YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

YHGK 3.4.1935- 24.12.1982 / 19.1.1983- 14.12.1988 / 25.1.1989- 28.12.1994 / 25.1.1995- 23.12.1998 / 27.1.1999- 26.12.2001 / 23.1.2002- 25.12.2002 / 22.1.2003- 17.12.2003 / 21.1.2004- 22.12.2004 / 2.2.2005- 28.12.2005 / 25.1.2006- 27.12.2006 / 17.1.2007- 12.12.2007 / 23.1.2008- 24.12.2008 / 21.1.2009- 30.12.2009 / 27.1.2010- 22.12.2010 / 2.2.2011- 14.12.2011 / 18.1.2012 -

Önceki Endeks ( Bölüm 5)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

YHGK

YHGK25.1.1995E. 1994/1-321 K. 1995/12"TAPU İPTALİ
TESCİL
TAZMİNAT DAVASI ( Hukuki ehliyetsizlik, hile ve vekâlet görevinin kötüye kullanılması )
EHLİYETSİZLİK
HİLE
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu iptali, tescil, tazminat davası )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
DAVANIN HUKUKİ SEBEBİNİ TAKDİR
TERDİTLİ DAVA"
YHGK25.1.1995E. 1994/15-199 K. 1995/19"ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaat Taahhüd İşlerinde Katma Değer Vergisi Sorumluluğu )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( İnşaat Taahhüd İşlerinde Sorumluluk )
YÜKLENİCİ İLE İŞVEREN ŞİRKET ARASINDA KATMA DEĞER VERGİSİ SORUMLULUĞU ( İnşaat )
İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ( Katma Değer Vergisi Sorumluluğu )"
YHGK25.1.1995E. 1994/2-290 K. 1995/13"BOŞANMA ( Tarafların olaylardan sonra bir araya gelmeleri )
EŞLERİN OLAYLARDAN SONRA BİR ARAYA GELMELERİ"
YHGK25.1.1995E. 1994/2-696 K. 1995/1"İCARETEYNLİ VAKIF
VAKFA RÜCU
MUKATAALI VAKIF
VAKIF MUTASARRIFININ KULLANMA HAKKININ İNTİKALİ
MAHLULİYET KARARINA İTİRAZ
GÖREV ( Mahluliyet kararına itiraz )"
YHGK25.1.1995E. 1994/4-699 K. 1995/3"İDARENİN HAKSIZ EL ATMASI ( Görev )
GÖREV ( İdarenin haksız elatması )
HİZMET KUSURU ( İdarenin haksız elatması )"
YHGK25.1.1995E. 1994/5-400 K. 1995/15"KISMİ KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Özel parselasyon )
ÖZEL PARSELASYON ( Kısmi kamulaştırma bedeli )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Özel parselasyon )
KAMULAŞTIRMANIN HÜKMÜ"
YHGK25.1.1995E. 1994/5-757 K. 1995/4"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIK ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın vasfı )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın vasfı )
ARSA ( Tezyidi bedel )
TARLA ( Tezyidi bedel )"
YHGK25.1.1995E. 1994/9-751 K. 1995/5"KIDEM TAZMİNATI ( Askerlikte geçen süre )
ASKERLİKTE GEÇEN SÜRE ( Kıdem tazminatı )
İŞ AKDİNİN YAŞLILIK VEYA MALÜLLÜK AYLIĞI YA DA TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA FESHİ
EMEKLİLİK ( Zorunlu ya da isteğe bağlı )"
YHGK1.2.1995E. 1994/1-719 K. 1995/30"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Çaplı taşınmaza tecavüz )
ÇAPLI TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )
BAHÇE GİBİ KULLANMA ( Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( Bahçe gibi kullanma )"
YHGK1.2.1995E. 1994/1-783 K. 1995-43"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Fuzuli Şagil )
FUZULİ ŞAGİL ( Elatmanın önlenmesi )
KİRACILIĞIN İSBATI ( El atmanın önlenmesi )"
YHGK1.2.1995E. 1994/10-10 K. 1995/25"İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Rücuan Tazminat Davasında İşverenin Sorumluluk Oranının Tesbiti )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA İŞVERENİN SORUMLULUK ORANININ TESBİTİ ( Kusursuz Sorumluluğa Dayanan Davada )
SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN ÖDEMELERDEN DOĞAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Sorumluluk Oranının Tesbiti )"
YHGK1.2.1995E. 1994/10-669 K. 1995/26"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi hata )
MADDİ HATA ( Usulî kazanılmış hak )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MADDİ HATA ( Usulî kazanılmış hak )
RÜCU DAVASI ( Usulî kazanılmış hak )
HALEFİYET İLKESİ ( Rücu davası )"
YHGK1.2.1995E. 1994/11-765 K. 1995/39"TAŞIMA AKDI ( Sigortacının taşıyıcıya rücuu )
SİGORTACININ TAŞIYICIYA RÜCUU ( Halefiyet esası )
TAHKİM ŞARTININ BAĞLAYICILIĞI ( Sigortacının rücu davasında )
HALEFİYET ( Konişmentodaki tahkim şartının bağlayıcılığı )
KONİŞMENTODAKİ TAHKİM ŞARTI ( Sigortacının halefiyeti )
RÜCUAN TAHSİL ( Sigortacının Taşıma Sözleşmesi Gereğince Taşınan Maldaki Noksanlık ve Hasarın Tazmini Nedeniyle Taşıyıcıdan İstenmesi )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Taşınan malda Meydana Gelen Hasarın ve Noksanlığın Sigorta Şirketi Tarafından Ödenmesi )
SİGORTACININ TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEKİ ŞARTLA BAĞLI OLMASI ( Tahkim Şartı İle Bağlı Olması )
TAHKİM ŞARTI ( Sigorta Ettiren İle Taşıyan arasındaki Sözleşme )
KANUNİ HALEFİYET ( Sigortacının Sigorta Ettirene Karşı Halef Olması )"
YHGK1.2.1995E. 1994/18-789 K. 1995/37"VAKFA AİT PAYLI MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ ( Taşınmazın Kıymetine Uygun Gelir Getirmemesi-Taşınmaz Üzerinde Yeni Bina Yapılıyor Olması )
TAŞINMAZIN KIYMETİNE UYGUN GELİR GETİRMEMESİ ( Payın Satışına İzin Verilmesi Talebi )
HASIMSIZ DAVA ( Temyiz Edilip Edilememesi-Direnme Kararı Verilip Verilememesi )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Hasımsız Dava )
DİRENME KARARI ( Hasımsız Dava )"
YHGK1.2.1995E. 1994/2-725 K. 1995/31"YARDIM NAFAKASI ( Babaya Karşı Açılan Davada Gelir Sahibi Annenin Durumunun da Dikkate Alınması Gerektiği )
NAFAKA MİKTARININ AZALTILMASI ( Yardım Nafakası - Babaya Karşı Açılan Davada Karar Verilen Miktarın Fazla Bulunması/Gelir Sahibi Anneden de Nafaka İstenebileceği )
ANNENİN VE BABANIN GELİR SAHİBİ OLMASI ( Babaya Karşı Açılan Yardım Nafakasının Artırılması Davasında Annenin Durumunun da Dikkate Alınması Gerektiği )"
YHGK1.2.1995E. 1994/2-726 K. 1995/41"BOŞANMADA DAHA KUSURLU OLAN EŞ LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLMİŞ OLMASI ( Sonradan Değişen Şartlara Göre Bu Nafakanın Artırılabilmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Daha Kusurlu Olduğu Halde Lehine Nafakaya Hükmedilen Tarafın Sonradan Bunun Artırılmasını İsteyebilmesi )
NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Boşanmada Kusuru Fazla Olan Taraf Lehine Nafaka Takdir Edilmiş ve Bununla İlgili Kararın Kesinleşmiş Olması Halinde )"
YHGK1.2.1995E. 1994/2-758 K. 1995/29"YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI ( Davalının Devamlı Gelir Getirecek Bir İşe Girip Sonradan Ayrılması )
DEVAMLI GELİR GETİREN BİR İŞE GİRİP SONRADAN AYRILMAK ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası )
DAVA HAKKI ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası-Davalının Devamlı Gelir Getirecek Bir İşe Girip Sonradan Ayrılması )"
YHGK1.2.1995E. 1994/887 K. 1995/21"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle-Şahsi İrtifak Hakkı Tesisi Suretiyle Taşınmazdan Pay İktisap Edilmiş Olması Halinde )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Ortaklığın Giderilmesi Yoluyla-Tapuda Pay Satışı Suretiyle Diğer Katların Şahsi İrtifak Hakları Kurularak Alıcılarına Temlik Edilmiş Olması )
TAPUDA PAY SATIŞI SURETİYLE DİĞER KATLARDA ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Kat Mülkiyeti Tesisi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( Şahsi İrtifak Hakkı Tesisi Suretiyle Taşınmazdan Pay İktisap Edilmiş Olmasına Rağmen Mirasçıların Katlar Üzerinde Hak İddia Etmeleri )
KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
ARSA PAYI ( Kat Mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesi )
ÇİFT TARAFLI DAVA ( Ortaklığın Giderilmesi Davası )
KARARDAN HER İKİ TARAFIN YARARLANMASI ( Çift Taraflı Davalardan Olan Ortaklığın Giderilmesi Davası )
SULH MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası )
ŞAHSİ İRTİFAK HAKKI"
YHGK8.2.1995E. 1994/1-778 K. 1995/46"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Zilyedliğin Savunma yoluyla ileri sürülmesi )
ZİLYETLİĞİN SAVUNMA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ ( Elatmanın önlenmesi ve yıkım )
KADASTRO İŞLEMİ ( Tesbit dışı bırakma )
TESBİT D1ŞI BIRAKMA ( Kadastro işlemi )"
YHGK8.2.1995E. 1994/10-549 K. 1995/59"YURT DIŞINDA ÇALIŞILAN SÜRENİN BORÇLANMASI
BORÇLANMA ( Yurt dışında çalışılan süre )"
YHGK8.2.1995E. 1994/10-774 K. 1995/45"MEMURUN ŞAHSİ SORUMLULUĞU
İŞÇİNİN SORUMLULUĞU
RÜCU DAVASI ( Memur veya işçiye )
İŞÇİ NİTELİĞİ ( Rücu davasında )
HUSUMET ( SSK. Kurumunun memura rücuu )"
YHGK8.2.1995E. 1994/14-404 K. 1995/56"TAPU YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ ( Teknik hataların düzeltilmesi )
TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ"
YHGK8.2.1995E. 1994/2-409 K. 1995/57"İADEİ MUHAKEME ( Hile ve yetkisiz vekil )
İADEİ MUHAKEME ( Boşanma )
BOŞANMA ( İadei muhakeme ertesi fiili ayrılık )"
YHGK8.2.1995E. 1994/2-559 K. 1995/60"TEBLİGAT ( Yabancı Ülkede )
YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞINA TEBLİGAT
YABANCI ÜLKEDE TEBLİGAT ( Posta İle )"
YHGK8.2.1995E. 1994/4-383 K. 1995/54"YOL YAPIMI SIRASINDA DUVAR Y1KILMASI ( Görev )
GÖREV ( Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Duvar Yıkması )
HİZMET KUSURU ( Görev )
HAKSIZ FİİL ( İdarenin )
İDARENİN HAKSIZ FİİLİ"
YHGK8.2.1995E. 1994/4-834 K. 1995/51"KAYNAK SUYUNUN KAYBOLMASI
YOL YAPIMI SIRASINDA KAYNAK SUYUNUN KAYBOLMASI ( Haksız fiil )
HİZMET KUSURU ( Yol yapımı )"
YHGK8.2.1995E. 1994/6-782 K. 1995/48"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taksim veya Satış )
TAKSİMİN MÜMKÜN OLMAMASI
ORTAKLIĞIN SÜRDÜRÜLMESİ TAAHHÜDÜ"
YHGK15.2.1995E. 1994/10-872 K. 1995/67"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
TARIMDA KENDİ ADINA ÇALIŞANLAR"
YHGK15.2.1995E. 1994/11-688 K. 1995/71"TAŞIYANIN MESULİYETİ TAZMİNATIN EN YÜKSEK HADDİ ( Taşıyanın mesuliyeti )
TAŞINAN MALLARIN ZİYAI
TAŞINAN MALLARIN HASARI
MALLARIN HASARI VE ZİYAI ( Taşıyanın mesuliyeti )
YÜKLETEN
GÖNDERİLEN"
YHGK15.2.1995E. 1994/14-848 K. 1995/75"GEÇİT HAKKI GEÇİT YOKSUNLUĞU
ZARURET HALİ ( Geçit yoksunluğu )
GEÇİT YETERSİZLİĞİ KAFİ YOL DEREDEN YOL GEÇİRME İMKANI"
YHGK15.2.1995E. 1994/17-843 K. 1995/74"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kesinleşen Komisyon Kararları Aleyhine Açılan Davalara Kadastro Mahkemelerinde Bakılamaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Yapılan Kişinin Yargılama Sırasında Verdiği İfadesinde Davacı ile Akrabalık Bağı Olmadığı Gibi Aynı Çatı Altında da Oturmadıklarını Bildirmiş Olması )
GÖREV ( Kesinleşen Komisyon Kararları Aleyhine Açılan Davalara Kadastro Mahkemelerinde Bakılamaması )
GÖREVİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( Görev Konusu Kamu Düzeni ile İlgili Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Resen Gözönünde Bulundurulması )"
YHGK15.2.1995E. 1994/18-890 K. 1995/79"TEBLİGAT USULÜ ( Tebellüğden İmtina veya Adreste Bulamama Halinde )
MUHATABIN ADRESTE BULUNDUĞUNUN TEBLİGAT MEMURU TARAFINDAN TEVSİK EDİLMESİ ( Tebligat Kanununun 21. Maddesine Göre Yapılan Tebligat İşlemi )
MUHATABIN TEVZİAT SAATLERİNDEN SONRA ADRESE GELMESİ ( Tebligatın Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığını Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Tevsik Edilmesi Gereği )
MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI ( Tebligat Usulü )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Memurun Muhatabın Adreste Olmaması Nedeniyle Takip Ettiği Yolun Usule Uygun Olup Olmadığını Denetlemeye İmkan Verecek Şekilde Tevsik Etmemesi )
TEVSİK ZORUNLULUĞU ( Muhatabın Aderste Bulunmaması Nedeniyle Tebligat İçin Takip Edilen Yolu )"
YHGK15.2.1995E. 1994/2-813 K. 1995/86"BOŞANMA ( Eşit kusur )
KADININ DÖVÜLMESİ ( Cinsel ilişkiden kaçınan )
CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇINAN KADININ DÖVÜLMESİ ( Eşit kusur )
YOKSULLUK NAFAKASI"
YHGK15.2.1995E. 1994/5-840 K. 1995/63"İRTİFAK KAMULAŞTIRMASININ MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KAMULAŞTIRMA ( İrtifak kamulaştırmasının mülkiyet kamulaştırmasına dönüştürülmesi )
İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Taşınmazın değerini tamamen yitirmesi )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM ( İrtifak kamulaştırması )"
YHGK15.2.1995E. 1994/6-859 K. 1995/77"ŞUFA BEDELİ ( Taşınmazın dava tarihindeki değeri )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Şufa )
İYİNİYET İDDİASI ( İtiraz )
İTİRAZ
DEF'İ
İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI
İSBAT KÜLFETİ ( Şufa da süre )"
YHGK15.2.1995E. 1995/1-15 K. 1995/70"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İyiniyetle iktisap )
İYİNİYETLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )
MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Taşınmaz iktisabında hukuki sebep )
TAŞINMAZ İKTİSABINDA HUKUKİ SEBEP ( Mülkiyet hakkının tescili )
İNŞAAT TEMİNAT İPOTEĞİ ( İyiniyetle iktisap )
İYİNİYETLE İKTİSAP ( İnşaat temin"
YHGK16.2.1995E. 1994/12-854 K. 1995/76"KISA KARARIN UNSURLARI
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ"
YHGK22.2.1995E. 1994/10-562 K. 1995/98"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Önceki Kayıtların Sekaya Gönderilmesi Nedeniyle Bu Dönemdeki Çalışmaların Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
TANIKLA İSPAT ( Önceki Kayıtların Sekaya Gönderilmesi Nedeniyle Bu Dönemdeki Çalışmaların Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
ÖNCEKİ KAYITLAR ( Önceki Kayıtların Sekaya Gönderilmesi Nedeniyle Bu Dönemdeki Çalışmaların Tanıkla İspatının Mümkün Olması )"
YHGK22.2.1995E. 1994/12-830 K. 1995/102"TEMERRÜD ( Vekile teblig )
VEKİLE TEBLİĞ ( Temerrüd )
KİRACININ TEMERRÜDÜ ( Vekile tebligat )
TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )"
YHGK22.2.1995E. 1994/12-856 K. 1995/93"ŞİKAYET ( Satış Kararına İtiraz - Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SATIŞ KARARINA İTİRAZ ( Satışa Konu Taşınmaz Bedelinin Payı Dışında Ödenmesi Gereken Miktarın Tesbitinin Talebi )
SULH MAHKEMESİNCE HİSSEDARIN HİSSESİ DIŞINDA KALAN VE ÖDEMESİ GEREKEN MİKTARIN BELİRTİLMESİ ( Satış Kararına İtiraz )"
YHGK22.2.1995E. 1994/19-481 K. 1995/97"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
DÖVİZLE ÖDEME YAPILMASI ( Ödeme Tarihi İtibariyle Döviz Kuru Üzerinden Türk Parası Karşılığının Merkez Bankasından Sorularak Türk Parası Ödeme Miktarının Davacıların Zararından Düşülmesi )
DÖVİZ KURUNUN SORULMASI ( Ödeme Tarihi İtibariyle Döviz Kuru Üzerinden Türk Parası Karşılığının Merkez Bankasından Sorularak Türk Parası Ödeme Miktarının Davacıların Zararından Düşülmesi )
ÖDEME TARİHİNDEKİ KUR ( Ödeme Tarihi İtibariyle Döviz Kuru Üzerinden Türk Parası Karşılığının Merkez Bankasından Sorularak Türk Parası Ödeme Miktarının Davacıların Zararından Düşülmesi )"
YHGK1.3.1995E. 1994/11-874 K. 1995/108"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Türkiye'den Yurt Dışına Taşıdığı Malın Alıcısına Teslim Edilmediğinden Bahisle Meydana Gelen Zararın Tazmininin İstenilmesi )
TAŞIYICININ BORÇLARI ( Talimat Gereği Malı Firmaya Teslim Etmesi ile Yükümlülüğünün Sona Ermesi )
EMRE GÖRE HAREKET ( Taşıyıcının Talimat Gereği Malı Firmaya Teslim Etmesi ile Yükümlülüğünün Sona Ermesi )
CMR SENEDİ ( Talimat Gereği Teslim Edilmesi Gereken Yerden Sonra Bu Senette Gösterilmeyen Bir Firmaya Mal Tesliminden Taşıyıcının Sorumlu Olmaması )
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ( Mal Üzerinde Tasarruf Yetkesi Bulunmayan Araç Sürücüsünün Komisyoncu Firmasının Tesellüm Ettiği Malı Doğrudan Bu Firmaya Bu Firmanın Göstereceği Başka Bir Firmaya Teslim Etmesi )"
YHGK1.3.1995E. 1994/12-806 K. 1995/127"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
TEMERRÜD ( Birden fazla borcun ödenmesi )
BİRDEN FAZLA BORCUN ÖDENMESİ"
YHGK1.3.1995E. 1994/13-787 K. 1995/122"İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
MUVAZAA İDDİASININ İSPATI ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasındaki Muvazaa İlişkisinin Yazılı Delil ile Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YEMİN ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanamaması Üzerine Yemin Teklif Edilmesi )"
YHGK1.3.1995E. 1994/2-569 K. 1995/135"BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası-Davalının Evi Bulunması )
DAVALININ EVİ BULUNMASI ( Yoksulluk Nafakasına Etkisi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Evi Bulunması Halinde )"
YHGK1.3.1995E. 1994/4-717 K. 1995/120"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARAR1NIN UYGULANMAMASI
İDARE MAHKEMESİ KARARININ KASTEN UYGULANMAMASI"
YHGK1.3.1995E. 1994/5-819 K. 1995/130"KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Bakiyenin kamulaştırılması da vasi )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMINDA KAMULAŞTIRILMASINI TALEP
GÖREV ( Bakiyenin kamulaştırılması )"
YHGK1.3.1995E. 1994/7-641 K. 1995/117"BOZMA KARARINA UYULMASI ( Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme Yaparak yine Hüküm Verme Yükümlülüğü )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İstisnaları-Yargıtay Dairesinin Vardığı Sonuç Açık Bir Maddi Hataya Dayanıyorsa Usuli Kazanılmış Hakkın Sözkonusu Olmayacağı )
YARGITAY DAİRESİNİN BOZMA KARARININ AÇIK BİR MADDİ HATAYA DAYANMASI ( Usuli Kazanılmış Hak Kuralının Hukuki Sonuç Doğurmaması )"
YHGK1.3.1995E. 1994/9-824 K. 1995/133"FERAGAT ( Ceza mahkemesindeki ifade )
CEZA MAHKEMESİNDEKİ İFADE İLE FERAGAT İŞ KAZASI ( Ceza davasında tazminat talebinden feragat )
DAVA AÇMAKTAN FERAGAT ( Ceza mahkemesindeki ifade )"
YHGK1.3.1995E. 1994/9-880 K. 1995/109"HUSUMET EHLİYETİ
PASİF DAVA EHLİYETİ"
YHGK1.3.1995E. 1995/12-24 K. 1995/112"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Yetki İtirazını Kabul Etmesinde Takip Hukuku Bakımından Bir Usulsüzlük Bulunmaması )
YETKİ İTİRAZI ( Alacaklının Yetki İtirazını Kabul Etmesinde Takip Hukuku Bakımından Bir Usulsüzlük Bulunmaması ve Yetkisizlik Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesinin de Gerekmemesi )
ALACAKLININ YETKİ İTİRAZINI KABULÜ ( Alacaklının Yetki İtirazını Kabul Etmesinde Takip Hukuku Bakımından Bir Usulsüzlük Bulunmaması )"
YHGK8.3.1995E. 1994/16-892 K. 1995/145"ZİLYETLİKLE İKTİSAP
TAPU MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI
CEBEL
DEĞİŞEBİLİR SINIR
ORMANIN ZİLYETLİKLE İKTİSABI
ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Zilyetlikle iktisap )"
YHGK8.3.1995E. 1994/2-671 K. 1995/162"BABALIK DAVASI
BABALIĞIN TESPİTİ ( Yapılması zorunlu araştırmalar )"
YHGK8.3.1995E. 1994/2-805 K. 1995/164"DAVANIN KABULÜ
TEDBİR NAFAKASININ KABULÜ"
YHGK8.3.1995E. 1994/4-631 K. 1995/155"DUVAR YIKMAK ( Kapatılan yolu açmak için )
YOLU KAPATAN KOMŞU DUVARINI YIKMAK
KOMŞU DUVAR VE ÇATISINI YIKMAK
HAKSIZ EYLEMİN HUKUKA UYGUN DURUMA GELMESİ"
YHGK8.3.1995E. 1994/5-893 K. 1995/146"MUNZAM ZARAR ( Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam zarar )
MEVDUAT FAİZİ ( Munzam zarar )
TEMERRÜD FAİZ
İSBAT KÜLFETİ ( Munzam zarar )"
YHGK8.3.1995E. 1994/6-883 K. 1995/142"ŞUFA BEDELİ ( Taşınmazın dava tarihindeki değeri )
TAŞINMAZIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Şufa )
GÖREV ( Şufa davasında )
ŞUFA ( Satış vaadi )"
YHGK8.3.1995E. 1995/10-94 K. 1995/160"İLACIN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN İLAÇ İDDİASIYLA İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN MAHKEMECE İNCELENMESİ ( Hipofizer Cücelik İlacının )
İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hipofizer Cücelik İlacının Hayati Önemi Haiz İlaç Sayıldığı İddiasıyla )
HİPOFİZER CÜCELİK İLACININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI İDDİASI ( İştirak Payı Kesintilerinden Muafiyet Talebi )
CÜCELİK İLACI İÇİN İŞTİRAK PAYI KESİNTİLERİNDEN MUAFİYET TALEBİ ( Hayati Önem Taşıdığı İddiasıyla )"
YHGK8.3.1995E. 1995/11-61 K. 1995/141"REESKONT FAİZİ
TİCARİ İŞLER ( Reeskont faizi )"
YHGK8.3.1995E. 1995/18-5 K. 1995/148"KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat mülkiyeti kurulmak suretiyle )
KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
KOOPERATİFLERDE FERDİ MÜLKİYETE GEÇİLMESİ KARARI ( Ortaklığın giderilmesi )"
YHGK8.3.1995E. 1995/4-41 K. 1995/150"ANIZ YANGININDAN PTT ARAÇ VE GEREÇLERİNİN ZARAR GÖRMESİ
TAŞINMAZ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz sorumluluk )
TAŞKIN KULLANMA
UYGUN İLLİYET BAĞI ( Yangın )
İLLİYET BAĞI ( Mülkiyet hakkının taşkın kullanılması )
KOMŞULUK HAKKI ( PTT 'nin irtifak hakkı )
İRTİFAK HAKKININ SONUÇLARI ( Taşkın kullanma )
KOMŞU HAKKI
MALİKİN MESULİYETİ"
YHGK15.3.1995E. 1994/10-800 K. 1995/166"RÜCUAN TAZMİNAT ( Bildirimsiz İşçi Nedeniyle Zararlandırıcı Sigorta Olayı )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Bildirimsiz İşçi Çalıştırılması )
KUSURLU SORUMLULUK ( İş Kazasında Ölen Bildirimsiz İşçi )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İş Kazasında Ölen Bildirimsiz İşçi )
TAZMİNAT SINIRLANDIRILMASINDA KIYAS ( İş Kazasında Ölen Bildirimsiz İşçi )
İŞ KAZASINDA ÖLEN BİLDİRİMSİZ İŞÇİNİN TAZMİNATINDA TAVAN-TENKİS UYGULAMASI"
YHGK15.3.1995E. 1994/12-795 K. 1995/180"KIYMET TAKDİRİ ( Satıştan Önce Yapılması Zorunluluğu )
SATIŞIN KIYMET TAKDİR RAPORUNDAN ÖNCE YAPILMASI
SATIŞIN MAHKEMECE TESBİT EDİLEN DEĞERDEN YAPILMASI
AÇIK ARTIRMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER
MÜZAYEDE KIYMET TAKDİRİ ZORUNLULUĞU"
YHGK15.3.1995E. 1994/13-849 K. 1995/183"AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Tahsil Şartına Bağlı )
TAHSİL ŞARTINA BAĞLANAN AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULAMASI ( Tahsil Şartına Bağlı Sözleşme )"
YHGK15.3.1995E. 1994/2-863 K. 1995/184"VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ
VELAYETİN NEZ'İ"
YHGK15.3.1995E. 1994/7-804 K. 1995/167"USULİ KAZANILMIŞ HAK
ELEŞTİRİ VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE BOZMA KARARININ ELEŞTİRİ VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMASI
DEĞİŞEBİLİR SINIR ( Deveci Kumu )
NOKTA SINIR "KUM" SINIRI
KISMİ KAMULAŞTIRMA ( Tesbite İtiraz )
KAMULAŞTIRMA ( Kısmi kamulaştırma )
VERGİ KAYDI YÖZÖLÇÜMÜ
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Miktar fazlası )
MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI"
YHGK15.3.1995E. 1994/9-801 K. 1995/182"İŞ BULAMAMA TAZMİNATI"
YHGK15.3.1995E. 1995/14-19 K. 1995/169"SATIŞ VAADİ ( İştirak halinde mülkiyet )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Satış vaadi )
PAYDAŞA SATIŞ VAADİ"
YHGK15.3.1995E. 1995/2-26 K. 1995/171"BOŞANMA KARARI VERİLMESİ ( Boşanma Davasının Reddinden İtibaren Üç Yıl Boyunca Müşterek Hayatın Tekrar Tesis Edilememiş Olması Halinde )
MÜŞTEREK HAYATIN ÜÇ YIL İÇİNDE YENİDEN KURULAMAMIŞ OLMASI ( Boşanma Davasının Reddinden Sonra )"
YHGK22.3.1995E. 1994/19-829 K. 1995/214"MÜTESELSİL KEFALET ( Kefilin Sorumlu Olduğu Miktarın Kredi Sözleşmesinin İçeriğiyle Açıkça Belirlenebilir Olması )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Kefilin Sorumlu Olduğu Miktarın Anlaşılabilir Olması )
KEFİLİN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR ( Kredi Sözleşmesinin İçeriğiyle Açıkça Belirlenebilen Miktar )"
YHGK22.3.1995E. 1994/5-835 K. 1995/215"DAVA ŞARTI NOKSANLIĞI ( Yargılama Sırasında Ortadan Kaldırılması )
ACELE EL KOYMAYA DAYALI TESCİL İŞLEMİ ( Kamulaştırma Evrakının Tebliğ Edilmiş Olması Şartı )
KAMULAŞTIRMA EVRAKININ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASI ŞARTI ( Acele El Koyma ve Tescil Davasında )
DURUŞMA SIRASINDA TEBLİĞ ( Acele El Koyma ve Tescil Davasında )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma Evrakının Acele El Koyma ve Tescil Davasında )"
YHGK22.3.1995E. 1995/15-31 K. 1995/196"ZAMANAŞIMI ( Gayrımenkul İnşaatında Kusura Dayalı Alacak Davası )
SÜRE ( Gayrımenkul İnşaatında Kusura Dayalı Alacak Davası Açmakta )
ZAMANAŞIMI ( Müteahhidin Kasıt Veya Ağır Kusuru - Ayıplı Malzeme Kullanması )
MÜTEAHHİDİN KASIT VEYA AĞIR KUSURU - AYIPLI MALZEME KULLANMASI ( Dava Açmakta Süre )
KUSURUN SONRADAN ÇIKMASI ( Bildirim - Dava Açmakta Süre )
ESER SÖZLEŞMESİNDE KUSURUN BİLDİRİLME ŞEKLİ"
YHGK29.3.1995E. 1994/14-855 K. 1995/242"KANUNİ TAHKİM
KADASTRO İŞLERİNDE TAHKİM
USULÜ KAZANILMIŞ HAK İSTİSNALARI"
YHGK29.3.1995E. 1995/19-48 K. 1995/253"MUNZAM ZARAR ( Döviz Borcunun Türk Lirasıyla Ödenmesinden Kaynaklanan )
KUR FARKI ( Munzam Zarar Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği )
DÖVİZ BORCU ( Lirayla Ödenmesi Halinde Oluşacak Kur Farkının Munzam Zarar Oluşturup Oluşturmıyacağı )
FAİZLE KARŞILANAMIYAN ZARAR ( Döviz Borcunun Türk Lirasıyla Ödenmesi )"
YHGK5.4.1995E. 1994/1-524 K. 1995/272"TAPU ÇATIŞMASI
ESKİ TARİHLİ TAPU
DUVAR ( Tapu kapsamını böler mi )
TAPU KAYDININ HUKUKİ DEĞERİNİ KORUMASI ŞARTI
DENİZ
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER
KIYI KENAR ÇİZGİSİ HARİTASI"
YHGK5.4.1995E. 1994/11-689 K. 1995/274"HATIR TAŞIMASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Kapsamına Girmemesi )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI ( Hatır Taşıması Sırasında Zarara Neden Olan Araç Malikinin Sorumluluğu )
SİGORTACININ HATIR TAŞIMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Hakkaniyet Prensibi )
HAKKANİYET PRENSİBİ ( Sigortacının Hatır Taşıması Sırasında Meydana Gelen Zarardan Sorumluluğu )"
YHGK5.4.1995E. 1994/2-635 K. 1995/270"PARMAK İZİNİN ONAYLANMA ZORUNLULUĞU
SENETİN BAĞLAYICILIĞI ( Parmak izi )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Parmak izi )
DAVA ARKADAŞLIĞI"
YHGK5.4.1995E. 1995/12-13 K. 1995/264"ÇEKİN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ
ÇEKİN UNSURLARI"
YHGK5.4.1995E. 1995/2-155 K. 1995/256"MAHLULİYET KARARI
MAHLULİYET KARARLARINA İTİRAZ
VAZİYET KARARLARINA İTİRAZ
GAİPLİK"
YHGK5.4.1995E. 1995/2-68 K. 1995/275"BOŞANMA ( Davadan sonraki olaylar )
KAYINVALİDEYİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
YHGK5.4.1995E. 1995/2-93 K. 1995/254"BOŞANMA ( Terk sebebi ile )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA
EVİN NİTELİKLERİ ( Terk sebebiyle boşanma )
EV SEÇME HAKKININ İYİ NİYETLE KULLANILMAMASI"
YHGK7.4.1995E. 1993/8-63 K. 1995/150""
YHGK12.4.1995E. 1995/10-146 K. 1995/280"TEMİZLİK FİRMASININ İŞÇİSİ ( Temizlik İşlerini Üstlendikleri Banka Yönünden Hizmet Tespiti İsteminde Bulunulamaması )
TAŞERONUN İŞÇİSİNİN HİZMET TESPİTİ ( Temizlik İşlerini Üstlendikleri Banka Yönünden İstemde Bulunulamaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bankanın Temizlik İşlerini Üstlenen Firmanın İşçisinin Hizmet Tespiti İstemi )"
YHGK12.4.1995E. 1995/11-143 K. 1995/279"TİCARET ÜNVANINA TECAVÜZ
İLTİBAS
TİCARİ ÜNVANIN TESCİL EDİLMİŞ ŞEKLİYLE KULLANILMAMASI ( İltibas )
İŞLETMENİN ADI"
YHGK12.4.1995E. 1995/12-101 K. 1995/379"BORÇLUNUN BANKA HESABI ( İlamla Alınabilme Şartları )
İLAMA DAYALI TALEP ( Borçlunun Bankadaki Hesabını )
İLAMDA TARAF OLMAYAN BANKA HAKKINDA İCRA TAKİBİ"
YHGK12.4.1995E. 1995/18-176 K. 1995/287"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BİLDİRİMİ YAPILMAMASI"
YHGK12.4.1995E. 1995/18-177 K. 1995/288"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tezyidi bedel )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
KAMULAŞTIRMA BİLDİRİMİNİN FERAĞDAN SONRA YAPILMASI"
YHGK12.4.1995E. 1995/2-138 K. 1995/384"FERAGAT ( Boşanma davasında )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA"
YHGK12.4.1995E. 1995/2-147 K. 1995/374"BOŞANMA ( Kusurlu eşin dava hakkı )
KUSUR UNSURU ( Boşanma ) "
YHGK12.4.1995E. 1995/5-184 K. 1995/291"CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
KAMULAŞTIRMA BEDEliNiN TESBİTİ ( Diğer objektif ölçüler )"
YHGK12.4.1995E. 1995/6-103 K. 1995/380"OBJEKTİF İYİNİYET ( Kanundan doğan hakların kullanılması )
ŞUFA ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Şufa )
ŞUFA ( Kötüniyet iddiası )
ŞUFA ( Fiili taksim )
FİİLİ TAKSİM ( Şufa )
GEREKÇEYİ TEMYİZ ETMEMENİN SONUCU"
YHGK12.4.1995E. 1995/7-211 K. 1995/318"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Sit Alanı )
SİT ALANI ( Zilyetlikle iktisap )
KORUNMASI ZORUNLU KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Zilyetlikle iktisap )
KÜLTÜR ARAZİSİ ( SİT Alanı içinde )"
YHGK12.4.1995E. 1995/7-231 K. 1995/337"ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Sit Alanı İçerisinde Kalan Taşınmaz )
SİT ALANI ( İçerisindeki Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılabileceği )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA SİT ALANI KAVRAMI"
YHGK12.4.1995E. 1995/9-112 K. 1995/381"İŞ AKDİNİ BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI ( Kadın işçiye sarkıntılık )
SARKINTILIK ( İş akdi bildirimsiz fesih hakkı )
TUTANAĞIN İSBAT GÜCÜ ( İş akdinin bildirimsiz feshi )"
YHGK12.4.1995E. 1995/9-72 K. 1995/354"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İsçilik hakları için )
İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN İCRA İNKAR TAZMİNATI
KIDEM TAZMİNATI ( İcra inkar tazminatı )"
YHGK19.4.1995E. 1995/10-107 K. 1995/406"ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SİGORTALI OLDUĞU KURUM ( Şirkette Hizmet Akdiyle Çalışan )
SİGORTALILIK DURUMU ( Anonim Şirkette Hizmet Akdiyle Çalışan Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Kapsamında Olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu )"
YHGK19.4.1995E. 1995/11-124 K. 1995/408"ALACAK DAVASI ( Davacının Vergi Dairesine Karşı Mutalebe Hakkının Bulunmasına Göre Mahkemenin Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsiline İlişkin Hükmün Bozulması Gerektiği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İÇERİĞİ ( Meydana Gelen İlişkinin Lehtar ve Muhatap Arasındaki Esas İlişkiden Mücerret ve Müstakil Bir Garanti Akdi Niteliğinde Bulunması - Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsiline Hükmedilemeyeceği )
MUTALEBE HAKKI ( İdari Dava Sonunda Mektubun Haksız Olarak Paraya Çevrildiği Sabit Olursa Davacının Vergi Dairesine Karşı Mutalebe Hakkı Bulunduğunun Kabulü Gereği - Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsiline Hükmedilemeyeceği )"
YHGK19.4.1995E. 1995/11-256 K. 1995/401"USULİ MÜKTESEP HAK ( Bozma Kararına Uyulmuş Olması )
BOZMA KARARINA UYULMUŞ OLMASI ( Usuli Müktesep Hak Doğuracağı )"
YHGK19.4.1995E. 1995/12-296 K. 1995/404"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Duruşmada da İstenebileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİNDE SÜRE
SÜRE ( İcra İnkar Tazminatı Talebinde )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI ( İcra inkâr tazminatı )"
YHGK19.4.1995E. 1995/2-128 K. 1995/399"BOŞANMA ( Davadan sonraki olaylar )"
YHGK19.4.1995E. 1995/2-175 K. 1995/400"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Dava Hakkı-Davalının Kusurlu Olması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kusurlu Eşin Dava Hakkı Bulunup Bulunmadığı )
DAVA HAKKI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
BOŞANMAYA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN DAVALININ KUSURLU OLMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )"
YHGK19.4.1995E. 1995/4-140 K. 1995/402"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAKDİRİ
KESİNLEŞEN KARARIN DİRENME AŞAMASINDA TEMYİZİ"
YHGK19.4.1995E. 1995/6-156 K. 1995/390"TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İcra tutanağında )
TAAHHÜT SEBEBİYLE TAHLİYE ( İcra tutanağında )
İCRA TUTANAĞINDA TAHLİYE TAAHHÜDÜ"
YHGK26.4.1995E. 1995/11-122 K. 1995/430"KÜÇÜKLERİN TRAFİK KAZASINDA YARALANMASI ( Ana-Babanın Manevi Tazminat Davası )
ANA-BABANIN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Küçüklerin Trafik Kazasında Yaralanması )
HAKİMİN ZARARI TAYİNİ ( Haksız Eylemde - Küçüğün Geçirdiği Trafik Kazası )
CİSMANİ ZARAR ( Küçüklerin Trafik Kazasında Yaralanması - Tazminat )"
YHGK26.4.1995E. 1995/11-171 K. 1995/413"KAMBİYO SENEDİNDEN DOĞAN ALACAK ( Reeskont Faizi İstenebilmesi )
TİCARİ İŞLERDEN DOĞAN ALACAKLAR ( Alacaklının Reeskont Faizini Seçebilmesi )
REESKONT FAİZ ORANI ( Ticari İşlerden Doğan Alacaklara Uygulanması )"
YHGK26.4.1995E. 1995/14-142 K. 1995/437"GÖREV ( Satış Vaadi Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Görevin Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Satış Vaadi Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Görevin Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi )
GAYRIMENKUL SATIŞ VAADİ ( Satış Vaadi Sözleşmelerine Dayalı Davalarda Görevin Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi )
TAŞINMAZIN AYNINA TAALLUK EDEN UYUŞMAZLIK ( 1086 Sayılı Yasanın Hükümlerine Göre Dava Değerinin Belirlenmesi )"
YHGK26.4.1995E. 1995/16-250 K. 1995/435"TEREKENİN PAYLAŞILDIĞININ İSBATI
TAKSİMİN İSBATI
İSBAT KÜLFETİ"
YHGK26.4.1995E. 1995/2-164 K. 1995/419"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Diğer Eşin Yardıma Muhtaç Annesini Eve Kabul Etmemek ve Gereken İnsani ve Ahlaki İlgiyi Göstermemek )
YARDIMA VE BAKIMA MUHTAÇ KAYINVALİDEYE GEREKEN İLGİYİ GÖSTERMEMEK ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması )
AHLAKİ VAZİFE ( Yardıma ve Bakıma Muhtaç Kayınvalideye Gereken İlgi ve Şefkati Göstermek-Aksi Durumun Evlilik Birliğini Temelden Sarsması )"
YHGK26.4.1995E. 1995/2-172 K. 1995/432"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ
VELAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI"
YHGK26.4.1995E. 1995/5-130 K. 1995/418"ARSA VASFI ( Kamulaştırma bedelinin tayini )
YAPlLARA DEĞER TAKDİRİ
FAİZ ( Tezyidi bedel )"
YHGK26.4.1995E. 1995/6-258 K. 1995/415"YEMİN ( Sözleşmeyi imzalayan vekile )
TAHLİYE ( Taahhüt sebebi ile )
TAAHHÜT SEBEBİYLE TAHLİYE
KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZAMASI ( Vekile kira ödenmesi )
VEKİLE YEMİN TEKLİFİ"
YHGK3.5.1995E. 1995/10-248 K. 1995/509"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBITİ
HİZMET TESBİTİ"
YHGK3.5.1995E. 1995/11-314 K. 1995/439"ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI ( Usulsüzlük Nedeniyle Açılacak Davalarda Süre )
ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI ( Sahtecilik Nedeniyle Açılacak Davalarda Süre )
SÜRE ( Şirketlerde Sermaye Artırımında Usulsüzlük - Sahtecilik Nedeniyle Açılacak Davalarda )
İTİRAZIN SAHTELİĞE DAYANMASI ( Şirketlerde Sermaye Artırımında )
ŞİRKETİN FESHİ
ŞİRKET ADINA OLAN TAPUNUN İPTALİYLE MURİS TEREKESÎNE İADESİ ( Sahtecilik )
SAHTECİLİK ( Şirketin feshi şirket adına olan tapunun iptaliyle muris terekesine iadesi )"
YHGK3.5.1995E. 1995/15-182 K. 1995/506"METRUK ARAZİ ( Zilyetlikle iktisap )
KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Zilyetlikle iktisap )
HAZİNE MALI ( Zilyetlikle iktisap )
VERGİ KAYDINDAKİ "METRUK" İBARESİ"
YHGK3.5.1995E. 1995/15-255 K. 1995/511"ARAÇ SATIMI ( Davacının Aracı Trafik Kaydında Haciz Şerhi Bulunmadan İyiniyetle Trafik Yasası Md. 20/d'ye Uygun Satın Aldığı - İstihkak Davasının Kabulü Gerektiği )
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Aracı Trafik Kaydında Haciz Şerhi Bulunmadan İyiniyetle Trafik Yasası Md. 20/d'ye Uygun Satın Aldığı - Davanın Kabulü Gerektiği )"
YHGK3.5.1995E. 1995/16-181 K. 1995/505"METRUK ARAZİ ( Zilyetlikle iktisap )
KAÇAK VE YİTİK KİŞİLER ( Zilyetlikle iktisap )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Metruk arazi )
VERGİ KAYDINDAKİ "METRUK" İBARESİ"
YHGK3.5.1995E. 1995/18-200 K. 1995/504"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat mülkiyet tesisi )
KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ( Ortaklığın giderilmesi )"
YHGK3.5.1995E. 1995/2-251 K. 1995/510"KÜÇÜĞÜN YARGILAMA SÜRERKEN REŞİT OLMASI
HUSUMET EHLİYETİ ( Küçüğün yargılama sırasında reşit olması )
KAYYIMIN TEMSİL YETKİSİNİN KALMAMASI
TARAF EHLİYETİ"
YHGK3.5.1995E. 1995/5-247 K. 1995/508"FAİZ DAVASI ( Fer'î hak )
FER'İ HAK ( Faiz )
DAVA EDİLİP KARAR VERİLMEYEN HUSUSLAR
TEZYİDİ BEDEL ( Faiz talebi hakkında karar verilmemesi )
FAİZ TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ ( Yeni dava )
KISMİ DAVA ( Fer'i haklar )"
YHGK3.5.1995E. 1995/9-375 K. 1995/477"EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRET ZAMMININ GEÇ ÖDENMESİ ( İşçinin Faiz Talebi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN ÜCRET ZAMMININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ TALEBİ ( Ekonomik Kriz Nedeniyle )
ÜCRET ZAMMININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ TALEBİ ( Kamu Kurumundaki İşçilerin Ekonomik Kriz Nedeniyle )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( İşçinin Ücret Zammının Ekonomik Kriz Nedeniyle Geç Ödenmesine İtirazı )"
YHGK3.5.1995E. 1995/9-392 K. 1995/494"SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI ( TİS'nin İmzalanmasından Sonra Ekonomik Kriz Yaşanması-İşverenin Zamları Taksitler Halinde Ödemeyi Teklif Etmesi )
OBJEKTİF İYİNİYETE AYKIRILIK ( Ekonomik Kriz Nedeniyle Tis ile Kabul Edilen Zamların Taksitler Halinde Ödenmesinin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi )
TİS ZAMLARININ BİRKAÇ AY GECİKME İLE ÖDENMESİ TEKLİFİNİN İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ ( Objektif İyiniyete Aykırılık )
TİS'NİN İMZALANMASINDAN SONRA EKONOMİK KRİZ YAŞANMASI ( Zamların Birkaç Ay Gecikme ile Ödenmesi Teklifinin İşçi Tarafından Kabul Edilmemesinin Dürüstlükle Bağdaşmaması )"
YHGK3.5.1995E. 1995-9-393 K. 1995/495"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMAMASI
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE HAKİMİN MÜDAHALESİ
BEKLENMEYEN HAL ( Toplu iş sözleşmesinin uygulanamaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI
KAMU YARARI ( Toplu iş sözleşmesinin uygulanamaması )
AHDE VEFA ( Toplu iş sözleşmesinin uygulanması )
EKONOMİK KAMU DÜZENİ
EKONOMİK BUNALIMIN VARLIĞI"
YHGK17.5.1995E. 1995/1-162 K. 1995/532"AYNİ HAK İLE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN ÇATIŞMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahiplerine Taahhüt Edilen Daireler Üzerinde )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kat Karşılığı Bina Yapım Sözleşmesinde Arsa Sahiplerine Taahhüt Edilen Dairelerin )
KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Taahhüt Edilen Daire Üzerinde Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması )"
YHGK17.5.1995E. 1995/1-311 K. 1995/515"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Taşkın Yapı )
TAŞKIN YAPI ( Elatmanın önlenmesi ve yıkım )
TAŞKIN YAPI ( Savunma yoluyla temliken tescil )
SAVUNMA YOLUYLA TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın yapı )
KAL ( Taşkın yapı )"
YHGK17.5.1995E. 1995/10-290 K. 1995/519"ÇALIŞILAN SÜRENİN TESBİTİ
HİZMET AKDİNE DAYALI ÇALIŞMANIN TESBİTİ ( TRT de istisna akdi ile çalışma )
TRT'DE İSTİSNA AKDİ İLE ÇALIŞMA ( Hizmet süresinin tesbiti )
İSTİSNA AKDİ ( Hizmet tesbiti )
HİZMET AKDİ"
YHGK17.5.1995E. 1995/11-265 K. 1995/520"KASKO SİGORTA ( Sigortacının sorumluluğu )
SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMEMESİ ( Sigortacının sorumluluğu )
SİGORTALININ İHBAR SORUMLULUĞU
RİZIKONUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ İHBAR SORUMLULUĞU
SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMEMESİ
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI ( Sigortacının sorumluluğu )"
YHGK17.5.1995E. 1995/2-259 K. 1995/531"YETKİ ( Boşanma )
BOŞANMA ( Yetki )
YETKİ ( Birden fazla yer mahkemesi )"
YHGK17.5.1995E. 1995/2-316 K. 1995/525"YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davasında İstenmemiş Olmasının Sonradan İstemeye Engel Olup Olmaması )
BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA İSTENMEMESİ ( Sonradan İstemeye Engel Olmaması )"
YHGK17.5.1995E. 1995/2-327 K. 1995/538"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
AİLENİN KORUNMASI ( Hakimin takdir yetkisi )"
YHGK17.5.1995E. 1995/2-334 K. 1995/516"İCARETEYNLİ YA DA MUKATAALI VAKIF MALLAR ( Mahluliyet kararı )
MAHLULİYET KARARI ( İcareteynli ya da mukataalı vakıf mallar )"
YHGK17.5.1995E. 1995/2-99 K. 1995/534"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( 82 Yaşındaki Vasiyetçinin Tasarruf Ehliyeti Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması )
TASARRUF EHLİYETİ ( Vasiyetnamenin İptali-82 Yaşındaki Vasiyetçi Hakkında Bilirkişi Raporu Alınması )
VASİYETÇİNİN TASARRUF EHLİYETİ HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Vasiyetnamenin İptali-82 Yaşındaki Vasiyetçi )"
YHGK17.5.1995E. 1995/20-286 K. 1995/528"TAPULU YERİN ORMAN NİTELİĞİNDE OLMASI
ORMANA TAPU ÇIKARTILMIŞ OLMASI"
YHGK17.5.1995E. 1995/3-167 K. 1995/533"ECRİMİSİL ( Tahliye kararı kesinleştikten sonra )
TAHLİYE KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Ecrimisil )"
YHGK17.5.1995E. 1995/7-168 K. 1995/535"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Zilyedlik yoluyla taşınmaz edinme )
ZİLYEDLİK YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TESBİT TUTANAĞI MÜMZİLERİNİN DİNLENİLMESİ"
YHGK24.5.1995E. 1995/11-10 K. 1995/545"BANKANIN MÜKERRER ÖDEMESİ ( Sebepsiz iktisap )
BANKANIN FAİZ HAKKINI SAKLI TUTMAMASI ( Sebepsiz iktisap )
SEBEPSİZ İKTİSAP ( Bankanın faiz hakkını saklı tutulmaması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMAMASI ( Banka )
İSTİSMAR FAİZİ"
YHGK24.5.1995E. 1995/14-264 K. 1995/551"HAKSIZ İNŞAAT NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temliken tescil )
TEMLİKEN TESCİL ( Haksız inşaat nedeniyle tapu iptali ve tescil )
TAŞKIN İNŞAAT"
YHGK24.5.1995E. 1995/14-309 K. 1995/541"İPOTEĞİN FEKKİ ( İpotek bedelinin ödenmesi )
İPOTEK BEDELİNİN ÖDENMESİ ( İpoteğin fekki )
İSPAT KÜLFETİ ( İpoteğin fekki )
İPOTEĞİN FEKKİ ( İspat külfeti )"
YHGK24.5.1995E. 1995/4-367 K. 1995/550"SENDİKA FAALİYETLERİNİN DURDURULMASl VE KAPATILMASI DAVASI ( Tüzel Kişilik Kazanamayan Kamu Çalışanları Sendikası )
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ( Tüzel Kişilik Kazanamaması Nedeniyle Kapatılması )
TÜZEL KİŞİLİK KAZANAMAYAN KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASININ KAPATILMASI
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ( İLO ) SÖZLEŞMELERİ
İLO SÖZLEŞMELERİNİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NCE KANUNLA KABULÜNÜN SONUÇLARI"
YHGK24.5.1995E. 1995/9-273 K. 1995/548"ASIL İŞVEREN
MÜTEAHHİDİN İŞÇİSİ İŞİ BÖLÜM
BÖLÜM İHALEYE ÇIKARTMAK ( Asıl işveren )
DAVANIN İHBARI ( Temyiz hakkı )"
YHGK24.5.1995E. 1995/9-348 K. 1995/556"AÇIK MADDİ YANILGIYA DAYALI BOZMAYA UYMA ( Usuli Müktesep Hak Sağlamaması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Maddi Hataya Dayalı Bozma Kararına Uyulması Halinde Sözkonusu Olmaması )"
YHGK31.5.1995E. 1995/14-371 K. 1995/566"DAVA ŞARTLARI ( Dava şartının dava açıldıktan sonra gerçekleşmesi )
DAVA ŞARTININ DAVA AÇILDIKIAN SONRA GKRÇEKLEŞMESİ ( Dava şartları )"
YHGK31.5.1995E. 1995/16-325 K. 1995/579"KADASTRO TESBİTİNİN İPTALİ ( Zilyedlik yoluyla taşınmaz edinme )
ZİLYETLİK YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME ( Kadastro tesbitinin iptali )
BELGESİZ TAŞINMAZ EDİNME DE YÜZÖLÇÜMÜ HESABI ( Paylı mülkiyet edinme )
PAYLI MÜLKİYET EDİNME ( Belgesiz taşınmaz edinmede yüzölçümü hesabı )"
YHGK31.5.1995E. 1995/2-395 K. 1995/568"TARAF EHLİYETİ
KAYYIMIN DEĞİŞMESİ
MAL MEMURUNUN DEĞİŞMESİ
KAYYIMLIĞIN REF'İ"
YHGK5.6.1995E. 1995/11-467 K. 1995/703"HUKUK GENEL KURULU KARARLARI ( Görev Yönünden Bozmaya İlişkin Kararı Hakkında Karar Düzeltme İsteğinde Bulunabileceği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Hukuk Genel Kurulunun Görev Yönünden Bozmaya İlişkin Kararları İçin Karar Düzeltme Yolunun Açık Olduğu )
GÖREV YÖNÜNDEN BOZMA ( Hukuk Genel Kurulunun Görev Yönünden Bozmaya İlişkin Kararları İçin Karar Düzeltme İsteğinde Bulunabileceği )"
YHGK7.6.1995E. 1995/10-359 K. 1995/586"TESPİT DAVASI ( Çalışma Durumunun Belirlenmesi İçin İşverenin ve Tanıkların Dİnlenmesi )
HİZMETİN TESPİTİ ( İşverenin ve Tanıkların Dİnlenmesi )
İŞVEREN VE TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Çalışma Durumunun Belirlenmesi İçin )"
YHGK7.6.1995E. 1995/10-408 K. 1995/591"HİZMET TESBİTI ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )"
YHGK7.6.1995E. 1995/12-409 K. 1995/592"TAHSİLDE TEKERRÜR ( Aynı Alacak İçin Değişik Takip Yollarına Başvurma )
AYNI ALACAK İÇİN DEĞİŞİK TAKİP YOLLARINA BAŞVURMA ( Tahsilde Tekerrür )
TAKİP ( Aynı Alacak İçin Değişik Yollara Başvurma )"
YHGK7.6.1995E. 1995/15-349 K. 1995/600"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Projeye aykırı inşaat )
YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME VE PROJE DIŞI KAÇAK İNŞAAT YAPMASI ( Arsa sahibinin sözleşmeyi bozma hakkı )
ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI ( Yüklenicinin sözleşme ve proje dışı kaçak inşaat yapması )"
YHGK7.6.1995E. 1995/17-351 K. 1995/604"VAKIF MALININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Vakıf mal )
VAKIF MALIN TAPU SİCİLİNE GEÇİRİLMEMİŞ OLMASI ( Zilyetlikle iktisap )
SAHİH VAKIF
ZÜRRİ VAKIF
MAZBUT VAKIF"
YHGK7.6.1995E. 1995/17-352 K. 1995/605"VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZİLYETLİKLE KAZANMA
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Vakıf Taşınmazlarında )
VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZAMANAŞIMI ( Zilyetlikle Kazanmada )
MAZBUT VAKIF ( Taşınmazlarının Zilyetlikle Kazanılması )"
YHGK7.6.1995E. 1995/2-349 K. 1995/600"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Sözleşmeye ve İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yaptığı Fazlalıklar )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Yüklenici Tarafından Binada Yapılan Fazlalıklar )
YÜKLENİCİ TARAFINDAN FAZLA YAPILAN KATLAR ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-Tapu İptali ve Tescil )"
YHGK7.6.1995E. 1995/2-369 K. 1995/598"BOŞANMA DAVASI AÇMA HAKKI ( Tam kusurlu eşin )
KUSURSUZ EŞE KARŞI BOŞANMA DAVASI"
YHGK14.6.1995E. 1995/11-366 K. 1995/640"HAKEM BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İPTALİ
HIRSIZLIĞA KARŞI SİGORTA ( Hakem bilirkişi raporunun iptali )
ÇALINAN MALIN TESBİTİ ( Hakem bilirkişi raporu )
ZARAR- ZİYAN TESBİTİ ( Hırsızlık )
EKSİK SİGORTA
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Hakem bilirkişi )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ"
YHGK14.6.1995E. 1995/11-425 K. 1995/616"BANKA HESAP CÜZDANININ NİTELİĞİ
BANKA HESAP CÜZDANI İLE BANKA KAYITLARININ ÇELİŞKİSİ
KASA ÖDEME FİŞİ İLE HESAP CÜZDANININ İLİŞKİSİ
KUSURDAN SORUMLULUK ŞARTI
BANKANIN KUSURUNDAN SORUMSUZLUĞU ( Hesap cüzdanı ile kasa ödeme fişi çelişkisi )
MUAVİN ŞAHISLARIN MESULİYETİ
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Banka kayıtları )
GÜVEN PRENSİBİ ( Banka kayıtlarında tek taraflı düzeltme )"
YHGK14.6.1995E. 1995/11-462 K. 1995/623"BANKANIN İSTİHDAM EDEN S1FATIYLA SORUMLULUĞU
BANKA MÜDİRESİNİN SUİSTİMALİ
BANKA HESAP CÜZDANININ NİTELİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI
BANKANIN İLAN ETTİĞİ FAİZ HADLERİ ÜZERİNDE HESAP CÜZDANI VERMESİ
BANKANIN HAFİF İHMALİ
BANKA KASA ÖDEME FİŞİ"
YHGK14.6.1995E. 1995/14-208 K. 1995/632"SATIŞ VAADİ SEBEBİYLE TESCİL VE SENET İPTALİ ( Gabin )
GABİN ( Satış vaadi sebebiyle tescil ve senet iptali )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Hukuki sebebin değiştirilmesi )
HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Usuli müktesep hak )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Davaya Karşılık Açılan Gabin Davasında )
SATIŞ VAADİ NEDENİYLE TESCİL DAVASI ( Gabin Sebebine Dayanarak Açılan Karşılık Davada Usuli Müktesep Hak Doğması )
MUVAZAA VE GABİN ( Aynı Davada Birlikte İleri Sürülemeyecekleri )
GABİN VE MUVAZAA ( Aynı Davada Birlikte İleri Sürülemeyecekleri )"
YHGK14.6.1995E. 1995/18-497 K. 1995/628"YAŞ TASHİHİ ( Davacının Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olmaması-Görev )
GÖREV ( Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Kişinin Açtığı Yaş Tashihi Davası )
NÜFUS İDARESİNİN GÖREVİ ( Nüfus Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Kişinin Yaşının Düzeltilmesi-Yaş Tashihi Davası )"
YHGK14.6.1995E. 1995/19-496 K. 1995/622"İTİRAZIN İPTALİ"
YHGK14.6.1995E. 1995/4-329 K. 1995/633"İDAREDE ÇALIŞAN1N AĞIR KUSURU ( Tazminat davası )
HİZMET KUSURU ( Görevli Yargı )
GÖREVLİ YARGI ( Hizmet kusuru )"
YHGK14.6.1995E. 1995/4-406 K. 1995/614"ALACAK DAVASI ( Kurumda Memur Statüsünde Çalışan Davalının Lojmanındaki Telefondan Yaptığı Görüşmeler Karşılığında Tahakkuk Ettirilip Kurumca Ödenen Telefon Bedelinin Tahsili İstemi )
TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN ÜCRETSİZ OLMASI ( Davaya Konu Telefon Ücretinin Tahakkuk Ettirildiği Dönemde Yürürlükte Bulunan 1379 Sayılı Kanunda Bu Hususun Düzenlenmesi )
MEMURLARININ İDAREYE VERMİŞ OLDUĞU ZARAR ( Bu Durumda Devlet Memurlarının Borçlar Kanununun Haksız Fiil Kurallarına Göre Sorumlu Olması )
1379 SAYILI KANUN ( Hangi Kamu Görevlilerinin Oturdukları Lojmanlara Telefon Bağlama ve Görüşmelerinin Ücretsiz Olacağının Sayılmış Olması )
HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Borçlar Kanununa Göre Hakimin Zarar Olup Olmadığını ve Kapsamını Resen Araştırmakla Yükümlü Olması )"
YHGK21.6.1995E. 1995/1-489 K. 1995/651"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Görevli yargı )
GÖREVLİ YARGI ( Tapu iptali ve tescil )
ÖZEL YASA GEREĞİNCE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Adli yargı )
ADLİ YARGI ( Özel yasa gereğince yapılan satış işlemlerinin iptali )"
YHGK21.6.1995E. 1995/11-468 K. 1995/658"SÜRESTERYA ÜCRETİ
DONATANLARIN BİRBİRİNE RÜCU HAKKI ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Donatanların birbirine rücu hakkı )
İKRAR ( Zamanaşımının kesilmesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( İkrar )
BAŞKASININ NAM VE HESABINA HAREKET ( Hakkın kötüye kullanılması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Başkasının nam ve hesabına hareket )"
YHGK21.6.1995E. 1995/14-463 K. 1995/646"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA İMKANINA KAVUŞMASI
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İştirak Halinde mülkiyet )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Tapu iptali ve tescil )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Harici satış )
HARİCİ SATIŞ ( Satış vaadi sözleşmesi )"
YHGK21.6.1995E. 1995/15-411 K. 1995/644"ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ ( Sahiplik Belgesi ile Noterlikte )
İSTİHKAK DAVASI ( Faturası ve Noterden Yapılan Satış Belgesi Olmayan Kişi )
HACİZ ( Sahiplik Belgesi Olmayan Aracı )"
YHGK21.6.1995E. 1995/15-480 K. 1995/650"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK ( Yaptırılacak Hesapla Saptanacak İş Bedelinin İhtilafsız Ödemelerle Karşılaştırılması Davalı Ticari Şirket Tacir Olduğundan İşin KDV'ye Tabi Bulunduğu da Gözetilerek Hükme Varılması Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN SAPTANMASI ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak - İhtilafsız Ödemelerle Karşılaştırılması Davalı Ticari Şirket Tacir Olduğundan İşin KDV'ye Tabi Bulunduğu da Gözetilerek Hükme Varılması Gerektiği )
TİCARİ DEFTER VE KAYITLARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak - Malzemelerin Ne Miktarda ve Hangi Koşullarla Verildiğinin İcabında Yanların Ticari Defter ve Kayıtları da İncelenerek Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
PİYASA RAYİÇ BEDELLERİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak - Her Yıl Yapılan İşler İçin O Yıl Rayiçlerinin Uygulanması Gerektiği )"
YHGK21.6.1995E. 1995/2-457 K. 1995/657"NÜFUS KAYDININ İPTALİ
NÜFUS KAYDININ GERÇEĞE UYGUN OLUŞTURULMASI"
YHGK21.6.1995E. 1995/2-501 K. 1995/653"BOŞANMA ( Kocanın Evini Şaşıracak Derecede Sürekli İçki İçmesi Birden Çok Kereler Davacıyı Dövmesi - Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik/Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
KOCANIN SÜREKLİ İÇKİ İÇMESİ VE KARISINI DÖVMESİ ( Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği - Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik )
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Evini Şaşıracak Derecede Sürekli İçki İçmesi Birden Çok Kereler Davacıyı Dövmesi - Birliğin Devamına İmkân Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik/Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK21.6.1995E. 1995/8-470 K. 1995/669"TAPU İPTALİ, TESCİL ( Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap )
HAZİNE ADINA KAYITLI MALLARDA İKTİSAP ( Tapu iptali, tescil )
İSKAN VEYA TOPRAK TEVZİ SURETİYLE DAĞITIMIN İPTALİ"
YHGK21.6.1995E. 1995/9-481 K. 1995/660"İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık )
KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık )
ÜCRET ZAMM1N1N KABUL EDİLMEMESİ
İŞ AKDİNİN FESHİ HAKK1"
YHGK21.6.1995E. 1995/9-516 K. 1995/666"İŞE İADE KARARININ UYGULANMAMAS1
İŞ AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZ SAYILMASI
SENDİKA TEMSİLCİSİNİN TEMİNATI
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN TEMİNATI"
YHGK28.6.1995E. 1994/9-777 K. 1995/688"HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Beden Bütünlüğüne Karşı İşlenen Fiillerden Kaynaklanan Zararın Bilirkişi Tarafından Hesaplanması ve Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Zorunluluğu )
TAZMİNAT TALEBİ ( Beden Bütünlüğüne Karşı İşlenen Fiillerden Kaynaklanan Zararın Hesaplanması Usulü - Faiz Başlangıcı )
BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN EYLEMLERDEN KAYNAKLANAN ZARARIN HESAPLANMASI USULÜ ( Haksız Fiil Tazminatı Talebi - Olay Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gereği )
FAİZ BAŞLANGICI ( % 100 İşgücü Kaybıyla Sonuçlanan Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Tazminatın Hesaplanması Usulü - Faizin Olay Tarihinden İtibaren İşletileceği )"
YHGK28.6.1995E. 1995/1-464 K. 1995/676"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İlamın iptali )
İLAMIN İPTALİ ( Tapu iptali, tescil )
İYİNİYET ( İhtiyati tedbir şerhi )
İHTİYATI TEDBİR ŞERHİ ( İyiniyet )"
YHGK28.6.1995E. 1995/13-508 K. 1995/684"KİRACININ MECURU
İADE BORCU
KİRALANANIN İADESİ"
YHGK28.6.1995E. 1995/17-505 K. 1995/683"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Mera )
MERA ( Sabit sınır )
CEBEL ( Sabit sınır )
DEĞİŞEBİLİR SINIRIN FİZİKEN BELİRLENİR HALDE OLMASI
MİKTAR FAZLASI MAHALLİ ve FEN BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA TENAKUZ"
YHGK28.6.1995E. 1995/18-426 K. 1995/687"KAMULAŞTIRMADA UYGULANACAK KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Belirlenirken Gözönüne Alınacak Faktörler )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Toplu Kamulaştırmada Uygulanacak )
GERÇEK FAİZ ORANI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
OBJEKTİF ARTIRIM ORANLARI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
ARAZİNİN KIYMET TAKDİRİNDE KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI"
YHGK28.6.1995E. 1995/19-458 K. 1995/681"MENFİ TESBİT DAVASI ( Sahte senet )
SAHTE SENET ( Menfi tesbit davası )
MENFİ TESBİT DAVASI ( C.Savcılığınca alınan rapor )"
YHGK28.6.1995E. 1995/2-511 K. 1995/677"CEMİYET KARARLARININ İPTALİ
CEMİYETTEN İHRAÇ KARARININ KALDIRILMASI"
YHGK28.6.1995E. 1995/9-550 K. 1995/690"DİRENME KARARININ YAZILIŞINDA USULSÜZLÜK
KISA KARAR
KARARIN TEFHİMİ
HÜKMÜN SONUÇ KISMI"
YHGK5.7.1995E. 1995/12-512 K. 1995/729"İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ( İcra İnkar Tazminatı - Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı/Davanın Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulama Yeri Bulunmadığı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması Davasının Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulanamayacağı - Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı )
DAVANIN GENİŞLETİLMESİ ( İtirazın Kaldırılması Talebi - İcra İnkar Tazminatı Hükmedilmesi İçin Talep Şartı Dahi Aranmayacağı Davanın Karşı Tarafın İznine Bağlı Tevsi Edilebileceği Kuralının Bu Tazminatlar Yönünden Uygulanamayacağı )"
YHGK5.7.1995E. 1995/9-474 K. 1995/722"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET ZAMMI HÜKMÜNÜN UYGULANMAMASI ( Ekonomik Kriz Nedeniyle )
EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN UYGULANMAMASI ( Ücretin Tahsili ve Faiz Talebi )
OBJEKTİF İYİNİYET KURALI ( Toplu İş Sözleşmesindeki Zam Hükmünün Ekonomik Kriz Nedeniyle Uygulanmaması )
ÜCRET FARKI TAHSİLİ VE FAİZ TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesindeki Zam Hükmünün Ekonomik Kriz Nedeniyle Askıya Alınması Nedeniyle )"
YHGK20.9.1995E. 1995/10-583 K. 1995/773"KARDEŞİNE AİT KİMLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞU İDDİASI ( İddianın İncelenmesi Metodu )
HİZMET TESBİTİ DAVASINDA İDDİANIN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ( Kardeşine Ait Görülen Çalışmanın Kendisine Ait Olduğu İddiası )
DELİLLERİN TESBİTİ VE İNCELENMESİ ( Kardeşine Ait Görünen Sigortalı Hizmetin Kendisine Ait Olduğunu İddiası )"
YHGK20.9.1995E. 1995/12-559 K. 1995/748"TAHLİYE ( Taahhüddeki Tarih ve İmzaya İtiraz Bulunmaması )
TAAHHÜT SEBEBİYLE TAHLİYE
TAHLİYE TAAHHÜDÜNE İTİRAZ ( Tarih ve İmzaya İtiraz Bulunmaması )"
YHGK20.9.1995E. 1995/12-661 K. 1995/763"DAVADAN FERAGAT
TEMYİZ SAFHASINDA DAVADAN FERAGAT"
YHGK20.9.1995E. 1995/13-522 K. 1995/744"TANIK DİNLETME YASAĞI ( Senede karşı )
SENEDE KARŞI TANIK DİNLETME YASAĞI"
YHGK20.9.1995E. 1995/13-824 K. 1995/762"DİRENME KARARININ YAZIL1ŞI
HÜKMÜN YAZILIŞI
BOZULAN KARARIN NİTELİĞİ
KISA KARARIN YAZILMASI
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ"
YHGK20.9.1995E. 1995/14-524 K. 1995/765"GEÇİT HAKKI TESİSİ İSTEMİ ( Davanın Gerek Lehine Gerekse de Aleyhine Geçit Hakkı Kurulacak Bulunan Taşınmazların Tüm Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi Suretiyle Yürütülebileceği )
PAYLI TAŞINMAZDA GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Paydaşlardan Birinin Açtığı Davanın Yürütülemeyeceği - Tüm Maliklerin Davaya Dahil Edilmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması Zorunluluğu )
TARAF TEŞKİLİ ZORUNLULUĞU ( Geçit Hakkı Tesisi İstemi - Gerek Lehine Gerekse de Aleyhine Geçit Hakkı Kurulacak Bulunan Taşınmazların Tüm Maliklerinin Davaya Dahil Edileceği )"
YHGK20.9.1995E. 1995/17-554 K. 1995/770"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mirasçılar arasında taksim )
MİRASÇILAR ARASINDA TAKSİM ( Kadastro tesbitine itiraz )
RIZAİ TAKSİMİN VARLIĞI ( İspat külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Rızai taksimin varlığı )
TAKSİM"
YHGK20.9.1995E. 1995/18-800 K. 1995/760"TAZMİNAT DAVASI ( Bozulan Kararın Geçerliliğini ve Yerine Getirilme Yeteneğini Yitirdiğinden Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamaması )
MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI ( Hüküm Sonucu Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Borç ve Hakların Gösterilmesi )
KARARIN TEFHİMİ ( Mahkeme Kararındaki Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olması )
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Hem Mahkeme Kararında Nelerin Yazılacağının Hem de Kararın Tefhiminin Ne Şekilde Olacağının Belirtilmiş Olması )"
YHGK20.9.1995E. 1995/2-542 K. 1995/746"BOŞANMA ( Maddi ve Manevi Tazminat )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma )"
YHGK20.9.1995E. 1995/2-551 K. 1995/747"KATILINMAMASI HALİNDE DURUŞMAYA YOKLUKTA DEVAM EDİLECEĞİ İHTARI ( Yoklukta Hüküm Kurulacağı İhtarını da Kapsaması )
DURUŞMA DAVETİYESİ ( Katılınmaması Halinde Duruşmaya Yoklukta Devam Edileceği İhtarının Yoklukta Hüküm Tesisi İhtarını da Kapsaması )
YOKLUKTA HÜKÜM TESİSİ ( Davetiyede Sadece Katılınmaması Halinde Duruşmaya Yoklukta Devam Edileceğinin Bildirilmiş Olması Halinde )"
YHGK20.9.1995E. 1995/3-539 K. 1995/766"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( TEFE'deki Artışın Bir Yıllık Kira Döneminde %65'i Geçtiği Hallerde Bunun Kira Parasına Yansıyan Bölümünün %65 Oranı ile Sınırlandırılmasının Hakkaniyete Uygun ve Adil Bir İlke Olarak Kabul Edilmesi )
HAKKANİYET İLKESİ ( Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki Artışın Bir Yıllık Kira Döneminde %65'i Geçtiği Hallerde Bunun Kira Parasına Yansıyan Bölümünün %65 Oranı ile Sınırlandırılmasının Adil Bir İlke Olarak Kabul Edilmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( İlk Kira Kontratının Başlangıç Tarihi İtibariyle Olayda Üç Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması Nedeniyle Emsal Karşılaştırması Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEN UZUN SÜRE GEÇMİŞ OLMASI ( Bu Durumda Yeni Kira Dönemi için Kiralananın Aylık Kira Parasının Endeks Uygulanması Suretiyle Değil Günün Ekonomik Koşullarına Göre Emsal Karşılaştırması Çerçevesinde Tespit Edilmesi )
TEFE'YE GÖRE KİRA PARASI TESPİTİ ( Artışın Bir Yıllık Kira Döneminde %65'i Geçtiği Hallerde Bunun Kira Parasına Yansıyan Bölümünün %65 Oranı ile Sınırlandırılmasının Hakkaniyete Uygun ve Adil Bir İlke Olarak Kabul Edilmesi )"
YHGK20.9.1995E. 1995/5-546 K. 1995/769"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Muhdesata dayalı kişisel hak )
MUHDESATA DAYALI KİŞİSEL HAK ( Elatmanın önlenmesi )
DAVANIN HUKUKİ NİTELENMESİ"
YHGK11.10.1995E. 1995/1-608 K. 1995/783"MUVAZAALI İŞLEM İDDİASI ( Mirastan Mal Kaçırmak İçin Üçüncü Şahıstan Satın Alınan Taşınmazın Mirasçılardan Biri Adına Tescil Edilmesi )
MİRASTAN MAL KAÇIRMA ( Satın Alınan Taşınmazın Mirasçılardan Biri Adına Tescili )
SATIN ALINAN TAŞINMAZIN MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA TESCİLİ ( Muvazaa İddiası )"
YHGK11.10.1995E. 1995/10-588 K. 1995/799"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Sigortalıya Bağlanan Gelir )
İŞÇİYE MESLEK HASTALIĞI SONUCU BAĞLANAN GELİR ( Çeşitli İşyerlerinin Rücuan Tazminat Davasında Sorumlulukları )
MESLEK HASTALIĞININ TESBİTİNDE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNİN ORTAM VE KOŞULLARI
MESLEK HASTALIĞININ TESBİTİ ( Rücuan Tazminat Davasında )
ŞİRKETLERİN NEV'İ DEĞİŞTİRMESİ ( Rücuan Tazminat Davasında Sorumluluk )"
YHGK11.10.1995E. 1995/19-549 K. 1995/781"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklı aleyhine )
ALACAKLININ İCRA İNKAR TAZMİNATINA MAHKUM EDİLMESİ
İTİRAZIN İPTALİ"
YHGK11.10.1995E. 1995/2-543 K. 1995/794"AYRI YAŞAMA HAKKI
EVİN MADDİ VE MANEVİ BAĞIMSIZLIĞI
TEDBİR NAFAKASI ( Ayrı yaşama hakkı )"
YHGK11.10.1995E. 1995/2-605 K. 1995/795"KARARIN KESİNLEŞME TARİHİ ( Onama bildiriminin tebliği )
ONAMA KARARININ BİLDİRİLMESİ ( Kararın kesinleşme tarihi )
TASHİHİ KARAR SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( Onama kararının bildirilmesi )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIĞI İSBAT KÜLFETİ ( Davalının beyanı )"
YHGK18.10.1995E. 1995/1-594 K. 1995/824"TAPU İPTALİ ( Muvazaa )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ( Muamelenin satış şeklinde yapılması )
GAYRİMENKUL SATIŞ AKDİNİN AKSİNİ İSBAT"
YHGK18.10.1995E. 1995/1-667 K. 1995/812"TENKİS DAVASI ( Tasarruf Nisabının Aşılması-Mahfuz Hisse Sahiplerinin Haklarına Tecavüz Kastı )
TASARRUF NİSABININ AŞILMASI ( Tenkis Davası )
MAHFUZ HİSSE SAHİPLERİNİN HAKLARINA TECAVÜZ KASTI ( Tenkis Davası )"
YHGK18.10.1995E. 1995/11-666 K. 1995/836"BANKANIN HAVALE BEDELİNİ HESABA İŞLEMEMESİ
KARŞILIKSIZ ÇEK ( Bankanın kusuru )
ÇEK KARŞILIĞININ ÖDENMEMESİ"
YHGK18.10.1995E. 1995/17-668 K. 1995/837"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Ham toprak )
ZİLYETLİK ( Kiremit imali için toprak ham maddesi almak )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMAYAN YERLER ( Ham toprak )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN İNTİKALİNDE ŞEKİL"
YHGK18.10.1995E. 1995/18-633 K. 1995/826"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZİN MAHİYETİ ( Temerrüd Faizi )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırımı Davasında )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRIMI DAVASI ( Faiz Başlangıcı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kamulaştırmanın Kesinleşmesine Etkisi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Usulsüz Tebligat Durumunda )"
YHGK18.10.1995E. 1995/2-590 K. 1995/822"MAHLULİYET KARARINA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Adli Yargıda Çözüleceği )
MAHLULİYET KARARI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu )
AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Mahluliyet Kararı )
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI VE TESCİL DAVASI ( İcareteynli Vakıf Mutasarrıfının Ölmesi ile Taşınmazın Mahlulen Vakfa Dönmesi ve Mahluliyet Kararı Alınması )
İCARETEYNLİ VAKIF MUTASARRIFININ ÖLMESİ ( Kayyımlığın Kaldırılması ve Tescil-Mahluliyet Kararı )"
YHGK18.10.1995E. 1995/2-628 K. 1995/807"EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Evlatlığın Babasının Evlat Edineni Dövmesine Seyirci Kalması-Ailevi Görevlerin Ağır İhmali )
AİLEVİ GÖREVLERİN AĞIR İHMALİ ( Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması-Evlatlığın Babasının Evlat Edineni Dövmesine Seyirci Kalması )
EVLATLIĞIN BABASININ EVLAT EDİNENİ DÖVMESİNE SEYİRCİ KALMASI ( Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması-Ailevi Görevlerin Ağır İhmali )"
YHGK18.10.1995E. 1995/2-638 K. 1995/827"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı - Nafaka ve İcra Dosyalarının Tetkikinden Bir Kısım Davalı Tanıklarının İfadeleri Aksine Tarafların Evlilik Birliğini Devam Ettirmek Üzere Bir Araya Gelmedikleri/Yasal Koşullar Gerçekleştiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI İÇİN BİR ARAYA GELİNMEMESİ ( Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma İstemi - Medeni Kanunun 134 /Son Maddesi Koşulları Gerçekleştiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
FİİLİ AYRILIK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI ( Nafaka ve İcra Dosyalarının Tetkikinden Bir Kısım Davalı Tanıklarının İfadeleri Aksine Tarafların Evlilik Birliğini Devam Ettirmek Üzere Bir Araya Gelmedikleri - Davanın Kabulü Gerektiği )"
YHGK18.10.1995E. 1995/4-566 K. 1995/820"BİLİRKİŞİ YASAĞI ( Hukuki sorunlar )
KUSUR TESBİTİ
BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Bilirkişi gerekliliği )"
YHGK18.10.1995E. 1995/9-670 K. 1995/813"İŞ AKDİNİN FESHİ (Mesai Saatleri Dışında İşverenin İznini Almadan Kendi Nam ve Hesabına İş Yapmak/Güveni Kötüye Kullanmak - Haklı Fesih Nedeni/İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Reddi)
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (İşçinin Mesai Saatleri Dışında İşverenin İznini Almadan Kendi Nam ve Hesabına İş Yapması/Güveni Kötüye Kullandığı - Haklı Fesih Nedeni İle Reddi Gerektiği)
İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMAK (İşçinin Mesai Saatleri Dışında İşverenin İznini Almadan Kendi Nam ve Hesabına İş Yapması)
İŞÇİNİN KENDİ NAM VE HESABINA İŞ YAPMASI (İşverenin Güveni Kötüye Kullandığı - Haklı Fesih Nedeni İle İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Reddedileceği)"
YHGK25.10.1995E. 1995/1-673 K. 1995/845"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tapulama dışı bırakma )
TAPULAMA DIŞI BIRAKMA ( Elatmanın önlenmesi, kâl ve ecrimisil )
ECRİMİSİL
DEF'İ KAL"
YHGK25.10.1995E. 1995/10-582 K. 1995/896"İŞ KAZASI SONUCU PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN HESAPLANMASI ( Sosyal Yardım Zammının Dikkate Alınmaması )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ ( Zamanaşımına Uğramış Önceki İş Kazasının Dikkate Alınamaması )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANININ TESBİTİ ( İş Kazasına Uğrayan Kişinin Önceden de İş Kazasına Uğramış Olması )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANMASINI GEREKTİRMEYEN İŞ KAZASI ( Yeni Kazada Dikkate Alınamaması )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANMASI ( İş Kazasında Uğranılan Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranının Tesbiti )"
YHGK25.10.1995E. 1995/12.665 K. 1995/893"EMEKLİ İKRAMİYESİNİN GERİ ALINMASI
BORÇ İKRARI ( Yönetim Kurulu Kararı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın iptali davasının reddi )"
YHGK25.10.1995E. 1995/14-680 K. 1995/897"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Belediye'lere ait taşınmazların satımı )
BELEDİYELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIMI ( Tapu iptali ve tescil )"
YHGK25.10.1995E. 1995/18-639 K. 1995/841"DAHİLİ TADİLAT
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DAHİLİ TADİLAT"
YHGK25.10.1995E. 1995/2-672 K. 1995/844"BOŞANMA ( Davalının Beş Ay Gibi Uzun Bir Süre Cinsel İlişkiye Girmemesi - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olduğunu Gösterdiği )
CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEME ( Davalının Beş Ay Gibi Uzun Bir Süre/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olduğunu Gösterdiği - Boşanma Kararı Verilmesi Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Beş Ay Gibi Uzun Bir Süre Cinsel İlişki Kurulmamış Olması - Boşanma Nedeni )"
YHGK25.10.1995E. 1995/4-671 K. 1995/843"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İdare Zararının Tahsili için Yapılan İcra Takibine Davalının İtiraz Etmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takibe Konu Vefat İlanı ile İlgili Alacak Miktarı Dosya İçerisinde Mevcut Faturadan da Anlaşıldığı Üzere Belirli ve Likit Olduğundan Tazminata Hükmedilmesi )
BORCUN BELİRLİ VE LİKİT OLMASI ( Takibe Konu Vefat İlanı ile İlgili Alacak Miktarı Dosya İçerisinde Mevcut Faturadan da Anlaşıldığından Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
İTİRAZIN KÖTÜ NİYETLE YAPILMASI ( Takibe Konu Vefat İlanı ile İlgili Alacak Miktarı Dosya İçerisinde Mevcut Faturadan da Anlaşıldığı Üzere Belirli ve Likit Olması )"
YHGK1.11.1995E. 1995/1-776 K. 1995/914"TAPU İPTALİ, TESCİL, ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazı çapa göre edinen kişini hakları )
TAŞINMAZI ÇAPA GÖRE EDİNEN KİŞİNİN HAKLARI ( Tapu iptali, tescil, elatmanın önlenmesi )
ÇAP'A GÖRE İKTİSAP"
YHGK1.11.1995E. 1995/12-675 K. 1995/903"İHALENİN FESHİ ( Taşınmazın Değer Takdiri ve Satış Gününün Tebliğ Edilmemesi )
TAŞINMAZIN DEĞER TAKDİRİ VE SATIŞ GÜNÜNÜN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
YHGK1.11.1995E. 1995/12-746 K. 1995/906"MÜŞTEREK BORÇLULAR ARASINDAKİ MÜNASEBET
RÜCU BELGESİ ( Müteselsil borçluya )
MÜTESELSİL BORÇLUNUN DİĞER BORÇLULARA RÜCUU
KEFİLİN ALACAKLIYA HALEFİYETİ
TAHSİLDE TEKERRÜR ( Müteselsil kefalet )
KREDİ BORCUNA MÜTESELSİL KEFALET"
YHGK1.11.1995E. 1995/15-652 K. 1995/900"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yüklenicinin ölümü )
YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ ( Eser sözleşmesinin feshi )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Müteahhidin ölümü )"
YHGK1.11.1995E. 1995/16-576 K. 1995/899"KARAR DÜZELTME TALEBİNDE DEĞER ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Karar Düzeltme Talebinde Değer )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Karar Düzeltme Talebi )
TAŞINMAZLARDA DEĞER TARİHİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Karar Düzeltme Talebi )
TAŞINMAZ MAL ÇEKİŞMELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ( Karar Düzeltme İstemlerinde Dava Tarihindeki Değerin Dikkate Alınması )
KARAR DÜZELTME ( Taşınmaz Mal Çekişmelerine İlişkin Yargıtay Kararlarına Karşı )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİN DİKKATE ALINMASI ( Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme İstemi )
PARA ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN KARAR DÜZELTME ( Taşınır Ve Taşınmaz Mallar İçin de Uygulanması )"
YHGK1.11.1995E. 1995/2-659 K. 1995/910"FİİLİ AYRILIK ( Evlilik birliğinin temelinden sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Fiili ayrılık )"
YHGK1.11.1995E. 1995/6-752 K. 1995/907"PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA ( Müşterek Mülkiyet )
PAYDAŞIN TAŞINMAZIN PAYDAŞLAR ARASINDA TAKSİMİNE ENGEL OLMASI ( Paydaşlıktan Çıkarma Sebebi Olup Olmaması-Müşterek Mülkiyet )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Paydaşlıktan Çıkarma Şartları-Paydaşın Taşınmazın Paydaşlar Arasında Taksimine Engel Olması )"
YHGK1.11.1995E. 1995/9-679 K. 1995/898"TAZMİNAT ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan - Hesaplanma Yöntemi )
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Hesaplanma Yöntemi )
CİSMANİ ZARAR ( Hüküm Tarihindeki Duruma Göre Hesaplanması )
İSKONTO ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )
FAİZ ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )
SERMAYELEŞTİRMEYE GİDİLME ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )"
YHGK2.11.1995E. 1994/16-435 K. 1995/666"KİLİSE MALI
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SATIŞI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP"
YHGK3.11.1995E. 1995/9-866 K. 1995/920"SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Asgari Ücretle Çalıştırılabilmesinin Kanuna Karşı Hile Sayılması )
KANUNA KARŞI HİLE ( Sürekli İşlerde Uzun Süredir Çalışan İşçinin TİS'den Yararlanmasını Engellemek İçin Taşeronun Araç Gösterilmesi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMANIN ENGELLENMESİ ( Taşeronun Araç Gösterilmesinin Yasaya Karşı Hile Sayılması )
TAŞERON İŞÇİSİ OLARAK GÖZÜKME ( İşçinin İşverene Ait Çalıştığı Tüm Süre için İşçilik Haklarını İsteyebilmesi )"
YHGK8.11.1995E. 1995/1-473 K. 1995/937"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çap kaydına göre satış )
ÇAP KAYDINA GÖRE SATIŞ ( Tapu iptali ve tescil )"
YHGK8.11.1995E. 1995/1-740 K. 1995/923"TAPU İPTALİ VE TENKİS ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tenkis )
TENKİS
SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ
MAHFUZ HİSSENİN İHLALİ
TERDİTLİ DAVA"
YHGK8.11.1995E. 1995/12-676 K. 1995/928"ÇEK KEŞİDECİSİNİN SORUMLULUĞU"
YHGK8.11.1995E. 1995/12-749 K. 1995/942"TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEN SONRA YENİ SÖZLEŞME YAPILMASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Tahliye tahhüdüne karşı )"
YHGK8.11.1995E. 1995/12.794 K. 1995/944"BORÇLARIN VE FER'İLERİNİN SÜKUTU
ASIL BORCUN ÖDENMESİ ( Kefalet, rehin, faizin sükutu )
FAİZ BORCUNUN SÜKUTU ( Asıl borcun ödenmesi )"
YHGK8.11.1995E. 1995/12-795 K. 1995/945"FAİZ ( Asıl Alacağı Alırken Hakkın Saklı Tutulması Gereği )
FERİLERİN SÜKUTU ( Asıl Alacağı Alırken Faiz Hakkının Saklı Tutulmaması )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacak Ödendikten Sonra Faizin İstenebilmesi İçin )"
YHGK8.11.1995E. 1995/19-601 K. 1995/938"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLUĞU ( Trafik kazasında kusur oranı )
TRAFİK KAZASINDA KUSUR ORANI ( Bilirkişi incelemesi zorunluğu )"
YHGK8.11.1995E. 1995/2-660 K. 1995/947"DAVADAN FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Mahkeme Dışında Gayrımenkule İlişkin Sözlü Olarak Yapılan Anlaşmaya Dayanarak Davanın Kabul Edilememesi )
SULH ANLAŞMASI ( Mahkeme Dışında Gayrımenkule İlişkin Sözlü Olarak Yapılan-Davadan Feragatin İptali Davasına Etkisi )
MAHKEME DIŞI SULH ( Gayrımenkuller Hakkında-Davadan Feragatin İptali Davası )"
YHGK8.11.1995E. 1995/2-683 K. 1995/940"BOŞANMA ( Kadının hakareti )
BOŞANMA ( Kocanın ihaneti )"
YHGK8.11.1995E. 1995/2-689 K. 1995/931"ZİYNET EŞYALARININ İSTİHKAKI ( Kocanın Eşinin Ziynet Eşyalarını Bozması-Sağlık Harcamaları )
KOCANIN EŞİNİN ZİYNET EŞYALARINI BOZDURMASI ( İstihkak Davası-Sağlık Harcamaları İçin Kullanılmasının Sonuca Etkisi )
KADININ SAĞLIK HARCAMALARINDAN KOCANIN SORUMLULUĞU ( Kadının Ziynet Eşyalarının Bozdurulması-İstihkak Davası )"
YHGK8.11.1995E. 1995/2-737 K. 1995/924"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davacı Kocanın Sadakatsizliği-Eşin Saldırgan Tavır ve Hakaretlerde Bulunması )
EŞİN KOCAYA HAKARET ETMESİ VE SALDIRGAN DAVRANIŞLARDA BULUNMASI ( Davacı Kocanın Sadakatsizliği-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
BOŞANMA DAVASI AÇAN KOCANIN EŞİNE SADAKATSİZLİK GÖSTERMESİ ( Kadının Saldırgan Tutumları-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )"
YHGK8.11.1995E. 1995/2-743 K. 1995/934"BOŞANMA ( Kadının hakareti )
KADININ HAKARETİ"
YHGK8.11.1995E. 1995/4-687 K. 1995/930"MANEVİ TAZMİNAT ( Yalan haber )
HABERİN HUKUKA UYGUNLUĞU
FUHUŞ YAPANLARA YER GÖSTERMEK ( Haberin gerçeğe uygunluğu )
OTELİN KAPATILIŞ SEBEBİ ( Haberin gerçeğe uygunluğu )
HABER NİTELİĞİ
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"
YHGK8.11.1995E. 1995/4-732 K. 1995/950"ÖRF VE ADET HUKUKUNUN UYGULANMASI ( Sürü çekme )
SÜRÜ ÇEKME ( Örf ve adet hukukunun uygulanması )
ÖRF VE ADET HUKUKUNDAN KAÇINMA İLLİYET BAĞI ( Örf ve adet hukuku )
HAYVANLAR TARAFINDAN YAPILAN ZARARLARIN TAZMİNİ
KEŞİF ( Örf ve adete uygun )"
YHGK8.11.1995E. 1995/4–733 K. 1995/951"BASININ SORUMLULUK ŞARTLARI
GÜNCELLİK ( Haber )
GERÇEKLİK ( Haber )
KAMU YARARI ( Haber )
TOPLUMSAL İLGİ ( Haber )
HABERİN NİTELİKLERİ"
YHGK8.11.1995E. 1995/9-681 K. 1995/929"KAMPANYA İŞÇİSİ
MEVSİMLİK İŞÇİ
İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik işçi )
KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik işçi )"
YHGK15.11.1995E. 1995/15-745 K. 1995/965"SÖZLEŞMENİN YORUMU
PROJE ÇİZİMİNDE ARSA SAHİBİNİN KANDIRILMASI
ARSA SAHİBİNİN KANDIRILMASI ( Sözleşmenin yorumu )
HATA ( Arsa sahibinin )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Sözleşmenin yorumu )"
YHGK15.11.1995E. 1995/17-751 K. 1995/966"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Husumet )
HUSUMET ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kadastro tutanağının kesinleşmesi )
KADASTRO TUTAĞININ KESİNLEŞMESİ ( Kadastro Mahkemesinin görevi )"
YHGK15.11.1995E. 1995/2-767 K. 1995/967"AYRI YAŞAMA HAKKI
NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU"
YHGK15.11.1995E. 1995/20 - 791 K. 1995/971"KADASTRO TESBİTİNİ İTİRAZ ( Orman Yönetiminin dava hakkı )
ORMAN YÖNETİMİNİN DAVA HAKKI ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO MAHKEMESİNİN RE'SEN HAK SAHİBİNİ BULMASI ( Orman Yönetiminin delilleri bildirmesi )
ORMAN YÖNETİMİNİN DELİLLERİ BİLDİRMESİ ( Kadastro Mahkemesinin re'sen hak sahibini bulması )"
YHGK15.11.1995E. 1995/5-781 K. 1995/979"MUNZAM ZARAR ( Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam zarar )
FAİZ ( Munzam zarar )
MUNZAM ZARAR ( Faiz )"
YHGK15.11.1995E. 1995/5-806 K. 1995/983"MUNZAM ( EK ) ZARARIN İSPATI ( Tazminat Talebi İçin Şart Olması )
TAZMİNAT ( Temerrütte Munzam Zararın İspatı Zorunluluğu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Ek Zarar Anlamına Gelmemesi )
TEMERRÜD FAİZİNİ AŞAN ZARAR ( Alacaklı Tarafından İspat Edilme Zorunluluğu )
MUNZAM ZARARIN İSPATI ( Açık ve Somut Delillere Dayanma Zorunluluğu )"
YHGK15.11.1995E. 1995/6-739 K. 1995/956"TAHLİYE ( Taahhüt sebebiyle )
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TEVALİ ETMESİ
İCAZET ( Tahliye taahhüdü )"
YHGK22.11.1995E. 1995/11-801 K. 1995/992"KASA ÖDEME FİŞİ ( Mevduatın iadesi )
MEVDUATIN İADESİNIN İSBATI ( Kasa ödeme fişi )
BANKA HESABININ KAPATILMASINDA KASA ÖDEME FİŞİNİN DELİL DEĞERİ
BANKA HESAP CÜZDANININ DELİL DEĞERİ
BANKA İMZA YETKİLİLERİ ( Ticari mümessil )
TİCARİ MÜMESSİL ( Banka )"
YHGK22.11.1995E. 1995/12-814 K. 1995/1010"ZAMANAŞIMI ( Bono )
BONO ( ZAMANAŞIMD
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Yenilenen icra takibi )"
YHGK22.11.1995E. 1995/13-570 K. 1995/1013"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bir Mahkemenin Yargıtay Dairesince Verilen Bozma Kararına Uyması Sonunda Kendisi için O Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yapması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bu Durumun Mahkemeye Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararındaki Esas Çerçevesinde İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Getirmesi )
BOZMA KARARINA UYULMASI ( Bir Mahkemenin Yargıtay Dairesince Verilen Bozma Kararına Uyması Sonunda Kendisi için O Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yapması )
BOZMA KARARINDAKİ ESASLARA GÖRE HAREKET EDİLMESİ ( Uyma Durumunda O Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yaparak Belirtilen Hukuki Esaslara Göre Hüküm Yükümlülüğü Meydana Gelmesi )"
YHGK22.11.1995E. 1995/13-823 K. 1995/1011"MENFİ TESBİT ( Taraflar Arasında Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Bulunduğundan Kısa Süreli Kira Akitlerine Dayanılarak Kira Parasının Günün Koşullarına Uyarlanmasının Mümkün Olmaması )
KİRA UYARLAMASI DAVASI ( Taraflar Arasında Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Bulunduğundan Kısa Süreli Kira Akitlerine Dayanılarak Kira Parasının Günün Koşullarına Uyarlanmasının Mümkün Olmaması )
KISA SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bir Yıllık Kira Sözleşmesi Bulunduğundan Kısa Süreli Kira Akitlerine Dayanılarak Kira Parasının Günün Koşullarına Uyarlanmaması )
HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada İleri Sürülen Maddi Olguları Nitelendirmek Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak Doğrudan Doğruya Hakimin Görevi Olması )"
YHGK22.11.1995E. 1995/2-744 K. 1995/989"BOŞANMA-TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi için Evliliğin Müşterek Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması )
AİLE BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi için Evliliğin Müşterek Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması )
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi için Evliliğin Müşterek Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olması )"
YHGK22.11.1995E. 1995/3-736 K. 1995/1020"ECRİMİSİL ( Paylı Mülkiyet )
PAYLI MÜLKİYET ( Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( İntifadan men koşulu )
İNTİFADAN MEN KOŞULU ( Ecrimisil )
HUSUMET ( Dava ehliyeti )
DAVA EHLİYETİ ( Husumet )"
YHGK22.11.1995E. 1995/6-640 K. 1995/1017"TAHLİYE ( İhtiyaç sebebi ile )
İHTİYACIN KİRACI TARAFINDAN HARİCEN KABULÜ"
YHGK22.11.1995E. 1995/9-598 K. 1995/1014"EMEKLİLİK HAKLARININ İHLALİ ( İş akdinin haksız feshi )
GEÇİCİ OLARAK İŞTEN EL ÇEKTİRME ( Sigortalılığın tesbiti )
İŞTEN EL ÇEKTİRME ( Sigortalılığın tesbiti )
SİGORTALI OLMA HAKKININ İHLALİ ( İşten el çektirme )
" DİSİPLİN KURULU KARARI İLE İŞTEN EL ÇEKTİRME
KESİN HÜKÜM
İLLİYET BAĞI ( İş akdinin feshi/emeklilik hakları )"
YHGK25.11.1995E. 1995/14-839 K. 1995/1033"GEÇİT HAKKI ( Yol genişliği )
YOL GENİŞLİĞİ ( Geçit hakkı )"
YHGK29.11.1995E. 1995/11-870 K. 1995/1053"TAHKİM ŞARTI ( Teminat Mektubunun iadesi )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Tahkim Şartı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ SÜRMESİ ( Davanın görevsizlikle reddi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İhtiyati tedbir kararının sürmesi )"
YHGK29.11.1995E. 1995/2-854 K. 1995/1051"MAL MEMURUNUN DEĞİŞMESİ ( Kayyımlık kararının kaldırılması )
GAİPLİK KARARI
MAHLULİYET KARARI ( Hazine'ye husumet tevcihi zorunluğu )
HAZİNEYE HUSUMET TEVCİHİ ZORUNLUĞU
VAKFA GERİ DÖNME
ÖLÜMÜN BELGELENMESİ
GAİPLİĞİN BELGELENMESİ"
YHGK29.11.1995E. 1995/2-905 K. 1995/1047"İŞTİRAK NAFAKASI
TEDBİR NAFAKASI"
YHGK6.12.1995E. 1994/4-493 K. 1995/1075"TOPLU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Memur Sendikasının Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
MEMUR SENDİKASI ( Tüzel Kişiliği Olmaması Nedeniyle Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI ( Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
TÜZEL KİŞİLİK ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Kamu Çalışanları Sendikasının Tüzel Kişiliklerinin Olmaması Nedeniyle Ehliyetinin Olmaması )"
YHGK6.12.1995E. 1995/10-856 K. 1995/1073"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Tavanın Kıyasen Uygulanması )
KUSURSUZ SORUMLULUKTA TAVANIN UYGULANMASI ( Rücuan Tazminat Davası )
TAZMİNATTA TENKİS ( Rücuan Tazminat Davası )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Rücuan Tazminat Davası )"
YHGK6.12.1995E. 1995/10-876 K. 1995/1079"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası Sürerken Borcun Ödenmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI SÜRERKEN TAKİBE KONU BORCUN ÖDENMESİ
BORCUN ÖDENMESİ ( İtirazın İptali Davası Sürerken )"
YHGK6.12.1995E. 1995/12-860 K. 1995/1078"ÇEK BEDELİNİN ÖDENMESİNDEN SONRA ŞİKAYETİN KABULÜ
TAKİP ( Çek Bedelinin Ödenmesinden Sonra Şikayetin Kabulü )
ÇEK BEDELİNİN GERİ ÖDENMESİ ( Ödemeden Sonra Takibin İptali )"
YHGK6.12.1995E. 1995/4-812 K. 1995/1057"İLLİYET BAĞI
TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Terör faktörü )
TERÖR FAKTÖRÜ ( Tazminatın takdiri )"
YHGK13.12.1995E. 1995/11-891 K. 1995/1113"AKDİ FAİZE TEMERRÜT FAİZİ YÜRÜTÜLMESİ ( Faizin Uygulanmaya Başlayacağı Tarih )
FAİZ ( Havale Edilen Paranın Uzun Süre Bekletildikten Sonra Eski Hesaba İadesi )
HAVALE EDİLEN PARANIN BANKACA UZUN SÜRE BEKLETİLDİKTEN SONRA ESKİ HESABA İADESİ ( Faiz Talebi )"
YHGK13.12.1995E. 1995/19-629 K. 1995/1080"HACİZ İHBARNAMESİYLE BORÇLU DURUMA DÜŞEN 3. KİŞİ ( Menfi Tesbit Davası )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Diğer Bir Davada Ön Mesele Teşkil Etmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( 3. Kişinin Takip Borçlusuna Karşı Açabileceği )
MENFİ TESBİT DAVALARININ BİRLİKTE GÖRÜLMESİ
TAKİP ( Ayıplı Mal Nedeniyle Borç İddiası )"
YHGK13.12.1995E. 1995/19-904 K. 1995/1121"BANKA HESAP CÜZDANININ DELiL DEĞERİ
MEVDUATIN İSBATI ( Banka hesap cüzdanının delil değeri )
BANKANIN İMZA YETKİLİLERİ ( Ticari mümessil )
TİCARİ MÜMESSİL ( Banka imza yetkilisi )"
YHGK13.12.1995E. 1995/2-928 K. 1995/1090"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Tanzim yeri )
EL YAZISI İLE VASİYETNAME ( Tanzim yeri )
VASİYETNAMENİN TANZİM YERİ"
YHGK13.12.1995E. 1995/2-953 K. 1995/1128"BOŞANMA DAVASI ( Kusursuz eşe karşı )"
YHGK13.12.1995E. 1995/20-847 K. 1995/1112"KARAR DÜZELTME ( Salt Dava Değerinin Gösterilmemiş Olmasının Karar Düzeltme İsteğinin İncelenmesini Engellememesi )
DAVA DEĞERİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Karar Düzeltme İsteğinin İncelenmesini Engellememesi )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Hakkın Kötüye Kullanılması Hariç Karar Düzeltme Yolunun Açık Tutulmasının Asıl Olduğu )"
YHGK13.12.1995E. 1995/6-894 K. 1995/1114"ŞUFA DAVASI ( Akrabalar arasında satış )
AKRABALAR ARASINDA SATIŞ ( Şufa davası )
HİBENİN İSBATI ( Akrabalar arası satış )"
YHGK13.12.1995E. 1995/6-938 K. 1995/1092"TAHLİYE ( İhtiyaç sebebiyle )
İŞYERİ İHTİYAC1
ECZANE AÇMA ( İşyeri ihtiyacı )
İHTİYACIN SAMİMİLİĞİ ( Daha önceki malikin davasının reddi )"
YHGK20.12.1995E. 1995/1-959 K. 1995/1145"DAVANIN USULDEN REDDİ ( Kesin hüküm )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI
KESİN HÜKÜM ( Davanın usülden reddi )"
YHGK20.12.1995E. 1995/11-935 K. 1995/1137"SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI ( Sigorta Primine Karşılık Rizikodan Önce Verilen Çekin Vadesinin Riziko Tarihinde Henüz Gelmemiş Olması )
SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI ( Sigorta Primine Karşılık Verilen Kambiyo Senedinin Vadesinin Riziko Tarihinde Henüz Gelmemiş Olması )
PRİM KARŞILIĞI VERİLEN KAMBİYO SENEDİ ( Riziko Tarihinde Henüz Vadesinin Gelmemiş Olmasının Akdin Geçerliliğine Etkisi )
RİZİKO TARİHİNDE HENÜZ VADESİ GELMEMİŞ ÇEKİN AKDİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ ( Sigorta Primi Karşılığı Ödenmiş Olan )"
YHGK20.12.1995E. 1995/12-962 K. 1995/1146"ŞİKAYET ( Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Alacaklı Adresinin Bulunmaması )
ALACAKLININ ADRESİ ( Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Bulunması Zorunluluğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Takip Talebi ve Ödeme Emrinde Alacaklı Adresinin Bulunmaması )"
YHGK20.12.1995E. 1995/19-662 K. 1995/1149"KAYIT KABUL DAVASI ( Vergi Alacağının Kayıt Talebinin Reddi )
MÜFLİS ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( Yöneticiden Tahsili )
GÖREV ( Müflis Şirketin Vergi Borcunun Yöneticiden Tahsili Kararı )
SIRA CETVELİ ( Müflis Şirketin Vergi Borcunun Yöneticiden Tahsili )"
YHGK20.12.1995E. 1995/6-930 K. 1995/1142"KÖTÜNİYET ( Yasal hakkın kullanılması )
ŞUFA DAVASI ( Çok cüz'i pay sahibinin dava hakkı )
ÇOK CÜZ'İ PAY SAHİBİNİN DAVA HAKKI ( Şufa davası )"
YHGK20.12.1995E. 1995/8.933 K. 1995/1150"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak düşürücü süre )"
YHGK27.12.1995E. 1993/12-540 K. 1995/ 1155"KİRA FARKI ALACAĞI ( Kira Tesbitine İlişkin Mahkeme Kararı İle Belirgin Hale Gelen - İhtara Hacet Kalmaksızın Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
KİRA TESPİT DAVASI ( Mahkeme Kararı İle Belirgin Hale Gelen Kira Farkı Alacağına Yürütülecek Faiz Başlangıcı - Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Yürütüleceği )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kira Tesbitine İlişkin Mahkeme Kararı İle Belirgin Hale Gelen Kira Farkı Alacağı - İhtara Hacet Kalmaksızın Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )"
YHGK27.12.1995E. 1994/16-450 K. 1995/1156"MUHDESAT ( Aşılanan yabani ağaçlar )
AŞILANAN YABANI ağaçlar ( Muhdesat )
MUHDESAT BEYANININ TERKİNİ ( Yabani ağaçların aşalanarak meyva ağacı haline dönüştürülmesi )
YABANİ AĞAÇLARIN AŞILANARAK MEYVA AĞACI HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Muhdesat beyanının terkini )
DELİCELİK
MENENGİÇ AĞACI
FISTIK AĞACI"
YHGK27.12.1995E. 1995/12-787 K. 1995/1157"HACZEDİLEMEZLİK İDDİASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesine Dayanan )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYANAN HACZEDİLEMEZLİK İDDİASI ( Sat ve Geriye Kirala Türünde Sözleşmenin Kanun Kapsamına Girmediği )
SAT VE GERİYE KİRALA SÖZLEŞMESİ ( Finansal Kiralama Kanunu Kapsamına Girmediği )"
YHGK27.12.1995E. 1995/13-887 K. 1995/1151"İTİRAZIN İPTALİ, ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Görevli mahkeme )
GÖREV ( İtirazın iptali elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )
TAKİP TALEBİNİN NİTELİĞİ ( İtirazın iptali )
KİRA PARASININ TAHSİLİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Görev )"
YHGK27.12.1995E. 1995/9-892 K. 1995/1162"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Maddi Tazminatın Miktarı Yönünden Davalının Elde Ettiği Usuli Kazanılmış Hakkın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YENİ HÜKÜM ( Bozmaya Uyulması Durumunda Bu Karardaki Esaslar Çerçevesinde Yeni Hükmün Kurulmasının Zorunlu Olması )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Mahkemenin Hükmüne Uyduğu Yargıtay Bozma Kararındaki Esas Çerçevesinde İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Gerektirmesi )
USULİ MÜKTESEP HAKKIN İSTİSNALARI ( Yeni Bir Yasal Düzenlemenin İhdas Edilmesi ve Yeni bir İçtihadı Birleştirme Kararının Ortaya Çıkması )"
YHGK31.1.1996E. 1995/1-1004 K. 1996/21"ZİLYETLİK ŞERHİNİN TERKİNİ ( Tapu sicilinin şerhler ve beyanları hanesinde gösterilen kişisel haklar )
TAPU SİCİLİNİN ŞERHLER VE BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLEN KİŞİSEL HAKLAR ( Zilyetlik Şerhinin terkini )"
YHGK31.1.1996E. 1995/1-965. K. 1996/5"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Müşterek mülkiyet )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE FİİLİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( İntifadan men koşulu )
İNTİFADAN MEN KOŞULU ( Müşterek mülkiyette fiili taksim sözleşmesi )
FİİLİ TAKSİM ( Müşterek mülkiyet )"
YHGK31.1.1996E. 1995/11-980 K. 1996/18"CMR SİGORTASININ KAPSAMI ( Sorumluluk Sigortasının Kıyas Yoluyla Uygulanması )
SİGORTALI MALIN YANMASI ( Avrupa Yolunda TIR 'la Taşınan )
SORUMLULUK SİGORTASI ( 3.Kişinin Sigortacıyı Dava Hakkı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVA HAKKI ( Zarardan Dolayı Sigortacıyı )
SİGORTA POLİÇESİNİN SİGORTALININ 3.KİŞİLERE OLAN SORUMLULUĞUNU KARŞILAMAK ÜZERE DÜZENLENMESİ"
YHGK31.1.1996E. 1995/12-1024 K. 1996/29"İHALENİN FESHİ ( İhale Tarihinden İtibaren Yedi Günlük Süre İçinde Şikayet Yoluyla İcra Tetkiki Merciinden İstenebileceği - Satış İlanı Tebliği Edilmeyen İçin Bu Sürenin Ittıla Tarihinde Başlayacağı ve Herhalde Bir Yıl Olduğu )
İHALENİN FESHİNİ İSTEMEDE SÜRE ( Satış İlanı Tebliğ Edilmeyen İçin Yedi Günlük Şikayet Süresinin Öğreneme Tarihinde Başlayacağı - Satış İlanı Tebligatın İlanen Yapılmasına İlişkin Olmadığından Satış İlanının Tebliğ Edilmediğinin Kabulü )
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ ( İlişkin Tebligat Parçası İkmal Edilmeden İade Edildiğinden Şikayet Süresinin Öğrenme ile Başladığının Kabulü Gereği - Satış İlanının Tebligatın İlanen Yapıldığı Sonucunu Doğurmayacağı )"
YHGK31.1.1996E. 1995/12-880 K. 1996/1"İHALENİN İPTALİ ( Kıymet Takdiri ile Satış Tarihi Arasındaki Uzun Süre )
KIYMET TAKDİRİ İLE SATIŞ TARİHİ ARASINDAKİ UZUN SÜRE ( İhalenin İptali )"
YHGK31.1.1996E. 1995/12-987 K. 1996/20"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yetki itirazı )
YETKİ İTİRAZI ( İcra inkâr tazminatı )"
YHGK31.1.1996E. 1995/2-1112 K. 1996/25"TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATILMASI ( Taşınmaz Tapuya Kayıtlı Olduğundan İptal Edilinceye Kadar Tapu Kaydının Geçerli Olacağı - Tapulu Bir Yerin Haricen Satılmasının Taşınmazın Mülkiyetini Alıcıya Geçirmeyeceği )
TAPU KAYIT MALİKİNİN TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞ OLMASI ( Bu Malların Hazine Tarafından Tayin Ettirilen Kayyım Aracılığıyla İdare Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Haricen Satışının Mülkiyetin Geçirilmesine Yeterli Olmadığı )
KAYYIM ATANMASI ( Yunan Asıllı Davalının Yıllar Önce Türkeye'yi Terk Ettiği Anlaşıldığından Mallarının Hazinece Tayin Ettirilen Kayyım Tarafından İdare Edilmesi Gereği - Tapulu Yerin Haricen Satın Alınmasının Mülkiyeti Geçirmeyeceği )
YUNAN ASILLI TAŞINMAZ SAHİBİNİN TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞ OLMASI ( Malların Hazine Tarafından Tayin Ettirilen Kayyım Aracılığıyla İdare Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Haricen Satışının Mülkiyetin Geçirilmesine Yeterli Olmadığı )"
YHGK31.1.1996E. 1995/21-996 K. 1996/8"ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( Somut Olaylara Dayalı İnandırıcı Delillerle Ortaya Konmasının Gerekmesi )
HİZMETİN SAPTANMASI ( Somut Olaylara Dayalı İnandırıcı Delillerle Ortaya Konmasının Gerekmesi )
APARTMAN KARAR DEFTERİ VE ÖDEME BELGELERİ ( Sobalı İşhanında Tam Gün Çalışmanın Kanıtlanması )"
YHGK31.1.1996E. 1995/3-982 K. 1996/7"ECRİMİSİL ( İntifadan men koşulunun aranmıyacağı haller )
İNTİFADEN MEN KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI HALLER ( Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( Yemin )
YEMİN ( Ecrimisil )"
YHGK31.1.1996E. 1995/3-983 K. 1996/19"KİRA TESPİTİ DAVASI ( Yeni Kira Dönemi İçin Kiralananın Aylık Kira Parasının Endeks Uygulanması Süretiyle Değil Tevhidi İçtihat Hükümleri Dairesinde Günün Ekonomik Koşulları Emsal Karşılaştırması Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespit Edilmesi Gerektiği )
YENİ KİRA DÖNEMİ ( Kiralananın Aylık Kira Parasının Endeks Uygulanması Süretiyle Değil Tevhidi İçtihat Hükümleri Dairesinde Günün Ekonomik Koşulları Emsal Karşılaştırması Çerçevesinde Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tespit Edilmesi Gerektiği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI HAK VE NESAFET KURALLARI ( İlk Kira Kontratının Başlangıç Tarihi İtibariyle Olayda Üç Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması Nedeniyle Yeni Kira Dönemi İçin Kiralananın Aylık Kira Parasının Endeks Uygulanması Süretiyle Değil Tevhidi İçtihat Hükümleri Dairesinde Tespit Edileceği )"
YHGK31.1.1996E. 1995/5-995 K. 1996/26"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA TAZMİNATI ( Tapu kaydının terkini )
YOL ( Tapu kaydının terkini )
TAPU KAYDININ TERKİNİ ( Kamulaştırmasız el atma )
TAPU SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN GAYRİMENKULLER ( Yol )"
YHGK31.1.1996E. 1995/6-974. K. 1996/6"FİİLİ TAKSİM ( Şufa )
ŞUFA DAVASI ( Müşterek mülkiyete özel taksim sözleşmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ÖZEL TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Şufa )
İYİ NİYET KURALI ( Şufa )
ŞUFA DAVASI ( İyiniyet kuralı )"
YHGK31.1.1996E. 1995/7-958 K. 1996/17"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Asli Müdahil )
ASLİ MÜDAHİL ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TUTANAĞINA İTİRAZ ( Kadastro Komisyon Kararı )
KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Kadastro tutanağına itiraz )"
YHGK31.1.1996E. 1995/8-934 K. 1996/16"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Resmi Şekilde Yapılmamış Sözleşme )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAMIŞ SÖZLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil )
TAŞINMAZIN TESÜMI VE İÇİNDE OTURULMASI, BEDELİN ÖDENMESİ ( Resmi şekil )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmazın teslimi ve içinde oturulması, bedelin ödenmesi )
HARİCÎ SATIŞ ( Taşınmazın teslimi )"
YHGK31.1.1996E. 1995/9-960 K. 1996/4"OLAĞANÜSTÜ HAL ( Ekonomik bunalım )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANMASI ( Memleketin ekonomik kriz içinde olması )
EKONOMİK KRİZ ( Toplu İş sözleşmesinin uygulanması )
AHDE VEFA ( Fevkalâde haller )
ÜCRET ZAMLARININ GEÇ ÖDENMESİ
EKONOMİK KAMU DÜZENİ"
YHGK7.2.1996E. 1994/21-1020 K. 1995/55"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Daha Önceden Boşanılan Eşin Desteğinden Yoksun Kalındığı Gerekçesiyle )
BOŞANILAN EŞİN ÖLMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstenemiyeceği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Kimsenin Ölmeden Önce Boşandığı Eşin Desteğinden Yoksun Kaldığını İleri Süremiyeceği )"
YHGK7.2.1996E. 1995/10-1070 K. 1996/52"BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ
VERGİ KAYDININ SİLİNMESİ ( Bağ-Kur üyeliğinin sona ermesi )
İŞYERİNİ VEKALETEN ÇALIŞTIRMA ( Bağ-Kur üyeliği )"
YHGK7.2.1996E. 1995/12-1031 K. 1996/51"TAKİBİN İPTALİ ( İçin İbraz Edilen Belgelerden Borcun İtfa veya İmhal Edildiği veya Zamanaşımına Uğradığı veya Borçlunun Borçlu Olmadığı veya İcra Dairesinin Yetkili Olmadığının Anlaşılması Gerektiği - Borca İtiraz/İbraname )
BORCA İTİRAZ ( İcraq Tetkik Merciinde Senede Atıf Yapan Yazılı Belge Sunulmadığı Sürece İtirazın Kabul Edilemeyeceği - İtiraz Dilekçesiyle Sunulan İbranamede Takip Konusu Senetlere Atıf Bulunmadığından Kabul Edilemeyeceği )
İBRANAME ( İtiraz Dilekçesiyle İbraz Edilen İbranemede Takip Konusu Senede Atıf Bulunmadığından Geçerli Olmayacağı - İcra Tetkik Merciinde Senede Atıf Yapan Yazılı Belge Sunulmadığı Sürece İtirazın Kabul Edilemeyeceği )"
YHGK7.2.1996E. 1995/18-992 K. 1996/36"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Kamulaştırma Bedeline El Atma Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edilemezse de Elatma Nedeniyle Oluşan Zararın Ayrı Bir Dava ile İstenebilmesi
BEDEL ARTIRIM DAVASINDA FAİZ ( Malikin Mülkiyet İdareye Geçtiği Andan İtibaren Kamulaştırma Bedeli için Faiz Talep Edebilmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza İdare Tarafından Daha Önce El Atılmış ise Mülkiyetin Bu Elatma Nedeniyle İdareye Geçmemesi )
İDARİ YÖNDEN KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle İdari Yönden Kesinleşmesi ve Mülkiyetin İdareya Geçmesi )
KAMULAŞTIRMA ( Dayanağını Anayasadan Alan Devletin ve Kamu Tüzel Kişilerinin Kamu Yararının Gerektirdiği Hallerde Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazların Edinilmesi Müessesi Olması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kamulaştırma Bedeline Hükmedilecek Faizin Bir Haksız Eylem Tazminatı Değil Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hakkın Para Alacağına Dönmesi Nedeniyle Temerrüt Faizi Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Mülkiyetin İdareye Geçmesiyle ya da Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşmesiyle Muaccel Olacak Bedele Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
YHGK7.2.1996E. 1995/20-971 K. 1996/54"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Kadastro İşlemi Sonucu Hak Sınırlandırması ve Tespit Tutanakları Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Sebeplere Dayanarak Dava Açılamayacağı/Hak Düşürücü Süre - Tespit Dışı Bırakma )
TESPİT DIŞI BIRAKMA ( Tapulama İşlemi İse de Tapu Tespit İşlemi Olmadığı - Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Bir Sınırlama Bulunmadığı Tapulama Dışı Bırakıldığı ve Tespit Tutanağı Bulunmadığından 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Dava Konusu Taşınmaz Orman Sayılan Yer Olarak Tespit Dışı Bırakıldığı ve Hakkında Tespit Tutanağı Bulunmadığından 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmayacağı - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Tapu Tespit İşlemi Olmadığı )"
YHGK7.2.1996E. 1995/3-968 K. 1996/38"ECRİMİSİL ( Sahipsiz taşınmaz )
SAHİPSİZ TAŞINMAZLARIN İDARESİ ( Kayyum )
KAYYUM ( Kimsesiz taşınmazların idaresi )"
YHGK7.2.1996E. 1995/7-1016 K. 1996/49"DAVACIYI DELİLLERİNİ İBRAZA DAVET ( Kadastro tesbitine itiraz )
DELİLLERİ İBRAZA DAVET ( Kadastro tesbitine itiraz )
KEŞİF ( Davacı delillerini ibraz etmeden )
KEŞİF BEDELİNİN YATIRILMAMASI ( Kadastro tesbitine itiraz )"
YHGK7.2.1996E. 1995/9-901 K. 1996/44"TAZMİNAT DAVASI ( Ast Üst İşveren İlişkisinin Mevcut Olmaması )
AST - ÜST İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İlişki Bulunmaması Nedeniyle Bağımsız Firma İşçisinin Ölümünden Asıl İşverenin Sorumlu Tutulamaması )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Şirket ile Müteahhitlik Firması Arasında Ast Üst İşveren İlişkisinin Bulunmaması )"
YHGK14.2.1996E. 1995/1-1009 K. 1996/58"EHLİYETSİZLİK ( Hukuki Sebebiyle Birlikte Vekaletin Kötüye Kullanılması Sebebine Dayalı Davada Her İki Hukuki Sebebin de Karar Altına Alınması Gerektiği - Birden Fazla Hukuki Sebebin Birlikte İncelenebileceği )
DAVADA BİRKAÇ HUKUKİ SEBEBİN BİRLİKTE İNCELENMESİ ( Sebeplerden Birinin Diğer Hukuki Sebeplerin İncelenmesine İmkan Tanıdığı Sürece Mümkün Olduğu - Ehliyetsizlik ve Vekalet Akdinin Kötüye Kullanılmasının Birlikte İncelenebileceği )
EHLİYETSİZLİK VE VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davada Birkaç Hukuki Sebebin Birlikte İncelenebileceği - Davada Bu Konudaki Deliller Toplandıktan Araştırma Yaptıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE EHLİYETSİZLİK ( Hukuki Sebeplerine Dayanıldığından Bu Konudaki Deliller Toplandıktan Araştırma Yaptıktan Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Davada Birkaç Hukuki Sebebin Birlikte İncelenebileceği ) "
YHGK14.2.1996E. 1995/1 K. 1996/81"MUVAZAALI TASARRUF İDDİASI ( Mirastan Mal Kaçırmak Maksadıyla )
MİRASTAN MAL KAÇIRMA MAKSADIYLA MUVAZAALI İŞLEM İDDİASI ( Murisin Üçüncü Kişiden Satın Aldığı Taşınmazın Sicilini Erkek Çocuk Adına Oluşturması )
SATIN ALINAN TAŞINMAZIN SİCİLİNİN MİRASÇILARDAN BİRİ ADINA OLUŞTURULMUŞ OLDUĞU İDDİASI ( Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali veya Tenkis Davası )"
YHGK14.2.1996E. 1995/10-997 K. 1996/56"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( SSK'na Geri Ödemekle Yükümlü Olanlar - Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN GERİ İSTEME HAKKI ( Sosyal Yardım Zammı - Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )
KANUNLA KURULAN KURULUŞUN İŞTİRAKİ KONUMUNDA OLAN ŞİRKET ( Emekli Olanlara Ödenen Sosyal Yardım Zammını SSK'ya Geri Ödeme Yükümlülükleri )
EMEKLİ OLANLARA ÖDENEN SOSYAL YARDIM ZAMMININ SSK`NA GERİ ÖDENMESİ ( Kanunla Kurulan Kuruluşun İştiraki Konumundaki Şirket )"
YHGK14.2.1996E. 1995/11-1043 K. 1996/63"FAİZ TALEBİ ( Faiz İstemeden Açılan Birinci Davadan Sonra Ana Paraya Faiz Yürütülmesi İstemiyle Açıtığı İkinci Davayla Davacının Faiz İsteme Hakkını Saklı Tuttuğunun Kabulü Gereği - Asıl Borçla Birlikte Fer'ilerinin de Sona Ereceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( İcra Dosyasına Yatırılan Ana Para Tahsil Edilmeden Faizin Tahsili İçin Açılan İkinci Dava ile Faiz Hakkının Saklı Tutulduğunun Kabulü Gereği - Asıl Borçla Birlikte Fer'ilerini de Sona Ereceği )
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SONA ERMESİ ( Asıl Borç Herhangi Bir Sebeple Sona Erdiğinde Fer'ilerini de Sona Ereceği - Faiz Talep Hakkı Saklı Tutulduğu Beyan Edilmedikçe veya Halin İcabından Anlaşılmadıkça Sonradan Faiz Talep Edilemeyeceği )"
YHGK14.2.1996E. 1995/12-977 K. 1996/72"İLAMDA FAİZE HÜKMEDİLMEMESİ ( Mercice Karar Verilme Zorunluluğu )
BİRİKMİŞ FAİZ ( İlamda Faize Hükmedilmemesi - Talebi )
MERCİCE KARAR VERİLME ZORUNLULUĞU ( Faiz Hakkında )"
YHGK14.2.1996E. 1995/14-963 K. 1996/69"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ ( Tescil Davasında Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tescil Davası )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEKİ DEĞER ( Görevli Mahkemenin Tesbiti )"
YHGK14.2.1996E. 1995/15-1002 K. 1996/57"İŞİN KABULÜ ( Ayıp ihbarı )
AYIP İHBARI ( İşin reddinden sonra )"
YHGK14.2.1996E. 1995/16-991 K. 1996/71"TAPUSUZ TAŞINMAZIN BAĞIŞLANMASI ( Şekle Tabi Olmaması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Tapusuz Taşınmazın Bağışlanmasında )
BAĞIŞLAMADA ŞEKİL ( Bağışlananın Tapusuz Taşınmaz Olması )
BAĞIŞ SENEDİNİN KAPSAMI ( Yerel Bilirkişi Beyanı ve Davacının Bu Beyana İtiraz Etmemesi )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapusuz Taşınmazın Mülkiyetinin İktisabı )"
YHGK14.2.1996E. 1995/2-1052 K. 1996/78"KAYYUMLUK KARARININ KALDIRILMASI VE TESCİL ( Taraf ehliyeti )
TARAF EHLİYETİ ( Kayyumluk kararının kaldırılması ve tescil )
MAHLULİYET KARARI ( Vakfın mülkiyet hakkını tesbiti )
VAKFIN MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( Mahluliyet kararı )"
YHGK14.2.1996E. 1995/4-1045 K. 1996/77"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
KAMU YARARI ( Basın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
GERÇEK HABER ( Basın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ( Kişilik haklarına tecavüz )
HABERİN BİÇİMİ İLE GERÇEK ARASINDA DENGE"
YHGK14.2.1996E. 1995/8-1023 K. 1996/75"VERGİ KAYDININ DEĞERİ ( Zilyetlikle iktisap )
MERA ( Vergi kaydı )
TAŞLIK ( Vergi kaydı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Mera )"
YHGK20.2.1996E. 1995/20-915 K. 1996/88"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman sayılmayan yerler )
ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )"
YHGK28.2.1996E. 1994/13-571 K. 1996/95"KİRA FARKININ MUACCELİYET TARİHİ
FAİZ ( Kira farkı için )
KİRA FARKINA İŞLETİLEN FAİZİN İSTİRDADI
İSTİRDAD DAVASI ( Kira farkına işletilen faiz )"
YHGK28.2.1996E. 1995/1-1027 K. 1996/90"TAPU İPTALİ, TESCİL VE TENKİS ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali, tescil ve tenkis )
MURİSİN ASIL İRADE VE AMACININ TESBİTİ ( Murisin malların taksim etmek kasdiyle temliki )
MURİSİN MALLARINI TAKSİM ETMEK KASDİYLE TEMLİKİ ( Murisin asıl idare ve amacının tesbiti )
TAKSİM AMACI ( Muris muvazaası )"
YHGK28.2.1996E. 1995/1-1080 K. 1996/106"VESAYET ( Hukuki ehliyetsizlik )
HUKUKİ EHLİYETSİZLİK ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hukuki ehliyetsizlik )
HUKUKİ EHLİYETSİZLİK ( Vesayet )
EHLİYETSİZLİK"
YHGK28.2.1996E. 1995/1066 K. 1996/92"YÖNETİM PLANINDA AÇIKÇA YER ALMAYAN KISITLAMANIN FİİLEN VAR OLMASI ( Çay Ocağı Olarak Kullanılan Yerin Yapı /Proje/ Bakımından Elverişli Olmaması )
ZIMNİ KISITLAMA - FİİLİ KISITLAMA ( Dükkanın Çay Ocağı Olarak Kullanılması )
DÜKANIN ÇAY OCAĞI OLARAK KULLANILMASI ( Yönetim Planında Özel Olarak Yer Almayan Kısıtlamanın Projeden Dolayı Zımnen Var Olması )"
YHGK28.2.1996E. 1995/12-1069 K. 1996/93"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borca Yönelik Kısmi İtirazda )
BORCA YÖNELİK KISMİ İTİRAZ ( İcra İnkar Tazminatı )"
YHGK28.2.1996E. 1995/12.993 K. 1996/96"ŞİRKET ADINA İMZA
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
ŞİRKET KAŞESİ"
YHGK28.2.1996E. 1995/2-1079 K. 1996/100"BABALIK DAVASI
EVLENME VAADİ ( Babalığa hüküm )
TABİİ BABALIK"
YHGK28.2.1996E. 1995/2-1101 K. 1996/109"TENKİS ( Murisin Teberrularının Mahfuz Hisse Kaidelerini Bertaraf Kastıyla Yapıldığının İspat Edilmesi Gereği )
MURİSİN MAHFUZ HİSSE KURALLARINI BERTARAF KASTI ( Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde İspat Edilmesi Gereği-Tenkise Gidilebilmesi İçin )"
YHGK28.2.1996E. 1995/21-1059 K. 1996/104"ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI ( Kamu düzeni )
KAMU DÜZENİ ( Asgari ücretin ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanması )
ALEYHE BOZMA YASAĞI
TALEP DIŞI KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Alayhe bozma yasağı )"
YHGK28.2.1996E. 1995/4-1067 K. 1996/105"HAZİNENİN TAPU SİCİLİNDEN SORUMLULUĞU
KAÇAK KATIN TESCİLİ ( Hazinenin tapu sicilinden sorumluluğu )"
YHGK28.2.1996E. 1995/4-1093 K. 1996/101"PAYDAŞLARIN BİNANIN KENDİLERİ TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESPİTİNİ İSTEMESİ ( Hukuki Yarar )
HUKUKİ YARAR ( Tespit Davası )
TESPİT DAVASI ( İzale-i Şuyu Davasında Paydaşların Binanın Kendileri Tarafından Yapıldığının Tespitini İstemelerinde Hukuki Yarar )"
YHGK28.2.1996E. 1995/6-1083 K. 1996/107"KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN İSBATI
TAHLİYE DAVASININ AÇILMA ZAMANI ( Kira başlangıç tarihine itiraz )"
YHGK28.2.1996E. 1995/9-994 K. 1996/97"İŞVERENİN İHALE İŞİNDE ZARARA UĞRATILMASI ( İş akdinin feshi )
İŞ AKDİNİN HAKLI SEBEPLERLE FESHİ ( İşverenin ihale işinde zarara uğratılması )"
YHGK6.3.1996E. 1995/11-1018 K. 1996/112"HIRSIZLIĞA KARŞI SİGORTA
KASANIN NİTELİĞİ ( Hırsızlığa karşı sigorta )
KASA MUHTEVİYATININ TESPİTİ ( Hırsızlığa karşı sigorta )
ÇİFTE SİGORTA"
YHGK6.3.1996E. 1995/14-966 K. 1996/124"BOZMANIN TAVSİYE VE ELEŞTİRİ NİTELİĞİ
DİRENME ( Bozmanın tavsiye ve eleştiri nitelikli bölümüne karşı )"
YHGK6.3.1996E. 1995/2-1047 K. 1996/114"İKAMETGAH ( Yerleşmek Niyetiyle Oturulan Yer )
YERLEŞMEK NİYETİYLE OTURULAN YER ( İkametgah )
BİRDEN FAZLA İKAMETGAH ( Bir Kimsenin Birden Fazla İkametgahının Olamaması )
BOŞANMA DAVASI ( İkametgah Mahkemesinde Açılmaması )"
YHGK6.3.1996E. 1995/9-1060 K. 1996/118"KIDEM TAZMİNATI ( Tavanın artması )
KIDEM TAZMİNATI TAVANININ ARTMASI ( Sözleşmenin feshinden sonra )
SÖZLEŞMENİN FESHİNDEN SONRA KIDEM TAZMİNATI TAVANIN1N ARTMASI"
YHGK6.3.1996E. 1996/1-41 K. 1996/135"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik )
EHLİYETSİZLİK ( Tapu iptali ve tescil )"
YHGK6.3.1996E. 1996/13-12 K. 1996/127"SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Mülkiyeti İdareye Ait Kiralananları Kiralayanın Belediye Encümen Kararı İle Yıkmaya Kalkışması - Taraflar Arasında Kiracı Kiralayan Özel Hukuk İlişkisi Bulunduğu/İdari Yargının Görevinden Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
BELEDİYE ENCÜMENİNİN YIKIM KARARI ( Belediyenin Kiraya Verdiği Büfeleri - Taraflar Arasında Kiracı Kiralayan Özel Hukuk İlişkisi Bulunduğu Sataşmanın Önlenmesi Davasının Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )
YIKIM KARARI ( Belediye Encümen Kararı İle Belediyenin Kiraya Verdiği Büfeleri/Taraflar Arasında Kiracı Kiralayan Özel Hukuk İlişkisi Bulunduğu - /İdari Yargının Görevinden Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Sataşmanın Önlenmesi Davası )
BELEDİYENİN KİRALADIĞI YERİ YIKMAYA KALKIŞMASI ( Belediye Encümen Kararı İle/Taraflar Arasında Kiracı Kiralayan Özel Hukuk İlişkisi Bulunduğu - İdari Yargının Görevinden Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği/Sataşmanın Önlenmesi Davası )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Mülkiyeti İdareye Ait Kiralananları Kiralayanın Belediye Encümen Kararı İle Yıkmaya Kalkışması - Taraflar Arasında Kiracı Kiralayan Özel Hukuk İlişkisi Bulunduğu Sataşmanın Önlenmesi Davasının Çözümünde Adli Yargının Görevli Olduğu )"
YHGK6.3.1996E. 1996/18-22 K. 1996/116"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRIMI ( Arazi )
ARAZİ ( Kamulaştırma bedelinin artırımı )
ARAZİNİN NET GELİRİ ( Kapitalilasyon faizi )
KAPİTALİLASYON FAİZİ ( Arazinin net gEliri )"
YHGK6.3.1996E. 1996/18-23 K. 1996/129"KAMULAŞTIRMADA UYGULANACAK KAPİTALİZASYON FAİZİ
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
GERÇEK FAİZ ORANI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
OBJEKTİF ARTIRIM ORANLARI ( Kamulaştırmada Uygulanacak )
ARAZİNİN KIYMET TAKDİRİNDE KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI"
YHGK6.3.1996E. 1996/2-37 K. 1996/134"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Şartların Tutanağa Eksik Yazıldığı Gerekçesiyle İadei Muhakemeye Gidilip Gidilemeyeceği )
MUHAKEMENİN İADESİ ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması-Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İade-i Muhakeme-Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması )"
YHGK6.3.1996E. 1996/6-20 K. 1996/128"KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Üstüste İki Ay Kira Parasının Ödenmesinde Temerrüt )
İKİ HAKLI İHTARA DAYANAN TAHLİYE DAVASI ( İhtarın Şekil ve Şartları )
İKİ AY ÜSTÜSTE KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE ( Şartları )"
YHGK13.3.1996E. 1995/11-1044 K. 1996/159"BANKA GENEL KURULUNUN KAR DAĞITMAMA KARARI
BANKA KURUCU HİSSELERİNİN KAR PAYI
SERMAYE ARTIRIMINA KATILMAMA ( Kurucu hissedar )
ZIMNI ANLAŞMA ( Kurucu kar payı ödemesi )"
YHGK13.3.1996E. 1995/12-1094 K. 1996/153"KİRA ALACAĞI ( Münfesih sözleşme sebebiyle )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira sözleşmesinin feshi iddiası )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Merciin inceleme yetkisi )"
YHGK13.3.1996E. 1995/21-1089 K. 1996/168"İDARİ PARA CEZASININ İSTİRDADI ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İdari Para Cezasının İstirdadında )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( 506 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar )
ALACAK DAVASI ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasını Tahsili Talebi )
İSTİRDAT ( İşverence İşyerini Bildirme ve Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme Yükümlülüklerini Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasının İstirdadı Talebi )
YETKİLİ MAHKEME ( Genel Hükümlere Göre Görevli Mahkemenin Uyuşmazlığa Konu Davada İş Mahkemesi Olmasının Gerekmesi )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( İdarece Verilmiş Bulunan Para Cezalarına Sulh Hukuk Mahkemelerinde İtiraz Edilebilmesi )
İŞ YERİ VE SİGORTA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşverenin İş Yerinin ve Çalıştırılan Sigortalıların Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirmekle Yükümlü Olması )"
YHGK13.3.1996E. 1995/6-1088 K. 1996/166"TAHLİYE ( İki haklı ihtar )
İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE
KİRA BEDELİNİN EKSİK ÖDENMESİ ( Tespit davasının kesinleşmesi )
KİRA TESPİT DAVASININ KESİNLEŞMESİ"
YHGK13.3.1996E. 1996/12-3 K. 1996/148"İLAM HÜKMÜ YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA BOZULMASI
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Takibin Sonuçsuz Kalması )
İCRANIN KISMEN VEYA TAMAMEN İADESİ ( Ödenen Paranın İadesi )
ALACAKLININ EDA DAVASI AÇMASI ( İlama Dayalı Takip Yapması )"
YHGK13.3.1996E. 1996/12-70 K. 1996/172"BONODA LEHDAR ŞİRKETİN UNVANININ EKSİK YAZILMASI ( Senedin Bono Niteliğine Etkisi )
SENETTE LEHDAR ŞİRKETİN ÜNVANININ EKSİK YAZILMASI ( Senedin Bono Niteliğine Etkisi )
ÜNVANIN EKSİK YAZILMASININ SENEDİN BONO NİTELİĞİNE ETKİSİ ( Lehdar Şirketin )
LEHDAR ŞİRKETİN ÜNVANININ EKSİK YAZILMASI ( Senedin Bono Niteliğine Etkisi )"
YHGK13.3.1996E. 1996/13-2 K. 1996/147"KİRALAYANIN SÖZLEŞMENİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Sözleşmenin Feshi Hakkının Kullanılmamış Olması Durumunda Tazminatın Tenkisi )
TAZMİNATIN TENKİSİ ( Kiralananın Sözleşmeye Uygun Biçimde Teslim Edilmemesi Sebebiyle Fesih Hakkını Kullanmadan Bekleyen Kiracı )
FESİH HAKKININ KULLANILMAMASINDAN DOLAYI ZARARIN ARTMASINDAN KİRACININ SORUMLULUĞU ( Kiralayanın Taşınmazı Uygun Biçimde Teslim Etmemesi )"
YHGK13.3.1996E. 1996/13-60 K. 1996/170"CEZAİ ŞART ( Tahliye taahhüdünün ihlali )
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İHLALİ ( Cezai şart )"
YHGK13.3.1996E. 1996/13-68 K. 1996/165"KİRACIYA KEFALET
KEFALET ( Mahdut olmayan zaman için )
KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ ( Tahliye taahhüdü )"
YHGK13.3.1996E. 1996/2-1 K. 1996/146"DAVANIN İHBARININ SONUÇLARI
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Teşkili tarafeyn )
TARAF TEŞKİLİ ( Temsil kayyımlığının kaldırılması )"
YHGK13.3.1996E. 1996/2-6 K. 1996/154"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Harcın tesbiti )
HARCIN TESBİTİ ( Vasiyetnamenin iptali )
MUAYYEN MAL VASİYETİ"
YHGK13.3.1996E. 1996/6-61 K. 1996/164"GÖREV ( Şuf'a Bedeli Olarak Tapuda Gösterilen Bedelin Değil Hakkın Kullanıldığı Dava Sırasındaki Değerinin Esas Alınması )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞER ( Şufa Bedeli-Görevli Mahkeme )
ŞUF'A BEDELİ ( Tapuda Gösterilen Bedelin Değil Hakkın Kullanıldığı Dava Sırasındaki Değerinin Esas Alınması-Görevli Mahkeme )"
YHGK13.3.1996E. 1996/9-57 K. 1996/162"MAHKEMENİN DİRENME KARARI ( Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğuracağı - Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karardan Dönülerek Yeni Hüküm Tesis Edilemeyeceği Direnme Kararı Uyarınaca Karar Verilmesi Gerektiği )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkeme Tarafından Verilen Direnme Kararının Davacı Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluşturduğu - Mahkemece Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karardan Dönülerek Yeni Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
DİRENME KARARI ( Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğuracağı - Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karardan Dönülerek Yeni Hüküm Tesis Edilemeyeceği Direnme Kararı Uyarınaca Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK20.3.1996E. 1995/11-1113 K. 1996/174"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif )
KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI
ORTAKLAR CETVELİ
HAZIRUN CETVELİ"
YHGK20.3.1996E. 1995/20-1086 K. 1996/174"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Sınırlandırılması Sebebiyle Yapılan Orman Kadastrosuna İtiraz )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Orman Sınırlandıran İşlemlere Karşı İlgilleri Tarafından Açılacak Davalar için Tanınmış Olan Sürelerin Hak Düşürücü Süre Olması )
KAMU DÜZENİ ( Kadastro Yasalarındaki Hak Düşürücü Sürelerin Kabulünde Kamu Düzeninin Korunmasının Amaçlanması )
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Özgürlüğün Sınırsız Tutulması Durumunda Kamu Düzenin Korunmasının Aksi Yönde Etkilenmesi )
MÜLKİYET HAKKI ( Hak Düşürücü Süre İle Mülkiyet Hakkı Değil Hak Arama Özgürlüğünün Belli Bir Süre İle Kısıtlanmasının Amaçlanması )
DAVA ENGELİ ( Sürelerin Mahkemece Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden GÖzetilmesinin Gerekmesi Sonucu Niteliği İtibariyle Dava Engeli Olması )"
YHGK20.3.1996E. 1996/1-39 K. 1996/176"ELATMANIN ÖNLENMESİ, KAL VE ECRİMİSİL ( Taşkın yapı )
TAŞKIN YAPI ( Elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil )
TAŞKIN YAPI ( Kötüniyetli bina sahibi )
KÖTÜ NİYETLİ BİNA SAHİBİ ( Taşkın yapı )
KAL ( Taşkın yapı )"
YHGK20.3.1996E. 1996/1-40 K. 1996/177"BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT ( Yıkımda Fahiş zararın takdiri )
YIKIMDA AŞIRI ZARARIN TAKDİRİ
HÂKİMİN TAKDİRİ ( Yıkımda fahiş zarar )"
YHGK20.3.1996E. 1996/1-51 K. 1996/178"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Muvazaa )
EHLİYETSİZLİK VE MUVAZAA ( Tapu İptali ve tescil )
HAKİMİN MADDİ OLAY VE NETİCEİ TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hukuki sebep )
HUKUKİ SEBEP ( Hakimin maddi olay ve neticei taleple bağlılığı )
MUVAZAA"
YHGK20.3.1996E. 1996/14 - 25 K. 1996/187"MUVAZAA ( Satışın vaad ettiği taşınmazı 3. kişiye satmak )
SATIŞI VAAD EDİLEN TAŞINMAZIN 3. KİŞİYE SATIMI ( Muvazaa )"
YHGK20.3.1996E. 1996/15-47 K. 1996/197"TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL DEĞERİ
DEFTER KAYITLARININ DAYANAĞI BELGELER
YEMİN TEKLİF HAKKININ HATIRLATILMAMASI
TAMAMLAYICI YEMİN"
YHGK20.3.1996E. 1996/2-72 K. 1996/200"MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ İSTEMİ ( Davacıların TMK. Md. 545'de Öngörülen Şekli İstemedikleri/Tescil Etmek Gereği - Duruşma Sırasında Gerekçe Gösterilmesinin Durumu Değiştirmeyeceği)
DURUŞMADA GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ( Mirasın Reddinin Tescili İstemi - Davacıların TMK. Md. 545'de Öngörülen Şekli İstemedikleri/Tescil Etmek Gereği )"
YHGK20.3.1996E. 1996/4-21 K. 1996/191"DOKTORUN RAPORU İNCELEMEDEN İMZALAYIP KURUMU ZARARA SOKMASI ( Tazminat Sorumluluğu )
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN SORUMLULUK ( Raporu İncelemeden Onaylayıp Kurumu Zarara Sokan Doktor )
KALP PİLİ TAKILMASI SONUCUNDA HAZIRLANAN RAPORU İNCELEMEDEN İMZALAYAN YETKİLİNİN SORUMLULUĞU ( Kurumun Uğradığı Zarar Dolayısıyla )"
YHGK20.3.1996E. 1996/6-110 K. 1996/203"İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE
KİRALAYANIN VEFATI"
YHGK22.3.1996E. 1996/1-93 K. 1996/199"CEBİR VE TEHDİTLE VEKALET ALINDIĞI İDDİASI ( Vekilin Yaptığı Satış İşleminin İptali Davası )
VEKİLLİĞİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASI ( Satış İşleminin İptali Davasında )
VEKALETEN TAŞINMAZ SATIMININ İPTALİ TALEBİ ( Vekaletnamenin Cebir ve Tehditle Alındığı ve Vekaletin Kötüye Kullanıldığı İddiaları )
SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Vekil Tarafından Yapılan )"
YHGK27.3.1996E. 1995/1-877 K. 1996/205"ECRİMİSİL ( Gabin )
GABİN ( Tapu iptali ve tescil, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )
İNANÇLI İŞLEM ( Yazılı delille ispat külfeti )
YAZILI DELİLLE İSPAT KÜLFETİ ( İnançlı işlem )"
YHGK27.3.1996E. 1995/11-1037 K. 1996/206"HAKSIZ REKABET VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Aldatıcı Hareket veya İyiniyet Kurallarına Aykırı Diğer Suretlerle İktisadi Rekabetin Her Türlü Kötüye Kullanılmasının Haksız Rekabet Olması )
TUFEYLİ REKABET ( Tüketicinin Farklı Markalar ve Farklı Fiyatlara Rağmen Satın Aldığı Malın İstediği Firmanın Ürettiği Bir Ayrı Çeşit Olduğu Düşüncesine Kapılarak Hiç İstemediği Halde Menşei Ayrı Bir Malı Alabilmesi )
HAKSIZ REKABET OLAN HAREKETLER ( Başkasının Emtiası İş Mahsulleri Faaliyeti veya Ticaret İşletmesiyle İltibaslar Meydana Getirmeye Çalışmak veya Buna Müsait Bulunan Tedbirlere Başvurmak )
EMEK TECÜVÜZÜ ( Bir Firmanın Diğer Firmanın Ölçülerini Seçmesi ve Onu Taklit Etmesi Emeksiz Olararak O Firmanın Sağladığı İtibardan ve Çekici Gücünden Yararlanması Nedeniyle Haksız Rekabet Sayılması )
İKTİSADİ REKABET ( Haksız Rekabetin Aldatıcı Hareket ya da İyiniyet Kurallarına Aykırı Diğer Suretlerle İktisadi Rekabetin Her Türlü Kötüye Kullanılması Olarak Tanımlanması )
BAŞKASININ PRESTİJİNDEN FAYDALANMA ( Teknik veya Ekonomik Bir Gereklilik Olmadan Başkasının Prestij ve Emekten Yararlanmak Suretiyle Tecavüze Uğrayanın Modüllerine Eklenebilmek için Aynı Ölçülerde Modül İmal Etmesi )"
YHGK27.3.1996E. 1996/11-85 K. 1996/214"HATIR TAŞIMACILIĞI ( Tazminatın tenkisi )
TAZMİNATIN TENKİSİ ( Hatır taşımacılığı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Hatır taşımacılığı )
TAŞIMANIN GÖREV SEBEBİYLE YAPILMASI"
YHGK27.3.1996E. 1996/18-71 K. 1996/213"YAŞ TASHİHİ ( Gerçeğin araştırılması zorunluğu )
CUMHURİYET SAVCISININ HUKUK YARGILAMASINDA FONKSİYONU VE TEMYİZ YETKİSİ
KAMU DÜZENİ ( Yaş Tashihi )"
YHGK3.4.1996E. 1996/1-80 K. 1996/224"YOKLUK ( Tapu Tahsis Belgesi Verilemeyecek Yer İçin Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi-Milli Savunma Bakanlığına Tahsis Edilen Yere İnşa Edilen Gecekondular )
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN YERE GECEKONDU YAPILMASI ( Bu Yerler İçin Verilen Tapu Tahsis Belgesinin Yok Hükmünde Olması-Müdahalenin Meni ve Kal )
GÖREV ( Milli Savunma Bakanlığına Tahsis Edilen Yere İnşa Edilen Gecekondular İçin Tapu Tahsis Belgesi Verilmiş Olması Halinde Müdahalenin Meni ve Kal Davasında )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Milli Savunma Bakanlığına Tahsis Edilen Yere İnşa Edilen Gecekondular İçin Verilmiş Olması-Yokluk-Meni Müdahale ve Kal Davasında Görev )"
YHGK3.4.1996E. 1996/11-35 K. 1996/221"SİGORTA ETTİRENİN İHBAR SORUMLULUĞU
TRAFİK SİGORTACISINA RÜCU
SİGORTACININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI
DAVANIN SİGORTACIYA İHBARI ZORUNLULUĞU
SİGORTACININ İYİNİYETLİ ÖDEMESİ
İHBAR SORUMLULUĞU ( Sigorta ettirenin )"
YHGK3.4.1996E. 1996/21-75 K. 1996/231"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ( Kaçınılmaz ve Teknik Arıza Sonucu Olan Kazada Tazminat Miktarının Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Kaçınılmaz ve Teknik Arıza Sonucu İş Kazası Sonucu Maluliyet Durumunda )
KAÇINILMAZ VE TEKNİK ARIZA NEDENİYLE İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET DURUMUNDA TAZMİNAT ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
DAVA İHBAR OLUNAN KİŞİLER ( Zarardan Dolayı Tazminat Sorumluluğu )"
YHGK3.4.1996E. 1996/5-67 K. 1996/230"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız el koyma )"
YHGK10.4.1996E. 1996/1-83 K. 1996/238"BAĞIŞLAMADAN DÖNME ( Murisin Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Kullanmadığı Hakkın Artık Mirasçılar Tarafından Kullanılamıyacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bağışlamadan Dönme )
MİRASÇILARIN BAĞIŞLAMADAN DÖNMESİ ( Murisin Dönebileceği Süre İçinde Hakkın Kullanılabileceği )"
YHGK10.4.1996E. 1996/11-129 K. 1996/243"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Ferdi Kaza Teminatı Üzerinden )
FERDİ KAZA SİGORTASI ( Likit Alacak )
LİKİT ALACAK ( Ferdi Kaza Sigortası )
TEMERRÜT ( Ferdi Kaza Poliçesinde )"
YHGK10.4.1996E. 1996/11-132 K. 1996/262"MARKALAR KANUNUNA MUHALEFET ( Görev )
GÖREV ( Markalar Kanununa Muhalefet )
MARKA İPTALİ ( Cins ve renk )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Markalar Kanunu )"
YHGK10.4.1996E. 1996/11-182 K. 1996/257"TAHLİYE ( Yeni kiracının açtığı dava )
KİRACININ TAHLİYE DAVASI AÇMASI
DAHİLİ DAVA ( Taraf teşkili )"
YHGK10.4.1996E. 1996/13-166 K. 1996/266"HASILI DAVAYA İŞTİRAK ( Kazanma şartı )
DAVAYI KAZANMA ŞARTI ( Hasılı davaya iştirak )
ELEŞTİRİ VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE BOZMA"
YHGK10.4.1996E. 1996/15-18 K. 1996/236"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölümün Taahhüt Edilenden Daha Küçük Çıkması )
SÖZLEŞMEYE UYGUN OLMAYAN EDİM ( Taahhüt Edilenden Küçük Daire Teslimi )
BRÜT İNŞAAT ALANI ( Bağımsız Bölümün Alanının Hesabında Dikkate Alınacak Kısımlar )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BRÜT ALANININ HESABI ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )"
YHGK10.4.1996E. 1996/19-56 K. 1996/248"AKDİ FAİZ ( Ana Paraya Eklenerek Temerrüt Faizi Yürütülebilmesi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Kredi Kartı Sözleşmelerinde )
AKDİ FAİZİN ANA PARAYA EKLENEREK TEKRAR FAİZ YÜRÜTÜLEBİLMESİ
KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDE FAİZE FAİZ"
YHGK10.4.1996E. 1996/3-148 K. 1996/245"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kira Sözleşmesi Üzerinden Üç Yıl Geçtiğine ve Bu Süre İçinde Mecurla İlgili Hükmen Kira Tespiti Yapılmadığına Göre Yeni Dönem Kira Artışının %65 Oranında Yapılmasına Karar Verilememesi )
KİRA TESPİTİNDE ÖLÇÜLER ( Sözleşme Süresi ve Bu Süre İçinde Mecurla İlgili Hükmen Kira Tespiti Yapılıp Yapılmadığı Hususları ile Hak ve Nesafet Kuralları İçinde Belirlenmesinin Gerekmesi )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( İlk Verilen Kararı Temyiz Eden Fakat Temyiz İtirazları Yerinde Görülmediğinden Reddedilen Davalının Direnme Kararını Temyiz Edememesi )
TEMYİZ HAKKI ( Verilen İlk Karar Kendisi Hakkında Kesinleşmiş Olan Davalının Yerel Mahkemenin Daha Sonra Verdiği Direnme Kararını Temyize Hakkı Olmaması )"
YHGK10.4.1996E. 1996/5-108 K. 1996/242"ARSA OFİSİNİN TESCİL DAVASI ( Mülkiyeti çekişmeli taşınmaz )
KAMULAŞTIRMA ( Mülkiyeti çekişmeli taşınmaz )
BEKLETİCİ MESELE ( Kamulaştırma )"
YHGK17.4.1996E. 1995/12-1075 K. 1996/279"SÜRE ( Artırmanın Satıştan En Az Bir Ay Önce İlan Edilmesi )
SATIŞ İLANI ( Süreye Uymamak Nedeni İle İhalenin Feshi )
İHALENİN FESHİ ( Satış İlanında Süreye Uymamak )"
YHGK17.4.1996E. 1996/10-112 K. 1996/282"İADEİ MUHAKEME ( ssk. rücu davası )
ŞİRKET ORTAKLARININ FESİH VE TASFİYEYİ SAKLAMASI ( İade-i Muhakeme )
RÜCÜ DAVASI ( İade-i Muhakeme )"
YHGK17.4.1996E. 1996/12.177 K. 1996/287"TAKİP DAYANAĞI BONOLAR (Keşideciye İbraz Edilmediğinden Bedelin Notere Tevdii Edilmesi/Hamil Adresi Bulunamadığından Geri Alınması - Borçlunun Gecikme Faizinden de Sorumlu Olacağı)
BONONUN KEŞİDECİYE İBRAZ EDİLMEMESİ (Bedelin Notere Tevdii Edilmesi/Hamil Adresi Bulunamadığından Geri Alınması - Borçlunun Gecikme Faizinden de Sorumlu Olacağı/İtirazın Reddi)
BONO BEDELİNİN NOTERE TEVDİİ (Takip Dayanağı Bonoların Ödenmek İçin Keşideciye İbraz Edilmemesi/Hamil Adresi Bulunamadığından Geri Alınması - Borçlunun Gecikme Faizinden de Sorumlu Bulunduğu)
KEŞİDECİNİN GECİKME FAİZİDEN SORUMLULUĞU (Bonolar Ödenmek İçin İbraz Edilmediğinden Bedeli Notere Tevdii ve Hamil Adresi Bulunamadığından Geri Alması)"
YHGK17.4.1996E. 1996/14-137 K. 1996/285"MUVAZAA ( Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali Davası Yargıtay Safhasındayken Taşınmazın Tapuda Başkasına Ferağ Edilmesi )
İSPAT ( Muvazaa )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadine Dayalı Dava Kabul Edilip Temyiz Safhasındayken Taşınmazın Tapuda Başkasına Ferağ Edilmesi )"
YHGK17.4.1996E. 1996/15-135 K. 1996/274"SÖZLEŞMENİN İHLALİ ( Kat Karşılığı Sözleşmesinde Arsa Sahiplerinin Zarara Uğraması Nedeniyle Tazminat Davası )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Aykırı Davranış Sonucu Zarara Uğrayan Arsa Sahibinin Talep Hakkı )
FİİLİ İMKANSIZLIK ( Kat Karşılığı Sözleşmesinin Yerine Getirilmesinde )"
YHGK17.4.1996E. 1996/2-86 K. 1996/268"ALACAK DAVASI ( Mahkemenin Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararının Kabili Temyiz Olduğu - Davalıya Tebliğ Edilmediği/Eksikliğin Tamamlanması İçin Yerel Mahkemesine Geri Çevrileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kararının Kabili Temyiz Olup Davalıya Tebliğ Edilmediği/Eksikliğin Tamamlanması İçin Yerel Mahkemesine Geri Çevrileceği - Alacak İstemi )
KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Alacak Davası/Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararın Kabili Temyiz Olduğu - Eksikliğin Tamamlanması İçin Yerel Mahkemesine Geri Çevrileceği )"
YHGK17.4.1996E. 1996/3-138 K. 1996/275"KİRA TESPİTİ DAVASI ( Kira Sözleşmesi Yıldan Yıla Yenilenmekte Olduğundan Taşınmazın Boş Olduğu Farz ve Kabul Edilerek Sonuca Gidilememesi )
GÖREV ( Kira Tespiti Davalarının Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Girmesi )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Kira Tesbit Davalarında Kiralananın Boş Olarak Kiraya Verilmesi Durumunda Getirebileceği Kira Miktarına Yakın Tesbit Yapılmasının Bu ilkeye Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Benzer Kira Sözleşmeleri ile Gerekli Karşılaştırma Yapılmak Suretiyle Dava Konusu Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parasının Bilirkişiler Eliyle Belirlendikten Sonra Hak ve Nesafete Göre Karar Verilmesi )"
YHGK17.4.1996E. 1996/4-134 K. 1996/273"MUHDESATIN MALİKİ'NİN TESBİTİ ( Hukuki yararı )
HUKUKİ YARAR ( Tesbit davası )
TESBİT DAVASI ( Hukuki yarar )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Muhdesatın mülkiyeti'nin tesbiti )
BİNA MALİKİ'NİN TESBİTİ
TAKSİM DAVASI ( Muhdesatın malikinin tesbiti )"
YHGK24.4.1996E. 1995/15-1114 K. 1996/302"TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Sözleşmede Hakemlerin Uyuşmazlığı Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlemelerini Öngörmeleri Durumunda Hakemlerin Bu Kurallara Göre Karar Vermesinin Gerekmesi )
TEMYİZ SEBEBİ ( Tarafların Sözleşmede Hakemlerin Uyuşmazlığı Maddi Hukuk Kurallarına Göre Çözümlemelerini Öngörmeleri-Hakemlerin Buna Aykırı Karar Vermelerinin Temyiz Nedeni Olması )
MADDİ HUKUK KURALLARINA GÖRE HAKEMLERİN UYUŞMAZLIĞI ÇÖZMELERİNİN KARARLAŞTIRILMASI ( Buna Aykırı Karar Verilmesinin Temyiz Nedeni Olması )
DİRENME ( Hakemlerin Verdikleri Kararların Yargıtayca Bozulması Üzerine Direnme Kararı Verilememesi )
HAKEM KARARLARI ( Kararların Yargıtayca Bozulması Üzerine Hakemlerin Direnme Kararı Verememesi )
MAHKEMELERE ÖZGÜ HUKUKSAL KURUM ( Direnme )
TAHKİM MÜESSESESİ ( Direnme Yoluna Başvurulamaması )
HAKEMLERİN DİRENME KARARI VEREMEMESİ ( Mahkemelere Özgü Hukuksal Kurum Olması )
HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ
HAKEMLERİN DİRENME HAKKI
HAKEMLERİN MADDİ HUKUKA GÖRE KARAR VERMESİ
DİRENME HAKKI ( Hakemler )"
YHGK24.4.1996E. 1996/1-178 K. 1996/312"MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TEMLİKİ TASARRUFLAR
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TEMSİL YETKİSİ
HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Paydaşın haksız Müdahaleye onay vermesi )
PAYDAŞIN HAKSIZ MÜDAHALEYE ONAY VERMESİ ( Hakkın suistimali )
BARAKA
MENKUL İNŞAAT MUHDESAT
KAL'E MUVAFAKAT ETMEMEK ( Paydaşın )"
YHGK24.4.1996E. 1996/1-198 K. 1996/314"TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE İNANMA ( İyiniyet unsuru )
İYİNİYET UNSURU ( Tapu siciline dayanma )
VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI
ÖLÜ KİŞİNİN VEKALETİNİ KULLANMAK"
YHGK24.4.1996E. 1996/1-200 K. 1996/311"USULİ KAZANIMIŞ HAK ( Mahkemece Özel Daire Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verilmekle İlgililer Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Meydana Geldiği - Taraflar Bakımından Usuli Kazanılmış Hak Doğuran Ara Kararlardan Dönülemeyeceği )
ARA KARARDAN DÖNME ( Kural Olarak Mahkemenin Verdiği Ara Kararından Rücu Edebileceği - Taraflar Bakımından Usuli Kazanılmış Hak Doğuran Ara Karalardan Dönülemeyeceği )"
YHGK24.4.1996E. 1996/12-136 K. 1996/288"ÇEK HAMİLİ ( İbraz işleminden sonra )
YETKİLİ HAMİL
CİRO ( Çekin bankaya ibrazından sonra )
ALACAĞIN TEMLİKİ
HAMİLE YAZILI ÇEK ( Yetkili hamil )"
YHGK24.4.1996E. 1996/14-142 K. 1996/292"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muayyen mal vasiyeti )
MUAYYEN MAL VASİYETİ ( Tapu iptali ve tescil )
VEKALETİN GEÇERSİZLİĞİ ( Dava açma hakkı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Lehine muayyen mal vasiyet edilenin )"
YHGK24.4.1996E. 1996/4-172 K. 1996/305"MANEVİ TAZMİNAT ( Memurun şahsi kusuru )
MEMURUN ŞAHSİ KUSURU ( Manevi tazminat )
IZRAR KASTI ( Memurun şahsi kusuru )"
YHGK24.4.1996E. 1996/7-169 K. 1996/296"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Miras yolu ile gelen hakka dayanarak miras payının tescili davası )
MİRAS YOLU İLE GELEN HAKKA DAYANARAK MİRAS PAYININ TESCİLİ ( Kadastro tesbitine itiraz )
MİRAS PAYININ DEVRİ
CEZA/HUKUK İLİŞKİSİ"
YHGK15.5.1996E. 1996/15-190 K. 1996/335"SATIŞIN İPTALİ DAVASI ( Borçlu Şirket Kordiratörünün Karısının Şirketin Tediye Kabiliyetini Yitirdiğini Bildiği veya Bilmesi Gerektiğinin Kabulü - Aciz Vesikasının Satışın İptali Davası Açılmadan Alınması Zorunlu Olamadığı/Dava Koşulu )
ACİZ VESİKASI ( Satışın İptali Davasında Aciz Vesikası Dava Koşulu Olup Dava Açılmadan Önce Yerine Getirilmesinin Zorunlu Olmadığı - Bilikişice Takdir Edilen Değerler Arasındaki Fahiş Farkın Mahkemece Dikkate Alanması Gereği )
ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI İPTAL ( Davasında Satın Alanlardan Borçlu Şirket Kordinatörünün Eşinin Şirketin Tediye Kabiliyetini Yitirdiğini Bildiğinin veya Bilmesi Gerektiğinin Kabulü - Satışın İptali Davası )"
YHGK15.5.1996E. 1996/15-208 K. 1996/324"İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( Müteahhidin hakları )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisna akdinin feshi )
MÜTEAHHİDİN HAKLARI ( İstisnai akdinin feshi )
HAKEDİŞLERİN İTİRAZSIZ ÖDENMESİ
KESİN MALİYET BEDELİ
İŞİN UZAMASI
CEZAİ ŞART ( İşin uzamasına zımni muvafakat )
MÜTEAHHİDİN KÂR MAHRUMİYETİ ( İstisna akdinin feshi )
TACİRLER ARASI TEMERRÜD İHTARI
TEMERRÜD İHTARI
KANUNİ İPOTEK"
YHGK15.5.1996E. 1996/2-183 K. 1996/334"VELEYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Annenin Evlenmesi veya Yurt Dışına Gitmesinin Tek Başına Yeterli Neden Olmadığı - Velayetin Değiştirilebilmesi İçin Velinin Başkaca Eylemi ve Çocuğun Zararına Hareketinin Kanıtlanması Gereği )
ANNENİN EVLENMESİ ( Velayetin Anneden Alınması İçin Yeterli Şart Olmadığı - Velayet Hakkının Değiştirilmesini Gerektirir Velinin Başka Bir Eylemi veya Çocuğun Zararına Hareketinin Kanıtlanması Gereği )
ANNENİN YURT DIŞINA GİTMESİ ( Velayetin Anneden Alınması İçin Yeterli Şart Olmadığı - Velayet Hakkının Değiştirilmesini Gerektirir Velinin Başka Bir Eylemi veya Çocuğun Zararına Hareketinin Kanıtlanması Gereği )"
YHGK15.5.1996E. 1996/21-104 K. 1996/341"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İş Kazası )
İŞ KAZASI ( Müteselsil sorumluluk )
ZARARIN MÜTESELSİLEN TALEBİNDEN AÇIKCA VAZGEÇİLMEMESİ
MÜTESELSİLEN TALEP HAKKINDAN AÇIKCA VAZGEÇİLMEMESİ"
YHGK15.5.1996E. 1996/21-140 K. 1996/342"İŞ KAZASI ( Faizin başlangıç tarihi )
HAKKANİYET İNDİRİMİ
MÜTESELSİL SORUMLULUK
ZARARIN MÜTESELSİLEN TALEBİNDEN AÇIKCA VAZGEÇİLMEMESİ
MÜTESELSİLEN TALEP HAKKINDA AÇIKCA VAZGEÇİLMEMESİ
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İş Kazası )"
YHGK15.5.1996E. 1996/21-195 K. 1996/344"İŞ KAZASI ( Davacı İle Davalı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmuyorsa Davaya Genel Mahkemelerde Bakılacağı )
İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( İşkazasından Dolayı Açılan Davada Davacı İle Davalı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunmuyorsa )"
YHGK15.5.1996E. 1996/3-161 K. 1996/320"KİRA TESBİTİ DAVASI (Tarafların 3533 S.K.'da Yer Alan Kuruluşlar Arasında Bulunduğu - Davanın Hakem Tarafından Çözümleneceği/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği)
İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ (3533 S.K.'da Yer Alan Kuruluşlar Arasında Bulunan Taraflar Arasındaki Kira Tesbiti Davası - Hakem Tarafından Çözümleneceği)
TAHKİM YOLİYLE HALLEDİLECEK İHTİLAF (Kira Tesbiti Davası - Tarafların 3533 S.K.'da Yer Alan Kuruluşlar Arasında Bulunduğu/Görevsizlik Kararı Verileceği)
GÖREV (3533 S.K.'da Yer Alan Kuruluşlar Arasındaki İhtilafların Hakem Tarafından Çözümleneceği - Kira Tesbiti Davası)"
YHGK15.5.1996E. 1996/3-191 K. 1996/322"TİCARİ İŞLERDE FAİZ ( Alacaklının Reeskont Faiz Oranını İsteyebilmesi )
REESKONT FAİZİ ( Ticari İşlerde Kararlaştırılmasının Şart Olmaması )
TEMERRÜT FAİZİNİN REESKONT FAİZ ORANINA GÖRE BELİRLENMESİ ( Ticari İşlerde )"
YHGK15.5.1996E. 1996/9-192 K. 1996/323"KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faizden vazgeçme )
FAİZDEN VAZGEÇME ( Kıdem tazminatının geç ödenmesi )
KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz hesabında yöntem )"
YHGK22.5.1996E. 1996/10-282 K. 1996/389"PRİMLERİN ÖDENMESİ
"AY" KAVRAMI ( SSK. Primlerinin ödenmesinde )"
YHGK22.5.1996E. 1996/10-352 K. 1996/366"YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASI ( Meslek Odasına Kayıtlı Bulunan Sigortalıdan Tahakkuk Ettirilen Primler Tahsil Edildiğine Göre Sigortalılık Halinin Mevcut Olduğunun Kabulü - Koşullarının Varlığı Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Vergi Kaydının Bulunmasının Yeterli Olmadığı Kendi Adına ve Hesabına Bağmsız Çalışmanın Zorunlu Olduğu - Kişinin Meslek Odasına Tescilli Olmasının Çalışmanın Varlığına Karine Teşkil Edeceği )"
YHGK22.5.1996E. 1996/14-277 K. 1996/393"MiRAS PAYININ SATIMI
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Paydaşların birbirine pay devri )
PAY DEVRİ ( İştirak halinde mülkiyet )
ZAMANAŞIMI ( Gayrımenkul satış vaadi )
TESLİM ( Satışı vaad edilen taşınmaz )"
YHGK22.5.1996E. 1996/2-278 K. 1996/403"MİRAS PAYININ TEMLİKİ ( İştirak halinde mülkiyet )
TAKSİM ( Miras payının temliki )
PAY SATIŞI
ŞEKİL ŞARTI
MUTLAK BUTLAN ( Şekil şartına aykırılık )
SÖZLEŞMENİN OLUŞMASI
DEF'İ
İTİRAZ ( Mutlak butlan )
İYİNİYET ( Mutlak butlan )"
YHGK22.5.1996E. 1996/3-245 K. 1996/359"ECRİMİSİL ( Mükellefin tesbidi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Mülkiyet hakkının doğumu )
MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( Zilyetlikle iktisap )"
YHGK22.5.1996E. 1996/3-246 K. 1996/360"ECRİMİSİL DAVASI ( Gelir Getirebilecek Bir Yerin İşgali Nedeni ile Malikin O Yerden Olağan Biçimde Yararlanamaması Yüzünden Mal Varlığında Meydana Gelecek Artışına Engel Olunması Neticesinde Kötüniyetli Zilyedden İsteyebileceği Tazminat Olması )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE MÜLKİYET İKTİSABI ( Zilyedin Malik Olabilmesi için Nizası ve Fasılasız Yirmi Yıl ve Daha Fazla Bir Süre Zilyetlik Yeterli Olmayıp Zilyedin Dava Açıp Tescil Kararı Almış Bulunmasının Şart Olması )
YOKSUN KALINAN GELİR ( Haksız İşgalde Bu Engel Olmanın Sağladığı Mal Varlığına Girmeyen Çoğalma En Az Kira En Çok Tam Gelir Yoksunluğu Olması )
TAM GELİR ( Ecrimisilde Bu Gelirin İstenmesi Halinde Bu Tür Zararın Varlığının ve Kapsamının İspatlanmasının Gerekmesi )
ECRİMİSİL İSTEYEBİLECEKLER ( Bunun için O Taşınmazın Öncelikle ya Mülkiyetine ya da Zilyetliğine Sahip Olunduğunun İspat Edilmesinin Gerekmesi )
TESCİL VE İPTAL KARARLARI ( İzhari-Açıklayıcı Değil ve Fakat Yenilik Doğulucu-İhdasi Kararlar Olması )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATININ BAŞLANGICI ( Ecrimisilin Çekişmeli Taşınmazın Mülkiyetinin Tespitine Dair İlamın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlamasının Gerekmesi )"
YHGK22.5.1996E. 1996/3-287 K. 1996/355"ECRİMİSİL-İNTİFADAN MEN ŞARTI ( Ecrimisil )
PAYDAŞIN TAŞINMAZA TASARRUFU ( Ecrimisil )"
YHGK22.5.1996E. 1996/4-226 K. 1996/391"HİZMET KUSURU
HAKSIZ FİİL ( Hizmet kusuru )
İDARİ EYLEMİN HAKSIZ EYLEM HALİNE DÖNÜŞMESİ
İDARENİN YAZILI VE YAZILI OLMAYAN KURALLARI AĞIR ŞEKİLDE İHLALİ
KAMU HİZMETİNİN HAKSIZ FİİLE DÖNÜŞMESİ
GÖREV ( Yargı yeri )"
YHGK29.5.1996E. 1995/20-518 K. 1996/443"MAKİ TEFRİK KOMİSYONU
MAKİLİKTE ÖZEL MÜLKİYET
ORMAN ( Makilik )"
YHGK29.5.1996E. 1996/1-163 K. 1996/440"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bağışlamadan Rücu Sebebine Dayanan )
BAĞIŞLAMADAN RÜCU ( Bağışın Bağlandığı Şartın Yerine Getirilmemesi )
ŞARTLI BAĞIŞLAMA ( Bağışlananın İstirdadı İçin Şartın Yerine Getirilip Getirilemeyeceğinin Öncelikle Tespit Edilmesi Gereği )
EKSİK İNCELEME ( Bağışlananın İstirdadı Davasında Şartın Yerine Getirilip Getirilemeyeceğinin Yeterince Araştırılmaması )
ZAMANAŞIMI ( Bağışlananın İstirdadı )"
YHGK29.5.1996E. 1996/11-289 K. 1996/427"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ
KONUTTA TADİLAT ( Kooperatif ortaklığından ihraç )
TADİLAT ( Kooperatif ortaklığından ihraç )
ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ( Kooperatif )"
YHGK29.5.1996E. 1996/12-318 K. 1996/439"MUACCELİYET ŞARTI ( Kira sözleşmesinde )
KİRA SÖZLEŞMESİNDE MUACCELİYET ŞARTI
TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE ( 30 günlük ödeme süresi beklenmeden )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ ( Muacceliyet şartı )"
YHGK29.5.1996E. 1996/13-202 K. 1996/433"YEMİN
KESİN DELİL ( Yemin )
İTİRAZIN İPTALİ ( Yemin )"
YHGK29.5.1996E. 1996/14-131 K. 1996/441"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Meralar )
MERALAR ( Tapu iptali ve tescil )
KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR ( İmar planı değisikliği )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Kamuya ait taşınmazlar )"
YHGK29.5.1996E. 1996/17-294 K. 1996/426"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Kanunu Uyarınca Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulanan Sahipsiz Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
KAMU ORTA MALI ( Kamunun Ortak Kullanılmasına veya Bir Kamu Hizmetinin Görülmesine Ayrılan Yerlerle Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulanan Sahipsiz Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEYEN YERLER ( Mera-Yaylak-Kışlak-Otlak-Harman ve Panayır Yerleri Gibi Paralı veya Parasız Kamunun Yararlanmasına Tahsis Edilen Yerlerin Özel Siciline Kaydedilmesi )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLMAMA ( Özel Siciline Kaydedilen Yaylak'ın Özel Mülkiyete Konu Olan ve Dolayısıyla Zilyetlikle Kazanılan Yerlerden Sayılamaması )
ÖZEL SİCİLE KAYIT ( Kamunun Kadimden Beri Yararlandığı Belgelerle veya Bilirkişi veya Tanık Beyanı ile İspat Edilen Orta Malı Taşınmaz Malların Sınırlandırılarak Özel Siciline Yazılması )"
YHGK29.5.1996E. 1996/2-296 K. 1996/424"TENKİS DAVASININ MAHİYETİ
İNŞAİ DAVA ( Tenkis )
TENKİS DAVASI ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Tenkis )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tenkis )
MAHFUZ HİSSEYE TECAVÜZ
KISMİ DAVA ( Zamanaşımının kesilmesi )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Kısmi dava )
DERDESTLİK İTİRAZI"
YHGK29.5.1996E. 1996/3-279 K. 1996/420"NİŞANLANMANIN İSBATI
NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ
OTOMOBİLİN İADESİ ( Nişan hediyesi )"
YHGK5.6.1996E. 1996/10-228 K. 1996/454"İŞ KAZASININ TESPİTİ
İŞÇİNİN GÖREV İLE BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ ( İş kazası )"
YHGK5.6.1996E. 1996/11-451 K. 1996/465"HIRSIZLIK SİGORTASI ( Teminat dışı iddiasını isbat külfeti )
SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMI ( İsbat külfeti )
HASAR İHBARI ( Hırsızlık )
HAKİMİN TALEP VE SAVUNMA İLE BAĞLILIĞI"
YHGK5.6.1996E. 1996/14-432 K. 1996/463"İHALENİN FESHİ ( İhale Bedelinin Kamulaştırma Sebep Gösterilerek Süresinde Tam Olarak Yatırılmaması )
KAMULAŞTIRMA ( Taşınmazı İhaleyle Satın Alan Kişinin Satıcıdan Kamulaştırılan Kısım İçin İhale Bedelinden Mahsup İstemesi )
TAKAS-MAHSUP İDDİASI ( Kamulaştırılan Taşınmazı İhaleyle Alan Şahsın İhale Bedeli Hakkında )"
YHGK5.6.1996E. 1996/18-337 K. 1996/452"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ PARASIZLIK SEBEBİYLE UYGULANAMAMASI
DOĞALGAZA GEÇİŞİN PARASIZLIK SEBEBİYLE UYGULANAMAMASI
HUKUKİ YARAR ( Kat malikleri kurulu kararının iptali )"
YHGK5.6.1996E. 1996/2-310 K. 1996/457"TEMYİZ MASRAFLARI ( Noksan Posta Giderini Tamamlaması İçin Çıkarılan Muhtırada Öngörülen 7 Günlük Süre Geçirildikten Sonra Tamamlanması - Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Noksan Posta Giderini Tamamlaması İçin Çıkarılan Muhtırada Öngörülen 7 Günlük Süre Geçirildikten Sonra Tamamlanması )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Doğru Bulunmadığı/Posta Gideri Farkının Süresinde Ödenmemesi - Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK5.6.1996E. 1996/6-350 K. 1996/450"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir kısım payda )
PAYDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
TAKSİM DAVASI ( Bir kısım payın )"
YHGK5.6.1996E. 1996/9-290 K. 1996/453"KIDEM TAZMİNATI ( İbra senedinin değeri )
İBRA SENEDİNİN DEĞERİ ( Kıdem tazminatı )"
YHGK12.6.1996E. 1996/11-372 K. 1996/485"SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ ( Zararın Tutar ve Kapsamını Hakimin Resen Araştırma Zorunluluğu )
HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmenin Haksız Feshinde Zararın Tutar ve Kapsamı )
KAR YOKSUNLUĞU ZARARI ( Sözleşmenin Haksız Feshi )
SÖZLEŞMENİN TEK TARAFLI FESHİ ( Zararı Hakimin Belirlemesi )"
YHGK12.6.1996E. 1996/2-367 K. 1996/477"FİİLİ AYRILIK ( Tek Başına Boşanma Sebebi Olamaması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Fiili Ayrılığın Yeterli Sebep Olmaması )
BOŞANMA ( Fiili Ayrılık )"
YHGK19.6.1996E. 1996/1-336 K. 1996/493"TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle )
TAPULAMA ( Kayıt Sahibinin Tapulama Sırasında Zilyet Adına Tespit ve Tesciline Muvafakatını Bildirmesinin Mülkiyetin Zilyet Adına Geçirilmesi için Yeterli Olması )
TESCİL BEYANI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Zilyet Adına Geçirilmesi için Kayıt Sahibinin Tapulama Sırasında Zilyet Adına Tespit ve Tesciline Muvafakat Ettiğini Bildirmesinin Yeterli Olması )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Mirasçılarını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak Amacı ile Gerçekte Bağışlamak İstediği Taşınmazı Satış Suretiyle Satması-Satış Gibi Göstermesi )
MÜLKİYET ( Tapulama Tespiti Yapıldıktan Sonra Mülkiyetin Geçmesi için Tespit Tutanağının Kesinleşmesinin Gerekmesi )
MUVAZA NEDENİYLE İPTAL DAVASI ( Murisin Gerçekte Bağış Olan Ancak Görünüşteki Satış Sözleşmesini Muvazaalı Olduğunu ve Gizli Bağış Sözleşmesinde Şekil Koşulundan Yoksun Bulunduğunu Mirasçıların İleri Sürebilmeleri )
ŞEKİL ŞARTI ( Tapulu Taşınmazlarda Mülkiyeti Nakleden Akitlerin Resmi Biçimde Yapılmasının Yasa Hükmü Gereği Olması )"
YHGK19.6.1996E. 1996/11-354 K. 1996/502"ÇEKİN KAYBOLMASI
KAYBEDİLEN ÇEK
ÇEK HAMİLİN HAKLARI ( Çalınmış çek )
ÇALINMIŞ ÇEK
İSTİRDAT ( Çalınmış çekin )
PARA VEYA HAMİLE MUHARRER SENETLER"
YHGK19.6.1996E. 1996/13-355 K. 1996/497"KİRA SÖZLEŞMESİNE MÜTESELSİL KEFALET
MÜTESELSİL KEFALET ( Matbu kira sözleşmesi )"
YHGK19.6.1996E. 1996/14-276 K. 1996/500"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi )
SATIŞ VAADİ ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Alınması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Arsa Sahibinden Satış Vaadi İle Alınması )
TEMLİK ( Arsa Sahibinden Satış Vaadi İle Alınan Bağımsız Bölümün Davacıya Temlik Edilmesi )
ADİ YAZILI BELGE ( Temlikten Sonra Düzenlenememesi )
SEÇİMLİK HAK ( Tapu Malikinin Kat İrtifakı Kurulması )"
YHGK19.6.1996E. 1996/2-309 K. 1996/491"İADEİ MUHAKEME ( Davanın vekil veya mümessil olmayan kimse huzuruyla görülmesi )
İADEİ MUHAKEME TALEBİNİN KABULÜ
DAVANIN VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA GÖRÜLMESİ
VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA DAVA GÖRÜLMESİ
HAKİMİN DAVAYI ÇÖZMEK GÖREVİ"
YHGK19.6.1996E. 1996/4-341 K. 1996/495"İDARİ İŞLEM VEYA EYLEMDEN DOĞAN ZARAR
GÖREV ( İdari eylem veya işlemden doğan zarar )
BELEDİYENİN YOL YAPIM1NDA VERDİĞİ ZARAR
YOL YAPIMINDA DOĞAN ZARAR"
YHGK19.6.1996E. 1996/5-144 K. 1996/503"KAMULAŞTIRMALARDA FAİZİN MAHİYETİ ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİ ( Faizle Karşılanamayan Zarar )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinde )
FAİZLE KARŞILANAMAYAN ZARAR ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi )
GÖTÜRÜ TAZMİNAT ( Faiz-Kanıtlanması Gerekmeyen Zarar )
MUNZAM ZARAR ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi )
ENFLASYON ( Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinde Munzam Zarar )"
YHGK19.6.1996E. 1996/6-297 K. 1996/489"ŞUFA HAKKI ( Fiili taksim )
FİİLİ TAKSİM ( Şufa )
SAVUNMANIN TEVSİİ ( Hakkın suistimali )"
YHGK19.6.1996E. 1996/6-349 K. 1996/496"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat mülkiyeti kurulması )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ortaklığın giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kura çekme, ivaz ilavesi, pay denkleştirme )
KURA ÇEKME
İVAZ İLAVESİ
PAY DENKLEŞTİRME ( Ortaklığın giderilmesi )"
YHGK26.6.1996E. 1996/1-408 K. 1996/510"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama tesbitine itiraz )
TAPULAMA TESBİTİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA OLUŞAN KAYITLAR
TAŞINMAZIN BAŞKA YERLEŞİM BİRİMİNE BAĞLANMASI"
YHGK26.6.1996E. 1996/10-437 K. 1996/512"GÖREVLİ MAHKEME ( İstihdam Edilenler ve İşçilere Yardım Vakfınca Ödenen Yaşlılık Aylığının Kesilmesinden Doğan Davada )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVADA GÖREVLİ MAHKEME ( Vakıf Niteliğindeki Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Alınan )
İSTİHDAM EDİLENLER VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFINCA ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİNDEN DOĞAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
VAKIF NİTELİĞİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN ALINAN YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
YHGK26.6.1996E. 1996/11–304 K. 1996/515"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
KARAR NİSABI ( Kooperatif genel kurulu )
KOOPERATİF ORTAKLARININ ÖDEME KARARLARI ( Karar nisabı )
KOOPERATİF GENEL KURULLARINDA KARAR NİSABI"
YHGK26.6.1996E. 1996/11-385 K. 1996/508"HAKİMİN MÜPHEM GÖRDÜĞÜ HUSUSLARDA İZAHAT İSTEMESİ
İSTİCVAP
SUÇ TEŞKİL EDEN KONUDA İSTİCVAP
YEMİN ( Suç teşkil eden konuda )
ÇALINTI ÇEKİN İSTİRDADI
ÇEKDE KÖTÜ NİYETLİ HAMİL
KÖTÜ NİYETLİ HAMİL ( Hamile yazılı çek )
İSTİRDAT ( Hamile yazılı çek )
İSBAT KÜLFETİ ( Kötü niyetli hamil )"
YHGK26.6.1996E. 1996/15-305 K. 1996/514"İFLAS ( Tasarrufun iptali )
TASARRUFUN İPTALİ ( İflas )
İFLASIN İLANINDAN SONRAKİ SATIŞLAR
MADDİ HATA ( Kararın yazımında )"
YHGK26.6.1996E. 1996/2-447 K. 1996/522"ŞEKLEN GEÇERSİZ VASİYETNAME ( İptal Edilmedikçe Geçerli Olması-Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şeklen Geçersiz Olsa da Vasiyetnamenin İptal Ettirilmesi Gereği )"
YHGK26.6.1996E. 1996/4-388 K. 1996/519"BEKLETİCİ MESELE ( Neşren hakaretle manevi tazminat )
YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Bekletici mesele )
CEZA/HUKUK İLİŞKİSİ ( Bekletici mesele )
MANEVİ TAZMİNAT ( Neşret hakaretle bekletici mesele )"
YHGK26.6.1996E. 1996/6-300 K. 1996/506"PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA"
YHGK26.6.1996E. 1996/8-374 K. 1996/524"GÖREVSİZLİK DURUMUNDA SÜRE
TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Görevsiz mahkemeye )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Görevsiz mahkemeye dava açılması )"
YHGK3.7.1996E. 1996/1-405 K. 1996/535"MEN'İ MÜDAHALE VE ECRİMİSİL DAVASI ( Mülkiyet Hakkı Sahibi ile Davalı Arasında Yerle İlgili Olarak Akdi ve Yasal Hiçbir Bağın Bulunmaması-Bu Nedenle Ayni Hakka Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KİRALAYAN SIFATI ( Mutlaka Malik Olmasının Gerekmemesi ve Bir Kişinin Başkasına Ait Bir Taşınmazı da Akdi ve Yasal Bir Yetkisi Bulunması Şartıyla Kiraya Verebilmesi )
İPTAL VE TESCİL KARARLARI ( Bu Tür Kararların Geriye Dönük-Geçmişe Şamil Hüküm ve Sonuç Doğurması-Bu Tür Kararlarla Sadece Devam Eden Mülkiyet Hakkının Belirlendiği ve Yeniden Bir Mülkiyet Hakkı Meydana Getirilmemesi )
KİRA İLİŞKİSİ ( Kiralayanın Mutlaka Malik Olmasının Gerekmemesi-Bir Kişinin Başkasına Ait Bir Taşınmazı da Kiralayabilmesi )
KİRALAYANIN MALİK OLMAMASI ( Kiralayan Malik Değilse Kiraya Verebilmek için Akdi veya Yasal Bir Yetkisinin Bulunmasının Gerekmesi-Aksi Halde Maliki Bağlalayan Bir Kira Akdinden Bahsedilememesi )"
YHGK3.7.1996E. 1996/12-446 K. 1996/536"BORÇLUNUN HAKKI ( Meskeniyet Şikayeti )
MESKENİYET ŞİKAYETİ ( Yalnız Borçlunun Hakkı Olması )"
YHGK3.7.1996E. 1996/13-394 K. 1996/538"MENFİ TESBİT ( Yapılan Ödemenin Asıl Borç Doğuran İlişki Dışında Meydana Gelmiş Olduğu - İsbat Külfeti )
İSBAT KÜLFETİ ( Yapılan Ödemenin Asıl Borç Doğuran İlişki Dışında Meydana Gelmiş Olduğunu )
İKRARIN BÖLÜNEBİLECEĞİ ( Yapılan Ödemenin Asıl Borç Doğuran İlişki Dışında Meydana Gelmiş Olduğu - İsbat Külfeti )
İKRARIN BAĞLANTISIZ BİLEŞİK NİTELİĞİ ( Yapılan Ödemenin Asıl Borç Doğuran İlişki Dışında Meydana Gelmiş Olduğu )
ALACAK ( Kısmen Ödendiği İddiası - İsbat Külfeti/İkrarın Bağlantısız Bileşik Niteliği )
ÖDEMENİN ASIL BORÇ DOĞURAN İLİŞKİ DIŞINDA MEYDANA GELDİĞİ İDDİASI ( İsbat Külfeti )"
YHGK3.7.1996E. 1996/4-379 K. 1996/528"MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ölümle Biten Kavgada El Uzatanın Ölümden veya Yaralanmadan Doğan Zarardan Teselsül Kuralları Uyarınca Sorumlu Tutulamayacağı - Müteselsil Sorumluluk Hallerinin Yasalarda Belirtildiği )
KAVGADA EL UZATMA ( Kavgada El Uzatma Öldürme veya Yaralama Eylemine İştirak veya Müzaheret Olmadığı - Yasalarda Sayılan Müteselsil Sorumluluk Halleri Dışında Bir Sebeple Müteselsil Sorumluluk Oluşturulamayacağı )
TAM TESELSÜL ( Yasalarda Yer Alan Müteselsil Sorumluluk veya Teselsül Teriminin Tam Teselsül Anlamında Olduğu/Bu Yolla Borçlu Olanların Borcun Tamamından Sorumlu Olacakları - El Uzatanın Ölüm veya Yaralanmadan Doğan Zarardan Sorumluluğu )"
YHGK10.7.1996E. 1996/20-413 K. 1996/546"ORMAN TAHDİDİ İLE GENEL KADASTRONUN İÇİÇE GİRMESİ
KADASTRO TESBİTİ İLE ORMAN TAHDİDİNİN İÇİÇE GİRMESİ
ORMAN İDARESİNİN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ HAKKI
ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ
ORMAN TAHDİDİNİN İKMAL EDİLMESİ
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Orman İdaresinin )"
YHGK10.7.1996E. 1996/20-417 K. 1996/550"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Çalışma Alanı Sınırında Bulunan Ormana İlişkin Genel Kadastro Komisyonu Yapılan Tahdit ve Çıkarma İşlemlerine Yönelik Orman Genel Müdürlüğünün Dava Hakkının Bulunduğunun Kabulünün Gerekmesi )
ORMANLIK ALANIN KADASTRO İŞLERİ ( Kadastro Çalışma Alanı İçinde Orman Bulunması Halinde Durumun Derhal Orman Genel Müdürlüğüne Bildirilmesinin Gerekmesi-Buralara Ait Sınırlama ve Çıkarma İşlemlerinin Orman Kadastro Komisyonu Tarafından İki Ay İçerisinde Yapılmasının Gerekmesi )
ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ( Kadastro Alanı İçerisinde Bulunan Orman Alanlarına Ait Sınırlama ve Çıkarma İşlemlerinin Bildirimden İtibaren İki Ay İçerisinde Bu Komisyonca Yapılmasının Gerekmesi Aksi Halde Buralara Ait Tahdit İşlemlerinin Genel Kadastro Komisyonunca Yapılmasının Gerekmesi )
ORMAN SINIRLAMASI ( Kadastro Çalışma Alanı İçerisinde Bulunan Orman Alanlarına Yönelik Olarak Genel Kadastro Komisyonunca Yapılan Bu İşleme Karşı Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açabilmesi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Genel Kadastro Komisyonunca Kadastro Çalışma Alanı İçerisinde Bulunan Ormanlara Yönelik Yapılan Sınırlama ve Çıkarma işlemlerine Yönelik Olarak Orman Genel Müdürlüğünün Dava Hakkının Bulunmasının Gerekmesi )
3402 SAYILI YASAYA DAYALI YAPILAN KADASTRO TESPİTİ ( Genel Kadastro Komisyonları Tarafından Bu Yasaya Dayalı Olarak Yapılarak Tespit ve İlan Edilen Kadastro Çalışmasına Karşı Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açabileceğinin Kabulünün Gerekmesi )"
YHGK10.7.1996E. 1996/21-457 K. 1996/586"GÖREVLİ MAHKEME ( Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının Tahsilinden Doğan Uyuşmazlıklarda )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
SSK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA AİT ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesinde Görevli Mahkeme )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN İNCELENMESİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İlişkin )"
YHGK10.7.1996E. 1996/21-509 K. 1996/585"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tesbiti İstenen Hizmet İçin İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMİŞ OLMASI ( Hizmet Tesbit Davasında Hak Düşürücü Sürenin İşlememesi )
HİZMET TESBİTİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olması )"
YHGK10.7.1996E. 1996/4-368 K. 1996/568"HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLARDA ZAMANAŞIMI ( Bir Yıl Olduğu - Zarara Neden Olan Eylemin Niteliğini Tavsifte Hataya Düşülerek Ceza Zamanaşımı Süresi Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Davalı Taraf Yasal Süre Geçtikten Sonra Zamanaşımı Def'inde Bulunur da Davacı da O Anda Savunmanın Genişletildiği Def'inde Bulunmazsa Zamanaşımı Def'inin Geçerlilik Kazanacağı - Haksız Fiilden Doğan Borçta Zamanaşımı )
HARÇ YATIRILMASI ( Dava Dilekçesi Önce Havale Ettirilip Sonra Harç Yatırılırsa Davanın Açılma Tarihinin Harcın Yatırıldığı Tarih Olarak Kabulü Gereği - Haksız Fiilden Doğan Borçlarda Zamanaşımının Bir Yıl Olduğu ) "
YHGK18.9.1996E. 1996/1-378 K. 1996/591"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama tesbitine itiraz )
TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak düşürücü süre )"
YHGK18.9.1996E. 1996/11-376 K. 1996/590"TAZMİNAT DAVASI ( Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
TANIKLA İSPAT ( Haksız Eylem Niteliğindeki Dava )
HAKSIZ EYLEM İDDİASI ( Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
ŞAHSİ MALLARIN VE ŞİRKETE AİT MALLARIN KAÇIRILDIĞI İDDİASI ( Haksız Eylem Niteliğinde Olduğundan Tanıkla İspatlanabilmesi )"
YHGK18.9.1996E. 1996/11-452 K. 1996/605"ZAMANAŞIMI ( Kara taşımacılığı )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Aracın firen sisteminde arıza )
FİREN PATLAMASI ( Taşıyıcının ağır kusuru )
ZAMANAŞIMININ DURMASI ( Taşıyıcının zararı kabul etmesi )
ZAMANAŞIMININ KÖTÜ NİYETLE GEÇİRTİLMESİ"
YHGK18.9.1996E. 1996/11-507 K. 1996/601"TAZMİNAT DAVASI ( Taşıma Sözleşmesi Nedeniyle )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Uygulanacak Faizin Niteliği )
BİRİKMİŞ FAİZİN TALEP EDİLMEMESİ ( Temerrüde Düşürülen Tarihten İtibaren Uygulanabilecek Reeskont Faizinin Yürütülmesi )
REESKONT FAİZİ ( Temerrüde Düşürülen Tarihten İtibaren )"
YHGK18.9.1996E. 1996/12-465 K. 1996/609"BONODA DÜZELTME
SENETTE TAHRİFAT
TAKİBE İTİRAZ ( Senette tahrifat )"
YHGK18.9.1996E. 1996/13-486 K. 1996/593"ALACAK DAVASI ( Akde Aykırı Hareket Nedeniyle )
DAVA OLUNANIN DEĞERİ ( İddianın Senetle İspatı Gereken Durumlarda Tanık Dinlenememesi )
TANIK DİNLENEMEMESİ ( İddianın Senetle İspat Edilmesi Gereken Durumlar )
SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Tanık Dinlenememesi )
DEĞER İTİBARİYLE İDDİANIN SENETLE İSPATININ GEREKMESİ ( Tanık Dinlenememesi )"
YHGK18.9.1996E. 1996/19-454 K. 1996/606"BANKANIN MUDİSİNE KARŞI SORUMLULUĞU ( Bankaların Kendilerine Temsil Yetkisi Verdiği Ticari Mümessil Niteliğine Haiz Kişilerin Bankacılıkla İlgili Tasarruflarıdan Sorumlu Olacağı - Banka Hesap Cüzdanının Mevduatı Kanıtayıcı Belge Olduğu )
BANKA HESAP CÜZDANI ( Müşterinin Banka Nezdindeki Mevduatının Kanıtlayıcı Belgesi Olduğu - Banka Yetkililerinin İmzası Bulunmamasına Rağmen Hesap Cüzdanındaki Yazılar Banka Müdür Yardımcısına Ait Olduğundan Bankanın Sorumluluğunun Kabulü )"
YHGK18.9.1996E. 1996/19-461 K. 1996/607"DERDESTLİK ( Davanın açılmamış sayılması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kararın kesinleşmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davanın yenilenmesi )
DAVANIN YENİLENMESİ ( Hak düşürücü süre )
ZAMANAŞIMININ EKSİLMESİ ( Davanın açılmamış sayılması )"
YHGK18.9.1996E. 1996/19-508 K. 1996/602"LİKİT ALACAK ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Yargılama Sonucunda Belirlenmesinde )
ALACAĞIN YARGILAMA SONUCUNDA BELİRLENMESİ ( İcra İnkar Tazminatı )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Alacaklı Talebine Uygun Olmayan )"
YHGK18.9.1996E. 1996/2-498 K. 1996/595"KARI KOCA ARASINDA İNANÇ SÖZLEŞMESİ
KADININ KATKISI İLE KOCANIN TAŞINMAZ ALMASI
EŞLER ARASINDAKİ HUKUKİ MÜNASEBETİN İSBATI
HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Karı-koca arasında )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı-koca arasında )
EŞLER ARASINDAKİ BORÇLANMALAR ( Tazminatın Tayini )
TAZMİNATIN TAYİNİ ( Eşler Arasındaki Borçlanmalar )
TAZMİNAT ( Eşlerden Birinin Katkısıyla Alınan Mallara Katkıda Bulunan Eşin Ortak Edilmemesi )
ŞAHİTLE İSPAT ( Eşler Arasındaki Akdi İlişki )"
YHGK18.9.1996E. 1996/3-466 K. 1996/610"KİRA TESBİTİ DAVASI ( Tespit Sırasında Bütün Emsallerin Tüm Özelliklerinin Mecurla Kıyaslanmasının Gerekmesi )
KİRA TESPİTİNDE EMSAL ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Miktarla Davalı Emsalleri Arasındaki Farkın Nereden Geldiği Açıklanmadan Verilen Hükmün Hukuka Aykırı Olması )
BİRİKİŞİ İNCELEMESİ ( Kira Tespiti Sırasında Bütün Emsallerin Tüm Özelliklerinin Mecurla Kıyaslanması-Raporda Belirtilen Miktarla Davalı Emsalleri Arasındaki Farkın Nereden Geldiği Açıklanmadan Verilen Hükmün Hukuka Aykırı Olması )"
YHGK18.9.1996E. 1996/6-469 K. 1996/611"TAHLİYE ( Akde aykırılık )
FUZULİ ŞAGİL ALEYHİNDE TAHLİYE DAVASI AÇMAK
TAHLİYE ( Mecuru devreden kiracı aleyhine )
MECURUN DEVRİ"
YHGK18.9.1996E. 1996/9-489 K. 1996/594"KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Sözleşme Zımnen Uzatıldıktan Sonra İşverence Feshi )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİNİN SÖZLEŞME ZIMNEN UZATILDIKTAN SONRA İŞVERENCE FESHİ ( İşçinin Kıdem Tazminatı Talebi )
HİZMET AKDİNİN ZIMNEN UZATILMASI ( Belirli Süreli Akdin Uzadıktan Sonra Feshi Nedeniyle Kıdem Tazminatı Talebi )"
YHGK25.9.1996E. 1996/1 - 384 K. 1996/624"ELATMANIN ÖNLENMESİ
MERA TASHİHİ, TAPU İPTALİ ( Değişebilir sınırlar )
DEĞİŞEBİLİR SINIRLAR ( Elatmanın önlenmesi, Mera tashihi, Tapu İptali )"
YHGK25.9.1996E. 1996/1 - 440 K. 1996/638"MURİS MUVAZAASI
SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇININ MURİS MUVAZAASI DAVASI AÇABİLMESİ
MİRASÇILIK SIFATININ MUVAZAALI İŞLEMDEN SONRA KAZANILMASI
TEREKENİN AÇILIŞ TARİHİ ( Muris Muvazaası )
GİZLİ BAĞIŞ ( Muris Muvazaası )
İCAZET ( Batıl işleme )
TENKİS
EVLATLIĞIN MİRASÇILIK HAKLARI"
YHGK25.9.1996E. 1996/1-490 K. 1996/635"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Duruşmalara Gelinmemesi )
DAVA DOSYASININ YENİLENMESİ ( Ardından Oturuma Katılınmaması )
MAZARETLERİN MAHKEMECE KABUL EDİLMESİ ( Duruşma Gününün Kalemden Öğrenilmesi )
DURUŞMA GÜNÜNÜN KALEMDEN ÖĞRENİLMESİ ( Belirli Günde de Tarafların Oturuma Gelmemeleri )
İLK YENİLEME ( Duruşma Gününe Gelmeyen Taraf )"
YHGK25.9.1996E. 1996/10-370 K. 1996/623"RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( İşveren Vekilinin Kusurundan Doğan İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Kurumca İşverene Başvurulması )
İŞVEREN VEKİLİNİN KUSURUNDAN DOĞAN İŞ KAZASI ( Kurumca Yapılan Masraflar İçin İşverene Rücu )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( İşveren Vekilinin Kusuru Neticesinde İş Kazasından Doğan Zarar İçin Kurumca İşverene Rücu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( İşveren Vekilinin Kazadaki Kusuru Nedeniyle Kurumca Kusursuz İşverene Rücu Edilememesi )"
YHGK25.9.1996E. 1996/10-409 K. 1996/625"YURTDIŞI TEDAVİ ÜCRETİ TALEBİ ( Sigortalının Kurumdan Rapor Almaksızın Yurtdışına Tedavi Maksadıyla Gitmiş Olması )
SİGORTALININ KURUMDAN RAPOR ALMAKSIZIN YURTDIŞINA TEDAVİ MAKSADIYLA GİTMİŞ OLMASI ( Tedavi Masraflarından Kurumun Sorumluluk Oranı )
TEDAVİ MASRAFLARINDAN KURUMUN SORUMLULUĞU ( Kurum Sağlık Kurullarından Rapor Almaksızın Yurtdışında Tedavi Olan Sigortalının )"
YHGK25.9.1996E. 1996/11 – 373 K. 1996/630"KOOPERATİFE ŞARTLI ORTAK ALINMASI
ŞARTLI KOOPERATİF ORTAĞININ İHRACI"
YHGK25.9.1996E. 1996/11–424 K. 1996/632"REESKONT ORANINDA TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ
TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ
İKRAR ( İfaya davet )
İFAYA DAVET ( İkrar )"
YHGK25.9.1996E. 1996/12–362 K. 1996/620"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Çek )
ÇEK ( İİK. 68 )
ZAMANAŞIMI ( Çek )"
YHGK25.9.1996E. 1996/13 – 335 K. 1996/629"KİRA AKDİNİN FESHİ
KİRALANAN DA MEYDANA GELEN AYIP
KİRA PARASININ GERİ ALINMASI ( Kira akdinin feshi )"
YHGK25.9.1996E. 1996/18-363 K. 1996/621"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırmadan Artan Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybının Göz Önünde Tutulamaması )
GELİR METODU ( Tarla Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Uygulanmasının Yerinde Olması )
TARLA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Taşınmaza Gelir Metodu Uygulanmasının Yerinde Olması )
DEĞER KAYBI ( Kamulaştırmadan Artan Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybının Göz Önünde Tutulamaması )
KAMULAŞTIRMADAN ARTAN YER ( Yerle İlgili Başvuru Bulunmadan Değer Kaybı Göz Önünde Tutulamaması )"
YHGK25.9.1996E. 1996/2-331 K. 1996/628"BOŞANMANIN FER'İ HÜKÜMLERİ
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma )
YOKSULLUK NAFAKASI
BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT
NAFAKA TAKDİRİ ( Hakkaniyet ilkesi )
HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka takdiri )"
YHGK25.9.1996E. 1996/2-364 K. 1996/622"BABALIK DAVASI ( Anne Tarafından Açılması )
ANNE TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI ( Çocuğu Temsil Etmek İçin Atanan Kayyımın Davayı Takip Etmemesi )
KAYYIM ( Ana Tarafından Açılan Babalık Davasında Çocuğu Temsil İçin Atanması )
DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ ( Çocuğu Temsilen Atanan Kayyım Tarafından )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Davanın Takip Edilmemesi Nedeniyle )"
YHGK25.9.1996E. 1996/2-411 K. 1996/626"TENKİS HESABINDA YÖNTEM
SAKLI PAY
SABİT TENKİS ORANI
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ UYGULANMASI
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İçtihadı Birleştirme Kararına karşı )"
YHGK25.9.1996E. 1996/2-468 K. 1996/634"BOŞANMANIN FER'İ HÜKÜMLERİ ( Harç )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kusurlu eş )
YOKSULLUK TAZMİNATI"
YHGK25.9.1996E. 1996/21-397 K. 1996/637"MANEVİ TAZMİNAT ( Hakkın Saklı Tutulup Sonradan Ayrı Bir Miktar İçin Dava Açılamıyacağı )
HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Manevi Tazminatta Söz Konusu Olamıyacağı )
BÖLÜNEMEZLİK ( Manevi Tazminat )"
YHGK25.9.1996E. 1996/3 – 383 K. 1996/631"GÖREV ( Zilyetliğin korunması )
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ( Görevli mahkemenin belirlenmesi )"
YHGK25.9.1996E. 1996/3-746 K. 1996/641"TESPİT DAVASI ( Sözleşmeye Aykırılık )
MAHKEME KARARI ( İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hüküm )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Açık Şüphe ve Teredddüt Uyandırmayacak Biçimde Gösterilmesi )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olması )
HÜKÜM SONUCUNUN DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLEREK OKUNMASI ( Kararın Tefhimi )"
YHGK25.9.1996E. 1996/4-445 K. 1996/633"MANEVİ TAZMİNAT ( Borçlunun Sahte Senet Düzenlediği Gerekçesiyle Alacaklıyı Savcılığa Şikayet Etmesi )
HAKSIZ ŞİKAYET ( Manevi Tazminat )
SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNMAK ( Manevi Tazminat )"
YHGK25.9.1996E. 1996/4-495 K. 1996/636"HAKSIZ FİİL ( Duvarın Yıkılması ve Ağaçlara Zarar Verilmesi )
TALEP EDİLEN MİKTARIN AÇIKLATTIRILMASI ( Maddi Tazminat Davasında )
MADDİ TAZMİNAT ( Talep Edilen Miktarın Öncelikle Belirlenmesi Gereği )"
YHGK2.10.1996E. 1996/12-590 K. 1996/650"BONO NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senet - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamaması )
TAKİBİN RE'SEN İPTALİ GEREĞİ ( Tanzim Yeri Bulunmayan Senedin Bono Niteliğinin Bulunmaması - Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamayacağı )
TANZİM YERİ BULUNMAYAN SENET ( Bono Niteliğinde Olmaması ve Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Konulamaması )
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Tanzim Yeri Bulunmadığından Bono Niteliğinde Olmayan Senet İçin )"
YHGK2.10.1996E. 1996/2–567 K. 1996/644"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma davası sonuçlandıktan sonra )
BOŞANMA DAVASI SONUÇLANDIKTAN SONRA NAFAKA TALEBİ
AYRI YAŞAMA HAKKI"
YHGK2.10.1996E. 1996/20-429 K. 1996/643"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Dere Yatağı )
DERE YATAĞI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilip Edilememesi-Dere Yatağının Aktif Olup Olmamasının Etkisi )
MENİ MÜDAHALE VE KAL ( Dere Yatağı-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap-Dere Yatağı )"
YHGK2.10.1996E. 1996/516 K. 1996/667"VAKIF YÖNETİMİ ( Dava Açıldıktan Sonra Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması )
HAKİMİN SEÇİMİ KENDİ DENETİMİ ALTINDA YAPMASI ( Vakıf Yönetiminin Dava Açıldıktan Sonra Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması )
ÇAĞRININ YARGILAMA SÜRERKEN YAPILMASI ( Seçimlerin Üyelerin Katılımı İle Sonuçlanması )
MAHKEME KARARININ ONANMASI ( Çağrının Yargılama Sürerken Yapılması Sırasında Seçimlerin Üyelerin Katılımı İle Sonuçlanması )"
YHGK2.10.1996E. 1996/6 – 549 K. 1996/645"TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN TANZİM TARİHİ ( Yazılı delil )
YAZILI DELİL ( Tahliye taahhüdüne karşı )"
YHGK9.10.1996E. 1996/1-534 K. 1996/669"TAŞKIN İNŞAAT ( Elatmanın önlenmesi, Kâl ve Ecrimisil )
ELATMANIN ÖNLENMESİ
ECRİMİSİL ( Taşkın İnşaat )
KÂL ( Taşkın İnşaat )
MUHİK TAZMİNAT ( Tescil )"
YHGK9.10.1996E. 1996/13-496 K. 1996/678"ALACAK DAVASI ( Siyasi Partiye Devredilen Taşınmaza Yapılan İlave Faydalı ve Zaruri Giderlerin İstenmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Sİyasi Partinin Taşınmazında Meydana Gelen Çoğalmayı Geri Verme Yükümü Altında Olması )
KAPATILAN SİYASİ PARTİLERİN HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZ MALLARI ( Siyasi Partinin Açılmasından İtibaren En Geç Üç Ay İçinde Geri Verilmesi )
SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI NEDENİYLE HAZİNEYE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZ MALLARI ( Siyasi Partinin Açılmasından İtibaren En Geç Üç Ay İçinde Geri Verilmesi )"
YHGK9.10.1996E. 1996/18-467 K. 1996/679"ESKİ HALE İADE ( Projesinde Olmadığı Halde Bağımsız Bölümden Bahçeye Kapı Açılması )
PROJESİNDE OLMADIĞI HALDE BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN BAHÇEYE KAPI AÇILMASI ( Eski Hale İade ve Müdahalenin Meni )"
YHGK9.10.1996E. 1996/19–391 K. 1996/671"İCRA İNKÂR TAZMİNATI ( Alacaklının dava günü itibariyle haklılığı )
ALACAKLININ DAVA VEYA TAKİP GÜNÜ İTİBARİYLE HAKLILIĞI
KESİN HÜKÜM ( İtirazın iptali davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI"
YHGK9.10.1996E. 1996/19-539 K. 1996/680"ŞİKAYET DAVASI ( Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devirlerin Geçersiz Olması )
ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVRİ ( Ne Şekilde Yapılacağı 2918 Sayılı Kanunda Belirtilmiş Olup Noterlerce Yapılmayan Her Çeşit Satış ve Devirlerin Geçersiz Olması )
SATIŞ BEDELİ ( Aracın Satışından Elde Edilen Bedelden Öncelikle Malikin Alacaklısı Davacısının Yararlanmasının Gerekmesi )
MALİKİN ALACAKLISININ YARARLANMASI ( Aracın Satışından Elde Edilen Bedelden Öncelikle Malikin Alacaklısı Davacısının Yararlanmasının Gerekmesi )"
YHGK9.10.1996E. 1996/2-406 K. 1996/672"KOOPERATİF ORTAKLIĞI ( Pay Hakkında Ortaklık Sözleşmesi Yapılamayacağı )
KOOPERATİF PEŞİNATININ KARININ SAĞLAMASI ( Ziynet Eşyalarını Satarak )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Karının Ziynetiyle Peşinatı Ödenen Kooperatif Tapusunu Kocanın Alması )
HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİN ETMESİ"
YHGK9.10.1996E. 1996/7-518 K. 1996/675"KESİN HÜKÜM ( Kural Olarak Bunun Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re'sen Gözetilmesinin Gerekli Olumsuz Dava Koşullarından Olması )
TESPİTE İTİRAZ ( Kesin Hükmün Olumsuz Dava Koşullarından Olması Nedeniyle Aynı Taşınmaza İlişkin Sonraki Günlü Uyuşmazlıkların Önceki Kesin Hükme Göre Çözümlenmesinin Zorunlu Olması )
OLUMSUZ DAVA KOŞULU ( Kesin Hükmün Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Re'sen Gözetilmesinin Gerekli Olumsuz Dava Koşullarından Olması )
RESEN GÖZETME ( Kamu Düzeni ile İlgisi Bulunması Nedeniyle Kesin Hükmün İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesinin Gerekmesi )
KAMU DÜZENİ ( Mahkemece Kural Olarak Kamu Düzeni ile İlgisi Bulunması Nedeniyle Kesin Hükmün İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesinin Gerekmesi )"
YHGK16.10.1996E. 1996/11-458 K. 1996/698"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kooperatif Ortağının İhracından Sonra İhraç Edilen Ortak Tarafından Açılan İptal Davasının Ortak Lehine Sonuçlanıp Kesinleşmesi )
KOOPERATİF ORTAĞININ İHRACI ( İhraç Edilen Ortak Tarafından Açılan İptal Davasının Ortak Lehine Sonuçlanıp Kesinleşmesi )
DİRENME KARARINI TEMYİZ YETKİSİ ( Hakkındaki Hüküm Kesinleşmiş Olanın Temyiz Yetkisinin Olmaması )
ORTAĞIN İHRACI KESİNLEŞMEDEN YERİNE YENİ ORTAK ALINMASI ( Yasa ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK ( Kooperatif Ortağının İhraç Kararı Kesinleşmeden Yerine Yeni Ortak Alınması )"
YHGK16.10.1996E. 1996/11-551 K. 1996/708"HAKSIZ FİİL ( Kazı Çalışması Sırasında Petrol Borusuna Zarar Verilmesi )
EKSİK İNCELEME ( Kusur Tespitinde )
MADDİ TAZMİNAT ( Kazı Çalışması Sırasında Petrol Borusuna Zarar Verilmesi )"
YHGK16.10.1996E. 1996/12-599 K. 1996/709"MUACCELİYET ŞARTI ( Kredi sözleşmesinde )
TAKİBİN İPTALİ ( Muacceliyet şartı )
BONO ( Takibin iptali )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Muacceliyet şartı )"
YHGK16.10.1996E. 1996/13-346 K. 1996/699"MENFİ TESPİT DAVASI ( Anayasa Mahkemesi'nce Atık Su Bedeli Alınmasına İlişkin Yasa Maddelerinin Anayasa'ya Aykırı Olmadığı Gerçeği Ortada iken Yasadan Kaynaklanan Bu Alacağın BK'nun 19 ve 20 Maddelerine Aykırı Olduğunu İleri Sürmenin Tutarlı Olmaması )
ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Atık Su Bedelinin Kişi ile İdare Arasında Abonman Sözleşmesi İlişkisinden Doğan ve Kamu Gücüne Değil Tarifeye ve Abonman Sözleşmesine Dayanılarak Alınması )
ATIK SU BEDELİ ( Kişi ile İdare Arasında Abonman Sözleşmesi İlişkisinden Doğan ve Kamu Gücüne Değil Tarifeye ve Abonman Sözleşmesine Dayanılarak Alınan Bir Bedel Olması )
İSKİ ( Bu İdarenin Tesis Amacını Gerçekleştirmek için Halkın Mahalli ve Müşterek İhtiyaçlarını Görmek Üzere Kurulan Mahalli Bir Kamu Tüzel Kişiliği Olması-Müstakil bütçeli Kamu İdareleri Organları Vasıtasıyla İradelerini Açıklaması )
SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ ( Davalı idare Olan İSKİ'nin Davacı ile Sözleşme Yapmasının Yasadan Ooğan Bir Yetki Kullanımı Olması )
KAMU GÜCÜ ( Atık Su Bedelinin Kişi ile İdare Arasında Abonman Sözleşmesi İlişkisinden Doğan ve Kamu Gücüne Değil Tarifeye ve Abonman Sözleşmesine Dayanılarak Alınan Bir Bedel Olması )
VERGİ ( Kamu Giderlerini Karşılamak Amacıyla Yasalarla Gerçek ve Tüzel Kişilerden Mali Güçlerine Göre İstenen Bir Yükümlülük Olması-Belirli Bir Hizmetten Doğrudan Yararlanma Karşılığı Olmayıp Ortak Katılma Payını İfade Etmesi )
HARÇ ( Fertlerin Özel Menfaatlerine İlişkin Olarak Kamu Kurumları ve Hizmetlerinden Yararlanması Karşılığında Yaptığı Ödemeler Olması-Kişilerin Kendi Lehine Kamu Eliyle Özel Bir Yarar Sağlanmasının Harcın Önemli Bir Vasfını Teşkil Etmesi )
RESİM ( Harca Benzer Bir Biçimde Devlet Dairelerinde Kamu Kuruluşlarında Görülen Hizmetin ve Yapılan Giderlerin Karşılığında Yalnız O İşle İlgili Olarak Gerçek ve Tüzel Kişilerden Sağlanan Gelir Olması )"
YHGK16.10.1996E. 1996/14–435 K. 1996/692"TAPU İPTALİ ( İnanç sözleşmesine dayalı )
İNANÇLI İŞLEMİN İSBATI ( Kardeşler arasında )
KARDEŞLER ARASINDA İNANÇLI İŞLEMİN İSBATI
DAVANIN KABULÜ ( Dava arkadaşına etkisi )"
YHGK16.10.1996E. 1996/14– 618 K. 1996/700"GEÇİT HAKKINDA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
İRTİFAK HAKKINA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ"
YHGK16.10.1996E. 1996/19–601 K. 1996/711"İCRA İNKAR TAZMİNATI
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra inkar tazminatı )
TAKİBE İTİRAZDAN SONRA YAPILAN ÖDEMELER
TAKİBE İTİRAZDAN SONRA BORCUN KABULÜ ( İcra inkar tazminatı )"
YHGK16.10.1996E. 1996/2-448 K. 1996/684"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davacının Arabası ve Merkezi Bir Yerde Evi Olması )
BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİN EVİ VE ARABASI OLMASI ( Yoksulluk Nafakası )"
YHGK16.10.1996E. 1996/2-491 K. 1996/685"İKRAR ( İkrar Edilen Hususun İkrarda Bulunanı Bağlaması )
MAHKEME DIŞI İKRAR ( Takdiri Delil Olması-İkrarda Bulunana Tamamlayıcı Yemin Yaptırabilmesi-Tanıkla Kanıtlanabilmesi )
TAMAMLAYICI YEMİN ( Harici İkrarda Bulunana Yöneltilmesi )
YEMİN ( Diğer Deliller Yeterli Olduğu Takdirde Başvurulmaması )
TAKDİRİ DELİL ( Mahkeme Dışı İkrar )
TANIKLA İSPAT ( Mahkeme Dışı İkrarı )
ALACAK DAVASI ( Çeyiz Eşyasından Doğan Alacak Nedeniyle )
ÇEYİZ EŞYASINDAN DOLAYI ALACAK DAVASI ( Mahkeme Dışı İkrarda Bulunulması )
İKRAR ( Mahkemede Veya Mahkeme Dışında Yapılabilmesi )
MAHKEME DIŞINDA YAPILAN İKRAR ( Takdiri de Olsa Delil Niteliğini Edinebilmesi İçin Başka Delil ve Emare İle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Mahkeme Dışında İkrar Yapıldığına Dair Diğer Delillerin Yeterli Olması Halinde Yemin Teklifine Başvurulamaması )"
YHGK16.10.1996E. 1996/2-533 K. 1996/686"KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI ( Mal Memurunun Değişmesi )
MAL MEMURUNUN DEĞİŞMESİ ( Kayyımlık Kararının Kaldırılması-Yeni Defterdarın Kayyım Tayin Edilmesi )
MALİKİN HAZİNEDEN BAŞKA MİRASÇI BIRAKMADAN ÖLMESİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfına Geçen Gayrımenkuller-Malikin Öldüğü veya Gaip Olduğunun Belgelenmesi )
ÖLÜM VEYA GAİPLİK DURUMUNUN BELGELENMESİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfına Geçen Gayrımenkullerde Malikin Hazineden Başka Mirasçı Bırakmadan Ölmesi )"
YHGK16.10.1996E. 1996/21-456 K. 1996/691"HAKSIZ FİİL ( Tazminat Davasında Müteselsil Sorumluluğa Dayanılmamakla Beraber Davalı İdarenin Dava Dışı Şahsın Kusurundan da Sorumlu Tutulması )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İdarenin Dava Dışı Şahsın Kusurundan da Sorumlu Tutulması )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Haksız Fiile Dayalı Tazminat Davası )
KUSUR ORANINDA SORUMLULUK ( Haksız Fiile Dayalı Tazminat Davası )"
YHGK16.10.1996E. 1996/3–581 K. 1996/704"İHALE SURETİYLE SATIŞ ( Zorla çıkarma )
İZALEİ ŞUYU SURETİYLE SATIŞ ( Fuzuli şagil )
FUZULİ ŞAGİL ( İhale ile satılan taşınmazda )
HAKSIZ İŞGAL ( İhale suretiyle satılan taşınmazlarda )
ECRİMİSİL"
YHGK16.10.1996E. 1996/3-626 K. 1996/694"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ ( Kira Akdinin Düzenlendiği Yılı Takip Eden Üç Kira Dönemi Dolmadığından Kira Parasına %65 ile Sınırlı Kalmak Koşulu ile Endeks Uygulanması Koşulu ile Bedelin Tespitinin Gerekmesi )
KİRA BEDELİ TESPİTİNDE ÖLÇÜLER ( Kira Sözleşmesinin Düzenlendiği Yılı Takip Eden Üç Kira Dönemi Dolmadığından Kira Parasına %65 ile Sınırlı Kalmak Koşulu ile Endeks Uygulanması Koşulu ile Bedelin Tespitinin Gerekmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Düzenlendiği Yılı Takip Eden Üç Kira Dönemi Dolmadığından Kira Parasına %65 ile Sınırlı Kalmak Koşulu ile Endeks Uygulanması Koşulu ile Aylık Kira Bedelinin Tespitinin Gerekmesi )"
YHGK16.10.1996E. 1996/5-529 K. 1996/687"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI ( Davanın Kamulaştırma İşleminin Üzerinden Beş Yıl Geçtikten Sonra ve Bir Yıl İçinde Açılması )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davasının Kamulaştırma İşleminin Üzerinden Beş Yıl Geçtikten Sonra ve Bir Yıl İçinde Açılması )
İDARENİN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZI AMACINA UYGUN KULLANMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davasının Kabulü )"
YHGK16.10.1996E. 1996/5-530 K. 1996/695"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Elatılan Bölümlerin Davacıya Ait Tapu Kaydı İçerisinde Kaldığı Anlaşıldığından Elatmaya Tanık Beyanlarına Göre Davacının İzni Olduğundan Bahisle Hüküm Kurulamayacağı - Tapu Kaydı/Tanık Beyanı )
TAPU KAYDI ( Tapu Kaydına Karşı Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Kamulaştırmasız Elatma )
TANIK ( Tapu Kaydına Karşı Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Tesisinin Geçersiz Olduğu - Kamulaştırmasız Elatma )"
YHGK16.10.1996E. 1996/6-598 K. 1996/706"TAHLİYE DAVASI ( Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle )
KİRA BORCUNUN ÖDENME YERİ ( Kiralayanın İkametgahında Ödenmesi Gereken Borçlardan Olması )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( İhtarın Tebliğinden Önce İstenen Kiranın Konutta Ödemeli Olarak Kiralayana Ödendiği Sabit Olduğundan Kiracının Temerrüdünden Bahsedilememesi )
KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarın Tebliğinden Önce İstenen Kiranın Konutta Ödemeli Olarak Kiralayana Ödendiği Sabit Olduğundan Kiracının Borcunu Yerine Getirdiğinin Kabulünün Gerekmesi )
PARA BORCUNUN ÖDEME YERİ ( Götürülecek Borçlardan Olduğundan Kira Borcunun da Kiralayanın İkametgahında Ödenmesinin Gerekmesi )
ÖDEME YERİ TAYİNİ ( Kira Borcu PTT Aracılığı ile Konutta Ödemeli Olarak Ödendiğinden Kiracının Edimini İfa Etmiş Olması-Ayrıca Kiralayan Tarafından Alınmayan Kira Bedeli için Ödeme Yeri Tayin Ettirilmesine Gerek Olmaması )"
YHGK16.10.1996E. 1996/7-460 K. 1996/688"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Sınırlarının Değişebilir Nitelikte Olması )
DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAŞINMAZ ( Miktar Fazlasının Emlak Vergisi Beyannamesinin Verilmesinden Sonra İşgal Edildiğinin Kabulü )
İŞGAL ( Değişebilir Sınırlı Taşınmazda Miktar Fazlasının Emlak Vergisi Beyannamesinin Verilmesinden Sonra İşgal Edildiğinin Kabulü )"
YHGK16.10.1996E. 1996/9-510 K. 1996/689"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yeni Mevsim Başlamasına Rağmen İşe Çağrılmayan Mevsimlik İşçinin )
MEVSİMLİK İŞÇİNİN YENİ MEVSİM BAŞLAMASINA RAĞMEN İŞE ÇAĞRILMAMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İŞE ÇAĞRILMAYAN MEVSİMLİK İŞÇİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Akdin Haklı Nedenle İşçi Tarafından Feshi )"
YHGK23.10.1996E. 1996/1–545 K. 1996/723"GÖREV ( İmara aykırılık ve komşuluk hukuku )
İMARA AYRILIK ( Görev )
KOMŞULUK HUKUKU ( Görev )
KÂL ( Komşuluk hukuku )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Komşuluk hukuku )"
YHGK23.10.1996E. 1996/12–555 K. 1996/714"BONODA TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı/Borçlunun İtirazlarının Esasının İncelenmesi Gereği)
TANZİM TARİHİNİN SONRADAN YAZILMASI ( Bonoda Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı )
İTİRAZ ( Bono Tedavüle Çıktığında Tanzim Tarihi Bulunmaması Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı - Tanzim Tarihin Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı/Borçlunun İtirazlarının Esasının İncelenmesi Gereği )
BONODA TANZİM TARİHİ ( Gerçek Olmasının Şart Bulunmadığı - Tarihin Tedavüle Çıktından Sonra Atıldığı Anlaşmalara Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belge İle İspatlanmadığı Durumlarda Borçlunun İtirazlarının Esasının İnceleneceği )"
YHGK23.10.1996E. 1996/17-853 K. 1996/733"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kararın Tefhimi )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması )
HÜKÜM SONUCUNUN DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİLEREK OKUNMASI ( Kararın Tefhimi )
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Kararın Tefhiminin Okunması )"
YHGK23.10.1996E. 1996/18-851 K. 1996/732"MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI ( Mahkeme Kararın Tefhimi )
MAHKEME KARARLARINDA YAZILMASI GEREKENLER ( Hüküm Sonucu Kısmı )
HÜKÜM SONUCU KISMI ( Gerekçeye Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Herbiri Hakkında Verilen Hüküm )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilmesi )
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Kararın Tefhiminde Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilmesi )"
YHGK23.10.1996E. 1996/2-565 K. 1996/715"TEMYİZDEN FERAGAT ( Gerekçeli karar yazılmadan önce )
BOŞANMA ( Temyizden feragat )
GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLMEDEN TEMYİZDEN FERAGAT EDİLMESİ"
YHGK23.10.1996E. 1996/2–575 K. 1996/726"SÖZLÜ VASİYETİN İPTALİ
MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Açılmamış mirasta )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasın taksiminden önce )
İSBAT ŞARTI
GEÇERLİLİK ŞARTI"
YHGK23.10.1996E. 1996/2 – 576 K. 1996/720"TENKİS ( Muayyen mal vasiyeti )
MUAYYEN MAL VASİYETİ
TERCİH HAKKI ( Lehine vasiyet yapılanın )
LEHİNE VASİYET YAPILANIN TERCİH HAKKI
SABİT TENKİS ORANI
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI"
YHGK23.10.1996E. 1996/4–553 K. 1996/724"MANEVİ TAZMİNAT ( Tahrikin illiyet bağını kaldırması )
TAHRİKİN MANEVİ TAZMİNATA ETKİSİ
MİLLETVEKİLİNİN DEVLETİN DEĞERLERİNE AĞIR BİR DİL İLE TECAVÜZÜ
DEVLETİN DEĞERLERİNE AĞIR BİR DİL İLE TECAVÜZ ( Manevi tazminat )
ORTAK KUSUR ( Manevi tazminat )"
YHGK23.10.1996E. 1996/5–586 K. 1996/727"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırmasız el koyma )
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA ( Hak düşürücü sürenin başlangıcı )
YOL OLARAK KULLANMA ( El koyma )"
YHGK23.10.1996E. 1996/6 – 572 K. 1996/718"TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE ( Müşterek Mülkiyet )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE TEMERRÜT SEBEBİYLE TAHLİYE
TAHLİYE ( Paydaşın Temerrüt Sebebiyle )"
YHGK23.10.1996E. 1996/6 – 605 K. 1996/728"TAHLİYE ( İki haklı ihtar )
KİRA PARASININ İKİ AYRI İHTARNAME İLE TALEP EDİLMESİ"
YHGK23.10.1996E. 1996/6 – 606 K. 1996/729"TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE ( Son günün hafta tatiline gelmesi )
TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
TATİLDE BİTEN SÜRELER
KİRA BORCUNDA SON GÜNÜN TATİLE GELMESİ"
YHGK6.11.1996E. 1996/1–596 K. 1996/737"MURİS MUVAZAASI
TEREKEDEN MAL KAÇIRMAK KASTI
MİRASÇILIK SIFATI
TAŞINMAZ TEMLİKİ"
YHGK6.11.1996E. 1996/1-612 K. 1996/749"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle İptal ve Tescil İstenilmesi )
MUVAZAA ( Görünürdeki Sözleşme Tarafların Gerçek İradelerine Uymadığından Gizli Bağış Sözleşmesi de Kanunlardaki Öngörülen Şekil Koşullarından Yoksun Olduğundan İptal İstenebilmesi )
MURİS MUVAZAASI ( Bu Tür Muvazaanın Niteliği İtibariyle Nisbi Mevsuf-Vasıflı Muvazaa Türü Olması )
MEVSUF MUVAZAA ( Söz Konusu Muvazaada Miras Bırakan Gerçekten Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemesi Ancak Mirasçısını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak İstemesi )
NİSBİ MUVAZAA ( Söz Konusu Muvazaada Miras Bırakan Gerçekten Yapmak ve Tapulu Taşınmazını Devretmek İstemesi Ancak Mirasçısını Miras Hakkından Yoksun Bırakmak İstemesi )"
YHGK6.11.1996E. 1996/12 – 580 K. 1996/738"İHALENİN FESHİ ( İkinci ihalede düşük bedele almak )
İKİNCİ İHALEDE DAHA DÜŞÜK BEDELLE TALİP OLMAK
SATIŞ TUTANAĞI ( İhalenin feshi )"
YHGK6.11.1996E. 1996/14–569 K. 1996/734"MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılar dışında bir kişiye )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasın açılmasından sonra )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Miras payının devri )
MİRAS PAYININ DEVRİ ( Tapulu Taşınmazdaki Payın Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
RESMİ ŞEKİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçılardan Olmayan Birine Devri İçin )
TAPULU TAŞINMAZDAKİ MİRAS PAYININ DEVRİ ( Mirasçılardan Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyularak Devredilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazdaki Miras Payının Mirasçı Olmayan Birine Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Devri )"
YHGK6.11.1996E. 1996/16-677 K. 1996/757"MER'A VE HARMAN YERİ ( İlgili Uyuşmazlıklarda Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Komşu Köylerden Seçilmesi - Taşınmazın Onaylı Şehir Palanında Yer Alıp Almadığının Yer Alıyorsa Ne Olarak Gösterildiğinin Tespiti Gereği )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mer'a ve Harman Yerine İlişkin Davada Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Onaylı Şehir İmar Planında Kalıp Kalmadığının Kalıyorsa Ne Olarak Gösterildiğinin Araştırılması Gereği - Bilirkişi ve Tanık )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK ( Mer'a ve Harman Yerine İlişkin Davada Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerde İkamet Eden Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Kurulamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
TANIK ( Mer'a ve Harman Yerine İlişkin Davada Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerde İkamet Eden Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Kurulamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )"
YHGK6.11.1996E. 1996/19-643 K. 1996/747"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Yapan Davacı - 2.Sıradaki Bu Hacze Aynı Sırayla Kayıtlı Davalılar İle Birlikte İştirak Edeceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davacının 2.Sıradaki Bu Hacze Aynı Sırayla Kayıtlı Davalılar İle Birlikte İştirak Edeceği )"
YHGK6.11.1996E. 1996/2 – 663 K. 1996/739"EŞYA İADESİ ( Yazılı belgeye karşı tanık )
YAZILI BELGEYE KARŞI TANIK ( Karı/koca arasında )
TANIK ( Yazılı belgeye karşı )"
YHGK6.11.1996E. 1996/2-664 K. 1996/740"İADEİ MUHAKEME ( Davaya yetkisiz vekil veya mümessille bakılması )
DAVAYA YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİLLE BAKILMASI
YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİL ( İadei muhakeme )
BOŞANMA ( İadei Muhakeme )"
YHGK6.11.1996E. 1996/21-537 K. 1996/735"KAPICI OLARAK GEÇEN HİZMETİN TESBİTİ DAVASI ( Sözleşmenin İşçinin Eşiyle Yapılmış ve Ücretlerin Ona Ödenmiş Olması )
HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Hizmet Sözleşmesinin Çalışan Davacının Eşiyle Yapılmış ve Ücretin Ona Ödenmiş Olması )
ÜCRETLERİN İŞÇİNİN EŞİNE ÖDENMİŞ OLMASI ( Hizmet Tesbiti Davasına Etkisi )"
YHGK6.11.1996E. 1996/6 – 692 K. 1996/741"İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE
BELEDİYENİN İŞ YERİ İHTİYACI"
YHGK6.11.1996E. 1996/9-634 K. 1996/752"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçiye Yeni Mevsimde Ekonomik Kriz Nedeniyle İşbaşı Yapıtırılmadığına Göre İş Akdinin İşverence Feshedildiği - Mevsimlik İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteyebileceği )
MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yeni Mevsimde Ekonomik Kriz Nedeniyle İşbaşı Yaptırılmadığına Göre İş Akdinin İşverence Feshedildiğinin Kabulü Gereği - Lehine Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Kıdem Tazminatlarına Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanacağı - Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Oran Olarak Belirtilmeyip Yanlızca Faiz Türünün Gösterilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )"
YHGK6.11.1996E. 1996/9-636 K. 1996/754"MEVSİMLİK İŞÇİNİN YENİ SEZONDA İŞE ÇAĞRILIP İŞBAŞI YAPTIRILMAMASI ( Hak Kazanılan İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Uygulanacak Faiz Oranı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ORANI VE UYGULANACAK FAİZ ORANI ( İşe Çağrılıp İşbaşı Yaptırılmayan İşçinin Hak Kazandığı )
İŞE ÇAĞRILIP İŞBAŞI YAPTIRILMAYAN MEVSİMLİK İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Uygulanacak Faiz Oranı ve Başlangıcı )
FAİZ ORANI VE BAŞLANGICI ( Yeni Sezonda İşe Çağrılıp İşbaşı Yaptırılmayan Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatına Uygulanacak Olan )"
YHGK6.11.1996E. 1996/9-645 K. 1996/755"SENDİKAL TAZMİNAT TALEBİ ( Sendikaya Üye Olmaları Nedeniyle İşten Çıkarılan işçinin )
SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞİNE SON VERİLEN İŞÇİ ( Sendikal Tazminat Talebi )
İŞÇİNİN SENDİKAYA ÜYE OLMASINDAN DOLAYI İŞİNE SON VERİLMESİ ( Sendikal Tazminat Talebi )"
YHGK13.11.1996E. 1996/12-589 K. 1996/760"KEFALET ( Kira Sözleşmesinde Müşterek Borçlu ve Müşterek Kefil Kişinin Sorumluluğunun Kira Süresiyle Sınırlı Olduğu - Yenilenen Sözleşmede Kira Miktarı Gayrımuayyen Olduğundan Kefaletin Yenilendiğine İlişkin Beyanın Geçerli Olmadığı )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Müşterk Borçlu ve Müşterek Kefil Olan Kişinin Sorumluluğunun Kira Süresiyle Sınırlı Olduğu - Yenilenen Sözleşmede Kira Miktarı Gayrımuayyen Olduğundan Kefaletin Yenilendiğine İlişkin Beyanın Geçerli Olmayacağı )
MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİL ( Yenilenen Sözleşmede Kira Miktarı Gayrımuayyen Olduğundan Kefaletin Yenilendiğine İlişkin Beyanın Geçerli Olmadığı - Sorumluluğunun Kira Süresiyle Sınırlı Olduğu )"
YHGK13.11.1996E. 1996/12-672 K. 1996/777"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Takip Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmaması )
BONO VASFI ( Takip Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmadığı Gibi Borçluların İsim ve Soyadlarının Yanında İdari Birim Olarak Adreslerinin de Gösterilmemesi )
KEŞİDE YERİ BELİRTİLMEYEN SENET ( Bono Vasfına Haiz Olmaması )
KEŞİDE YERİ YAZILI OLMAYAN SENET ( Bono Vasfı )
BORÇLULARIN ADRESLERİ GÖSTERİLMEYEN SENET ( Bono Vasfı )
SENEDİN BONO VASFINI TAŞIMAMASI ( Keşide Yeri, Borçlu İsim ve Soyadları ile Adreslerinin Gösterilmemiş Olması )
BONO VASFINI TAŞIMAYAN SENET ( Keşide Yeri, Borçlu İsim ve Soyadları ile Adreslerinin Gösterilmemiş Olması )
KEŞİDE YERİ, BORÇLU İSİM VE SOYİSİMLERİ İLE ADRESLERİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Senedin Bono Vasfını Taşımaması )
BORÇLUNUN İSİM VE SOYADI İLE ADRESLERİNİN VE KEŞİDE YERİNİN GÖSTERİLMEDİĞİ SENET ( Bono Vasfını Taşımaması )"
YHGK13.11.1996E. 1996/14-653 K. 1996/787"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Zilyetliğe Dayalı )
ZİLYETLİĞE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Taşınmazdaki Davacı Zilyetliğinin Asli Mi Yoksa Fer'i Mi Olduğunun Belirlenmesi )"
YHGK13.11.1996E. 1996/19-609 K. 1996/764"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Rehinli Alacaklının Önceliği )
MENKUL REHNİ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Sıra Cetveline İtiraz )
REHNİN ALACAKLI ADINA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ( Menkul Rehninin Geçerli Olup Olmadığı-Sıra Cetveline İtiraz )
REHİNLİ ARACIN YEDİEMİN TARAFINDAN BORÇLUYA TESLİM EDİLMESİ ( Menkul Rehninin Sukut Edip Etmemesi-Sıra Cetveline İtiraz )"
YHGK13.11.1996E. 1996/2-630 K. 1996/768"BOŞANMA ( Dava Açılmasının Sonuçları-Tedbir Nafakası )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmasıyla Hakimin Resen Karar Vermesi Gereği )"
YHGK13.11.1996E. 1996/2-715 K. 1996/783"BOŞANMA ( Bozmadan Sonra Davanın Farklı Gerekçeyle Reddedilmesi )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Farklı Gerekçelerle Davanın Reddi Halinde Direnmeden Söz Edilememesi-Boşanma )"
YHGK13.11.1996E. 1996/3-616 K. 1996/766"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Yerel Mahkemece Görev Konusunda Verilen Kararın Yargıtayca Onanması )
GÖREV ( Yerel Mahkemece Görev Konusunda Verilen Kararın Yargıtayca Onanması )
YEREL MAHKEMECE GÖREV KONUSUNDA VERİLEN KARARIN YARGITAYCA ONANMASI ( Yerel Mahkemece İşin Esasına Girilerek Davanın Sonuçlandırılması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Davanın Beş Milyon TL. Değer Gösterilerek Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılması )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILAN DAVA ( Beş Milyon TL. Değer Gösterilmesi )
TAŞINMAZ MALLARIN MÜLKİYETİNİ ETKİLEYEN DAVA ( Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali )
GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİ ( Taşınmaz Malların Dava Tarihindeki Değerinin Keşif Yapılarak Belli Edilmesi )
DEĞERİN BELİRLENMESİ ( Mahkemenin Görevli Olup Olmadığını Anlamak )"
YHGK13.11.1996E. 1996/4-560 K. 1996/784"TAZMİNAT DAVASI ( Hazinenin Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Sorumluluğu )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK ( İcareteynli ve Mukataalı Vakıf Taşınmaz Malların Taviz Bedellerinin Mutasarrıflarınca Ödenmesi )
İCARETEYNLİ VAKFIN TAŞINMAZ MALI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması )
MUKATAALI VAKFIN TAŞINMAZ MALI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması )
MUTASARRIFA MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle )
VAKIF TAŞINMAZ MALLARI ( Taviz Bedeli Mutasarrıfça Ödenip Mülkiyeti Devralmaları İçin Öngörülen On Yıllık Sürenin Dolması Nedeniyle Mülkiyetin Mutasarrıfa Geçmesi )"
YHGK13.11.1996E. 1996/9-660 K. 1996/774"KIDEM TAZMİNATI ( Alacağı Dışındaki Alacaklara Faizin Borçlu Temerrüde Düşürüldükten Sonra İstenebileceği - Davadan Önce Borçlu Temerrüde Düşürülmeden Faizin Fesih Tarihinden Yürütülmeseninin Hatalı Olduğu )
TAZMİNAT DAVASI ( Kıdem Tazminatı Alacağı Dışındaki Alacak İstekleriyle İlgili Olarak Faiz Borçlu Temerrüde Düşürüldükten Sonra İstenebileceği - Davadan Önce Temerrüde Düşürmeden Fesih Tarihinden Faiz Yürütülemeyeceği )"
YHGK20.11.1996E. 1996/12-625 K. 1996/804""
YHGK20.11.1996E. 1996/12-654 K. 1996/805"DAVA AÇILMASININ ZAMANAŞIMINI KESMESİ ( Menfi Tesbit Davası Açılmış Olması )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Borçlunun Menfi Tesbit Davası Açmış Olması )
POLİÇE VE BONO HAKKINDAKİ ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Menfi Tesbit Davası Açılmış Olması )
MENFİ TESBİT DAVASI AÇILMASI ( Poliçe ve Bonolara Uygulanan Zamanaşımının Kesilmesi )
BORÇLUNUN MENFİ TESBİT DAVASI AÇMASI ( Poliçe ve Bonolara Uygulanan Zamanaşımının Kesilmesi )"
YHGK20.11.1996E. 1996/12-694 K. 1996/816"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Enflasyon Aynen Yansıtılacaktır Hükmü - Likit Bir Alacağı Tanımlamaması )
LİKİT ALACAK ( Kira Sözleşmesindeki Enflasyon Aynen Yansıtılacaktır Hükmünün Tanımlamaması )
ENFLASYONUN KİRAYA AYNEN YANSITILMASI ( Likit Bir Alacağı Tanımlamaması )
TAHLİYE VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Kira Sözleşmesinde Enflasyon Aynen Yansıtılacaktır Hükmü - Likit Bir Alacağı Tanımlamaması )"
YHGK20.11.1996E. 1996/12-699 K. 1996/818"SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
PAYLI TAŞINMAZ SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN SATIŞI ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )
DEĞER TESBİTİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
İHALE ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - Satış Bedelinin Tek Olması Gereği )
SATIŞ BEDELİNİN TEK OLMASI GEREĞİ ( Bir Payı Üzerinde Teminat İpoteği Bulunan Taşınmaz - İpotek Borçlusu Paydaşın Alması )"
YHGK20.11.1996E. 1996/18-235 K. 1996/790"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
TEBLİGAT ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
DAVA TARİHİ ( Kamulaştırma İşleminin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği Durumlarda Açılacak Bedel Artırımı Davalarında Dava Tarihi Esas Alınarak Taşınmazın Değerinin Belirlenmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Değerlendirmenin Dava Tarihi Yada Kamulaştırmanın Tebliği Tarihi İtibariyle Yapıldığı Hallerde Faizin Belirlenmesi )
MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇTİĞİ TARİH ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Faizin Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )"
YHGK20.11.1996E. 1996/18-243 K. 1996/799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
FAİZ ( Kamulaştırma Davalarında Mülkiyet İdareye Geçtiği Günden İtibaren Faiz İstenebilmesi )
HASAR VE NEF'İ ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
NEF'İ VE HASAR ( Mülkiyet Hakkı Kime Ait İse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Kamulaştırma Konusunun Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Kime Aitse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
İDAREYE MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARİH ( Bu Tarihten İtibaren Nef'i ve Hasarın İdareye Ait Olması )"
YHGK20.11.1996E. 1996/2-667 K. 1996/806"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedeniyle )
FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Taraflar Arasında Önce Görülen ve Red İle Sonuçlanan Kararın Kesinleşmesinin Zorunlu Olması )
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Fiili Ayrılık Nedeniyle Açılacak Boşanma Davalarında Taraflar Arasında Önceden Görülen ve Redle Sonuçlanan Kararın Kesinleşmesinin Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME ( Temyiz Yolun Başvurulan Mahkeme Kararının Yargıtayca Onandığına Dair Yapılan Bildirimle İlgilinin Gerekli Bilgiye Sahip Olması )"
YHGK20.11.1996E. 1996/2-684 K. 1996/814"BOŞANMA DAVASI ( Tanık Sözlerinin Dinlenmesi )
TANIK SÖZLERİ ( Aksine Ciddi ve İnandırıcı Delil ve Olayların Bulunmaması Halinde Doğru Kabul Edilmesi )
CİDDİ VE İNANDIRICI DELİL VE OLAYLAR BULUNMASI ( Tanık Sözlerinin Yanlış Olduğunun İspatı )
AKRABALIK VEYA DİĞER BİR YAKINLIK BULUNMASI ( Tanık Sözlerini Değerden Düşürücü Sözler Olarak Kabul Edilmemesi )"
YHGK20.11.1996E. 1996/707 K. 1996/789"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Müflisin Alacaklıdan Mal KaçırMak Amacıyla Tasarrufta Bulunduğu İddiası )
MÜFLİSİN ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA TASARRUF YAPILDIĞI İDDİASI ( Yapılan Tasarrufun İflas Açılmadan Önce ve Günün Rayicine Uygun Olarak Yapılması )
İFLAS AÇILMADAN ÖNCE YAPILAN TASARRUF ( Yapılan Tasarrufun Günün Rayicine Uygun Olması Nedeniyle Tasarrufun İptali Davasının Reddi )
RAYİCE UYGUN YAPILAN SATIŞ ( İflas Açılmadan Önce Yapılan Satışta Müflisin Tedbirli Tacir Gibi Hareket Ettiği Anlaşıldığından Tasarrufunun Geçerli Olması )
İFLASIN AÇILMASI ( İflastan Önceki Satış/Bir Kısım Alacağın Masa Yerine Müflise Ödenmesi - Tasarrufun İptali Gerekmeyeceği )
İFLAS MASASI YERİNE MÜFLİSE ÖDENEN ALACAK ( İflastan Önceki Satış - Tasarrufun İptali Gerekmeyeceği )
MÜFLİSE ÖDENEN ALACAK ( İflastan Önceki Satış - Tasarrufun İptali Gerekmeyeceği )"
YHGK20.11.1996E. 1996/8-651 K. 1996/812"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapu Kaydında Bulunan DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Şerhin Üzerinde Durularak İlgili Belgelerin Getirilmesi )
ŞERH ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Tapu Kaydında Bulunan DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Şerhin Üzerinde Durularak İlgili Belgelerin Getirilmesi )"
YHGK20.11.1996E. 1996/8-731 K. 1996/810"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Usule Uygun Olmayan Kararın Yerine Getirilmemesinin Davanın Reddi İçin Neden Olamaması )
KAL ( Usule Uygun Olmayan Kararın Yerine Getirilmemesinin Davanın Reddi İçin Neden Olamaması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Usule Uygun Olmayan Kararın Yerine Getirilmemesinin Davanın Reddi İçin Neden Olamaması )
HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Verilen Sürede Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Durumunda Bundan Sonra Yapılacak İşlemleri Belirlemenin Hakime Ait Olması )"
YHGK27.11.1996E. 1996/1-671 K. 1996/825"ELATMA ( Yokluk İfade Eden İhale Uyarınca Yapılan Kira Sözleşmesinin de Yok Hükmünde Olduğu - Geçerli Bir Kira Sözleşmesine Dayanmayan Taşınmazın Kullanılması Tecavüz Olduğundan Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN YOKLUĞU ( Yoklukla Malul Kira Sözleşmesine Binaen Kira Bedeli Alınmış Olmasının Kira Sözleşmesine Geçerlilik Kazandırmayacağı - İhaleye Katılması Yasak Belediye Meclis Üyesinin Katıldığı İhalenin Yok Hükmünde Olduğu )
İHALELERE KATILMA YASAĞI ( Bulunan Birinin İhaleye Katılması İhalenin Yoklukla Malul Olması Sonucunu Doğuracağı - Yok Hükmündeki Kira Sözleşmesine Binaen Kira Bedeli Namıyla Para Alınmasının Kira Sözleşmesine Geçerlilik Kazandırmayacağı )"
YHGK27.11.1996E. 1996/11-632 K. 1996/822"HASAR TAZMİNATINDAN DOLAYI RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Nakliyat Rizikolarına Karşı Sigortalı Emtia )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Hatalı Yükleme ve İstifleme )
HATALI YÜKLEME VE İSTİFLEME ( Taşıyıcının Sorumlu Olması )"
YHGK27.11.1996E. 1996/13-701 K. 1996/840"HARİCEN SATIŞ ( Tapulu Taşınmazın Tapu Memuru Huzurunda veya Noterde Yapılan Satış Vadi Sözleşmesiyle Devredilmesi Gereği - Sözleşmenin Şekil Yönünden Eksikliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamı Taşımaması Gereği )
TAZMİNAT ( Harici Sözleşmeyle Daireyi Satın Alan Davacının Fereğ ve Teslimi İmkansız Hale Getiren Davalıdan Tazminat İstemeye Hakkı Olduğu - Bir Hakkın Kullanılmasının Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olmaması Gereği )
İYİNİYET KURALI ( Davacıya Davranışlarıyla Güven Veren Davalının Şekil Noksanlığını İleri Sürmesi İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı - Ferağ ve Teslimi İmkansız Hale Getiren Davalının Şekile Aykırılık İddiasının Dinlenmemesi Gereği ) "
YHGK27.11.1996E. 1996/18-700 K. 1996/839"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Temyiz Dilekçesinin Yargıtay Tarafından Usulüne Uygun Olduğu Kabul Edilerek Hükmün Bozulması )
TEMYİZ İTİRAZI ( Temyiz Dilekçesinde İmza Olmadığı İddiası )
İMZANIN TEMYİZ EDENE AİT OLMAMASI ( Temyiz İsteminin Mahkemece Reddedilememesi )"
YHGK27.11.1996E. 1996/2-678 K. 1996/832"BOŞANMA DAVASI ( Terk Nedeniyle )
TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Yaş Farkının Tek Başına Boşanma Sebebi Olamaması )
YAŞ FARKI ( Tek Başına Boşanma Sebebi Olamaması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanmaya Karar Verilebilmesi Şartı )"
YHGK27.11.1996E. 1996/2-790 K. 1996/837"MEŞRUHATLI DAVETİYE ( Taraflara Çıkartılan Davetiyede Belli Günde Hazır Olunmadığı Takdirde Tahkikata Devam Edileceği ve Hüküm Verileceği Meşruhatının Bulunması Gereği - Dava Dilekçesindeki Noksanlıklar ve Usulsüz Tebligat/İlk İtiraz )
İLK İTİRAZ ( Dava Arzuhalinin Tanziminde Kanuni Noksanlık Bulunduğu veya Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı İddiasının İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gereği - Taraflara Çıkartılan Davetiyenin Meşruhatlı Olması Gereği )"
YHGK27.11.1996E. 1996/4-588 K. 1996/831"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının İmal Ettiği Tüpün Patlaması Sonucu Desteğin Ölmesi Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
İMALATÇI ( Bir Malı İmal Eden ve Piyasaya Süren Kimse Olması-Sorumluluğunun Borçlar Kanunu Uyarınca Kusur Sorumluluğu Olması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( İmalaçının Faaliyeti Dolayısıyla Hukukun Gerekli Kıldığı ve Alınmasını İmalatçıdan Beklenebilir Bulduğu Bütün Özeni Göstermekle Yükümlü Olması )
İSPAT ( Zararın İmal Edilen Şeyin Kullanımından Kaynaklanmadığını İmalatçının Kanıtlaması )
FİİLİ KARİNE ( İmalat İşinin Çok Komplike Olması Nedeniyle Zarar Görenin Bazı Hususları Kanıtlaması İmkasınsız Olacağından Fiili Karinenin İspat Yerine Geçmesinin Kabul Edilmesi )
ÖZEN ( İmalatçının Sorumluluğunun Kusur Sorumluluğu Olması-Özenin Objektif Olarak Belirlenmesi- İmalatçının Faaliyeti Dolayısıyla Hukukun Gerekli Kıldığı ve Alınması Beklenebilir Özenin Göstermesi )
İMALATÇININ SORUMLULUĞU ( Borçlar Kanunu'nun Genel İlkesi Uyarınca Bir Kusur Sorumluluğu Olması -Tehlikeyi Uzaklaştırmak içİn Gerekli Güvenlik ve Denetim Önlemlerini Alması )"
YHGK27.11.1996E. 1996/4-706 K. 1996/828"KURBAN DERİSİNİ TOPLAMA HAKKI ( İzinsiz Kurban Derisi Toplaması Nedeniyle Kendisine Yedi Emin Olarak Bırakılan Derileri Satılması - Türk Hava Kurumunu Gelirinden Mahrum Ettiğinden Dava Açmada Hukuki Yararı Bulunduğu )
TÜRK HAVA KURUMU ( Kurban Derilerini Toplama Husunda Tekelinin Kaldırıldığı - Yedi Eminine Bırakılan İzinsiz Topladığı Kurban Derileri Satan Kişiye Karşı Yasal Gelirinden Yoksun Bıraktığı için Türk Hava Kurumunun Dava Açmaya Hakkı Olduğu )
DİRENME KARARI ( Hakkında Hüküm Kesinleşmiş Olan Tarafın Direnme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı - İzinsiz Topladığı Kurban Derilerini Satan Kişiye Karşı Türk Hava Kurumunun Kurban Derisi Bedelleri İçin Alacak Davası Açabileceği )"
YHGK27.11.1996E. 1996/6-683 K. 1996/827"TAHLİYE DAVASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle )
AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kira Sözleşmesinde Limited Şirket Olan Kiracının Yanına Başka Ortak Alması ve Hisse Devretmelerinin Yasaklanması )
HİSSE DEVRİ ( Kiracı Limited Şirketin Yanına Başka Ortak Alarak Hisselerini Devretmesinin Yasak Olmasına Rağmen Devredilmesi Nedeniyle Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davasının Kabulü )"
YHGK4.12.1996E. 1996/11–751 K. 1996/854"KOOPERATİF ORTAKLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARI
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ ( İhtarın niteliği )"
YHGK4.12.1996E. 1996/14-763 K. 1996/864"TESCİL DAVASI ( Öncelikle Tapu Tahsis Belgesine Konu Yapılan Taşınmazı Kapsar Biçimde Yörede İmar Islah Uygulamasına Başlanmış Olup Olmadığının Sorulmasının Gerekmesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Bu Belgenin Bir Mülkiyet Belgesi Değil Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen Zilyetlik Belgesi Olması )
KİŞİSEL HAK ( Tahsis Belgesinin İlgilisine Ancak Kişisel Hak Sağlaması ve Salt Tahsis Belgesinin Varlığının Tahsis Edilen Yerin Tahsis Edilen Adına Tescilini Sağlamaması )
TAPU VERİLMESİ VAADİ ( Tahsis Belgesinin Ancak Bunu Veren İdarece Taşınmazın Bulunduğu Yörede İmar Islah Çalışmalarının Başlaması Halinde İlgilisine Tapu Verilmesi Vaadini Taşıyabilmesi )
MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Bir Mülkiyeti Belgesi Olmaması Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen Zilyetlik Belgesi Olması ve İlgilisine Ancak Kişisel Hak Sağlayabilmesi )
İMAR ISLAH ÇALIŞMASI ( Tahsis Belgeleri Taşınmazı Kapsar Biçimde İmar Islah Çalışması Başlanmışsa Bu Yerin Herhangi Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilip Edilmediğinin Araştırılması )
ZİLYETLİK BELGESİ ( Tapu Tahsis Belgesinin Varlığının Tahsis Edilen Yerin Tahsis Edilen Adına Tescilini Sağlamaması-Bu Belgenin Yalnızca Kullanmayı Belirleyen Bir Belge Olması )"
YHGK4.12.1996E. 1996/19-689 K. 1996/856"GEREKÇELİ KARAR ( Direnme Kararında Gerekçe Gösterilmemesi Önceki Karara Atıf Sayılsa da Bozma ile Geçerliliğini Yitirmiş Eski Karara Gönderme Yapılamayacağı - Direnme Kararında Direnme Gerekçelerinin Gösterilmesi Gerektiği )
DİRENME KARARI ( Yargıtayın Bozma Kararına Karşı Direnme Kararı Verildiğinden Direnme Kararında Direnme Gerekçelerinin Yazılması Gerektiği - Bozmayla Geçerliliğini Yitirmiş Eski Karara Gönderme Yapılamayacağı Yeni Gerekçenin Yazılması )
BOZMA ( Geçerliliğini Yitirmiş Eski Karara Gönderme Yapılamayacağı Yeni Gerekçenin Yazılması Zorunluluğu - Direnme Kararı )"
YHGK4.12.1996E. 1996/2-716 K. 1996/858"BOŞANMA ( Müstakil ev açmayan kocanın talebi )
MÜSTAKİL EV AÇMAYAN KOCANIN BOŞANMA DAVASI AÇMASI"
YHGK4.12.1996E. 1996/2-752 K. 1996/863"BOŞANMA ( Kadının evi terki alışkanlık haline getirmesi )
KADININ EVİ TERKİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMESİ"
YHGK4.12.1996E. 1996/21-656 K. 1996/846"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davacının Aynı İşyerinde Daha Sonra Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlaması Dava Açma Süresi Olan 5 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İşlemesini Engellemeyeceği Kesmeyeceği ve Durdurmayacağı - Hizmet Tespiti )
HİZMET TESPİTİ ( Davasının Sigortalı Hizmet Olarak Tespiti İstenilen Hizmetin Sona Erdiği Tarihi İzleyen Yılın Sonunudan Başlayarak 5 Yıllık Hak Düşürücü Sürede Açılması Gereği - Aynı İşyerinde Yeniden Çalışma/Hak Düşürücü Süre )"
YHGK4.12.1996E. 1996/3-717 K. 1996/850"SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Seçimlik Yetkiye Sahip Sözleşmeler - PTT.'nin Telefon Borcuna Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği Gecikme Zammı )
SEÇİMLİK YETKİYE SAHİP SÖZLEŞMELER ( PTT.'nin Telefon Borcuna Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği Gecikme Zammı - Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmeyeceği )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşme Serbestisi/PTT.'nin Telefon Borcuna Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği Gecikme Zammı - Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmeyeceği )
GECİKME ZAMMI ( PTT.'nin Telefon Borcuna Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği - Sözleşme Serbestisi/Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmeyeceği )
PTT.'NİN TELEFON BORCUNA UYGULADIĞI GECİKME ZAMMI ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği - Sözleşme Serbestisi/Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmeyeceği )"
YHGK4.12.1996E. 1996/9-723 K. 1996/859"YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ( İşletme Kapsamı İçinde Bulunan Bir İşyeri veya İşyerlerinde İşyeri Düzeyinde Çoğunluk Tespiti İstenmesi )
İŞLETME KAPSAMI İÇİNDE BULUNAN İŞYERLERİ ( İşyeri Düzeyinde Çoğunluk Tespitinin İstenmesi )
İŞYERİ DÜZEYİNDE TİS ( Bakanlıkça İşyeri Düzeyinde Çoğunluk Tespitine Gidilmesinin Mümkün Olmaması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Kişilere veya Kurumlara Ait Aynı İşkolunda Birden Çok İşyerine Sahip İşletmede Ancak Bir Sözleşmenin Yapılması )"
YHGK11.12.1996E. 1996/5-967 K. 1996/872"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyulduktan Sora Uygulama İmkanı Bulunan Yeni Bir İçtihadı Birleştirme Kararının Çıkması ile Bozmadan Sonra Göreve İlişkin Yeni Bir Yasal Düzenleme Halinde Usuli Müktesep Hakkın Uygulanmayacağı )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN UYGULANMAYACAĞI HALLER ( Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Görülmekte Olan Davaya Uygulama İmkanı Bulunan Yeni Bir İçtihadı Birleştirme Kararı ile Göreve İlşkin Yeni Yasal Düzenleme Bulunması )"
YHGK29.1.1997E. 1996/11-814 K. 1997/22"ADLİ TATİL ( Hangi Dava ve İşlerin Görüleceğinin Kanunda Sınırlı Olarak Sayılması )
DAVA VE İŞLER ( Adli Tatilde Görülmesi Gerekenler )
BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ ( Kooperatifler Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar )
KOOPERATİFLERLE İLGİLİ DAVALAR ( Adli Tatilde Görüşülmesi )
ADLİ TATİLDE ARA VERİLEN İŞLER ( Munzam Süre )
KOOPERATİFLER KANUNUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR ( Basit Usul )
MUNZAM SÜRE"
YHGK29.1.1997E. 1996/12-722 K. 1997/3"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Süre )
SÜRE ( Haczedilmezlik Şikayeti )
HACİZ TUTANAĞININ BORÇLUYA TEBLİĞİ ( Haczedilmezlik Şikayeti Süresinin Başlangıcı )"
YHGK29.1.1997E. 1996/2-808 K. 1997/12"BOŞANMA ( Dayak ve müşterek ev açmama )
BOŞANMA ( Kayınvalide ile ihtilaf )
KOCANIN FENA MUAMELESİ"
YHGK29.1.1997E. 1996/20-721 K. 1997/4"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )
ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )
KÖY SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )"
YHGK29.1.1997E. 1996/3-727 K. 1997/9"ECRİMİSİL ( Değer artışının tesbiti )
DEĞER ATISI ( Ecrimisil )"
YHGK29.1.1997E. 1996/5-903 K. 1997/33"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Yargıtayın Bozma Kararının Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hak Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Mahkemece Yargıtayın Bozma Kararına Uyulması Nedeniyle Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olması )
YARGITAY BOZMA KARARINA UYULMASI ( Taraf Lehine Usuli Kazanılmış Hakkın Söz Konusu Olması )"
YHGK29.1.1997E. 1996/7-704 K. 1997/6"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Yenilik Doğurucu Dava Niteliği )
YENİLİK DOĞURAN ( İNŞAİ ) HAKLAR ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
KADASTRO MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara Bakabileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık )"
YHGK29.1.1997E. 1996/7-705 K. 1997/7"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Ölünceye Kadar Bakma Aktine Dayanan İstemin Kadastro Mahkemelerinin Bakamayacağı Davaları Düzenleyen Özellikle Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava ile İlgili Bulunmadığından Davaya Bakmaya Görevli Olması )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Mahekmenin Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava ile İlgili İsteklerin İncelenmesinin Bu Mahkemenin Görevi Dışında Olması )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( İki Yana Borç Yükleyen Karşılıklı Edimleri Havi Talih ve Tesadüfe Bağlı Bağımsız Bir Sözleşme Olması )
YENİLİK DOĞURUCU DAVA ( Tek Taraflı Bir İrade Beyanı ile Yeni Bir Hukuki Durumun Yaratılmasını Mevcut Hukuki Durumun Değiştirilmesini veya Kaldırılmasını Sağlayan Haklara Yönelik İstemli Davalar Olması )
EDA DAVASI ( Ölüncüye Kadar Bakma Aktinden Kaynaklanan Davaların Niteliği İtibariyle Davalının Bir İş Yapmaya Birşey Vermeye veya Bir İşi Yapmamaya Mahkum Edilmesi İstemini İçeren Davalar Olması )
İNŞAİ DAVALAR ( İnşa'i Hak Sahibinin Bu Hakkını Tek Taraflı Olarak Kullanmasıyla Hukuki Sonucun Meydana Gelmesi- Bunun için Karşı Tarafın Kabulüne veya Bir Mahkeme Hükmüne Gerek Olması )"
YHGK29.1.1997E. 1996/7-792 K. 1997/15"KÖY İÇİ BOŞLUĞU ( Tespite İtiraz-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap Edilip Edilememesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Köy İçi Boşluğu )
TESPİTE İTİRAZ ( Köy İçi Boşluğu-Köy Tüzel Kişiliği Tarafından Zilyetlikle İktisap )"
YHGK5.2.1997E. 1996/1-833 K. 1997/39"BOZMA KARARININ TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Bozma kararının tebliğ edilmemesi )"
YHGK5.2.1997E. 1996/1-834 K. 1997/40"İMAR İHYA ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Hazinenin Açtığı Dava )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İmar İhya ve Zilyetliği Doğrulayan Mahkeme Hükmünde )
İMAR İHYAYLA KAZANILMIŞ HAK ( Hazinenin Şerhin Kaldırılmasını Dava Etmesi )
ZİLYETLİK ( Hazinenin İmar İhya Şerhinin Kaldırılmasını Dava Etmesi )
HAZİNENİN İMAR İHYA ŞERHİNİN KALDIRILMASINI DAVA ETMESİ"
YHGK5.2.1997E. 1996/10-787 K. 1997/51"RÜCUAN TAZMİNAT ( S.S.K. )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ( SSK.nun rücuan tazminatı )
KAPORTA İŞÇİLİĞİ ( Ağır ve tehlikeli işler )"
YHGK5.2.1997E. 1996/14-766 K. 1997/36"ŞAHSİ HAK SAHİBİNİN TALEP VE DAVA HAKKI ( Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Müdahalenin Meni )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Elatmanın Önlenmesi-İdarenin Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararları Gidermesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma-Kanal Yapımı Nedeniyle Üçüncü Şahısların Can ve Mal Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşuluk hukuku )
KOMŞULUK HUKUKU ( Elatmanın önlenmesi )
D.S.İ.nin KANAL YAPMASI ( Komşuluk hukuku )
KOMŞULUK HUKUKU ( D.S.İ.nin kanal yapması )"
YHGK5.2.1997E. 1996/16-924 K. 1997/42"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Emlak Vergi Beyannamesi )
EMLAK VERGİ BEYANNAMESİ ( Zilyetlikle iktisap )
MERA ( Zilyetlikle iktisap )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI"
YHGK5.2.1997E. 1996/18-797 K. 1997/53"HUKUKİ YARAR ( Pratik fayda )
PRATİK YARAR ( Kat Mülkiyeti Kanun uygulanması )
ORTAK YERLER ( Su deposu )"
YHGK5.2.1997E. 1996/2-795 K. 1997/52"BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakasının Boşanmadan Sonra İstenip İstenemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davasının Sonuçlanmasından Sonra İstenip İstenemeyeceği )"
YHGK5.2.1997E. 1996/2-838 K. 1997/38"BOŞANMA ( Kocanın Davacı Karısını Kolu Alçıya Alınacak Derecede Dövdüğü - Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Sabit Olduğu/Karar Verileceği )
KOCANIN KARISINI DÖVMESİ ( Kolu Alçıya Alınacak Derecede - Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Sabit Olduğu/Kadının Boşanma Davasının Kabulü Gereği )
DÖVÜLME NEDENİYLE BOŞANMA ( Kocanın Davacı Karısını Kolu Alçıya Alınacak Derecede - Müşterek Hayatı Temelinden Sarsacak ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Geçimsizlik Sabit Olduğu )"
YHGK5.2.1997E. 1996/6–799 K. 1997/48"FAZLA ÖDENEN ŞUF'A BEDELİNİN İADESİ ( Faiz isteme hakkı )
FAİZ İSTEME HAKKI ( Fazla ödenen şuf'a bedelinin iadesi )
ŞUF'A BEDELİNİN İADESİ ( Fazla ödenen şuf'a bedelinin iadesi )"
YHGK5.2.1997E. 1996/7-772 K. 1997/46"KADASTRO TESBITİNE İTİRAZ ( Mera )
MERA ( Kadastro tesbitine itiraz )
MERA NİTELİĞİNİN KAYBI ( Zilyedlikle iktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Mera niteliğinin kaybı )"
YHGK5.2.1997E. 1996/864 K. 1997/41"HUKUK GENEL KURUL KARARI ( Karar Düzeltme Yolunun Açık Olduğu İşlerde )
İŞLEMİN KARAR DÜZELTME SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Karar Düzeltme Süresinin Beklenilmesi )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Hukuk Genel Kurulu Kararının Taraflara Tebliği-Karar Düzeltme Süresinin Beklenilmesi )"
YHGK19.2.1997E. 1996/1-802 K. 1997/83"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İştirak halinde mülkiyet )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Tapu iptali ve tescil )
MURİS MUVAZAASI ( Mirasçının kendi payı için dava hakkı )"
YHGK19.2.1997E. 1996/11-674 K. 1997/87"UYARLAMA DAVASI ( Bankadan Kullanılan Döviz Kredisinin Döviz Fiyatlarının Fahiş Şekilde Artması Nedeniyle Ödenemez Duruma Gelmesi Nedeniyle )
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ( Bankadan Kullanılan Döviz Kredisinin Döviz Fiyatlarının Fahiş Şekilde Artması Nedeniyle Ödenemez Duruma Gelmesi Nedeniyle )
DÖVİZ FİYATLARINDAKİ AŞIRI ARTIŞLAR ( Banka Kredisi İle Borçlanılan Dövizin Sözleşmedeki Fahiş Artışlar Nedeniyle Ödenemez Duruma Gelindiğinden Uyarlanma Talebi )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Tarafların Serbest İradeleriyle Kanunun Koyduğu Sınırlar İçinde Kalmak Kaydıyla Sözleşme Yapabilmeleri )
BANKA KREDİSİNİN ÖDENEMEZ DURUMA GELMESİ NEDENİYLE UYARLAMA DAVASI ( Mahkemenin Bankaların Özel Durumlarını da Göz Önüne Alarak Karar Vermesinin Gerekmesi )"
YHGK19.2.1997E. 1996/11-762 K. 1997/77"YABANCI PARADA BEKLENMEYEN KUR ARTIŞI ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
EKONOMİK ŞARTLARIN OLAĞANÜSTÜ DEĞİŞMESİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
DÜRÜSTLÜK KURALI UYARINCA ÇÖZÜM ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
UYARLAMA ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Alınan Dövizin Türk Lirasına )
YABANCI PARAYA ENDEKSLİ KREDİNİN UYARLANMASI
EMPREVİZYON TEORİSİ ( Sözleşmeye Bağlılık İlkesinin Uygulanamayacağı Koşullar )"
YHGK19.2.1997E. 1996/11-863 K. 1997/99"TEMSİLCİDE HATA
TARAF TEŞKİLİ ( Temsilcide hata )
MADDİ HATA ( Temsilcide hata )"
YHGK19.2.1997E. 1996/12-734 K. 1997/92"ŞİKAYET ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Harici Satış - Üçüncü Kişi Müştekiye Kesin Hükmün Geçersizliği )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI DEVRETMESİ ( Şikayet - Üçüncü Kişi Müştekiye Kesin Hükmün Geçersizliği/Harici Satış )
KESİN HÜKÜM ( Üçüncü Kişi Müştekiye Geçersizliği/Harici Satış - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜŞTEKİYE KESİN HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Harici Satış - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )
HARİCİ SATIŞIN DOĞURACAĞI HAKLAR ( Üçüncü Kişi Müştekiye Geçersizliği - Yüklenicinin Kişisel Hakkını Devretmesi/Şikayet )"
YHGK19.2.1997E. 1996/13-770 K. 1997/79"SATILANDA AYIP ( Alıcının Süresinde Muayene ve İhbar Yükümünü Yerine Getirmemesi )
AYIP İHBARI ( Makul Sürede Yapılmadığında Satılanın Kabul Edilmiş Sayılacağı )
ALIM SATIM ( Ayıp İhbarı )"
YHGK19.2.1997E. 1996/14–676 K. 1997/88"ELATMANIN ÖNLENMESİ
İŞGAL TAZMİNATI ( Eser sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Elatmanın önlenmesi, işgal tazminatı )
BEYYİNE BAŞLANGICI"
YHGK19.2.1997E. 1996/14-745 K. 1997/73"TAPUSUZ GAYRIMENKULÜN İKTİSABI ( İştirak halinde mülkiyet )
MİRASÇ1LAR ADINA TASARRUF"
YHGK19.2.1997E. 1996/15-756 K. 1997/76"İSTİHKAK DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ HESABI
VEKALET ÜCRETİ ( İstihkak Davalarında Hesabı )"
YHGK19.2.1997E. 1996/2-710 K. 1997/72"ÇEYİZ EŞYASINDAN DOLAYI ALACAK
ZİYNET EŞYASINDAN DOLAYI ALACAK ( İsbat külfeti )
İSBAT KÜLFETİ ( Ziynet eşyası )"
YHGK19.2.1997E. 1996/2-748 K. 1997/74"ÇEYİZ EŞYASINDAN DOLAYI ALACAK ( Takıların iadesi )
TAKILARIN İADESİ ( Hibeden rücu )
HİBEDEN RÜCU ( Takı eşyaları )
MEHİR SENEDİNİN İPTALİ ( Hibeden rücu )
KESİN HÜKÜM ( Hukuki sebepte farklılık )"
YHGK19.2.1997E. 1996/2-785 K. 1997/95"BOŞANMA ( Terk sebebiyle )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA
MANEVİ UNSUR ( Evi terk eden kadının kastı )
KOCANIN KÖTÜ MUAMELESİ ( Evin terkine sebep )"
YHGK19.2.1997E. 1996/2-796 K. 1997/82"BOŞANMA ( Tanık beyanlarının değerlendirilmesi )
TANIK BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVİN PİS TUTULMASI
KOCAYA VURMAYA ÇALIŞMAK
EVLİLİK SIRLARININ DIŞARI VURULMASI"
YHGK19.2.1997E. 1996/4-841 K. 1997/97"AKTİF HUSMET EHLİYETİ ( Tüzel Kişinin Manevi Tazminat Talebi )
TÜZEL KİŞİLER ( Manevi Tazminat Talep Edebilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tüzel Kişinin de Talep Edebilmesi )"
YHGK19.2.1997E. 1996/7-724 K. 1997/90"TAPU TATBİKATI
MERA
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Sınır tatbikatı )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Komşu kayıtları )"
YHGK19.2.1997E. 1996/7-764 K. 1997/78"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Bilirkişi raporları arasında çelişki )
KOVALIK
ARKEOLOJİK SİT ALAN
SİT ALAN"
YHGK19.2.1997E. 1996/8-728 K. 1997/91"İMAR VE İHYA İLE İKTİSAP"
YHGK19.2.1997E. 1996/8-768 K. 1997/100"ZİLYEDLİĞE DAYALI TESCİL ( Tesbit Dışı Bırakılan Taşınmaz )
TESBİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZIN ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLİ
TAPULAMADA TESBİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASINDA İLAN ŞARTLARI"
YHGK19.2.1997E. 1996/897 K. 1997/86"SÜRE VERİLMESİ ( Noksan Posta Giderinin Tamamlanmasına İlişkin )
NOKSAN POSTA GİDERİ ( Süre Verilmesi )
POSTA GİDERİNİN EKSİĞİNİN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLEN SÜRE ( Hakim Tarafından Değil Kalem Tarafından Tebliğ Edilmesi )
KALEM TARAFINDAN YAPILAN TEBLİĞ ( Posta Giderinin Eksiğinin Tamamlanması İçin Süre Verilmesi )
MAHKEME TARAFINDAN USULÜNE UYGUN TEBLİĞİ OLMAMASI ( Kalem Tarafından Yapılan Tebliğ )
KARAR DÜZELTME ( Usulüne Uygun Tebliği Yapılmamış Olması Nedeniyle )
TEMYİZ MASRAFLARININ EKSİK YATIRILMASI ( Giderilmesi İçin Kesin Süre Verilmesi-Sürenin Hakim Tarafından Verilmesi Gereği )
TEMYİZ İSTEĞİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürede Eksik Yatırılan Temyiz Masraflarının Tamamlanmaması )
TARAF VEKİLİ ( Tanık Olarak Dinlenebilmesi-Boşanma )
TANIKLIK ( Taraf Vekilinin Tanık Olarak Dinlenebilmesi-Boşanma )
BOŞANMA ( Dava Açıldıktan Sonraki Olayların Hükme Dayanak Yapılıp Yapılamayacağı-Taraf Vekilinin Tanık Olarak Dinlenebilmesi )
DAVA AÇILDIKTAN SONRA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR ( Hükme Dayanak Yapılıp Yapılamayacağı-Boşanma )
TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davasında Resen Takdir Edilmesi )
HAKİMİN TALEP EDİLMEYEN KONUDA KARAR VERMESİ ( Boşanma Davasında İstenmediği Halde Tazminatın Reddine Şeklinde Verilen Karar )"
YHGK26.2.1997E. 1996/1-854 K. 1997/124"MURİS MUVAZAASI ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris muvazaası )
MURİS MUVAZAASI ( Gerçek amacın tesbiti )
GERÇEK AMACIN TESBİTİ ( Muris Muvazaası )"
YHGK26.2.1997E. 1996/14-708 K. 1997/105"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser sözleşmesinin feshi )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Tapu iptali ve tescil )
KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin kişisel hak kazanması )
YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAK KAZANMASI ( Kişisel hakka dayalı tapu iptali ve tescil )
ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Muvazaa )
MUVAZAA ( Eser sözleşmesinin feshi )"
YHGK26.2.1997E. 1996/15-842 K. 1997/111"ESER SÖZLEŞMESİ ( Aksi Kararlaştırılmamış İse Yüklenici Edimini Yerine Getirmekle Bedeli Hak Kazanacağı - Tebliğden İtibaren Kendisine İşin Yapılması İçin 10 Gün Süre Verilen Davalı Verilen Sürenin Bitimiyle Birlikte Temerrüde Düştüğü )
TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan - Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü Tarihten Sonra Davacı İş Sahibi Yararına Gecikme Nedeniyle Mahrum Kalınan Zarara Hükmedilmesi Gerektiği )
TEMERRÜT ( Yüklenicinin Temerrüde Düştüğü Tarihten Sonra Davacı İş Sahibi Yararına Gecikme Nedeniyle Mahrum Kalınan Zarara Hükmedilmesi Gerekirken İfadan Vazgeçip Gecikmeden Doğan Zararı İsteyen Davacının Buna Dair İsteminin Tümden Reddinin Doğru Olmadığı )
İŞ BEDELİ ( Aksi Kararlaştırılmamış İse Yüklenici Edimini Yerine Getirmekle Bedeli Hak Kazanacağı - Tebliğden İtibaren Kendisine İşin Yapılması İçin 10 Gün Süre Verilen Davalı Verilen Sürenin Bitimiyle Birlikte Temerrüde Düştüğü )
FAİZ ( Karşı Davacı Dava Dilekçesinde Kalan İş Bedeli İçin Reeskont Faizi İstemiş Olduğu Halde 3095 S.Y'nın 2. Md. Uygun Bir İstem Yerine %30 Oranında Yasal Faize Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
YHGK26.2.1997E. 1996/15-890 K. 1997/127"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( 3.Kişinin Borçlu İle Alacaklı Arasında Muvazaa İddiası - Mahkemece İncelenmesi Gereği )
TASARRUFTA BULUNAN KİŞİNİN BORÇLU DURUMDA OLMASI ( Tasarrufun İptali Davası - Mahkemece İncelenmesi Gereği )
MUVAZAA İDDİASI ( 3.Kişinin Borçlu İle Alacaklı Arasında - Tasarrufun İptali Davasının İncelenmesi Gereği )
BORÇLU İLE ALACAKLI ARASINDA MUVAZAA İDDİASI ( 3.Kişinin - Tasarrufun İptali Davasının İncelenmesi Gereği )"
YHGK26.2.1997E. 1996/15-893 K. 1997/128"PROJE ÇİZİMİ VE T.U.S. GÖREVİNİN İSBATI
TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞUNUN İSBATI
YEMİN
TANIKLA İSBAT
DAVADAN FERAGAT ( Davalının rızası şartı )
DAVANIN DAVALI TARAFINDAN TAKİBİ"
YHGK26.2.1997E. 1996/17-868 K. 1997/114"ZİLYETLİKLE İKTİSAP
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI"
YHGK26.2.1997E. 1996/19-913 K. 1997/164"VADE FARKI
FATURA MUHTEVİYATI
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ ( Vade farkı )"
YHGK26.2.1997E. 1996/2-754 K. 1997/1096"BOŞANMA ( Kocanın karısını dövmesi )
KOCANIN KARISINI DÖVMESİ
KADIN DÖVMEK ( Boşanma )"
YHGK26.2.1997E. 1996/2-801 K. 1997/108"TALEBİ AŞARAK HÜKÜM ( Aynen İstirdadın mümkün olmaması )
İSTİRDAT DAVASI ( Bedelin takdiri )
MAL AYRILIĞI ( İstirdat )"
YHGK26.2.1997E. 1996/3 - 817 K. 1997/110"VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME"
YHGK26.2.1997E. 1996/3-902 K. 1997/116"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ ( Sözleşmede Kira Bedelinin Her Yıl Artırılacağının Kararlaştırılmış Olması )
BANKAYA YATIRILAN PARANIN ALINMASININ KÖTÜNİYET OLUŞTURMAMASI ( Kiranın Her Yıl Artırılacağı Kararlaştırılmışsa Açılan Bedel Tesbit Davasında )
SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN HER YIL ARTIRILACAĞININ KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Kira Bedelinin Tesbiti Davasının Şartları )"
YHGK26.2.1997E. 1996/6-693 K. 1997/120"TAHLİYE ( Temerrüd Sebebiyle )
TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE
KİRALAYAN DURUMUNDA OLMAYAN MALİKİN DAVA HAKKI
DAVALARININ DAVAYI TAKİP YETKİSİ"
YHGK26.2.1997E. 1996/8-749 K. 1997/104"İMAR VE İHYA YOLUYLA İKTİSAP ( İmar Planı kapsamındaki yer )
İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ YER ( İmar ve ihya yoluyla iktisap )"
YHGK26.2.1997E. 1996/9-679 K. 1997/119"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesi Olması )
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ( Toplu İş Sözleşmesinin Öngörülmeyen ve Beklenilmeyen Olağanüstü Ekonomik Koşullarda Uyarlanması )
UYARLANMA DAVASI ( Toplu İş Sözleşmesindeki İkinci Yıl Zammının Ekonomik Koşullardaki Olağanüstü Değişiklik Nedeniyle )
EKONOMİK KOŞULLARDAKİ OLAĞANÜSTÜ DEĞİŞİKLİK ( Toplu İş Sözleşmesinin Uyarlanması )
EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN AĞIRLAŞMASI ( Uyarlama Davası )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN UYARLANMASI DAVASI ( Ekonomik Kriz Nedeniyle Şartların Ağırlaşması )
TİS'NİN İMZALANMASINDAN SONRA EKONOMİK ŞARTLARIN AĞIRLAŞMASI ( Uyarlama Davası-İşlem Temelinin Çökmesi )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( TİS'nin İmzalanmasından Sonra Ekonomik Kriz Yaşanması )
TİS'NİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI ( Ekonomik Kriz-İşlem Temelinin Çökmesi-Ücret Zammı Maddesi )"
YHGK26.2.1997E. 1996/9-909 K. 1997/131"İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ ( Para kaybolması )
İŞ YERİNDE PARA KAYBOLMASI ( İş akdinin feshi )
KIDEM TAZMİNATI ( İş akdinin haklı feshi )
İŞİN SAVSANMASI"
YHGK5.3.1997E. 1996/10-835 K. 1997/140"RÜCU DAVASI ( Tavan hesabının başlangıcı )"
YHGK5.3.1997E. 1996/12-994 K. 1997/159"KİRA BEDELİNİN BELGEYLE KANITLANAMAMASI ( Borçlunun Kabul Ettiği Miktar )
KİRADA BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ MİKTAR ( Belge Bulunmaması )
TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiranın Bankaya Ödenmesi )
KÖTÜNİYET ( Kira Bedelini Geç Alıp Borçluyu Temerrüte Düşürmek )"
YHGK5.3.1997E. 1996/13-809 K. 1997/152"TAZMİNAT DAVASI ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Bulundurmaması - Davacı Gerek Kiralanana Yaptığı Giderleri Gerek Daha Önce Ödediği Teminatı Geri İsteyebileceği )
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ŞEKİLDE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Kiracıya Teslim Etmek ve Kira Müddeti Süresince Bu Halde Bulundurmakla Yükümlü Olduğu )
AMACA UYGUN KULLANILAMAMA DURUMU ( Kiralayanın Kiralananı "Bayan Kuaförü" Salonu Olarak Kullanılmasını Sağlama Taahhüdü Altına Girdiği - Davacı Gerek Kiralanana Yaptığı Giderleri Gerek Daha Önce Ödediği Teminatı Geri İsteyebileceği )
KİRALANANA YAPILAN GİDERLER ( Kiralayan Kiralananı Akitten Maksut Olan Kullanmaya Salih Bir Halde Bulundurmaması - Davacı Gerek Kiralanana Yaptığı Giderleri Gerek Daha Önce Ödediği Teminatı Geri İsteyebileceği )"
YHGK5.3.1997E. 1996/ 15-719 K. 1997/149"MÜLKİYETİN NAKLİNİ İÇEREN SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYALI İŞLER ( Sebepsiz Zenginleşme )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Sözleşmeye Dayalı İşler )"
YHGK5.3.1997E. 1996/15-794 K. 1997/133"MUARAZANIN MENİ VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesi - Yerinde Keşif Yapılarak Davacının Yüklendiği İş Kapsamındaki Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarının Saptanması Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarı Saptanarak Bunlara Sözleşmeye Göre Uygulanacak Fiyat Farkı Hesaplattırılarak Alacak - Borç İlişkisi Hakkında Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MALZEMENİN GERÇEK MİKTARI ( Muarazanın Meni ve Menfi Tespit Davası - Yerinde Keşif Yapılarak Davacının Yüklendiği İş Kapsamındaki Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarının Saptanması Gerektiği )
FİYAT FARKI ( Menfi Tespit Davası - Her Bir Konutta Kullanılan Malzemenin Gerçek Miktarı Saptanarak Bunlara Sözleşmeye Göre Uygulanacak Fiyat Farkı Hesaplattırılarak Alacak - Borç İlişkisi Hakkında Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
YHGK5.3.1997E. 1996/17-889 K. 1997/155"KADASTRO TESPİTİ ( Önceki Hali Arazi İken Tarlaya Dönüştürülen Taşınmazın Mer'a Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Kamu Malı Niteliğindeki Mer'aların Zilyetlikle Mülk Edinilemeyeceği )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK ( Mer'alık İddiasıyla İlgili Davalarda Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Davanın Sonucundan Yararı Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilmesi Gereği - Mer'aların Kamu Malı Niteliğinde Olduğu )
MER'A ( Bir Yerin Mer'a Olarak Kabulü İçin Mer'a Tahsis Kararı veya Kaydının Bulunması ya da Başlangıcı Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Eylemli Şekilde Mer'a Olarak Kullanılması Gereği - Mer'anın Zilyetlikle Mülk Edinilemeyeceği )
TANIK ( Mer'alık İddiasıyla İlgili Davalarda Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Davanın Sonucundan Yararı Bulunmayan Komşu Köylerden Seçilmesi Gereği - Mer'aların Kamu Malı Niteliğinde Olduğu )"
YHGK5.3.1997E. 1996/18-760 K. 1997/150"KAT MÜLKİYET ( Eski hale getirme )
ESKİ HALE GETİRME ( Kat mülkiyeti )
SU DEPOSU ( Ortak yerler )
ORTAK YERLER ( Su deposu )
PANJURLAR ( Eski hale getirme )"
YHGK5.3.1997E. 1996/2-815 K. 1997/163"TENKİS ( Murisin Taşınmazın İntifaını Üzerinde Bırakarak Çıplak Mülkiyetini Bağışlaması )
MURİSİN TAŞINMAZIN ÇIPLAK MÜLKİYETİNİ BAĞIŞLAMASI ( Tenkise Olup Olmadığı-İntifaını Üzerinde Bırakmış Olması )"
YHGK5.3.1997E. 1996/2-952 K. 1997/157"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanının Hükme Esas Alınamaması )
TANIK BEYANI ( Nüfus Kaydının Düzeltimi Davasında Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanının Hükme Esas Alınamaması )"
YHGK5.3.1997E. 1996/21-867 K. 1997/154"HİZMET TESPİTİ ( Tespiti İstenen Hizmetin Sona Erdiği Tarihi İzleyen Yılın Sonundan Başlayarak 5 Yıl İçinde Açılması Gereği - Tekrar Aynı İşyerinde Çalışma/Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davasına İlişkin 5 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Aynı İşyerine Girerek Çalışılması Hak Düşürücü Sürenin İşlemesini Engellemeyeceği Kesmeyeceği ve Durdurmayacağı - Hizmet Tespiti Davası ) "
YHGK5.3.1997E. 1996/3-980 K. 1997/158"KİRA TESBİTİ ( Yeni Kira Bedelinin Tesbitinde Uygulanacak Oran )
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ ( Kira Bedelinin Tesbitinde )"
YHGK5.3.1997E. 1996/4-892 K. 1997/156"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
MANEVİ TAZMİNAT ( Gerçek ve Güncel Haber )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haberin Üslubu )
HABERİN ÜSLUBU ( Manevi Tazminat )"
YHGK5.3.1997E. 1996/7-761 K. 1997/151"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Husumet Tevcihi )
HUSUMET ( Tapulama Mahkemelerinde Husumetin Ancak Tespit Malikine Veya Komisyonca Malik Kılınanlara Yöneltilmesi )
TAPULAMA MAHKEMELERİNDE HUSUMET ( Husumetin Ancak Tespit Malikine Veya Komisyonca Malik Kılınanlara Yöneltilmesi )"
YHGK12.3.1997E. 1996/1-921 K. 1997/191"TAPU SİCİLİNE İYİNİYETLE İNANMA ( Satış vaadini bilmek )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İyiniyetle iktisap )
İYİNİYETLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )
ÇAP"
YHGK12.3.1997E. 1996/1-949 K. 1997/193"KÖMÜRLÜĞÜN MESKEN HALİNE GETİRİLMESİ
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kömürlügün mesken haline getirilmesi )
TALEP DIŞI HÜKÜM
ORTAK YERE EL ATMANIN ÖNLENMESİ"
YHGK12.3.1997E. 1996/11 951 K. 1997/178"TACİRLER ARASI İŞLEMLER ( Akdin feshi )
HAKSIZ REKABET ( Akdin feshi )
FAKS İLE SÖZLEŞME FESHİ"
YHGK12.3.1997E. 1996/13-850 K. 1997/186"TAMİNAT SENEDİNİN İPTALİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmeye Teminat Olarak Verilen ve Davalı Tarafından İcraya Konulan Senedin İptali İstemi )
MEMURUN TİCARET YASAĞI ( Memurların Tacir ya da Esnaf Sayılmalarını Gerektirecek Faaliyette Bulunamamaları-Bu Yasağı İhlal Ederek Ticari Sözleşme Yapan Memurun Cezai Yaptırımlara İlişkin Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
MEMUR KİŞİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ SÖZLEŞME ( Memurun Cezai Yaptırımlara İlişkin Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
TACİR ( Memur Sıfatına Rağmen Tacir Gibi Hareket Ederek Sözleşme Yapan Kişinin Memurlara İlişkin Bu Yasağa Dair Cezai Sorumluluğu Devam Etmek Kaydı ile Sözleşme Sorumluluğunun Devam Etmesinin Gerekmesi )
HUKUKA AYKIRI SÖZLEŞME ( Memur Sıfatına Rağmen Yaptığı Ticari Sözleşme ile Tacir Gibi Davranarak Ticaret Yapma Yasağını İhlal Eden Davalının Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürerek Ediminden Kurtulamaması )
BATIL SÖZLEŞME ( Devlet Memurları Tarafından Ticari Mahiyette Düzenlenen Sözleşmelerin Geçersiz Olduğu Düşünülebilse de Ticaret Kanunu Gereğince Bu Sözleşmeler Geçersiz Sayılmaması Ancak Bu Davranışlar İnzibati Yaptırıma Bağlanmış Olması )"
YHGK12.3.1997E. 1996/14-985 K. 1997/198"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciye Bırakılan Dairenin Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satılması - Davacıya Taşınmazın Teslim Edilip Onun da Kiraya Vererek Kullandığı/Belgelerle Fiili Durumun Doğrulandığı Davanın Kabulü Gerektiği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciye Bırakılan Dairenin Sözleşmeyle Satılması/Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği - Davacıya Taşınmazın Teslim Edilip Onun da Kiraya Vererek Kullandığı Belgelerle Fiili Durumun Doğrulandığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciye Bırakılan Dairenin Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satılması/Davacıya Taşınmazın Teslim Edilip Onun da Kiraya Vererek Kullandığı - Belgelerle Fiili Durumun Doğrulandığı/Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
YÜKLENİCİYE BIRAKILAN DAİRENİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİYLE SATILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği - Davacıya Taşınmazın Teslim Edilip Onun da Kiraya Vererek Kullandığı/Belgelerle Fiili Durumun Doğrulandığı )"
YHGK12.3.1997E. 1996/19-982 K. 1997/197"YEMİN DAVETİYESİ
YEMİNE İCABET EDEMEMEK ( Meşru mazeretle )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-895 K. 1997/185"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-915 K. 1997/187"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-920 K. 1997/190"EVLAT EDİNME SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Tanzimi Sırasında Evlat Edinenin Hazır Bulunmadığı İşlemin Noterde Yapılmadığı İzin Dosyasındaki İmzaların Evlat Edinene Ait Olmadığı - Davanın Kabulü Gerektiği )
NOTERDE YAPILMAYAN EVLAT EDİNME SÖZLEŞMESİ ( Tanzimi Sırasında Evlat Edinenin Hazır Bulunmadığı/İzin Dosyasındaki İmzaların Evlat Edinene Ait Olmadığı - İptali Davasının Kabul Edileceği )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-925 K. 1997/192"KADININ TAŞINMAZ MAL ALIMINA MADDİ YARDIMI
KOCA ADINA KAYITLI TAŞINMAZDA KADININ PAYI
SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Kadının taşınmaz alımında katkısı )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-929 K. 1997/171"BOŞANMA ( Fiili ayrılık ve manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Fiili ayrılık ve manevi tazminat )
BOŞANMA HALİNDE MADDİ TAZMİNAT"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-973 K. 1997/179"MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma )
TAZMİNAT ( Boşanma )
BOŞANMADA KUSURU OLMAYAN EŞ ( Tazminat İsteyebilmesi )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-985 K. 1997/198"BOŞANMA ( Bekâretin bozulamaması )
BEKARETİN BOZULAMAMASI ( Boşanma )"
YHGK12.3.1997E. 1996/2-991 K. 1997/182"NOTER İHTARNAMESİ İLE EŞİN EVE DÖNMESİNİ İSTEMEK ( Terk Sebebiyle Boşanma Davası )
BOŞANMA DAVASI ( Terk-Noter İhtarnamesi ile Eşin Eve Dönmesini İstemek )
TERK ( Boşanma )"
YHGK12.3.1997E. 1996/20-811 K. 1997/167"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tarafların Sav ve Savunmalar İle Bağlı Olması )
SAV VE SAVUNMA İLE BAĞLILIK ( Tarafların Mahkemede İleri Sürdükleri Sav ve Savunma )"
YHGK12.3.1997E. 1996/20-898 K. 1997/169"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vergi Kaydına Dayalı )
VERGİ KAYDINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vergi Kaydının Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebilmesi )
DELİL NİTELİĞİ ( Vergi Kaydının Lehe Olduğu Kadar Aleyhe de Delil Teşkil Edebilmesi )
DEĞİŞEBİLİR SINIR ( Vergi Kaydının Değişebilir Sınır Nedeniyle Miktarıyla Geçerli Olması )"
YHGK12.3.1997E. 1996/20-987 K. 1997/181"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman Tahdidi Kesinleştikten Sonra Taşınmazın Kadim Mezarlık Olduğu Gerekçesi İle Dava Açılıp Tahdidin İptalinin İstenememesi )
ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Orman Tahdidi Kesinleştikten Sonra Taşınmazın Kadim Mezarlık Olduğu Gerekçesi İle Dava Açılıp Tahdidin İptalinin İstenememesi )
KADİM MEZARLIK ( Orman Tahdidi Kesinleştikten Sonra Taşınmazın Kadim Mezarlık Olduğu Gerekçesi İle Dava Açılıp Tahdidin İptalinin İstenememesi )"
YHGK12.3.1997E. 1996/3-971 K. 1997/194"ECRİMİSİL ( Neden Olan Eşya İştirak Halinde Mülkiyete Tabi İse Makul Oranda İndirim Yapılması Gereği )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Ecrimisile Sebep Olan Eşya )
ECRİMİSİL TUTARINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Neden Olan Eşya İştirak Halinde Mülkiyete Tabi İse )
MENKUL EŞYADA ECRİMİSİL
HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Menkul eşyada ecrimisil )"
YHGK12.3.1997E. 1996/4-938 K. 1997/176"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarının Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğraması )
KİŞİLİK HAKLARININ HUKUKA AYKIRI OLARAK SALDIRIYA UĞRAMASI ( Manevi Tazminat İçin )
TAZMİNATIN TAYİNİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Manevi Tazminat )"
YHGK12.3.1997E. 1996/7-975 K. 1997/196"USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kadastro tesbitine itiraz )
BOZMAYA UYMA ( Usuli kazanılmış hak )
BOZMADAN SONRA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ( Usuli kazanılmış hak )"
YHGK12.3.1997E. 1996/8-813 K. 1997/184"TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Bilirkişi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar ve ihya )
İMAR VE İHYA ( Tapu iptali ve tescil )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın niteliği )"
YHGK12.3.1997E. 1996/8-930 K. 1997/172"MERA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilememesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Mera )"
YHGK12.3.1997E. 1996/8-936 K. 1997/175"TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Bilirkişi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyedlikle iktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( İmar ve ihya )
İMAR VE İHYA ( Zilyedlikle iktisap )
TAŞLIK
KAYALIK"
YHGK12.3.1997E. 1996/9-914 K. 1997/170"GAZETECİNİN İSTİFASI ( Kıdem Tazminatı İsteyip İsteyemeyeceği )
KIDEM TAZMİNATI ( Akdini Sebep Göstermeden Fesheden Gazatecinin İsteyip İsteyemeyeceği-Beş Yıllık Çalışmanın Sonuca Etki Edip Etmeyeceği )
BEŞ YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK ( Akdi Fesheden Gazetecinin Kıdem Tazminatı Talebine Etkisi Olup Olmayacağı )
GAZETECİNİN KIDEM TAZMİNATI ( Akdin Gazeteci Tarafından Sebep Gösterilmeden Feshedilmiş Olması Halinde )"
YHGK12.3.1997E. 1996/9-918 K. 1997/189"KIDEM TAZMİNATI ( Uygulanacak Faiz Oranı )
FAİZ ORANI ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak Olan )
MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Kıdem Tazminatına Uygulanacak Olan Faiz )"
YHGK12.3.1997E. 1996/9-931 K. 1997/173"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Akdi İşçinin İşe Mazeretsiz Devamsızlığı Nedeniyle Feshettiği İddiası )
HİZMET AKDİNİN İŞÇİNİN MAZERETSİZ DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE FESHEDİLDİĞİ İDDİASI ( İşçinin Açtığı İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında )
DEVAMSIZLIK İDDİASI ( İş Akdinin Feshi Nedeniyle Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında İşverence )"
YHGK19.3.1997E. 1996/1-942 K. 1997/211"AKIL ZAYIFLIĞI
DEMANS ( Akıl zayıflığı )
MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ ( Akıl Zayıflığı )
TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAMAK
VESAYET"
YHGK19.3.1997E. 1996/10 – 905 K. 1997/221"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
HİZMET TESBİTİ"
YHGK19.3.1997E. 1996/10-906 K. 1997/203"SÜKUTU HAK SÜRESİ ( Dava Hakkını Önleyen Kurallar )
DAVA HAKKINI ÖNLEYEN KURALLAR ( Sukutu Hak Süresi )
HAKKIN ORTADAN KALKMAMASI ( Dava Hakkını Önleyen Kurallar )
GENİŞ YORUMLANMAMASI ( Dava Hakkını Önleyen Kuralların Hakkı Ortadan Kaldırmaması )"
YHGK19.3.1997E. 1996/12-871 K. 1997/219"TAŞINMAZIN TAHMİNİ DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILMASI ( Zarar Unsurunun Gerçekleşmediğini Göstermez )
İHALENİN FESHİ ( Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediğinin Tanıkla İsbatı )
TANIKLA İSBAT ( İhalenin Normal Koşullar Altında Gerçekleşmediği )"
YHGK19.3.1997E. 1996/13-922 K. 1997/206"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taşınmaz Malın Ayıplı Olması )
TALEP EDİLEN ZARAR ( Hangi Eşyalara İlişkin Olması )
ZARARIN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞUNUN DİLEKÇEDE BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Davacının Bu Bildirim İle Bağlı Olması )"
YHGK19.3.1997E. 1996/15-891 K. 1997/220"İSTİHKAK İDDİASI
İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYET KARİNESİ
MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak davalarında )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( İstihkak davaları )"
YHGK19.3.1997E. 1996/15-923 K. 1997/206"HAKEM TAYİNİ
TAHKİM ŞARTININ GEÇERLİLİK ŞARTI
YETKİLİ MERCİ TAYİNİ ( Tahkim şartında )"
YHGK19.3.1997E. 1996/15-954 K. 1997/225"İSTİHKAK DAVASI ( Mülkîyet karinesi )
MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak davası )
FATURA ( İstihkak iddiası )"
YHGK19.3.1997E. 1996/2-912 K. 1997/216"BOŞANMA ( Müşterek Hayatın Eşlerden Sürdürmeleri Beklenemeyecek Derecede Sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Müşterek Hayatın Eşlerden Sürdürmeleri Beklenemeyecek Dereceye Gelmesi )"
YHGK19.3.1997E. 1996/2-984 K. 1997/227"İLK İTİRAZLAR ( Tebligat usulsüzlüğü )
TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ( İlk itiraz )
BOŞANMA ( Tebligat usulsüzlüğü )"
YHGK19.3.1997E. 1996/20-896 K. 1997/202"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Parselin Değişik Kişiler Tarafından Dava Edilmesi )
DAVA KONUSU PARSEL ( Değişik Kesimlerinin Değişik Kişiler Tarafından Dava Edilmesi )
DEĞİŞİK KİŞİLER TARAFINDAN DAVA KONUSU EDİLEN PARSEL ( Tüm davaların Birlikte Görülüp Sonuçlandırılması )
BİRLEŞTİRME ( Değişik Kişiler Tarafından Dava Edilen Parsel )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Parselin Değişik Kişiler Tarafından Dava Edilmesi )"
YHGK19.3.1997E. 1996/21–857 K. 1997/201"EK DAVA
FAZLAYA DAİR HAKLARIN TALEBİ
KESİN HÜKÜM ( Kısmi dava )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kısmi dava )"
YHGK19.3.1997E. 1996/21-958 K. 1997/213"HİZMET TESPİTİ ( Niteliği İtibariyle Kamu Düzenine İlişkin Olması )
KAMU DÜZENİ ( Hizmet Tespiti Davalarının Nitelikçe Kamu Düzenine İlişkin Olması )
İŞVERENİN BORDROLARINDA KAYITLI KİŞİLER ( Hizmet Tespiti Davalarında Belirlenen Kişilerin Dinlenmesi )"
YHGK19.3.1997E. 1996/6-939 K. 1997/209"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taksim araştırması )
TAKSİM ( Ortaklığın giderilmesi )
YOLA TERK ( Taksim imkânı )"
YHGK19.3.1997E. 1996/6-957 K. 1997/226"TAHLİYE ( Birikmiş Kira Farkında Temerrüd )
TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE ( Birikmiş Kira Farkları İçin )
KİRA TESBİTİ ( Birikmiş Kira Farkları İçin Temerrüd )"
YHGK19.3.1997E. 1996/6-968 K. 1997/214"ŞUF'A ( Muvazaalı hibenin isbatı )
MUVAZAA ( Hibe/Satış )
HİBE ( Muvazaanın isbatı )
TANIK ( Muvazaanın isbatında )"
YHGK19.3.1997E. 1996/8-855 K. 1997/218"MERAYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Yerel bilirkişi ve tanıkların seçimi )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIKLARIN SEÇİMİ ( Meraya ilişkin uyuşmazlık )"
YHGK19.3.1997E. 1997/2-23 K. 1997/228"TEDBİR NAFAKASI ( Davalı Kadının İstemediğini Açıkça Beyan Etmesi-Hakimin Taleple Bağlılığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davalı Kadının Tedbir Nafakası İstemediğini Açıkça Beyan Etmesi )
BOŞANMA ( Davalı Kadının Tedbir Nafakası İstemediğini Açıkça Beyan Etmesi Halinde Hakimin Nafaka Takdir Edip Edemeyeceği )"
YHGK26.3.1997E. 1996/1-1000 K. 1997/238"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( Fürua Yapılan Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı Taşıdığı İddiası )
TAPU İPTALİ ( Muris Muvazaası İddiasıyla )
FÜRUA YAPILAN TEMLİK ( Ölünceye Kadar Bakma Akdiyle )
MUVAZAA ( Ölünceye Kadar Bakma Akdiyle Fürua Yapılan Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacı Taşıdığı İddiası )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME AKDİ ( Muvazaa )
MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA KASTI ( Ölünceye kadar bakma akdi )"
YHGK26.3.1997E. 1996/1-965 K. 1997/235"ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmesinin Tartışılması )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARTIŞILMASI ( Ecrimisil )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE KİRA SORUNU
FUZULİ İŞGAL"
YHGK26.3.1997E. 1996/1-966 K. 1997/236"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Fuzuli Şagil Olma Nedeniyle )
FUZULİ ŞAGİL NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Olduğundan Fuzuli Şagil Durumunun Olmaması )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Olduğundan Fuzuli Şagil Durumunun Olmaması )"
YHGK26.3.1997E. 1996/13-956 K. 1997/233"DAVAYA CEVAP VERMEMEK
İSBAT KÜLFETİ ( Malın teslimi )
SATILAN MALIN TESLİMİ ( İsbat külfeti )
MAL TESLİMİNİN İSBATI"
YHGK26.3.1997E. 1996/15-818 K. 1997/234"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Geriye Etkili Fesih Halinde Tescil İstiyememesi )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Kusuruyla Feshi Halinde Ondan Bağımsız Bölüm Satın Alanların Tescil İstiyememesi )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( İnşaat Sözleşmesi Önemli Oranda Tamamlanmışsa )
YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALINMASI ( Yüklenicinin Kusuruyla Eser Sözleşmesinin Feshi Halinde Tescil İsteyememeleri )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Geriye Etkili Fesih Halinde Tescil İstiyememesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İşi Tamamlamayan Yüklenicinin Sattığı Bağımsız Bölümler )"
YHGK26.3.1997E. 1996/20-927 K. 1997/251"ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN YERLER ( Orman Toprağı Karakteri Taşıyacağından Orman Sayılacakları - 6831 S.K. Md 17'nin Koruması Altında Bulundukları )
ORMANLA ÇEVRİLİ TARLA ( Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Amenajman Planında Tarım Alanı Olarak Gösterildiği - Öncesi Orman Olmadığından Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanma Haklarına İtibar Edilmesi Gerektiği )
ÖNCESİ ORMAN OLMADIĞI SAPTANAN TAŞINMAZ ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanma Haklarına İtibar Edilmesi Gerektiği - Dört Tarafı Ormanla Çevrili Tarla )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Amenajman Planında Tarım Alanı Olarak Gösterilen Dört Tarafı Ormanla Çevrili Tarla - Kazanma Haklarına İtibar Edilmesi Gerektiği/Öncesi Orman Olmadığı )"
YHGK26.3.1997E. 1996/7-998 K. 1997/237"TAPULU YERİN HAZİNE ADINA TESBİTİ
PLAN
HARİTA
TAPU KAYDININ KAPSAMI
GAYRISABİT SINIR ( Haritalı Tapu Kaydı )"
YHGK26.3.1997E. 1997/12-39 K. 1997/262"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN İHALESİ ( İpotek Borçlusu Paydaşın Durumu )
İPOTEK BORÇLUSU PAYDAŞ ( Taşınmazın İhalesinde Alabileceği Bedel )
İHALE ( İpotek Borçlusu Olmayan Paydaşların Hakları )
İHALE ( Satış Bedeline İpotek Bedeli Eklenerek Paylaştırılması )
İHALENİN FESHİ ( İpotek bedelinden sorumluluk )"
YHGK26.3.1997E. 1997/13-11 K. 1997/240"MÜTEFARİK KUSUR ( Alacaklının BK. 106/2'deki Hakkını Kullanmasının Mütefarik Kusur Sayılamayacağı )
GECİKMİŞ İFA VE GECİKME TAZMİNATI ( Alacaklının Süresi İçinde Bu Hakkını Kullanmasının Mütefarik Kusur Sayılamayacağı )
TAZMİNATIN TENKİSİ ( Alacaklının BK. 106/2'deki Hakkını Kullanmasının Mütefarik Kusur Sayılamayacağı )"
YHGK26.3.1997E. 1997/2-14 K. 1997/241"ÖN MESELE ( Vasi Tayini )
BOŞANMA ( Kadının Ruhsal Rahatsızlığı/Ön Mesele )"
YHGK26.3.1997E. 1997/2-31 K. 1997/245"TAŞINMAZIN İDARESİNDE KAYYUMLUĞUN KALDIRILMASI
KAYYUMLUĞUN KALDIRILMASI ( Mutasarrıfın ölümü )
MAHLULİYET KARARI
MAL MEMURUNUN DEĞİŞMESİ
BOZMANIN TAVSİYE VE ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDEKİ BÖLÜMÜ
TAVSİYE VE ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE BOZMA
“KABULE GÖRE” ( Tavsiye ve eleştiri niteliğinde bozma )"
YHGK26.3.1997E. 1997/6-28 K. 1997/244"TAHLİYE DAVASI ( Kiralayanın Kiralanan Taşınmaza İşyeri Olarak İhtiyaç Duyması Nedeniyle )
GERÇEK VE SAMİMİ İHTİYAÇ ( Tahliye Davasında İşyerinin Satın Alınma İşleminin Muvazaalı Olduğu İddiasının İnceleme Konusu Yapılamaması-Böyle Bir İddianın Tek Başına Samimiyetsizlik Delili de Sayılamaması )
TAHLİYE DAVASINDA MUVAZAA İDDİASI ( İddianın Bu Davada İnceleme Konusu Yapılamaması )
İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE ( Açılan Davada İşyerinin Muvazaalı Olduğu İddiasının İnceleme Konusu Yapılamaması )"
YHGK26.3.1997E. 1997/9-60 K. 1997/247"MEVSİMLİK İŞÇİ
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Zorlayıcı sebepler )
ZORLAYICI SEBEPLER ( İşin durması )
İHBAR ( İşin zorlayıcı sebeplerle durması )
KIDEM TAZMİNATI ( İşin zorlayıcı sebeplerle durması )"
YHGK26.3.1997E. 1997/9-63 K. 1997/250"HİZMET AKDİNİN ASKIYA ALINMASI
MEVSİMLİK İŞ
EKONOMİK NEDENLE SEZON BAŞINDA İŞ BAŞI YAPTIRMAMA ( Mevsimlik iş )
MÜCBİR SEBEP ( İş akdinin feshi )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mücbir sebep )
İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( İşin durması )
İŞİN DURMASI"
YHGK2.4.1997E. 1996/1-844 K. 1997/271"HARİCİ SATIŞ ( Tapulu yerin )
TAPULU YERİN HARİCİ SATIŞI
KAL ( Tapulu yerin haricen satımı )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BOZULMASI"
YHGK2.4.1997E. 1996/14-919 K. 1997/272"GEÇİT HAKKI SÖZLEŞMESİ"
YHGK2.4.1997E. 1996/2-996 K. 1997/285"BOŞANMA ( Fiili Ayrılık Sebebiyle )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Davacının Beyanının Bağlayıcılığı )"
YHGK2.4.1997E. 1996/7-995 K. 1997/284"HAZİNENİN MİRASÇILIĞI
YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN MİRASÇILIĞI"
YHGK2.4.1997E. 1997/1-15 K. 1997/266"İADEİ MUHAKEME ( Yolsuz tescil )
YOLSUZ TESCİL ( Yargılamanın iadesi )"
YHGK2.4.1997E. 1997/11-64 K. 1997/278"TAŞIMA SİGORTASI
RÜCU TAZMİNATI
RÜCU DAVASI ( Sigortacının hakları )
HALEFİYET ( Sigorta şirketinin Rücu Davasında )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
ZİYAN VE HASARDAN SORUMLULUK"
YHGK2.4.1997E. 1997/12-18 K. 1997/267"MESKEN HACZİ
HACZİN KALDIRILMASI"
YHGK2.4.1997E. 1997/12-54 K. 1997/277"KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İCRAİ
KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU KARARININ İCRAİ
KİRACININ ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU"
YHGK2.4.1997E. 1997/2-1 K. 1997/264"BOŞANMA DAVASI REDDEDİLDİKTEN SONRA ÜÇ YIL BOYUNCA MÜŞTEREK HAYATIN TEKRAR KURULAMAMASI ( Eşlerden Birinin Talebi Üzerine Boşanmaya Karar Verilmesi Gereği )
BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Boşanma Davasının Reddedilmesinden Sonra Üç Yıl Boyunca Müşterek Hayatın Tekrar Kurulamaması )
KUSURLU EŞİN BOŞANMA TALEP HAKKI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Boşanma Davasının Reddedilmesinden Sonra Üç Yıl Boyunca Müşterek Hayatın Tekrar Kurulamaması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kusurlu Eşin Talebiyle Boşanmaya Karar Verilip Verilememesi )"
YHGK2.4.1997E. 1997/2-10 K. 1997/275"KOCANIN KARISININ ARSASINA EV YAPMASI
KADIN ADINA KAYITLI TAŞINMAZDA KOCANIN PAYI
SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Kocanın taşınmazın inşasına katkısı )
ZARARIN HAKKANİYETE UYGUN TESBİTİ"
YHGK2.4.1997E. 1997/2-24 K. 1997/290"BOŞANMA ( Terk Sebebiyle )
İHTARIN SAMİMİ OLMASI ZORUNLUĞU ( Boşanma )"
YHGK2.4.1997E. 1997/2-46 K. 1997/294"BOŞANMA ( Kocanın Başka Bir Kadından Çocuğu Olması-Aynı Kadınla İlişkisi Kalmadığını İspat Etmesi Gereği )
KOCANIN BAŞKA BİR KADINDAN GAYRIMEŞRU ÇOCUĞU OLMASI ( Boşanma-Kocanın Aynı Kadınla İlişkisi Kalmadığını İspat Etmesi Gereği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Başka Bir Kadından Olan Çocuğunu Nüfusuna Geçirmesi )"
YHGK2.4.1997E. 1997/2-7 K. 1997/286"KADININ TAŞINMAZ MAL ALIMINDA MADDİ YARDIMI
MAL AYRILIĞI ( Kadının taşınmaz mal alımında kocaya yardımı )
KOCA ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALDA KADININ PAYI
ZARARIN HAKKANİYETE UYGUN TESPİTİ
KARI/KOCA ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/koca arasında )"
YHGK2.4.1997E. 1997/21–12 K. 1997/287"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MÜFETTİŞ TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar İtibar Edilmesi Zorunlu Belgelerden Olması )
İTİBAR EDİLMESİ ZORUNLU BELGE ( SSK Müfettiş Tutanakları )
HİZMET TESPİTİ ( SSK Müfettiş Tutanaklarının Uyulması Gerekli Belge Olması )
İŞYERİ KAYITLARI VE ÜCRET BORDROLARIYLA DOĞRULANMA
KOMŞU İŞYERİ İLGİLİLERİNİN BİLGİSİNE BAŞVURMA ÇIKIŞ BELGESİ"
YHGK2.4.1997E. 1997/5-6 K. 1997/274"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bedel İstemi - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Mülkiyet Hakkını Kazandığına İlişkin Dava Açarak Alacağı İlamı İbraz Etmesi İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Malın Mülkiyet Hakkını Kazandığına İlişkin Dava Açarak Alacağı İlamı İbraz Etmesi İçin Süre Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel İstemi )
İLAMIN İBRAZI GEREĞİ ( Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Bedel İstemi - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malın Mülkiyet Hakkını Kazandığına İlişkin Dava Açarak Alacağı İlamı İbraz Etmesi İçin Süre Verilmesi Gerektiği )"
YHGK2.4.1997E. 1997/8-95 K. 1997/279"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama tutanağının kesinleşmesi )
TAPULAMADAN ÖNCEKİ HAKLAR ( Hak düşürücü süre )"
YHGK2.4.1997E. 1997/9-169 K. 1997/295"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCEYE ETKİLİ YARARLANMA
İŞ AKDİNİN SÖZLEŞMENİN İMZA TARİHİNDEN ÖNCE FESHİ"
YHGK9.4.1997E. 1996/15-961 K. 1997/309"YÜKLENME VE KEFALET SENEDİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Başka Bir Üniversitede Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yaptırılan Davalının Mecburi Hizmet Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi )
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KARŞILIĞI MECBURİ HİZMET YAPMAYI TAAHHÜT EDEN DAVALININ BU YÜKÜMLÜLÜĞE UYMAMASI ( Yüklenme ve Kefalet Senedi Gereği Davacı Üniversite Tarafından Yapılan Masrafların ve Cezai Şartın Tahsili Talebi )
ÜNİVERSİTENİN YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ KARŞILIĞI DAVALI İÇİN YAPTIĞI MASRAFLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Karşılığı Öngörülen Mecburi Hizmet Yükümlülüğüne Uymaması Nedeniyle - Davacının Yüklenme Senedini İradesi Dışında Tazyik Altında İmzaladığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
GABİN İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Tıpta Uzmanlık Eğitimi Karşılığı Yüklenme ve Kefalet Senedinde Öngörülen Mecburi Hizmet Yükümlülüğüne Uymayan Davalıdan Davacı Üniversitece Yapılan Masrafların Tahsili Davası - Davalının Yüklenme Senedini İradesi Dışında Tazyik Altında İmzaladığı İddiası )
MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN DAVALIDAN YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ GEREĞİ YAPILAN MASRAFLARIN VE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ TALEBİ ( Tıpta Uzmanlı Eğitimi İçin Başka Üniversitede Araştırma Görevlisi Olarak Görevlendirilen Davalıdan )"
YHGK9.4.1997E. 1996/2-888 K. 1997/206"ISKAT EDİLENLE FÜRUU ARASINDAKİ DAVA ( Tasarruf Nisabına Etkili Olmaması )
ISKATIN İPTALİ DAVASININ HASIMLARI ( Bütün Kanuni Mirasçılar )
KESİN HÜKÜM ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Davadaki Kararın Diğer Mirasçıları Etkilemesi )
ISKAT EDİLENLERİN KENDİ MİRASÇISI ALEYHİNE AÇTIĞI DAVA ( Kararın Diğer Mirasçılar İçin Kesin Hüküm Oluşturmaması )
TASARRUF NİSABININ DEĞİŞMEMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hakkında Dava Açılmaması )
ÖLÜME BAĞLI ISKAT TASARRUFUNUN İPTALİ DAVASI ( Bütün Kanuni Mirasçılar Hasım Gösterilerek Dava Açılması Zorunluluğu )
SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
ISKAT EDİLENİN TEREKEDEN HİSSE TALEP EDEMEYECEĞİ VE TENKİS DAVASI AÇAMAYACAĞI
TENKİS DAVASI AÇAMAMAK ( Mirastan Iskat Edilenin )"
YHGK9.4.1997E. 1997/10-125 K. 1997/322"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
RE'SEN DÜZENLENEN BİLDİRGE VE BORDROYA İTİRAZIN REDDİ
GÖREVLİ MAHKEME"
YHGK9.4.1997E. 1997/10-126 K. 1997/323"SSK PRİM BORCU ( Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali İstemine İlişkin Davalar Hakkında İş Mahkemesinin Görevli Olduğu - Kesinleşen İdari Para Cezası Hakkında İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamayacağı )
İDARİ PARA CEZASI ( Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılan İtirazın Reddi Üzerine Sulh Ceza Mahkemesinde Yedi Gün İçinde İptal Davası Açılabileceği - İtiraz Edilmeyen ve İptal Davası Açılmayan İdari Para Cezalarının Kesinleşeceği )
GÖREV ( Prim Borcu ve Gecikme Zammı Alacağına Dair Ödeme Emrinin İptali Davası Hakkında İş Mahkemesi İdari Para Cezasının İptali Davası Hakkında İse Sulh Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu - İdari Para Cezası/Prim Borcu )"
YHGK9.4.1997E. 1997/13-93 K. 1997/321"TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI
İHALENİN FESHİ ( Tebligat usulsüzlüğü )
TEBLİGATTA USULSÜZLÜK ( İhalenin feshi )
KIYMET TAKDİR RAPORUNUN TEBLİĞİ
SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ"
YHGK9.4.1997E. 1997/19-165 K. 1997/315"MİRASIN REDDİ
MİRASÇILARIN BORCU ( Reddi miras )
MİRASIN TASFİYESİ ( Reddi miras )"
YHGK9.4.1997E. 1997/19-94 K. 1997/317"TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN HASARDAN TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ( Sigortacının Sigorta Ettirene Halef Olarak Açtığı Rücu Davası )
TAŞIYANA RÜCU DAVASI ( Sigortalıya Hasarı Ödeyen Sigortacının Sigortalıya Halef Olarak )
SİGORTACININ SİGORTALIYA HALEF OLARAK TAŞIYANA RÜCUU ( Taşıma Sırasında Meydana Gelen Hasardan Dolayı )
FOB VE CIF NİTELİKLİ SATIŞLAR ( Nefi ve Hasardan Sorumluluk )"
YHGK16.4.1997E. 1996/1-933 K. 1997/353"İNTİFA HAKKININ İPTALİ ( Kesin hüküm )
KESİN HÜKÜM ( İntifa hakkının iptali )"
YHGK16.4.1997E. 1996/15–983 K. 1997/326"AYIP İHBARI ( İtirazın iptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Ayıp ihbarı )"
YHGK16.4.1997E. 1996/2-916 K. 1997/354"TENKİS ( Ölünceye kadar bakma )
MİRASÇI İLE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ YAPILMASI
MUVAZAA ( Ölünceye kadar bakma akdi )"
YHGK16.4.1997E. 1997/11-107 K. 1997/342"MARKAYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
HAKSIZ REKABET ( Markaya müdahale )
MARKAYI KULLANDIRTMA İZNİNİNİN GERİ ALINMASI
TİCARET ÜNVANI ( Haksız rekabet )
İZNİN GERİ ALINMASI ( Marka kullandırtma )"
YHGK16.4.1997E. 1997/11-16 K. 1997/331"YANGIN NEDENİYLE RÜCU ( Davanın Bina Malikinin Hukuki Sorumluluğu Esasına Göre Açıldığının Nazara Alınması Gereği - Davalıların Bağımsız Bölüm Maliki Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BİNA MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Davalıların Yangının Çıktığı Bağımsız Bölümün Maliki Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Rücu Davası - Husumet )"
YHGK16.4.1997E. 1997/13-103 K. 1997/358"TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ
FATURANIN İSBAT GÜCÜ
SATIŞ AKDİNİN İSBATI"
YHGK16.4.1997E. 1997/14-162 K. 1997/349"CEBRİ TESCİL ( Vekaletname )
VEKALETNAME ( Cebri tescil )
VEKATLETİN SONA ERMESİ
SATIŞ VAADİ ( Vekilin ölümü )"
YHGK16.4.1997E. 1997/15-36 K. 1997/336"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
MUAYENE VE İHBAR KÜLFETİ ( İş Sahibinin Eseri Zımnen Kabulü )
İŞ SAHİBİNİN ESERİ ZIMNEN KABULÜ ( Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
İSTİSNA AKDİ ( İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti ve Müteahhidin Ayıp ve Noksanlıktan Sorumluluğu )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Muayene ve İhbar Mükellefiyeti )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Teslimini Üstlendiği Makinenin Noksan ve Ayıplı Olarak Teslim Edilmesi Nedeniyle Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli İsteminde Bulunması )
AYIPLI MAL ( İmal Olunan Şeyin Tesliminden Sonra İş Sahibinin İmkanı Olur Olmaz O Şeyi Muayene Ederek Kusurları Varsa Müteahhide Bildirmesinin Gerekmesi )
İMAL OLUNAN ŞEYİN AYIPLI OLMASI ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )
ZIMNİ KABUL ( İş Sahibinin Kanunen Tayin Olunan Muayene ve İhbarı İhmal Etmesi Durumunda Eseri Zımnen Kabul Etmiş Sayılması )"
YHGK16.4.1997E. 1997/2-129 K. 1997/360"VERASETİN İPTALİ ( Türk babanın Bulgar çocuğu )
TÜRK BABANIN BULGARİSTAN UYRUKLU ÇOCUĞU
MÜTEKABİLİYET ŞARTI ( Yabancı uyruklunun mirasçılığı )
YABANCI UYRUKLUNUN MİRASCILIĞI ( Mütekabiliyet şartı )
MİRASIN AÇILMASI ( Mirasçılığa ehlîyet )
BULGARİSTAN TABİYETİNDEKİ TÜRKLERİN MİRASÇILIK EHLİYETİ"
YHGK16.4.1997E. 1997/2-88 K. 1997/340"KADININ TASARRUFU
KARI/KOCA ARASINDA ALACAK DAVASI
MAL AYRILIĞI"
YHGK16.4.1997E. 1997/21-70 K. 1997/345"MÜTESELSİL SORUMLULUK
İŞ KAZASI
İLLİYET BAĞI ( İş kazası )
KUSUR RAPORU ( İş kazası )
MALULİYET"
YHGK16.4.1997E. 1997/3-204 K. 1997/351"KİRA TESPİTİ DAVASI ( İlk Kira Sözleşmesini Takip Eden Üç Dönem Boyunca Yeni Dönem Kira Parasının TEFE'deki Yüzde Altmış Beş ile Sınırlı Olmak Kaydıyla Artış Oranı Dikkate Alınması )
TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ ( İlk Kira Sözleşmesini Takip Eden Üç Dönem Boyunca Yeni Dönem Kira Parasının TEFE'deki Yüzde Altmış Beş ile Sınırlı Olmak Kaydıyla Artış Oranı Dikkate Alınması )
YENİ DÖNEM KİRA PARASI ( İlk Kira Sözleşmesini Takip Eden Üç Dönem Boyunca Yeni Dönem Kira Parasının TEFE'deki Yüzde Altmış Beş ile Sınırlı Olmak Kaydıyla Artış Oranı Dikkate Alınması )
BENZER YERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ( Belirleme Yapılırken Öncelikle Benzer Yerlerin Kira Sözleşmelerinin İncelenmesi Dava Konusu Yer ile Ayrı Ayrı Karşılaştırılması )"
YHGK16.4.1997E. 1997/6-105 K. 1997/359"ŞUFA DAVASI ( Tereke adına )
TEREKE ADINA ŞUFA DAVASI AÇILMASI
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Dava açılması )
MİRAS ŞİRKETİNE MÜMESSİL TAYİNİ"
YHGK16.4.1997E. 1997/8-102 K. 1997/357"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyedlikle iktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Güçlü delil )
GÜÇLÜ DELİL ( Zilyedlikle iktisap )
KÜLTÜR ARAZİSİ"
YHGK16.4.1997E. 1997/8-69 K. 1997/338"ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Çay yatağı )
ÇAY YATAĞI ( Zilyedlikle iktisap )"
YHGK16.4.1997E. 1997/9-58 K. 1997/355"İŞÇİLİK HAKLARI ( Makbuzla yapılan ödemenin mahsubu )
İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA MAKBUZLA YAPILAN ÖDEME
MAKBUZLA YAPILAN ÖDEME ( Mahsup )
MAHSUP"
YHGK16.4.1997E. 1997/9-86 K. 1997/339"İBRANAME ( İşçilik hakları )
FERAGATNAME ( İşçilik haklarından )
İBRANAME ( Makbuz niteliği )
FARK ALACAK ( İbraname )
MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME"
YHGK30.4.1997E. 1996/2-990 K. 1997/362"YETKİ İTİRAZI İLK İTİRAZLAR ( Yetki itirazı )
YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ
YARGILAMA EKONOMİSİ"
YHGK30.4.1997E. 1997/10-168 K. 1997/375"ÖZEL BANKA VE SİGORTA ŞİRKETİ SANDIĞININ TASFİYESİ
BEKLETİCİ MESELE ( Özel emekli sandığından alacak davası )
EMEKLİ AYLIKLARININ TAHSİL DAVASI ( Bekletici Mesele )"
YHGK30.4.1997E. 1997/15-146 K. 1997/372"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılma Zorunluluğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kardeşler Arasında Resmi Şekilde Yapılmayan ve Varlığı da İspat Edilemeyen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanılarak )
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İfa Edilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil Noksanına Dayanmak )
İSPAT ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Varlığı )
TANIK ( Kardeşler Arasında da Olsa Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Varlığının Tanıkla İspat Edilemeyeceği )"
YHGK30.4.1997E. 1997/2-110 K. 1997/369"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA
AYRI YAŞAYAN EŞLERİN KISA SÜRELİ BİR ARAYA GELMESİ"
YHGK30.4.1997E. 1997/2-141 K. 1997/371"İŞTİRAK NAFAKASI ( Hakimin taleple bağlılığı )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İstirak nafakası )"
YHGK30.4.1997E. 1997/2-159 K. 1997/374"BOŞANMA ( Davalının Evi Terketmesi )
EŞİN EVİ TERK ETMESİ ( Boşanma )"
YHGK30.4.1997E. 1997/6-87 K. 1997/366"İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE ( Telgrafla İhtar )
TELGRAF İHTARLARI ( Tebligat Kanununa Tabi Olmaması )
TEBLİGAT ( Telgrafla Yapıldığında Bizzat Muhataba Verilmesi Zorunluluğu )
TELGRAFLARIN TEBLİĞİ ( Bizzat Muhataba Yapılması Gerekmesi )"
YHGK2.5.1997E. 1996/5-986 K. 1997/404"FAİZ ( Temerrüd faizine )
TEMERRÜD FAİZİNE FAİZ
KAZANILMIŞ HAK ( Kamu düzeni )
KAMULAŞTIRMA FAİZİ"
YHGK2.5.1997E. 1997/1-194 K. 1997/391"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerden Açma Yaptığı ve Tapulmama Tespit Tarihi İtibariyle de Yirmi Yıllık Sürenin Dolmadığı - Davanın Tümüyle Kabulü Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Kişinin Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki Yerlerden Açma Yaptığı ve Tapulama Tespit Tarihi İtibariyle de Yirmi Yıllık Sürenin Dolmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLERDEN AÇMA YAPMA ( Tapulama Tespit Tarihi İtibariyle Yirmi Yıllık Sürenin Dolmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )"
YHGK2.5.1997E. 1997/10-142 K. 1997/406"HİZMET TESBİTİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİLMESİ VEYA DURMASI"
YHGK2.5.1997E. 1997/12-113 K. 1997/379"AYNI ALACAK İÇİN BİRDEN FAZLA GAYRİMENKUL ÜZERİNDE REHİN TESİS EDİLMİŞ OLMASI ( Hepsinin Aynı Anda Satışının Talep Edilmesi Gereği-Takibin İptali )
TAKİBİN İPTALİ ( Rehnin Paraya Çevrilmesi-Aynı Alacak İçin Birden Fazla Gayrımenkul Üzerinde Rehin Tesis Edilmiş Olması )
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Aynı Alacak İçin Birden Fazla Gayrımenkul Üzerinde Rehin Tesis Edilmiş Olması-Takibin İptali )"
YHGK2.5.1997E. 1997/15-201 K. 1997/417"İSTİHKAK DAVASI ( Satış vaadi alacaklısı )
SATIŞ VAADİ ALACAKLISININ İSTİHKAK İDDİASI
İSTİHKAK DAVASINDA SÜRE"
YHGK2.5.1997E. 1997/19-115 K. 1997/380"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tetkik Mercinin görevi )
TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ Alacak miktarına itiraz )
ALACAK MİKTARINA İTİRAZ ( Tetkik merciinin görevi )
MAKSİMAL İPOTEK ( Alacak miktarına itiraz )
İPOTEKLİ ALACAK ( Sıra cetveline itiraz )
ŞİKAYET ( Sıra cetveline itiraz )
PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ( Sıra cetveli )
ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sıra cetveline itiraz )"
YHGK2.5.1997E. 1997/19-152 K. 1997/407"BAŞKASI LEHİNE ŞART
ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE ŞART ( Borcun ifasını talep )
BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN İHLALİ ( İşletmeyi devralanın sorumluluğu )
İŞLETMEYİ DEVRALANIN SORUMLULUĞU ( 3. kişi lehine şart )
CEZAİ ŞART ( İşletmeyi devralan ( akit dışı şahıslara karşı )"
YHGK2.5.1997E. 1997/19-213 K. 1997/418"MENFİ TESBİT DAVASI ( Senet iptali )
SENET İPTALİ ( Menfi tesbit davası )"
YHGK2.5.1997E. 1997/2-156 K. 1997/388"BİRLEŞTİRİLEN DAVALARDAN BİRİ HAKKINDA YAPILAN USUL İŞLEMİ ( Diğer Davaya Teşmil Edilememesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirilen Davalardan Biri Hakkında Yapılan Usul İşleminin Diğerine Teşmil Edilememesi )
TANIK LİSTESİ ( Kesin Süre Birleştirilen Davalardan Diğerine Münhasır Olduğu Halde Şahitler Dinlenmeden Hüküm Tesis Edilmesi )
KESİN SÜRE ( Birleştirilen Davalardan Birine Münhasır Olan )"
YHGK2.5.1997E. 1997/2-160 K. 1997/410"BOŞANMA ( Kadının Ev İşlerini Yapmaması-Kadının Hasta Olması )
KADININ EV İŞLERİNİ YAPMAMASI ( Hastalık-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kadının Ev İşlerini Yapmaması ve Fakat Bunun Rahatsızlığından Kaynaklanması )"
YHGK2.5.1997E. 1997/2-163 K. 1997/411"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Bir Olay Hakkında Eşlerin Birbirini Affedip Müşterek Hayata Devam Etmiş Olmaları Halinde )
BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması-Bir Olay Hakkında Eşlerin Birbirini Affedip Müşterek Hayata Bir Süre Daha Devam Etmeleri )"
YHGK2.5.1997E. 1997/21-111 K. 1997/378"İŞYERİNİN DEVRİ
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İş yerinin devri )"
YHGK2.5.1997E. 1997/21-149 K. 1997/387"HİZMET TESBİT DAVASI ( Çalışmışlığın Tesbitinde Mahkemenin İzleyeceği Prosedür )
ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİNDE MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ PROSEDÜR ( Hizmet Tesbit Davasında )
SİGORTA KAYITLARINA GEÇMEMİŞ HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( Mahkemece Delillerin Değerlendirilmesi )"
YHGK2.5.1997E. 1997/21–207 K. 1997/392"YAŞLILIK AYLIĞI
SİGORTALILIK SÜRESİ
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI
İTİBARİ HİZMET SÜRESİ"
YHGK2.5.1997E. 1997/8-116 K. 1997/381"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyedlikle İktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )"
YHGK2.5.1997E. 1997/9-139 K. 1997/385"KIDEM TAZMİNATININ HESABI ( 3008 Sa. Ka. dönemindeki hizmet )
FİKİR İŞÇİLİĞİ"
YHGK14.5.1997E. 1995/2-414 K. 1997/424"MİRASÇILIK ( Açtığı Babalık Davası Reddedilenler )
BABALIK DAVASININ REDDİLMESİ ( Davası Reddedilenlerin Mirasçı Olamayacağı )"
YHGK14.5.1997E. 1997/18-119 K. 1997/421"PAY KAMULAŞTIRMASI
KAMULAŞTIRMA ( Bir kısım paydaşlar aleyhine )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Kısmi kamulaştırma )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Kısmi kamulaştırma )"
YHGK14.5.1997E. 1997/2-32 K. 1997/422"KARAR DÜZELTMEDE PARASAL SINIR
KANUNLARIN DAR YORUMU
KANUNLARIN GENİŞLETİCİ YORUMU
KARAR DÜZELTME ( Olağanüstü Kanun Yolu Olması )
KIYAS ( Usul Hükümlerinin Genişletilmesinin Yerinde Olmaması )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Karar Düzeltme )
ANAKURALA AYRIK HÜKÜMLER ( Dar Yorumlanmasının Gerekliliği )"
YHGK14.5.1997E. 1997/4-166 K. 1997/427"ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
TESCİLSİZ ARACIN MALİKİ ( İŞLETENİ )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Araç işletenin )
İŞLETEN SIFATI"
YHGK14.5.1997E. 1997/4-224 K. 1997/428"MANEVİ TAZMİNAT ( B.K. 47 )
KUSUR ORANI ( Hukuk-Ceza ilişkisi )
HUKUK-CEZA İLİŞKİSİ"
YHGK14.5.1997E. 1997/6-229 K. 1997/429"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
KİRA BEDELİNİN TESBİTİ ( İsbat külfeti )"
YHGK14.5.1997E. 1997/9-233 K. 1997/430"TENSİKAT NEDENİYLE FESİH
NAKLEN ATAMA
KIDEM TAZMİNATI
İŞÇİLİKTEN MEMURİYETE GEÇME"
YHGK21.5.1997E. 1997/10 – 181 K. 1997/446"MESLEK HASTALIĞI
MÜTERAFİK İLLİYET
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Meslek Hastalığı )"
YHGK21.5.1997E. 1997/10-193 K. 1997/451"RÜCU DAVASI ( 3. Kişi unsuru )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ UNSURU ( Bağ-Kur'un Rücu davası )
BAĞ-KUR'UN RÜCU DAVASI"
YHGK21.5.1997E. 1997/11-133 K. 1997/453"ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ ESNAF NİTELİĞİ ( Hakkın kötüye kullanılması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kooperatif ortaklığı niteliğinin yitirilmesi )
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ ( Ortaklık sıfatının yitirilmesi )
ESNAF KOOPERATİFİNDEN İHRAÇ ( Ortaklık sıfatının yitirilmesi )
TACİR ( A.Ş. Ortağı )"
YHGK21.5.1997E. 1997/11-281 K. 1997/458"FUAR ALANI TAHSİSİNDE İMKANSIZLIK
KİRA FARKI ( Fuar alanı tahsisinde imkânsızlık )
FUARCILIK İŞLENMESİNİN SORUMLULUĞU ( Açık alanın su altında kalması )
KİRALANANIN TESLİM EDİLEMEMESİ"
YHGK21.5.1997E. 1997/12-226 K. 1997/457"TEMERRÜT ( Kira Borcunun Resmi Tatilden Sonra İlk Çalışma Günü Ödenmesi )
TAHLİYE ( Otuz Günlük Ödeme Süresinin Bitiminin Resmi Tatil Gününe Gelmesi )
SÜRE ( Otuz Günlük Ödeme Süresinin Bitiminin Resmi Tatil Gününe Gelmesi )
KİRA BORCUNUN RESMİ TATİLDEN SONRA ÖDENMESİ ( Otuz Günlük Sürenin Aşılması )"
YHGK21.5.1997E. 1997/15-157 K. 1997/444"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsanın 3. kişiye satılması )
İFANIN İMKANSIZLlĞl ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
ARSANIN 3. KİŞİYE SATILMASI
BORÇTAN KURTULMA VE TAZMİNAT ( İfanın imkansız hale getirilmesi )"
YHGK21.5.1997E. 1997/2-154 K. 1997/459"BİLİRKİŞİ İMZASININ BİRBİRİNİ TUTMAMASI
RESMİ VASİYETNAME"
YHGK21.5.1997E. 1997/2-161 K. 1997/445"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )
ISKAT EDİLEN MİRASÇININ FÜRUU ( Miras Üzerindeki Hakkı-Vasiyetnamenin İptali Davasına Dahil Edilmesi )
HUSUMETİN TAMAMLANMASI ( Mirastan Iskatı da İçeren Vasiyetnamenin İptali Davası-Iskat Edilen Mirasçının Füruunun Davaya Dahil Edilmesi )"
YHGK21.5.1997E. 1997/21-135 K. 1997/442"İŞ KAZASI
MADDİ ZARAR HESABI ( İş kazası )"
YHGK21.5.1997E. 1997/4-186 K. 1997/460"TAZMİNAT ( Davacının Müterafik Kusuru Oranında İndirim Yapılması Gereği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Tazminat İsteyen Kişinin Tahliye Ettiği Yerdeki Eşyaları Almayarak Zarara Sebep Olması )"
YHGK21.5.1997E. 1997/6-182 K. 1997/447"KİRA BEDELİNİN BONO İLE ÖDENMESİ ( Temürrüd )
TEMERRÜD ( Kira bedelinin bono ile ödenmesi )"
YHGK21.5.1997E. 1997/7-128 K. 1997/441"ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Zilyedlikle İktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Orman rejimi dışına çıkarılan yerler )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Suriye uyruklulara ait taşınmazların iktisabı )
SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Kadastro tesbitine itiraz )"
YHGK21.5.1997E. 1997/7-189 K. 1997/450"İNŞAİ DAVA ( Kadastro Mahkemesi'nin Görevi )
KADASTRO MAHKEMESİ'NİN GÖREVİ
YENİLİK DOĞURUCU DAVA ( Kadastro Mahkemesi'nin görevi )
RÜCU ŞARTI İLE BAĞIŞLAMA
ŞARTLI BAĞIŞ
ELDEN BAĞIŞ"
YHGK21.5.1997E. 1997/7-5 K. 1997/438"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kadastro tesbitine itiraz )
MÜLKİYET HAKKI ( Emlak vergi beyannameleri )
EMLAK VERGİ BEYANNAMELERİ ( Mülkiyet hakkı )
ZİLYETLİK BELGESİ ( Emlak kaydı )
MİKTAR FAZLASI
EMLAK KAYDI ( Zilyetlik Belgesi )
TAŞINMAZIN EMLAK BEYANINDA GÖSTERİLMEMESİ
BEYANNAMEDE SINIR YAZILMAMASI
DELİL OLARAK EMLAK ( VERGİ ) BEYANNAMESİ"
YHGK28.5.1997E. 1997/10-232 K. 1997/475"RÜCU DAVASI ( Tazminat hesap raporu )
TAZMİNAT HESAP RAPORU ( SSK.'nun rücu davası )
SİGORTALIYA VERİLEN OTONUN DEĞERİNİN TAVAN HESABINDAN DÜŞÜLMESİ
İYİNİYET ( SSK.'nun rücu davası )
İŞ KAZASI ( SSK.'nun rücu davası )"
YHGK28.5.1997E. 1997/11-314 K. 1997/470"LİMİTED ŞİRKETİN FESHİ ( Taraf teşkili )
TARAF TEŞKİLİ ( Limited şirketin feshi )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Limited şirketin feshi )"
YHGK28.5.1997E. 1997/13-239 K. 1997/477"USULİ KAZANILMIŞ HAK
BOZMA KARARINA UYMA ( Usulî kazanılmış hak )"
YHGK28.5.1997E. 1997/4-225 K. 1997/463"TAZMİNAT ( Spor Kulüpleriyle Yapılan Sözleşmeler ve Futbol Federasyonundan Aldığı Yetki Belgesine Dayanarak Satın Aldığı Maç Anlatım ve Gösterimlerinin Davalı Radyoyla Yayınlanması )
YARGI YOLU ( Davalı Olan İdari Kurumun Yetki Belgesi Olmadan Maç Yayınlanması Sonucu Neden Olduğu Zararın Tazminine İlişkin Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
GÖREV ( Davaya Konu Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Adli Yargı Olması Sebebiyle Davanın Görevli Mahkeme Yerinde Görülmesinin Gerekmesi )
KAMU HİZMETİ ( Davalının Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü Olması Sebebiyle Kamusal Alanda Yüklenmiş Olduğu Sorumlulukları İfa ile Yükümlü Olması )"
YHGK28.5.1997E. 1997/6-271 K. 1997/481"TAHLİYE ( İki haklı ihtar )
KİRA PARASININ ÇEKİNCESİZ ALINMASI
YEMİN ( Kira parası )"
YHGK28.5.1997E. 1997/8-241 K. 1997/479"DAVADAN FERAGAT ( Yetkisiz Vekil )
KESİN HÜKÜM ( Yetkisiz vekilin Davadan feragatı )
İTİRAZ ( Kesin hüküm )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Ekonomik amaca uygun kullanma )
ZİLYETLİKLE EDİNİLEBİLECEK YERLER
OTLAKİYE
KAYALIK
İMAR VE İHYA
TARIMA MÜSAİT YERLER"
YHGK28.5.1997E. 1997/8-297 K. 1997/467"TEREKEDE YER ALAN BİR TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVA AÇILMASI ( Bütün Mirasçıların Birlikte Hareket Etmeleri Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Terekede Yer Alan Taşınmazla İlgili Dava Açılması )
MİRASÇILARIN BİRLİKTE TAKİP ETMESİ GEREĞİ ( Terekede Yer Alan Taşınmazla İlgili Açılan Dava )"
YHGK28.5.1997E. 1997/8-33 K. 1997/464"TAPU İPTALİ TALEBİ ( Kayıt maliki olmayan Belediyeye karşı )
KAYIT MALİKİ OLMAYAN BELEDİYE ALEYHİNE TAPU İPTALİ DAVASI
DAVA EHLİYETİ ( Kayıt maliki olmayan Belediye'nin )
EMLAKİ HÜMAYUN KAYIT VE HARİTASI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kamu malı )"
YHGK4.6.1997E. 1997/10-291 K. 1997/493"SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Özelleştirilen iş yeri )
ÖZELLEŞTİRME"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-253 K. 1997/486"DÜZENLEME TARİHİ ( Bonoda Bulunması Zorunluluğu )
BONO ( Düzenleme Tarihi Bulunması Zorunluluğu )
TAKİBİN İPTALİ ( Düzenleme Tarihi Olmayan Bono )"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-346 K. 1997/498"ORTAK GİDERLERİN FER'İLERİ
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI
KAT İRTİFAKI ( Kat Malikleri Kurulu Kararları )"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-408 K. 1997/509"MESKENİYET ŞİKAYETİ
ŞİKAYET ( Meskeniyet )
HACZİ CAİZ OLMAYAN ŞEYLER ( Meskeniyet )"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-409 K. 1997/510"DİRENME KARARI ( Mahkemenin Kararı Yeni Delil ve Değerlendirmelere Dayanıyorsa )
BOZAMADAN SONRA VERİLEN KARAR ( Yeni Delil ve Değerlendirmelere Dayanıyorsa )"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-410 K. 1997/511"MESKENİYET İDDİASI ( Oturulabilir Durumda Olan Tamamlanmamış Bina )
BOZMADAN SONRA YENİ DELİL VE DEĞERLENDİRME ( Meskeniyet İddiası )
HACİZ TARİHİNDE MESKEN OLARAK KULLANILMA İMKANI OLMAYAN BİNA"
YHGK4.6.1997E. 1997/12-411 K. 1997/513"DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Delil ve Değerlendirmeler Esas Alınmışsa Direnmeden Bahsedilemeyeceği )
BOZMADAN SONRA YENİ DELİL VE DEĞERLENDİRMELERİN ESAS ALINMASI ( Direnme Kararından Bahsedilemeyeceği )"
YHGK4.6.1997E. 1997/15-265 K. 1997/495"SİPARİŞİ AŞAN İMALAT
FESHİ İHBAR
İMALAT FAZLASI
MÜDEBBİR TACİR
BASİRETLİ TACİR
İMALAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ"
YHGK4.6.1997E. 1997/19-257 K. 1997/488"HUKUK-CEZA İLİŞKİSİ
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ"
YHGK4.6.1997E. 1997/19-303 K. 1997/499"YABANCI PARA OLARAK HÜKMEDİLEN ALACAĞIN İCRAEN TAHSİLİ
MUNZAM ZARAR ( Yabancı para ile alacak )
FİİLİ ÖDEME GÜNÜ ( Yabancı paranın tahsili )
TAKİP GÜNÜ ( Yabancı paranın tahsili )"
YHGK4.6.1997E. 1997/2-222 K. 1997/483"VELAYETİN TEVDİİ ( Ana şefkatine muhtaç çocuk )"
YHGK4.6.1997E. 1997/2-287 K. 1997/492"BOŞANMA ( Kadının hakareti )
ŞAHİT İFADESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Boşanma )"
YHGK4.6.1997E. 1997/4-266 K. 1997/504"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Siyasi parti sözcüsü aleyhine )
SİYASİ PARTİ SÖZCÜSÜNÜN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"
YHGK4.6.1997E. 1997/4-290 K. 1997/496"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın yoluyla kişilik haklarına tecavüz )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KİŞİLİK HAKLARI İLE ÇATIŞMASI
HABER
KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI"
YHGK4.6.1997E. 1997/4-388 K. 1997/505"AĞAÇLANDIRMA TAZMİNATI
ORMANDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaçlandırma tazminatı )
FİDANLARIN YOK EDİLMESİ ( Ağaçlandırma tazminatı )
TAVSİYE NİTELİĞİNDE BOZMA ( Direnilemez )
DİRENMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI KARARLAR ( Tavsiye ve eleştiri niteliğinde bozma )"
YHGK4.6.1997E. 1997/4-404 K. 1997/508"BASIN YOLUYLA ZARAR VERMEK ( Gazete aslı )
GAZETENİN ASLINI İBRAZ GEREĞİ"
YHGK4.6.1997E. 1997/4-41 K. 1997/494"HUSUMET
HAKİMİN RE'SEN DİKKATE ALACAĞI HUSUSLAR ( Husumet )
KOOPERATİF HÜKMİ ŞAHSİYETİNE HUSUMET TEVCİHİ ( Manevi tazminat )
ŞİKAYETİN HAKSIZ ÇIKMASI ( Manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kooperatif hükmi şahsiyetinin husumet ehliyeti )"
YHGK4.6.1997E. 1997/6-215 K. 1997/483"TAHLİYE ( Akde muhalefet )
TAHLİYE ( Fena kullanma )
MECURA DEMİR KONTRÜKSİYON YAPILMASI ( Akde muhalefet )
MECURA SUNDURMA YAPILMASI ( Akte muhalefet )"
YHGK4.6.1997E. 1997/7-399 K. 1997/507"YARGITAY KARARLARININ KESİNLEŞMESİ
BOZMADAN SONRA YARGILAMAYA DEVAM
KARAR DÜZELTME"
YHGK4.6.1997E. 1997/8-218 K. 1997/484"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( İmar ihya )
İMAR VE İHYA YOLUYLA İKTİSAP
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
ÇAY YATAĞININ İMAR VE İHYASI"
YHGK4.6.1997E. 1997/8-255 K. 1997/487"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali )
EK SÜRE ( Tapu iptali )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARINDA EK SÜRE"
YHGK4.6.1997E. 1997/9-242 K. 1997/502"GÖREVLİ YARGI YERİ ( Kamu Personelince Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık Ücretli İzin Davasında )
KAMU PERSONELİNİN İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Görevli Yargı Yeri )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Kamu Personeli Olması )
ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA BEKÇİSİ OLAN DAVACININ AKDİNİN FESHİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme )"
YHGK4.6.1997E. 1997/9-258 K. 1997/503"CEZAİ ŞART ( İbraname kapsamı )
İBRANAME ( Cezai Şart )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Teknolojik gelişme )
TEKNOLOJİK GELİŞME NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ"
YHGK4.6.1997E. 1997/9-259 K. 1997/489"MEVSİMLİK İŞ
HİZMET AKDİNİN ASKIYA ALINMASI
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mücbir sebep )
İHBAR TAZMİNATI"
YHGK4.6.1997E. 1997/9-341 K. 1997/497"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesi Nedeniyle )
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ ( İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminde Bulunması )
İŞYERİNE SARHOŞ GELME İDDİASI ( İddia Kanıtlanamamasına Rağmen Haksız Fesih Nedeniyle İstenen Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemlerinin Reddedilmesinin Yanlış Olması )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerine Sarhoş Olarak Geldiği İddiasıyla Akdi Feshedilen İşçinin )
İŞYERİNE SARHOŞ OLARAK GELDİĞİ İDDİASIYLA AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talepleri )
HİZMET AKDİNİN HAKSIZ OLARAK FESHİ NEDENİYLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİ ( İşçinin Sarhoş Olarak Geldiği İddiasının Kanıtlanamaması )"
YHGK4.6.1997E. 1997/9-353 K. 1997/501"TAZMİNAT DAVASI ( İşyerinden İzin Alarak Ayrılan İşçinin İzin Dönüşünde İşe Alınmadığı İddiasında Bulunması )
TANIK DİNLETMEDEN VAZGEÇME ( Davalı Beyanının Usulen İmzası İle Tasdik Ettirilmemiş Olmasının Hatalı Olması )
FESİH ( İşyerini Terk Nedeniyle Yapıldığının İleri Sürülmesi )
İŞYERİNİ TERK NEDENİYLE YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN FESİH ( Tutanakta İmzası Olan Kişilerin Dinlenmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Vekilinin Yargılama Sırasında Diğer Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçtiği Yönündeki Beyanı )
DAVALI VEKİLİ ( Yargılama Sırasında Diğer Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçtiği Yönündeki Beyanı )
USULEN İMZA TASDİKİNİN OLMAMASI ( Davalı Vekilinin Yargılama Sırasında Diğer Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçtiği Yönündeki Beyanında )
İMZANIN TASDİK ETTİRİLMEMESİ ( Dava Sırasında Vekilin Beyanı )"
YHGK11.6.1997E. 1997/1-308 K. 1997/534"ORMAN TAHDİDİ DIŞINDAKİ TAŞINMAZ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama tesbitine itiraz )
TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak düşürücü süre )
MAKİLİK"
YHGK11.6.1997E. 1997/11-278 K. 1997/529"ÖZELLEŞTİRMEDE VERGİ AVANTAJI ( VUK. 8/B16 )
KANUNİ FAİZ
TİCARİ FAİZ
TEMERRÜD
TEMERRÜD FAİZİ
REOSKONT FAİZİ
İSKONTO FAİZİ
TİCARİ İŞ ( Faiz uygulaması )
PARA BORÇLARINDA FAİZ
FAİZ TALEBİ ( Müddeabinin değişmesi yasağı )
MÜDDEABİHİN DEĞİŞMESİ YASAĞI ( Faiz işlevi )
ISLAH ( Faiz talebinin değiştirilmesi )"
YHGK11.6.1997E. 1997/12-286 K. 1997/530"İPOTEĞİN TERKİNİ
KÖTÜNİYET ( İpoteğin terkini )
ALACAKLININ BORCU ALMAKTAN İMTİNAI ( İpoteğin terkini )"
YHGK11.6.1997E. 1997/14-288 K. 1997/531"BİNA MALİKİNİN TESBİTİ ( Başkasının arsasına inşaat )
BAŞKASININ ARSASINA İYİNİYETLE İNŞAAT
İNŞAAT SAHİBİNİN TESBİTİ ( Başkasının arsasına inşaat )"
YHGK11.6.1997E. 1997/14-331 K. 1997/536"GÖREV ( Taşınmazın değeri )
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ( Hak zilyetliği )
HAK ZİLYETLİĞİ
ORMAN NİTELİĞİNDEKİ YERİN ZİLYETLİKLE İKTİSABI
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Hak zilyetliği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Zilyetliğin korunması )"
YHGK11.6.1997E. 1997/15-321 K. 1997/535"İSTİHKAK İDDİASI ( Üçüncü Kişi Eş ile Dava Dışı Borçlu Kocasının Menkulleri )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Yasal ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanması Zorunluluğu )
TAŞINIR MALI BORÇLU İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BİRLİKTE BULUNDURMALARI"
YHGK11.6.1997E. 1997/15-361 K. 1997/523"BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL SÖZLEŞMESİ ( Delil sözleşmesi )
DELİL SÖZLEŞMESİ
FİYAT FARKI ( Kararnamelerin uygulanma tarihi )
KARARNAMELERİN UYGULANMA TARİHİ"
YHGK11.6.1997E. 1997/21-212 K. 1997/513"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( Gerekli Koşullar Yerine Getirilmeksizin Prim Yatırılmasının İşlemi Geçerli Kılmaması )
PRİM YATIRMANIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN YETERLİ OLMAMASI ( Diğer Koşullar Yerine Getirilmemişse )
FİİLİ ÇALIŞMANIN BULUNMADIĞI KARARININ GEÇERSİZLİĞİ ( Belgelerde Görünen ve Primleri Ödenen Sigortalı Çalışma Hakkında Mahkemece Verilen )"
YHGK11.6.1997E. 1997/21-379 K. 1997/526"İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI"
YHGK11.6.1997E. 1997/21-387 K. 1997/528"İŞ KAZASI ( Kurum Sağlık Tesisleri Dışındaki Tedavi Masraflarından Kurumun Hangi Oran Sorumlu Olacağı )
ACİL DURUM NEDENİYLE KURUM SAĞLIK TESİSLERİ DIŞINDAKİ TEDAVİ ( SSK'nun Sorumluluğu )
SSK'NUN SORUMLULUĞU ( Ani ve Acil Durum Nedeniyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışındaki Tedavi Masraflarından )
ÖZEL HASTANEDE YAPILAN TEDAVİ İÇİN KURUMA RÜCU ( Kurum Hastanesince Yapılan Sevk Nedeniyle )
SİGORTALININ KURUM HASTANESİ TARAFINDAN ÖZEL HASTANEYE SEVKİ ( Özel Hastanedeki Tedavi İçin Kuruma Rücu )
SSK HASTANESİNİN SEVKİYLE ÖZEL HASTANEDE YAPILAN TEDAVİ ( Tedavi Giderleri İçin Kuruma Rücu )
İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALININ KURUM HASTANESİNCE ÖZEL HASTANEYE SEVKİ ( Tedavi Giderleri İçin Kuruma Rücu )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Kurum Hastanesi Tarafından Özel Hastaneye Sevkedilen Sigortalının Tedavi Giderleri İçin Açılan )"
YHGK11.6.1997E. 1997/4-332 K. 1997/520"TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞINA KARAR VERİLMESİ ( Muvazaanın İsbatı )
MUVAZAANIN İSPATI ( Taşınmazın Haciz ve Satışına Karar Verilmesi Zorunluluğu )
MUVAZAALI SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Takip Konusu Alacağın Kesinleşme Gereği )
ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( Muvazaalı Satış İşleminin İptali )
MUVAZAA İDDİASI ( 3. kişi aleyhine )
İADENİN ŞUMULÜ ( Muvazaa )
BEKLETİCİ MESELE ( 3. kişinin muvazaası )"
YHGK11.6.1997E. 1997/6-256 K. 1997/518"ŞUF'A BEDELİ
MUVAZAA ( Tarafı ileri süremez )"
YHGK11.6.1997E. 1997/6-367 K. 1997/524"ŞUFA ( Muvazaanın isbatı )
ŞUFA ( Yemin teklifi )
YEMİN TEKLİFİ ( Şufa davasında )
KESİN YEMİN"
YHGK11.6.1997E. 1997/8-296 K. 1997/532"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapulama tesbitine itiraz )
TAPU İPTALİ ( Hak düşürücü süre )"
YHGK11.6.1997E. 1997/9-220 K. 1997/514"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Güveni kötüye kullanmak )
TUTANAĞI İMZADAN KAÇINMAK
İŞYERİNİ TERK"
YHGK18.6.1997E. 1997/10-180 K. 1997/544"RÜCU DAVASI ( Kusur incelemesi zarureti )
KUSUR İNCELEMESİ ZARURETİ ( Rücu davası )
SSK. NUN RÜCU DAVASI"
YHGK18.6.1997E. 1997/10 - 268 K. 1997/553"RÜCU DAVASI ( Kusur oranı )
KUSUR ORANI KADAR SORUMLULUK ( Rücu davası )
SSK. NUN RÜCU DAVASI"
YHGK18.6.1997E. 1997/13-285 K. 1997/542"İSTİHKAK İDDİASI İKRARIN BÖLÜNMESİ ( Bağlantısız bileşik ikrar )
BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR
BİLEŞİK İKRAR
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Mülkiyet Hakkına Dayanması )
MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK İSTİHKAK İDDİASI ( Davalının Dava Konusu Eşyanın Davacı Tarafından Kendisine Bağışlandığını Bildirmesi )
BAĞIŞ İDDİASI ( Davacının İstihkak İddiasına Karşı Davalının İddiası )
BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR ( Davalının Bağış İddiasında Bulunması )
DAVALININ BAĞIŞ İDDİASINDA BULUNMASI ( Bağlantısız Bileşik İkrar )
BÖLÜNEBİLİR NİTELİKTE OLAN İDDİA ( Davalının Bağış İddiasında Bulunması )
KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bağlantısız Bileşik İkrarda Bulunan Davalı )"
YHGK18.6.1997E. 1997/13-354 K. 1997/565"SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( İsbat külfeti )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
HİLE ( Gayrımenkul Satış bedelinin ödenmesi )
SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLER
YEMİN"
YHGK18.6.1997E. 1997/18-277 K. 1997/544"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI
TAKDİR KOMİSYONU İLE BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA ÖNEMLİ ORANSIZLIK
TALEBİ AŞAN İNCELEME"
YHGK18.6.1997E. 1997/19-131 K. 1997/543"MÜTERAFİK KUSUR ( İhaleyi Fesheden Tarafın Mehil Vererek Kesin Süreli Sözleşmeyi Şarta Bağlaması )
İHALENİN FESHİ ( Feshedenin Müterafik Kusuru )
TAZMİNAT ( Müterafik Kusur )"
YHGK18.6.1997E. 1997/19-236 K. 1997/548"MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ DAVASI ( Takibe Konu Çekin Kaybedilmiş Çek Olduğu ve İmzanın Kendilerine Ait Olmadığı İddiası Nedeniyle )
SAHTECİLİK İDDİASI ( Mutlak Def'i Olan Sahtecilik İddiasının Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Menfi Tesbit Davasının Borçlu Lehine Hükme Bağlanması Halinde Borçluyu Menfi Tesbit Davası Açmaya Zorlayan Takibin Haksız ve Kötüniyetli Olduğu Anlaşılırsa Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi )
HAKSIZ TAKİP ( Borçluyu Menfi Tesbit Davası Açmaya Zorlayan Takibin Haksız ve Kötüniyetli Olduğu Anlaşılırsa Borçlu Yararına Tazminata Hükmedilebilmesi )"
YHGK18.6.1997E. 1997/2-326 K. 1997/560"VASİNİN DAVA AÇMA YETKİSİ
HAKİMİN İZNİ ( Vasiye dava açması için )
YETKİ İTİRAZININ GEÇERLİK ŞARTI
İKAMETGAH
NAFAKA ARTIRILMASI ( Yetki )"
YHGK18.6.1997E. 1997/20-316 K. 1997/558"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
ORMAN VASFI ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
TAPU VE ZİLYETLİĞE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olarak Kabulünün Gerekmesi )"
YHGK18.6.1997E. 1997/3-289 K. 1997/562"BOZMAYA UYULMASI ( Usuli Müktesep Hak )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozmaya Uyma )
GÖREVE İLİŞKİN BOZMA KARARINA UYULMASI ( Usuli Müktesep Hak )
BOZMA DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPMA ZORUNLULUĞU ( Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde )
SENET İPTALİ ( Taşınmazın Değerinin Saptanması )
BOZMA KARARI ( Uyulmasıyla Taraflardan Biri Yararına Usule İlişkin Kazanılmış Hak Doğması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulmasıyla Taraflardan Biri Lehine )
USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uyulmasıyla )
MAHKEMENİN BOZMA KARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPMASI ( Bozma Kararına Uyulmasıyla Usule İlişkin Kazanılmış Hak Doğması )
YEREL MAHKEMENİN GÖREVE İLİŞKİN BOZMA KARARINA UYMASI ( Daha Sonra Bozmaya Uyma Kararından Dönülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bozma Kararı Verilmesi )
ESASA İLİŞKİN HÜKÜM TESİSİ ( Bozma Kararından Dönülmesi )
BOZMA KARARINDAN DÖNÜLMESİ ( Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
YHGK18.6.1997E. 1997/4-261 K. 1997/549"YEDİEMİNLİK ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Takipte Haklı Olan Alacaklı )
TAKİPTE HAKLI OLAN ALACAKLI ( Yedieminlik Ücretinden Sorumluluk )
HACİZ KALDIRILMASINA RAĞMEN YEDİEMİNDE MUHAFAZA EDİLEN MALLAR ( Ücret )"
YHGK18.6.1997E. 1997/5 - 319 K. 1997/559"ZİLYETLİLİĞİN TESBİTİ
MÜDAHİLİN KARARI TEMYİZ ETMEMESİ
KARARIN MÜDAHİL ALEYHİNE KESİNLEŞMESİ
DAVAYA MÜDAHALE
ASLİ MÜDAHALE DAVASI
FER'İ MÜDAHALE"
YHGK18.6.1997E. 1997/9-195 K. 1997/545"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesi Nedeniyle )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Dikkatsizlik Sonucu İşverenin Malında Zarara Sebep Olunması Nedeniyle )
İŞVERENİN MALINDA ZARARA SEBEP OLMA ( Zararın İşçinin On Günlük Ücretiyle Ödenemeyecek Tutarda Olduğu Kanıtlanmadığından Akdin Haksız Feshedildiğinin Kabulü )
DİKKATSİZLİK SONUCU İŞVERENİN MALINDA ZARARA SEBEP OLMA ( Zararın İşçinin On Günlük Ücretiyle Ödenemeyecek Tutarda Olduğu Kanıtlanmadığından Akdin Haksız Feshedildiğinin Kabulü )
İŞÇİNİN ON GÜNLÜK ÜCRETİYLE KARŞILANABİLECEK ZARAR ( İşçinin Verdiği Zarar Nedeniyle İş Akdinin Feshinin Haksız Olması )"
YHGK18.6.1997E. 1997/9-230 K. 1997/546"ÖĞRETMENİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI SÜRESİ BELİRLİ SÖZLEŞMENİN SÜREKLİ YENİLENMESİ
KIDEM TAZMİNATI ( Öğretmenin )
İHBAR TAZMİNATI ( Öğretmenin )"
YHGK18.6.1997E. 1997/9 342 K. 1997/564"FAİZ ALACAĞI İTİRAZI KAYIT ( Faiz alacağı )
KIDEM TAZMÎNATINDA FAİZ"
YHGK25.6.1997E. 1997/10.425 K. 1997/597"KESİN HÜKÜM
KUSUR ORANININ ARAŞTIRILMASI ( İkinci dava )"
YHGK25.6.1997E. 1997/11-313 K. 1997/569"ÇEK İPTALİ DAVASI ( Çekişmesiz yargı )
ÇEKİŞMESİZ YARGI ( Çek iptali davası )
YARGITAY BOZMA KARARINA UYMA ( Çekişmesiz yargı )
ÇEKİŞMESİZ YARGI ( Yargıtay bozma kararına uyma )
TALEP DIŞI KARAR ( Çekişmesiz yargı )
HAKİMİN RE'SEN DİRENMESİ ( Çekişmesiz yargı )
İPTAL DAVASI ( Çekin Zayi Olması Nedeniyle )
ÇEKİN ZAYİ OLMASI ( Poliçe Hükümlerinin Uygulanması )
KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ ( Çekişmesiz Yargı Alanına Girmesi )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Çekin Zayi Olması Nedeniyle Açılan İptal Davası )
HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN DİRENME KARARI VEREBİLMESİ ( Çekişmesiz Yargılamada Re'sen Araştırmanın Olması )
ÇEKİŞMESİZ YARGI ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Olmaması )"
YHGK25.6.1997E. 1997/12-312 K. 1997/570"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Süre )
SÜRE ( İcra Tetkik Mercii Kararının Temyizinde )
İCRA TETKİK MERCİ KARARLARI ( İlk Kararı Temyiz Etmeden Direnme Kararının Temyizi )"
YHGK25.6.1997E. 1997/12-338 K. 1997/579"TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Yapılana Kadar Mirasçı Payına Düşen Kira Bedelini İsteyebilir )
KİRA BEDELİ ( Taksim Sözleşmesi Yapılmadan ve Yapıldıktan Sonra )"
YHGK25.6.1997E. 1997/12-381 K. 1997/583"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İmza incelemesi )
İMZA İNCELEMESİ ( İcra takibine itiraz )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişinin seçimi ve uzmanlığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Şirket ortağı yönünden )"
YHGK25.6.1997E. 1997/13-371 K. 1997/525"SATIŞ VAADİ İLE ALICININ TAŞINMAZLA İLGİLİ MÜKELLEFİYETLERİ ÜSTLENMESİ
SATICININ MÜKELLEFİYETLERİ ALICIYA İHBAR BORCU ( Satış vaadi )
İHBAR BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sorumluluğa etkisi )
MÜTERAFİK KUSUR ( İhbar mükellefiyeti ve/veya borçtan kurtulma )"
YHGK25.6.1997E. 1997/13-427 K. 1997/600"SU SARFİYAT FATURASINA İTİRAZ
HESAP KESTİ KAYDI ( Su sözleşmesi )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Su sarfiyatından doğan borç )"
YHGK25.6.1997E. 1997/14-328 K. 1997/591"BAŞKASININ ARSASINA İYİNİYETLE İNŞAAT
TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet )
İYİNİYET ( Temliken Tescil )"
YHGK25.6.1997E. 1997/14-391 K. 1997/584"GEÇİT HAKKI
MECRA HAKKI"
YHGK25.6.1997E. 1997/15 – 350 K. 1997/580"İHALENİN FESHİ ( İhaleye katılamayacak olanlar )
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
LİMİTET ŞİRKET ORTAKLARI ( İhale komisyonu başkanına akraba )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDI ( İhaleye katılamayacak olanlar )"
YHGK25.6.1997E. 1997/16-368 K. 1997/608"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Aynı Parsellerle İlgili Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Aynı Parsellerle İlgili Davaların Birleştirilmesi )
MER'A NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasına Konu Olan Taşınmazın Öncesinin Mer'a Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması )"
YHGK25.6.1997E. 1997/18-374 K. 1997/610"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI
TARLANIN VERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Verimliliğin tesbiti )
VERİMLİLİĞİN TESBİTİ ( Kamulaştırma değeri )
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ CETVELLERİ ( Kamulaştırma )
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI LİSTELERİ ( Kamulaştırma bedeli )"
YHGK25.6.1997E. 1997/19-300 K. 1997/571"KAMU ALACAKLARININ TAKİBİ ( Gayrimenkullerde Fiili Haciz Gerekmemesi )
GAYRİMENKULLERDE FİİLİ HACZİN GEREKMEMESİ ( Kamu Alacaklarının Takibinde )
FİİLİ HACZİN GEREKMEMESİ ( Kamu Alacaklarından Dolayı Gayrimenkullerde )
KAMU ALACAKLARINDAN DOLAYI HACİZ ( Sicile Şerh Verilmesinin Yeterli Olması )
SATIŞ BEDELİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Mahcuz Gayrimenkulün )"
YHGK25.6.1997E. 1997/2-416 K. 1997/593"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ ( Mahkeme dışı ikrarın delil değeri )
MAHKEME DIŞI İKRARIN NİTELİĞİ DELİL BAŞLANGICI"
YHGK25.6.1997E. 1997/21-299 K. 1997/573"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Kurum Müfettiş Raporlarının Karine Niteliği )
MÜFETTİŞ RAPORUNDA GÖRÜNEN ÇALIŞMANIN OLMADIĞI İDDİASI ( Hizmet Tesbit Davasında )
SİGORTALININ İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ TESBİTİ ( Sigorta Müfettiş Tutanağının Delil Niteliği )"
YHGK25.6.1997E. 1997/21-380 K. 1997/612"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ BEDEN GÜCÜ KAYBI
BEDEN GÜCÜ KAYBI
ZARAR HESABI
GERÇEK KAZANÇ"
YHGK25.6.1997E. 1997/21-403 K. 1997/604"HİZMET TESBİTİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMESİ"
YHGK25.6.1997E. 1997/630-1 K. 1997/567"TAHLİYE ( İki haklı ihtar )
KİRA PARASININ İHTARIN TEBLİĞ EDİLDİĞİ GÜN ÖDENMESİ ( İsbat külfeti )"
YHGK25.6.1997E. 1997/6 – 397 K. 1997/605"TAHLİYE ( Akde aykırılık )
AKDE AYKIRILIK SEBEBİYLE TAHLİYE ( Normal kullanma sonucu hasar )
KİRALANANDA NORMAL KULLANMA SONUCU HASAR DOĞMASI"
YHGK25.6.1997E. 1997/7-318 K. 1997/568"KADİM YOL ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadim yol )"
YHGK25.6.1997E. 1997/8-348 K. 1997/578"TAKSİM ( Tüm mirasçıların katılımı gereği )
MİRASÇILARIN TÜMÜNÜN KATILIMI GEREĞİ ( Taksim )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ"
YHGK25.6.1997E. 1997/8-385 K. 1997/590"HAKİMİN ÖLÜMÜ ( Gerekçeli kararı yazıp imzalamadan önce ölüm )
GEREKÇELİ KARARI YAZIP İMZALAMADAN ÖNCE ÖLÜM ( Hakim'in ölümü )
İMZA NOKSANI ( Hakimin ölümü )"
YHGK25.6.1997E. 1997/9-356 K. 1997/595"ASKERLİK SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMASI TALEBİ ( Akdin İşverence Feshedilmiş Olması )
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Askerlik Süresinin Dikkate Alınabilmesinin Şartları )
BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN DİKKATE ALINABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kıdem Tazminatı Hesaplamasında )"
YHGK25.6.1997E. 1997/9-357 K. 1997/596"KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet birleştirilmesi )
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ ( Borçlanılan askerlik süresi )
ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI"
YHGK25.6.1997E. 1997/9-358 K. 1997/597"BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINAMAMASI ( İş Akdinin İşverence Bozulması )
İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınamaması )
ASKERLİK SÜRESİ İÇİN KIDEM TAZMİNATI FARKI TALEBİ ( İş Akdi İşverence Bozulan İşçinin )
BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINA KATILMASI
KIDEM TAZMİNATI ( Borçlanılan askerlik süresi )
EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH
PEŞİN ÖDEME SURETİYLE FESİH"
YHGK2.7.1997E. 1997/1-279 K. 1997/622"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKTİ ( Tapu İptali )
TAPU İPTALİ ( Ölünceye Kadar Bakma Akti )"
YHGK2.7.1997E. 1997/12-422 K. 1997/636"DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Delil ve Değerlendirmeler Esas Alınmışsa Direnmeden Bahsedilemeyeceği )
BOZMADAN SONRA YENİ DELİL VE DEĞERLENDİRMELERİN ESAS ALINMASI ( Direnme Kararından Bahsedilemeyeceği )"
YHGK2.7.1997E. 1997/14-447 K. 1997/642"TAPUDA İSİM VE SOYADI TASHİHİ ( Miras şirketine mümessil tayini )
MİRAS ŞİRKETİNE MÜMESSİL TAYİNİ ( Talebin mahkemece reddi )"
YHGK2.7.1997E. 1997/2-366 K. 1997/624"KARI-KOCANIN TAŞINMAZ EDİNMESİ ( Alacak )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı-Kocanın taşınmaz edinmesi )
KADININ İADE BORCU ( Evlilik içinde alınan taşınmaz )"
YHGK2.7.1997E. 1997/2-414 K. 1997/634"BOŞANMA ( Maddi tazminat )
KUSURSUZ EŞ ( Maddi tazminat )
HAKKANİYET ( Kusursuz eşe tazminat )"
YHGK2.7.1997E. 1997/21-436 K. 1997/638"MENFİ TESPİT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumuna Aracının Çalıştırdığı İşçilerin Prim Borcunun Ödenmemesi )
ARACI ( Bir İşte Veya Bir İşin Bölüm Veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA PRİM ÖDENMEMESİ ( Aracının Çalıştırdığı İşçilerinin Primlerinin Ödenmemesi )
PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İşverenin Aracı Niteliğinde Olmayıp Asıl İşveren Olması )"
YHGK2.7.1997E. 1997/8-491 K. 1997/645"BOZMADAN SONRA MAHKEMENİN AYNI KARARI VERMESİ ( Farklı Bir Gerekçe İle Aynı Kararın Verilmesinin Usulüne Uygun Direnme Kararı Olmaması )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Mahkemenin Farklı Gerekçelerle Aynı Kararı Vermesinin Usulüne Uygun Direnme Kararı Olmaması )
FARKLI GEREKÇELERLE MAHKEMENİN BOZMADAN SONRA DA AYNI KARARI VERMESİ ( Ortada Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Olmaması )"
YHGK2.7.1997E. 1997/9-292 K. 1997/619"FAZLA ÇALIŞMA HESABI ( İş yerinde çalışma gözükmeyen dönem )"
YHGK2.7.1997E. 1997/9-446 K. 1997/641"İŞ AKDİNİN FESHİ ( İş yerine ait malzemenin unutkanlıkla dışarı çıkarılması )
İŞ YERİNE AİT MALZEMENİN UNUTKANLIKLA DIŞARI ÇIKARTILMASI
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ"
YHGK17.9.1997E. 1997/1–449 K. 1997/661"KADASTRO MAHKEMESİ'NİN GÖREVİ ( Kadastro tutanağının düzenlenmesi )
KADASTRO TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ ( Kadastro Mahkemesi'nin görevi )"
YHGK17.9.1997E. 1997/10-474 K. 1997/653"RÜCU DAVASI ( Tavan hesabı )
ASGARİ ÜCRETİN TAVAN HESABINDA
ESAS ALINMASI
ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI
KAMU DÜZENİ ( Rücu davası )
KAZANDIRICI USULİ HAK"
YHGK17.9.1997E. 1997/11 – 441 K. 1997/649"BEKLETİCİ MESELE ( Kooperatifin İhyası )
KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
KOOPERATİFİN TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNMESİ
KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YENİDEN İHYASI
KOOPERATİFİN TASFİYESİ
KOOPERATİF ORTAKLIĞINA DÖNME ( Ticaret sicilinden silindikten sonra )"
YHGK17.9.1997E. 1997/11–460 K. 1997/651"DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ SÖZLEŞMESİ'NİN UYARLANMASI
SÖZLEŞME'NİN UYARLANMASI ( Ahde vefa )
UYARLAMA AHDE VEFA ( Sözleşme'nin uyarlanması )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Uyarlama )
EDİMLER ARASINDAKİ DENGENİN BOZULMASI ( Uyarlama )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Uyarlama )
HAK ve NESAFET ( Uyarlama )"
YHGK17.9.1997E. 1997/12-467 K. 1997/664"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Ödeme Belgeleri )
ÖDEME BELGELERİ ( Senede Açıkça Atıfta Bulunmayan )
SENEDE AÇIKÇA ATIFTA BULUNMAYAN ÖDEME BELGELERİ
İCRA TETKİK MERCİİNDE İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMEMESİ"
YHGK17.9.1997E. 1997/2–413 K. 1997/646"MAHFUZ HİSSEYİ İHLAL KASTI ( Ölünceye kadar bakma akdi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Miras payını ihlal kastı )
TERDİTLİ DAVA ( Tapu iptali veya tenkis )
TAPU İPTALİ VEYA TENKİS
TENKİS ( Terditli dava )"
YHGK17.9.1997E. 1997/20-269 K. 1997/658"YARGILAMANIN İADESİ ( Olağandışı Bir Kanun Yolu Olması )
DAHA ÖNCEKİ YARGILAMA AŞAMASINDA ÖNE SÜRÜLEN YANLIŞ UYGULAMA İDDİASI ( Yargılamanın İadesi Nedeni Olamaması )
OLAĞANDIŞI KANUN YOLU ( Yargılamanın İadesi )"
YHGK17.9.1997E. 1997/20-632 K. 1997/711"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )
YARGITAY ONAMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )"
YHGK17.9.1997E. 1997/21-454 K. 1997/662"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davanın Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Araştırma Prensibinin Uygulanması )
KAMU DÜZENİ ( Hizmet Tespiti Davasının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Araştırma Prensibinin Uygulanması )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Hizmet Tespiti Davasının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Araştırma Prensibinin Uygulanması )
İNANDIRICI GÜÇ VE NİTELİKTE OLMAYAN TANIK BEYANLARI ( Hizmet Tespiti Davasının Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Re'sen Araştırma Prensibinin Uygulanması )"
YHGK17.9.1997E. 1997/6-466 K. 1997/663"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE"
YHGK17.9.1997E. 1997/8-444 K. 1997/650"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ İLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer-Taşlık Arazi-İhya Şartı )
İHYA ŞARTI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerin Zilyetlikle İktisabı-Taşlık Arazi )
TAŞLIK ARAZİ ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer-Zilyetlikle İktisap İçin İhya Şartı )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap-İhya Şartı )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Taşlık - hali yerler )
TAŞLIK-HALİ YERLER ( Zilyedlikle iktisap )
İMAR VE İHYA ( Taşlık yerler )
TAŞLIK YERLER ( İmar ve ihya )"
YHGK17.9.1997E. 1997/9-488 K.1997/670"KAPICILIK HİZMETİ
EŞE AİT KAPICILIK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ
KALORİFER YAKMA BELGESİ
ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILDIĞI KİŞİ"
YHGK24.9.1997E. 1997/1–343 K. 1997/714"İDARİ KARARLA TESCİL ( Orman tahdidi sürerken )
ORMAN TAHDİDİ SÜRERKEN İDARİ KARARLA TESCİL
YOLSUZ TESCİL"
YHGK24.9.1997E. 1997/1-485 K. 1997/734"KESİN HÜKÜM ( Müdahalenin Önlenmesi )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kesin hüküm )"
YHGK24.9.1997E. 1997/10-496 K. 1997/737"SİGORTALILIĞIN HÜKMEN TESBİTİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )
HİZMET TESBİTİ
SÜRENİN KESİLMESİ VEYA DURMASI"
YHGK24.9.1997E. 1997/11-369 K. 1997/717"RÜCUAN TAZMİNAT ( Mali Mesuliyet Sigortası )
MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Sigortacının Rücu Şartları )
KABUL ( Sigortalı maldan zarara uğraması )
SİGORTALI MALIN ÇALINMASI ( Rücuan tazminat )
HAKİMİN ZARARI RE'SEN TAHKİKİ"
YHGK24.9.1997E. 1997/11-476 K. 1997/744"TAZMİNAT ( Ticari Araç İşleteni )
TİCARİ ARAÇ İŞLETENİ ( Dava Sırasında İşleten Olduğunu Kabul Eden ve Buna Karşı Koymayan Araç Sahibi )
İŞLETEN ( Dava Sırasında İşleten Olduğunu Kabul Eden ve Buna Karşı Koymayan Araç Sahibi )"
YHGK24.9.1997E. 1997/11-498 K. 1997/738"KOOPERATİFİN TAŞIYICI SIFATIYLA SORUMLULUĞU
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN SORUMLULUĞU
TAŞIYICININ MALLARLA BİRLİKTE KAYBOLMASI ( Kooperatifin Sorumluluğu )
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ( Kooperatifin müteselsil sorumluluğu )"
YHGK24.9.1997E. 1997/12-382 K. 1997/721"YETKİLİ MAHKEMEYE BAŞVURMA ( Yetkisizlik Kararı Kesinleşmeden )
YETKİSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN YETKİLİ MAHKEMEYE BAŞVURMAK"
YHGK24.9.1997E. 1997/12-653 K. 1997/740"YARGITAY KARARLARININ KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU"
YHGK24.9.1997E. 1997/14 – 359 K. 1997/716"GEÇİT HAKKI KARŞILIĞI BEDEL"
YHGK24.9.1997E. 1997/15-349 K. 1997/715"GİDERLERDEN DOĞAN HAKLAR
MASRAFTAN DOĞAN HAKLAR
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Giderlerden doğan haklar )"
YHGK24.9.1997E. 1997/15-461 K. 1997/729"SATIŞ VAADİ ( Tapuya Şerh Edildikten Sonra Konan Haczin Hüküm Doğurmaması )
ŞERH ( Şerh Edilen Satış Vaadi Sözleşmesinden Sonra Konan Haciz )
HACİZ ( Şerh Edilen Satış Vaadi Sözleşmesinden Sonra Konan )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Şerh Edilen Satış Vaadi Sözleşmesinden Sonra Konan Haciz )
HACİZ ( Satış Vaadi Tapuya İşlenen Taşınmazı )
SÜRE ( Satış Vaadi Tapuya İşlendikten Sonra Taşınmazın Haczini Şikayet )
SÜRE ( Satış Vaadine Dair Hakkın 3. Kişilere Karşı İleri Sürülmesi )
HACİZ ( Satış Vaadi Tapuya İşlenen Taşınmazı )"
YHGK24.9.1997E. 1997/19–420 K. 1997/742"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Menfi Tesbit Davası )
ÇEK İPTALİ ( Menfi Tesbit Davası )
TİCARİ TEMSİLCİ
DAVA EHLİYETİ
HUSUMET EHLİYETİ"
YHGK24.9.1997E. 1997/2-452 K. 1997/726"BOŞANMA ( Kadının haksız ithamları )
KADININ HAKSIZ İTHAMLARI
KADININ HAKARETİ"
YHGK24.9.1997E. 1997/2-473 K. 1997/733"NAFAKA ( Ayrı yaşama hakkı )
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Nafaka )
KAYINVALİDENİN GELİNİ DÖVMESİ ( Ayrı yaşama hakkı )"
YHGK24.9.1997E. 1997/20-372 K. 1997/718"KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ ( On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak İtiraz Olunamayacağı Dava Açılamayacağı - Tespit Dışı Bırakma İşleminin Tapu Tespit İşlemi Olmadığı )
TESPİT DIŞI BIRAKMA ( Çekişmeli Taşınmaza İlişkin Bir Tespit Tutanağı Tutulmadığı ve Sınırlandırma Yapıladığından On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı - Tespit Dışı Bırakma Tapulama İşlemi Olup Tapu Tespit İşlemi Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesinden İtabaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak Dava Açılamayacağı - Tespit Dışı Bırakma İşlemi Sebebiyle Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamayacağı )"
YHGK24.9.1997E. 1997/20-456 K. 1997/728"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Eski tapu kayıtları )
ESKİ TAPU KAYITLARI ( Elatmanın önlenmesi )
KADASTRO DIŞI BIRAKMA ( Mülkiyet Belgesi )
MÜLKİYET BELGESİ ( Kadastro dışı bırakma )
TAPU KAYDININ HUKUKİ KIYMETİNİ KAYBETMESİ
DERE
CEBEL
FUNDALIK"
YHGK24.9.1997E. 1997/21-396 K. 1997/724"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Sigortalı Hizmet Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Dava )
KURUMA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLERİN SİGORTALI HİZMET OLARAK TESPİTİ ( Hak Düşürücü Süre )
BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMASI ( Hak Düşürücü Sürenin İşlemesine Engel Teşkil Etmemesi )"
YHGK24.9.1997E. 1997/3-389 K. 1997/723"KİRA TESBİTİ ( Bağ-Kur Malı )
BAĞ- KUR MALI
TAŞINMAZIN KİRA TESBİTİ"
YHGK24.9.1997E. 1997/9-464 K. 1997/730"İŞ AKDİNİN FESHİ ( Güveni kötüye kullanmak )
DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN HAREKETLER ( İş akdinin feshi )"
YHGK24.9.1997E. 1997/9-489 K. 1997/735"TEMERRÜT ( Muaccel Alacak İçin İhtar Keşide Edilmesi Gereği )
İHTAR ŞARTI ( Temerrüt İçin )"
YHGK1.10.1997E. 1997/1-509 K. 1997/749"HİLE ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ ( Hile )"
YHGK1.10.1997E. 1997/13-493 K. 1997/764"UYARLAMA DAVASI ( Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle )
KİRA UYARLAMASI ( Sözleşmenin İfasının Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle )
SÖZLEŞMENİN İFASIN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ ( Sözleşme Yapıldığında Karşılıklı Edimler Arasında Var Olan Şartların Taraflardan Biri Aleyhine Katlanılmayacak Derecede Bozulması )
KARŞILIKLI SÖZLEŞMELERDE EDİMLER ARASINDAKİ DENGENİN DEĞİŞMESİ ( İşlem Temelinin Çökmesi )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Karşılıklı Sözleşmelerde Edimler Arasındaki Dengenin Değişmesi Nedeniyle )
HAKİMİN YETKİSİ ( İşlem Temelinin Çöktüğü Durumlarda Hakimin Borçlu Yararına Onu Tamamen Veya Kısmen Edim Yükümlüğünden Kurtarabilmesi )"
YHGK1.10.1997E. 1997/14-516 K. 1997/751"DAVA ŞARTLARI ( Kesin hüküm )
KESİN HÜKÜM ( Dava şartları )
DERDESTLİK"
YHGK1.10.1997E. 1997/19-526 K. 1997/754"ATIK SU BEDELİ ( İSKİ Yönetim Kurulunun Kuruluş Kanununa Göre Atık Su Bedelinin Tarifesini Belirlemeye Yetkili Olduğu - Abone Kullandığı Suyun Bir Kısmını veya Tamamını Kirletmediği Gerekçesiyle Atık Su Bedeli Ödemekten Kaçınamayacağı )
HİZMET KUSURU ( Hizmet Kusuru Abonelerin İzin Almaksızın Gelişi Güzel Atık Su Boşaltmalarına veya Hizmetin Yerine Getirilmemesi Abonelerin Atık Su Bedeli Ödememleri Hakkı Vermeyeceği - Tüketilen Su Kadar Atık Su Bedeli )"
YHGK1.10.1997E. 1997/2-479 K. 1997/746"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN TEBDİLİ
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Kardeşler arasında )
KARDEŞLER ARASINDA TANIK DİNLENEMEMESİ ( Yazılı sözleşme )
HATA"
YHGK1.10.1997E. 1997/2-520 K. 1997/752"TESBİT DAVASI ( Hukuki yarar )
HUKUKİ YARAR ( Tesbit davası )
TALEP DIŞI HÜKÜM
DAVA ŞARTI ( Tesbit davası )"
YHGK1.10.1997E. 1997/2-620 K. 1997/760"KADININ SADAKATSİZ KOCAYA HAKARETİ
SADAKATSIZ KOCA ( Kadının hakareti )
BİZZAT İHKAKI HAK ( Kadının sadakatsiz kocaya hakareti )"
YHGK1.10.1997E. 1997/3-512 K. 1997/750"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Döviz Cinsinden Olan Kira Parasının Türk Lirası Olarak Tespitinin İstenmesi )
DÖVİZ CİNSİNDEN OLAN KİRA PARASININ TÜRK LİRASI OLARAK TESPİTİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Döviz Cinsinden Olan Bedelin Türk Lirası Olarak Belirlenmesi )"
YHGK1.10.1997E. 1997/4-327 K. 1997/765"ŞUFA DAVASI ( Tarafların Kooperatif Olduğu )
ŞUFA BEDELİNİN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI
ŞUFA DAVASINDA BEDELİN YATIRILMAMASI ( Davacının Zarara Uğraması )
ŞUFA DAVASI ( Hakkın Başkasını Zarara Sokmak İçin Kullanıldığı İddiası )
HAKKIN BAŞKASINI ZARARA SOKMAK İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI ( Şufa Davası )
DİLEKÇENİN DOSYAYA USULE UYGUN GİRMEMESİ ( Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TAZMİNAT ( Şufa Davasının Kötüniyetle Uzatıldığı İddiası )"
YHGK1.10.1997E. 1997/6-630 K. 1997/762"TAHLİYE DAVASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeniyle )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Özel Teşebbüsün Ticaretini Genişletme Amacı )
İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Özel Teşebbüsün Ticaretini Genişletme Amacı )
ZORUNLU İHTİYAÇ ( Özel Teşebbüsün Ticaretini Genişletme Amacı )
ÖZEL TEŞEBBÜSÜN TİCARETİNİ GENİŞLETME AMACI ( Zorunlu İhtiyaçtan Sayılma )"
YHGK1.10.1997E. 1997/9-577 K. 1997/757"KISMİ DAVA DİLEKÇESİ ( İkrar )
İKRAR ( Kısmi dava dilekçesi ile )
İŞE GİRİŞ TARİHİ
KIDEM TAZMİNATI ( Fazlaya dair haklar )
İHBAR TAZMİNATI"
YHGK8.10.1997E. 1997/1-443 K. 1997/770"MÜDAHALENIN ÖNLENMESI ( Paydaşlar arasında )
PAYDAŞLAR ARAS1NDA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ TAKSİMİ
HARİCİ TAKSİM ( Tapulu taşınmaz )
FİİLİ TAKSİM ( Tapulu Taşınmaz )
İYİ NİYET ( Fiili taksim )
USULU MÜKTESEP HAK"
YHGK8.10.1997E. 1997/10-494 K. 1997/774"RÜCUAN TAZMİNAT ( Kusur raporları arasında çelişki )
KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ VE FARKLILIK"
YHGK8.10.1997E. 1997/10-569 K. 1997/792"HİZMET TESBİTİ
SSK'NA KISMEN BİLDİRME
EŞDEĞER BELGEYLE KANITLAMA ( Hizmet tesbiti )
TANIK ( Hizmet tesbiti )"
YHGK8.10.1997E. 1997/10-571 K. 1997/794"HİZMET TESPİTİ ( İşçinin İşyerindeki Çalışmalarının İşe Giriş Bildirgesine Aylık ve Üç Aylık Bordrolara Dayanılarak Kuruma Kısmi Olarak Bildirilmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( aylık ve Üç Aylık Bordrolara Dayanılarak Kuruma Kısmi Olarak Bildirilmesi )
ÇALIŞMALARIN İŞYERİNDE KESİNTİLİ GEÇMESİ ( Kuruma Bildirilen İşe Giriş Bildirgesinin Kısmi Olması )"
YHGK8.10.1997E. 1997/12-517 K. 1997/776"İLAMLI TAKİP YAPILABİLECEK BELGELER
İLAMLI İCRA ( Edayı ve Yaptırımı İçermeyen Tesbite İlişkin )
ŞİKAYETTE SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinde )
SÜRE ( Bir Hakkın Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Şikayette )"
YHGK8.10.1997E. 1997/13-407 K. 1997/769"TACİR SIFATI
CEZAİ ŞARTIN TENKİSİ ( Tacir borçlu )
TİCARİ İŞLETMEYİ KENDİ ADINA İŞLETMEK"
YHGK8.10.1997E. 1997/15-501 K. 1997/784"KİRA MAHRUMİYETİ ( Geç teslim )
BİNANIN NOKSAN TESLİMİ
TESLİM"
YHGK8.10.1997E. 1997/15-511 K. 1997/786"BONO İPTALİ ( Teminat senedi )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Teminat senedi )
İŞİN TESLİMİ ( Teminat senedi )"
YHGK8.10.1997E. 1997/2-487 K. 1997/782"BOŞANMA ( Tanık beyanının değerlendirilmesi )
TANIK BEYANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Boşanma )
HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma davaları )"
YHGK8.10.1997E. 1997/2-499 K. 1997/783"MUHTARA TEBLİGAT
TEBLİGATTA MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMASI
BOŞANMA ( Geçersiz tebligat )"
YHGK8.10.1997E. 1997/2-558 K. 1997/791"BOŞANMA ( Şahit beyanlarının değerlendirilmesi )
BOŞANMA ( Davacıdan intikalen aktarılan olaylar )
BOŞANMA ( Hoş görü ile karşılanan olaylar )
TANIĞIN İKİ BEYANI ARASINDA TENAKUZ"
YHGK8.10.1997E. 1997/2-562 K. 1997/779"BOŞANMA ( Affedilen olaylar )
AF EDİLEN OLAYLAR ( Boşanma )
HOŞGÖRÜ İLE KARŞILANAN OLAYLAR ( Boşanma )"
YHGK8.10.1997E. 1997/6-521 K. 1997/777"ŞUFA HAKKI ( Fiilen taksim )
FİİLEN TAKSİM ( Şufa hakkı )
ŞUFA HAKKI ( İyiniyet )
İYİNİYET ( Şufa hakkı )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Kötü niyete karşı )"
YHGK8.10.1997E. 1997/7-519 K. 1997/788"HUKUK HÜKMÜ TAŞIYAN ÖZEL KANUNLAR
KAMULAŞTIRILAN YERİN İADESİ ( Kamulaştırma amacı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamulaştırılan yerin bedeli karşılığı iadesi )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yenilik doğurucu dava )
GÖREV ( Kadastro Mahkemesi )
YENİLİK DOĞURUCU DAVA"
YHGK8.10.1997E. 1997/9-451 K. 1997/772"DİSİPLİN KURULUNDAN GEÇİRİLMEKSİZİN YAPILAN FESİH İŞLEMİ
HAKLI NEDENLE FESİH"
YHGK15.10.1997E. 1997/1-572 K. 1997/809"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Yoluyla Taşınmaz İktisabı Nedeniyle )
KAMULAŞTIRMA YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABI ( Kamulaştırma Kararının Tekemmülüyle Birlikte Başkaca İşleme Gerek Kalmadan Taşınmaz Mülkiyetinin İdareye Geçmesi )
YOLSUZ TESCİL ( Belediyece İmar Şuyulandırması Yoluyla Eski Malikler Adına Kayden Tescil )
İMAR ŞUYULANDIRILMASI ( Kamulaştırılarak İdareye Geçen Taşınmazın Belediyece İmar Şuyulandırması Yoluyla Eski Malikler Adına Kayden Tescilinin Yolsuz Tescil Olması )"
YHGK15.10.1997E. 1997/11-616 K. 1997/842"YETKİ ( Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki olaylar )
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KAPSAMINDAKİ OLAYLAR ( Yetki )
SİGORTACININ İKAMETGAHI ( Yetki )"
YHGK15.10.1997E. 1997/12-637 K. 1997/807"MERCİ DOSYASINA VEKALET İBRAZINDA KESİN SÜRE ( İcra Dosyasında Varken )
KESİN SÜRE ( Merci Dosyasına Vekalet İbrazı )
VEKALET İBRAZI ( İcra Dosyasında Varken Mercice İstenmesi )"
YHGK15.10.1997E. 1997/12-638 K. 1997/808"VEKALETNAME İBRAZI İÇİN KESİN MEHİL TANINMASI ( İcra Dosyasında Vekaletname Varsa Merci Dosyasında da İbraz İçin Mehil Verilmesinin Hükümsüz Olması )
ŞİKAYET ( İcra Dosyasında Vekaletname Varsa Merci Dosyasında da İbraz İçin Mehil Verilmesinin Hükümsüz Olması )"
YHGK15.10.1997E. 1997/14-415 K. 1997/799"İSİM TASHİHİ ( Tapu kaydında )
TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİ ( Tapu kaydında isim tashihi )"
YHGK15.10.1997E. 1997/14-576 K. 1997/841"YETKİ ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Yetkili Mahkeme )"
YHGK15.10.1997E. 1997/14-580 K. 1997/811"TAPUDA İSİM DÜZELTME ( Murise ait )
MURİSE AİT İSİM DÜZELTME ( Tapuda )
MİRAS ŞİRKETİ ( Tapuda )
MİRAS ŞİRKETİ ( Tapuda isim düzeltme )"
YHGK15.10.1997E. 1997/15-455 K. 1997/800"İSTİHKAK DAVASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Genel Hükümler ve Basit Yargılama Usulüne Göre Bakılması Gereği )
BASİT YARGILAMA USULÜNE GÖRE BAKILMA GEREĞİ ( İstihkak Davası )
MERCİ HAKİMLİĞİNİN GÖREVİ ( İstihkak Davası - Genel Hükümler ve Basit Yargılama Usulüne Göre Bakılması Gereği )"
YHGK15.10.1997E. 1997/17-586 K. 1997/816"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydı Kapsamının ve Taşınmazın Mülkiyete Elverişli Olup Olmadığının Tespiti )
TAPU KAYDI KAPSAMI ( Taşınmazın Hangi Yıla Ait Tapu Kaydında Yer Aldığının Belirlenmesi )
MÜLKİYETE ELVERİŞLİLİK ( Taşınmazın Hangi Yıla Ait Tapu Kaydında Yer Aldığı ve Mülkiyete Elverişli Olup Olmadığının Tespiti )"
YHGK15.10.1997E. 1997/2-642 K. 1997/820"BOŞANMA ( Eşin hastalığı )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ ( Eşin hastalığı )
SEDEF HASTALIĞI ( Evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi )"
YHGK15.10.1997E. 1997/7-582 K. 1997/812"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
ORMAN SINIRI ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Yerel ve Yaşlı Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Taşınmaz Başında Keşif Yaptırılıp Tespiti )"
YHGK15.10.1997E. 1997/7-583 K. 1997/813"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Saptanması )
ORMAN SINIRI ( Kadastro Tespitine İtiraz Edilen Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Saptanması )
BİLİRKİŞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Edilen Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Saptanması )"
YHGK15.10.1997E. 1997/7-587 K. 1997/814"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
ORMAN SINIRI ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Yerel ve Yaşlı Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Taşınmaz Başında Keşif Yaptırılıp Tespiti )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-486 K. 1997/822"CEZA KOŞULU ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Askerden Dönen İşçisini İşe Almamak )
CEZANIN TENKİSİ ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Askerden Dönen İşçisini İşe Almamak )
ASKERDEN DÖNEN İŞÇİSİNİ İŞE ALMAMAK ( Toplu İş Sözleşmesi Uyarınca Ceza Koşulu )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-543 K. 1997/827"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMA ( İş Akdi Toplu İş Sözleşmesinin İmza ve Yürürlük Tarihleri Arasında Sona Eren İşçi )
HİZMET AKDİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZA VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ ARASINDA FESHİ ( Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamama )
FARK İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Hizmet Akdi Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük ve İmza Tarihleri Arasında Feshedilen İşçinin )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-552 K. 1997/836"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA
İMZA TARİHİNDE ÇALIŞIYOR OLMA ŞARTI
ÖNCEYE ETKİLİ HÜKÜMLER ( Toplu İş Sözleşmesi )
İHBAR TAZMİNATI
KIDEM TAZMİNATI"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-555 K. 1997/839"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMA ( Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük Tarihi ile İmza Tarihi Arasındaki Sürede İşten Ayrılan İşçi )
FARK İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük ve İmza Tarihleri Arasındaki Sürede İşten Ayrılan İşçinin )
İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN FARK TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük ve İmza Tarihleri Arasındaki Sürede İşten Ayrılan İşçinin )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-564 K. 1997/802"ZAMANAŞIMI ( İhbar tazminatı )
İHBAR TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
İHBAR TAZMİNATININ NİTELİĞİ
İŞÇİ ÜCRETİ ( İhbar tazminatı )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-566 K. 1997/804"İHBAR TAZMİNATI ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( İhbar Tazminatının Tabi Olduğu )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-567 K. 1997/805"İHBAR TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
KIDEM TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İhbar/Kıdem tazminatı )"
YHGK15.10.1997E. 1997/9-568 K. 1997/806"İHBAR TAZMİNATININ MAHİYETİ ( Tabi Olacağı Zamanaşımı Müddeti )
ZAMANAŞIMI MÜDDETİ ( İhbar Tazminatı İçin Açılan Davada )"
YHGK22.10.1997E. 1997/10-588 K. 1997/857"YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI
KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( Yurt dışı hizmet borçlanması )
İŞSİZLİK YARDIMINDAN YARARLANMA ( Kesin dönüş )
PASİF SİGORTALILAR
AKTİF SİGORTALIKLAR
BORÇLANMA ( Hizmet )
HİZMET BORÇLANMASI"
YHGK22.10.1997E. 1997/10-659 K. 1997/863"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI
ARAÇ DEVRİ ( Galeriye satış )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Araç sahibinin araştırılması )
ARAÇ SAHİBİNİN TESBİTİ
GALERİYE TESLİM EDİLEN ARAÇ
İŞLETEN SIFATI"
YHGK22.10.1997E. 1997/11-563 K. 1997/850"KOOPERATİFTEN İHRAÇ ( Tapusunu alan ortak aleyhine )
KOOPERATİFTEN FERDİ TAPULAR DAĞITILDIKTAN SONRA İHRAÇ KARARI"
YHGK22.10.1997E. 1997/11-644 K. 1997/861"TEMYİZ SÜRESİ ( Basit usul )
BASİT USUL ( Kooperatif üyeliğinin tesbiti )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESBİTİ ( Basit Usul )
ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER ( Basit usul )"
YHGK22.10.1997E. 1997/12-617 K. 1997/858"TİCARET SİCİLİ KAYITLARI ( 3. Kişilere etkisi )
TİCARET SİCİLİNE İTİMAT
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( SSK. ya karşı )
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI ( Ticaret Sicilinde İlan şartı )"
YHGK22.10.1997E. 1997/13-666 K. 1997/864"YETKİ İTİRAZININ ŞEKLİ"
YHGK22.10.1997E. 1997/14-480 K. 1997/845"CEBRİ TESCİL ( Borca Teminat Olarak Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Tescil Kararı Verilememesi )
BORCA TEMİNAT OLARAK YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmeye Dayanılarak Tescil Kararı Verilememesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Borca Teminat Olarak Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak Cebri Tescil Kararı Verilememesi )"
YHGK22.10.1997E. 1997/14-694 K. 1997/873"MECRA HAKKI TESİSİ ( Projeye aykırı yaratılan zaruret hali )
PROJEYE AYKIRI YARATILAN ZARURET
HALP ( Mecra hakkı tesisi )"
YHGK22.10.1997E. 1997/18-618 K. 1997/851"MADDİ HATA ( Müddeabihin yazılmasında )
MÜDDEABİHİN YAZILMASINDA MADDİ HATA
MÜDDEABİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Maddi hata )
YAZI VE HESAP HATALARI"
YHGK22.10.1997E. 1997/2-643 K. 1997/860"BOŞANMA DAVASI ( Evelilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Kararı Verilmesi İçin Müşterek Hayatı Sürdürmelerinin Eşlerden Beklenemez Olduğunun Kanıtlanmasının Gerekmesi )
MÜŞTEREK HAYATI SÜRDÜRMENİN İMKANSIZLIĞI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Kararı Verilebilmesi )"
YHGK22.10.1997E. 1997/2 - 669 K. 1997/855"TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kararın kalemde tebliği )
TEBLİĞ TARİHİNDE TAHRİFAT ( Temyiz süresinin başlangıcı )
TEMYİZ SÜRESİ"
YHGK22.10.1997E. 1997/4-504 K. 1997/865"MANEVİ TAZMİNAT ( İdarece Görevden Alınan Ama İdare Mahkemesince Görevine Başlatılan Fakat Aynı Gün Başka Bir Göreve Atanan Davacının Tazminat İsteminin Karar Altına Alınması )
İDARECE GÖREVDEN ALINAN KİŞİNİN İDARE MAHKEMESİNCE GÖREVİNE BAŞLATILMASI ( Aynı Gün İdare Tarafından Başka Göreve Atanan Davacının Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )
İDARE MAHKEMESİNCE GÖREVE BAŞLATILAN KİŞİNİN TEKRAR GÖREVDEN ALINMASI ( Kişinin Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )"
YHGK22.10.1997E. 1997/6-640 K. 1997/868"TAHLİYE ( İki haklı ihtar sebebiyle )
İKİ HAKLI İHTAR SEBEBİYLE TAHLİYE
KİRA ÖDEMESİNİN REDDEDİLMESİ ( İki haklı ihtar )"
YHGK22.10.1997E. 1997/7-557 K. 1997/848"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Eskiden Çay Niteliği Olan Yer )
ÇAY NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ ( Kesintisiz Zilyetlik ve Vergi Kayıtları Dikkate Alınarak Tescil İsteminin Kabulü )
KESİNTİSİZ ZİLYETLİĞE DAYANMA ( Eskiden Çay Yatağı Olan Yerin Bu Niteliği Değiştikten Sonra Kesintisiz Zilyetlik ve Vergi Kayıtları Dikkate Alınarak Tescil İsteminin Kabulü )"
YHGK22.10.1997E. 1997/8-634 K. 1997/859"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dere Yatağının Yirmi Yılı Aşkın Süredir Davacı Zilyetinde Bulunması Nedeniyle )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Dere Yataklarının Zilyetlikle Mülk Edinilmesinin Yasak Olması )
DERE YATAĞI ( Burasının Zilyetlikle Mülk Edinilmesinin Yasak Olması )"
YHGK22.10.1997E. 1997/9-540 K. 1997/866"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
İSBAT YÜKÜ ( İş akdinin feshi )
İŞ YERİNİ TERK VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİ"
YHGK22.10.1997E. 1997/9-561 K. 1997/849"ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLARDA KIDEM TAZMİNATI
KIDEM TAZMİNATINDA GECİKME FAİZİ ( Özelleştirilen kuruluşlar )
MEVDUAT FAİZİ ( Kıdem tazminatı )
REESKONT FAİZİ ( Kıdem tazminatı )"
YHGK22.10.1997E. 1997/9-645 K. 1997/862"İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
EMEKLİYE SEVKE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
İCRAİ KARAR"
YHGK22.10.1997E. 1997/9-646 K. 1997/853"SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA YÜZÜNDEN FESİH
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Sigortasız çalıştırma )
İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Sigortasız çalıştırma )
KIDEM TAZMİNATI
İŞ YERİNİ TERK"
YHGK5.11.1997E. 1997/1-514 K. 1997/876"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Harita Ve Krokisinin Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi )
HARİTA VE KROKİ ARAŞTIRMASI ( Tapu Kaydının İlk Tesisinden Bu Yana Tüm Kayıtların İncelenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Taşınmazla İlgili Harita ve Kroki Olmaması Durumunda Tapu Kaydının İlk Tesisinden Bu Yana Tüm Kayıtların İncelenmesinin Gerekmesi )"
YHGK5.11.1997E. 1997/10-698 K. 1997/895"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Kanunun gayi yorumu )
ÖLÜM AYLIĞI ( Hizmetlerin birleştirilmesi )
KANUNLARIN GAYİ YORUMU ( Hizmetlerin birleştirilmesi )
KÜLFET/NİMET İLİŞKİSİ
SOSYAL GÜVENLİK ( İnsan hakkı )
İNSAN HAKLARI ( Sosyal güvenlik )"
YHGK5.11.1997E. 1997/11-674 K. 1997/880"FAİZ İSTEME HAKKI ( Hakkın Saklı Tutulmasının Gerekip Gerekmemesi )
HASILAT KİRASI ( Borçlunun Borcunu Taksitlerle Ödeme Teklifini Yapıp Ödemeye Başlamasına Rağmen Alacaklı Şirket Tarafından Faiz Karşılığında Bunun Mümkün Olacağının Belirtilmesi )
TAKSİTLE ÖDEME TEKLİFİ ( Alacaklı Tarafından Faiz İstenmesi )"
YHGK5.11.1997E. 1997/14-671 K. 1997/879"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Tapu İptali ve Tescil )
KAT KARŞILIĞI TEMLİK ( Kişisel Hak Kazanma )
KİŞİSEL HAK KAZANMA ( Kat Karşılığı Temlik )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Mülkiyeti Talep Hakkı )"
YHGK5.11.1997E. 1997/15–633 K. 1997/886"İŞİN TESLİMİNİ İSBAT
TESLİMİN İSBATI ZORUNLUĞU
TESLİM ZAPTININ YETERSİZLİĞİ
TESLİM EDENİN KİMLİĞİ"
YHGK5.11.1997E. 1997/16-708 K. 1997/903"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taraflar Arasındaki Satış Senedinde Belirtilen Yüzölçümünün İddia Edilen Tüm Taşınmazların Yüzölçümünden Fazla Olduğunun Anlaşılması )
SATIŞ SENEDİNİN YORUMU ( Tarafların Açık İradelerini Gösteren Maddi Olgulara Önem Verilmesi )
TARAFLARIN AÇIK İRADESİ ( Taraflar Arasındaki Satış Senedi Yorumlanırken İradelere Dikkat Edilmesi )"
YHGK5.11.1997E. 1997/18-648 K. 1997/887"PROJEYE UYGUN HALE GETİRME ( İyiniyet )
İYİNİYET ( Projeye uygun hale getirme )
KAPICI DAİRESİ ( Proje dışı )
KALORİFER DAİRESİ ( Proje dışı )"
YHGK5.11.1997E. 1997/2-650 K. 1997/888"BOŞANMA ( Kadın aleyhine dedikodular )
KADIN ALEYHİNE DEDİKODU ÇIKMASI"
YHGK5.11.1997E. 1997/2-706 K. 1997/902"BOŞANMA ( Karısını yurt dışına götürmemek )
KARISINI YURT DIŞINA GÖTÜRMEMEK ( Boşanma )"
YHGK5.11.1997E. 1997/21-679 K. 1997/891"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yurtdışında Geçen Hizmet Süresinin Borçlanılmasında )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( Hak Düşürücü Süre )
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEKİ HİZMET SÜRESİNİN BORÇLANILMASI ( Hak Düşürücü Süre )"
YHGK5.11.1997E. 1997/4-690 K. 1997/893"MANEVİ TAZMİNAT ( Resmi Nikah Olmaksızın Birlikte Yaşadığı Kadını Evden Uzaklaştıran Erkeğin Anılan Kadına Bir Miktar Manevi Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )
NİKAHSIZ BİRLİKTE YAŞAMA ( Erkeğin Kadını Evden Uzaklaştırması Durumunda Bir Miktar Manevi Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )
RESMİ NİKAHSIZ BERABER YAŞADIĞI KADINI EVDEN UZAKLAŞTIRAN ERKEK ( Anılan Kadına Bir Miktar Manevi Tazminat Ödenmesinin Gerekmesi )"
YHGK5.11.1997E. 1997/5-654 K. 1997/878"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırılan Birden Fazla Taşınmazın Mal Sahibi Veya Mirasçıları Tarafından Geri Alınabilmesi Şartı )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASI ( Taşınmazlar Bir Bütün Olarak Ele Alınıp Kamulaştırma Amacına Uygun İşlemler Yapılıp Yapılmadığı Saptanması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sürenin Yorum Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
KAMU DÜZENİ ( Hak Düşürücü Sürenin Yorum Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
YHGK5.11.1997E. 1997/6-712 K. 1997/884"TEMYİZ HAKKI ( Karşı temyize cevap dilekçesi ile )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ
DAVADA TARAF OLMAYANIN KARARI TEMYİZ ETMESİ"
YHGK5.11.1997E. 1997/8-685 K. 1997/900"ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kadastro tesbitine itiraz )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Hak düşürücü sürenin geçmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kadastro tespitine itiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hak düşürücü süre )"
YHGK5.11.1997E. 1997/8-689 K. 1997/901"İHYA YOLU İLE İKTİSAP
TESCİL DAVASINDA HUKUKİ SEBEBİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İMAR PLANI DAHİLİNDE İHYA
İFRAZ İMKANININ ARAŞTIRILMASI ( İhya )"
YHGK5.11.1997E. 1997/9-709 K. 1997/896"EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatına Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi )
KIDEM TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshinde )
FAİZ BAŞLANGICI ( Emeklilik Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatına )"
YHGK12.11.1997E. 1997/11-705 K. 1997/910"SİGORTA AKDİNİN OLUŞMASI ( Prim ödenmemesi )
SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMEMESİ
SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI ( Prim ödenmemesi )
POLİÇEYİ VERME MÜKELLEFİYETİ
SİGORTA PRİMİNİN ÖDENME ZAMANI"
YHGK12.11.1997E. 1997/12-713 K. 1997/911"TAHLİYE ( Ödeme Emrindeki Süre Dolmadan )
ÖDEME EMRİNDEKİ SÜRE DOLMADAN TAHLİYE TALEBİ
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Her İkisi İçinde Karar Verilme Zorunluluğu )
TAHLİYE VE İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Her İkisi İçinde Karar Verilme Zorunluluğu )"
YHGK12.11.1997E. 1997/12-732 K. 1997/939"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinden İki Sene Geçtikten Sonra Yapılan )
KIYMET TAKDİRİ ( Taşınmazın İki Sene Geçtikten Sonra İhale Edilmesi )
RESEN TAKDİR ( İcra Müdürlüğünün Kıymet Takdirinde İki Sene Geçtiğini )"
YHGK12.11.1997E. 1997/18- 687 K. 1997/907"KAT MALİKLERİ KURUMU KARARININ İPTALİ ( Anayapının Mimari Projesinde değişiklik )
ANA YAPININ MİMARİ PROJESİNDE DEĞİŞİKLİK ( Kat Malikleri Kurulu kararının iptali )
PENCERENİN KAPI HALİNE GETİRİLMESİ ( Kat Maliklerinin Muvafakatı )
KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI ( Pencerenin kapı haline getirilmesi )
HAKKIN SUİSTİMALİ ( Kat malikinin muvafakat vermemesi )"
YHGK12.11.1997E. 1997/19-661 K. 1997/944"ALACAK DAVASI ( Davalı Belediyece Fazladan Atık Su Bedeli Tahsil Edildiği İddiasıyla )
ATIK SU BEDELİ ( Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelerin Atık Su Bedellerine En Düşük Tarifeden Ücret Uygulanmasının Gerekmesi )
TURİZM BELGELİ İŞLETME ( Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelerin Atık Su Bedellerine En Düşük Tarifeden Ücret Uygulanmasının Gerekmesi )
DÜŞÜK TARİFE UYGULANMASI ( Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelerin Atık Su Bedellerine En Düşük Tarifeden Ücret Uygulanması )"
YHGK12.11.1997E. 1997/6-636 K. 1997/942"ŞUFA DAVASI ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Şufa davası )
İSBAT KÜLFETİ ( Şufa davası )"
YHGK12.11.1997E. 1997/6-649 K. 1997/943"OTELİN MİSAFİRHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( İhtiyaç sebebi )
TAHLİYE ( Belediyenin ihtiyacı )
İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE ( Belediyenin )
TAHSİS KARARI ( İhtiyaç sebebi ile tahliye )"
YHGK12.11.1997E. 1997/6-711 K. 1997/948"ŞUFA DAVASI ( Bedelde muvazaa )
BEDELDE MUVAZAA ( Şufa davası )"
YHGK12.11.1997E. 1997/7-676 K. 1997/906"TEREKE ADINA DAVA AÇMAK
MİRASÇILARDAN BİRİSİNİN TEREKE ALEYHİNE İŞLEMİ
MİRASIN TAKSİMİ
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Pay satışı )
PAY SATIŞI ( İştirak halinde mülkiyet )
MUHDESATI İNŞA EDENİN TESBİTİ
MİRASÇILARIN DAVA HAKKI ( Kadastro Mahkemesinde Yargılama )
KADASTRO MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ ( Mirasçının tereke adına dava açması )
GERÇEK MALİKİN RE'SEN TESBİTİ ( Kadastro Mahkemesinde yargılama )
ÖLÜ KAYIT MALİKİ ALEYHİNE DAVA AÇILMASI"
YHGK12.11.1997E. 1997/8-794 K. 1997/940"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasında Gerekçeye Girilmeden İstekler Hakkında Tek Tek Verilen Kararların Yer Alması )
BOZMA KARARININ ETKİSİ ( Verilecek Direnme Kararında Önceki Hükme Atfen Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
DİRENME KARARI ( Özel Daire Bozma Kararından Sonra Verilecek Direnme Kararında Önceki Hükme Atfen Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
YHGK12.11.1997E. 1997/9-701 K. 1997/908"YEMEK YARDIMI
VERGİ KESİNTİSİ
ÜCRET ( Yemek yardımı )"
YHGK12.11.1997E. 1997/9-739 K. 1997/917"KISMİ ÖDEMENİN ÖNCE FAİZE MAHSUP EDİLMEDİĞİ HALLER ( Alacaklının Ödenenin Asıl Alacağa Mahsubunu Kabulü )
KIDEM TAZMİNATI VE FAİZ TALEBİ ( Kısmi Ödemenin Önce Faize Mahsup Edilmemesi Durumu )
BORÇLUNUN KISMİ ÖDEMENİN ASIL ALACAĞA MAHSUBUNU KABUL ETMESİ ( Kıdem Tazminatı ve Faiz İçin Açılan Davada )"
YHGK12.11.1997E. 1997/9-755 K. 1997/933"MAHSUP
BORCUN KISMEN TEDİYESİ ( Mahsup )
TEDİYENİN FAİZDEN MAHSUBU
TEDİYENİN ASIL BORÇTAN MAHSUBU
KIDEM TAZMİNATI ( Davadan sonra ödenmesi )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI"
YHGK12.11.1997E. 1997/9-760 K. 1997/938"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
DAVANIN AÇILMASINDAN SONRA YAPILAN ÖDEME ( Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
MAHSUP ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Önce Faizden Sonra da Asıl Alacaktan Mahsup Yoluna Gidilmemesi Gereği )
FAİZ ( Davanın Açılmasından Sonra Kıdem Tazminatının Tamamı Davalı Tarafça Ödenmiş ve Asıl Alacak Olarak Da Bu Ödeme Davacı İşçi Tarafından Kabul Edilmiş Bulunduğuna Göre Saklı Tutulmuş Bulunan Faiz İçin Hüküm Kurulmakla Yetinilmesi Gereği )"
YHGK19.11.1997E. 1997/1-767 K. 1997/978"EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalı İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşmenin Davacıyı Bağlamaması )
YAPI BEDELİ ÜZERİNDEN HAPİS HAKKI TANINARAK EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalı İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşmenin Davacıyı Bağlamaması Nedeniyle El Atmanın Önlenmesi Kararı Verilmesi )
HAPİS HAKKI ( Davalı İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşmenin Davacıyı Bağlamadığından Yapı Bedeli Üzerinden Hapis Hakkı Tanınarak El Atmanın Önlenmesine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/10-707 K. 1997/968"SANATÇI BORÇLANMASI
MÜZİSYEN BORÇLANMASI BORÇLANMAYA ESAS HİZMET BELGESİ
HİZMET BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİ
HİZMET TESBİTİ ( Müzisyen )"
YHGK19.11.1997E. 1997/12-677 K. 1997/963"İPOTEKLİ TAŞINMAZIN KİRA BEDELİ ( İcra Dosyasına Yatırılması )
TAHLİYE ( İpotekli Taşınmazın Kira Bedelinin İcra Dosyasına Yatırılması )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İpotekli Taşınmazın Kira Bedelinin İcra Dosyasına Yatırılması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/12-783 K. 1997/957"TAKİBİN İPTALİ ( Çeke Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibi İptali İstemi )
CİRANTA ( Çekin İlk ve Son Cirantasına Karşı Aradaki Ciranta Tarafından Takip Yapılması )
MÜRACAAT BORÇLUSU ( Çekin Takip Alacaklısından Önce de Ciranta Bulunması Sebebiyle Son Cirantanın da Müracaat Borçlularından Sayılması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/14-681 K. 1997/965"ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ( Görevli Mahkeme )
DAVA DİLEKÇESİNDE ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ İSTENMESİ ( Davanın Niteliği İtibariyle Hakka Dayanması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Çekişmeli Taşınmazın Değerine Göre Belirlenmesi )
ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Görevli Mahkemenin Saptanması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/18-696 K. 1997/972"İRTİFAK HAKKI KAMULAŞTIRMA BEDELİ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İrtifak hakkı )"
YHGK19.11.1997E. 1997/19-667 K. 1997/905"İTİRAZIN İPTALİ ( Genel Kredi Sözleşmeleri Gereğince Teminat Mektubu ve Nakdi Olarak Kullandırılan Kredinin Kefilden Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
MAHDUT OLMAYAN KEFALET ( Mutlak Emredici Kurallardan Olmaması Nedeniyle Sözleşme İle Aksinin Kararlaştırılabilmesi )
ALACAK DAVASI ( Davacının İcra Takibi Tarihiyle Muaccel Bir Alacağı Olmadığından Davaya Alacak Davası Olarak Bakılmasının Gerekmesi )
MUTLAK EMREDİCİ KURAL ( Borçlar Kanununda Düzenlenen Mahdut Olmayan Zaman İçin Kefalet Mutlak Emredici Kurallardan Olmadığından Sözleşme İle Aksinin Kararlaştırılabilmesi )
BANKA KREDİSİNE KEFALET
KEFALET ( Süresi belli olmayan )
KEFALETTEN VAZGEÇME
İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI ( Alacağın icra takibinden sonra muaccel olası )
ALACAĞIN İCRA TAKİBİNDEN SONRA MUACCEL OLMASI ( İtirazın kaldırılması davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA ALACAK DAVASI OLARAK BAKILMASI ( Usul ekonomisi )
USUL EKONOMİSİ"
YHGK19.11.1997E. 1997/2-718 K. 1997/970"KAYYIM TAYİNİ ( Ana babası sağ çocuğa )
ANA BABASI SAĞ ÇOCUĞA KAYYIM TAYİNİ
VELAYETİN NEZ'İ
ANA BABANIN ÇOCUĞUN MALLARINDA İNTİFA HAKKI
KANUNİ MÜMESSİL
ÇOCUK MALLARI MÜFREDAT LİSTESİ"
YHGK19.11.1997E. 1997/2-736 K. 1997/952"BOŞANMA ( Kadının hırsızlık yapması )
KADININ HIRSIZLIK YAPMASI"
YHGK19.11.1997E. 1997/20-765 K. 1997/977"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Yönetiminin Hakkında Verilen Hükmü Temyiz Etmemesine Rağmen Mahkemenin Direnme Kararını Temyize Hakkının Olmaması )
TEMYİZ ( Orman Yönetiminin Hakkında Verilen Hükmü Temyiz Etmemesine Rağmen Mahkemenin Direnme Kararını Temyize Hakkının Olmaması )
DİRENME KARARININ TEMYİZİ ( Orman Yönetiminin Hakkında Verilen Hükmü Temyiz Etmemesine Rağmen Mahkemenin Direnme Kararını Temyize Hakkının Olmaması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/21–800 K. 1997/980"HİZMET TESBİTİ ( Tanıkla isbat )
TANIK SÖZLERİ ( Hizmet tesbiti )
KAMU DÜZENİ ( Hizmet tesbiti )"
YHGK19.11.1997E. 1997/3-680 K. 1997/964"SUYA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Köy Tüzel Kişiliğine Yönelik Kararın Köy Sakinlerini Bağlamaması )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE YÖNELİK KARAR ( Kararın Köy Sakinlerini Bağlamaması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/4-735 K. 1997/976"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Hakları Hukuka Aykırı Olarak Saldırıya Uğrayan Kimsenin Tazminat İsteyebilmesi )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Manevi Tazminat Davasında Tazminin Ne Şekilde Olacağının Takdirinin Hakime Ait Olması )
KINAMA KARARI ( Manevi Tazminat Davasında Davacının Para İsteğine Hakimin Takdir Hakkını Kullanarak Kınama Kararı Vermesinin Yanlış Olması )"
YHGK19.11.1997E. 1997/5-465 K. 1997/950"FAZLAYA DAİR HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
KISMİ DAVA ( Neticei talebin yorumu )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Faizin başlangıcı )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırma bedelinin artırılması )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ"
YHGK19.11.1997E. 1997/6-675 K. 1997/962"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
TEMERRÜD ( Ödemezlik def'i )
ÖDEMEZLİK DEF'İ
KİRA PARASINI ÖDEMEMEKTE HAKLILIK
MECURUN TESLİMİ"
YHGK19.11.1997E. 1997/7-796 K. 1997/959"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Mera Olup Olmadığının ve Davacının Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )
MERA ( Kadastro Tespitine İtiraz Edilen Taşınmazın Mera Olup Olmadığının ve Davacının Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Kadastro Tespitine İtiraz Edilen Taşınmazın Mera Olup Olmadığının ve Davacının Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )"
YHGK19.11.1997E. 1997/8-730 K. 1997/975"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşlık Arazinin Zilyetlikle İktisabı İstemi )
TAŞLIK ARAZİ ( Zilyetlikle Kazanılması İçin Emek ve Masraf Yapmak Suretiyle İmar ve İhya Edildiğinin İleri Sürülüp Kanıtlanmasının Gerekmesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Taşlık Arazinin Zilyetlikle Kazanılması İçin Emek ve Masraf Yapmak Suretiyle İmar ve İhya Edildiğinin İleri Sürülüp Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İMAR VE İHYA ( Taşlık Arazinin Zilyetlikle Kazanılması İçin Emek ve Masraf Yapmak Suretiyle İmar ve İhya Edildiğinin İleri Sürülüp Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
YHGK19.11.1997E. 1997/9-702 K. 1997/967"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA
SENDİKA ÜYELİĞİ ( Toplu İş Sözleşmesinden yararlanma )
DAYANIŞMA AİDATI"
YHGK19.11.1997E. 1997/9-720 K. 1997/974"KIDEM TAZMİNATI ( Özelleştirme Sırasında Sona Eren İş Sözleşmesinden Doğması )
SENELİK İZİN ÜCRETİ ( Özelleştirme Sırasında Sona Eren İş Sözleşmesinden Doğması )
ÖZELLEŞTİRME SIRASINDA SONA EREN İŞ SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlıkların Adli Yargıda Çözümlenmesi )
İŞ SÖZLEŞMESİ ( Özelleştirme Sırasında Sona Ermesi )
ADLİ YARGININ YETKİLİ OLMASI ( İş Sözleşmesinden Doğan Haklarla İlgili Uyuşmazlıklar )"
YHGK19.11.1997E. 1997/9-774 K. 1997/955"ÇALIŞMA OLGUSUNUN İSBATI
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İSBATI
İŞYERİNDE ÇALIŞMANIN İSBATI"
YHGK26.11.1997E. 1997/1-786 K. 1997/988"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Rızasıyla Anılan Yerde Oturan Davalının Rızanın Geri Alınmasına Rağmen Taşınmazdan Ayrılmaması )
ECRİMİSİL ( Tapuda Malik Olan Kimse İle Davalı Arasında Kira Sözleşmesi Olmadığından İhtarın Tebliğinden İtibaren Ecrimisile Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KİRA İLİŞKİSİ ( Tapuda Malik Olan Kimse İle Davalı Arasında Kira Sözleşmesi Olmadığından İhtarın Tebliğinden İtibaren Ecrimisile Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/10-775 K. 1997/986"YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILABİLMESİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmasının Gerekmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPILMASI ( Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlanılabilmesi İçin )
İŞSİZLİK SİGORTASINDAN FAYDALANAN KİMSENİN SİGORTA BORÇLANMASI TALEBİ ( Yurda Kesin Dönüş Şartı Gerçekleşmediğinden Talebin Reddi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Yararlanan Kişinin Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanılması Talebinin Reddedilmesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/11-700 K. 1997/981"TAZMİNAT DAVASI ( Aracın Evin Önünde Park Halinde iken Meçhul Bir Aracın Darbesine Maruz Kalarak Hasara Uğraması )
İHBAR YANLIŞLIĞI ( Sigorta Poliçesi Genel Şartları Uyarınca Sigortacının Rücu Hakkını Bertaraf Eden İhbar Yanlışlığı Hallerinden Birinin Mevcut Olması Durumunda Sigortacının Sorumlu Olmaması )
HASARIN BİLDİRİLENDEN FARKLI OLMASI ( Bu Durumun Bizatihi Bu Rizikoyu Sigorta Güvencesi Dışında Bırakmaya Yetmemesi )
SİGORTACININ SORUMLU OLMAMASI ( Sigorta Poliçesi Genel Şartları Uyarınca Sigortacının Rücu Hakkını Bertaraf Eden İhbar Yanlışlığı Hallerinden Birinin Mevcut Olması )
RİZİKO ( Hasarın İhbar Edildiğinden Farklı Şekil ve Sebeple Meydana Geldiğinin Saptanmış Olmasının Bizatihi Bu Rizikoyu Sigorta Güvencesi Dışında Bırakmaya Yetmemesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/13-792 K. 1997/989"TANIK DİNLENMESİ ( Dava Olunanın Değeri İtibariyle Karşı Tarafın Açık Muvafakatinin Olmaması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Karşı Tarafın Muvafakati Olmaksızın Tanık Dinlenmesi )
MUVAFAKAT OLMAKSIZIN TANIK DİNLENMESİ ( Tanık Sözlerine Değer Verilmesi )
SAİR DELİLLER ( Yemin Teklif Edebilme )"
YHGK26.11.1997E. 1997/19-728 K. 1997/998"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra İflas Yasası Gereğince Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması-Bu Davanın İcra İflas Hukukunun Kendine Özgü Kuralları İçerisinde Açılması )
DAVA EKONOMİSİ ( Islah İstemi Olmaksızın Süresi İçinde Açılmamış Olan İtirazın İptali Davasının Salt Dava Ekonomisi Kurallarına Dayanılarak Alacak-Tahsil Davası Olarak Görülüp Karara Bağlanmasının Kabul Edilememesi )
ALACAK DAVASI ( İcra İflas Yasasına Göre Açılan İtirazın İptali Davasının Açılış Şekli ve Süresi ile Doğurduğu Hukuki Sonuçlar Bakımından Tahsil Davasından Farklılıklar İçermesi )
ISLAH ( Süresi İçinde Açılmamış Olan İtirazın İptali Davasının Davayı Islah İstemi Olmaksızın Salt Dava Ekonomisi Kurallarına Dayanılarak Alacak-Tahsil Davası Olarak Görülüp Karara Bağlanmasının Kabul Edilememesi )
DAVA ZAMANAŞIMI ( İtirazın İptali Davasının Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması )
RESEN ARAŞTIRMA ( İtirazın İptali Davasının İtirazın Alacaklıya Tebliğinden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi- Bu Sürenin Hakim Tarafından Doğruca Araştırılmasının Gerekmesi )
DAVANIN REDDİ ( İtirazın İptali Davasının Bir Yıllık Süre İçinde Açılmamış ise Sürenin Geçmiş Olması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi-Süre Geçtikten Sonra Açılan Bu Davanın Tahsil Davasına Dönüştürülememesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/19-761 K. 1997/999"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMASINDA SÜRE
SÜRE ( İtirazın İptali Davası Açılmasında )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ALACAK DAVASI OLARAK GÖRÜLÜP KARARA BAĞLANMASI
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Islah Talebi Olmadan Alacak Davası Olarak Görülmesi )
ISLAH TALEBİ OLMADAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ ALACAK DAVASI OLARAK GÖRÜLMESİ
ALACAK DAVASI ( İtirazın İptali Davasının Islah Talebi Olmaksızın Görüşülmesi )
DAVANIN AÇILMASININ SÜREYE BAĞLANMASI ( Süre Geçtikten Sonra Açılan İtirazın İptali Davası )
SÜRESİ İÇİNDE AÇILMAYAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Tahsil Davasına Dönüştürülüp Karar Verilmesi )
TAHSİL DAVASINA DÖNÜŞTÜRME ( Süresi İçinde Açılmayan İtirazın İptali Davası )
DÖNÜŞTÜRME ( Süresi İçinde Açılmayan İtirazın İptali Davasının Tahsil Davasına Dönüştürülmesi )
MENFAATLER DENGESİ KURALINA AYKIRILIK ( İtirazın İptali Davasının Tahsil Davasına Dönüştürülmesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/2-721 K. 1997/984"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
TANIK DİNLEME YÖNTEMİ ( Boşanma )"
YHGK26.11.1997E. 1997/2-768 K. 1997/985"BOŞANMA ( Tanık dinlenmesinin tamamlanması )
BOŞANMA ( Barışma tarihinden sonraki olaylar )
TANIK DİNLEME YÖNTEMİ ( Boşanma )"
YHGK26.11.1997E. 1997/2-787 K. 1997/991"TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Süresi geçen )
TEMYİZ SÜRESİNİN GEÇMESİ ( İstemin reddi )
BOŞANMA ( Terk sebebiyle )
EK KARAR"
YHGK26.11.1997E. 1997/2-801 K. 1997/993"KARI/KOCA ARASINDA ALACAK DAVASI
TANIK ( Karı/Koca arasında alacak davası )
KOCANIN KATKISI İLE ALINAN TAŞINMAZ
İNANÇ SÖZLEŞMESİ"
YHGK26.11.1997E. 1997/21-782 K. 1997/987"EMEKLİLİĞİN İPTALİ ( SSK'ca Yanlışlıkla Bağlanan Emeklilik Aylığının İptal Edilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR TARAFINDAN YANLIŞLIKLA BAĞLANAN EMEKLİLİK ( Uyuşmazlık Konusu Dönemde Bağ-Kur'a Tabi Olarak Faaliyette Bulunan Davacının Emekliliğinin İptali )
BAĞ-KUR'A TABİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ ( SSK'ca Bağlanan Emekliliğin İptali )"
YHGK26.11.1997E. 1997/6-777 K. 1997/990"TAKSİM ( Ortaklığın giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kesin hüküm )
KESİN HÜKÜM ( Ortaklığın giderilmesi )"
YHGK26.11.1997E. 1997/9-824 K. 1997/994"ALACAK DAVASI ( Mahkeme Kararının Hüküm Kısmında Gerekçe Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hüküm İle Tarafların Her Birine Yüklenen Hak ve Borçların Gösterilmesi )
MAHKEME KARARININ HÜKÜM KISMI ( Gerekçe Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hüküm İle Tarafların Her Birine Yüklenen Hak ve Borçların Gösterilmesi )
ÖNCEKİ HÜKÜMÜDE DİRENİLMESİ ( Gerekçe Belirtmeden Bu Şekilde Direnme Kararı Verilememesi )"
YHGK3.12.1997E. 1997/1-655 K. 1997/1003"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırılması Kesinleşen Taşınmazın İmar Uygulamasıyla Özel Mülkiyete Dönüştürülmesi-Yolsuz Tescil )
YOLSUZ TESCİL ( Kamulaştırılması Kesinleşen Taşınmazın İmar Uygulamasıyla Özel Mülkiyete Dönüştürülmesi )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İMAR UYGULAMASIYLA ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Yolsuz Tescil )"
YHGK3.12.1997E. 1997/19-781 K. 1997/1008"FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALA İLİŞKİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER ( Hangi Tarafa Ait Olacağı )
NET AKTİF VERGİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Hangi Tarafın Sorumlu Olacağı )
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ( Net Aktif Vergiden Hangi Tarafın Sorumlu Olacağı )"
YHGK10.12.1997E. 1996/14-943 K. 1997/1025"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kıyı kenar çizgisinin tesbiti )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESBİTİ ( Elatmanın önlenmesi )"
YHGK10.12.1997E. 1997/11-771 K. 1997/1042"ALACAK DAVASI ( Davalı Bankadan ödemeli Hazine Bonosu Alındığını Bedelinin Geç Ödenmesinden Davalıların Sorumlu Olduğu İddiasıyla Faiz Alacağının Tahsilini Talebi )
ARACI KURUM ( Hazine Bonosunu Satan Bankanın Portföyünde Bononun Banka Adına mı Yoksa Belirli Bir Komisyon Karşılığı Aracı Sıfatıyla mı Satıldığının Tespitinin Gerekmesi )
HAZİNE BONOSU ( Hazine Bonosunun Geç Ödendiği İddiasıyla Geç Ödeme Sebebiyle Alacağın Tahsili İstemi )
ARACILIK SIFATI ( Hazine Bonosunu Satan Bankanın Portföyünde Bononun Banka Adına mı Yoksa Belirli Bir Komisyon Karşılığı Aracı Sıfatıyla mı Satıldığının Tespitinin Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Hazine Bonosu Satan Bankanın Geç Ödeme Sebebiyle Temerrüde Düşüp Düşmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
HAZİNENİN SORUMLULUĞU ( Hazine Bonosu Bedelinin Geç Ödenmesinde Hazinenin Sorumlu Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
YHGK10.12.1997E. 1997/11-772 K. 1997/1043"SİGORTACININ RÜCU HAKKINI ÖNLEMEYE YÖNELİK İHBAR HATASI ( Sigortacının Sorumluluğunun Ortadan Kalkması )
İHBAR HATASININ SİGORTACININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMASI DURUMU ( Trafik Kazasında )
İSPAT KÜLFETİ ( Sigortacının Rücu Hakkını Önlemeye Yönelik İhbar Hatasından Dolayı Sigortacının Rücu Hakkının Ortadan Kalkması )
TRAFİK KAZASINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sigortacının Rizikodan Sorumluluğuna Etkisi )
RİZİKODAN SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Trafik Kazasında Sigortalının İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi )"
YHGK10.12.1997E. 1997/12-807 K. 1997/1052"ŞİKAYET DAVASI ( Borçlunun İtiraz Dilekçesinde Birikmiş Faize ve Takip Tarihinde Uygulanması Gerekli Faiz Oranına İtiraz Etmesi )
FAİZ UYGULAMASI ( Takip Dayanağı İlamda Asıl Alacağa İş Akdinin Fesih Tarihinden İtibaren Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Banka Mevduat Faizinin Uygulanmasına Karar Verilmesi )
MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANMASI ( Akdin Fesih Tarihinden Takip Tarihine Kadar Merkez Bankasından Alınan Yazıda Belirlenen Birer Yıllık Zaman Dilimleri için En Yüksek Orana Göre Hesaplanması )"
YHGK10.12.1997E. 1997/16-625 K. 1997/1029"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Delicelik Olarak Tesbit Dışı Bırakılan ve Hazineye Ait Olan Yer )
DELİCELİK OLARAK TESPİT DIŞI BIRAKILAN VE HAZİNEYE AİT OLAN YER ( Tespite İtiraz İkinci Kadastro )
İKİNCİ KADASTROSU TESPİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Delicelik Olarak Tesbit Dışı Bırakılan ve Hazineye Ait Olan Yer )"
YHGK10.12.1997E. 1997/19-665 K. 1997/1018"BANKALAR KANUNU'NA BANKACILIK USUL VE TEAMÜLLERİNE AYKIRILIK ( Bankanın Borçlarını Ödeyememesi )
BANKA YÖNETİMİNİN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA BİR BANKAYA DEVRİ
BANKANIN İFLASINDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
BANKA YÖNETİCİLERİNİN ŞAHSEN İFLASLARININ İSTENMESİ ( Borcunu Ödeyemeyen Banka )
MÜTESELSİL BORÇLULAR ( Banka Yöneticilerinin İşlem ve Kararları ile Bankanın Borcunu Ödeyemez Duruma Getirmeleri )
BANKALAR KANUNU'NUN 69. MADDESİ DEĞİŞİKLİĞİNİN ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTALİNİN SONUÇLARI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE DEĞİŞTİRİLEN KANUN MADDELERİNİN K.H.K. NİN İPTALİ KARŞISINDA YÜRÜRLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİNDE ESKİ HÜKMÜN KENDİLİĞİNDEN YÜRÜRLÜĞE GİRİP GİREMEYECEĞİ ( K.H.K. ile Değiştirilen )
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN YÜRÜTME ORGANI VE YASAMA İŞLEVİ NİTELİKLERİ
HUKUKİ BOŞLUK DOĞMASI VE DOLDURULMASI
HAKİMİN HUKUKİ BOŞLUĞU YASA KOYUCU GİBİ DOLDURMASI"
YHGK10.12.1997E. 1997/19-797 K. 1997/1044"AYNEN ÖDEME KOŞULU İÇERMEYEN YABANCI PARA BORCU
KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARA UYGULANMAMASI
HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR ( Kanun Değişikliğinin Uygulanmaması )
YABANCI PARANIN FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KURU"
YHGK10.12.1997E. 1997/19-802 K. 1997/1051"AKTİF HUSUMET EHLİYETİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Hasarın Tazmini Davasında Aracın Zilyedinin )
ARAÇ ZİLYEDİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Hasarın Tazmini Davasında Aktif Husumet Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Araç Zilyedinin Aktif Husumet Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı )"
YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
YHGK10.12.1997E. 1997/20-808 K. 1997/1039"ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Özel Mülk Olarak Tescil Edilip Edilemeyeceği )
MÜLKİYET BELGESİ BULUNMAMASI ( Orman İçi Boşluğun Özel Kişi Adına Tescil Edilememesi )
ÖZEL MÜLK OLARAK TESCİL ( Orman İçi Boşluklar )"
YHGK10.12.1997E. 1997/8-854 K. 1997/1056"ASİLE TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşlerde Geçersiz Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Vekille Takip Edilen İşte Tebligatın Asile Yapılmış Olması )
VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligat Nedeniyle Direnme Kararı Verilememesi )"
YHGK17.12.1997E. 1997/1–821 K. 1997/1063"TAŞKIN İNŞAAT ( Elatmanın önlenmesi,kâl )
ELATMANIN ÖNLENMESİ, KAL ( Taşkın İnşaat )"
YHGK17.12.1997E. 1997/10-820 K. 1997/1074"USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Asgari Ücretin Altındaki Ücret Nedeniyle )
ASGARİ ÜCRETİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLMASI ( Bu Konuda Usuli Müktesep Hak Doğmaması )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Asgari Ücretin Altındaki Ücret Hakkında Usuli Müktesep Hak İddiası )"
YHGK17.12.1997E. 1997/10 – 826 K. 1997/1081"HİZMET TESBİTİ ( Tanıkla )
İNANDIRICI BİLGİ VE BELGE ( Hizmet tesbiti )
TANIK BEYANI ( Hizmet tesbiti )
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA"
YHGK17.12.1997E. 1997/11-836 K. 1997/1071"HAKSIZ REKABET ( Manevi tazminat )
MARKA HAKKINDA TECAVÜZ ( Manevi Tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız rekabet ve markaya tecavüz )
BASİRETLİ TACİR ( Marka hakkına tecavüz )"
YHGK17.12.1997E. 1997/15–784 K. 1997/1057"TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ( Hak düşürücü süre )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu iptali ve tescil )"
YHGK17.12.1997E. 1997/19-842 K. 1997/1065"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Usulsüz tebligat )
USULSÜZ TEBLİGATA ITTILA
ŞİKAYET HAKKI"
YHGK17.12.1997E. 1997/2-838 K. 1997/1082"İBRA KARARININ İPTALİ ( Dernek tüzüğüne aykırılık )
DERNEK TÜZÜĞÜNE AYKIRI İBRA KARARI
YÖNETİM KURULUNUN USULSÜZ BORÇLANMASI"
YHGK17.12.1997E. 1997/2-869 K. 1997/1083"SÜRESİ GEÇEN TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜ
TEMYİZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VAKİ TALEBİN KABULÜ
YARGITAY KARARININ USULÜNE UYGUN OLMAMASI ( Süresi geçen dilekçenin kabulü )"
YHGK17.12.1997E. 1997/3-847 K. 1997/1066"KİRA TESBİTİ DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Özel Neden ve Değişiklikten Bahsedilmediğine Göre, Mahkemece Önceki Kira Parasına TEFE.nin Yansıtılmasının Gerekmesi )
ÖZEL NEDEN VE DEĞİŞİKLİK ( Bilirkişi Raporunda Özel Neden ve Değişiklikten Bahsedilmediğine Göre, Mahkemece Önceki Kira Parasına TEFE.nin Yansıtılmasının Gerekmesi )
KİRA PARASINA TEFENİN YANSITILMASI ( Bilirkişi Raporunda Özel Neden ve Değişiklikten Bahsedilmediğine Göre, Mahkemece Önceki Kira Parasına TEFE.nin Yansıtılmasının Gerekmesi )
İSPATLARIN SOMUT OLMAMASI ( Bilirkişi Raporunda Özel Neden ve Değişiklikten Bahsedilmediğine Göre, Mahkemece Önceki Kira Parasına TEFE.nin Yansıtılmasının Gerekmesi )"
YHGK17.12.1997E. 1997/9-816 K. 1997/1062"CEZAİ ŞARTIN GEÇERSİZLİĞİ ( Tek taraflı )
ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİ ( Cezai şart )"
YHGK24.12.1997E. 1997/1-863 K. 1997/1090"OTOPARK TAHLİYESİ
TAHLİYE ( Belediyenin dava hakkı )
BELEDİYENİN KİRALADIĞI TAŞINMAZLAR ( 2886 Sa.Ka.nun kapsamı )
KİRA AKDİNİN SONA ERMESİ ( 2886 Sa.Ka. )"
YHGK24.12.1997E. 1997/4-762 K. 1997/1091"ŞUF'A DAVASI ( Yatırılan Şuf'a Bedelinin Faiz ve Eklentilerinin Devlete Ait Olamayacağı )
FAİZİN KİME AİT OLDUĞU ( Şuf'a Bedeline İşlemiş Olan )
ŞUF'A BEDELİ FAİZİNİN KİME AİT OLACAĞI ( Devlete Değil Taraflardan Birine )"
YHGK24.12.1997E. 1997/5-861 K. 1997/1094"TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAMAK ( Kamulaştırma )
KAMULAŞTIRMANIN TEBLİĞİ ( Ehliyetsiz kişiye )
EHLİYETSİZ KİŞİYE TEBLİGAT"
YHGK4.2.1998E. 1997/10-882 K. 1998/4"HİZMET TESBİTİ ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet tesbiti )
S.S.K. KURUMU MÜFETTİŞİNİN ÇALIŞMAYI TESBİT EDEMEMESİ"
YHGK4.2.1998E. 1997/12 – 844 K. 1998/58"KİRA SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNİ İSBAT
KİRA BEDELİNİN DOLARDAN TL.NA DÖNÜŞTÜĞÜNÜN İSBATI
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kira bedelinin dolardan TL.na dönüştüğünün isbatı )
KİRA BEDELLERİ İÇİN ÖDENE EMRİNE İTİRAZ
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Kira bedeline itiraz )"
YHGK4.2.1998E. 1997/14-857 K.1998/67"SATIŞ VAADİ ( Yüklenicinin payını devri )
YÜKLENİCİNİN PAYI ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Yüklenicinin payını devri )"
YHGK4.2.1998E. 1997/9-840 K. 1998/3"SENDİKALARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ
İSTATİSTİKİ TESBİTE İTİRAZ ( İşçilerin iş kollarına göre dağılımı ve sendika üye sayısı )
İŞÇİLERİN İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI ( İstatistiğe itiraz )
SENDİKA ÜYE SAYISI ( İstatistiğe itiraz )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN EN KISA SÜREDE YAPILMASI"
YHGK4.2.1998E. 1998/1-102 K. 1998/52"MAHKEME KARARININ İÇERİĞİ ( Hüküm Sonucu kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Bir Şekilde Yazılması Gereği - Bozma Kararına Atıf )
BOZMA KARARI ( Bozulan Kararın Geçerliliği Kalmadığından Önceki Kararda Direnilmesine Denilmek Suretiyle Atıfla Hüküm Kurulamayacağı - Direnme Kararının Gerekçelerinin Yazılması Gerektiği )
DİRENME KARARI ( Bozulan Kararın Geçerliliği Kalmadığından Önceki Kararda Direnilmesine Denilmek Suretiyle Atıfla Hüküm Kurulamayacağı - Direnme Kararının Gerekçelerinin Yazılması Gerektiği )"
YHGK4.2.1998E. 1998/1-17 K. 1998/68"BOZMAYA UYULARAK REDDEDİLEN KISMIN TEMYİZİ ( Genel Kurulca Değil Özel Dairece Yapılacağı )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Bozmaya Uyarak Reddettiği Kısmın )"
YHGK4.2.1998E. 1998/1-42 K. 1998/69"KESİN HÜKÜM ( Tesbit ve muarazanın önlenmesi davası )
HUKUKİ YARAR ( Kesin hükümden sonra tesbit davası )
MADDİ OLAYIN ARAŞTIRILMAMASI ( Kesin hüküm )
TESBİT DAVASI ( Kesin hükme rağmen )
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN İKTİSABI"
YHGK4.2.1998E. 1998/12-112 K. 1998/53"KISA KARAR ( Hüküm Fıkrasının Oluşturulmaması )
HÜKÜM FIKRASI OLUŞTURULMAYAN KISA KARAR ( Sadece Önceki Kararda Direnildiğinin Belirtilmesi )
DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Kısa Kararda Hüküm Fıkrasının Oluşturulması )"
YHGK4.2.1998E. 1998/12-54 K. 1998/13"SENETTE YAZI VE RAKAM ARASINDA FARKLILIK
YAZI VE RAKAMIN FARKLI OLUŞU
RAKAM VE YAZININ FARKLI OLMASI
SENETTE TAHRİFAT ( Yazı ile rakamın farklı olması )"
YHGK4.2.1998E. 1998/6-55 K. 1998/21"TAHLİYE ( Temerrüt sebebiyle )
TEMERRÜD SEBEBİYLE TAHLİYE ( Tanık )
TEMERRÜDÜN İSBATLANMASI ( Tanık )"
YHGK4.2.1998E. 1998/7-24 K. 1998/17"KADASTRO KOMİSYONU KARARININ TEBLİĞİ ( İştirak halinde mülkiyet )"
YHGK4.2.1998E. 1998/8-48 K. 1998/20"HARİCİ SATIŞ
TAPULU YERİN HARİCEN SATIMI"
YHGK4.2.1998E. 1998/9-46 K. 1998/11"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yöneticiliği Sona Eren İşçinin Eski İşine Dönmek İstediği Halde İşe Başlatılmaması )
SENDİKA YÖNETİCİSİ OLUP İŞTEN AYRILAN İŞÇİ ( Görev Sonunda İşyerine Dönme Talebi Reddedildiğinden İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
SENDİKA YÖNETİCİSİNİN İŞE DÖNMEYİ TALEP ETMESİ ( İşverence Talebin Bir Ay İçerisinde Yerine Getirilmemesi )
İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Sendika Yöneticiliğinden Ayrılan İşçinin Yeniden İşe Dönmeyi Talep Edip de İşverence Kabul Edilmemesi )
SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ ( İşçilerin Serbestçe Seçilmelerinde ve Seçilmeyi İstemelerinde Kamu Yararının Olması )
İŞVERENİN TALEBİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Sendika Yöneticiliğinden Ayrılan İşçinin Yeniden İşe Dönmeyi Talep Etmesi )
İŞÇİNİN SENDİKA YÖNETİCLİĞİNE SERBESTÇE SEÇİLMESİ ( Kamu Yararının Olması )
KAMU YARARI ( İşçilerin Sendika Yöneticiliğine Serbestçe Seçilmelerinde ve Seçilmeyi İstemelerinde )"
YHGK11.2.1998E. 1998/10-16 K. 1998/99"BORÇLANMANIN İPTALİ ( Davacının Yurtdışında Çalışmaları Uyarınca 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlandığını ve Yurda Kesin Dönüş Yaptığı İddiasıyla )
YURT DIŞINA ARIZİ ÇIKIŞ ( Davacının Zaman Zaman Yurt Dışındaki Çocuklarını Ziyaret Amacıyla Yurt Dışına Arızi Çıkışlar Yapmasının Yurda Dönmediği Sonucunu Yaratmaması )
İŞ GÜCÜNÜN KAYBEDİLMESİ ( Davacının Çalışma Gücünü Kaybetmesinin Yurt Dışında Çalışamayacağına Karine Teşkil Etmesi )
İŞSİZLİK YARDIMI ( Davacının İşsizlik Yardımı Almasının Yeniden Çalıştığı Anlamına Gelmeyecek Olması )"
YHGK11.2.1998E. 1998/12-13 K. 1998/78"BONO NİTELİĞİ VE TAKİBİ ( Bonoda Senedin İhdas Nedenini Gösteren İbarelerin Bulunmasının Etkisi )
TEMİNAT BONOSU İDDİASI ( Bonoda Senedin İhdas Nedenini Gösteren İbareye Dayanarak )
İHDAS NEDENİNİN BONODA YAZILI OLMASININ SENEDİN VASFINA ETKİSİ ( Teminat Bonosu İddiasıyla Takibin İptali Talebi )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Bononun Teminat Bonosu Olduğu İddiasıyla )"
YHGK11.2.1998E. 1998/13-4 K. 1998/87"KİRA UYARLAMASI ( Tarafların İradelerini Etkileyip Sözleşmeyi Yapmalarına Neden Olan Şartlar Daha Sonra Önemli Surette Değişmişse Artık Taraflar Akitle Bağlı Tutulmazlar Değişen Koşullar Karşısında Sözleşmenin Yeniden Düzenlenmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMENİN BOZULMASI ( Sözleşmenin Yapıldığında Karşılıklı Edimler Arasında Olan Denge Sonradan Şartların Olağan Üstü Değişmesiyle Büyük Ölçüde Tarafların Biri Aleyhine Katlanılamayacak Derecede Bozulabilmesi )
OLAĞANÜSTÜ HALLER ( Sözleşmenin Edimleri Arasındaki Dengeyi bozan Olağanüstü Hallere Harp-Ekonomik Krizler-Aşırı Enflasyonun Örnek Göstrilebilmesi )
SÖZLEŞMENİN YORUM YOLUYLA DÜZELTİLMESİ ( Sözleşmede Boşluk Bulunması Halinde Sözleşmenin Anlamına ve Taraf İradelerine Önem Verilerek Yorum Yolu ile ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Doldurulması )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Bunu Kabul Eden Hakimin Duruma Göre Alacaklı Lehine Borçlunun Edimini Yükseltmeye Borçlu Lehine Onun Tamamen veya Kısmen Edim Yükümlülüğünden Kurtulmasına Karar Vermek Suretiyle Sözleşmeyi Değişen Şartlara Uydurması )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İşlem Temelinin Çöktüğünün Dikkate Alınmasının Dürüstlük Kuralının Gereği Olması Diğer Bir Anlatımla Durumun Değişmesi Halinde Sözleşmede Israr Etmenin Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir Tutum Olması )
SÖZLEŞMEDE BOŞLUK BULUNMASI ( Bu Boşluğun Sözleşmenin Anlamına ve Taraf İradelerine Önem Verilerek Yorum Yolu ile ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Doldurulmasına Sözleşmenin Yorum Yoluyla Düzeltilmesi Değişen Şartlara Uyarlanması Denmesi )"
YHGK11.2.1998E. 1998/18-107 K. 1998/109"SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
İSİM DEĞİŞTİRİLMESİ"
YHGK11.2.1998E. 1998/19-90 K. 1998/107"KREDİ KARTI HAMİLİNİN SORUMLULUĞU ( Ek Kart Harcamalarından )
EK KART HAMİLİNİN SORUMLULUĞU ( Sadece Kendi Harcamalarından )
TAKİP ( Ek Kart Hamilini Tüm Borç İçin )
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ"
YHGK11.2.1998E. 1998/2-106 K. 1998/108"NAFAKANIN ARTIRILMASI DAVASI ( İlk Nafaka Tayin ve Takdirinden İtibaren Uzunca Bir Süre Geçmiş Olması ve Paranın Satın Alım Gücü Karşısında Hakkaniyet İlkesi de Nazara Alınarak Uygun Miktarda Artırılması Gerektiği )
HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması - İlk Nafaka Tayin ve Takdirinden İtibaren Uzunca Bir Süre Geçmiş Olması ve Paranın Satın Alım Gücü Karşısında Hakkaniyet İlkesi de Nazara Alınarak Uygun Miktarda Artırılması Gerektiği )"
YHGK11.2.1998E. 1998/2-116 K. 1998/110"ATIF SURETİYLE KARAR VERİLMESİ ( Bozulan Önceki Karara )
YARGITAYIN BOZMA KARARI ( Bozulan Karara Atıf Suretiyle Karar Verilemeyeceği )
ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE ŞEKLİNDE VERİLEN KARAR ( Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
YHGK11.2.1998E. 1998/2–38 K. 1998/82"BOŞANMA ( Münhasıran fiili ayrılık )
TEDBİR NAFAKASI ZORUNLULUĞU
AYRI YAŞAMA HAKKI ( Boşanma davası )"
YHGK11.2.1998E. 1998/2-40 K. 1998/75"İTİRAZIN İPTALİ VE ALACAK DAVASI ( Tarafların Bankada Müştereken ve Müteselsilen Hesap Açmaları Nedeniyle Hesaba Giren Paranın Müştereken Yarı Yarıya Eşit Paylı Olarak Maliki Olmaları )
BANKADA MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN AÇILAN HESAP ( Tarafların Hesaba Giren Paranın Müştereken Yarı Yarıya Eşit Paylı Olarak Maliki Olmaları )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN BANKADA AÇILAN HESAP ( Tarafların Hesaba Giren Paranın Müştereken Yarı Yarıya Eşit Paylı Olarak Maliki Olmaları )"
YHGK11.2.1998E. 1998/2-53 K. 1998/106"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davacının gizli geliri )
HAKİMİN YOKSULLUK NAFAKASI TAKDİRİ"
YHGK11.2.1998E. 1998/2 - 87 K. 1998/77"NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ
ZAMANAŞIMI ( Nüfus kayıt düzeltilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Nüfus kayıt düzeltilmesi )"
YHGK11.2.1998E. 1998/20-136 K. 1998/85"YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Kararın Tefhiminin Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçilerek Okunması Suretiyle Olması )
DİRENME KARARI ( Önceki Kararda Direnilmesine Şeklinde Karar Verilememesi )
ATIF YOLUYLA HÜKÜM ( Bozulan Karara )"
YHGK11.2.1998E. 1998/21-5 K. 1998/81"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Bir Kimsenin Sigortalı Sayılabilmesi İçin Çalışma İlişkisinin Hizmet Akdine Dayanması ve Fiilen Çalışma Koşulunun Gerçekleşmiş Olması Gereği - Dönem Bordrolarının Ödenmesi ve Primlerin Yatırılmış Olması Gereği )
FİİLEN ÇALIŞMA ŞARTI ( Çalışana Yüklenilen İş Görme Ediminin İşverene Ait İşyerinde ve Onun Gözetim ve Denetimi Aytında Yerine Getirilmesi Gereği - Sigortalı Sayılamak İçin Çalışmanın Hizmet Akdine Dayanması ve Fiili Çalışma Gereği ) "
YHGK11.2.1998E. 1998/21-8 K. 1998/88"HİZMET TESPİTİ ( Kamu Düzenine İlişkin Dava Olması Nedeniyle İşverenin Kabulünün Tek Başına Yeterli Olmaması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Hizmet Tespitine İlişkin Dava )
İŞVERENİN KABULÜ ( Hizmet Tespiti İçin Tek Başına Yeterli Olmaması )"
YHGK11.2.1998E. 1998/3-50 K. 1998/89"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ ( Hak ve Nesafet Oranlarının Uygulanmasının Şartları )
HAK VE NESAFET ORANLARI ( Kira Bedelinin Tesbitinde Uygulanmasının Şartları )
UZAMIŞ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Kurallar )
SÜRE ( Kira Bedelinin Tesbitinde Endeks Oranının Uygulanacağı Süre )"
YHGK11.2.1998E. 1998/3-6 K. 1998/95"GÖREV SINIRI ( Dava Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan Yasa Hükmüne Göre Belirleneceği )
DAVA AÇILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASA HÜKMÜ ( Görev Sınırının Belirlenmesinde Esas Olacağı )"
YHGK11.2.1998E. 1998/4-103 K. 1998/94"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Nüfuzunu Kullanarak Reşit Olmayan Mağdurenin Rızayla Irzına Geçme )
REŞİT OLMAYAN MAĞDURENİN RIZAYLA IRZINA GEÇMEKTEN DOLAYI MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Reşit Olmayan Mağdurenin Irzına Geçmekten Dolayı Mahkumiyetin Manevi Tazminat Davasına Etkisi )"
YHGK11.2.1998E. 1998/4-27 K. 1998/100"ASKER KİŞİLER ARASINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olumsuz Sicil - Yargı Yeri )
YARGI YERİ ( Asker Kişiler Arasında Manevi Tazminat Davası - Olumsuz Sicil )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Olumsuz Sicil - Asker Kişiler Arasında )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asker Kişiler Arasında Manevi Tazminat Davası - Olumsuz Sicil )
HAKİMİN GÖREVİ ( Maddi Olguların Hukuki Nitelendirilmesi - Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak )"
YHGK11.2.1998E. 1998/5-56 K. 1998/90"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Davanın Kamulaştırma İşleminin Tebliği Tarihinden İtibaren Otuz Günlük Hak Düşürücü Sürede Açılması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Ücret Tarifesinde Avukatlık Ücretinde İndirimi Gerektirir Bir Neden Bulunmadığından Yapılan İndirimin Doğru Olmadığı )"
YHGK11.2.1998E. 1998/8-45 K. 1998/97"EKSİK İNCELEME ( Tanık Listesindeki Bütün Tanıkların Dinlenmemesi )
TANIK LİSTESİNDEKİ BÜTÜN TANIKLARIN DİNLENMEMESİ ( Eksik İnceleme )
TANIKLARIN ADRESLERİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Tanıklar Dinlenmeden Hüküm Tesis Edilebilmesi )
TANIKLARIN HAZIR EDİLEMEYECEĞİNİN BEYAN EDİLMESİ ( Tanıklar Dinlenmeden Hüküm Tesis Edilebilmesi )"
YHGK11.2.1998E. 1998/9-91 K. 1998/91"YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Özel Hukuka Tabi İşveren ile Davacı Arasındaki Davada İdari Yargının Görevli Olacağından Söz Edilememesi )
KAMU KURULUŞU KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Davacının Hava Alanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketinde 1475 Sayılı İş Yasasına Tabi ve Kapsam Dışı Personel Olarak Çalışmakta Olması )
ÖZELLEŞTİRME ( İşlemin Tamamlanmasıyla Havaş Anonim Şirketi Bağlı Kuruluş ve Davacının da Bağlı Kuruluşta Çalışan Kapsam Dışı Kamu Personeli Niteliğini Yitirmiş Olması )
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ ( Bu İşverenlere Ait İşyerinde Çalışan Kapsam Dışı Personelin İşvereni ile Hizmet Akdinden Doğan İlişkilerin Tamamen Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması )
4046 SAYILI YASA UYGULAMASI ( Özelleştirme Programına Alınan Kuruluşların Satış-Kiralama-İşletme Hakkının Verilmesi- Mülkiyetin Gayrı Ayni Hakların Tesisi-Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflarla Özelleştirilip Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine Geçilmesi )"
YHGK18.2.1998E. 1997/10-881 K. 1998/113"MALULLÜĞÜN TESPİTİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Verilen Raporların Esas Olacağı - İtiraz Halinde Tıp Fakültesi Konseyi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Rapor Alınması Gerektiği )
KURUM SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Konuda Uzman Tıp Fakültesi Konseyi veya Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Maluliyet İş Görmezlik Erken Yaşlanma Hallerinin Tespiti )
İŞ GÖREMEZLİK VE ERKEN YAŞLANMANIN TESPİTİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Verilen Raporların Esas Olacağı - İtiraz Halinde Tıp Fakültesi Konseyi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Rapor Alınması Gerektiği )
ERKEN YAŞLANMANIN TESPİTİ ( Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarınca Verilen Raporların Esas Olacağı - İtiraz Halinde Tıp Fakültesi Konseyi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Rapor Alınması Gerektiği )"
YHGK18.2.1998E. 1997/15-788 K. 1998/111"SEBEPSİZ İKTİSAP ( İki Tarafın da Edimlerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Tarafların Birbirlerine Verdiklerinin Geri Alınması )
DIŞ KREDİ SAĞLANMASI ŞARTINA BAĞLI SÖZLEŞMENİN KREDİ BULUNAMAMASI NEDENİYLE FESHİ ( Tarafların Aldıklarını Geri Vermesi )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMASI ( Davanın Konusuz Kalması )"
YHGK18.2.1998E. 1997/2-880 K. 1998/121"BOŞANMA ( Kocanın bağımsız ev temin etmemesi )
KOCANIN BAĞIMSIZ EV TEMİN ETMEMESİ"
YHGK18.2.1998E. 1998/11-11 K. 1998/128"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Kooperatif Üyesi Olduğunu İspat Mecburiyeti )
GAZETE İLANININ DELİL NİTELİĞİ ( Kooperatiften İhraç Kararının İptali Davası Açan Kişinin Kooperatif üyesi Olduğunun İspatında )
İSPAT KÜLFETİ VE GAZETE İLANININ DELİL OLMA NİTELİĞİ ( Kooperatiften İhraç Kararının İptalini Talep Eden Kişinin Kooperatife Üye Olduğunu )"
YHGK18.2.1998E. 1998/17-126 K. 1998/127"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaların Birleştirilmesi )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı Tapu Kaydına Dayanılarak Dava Konusu Edilen Taşınmazlar Varsa )
AYNI TAPU KAYDINA DAYANARAK AÇILAN DAVA ( Davaların Birleştirilmesi )"
YHGK18.2.1998E. 1998/18-51 K. 1998/131"DOKTOR TABELASI ( Önceki Malikle Yapılan Sözleşmeyle Bağımsız Bölümün Altına Asılmış İse de Yeni Malikin Bu Sözleşmeyle Bağlı Olmadığı - Önceliğin Pencerenin Ait Olduğu Bağımsız Bölüm Malikine Ait Olduğu/Muarazının Men'i )
MUARAZANIN MEN'İ ( Kendi Bağımsız Bölümüyle İlgili Olmayan Davalıya Ait Taşınmazın Penceresinin Altına Koyduğu Tanıtıcı Levha Kaldırıldığıdan Bahisle Muarazanın Men'i Davası - Önceki Malikle Yapılan Sözleşmenin Yeni Maliki Bağlamadığı )
TABELA ( Önceki Malikle Yapılan Sözleşmeyle Bağımsız Bölümün Altına Asılmış İse de Yeni Malikin Bu Sözleşmeyle Bağlı Olmadığı - Önceliğin Pencerenin Ait Olduğu Bağımsız Bölüm Malikine Ait Olduğu/Muarazının Men'i )"
YHGK18.2.1998E. 1998/19 – 127 K. 1998/120"BANKANIN MÜKERRER ÖDEME YAPMASI ( Haksız iktisap )
HAKSIZ İKTİSAP ( Bankanın mükerrer ödeme yapması )
AÇIKTAN KREDİ KULLANDIRMAK
TİCARİ İŞ
REESKONT FAİZİ ( Ticari İş )"
YHGK18.2.1998E. 1998/19-152 K. 1998/140"KISA KARAR ( Gerekçeli Kararla Çelişmemesi Gereği )
GEREKÇELİ KARAR ( Kısa Kararla Çelişmemesi Gereği )
KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bozma Sebebi Olması )"
YHGK18.2.1998E. 1998/2-108 K. 1998/118"KOCANIN EKONOMİK SIKINTIYA GİRMESİ
KOCANIN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ( Ekonomik durumu bozulan )"
YHGK18.2.1998E. 1998/2-155 K. 1998/119"KARAR YAZMA USULÜ ( Hüküm Sonucu Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İstekler Hakkında Verilen Hükümle Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Belirtilmesi )
AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Hükmün Sonucu Kısmında Gerekçelerin Açık ve Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi )
BOZMA KARARINA ATIF YAPILMASI ( Bozma Kararıyla İlk Hüküm Yayatiyetini Yitirdiğinden Ona Atıf Suretiyle Hüküm Tesisinin Kurallara Uygun Düşmeyecek Olması )"
YHGK18.2.1998E. 1998/20-118 K. 1998/134"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalıların Orman Açma ve İşgal Suçundan Dolayı Aldığı Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Orman Açma ve İşgal Suçundan Sanık Davalılar Hakkındaki )
ORMAN AÇMA VE İŞGAL SEBEBİYLE CEZA DAVASI ( Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
MAHKUMİYET KARARI ( Hukuk Hakimini Bağlaması )"
YHGK18.2.1998E. 1998/4-122 K. 1998/138"KUM OCAKLARI
GENEL SULAR ( Kum ocakları )
AKARSU YATAĞINDAN KUM ALMAK"
YHGK18.2.1998E. 1998/4-41 K. 1998/124"BOŞANMA ( Tanık Beyanlarının İnandırıcılığı Gereği )
TANIK BEYANLARI ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Konusunda )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( İnandırıcı Olmayan Tanık Beyanlarına Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )"
YHGK18.2.1998E. 1998/6–37 K. 1998/123"ŞUFA HAKKI ( Fiili ifraz )
FİİLİ İFRAZ ( Şufa hakkı )"
YHGK18.2.1998E. 1998/7-125 K. 1998/135"ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( 1744 S. Yasa Döneminde Başlanan İşlemin 2896 S. Yasa Döneminde Sona Ermesinin Sonuçları )
UYGULANACAK YASA KURALI ( Orman Dışına Çıkarma İşlemine 1744 S. Yasa Döneminde Başlanmasına Rağmen 2896 S. Yasa Döneminde Sona Ermesi )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Dışına Çıkarma-Uygulanacak Yasa Kuralı )"
YHGK18.2.1998E. 1998/8-15 K. 1998/129"SÜRE ( Tesbit Dışı Bırakılan Yeri Zilyetlikle Kazanmak İçin Dava Açmakta )
KADASTRODA TESBİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Hali, Çalılık ve Taşlık )
ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Tesbit Dışı Bırakılan Yerleri İmar ve İhya İle )
KADASTRODA TESBİT DIŞI BIRAKILAN YERİ ZİLYETLİKLE KAZANMAK İÇİN DAVA AÇMAKTA SÜRE"
YHGK18.2.1998E. 1998/9-89 K. 1998/132"AKDİ FESİH HAKKINI KULLANMA ÖNELİ ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hallerin Varlığı Halinde Karşı Tarafın Öğrenme Tarihinden İtibaren Altı İş Günü ve Her Halde Bir Yıl Geçtikten Sonra Fesih Hakkının Kullanılamayacağı - Fesih )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışın Öğrenilmesinden İtibaren Altı İş Günü ve Her Halde Fiilin Vukuundan İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürede Fesih Yetkisinin Kullanılabileceği - Personel Yönetmeliği )
PERSONEL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ( Talimat Niteliğinde Olup Bağlayıcı Özelliği Olmadığı - Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışların Öğrenilmesinden İtibaren Altı İş Günü ve Her Halde Bir Yıl İçinde Fesih Hakkının Kullanılması )"
YHGK25.2.1998E. 1998/1-169 K. 1998/148"BOZULAN MAHKEME KARARI ( Hayatiyetini Kaybedeceği-Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )
DİRENME KARARI ( Bozulan Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )
ATIF SURETİYLE HÜKÜM KURULAMAMASI ( Bozulan Karara )"
YHGK25.2.1998E. 1998/11-131 K. 1998/154"KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Şekil ve Şartları )
ÜYELİKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Bir Aylık Mehlin İkinci İhtarnamede 30 Gün Olarak Gösterilmiş Olması )
İHTARNAMEDE BİR AYLIK SÜRENİN 30 GÜN OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Talebi )
İKİ HAKLI İHTARNAME NEDENİYLE KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( İkinci İhtarnamede Tanınan Mehlin 1 Ay Yerine 30 Gün Gösterilmesi )"
YHGK25.2.1998E. 1998/13 – 137 K. 1998/155"SATIŞIN İPTALİ VE TAZMİNAT ( Taksitle satış )
TAKSİTLE SATIM AKDİNİN FESHİ
TAKSİT BORCUNDA TEMERRÜD"
YHGK25.2.1998E. 1998/14-174 K. 1998/149"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ( Temyiz Süresi )
TEMYİZ SÜRESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Kararları )"
YHGK25.2.1998E. 1998/14-52 K. 1998/141"KESİN HÜKÜM ( Tapu İptali ve Mer`a Olarak Sınırlandırma ve Elatmanın Önlenmesi Davası )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kesin Hüküm )
TAPU İPTALİ VE MER`A OLARAK SINIRLANDIRMA ( Kesin Hüküm )"
YHGK25.2.1998E. 1998/2-121 K. 1998/157"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Sözleşmenin Geçerliliği )
ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi İçin Adi Yazılı Şeklin Yeterli Olması )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ( Miras Taksim Sözleşmesi ve Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Taksimi Hallerinde )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN TAKSİMİ ( Resmi Şekil Zorunluluğu )"
YHGK25.2.1998E. 1998/21-132 K. 1998/143"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Kanunda Böyle Bir Hak Tanınmamış Olması )
HİZMET TESBİTİ TALEP EDİLEMEYECEĞİ ( Bağ-Kur Sigortası Kapsamındaki Hizmet İçin )"
YHGK25.2.1998E. 1998/21-140 K. 1998/147"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KAPSAMINDA SİGORTALI OLAN KİŞİ ( Bağ-Kur Kapsamına Alınamaması )
SİGORTALILIK DURUMU ( Daha Önce SSK Kapsamında Sigortalı Olan Kişinin Bağ-Kur Kapsamına Alınmış Olması )
BAĞ-KUR KAPSAMINA ALINAN KİŞİ ( Önceden SSK Kapsamında Sigortalı Olması )"
YHGK25.2.1998E. 1998/3-130 K. 1998/151"SUÇ İSNADI VEYA İHBARI ( Manevi Tazminata Mesnet Olabilmesinin Şartları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Suç İsnadının Tazminata Sebep Teşkil Etmesinin Şartları )
ADLİ MAKAMLARA BAŞVURMA HAKKI ( Suç İsnadı veya İhbarının Manevi Tazminata Kaynaklık Etmesi )
ŞİKAYET VE İHBAR HAKKI ( Suç İsnadından Dolayı Manevi Tazminat )"
YHGK25.2.1998E. 1998/6-147 K. 1998/144"MÜDDEABİHİN DEVİR VE TEMLİKİ ( HUMK 186. Maddedeki Seçimlik Hakkın Kullanılabilmesi İçin Davacıya Mehil Tanınması )
MEHİL TANINMASI ( HUMK 186. Maddedeki Seçimlik Hakkın Kullanılabilmesi İçin )
SEÇİMLİK HAK ( Müddeabihin Devir ve Temliki Dolayısıyla Davacıya Seçimlik Hakkını Kullanması İçin Mehil Tanınması )
ŞUF'ALI PAYIN DAVA SIRASINDA BAŞKASINA DEVRİ ( Seçimlik Hakkını Kullanabilmesi İçin Davacıya Mehil Tanınması )"
YHGK25.2.1998E. 1998/8-148 K. 1998/160"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Niteliğinin Kesin Olarak Tespiti )
MERA ( Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesi Yönünden Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Aracılığıyla Yerinde Keşif Yapılmasının Gerekmesi )"
YHGK4.3.1998E. 1998/12-150 K. 1998/162"TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlu Tarafından Süresinde İtiraz Edilmeyen Takibin Kesinleştiği - Takip Talebiyle İstenilen Faizin Senedin Vade Tarihinden İtibaren İstenebileceği )
İCRA TAKİBİNDE FAİZ ( Asıl Alacak ve Vade Tarihinden İşleyecek %78 Oranında Faiz Talebiyle Başlatılan Takibe İtiraz Edilmemekle Kesinleştiği - Asıl Alacağa İlişikin Ödeme ve Kalan Miktar Dikkate Alınarak Muhtıra Gönderilmesi Gereği )
MUHTIRA ( Asıl Alacağa İlişkin Ödeme Tarihleri ve Kalan Miktarlar Göz Önünde Tutulup Düzenlenen Hesap Tablosunun Borçluya Tebliği Gereği - İtiraz Edilmeyen Takibin Kesinleştiği )"
YHGK4.3.1998E. 1998/13-151 K. 1998/202"İŞLETME DEVRİ ( Sözleşmede İşletmenin Geçmiş ve Gelecek Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Belirlenmesi )
BORÇLARDAN SORUMLULUK ( Devredilen İşletmeye Ait Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Kararlaştırılması )
VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Sözleşmede İşletmenin Tüm Vergi Borçlarından Devralanın Sorumlu Olacağının Kararlaştırılmış Olması )"
YHGK4.3.1998E. 1998/16-160 K. 1998/203"USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebellüğ Edenin Muhatapla Aynı Çatı Altında Oturmaması )
TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI ( Amca Oğluna Yapılan Tebligat )
DAVA ARKADAŞLIĞINDA TEBLİGAT ( Tüm Paydaşlara Tebligat Zorunluluğu )"
YHGK4.3.1998E. 1998/2-161 K. 1998/163"TERK NEDENİYLE BOŞANMA ( Davasında Müşterek Haneye Dönme İhtarı Gönderilmesi İçin Terkin İki Ay Sürmesi ve Evin Bundan Önce Oturmaya Elverişli Bir Halde Hazır Edilmesi Gerektiği )
MÜŞTEREK HANEYE DÖNME İHTARI ( Gönderilebilmesi İçin Terkin İk Ay Sürmesi ve Evin Davetten Önce Oturmaya Elverişli Bir Şekilde Hazır Edilmesi Gerektiği - İki Aylık Süre Dolmadan Gönderilen İhtarın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
BOŞANMA ( Terk Nedeniyle - Müşterek Haneye Dönme İhtarı Gönderilmesi İçin Terkin İki Ay Sürmesi ve Evin Bundan Önce Oturmaya Elverişli Bir Halde Hazır Edilmesi Gerektiği )"
YHGK4.3.1998E. 1998/20-157 K. 1998/204"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Yangın Sonucu Ormanda Meydana Gelen Açıklık )
ORMAN İÇİNDE YER ALAN AÇIKLIKLAR ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi-Yangın Sonucu Oluşan Alanda İnşaat Yapılmış Olması )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Orman İçi Açıklık )
YANGIN SONUCU ORMANDA OLUŞAN ALANDA İNŞAAT YAPILMASI ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi-Orman İdaresinin El Koyması Gereği )"
YHGK4.3.1998E. 1998/21-153 K. 1998/165"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Davasında İşverenin Kusurunun Tesbitinde Rücu Davasındaki Oranın Esas Alınacağı )
TAZMİNAT DAVASINDA İŞVERENİN KUSUR ORANININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüme Dayalı )
KUSUR ORANININ TESBİTİNDE RÜCU DAVASINDAKİ ORANIN ESAS ALINMASI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞVERENİN İŞ KAZASINDAKİ KUSUR ORANININ TESBİTİ ( Rücu Davasında Tesbit Edilen Kusur Oranının Tazminat Davasında da Geçerli Olması )
RÜCU DAVASINDA TESBİT EDİLEN İŞVERENİN KUSUR ORANI ( Tazminat Davasında da Esas Alınacağı )"
YHGK11.3.1998E. 1998/14-159 K. 1998/215"ESER SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti talep hakkı )
MÜLKİYETİ TALEP HAKKI ( Eser sözleşmesi )"
YHGK11.3.1998E. 1998/14-165 K. 1998/206"KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bozma Nedeni Oluşturduğu - Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme'nin Önceki Kısa Kararla Bağlı Olmaksızın Çelişkiyi Kaldırmak Kaydı İle Vicdani Kanaatine Göre Karar Verebileceği )
BOZMA ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki - Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme'nin Önceki Kısa Kararla Bağlı Olmaksızın Çelişkiyi Kaldırmak Kaydı İle Vicdani Kanaatine Göre Karar Verebileceği )"
YHGK11.3.1998E. 1998/18-177 K. 1998/210"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Farklı Özellikleri Belirtilmeden Benzer Durumdaki Taşınmazlardan Farklı Değer Takdir Edilmesi )
KIYMET TAKDİRİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Bezer Durumdaki Taşınmazlardan Farklı Değer Takdir Edilmesi )"
YHGK11.3.1998E. 1998/2-175 K. 1998/213"BOŞANMA DAVASI ( Velayetin Tayininde Küçüğün Menfaatlerinin Göz Önünde Bulundurulması Şartı )
VELAYET TAYİNİ ( Ana Yanında Kalmaması İçin Ciddi Deliller Bulunmamasına Rağmen Ana Bakım Şefkatine Muhtaç Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesinin Yanlış Olması )"
YHGK11.3.1998E. 1998/2–182 K. 1998/211"BOŞANMA ( Hakimin takdir yetkisi )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
AİLENİN KORUNMASI ( Boşanmada hakimin takdir yetkisi )
BOŞANMA DAVASINDA TANIK DİNLEME HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMAMASI ( Boşanma )"
YHGK11.3.1998E. 1998/2-222 K. 1998/219"EŞYA ALACAĞI DAVASI ( Direnmeye İlişkin Kısa Kararda Toplam Bir Değer Belirtilerek Dava Konusu Ziynetlerin Cins ve Miktarlarının Gösterilmiş Olması )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Sureti İle Olması )
HÜKÜM SONUCUNUN DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLEREK OKUNMASI ( Kararın Tefhimi Sonucunun Doğması )
BOZMA NEDENİ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Olması )
KISA KARARLAR GEREKÇELİ KARARIN FARKLI OLMASI ( Bozma Nedeni Olması )"
YHGK11.3.1998E. 1998/4-173 K. 1998/221"TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Sahte Vekaletnameyle İşlem Yapılması Halinde Devletin Sorumlu Olup Olmayacağı )
SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Devletin MK. 917. Madde Gereğince Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Zararlar )"
YHGK11.3.1998E. 1998/6-170 K. 1998/207"ŞUFA DAVASI ( Taşınmazı Satın Alan Şahsın Tapuda Resmi Akdin Tarafı Olmaması Nedeniyle Satış Bedelinde Muvazaa Olduğuna İlişkin İddia İleri Sürememesi )
MUVAZAA İDDİASI ( Taşınmazı Satın Alan Şahsın Tapuda Resmi Akdin Tarafı Olmaması Nedeniyle Satış Bedelinde Muvazaa Olduğuna İlişkin İddia İleri Sürememesi )
SATIŞ TARİHİ İLE ŞUFA DAVASI TARİHİ ARASINDA UZUN SÜRE BULUNMASI ( Enflasyon Gibi Objektif Ekonomik Değişiklikler Sebebiyle Dava Tarihindeki Değerin Şufa Bedeli Olarak Kabulünün Gerekmesi )"
YHGK11.3.1998E. 1998/6-172 K. 1998/209"ŞUFA BEDELİ ( Muvazaa iddiası )
MUVAZAA ( Şufa bedelinde )"
YHGK11.3.1998E. 1998/6-186 K. 1998/214"FİİLİ TAKSİM ŞUFA HAKKI ( Özel taksim sözleşmesi )
ÖZEL TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Şufa ( önalım ) hakkı )"
YHGK11.3.1998E. 1998/8-176 K. 1998/217"ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL DAVASI ( Muhdesatların tesbiti )
MUHDESATLARIN TESBİTİ ( Zilyedliğe dayalı tescil davası )
EDA DAVASI ( Hukuki yarar )
HUKUKİ YARAR ( Eda davası )
TESBİT DAVASI ( Hukuki yarar )"
YHGK18.3.1998E. 1998/10-149 K. 1998/224"GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Tarafından Verilen İdari Para Cezasına İtirazda )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ( Uygulanacak Prosedür ve Görevli Mahkeme )
İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ MERCİİ ( SSK Tarafından Verilen )
İSTİRDAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( SSK'ca Tahakkuk Ettirilip Ödenmiş İdari Para Cezası İçin Açılacak Olan )"
YHGK18.3.1998E. 1998/10-183 K. 1998/233"BAĞKURUN ÖDEMİŞ OLDUĞU BEDELİ İSTEMİ ( Tazminat Davası )
TAZMİNAT DAVASI ( Bağkurun Ödemiş Olduğu Bedeli İstemi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hakimin Tavan Aşılmamak Kaydıyla Hüküm Vermesi )
MAHKEMENİN TALEPLE BAĞLILIK İLKESİNİ GÖZÖNÜNE ALMASI ( Tavan Aşılmamak Kaydıyla Hüküm Verilmesi )
HAKİMİN TARAFLARIN İDDİALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Taleple Bağlılık İlkesi )"
YHGK18.3.1998E. 1998/10-229 K. 1998/234"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYI ( İşverenin Sorumluluğu )
RÜCUAN ALACAK ( İşveren Aleyhine Açılan Davalarda Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İşveren Aleyhine Açılan Rücuen Alacak Davalarında )
İŞVERENİN İŞÇİYİ SİGORTAYA BİLDİRMEMESİ ( Sözleşmeye Aykırılık-Sorumluluk )
SİGORTAYA BİLDİRİLMEYEN İŞÇİNİN KAZAYA UĞRAMASI ( Sorumluluk-Rücü Davasında Zamanaşımı )"
YHGK18.3.1998E. 1998/2–163 K. 1998/225"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı/koca arasında para ilişkisi )
BAĞIŞTAN RÜCU
KARI/KOCA ARASINDA PARA İLİŞKİSİ ( İnançlı sözleşme )"
YHGK18.3.1998E. 1998/2-190 K. 1998/228"BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle )
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Kusur Durumunun Belirlenmesi )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Davacının Kusursuz Olmasına Gerek Olmaması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Davacının Kusursuz Olmasına Gerek Olmaması )
KUSUR ( Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Davacının Kusursuz Olmasına Gerek Olmaması )"
YHGK18.3.1998E. 1998/4–187 K. 1998/226"ÇALINAN EŞYA
KAYBEDİLEN EŞYA
HIRSIZLIK MALI BİLEREK SATIN ALMAK
KUYUMCUNUN HIRSIZLIK MAL SATIN ALMASI
HÜSNÜNİYETLİ ZİLYET İSTİHKAK DAVASI ( Çalıntı mal )"
YHGK18.3.1998E. 1998/9-227 K. 1998/227"İŞ AKTİNİN FESHİ ( Disiplin Kurulundan Geçirilerek Feshedilmesi Gereken Durularda Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Akdinin Disiplin Kurulundan Geçirilerek Feshedilmesi )
HİZMET AKDİ ( Disiplin Kurulundan Geçirilerek Feshedilmesi Gereken Durularda Hak Düşürücü Süre )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( Feshe Yetkili Makam Tarafından Öğrenilmesinden İtibaren Altı Gün Geçtikten İtibaren fesih )"
YHGK25.3.1998E. 1998/12-233 K. 1998/248"MENKUL İHALESİ ( Kanunda Öngörülen İlanların Yapılmaması )
TANIK DİNLENMESİ ( Müştekinin İhaleyi Öğrendiği Tarihi Tesbit Etmek İçin )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Menkul İhalesinin İlan Edilmemesi Dolayısıyla Borçlunun Bildirdiği Öğrenme Tarihi )
ÖĞRENME TARİHİ ( İlan Edilmeyen Menkul İhalesinin )
İLAN YAPILMAMASI ( Menkul İhalesinde )"
YHGK25.3.1998E. 1998/14 – 232 K. 1998/245"MİRAS PAYININ DEVRİ
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Miras payının devri )
MİRAS PAYININ DEVRİNİ KABUL"
YHGK25.3.1998E. 1998/15-239 K. 1998/246"BOZMA KARARINA UYULMASI ( Bilirkişi İncelemesinin Bozma Kararı Doğrultusunda Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uyulan Bozma Kararı Doğrultusunda Yapılması Gereği )"
YHGK25.3.1998E. 1998/2-236 K. 1998/240"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ
İSBAT KÜLFETİ ( Ziynet eşyalarının iadesi )"
YHGK25.3.1998E. 1998/6 – 230 K. 1998/243"TAHLİYE ( Temerrüd sebebiyle )
KİRA SÖZLEŞMESİ
ÖZEL ŞARTLARININ SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI"
YHGK1.4.1998E. 1998/10-250 K. 1998/267"İŞ KAZASI NEDENİYLE KURUMUN YAPTIĞI MASRAFLAR İÇİN AÇILAN RÜCU DAVASI ( Kusur Oranlarının Tesbiti )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan Rücu Davasında )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan )"
YHGK1.4.1998E. 1998/12-252 K. 1998/251"SÜRE ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz )
ZAMANAŞIMI İTİRAZININ ZAMANI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte )
İTİRAZ DİLEKÇESİNDE BİLDİRİLMEYEN ZAMANAŞIMI ( Sonradan İleri Sürülmesi )
SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZ SEBEPLERİ ( Zamanaşımı İtirazının Ne Zaman İleri Sürülebileceği )
İTİRAZ SEBEPLERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Kambiyo Yoluyla Takipte )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Kambiyo Yoluyla Takipte Ne Zaman İleri Sürüleceği ve Senede Dayanılıp Dayanılamayacağı )"
YHGK1.4.1998E. 1998/2-235 K. 1998/249"BOŞANMA DAVASI ( Kadının Boşanmaya Sebebiyet Veren Olayda Kusursuz Olmasına Rağmen Kadının Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kadının Boşanmaya Sebebiyet Veren Olayda Kusursuz Olmasına Rağmen Kadının Şahsiyet Haklarına Ağır Saldırı Olmaması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )
ŞAHSİYET HAKLARINA AĞIR SALDIRI ( Kusursuz Olmasına Rağmen Kişiliğine Ağır Bir Saldırı Olmayan Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilememesi )
NAFAKA ( Niteliği Açıklanmadan Nafaka Tayininin Yanlış Olması )"
YHGK1.4.1998E. 1998/21-248 K. 1998/264"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Dava Niteliği ve Delillerin Re'sen Araştırılması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA NİTELİĞİ VE DELİLLERİN RE'SEN ARAŞTIRILMASI ( Hizmet Tesbiti Davası )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN UYGULANMASI ( Hizmet Tesbit Davasında )"
YHGK1.4.1998E. 1998/21-283 K. 1998/260"MAHKEME KARARLARININ İÇERİĞİ ( Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin İsteklerin Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Sıra Numarası Altında Gösterilmesi Gereği - Direnme Kararı )
DİRENME KARARI ( Mahkeme Kararı Bozulmakla Geçerliliğini Yitirdiğinden Önceki Kararda Direnilmesine Denilerek Önceki Karara Atıf Yapılamayacağı - Karar Tefhiminin En Az Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Gereği )"
YHGK1.4.1998E. 1998/3 – 245 K. 1998/266"BAŞKASININ TAŞINMAZINA AĞAÇ DİKMEK
MÜTEMMİM CÜZ
MEYVE AĞACI
DİKİLEN ŞEYLER"
YHGK1.4.1998E. 1998/4-251 K. 1998/265"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırıda Yansıma Yoluyla )
BORÇLAR KANUNUNUN 49. MADDESİNİN UYGULAMA KOŞULLARI
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA YANSIMA YOLUYLA MANEVİ TAZMİNAT"
YHGK1.4.1998E. 1998/8-247 K. 1998/250"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro tesbitinden önce taşınmazın satın alınması )
KADASTRO TESBİTİNDEN ÖNCE TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI ( Tapu iptali ve tescil )
İYİ NİYET KURALI ( Maddi olayla bağlılık )
MADDİ OLAYLA BAĞLILIK ( İyiniyet kuralı )"
YHGK1.4.1998E. 1998/9-238 K. 1998/252"SENDİKA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİĞİ İÇİN İŞTEN AYRILAN İŞÇİ ( Sonraki Dönemde Seçilmediğinden Tekrar İşe Alınma Talebinin Reddedilmesi )
İŞBAŞI YAPTIRILMAYAN ESKİ SENDİKA YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞÇİ ( İhbar, Kıdem ve Sendikalar Kanunu m.12'deki Tazminat Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE SENDİKALAR KANUNU m.12'DEKİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yönetim Kuruluna Seçilmeyip Eski İşine Alınmayan İşçinin )
YÖNETİM KURULUNA TEKRAR SEÇİLMEYİP ESKİ İŞİNE ALINMA TALEBİ REDDEDİLEN İŞÇİ ( İhbar, Kıdem ve Sendikalar Kanunu m.12'deki Tazminat Talebi )"
YHGK15.4.1998E. 1998/10-266 K. 1998/281"SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Bağ-Kur Üyesinin Bir Dönem SSK'ya Tabi Çalışmaları Olması )
BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN İPTALİ ( Ortak Olunan Şirketin Faaliyette Bulunmaması-SSK'ya Tabi Çalışmalar )
SSK'YA TABİ ÇALIŞMALAR ( Bağ-Kur Üyesi-Kurum Sataşmasının Önlenmesi )"
YHGK15.4.1998E. 1998/11–258 K. 1998/273"ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Kasko Sigortası )
KASKO SİGORTALI ARACI ALKOLLÜ KULLANMAK
İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI
TİCARİ DAVALAR
SİGORTA UYUŞMAZLIKLARI ( Ticari davalar )"
YHGK15.4.1998E. 1998/17-273 K. 1998/272"TESPİTE İTİRAZ ( Meraların Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Meraların Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
MERA ( Meraların Zilyetlikle İktisap Edilememesi )"
YHGK15.4.1998E. 1998/19–256 K. 1998/279"HAKEM KARARLARININ TENFİZİ
YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ
ULUSLARARASI FOSFA KURALLARI
FOSFA KURALLARI
NEWYORK SÖZLEŞMESİ
TAHKİM ŞARTI
YAZILI ANLAŞMA ( Karşılıklı yazışma ile )
HAKEM ŞARTI
HAKEM SÖZLEŞMESİ"
YHGK15.4.1998E. 1998/19-262 K. 1998/282"KUSUR ORANI ( Arkadan çarpma )
ARKADAN ÇARPMA ( Diğer etkenlerin değerlendirilmemesi )
SAĞA DÖNÜŞ KURALLARININ İHLALİ ( Arkadan çarpma )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN ZARAR ( Arkadan çarpma )"
YHGK15.4.1998E. 1998/2-257 K. 1998/270"BOŞANMA ( İradi veya gayrı iradi hareketler )
İRADİ HAREKETLER ( Boşanma )
GAYRI İRADİ HAREKETLER ( Boşanma )
AKIL HASTALIĞI ( Boşanma )
BOŞANMA ( Akıl hastalığı )"
YHGK15.4.1998E. 1998/2-259 K. 1998/280"BOŞANMA ( Davalının müsnet suçlardan beraatı )
TANIK DİNLETMEKTEN VAZGEÇME ( Mahkemece verilen usulsüz önele riayetsizlik )
KUSURSUZ EŞ ALEYHİNE BOŞANMA DAVASI
İLK İTİRAZ ( Usulsüz tebligat )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İlk itiraz )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ"
YHGK15.4.1998E. 1998/2–260 K. 1998/268"HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma )
AİLENİN KORUNMASI
BOŞANMA DAVASINDA TANIKLARA SORULACAK HUSUSLAR
VEKİLİN AZLİNİN MAHKEMEYE BİLDİRİLMEMESİ
AZLİN MAHKEMEYE BİLDİRİLMEMESİ"
YHGK15.4.1998E. 1998/21-263 K. 1998/283"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Tanık Beyanları ve İşyeri Kayıtları Arasında Çelişki Bulunması )
TANIK BEYANLARINA İTİBAR EDİLECEĞİ ( Hizmet Tesbit Davasında Davacıyla Birlikte Çalışmış ve Bordrolara Geçmiş Olan Tanıkların )
SİGORTALI HİZMETİN TESBİTİ DAVASI ( Tanık Beyanları ve İşyeri Kayıtları Arasında Çelişki Bulunması )"
YHGK15.4.1998E. 1998/3-274 K. 1998/275"DİŞ HEKİMİNİN TEDAVİ ÜCRETİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
GÖREV ( Diş Hekimi ile Hastası Arasındaki Tedavi Ücreti Davası )"
YHGK15.4.1998E. 1998/4-264 K. 1998/286"İCRA TAKİBİNDEKİ HAKLILIK VE HAKSIZLIK NİSBETİNE GÖRE KARAR VERME ZORUNLULUĞU
SENEDİ TAHRİF EDEN 3.KİŞİ ( Masraflardan Sorumluluğu )
YEDİEMİNLİK ÜCRETİ ( Senedi Tahrif Eden Kişiden Alınabileceği )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Kısmen Kabul Edilmesi )
SENETTE TAHRİFAT ( Menfi Tesbit Davasında Borcun Asıl Miktarının Tesbit Edilmesi )
SAHTE SENEDE DAYALI TAKİP ( Asıl Borç Miktarının Tesbiti )"
YHGK15.4.1998E. 1998/6-272 K. 1998/284"GÖREVSİZLİK KARARI ( Mahkemenin Keşif Yapıp Bulduğu Değere Göre Karar Vermesi )
MAHKEMENİN KEŞİF YAPIP BULDUĞU DEĞERE GÖRE KARAR VERMESİ ( Görevsizlik Kararının Yanlış Olması )
KEŞİF SONUCU GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ ( Davanın Açıldığı Günkü Değerin Nazara Alınması )
HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ ( Davanın Açıldığı Günkü Değere Göre Belirlenmesi )
DAVANIN AÇILDIĞI GÜNKÜ DEĞERİN ÖNEMİ ( Hukuk Mahkemelerinin Görevlerinin Belirlenmesi )"
YHGK22.4.1998E. 1997/18-672 K. 1998/302"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Tarım Arazisi Veya Arsa Olup Olmadığının Tespiti )
TARIM ARAZİSİ VEYA ARSA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Belediyelerce Yapılıp Usulünce Yürürlüğe Konulan Nazım İmar Planı Kapsamındaki Taşınmazların Arsa Sayılması )
NAZIM İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırma Hukuku Yönünden Taşınmazların Arsa Vasfına Sahip Olması )"
YHGK22.4.1998E. 1998/1-286 K. 1998/288"EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın Dava Açma Hakkı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaşın El Atmanın Önlenmesi Davası Açma Hakkının Olması )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Paydaşlardan Birinin Tek Başına Ortak Taşınmazdan Yararlanmasına Engel Olan Paydaş Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davası Açabilmesi )
TAKSİM DAVASI ( Payından Az Yer Kullandığını İleri Süren Paydaşın Sorununu El Atmanın Önlenmesi Davası İle Değil Taksim Davası İle Çözmesinin Gerekmesi )
TAPUDIŞI TAKSİM ( Resmi Taksime Kadar Geçerli Olarak Kalacağı )
TAŞINMAZIN KULLANMA BİÇİMİ KONUSUNDA TAPUDIŞI ANLAŞMA ( Resmi Taksime Kadar Korunması Zorunluluğu )
İYİNİYET ( Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmazın Kullanılması Konusunda Paydaşlar Arasında Tapudışı Anlaşmanın Korunması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZIN TAPUDIŞI PAYLAŞIMI ( Resmi Şekil ve İyiniyet )
RESMİ ŞEKİL ( Paylardaki Mülkiyetin İntikali İçin )
HARİCİ VEYA FİİLİ TAKSİM ( Payların Mülkiyetinin Ana Taşınmazdan Ayrılmaması )
AHDE VEFA ( Harici veya Fiili Taksime Resmi Taksime veya Şuyuun Giderilmesine ya da İmar Uygulamasına Kadar Uyulması )
PAYDAŞIN PAYINA KARŞILIK KULLANDIĞI YER ( Elatmanın önlenmesi )"
YHGK22.4.1998E. 1998/10-281 K. 1998/298"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMİ İPTALİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Yararlanan Kişinin Borçlanmak Amacıyla Yurda Girmesinin Kesin Dönüş Sayılmaması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ( Yurtdışından İşsizlik Sigortası Alan Kişinin Borçlanmak Amacıyla Yurda Girmesinin Kesin Dönüş Sayılmaması )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşmemesi )
İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANAN KİŞİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Yararlanan Kişinin Borçlanmak Amacıyla Yurda Girmesinin Kesin Dönüş Sayılmaması )"
YHGK22.4.1998E. 1998/11-290 K. 1998/296"TAZMİNAT ( Öncelikle Alkolün Güvenli Araç Kullanma Yeteneğini Kaldırıp Kaldırmadığı Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Alkollü Araç Kullanımı Sonucu Meydana Gelen Kaza )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI ( Tazminat Tayin Edilirken Öncelikle Alkolün Kazaya Etkisi Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN RÜCU DAVASI ( Alkolün kazaya etkisinin araştırılması )
ALKOLÜN KAZAYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İlk kararda teselsülün uygulanmaması )
HALEFİYET ( Sigorta Şirketin rücu davası )"
YHGK22.4.1998E. 1998/11 – 291 K. 1998/293"ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Muhik sebeple )
KESİN HÜKÜM ( Şirketin tasfiyesi )
TEMYİZ HAKKI ( Şirket Müdürlerinin davacı/davalı olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin tasfiyesi )"
YHGK22.4.1998E. 1998/17-282 K. 1998/292"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Görev )
GÖREV ( Kadastro Tespitine İtiraz )
KESİNLEŞEN KADASTRO TUTANAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Görev )"
YHGK22.4.1998E. 1998/2-276 K. 1998/297"BOŞANMA DAVALARINDAKİ YETKİ KURALI ( Kamu Düzeni ile İlgili Olmaması )
KAMU DÜZENİ ( Boşanma Davalarındaki Yetki Kuralı )
YETKİSİZLİK KARARI ( Boşanma Davasında İlk İtiraz Bulunmadıkca Mahkemenin Kendiliğinden Veremeyeceği )
MAHKEMENİN YETKİSİZLİK KARARI VEREMEYECEĞİ ( Boşanma Davasında İlk İtiraz Bulunmadıkca )
İLK İTİRAZ ( Boşanma Davasında Yetki )
EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME"
YHGK22.4.1998E. 1998/2 – 293 K. 1998/291"KARARDA PARSEL NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI ( Bozma sebebi )
VERASET BELGESİ VE TAPU KAYITLARINDA TENAKUZ
İLAMIN İNFAZINDA TEREDDÜT
PARSEL NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASI"
YHGK22.4.1998E. 1998/21-284 K. 1998/300"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlanılması Talebinin Kurum Tarafından Reddedilmesi )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Davacıya Yurtdışından Bağlanan Aylığın Hangi Nedenle Bağlandığı Araştırılarak Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Davacıya Yurtdışından Bağlanan Aylığın Hangi Nedenle Bağlandığı Araştırılarak Kesin Dönüş Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi )"
YHGK22.4.1998E. 1998/6-271 K. 1998/299"TAHLİYE İRADESİNİN BİLDİRİLMESİ ( Dava Açma Süresinin Korunması )
TAHLİYE DAVASI ( Dava Açma Süresinin Korunması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN KORUNMASI ( Tahliye Davası )
İHTİRAZİ KAYIT ( Akdin Başlangıcı Olan Ayın Kirasını Alırken )
TAHLİYE İRADESİNİN KİRACIYA BİLDİRİLMESİ ( Sürenin Korunmuş Olması )
SÖZLEŞMENİN YENİLENMEYECEĞİ İRADESİNİN KİRACIYA BİLDİRİLMESİ ( Sürenin Korunmuş Olması )
DAVA AÇMA SÜRESİNİN KORUNMASI ( Akdin Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde Tahliye İradesinin Açıklanmasıyla )
KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Akdin Bitimini Takip Eden Bir Ay İçinde Tahliye İradesinin Açıklanmasıyla Sürenin Korunması )
TAHLİYE ( Bu İradenin Süresinde Kiracıya Bildirilmesiyle Dava Açma Süresi Korunur )"
YHGK29.4.1998E. 1998/10-307 K. 1998/312"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Sosyal Sigorta Alacağından Doğan Zarar İçin Kusurlu Şirketlere Yönelik Açılan Alacak Davası )
TAŞERON FİRMA ( Bir İşte veya İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişinin Taşeron Olması )
BAĞIMSIZ İŞVEREN ( Bir İşte veya İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişinin Taşeron Olması )
SÖZLEŞME ( İlgili Şirketler Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Kapsam ve Niteliğinin Taşeron Firmanın Belirlenmesinde Önemli Olması )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Davalı Anonim Şirket Hakkında Bilirkişilerin Düzenlediği Kusurun Bulunmadığına Dair Rapor )
ALT İŞVEREN ( Bir İşte veya İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişinin Taşeron Olması )"
YHGK29.4.1998E. 1998/11-294 K. 1998/304"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Borçtan kurtularak )
BORÇTAN KURTULARAK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
BANKANIN YANLIŞLIKLA ÖDEME YAPMASI ( Borcundan kurtulan 3. Kişinin sebepsiz zenginleşmesi )"
YHGK29.4.1998E. 1998/14-289 K. 1998/315"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kadim Yol Niteliğindeki Taşınmazın Tapulamada Davalı Adına Tescil Edilmiş Olduğu İddiasıyla )
KADİM YOL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAPULAMADA DAVALI ADINA TESCİLİ İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YOL NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAPULAMADA DAVALI ADINA TESCİLİ İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
YHGK29.4.1998E. 1998/18–308 K. 1998/305"TAŞIMA İRSALİYESİNİN DELİL DEĞERİ ( Apartman yöneticisi )
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN ZİMMETİ ( Taşıma irsaliyesinin delil değeri )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İlk kararın temyiz edilmemesi )
KAT MALİKİNİN FAİZ BORCU"
YHGK29.4.1998E. 1998/2-306 K. 1998/316"MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Esas Alınacak Unsurlar )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Manevi Tazminat Davasında )
HAKKANİYET İLKESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )"
YHGK29.4.1998E. 1998/20-297 K. 1998/311"ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZ KONUMUNUN BELİRLENMESİ ( Keşif ve Düzenlenen Krokilerin Yetersizliği-Orman Tahdidine İtiraz )
KEŞİF ( Orman Tahdidine İtiraz-Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi Gereği )"
YHGK29.4.1998E. 1998/7-305 K. 1998/314"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tesbit Dışı Bırakılarak Kesinleşen Bölüm - Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Tesbit Dışı Bırakılarak Kesinleşen Bölüm )
KADASTRODA TESBİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Hazinenin Davasının Genel Mahkemelerde Çözümlenmesi Zorunluluğu )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tesbitin Hükümsüz Kalması )
KADASTRO KOMİSYON KARARI ALEYHİNE DAVA AÇMAK ( Kararın Hükümsüz Kalması )"
YHGK6.5.1998E. 1998/1-324 K. 1998/327"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletin hile ile alınıp kötüye kullanılması )
VEKALETİN HİLE İLE ALINIP KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu iptali ile tescil )"
YHGK6.5.1998E. 1998/1-328 K. 1998/324"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Özel Dairenin Ecrimisil İstemiyle İlgili Kurulan Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarını İncelenmemiş Olması )
ÖZEL DAİRENİN TEMYİZ İNCELEMESİNİ EKSİK YAPMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )"
YHGK6.5.1998E. 1998/12-287 K. 1998/325"SÖZLEŞME ( Alman Hukukunun Uygulanacağı Kabul Olunan )
YABANCI HUKUKUN UYGULANACAĞI KABUL OLUNAN SÖZLEŞME
MİLLETLERARASI YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Türk Mahkemesinden Alınan Haciz Kararının Uygulanması )
CEBRİ İCRA ( Türk Mahkemesinden Alınan Haciz Kararının Uygulanması )
TÜRK MAHKEMESİNİN KESİN YETKİSİ ( Kamu Düzeni - Münhasır Yetki )
YETKİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ( Yetkili Kılınan Ülke Mahkemelerinin Münhasır Yetki Sahibi Olması )
KESİN YETKİ ( Milletlerarası Hukukta Yetki Sözleşmesiyle Yetkili Kılınan Ülke Mahkemelerinin Yetkisi )
TÜRK MAHKEMESİNİN KESİN YETKİSİ ( Türkiye'deki Cebri İcra Takibine İlişkin Uyuşmazlıklarda Yetki Sözleşmesine İtibar Edilememesi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YETKİ ( Cebri İcra Takibinde Milletlerarası Yetki Sözleşmesinin Hüküm İfade Etmemesi )"
YHGK6.5.1998E. 1998/13-296 K. 1998/328"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Sonraki Tarihleri Taşıyan Bono Bedellerinin Peşinen Ödendiği İddiası )
HARİCİ SÖZLEŞMEYLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Sözleşmeden Sonraki Tarihleri Taşıyan Bono Bedellerinin Peşinen Ödendiği İddiası-Tapu İptali ve Tescil )
YEMİN DELİLİNİN HATIRLATILMASI ( Diğer Deliller İbaresinin Kullanılmış Olması )
DİĞER DELİLLER İBARESİ ( Yemin Delilinin Hatırlatılması )"
YHGK6.5.1998E. 1998/14-321 K. 1998/317"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu tahsis belgesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu iptali ve tescil )
GÖREV ( Tapu tahsis belgesi )
TAPU TAHSİS BELGESİ ( Görevli Mahkeme )"
YHGK6.5.1998E. 1998/14-343 K. 1998/322"YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK PRENSİBİ ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Ne Şekilde Olacağı )
MAHKEME KARARLARI ( Nelerin Yazılacağı )
BOZULAN KARAR ( Hayatiyetini Kaybedeceğinden Ona Atıf Suretiyle Hüküm Tesis Edilememesi )
DİRENME KARARI ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Hüküm Fıkrası Oluşturulmadan Yalnızca Önceki Kararda Direnilmesine Denilmekle Yetinilemeyeceği )"
YHGK6.5.1998E. 1998/21-310 K. 1998/323"TAZMİNAT DAVASI ( Eksik Usuli İşlemlerle Davanın Reddedilmesi )
BİR DAVA KONUSUNDA KESİN HÜKÜM ( Şartları )
KESİN HÜKMÜN ŞARTLARI ( Davanın Taraflarının Konusunun Ve Dayanılan Nedenin Aynı Olması ve Verilen Kararın Kesinleşmesi )
DAVANIN KONUSUNUN AYNI OLMASI ( Kesin Hükmün Şartı Olması )
RED KARARI ( Eksik Usuli İşlemlere Dayalı Olması )
EKSİK USULİ İŞLEMLERE DAYALI RED KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğini Oluşturmaması )"
YHGK6.5.1998E. 1998/7-319 K. 1998/326"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Komisyonun İşten El Çektikten Sonra Tekrar Tutanak Düzenleyememesi )
KADASTRO MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Aktarılan Davalardan Hangisinin Dava Konusu Taşınmazla İlgili Olduğunun Tespiti-Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TUTANAKLARI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Komisyonun İşten El Çektikten Sonra Tekrar Tutanak Düzenleyememesi )"
YHGK6.5.1998E. 1998/9-312 K. 1998/329"İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Kapsamdışı Kalan Personelin Toplu İş Sözleşmesi Hükmünden Yararlanma Talebi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sözleşme Kapsamı Dışında Kalan Personelin İhbar Tazminatı Hesabında )
İŞYERİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ HÜKMÜNE GÖRE KAPSAMDIŞI KALAN PERSONELİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNDEN YARARLANMA TALEBİ ( İhbar Tazminatı Hesabında )"
YHGK13.5.1998E. 1996/20-566 K. 1998/338"ORMAN SINIRLAMASI VE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİ
ORMAN KADASTRO TESBİTİ ( Orman Kadastro Komisyonu - Genel Kadastro Komisyonu Görevleri )
GÖREV ( Orman Kadastro Komisyonu - Genel Kadastro Komisyonunun )
ORMAN KADASTRO TESBİTİNİN İLANI ( Genel Kadastro Komisyonu )
ORMAN YÖNETİMİNİN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ HAKKI"
YHGK13.5.1998E. 1998/17-342 K. 1998/337"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Taşınmaz İktisabı-Orman Tahdidinin Kesinleşmesi ve Tespit Tarihi Arasında 20 Yıl Bulunması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Tahdidinin Kesinleşmesi ve Tespit Tarihi Arasında 20 Yıl Bulunması )
TAPU KAYDI ( Sahibi Aleyhine de Delil Olması-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile Taşınmaz İktisabı )"
YHGK13.5.1998E. 1998/18-323 K. 1998/345"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Hakimin Bilirkişi Raporlarını Her Yönden Denetlemesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimin Bilirkişi Raporlarını Her Yönden Denetlemesinin Gerekmesi )
DEĞER EKSİLMESİ ( Kamulaştırılan Bölüme Biçilen Değer Üzerinden Hesaplanmasının Gerekli Olması )"
YHGK13.5.1998E. 1998/7-329 K. 1998/339"BOZMA KARARINA UYULMASI ( Bozma Lehine Olan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Meydana Gelmiş Olması )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Usuli Müktesep Hak )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararına Uymakla Bozma Lehine Olan Yararına )"
YHGK13.5.1998E. 1998/8-326 K. 1998/347"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Çelişkinin Giderilmesi Gereği-Orman Niteliği )
ORMAN NİTELİĞİ ( Sırf Şahsi Gözleme Dayanılarak Bilirkişi Raporunun Aksi Yönde Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAKİMİ BAĞLAYIP BAĞLAMAYACAĞI ( Sırf Şahsi Gözleme Dayanılarak Bilirkişi Raporunun Aksi Yönde Karar Verilemeyeceği-Orman Vasfı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Orman Vasfı )"
YHGK13.5.1998E. 1998/8-335 K. 1998/336"TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEDEN KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Görevli Mahkeme Yargıtay'ca Belirlenmeden Başka Bir Mahkemenin Davaya Bakamaması )
OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Merci Tayini-Görevli Mahkeme Yargıtay'ca Belirlenmeden Başka Bir Mahkemenin Davaya Bakamaması )
MERCİ TAYİNİ ( Olumsuz-Selbi- Görev Uyuşmazlığı )"
YHGK13.5.1998E. 1998/8-336 K. 1998/343"TANIK LİSTESİNDE YER ALMAYAN KİŞİLERİN DİNLENMESİ ( Bu Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olması )
TANIK LİSTESİ VERİLMESİ ( İkinci Bir Tanık Listesi Verilememesi )
İKİNCİ TANIK LİSTESİ ( Verilememesi )
EKSİK İNCELEME ( Liste Dışı Tanık Dinlenmesi ve Diğer Tarafın Tanıklarının Dinlenmemesi )"
YHGK27.5.1998E. 1996/20-593 K. 1998/358"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMAMA ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve Çıkarmama Kararının İptali-Dava Ehliyeti )
TEVZİ YOLUYLA OLUŞAN TAPULAR ( Orman Rejimi Dışına Çıkarılmayan Yerler Bakımından Değer Taşımaması )
DAVA EHLİYETİ ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve Çıkarmama Kararının İptali )
NİTELİK KAYBI NEDENİYLE ORMAN DIŞINA ÇIKARMA VE ÇIKARMAMA KARARININ İPTALİ ( Dava Açma Hakkı Bulunup Bulunmadığı-Gerçek Kişiler )"
YHGK27.5.1998E. 1996/20-594 K. 1998/359"ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Devlet Ormanı ise Hazine Adına Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait İse Müesseseler Adına Dışarı Çıkarılması )
DEVLET ORMANLARININ ORMAN DIŞINA ÇIKARILMASI ( Hazine Adına Kaydedilmesi )
GERÇEK KİŞİLERİN ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDEN YARARLANMALARI ( Özel Orman Savına Dayanmaları ve Dışarı Çıkarılan Yerlerin Özel Orman Olmaları Durumunda Yararlanabilmeleri )
TEVZİ TAPUSU ( Orman Sınırı Dışına Çıkarılamayan Kesimlerle İlgili Olarak Tapuya Dayanılamaması )
ÖNCESİ DEVLET ORMANI OLAN YERİN HAZİNE ADINA ÇIKARILMASI ( Gerçek Kişilerin Yasanın Saptadığı Kurallardan Yararlanmalarının Olanaksız Olması )
ORMAN TAHDİT KOMİSYONU ( Tahdit ve Dışarı Çıkarma Konusunda Tek Yetkili Kurum Olması )"
YHGK27.5.1998E. 1998/1-348 K. 1998/377"MENİ MÜDAHALE VE KAL ( Çaplı Taşınmaza Taşkın İnşaat Yapmak-Hükümden Sonra Taşkın Binanın Bulunduğu Arsanın Davalıya Hazinece İfraz Edilerek Satılması )
TAŞKIN İNŞAAT ( Meni Müdahale ve Kal-Hükümden Sonra Taşkın Binanın Bulunduğu Arsanın Davalıya Hazinece İfraz Edilerek Satılması )
TAŞKIN BİNANIN BULUNDUĞU ARSANIN HAZİNECE İFRAZ EDİLEREK DAVALIYA SATILMASI ( Hükümden Sonra-Taşkın İnşaat Nedeniyle Kal )"
YHGK27.5.1998E. 1998/10-330 K. 1998/350"BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERENİN SORUMLULUĞU ( Rücuen Tazminat Davası )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Bağ-Kur Sigortalısının Ölümüne Sebebiyet Verenlere Karşı Kurumun Açtığı )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Bağ-Kur Sigortalısının Ölümüne Sebebiyet Verenlere Karşı Açılan Davada )"
YHGK27.5.1998E. 1998/13-355 K. 1998/351"KİRA UYARLAMASI DAVASI ( Bilirkişi Raporlarının Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
YARGITAY DENETİMİNE UYGUN GEREKÇE VE DAYANAKLAR ( Bilirkişi Raporlarının İhtiva Etmesi Gereği )"
YHGK27.5.1998E. 1998/13-439 K. 1998/363"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hasılı Davaya İştirak )
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE MAKTU ÜCRET GÖSTERME ZORUNLULUĞU
AVUKATLIK ÜCRETİ SÖZLEŞMESİNDE SINIRLAMA ( Kamu Düzeni )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASI ( Hasılı Davaya İştirak )
HASILI DAVAYA İŞTİRAK ( Ücret Sözleşmesinin Geçersizliği )"
YHGK27.5.1998E. 1998/14-365 K. 1998/368"ELATMANIN ÖNLENMESİ, TAZMİNAT ( Yeşil alanların kullanımı )
YEŞİL ALANLARIN KULLANIMI ( Elatmanın önlenmesi, Tazminat )
KAMUYA AİT YERLERE MÜDAHALEDE GÖREVLİ MAHKEME ( Yeşil alanlar )
YEŞİL ALANLAR ( Konuya ait yerlere müdahalede görevli mahkeme )
ÇOCUK BAHÇESİ
PİKNİK VE EĞLENCE ALANLARI"
YHGK27.5.1998E. 1998/19-349 K. 1998/361"KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNDEN SORUMLULUK
MENFİ TESPİT ( Kaçak Elektrik Hattını Abonenin Yaptırmadığı )
TAZMİNAT ( Kaçak Elektrik Kullanılmasında )"
YHGK27.5.1998E. 1998/19–363 K. 1998/357"HUSUMET ( İşletenin tesbiti )
İŞLETENİN TESBİTİ ( İsbat külfeti )
İSBAT KÜLFETİ ( İşletenin tesbiti )
FİNANSAL KİRALAMA ( İşletenin tesbiti )
MEŞRUHATLI DAVETİYE ( Gereğinin yerine getirilmemesi )"
YHGK27.5.1998E. 1998/2-338 K. 1998/371"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İfadelerle Davanın Kabul Edilmesinin Yanlış Olması )
TANIK İFADELERİ ( Sebep ve Saiki Açıklanmayan ve İnandırıcı Olmaktan Uzak İfadelerle Boşanma Davasının Kabul Edilmesinin Yanlış Olması )"
YHGK27.5.1998E. 1998/3-361 K. 1998/373"KİRA PARASININ TESBİTİ ( Musakkaf ve Gayri Musakkaf Taşınmazlar )
MUSAKKAF VE GAYRI MUSAKKAF TAŞINMAZLARIN KİRA TESBİTİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Musakkaf ve Gayri Musakkaf Taşınmazların Kira Tesbiti )"
YHGK27.5.1998E. 1998/6-350 K. 1998/352"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( 775 Sayılı Yasa ile Takyitli Olarak Murise Tahsis Edilen Taşınmazdaki )
GECEKONDUNUN ÖNLENMESİ YASASI ( Murise Tahsis Edilmiş Taşınmaz Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi Davası )"
YHGK27.5.1998E. 1998/6-351 K. 1998/354"ŞUFA HAKKI ( Paydaşın paydaşa satışı )
PAYDAŞIN PAYDAŞA SATIŞI ( Şufa hakkı )
ŞUFA HAKKI ( Satış vaadi sözleşmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şufa hakkı )"
YHGK27.5.1998E. 1998/9-362 K. 1998/356"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Durum Nedeniyle Ödenmemesi )
DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞMAYAN DURUM ( Bir Gün İzinli Olarak Kızına Ait Kartı Basmak Suretiyel İşyerinde Çalışıldığı Sonucunun Doğması )"
YHGK3.6.1998E. 1998/1-341 K. 1998/382"KESİN HÜKÜM BULUNMASI ( Yeni Davanın Dinlenmesine Mani Teşkil Etmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bağışlamadan Rücu )
BAĞIŞTAN RÜCU ( Hak Düşürücü Süreye Riayet Edilmemesi )"
YHGK3.6.1998E. 1998/11–299 K. 1998/380"YABANCI PARA İLE BORÇ
DÖVİZ BORCU
MUNZAM ZARAR ( Kur farkı )
KUR FARKI
BORCUN MUACCELİYETİ ( Vadesiz borç )
VADESİZ BORCUN MUACCELİYETİ
MUACCELİYET ( Vadesiz borç )
AYNEN ÖDEME ŞARTI ( Yabancı para borcu )
BORÇLUNUN SEÇİMLİK HAKKI
ALTERNATİF YETKİ/FACULTAS ALTERNATİVA ( Yabancı para borcu )
MUNZAM ZARARIN HUKUKİ SEBEBİ"
YHGK3.6.1998E. 1998/17-456 K. 1998/397"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ve Tapu Kaydı-Orman Dışına Çıkarılan Yerler )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Dışına Çıkarılan Alanlarda Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerler )
ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ve Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tespitine İtiraz Davası )"
YHGK3.6.1998E. 1998/18-485 K. 1998/387"NAZIM İMAR PLANI ( Bir Taşınmazın Hem Nazım İmar Planında Hem de Uygulamalı İmar Planında Yer Almasının Mümkün Olmadığı - Uygulama İmar Planında Yer Almayan Taşınmaz Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Niteliği Kazanmayacağı )
UYGULAMALI İMAR PLANI ( Uygulamalı İmar Planına Alınan Taşınmazın Nazım İmar Planından Çıkarıldığının Kabulü Gereği - Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planında Yer Alıp Almadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
KAMULAŞTIRILAN YERİN NİTELİĞİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )
ARSA OLARAK DEĞERLENDİRİLME ( Kamulaştırılan Taşınmazın Uygulamalı İmar Planı İçerisinde Yer Alıp Almadığının Araştırılması Gereği - Bir Taşınmazın Sadece Nazım İmar Planında Yer Almakla Arsa Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
YHGK3.6.1998E. 1998/18-488 K. 1998/390"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Nazım İmar Planı Kapsamındaki Taşınmazın Arsa Niteliğinde Kabul Edilmesinin Şartları )
NAZIM İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Arsa Olarak Kabul Edilebilmesinin Şartları )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Nazım İmar Planı Kapsamında Kalan Kamulaştırılan Taşınmazın )"
YHGK3.6.1998E. 1998/18-489 K. 1998/391"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Arsa Vasfı-Nazım İmar Planı Kapsamındaki Taşınmazlar )
NAZIM İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Arsa Vasfı Bulunup Bulunmadığı-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
ARSA VASFI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Nazım İmar Planı Kapsamındaki Taşınmazlar )"
YHGK3.6.1998E. 1998/19-438 K. 1998/400"İTİRAZIN İPTALİ ( Bankada Bulunan Alacağın Tahsili İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
HESAP CÜZDANI ( Usulüne Uygun Düzenlenmiş ve Yetkilisinin İmzasını Taşıyan Hesap Cüzdanının Müşterinin Banka Nezdindeki Mevduatının Kanıtlayıcı Belgesi Olması )
BANKA HESAP CÜZDANI ( Hesap Cüzdanındaki Mevduat Miktarınca Bankanın Müşteriye Karşı Borçlu Olması )
VİRMAN ( Hesap Cüzdanı Sahibinin Virman Talimatı Olmadan Hesaplardan Yapılan Virmanların Hukuken Geçersiz Olması )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankanın Kendisini Temsil Yetkisi Verdiği Ticari Mümessil Niteliğine Haiz Kişilerin Bankacılık Sahasındaki Eylemlerinden Dolayı Müdilerine Karşı Sorumlu Olması )"
YHGK3.6.1998E. 1998/20-463 K. 1998/386"ORMAN SAYILAN YER NİTELİĞİ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
ZİLYEDLİKLE ORMANDAN TOPRAK KAZANILAMAMASI ( Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Niteliği )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Orman Sayılan Yer Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
YHGK3.6.1998E. 1998/21-443 K. 1998/383"TASARRUF KESİNTİLERİNİN İŞVERENCE İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( Görevli Mahkeme )
İŞVERENCE TASARRUF KESİNTİLERİNİN İLGİLİLERİN BANKA HESAPLARINA YATIRILMAMASI ( İşverene Karşı Açılan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tasarruf Kesintilerini Süresi İçinde İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmayan İşverene Karşı Açılan Davada )"
YHGK3.6.1998E. 1998/6-337 K. 1998/381"TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Şirket temsilcisinin işten ayrılması )
ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN İŞTEN AYRILMASI ( Tahliye taahhüdü )
MUVAZAA ( Tahliye taahhüdü )"
YHGK3.6.1998E. 1998/6-451 K. 1998/384"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kat Mülkiyeti kurulması )
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ortaklığın giderilmesi )"
YHGK3.6.1998E. 1998/8-347 K. 1998/394"TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tapudışı Satışla Edinilen ve Zamanaşımı Süresi Dolan Taşınmazın Zilyedlikle İktisabı )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Olağanüstü Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Taşınmazla İlgili Ecrimisil Tazminatı Tahakkuk Ettirilmesi )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLAN TAŞINMAZA ECRİMİSİL TAZMİNATI TAHAKKUK ETTİRİLMESİ ( Zilyedlikle İktisabı Engellemeyeceği )
ORMANA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İddiasının Dinlenmeyeceği )"
YHGK10.6.1998E. 1998/1-482 K. 1998/407"VEKİLİN ÖZEN VE SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANIŞI ( İyiniyetli Üçüncü Kişileri Bağlamaması )
ÖZEN VE SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Vekille Müvekkil Arasında Sorun Olması )
İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI ( Vekilin Özen ve Sadakat Borcuna Aykırı Yaptığı İşlemde Taraf Olan )"
YHGK10.6.1998E. 1998/16-435 K. 1998/420"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hibe işleminde görevli mahkeme )
HİBE İŞLEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Ölünceye kadar Bakma akdinde görevli mahkeme )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro tesbitine itiraz )"
YHGK10.6.1998E. 1998/19-471 K. 1998/421"TARİHSİZ CİRO ( Protesto Süresinden Önce Yapılmış Sayılması )
PROTESTO SÜRESİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ SAYILMA ( Tarihsiz Ciro )
CİRONUN PROTESTO SÜRESİNDEN SONRA YAPILDIĞI İDDİASI ( Yargılama Metodu ve İspat Külfeti )"
YHGK10.6.1998E. 1998/2-470 K. 1998/417"BOŞANMA TEHDİDİ
TEHDİT ( Akdin feshi )
AKDİN FESHİ ( Boşanma tehdidi )
MUVAZAA ( Araç satışı )"
YHGK10.6.1998E. 1998/2-481 K. 1998/423"YOKSULLUK NAFAKASI
KADININ GELİR VE SERVETİNİN ARAŞTIRILMAMASI ( Yoksulluk nafakası )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ ( Süre aşımı )"
YHGK10.6.1998E. 1998/21-474 K. 1998/406"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Yazılı Belgelere Karşı Tanık Dinlenememesi )
İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMALARIN KURUMA KISMİ OLARAK BİLDİRİLMESİ ( İşe Giriş Bildirgesine Uygun Olarak İşçinin Primlerinin Ödenmiş Olması )
KESİNTİLİ ÇALIŞMAYA KARİNE ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğine Karine Oluşturması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğine Karine Oluşturması )"
YHGK10.6.1998E. 1998/6 – 364 K. 1998/408"İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE ( Vakıf meclisinin tahsis kararı )
VAKIF MECLİSİNİN TAHSİS KARARI ( İhtiyaç sebebi ile tahliye )"
YHGK10.6.1998E. 1998/6-446 K. 1998/409"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kira Bedelinin Konutta Ödemeli Gönderildiği İddia Edildiğinde Bunun Araştırılması Gerekir )
KİRA BEDELİ ( Konutta Ödemeli Gönderilmesi )
KONUTTA ÖDEMELİ HAVALE ( Kira Parası )"
YHGK10.6.1998E. 1998/9-389 K. 1998/449"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Taşeron Sözleşmesinin Muvazaalı Olduğu İddiası - Taşeronluk Vasfının Varlığı Kanıtlanması Halinde Davanın Reddine Kanıtlanamaması Halinde Davanın Kabulü Gereği )
İŞYERİ SAHİBİNİN GERÇEK İŞVEREN KABUL EDİLDİĞİ HALLER ( Aynı İşyerinde Yüklenici Değiştiği Halde İşçilerin Çalışmaya Devam Etmesi - İşe Alma İşten Çıkarma Ücretleri Tespit Yetkisinin İşyeri Sahibine Ait Olması )
TAŞERON SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Alt İşveren mi Yoksa Göstermelik Bir Firma Olarak mı Davalıdan İş Aldığının Tespiti Gereği - Temizlik Bakım ve Onarım Gibi Devamlılık Gösten İşlerin Neden Bir Yıllık İhale ile Verildiğinin Araştırılması Gereği )
TEHLİKELİ MADDE ÜRETİLEN İŞYERİ ( İşverenin Disiplini Sağlamak Amacıyla Kimi Yetkileri Elinde Bulundurabileceği - İşe Alma ve Çıkarmada İşverinin Yetkili Olmasının Tek Başına İşyerinin Sahibinin Gerçek Olarak Kabulüne Yeterli Olmadığı )"
YHGK10.6.1998E. 1998/9-469 K. 1998/425"ÖZELLEŞTİRİLEN KİT VEYA BAĞLI ORTAKLIKTA ÇALIŞAN KAPSAM DIŞI PERSONEL ( İşçilik Haklarının İstenmesine Dair Davada Görevli Mahkeme )
ADLİ YARGININ GÖREVİ ( Özelleştirilen Kit veya Bağlı Ortaklıkta Çalışan Kapsam Dışı Personelin İşçilik Haklarının Ödetilmesine İlişkin Dava )
YARGI YOLU ( Özelleştirilen Kit veya Bağlı Ortaklıkta Çalışan Kapsam Dışı Personelin İşçilik Haklarının Ödetilmesine İlişkin Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
KAMU PERSONELİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ ( Özelleştirme-İşçilik Haklarının Ödetilmesine Dair Davada Görevli Mahkeme )
ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ANILAN KİTLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ
KIDEM TAZMİNATI ( Özelleştirmede kapsamdışı personel )
GÖREV ( Özelleştirme kapsamındaki iş yeri personeli )"
YHGK10.6.1998E. 1998/9-525 K. 1998/416"BOZMA KARARI ( Mahkemenin Verdiği İlk Kararın Hayatiyetini Yitirmesi )
BOZULAN KARARA ATIF SURETİYLE HÜKÜM TESİSİ ( İlk Karar Hayatiyetini Yitirdiğinden Doğru Olmaması )
DİRENME ( Önceki Hükümde Direnilmesine Şeklinde Karar Verilememesi )"
YHGK17.6.1998E. 1998/10-457 K. 1998/510"KAMU GÖREVLİSİNİN HİZMET KUSURU ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HİZMET KUSURU NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Pasif Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
HUSUMET ( Kamu Görevlisinin Hizmet Kusuru Neticesinde Verdiği Zarar Nedeniyle )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VEREN MEMUR ( Husumetin İdareye Yöneltilmesi )
MİRASÇILARIN PASİF DAVA EHLİYETİ BULUNMAMASI ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kişinin )
İDARENİN PASİF DAVA EHLİYETİ ( Hizmet Kusuru Sonucu Üçüncü Kişilere Zarar Veren Kamu Görevlisinin Ölmesi )
MEMURUN SUÇ SAYILIR HAREKETİ İLE MEYDANA GELEN KAZADA SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN YARDIMLAR ( Rücuan Tazminat Davasından Husumet )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( İtfaiyeci Memurun Kusurundan Doğan Kazada Yaralanan Sigortalıya Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan )
İTFAİYECİ MEMURUN KUSURUNDAN DOĞAN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN SİGORTALIYA KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR ( Rücuan Tazminat Davasında Husumet )
HASTALIK SİGORTASINDAN SİGORTALIYA YAPILAN YARDIMLAR İÇİN AÇILAN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA HUSUMET ( Memurun Kusurundan Meydana Gelen Trafik Kazasında )"
YHGK17.6.1998E. 1998/13-478 K. 1998/505"ADİ KEFALET ( Kefaletin Kapsamı ve Kefile Başvurulması İçin Borçlu Hakkındaki Takibin Sonuçsuz Kalması Zorunluluğu )
KİRADA ADİ KEFALET ( Demirbaşların İadesinden Kefilin Sorumluluğu )
KEFALET AKDİ ( Demirbaşların İadesinden Adi Kefilin Sorumluluğu )
TARTIŞMA DEF'İ ( Kira Sözleşmesinde Kiralananda Bulunan Demirbaşların İadesinde )"
YHGK17.6.1998E. 1998/13-550 K. 1998/509"DİRENME KARARI ( Önceki Kararda Direnilmesine Şeklinde Hüküm Tesis Edilememesi )
ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE ŞEKLİNDE TESİS EDİLEN HÜKÜM ( Geçersiz Olması )"
YHGK17.6.1998E. 1998/19-523 K. 1998/508"TAZMİNAT DAVASI ( Aynı Olay Nedeniyle Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Maddi Olgular ve Kusur Oranının Hukuk Hakimine Etkisi )
CEZA MAHKEMESİNCE SAPTANAN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlaması-Kusur Oranı Yönünden Bağlayıcı Olmaması )
CEZA MAHKEMESİNCE SAPTANAN KUSUR ORANI ( Hukuk Hakimini Bağlamaması )"
YHGK17.6.1998E. 1998/2-477 K. 1998/504"TENFİZ
NAFAKA KARARININ TENFİZİ"
YHGK17.6.1998E. 1998/21-522 K. 1998/526"YARGILAMININ YENİLENMESİ ( Direnme Kararı - Kararın Gerekçesi Değiştiğinden Verilen Hükümün Yeni Olduğu Bu Sebeple Kararın Direnme Kararı Olarak Değerlendirilemeyeceği )
DİRENME NİTELİĞİ TAŞIMAYAN KARAR ( Bozmadan Sonra Verilen Kararın Başka Bir Gerekçeye Dayanması - Bozmadan Sonra Verilen Kararın Gerekçesi Deiştiğinden Mahkemesince Verilen Kararın Direnme Kararı Sayılamayacağ )
BOZMADAN SONRA VERİLEN KARARIN GEREKÇESİNİN DEĞİŞMESİ ( Bozmadan Sonra Farklı Bir Gerekçe ile Verilen Kararın Yeni Bir Karar Olduğu )"
YHGK17.6.1998E. 1998/3 – 512 K. 1998/507"KİRA TESBİTİ ( Para faizsiz ev kirasız )
PARA FAİZSİZ EV KİRASIZ ( Kira tesbiti )
ARİYET ( Para faizsiz ev kirasız )
KARZ ( Para faizsiz ev kirasız )"
YHGK17.6.1998E. 1998/6-504 K. 1998/506"DAVA AÇMA SÜRESİ ( İki Haklı İhtara Dayanan Tahliye Davası )
TAHLİYE DAVASININ AÇILABİLECEĞİ SÜRE ( İki Haklı İhtara Dayanarak )
İKİ HAKLI İHTARA DAYANAN TAHLİYE DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )
SÜRE ( İki Haklı İhtara Dayanan Tahliye Davasında )
SON GÜNÜN RESMİ TATİLE DENK GELMESİ ( Sürenin Tatili İzleyen Çalışma Günü Sona Ereceği )"
YHGK17.6.1998E. 1998/9-496 K. 1998/518"İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDETİLMESİ ( TİS'nin Yürürlük Başlangıç Tarihi ile İmza Tarihi Arasında Akdi Feshedilen İşçilerin TİS'den Faydalanıp Faydalanamayacakları )
TİS'NİN BAŞLANGIÇ VE İMZA TARİHLERİ ARASINDA AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİLER ( Tis Hükümlerinden Faydalanıp Faydalanamayacakları )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN FAYDALANMA ( TİS'nin Yürürlük Başlangıç Tarihi ile İmza Tarihi Arasında Akdi Feshedilen İşçiler )"
YHGK24.6.1998E. 1998/10-332 K. 1998/536"YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapma Koşulunun Bulunması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA KOŞULU ( Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlanılması İsteminin Kabulü Şartı )
İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA ( Yurtdışındaki İşsizlik Sigortasından Yararlanmanın Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Oluşturması )
KARİNE ( Yurtdışındaki İşsizlik Sigortasından Yararlanmanın Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Oluşturması )
YURT DIŞINDAKİ İŞSİZLİK SİGORTASINDAN FAYDALANMA ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığına Karine Oluşturması )"
YHGK24.6.1998E. 1998/14-519 K. 1998/548"GEÇİT HAKKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KÂL ( Husumet )
HUSUMET ( Geçit hakkına elatmanın önlenmesi ve kâl )
KÂL ( Geçit hakkına müdahale )"
YHGK24.6.1998E. 1998/16-518 K. 1998/547"ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılıp Kadastro Mahkemesine Devredilen Dava-Yapılması Zaruri Giderler İçin Mehil Verilememesi )
SORUŞTURMA VE TEBLİGAT GİDERLERİ ( Mahalli Mahkemelerden Kadastro Mahkemelerine Aktarılan Davalar-Zorunlu Gider )
KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVALAR ( Soruşturma ve Tebligat Giderlerinin Zaruri Gider Olduğu ve İlgili Tarafa Yatırılması İçin Mehil Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI
YARGILAMA GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI
HAKİMİNİN RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro davalarında )"
YHGK24.6.1998E. 1998/19-468 K. 1998/529"KUSURSUZ SORUMLULUK ( Araç işleten )
ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
İŞLETENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
TESCİLLİ ARAÇ
TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ
VARSAYIMLI İŞLETENLİK"
YHGK24.6.1998E. 1998/2-536 K. 1998/531"MAHLÜL KARARININ İPTALİ ( Kayyımlığın kaldırılması )
KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mahlül kararının iptali )
VAKIF TAVİZ BEDELİ ( İcareteyn veya mukataa kayıtları )
İCARETEYN KAYDI
MUKATAA KAYDI
GAİPLİK KARARI"
YHGK24.6.1998E. 1998/21-529 K. 1998/534"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İş Akdinin Unsurları )
ZAMAN VE BAĞIMLILIK UNSURLARI ( İş Akdinin Unsurları )
İŞ AKDİNİN UNSURLARI ( Hizmet Tesbit Davası )"
YHGK24.6.1998E. 1998/4-530 K. 1998/542"KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Duruşma Açılabilmesi İçin Bozma İlamının Tebliğ Edilmesi ve Karar Düzeltme Süresinin Dolmasının Beklenmesi )
BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Duruşma Açılabilmesi İçin )
KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN DOLMASI ( Bozmadan Sonra Duruşma Açılabilmesi İçin )
BOZMADAN SONRA DURUŞMA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Karar Düzeltme Süresinin Dolması Gereği )"
YHGK24.6.1998E. 1998/6 - 528 K.1998/544"TAHLİYE ( İki haklı ihtar )
İKİ HAKLI İHTAR ( Tahliye )"
YHGK24.6.1998E. 1998/6-535 K. 1998/535"TAHLİYE DAVASI ( Akte aykırılık )
AKTE AYKIRILIK ( Tahliye davası )"
YHGK24.6.1998E. 1998/8-537 K. 1998/540"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNAN SANIKLARIN CEZALANDIRILMASI VE TAZMİNAT
HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ( Alacaklının Aksini İspat Etmesinde Ceza ve Tazminat )
TAZMİNAT TALEBİNİN CEZALANDIRMA TALEBİ İLE BİRLİKTE İSTENMESİ
CEZA DAVASINDA TAZMİNAT TALEBİ ( Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Üçüncü Şahsın İtirazı )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Üçüncü Şahsın )
CEZA VE TAZMİNAT ( Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )
GÖREV ( İcra Tetkik Merciinin Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanı )"
YHGK1.7.1998E. 1998/14-524 K. 1998/560"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu tahsis belgesi )"
YHGK1.7.1998E. 1998/19-540 K. 1998/564"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektrik Borcunun Kaynakları ve Ödemenin Mahsubu )
GECİKME ZAMMI FAİZ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR ( Elektrik Borcu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Asıl ve Gecikme Zammından Oluşan Toplam Alacağa )
ELEKTRİK BORCUNDA GECİKME ZAMMI VE FAİZ"
YHGK1.7.1998E. 1998/19-544 K. 1998/554"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Süresinden Sonra Açılan Davanın Alacak Davası Olarak Kabul Edilememesi )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP ( Süresinden Sonra Açılan İtirazın İptali Davasının Alacak Davası Olarak Kabul Edilememesi )
SÜRESİNDEN SONRA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacak Davası Olarak Kabul Edilerek Bakılamayacağı )
ALACAK DAVASI OLARAK KABUL EDİLEMEME ( Süresinden Sonra Açılan İtirazın İptali Davası )"
YHGK1.7.1998E. 1998/19-549 K. 1998/567"HESAP CETVELİNİN İMZALANMASI
BONO ( İkrah )
İKRAH ( Bono )
GECİKME ZAMMI"
YHGK1.7.1998E. 1998/2-456 K. 1998/557"BOŞANMA DAVASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması Nedeniyle Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu )
EŞLERİN AYRI YAŞAMAKTA HAKLI OLMASI ( Hakim de Kendiliğinden Gerekli Tedbirleri Almak Zorunda Olduğu - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
TEDBİR NAFAKASI ( Eşlerin Ayrı Yaşamakta Haklı Olması - Kadının Açtığı Tedbir Nafakasına İlişkin Dava Reddedildiğine Göre Dava Tarihinden Geçerli Olacak Şekilde Nafakaya Hükmedileceği )
YOKSULLUĞA DÜŞME ( Boşanma Sonucu Kadının Yoksulluğa Düşüp Düşmediği Araştırılması Yoksulluğun Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )"
YHGK1.7.1998E. 1998/2-552 K. 1998/550"KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI ( Mahlül kararının iptali )
MAHLÜL KARARININ İPTALİ ( Kayyımlığın kaldırılması )
VAKIF TAVİZ BEDELİ ( İcareteyn veya mukataa kayıtları )
İCARETEYN KAYDI
MUKATAA KAYDI
GAİPLİK KARARI"
YHGK1.7.1998E. 1998/3-548 K. 1998/555"BİLİRKİŞİLERİN TESPİT ETTİĞİ MİKTARIN TARAFLARCA KABUL EDİLMESİ ( Hakimin Tespit Edilen Bu Miktara Karar Vermesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tarafların Kabulünün Hakimin Karar Vermesine Etkisi )"
YHGK1.7.1998E. 1998/4-508 K. 1998/553"USULÎ KAZANILMIŞ HAK ( 2. Bozma kararının etkisi )
MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA ( Usulî kazanılmış hak )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın yoluyla hakaret )
YAYIN YOLUYLA HAKARET ( Manevi tazminat )
BOZMADAN SONRA DELİL İBRAZI ( Savunmanın genişletilmesi )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Bozmadan sonra delil ibrazı )"
YHGK8.7.1998E. 1998/1-558 K. 1998/570"MURİS MUVAZAASI ( Murisin Taşınmazdaki Paylarını Gerçek Değerinin Çok Altında Temlik Etmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Pay Temlik Edilen Kişi Bütün Edimlerini Yerine Getirmişse Muris Muvazaasından Söz Edilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaasına Dayalı )
MUVAZAA ( Pay Temlik Edilen Ölünceye Kadar Bakma Akdi Gereğince Bütün Edimlerini Yerine Getirmişse )
MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK ( Murisin Taşınmazdaki Paylarını Gerçek Değerinin Çok Altında Temlik Etmesi )"
YHGK8.7.1998E. 1998/1-563 K. 1998/585"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşuluk hakkı )
KOMŞULUK HAKKI ( Elatmanın önlenmesi )
MÜLKİYETİN TANIMI"
YHGK8.7.1998E. 1998/10-559 K. 1998/574"YABANCI ÜLKEDEN GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALINMASI ( Yurda Kesin Dönüş Yapılmadığını Göstermesi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlanması-Kesin Dönüş Şartı-Yabancı Ülkeden Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alınması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin-Yabancı Ülkeden Geçici İşgöremezlik Ödeneği Alınması )"
YHGK8.7.1998E. 1998/10-567 K. 1998/575"ALACAK DAVASI ( Yurtdışında Geçen Süreleri Borçlanan Davalıya Ödenen Yaşlılık Aylığının Fuzulen Ödenmesi Nedeniyle Kurum Tarafından Geri İstenilmesi )
YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurtdışında İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişinin Yurda Kesin Dönüş Yapmadığının Kabulü )"
YHGK8.7.1998E. 1998/10-574 K. 1998/577"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Zorunlu SSK Sigortalısı Sayılan Kişinin )
ZORUNLU SSK SİGORTALISI ( Bağ-Kur Sigortalılığının İptali )"
YHGK8.7.1998E. 1998/12-564 K. 1998/572"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Takibin Dayanağı Fatura Ödeme Dekontu ve Teminat Mektubu Olduğu ve Borçlu Tarafından da Kabul Edilmediğinden İtirazın Kaldırılması İstenemeyeceği - Yetki Sözleşmesi/Yetki İtirazı )
SÖZLEŞMEYLE YETKİLİ KILINAN İCRA DAİRESİ ( Başka İcra Dairesinde Açılan Takibe İtirazın Kabulü Gereği - Borçlunun Kabul Etmediği Fatura Ödeme Dekontu ve Teminat Mektubuna Dayanan Takibe İtirazın Kaldırılmasının İstenemeyeceği )"
YHGK8.7.1998E. 1998/18-570 K. 1998/581"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hem Nazım İmar Planı Hem de Uygulama İmar Planı Kapsamına Giren Taşınmazın Niteliğinin Tesbiti )
NAZIM İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( Uygulama İmar Planı Kapsamına Alınmakla Arsa Vasfını Kazanması )
BOZMA KARARINA EYLEMLİ UYMA ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Taşınmazın Arsa Niteliğinin Tesbiti )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasına Konu Taşınmazın )"
YHGK8.7.1998E. 1998/21-569 K. 1998/578"TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle )
MESLEK HASTALIĞI ( Malüliyetin Yeniden Saptanmasının Gerekmesi )
MALULİYET ORANININ BELİRLENMESİ ( Meslek Hastalığı Nedeniyle Belirlenen Malüliyet )
HUSUMET ( Meslek Hastalığı Nedeniyle Belirlenen Malüliyetin Saptanarak Tazminat İstemine İlişkin Davanın SSK'na Yöneltilmesi )"
YHGK8.7.1998E. 1998/9-566 K. 1998/586"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatı Faiz Oranı )
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ ( Reeskont Faizi İstenmiş Olması Halinde Uygulanacak Oran )"
YHGK23.9.1998E. 1998/10-599 K. 1998/621"CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Hukuk Mahkemesinin Tespit Edilen Maddi Olgularla Bağlı Olup Kusur Oranı ile Bağlı Olmaması )
KUSUR TESPİTİ ( Raporlar Arasında Çelişki Varsa Yeni Rapor Alınması Gereği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Kusur Oranını Tespit Eden )"
YHGK23.9.1998E. 1998/10-621 K. 1998/591"USULSÜZ TEBLİGAT ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Borçlanmanın İptali-Primlerin Süresinde Ödenmemesi )
PRİMLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Usulsüz Tebligat )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALININ BORÇLANMASI ( Usulsüz Tebligat )
BORÇLANMANIN İPTALİ ( İsteğe Bağlı Sigortalılık-Primlerin Süresinde Ödenmemesi-Usulsüz Tebligat )"
YHGK23.9.1998E. 1998/12-582 K. 1998/606"YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Kat Mülkiyetine Tabi Binada )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ BİNA YÖNETİCİSİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( Kat Malikleri Kurulunca Sonradan İcazet Verilen Bono Tanziminden )
BONO TANZİMİNDEN ŞAHSİ SORUMLULUK ( Bina Yöneticisinin Tanzim Ettiği ve Kat Malikleri Kurulunca Sonradan İcazet Verilen )
VEKALET İLİŞKİSİ NİTELİĞİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Bina Yöneticisinin Sorumluluğu )
ANATAŞINMAZ YÖNETİCİSİ ( Vekil Statüsünde Olması )
BONO ( Anataşınmaz Yöneticisi Tarafından Tanzim Edilen )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Anataşınmaz Yöneticisinin Tanzim Ettiği Bono )"
YHGK23.9.1998E. 1998/12-625 K. 1998/601"TEMYİZ SÜRESİ ( Tetkik Merciinin Direnme Kararı )
İCRA TETKİK MERCİİNİN SÜRESİ GEÇMİŞ TEMYİZ TALEBİNİ REDDİ"
YHGK23.9.1998E. 1998/12-633 K. 1998/615"BOZULAN MAHKEME KARARI ( Hayatiyetini Kaybedeceği-Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )
DİRENME KARARI ( Bozulan Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )"
YHGK23.9.1998E. 1998/14–578 K. 1998/597"TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Tapu Sicilindeki Yanlışlıklardan Doğan Davaların Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına Yöneltileceği - Husumet )
HUSUMET ( Tapuda İsim Düzeltilmesi - Tapu Sicilindeki Yanlışlıklardan Doğan Davaların Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına Yöneltileceği )
TAPU SİCİLİNDEKİ YANLIŞLIKLAR ( Davaların Bunları Tutmakla Görevli ve Sorumlu Tapu Sicil Muhafızlıklarına Yöneltileceği - Tapuda İsim Düzeltilmesi )"
YHGK23.9.1998E. 1998/14-591 K. 1998/612"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil )"
YHGK23.9.1998E. 1998/15-585 K. 1998/607"TABLONUN KABULÜ
TABLONUN İSTEĞE UYGUN OLMAMASI
ÜCRETİN YABANCI PARA İLE ÖDENMESİ ( İsbat şartı )
YABANCI PARA İLE TABLO YAPTIRMAK ( İsbat şartı )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Tablo yapımı )
BİLİRKİŞİ DEĞERLENDİRMESİ ( Yargıtayın takdir yetkisi )
RESMİN KABULÜ
SİPARİŞİN KABULÜ ( Tablo )
KABUL ( Tablo )"
YHGK23.9.1998E. 1998/16-632 K. 1998/614"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ortada Varlığından Sözedilebilecek Bir Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Bozmadan Sonra Getirtilen Yeni Deliller Gerekçe Yapıldığı - Yeni Bir Hüküm Kurulduğunun Kabulü Gerektiği )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Bozmadan Sonra Getirtilen Yeni Deliller Gerekçe Yapıldığından Mevcut Olmadığı - Yeni Bir Hüküm Kurulduğunun Kabulü Gerektiği )
YENİ HÜKÜM ( Ortada Varlığından Sözedilebilecek Bir Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Bozmadan Sonra Getirtilen Yeni Deliller Gerekçe Yapıldığı - Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )"
YHGK23.9.1998E. 1998/17-590 K. 1998/611"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yerel Mahkemece Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Gerekçelerle Kurulan Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosya Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
BOZMADAN ÖNCE VERİLEN KARARDA DAYANILMAYAN GEREKÇELERLE KURULAN HÜKÜM ( Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosya Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YENİ HÜKME YÖNELİK TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ GEREĞİ ( İncelenmesi İçin Dosya Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
YHGK23.9.1998E. 1998/18–580 K. 1998/592"KAT MÜLKİYETİ KURULMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilememesi )
PAYDAŞLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ ( Payların Ortaklara Tahsisi Mümkünken Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Satışa Karar Verilmesi )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında )
KAT MÜLKİYETİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilememesi )"
YHGK23.9.1998E. 1998/18–589 K. 1998/599"SİTE GİDERLERİNE KATILMA PAYI
HAKSIZ ZENGİNLEŞME ( Site giderlerine katılmama )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Site giderlerine katılma payı )"
YHGK23.9.1998E. 1998/18-602 K. 1998/595"İNKAR TAZMİNATINDAN FERAGAT ( Borcun Ödenmesi ve Yargılama Gideri v.b. Talebi )
KONUSU KALMAYAN DAVA ( Borç Ödenmesine Rağmen İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yargılama Sırasında Borcun Ödenmesi Durumunda İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Yargılama Sırasında Borcun Ödenmesi Durumunda Yine Hükmedileceği )
YARGILAMA SIRASINDA BORCUN ÖDENMESİ ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesine Engel Olmayacağı )"
YHGK23.9.1998E. 1998/19-603 K. 1998/600"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının isbat külfeti )
GERİYE DÖNÜŞ CİROSU ( Yetkili hamil )
YETKİLİ HAMİL ( Geriye dönüş cirosu )
ÇEK İPTALİ ( İsbat külfeti )"
YHGK23.9.1998E. 1998/2 – 584 K. 1998/593"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
VERASET DAVASI ( Davaların birleştirilmesi )"
YHGK23.9.1998E. 1998/2-597 K. 1998/594"TEDBİR NAFAKASI ARAŞTIRMASI
TANIK DİNLENME ZORUNLUĞU ( Tedbir nafakası tahkikatı )"
YHGK23.9.1998E. 1998/2-659 K. 1998/603"HUKUK GENEL KURULU BOZMA KARARI ( Yerel Mahkemenin Bozma Doğrultusunda İşlem Yapma Zorunluluğu )
BOZMADAN SONRAKİ İŞLEM ( Genel Kurul Bozma Kararından Sonraki )
BOZMAYA UYGUN İŞLEM YAPMA ZORUNLULUĞU ( Genel Kurulun Bozma Kararından Sonra )"
YHGK23.9.1998E. 1998/20-441 K. 1998/587"ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Ormandan Olup Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman İçi Açıklıklar )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Bitki Örtüsü Yok Edilse de Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
ORMAN TOPRAĞI ( Orman Sayılan Yerler-Öncesi Orman Olan Taşınmaz )
ZİLYETLİKLE KAZANIM ( Orman İçi Açıklık )"
YHGK23.9.1998E. 1998/20-554 K. 1998/589"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklıkların Tescil Edilememesi )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklıkların Tescil Edilememesi )
DÖRT TARAFI ORMANLA ÇEVRİLİ ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman İçi Açıklıkların Tescil Edilememesi )"
YHGK23.9.1998E. 1998/21-620 K. 1998/613"SANATÇI BORÇLANMASI ( Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmasının Şart Olmaması )
İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞMANIN ŞART OLMAMASI ( Sanatçı Borçlanması Talep Eden Sanatçının )
HİZMET TESBİT DAVASI ( Borçlanma Talep Eden Sanatçının İşverene Bağlı Çalışmış Olmasının Şart Olmaması )"
YHGK23.9.1998E. 1998/3-576 K. 1998/610"GÖREV ( Kira Artış Oranının Artırılmasına İlişkin Dava )
KİRA ARTIŞ ORANININ ARTTIRILMASI DAVASI ( Görevli Mahkeme )"
YHGK23.9.1998E. 1998/3-596 K. 1998/608"BİLİRKİŞİDE ARANAN VASIFLAR ( Özel ve Teknik Bilgi-Yazı İşleri Müdürünün Görüşüne Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖRÜŞÜNE DAYANILARAK KARAR VERİLMESİ ( Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
YHGK23.9.1998E. 1998/5-581 K. 1998/617"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMAYA DAYALI ALACAK ( Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız El Koymaya Dayalı Alacak - Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )
TAŞINMAZA YAKIN TARİHLER İÇİNDE FARKLI DEĞERLER BİÇİLMESİ ( Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )"
YHGK23.9.1998E. 1998/7-588 K. 1998/618"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı İle Elde Edilen Taşınmaz )
TAŞINMAZIN ASALEN İKTİSABI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Elde Edilen Taşınmazın Kadastrosuna Yapılan İtiraz )
BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ ( Resmi Kayıtlara ve Fiili Duruma Aykırı Düşenlerine Değer Verilmemesi )
RESMİ KAYITLARA VE FİİLİ DURUMA AYKIRI DÜŞEN BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ ( Değer Verilmemesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Harman yeri )
HARMAN YERİ ( Zilyetlikle iktisap )
MİKTAR FAZLASININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Tanık sözlerinin resmi belgelerle çelişmesi )
TANIK SÖZLERİNİN RESMİ BELGELERLE ÇELİŞMESİ ( Zilyetlikle iktisap )"
YHGK30.9.1998E. 1998/10-629 K. 1998/640"İKİ SİGORTALILIK HALİNİN ÇAKIŞMASI ( SSK Sigortalılığının mı Yoksa Bağ-Kur Sigortalılığının mı Üstün Tutulacağına İlişkin Araştırma )
SSK VE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI ( Hangisine Üstünlük Tanınacağı )"
YHGK30.9.1998E. 1998/12-642 K. 1998/650"GERİYE DÖNÜŞ CİROSU
CİRO ( Alacağın temliki )
ÇEKİN BANKAYA İBRAZINDAN SONRA CİRO EDİLMESİ
CİRO SİLSİLESİ"
YHGK30.9.1998E. 1998/13-640 K. 1998/632"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşme İmzalandıktan Sonra Bedelin Ödenmemesinden Dolayı Hile İddiası )
HİLE SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ TALEBİ ( Sözleşmenin İmzalandıktan Sonra Bedelin Ödenmemesi )
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HİLE NEDENİYLE FESHİ TALEBİ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/14-627 K. 1998/637"TAPU TAHSİS BELGESİ ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapu tahsis belgesi )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Göreve ilişkin düzeltme talepleri )
GÖREVE İLİŞKİN DÜZELTME TALEPLERİ ( Karar düzeltme talebi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/19-577 K. 1998/634"TEMERRÜT FAİZİ ( Takip Tarihinden İtibaren Bütün Alacak Üzerinden Uygulanabilmesi )
ALACAĞIN TAMAMI ÜZERİNDEN TEMERRÜT FAİZİ YÜRÜTÜLMESİ ( Takip Tarihinden İtibaren )"
YHGK30.9.1998E. 1998/2 - 615 K. 1998/643"BOŞANMA SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma sebebiyle )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma sebebiyle )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )"
YHGK30.9.1998E. 1998/2 - 630 K. 1998/648"BOŞANMA ( Eşlerinin ayrı ayrı dava açmaları )"
YHGK30.9.1998E. 1998/2–658 K. 1998/647"MİRASÇILIĞIN BELİRLENMESİ DAVASI
EDA DAVASI ( Mirasçılığın belirlenmesi )
VESAYETİN KALKTIĞI TARİH ( Mirasçılığın belirlenmesi )
ŞAHSİYETİN SONU"
YHGK30.9.1998E. 1998/2-660 K. 1998/654"TERK NEDENİYLE BOŞANMA ( İhtar Şartı )
İHTAR ŞARTI ( Terk Nedeniyle Boşanma )"
YHGK30.9.1998E. 1998/20-594 K. 1998/635"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Sayılan Yer Niteliği )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Orman Sayılan Yer Niteliği )
ÖNCESİ ORMAN OLAN TAŞINMAZLAR ( Orman Sayılan Yer Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/21-617 K. 1998/652"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Sigortaca Karşılanmayan Zararlar İçin Tazminat Talebiyle Yapılan Takipte )
SİGORTACA KARŞILANMAYAN ZARARLAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sigortaca Yapılan Ödemenin Mahsubu )
TAZMİNAT MİKTARINDAN SİGORTACA ÖDENEN MİKTARIN MAHSUBU ( Sigortaca Karşılanmayan Zararlar İçin Tazminat Talebinde )"
YHGK30.9.1998E. 1998/21–619 K. 1998/644"SANATÇI BORÇLANMASI
HİZMET AKDİ FAKTÖRÜ ( Sanatçı borçlanması )
BORÇLANMA ( Hizmet akdi faktörü )"
YHGK30.9.1998E. 1998/21-628 K. 1998/653"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşverenin On Yıllık Süre İçinde Kuruma İşe Giriş Bildirgesini Vermiş Olması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Kuruma Zamanında Verilmiş Olması Nedeniyle Hak Düşürücü Süreden Bahsedilememesi )
PRİM BORDROSU ( Kuruma Zamanında Verilmiş Olması Nedeniyle Hak Düşürücü Süreden Bahsedilememesi )
HİZMET TESPİTİ ( Belli Dönemin Çalışılmasının Hak Düşürücü Süreden Düşülmesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/21-644 K. 1998/633"SANATÇILAR ( Hizmet Akdi Şartı Olmadan Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamına Girmeleri )
HİZMET AKDİ ŞARTI BULUNMAMASI ( Sanatçıların SSK Kapsamına Girmeleri İçin )
GÜZEL SANATLARLA UĞRAŞANLAR ( Hizmet Akdi Şartı Olmadan SSK Kapsamına Girmeleri )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA SİGORTALILIK ( Sanatçılar İçin Hizmet Akdiyle Çalışma Koşulu Bulunmaması )"
YHGK30.9.1998E. 1998/3-655 K. 1998/646"KİRA PARASININ TESBİTİ ( Sözleşmede Belirtilmiş Olması )
SÖZLEŞMEDEKİ KİRA PARASININ ARTIŞ KOŞULU ( İhtar Yerine Geçmesi )
İHTARIN HUKUKİ ÖNEMİ ( Tarafların Sözleşmede Kira Parasının Artırılacağına İlişkin İradelerinin Bulunması )
TARAFLARIN SÖZLEŞMEDE KİRA PARASININ ARTIRILMASINI KABUL ETMELERİ ( İhtar Yerine Geçmesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/6-643 K. 1998/651"ŞUFA DAVASI ( Müşterek Mülkiyet İlişkisinin Dava Sırasında da Devam Etmesi )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Şufa Davası Sırasında Devam Edip Etmemesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/9-605 K. 1998/622"TOPLU İŞTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN HAKSIZ FESİH TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdi Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen Şekle Uygun Olarak Feshedilen İşçinin )
İŞ AKDİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLARAK BOZULAN İŞÇİ ( Toplu İşten Çıkarmaya İlişkin Haksız Fesih Tazminatı Talebi )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresinin Tesbiti )
ÜCRETLİ İZİN PARASI TALEBİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresinin Tesbiti )"
YHGK30.9.1998E. 1998/9-613 K. 1998/630"İHBAR ÖNELİ ÜCRETİ ( Fesih Sırasında Geçerli Olan Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması-TİS ile Artırılmış Süre )
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Hafta Tatilinin Süreye Eklenememesi )
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( İş Akdi Feshedildikten Sonra Yıllık Ücretli İzin Süresine Eklenememesi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/9-636 K. 1998/631"İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI ( Sendika Yönetiminden Alınması Durumunda Eski İşine Alınma Talebi Reddedilen İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdi Sendika Yönetimine Seçilmesi Nedeniyle Askıya Alınan İşçinin Yönetimden Alınınca İşbaşı Yaptırılmaması )
SENDİKA YÖNETİMİNE SEÇİLDİĞİNDEN İŞ AKDİ ASKIYA ALINAN İŞÇİ ( Görevi Sona Erince İşbaşı Yaptırılmaması Nedeniyle İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )"
YHGK30.9.1998E. 1998/9–637 K. 1998/641"FAİZİN SÜKUTU
BORÇLARIN FER'İLERİNİN SÜKUTU
FAİZ TALEP HAKKININ SAKLI TUTULMASI
ASIL BORCUN İHTİRAZİ KAYITSIZ ALINMASI"
YHGK30.9.1998E. 1998/9 – 646 K. 1998/645"HAKSIZ FESİH TAZMİNATI ( Toplu işten çıkartma )
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ
DİSİPLİN KURULU KARARIYLA İŞ AKDİNİN FESHİ"
YHGK7.10.1998E. 1998/10 - 623 K. 1998/674"İHRACATCI FİRMANIN SSK.PRİM BORCU ( Merkez Bankasının sorumluluğu )
SSK. PRİMLERİNİN MERKEZ BANKASINCA ÖDENMESİ ( İhracatcı firma )"
YHGK7.10.1998E. 1998/11-616 K. 1998/666"KOOPERATİF ORTAĞININ DAVA HAKKI
İNŞAATTA TEMELLERİN VE DÖŞEMENİN PROJEYE AYKIRI OLMASI ( Ortağın dava hakkı )"
YHGK7.10.1998E. 1998/12-676 K. 1998/664"İHALENİN FESHİ ( Haciz Alacaklısına Satış İlanının Tebliğ Edilmemesi )
SATIŞ İLANI ( Haciz Alacaklısına Yapılması Zorunluluğu )
HACİZ ALACAKLISINA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İhalenin Feshi )"
YHGK7.10.1998E. 1998/13-639 K. 1998/658"HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ( Feradan sonra)
GAYRIMENKUL SATIMI ( Harici sözleşmenin şartları)
GAYRIMENKULÜN SATIŞ BEDELİ ( Harici sözleşmenin geçerliği)"
YHGK7.10.1998E. 1998/13-650 K. 1998/667"TESCİLLİ ARAÇLARIN HARİCEN ALIM SATIMI ( İadesi - Ödenen Bedelin Geri İstenmesi )
HARİCEN SATIN ALINAN MOTORUN İADESİ ( Ödenen Bedelin Geri İstenmesi )
BEDELİN GERİ İSTENMESİ ( Tescilli Araçların Haricen Alım Satımı - İadesi )"
YHGK7.10.1998E. 1998/14-624 K. 1998/675"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Taşınmazdaki Payından Yaptığı Satışın Diğer Pay Sahiplerince de Kabul Edilmesi )
TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN SATIMI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Harici Satışın Geçerli Olması )
ANNENİN OĞLUNA TAŞINMAZINI HARİCEN SATMASI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Satışın Geçerli Olması )"
YHGK7.10.1998E. 1998/15-653 K. 1998/684"KUSURUN TESPİTİ ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimini Bağlamasının Sınırları )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASININ SINIRLARI ( Köprü İnşaatının Çökmesinde Kontrol Mühendislerinin Sorumluluğu )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA BAĞLILIĞI ( Kusurun Tesbitinde Sözkonusu Olmaması )"
YHGK7.10.1998E. 1998/2–656 K. 1998/688"YOKSULLUK NAFAKASI ( Yoksulluğun tanımı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İstenebilme - Artırılma Şartları )
BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası İstenebilme Şartları )"
YHGK7.10.1998E. 1998/2-661 K. 1998/676"BOŞANMA DAVASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Çocuğun Ananın Velayetinden Velayetin Babaya Verilmesini Yanlış Olması )
ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ OLAN ÇOCUK ( Velayetin Babaya Verilmesinin Yanlış Olması )"
YHGK7.10.1998E. 1998/2 – 683 K. 1998/679"VASİYETNAME İLE MİRASTAN İSKAT
VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Mirastan İskat )
MİRASTAN İSKAT"
YHGK7.10.1998E. 1998/2-693 K. 1998/691"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmadan Müstakil Açılan )
BOŞANMADAN MÜSTAKİL AÇILAN TEDBİR NAFAKASI DAVASI"
YHGK7.10.1998E. 1998/20-654 K. 1998/685"KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI
HÜKMÜN TEFHİMİ ( Gerekçeli kararla çelişkili olması)"
YHGK7.10.1998E. 1998/21-680 K. 1998/671"ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞ ( Personelinin Özelleştirmeden Önce Hak Kazandığı Sosyal Yardım Zamlarından Sorumluluk )
SOSYAL YARDIM ZAMLARINDAN SORUMLULUK ( Özelleştirilen Kuruluş Personelinin Özelleştirmeden Önce Hak Kazandığı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Özelleştirilen Kuruluş Personelinin Özelleştirmeden Önce Hak Kazandığı Sosyal Yardım Zammından Sorumluluk )"
YHGK7.10.1998E. 1998/3-679 K. 1998/689"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ ( Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tesbit )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Kira Bedelinin Tesbitinde )
ENDEKS UYGULANMASI ( Kira Bedelinin Tesbitinde )
3 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yeni Dönem Kira Bedelinin Tesbitinde Esas Alınacak Oran )"
YHGK7.10.1998E. 1998/9–622 K. 1998/681"KIDEM TAZMİNATI ( Asgari ücret + ek ödeme )
PRİM ( Kıdem tazminatı )
HARCIRAH ( Kıdem tazminatı )
TIR ŞÖFÖRÜNÜN KIDEM TAZMİNATI
EK ÖDEME ( Kıdem Tazminatı )"
YHGK7.10.1998E. 1998/9-634 K. 1998/657"HİZMET TESPİTİ ( Hak Düşürücü Süre-Davacının Eşinin Tanıklığı )
EŞİN TANIKLIĞI ( Hizmet Tespiti Davası )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tespiti Davası )"
YHGK7.10.1998E. 1998/9–638 K. 1998/682"İŞ AKDİNİN HASTALIK SEBEBİYLE FESHİ ( Kıdem tazminatı )
İSTİRAHATLİ GÜNLER ÜCRETİ
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK"
YHGK7.10.1998E. 1998/9–647 K. 1998/687"İHBAR TAZMİNATI ( Belirli süreli akitler )
BELİRLİ SÜRELİ AKİTLER ( Baraj inşaatı )
BARAJ İNŞAATI ( Belirli süreli akitler )
İBRANAMEDEN SONRA ÜCRET TALEBİ"
YHGK7.10.1998E. 1998/9–648 K. 1998/683"İBRANAME ( İşçi ücreti düşürüldükten sonra )
İHBAR TAZMİNATI ( İbranameden sonra )
KIDEM TAZMİNATI ( İbranameden sonra )
ÜCRET FARKI ( İbraname verilmesi )"
YHGK7.10.1998E. 1998/9-665 K. 1998/677"FAİZ ALACAĞI ( Ödenmediğinde Ana Paranın Önce Faizden Mahsubu Gerekeceği )
MAHSUP ( Faiz Alacağı Ödenmediği İçin Ana Paranın Önce Faizden Mahsubu Gerekeceği )
FAİZ FARKI ( Kıdem Tazminatının Ödenme Tarihiyle Fesih Tarihi Arasındaki )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmenin Fesih Tarihi İtibari ile Ödeme Tarihine Kadar Geçen Süre için Alacağının Geçmiş Günlerin Faiziyle Ödettirilmesi için Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
LİKİT ALACAK ( Alacağın Likitliğinden Söz Edilebilmesinin Somut Olay Yönünden Mümkün Olmaması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likitliğinden Söz Edilebilmesinin Somut Olay Yönünden Mümkün Olmaması Sebebiyle İcra İnkar Tazminatı İsteminin Kabulüne Uygun Düşmemesi )"
YHGK14.10.1998E. 1998/1-684 K. 1998/713"KADEMELİ DAVA ( Tapu İptali Tescil Veya Tenkis Talebi - Muris Muvazaası Sebebiyle )
TENKİS ( Terditli Dava/Kademeli Talep - Tapu İptali Tescil Veya Tenkis )
TERDİTLİ DAVA ( Kademeli Talep/Tapu İptali Tescil Veya Tenkis Talebi - Muris Muvazaası Sebebiyle ) ) -
USUL EKONOMİSİ ( Terditli Davaların Uygun Olması )
MURİS MUVAZAASI ( Terditli Dava - Tapu İptali Tescil Veya Tenkis Talebi )
TAPU İPTALİ TESCİL VEYA TENKİS TALEBİ ( Terditli Dava - Asıl Talebe Hükmedilmesi Gereği )"
YHGK14.10.1998E. 1998/11-657 K. 1998/718"MENFİ TESBİT DAVASI ( Bononun Ticari Kredi Karşılığı Kullanılması )
BONODA MALEN KAYDI ( Bononun Ticari Kredi Karşılığı Kullanılması )
DAVACININ DAVALININ KREDİSİNİ KULLANIP KULLANMADIĞININ TESBİTİ ( Bonoda Malen Kaydı )"
YHGK14.10.1998E. 1998/12-670 K. 1998/694"SÜRE ( Kıymet Takdirinden Sonra İhalenin Yapılmasında )
KIYMET TAKDİRİNDE ESAS KEŞİF TARİHİ ( İki Yıllık Süre Başlangıcı )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıl Geçmiş Olması )
KIYMET TAKDİRİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Sürenin Başlangıcı )
SÜRE ( Kıymet Takdirinin Geçerli Kalacağı )
KIYMET TAKDİRİNE ESAS KEŞİF TARİHİ ( Kıymet Takdirine Dayalı Satış İsteme Süresinin Başlangıcı )"
YHGK14.10.1998E. 1998/13-682 K. 1998/696"DOĞALGAZ ABONMAN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Adli Yargıda Görüleceği )
GÖREVLİ YARGI YERİ ( Doğalgaz Abonman Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlığın Adli Yargıda Görüleceği )"
YHGK14.10.1998E. 1998/13-709 K. 1998/722"TAHLİYEDEN SONRA KİRALANANIN TESLİM BORCU ( Anahtarın Teslimi )
TAHLİYE İLE ANAHTAR TESLİMİ ARASINDA GEÇEN SÜRE ( Kira Borcu )
KİRALANANIN TESLİMİ ( Tahliyeden Sonra Anahtarın Teslimi )
TEVDİ MAHALLİ ( Tahliyeden Sonra Anahtarın Teslimi İçin )
KİRA BORCU ( Tahliyeden Sonra Kiralananın Teslimine Kadar )"
YHGK14.10.1998E. 1998/18-690 K. 1998/709"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmeyen Binada Ortaklığın Kat Mülkiyetine Geçişle Giderilmesi )
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Binaya Bazı Bürokratik Nedenlerle Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmemiş Olması )
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLMEYEN BİNA İÇİN İZALE-İ ŞÜYU TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Geçiş Sağlanarak Ortaklığın Giderilmesi )"
YHGK14.10.1998E. 1998/19-694 K. 1998/715"TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( Satıcının Ayba Karşı Tekeffülü ve Alıcının Hakları )
AYBA KARŞI TEKEFFÜL ( Alıcının Hakları ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının Niteliği )
GARANTİ BELGELİ SATIŞ ( Satıcının Ayba Karşı Tekeffülü ve Alıcının Hakları )
SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜLÜ ( Alıcının Hakları ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının Niteliği )"
YHGK14.10.1998E. 1998/2-614 K. 1998/693"DİRENME KARARI ( Bozmadan Önceki ve Sonraki Kararlar Farklı Olgu ve Gerekçelere Dayanıyorsa Direnmenin Sözkonusu Olamayacağı )
BOZMADAN SONRA VERİLEN KARARIN FARKLI GEREKÇE VE OLGULARA DAYANMASI ( Direnmenin Sözkonusu Olmayacağı )"
YHGK14.10.1998E. 1998/2-649 K. 1998/699"ALACAK DAVASI ( Gayrimenkul Satış Vaadi İle Zilyet Olduğu Taşınmaz Malın Daha Sonra Davalı Tarafından Satıldığı - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Olmadığı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ İLE ZİLYET OLUNAN TAŞINMAZ ( Daha Sonra Davalı Tarafından Satıldığı - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Olmadığı )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERE GÖRE KARAR VERİLMESİ ( Alacak Davası - Gayrimenkul Satış Vaadi İle Zilyet Olduğu Taşınmaz Malın Daha Sonra Davalı Tarafından Satıldığı/Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Karar Verilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Olmadığı )"
YHGK14.10.1998E. 1998/2-681 K. 1998/705"VERASETİN İPTALİ ( Hasımlı Olarak Sonuçlandırılan Davanın Kesin Hüküm Niteliği Kazanması )
KESİN HÜKÜM ( Asli Müdahale-Verasetin İptali )
ASLİ MÜDAHALE ( Hasımlı Olarak Sonuçlandırılan Verasetin İptali Davasının Kesin Hüküm Niteliği Kazanması )"
YHGK14.10.1998E. 1998/2 – 689 K. 1998/714"BOŞANMA ( Terk sebebiyle )
MÜŞTEREK HANE ANAHTARININ MAHKEME KALEMİNE BIRAKILMASI"
YHGK14.10.1998E. 1998/2-699 K. 1998/703"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsıldığının Tanık Beyanlarıyla Anlaşılması )
TANIK BEYANLARI ( Evlilik Birliğinin Sarsıldığı Konusunda İnandırıcı Olması )"
YHGK14.10.1998E. 1998/2-705 K. 1998/697"BOŞANMA ( Kocanın tam kusuru )
KOCANIN TAM KUSURU
KUSURLU EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMASI"
YHGK14.10.1998E. 1998/2 – 713 K. 1998/717"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA"
YHGK14.10.1998E. 1998/20-710 K. 1998/708"USULİ MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Mahkemenin Uyduğu Yargıtay Bozma Kararının Açık Bir Maddi Yanılgıya Dayalı Olması )
AÇIK MADDİ YANILGIYA DAYALI BOZMA KARARINA UYMA ( İlgilisi Yararına Usuli Müktesep Hak Doğurmaması )
MAHKEMENİN AÇIK MADDİ YANILGIYA DAYANAN YARGITAY BOZMA KARARINA UYMASI ( İlgilisi Yararına Usuli Müktesep Hak Doğmaması )"
YHGK14.10.1998E. 1998/4-695 K. 1998/702"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki Yorum ve Eleştiriler )
HUKUKA UYGUNLUK ( Basında Yer Alan ve Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki Yorum ve Eleştirilerin Bazı Şartlarla Hukuka Uygun Sayılacağı )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Belirli Şartlarla Basında Yer Alan Yorum ve Eleştirilerin Hukuka Uygun Sayılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleşip Gerçekleşmediği Konusunda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
YHGK14.10.1998E. 1998/4-696 K. 1998/710"KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN GEÇMESİ ( Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi İçin )
DAVALI SIFATI ( Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterildiği Halde Mahkeme Kararının Başlığında Adı Gösterilmeyen Kişiye Kararın Tebliğ Edilmesi )
DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ ( Karar Düzeltme Süresinin Geçmesi İçin Dava Dilekçesinde Davalı Gösterilen Kişiye Kararın Tebliğ Edilmesi )"
YHGK14.10.1998E. 1998/4-707 K. 1998/720"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Yargılaması Sırasında Haksız Olarak Para Harcamaya Zorunlu Olan Tarafın Açacağı )
DAVA SEBEBİYLE YOLCULUK GİDERLERİ ( Ceza Yargılaması Giderlerinin Ayrı Bir Hukuk Davasına Konu Edilmesi )
CEZA YARGILAMASI İÇİN YAPILAN YOLCULUK GİDERLERİ ( Ceza Davasında Talep Edilmemişse Ayrı Bir Hukuk Davasına Konu Olması )"
YHGK14.10.1998E. 1998/6-685 K. 1998/700"TEMERRÜT SEBEBİNE DAYALI TAHLİYE ( Yeni Malikin Öncelikle Kiralayan Sıfatı Kazanması Gereği )
KİRALANANIN SATILMASI ( Temerrüt Sebebiyle Tahliye İsteyen Yeni Malikin Önce İhtar Çekip Kiraların Kendisine Ödenmesini İstemesi Gereği )
TAHLİYE ( Yeni Malikin Temerrüt Sebebiyle Tahliye İsteyebilmesinin Şartları )"
YHGK14.10.1998E. 1998/6-697 K. 1998/711"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Malik Olmayan Kiralayan Tarafından İstenmesi )
MALİK OLMAYAN KİRALAYAN ( Tahliye İsteyebilecek Kişi )
DAVA AÇMA HAKKI ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası )
DAVACI SIFATI ( Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası )"
YHGK14.10.1998E. 1998/6-698 K. 1998/706"TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Kira Akdindeki İmzayı İnkar Edip Sonradan Kabul Etmesi )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzayı İnkar Eden Kiracının Sonradan Kabul Etmesi Halinde Artık İnceleme Yapılmasının Gerekmemesi )
ARA KARAR ( İmza İncelemesi İçin Verilen Ara Karardan Sonra Kiracının İmzayı Kabul Etmesi )"
YHGK14.10.1998E. 1998/7-677 K. 1998/695"KADASTROSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Emlak Kaydına ve Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanılarak )
EMLAK KAYDINA VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINA DAYANILARAK KADASTROSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ
ZİLYETLİĞİN BAŞLANGICI ( Beyannamenin Verildiği Tarih )
ZİLYETLİK İDDİASI ( Beyanname Miktarı Fazlası )"
YHGK14.10.1998E. 1998/7-703 K. 1998/716"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Tespit Tutanağının Dava Evrakından Olduğu )
DAVA EVRAKI ( Tespite İtiraz Davasında Kadastro Tespit Tutanağı )
KADASTRO TESPİT TUTANAĞI ( Tespite İtiraz Davasında Dava Evrakından Olduğu )"
YHGK14.10.1998E. 1998/9 – 686 K. 1998/719"İHBAR TAZMİNATI ( Toplu iş sözleşmesi zammının uygulanması )
İHBAR ÖNELİNİN UZATILMASI ( Zamlı ücret uygulanabilir mi? )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞART TESBİTİ
CEZAİ ŞART ( Toplu iş sözleşmesinde )"
YHGK14.10.1998E. 1998/9–708 K. 1998/698"İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik sebebiyle fesihte )
İHBAR TAZMİNATININ ( Takas mahsubu )"
YHGK21.10.1998E. 1998/1-692 K. 1998/741"TAPUDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ VEYA TESCİL DAVASI ( İştirak Halinde Mülkiyet )
MİRAS ŞİRKETİNE TEMSİLCİ ATANMASI ( Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi Veya Tescil Davası )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Zorunlu Dava Arkadaşlığı )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETTE DAVA AÇMA
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYETTE TARAF TEŞKİLİ"
YHGK21.10.1998E. 1998/11-701 K. 1998/724"MENFİ TESPİT DAVASI ( Şirket Temsilcisinin Şirket Ünvan ve Kaşesi Olmaksızın İmzaladığı Senetten Borçlu Olmadığının Tesbiti Talebi )
ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ŞİRKET ÜNVAN VE KAŞESİ OLMADAN İMZALADIĞI SENET ( Şahsına Karşı Yapılan Takip Nedeniyle Menfi Tesbit Talebi )"
YHGK21.10.1998E. 1998/11–721 K. 1998/726"KASKO SİGORTACISININ RÜCU DAVASI
SİGORTA POLİÇESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
TRAFİK KAZA RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ"
YHGK21.10.1998E. 1998/12-641 K. 1998/723"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Şirketi Temsile Yetkili Şahsın Belirlenmesi)
ŞİRKETİ İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN BELİRLENMESİ ( Senette İmzası Bulunan Şahsın Yetkisinin Belirlenmesi)
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE TİCARET SİCİLİNDEKİ KAYITLAR ( Şirketi İlzama Yetkili Şahsın Belirlenmesi)
BONODA ŞİRKET KAŞESİ BULUNMASI ( Şirketi Temsile Yetkili Kişinin İmzası Bulunup Bulunmamasının Sorumluluk Durumuna Etkisi)
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİNE SAHİP KİŞİNİN ŞAHSEN SORUMLU TUTULMASI ( Bonoda Şirket Kaşesi Bulunması)
TEMSİL YETKİSİNE SAHİP KİŞİNİN ŞAHSEN SORUMLU TUTULMASI ( Bonoda Şirket Kaşesi Bulunması)"
YHGK21.10.1998E. 1998/12-729 K. 1998/725"ADİ NİTELİKTE TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tarih ve İmza İkrar Edilmezse Bu Taahhüde Dayanılamayacağı )
TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Tarih ve İmzası İkrar Edilmemiş Adi Nitelikteki )
TARİH VE İMZASI İKRAR EDİLMEMİŞ ADİ TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Takibe Konu Olamaz )"
YHGK21.10.1998E. 1998/13-736 K. 1998/728"KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI TALEBİ ( Beş Yıllık Sözleşmedeki Bedelin Taraflarca Birkaç Kez Değiştirilmiş Olması )
UYARLAMA DAVASI ( Kira Sözleşmesi Kurulurken Tesbit Edilen Bedelin Az Olduğunun İddia Edilemeyeceği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/14-720 K. 1998/736"TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Husumet-Davanın Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilerek Açılması Gereği )
HUSUMET ( Tapu Sicilindeki Yanlışlıklardan Doğan Davalar )
TAPU SİCİLİNDEKİ YANLIŞLIKLARDAN DOĞAN DAVALAR ( Husumet-Davanın Tapu Sicil Müdürlüğüne Tevcih Edilmesi Gereği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/16-675 K. 1998/733"İHTİYAR HEYETİ VE İKİ ŞAHİDİN ONAYI ( İmza Yerine Kullanılan Mühürün Bağlayıcı Sayılması İçin )
İMZA BİLMEYENLERİN KULLANDIĞI MÜHÜR ( Bağlayıcılık Şartları )
KULLANILAN MÜHÜRÜN BAĞLAYICILIK ŞARTLARI ( İhtiyar Heyeti ve İki Şahidin Onayı )
İSPAT ( Akit Tablosundaki Mühürün Davacıya Ait Olmadığı İddiası )"
YHGK21.10.1998E. 1998/2-722 K. 1998/729"HAKKIN ÖZÜNDEN ŞARTSIZ VAZGEÇME ( Geçerli Feragat Beyanı İçin )
TENKİS DEFİNDEN FERAGAT ( Kayıtsız Şartsız Olması Gereği )
FERAGAT ( Kayıtsız ve Şartsız Olması Gereği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/2-723 K. 1998/735"BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelden Sarsıldığının Kanıtlanması Zorunluluğu )
BOŞANMA ( Evlenmeden Önceki Olaylar )"
YHGK21.10.1998E. 1998/2-724 K. 1998/739"NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİ ( Davanın Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karar Verileceği )
DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ DURUMA GÖRE KARAR VERİLMESİ ( Nafakanın Artırılması Davası )
YOKSULLUK NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİ ( Davanın Açıldığı Tarihteki Duruma Göre Karar Verileceği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/20-711 K. 1998/738"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemine İtiraz )
ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI NEDENİYLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
2/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Niteliğini Koruduğu İddiasıyla )"
YHGK21.10.1998E. 1998/4-717 K. 1998/734"KARARIN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Derdestlik İtirazı Bakımından )
DERDESTLİK İTİRAZI ( İlk Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gereği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/7-728 K. 1998/740"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazın Medeni Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Ölen Tarafların Ortak Miras Bırakanına Ait Olduğu - Terekenin Paylaşıldığı/Dava Konusu Taşınmazın Tespitte Olduğu Gibi Sözkonusu Mirasçıları Adına Tescili Gerektiği )
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL ( Kadastro Tespitine İtiraz - Terekenin Paylaşıldığı/Dava Konusu Taşınmazın Tespitte Olduğu Gibi Sözkonusu Mirasçıları Adına Tescili Gerektiği )
PAY MİKTARI İLE SINIRLI OLARAK TESPİT YAPILMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Terekenin Paylaşıldığı/Dava Konusu Taşınmazın Tespitte Olduğu Gibi Sözkonusu Mirasçıları Adına Tescili Gerektiği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/7-733 K. 1998/743"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Esas Defterleri ve Mahkeme Kayıtları da İncelenmek Suretiyle Bu Dosyalar İçinde Olması Gereken Parsellerle İlgili Kadastro Tutanaklarının Dosyalarda Bulunmaması Halinde Dosyanın Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği )
KADASTRO TUTANAK ASILLARININ DOSYADA BULUNMASI GEREĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bu Dosyalar İçinde Olması Gereken Parsellerle İlgili Kadastro Tutanaklarının Dosyalarda Bulunmaması Halinde Dosyanın Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği )"
YHGK21.10.1998E. 1998/9-726 K. 1998/737"İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI ( Hizmet Aktinin Haksız Feshine Dayalı - 1475 S.K'nın 17/II. Md. Dayalı İşten Çıkarmalarda Disiplin Kurulu Kararına Gerek Olmadığı/Temyiz İtirazlarına İlişkin İncelemenin Özel Dairece Yapılması Gerektiği )
DİSİPLİN KURULU KARARI ( 1475 S.K'nın 17/II. Md. Dayalı İşten Çıkarmalarda Disiplin Kurulu Kararına Gerek Olmadığı/Temyiz İtirazlarına İlişkin İncelemenin Özel Dairece Yapılması Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( 1475 S.K'nın 17/II. Md. Dayalı İşten Çıkarmalarda Disiplin Kurulu Kararına Gerek Olmadığı - Temyiz İtirazlarına İlişkin İncelemenin Özel Dairece Yapılması Gerektiği )
AHLAKSAL NEDENLERE DAYALI İŞ AKTİNİN FESHİ ( Disiplin Kurulu Kararına Gerek Olmadığı/Temyiz İtirazlarına İlişkin İncelemenin Özel Dairece Yapılması Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )"
YHGK28.10.1998E. 1998/11-745 K. 1998/775"KÖTÜNİYET ( Batması Beklenen Bankadaki Parasını Alacaklısının Aynı Bankadaki Hesabına Aktararak Kurtarmak Suretiyle Alacaklıya Zarar Verme )
BATMASI BEKLENEN BANKADAKİ PARASINI KURTARMAK İÇİN ALACAKLININ AYNI BANKADAKİ HESABINA AKTARMA ( Borcun Ödenmiş Olduğu Anlamına Gelmemesi )
ALACAKLIYI ZARARA UĞRATAN İŞLEM ( Batması Beklenen Bankadaki Parasını Vadesi Gelmemiş Borcunu Ödemek İçin Alacaklının Aynı Bankadaki Hesabına Aktarma )"
YHGK28.10.1998E. 1998/20-734 K. 1998/778"TAŞINMAZIN KESİNLEŞEN ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALMASI ( 10 Yıllık Süre İçinde Dava Açılabileceği )
TAPU KAYITLARININ HUKUKİ DEĞERİNE YİTİRMESİ ( Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kalan )
SÜRE ( Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kalan Tapulu Taşınmaz İçin Açılacak Dava )"
YHGK28.10.1998E. 1998/7-671 K. 1998/782"KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( 35 Günde Tamamlanacağından Söz Edilerek Keşif Giderinin Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Red Edilemeyeceği - 1 Günlük Gider İçin Mehil Verilmesi Gereği )
KEŞFİN BİR GÜNDE BİTMEMESİ ( Ek Keşif Gideri Yatırılması İstenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KADASTRO DAVASINDA KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMAMASI ( 35 Günde Tamamlanacağından Söz Edilmesi - Davanın Red Edilemeyeceği/1 Günlük Gider İçin Mehil Verilmesi Gereği )"
YHGK28.10.1998E. 1998/7-743 K. 1998/779"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Haritasında Gösterilen Bölümünün Kesinleşen Mer'a Tahsis Haritasının Kapsamında Kaldığı - Taşınmazın Tümünün Davalı Taraf Adına Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MERA TAHSİS KARARI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Haritasında Gösterilen Bölümünün Kesinleşen Mer'a Tahsis Haritasının Kapsamında Kaldığı/Taşınmazın Tümünün Davalı Taraf Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Düzenlenen Haritada Dava Konusu Taşınmazın Haritasında Gösterilen Bölümünün Kesinleşen Mer'a Tahsis Haritasının Kapsamında Kaldığı/Taşınmazın Tümünün Davalı Taraf Adına Tescilinin İsabetsizliği )"
YHGK28.10.1998E. 1998/8-750 K. 1998/776"ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI ( Hazinenin Yanında İlgili Diğer Kamu Tüzel Kişilerine de Davanın Yöneltilebileceği )
HUSUMET ( Zamanaşımıyla İktisap Davasında Hazinenin Yanında Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Katılmasının Hasım Değiştirme Sayılmaması )
HASIM DEĞİŞTİRME NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Zilyedlikle İktisap Davasında Hazinenin Yanında Köy Tüzel Kişiliğinin de Davaya Katılması )"
YHGK28.10.1998E. 1998/8-751 K. 1998/781"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Öncelikle Tapulama Tespiti Sırasında 4753 S. Kanuna Göre Yapılan İşlem Sonucu Oluşan Tapu Kaydı Esas Alınmak Suretiyle Hazine Adına Yapılan Tescilin Yolsuz Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YOLSUZ TESCİL ( Davacıların Bu Yerde Mülkiyet Haklarının Belirtme Tarihlerine Kadar Doğup Doğmadığının Araştırılması Yolsuz Tescilinin Varlığı Kanaatine Varıldığında Bu Kere Toplanan Delillere Göre İyi Niyetli Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
İYİNİYET ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Bu Yerde Mülkiyet Haklarının Belirtme Tarihlerine Kadar Doğup Doğmadığının Araştırılması Yolsuz Tescilinin Varlığı Kanaatine Varıldığında Bu Kere Toplanan Delillere Göre İyi Niyetli Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )"
YHGK28.10.1998E. 1998/8-752 K. 1998/746"ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
TESBİT DIŞI BIRAKILAN TAŞLIK VE ÇALILIĞIN TESCİLİ TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşlık ve Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )
ZİLYETLİĞE DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Taşlık ve Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )"
YHGK28.10.1998E. 1998/8-753 K. 1998/747"ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TESCİL TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
TESBİT DIŞI BIRAKILAN ÇALILIĞIN TESCİLİ TALEBİNİN İMAR-İHYA TALEBİNİ DE KAPSAYACAĞI
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )
ZİLYETLİĞE DAYANARAK TESCİL TALEBİ ( Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )"
YHGK28.10.1998E. 1998/9–739 K. 1998/751"TEŞVİK PRİMİ ( Günlük 8.5 saat mesai şartı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMLANMASI ( Teşvik primi )"
YHGK28.10.1998E. 1998/9-744 K. 1998/780"VERİLDİĞİNDE KESİN KARARLAR ( Dava Tarihi İtibariyle Miktar ve Değeri On Milyon Lirayı Geçmeyen Menkul Mal ve Alacak Davalarına İlişkin Kararlar )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Dava Tarihi İtibariyle Miktar ve Değeri On Milyon Lirayı Geçmeyen Menkul Mal ve Alacak Davalarına İlişkin Kararlar )"
YHGK28.10.1998E. 1998/9-790 K. 1998/772"BOZMADAN SONRA BAŞKA BİR GEREKÇENİN HÜKME ESAS ALINMASI ( Ortada Direnme Kararının Bulunmaması )
DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Başka Bir Gerekçenin Hükme Esas Alınması-Direnme Kararı Bulunmaması )"
YHGK4.11.1998E. 1998/1-749 K. 1998/792"MÜDAHALENİN MENİ ( Komşular Arasında Çözüm Şekli )
KOMŞULUK HUKUKUNA GÖRE İNCELEME ( Elatmanın Mevcut Olmaması Halinde )
KOMŞULAR ARASINDA MÜDAHELENİN MENİ DAVASI"
YHGK4.11.1998E. 1998/10 – 770 K. 1998/790"HİZMET TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesi Verilmişse )
HİZMET TESBİTİ ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tesbiti )"
YHGK4.11.1998E. 1998/12-763 K. 1998/797"İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Zamanaşımı İtirazı )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İcranın Geri Bırakılması )
İCRANIN GERİ BIRAKILMA KARARININ KESİNLEŞTİĞİNİN TEBLİĞİ ( Yedi Gün İçinde Genel Mahkemelere Dava Açılabilmesi )
BORCUN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İTİRAZI ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Süre )
SÜRE ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra Zamanaşımı İtirazı )
ZAMANAŞIMI DEF'İ ( İlamlı veya ilamsız takiplere karşı)
İLAMLI TAKİP ( Zamanaşımı def'inde süre)
İLAMSIZ TAKİP ( Zamanaşımı def'inde süre)
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ( Kanunun ön görmediği hak düşürücü süre)"
YHGK4.11.1998E. 1998/12-764 K. 1998/798""
YHGK4.11.1998E. 1998/13-741 K. 1998/796"HİLE İDDİASI ( Akdin Taraflarından Birinin Edimini İfadan Kaçınması )
EDİMİ İFADAN KAÇINMA ( Hile İddiası )
AKDİN TARAFLARINDAN BİRİNİN EDİMİNİ İFADAN KAÇINMASI ( Hile İddiası )
HİLE ( Karşı Tarafın Akde Aykırı Davranışının Hile Olmadığı )
AKDE AYKIRI DAVRANIŞ ( Hile Niteliğinde Olmaması )
ALACAK DAVASI ( Akde Aykırı Hareket Nedeniyle )
AKDİN ŞARTLARI İLE İLGİLİ İDDİA ( Şartların Varlığının Usulüne Uygun Şekilde Yazılı Delille İspat Edilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Akdin Şarları İle İlgili İddia )
İSPAT ZORUNLULUĞU ( Akdin Şarları İle İlgili İddianın Yazılı Delille İspatlanması ) )
YEMİN TEKLİFİ ( Akdin şartları İle İlgili İddialarda Davacının Davalılara Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
DAVACININ DAVALILARA YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Akdin Şartları İle İlgili İddialarda )"
YHGK4.11.1998E. 1998/13-808 K. 1998/788"DİRENME KARARI ( Mahkeme Verdiği İlk Karardan Farklı Sonuçlara Varmışsa Direnme Kararından Söz Edilememesi )
MAHKEMENİN BOZMADAN SONRA VERDİĞİ KARAR ( İlk Karardan Farklıysa Direnmeden Söz Edilemeyeceği )"
YHGK4.11.1998E. 1998/19-768 K. 1998/791"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacaklının Takibinde Haksız Olması ve Fakat Kötüniyetli Olmaması )
HAKSIZ TAKİP ( Alacaklının Kötüniyetli Olmaması Halinde İnkar Tazminatı )"
YHGK4.11.1998E. 1998/19-769 K. 1998/795"MENFİ TESBİT DAVASI ( Davacının Dava İhbar Edilen Tarafa Borcu Olmadığına Dair Karar Verilemeyeceği - İltihak Olunan Tarafa Bağlı Olarak Karar Verilmesi Gereği )
DAVAYA KATILAN HAKKINDA HÜKÜM ( Menfi Tesbit Davası - İltihak Olunan Tarafa Bağlı Olarak Karar Verilmesi Gereği )
DAHİLİ DAVALI HAKKINDA HÜKÜM ( Menfi Tesbit Davası - İltihak Olunan Tarafa Bağlı Olarak Karar Verilmesi Gereği )"
YHGK4.11.1998E. 1998/21-767 K. 1998/787"İŞ KAZASI"
YHGK4.11.1998E. 1998/4-762 K. 1998/786"TAZMİNAT DAVASI ( İhalenin Feshi Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Yapılan İcra Takibinde Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunarak Usulsüz Tebligat Yapılmasına Neden Olması )
İHALENİN FESHİNDE ALACAKLININ KUSURU ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Alacaklı Bankanın Kusurlu ve Özensiz Davranışlarda Bulunması )"
YHGK4.11.1998E. 1998/6-757 K. 1998/793"HUSUMET İTİRAZI ( İlk İtirazlardan Olmaması )
İLK İTİRAZ ( Husumetin İlk İtiraz Olmaması )
DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLEN İTİRAZ ( Husumet İtiraz )
TAHLİYE DAVASI ( Mesken İhtiyacı Nedeniyle )
MESKEN İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Husumet İtirazında Bulunulması )
P.T.T. İDARESİNİN BÖLÜNMESİ ( Husumet )
İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE ( Evlenme hazırlığı )
TAHLİYE ( Nişanlı çiftin evlenme hazırlığı )"
YHGK4.11.1998E. 1998/6-758 K. 1998/794"İHTİYACIN GERÇEK VE SAMİMİ OLMASI ( Tahliye İstenebilmesi İçin )
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE ( Ortada Nişanlılık ve Evlilik Söz Konusu Değilken Tahliye İstenmesi )
HUSUMET ( İlk İtiraz Olmayıp Yargılamanın Her Safhasında Re'sen Nazara Alınacağı )"
YHGK4.11.1998E. 1998/9-738 K. 1998/789"İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ( Hizmet sözleşmesinin yorumu )
İŞ YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
KIDEM TAZMİNATI ( İş şartlarında esaslı değişiklik )
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ
İŞYERİNİN DEĞİŞMESİ"
YHGK11.11.1998E. 1998/1 - 800 K. 1998/811"VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ ( Görev)
GÖREV ( Vakıf şerhinin silinmesi)
TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN SİLİNMESİ"
YHGK11.11.1998E. 1998/10-798 K. 1998/809"AKTİF YAŞ SINIRI ( İş Kazası Geçiren Sigortalının )
İŞ KAZASI GEÇİREN SİGORTALI ( Aktif Yaş Sınırı )"
YHGK11.11.1998E. 1998/12-802 K. 1998/803"ŞİKAYET ( Vekaletname İbraz Edilmeden Borca İtiraz )
VEKALETSİZ BORCA İTİRAZ ( Vekaletname İbrazı İçin Kesin Süre Tanınması-HUMK 67/1 Maddesindeki Gecikmesinde Zarar Umulan Hallerden Olması )
GECİKMESİNDE ZARAR UMULAN HALLER ( Vekaletname İbraz Edilmeden Borca İtiraz )"
YHGK11.11.1998E. 1998/13-793 K. 1998/804"KİRACILIĞIN TESPİTİ ( Kira Sözleşmesi Temerrüt Nedeniyle Sona Erdirildikten Sonra Tahliyenin Bakanlık Kararıyla Ertelettirilmiş Olması )
TAHLİYENİN BAKANLIK KARARIYLA ERTELETTİRİLMİŞ OLMASI ( Yeni Kira Sözleşmesi Yapılmamışsa Kiracılık Sıfatından Bahsedilemeyeceği )"
YHGK11.11.1998E. 1998/20-731 K. 1998/807"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Önceki Tesbitte Tahdit Sınırları Dışında Bırakıldığı Gerekçesiyle Taşınmazın Orman Tahdit Sınırları Dışında Bırakılması )
ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Önceden Yapılan Tahdit İşleminin Bu Bölgeyi Kapsamamış Olması )
TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN ORMAN ARAZİSİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )"
YHGK11.11.1998E. 1998/4-765 K. 1998/801"MANEVİ TAZMİNAT ( Daha Önce Hakkındaki Ceza Davası Beraatle Sonuçlanan Politikacı Hakkında Basında Sanık İfadesinin Kullanılması )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Politikacıların Daha Sert Eleştirilere Katlanmak Zorunda Kalabileceği )
ELEŞTİRİ SINIRI ( Basında Politikacılar Hakkında Yer Alan Eleştirilerin Daha Sert Olmasının Mazur Karşılanması )"
YHGK11.11.1998E. 1998/5-719 K. 1998/799"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI TALEBİ ( Nazım İmar Planı Kapsamındaki Taşınmazın Arsa Vasfında Kabul Edilip Edilemeyeceği )
ARSA NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Nazım İmar Planı Kapsamındaki Kamulaştırılan Taşınmazın )
NAZIM İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ ( Arsa Vasfının Tesbiti )"
YHGK11.11.1998E. 1998/6 - 795 K. 1998/808"ŞUF'A ( Fiili taksim )
FİİLİ TAKSİM ( Şuf'a )
HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Fiili taksim de şuf'a )"
YHGK11.11.1998E. 1998/9–796 K. 1998/802"EGO ŞÖFÖRÜNÜN İŞTEN ÇIKARTILMASI
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ceza/Hukuk ilişkisi )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ CEZA CETVELİ"
YHGK18.11.1998E. 1998/13-815 K. 1998/835"UYARLAMA DAVASI ( İşlem Temelinin Çökmesi Halinde Alacaklı Lehine Borçlunun Edimini Yükseltmeye Borçlu Lehine Onun Tamamen veya Kısmen Edim Yükümlülüğünden Kurtulmasına Karar Verilebilmesi )
KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI ( Resmi Kurumlardan Enflasyonun Oran ve Seyri Araştırılması Bununla Birlikte Kiralananın Kullanım Sahasının-Niteliklerinin-Bulunduğu Mevkiinin Emsal Kira Paralarının Araştırılması )
İŞLEM TEMELİNİN ÇÖKMESİ ( Önceden Görülmeyen Değişikliklerin Borcun İfasını Güçleştirmesi )
SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ ( Sözleşmenin Yeni Durumlara Uyarlanması Yapılırken Önce Sözleşmede Daha Sonra Kanunda Bu Hususta İntibak Hükümlerinin Bulunup Bulunmadığının Bakılması )
SÖZLEŞMEDE İNTİBAK ( Sözleşmede ve Kanunda Hüküm Bulunmadığı Takdirde Sözleşmenin Değişen Hal ve Şartlara Uydurulmasının Gerekip Gerekmeyeceğinin İncelenmesi )
BEKLENİLMEYEN OLAYLAR ( Özleşmedeki Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengeyi Esaslı Surette Sarsan Olağanüstü Olaylara Beklenilmeyen Olaylar Denilmesi )
DÜRÜSTLÜK KURALI ( İşlem Temelinin Çöktüğünün Dikkate Alınmasının Bu Kuralın Gereği Olması-Zira Durumun Değişmesi Halinde Sözleşmede Israr Etmenin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olması )
SÖZLEŞMENİN YORUM YOLUYLA DÜZELTİLMESİ ( Değişen Durumların Sözleşmede Kendiliğinden Bulunan Sözleşme Adaletini Bozması Halinde Taraflar Bu Haller için Bir Tedbir Almadıklarından Oluşan Boşluğun Doldurulması )
SÜREKLİ BORÇ ( Uyarlamanın Daha Çok ve Önemli Ölçüde Uzun ve Sürekli Borç İlişkilerinde Söz Konusu Olması )"
YHGK18.11.1998E. 1998/14-809 K. 1998/827"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Şahsın Yükleniciye ve Arsa Sahibine Karşı Tescil Davası )
YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE DÜŞEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ SATMASI ( Üçüncü Kişiden Tescil Talebinde Bulunulabilmesinin Şartları )
TESCİL TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Şahsın )"
YHGK18.11.1998E. 1998/19-811 K. 1998/818"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
KÖTÜNİYETLİ TAKİP ( Davalı Sözleşmede Müşterek ve Müteselsil Borçlu Bölümünde Yer Aldığı Gözönünde Tutulduğunda Davacı Bankanın Davalı Hakkında Tüm Alacağı Yönünden Takibe Girişmiş Olması )
KEFALET ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesine Mmüşterek ve Müteselsil Borçlu Olarak İmza Koymuş ise de Adı Geçen Davalıya Çekilen İhtarnamede Davalının Sözleşmeye Kefaleti Nedeniyle Müteselsil Sorumluluğundan Bahsedilmiş Olması )"
YHGK18.11.1998E. 1998/2-820 K. 1998/833"TEDBİR NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Çocuğun Reşit Olduğu Tarihe Kadar Tayini Zorunluluğu )
REŞİT OLMAYAN ÇOCUK İÇİN TEDBİR NAFAKASININ ARTIRILMASI ( Reşit Olduğu Tarihe Kadar Tayini Zorunluluğu )"
YHGK18.11.1998E. 1998/2-824 K. 1998/820"BOŞANMA ( Eşin Ayrı Yaşamada Haklılığına ve Nafakaya Hükmedilmesinde Terk Nedeniyle Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )
EŞİN AYRI YAŞAMADA HAKLILIĞI VE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ ( Terk Nedeniyle Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )
TERK NEDENİYLE BOŞANMAYA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Eşin Ayrı Yaşamada Haklılığına ve Nafakaya Hükmedilmesi )"
YHGK18.11.1998E. 1998/8-814 K. 1998/819"ZİLYEDLİKLE İKTİSABA DAYALI TESCİL TALEBİ ( Zilyedliğin Miras Taksim Sözleşmesiyle Davacıya Geçmiş Olması )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ SONUCU ZİLYEDLİĞİ DEVRALAN DAVACI ( Zilyedlikle İktisaba Dayalı Tescil Talebi )
TANIK BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEMESİ ( Zilyedlikle İktisap Davasında Davacının Zilyedliği Miras Yoluyla Devraldığını Beyan Etmesi )"
YHGK18.11.1998E. 1998/9 – 819 K. 1998/832"KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Başka Makinada da Çalışması İstenmesi/Davacı Asıl İşi Nedeniyle Rizikolu Olacağını Savunarak İş Değişikliğini Kabul Etmeyip İş Akdini Haklı Feshi - İş Şartlarında Esaslı Değişiklik/Tazminata Hak Kazandığı )
İŞÇİNİN HAKLI FESHİ ( İş Şartlarının Esaslı Şekilde Değişmesi/İşverence İşçinin Başka Makinada da Çalışması İstenmesi Davacının Asıl İşi Nedeniyle Rizikolu Olacağını Savunarak İş Değişikliğini Kabul Etmemesi - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
EK GÖREV ( İşverence İşçinin Başka Makinada da Çalışması İstenmesi/İş Şartlarının Esaslı Şekilde Değişmesine Neden Olacağı - İşçinin Haklı Feshi/Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı )
İŞ ŞARTLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞMESİ ( İşverence İşçinin Başka Makinada da Çalışması İstenmesi/Davacı Asıl İşi Nedeniyle Rizikolu Olacağını Savunarak İş Değişikliğini Kabul Etmeyip İş Akdini Haklı Feshi - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )"
YHGK25.11.1998E. 1998/1-821 K. 1998/837"CAMİ VE EKLENTİLERİ ( Özel Mülkiyete Konu Olamamaları )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Cami ve Eklentilerinin Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMA ( Cami ve Eklentileri )"
YHGK25.11.1998E. 1998/1-830 K. 1998/843"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırma Öncesi Mülkiyetin Tespiti )
KAMULAŞTIRMA ÖNCESİ MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Tapu İptali ve Tescil )"
YHGK25.11.1998E. 1998/11-829 K. 1998/839"TAKAS MAHSUP SAVUNMASI ( Olmaması Halinde Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )
HAKKI HUZURUN İADESİ DAVASI ( Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması - Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı )
MAHKEMENİN RESEN TAKAS İŞLEMİ YAPAMAYACAĞI ( Hakkı Huzurun İadesi Davası - Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması )
ALACAK DAVASINDA DAVALININ TAKAS MAHSUP SAVUNMASI YAPMAMASI ( Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı - Hakkı Huzurun İadesi )"
YHGK25.11.1998E. 1998/13-831 K. 1998/838"KARAR DÜZELTME SÜRESİ TAMAMLANMADAN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ ( Özel Dairenin Onama Kararının Sonuç Doğurmaması )
HUKUK GENEL KURULU KARARI ( Karar Düzeltme Süresi Tamamlanmadan -Kesinleşmeden- Özel Dairenin Verdiği Onama Kararı )
ÖZEL DAİRE KARARI ( Dosyayı Kendine Gönderen Genel Kurul Kararı Kesinleşmeden Özel Dairenin Verdiği Kararın Hukuki Sonuç Doğurmaması )"
YHGK25.11.1998E. 1998/19-835 K. 1998/840"BONO İPTALİ ( İfanın imkânsız hale gelmesi)
İSTİSNA AKDİNİN FESHİ ( İfanın imkansız hale gelmesi)
İSTİRDAT ( İfanın imkânsız hale gelmesi)
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ( İfanın imkânsız hale gelmesi)"
YHGK2.12.1998E. 1998/1-850 K. 1998/847"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tarafların Önceden Karı Koca Olmaları )
TARAFLARIN DAHA ÖNCEDEN BOŞANMIŞ OLMASI ( Elatmanın Önlenmesi )"
YHGK2.12.1998E. 1998/10-816 K. 1998/844"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SİGORTALI ( Tazminatın Hesaplanmasında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalı )
ASGARİ ÜCRET ( Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Usulü Kazanılmış Hak Doğurmaması )
MAHKEMECE RE'SEN GÖZETME ( Asgari Ücretin Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle )"
YHGK2.12.1998E. 1998/10-842 K. 1998/858"BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sosyal Güvenlik Hukuku - Medeni Hukuk Sistemleri İçinde Yorumu )
BAĞ-KUR SİGORTALISI KADININ KOCASI VE KÜÇÜK ÇOCUKLARINA SAĞLIK YARDIMI ŞARTLARI
SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısı Kadının Kocası ve Küçük Çocuklarına )
ÇOCUKLARIN BAĞ-KUR SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI"
YHGK2.12.1998E. 1998/12–803 K. 1998/849"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞÜ
TAKİP TALEBİNİN HÜKMÜ
İTİRAZ DAVASI YOLUYLA ANAYASA AYKIRILIK İTİRAZI
İCRA TAKİBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AYKIRILIK İTİRAZI
İCRA TAKİBİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜYEMEYECEĞİ
ŞİKAYET DAVASINDA TAKİP TARİHİNDEKİ DURUMUN NAZARA ALINMASI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı )"
YHGK2.12.1998E. 1998/14-847 K. 1998/856"ORMAN KADASTRO KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Görev )
GÖREV ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Düzenlenen tutanak ve kararlar )"
YHGK2.12.1998E. 1998/17 - 852 K. 1998/857"ELATMANIN ÖNLENMESİ, KÂL ( Kadastro tesbitine itiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Elatmanın önlenmesi, kâl )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA MÜLK EDİNME ( Kesin Hüküm )
KESİN HÜKÜM ( Kazandırıcı zamanaşımı yoluyla mülk edinme )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Mahkemesi )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Elatmanın önlenmesi davasında görevli mahkeme )"
YHGK2.12.1998E. 1998/21-826 K. 1998/855"HİZMET TESPİTİ ( Davanın Sigortalı Tarafından Açılmasının Beş Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Davanın Sigortalı Tarafından Açılması )
SİGORTALI TARAFINDAN AÇILAN HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Beş Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
ÖLÜM TARİHİNDEN BAŞLAYAN DAVA AÇMA SÜRESİ ( Sigortalının Ölümü Nedeniyle Hizmet Tespiti Davası )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hizmet Tespiti Davasının Sigortalının Ölüm Tarihinden İtibaren Hak Düşürücü Sürenin Başlaması )"
YHGK2.12.1998E. 1998/21-848 K. 1998/861"İŞ KAZASI ( Nikahsız Eş Tarafından Maddi Manevi Tazminat Davası Açılması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Nedeniyle )
NİKAHSIZ EŞ TARAFINDAN AÇILAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Nikahsız Eşin Evlenme Şansına İlişkin Oranının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nikahsız Eşin Evlenme Şansına İlişkin Oranının Belirlenmesi )
SÜRE VERİLMESİ ( Nikahsız Eş Tarafından İş Kazası Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat Davasında )"
YHGK2.12.1998E. 1998/4-846 K. 1998/850"MANEVİ TAZMİNAT ( Haberin Verilmesinde Üslup ve Sözcükler Aşağılayıcı Küçük Düşürücü İncitici ve Abartılı Olması Halinde Davacının Tazminat İstemeye Hakkı Olacağı - Gerçekliği Kanıtlanmamış Olayın Skandal Olarak Yayınlanması )
HUKUKA AYKIRI YAYIN ( Haberin Yayınlanmasında Kamu Yararı Bulunsa Bile Özle Biçim Arasında Denge Kurulması Gereği - Haberin Verilişinde Üslup ve Sözcüklerin Aşağılayıcı Küçük Düşürücü İncitici ve Abartılı Olmaması Gerektiği )
HABERİN YAYINLANMASINDA KAMU YARARI BULUNMASI ( Özle Biçim Arasında Denge Kurulması Gereği - Haberin Verilişinde Üslup ve Sözcüklerin Aşağılayıcı Küçük Düşürücü İncitici ve Abartılı Olmaması Gerektiği/Hukuka Aykırı Yayın )"
YHGK2.12.1998E. 1998/5-844 K. 1998/860"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Önceden İdari Yargıya Başvurulması )
İDARİ YARGIYA BAŞVURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Adli Yargıya Başvurma Süresi )
ADLİ YARGIYA BAŞVURMA SÜRESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Önceden İdari Yargıya Başvurulması )
SÜRE ( Adli Yargıya Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Önceden İdari Yargıya Başvurulmasında )"
YHGK2.12.1998E. 1998/6-861 K. 1998/862"DİRENME KARARI ( Bozulan Karara Atıfla Direnme Kararı Verilememesi-Yargıda Açıklık ve Netlik )
YARGIDA AÇIKLIK VE NETLİK ( Bozulan Karara Atıfla Direnme Kararı Verilememesi )"
YHGK2.12.1998E. 1998/9-851 K. 1998/859"GENEL KURULUN İPTALİ ( Şube Seçimlerinin Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle )
ŞUBE SEÇİMLERİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI ( İptal Edilmesi Sonucu Seçimlerde Belirlenen Delegelerin Seçim Sonucuna Etkili Olması )
SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Şube Seçimlerinin Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle )"
YHGK2.12.1998E. 1998/9–856 K. 1998/845"SENDİKA YÖNETİCİSİNİN YÜZ KIZARTICI SUÇTAN MUHKUMİYETİ
İNANCI KÖTÜYE KULLANMAK ( Dernek Yöneticisinin )
DERNEK PARA, KIYMETLİ EVRAK VE MALLARINA KARŞI SUÇ ( Emniyet suistimal )
YÜZ KIZARTICI SUÇ ( Dernek Yöneticisinin Emniyeti suistimali )"
YHGK9.12.1998E. 1998/1–860 K. 1998/894"MURİS MUVAZAASI ( Tenkis davası ile ilişkisi )
TENKİS ( Muris Muvazaasına dayalı iptal davası ile birlikte )
BEKLETİCİ MESELE ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )
KESİN HÜKÜM ( Muris Muvazaası ve Tenkis Davaları )
MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Dava Devam Ederken Tenkis Davasının Sonuçlanması )
TENKİS DAVASI SONUÇLANDIĞINDA MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TESCİL DAVASININ SÜRMESİ
TENKİS İLAMININ KESİNLEŞMESİ ( Başka Bir Davada İptal ve Tescil Davasının Sürmesi )
İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Tenkis İlamının Kesinleşmesi Karşısında Durumu )"
YHGK9.12.1998E. 1998/10-857 K. 1998/893"HİZMET TESPİTİ ( Uzun Döneme İlişkin Olması Nedeniyle Gerçeğin Kuşku Kalmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılmasının Gerekmesi )
TANIK BEYANLARI ( Uzun Döneme İlişkin Hizmet Tespitinde Sadece Beyanlara Dayanmanın Yanlış Olması )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLDİĞİ GÜN ( Bir Günlük Çalışmanın Olduğunun Kabulü )
UZUN DÖNEME İLİŞKİN HİZMET TESPİTİ ( Tanık Beyanlarının Bağlayıcı Olmaması )"
YHGK9.12.1998E. 1998/11-863 K. 1998/895"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borç Para Alınmış gibi Senetler Düzenlendiklerini Üç Tanesinin Diğer Davalı Gülşen'e Verildiği İddiasıyla Bu Senetlerden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
YETKİSİZ TEMSİLCİ ( Kooperatif Kayıtlarının İncelenmesi Sonucunda Kooperatif Kasasına Para Girmişse Kooperatifin Yetkisiz Kişinin Borçlanmasına İcazet Verdiğinin Kabulünün Gerekmesi )
SENETLERDEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞI İDDİASI ( Borç Para Alınmış gibi Senetler Düzenlendikleri İddiasıyla Bu Senetlerden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespitinin İstemi )
KOOPERATİFİN İCAZET VERMESİ ( Kooperatif Kayıtlarının İncelenmesi Sonucunda Kooperatif Kasasına Para Girmişse Kooperatifin Yetkisiz Kişinin Borçlanmasına İcazet Verdiğinin Kabulünün Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kooperatifin Kasasına Bonolardan Dolayı Para Girişi Olup olmadığı Hususunda Kooperatifin Defter ve Kayıtlarında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )"
YHGK9.12.1998E. 1998/18-858 K. 1998/892"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırmanın Amacına Uygun Kullanılmaması )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMANIN AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI ( Tapu İptali ve Tescil )"
YHGK9.12.1998E. 1998/20–855 K. 1998/900"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman tahdidi görmeyen yerler )
ORMAN TAHDİDİ GÖRMEYEN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Orman sayılan yerler )
ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyedlikle iktisap )"
YHGK9.12.1998E. 1998/3-854 K. 1998/896"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ ( Üç Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmesinde Hak ve Nesafet Kurallarının Uygulanması )
HAK VE NESAFET KURALLARININ UYGULANMASI ( Üç Yıl ve Daha Uzun Süreli Kira Sözleşmelerinde Kira Parasının Artırılması )
ÜÇ YIL VE DAHA UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİ ( Kira Parasının Artırılmasında Hak ve Nesafet Kurallarının Uygulanması )"
YHGK9.12.1998E. 1998/4-853 K. 1998/891"TAZMİNAT DAVASI ( Delil Olarak Gösterilen Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesinin Gerekip Gerekmediği )
CEZA DAVASININ DAVADA DELİL OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Tazminat Davası-Dava Sonucunun Beklenmesinin Gerekip Gerekmediği )"
YHGK9.12.1998E. 1998/6–843 K. 1998/890"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA YÖNTEM
TAKSİM PROJESİ ( Ortaklığın giderilmesi )
İVAZ İLAVESİ ( Ortaklığın giderilmesi )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Birden fazla taşınmaz )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tarafların anlaşamaması )
TAKSİM ( İmar Parseli )
İMAR PARSELİNDE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ"
YHGK16.12.1998E. 1998/11-872 K. 1998/905"TAZMİNAT ( Araç Kasko Sigortasında Rizikonun Teminat Dışı Kaldığının Kanıtlanması )
KASKO SİGORTASI ( Araç Kasko Sigortasında Rizikonun Teminat Dışı Kaldığının Kanıtlanması )
İSPAT KÜLFETİ ( Araç Kasko Sigortasında Rizikonun Teminat Dışı Kaldığının )
SİGORTADA İHBAR EDİLENDEN FARKLI KAZANIN iSBAT KÜLFETİ"
YHGK16.12.1998E. 1998/18-871 K. 1998/906"KAT İRTİFAKI KURULAN VE İKMAL EDİLMEMİŞ OLAN YAPININ YÖNETİMİ ( Yakıt Giderleri İçin Yapılan Takibe İtirazın İptali Talebi )
İKMAL EDİLMEYEN KAT İRTİFAKI KONUSU YAPI ( Kısmen Kullanılmaya Başlanan Yapıda Yönetimin Tabi Olduğu Hükümler )
ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUK ( Henüz İkmal Edilmemiş Kat İrtifakı Konusu Yapıda Yönetim )"
YHGK16.12.1998E. 1998/20-833 K. 1998/901"TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını )
DİRENME KARARINI TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Vasfını Yitirip Yitirmediğinin Tesbiti )
ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Vasfını Yitirip Yitirmediğinin Tesbiti )
TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Vasfını Yitirip Yitirmediğinin Tesbiti )"
YHGK23.12.1998E. 1996/18-443 K. 1998/910"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI ( Hükmedilecek Faizin Kamulaştırmanın Kesinleşmesiyle Mülkiyeti Kamu İdaresine Geçen Taşınmaz Üzerindeki Hak Bu Suretle Bedeli Olan Para Alacağına Dönüşmüş Olmakla Bu Bedelin Tam Olarak Tediyesine Kadar Ödenmesi Gereken Temerrüt Faizi Olması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE FAİZİN BAŞLANGICI ( Kamulaştırmanın Kesinleştiği ve Bu Suretle Kamulaştırılan Taşınmazın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Faiz Yürütülebilmesi )
MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
KAMULAŞTIRMANIN KESİNLEŞMESİ ( İşlemlerle İlgili Malike Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
NOTER ARACILIĞIYLA TEBLİGAT ( Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Bedel Taşınmaz Maliki Adına Bir Bankaya Bloke Edildikten ve Diğer Usul İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Bütün İşlemleri Belgeleyen Evrakın Malike Noter Aracılığıyla Tebliğe Çıkarılmasının Gerekmesi )
TAKDİR KOMİSYONU ( Kanun Hükümlerine Göre Kamu Yararı Kararı Verilerek Kamulaştırılması Öngörülen Taşınmaza Takdir Komisyonunca Bedel Takdir Edilmesi )
İDARİ YÖNDEN KESİNLEŞME ( Taşınmaz Malikine Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmiş Olması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi )"
YHGK23.12.1998E. 1998/10-881 K. 1998/917"HİZMET TESPİTİ ( İşyeri Çalışanlarının Hizmetlerinin Kurum'a Bildirilmiş Olması/Davalı İşverenin Amcasının Oğlu Olan Davacının Hizmetlerinin Kuruma Bildirilmemiş Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği )
İŞYERİ ÇALIŞANLARININ HİZMETLERİNİN KURUM'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI ( Davalı İşverenin Amcasının Oğlu Olan Davacının Hizmetlerinin Kuruma Bildirilmemiş Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti )
YAKIN AKRABANIN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN YOKSUN BIRAKILMASI ( İşyeri Çalışanlarının Hizmetlerinin Kurum'a Bildirilmiş Olması Karşından Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti Davasının Reddi Gereği )
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINA ALINAN İŞYERİ ( Çalışanlarının Hizmetlerinin Kurum'a Bildirilmiş Olması - Davalı İşverenin Amcasının Oğlu Olan Davacının Hizmetlerinin Kuruma Bildirilmemiş Olmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )"
YHGK23.12.1998E. 1998/15-877 K. 1998/916"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ücretin Yabancı Parayla Ödeneceğinin Kararlaştırıldığının İspat Edilememesi )
ÜCRET ( Yabancı Parayla Ödeneceğinin Kararlaştırıldığının İspat Edilememesi )
YABANCI PARAYLA ÖDEME ( Böyle Bir Kararlaştırmanın İspat Edilememesi )"
YHGK23.12.1998E. 1998/19-882 K. 1998/919"TRAFİK KAZASI ( Sadece Satış İçin Vekalet Verilmiş Olan Araç )
TAZMİNAT ( Trafik Kazası - İşleten Sıfatı )
İŞLETEN SIFATININ DEVRİ ( Aracın Satışı İçin Verilen Vekalet )
ARACIN SATIŞI İÇİN VERİLEN VEKALET ( İşleten Sıfatının Devri Sonucunu Doğurmayacağı )"
YHGK23.12.1998E. 1998/2-884 K. 1998/915"KAYYIM ATANMASI ( Uzun Zamandan Beri Gaip Bulunan ve Bulunduğu Yerin Belirlenemeyen Kişiye Sulh Hakimince Kayyım Tayin Edilmesi Gereği - Pay Sahibinin Ölü ya da Sağ Olduğu Tespit Edilemediğinden Davanın Atanan Kayyıma Yöneltimesi )
HUSUMET ( Ölü ya da Sağ Olduğu Tespit Edilemeyen Kişiye Kayyım Tayin Edilerek Husumetin Bu Kayyıma Yöneltilmesi Gereği - Uzun Zamandan Beri Gaip Bulunan ve Yeri Belirlenemeyen Kişiye Sulh Hakimince Kayyım Tayin Edilmesi Gereği )"
YHGK23.12.1998E. 1998/21-879 K. 1998/911"GEMİ ADAMI ( İtibari Hizmet Süresinin Tesbiti Talebi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Gemi Adamının )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 7)