YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y12.HD 4.6.1936- 24.12.1999 / 17.1.2000- 30.12.2003 / 15.1.2004- 30.12.2005 / 23.1.2006- 27.12.2007 / 14.1.2008- 30.12.2010 / 14.2.2011- 29.12.2011 / 16.1.2012 -

Önceki Endeks ( Bölüm 65)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y12.HD

Y12.HD23.1.2006E. 2005/23133 K. 2006/56"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Mahkemece Şikayetin Kabulü Halinde Uygulamanın İptali İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin Tümden İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İLAMLI TAKİP ( Şikayetin Kabulü Halinde İcra İnkar Tazminatı Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla da Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İlamlı Takiplerde Şikayetin Kabulü Halinde Öngörülmediği Halde Alacaklının Tazminatla da Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )"
Y12.HD23.1.2006E. 2005/23239 K. 2006/95"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayet Süresinin Başlangıcı ve Hak Düşürücü Süre )
ŞİKAYET SÜRESİNİN ÖĞRENMEYLE BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasında - 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Şartı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ŞARTI ( İhalenin Feshi Davası Açılmasında - Fesih Sebebinin Hak Düşürücü Süreden Sonra Öğrenilmiş Olmasının Şikayet Hakkı Vermeyeceği )"
Y12.HD23.1.2006E. 2005/23318 K. 2006/148"CİRO ZİNCİRİNDE KOPUKLUK BULUNMASI ( İbrazdan Sonra Hamiline Çek Kendisine Ciro Edilmeyen Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmaması - Çekin İptali Gereği )
HAMİLİNE ÇEKİN DEVRİ ( İbrazdan Sonra Lehine Ciro Olmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin İptali Gereği )
ÇEKİN İPTALİ TALEBİ ( Hamiline Çekin İbrazdan Sonra Kendisine Ciro Edildiğine İlişkin Bir Kayıt Bulunmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmeyen Değişikliğin Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KEŞİDE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çekteki Silinti Çıkıntı veya Kazıntının Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmedikçe Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği - Çekin İptali Talebinin Reddi Gereği )
TAHRİFAT NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Çekteki Keşide Yerinin Açık Olmadığından Değiştirilerek Açıkça Yazılmış Olması - Çekin Sıhhat ve Manasını Etkilemeyen Değişikliklerin Tahrifat Olarak Kabul Edilememesi )"
Y12.HD23.1.2006E. 2005/23345 K. 2006/152"MENFİ TESPİT DAVASI ( Alınan İlamın "Davacının Davalı Alacaklıya Borçlu Olmadığını" Hükme Bağlayan Bölümü Tesbit Niteliğinde Olduğu - Kesinleşmeden İnfaz Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU ( Menfi Tesbit Davası Sonunda Alınan İlamın "Davacının Davalı Alacaklıya Borçlu Olmadığını" Hükme Bağlayan Bölümü Tesbit Niteliğinde Olduğu )
İSTİRDADA DÖNÜŞEN İSTEM ( Temeli Menfi Tesbit Davası Olduğu İçin Alınacak İlamda Yer Alan Alacağın İlam Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılamayacağı )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23418 K. 2006/211"İCRA TAKİBİNİN DAYANAĞI OLAN İLAM ( Takipten Sonraki Dönem İçin İstenen Faiz Oranına İtiraz - Başvuru İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olduğundan Süreye Tabi Bulunmadığı )
TAKİPTEN SONRAKİ DÖNEM İÇİN İSTENEN FAİZE İTİRAZ ( Başvuru İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olduğundan Süreye Tabi Bulunmadığı )
ALACAĞIN YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ KARARI ( Borçlu Vekilinin Takipten Sonraki Dönem İçin İstenen Faiz Oranına İtirazı - Süreye Tabi Bulunmadığı/Başvurunun İlama Aykırılık Nedenine Dayalı Olduğu )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23456 K. 2006/238"BORÇLULARIN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURUSU ( Şikayet Niteliğinde Olup Başvuru Harcına Tabi Olduğu - Davanın Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayılacağı )
BAŞVURU HARCI ( Borçluların İcra Mahkemesine Başvurusunun Şikayet Niteliğinde Olup Hara Tabi Olduğu - Davanın Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayılacağı )
EMEKLİ SANDIĞINCA BAĞLANAN DUL VE YETİM AYLIĞI ( İİK. Md. 82/10 Kapsamında Kalmadığı - Haczine İlişkin Memurluk İşleminin İptaline Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23459 K. 2006/227"İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması/Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler/Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ ( İhalenin Feshini Gerektirmeyeceği )
İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ BÜTÜN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Satış İlanının Usulüne Uygun Olarak Borçluya Tebliğ Edilmemiş Olması İhalenin Feshini Gerektirmeyeceğinden Kararın İsabetsiz Olduğu )
İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI ( Artırmaya Hazırlık Aşamasında ve İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler - Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23543 K. 2006/318"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Menkul İhalesi - Feshi İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler )
MENKUL İHALESİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililerin Sınırlı Olarak Sayıldığı - Satış İsteyen Alacaklı Borçlu ve Pey Sürmek Suretiyle İhaleye İştirak Edenler Olduğu )
PEY SÜRMEK SURETİYLE İHALEYE İŞTİRAK EDENLER ( İhalenin Feshini İsteyebilecekleri - Menkul İhalesi )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23564 K. 2006/325"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Alacaklının Takibe Dayanak Yaptığı İlamda Kamulaştırmasız Elatmadan Dolayı Tazminata Hükmedildiğinden Bu Alacak İçin 3095 S.K.'da Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
FAİZ ( Alacaklının Takibe Dayanak Yaptığı İlamda Tazminata Hükmedildiğinden Bu Alacak İçin 3095 S.K.'da Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23576 K. 2006/338"ŞİKAYET ( Borçlunun Karar Başlığında Ad ve Soyadının Yazılı Olmaması Nedeniyle Bu İlamdan Sorumlu Tutulamayacağı Yönünde - İlamın Temyizinde İleri Sürülebileceği )
BORÇLUNUN AD VE SOYADININ KARAR BAŞLIĞINDA YAZILI OLMAMASI ( Bu Nedenle İlamdan Sorumlu Tutulamayacağı Yönündeki Şikayeti - İlamın Temyizinde İleri Sürülebileceği/Reddi Gereği )
KARAR BAŞLIĞINDA BORÇLUNUN AD VE SOYADININ YAZILI OLMAMASINI ŞİKAYET ( İlamdan Sorumlu Tutulamayacağı Yönünde - İlamın Temyizinde İleri Sürülebileceği/Reddi Gereği )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23809 K. 2006/426"USULSÜZ TEBLİGAT ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olduğu - Şikayet Kabul Edilerek İhalenin Feshi Gereği )
İHALENİN FESHİ ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olduğundan Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Taşınmaza Takdir Edilen Değer İle Satış Bedeli Arasındaki Aşırı Fark Gözetildiğinde Olayda Zarar Unsurunun Mevcut Olması Nedeniyle Kabul Edilerek İhalenin Feshi Gereği )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23834 K. 2006/345"ÖDEME EMRİ ( Borçlunun 5 Günlük Süreyi Geçirerek Yetkiye ve Borca İtiraz Etmesi - İtirazın Süreden Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
BORÇLUNUN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA YETKİ VE BORCA İTİRAZI ( İtirazın Süreden Reddi Gerekirken İşin Esası İncelenerek Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - Ödeme Emri )"
Y12.HD24.1.2006E. 2005/23472 K. 2006/239"HACİZ İSTEME HAKKI ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
HACİZ KARARININ DÜŞMESİ ( Süresinde Satış İstenmediğinden - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
HACİZ İÇİN YENİLEME TALEBİ ( Borçluya Tebliğine Gerek Olmaması - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmesi )
SATIŞIN SÜRESİNDE İSTENMEMESİ ( Haciz Kararının Düşeceği - Yeniden Haciz İçin Yenileme Talebinin Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı )
YENİLEME TALEBİ ( Yeniden Haciz İçin/Borçluya Tebliğine Gerek Olmadığı - Haciz Kararının Süresinde Satış İstenmediğinden Düşmüş Olduğu )"
Y12.HD25.1.2006E. 2005/24130 K. 2006/390"TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Sonraki Devrede 3 Yıl Süreyle İşlemsiz Bırakıldığından Bahisle Zamanaşımı İtirazı - Süreye Tabi Olmayıp Her Zaman İcra Mahkemesinde İleri Sürülebileceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Süreye Tabi Olmayıp Her Zaman İcra Mahkemesinde İleri Sürülebileceği - Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede 3 Yıl Süreyle İşlemsiz Bırakıldığından Bahisle Yapılan )
SÜREYE TABİ OLMAYAN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Her Zaman İcra Mahkemesinde İleri Sürülebileceği )"
Y12.HD26.1.2006E. 2005/23628 K. 2006/497"İHALE YAPILMAYAN 1. ARTIRMA TUTANAĞI ( Başlangıç ve Bitiş Saatinin Gösterilmemesi ve Tellalın İhalenin Başladığını ve Bitişi Bağırmaması - Fesih Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İHALENİN FESHİ ( Satış Kararının Verildiği Tarihten İtibaren 2 Aylık Süreyi Aaşacak Şekilde Yapılmış Olmasının Tek Başına Fesih Sebebi Sayılamayacağı )
SATIŞ KARARI ( Verildiği Tarihten İtibaren İhalenin 2 Aylık Süreyi Aaşacak Şekilde Yapılmış Olmasının Tek Başına Fesih Sebebi Sayılamayacağı )"
Y12.HD26.1.2006E. 2005/23637 K. 2006/513"YASAL FAİZ ( 01.05.2005'den İtibaren %12 Olduğu - 01.05.2005 İle Talep Tarihi 06.06.2005 Tarihleri Arasındaki İşlemiş Faizin Bu Oranlar Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
FAİZ HESABI ( Yasal Faizin 01.05.2005'den İtibaren %12 Olduğu - 01.05.2005 İle Talep Tarihi 06.06.2005 Tarihleri Arasındaki İşlemiş Faizin Bu Oranlar Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
Y12.HD26.1.2006E. 2005/24114 K. 2006/588"İLAMLARIN İNFAZI ( İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği )
İCRA MAHKEMESİ HÜKMÜ ( Hüküm İçeriğinin Aynen Uygulanması Zorunlu Olduğu - Sınırlı Yetkili İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği )"
Y12.HD26.1.2006E. 2005/25154 K. 2006/530"İTİRAZIN İPTALİ ( Alacaklının Takip Tarihinden İtibaren %80 Reeskont Faiz Talep Etmesi - Faizin Oranı Değil Nevi İtibariyle Kendini Bağladığı/Dönemler İtibariyle Artan ve Yükselen Oranlar Dikkate Alınarak İnceleme Yapılması Gerektiği )
İCRA TAKİBİNDE UYGULANACAK OLAN FAİZ ORANI ( Alacaklının Takip Tarihinden İtibaren %80 Reeskont Faiz Talep Etmesi - Faizin Oranı Değil Nevi İtibariyle Kendini Bağladığı )
FAİZ ORANI ( Alacaklının Takip Tarihinden İtibaren %80 Reeskont Faiz Talep Etmesi - Faizin Oranı Değil Nevi İtibariyle Kendini Bağladığı/Dönemler İtibariyle Artan ve Yükselen Oranlar Dikkate Alınarak İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Y12.HD27.1.2006E. 2005/23200 K. 2006/635"TAKİP TALEBİ ( Alacaklının ve Varsa Kanuni Temsilcisinin Adı Soyadı ve Vergi Kimlik Numarasının Yer Alması ve Bu Bilgilerin Ödeme Emrinde de Gösterilmesi Gereği - Eksik Bilgilerin Takip Talebi ve Ödeme Emrinin İptaline Neden Olmayacağı )
ÖDEME EMRİ ( Alacaklının ve Varsa Kanuni Temsilcisinin Adı Soyadı ve Vergi Kimlik Numarasının Yer Alması Gereği - Eksik Bilgilerin Takip Talebi ve Ödeme Emrinin İptaline Neden Olmayacağı/Tamamlattırılabileceği )
ALACAKLININ ADI SOYADI VE VERGİ KİMLİK NUMARASI ( Takip Talepnamesinde Yer Alması ve Bu Bilgilerin Ödeme Emrinde de Gösterilmesi Gereği - Eksik Bilgilerin Tamamlattırılabileceği İptale Neden Olmayacağı )"
Y12.HD27.1.2006E. 2005/23211 K. 2006/633"KAT MALİKLERİ KURULUNUN İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLARI ( Genel Mahkemelerce İptal Edilmedikçe Geçerli Olduğu - İİK. Md. 68/1'de Belirtilen Belgelerden Sayılacağı )
AİDAT BORCUNUN TAKİBİ ( Yönetim Kurulunca Verilen Yetki İle/İcra Mahkemesinin Kat Malikleri Kurulu Kararının Geçerliliğini Tartışamayacağı - İtirazın Kaldırılması Talebi )
İŞLETME GİDERLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR ( Kat Malikleri Kurulunca Alınan/Genel Mahkemelerce İptal Edilmedikçe Geçerli Olduğu - İİK. Md. 68/1'de Belirtilen Belgelerden Sayılacağı/İcra Mahkemesinin Geçerliliğini Tartışamayacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Aidat Borcunun Yönetim Kuruluna Verilen Yetki İle Takibi - İcra Mahkemesinin Kat Malikleri Kurulu Kararının Geçerliliğini Tartışamayacağı/Talebin Kabulü Gereği )"
Y12.HD27.1.2006E. 2005/23286 K. 2006/699"BOŞANMA KARARI EKİ ( Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminatlar Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Kararının Ekinde Hükmedilmesi Halinde Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ VE İNFAZ ( Boşanma Kararının Ekinde Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminatlar Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )"
Y12.HD27.1.2006E. 2005/23717 K. 2006/598"ŞİKAYET ( Vergi Dairesince 6183 S.K. Hükümleri Uyarınca Konan Haczin Kaldırılmasını - Uyuşmazlığın Çözümü Vergi Mahkemelerinin Görevine Gireceğinden İstemin Reddi Gereği )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Vergi Dairesince 6183 S.K. Hükümleri Uyarınca Konan Haczin Kaldırılması İçin Şikayet - İstemin Reddi Gereği/Uyuşmazlığın Vergi Mahkemelerinde Çözümleneceği )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Vergi Dairesince 6183 S.K. Hükümleri Uyarınca Konan/Şikayet - Uyuşmazlığın Çözümü Vergi Mahkemelerinin Görevine Gireceğinden İstemin Reddi Gereği )"
Y12.HD30.1.2006E. 2005/24326 K. 2006/868"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İlamda Bedele Hükmedilmesi - Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan İlam Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan İlam Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil/İlamda Bedele Hükmedilmesi )"
Y12.HD30.1.2006E. 2005/24327 K. 2006/869"İTİRAZIN İPTALİ ( İlamının Hüküm Fıkrasının %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
İLAMIN HÜKÜM FIKRASININ İLAMLI TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı Ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )"
Y12.HD30.1.2006E. 2005/24400 K. 2006/786"İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Bonoyu İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olup Olmadığını Araştırmadan Alarak Takibe Koyan Alacaklının Takip Açmakta Kötüniyetli Sayılması - % 20 Oranında Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
BONOYU İMZANIN BORÇLU ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMADAN ALAN ALACAKLI ( Takibe İtirazın İncelenmesi Sonucu İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Tesbit Edilmesi Halinde % 20 İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Bonodayu İmzanın Borçlu Eli Olup Olmadığını Araştırmadan Alan Alacaklının Takip Açmakta Kötüniyetli Sayılması - İmzanın Borçlu Eli Ürünü Olmadığının Tesbit Edilmesi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Bonoyu İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığını Araştırmadan Alarak Takibe Koyan Alacaklı Aleyhine - İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Tesbiti )"
Y12.HD30.1.2006E. 2005/24714 K. 2006/829"İHALENİN FESHİ ( Mahkemece Feshe Esas Alınan Vergi Mahkemesinin Satış Kararının Niteliğine İlişkin Kararının İhaleden Bir Gün Sonra Alınması - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )
VERGİ MAHKEMESİNİN SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARI ( İhaleden Bir Gün Sonra Alınıp Mahkemece İhalenin Feshine Esas Alınan - Şikayetin Reddi Gereği/İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı )
SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARAR ( Vergi Mahkemesince İhaleden Bir Gün Sonra Alınan - İhalenin Feshine Etkili Olmayacağı/Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD30.1.2006E. 2005/24717 K. 2006/816"İCRA TAHSİL HARCI ( Borçlu Tarafından Ödenmesi Gereken - Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
BANKA ALACAKLARINDAN MAHSUP EDİLEMEYECEK İCRA TAHSİL HARCI ( Kamu ve Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Olan Bankaların Alacağı )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/24357 K. 2006/1031"İHALENİN FESHİ ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
ŞİKAYET ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İpotek Veren Şikayetçinin Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olduğu Tarihten Başlayacağı/İhalenin Feshi - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ SATIŞI ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Dava Açma Müddetinin Satıştan Haberdar Olunan Tarihten Başlayacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şikayetçi İpotek Veren İçin Borçlu Adresine Gönderilen Tebligat İle Satış İşlemine Geçilemeyeceği - Borçluya Md. 35'e Göre Yapılan Tebliğin Bağlamayacağı )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/24358 K. 2006/1040"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
AKTİF HUSUMET ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girişilmeden Aktif Husumet Yönünden Reddedilmesi Durumunda Davacının Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/24377 K. 2006/1053"ÇEKTE KEŞİDE TARİHİNİN DÜZELTİLDİĞİ İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı/Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
İMZA İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu/Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLULUĞU ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/24651 K. 2006/938"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Muhatabın Bir Engel Nedeniyle Süresinde İtiraz Edememiş Olması Halinde Mazeretini Gösteren Delillerle Birlikte Esasla İlgili İtiraz ve Dayanaklarını Engelin Kalktığı Günden İtibaren Üç Gün İçinde İcra Mahkemesine Bildirmesi Gereği )
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİ ( Borçlunun Tebliği Öğrendiği Tarihten İtibaren 7 Günlük Yasal Süre İçinde Kalarak Yaptığı Başvuru - Usulsüz Tebligatı Öğrendiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçluya Ödeme Emrinin Tebliği Sırasında Borçlunun Adreste Bulunmama Sebebi Muhtar veya İhtiyar Heyeti Azasından Birine ya da Zabıta Amir veya Memurlarına İmzaları Alınmak Suretiyle Tespit Edilmesi Gereği )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/24653 K. 2006/936"KAMBİYO SENEDİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMASI ( Dava Süreci Boyunca Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği - Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kambiyo Senedine İlişkin Dava Açılması - Borçlu Alacaklı Aleyhine Dava Açmış İse Davalı Alacaklının Defi Yoluyla Alacak İddiasında Bulunması )
BORÇLUNUN ALACAKLI ALEYHİNE DAVA AÇMASI ( Kambiyo Senedine İlişkin/Davalı Alacaklının Defi Yoluyla Alacak İddiasında Bulunması - Dava Süreci Boyunca Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kambiyo Senedine İlişkin - Dava Süreci İçinde ve Menfi Tesbit Kararının Kesinleşme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresinin İşlemeyeceği )"
Y12.HD31.1.2006E. 2005/25823 K. 2006/1807"ZAMANAŞIMININ AÇILAN DAVA İLE KESİLMESİ ( Genel Mahkemede Açılmış Bir Dava Bulunmamasına Göre İcra Mahkemesine Sunulan İtiraz İse Maddede Öngörülen Niteliği İçermeyip Zamanaşımını Kesmediği )
ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Gerek Alacaklı ve Gerekse Borçlu Tarafından Genel Mahkemelerde Açılan Davaların Zamanaşımını Keseceği )
İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN İTİRAZ ( TTK'nın 662. Maddesi Poliçe ve Bonolara Uygulanan Zamanaşımını Kesen Sebepler Sayıldığından İtirazın Maddede Öngörülen Niteliği İçermeyip Zamanaşımını Kesmediği )"
Y12.HD1.2.2006E. 2005/5042 K. 2006/735"BORÇLUDAN İCRA DAİRESİNİN FAZLA PARA TAHSİL ETMESİ ( Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliğ Edilmesin Gereği - Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağı/Temerrüt Tarihinden Sonra Faiz İstenebileceği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Fazla Ödenen Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliği Edilmesi Gereği - Paranın Ayrıca Bir Hükme Hacet Kalmaksızın Geri Alınacağı )
TEMERRÜT FAİZİ BAŞLANGICI ( İcra Dairesinin Borçludan Fazla Para Tahsil Ettiği - Muhtıranın TebliğindeN VE Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağının Gözetileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İcra Dairesinde Fazladan Tahsil Edilen Paranın İadesi İçin Muhtıranın Tebliği Gerektiği - Tanınan Ödeme Süresinin Geçmesinden Sonra Temerrüt Oluşacağı )"
Y12.HD1.2.2006E. 2006/1099 K. 2006/724"HACZEDİLEN MALIN FİNANSAL KİRALAMA KONUSU OLMASI ( Şikayetin Esası 3236 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Yöntemince İncelenerek Haczedilen Malın Bu Kanun Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Haczedilmezlik Şikayeti )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şikayetin Esası 3236 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Çerçevesinde Yöntemince İncelenerek Haczedilen Malın Bu Kanun Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y12.HD2.2.2006E. 2006/135 K. 2006/1301"TANZİM TARİHİ ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )
CİRO YOLUYLA İNTİKAL ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Tanzim Tarihi Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Senette Tanzim Tarihi Bulunmadığı - Kambiyo Senetle Oluşan Hakkın TTK. 593 ve Sonraki Maddeleri Gereğince Ciro Yolu İle Alacaklıya İntikali Mümkün Bulunmadığı )"
Y12.HD6.2.2006E. 2005/25247 K. 2006/1602"BONODA ZAMANAŞIMI ( Üç Yıllık Süre İçinde Takip Başlatıldığı İçin Takipten Önceki Dönemde Zamanaşımının Dolduğundan Söz Edilemeyeceği )
DOSYANIN İŞLEMSİZ BIRAKILDIĞI İDDİASI ( İnceleme İİK'nın 71/2, 33/A Maddelerine Göre Değerlendirilmesi Gereği - Bono Hakkında Üç Yıllık Süre İçinde Takip Başlatıldığı İçin Takipten Önceki Dönemde Zamanaşımının Dolduğundan Söz Edilemeyeceği )
HACZİN DÜŞMESİ ( Bono Hakkında Üç Yıllık Süre İçinde Takip Başlatıldığı İçin Takipten Önceki Dönemde Zamanaşımının Dolduğundan Söz Edilemeyeceği )"
Y12.HD7.2.2006E. 2005/25112 K. 2006/1696"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bonoda Belirtilen Borcun Bir Bölümünün Tahsili Amacıyla Yapılan Takip - Borcun Tamamı Değil Takip Konusu Üzerinden Hükmedilmesi Gereği )
TAKİP ( Bonoda Belirtilen Borcun Bir Bölümünün Tahsili Amacıyla Yapılan - İcra İnkar Tazminatına Borcun Tamamı Değil Takip Konusu Üzerinden Hükmedilmesi Gereği )
BONONUN BİR BÖLÜMÜNÜN TAHSİLİ İÇİN TAKİP YAPILMASI ( Borcun Tamamı Değil Takip Konusu Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
Y12.HD7.2.2006E. 2005/25346 K. 2006/1768"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Satış İşleminin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüyle Yapıldığı/İdari Nitelik - Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği )
AÇIK TEKLİF USULÜYLE YAPILAN İHALE ( Devlet İhale Kanununa Göre/İdari Nitelik - Şikayetçinin Başvurusunun İdari Yargıda İnceleneceği/İhalenin Feshi Talebi )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( İhalenin Feshi Talebi - Satış İşleminin Devlet İhale Kanununa Göre Açık Teklif Usulüyle Yapıldığı/İdari Nitelik )"
Y12.HD7.2.2006E. 2005/25395 K. 2006/1775"BORCA İTİRAZ ( Alacaklı Borçlunun İtirazının Kaldırıldığına veya İptaline İlişkin Bir Karar Sunmadığına Göre Borçlunun Hak ve Alacaklarının Haczi İçin Haciz İhbarnamesi Gönderilmesine İlişkin Memurluk İşleminin Yanlış Olduğu )
HACİZ TALEP ZAMANI ( Alacaklı Ödeme Emrindeki Müddet Geçtikten ve Borçlu İtiraz Etmiş İse İtirazı Kaldırıldıktan Sonra Haciz Konmasını İsteyebileceği )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Alacaklı Borçlunun İtirazının Kaldırıldığına veya İptaline İlişkin Bir Karar Sunmadığına Göre Borçlunun Hak ve Alacaklarının Haczi İçin Haciz İhbarnamesi Gönderilmesine İlişkin Memurluk İşleminin Yanlış Olduğu )"
Y12.HD9.2.2006E. 2005/24848 K. 2006/1997"İPOTEK ALACAKLISI BANKA ( Alacağına Mahsuben Yapılan İhalede Tahakkuk Eden İstisna Kapsamındaki Harçların Ödenmesine Dair İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Talebi - Tellaklık Harcından Borçlunun Sorumlu Olduğu )
İHALEDE TAHAKKUK EDEN İSTİSNA KAPSAMINDAKİ HARÇLAR ( İpotek Alacaklısı Banka Alacağına Mahsuben Yapılan - Ödenmesine Dair İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Talebi/Tellaklık Harcında İstisna Uygulaması Yapılamayacağı )
KURUMLARIN BORÇLARINA KARŞI DEVRETTİKLERİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ ( İpotek Alacaklısı Banka Alacağına Mahsuben Yapılan İhale İle Satışta İstisna Uygulaması - Tellaliye Bedelinden Borçlunun Sorumlu Olduğu )
TELLALIK HARCI ( Kurumun Borçlarına Karşılık Devrettiği Taşınmazın İpotek Alacaklısı Banka Alacağına Mahsuben İhale İle Satışı - İstisna Uygulaması Kapsamında Olmadığı )
İSTİSNA KAPSAMINDAKİ HARÇLAR ( İpotek Alacaklısı Banka Alacağına Mahsuben Yapılan İhalede Tahakkuk Eden - Ödenmesine Dair İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Talebi/Tellaklık Harcında İstisna Uygulaması Yapılamayacağı )"
Y12.HD9.2.2006E. 2005/25702 K. 2006/2038"FAİZ ALACAĞI ( Mahkeme Kararında Hükmedildiğinden BK.nun 113/2. Maddesi Uyarınca Durum Gereği Bu Alacaktan Açıkça Feragat Edilmediği Sürece Hukuki Varlığını Koruyacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edilebileceği )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklı Fazlaya İlişkin Hakkına Saklı Tutmasa Bile Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar İlamda Yazılı Faiz Alacağından Eksik Kalan Bölümünün Her Zaman Talep Edebileceği )"
Y12.HD9.2.2006E. 2006/1773 K. 2006/2183"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM TESİSİ ( Şikayetin Kabulü Yanında İnfaz ve Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılması Nedeniyle "Şikayet Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Şeklinde Çelişkili Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
İNFAZDA TEREDDÜT ( Şikayetin Kabulü Yanında İnfaz ve Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılması Nedeniyle" Şikayet Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Şeklinde Çelişkili Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD9.2.2006E. 2006/883 K. 2006/2039"VADESİ BAŞKA ŞEKİLDE YAZILAN BONOLAR ( Veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren Bonoların Geçerli Olmayacağı )
BİRDEN FAZLA VADE ( Bir Bonodan Birbirini Takip Eden Birden Fazla Vadenin Varlığından Sözedilebilmesi İçin Bunların Bono Metninin İçinde Olması Gerektiği )
BONOLARIN METİN BÖLÜMÜ ( Tek Bir Vade Mevcut Olup Bono Metni Dışında ve Koçan Tabir Edilen Kısımla Yer Alan Ayrı Bir Tarihin İkinci Vade Olarak Kabulü Mümkün Olmadığı )
GEÇERSİZ BONO ( Vadesi Başka Şekilde Yazılan veya Birbirini Takip Eden Vadeleri Gösteren Bonolar )"
Y12.HD10.2.2006E. 2005/24800 K. 2006/2053"BONO BEDELİ ( Rakamla Gösterilen Bedelde Tahrifat Yapıldığının Saptanması Halinde Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gerektiği )
BONONUN TAHRİF EDİLMESİ ( Rakamla Gösterilen Bedelde Saptanması Halinde Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gerektiği - Çözümünün Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektirdiği )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - Bonoda Tahrifat İddiası )"
Y12.HD10.2.2006E. 2005/25220 K. 2006/2081"İMZAYA İTİRAZIN KABULÜ ( Lehdarın Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Gerektiği/Basiretli Tacir - Takipte Ağır Kusurlu Kabulü/Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
BONO DÜZENLENMESİ ( Lehdarın Huzurunda Düzenlenmesini Sağlayarak İmzanın Keşideciye Aidiyetini Kontrol Ederek Bonoyu Alması Gereği/İmzaya İtirazın Kabulü - Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği/Takipte Ağır Kusur )
İCRA TAKİBİNDE AĞIR KUSUR ( Bonoda İmzaya İtirazın Kabulü - Lehdarın Bonodaki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Gerektiği/Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y12.HD10.2.2006E. 2005/25552 K. 2006/2119"ŞİKAYET ( Kabul Veya Reddinde İcra İnkar Tazminatına Karar Verilebileceğine İlişkin İİK'da Hüküm Bulunmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunun Şikayet Niteliğinde Olduğu - Kabul Veya Reddinde İcra İnkar Tazminatına Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD13.2.2006E. 2006/1247 K. 2006/2194"BORÇLUNUN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KATMA BÜTÇELİ İDARELERDEN OLMASI ( Bütçe Kanunlarında Yer Alan Faiz Oranlarının Uygulanması Gerektiği )
BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN FAİZ ORANLARI ( Borçlu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Katma Bütçeli İdarelerden Olduğundan Bütçe Kanunlarında Yer Alan Faiz Oranlarının Uygulanması Gerektiği )"
Y12.HD13.2.2006E. 2006/1351 K. 2006/2301"BONOYA DAYALI TAKİP ( Alacaklı Yetkili Hamil Olup Takip Yapmasında Yasal Bir Engel Olduğu - Mahkemece Borçlunun Diğer İtiraz Sebepleri İncelenerek Oluşacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
CİRONUN BONONUN ÖN YÜZÜNDEKİ LEHTAR TARAFINDAN YAPILMASI ( Bononun Alacaklıya Geçtiği - Mahkemece Borçlunun Diğer İtiraz Sebepleri İncelenerek Oluşacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD14.2.2006E. 2005/25739 K. 2006/2344"KREDİ BORÇLUSUNUN TEMERRÜDE DÜŞMESİ VE MUACCELİYET ( Tüketicinin Birbirini İzleyen En Az İki Taksidi Ödemede Temerrüde Düşmesi Halinde Kredi Verenin Borcun Tümünün İfasını İsteme Hakkını Kullanabilmesi İçin En Az Bir Hafta Süre Vererek Muacceliyet Uyarısında Bulunması Gerektiği )
MUACCELİYET ŞARTININ OLUŞMASI ( Kredi Kartı Kullanımı - Tüketicinin Birbirini İzleyen En Az İki Taksidi Ödemede Temerrüde Düşmesi Halinde Kredi Verenin Borcun Tümünün İfasını İsteme Hakkını Kullanabilmesi İçin En Az Bir Hafta Süre Vererek Muacceliyet Uyarısında Bulunması Gerektiği )
MÜTEMERRİT BORÇLUYA HESAP ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ ( Kredi Taksitlerinin Muaccel Olması - Hesap Özetinde Yer Alan Asgari Ödeme Tutarının Vadesinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Faizi Dışında Tüketici Aleyhine Ek Yükümlülük Getirilemeyeceği )
KREDİ KARTI KULLANIMI ( Hesap Özetinde Yer Alan Asgari Ödeme Tutarının Vadesinde Ödenmemesi Halinde Gecikme Faizi Dışında Tüketici Aleyhine Ek Yükümlülük Getirilemeyeceği )"
Y12.HD14.2.2006E. 2005/25748 K. 2006/2355"BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENEN FAİZ ORANLARI ( Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında Uygulanacağı )
GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İlama Bağlı Borçları Hakkında Bütçe Kanunları İle Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İlama Bağlı Borçları Hakkında Bütçe Kanunları İle Belirlenen Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
FAİZ ORANLARI ( Bütçe Kanunları İle Belirlenen - Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında Uygulanacağı )"
Y12.HD14.2.2006E. 2005/25851 K. 2006/2389"ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI ( Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği - Kredi Borcu Nedeniyle Takip )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği )
KREDİ BORCU NEDENİYLE TAKİP ( Aralarında Zorunlu Takip Arkadaşlığı Olan Borçlu İle Rehin Veren Hakkında Birlikte Takip Yapılması Gereği )"
Y12.HD14.2.2006E. 2005/26176 K. 2006/2458"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Alacaklı 3. Şahsın Verdiği Cevabın Aksini İcra Mahkemesinde İspat Ederek Onun İİK'nun 338/1. Maddesine Göre Cezalandırılmasını ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
TAZMİNAT ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Alacaklı 3. Şahsın Verdiği Cevabın Aksini İcra Mahkemesinde İspat Ederek Onun İİK'nun 338/1. Maddesine Göre Cezalandırılmasını ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
ALACAKLININ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI ( Ödeme Emrine İtiraz Gibi Düşünülerek Adı Geçenin İtirazının Kaldırılmasını İstemesinin Mümkün Olmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacaklının Üçüncü Şahsın Haciz İhbarnamesine İtirazı Ödeme Emrine İtiraz Gibi Düşünülerek Adı Geçenin İtirazının Kaldırılması İstenemeyeceği )"
Y12.HD14.2.2006E. 2006/582 K. 2006/2408"ÇEKTE KEŞİDE TARİHİ ( Tahrifat İddiası Araştırılmalı Tahrifat Öncesi Gerçek Keşide Tarihi Belirlenip Buna Göre İbraz Süresinin Geçip Geçmediği Belirlenmesi Gereği )
ÇEKTE KEŞİDE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çekteki Keşide Tarihinde Tahrifat İddiası Araştırılmalı Tahrifat Öncesi Gerçek Keşide Tarihi Belirlenip Buna Göre İbraz Süresinin Geçip Geçmediği Belirlenmesi Gereği )
ÇEKTE İBRAZ TARİHİ ( Çekteki Keşide Tarihinde Tahrifat İddiası Araştırılmalı Tahrifat Öncesi Gerçek Keşide Tarihi Belirlenip Buna Göre İbraz Süresinin Geçip Geçmediği Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD15.2.2006E. 2006/177 K. 2006/2564"YETKİ İTİRAZI ( Muhatap Bankanın Bulunduğu Yerin ve Takip Talepnamesinde Gösterilen Borçlunun İkametgahının Gösterilerek Belirlenmesi Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )
BORÇLUNUN İTİRAZI ( Muhatap Bankanın Bulunduğu Yerin ve Takip Talepnamesinde Gösterilen Borçlunun İkametgahının Gösterilerek Belirlenmesi Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )"
Y12.HD15.2.2006E. 2006/425 K. 2006/2576"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İhtarnameden Sonraki Borcun Hesaplanmasında ve Takibin Denetlenmesinde 4822 Sayılı Kanunun 10 ve 10/A Maddeleri İçeriği ve Getirdiği Hükümler Resen Dikkate Alınacağı )
İHTARNAMEDEN SONRAKİ BORCUN HESAPLANMASI ( 4822 Sayılı Kanunun 10 ve 10/A Maddeleri İçeriği ve Getirdiği Hükümler Resen Dikkate Alınacağı )
KREDİ BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İhtarnameden Sonraki Borcun Hesaplanmasında ve Takibin Denetlenmesinde 4822 Sayılı Kanunun 10 ve 10/A Maddeleri İçeriği ve Getirdiği Hükümler Resen Dikkate Alınacağı )
4822 SAYILI KANUNUN 10 VE 10/A MADDELERİ ( İhtarnameden Sonraki Borcun Hesaplanmasında ve Takibin Denetlenmesinde Resen Dikkate Alınacağı - Kredi Sözleşmesi )"
Y12.HD16.2.2006E. 2006/1118 K. 2006/2692"KAMULAŞTIRMA BEDEL FARKINDAN KAYNAKLANAN EKSİK FAİZ ALACAĞI ( İlamlı Takip Konusu Yapıldığı - Mahkemece Kabul Edilen Rapora Ters Düşer Şekilde Takibin Düzeltilmek Suretiyle Devamına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İLAMLI TAKİP ( Kamulaştırma Bedel Farkından Kaynaklanan Eksik Faiz Alacakları - Mahkemece Kabul Edilen Rapora Ters Düşer Şekilde Takibin Düzeltilmek Suretiyle Devamına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KABUL EDİLEN RAPORA TERS ŞEKİLDE TAKİBİN DÜZELTİLMESİ ( Suretiyle Takibin Devamına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD16.2.2006E. 2006/1271 K. 2006/2635"BORÇLU BELEDİYENİN FAİZ ORANINA İTİRAZI ( Alacaklının İstemi Üzerine Borçlunun Sadece Faiz Oranına İlişkin İtirazının Kaldırılmasına Karar Verildiği - İşlemiş Faize İtirazına İlişkin Olarak Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
BORÇLUNUN İŞLEMİŞ FAİZ İTİRAZI ( Alacaklının İstemi Üzerine Borçlunun Sadece Faiz Oranına İlişkin İtirazının Kaldırılmasına Karar Verildiği - İşlemiş Faize İtirazına İlişkin Olarak Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacaklının İstemi Üzerine Borçlu Belediyenin Sadece Faiz Oranına İlişkin İtirazının Kaldırılmasına Karar Verildiği - İşlemiş Faize İtirazına İlişkin Olarak Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD16.2.2006E. 2006/281 K. 2006/2729"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP ( Ödemeler Alacaklı Tarafça da Kabul Edilmediğine Göre Borca İtirazın Reddi Gereği )
BORCA İTİRAZ ( İİK.nun 169/A Maddesinde Yazılı Belgelerle Kanıtlanması Zorunlu Olduğu - Ödemeler Alacaklı Tarafça da Kabul Edilmediğine Göre Borca İtirazın Reddi Gereği )
BORÇLUNUN TAKİP DAYANAĞI SENEDİ ÖDEDİĞİ İDDİASI ( Ödemeler Alacaklı Tarafça da Kabul Edilmediğine Göre Borca İtirazın Reddi Gereği )"
Y12.HD17.2.2006E. 2005/26313 K. 2006/2851"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İlamların İnfaz Edilecek Kısmı Hüküm Bölümü Olduğu - Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazının Zorunlu Olduğu/İcra Hakimi İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yolu İle Belirleme Yetkisine Sahip Olmadığı )
HÜKMÜN İÇERİĞİNİN İNFAZI ( Aynen İnfazının Zorunlu Olduğu - İcra Hakimi İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yolu İle Belirleme Yetkisine Sahip Olmadığı )
REESKONT FAİZİ ( Reeskont Faiz Oranına Göre Faiz Hesabı Yerine İlamda Öngörülenin Aksine Alacağa Avans Faizi Oranı Üzerinden Hesaplama Yapılıp Faiz Miktarının Saptanmasının İsabetsiz Olduğu )
FAİZ MİKTARININ SAPTANMASI ( İlamlı İcra Takibi - Reeskont Faiz Oranına Göre Faiz Hesabı Yerine İlamda Öngörülenin Aksine Alacağa Avans Faizi Oranı Üzerinden Hesaplama Yapılıp Faiz Miktarının Saptanmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD20.2.2006E. 2006/231 K. 2006/3001"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İcra Kefilinin Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmemesi Nedeniyle İcra Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren İcra Müdürlüğünce Borcun Hesaplanmasının Yapıldığı Tarihe Kadar Geçen Sürede Kabul Edilen Asıl Alacak İçin İşleyecek Faizin de Bu Borca İlave Edilmesi Gereği )
İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜNÜ ZAMANINDA YERİNE GETİRMEMESİ ( İcra Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren İcra Müdürlüğünce Borcun Hesaplanmasının Yapıldığı Tarihe Kadar Geçen Sürede Kabul Edilen Asıl Alacak İçin İşleyecek Faizin de Bu Borca İlave Edilmesi Gereği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2005/26510 K. 2006/3161"YEREL GAZETE İLE İLAN ( İlanın Taşınmazın Değerine-Büşüklüğüne-Niteliğine Göre Yerel Gazetede Yapılmasının Mümkün Olması- Satışa Konu Yer Arsa Üzerined Ev ve Eklentileri Bulunan Bir Taşınmaz Olduğundan Satış İlanının Yerel Gazetede Yapılmasının Yeterli Olması )
SATIŞ İLANI ( İlan Şeklinin Taşınmazın Değeri ve Niteliği Gözönüne Alınarak Belirlenmesi )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/113 K. 2006/3137"GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( 48. İç Güvenlik Tugay Komutan Yardımcılığı Askeri Garnizon Müdürlüğü"nün Gerçek ve Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf ( Aktif Husumet ( Ehliyeti Olmadığı )
AKTİF HUSUMET / TARAF EHLİYETİ ( 48. İç Güvenlik Tugay Komutan Yardımcılığı Askeri Garnizon Müdürlüğü"nün Gerçek ve Tüzel Kişiliği Bulunmaması Nedeniyle Olmadığı )
İÇ GÜVENLİK TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI ASKERİ GARNİZON MÜDÜRLÜĞÜ ( Gerçek ve Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf ( Aktif Husumet ( Ehliyeti Olmadığı )
SÜRESİZ ŞİKAYET NEDENİ ( 48. İç Güvenlik Tugay Komutan Yardımcılığı Askeri Garnizon Müdürlüğü"nün Gerçek ve Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Taraf ( Aktif Husumet ( Ehliyeti Olmaması Nedeniyle - Haciz Yoluyla Takip )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/115 K. 2006/3140"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI KARARI ( Zamanaşımı Dolduğu İddiası-TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
TMSF'NİN EL KOYDUĞU BANKA ALACAKLARI ( Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )
ZAMANAŞIMI ( TMSF Elinde Bulunan Banka Alacaklarına Dair Her Türlü Hak Düşürücü Sürenin Alacağın Devralındığı Tarihten İtibaren Fon Bakımından Dokuz Ay Süre ile Durması )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/126 K. 2006/3134"İCRA İNKAR TAZMANATI ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklı Aleyhine Para Cezasına da Hükmedilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( İcra İflas Kanunu Uyarınca Alacaklı Aleyhine İnkar Tazminatının Yanında Takip Konusu Alacağın %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilmesi Gerekmekte ise de Temyiz Edenin Sıfatı Dikkate Alınarak Bu Hususun Bozma Nedeni Yapılmaması )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/130 K. 2006/3132"SSK'DAN BORÇLUYA BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilemeyeceği - Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )
ŞİKAYET ( Borçlu Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )
HACZE MUVAFAKAT ( Borçlu Emekli Maaşından 150 YTL. Kesilmesine Muvafakat Ettiğinden Muvafakat Ettiği Haciz Kısmı İçin İcra Mahkemesinde Haczin Kaldırılması İçin Şikayette Bulunamayacağı )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/144 K. 2006/3220"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
MUHAFAZA TEDBİRİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi İİK'nun 159/1. Madde Kapsamında Muhafaza Tedbiri Olmadığı )
KİRALARIN İCRA DAİRESİNE ÖDENMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibinde İpotekli Taşınmaz Kiracısına İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesi İçin Muhtıra Gönderilmesi Takibin Devamı Niteliğinde Olduğu )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/146 K. 2006/3126"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Altı Aylık Zamanaşımının Geçtiğinden Bahisle )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Açılah Menfi Tespit Davasının Konusu Alacağın Aslına Yönelik Olmayıp Çek Tazminatı ile İlgili Bulunduğundan Zamanaşımını Kesmemesi )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/151 K. 2006/3212"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( TTK.nun 615 /Son Maddesi Gereğince Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Mahkemece Re'sen Takibin İptali Gereği )
KAMBİYO VASFINI TAŞIMAYAN BELGE ( Mahkemece Re'sen Takibin İptali Gereği )
SAHTE SENET NEDENİYLE CEZA DAVASI AÇILMASI ( HUMK.nun 317. Maddesinde Öngörülen Koşulların Araştırılması ve Ceza Davasının Ön Mesele Olarak Kabulünün Gerekip Gerekmediği Düşünülmesi Gereği )
ÖN MESELE ( Senedin Sahte Olduğundan Bahisle Ceza Davası Açılması - HUMK.nun 317. Maddesinde Öngörülen Koşulların Araştırılması ve Ceza Davasının Ön Mesele Olarak Kabulünün Gerekip Gerekmediği Düşünülmesi Gereği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/169 K. 2006/3190"TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının Tahrifat Olmayan ve Yazı İle Belirlenen Kısmı Takibe Koymasında Kötü Niyetinin Varlığından ve İİK.nun 169/A-6. Maddesinde Öngörülen Tazminat İçin Gerekli Koşulların Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )
TAZMİNATLA SORUMLULUK ( Alacaklının Tahrifat Olmayan ve Yazı İle Belirlenen Kısmı Takibe Koymasında Kötü Niyetinin Varlığından ve İİK.nun 169/A-6. Maddesinde Öngörülen Tazminat İçin Gerekli Koşulların Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği )
TAHRİFAT OLMAYAN VE YAZI İLE BELİRLENEN KISMI TAKİBE KOYMA ( Kötü Niyetin Varlığından ve İİK.nun 169/A-6. Maddesinde Öngörülen Tazminat İçin Gerekli Koşulların Oluştuğundan Söz Edilemeyeceği - Takibin İptali )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/1816 K. 2006/5816"İLAMLI TAKİP ( Takip Dayanağı İlamla Belirtilen Tarihten İtibaren %80 Reeskont Faizi Uygulanacağına İlişkin Hüküm Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Yönünden Reeskont Faizinin Değişen Oranları Üzerinden Tahsilini Gerektirdiği Gibi Takipten Sonra da Değişen Reeskont Faiz Oranları Üzerinden Hesap Yapılmasının Gerekmesi )
DEĞİŞEN FAİZ UYGULAMASI ( İlamla Belirtilen Tarihten İtibaren %80 Reeskont Faizi Uygulanacağına İlişkin Hüküm Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Yönünden Reeskont Faizinin Değişen Oranları Üzerinden Tahsilini Gerektirdiği Gibi Takipten Sonra da Değişen Reeskont Faiz Oranları Üzerinden Hesap Yapılmasının Gerekmesi )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/186 K. 2006/3221"HACZİN FEKKİ TALEBİ ( Mahkemece Eksik Harcın Tamamlatılıp Söz Konusu Şikayetin İstihkak Davasına İlişkin Hükümler Çerçevesinde Çözüme Bağlanması Gereği )
İSTİHKAK DAVASI ( Haczin Fekki Talebi - Mahkemece Eksik Harcın Tamamlatılıp Söz Konusu Şikayetin İstihkak Davasına İlişkin Hükümler Çerçevesinde Çözüme Bağlanması Gereği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/220 K. 2006/3204"HACZEDİLEN BANKA HESABI ( Haczedilmezlik Şikayeti - Duruşma Açıldıktan Sonra Haczedilen Banka Hesabı İle İlgili Kayıtlar ve Hesap Ekstresi Bankadan Getirtilmesi Gereği )
HESAP EKSTRESİ ( Haczedilmezlik Şikayeti - Duruşma Açıldıktan Sonra Haczedilen Banka Hesabı İle İlgili Kayıtlar ve Hesap Ekstresi Bankadan Getirtilmesi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Duruşma Açıldıktan Sonra Haczedilen Banka Hesabı İle İlgili Kayıtlar ve Hesap Ekstresi Bankadan Getirtilmesi Gereği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/380 K. 2006/3100"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN KİRA BORCU ( Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteğinin Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemede Dava Açılmasından ve Alacağın Miktar Olarak Belirlenmesinden Sonra Takip Yapılması Gereği )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Kira Borcunun Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteği Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Finansal Kiralama Sözleşmesi - Kira Borcunun Teminatı Olmak Üzere Verilen Üst Sınır İpoteği Bir Teminat İpoteği Niteliğinde Olduğu )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/381 K. 2006/3098"TEBLİGAT ( Bilirkişi Raporunda Tebligat Adresinin Yanında Petrol İstasyonunun Bulunduğu ve 24 Saat Açık Olduğu Açıklanmış İse de Bu Beyanın Genel ve Soyut Nitelikte Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tebligat Adresinin Yanında Petrol İstasyonunun Bulunduğu ve 24 Saat Açık Olduğu Açıklanmış İse de Bu Beyanın Genel ve Soyut Nitelikte Olduğu - Tebliğ Memurunca Düzenlenen Tutanağın Gerçeğe Aykırı Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )
TEBLİĞ MEMURUNCA DÜZENLENEN TUTANAK ( Tebligat Adresinin Yanında Petrol İstasyonunun Bulunduğu ve 24 Saat Açık Olduğu Açıklanmış İse de Bu Beyanın Genel ve Soyut Nitelikte Olduğundan Tutanağın Gerçeğe Aykırı Olduğunu İspata Yeterli Olmadığı )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/384 K. 2006/3097"MUACCELİYET SÖZLEŞMESİ ( Muacceliyet Koşulu Ayrıca Bir Sözleşmede Belirlenmedikçe "Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği" Yolundaki Kaydın İlgililer Yönünden Hiçbir Sonuç Doğurmayacağı )
MUACCELİYET KOŞULU ( Ayrıca Bir Sözleşmede Belirlenmedikçe İlgililer Yönünden Hiçbir Sonuç Doğurmadığı - "Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği" Yolundaki Kayıt )
BONODA MUACCELİYET KAYDI ( Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği Yolunda Kayıt Bulunmasının Bu Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Etkilemediği - Bu Gibi Kayıtların Yazılmamış Sayıldığı )
SENETTE MUACCELİYET KAYDI ( Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği Yolunda Kayıt Bulunmasının Bu Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Etkilemediği - Yazılmamış Sayılacağı )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/386 K. 2006/3116"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ ( Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )
PARAYA ÇEVİRME MASRAFI ( Taşınmazın Kıymetinin Belirlenmesi İçin Yapılan Keşif ve Bilirkişi Masraflarının da Tıpkı İlan Giderleri Gibi Paraya Çevirme Masrafı Olarak Kabulü Gereği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/389 K. 2006/3114"KAMBİYO VASFINDAKİ SENET ( İhtiyati Haczin İnfazı İçin Borçlu Adresine Gidildiğinde Borçlunun Borcu Kabul Ettiği ve Beyanının İcra Memuru Tarafından Haciz Tutanağına Geçirildiği - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( İhtiyati Haczin İnfazı İçin Borçlu Adresine Gidildiğinde Borçlunun Borcu Kabul Ettiği ve Beyanının İcra Memuru Tarafından Haciz Tutanağına Geçirildiğinden Reddi Gereği )
BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMESİ ( Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )"
Y12.HD21.2.2006E. 2006/390 K. 2006/3113"İŞLEMİŞ FAİZ MİKTARI TALEBİ ( Karar Tarihinden Takip Tarihine Kadar 3095 Sayılı Kanunun 1. Maddesinde Belirtilen İskonto Faiz Oranlarının Merkez Bankasından Sorulup Tespit Edildikten Sonra Gerektiğinde Bilirkişi İncelesi Yaptırılması Gereği )
FAİZ ORANI ( Takip Dayanağı İlamda Asıl Alacak İçin Faiz Başlangıç Tarihi Olarak Belirlenen Tarihten Takip Tarihine Kadarki Dönem İçin 3095 Sayılı Kanunun 2/2. Maddesinde Öngörülen Avanslarla İlgili Ticari İşlerdeki Temerrüt Faiz Oranlarının Tespit Edilmesi Gereği )"
Y12.HD22.2.2006E. 2006/1119 K. 2006/3262"ZAMANAŞIMI ( Çeklerin Keşide Tarihinden Önce İbraz Edilmiş Olması Yasanın Açık Hükmü Karşısında Sonuca Etkili Olmadığı - Zamanaşımı İtirazının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEKLERİN İBRAZI ( Çeklerin Üzerinde Yazılı İbraz Tarihlerine 10 Günlük İbraz Süresinin İlavesinden Sonra 6 Aylık Zamanaşımı Müddetinin Hesaplanması Halinde Zamanaşımının Oluşmadığı )
ON GÜNLÜK İBRAZ SÜRESİ ( Çeklerin Üzerinde Yazılı İbraz Tarihlerine 10 Günlük İbraz Süresinin İlavesinden Sonra 6 Aylık Zamanaşımı Müddetinin Hesaplanması Halinde Zamanaşımının Oluşmadığı )"
Y12.HD22.2.2006E. 2006/1313 K. 2006/3278"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Muhatap Nezdinde Karşılığı Bulunmadan Bir Çek Keşide Eden Kimse Çekin Kapatılmayan Miktarının %5'ini Ödemekle Mükellef Olduktan Başka Hamilin Bu Yönden Uğradığı Zararı Tazmine Mecbur Olduğu )
HAMİLİN ZARARINI TAZMİN MECBURİYETİ ( Muhatap Nezdinde Karşılığı Bulunmadan Bir Çek Keşide Eden Kimse Çekin Kapatılmayan Miktarının %5'ini Ödemekle Mükellef Olduktan Başka Hamilin Bu Yönden Uğradığı Zararı Tazmin Edeceği )
ÇEK TAZMİNATINA İTİRAZ ( İtiraz Eden Keşideci Konumundaki Kişinin Bu İtirazı Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/314 K. 2006/3415"ÖZEN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişiden Beklenen Tedbirli Davranıp Senedi İmzalayanın Gerçek Borçlu Olup Olmadığının Önceden Araştırılması Olduğu )
TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Tedbirli Davranıp Senedi İmzalayanın Gerçek Borçlu Olup Olmadığının Önceden Araştırılması Olduğu )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/328 K. 2006/3322"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İzale-i Şüyuu Davası Sonucu Gayrimenkulün Hukuka Aykırı ve Yolsuz Olarak Tescil Edilmesi Nedeniyle )
HUKUKİ TAVSİF ( Hakime Ait Olması-Taşınmazın Belirlenen Değerine Göre Görev Hususunun İncelenmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Tapu İptali ve Tescil Davası Niteliğinde Olan Davada Taşınmazın Belirlenen Değerine Göre Görev Hususunun İncelenmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/351 K. 2006/3307"BORÇLUNUN TAZMİNATLA SORUMLULUĞU ( Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Geçici Olarak Durdurulması Gerekli Olup Bu Koşul Gerçekleşmediği İçin Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( Borçlunun Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Geçici Olarak Durdurulması Gerekli Olup Bu Koşul Gerçekleşmediği İçin Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )
ALACAKLI YARARINA TAZMİNAT ( Borçlunun Tazminatla Sorumlu Tutulabilmesi İçin Takibin Geçici Olarak Durdurulması Gerekli Olup Bu Koşul Gerçekleşmediği İçin Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/355 K. 2006/3333"ÖDEMENİN DİKKATE ALINMAMASI ( Bakiye İşlemiş Faiz Tutarının ... YTL Olarak Kabul Edilerek Sonuca Gidilmesi Hatalı Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Bakiye Alacak Tutarı Yönünden Yaptırılan ve Mahkemece Kabul Edilen Bilirkişi Raporundaki Tutar ve Yapılan Ödemenin Dikkate Alınmaması İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/526 K. 2006/3427"ŞİKAYET ( Tazminat İlamına Dayalı Takipte İşlemiş Faiz Miktarının ve Faizi ile Birlikte İstenen Toplam Alacağa Yeniden Faiz Yürütülmesi Taleplerinin Yasal Olmadığı Nedeniyle )
TALEPLE BAĞLILIK ( Takipte İstenilen Miktar-Borçlunun Şikayet Dilekçesi ve Bilirkişi Raporundaki Hesaplamalar İncelenerek Faize Faize Şikayeti de Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD23.2.2006E. 2006/546 K. 2006/3419"BORCA İTİRAZ ( İcra İflas Kanunu Uyarınca Gün Olarak Tayin Olunan Müddetlerde İlk Günün Hesaba Katılmaması )
İTİRAZ SÜRESİ ( Bir Müddetin Sonuncu Günü Resmi Bir Tatil Gününe Rastlarsa Müddetin Tatili Taip Eden Günde Bitmesi-Müddetin Son Günün Tatil Saatinde Bitmiş Sayılması )"
Y12.HD24.2.2006E. 2006/34 K. 2006/3514"İHALENİN FESHİ ( İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Bu Davanın Açılabilmesi için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )
DAVA ŞARTI ( İhalenin Feshini İsteyebilmek için Yurt İçinde Bir Adres Gösterilmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD24.2.2006E. 2006/7 K. 2006/3503"BOŞANMADA TAZMİNATIN İCRASI ( Bu Şekilde Hükmedilen Maddi ve Manei Tazminat Alacaklarının İstenebilmes için Boşanma Kararının Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunduğundan Faizin Kesinleşmeden İtibaren Başlaması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Boşanmanın Ekinde Hükmedilen Maddi ve Manei Tazminat Alacaklarının İstenebilmes için Boşanma Kararının Kesinleşmesinin Zorunlu Bulunduğundan Faizin Kesinleşmeden İtibaren Başlaması )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/1566 K. 2006/3702"MAAŞ VE ÜCRETİN HACZİ ( Borçlunun Ne Kadarı İle Ailesinin Geçimini Sağlayabileceği Saptandıktan Sonra ve Yapılacak Kesintilerin Tüm Gelirlerinin 1/4'ünden Aşağı Olmamak Üzere Makul Bir Oranda Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN KENDİSİNİN EŞ VE ÇOCUKLARININ GEÇİMİ ( Maaş ve Ücretlerden Ne Kadarı İle Ailesinin Geçimini Sağlayabileceği Saptandıktan Sonra ve Yapılacak Kesintilerin Tüm Gelirlerinin 1/4'ünden Aşağı Olmamak Üzere Makul Bir Oranda Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/470 K. 2006/3705"ŞİKAYET ( Akdin Fesih Tarihinden Takip Tarihine Kadar Birer Senelik Devreler Halinde Devre Tarihlerinin Başlangıcında Kamu Bankalarınca Bir Yıllık Vadeli Mevduata Fiilen Uygulanan Faiz Oranlarının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
KIDEM TAZMİNATINA UYGULANAN FAİZ ( Akdin Feshedildiği Tarihten İtibaren En Yüksek Banka Mevduat Faizinin Uygulanması )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/478 K. 2006/3693"ŞİKAYET ( Borçlu Tarafından Kısmen Borca İtiraz Edilmiş Olmasına Rağmen İcra Müdürlüğünce Bu Miktarın Dışında Kalan Kısmın Üzerinden Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KISMİ İTİRAZ ( Kısmen İtiraz Edilen Kısım Yönünden Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerekirken Borcun Tümden Durdurulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/488 K. 2006/3725"GEÇİCİ ACİZ VESİKASI ( Dayalı Açılan Tasarrufun İptali Davaları Zamanaşımını Kesmediği )
TASARRUFUN İPTALİ ( Geçici Aciz Vesikasına Dayalı Açılması Halinde Zamanaşımının Kesilmediği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Borçluların Şikayetlerinin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( İİK.nun 71 /Son Maddesi Anlamında Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Borcun Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Borçluların Şikayetlerinin Kabulü Gereği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/645 K. 2006/3674"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçluya Gönderilen 103 Davet Kağıdının Usulsüz Olarak Tebliğ Edilmiş Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Aynı Takipte Hasım Olanların Tebligatının Bir Şahsa Yapılmış Olması )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/662 K. 2006/3668"3095 SAYILI YASANIN 2/2 MADDESİNE GÖRE FAİZ ( 1.1.2000 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4489 Sayılı Yasaya Göre Ticari İşler İçin Avans Oranına Göre Faiz Uygulanacağı )
KARARIN HÜKÜM BÖLÜMÜ ( Temyiz Konusu Yapılmadığı ya da Yargıtay'ca Bozulmadığı Takdirde Reeskont Oranının Esas Alınmasına İlişkin Hükmün Aynen Uygulanması Zorunlu Olduğu )
İLAMIN İNFAZ EDİLECEK HÜKÜM BÖLÜMÜ ( İcra Mahkemesince Yorum Yolu İle Belirlenmesi Mümkün Bulunmadığı )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/663 K. 2006/3666"ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ( 2003 Yılı Bütçe Kanunu'nun 51/t Maddesi Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edildiğinden Elde Bulunan ve Uyuşmazlığın Sürdüğü Davalarda İpta Kararının Geriye Yürümeyeceği Kuralının Uygulanmaması )
REESKONT FAİZİ ( 2003 Yılındaki Bütçe Kanunu'ndaki İlgili Madde Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildiğinden Eldeki Davada Reeskont Oranına Göre Hesap Yapılmasının Zorunlu Olması )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/664 K. 2006/3665"KESİNLİK SINIRI ( İİK.nun 363/1. Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( İİK.nun 363/1. Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
FAİZ HESABI ( 2003 Yılı Bütçe Kanununun 51/T Maddesi İptal Edildiği İçin İptal Kararının ( Geriye Yürümeme ) Kuralı Uygulanmayacağından Faiz Hesaplanmasını Bütçe Kanununa Göre ve %30 Oranı Üzerinden Belirleyen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/743 K. 2006/3633"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvuru Nedenleri Arasında İlişkin Herhangi Bir İstek Bulunmadığı - Borçlu İddiasını Yeterince ve Yöntemince İspatlayamadığından Gecikmiş İtiraz Talebinin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Annesinin Rahatsızlığı Nedeniyle Şehir Dışında Bulunduğundan Bahisle Yapılan Şikayet - Borçlu İddiasını Yeterince ve Yöntemince İspatlayamadığından Gecikmiş İtiraz Talebinin Reddi Gereği )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Borçlunun Annesinin Rahatsızlığı Nedeniyle Şehir Dışında Bulunduğundan Bahisle Yapılan Şikayet - Borçlu İddiasını Yeterince ve Yöntemince İspatlayamadığından Reddi Gereği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/744 K. 2006/3635"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipte Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı İtiraz Nedeniyle Mahkemece Yapılması Gereken İş Duruşma Açılarak Özellikle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılıp Kaldırılmadığının İrdelenmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ ( İhtiyati Haciz - Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı İtiraz Nedeniyle Mahkemece Yapılması Gereken İş Duruşma Açılarak Özellikle İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılıp Kaldırılmadığının İrdelenmesi Gerektiği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/747 K. 2006/3642"İLAMIN NAFAKA İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ ( Kesinleşmesi Beklenmeden ve Karar Tarihinden İtibaren Faiz İsteği İle Beraber Takibe Konmasında Yasal Engel Olmadığı )
NAFAKA ALACAĞINA FAİZ İSTENMESİ ( Alacaklının Nafaka Tutarına İtiraz Etmeyip Sadece Faiz Kısmına İtiraz Ettiği - Nafaka Alacağına İstenen Faiz Miktarı Denetlenip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMLARIN İNFAZI ( Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği Fakat Nafaka Hükümlerinin İcrasını İsteyebilmek İçin Bunların Kesinleşmesini Beklemeye Gerek Bulunmadığı )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( İlamın Nafaka İle İlgili Bölümü İçin Kesinleşmesi Beklenmeden ve Karar Tarihinden İtibaren Faiz İsteği İle Beraber Takibe Konabileceği )"
Y12.HD27.2.2006E. 2006/779 K. 2006/3625"ZAMANAŞIMI İTİRAZININ KABUL EDİLMESİ ( Halinde Mahkemece "İcranın Geri Bırakılmasına" Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Zamanaşımı İtirazının Kabulü Halinde Mahkemece "İcranın Geri Bırakılmasına" Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Zamanaşımı İtirazının Kabulü Halinde Mahkemece "İcranın Geri Bırakılmasına" Karar Verilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/414 K. 2006/3753"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlu İİK.nun 169/a Maddesinde Belirlenen Koşullarda Takip Alacaklısına Herhangi Bir Ödeme Yaptığını İspatlayamadığına Göre Mahkemece Tahrif Edilen Kısım Yerine Takibin Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )
TAKİP ALACAKLISINA YAPILAN ÖDEME ( Borçlu İİK.nun 169/a Maddesinde Belirlenen Koşullarda Takip Alacaklısına Herhangi Bir Ödeme Yaptığını İspatlayamadığına Göre Mahkemece Tahrif Edilen Kısım Yerine Takibin Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/442 K. 2006/3758"ALACAK TALEBİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği - Alacak Talebi )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Tazminatın Hüküm Altına Alındığı İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği - Alacak Talebi )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/690 K. 2006/3845"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlu Vekili İtiraz Dilekçesinde Takip Dayanağı Çeki İmza Eden Kişinin Borçlu Ziraat Odası Başkanlığını Temsil ve İlzama Yetkisinin Bulunmadığını İleri Sürdüğü - İtirazı İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Borçlu Vekili Takip Dayanağı Çeki İmza Eden Kişinin Borçlu Ziraat Odası Başkanlığını Temsil ve İlzama Yetkisinin Bulunmadığını İleri Sürdüğü - İtirazı İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Borçlu Vekili Takip Dayanağı Çeki İmza Eden Kişinin Borçlu Ziraat Odası Başkanlığını Temsil ve İlzama Yetkisinin Bulunmadığını İleri Sürdüğü - İtirazı İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
İMZA SAHİBİN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINI TEMSİL VE İLZAM ETMEDİĞİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - İtirazı İnceleme Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/707 K. 2006/3791"EKLENTİNİN HACZİ ( Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczi Mümkün Olduğu - Taşınır Mallar Eklenti Olduğu Saptandığı Takdirde Taşınmazdan Ayrı Haczedilebilir ve Satılabileceği )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAKİ EKLENTİLER ( Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceği - B Hükmün Uygulanabilmesi İçin Mahcuzun Hem İpotek Akit Tablosunda Yazılı Olması, Hem de MK.nun 686. Maddesinde Taşınmazların Eklenti Niteliğini Taşıması Zorunlu Olduğu )
ŞİKAYET ( Şikayetçi 3.Kişi Mahcuzların Bulunduğu Fabrika Üzerinde İpotek Tesis Ettiği ve Borçlu Şirket Aleyhinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Başlattığı - Taşınırların Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceğini İleri Sürdüğüne Göre Şikayette Hukuki Yararı Olduğu )
EKLENTİ NİTELİĞİ ( İpotek Akit Tablosu Celbedilerek Mahcuzların İpotek Akit Tablosunda Yazılı ve Eklenti Niteliğinde Olup Olmadığına Yönelik Olarak Yukarıdaki İlkelere Uygun Bilirkişi Raporu Alarak Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/708 K. 2006/3790"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Kesin Hüküm Nedeniyle )
KESİN HÜKÜM ( Bahsi Geçen Davada Taraf Olmayan Alacaklı Yönünden Takibe Konu Çekin İptali Kararının Kesin Hüküm Oluşturmaması-Kesin Hüküm için Davanın Taraflarının-Müddeabihin ve Sebebinin Aynı Olmasının Gerekmesi )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/710 K. 2006/3788"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde ( Fiilen ) Kullanılması Gerekli Olduğu - Mahcuzlarla İlgili Olarak Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Bir Etkisi Bulunmadığı )
MAHCUZLARIN KAMU HİZMETİNDE ( FİİLEN ) KULLANILMASI ( 5393 Sayılı Kanun'un 15 /Son Maddesine Göre Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Gerekli Olduğu )
KAMUYA TAHSİS KARARI ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde ( Fiilen ) Kullanılması Gerekli Olup Mahcuzlarla İlgili Olarak Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Bir Etkisi Bulunmadığı )
HACZEDİLEN PARALARLA İLGİLİ OLARAK HESAP DÖKÜMLERİ ( Getirtilerek Söz Konusu Paraların Niteliğinin İncelenmesi Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Haczedilmezlik Şikayeti )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/715 K. 2006/3768"TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( Ticaret Sicil Adreslerine Gönderilen Tebligatların Kanun'un 21. Maddesine Göre Yapılmış Olması Halinde Tebliğ Memurunun Tebligat Tüzüğü'nün 28. Maddesindeki Koşulları Araştırmasının Gerekli Olmadığı )
TİCARET SİCİL ADRESLERİNE GÖNDERİLEN TEBLİGATLAR ( Kanun'un 21. Maddesine Göre Yapılmış Olması Halinde Tebliğ Memurunun Tebligat Tüzüğü'nün 28. Maddesindeki Koşulları Araştırmasının Gerekli Olmadığı )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Bunun Nedeninin Araştırılması ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler İçin Zorunlu Olup Tüzel Kişilerin Sıfatı ve Niteliği İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Gerekmediği )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/728 K. 2006/3785"ŞİKAYET ( Kambiyo Vasfına Haiz Olmayan Çek Nedeniyle Takip Yapıldığı İddiasıyla Takibin İptali İstemi Nedeniyle )
ÇEKİN UNSURLARI ( Bir Senedin Çek Sayılabilmesi için Öncelikle Çek Kelimesini ve Eğer Senet Türkçe'den Başka Bir Dille Yazılmış ise O Dilde Çek Karşılığı Olan Kelimeyi İçermesinin Gerekmesi )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/732 K. 2006/3781"DEVLET MALLARI İLE MAHSUS KANUNLARINDA HACZİ CAİZ OLMADIĞI GÖSTERİLEN MALLAR ( Haczedilemeyecek Mallar Arasında Gösterilmiş Olup Bu Yöndeki Haczedilemezlik Şikayetinin Süreye Tabi Olmadığı )
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR ( Devlet Malları İle Mahsus Kanunlarında Haczi Caiz Olmadığı Gösterilen Mallar - Haczedilemezlik Şikayetinin Süreye Tabi Olmadığı )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Devlet Malları İle Mahsus Kanunlarında Haczi Caiz Olmadığı Gösterilen Malların Haczedilemeyecek Mallar Arasında Gösterilmiş Olup Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/733 K. 2006/3780"TEBLİGAT ( Duruşma Açılarak Tebliğ Adresinin Borçlunun İkamet Adresi Olup Olmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Açılarak Tebliğ Adresinin Borçlunun İkamet Adresi Olup Olmadığının Araştırılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Tebligat Tüzüğü'nün 28. Maddesine Uygun Tebliğ Yapılmadığından Bahisle Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesi Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/848 K. 2006/3826"MENFİ TESPİT DAVASI ( Poliçeyi Kabul Eden Muhataba-Bonoya Düzenleyen Keşideciye-Karşı Başlatacağı Takipte Zamanaşımı Süresinin Vadeden İtibaren Üç Yıl Olması )
BONODA ZAMANAŞIMI ( Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Poliçeyi Kabul Eden Muhataba-Bonoya Düzenleyen Keşideciye-Karşı Başlatacağı Takipte Zamanaşımı Süresinin Vadeden İtibaren Üç Yıl Olması )"
Y12.HD28.2.2006E. 2006/878 K. 2006/3807"İSTİHKAK DAVASI ( Mahcuz Eşyaların Satışının Dava Sonuna Kadar Tedbiren Durdurulmasına İlişkin Karar Alacaklının Takip Dosyasında Diğer Takip İşlemlerini Yapmasına Engel Teşkil Etmediği )
SATIŞIN DURDURULMASI KARARI ( TTK'nun 662. Maddesinde Açıklanan Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Sayılamayacağından Mahkemece TTK'nun 726 ve 71 /Son Madde Koşullarında Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI KESİLMESİ ( Tedbiren Satışın Durdurulması Kararı Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Sayılamayacağından Mahkemece TTK'nun 726 ve 71 /Son Madde Koşullarında Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1422 K. 2006/3935"İLAMIN YORUM YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( İlam Temyiz Konusu Edilip Bozulmadığı Sürece İcra Dairesi ve İcra Mahkemesinin Yorum Yoluyla İlamın Hüküm Bölümünü Değiştirememesi )
İLAMDAKİ FAİZİN UYGULANMASI ( Temyiz Konusu Edilip Bozulmadığı Sürece İcra Dairesi ve İcra Mahkemesinin Yorum Yoluyla İlamın Hüküm Bölümünü Değiştirememesi Nedeniyle Faizin İlamda Belirtilen Biçimde Denetlenmesi )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1534 K. 2006/3933"HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Salahiyetli Mümessillerine Bunlar Birden Ziyade İse Yalnız Birine Yapılacağı )
İŞYERİNDE BULUNMAMA ( Veya O Sırada Evrakı Bizzat Alamayacakları Bir Halde Oldukları Takdirde Tebliğ Orada Hazır Bulunan Memur ve Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı - Hükmi Şahıslara Tebligat )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1567 K. 2006/3949"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Senet Arkasında Bulunan Kayıt Alacağın Var Olup Olmadığını ve Ne Miktar Alacak Olduğunun Açık Olmadığını Göstereceğinden Alacağın Varlığının Yargılamayı Gerektirmesi )
TEMİNAT SENEDİ ( Senede Borçlu Tarafından Teminat İbarelerinin Sonradan Yazıldığı İddiasının Senet Alacaklı Elinde Bulunup Takibe Konulduğundan Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması-Söz Konusu Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirmesi )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1632 K. 2006/3960"İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI ( İstanbul İcra Dairelerinde Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibe Başlayan Alacaklı HUMK.nun 12. Maddesi Gereğince İstanbul İcra Dairelerinde de Takip Yapabileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı Asliye Ticaret Mahkemesinden Alarak Başlaması - Alacaklı HUMK.nun 12. Maddesi Gereğince İstanbul İcra Dairelerinde Takip Yapmasında Yasal Bir Engel Olmadığı )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Alacaklı Asliye Ticaret Mahkemesinden Aldığı İhtiyati Haciz Kararıyla İstanbul İcra Dairelerinde Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibe Başlaması Halinde İstanbul İcra Dairelerinde de Takip Yapabileceği )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1633 K. 2006/3959"SENEDİN TANZİM YERİ UNSURUNUN BULUNMAMASI ( Senedin Bono Vasfı Taşımadığı - Takip Alacaklısının Senedin Ciro Yoluyla Geçmesi Mümkün Olmadığından Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Senedin Tanzim Yeri Unsurunu Taşımadığından Senet Bono Vasfında Sayılmadığı - Senet Arkasında da Herhangi Bir İbare Bulunmaması Nedeniyle Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Senedin Bono Vasfı Taşımadığı - Takip Alacaklısının Senedin Ciro Yoluyla Geçmesi Mümkün Olmadığından Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı )"
Y12.HD1.3.2006E. 2006/1728 K. 2006/3946"ADRESTE BULUNMAMA ( Sebebini Bilmesi Muhtemel Komşu Yönetici Kapıcı vs. Tahkik Ederek Beyanlarını Tutanağa Yazıp Altı İmzalatılması Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Komşu Yönetici Kapıcı vs. Tahkik Ederek Beyanlarını Tutanağa Yazıp Altı İmzalatılmaması Halinde )
TEBLİĞ TARİHİNİN TESPİTİ ( Borçlunun Usulsüz Tebliğe Muttali Olduğunu Beyan Ettiği Ittıla Tarihi Tespit Edilerek Buna Göre Tebliğ Tarihinin Tespiti Gereği )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/312 K. 2006/4060"TAKİBİN DURMASI ( Borcun Sona Erdiğine veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belge Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )
BORCUN SONA ERMESİ ( Veya Ertelendiğine İlişkin Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Bir Belgeyi Borçlu Sunmadıkça Takibin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/322 K. 2006/4061"NOTER ARACILIĞIYLA BORÇLUYA GÖNDERİLEN HESAP ÖZETİ ( İhtarname Tebliğ Olunup 68/2'de Belirtilen Bir Aylık İtiraz Süresinin Dolması Beklenerek Yasal Prosedür Tamamlanmadan Yapılan Takibin Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TAKİP ( İhtarname Tebliğ Olunup 68/2'de Belirtilen Bir Aylık İtiraz Süresinin Dolması Beklenerek Yasal Prosedür Tamamlanmadan Yapılan Takip - Alacaklı İsteminin Reddi Gereği )
TAKİP ( İhtarname Tebliğ Olunup 68/2'de Belirtilen Bir Aylık İtiraz Süresinin Dolması Beklenerek Yasal Prosedür Tamamlanmadan Yapılan Takibin Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/537 K. 2006/4037"İTİRAZIN KABULÜ ( Halinde Senedi Takibe Koymakta Kötüniyeti veya Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklıya Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edeceği )
SENEDİ TAKİBE KÖTÜNİYETLİ OLARAK KOYMA ( Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklıya Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edeceği )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Oluşup Oluşmadığı İrdelenmeden ve Belirtilen %20 Oranının Aşılmasının da Gerekçesi Gösterilmeksizin Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/596 K. 2006/4022"İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
BİLİRKİŞİLERCE İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMİŞ OLMASI ( Belirsizlikten Borçlunun Yararlanması - İmzaya İtirazın Kabulü Gereği )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/800 K. 2006/4127"MEŞRUHATLI DAVETİYE GÖNDERİLMESİ ( İcra Dairesinin Yetki Çevresi Dışında Ödeme Emri Tebliğ Edilen Borçlu İstinabe Yolu İle İsticvabına Karar Verilmesi Halinde de Bizzat Duruşmada Bulunmaya Mecbur Olduğu )
İCRA DAİRESİNİN YETKİ ÇEVRESİ DIŞINDA ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tebliğ Edilen Borçlu İstinabe Yolu İle İsticvabına Karar Verilmesi Halinde de Bizzat Duruşmada Bulunmaya Mecbur Olduğu )
SENET ALTINDAKİ İMZAYI REDDEDEN BORÇLU ( Takibi Yapan İcra Dairesinin Yetki Çevresi İçinde İse İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesi Önünde Yapılacak Duruşmada Mazeretini Daha Önce Bildirip Tevsik Etmediği Takdirde Bizzat Bulunmaya Mecbur Olduğu )
DURUŞMADA BULUNMA MECBURİYETİ ( İcra Dairesinin Yetki Çevresi Dışında Ödeme Emri Tebliğ Edilen Borçlu İstinabe Yolu İle İsticvabına Karar Verilmesi Halinde de Bizzat Bulunmaya Mecbur Olduğu )
İSTİNABE ( İcra Dairesinin Yetki Çevresi Dışında Ödeme Emri Tebliğ Edilen Borçlu İstinabe Yolu İle İsticvabına Karar Verilmesi Halinde de Bizzat Duruşmada Bulunmaya Mecbur Olduğu )"
Y12.HD2.3.2006E. 2006/947 K. 2006/4078"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Kooperatifin Borç Altına Sokulabilmesi İçin En Az 2 Kişinin İmzasının Gerektiği )
KOOPERATİFİN BORÇ ALTINA SOKULMASI ( En Az 2 Kişinin İmzasının Gerektiği - Takibin İptali )
EN AZ İKİ KİŞİNİN İMZASI ( Kooperatifin Borç Altına Sokulabilmesi İçin En Az 2 Kişinin İmzasının Gerektiği )
ANONİM ŞİRKET ADINA TANZİM EDİLECEK EVRAK ( Muteber Olması İçin Aksine Mukavelede Hüküm Olmadıkça Temsile Selahiyetli Olanlardan İkisinin İmzası Kafi Olduğu - Kooperatifler Kanununun 98. Maddesi Uyarınca da Uygulanacağı )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/559 K. 2006/4203"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Yetkili İcra Dairesinde Bir Takip İşlemi Yapılmadığı ve Borçluya Yetkili İcra Dairesinden Ödeme Emri Gönderilmediği - Bu Aşamada Adı Geçenin Zamanaşımı İtirazının İncelenemeyeceği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Yetkili İcra Dairesinde Bir Takip İşlemi Yapılmadığı ve Borçluya Yetkili İcra Dairesinden Ödeme Emri Gönderilmediği - Bu Aşamada Adı Geçenin Zamanaşımı İtirazının İncelenemeyeceği )
YETKİ İTİRAZI ( Adıgeçen İcra Dairesinin Esasına Kaydedilen Dosyada Bir Takip İşlemi Yapılmadığı ve Borçluya Yetkili İcra Dairesinden Ödeme Emri Gönderilmediği - Bu Aşamada Adı Geçenin Zamanaşımı İtirazının İncelenemeyeceği )
ALACAKLININ TAZMİNATLA SORUMLU TUTULMASI ( Adıgeçen İcra Dairesinin Esasına Kaydedilen Dosyada Bir Takip İşlemi Yapılmadığı ve Borçluya Yetkili İcra Dairesinden Ödeme Emri Gönderilmemesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/571 K. 2006/4183"BONO BEDELİNDE YAZI VE RAKAM ARASINDA FARK OLMASI ( Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı - Rakam ve Yazı Kayıtlarında Herhangi Bir Tahrifatın Yapılmamış Olması Gerekli Olduğu )
TAHRİFATIN YAPILMAMIŞ OLMASI GEREĞİ ( Bono Bedelinin Hem Yazı Hem de Rakamla Gösterilipte İki Bedel Arasında Fark Bulunması Halinde Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunması İçin Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin Raporunda Takip Konusu Bononun Başlangıçta ...TL. Bedelli Olarak Düzenlendiği Açıklandığına Göre Takibin Tahrif Edilen ...TL'lik Bölüm İçin İptali Gereği )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/575 K. 2006/4193"KAMU ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK FAİZ ORANI ( Dayanağı İlamın Kesinleşmesinden Sonra Uygulanacağı )
BÜTÇE KANUNLARINDA YAZILI FAİZ ORANI ( Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmesine Kadar 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre Faiz Hesaplaması Yapılacağı )
FAİZ ORANI ( Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranının Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmesinden Sonra Uygulanacağı )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/576 K. 2006/4206"ADLİ TIP KURUMU'NCA İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ ADLİ TIP KURUMU'NCA TESBİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporundaki Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - Çekteki İmzanın İspat Külfetinin Alacaklıda Olması )
İSPAT KÜLFETİNİN ALACAKLIDA OLMASI ( Çekteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Adli Tıp Tarafından Tesbit Edilememiş Olması - Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİNİN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞINI TESBİT EDEMEMESİ ( Belirsizliğin Borçlu Yararına Değerlendirilmesi Gereği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İspat Edemeyen Alacaklının İspat Külfetini Yerine Getirememiş Olması )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/890 K. 2006/3270"TAKİP TALEPNAMESİYLE BAĞLI OLUNMASI ( İlama Dayalı Takiple İlgiili Olarak Alacaklı Takip Talepnamesinde Şikayete Konu Dönemle İlgili Olarak Faiz Oranlarını ve Miktarını Belirttiğinden İcra Müdürünün İcra Emri Çıkarırken Takip Talebindeki İstem ile Bağlı Olması )
FAİZ ALACAĞININ SONRADAN İSTENMESİ ( Alacaklının İlama Dayalı Takip Öncesi Eksik İstenen Faiz Alacağını Yapacağı Yeni Bir Takiple İsteyebilmesi )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/893 K. 2006/4231"FAİZE YÖNELİK ŞİKAYET ( Borçlu Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipten Önce Uygulanan ve Takipten Sonrası için Uygulanması İstenen Faiz Oranına Vaki İtiraz Nedeniyle )
REESKONT FAİZİ ( Takip Dayanağı Belge Bono Olduğundan Taraflar Arasında Ticari Bir İlişkinin Olduğunun Kabulünün Gerekmesi- Bu Durumda Ticari Temerrüt Faizine Yönelik Ticari Reeskont Oranının-Avans Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/894 K. 2006/4230"BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLARIN HACZEDİLMESİ ( Bu Taşınmazların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti İle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - Şikayet )
TAŞINMAZLARIN KAMU HİZMETİNDE FİİLEN KULLANILIP KULLANILMAMASI ( Belediyeye Ait Taşınmazlar Haczedildiğinden Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti İle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - Şikayet )
ŞİKAYET ( Belediyeye Ait Taşınmazlar Haczedildiğinden Bu Taşınmazların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti İle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/897 K. 2006/4242"FAİZE İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Yapılan Takipte Dönemler İtibariyle Değişken Avans Faiz Oranının Belirlenip Uygulanmasının Gerekmesi )
DEĞİŞKEN FAİZ UYGULAMASI ( Takip Bonoya Dayalı Olduğundan Dönemler İtibariyle Değişken Avans Faiz Oranının Belirlenip Uygulanmasının Gerekmesi )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/900 K. 2006/4222"SENETLERİN BORCUN BELİRTİLEN VADELERDE ÖDENMESİ AMACIYLA VERİLMESİ ( Borçluların Ödeme Def'i de Nazara Alınarak İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
ÖDEME DEF'İ ( Senetlerin Borcun Belirtilen Vadelerde Ödenmesi Amacıyla Verildiği - Borçluların Ödeme Def'i de Nazara Alınarak İşin Esasının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/907 K. 2006/4215"SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Bir Suretinin Borçlu ve Alacaklı ve Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğinin Zorunlu Olduğu )
SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Başlı Başına İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/916 K. 2006/4211"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Şikayetçi Borçlunun Bu Başvurusu Şikayet Niteliğinde Olduğu - İhale Tarihinden 7 Gün Sonra Yatırılan Harçla Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu )
ŞİKAYET ( Şikayetçi Borçlu Yapılan İhalenin Feshini İstemiş Olup Bu Başvurusu Şikayet Niteliğinde Olduğu - İhale Tarihinden 7 Gün Sonra Yatırılan Harçla Yapılan Şikayetin Süresinde Olduğu )
HARCA TABİ DAVALAR ( Şikayetçi Borçlu Yapılan İhalenin Feshini İstemiş Olup Bu Başvurusu Şikayet Niteliğinde Olduğu - Bu Husus İcra Müdürünün Bizzatihi İsteminden Kaynaklanmadığından Şikayet Başvurusunun Harca Tabi Olduğu )
DAVANIN AÇILMA TARİHİ ( Harca Tabi Davalarda Dava Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayıldığı )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/917 K. 2006/4240"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Önceye İlişkin Zamanaşımı İtirazlarını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine 5 Günlük Süre İçerisinde Yapması Gerektiği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCEYE İLİŞKİN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine 5 Günlük Süre İçerisinde Yapılması Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip - Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Önceye İlişkin İtirazlarını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine 5 Günlük Süre İçerisinde Yapması Gerektiği )
SÜRE ( Borçlunun Takibin Kesinleşmesinden Önceye İlişkin Zamanaşımı İtirazlarını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine 5 Günlük Süre İçerisinde Yapması Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/921 K. 2006/4228"MENFİ TESPİT DAVASI ( TTK'nun 662. Maddesinde Belirtilen Zamanaşımını Kesen Nedenlerden Sayıldığı - Borçlu Tarafça Açılan 2 Ayrı Menfi Tespit Davalarına Göre 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığının Araştırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER ( Borçlu Tarafça Açılan 2 Ayrı Menfi Tespit Davalarına Göre 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolup Dolmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/925 K. 2006/4226"İLAMDA AÇIKÇA AVUKAT ADINA HÜKMEDİLMEMESİ ( Hükmedilmediği Müddetçe Ücreti Vekalet Avukata Ait Olsa Dahi Taraflar Lehine Hükmedileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( İlamda Açıkça Avukat Adına Hükmedilmediği Müddetçe Ücreti Vekalet Avukata Ait Olsa Dahi Taraflar Lehine Hükmedileceği )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/977 K. 2006/4160"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BONO İLE BORÇLU BULUNMASI ( Alacaklının Talebi İle Bu Senetlerin İİK'nun 88/1. Maddesi Gereğince Haczedilip İcra Dairesinde Muhafaza Altına Alınmasının Zorunlu Olduğu - Alacaklının 3. Kişiye Karşı 89. Madde Uyarınca İşlem Yapamayacağı )
SENETLERİN MUHAFAZA ALTINA ALINMA ZORUNLULUĞU ( 3. Kişinin Bono İle Borçlu Bulunduğu - Alacaklının Talebi İle Bu Senetlerin İİK'nun 88/1. Maddesi Gereğince Haczedilip İcra Dairesinde Muhafaza Altına Alınmasının Zorunlu Olduğu )
İİK. 89. MADDE GEREĞİNCE İŞLEM ( 3. Kişinin Bono İle Borçlu Bulunduğu - Alacaklının Talebi İle Bu Senetlerin İİK'nun 88/1. Maddesi Gereğince Haczedilip İcra Dairesinde Muhafaza Altına Alınmasının Zorunlu Olması Nedeniyle Alacaklının 3. Kişiye Karşı Yapamayacağı )"
Y12.HD3.3.2006E. 2006/989 K. 2006/4142"İMZA İTİRAZI ( İtirazın Kabulü Durumunda Senedi Takibe Koymada Kötüniyet ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20 sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmza İtirazının Kabulü Durumunda Senedi Takibe Koymada Kötüniyet ve Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklının Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20 sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesinin Gerekmesi )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( İmza İtirazının Kabulü Durumunda Alacaklının Tazminata Mahkum Edilebilmesi İçin Kötüniyetinin ve Ağır Kusurunun Bulunmasının Gerekmesi )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1085 K. 2006/4337"İLAMLI İCRA ( Borçlu İcra Mahkemesi Nezdinde Faizin İlama Aykırı İstendiğinden Bahisle Şikayette Bulunduğu - Bu Başvuru Dava Niteliğini Taşımadığından Dilekçenin HUMK'nun 179. Maddesinde Açıklanan Koşulları İçermesinin Gerekmediği )
DAVA NİTELİĞİNDE OLMAYAN BAŞVURU ( İlamların İcrası Yolu İle Başlatılan Takipte Borçlu İcra Mahkemesi Nezdinde Faizin İlama Aykırı İstendiğinden Bahisle Şikayette Bulunduğu - Dilekçenin HUMK'nun 179. Maddesinde Açıklanan Koşulları İçermesinin Gerekmediği )
FAİZİN İLAMA AYKIRI İSTENDİĞİ ŞİKAYETİ ( İlamların İcrası Yolu İle Başlatılan Takipte Borçlu İcra Mahkemesi Nezdinde Faizin İlama Aykırı İstendiğinden Bahisle - Dilekçenin HUMK'nun 179. Maddesinde Açıklanan Koşulları İçermesinin Gerekmediği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1095 K. 2006/4347"YENİDEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( İtirazla Takibin Durdurulduğu - Alacaklı Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar Yeniden Ödeme Emri Tebliğini Talep Edebileceğinden Olayda İİK'nun 78. Maddesinin Uygulanma Olanağının Olmadığı )
TAKİBİN İTİRAZLA DURMASI ( Alacaklı Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar Yeniden Ödeme Emri Tebliğini Talep Edebileceğinden Olayda İİK'nun 78. Maddesinin Uygulanma Olanağının Olmadığı )
HACİZ TALEBİ ( İtirazla Takibin Durdurulduğu - Alacaklı Zamanaşımı Süresinin Dolmasına Kadar Yeniden Ödeme Emri Tebliğini Talep Edebileceğinden Olayda Uygulanma Olanağının Olmadığı )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1111 K. 2006/4343"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Bilirkişiler Vasıtasıyla Yeniden Keşif Yapılarak Borçlunun Haline Münasip Evin Değeri Saptanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Haczedilmezlik Şikayeti - Bilirkişiler Vasıtasıyla Yeniden Keşif Yapılarak Borçlunun Haline Münasip Evin Değeri Saptanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HALİNE MÜNASİP EV OLGUSU ( Haczedilmezlik Şikayeti - Bilirkişiler Vasıtasıyla Yeniden Keşif Yapılarak Borçlunun Haline Münasip Evin Değeri Saptanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1114 K. 2006/4341"CİRANTANIN TAKİP HAKKI ( Senedin Yetkili Hamilinin Kendisinden Önce Gelen Senet Borçluları Hakkında Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapabilmesi-Ancek Kendisinden Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapamaması )
YETKİLİ HAMİL ( Kambiyo Senedinin Bedelini Ödemiş Cirantanın Kendisinden Önceki Senet Borçlularına Karşı Yaptığı Takipte Kambiyo Senedinin Yetkili Hamil Olması )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1494 K. 2006/4384"BORÇLUNUN 3. KİŞİLERDEKİ ALACAĞI ( İİK'nun 106/2. Maddesi Gereğince Menkul Hükmünde Olduğu )
MEVDUATIN HACZİ ( Menkul Haczi Gibi Yapılacağı - Haczin Tamamlanması İçin Şikayetçi 3. Kişiye Haciz İhbarnamesinin de Ayrıca Tebliğ Edilmiş Olmasının Şart Olmadığı )
HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ( Mevduatın Haczi Menkul Haczi Gibi Yapılacağı - Haczin Tamamlanması İçin Şikayetçi 3. Kişiye Haciz İhbarnamesinin de Ayrıca Tebliğ Edilmiş Olmasının Şart Olmadığı )
ŞİKAYET ( İcra Dairesi Haczin Yerine Getirilmesini İstemek Yerine Şikayetçiye Yapılan Haciz Uygulaması Kapsamını Aşan Muhtırayı Gönderdiğinden Kabulü Gereği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1512 K. 2006/4373"DAYANAK BELGENİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMAMASI ( İcra Müdürünce Borçluya Anılan Özel Yola İlişkin Ödeme Emri Gönderilmiş İse Borçlunun Bu Konudaki Başvurusunun Şikayet Niteliğinde Olduğu )
ÖDEME EMRİ ( Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - İcra Müdürünce Borçluya Anılan Özel Yola İlişkin Ödeme Emri Gönderilmiş İse Borçlunun Bu Konudaki Başvurusunun Şikayet Niteliğinde Olduğu )
ŞİKAYET ( Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - İcra Müdürünce Borçluya Anılan Özel Yola İlişkin Ödeme Emri Gönderilmiş İse Borçlunun Bu Konudaki Başvurusunun Şikayet Niteliğinde Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Dayanak Belgenin Teminat İçin Düzenlendiği ve Takibin Mükerrer Olduğu Yönündeki İddiaların Bu Nitelikte Olduğu )
DAYANAK BELGENİN TEMİNAT İÇİN DÜZENLENDİĞİ VE TAKİBİN MÜKERRER OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİALARI ( Borca İtiraz Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Duruşma Sırasında Taraf Vekilleri Davayı Takip Etmediklerini Beyan Ettiklerine Göre Anılan İtiraz Nedenlerine Hasren Dosyanın Tefrik Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1544 K. 2006/4318"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARI ( Verilmiş Bir Karardan Daha Sonra Kendiliğinden Dönülerek İlk Kararın Aksine Olan İkinci Bir Karar Verilemeyeceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN RÜCU KARARI ( İcra Müdürlüğünce Verilmiş Bir Karardan Daha Sonra Kendiliğinden Dönülerek İlk Kararın Aksine Olan İkinci Bir Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYET ( Hakim Denetiminden Geçerek Sonuçta Doğru Olan Kararın Onaylanması Halinde İcra Müdürünün Rücu Kararı Sonuca Etkili Olmayacağı - Mahkemece İcra Müdürünün Şikayete Konu Kararının Esası İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1573 K. 2006/4334"FİNANSAL KİRALAMA KONUSU OLDUĞU İDDİA EDİLEN ARAÇ ( Haciz İşlemi - Yasada Belirtilen Hak Düşürücü Süre Geçirilerek İcra Müdürü İşlemini Şikayete Yasal İmkan Bulunmadığından İstemin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
HACİZ İŞLEMİ ( Finansal Kiralama Konusu Olduğu İddia Edilen Araç - Yasada Belirtilen Hak Düşürücü Süre Geçirilerek İcra Müdürü İşlemini Şikayete Yasal İmkan Bulunmadığından İstemin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Yasada Belirtilen Hak Düşürücü Süre Geçirilerek İcra Müdürü İşlemini Şikayete Yasal İmkan Bulunmadığından İstemin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )"
Y12.HD6.3.2006E. 2006/1588 K. 2006/4329"HÜKMİ ŞAHSİYETİ OLMAYAN MÜDÜRLÜĞE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Sonuç Doğurmayacağından Bu Konuda İcra Müdürlüğüne İtiraz Edilmesinin Gerekmediği - Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Hükmi Şahsiyeti Olmayan Müdürlüğe Gönderilen - Sonuç Doğurmayacağından Bu Konuda İcra Müdürlüğüne İtiraz Edilmesinin Gerekmediği/Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
ŞİKAYET ( Hükmi Şahsiyeti Olmayan Müdürlüğe Gönderilen Haciz İhbarnamesi Sonuç Doğurmayacağından Bu Konuda İcra Müdürlüğüne İtiraz Edilmesinin Gerekmediği - Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ ( Hükmi Şahsiyeti Olmayan Müdürlüğe Gönderilen Haciz İhbarnamesi Sonuç Doğurmayacağından Bu Konuda İcra Müdürlüğüne İtiraz Edilmesinin Gerekmediği - Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1014 K. 2006/4465"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( İtiraz Üzerine Kaldırıldığı İddia Edilmediğine Göre Yetki İtirazının Reddine Karar Verildikten Sonra Borçlunun Esasla İlgili Sair İtirazları İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİ İTİRAZI ( İhtiyati Haciz Kararının İtiraz Üzerine Kaldırıldığı İddia Edilmediğine Göre Yetki İtirazının Reddine Karar Verildikten Sonra Borçlunun Esasla İlgili Sair İtirazları İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası Haciz Kararını Veren Mahkemede de İkame Olunabileceği - Anılan Hüküm İcra Dairelerinin Yetkisini Belirlemede de Geçerli Olduğu )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1015 K. 2006/4464"İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Borçlunun Kardeşinin Şikayette Hukuki Yararının Olmadığı )
HACİZ ŞERHİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığı - Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Borçlunun Kardeşinin Şikayette Hukuki Yararının Olmadığı )
TAŞINMAZLARDA HİSSEDAR BULUNAN BORÇLUNUN KARDEŞİNİN ŞİKAYETİ ( Borçlunun Ölü Babasından İntikal Edecek Taşınmazlardaki Hisselerine Haciz Şerhinin İşlenmesinde Usulsüzlük Bulunmadığından Reddi Gereği )
AKTİF HUSUMET ( Üzerine Haciz Konulan Taşınmazlarda Hissedar Bulunan Şikayetçinin Kendi Hisselerine Uygulanan Haciz İşlemi Bulunmadığından Şikayette Hukuki Yararı Olmadığı - Şikayetin Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğundan Reddi Gereği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1017 K. 2006/4463"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senet Arkasında Takip Alacaklısına Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı - Takip Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Kabulü Gerektiği )
TAKİP YAPAN ALACAKLININ YETKİLİ HAMİL OLMAMASI ( Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - Senet Arkasında Takip Alacaklısına Yapılmış Bir Ciro Bulunmadığı )
TAKİP ALACAKLISINA CİRO YAPILMAMASI ( Takip Yapan Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı Mahkemece Kendiliğinden Gözönüne Alınıp Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1020 K. 2006/4460"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ( İlişkin İlamın Takibe Konulduğundan İşlemiş Faiz Hesabının 3095 Sayılı Kanun'un 1. Maddesine Uygun Olarak Yapılması Gerektiği )
İŞLEMİŞ FAİZ HESABI ( Maddi ve Manevi Tazminat Alacağına İlişkin İlamın Takibe Konulduğundan İşlemiş Faiz Hesabının 3095 Sayılı Kanun'un 1. Maddesine Uygun Olarak Yapılması Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1064 K. 2006/4452"KAMULAŞTIRMA İLAMI ( Kesinleşme Tarihinden İtibaren ve Anayasanın Değişik 46. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Başlatılmak Kaydıyla Anayasada Öngörülen En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )
EN YÜKSEK FAİZ ORANI ( Kamulaştırma İlamının Kesinleşme Tarihinden İtibaren Anayasanın Değişik 46. Maddesinin Yürürlük Tarihinden Sonra Başlatılmak Kaydıyla Anayasada Öngörülen En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1116 K. 2006/4505"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Çek Lehtarı Şirket Çeki Ciro İle Elinden Çıkardıktan Sonra Senette Yetkili Hamil Olması İçin Çekin Yeniden Kendisine Teslim Dışında Ciro Edilmesine Gerek Olmadığından Reddi Gereği )
ÇEKİN CİRO EDİLMESİ ( Çek Lehtarı Şirket Çeki Ciro İle Elinden Çıkardıktan Sonra Senette Yetkili Hamil Olması İçin Çekin Yeniden Kendisine Teslim Dışında Ciro Edilmesine Gerek Olmadığı )
GERİYE DÖNÜŞ CİROSU ( Çek Lehtarı Şirket Çeki Ciro İle Elinden Çıkardıktan Sonra Senette Yetkili Hamil Olması İçin Çekin Yeniden Kendisine Teslim Dışında Ciro Edilmesine Gerek Olmadığı - Geriye Dönüş Cirosunun Varlığı Bu Durumda Aranmadığı )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1131 K. 2006/4503"BORCA İTİRAZ ( İtiraz Süresi Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olduğundan Vekilin İtirazı Anında Vekaletnamesini İbraz Etmeyişi İtirazı Bilahare Vekalet İbraz Edilmek Koşuluyla Geçersiz Kılmaması )
VEKALETNAME ( Bunu Aslını veya Örneğini Vermeyen Vekilin Dava Açamaması ve Yargılama ile İlgili Hiçbir Görev Yapamaması -Gecikmesinde Zarar Umulan Hallerde Mahkemenin Vereceği Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnamesini Getirmek Şartıyla Vekilin Dava Açmasına veya Usul İşlemlerini Yapmasına İzin Verilebilmesi )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1147 K. 2006/4484"ŞİKAYET ( Üçüncü Şahsın Vergi Levhası İbraz Ederek Haciz Yapılan Yerin Kendisine Ait Olduğunu İleri Sürmesi Halinde Haczin Uygulanmasının Yerinde Olmaması )
HACİZ UYGULAMASI ( İcra Müdürlüğünün Alacaklının Talebi Doğrultusunda Gösterilen Adreste Haczi Uygulamak Zorunda Olması )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1152 K. 2006/4487"ŞİKAYET ( Genel Haciz Yoluyla Başlatılan İcra Takibinde İcra Müdürü İşlemi Nedeniyle )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Belge Asıllarının Eklenmediği-Takipte Alacaklının Açık Adresi ile Vergi Sicil Numarasının Bulunmaması Gibi Eksikliklerin Sonradan Tamamlanabilir Nitelikte Olması Nedeniyle Takibin İptaline Gerek Olmaması )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1154 K. 2006/4506"ÖLÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP ( Borçlunun Oğlu Hakkındaki Takibin İptalini İstemesi Sonucunda Mahkemece Bu Kişi Hakkındaki Takibin İptaline Öncelikle Karar Verebilmesi İçin Alınacak Veraset Belgesi Sonucunda Bir Karar Vermek Gerektiği )
BORÇLUNUN OĞLU HAKKINDAKİ TAKİP ( Alacaklının Ölü Kişi Hakkında Takip Yapamaması Nedeniyle Oğlu Hakkındaki Takibin İptalini İstemesi Sonucunda Mahkemece Alınacak Veraset Belgesi Sonucunda Bir Karar Vermek Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacaklının Ölü Kişi Hakkında Takip Yapamaması Nedeniyle Borçlunun Oğlu Hakkındaki Takibin İptalini İstemesi Sonucunda Mahkemece Bu Kişi Hakkındaki Takibin İptaline Öncelikle Karar Verebilmesi İçin Alınacak Veraset Belgesi Sonucunda Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1167 K. 2006/4489"MÜDDETİN SONUNCU GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI ( Müddetin Tatili Takip Eden Günde Biteceği - Müddetin Son Günün Tatil Saatinde Bitmiş Sayıldığı )
SÜRENİN SONA ERDİĞİ GÜN ( Bir Müddetin Sonuncu Günü Resmi Bir Tatil Gününe Rastlarsa Müddet Tatili Takip Eden Günde Biteceği - Müddetin Son Günün Tatil Saatinde Bitmiş Sayıldığı )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1372 K. 2006/4443"İCRA MEMURU İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Gayrimenkul Üzerine Konan Hacze Karşı İstihkak Değil Şikayet Davası Açılabileceği - Harcın ve Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği )
GAYRİMENKUL ÜZERİNE KONAN HACZE KARŞI İSTİHKAK DEĞİL ŞİKAYET DAVASI AÇILMASI GEREĞİ ( Şikayet Davasında Harç ve Avukatlık Ücretinin Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği - Şikayet Davasının Reddinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İSTİHKAK DAVASI AÇILAMAMASI ( Gayrimenkul Üzerine Konan Haciz İşlemine Karşı Şikayet Yoluna Başvurulacağı - Vekalet Ücreti ve Harcın Nisbi Değil Maktu Olarak Tayini Gereği )
ŞİKAYET DAVASI NİTELİĞİ ( Haczedilen Gayrimenkulün Aidiyeti Davasında İstihkak Hükümlerinin Uygulanamaması - Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifelerden Uygulanması Gereği/Şikayetin Reddinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Şikayet Davasının Reddi Halinde Davacı Lehine - Gayrimenkul Üzerine Konan Haciz Nedeniyle İcra Müdürünün İşlemini Şikayet )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1374 K. 2006/4408"HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Taşınmaz Haciz Tarihinde Borçlu Adına Tapuda Kayıtlı Olduğundan Haciz İşleminde Usulsüzlük Bulunmadığı - Haciz İşlemi Yerinde Olup Mahkemece Şikayetin Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN HACİZ TARİHİNDE BORÇLU ADINA TAPUDA KAYITLI OLMASI ( Haciz İşleminde Usulsüzlük Bulunmadığı - O Halde Haciz İşlemi Yerinde Olup Mahkemece Şikayetin Reddi Gereği )
İSTİHKAK İDDİASI ( İlişkin Koşullar Menkul Mallar İçin Uygulandığı - Taşınmaz Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi İcra Memurunun İşlemine Yönelik Şikayet Mahiyetinde Olduğundan Şikayet Koşulları Doğrultusunda Çözümlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Taşınmaz Üzerine Konulan Haczin Kaldırılması İstemi İcra Memurunun İşlemine Yönelik Şikayet Mahiyetinde Olduğundan Şikayet Koşulları Doğrultusunda Çözümlenmesi Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1392 K. 2006/4427"ÖDEME OLGUSU ( Takip Dayanağı Belgenin Kanunun 68/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olup Olmadığına Bakılmaksızın Borçlunun Ödeme İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )
TAKİP DAYANAĞI BELGELER ( Kanunun 68/1. Maddesinde Belirtilen Belgelerden Olup Olmadığına Bakılmaksızın Borçlunun Ödeme İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )
YAZILI BELGE ( Borçlu Hukuki İlişki ve Borcu Kabul Edip Ödediğini İleri Sürdüğüne Göre Kabul Edilen Bir Hususun Ayrıca İİK'nun 68/1. Maddesinde Yazılı Belgelerle İspatına Yer Olmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1394 K. 2006/4426"ÖLÜ KİŞİ HAKKINDA TAKİP ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı Gereğince Ölü Kişi Hakkında Takip Yapılamaması )
TAKİBİN İPTALİ ( Mahkemece Hiçbir İşlam Yapılmaksızın Kamu Düzenine İlişkin Olan Ölü Kişi Hakkında Takip Yapılamaması Nedeniyle Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1419 K. 2006/4409"KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat Geniş Kapsamlı Bir Beyan Olup Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurması-Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvaffakatına Bağlı Olmaması )
FERAGAT ( Feragat Beyanı Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Göstermesi-Bu Durumda İcra Mahkemesinin Kararını Borçlu Vekilinin Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzeri Bozulmasının Gerekmesi )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1423 K. 2006/4418"GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Mahkemece İİK.nun 68/1. Maddesinde Sayılan Nitelikte Bir Belge Olarak Kabul Edilen İcra Mahkemesinin Kararında da Borçlu Taraf Olmadığından Anılan İlamlara Dayalı Olarak Alacaklının Yapamayacağı )
İLAMA DAYALI TAKİP ( Mahkemece İİK.nun 68/1. Maddesinde Sayılan Nitelikte Bir Belge Olarak Kabul Edilen İcra Mahkemesinin Kararında da Borçlu Taraf Olmadığından Anılan İlamlara Dayalı Olarak Alacaklının Genel Haciz Yolu İle Takip Yapamayacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İİK.nun 68/1. Maddesinde Sayılan Nitelikte Bir Belge Olarak Kabul Edilen İcra Mahkemesinin Kararında da Borçlu Taraf Olmadığından Anılan İlamlara Dayalı Olarak Alacaklının Genel Haciz Yolu İle Takip Yapamayacağından Reddi Gereği )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1608 K. 2006/4569"BORÇLUYA VAKIF SANDIĞINDAN BAĞLANAN İRATLAR ( Borçlunun ve Ailesinin Geçimleri İçin İcra Müdürlüğünce Zorunlu Olarak Takdir Edilen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Kalan Bölümünün Haczedilebileceği )
BORÇLUNUN VE AİLESİNİN GEÇİMLERİ ( İçin İcra Müdürlüğünce Zorunlu Olarak Takdir Edilen Miktar Tenzil Edildikten Sonra Kalan Bölümünün Haczedilebileceği - Borçluya Vakıf Sandığından Bağlanan İratların Haczi )
BORÇLUNUN MAAŞ ALDIĞI VAKIF SANDIĞI ( Statüsünde Haczedilmezliğe İlişkin Özel Hüküm Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SSK MAAŞI ( Alıp Almadığı Tespit Edilip Özel Hüküm Mevcut İse Bu Gelirin Haczedilemeyeceği Buna İlişkin Hüküm Yok İse SSK'dan Maaş Almakta İse Sözü Edilen Gelirinin Tamamının Haczedilebileceği - Vakıf Sandığından Bağlanan İratların Haczi )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1617 K. 2006/4563"MUHTIRANIN TEBLİĞİ ( Bizzat Şikayetçiye Tebliğ Edildiği - Şikayetçi Bu İmzanın Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürdüğü/Doğrudan Oğluna Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğundan Bahisle Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYETÇİYE YAPILAN TEBLİĞ ( Şikayetçi Bu İmzanın Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürdüğü - Doğrudan Oğluna Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğundan Bahisle Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( Talep Aşılarak Takibin Durdurulması Yerine İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1629 K. 2006/4576"TEBLİGAT ( Ünvanın Tüzel Kişiliği Haiz Bir Ticaret Şirketi Olmayıp Sadece Firma İsmi Olduğundan Tebligatın Bu İşyerinin Sahibi Olan Borçluya Gönderilmesinde Herhangi Bir Usulsüzlük Olmadığı )
BORÇLUNUN İŞÇİSİNİN TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA ETMESİ ( Tebliğ Memurun 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Uygun Şekilde İşlem Yapmasında Yasaya Uymayan Bir Yön Olmadığı )
ŞİKAYETİN REDDİ ( Usule Uygun Tebligat Nedeniyle Karar Verilmesi Gerekirken Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi ve Buna Bağlı Olarak da Konulan Hacizlerin Kaldırılması Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1631 K. 2006/4550"MENFİ TESPİT DAVASI ( Mahkemece Verilen Kabule veya Redde İlişkin İlamların Kesinleşmedikçe İcraya Konu Edilememesi )
İLAMLARIN İCRASI ( Menfi Tespit Davası Neticesince Verilen Kararların Kesinleşmedikçe İcraya Konu Yapılamaması )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1640 K. 2006/4548"FAİZ ALACAĞI ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi İlamda Yazılı Faiz Alacağının Zamanaşımı Süresi İçerisinde Her Zaman İstenilebilmesi )
İLAMLARIN İCRASI ( İlamda Yazılı Asıl Alacak Hakkında Yapılan İcra Takibinden Sonra Faiz Alacağı İçin de Ayrı Bir İcra Takibi Yapılabilmesi )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( İlamda Yazılı Faiz Alacağının Asıl Alacaktan Sonra ve Ayrı Olarak İcraya Konulabilmesi için Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasına İhtiyaç Olmaması )"
Y12.HD7.3.2006E. 2006/1653 K. 2006/4578"BORCA İTİRAZ ( Protokoldeki Düzenlemelere Göre Taraflar Arasındaki Takibe Konu Edilen Çeklerden Dolayı Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Açılacak Bir Davada Belirleneceğinden Kabulü Gereği )
GENEL MAHKEMEDE DAVA AÇILMASI ( Protokoldeki Düzenlemelere Göre Taraflar Arasındaki Takibe Konu Edilen Çeklerden Dolayı Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Açılacak Bir Davada Belirleneceğinden Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Geçici Olarak Durdurulmadığından Borçlu Aleyhine İİK.Nun 169/A-6 Maddesine Aykırı Şekilde Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1207 K. 2006/4804"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ( Özerk Bütçeli Kurum ve Kuruluşlardan Bulunduğundan Faiz Hesaplamasının 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesinde Öngörülen Kurala Göre Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
FAİZ HESAPLAMASI ( Borçlu SSK Özerk Bütçeli Kurum ve Kuruluşlardan Bulunduğundan Faiz Hesaplamasının 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesinde Öngörülen Kurala Göre Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
ÖZERK BÜTÇELİ KURUM VE KURULUŞLAR ( Borçlu SSK Bulunduğundan Faiz Hesaplamasının 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesinde Öngörülen Kurala Göre Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
BÜTÇE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN FAİZ ORANLARI ( Borçlu SSK Özerk Bütçeli Kurum ve Kuruluşlardan Bulunduğundan Hesaplamanın Esas Alınarak Yapıldığı ve Hükmün de Bu Rapora Göre Oluşturulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1232 K. 2006/4812"ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
SIFAT YOKLUĞUNDAN ŞİKAYETİN REDDİ ( Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ŞİKAYETİN REDDİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
PARA CEZASINA HÜKMEDİLMEMESİ GEREKTİĞİ ( İcra Mahkemesinde İşin Esasına Girilmeden Sıfat Yokluğundan Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1244 K. 2006/4848"BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Usulsüz Olarak Tebliğ Yapıldığı Sabit Olduğundan İhbarnamenin İptali İsteminin Kabulünün Gerekmesi )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( Birinci Haciz İhbarnamesi Usulsüz Olarak Tebliğ Edildiğinden İkinci Haciz İhbarnamesine Yapılan İtirazların Kabulünün Gerekmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yasaya Aykırı Olarak Tebliğ Edilen Birinci Haciz İhbarnamesinin İptalinin Gerekmesi )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1252 K. 2006/4845"MAL VE HAK ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ OLMASI ( İlk Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
DERECE KARARI ( Bir Mal ve Hak Üzerinde Birden Fazla Haciz Olması Halinde İlk Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
DERECE KARARINDAKİ SIRAYA İLGİLİLERİN ŞİKAYETİ ( Yasal Süresi İçerisinde Şikayet Hakları Olduğu - Bir Mal ve Hak Üzerinde Birden Fazla Haciz Olması Halinde İlk Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1277 K. 2006/4850"ŞİKAYET ( Kamuya Tahsis Kararı Nedeniyle Haczedilemezlik İddiası Nedeniyle )
HACZEDİLEMEZLİK ( Haciz Konulan Halk Bankasındaki Hesaplarla İlgili Alınan Kamuya Tahsis Kararı Haciz Tarihinden Sonraki Tarihi Taşıdığından Bu Tahsis Kararının Uygulanan Hacizlere Etkili Olmaması )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1330 K. 2006/4833"EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONULAN HACİZ ( Aynı Dosya Üzerinden Uygulanan Haciz Sırasında Borçlunun SSK'dan Aldığı Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi İİK'nun 83/A Maddesi Kapsamında Mütalaa Edilemeyeceği )
SSK'DAN ALINAN EMEKLİ MAAŞI ( Üzerine Haciz Konulduğu - Aynı Dosya Üzerinden Uygulanan Haciz Sırasında Borçlunun SSK'dan Aldığı Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi İİK'nun 83/A Maddesi Kapsamında Mütalaa Edilemeyeceği )
AYNI DOSYA ÜZERİNDEN UYGULANAN HACİZ ( Sırasında Borçlunun SSK'dan Aldığı Emekli Maaşının Haczine Muvafakat Etmesi İİK'nun 83/A Maddesi Kapsamında Mütalaa Edilemeyeceği )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1431 K. 2006/4869"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Maliki Bulunduğu Mahcuzlar Üzerinde Kendisinin Kiracı Olduğundan Bahisle Bulunamayacağı )
MAHCUZLAR ÜZERİNDE KİRACI OLMA ( Borçlunun Maliki Bulunduğu Mahcuzlar Üzerinde Kendisinin Kiracı Olduğundan Bahisle Haczedilemezlik Şikayetinde Bulunamayacağı )
TALEBİN AŞILMASI ( Talep Aşılmak Suretiyle Haciz ve Muhafaza İşlemlerinin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1473 K. 2006/4878"USULSÜZ TEBLİGAT ( Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Muttali Olduğu Tarih Bildirilmemiş İse Şikayet Dilekçesindeki Tarih Esas Alınarak Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Muttali Olduğu Tarih Bildirilmemiş İse Şikayet Dilekçesindeki Tarih Esas Alınarak Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gerektiği )
TEBLİGATA MUTTALİ OLMA ( Tebligatın Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Muttali Olduğu Tarih Bildirilmemiş İse Şikayet Dilekçesindeki Tarih Esas Alınarak Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gerektiği )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1478 K. 2006/4877"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Emekli Maaşının Haczedilip Edilemeyeceği Hususunda Maaş Alınan Vakfın Vakıf Senedinde Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )
HACZİ KABİL MAL ( Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının Vakıf Senedinde Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olması Halinde Emekli Maaşının Haczedilememesi )
MAAŞ HACZİ ( Emekli Maaşının Haczedilip Edilemeyeceği Hususunda Sosyal Sigortalar Kanununa Yapılmış Atıf Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1479 K. 2006/4876"HAKSIZ TAHSİL EDİLDİĞİ ANLAŞILAN PARAYA İLİŞKİN FAİZ ( Borçlu Tarafından Alacaklıya Gönderilen Fazla Tahsilen Paranın İadesine İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )
BORÇLU TARAFINDAN ALACAKLIYA GÖNDERİLEN FAZLA TAHSİLEN PARANIN İADESİ ( İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )
TEMERRÜT ( Borçlu Tarafından Alacaklıya Gönderilen Fazla Tahsilen Paranın İadesine İlişkin Muhtıranın Alacaklıya Tebliğ Edildiği Tarih İtibariyle Temerrüt Gerçekleştiğinden Bu Tarih İtibariyle Faiz İstenebileceği )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1831 K. 2006/4784"YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Süresinde İcra Mahkemesine Başvurulmadığından Alacaklı Vekilinin İsteminin Davanın HUMK.nun 193 /Son Maddesi Uyarınca Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
SÜRESİNDE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURULMAMASI ( Yetkisizlik Kararı - Alacaklı Vekilinin İsteminin Davanın HUMK.nun 193 /Son Maddesi Uyarınca Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesi - Süresinde İcra Mahkemesine Başvurulmaması Nedeniye )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1841 K. 2006/4760"İHALENİN FESHİ ( Alacaklının İhaleye Katılmak Üzere Vekalet Verdiği Kişinin İhaleye Katılıp Pey Sürme İsteminin İcra Müdürlüğünce Reddedilmesinin İsabetsiz Olması )
VEKALET ( İcra Dairelerinde Yapılan İhale Bir Adli İşlem ise de İhalede Pey İleri Sürülmesi Adli Bir İşlem Olmaması Nedeniyle Vekilin Avukat Olmasının Zorunlu Olmaması )
AVUKATLA TAKİP ( 1336 Sayılı Avukatlık Kanunu Uyarınca Adli İşlemler ve Takiplerin Ancak Baroda Kayıtlı Avukatlar Eli ile Yürütülebilmesi )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1855 K. 2006/4790"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bu Husus İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği - HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Şekilde 1. Haciz İhbarnamesi Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Talebi - Bu Husus İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
TALEPLE BAĞLILIK ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Talebi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Şekilde 1. Haciz İhbarnamesi Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/1857 K. 2006/4791"İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İhalenin Feshi - İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı/Temyiz Sebeplerinin Reddi Gereği - Yerel Mahkeme Kararının Onanacağı/İade-i Muhakeme/İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )
İADE-İ MUHAKEME ( İhalenin Feshine İlişkin İcra Mahkemesi Kararına Karşı İade-i Muhakeme Yoluna Başvurulamayacağı )"
Y12.HD9.3.2006E. 2006/513 K. 2006/4890"BORCA İTİRAZ ( Alacaklı Tarafından Düzenlenmiş ve Takibe Konu Bonoya Atfen Ödemede Bulunulduğuna Dair Tahsilat Makbuzunun Alacaklıya Gösterilerek Bu Belgeye Karşı Diyeceğinin Sorulmasıyla Yetinilmesi )
DAR YETKİLİ MAHKEME ( Alacaklının Defter ve Kayıtlarının İncelenerek Borçlu İtirazının Değerlendirilmesinin Hatalı Olması )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1342 K. 2006/5004"KESİN BORÇ ( KARZ ) İPOTEĞİ ( Alacaklı Anaparanın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizini de İsteyebileceği )
TAKİP MASRAFLARI VE FAİZ ( Kesin Borç ( Karz ) İpoteğinde Alacaklı Anaparanın Dışında Takip Masraflarını ve Geçen Günlerin Faizini de İsteyebileceği )
AKİT TABLOSUNDA YER ALAN 1 ( BİR ) YILLIK SÜRE ( Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Etmekte Olup Bu Dönemin Geçmesinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Talep Edilebileceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Akit Tablosunda Yer Alan 1 Yıllık Süre Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Etmekte Olup Bu Dönemin Geçmesinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Talep Edilebileceği )
LİMİTİN AŞILDIĞI ŞİKAYETİ ( Akit Tablosunda Yer Alan 1 Yıllık Süre Faiz Ödenmeden Geçecek Zamanı İfade Etmekte Olup Bu Dönemin Geçmesinden Sonra Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Talep Edilebileceğinden Reddi Gereği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1363 K. 2006/4986"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Ödeme Emrindeki Müddet Geçtikten ve Borçlu İtiraz Etmiş İse İtirazı Kaldırıldıktan Sonra Mal Beyanı Beklenmeksizin Alacaklının Haciz Konmasını İsteyebileceği )
ÖDEME EMRİNDEKİ MÜDDET ( Geçtikten ve Borçlu İtiraz Etmiş İse İtirazı Kaldırıldıktan Sonra Mal Beyanı Beklenmeksizin Alacaklının Haciz Konmasını İsteyebileceği )
MAL BEYANI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Ödeme Emrindeki Müddet Geçtikten ve Borçlu İtiraz Etmiş İse İtirazı Kaldırıldıktan Sonra Mal Beyanı Beklenmeksizin Alacaklının Haciz Konmasını İsteyebileceği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Ödeme Emrindeki Müddet Geçtikten ve Borçlu İtiraz Etmiş İse İtirazı Kaldırıldıktan Sonra Mal Beyanı Beklenmeksizin Alacaklının Haciz Konmasını İsteyebileceği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1379 K. 2006/4980"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlu Adına Gönderilen Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi ve Süresinde Olan Esasla İlgili İtiraz ve Şikayet Nedenlerinin İncelenmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu - Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi ve Süresinde Olan Esasla İlgili İtiraz ve Şikayet Nedenlerinin İncelenmesi Gereği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Usulsüz Olduğu - Tebliğ Tarihinin Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi ve Süresinde Olan Esasla İlgili İtiraz ve Şikayet Nedenlerinin İncelenmesi Gereği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1381 K. 2006/4982"İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ ( Alacaklı Veya Borçlu Tarafından/Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi - 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Takibin Devamı Veya Taliki Yönünde Bir Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN DEVAMI VEYA TALİKİ ( 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Bu Yönde Karar Verilmesi Gereği - İstihkak İddiasına Alacaklı Veya Borçlu Tarafından İtiraz/Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi )
ALACAKLI VEYA BORÇLU TARAFINDAN İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ ( Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi - 3. Kişi Tarafından Açılmış Bir İstihkak Davası Bulunmadığından Mahkemece Takibin Devamı Veya Taliki Yönünde Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1691 K. 2006/4937"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Konusu Senedin Tanzim Esnasında 10.000.000.000 TL Olduğu ve Sözkonusu Senetteki İmzanın da Keşideci Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Belirlendiğinden Takibin Bu Miktarın Üstünde Kalan Kısım Yönünden İptali Gereği )
SENETTEKİ İMZANIN KEŞİDECİ BORÇLUYA AİT OLMASI ( Takibin Bu Miktarın Üstünde Kalan Kısım Yönünden İptali Gereği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1703 K. 2006/4954"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Mahkemece İtirazın Sabit Görülmemesi Halinde İİK.nun 169/A Maddesi Uyarınca Borçlunun İsteminin Reddi Gereği )
İTİRAZIN SABİT GÖRÜLMEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip - İİK.nun 169/A Maddesi Uyarınca Borçlunun İsteminin Reddi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1710 K. 2006/4951"BONOYA DAYALI TAKİP ( Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )
FAİZ ( Bonoya Dayalı Takip - Somut Olaya Uygun Düşmeyecek Şekilde Reeskont Faiz Oranlarının ve Kısmen de Bütçe Kanun'larındaki Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınarak Verilen Rapora İtibar Edilerek Hüküm Tesisi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1711 K. 2006/4949"ŞİKAYET ( Borçlu İdarenin Alacaklının Faiz İstemine Karşı İcra Mahkemesine İtirazda Bulunduktan Sonra Borcunu Ödeyerek Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılmasının Söz Konusu İtirazın İncelenmesine Engel Teşkil Etmemesi )
BORCUN ÖDENMESİNİN İTİRAZA ETKİSİ ( Alacaklının Faiz İstemine Karşı Borçlunun İcra Mahkemesine İtirazda Bulunduktan Sonra Borcunu Ödeyerek Takip Dosyasının İşlemden Kaldırılmasının Söz Konusu İtirazın İncelenmesine Engel Teşkil Etmemesi )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1715 K. 2006/4971"BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( Haczedilemeyeceği - Borçlunun Bir Başka Yerde İkamet Etmesi Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )
BORÇLUNUN BAŞKA YERDE İKAMET ETMESİ ( Haline Münasip` Evi Haczedilemez İlkesi Gereği Borçlunun Bu Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmediği )
EVİN BEDELİNİN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ ( Borçlunun Haline Münasip Evi Alabileceği Bedel Bilirkişi Aracılığı İle Saptandıktan Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuz Satılacağı )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1732 K. 2006/4962"TAHSİS HAKKI ( Tayin ve Takdirinin Belediye'ye Ait Bulunması Nedeni İle Cebri İcraya Dayalı Olarak Anılan Hakka Haciz Konulamayacağı Gibi Konulan Haciz Sonucu Olarak da Cebri İhale İle de Bu Hak Bir Başkasına Satılamayacağı )
CEBRİ İCRAYA DAYALI HAK ( Tahsis Hakkının Tayin ve Takdirinin Belediye'ye Ait Bulunması Nedeni İle Cebri İcraya Dayalı Olarak Anılan Hakka Haciz Konulamayacağı Gibi Konulan Haciz Sonucu Olarak da Cebri İhale İle de Bu Hak Bir Başkasına Satılamayacağı )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1753 K. 2006/4923"İHALENİN FESHİ ( Söz Konusu Dava Yasal Süresi İçerisinde Açılmış Olmakla İşin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
DELİLLERİN TAKDİRİNİN GEREKMESİ ( Bozma Nedeni Yeniden Yargılama Yapılmasını ve İşin Esasına Girilerek Delillerin Takdirini Zorunlu Kılması Nedeniyle Düzeltilerek Onama Kararı Verilememesi )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1757 K. 2006/4919"YETKİ İTİRAZI ( Mahkemece Davanın Esasına Girilmeden Öncelikle Bu Husus Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KEŞİDE TARİHİ ( Çek Görüldüğünde Ödenecek Kambiyo Senedi Olduğundan Keşide Tarihinden Önceki Tarihte Bankaya İbraz Edilmesinin Çek Vasfını Etkilememesi )
ÇEK ( Görüldüğünde Ödenmesi-Keşide Tarihinden Önceki Tarihte Bankaya İbraz Edilmesinin Çek Vasfını Etkilememesi )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1767 K. 2006/4907"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Son Gün Tatile Rastladığından İtirazın Yasal Süresi İçinde Yapıldığı Düşünülmeksizin İstemin Süre Aşımından Reddi İsabetsiz Olduğu )
SÜRESİ İÇİNDE İTİRAZ ( Son Gün Tatile Rastladığından İtirazın Yasal Süresi İçinde Yapıldığı Düşünülmeksizin İstemin Süre Aşımından Reddi İsabetsiz Olduğu - Ödeme Emri Tebliği )"
Y12.HD10.3.2006E. 2006/1788 K. 2006/4913"YASAL 7 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Genel Haciz Yoluyla Takip - İİK.nun 71. Maddesindeki Nedenlerle Takibin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımına Dayanılarak İcra Mahkemesinden Takibin İptali İstenemeyeceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞEN ZAMANAŞIMINA DAYANMA ( İcra Mahkemesinden Takibin İptali İstenemeyeceği - Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Dairesine İtiraz Edilmediği ve Takibin Bu Haliyle Kesinleşmesi Nedeniyle )
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde İcra Dairesine İtiraz Edilmediği ve Takibin Bu Haliyle Kesinleşdiği - İİK.nun 71. Maddesindeki Nedenlerle Takibin Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşen Zamanaşımına Dayanılarak İcra Mahkemesinden Takibin İptali İstenemeyeceği )"
Y12.HD13.3.2006E. 2006/2522 K. 2006/5088"KAMU BANKALARININ UYGULADIĞI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gereği - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BELİRLENMESİ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gereği )
TARAFLARIN BİLDİRDİĞİ BANKALARDAN FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN SORULMASI GEREĞİ ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak En Yüksek Faizin Belirlenmesi )"
Y12.HD14.3.2006E. 2006/1619 K. 2006/5175"İİK. 89/3. MADDE UYARINCA HACİZ İHBARNAMESİNİN KESİNLEŞMESİ ( Bu İhbarnamedeki Alacak 3. Kişinin Yedinde veya Bu Borç Zimmetinde Sayıldığı )
ALACAĞIN 3. KİŞİNİN YEDİNDE VEYA ZİMMETİNDE SAYILMASI ( İİK'nun 89/3. Maddesi Uyarınca Haciz İhbarnamesinin Kesinleşmesi Durumunda )
MAHSUP ( İİK'nun 89/3. Maddesi Uyarınca Haciz İhbarnamesinin Kesinleşmesi Durumunda Bu İhbarnamedeki Alacak 3. Kişinin Yedinde veya Bu Borç Zimmetinde Sayıldığından Bu Meblağın Takip Konusu Alacaktan Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1454 K. 2006/5352"ŞİKAYET ( Alacaklı Tarafın Yapmış Olduğu Şikayetten Açıkça Vazgeçmediği Şikayetini Sürdürdüğü Halde İhale Bedelinin Yatırılmış Olmasının Şikayetin Çözüldüğü Anlamını Taşımaması Nedeniyle Mahkemece Şikayetin Esasının İncelenmesinin Gerekmesi )
İHALE BEDELİNİN YATIRILMASI ( İhalede Alınan Taşınmazla İlgili Tescil İşlemlerinin Yapılması İcra Müdürlüğünden Talep Edilmişse de Müdürlükçe İhale Bedelinin Yatırılması Karşılığında İşlemin Yapılacağının Belirtilmiş Olması )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1472 K. 2006/5364"USULSÜZ TEBLİGAT ( İcra Mahkemesince Borçluya Yapılan Tebligatların Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Tebliğ Tarihinin Tesbitine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEBLİGATLARIN İPTALİ ( Mahkemece Borçluya Yapılan Tebligatların Usulsüzlüğü Kabul Edildiğine Göre Tebligat Kanunun Hükümleri Uyarınca Tebliğ Tarihinin Tesbitine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1881 K. 2006/5468"SENET METNİNDE TAHRİFAT ( Yapıldığına İlişkin Borçlu İtirazının İncelenmesi İcra Mahkemesinin Görev Alanına Ait Olduğu )
İCRA MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Takip Dayanağı Senet Üzerinde Tahrifat Yapıldığına İlişkin Borçlu İtirazının İncelenme Yeri )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dayanağı Senet Üzerinde Tahrifat Yapıldığına İlişkin İddi Halinde )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1882 K. 2006/5469"BORCA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Nedeniyle-Ağır Kusurlu Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmemesinin ve Ayrıca Alacaklının Para Cezası ile Sorumlu Tutulmamasının Hatalı Olması )
AĞIR KUSUR ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden ya da İmzanın Huzurunda Atılmasını Sağlamadan Bonoyu Alan Alacaklının İmzaya İtirazı Kabul Edilen Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1884 K. 2006/5474"YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Mahkemenin veya İcra Dairesinin Yetkisinin Kamu Düzeniyle İlgili Olmadığı Durumlarda Yetkili Mahkeme veya İcra Dairesi Taraflarca Yapılacak Bir Sözleşmede Belirlenebileceği )
KAMU DÜZENİ VE YETKİLİ MAHKEME ( Mahkemenin veya İcra Dairesinin Yetkisinin Kamu Düzeniyle İlgili Olmadığı Durumlarda Yetkili Mahkeme veya İcra Dairesi Taraflarca Yapılacak Bir Sözleşmede Belirlenebileceği )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İleri Sürülmesi Halinde Yetkili Mahkemede Bu İddianın Tartışılıp Değerlendirilmesi Ayrı Bir Hukuki Mesele Olup Senette Yer Alan Yetki Sözleşmesini Geçersiz Kılmadığı )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/1890 K. 2006/5467"KARZ İPOTEGİ ( Hesap Özetinin İpotek Borçlusuna Noter Kanalıyla Gönderilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderileceği - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Bağsız Koşulsuz İkrarını İçermesi Koşul Olmadığı )
BORÇLUYA İCRA EMRİ GÖNDERİLMESİ OLANAĞI ( Hesap Özetinin İpotek Borçlusuna Noter Kanalıyla Gönderilmesi Halinde - Bunun İçin İpotek Akit Tablosunun Bağsız Koşulsuz İkrarını İçermesi Koşul Olmadığı )
İPOTEK LİMİTİNİN AŞILAMAYACAĞI ( Limiti Aşar Biçimde Takip Yapılmasına Olanak Olmadığı - Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Olanağı Alacaklıya Limiti Aşma Hakkını Vermediği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( İpotek Borçlusunun Noterden Gönderilen Hesap Özetine Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etmesi Halinde Alacaklı İİK'nun 68/B Maddesinin Öngördüğü Prosedür Çerçevesinde Alacağını Diğer Belgelerle Kanıtlayabildiği )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/2007 K. 2006/5438"GENEL HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borçlunun İtiraz Etmemesi Üzerine Takip Kesinleşeceğinden Gecikmesinde Zarar Umulan Hallerde Mahkeme Vereceği Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnamesini Getirmek Şartıyla Vekilin Yaptığı İtiraz Geçerli Sayabileceği )
BORÇLUNUN İTİRAZ ETMEMESİ ( Takip Kesinleşeceğinden Gecikmesinde Zarar Umulan Hallerde Mahkeme Vereceği Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnamesini Getirmek Şartıyla Vekilin Yaptığı İtiraz Geçerli Sayabileceği )
GECİKMESİNDE ZARAR UMULAN HALLER ( Mahkeme Vereceği Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnamesini Getirmek Şartıyla Vekilin Yaptığı İtiraz Geçerli Sayabileceği )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/2009 K. 2006/5437"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İcra Müdürlüğünce İİK.nun 96/2. Maddesi Gereğince İstihkak İddiasına Karşı İtirazları Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Alacaklı ve Borçluya 3 Günlük Mühlet Vermek Gereği )
ÜÇ GÜNLÜK MÜHLET ( İstihkak İddiasına Karşı İtirazları Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Alacaklı ve Borçluya 3 Günlük Mühlet Vermek Gerekirken Somut Olayda 3 Günlük Mühlet 3. Kişiye Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
ALACAKLI VE BORÇLUYA MÜHLET VERİLMESİ ( İcra Müdürlüğünce İİK.nun 96/2. Maddesi Gereğince İstihkak İddiasına Karşı İtirazları Olup Olmadığını Bildirmek Üzere Alacaklı ve Borçluya 3 Günlük Mühlet Vermek Gereği )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/2010 K. 2006/5436"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi - Para Cezasının Hazine Lehine Hükmedilmesi Gerekirken İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
PARA CEZASININ HAZİNE LEHİNE HÜKMEDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi Halinde İhale Alıcısı Lehine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
Y12.HD16.3.2006E. 2006/2012 K. 2006/5435"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Taşınmaz Malikine Satış İlanı Tebliğ Edilmeksizin İhalenin Gerçekleştirilmesinin Doğru Olmaması )
SATIŞ İLANININ MALİKE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Sebebi Sayılması-İhaleye Ittıla Tarihinden İtibaren Yasal Yedi Günlük Süre İçinde Açılmasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( İhalenin Feshi Davasının İhale Tarihinden Bir Yıl İçinde ve Ittıla Tarihinden Yedi Gün İçinde Açılmasının Gerekmesi )"
Y12.HD17.3.2006E. 2006/1993 K. 2006/5553"REESKONT FAİZ ORANI ( 2003 Yılı Bütçe Kanununun 51/T Maddesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Bu Tarih Bakımından Bütçe Kanununda Belirtilen Faiz Oranlarının Uygulanamayacağı - Reeskont Faiz Oranlarının Hesaplamada Dikkate Alınacağı )
BÜTÇE KANUNU FAİZ ORANI ( 2003 Yılı Bütçe Kanununun 51/T Maddesi Anayasa Mahkemesince İptal Edildiğinden Bu Tarih Bakımından Bütçe Kanununda Belirtilen Faiz Oranlarının Uygulanamayacağı )"
Y12.HD20.3.2006E. 2006/1999 K. 2006/5636"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun Yasal ( 7 ( Günlük Süreden Sonra İcra Mahkemesine Başvurduğundan İsteminin Süre Aşımından Reddi Yerine İşin Esasına Girilerek Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
YASAL 7 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA BAŞVURU ( İsteminin Süre Aşımından Reddi Yerine İşin Esasına Girilerek Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD20.3.2006E. 2006/2001 K. 2006/5634"ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( İlgili Memurca "Adresin Kapalı Olması Sebebiyle Komşusu Daire ( 6 ( 'ya Soruldu İşte Olduğunun Beyan Edilmesi Üzerine Tebligat Tüzüğünün 28. Maddesine Göre İşlem Yapıldığı" Şerhi Düşülmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlgili Memurca "Adresin Kapalı Olması Sebebiyle Komşusu Daire ( 6 ( 'ya Soruldu İşte Olduğunun Beyan Edilmesi Üzerine Tebligat Tüzüğünün 28. Maddesine Göre İşlem Yapıldığı" Şerhi Düşülmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
ADRESTE BULUNMAMA ( İlgili Memurca "Adresin Kapalı Olması Sebebiyle Komşusu Daire ( 6 ( 'ya Soruldu İşte Olduğunun Beyan Edilmesi Üzerine Tebligat Tüzüğünün 28. Maddesine Göre İşlem Yapıldığı" Şerhi Düşülmesi Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y12.HD21.3.2006E. 2006/2174 K. 2006/5731"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası - Alacaklı Bonoda Yetkili Olarak Kararlaştırılan İcra Dairesinde Takibi Başlattığından Borçlunun Yetki İtirazının Reddi Gereği )
YETKİ ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası - Kamu Düzeni İle İlgili Olmayan Hallerde Tarafların Yetkili Mahkemeyi ve İcra Dairesini Sözleşmeyle Belirleyebileceği )
ALACAK DAVASI ( İhtiyati Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan - Alacaklı Bonoda Yetkili Olarak Kararlaştırılan İcra Dairesinde Takibi Başlattığından Borçlunun Yetki İtirazının Reddi Gereği )"
Y12.HD30.3.2006E. 2006/3194 K. 2006/6582"ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
İFLAS DAVASI ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )
ALACAKLINN TAKİP YOLUNU DEĞİŞTİRMESİ ( Borçlunun İİK'nun 172. Maddesi Gereğince Tüm İtiraz ve Şikayetlerini İcra Dairesine Bildirmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Dilekçesinde Yer Verdiği Zamanaşımı Defini Süresinde Aleyhine Açılacak Bir İflas Davasında Ticaret Mahkemesinde İleri Sürebileceğinden Bu Nedenlerle Şikayetin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD31.3.2006E. 2005/3420 K. 2006/6660"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Tebligat Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Ancak Muhatap Bir Engel Nedeniyle Süresinde İtiraz Edemeyeceği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayeti Dikkate Alınarak Usulsüz Tebliği Öğrendiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gereği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayeti Dikkate Alınarak Usulsüz Tebliği Öğrendiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Tespiti Gereği )"
Y12.HD3.4.2006E. 2006/1747 K. 2006/6917"İTİRAZIN NE MİKTAR ÜZERİNDEN KALDIRILMASI GEREKECEĞİNE İLİŞKİN İHTİLAF ( İstem İİK.nun 68 ve Sonraki Maddelerine Göre Karara Bağlama Görevi İcra Mahkemesine Ait Bulunduğu )
GÖREV ( İtirazın Ne Miktar Üzerinden Kaldırılması Gerekeceğine İlişkin İhtilaf - İstem İİK.nun 68 ve Sonraki Maddelerine Göre Karara Bağlama Görevi İcra Mahkemesine Ait Bulunduğu )
İCRA MAHKEMESİNE AİT GÖREV ( İtirazın Ne Miktar Üzerinden Kaldırılması Gerekeceğine İlişkin İhtilaf - İstem İİK.nun 68 ve Sonraki Maddelerine Göre Karara Bağlama Görevi İcra Mahkemesine Ait Bulunduğu )"
Y12.HD3.4.2006E. 2006/860 K. 2006/6912"KARAR ( İcra Mahkemesince Tefhim Edilen Kısı Kararda Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Gerekçeli Kararda ise Davacının Davasının Kısmen Kabulüne Karar Verilerek Çelişki Meydana Getirilmesinin Hatalı Olması )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kararlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Verilen Kararla Bağlı Olunmaksızın Yeni Bir Karar Vermek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması )"
Y12.HD4.4.2006E. 2006/3949 K. 2006/6960"HACZEDİLMEZLİK ( Taşınmazın Değerini ve Borçlunun Haline Uygun Ev Alabileceği Miktarı Belirlemeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği - Meskeniyet Şikayeti )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Haczedilmezlik - Taşınmazın Değerini ve Borçlunun Haline Uygun Ev Alabileceği Miktarı Belirlemeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK KARAR VERİLEMEMESİ ( Meskeniyet Şikayeti - Taşınmazın Değerini ve Borçlunun Haline Uygun Ev Alabileceği Miktarı Belirlemeyen Rapor )"
Y12.HD4.4.2006E. 2006/3957 K. 2006/6971"HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN MALLAR ( Belediye Gelirleri Kanunu ve Diğer Kanunlarla Belediyeye Verilen Paylar Vergi ve Resim Hükmünde Sayıldığından Haczi Mümkün Olmadığı )
BELEDİYE TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN VERGİ ( Belediyeye Verilen Paylar Vergi ve Resim Hükmünde Sayıldığından Haczi Mümkün Olmadığı )
BANKA HESABINDAKİ PARALARIN HACZİ ( Belediye Gelirleri Kanunu ve Diğer Kanunlarla Belediyeye Verilen Paylar Vergi ve Resim Hükmünde Sayıldığından Haczi Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD4.4.2006E. 2006/4151 K. 2006/7084"ZORLA ÇIKARMA ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabul Edileceği )
ONBEŞ GÜNLÜK SÜRE ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabul Edileceği )
İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabulü Gereği )
MAKUL SÜRE ( Taşınmaz İşgal Edilmekte İse 15 Gün İçinde Tahliyesi İçin Tahliye Emri Tebliğ Edilmesi Gereği/Sürenin İcra Müdürünce Verilen Süreyi Gösterdiği - Alacaklı Makul Sürede Tahliye İsteminde Bulunmadığı İçin Şikayetin Kabulü Gereği )"
Y12.HD24.4.2006E. 2006/6789 K. 2006/8789"TAKİP TALEBİNDEKİ EKSİKLİKLER ( Vergi Kimlik Numarası ve Faiz Miktarı - Her Zaman Tamamlanmasının Mümkün Olduğu/İptal Sebebi Kabul Edilmesinin Aşırı Şekilcilik Olup Hak Yitimine Yol Açacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Vergi Kimlik Numarası ve Faiz Miktarının Yazılı Olmaması - İptal Sebebi Kabul Edilmesinin Aşırı Şekilcilik Olup Hak Yitimine Yol Açacağı/Her Zaman Tamamlanmasının Mümkün Olduğu )
VERGİ KİMLİK NUMARASININ TAKİP TALEBİNDE YAZILMAMIŞ OLMASI ( Her Zaman Tamamlanmasının Mümkün Olduğu - İptal Sebebi Kabul Edilmesinin Aşırı Şekilcilik Olup Hak Yitimine Yol Açacağı )
FAİZ MİKTARININ TAKİP TALEBİNDE YAZILMAMIŞ OLMASI ( İptal Sebebi Kabul Edilmesinin Aşırı Şekilcilik Olup Hak Yitimine Yol Açacağı - Basit Bir Hesaplama İle Tespitinin Mümkün Olduğu )"
Y12.HD25.4.2006E. 2006/5817 K. 2006/8874"TEVDİ MAHALLİ KARARIYLA BANKAYA YATIRILAN PARANIN HACZEDİLMESİ ( Üzerinde Tedbir ve Hacizlerin Bulunduğu - Haciz İhbarnamesi Gönderilmek Suretiyle Haczedilemeyeceği )
HACİZ ( Tevdi Mahalli Kararı Sonucu Banka Hesabına Yatırılmış Olan Para - Haciz İhbarnamesi Gönderilmek Suretiyle Haczedilemeyeceği/Üzerinde Tedbir ve Hacizlerin Bulunduğu )
BANKA HESABINA YATIRILAN PARANIN HACZEDİLEMEMESİ ( Tevdi Mahalli Kararı Sonucu Yatırılan - Üzerinde Tedbir ve Hacizlerin Bulunduğu/Haciz İhbarnamesi Gönderilmek Suretiyle Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD25.4.2006E. 2006/5945 K. 2006/9145"ÖDEME İTİRAZI ( Ödeme Belgesinin Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Gereği - Borçlunun İtirazının Reddine Karar Verileceği )
ÇEK BEDELİNİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Ödeme Belgesinin Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Gereği - Borçlunun İtirazının Reddi Gereği )
ÖDEME BELGESİNDE BORCA ATIF YAPILMASI GEREKLİLİĞİ ( Sunulan Ödeme Belgesine Karşı Alacaklının da Bu Havalenin Diğer Cari Hesap Alacakları İçin Gönderildiğini İddia Ettiği - Borçlunun İtirazının Reddedileceği )
İTFA İTİRAZI ( Ödeme Belgesinin Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Gereği - Borçlunun İtirazının Reddi Gereği )"
Y12.HD27.4.2006E. 2006/6073 K. 2006/9352"USULSÜZ TEBLİGAT ( Kesinleşen Takipte Haciz Sırasında Bulunan ve Tutanağı İmzalayan Borçlunun Bu Tarihte Tebligatı Öğrendiğinin Kabul Edileceği - İtiraz ve Şikayet Sürelerinin Başlangıcı )
ŞİKAYET VE İTİRAZ SÜRELERİNİN BAŞLANGICI ( Usulsüz Tebligat - Kesinleşen Takipte Haciz Sırasında Bulunan ve Tutanağı İmzalayan Borçlunun Bu Tarihte Tebligatı Öğrendiğinin Kabul Edileceği )
İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜRELERİNİN BAŞLANGICI ( Kesinleşen Takipte Haciz Sırasında Bulunan ve Tutanağı İmzalayan Borçlunun Bu Tarihte Tebligatı Öğrendiğinin Kabul Edileceği - Usulsüz Tebligat )
TAKİP ( Usulsüz Tebligatla Kesinleşen/İtiraz ve Şikayet Sürelerinin Başlangıcı - Haciz Sırasında Bulunan ve Tutanağı İmzalayan Borçlunun Bu Tarihte Tebligatı Öğrendiğinin Kabul Edileceği )"
Y12.HD27.4.2006E. 2006/6204 K. 2006/9213"İHALENİN FESHİ NEDENLERİ ( İhaleye Fesat Karıştırılması İhaleye Hazırlık ve Yapılması Aşamasındaki Hatalı İşlemler ile Alıcının Hataya Düşürülmesi - Hesap Kat İhtarının Kefile Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
HESAP KAT İHTARININ KEFİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi Nedenlerinden Biri Olmadığı )"
Y12.HD27.4.2006E. 2006/6205 K. 2006/9212"MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİ ( İlamlı İcra Takibi - Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Tespiti/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği - Kıdem Tazminatı )
KIDEM TAZMİNATI ( Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Tespiti/Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Sorulması Gerektiği - İlamlı İcra Takibi )"
Y12.HD28.4.2006E. 2006/6102 K. 2006/9448"BELEDİYE MALLARININ HACZİ ( Belediyenin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılması Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kamuya Tahsis Kararı Alınmış Olması Belediyenin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )
SOYUT KAMUYA TAHSİS KARARI ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İçin Yeterli Olmadığı - Mahcuzların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılması Gereği )"
Y12.HD28.4.2006E. 2006/6173 K. 2006/9361"MUHTAR MAAŞLARININ HACZEDİLMESİNE ENGEL OLMADIĞI ( İ.İ.K 83. Madde Kapsamında )
HACİZ ( Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilen Ödenek - Haczedilebileceği )
ÖDENEĞİN HACZİ ( Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilen - İ.İ.K 83. Madde Kapsamında Haczedilmesine Engel Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Süreye Tabi/Ödenek Haczi - Süresiz Şikayet Olarak Kabulü Yerinde Değil İse de Her Bir Kesintiden Sonra Sürenin Yeniden Başlayacağı/Bozma Nedeni Olamayacağı )
KESİNTİ ( Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verilen Ödeneğin Haczi - Her Bir Kesintiden Sonra Şikayet Süresinin Yeniden Başlayacağı )"
Y12.HD4.5.2006E. 2006/6741 K. 2006/9765"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Aslının Haczi Mümkün Olmayan Şeyin Aslından Doğan Faiz ve Ferilerinin de Haczinin Mümkün Olmadığı - Sadece Asıl Alacakla İlgili Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ASLININ HACZİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ŞEYİN ASLINDAN DOĞAN FAİZ VE FERİLERİNİN HACZİ ( Yasal Olarak Mümkün Olmadığı - Asıl Hakkında Haczedilmezlik Şikayeti Kabul Edildiği Halde Asıldan Doğan Faiz ve Ferileri Hakkında Ret Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD5.5.2006E. 2006/6951 K. 2006/9984"BORÇLUNUN İBRA EDİLMESİ ( Sonrasında Takip Yapan Alacaklının Kötüniyetli Olduğu Dikkate Alınarak Borçlu Lehine Yasada Belirlenen Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
KÖTÜNİYETLE İCRA TAKİBİ ( Borçlu Lehine Yasada Belirlenen Tazminata Hükmedilmesi Gereği - Alacaklının Borçluya İbraname Verdikten Sonra Takip Yapması )
ALACAKLININ KÖTÜNİYETİ ( Borçluya İbraname Verdikten Sonra Takip Yapması - Borçlu Lehine Yasada Belirlenen Tazminata Hükmedilmesi Gereği )"
Y12.HD9.5.2006E. 2006/7382 K. 2006/10989"SATIŞIN FESHİ TALEBİ ( Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Karar Temyiz Edildiğinden Satışın Durdurulması Gerektiği - 2004 S.K. Md.364'e Aykırı Olarak Yapılan Satışın Feshi Gerektiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ ( İcra Memurluğunca Sonrasında Yapılan Satışın Feshi İstemi - Karar Temyiz Edildiğine Göre Satışın Durdurulması Gerektiği/Yapılan Satışın Feshi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Araç Satışının Feshi Talebinin Kabulüne Karar Verileceği - Araçla İlgili Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Satışın Durdurulması Lazım Olduğu )
TEMYİZDEN SONRA YAPILAN SATIŞ ( Haczedilemezlik Şikayetinin Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edildiği/Karar Temyiz Edildiğinden Satışın Durdurulması Gerektiği - 2004 S.K. Md.364'e Aykırı Olarak Yapılan Satışın Feshi Gerektiği/Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verileceği )"
Y12.HD9.5.2006E. 2006/7431 K. 2006/10310"BONO ÜZERİNE YAZILI CİRO EDİLEMEZ İBARESİ ( Kambiyo Senedi Niteliğini Etkilemeyeceği - Lehtarın Keşideci Aleyhine Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapabileceği )
KAMBİYO SENEDİ ( Bono Üzerinde Yazılı Ciro Edilemez İbaresi - Lehtarın Keşideci Aleyhine Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapabileceği )
CİRO EDİLEMEZ İBARESİ ( Bono Üzerinde Yazılı - Lehtarın Keşideci Aleyhine Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapabileceği/Kambiyo Senedi Niteliğini Etkilemeyeceği )"
Y12.HD12.5.2006E. 2006/7226 K. 2006/10658"BONODA ZAMANAŞIMI (Üç Yıl Olduğu Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Aşamada Zamanaşımı Oluştuğu İddiasının İİK'nun 71/2 ve 33/1-a Maddelerine Göre Sonuçlandırılması Gereği - Zamanaşımının Kesilmesi İçin Alacaklının İcra Dosyasında Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Talepte Bulunması Takibi Devamsız Bırakmaması Gereği)
TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI (Zamanaşımının Kesilmesi İçin Alacaklının Dosyayı Devamsız Bırakmaması Takibin Devamını Sağlayıcı Nitelikte Talepte Bulunması Gereği - Bonada Zamanaşımının Üç Yıl Olduğu)
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ (İcra Takibinin Devamını Sağlayıcı Nitelikte İşlem - Dosyanın Takipsiz Bırakılmaması)"
Y12.HD25.5.2006E. 2006/7896 K. 2006/11117"İLAMLARIN İNFAZI ( Aynen İnfazı Zorunluluğu - İnfaz Edilecek Olan Bölümün Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği )
İNFAZDA YORUM YÖNTEMİNİN UYGULANAMAMASI ( İlamın Aynen İnfazının Zorunlu Olduğu )
HÜKMÜN İNFAZI ( Aynen İnfazı Zorunluluğu - İnfaz Edilecek Olan Bölümün Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği )"
Y12.HD26.5.2006E. 2006/7966 K. 2006/11221"TAHLİYE ( Eşlerden Birisi Diğerine Bağlı Olarak Taşınmazda Oturduğundan Boşanma Gerçekleşse Dahi Eşlerin Birbirlerine Karşı 3. Kişi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
BOŞANAN EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI DURUMU ( Eşlerden Birisi Diğerine Bağlı Olarak Taşınmazda Oturduğundan Boşanma Gerçekleşse Dahi Eşlerin Birbirlerine Karşı 3. Kişi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Tahliye )
AİLE KONUTU İDDİASI ( Araştırılması ve Gerekirse Söz Konusu Konutun Aile Konutu Olduğununun İspatı İçin Dava Açma Yetkisi Verilmesi Gereği - Boşanan Eşin Tahliyesi İstemi )"
Y12.HD26.5.2006E. 2006/7994 K. 2006/11183"BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACI (Fiilen Makam Aracı Olarak Kullanıldığının Tespiti Halinde Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanıldığının Kabulü ile Haczedilmeyeceği - Mahcuz Aracın İtfaiyenin Öncü Aracı Olarak Kullanıldığı İfade Edildiğinden Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü ile Haczedilemeyeceği)
İTFAİYENİN ÖNCÜ ARACI OLARAK KULLANILAN BELEDİYE BAŞKANINA AİT MAKAM ARACI (Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü ile Haczedilemeyeceği - Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuz Malların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kulanılmadığının Mahkemece Belirlenmesi Gereği)
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuz Malların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığının Mahkemece Belirlenmesi Gereği - Belediye Başkanının Makam Aracı ve İtfaiyenin Öncü Aracının Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanıldığının Kabulü Gereği)"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/8858 K. 2006/11500"HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( Alacaklı 3. Kişinin Verdiği Yanıtın Aksini Genel Hükümlere Göre İcra Mahkemesinde Yapılacak Yargılamada İspat Etmek Sureti İle 3. Kişinin Cezalandırılması ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
TAZMİNAT ( 1.Haciz İhbarnamesine İtiraz - Alacaklı 3. Kişinin Verdiği Yanıtın Aksini Genel Hükümlere Göre İcra Mahkemesinde Yapılacak Yargılamada İspat Etmek Sureti İle 3. Kişinin Cezalandırılması ve Ayrıca Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN 1.HACİZ İHBARNAMESİNE VERDİĞİ YANIT ( İtiraz Niteliğinde Kabul Edilmese Dahi 2. Haciz İhbarnamesi ve Ödeme Bildirimi Yapılmadan 3. Kişi Nezdinde Bulunan Paranın 1. Haciz İhbarnamesi Sonrasında Muhtıra İle İcra Dairesine Gönderilmesinin İstenemeyeceği )"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/8860 K. 2006/11545"HUKUKİ YARDIM ( Birden Çok Avukat Tarafından Yapılması Halinde Karşı Tarafa Bir Avukatlık Ücretinden Çoğu Yükletilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Şikayetçinin Takip Konusu İlamda Adının Geçmediği - Alacaklı Vekili Olarak Vekalet Ücretini Müvekkili Adına Tek Başına Takibe Koymasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
TEK BAŞINA TAKİBE KONULAN VEKALET ÜCRETİ ( Alacaklı Vekili Olarak Vekalet Ücretini Müvekkili Adına Tek Başına Takibe Koymasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Alacaklı Vekili Olarak Vekalet Ücretini Müvekkili Adına Tek Başına Takibe Koymasında Yasaya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı - Şikayetçinin Öne Sürdüğü İddia Yargılamayı Zorunlu Kıldığından Şikayetin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/8920 K. 2006/11482"BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZOLUNAMAMASI ( Bir Meskenin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği )
MESKENİN BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP OLUP OLMADIĞI ( Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği )
AİLE KAVRAMI ( Bir Meskenin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği - Buradaki `Aile` Terimi Geniş Anlamlı Olup Borçlu İle Birlikte Aynı Çatı Altında Yaşayan Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Kapsadığı )
BİRDEN ZİYADE KONUTU BULUNAN BORÇLU ( Haczedilen Bu Meskeni Yönünden Şikayetinin İncelenmesine Engel Teşkil Etmediği )"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/8946 K. 2006/11526"BANKANIN ÖDEME YASAĞI NEDENİYLE İBRAZ EDİLEN ÇEK HAKKINDA İŞLEM YAPMAMASI ( Takip Alacaklısı Tarafından TTK'nun 708. ve 720. Maddelerinde Öngörülen Şekilde Çekin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edildiği/Alacaklının Takip Hakkını Kazandığı - Bankanın Meşruhatı Alacaklının Hukuki Durumunu Etkilemediği )
ÇEKİN SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMESİ ( Alacaklının Takip Hakkını Kazandığı - Muhatab Banka İş Bu Çek Hakkında Ödeme Yasağı Kararı Bulunduğundan Üzerinde Hiçbir İşlem Yapılmamıştır Şeklinde Şerhi Bulunduğu/Bankanın Meşruhatı Alacaklının Hukuki Durumunu Etkilemediği )
ŞİKAYET ( Takip Alacaklısı Tarafından TTK'nun 708. ve 720. Maddelerinde Öngörülen Şekilde Çekin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edildiği - Reddi Gereği )"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/9011 K. 2006/11515"TAŞINMAZIN BORÇLU ADINA KAYITLI OLMASI ZARURETİ ( Taşınmazın Borçlunun Borcu Nedeniyle Haciz Edilebilmesi İçin Haciz Tarihinde )
HACİZ TARİHİNDE BAŞKASI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ ( Takipte Taraf Olmayan 3.Kişi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Borçlunun Borcu İçin Haczedilemeyeceği )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ŞERHİ ( Tapu Kaydında Borçlu Lehine Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Şerhinde Hacizden Önce 5 Yıllık Tescil Süresi Dolduğu İçin Terkin Edildiği - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TERKİN EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydında Borçlu Lehine Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Şerhinde Hacizden Önce 5 Yıllık Tescil Süresi Dolduğu İçin Terkin Edildiği - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
ŞİKAYET ( Tapu Kaydında Borçlu Lehine Yazılı Gayrimenkul Satış Vaadi Şerhinde Hacizden Önce 5 Yıllık Tescil Süresi Dolduğu İçin Terkin Edildiğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD30.5.2006E. 2006/9028 K. 2006/11534"KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU ( Ana Sözleşmede Aksine Hüküm Olmadıkça Kooperatif Alacaklılarına Karşı Yalnız Mameleki İle Sorumlu Olduğu )
MALVARLIĞI İLE SORUMLULUK ( Ana Sözleşmede Aksine Hüküm Olmadıkça Kooperatif Alacaklılarına Karşı Yalnız Mameleki İle Sorumlu Olduğu )
KOOPERATİF ORTAKLARI ( Kooperatiften Alacaklı Olan Kişilerin Şahsen Kendilerine Başvurma İmkanı Olmadığı - Kooperatifin Alacaklılarına Karşı Yalnız Mameleki İle Sorumlu Olduğu )
KOOPERATİFİN BORCU ( Ortak Ancak Kooperatifin İflası veya Dağılması Hallerinde ve Ana Sözleşmede Belirtilen Kurallar Dahilinde Sorumlu Tutulabileceği )"
Y12.HD1.6.2006E. 2006/8597 K. 2006/11672"BELEDİYENİN KAMU HİZMETİNDE FİİLEN KULLANILAN MALLARI ( Haczinin Mümkün Olmadığı - Belediye Başkanına Makam Aracı Olarak Tahsis Edilmiş Olması Halinde Hizmetinin Yürütülmesi Bakımından Bir Adet Makam Aracının Kamuya Tahisisli Olduğunun Kabulü Gereği )
BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACI ( Belediye Başkanına Makam Aracı Olarak Tahsis Edilmiş Olması Halinde Hizmetin Yürütülmesi Bakımından Bir Adet Makam Aracının Kamuya Tahisisli Olduğu - Haczinin Kabil Olmadığı )
HACZİ KABİL OLMAYAN MALLAR ( Belediyenin Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Malları - Belediye Başkanının Bir Adet Makam Aracının Kamu Hizmetinde Kullanıldığının Kabulü ile Haczinin Kabil Olmadığı )"
Y12.HD1.6.2006E. 2006/9084 K. 2006/11649"ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER ( Dava Açılmasının da Zamanaşımını Keseceği - Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tesbit Davasında Alacaklı Durumundaki Davalının İddiasını Defi Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Bir Davanın da Bu Nedenle Zamanaşımını Kesmesi Gerektiği )
DAVA AÇILMASININ ZAMANAŞIMINI KESMESİ ( Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tesbit Davasında Alacaklı Durumundaki Davalının İddiasını Defi Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Bir Davanın da Bu Nedenle Zamanaşımını Kesmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Alacaklı Durumundaki Davalının İddiasını Defi Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Bir Davanın da Bu Nedenle Zamanaşımını Kesmesi Gerektiği )
DEF'İ ( Menfi Tesbit Davasında Davalı Alacaklı Tarafından Senet Bedellerinin Ödenmediği Defi Olarak İleri Sürüldüğünden Açılan Bu Davanın Zamanaşımını Keseceği )"
Y12.HD1.6.2006E. 2006/9090 K. 2006/11634"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Asıl Alacağa Takipte Talep Edilen İşlemiş Faize İlişkin Olarak da Ayrıca Faiz Yürütülemeyeceği )
MEVDUATA UYGULANAN FAİZ ( Hakkın Doğum Tarihden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranını Bankalardan Sorularak Oluşacak Sonuca Göre Takipte İstenen Faizin Gerektiğinde Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Denetlenerek Bir Karar Vermek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranını Bankalardan Sorularak Oluşacak Sonuca Göre Takipte İstenen Faizin Gerektiğinde Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Denetlenerek Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD1.6.2006E. 2006/9100 K. 2006/11653"MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI BULUNMAMASI ( Taşınmazın Aynıyla İlgili Uyuşmazlık Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
TAŞINMAZIN AYNIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZI ( Mülkiyet Uyuşmazlığının Bulunmadığı - Taşınmazın Aynıyla İlgili Uyuşmazlık Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )"
Y12.HD2.6.2006E. 2006/8501 K. 2006/11827"ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Çek Hamilinin Cirantalara ve Keşideciye Karşı Başvuru Hakları İbra Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğradığı )
KAMBİYO SENEDİNDE ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Dava Açılması, İçin Takibi Yapılması, Davanın İhbar Edilmesi Veya Alacağının İflas Masasına Bildirilmesi Sonucunda )
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN TAKİP ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Dönemde Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Saptanması Halinde İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD2.6.2006E. 2006/9018 K. 2006/12138"YETKİ İTİRAZI ( Borçlunun Takipteki Adresine Tebligat Çıkartılmadığından HUMK'nun 9/2. Maddesindeki Koşullar Gerçekleşmediği - Kabulü Gereği )
TEBLİGAT ( Borçlunun Takipteki Adresine Tebligat Çıkartılmadığından HUMK'nun 9/2. Maddesindeki Koşullar Gerçekleşmediği - Yetki İtirazının Kabulü Gereği )
ÇEKTEKİ KEŞİDE YERİ ( Diğer Borçlunun Takipteki Adresine Tebligat Çıkartılmadığından HUMK'nun 9/2. Maddesindeki Koşullar Gerçekleşmediği - Yetki İtirazının Kabulü Gereği )"
Y12.HD2.6.2006E. 2006/9033 K. 2006/11784"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ ( Son Günü Tatile Rastlayan Hallerde Takip Eden İlk Mesai Gününde Yasal Başvuru Yapılabileceği - Yasal Başvuruya İlişkin Harcın Mahkeme Veznesinin Çalışma Şeklinden Dolayı Yasal Süreden Sonra Tahsil Edilmiş Gibi İşlem Görmesinin Sonucu Değiştirmeyeceği )
YASAL BAŞVURU SÜRESİ ( Son Gününün Pazara Rastlaması - Takibeden Mesai Gününde İcra Mahkemesine Yapılan Başvuru Harcı Mahkeme Veznesinin Çalışma Prosedürü Nedeniyle Ertesi Gün Tahsil Edilmişse de Süresinde Olduğu )
HARCIN GEÇ YATIRILMASININ MAHKEME VEZNESİNDEN KAYNAKLANMASI ( İtirazın Süresinde Yapıldığının Kabulü Gereği - Yasal Başvuru Süresi )"
Y12.HD2.6.2006E. 2006/9058 K. 2006/11785"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Lehdar Olarak Gözükenin Herhangi Bir Tüzel Kişilik Olup Olmadığı Araştırılıp Şayet Tüzel Kişiliği Mevcut Değil İse Çekin Hamiline Olarak Tanzim Edildiğinin Kabul Edilmesi Gerekeceği )
ÇEKİN HAMİLİNE TANZİM EDİLMESİ ( Lehdar Olarak Gözükenin Herhangi Bir Tüzel Kişilik Olup Olmadığı Araştırılıp Şayet Tüzel Kişiliği Mevcut Değil İse - Hamil Alacaklının Takip Yapabileceği )
ÇEK HAMİLİNİN TAKİP HAKKI ( Lehdar Olarak Gözükenin Herhangi Bir Tüzel Kişilik Olup Olmadığı Araştırılıp Şayet Tüzel Kişiliği Mevcut Değil İse Çekin Hamiline Olarak Tanzim Edildiğinin Kabul Edilmesi Gerekeceği )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9227 K. 2006/11921"TEBLİGAT ( Yapılan Adresin Borçlunun İşyeri mi Yoksa Konutu mu Olduğu Konusunda Dosyada Açıklık Olmadığı - Borçlunun İstemi Gibi İddianın Gecikmiş İtiraz Olarak Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Tebligat Yapılan Adresin Borçlunun İşyeri mi Yoksa Konutu mu Olduğu Konusunda Dosyada Açıklık Olmadığı - Borçlunun İstemi Gibi İddianın Gecikmiş İtiraz Olarak Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Sadece Öğrenme Tarihinin Düzeltilmesiyle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9245 K. 2006/11925"ŞİRKETE TEBLİĞ ( Tebligat Kanunu'nun 35 /Son Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Tebliğ İşleminin Şirket Hakkında Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ İŞLEMİNDE MUHATAB ( Muhatap Şirket Değil Onun Temsilcisi Olan Hakiki Şahıslar Olduğu )
HÜKMİ / HAKİKİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Tebliğ İşleminde Muhatap Şirket Değil Onun Temsilcisi Olan Hakiki Şahıslar Olduğu )
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE TEBLİĞ ( Tebliğ İşleminde Muhatap Şirket Değil Onun Temsilcisi Olan Hakiki Şahıslar Olduğu )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9256 K. 2006/11924"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP ( Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAKİP HAKKININ DÜŞMEMESİ ( Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
SATIŞ AVANSI ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Kesinleşen İtirazın İptaline İlişkin Karar Üzerine Satış Talebinin Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendisinden İstenen Satış Avansı Öngörülen Sürede Alacaklı Vekili Tarafından Yatırıldığı - Takip Hakkı Düşmediğinden Şikayetin Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9272 K. 2006/11951"FAZLA TAHSİL EDİLEN PARANIN İADESİ ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
İCRA DAİRELERİNCE BORÇLUDAN FAZLA PARA TAHSİL OLUNMASI ( Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı )
İSTİRDAT DAVASI ( İcra Dairelerince Borçludan Fazla Para Tahsil Olunarak Alacaklıya Verildiği Yahut Yanlışlıkla Bir Tarafa Para Tediye Olunduğu Anlaşılırsa Verilen Para Ayrıca Hükme Hacet Kalmaksızın O Kimseden Geri Alınacağı - İstirdat Davası Açılması Gerektiğine İlişkin Kararın İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9623 K. 2006/11866"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlunun İtirazı Üzerine Mahkemece İtirazın Kabulü Kararı İle Takip Duracağından Alacaklı Genel Mahkemede Dava Açarsa Daha Evvelce Hükmolunan İnkar Tazminatı ve Para Cezasının Tahsili Dava Sonuna Kadar Tehir Olunacağı )
TAKİBİN DURMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borçlunun İtirazı Üzerine İtirazın Kabulü Kararı İle Takip Duracağından Alacaklı Genel Mahkemede Dava Açarsa Daha Evvelce Hükmolunan İnkar Tazminatı ve Para Cezasının Tahsili Dava Sonuna Kadar Tehir Olunacağı )
İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borçlunun İtirazı Üzerine İtirazın Kabulü Kararı İle Takip Duracağından Alacaklı Genel Mahkemede Dava Açarsa Daha Evvelce Hükmolunan Tazminat ve Para Cezasının Tahsili Dava Sonuna Kadar Tehir Olunacağı )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9629 K. 2006/11861"FATURADAN DOĞAN TAKİP ( Akdi İlişki Borçlu Tarafça Kabul Edildiğinden B.K'nun 73/1. Maddesi Gereğince Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
PARA BORCUNDAN DOĞAN ALACAK ( Faturadan Doğan Takip - Akdi İlişki Borçlu Tarafça Kabul Edildiğinden B.K'nun 73/1. Maddesi Gereğince Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Akdi İlişki Borçlu Tarafça Kabul Edildiğinden B.K'nun 73/1. Maddesi Gereğince Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
BORÇLUNUN İKAMETGAHINDA TAKİP ( Akdi İlişki Borçlu Tarafça Kabul Edildiğinden B.K'nun 73/1. Maddesi Gereğince Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9635 K. 2006/11856"CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Hesap Özetinin Cari Hesap Sözleşmesinin Kefiline de İhbar Edilmesi Gereği - Kefile Cari Hesaba İlişkin Hesap Özeti Gönderilmediğinden Kefalet Sözleşmesi ve Diğer Belgeler İİK'nun 68/1. Maddesi Kapsamındaki Begelerden Sayılamayacağı )
HESAP ÖZETİ ( Cari Hesap Sözleşmesinin Kefiline de İhbar Edilmesi Gereği - Hesap Özeti Borçlu Kefile İhtar Edilmediğinden Takip İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılı Belgelere Dayanmadığından Alacağın Yargılamayı Geretirdiği )
KEFİL ( Hesap Özetinin İhbarı Gereği - İhbar Yapılmaması Halinde Takip Konusu Belgelerin İİK'nun 68/1. Maddesi Kapsamındaki Belgelerden Sayılamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Cari Hesaba Dayalı Hesap Özeti Kefile İhbar Edilmediğinden Takip Konusu Belgelerin İİK'nun 68/1. Maddesindeki Belgelere Dayanmadığı - Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceği Yargılamayı Gerektireceğinden İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )"
Y12.HD5.6.2006E. 2006/9937 K. 2006/11932"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Hesap Özetinin Krediyi Kullanana Noter Marifetiyle İhtar Edilmesi Gereği - Noter Marifetiyle Yapılan İhtarın Tasdikli Bir Suretinin İcra Müdürüne İbraz Edilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
HESAP ÖZETİNE İTİRAZ ( Borçlu Hesap Özetinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Noter Yoluyla İtiraz Ettiğini Kanıtlayarak Şikayette Bulunabileceği - Borçlu Hesap Kat İhtarına İtirazını İspatlayamadığından Taraflar Arasında Cari Hesap İlişkisi Bulunduğundan İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9176 K. 2006/12024"BANKANIN VERDİĞİ HACİZ MÜZEKKERESİNE VERİLEN CEVAP ( Hesapta Para Bulunmadığından Bahisle Haciz İşleminin Gerçekleştirilemediğinin Belirtilmiş Olması Haczedilmezlik Şikayetinin Dinlenmesine Engel Teşkil Etmediği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Hesapta Para Bulunmadığından Bahisle Haciz İşleminin Gerçekleştirilemediğinin Belirtilmiş Olması Haczedilmezlik Şikayetinin Dinlenmesine Engel Teşkil Etmediği )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9526 K. 2006/12082"TAKİP ALACAKLISININ AĞIR KUSURU ( Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi/İcra İnkar Tazminatına Karar Vermesi Gereği )
İMZA İNKARI ( Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi/İcra İnkar Tazminatına Karar Vermesi Gereği - Takip Alacaklısının Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Alacaklısının Bonodaki İmzanın Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olduğu - Mahkemenin İmza İnkarını Kabul Etmesi )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9538 K. 2006/12086"BORCA İTİRAZIN KABULÜ ( Alacaklının Kötüniyet ve Ağır Kusuru Halinde %20'den Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Hükmedilebileceği - Gerekçesi Açıklanmadan %20 Oranı Aşılarak %40 Tazminata Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAZMİNAT ( Alacaklının Takipte Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Bulunması Halinde %20'den Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Hükmedilebileceği - Gerekçesi Açıklanmadan %40 Tazminata Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9540 K. 2006/12094"HACZEDİLMEZLİK ( Borçlunun Haciz Sırasında Veya Sonrasında Haczedilemez Olan Mal veya Haklarının Haczine Muvafakat Edebileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYET HAKKINDAN FERAGAT ( Haciz Sırasında veya Sonrasında Feragatin Mümkün Olduğu )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9546 K. 2006/12067"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Borçlunun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Ailesinin İhtiyaçlarına Münasip Evinin Haczedilmeyeceği - Borçlunun Haline Münasip Ev ve Mahcuz Evin Değeri Tespit Edilerek Mahcuz Evin Değerinin Hale Münasip Evin Değerinden Fazla Kısmın Alacaklıya Verilmesi Gereği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ( Haczedilmeyeceği - Borçlunun Ailesi Terimi Geniş Anlamda Olup Aynı Çatı Altında Boçlu ile Birlikte Oturan Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Kapsadığı )
BORÇLUNUN AİLESİ ( Borçlu ile Aynı Çatı Altında Oturan ve Borçlunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Kapsadığı - Meskeniyet İddiası )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9548 K. 2006/12110"APARTMAN GENEL GİDERİNİN TAHSİLİ AMACIYLA İCRA TAKİBİ ( Kat Maliki Temsilcisi Aleyhine İcra Takibi ve Dava Açılamayacağı )
İCRA TAKİBİ ( Kat Maliki Temsilcisi Aleyhine İcra Takibi ve Dava Açılamayacağı - Apartman Genel Giderinin Tahsili )
KAT MALİKİ TEMSİLCİSİ ( Bir Kat Malikini Temsilen Diğer Bir Kat Malikinin veya Üçüncü Kişinin Kat Malikleri Kuruluna Katılıp Oy Kullanabileceği - Kat Malikini Temsilen Kat Malikleri Kuruluna Katılan Temsilci Aleyhine İcra Takibi Yapılamasının veya Dava Açılmasının Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9551 K. 2006/12116"YETKİ ( İcra Takibinde - Yetkiye İtiraz Eden Kişinin Yetkili İcra Dairesini Doğru Olarak Göstermesi Aksi Takdirde İtirazının Reddedilmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZ ( İtiraz Edenin Yetkili İcra Dairesini Doğru Olarak Göstermesi Aksi Takdirde İtirazının Reddedilmesi Gerektiği )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9848 K. 2006/12115"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Süresinde Muhatabına İbraz Edilen Çekteki İbraz Kaşesinin Muhatap Banka Tarafından Yasal Olmayan Bir Neden İleri Sürülerek İptal Edilmesi Alacaklının Takip Hakkını ve Hukuki Durumunu Etkilemediği - İtirazın Reddi Gereği )
İBRAZ KAŞESİ ( Süresinde Muhatabına İbraz Edilen Çekteki İbraz Kaşesinin Muhatap Banka Tarafından Yasal Olmayan Bir Neden İleri Sürülerek İptal Edilmesi Alacaklının Takip Hakkını ve Hukuki Durumunu Etkilemediği - İtirazın Reddi Gereği )
SÜRESİNDE İBRAZ EDİLEN ÇEK ( Çekteki İbraz Kaşesinin Muhatap Banka Tarafından Yasal Olmayan Bir Neden İleri Sürülerek İptal Edilmesi Alacaklının Takip Hakkını ve Hukuki Durumunu Etkilemediği - İtirazın Reddi Gereği )"
Y12.HD6.6.2006E. 2006/9879 K. 2006/12097"İTİRAZIN İPTALİ ( Tarafların Sulh Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Borçlunun Feragatine Dayalı Olarak Retle Sonuçlandığı - Mahkemece Alacağın 1. Haciz İhbarı Tebliğ Tarihi İtibari İle Var Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
FERAGAT ( İtirazın İptali/Tarafların Sulh Sözleşmesi Yapmaları Sonucu Borçlunun Feragatine Dayalı Olarak Retle Sonuçlandığı - Mahkemece Alacağın 1. Haciz İhbarı Tebliğ Tarihi İtibari İle Var Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
HACİZ İHBARI TEBLİĞ TARİHİ İTİBARİ İLE ALACAĞIN VAR OLUP OLMADIĞI ( Her Türlü Delille ve Özellikle 3. Kişi Şirketin Ticari Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/10566 K. 2006/12180"ALACAĞIN TAKAS VE MAHSUBU TALEBİ ( Takip Dosyalarında Takas Edilebilecek Kesinleşmiş Herhangi Bir Hak ve Alacağın Bulunmadığından Reddi Gereği )
KESİNLEŞMİŞ HERHANGİ BİR HAK VE ALACAĞIN BULUNMAMASI ( Alacağın Takas ve Mahsubu Talebinin Reddi Gereği )
İCRA TAKİBİ SONUCU KESİNLEŞMİŞ BİR HAK VE ALACAK ( Bulunmadığından Alacağın Takas ve Mahsubu Talebinin Reddi Gereği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9391 K. 2006/12296"ALACAĞIN TÜRK PARASI OLMASI ( Takip Talepnamesine Karşılığının Gösterilmesi Gereği - Ödeme Emrinde Bu Gerekliliğe Uyulmaması Kamu Düzeni ve Devletin Hükümranlık Hakları İle İlgili Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN TAKİP TALEBİNE UYGUN OLMASI ( Alacak Miktarının Türk Parası Karşılığı Takip Talepnamesinde Gösterilmesi Gereği - Ödeme Emrinde Bu Gerekliliğe Uyulmaması Kamu Düzeni ve Devletin Hükümranlık Hakları İle İlgili Olduğu )
ŞİRKET ORTAKLARINA TEBLİGAT ( Ticaret Sicilinden Gelen Cevapta Bir Adres Belirtilmediğine Göre Adı Geçen Borçlular Hakkındaki Tebliğ İşlemi 35 /Son Maddede Öngörülen Koşullara Uyulmadığından Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirket Ortağı Olan Bu Borçlular İle İlgili Olarak Ticaret Sicilinden Gelen Cevapta Bir Adres Belirtilmediğine Göre Adı Geçen Borçlular Hakkındaki Tebliğ İşlemi 35 /Son Maddede Öngörülen Koşullara Uyulmadığından Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9420 K. 2006/12303"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanı Tebliğinin Usulüne Uygun Olmamasının Tek Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Tüzel Kişiliğe Yapılan Tebliğin Yetkili Temsilciye Yapılması Temsilcinin Bulunmaması Halinde Bulunmama Nedeninin Tebliğ Belgesine Yazılması Gereği )
TÜZEL KİŞİLİĞE TEBLİGAT ( Yetkili Temsilciye Yetkili Temsilcinin Birden Fazla Olması Halinde Yanlızca Birine Yapılması Gereği - Yetkilinin Bulunmaması Halinde Tebilgatın Yetkilinin Bulunmama Nedeni Tebliğ Belgesine Yazılarak Yapılması Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Şirkete Yapılan Satış İlanına İlişkin Tebligatın Tebliğ Belgesinde Yetkililerin Bulunup Bulnmaması Husunda Bir Açıklama Bulunmaması - Tebligatın Usulsüz Olduğu Satış İlanı Tebligatının Usulsuz Olmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ İLANI ( Usulsüz Tebligat - İhalenin Feshi )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9438 K. 2006/12190"TAKİBE İTİRAZ ( Yedi Günlük Yasal Sürede Borca Faize ve İcra Dairesinin Yetkisine İcra Dairesine Yapılması Gereği - İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapılan İtirazın Hukui Sonuç Doğurmayacağı )
İCRA MAHKEMESİ ( İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapılan İtirazın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Borca ve Faize Yapılan İtiraz Dilekçesinde İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilmediğinden İcra Dairesinin Yetkisinin Kesinleştiği )
YETKİ İTİRAZI ( Borca İtiraz Edilirken İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilmediğinden İcra Dairesinin Yetkisinin Kesinleştiği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9447 K. 2006/12183"ADRES BİLDİRME ZORUNLULUĞU ( Borçlunun İtirazla Birlikte Dava ve Takip İşlemlerine Esas Olmak Üzere Yurt İçinde Bir Adres Bildirmek Zorunda Olduğu - Yurt Dışında İkamet Ettiği Resmi Belge ile de Kanıtlanmadığından Adres Araştırması Sonucu Adresi Bulunmayan Borçluya İlanen Tebligat Yapılması )
YURT DIŞINDA BULUNAN BORÇLU ( İtiraz Dilekçesinde Yurt İçinde Bir Adres Bildirmeyen Borçulunun Yurt Dışında İkameti Bulunduğunu Kanıtlayamaması - Adres Araştırması Sonuçsuz Kaldığından İlanen Tebilgat Yapılması )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9477 K. 2006/12505"YABANCI PARA BORCU ( Alacaklı Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası ile Ödenmesini İsteyebileceği - Temerrüt Faizi Vade Tarihi ile Takip Tarihi Arasında İşlemiş Faiz Yabancı Para Olarak Hesaplanıp Takip Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parası Olarak İstenmesi Gereği )
YABANCI PARA BORCUNDA FAİZ ( Alacak Türk Parasına Çevrilirek Takip Başlatıldığından Reeskont Faizi İstenebileceği - Alacak Vade Tarihi İtibadiyle Türk Parasına Çevrilerek İstendiğinden Artık Yabancı Para İçin Belirlenen Faiz Oranının Takip Sonrası İçin İstenemeyeceği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9491 K. 2006/12254"TAŞINMAZ İHALELERİNDE ARTTIRMA İLANI ( Satıştan En Az Bir Ay Önce Yapılması Gereği - İlanın Şekli Arttırma Tarzı Yer ve Günü Gazete veya Belediyede İlanına İcra Müdürlüğünce Karar Verileceği )
İHALENİN FESİH ( Taşınmaz Satışının Belediyede İlanı Kararlaştırılması Halinde Bu Hususun Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olduğu - Belediye İlanı Kararına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
BELEDİYE İLANI ( Taşınmaz İhalelerinin Arttırma İlanının Tarzı Yeri Günü ve İlan Şeklinin İcra Müdürlüğünce Belirleneceği - Belediye İlanı Kararlaştırılmasına Rağmen Yerine Getirilmemesinin İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )
SATIŞ GÜNÜNÜN İHALE TARİHİNDEN FARKLI GÜNLERİ İÇERMESİ ( Satış İlanının Usulsüz Olduğu İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9591 K. 2006/12233"KİŞİLER HUKUKU ( Deyimin Geniş Olarak Yorumlanması ve Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLER ( Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
İLAMLARIN İCRASI ( Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9593 K. 2006/12228"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçluların Birden Fazla Olması Halinde Borçlulardan Birinin İkametgahında Takip Yapılabileceği - Borçluların Birden Fazla Olması Halinde Birinin İkametgahında Yapılan Takibe Diğer Borçluların Yetki İtirazında Bulunamayacağı )
YETKİ İTİRAZI ( Borçluların Birden Fazla Olması Halinde Birinin İkametgahında TakipYapılabileceği Diğe Borçluların Yetki İtirazında Bulunamayacağı )"
Y12.HD8.6.2006E. 2006/9682 K. 2006/12299"BONONUN UNSURLARI ( Kısaltılmış Olarak Yazılan Keşide Yerinin Kabul Edilebilmesi İçin Bunun Belirgin ve Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği )
KEŞİDE YERİNİN KISALTILARAK YAZILMASI ( Kabul Edilebilmesi İçin Bunun Belirgin ve Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/8522 K. 2006/12421"İHALENİN FESHİ (Vekili Varken Kendisine Satış İlanı Tebligatı Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu - Satış İlanı Önceden Tebliğ Edilen Avukatın Şikayetçinin Vekili Olmadığı )
AVUKATIN ŞİKAYETÇİNİN VEKİLİ OLMAMASI (Satış İlanı Önceden Tebliğ Edilen Avukatın Şikayetçinin Vekili Olmadığı - Başka Vekili Varken Kendisine Satış İlanı Tebligatı Yapılmasının İhalenin Feshi Nedeni Olduğunun Gözetileceği )
VEKİLİ OLAN ŞİKAYETÇİ (Kendisine Satış İlanı Tebligatı Yapılmasının Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9123 K. 2006/12431"ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Tebliğ Edilmesinden Sonra Borçlunun Yasal Süresinde ve İcra Mahkemesine Verdiği İtiraz Dilekçesi Üzerine Zamanaşımı İtirazının İncelenmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesinden Sonra Borçlunun Yasal Süresinde ve İcra Mahkemesine Verdiği İtiraz Dilekçesi Üzerine İncelenmesi Gerektiği )
İCRA TAKİBİ İLE KESİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Takibin Kesinleşmesinden Önceki Dönemde İşlemle Kesilmiş Bu Tarihten Sonra Dosya İşlemsiz Bırakıldığından 726. Maddede Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleştiği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9132 K. 2006/12669"YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ ( 4 Yıl Süre İle Seçilen Üyelerin Görev Süreleri Sona Erdiğinde Bu Sıfatların Kendiliğinden Düşeceğine İlişkin Bir Hüküm Olmadığı )
İNKAR EDİLEN İMZALAR ( İsmi Bildirilen Yönetim Kurulu Başkan veya Üyelerine Ait Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİRKETİN ORGANSIZ KALMASI ( Mümkün Bulunmadığından Yeni Yönetim Seçilene Kadar Önceki Yönetim Kurulunun Görevlerine Devam Edeceği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9149 K. 2006/12670"İMZA İNKARI ( Şirketin Münferit Yetkilileri Duruşmaya Çağrılıp İnkar Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Şirketin Münferit Yetkilileri Duruşmaya Çağrılıp İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığının Sorulması İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİLERİ ( İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığının Sorulması İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZANIN ŞİRKETİ BAĞLAMASI ( Şirketin Yetkililerine İmzanın Kendilerine Ait Olup Olmadığı Sorulup İmzayı İnkar Etmeleri Halinde Alınacak İmza Örnekleri ve Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre İmzanın Şirketi Bağlayıp Bağlamayacağının Belirlenmesi Gerektiği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9308 K. 2006/12349"ŞİKAYET HAKKI ( Fazla Çalışma İkramiye Prim ve Bu Gibi Sosyal Ödentilerine Yapılan Kesintinin İİK'nun 83. Maddesine Aykırı Olduğu Yönündeki Başvuru Süreye Tabi Olduğu )
SOSYAL ÖDENTİLERE YAPILAN KESİNTİ ( İİK'nun 83. Maddesine Aykırı Olduğu Yönündeki Şikayet Başvurusunun Süreye Tabi Olduğu )
SON MAAŞ KESİNTİSİ ( Kesinti Her Ay Tekrarlandığı İçin Sadece Son Maaş Kesintisi Gözetilerek Borçlunun Yeniden Şikayet Hakkının Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Davanın Açılış Tarihi Dikkate Alınıp Şubat Ayındaki Kesinti Yönünden Araştırma Yapılıp Haczedilmezlik Şikayetinin 7 Günlük Sürede Olup Olmadığı Belirlenip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9668 K. 2006/12385"BONODAKİ TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Dayanak Belygenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Bonodaki Teminat Senedi Sözcüğünün Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA İCRA TAKİBİ ( Bonodaki Teminat Senedi İbaresinin Bu Yolla Takip Yapılmasına Engel Olmaması )
TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Dayanak Belygenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Bonodaki Teminat Senedi Sözcüğünün Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmadığı )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9672 K. 2006/12413"VEKALETNAMESİZ YAPILAN İŞLEMLER ( Alacaklı Kendi Adına Başlatılmış Olan Takibe İcazet Vermiş Olduğundan Vekaletnamesiz Vekilin Yapmış Olduğu Bütün İşlemler ve Dolayısı İle Başlatmış Olduğu Takibin Geçerli Hale Geldiği )
TAKİBE İCAZET VERİLMESİ ( Alacaklı Kendi Adına Başlatılmış Olan Takibe İcazet Vermiş Olduğundan Vekaletnamesiz Vekilin Yapmış Olduğu Bütün İşlemler ve Dolayısı İle Başlatmış Olduğu Takibin Geçerli Hale Geldiği )
ALACAKLI ASİLİN KENDİ ADINA DÜZENLEDİĞİ VEKALETNAME ( Olmadan Asilin Şirket Temsilcisi Sıfatı İle Daha Önceden Düzenleyip Şirket Adına Dava Açması İçin Vermiş Olduğu Vekaletname Uyarınca Vekilin Takib Başlattığı - Vekile Kesin Bir Süre İçinde Vekaletnameyi Getirmek Üzere Mehil Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9681 K. 2006/12433"İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETLER ( İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - İhtiyati Haciz Sırasında Verilen İcra Kefaleti de Geçerli Olduğu )
İLAMLARIN İCRASI ( İcra Dairesindeki Kefaletler İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ SIRASINDA VERİLEN İCRA KEFALETİ ( Geçerli Olup Asıl Borçlu Hakkında Takip İptal Edilmediği Sürece Kefaletin Geçerliliğinin Devam Edeceği )
İCRA KEFİLENE İCRA EMRİ ÇIKARILMASI ( Usulüne Uygun İcra Kefaleti Olsa Dahi Hakkında Takip Yapılan Borçlu Yönünden Takip Kesinleşmedikçe İcra Kefiline İcra Emri Çıkarılamayacağı )"
Y12.HD9.6.2006E. 2006/9690 K. 2006/12398"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Alacaklı Yasada Öngörülen 7 Günlük Süre İçinde Talep Ederek Uygulattığı - Bundan Sonra Alacaklı 7 Günlük Süre İçerisinde İİK'nun 264. Maddesinde Belirtildiği Üzere Takip Talebinde Bulunması veya Dava Açması Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRE ( İcra Takibine Başlamadan Evvel Alacaklı Mahkemeden Almış Olduğu İhtiyati Haciz Kararını Uygulattığı - Bundan Sonra Alacaklı 7 Günlük Süre İçerisinde İİK'nun 264. Maddesinde Belirtildiği Üzere Takip Talebinde Bulunması veya Dava Açması Gerektiği )
USULÜNE UYGUN DURUŞMA AÇILMASI ( Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Tarafların İddia ve Delilleri Toplanıp Özellikle Alacaklının Temyiz Aşamasında İleri Sürdüğü Asliye Ticaret Mahkemesinde Süresinde Dava Açıldığı İddiasının da Araştırılması Gerektiği )"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/10000 K. 2006/12574"TAHLİYE ( Tahliyesi İstenen Yerde Kiracıdan Başka Bir Şahıs Bulunur ve İşgalde Haklı Olduğuna Dair Resmi Bir Vesika Gösteremezse Derhal Tahliye Olunacağı )
TAHLİYESİ İSTENEN YERDE KİRACIDAN BAŞKASI BULUNMASI ( İşgalde Haklı Olduğuna Dair Resmi Bir Vesika Gösteremezse Derhal Tahliye Olunacağı )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE DOSYANIN İCRA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ ( Taraflar Dinlenmeden ve Kayıt Belge ve de Delilleri Toplanmadan Evrak Üzerinde ve Taraflardan Biri Yerine Tarafların Tümüne Dava Açmaları İçin Süre Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/10017 K. 2006/12549"LEHTARA MÜRACAAT KOŞULU ( Yasal Süresinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu )
SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Keşideci Protesto Edilmediği İçin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gereği )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetileceği )"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/10076 K. 2006/12527"TAKİBİN MÜKERRER OLMASI ( Mükerrerlik İtirazı Borca İtiraz Olup Yasal Süre İçerisinde Borçlunun Bu İtirazını İcra Müdürlüğüne Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Geçersiz ve Gereksiz Olduğundan Reddedilmesi Gerektiği )
MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Borca İtiraz Olup Yasal Süre İçerisinde Borçlunun Bu İtirazını İcra Müdürlüğüne Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Geçersiz ve Gereksiz Olduğundan Reddedilmesi Gerektiği )
BORCA İTİRAZ ( Mükerrerlik İtirazı - Yasal Süre İçerisinde Borçlunun Bu İtirazını İcra Müdürlüğüne Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu/İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Geçersiz ve Gereksiz Olduğundan Reddedilmesi Gerektiği )"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/10464 K. 2006/12818"ORTAKLAR MÜLKİYETİNDE PROJE UYGULAYAN KOOPERATİFLERİN ALINACAK TAAHHÜTNAME VE BORÇLANMA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Araştırılması Gereği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Ortaklar Mülkiyetinde Proje Uygulayan Kooperatiflerin Borçlanma ve Taahhüt Sözleşmesi - Alacağın Doğup Doğmadığının Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilip Getirlmediğine Göre Belirlenmesi Gereği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Alacağın Tahsili )"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/9532 K. 2006/12521"İCRA MAHKEMELERİ ( İcra Müdürlüklerinin İşlemlerine Karşı Yapılan İtiraz ve Şikayetleri İncelemeye Görevli Olduğu - Vergi Borcunun Tahsili Amacıyla Yapılan Hacze Karşı Şikayetin İcra Mahkemesinde Değil Vergi Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
VERGİ BORCU ( 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Hacze İlişkin Şikayetin Vergi Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
YARGI YOLU ( Vegi Borcu Nedeniyle Yapılan Hacze İlişkin Şikayetin İcra Mahkemesince Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Vergi Borcuna Dayalı Hacze İlişykin İtirazın Vergi Mahkemesinin Görevinde Bulunduğ )-"
Y12.HD12.6.2006E. 2006/9923 K. 2006/12526"İFLASIN ERTELENMESİ ( İcra Takiplerinin Tedbiren Durdurulmasına Karar Verildiği - Sözkonusu Konusu Takip ve İşlemler İptal Edilmediğinden Bu Durum Şikayet ve İtirazların İncelenmesine Engel Teşkil Etmediği )
İCRA TAKİPLERİNİN TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ ( Sözkonusu Konusu Takip ve İşlemler İptal Edilmediğinden Bu Durum Şikayet ve İtirazların İncelenmesine Engel Teşkil Etmediği )
ŞİKAYET VE İTİRAZLAR ( İflasın Ertelenmesi Davasında İcra Takiplerinin Tedbiren Durdurulmasına Karar Verildiği - Sözkonusu Konusu Takip ve İşlemler İptal Edilmediğinden Bu Durum Şikayet ve İtirazların İncelenmesine Engel Teşkil Etmediği )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10041 K. 2006/12718"HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Selahiyetli Mümessillerine Bunlar Birden Ziyade İse Yalnız Birine Yapılacağı )
TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslara Tebligat Selahiyetli Mümessillerine Bunlar Birden Ziyade İse Yalnız Birine Yapılacağı )
MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE TEBLİGAT ( Tebliğ Yapılacak Kişiler Herhangi Bir Sebeple Mutad İş Saatlerinde İş Yerinde Bulunmadıkları veya O Sırada Evrakı Bizzat Alamayacakları Bir Halde Oldukları Takdirde Ancak O Zaman Tebliğ Orada Hazır Bulunan Memur veya Müstahdemlerinden Birisine Yapılacağı )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Karar Verilmesi ve Buna Bağlı Olarak da Takip Kesinleşmeden Yapılan Kıymet Takdiri İşleminin İptali Yerine Yazılı Şekilde Hüküm Tesisi Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10054 K. 2006/12740"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Takibe Devam Edilmesi İçin Alacaklının İcra Mahkemesinden İİK'nun 269/3. Md. Uyarınca İtirazın Tebliği Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde İtirazın Kaldırılmasını Talep Etmesi ve Olumlu Karar Alması Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibe Devam Edilmesi İçin Alacaklının İcra Mahkemesinden İİK'nun 269/3. Md. Uyarınca İtirazın Tebliği Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Talep Etmesi ve Olumlu Karar Alması Gerektiği )
İTİRAZIN TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AYLIK SÜRE ( İçinde İtirazın Kaldırılmasını Talep Etmesi ve Olumlu Karar Alması Gerektiği )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10224 K. 2006/12694"BORÇLUNUN İTİRAZININ ESASA İLİŞKİN NEDENLERLE KABUL EDİLMESİ ( Kötü Niyet ve Ağır Kusuru Bulunanan Alacaklının Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği - Takipten Önce Kısmi Ödemeler Bulunmasına Rağmen Ödenen Miktarı da Takibe Dahil Ederek İstekte Bulunan Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu )
KISMİ ÖDEMEYE RAĞMEN ALACAĞIN TAMAMININ TAKİBE KONULMASI ( Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğunun Kabulü Gereği - Takip Konusu Alacağın %20'sinden Az Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği )
ALACAKLININ KÖTÜNİYETİ VE AĞIR KUSURU ( Kısmi Ödemeye Rağmen Alacağın Tamamını Takibe Koyan Alacaklının Kötü Niyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu - İtiraz Esasa İlişkin Nedenlerele Kabul Edildiğine Göre Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olamamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10245 K. 2006/12677"İHALENİN FESHİ DAVASI ( Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerektiği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İLAMINA DAYALI YAPILAN İHALENİN FESHİ DAVASI ( Şikayetçinin Katılmayıp Davalının Yargılamaya Devam Etmediğini Bildirmesi Üzerine İşin Esası İle İlgili Deliller Değerlendirilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Ortaklığın Giderilmesi İlamına Dayalı Yapılan İhalenin Feshi - Tetkik Merciinin Talep Tarihinden 20 Gün İçinde Taraflar Gelmese Bile İşin Esası İle İlgili Karar Vermesi Gerektiği/Davanın Aaçılmamış Sayılmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10246 K. 2006/12676"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Taşınmazın Hacizden Önce İpoteklendiği İddiası - İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf veya Zirai Kredi Gibi Zorulu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gereği )
MESKENİYET İDDİASI ( İpotek Edilmiş Taşınmaz Hakkında Haczedilmezlik Şikayetinde Bulunabilmek İçin İpoteğin Zorunlu Kurulmuş İpoteklerden Olması Gereği - Serbest İradeyle Kurulan İpotek Nedeniyle Meskeniyet İddiasının İleri Sürülemeyeceği )
ZORUNLU İPOTEK ( Meskeniyet İddiası - Haczedilmezlik Şikayetinin İleri Sürülebilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf veya Ziari Kredi Nedeniyle Kurulmuş Zorunlu İpoteklerden Olması Gereği )
SERBEST İRADEYLE KURULAN İPOTEK ( Daha Sonra Bu Yerle İlgili Meskeniyet İddiasında Bulunmaya Engel Olduğu )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/10901 K. 2006/12672"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
İLGİLİLERİN TÜMÜNÜN BİRLİKTE DAVAYI KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiği )
ALACAKLI VEKİLİNİN KABUL BEYANI ( İhale Alıcısının Her Hangi Bir Kabul Beyanı Olmaksızın Yalnızca Alacaklı Vekilinin Kabulüne Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/9332 K. 2006/12775"DURUŞMA AÇILMASI ( Açılmış Olmakla Tarafların Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmaksızın Gıyapta Yargılamaya Devam Olunarak Hüküm Kurulmasının Usulsüz Olduğu )
TEBLİGAT ( Duruşma Açılmış Olmakla Tarafların Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmaksızın Gıyapta Yargılamaya Devam Olunarak Hüküm Kurulmasının Usulsüz Olduğu )
GIYAPTA YARGILAMA ( Mahkemece Duruşma Açılmış Olmakla Tarafların Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmaksızın Gıyapta Yargılamaya Devam Olunarak Hüküm Kurulmasının Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/9970 K. 2006/12797"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( İlk Ciro Lehdara Ait Olduğundan Takip Konusu Edilen Senetlerin Lehdarın Cirosu İle Başkasına Geçtiği - Tekrar Aynı Senetlerin Lehdara Geri İade Edildikleri/Lehtarın Sözkonusu Kişiyi Takip Edemeyeceği )
SENETLERİN LEHDARA İADE EDİLMESİ ( İlk Ciro Lehdara Ait Olduğundan Takip Konusu Edilen Senetlerin Lehdarın Cirosu İle Başkasına Geçtiği - Lehtarın Sözkonusu Kişiyi Takip Edemeyeceği )"
Y12.HD13.6.2006E. 2006/9971 K. 2006/12804"FON ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVA ( Takiplerde Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümler Makable Şamil Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Fon Alacaklarına İlişkin Dava ve Takiplerde Süresinin 20 Yıl Olduğu - Zamanaşımı ve Diğer Konularda Fon Lehine Getirilen Hükümler Makable Şamil Olduğu )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/10121 K. 2006/12958"İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ ( Takibin Durudurulması Yerine Takibin İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Gerekçesi Açıklanıp Tartışılmadan Borçlu Lehine %20 Yerine %40 İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ALACAKLININ SENEDİ TAKİBE KOYMADA AĞIR KUSURLU OLMASI ( Lehdarın Bonodaki İmzanın Tarafından Aval Verilene Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - Bonoyo Huzurda İmzalatmamak ve Senetteki İmzaların Aval Verene Ait Olduğunu Kontrol Etmemekle Alacaklının İmzaya İtirazları Kabul Edilenlere Karşı Ağır Kusurlu Olduğu )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( İmzaların Huzurda Atılmasını Sağlamayan Lehdarın Ağır Kusurulu Olduğu - Alacaklının Tazminat ve %10 Oranında Para Cezasıyla Sorumlu Tutulmasının Yerinde Olduğu )
İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi - İnkar Tazminatı İçin Öngörülen %20 Oranının Aşılmasının Gerekçesi Açıklanıp Tratışılmadan Borçlu Yararına %40 Oranıda Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/10187 K. 2006/12876"MÜŞTEREK ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET ( Kararda Müşterek Çocuğun Anne Tarafından Belirtilen Yere Götüreceğine Dair İbare Bulunmadığı - Babanın Çocuğu ile Kişisel İlişkisini Temin Amacıyla Yaptığı Masrafları Ulaşım ve Benzerleri Giderleri Üstlenmek Zorunda Olduğu )
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN TEMİNİ AMACIYLA YAPILAN MASRAFLAR ( İlmda Çocuğun Belirtilen Yere Anne Tarfından Götürüleceği Belirtilmediğinden Masrafın Babaya Ait Olduğu )
İLAMA AYKIRI TAKİP TALEBİ DÜZENLENMESİ ( Dayanak İlamda Yer Verilmemesine Rağmen Çocuğun Anne Tarfından Getirilerek Hazır Edilmesi Talebinin İlama Aykırılık Oluşturduğu )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/10381 K. 2006/12959"İCRA İŞLEMLERİNİN DURMASI ( Bir İlamın Yargıtay İncelemesi Sonucunda Bozulması İcra İşlemlerini Olduğu Yerde Durduracağı - Takibin Kesinleşmesi veya Yeniden Bir Karar Verilmesi Halinde Takibin İtiraz Üzerine İnceleme Yapan İcra Mahkeme Kararında Yer Alan Kurallara Göre Devam Edeceği )
İLAMIN YARGITAY İNCELEMESİ SONUCUNDA BOZULMASI ( Bütün İcra İşlemlerini Durduracağı - Takibin Kesinleşmesi veya Yeniden Bir Karar Verilmesi Halinde İcra Mahkemesi Kararındaki Kurallara Göre Devam Edeceği )
FAİZE İTİRAZ ( İlamın Yargıtay İncelemesi Sonucu Bozulması - Takibin Kesinleşmesi veya Mahkemesince Yeniden Bir Karar Vermesi Halinnde Devam Edeceği )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/10382 K. 2006/12964"VEKİL ( İcra Dairesinde İşlem Yapmak İçin Vekilin Avukat Sıfatını Taşıması Zorunluluğu )
İCRA DAİRESİNDE VEKALETEN İŞLEM YAPMA ( Vekilin Avukat Sıfatını Taşıması Zorunluluğu )
AVUKAT SIFATI ( İcra Dairesinde İşlem Yapmak İçin Vekilin Bu Sıfatı Taşıması Zorunluluğu )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/10393 K. 2006/12940"TEDBİR NAFAKASI ( Açılacak Davalar İçin Yetki Söz Konusu Olmadığı - Ara Kararı İle Verilen Nafakanın Tahsili İçin de Her İcra Dairesine Başvurulabileceği )
ARA KARARI ( İle Hükmedilen Tedbir Nafakasının Tahsilinin Her İcra Dairesinden İstenebileceği - Kanunun Aradığı Çabukluk ve Kolaylıkla Yerine Getirilme Amacına da Uygunluğu )
YETKİ ( Tedbir Nafakası İstemiyle Açılan Davalarda Söz Konusu Olmadığı - Ara Kararı İle Verilen Nafakanın Tahsili İçin de Her İcra Dairesine Başvurulabileceği )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/9427 K. 2006/12870"BORÇLUNUN HALİNE UYGUN MESKEN ( Borçlunun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu ile Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği )
BORÇLUNUN AİLESİ ( Geniş Anlamda Olup Borçlunun Bakmakla Yükümlü Olduğu Aynı Çatı Altında Yaşayan Kişileri İfade Edeceği )
KIYMET TAKDİRİ ( Üzerinden 6 Ay Geçmesine Karşın İcra Mahkemesince Yapılan Değerlendirmede Daha Düşük Tespiti - Raporlar Arasındaki Tutarsızlıkların Giderilmesi Gerektiği )
HACZİ KABİL OLMAYAN MALLAR ( Borçlunun Haline Uygun Meskeninin Haczedilemeyeceği - Meskeniyet İddiası )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/9707 K. 2006/12902"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kefillerin Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı Borcun Ne Kadarından Sorumlu Olduğunun Yargılamayı Gerektirmesi - İkrar Edilen Miktar Kadar Borç ve Fer'ileri Üzenideki İtirazın Kaldırılması Gereği )
MÜTESELSİL KEFİL ( Genel Kredi Sözleşmesinin Kefillerinin Borcun Ne Miktarından Sorumlu Olduklarının Belirlenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği - Takip Borçlusunun Takip Konusu Alacağı Bilahere Temlik Alarak Diğer Borçluluarı Genel Haciz Yolu ile Takip Etmesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )
TAKİP BORÇLUSUNUN TAKİP KONUSU ALACAĞI TEMLİK ALARAK DİĞER BORÇLULARI TAKİP ETMESİ ( Yasaya Uygun Olmadığı - İkrar Edilen Borç ve Fer'ileri Üzerinden İtirazın Kaldırılması Gereği )"
Y12.HD15.6.2006E. 2006/9717 K. 2006/12898"BORCA İTİRAZ ( Dayanak Belge `Mücerret Borç İkrarını` İçerdiğinden Alacaklı Belirtilen Kabul Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kaldırılmasını İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği )
MÜCERRET BORÇ İKRARI ( Borçlu Fatura Bedellerinin Ödendiği Bu Sebeple Borçları Olmadığını Ödemeye İlişkin Belgelerde İbraz Edilmek Suretiyle Sözkonusu Fatura ve İlişkiye Karşı Çıkılmadığı Varlığının Kabul Edilmesi Nedeniyle )
ÖDEME BELGESİ ( Borçlu Fatura Bedellerinin Ödendiği Bu Sebeple Borçları Olmadığını Ödemeye İlişkin Belgelerde İbraz Edilmek Suretiyle Sözkonusu Fatura ve İlişkiye Karşı Çıkılmadığı Varlığının Kabul Edilmesi Nedeniyle Dayanak Belgenin “Mücerret Borç İkrarını` İçerdiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Dayanak Belge `Mücerret Borç İkrarını` İçerdiğinden Alacaklı Belirtilen Kabul Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kaldırılmasını İcra Mahkemesinden Talep Edebileceği )"
Y12.HD16.6.2006E. 2006/10142 K. 2006/13106"ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Alacaklının Müracaat Hakkının İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı - Süresi Başlatılan Takibin Yetki İtirazı Nedeniyle Kararın Kesinleşmesinden Sonraki On Gün İçinde Yetkili Mahkemeye Gönderilmesinin İstenmesinin Zamanaşımını Kestiği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ ( 6 Aylık Zamanaşımı Süresinde Başlatılan Takibin Yetki İtirazı Üzerine Süresinde Yetkili Mahkemesine Gönderilmesi - Takibin Devamını Sağlayıcı Bir İşlem Olarak Zamanaşımı Süresini Kestiği )
TAKİBİN DEVAMINI SAĞLAYAN İŞLEM ( Yetki İtirazı Üzerine Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesinin İstenmesi - Takibin Devamını Sağlayıcı Bir İşlem Olduğu Zamanaşımı Süresini Kestiği )
YETKİSİZLİK KARARI ( Kararın Kesinleşmesinden Sonra On Günlük Sürede Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesinin İstenmesi - Takibin Devamını Sağlayıcı Bir İşlem Olduğu Zamanaşımı Süresini Kestiği )"
Y12.HD16.6.2006E. 2006/11847 K. 2006/13146"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İşçilerin Aylık Ücretlerinin Dörtte Birinden Fazlasının Haczedilemeyeceği - İkramiye de Ücretten Sayıldığından İkramiyenin de Dörtte Birinden Fazlasının Haczedilemeyeceği )
İKRAMİYE HACZİ ( İkramiyenin Genel Ücret Tanımı Kapsamında Yer Aldığı İkramiyenin de Ücret Gibi Dörtte Birinden Fazlasının Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD16.6.2006E. 2006/9685 K. 2006/13072"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
İPOTEK BEDELİ ÜZERİNDEN TAKİP ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )
MAHKEME İLAMINDA BELİRLENEN İPOTEK ( Alacaklı Taraflar Arasındaki Akit Tablosunda Belirtilen İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Miktarını da Mahkemeden Almış Olduğu İlam İle Belirlediğinden Mahkeme İlamında Belirlenen Bu İpotek Bedeli Üzerinden Takip Yapılabileceği )"
Y12.HD16.6.2006E. 2006/9760 K. 2006/13000"ÇEKTE İKİ KEŞİDE TARİHİNİN BULUNMASI ( İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Yerine Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Takip Konusu Çekte İki Keşide Tarihi Bulunduğu/İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Konusu Çekte İki Keşide Tarihi Bulunduğu/İlk Keşide Tarihine Göre de Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edilmediği - Takibin İptali Gereği )"
Y12.HD16.6.2006E. 2006/9870 K. 2006/13075"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA İLAMLI TAKİP ( Krediyi Kullandıran Tarafın Hesap Özetini Krediyi Kullanana İhbar Etmesi Gereği - İhbarın Noterden Tasdikli Bir Suretinin İcra Müdürüne İbraz Edilmesi Halinde Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
TEMİNAT İPOTEĞİ ( Kredi İlişkisine Dayalı Olarak Alacaklı Bankanın Borçluluara Noter Yoluyla Hesap Özetini İhbar Etmesi - İpoteğin Teminat İpoteği Niteliğinde Olmasının Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10280 K. 2006/13222"İPOTEĞİN PARA ÇEVRİLMESİ ( Yetkiye ve Borca İtirazı İncelemeye Yetkili Mahkeme - İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğu )
YETKİYE VE BORCA İTİRAZ ( Yetkili Mahkeme - İcra Takibinin Başlatıldığı ve İcra Emrinin Gönderildiği İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu Yer Mahkemesi Olduğu )
İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MAHKEME ( İcra Takibinin Başlatıldığı ve İcra Emrinin Gönderildiği İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu - İcra Dairesinin Bağlı Olduğu Yer İcra Mahkemesinin Yetkisinin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10592 K. 2006/13250"İLAMLI İCRA ( Borçlulardan Birinin Tehiri İcra Kararı Alıp Takip Dosyasına Alınarak İlgili Teminat Mektubu da Takip Dosyasına Konulduğundan Sözü Edilen Bu Karar İbraz Eden Borçlu Şirket Açısından Geçerli Olacağı )
TEHİRİ İCRA KARARI ( Borçlulardan Birinin Aldığı Tehiri İcra Kararının Mehil Talebinde Bulunmayan Diğer Borçlu Yönünden Bağlayıcılığının Olmadığı )
MEHİL TALEBİ ( Borçlulardan Birinin Aldığı Tehiri İcra Kararının Mehil Talebinde Bulunmayan Diğer Borçlu Yönünden Bağlayıcılığının Olmadığı )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10596 K. 2006/13237"İMZAYA İTİRAZ ( Kabulü Halinde İİK'nun Değişik 170/3. Maddesi Gereğince Takibin Durması Yerine İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
TAKİBİN DURMASI ( İmzaya İtirazın Kabulü Halinde İİK'nun Değişik 170/3. Maddesi Gereğince Takibin Durması Yerine İptaline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Alacaklısı Sözkonusu Keşideci İmzasının Keşidecinin Yetkililerinin Eli Ürünü Olup Olmadığını Bilebilecek Konumda Olmadığından ve Başkaca da Ne Şekilde Kötüniyetli Olduğu Belirlenmeden Sorumlu Tutulması İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10615 K. 2006/13235"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Şahısın İstihkak İddiasının İcra Zabıtlarına Geçirilerek Taraflara Bildirlmesi Gereği - İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İİK'nu 97. Maddedeki Prosedüre Uymadan Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurabileceği )
BORÇLUNUN ELİNDE BULUNAN BİR MALI BAŞKASININ MÜLKÜ VEYA REHNİ OLARAK GÖSTERMESİ ( İstihkak İddiası - İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İİK'nu 97. Maddesindeki Prosedüre Uymadan İcra Mahkemesine başvurabileceği )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10757 K. 2006/13158"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA GÖRE BAĞLANAN GELİR VEYA AYLIKLAR VEYA YARDIMLAR ( Nafaka Borçları Dışında Haciz Edilemeyeceği )
NAFAKA BORÇLARI / HACİZ ( 506 Sayılı Kanun'un 121. Maddesi Gereğince Bu Kanuna Göre Bağlanacak Gelir veya Aylıklar ve Sağlanacak Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz Edilemeyeceği )
BİRİKMİŞ NAFAKA DIŞINDA YAPILAN BİR HACİZ İŞLEMİNİN OLMASI ( Bunun İptaline Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Emekli Maaşına Konan Haczin Nafakayı da Kapsar Biçimde Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
EMEKLİ MAAŞINA KONAN HACİZ ( Birikmiş Nafaka Dışında Yapılan Bir Haciz İşlemi Var İse Bunun İptaline Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Emekli Maaşına Konan Haczin Nafakayı da Kapsar Biçimde Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10769 K. 2006/13176"BONO DÜZENLEMEK ( İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )
BONODAKİ İMZA ( Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )
AĞIR KUSUR ( Keşideci Borçluya Ait Olup Olmadığını Bilecek Durumda Olduğu - İmzaların Huzurunda Atılmasını Sağlayarak İmzaların Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Ederek Senedi Almaması Halinde Ağır Kusurlu Olduğu )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10776 K. 2006/13188"ALACAKLININ TAKİPTEN VAZGEÇMEMESİ ( Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
İPOTEKLİ TAŞINMAZ ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Harca Tabi Olmadığı )
HARCA TABİ OLMAYAN İSTEM ( Alacaklı Takipten Vazgeçmeyip Takibe Dayanak Satışını Talep Ettiği İpotekli Taşınmazın Satış İşleminde Vazgeçtiğini Beyan Ettiğinden Bu İstek Takipten Vazgeçmeyi Kapsamadığından Olmadığı )
HARÇTAN MUAFİYET ( Halk Bankası Harçtan Muaf Olduğundan İcra Dairesinde Yapacağı İşlemler Sebebi İle Harç Ödemeye Zorlanamayacağı )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10799 K. 2006/13163"BOŞANMA İLAMI EKİNDE VERİLEN YOKSULLUK NAFAKASI ( ve Maddi-Manevi Tazminatın İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
BOŞANMA İLAMININ KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Boşanma İlamı Ekinde Verilen Yoksulluk Nafakası ve Maddi-Manevi Tazminatın İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/10995 K. 2006/13170"KESİN HÜKÜM ( İcra Mahkemesi Kararlarının Biribirine Karşı Kesin Hüküm İfade İttiği - Dava Konsu Şikayetin Kesin Karar Nedeniyle Reddi Gereği )
İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Birbirine Karşı Kesin Hüküm İfade Ettiği - Şikayet Konusu İşlem Aleyhine Daha Önce İcra Mahkemesince Verilen Kesin Kararın Varlığı Nazara Alınarak Davanın Reddi Gereği )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/11437 K. 2006/13192"TEBLİGAT ( Vekil İle Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Zorunlu Olduğu )
VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Davalı Adıyaman Spor Kulübü Derneği Vekil İle Temsil Edilmesine Rağmen İcra Emrinin Asıla Gönderilip Tebliğ Edilmesi İsabetsiz Olduğu - Kabulü Gereği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Ödenmedikçe İlgiliye İlam Verilemeyeceği )"
Y12.HD19.6.2006E. 2006/11438 K. 2006/13253"ALACAĞIN REHİNLE TEMİN EDİLMESİ ( Doğrudan Genel Haciz Yolu ile Takibe Geçilemeyeceği Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılması Gereği - Müşterek Müteselsil Kefaletin Varlığı Halinde Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinlerini Paraya Çevirmeden Kefil Aleyhine Takibe Geçebileceği )
MÜŞTEREK MÜTESELSİL KEFİL ( Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinlerini Paraya Çevirmeden Kefil Aleyhine Takibe Geçebileceği )
ASIL BORÇULUYA MÜRACAAT VE REHİNLERİNİ PARAYA ÇEVİRMEDEN MÜŞTEREK MÜTESELSİL KEFİL ALEYHİNE TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinlerini Paraya Çevirmeden Kefil Aleyhine Takibe Geçebileceği )
REHNİN PARA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Doğrudan Genel Haciz Yoluyla Takibe Geçilemeyeceği - Borçlu İflasa Tabi Şahıslardan Olsa Bile Alacaklı Yanlız Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapabileceği )
İPOTEKLİ TAKİP ( Alcağın Tamamen Karşılayacağı Belli Olmadığına Göre Bakiye Alacak İçin Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılmasında Aykırılık Bulunmadığı )
İPOTEĞİN ALACAĞIN TAMAMINI KARŞILAYACAĞININ BELLİ OLMAMASI ( Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10295 K. 2006/13303"TAŞINMAZ VE TAŞINMAZIN AYNİ HAKLARINA İLİŞKİN İLAM ( Kesnileşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Kamulaştırmasız Elatma Davasında Taşınmazın Tesciline Karar Verilmesinin Taşınmazın Aynını Çekişmeli Kılmadığı Tazminat İlamının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASINA İLİŞKİN İLAM ( Taşınmazın Tesciline Karar Verilmesinin Taşınmazın Aynını Çekişmeli Kılmadığı - Kararda Hükmedilen Tazminatın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
TAZMİNAT İLAMI ( Kamulaştırmasız El Atma - Taşınmazın Aynının Çekişmeli Olmadığı İlamdaki Tazminatın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekli Olmadığı )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10313 K. 2006/13325"ÇEKTE MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Keşide ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmemesi )
ÖDEME İÇİN İBRAZ ( Çekin Keşide ve Ödeme Yeri Aynı İse 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmediği Takdirde Müracaat Hakkının Kaybedileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Keşide ve Ödeme Yeri Aynı Olan Çekin 10 Gün İçinde Ödeme İçin İbraz Edilmemesi - Müracaat Hakkının Kaybedildiği/Mahkemece Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10436 K. 2006/13468"TAŞINMAZIN TAHLİYESİ VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ ( İlamlı Takip Konusu Yapıldığı - İlamın İnfaz Edilecek Kısmının İcra Hakimince Yorum Yoluyla Değiştirilemeyeceği )
İLAMLARI YORUM YOLUYLA DEĞİŞTİRME ( İcra Mahkemesi Hakiminin İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yoluyla Değiştirme Yetkisine Sahip Olmadığı )
TAHLİYE VE KİRA ALACAĞI ( İlamlı Takip Konusu Yapıldığı - İlamın İnfaz Edilecek Kısmının İcra Hakimince Yorum Yoluyla Değiştirilemeyeceği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10516 K. 2006/13297"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ ( İlamda Hüküm Altına Alınan Faiz Alacağına Faiz Talep Edilemeyeceği - İlamda Hüküm Altına Alınan İşlemiş Faiz Dışındaki Alacaklara İşlemiş Faiz Hesaplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İLAMDA HÜKÜM ALTINA ALINAN İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞINA FAİZ TALEP EDİLMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu - İlamdaki İşlemiş Faiz Dışındaki Vekalet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderlerine İşlemiş Faiz İstenebileceği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10518 K. 2006/13295"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borcun İcra Dosyasına Ödenmesi Borçlu Tarafından Açıkça İtirazdan Feragat Edilmediği Sürece İtiraz Nedenlerinin İncelenmesini Engellemediği )
İTİRAZDAN FERAGAT ( Borcun İcra Dosyasına Ödenmesi Borçlu Tarafından Açıkça İtirazdan Feragat Edilmediği Sürece İtiraz Nedenlerinin İncelenmesini Engellemediği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )
İMZAYA İTİRAZ ( Çeke Dayalı Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Yol İle İcra Takibi - Muteriz Borçlu Tarafından Yapılmış Bir Ödeme de Olmadığı/Mahkemece Borçlunun İmzaya İtirazının Esası İncelenerek Karar Verileceği )
BORCUN İCRA DOSYASINA ÖDENMESİ ( Borçlu Tarafından Açıkça İtirazdan Feragat Edilmediği Sürece İtiraz Nedenlerinin İncelenmesini Engellemediği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10520 K. 2006/13293"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İmzaya İtiraz )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( İmzaya İtiraz - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın C.Savcılığınca Yapılan Hazırlık Tahkikatı Sırasında Alınan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak İtiraz Kabul Edildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata ve Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10529 K. 2006/13285"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alan Alacaklının İhalenin Feshi Davasını Kabul Etmesi - İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği )
ALACAKLININ ALACAĞA MAHSUBEN ALDIĞI TAŞINMAZ HAKKINDAKİ İHALENİN FESHİ TALEBİNİ KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği - Tüm İlgililerin Kabulü Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10539 K. 2006/13274"İFLAS VEYA HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Asıl Kredi Borçlusu Hakkında Genel Haciz Yolu İle Takip Yaptığına Göre İİK'nun 45. Maddesine Aykırılık Bulunmadığından Mahkemece Şikayetin Tümden Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Asıl Kredi Borçlusu Hakkında Genel Haciz Yolu İle Takip Yaptığına Göre İİK'nun 45. Maddesine Aykırılık Bulunmadığından Mahkemece Şikayetin Tümden Reddi Gereği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10540 K. 2006/13276"İHALE KONUSU YAPILAN GECEKONDU ( Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilemeyeceği - Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TAHLİYE EMRİ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilmesine Yasal İmkan Bulunmadığı )
ŞİKAYETİN KABULÜ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilmesine Yasal İmkan Bulunmaması Nedeniyle )
MENKUL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( İhale Konusu Yapılan Gecekondu Menkul Niteliğinde Olup Satışı da Menkul Olarak Yapıldığına Göre Borçluya İİK'nun 135/2. Maddesi Uyarınca Tahliye Emri Gönderilemeyeceği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10542 K. 2006/13262"BONOYA DAYALI TAKİPTE ÖDEME İTİRAZINDA BULUNAN BORÇLU ( Senetteki İmzaya İtiraz Hakkını Kaybedeceği - Ödeme Def'inde Bulunan Borçlunun Ödemeyi İspat Yükümlülüğü )
ÖDEME İTİRAZINDA BULUNAN BORÇLU ( Bonodaki İmzaya İtiraz Hakkını Kaybedeceği ve Ödemeyi Belgeleyerek İspat Yükü Altında Kalacağı )
İMZAYA İTİRAZ HAKKININ KAYBI ( Borçlunun Bonoya Konu Borcu Ödediği Savunmasında Bulunması - Ödeme İddiasını İspat Yükümlülüğü )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10547 K. 2006/13265"İTİRAZIN İPTALİ ( İlamda Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Karar Tarihi Karar Harcının İse Anılan Harcın Alacaklı Tarafından Ödendiği Tarih İtibari İle Hesaplamaya Katılması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( İtirazın İptali İlamında Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Karar Tarihi Karar Harcının İse Anılan Harcın Alacaklı Tarafından Ödendiği Tarih İtibari İle Hesaplamaya Katılması Gerektiği )
FAİZ ORANLARI ( Vekalet Ücreti Yargılama Gideri ve Harca İlişkin Alacak Kalemlerine 3095 Sayılı Yasanın 1. Maddesi ve Bütçe Kanunlarında Öngörülen Faiz Oranları Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10570 K. 2006/13368"TANZİM TARİHİ ( Tanzim Tarihinin Vade Tarihi Bölümünde Tekrar Edilmiş Olması İkinci Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği İçin Bononun Vasfını Etkilemediği )
BONO VASFI ( Tanzim Tarihinin Vade Tarihi Bölümünde Tekrar Edilmiş Olması İkinci Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği İçin Bononun Vasfını Etkilemediği )"
Y12.HD20.6.2006E. 2006/10576 K. 2006/13363"ZAMANAŞIMI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip - Borçlunun İİK'nun 71. Maddesine Dayanan Zamanaşımı İsteminin İncelenmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı )
SÜRE KOŞULU ( Borçlunun İİK'nun 71. Maddesine Dayanan Zamanaşımı İsteminin İncelenmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun İİK'nun 71. Maddesine Dayanan Zamanaşımı İsteminin İncelenmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun İİK'nun 71. Maddesine Dayanan Zamanaşımı İsteminin İncelenmesi Bu İstemin Belli Bir Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/10254 K. 2006/13575"MESKENİYET İDDİASI ( Borçlunun Taşınmazını İpotek Ettirmekle Haczedilmezlik Şikayetinden Peşinen Vazgeçmiş Sayılacağı - Üzerinde Ticari Kredi Nedeniyle İpotek Bulunan Taşınmaz Hakkında Meskeniyet İddiasında Bulunulamayacağı )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Kredi Nedeniyle Taşınmazını İpotek Ettiren Borçlunun Meskeniyet Şikayetinin Dinlenmeyeceği )
TİCARİ KREDİ NEDENİYLE İPOTEK TESİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Meskeniyet İddiasından Vageçilmiş Sayılacağı - Meskeniyet Şikayetinin Reddi Gereği )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/10407 K. 2006/13512"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taşınmazın Gerçekleşen Borçlardan Sorumluluğunun Akit Tablosunda Belirtilen İpotek Limitiyle Sınırlı Olacağı - Kesinleşen Takip Nedeniyle Krediyi Kullandıran Tarafın İİK'nun 68/b Maddesi Uyarınca Alacağını Diğer Belgelerle İspat Edebileceği )
HESAP ÖZETİ ( Borçlulara Hesap Özeti Tebliği ile Takip Başlatıldığından Borçluluara İcra Emri Tebliğinin Yasya Uygun Olduğu - Mahkemece Alacaklı Bankadan İİK'nun 68/b Maddesi Kapsamındaki Begeler İstenerek İncelenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/10441 K. 2006/13521"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gerektiği - Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Yeterli Olmadığı )
KAMUYA TAHSİSLİ MAL ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İçin Yeterli Olmadığı - Kamuya Tahsis Kararı Alınan Malın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gerektiği )
KAMU HİZMETİ ( Haczedilmezlik Şikayeti - Kamuya Tahsis Kararı Alınan Malın Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılması Gereği )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/10477 K. 2006/13579"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Keşide Yeri Belli Bir Şekilde Gösterilmeyen Belgenin Çek Niteliği Bulunmadığından Kambiyo Takibi Yapılamayacağı )
ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN BELLİ BİR YERİ ÇAĞRIŞTIRMASI ( Çekin Keşide Yerinin M. Maris Olarak Yazılması - Belirli Bir Keşide Yerini İfade Etmediğinden Belgenin Çek Niteliği Bulunmadığı )
ÇEK NİTELİĞİ BULUNMAYAN BELGE ( Keşide Yeri Olarak Gösterilen M. Maris İfadesinin Belirli Bir Keşide Yerini İfade Etmediği - Keşide Yeri Belirli Bir Yeri İfade Etemeyen Belgenin Çek Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/10648 K. 2006/13500"ŞİKAYET ( Şikayetçi Takipte de Taraf Olmadığından Haciz Tarihi İtibariyle Korunabilir Bir Hakkının Bulunmadığı )
HACİZDEN SONRA KESİNLEŞEN TESCİL KARARI ( Taşınmaz Haciz Şerhi İle Birlikte 3.Kişiye İntikal Ettiğinden Bu Aşamadan Sonra Haczin Kaldırılması Ancak 3.Kişinin Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İstenebileceği )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Hacizden Sonra Kesinleşen Tescil Kararı - Taşınmaz Haciz Şerhi İle Birlikte 3.Kişiye İntikal Ettiğinden Bu Aşamadan Sonra Haczin Kaldırılması Ancak 3.Kişinin Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İstenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tescil Kararı Hacizden Sonra Verilip Kesinleştiğinden Taşınmaz Haciz Şerhi İle Birlikte 3.Kişiye İntikal Ettiği - Haczin Kaldırılması Ancak 3.Kişinin Genel Mahkemede Açacağı Bir Dava İle İstenebileceği )
TAKİBE TARAF OLMAYAN ŞİKAYETÇİ ( Haciz Tarihinde Korunabilir Hakkı Bulunmayan Şikayetçinin İstemini Kabul Ederek Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/11455 K. 2006/13571"İFLASIN ERTELENMESİ ( Talepleri Öncelikle ve İvedilikle Sonuçlandırılacağı - Erteleme Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip İşlemi Yapılamayacağı )
BORÇLU ALEYHİNE TAKİP İŞLEMİ YAPILAMAMASI ( İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmesi Halinde Borçlu Aleyhine Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/12377 K. 2006/13457"KESİN HÜKME BAĞLANAN KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
KAMU ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK FAİZİN UYGULANMASI ( Kesin Hükme Bağlanan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Talep Edilebileceği )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/9458 K. 2006/13541"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( İcra Dairesindeki Kefaletin İlam Niteliğinde Olduğu İlamların İcrası Hakkındaki Hükümlere Tabi Olduğu - İlama Müstenit Takibin Son Muamele Üzerinden On Sene Geçmekle Zamanaşımına Uğradığı )
İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALET ( İlam Niteliğinde Olduğu - Kambiyo Senedine Dayalı Takip Üzerine İcra Dairesinde Yapılan Kefaletin Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
İLAMA MÜSTENİT TAKİP ( İcra Dairesinde Kefalet - İlam Niteliğinde Olduğu Son Muamele Üzerinden On Sene Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
İCRA DAİRESİNDEKİ KEFALETTE ZAMANAŞIMI ( İcra Dairesindeki Kefaletin İlam Niteliğinde Olduğu - Kambiyo Senedinden Ayrı Bir Taahhüdü İçerdiğinden 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
Y12.HD22.6.2006E. 2006/9694 K. 2006/13576"MENKUL AÇIK ARTTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI ( Arttırmanın Yapıldığı Tutanakta Arttırmanın Yapıldığı Yer Başlama Saati Gösterilmediği Gibi Sürülen Peyler de Sürülüş Sırasına ve Miktarlarına Uygun Biçimde Zapta Geçirilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN BAŞLAMA SAATİ ( Arttırmanın Yapıldığı Tutanakta Arttırmanın Yapıldığı Yer Başlama Saati Gösterilmediği Gibi Sürülen Peyler de Sürülüş Sırasına ve Miktarlarına Uygun Biçimde Zapta Geçirilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
İHALENİN YAPILDIĞI YER ( Başlama Saati Gösterilmediği Gibi Sürülen Peyler de Sürülüş Sırasına ve Miktarlarına Uygun Biçimde Zapta Geçirilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
USULSÜZ İHALE ( Arttırmanın Yapıldığı Tutanakta Arttırmanın Yapıldığı Yer Başlama Saati Gösterilmediği Gibi Sürülen Peyler de Sürülüş Sırasına ve Miktarlarına Uygun Biçimde Zapta Geçirilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y12.HD23.6.2006E. 2006/10744 K. 2006/13712"YASAL ŞEKİLDE İBRAZ ( Çekin İbraz Müddeti İçerisinde Muhatap Bankaya İbrazı Protesto veya Muadil İşlemle Tespit Edildiği Takdirde Yasal Şekilde İbraz Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
ÇEKİN İBRAZI ( İbraz Müddeti İçerisinde Muhatap Bankaya İbrazı Protesto veya Muadil İşlemle Tespit Edildiği Takdirde Yasal Şekilde İbraz Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
İBRAZ SÜRESİ BİTMEDEN ÇEKİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Alacaklı İcra Dairesine Yapılan Resmi Nitelikte İşlemle Kanıtlamış Olduğunda Çekin Süresinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiğinin Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD23.6.2006E. 2006/10919 K. 2006/13729"ÖDEME OLGUSU ( Borçlu Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi Kabul Edip İtirazını `Ödeme Olgusuna` Dayandırdığı - İtirazın Kaldırılması İsteminde Alacaklının Artık İİK Md. 68/1'de Belirtilen Bir Belgesinin Mevcut Olup Olmadığı Üzerinde Durulmasına Gerek Olmadığı )
BORÇLUNUN BORCU DOĞURAN HUKUKİ İLİŞKİYİ KABUL ETMESİ ( İtirazını `Ödeme Olgusuna` Dayandırdığı - İtirazın Kaldırılması İsteminde Alacaklının Artık İİK Md. 68/1' Belirtilen Bir Belgesinin Mevcut Olup Olmadığı Üzerinde Durulmasına Gerek Olmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlu Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi Kabul Edip İtirazını `Ödeme Olgusuna` Dayandırdığı - Alacaklının Artık İİK Md. 68/1'de Belirtilen Bir Belgesinin Mevcut Olup Olmadığı Üzerinde Durulmasına Gerek Olmadığı )
BORÇLUNUN HUKUKİ İLİŞKİ VE BORCU KABUL ETMESİ ( Ödediğini İleri Sürdüğüne Göre Kabul Edilen Bir Hususun Ayrıca İİK Md. 68/1'de Yazılı Belgelerle İspatına Yer Olmadığının Düşünülmesi Gerektiği )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/10762 K. 2006/13855"MESKENİYET İDDİASI ( Borçluya Yenilenen Hacizle İlgili Tebliğ Edilmediği Gibi Hacizden İcra Mahkemesinde Meskeniyet İddiasında Bulunduğu Tarihten Önce Haberdar Olduğuna Dair Bilgi ve Belge Olmadığı - Şikayetin Süresinde Olduğu )
HACZİN SÜRESİNDE YENİLENMESİ ( Borçluya Yenilenen Hacizle İlgili Tebliğ Edilmediği Gibi Hacizden İcra Mahkemesinde Meskeniyet İddiasında Bulunduğu Tarihten Önce Haberdar Olduğuna Dair Bilgi ve Belge Olmadığı - Şikayetin Süresinde Olduğu )
ŞİKAYET ( Borçluya Yenilenen Hacizle İlgili Tebliğ Edilmediği Gibi Hacizden İcra Mahkemesinde Meskeniyet İddiasında Bulunduğu Tarihten Önce Haberdar Olduğuna Dair Bilgi ve Belge Olmadığı - Şikayetin Süresinde Olduğu )
YENİLENEN HACZİN BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Hacizden İcra Mahkemesinde Meskeniyet İddiasında Bulunduğu Tarihten Önce Haberdar Olduğuna Dair Bilgi ve Belge Olmadığı - Şikayetin Süresinde Olduğu )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/10822 K. 2006/13906"MOTORLU KARA TAŞITLARI ( Park Etmeleri İçin İl Trafik Komisyonlarının Olumlu Görüşü Alınarak Belediyelerce Şehir Merkezlerinde Tesis Edilen ve İşletilen Mahallerin Çalışma Saatleri İçinde İşgali İşgal Harcına Tabi Tutulduğu )
İŞGAL HARCI ( Motorlu Kara Taşıtlarının Park Etmeleri İçin İl Trafik Komisyonlarının Olumlu Görüşü Alınarak Belediyelerce Şehir Merkezlerinde Tesis Edilen ve İşletilen Mahallerin Çalışma Saatleri İçinde İşgali İşgal Harcına Tabi Tutulduğu )
HACZİ KABİL OLMAYAN HARÇ ( Şikayete Konu Edilen İşgal Harcı Bulunduğundan Niteliği Gereği Haczi Kabil Olmadığında Şikayet Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığı )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Şikayete Konu Edilen İşgal Harcı Bulunduğundan Niteliği Gereği Haczi Kabil Olmadığında Şikayet Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( İşgal Harcının Haczi - Şikayet Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığından Mahkemece Belirtilen Yasal Düzenleme Karşısında Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/10828 K. 2006/13903"YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Çeke Dayalı Takiplerin Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Genel Yetkili İcra Dairesinde ve Bürodaki İcra Dairesinde ve Ayrıca Çekin Keşide Edildiği Yerdeki İcra Dairesinde Başlatılabileceği )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Genel Yetkili İcra Dairesinde ve Bürodaki İcra Dairesinde ve Ayrıca Çekin Keşide Edildiği Yerdeki İcra Dairesinde Başlatılabileceği )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/10832 K. 2006/13889"ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER ( Sınırlı Olarak Sayıldığı - Haciz Yazısı Cevabının Dosyaya Girmiş Olması Zamanaşımını Kesen Nitelikte Olmadığı )
HACİZ YAZISI CEVABI ( Dosyaya Girmiş Olması Zamanaşımını Kesen Nitelikte Olmadığı )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/11210 K. 2006/13882"GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERLE İLE KATMA BÜTÇELİ İDARELER ( İlama Bağlı Borçları - 01.01.2004 ile 01.05.2005 Tarihleri Arasında Bütçe Kanunu Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )
FAİZ ORANI ( Genel Bütçeye Dahil Daireler ile Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları - 5027 ve 5277 Sayılı Bütçe Kanunlarında Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/11233 K. 2006/13919"KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması Gereği )
BORÇLAR VE TİCARET KANUNUNA GÖRE FAİZ ÖDENMESİ GEREKEN HALLER ( Sözleşme ile Belirlenmemesi Halinde Kısa Vadeli Reeskon Faizi Uygulanması Gereği - Merkez Bankasınca Bildirilen Muhtemel Faiz Değil Fiilen Uygulanan Faiz Oranının Yürütülmesi Gereği )
MUHTEMEL VE FİİLEN UYGULANAN FAİZ ( Hakkın Doğumu Tarihinden İtibaren Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan Faiz Oranın Uygulanması )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/11236 K. 2006/13865"GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARELER İLE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN İLAMA BAĞLI BORÇLARI ( Bütçe Kanunundaki Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği - Yıllarına İlişkin Bütçe Kanunlarında Öngörülen Faiz Oranları Yerine 3095 S.K.'da Öngörülen Faiz Oranının Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVASI ( Genel Bütçeye Dahil İdareler ile Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları - 2003 ve 2005 Yılları Arasındaki Dönem İçin Bu Yıllara Ait Bütçe Kanununda Öngörülen Diğer Dönem İçin 3095 S.K.'da Öngörülen Faiz Oranı Uygulanması Gereği )
DSİ ( Katma Bütçeli İdare Olduğu - Borçlarına 2003 ve 2005 Yılları Arası Dönem İçin Bu Yıllara Ait Bütçe Kanunlarında Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanması Gereği )"
Y12.HD26.6.2006E. 2006/11614 K. 2006/13918"İLAMLI TAKİP ( Tarım Kerdi Kooperatifi Borç Senedinin İlam Niteliğinde Olduğu - İtirazın İİK'nu 33. Maddesi Kapsında İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BORÇ SENEDİ ( İlam Niteliğinde Olduğu - İcra Kefaletinin Müteselsil Kefalet Hükmünde Olduğu )
İCRA KEFALETİ ( Müteselsil Kefalet Hükmünde Olduğu - Tarım Kredi Kooperatifi Borç Senedinin İlam Niteliğinde Olduğu )
MÜTESELSİL KEFALET ( İcra Kefaletinin Müteselsil Kefalet Hükmünde Olduğu - Tarım Kredi Kooperatifi Borç Senedinin İlam Niteliğinde Olduğu )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11058 K. 2006/14057"YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Takibin Başlatıldığı İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkili Olduğu - Haczedilmezlik Şikayetini İncelemeye Yetkili Mahkemenin Haciz Kararı Veren İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğu )
TALİMAT İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYETİ İNCELEMEYE YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( İcra Takibinin Başlatıldığı İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğu - İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkisine Dair Yetki Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İncelemeye Yetkili İcra Müdürlüğünün Haciz Kararı Veren İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi Olduğu - Haciz Talimatını Uygulayan İcra Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Yetkili Olmadığı )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11079 K. 2006/14052"TAKİP DAYANAĞI İLAMIN BOZULMASI ( İcra İşlemlerini Olduğu Yerde Durduracağı Ancak Haczedilmezliğe İlişkin Şikayetin İncelenebileceği )
İCRA İŞLEMLERİNİN OLDUĞU YERDE DURMASI ( Takip Dayanağı İlamın Bozulması - Haczedilmezliğe İlşkin Şikaletin Takibin Dayanağı İlamın Bozulmasına Rağmen İncelenerek Hükme Bağlanması Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Takibin Dayandığı İlamın Bozulmasının İcra İşlemlerini Durduruğu Ancak Haczedilmezlik Şikayetinin İncelenmesi Gereği )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11083 K. 2006/14067"İSTİHKAK DAVASI ( Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasının İstihkak Davası Olarak Görülmesi Gereği - Mülkiyet İddiasının Şikayet Olarak Değerlendirilip Haczin Kaldırılması Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKİPTE TARAF OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT ARACIN HACZEDİLMESİ ( Üçüncü Kişinin Vasıtanın Kendisine Ait Olduğu İddiasıyla Haczin Kaldırılmasını İstemesi - Takipte Taraf Olmayan Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasının İstihkak Davasına Konu Olabileceği Şikayet Olarak Nitelenemeyeceği )
HUKUKİ TAVSİFİN HAKİME AİT OLDUĞU ( Haczedilen Menkul Mala İlişkin Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasının İstihkak Davası Olarak Görülmesi Gereği - Haczin Kaldırılması İsteminin Şikayet Olarak Değerlendirilip Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11088 K. 2006/14063"MAKTU HARÇLAR ( İlam İcraya Konulduğu Zaman Peşin Olarak Alınacağı - Maktu Harcın Yükümlüsü Alacaklı Olduğundan Borçluya Yükletilemeyeceği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Bankadan Harçtan Muafiyetinin Yargı Harçlarını Kapsamadığı - Cezaevi Harcından Muafiyeti İçeren Yasal Düzenleme Bulunmadığından Bankanın Cezaevi Harcından Sorumlu Olduğu )
CEZAEVİ HARCI ( Maktu Harç - Harçtan Muafiyet )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11099 K. 2006/14044"İTİRAZIN İPTALİ ( İtiraz Takas Mahsuba Dayandırıldığına Göre Takip Dayanağı Belgenin İİK Md. 68'de Sayılan Begelerden Olduğuna Bakılmayacağı - Takas Konusu Alacağın İİK Md. 68'de Sayılı Belgeye Dayanması Alacakla İlgili Takibin Kesinleşmesi ve Alacağın İlama Bağlı Olması )
TAKAS MAHSUP ( İtirazın İptali Davasında Borçlu Takas Mahsup İddasıyla Takibe İtiraz Ettiğinden Hukuki İlişki ve Borcun Tartışmasız Olduğu - Takas Mahsubun Kabulü İçin Takas Konusu Alacağın İİK Md. 68'de Sayılı Belgeye Dayanması Alacakla İlgili Takibin Kenleşmesi ve Alacağın İlama Bağlı Olması )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11102 K. 2006/14041"KISMİ ÖDEME ( Öncelikle İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edilmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCE ÖDEME ( Kısmi Ödeme - İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edileceği )
KISMİ ÖDEMENİN ASAIL ALACAĞA MAHSUBU ( Yasaya Aykırı Olduğu - Ödeme Emrinin Düzeltilmesi Yerine Yeniden Ödeme Emri Tebilğinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖDEME EMRİNİN DÜZELTİLMESİ ( Kısmi Ödeminin Öncelikle İşlemiş Faiz ve Fer'i Alacaklara Mahsup Edilmesi Gereği - Ödeme Emrinin Düzeltilmesi Yerine Yeni Bir Ödeme Emri Gönderilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11103 K. 2006/14040"İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN İŞLEMLERİNİ ŞİKAYET ( İcra Mahkemelerine Şikayet Konusu İşlemin Öğrenildiği Tarihten İtibaren 7 Gün İçinde Yapılması Gereği - İcra Müdürünün Kendi Kararından Re'sen Dönemeyeceği Haciz Kararının İcra Müdürü Kararı ile Kaldırılmasının Doğru Olmadığı )
HACİZ KARARININ İCRA MÜDÜRÜNCE KALDIRILMASI ( İcra Müdürünün Kendi Kararından Re'sen Dönemeyeceği - İcra Müdürünce Konulan Haciz Kararının Yine İcra Müdürünce Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
HACİZ İSTEMİNİN HACİZ MEMURU TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ ( Zorunlu Olduğu - Memurun Haczedilecek Mal ve Hakların Niteliği İtibariyle Haczedilmezliği Konusunda Takdir Hakkı Bulunmadığı )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İcra Memurunun Haczedilecek Şeyin Niteliği İtibariyle Haczi Kabil Olup Olmadığı Konusunda Takdir Hakkının Bulunmadığı - Haczedilmezliğin Haciz İşleminden Sonra Borçlunun Şikayeti Üzerine Mahkemisince Değerlendirilmesi Gereği )
İCRA MEMURUNUN HACİZ İSTEMİNİ YERİNE GETİRMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU ( Haczedilecek Malın Haczi Kabil Olup Olmadığı Konusunda Takdir Yetkisi Bulunmadığı - Haczedilmezlik Değerlendirmesinin Şikayet Üzerine Mahkemesine Ait Olduğu )
İCRA MÜDÜRÜNÜN KENDİ KARARINDAN RE'SEN DÖNMESİ ( Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11109 K. 2006/14034"İLAMLI TAKİBE İTİRAZ ( İİK Md. 33'de Sayılan Belgelere Dayanması Halinde Dinlenebileceği - Yapılan Ödemenin Nafaka Borcu İçin Olduğuna Dair Herhengi Bir Açıklama İçermeyen Banka Dekontlarının İlamlı Takibe İtiraz Dinlenmesi İçin Yeterli Olmadığı )
İLAMA DAYALI NAFAKA ALACAĞI ( Herhangi Bir Açıklama İçermeyen Banka Ödemesinin İlamlı Takibin İptali veya Geri Bırakılması İçin Yeterli Olmadığı - Bankadan Yapılan Ödemenin Ahlaki Borcun Yerine Getirilmesi Niteliğinde Olduğu Nafaka Borcundan Düşülemeyeceği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İlama Dayalı Nafaka Alacağına İlişkin Bankadan Ödeme Yapıldığı Gerekçesiyle İcranın Geri Bırakılması - Ödeme Dekontu Herhangi Bir Açıklama İçermediğinden Ödemenin Ahlaki Bir Borcun Yerine Getirilmesinden İbaret Olduğu İcranın Geri Bırakılmasına Yeterli Bir Belge Olmadığı )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11110 K. 2006/14033"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Şikayetler Üzerine Kozan İcra Mahkemesi Kararı ile Yine Aynı Mahkemenin Bir Başka Kararının Bulunması Nedeniyle Anılan Kararların Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Şikayetler Üzerine Kozan İcra Mahkemesi Kararı ile Yine Aynı Mahkemenin Bir Başka Kararının Bulunması Nedeniyle Anılan Kararların Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11245 K. 2006/14009"ALACAKLI ALEYHİNE İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklıın Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmemesi - Bonoyu Huzurda İmzalatmayan ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Takibi Başlatmada Ağır Kusurlu Olduğu )
AĞIR KUSUR ( Bonoyu Huzurda İmzalatmayan ve İmzayı Kontrol Etmeyen Alacaklının Takibi Başlatmada Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklının İnkar Tazminatı ve Para Cezası ile Sorumlu Tutulması Gereği )
BONODA KEŞİDECİ VE LEHDAR ( Bononun Alacaklısı Lehdarın Bonodaki İmzanın Sıhhatini Bilebilecek durumda Olduğu - Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeyen Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğununun Kabulü Gereği )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11247 K. 2006/14007"AVANS FAİZİ ( İlamda Belirtilen TC. Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranları Yerine Avans Faiz Oranları Üzerinden Yapılan Bilirkişi Raporu Gözönüne Alınarak Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
ŞİKAYET ( İlamda Belirtilen TC. Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranları Yerine Avans Faiz Oranları Üzerinden Yapılan Bilirkişi Raporu Gözönüne Alınarak Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11254 K. 2006/14006"ALACAKLININ TALEBİ ÜZERİNE ÖDEME EMRİNİN İKİNCİ KEZ TEBLİĞİ ( Borçluya Yeniden Takibe İtiraz Etme Hakkı Verdiği - İkinci Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Süresinde Yapılan İtiraz Nedeniyle Takibin Durdurulması Hacizlerin Fekki Gereği )
İTİRAZ HAKKININ YENİDEN DOĞMASI ( Alacaklının Talebi Üzerine Ödeme Emrinin İkinci Tebliğinin Yeni İtiraz Hakkı Sağladığı - Takibin Durdurulması Hacizlerin Fekki )
TAKİBİN DURDURULMASI VE HACZİN FEKKİ ( Ödeke Emrinin Borçluya İkinci Defa Tebliğinin Ta-kibi Durduracağı Hacizleri Fekkedeceği )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11271 K. 2006/14002"ÇEKE DAYALI TAKİPTE YETKİ ( Borçlunun İkametgahı Keşide Yeri ve Ödeme Yeri Olarak Bankanın Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkili Olduğu - Kambiyo Senedine Dayalı Alacakların Aranılacak Alacaklardan Olmadığı )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK ( Aranılacak Alacak Olmadığı Alacaklının İkametgahı İcra Dairesinin Yetkili Olmadığı - Çek Takibinde Borçlunun İkametgahı Çekin Keşide Yeri ve Muhatap Bankanın Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkili Olduğu )
ARANILACAK ALACAK ( Kambiyo Senedine Dayalı Alacakların Aranılacak Alacaklardan Olmadığı - Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesinin Belirlenmesinde Borçlar Kanunu 73. Maddenin Uygulanamayacağı )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11275 K. 2006/14023"TAMAMEN DOLDURULMAMIŞ BONO ( Sonradan Doldurulmasının Mümkün Olduğu - Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasının Yazılı Belge ile Kanıtlanması Halinde İtirazın Geçerlik Kazanacağı )
BONOYA SONRADAN VADE TARİHİNİN YAZILMASI ( Tedavüle Çıkarılırken Tamamen Doldurulmamış Bononun Sonradan Doldurulmasının Yasaya Aykırı Olmadığı - Tanzim Tarihi Rakamla Yazılan Kısmı Doldurularak Verilen Bononun Vade Tarihinin Yazı ile Yazılmasına Bir Engel Bulunmadığı )
BONONUN FARKLI KALEMLERLE DOLDURULMASI ( Bonounun Geçerliliğine Bir Engel Teşkil Etmediği - Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasının Ancak Yazılı Belge ile Kanıtlanması Halinde Geçerlik Kazanmasının Mümkün Olduğu )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11736 K. 2006/14030"TAKİP TALEBİ ( Alacağın Belgeye Dayandığı - Belgenin Aslının veya Tasdiklenmiş Suretinin Borçlu Sayısından Bir Fazla Örneğinin Eklenmesi Gereği )
BELGEYE DAYANAN ALACAKLAR ( Belgenin Aslının veya Tasdiklenmiş Suretinin Borçlu Sayısından Bir Fazla Örneğinin Takip Talebine Eklenmesi Gereği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Kredi Sözleşmesi ve Hesap Özetinin Aslının Veya Onaylı Örneğinin Takip Talebine Eklenmemesi )"
Y12.HD27.6.2006E. 2006/11934 K. 2006/14050"İHALENİN FESHİ ( Satış İlanının Tebliği Gerekli İlgililere Tebliğ Edilmemesinin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Takip Alacaklısına Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Feshine Neden Teşkil Ettiği )
KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞ İLANI ( İlgililere Tebliğ Edilmemesinin İhalenin Fesih Nedeni Olduğu - Satış İlanının Satış İsteyen Alacaklı Sıfatı Olmasa da Dosyadaki Bütün Alacaklılara Tebliği Gereği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunmayacağı )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/10970 K. 2006/14197"TAKİP BORÇLUSU ( İlköğretim Okulu Sınıfının Tüzel Kişiliği Olmadığından Şikayetin Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TÜZEL KİŞİLİK ( Takipte Borçlu Olarak Gösterilen İlköğretim Okulu Sınıfının Tüzel Kişiliği Olmadığından Şikayetin Kabulüyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takipte Borçlu Olarak Gösterilen İlköğretim Okulu Sınıfının Tüzel Kişiliği Olmadığından Şikayetin Kabulüyle Takibin İptali Gereği )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/10977 K. 2006/14183"İCRA TAKİBİNDE YETKİ ( Borçlunun Birden Fazla Olması - Bunlardan Birinin İkametgahının İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği )
TAKİP ( Borçlunun Birden Fazla Olması/Bunlardan Birinin İkametgahının İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği - Kesinleştiğinde Diğer Borçluların Yetki İtirazında Bulunamayacağı )
BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Bunlardan Birinin İkametgahının İcra Dairesinde Takip Yapılabileceği - Kesinleştiğinde Diğer Borçluların Yetki İtirazında Bulunamayacağı )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/11334 K. 2006/14089"HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZDA YANLIŞ BEYAN ( 3. Kişinin - Alacaklı Aksini İspat Ederse Cezalandırılması ve Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği - İcra Mahkemesinin İşi İcra Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Halletmesi Gereği/İcra Ceza Mahkemesi Olarak Sonuçlandıramayacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN YANLIŞ BEYANI ( Haciz İhbarnamesine/Alacaklı Aksini İspat Ederse Cezalandırılması ve Tazminata Mahkum Edilmesini İsteyebileceği - İcra Mahkemesinin İşi İcra Ceza Mahkemesi Olarak Sonuçlandıramayacağı/İcra Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Halletmesi Gereği )
GÖREV ( İcra Mahkemesine İİK. Md. 89/4 ve 338 Uyarınca Başvuru - İşi İcra Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Halletmesi Gereği/İcra Ceza Mahkemesi Olarak Sonuçlandıramayacağı )
İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURU ( İİK. Md. 89/4 ve 338 Uyarınca - İşi İcra Ceza Mahkemesi Olarak Sonuçlandıramayacağı/İcra Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Halletmesi Gereği )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/11335 K. 2006/14081"İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ( İcra Takibinin Dayanağı Faturadaki Malın Teslim Edilmediği İddia Edilmediğinden Alacağın Para Alacağı Olduğu - Para Alacağı Alacaklının İkametgahında Ödenmesi Gerektiğinden Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahı İcra Dairesinin Yetkili Olduğu )
PARA ALACAĞI ( Malın Teslim Edildiğine İlişkin Bir İtiraz Vaki Olmadığına Göre Alacağın Para Alacağı Olduğunun Kabulü Gereği - Alacaklının Ödeme Zamanındaki İkametgahında Takip Yapılabileceği )
AKDİN YAPILDIĞI YER ( Yetki İtirazı - Davalının Bulunma Kuşulu Aranmaksızın Akdin Yapıldığı Yer İcra Dairesinin de Yetkili Olduğu )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/11562 K. 2006/14127"ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT MALLARIN HACZİ ( Haciz Yapılan Yer ile Haczedilen Malların Borçlu ile İlgisinin Saptanamaması - Haczin İİK.nun 99. Maddesi Uyarınca Yapıldığının Kabulü Gereği )
HACZİN BORÇLUNUN TEBLİGAT ADRESİNDEN BAŞKA BİR YERDE YAPILMASI ( Haciz Yapılan Yerin Hacizden Önce Boşanmış Eşe Ait Olduğunun Sabit Olması - Haczin Üçüncü Şahısların Zilyetliği Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZI ( Hacizden Önce Boşanmış Eşin Adresinde Haciz İşlemlerinin Yapılması - Haciz Yapılan Yer ve Haczedilen Mallar ile Borçlunun İlgisi Saptanamadınından Haczin İİK'nun 99. Maddesi Uyarınca Yapıldığının Kabulü Gereği )"
Y12.HD29.6.2006E. 2006/12013 K. 2006/14164"KISMİ ÖDEME ( Alacaklı Borcun Bir Bölümünün Ödendiğini Kabul Ettiğine Göre Bu Miktar İçin İptal Edilen Takip Nedeniyle Borçlu Lehine İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
TAKİBİN BİR BÖLÜMÜNÜN İPTALİ ( Alacaklı Borcun Bir Bölümünün Ödendiğini Kabul Ettiğine Göre Bu Miktar İçin İptal Edilen Takip Nedeniyle Borçlu Lehine İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
BORÇLU LEHİNE İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklı Borcun Bir Bölümünün Ödendiğini Kabul Ettiğine Göre Bu Miktar İçin İptal Edilen Takip Nedeniyle Borçlu Lehine İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
Y12.HD30.6.2006E. 2006/10859 K. 2006/14378"MESKENİYET İDDİASI ( Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilemeyeceği - Meskenin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığının Borçlunun Sosyal Durumu ve Borçlu ile Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirlenemesi Gereği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ( Borçlu ve Borçlu ile Birlikte Aynı Çatı Altında Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Haline Münasip Olması - Haczedilen Evin Değeri Hale Münasip Ev İçin Takdir Edilen Değerden Fazla Olması Halinde Satışına Karar Verilerek Fazla Miktarın Alacaklıya Ödenmesi Gereği )
MESKENİN SATIŞINA KARAR VERİLMESİ ( Borçlunun Haline Münasip Evin Değeri Tespit Edilerek Haczedilen Yerin Değerinin Daha Fazla Olması - Meskenin Satışına Karar Verilerek Mesken İçin Gerekli Miktarın Borçluya Bırakılarak Artan Kısmın Alacaklıya Ödenmesi Gereği )"
Y12.HD30.6.2006E. 2006/11113 K. 2006/14373"DOĞRUDAN DESTEK PRİMLERİNİN HACZİ ( Amacı Borçlu Çiftçiye Destek Vermek Olan Primlerin Haczedilemeyeceği )
DOĞRUDAN DESTEK PRİMLERİNİN MAHSUBU ( Bankanın Bu Parayı Kendi Alacağına Mahsup Edemeyeceği )"
Y12.HD30.6.2006E. 2006/11137 K. 2006/14351"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Alacağın Hangi Tarihteki Kur Üzerinden İstendiğinin Gösterilmediği İddiasıyla Takibin İptali İstemi - Alacağın Hangi Tarihteki Kur Üzerinden İstendiğinin Gösterilmemesinin Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı İstemin Süreaşımı Nedeniyle Reddi Gereği )
TAKİP KONUSU ALACAĞIN HANGİ TARİHTEKİ KUR ÜZERİNDEN İSTENDİĞİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( İleri Sürülen İddianın Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - 5 Günlük İtiraz Süresi Geçtikten Sonra Yapılan İtirazın Süresinde Olmadığı İstemin Mahkemece Süreaşımı Yönünden Reddi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın Hangi Tarihteki Kur Üzerinden İstendiğinin Gösterilmemesi - İleri Sürülen İddianın Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı 5 Günlük Yasal Süreye Tabi Olduğu )"
Y12.HD3.7.2006E. 2006/11745 K. 2006/14441"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Noter Tasdikli Yapıldığı - Kira Sözleşmesi Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
NOTER TASDİKLİ SÖZLEŞME ( Kira Sözleşmesi Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği )
TEVSİK EDİLMİŞ BELGE ( Noter Tasdikli Kira Sözleşmesinin Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )
TAHLİYE EMRİ ( Noter Tasdikli Kira Sözleşmesinin Tapuda İşleme Tabi Tutulduğundan Kira Sözleşmesinin Tevsik Edilmiş Bir Belge Olduğunun Kabulü Gerektiği - Şikayetin Kabulü İle Tahliye Emrinin İptali Gereği )"
Y12.HD3.7.2006E. 2006/11919 K. 2006/14407"İSTİHKAK İDDİASI ( İcra Müdürünün Borçlu ve Alacaklıya İhtarda Diyeceklerini Üç Gün İçinde Bildirmeleri İçin Bildirimde Bulunup Tarafların İtirazı Üzerine Takibin Devamı ya da Taliki Konusunda Bir Karar Vermek Üzere İcra Dosyasını İcra Mahkemesine Göndermesi Gerektiği )
TAKİBİN DEVAMI VE TALİKİ ( İcra Müdürü İstihkak İddiası Üzerine Borçlu ve Alacaklıya İhtarda Diyeceklerini Üç Gün İçinde Bildirmeleri İçin Bildirimde Bulunup Tarafların İtirazı Üzerine Bir Karar Vermek Üzere İcra Dosyasını İcra Mahkemesine Göndermesi Gerektiği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11600 K. 2006/14556"HUKUKİ NİTELENDİRMENİN HAKİME AİT OLDUĞU ( İstemin İtiraz ve Şikayet Sonucu Takibin İptaline İlişkin Olması - Hukuki Niteleme Hakime Ait Olmakla Beraber İşin Esasına Girmeksizin Davanın Menfi Tespit Davası Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Dava Dilekçesinin Reddi ile Yetinilmesi Gereği - Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Kararar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11688 K. 2006/14581"KREDİ KARTI BORCU ( Yasal Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği - Yasada Öngörülen Sürede Bankaya Başvurulması İlk Taksidin Peşin Ödenmesi Ödeme Planına Göre Son Taksidin Vadesinde Ödenmesiyle Takibin Sona Ereceği )
TAKİBİN SONA ERMESİ ( 5464 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırılan Kredi Kartı Borcunun Son Taksidinin Vadesinde Ödenmesiyle Takibin Sona Ereceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun Kapsamında Taksitlendirilen Borcun Herhangi Bir Taksidinin Vadesinde Ödenmemesi - Yasanın Sağladığı Haklar Ortadan Kalkacağından İtirazın Kaldırılması İsteminin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11695 K. 2006/14613"YETKİ İTİRAZI ( Takip İhtiyati Haciz Kararı Üzerine Başlatıldığından Kararı Veren Mahkemenin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkili Olduğu - İhtiyati Haciz Kararı Mahkeme Kararı ile Kaldırıldığından İhtiyati Haciz Kararı ile Oluşan Yetki Kuralının Dayanağının Kalmadığı )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Verilen Mahkemenin Bulunduğu Yer İcra Dairesinin Yetkili Olduğu - İhtiyati Haciz Kararı Kaldırıldığından İcra Dairesinin Yetkisinin Dayanağı Kalmadığı Yetki İtirazının Kabulü Gereği )
İHTİYATİ HACİZ KARARI VEREN MAHKEMENİN BULUNDUĞU YER İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ ( İhtiyati Haciz Kararı Kaldırıldığından İcra Dairesinin Yetkisinin Dayanağı Kalmadığı - Yetkinin Genel Kurallara Göre Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11710 K. 2006/14582"TAKİBİN İPTALİ ( Tüm Ferileri ile Ödenen Borç Nedeniyle Girişilen Mükerrer Takibin İptali Gereği - Faiz Alacaklarına Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZ ALACAĞI ( Faiz Yürütülemeyeceği - Mükerrer Takibin İptali Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11792 K. 2006/14643"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
İCRA EMRİ GÖNDERİLEMEMESİ ( Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesinin İİK Md. 38'de Düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgelerden Sayılamayacağı )
TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan - Kesin Borç İkrarını İçermeyen Rehin Sözleşmesine Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN REHİN SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarılamayacağı - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takip )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11793 K. 2006/14642"İHALENİN FESHİ ( Davanın Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Davasının Esasa Girilmeden Süre Yönünden Reddi - Hükmedilemeyeceği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11796 K. 2006/14639"BONOYA BAĞLI ALACAK ( Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu - Bono Borçlusu Keşideci veya Kendinden Önceki Hamillerden Biri ile Kendisi Arasıdaki Defileri Müracaatta Bulunan Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği )
BEKLETİCİ MESELE ( Borçlusu Keşideci veya Kendinden Önceki Hamillerden Biri ile Kendisi Arasıdaki Defileri Müracaatta Bulunan Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği - Takip Konusu Bonodaki İmzanın Sahte Olduğu İddiasıyla Açılan Davanın Beklitici Mesle Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Bono - Takip Konusu Bonodaki İmzanın Sahte Olduğu İddiasıyla Açılan Kamu Davasının Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11807 K. 2006/14629"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesine Dayalı/Haczin Öğrenilmesinden İtibaren Yedi Günlük Sürenin Geçirilmesi - Malların Takip Dışı Bırakılamayacağı/Şikayetinin Süre Yönünden Reddi Gereği )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şikayetinin Süre Yönünden Reddi - Haczin Öğrenilmesinden İtibaren Yedi Günlük Sürenin Geçirilmesi/Malların Takip Dışı Bırakılamayacağı )
SÜRE ( Finansal Kiralama Sözleşmesine Dayalı Haczedilmezlik Şikayeti - Haczin Öğrenilmesinden İtibaren Yedi Günlük Süre İçerisinde Yapılması Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11858 K. 2006/14655"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( İcra Dosyasından Yapılan İhtara Rağmen İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Haciz Uygulanması Gereği )
İHTARA RAĞMEN KİRA PARALARININ ÖDENMEMESİ ( İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Haciz Uygulanması Gereği )
HACİZ ( İcra Dosyasından Yapılan İhtara Rağmen İpotekli Taşınmaz Kiracısı Kira Paralarını İcra Dosyasına Ödemezse Hakkında Uygulanacağı )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11866 K. 2006/14661"ÖDEME EMRİNDE ÜNVANIN EKSİK YAZILMASI ( Borçlu Vekilinin Takip Borçlusunun Kendileri Olduğunu Kabul Ederek Benimsemesi ve Yasal Sürede Borca İtirazlarını Bildirmiş Olması Karşısında Hakkında Takip Yapılanın Müşteki Şirket Olduğu - Şikayetin İncelenmesi Gereği )
ŞİKAYETİN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Borçlu Ödeme Emrinde Ünvanının Eksik Yazılmış İse de Tam Ünvanının Bu Şekilde Olduğunu Belirterek Borca İtiraz Ettiği - Takip Yapılanın Müşteki Şirket Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Borçlu Vekilinin Takip Borçlusunun Kendileri Olduğunu Kabul Ederek Benimsemesi ve Yasal Sürede Borca İtirazlarını Bildirmiş Olması Karşısında Hakkında Takip Yapılanın Müşteki Şirket Olduğu - Şikayetin İncelenmesi Gereği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11878 K. 2006/14654"MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Mahkemesindeki Borca İtiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı - Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
BORCA İTİRAZ DAVASI ( Menfi Tespit Davası İcra Mahkemesindeki Borca itiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı - Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
KESİNLEŞME ŞARTI ( Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Menfi Tespit Davası - İcra Mahkemesindeki Borca İtiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11879 K. 2006/14657"ŞİKAYET ( Takip Alacaklısının Şikayette Taraf Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Takip Alacaklısının Şikayette Taraf Olarak Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Müdürünün Hasım Olarak Gösterilemeyeceği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11891 K. 2006/14682"İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
TAKİBİN DURMASI ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
TAKİBİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi Kararının İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerektiği Yönünde Bir Hüküm Bulunmadığı - Mahkemece Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11902 K. 2006/14675"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Mahkemece Takip Durdurulmadığına Göre Borçlunun %40 Tazminat İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
FAİZ ( Hükmedilen Tazminatın Asıl Alacak Yerine İşlemiş Faizinde Dahil Olduğu Takibe Konu Toplam Alacak Üzerinden Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmzaya İtirazın Yanında İşlemiş Faiz Talebine de İtiraz Ettiği Halde Anılan İtirazın Yöntemince İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11905 K. 2006/14673"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Teminat Olarak Verilmiş Olup Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi içermeyen Bonoya Dayalı Takip Yapılamayacağı )
KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇEREN BONO ( Teminat Olarak Verilmiş Olup Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi içermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi İçermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD4.7.2006E. 2006/11906 K. 2006/14652"LEHDAR KISMI YAZILMAMAIŞ SENET ( Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı - Mahkemece Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
BONO VASFI ( Lehdar Kısmı Boş Olan Senet Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı - Mahkemece Re'sen Takibin İptali )
TAKİBİN MAHKEMECE RE'SEN iPTALİ GEREĞİ ( Lehdar Kısmı Boş Olan Senet Bono Vasfında Olmadığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/10432 K. 2006/14757"KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN BULUNMASI ( Tarafları Dinleyerek İcabına Göre Tahliye Kararı veya Yedi Gün İçinde Dava Açma Kararı Vermesi Gereği - Yedi Gün İçinde Mahkemede Dava Açılması Halinde Davanın Neticesine Göre Karar Verilmesi Gereği )
TAHLİYE ( Asıl Kiracının Çıktıktan Sonra Üçüncü Kişilerin Mecurda Kiracı Sıfatıyla Bulundukları İddiası - Taraflar Dinlenerek Sonucuna Göre Tahliye Kararı veya Dava Açmak Üzere Yedi Günlük Süre Verilmesi Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması - Taraflar Dinlenerek Tahliye Kararı Verilmemesi Halinde Dava Açma İçin Süre Verilerek Dava Açılması Halinde Bu Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/10921 K. 2006/14767"KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI ŞİKAYET ( Cironun Bedeli Tahsil için Kabz İçin veya Vekaleten İbaresinden Başka Bir İbare İçirmesi - Hamilin Poliçeden Doğan Bütün Hakları Kullanabileceği Ancak Tahsil Cirosu ile Senede Hamil Olan Banka Senet Lehtarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
TAHSİL CİROSU ( Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil Konumunda Olduğu - Senet Lehdarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin Dayanağı Çeklerin Lehtarın Tahsil Cirosu ile Alacaklı Bankaya Verilmesi - Tahsil Cirosuyla Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil konumunda Olduğu Senet Lehdarı Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Tahsil Cirosu ile Senede Hamil Olan Bankanın Vekil Hamil Konumunda Olduğu - Lehtar Hakkında Kambiyo Takibi Yapamayacağı )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/10942 K. 2006/14774"BONO ( Tanzim Tarihi Bulunmayan/Bono Vasfında Olmayıp Adi Senet Olduğu - Bonolara Uygulanan Zamanaşımına Tabi Bulunmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Takibe Konu Bono - Bono Vasfında Olmayıp Adi Senet Olduğu/On Yıllık Zamanaşımına Tabi Bulunduğu )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN BONO ( Bono Vasfında Olmayıp Adi Senet Olduğu - Bonolara Uygulanan Zamanaşımına Tabi Bulunmadığı )
İTİRAZ ( Zamanaşımı - Tanzim Tarihi Bulunmayan Takibe Konu Bono/Bono Vasfında Olmayıp Adi Senet Olduğu ve On Yıllık Zamanaşımına Tabi Bulunduğu )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/11448 K. 2006/14745"İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Dosya Borcunun Ödendiği Yolundaki İddiasının Fesih Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
BORÇLUNUN DOSYA BORCUNUN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( İhalenin Feshi Nedeni Olarak Dinlenemeyeceği )
İHALEDE ALACAKLININ ARTIRIMI ÜZERİNE DİĞER ARTIRANLARIN ÇEKİLMESİ ( Birden Fazla Alıcının Katılıp Artırılan Bedeller Arasında Nisbetsizlik Bulunmaması/Muvazaa Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/11472 K. 2006/14746"HACZEDİLMEZLİK ( Belediyelerin Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Veya Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Taşınmazları )
BELEDİYE TAŞINMAZLARI ( Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Veya Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Bulunan - Haczedilemeyeceği )
KAMU HİZMETİNDE FİİLEN KULLANILAN VEYA KENDİLİĞİNDEN KAMUYA TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR ( Belediyelere Ait - Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/11616 K. 2006/14797"İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişinin Elindeki Malların Haczinde İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )
3. KİŞİNİN ELİNDEKİ MALLARIN HACZİ ( İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )
SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Üçüncü Kişinin Elindeki Malların Haczinde İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Verilmesi Gereği )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/12544 K. 2006/14788"İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İlamın Aynen Uygulamasını Denetlemek - Kesinleşen İlamı Yorum Yoluyla Değiştirip Düzelteme Yapamayacağı )
KESİNLEŞEN İLAM ( İcra Mahkemesinin Yorum Yoluyla Değiştirip Düzelteme Yapamayacağı - Görevinin İlamın Aynen Uygulamasını Denetlemek Olduğu )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/12558 K. 2006/14831"BORCA İTİRAZ ( Takibe Konu Senet Bedelinin Ödenmiş Olduğu ve Borcun Ortadan Kalktığı - İddiaların Araştırılıp Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Borçlu İtirazında Takibe Konu Senetle İlgili Borcun Varlığını Kabul Ettiğinden Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Olmadığının Tartışılamayacağı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Borçlu Takibe İtirazında Senetle İlgili Borcun Varlığını Kabul Ettiğinden Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olup Olmadığının Tartışılamayacağı )"
Y12.HD6.7.2006E. 2006/12634 K. 2006/14844"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ ÇİZİLEREK BAŞKA TARİH YAZILMASI ( Düzeltmenin Yanındaki Parafın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Saptanamaması - Üzeri Çizili Tarihin Geçerli Kabul Edileceği )
ÇEKTEKİ PARAF ( Keşideciye Ait Olduğunun Saptanamaması Takdirinde Üzeri Çizgili Tarihin Geçerli Kabul Edilmesi Gereği )
ÇEKİN YASAL SÜREDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinin Çizilerek Başka Tarih Yazılması - Düzeltmenin Yanındaki Parafın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Saptanamaması/Üzeri Çizili Tarihin Geçerli Kabul Edileceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11643 K. 2006/14981"ARAÇ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Noter Sözleşmesi İle Satın Alma İddiasına Dayalı - İstihkak Prosedürüne Göre İncelenmesi Gerektiği )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Araç Üzerindeki/Noter Sözleşmesi İle Satın Alma İddiasına Dayalı - İstihkak Prosedürüne Göre İncelenmesi Gerektiği/Şikayet Olarak Nitelendirilemeyeceği )
İSTİHKAK DAVASI ( Noter Sözleşmesi İle Satın Alma İddiasına Dayalı Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması İsteminin Bu Nitelikte Olduğu - Şikayet Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11669 K. 2006/14994"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Taşınmazda İştirak Halinde Malik Olan Borçlu da Payının Haczedilmesi Nedeni İle Şikayetde Bulunabileceği )
TAŞINMAZDA İŞTİRAK HALİNDE MALİK OLAN BORÇLU ( Payının Haczedilmesi Nedeni İle Meskeniyet Şikayetinde Bulunabileceği )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Payı Haczedilen Borçlunun Meskeniyet Şikayetinde Bulunabileceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11671 K. 2006/14992"VEKALET ÜCRETİ ( Kararla Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücreti Avukata Ait Olduğu )
TAKAS VE MAHSUP ( Dava Sonunda Kararla Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenecek Vekalet Ücreti İş Sahibinin Borcu Nedeni İle Takas ve Mahsup Edilemeyeceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11830 K. 2006/14974"KEŞİDECİYE PROTESTO TEBLİĞ ETMEYEN HAMİL ( Lehtar-Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
LEHTAR / CİRANTAYA KARŞI MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Hamilin Keşideciye Protesto Tebliğ Etmemesi )
HAMİLİN KEŞİDECİYE PROTESTO TEBLİĞ ETMEMESİ ( Lehtar-Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11831 K. 2006/14973"BORÇLU ADINA KAYITLI TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI ( Daha Sonra Şikayetçinin Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Borçlu Adına Tesis Olunan Tapu Kayıtlarının İptali İle Adına Tesciline Karar Verildiği - Taşınmazın Mevcut Takyidatları İle Birlikte Şikayetçi Adına Tescilinde Bir Usulsüzlük Olmadığı )
HACİZDEN SONRA BORÇLU ADINA TESİS OLUNAN TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ ( Taşınmazın Mevcut Takyidatları İle Birlikte Şikayetçi Adına Tescilinde Bir Usulsüzlük Olmadığı )
HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Borçlu Adına Konulan Hacizden Sonra Şikayetçinin Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Borçlu Adına Tesis Olunan Tapu Kayıtlarının İptali İle Adına Tesciline Karar Verildiğinden Ancak 3. Şahsın Genel Mahkemelerde Açacağı Dava Sonucunda Çözümleneceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11843 K. 2006/14975"DOSYANIN YETKİLİ İCRA DAİRESİNE GÖNDERİLMESİ ( Yapılan Kambiyo Yolu İle Takibe Yetki İtirazında Bulunulmuş İtirazın Kabulü Üzerine Aynı Gün Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi Yolunda Alacaklı Vekili Talepte Bulunmuş Olduğuna Göre Bundan Sonra Geçirilen Safahat Gönderme Talebini Geçersiz Kılmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( İtirazın Kabulü Üzerine Aynı Gün Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi Yolunda Alacaklı Vekili Talepte Bulunmuş Olduğuna Göre Bundan Sonra Geçirilen Safahat Gönderme Talebini Geçersiz Kılmadığı )
YETKİ İTİRAZI ( İtirazın Kabulü Üzerine Aynı Gün Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi Yolunda Alacaklı Vekili Talepte Bulunmuş Olduğuna Göre Bundan Sonra Geçirilen Safahat Gönderme Talebini Geçersiz Kılmadığı )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11930 K. 2006/15029"SATIŞ İLANININ VASİYE TEBLİĞİ ( Tebligatta Komşu İmzasının Bulunmaması Sebebiyle Tebligat Usulsüz İse de Vasi Vekiline Usulüne Uygun Olarak Satış İlanı Tebliğ Edildiği İçin Bu Konudaki Borçlular İddiasının Mahkemece de Yerinde Görülmemesinin Doğru Olduğu )
FESAT İDDİASI ( Dinlenen Diğer Davacı Tanığının da Olaya İlişkin Bir Bilgi ve Görgüsünün Olmadığı - Yapılan İhaleye İlişkin Olarak Fesat Olgusunun Kanıtlanamadığı Anlaşılmakla İhalenin Feshi İstemine İlişkin Şikayetin Reddi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Fesat İddiasına İlişkin Olarak Dinlenen Diğer Davacı Tanığının da Olaya İlişkin Bir Bilgi ve Görgüsünün Olmadığı - Yapılan İhaleye İlişkin Olarak Fesat Olgusunun Kanıtlanamadığı Anlaşılmakla İhalenin Feshi İstemine İlişkin Şikayetin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/11961 K. 2006/15028"HAMİLİN KEŞİDECİYE MÜRACAATI ( Protesto Şartına Bağlı Bulunmadığı )
BONOLARDA KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Hamilin Ancak Lehtar ve Varsa Diğer Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
PROTESTO EDİLMEYEN BONO ( Hamilin Ancak Lehtar ve Varsa Diğer Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Keşideciye Müracaatının Protesto Şartına Bağlı Bulunmadığı )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/12323 K. 2006/15071"BONO ( Hamiline Kelimesi Yazılmakla Birlikte Devamında Lehtar İsmi Yazılı Bononun Geçerliliği - Hamiline Kelimesinin Yok Hükmünde Olduğu )
BONODA LEHDARIN ADI VE SOYADININ ÖNÜNE HAMİLİNE YAZILMASI ( Hamiline Kelimesinin Yok Hükmünde Olduğu - Bononun Geçerliliği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/12327 K. 2006/15046"ŞİKAYET DİLEKÇESİ ( İçeriğine Göre İİK'nun 82/7 Madde Hükümlerine Göre Taşınmazın Haczedilemeyeceğini ve Haczin Kaldırılması Talep Edildiği - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şikayet Dilekçesi İçeriğine Göre İİK'nun 82/7 Madde Hükümlerine Göre Taşınmazın Haczedilemeyeceğini ve Haczin Kaldırılması Talep Edildiği - Şikayetin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/12338 K. 2006/15074"HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Sonra Muhtıra İle Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( İkinci Haciz İhbarnamesi Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesi İstemi )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Gönderilmeden Muhtıra İle Bankadaki Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İsteyen İcra Müdürlüğünün İşleminin İptali Gereği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/12357 K. 2006/15052"BELEDİYE VERGİ VE RESİMLER İLE KAMUYA TAHSİS EDİLMİŞ MALLAR ( Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczedilemeyeceği )
BELEDİYE PARALARI ( Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Olduğu Anlaşılan Belediye Paraları Haczedilemeyeceği )
KAMUYA TAHSİSLİ OLAN BELEDİYE PARALARI ( Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD7.7.2006E. 2006/12745 K. 2006/15062"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP YAPILAMAMASI ( Muhatap Bankaca Üzerine İbraz Tarihi Yazılmamış Olan Çek - Adi Havale Niteliğinde Olup Borç İkrarını İçermediği )
ÇEK ÜZERİNE MUHATAP BANKACA İBRAZ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Çekin Yasal Süresi İçinde Bankaya İbraz Edildiği Kabul Edilemeyeceğinden Hamilin Müracaat Hakkının Düşeceği )
HAMİLİN MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ ( Muhatap Bankaca Üzerine İbraz Tarihi Yazılmamış Olan Çek - Yasal Süresi İçinde Bankaya İbraz Edildiği Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD10.7.2006E. 2006/12054 K. 2006/15189"TAKİBE İTİRAZ ( Tahsilat Makbuzundaki "Nakit" İbaresinin Üstünün Çizilip "Senet Tarafımızdan Tahsil Edilmiştir" İbaresinin Yazılması - Bedelin Ödendiğine Dair Açıklık Taşımadığı/İtirazın Reddi Gereği )
TAHSİLAT MAKBUZU ( "Nakit" İbaresinin Üstünün Çizilip "Senet Tarafımızdan Tahsil Edilmiştir" İbaresinin Yazılması - Takibe İtirazın Reddi Gereği/Bedelin Ödendiğine Dair Açıklık Taşımadığı )
BONONUN TAKİBİ ( Takibe İtiraz - Tahsilat Makbuzundaki "Nakit" İbaresinin Üstünün Çizilip "Senet Tarafımızdan Tahsil Edilmiştir" İbaresinin Yazılması - Bedelin Ödendiğine Dair Açıklık Taşımadığı )"
Y12.HD10.7.2006E. 2006/12361 K. 2006/15162"FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR ( Kiralayanın İcra Takibine Uğraması Halinde Finansal Kiralama Sözleşme Süresi İçerisinde Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ( Finansal Kiralama Konusu Mallar - Kiralayanın İcra Takibine Uğraması Halinde Finansal Kiralama Sözleşme Süresi İçerisinde Haczedilemeyeceği )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞME SÜRESİ ( Finansal Kiralama Konusu Malların Bu Sürede Haczedilemeyeceği - Kiralayanın İcra Takibine Uğraması )"
Y12.HD10.7.2006E. 2006/12642 K. 2006/15092"KDV VE DAMGA VERGİSİ ( Banka Borçlularının Taşınmazlarını İcra Yoluyla Alacaklı Bankaya Satılması İşlemi KDV ve Damga Vergisi Yönünden İstisna Kapsamında Olduğu )
TAŞINMAZLARIN İCRA YOLUYLA BANKAYA SATILMASI ( KDV ve Damga Vergisi Yönünden İstisna Kapsamında Olduğu )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12239 K. 2006/15277"UZLAŞMA TUTANAĞI ( Avukatlık Kanunu'nun 35/A Maddesine Uygun Şekilde Düzenlenen - İcra ve İflas Kanunu'nun 38. Maddesi Anlamında İlam Hükmünde Olduğu )
İLAM NİTELİĞİNDE UZLAŞMA TUTANAĞI ( Avukatlık Kanunu'nun 35/A Maddesine Uygun Şekilde Düzenlenen ve Karşı Taraf İle Avukatlar İle Müvekkilleri Tarafından İmza Altına Alınan )
AVUKATLIK KANUNU MD. 35/A'YA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENEN UZLAŞMA TUTANAĞI ( İcra ve İflas Kanunu'nun 38. Maddesi Anlamında İlam Hükmünde Olduğu )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12270 K. 2006/15287"BORCA İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağının TL'ye Çevrilerek Talepte Bulunulması - Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduata Ödediği En Yüksek Faiz Talep Edilebileceği )
YABANCI PARA ALACAKLARINDA FAİZ HESABI ( Alacağın TL'ye Çevrilerek Talepte Bulunulması Vade Tarihinden Takip Tarihine Kadar Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduata Ödediği En Yüksek Faiz Talep Edilebileceği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12279 K. 2006/15309"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Yetkili Hamilin İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığının Bilebilecek Durumda Olmadığı - Keşideci ve Ciranta Aleyhine Başlatılan Takipte Alacaklının İcra İnkar Tazinatı ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Keşideci ve Ciranta Aleyhine Başlatılan Takipte Yetkili Hamilin Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığını Bilemeyeceği - Alacaklının İcra İnkar Tazminatı ile Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu Neden Gösterilmeden %20'nin Üzerinde Tazminata Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12282 K. 2006/15235"FAZLA ÖDEMENİN İADESİ TALEBİ ( Reddeden İcra Müdürünün İşleminin Şikayet Üzerine İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )
ŞİKAYET ( Fazla Ödemenin İadesi Talebini Reddeden İcra Müdürünün İşlemi - İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Fazla Ödemenin İadesi Talebini Reddeden - İcra Mahkemesince Dosya Hesabı Denetlenerek Karara Bağlanması Gereği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12284 K. 2006/15233"TİCARİ MÜMESSİLİN İMZALADIĞI ÇEKLER ( İyiniyetli Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı - Takip Dayanağı Çeklerden Şahsen Sorumlu Olamayacağı/Şikayetinin Kabulü Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Ticari Mümessilin İmzaladığı Takip Dayanağı Çeklerden Şahsen Sorumlu Olamayacağı - İyiniyetli Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı )
ŞİRKETİ TEMSİLEN İMZALANAN ÇEKLER ( Ticari Mümessilin/İyiniyetli Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı - Takip Dayanağı Çeklerden Şahsen Sorumlu Olamayacağı )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12292 K. 2006/15207"BORCA İTİRAZ ( Hukuki İlişki ve Borcu Kabul Etmesine Rağmen Ödediğini İddia Eden Borçlu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği )
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçlu Borcunu Ödediğini Belirterek İtirazda Bulunduğu - Hukuki İlişki ve Borç Kabul Edildiğinden Ödeme İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Borçlusu Borcunu Ödediğini İİK'nun 68. Maddesinde Sayılı Nitelikte Belgelerle Kanıtlayamadığı - Kabulü Gereği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12293 K. 2006/15202"KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Birer Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Bankalardan Sorulmak Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Karar Vverilmesi Gereği )
MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Bankaların Fiili Uygulamalarını Göstermeyen Uygulayabilecekleri Asgari ve Azami Faiz Oranlarını Gösteren Merkez Bankası Cevabına Göre Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12298 K. 2006/15205"MENKUL İHALESİNİN FESHİ DAVASI ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi - Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )
SATIŞIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı - Menkul İhalesinin Feshi Davasının İncelenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Menkul İhalesi - Satış Bedelinin Yatırılmamasından Dolayı Satışın Düşürülmesi/Talebin İncelenmesine Engel Olmadığı )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12303 K. 2006/15213"ÇEKE DAYALI TAKİP ( İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmeyen ve Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Muhatap Bankaya Ödeme Muhtırası Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )
ÖDEME MUHTIRASI ( İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmeyen ve Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Muhatap Bankaya Gönderilmesinin Hatalı Olduğu - Çeke Dayalı Takip/Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmeyen ve Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Muhatap Bankaya Ödeme Muhtırası Gönderilmesinin Hatalı Olduğu/Kabulü Gereği - Çeke Dayalı Takip )
ÖDEME EMRİ ( Çeke Dayalı Takip - İcra Takibinde Borçlu Olarak Gösterilmeyen ve Ödeme Emri Tebliğ Edilmeyen Muhatap Bankaya Ödeme Muhtırası Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12305 K. 2006/15211"İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN TUTANAKLARI ( Aksi İspat Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu - Aksi Ancak Yazılı Delil ile ispat Edilebileceği )
YAZILI DELİL / İSPAT ( Bir Hukuki İşlemi Belgelendiren İcra Tutanaklarının Aksi Ancak Yazılı Delil ile İspat Edilebileceği )
İRADENİN FESADA UĞRATILDIĞI İDDİASI ( Tutanağın Geçerli Olmadığı İddiası - Bu İddialar Yargılamayı Gerektirip Ancak Genel Mahkemelerde İncelenebileceği/İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12308 K. 2006/15217"DAYANAK İLAMIN BOZULMASI ( İtiraz Yargıtay Bozma İlamından Önceye Ait Olup İlgili Mahkemenin Kararında Direnebileceği Hususu da Nazara Alınarak İcra Mahkemesince Borçlunun İtirazının Mevcut İlama Göre İnceleneceği )
İTİRAZ ( Yargıtay Bozma İlamından Önceye Ait Olup İlgili Mahkemenin Kararında Direnebileceği Hususu da Nazara Alınarak İcra Mahkemesince Borçlunun İtirazının Mevcut İlama Göre İnceleneceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Borçlunun İtirazında Haklılık Durumuna Göre Saptanacağı )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12316 K. 2006/15223"İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA ALACAĞI ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Gerektiği )
KISMİ ÖDEME ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )
EN YÜKSEK FAİZ ( İlamın Kesinleşmesi Nedeniyle Takip Alacaklılarının Hisselerine Düşen Kamulaştırma Alacağına Kamu Alacaklı İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması ve Kısmi Ödemelerin BK'nun 84. Maddesi Dikkate Alınarak Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12317 K. 2006/15222"AVUKATLIK ÜCRETİ ( İlamlı İcra Takibi Yapılırken Ticari Faiz İstenmesi - Avukatlık Ücretinin Ticari Alacak Kapsamında Olmadığı/Ancak Yasal Faiz Talep Edilebileceği )
FAİZ ( Avukatlık Ücreti/İlamlı İcra Takibi Yapılırken Ticari Faiz İstenmesi - Avukatlık Ücretinin Ticari Alacak Kapsamında Olmadığı/Ancak Yasal Faiz Talep Edilebileceği )
TİCARİ ALACAK KAPSAMINDA BULUNMAYAN ALACAK ( Avukatlık Ücreti - İlamlı İcra Takibi Yapılırken Ancak Yasal Faiz Talep Edilebileceği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12408 K. 2006/15274"TAKİP DAYANAĞI İLAM ( Reeskont Faizinin Uygulanmasına Karar Verilmesine Rağmen Avans Faizi Oranına Göre Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
İCRA MAHKEMESİ HAKİMİNİN YETKİSİ ( İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yolu İle Belirleyemeyeceği - Uygulanacak Faiz Oranı )
İLAMIN İNFAZ EDİLECEK KISMI ( İcra Mahkemesi Hakiminin Yorum Yolu İle Belirleme Yetkisine Sahip Olmadığı - Yanlış Faiz Oranı İle Hesap Yapan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12432 K. 2006/15263"KARAR VE İLAM HARCI ( Ödenmedikçe İlgiliye İlam Verilemyeceği - Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakkip İşlemlerin Yapılamyacağı )
HARCIN EKSİK YATIRILMASI ( Yargı İşlemlerinde Harçlar Yatılmadıkça Müteakkip İşlemin Yapılmayacağına Dair Kuralın Kamu Düzenine İlişkin Olduğu - Harcın Tamamlatılması İçin İlgiliye Mehil Verilerek Mütakkip İşlemin Yapılması Gereği )
KAMU DÜZENİ ( Yargı Harçları Ödenmedikçe Diğer İşlemlerin Yapılmayacağı Kuralının Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Re'sen Nazara Alınması Gereği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12603 K. 2006/15201"KREDİ KARTI BORCUNUN YAPILANDIRILMASI ( 5464 Sayılı Yasa Kapsamında Kredi Kartı Borçlusu Tarafından Yapılan Başvuru Üzerine Yeniden Yapılandırılacağı - Yapılandırılan Borca Vaki İtirazın Ortadan Kalkacağı ve Ödeme Planınca Uyarınca Son Taksidin de Vadesinde Ödenmesiyle İcra Takibinin Sona Ereceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( 5464 Sayılı Kapsamında Yapılandırılan Borcun Son Taksidin Ödenmesiyle Son Taksidin Vade Tarihine Kadar Beklenmesi Gereği - Taksitlerden Herhangi Birinin Ödenmemesi Halinde Yasanın Sağladığı Haklar Ortadan Kalkacağından İtirazın Kaldırılması Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Ödeme Planına Bağlanan Kredi Kartı Borcuna Dayalı Takip Son Taksidin Ödenmesiyle Sona Ereceğinden bu Hususun Beklenmesi Gereği ) "
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12663 K. 2006/15260"GERİYE CİRO YOLUYLA ÇEKİN DEVRALINMASI ( Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Geriye Ciro ile Çeki Devralan Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )
BORCA İTİRAZ ( Çekin Lehtarı Geriye Ciro İle Çeki Devraldığı Kişiye Karşı Takip Yapması Nedeniyle Borçlunun İtirazının Kabulü İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
CİRO YOLUYLA ÇEKİN DEVRALINMASI ( Geriye Ciro - Ciranta Devretmeden Önce Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Onlara Karşı Takip Yapabileceği )"
Y12.HD11.7.2006E. 2006/12881 K. 2006/15246"GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Zamanaşımı Süresi TTK.nun 661. Maddesine Göre Değil Borçlar Kanunu 125. Madde Hükmüne Göre Hesaplanması Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Takip Dayanağı Belgede Tanzim Tarihi Bulunmadığına Göre Senet Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Zamanaşımı Süresi Borçlar Kanunu 125. Madde Hükmüne Göre Hesaplanması Gereği )
TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN SENET ( Senet Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Zamanaşımı Süresi Borçlar Kanunu 125. Madde Hükmüne Göre Hesaplanması Gereği )"
Y12.HD13.7.2006E. 2006/12193 K. 2006/15534"DEF'İLER ( Çek Keşidecisi İle Lehtar Arasındaki Temel Borç İlişkisinden Kaynaklanan - İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
İYİNİYETLİ HAMİL ( Çek Keşidecisi İle Lehtar Arasındaki Temel Borç İlişkisinden Kaynaklanan Def'ilerin İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülemeyeceği )
KEŞİDECİ İLE LEHDAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Takip Alacaklısı Olan Hamili Bağlamayacağı )
TAKİP ALACAKLISI HAMİL ( Keşideci İle Lehtar Arasındaki Sözleşmenin Hamili Bağlamayacağı )"
Y12.HD13.7.2006E. 2006/12449 K. 2006/15499"İMZAYA İTİRAZ ( Takibe Konu Bonodaki - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin 3. Bilirkişi Raporuyla Giderilmesi Gerektiği/Çelişkili Raporlara Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Ortadan Kaldırılması İçin 3. Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği - Bonodaki İmzaya İtiraz/Çelişki Giderilmeden Sonuca Gidilemeyeceği )
BONODAKİ İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki - 3. Bilirkişi Raporuyla Çelişkinin Giderilmesi Gereği )"
Y12.HD13.7.2006E. 2006/12471 K. 2006/15493"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Borçlunun Takipten Önce Borcu Ödeyerek İbraname Aldığını İddia Etmesi - Alacaklının Beyanda Bulunmamasının Belge Altındaki İmzanın İnkarı Anlamında Olduğu )
ALACAKLININ İBRANAMEYE KARŞI BEYANDA BULUNMAMASI ( Belge Altındaki İmzanın İnkarı Anlamında Olduğu - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan Takip/Borçlunun Takipten Önce Borcu Ödeyerek İbraname Aldığını İddia Etmesi )
İBRA NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İbraz Edilen İbranameye Karşı Alacaklı Tarafın Beyanda Bulunmamasının Belge Altındaki İmzanın İnkarı Anlamında Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Takipten Önce Borcu Ödeyerek İbraname Aldığını İddia Etmesi - Alacaklının Beyanda Bulunmamasının Belge Altındaki İmzanın İnkarı Anlamında Olduğu )"
Y12.HD13.7.2006E. 2006/13261 K. 2006/15432"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Taşınmazın Aynından Doğan Davalara İlişkin İlamların Zamanaşımına Uğramayacağı - Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İlamların İse 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARA İLİŞKİN İLİŞKİN İLAMLAR ( Zamanaşımına Uğramayacağı/Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan İlamların İse 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - İcranın Geri Bırakılması Talebi )
KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN İLAMLAR ( İcranın Geri Bırakılması Talebi - 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
Y12.HD13.7.2006E. 2006/13771 K. 2006/15504"ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Gecikmiş İtiraz Nedeni Yapılamayacağı )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Ödeme Emri Tebliğindeki Usulsüzlüğün Gecikmiş İtiraz Nedeni Yapılamayacağı )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtiraz Edilmediğinden Takibin Kesinleştiği - Bu Durum Karşısında İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD14.7.2006E. 2006/12109 K. 2006/15670"YÖNETİM AİDATLARI İLE ARITMA TESİSİ İŞLETME MASRAFLARINA KATILIM PAYLARI ( Farklı Ölçütlere Göre Belirleneceği - Her İki Gelir Bölümünün Birbirinden Farklı Olduğu/Takip Konusu Yapılan Arıtma Aidatının Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
YÖNETİM KURULU'NUN İLAM NİTELİĞİNDE SAYILACAK KARARI ( 4562 Sayılı Kanun'un 16. Maddesi Gereğince Sadece Yönetim Aidatı İle Sınırlandırıldığı - Takip Konusu Yapılan Arıtma Aidatının Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
ARITMA AİDATININ TAHSİLİ ( Somut Olayda Takip Konusu Yapılan Arıtma Aidatının Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın Kabulü Gereği )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ GELİRLERİ ( Yönetim Aidatları İle Arıtma Tesisi İşletme Masraflarına Katılım Paylarının Farklı Ölçütlere Göre Belirleneceği )"
Y12.HD14.7.2006E. 2006/13014 K. 2006/15797"USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatın Asile Gönderildiğinden Bahisle İcra Emrinin İptali İstemi Yanında Borcun Esası İle İlgili İtirazlarını da İleri Sürmüş Olduğundan Tebligatın Usulsüzlüğü Nedeniyle İcra Emrinin İptali Talebinde Hukuki Yararın Kalmadığı )
VEKİLE TEBLİGAT ZORUNLULUĞU ( Avukatlık Kanunu ve HUMK'a Göre Vekille İzlenen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Zorunlu Olduğu )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Borcun Esası İle İlgili İtirazlarını da İleri Sürmüş Olduğundan Tebligatın Usulsüzlüğü Nedeniyle İcra Emrinin İptali Talebinde Hukuki Yararın Kalmadığı )
İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ YANINDA BORCA İTİRAZ ( Tebligatın Usulsüzlüğü Nedeniyle İcra Emrinin İptali Talebinde Hukuki Yararın Kalmadığı )"
Y12.HD17.7.2006E. 2006/13207 K. 2006/15854"İMZA YETKİSİ ( Olanlar Şirket Ünvanını Eklemeye Mecbur Oldukları - Şirket Sözleşmesindeki Şirketi Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Senet İmzalayabileceğine İlişkin Hükmü Kanuna Aykırı Olduğu )
ŞİRKET ÜNVANI ( Şirket Sözleşmesindeki Şirketi Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Senet İmzalayabileceğine İlişkin Hükmü Kanuna Aykırı Olduğu )
SENEDİ TANZİM EDENİN İMZASI ( Gereğince Takip Konusu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Gerektiği )
BONODA ÇİFT İMZA BULUNMASI ( Şikayetçi Şirketin Münferit Temsilcisi de Olduğu Nazara Alındığından İmzalardan Bir Tanesinin Kendi Şahsı Adına Diğerinin de Şirket Adına Attığının Kabulü İle Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD17.7.2006E. 2006/13208 K. 2006/15844"MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra İnkar Tazminatı - Borçlunun Açmış Olduğu Menfi Tespit Davasının İcra Mahkemesince Alacaklı Aleyhine Verilen İcra İnkar Tazminatının Borçlu Tarfından Takibe Konulmasına Engel Olmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklı Alehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi - Borçlunun Açmış Olduğu Menfi Tespit Davasının Alacaklı Aleyhine Hükmedilen İnkar Tazminatının Takibe Konulmasına Engel Olmadığı )
BORÇLU TARAFINDAN AÇILAN MENFİ TESİPT DAVASI ( Alacaklı Aleyhine Hükmolunan İnkar Tazminatının Takibe Konulmasına Engel Olmadığı )"
Y12.HD17.7.2006E. 2006/13210 K. 2006/15840"TEMİNAT SENEDİ ( Bononun Ön Yüzünde Sadece Bedeli Teminat İçin Ahzolunmuştur İbaresinin Bulunması Senedin Kambiyo Senedi Neteliğini Ortadan Kaldırmadığı - Bononun Teminat İçin Olduğu Yazılı Belge ile Kanıtlanmadığı Sürece Kambiyo Senedine İlişkin Özel Yol ile Takibe Dayanak Yapılmasını Engelelmeyeceği )
BONO ( Ön Yüzünde Bedeli Teminat İçin Ahzolunmuştur İbaresinin Bulunması - Bonoda Yer Alan Teminat Senedi Sözcüğünün Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedeli Ödenmesi Vaadini İçeren Niteliğini Ortadan Kaldırmadığı )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP ( Bononun Ön Yüzünde Temat İçindir İbaresinin Bulunması - Bononun Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Bir Belge ile Kanıtlanmadığı Sürece Bononun Kambiyo Senedine İlişkin Özel Takibe Konu Edilmesini Engellemeyeceği )
SENETTE BEDELİ TEMİNAT AHZOLUNMUŞTUR İBARESİ BULUNMASI ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını ve Özel Yol ile Takibe Konu Edilmesini Engellemeyeceği )"
Y12.HD17.7.2006E. 2006/13219 K. 2006/15823"ÖDEME EMRİ TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olup İstemin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
SÜRE AŞIMI ( Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Yönelik Başvurusu Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olup İstemin Süre Aşımından Reddi Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Yönelik Başvurusu Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olduğundan İstemin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD17.7.2006E. 2006/13234 K. 2006/15855"ŞİKAYET ( Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde İcra Mahkemesi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Açıklama Yapmasına ve Duruşma Yapılmasına Gerek Olup Olmadığını Takdir Edeceği )
DURUŞMA YAPILMASI ( Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde İcra Mahkemesi Şikayet Konusu İşlemi Yapan İcra Dairesinin Açıklama Yapmasına ve Duruşma Yapılmasına Gerek Olup Olmadığını Takdir Edeceği )"
Y12.HD18.7.2006E. 2006/12908 K. 2006/15881"BORCA İTİRAZ ( Başlatılan İcra Takibine Borçlu Tarafından Bonodaki İmzanın Kooperatifi Temsilen Atıldığına ve Borçtan Şahsen Sorumlu Olamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Mahkemece Durdurulması ve Alacaklının da Talebinin Bulunması Karşısında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yapılan İtiraz Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Mahkemece Durdurulması ve Alacaklının da Talebinin Bulunması Karşısında İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )"
Y12.HD18.7.2006E. 2006/13074 K. 2006/15937"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİP ( Borçlu Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BORÇLUNUN İMZASI ( Bonoda İmzası Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Senette Bulunan İmzalar Yönünden Usulüne Uygun Bilirkişi İncelemesi Yapılarak İtiraz Eden Borçlu İmzasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip )"
Y12.HD18.7.2006E. 2006/13103 K. 2006/15927"İFLASIN ERTELENMESİ ( Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı - Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
TAKİPLERİN DURMASI ( İflasın Ertelenmesi Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı - Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
HACİZ TALEBİ ( İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Alacaklının Takip Yapmasında Yasal İmkan Bulunmadığından Bu Takibe Dayalı Olarak Yapılan Haciz Talebinin Kabulüne Dair Kararın İptali Gerektiği )"
Y12.HD19.9.2006E. 2006/13596 K. 2006/16612"REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinleri Nakde Tahvil Ettirmeden Evvel Kefil Aleyhine Takibat İcra Edebileceği )
ÖNCE REHİNE MÜRACAAT KURALI ( Alacaklı Asıl Borçluya Müracaat ve Rehinleri Nakde Tahvil Ettirmeden Evvel Kefil Aleyhine Takibat İcra Edebileceği - Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
MÜTESELSİL KEFİL ( Müteselsil Kefil Hakkında Takip Yapılması Mümkün Bulunduğundan Bu Borçlu Hakkında Takibin İptaline Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kefaletin Müteselsil Olduğunun Yazılmasına Göre Şikayetçilerden Asıl Borçlu Hakkında Genel Haciz Yolu İle Takip Yapılmasında İsabetsizlik Olmadığı )"
Y12.HD19.9.2006E. 2006/15021 K. 2006/16723"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( İlk İcra Dosyasında İcra Takibinin Sürdürülebilmesi İçin İİK Uyarınca İcra Mahkemesinden Karar Alması Zorunlu Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesinden Almış Olduğu Tahliye Kararına Dayanarak Bu Dosyada Takibi Sürdürmesi Yasal Olarak Mümkün Bulunmadığı )
TAHLİYE KARARININ İCRA MAHKEMESİNDEN ALINMAMASI ( Sulh Hukuk Mahkemesinden Almış Olduğu Tahliye Kararına Dayanarak Bu Dosyada Takibi Sürdürmesi Yasal Olarak Mümkün Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Tahliye Kararının İcra Mahkemesinden Alınmaması Nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesinden Almış Olduğu Tahliye Kararına Dayanarak Bu Dosyada Takibi Sürdürmesi Yasal Olarak Mümkün Bulunmadığı )"
Y12.HD21.9.2006E. 2006/13287 K. 2006/16892"İHALENİN FESHİNDE SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )
FESAT İDDİASI ( Borçlu Fesat İddiasına da Dayanmadığından Mahkemece İcra Mahkemesi Nezdinde İhalenin Feshine İlişkin Başvurunun Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Vermek Gerektiği )
YEDİ GÜNLÜK SÜRE ( Yapılan İlanlar Usulsüz Olsa Bile Borçlunun İİK'nun 134/2 Maddesinde Belirtilen İhale Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İhalenin Feshini İstemesi Gerektiği )"
Y12.HD25.9.2006E. 2006/14043 K. 2006/17270"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhalenin Feshini İsteyebilecek "Satış İsteyen Alacaklı"nın Satış Dosyası Dışındaki Bir Dosyadan Menkulü Haczedip Satış İstemiş Olan Kişi Olarak Anlaşılması Gereği - Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçen Davacının Davasının Dava Açma Ehliyetini Kaybetmiş Olması )
MENKUL İHALESİNİN FESHİ TALEBİ ( Satış İsteyen Başka Dosya Alacaklısının Şikayet Tarihinden Önce Satış Talebinden Vazgeçmiş Olması - Aktif Dava Ehliyetinin Kaybı Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
DAVA AÇMA EHLİYETİNİN KAYBI ( Satış Talebinde Bulunduktan Sonra Talebinden Vazgeçen Alacaklının Menkullerin Başka Dosyadan Satışında İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği - Satış İsteyen Alacaklı Sıfatının Sona Ermesi )
SATIŞ İSTEYEN ALACAKLI SIFATININ SONA ERMESİ ( Satış Talebinden Vazgeçen Alacaklının Başka Dosyadan Yapılan Satışta İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )"
Y12.HD25.9.2006E. 2006/14130 K. 2006/17207"TAKİP SIRASINDA ÇEKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLMEMESİ ( Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Daha Sonra Borçluların Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Olduğunu Belirterek Takibin İptalini Talep Ettiği - Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Çekin İbraz Edilmemesi Nedeniyle Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Daha Sonra Borçluların Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Olduğunu Belirterek Takibin İptalini Talep Ettiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÇEKİN TANZİM TARİHİNDE TAHRİFAT İDDİASI ( Çekin İbraz Edilmemesi Nedeniyle Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Daha Sonra Borçluların Tahrifat Olduğunu Belirterek Takibin İptalini Talep Ettiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin İbraz Edilmemesi Nedeniyle Ödeme Emrinin İptal Edildiği/Daha Sonra Borçluların Çekin Tanzim Tarihinde Tahrifat Olduğunu Belirterek Takibin İptalini Talep Ettiği - Bilirkişi Görüşüne Başvurulacağı )"
Y12.HD26.9.2006E. 2006/14407 K. 2006/17361"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Borçlusu Şikayette Bulunan Şirketin Ortağı ve Aynı Zamanda Takibin Diğer Borçlusunun Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tarafı Olmadığı - Haczin Kaldırılması Yönündeki Şikayetinde Hukuki Yararının Olmadığı )
HACZİN KALDIRILMASI ŞİKAYETİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Borçlusu Şikayette Bulunan Şirketin Ortağı ve Aynı Zamanda Takibin Diğer Borçlusunun Sözleşmenin Tarafı Olmadığı - Haczin Kaldırılması Yönündeki Şikayetinde Hukuki Yararının Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Borçlusu Şikayette Bulunan Şirketin Ortağı ve Aynı Zamanda Takibin Diğer Borçlusunun Sözleşmenin Tarafı Olmadığı - Haczin Kaldırılması Yönündeki Şikayetinde Hukuki Yararının Olmadığı )
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR ÜZERİNDEKİ HACİZ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinin Borçlusu Şikayette Bulunan Şirketin Ortağı ve Aynı Zamanda Takibin Diğer Borçlusunun Sözleşmenin Tarafı Olmadığından Haczin Kaldırılması Yönündeki Şikayetinde Hukuki Yararının Olmadığı )"
Y12.HD26.9.2006E. 2006/14562 K. 2006/17401"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlu Belediye'nin Şeker Fabrikası ve Bankalardaki Haczedilen Paralarının Nitelikleri Belirlenerek Vergi Resim ve Harç Niteliğinde Olmaları veya Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıyor Olmaları Halinde Haczedilemeyeceği )
BELEDİYEYE AİT MALLARIN HACZİ ( Borçlu Belediye'nin Şeker Fabrikası ve Bankalardaki Haczedilen Paralarının Nitelikleri Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD26.9.2006E. 2006/14577 K. 2006/17407"ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Altı Aylık Zamanaşımı Süresi - Zamanaşımını Kesen Muamele Kimin Hakkında Vaki Olumuşsa Ancak Ona Karşı Hüküm İfade Edeceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN İŞLEM ( Kimin Hakkında Vaki Olmuşsa Onun Hakkında Hüküm İfa Edeceği - İcranın Geri Bırakılması )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Çekte Zamanaşımını Kesen Muamele - Kimin Hakkında Vaki Olmuş ise Onun Hakkında Hüküm İfa Edeceği )"
Y12.HD26.9.2006E. 2006/14580 K. 2006/17406"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
BORCUN KISMEN KABULÜ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Borç Kısmen Veya Tamamen Kabul Edilmişse Takip Dayanağı Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığının İleri Sürülemeyeceği )
MUACCELİYET ŞARTI ( Sözleşmede Bulunması Nedeniyle Vadeye Yönelik İtirazda Bulunulamayacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )"
Y12.HD26.9.2006E. 2006/14978 K. 2006/17396"HACZEDİLMEZLİK HAKKINDAN VAZGEÇME ( Ancak Haciz Sırasında ve Daha Sonra Özel Kanununda Haczedilemeyeceği Yazılı Bu Haktan Feragat Edilebileceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Gelir Aylık ve Diğer Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz veya Devir ve Temlik Edilemeyeceği - Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
SSK EMEKLİ MAAŞININ HACZEDİLEMEMESİ ( Borçlunun Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( 506 Sayılı Yasaya Göre Bağlanan Gelir Aylık ve Diğer Yardımlar Nafaka Borçları Dışında Haciz veya Devir ve Temlik Edilememesi Nedeniyle Olduğu )"
Y12.HD28.9.2006E. 2006/14258 K. 2006/17681"İLAMLI TAKİP ( İcra Takibinin Dayanağı İcra Dairesindeki İlgili Takipte Eksik İstenen Faize İlişkin Bilirkişi Raporu Olduğu - Borç İİK.nun 32 ve 38. Maddelerinde Yazılı Nitelikte Bir Belgeye Dayanmadığı İçin Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )
İLAM HÜKMÜNDEKİ BELGELER ( İcra Takibinin Dayanağı İcra Dairesindeki İlgili Takipte Eksik İstenen Faize İlişkin Bilirkişi Raporu Olduğu - Borç İİK.nun 32 ve 38. Maddelerinde Yazılı Nitelikte Bir Belgeye Dayanmadığı İçin Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )
EKSİK İSTENEN FAİZE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borç İİK.nun 32 ve 38. Maddelerinde Yazılı Nitelikte Bir Belgeye Dayanmadığı İçin Borçlunun İtirazının Kabulü Gereği )"
Y12.HD28.9.2006E. 2006/14262 K. 2006/17678"YETKİSİZ TEMSİLCİNİN POLİÇEYİ İMZALAMASI ( Borçlunun "Şahsen" Sorumlu Tutulup Tutulamayacağının Tespiti İçin Gerektiğinde İmza İncelemesi Yapılacağı )
ÇEKTEN DOLAYI ŞAHSEN SORUMLULUK ( Borçlunun "Şahsen" Sorumlu Tutulup Tutulamayacağının Tespiti İçin Gerektiğinde İmza İncelemesi Yapılacağı - Yetkisiz Temsilcinin Poliçeyi İmzalaması )"
Y12.HD2.10.2006E. 2006/14631 K. 2006/17881"HACİZ EDİLECEK MALLARIN BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI ( İcra Dairesi Malların Bulunduğu Yer İcra Dairesine Talimat Yazarak Haczin Yapılmasını İsteyeceği )
HACİZLE İLGİLİ ŞİKAYETLERDE YETKİ ( Haciz Edilecek Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
NOKTA HACZİ ( Haciz Edilecek Malların Başka Bir Yerde Bulunması - Anılan Hacizle İlgili Şikayet Talimatı Yazan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince İnceleneceği )
TALİMAT YOLUYLA HACİZ ( Hacizle İlgili Şikayetler Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )"
Y12.HD9.10.2006E. 2006/15473 K. 2006/18717"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlayacağı )
ZAMANAŞIMINI TATİL EDEN SEBEPLER ( Ortadan Kaldırılmasından Sonra Menfi Tespit Davasının Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlayacağı )
TİCARİ SENETLERDE UYGULANACAK ZAMANAŞIMI ( TTK.nun 1.Maddesinin Yollaması İle Borçlar Kanunu'nun Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümleri ve B.K'nun 132.Maddesi de Uygulanacağı )
DAVANIN AÇILMASININ ZAMANAŞIMINA ETKİSİ ( Açılan Menfi Tespit Davasının Kesinleşmesine Kadar Zamanaşımı Süresi İşlemeyeceğinden ve Halen Menfi Tespit Davasının Görülmekte Olduğundan Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmediği )"
Y12.HD9.10.2006E. 2006/15511 K. 2006/18726"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MALLARIN HACZİ ( İcra Müdürü Kararı Kaldırıldığına Göre Bu Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
İCRA MÜDÜRÜ KARARI ( Kaldırıldığına Göre Bu Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
HACİZ İHBARNAMESİ ( 89/1 - Gereğince Haczedilen Tüm Mevcudun Gönderilmesine İlişkin Müzekkereleri Kaldırıldığına Göre Bu Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )"
Y12.HD9.10.2006E. 2006/15793 K. 2006/18689"KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZ İÇİN ATANAN YÖNETİM KURULU ( Düzenlediği Bonolardan Kat Maliklerinin Sorumlu Olmasının Şartları - Bono Düzenleme Yetkisi Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİ ADINA BORÇLANMASININ KOŞULLARI ( Bono Düzenleme Yetkisi Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği - Yetki Verilmemişse Bonodan Şahsen Sorumlu Olması )
BONODAN KAT MALİKLERİNİN SORUMLU OLMASININ ŞARTLARI ( Yöneticiye Bono Düzenleme Yetkisi Verilip Verilmediğinin Araştırılması Zorunluluğu )
VEKİL SIFATI ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmaz İçin Görevlendirilen Yönetici )
İMZASI İKRAR EDİLMİŞ BELGE NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İçeriğine İtiraz Edilen Fatura )
FATURA İÇERİĞİNE İTİRAZLA ALACAĞIN KABUL EDİLMEMESİ ( İmzası İkrar Edilmiş Belge Niteliğinin Bulunmaması )"
Y12.HD10.10.2006E. 2006/15390 K. 2006/18841"HACİZ İSTEME HAKKI ( Süresi İçinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
SATIŞIN ZAMANINDA İSTENMEMESİ ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirildikten Sonra - Haczin Kalkması/Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )
HACZİN KALKMASI ( Haciz İsteme Hakkı Süresinde Yerine Getirilip Yasada Öngörülen Zamanda Satış İstenmemesi - Yeniden Uygulanabilmesi İçin Borçluya Yenileme Tebliğine ve Yenileme Harcı Alınmasına Gerek Bulunmadığı )"
Y12.HD10.10.2006E. 2006/15443 K. 2006/18850"YASAL FAİZ ORANLARI ( Merkez Bankası'nın Reeskont Faiz Oranının 13.01.2005 Tarihinde % 32 Olarak Belirlenmesi İcra Takibine Konu Olan Alacağa da 13.01.2005 Tarihinden İtibaren % 32 Faiz Oranı Uygulanacağı Anlamına Gelmediği )
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN'DA ÖNGÖRÜLEN YÖNTEM ( Merkez Bankası'nın Reeskont Faiz Oranının 13.01.2005 Tarihinde % 32 Olarak Belirlenmesi İcra Takibine Konu Olan Alacağa da 13.01.2005 Tarihinden İtibaren % 32 Faiz Oranı Uygulanacağı Anlamına Gelmediği )"
Y12.HD13.10.2006E. 2006/15841 K. 2006/19250"İCRA EMRİ ( Alacaklının Borçlunun Varsa Vekillerinin Ad Soyad ve Adresleri ile İlamı Veren Mahkeme İlam Tarihi Numarası ve Konusu Alacağın Türk Lirası Tutarı ve Ödenmezse Hapisle Tazyik Olunacağı Hususlarının Yazılacağı - İlamlı Takipte İcra Emrine Takibin Dayanağı İlamın Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı )
İLAMLI İCRA ( İlamlı Takibin Dayanağı İlamın Ödeme Emrinin Ekinde Borçluya Gönderilmesini Zorunlu Kılan Bir Düzenleme Bulunmadığı - İlamlı İcraya Dayalı Olarak Borçluya Gönderilencek İcra Emrinde Yazılması Zorunlu Hususlar Yasada Gösterildiği )
İLAMLI İCRADA BORÇLUYA GÖNDERİLECEK İCRA EMRİ EKİNDE İLAMIN GÖNDERİLMESİ ( Zorunlu Olduğuna Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - İcra Emrinde Yazılması Zorunlu Olan Hususlar Yasada Düzenlendiği )"
Y12.HD16.10.2006E. 2006/16064 K. 2006/19360"ŞİKAYET ( Tapuda Haciz Alacaklısı Gözüken Şikayetçiye Satış İlanı Tebliği Gerekmediğinden ve de Bu Şikayetin de Yasal 7 Günlük Süresinde Yapılmadığından Reddine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SATIŞ İLANI TEBLİĞİ ( İflas İdaresince Yapılacak Artırma Suretiyle Satışın Şartlarını Düzenleyen İİK.nun 244. Md.sinde Yapılan İhale İle İlgili Olarak İlgililere Tebliği İçiren Aynı Yasanın 127. Md.sine Açıkça Bir Atıf Yapılmamış Olduğundan Bu Nedenle Tapudaki Haciz Alacaklısına Satış İlanının Tebliğinin Gerekmediği )
İHALENİN FESHİ ( Tapuda Haciz Alacaklısı Gözüken Şikayetçiye Satış İlanı Tebliği Gerekmediğinden ve de Bu Şikayetin de Yasal 7 Günlük Süresinde Yapılmadığından Reddine Karar Vermek Gerekirken Şikayetin Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
Y12.HD30.10.2006E. 2006/16711 K. 2006/19931"BONONUN ZORUNLU UNSURU ( Kim ve Kimin Emrine Ödenecek ise Ad ve Soyadının Bono Metninde Yazılı Olmasının Gerektiği - Bononun Kimin Tarafından ve Kimin Emrine Ödeneceği ve Bunların Ad ve Soyadlarının Metinde Yazılı Olmamasının Senedin Kambiyo Senedi Özelliğini Yitirmesine Neden Olacağı )
SENEDİN KAMBİYO VASFINI YİTİRMESİ ( Bononun Kim ve Kimin Emrine Ödeneceği ve Bunların Ad ve Soyadının Yazılı Olmamasının Kambiyo Senedi Özelliğini Yitirmeye Neden Olduğu - Kambiyo Senedi Özelliğini Yitiren Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD31.10.2006E. 2006/16835 K. 2006/20303"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ (Teknik Anlamda Bir Dava Olmadığı Hatalı Yapıldığı İddia Edilen İşlemin Hukuka Uygunluğunun Araştırılacağı - Şikayet Sonucu Verilen Kararın Sadece Taraflar İçin Değil Tüm İlgililer İçin Bağlayıcı Olduğu Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği)
ŞİKAYETTE HAKSIZ ÇIKAN TARAF (Şikayet Soncu Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği Haksız Çıkan Tarafın Genel Mahkemede Diğer Taraf Aleyhine Dava Açabileceği - Şikayetin Dava Niteliği Bulunmadığından Tarafın Yanlış veya Hiç Gösterilmemesinin Davanın Reddi Nedeni Olmayacağı)
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İLGİLİLERİN YANLIŞ VEYA HİÇ GÖSTERİLMEMESİ (Şikayetin Dava Niteliği Bulunmadığı - Tarafın Yanlış veya Hiç Gösterilmemesinin Davanın Reddi Nedeni Olmayacağı)"
Y12.HD7.11.2006E. 2006/17699 K. 2006/20678"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Borçlar Kanunu Gereğince Mümkün Olmadığı - Ancak 3095 S. Kanunun 3. Maddesinde Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hesaplanırken Mürekkep Faiz Yürütülemeyeceği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİNİN İSTİSNALARI ( Ticari İşlerde Faiz Başlıklı TTK'nun 8. Maddesinin 3. Fıkrasında Ödünç Para Verme İşleri Bankalar Tasarruf Sandıkları ve Tarım Kredi Kooperatifleri Hakkında Hususi Hükümlerin Saklı Bulunduğu )
KOOPERATİF ALACAĞI ( Ödünç Para Verme İşleri Bankalar Tasarruf Sandıkları ve Tarım Kredi Kooperatifleri Hakkında Faiz Yürütülmesi Hakkında Özel Hükümlerin Saklı Bulunduğu )"
Y12.HD13.11.2006E. 2006/18290 K. 2006/21133"BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGATİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Borçlunun İtiraz ve Şikayet Haklarından Feragat Etmesi )
İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGAT ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )"
Y12.HD14.11.2006E. 2006/17631 K. 2006/21248"MENFİ TESPİT DAVASI ( Alacaklı Durumundaki Davalının İtirazını Def'i Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Davanın Zamanaşımını Kestiği )
DEF'İ ( Menfi Tespit Davası - Alacaklı Durumundaki Davalının İtirazını Def'i Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Davanın Zamanaşımını Kestiği )
ZAMANAŞIMI ( Menfi Tespit Davası - Alacaklı Durumundaki Davalının İtirazını Def'i Yolu İle İleri Sürdüğü Cihetle Borçlu Tarafından Alacaklı Aleyhine Açılan Davanın Zamanaşımını Kestiği )
MENFİ TESPİT KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşme Tarihine Kadar Zamanaşımı Süresi İşlemeyeceğinden Mahkemece Zamanaşımı İtirazının Reddi Gereği )"
Y12.HD14.11.2006E. 2006/18155 K. 2006/21246"BONOYU DÜZENLEYEN KEŞİDECİYE KARŞI BAŞLATILACAK TAKİPLER ( Zamanaşımı Süresi Vadeden İtibaren 3 Yıl Olduğu - Hamilin Cirantayı Takip Etmesi Halinde Zamanaşımı Süresinin 1 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Bonoyu Düzenleyen Keşideciye Karşı Başlatılacak Takiplerde Zamanaşımı Süresi Vadeden İtibaren 3 Yıl Olduğu - Hamilin Cirantayı Takip Etmesi Halinde ise Zamanaşımı Süresinin 1 Yıl Olduğu )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Bonolar Hakkında Uygulama Yeri Olmayan ve Çeke İlişkin Zamanaşımı Kurallarının Düzenlendiği TTK'nın 726. Maddesi Esas Alınarak Takibin Tamamı Yönünden Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18468 K. 2006/21769"BOŞANMADAN SONRA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hükmedilen Tazminat Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Boşanmadan Sonra Açılan - Hükmedilen Tazminat Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18620 K. 2006/21849"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )
BORCUN KABUL EDİLMESİ ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )
İMZA İTİRAZI ( Borcu Kabul Ettiğini Beyan Eden Borçlunun İmza İtirazının Reddi Gereği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18644 K. 2006/21838"TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla/İmzaya İtiraz - Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
İMZAYA İTİRAZ HALİNDE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKENLER ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takipte )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18647 K. 2006/21836"FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Sona Erdiği Halde Borçlunun İade Etmediği Mallar Borçlu Yedinde Sayılan Mallardan Olup Haczedilebileceği )
HACZEDİLEBİLİR MALLAR ( Finansal Kiralama Sözleşmesi Sona Erdiği Halde Borçlunun İade Etmediği Mallar Borçlu Yedinde Sayılan Mallardan Olup Haczedilebileceği )
BORÇLUNUN MALLARI İADE ETMEMESİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesi Sona Erdiği Halde Borçlunun İade Etmediği Mallar Borçlu Yedinde Sayılan Mallardan Olup Haczedilebileceği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18955 K. 2006/21730"SÖZLEŞMENİN İCRA OLUNACAĞI YER ( Faturalarda Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği - Borçlunun Yetki İtirazının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturalarda Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
PARA BORCU ( Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturalarda Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturalarda Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği - Borçlunun Yetki İtirazının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18963 K. 2006/21722"İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Kesin Borç İpoteği Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı )
KESİN BORÇ İPOTEĞİ ( Ana Para Yanında Gecikme Faizini de Güvence Altına Aldığı )
İPOTEĞİN FEKKİ ( Ödenmesi Gerekli Tüm Borcun Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenip İcra Müdürlüğüne Bu Doğrultuda İşlem Yapılması İçin Talimat Verilmesi Yolunda Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18968 K. 2006/21742"FAİZE YÖNELİK İTİRAZ ( Değerlendirildikten ve Takipte Talep Edilen Alacak Miktarının Kesinleşen Hesap Özetine Uygunluğu Denetlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KESİNLEŞEN HESAP ÖZETİ ( Faize Yönelik İtiraz Değerlendirildikten ve Takipte Talep Edilen Alacak Miktarının Kesinleşen Hesap Özetine Uygunluğu Denetlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİPTE TALEP EDİLEN ALACAK MİKTARI ( Kesinleşen Hesap Özetine Uygunluğu Denetlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18970 K. 2006/21740"TİCARİ MÜMESSİL ( Hüsnüniyet Sahibi 3. Şahıslara Karşı Müessese Sahibi Hesabına Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak ve Onun Namına Müessesenin Gayesine Dahil Olan Bütün Tasarrufları Yapmak Selahiyetini Haiz Sayıldığı )
KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMAK ( Ticari Mümessilin Hüsnüniyet Sahibi 3. Şahıslara Karşı Bulunmak ve Onun Namına Müessesenin Gayesine Dahil Olan Bütün Tasarrufları Yapmak Selahiyetini Haiz Sayıldığı )
TİCARİ SENETLER ( Ticari İşletme İle Olan İlgisi İyiniyetli 3. Kişilerce Kolaylıkla Anlaşılamayacağından Ticari Mümessilin İmzaladığı Senetlerin İyiniyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağlayacağı )
VEKİL OLARAK İMZALANAN BONO ( Ticari Mümessilin Vekil Olarak İmzaladığı Takibe Konu Bonodan Dolayı Şirket Sorumlu Olduğu )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/18973 K. 2006/21737"BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL EDİLMESİ ( Alacaklının Kambiyo Hukuku Uyarınca Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
KAMBİYO HUKUKU UYARINCA TAKİP ( Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Alacaklının Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Borç Kısmen veya Tamamen Kabul Edilmiş İse Alacaklının Kambiyo Hukuku Uyarınca Takip Hakkına Sahip Bulunmaması Nedeni İle Takibin İptal Edilemeyeceği )"
Y12.HD21.11.2006E. 2006/19179 K. 2006/22231"BONO VASFI ( Tahliyede İade Edilmek Üzere Kira Sözleşmesi Sırasında Depozito Olarak Alınan Senetin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği - Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği )
DEPOZİTO OLARAK ALINAN SENET ( Tahliyede İade Edilmek Üzere Kira Sözleşmesi Sırasında Alınan - Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği/Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ SIRASINDA DEPOZİTO OLARAK ALINAN SENET ( Tahliyede İade Edilmek Üzere - Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği/Takibin Mahkemece Re'sen İptali Gereği )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18215 K. 2006/21973"ŞİKAYET SÜRESİ ( Gün Olarak ( 7 Gün ) Tayin Edilmiş Olduğundan ilk Gün Hesaba Katılmayacağı )
TEBLİGAT ( Şikayet Süresi Gün Olarak ( 7 Gün ) Tayin Edilmiş Olduğundan ilk Gün Hesaba Katılmayacağı )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18236 K. 2006/21972"ÇEKTE KEŞİDECİ İMZASI ( Yeterli Olup Ayrıca Keşidecinin Ad ve Soyadının Veya Şirket Unvanının Açık Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmadığı )
ŞİRKET UNVANININ ÇEKTE AÇIK YAZILMAMASI ( Zorunlu Unsur Olmadığı - Çekte Keşidecinin İmzasının Yeterli Olduğu )
ŞİKAYET ( Çekte Keşidecinin İmzasının Yeterli Olduğu/Şirket Unvanının Açık Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18605 K. 2006/21971"ÇEKTE ALACAKLININ MÜRACAAT HAKKI ( İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı - İcra Takibi ve Ödeme Emri Tebliğinin Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMI ( Çekte Alacaklının Müracaat Hakkı/İcra Takibi ve Ödeme Emri Tebliğinin Zamanaşımını Keseceği - İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )
İCRA TAKİBİ VE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Zamanaşımını Keseceği - Çekte Alacaklının Müracaat Hakkı/İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğrayacağı )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18713 K. 2006/21915"ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYAN BORÇLUYA YAPILAN TEBLİGAT ( Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Bu Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Geçersizliği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ( Diğer Borçluların Adresine Tebliğ - Anılan Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Usulsüzlüğü/Borçlunun Sözleşmede Gösterilen Adresi Olduğu )
SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLEN ADRESİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ ( Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Bu Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Geçersizliği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Adres Değişikliği - Borçlunun Sözleşmede Gösterilen Adresi Olduğu Halde Bu Adres Dışında Diğer Takip Borçlularının Sözleşmedeki Adreslerine Anılan Borçluyla İlgili Olarak Gönderilen Hesap Özetinin Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18715 K. 2006/21913"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Yetki İtirazında Birden Çok Yetkili Mahkeme Belirtilebileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Birden Çok Yetkili Mahkeme Belirtilebileceği )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18717 K. 2006/21912"HACZE MUVAFAKAT ( Borçlunun Haciz Sırasında SSK.'dan Aldığı Maaşın Haczine Muvafakat Etmesinin Geçerliliği - Kaldırılması Yolundaki Şikayetinin Reddi Gereği )
MAAŞ HACZİ ( Borçlunun Haciz Sırasında Veya Hacizden Sonra Haczi Mümkün Olmayan Mal veya Haklarla İlgili Olarak Hacze Muvafakatinin Geçerliliği )
HACZEDİLMEZLİK ( Borçlunun Haciz Sırasında Veya Hacizden Sonra Haczi Mümkün Olmayan Mal veya Haklarla İlgili Olarak Hacze Muvafakatinin Geçerliliği - SSK. Maaşı )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18731 K. 2006/21895"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması Talebinin Esasa İlişkin Olmayan Nedenlerle Reddi Halinde Hükmedilemeyeceği - Bankaya İbraz Edilmeyen Çekin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Bankaya İbraz Edilmeyen Çekin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı - Esasa İlişkin Olmayan Nedenlerle Reddi Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
ÇEKİN KAMBİYO VASFINDA BULUNMAMASI ( Muhatap Bankaya İbraz Edilmediğinden - İlamsız İcra Takibine Vaki İtirazın Kaldırılması Talebinin Esasa İlişkin Olmayan Nedenlerle Reddi Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazın Kaldırılması Talebinin Esasa İlişkin Olmayan Nedenlerle Reddi Halinde İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Bankaya İbraz Edilmeyen Çekin Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/18831 K. 2006/22070"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Aidiyeti Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )
İMZANIN AİDİYETİ ( Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzanın Aidiyeti Konusunda Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Raporu Arasındaki Aykırılık Oluşturulacak Üç Kişilik Heyetten Alınacak Raporla Giderileceği )"
Y12.HD23.11.2006E. 2006/20917 K. 2006/21955"İHALENİN FESHİ ( Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )
TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMAMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Mahkemenin Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapacağı ve Taraflar Gelmese de Karar Vereceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Veremeyeceği )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18762 K. 2006/22175"BONO VASFI ( Lehtarın Ad ve Soyadının Yazılması Zorunluluğu - Lehdar Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Gösterilmezse Belgenin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAKİBİN İPTALİ ( Lehdar Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Gösterilmezse Belgenin Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği - Lehtarın Hükmi Şahsiyeti Bulunmaması/Borçlunun Borcu Kabulü de Söz Konusu Olmadığı )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18777 K. 2006/22151"İHALENİN FESHİ ( Tellaliye ve Damga Resmi Yatırılmadığı İçin 2. Kez İhaleye Çıkarılan Taşınmazın Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesi Tek Başına Fesih Nedenidir )
TELLALİYE VE DAMGA RESMİ YATIRILMADIĞI İÇİN 2. KEZ İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Daha Az Bedelle Aynı Kişiye İhale Edilmesinin Tek Başına Fesih Nedeni Olduğu )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18876 K. 2006/22114"TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı Yaşama Hakkına Dayalı - Ayrı Yaşama Süresince Devam Edeceği )
AYRI YAŞAMA HAKKINA DAYALI TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı Yaşama Süresince Devam Edeceği )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18915 K. 2006/22087"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Halde İbraz Tarihi Bulunmayan Ancak İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )
İBRAZ TARİHİ BULUNMAYAN ÇEK ( İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Halde İbraz Tarihi Bulunmayan Ancak İbraz Süresi İçinde İcra Takibine Konulmuş Çek Süresinde Muhataba İbraz Edilmiş Sayıldığı )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18923 K. 2006/22079"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
KIYMET TAKDİR RAPORU ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )
TEBLİGAT ( Alacaklı Borçlulara Kıymet Takdir Raporu ve Satış İlamının Tebliğ Edilmemiş Olması Nedenine Dayanarak İhalenin Feshini İsteyemeyeceği )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18945 K. 2006/22074"KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Uygulanacak Faiz Dramı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Dram Sorularak Belirlenmesi Gereği )
FAİZ DRAMI ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Dramı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Dram Sorularak Belirlenmesi Gereği )
MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Dramı Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Dram Sorularak Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD24.11.2006E. 2006/18947 K. 2006/22094"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Ödeme İddia Edilip Hukuki İlişki ve Borç Kabul Edilmekte İse Alacaklının Dayandığı Belgenin İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılanlardan Olması Gerekmediği )
ÖDEME İDDİASI ( Hukuki İlişki ve Borç Kabul Edilmekte İse Alacaklının Dayandığı Belgenin İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılanlardan Olması Gerekmediği - İtirazın Kaldırılması )
ÇEKE DAYALI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( Hukuki İlişki ve Borç Kabul Edilmekte İse Alacaklının Dayandığı Belgenin İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılanlardan Olması Gerekmediği )"
Y12.HD27.11.2006E. 2006/19156 K. 2006/22251"BANKACA GÖNDERİLEN HESAP KAT İHTARI ( Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği )
BORCA İTİRAZ ( Bankaca Gönderilen Hesap Kat İhtarı - Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği )
HESAP KAT İHTARI ( Bankaca Gönderilen/Süresinde İtiraz Etmeyen Borçlunun Hesap Özetinin Gerçeğe Aykırılığını Ancak Borcu Ödedikten Sonra Dava Edebileceği - Borca İtiraz )"
Y12.HD27.11.2006E. 2006/19248 K. 2006/22308"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Dayanağı Olan Alacak Davası Kararı Veren Mahkemede de Açılabileceği )
İCRA DAİRELERİNİN YETKİSİ ( Haciz Kararından Sonra Bu Kararın Dayanağı Olan Alacak Davası Haciz Kararını Veren Mahkemede de Açılabileceği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19115 K. 2006/22421"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İnceleyen Mahkeme Evin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )
HALİNE MÜNASİP EV ( Meskeniyet Şikayetini İnceleyen Mahkeme Evin Borçlunun Haline Münasip Olup Olmadığı Yönünde Araştırma Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19117 K. 2006/22409"İTİRAZDAN SONRA FERAGAT ( Edilse Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )
KÖTÜNİYET ( İtirazdan Sonra Feragat Etmiş Olsa Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( İtirazdan Sonra Feragat Etmiş Olsa Bile Senedi Takibe Koymada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu İse Alacaklı Aleyhine Tazminat ve Para Cezasına Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19126 K. 2006/22460"BONO NİTELİĞİ ( Bononun Arka Yüzünde Keşidecinin İkinci Bir İmzasının Olmasının Bir Hüküm İfade Etmeyeceği - Bono Niteliğine Etkisi Bulunmadığı )
BONONUN ARKA YÜZÜNDE KEŞİDECİNİN 2. BİR İMZASININ OLMASI ( Bono Niteliğine Etkisi Bulunmadığı - Bir Hüküm İfade Etmeyeceği )
BONONUN ZORLA İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI ( İcra Mahkemesince İncelenmesine Olanak Bulunmadığı - Borçlu İtirazının Reddi Gereği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19127 K. 2006/22466"BONO ( Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Yazılı Olan Senet Bono Niteliğinde Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Takip Dayanağı Senet Üzerinde Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Bulunması Nedeniyle İcra Takibinin Re'sen İptali Gerekeceği )
FARKLI VADELER YAZILI OLAN SENET ( Rakamla ve Yazıyla Farklı Vadeler Yazılı Olan Senet Bono Niteliğinde Olmadığı )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19135 K. 2006/22450"MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna ve Asıl Borçluya Müracaat Edilmeden Kefil Aleyhine Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapılabileceği - Banka Kredi Sözleşmesine Dayanılması )
KEFİLİN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL OLMASI ( Banka Kredi Sözleşmesine Dayanılarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna ve Asıl Borçluya Müracaat Edilmeden Kefil Aleyhine Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapılabileceği )
BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAKİP ( Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluna ve Asıl Borçluya Müracaat Edilmeden Kefil Aleyhine Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi Yapılabileceği - Müşterek ve Müteselsil Kefil )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19147 K. 2006/22468"HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Kişi 1. Haciz İhbarnamesinde İstenen Miktardan Fazla Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Haksız Fiile Dayalı Talep - Tazminat Miktarı 1. Haciz İhbarnamesinde İstenen Miktarı Aşamayacağı )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT ( Tazminat Miktarı 1. Haciz İhbarnamesinde İstenen Miktarı Aşamayacağı )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19203 K. 2006/22379"TAKİP ( Faiz Başlangıcı ve Oranına İtiraz - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği/Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği )
BORCA İTİRAZ ( Faiz Başlangıcı ve Oranına İtiraz - Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği/Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği )
FAİZ BAŞLANGICI VE ORANINA İTİRAZ ( İcra Takibi - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği/Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19212 K. 2006/22365"ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN BONO ( Şirket Yetkilisi Kendisini Lehdar Yazarak Bono Düzenleyemeyeceği - Lehdar ve Keşideci Sıfatı Birleşen Belge Bono Olmadığı )
BONO DÜZENLENMESİ ( Bonoyu Şirket Adına Düzenleyen Şirket Yetkilisi Kendisini Lehdar Olarak Gösteremeyeceği - Lehdar ve Keşideci Sıfatı Birleşen Belge Bono Olarak Nitelendirilemeyeceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Şirket Adına Bono Düzenleyen Şirket Yetkisi Kendisini de Lehdar Olarak Gösterdiği - Bu Durumda Söz Konusu Belgeye Dayalı Olarak Bu Yolla Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19394 K. 2006/22349"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İmzaya İtiraz - Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi ve Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun Duruşmaya Gelmemesi ve Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BORÇLUNUN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Alacaklının Davayı Takip Etmesi Halinde Borçluya Meşruhatlı Davetiye Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - İmzaya İtiraz )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19396 K. 2006/22332"ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi/Çeke Dayalı Takip - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Zamanaşımı Nedeniyle/Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği - Çeke Dayalı Takip )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )"
Y12.HD28.11.2006E. 2006/19397 K. 2006/22331"ŞİKAYET ( Teminat "Limit" ipoteğini Aşan Miktarda Takip Yapılması - Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesine Başvurulabileceği
İPOTEK LİMİTİNİ AŞAR ŞEKİLDE TAKİP YAPILDIĞI İDDİASI ( Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtirazların İcra Müdürlüğüne Bildirilmesi Gerektiği - İpotek Limitini Aşar Şekilde Takip Yapıldığı İddiasının Şikayet Niteliğinde Olup Doğrudan İcra Mahkemesine Başvurulacağı )"
Y12.HD30.11.2006E. 2006/19331 K. 2006/22681"CİRO YOLUYLA İKTİSAP ( Söz Konusu Taahhütnamede İmzaları Bulunmayan ve Taraflar Arasındaki İlişkiyi Bilmeyen Hamile Karşı Taahhütname İleri Sürülemeyeceği )
LEHDAR İLE KEŞİDECİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ( İyi Niyetli Çek Hamiline Karşı İleri Sürülemeyeceği )"
Y12.HD30.11.2006E. 2006/19337 K. 2006/22589"TAKİBE İTİRAZ ( Dilekçenin Başka İcra Dairesinden Muhabere Yoluyla Gönderilmesi/İcra Müdürlüğünün Ulaştığı Tarihi Dikkate Alarak Süresinde Olmadığı Kararının Yanlışlığı - Mahkemece Takibin Devamına İlişkin Kararın Kaldırılması İle Yetinilmesi Gereği )
ŞİKAYET ( İtirazın Süresinde Kabul Edilmeyip Takibin Devamı Kararına Karşı Yapılan - Mahkemece Takibin Devamına İlişkin Kararın Kaldırılması İle Yetinilmesi Gereği/İtirazın Kaldırılması Talebi Olmadan İşin Esasına Girilemeyeceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Mahkemece Talep Olmadan İşin Esasına Girilemeyeceği - İtirazın Süresinde Kabul Edilmeyip Takibin Devamı Kararına Karşı Yapılan Şikayet/Takibin Devamına İlişkin Kararın Kaldırılması İle Yetinilmesi Gereği )"
Y12.HD30.11.2006E. 2006/19354 K. 2006/22594"HACZEDİLMEYECEK HAK VE MALLAR ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )
HACZİ CAİZ MALLAR ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )
EMEKLİ MAAŞI ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşı Haczedilebileceği )"
Y12.HD30.11.2006E. 2006/19357 K. 2006/22593"İSTİHKAK İDDİASI ( Talimat İcrası İstihkak İddiası Hakkında Karar Veremeyeceği )
TALİMAT İCRASI ( İstihkak İddiası Hakkında Karar Veremeyeceği )
HACİZ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Talimat İcra Dairesince İstihkak Davası Açılmak Üzere Süre Verilmesi Hatalı Olduğu - İşlemin Bu Bölümü Hakkında İptal Kararı Verilmesi Gereği )"
Y12.HD1.12.2006E. 2006/19695 K. 2006/22789"TAKİP ( İtirazın Kaldırılması Talebi - Ödeme Belgesinin Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Zorunluluğu )
ÖDEME BELGESİ ( Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Zorunluluğu - İtirazın Kaldırılması Talebi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Ödeme Belgesinin Takip Konusu Borç İçin Verildiğinin Kabul Edilebilmesi İçin Belgede Takip Dayanağına Açıkça Atıf Yapılması Zorunluluğu )"
Y12.HD4.12.2006E. 2006/20155 K. 2006/22861"MESKENİYET İDDİASI ( Yazlık Olarak Kullanılan Ev İçin de Meskeniyet İddiasında Bulunulabileceği )
YAZLIK OLARAK KULLANILAN EV ( Meskeniyet İddiasında Bulunulabileceği )
İPOTEK EDİLEN TAŞINMAZ HAKKINDA MESKENİYET İDDİASI ( Borçlunun Daha Önce İpotek Ettiği Taşınmazı Hakkında Meskeniyet İddiasında Bulunabilmesi İçin İpoteğin Mesken Kredisi Esnaf Kredisi Zirai Kredi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gerektiği )"
Y12.HD5.12.2006E. 2006/19650 K. 2006/22959"USULSÜZ TEBLİGAT ( Borçlunun Öğrendiği Tarih Olarak Bildirdiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Tespitine ve Bu Tarihe Göre Yasal 5 Günlük Sürede Yapılan Borca İtirazın Esasının İnceleneceği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Borçlunun Usulsüz Tebligatı Öğrendiği Tarih Olarak Bildirdiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Tespitine ve Bu Tarihe Göre Yasal 5 Günlük Sürede Yapılan Borca İtirazın Esasının İnceleneceği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Usulüne Uygun Olduğuna Karar Verildiğine Göre Borca İtirazın Süre Aşımı Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
Y12.HD5.12.2006E. 2006/19656 K. 2006/22945"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklının Takip Konusu Asıl Alacağın %20'si Nispetinde ve %10 Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerekirken Borçlunun Anılan Konulardaki İsteminin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI ( Alacaklının Takip Konusu Asıl Alacağın %20'si Nispetinde ve %10 Para Cezasına Mahkum Edilmesi Gerekirken Borçlunun Anılan Konulardaki İsteminin Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD5.12.2006E. 2006/19678 K. 2006/22968"BORÇLUNUN TAKİBE İTİRAZ ETMESİ ( Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden Ödeme Emrinin İptalini İstemesine Engel Teşkil Etmediği )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Borçlunun Takibin Şekline Göre Yasal Sürede İcra Dairesine İtiraz Etmiş Olmasının Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden İstemesine Engel Teşkil Etmediği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Takibin Şekline Göre Yasal Sürede İcra Dairesine İtiraz Etmiş Olmasının Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinden Ödeme Emrinin İptalini İstemesine Engel Teşkil Etmediği )"
Y12.HD5.12.2006E. 2006/20225 K. 2006/23054"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Yeniden Yazı Biliminden Anlayan Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Oluşturulup İki Rapor Arasındaki Aykırılık Giderilmesi Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması Nedeniyle Yeniden Yazı Biliminden Anlayan Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Oluşturulup İki Rapor Arasındaki Aykırılık Giderilmesi Gereği )
ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPOR ( Heyetçe Düzenlenmiş Olması Ona Üstünlük Sağlamadığı - İmza İncelemesi )"
Y12.HD5.12.2006E. 2006/21845 K. 2006/23064"FATURADA YAZILI MALLAR ( Dayanağı Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturada Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturada Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
SÖZLEŞMENİN İCRA OLUNACAĞI YER ( Faturada Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Sözleşmenin İcra Olunacağı Yer Faturada Yazılı Olmadığından Alacaklı Anılan Para Borcu İçin Kendi İkametgahında Takip Başlatabileceği )"
Y12.HD7.12.2006E. 2006/20030 K. 2006/23235"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Tüzel Kişilere 7201 SK'nın 21. Maddesine Göre Yapılan Tebligatta Adreste Bulunmama Nedeninin Belirtilmemesi Gereği )
ADRESTE BULUNMAMA ( Tüzel Kişilere 7201 SK'nın 21. Maddesine Göre Yapılan Tebligatta Adreste Bulunmama Nedeninin Belirtilmemesi Gereği )"
Y12.HD7.12.2006E. 2006/20075 K. 2006/23148"İLAMA DAYALI ALACAKLAR ( Takip - Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği - Takip Dayanağı Alacağın İlamdan Kaynaklanması )
TAKİP ( İlama Dayalı Alacaklar - Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği )"
Y12.HD8.12.2006E. 2006/22969 K. 2006/23345"TİS.'NE DAYANAN EDA DAVALARI ( İfaya Mahkum Edilen Taraf - Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Üzerinden Temerrüt Faizi Ödemeye Mahkum Edileceği )
FAİZ ( Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Uygulanması - TİS Ücret Farkı İkramiye Sosyal Yardım Vasıta Yardımı Hizmet Zammı Giyim Yardımı Konut Yardımı Alacakları )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( TİS Ücret Farkı İkramiye Sosyal Yardım Vasıta Yardımı Hizmet Zammı Giyim Yardımı Konut Yardımı - Temerrüt Tarihinden Başlayarak Bankalarca Uygulanan En Yüksek İşletme Kredi Faizi Üzerinden Temerrüt Faizi Ödeneceği )"
Y12.HD11.12.2006E. 2006/20315 K. 2006/23495"ONAMA KARARI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )
TEMYİZ İTİRAZI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )"
Y12.HD11.12.2006E. 2006/20320 K. 2006/23492"TEBLİĞ TARİHİNİN TESPİTİ ( Şikayetçi İcra Mahkemesine Sunduğu Dilekçesinde Tebliğ İşleminden Aracının Trafikten Men Edildiği Tarihte Haberdar Olduğunu Açıkladığına Göre Bu Tarihin Tespit Edilmesi Gereği )
TEBLİĞDE ITTILA ( Usulüne Aykırı Yapılmış Olsa Bile Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatap Tebliği Öğrenmiş İse Geçerli Sayıldığı - Muhatabın Beyan Ettiği Tarih Tebliğ Tarihi Olduğu )"
Y12.HD11.12.2006E. 2006/20321 K. 2006/23491"ASIL İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( Haczin Uygulanması İçin Malların Bulunduğu Yer İcra Dairesine Talimat Yazılması - Haczin Kaldırılması Kararının Asıl Takibin Yapıldığı İcra Dairesine Ait Olduğu )
HACİZLE İLGİLİ ŞİKAYET ( Haczin Uygulanması İçin Kendisine Talimat Yazılan İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesince Çözümlenmesi Gereği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Asıl Takibin Yapıldığı İcra Dairesine Ait Olduğu Haczi Uygulayan Malların Bulunduğu Yer Talimat İcra Dairesine Ait Olmadığı - Haczin Kaldırılmasına İlişkin Yetkinin Kesin Yetki Olduğu )
KESİN YETKİ KURALI ( Haczin Kaldırılması Asıl Takibin Yapıldığı İcra Dairesinin Yetkisinde Olduğu - Kesin Yetki Kuralının Re'sen Nazara Alınması Gereği )
TALİMAT İCRA DAİRESİNİN GÖREVİ ( Haczi Talimata Uygun Olarak Uygulayıp Tutanağı İlgili İcra Dairesine Göndermekten İbaret Olduğu - Haczin Kaldırılması ve Tedbir Kararı Gereği Takibin Durdurulmasına Yönelik İsteklerin Asıl İcra Dairesince Karara Bağlanması Gereği ) "
Y12.HD11.12.2006E. 2006/20354 K. 2006/23473"BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( Edilmiş Olmasına Rağmen Bankadan Parayı İcra Dosyasına Göndermesini İsteyen İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Gereği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmiş Olmasına Rağmen Bankadan Parayı İcra Dosyasına Göndermesini İsteyen İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Gereği )
BANKADAKİ PARANIN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmiş Olmasına Rağmen Bankadan Parayı İcra Dosyasına Göndermesini İsteyen İcra Müdürlüğü İşleminin İptali Gereği )"
Y12.HD11.12.2006E. 2006/20535 K. 2006/23449"TEBLİGAT KANUNU'NUN 35/SON MADDESİ UYARINCA TEBLİGAT TALEBİ ( Alacaklının Talebi Üzerine Emekli Sandığı'ndan Tebligata Yarar Adres Sorulduğu - Alacaklı Vekilinin Talebi Usul ve Yasaya Uygun Olmasına Rağmen İcra Müdürlüğünün Talebi Reddetmesi Hatalı Olduğundan Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Alacaklının Talebi Üzerine Emekli Sandığı'ndan Tebligata Yarar Adres Sorulduğu - Alacaklı Vekilinin Talebi Usul ve Yasaya Uygun Olmasına Rağmen İcra Müdürlüğünün Talebi Reddetmesi Hatalı Olduğundan Kabulü Gereği )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20443 K. 2006/23623"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Başka Yerdeki Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
HACZOLUNACAK MALLARIN BAŞKA YERDE OLMASI ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Taşınmaz Esas İcra Dairesince Doğrudan Tapuya Yazılarak Haczedilmişse Meskeniyet Şikayeti de Bu İcra Dairesinin Bağıl Olduğu İcra Mahkemesince Çözümleneceği )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20446 K. 2006/23685"BORCA İTİRAZ ( Bonoya Teminat Cirosuyla Hamil Olan Kötü Niyetli Olmadıkça Ciranta Lehdar İle Keşideci Arasındaki İlişkiden Etkilenmeden Haklarını Kullanabileceği )
TEMİNAT CİROSU ( Bonoya Teminat Cirosuyla Hamil Olan Kötü Niyetli Olmadıkça Ciranta Lehdar İle Keşideci Arasındaki İlişkiden Etkilenmeden Haklarını Kullanabileceği - Borca İtiraz )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20711 K. 2006/23553"İMZAYA İTİRAZ ( Vekaleten İmzalandığı Yazılmamış Olsa Bile Vekaletname Veren Çekten Sorumlu Olacağı - Ticari Mümessilin İmzaladığı Senetler İyi Niyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağladığı )
VEKALETNAME VERENİN ÇEKTEN SORUMLULUĞU ( Vekaleten İmzalandığı Yazılmamış Olsa Bile Vekaletname Veren Çekten Sorumlu Olacağı - Ticari Mümessilin İmzaladığı Senetler İyi Niyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağladığı )
TİCARİ MÜMESSİLİN İMZALADIĞI SENETLER ( İyi Niyetli 3. Kişiler Bakımından İşletmeyi Bağladığı - Vekaleten İmzalandığı Yazılmamış Olsa Bile Vekaletname Veren Çekten Sorumlu Olacağı )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20719 K. 2006/23563"ÇEKİN KAMBİYO VASFINI TAŞIMASI ( Çekte Zorunlu Olan Keşide Yeri Olarak İdari Birim Olmayan Yer Adı Yazılı Belge Çek Sayılmayacağı )
ÇEKTE KEŞİDE YERİ ( Çekte Zorunlu Olan Keşide Yeri Olarak İdari Birim Olmayan Yer Adı Yazılı Belge Çek Sayılmayacağı )
İDARİ BİRİM OLMAYAN YER ( Çekte Zorunlu Olan Keşide Yeri Olarak İdari Birim Olmayan Yer Adı Yazılı Belge Çek Sayılmayacağı )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20724 K. 2006/23558"YETKİ İTİRAZI ( Birden Çok Borçlu Hakkında Borçlulardan Biri İçin Özel Yetkili Yerde Takip Yapılması Halinde Diğerleri Yetki İtirazında Bulunabileceği )
BİRDEN ÇOK BORÇLU BULUNMASI ( Borçlulardan Biri İçin Özel Yetkili Yerde Takip Yapılması Halinde Diğerleri Yetki İtirazında Bulunabileceği )
ÇEKE DAYALI İCRA TAKİBİ ( Borçlunun İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Genel Yetkili İcra Dairesinde Muhatap Bankanın Bulunduğu Yerdeki İcra Dairesinde ve Ayrıca Çekin Keşide Edildiği Yerdeki İcra Dairesinde Başlatılabileceği )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20728 K. 2006/23556"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilmeyeceği - Borçlunun Haline Münasip Ev İçin Gereken Bedel Tespit Ettirilerek Haczedilen Yerin Değeri Fazla ise Satılmasına Karar Verilmesi Gereği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEMESİ ( Uygunluğun Borçlunun Sosyal Durumu ve Borçlu ile Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirlenmesi Gereği - Makul Ölçüleri Geçmeyen Oda ve Salonu Kapsayan ve İkamet İçin Zorunlu Öğeleri İçeren Mesken Dışındaki Yerlerin Haczedilmezlik Amacına Aykırı Olduğu )
HACZEDİLEN EVİN SATILMASI ( Borçlunun Barınması İçin Zorunlu Haline Münasip Evin Değerinin Bilirkişice Tespit Ettirilmesi Gereği - Haczedilen Evin Değerinin Fazla Olması Halinde Evin Satılarak Ev İçin Gerekli Miktarın Borçluya Artanın Alacaklıya Verilmesi Gereği )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/20729 K. 2006/23555"KEŞİDECİNİN KENDİSİNİ LEHDAR GÖSTEREREK DÜZENLEDİĞİ BELGE ( Bono Niteliğinde Olmadığı )
BONO ( Keşidecinin Kendisini Lehdar Göstererek Düzenlediği Belge Bono Niteliğinde Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Keşidecinin Kendisini Lehdar Göstererek Düzenlediği Belge Bono Niteliğinde Olmadığı )"
Y12.HD12.12.2006E. 2006/22314 K. 2006/23655"KAT MÜLKİYETİ ( Birden Çok Parsel Üzerinde Kurulu Yapılarda Kat Mülkiyeti Hükümleri Uygulanmayacağı )
BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE KURULU YAPILAR ( Kat Mülkiyeti Hükümleri Uygulanmayacağı )"
Y12.HD14.12.2006E. 2006/20414 K. 2006/23735"HACİZ ( Banka Şubesindeki Borçlu Belediyeye Ait Hesaptaki Paraların Su Faturası Tahsilatından Elde Edilen Gelirlerle İSKİ Genel Müdürlüğü Abonelerinden Tahsil Olunan Senet Bedellerinden Oluştuğu - 5272 Sayılı Kanunun Md. 15 /Son'da Belirtilen Nitelikte Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI ( 6 Aylık Süre Sonunda İptal Kararının Yürürlüğe Girmesinin Uyuşmazlıklara Etkisi )
BELEDİYE YASASI ( Banka Şubesindeki Borçlu Belediyeye Ait Hesaptaki Paraların Su Faturası Tahsilatından Elde Edilen Gelirlerle İSKİ Genel Müdürlüğü Abonelerinden Tahsil Olunan Senet Bedellerinden Oluştuğu - 5272 Sayılı Kanunun Md. 15 /Son'da Belirtilen Nitelikte Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
Y12.HD14.12.2006E. 2006/20419 K. 2006/23732"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Haczedilmezlik Şikayeti İle İlgili Kararlar Temyiz Edilebileceği - Kural Olarak Teferruatın Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczi Mümkün Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( İlgili Kararlar Temyiz Edilebileceği - Kural Olarak Teferruatın Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczi Mümkün Olduğu )
FABRİKADAKİ TEFERRUAT ( Alacaklılar Fabrika Binasını Sattırmadan Fabrikadaki Teferruatı Ayrı Ayrı Haczettirebileceği ve Sattırabileceği )"
Y12.HD14.12.2006E. 2006/20431 K. 2006/23723"BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( Haczedilemeyeceği - Haline Münasip Bir Ev Alabileceği Miktar Kendisine Bırakılmak Koşuluyla Haczedilip Satılabileceği )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Borçlunun Evi Haline Münasip Bir Ev Alabileceği Miktar Kendisine Bırakılmak Koşuluyla Haczedilip Satılabileceği )"
Y12.HD14.12.2006E. 2006/20662 K. 2006/23807"BÜTÇE KANUNU UYGULAMASI ( 2003 Yılı Mali Bütçe Kanununun 51/T Maddesiyle 2004 Yılı Bütçe Kanununun 49/O ve 2005 Yılı Bütçe Kanununun 37/E Maddelerindeki Faiz Oranları Faiz Oranları Genel Bütçeye Bağlı Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında da Uygulanacağı )
FAİZ ORANLARI ( 2003 Yılı Mali Bütçe Kanununun 51/T Maddesiyle 2004 Yılı Bütçe Kanununun 49/O ve 2005 Yılı Bütçe Kanununun 37/E Maddelerindeki Faiz Oranları Faiz Oranları Genel Bütçeye Bağlı Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında da Uygulanacağı )"
Y12.HD15.12.2006E. 2006/20486 K. 2006/23920"PARA HACZİNDE SATIŞ SAFHASI OLMAMASI ( Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasının Söz Konusu Olamayacağı )
HACZİN GERÇEKLEŞTİĞİ AN MEVCUT PARANIN ALACAKLIYA ÖDENMESİ ( Para Haczinde Satış Aşaması Olmadığı )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ( Borçlu Nezdinden Bulunan Alacağa Haciz Konulduğu/Para Haczinde Satış Safhası Olmadığından İİK 106 Ve 110. Maddelerinin Uygulanamayacağı - Haczin Kaldırılması Talebinin Reddedileceği )"
Y12.HD18.12.2006E. 2006/12107 K. 2006/24063"TEBLİGAT ( Muhatabın Adresini Değiştirmesi Halinde Yeni Adresini Tebligatı Çıkaran Mercie Bildirmemesi ve İkinci Tebligatın Gerçekleşmeden Geri Çevrilmesi Halinde 35. Maddenin Uygulanabileceği )
ADRESİN DEĞİŞMESİ ( Muhatabın Yeni Adresini Tebligatı Çıkaran Mercie Bildirmemesi ve İkinci Tebligatın Gerçekleşmeden Geri Çevrilmesi Halinde 35. Maddenin Uygulanabileceği )
TEBLİGAT KANUNU 35. MADDE UYGULAMASI ( Muhatabın Adresini Değiştirmesi Halinde Yeni Adresini Tebligatı Çıkaran Mercie Bildirmemesi ve İkinci Tebligatın Gerçekleşmeden Geri Çevrilmesi Halinde 35. Maddenin Uygulanabileceği )"
Y12.HD18.12.2006E. 2006/21207 K. 2006/24063"TEBLİGAT KANUNUNUN 35/1. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT ( Muhataba Daha Önece Aynı Adreste Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılmış Olması Gereği - Muhatabın Adres Değişikliğini Tebligatı Çıkaran Merciye Bildirmemesi ve İkinci Tebligatın Geçekleşmeden Geri Çevrilmesi Halinde Madde Hükmunun Uygulanması Gereği )
İCRA EMRİNİN İCRA KEFİLİNE TEBLİĞİ ( Tebligat Kanununun 35/1. Maddesine Göre Tebligat Usulü - Tebliğ İşleminden Haberdar Olunan Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gereği )"
Y12.HD19.12.2006E. 2006/20959 K. 2006/24128"MÜKERRER İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( İlamlı İcrada İhtiyati Tedbir Kararı - Şikayet Konusu İcra Takibinin Yapıldığı Takibin Mevcut Olmaması Nedeniyle Mükerrer Bir Takipten Söz Edilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Mükerrer İcra Takibi Yapılması - Şikayet Konusu İcra Takibinin Yapıldığı Takibin Mevcut Olmaması Nedeniyle Mükerrer Bir Takipten Söz Edilemeyeceği )
MÜKERRERLİK ( Kamu Düzeninden Olmayıp Ancak Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi Halinde İncelenebileceği )"
Y12.HD19.12.2006E. 2006/21058 K. 2006/24201"ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Çek Niteliği Taşımadığından Takibin Kesinleşmesi Sonrası İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK 726. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )
KAMBİYO SENEDİNDE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Çek Niteliği Taşımadığından Takibin Kesinleşmesi Sonrası İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK 726. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )
ZAMANAŞIMI ( TTK 726'ya Göre Keşide Yeri Gösterilmemiş Çek Vasfı Taşımayan Senet - Takibin Kesinleşmesi Sonrası İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK 726. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )
ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( TTK 726'ya Göre Keşide Yeri Gösterilmemiş Çek Vasfı Taşımayan Senet - Takibin Kesinleşmesi Sonrası İşleyecek Zamanaşımı Süresinin TTK 726. Maddesine Göre Hesaplanamayacağı )"
Y12.HD26.12.2006E. 2006/21636 K. 2006/24859"USULSÜZ TEBLİGAT ( Şeklen Uygun Olan Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı Yönündeki Şikayeti İle İlgili Olarak Delilleri Sorulması Gereği )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Borçlu Tarafından Adına Gönderilen Ödeme Emrinin Kendisiyle Birlikte Oturan Yeğenine Tebliğ Edildiği Anlaşılan Olayda Şeklen Uygun Olan Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı Yönündeki Şikayeti İle İlgili Olarak Delilleri Sorulması Gereği )
İMZAYA İTİRAZIN SÜREDEN REDDİ ( Tebliğ Tarihinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 32. Maddesine Göre Düzeltilmesi Durumunda Başvurunun Süresinde Olacağı Düşünülmeden İmzaya İtirazın Süreden Reddi Doğru Olmadığı )
ŞİKAYET ( Şeklen Uygun Olan Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı Yönündeki Şikayeti İle İlgili Olarak Delilleri Sorulması Gereği )"
Y12.HD26.12.2006E. 2006/21648 K. 2006/24842"BELEDİYE MALLARININ HACZİ ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Belediyeye Ait Mahcuzların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılması Gereği )
HACZEDİLEN BANKA HESABINA AİT KAYITLARIN GETİRTİLMESİ ( Gerektiğinde Keşif Yapılarak Haczedilen Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadıkları Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti )
HACZEDİLEN TAŞINMAZLARIN FİİLEN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMASI ( Kullanılıp Kullanılmadıkları Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Belediyeye Ait Mahcuzların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılması Gereği )
KEŞİF ( Keşif Yapılarak Haczedilen Taşınmazların Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadıkları Araştırılması Gereği - Belediye Mallarının Haczi )"
Y12.HD26.12.2006E. 2006/21782 K. 2006/24761"TAKİP TALEBİ VE İCRA EMRİNDE ALACAKLI ASİLİN ADRESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Söz Konusu Şekil Eksikliğinden Dolayı İcra Emrinin Veya Takip Talebinin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Her Zaman Giderilebileceği )
TAKİP TALEBİ VE İCRA EMRİNDE FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE ORANI ( Belirtilmemiş Olmasının Fesih Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İCRA EMRİNDE EKSİKLER ( Alacaklı Asilin Adresinin ve Faizin Başlangıç Tarihi ve Oranının Gösterilmemesi - Şekil Eksikliğinden Dolayı Fesih Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
FAİZ ORANININ VEYA İŞLEMİŞ FAİZİN FAZLA OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İcra Emrinin İptaline Değil Düzeltilmesine Karar Verileceği )
BELEDİYE BORÇLARI ( Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Belirlenen Faiz Oranının Uygulanması Gerektiği )
BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENEN FAİZ ORANLARI ( Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli Dairelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında Uygulanacağı )"
Y12.HD26.12.2006E. 2006/21812 K. 2006/24763"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ŞİKAYET HAKKI ( Taraf Olmayan Şikayetçi Üçüncü Kişinin İcra Müdürlüğünce Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Verilen Kararı Şikayete Hakkı Bulunmadığı )
BORÇLU HAKKINDA ACİZ BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Taraf Olmayan Şikayetçi Üçüncü Kişinin İcra Müdürlüğünce Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Verilen Kararı Şikayete Hakkı Bulunmadığının Gözetileceği )
AKTİF HUSUMET ( Taraf Olmayan Şikayetçi Üçüncü Kişinin İcra Müdürlüğünce Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Verilen Kararı Şikayete Hakkı Bulunmadığı - Aktif Husumet Yönünden Reddedileceği )
ACİZ BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR ( Taraf Olmayan Şikayetçi Üçüncü Kişinin İcra Müdürlüğünce Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Verilen Kararı Şikayete Hakkı Bulunmadığı - Aktif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )"
Y12.HD16.1.2007E. 2006/22352 K. 2007/251"SENET BEDELİ ÜZERİNDEN TAKİP ( Alacaklının Tahrifat Öncesine Ait Senet Bedeli Üzerinden Takibe Devam Hakkı Olduğu )
ÖDEME / İTİRAZ ( Borçlu Takip Alacaklısına Herhangi Bir Ödeme Yaptığını İspatlayamadığına Göre Mahkemece Borçluların Diğer İtiraz Nedenleri İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD16.1.2007E. 2006/22377 K. 2007/254"HACZİN DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Müştekinin Haczin Düştüğüne İlişkin Şikayeti Konusunda Mahkemece Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( Müştekinin Haczin Düştüğüne İlişkin Şikayeti Konusunda Mahkemece Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD16.1.2007E. 2006/22396 K. 2007/257"TAŞINIR MAL İHALESİ ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - İhalenin Feshi Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( İhale Tarihinden Evvel Satışı Yapılan Taşınırlar Hakkında Kendi Dosyasından Satış İsteminde Bulunmadığından "Satış İsteyen Alacaklı" Sıfatını Taşımadığı - Davası Açmasına Yasal İmkan Olmadığı )
PARA CEZASI ( İşin Esasına Girilmeden İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
HUSUMET ( Şikayetçinin İhalenin Feshi İstemi Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle ve İşin Esasına Girilmeden Reddedilmesi Halinde Aleyhine İhale Bedelinin %10'u Oranında Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
Y12.HD16.1.2007E. 2006/22397 K. 2007/256"TAKİP ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle/İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi - Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı )
FATURANIN NİTELİĞİ ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle Takip/Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı - İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddi )
İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Faturaya Dayalı Olarak Genel Haciz Yolu İle Takip/Faturanın İİK. Md. 68'de Yazılı Mücerret Borç İkrarı Gösterir Belge Niteliğinde Olmadığı - İsteminin Reddi Gereği )"
Y12.HD16.1.2007E. 2006/24277 K. 2007/255"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Menfi Tespit Davası İcra Mahkemesinde Bekletici Mesele Yapılamayacağı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Mahkemesinde Bekletici Mesele Yapılamayacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan İcra Takibi )
BEKLETİCİ MESELE ( Menfi Tespit Davası İcra Mahkemesinde Bekletici Mesele Yapılamayacağı )"
Y12.HD18.1.2007E. 2006/22756 K. 2007/389"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Örnek 103 Davetiyesinin Borçluya Tebliğ Edildiği - Borçlunun 7 Günlük Yasal Süreden Sonra Şikayette Bulunduğu/İstemin Reddedileceği )
YEDİ GÜNLÜK YASAL SÜRE ( Örnek 103 Davetiyesinin Borçluya Tebliğ Edildiği - Borçlunun 7 Günlük Yasal Süreden Sonra Haczedilemezlik Şikayetinde Bulunduğu/İstemin Reddedileceği )"
Y12.HD23.1.2007E. 2006/23069 K. 2007/831"TAKİP DAYANAĞI İLAM ( Kesinleşme Tarihi Belirlenmeli ve Borçlunun Sunduğu Ödeme Belgeleri İle Aynı İlama Dayalı Olarak Yapılan İlk Takip Dosyasına Yapılan Ödemelerin İncelenmesi Gereği )
ALACAK MİKTARI ( Takipte Talep Edilebilecek Asıl Alacak İle İşlemiş Faiz Talepleri ve Muhtırada Belirlenen Alacak Miktarı Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD23.1.2007E. 2006/23100 K. 2007/822"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödenmesine Satışın Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktardan Az Olmamak Üzere Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği )
HALE MÜNASİP EV ( Değerinin Tespitinden Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödenmesine Karar Verileceği )"
Y12.HD23.1.2007E. 2006/23332 K. 2007/764"VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI ( Bırakıldığını İçeren İlam Hükmü İcra Hukuku Yönünden "Çocuk Teslimini de" İçerfiği )
İLAMIN İNFAZI ( Velayetin Anneye Bırakıldığını İçeren İlam Hükmü İcra Hukuku Yönünden "Çocuk Teslimini de" İçerdiği )
ÇOCUK TESLİMİ ( Velayetin Anneye Bırakıldığını İçeren İlam Hükmü İcra Hukuku Yönünden "Çocuk Teslimini de" İçerdiği )"
Y12.HD23.1.2007E. 2006/23333 K. 2007/763"VEKİLE TEBLİGAT ZORUNLULUĞU ( Takibe Konu İlamda Borçlular Vekille Temsil Edildiğine Göre İcra Dosyasındaki Tebliğlerin Borçlular Vekiline Yapılarak Müddetlerin de Buna Göre Belirlenmesi Gereği )
MÜDDETLERİN BELİRLENMESİ ( Takibe Konu İlamda Borçlular Vekille Temsil Edildiğine Göre İcra Dosyasındaki Tebliğlerin Borçlular Vekiline Yapılarak Müddetlerin de Buna Göre Belirlenmesi Gereği )"
Y12.HD25.1.2007E. 2006/23319 K. 2007/1052"TAKİBİN DURDURULARAK İPTALİ TALEBİ ( İlamlı Takiplerde İtfa veya İmhal İddiası Yetkili Mercilerce Re'sen Yapılmış veya Usulüne Göre Tasdik Edilmiş Yahut İcra Dairesinde veya İcra Mahkemesinde veya Mahkeme Önünde İkrar Olunmuş Senetle Tevsik Edildiği Takdirde İcra Geri Bırakılacağı )
İLAMLI İCRADA İTFA VEYA İMHAL İDDİASIYLA TAKİBİN DURDURULMASI VE İPTALİ ( Yetkili Mercilerce Re'sen Yapılmış veya Usulüne Göre Tasdik Edilmiş Yahut İcra Dairesinde veya İcra Mahkemesinde veya Mahkeme Önünde İkrar Olunmuş Senetle Tevsik Edildiği Takdirde İcra Geri Bırakılacağı )
İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN SONRAKİ AŞAMADA TAHAKKUK ETMİŞ İTFA VE İMHALE DAYANAN İSTEKLER ( Mutlaka Noterlikçe Re'sen Yapılmış veya Tasdik Olunmuş Belgelere veya İcra Zaptına Dayandırılması Gereği )"
Y12.HD26.1.2007E. 2006/23031 K. 2007/1097"ARAÇ ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI ( Hacizden Önce Noter Sözleşmesi İle Satın Alındığı İddiasıyla Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi İstihkak Prosedürüne Göre Çözümlenmesi Gereği )
NOTER SÖZLEŞMESİ İLE SATIN ALINAN ARAÇ ( Hacizden Önce Noter Sözleşmesi İle Satın Alındığı İddiası - Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi İstihkak Prosedürüne Göre Çözümleneceği )
İSTİHKAK PROSEDÜRÜ ( Hacizden Önce Noter Sözleşmesi İle Satın Alındığı İddiasıyla Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Talebi İstihkak Prosedürüne Göre Çözümleneceği )"
Y12.HD29.1.2007E. 2006/23651 K. 2007/1252"GECİKMİŞ İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Şikayetinde Gecikmiş İtiraz Deyiminin Kullanılmış Olması Sonuca Etkili Olmadığı - Tebliğ Tarihi Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltileceği )
USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ ( Gecikmiş İtiraz Deyiminin Kullanılmış Olması Sonuca Etkili Olmadığı - Tebliğ Tarihi Öğrenme Tarihi Olarak Düzeltilmesi Gereği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23581 K. 2007/1403"ZAMANAŞIMI ( Hamil İbraz Müddetinin Bitiminden 6 Ay Sonra Çek Borçlularına Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
HAMİLİN MÜRACAAT HAKKI ( Cirantalara Keşideci ve Diğer Çek Borçlularına Karşı Haiz Olduğu Müracaat Hakkı İbraz Müddetinin Bitiminden İtibaren 6 Ay Geçmekle Zamanaşımına Uğradığı )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23585 K. 2007/1387"TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( 7201 S.K. Md. 21'e Göre - Adreste Bulunmama Nedeni ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
TEBLİGAT ( Tüzel Kişilere 7201 S.K. Md. 21'e Göre - Tüzel Kişilerin Sıfatı ve Niteliği İtibari İle Araştırma Yapılmamış Olmasının Tebligatın Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmayacağı )
ŞİKAYET ( Tüzel Kişilere 7201 S.K. Md. 21'e Göre Tebligatta Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılmasının Gerekli Olmadığı - Reddi Aksi Halde Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23598 K. 2007/1399"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( Alacağın TL Karşılığı Takip Talebinde Gösterilmiş Ancak Ödeme Emrinde Yazılı Değilse Takibin İptaline Değil Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Alacağın TL Karşılığı Takip Talebinde Gösterilmiş Ancak Ödeme Emrinde Yazılı Değilse Takibin İptaline Değil Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
ŞİKAYET ( Alacağın TL Karşılığı Takip Talebinde Gösterilmiş Ancak Ödeme Emrinde Yazılı Değilse Takibin İptaline Değil Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23602 K. 2007/1396"İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Tanzim Yeri Olmayan Bonoya Dayalı Takibin Re'sen İptaline Karar Verilmesi Gereği )
TANZİM YERİ OLMAYAN BONO ( Takibin Re'sen İptali Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Tanzim Yeri Olmayan Bonoya Dayalı Takibin Re'sen İptali Gereği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23737 K. 2007/1471"TAKİP ( 6183 S.K.'a Dayalı - İcra Müdürünün İşlemine Yönelik Olmayan Borçlunun Satışın Durdurulması Talebi/İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği )
SATIŞIN DURDURULMASI TALEBİ ( 6183 S.K.'a Dayalı Takip - İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği )
ŞİKAYETİN YARGI YOLU NEDENİYLE REDDİ ( 6183 S.K.'a Dayalı Takipde İcra Müdürünün İşlemine Yönelik Olmayan Borçlunun Satışın Durdurulması Talebi - İdari Yargıda Çözümlenmesi Gerektiği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23740 K. 2007/1484"SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ ( Haczedilen Mal İstihkak İddia Eden 3. Kişinin Elinde Haczedilmişse İcra Müdürünün Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Vermesi Gereği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Haczedilen Mal İstihkak İddia Eden 3. Kişinin Elinde Haczedilmişse İcra Müdürünün Dava Açmak Üzere Alacaklıya Süre Vermesi Gereği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23746 K. 2007/1476"TÜZEL KİŞİLERE TEBLİGAT ( Tüzel Kişinin Daimi İşçisi Olmadığı Anlaşılan Kişiye Yapılan Tebligatın Usulsüzlüğü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tüzel Kişinin Daimi İşçisi Olmadığı Anlaşılan Kişiye Yapılan - Şirket Çalışanlarına ve Müstahdemlerine Tebligat Yapılabileceği )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23833 K. 2007/1458"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Sadece Arsa ve Bina Bedeli Üzerinden Satış Yapılması Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )
TEFERRUAT ( Satışına Karar Verilen Pansiyon Teferruatı ve Mütemmim Cüzü İle Birlikte İpotek Kapsamında Olduğu )
ARSA VE BİNA BEDELİ ÜZERİNDEN SATIŞ YAPILMASI ( Hatalı Olduğu Gibi Kıymet Takdir Raporunda Yer Almayan Bir Kısım Demirbaşların Satış Şartnamesine İlave Edilerek Satışa Çıkarılması da İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD30.1.2007E. 2006/23960 K. 2007/1369"HÜKMÜN BOZULMASI ( Takibin Durduğu - İlk Takipten Feragat Edilmeden Ayrı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayalı Yeni Takip Yapılamayacağı )
İLK TAKİPTEN FERAGAT ( Edilmeden Ayrı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayalı Yeni Takip Yapılamayacağı )
İLAMA DAYALI TAKİP ( İlk Takipten Feragat Edilmeden Ayrı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayalı Yeni Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD1.2.2007E. 2006/22201 K. 2007/1618"BORCA İTİRAZ ( İyi Niyetli Sayılamayacak Çek Hamiline Karşı Asıl Borç İlişkisinden Doğan Def'iler İleri Sürülebileceği )
ASIL BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DEF'İLER ( İyi Niyetli Sayılamayacak Çek Hamiline Karşı İleri Sürülebileceği )
İYİNİYET ( Sayılamayacak Çek Hamiline Karşı Asıl Borç İlişkisinden Doğan Def'iler İleri Sürülebileceği - Borca İtiraz )"
Y12.HD1.2.2007E. 2006/24049 K. 2007/1513"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN ALACAKLIYA ÖDENMEMESİ ( İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )
TEDBİR KARARI ( İhale Bedelinin Alacaklıya Ödenmemesine İlişkin Tedbir Kararı İhalenin Feshi Nedeni Olmadığı )"
Y12.HD1.2.2007E. 2006/24548 K. 2007/1635"HAKSIZ REKABET ( Önlenmesine İlişkin İlamlar Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin İlamlar Şahsın Hukukuna Ait Olduğundan Kesinleşmeden İcraya Konulamayacakları )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Fer'ileri Niteliğindeki Bölümlerin de Takibe Konabilmesi İçin Asla Bağlı Olarak Kesinleşmeleri Gereği - Haksız Rekabetin Önlenmesi )"
Y12.HD12.2.2007E. 2006/24202 K. 2007/2024"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİP ( Çekte İbraz Tarihi Yazılı Olmadığı - Çekin İbraz Müddeti İçinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
ÇEKİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Çekte İbraz Tarihi Yazılı Olmadığı İçin TTK'nın 721/1. Maddesindeki Koşullar Oluşmadığı - Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
ÇEKİN SÜRESİ İÇİNDE MUHATABA İBRAZI ZORUNLULUĞU ( Süresinde Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmadığından Takibin İptali Gereği )
İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Çekin İbraz Müddeti İçinde Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Protesto veya Buna Muadil Bir İşlemle de Kanıtlanmaması Nedeniyle )"
Y12.HD16.2.2007E. 2007/690 K. 2007/2457"ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kambiyo Senetlerinde - Açılan Menfi Tespit Davası/Dava Süreci İçinde Menfi Tespit Kararının Kesinleşme Tarihine Kadar Zamanaşımı İşlemeyeceği )
KAMBİYO SENEDİ İLE İLGİLİ MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI ( Dava Süreci İçinde Menfi Tespit Kararının Kesinleşme Tarihine Kadar Zamanaşımı İşlemeyeceği - Zamanaşımının Kesilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kambiyo Senedi İle İlgili Borçlu Tarafından Açılan Dava Süreci İçinde Menfi Tespit Kararının Kesinleşme Tarihine Kadar Zamanaşımı İşlemeyeceği )"
Y12.HD19.2.2007E. 2007/185 K. 2007/2691"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
HALİNE MÜNASİP EV ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Meskeniyet Şikayeti Niteliğinde Olduğu )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesinde Haczedilen Evin Haline Münasip Ev Olduğunun Belirtilmesinin Bu Nitelikte Olduğu )"
Y12.HD19.2.2007E. 2007/269 K. 2007/2648"ÇOCUKLA İLGİLİ ARA KARAR ( Aile Mahkemesince Verilen - İlam Niteliğinde Olmadığından Buna Dayalı İlamlı Takip Yapılamayacağı )
İLAMLI TAKİP YAPILAMAMASI ( Aile Mahkemesinin Çocukla İlgili Ara Kararı - İlam Niteliğinde Olmadığı )
AİLE MAHKEMESİNİN ÇOCUKLA İLGİLİ ARA KARARI ( İlam Niteliğinde Olmadığından Buna Dayalı İlamlı Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/106 K. 2007/2832"YARGITAY'CA KARARIN BOZULMASI ( Bir İlamın Varlığından Bahsedilemeyeceği - Bu Nedenle Bozulmuş Olan İlamdaki Alacağın Takas ve Mahsuba Konu Edilemeyeceği )
TAKAS MAHSUP ( Yargıtay'ca Bozulmuş Olan İlamdaki Alacağın Takas ve Mahsuba Konu Edilemeyeceği )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/141 K. 2007/2756"TİCARİ FAİZ ( Söz Konusu Olabilmesi İçin Asıl Borcun Ticari Bir İşten Doğması Gerektiği - Her Çeşit İmal ve İnşanın Ticari İş Olduğu )
TİCARİ İŞ ( Bir Taraf İçin Ticari İş Mahiyetinde Olan Sözleşmelerin Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Diğer Taraf İçin de Ticari İş Sayılacağı - Ticari Faiz Uygulanacağı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Hak Ediş Bedellerinden Kaynaklanan Alacak - Ticari Faiz Uygulanacağı/Her Çeşit İmal ve İnşanın Ticari İş Olduğu )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/160 K. 2007/2760"KENDİ HACZİNİN DAHA ÖNCE OLDUĞUNU İDDİA EDEREK HACZEDİLEN PARANIN KENDİSİNE ÖDENMESİ TALEBİ ( Borçluya Ait Para veya Satılan Mal Bedeli Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulursa Derece Kararı Yapılması Gerektiği )
BORÇLUYA AİT PARA VEYA SATILAN MAL BEDELİ ( Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulursa Derece Kararı Yapılması Gerektiği )
DERECE KARARI ( Borçluya Ait Para veya Satılan Mal Bedeli Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulursa Derece Kararı Yapılması Gerektiği )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/173 K. 2007/2729"TAKİBİN İPTALİ ( Dayanak Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiasıyla Takibin İptali İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Beş Günlük Süreye Tabi Olduğu )
ŞİKAYET ( Dayanak Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiasıyla Takibin İptali İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Beş Günlük Süreye Tabi Olduğu )
BEŞ GÜNLÜK SÜRE ( Dayanak Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı İddiasıyla Takibin İptali İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Beş Günlük Süreye Tabi Olduğu )
KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Çekte Keşidecinin Protesto Edilmesine Gerek Olmadığı )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/542 K. 2007/2860"KAMUYA TAHSİS KARARI ( Vergi Resim ve Harç Gibi Belediye Gelirleri Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Gelir Niteliğinde Olduğundan Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLEMEYEN GELİRLER ( Vergi Resim ve Harç Gibi Belediye Gelirleri Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Gelir Niteliğinde Olduğundan Haczedilemeyeceği )
VERGİ RESİM VE HARÇ GİBİ BELEDİYE GELİRLERİ ( Kendiliğinden Kamuya Tahsisli Gelir Niteliğinde Olduğundan Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/553 K. 2007/2856"BORCUN YENİLENMESİ ( Yeni Bir Borcun İhdası Suretiyle Eski Borcun Iskatı Olduğu )
BORÇ İLİŞKİSİNİN YENİLENMESİ ( Borcun Yenilenmesi İle Borç İlişkisi Yenilenmiş Olmadığı - Var Olan Borç İlişkisinden Yeni Bir Borç Doğduğu )
YENİ SENET DÜZENLENMESİ ( Açık Bir Anlaşma Olmadıkça Salt Yeni Senet Düzenlenmesi Yenileme Anlamına Gelmediği - Ancak Eski Senedin İadesi veya İade İradesinin Ortaya Konması Yahut Eski Borç İçin Ödeme Makbuzu Düzenlenmesi Zımni Yenileme Anlamına Geldiği )"
Y12.HD20.2.2007E. 2007/559 K. 2007/2845"FAİZ HESABI ( Takipte İstenen Avans Faizi Oranı Değişmişse Bu Oranı Aşmamak Üzere Değişen Dönemler Dikkate Alınarak Faiz Hesabı Yapılması Gereği )
DEĞİŞEN FAİZ ORANLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPILMASINI TALEBİ ( Takipte İstenen Avans Faizi Oranı Değişmişse Bu Oranı Aşmamak Üzere Değişen Dönemler Dikkate Alınarak Faiz Hesabı Yapılması Gereği )
TAKİPTE İSTENEN AVANS FAİZİ ORANININ DEĞİŞMESİ ( Bu Oranı Aşmamak Üzere Değişen Dönemler Dikkate Alınarak Faiz Hesabı Yapılması Gereği ) "
Y12.HD22.2.2007E. 2007/224 K. 2007/3033"TEBLİGAT PARÇASINDAKİ İŞLEME İTİRAZ ( Borçlunun Adı Yazılı Şahıs İle Aynı Çatı Altında İkamet Etmediğini İddia Etmesi - Bu Maddi Olgunun Aksi Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )
TEBLİĞ BELGESİNDEKİ İŞLEMİN AKSİNİN İDDİA EDİLMESİ ( Bu Maddi Olgunun Aksi Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği - Tebligat Kanunu ve Tüzüğünün Bunun Tahkik Şeklini ve Yöntemini Göstermediği )
BORÇLUNUN TEBLİGAT PARÇASINDAKİ İŞLEMİN AKSİNİ İDDİA ETMESİ ( Adı Yazılı Şahıs İle Aynı Çatı Altında İkamet Etmediğini - Bu Maddi Olgunun Aksi Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )"
Y12.HD22.2.2007E. 2007/377 K. 2007/2992"HÜKMÜN BOŞANMAYA İLİŞKİN BÖLÜMÜ ( Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
TAZMİNATA İLİŞKİN BÖLÜM ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Bölümü Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
İLAMIN TAKİBE KONMASI ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Bölümü Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR ( İlamlar Kesinleşmedikçe İcra Takibine Konu Edilemeyeceği )"
Y12.HD23.2.2007E. 2007/70 K. 2007/3123"MUHAFAZAYA ALINMIŞ ÇEK ( Tereke Hakimliğince Muhafazaya Alınmış Çekle İlgili İbraz Süresi Çekin Mirasçılara Teslimi Tarihinde Başladığı )
İBRAZ SÜRESİ ( Tereke Hakimliğince Muhafazaya Alınmış Çekle İlgili İbraz Süresi Çekin Mirasçılara Teslimi Tarihinde Başladığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Çek Teslim Tarihinden İtibaren Yasal On Günlük Süre İçinde İbraz Edildiğinden Alacaklılar Müracaat Haklarını Kaybetmediği - Aksi Kanaat İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )"
Y12.HD23.2.2007E. 2007/83 K. 2007/3112"BORÇLU YAYIN ŞİRKETİNİN DEVREDİLMESİ ( Zarar Doğuran Fiilden Sonra Bir Yayını Devralan Birleşen Tüzel Kişiler ve Yasada Sayılan Üst Yöneticileri de Önceki Sorumlularla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Zarar Doğuran Fiilden Sonra Bir Yayını Devralan Birleşen Tüzel Kişiler ve Yasada Sayılan Üst Yöneticileri de Önceki Sorumlularla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( İcra Takibi Sırasında Borçlu Yayın Şirketinin Devredildiği - Devralan Şirket Müteselsil Sorumlu Olduğundan Tazminatın Devralan Şikayetçi Şirketten İstenmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )"
Y12.HD26.2.2007E. 2007/566 K. 2007/3242"YABANCI PARA ALACAĞINA İLİŞKİN TAKİP ( Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Takipte Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )
FAİZ HESABI ( Yabancı Para Alacaklarının Faiz Hesabında Devlet Bankalarının O Para Birimi İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Dikkate Alınması Gerektiği )
FİİLİ ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Takipte Fiili Ödeme Tarihindeki Kurdan Ödeme İstenmiş İse Alacak Tahsil Tarihine Kadar Yabancı Para Alacağı Olarak Değerlendirileceği )"
Y12.HD26.2.2007E. 2007/571 K. 2007/3238"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Belge İle Kanıtlanmadıkça Metindeki Teminat Şerhi Bono Vasfına Etkili Olmadığı - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
METİNDEKİ TEMİNAT ŞERHİ ( Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Belge İle Kanıtlanmadıkça Metindeki Teminat Şerhinin Bono Vasfına Etkili Olmadığı - İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu )
BONO VASFI ( Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Belge İle Kanıtlanmadıkça Metindeki Teminat Şerhinin Bono Vasfına Etkili Olmadığı - İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu )
TAKİP DAYANAĞI BELGE ( Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği ve İİK'nun 68. Maddesinde Sayılı Belgelerden Olmadığı Gerekçesiyle İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y12.HD26.2.2007E. 2007/870 K. 2007/3283"BONO NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet/Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması - Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği )
TAKİBİN RE'SEN İPTALİ GEREĞİ ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Niteliğinin Bulunmaması - Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Aval Verenlerin Adreslerinin Senette Yazılı Olmasının Bu Eksikliği Gidermeyeceği - Bono Niteliğinde Olmaması ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
AVAL VERENLERİN ADRESLERİNİN SENETTE YAZILI OLMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senetde Bu Eksikliği Gidermeyeceği - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD26.2.2007E. 2007/878 K. 2007/3313"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Tarla İcarından Geliri Olması Kendi Taşınmazı İle İlgili Haczedilmezlik Şikayeti İleri Sürmesine Engel Olmadığı )
TARLA İCARI ( Borçlunun Tarla İcarından Geliri Olması Kendi Taşınmazı İle İlgili Haczedilmezlik Şikayeti İleri Sürmesine Engel Olmadığı )"
Y12.HD27.2.2007E. 2007/630 K. 2007/3339"HALE MÜNASİP EV ( Borçlunun Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödenmesine Satışın Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Miktardan Az Olmamak Üzere Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHCUZUN SATILMASI ( Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Borçlunun Haline Münasip Evi Alabileceği Değerin Tespitinden Sonra Bu Miktar Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılacağı )"
Y12.HD27.2.2007E. 2007/633 K. 2007/3344"HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT ( Borçlunun Haciz Tarihinden Önceki Tarihli Haczedilmezlikten Feragate İlişkin Beyanının Geçerli Olduğu )
HACİZ TARİHİNDEN ÖNCEKİ FERAGAT ( Haczedilmezlikten Feragate İlişkin Beyanının Geçerli Olduğu )
EMEKLİ MAAŞININ TAMAMI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Borçlunun Haciz Tarihinden Önceki Tarihli Haczedilmezlikten Feragate İlişkin Beyanının Geçerli Olduğu )
HACİZ SIRASINDAKİ MUVAFAKAT ( Bağ-Kur'dan Almakta Olduğu Emekli Maaşının Tamamı Üzerine Haciz Konulduğu - Haczedilmezlikten Feragate İlişkin Beyanının Geçerli Olduğu )"
Y12.HD27.2.2007E. 2007/646 K. 2007/3349"ŞİKAYET ( Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Taraf Olmadığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Şikayetin Kabulü İsabetsiz İse de Sonuçta Takip İptal Edildiğinden Kararın Doğru Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Taraf Olmadığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Şikayetin Kabulü İsabetsiz İse de Sonuçta Takip İptal Edildiğinden Kararın Doğru Olduğu )"
Y12.HD27.2.2007E. 2007/648 K. 2007/3350"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Bononun Tanzim Tarihinde Keşidecinin Ölü Olması Dikkate Alındığında Bononun Niteliğine Etkili Olmayıp Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
KEŞİDECİNİN ÖLÜ OLMASI ( Bononun Tanzim Tarihinde Keşidecinin Ölü Olması Dikkate Alındığında Bononun Niteliğine Etkili Olmayıp Takip Yapılmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
BONONUN TANZİM TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT ( Bononun Tanzim Tarihinde Tahrifat Yapılması - Takibin İptaline Karar Verildiğine Göre Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD1.3.2007E. 2007/798 K. 2007/3605"İMZA İTİRAZI ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Alacaklının İspatlaması Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Alacaklının İspatlaması Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İnkar Edilen İmzanın Borçluya Ait Olduğu Anlaşılırsa İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD2.3.2007E. 2007/521 K. 2007/3715"BONO VASFI TAŞIMAYAN BELGE ( Arkasında "Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir" İbaresinin Yer Alması )
TAKİP ( Arkasında "Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir" İbaresinin Yer Alan Senet - Bono Vasfı Taşımadığı )
SENEDİN ARKASINDAKİ İBARE ( Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir - Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD2.3.2007E. 2007/522 K. 2007/3713"ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İCRA EMRİNE İTİRAZ ( Mahkeme Kararında Belirtilen Zamana Uygun Düşecek Şekilde Borçluya İcra Emri Tebliğinin Yapılması Gereği - Bu Zamana Dikkat Edilmeden Çocuk Tesliminin İstenmesinin Doğru Olmadığının Kabulü )
MAHKEME KARARINDA BELİRTİLEN ZAMANA UYGUN OLMAYAN İCRA EMRİ DÜZENLENMESİ ( Borçlu İtirazının Kabulü - Çocuk Teslimi )
MÜŞTEREK ÇOCUKLAR HAKKINDA HANGİ ZAMANLARDA ŞAHSİ İLİŞKİNİN SAĞLANACAĞININ İLAMDA BELİRTİLMİŞ OLDUĞU ( İcra Emrinin Bu Zamanlara Uygun Düşecek Şekilde Düzenlenmesi ve Borçluya Tebliği Gerektiği - Borçlu İtirazının Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD2.3.2007E. 2007/722 K. 2007/3774"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına Fesih Nedeni Olduğu )
KIYMET TAKDİRİ ( Yapıldığı Tarihten İki Yıl Sonra Yapılan İhalenin Usulsüzlüğü - Başlı Başına İhalenin Feshi Nedeni Olduğu )"
Y12.HD2.3.2007E. 2007/758 K. 2007/3739"İLAMLARIN İNFAZI ( Borçlu Hüküm Altına Alınan İştirak Nafakası Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Yönelik Bir Mahkeme İlamı İbraz Etmediğinden Takip Dayanağı İlamın Aynen İnfazı Gerektiği )
HÜKMÜN İNFAZI ( Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olduğu )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Borçlu Hüküm Altına Alınan İştirak Nafakası Yükümlülüğünün Kaldırılmasına Yönelik Bir Mahkeme İlamı İbraz Etmediğinden Takip Dayanağı İlamın Aynen İnfazı Gerektiği ) "
Y12.HD5.3.2007E. 2007/1397 K. 2007/3881"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Bonoda Kime Ödeme Yapılacaksa Onun Ad ve Soyadının Tüzel Kişi ise Ticari Unvanının Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Altıntop Kuruyemiş İfadesinin Bir Kişilik İfade Etmediğinden Takibe Konu Belgenin Kambiyo Senedi Özelliği Bulunmadığı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Başlatılamayacağı )
BONODA ÖDEME YAPILACAK KİŞİ ( Adı Soyadı ve Tüzel Kişi ise Ticari Unvanının Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu Ticari Unvan Belirtmeyen Altıntop Kuruyemiş İbaresinin Bir Tüzel Kişilik İfade Etmediği - Takibe Konu Senedin Kabiyo Senedi Özelliği Bulunmadığı Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Başlatılamayacağı )"
Y12.HD5.3.2007E. 2007/968 K. 2007/3939"TAKİP TALEBİ ( Senet Aslını Ekleme Zorunluluğu - Ceza Soruşturmasında El Konulan Bononun Fotokopisi Eklenerek Takip Yapılabileceği )
CEZA SORUŞTURMASINDA EL KONULAN BONO ( Fotokopisi Eklenerek Takip Yapılabileceği - Takip Talebine Senet Aslını Ekleme Zorunluluğu Kuralının Uygulanmayacağı )
BONOYA CEZA SORUŞTURMASINDA EL KONULMASI ( Fotokopisi Eklenerek Takip Yapılabileceği - Takip Talebine Senet Aslını Ekleme Zorunluluğu Kuralının Uygulanmayacağı )"
Y12.HD5.3.2007E. 2007/995 K. 2007/3918"İHTİYATİ HACİZ KARARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR ( Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu - Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması Taleplerinde İse İcra Mahkemesi Görevli Olduğu )
TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEPLERİ ( İcra Mahkemesi Görevli Olduğu )
GÖREV ( İhtiyati Haciz Kararına İtirazlarda Kararı Veren Mahkemenin Görevli Olduğu - Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması Taleplerinde İse İcra Mahkemesi Görevli Olduğu )"
Y12.HD6.3.2007E. 2007/1149 K. 2007/4127"İFLAS ERTELEME KARARI ( İlamsız İcra Takibi İtiraz İle Durmuş Olsa Bile Borçlu İflas Erteleme Kararı Uyarınca Takibin İptalini İsteyebileceği )
TAKİBİN İPTALİ ( İlamsız İcra Takibi İtiraz İle Durmuş Olsa Bile Borçlu İflas Erteleme Kararı Uyarınca Takibin İptalini İsteyebileceği )
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ ( İtiraz İle Durmuş Olsa Bile Borçlu İflas Erteleme Kararı Uyarınca Takibin İptalini İsteyebileceği )
TAKİBİN DURMASI ( İflas Erteleme Kararı Üzerine Borçlu Aleyhinde 6183 SK'ya Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takipler Duracağı )"
Y12.HD6.3.2007E. 2007/1158 K. 2007/4104"TAKİBİN İPTALİ ( Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden İcra İnkar Tazminatının Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )
BORÇLUNUN MENFİ TESPİT DAVASI AÇMASI ( İcra İnkar Tazminatının Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği - Takibin İptali )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )
İCRA MAHKEMESİNİN EDA NİTELİGİNDEKİ KARARI ( Takibin İptali İle Birlikte Borçlu Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi - Borçlunun Menfi Tespit Davası Açtığı Belirlendiğinden Tazminatın Bu Dava Sonuna Kadar Tehir Olunması Gereği )"
Y12.HD6.3.2007E. 2007/1467 K. 2007/3978"ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ ( Şirket Tarafından Keşide Edilen Bonolarda Şirket Yetkilisinin Lehtar Olarak Gösterilmesi Halinde Birleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
BONOYA DAYANAN İCRA TAKİBİ ( Bonoların Lehtarı Olan Şirket Yetkilisi Alacaklının Bonoların Keşidecisinin Tek İmza İle Sorumlu Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olması Nedeniyle Kötüniyetli ve Ağır Kusurlu Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunda Şirketin Temsil ve İlzamının Çift İmza İle Olduğunu Belirterek Tek İmza İle Borç Altına Sokulamayacaklarını İleri Sürmesi )
TEK İMZA İLE KEŞİDE EDİLEN BONOLARDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULAMAMASI ( Bonoya Dayanan İcra Takibi )
ÇİFT İMZA İLE TEMSİL ( Takip Dayanağı Bonoların Düzenlendiği Tarihte Keşideci Şirketin Temsilinin Çift İmza İle Mümkün Olduğu Ancak Bonoların Tek İmza İle Keşide Edildiği Anlaşıldığından Şirketin Sözkonusu Bonolar Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
ŞİRKET TARAFINDAN KEŞİDE EDİLEN BONOLARDA ŞİRKET YETKİLİSİNİN LEHTAR OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Alacaklı Ve Borçlu Sıfatlarının Birleştiğinden Söz Edilemeyeceği )
ŞİRKETİN TEMSİLİ ( Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurusunda Şirketin Temsil ve İlzamının Çift İmza İle Olduğunu Belirterek Tek İmza İle Borç Altına Sokulamayacaklarını İleri Sürmesi Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu )"
Y12.HD6.3.2007E. 2007/1494 K. 2007/4019"İLAMLARIN İCRASI ( Tedbir ve İştirak Nafakası - Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar Devam Edeceğinden Kabulü Gereği )
TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar Devam Edeceğinden Kabulü Gereği )"
Y12.HD6.3.2007E. 2007/2485 K. 2007/4012"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Bu Alacak İçin 3095 Sayılı Yasa'daki Yasal Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
YASAL FAİZ ( Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan Alacaklar İçin 3095 Sayılı Yasa'daki Yasal Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
İLAMLARIN İCRASI ( İnfaz Edilecek Kısmı Hüküm Bölümü Olduğu - Hükmün İçeriğinin Aynen İnfazı Zorunlu Olup İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yolu İle Belirlenemeyeceği )"
Y12.HD8.3.2007E. 2007/1052 K. 2007/4233"BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN FAİZ ORANLARI ( Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında Uygulanacağı )
KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN İLAMA BAĞLI BORÇLARI ( Bütçe Kanunlarında Yer Alan Faiz Oranları Genel Bütçeye Dahil Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin İlama Bağlı Borçları Hakkında Uygulanacağı )"
Y12.HD8.3.2007E. 2007/1518 K. 2007/4183"SENET ASLININ İBRAZ EDİLMEMESİ ( Nedeniyle Ödeme Emrinin İptali Talebi - İcra Mahkemesince Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın İptal Kararı Verilemeyeceği )
TİCARET SİCİLİNE KAYITLI ADRESE GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİ ( Ödeme Emri Tebligatının Bila Tebliğ Döndüğü - Tebliğ İşlemi Kanun Hükümlerine Uygun Olduğundan Ödeme Emri Tebligatının İptaline Karar Verilemeyeceği )
ÖDEME EMRİ ( Borçlunun Ticaret Sicilindeki Adresine Gönderilen Tebligatın Kanun Hükümlerine Uygun Olduğu - Ödeme Emri Tebligatının İptaline Karar Verilemeyeceği )"
Y12.HD8.3.2007E. 2007/385 K. 2007/4258"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Bonoda Vadenin Açık Şekilde ve Tek Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı )
BONODA VADE ( Açık Şekilde ve Tek Olarak Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı )
BONODA ÇİFT VADE OLMASI ( Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı - Bu Durumda İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı Belgede Çift Vade Olduğundan Dayanak Belge Bono Vasfında Olmadığı - Bu Durumda İcra Takibinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD9.3.2007E. 2007/1118 K. 2007/4394"VADE TARİHİ ( 31 Haziran Yazılı Senette Vade Tarihinin Haziran Ayının Son Günü Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
OLMAYAN BİR TARİHİN VADE TARİHİ OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Bono Vasfını Ortadan Kaldıracağını Kabul Etmek Hakkın Zayiine Neden Olacağından 31 Haziran Yazılı Senette Vade Tarihinin Haziran Ayının Son Günü Olarak Kabul Edilmesi Gereği )"
Y12.HD9.3.2007E. 2007/1123 K. 2007/4389"İHALENİN FESHİ ( 6183 SK Uyarınca Taşınmaz İhalesinin Feshi Taşınmazın Bulunduğu Yer İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği )
YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( 6183 SK Uyarınca Taşınmaz İhalesinin Feshi Taşınmazın Bulunduğu Yer İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği )
ŞİKAYET ( 6183 SK Uyarınca Taşınmaz İhalesinin Feshi Taşınmazın Bulunduğu Yer İcra Mahkemesinden Şikayet Yoluyla İstenebileceği )
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER İCRA MAHKEMESİ ( 6183 SK Uyarınca Taşınmaz İhalesinin Feshi Şikayet Yoluyla İstenebileceği )"
Y12.HD13.3.2007E. 2007/1602 K. 2007/4614"İLAMLI İCRA ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Aynı Haklara Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilememesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı Olarak Borçlunun Taşınmaza Elatmasının Önlenmesine Tahliyeye ve Haksız İşgal Tazminatına İlişkin İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığından İnfaz için Kesinleşmesinin Gerekmemesi )"
Y12.HD13.3.2007E. 2007/1612 K. 2007/4598"BORCA İTİRAZ ( Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Bonoları Geriye Ciro Yoluyla Eline Geçirmesi ve Başkalarına Ciro Etmesi Mümkün ise de Bu Şekilde Ciro Yolu ile Bonoları Devraldıktan Sonra Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmaması )
CİRANTANIN TAKİP YAPMASI ( Geriye Ciro Yoluyla Bonoyu Devralan Cirantanın Bonoyu Devretmeden Önceki Durumuna Döner ve Bu Şekilde Kimlere Başvurma Hakkı Varsa Ancak Onlara Karşı Takip Yapma İmkanına Kavuşması )"
Y12.HD13.3.2007E. 2007/1628 K. 2007/4593"BORCA İTİRAZ ( İcra Dairesi Yerine İcra Mahkemesine Yapılması Nedeniyle İstemin Reddi Gereği )
İCRA DAİRESİNE BAŞVURU GEREĞİ ( Borçlu Borca İtiraz Niteliğindeki Başvurusunu İcra Mahkemesine Yapması Nedeniyle İstemin Reddi Gereği )
İŞE İADEYE İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağına İlişkin Özel Bir Hüküm Bulunmadığı Halde Mahkemece İlamın Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı Gerekçesi İle Takibin İptali Doğru Olmadığı )"
Y12.HD13.3.2007E. 2007/2003 K. 2007/4643"VADE TARİHİ BULUNMAYAN BONO ( Keşide Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Keşideciye İbrazının Gerektiği - Aksi Halde Alacaklının Müracaat ( Takip ) Hakkı Düşeceği )
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENMEK ÜZERE KEŞİDE OLUNAN POLİÇE ( Keşide Gününden İtibaren 1 Yıl İçinde Ödenmesi İçin İbrazı Gerektiği )
İBRAZ ZARURETİ ( Vade Tarihi Bulunmayan Bono - Keşide Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Keşideciye İbrazının Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Vade Tarihi Bulunmayan Bono - Keşide Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Keşideciye İbrazının Gerektiği/Aksi Halde Alacaklının Müracaat ( Takip ) Hakkı Düşeceği )
BİR YIL İÇİNDE İBRAZ MECBURİYETİ ( Poliçede Vade Tarihinin Bulunmaması Halinde Keşide Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Keşideciye İbrazının Gerektiği/Aksi Halde Alacaklının Müracaat ( Takip ) Hakkı Düşeceği )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/1426 K. 2007/4773"BORCA İTİRAZ ( Mevcut Sözleşme ve Protokole Bakıldığında Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi için Havaleyi İhtiva Ettiğinden Söz Edilemeyeceğinden Çeklerin Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılması )
KAMBİYO TAKİBİ ( Çeklerin Tahsili Bazı Şartlara Bağlandığından Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi için Havaleyi İhtiva Ettiğinden Söz Edilemeyeceğinden Çeklerin Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kılması )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/1674 K. 2007/4839"ŞİKAYET ( Borçlunun Yokluğunda Yapılan Haczin Borçluya Tebliğ Edilmeksizin Haczedilmezlik Şikayetinin Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
HACZEDİLEMEZLİK ( Gıyapta Yapılan Haczin Borçluya Tebliğ Edilmeksizin Haczedilmezlik Şikayetinin Süre Aşımından Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/2032 K. 2007/4805"KARARDAN SONRA DOSYAYA GELEN YAZI ( İlçe Emniyet Müdürlüğü Yazısında Tebligat Sırasında Kaldığını İleri Sürdüğü Otele Ait Kayıt Defterinde Borçlunun İsminin Yer Almadığı - Gecikmiş İtirazın Kabul Edilemeyeceği )
TEBLİGAT SIRASINDA ADRESTE BULUNMAMA ( Tebligat Sırasında Kaldığını İleri Sürdüğü Otele Ait Kayıt Defterinde Borçlunun İsminin Yer Almadığı - Gecikmiş İtirazın Kabul Edilemeyeceği )
GECİKMİŞ İTİRAZ ( Tebligatın Yapıldığı Sırada Otelde Kaldığı İtirazı - İlçe Emniyet Müdürlüğü Yazısında Tebligat Sırasında Kaldığını İleri Sürdüğü Otele Ait Kayıt Defterinde Borçlunun İsminin Yer Almadığından Kabul Edilemeyeceği )
ZABITA YOLU İLE ARAŞTIRMA ( Tebligatın Yapıldığı Sırada Otelde Kaldığı İtirazı - İlçe Emniyet Müdürlüğü Yazısında Otele Ait Kayıt Defterinde Borçlunun İsminin Yer Almadığından Gecikmiş İtirazın Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/2077 K. 2007/4742"BORCA İTİRAZ ( Yetkili Kişilerce Kambiyo Taahhüdünde Bulunulmadığı İddiası Nedeniyle )
VEKİLİN GÖREVLERİ ( Hususi Bir Selahiyeti Haiz Olmadıkça Vekilin Dava İkame Edememesi-Malik Olamaması-Tahkim Edememesi Kambiyo Taahhüdünde Bulunamaması )
TİCARİ MÜMESSİL ( Bu Mümessilin İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Kambiyo Taahhütlerinde Bulunabilmesi )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/2335 K. 2007/5316"KURUMCA YANLIŞ ÖDENEN GELİR VE AYLIKLAR ( Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden ve Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı )
AYLIKLARA KONAN HACİZ ( Kurumca Yanlış Ödendiği Anlaşılan Her Türlü Gelir ve Aylıkların Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı )
ŞİKAYET ( Kurumca Yanlış Ödendiği Anlaşılan Her Türlü Gelir ve Aylıkların Her Çeşit İstihkaklardan Geri Alınacağı Belirtildiğinden Kurum Tarafından Ödenen Aylıklar Üzerine Haciz Konmasında İsabetsizlik Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/3527 K. 2007/4863"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Takip Tarihi İtibariyle Kaldırıldığı da İddia Edilmediğinden İhtiyati Haczin Alındığı İcra Daireleri Takipte Yetkili Olduğu )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( İhtiyati Haciz Kararının Takip Tarihi İtibariyle Kaldırıldığı da İddia Edilmediğinden İhtiyati Haczin Alındığı İcra Daireleri Takipte Yetkili Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( İhtiyati Haciz Kararının Takip Tarihi İtibariyle Kaldırıldığı da İddia Edilmediğinden İhtiyati Haczin Alındığı İcra Daireleri Takipte Yetkili Olduğu - Reddi Gereği )"
Y12.HD15.3.2007E. 2007/3871 K. 2007/4796"İBRAZ TARİHİ BULUNMAYAN BELGE ( TTK'nun 708-720. Maddeleri Uyarınca İbraz Olunmadığından ( İbraz Tarihi Bulunmadığından ) Hamil Keşideci ve Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
KEŞİDECİ VE CİRANTALARA KARŞI MÜRACAAT ( TTK'nun 708-720. Maddeleri Uyarınca İbraz Olunmadığından ( İbraz Tarihi Bulunmadığından ) Hamil Keşideci ve Cirantalara Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
KAMBİYO TAKİBİ ( İbraz Tarihi Bulunmayan Belge Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Şekilde İtirazın Reddi Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/1817 K. 2007/4930"ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ ( Kendisine Ait Olmayan Adreste Tebliğ Edildiğinden Bahisle Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine İsteminin Kabulü Gereği )
HACİZ YAPILAN ADRESİN KENDİSİNE AİT OLUP ÖDEME EMRİNİN İSE BAŞKA YERE YAPILMASI ( Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğundan Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Tebliğ İşlemi Usulsüz Olduğundan Kabulü Gereği )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/1826 K. 2007/4926"TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanılması Gerektiği )
KİRA AKDİ ( Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanılması Gereken 1 Yıllık Süre Aşılarak Alacaklının Aynı İcra Dosyasından Tahliye İstemi Taraflar Arasındaki Kira Akdinin Yenilendiği veya Devam Ettiğinin Kabulünü Gerektirdiği )
ŞİKAYET ( 1 Yıllık Süre Aşılarak Alacaklının Aynı İcra Dosyasından Tahliye İstemi Taraflar Arasındaki Kira Akdinin Yenilendiği veya Devam Ettiğinin Kabulünü Gerektirdiği )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2186 K. 2007/5037"ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İcranın Kesinleşmesinden Sonra Yapılan Bu İtirazın İİK'nun 33/a Maddesi Uyarınca İnceleneceğinden Bu İtirazın da Herhangi Bir Süreye Tabi Olmaması )
TAKİBİN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İcra Mahkemesince İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmiş Alacaklı Vekili Bu Tarihten On Ay Gibi Bir Süre Sonra Takip Dosyasının Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesini Talep Etmiş Olması Nedeniyle HUMK.nun 193 /Son Maddesi Uyarınca İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Borçlunun İsteminin Takibin Kesinleşmesinden Sonra Oluşan Zamanaşımı Nedeniyle İİK'nun 71 /Son Maddesi Göndermesi ile Aynı Kanun'un 33/a Maddesi Uyarınca İcranın Geri Bırakılmasını İçermekte Olduğundan Bu İstemin Herhangi Bir Süreye Bağlı Bulunmaması )
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİK KARARI ( İcra Dairelerinin Yetkisine İlişkin İncelemelerin HUMK Maddeleri Uyarınca Yapıldığından Yetkisizlik Kararından Sonra Yetkili İcra Dairesine Başvuru Süresinin de HUMK'nun 193 üncü Maddesine Göre Yapılmasının Gerekmesi )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2193 K. 2007/4983"İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
RİZAİ İPOTEK ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Taraflar Arasında Rizai Bir İpotek Söz Konusu Olmayıp Olayda İİK.nun 150/H Maddesinin Uygulama Alanı Olmadığından Reddi Gereği )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2198 K. 2007/4984"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.120 YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
DAVA DEĞERİ ( 3.120 YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2199 K. 2007/4965"ŞİKAYET ( Haczedilemezliğe Konu Olan Taşınmaz Üzerine Haciz İşleminin Yapıldığı İcra Dairesince Çözümlenmesi Gereği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Şikayetin Haczedilemezliğe Konu Olan Taşınmaz Üzerine Haciz İşleminin Yapıldığı İcra Dairesince Çözümlenmesi Gereği )
RESMİ SİCİLE KAYITLI MALLARIN HACZİ ( Takibin Yapıldığı İcra Dairesince Kaydına İşletilmek Sureti İle Doğrudan Yapılabileceği )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2226 K. 2007/4961"BORÇLUNUN HAZIR OLMAMASI ( Ara Kararından Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
ARA KARAR ( Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Borçlunun Hazır Olmadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
İMZA İNCELEMESİ ( Ara Kararından Beklenen Amaç Elde Edildiğinden İmza İncelemesine Esas Teşkil Edebilecek İmza Örnekleri İlgili Dosyadan Getirtilerek Bir Karar Verilmesi Gereği - Borçlunun Hazır Olmadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2230 K. 2007/4960"SENEDİN TANZİM EDİLDİĞİ GÜN VE YERİ ( Bononun Zorunlu Unsurlarından Olduğu )
BONO ( Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Yeri Olmaması Halinde Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Yeri Olmaması Halinde Yapılamayacağı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Senedin Tanzim Edildiği Gün ve Yeri Olmaması Halinde Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağından Takibin İptali Yerine Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2231 K. 2007/5038"YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
İPOTEKLİ TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 148. Maddede Zikredilen Yetki 149. Maddede Yazılı Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını Kapsayan İpotek Tablosuna Dayanılarak Yapılan Takiplerin Dışında Kalan İpotekli Taşınmazların Paraya Çevrilmesi İçin Yapılan Takiplere Münhasır Olduğu )
YETKİ İTİRAZI ( Takip Konusu Borcun Birden Fazla Borçlusu Bulunması Halinde Alacaklının Bunlardan Birisinin İkametgahının Bulunduğu Tüm Borçlular Hakkında İcra Takibi Yapabileceği )"
Y12.HD16.3.2007E. 2007/2236 K. 2007/4972"FAİZ İSTEMİNDE MADDİ HATALAR YAPILMASI ( Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmeme Nedeni Açıklanmadan ve Raporda Belirlenen Miktar İle Muhtırada İstenen Miktar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İtibar Edilmeme Nedeni Açıklanmadan ve Raporda Belirlenen Miktar İle Muhtırada İstenen Miktar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
MUHTIRADA İSTENEN MİKTAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Giderilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu - Faiz İstemi )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2276 K. 2007/5079"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Usulsüzlüğü İddiası - Borçlunun Başvurusu Öğrenme Tarihine Göre ( 7 ) Günlük Süreden Sonra İleri Sürüldüğünden Şikayetin Süreden Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Ödeme Emri Tebliğinin Usulsüzlüğü İddiası - Borçlunun Başvurusu Öğrenme Tarihine Göre ( 7 ) Günlük Süreden Sonra İleri Sürüldüğünden Şikayetin Süreden Reddi Gereği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2286 K. 2007/5092"ANA BORÇ FAİZ İCRA TAKİP GİDERLERİ ( Taraflarca Kararlaştırılan Eklentilerden Oluşan Toplam Borç Miktarının Bu Miktarı Aşması Mümkün Olmadığı )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olması Halinde Borçlu Sadece İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Miktar İle Sorumlu Olduğu )
İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINAN MİKTAR ( Ana Borç Faiz İcra Takip Giderleri ve Taraflarca Kararlaştırılan Eklentilerden Oluşan Toplam Borç Miktarının Bu Miktarı Aşması Mümkün Olmadığı )
LİMİTLE SORUMLULUK ( İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olması Halinde Borçlu Sadece İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Miktar İle Sorumlu Olduğu - Şikayetin Limiti Aşan Kısım İçin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olması Halinde Borçlu Sadece İpotek Akit Tablosunda Belirtilen Miktar İle Sorumlu Olduğu - Şikayetin Limiti Aşan Kısım İçin Kabulü Gereği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2289 K. 2007/5095"BONODA TANZİM YERİ ( Kısaltılmış Olarak Yazılan Keşide Yerinin Kabul Edilebilmesi İçin Bunun Belirgin ve Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği )
KISALTILMIŞ OLARAK YAZILAN KEŞİDE YERİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Bunun Belirgin ve Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği )
İST. OLARAK BELİRTİLEN KEŞİDE YERİ ( İstanbul'u İfade Ettiği ve TTK.nun 688/6. Maddesinde Öngörülen Koşulun Oluştuğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2307 K. 2007/5083"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Tüm İtiraz ve Şikayet Konulan Dava Tarihine Göre Değerlendirilip Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gereği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( İtirazdan Vazgeçilmeksizin Borcun Cebri İcra Tehdidi Altında Ödenmesi Şikayeti Konusuz Kılmadığı )
BORCUN CEBRİ İCRA TEHDİDİ ALTINDA ÖDENMESİ ( İtirazdan Vazgeçilmeksizin Ödenmesi Şikayeti Konusuz Kılmadığı )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2314 K. 2007/5070"TALEPLE BAĞLILIK ( 3. Kişinin Ecrimisil Muhtırasına Yönelik Şikayetinin Yerinde Olup Olmadığı Tartışılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Tahliye Emrinin İptali Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
ECRİMİSİL MUHTIRASINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Yerinde Olup Olmadığı Tartışılıp Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Tahliye Emrinin İptali Yönünde Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2315 K. 2007/5069"ŞİKAYET ( Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kesinleşen İhale Neticesinde Üçüncü Kişiye Tahliye Emri Tebliğ Edildiği - Şikayetçi Tarafından Hacizden Evvelki Bir Tarihte Yapıldığı Resmi Bir Belge İle Belgelenmiş Bir Akde Dayanılarak Taşınmazı İşgal Ettiği İspatlanamadığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2677 K. 2007/5169"TAKİBİN İPTALİ ( Kesinleşen Bozma İlamında TTK. 695. Maddesine Göre İtiraza Uğrayan Takip Konusu %10 Tazminatın %5 Oranında Talep Edilebileceği Belirlenmiş Olduğu Halde Takibin Tazminata İlişkin Bölümünün Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( TTK. 695. Maddesine Göre İtiraza Uğrayan Takip Konusu %10 Tazminatın %5 Oranında Talep Edilebileceği Belirlenmiş Olduğu Halde Takibin Tazminata İlişkin Bölümünün Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )
TAZMİNAT ( TTK. 695. Maddesine Göre İtiraza Uğrayan Takip Konusu %10 Tazminatın %5 Oranında Talep Edilebileceği Belirlenmiş Olduğu Halde Takibin Tazminata İlişkin Bölümünün Tümden İptali İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2682 K. 2007/5148"İLK ARTIRMADA İSTEKLİ ÇIKMAMASI ( İkinci Defa Yapılan Artırmanın İlk Artırma Kabul Edilmesi ve 94. Maddede Artırma ve İhale İçin Öngörülen Şartların Yeniden Aranması Gerekli Olduğu )
94. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN %75 ORANI OLUŞMAMASI ( İdarece 96. Maddeye Göre İşlem Yapılması Yoluna Gidildiği - Satışın 7 Günlük Bir İlanla Sonuçlandırılacağı/Satış İlanının Tebliği Öngörülmediği )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İkinci İhalede de 94. Maddede Öngörülen %75 Oranı Oluşmadığı İçin İdarece 96. Maddeye Göre İşlem Yapılması Yoluna Gidildiği - Satışın 7 Günlük Bir İlanla Sonuçlandırılacağı/Satış İlanının Tebliği Öngörülmediği )
İKİNCİ DEFA YAPILAN ARTIRMA ( İlk Artırmada İstekli Çıkmaması Halinde İkinci Defa Yapılan Artırmanın İlk Artırma Kabul Edilmesi ve 94. Maddede Artırma ve İhale İçin Öngörülen Şartların Yeniden Aranması Gerekli Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2686 K. 2007/5146"REESKONT FAİZİ ( Değişken Oranlarda Uygulanacağı Belirlenmesine Rağmen Bilirkişi Raporunun %12 Oranı Üzerinden Sabit Bir Biçimde Hesaplamayı Öngören Bölümü Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Karar İçeriğine Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Reeskont Faizinin Değişken Oranlarda Uygulanacağı Belirlenmesine Rağmen Bilirkişi Raporunun %12 Oranı Üzerinden Sabit Bir Biçimde Hesaplamayı Öngören Bölümü Esas Alınması Karar İçeriğine Aykırı Olduğu )
HAKEM KURULU KARARI ( Reeskont Faizinin Değişken Oranlarda Uygulanacağı Belirlenmesine Rağmen Bilirkişi Raporunun %12 Oranı Üzerinden Sabit Bir Biçimde Hesaplamayı Öngören Bölümü Esas Alınması Karar İçeriğine Aykırı Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2701 K. 2007/5159"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Mirasçılar Hakkındaki Takip İlk Takibin Devamı Olduğundan Mirasçılar Adına Ödeme Emri Çıkarılmasına Gerek Bulunmadığı - Adı Geçenlere Muhtıra Gönderilerek Takibin Kendilerine Karşı da Sürdürüleceği Dileğinin Bildirilmesi İle Yetinileceği )
MİRASÇILAR HAKKINDAKİ TAKİP ( İlk Takibin Devamı Olduğundan Mirasçılar Adına Ödeme Emri Çıkarılmasına Gerek Bulunmadığı - Adı Geçenlere Muhtıra Gönderilerek Takibin Kendilerine Karşı da Sürdürüleceği Dileğinin Bildirilmesi İle Yetinileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Murisin Külli Halefi Olan Mirasçının Asıl Borçlunun İtiraz Hakkı Kalmadığı Durumlarda Yeniden Yetki İtirazında Bulunulamayacağı )
MİRASÇILARIN İTİRAZI ( Mirasçı Olunmadığı Mirasın Reddedildiği Gibi İtirazlarla İmhal İtfa Zamanaşımı Benzer İtirazlar Olabildiği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2705 K. 2007/5170"İHALENİN FESHİ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )
İHALE BEDELİNİN 10 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlunun İİK. 133. Madde Prosedürünün İşletilmesi Yönündeki Talebi İcra Müdürünce Reddi İsabetli Olduğu )
İİK. 133. MADDE PROSEDÜRÜ ( İhalenin Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 Yıldan Fazla Süre Geçtikten Sonra 133. Maddeye Göre İşlem Yapılması Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2709 K. 2007/5311"PARA CEZASI ( İhaleni Feshi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İŞİN ESASINA GİRİLMEMESİ ( İhaleni Feshi - İİK.nun 134/2.Fıkrasının Son Cümlesinde İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
ŞİKAYETÇİNİN İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRMASI ( Dairenin Ana Binanın Neresinde Olduğunu Bilmediğinden Satışa İştirak Edemediğini İleri Sürerek İhalenin Feshi İstemi - İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İşin Esasına Girilmemesi Nedeniyle Talebin Reddi Halinde Para Cezasına Hükmolunamayacağı )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2800 K. 2007/5136"KAMBİYO SENEDİ ( Takip Dayanağı Bonolarda `Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği` Yolunda Kayıt Bulunması Bu Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Etkilemediği )
MUACCELİYET KESBETME ( Takip Dayanağı Bonolarda `Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği` Yolunda Kayıt Bulunması Bu Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Etkilemediği )
MUACCELİYET KOŞULU ( Ayrıca Bir Sözleşmede Belirlenmedikçe `Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği` Yolunda Kayıt Bulunması İlgililer Yönünden Hiçbir Sonuç Doğurmadığı )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2801 K. 2007/5135"BOZMA İLE KESİNLEŞEN KONUYU YENİDEN ELE ALMA ( Ödeme Nedeniyle Açılan Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
ÖDEME NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Konusuz Kalması Nedeniyle Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu - Bozma İle Kesinleşen Konuyu Yeniden Ele Alma )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKA AYKIRILIK ( Ödeme Nedeniyle Açılan Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2808 K. 2007/5129"MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Konu Olan Mahcuzun Tapuda Kayıtlı Olması Oturulabilir Nitelikte Tam Teşekküllü Mesken Niteliğinde Bulunması Şart Olmadığı )
TAM TEŞEKKÜLLÜ MESKEN ( Meskeniyet Şikayetine Konu Olan Mahcuzun Tapuda Kayıtlı Olması Oturulabilir Nitelikte Tam Teşekküllü Mesken Niteliğinde Bulunması Şart Olmadığı )
TAPU KAYDI ŞARTI ( Meskeniyet Şikayetine Konu Olan Mahcuzun Tapuda Kayıtlı Olması Oturulabilir Nitelikte Tam Teşekküllü Mesken Niteliğinde Bulunması Şart Olmadığı )
TEK BİR ODASI İKAMETE ELVERİŞLİ ODA ( Meskeniyet Şikayetinin İİK.nun 82/12 Madde Koşullarında Yapılacak İnceleme Sonucunda Kabulü Gereği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2810 K. 2007/5127"BOZMAYA UYMA ( Talep Edilen Faiz Oranının Fahiş Olduğu ve İşleyecek Faizin Değişen Oranlarda Faiz Uygulanmasının Gerektiği Anlaşıldığından Bozma İlamı Doğrultusunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Talep Edilen Faiz Oranının Fahiş Olduğu ve İşleyecek Faizin Değişen Oranlarda Faiz Uygulanmasının Gerektiği Anlaşıldığından Bozma İlamı Doğrultusunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
FAHİŞ FAİZ ORANI ( İşleyecek Faizin Değişen Oranlarda Faiz Uygulanmasının Gerektiği Anlaşıldığından Bozma İlamı Doğrultusunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2813 K. 2007/5123"BORCA İTİRAZ ( "Davanın Kabulüne' Şeklinde Karar Oluşturulması Biçimsel Olarak Somut Olaya Uygun Düşmediğinden Yapılan Hatanın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
DAVANIN KABULÜNE ŞEKLİNDE HÜKÜM ( Biçimsel Olarak Somut Olaya Uygun Düşmediğinden Yapılan Hatanın Giderilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2818 K. 2007/5118"ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Usulsüz Tebligat Şikayeti Yönünden Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Şikayetin Süre Yönünden Reddi İsabetsiz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ ( Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Şikayetin Süre Yönünden Reddi İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET / SÜRE ( Usulsüz Tebligat Şikayeti Yönünden Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmeden Şikayetin Süre Yönünden Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2820 K. 2007/5116"TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Öncelikle Tebliğ Tarihinin Usulüne Uygun Olarak Tespit Edildikten Sonra Borçlu Şikayetinin Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİ ( Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikayet - Öncelikle Tebliğ Tarihinin Usulüne Uygun Olarak Tespit Edildikten Sonra Borçlu Şikayetinin Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikayet - Öncelikle Tebliğ Tarihinin Usulüne Uygun Olarak Tespit Edildikten Sonra Borçlu Şikayetinin Yasal 7 Günlük Süre İçerisinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2821 K. 2007/5107"TAKİBİN İPTAL EDİLMESİ ( İcra Müdürlüğünün İptal Edilen Takip Dosyasında Borçlulara Ödeme Emri Gönderilmesi Talebinin Kabulü ve Gönderilmesi İstemi Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Takip İptal Edilmesine Rağmen İcra Müdürlüğünün İptal Edilen Takip Dosyasında Borçlulara Ödeme Emri Gönderilmesi Talebinin Kabulü ve Gönderilmesi İstemi Usulsüz Olup Şikayetin Kabulü Gereği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Çek Aslı İcra Kasasına Alınmaması Nedeniyle Takibin İptal Edildiği - İcra Müdürlüğünün İptal Edilen Takip Dosyasında Borçlulara Ödeme Emri Gönderilmesi Talebinin Kabulü İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2826 K. 2007/5102"BELEDİYELERE VERİLMEKTE OLAN PAYLAR ( Vergi ve Resim Hükmünde Olup Bu Paylar 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsili Gereken Borçlar Dışında Haciz Edilemeyeceği )
HACZEDİLEMEYEN PARALAR ( Belediyelere Verilmekte Olan Paylar Vergi ve Resim Hükmünde Olup Bu Paylar 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Tahsili Gereken Borçlar Dışında Haciz Edilemeyeceği )
BELEDİYENİN ZİRAAT BANKASI HESAPLARINDA BULUNAN PARALARI ( Tasdik Ücreti Para Cezaları Vergi Para Cezaları İdari Para Cezaları Adı Altında Oluşan Hesaplardaki Paraların Haciz Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/2828 K. 2007/5111"KANUNİ FAİZ ( 1.5.2005'te 5335 Sayılı Yasa İle Değişmiş Olması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Değişen ve Değişecek Olan Reeskont Faiz Oranı Uygulanamayacağı - Faiz Oranının Belirlenmesi )
FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ ( Kanuni Faiz - 1.5.2005'te 5335 Sayılı Yasa İle Değişmiş Olması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Değişen ve Değişecek Olan Reeskont Faiz Oranı Uygulanamayacağı )
REESKONT FAİZ ORANI ( 1.5.2005'den İtibaren Kanuni Faiz Hesabında Uygulanamayacağı - 5335 Sayılı Yasa İle Değişmiş Olduğu )"
Y12.HD19.3.2007E. 2007/4010 K. 2007/5114"ŞİKAYETE KONU MUHTIRADAKİ HESAPLAMA ( İlama Uygunluğunun Tespiti Açısından Bu Takip Dosyası İçin de Bilirkişiden Rapor Almak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şikayete Konu Muhtıradaki Hesaplama - İlama Uygunluğunun Tespiti Açısından Takip Dosyası İçin de Bilirkişiden Rapor Almak Suretiyle Sonuca Gidilmesi Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2366 K. 2007/5280"İMZA İNCELEMESİ ( Borçluya Ait Olduğu ve Olmadığına İlişkin İki Farklı Rapor Düzenlenmesi - Her İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınması Gereği )
ADLİ TIP KURUMU GRAFOLOJİ BÖLÜMÜ ( İmza İncelemesinde Son Mercii Olarak Kabulü Mümkün Bulunmadığından Bu Rapora Üstünlük Tanınamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğu ve Olmadığına İlişkin İki Farklı Rapor Düzenlenmesi - Her İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınması Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2386 K. 2007/5308"BELEDİYE VEKİLLİĞİNE SON VERİLME ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
İHALENİN FESHİ ( Vekilin İcra Dosyasındaki İşlemlerinden Zarar Gördüğünü İleri Süren Belediyenin Genel Mahkemede Dava Açma Hakkının Bulunup Bulunmadığı Görülmekte Olan Çekişme İle İlgili Olmadığı )
FESİH SEBEBİ ( Hangi Nedenlerle İhalenin Feshine Karar Verilebileceği İİK.nun 134/2. Maddesinde Sınırlı Olarak Sayıldığı )
ŞİKAYET ( Cebri İcranın Devamına Yönelik İşlemlerde Mahkemece Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilip Kararda Açıklanan Olgu Alıcının Hakkını Engellemediği - Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2399 K. 2007/5299"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
TAKİBE İTİRAZ ( İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Çekte Açıklanmasa Bile İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )
VEKİLİN ATTIĞI İMZA ( Çekte Açıklanmasa Bile İmzanın Keşideci Olarak İsmi Yazılı Kişinin Vekiline Ait Olduğu İddia Edildiğine ve Vekaletin Varlığı Kanıtlandığına Göre İmza İncelemesinin Vekil Yönünden de Yapılması Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2467 K. 2007/5178"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davanın İşlemden Kaldırılarak Üç Ay İçinde Yenilenmediğinden Bahisle Bu Şekilde Karar Verebilmek için Davacının Duruşma Gününden Haberdar Edilmesinin Gerekmesi )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Duruşma Gün ve Saatinden Haberdar Olmayan Davacının Davayı Takipsiz Bıraktığı Kabul Edilerek Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilememesi )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2526 K. 2007/5179"İCRA İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İlama Aykırı Olarak Düzenlenip Gönderilen Bakiye Borç Muhtırası Nedeniyle )
ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZDEN DÜŞÜRÜLMESİ ( Yapılan Ödemelerin Ödeme Tarihleri Dikkate Alınmak Suretiyle Öncelikle Faiz ve Masraflardan Düşülmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Borçlunun Yapmış Olduğu Ödeme Miktarı ve Tarihi Dikkate Alınmaksızın ve Asıl Alacaktan Düşüm de Yapılmaksızın Hesaplama Yapıldığından Yapılan Bu Hesaplamanın Hatalı Olması )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2529 K. 2007/5191"ŞİKAYET ( Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığı Nedeniyle-Borçlunun Senetteki İmzalarının İkişer Çizgi ile İptal Edilmesi )
İTİRAZ SÜRESİ ( Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetin Beş Günlük Süre İçinde Yapılmasının Gerekmesi )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2592 K. 2007/5250"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( 5393 Sayılı Yasa Uyarınca Belediyenin Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Ettiği Gelirleri Şartlı Bağışlar ve Kamu Hizmetlerinde Fiilen Kullanılan Malları ile Belediye Tarafından Tahsil Edilen Vergi-Resim ve Harç Gelirlerinin Haczedilememesi )
BELEDİYE GELİRLERİ ( İlgili İdarenin Haczedilen Hesabındaki Paraları Su Gelirleri ve Atık Su Bedelinden Oluştuğundan Bu Paraların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılan Paralar Olup Olmadığının Yöntemince Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2607 K. 2007/5275"ŞİKAYET ( Genel Mahkemelerdeki Dava Prosedürü Uygulanmayacağı - Alacaklı Belli Olduğundan Ona Şikayetin Yönlendirilerek Bu Şekilde Taraf Teşkili Sağlanacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Şikayette Genel Mahkemelerdeki Dava Prosedürü Uygulanmayacağı - Alacaklı Belli Olduğundan Ona Şikayetin Yönlendirilerek Taraf Teşkili Sağlanacağı )
HUSUMET ( Şikayette Genel Mahkemelerdeki Dava Prosedürü Uygulanmayacağı - Alacaklı Belli Olduğundan Ona Şikayetin Yönlendirilerek Taraf Teşkili Sağlanacağı"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2611 K. 2007/5271"HALİNE MÜNASİP EV ( Bilirkişi Raporunda Alabileceği Binanın Değeri Bildirilmediğinden Borçlunun Haline Münasip Meskeni Ne Miktarda Alabileceğinin Tayini Gerektiği )
MESKENİN EDEBİLECEĞİ DEĞER ( Borçlunun Haline Münasip Meskeni Ne Miktarda Alabileceğinin Tayini Bulunacak Bu Miktar Tahmin Edilen Değerden Fazla İse Şikayetin Kabulü Gereği )
ŞİKAYET ( Borçlunun Haline Münasip Meskeni Ne Miktarda Alabileceğinin Tayini Bulunacak Bu Miktar Tahmin Edilen Değerden Fazla İse Kabulü Gereği )
BİNA DEĞERİ ( Bulunacak Bu Miktar Tahmin Edilen Değerden Fazla İse Şikayetin Kabulü Aksi Halde Borçlunun Haline Münasip Meskeni Edinebileceği Değerden Az Olmamak Koşulu İle Satışı Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2623 K. 2007/5232"DAHA SONRA TAKASA KONU EDİLEN SENET ( İcra Takibine Konu Edilmesi ve Bu Takibin Kesinleşip Kesinleşmemesi Sonuca Etkili Olmadığı )
TAKAS TALEBİ ( Daha Sonra Takasa Konu Edilen Senedin İcra Takibine Konu Edilmesi ve Bu Takibin Kesinleşip Kesinleşmemesi Sonuca Etkili Olmadığı )
EURO / DÖVİZ ALACAĞI ( Merkez Bankası'ndan Bononun Vade Tarihi İtibari İle Anılan Para Biriminin Efektif Satış Kuru Sorularak Tespit Edildiğine Göre Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Suretiyle Hesaplama Yapılması Gereği )
DÖVİZ ALACAĞI ( Merkez Bankası'ndan Bononun Vade Tarihi İtibari İle Anılan Para Biriminin Efektif Satış Kuru Sorularak Tespit Edildiğine Göre Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Suretiyle Hesaplama Yapılması Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2630 K. 2007/5229"KIYMET TAKDİR İŞLEMİ İTİRAZI ( İİK.nun 16. Maddesine Göre Yapılmış Bir Şikayet Olup Teknik Anlamda Bir Dava Olmadığı - HUMK.nun da Düzenlenen Karşı Dava Prosedürü Uygulanamayacağı )
ŞİKAYET ( Alacaklı Vekilinin İcra Müdürlüğünün Yaptığı Kıymet Taktiri İşlemine İtirazı İİK.nun 16. Maddesine Göre Yapılmış Bir Şikayet Olduğu - Teknik Anlamda Bir Dava Olmadığı )
TAKİBİN MÜKERRER OLDUĞUNA YÖNELİK BAŞVURU ( Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Şekline Göre Ödeme Emri Tebliği Üzerine İİK.nun 62/1. Maddesi Uyarınca Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Dairesine Yapılması Zorunlu Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Takibin Mükerrer Olduğuna Yönelik Başvuru Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Şekline Göre Ödeme Emri Tebliği Üzerine Yasal Yedi Günlük Sürede İcra Dairesine Yapılması Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2637 K. 2007/5240"KEŞİDECİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Hamilin Cirantalara Müracaat Edebilmesi İçin Keşidecinin Protesto Edilmesi Zorunlu Olduğu - Aksi Takdirde Hamil Adı Geçenler Yönünden ( Keşideci Hariç ) Müracaat Hakkını Kaybedeceği )
PROTESTO EVRAKI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
ÖDEME İTİRAZI ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
TAKİBİN İPTALİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmamış İse de Borçluların Ödeme İtirazları Karsında İİK.nun 170/A-Son Maddesi Uyarınca Bu Eksiklik Takibin İptali Nedeni Yapılamayacağı )
FAİZ TALEBİ ( Dosya İçinde Protesto Evrakına Rastlanmaması/Borçluların Ödeme İtirazları Karsında Alacaklının Bononun Vade Tarihinden İtibaren TTK.nun 637/11 Maddesi Gereği Faiz Talep Edebileceği )
KISMİ ÖDEME ( Mahkemece Borçluların Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Yaptığı Kısmi Ödemelerinin BK.nun 84. Maddesi Uyarınca Borçtan Mahsubu Gereği )"
Y12.HD20.3.2007E. 2007/2648 K. 2007/5218"TANZİM YERİ BELİRLENMEYEN BELGELER ( TTK.nun 688/6. Maddesi Gereğince Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )
KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Yeri Belirlenmeyen Belgeler TTK.nun 688/6. Maddesi Gereğince Kambiyo Senedi Vasfında Bulunmadığı )
TAKAS DEF'İ ( İİK.nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )
ÖDEME DEF'İ ( Takas Definin İİK.Nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Takas Definin İİK.Nun 170/A Son Maddesi Kapsamında Ödeme Defi Olarak Kabul Edilemeyeceğine Göre Takibin İptali Gereği )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2064 K. 2007/5418"SÜRESİNDE YAPILAN İTİRAZ ( İİK.nun 168/5. Maddesinde Belirtilen Yasal 5 Günlük İtiraz Süresi İçinde Olduğu - İtirazın Esasının İncelenmesi Gereği )
BORCA İTİRAZ ( İİK.nun 168/5. Maddesinde Belirtilen Yasal 5 Günlük İtiraz Süresi İçinde Olduğu/İtirazın Esasının İncelenmesi Gereği - İkinci Kez Ödeme Emri Çıkarılamayacağı )
İKİNCİ KEZ ÖDEME EMRİ ÇIKARILMASI ( İİK.nun 168/5. Maddesinde Belirtilen Yasal 5 Günlük İtiraz Süresi İçinde Olduğu/İtirazın Esasının İncelenmesi Gereği - İkinci Kez Ödeme Emri Çıkarılamayacağı )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2119 K. 2007/5398"HASIMSIZ AÇILAN ÇEK İPTALİ DAVASI ( Niteliği İtibariyle Dava Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Zamanaşımını Kesmediği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Son Yapılan Takip İşleminden Sonra Dava Tarihine Kadar Zamanaşımını Kesen Herhangi Bir İşlem Yapılmadığından TTK'nun 726/1. Maddesinde Belirtilen 6 Aylık Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Kabulü Gereği )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Hasımsız Olarak Açılan Çek İptal Davası Niteliği İtibariyle Dava Olarak Kabul Edilemeyeceğinden Zamanaşımını Kesmediği )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2330 K. 2007/5410"FAİZ ORANLARININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Şikayet Dilekçesinde Belirtilen Konuların Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde İncelenerek Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şikayet Dilekçesinde Belirtilen Konuların Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde İncelenerek Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
FAİZ MİKTARININ TAKİPTE VE TAKİPTEN SONRA İSTENİLEN FAİZ ORANLARININ İLAMA AYKIRILIĞI ( Gerektiğinde Bilirkişiye Başvurulmak Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Evrak Üzerinde Gerekçesiz Yazılı Şekilde Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2333 K. 2007/5406"DAVALININ BİRDEN FAZLA OLMASI ( HUMK. 9/2 Maddesi Hükmüne Göre Davalı Birden Fazla İse Dava Bunlardan Birinin İkametgahı Mahkemesinde Açılacağı )
YETKİ İTİRAZI ( Davalı Birden Fazla İse Dava Bunlardan Birinin İkametgahı Mahkemesinde Açılacağı )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2420 K. 2007/5447"BONO BEDELİ ( Hem Yazı ve Hemde Rakamla Gösterilip de İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
YAZI İLE RAKAM ARASINDAKİ FARK ( Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
TAHRİFAT İDDİASI ( Sabit Olduğuna Göre Yazı ve Rakamla Gösterilen İki Bedel Arasında Fark Bulunması Halinde Anılan Düzeltmenin Ne Amaçla Yapıldığı Hususu Yargılamayı Gerektirdiği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tahrifat İddiası Sabit Olduğuna Göre Yazı ve Rakamla Gösterilen İki Bedel Arasında Fark Bulunması Halinde Anılan Düzeltmenin Ne Amaçla Yapıldığı Hususu Yargılamayı Gerektirdiğinden Takibin Kabul Edilen Miktar İçin Devamı Gereği )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2447 K. 2007/5429"TAKİBE İTİRAZ ( Borçlunun Ödemeleri Takipten Sonra Yapıldığından Alacaklı Takibi Başlatmada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği )
TAKİPTEN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Alacaklı Takibi Başlatmada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği - Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Borçlunun Ödemeleri Takipten Sonra Yapıldığından Alacaklı Takibi Başlatmada Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceğinden Alacaklının Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/2848 K. 2007/5325"TİCARİ İŞLEM ( Anonim Şirket Niteliğinde Olan Alacaklı Banka Tacir ve Yaptığı Her Türlü İşlem Ticari Olduğu- Ticari İşte Ticari Faiz Uygulanacağı )
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş ( Anonim Şirket Olup Tacir Statüsünde Olduğu - Ticari İşte Ticari Faiz Uygulanacağı )
FAİZ TALEBİ ( Anonim Şirket Niteliğinde Olan Alacaklı Banka Tacir ve Yaptığı Her Türlü İşlem Ticari Olduğu - Takip Konusu Alacağa 3095 Sayılı Kanunun 2/2 Maddesinde Öngörülen Avanslarla İlgili Ticari İslerdeki Temerrüt Faiz Oranlarının Uygulanacağı )
TEMERRÜT FAİZİ ( Anonim Şirket Niteliğinde Olan Alacaklı Banka Tacir ve Yaptığı Her Türlü İşlem Ticari Olduğu - Takip Konusu Alacağa 3095 Sayılı Kanunun 2/2 Maddesinde Öngörülen Avanslarla İlgili Ticari İslerdeki Temerrüt Faiz Oranlarının Uygulanacağı )"
Y12.HD22.3.2007E. 2007/3445 K. 2007/5395"TAPU İPTALİ VE TESCİLİNE İLİŞKİN İLAM ( Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
GAYRİMENKUL AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Tapu İptali ve Tescil - Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
İLAMLI TAKİP ( Tapu İptali ve Tescile İlişkin Olması Nedeniyle HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takip Dayanağı İlamTapu İptali ve Tesciline İlişkin Olduğu - Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2732 K. 2007/5575"AVAL ŞERHİ ( Bononun Arkasına Atılan Kaşe ve Üzerindeki İmzanın Avali Tazammun Eden Herhangi Bir Meşruhatı İhtiva Etmediğine Göre ve İmzada Senedin Ön Yüzüne Atılmadığından Aval Verme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
BONONUN ARKASINA ATILAN KAŞE VE ÜZERİNDEKİ İMZA ( Avali Tazammun Eden Herhangi Bir Meşruhatı İhtiva Etmediğine Göre ve İmzada Senedin Ön Yüzüne Atılmadığından Aval Verme Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği )
ARAYA GİRME SURETİ İLE KABUL ( Poliçe Üzerine Yazıldıktan Sonra Bu Şerhin Araya Giren Tarafından İmzalanması Gerektiği - Poliçenin Arka Yüzündeki Bir İmzanın İse Ciro Zincirinin Düzenini Bozmamak Şartı İle Nihayet Bir Beyaz Ciro Olarak Kabul Edilebileceği )
KABUL ŞERHİ ( Bononun Arka Yüzündeki Kaşe ve Üzerindeki İmzanın Yanında Araya Girilme Sureti İle Kabul Şerhi Bulunmadığı - O Halde Şikayetin Kabulü Gereği )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2752 K. 2007/5620"YABANCI ÜLKEDEN ALINAN EMEKLİ MAAŞI ( Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )
EMEKLİ MAAŞI ( Yabancı Ülkeden Alınan - Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Yabancı Ülkeden Aldığı Emekli Maaşının Haczedilemeyeceğine İlişkin Özel Bir Kanun Hükmü Bulunmadığına Göre Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2755 K. 2007/5619"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİYLE TAKİP ( İpotek Limiti İle Sınırlı Olmak Üzere ve Dosyaya Yatırılan ... YTL'den Başka Bilirkişi Raporu Gereğince Alacağın Eklentisi Olan ... YTL'nin de Yatırılması Halinde Ancak İpoteğin Kaldırılabileceği )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( İpotek Limiti İle Sınırlı Olmak Üzere ve Dosyaya Yatırılan ... YTL'den Başka Bilirkişi Raporu Gereğince Alacağın Eklentisi Olan ... YTL'nin de Yatırılması Halinde Kaldırılabileceği )
GECİKMİŞ FAİZLER ( Asıl Alacak İle Birlikte Temlik Edilmiş Addolunacağı )
HENÜZ İŞLEMEMİŞ FAİZLER ( Yeni Alacaklının Mal Varlığında Doğacakları Gibi İşlemiş Fakat Henüz Ödenmemiş Olan Faiz Alacaktan da Temlik Edilen Asıl Alacakla Birlikte Devir Alanlara Geçeceği )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2763 K. 2007/5617"SENEDİN ZORUNLU UNSURUNUN OLMAMASI ( Tanzim Yerini İhtiva Etmediği Gibi Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TANZİM YERİNİ İHTİVA ETMEYEN SENET ( Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yerini İhtiva Etmediği Gibi Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmaması Nedeniyle )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2776 K. 2007/5596"İCRA TAKİBİNİN LEHDAR TARAFINDAN YAPILMASI ( Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
İMZAYA İTİRAZ ( İcra Takibi Lehtar Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
AĞIR KUSUR ( İcra Takibi Lehtar Tarafından Keşideci Hakkında Yapıldığı İçin İmzaya İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Senedi Huzurunda İmza Ettirmek Durumunda Olan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2785 K. 2007/5613"YETKİLİ MAHKEME ( Sözleşilen Yerde ve Genel Yetkili Yerde Takip Hakkı Olan Alacaklının Tercihini Genel Yetkili İcra Dairesi'nde Kullanmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
YETKİ İTİRAZI ( Sözleşilen Yerde ve Genel Yetkili Yerde Takip Hakkı Olan Alacaklının Tercihini Genel Yetkili İcra Dairesi'nde Kullanmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
SEÇİMLİK YETKİ ( Sözleşilen Yerde ve Genel Yetkili Yerde Takip Hakkı Olan Alacaklının Tercihini Genel Yetkili İcra Dairesi'nde Kullanmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2878 K. 2007/5548"BONODA BULUNAN İKİ İMZA ( İmzalardan Birinin Şirket Diğerinin de İmza Sahibi Şahsı Adına Atılmış Olduğunun ve Borçtan Şahsen de Sorumlu Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğu )
BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLULUK ( Takibe Dayanak Bonoda İki İmza Bulunması - İmzalardan Birinin Şirket Diğerinin de İmza Sahibi Şahsı Adına Atılmış Olduğunun ve Borçtan Şahsen de Sorumlu Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğu )
SENETTEKİ BORÇTAN SORUMLULUK ( İçin Keşidecinin Tek İmzası Yeterli Olup Birden Fazla İmza Atılmasına Gerek Olmadığı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2882 K. 2007/5544"BORCA İTİRAZ ( Borçlu İtirazının Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi ve Takibin Muvakkaten Durdurulması Halinde Alacaklı Lehine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmolunacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlu İtirazının Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi ve Takibin Muvakkaten Durdurulması Halinde Alacaklı Lehine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmolunacağı )
BORCA İTİRAZIN REDDİ VE GEÇİCİ DURDURULMASI ( Borçlu İtirazının Esasa İlişkin Nedenlerle Reddi ve Takibin Muvakkaten Durdurulması Halinde Alacaklı Lehine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmolunacağı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2893 K. 2007/5527"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borçlu Borca İlişkin Olarak Ödeme Belgelerini İbraz Edemediğine Göre İtirazın Kaldırılmasına Karar Vermek Gerektiği )
ÖDEME BELGELERİ ( Borçlu Borca İlişkin Olarak Ödeme Belgelerini İbraz Edemediğine Göre İtirazın Kaldırılmasına Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2900 K. 2007/5520"YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Alacaklı Takibini Borçlu İkametgahında Yapabileceği Gibi Sözleşmede Yetkili Kılınan Yerde de Takip Yapabileceği )
SEÇİMLİK YETKİ ( Senet Metninde Yetkili Yer Konusunda Sözleşme Yapılması - Alacaklı Takibini Borçlu İkametgahında Yapabileceği Gibi Sözleşmede Yetkili Kılınan Yerde de Takip Yapabileceği )
TİCARET SİCİLİNE GÖRE BORÇLU ADRESİ ( Ankara Olduğu Anlaşılmış Olmakla Alacaklı Takipteki Tercih Hakkını Borçlu Adresi İtibariyle Ankara'da İcra Takibini Başlatmasında İsabetsizlik Olmadığı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2902 K. 2007/5518"BONO VASFI ( Senet Çift Vade Taşıdığından TTK.nun 690. Maddesinin Göndermesi İle Bonolar Hakkında da Uygulanması Gereken 615. Maddesi Gereğince Bono Vasfında Sayılamayacağı )
ÇİFT VADE TAŞIYAN BONO ( TTK.nun 690. Maddesinin Göndermesi İle Bonolar Hakkında da Uygulanması Gereken 615. Maddesi Gereğince Bono Vasfında Sayılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA TAKİP ( Senet Çift Vade Taşıdığından Bonolar Hakkında da Uygulanması Gereken 615. Maddesi Gereğince Bono Vasfında Sayılamayacağından Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Senet Çift Vade Taşıdığından Bonolar Hakkında da Uygulanması Gereken 615. Maddesi Gereğince Bono Vasfında Sayılamayacağından Bu Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD23.3.2007E. 2007/2903 K. 2007/5521"BONO BEDELİ ( Bonolar Hakkında Uygulanması Gereken 588/1. Madde Gereğince Bono Bedeli Hem Yazı Hem de Rakamla Gösterilip de İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
HEM YAZI HEM DE RAKAMLA GÖSTERİLEN BEDEL ( İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
SENETTE TAHRİFAT ( Bono Bedeli Hem Yazı Hem de Rakamla Gösterilip de İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı - Ancak Bu Kural Rakam İle Değer Bildirilen Bölümde Tahrifat Yapılmaması Halinde Uygulanacağı )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3031 K. 2007/5749"TAKİBİN İPTALİ ( Başvuru Evrak Üzerinde İncelendiği - Duruşma Açılarak Usulen Taraf Teşkili Sağlanıp Borçlunun Dayandığı Belgeler Alacaklı Tarafa Gösterilerek Kabul Edilip Edilmediği Konusunda Beyanı Alınması Gereği )
BAŞVURUNUN EVRAK ÜZERİNDEN İNCELENMESİ ( Takibin İptali - Duruşma Açılarak Usulen Taraf Teşkili Sağlanıp Borçlunun Dayandığı Belgeler Alacaklı Tarafa Gösterilerek Kabul Edilip Edilmediği Konusunda Beyanı Alınması Gereği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Takibin İptali - Usulen Taraf Teşkili Sağlanıp Borçlunun Dayandığı Belgeler Alacaklı Tarafa Gösterilerek Kabul Edilip Edilmediği Konusunda Beyanı Alınması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Takibin İptali - Duruşma Açılarak Usulen Taraf Teşkili Sağlanıp Borçlunun Dayandığı Belgeler Alacaklı Tarafa Gösterilerek Kabul Edilip Edilmediği Konusunda Beyanı Alınması Gereği )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3055 K. 2007/5762"İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( USD Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Biçimde Bilirkişi Tarafından Belirlenen Miktar Olarak Düzeltilmesi İsabetsiz Olduğu )
TALEPLE BAĞLILIK ( İşlemiş Faiz Alacağının USD Olarak Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Biçimde Bilirkişi Tarafından Belirlenen Miktar Olarak Düzeltilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3057 K. 2007/5741"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Faize Yönelik İtiraz Değerlendirilip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Faize Yönelik İtirazının Tümden Reddi İsabetsiz Olduğu )
FAİZE YÖNELİK İTİRAZ ( Değerlendirilip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerekirken Borçlunun Faize Yönelik İtirazının Tümden Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3065 K. 2007/5750"TEBLİGAT ( Sözleşmede Adres Bildirildiğinden Tebligat Kişinin Bilinen En Son Adresine Yapılacağı )
GERÇEK KİŞİYE TEBLİGAT ( Tebligat Kanunu'nun 12. Maddesinin Uygulama Alanı Bulunmadığı )
BİLİNEN SON ADRESE TEBLİGAT ( Sözleşmede Adres Bildirildiğinden Tebligat Kişinin Bilinen En Son Adresine Yapılacağı )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3303 K. 2007/5670"VADESİ TATİLE RASTLAYAN SENET ( Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )
ÖDEME GÜNÜ ( Senedin Vadesi Tatile Rastladığından Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )
ÇEK PROTESTOSU ( Senedin Vadesi Tatile Rastladığından Ödeme Günü Bu Tarihi İzleyen İlk İş Günü Protesto İse Bu Ödeme Gününü İzleyen İki İşgünü Olduğu )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3331 K. 2007/5636"ŞİKAYET ( Mahkemece Şikayetçinin Delilleri Kendisine Sorulup Açıklattırılmadan ve Yasada Öngörülen Kesin Süreler Hatırlatılmadan Sonuca Gidilmesi Yerinde Olmadığı )
KESİN SÜRE ( Mahkemece Şikayetçinin Delilleri Kendisine Sorulup Açıklattırılmadan ve Yasada Öngörülen Kesin Süreler Hatırlatılmadan Sonuca Gidilmesi Yerinde Olmadığı )
SSK SİGORTA PİRİM BİLDİRGESİ ( Şikayetçi Tarafından SSK Sigorta Pirim Bildirgesi İbraz Ettiği Anlaşılmakla Mahkemece Bu Çerçevede Borçlunun Usulüne Uygun Delilleri Sorulması Gereği )
DELİLLERİN SORULMASI ( Mahkemece Şikayetçinin Delilleri Kendisine Sorulup Açıklattırılmadan ve Yasada Öngörülen Kesin Süreler Hatırlatılmadan Sonuca Gidilmesi Yerinde Olmadığı )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3345 K. 2007/5647"ŞİKAYET ( Mahiyetine Göre Mahkemece Usulüne Uygun Olarak Duruşma Açılarak Tarafların İddia ve Savunmaları Sorularak Oluşacak Sonuca Göre Karar Vermek Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Şikayetin Mahiyetine Göre Mahkemece Usulüne Uygun Olarak Duruşma Açılarak Tarafların İddia ve Savunmaları Sorularak Bir Karar Vermek Gerektiği )
DOSYA ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR ( İsabetsiz Olduğu - Şikayetin Mahiyetine Göre Mahkemece Usulüne Uygun Olarak Duruşma Açılarak Tarafların İddia ve Savunmaları Sorularak Bir Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/3346 K. 2007/5646"FERAĞA İCBAR DAVASI ( Satış Vaadine Dayalı Hakkın Tapu Kaydına İşlendiği - Satış Vaadi Tarihinden İtibaren 5 Yıl Geçmeden Satış Vaadi Verilen 3. Kişi Ferağa İcbar Davası Açabileceği )
TAPU ŞERHİ ( Satış Vaadine Dayalı Hakkın Tapu Kaydına İşlendiği - Satış Vaadi Tarihinden İtibaren 5 Yıl Geçmeden Satış Vaadi Verilen 3. Kişi Ferağa İcbar Davası Açabileceği )
SATIŞ VAADİNE DAYALI HAK ( Kişisel Hak Mahiyetinde Olduğu - Tapu Kaydına İşlenmekle Ayni Etkinlik ve Aleniyet Kazandığından 5 Yıl Süre İle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceği )
KİŞİSEL HAK / AYNİ HAK ( Satış Vaadine Dayalı Hak Tapu Kaydına İşlenmekle Ayni Etkinlik ve Aleniyet Kazandığından 5 Yıl Süre İle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Satış Vaadine Dayalı Hakkın Tapu Kaydına İşlenmekle 5 Yıl Süre İle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceğinden 5 Yıl Geçmeden Satış Gerçekleştiğinde Şerhten Sonra Konulan Haciz Sonuç Doğurmadığı - Bu İşleme Karşı Her Zaman Şikayet Konusu Olabileceği )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/4507 K. 2007/5631"USULSÜZ TEBLİGAT ( Asıl İcra Müdürlüğünce Şikayetçi Hissedara Tapudaki Adres Belirtilerek Talimat İcra Müdürlüğünce Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Tebliğ Yapılması )
TALİMAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ( Asıl İcra Müdürlüğünce Şikayetçi Hissedara Tapudaki Adres Belirtilerek Talimat İcra Müdürlüğünce Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesine Göre Tebliğ Yapılması Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD26.3.2007E. 2007/4876 K. 2007/5630"ÇEKİN KEŞİDE YERİ VE TARİHİ ( Takip Konusu Çekin TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Yasal Unsurları İhtiva Ettiğinden Bu Çeke Dayalı Olarak Takip Yapılması Yasaya Uygun Olduğu )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Çekin Keşide Yeri Ve Tarihi Kısmında Başkaca Bir Tarih Yer Almadığı - Takip Konusu Çekin TTK'nun 692. Maddesinde Öngörülen Yasal Unsurları İhtiva Ettiğinden Bu Çeke Dayalı Olarak Takip Yapılması Yasaya Uygun Olduğu )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2670 K. 2007/5834"BORÇLULARIN FAİZ İSTENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLARI ( Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
LİMİTİN AŞILMASI ( Borçluların Faiz İstenemeyeceğine İlişkin İtirazlarının Hukuki Tavsif Hakime Ait Olacağından Limitin Aşıldığı Hususunu da İçereceğinin Kabulü Gereği )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )
FAİZ / TEMERRÜT ( Faize İlişkin Açık Bir Hüküm Bulunmadığından Borçluların İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten İtibaren Limit Dahilinde Kalınarak Faiz İsteyebileceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2916 K. 2007/5894"FATURALARDAKİ MALLARIN TESLİMİ ( Teslim Edilmediği Yolunda Borçlunun Bir İtirazı Bulunmadığına Göre Alacaklının İkamet Yerindeki İcra Dairesinde Takibini Başlatmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
YETKİ İTİRAZI ( Takip Dayanağı Faturalardaki Malların Teslim Edilmediği Yolunda Borçlunun Bir İtirazı Bulunmadığına Göre Alacaklının İkamet Yerindeki İcra Dairesinde Takibini Başlatmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
ALACAKLININ İKAMETGAHI ( Takip Dayanağı Faturalardaki Malların Teslim Edilmediği Yolunda Borçlunun Bir İtirazı Bulunmadığına Göre Alacaklının İkamet Yerindeki İcra Dairesinde Takibini Başlatmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2922 K. 2007/5896"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Borçluların TMK. 641. Maddesi Uyarınca Murisin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunduğu - Duruşmaya Katılmayan Diğer Borçluların İstemlerinin HUMK.nun 409. Maddesi Uyarınca Müracaata Bırakılması Gereği )
DURUŞMAYA KATILMAYAN BORÇLULAR ( Diğer Borçluların İstemlerinin HUMK.nun 409. Maddesi Uyarınca Müracaata Bırakılması Gereği )
İSTEMLERİN MÜRACAATTA BIRAKILMASI ( Borçluların TMK. 641. Maddesi Uyarınca Murisin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Bulunduğu - Duruşmaya Katılmayan Diğer Borçluların İstemlerinin HUMK.nun 409. Maddesi Uyarınca Müracaata Bırakılması Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2924 K. 2007/5876"TAKİPTEN ÖNCE ÖDEMEDE BULUNDUĞU İTİRAZI ( Kabul Edildiği - Tahsil Ettiği Alacağı Yeniden Takibe Koyan Alacaklının Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
ALACAĞIN YENİDEN TAKİBE KONULMASI ( Borçlunun Takipten Önce Ödemede Bulunması - Alacaklının Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
KÖTÜNİYETLİ VEYA AĞIR KUSUR ( Borçlunun Takipten Önce Ödemede Bulunduğu Yönündeki İtirazı Kabul Edildiğine Göre Tahsil Ettiği Alacağı Yeniden Takibe Koyan Alacaklının Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Tahsil Ettiği Alacağı Yeniden Takibe Koyan Alacaklının Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Olarak Kabul Edilmesi Nedeniyle Borçlu Yararına İptal Edilen Miktar Üzerinden Verilmesi Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2931 K. 2007/5898"TASARRUFUN İPTAL EDİLMESİ ( Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
BORÇLUNUN MAL VARLIĞI MEYDANA GELMESİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin İİK.nun 143. Maddesinin 4. Fıkrasının Uygulama Yeri Bulunmadığı )
ACİZ VESİKASINDA YAZILI ALACAK MİKTARI ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği İçin Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )
FAİZ İSTEMİ ( Tasarruf İptal Edilmek Suretiyle Borçlunun Mal Varlığı Meydana Gelmiş Olmakla Acizden Bahsedilemeyeceği - Aciz Vesikasında Yazılı Alacak Miktarına Faiz Yürütülebileceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2938 K. 2007/5881"BORÇLUNUN ALACAKLIDAN ALDIĞI PARAYI KABUL ETMESİ ( Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği - Borçlunun Alacaklıya Bu Bono İçin Yaptığı Bir Ödeme Bulunmadığından Olayda İİK.nun 170/A-Son Maddesinin Uygulanamayacağı )
BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ ( Borçlunun Sözleşmenin Bedeli Olarak Alacaklıdan ... TL Aldığını Kabul Etmesi Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği )
BONODAKİ ALACAK ( Borçlunun Sözleşmenin Bedeli Olarak Alacaklıdan ... TL Aldığını Kabul Etmesi Takip Konusu Bonodaki Alacağın Kabulü Anlamına Gelmeyeceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2940 K. 2007/5887"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE KALAN ALACAK ( Borçlunun Yasaya Uygun Şekilde Temyizi Bulunmamasına Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
BORÇLUNUN YASAYA UYGUN ŞEKİLDE TEMYİZİ BULUNMAMASI ( Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Borçlunun Yasaya Uygun Şekilde Temyizi Bulunmamasına Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
BORÇLUNUN YASAYA UYGUN ŞEKİLDE TEMYİZİ BULUNMAMASI ( Buna Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Temyiz Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2954 K. 2007/5906"DOSYANIN YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİ İSTEMİ ( Yasal 10 Günlük Süresi İçinde İstendiği - Kabulü Halinde Yetkili İcra Mahkemesinin İşin Esasına Girmesi Gereği )
YASAL 10 GÜNLÜK SÜRE ( Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesi'ne Gönderilmesi İsteminin Kabulü Halinde Yetkili İcra Mahkemesinin İşin Esasına Girmesi Gereği )
BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( Dosyanın Yetkili İcra Mahkemesi'ne Yasal 10 Günlük Süresi İçinde Gönderilmesi İsteminin Kabulü Halinde Yetkili İcra Mahkemesinin İşin Esasına Girmesi Gereği - Başvuruyu Süre Yönünden Reddedemeyeceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2986 K. 2007/5911"VEKALETNAMENİN GEÇERLİ OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAPILAN İTİRAZ ( İİK. 66/1. Maddesi Gereğince Takibi Durduracağı )
VEKALET VEREN YETKİLİLERİN DEĞİŞMESİ ( Borçlu Vekiline Vekalet Verildiği Tarihte Vekalet Verenler Yetkili Olduklarından Kooperatif Tarafından Azledilmedikçe Vekalet Veren Yetkililerin Değişmesi Vekaleti Geçersiz Kılmadığı )
VEKALETİN GEÇERLİLİĞİ ( Vekalet Verildiği Tarihte Vekalet Verenler Yetkili Olduklarından Kooperatif Tarafından Azledilmedikçe Vekalet Veren Yetkililerin Değişmesi Vekaleti Geçersiz Kılmadığı )
KOOPERATİFİN TEMSİLİ ( Temsilde Devamlılık Esas Olduğu - Borçlu Vekiline Vekalet Verildiği Tarihte Vekalet Verenler Yetkili Olduklarından Kooperatif Tarafından Azledilmedikçe Vekalet Veren Yetkililerin Değişmesi Vekaleti Geçersiz Kılmadığı )
TAKİBE İTİRAZ ( Vekalet Verildiği Tarihte Vekalet Verenler Yetkili Olduklarından Kooperatif Tarafından Azledilmedikçe Vekalet Veren Yetkililerin Değişmesi Vekaleti Geçersiz Kılmadığı - İtiraz Eden Vekilin Vekaleti ve İtirazı Geçerli Olduğu )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/2996 K. 2007/5857"İLAMIN DAYANAĞI İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Bu İlamın Yargılama Giderleri Dışında Bir İşin Yapılması Hususunda Eda Hükmünü İçermediği - Anılan İlam Dayanak Yapılarak Takip Yapılamayacağı )
EDA HÜKMÜNÜ İÇERMEYEN İLAM ( İlamın Dayanağı İdari İşlemin İptaline Karar Verildiği - Bu İlamın Yargılama Giderleri Dışında Bir İşin Yapılması Hususunda Eda Hükmünü İçermediği/Anılan İlam Dayanak Yapılarak Takip Yapılamayacağı )
TAKİP ALACAKLISININ LPG İSTASYONU AÇILMASI İSTEMİ ( İlamın Dayanağı İdari İşlemin İptaline Karar Verildiği - Bu İlamın Yargılama Giderleri Dışında Bir İşin Yapılması Hususunda Eda Hükmünü İçermediğinden Buna Dayanarak Takip Yapılamayacağı )
LPG İSTASYONU AÇILMASI İSTEMİ ( Takip Alacaklısının - İlamın Dayanağı İdari İşlemin İptaline Karar Verildiği/Bu İlamın Yargılama Giderleri Dışında Bir İşin Yapılması Hususunda Eda Hükmünü İçermediğinden Buna Dayanarak Takip Yapılamayacağı )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3007 K. 2007/5853"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ( İcra Mahkemesinde Edilmesi İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemesini Durdurmadığı )
İKİ YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( İcra Mahkemesinde Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi İki Yıllık Satış İsteme Süresinin İşlemesini Durdurmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ KARARININ KESİNLEŞMESİ ( 2 Yıllık Satış İsteme Süresini Geçirdikten Sonra Satış Talebinde Bulunduğu Görüldüğünden İİK'nun 150/E Maddesi Uyarınca Takibin Düşeceği )
TAKİBİN DÜŞMESİ ( İtirazın İptali Kararının Kesinleşmesinden İtibaren 2 Yıllık Satış İsteme Süresini Geçirdikten Sonra Satış Talebinde Bulunduğundan İİK'nun 150/E Maddesi Uyarınca Takibin Düşeceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3018 K. 2007/5862"ALACAĞIN FAİZİ İLE BİRLİKTE BORÇLUDAN TAHSİLİ KARARI ( İtirazın İptali ve Takibin Devamı Yönünde Bir Karar Verilmemesi - Alacaklının Anılan İlamı Dayanak Yaparak Yeni Bir Takip Başlatabileceği )
İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ ( Alacağın Faizi İle Birlikte Borçludan Tahsili Kararı - Alacaklının Anılan İlamı Dayanak Yaparak Yeni Bir Takip Başlatabileceği )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Alacağın Faizi İle Birlikte Borçludan Tahsili Kararında İtirazın İptali ve Takibin Devamı Yönünde Bir Karar Verilmediği - Alacaklının Anılan İlamı Dayanak Yaparak Yeni Bir Takip Başlatabileceğinden Reddi Gereği )
İLAMA DAYANARAK YENİ TAKİP ( Alacağın Faizi İle Birlikte Borçludan Tahsili Kararında İtirazın İptali ve Takibin Devamı Yönünde Bir Karar Verilmediği - Alacaklının Anılan İlamı Dayanak Yaparak Yeni Bir Takip Başlatabileceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3410 K. 2007/5779"YABANCI PARA ALACAĞI ( Takip Talepnamesinde Yabancı Para Alacağının Harca Esas Değerinin Gösterilmiş Bulunması İİK'nun 58/3 ve 60/1. Maddelerinde Yazılı Koşulu Yerine Getirilmesi Yönünden Yeterli Olduğu )
TAKİP TALEBİNDE ALACAĞIN HARCA ESAS DEĞERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Yabancı Para Alacağı - İİK'nun 58/3 ve 60/1. Maddelerinde Yazılı Koşulu Yerine Getirilmesi Yönünden Yeterli Olduğu )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3411 K. 2007/5778"BİR YERDE DEVAMLI OLARAK MESLEK VEYA SANATINI İCRA EDENLER ( O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğ O Yerdeki Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Davacı Vekilinin İşyerinde Bulunmadığına Dair Tebligat Belgesinde Bir Açıklık Bulunmadığı - Borçlu Vekiline Yapılan Tebliğ Usulsüz Olduğu )
DAİMİ MEMUR VEYA MÜSTAHDEMLERE TEBLİĞ ( Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenler O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğ O Yerdeki Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3414 K. 2007/5777"TAHLİYE ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )
İŞGAL ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )
TAHLİYE EMRİ ( Davacının Tahliyesi İstenilen Taşınmazda Kullanımının Bir Başka Deyişle İşgalinin Olmadığından Davacıya Tahliye Emri Gönderilmesi Doğru Olmadığı )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3416 K. 2007/5789"İMZA İNKARI ( Takip Konusu Bonodaki İmza Borçlu Tarafından İnkar Edildiğinden Mahkemece Usulüne Uygun Olarak İmza İncelemesi Yapılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Takip Konusu Bonodaki İmza Borçlu Tarafından İnkar Edildiğinden Mahkemece Usulüne Uygun Olarak İmza İncelemesi Yapılması Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3417 K. 2007/5788"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Talebin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )
PARA CEZASI ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi Halinde Davacının Feshi İstenilen İhale Bedelinin %10 Oranında Para Cezasına Mahkum Edileceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3430 K. 2007/5781"İMZA İTİRAZI ( Adres Değişikliğini Borçlu Usulüne Uygun Olarak Bildirmediğinden Tebligat Kanunu'nun 35/2. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( İmza İtirazı - Borçlu Usulüne Uygun Olarak Bildirmediğinden Tebligat Kanunu'nun 35/2. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )
KAPIYA YAPIŞTIRILACAK TEBLİĞ EVRAKI ( İmza İtirazı - Borçlu Usulüne Uygun Olarak Bildirmediğinden Tebligat Kanunu'nun 35/2. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3500 K. 2007/5824"BAKANLIĞA BAĞLI BİRİME HACİZ YAZISI GÖNDERİLMESİ ( Nezdinde Kesinleşen Haciz Konusu Bir Alacak Mevcut Olmadığından 3.Kişi Bakanlığın Şikayette Hukuki Yararı Olmadığı )
ŞİKAYET ( Tüzel Kişiliği Olmayan Şikayetçi Bakanlığa Bağlı Birime Haciz Yazısı Gönderilmiş Olup Nezdinde Kesinleşen Haciz Konusu Bir Alacak Mevcut Olmadığından 3.Kişi Bakanlığın Şikayette Hukuki Yararı Olmadığı )
HUKUKİ YARAR ( Tüzel Kişiliği Olmayan Şikayetçi Bakanlığa Bağlı Birime Haciz Yazısı Gönderilmiş Olup Nezdinde Kesinleşen Haciz Konusu Bir Alacak Mevcut Olmadığından 3.Kişi Bakanlığın Şikayette Hukuki Yararı Olmadığı )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3505 K. 2007/5822"BORÇ İKRARINI İÇEREN BELGE ( Alacaklının Takibine Dayanak Yaptığı Belge Senet Bedelinin Ödendiğine İlişkin Olup Borç İkrarını İçermediğinden İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılan Belgelerden Olmadığı )
SENET BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Takibine Dayanak Yaptığı Belge Senet Bedelinin Ödendiğine İlişkin Olup Borç İkrarını İçermediğinden İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılan Belgelerden Olmadığı )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Alacaklının Aynı Senet Bedelini Senet Hamilinin Yaptığı Takip Nedeniyle Yeniden Ödediği ve Bu Şekilde Mükerrer Ödemede Bulunduğuna İlişkin İddiası Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olup Yargılamayı Gerektirdiği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3506 K. 2007/5821"AİLE KONUTU ( Eslerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyeceği Devredemeyeceği veya Aile Konutu Üzerindeki Hakları Sınırlayamayacağı - Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması İstemi Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Şikayetçinin İpotekli Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu İleri Sürerek Talep Etmesi Yargılamayı Gerektirdiğinden Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği )
GÖREV ( Şikayetçinin İpotekli Taşınmazın Aile Konutu Olduğunu İleri Sürerek İpoteğin Kaldırılması İstemi Genel Mahkemede Çözümlenmesi Gerektiği - İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3520 K. 2007/5814"İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Sadece Maaş Haczi İle İlgili Olarak Verilen Kararın Daha Sonra Alacaklının Ek Hacizler Talebi İle Yeniden İstediği Hacizlerinde İlk Sıraya Alınacağına İlişkin İcra Mahkemesinin Kararı Anlaşmazlığa Çözüm Getirmediği )
MAAŞ HACZİ ( İlgili Olarak Verilen Kararın Daha Sonra Alacaklının Ek Hacizler Talebi İle Yeniden İstediği Hacizlerinde İlk Sıraya Alınacağına İlişkin İcra Mahkemesinin Kararı Anlaşmazlığa Çözüm Getirmediği )
HACİZLERİN SIRAYA KONULMASI ( Bir Mahcuz Üzerinde Birden Fazla Haciz Olması Durumunda İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılarak Hacizlerin Sıraya Konulması Zorunlu Olduğu )
BİRDEN FAZLA HACİZ ( Bir Mahcuz Üzerinde Birden Fazla Haciz Olması Durumunda İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılarak Hacizlerin Sıraya Konulması Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3536 K. 2007/5800"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haczedilen Hesaplar Üzerinde Gerektiğinde Yaptırılarak Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelir Vergi Resim ve Harç Şartlı Bağış Olup Olmadıkları Araştırılması Gereği )
HESAPLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMA ( Haczedilen Hesaplar Üzerinde Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Proje Karşılığı Borçlanma Yoluyla Elde Edilen Gelir Vergi Resim ve Harç Şartlı Bağış Olup Olmadıkları Araştırılması Gereği )
HESAPTAKİ KİRA PARALARININ HACZİ ( Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
KAMU HİZMETİNDE KULLANMA ( Hesaplardaki Paralar İle Haczedilen Kiraların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığı Belirlenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3537 K. 2007/5799"HENÜZ ÖDENMEMİŞ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önce Kredi Kullanıp da Vadesi Geçtiği Halde Henüz Ödenmemiş Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )
VADESİ GEÇTİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR ( 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önceki Kredi Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )
BANKACILIK KANUNU UYGULAMASI ( 138/4. Maddesi Alacaklı Banka Yönünden 26.12.2003 Tarihinden Önce Kredi Kullanıp da Vadesi Geçtiği Halde Henüz Ödenmemiş Alacaklarının Tahsiline İlişkin İcra Takiplerinde Uygulanabileceği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/3538 K. 2007/5798"TAKİBİN İPTALİ ( İcra Mahkemesince Verilen Tüm Kararların Kesinleşmeden İnfaz Edilmeleri Mümkün Olduğu - Borçlunun Hacizlerin Kaldırılmasına Yönelik Şikayetinin Kabulü Yerine Reddi İsabetsiz Olduğu )
HACİZLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Verilen Tüm Kararların Kesinleşmeden İnfaz Edilmeleri Mümkün Olduğundan Şikayetin Reddi Gereği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( İcra Mahkemesince Verilen Tüm Kararların Kesinleşmeden İnfaz Edilmeleri Mümkün Olduğundan Borçlunun Hacizlerin Kaldırılmasına Yönelik Şikayetinin Kabulü Gereği )"
Y12.HD27.3.2007E. 2007/4016 K. 2007/5893"İLAMDA ALACAKLI LEHİNE İYİNİYETLE YAPMIŞ OLDUĞU İNŞAAT VE DEĞİŞİKLİK ( "Kanuni Rehin veya Hapis Hakkı Tanınmasına" İlişkin İlama Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp İİK'nun 150/H Maddesi Uyarınca Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )
İCRA EMRİ ( İlamda Alacaklı Lehine İyiniyetle Yapmış Olduğu İnşaat ve Değişiklik - "Kanuni Rehin veya Hapis Hakkı Tanınmasına" İlişkin İlama Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya Gönderilmesi Gereği )
KANUNİ REHİN VEYA HAPİS HAKKI TANINMASINA" İLİŞKİN İLAM ( Dayalı Olarak Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılıp Rehinli Bu Tür Alacaklar İçin Borçluya İcra Emri Gönderilmesi Gereği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3037 K. 2007/6004"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ ( Gerekçeli Kararda Satış Bedeli Üzerinden %10 Para Cezasına da Hükmedildiği - Bu Şeklide Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Oluşturulduğundan Kararın Bozulması Gereği )
PARA CEZASI ( Kısa Kararda Davanın Reddine Denilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Satış Bedeli Üzerinden %10 Para Cezasına Hükmedilmesi Çelişki Oluşturulduğundan Kararın Bozulması Gereği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3088 K. 2007/5998"İLAMA AYKIRI İŞLEM YAPILMASI ( Borçlunun Talebi Memur Muamelesini Şikayet Niteliğinde Olduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ( Taraflar Gelmese Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerekirken Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
ŞİKAYET ( Taraflar Gelmese Bile İnceleme Yapılıp Şikayetin Sonuçlandırılması Gerekirken Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3093 K. 2007/6005"YETKİSİZ YERDE YAPILAN TAKİP ( Takip Tarihinden Önce de Alınmış Bir İhtiyati Haciz Kararı da Bulunmadığından Takip Tarihindeki Koşullara Göre Borçlunun Yetki İtirazının Kabulü Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( Yetkisiz Yerde Yapılan Takip - Takip Tarihinden Önce Alınmış Bir İhtiyati Haciz Kararı da Bulunmadığından Takip Tarihindeki Koşullara Göre Kabulü Gereği )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Yetkisiz Yerde Yapılan Takip - Takip Tarihinden Önce Alınmış Bir İhtiyati Haciz Kararı da Bulunmadığından Takip Tarihindeki Koşullara Göre Kabulü Gereği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3095 K. 2007/5990"HAVALE ( Ödemenin Takip Konusu Bonolardan 18.10.2005 Ödeme Günlü Olanına Atıfta Bulunulduğundan Bu Kısma Yönelik İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Bu Ödemeyi de Kapsar Şekilde İstemin Tümünden Reddi İsabetsiz Olduğu )
KISMİ İTİRAZ ( Ödemenin Takip Konusu Bonolardan 18.10.2005 Ödeme Günlü Olanına Atıfta Bulunulduğundan Bu Kısma Yönelik İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Bu Ödemeyi de Kapsar Şekilde İstemin Tümünden Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3097 K. 2007/5981"DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGAT ( Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
ÖNCELİKLİ VERİLECEK HÜKÜM ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3100 K. 2007/5978"BORCA İTİRAZ ( İİK.nun 169a/6. Maddesi Uyarınca Takip Muvakkaten Durdurulmadığı Halde Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN GEÇİCİ DURDURULMASI ( İİK.nun 169a/6. Maddesi Uyarınca Borçlunun İtirazı Üzerine Durdurulmadığı Halde Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İİK.nun 169a/6. Maddesi Uyarınca Borçlunun İtirazı Üzerine Takip Muvakkaten Durdurulmadığı Halde Borçlu Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3101 K. 2007/5984"ŞİKAYET ( Daha Önce Şikayet Başvurusunda Bulunulması Karşısında Aynı Konudaki Şikayetin Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Daha Önce Şikayet Başvurusunda Bulunulması Karşısında Aynı Konudaki Şikayetin Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gereği )
TALEPLE BAĞLILIK ( ... YTL Asıl Alacak ve Faizi Kabul Edildiği Halde Bu Talep Aşılarak ... YTL'den Sorumlu Olduğu Yönünde Hüküm Kurulması Doğru Görülmediği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3361 K. 2007/6068"MUHATABIN BİRDEN FAZLA ŞUBESİ OLMASI ( Ciro Çekin Üzerine Çekildiği Şubeden Başka Bir Şube Üzerine Yazılmış Bulunursa Bu Ciro Makbuz Hükmünde Olmadığı )
MAKBUZ ( Muhatabın Birden Fazla Şubesi Olup da Ciro Çekin Üzerine Çekildiği Şubeden Başka Bir Şube Üzerine Yazılmış Bulunursa Bu Ciro Makbuz Hükmünde Olmadığı )
SON CİRONUN BEYAZ CİRO OLMASI ( Bir Başka Şubeye Ciro Edildiği Yönünde Çek Üzerinde Açıklık Bulunmadığından Alacaklı Bankanın TTK.nun 701. Maddesi Gereğince Takip Hakkı Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Son Cironun Beyaz Ciro Olması - Bir Başka Şubeye Ciro Edildiği Yönünde Çek Üzerinde Açıklık Bulunmadığından Alacaklı Bankanın TTK.nun 701. Maddesi Gereğince Takip Hakkı Olmadığı )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3367 K. 2007/6097"AYNEN TESLİM ( İlamda Aynen Teslimine Karar Verilen Aracın Değeri Belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Değer Tespiti Yapılması Gereği )
RAYİCE GÖRE DEĞER TESPİTİ ( İlamda Aynen Teslimine Karar Verilen Aracın Değeri Belirtilmediğinden İcra Müdürlüğünce Haczin Yapıldığı Tarihteki Rayice Göre Değer Tespiti Yapılması Gereği )
LİKİT ALACAK ( İlamda Faize İlişkin Hüküm Bulunmadığından ve Takip Tarihi İtibariyle Likit Bir Alacak da Sözkonusu Olmadığından Haciz Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği )
FAİZE İLİŞKİN ALACAK ( İlamda Faize İlişkin Hüküm Bulunmadığından ve Takip Tarihi İtibariyle Likit Bir Alacak da Sözkonusu Olmadığından Haciz Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3369 K. 2007/6099"ALACAĞIN MİKTARI ( Genel Hükümlere Göre Alacağın Miktarı Nazara Alınarak Açılacak Davada Tasarrufun İptalinin İstenmesi Gerekirken Mahdut Yetkili İcra Mahkemesinde Tasarrufun İptaline İlişkin Dava Açılması Mümkün Olmadığı )
TASARRUFUN İPTALİ ( Genel Hükümlere Göre Alacağın Miktarı Nazara Alınarak Açılacak Davada İstenmesi Gerekirken Mahdut Yetkili İcra Mahkemesinde Tasarrufun İptaline İlişkin Dava Açılması Mümkün Olmadığı )
GÖREV ( Genel Hükümlere Göre Alacağın Miktarı Nazara Alınarak Açılacak Davada Tasarrufun İptalinin İstenmesi Gerekirken Mahdut Yetkili İcra Mahkemesinde Tasarrufun İptaline İlişkin Dava Açılması Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3373 K. 2007/6087"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Vadesiz Mevduat Hesabında Olan Maaş Dışındaki Paralarının Haczi Mümkün Olduğundan Mahkemece Emekli Maaşına İlişkin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İle Yetinmek Gereği )
BORÇLUNUN VADESİZ MEVDUAT HESABINDA OLAN PARA ( Maaş Dışındaki Paralarının Haczi Mümkün Olduğundan Mahkemece Emekli Maaşına İlişkin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İle Yetinmek Gereği )
ESKİ EMEKLİ MAAŞI ( Borçlunun Vadesiz Mevduat Hesabında Olan Maaş Dışındaki Paralarının Haczi Mümkün Olduğundan Mahkemece Emekli Maaşına İlişkin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabulü İle Yetinmek Gereği )"
Y12.HD29.3.2007E. 2007/3464 K. 2007/6054"TİCARİ FAİZ ( Sözkonusu Olabilmesi İçin Asıl Borcun Bir Ticari İşten Doğması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Takibe Konu İlamda Hükmolunan Alacak Alacaklı Müteahhid İle Borçlu Arasındaki İstisna Sözleşmesi Nedeniyle Hükmolunan Alacak Olduğu )
TİCARİ İŞ ( Bir Taraf İçin Ticari İş Mahiyetinde Olan Sözleşmeler Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Diğer Taraf İçin de Ticari İş Sayıldığı )
TİCARİ FAİZ ORANI ( Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Doğru İse de Bu Faiz Oranının İlamın Kesinleşme Tarihinden İtibaren İşletilmesi Gerektiği )"
Y12.HD30.3.2007E. 2007/3236 K. 2007/6145"TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ ( Dayanak İlamın Kesinleşmediği Gerekçesi İle Verilmesi - Mahkemenin Bu Yöndeki Kabulü HUMK.nun 74. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Dayanak İlamın Kesinleşmediği Gerekçesi İle Takibin İptaline Karar Verilmesi - Mahkemenin Bu Yöndeki Kabulü HUMK.nun 74. Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İlgili Dilekçede İleri Sürülen İddialar İlama Aykırılık Teşkil Ettiğinden Herhangi Bir Süreye Tabi Olmadığı )
İLAMA AYKIRILIK ( İlgili Dilekçede İleri Sürülen İddialar İlama Aykırılık Teşkil Ettiğinden Herhangi Şikayet Herhangi Bir Süreye Tabi Olmadığı )"
Y12.HD30.3.2007E. 2007/3243 K. 2007/6140"TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ ( Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğuna İlişkin Şikayeti Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Sonuçlandırılması Gereği )
ZAMANAŞIMI İDDİASI ( Seçilen Takip Şekline Göre Zamanaşımı İtirazının İcra Dairesine Yapılması Zorunlu Olduğu )
TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Sonuçlandırıldığı - Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğinin Usulsüz Olduğuna İlişkin Şikayeti Duruşma Açılarak Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Sonuçlandırılması Gereği )"
Y12.HD30.3.2007E. 2007/3253 K. 2007/6157"ZAMANAŞIMI ( Oluşan Zamanaşımı Nedeni İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Oluşan Zamanaşımı Nedeni İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İstemin Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD30.3.2007E. 2007/3274 K. 2007/6172"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yönünde Tedbir Kararı Oluşturulduğu - Yapılacak İş Alacaklının Takip Konusu Dosyadaki Alacağının Belirlenmesi Bakımından Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
TEDBİR KARARI OLUŞTURULMASI ( Menfi Tespit Davası - Alacağın Belirlenmesi Bakımından Gerektiğinde Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Menfi Tespit Davası/Paranın Alacaklıya Ödenmemesi Yönünde Tedbir Kararı Oluşturulduğu - Takip Konusu Dosyadaki Alacağının Belirlenmesi Bakımından Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3750 K. 2007/6317"FAİZ ORANI ( Takipten Sonraki Dönemde İşleyecek Faizin %84 Oranı Aşılmamak Kaydıyla Değişen Oranlara Göre İcra Müdürlüğünce Hesaplanması Zorunlu Olduğu )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İŞLEYECEK FAİZ ORANI ( Takipten Sonraki Dönemde İşleyecek Faizin %84 Oranı Aşılmamak Kaydıyla Değişen Oranlara Göre İcra Müdürlüğünce Hesaplanması Zorunlu Olduğu )
TAKİPTEN SONRAKİ DÖNEMDE İŞLEYECEK FAİZ ( %84 Oranı Aşılmamak Kaydıyla Değişen Oranlara Göre İcra Müdürlüğünce Hesaplanması Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3754 K. 2007/6304"İMZA VE YAZININ KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İtiraza Konu Belge Asılları ve Yöntemince Toplanmış Karşılaştırmaya Esas Olabilecek Nitelikteki Diğer Belgeler Üzerinde Yeniden Konusunda Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtiraza Konu Belge Asılları ve Yöntemince Toplanmış Karşılaştırmaya Esas Olabilecek Nitelikteki Belgeler Üzerinde Yeniden Konusunda Uzman Kişilerden Seçilecek Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
İMZA ÖRNEKLERİ ( Büyütülerek Mukayese Yapılmasıyla Yetinilmiş Ulaşılan Sonucun Maddi Dayanakları Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konulmamasının İsabetli Olmadığı )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3818 K. 2007/6233"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Yasal Beş Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi'ne Başvurarak İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Ettiği - Süresinde Yapılan Yetki İtirazının Esası İncelenmesi Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Yasal Beş Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi'ne Yapılığı - Süresinde Yapılması Nedeniyle İtirazın Esası İncelenmesi Gereği )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Yasal Beş Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesi'ne Başvurarak İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edildiği - Süresinde Yapılması Nedeniyle İtirazın Esası İncelenmesi Gereği )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3822 K. 2007/6230"BORÇLUNUN EKONOMİK-SOSYAL DURUMU ( Araştırılmadan ve Bilirkişiler Vasıtasıyla Gerekli İncelemeler Yaptırılarak "Mahcuzun Kıymeti" İle "Borçlunun Haline Münasip Bir Evi Alabileceği Bedel" Tespit Ettirilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
MESKENİYET İDDİASI ( "Mahcuzun Kıymeti" İle "Borçlunun Haline Münasip Bir Evi Alabileceği Bedel" Tespit Ettirilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( "Mahcuzun Kıymeti" İle "Borçlunun Haline Münasip Bir Evi Alabileceği Bedel" Tespit Ettirilmeden Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3823 K. 2007/6225"ŞİKAYET ( İlama Müstenit Olmayan Nafakalar Hüküm Altına Alınan Nafakalar Değil Tarafların Serbest İradesiyle Anılan Madde Koşullarındaki Kararlaştırılan İratlar Olduğu - Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )
İLAMA MÜSTENİT OLMAYAN NAFAKALAR ( Hüküm Altına Alınan Nafakalar Değil Tarafların Serbest İradesiyle Anılan Madde Koşullarındaki Kararlaştırılan İratlar Olduğu - Şikayetin Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3831 K. 2007/6229"YASADAN DOĞAN TAZMİNAT ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
KAYDIN İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN ( Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
İLAMIN KESİNLEŞMESİNE GEREK OLMAMASI ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olması Nedeniyle )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/3850 K. 2007/6217"GERİYE YÜRÜMEME KURALI ( Uyuşmazlığın Sürdüğü Davalarda İptal Kararının "Geriye Yürümeme" Kuralı Uygulanmayacağı - Bütçe Kanunu Uygulamasında Faiz Hesabı )
İPTAL KARARI ( Uyuşmazlığın Sürdüğü Davalarda İptal Kararının "Geriye Yürümeme" Kuralı Uygulanmayacağı )
BÜTÇE KANUNU UYGULAMASINDA FAİZ HESABI ( Uyuşmazlığın Sürdüğü Davalarda İptal Kararının "Geriye Yürümeme" Kuralı Uygulanmayacağı - Bütçe Kanunu Uygulamasında Faiz Hesabı )"
Y12.HD2.4.2007E. 2007/5061 K. 2007/6272"TEMİNAT BONOSU ( Bono Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )
BONO VASFI ( Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )"
Y12.HD3.4.2007E. 2007/3657 K. 2007/6363"İFLASIN ERTELENMESİ ( Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
TEDBİR KARARI ( İflasın Ertelenmesi Nedeniyle Verildiği - Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )
KESİN HÜKÜM ( İflasın Ertelenmesi Nedeniyle Tedbir Kararı Verildiği - Borçlu Aleyhine 6183 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Hiçbir Takip Yapılamayacağı ve Evvelce Başlamış Takiplerin de Duracağı )"
Y12.HD3.4.2007E. 2007/3970 K. 2007/6441"BORÇ İKRARI iÇEREN SENET ( Varlığı Halinde İcra Mahkemesinin İtirazın Kaldırılmasına Karar Verebileceği - Belli Vadelerde Ne Amaçla Alındığı Belli Olmayan Paraların Ne Amaçla İade Edileceği Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borç İkrarını İçeren Bir Senedin Varlığı Halinde İcra Mahkemesinin İtirazın Kaldırılmasına Karar Verebileceği )
TAKİP DAYANAĞI BELGE ( İİK. Md. 68'de Belirtilen Borç İkrarını İçeren Senet Niteliğinde Olmadığı - İmzanın İnkar Edilmemiş Olması Halinde Dahi İçeriği İtibariyle Borç Doğmayacağı )"
Y12.HD5.4.2007E. 2007/3588 K. 2007/6638"YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ( Dava Açabilmesi İçin Kat Maliki Olması Veya Bu Konuda Kat Malikleri Kurulundan Yetki Alması Gerektiği - Süreye Tabi Olan Haczedilmezlik Şikayeti/Yapılması Gerekenler )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Yapılması Gerekenler - Yöneticinin Görev ve Yetkileri/Dava Açabilmesi İçin Kat Maliki Olması Veya Bu Konuda Kat Malikleri Kurulundan Yetki Alması Gerektiği )
KAT MÜLKİYETİ KANUNDA YÖNETİCİNİN ACİLEN YAPMASI GEREKEN İŞLER ( Ana Gayrimenkulu İlgilendiren Bir Sürenin Geçmesinden Veya Bir Hakkın Kaybına Meydan Vermeyecek Gerekli Tedbirlerin Alınması - Süreye Tabi Olan Haczedilmezlik Şikayeti/Yapılması Gerekenler )"
Y12.HD5.4.2007E. 2007/4135 K. 2007/6590"HACİZ TALEBİ ( İcra Müdürüne Alacaklının İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı )
İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKDİR YETKİSİ ( Alacaklının Haciz İsteminin Yerine Getirilmesinde Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Haczi Uygulayıp Uygulamama Gibi Bir Takdir Hakkı Olmadığı - Kabulü Gereği )
HACZİ UYGULAMA ZORUNLULUĞU ( İcra Müdürüne Alacaklının İsteminin Yerine Getirilmesi Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı )"
Y12.HD9.4.2007E. 2007/4059 K. 2007/6881"İHALENİN FESHİ ( Tellal Bulundurulmaması - Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi )
İHALEDE TELLAL BULUNDURULMAMASI ( Yada Belediyeye Yazı Yazılmaksızın Satış Günü Re'sen Tellal Tayin Edilmesi - İhalenin Feshi Nedeni )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE İHALE GÜNÜ TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )
TELLAL GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BELEDİYEYE YAZI YAZILMASI ( Belediyenin İsmini Bildirdiği Tellalın İhale Günü Hazır Edilmemesi - İcra Müdürlüğünce Bir Adliye Görevlisinin Tellal Olarak Görevlendirilebileceği )"
Y12.HD9.4.2007E. 2007/4314 K. 2007/6847"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Mahkemece Kurulan Hükümde "Tazminatın Davalılardan Tahsiline" Açıklamasından Davalıların Söz Konusu Borçtan Müştereken Ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Mahkemece Kurulan Hükümde "Tazminatın Davalılardan Tahsiline" Açıklamasından Davalıların Söz Konusu Borçtan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu Sonucuna Varılması Gereği )"
Y12.HD10.4.2007E. 2007/4519 K. 2007/6923"HUKUKİ TAVSİF ( İstihkak Davası Dilekçesinde Şikayetten Bahsedildiği - Mahkemece İstihkak Prosedürüne Göre Çözümlenip Karar Verilmesi Gereği )
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Dilekçesinde Şikayetten Bahsettiği - Mahkemece Hukuki Tavsif Yapılarak Karar Verilmesi Gereği/Şikayet Olarak Nitelendirilmeyip Karara Bağlanacağı )"
Y12.HD10.4.2007E. 2007/4520 K. 2007/6921"BONODA TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Edenin Ad ve Soyadının Yanında Yazılı Olan Yerde Tanzim Edilmiş Sayıldığı - Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı Yazılması Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunlu Olmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS TAKİP ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yeri Belirlenemeyen Belgeler Kambiyo Senedi Vasfında Olmaması Nedeniyle )"
Y12.HD10.4.2007E. 2007/4528 K. 2007/6931"ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Eğer Para Varsa Üçüncü Kişi Haczi Uygulamakla Yükümlü Olduğu - Bu Hacze Şikayet Hakkı Borçluya Ait Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Üçüncü Kişiye Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Halinde Borçluya Ait Olduğu - 3. Kişinin Haczedilmezlik Şikayeti Bu Konuda Hukuki Yarar Olmadığı Dikkate Alınarak Reddi Gereği )
BORÇLUNUN HAKLARI ( Üçüncü Kişiye Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Halinde Şikayet Hakkı Borçluya Ait Olduğu"
Y12.HD12.4.2007E. 2007/4285 K. 2007/7248"KÜLTÜR VARLIKLARI ( Gerçek Kişilerin Bakanlıktan İzin Almak ve Müze Envanter Defterine Kaydettirmek Koşulu İle Taşınır Nitelikte Olanları Edinebilecekleri - Haczedilmesinde Uygulanacak Prosedür )
HACİZ ( Taşınır Nitelikte Kültür Varlıklarını/Uygulanacak Prosedür - Gerçek Kişilerin Bakanlıktan İzin Almak ve Müze Envanter Defterine Kaydettirmek Koşulu İle Taşınır Nitelikte Olanları Edinebildikleri )
TAŞINIR NİTELİKTE KÜLTÜR VARLIKLARI ( Gerçek Kişilerin Bakanlıktan İzin Almak ve Müze Envanter Defterine Kaydettirmek Koşulu İle Edinebilecekleri - Haczedilmesinde Uygulanacak Prosedür )"
Y12.HD17.4.2007E. 2007/4974 K. 2007/7529"ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Mahkemece Anılan Borçlunun İtirazının Geçerli Kabul Edilerek İtirazının İptaline ve Hakkındaki İcra Takibinin Devamına Karar Verilmiş Olması Karşısında Bu Borçluya da Ödeme Emri Tebliğine Gerek Bulunmadığı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Anılan Borçlunun İtirazının Geçerli Kabul Edilerek İtirazının İptaline ve Hakkındaki İcra Takibinin Devamına Karar Verilmiş Olması Karşısında Bu Borçluya da Ödeme Emri Tebliğine Gerek Bulunmadığı )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Borçlunun İtirazının Geçerli Olduğu Kabul Edilerek İtirazının İptaline ve Hakkındaki İcra Takibinin Devamına Karar Verilmiş Olması Karşısında Bu Borçluya da Ödeme Emri Tebliğine Gerek Bulunmadığı )"
Y12.HD20.4.2007E. 2007/5260 K. 2007/7889"BORCA İTİRAZ ( Senedin Teminat Senedi Olduğuna İlişkin Şikayet )
TEMİNAT SENEDİ ( Alacaklı Tarafın Senedin Borçlu ile Aralarındaki Ticari İlişkinin Teminatı Olarak Alındığını Açıkça Kabul Etmiş Olması Karşısında Artık Borçlunun Bu Konuda Belgeye Dayanmasına Gerek Kalmaması )"
Y12.HD24.4.2007E. 2007/5789 K. 2007/7970"BORCA İTİRAZ ( Banka Dekontunda Ödemenin Takip Dayanağı Çek İçin Olduğuna İlişkin Açıklama El Yazısı İle Yazılıp Banka Yetkililerince İmzalandığına Göre Ödemenin Takip Dayanağı Çek İçin Yapıldığının Kabulü Gereği )
ÖDEME İTİRAZI ( Dekontunda Ödemenin Takip Dayanağı Çek İçin Olduğuna İlişkin Açıklama El Yazısı İle Yazılıp Banka Yetkililerince İmzalandığına Göre Ödemenin Takip Dayanağı Çek İçin Yapıldığının Kabulü Gereği )
BANKA DEKONTUNA EL YAZISI İLE ÖDEMENİN ÇEK İÇİN OLDUĞU YAZILMASI ( Banka Yetkililerince İmzalandığına Göre Ödemenin Takip Dayanağı Çek İçin Yapıldığının Kabulü Gereği )"
Y12.HD24.4.2007E. 2007/5800 K. 2007/7972"YETKİ İTİRAZI ( Borçlunun İtirazlarını İcra Mahkemesine Beş Gün İçinde Bildirmesi Zorunlu Olduğu )
İTİRAZ SÜRESİ ( Borçlunun İtirazlarını İcra Mahkemesine Beş Gün İçinde Bildirmesi Zorunlu Olduğu )
YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzeni İle İlgili Bulunmayan Hallerde Taraflar Yetkili Mahkemeyi Sözleşmeyle Belirleyebileceği )"
Y12.HD24.4.2007E. 2007/5808 K. 2007/7969"MENFİ TESPİT İLAMININ KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - İlam Bir Bütün Olup İlamda Yer Alan Eklentiler de Aynı Kurala Tabi Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Menfi Tespit Kararının Kesinleşmediği Anlaşıldığından Menfi Tespit İlamında Alacaklı Yararına Hükmedilen Tazminatının Talep Edilemeyeceği )
İLAMLI TAKİP ( İlamda Yer Alan Tüm Alacak Kalemleri İlamın Kesinleştiği Tarihte Muaccel Hale Geldiği - İlam Kesinleşmeden Eklentilerin Ayrıca Takibe Konu Edilmelerinin de Sözkonusu Olamayacağı )"
Y12.HD24.4.2007E. 2007/5814 K. 2007/7966"BİLİRKİŞİLERCE DÜZENLENEN RAPOR ( Borçlunun Daha Uzak ve Farklı Yerlerden Mesken Almaya Zorlanamayacağının Bildirildiği Anılan Rapor Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )
HALİNE UYGUN MESKEN ( Borçlunun Daha Uzak ve Farklı Yerlerden Mesken Almaya Zorlanamayacağının Bildirildiği Anılan Rapor Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )
DAHA UZAK VE FARKLI YERLERDEN MESKEN ALMAYA ZORLANAMAYACAĞINA İLİŞKİN RAPOR ( Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )"
Y12.HD24.4.2007E. 2007/5816 K. 2007/7971"TAŞINMAZ İHALELERİNDE ARTIRMA İLANI ( İcra Müdürlüğünce Belediyede de İlanına Karar Verilmesi Halinde Bu İlanın Satış Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılması Gerektiği )
BELEDİYEDE TAŞINMAZ İHALESİ İLANI ( İcra Müdürlüğünce İlana Karar Verilmesi Halinde Bu İlanın Satış Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılması Gerektiği )
İHALE İLANI ( İcra Müdürlüğünce Belediyede de İlanına Karar Verilmesi Halinde Bu İlanın Satış Tarihinden En Az Bir Ay Önce Yapılması Gerektiği - Taşınmaz İhalelerinde Artırma İlanı )"
Y12.HD25.4.2007E. 2007/5853 K. 2007/8163"KAMBİYO SENEDİ ( Takip Dayanağı Bonolarda Keşide Yerinin "İst" Olarak Belirtildiği - Senetlerde Keşide Yeri Olmadığı Gerekçesiyle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
KEŞİDE YERİ ( Takip Dayanağı Bonolarda Keşide Yerinin "İst" Olarak Belirtildiği - Senetlerde Keşide Yeri Olmadığı Gerekçesiyle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İST SİMGESİNİN ANLAMI ( Bunun "İstanbul" Anlamında Olduğu Açık Şekilde Belli Olduğundan Senetlerde Keşide Yeri Olmadığı Gerekçesiyle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD25.4.2007E. 2007/5945 K. 2007/8110"KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali - İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
TALEP ARANMAMASI ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
İTİRAZIN İPTALİ ( İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( İtirazın İptali - İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Alacaklının Tazminatla ve Para Cezası İle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bunun Talep Edilmesinin Koşul Olarak Öngörülmediği )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/4268 K. 2007/8292"İLAM HÜKMÜNE DAYALI TAKİP ( Alacaklının 2002 Yılı Eylül Ayı Tüketici Fiyat Endeksine Göre Yıllık 55.5 Oranındaki Artışları Gözeterek Eksik Ödenen Aylar İçin Takip Yapmasında İlama Aykırı Bir Cihet Bulunmadığı )
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNE GÖRE TAKİP ( Alacaklının 2002 Yılı Eylül Ayı Tüketici Fiyat Endeksine Göre Yıllık 55.5 Oranındaki Artışları Gözeterek Eksik Ödenen Aylar İçin Takip Yapmasında İlama Aykırı Bir Cihet Bulunmadığı )
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ORANINDA ARTIRIM ( İlamda ‘Her Yıl Tüketici Fiyat Endeksi Oranında Arttırılacaktır' Hükmü Ye Aldığından Yıllık 55.5 Oranındaki Artışları Gözeterek Eksik Ödenen Aylar İçin Takip Yapmasında İlama Aykırı Bir Cihet Bulunmadığı )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/4289 K. 2007/8289"BORÇ VE FAİZİ KİMİN ÖDEYECEĞİ ( Kimin Ne Miktar Ödeme Yapacağının Belirtilmemiş Olduğu Hususlarına Yaptığı İtiraz Hakkında Olumlu Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZLAR HAKKINDA BİR KARAR VERİLMEMESİ ( Borçlunun Borca Faize Çek Tazminatına Kimin Ne Miktar Ödeme Yapacağının Belirtilmemiş Olduğu Hususlarına Yaptığı İtiraz Hakkında Olumlu Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/4305 K. 2007/8283"BORCA İTİRAZ ( İcra Mahkemesi'nce Borçluların İtirazlarının Esasının İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken İddianın Genel Mahkemede Yargılamayı Gerektirdiğinden Bahisle Davanın Reddi İsabetsiz Olduğu )
DAYANAK BONOLARIN İPOTEKLİ TEMİNAT ALTINA ALINMASI ( İcra Mahkemesi'nce Borçluların İtirazlarının Esasının İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/4871 K. 2007/8304"NOKTA HACZİ ( Borca Yeter Menkul Mallarının Haczinin İstendiğinden Uygulanan Haciz Nokta Haczi Niteliğinde Olmadığından Hacizle İlgili Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'ne Yapılması Gereği )
MENKUL MALLARININ HACZİ ( Uygulanan Haciz Nokta Haczi Niteliğinde Olmadığından Hacizle İlgili Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'ne Yapılması Gereği )
HACİZLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ( Uygulanan Haciz Nokta Haczi Niteliğinde Olmadığından Hacizle İlgili Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'ne Yapılması Gereği )
YETKİLİ İCRA DAİRESİ ( Uygulanan Haciz Nokta Haczi Niteliğinde Olmadığından Hacizle İlgili Şikayetlerin Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'ne Yapılması Gereği )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/5471 K. 2007/8313"ÖDEME EMRİ TEBLİĞ OLUNAMAMASI ( Senet Kefilinin Ödeme Emri Tebliğinden Haberdar Olduğu - Asıl Borçlu Şirket Yönünden İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLAN SENET KEFİLİ ( Kefilinin Ödeme Emri Tebliğinden Haberdar Olduğu - Asıl Borçlu Şirket Yönünden İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği )
TEBLİĞ İŞLEMİNDEN HABERDAR OLMA ( Haberdar Olduğu Tarihe Göre Borca İtirazının Süresinde Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gereği )"
Y12.HD26.4.2007E. 2007/6204 K. 2007/8303"İLAMLI TAKİBE İLİŞKİN FAİZ ( Takip Dosyasındaki İlamlı Takibe İlişkin Olarak İşlemiş Faizin Şikayet Edilmesine Karşın İcra Mahkemesi'nce Farklı Bir Takip Dosyası İncelenerek Hüküm Kurulduğu - Yanlış İncelemeye Dayalı İcra Mahkemesi Kararının Bozulması Gerektiği )
YANLIŞ İNCELEMEYE DAYALI İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Takip Dosyasındaki İlamlı Takibe İlişkin Olarak İşlemiş Faizin Şikayet Edilmesine Karşın İcra Mahkemesi'nce Farklı Bir Takip Dosyası İncelenerek Hüküm Kurulması Nedeniyle Kararın Bozulması Gereği )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/4530 K. 2007/8368"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Şikayetin Kabul Edilen Bölümü 11.660,66 YTL Olduğu - Kesinlik Sınırı Kapsamı Dışında Olduğundan Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İstemi Yasaya Uygun Olduğu )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Şikayetin Kabul Edilen Bölümü 11.660,66 YTL Olduğu - Kesinlik Sınırı Kapsamı Dışında Olduğundan Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İstemi Yasaya Uygun Olduğu )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/4615 K. 2007/8365"ÇEK İBRAZI ( Muhatap Tarafından İbraz Günü de Gösterilmek Sureti İle Çekin Üzerine Yazılmış Olan Tarihli Bir Beyanla Gerçekleştiği )
ÇEKTE TAKAS ODASINA İBRAZDA TARİHİ BULUNMADIĞI ( Çek Metninde Yazılı Olmayan İbraz Tarihinin Bankadan Sorularak Tamamlanması Mümkün Olmadığı - İptal Edilmiş Başkaca Geçerli Bir İbrazı Gösteren Kayda Rastlanmadığı/İtirazın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
İBRAZ TARİHİ ( Çek Metninde Yazılı Olmayan İbraz Tarihinin Bankadan Sorularak Tamamlanması Mümkün Olmadığı )
ÇEKLERDE VADE OLMADIĞI ( Dayanak Belgede İki Tane Keşide Tarihi Bulunduğu İçin Önceki Tarihin Keşide Tarihi Olarak Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/5868 K. 2007/8335"HACİZ İSTEMİ ( Ziraat Bankası Şubesindeki Borçlunun Varolduğu İddia Edilen Hesabına Doğrudan Doğruya Haciz Müzekkeresi Gönderilmesi İstenmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )
BANKA HESABINA HACİZ MÜZEKKERESİ GÖNDERİLMESİ ( İstenmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı - Haciz İstemi )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/5876 K. 2007/8532"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlu Yetki İtirazını Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Yasal 5 Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesi'ne Bildirdiği - İcra Mahkemesi'nce Bu İtiraz İncelenip Taraflar Gelmeseler Bile Yetki İtirazı İle İlgili Bir Karar Vereceği )
YETKİ İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip/Borçlu Yetki İtirazını İcra Mahkemesi'ne Bildirdiği - İcra Mahkemesi Taraflar Gelmeseler Bile Yetki İtirazı İle İlgili Bir Karar Vermesi Gerektiği )
İCRA MAHKEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip/Borçlu Yetki İtirazını İcra Mahkemesi'ne Bildirdiği - İcra Mahkemesi Taraflar Gelmeseler Bile Yetki İtirazı İle İlgili Bir Karar Vermesi Gerektiği )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/5877 K. 2007/8331"İCRA MAHKEMESİNCE MÜDDETİNDE YAPILAN ŞİKAYET VE İTİRAZ ( Usulüne Uygun Olarak Kendisine İntikal Eden İşlerde Alacaklının Kambiyo Hukuku Gereğince Takip Hakkına Sahip Bulunup Bulunmadığının Re'sen İncelemesi Gerektiği )
KAMBİYO HUKUKU GEREĞİNCE TAKİP HAKKI ( İcra Mahkemesince Müddetinde Yapılan Şikayet ve İtiraz Dolayısıyla Usulüne Uygun Olarak Kendisine İntikal Eden İşlerde Alacaklının Sahip Bulunup Bulunmadığının Re'sen İncelemesi Gerektiği )
İLK CİRO LEHTAR ŞİRKETE AİT OLMADIĞINDAN CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK BULUNDUĞU ( Şikayetçi Borçlu Hakkında Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı - Mahkemece Bu Borçlu Hakkında İİK. 170/A-2 Maddesi Uyarınca Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK ( İlk Cironun Lehdar Şirkete Ait Olmaması - Şikayetçi Borçlu Hakkında Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı/Mahkemece Bu Borçlu Hakkında İİK. 170/A-2 Maddesi Uyarınca Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/5893 K. 2007/8326"BORÇLU İTİRAZININ KABULÜ ( Kötüniyet ve Ağır Kusuru Bulunan Alacaklı Aleyhine Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatına Hükmolunacağı )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Borçlu İtirazının İcra Mahkemesince Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatına Hükmolunacağı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlu İtirazının İcra Mahkemesince Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere İcra İnkar Tazminatına Hükmolunacağı )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/5997 K. 2007/8383"BORÇ - ALACAK İLİŞKİSİ ( Nedeniyle Takip Dayanağı Bonoların Alındığı Bunları Borçlu İtiraz Edenin de Kefil Olarak İmzalayacağı Kararlaştırıldığı - İtiraz Eden Borçlunun Protokole Dayanarak Senetlerin Bedelsiz Kaldığı Yönündeki İtirazının Dinlenilme İmkanı Olmadığı )
SENETLERİN BEDELSİZ KALMASI ( Bonoların Borçlu İtiraz Edenin de Kefil Olarak İmzalayacağının Kararlaştırıldığı - İtiraz Eden Borçlunun Protokole Dayanarak Senetlerin Bedelsiz Kaldığı Yönündeki İtirazının Dinlenilme İmkanı Olmadığı )"
Y12.HD27.4.2007E. 2007/6634 K. 2007/8336"AVAL VERENİN SORUMLULUĞU ( Kimin İçin Taahhüt Altına Girmişse Tıpkı Onun Gibi Sorumlu Olduğu )
BONO BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Borçlu Bonoda Keşidecinin İmzası Bulunmaması Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
KEŞİDECİNİN İMZASI ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Borçlu Bonoda Keşidecinin İmzası Bulunmaması Nedeniyle Bono Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı )
GEÇERSİZ AVAL ( Bonoda Sorumlu Olarak Görülmeyen Bir Kimse İçin Verilen Avalın Geçersiz Olduğu )"
Y12.HD30.4.2007E. 2007/5837 K. 2007/8554"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Açılan Davanın Kabulü İle Borçlunun İtirazının Kaldırılmasına ve İtiraz Olunan Asıl Alacağın %40'ı Oranında Tazminatın Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesi Şeklindeki Kabulü Maddi Olaya Uygun Düşmediği )
İNFAZDA TEREDDÜT OLUŞTURAN KARAR ( Açılan Davanın Kabulü İle Borçlunun İtirazının Kaldırılmasına ve İtiraz Olunan Asıl Alacağın %40'ı Oranında Tazminatın Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesi Şeklindeki Kabulü Maddi Olaya Uygun Düşmediği )"
Y12.HD30.4.2007E. 2007/6116 K. 2007/8523"TAŞINMAZ HACZİ ( Onu Hukuki ve Tabii Semereleri İle Hasılat ve Menfaatlerini de Kapsadığı - İcra Dairesi Taşınmazın Haczi Halinde Kiracıları da Hacizden Haberdar Edip İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesini İsteyebileceği )
HUKUKİ VE TABİİ SEMERELER / KİRALAR ( Bir Taşınmazın Haczi Bunları da Kapsadığı - İcra Dairesi Taşınmazın Haczi Halinde Kiracıları da Hacizden Haberdar Edip İşleyecek Kiraların İcra Dairesine Ödenmesini İsteyebileceği )
TAHLİYE ( Taşınmazın Haczedilmiş Olması - İcra Müdürlüğü İşlemine Karşı Çıkmayarak Kabul Eden Kiracıların Kiraları Ödememesi Halinde Kiracıların İcra Müdürlüğünce Tahliyesine İlişkin Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığından Tahliye Edilemeyeceği )"
Y12.HD30.4.2007E. 2007/6132 K. 2007/8498"FONUN ALACAKLI OLMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı )
TAKİBİN DURMASI ( Fonun Alacaklı Olduğu ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılan Takiplerde İtirazlar Satış Dışında Takip İşlemlerini Durdurmadığı ) "
Y12.HD30.4.2007E. 2007/6152 K. 2007/8500"TAKİP MİKTARI KADAR BORÇLU OLMADIĞI İTİRAZI ( Bu İtirazın İİK'nun 62/4 Maddesi Yanlış Yorumlanarak Geçersiz Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
KISMİ İTİRAZ ( Borçlunun İcra Dairesine Açıkça Takip Miktarı Kadar Borcu Olmadığı Belirtildiği Halde Bu İtirazın İİK'nun 62/4 Maddesi Yanlış Yorumlanarak Geçersiz Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
BORCA İTİRAZ ( Borçlunun İcra Dairesine Açıkça Takip Miktarı Kadar Borcu Olmadığı Belirtildiği Halde Bu İtirazın İİK'nun 62/4 Maddesi Yanlış Yorumlanarak Geçersiz Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı - Kısmi İtiraz )"
Y12.HD30.4.2007E. 2007/7059 K. 2007/8506"YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacaklı Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )
SEÇİMLİK HAKKIN KULLANILMASI ( Alacaklı Yabancı Para Alacağının Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )
REESKONT FAİZİ ( Alacaklı Yabancı Para Alacağının Takipten Önce ve Takipten Sonra %10 Merkez Bankasının Dolara Uygulandığı Reeskont Faizi İle Birlikte Tahsilini İstediği ve Bu Suretle BK'nun 83. Maddesindeki Seçimlik Hakkını Kullandığının Kabulü Gerektiği )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6349 K. 2007/8748"YETKİ İTİRAZI ( İcra Dairesinin Yetkisi Hakkında Bir Karar Verilmeden İşin Esasının İncelenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçluların İcra Dairesinin Yetkisine İtirazlarının Yanısıra Borca da İtiraz Ettiği - İcra Dairesinin Yetkisi Hakkında Bir Karar Verilmeden İşin Esasının İncelenerek Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6379 K. 2007/8726"ZAMANAŞIMI ( Alacaklı Vekilinin Talepleri İcra Müdürlüğünce Kaşelenip İmzalanmadığından Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağından Takibin Kesinleşmesinden Sonra Dosyanın İşlemsiz Bırakıldığı - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )
DOSYANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Alacaklı Vekilinin Talepleri İcra Müdürlüğünce Kaşelenip İmzalanmadığından Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağından Takibin Kesinleşmesinden Sonra Dosyanın İşlemsiz Bırakıldığı - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6380 K. 2007/8725"İFLAS ERTELEME KARARININ BOZULMASI ( Bozmaya Uyularak Şikayetçi Şirketin 1 Yıl Süre İle İflasın Ertelenmesine Hükmedilmiş ve Bu Hüküm Kesinleşmiş İse de İflas Erteleme Tarihi Aralığı İtibariyle Şikayet Konusu İşlere Bir Hukuki Etkisi Olmadığı )
BOZMAYA UYMA ( İflas Erteleme Kararının Bozulması - Şikayetçi Şirketin 1 Yıl Süre İle İflasın Ertelenmesine Hükmedilmiş ve Bu Hüküm Kesinleşmiş İse de İflas Erteleme Tarihi Aralığı İtibariyle Şikayet Konusu İşlere Bir Hukuki Etkisi Olmadığı )
BORÇLUNUN TAŞINMAZLARINA HACİZ KONULMASI İŞLEMİ ( Yasaya Uygun Olduğu - Bozmaya Uyularak Şikayetçi Şirketin 1 Yıl Süre İle İflasın Ertelenmesine Hükmedilmiş ve Bu Hüküm Kesinleşmiş İse de İflas Erteleme Tarihi Aralığı İtibariyle Şikayet Konusu İşlere Bir Hukuki Etkisi Olmadığı )
HACİZLERİN FEKKİ ( Borçlu Vekilinin İflas Erteleme Kararı Olduğundan Bahisle Hacizlerin Fekki İsteminin Reddine İlişkin Şikayete Konu İcra Müdürlüğü Kararında Bir İsabetsizlik Görülmediği ) "
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6382 K. 2007/8721"ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçluya Bizzat Tebliğ Edilmiş Olup Borçlu 7 Günlük Şikayet Süresi İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak Ödeme Emrinin İptalini Şikayet Yolu İle Talep Ettiğinden Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği )
ŞİKAYET ( Borçluya Bizzat Tebliğ Edilmiş Olup Borçlu 7 Günlük Şikayet Süresi İçerisinde İcra Mahkemesine Başvurarak Ödeme Emrinin İptalini Şikayet Yolu İle Talep Ettiğinden Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6401 K. 2007/8686"BİRDEN FAZLA DAVALI ( Bunlardan Birinin İkametgahında Dava Açılabileceği ve Takip Yapılabileceği - Bu Durumda Diğer Borçluların Yetki İtirazında Bulunamayacakları )
BORÇLULARDAN BİRİ İÇİN ÖZEL YETKİLİ İCRA DAİRESİNDE TAKİP YAPILMASI ( Diğer Borçluların Yetki İtirazında Bulunabilecekleri )
YETKİ İTİRAZI ( Bulunmayan Takip Borçlusunun Adresine Ödeme Emri Gönderildiği - Mahkemece Öncelikle Ticaret Sicilinden Bu Borçlunun Kayıtlı Olduğu Yer Adresinin ( İkametgahı ) Araştırılması Gerektiği )
BORÇLUNUN İKAMETGAHI ( Yetki İtirazında Bulunmayan Takip Borçlusunun Adresine Ödeme Emri Gönderildiği - Mahkemece Öncelikle Ticaret Sicilinden Bu Borçlunun Kayıtlı Olduğu Yer Adresinin ( İkametgahı ) Araştırılması Gerektiği )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6402 K. 2007/8688"İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Hangilerinin Temyiz Olunabileceği Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da İİK'nun 363. Maddesinde Birer Birer Açıklandığı - Bunların Dışında Kalan Mahkeme Kararları Kesin Olduğu )
KESİN OLAN İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( Özel Hükümlerle ve Genel Olarak da İİK'nun 363. Maddesinde Gösterilenler Dışında Olanlar )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6417 K. 2007/8715"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Reddedildiği ve Kesinleşmediği - Red Kararı Taşınmazın Aynı İle İlgili İleri Sürülen İddianın Kabul Edilmediğine İlişkin Bir Hüküm Olup Şikayetin Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ RED KARARI ( Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddedildiği ve Kesinleşmediği - Red Kararı Taşınmazın Aynı İle İlgili İleri Sürülen İddianın Kabul Edilmediğine İlişkin Bir Hüküm Olup Şikayetin Kabulü Gereği )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6422 K. 2007/8711"FAİZ ORANLARI ( 01.04.2003 İle 01.01.2005 Tarihleri Arasındaki Dönem İçin 3095 Sayılı Kanundaki Oranlar Yerine 2003 ve 2004 Yılı Bütçe Kanunlarındaki Faiz Oranları Nazara Alınarak İşlemiş Faiz Hesabı İle Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İŞLEMİŞ FAİZ HESABI ( 01.04.2003 İle 01.01.2005 Tarihleri Arasındaki Dönem İçin 3095 Sayılı Kanundaki Oranlar Yerine 2003 ve 2004 Yılı Bütçe Kanunlarındaki Faiz Oranları Nazara Alınarak İşlemiş Faiz Hesabı İle Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6432 K. 2007/8718"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığı - Kötü Niyetli veya Ağır Kusurlu Kabul Edilemeyeceği )
ÇEKİN KEŞİDECİSİNİN İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASI ( 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığı - İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
KÖTÜNİYET VEYA AĞIR KUSUR ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığından Kabul Edilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI VE PARA CEZASI ( İmza Sıralamasına Göre 2.Cirantanın Takip Alacaklısı Olduğu Gözetildiğinde Keşideci İmzasının Huzurunda Atılması Söz Konusu Olmadığından Adı Geçen İmzanın Sıhhatini Bilebilecek Durumda Olmadığından Reddi Gereği ) "
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6461 K. 2007/8617"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Yapılabilmesinin Ön Koşullarından Biri de Takip Talebine Kambiyo Senedinin Aslının ve Borçlu Adedi Kadar Tasdikli Örneğini Eklemeye Mecbur Olduğu )
KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ VE BORÇLU ADEDİ KADAR TASDİKLİ ÖRNEĞİ ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapabilmesi İçin Gerektiği )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6468 K. 2007/8638"ÖDEME EMRİ TEBLİĞ İŞLEMİ ( Usulsüzlüğüne İlişkin Şikayet Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olmakla Mahkemece İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gereği )
USULSÜZ TEBLİĞ İŞLEMİ ( İlişkin Şikayet Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olmakla Mahkemece İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gereği )
YEDİ GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİ ( Ödeme Emri Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğüne İlişkin Şikayet Yasal 7 Günlük Süreden Sonra Olmakla Mahkemece İstemin Süre Aşımı Sebebiyle Reddi Gereği ) "
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6521 K. 2007/8674"TAKİBİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE İŞLEYECEK ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( TTK'nun 726/1. Maddesine Göre Hesaplanmayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Takip Kesinleştiğine Göre Olayda Uygulanması Gereken 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Mahkemece Zamanaşımı İtirazının Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yol İle Yapılan Takip Kesinleştiğine Göre Olayda Uygulanması Gereken 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Mahkemece Zamanaşımı İtirazının Reddi Gereği )
ZAMANAŞIMINI TATİL EDEN SEBEPLERİN ORTADAN KALDIRILMASI ( Kaldırılmasından Sonra Bir Başka Deyişle Menfi Tespit Davasının Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresinin İşlemeye Başlayacağı )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/6522 K. 2007/8643"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ( Faiz Genelgelerinin Getirtilmediği ve Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Genelgeler Dikkate Alınmaksızın Senette Belirlenen Faiz Oranları Üzerinden Hesaplama Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
İLAM NİTELİĞİNDE BELGEYE DAYALI TAKİP ( İlamlı Takibe İtiraz Hakkında Uygulanması Gereken İİK'nun 33. Maddesinde Tazminat Öngörülmediğinden Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İNKAR TAZMİNATI ( Takip İlam Niteliğinde Belgeye Dayalı Olup İlamlı Takibe İtiraz Hakkında Uygulanması Gereken İİK'nun 33. Maddesinde Tazminat Öngörülmediğinden Borçlu Aleyhine İnkar Tazminatına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD1.5.2007E. 2007/7379 K. 2007/8731"ECRİMİSİL ALACAĞINA İLİŞKİN TAKİP ( Bu Alacağın Şirketten Tahsil Edilmemesi Nedeniyle Şirket Ortaklarına Yönelinerek İcra Emri Çıkarılması - Borçlular Hakkında İdarece Yapılmış Bir Takip Bulunmadığından Olayda 31. Maddenin Uygulanamayacağı )
ECRİMİSİL ALACAĞININ ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLMEMESİ ( Şirket Ortaklarına Yönelinerek İcra Emri Çıkarılması - Borçlular Hakkında İdarece Yapılmış Bir Takip Bulunmadığından Olayda 31. Maddenin Uygulanamayacağı )
İCRA EMRİNİN ŞİRKET ORTAKLARINA ÇIKARILMASI ( Ecrimisil Alacağının Şirketten Tahsil Edilmemesi Nedeniyle/Borçlular Hakkında İdarece Yapılmış Bir Takip Bulunmadığından Olayda 31. Maddenin Uygulanamayacağı - Şikayetin Kabulü Gereği ) "
Y12.HD3.5.2007E. 2007/5481 K. 2007/8873"İLAMDA FAİZE DAİR HÜKÜM BULUNMAMASI ( Karar Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği - Gecikme Cezası Faiz Olmayıp Bir Tür Gecikme Tazminatı Olduğu )
GECİKME TAZMİNATI ( İlamda Faize Dair Hüküm Bulunmaması Halinde Karar Tarihinden İtibaren Faiz İstenebileceği - Gecikme Cezası Faiz Olmayıp Bir Tür Gecikme Tazminatı Olduğu )
FAİZ ( Borçlu Takipte İstenilen Asıl Alacağa Karşı Çıkmadığından Mahkemece Somut Olayda Uygulanma Yeri Bulunmayan BK'nun 104 /Son Maddesi Hükmü Dayanılarak Alacaklı İsteminin Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/5502 K. 2007/8882"İMZAYA İTİRAZ ( Yasal 5 Günlük İtiraz Süresinin Son Günü Bayram Tatiline Rastladığından İİK. 19/3. Maddesine Göre Tatili Takip Eden Günde Yapılan İtiraz Süresinde Olduğu )
BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ ( Son Günü Bayram Tatiline Rastladığından İİK. 19/3. Maddesine Göre Tatili Takip Eden Günde Yapılan İtiraz Süresinde Olduğu )
TATİL GÜNÜNE RASTLAYAN İTİRAZIN SON GÜNÜ ( Bayram Tatiline Rastladığından İİK. 19/3. Maddesine Göre Tatili Takip Eden Günde Yapılan İtiraz Süresinde Olduğu )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6047 K. 2007/8765"1. HACİZ İHTARNAMESİNE İTİRAZ ( İhtarnamede Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirildiği - 2. Haciz İhtarnamesinin Gönderilmeyeceği )
ŞİKAYET ( 1. Haciz İhtarnamesinde Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirildiği - Birbirine Bağlı ve İki Ayrı İşlemden Oluşan Uygulamada Çıkarılacak 2. Haciz İhtarının Yok Hükmünde Olduğu )
2. HACİZ İHTARNAMESİNİN GÖNDERİLEMEMESİ ( 1. Haciz İhtarnamesinde Açıklanan Nitelikte Bir Hesap Bulunmadığı İfade Edildikten Sonra Haczin Tatbik Edilemediğinin Bildirilmesi Nedeniyle - 2. Haciz İhtarının Yok Hükmünde Olduğu/Şikayet ) "
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6165 K. 2007/8827"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Artırım Neden Gösterilmeden Yasaca Belirlenen Oranın Üstünde %40 Oranında Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ( İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Tazminatın Yabancı Para Üzerinden Hüküm Altına Alınmasının Doğru Görülmediği - İcra İnkar Tazminatı )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6173 K. 2007/8810"İSTİHKAK DAVASI ( Taraf Teşkili ve Varsa Noksan Harç Tamamlattırılmalı ve Tarafların Delilleri Toplanarak Çekişme İstihkak Davası Prosedürüne Göre Çözümlenmesi Gereği )
MUHAFAZA ALTINA ALINAN MENKULLERİN ŞİRKETE TESLİMİ İSTEMİ ( İstihkak Davası - Taraf Teşkili ve Varsa Noksan Harç Tamamlattırılmalı ve Tarafların Delilleri Toplanarak Çekişme İstihkak Davası Prosedürüne Göre Çözümlenmesi Gereği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6178 K. 2007/8905"İCRA TAKİBİNİN DURDURULMAMASI ( Durdurulmadığı Halde Değişik 169/A-6 Maddesine Aykırı Şekilde Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Borca İtirazı Yerine Mahkemece İcra Takibi Durdurulmadığı Halde Değişik 169/A-6 Maddesine Aykırı Şekilde Borçlu Aleyhine İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6179 K. 2007/8812"ÇEKİ CİRO İLE ELİNE GEÇİREN HAMİL TARAFINDAN YAPILAN TAKİP ( Alacaklının Takip Yapmakta Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )
KÖTÜNİYET VE AĞIR KUSUR ( Takip Çeki Ciro İle Eline Geçiren Hamil Tarafından Yapıldığı İçin Alacaklının Takip Yapmakta Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6186 K. 2007/8814"BONOYA DAYALI TAKİP ( Takip Alacaklısı Protokole Taraf Değil İse de Protokolde Taraf Olan Kişilerden Biri Oğlu Olması Nedeniyle Alacaklının TTK'nun 599. Maddesi Anlamında Bu Protokolden Haberdar Olmadığının Düşünülemeyeceği )
PROTOKOLE TARAF OLMAMA ( Takip Alacaklısı Protokole Taraf Değil İse de Protokolde Taraf Olan Kişilerden Biri Oğlu Olması Nedeniyle Alacaklının TTK'nun 599. Maddesi Anlamında Bu Protokolden Haberdar Olmadığının Düşünülemeyeceği )
KESİN BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BONO ( Alacağın Varlığı Yargılamayı Zorunlu Kıldığı - Borç da Kabul Edilmediğinden Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6192 K. 2007/8805"BONONUN TANZİM TARİHİ ( Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu )
TANZİM YERİ ( Takip Konusu Bonoda Tanzim Tarihinin Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu - Bononun Unsurları )
BONONUN UNSURLARI ( Takip Konusu Bonoda Tanzim Tarihinin Altında İstanbul Yazılı Olduğundan Bu Yerin Tanzim Yeri Olarak Kabulünün Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6310 K. 2007/8848"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Borçlu Tüm İtirazlarını Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Yapması Gerektiği )
MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olduğundan Mükerrerlik Şikayet Olmayıp İtiraz Olduğu - İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )
İTİRAZ SÜRESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takipte Borçlu Tüm İtirazlarını Yasal 5 Günlük Süre İçinde İcra Mahkemesine Yapması Gerektiği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/6322 K. 2007/8849"TAKİP DAYANAĞI İLAMIN İNCELENMESİ ( Mülkiyetin İhtilaflı Olmadığı Bu Nedenle de Takip Konusu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MÜLKİYETİN İHTİLAFLI OLMAMASI ( Takip Konusu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ( Mülkiyetin İhtilaflı Olmadığı Bu Nedenle de Takip Konusu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/7196 K. 2007/8832"BORCA İTİRAZ ( İmzanın Borçlu Vekilinin Müvekkiline Ait Olmama Yönünde İddiaları Bulunması Nedeniyle Mahkemece Öne Sürülen Hususlar Üzerinde Durulması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Borca İtiraz - İmzanın Borçlu Vekilinin Müvekkiline Ait Olmama Yönünde İddiaları Bulunması Nedeniyle Mahkemece Öne Sürülen Hususlar Üzerinde Durulması Gereği )
MÜVEKKİLİN DAHA ÖNCE ADINA SAHTE OLARAK TAYİN DİLEKÇESİ VERİLMİŞ OLMASI ( İmzanın Borçlu Vekilinin Müvekkiline Ait Olmama Yönünde İddiaları Bulunması Nedeniyle Mahkemece Öne Sürülen Hususlar Üzerinde Durulması Gereği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/7234 K. 2007/8867"ZAMANAŞIMI ( Her Kim Hakkında Gerçekleşirse Onun Hakkında Sonuç Doğurduğu - Her Haciz İşlemi Bir Takip Muamelesi Sayılacağından Borçlu Yönünden İcra Dosyasında Devam Edegelen Takip Muamelesi Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
HACİZ İŞLEMİ ( Her Haciz İşlemi Bir Takip Muamelesi Sayılacağından Borçlu Yönünden İcra Dosyasında Devam Edegelen Takip Muamelesi Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
TAKİP MUAMELESİ ( Her Haciz İşlemi Bir Takip Muamelesi Sayılacağından Borçlu Yönünden İcra Dosyasında Devam Edegelen Takip Muamelesi Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmediği )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/7275 K. 2007/8868"KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI ( Devlet Malı Niteliğinde Bulunduğundan İİK'nun 82/1. Maddesi Gereğince Haczinin Mümkün Olmadığı )
HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN DEVLET MALI ( Karayolları Genel Müdürlüğü Mallan )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Karayolları Genel Müdürlüğü Mallan Devlet Malı Niteliğinde Bulunduğundan Haczinin Mümkün Olmadığı )"
Y12.HD3.5.2007E. 2007/7884 K. 2007/8757"TEMYİZ İTİRAZLARI ( Kabulü İle Borçlu Vekilinin Şikayetinden Feragatı Konusunda Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemenin Açıklanan Kararının Bozulması Gerektiği )
ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Borçlu Vekilinin Şikayetinden Feragatı Konusunda Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemenin Açıklanan Kararının Bozulması Gerektiği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/4621 K. 2007/9000"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlayacağı - Bu Nedenle Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davasının Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Menfi Tespit Davasının Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlayacağı - Bu Nedenle Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davasının Zamanaşımını Keseceği )
ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEP ( Menfi Tespit Davasının Sonuçlanıp Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Zamanaşımı Süresi İşlemeye Başlayacağı - Bu Nedenle Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davasının Zamanaşımını Keseceği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/4639 K. 2007/8994"BANKA HESABINDAKİ PARA ( Vergi Resim ve Harç Niteliğinde Olması ve Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Halinde Bu Paraların Haczedilemeyeceği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Banka Hesabındaki Paranın Vergi Resim ve Harç Niteliğinde Olması ve Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Halinde Bu Paraların Haczedilemeyeceği )
BANKA HESABINDAKİ PARANIN VERGİ RESİM VE HARÇ NİTELİĞİNDE OLMASI ( Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Halinde Bu Paraların Haczedilemeyeceği - İşçi ve Memurların Maaşları İle Belediye Giderlerinin Bu Hesaplardan Karşılanmasında Kullanılmasının Teamül Gereği Olduğu )
İŞÇİ VE MEMUR MAAŞLARI İLE BELEDİYE GİDERLERİ ( Banka Hesabındaki Paranın Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Nedeniyle Bu Hesaplardan Karşılanmasında Kullanılmasının Teamül Gereği Olduğu )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/5340 K. 2007/8951"DOSYA NUMARASININ YANLIŞ BİLDİRİLMESİ ( Mahkemece Dosya Celbedilerek Takas Hususu İncelenmeksizin İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
DOSYALARIN TAKAS EDİLMESİ ( Dosya Numarasının Yanlış Bildirilmesi Nedeniyle - Takas Hususu İncelenmeksizin İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Dosya Numarasının Yanlış Bildirilmesi - Takas Hususu İncelenmeksizin İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/5348 K. 2007/8973"BORCA İTİRAZ ( İİK 168 inci Maddesinde Belirtilen Yasal Beş Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine İtirazda Bulunulmasının Gerekmesi )
İTİRAZ SÜRESİ ( Borca İtirazın Beş Günlük Süreden Sonra Yapılması Nedeniyle Mahkemenin Vaki İtirazı Süre Aşımından Dolayı Reddetmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/5352 K. 2007/8969"ŞİKAYET ( İlamda Takdir Edilen Avukatlık Ücretinin Vekilinin Kendisine Ait Olduğu Yazılı Olmadığından Avukatın Kendi Adına Bu İlamla Takip Yapmasının Mümkün Olmaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Avukatlık Kanunu Gereğince Dava Sonunda Kararla Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yüklenilecek Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olması )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/5355 K. 2007/8962"MESKEN NİTELİĞİNDEKİ EV ( Borçlunun Mesken Olarak Nitelediği Evini Satın Almadan Önce Lüks Villasını Sattığı Borcunu Ödemeksizin Bu Evi Almasının İyiniyetle Bağdaşmayacağı Gerekçesiyle Meskeniyet Şikayetinin Reddi İsabetsiz Olduğu )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Borçlunun Mesken Olarak Nitelediği Evini Satın Almadan Önce Lüks Villasını Sattığı Borcunu Ödemeksizin Bu Evi Almasının İyiniyetle Bağdaşmayacağı Gerekçesiyle Reddi İsabetsiz Olduğu )
İYİNİYET ( Borçlunun Mesken Olarak Nitelediği Evini Satın Almadan Önce Lüks Villasını Sattığı Borcunu Ödemeksizin Bu Evi Almasının İyiniyetle Bağdaşmayacağı Gerekçesiyle Meskeniyet Şikayetinin Reddi İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6048 K. 2007/9051"TEHDİTLE DÜZENLENEN SENETLER ( Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödemek Vaadini Taşımadığı İçin Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği )
KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİ İÇERMEYEN SENETLER ( Taşımadığı İçin Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibe Konu Edilemeyeceği - Senetlerin Tehditle Düzenlendiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tehditle Düzenlendiği Kabul Edilen Senetlerin Daha Önce Peşin Olarak Alınan Avukatlık Ücretinin İadesi Amacıyla Tanzim Edildiği - Avukatlıktan Azil Nedeniyle Ücretin İade Edilip Edilmeyeceği Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği )
AVUKATLIKTAN AZİL ( Tehditle Düzenlendiği Kabul Edilen Senetlerin Daha Önce Peşin Olarak Alınan Avukatlık Ücretinin İadesi Amacıyla Tanzim Edildiği - Avukatlıktan Azil Nedeniyle Ücretin İade Edilip Edilmeyeceği Hususunun Yargılamayı Gerektirdiği ) "
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6072 K. 2007/9043"ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Borçlunun Yeni Adresini Sözkonusu Yere Bildirmediği İçin 7201 Sayılı Kanun'un 35 /Son Maddesi Gereğince Tebliğ İşlemi Yapılmasının Mümkün Olduğu )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Borçlunun Yeni Adresini Sözkonusu Yere Bildirmediği İçin 7201 Sayılı Kanun'un 35 /Son Maddesi Gereğince Tebliğ İşlemi Yapılmasının Mümkün Olduğu )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6093 K. 2007/9053"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARA KARARINA DAYALI BAŞLATILAN TAKİP ( Ara Kararın Yerine Getirilmesi HUMK'nun 101 ve Sonraki Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbirin İnfazı Suretiyle Olacağı )
ŞİKAYET ( Asliye Hukuk Mahkemesi Ara Kararına Dayalı Başlatılan Takip - İnfaz İşlemini Yerine Getiren Memurun Muamelesine Karşı Şikayetlerin de Kararı Veren Mahkemede İnceleneceği )
İLAM NİTELİĞİNİ KAZANMAYAN ARA KARARA DAYALI ÇIKARILAN İCRA EMRİ ( İcra Müdürünün Yasaya Aykırı Bu İşlemi İcra Mahkemesince Denetlenmeli ve Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6101 K. 2007/9073"TANZİM TARİHİNİN TEKRAR EDİLMİŞ OLMASI ( 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )
BONONUN ÜST BÖLÜMÜNDE VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMIŞ OLMASI ( Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklanmakta Olup Dayanak Belgenin Açıklanan Niteliğini Etkilemediği )
YAZIM SIRASINDAKİ DÜZENSİZLİK ( Tanzim Tarihinin Tekrar Edilmiş Olması 2. Bir Vade Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği - Bononun Üst Bölümünde Vadenin Tediye Tarihi Bölümüne Yazılmış Olması İse Yazım Sırasındaki Düzensizlikten Kaynaklandığı )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6128 K. 2007/9040"BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Borçlunun Paranın İstirdadı İçin Ayrıca Dava Açmış Olması ve Bu Davanın Başka Bir Mahkemede Derdest Bulunması Borçlunun İcra Dosyasındaki Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmediği )
BORÇLUNUN PARANIN İSTİRDADI İÇİN AYRICA DAVA AÇMIŞ OLMASI ( Bu Davanın Başka Bir Mahkemede Derdest Bulunması Borçlunun İcra Dosyasındaki Talebinin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmediği )
FAZLA ÖDENEN PARANIN TAHSİLİ ( Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Davanın Yargılaması Sırasında Sözü Edilen Paranın Ödenmemesi Yönünde Verilmiş Bir Tedbir ya da Bu Para Üzerine Konulmuş Bir Haciz Bulunmadığından Geri İstenebileceği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6265 K. 2007/8964"BORÇLUNUN MÜŞTEKİ BANKADAKİ HESAPLARINA HACİZ KONMASI İSTEMİ ( Haciz Tarihi İtibari İle Henüz Hacizli Bir Meblağ Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Müşteki Banka Hesaplarındaki Borçluya Ait Mevduatların İcra Dosyasına Gönderilmesini İstemesinin Doğru Olmadığı )
HACİZLİ MEBLAĞ BULUNMAMASI ( Haciz Tarihi İtibari İle Henüz Hacizli Bir Meblağ Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Müşteki Banka Hesaplarındaki Borçluya Ait Mevduatların İcra Dosyasına Gönderilmesini İstemesinin Doğru Olmadığı )
BORÇLUYA AİT MEVDUATLARIN İCRA DOSYASINA GÖNDERİLMESİ ( Haciz Tarihi İtibari İle Henüz Hacizli Bir Meblağ Bulunmadığından İcra Müdürlüğünce Müşteki Banka Hesaplarındaki Mevduatları İsteyemeyeceği ) "
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6532 K. 2007/9034"KARŞILIKLI EDİMLERİ İÇEREN SÖZLEŞME ( Kesin Borç İkrarına Havi Bulunmadığı - Sözleşmedeki Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Borçlunun İtirazının Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği )
KESİN BORÇ İKRARI İÇERMEYEN SÖZLEŞME ( Sözleşmedeki Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Borçlunun İtirazının Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği
BORÇLUNUN İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Sözleşme Karşılıklı Edimleri İçermekte Olup Alacağın Varlığı Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Reddi Gerektiği )
GENEL MAHKEMEDE YARGILAMAYI GEREKTİREN ALACAK ( Sözleşme Karşılıklı Edimleri İçermekte Olup Kesin Borç İkrarına Havi Bulunmadığı - Borçlunun İtirazının Kaldırılması İsteminin Reddi Gerektiği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6560 K. 2007/9012"HACZEDİLİP HACZEDİLEMEME ( Ancak Devri Mümkün ( Serbest ) Olan Şeyler Haczedilebileceği )
DEVRİ MÜMKÜN OLAN ŞEYLERİN HACZİ ( Haczedilebileceği - Haczedilen Şey Borçlu Şirketin Ticari Kayıtları Bu Nitelikte Bulunmadığından Şikayetin Kabulü Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Ancak Devri Mümkün Olan Şeylerin Haczedilebileceği - Borçlu Şirketin Ticari Kayıtları Bu Nitelikte Bulunmadığından Şikayetin Kabulü Gereği )
BORÇLU ŞİRKETİN TİCARİ KAYITLARININ HACZİ ( Devri Mümkün Olmaması Nedeniyle Haczedilemeyeceği - Şikayetin Kabulü Gereği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/6583 K. 2007/9020"İCRA İFLAS KANUNU'NUN 133. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEM YAPILMIŞ OLMASI ( İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )
İİK. 134. MADDEYE GÖRE YARGILAMA ( İİK'nun 133. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmış Olması İnceleme Koşulları ve Sonuçları Farklı Olan Aynı Kanunun 134. Maddesine Göre Yargılama Yapılmasını Engellemediği )"
Y12.HD4.5.2007E. 2007/7900 K. 2007/8965"HACİZ İHBARNAMELERİ ( İlgili Tebligatların Tebliğ Edilmesi Üzerine Muhatabı Tarafından Herhangi Bir İtiraz Vaki Olmadığından Takibin Kesinleşmesi Koşulu İle Henüz Takip Kesinleşmeden de Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Hukuki Sonuç Doğurduğu )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Muhatabı Tarafından Herhangi Bir İtiraz Vaki Olmadığından Takibin Kesinleşmesi Koşulu İle Henüz Takip Kesinleşmeden de Gönderilen Haciz İhbarnamelerinin Hukuki Sonuç Doğurduğu )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6645 K. 2007/9129"BORCA İTİRAZ ( Reddi Halinde Borçlu Takip Muvakkaten Durdurulmuş İse Takip Konusu Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği )
TAKİBİN GEÇİCİ DURDURULMASI ( Borca İtirazın Reddi Halinde Borçlu Takip Muvakkaten Durdurulmuş İse Takip Konusu Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borca İtirazın Reddi Halinde Borçlu Takip Muvakkaten Durdurulmuş İse Takip Konusu Alacağın %40'ından Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edileceği ) "
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6651 K. 2007/9134"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Borçlu Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Gün İçinde İtirazda/Şikayette Bulunabileceği )
BEŞ GÜNLÜK SÜRE ( Borçlu Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren 5 Gün İçinde Ödeme Emrine Karşı İtirazda/Şikayette Bulunabileceği )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6653 K. 2007/9115"MAAŞTAN KESİNTİ YAPILMASI ( Maaşının Bankada Hesabına Yatırıldığının Belirtilmesi Karşısında Borçlunun Maaşından İki Kez 1/4'er Oranında Kesinti Yapıldığı - 1/4 Oranında Kesinti İstemine İlişkin Haczin Kaldırılması Gereği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Borçlunun Maaşının Bankada Hesabına Yatırıldığının Belirtilmesi Karşısında Borçlunun Maaşından İki Kez 1/4'er Oranında Kesinti Yapıldığı - 1/4 Oranında Kesinti İstemine İlişkin Haczin Kaldırılması Gereği )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6657 K. 2007/9121"BORCA İTİRAZ ( Bonolarla İlgili Olarak İki İş Günü İçinde Protesto Çekilmek Kaydıyla Bononun Takip Konusu Yapılabilmesi )
PROTESTO ( İki İş Günü İçinde Protesto Çekilmek Kaydıyla Bononun Takip Konusu Yapılabilmesi-Ancak Mücbir Sebeplerin Bulunması Halinde Protesto Süresinin Uzatılması )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6956 K. 2007/9165"İBRAZ MÜDDETİNİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN BİR CİRO ( Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılan Bir Ciro Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurduğu - Bu Nitelikteki Bir Cironun Tespiti Halinde Dayanak Belge Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmediği )
DEF'İ ( Cironun İbraz Müddetinin Geçmesinden Sonra Yapılması - Borçlu Lehdara Karşı İleri Sürebileceği Defilerini Hamile Karşı da Beyan Edebileceği )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6961 K. 2007/9160"GAYRİMENKULE VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Gerek İlamda Öngörülen Tazminat Miktarı ve Gerekse Eklentilerin İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın İçeriği İncelenmeli ve Taşınmazın Ayrımının İhtilaflı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
İLAMDA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT MİKTARI VE EKLENTİLERİ ( İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın İçeriği İncelenmeli ve Taşınmazın Ayrımının İhtilaflı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taşınmazın Bir Kısmının Tapu Kaydının İptaliyle Dere Vasfı İle Tapu Kaydının Terkini Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6970 K. 2007/9174"HACİZ AŞAMASI ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Emekli Maaşının Tamamının Haczine Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
EMEKLİ MAAŞININ TAMAMININ HACZİNE MUVAFAKAT ( Borçlu Haciz Aşamasına Gelinmeden Muvafakat Ettiği İçin Anılan Kabul Beyanı 83/A Maddesi Gereğince Sonuç Doğurmadığı )
BORÇLUNUN EMEKLİ MAAŞI ALDIĞI SANDIK ( 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Emekli Maaşı Aldığı Sandığın 506 Sayılı Kanun'un Geçici 20. Maddesine Dayalı Olarak Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gereği - Haczedilmezlik Şikayeti Bundan Sonra Belirlenecek Duruma Göre Çözülmesi Gereği ) "
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6971 K. 2007/9178"İMZA İNCELEMESİ ( Mahkemece Yeniden İtiraz Edilen Ciro İmzası Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Sonuca Gidilmesi Yerine Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
CİRO İMZASI ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIRILMASI ( Yeniden İtiraz Edilen Ciro İmzası Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Sonuca Gidilmesi Yerine Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/6982 K. 2007/9156"BÜTÇE KANUNU FAİZ ORANI ( 01.01.2005-30.04.2005 Tarihleri Arasındaki Dönemde İşleyecek Faizin 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun 37/E Maddesindeki Oranlar Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
3095 SAYILI YASADAKİ FAİZ ORANLARI ( Esas Alınamayacağı - 01.01.2005-30.04.2005 Tarihleri Arasındaki Dönemde İşleyecek Faizin 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun 37/E Maddesindeki Oranlar Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
FAİZE FAİZ TALEP EDİLMESİ ( Takip Tarihinden Sonrası Dönem İçin Faize Faiz Talep Edildiği Şikayeti Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD7.5.2007E. 2007/7010 K. 2007/9206"BONO KEŞİDECİSİNİN İMZASI ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Senette Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Senet Bedelinden Dolayı Sorumlu Tutulamayacağı )
SENETTE KEŞİDECİ İMZASI ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Senette Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Senet Bedelinden Dolayı Sorumlu Tutulamayacağı )
SENET BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Senette Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Takibin İptali Gereği ) "
Y12.HD7.5.2007E. 2007/7138 K. 2007/9107"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği - Sözü Edilen İş Bu Belge İİK'nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )
İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Sözü Edilen İş Bu Belge İİK'nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından İtirazın Kaldırılması Talebinin Kabulü Gereği )
BELGENİN NİTELİĞİ ( Takip Konusu Belge Altındaki İmzalarına Borçluların İtiraz Etmediği - Sözü Edilen İş Bu Belge İİK'nun 68/1 Maddesinde Yazılı Nitelikleri Taşıdığından Kabulü Gereği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6763 K. 2007/9253"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Taşınmaz Üzerinde İpotek Olduğundan Mahkemece Mahiyeti Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği - Zorunlu Olarak Kurulmuş İse Kabul Edilebileceği )
İPOTEĞİN MAHİYETİ ( Zorunlu İse Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edileceği - Mahkemece Mahiyeti Belirlenerek Karar Verilmesi Gereği )
ZORUNLU İPOTEK ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin İpoteğin Mahiyetinin Tespiti Gereği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6764 K. 2007/9271"DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Üzerine 10 Gün İçinde Davacının Karşı Tarafa Görevli Veya Yetkili Mahkemede Tebligat Yaptırması Gereği - Aksi Takdirde Açılmamış Sayılacağı )
GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI ( Temyiz Süresinin Sona Erdiği Veya Onama Kararının Tebliğinden İtibaren 10 Gün İçinde Yeniden Dilekçe Verilmez Veya Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmez İse Davanın Açılmamış Sayılacağı )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6827 K. 2007/9238"KESİNLEŞMİŞ KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
KAMU ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK FAİZ ( Kesinleşmiş Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Talep Edilebileceği )
FAİZ ORANI ( Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi - İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar İse 3095 Sayılı Yasa Hükümleri Doğrultusunda Faiz Oranı Belirlenip İşlemiş Faiz Talep Olunabileceği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6836 K. 2007/9224"TAKİBİN DURMASI ( Dava Borçlu Lehine Hükme Bağlanırsa Derhal Takip Duracağı - İlamın Kesinleşmesi Üzerine Münderecatına Göre Ayrıca Hükme Hacet Kalmadan İcra Kısmen veya Tamamen Eski Hale İade Edileceği )
İCRANIN ESKİ HALE İADESİ ( Dava Borçlu Lehine Hükme Bağlanırsa Derhal Takip Duracağı - İlamın Kesinleşmesi Üzerine Münderecatına Göre Ayrıca Hükme Hacet Kalmadan İcranın Kısmen veya Tamamen Eski Hale İade Edileceği )
TAZMİNAT VE GİDERLER ( Esasın Eklentileri Olduğu - İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceğine Göre Eklenti ve Ayrıntılar da Pek Doğal Olarak Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
EKLENTİ VE AYRINTILAR ( Tazminat ve Giderler Esasın Eklentileri Olduğu - İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceğine Göre Eklenti ve Ayrıntılar da Pek Doğal Olarak Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6838 K. 2007/9222"İMZA İNKARI ( İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar İçermedikleri - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Takibin Durdurulması Talebinin Kabulü Gereği )
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ ( İnkar Edilen İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Kabulü Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzaların Yazı Unsuru İçermedikleri Gibi Gelişigüzel Hareketlerle Karalama Tarzında Oluşturuldukları Teşhise Olanak Sağlayacak Önemli Grafolojik Unsurlar İçermedikleri - İmzanın Borçluya Aidiyeti Yönünde Bir Kanaat Oluşturmadığından Takibin Durdurulması Talebinin Kabulü Gereği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6841 K. 2007/9211"İHTİYATİ HACZİN TATBİKİ ( Borçlu Şirket Yetkilisi Olduğu Anlaşılan Kişinin Borcu Kabul Ettiği ve Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Şirket Yetkilisi Olduğu Anlaşılan Kişinin Borcu Kabul Ettiği ve Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU ŞİRKET YETKİLİSİNİN BORCU KABUL ETMESİ ( Haciz Zabıt Varakasını İmzaladığı - Borçlunun İmzaya Yönelik İtirazı Hakkında Hiçbir İnceleme Yapılmaksızın İmzaya İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6849 K. 2007/9214"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenler O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğ Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı )
BELLİ BİR YERDE DEVAMLI OLARAK MESLEK VEYA SANATINI İCRA EDENLER ( O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğ Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı )
DAİMİ MEMUR VEYA MÜSTAHDEMLERE TEBLİĞ ( Belli Bir Yerde Devamlı Olarak Meslek veya Sanatını İcra Edenler O Yerde Bulunmadıkları Takdirde Tebliğ Aynı Yerde Daimi Memur veya Müstahdemlerinden Birine Yapılacağı ) "
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6852 K. 2007/9230"HACİZ İHBARNAMESİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( İtirazının Gerçeğe Aykırı Olduğundan Bahisle Alacaklının 3. Kişiye Karşı Tazminat Davası Açması - Mahkemece İşin Esasına Girilerek Genel Hükümlere Göre İnceleme Yapması Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Haciz İhbarnamesine Süresinde İtiraz Eden Üçüncü Kişinin İtirazının Gerçeğe Aykırı Olduğundan Bahisle Alacaklının Açması - Mahkemece İşin Esasına Girilerek Genel Hükümlere Göre İnceleme Yapması Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞU İDDİASI ( Alacaklının 3. Kişiye Karşı Tazminat Davası Açması - Mahkemece İşin Esasına Girilerek Genel Hükümlere Göre İnceleme Yapması Gereği ) "
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6860 K. 2007/9209"MUHTIRANIN İPTALİ ( Takip Borç Ödeme İle Sona Erdiğinden İptali Gereği )
BAKİYE BORÇ HESABI ( Muhtıranın İptali Yerine Alacaklının Şartlı Kısmi İbranamesi Geçersizmiş Gibi Bakiye Borç Hesabı Yapılarak Muhtıranın Kısmen İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6900 K. 2007/9369"BORCUN TÜRK PARASIYLA ÖDENMESİ ( Alacaklı Vekilinin Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği )
ALACAĞA TİCARİ TEMERRÜT FAİZİNİN UYGULANMASINI İSTEMİ ( Alacaklının Takip Talebinde Asıl Alacağa Takip Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Temerrüt Faizinin Uygulanmasını İstemesi - Tercihini Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesi Yönünde Kullandığını Gösterdiği ) "
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6905 K. 2007/9361"USULSÜZ TEBLİGAT ( Muhatabın Adreste Bulunmama Sebebi Araştırılmadığından ve Komşusunun Anılan Konularda Beyanını Alınıp İmzalatılmaması Nedeniyle )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Bulunmama Sebebi Araştırılmadığından ve Komşusunun Anılan Konularda Beyanının Alınıp İmzalatılmaması Nedeniyle Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6916 K. 2007/9359"TELLALLIK HARCI ( Mal ve Ürünlerini Satan Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ödemekle Yükümlü Olduğu )
ŞARTNAMEDE TELLALİYENİN ALICIYA AİT OLACAĞININ BELİRTİLMESİ ( Yasanın Emredici Hükmü Nedeniyle Sonuç Doğurmadığı )
HARCIN BELEDİYEDEN GERİ İSTENMESİ ( Mümkün Değil İse de Harcın Sorumlusu Borçluya Ait Satılan Mal Bedelinden Harç Miktarı Ayrılıp 3. Kişiye Ödenmesi Gereği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6924 K. 2007/9354"TAKİP DAYANAĞI BONO ( Yazı ve Rakamla Yazılan Miktara Sonradan İlave Edilmesi - Düzeltilmeden Önceki Miktarı İle Bu Bölüme İsabet Edecek Eklentiler de Hesaplanıp Bunlara Hasren Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZI VE RAKAMLA YAZILAN MİKTARA SONRADAN İLAVE EDİLMESİ ( Düzeltilmeden Önceki Miktarı İle Bu Bölüme İsabet Edecek Eklentiler de Hesaplanıp Bunlara Hasren Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6929 K. 2007/9376"SENETTEKİ İKİNCİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞI ( Araştırma Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Takip Konusu Senet Metninde Borçlunun Ad ve Soyadı Yer Almıyor İse de Keşidecinin İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmzanın Aval Şerhi Sayılacağı )
SENETTE İKİ İMZANIN YER ALMASI ( Takip Konusu Senet Metninde Borçlunun Ad ve Soyadı Yer Almıyor İse de Keşidecinin İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmzanın Aval Şerhi Sayılacağı - Senetteki İkinci İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gereği )
AVAL ŞERHİ ( Takip Konusu Senet Metninde Borçlunun Ad ve Soyadı Yer Almıyor İse de Keşidecinin İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmzanın Aval Şerhi Sayılacağı )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/6939 K. 2007/9356"İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Borçluların Paylarının Haczedilmesi Nedeniyle Meskeniyet Şikayetinde Bulunabilecekleri )
BORÇLULARIN PAYLARININ HACZEDİLMESİ ( İştirak Halinde Malik Olan Borçluların Paylarının Haczedilmesi Nedeniyle Meskeniyet Şikayetinde Bulunabilecekleri )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( İştirak Halinde Malik Olan Borçluların Paylarının Haczedilmesi Nedeniyle Bulunabilecekleri )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( İştirak Halinde Malik Olan Borçlulara İsabet Edecek Payın Değeri Belirlendikten Sonra Onların Haline Münasip Ev Almaları İçin Gerekli Olan Miktara Göre Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Meskeniyet Şikayeti )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/7109 K. 2007/9310"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Senetteki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesi Gereği )
AĞIR KUSUR ( Senetteki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olduğunu Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
SENETTEKİ BORÇLU İMZASI ( Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/7575 K. 2007/9416"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİ ( Tahrif Edildiği - Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Gözetildiğinde Anılan Düzeltmenin Sonuca Etkisinin Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Gözetildiğinde Anılan Düzeltmenin Sonuca Etkisinin Bulunmadığı - Sözü Edilen Çek İçin Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Çekin Keşide Tarihinin Tahrif Edildiği - Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Gözetildiğinde Anılan Düzeltmenin Sonuca Etkisinin Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD8.5.2007E. 2007/7675 K. 2007/9290"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Çek Bedelinin Alacaklı Tarafa Ödenmemesine İlişkin Olup Takibin Durmasına veya İptaline İlişkin Kararda Bir Hüküm Bulunmadığı - Tedbir Kararı Sebebiyle Takibin İptalini İçeren Borçlu Şikayetinin Reddi Gereği )
BORÇLU ŞİKAYETİ ( Tedbir Kararı Çek Bedelinin Alacaklı Tarafa Ödenmemesine İlişkin Olup Takibin Durmasına veya İptaline İlişkin Kararda Bir Hüküm Bulunmadığı - Tedbir Kararı Sebebiyle Takibin İptalini İçeren Borçlu Şikayetinin Reddi Gereği )
ÇEK BEDELİNİN ALACAKLI TARAFA ÖDENMEMESİNE İLİŞKİN TEDBİR KARARI ( Takibin Durmasına veya İptaline İlişkin Kararda Bir Hüküm Bulunmadığı - Tedbir Kararı Sebebiyle Takibin İptalini İçeren Borçlu Şikayetinin Reddi Gereği ) "
Y12.HD8.5.2007E. 2007/7766 K. 2007/9355"ŞİKAYET ( Takibin Durdurulmasına Rağmen İcra Müdürünün Borçluya Yeniden Ödeme Emri Gönderilmiş Olması Nedeniyle )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İcra Müdürünün Ödeme Emri Çıkardığı Tarihte Tedbirin Devam Etmekte Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi-Zira Kararda Açıkça Tedbirin Karar Verilinceye Kadar Devam Edeceğinin Yazılı Olması )
İHTİYATİ TEDBİR ( Borçlu Şirket Hakkında Yapılmış veya Yapılacak İcra Takiplerinin-İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları da Dahi Olmak Üzere Karar Verilinceye Kadar Tedbiren Durdurulmasına Karar Verilmiş Olması )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/6668 K. 2007/9451"İHALE EDİLEN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Taşınmaz Alıcıya İhale Edilip Bedeli Alındıktan Sonra Alıcı Adına Tescil Edilmesi için Tapuya Yazı Yazılması )
KİRA İLİŞKİSİ ( Belirtilen Süre Makul Süre Olduğundan Bunun da İhale Alıcısıyla Kiracı Arasında Kira İlişkisi Kurulduğunu Göstermemesi )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/6674 K. 2007/9444"ŞİKAYET ( İcra Takibi Yapan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olması Nedeniyle )
YABANCI KİŞİLERİN TAKİP YAPMASI ( Bu Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olması-Teminat Göstermenin Takip Yapmanın Ön Koşulu Olması ve Mahkemece resen Gözetilmesi )
TÜRKÇE TERCÜME ( Borçluya Gönderilen Takip Dayanğı Belgenin HUMK Uyarınca Türkçe Tercümesinin Eklenmesinin Gerekmesi )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/6821 K. 2007/9598"HACİZ TALİMATI ( İcra Müdürlüğü İİK. 85. Maddesine Uygun Şekilde Gerçekleştirildiği - Bloke İşlemleri Konusunda Talimat Harici İşlem Yapmadığı/Yapılan Bu İşlemde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
TALİMAT HARİCİ İŞLEM ( İcra Müdürlüğü Yazılan Haciz Talimatını İİK. 85. Maddesine Uygun Şekilde Gerçekleştirdiği - Bloke İşlemleri Konusunda Talimat Harici İşlem Yapmadığı/Yapılan Bu İşlemde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğü Bloke İşlemleri Konusunda Talimat Harici İşlem Yapmadığı/Yapılan Bu İşlemde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı - Borçlunun Başvurusunda Öne Sürdüğü İddia da Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığından Reddi Gereği )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/7064 K. 2007/9601"İMZA İNCELEMESİ ( Grafolojik ve Grafometrik Metodlar Uygulanmadan Hazırlanmış Olan Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Grafolojik ve Grafometrik Metodlar Uygulanmadan Hazırlanmış Olan Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/7071 K. 2007/9540"LİMİTED ŞİRKET BORCU ( Ortakların İlamda Yazılı Şirket Borcundan Doğrudan Doğruya Takip Edilemeyeceği/Adlarına İcra Emri Düzenlenemeyeceği - Sorumluluklarının Yargılamayla Saptanabileceği )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU ( Yargılamayla Saptanabileceği - Ortakların İlamda Yazılı Şirket Borcundan Doğrudan Doğruya Takip Edilemeyeceği/Adlarına İcra Emri Düzenlenemeyeceği )
SSK. BAŞKANLIĞI LEHİNE RÜCUAN ALACAĞIN TAHSİLİNE HÜKMEDİLMESİ ( Ltd. Şti.Ortaklarının İlamda Yazılı Şirket Borcundan Doğrudan Doğruya Takip Edilemeyeceği Adlarına İcra Emri Düzenlenemeyeceği )"
Y12.HD10.5.2007E. 2007/7087 K. 2007/9548"ÇEK TAZMİNATI ( Muhatap Banka Nezdinde Çekin Karşılığını Bulundurmayan Keşideci Sorumlu Olduğu - Bu Nedenle Cirantanın Herhangi Bir Sorumluluğu Bulunmadığı Halde Çek Tazminatı İle Sorumlu Tutulmasının Yerinde Olmadığı )
ÇEKİN KARŞILIĞINI BULUNDURMAYAN KEŞİDECİ ( Çek Tazminatından Muhatap Banka Nezdinde Çekin Karşılığını Bulundurmayan Keşidecinin Sorumlu Olduğu - Çek Tazminatı ile Sorumluluk )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6733 K. 2007/9747"HÜKMİ ŞAHISLAR ADINA TEBLİĞ ( Bunların Ticaret Sicilinde Yazılı Adreslerine Gönderilen Tebligatların 7201 Sayılı Kanunun 21. Maddesine Göre Yapılmış Olması Halinde Tebliğ Memurunun Tüzüğün 28. Maddesindeki Koşulları Araştırması Gerekli Olmadığı )
MUHATABIN ADRESTE OLMAMASI ( Bunun Nedeninin Belirlenmesi ve Tevziat Saatinden Sonra Adrese Dönüp Dönmeyeceğinin Tespit Edilmesi Gerçek Kişiler Yönünden Zorunlu Olup Hükmi Şahısların Sıfatı ve Niteliği İtibariyle Böyle Bir Araştırmanın Yapılması Gerekmediği )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Usulsüzlüğüne Karar Verilen Tebligatın Tebligat Kanunu'nun 32. Maddesine Göre Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6863 K. 2007/9739"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Kabul Edildiğine Göre İşbu Senetteki Keşideci İmzasını Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İmzaya İtirazı Kabul Edilen Borçlu Yararına Hükmedilmesi Gerektiği )
AĞIR KUSUR ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmzaya İtiraz Kabul Edildiğine Göre İşbu Senetteki Keşideci İmzasını Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6868 K. 2007/9736"TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Yasa'nın 21. Maddesine Göre Gerçekleştirilen - Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeni Araştırılmadığından Yapılan Bu Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN ARAŞTIRILMAMASI ( Tebliğ İşlemi 7201 Sayılı Yasa'nın 21. Maddesine Göre Gerçekleştirildiği - Yapılan Bu Tebliğ İşleminin Usulsüz Olduğu )
ÖĞRENME TARİHİ ( Usulsüz Tebliğ - Öğrenme Tarihi İtibariyle Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçeyle İstemin Reddi Yönünde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6871 K. 2007/9734"TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.360.YTL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
FAİZ ORANLARI ( Yasal Faiz Oranlarının Uygulanması Gerekirken Anayasa Mahkemesi'nce İptal Edilen 2004 Yılı Bütçe Kanunu'nda Öngörülen Faiz Oranlarının Uygulanmasının Yerinde Bulunmadığı )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6872 K. 2007/9733"İMZAYA İTİRAZ ( Protokolde Borçlu Takip Konusu Çekteki Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmediği - Bu Durumda İmzaya Yönelik İtirazın Yöntemince İncelenmesi Gereği )
PROTOKOLDEKİ KEŞİDE İMZASI ( Protokolde Borçlu Takip Konusu Çekteki Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmediği - Bu Durumda İmzaya Yönelik İtirazın Yöntemince İncelenmesi Gereği )
MEŞRUHATLI DAVETİYE ( Alacaklının Gelmemesi Üzerine Borçlunun İmzaya İlişkin İtirazının Konusu Kalmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verildiği/Protokolde Borçlu Takip Konusu Çekteki Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmediği - İmzaya Yönelik İtirazın Yöntemince İncelenmesi Gereği )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6879 K. 2007/9718"TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Zamanaşımı İddiası Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığından İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI İDDİASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Zamanaşımı İddiası Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığından İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonraki Devrede Zamanaşımı İddiası Herhangi Bir Süreye Tabi Bulunmadığından İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6904 K. 2007/9713"BONO ALTINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMEMESİ ( Bonoda Tanzim Tarihi Bulunduğuna ve Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMASI ( Bono Altındaki İmzanın İnkar Edilmemesi - Bunun da Vadeden Önceye Ait Olduğuna Göre Bu Tarihin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmamasının Sonuca Etkili Bulunmadığı )
BORÇLUNUN BORCA YÖNELİK OLARAK DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRDÜĞÜ İTİRAZLARI ( Kendisi Açısından Genel Mahkemede Yargılama Yapılmasını Zorunlu Kıldığı - Şikayetin Reddi Gereği )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/6914 K. 2007/9714"İLMÜHABERLER ( Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere Anonim Şirketlere İhraç Edildiğinden Bunların Taşınır Malların Haczi Hakkındaki Hükümlere Göre Haczedileceği - Yasada Geçici İlmühaber ve Kesin İlmühaber Ayrımı Yapılmadığı )
TAŞINIR MALLARIN HACZİ ( İlmühaberler Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere Anonim Şirketlere İhraç Edildiğinden Bunların Taşınır Malların Haczi Hakkındaki Hükümlere Göre Haczedileceği )
HACİZ İŞLEMİ ( İlmühaberler Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere Anonim Şirketlere İhraç Edildiğinden Bunların Taşınır Malların Haczi Hakkındaki Hükümlere Göre Haczedileceği )
GEÇİCİ VE KESİN İLMÜHABER ( Yasada Böyle Bir Ayrım Yapılmadığı - İlmühaberler Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere Anonim Şirketlere İhraç Edildiğinden Bunların Taşınır Malların Haczi Hakkındaki Hükümlere Göre Haczedileceği ) "
Y12.HD11.5.2007E. 2007/7616 K. 2007/9781"LİKİT BİR MİKTARIN TAHSİLİ ( Talep Edilmemesi - Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Dışında Kalan Kısımların İnfazının Mümkün Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Dışında Kalan Kısımların İnfazının Mümkün Bulunmadığı - İtiraz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yönünde Hüküm Tesis Edilmesi Gereği )
İTİRAZ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Takibin Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücreti Dışında Kalan Bölümü İçin İnfazının Mümkün Bulunmaması Nedeniyle )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/7859 K. 2007/9746"KESİNLEŞMEMİŞ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faiz Oranı Uygulanmayacağı )
TAKİP DAYANAĞI İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 Sayılı Yasa Hükümleri Doğrultusunda ( Bütçe Kanunlarında Yer Alan Yıllar ve Oranlar da Gözetilerek ) Faiz Oranı Talep Edilebileceği )
FAİZ ORANI ( Kesinleşmemiş Kamulaştırma Bedeli - Takip Dayanağı İlamın Kesinleşme Tarihine Kadar 3095 Sayılı Yasa Hükümleri Doğrultusunda ( Bütçe Kanunlarında Yer Alan Yıllar ve Oranlar da Gözetilerek ) Faiz Oranı Talep Edilebileceği )
KESİN HÜKME BAĞLANAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranı Üzerinden Faiz İstenebileceği )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/7870 K. 2007/9745"İCRA EMRİNİN GÖNDERİLMESİNİN USULSÜZ OLMASI ( İcra Emrinin İptali İle Yetinilmek Gerekirken İlam İçeriğine Uygun Bulunan Takibin de İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN İPTALİ ( İcra Mahkemesince Takip Talebine Uygun Olarak Çıkarılmayan İcra Emrinin İptali İle Yetinilmek Gerekirken İlam İçeriğine Uygun Bulunan Takibin de İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI ( Takip Talebine Uygun Olarak Çıkarılmayan İcra Emrinin İptali İle Yetinilmek Gerekirken İlam İçeriğine Uygun Bulunan Takibin de İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/8187 K. 2007/9688"BORÇLUYA KARŞI MÜRACAAT ( Ciro Silsilesine Göre Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvuramayacağı )
TAKİBİN ŞİKAYETÇİ YÖNÜNDEN İPTALİ ( Ciro Silsilesine Göre Borçluya Karşı Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvuramayacağından Borçlu Cirantanın da Bir Kabulü Bulunmaması Nedeniyle ) "
Y12.HD11.5.2007E. 2007/8259 K. 2007/9667"ÖDEME EMRİNDE TALEP EDİLEN FAİZ MİKTARI ( Oldukça Yüksek Olduğunu İleri Sürdüğüne Göre Faize İlişkin Olarak Yapılan İtiraz İle İlgili Mahkemece Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
FAİZE İLİŞKİN TALEP ( Ödeme Emrinde Talep Edilen Faiz Miktarının Oldukça Yüksek Olduğunu İleri Sürdüğüne Göre Faize İlişkin Olarak Yapılan Bu İtiraz İle İlgili Mahkemece Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD11.5.2007E. 2007/8332 K. 2007/9696"TANZİM YERİ ( Yazılmaması Mahkemece Re'sen Dikkate Alınarak Dayanak Senetlerin Kambiyo Senetleri Vasfında Olmadığı Kabul Edilerek Takibin Kararı Temyiz Eden Borçlular Yönünden İptali Gereği )
KAMBİYO SENEDİ ( Tanzim Yerinin Yazılmaması Mahkemece Re'sen Dikkate Alınarak Dayanak Senetlerin Kambiyo Senetleri Vasfında Olmadığı Kabul Edilerek Takibin Kararı Temyiz Eden Borçlular Yönünden İptali Gereği )
TAKİBİN İPTALİ ( Tanzim Yerinin Yazılmaması Mahkemece Re'sen Dikkate Alınarak Dayanak Senetlerin Kambiyo Senetleri Vasfında Olmadığı Kabul Edilerek Takibin Kararı Temyiz Eden Borçlular Yönünden İptali Gereği )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/6271 K. 2007/9845"DOSYAYA CELP EDİLEN HESAP EKSTRELERİ ( Hesaptaki Paralardan Vergi Resim Harç Niteliğinde Olanlar Belirlenmeli Şahıslarca Yatırılan Paraların 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 /Son Maddesi Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )
HESAPTAKİ PARALARDAN VERGİ RESİM HARÇ NİTELİĞİNDE OLANLAR ( Belirlenerek Şahıslarca Yatırılan Paraların 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 /Son Maddesi Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şahıslarca Yatırılan Paraların 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 /Son Maddesi Gereği Fiilen Kamu Hizmetinde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7236 K. 2007/9824"BORCA İTİRAZ ( Mahkemece Yapılacak İş Gerektiğinde Bilirkişiden Yararlanılarak Yargıtay Denetimine Olanak Tanıyacak Şekilde Hesaplama Yapılması Bu Hesaplamada 3095 Sayılı Yasa'nın 1. Maddesine Göre ve Kademeli Olarak Yasal Faiz Uygulanması Gereği )
YASAL FAİZ UYGULAMASI ( Bilirkişiden Yararlanılarak Hesaplama Yapılması Bu Hesaplamada 3095 Sayılı Yasa'nın 1. Maddesine Göre ve Kademeli Olarak Yasal Faiz Uygulanması Gereği - Borca İtiraz )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7238 K. 2007/9822"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ TALEBİ ( Alacaklının Üçüncü Kişinin İtirazının Yasaya Uygun Bulunmadığı Sebebine Dayalı - Mahkemece İstemin Yerinde Olduğu Saptandığı Takdirde Anılan Miktarın Tazminat Olarak Alacaklıya Ödemesi Yönünde Hüküm Kurulması Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ YASAYA UYGUN BULUNMAMASI ( Tazminata Mahkum Edilmesi Talebi - Mahkemece İstemin Yerinde Olduğu Saptandığı Takdirde Anılan Miktarın Tazminat Olarak Alacaklıya Ödemesi Yönünde Hüküm Kurulması Gereği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ ( Mahkemece İstemin Yerinde Olduğu Saptandığı Takdirde Anılan Miktarın Tazminat Olarak Alacaklıya Ödemesi Yönünde Hüküm Kurulması Gereği )
ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI ( İcra Mahkemesinde Genel Hükümler Göre İncelenir ve Edayı İçerecek Şekilde Hüküm Kurulacağı ) "
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7249 K. 2007/9840"TEBLİĞ İŞLEMİ ( Tebligatın Yapıldığı Tarihte Borçlunun Nerede Görevli Olduğu Yöntemince Araştırılarak Tebliğ İşleminin Usulüne Uygun Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
TEBLİĞ İŞLEMİNDEN HABERDAR OLUNDUĞU TARİHİN BİLDİRİLMEMESİ ( Borçlunun Bu İşlemi En Geç Dava Tarihinde Öğrendiği Kabul Edilerek Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEBLİĞ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Takip Kesinleşmeden Önce Yapılan Hacizlerin Kaldırılması Gerekeceğinden ve Mal Beyanı Süresi Etkileneceğinden vs. Borçlunun Düzeltme İsteminde Hukuki Yararının Varlığı Kabul Edilmesi Gereği )
DÜZELTME İSTEMİ ( Tebliğ Tarihi Düzeltildiği Takdirde Takip Kesinleşmeden Önce Yapılan Hacizlerin Kaldırılması Gerekeceğinden ve Mal Beyanı Süresi Etkileneceğinden vs. Borçlunun Düzeltme İsteminde Hukuki Yararının Varlığı Kabul Edilmesi Gereği )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7376 K. 2007/9861"YETKİLİ HAMİL (Takip/Çeki Elinde Bulunduranın Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Yetkili Hamil Sayılacağı - Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi/Geriye Dönüş Cirosu Gerektiği)
CİRO SİLSİLESİ (Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Geriye Dönüş Cirosu Bulunmadan Çeki Elinde Bulunduranın Yetkili Hamil Sayılamayacağı)
GERİYE DÖNÜŞ CİROSU (Çekte Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Çekin Geriye Doğru Kendisinden Önce Gelen Cirantaya Ciro Yapılmadan Teslimi/Elinde Bulunduran Cirantanın Yetkili Hamil Sayılamayacağı)
ŞİKAYET (Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi/Çekte Cirolardan Biri ve İbraz Cirosunun Çizilmesi - Şikayetin Kabulü/İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Cirantanın Yetkili Hamil Olmaması Nedeniyle Takibin İptali İstemi/Şikayet Niteliği - Şikayetin Kabulü/Hükmedilmesinin İsabetsizliği)"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7404 K. 2007/9847"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Şikayetçi Bu Taşınmazını Onun İlk Maliki Olan Diğer Borçluya Satıp Devrettikten Sonra Taşınmaz İle İlişkisi Kesilen ve Kredi Borcu İle de İlgisi Bulunmayan Şikayetçiye İcra Emri Tebliğ Edilemeyeceği )
ŞİKAYETÇİNİN İPOTEKLİ TAŞINMAZINI ONUN İLK MALİKİ OLAN DİĞER BORÇLUYA SATIP DEVRETMESİ ( Bu Devir Tarihinden Sonra Taşınmaz İle İlişkisi Kesilen ve Kredi Borcu İle de İlgisi Bulunmayan Şikayetçiye İcra Emri Tebliğ Edilemeyeceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip )
ŞİKAYETÇİYE İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( Şikayetçi Taşınmazını Onun İlk Maliki Olan Diğer Borçluya Satıp Devrettikten Sonra Taşınmaz İle İlişkisi Kesilen ve Kredi Borcu İle de İlgisi Bulunmayan Şikayetçiye İcra Emri Tebliğ Edilemeyeceği - Şikayetin Kabulü Gereği ) "
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7405 K. 2007/9851"TAKİP KONUSU BELGE KAMBİYO SENEDİ VASFINI TAŞIMAMASI ( Dilekçenin Hukuki Tavsifi de Hakime Ait Olması Nedeniyle Bu Başvurunun Şikayet Olarak Değerlendirilip Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ ( Takip Konusu Belge Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Gönderilmesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )
İTİRAZ / ŞİKAYET ( Takip Konusu Belge Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığından Başvurunun Şikayet Olarak Değerlendirilip Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemece Başvurunun İtiraz Olarak Vasıflandırılmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/7548 K. 2007/9797"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Kesin Hükme Bağlanan - 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
EN YÜKSEK FAİZ ( Kesin Hükme Bağlanan Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Halinde 17.10.2001 Tarihinden İtibaren Kamu Alacakları İçin Öngörülen En Yüksek Faizin Uygulanması Talep Edilebileceği )
İMAR UYGULAMASI SIRASINDA BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN TAŞINMAZ ( Takip Dayanağı İlamın Taşınmaza Taktir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemine İlişkin Olduğu - Yasal Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Doğru Olduğu )
YASAL FAİZ ( Takip Dayanağı İlamın İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Taşınmaza Taktir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemine İlişkin Olduğu - Yasal Faiz Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Doğru Olduğu )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/8266 K. 2007/9791"İLAMLA İLGİLİ DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( İbra Belgesine Karşı İcra Mahkemesinde Alacaklının İmzayı İnkar Etmediği/Ancak Zorla İmzalattırıldığı Def'inde Bulunduğu - Mahkemece İcranın Geri Bırakılmasına Karar Vermek Gerektiği )
İBRA BELGESİ ( İcra Mahkemesinde Alacaklı İmzayı İnkar Etmediği/Ancak Zorla İmzalattırıldığı Def'inde Bulunduğu/Mahkemece İcranın Geri Bırakılmasına Karar Vermek Gerektiği - Davadan Feragat Edilmesi )
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( İbra Belgesine Karşı İcra Mahkemesinde Alacaklının İmzayı İnkar Etmediği/Ancak Zorla İmzalattırıldığı Def'inde Bulunması Nedeniyle - Dayanak İlamla İlgili Davadan Feragat Edildiği )
İMZANIN İNKAR EDİLMEMESİ ( İbra Belgesine Karşı İcra Mahkemesinde Alacaklının İmzayı İnkar Etmediği/Ancak Zorla İmzalattırıldığı Def'inde Bulunduğu - Mahkemece İcranın Geri Bırakılmasına Karar Vermek Gerektiği/Davadan Feragat Edilmesi ) "
Y12.HD14.5.2007E. 2007/8497 K. 2007/9854"KAMBİYO SENEDİ ( Takip Konusu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Senedi Tanzim Edinin İmzasını İhtiva Etmesinin Zorunlu Olduğu )
TAKİP KONUSU BELGE ( Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Senedi Tanzim Edinin İmzasını İhtiva Etmesinin Zorunlu Olduğu )
SENEDİ TANZİM EDENİN İMZASI ( Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Gerektiği - Sorumluluk İçin Pul Üzerinde veya Açıkta Birden Fazla İmzanın Olması Koşul Olarak Kabul Edilmediği )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/8502 K. 2007/9789"TAKİBE KONU EDİLEMEYEN MASRAFLAR ( Kural Olarak Önceki Mahkeme İlamlarındaki Ücreti Vekalet ve Masraflar Karar Bozularak Ortadan Kalktığından Takibe Konu Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ VE MASRAFLAR ( Karar Bozularak Ortadan Kalktığından Takibe Konu Edilemeyeceği )
İLAMA DAYANAN ALACAK ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Eksik İstenen Miktar Sonradan İstenebileceği - Bu Nedenle Çocuk İçin İlamda Belirtilen Miktarın Nazara Alınmasının Zorunlu Olduğu )
ÇOCUK İÇİN TALEP EDİLEN MİKTAR ( Alacak İlama Dayandığından Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Eksik İstenen Miktar Sonradan İstenebileceği - Bu Nedenle Çocuk İçin İlamda Belirtilen Miktarın Nazara Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
Y12.HD14.5.2007E. 2007/9511 K. 2007/9880"KARAR DÜZELTME ( Tashihi Karar Aşamasında Davadan ve Karar Düzeltme Talebinden Vazgeçilmiş Olduğundan Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Karar Düzeltme Safhasında Davadan ve Tashihi Karar Talebinden Vazgeçilmiş Olduğundan Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulmasının Gerekmesi )"
Y12.HD15.5.2007E. 2007/7347 K. 2007/9993"TAPU İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN ( Hüküm 2942 Sayılı Kanunun Değişik 10. Maddesinden Kaynaklanmakta Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
TAŞINMAZIN AYNININ İHTİLAFLI OLMASI ( Hüküm 2942 Sayılı Kanunun Değişik 10. Maddesinden Kaynaklanmakta Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği - İlamda Yer Alan ve Tapu Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkini Talebi )
ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ ( Hüküm 2942 Sayılı Kanunun Değişik 10. Maddesinden Kaynaklanmakta Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği - İlamda Yer Alan ve Tapu Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkini Talebi )"
Y12.HD15.5.2007E. 2007/7349 K. 2007/9989"HACZİN KALDIRILMASI ( Borçlunun Zirai Faaliyetini Sürdürdüğü Gelir Getiren Parseller Üzerindeki Haczin Kaldırılması Yerine Gerekçeyle Aykırılık Oluşturulacak Şekilde Çalılık Niteliğindeki Parseller Üzerindeki Haczin Kaldırılmasının İsabetsiz Olduğu )
BORÇLUNUN ZİRAİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ GELİR GETİREN PARSELLER ( Üzerindeki Haczin Kaldırılması Yerine Gerekçeyle Aykırılık Oluşturulacak Şekilde Çalılık Niteliğindeki Parseller Üzerindeki Haczin Kaldırılmasının İsabetsiz Olduğu )
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun Zirai Faaliyetini Sürdürdüğü Gelir Getiren Parseller Üzerindeki Haczin Kaldırılması Yerine Gerekçeyle Aykırılık Oluşturulacak Şekilde Çalılık Niteliğindeki Parseller Üzerindeki Haczin Kaldırılmasının İsabetsiz Olduğu )"
Y12.HD15.5.2007E. 2007/7623 K. 2007/9978"TAHLİYE EMRİ ( 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Taşınmazı İşgal Ettiği İcra Müdürlüğünce Tespit Edilemediğine Göre Tahliye Emrinin Gönderilmesinde Bir Hukuka Aykırılık Olmadığı )
RESMİ BELGE İLE TAŞINMAZIN İŞGALİ ( 3. Kişinin Hacizden Önceki Tarihli Resmi Bir Belge İle Taşınmazı İşgal Ettiği İcra Müdürlüğünce Tespit Edilemediğine Göre Tahliye Emrinin Gönderilmesinde Bir Hukuka Aykırılık Olmadığı )
KAT MÜLKİYETİ ( Hissesi Satılan Taşınmaz Üzerinde Fiilen Yapılmış Binadan Henüz Kat Mülkiyetine Geçilmemiş Olması Anılan Tahliye Emrinin Gönderilmesini Engellemediği )
ŞİKAYET HAKKI ( Taşınmazda Bulunan Üçüncü Kişinin Tahliye Emrinin Kendisine Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçerisinde İcra Mahkemesinde Şikayet Hakkı Bulunduğu )"
Y12.HD15.5.2007E. 2007/8615 K. 2007/9983"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Ciro Zincirindeki Kopukluğun Lehtar ile Keşideci Arasındaki İlişkiyi Etkilememesi )
CİRO ZİNCİRİNİN KOPUK OLMASI ( Çekin Arka Yüzündeki Cirolar İncelendiğinde İlk Cironun Lehtara Ait Olmadığı ve Ciro Zincirinde Kopukluk Bulunduğunun Tespit Edilmeis-Ancak Anılan Bozukluğun Lehtar ile Keşideci Arasındaki İlişkiyi Etkilememesi )"
Y12.HD16.5.2007E. 2007/7454 K. 2007/10088"ALACAKLININ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( İstem Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceğinden Hacizlerin Kaldırılabilmesi İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )
TAHSİL HARCI ( Alacaklının Haczin Kaldırılması Talebi - İstem Alacağın Haricen Tahsil Edildiğine Karine Teşkil Edeceğinden Hacizlerin Kaldırılabilmesi İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )
ALACAĞIN HARİCEN TAHSİL EDİLDİĞİ KARİNESİ ( Alacaklı İcra Dairesine Başvurarak Borçlu Adına Taşınmazlar Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılmasını Talep Etmesi Halinde - Kabulü İçin Tahsil Harcının Ödenmesinin Zorunlu Olduğu )
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Zabıtnameye Yazılması İçin Vazgeçilen Miktara Ait Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Ancak Haczedilen Mal Satılıp Paraya Çevrildikten Sonra Vazgeçilirse Tahsil Harcının Tam Olarak Alınacağı )"
Y12.HD16.5.2007E. 2007/7456 K. 2007/10086"TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )
AKTİF DAVA HUSUMETİ ( Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği - Tedbir Kararı Verilmesini Talebi )
TARAF TEŞKİLİ ( Tedbir Kararı Verilmesini Talebi - Duruşma Açılıp Taraf Teşkili Sağlandıktan ve Delilleri Toplandıktan Sonra Şikayetçinin Aktif Dava Husumeti Bulunup Bulunmadığı Varsa Kendi Takibinden Satış İsteyip İstemediği de Tartışılması Gereği )"
Y12.HD16.5.2007E. 2007/7459 K. 2007/10085"BORÇLUNUN TAKİPTEN SONRA ÖLMESİ ( Alacaklının Tereke Aleyhine veya Mirasçıların Aleyhine Takibin Devamını İstemesi Gerektiği - Eğer Mirasçılar Hakkında Takibin Devamını İsterse Reddi Miras İçin Tayin Edilen 3 Aylık Süre İçerisinde Takibin Geri Bırakılması Gerektiği )
MİRASÇILAR HAKKINDA TAKİP ( Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi Nedeniyle - Reddi Miras İçin Tayin Edilen 3 Aylık Süre İçerisinde Takibin Geri Bırakılması Gerektiği )
TEREKEYE KARŞI TAKİP ( Borçlunun Takipten Sonra Ölmesi Nedeniyle - Bundan Sonraki İşlemlerin Tereke Mümessillerine Tebliği Gerektiği/Üç Aylık Mirasın Reddi Süresinin Beklenmeyeceği )"
Y12.HD16.5.2007E. 2007/7487 K. 2007/10081"TEBLİĞ BELGESİ ( Tebliğ Memurun Borçlu Velisinin Gösterilen Adreste Geçici ve Kısa Süreli Bulunmama Sebebini Aynı Binada Oturan Kapıcıdan Soruşturulması Gereği )
ADRESTE GEÇİCİ VE KISA SÜRELİ BULUNMAMA SEBEBİ ( Tebliğ Memurun Borçlu Velisinin Gösterilen Adreste Geçici ve Kısa Süreli Bulunmama Sebebini Aynı Binada Oturan Kapıcıdan Soruşturulması Gereği )
TEBLİĞ İŞLEMİ ( Tebligat Tüzüğü'nün 28. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü Aynen Yerine Getirilmekle Tebliğ İşlemi Kanun ve Tüzük Hükmüne ve Usulüne Uygun Olduğu )"
Y12.HD16.5.2007E. 2007/7494 K. 2007/10064"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu Kütüğüne Şerh Edilmiş Olsa Dahi Bu Kişi Adına Tescil İşlemi Gerçekleşmedikçe Mülkiyetin İntikalini Sağlamadığı )
MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi Tapu Kütüğüne Şerh Edilmiş Olsa Dahi Bu Kişi Adına Tescil İşlemi Gerçekleşmedikçe İntikalini Sağlamadığı )
SİCİLE ŞERH VERİLEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( 5 Yıl Süreyle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceği )
HACZİN KALDIRILMASI ( Sicile Şerh Verilen Satış Vaadi Sözleşmesi 5 Yıl Süreyle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceğinden Anılan Süre İçerisinde Tescil Davası Açılması ve 3. Kişi Adına Taşınmazın Tescil İşleminin Tamamlanmasının Zorunlu Olduğu )
TESCİL DAVASI ( Sicile Şerh Verilen Satış Vaadi Sözleşmesi 5 Yıl Süreyle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceğinden Anılan Süre İçerisinde Tescil Davası Açılması ve 3. Kişi Adına Taşınmazın Tescil İşleminin Tamamlanmasının Zorunlu Olduğu ) "
Y12.HD16.5.2007E. 2007/8351 K. 2007/10060"TAKİP DAYANAĞI BONO ( Tanzim Tarihinde Herhangi Birinin Tek Başına Atacağı İmza Borçlu Şirketi İlzam Edeceğinden Mahkemece Şirket Temsilcilerinden Biri Yönünden Yöntemince İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Takip Dayanağı Bononun Tanzim Tarihi Tarihinde Herhangi Birinin Tek Başına Atacağı İmza Borçlu Şirketi İlzam Edeceğinden Mahkemece Şirket Temsilcilerinden Biri Yönünden Yöntemince İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
Y12.HD17.5.2007E. 2007/8055 K. 2007/10179"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şikayetçinin Haczedilmezlik İddiasında Bulunduğu Taşınmazların Kendisine Murisinden İntikal Ettiği İddia Edildiği - Borçluya İsabet Edecek Payın Değeri Her Bir Taşınmaz İçin Ayrı Ayrı Belirlendikten Sonra Bu Değerlerin Toplamı Esas Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
HALİNE MÜNASİP EV ( Haczedilmezlik Şikayeti - Paya İsabet Eden Değer Toplamının Borçlunun Haline Münasip Bir Evi Edinebileceği Miktarı Aşması Halinde Haczin Kaldırılmaması ve Satış Bedelinin Bu Miktarı Geçmesi Koşuluyla Taşınmazların Satışına Karar Verilmesi Ev İçin Belirlenen Miktarın Borçluya Kalanın Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA EVDE PAYDAŞ OLMASI YA DA MALİ DURUMUNUN İYİ OLMASI ( Meskeniyet Şikayetinde Bulunulmasını Engellemeyeceği )
PAYA İSABET EDEN DEĞER TOPLAMININ BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP BİR EVİ EDİNEBİLECEĞİ MİKTARI AŞMASI ( Halinde Haczin Kaldırılmaması ve Satış Bedelinin Bu Miktarı Geçmesi Koşuluyla Taşınmazların Satışına Karar Verilmesi Ev İçin Belirlenen Miktarın Borçluya Kalanın Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y12.HD17.5.2007E. 2007/8077 K. 2007/10167"BANKADA MEVDUATIN BULUNMAMASI ( İİK'nun 89. Maddesindeki Koşullan Taşımayan Haciz Yazısı İle Anılan Maddedeki Sonuçlar Doğmadığı ve Borç Bankanın Zimmetinde Sayılamayacağı )
BORÇ BANKANIN ZİMMETİNDE SAYILAMAMASI ( Bankada Mevduatın Bulunmaması Halinde İİK'nun 89. Maddesindeki Koşullan Taşımayan Haciz Yazısı İle Anılan Maddedeki Sonuçlar Doğmadığı )
BANKAYA GÖNDERİLEN HACİZ YAZISI ( Bankaca Verilen Cevap Kapsamına Göre Hareket Edilmesi ve Ödeme Sırası Gelen Paranın İcra Dosyasına Yatırılması Zorunlu Bulunduğu )"
Y12.HD22.5.2007E. 2007/8411 K. 2007/10487"HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT ( Selahiyetli Mümessillerine Bunlar Birden Fazla İse Yalnız Birine Yapılacağı - Bu Kişiler İşyerinde Bulunmadıklarında Memur Veya Müstahdeme Yapılabileceği )
MÜMESSİLE YAPILAN TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslarda Selahiyetli Mümessil Tebligatı Bizzat Alamayacak Halde İse Yapılabilmesi - Belgede Gösterilip Açıklanması Gereği )
TEBLİGAT BELGESİNDE AÇIKLAMA OLMASI GEREĞİ ( Hükmi Şahıslarda Memura Yapılan Tebligatta Selahiyetli Kişinin Bulunmadığının Belirtilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslarda Selahiyetli Mümessile Yapılması Gerekirken Bizzat Alabilecek Durumda Olmadığından Memura Yapıldığında Belgede Bu Açıklamanın Yer Almaması Nedeniyle )
TEBLİGATIN MUTEBER SAYILMASI ( Usulsüz Olan Tebligatın Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Beyan Ettiği Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabulü Gereği )"
Y12.HD22.5.2007E. 2007/9059 K. 2007/10473"BEYAZ CİRO ( Son Olsa Dahi Hakkının Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı/Selahiyetli Hamil Olduğu - Senetteki Hakkı Eline Geçirdiğinden Takip Yapabileceği )
YETKİLİ HAMİL ( Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Bonoyu Beyaz Ciro İle Alan - Senetteki Hakkı Ele Geçiridiği/Takip Yapmasının Yasaya Aykırı Olmadığı )"
Y12.HD28.5.2007E. 2007/8291 K. 2007/11054"TMSF TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞ ( Satışın Cebri İcra Yoluyla ve Borçtan Ari Olarak Yapılmış Olması – Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Borçtan Sorumlu Olmaması )
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATILAN GAZETE ( Devralanın Önceki Haksız Fiilden Sorumlu Olmaması - Borçlardan Ari Olarak Devir )
İCRA TAKİBİ SIRASINDA BORÇLUYA AİT YAYIN KURULUŞUNUN TMSF TARAFINDAN TİCARİ İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATILMASI ( Cebri İcra Yoluyla ve Borçtan Ari Olarak Yapılan Satış Nedeniyle Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Olmaması )
BASIN YAYIN KURULUŞUNUN TMSF TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATIŞI ( Devralanın Önceki Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarardan Sorumlu Tutulamayacağı )"
Y12.HD14.6.2007E. 2007/9128 K. 2007/12141"TAKİP MASRAFLARI ( Vekalet Ücretinin de Bu Kapsamda Olduğu - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
VEKALET ÜCRETİ ( Takip Masraflarının da Dahil Olduğu - Ayrılan Paranın Mahsup Edilen Satış Masraflarının ve İcra Avukatlık Ücretinin Tamamını Karşılayıp Karşılamadığının Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
SATIŞ BEDELİ ( Bedelinden Belli Bir Miktarın Dosyadaki Satış Masraflarına Mahsup Edilmek Üzere Alacaklıya Ödenmesine Karar Verildiği - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )
MASRAFLARIN HESAPLANMASI ( İhale Bedelinden Belli Bir Miktarın Dosyadaki Satış Masraflarına Mahsup Edilmek Üzere Alacaklıya Ödenmesine Karar Verildiği - Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Hesaplanacağı )"
Y12.HD14.6.2007E. 2007/9441 K. 2007/12080"SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞIİ ( Adli Tıp Kurumu ile Jandarma Kriminal Laboratuarı Raporunda Çelişki Giderilmeden Hüküm Tesisi Doğru Değildir )
ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ İLE JANDARMA KRİMİNAL LABORATUVARI RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Çelişki Giderilmeden Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
Y12.HD19.6.2007E. 2007/10811 K. 2007/12451"YETKİLİ HAMİL ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği )
CİRO SİLSİLESİ ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği/Yetkili Hamil )
ÇEKİN CİROSU ( Takip Dayanağı Çek Arkasında Alacaklının Ciro Silsilesi İçinde Yer Aldığı Adının Üzerindeki İbarenin Firma Adı Olduğu - Mahkemece İİK. Md. 170/a-2 Gereğince Takibin İptal Edilemeyeceği )"
Y12.HD19.6.2007E. 2007/9844 K. 2007/12485"TAKİBİN İPTALİ ( Dayanağı Çeklerin Birisi Keşide Yeri Olmadığı Diğeri Süresinde İbraz Edilmediğinden - Yasal Dayanağı İİK. Md. 170/a Olduğundan Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlu Yararına Hükmedilememesi - Dayanağı Çeklerin Birisi Keşide Yeri Olmadığı Diğeri Süresinde İbraz Edilmediğinden Takibin İptali/Yasal Dayanağın İİK. Md. 170/a Olduğu )"
Y12.HD21.6.2007E. 2007/10224 K. 2007/12746"FAİZ DÜZENLEMESİ ( 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun Faiz Düzenlemesi Getiren Dönem İçin Bütçe Kanununda Öngörülen Yıllık %12 Oranına Göre Asıl Alacak Faizinin Hesaplanması Gerekli Olduğu )
BÜTÇE KANUNU UYGULAMASI ( 2005 Yılı Bütçe Kanunu'nun Faiz Düzenlemesi Getiren Dönem İçin Bütçe Kanununda Öngörülen Yıllık %12 Oranına Göre Asıl Alacak Faizinin Hesaplanmasının Gerekli Olduğu )"
Y12.HD21.6.2007E. 2007/10225 K. 2007/12745"YEDİEMİN ÜCRETİNİN FAZLA OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( İcra Müdürlüğünce Çıkartılan Muhtıraya Karşı Yediemin Tarafından Ödeme Yapılmaması - İstirdat Davası Açılarak Geri Alınacağı )
İCRA DOSYASINDA YEDİEMİN ÜCRETİNİN FAZLA OLMASI ( İstirdat Davası Açılarak Geri Alınacağı - İcra Müdürlüğünce Çıkartılan Muhtıraya Karşı Yediemin Tarafından Ödeme Yapılmaması )
İSTİRDAT DAVASI ( İcra Dosyasındaki Yediemine Ödenen Ücretin Fazla Olduğunun Anlaşılması/Çıkartılan Muhtıraya Karşı Yediemin Tarafından Ödeme Yapılmaması - İstirdat Davası Açılarak Geri Alınacağı )"
Y12.HD3.7.2007E. 2007/11376 K. 2007/13735"BORÇ İKRARINI HAVİ OLMAYAN BELGE ( Borç Borçlu Şirket Tarafından Kabul Edilmediğine Göre Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Kefilin Ne Miktar İçin Asile Rücu Edebileceği Yargılama Yapılmasını Zorunlu Hale Getirdiği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Borç İkrarını Havi Olmayan Belge - Borç Borçlu Şirket Tarafından Kabul Edilmediğine Göre Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Kefilin Ne Miktar İçin Asile Rücu Edebileceği Yargılama Yapılmasını Zorunlu Hale Getirdiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Borç Borçlu Şirket Tarafından Kabul Edilmediğine Göre Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Kefilin Ne Miktar İçin Asile Rücu Edebileceği Yargılama Yapılmasını Zorunlu Hale Getirdiği )"
Y12.HD5.7.2007E. 2007/11321 K. 2007/13837"HACİZ MÜZEKKERESİ ( 89/1 Kapsamında/İtiraz Edilrse İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesinde Dava Açılamayacağı - 3. Kişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu İddiası İle Alacaklının Dava Açabileceği )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( 3. Kişinin Haciz İhbarnamesine İtiraz Ettiği/İtirazın Kaldırılması İçin Dava Açılamayacağı - 2004 S.K. Md. 338 Kapsamında Dava Açılabaileceği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( 89/1 Haciz Müzekkeresine Kaşı Yapılan - İcra Mahkemesinde Dava Açılamayacağı/3. Kişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu İddiası İle Alacaklının Dava Açabileceği )"
Y12.HD6.7.2007E. 2007/11190 K. 2007/14011"USULSÜZ TEBLİGAT ( Hacizde Şirket Yetkilisi veya Temsilcisinden Söz Edilmediği/ “Borçlu Geldi Söz Aldı” Beyanı Dışında Bir İsim ve Şirket Temsilcisi Olarak İmzanın Olmadığı - Öncelikle Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayetin İnceleneceği )
TAKİPTEN HACİZLE HABERDAR OLMAK ( Hacizde Şirket Yetkilisi veya Temsilcisinden Söz Edilmediği/ “Borçlu Geldi Söz Aldı” Beyanı Dışında Bir İsim ve Şirket Temsilcisi Olarak İmzanın Olmadığı - Öncelikle Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayetin İnceleneceği )
HACİZ TUTANAĞI ( Hacizde Şirket Yetkilisi veya Temsilcisinden Söz Edilmediği/“Borçlu Geldi Söz Aldı” Beyanı Dışında Bir İsim ve Şirket Temsilcisi Olarak İmzanın Olmadığı - Öncelikle Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayetin İnceleneceği )"
Y12.HD6.7.2007E. 2007/12097 K. 2007/14083"TALİMAT HACZİ ( Talimatı Uygulayan İcra Dairesinin Görevinin Hacizi Uygulamak Olduğu - Dava Açma Külfetinin Alacaklı ya da İstihkak İddia Eden 3. Şahıstan Hangisine Yükletileceğine Asıl İcra Dairesinin Karar Vereceği )
İSTİHKAK İDDİASI ( Talimatı Uygulayan İcra Dairesinin İddia Karşısında Karar Veremeyeceği - Dava Açma Külfetinin Alacaklı ya da İstihkak İddia Eden 3. Şahıstan Hangisine Yükletileceğine Asıl İcra Dairesinin Karar Vereceği )
DAVA AÇMA KÜLFETİ ( İstihkak İddiası - Talimatı Uygulayan İcra Dairesinin İddia Karşısında Dava Açma Külfetiyle İlgili Karar Veremeyeceği/Asıl İcra Dairesinin Karar Vereceği )"
Y12.HD6.7.2007E. 2007/12108 K. 2007/14097"MİRASÇILARIN KENDİ ADINA İCRA TAKİBİ YAPMASI ( Kendilerine İntikal Eden Alacağın İştirak Halinde Mülkiyet Olduğu - Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden veya İştirak Tamamlanmadan Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri )
İŞTİRAKIN TAMAMLANMASI ( Mirasçıların Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden Tek Başlarına Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri - Murislerinden İntikal Eden Bölüme Hasren İcra Müdürlüğünce Önel Verileceği )
MÜMESSİL TAYİNİ ( Mirasçıların Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden Tek Başlarına Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri - Murislerinden İntikal Eden Bölüme Hasren İcra Müdürlüğünce Önel Verileceği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Mirasçıların Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden Tek Başlarına Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri/İcra Müdürlüğünce Verilen Süre İçerisinde İştirak Tamamlanmaz veya Mümessil Atanmazsa Durdurulacağı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Mirasçıların Alacakları İçin Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden veya İştirak Tamamlanmadan Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri )"
Y12.HD13.7.2007E. 2007/12147 K. 2007/14600"ADİ ORTAKLIĞIN İDARESİ ( Ortaklardan Birine Şirket İşlemlerini İdare Görevi Verilmediği Sürece Adi Ortaklığın İdaresinin Her İki Ortağa Ait Olduğunun Kabulü Zorunluluğu )
DAVA EHLİYETİ ( Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Olmadığından Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti Olmadığı - Takip Dayanağı Belgede İmzası Olmayan Diğer Ortağın da Borçtan Sorumlu Olacağı )
DAVA ŞARTI ( Adi Ortaklığın Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti Olmadığı - Husumet İtirazının Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )
DAVANIN BÜTÜN ORTAKLARA AÇILMASI ( Ortaklardan Birine Şirket İşlemlerini İdare Görevi Verilmediği Sürece Adi Ortaklığın İdaresinin Her İki Ortağa Ait Olduğunun Kabulü Zorunluluğu - Yalnız Bir Ortağa Dava Açılamayacağı )
ADİ ŞİRKET ALEYHİNE YAPILAN İCRA TAKİBİ ( İki A.Ş'nin Kurduğu Adi Ortaklık/Takip Dayanağı Belgede İmzası Olmayan Diğer Ortağın da Borçtan Sorumlu Olacağı - Takibin İki Ortak Şirket Hakkında Birlikte Yapılacağı )
HUSUMET İTİRAZI ( İki A.Ş'nin Kurduğu Adi Ortaklık/Aksi Yönde Bir Karar Olmadıkça Takibin İki Ortak Şirket Hakkında Birlikte Yapılacağı - İtirazın Süresiz Şikayete Tabi Olduğu )"
Y12.HD13.7.2007E. 2007/12320 K. 2007/14627"BELGE ASILLARININ İNCELENMESİ KOŞULU ( Belge Fotokopileri Üzerinde “İmza” ve “Yazı Tespiti” Yapılmasının Doğru Olmadığı - İmza veya Yazı İncelemesinin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlattığı Takipte Dayanak Senetlerdeki İmzanın İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Dayanak Senetlerdeki İmzanın İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )
YAZI VE İMZA TESPİTİ ( Belge Fotokopileri Üzerinde “İmza” ve “Yazı Tespiti” Yapılmasının Doğru Olmadığı - İmza veya Yazı İncelemesinin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Başlattığı Takipte Dayanak Senetlerdeki İmza İnkar Edildiği - Alacaklı Tarafından İbraz Edilen Belge Fotokopileri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Sonucu İmza Tespitinin Doğru Olmadığı )"
Y12.HD13.7.2007E. 2007/12320 K. 2007/14627"FOTOKOPİ ÜZERİNDE İMZA VEYA YAZI TESPİTİ YAPILAMAYACAĞI ( İncelemenin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
BELGE ASILLARININ İNCELENMESİ ZORUNLULUĞU ( İmza Veya Yazı Tespiti - Fotokopi Üzerinde İnceleme Yapılamayacağı )
İMZA VEYA YAZI TESPİTİ ( Fotokopi Üzerinde İnceleme Yapılamayacağı - İncelemenin Mutlaka Belge Asılları Üzerinde Gerçekleştirilmesi Gerektiği )"
Y12.HD16.7.2007E. 2007/11688 K. 2007/14758"REHİN HAKKINA DAYALI İTİRAZ ( Mahkemece Yapılması Gereken İş Tebliğ Tarihi İtibarıyle Hesapta Olduğu Tespit Edilen Paraların Gerçekten Banka İle Borçlu Arasında Yapılan Sözleşmeler Nedeniyle Bankaya Rehinli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Bankanın Rehin Hakkını İleri Sürmesi İtiraz Mahiyetinde Olduğu -Tebliğ Tarihi İtibarıyle Hesapta Olduğu Tespit Edilen Paraların Gerçekten Banka İle Borçlu Arasında Yapılan Sözleşmeler Nedeniyle Bankaya Rehinli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
CEZA VE TAZMİNAT DAVASI ( Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkını İleri Sürmesi İtiraz Mahiyetinde Olduğu - Mahkemece Yapılması Gereken İş Tebliğ Tarihi İtibarıyle Hesapta Olduğu Tespit Edilen Paraların Gerçekten Banka İle Borçlu Arasında Yapılan Sözleşmeler Nedeniyle Bankaya Rehinli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
Y12.HD17.7.2007E. 2007/12573 K. 2007/14857"YABANCILARIN İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI ( İcra Dairesinin Belirleyeceği Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu - Takip Yapılmasının Ön Koşulu Olup Kamu Düzenini İlgilendirdiği )
TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında - Takip Yapılmasının Ön Koşulu Olup Kamu Düzenini İlgilendirdiği/Re'sen Gözetileceği )
MÜTEKABİLİYET İLKESİ ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında Teminat Gösterme Zorunluluğu Olduğu - Alacaklının Mensubu Bulunduğu Devlet İle Ülkemiz Arasında Mütekabiliyet Konusunda Anlaşma Olup Olmadığının Belirleneceği )
TAKİP YAPILMASININ ÖN KOŞULU ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında Teminat Gösterme Zorunluluğu Olduğu - Kamu Düzenini İlgilendirdiği/Re'sen Gözetileceği )"
Y12.HD17.7.2007E. 2007/12591 K. 2007/14858"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği - Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - İsabetsizliği )
DAVACININ DAVASINI TAKİP ETMEMESİ ( İhalenin Feshi Talebi/Talep Tarihinden İtibaren 20 Gün İçinde Duruşma Yapılacağı ve Taraflar Gelmese Bile İcap Eden Karar Verileceği - HUMK. Md. 409 Gerekçe Gösterilip Davanın Açılmamış Sayılmasının İsabetsizliği )"
Y12.HD19.7.2007E. 2007/12514 K. 2007/15119"KIYMET TAKDİRİ ( Kesinleştikten Sonra 2 Yıl Geçmeden İstenemeyeceği - Satışın Takdirden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( Satışın Kıymet Takdiri Yapıldıktan 2 Sene Sonra Yapıldığı - İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )
SATIŞ SÜRESİ ( Satışın Kıymet Takdirinden İtibaren 2 Yıllık Sürenin Bitmesinden Sonra Yapılmasının İhalenin Feshi Sebebi Olduğu )"
Y12.HD10.9.2007E. 2007/15188 K. 2007/15295"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğü - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )
DAVACININ ADRESİNİN VEKALETNAMEDE BULUNMASI ( Dava Dilekçesine Yazılmamış Olan - İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde Adres Gösterme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Sayılacağı )
ADRES GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhalenin Feshini İsteyen İlgilinin Yurtiçinde - Dava Dilekçesine Yazılmamış Adres Vekaletnamede Mevcut İse Yasadan Doğan Koşulun Gerçekleşeceği )"
Y12.HD10.9.2007E. 2007/16259 K. 2007/16017"ÇEK ALACAKLISI ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
TAZMİNAT VE PARA CEZASI ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Sorumlu Tutulamayacağı )
İYİNİYET KOŞULU ( Lehdarın Cirosuyla Çek Alacaklısı Sıfatını Kazanan Kişinin Kötüniyetli veya Ağır Kusurlu Olduğu Kanıtlanmadan Tazminat ve Para Cezasıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
İMZA VE YAZI İNCELEMESİ ( Denetlemeye Elverişli Şekilde Yöntemine Uygun Hazırlanmış Olan Bilirkişi Raporuyla Yapılması Gerektiği )"
Y12.HD10.9.2007E. 2007/16624 K. 2007/15496"ÇİFTÇİLERE YAPILAN GELİR DESTEĞİ ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Alacaklarına Mahsup Edilemeyeceği - Banka Hesabındaki Tutara Haciz Konulamayacağı )
KAMU KURUM VE KURULUŞ ALACAĞI ( Çiftçilere Yapılan Gelir Desteği Ödemeleri - Alacaklarına Mahsup Edilemeyeceği )
HACZİ KABİL OLMAYAN GELİR DESTEĞİ ( Çiftçilere Yapılan Gelir Desteği Ödemeleri - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Alacaklarına Mahsup Edilemeyeceği )"
Y12.HD25.9.2007E. 2007/12867 K. 2007/16962"HACZEDİLMEZLİK ( Borçlunun Haline Münasip Evi - Evin Kıymeti Fazla İse Bedelinden Haline Münasip Bir Yer Alınabilecek Miktar Borçluya Bırakılıp Haczedilerek Satılabileceği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ( Ne Kadara Alacağı Belirlenip Taşınmazının Gerekli Bedelin Kendisine Artanın Alacaklıya Ödenmesi Koşuluyla Haczedilerek Satılabileceği ) "
Y12.HD25.9.2007E. 2007/12875 K. 2007/16957"BOZMA DIŞINDA KALAN BÖLÜM ( Red Edilen Temyiz İtirazlarının Bulunduğu Karar Bölümünün Açık Bir Onama Hükmü Bulunmasa Dahi Onanmış Sayılacağı - Kesinleşen Bu Bölümlerin İcra Takibine Konu Edilebileceği )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONMASI ( Bozma Kapsamı Dışında Kalan ve Kesinleşen Bölümlerin İcra Takibine Konu Edilebileceği - Kısmi Bozma Kararı )
TEMYİZ ( Kısmi Bozma Kararı - Bozma Kapsamı Dışında Kalan ve Kesinleşen Bölümlerin İcra Takibine Konu Edilebileceği/İlamın İcra Takibine Konu Edilebileceği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Bir Onama Hükmü Bulunmasa da Taleplerden Biri veya Daha Fazlası Hakkındaki Yerel Mahkeme Kararına İlişkin Temyiz İtirazları Yargıtay'ca Reddedilmiş ve Böylece Kararın O Bölümü Bozma Kapsamı Dışında Bırakılması Halinde )
TAKİBİN İPTALİ ( Hükmün Bozma Kapsamı Dışında Kalan ve Kesinleşen Bölümleri İcra Takibine Konu Edildiğine Göre Mahkemece İcra Emrinin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİP ( Bozma Kapsamı Dışında Kalan ve Kesinleşen Bölümlerin İcra Takibine Konu Edilebileceği - Kısmi Bozma Kararı/Kararda Açık Bir Onama Hükmü Bulunmasa Dahi Onanmış Sayılacağı )"
Y12.HD25.9.2007E. 2007/12884 K. 2007/16950"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasında Maşının Tamamına Haciz Konulmasına Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )
BORÇLUNUN MUVAFAKATİ ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasında Maşının Tamamına Haciz Konulmasına Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )
MAAŞIN TAMAMINA HACİZ KONULMASI ( Muvafakat Verdiği Sırada Henüz Kesinleşmiş Bir Takip Bulunmadığından Bu Muvafakatın Geçerli Olmadığı )"
Y12.HD25.9.2007E. 2007/12887 K. 2007/16933"BELEDİYEYE AİT MALLARIN HACZİ ( Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi - Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gereği/Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Etkisi Bulunmadığı )
HACZEDİLMEZLİK ( Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gereği/Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Etkisi Bulunmadığı - Belediye Malları )
KAMUYA TAHSİS KARARI ( Belediye Mallarının Haczi/Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılması Gereği - Kamuya Tahsis Kararı Alınmasının Sonuca Etkisi Bulunmadığı/Haczedilmezlik )"
Y12.HD4.10.2007E. 2007/14293 K. 2007/17749"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Borçlunun Borcun Zamanaşımına Uğradığına Dayanan İsteminin İncelenebilmesinin Bu İstemin Belli Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - Karar Verilmesi Gereği )
ZAMANAŞIMI ( Borçlunun Borcun Zamanaşımına Uğradığına Dayanan İsteminin İncelenebilmesinin Bu İstemin Belli Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı - İcranın Geri Bırakılması İstemi )
BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI ( Borçlunun İsteminin İncelenebilmesinin Bu İstemin Belli Süre İçinde İleri Sürülmesi Koşuluna Bağlı Olmadığı )"
Y12.HD8.10.2007E. 2007/15024 K. 2007/18042"BONONUN ARKA YÜZÜNE YAZILAN YAZILAR ( Ödemeyi İfade Eden Sözcüklerin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olup Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu )
İTİRAZ ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu - Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )"
Y12.HD8.10.2007E. 2007/15072 K. 2007/18036"HACİZ TALEBİ ( Alacaklının Yasal Süresi İçinde Yaptığı Haciz Talebi Aynı Gün İşleme Konulduğundan Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmemiş Olup Olayda Borçluya Ödeme Emrinin Yenileme İçin Tebliği Zorunlu Olmadığı )
HACİZ TALEBİNİN SÜRESİ ( Ödeme Emrinin Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği ve Takip Dosyası İşlemden Kaldırılacağı )
HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ( Haciz İsteme Hakkı Alacaklının Yasal Süresi İçinde Yaptığı Haciz Talebi Aynı Gün İşleme Konulduğundan Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmemiş Olup Olayda Borçluya Ödeme Emrinin Yenileme İçin Tebliği Zorunlu Olmadığı )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Alacaklının Yasal Süresi İçinde Yaptığı Haciz Talebi Aynı Gün İşleme Konulduğundan Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmemiş Olup Olayda Borçluya Ödeme Emrinin Yenileme İçin Tebliği Zorunlu Olmadığı )"
Y12.HD15.10.2007E. 2007/15621 K. 2007/18648"ŞİKAYET ( Şikayetin İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Yanlışlığına İlişkin Olduğu - Mahkemece Bu İşe İlişkin Verilecek Kararın Yargıtay Temyiz İncelemesine Tabi Olacağı )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Şikayetin İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Yanlışlığına İlişkin Olduğu - Mahkemece Bu İşe İlişkin Verilecek Kararın Yargıtay Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞLEM ( Şikayetin İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Yanlışlığına İlişkin Olduğu - Mahkemece Bu İşe İlişkin Verilecek Kararın Yargıtay Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu )"
Y12.HD22.10.2007E. 2007/16015 K. 2007/19201"HACİZ ( Maaş ve Ücret Üzerinde Birden Fazla - Sıraya Konulacağı ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği )
MAAŞ VE ÜCRET ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA HACİZ BULUNMASI ( Sıraya Konulacağı ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği ) "
Y12.HD23.10.2007E. 2007/15955 K. 2007/19380"ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARINDA GERÇEĞE AYKIRI CEVAP VERİLMESİ ( Alacaklı 3. Kişinin Cezalandırılmasını ve Ayrıca Tazminata Mahkum Olmasını İcra Mahkemesi'nden Talep Edebileceği )
ALACAKLININ HAKLARI ( Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesine Karşı Gerçeğe Aykırı Cevap Verilmesi Halinde Alacaklı 3. Kişinin Cezalandırılmasını ve Ayrıca Tazminata Mahkum Olmasını İcra Mahkemesi'nden Talep Edebileceği )
TAZMİNAT VE CEZALANDIRMA TALEBİ ( Üçüncü Kişiye Gönderilen Haciz İhbarnamesine Karşı Gerçeğe Aykırı Cevap Verilmesi Halinde Alacaklı 3. Kişinin Cezalandırılmasını ve Ayrıca Tazminata Mahkum Olmasını İcra Mahkemesi'nden Talep Edebileceği )"
Y12.HD23.10.2007E. 2007/16268 K. 2007/19290"EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Haczi Mümkün Değilse de Haciz İşleminden Sonra Borçlunun Şikayeti Halinde Göz Önünde Bulundurulacağı - İcra Memuruna Haczinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı )
HACİZ İSTEMİ ( İcra Memurunca Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Memurunun Emekli Maaşı Haczinin Mümkün Bulunup Bulunmadığı Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı )
İCRA MEMURUNUN TAKDİR YETKİSİ ( Emekli Maaşı Haczinin Mümkün Olup Olmadığı Konusunda Takdir Yetkisi Tanınmadığı - Haciz İşlemini Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
BORÇLUNUN ŞİKAYETİ ( Emekli Maaşı Haczinin Mümkün Olup Olmadığı Konusunda İcra Memuruna Yetki Tanınmadığı - Borçlu Şikayet Ederse Durumun Değerlendirileceği )"
Y12.HD25.10.2007E. 2007/16368 K. 2007/19463"İHALENİN FESHİ ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İstemesi Mümkün Olduğu )
BORÇLUNUN MİRASÇISININ HAKLARI ( İcra Borçlusunun Mirasçısı Olan Kişinin de İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )"
Y12.HD26.10.2007E. 2007/16255 K. 2007/19610"MENFİ TESPİT DAVASININ İLAMI ( Bir Tespit İçermekte Olup İlamlı Takibe Konu Olamayacağı )
İLAMIN EKLENTİLERİ ( Menfi Tespit Davasında Verilen İlam Bir Tespit İçermekte Olup İlamlı Takibe Konu Olamayacağı - Ancak Bu İlamın Borçlu Yararına Hükmedilen Yargılama Gideri ve Tazminata İlişkin Bölümü Bir Eda Hükmü Niteliğinde Olup İlamlı Takibe Konu Olabileceği )
İLAMLI TAKİP ( Menfi Tespit Davasında Verilen İlam Bir Tespit İçermekte Olup İlamlı Takibe Konu Olamayacağı - Ancak Bu İlamın Borçlu Yararına Hükmedilen Yargılama Gideri ve Tazminata İlişkin Bölümü Bir Eda Hükmü Niteliğinde Olup İlamlı Takibe Konu Olabileceği )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ KOŞULU ( Asıl İlamın Eklentisi Niteliğinde Olan Yargılama Gideri ve Tazminata İlişkin Bölüm Asıl İlam Kesinleşmeden İlam Takibe Konu Olamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ VE TAZMİNATA İLİŞKİN BÖLÜM ( Borçlu Yararına Hükmedilen Yargılama Gideri ve Tazminata İlişkin Bölümü Bir Eda Hükmü Niteliğinde Olup İlamlı Takibe Konu Olabileceği - Menfi Tespit Davasında Verilen İlam )"
Y12.HD5.11.2007E. 2007/17829 K. 2007/20259"HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( İpotek Akit Tablosunda Sayılan Teferuatın İİK. Md. 83/C Gereğince Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı )
İPOTEK AKİT TABLOSUNDAN SAYILAN TEFERRUAT ( İİK. Md. 83/C Gereğince Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı )
HACİZ ( İpotek Akit Tablosunda Sayılan Teferuatın İİK. Md. 83/C Gereğince Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı )
TEFERRUATIN HACZİ ( Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Olduğu - Ancak İpotek Akit Tablosunda Sayılan Teferuatın İİK. Md. 83/C Gereğince Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczinin Mümkün Bulunmadığı )
FABRİKADAKİ TEFERRUAT ( Alacaklılar Fabrika Binası Satmadan Fabrikadaki Teferruatı TMK'nun Md. 862'ye Göre Teferruat Olduğu Bilirkişice Saptanmadığı Taktirde Ayrı Ayrı Haczedilip Satılabileceği )"
Y12.HD8.11.2007E. 2007/17630 K. 2007/20672"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU ( Temsile Yetkili Olmadığı Halde Bir Şahsın Temsilcisi Sıfatıyla Bonoyu İmza Eden Kimse O Bonodan Dolayı Bizzat Mesul Olduğu )
YETKİSİZ CİRO ( Temsile Yetkili Olmadığı Halde Bir Şahsın Temsilcisi Sıfatıyla Bonoyu İmza Eden Kimse O Bonodan Dolayı Bizzat Mesul Olduğu )"
Y12.HD8.11.2007E. 2007/17661 K. 2007/20655"ÖDEME İTİRAZININ ARAŞTIRILMASI ( Borçlunun Sunduğu İbraname ya da Alacaklının İmzasını Taşıyan Bir Ödeme Belgesi İle İlgili Olarak Alacaklıya Meşruhatlı Davetiye İle Duruşmaya Gelmezse Takibin Geçici Olarak Duracağının Bildirilmesi Gerektiği )
ALACAKLININ DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Alacaklıya Meşruhatlı Davetiye İle Takibin Geçici Olarak Duracağının Bildirilmesi Gerektiği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Borçlunun Sunduğu İbraname ya da Alacaklının İmzasını Taşıyan Bir Ödeme Belgesi İle İlgili Olarak Alacaklıya Meşruhatlı Davetiye İle Duruşmaya Gelmezse Takibin Geçici Olarak Duracağının Bildirilmesi Gerektiği )"
Y12.HD9.11.2007E. 2007/17895 K. 2007/20831"BORÇLUNUN İTİRAZI ( Takipten Önce Ödemelerde Bulunduğunu İleri Sürerek İtiraz Eden Borçlunun Haklı Olduğunun Anlaşılması Halinde Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
BORÇLU LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takipten Önce Ödemelerde Bulunduğunu İleri Sürerek İtiraz Eden Borçlunun Haklı Olduğunun Anlaşılması Halinde Lehine Hükmedileceği )
TAKİPTEN ÖNCE ÖDEME ( Bulunduğunu İleri Sürerek İtiraz Eden Borçlunun Haklı Olduğunun Anlaşılması Halinde Lehine İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )"
Y12.HD12.11.2007E. 2007/18044 K. 2007/20907"MENFİ TESPİT DAVASI ( Alacaklı Durumundaki Davalı Asıl İddiasını Defi Yoluyla İleri Sürdüğü İçin Borçlunun Açtığı Dava Zamanaşımını Keseceği - Ancak Anılan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğinden Takibe Etkisi Olmayacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Alacaklı Durumundaki Davalı Asıl İddiasını Defi Yoluyla İleri Sürdüğü İçin Borçlunun Açtığı Dava Zamanaşımını Keseceği - Ancak Anılan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğinden Takibe Etkisi Olmayacağı )
ZAMANAŞIMI ( Alacaklı Durumundaki Davalı Asıl İddiasını Defi Yoluyla İleri Sürdüğü İçin Borçlunun Açtığı Dava Zamanaşımını Keseceği - Ancak Anılan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğinden Takibe Etkisi Olmayacağı )"
Y12.HD12.11.2007E. 2007/18047 K. 2007/20906"ŞİKAYET ( Usulüne Uygun İcra Kefaleti Olsa Dahi Hakkında Takip Yapılan Asıl Borçlu Yönünden Takip Kesinleşmedikçe İcra Kefiline İcra Emri Çıkarılamayacağı - Kabulü Gereği )
KEFİLİN HACZEDİLMEZLE İLGİLİ KABUL BEYANI ( Kendisi İle İlgili Haciz Sırasında Olmayıp Kefalet Ettiği Borçla İlgili Haciz Tutanağında Yazılı Olması Nedeniyle Şikayetin Kabulü Gereği )
HACİZ TUTANAĞI ( Kefilin Haczedilmezlikle İlgili Kabul Beyanının Kendisi İle İlgili Haciz Sırasında Olmayıp Kefalet Ettiği Borçla İlgili Haciz Tutanağında Yazılı Olması - Şikayetin Kabulü Gereği )
İCRA KEFİLİNE İCRA EMRİ ÇIKARILAMAMASI ( Usulüne Uygun İcra Kefaleti Olsa Dahi Hakkında Takip Yapılan Asıl Borçlu Yönünden Takibin Kesinleşmesi Gerektiği )"
Y12.HD13.11.2007E. 2007/18267 K. 2007/21077"TEBLİGAT ( İlama Dayalı Takipte Vekil Varken Asile Yapılması - İcra Emrinin İptali/İcra Müdürlüğünce Borçlu Vekiline Yeniden İcra Emrinin Tebliğ Edilmesi Bundan Sonra Haciz Uygulanması Zorunluluğu )
VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER ( Tebligatın Vekile Yapılması Gerekçe Gösterilip İcra Emrinin İptali )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( İlama Dayalı Takipte Vekil Varken Asile Tebligat Yapılması )"
Y12.HD16.11.2007E. 2007/18625 K. 2007/21364"BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ ALACAKLARININ HACZİ ( Menkul Gibi Haczedileceği )
BANKA MEVDUATININ HACZİ ( Bulunduğu Şube Bildirilmeden Üçüncü Kişiye Borçlunun Malvarlığını Araştırma Görevi Yükleyen 20 Farklı Banka Adı Bildirip Araştırma İsteyen Genel İçerikli Haciz Yazısı Yasada Öngörülen Yetkinin Amacını Aşacağı )
YETKİNİN AMACININ AŞILMASI ( Borçlunun Mevduatının Bulunduğu Şube Bildirilmeden Üçüncü Kişiye Borçlunun Malvarlığını Araştırma Görevi Yükleyen 20 Farklı Banka Adı Bildirip Araştırma İsteyen Genel İçerikli Haciz Yazısı Yasada Öngörülen Yetkinin Amacını Aşacağı )"
Y12.HD16.11.2007E. 2007/18637 K. 2007/21346"GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Borçlunun İmza ve Borca Yönelik İtirazlarını Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirmesi Zorunluluğu - İcra Mahkemesine Başvurulmasının Sonuç Doğurmayacağı )
İMZAYA VE BORCA İTİRAZ ( Borçlunun Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde İcra Dairesine Bildirmesi Zorunluluğu/İcra Mahkemesine Başvurulmasının Sonuç Doğurmayacağı - Genel Haciz Yolu İle Takip )
İCRA DAİRESİ YERİNE İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI ( Sonuç Doğurmaması/Genel Haciz Yolu İle Takip - Borçlunun İmza ve Borca Yönelik İtirazları )"
Y12.HD4.12.2007E. 2007/20254 K. 2007/22733"İHALENİN FESHİ ( İcra Emrinin Vekil Yerine Asile Tebliğinin Geçerli Neden Olmadığı - Menkul İhalelerinde Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilmemesinin Geçerli Neden Olmadığı )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( Menkul İhalelerinde Borçluya Tebliğin Zorunlu Olmadığından İhalenin Feshi Nedeni Olamayacağı )
İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ ( Vekil Yerine Asile Tebliğinin İhalenin Feshi Nedenleri Arasında Yeralmadığı )
MENKUL İHALESİ ( Satış İlanının Borçluya Tebliğinin Zorunlu Olmadığı - Tebliğ Edilmediği Durumda İhalenin Feshi Sebebi Oluşturmadığı )"
Y12.HD4.12.2007E. 2007/20260 K. 2007/22753"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNE KARŞI İTİRAZ VE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince İnceleneceği - Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılan Haciz İşlemine Yönelik Şikayetin Vergi Mahkemelerince İncelenmesi Gereği )
İDARİ İŞLEM ( Vergi Dairesince Yapılan Haciz - İtiraz ve Şikayetlerde Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREV ( Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılan Haczin İdari İşlem Olması Nedeniyle Vergi Mahkemelerinin Görev Alanına Girdiği )
VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN HACİZ ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - İtiraz ve Şikayetlerin Vergi Mahkemesince İnceleneceği )
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Vergi Dairesi Müdürlüğünce Yapılan Haciz İşlemine Yönelik İtiraz ve Şikayetlerin İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - Görev Alanına Girdiği )"
Y12.HD6.12.2007E. 2007/19982 K. 2007/22996"BORCA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğu Ancak Metnin Sonradan Borçlunun Rızası Dışında İmzanın Üstüne Eklendiği - Borçlunun İtirazının Kabul Edileceği )
SAHTE BELGE TANZİM ETMEK ( İmzanın Borçluya Ait Olduğu Ancak Metnin Sonradan Borçlunun Rızası Dışında İmzanın Üstüne Eklendiği - 2004 S.K. Md. 169a/6'da Yer Almadığı Halde Alacaklı Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Borçlunun Rızası Dışında İmzasının Üstüne Metin Yazılması - 2004 S.K. Md. 169a/6'da Yer Almadığı Halde Alacaklı Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ALACAKLI ALEYHİNE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( İtirazın İncelenmesi - 2004 S.K. Md. 169a/6'da Yer Almadığı Halde Alacaklı Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
Y12.HD7.12.2007E. 2007/20285 K. 2007/23173"HACZEDİLEMEZLİK ( Borçlunun Haline Münasip Evi - Haline Uygun Olup Olmadığının Haciz Anındaki Sosyal Durumuna Ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirlenmesi Gereği )
HALİNE MÜNASİP EV ( Haczedilemeyeceği - Borçlunun Haciz Anındaki Sosyal Durumuna Ve Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği/Makul Ölçüleri Geçen ve İkamet İçin Zorunlu Ögeleri İçeren Meskenin Dışındakilerin Öngörülen Amaca Aykırı Olduğu )
AİLE ( Borçlunun Haline Münasip Evin Haczedilemeyeceği - Geniş Anlamda Olup Borçlu İle Birlikte Aynı Çatı Altında Yaşayan Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri Kapsadığı )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilemeyeceği )"
Y12.HD7.12.2007E. 2007/20314 K. 2007/23178"USULSÜZ TEBLİGAT ( Adreste Neden Bulunmadığı Sorularak Gelindiğinin Tespiti ve Bunun Tebligat Parçasına Yazılması Hususları Yerine Getirilmediğinden )
TEBLİĞ TARİHİ ( Usulsüz Tebligat/Muhatabın Öğrendiği Veya En Geç Şikayet Tarihi Olduğu )
ÖDEME EMRİ ( Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği - Borçlunun Öğrendiği Veya Şikayet Tarihinin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )
ADRESTE OLMAYAN MUHATABA TEBLİGAT ( Komşu Gibi Kimselerden Sorularak Tevziat Saatinden Sonra Gelindiğinin Tespit Edilmesi ve Tebligat Parçasına Yazılması Gereği - Aksi Halde Usulsüz Olacağı )"
Y12.HD24.12.2007E. 2007/20480 K. 2007/23988"HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetler Takibin Başladığı Yer İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'nce Çözüleceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Takip Hangi İcra Dairesinde Başlamış İse Bu Takiple İlgili İtiraz ve Şikayetler Takibin Başladığı Yer İcra Müdürlüğü'nün Bağlı Olduğu İcra Mahkemesi'nce Çözüleceği )"
Y12.HD24.12.2007E. 2007/20523 K. 2007/24006"USULSÜZ TEBLİGAT ( Usulsüz de Olsa Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayıldığı - Muhatabın Beyan Tarihi Tebliğ Tarihi Olacağı )
TEBLİĞE MUTTALİ OLMA ( Tebligat Usulsüz de Olsa Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayıldığı - Muhatabın Beyan Tarihi Tebliğ Tarihi Olacağı )
TEBLİĞ TARİHİ ( Tebligat Usulsüz de Olsa Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayıldığı - Muhatabın Beyan Tarihi Tebliğ Tarihi Olacağı )
MUHATABIN TEBLİĞDEN SONRA İTİRAZ ETMEMİŞ OLMASI ( Tebligatın Usulsüzlüğünün Tespiti Halinde Mal Beyanında Bulunma Tarihi ve Takip Kesinleşmeden Haciz Konulamayacağı Cihetle Varsa Hacizlerin Kaldırılması Sonucunu Doğuracağı )
HACİZLERİN KALDIRILMASI ( Muhatabın Tebliğden Sonra İtiraz Etmemiş Olması Tebligatın Usulsüzlüğünün Tespiti Halinde Mal Beyanında Bulunma Tarihi ve Takip Kesinleşmeden Haciz Konulamayacağı Cihetle Varsa Hacizlerin Kaldırılması Sonucunu Doğuracağı )"
Y12.HD24.12.2007E. 2007/21237 K. 2007/24005"HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI ( Borçlu İle Birlikte Aynı Çatı Altında Yaşayan Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri de Kapsayan Ailesiyle Birlikte Barınması İçin Zorunlu Olan Haline Münasip Evi Haczedilemeyeceği )
HALİNE MÜNASİP EV ( Borçlu İle Birlikte Aynı Çatı Altında Yaşayan Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri de Kapsayan Ailesiyle Birlikte Barınması İçin Zorunlu Olan Haline Münasip Evi Haczedilemeyeceği )
BORÇLU İLE AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN KİMSELER ( Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişileri de Kapsayan Ailesiyle Birlikte Barınması İçin Zorunlu Olan Haline Münasip Evi Haczedilemeyeceği )
EVİN BEDELİNİN FAZLA OLMASI ( Bu Nitelikteki Ev İçin Gerekli Miktar Evin Bedelinden Düşülüp Kalanının Alacaklıya Ödeneceği - Haczedilmezlik İtirazı )"
Y12.HD24.12.2007E. 2007/23464 K. 2007/23987"DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ( Temelde Devlete Ait Olan ve Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması Amacı İle Yapılan Ödemelere Haciz Konulamayacağı - Haczedilmezlik )
HACZEDİLMEZLİK ( Temelde Devlete Ait Olan ve Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması Amacı İle Yapılan Ödemelere Haciz Konulamayacağı )"
Y12.HD27.12.2007E. 2007/20582 K. 2007/24362"HACZEDİLMEZLİK İTİRAZI ( Taşınmazın Değeriyle Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Bedel Tespit Edildikten Sonra Bu Bedel Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanının Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
MESKENİYET İDDİASI ( Taşınmazın Değeriyle Borçlunun Haline Münasip Ev Alabileceği Bedel Tespit Edildikten Sonra Bu Bedel Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanının Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EV ( Alabileceği Bedel Tespit Edildikten Sonra Bu Bedel Mahcuzun Değerinden Az İse Mahcuzun Satılarak Borçlunun Haline Münasip Ev Alması İçin Gerekli Bedelin Kendisine Artanının Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği ) "

Endeksin Devamı ( Bölüm 67)