAKIF ( Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması Şekli )
İŞÇİLER İÇİN AYRILAN YARDIM AKÇESİYLE KURULAN VAKIF ( Vakıf Senedinde Değişiklik Şekil ve Şartları )"
Y18.HD20.1.1998E. 1997/12602 K. 1998/276"SOYADININ DÜZELTİLMESİ ( Feragatın Davayı Kesin Olarak Sonuçlandıran Hukuki Neden Olması )
KARARDAN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Temyiz Edildikten Sonra Vaki Feragat Üzerine Mahkemece Kendiliğinden Karar Verilmeyerek Feragata Dayanarak Davanın Reddedilebilmesi )
FERAGAT ( Davayı Kesin Olarak Sonuçlandıran Hukuki Neden Olması )"
Y18.HD22.1.1998E. 1997/12079 K. 1998/330"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Etrafındaki Termal Su Kaynakları ve Buralarda Yapılmış Otellerin Bedele Etkisi )
TERMAL SU KAYNAKLARI ÜZERİNDE YER ALAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebi )
KAMULAŞTIRMADA FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarih )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırmada )"
Y18.HD22.1.1998E. 1997/12081 K. 1998/331"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Üzerinde Sera Bulunan Taşınmazın Değerinin Tesbiti )
SERA BULUNAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
ÜRETİMİN ARTIRILMASI İÇİN YAPILMIŞ İŞLEM VE TESİSLERİN ETKİSİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz Bedelinin Tesbitinde )"
Y18.HD27.1.1998E. 1997/11510 K. 1998/504"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazda Ekilen Ürünlere Göre Bedelin Tesbiti )
TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN BEDELİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜNLERİN BİRİM FİYATLARININ TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )"
Y18.HD27.1.1998E. 1997/11884 K. 1998/524"KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİ ( Tel Bir Parsel Üzerinde Kurulmuş Kat Mülkiyeti Rejiminde Uygulanması )
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ( Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanamaması )"
Y18.HD2.2.1998E. 1997/11878 K. 1998/641"KANUNA AYKIRI OLARAK OLUŞMUŞ KAT İRTİFAKI YÖNETİMİ ( Alınan Kararın İptaline İlişkin Karar )
İPTAL KARARI ( Kanuna Aykırı Olarak Oluşmuş Kat İrtifakı Yönetiminin Almış Olduğu Karar )
GÖREV YÖNÜNDEN REDDİN DOĞRU OLMAMASI ( Kat İrtifakı İle İlgili Alınan Kararın İptali )"
Y18.HD2.2.1998E. 1998/335 K. 1998/642"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarımsal Usullerle Elde Edilen Yüksek Üretim Miktarı ve Turfanda Fiyatı Uygulanarak Taşınmazın Net Geliri ve Dolayısıyla Değerinin Yükseltilememesi )
EMSAL DEĞER ( Tarımsal Usullerle Elde Edilen Yüksek Üretim Miktarı ve Turfanda Fiyatı Uygulanarak Taşınmazın Net Geliri ve Dolayısıyla Değerinin Yükseltilememesi )
TARIMSAL USULLERLE ELDE EDİLEN YÜKSEK ÜRETİM MİKTARI ( Taşınmazın Net Geliri ve Dolayısıyla Değerinin Yükseltilememesi )"
Y18.HD2.2.1998E. 1998/717 K. 1998/556"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kat Mülkiyetinin Birden Çok Parsel Üzerinde Müşterek Olarak Kurulamaması )
BİRDEN FAZLA PARSEL ÜZERİNDEKİ YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetinin Birden Çok Parsel Üzerinde Müşterek Olarak Kurulamaması )
KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Müşterek Olarak Kurulamaması )
YÖNETİCİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olan Kişilerden Seçilen Yöneticilerin Kanunda Tanımı Yapılan Yönetici Sıfatında Olması )"
Y18.HD3.2.1998E. 1997/12640 K. 1998/694"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmanın Gerçekleşmesi İçin Mevzuat Gereği Taşınmazlara İmar Planının Düzenlenmiş Olmasının Tek Başına Arsa Değerlendirmesine Yetmemesi )
ARSA NİTELİĞİ ( İmar Planının Düzenlenmiş Olması ve Genel Olarak Taşınmazın Nazım İmar Planları Kapsamında Bulunması Tek Başına Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesine Yetmemesi )
KIYMET TAKDİRİ ESASLARI ( Uygulama İmar Planı İçinde Yer Almayan Nazım İmar Planı Yada Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazların Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Arsa Değerlendirilmesinde Hataya Düşülmesi Nedeniyle Olayda Yeniden Bilirkişi Kurullarının Oluşturulmasının Gerekmesi )"
Y18.HD3.2.1998E. 1997/12859 K. 1998/723"VAKIF TESCİLİ ( Kanuna Ahlak Veya Adaba Aykırı Kurulan Vakıfların Tesciline Karar Verilememesi )
TESCİLİNE KARAR VERİLMEYEN VAKIFLAR ( Kanuna Ahlak Veya Adaba Aykırı Kurulan Vakıfların Tesciline Karar Verilememesi )
KANUNA VE AHLAKA AYKIRI KURULAN VAKIFLAR ( Tescilinin Mümkün Olmaması )"
Y18.HD3.2.1998E. 1997/12860 K. 1998/724"VAKFIN TESCİLİ ( Dava Niteliğinde Olmadığı Gibi Üçüncü Kişilerin Böyle Bir Yargılamada Davaya Katılmalarının da Söz Konusu Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Vakfın Tescilinin Dava Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Katılmanın da Mümkün Olmaması )"
Y18.HD5.2.1998E. 1997/11379 K. 1998/749"BELEDİYE SINIRLARI VE MÜCAVİR ALANI DIŞINDA BULUNAN KÖYDEKİ TAŞINMAZ ( Bazı Altyapı Hizmetlerinden Yararlanmasının Arsa Vasfı Kazandırmaması )
ARSA NİTELİĞİNDE KABUL EDİLEBİLME ŞARTLARI ( Kamulaştırılan Taşınmazın )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Olarak Kabul Edilebilmesinin Şartları )"
Y18.HD5.2.1998E. 1997/12095 K. 1998/775"KÖTÜNİYETLİ ZİLYED NİTELİĞİ BULUNMAYAN KİRACI ( Ortak Yer Niteliğindeki Bodrum Katını Kat Malikinden Kiralama Nedeniyle Ecrimisil Talebi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Ortak Yer Niteliğindeki Bodrum Katının Kiralanmasında Kiracıdan Değil Kiraya Veren Bağımsız Bölüm Malikinden Talep Edileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRACIYA HAK SAĞLAMAMASI ( Kat Malikinden Ortak Yer Niteliğindeki Bodrum Katını Kiralayan Kişinin Tahliyesi )
ORTAK YER NİTELİĞİNDEKİ BODRUM KATINI KİRAYA VEREN KAT MALİKİ ( Ecrimisil Ödeme Yükümlülüğü ve Kiracının Tahliyesi )"
Y18.HD5.2.1998E. 1997/13110 K. 1998/734"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Müşterek Yapıda Ortaklığın Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle ve Bağımsız Bölümün Paydaşlara Tahsis Edilerek Giderilebilmesi )
KAT MÜLKİYETİ KURULARAK MÜŞTEREK YAPIDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kanunda Sayılan Belgelerin Bulundurulmasının Zorunlu Olması )"
Y18.HD10.2.1998E. 1997/12164 K. 1998/969"MEN'İ MÜDAHALE VE KAL ( Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanmamasının Davanın Reddini Gerektirmemesi )
HAKİMİN RE'SEN UYGULAMASI ( Uyuşmazlığa Uygulanacak Yasa Hükümlerinin Tarafların İstemi İle Bağlı Olmaksızın Re'sen Belirlenmesi )"
Y18.HD10.2.1998E. 1997/12348 K. 1998/975"PARA CEZASI ( Kat Maliklerinin Sorumluluklarını Yerine Getirmemeleri Nedeniyle )
HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Cezayı Gerektiren Eylemin Mahkemeye Verilen Sürenin Bitiminden Sonra Devam Etmesi )
MÜCERRET KEŞİF ( Keşif Sırasında Eylemin Müdahale Edilmemesinin Davanın Reddini Gerektirmemesi )"
Y18.HD12.2.1998E. 1997/12473 K. 1998/1082"ANA YAPIDA KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanmaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Davacının Kendisini Yönetici Kabul Etmesi )"
Y18.HD17.2.1998E. 1997/12652 K. 1998/1311"İTİRAZIN İPTALİ ( Kat Maliklerinden Birinin Zorunluluk Karşısında Ortak Yerlerde Kat Maliklerine Danışmadan Yaptığı Giderin Tahsilinin İstenmesi )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Maliklerinden Birinin Yaptığı Giderlerin Tahsiline İlişkin Davanın Tüm Kat Malikleri Hakkında Arsa Payları Oranında Açılması )
ORTAK GİDERLERİN TAHSİLİ ( Yönetici Tarafından Açılan İcra Takibi ve İtiraz Üzerine İtirazın İptali Davasında Yönetici Bu Sebeple Pasif Husumet Ehliyetine Sahip Olmaması )"
Y18.HD17.2.1998E. 1998/755 K. 1998/1346"SAĞ FAKAT NÜFUSA KAYITLI OLMAYAN KİŞİ ( Sağ Olduğunun Tespitinin İstenememesi )
NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİL ( İdari İşlem )
UZUN SÜRE ÖNCE ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLEN KİŞİ ( İdari İşlemde Karşılaşılabilecek Hukuki Güçlükler )"
Y18.HD17.2.1998E. 1998/828 K. 1998/1330"YAŞ DÜZELTME DAVASI ( Cumhuriyet Savcısının Temyiz Hakkının Nüfus Kayıtlarında Mahkemece Düzeltme Kararı Verilmesi Halinde Mümkün Olması )
DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyiz Hakkının Nüfus Kayıtlarında Mahkemece Düzeltme Kararı Verilmesi Halinde Mümkün Olması )
CUMHURİYET SAVCISININ REDDEDİLEN DAVADA TEMYİZ HAKKI ( Cumhuriyet Savcısının Temyiz Hakkının Nüfus Kayıtlarında Mahkemece Düzeltme Kararı Verilmesi Halinde Mümkün Olması )"
Y18.HD19.2.1998E. 1997/12300 K. 1998/1369"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İdari İşlemlerdeki Eksiklik Veya Usulsüzlük Davacı Hazinenin Bedel Artırım Davasının Reddini Gerektirmemesi )
KAMU KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ VE KIYMET TAKDİRİ ( İdari İşlemlerdeki Eksiklik Veya Usulsüzlük Davacı Hazinenin Bedel Artırım Davasının Reddini Gerektirmemesi )
TAŞINMAZI DEVRALAN İDARENİN YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ ( İdarenin Hatasından Yarar Sağlaması Sonucunu Doğurması )"
Y18.HD19.2.1998E. 1998/821 K. 1998/1439"TAŞINMAZIN VASFI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Tesbitinde Esas Alınacak Unsurlar )
BİLİRKİŞİLERCE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Esas Alınacak Unsurlar )
BİLİRKİŞİ KURULUNUN DİRENME NİTELİĞİNDE RAPOR DÜZENLEMESİ"
Y18.HD23.2.1998E. 1998/757 K. 1998/1613"GÖREVLİ MAHKEME ( Yönetmeliğinin Değiştirilmesi İstenen Vakfın Niteliğinin Tesbiti )
VAKIF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ ( Vakfın Niteliği ve Görevli Mahkeme )
İSTİHDAM EDİLENLERE YARDIM VAKIFLARI ( Vakıf Yönetmeliğinde Değişiklik Talebinde Görevli Mahkeme )"
Y18.HD24.2.1998E. 1997/13002 K. 1998/1626"MEN'İ MÜDAHALE ( Mimari Projeye ve Protokole Aykırı Hareket Nedeniyle )
TAHSİS BELGESİ ( Anagayrımenkulde Kat Mülkiyeti Tesis Edilmiş İse de Anayapıdaki Bağımsız Bölümlerin Mülkiyetin Devrini Tazammun Etmeyecek Biçimde Kullanımı )
MAHKEMENİN GÖREVİNİN TESPİTİ ( Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmaması )"
Y18.HD24.2.1998E. 1998/135 K. 1998/1715"KLİMA CİHAZI MONTAJI ( Bağımsız Bölüme Monte Edilecek Uygun Yerlerin Tesbiti Mecburiyeti )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BİNA ( Klima Cihazı Monte Edilecek Uygun Yerlerin Tesbiti )
BAĞIMSIZ BÖLÜME KLİMA CİHAZI MONTE EDİLMESİ ( Bilirkişi Tarafından Klima Taktırılacak Uygun Yerlerin Tesbiti )"
Y18.HD26.2.1998E. 1997/12665 K. 1998/1804"YAKIT GİDERİNİN İSTİRDADI ( Kiracı Kira Sözleşmesine Göre Fazla Ödemede Bulunmuş İse Onun İadesini Ancak Kiralayanın Bağımsız Bölüm Malikinden İsteyebilmesi )
KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Kiracı Kira Sözleşmesine Göre Fazla Ödemede Bulunmuş İse Onun İadesini Ancak Kiralayanın Bağımsız Bölüm Malikinden İsteyebilmesi )"
Y18.HD26.2.1998E. 1997/12739 K. 1998/1803"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Yönetici Seçiminde Usulsüz Davranılmış Olması )
YÖNETİCİNİN SEÇİMİ ( Kat Maliklerinin Hem Sayı Hem Arsa Payı Bakımından Çoğunluğu Tarafından Atanması )"
Y18.HD26.2.1998E. 1997/12999 K. 1998/1742"ESKİ HALE GETİRME ( Mimari Projenin Yapı İnşa Edilirken Aynen Uygulanması Zorunluluğunun Olması )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mimari Projeye Aykırılığın Giderilmesi Davasının Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine Göre Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olması )"
Y18.HD2.3.1998E. 1998/1641 K. 1998/1835"TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( İşyeri Niteliğindeki Dükkan İle Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümlerin ve Ara Duvarların Kaldırılması Suretiyle Birleştirilmeleri )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( İşyeri Niteliğindeki Dükkan İle Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümlerin ve Ara Duvarların Kaldırılması Suretiyle Birleştirilmeleri )
ESKİ HALE GETİRME ( İşyeri Niteliğindeki Dükkan İle Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümlerin ve Ara Duvarların Kaldırılması Suretiyle Birleştirilmeleri )"
Y18.HD3.3.1998E. 1997/13134 K. 1998/1972"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Tapu Kayıtlarına Esas Alınan Proje İle Belediyedeki Tasdikli Proje Arasında Uyumsuzluk Olması )
ORTAK YERLERE TECAVÜZ ( Tapuda Tapu Kayıtlarına Esas Alınan Proje İle Belediyedeki Tasdikli Proje Arasında Uyumsuzluk Olması )
BELEDİYEDE BULUNAN TASDİKLİ PROJE ( Tapuda Tapu Kayıtlarına Esas Alınan Proje Arasında Fark Olması )"
Y18.HD5.3.1998E. 1997/13108 K. 1998/2103"YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kat Maliklerinin 4/5 Oyunun Gerekli ve Yeterli Olması )
KAT MALİKLERİNİN 4/5 OYUNUN GEREKLİ VE YETERLİ OLMASI ( Yönetim Planının Değişmesi )
RE'SEN DÜZENLEME YETKİSİNE HAİZ OLMAMA ( Kat Maliklerinin İradesi Yerine Kaim Olup Onların Yerine Muvafakat Etmiş Sayılmalarına Karar Verememe )
HAKİMİN RE'SEN DÜZENLEME YETKİSİNE HAİZ OLMAMASI ( Kat Maliklerinin İradesi Yerine Kaim Olup Onların Yerine Muvafakat Etmiş Sayılmalarına Karar Verememe )
AMİR NİTELİĞİNDE HÜKÜM OLMA ( Kat Maliklerinin 4/5 Oyunun Gerekli ve Yeterli Olması )"
Y18.HD5.3.1998E. 1997/13121 K. 1998/2101"TAPU TESCİLİ ( Davanın Tüm Kat Maliklerine Teşmilinin Gerekli Olması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİNİN TESCİLİNDE DAVACI OLMA ( Yargılama Sırasında Bağımsız Bölüm Maliki Durumuna Gelen Kişilerin de Davaya Katılmasının Gerekmesi )"
Y18.HD5.3.1998E. 1998/146 K. 1998/2019"ESKİ HALE GETİRME ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davada Ortak Yere Müdahale Söz Konusu Olduğundan Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Hesaplanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA ÜCRETİ VEKALET ( Davada Ortak Yere Müdahale Söz Konusu Olduğundan Ücretin Maktu Olarak Hesaplanması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davada Ortak Yere Müdahale Söz Konusu Olduğundan Avukatlık Ücretinin Maktu Olarak Hesaplanması )"
Y18.HD10.3.1998E. 1998/1639 K. 1998/2304"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ TALEBİ ( İlgili Kat Malikleri Kurulunun Şekil Şartlarına Aykırı Toplanmış Olması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çekilmezlik Nedeniyle Bağımsız Bölümün Devrine İlişkin )
ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulu Toplantısının Usulsüz Olması )"
Y18.HD12.3.1998E. 1998/1145 K. 1998/2473"DAVADAN SARFINAZAR EDİLMESİ ( Mahkemece Verilecek Hükmün Niteliği )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Zeminde Malik Olmayıp Muhdesatın Kendisine Ait Olduğunu İddia Eden Davacının İspat Külfeti )
MUHDESATA MALİK OLDUĞUNU İDDİA EDEN DAVACININ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Zemine Malik Olmayan Davacı )"
Y18.HD12.3.1998E. 1998/1146 K. 1998/2472"DAVACININ DAVASINDAN SARFINAZAR ETMESİ ( Mahkemece Verilecek Hükmün Niteliği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Davacının Davadan Sarfınazar Etmesi Halinde )"
Y18.HD12.3.1998E. 1998/1864 K. 1998/2476"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( İmar Planı İçine Alınmış Olan ve Çevresindeki Taşınmazlar Tarla Olan Taşınmazın Kamulaştırılmasında )
KAMULAŞTIRILAN ARSANIN BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevredeki Tarla Biçimindeki Diğer Taşınmazlara Biçilen Değerin Emsal Alınması )
İMAR PLANI İÇİNE ALINMIŞ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Çevresindeki Tarlalara Biçilen Değerin Emsal Teşkil Etmesi )"
Y18.HD12.3.1998E. 1998/578 K. 1998/2469"İNKAR TAZMİNATI ( Yargılama Sırasında Takibe Konu Borcun Ödenmesi Nedeniyle İcra Tazminatına Hükmedilememesi )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yargılama Sırasında Takibe Konu Borcun Ödenmesi Nedeniyle İcra Tazminatına Hükmedilememesi )"
Y18.HD16.3.1998E. 1998/210 K. 1998/2510"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Değerlendirmesinin Emsal İle Dava Konusu Taşınmazın Tüm Niteliklerinin Belirlenmesinden Sonra Değere Etki Yapan Üstün ve Eksik Yönlerin Karşılaştırılması )
KIYMET TAKDİRİ ESASLARI ( Arsa Değerlendirmesinin Emsal İle Dava Konusu Taşınmazın Tüm Niteliklerinin Belirlenmesinden Sonra Değere Etki Yapan Üstün ve Eksik Yönlerin Karşılaştırılması )
KARŞILAŞTIRMA ( Arsalarda Değerlendirme İçin Karşılaştırma Yapılmadan Genel Nitelikteki Sözlerle Sonuca Gidilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y18.HD17.3.1998E. 1998/954 K. 1998/2730"ESKİ HALE GETİRME ( Mimari Projede Yeşil Alan ve Otopark Olarak Tahsis Edilen Ortak Yerin Kafeterya ve Spor Sahası Yapılması )
ORTAK YERİN PROJEYE AYKIRI KULLANIMI ( Kat Malikleri Kurulu Kararına Karşı Açılan Davanın Olumlu Oy Veren Tüm Kat Maliklerine Yöneltilmesinin Gerekmesi )
YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİNİ TEMSİLİ ( Ortak Yerin Projeye Aykırı Kullanımına İlişkin ( Kat Malikleri Kurulu Kararına Karşı Açılan Davanın Kat Maliklerine Yöneltilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD19.3.1998E. 1998/1406 K. 1998/2802"BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI ( Diğer Bağımsız Bölüm Malikinin Süresinde İtiraz Etmeyip Sonradan Dava Açması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanımına Başta İtiraz Etmeyip Sonradan Dava Açma )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Bağımsız Bölümün İşyeri Olarak Kullanılmasına Karşı Çıkma )"
Y18.HD24.3.1998E. 1998/1482 K. 1998/3070"KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SÖZKONUSU OLAN DAVA ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Söz Konusu Olan Dava )"
Y18.HD30.3.1998E. 1998/1318 K. 1998/3385"SULH MAHKEMESİNCE KAT MÜLKİYETİNE TABİ BİNAYA YÖNETİCİ ATANMASI ( Şekil ve Şartları )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BİNAYA SULH MAHKEMESİNCE YÖNETİCİ ATANMASI ( Şekil ve Şartları )
MAHKEME YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ ( Kat Mülkiyetine Tabi Binaya Yönetici Atanamayacağı )
DAVAYA MÜDAHALE EDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNİN DİNLENMESİ MECBURİYETİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaza Mahkemece Yönetici Atanmasında )"
Y18.HD30.3.1998E. 1998/2639 K. 1998/3298"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İrtifak Kamulaştırmalarında Bedelin Bu Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğü Olması )
İRTİFAK KAMULAŞTIRILMASINDA BEDELİN TESBİTİ ( İrtifak Kamulaştırmalarında Bedelin Bu Kamulaştırma Sebebiyle Taşınmazda Meydana Gelecek Kıymet Düşüklüğü Olması )
TAŞINMAZIN TAMAMINDAKİ KIYMET DÜŞÜKLÜĞÜNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİ OLARAK HESAPLANMASI ( Ayrıca Yüksek Gerilim Hattının Geçtiği Yerin Dışında Kalan Bölümde Değer Kaybı Hesabının Yanlış Olması )"
Y18.HD31.3.1998E. 1998/1315 K. 1998/3383"KİRACININ DAVA AÇMA HAKKI ( Mimari Projeye Aykırı ve Ortak Yerlere Müdahale Niteliğindeki Eylemlere Karşı )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE ORTAK YERLERDEN YARARLANAMAYAN KİRACI ( Dava Açma Hakkı )
ORTAK YERLERE MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Bağımsız Bölümde Oturan Kiracının Dava Açma Hakkı )
MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Bağımsız Bölüm Kiracısının Ortak Yerlere Müdahale Nedeniyle Açtığı )"
Y18.HD31.3.1998E. 1998/1483 K. 1998/3442"İNKAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Asıl Borca İtiraz Edildiğinden Gecikme Faizinin Asıl Alacağın Feri Niteliğinde Olması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Asıl Borca İtiraz Edildiğinden Gecikme Faizinin Asıl Alacağın Feri Niteliğinde Olması )"
Y18.HD31.3.1998E. 1998/2815 K. 1998/3429"VAKIF EVLADININ TESBİTİ ( Galle Fazlasından Yararlanmak İçin )
GALLE FAZLASINDAN İSTİFADE ( Vakıf Evladiyetinin Tesbiti )
EVLADİYET TESBİTİ ( Galle Fazlasından Yararlanan Bir Vakıf Evladıyla Evladiyet İlişkisinin İspatı Şartı )"
Y18.HD2.4.1998E. 1998/1755 K. 1998/3552"İZİN TALEBİ ( Ana Yapının Ortak Tesisatından Olan Pis Su Borusunun Davalının Bağımsız Bölümünden Geçen Bölümünün Patlaması Sebebiyle Boruda Meydana Gelen Arızanın Giderilmesi Talebi )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İZİN TALEBİ ( Davalının Zararları Giderilmek Kaydıyla Arızalanan Yerin Tamiri İçin İzin Verilmesi )
ANA YAPI PİS SU BORUSUNUN PATLAMASI ( İstenen İzin Talebinin Davalının Zararları Giderilmek Kaydıyla Verilmesi )"
Y18.HD2.4.1998E. 1998/1958 K. 1998/3508"ÜÇ AYRI BAĞIMSIZ PARSEL ÜZERİNDE İNŞA EDİLMİŞ BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ ( Alınan Kararların İptali davası )
İPTAL DAVASI ( Bağımsız Parsel Sahiplerinin Alınan Kararlar Aleyhine )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektirmemesi Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )"
Y18.HD13.4.1998E. 1998/1334 K. 1998/3599"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Taşınmazların Değerinin Tesbitinde Esas Alınacak Kıstaslar )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Emsal Karşılaştırmasında Dikkat Edilecek Hususlar )
TAŞINMAZLARIN BEDELİNİN TESBİTİNE İLİŞKİN EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )"
Y18.HD13.4.1998E. 1998/1656 K. 1998/3626"GECİKME TAZMİNATI VE BAŞLANGICI ( Gider ve Avans Payının Tamamını Ödemeyen Kat Malikinin )
GİDER VE AVANS PAYININ TAMAMINI ÖDEMEYEN KAT MALİKİ ( Gecikme Tazminatı Sorumluluğunun Başlangıcı )
KAT MALİKİNİN GECİKME TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLANGICI ( Gider ve Avans Payının Tamamını Ödemeyen )"
Y18.HD14.4.1998E. 1998/1811 K. 1998/3742"GECİKME TAZMİNATININ UYGULANMASININ ŞARTLARI ( Kat İrtifakı Konusu Bağımsız Bölümlerin Tamamlanmamış Olması )
KAT İRTİFAKI KONUSU ANA YAPININ TAMAMLANMAMIŞ OLMASI ( Giderleri Süresinde Ödemeyen Bağımsız Bölüm Malikinin Gecikme Tazminatı Sorumluluğunun Şartları )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN GECİKME TAZMİNATI SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( Kat İrtifakı Konusu Ana Yapının Tamamlanmamış Olması )"
Y18.HD14.4.1998E. 1998/1949 K. 1998/3801"VAKIF GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Kurucu Üyelerin Genel Kurulda Oy Kullanabilmeleri İçin Gerekli Şartların Yokluğu )
GENEL KURULUN İPTALİ ( Vakıf Kurucu Üyelerinin Genel Kurulda Oy Kullanmalarını Şarta Bağlayan Vakıf Senedine Dayanan )
KURUCU ÜYELERİN VAKIF GENEL KURULUNDA OY KULLANMALARI ( Vakıf Senedine Göre İki Kez Temsilci Seçilme Şartı )"
Y18.HD14.4.1998E. 1998/2957 K. 1998/3787"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Vakıflar İdaresinin Hükmedilen Gerçek Değerin %20'si Oranında Taviz Bedeli İstiyebilmesi )
FERİLERİN SÜKUTU ( Bedel Artırım Davasında Taviz Bedeli İstenmesinin Ferilerin Sükutuyla İlişkisi Olmaması )
TAVİZ BEDELİ ( Bedel Artırım Davasında Vakıflar İdaresinin İstemesi )"
Y18.HD14.4.1998E. 1998/3180 K. 1998/3783"ESKİ HALE GETİRME ( Mimari Projeye Dayanılarak İnşa Edilmiş ve Tapuya Kayıt Edilmiş Yapının Yıkılmasının İstenememesi )
PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRME ( Mimari Projeye Dayanılarak İnşa Edilmiş ve Tapuya Kayıt Edilmiş Yapının Yıkılmasının İstenememesi )"
Y18.HD14.4.1998E. 1998/3188 K. 1998/3788"İTİRAZIN İPTALİ ( Teftiş ve Denetleme Payı Alacağı İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
TEFTİŞ VE DENETLEME PAYI ( Bir Vakfa Bağlı Şubelerin Her Birinden Safi Gelirlerinin Yüzde Beşi Oranında Pay Alınması )
VAKFA BAĞLI ŞUBELER ( Bağlı Şubelerin Her Birinden Safi Gelirlerinin Yüzde Beşi Oranında Teftiş ve Denetleme Payı Alınması )"
Y18.HD16.4.1998E. 1998/2321 K. 1998/3865"ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölüm Malikinin Klima Cihazı Kullanması )
KLİMA CİHAZI KULLANIMI ( Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Tesis Edilmiş Yerlerde Mesken ve Büro Tip Münferit Klima Cihazlarının Kullanılmasına İzin Verilmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KLİMA CİHAZI KULLANMA ( Kat Mülkiyeti ve İrtifakı Tesis Edilmiş Yerlerde Mesken ve Büro Tip Münferit Klima Cihazlarının Kullanılmasına İzin Verilmesi )"
Y18.HD16.4.1998E. 1998/2363 K. 1998/3802"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kat Maliklerinin Ana Yapının Ortak Yerlerinde Değişiklik Yapamamaları )
ESKİ HALE GETİRME ( Kat Maliklerinin Projeye Uygun Olsun Olmasın Kendiliklerinden Ana Yapının Ortak Yerlerinde Değişiklik Yapamamaları )
PROJEYE UYGUN HALE GETİRME ( Kat Maliklerinin Projeye Uygun Olsun Olmasın Kendiliklerinden Ana Yapının Ortak Yerlerinde Değişiklik Yapamamaları )"
Y18.HD20.4.1998E. 1998/2494 K. 1998/4062"İTİRAZIN İPTALİ ( Gecikme Tazminatının Asıl Alacakla Birlikte İstenmiş Olması )
İNKAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Gecikme Tazminatının Asıl Alacakla Birlikte İstenmiş Olması Nedeniyle Borca İtirazın Asıl Alacağa Yönelik Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
GECİKME TAZMİNATI ( Gecikme Tazminatının Asıl Alacakla Birlikte İstenmiş Olması Nedeniyle Borca İtirazın Asıl Alacağa Yönelik Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Gecikme Tazminatının Asıl Alacakla Birlikte İstenmiş Olması Nedeniyle Borca İtirazın Asıl Alacağa Yönelik Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )"
Y18.HD20.4.1998E. 1998/2503 K. 1998/4063"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmaz Üzerindeki Kısmen Ahşap Yapının İskan Edilemez Nitelikte Olması )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Kısmen Ahşap Yapının İskan Edilemez Nitelikte Olması )"
Y18.HD20.4.1998E. 1998/3270 K. 1998/4003"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Belli Bir Sınıf Mensubu Olma Belirli Bir Gelir Düzeyinde Bulunma Gibi Özelliklerin Esas Alınamaması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Belli Bir Sınıf Mensubu Olma Belirli Bir Gelir Düzeyinde Bulunma Gibi Özelliklerin Esas Alınamaması )
BELLİ BİR SINIFA MENSUP OLMA ( Taşınmazın Değerinin Belirlenmesinde Ölçü Olarak Alınamaması )"
Y18.HD21.4.1998E. 1998/2966 K. 1998/4163"YÖNETİM GİDERLERİ ( Ortak Gider ve Avans Payının Tamamını Ödemeyen Kat Malikinin Ödemede Geciktiği Günler İçin Aylık Yüzde On Gecikme Faizi Ödemekle Yükümlü Olması )
GECİKME FAİZİNİN BAŞLANGICI ( Ortak Gider ve Avans Payının Tamamını Ödemeyen Kat Malikinin Ödemede Geciktiği Günler İçin Aylık Yüzde On Gecikme Faizi Ödemekle Yükümlü Olması )
ORTAK GİDERİ ÖDEMEYEN KAT MALİKİ ( Ödemede Geciktiği Günler İçin Aylık Yüzde On Gecikme Faizi Ödemekle Yükümlü Olması )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Ortak Gider Payını Ödemeyen Kat Malikine Uygulanacak Gecikme Faizinin Başlangıcının Kurul Kararının Bunun İçin Öngördüğü Tarih Olması )"
Y18.HD21.4.1998E. 1998/3358 K. 1998/4184"DAVANIN AÇILDIĞI TARİH ( Müddeabih Miktarı ve Niteliğine Göre Sulh Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müddeabihin Miktarı ve Niteliğine Göre Belirlenmesi )
ANA GAYRİMENKULDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞ OLMASI ( Her Bölümde Ferdi Mülkiyete Geçilmiş Olmasına Bağlı Olması )"
Y18.HD21.4.1998E. 1998/3556 K. 1998/4166"TESPİT DAVASI ( Galleye Müstehik Vakıf Evladı Olduklarının Tespiti İstemi )
GALLEYE MÜSTEHİK VAKIF EVLADI ( Vakıf Mallarına Tasarruf ve Dolayısıyla Galleden Kan Bağına Dayanarak Yararlanmanın Tevliyete Bağlı Kılınması )
VAKIFNAME ( Vakfedilen Malların Vakfedenin Öngördüğü Şekilde Dağıtılmasının Hükme Bağlanması )"
Y18.HD22.4.1998E. 1998/2606 K. 1998/4219"ENKAZ BEDELİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Belirlenen Kıymet İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kıymet Arasında Oransızlık Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Belirlenen Kıymet İle Bilirkişi Raporunda Belirlenen Kıymet Arasında Oransızlık Olması )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU RAPORU ( Bilirkişi Raporu İle Bu Rapor Arasında Büyük Oransızlık Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporu İle Arasında Büyük Oransızlık Olması )"
Y18.HD22.4.1998E. 1998/2733 K. 1998/4211"ESKİ HALE GETİRME ( Meskenin Doktor Muayenehanesi Olarak Kullanılması )
MESKENİN DOKTOR MUAYENEHANESİ OLARAK KULLANILMASI ( Yönetim Planına Aksine Hüküm Bulunmadığı Takdirde Mümkün Olması )
MUAYENEHANE OLARAK KULLANILAN MESKEN ( Yönetim Planına Aksine Hüküm Bulunmadığı Takdirde Mümkün Olması )"
Y18.HD28.4.1998E. 1998/2799 K. 1998/4544"EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yanında Kamulaştırma Kapsamındaki Benzer Taşınmazlar İçin Kamulaştırma Değerlerinin Esas Alınması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yanında Kamulaştırma Kapsamındaki Benzer Taşınmazlar İçin Kamulaştırma Değerlerinin Esas Alınması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesinde Bilirkişi İncelemesi Yanında Kamulaştırma Kapsamındaki Benzer Taşınmazlar İçin Kamulaştırma Değerlerinin Esas Alınması )"
Y18.HD30.4.1998E. 1998/2296 K. 1998/4631"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Nazım İmar Veya Uygulama İmar Planı İçinde Yer Almayan Taşınmaz )
NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Belediye Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazın Arsa Sayılması Şartı )
UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDE YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Belediye Sınırları İçinde Bulunan Taşınmazın Arsa Sayılması Şartı )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Nazım İmar Veya Uygulama İmar Planı İçinde Yer Alması )
ARSA VASFI ( Belediye Sınırları İçinde Yer Alıp da İmar Planı İçinde Yer Almayan Taşınmazın Belediye ve Altyapı Hizmetlerinden Yararlanmasının Gerekmesi )"
Y18.HD30.4.1998E. 1998/2574 K. 1998/4626"HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Yönetim Planını İmza Etmek İstemeyen Kat Malikinin Bu Planı Hür İradesi Dışında İmza Etmiş Sayılmasına Karar Verilmesi Şeklinde Müdahale Yetkisinin Olmaması )
YÖNETİM PLANI ( Ana Yapının Yönetim Tarzını Kullanma Maksat ve Şeklini Yönetici ve Denetçilerin Alacakları Ücretleri Düzenleyen ve Tüm Kat Maliklerini Bağlayan Sözleşme Olması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA HAKİMİN YETKİSİ ( Kanunda Verilen Müdahale Yetkisi Dışındaki Hususlar İçin Hakimin Müdahale Yetkisinin Olmaması )"
Y18.HD4.5.1998E. 1998/2818 K. 1998/4806"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kanununda Sözü Edilen Belgelerin Sağlanmaması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDA SÖZÜ EDİLEN BELGELERİN SAĞLANMAMASI ( Davacının Daha Önceki Davadada Süresi İçinde Belgeleri Sağlamaması )
SATIŞA KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMAMASI ( Kat Mülkiyeti Kanununda Sözü Edilen Belgelerin Sağlanmaması Nedeniyle )"
Y18.HD4.5.1998E. 1998/2932 K. 1998/4867"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Kendisine Dava Açma İçin Vekalet Verilen Avukatın Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiği Tarihte Hasta Olduğundan Bahisle Bu Sürelerin Uzatılmasının Mümkün Olmaması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kendisine Dava Açma İçin Vekalet Verilen Avukatın Hak Düşürücü Sürenin Sona Erdiği Tarihte Hasta Olduğundan Bahisle Bu Sürelerin Uzatılmasının Mümkün Olmaması )"
Y18.HD4.5.1998E. 1998/3639 K. 1998/4823"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
ARSA VASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( İmar Planında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Sayılabilmesi Şartı )
İMAR PLANINDA YER ALMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Sayılması İçin Belediye Veya Mücavir Alan Sınırları İçinde Olmakla Beraber Belediye Hizmetlerinden Yararlanan Yerler Arasında Olmasının Gerekmesi )"
Y18.HD7.5.1998E. 1998/3187 K. 1998/4980"GECİKME TAZMİNATININ BAŞLANGICI ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Tarihte Borcun Öğrenildiği İddiasından Dolayı Daha Önce Tebligat Yapılmamış da Olsa Bu Tarihte Başlaması )
KAT MÜLKİYETİNDE TEBLİGAT ( Tebliğ Edilmek İstenen Belge Veya Çağrının İlgilisine Gösterilmek ve İmzası Alınmak Suretiyle Yapılabilmesi )
TEBLİGAT ( Kat Mülkiyetinde Tebliğin Tebliğ Edilmek İstenen Belge Veya Çağrının İlgilisine Gösterilmek ve İmzası Alınmak Suretiyle Yapılabilmesi )"
Y18.HD8.5.1998E. 1998/4253 K. 1998/5094"ESKİ HALE GETİRME ( Mesken de Doktor Muayenehanesi Açılabilirse de Bu Faaliyetin Şirket Şeklinde Yapılmasının Mümkün Olmaması )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Mesken de Doktor Muayenehanesi Açılabilirse de Bu Faaliyetin Şirket Şeklinde Yapılmasının Mümkün Olmaması )
EV TİPİ KLİMA CİHAZI ( Cihazın Projede Olmasa Bile Kullanımının Söz Konusu Olması )
ORTAK YERE TECAVÜZ ( Ev Tipi Klima Cihazının Ortak Yer Olan Dış Duvar Delinerek Monte Edilmesi )"
Y18.HD11.5.1998E. 1998/3191 K. 1998/5187"TAZMİNAT ( Sera ve Müştemilatın Tahrip Olduğu İddiası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK HASAR ( Davacının Sera ve Müştemilatın Tahrip Olduğu İddiasında Bulunması )
SERA VE MÜŞTEMİLAT ( Davalı İdarenin Taşınmaza El Atması Sebebiyle ve Kendi İhmali İle Bu Serada Vukubulan Zararlara Hükmedilmesi )"
Y18.HD11.5.1998E. 1998/3348 K. 1998/5151"ESKİ HALE GETİRME ( Dava Konusu Projeye Aykırı İnşaatı Veya Tadilatı Yapan Şagille Birlikte Bağımsız Bölüm Maliki Hakkında Dava Açılması )
PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRME ( Dava Konusu Projeye Aykırı İnşaatı Veya Tadilatı Yapan Şagille Birlikte Bağımsız Bölüm Maliki Hakkında Dava Açılması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ HAKKINDA DAVA AÇILMASI ( Eski Hale Getirme Davasının Dava Konusu Projeye Aykırı İnşaatı Veya Tadilatı Yapan Şagille Birlikte Bağımsız Bölüm Maliki Hakkında Dava Açılması )"
Y18.HD12.5.1998E. 1998/4953 K. 1998/5317"VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VE PARANIN YETERLİ OLMASI ( Vakıf Tescilinin İçin Şart Olması )
VAKFIN TESCİLİ ( Hakimin Kendisine İbraz Edilen Vakıfname Hükümlerini ve Vakfedilen Malları Değerlendirerek Karar Vermesi )
VAKIFNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( Hakimin Tescil İçin Paranın Yeterli Olmadığını Görmesi Durumunda Değişiklik Yapamayıp Tescil İsteminin Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )"
Y18.HD13.5.1998E. 1998/3889 K. 1998/5411"ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Taşınmazın Mülkiyetinin İhtilaflı Olması ve Bir Kamu Kurumunun Bu İhtilafta Taraf Olmasının Tescile Engel Olmaması )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İHTİLAFLI OLMASI ( Acele İşlerde Bir Kamu Kurumunun Bu İhtilafta Taraf Olmasının Tescile Engel Olmaması )
KAMU KURUMUNUN TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ İHTİLAFTA TARAF OLMASI ( Acele İşlerde Bu Durumun El Koyma ve Tescile Engel Olamaması )"
Y18.HD14.5.1998E. 1998/3812 K. 1998/5593"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Mahkemece Verilecek Hükmün Açık ve Tereddüde Yer Vermeyecek Kesinlikte Olması )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Açık ve Tereddüde Yer Vermeyecek Biçimde Kesin Olması )"
Y18.HD14.5.1998E. 1998/4008 K. 1998/5412"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Davalının Bağımsız Bölümüne Bitişik Bahçenin Bir Bölümünü Kapatarak Kendi Özel Kullanımına Hasretmesi )
ORTAK YERE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Davalının Bağımsız Bölümüne Bitişik Bahçenin Bir Bölümünü Kapatarak Kendi Özel Kullanımına Hasretmesi )
MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Davalının Bağımsız Bölümüne Bitişik Bahçenin Bir Bölümünü Kapatarak Kendi Özel Kullanımına Hasretmesi )"
Y18.HD20.5.1998E. 1998/4320 K. 1998/5608"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsaya Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değer Verilmesi )
ARSADA DEĞER BELİRLEME YÖNTEMİ ( Arsaya Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değer Verilmesi )
EMSAL DEĞER ( Arsaya Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Değer Verilmesi )"
Y18.HD21.5.1998E. 1998/4720 K. 1998/5764"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye Nazım Planı Kapsamında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYE NAZIM PLANI KAPSAMINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Yerleşim Merkezine Uzaklığı Plandaki Konumu Gibi Nedenlerden Ötürü Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
NAZIM PLANI KAPSAMINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Yerleşim Merkezine Uzaklığı Plandaki Konumu Gibi Nedenlerden Ötürü Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Belediye Nazım Planı Kapsamında Bulunan Taşınmaz )"
Y18.HD22.5.1998E. 1998/3765 K. 1998/5816"ALACAKLININ BEDEL ARTIRIM DAVASI AÇMASI ( Kamulaştırılan Hacizli Taşınmaz )
HACİZLİ TAŞINMAZ ( Alacaklının Kamulaştırma Nedeniyle Bedel Artırımı Davası Açması )
HACİZİN HUKUKİ DAYANAĞININ ARAŞTIRILMASI ( Arttırılmasına Karar Verilen Bedelin Ödeneceği Kişi )
KAMULAŞTIRILAN HACİZLİ TAŞINMAZ ( Arttırılan Bedelin Ödeneceği Kişi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Kamulaştırılana Haciz Koyduran Alacaklının Talep Hakkı )
HACİZ ALACAKLISININ DAVA HAKKI ( Kamulaştırılanın Bedelinin Artırılmasını )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Birden Fazla Haciz Alacaklısının Açtığı Davaların )"
Y18.HD22.5.1998E. 1998/4563 K. 1998/5857"İTİRAZIN İPTALİ ( Sorumluları ve Tarafları Aynı Olmayan Bir Alacağın Takasının Mümkün Olmaması )
TAKAS TALEBİ ( Sorumluları ve Tarafları Aynı Olmayan Bir Alacağın Takasının Mümkün Olmaması )
ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Davalının Yöneticiliği Sırasında Şahsen Ortak Hizmetler İçin Yaptığı Giderleri Yöneticiden İstemesi )
YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ ( Davalının Yöneticiliği Sırasında Şahsen Ortak Hizmetler İçin Yaptığı Giderleri Yöneticiden Değil Tüm Kat Maliklerinin Arsa Payları Oranında İstemesinin Gerekmesi )"
Y18.HD25.5.1998E. 1998/4914 K. 1998/6038"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ ( Davacının Toplantıda Alınan ve Kendisinin de Olumlu Oy Kullandığı Kararların İptali İçin Dava Açmasının İyiniyetle Bağdaşmaması )
İYİNİYET ( Davacının Toplantıda Alınan ve Kendisinin de Olumlu Oy Kullandığı Kararların İptali İçin Dava Açmasının İyiniyetle Bağdaşmaması )"
Y18.HD26.5.1998E. 1998/3814 K. 1998/6091"İTİRAZIN İPTALİ ( Vakfın Zarara Uğratılması Nedeniyle Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
VAKFIN ZARARA UĞRATILMASI ( Vakıf Yöneticilerinin Vakfın Parasını Harcarken Vakfın Amacına ve Bu Amaca Yönelik Olarak Vakıfnamede Öngörülen Kurallara Uymalarının Gerekmesi )
VAKIF YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU ( Vakfın Parasını Harcarken Vakfın Amacına ve Bu Amaca Yönelik Olarak Vakıfnamede Öngörülen Kurallara Uymalarının Gerekmesi )"
Y18.HD26.5.1998E. 1998/4906 K. 1998/6149"ARSA PAYLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Arsa Paylarının Bağımsız Bölümlerin Değerleriyle Orantılı Olarak Taksim Edilmediği Durumlarda Mahkemeye Başvurulabilmesi )
YÖNETİM PLANININ İPTALİ ( İptal Edilen Hükümlerin Kat Malikleri Kurulunda Görüşülüp Tartışılmadan Talep Üzerine Mahkemece İptalinin Doğru Olmaması )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Yönetim Planının İptal Edilen Hükümlerinin Kurulda Görüşülüp Tartışılmadan Talep Üzerine Mahkemece İptalinin Doğru Olmaması )"
Y18.HD26.5.1998E. 1998/5048 K. 1998/6112"MEN'İ MÜDAHALE ( Kat Maliklerinin Dış Görünümü Değiştirmeyecek ve Ana Yapının Statiğine Zarar Vermeyecek Tadilatı Kendi Bağımsız Bölümlerinde Yapabilmeleri )
ESKİ HALE GETİRME ( Kat Maliklerinin Dış Görünümü Değiştirmeyecek ve Ana Yapının Statiğine Zarar Vermeyecek Tadilatı Kendi Bağımsız Bölümlerinde Yapabilmeleri )
İÇ MEKANDA YAPILAN TADİLAT ( Kat Maliklerinin Dış Görünümü Değiştirmeyecek ve Ana Yapının Statiğine Zarar Vermeyecek Tadilatı Kendi Bağımsız Bölümlerinde Yapabilmeleri )
TADİLAT ( Kat Malikinin Kendi Bağımsız Bölümünde Tadilat Yaparken Ortak Tesislerin de Projesine Aykırı Olarak Değiştirilmesine Yasal Olanak Olmaması )"
Y18.HD26.5.1998E. 1998/5255 K. 1998/6168"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Belediye Nazım Planı Kapsamında Bulunan Taşınmaz )
BELEDİYE NAZIM PLANI KAPSAMINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Belediye Hizmetlerinden Yararlanmasalar Bile Yerleşim Merkezine Uzaklığı Plandaki Konumu Gibi Durumlarda Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
NAZIM PLANI KAPSAMINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Belediye Hizmetlerinden Yararlanmasalar Bile Yerleşim Merkezine Uzaklığı Plandaki Konumu Gibi Durumlarda Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
ARSA VASFI ( Belediye Nazım Planı Kapsamında Olan Taşınmazın Belediye Hizmetlerinden Yararlanmasa Bile Yerleşim Merkezine Uzaklığı Plandaki Konumu Gibi Durumlarda Değerlendirilmesi )"
Y18.HD27.5.1998E. 1998/5555 K. 1998/6226"BİNANIN STATİĞİNİN ZARAR GÖRECEK OLMASI ( Binanın İnşasındaki Aykırılığın Eski Hale Getirilmesine Karar Verilememesi )
PROJEYE UYGUN ESKİ HALE GETİRME ( Binanın Statiğine Zarar Verecekse Karar Verilemeyeceği )
TERASTA PROJEYE AYKIRI TADİLAT YAPILAMAMASI ( Kullanım Hakkına Sahip Olan Kişi Tarafından )
MESKEN ( Otel Olarak Kullanılamayıp Pansiyon Olarak Kullanılabilmesi )
MESKENİN APART OLARAK KULLANILMASI ( Uygulanacak Hükümler )"
Y18.HD28.5.1998E. 1998/3762 K. 1998/6266"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tapu Kaydına Göre Hazineye Ait Olması )
TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİBİNİN DAVA AÇMASI ( Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Malik Sayılamaması )
MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Mülkiyet Belgesi Niteliğinin Olmaması )"
Y18.HD28.5.1998E. 1998/4506 K. 1998/6265"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazların Belediye Sınırları İçinde Olması ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Nedeniyle Arsa Olarak Nitelendirilmesinin Doğru Olması )
ARSA VASFI ( Taşınmazların Belediye Sınırları İçinde Olması ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Nedeniyle Arsa Olarak Nitelendirilmesinin Doğru Olması )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazların Belediye Sınırları İçinde Olması ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Nedeniyle Arsa Olarak Nitelendirilmesinin Doğru Olması )
SİT ALANLARI ( Taşınmazın Sit Alanı İçinde Olması Nedeniyle Hiçbir Zaman İmar Müsaadesi Alamayacağının Göz Önünde Tutulmasının Gerekmesi )"
Y18.HD28.5.1998E. 1998/4787 K. 1998/6274"ESKİ HALE GETİRME ( Bağımsız Bölümleri Ayıran Duvarın Taşıyıcı Olmaması Nedeniyle Bitişik Bağımsız Bölüm Malikinin Rızasıyla Kaldırılmasının Diğer Kat Maliklerinin Rızasına Tabi Olmaması )
MESKENİN İŞYERİNE KATILMASI ( Bağımsız Bölümleri Ayıran Duvarın Taşıyıcı Olmaması Nedeniyle Kaldırılmasının Diğer Kat Maliklerinin Rızasına Tabi Olmaması )
İŞYERİ HALİNE GETİRİLEN MESKEN ( Bağımsız Bölümleri Ayıran Duvarın Taşıyıcı Olmaması Nedeniyle Kaldırılmasının Diğer Kat Maliklerinin Rızasına Tabi Olmaması )"
Y18.HD28.5.1998E. 1998/5374 K. 1998/6191"TESBİT DAVASI ( Eda Davası Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davası Açılamaması )
DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ ( Eda Davası Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davası Açılamaması )
EDA DAVASI ( Eda Davası Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davası Açılamaması )"
Y18.HD1.6.1998E. 1998/4811 K. 1998/6394"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmaz Üzerindeki Çiçeklerin Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmasının Gerekli Olması )
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ÇİÇEKLER ( Davalının Bu Çiçekleri Toplayıp Götürmemesi Nedeniyle Değerlendirme Tarihi İtibariyle Değerlerine Hükmedilmesinin Söz Konusu Olmaması )"
Y18.HD2.6.1998E. 1998/4556 K. 1998/6461"İŞYERİ NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ( İşyerinde Pasta Börek Pişirilmesi Nedeniyle Çıkan Kokuların Anayapıda Doğurduğu Rahatsızlığın Giderilmesinin İstenmesi )
KAT MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Takdiri Kat Maliklerine Ait Olan Keyfiyetin Hakim Tarafından Karara Bağlanmasının Gerekmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Karar Alma Yetkisi Aslında Yönetici Olan Yönetim Kuruluna Değil Kat Malikleri Kuruluna Ait Olması )"
Y18.HD2.6.1998E. 1998/4754 K. 1998/6534"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazda Yetiştirilen Ürünlerin Yıllara Göre Münavebesiyle Değerin Tesbiti )
TARIM ARAZİSİNİN DEĞERİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında Ekilen Ürünlerin Münavebeyle Değere Katılması )
MÜNAVEBE ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Taşınmaza Ekilen Ürünlerin Sağlayacağı Değer Fazlasının Hesabında )"
Y18.HD2.6.1998E. 1998/5363 K. 1998/6527"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taksim Veya Satış Suretiyle )
TAKSİM VEYA SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi İstenen Anayapı )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bilirkişi Raporunda Binanın Projesine Göre Hangi Niteliklere Sahip Olduğunun Açıklanmamış Olması )"
Y18.HD4.6.1998E. 1998/5049 K. 1998/6646"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kat Malikinin Ana Gayrımenkulün Ortak Yerine İnşaat Yaptığı İddiası )
KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ( Anagayrımenkulün Mimari Durumunu Titizlikle Korumaya Mecbur Oldukları Gibi Bütün Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça Ortak Yerde İnşaat Yapamamaları )
ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Kullanıma Konu Ortak Yerin Niteliğine Göre Ortak Yerin Tamamına Şamil Olup Hiçbir Kat Malikinin Bu Yerlerden Bir Bölümünü Ayırıp Kendine Özgüleyememesi )"
Y18.HD4.6.1998E. 1998/5357 K. 1998/6652"KAT MALİKLERİ KURULU ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Bir Fazlasıyla Toplanması )
TOPLANTI NİSABI ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Bir Fazlasıyla Toplanması )"
Y18.HD9.6.1998E. 1998/4561 K. 1998/6901"MEN'İ MÜDAHALE ( Davayı Açan Bağımsız Bölüm Sahibinin Bağımsız Bölümü Devretmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Davayı Açan Bağımsız Bölüm Sahibinin Bağımsız Bölümü Devretmesi )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davayı Açan Bağımsız Bölüm Sahibinin Bağımsız Bölümü Devretmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEVRİ ( Külli Halefiyet Söz Konusu Olmaz İse de Kat Maliklerinin Bağımsız Bölüm Mülkiyetine Dayanarak Açtıkları Davanın Görülmesinin Gerekmesi )
YENİ MALİKİN DAVAYA DEVAM ETMESİ ( Ortak Yerlere Müdahalenin Önlenmesine İlişkin Açılan Davalara Yeni Malikin Devam Edebilmesi )"
Y18.HD9.6.1998E. 1998/5641 K. 1998/6962"NAZIM İMAR PLANI İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Belediye Hizmetlerinden Yararlanmayan ve Meskun Yerler Arasında Yer Almayan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartı )
BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYAN TAŞINMAZ ( Arsa Olarak Değerlendirilmesi Şartları )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Nazım İmar Planı İçinde Bulunan Ancak Belediye Hizmetlerinden Yararlanmayan ve Meskun Yerler Arasında Yer Almayan Taşınmaz )
ARSA VASFI ( Nazım İmar Planı İçinde Bulunan Ancak Belediye Hizmetlerinden Yararlanmayan ve Meskun Yerler Arasında Yer Almayan Taşınmaz )"
Y18.HD9.6.1998E. 1998/5761 K. 1998/6937"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Dava Konusu Otopark Yerlerinin Mimari Projede Yapılan Tadilatla Mağaza ve Galeriye Tahsis Edilmesi )
MİMARİ PROJENİN TADİLİ ( Tüm Kat Malikleri Mimari Projeyi Olduğu Gibi Korumak Durumunda Olup Tamamının Onayı Olmadan Mimari Projede Hiçbir Değişiklik Yapılamaması )
KAT MALİKLERİ ( Tüm Kat Malikleri Mimari Projeyi Olduğu Gibi Korumak Durumunda Olup Tamamının Onayı Olmadan Mimari Projede Hiçbir Değişiklik Yapılamaması )"
Y18.HD11.6.1998E. 1998/4954 K. 1998/6993"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporuyla Bilirkişi Kurulunca Takdir Edilen Bedel Arasında Önemli Oransızlık )
ÖNEMLİ ORANSIZLIK ( Kamulaştırma Kıymet Takdir Raporuyla Bilirkişi Kurulunca Takdir Edilen Bedel Arasında )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Bilirkişi Kurulu Raporuyla Arasında Önemli Oransızlık Bulunması )"
Y18.HD11.6.1998E. 1998/5236 K. 1998/6988"ESKİ HALE GETİRME ( Bizzat Kendisi Tarafından Gerçekleştirilen Projeye Aykırılık Sebebiyle Kişinin Bağımsız Bölüm Maliki Hakkında Dava Açmasının İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmaması )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Projeye Aykırılığın Bizzat Davacı Tarafından Gerçekleştirilmesi )
İYİNİYET ( Bizzat Kendisi Tarafından Gerçekleştirilen Projeye Aykırılık Sebebiyle Kişinin Bağımsız Bölüm Maliki Hakkında Dava Açmasının İyiniyet Kuralları İle Bağdaşmaması )"
Y18.HD11.6.1998E. 1998/5359 K. 1998/6990"SÜKNA HAKKININ TESCİLİ ( Daha Önce Açılan Taşınmaz İle İlgili Davanın Kararının Gerekçesinde Sükna Hakkına Konu Olan Taşınmazın Hangi Mahallede Olduğunun Belirlenmesi )
AİDİYETİ TESPİT EDEN KARAR ( Sükna Hakkına Konu Taşınmazın Hangi Mahallede Olduğunu Belirten Daha Önceki Mahkeme Kararının Sükna Hakkının Tespitine İlişkin Olması )"
Y18.HD11.6.1998E. 1998/5563 K. 1998/7042"YÖNETİCİ ATANMASI ( Kat Malikleri Kurulunun Yönetici Seçimine İlişkin Kararının İptali İstemi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Toplantının Usulsüz Olduğu İddiası )"
Y18.HD11.6.1998E. 1998/5620 K. 1998/7052"MAHKEMEYE İBRAZ EDİLECEK VEKALETNAME ( Resmen Düzenlenmiş Olması )
VEKALETNAMENİN MÜSTENİDATI ( Resmi Şekilde Düzenlenmesinin Gerekli Olması )"
Y18.HD15.6.1998E. 1998/6261 K. 1998/7203"İTİRAZIN İPTALİ ( Yöneticinin Yakıt Giderlerinin Tahsili İçin Yaptığı Takibe İtiraz Edilmesi )
KAT MALİKİNİN YÖNETİCİ OLMASI ( Anagayrımenkulün Bütün Bölümleri Bir Kişinin Mülkiyetinde İse Malikin Kanunen Yönetici Olması )
YÖNETİCİNİN İL ÖZEL İDARESİ OLMASI ( İdarenin Aldığı Encümen Kararına Dayanarak Yönetimi Üç Kişiden Oluşan Bir Kurula Devretmiş Olması )"
Y18.HD15.6.1998E. 1998/6285 K. 1998/7158"KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİNE ENGEL OLUŞTURAN PROJE ( Aykırılığın Giderilmesi )
AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçirilmesine Engel Oluşturulan Proje )
SÜRE VERİLMESİ ( Yetkili Mahkemede Dava Açmak veya Belediyeye Başvurulması İçin )"
Y18.HD15.6.1998E. 1998/6562 K. 1998/7156"KAT MÜLKİYETİ REJİMİ ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Diğer Bağımsız Bölüm Malikine Zarar Verecek Veya Onu Rahatsız Edecek Kolaylığı Kullanma Hakkın Sahip Olmamaları )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Diğer Bağımsız Bölüm Malikine Zarar Verecek Veya Onu Rahatsız Edecek Kolaylığı Kullanma Hakkın Sahip Olmamaları )
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KURULMASI ( Bağımsız Bölüm Maliklerinin Diğer Bağımsız Bölüm Malikine Zarar Verecek Veya Onu Rahatsız Edecek Kolaylığı Kullanma Hakkın Sahip Olmamaları )"
Y18.HD16.6.1998E. 1998/6087 K. 1998/7248"GECİKME TAZMİNATI ( Kat Mülkiyeti Kanununda Gecikme Tazminatının Aylık Yüzde On Olarak Belirlenmiş Olması )
KAT MALİKLERİ KURULU ( Kurulun Kanunda Belirlenen Gecikme Tazminatı Oranının Üzerinde Bir Tazminat Kararlaştırması )
YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Gecikme Tazminatının Kanunun Belirlediği Oranın Üzerine Çıkarmanın Mümkün Olması İçin )"
Y18.HD16.6.1998E. 1998/6091 K. 1998/7280"ALACAK DAVASI ( Alacakın Anayapının Tamiri İçin Harcanmışsa da Anayapının Ortak Varlığına Dahil Edilecek Bir Meblağ Olmayıp Adi Alacak Niteliğinde Olması )
GECİKME ZAMMI ( Davacının Şahsi Alacağı Niteliğine Bürünen Bu Alacak İçin Gecikme Tazminatına Hükmedilememesi )"
Y18.HD16.6.1998E. 1998/6266 K. 1998/7278"YÖNETİM TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Yeni Yönetici Tarafından Takip Edilebilmesi )
VEKALETNAME ( Önceki Yönetici Tarafından Verilmesi )"
Y18.HD16.6.1998E. 1998/6362 K. 1998/7260"VAKIF GENEL KURULUNUN İPTALİ DAVASI ( Vakfın Vakıfnamedeki Usullere Göre Yönetilmesinin Gerekmesi )
VAKIFNAME ( Vakfın İşleyiş ve Yönetiminde Düzenleyici Kuralları İçermekte Olup İşleyiş ve Yönetimin Bu Kurallara Göre Yapılması )"
Y18.HD16.6.1998E. 1998/6440 K. 1998/7276"CİNSİYET TASHİHİ"
Y18.HD18.6.1998E. 1998/5321 K. 1998/7441"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Konut Alanı Olarak Parsellenerek Belediyece İhtiyaç Sahiplerine Satılarak Tapuya Tescil Edilmiş Olması )
ARSA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazın Konut Alanı Olarak Parsellenerek Belediyece İhtiyaç Sahiplerine Satılarak Tapuya Tescil Edilmiş Olması )
TAŞINMAZIN KONUT ALANI OLARAK PARSELLENMESİ ( Belediyece İhtiyaç Sahiplerine Satılarak Tapuya Tescil Edilmiş Olduğundan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
Y18.HD18.6.1998E. 1998/6071 K. 1998/7418"ESKİ HALE GETİRME ( Davalı ve Karşılık Davacıların Önceden Muvafakat Vermiş Olduklarının Saptandığı Takdirde Bu Hususun Her Davada Mahkemece Resen Dikkate Alınması )
ORTAK YERLERİN KULLANIMI ( Davalı ve Karşılık Davacıların Önceden Muvafakat Vermiş Olduklarının Saptandığı Takdirde Bu Hususun Her Davada Mahkemece Resen Dikkate Alınması )
İYİNİYET ( Davalı ve Karşılık Davacıların Önceden Muvafakat Vermiş Olduklarının Saptandığı Takdirde Bu Hususun Her Davada Mahkemece Resen Dikkate Alınması )"
Y18.HD18.6.1998E. 1998/6077 K. 1998/7419"KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Toplantının Usulüne Uygun Yapılmadığı ve Kararların Yeterli Çoğunlukla Alınmadığı İddiası )
KİRACI TARAFINDAN AÇILAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( İptal Davasının Ancak Kat Malikleri Tarafından Dava Edilebilmesi )
TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN KAT MÜLKİYETİ ( Yönetici Aleyhine Açılan İptal Davasının Husumet Nedeniyle Reddi )"
Y18.HD22.6.1998E. 1998/6569 K. 1998/7543"PROJEYE AYKIRI İMALATIN KALDIRILMASI ( Tüm Kat Malikleri ve Yöneticinin Mimar Projeyi Olduğu Gibi Muhafaza Etmesinin Gerekmesi )
HUSUMET ( Tüm Kat Malikleri Adına Yapılan ve Hepsini İlgilendiren Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi Davasının Tüm Kat Malikleri Aleyhine Açılması )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Tüm Kat Malikleri Adına Yapılan ve Hepsini İlgilendiren Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi Davasının Tüm Kat Malikleri Aleyhine Açılması )"
Y18.HD22.6.1998E. 1998/6570 K. 1998/7542"YÖNETİCİNİN HATALI İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ ( Kalorifer Borusunun Projeye Aykırı Olarak Davacı Bağımsız Bölümünün Süpürgelik Hizasından Geçirilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borunun Geçirilmesine Karar Verilen Yerin Tesisat Projesindeki Yer Olup Olmadığı Hususunun Raporlarla Anlaşılamamış Olması )
PROJEYE AYKIRI İŞ ( Arızalanmış Kalorifer Borusunun Projedeki Geçiş Yolunun Tespiti )"
Y18.HD23.6.1998E. 1998/6922 K. 1998/7651"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Dava Niteliğinde Olduğundan Nüfus Müdürünün Yetkisiz Olarak Açtığı Davaya Bakılmamasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Nüfus Kütüğünde Herhangi Bir Değişikliği Öngören Davaların İlgililer Veya Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
NÜFUS KÜTÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Açma Yetkisinin İlgililer Veya Cumhuriyet Savcısında Olması )"
Y18.HD25.6.1998E. 1998/6185 K. 1998/7798"TAPU TAHSİS BELGESİ SAHİBİ ( Acele El Koyma ve Tescil Davasının Ancak Tapu Maliki Hakkında Açılabilmesi )
ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL ( Davanın Ancak Tapu Maliki Hakkında Açılabilmesi )
TAPU MALİKİ ( Acele El Koyma ve Tescil Davasının Ancak Tapu Maliki Hakkında Açılabilmesi )"
Y18.HD25.6.1998E. 1998/6931 K. 1998/7789"KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle )"
Y18.HD30.6.1998E. 1998/6685 K. 1998/8142"BELEDİYE HİZMETLERİDEN FAYDALANMA ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
UYGULAMA İMAR PLANI ( Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
ARSA ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Uygulama İmar Planında Yer Alan Taşınmazın Diğer Niteliklere Bakılmaksızın Arsa Olarak Değerlendirilmesi )"
Y18.HD2.7.1998E. 1998/6672 K. 1998/8253"ESKİ HALE GETİRME ( Kat Mülkiyeti Projesine Aykırı Davranıldığı İddiası )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kat Mülkiyeti Projesine Aykırı Davranıldığı İddiası )
KAT MÜLKİYETİ ( Kat Mülkiyetinin Ancak Tek Parsel Üzerinde Kurulabilmesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Yöneticinin Dava Açma Yetkisinin O Parseldeki Kat Malikleri Kurulunca Verilmesi )"
Y18.HD2.7.1998E. 1998/6747 K. 1998/8261"ESKİ HALE GETİRME ( Kafeterya Gazino Olarak Kullanılan Bağımsız Bölümün Eski Hale Getirilmesi İstemi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Davacının Kat Maliki Olmaması Nedeniyle Bu Konuda Kat Malikleri Kurulundan Yetki Alınmasının Gerekmesi )
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ( Müdahale ve Muarazanın Meni Niteliğindeki Davaların Kat Maliklerince Veya Kat Maliki Olmadığı Takdirde Kat Malikleri Kuruluna Dayanılarak Açılması )"
Y18.HD6.7.1998E. 1998/6388 K. 1998/8425"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
KAMULAŞTIRMADA MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ
TESCİL KARARI ( Kararın Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
TESCİLİN HÜKÜMLERİ ( Tescil Kararı ve Buna Dayanılarak Oluşan Sicilin Geçerliliğini Koruduğu Sürece Bedel Artırım Davası Açılamaması )
TEBLİGATIN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Davacının Yargılamanın İadesini İsteyebilmesi )"
Y18.HD6.7.1998E. 1998/6711 K. 1998/8369"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arazilerde Değerlendirme Taşınmaz Malın Kamulaştırma Tarihindeki Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Hesaplanması )
KIYMET TAKDİRİ ( Arazilerde Değerlendirme Taşınmaz Malın Kamulaştırma Tarihindeki Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Hesaplanması )
NET GELİR ( Arazilerde Değerlendirme Taşınmaz Malın Kamulaştırma Tarihindeki Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Hesaplanması )
ARAZİLERDE KIYMET TAKDİRİ ( Arazilerde Değerlendirme Taşınmaz Malın Kamulaştırma Tarihindeki Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelire Göre Hesaplanması )"
Y18.HD7.7.1998E. 1998/5277 K. 1998/8427"ARSA PAYLARININ DÜZELTİLMESİ ( Değere Etkili Olan Unsurlardaki Sonraki Değişikliklerin Bağımsız Bölümlerin Değerinde Azalma Veya Çoğalma Meydana Getirmesi )
DEĞERE ETKİLİ OLAN UNSURLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Bağımsız Bölümlerin Değerinde Çoğalma Veya Azalma Meydana Getirdiği Takdirde Dahi Bunların Dikkate Alınmaması )"
Y18.HD9.7.1998E. 1998/7454 K. 1998/8562"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Birden Çok Parselden Oluşan Kooperatif Yönetimi Kanunun Öngördüğü Yönetici Niteliğinde Bulunmadığından Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Çözümlenememesi )
ÇOK PARSEL ÜZERİNDEKİ SİTELERDE KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parselden Oluşan Kooperatif Yönetimi Nedeniyle Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Çözümlenememesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Birden Çok Parselden Oluşan Kooperatif Yönetimi Kanunun Öngördüğü Yönetici Niteliğinde Bulunmadığından Uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Çözümlenememesi )"
Y18.HD9.7.1998E. 1998/7477 K. 1998/8613"ESKİ HALE GETİRME ( Bu Davanın Ancak Mülkiyet Hakkına Dayanılarak Açılabilmesi )
YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ( Ortak Yere Müdahelenin Men'i Davasının Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Yetki Verilen Yönetici Tarafından Açılabilmesi )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Müdahelenin Men'i Davasının Kurul Kararıyla Yetki Verilen Yönetici Tarafından Açılabilmesi )"
Y18.HD24.9.1998E. 1998/7296 K. 1998/9563"VAKIF YÖNETİCİSİNİN AZLİ ( Vakfın Amaçlarına ve Yararlarına Aykırı Davranışlarda Bulunan ve Vakfı Zarara Sokan Eylemleri Nedeniyle )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN AZLİ ( Azlin Vakıf Yönetim Kurulunun Görevleri Arasında Olmaması )
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Vakıf Yöneticisinin Azlinin Müdürlüğün Başvurusu Üzerine Mahkeme Kararı İle Mümkün Olması )"
Y18.HD28.9.1998E. 1998/10771 K. 1998/9800"ORTAK YERE BAĞLANAN ARSA PAYININ İPTALİ TALEBİ ( Kapıcı Dairesinin Bağımsız Bölüm Olarak Tesciline Karşı Açılan Davada Esas Alınacak Belge )
KAPICI DAİRESİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TAPUYA TESCİLİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Mahkemece Esas Alınacak Belge )
ARSA PAYININ İPTALİ TALEBİ ( Kapıcı Dairesinin Bağımsız Bölüm Olarak Tapuya Tescilinde )"
Y18.HD26.10.1998E. 1998/10001 K. 1998/11684"DÜZENLEME ORTAKLIK PAYININ DÜŞÜLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Talebinin Konusu Arsa Nitelikli Taşınmazda )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Düzenleme Ortaklık Payının Düşülmesi )
İMAR PARSELİ NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstenen Taşınmaz )"
Y18.HD26.10.1998E. 1998/8810 K. 1998/11499"TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR
KESİN KARARLAR ( Dava değeri )
DAVA DEĞERİ ( Birden fazla davacı )
TEZYİDİ BEDEL"
Y18.HD2.11.1998E. 1998/10445 K. 1998/11898"ORTAK ISITMA SİSTEMİNE SON VERİLMESİNE İLİŞKİN KAT MALİKLERİ KURULU KARARINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Husumetin Tüm Olumlu Oy Kullanan Maliklere Yöneltileceği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA ORTAK ISITMA SİSTEMİNE SON VERİLMESİ İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Husumetin Olumlu Oy Kullanan Tüm Kat Maliklerine Yöneltilmesi )
HUSUMETİN OLUMLU OY KULLANAN TÜM KAT MALİKLERİNE TEŞMİLİ ( Ortak Isıtma Sisteminin Kaldırılmasına İlişkin Kat Malikleri Kurulu Kararına Karşı Açılan DAvada )"
Y18.HD10.11.1998E. 1998/10675 K. 1998/12369"KAT MALİKİNİN PROJEYE AYKIRI TADİLAT YAPTIĞI İDDİASI ( Bağımsız Bölüm İçinde Anayapıya Zarar Vermeyen Tadilat Yapılabileceği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİNDE ANAYAPIYA ZARAR VERMEYEN TADİLAT YAPILABİLMESİ ( Kat Malikinin Projeye Aykırı Tadilat Yaptığı İddiası )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT İDDİASI ( Bağımsız Bölüm İçinde Anayapıya Zarar Vermeyen Tadilat Yapılabilmesi )
İŞYERİ OLARAK KULLANAMAMA ( Mesken Niteliğindeki Bağımsız Bölümün Önceden İşyeri Olarak Kullanılmış Olmasının Bu Hakkı Sağlamayacağı )"
Y18.HD12.11.1998E. 1998/10551 K. 1998/12403"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırılanda Ekilen Ürünlerin Münavebeye Alınması )
TARIM ARAZİSİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Ekilen Ürünlerin Münavebeye Alınarak Değer Tesbitinde Dikkate Alınması )
DEĞER TESBİTİNDE YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERİNİN HESABI ( Kamulaştırmada )
EKİLEN ÜRÜN DEĞERİNİN MÜNAVEBEYE GÖRE TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )"
Y18.HD12.11.1998E. 1998/10843 K. 1998/12487"GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİNE MÜSAADE EDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Projede Yer Almayan )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ ( Çatısına Güneş Enerjisi Sistemi İnşa Edilebilmesinin Şartları )
PROJEDE YER ALMAYAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Çatısına Yapılabilmesinin Şartları )"
Y18.HD12.11.1998E. 1998/11136 K. 1998/12428"MÜDAHALENİN MENİ ( Tapuya Bağımsız Bölüm Olarak Kaydedilen Ortak Yer )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Lokanta Olarak Kullanılmasına İzin Verilmişse Bunun İçin Zorunlu Tadilat )
ORTAK YERLERİN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK TAPUYA TESCİLİ ( Müdahalenin Meni Davasının Reddedileceği )"
Y18.HD12.11.1998E. 1998/12607 K. 1998/12430"MAHKEMECE MEHİL TAYİNİ ( Yasaya Uygun Biçimde Kat Malikleri Kurulu Kararıyla Alınan Bağımsız Bölüm İlavesi Kararının Tescili İçin )
BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararıyla )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARIYLA ANA GAYRİMENKULE BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ"
Y18.HD17.11.1998E. 1998/10519 K. 1998/12726"BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ NEDENİYLE ARSA PAYI TAHSİSİ TALEBİ ( Kat İrtifakına Tabi Taşınmazda )
KAT İRTİFAKI KURULMUŞ BİNADA BAĞIMSIZ BÖLÜM İKTİSABI ( Arsa Payı Ayrılması Talebi ve Şartları )
ARSA PAYI TAHSİSİ TALEBİ ( Kat İrtifakına Tabi Taşınmazda Tapusuz Bağımsız Bölüm İktisap Eden Kişinin )"
Y18.HD19.11.1998E. 1998/11011 K. 1998/12863"BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Balıkların Doğrudan Ürün Niteliğinde Kabul Edilerek Kapitalizasyon Faizi Uygulanamayacağı )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tarlada Yetiştirilen Yapay Balığın Tarla Ürünü Kabul Edilememesi )
TARLA ÜRÜNÜ OLARAK KABUL EDİLEMEME ( Kamulaştırılan Taşınmazda Yetiştirilen Yapay Balık )"
Y18.HD19.11.1998E. 1998/11678 K. 1998/12784"TAMİRAT BEDELİNİN ORTAK GİDER NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Kat Maliklerince Yapılan İtirazda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
KAT MALİKLERİ KURULUNCA KARARLAŞTIRILAN ORTAK GİDER NİTELİĞİ BULUNMAYAN TAMİRAT BEDELİ ( Gecikme ve İnkar Tazminatına Tabi Olmaması )
GECİKME VE İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Tamirat Bedelinin Ortak Gider Niteliğinde Olmaması )"
Y18.HD24.11.1998E. 1998/11082 K. 1998/13094"KAPİTALİZASYON FAİZİ ORANI ( Kıraç Arazinin Kamulaştırılmasında Uygulanacak Olan )
KIRAÇ NİTELİKTEKİ ARAZİNİN KAMULAŞTIRILMASI ( Uygulanacak Olan Kapitalizasyon Faizi Oranı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA UYGULANACAK OLAN KAPİTALİZASYON FAİZİ ORANI ( Taşınmazın Kıraç Arazi Niteliğinde Bulunması )"
Y18.HD1.12.1998E. 1998/11994 K. 1998/13472"DOKTOR MUAYENEHANESİ AÇILMASI ( Kat Malikleri Kararı Şartına Bağlayan Yönetim Planı Hükmünün Geçerliliği )
YÖNETİM PLANI HÜKMÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ( Doktor Muayenehanesi Açılmasını Kat Malikleri Kararı Şartına Bağlayan )
KAT MALİKLERİ KARARI ŞARTI GETİREN YÖNETİM PLANI HÜKMÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ( Bağımsız Bölümde Doktor Muayenehanesi Açılabilmesi İçin )"
Y18.HD1.12.1998E. 1998/12211 K. 1998/13520"İŞLETME PROJESİ HAZIRLANIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Bağımsız Bölüm Malikinin Ortak Giderlerden Sorumluluğunu Engellememesi )
KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bu Sorumluluğa Mani Olmaması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanıp Tebliğ Edilmemiş Olması )
ORTAK GİDERLERE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Projesi Hazırlanmamış Olmasının Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumluluğuna Etkisi )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 82)