YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y10.HD 14.9.1973- 30.12.1998 / 25.1.1999 -

Önceki Endeks ( Bölüm 52)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y10.HD

Y10.HD14.9.1973E. 1973/180 K. 1973/209"SİGORTALI SAYILMA ( Anonim Şirket Denetçisinin )
ANONİM ŞİRKET DENETÇİSİNİN SİGORTALI SAYILMASI"
Y10.HD21.9.1973E. 1972/769 K. 1973/402"SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Gerçek Amacın Tesbiti )"
Y10.HD12.10.1973E. 1973/573 K. 1973/744"DAVADAN ÖNCE KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYE EDİLMİŞ OLMASI ( Davanın Reddedileceği )
DAVA SIRASINDA KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Dava Ortaklara Tevcih Edilerek Davaya Devam Edileceği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Zararlandırıcı Olayın Meydana Gelmesinde Sigortalının Kusuru )
SİGORTALININ KUSURU ( Tazminattan İndirim )"
Y10.HD19.10.1973E. 1973/654 K. 1973/882"ANONİM ORTAKLIĞIN ÇALIŞTIRDIĞI MALİ MÜŞAVİR VE DENETÇİNİN SİGORTALI OLABİLMELERİ
MALİ MÜŞAVİR VE DENETÇİNİN SİGORTALI OLABİLMELERİ ( Anonim Ortaklıkta Çalışan )
İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU ( Anonim Ortaklıkta Mali Müşavir ve Denetçinin Sigortalı Olabilmeleri )"
Y10.HD28.1.1974E. 1974/111 K. 1974/1523"HAN BEKÇİLERİNİN SİGORTALILIĞI"
Y10.HD28.3.1974E. 1974/1958 K. 1974/2948"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİYE KURUM TARAFINDAN ÖDENEN MASRAFLARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )"
Y10.HD25.4.1974E. 1974/2460 K. 1974/3406"MALULLÜK AYLIĞI ( Malüllük Raporları Konusunda Uyuşmazlık Olmadığından Dava Konusunun Tıbbi Nitelikte Kabulünün Doğru Olmaması )
ÇALIŞMA GÜCÜNÜN YİTİRİLMESİ ( En Az Üçte İkisini Yitirmeyenlerin Tedavileri Sonunda Düzenlenen Raporda Çalışabilir Durumda Olmadığı Belirtilenler )
ÇALIŞABİLİR DURUMDA OLMAYANLAR ( Malül Sayılmaları )"
Y10.HD30.4.1974E. 1974/1793 K. 1974/3458"MALÜLİYET ORANININ TESPİTİ ( Tespitte Kurum Sağlık Kuruluşları Sağlık Kurullarınca Verilecek Raporların Esas Tutulması )
SOSYAL SİGORTALAR SAĞLIK KURULU ( Kurum Sağlık Kurullarınca Verilecek Kararlara İtiraz Edilmesi Durumunda İtirazların Sosyal Sigortalar Sağlık Kurulu Tarafından Karara Bağlanması )
TIBBİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN FAALİYET ( Adli Yargı Faaliyeti Niteliğinde Sayılmaması )"
Y10.HD6.6.1974E. 1974/3155 K. 1974/3920"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Kurum Harcamalarının Tazmini Talebi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Maddi Olgu ve Durumların Kanıtlanmasının Bilirkişinin Takdirine Bırakılamaması )"
Y10.HD11.6.1974E. 1974/3153 K. 1974/4301"SSK KAYITLARININ YANDIĞININ TESPİTİNDE GÖREVLİ MAHKEME
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK. Defter ve Kayıtlarının Yandığının Saptanması )"
Y10.HD2.7.1974E. 1974/3364 K. 1974/4793"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
USUL KURALLARININ GERİYE YÜRÜMESİ ( Kazanılmış Hakların Söz Konusu Olduğu Durumlar Ayrık Olmak Üzere Geçmiş Olayları da Kapsaması )"
Y10.HD27.9.1974E. 1974/4284 K. 1974/5761"PRİM BORCU ( Her Teminatın Alınma Amacına Uygun Olarak Kullanılmasının Gerekmesi )
TEMİNAT ( İdarece Müteahhidin Amacı Gerçekleştikten Sonra Kurum Alacağının Garantisi Olması )
KURUM İŞLEMİNİN GARANTİ ALINMASI ( Müteahhitten Teminat Alınması )"
Y10.HD3.10.1974E. 1974/4314 K. 1974/5861"ÖNCEKİ İŞVERENE AİT DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE SUNULMAMASI ( Yeni İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerini Devralmasından Önceki İşverene Ait Defter ve Belgeleri İncelemeye Sunmamış Olmasından )"
Y10.HD1.11.1974E. 1974/4328 K. 1974/6363"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU RÜCU ALACAĞININ İRADA BAĞLANAMAMASI
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Rücu tazminat )
İŞVERENİN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMASI"
Y10.HD8.11.1974E. 1974/5122 K. 1974/6530"İPTAL DAVASI ( Sigortalı Olduğu Dönemde Eczane İşleten Davacının Yaşlılık Aylığını Kesen Kurum İşlemi )
ECZACININ MESLEKİ DIŞINDA İŞ KABULÜ ( Eczacının Başka İş Yapmasının Yasak Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Sigortalının Sigortalı Olduğu Dönemde Eczane İşletmesi Nedeniyle Yaşlılık Aylığının Kesilmesi )
KAMU DÜZENİ ( Eczacıların Mesleği Dışında İş Yapamaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Kurumun Yanlış İşlemi Sonucu Bağlanan Yaşlılık Aylığının Sigortalı Sayılması Mümkün Olmayan Eczane Sahibi İçin Kazanılmış Hak Sayılmaması )"
Y10.HD26.11.1974E. 1974/5234 K. 1974/6836"SİGORTALI SAYILMA ( Limited Şirket Ortak - Müdürünün )
LİMİTED ŞİRKETİN ORTAK-MÜDÜRÜNÜN BU İŞİNDEN ÖTÜRÜ SİGORTALI SAYILMAMASI"
Y10.HD15.1.1975E. 1974/6430 K. 1975/216"SİGORTALININ TEDAVİSİ ( Hastalık ve Analık Yardımlarından Faydalanacak Olanların Kuruma Bağlı Sağlık Müesseselerince veya Kurum Hekimlerince Muayene ve Tedavi Olunması )
HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARINDAN FAYDALANACAK OLANLAR ( Kuruma Bağlı Sağlık Müesseselerince veya Kurum Hekimlerince Muayene ve Tedavi Olunması )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Kuruma Başvurmadan Başka Hekim Veya Sağlık Tesislerinde Tedavilerini Yaptıranların Bu Tedavi Nedeniyle Yaptıkları Masrafların Ödenememesi )"
Y10.HD20.2.1975E. 1975/321 K. 1975/982"PRİM İTİRAZ KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Özel Kanunun Çıkarılmamasının Çırakların Sosyal Güvenlikten Yoksun Bırakıldığını Sonucunu Doğurmaması )
ÇIRAKLIK VE SİGORTALI ÇALIŞMA ( Özel Kanunun Çıkarılmamasının Çırakların Sosyal Güvenlikten Yoksun Bırakıldığını Sonucunu Doğurmaması )"
Y10.HD10.3.1975E. 1975/681 K. 1975/1274"YARGILAMA USULÜ ( 1479 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Burada da Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
1479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )"
Y10.HD14.3.1975E. 1975/496 K. 1975/1431"SSK RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI
ZAMANAŞIMI ( SSK Rücu Alacağında )
HALEFLİK İLKESİ ( SSK Rücu Alacağında )"
Y10.HD25.3.1975E. 1975/702 K. 1975/1673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığı Sonucu Uğranılan Zararlar )
MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( İşçi Sağlığıyla İlgili Mevzuat Hükümlerine Uyulması )
İŞÇİ SAĞLIĞINA İLİŞKİN YÜKÜMLER ( Yükümlere Uyulması Durumunda İşçinin Ya Hiç Bedensel Zarara Uğramayacağı Yada Uğrasa Bile Bu Zararın Azaltılmış Bulunacağının Tıbbi Esas Olması )"
Y10.HD8.4.1975E. 1975/1367 K. 1975/1976"İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ( İşverenin Kuruma Bildirdiği Günlük Kazancın Gerçekte Daha Fazla Olduğu Belirtilerek İş Kazası Nedeniyle Bağlanan Gelirin Artırılması İstemi )
GÜNLÜK KAZANCIN DAHA FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( Mahkemeye Yöneltilen İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )
İTİRAZ ( Günlük Kazancın Daha Fazla Olduğu Yönündeki İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )
HUSUMET ( Günlük Kazancın Daha Fazla Olduğu Yönündeki İtirazda Hasmın Kararı Veren Kurum Olması )"
Y10.HD18.6.1975E. 1975/598 K. 1975/3760"KANUNİ HALEFİYET VE ZAMANAŞIMI"
Y10.HD15.10.1975E. 1975/2926 K. 1975/5189"KÜÇÜĞÜN DAVA SIRASINDA REŞİT OLMASI ( Vekaletnamesinin Geçerliliği )
VEKALETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Küçüğün Dava Sırasında Reşit Olması )"
Y10.HD29.12.1975E. 1975/4611 K. 1975/6889"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ
KUSURUN TAKDİRİ ( Ceza mahkemesi kararının etkisi )"
Y10.HD31.12.1975E. 1975/4694 K. 1975/7015"S.S.KURUMUNUN RÜCU DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( SSK'nın Rücu Davasında )"
Y10.HD22.1.1976E. 1975/4935 K. 1976/1294"BİLEŞİK SÖZLEŞME
YASA BOŞLUĞU
ÖLÇÜMLEME"
Y10.HD22.4.1976E. 1976/2928 K. 1976/2939"YETKİLİ MAHKEME ( Yasal Dayanağı 506/26 ncı Maddesi Olan Dava-Sigorta Davaları )
HAKSIZ FİİLİN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİ ( Yasal Dayanağı 506/26 ncı Maddesi Olan Davada Yetkili Mahkeme )
SİGORTA DAVALARI ( Yetkili Mahkeme )"
Y10.HD11.5.1976E. 1976/2146 K. 1976/3437"KANUNSUZ GREV
TİYATRO SANATÇILARININ YASA DIŞI GREVİ"
Y10.HD18.5.1976E. 1976/3078 K. 1976/3919"HAKSIZ ALINAN SSK. PRİM BORCUNUN GERİ ALINMASI
ZAMANAŞIMI ( SSK. Primlerinin geri ödenmesi )
PARA BORCUNA İLİŞKİN GERİ ALMA DAVASI ( Dava Hakkının Doğduğunda Yürürlükte Bulunan Hükümlerin Uygulanması )
DAVA HAKKININ DOĞDUĞU TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Para Borcuna İlişkin Geri Alma Davası )"
Y10.HD20.5.1976E. 1975/8355 K. 1976/3924"İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat )
SAÇINI KAYBEDEN KADININ MADDİ ZARARI
MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE KISTASLAR"
Y10.HD25.5.1976E. 1975/9466 K. 1976/4127"İŞVERENİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMASI ZORUNLULUĞU
İŞ KAZASI SAYILMA ( İş Yerinde Kalp Rahatsızlığından Ölmek )
İŞ YERİNDE KALP RAHATSIZLIĞINDAN ÖLMEK ( İş Kazası Sayılma )"
Y10.HD28.5.1976E. 1975/9388 K. 1976/4159"DAVA EHLİYETİ
TARAFIN ÖLÜMÜ"
Y10.HD31.5.1976E. 1975/8522 K. 1976/4209"TEDAVİ ÜCRETLERİ ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocukların Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimselerden Sayılması )
SAĞLIK YARDIMI ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocukların Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimselerden Sayılması )
SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocuklar )"
Y10.HD1.6.1976E. 1975/10082 K. 1976/4265"DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Ölenin bakım gücü )
DESTEĞİN BAKIM GÜCÜ"
Y10.HD8.9.1976E. 1975/9772 K. 1976/5682"MALULİYET DERECESİNİN TESPİTİ ( Tespite İtirazın Yüksek Sağlık Kurullarına Yapılması )
MALULLUK DURUMUNUN SAPTANMASI YÖNTEMİ ( Sigortalının Kurum Sağlık Kurullarından Tespit İsteyebilmesi ve Bu Tespite Yüksek Sağlık Kurulunda İtiraz Edilebilmesi )
MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA ÇIKMA SÜRESİ ( Malüliyet Oranının Saptanmasına İlişkin İstemde Sürenin de Mahkemece Belirlenmesinin Gerekmesi )
YÜKSEK SAĞLIK KURULU KARARI ( Kararlara Karşı Adli Yargı Yerine Başvurulabilmesi )"
Y10.HD8.10.1976E. 1976/1846 K. 1976/6487"YENİ İŞVERENİN ESKİ İŞVERENİN KUSURUNDAN SORUMLU OLMAMASI
KUSURDA SORUMLULUK ( Yeni İşverenin Eski İşverenin Kusurundan )"
Y10.HD18.11.1976E. 1976/3094 K. 1976/7813"SENDİKA TÜZÜKLERİNİN DERNEKLER KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIĞI"
Y10.HD22.11.1976E. 1976/3466 K. 1976/7933"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Raporda Ödeneğe Esas Alınan Günlük Kazanç ve Bu Kazanç Üzerinden Hesaplanacak Oranın Gösterilmemesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Yanlış Hesaplanması )"
Y10.HD24.12.1976E. 1976/4509 K. 1976/8837"SİGORTALININ BAŞKA KURUMDA TEDAVİ GÖRMESİ ( Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
GEÇİCİ İŞGÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalının Kuruma Sevkedilmediği Veya Kurumun Sağlık Kurullarınca Raporun Onanmadığı Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yoksun Bırakılamaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK KURULUŞLARI YETKİSİ ( İki Sağlık Kuruluşu Düşünceleri Arasındaki Çelişkinin Daha Yetkili Hekimlerden Oluşturulacak Kurulca Giderilmesi )"
Y10.HD22.9.1977E. 1976/8734 K. 1977/5567"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalınması Nedeniyle )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Dava Sırasında Ücretin Yükselmesi Nedeniyle Tazminatın Bu Ücrete Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )"
Y10.HD23.9.1977E. 1977/1068 K. 1977/5599"İKİ TARAFI İLGİLENDİREN DAVALAR ( Aleyhe Bozma Yasağı )
ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Karar Yararına Bozulan Kişinin Durumunun Daha da Ağırlaştırılamayacağı )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Kararın Temyiz Eden Yararına Bozulmuş Olması )"
Y10.HD26.9.1977E. 1976/8663 K. 1977/5786"İŞ KAZASINDA TARAFLARIN KUSURLARI"
Y10.HD14.10.1977E. 1977/1613 K. 1977/6398"İŞVERENİN İŞ KAZASINDA SORUMLULUĞU"
Y10.HD2.12.1977E. 1977/1893 K. 1977/7413"YAŞLILIK AYLIĞI ( Re'sen Emekliye Sevkedilen Kimseye Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Aylık Bağlanması )
RE'SEN EMEKLİYE SEVK EDİLEN KİMSE ( Sosyal Sigortalarca da Emekliye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )
EMEKLİLİK ( Yaşlılık Aylığının Başlangıcının İlgilinin Son Olarak Ayrıldığı Kurum Veya Sandık Hangisi Onun Mevzuatına Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTALARCA EMEKLİYE SEVK TARİHİ ( Re'sen Emekliye Sevk Edilen Kimseye Sevk Tarihini İzleyen Ay Başından İtibaren Yaşlılık Aylığı Bağlanması )"
Y10.HD10.2.1978E. 1977/8147 K. 1978/882"İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Sonradan Yürürlüğe Giren Asgari Ücretin Dikkate Alınması )
USULİ MÜKTESEP HAK ( Kamu Düzeni ile İlgili Konularda Söz Edilemeyeceği-İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kamu Düzeniyle İlgili Konularda Talep Edilen Toplam Zararla Sınırlı Olması )
KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ KONULAR ( Usuli Müktesep Hakkın Sözkonusu Olmaması )"
Y10.HD10.4.1978E. 1977/4925 K. 1978/2593"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sosyal sigorta yardımları )
MANEVİ TAZMİNAT ( Destekten yoksun kalana )"
Y10.HD30.6.1978E. 1977/8372 K. 1978/5044"İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
İYİNİYET ( SSK Kurumunun )"
Y10.HD10.10.1978E. 1978/1235 K. 1978/6854"RÜCU HAKKI ( Bağ-Kur Kanununa göre )
GÖREV ( Bağ-Kur kanununa dayanan uyuşmazlıklarda )
BAĞ-KUR KANUNUNDAN DOĞAN RÜCU ALACAĞI"
Y10.HD12.10.1978E. 1978/3970 K. 1978/4132"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Ecrimisil )
ECRİMİSİL ( Sebepsiz Zenginleşme )"
Y10.HD26.10.1978E. 1978/2239 K. 1978/7485"ZAMANAŞIMI ( Bağ-Kur Kanunundan doğan alacak davaları )"
Y10.HD21.12.1978E. 1978/4284 K. 1978/10278"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( S.S.K'NUN Rücu Hakkı )
İYİNİYETLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
S.S.K'NUN RÜCU HAKKI
SSK TARAFINDAN YANLIŞ YAPILAN ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI"
Y10.HD5.2.1979E. 1979/3689 K. 1979/843"SSK'NIN İŞVERENDEN İSTEDİĞİ ÜCRET ÖDEME BORDROLARI ( Bordroların Gösterilmesinin Eski Yıllara Şamil Olması Nedeniyle Üç Günlük Önelle Sınırlı Tutulmasının Yerinde Olmaması )
DENETİM VE CEZALAR ( SSK'nın İşverenden İstediği Ücret Ücret Ödeme Bordrolarının Gösterilmesi )"
Y10.HD9.3.1979E. 1978/6966 K. 1979/2104"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( İyiniyetle )
İYİNİYETLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
S.S.K. NUN GERİ ALMA HAKKI ( Hatalı İşlem )"
Y10.HD13.3.1979E. 1978/7020 K. 1979/2299"FAİZ ( Prim Borcunda )
TESELSÜL ( Prim borçlarında )
PRİM BORCU ( Teselsül )"
Y10.HD2.4.1979E. 1979/568 K. 1979/1729"S.S.K. MEMURLARININ DENETİM YETKİSİ ( Düzenlenecek belgeler )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( S.S.K. uyuşmazlığından doğan )"
Y10.HD19.9.1979E. 1979/5553 K. 1979/7424"MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN SİGORTALI ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )
MALÜLLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Malüllük Aylığı Almakta İken Sigortalı Çalışmaya Başlayanların Aylıklarının Çalışmaya Başladıklar Tarihten İtibaren Kesilmesi )"
Y10.HD20.9.1979E. 1979/4411 K. 1979/7457"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASI ( İşverenin Sorumlu Tutulması İçin Kazayı Bildirmemesinin Gerekmesi )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşverenin İş Kazasını Bildirme Yükümlülüğünün Olması )"
Y10.HD27.12.1979E. 1979/7551 K. 1979/10557"MÜTESELSİL SORUMLULUK
ZAMANAŞIMI DEF'İ
RÜCÜ TAZMİNATININ TAVANI"
Y10.HD29.1.1980E. 1979/8412 K. 1980/450"GÖREV ( İtirazın İptalinde İş Mahkemesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Rücu Davasında İş Mahkemesine )"
Y10.HD4.2.1980E. 1979/6407 K. 1980/624"İŞ KAZASININ TANIMI ( Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Onu Bedence Aksaklığa Uğratan Olayların Dahi İş Kazası Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Onu Bedence Aksaklığa Uğratan Olayların Dahi İş Kazası Olması Nedeniyle İşverenin Sorumlu olması )
BİLİRKİŞİ ( Durumun Bilirkişilerce Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
Y10.HD4.2.1980E. 1979/8348 K. 1980/612"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASI ( İşçinin Bağışlanmaz Kusurunun Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BAĞIŞLANMAZ KUSUR ( Mahkemenin Rücu Davasında Alınmış Bilirkişi Raporundaki %70 Kusur Raporuna Dayanarak Sigortalının Bağışlanmaz Kusurda Bulunduğu Kararının Yanlış Olması )"
Y10.HD6.2.1980E. 1979/8424 K. 1980/712"TEDAVİ GİDERİNDEN FUZULEN ÖDENEN ZARARDAN DOĞAN KAYBIN TALEBİ ( Davacının Emekli Sandığı Kanununa Göre Sağlık Yardımlarına Müstehak Olması )
HASTALIK SİGORTASI ( Davacının Emekli Sandığı Kanununa Göre Sağlık Yardımlarına Müstehak Olması Nedeniyle Hastalık Sigortasından Yararlanamaması )
SAĞLIK CÜZDANI ( Müstehak Bulunan Davacının Emekli Sandığındna Sağlık Cüzdanının Alınmamış Olmasının Sonuca Etkisinin Olmaması )"
Y10.HD3.6.1980E. 1980/520 K. 1980/4048"İŞ DAVALARI ( HUMK`nun Basit Yargılama Usulüne İlişkin 509 ve 510. Maddelerinin Uygulanamaması )
UZLAŞTIRMA EYLEMİ ( İş Davalarında )"
Y10.HD11.6.1980E. 1980/3867 K. 1980/4279"ZAMANAŞIMI ( Müteselsil sorumlulukta )
MÜTESELSİL SORUMLULUKTA ZAMANAŞIMI"
Y10.HD19.9.1980E. 1980/4823 K. 1980/5124"YURT DIŞINDAKİ TEDAVİ İLE İLGİLİ YOLLUK VE REFAKATÇİ MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi )
EN AZ GİDER İLKESİ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )
HASTALIK SİGORTASI ( Yurt İçinde Tedavinin Mümkün Olmadığı Hallerde Tedavinin Yurtdışında Yapılabilmesi-Bunun En Az Gider İlkesi Uyarınca Mümkün Olması )"
Y10.HD29.9.1980E. 1980/4931 K. 1980/5481"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Davalılar İçin Ortak Nedenden Ötürü Reddi Durumunda Dava Olunanın Değeri veya Tutarı Üzerinden Bir Avukatlık Parasının Belirlenmesinin Gerekmesi )
DAYANIŞMALI SORUMLULUK ( Dayanışmalı Sorumlu Bulunan Kişiler Aleyhine Açılan Davanın Davalılar İçin Ortak Nedenden Ötürü Reddi Durumunda Avukatlık Parasının Belirlenmesinin Gerekmesi )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davacının Hükmü Temyiz Etmemesinden Ötürü Avukatlık Parası Konusunda Davalılardan Temyiz Yoluna Başvurmayan Yararına Kesinleşmiş ve Usuli Kazanılmış Hak Durumundan Sözedilememesi )"
Y10.HD31.10.1980E. 1980/5175 K. 1980/6246"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN BORÇLANMASI ( On Yıldan Daha Az Bir Sürenin Borçlanılmasına Engel Bir Hükmün Olmaması )
BORÇLANMA SÜRESİ ( On Yıldan Daha Fazla Bir Sürenin Borçlanılamaması )
BORÇLANILAMAMA ( Başka Sosyal Güvenlik Yasalarına Bağlı İşlerde Geçen Sürelerin Aynı Süre İki Kez Değerlendirilemeyeceğinden Borçlanılamaması )
BAŞKA SİGORTALARDA GEÇEN SÜRELER ( Başka Sosyal Güvenlik Yasalarına Bağlı İşlerde Geçen Sürelerin Aynı Süre İki Kez Değerlendirilemeyeceğinden Borçlanılamaması )"
Y10.HD17.11.1980E. 1980/5742 K. 1980/6590"SİGORTALININ BİRLİKTE KUSURU
İŞÇİNİN BİRLİKTE KUSURU ( Rücu davası )
RÜCU DAVASI ( Sigortalının birlikte kusuru )
İŞ KAZASINDA İŞÇİNİN KUSURU"
Y10.HD17.11.1980E. 1980/6665 K. 1980/6606"SİGORTALILIK SÜRESİ ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Kişinin Yaşlılık Sigortası Aylığı Alabilmesi İçin Askerlik Süresine Ait Primleri Ödemesi ve Bu Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )"
Y10.HD19.11.1980E. 1980/5306 K. 1980/6683"KOMANDİTE ORTAĞIN SİGORTALILIĞI ( Anasözleşmeye Göre Ücretle Çalışan )
SİGORTALI SAYILMA ( Komandite Ortağın Anasözleşmeye Göre Ücretle Çalışması )"
Y10.HD24.11.1980E. 1980/5215 K. 1980/6815"HAKKIN DÜŞMESİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları MYÖ Sigortalarından Her Hangi Bir Döneme İlişkin Gelir veya Aylığını Beş yıl içinde almayanların Aylıklarının Ödenmemesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları MYÖ Sigortalarından Her Hangi Bir Döneme İlişkin Gelir veya Aylığını Beş yıl içinde almayanların Aylıklarının Ödenmemesi )
GELİR AYLIKLARININ ÖDENMESİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları MYÖ Sigortalarından Her Hangi Bir Döneme İlişkin Gelir veya Aylığını Beş yıl içinde almayanların Aylıklarının Ödenmemesi )"
Y10.HD1.12.1980E. 1980/6254 K. 1980/9697"TARAF SIFATI ( İflas Masası ile İlgili Davalar )
İFLAS MASASI DAVALARINDA TARAFLAR"
Y10.HD11.12.1980E. 1980/6595 K. 1980/7272"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
HAKSIZ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR"
Y10.HD15.12.1980E. 1980/6630 K. 1980/7351"YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( Yargı Yoluna Müracaatla Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının İstenmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ SAPTANMASINDA YÖNTEM ( Sigortalının Yaşlılık Aylığı Göstergesinin Saptanmasında İstek Gününden Önceki Takvim Yılında Geçerli Kat Sayısının Gözönünde Tutulması )"
Y10.HD23.12.1980E. 1980/7146 K. 1980/7510"ÖLÜM AYLIĞI ( Davacının Bağ-Kur Üyesi Bulunan Kocasının Ölümü Üzerine Kendisine Avans Olarak Toptan Ödeme Yapılıp Ölüm Aylığı Bağlanmadığını İddiasıyla Bunun Talep Edilmesi )
SİGORTA BAĞLANMASINDA ÖN KOŞUL ( Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Aylık Bağlanabilmesi için Sigortalının En Az Üç Tam Yıl Sigorta Primi Ödemiş Bulunmasının Gerekmesi )
PRİM ( Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Aylık Bağlanabilmesi için Sigortalının En Az Üç Tam Yıl Sigorta Primi Ödemiş Bulunmasının Gerekmesi )
AYLIK BAĞLANMASINDA PRİM ÖDEME SÜRESİ ( Sigortalının En Az Üç Tam Yıl Sigorta Primi Ödemiş Bulunmasının Gerekmesi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Farklı Sigorta Kollarında Çalışarak Prim Ödenmesi Halinde Bu Sürelerin Birleştirilmesi )"
Y10.HD24.12.1980E. 1980/6705 K. 1980/7566"BORÇLANMA ( Sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısını Arttırmak İçin Belirli Şartlarda Borçlanarak Belli Bir Prim Ödemesi )
BORÇLANARAK ESKİ GÖREVLERİN SAPTANMASI ( Borçlanma İle Kanunda Sayılan Çalışılmış Günlerin Priminin Ödenmesi Koşuluyla Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi )
BORÇLANMADA ÖN KOŞUL ( Yararlanmak İsteğinin Sosyal Sigortalar Kanunu Anlamında Sigortalı Sayılan Kişilerden Olmasının Gerekmesi )"
Y10.HD24.12.1980E. 1980/8705 K. 1980/7566"BORÇLANMA SURETİYLE ESKİ HİZMETLERİN TESPİTİ ( Tespit İsteyen Kişinin Sigortalı Olmasının Gerekmesi )
SİGORTALI OLMA KOŞULU ( Borçlanma Suretiyle Eski Hizmetlerin Tespiti İstemi )"
Y10.HD22.1.1981E. 1980/7079 K. 1981/226"İPTAL DAVASI ( Prim İtiraz Komisyon Kararının İptalinin İstenmesi )
HUKUKSAL DÜZENLEME ( Sonraki Bir Düzenlemeyle Kaldırılan Hükümlerin Değiştiren veya Kaldıran Hükümlerin İptaliyle Yeniden Yürürlüğe Gireceği Hakkında Bir Düzenlemenin Olmaması )
DÜZENLEME BOŞLUĞU ( Sonraki Bir Düzenlemeyle Kaldırılan Hükümlerin Değiştirenveya Kaldıran Hükümlerin İptaliyle Yeniden Yürürlüğe Gireceği Hakkında Bir Düzenlemenin Olmaması )"
Y10.HD22.1.1981E. 1980/7135 K. 1981/211"SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
YURT DIŞINDA HASTALANMA ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )"
Y10.HD17.3.1981E. 1981/830 K. 1981/1517"RUCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi )
İŞÇİ SAĞLIĞI ( İşyerine Alınan İşçilerin Sağlıklarının Elverişli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR ( Bu İşlere Girmeden Önce İşçinin Bünyesinin İş İçin Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Rapor Alma Zorunluluğunun Olması )"
Y10.HD18.3.1981E. 1981/882 K. 1981/1559"MİRASIN BORCA BATIK OLMASI
MİRASIN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESBİTİ"
Y10.HD7.4.1981E. 1980/1098 K. 1981/2091"YASA YOLLARI ( Temyiz Dilekçesinin PTT ile Gönderilmesinde asal Engel Olmaması )
TEMYİZ ( Temyiz Dilekçesinin PTT ile Gönderilmesinde asal Engel Olmaması- PTT ye Veriliş Gününün Temyiz Süresini Kesmemesi )
TEMYİZ SÜRESİ ( Temyiz Dilekçesinin PTT ile Gönderilmesinde asal Engel Olmaması- PTTye eriliş Gününün Temyiz Süresini Kesmemesi )"
Y10.HD7.4.1981E. 1981/1098 K. 1981/2091"TEMYİZ DİLEKÇESİNİN POSTAYLA GÖNDERİLMESİ ( Temyiz Süresini Kesmemesi )
TEMYİZ SÜRESİNİN KESİLMEMESİ ( Temyiz Dilekçesinin PTT Vasıtasıyla Doğrudan Doğruya Yargıtaya Gönderilmesi )"
Y10.HD4.5.1981E. 1981/2276 K. 1981/2816"İPTAL DAVASI ( Davacının Prim İtiraz Komisyonu Kararının İptalinin İstenmesi )
PRİM İTİRAZI ( Davacının Prim İtiraz Komisyonu Kararının İptalinin İstenmesi )
ÖLÇÜMLEME ( Kişiler Hizmet Akdi ile Çalışıyorlarsa Bildirge Verilmemenin Ölçümleme Nedeni Olduğunun Kabul Edilmesi )
PRİM BİLDİRGESİNİ VERMEME ( Bunun verilmesi İçin İşçinin Hizmet Sözleşmesi ile Çalışıp Çalışmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
Y10.HD5.5.1981E. 1981/2249 K. 1981/2854"İTİRAZIN İPTALİ ( İş Mahkemesinin Görevi )
İŞ MAHKEMESİ GÖREVİNE GİREN ALACAĞA İTİRAZIN İPTALİ
GÖREV ( İtirazın İptalinde İş Mahkemesinin )"
Y10.HD7.5.1981E. 1981/1732 K. 1981/2974"MÜTESELSİL SORUMLULUK
YETKİ"
Y10.HD11.5.1981E. 1981/2465 K. 1981/3038"UYGUN İLLİYET BAĞI ( Kaçınılmazlık )
İŞ KAZASINDA KAÇINILMAZLIK UNSURU
SOSYAL SİGORTALARIN RÜCU DAVASI"
Y10.HD21.5.1981E. 1981/2647 K. 1981/3356"SSK RÜCU DAVASINDA FAİZ BAŞLANGICI
FAİZ BAŞLANGICI ( SSK Rücu Davasında )"
Y10.HD28.5.1981E. 1981/2523 K. 1981/3493"İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU ( Bağ -Kur'a Karşı )
BAĞ -KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTİHDAM EDENE RÜCUU
HALEFİYET ( Bağ-Kur'un )"
Y10.HD4.6.1981E. 1981/3060 K. 1981/3667"DAVANIN YENİLENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bozma Kararının Tebliğ Edilmediği Durumlarda Başlangıcı )
BOZMA KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Davanın Yenilenmesinde Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Davanın Yenilenmesinde )"
Y10.HD9.9.1981E. 1981/3816 K. 1981/4442"CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAMASI ( Beraat Kararı )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA BAĞLI OLMAMASI ( Beraat Kararı )"
Y10.HD9.9.1981E. 1981/4442 K. 1981/3815"HUKUK-CEZA İLİŞKİSİ
AÇILMAMIŞ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAYACAĞI
KURUMUN ÖDETTİRME HAKKI"
Y10.HD24.11.1981E. 1981/4886 K. 1981/6161"CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
İLLİYET BAĞI ( Ceza - Hukuk Münasebeti )
RÜCU DAVASI"
Y10.HD1.12.1981E. 1981/5692 K. 1981/6273"CEZA MAHKEMESİ KARARININ BAĞLAYICILIĞI
CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA KESİNLEŞEN EYLEMLER ( Hukuk Mahkemelerini Bağlaması )"
Y10.HD28.1.1982E. 1982/116 K. 1982/340"CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNE ETKİSİ ( B.K. 53.m.si Uyarınca )"
Y10.HD14.2.1982E. 1982/2733 K. 1982/4279"DEFTERLER ( Kanunun Öngördüğü Defterin İşverence Tutulmaması )
KANUN HÜKMÜNE DAYANILARAK TUTULAN DEFTERLER ( Defterlerin Tutulmaması Durumunda Defter ve Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )
ÜCRET ( Hesap Pusulasına Yüzde Eklenmek Suretiyle Müşteriden Alınan Para )
PRİMLER VE KESİNTİLER ( Kanun Hükmüne Dayanılarak Tutulan Defterlerin Tutulmaması Durumunda Kayıtların Prim Belgelerinde Yazılı Olanları Doğrulamaması )"
Y10.HD12.4.1982E. 1982/1903 K. 1982/2116"İŞVERENİN SORUMLULUĞU
KURUMUN ÖDETTİRME HAKKI"
Y10.HD3.5.1982E. 1982/2149 K. 1982/2439"RÜCU HAKKI ( Bağ - Kur )
ÖZEL HUKUK HÜKMÜ ( BK md. 55 )
HALEFİYET ( Bağ - Kur'un rücu hakkının esası )"
Y10.HD7.7.1982E. 1982/186 K. 1982/3449"RÜCU DAVASI ( Bağ-Kur )
BAĞ - KUR'UN RÜCU DAVASI
GÖREV ( BağKur'un rücu davasında )
İSTİHDAM EDENİN SORUMLULUĞU"
Y10.HD9.9.1982E. 1982/3217 K. 1982/3586"CEZA HUKUK İLİŞKİSİ
RÜCU HAKKI ( SSK )"
Y10.HD24.9.1982E. 1982/3800 K. 1982/3983""
Y10.HD29.11.1982E. 1982/5017 K. 1982/5316"İPTAL DAVASI ( Ölçümleme Yoluyla Haksız Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali İstemi )
ÖLÇÜMLEME YOLUYLA HAKSIZ TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCUNUN İPTALİ ( Davacının Defter ve Kayıtları Kurum Bölge Müdürlüğüne Götürdüğünü İddia Etmesi )
TANIKLA İSPAT ( Maddi Olguların Tanıkla İspatının Mümkün Olması )"
Y10.HD30.11.1982E. 1982/4327 K. 1982/5318"CEZAYI HAFİFLETİCİ SEBEP
TAHRİK ( Birlikte kusur )
BİRLİKTE KUSUR ( Tahrik )
SİGORTALININ HASTALIĞINA NEDEN OLAN KİŞİNİN SORUMLULUĞU"
Y10.HD5.1.1983E. 1982/4387 K. 1983/2"ÖLÇÜMLEME HAKKI
HİZMET TESPİT DAVASI"
Y10.HD26.4.1983E. 1983/1068 K. 1983/2188"SSK`YA KARŞI SORUMLULUK ( Zincirleme Sorumluluk )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( SSK'ya Karşı )"
Y10.HD15.11.1983E. 1983/5170 K. 1983/5781"TAVZİH ( Davacının Gerçek Amacının Tavzih Adı Altında Hükümde Karar Altına Alınmamış İstekleri İçin Karar Almak Olması )
HÜKMÜN TAMAMLANMASI ( Tavzih Adı Altında Hükümde Karar Altına Alınmamış İstekler İçin Karar Alınması )
HÜKÜM DIŞINDA TUTULAN İSTEMLER ( Zamanaşımı Süresi İçinde Mahkemeden İstekte Bulunulup Hükmün Tamamlanabileceği )"
Y10.HD24.11.1983E. 1983/5553 K. 1983/5948"YÖNETMELİK-KANUN İLİŞKİSİ"
Y10.HD24.1.1984E. 1983/6400 K. 1984/258"İŞ KAZASINDA SORUMLULAR"
Y10.HD2.2.1984E. 1984/319 K. 1984/512"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN İPTALİ
İYİNİYET"
Y10.HD13.3.1984E. 1984/1353 K. 1984/1455"TEDAVİ GİDERİNDEN FAZLADAN ÖDENEN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )
HASTALIK YARDIMLARININ GERİ ALINMASI TALEBİ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )
SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sigortalının Çalışamayacak Derecede Malül Sayılan ve Onsekiz Yaşındaki Kızını Geçindirmekle Yükümlü Olması )"
Y10.HD27.4.1984E. 1984/1286 K. 1984/2317"RÜCU HAKKI ( 506 sy.Kanun )
GÖREV ( SSK. Alman Sigorta Kurumu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşverenin Sorumluluğu )"
Y10.HD12.10.1984E. 1984/4197 K. 1984/4672"SİGORTALI OLAMAMAK ( Limited Şirket Ortağı Müdürün )
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI MÜDÜRÜN SİGORTALI OLAMAMASI
HİZMET TESBİTİ ( Limited Şirket Ortağı Müdürün SSK.ya Bağı İçin )"
Y10.HD30.10.1984E. 1984/4867 K. 1984/5111"SİGORTALININ KENDİ KUSURUYLA HAYATINI KAYBETMESİ ( Sigortacı Kurumun Sigortalının Mirasçılarına Rücu Edememesi )
MECBURİ MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Sigortacı Kurumun Sigortalı İçin Yaptığı Harcamalarla Sınırlı Olarak Sigortacıya Başvurması )
HALEFİYET ( Sigortacının Yaptığı Harcamalar Oranında Sigortalıya Halef Olması )
RÜCU YASAĞI ( Kendi Kusuruyla Ölen Sigortalının Mirasçılarına Rücu Edilememesi )"
Y10.HD8.11.1984E. 1984/5273 K. 1984/5396"BİRLİKTE KUSUR ( Tahrik )
TAHRİK ( Birlikte kusur )
CEZAYI AZALTICI SEBEBİN MÜTERAFIK KUSURA ETKİSİ"
Y10.HD15.11.1984E. 1983/5782 K. 1984/5675"İŞ KAZASI ( Ceza - Hukuk İlişkisi )
HUKUK-CEZA İLİŞKİSİ ( İş Kazası )
KUSUR ORANININ TESPİTİ"
Y10.HD4.12.1984E. 1984/4021 K. 1984/6138"ZAMANAŞIMI ( Karayolları Trafik Kanunu )
TAZMİNAT
ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Devlet Demiryolları İdaresi )"
Y10.HD18.2.1985E. 1985/29 K. 1985/879"HİZMET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ( Jokey ve Antrenörler ile At Sahipleri Arasında )
JOKEY VE ANTRENÖRLERİN SİGORTALI SAYILABİLMELERİ"
Y10.HD18.4.1985E. 1985/2323 K. 1985/2464"İŞ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZİ ( Cevap Yoluyla Mümkün Olmaması )
CEVAP YOLU İLE TEMYİZ ( İş Mahkemesi Kararına Karşı Bu Yola Başvurulamaması )
İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN KONULAR ( HUMK'ndaki Hükümlerin Uygulanamaması )"
Y10.HD22.4.1985E. 1985/2211 K. 1985/2581"ZARAR MİKTARININ SAPTANMA YÖNTEMİ ( SSK'nın Yaşlılık Aylığı İçin Yanlış Bilgi Vermesi )
SSK'NIN YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YANLIŞ BİLGİ VERMESİ ( Zarar Miktarının Saptanma Yöntemi )
YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN YANLIŞ BİLGİ VERMEK ( SSK'nın Zarardan Sorumluluğu )
SSK'NIN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Yaşlılık Aylığı İçin Yanlış Bilgi Vermesi )"
Y10.HD30.4.1985E. 1985/2528 K. 1985/2714"KESİN HÜKÜM ( İlk Rücu Davasıyla Artışlarla İlgili Dava Arasında Konu Birliği Bulunmaması Nedeniyle Sözkonusu Olmaması )
SONRADAN ÇIKAN YASA VE KARARNAMELERDEN KAYNAKLANAN HARCAMALAR ( SSK'nun İşverenden İsteyebilmesi )
KONU BİRLİĞİ BULUNMAYAN DAVALAR ( Kesin Hüküm Sözkonusu Olmaması-İlk Rücu Davasıyla Artışlarla İlgili Davalar )
SSK RÜCU DAVASI ( Kurumun Sonradan Çıkan Yasa ve Kararnamelerden Kaynaklanan Harcamaları İşverenden İsteyebilmesi )"
Y10.HD7.5.1985E. 1984/2060 K. 1985/2899"YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLER İÇİN SÖZLEŞMELER ( Sosyal Güvenliğe Kavuşturmak Ve Bu Yolda Sözleşmeler Yapmak - Devletin Anayasal Görevleri )
DEVLETİN ANAYASAL GÖREVLERİ ( Sigortalının Çalıştığı Ülke İle Sözleşmenin Yapılmamış Bulunması - Askerlik Borçlanması )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmayan Ülkelerde Çalışan Türk İşçileri - Ölümleri Halinde Hak Sahiplerine Borçlanma Hakkının Tanınması )"
Y10.HD19.9.1985E. 1985/4022 K. 1985/4588"YARGITAYIN DAVAYI SIRF YETKİ YÖNÜNDEN BOZMASI ( İşçinin SSK.'ya Şubesi Olmayan Yerde Açtığı Dava )
YETKİLİ MAHKEME ( İşçinin İşverene Karşı Açacağı Davalarda )
İŞÇİNİN İŞVERENE KARŞI AÇACAĞI DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde )
SSK.'NIN ŞUBESİ OLMAYAN YERDE AÇILAN DAVA ( Yetkili Mahkeme )
DAVALARIN EN AZ GİDERLE VE SÜRATLE SONUÇLANDIRILMASI ZORUNLULUĞU ( SSK.'nın Şubesi Olmayan Yerde Açılan Dava )"
Y10.HD8.10.1985E. 1985/4949 K. 1985/5219"CAMİDE ÇALIŞANIN HİZMET İLİŞKİSİ"
Y10.HD11.11.1985E. 1985/5681 K. 1985/6101"RÜCUAN ALACAK
CEZA-MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ
İŞ KAZASINDA RÜCU ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorumlu işverene rücu )"
Y10.HD25.11.1985E. 1985/6122 K. 1985/6502"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Sigortalıya Hastalık Sigortasından Ödenen Ödeneğin Kurum Tarafından Rücuan Tahsili Talebi )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ ( İşverenin Çalışma Mevzuatının Öngördüğü Raporu Öngörülen Kuruluşlardan Almaksızın Sigortalıyı Ağır ve Tehlikeli İşte Çalıştırdığının Belli Olması )"
Y10.HD26.11.1985E. 1985/6349 K. 1985/6558"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( İşten Ayrılan Davacının Ayrıldıktan Hemen Sonra ve Sigortalılık Süresi İçinde Askerlik Borçlanması İçin Başvurması Nedeniyle İstemin Kabul Edilmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİ ( Askerlik Borçlanması İçin Başvurulması Nedeniyle Tespitin Gerekmesi )
ASKERLİK BORÇLANMASI ( Davacının Sigortalılık Süresi İçinde İstediği Tespitin Kabul Edilmesi )"
Y10.HD24.12.1985E. 1985/6406 K. 1985/7244"TAKIM SÖZLEŞMESİ ( Takıma Dahil İşçilerin Herbirinin İşe Başlaması Nedeniyle )
İKİ AYRI SÖZLEŞMENİN BİRLEŞMESİ ( Takım Sözleşmesinin Oluşması )
BİRLEŞİK SÖZLEŞME ( Hizmet Sözleşmesi İle Başkasının Fiilini Taahhüt İle Takım Sözleşmesinin Oluşması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Takıma Dahil İşçilerden Her Birinin İşe Başlamasıyla Kendileri İle İşveren Arasında Oluşması )"
Y10.HD14.4.1986E. 1986/1637 K. 1986/2252"RÜCU HAKKI ( 6085 sy.Karayolları Trafik Kanunu )
6085 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI"
Y10.HD15.4.1986E. 1986/1432 K. 1986/2280"SİGORTALI SAYILABİLMENİN UNSURLARI ( Zaman - Bağımlılık )"
Y10.HD1.5.1986E. 1986/2544 K. 1986/2754"PRİM ÖDENMESİ İSTEMİ ( İsviçrede Çalışıp Türkiye'ye Gelen İşçi )
YABANCI ÜLKEDE YAPILAN ÇALIŞMA ( Ödemenin İki Ülke Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Gereğince Gerçekleştirilmesi )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ( İsviçre İle Türkiye Arasındaki Sözleşmeye Göre Primlerin Ödenmesi"
Y10.HD26.6.1986E. 1986/3116 K. 1986/3882"SİGORTALI SAYILMA ( Edimin İşverene Ait İşyerinde Görülmesi )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( PTT'ye Ait Maddelerin Taşınıp Yerine Ulaştırılması )"
Y10.HD8.9.1986E. 1986/3906 K. 1986/4178"İŞÇİNİN MÜTERAFIK KUSURU
EKONOMİK VE SOSYAL ZORLAYICI NEDENLER ( Müterafık kusur )
RÜCU DAVALARINDA FAİZ"
Y10.HD30.9.1986E. 1986/4413 K. 1986/4777"İŞ SÖZLEŞMESİ
BAŞLAMA TARİHİ
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ"
Y10.HD7.10.1986E. 1986/2290 K. 1986/5005"ANONİM ORTAKLIK
MURAHHAS AZA VE GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİ
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( AKDİ ) İLİŞKİSİ
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÜCRETLE ÇALIŞMASI"
Y10.HD8.12.1986E. 1986/6136 K. 1986/6631"SİGORTALI BULUNMAYAN DÖNEM
HİZMET BELGESİ
BAŞVURU SÜRESİ"
Y10.HD26.3.1987E. 1986/5584 K. 1987/1768"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hastalanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
YEMİN ( Bir Olayın Gerçeğe Uygun Olup Olmadığı Hususunu Mahkeme Önünde ve Kanunda Belirtilen Şekilde Beyan ve Doğrulamaktan İbaret Kesin Delil Niteliğinde İşlem Olması )
KESİN DELİL ( Yeminin Bir Olayın Gerçeğe Uygun Olup Olmadığı Hususunu Mahkeme Önünde ve Kanunda Belirtilen Şekilde Beyan ve Doğrulamaktan İbaret Kesin Delil Niteliğinde İşlem Olması )
TÜZEL KİŞİLERDE YEMİN ( Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Organının Yemin Teklifine ve Edasına Yetkili ve Yükümlü Olması )
YAZILI DELİL ( Aksi Aynı Nitelikte Bir Belgeyle Sabit Olmayan Gerçek Bir Belgenin Ayrıca Yeminle Teyidine Gerek Olmaması )
İŞYERİ VE SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ ( Aksi Aynı Nitelikte Bir Belgeyle Sabit Olmayan Gerçek Bir Belgenin Ayrıca Yeminle Teyidine Gerek Olmaması )
YEMİNİ KABUL VE EDADAN KAÇINMA ( Aksi Aynı Nitelikte Bir Belgeyle Sabit Olmayan Gerçek Bir Belgenin Ayrıca Yeminle Teyidine Gerek Olmaması )"
Y10.HD5.10.1987E. 1987/4723 K. 1987/4893"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN GEÇ VERİLMESİ ( İşverenin sorumluluğu )"
Y10.HD22.12.1987E. 1987/7291 K. 1987/7360"SAKATLIK AYLIĞI ( SSK'nın 10 Yıl Sonra Hizmet Birleştirilmesi Nedeniyle Aylığı Kesmesi )
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NEDENİYLE KURUMUN DEĞİŞTİĞİ SAVI ( SSK'nın Sakatlık Aylığını Kesmesi )
BAĞ-KUR`A TABİ HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ
HİZMETLER BİRLEŞTİRİLMEDEN SSK`DAN EMEKLİ OLANIN AYLIĞININ KESİLMESİ"
Y10.HD28.12.1987E. 1987/7139 K. 1987/7547"PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Asıl İşverenin ve Eski Taşeronun Yeni Taşeronun Prim Borçlarından Sorumluluğu )
TAŞERONUN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Taşeronun Bağlı Olduğu İşverenin ve Eski Taşeronun )
ASIL İŞVERENİN VE ESKİ TAŞERONUN SORUMLULUĞU ( Taşeronun Prim Borçlarından )
İŞYERİ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Eski Taşeronun ve Asıl İşverenin Yeni Taşeronun Prim Borçlarından Sorumluluğu )"
Y10.HD15.3.1988E. 1988/930 K. 1988/1559"İŞ KAZASI
ÖLEN İŞÇİNİN ANA VE BABASI
YARDIMA İHTİYAÇ"
Y10.HD5.4.1988E. 1988/2150 K. 1988/2173"İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE"
Y10.HD28.4.1988E. 1988/2206 K. 1988/2862"SAKATLIK AYLIĞI ( Çalışmaya Başlanılan Günden Başlayarak Kesilmesi )
SİGORTALI ÇALIŞMA GÜNÜ ( Sakatlık Aylığının Bu Günden Başlayarak Kesilmesi )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Aylık alırken Destek Primi Ödeyerek Aylık Almayı Sürdürmenin Olanaklı Olması )
DESTEK PRİMİ ÖDEME ( Sakatlık Aylığı Alan Sigortalının Sigortalı Çalışması Durumunda Prim Ödeyerek Aylığını Almasını Amaçlayan Düzenlemenin Olmaması )"
Y10.HD28.4.1988E. 1988/2862 K. 1988/2206"İPTAL DAVASI ( Davacının Malüliyet Aylığının Kesilmesi Yolundaki Kurum İşlemi )
MALÜLLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLAR ( Malüllük Aylıklarının Kesilmesinin Gerekmesi )
DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Malüllük Aylığı Alanlara Uygulanamaması )"
Y10.HD16.11.1988E. 1988/6279 K. 1988/6389"YAŞLILIK AYLIĞI
BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMAK"
Y10.HD6.12.1988E. 1988/6905 K. 1988/6946"İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞINDA MADDİ TAZMİNAT ( Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Farazi Ölüm Tarihi - İşkazası Nedeniyle Kurumca Açılan Rücuan Alacak Davası )
MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMASINDA FARAZİ ÖLÜM TARİHİ ( İş Kazası Meslek Hastalığında Maddi Tazminat - İş Kazası Nedeniyle Ödenen Yardım İçin Kurumca Açılan Rücuan Alacak Davası )
İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖDENEN YARDIM İÇİN KURUMCA AÇILAN RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazası Meslek Hastalığında Maddi Tazminat - Maddi Tazminatın Hesaplanmasında Farazi Ölüm Tarihi )"
Y10.HD27.12.1988E. 1988/2051 K. 1988/7897"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İstirahatli Sürelerin Yaşlılık Aylığı Bağlanmasında Dikkate Alınması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI HESABINA ALINACAK GÖSTERGE ( Sigortalının İşten Ayrıldığı Tarihten Önceki Malüllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Primlerinin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi )
İSTİRAHATLİ SÜRELER ( Sigortalının Prime Esas Kazanç Elde Etmemesi )"
Y10.HD30.5.1989E. 1989/1916 K. 1989/4800"MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI ( Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu`na Yapılan Başvuru Sonuçlanmadan Mahkemenin Karara Vermemesi )
HÜKMÜN İNFAZINI KOLAYLAŞTIRMAK ( Faize Onay Tarihinden İtibaren Karar Verildiği Halde Onay Tarihinin Gösterilmemesi )
FAİZİN YÜRÜTÜLECEĞİ TARİHİN KARARDA GÖSTERİLMESİ ( Hükmün İnfazını Kolaylaştırmak İçin )"
Y10.HD30.5.1989E. 1989/2781 K. 1989/4811"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Kurumun Uğradığı Zarar )
İŞ KAZASI ( Kusurun Tamamen Sigortalıda Olması )
KUSUR ( İş Kazasında Kusurun Tamamının sigortalıya Ait Olması Durumunda Tazminatta İndirim Yapılması )
CENAZE GİDERLERİ ( Bu Giderlerin İki Kat Fazla Ödenmesine Karar Verilememesi )"
Y10.HD18.9.1989E. 1989/6431 K. 1989/6178"SAKATLIK ORANINA İŞVERENİN İTİRAZI ( İtirazın İncelenmesinde Uyulacak Prosedür )
MALULİYET ORANINA İŞVERENİN İTİRAZI ( İtirazın İncelenmesinde Uyulacak Prosedür )
İŞVERENİN MALULİYET ORANINA İTİRAZI ( İtirazın İncelenmesinde Uygulanacak Prosedür )
İTİRAZIN İNCELENMESİ PROSEDÜRÜ ( İşverenin Maluliyet Oranına İtirazı Halinde )"
Y10.HD19.9.1989E. 1989/4244 K. 1989/6272"RÜCU DAVASI ( SSK'nın Açtığı Davanın Tabi Olduğu Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( SSK'nın Açtığı Rücu Davasında )"
Y10.HD25.9.1989E. 1989/4331 K. 1989/6453"AYNI İŞVERENE AİT AYRI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ÇALIŞMA YERİ ( İşyerleriden Birindeki Hizmetin Tesbiti Talebinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI ( Aynı İşverene Ait Değişik İşyerlerinde Çalışan İşçinin İşyerlerinden Birindeki Hizmetin Saptanması Talebinde )
İŞVEREN NEZDİNDEKİ ÇALIŞMANIN SONA ERME TARİHİ ( Aynı İşverenin Farklı İşyerlerinde Çalışan İşçinin Hizmetin Tesbiti Talebinde Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )"
Y10.HD25.9.1989E. 1989/4333 K. 1989/6455"İŞVERENDEN ALINACAK PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( İş Kazasında Ölen İşçinin Yakınlarına Yapılan Ödemeler İçin Kurumun Rücu Davasında )
HALEFİYET İLKESİ ( Sosyal Sigortalar Kurumunca İş Kazasında Ölen Sigortalının Yakınlarına Yapılan Ödemelerdeki Artış Nedeniyle İşverene Rücu )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Kurumun Yaptığı Ödemeler Nedeniyle İşverene Rücu Davası )"
Y10.HD25.9.1989E. 1989/4448 K. 1989/6458"İŞVERENE RÜCU DAVASI ( Meslek Hastalığının Oluşumunda Kurumca Rücu Edilen İşverenin Kusur Oranının Tesbiti )
MESLEK HASTALIĞININ OLUŞUMUNDA İŞVERENİN KUSURUNUN TESBİTİ ( Kurumca Yapılan Harcamalar Nedeniyle Açılacak Rücu Davasında )
SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMASI ( Kurumca Yapılan Harcamalar Nedeniyle İşverene Rücu Davasında İşverenin Kusur Oranının Tesbiti )"
Y10.HD26.9.1989E. 1989/4351 K. 1989/6491"İŞ KAZASI TESBİTİ DAVASI ( İşyerine Giderken Yolda Trafik Kazası Geçiren İşçi )
İŞYERİNE GİDERKEN YOLDA TRAFİK KAZASI GEÇİREN İŞÇİ ( Kazanın İş Kazası Olduğunun Tesbiti Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN İŞÇİ ( İşe Giderken Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olduğunun Tesbiti Talebi )"
Y10.HD13.11.1989E. 1989/8164 K. 1989/8200"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yalancı Tanıklıktan Sanık Kişinin Ölmesi )
YALANCI TANIKLIKTAN SANIK KİŞİNİN ÖLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )
TANIKLIĞI BAŞKASININ KİMLİĞİ İLE YAPMAK ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
Y10.HD12.12.1989E. 1989/5047 K. 1989/9068"SÜPER EMEKLİ AYLIKLARININ DONDURULMASI ( Vakıf Emekli Sandıkların da Kapsama Girmesi )
İŞ BANKASINDAN ALINAN SÜPER EMEKLİ AYLIĞININ DONDURULMASI ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Talebi Üzerine )
VAKIF EMEKLİ SANDIĞINDAN ALINAN SÜPER EMEKLİ AYLIĞININ DONDURULMASI ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Talebiyle )"
Y10.HD19.12.1989E. 1989/5910 K. 1989/9290"RÜCU DAVASI ( Bağ-Kur'un Uçak Kazasında Ölen Sigortalısına Yaptığı Ödeme İçin THY'ye Açtığı )
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Tarafları Bağlayıcı Nitelikte Olmayan Raporun Hükme Esas Alınması )
KUSURUN TESPİTİ ( Bağ-Kur'un Üçüncü Kişiye Açtığı Rücu Davasında Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
Y10.HD30.12.1989E. 1989/7274 K. 1989/9652"İŞ KAZASINDA ÖLEN SİGORTALILAR İÇİN KURUMCA YAPILAN HARCAMALARDAN DOLAYI İŞVERENE RÜCU ( Rücu Tazminatının Tavanla Sınırlı Olmayacağı )
RÜCU TAZMİNATININ TAVANLA SINIRLANMAMASI ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamalar Nedeniyle İşverene Rücu Davasında )
TAVANLA SINIRLI OLMAYAN RÜCU ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamalar Nedeniyle İşverene Rücu Durumunda )"
Y10.HD23.1.1990E. 1989/7991 K. 1990/98"REFAKATÇİ MASRAFLARININ KURUMCA ÖDENMESİ TALEBİ ( Yurtdışında Tedavi Ettirilen Sigortalının Raporda Refakatçi Gerekmediği Notuna Rağmen Götürdüğü )
YURTDIŞI TEDAVİSİNDE REFAKATÇİ GEREKMEDİĞİNE İLİŞKİN KURUM RAPORU ( Rapora İtiraz Edilebilecek Merci )
SİGORTALININ YURTDIŞINDA TEDAVİSİ ( Refakatçi Gerekmediğine İlişkin Rapora İtiraz Edilebilecek Merci )"
Y10.HD11.2.1990E. 1990/5521 K. 1990/1070"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ DAVASI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Halinde Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KUSUR ORANI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Nedeniyle Kurumun Rücuan Tazminat Davasında )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Trafik Kazasında Ölümü Halinde Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğunun Tesbiti )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE KURUMCA RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Karayollarının Sorumluluğuna Gidilmesi )"
Y10.HD1.3.1990E. 1990/2051 K. 1990/2069"OKULDA GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASI ( Okunan Orta Sanat Okulu İse )
ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Geçerlilik Şartları )
TAAHHÜTNAME VE KEFALETNAME ( Çıraklık Sözleşmesi Niteliğinde Olmayışı )"
Y10.HD20.3.1990E. 1989/8690 K. 1990/2715"HAYALİ İŞYERİ ÜZERİNE YAPILAN SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Sigortalının İsteğe Bağlı Sigortalılık Talebi )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI SAYILMA TALEBİ ( Hayali İşyeri Üzerine Görünen Sigortalılığı İptal Edilen Kişinin )
SİGORTALILIĞI HAYALİ İŞYERİ ÜZERİNE GÖRÜNDÜĞÜNDEN İPTAL EDİLEN KİŞİ ( İsteğe Bağlı Sigortalı Sayılma Talebi )"
Y10.HD20.3.1990E. 1990/2547 K. 1990/2749"BİLİRKİŞİ ( Sigortalı Olma Niteliğinin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgiyle Tespit Edileceği )
SİGORTALI NİTELİĞİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu Anlamında )
SİGORTALI SAYILMAK ( Şartları ve Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
Y10.HD22.3.1990E. 1990/658 K. 1990/2790"İŞVERENİN GEREKLİ SAĞLIKLI İŞ KOŞULLARINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Çalışılan Odanın Yeterli Işık Alamadığı İddiası )
İKİLİ VARDİYAYA GÖRE ÇALIŞMA ( Basın ve Gazetecilik İş Kolunda Çalışma İddiası )
BASIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNDA ÇALIŞAN İŞÇİ ( İkili Vardiyaya Göre Çalışma İddiasının ve İş Koşullarının İncelenmesi )
TESPİT DAVASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
İKİ VARDİYA ÇALIŞILAN İŞYERİ ( Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
FAZLA ÇALIŞMA ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
GECE ÇALIŞMASI ( İki Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmaların Yarısının Aynı Zamanda Gece Çalışması Olduğunun İleri Sürülememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik İnceleme ve Araştırma İle Uzmanlığı Belirsiz Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilememesi )"
Y10.HD10.4.1990E. 1989/8345 K. 1990/3599"ÖLÜM AYLIĞI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarına Bağlanan )
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarına Ölüm Aylığı Bağlanması Durumunda )
RÜCU DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarına Bağlanan Ölüm Aylığı Nedeniyle )"
Y10.HD7.5.1990E. 1990/193 K. 1990/4275"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( İşverenin Kusurlu Bulunmaması Halinde İstihdam Eden Sıfatıyla Sorumlu Olmaması )
İSTİHDAM EDEN SIFATIYLA SORUMLU OLMAMA ( Taşeronun İş Kazası Sonucu Ölen İşçisinin Ölümünde Kusurlu Bulunmayan İşveren )
TAŞERONUN İŞÇİSİNİN İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Kusursuz İşverenin İstihdam Eden Sıfatıyla Sorumlu Tutulamaması )"
Y10.HD31.5.1990E. 1990/4575 K. 1990/5223"YAŞLILIK AYLIĞI ( Hizmetin Tespiti )
CEZA HÜKMÜYLE KESİNLEŞEN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlayacağı )
HİZMETİN TESPİTİ ( Kurum Kayıtlarına Geçmeyen )"
Y10.HD4.6.1990E. 1990/580 K. 1990/5573"ÖLMÜŞ KİŞİYE DAVA AÇILMASI ( Reddedilmesi Gereği )
RÜCU DAVASI ( Davalı ile Sigortalı Arasında Akdi İlişki Yoksa Haksız Fiil Zamanaşımının Uygulanacağı )
ZAMANAŞIMI ( Rücu Davasında Davalı ile Sigortalı Arasında Akdi İlişki Yoksa )
SİGORTA OLAYINA İLİŞKİN RÜCU DAVASINDA ZAMANAŞIMI ( Hizmet Akdi Bulunmayan )
ZAMANAŞIMI ( Hizmet Akdi Bulunmayan Sigorta Olayına İlişkin Rücu Davasında )
RÜCU DAVASI ( Ölü Kişi Aleyhine Açılanın Mirasçılarına Açılanla Birleştirilmesi )
ÖLÜ KİŞİ ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVASININ MİRASÇILARINA AÇILANLA BİRLEŞTİRİLMESİ"
Y10.HD11.6.1990E. 1990/2872 K. 1990/5825"MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MALUL KALAN SİGORTALI İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN MASRAFLARIN RÜCUAN TAZMİNİ DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ ÜST SINIRI ( Meslek Hastalığı Sonucu Malul Kalan İşçiye Kurumca Yapılan Masraflar Nedeniyle Açılan Rücu Davasında )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVAN ( Meslek Hastalığına Yakalanan İşçiye Kurumca Yapılan Ödemeler Nedeniyle Açılan )"
Y10.HD18.6.1990E. 1990/2951 K. 1990/6089"İŞİN ZAMAN VE BAĞLILIK ÖGELERİNE DAYANMAMASI ( Çalışma İlişkisi - İstisna Sözleşmesi )
İSTİSNA SÖZLEŞMESİ ( Çalışma İlişkisi - İşin Zaman ve Bağlılık Öğelerine Dayanmaması )
HİZMET SÖZLEŞMESİ ( Yapılan İşin İşverenin Gözetim ve Denetimi Altında İşyerinde Görülmesi )
ÇALIŞMA İLİŞKİSİ ( Hizmet Sözleşmesi - İstisna Sözleşmesi Kabul Edilme Şartları )"
Y10.HD19.6.1990E. 1990/5390 K. 1990/6204"PARÇA BAŞI İŞ ( Davalıya Ait İşyerinde - Hizmet Akdi Koşullarının Gerçekleşmesi )
HİZMET AKDİ KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Davalıya Ait İş Yerinde Parça Başı İş Yapmak )
İŞYERİNDE PARÇA BAŞINA İŞ YAPMAK ( Hizmet Akdi Koşullarının Gerçekleşmesi )"
Y10.HD11.9.1990E. 1990/4010 K. 1990/6972"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Yapılan Ödemeler Nedeniyle Kurumun Açtığı Rücuan Tazminat Davası )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Kurumca Yapılan Ödemeler Nedeniyle )
SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Nikahsız Eşine ve Çocuklarına Kurumca Yapılan Ödemelerden Dolayı Rücuan Tazminat Davası )
NİKAHSIZ EŞE VE ÇOCUKLARA YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE KURUMUN İŞVERENE RÜCUU ( Sigortalının İş Kazası Sonucu Ölümünde )
EVLİLİK ( Nikahsız Birleşmeler - Sosyal Güvenlik Bakımından Olanak Sağlanması )
SOSYAL GÜVENLİK ( Nikahsız Birleşen Eşler - İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalara Olanak Sağlanması )"
Y10.HD18.9.1990E. 1990/3187 K. 1990/7581"HİZMET AKDİ ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Müdürlük Yapması )
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Hizmet Akdi ile Genel Müdürlük Yapması )
SİGORTALI ÇALIŞMA ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Müdürlük Yapması )"
Y10.HD18.9.1990E. 1990/6897 K. 1990/7605"İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( Tesellüm İşçisi Olarak İşyeri Dışında Görevlendirilen İşçinin Geçirdiği Kaza )
TAZMİNAT DAVASI ( Tesellüm İşçisi Olarak İşyeri Dışında Görevlendirilen İşçinin Geçirdiği Kaza Sonucu Ölmesi )
TESELLÜM İŞÇİSİ OLARAK İŞYERİ DIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN İŞÇİNİN GEÇİRDİĞİ KAZA SONUCU ÖLÜMÜ ( İş Kazası Niteliği )"
Y10.HD25.9.1990E. 1990/4127 K. 1990/7836"HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aylık Bağlayacak Kurumun Tesbitinde Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresinin Esas Alınacağı )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresinin Esas Alınacağı )
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbitinde Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresinin İncelenmesi )"
Y10.HD1.10.1990E. 1990/4969 K. 1990/8079"BORÇLANMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Primlerin Tamamının Hukuki Bir Mazeret Bulunmadığı Halde Süresinde Yatırılmaması )
PRİMLERİN TAMAMININ GEÇERLİ BİR MAZERET BULUNMADIĞI HALDE SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Borçlanma İşleminin İptali )
İYİNİYET KURALLARINDAN İSTİFADE EDEMEME ( Mücbir Sebep Bulunmadığı Halde Borçlanma Primlerini Süresinde Yatırmayan Sigortalı )"
Y10.HD1.10.1990E. 1990/5058 K. 1990/8063"İŞ KAZASI NEDENİYLE KURUMCA YAPILAN HARCAMALARIN RÜCUAN TAZMİNİ DAVASI ( Araç Sigortacısının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Niteliğindeki Trafik Kazası Nedeniyle Kurumun Yaptığı Masraflardan )
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Sonucu Kurumca Yapılan Harcamaların Rücuan Tazmini Davasında )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( Kurumun Yaptığı Harcamalardan Dolayı Karayolları Genel Müdürlüğüne Rücuu )"
Y10.HD22.10.1990E. 1990/7307 K. 1990/8737"BORÇLANMA TALEBİNİN KURUMCA REDDİ ( Kurum Müfettiş Tutanağının Geçerliliği )
MÜFETTİŞ TUTANAĞININ İSPAT KUVVETİ ( Borçlanma Talebi Kurumca Reddedilen Kişinin Çalışmasıyla İlgili )
HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Kurum Müfettiş Raporunun İspat Kuvveti )"
Y10.HD1.11.1990E. 1990/3295 K. 1990/9001"ALACAK DAVASI ( Emekli Aylığı ve Sosyal Yardım Zammının Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi )
YASAMA TASARRUFLARINDAN DOĞABİLECEK ZARARLARIN GİDERİMİ ( Yasal Olanak ve Prosedürün İhdas Edilmemiş Olması )
ANAYASAYA UYGUN OLAN YASANIN UYGULANMASI ZARARIN DOĞDUĞU İDDİASI ( Yasa KuralınınDoğru Uygulanmasından Bir Zararın Doğduğunun İleri Sürülememesi )"
Y10.HD5.11.1990E. 1990/3298 K. 1990/9074"İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN KESİLMESİNE İTİRAZ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
DAİMİ İŞGÖREMEZLİK GELİRİNİN KESİLMESİNE İTİRAZ ( Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
SOSYAL SİGORTA SAĞLIK YÜKSEK KURULU ( Daimi İş Göremezlik Gelirinin Kesilmesine İtiraz Durumunda Kuruldan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
Y10.HD26.11.1990E. 1990/7943 K. 1990/9851"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM İDDİASI ( Sigortalının İrinli Menenjit Nedeniyle Öldüğünün Tesbit Edilmiş Olması )
MENENJİT HASTALIĞI NEDENİYLE ÖLEN SİGORTALI ( Mirasçısının İş Kazası Nedeniyle Ölüm İddiasının İncelenmesi )
İRİNLİ MENENJİT HASTALIĞINDAN ÖLEN SİGORTALI İŞÇİ ( Mirasçısının İş Kazası İddiasının İncelenmesi )"
Y10.HD3.12.1990E. 1990/7852 K. 1990/10108"SİGORTALININ ANİDEN HASTALANMASI ( Özel Sağlık Kurumundaki Tedavi Masrafları Nedeniyle Kuruma Rücu )
ÖZEL HASTANEDEKİ TEDAVİ MASRAFLARI NEDENİYLE KURUMA RÜCU ŞARTLARI ( Aniden Hastalanan Sigortalının )
ANİDEN HASTALANARAK ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ GÖREN SİGORTALI ( Tedavi Masrafları İçin Kuruma Rücu )"
Y10.HD20.12.1990E. 1990/10316 K. 1990/10979"HİZMET TESBİT DAVASINDA MUHATAP ( Ölmüş İşverene Dava Açılamayacağı )"
Y10.HD24.12.1990E. 1990/11618 K. 1990/11230"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Mahkemedeki İfadesinin Doğru Olmadığını Beyan Eden Tanık )
YALANCI TANIK ( Mahkemedeki İfadesinin Doğru Olmadığını Beyan Eden Kişi )
BORÇLANMA BELGESİ İÇİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tanığın Yalan Beyanını İkrarı )"
Y10.HD24.12.1990E. 1990/7198 K. 1990/11299"HİZMET TESBİT DAVASI ( Başka İsim Altındaki Sigortalı Çalışmanın Kendisine Ait Olduğu İddiası )
BAŞKA İSİM ALTINDAKİ SİGORTALI HİZMET ( Davacının Bu Hizmetin Kendisine Ait Olduğu İddiası )
SİGORTALI HİZMETİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNUN TESBİTİ TALEBİ ( Başkası Adına Kuruma Bildirilmiş Olan )"
Y10.HD5.2.1991E. 1990/6144 K. 1991/854"RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Olaya Karışan 3. Şahıs )
RÜCU ALACAĞINDAN KUSURLU TARAFIN KUSURU ORANINDA SORUMLU OLMASI
SİGORTALININ AKTİF ÇALIŞMA SÜRESİ ( Rücu Davası )
RÜCU DAVASI ( Sigortalının Aktif Çalışma Süresi )
PASİF DEVREYE AİT KAZANÇ KAYBININ HESABI ( Rücu Davası )
RÜCU DAVASINDA PASİF DEVREYE AİT KAZANÇ KAYBININ HESABI"
Y10.HD11.2.1991E. 1991/1852 K. 1991/1079"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI TALEBİNİN REDDİ ( Sebze Yetiştirip Satan Kişinin Tarım Bağ-Kur Sigortası Kapsamına Girmesi )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Sebze Yetiştirip Satma İşinde Galip Tarafın Tarım Olması )
SEBZE YETİŞTİRİP SATAN KİŞİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortası Kapsamına Girmesi )"
Y10.HD19.2.1991E. 1990/6625 K. 1991/1501"SİGORTALI SAYILMAMA ( Kendisi İçin SSK'ya da Prim Ödenen Memur )
MEMUR İÇİN SSK'YA DA PRİM ÖDENMİŞ OLMASI ( Çifte Sigortanın Kabul Edilmemesi )
ÇİFTE SİGORTALILIĞIN GEÇERSİZ OLMASI ( Memur İçin SSK'ya da Prim Ödenmiş Olması )"
Y10.HD21.2.1991E. 1990/6609 K. 1991/1544"TESBİT DAVASI ( Kayıtların Geçersizliği Nedeni ile İptal Edilen Sigortalılığının Geçerli Olduğunun Tespiti Talebi )
KAMU DÜZENİ ( Kamu Düzeni İle İlgili Kanun Değişikliklerin Kesinleşmemiş Uyuşmazlıklara Uygulanmasının Gerekmesi )
İYİNİYET ( Sigortalılığın İptalinin İyiniyet Kurallarına Aykırı Olması )"
Y10.HD26.2.1991E. 1991/1100 K. 1991/1731"KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞMA ŞARTI ( Bağ-Kur Sigortalısı Sayılma İçin Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Yetmemesi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ ( Vergi Kaydı Silinmese Bile Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışmanın Bırakılma Tarihi )
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ ( Tek Başına Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Yeterli Olmaması )
HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK ( Bağımsız Çalışmanın Sona Ermesi ve Bağ-Kur Kaydının Silinmesi )"
Y10.HD4.6.1991E. 1991/3442 K. 1991/5813"SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Bağ-Kur Sigortalısının Babasının Tedavisi )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ BABASININ TEDAVİSİ ( Sağlık Sigortasının Kapsamına Girip Girmediğinin Tesbiti )"
Y10.HD6.6.1991E. 1991/3799 K. 1991/5838"GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYET NEDENİYLE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI ( Vergi Mükellefiyetini Gerektiren Faaliyete Son Verildiği İddiası )
BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ ( Gelir Vergisi Mükellefiyetini Gerektiren Faaliyete Son Verilmesi )
VERGİ MÜKELLEFİYETİNİ GEREKTİREN FAALİYETE SON VERİLMESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ermesi )"
Y10.HD13.6.1991E. 1991/2889 K. 1991/6195"ASKERİ OKULDA GEÇEN SÜRENİN BORÇLANILMASI ( Borçlanılabilecek Sürenin Tesbiti )
BORÇLANILABİLECEK SÜRENİN TESBİTİ ( Askeri Lisede Geçen Öğrenim Süresinin Borçlanılması Talebinde )
SİGORTALININ ASKERİ LİSEDE GEÇEN SÜREYİ BORÇLANMASI ( Borçlanılabilecek Sürenin Tesbiti )"
Y10.HD13.6.1991E. 1991/3846 K. 1991/6199"SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESBİTİ ( Yurtdışı Hizmet Borçlanmasıyla Askerlik Borçlanması Yapılması )
ASKERLİK BORÇLANMASIYLA YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI ( Sigortalılığın Başlangıç Tarihinin Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( Askerlik Borçlanması ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapan Kişinin Sigortalılığının Başlangıcı )"
Y10.HD13.6.1991E. 1991/4212 K. 1991/6206"ALACAK DAVASI ( Hizmet Borçlanması Nedeni ile Ödediği Primlerin Kurmun Hesabına TürkLirası Olarak Kaydedildiği Kur Üzerinden Ödenmesi Talebi )
YURT DIŞINDA ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmak için Yurda Kesin dönüş Yapmak ve Çalışmamasının Gerekmesi )
GERİ ÖDEMEDE ESAS ALINACAK KUR ( Dövizin Kurum Hesabına Transfer Edildiği Tarihteki Kur'un Esas Alınmasının Gerekmesi )"
Y10.HD13.6.1991E. 1991/4282 K. 1991/6244"TRAKTÖRLE TARLA SÜRME İŞİ ( Tarım İşi Niteliği ve İşverenin Kamu Kurumu Olması Halinde Sigortalılık Durumu )
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ İŞVEREN NEZDİNDE TRAKTÖRLE TARLA SÜRME İŞİ ( Tarım İşi Niteliği ve Sigortalılık Durumu )
TARIM İŞİ NİTELİĞİ VE SİGORTALILIK DURUMU ( Kamu Kurumu Nezdinde Traktörle Tarla Sürme İşinde Çalışan Kişi )"
Y10.HD18.6.1991E. 1991/4108 K. 1991/6529"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Hizmetin Geçtiği İşyerinin Devredilmiş Olması Halinde Devreden ve Devralan İşverenlerin Müteselsil Sorumluluğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Tesbiti İstenen Hizmetin Geçtiği İşyerinin Devredilmiş Olması Halinde Devreden ve Devralan İşverenlerin )
İŞYERİ DEVRİ ( Devirden Önceki Hizmetin Tesbiti Durumunda Prim Borçlarından İşverenlerin Müteselsil Sorumluluğu )"
Y10.HD23.9.1991E. 1991/7359 K. 1991/7067"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Sürenin Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE BAŞLANGICI ( Hizmetin Tesbitinde )
PRİMİ KESİLEN HİZMETİN İŞVERENCE KURUMA BİLDİRİLMEMESİ ( Hizmet Tesbiti Davası İçin Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )"
Y10.HD26.9.1991E. 1991/4998 K. 1991/7272"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Husumet Durumu )
HUSUMET VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tesbit Davasında )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE SÜRENİN DURMASI ( Hizmet Tesbit Davasında )"
Y10.HD1.10.1991E. 1991/332 K. 1991/7461"ÜST GÖSTERGE TABLOSUNDAN AYLIK BAĞLANMASI TALEBİ ( Yurtdışı Hizmet Süresini Borçlanan Sigortalının Süresinde Talepte Bulunmaması )
YURTDIŞI HİZMET SÜRESİNİ BORÇLANAN SİGORTALI ( Üst Gösterge Tablosundan Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞININ ÜST GÖSTERGEDEN BAĞLANMASI TALEBİ ( Yurtdışı Hizmet Süresini Borçlanan Sigortalının )"
Y10.HD22.10.1991E. 1991/5716 K. 1991/8230"ASKERLİK BORÇLANMASININ SON 7 YILLIK HİZMET SÜRESİNDEN SAYILMASI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Hizmetlerin Birleştirilmesinde Askerlik Borçlanmasının Etkisi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HALİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Askerlik Borçlanmasının Son Yedi Yıllık Hizmet Süresine Katılması Talebi )"
Y10.HD12.11.1991E. 1991/6957 K. 1991/8987"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALISININ BAĞ-KUR'A KAYDEDİLMİŞ OLMASI ( SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alabilmesi İçin Bağ-Kur Kaydının Silinmesi Zorunluluğu )
BAĞ-KUR KAYDININ SİLİNMESİ ZORUNLULUĞU ( İsteğe Bağlı SSK Sigortalısının SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alabilmesi İçin )
YAŞLILIK AYLIĞI TALEBİ ( İsteğe Bağlı SSK Sigortalısının Bağ-Kur'a Kayıtlı Olması Halinde SSK'dan )"
Y10.HD15.11.1991E. 1991/7194 K. 1991/9124"YURT DIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANMASI ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İçin Yurda Kesin Dönüş Yapmış Olmasının ve Çalışmasının gerekmemesi )
2147 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Yasaya Göre Tahsis Talebinde Bulunması ve Yaşlılık Aylığı Bağlanması için Çalışmanın Mümkün Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ ŞARTI ( 2147 Sayılı Yasadan Faydalananların Yurda Kesin Döniş Yapmasının Şart Olmaması )"
Y10.HD17.12.1991E. 1991/12642 K. 1991/11029"MALULLÜK AYLIĞI ( Yanlışlıkla Ödendiği İddiasıyla Geri İstenmesi )
İYİNİYET ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödendiği İddiası Karşısında )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Malullük Aylığının Yanlışlıkla Ödenmesi )
SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Malullük Aylığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığı )"
Y10.HD23.12.1991E. 1991/12704 K. 1991/11424"HİZMET TESBİTİ DAVALARI ( Mahkemece Gözönüne Alınması Gereken Hususlar )
HİZMET TESBİTİ DAVALARI ( Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri - Yazılı Delil -Tanık Beyanları Zorunluluğu )
MAHKEMECE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Kamu Düzeni - Hizmet Tesbiti Davaları )
YAZILI DELİL - TANIK BEYANLARI ZORUNLULUĞU ( Hizmet Tesbiti Davaları )
BEYYİNE SAYILABİLECEK ÖDEME BELGELERİ ( Hizmet Tesbiti Davaları )"
Y10.HD23.1.1992E. 1991/5817 K. 1992/276"BAĞ-KUR ALEYHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATI
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bağ-Kur'un Prim Tahsilatı )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Bağ-Kur / Kötüniyet )"
Y10.HD10.2.1992E. 1991/9219 K. 1992/1248"YURT DIŞI HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( İşlemin İptali )
YURT DIŞI HİZMETLERİ ( Borçlanılan Miktarın İptal Üzerine Geri İstenmesi )"
Y10.HD10.3.1992E. 1991/11905 K. 1992/2937"BAĞ-KUR KAPSAMINDA SİGORTALI KİŞİNİN HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Çifte Sigortalılığın Geçersizliği )
ÇİFTE SİGORTALILIĞIN GEÇERSİZLİĞİ ( Bağ-Kur'lu Sigortalının Hizmet Akdiyle Çalışmaya Başlaması )
HİZMET AKDİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN BAĞ-KUR'LU SİGORTALI ( Bağ-Kur Sigortası Kapsamından Çıkmadıkça SSK Kapsamına Giremeyeceği )"
Y10.HD23.3.1992E. 1991/12579 K. 1992/3624"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( İşçinin Sarhoş Olarak Çalışması Sırasında Kaza Geçirmesi )
SARHOŞ OLARAK ÇALIŞIRKEN MEYDANA GELEN KAZA ( Sarhoşluğun İş Kazası Niteliğine Etkisi )
İŞÇİNİN SARHOŞ OLARAK ÇALIŞMASI SIRASINDA KAZA SONUCU ÖLÜMÜ ( İş Kazası Niteliği )"
Y10.HD24.3.1992E. 1991/12801 K. 1992/3707"İTİBARİ HİZMETTEN YARARLANMA TALEBİNİN REDDİ ( Teneke Kutu İmalatı İşinin Basım ve Gazetecilik İşi Kapsamına Girmemesi )
TENEKE KUTU İMALATI İŞİNİN BASIM VE GAZETECİLİK İŞİ KAPSAMINA GİRMEMESİ ( İtibari Hizmetten Yararlanma Talebi )
BASIM VE GAZETECİLİK İŞ KOLUNUN KAPSAMI ( Teneke Kutu İmalatı İşinde Çalışan İşçinin İtibari Hizmetten Yararlanma Talebi )"
Y10.HD14.4.1992E. 1991/12320 K. 1992/4251"HUSUMET ( Beş Bağımsız Bölümden İbaret Apartmanla İlgili Davalarda )
BÜTÜN KAT MALİKLERİNE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Bağımsız Bölüm Sayısı Sekizden Az Olan Apartmanlar )
KAT MÜLKİYETİ ( Bağımsız Bölüm Sayısı Sekizden Az Olan Apartmanlarla İlgili Davalarda Husumet )"
Y10.HD16.4.1992E. 1991/13839 K. 1992/4320"EŞİ EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLAN BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Bağ-Kur'a Sağlık Sigortası Primi Ödememe Talebi )
BAĞ-KUR'A SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEME TALEBİ ( Eşinin Emekli Sandığı Kapsamındaki Sağlık Sigortasından Yararlanan Bağ-Kur'lu )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ EŞİNİN SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAN BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Bağ-Kur'a Sağlık Sigortası Primi Ödememe Talebi )"
Y10.HD30.4.1992E. 1991/11563 K. 1992/4851"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Hizmetin Tesbitinde Mahkemece Uygulanacak Prosedür )
MADEN İŞLETMESİNDE GEÇEN HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Mahkemenin İddianın İncelenmesinde Uygulayacağı Prosedür )
YERALTI İŞÇİSİ OLARAK MADEN İŞLETMESİNDE GEÇEN HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Talebin İncelenmesinde Uygulanacak Prosedür )"
Y10.HD25.5.1992E. 1992/1457 K. 1992/5869"İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İdareye Ait İşyerinde Çalışanların SSK.'yı Hasım Göstermemeleri )
HUSUMET ( İdareye Ait İşyerinde Çalışanların SSK.'yı Hasım Göstermemeleri )
MAHKEME KARARININ SSK.'NIN HAK ALANINI İLGİLENDİRMESİ ( Husumet - İtibari Hizmet Zammı )
İNFAZDAKİ İŞLEM ( Davada İlgili Kuruma da Husumet Tevcihi )"
Y10.HD26.5.1992E. 1991/9975 K. 1992/5961"HİZMET TESBİTİ DAVASININ KESİNLEŞMESİ TARİHİ ( Koşulları Gerçekleşmişse Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA TARİHİ ( Sigortalılığın Kuruma Bildirilmemiş Olması Durumunda )
SİGORTALILIĞIN İŞVERENCE KURUMA BİLDİRİLMEMESİ DURUMUNDA HİZMET TESBİTİ DAVASININ KESİNLEŞMESİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Tarihi )"
Y10.HD1.6.1992E. 1992/301 K. 1992/6164"HİZMET TESPİT DAVASI ( Feragat Edilmesi - Karara Bağlanması Zorunluluğu )
FERAGAT ( Hizmet Tesbiti Davası - Karara Bağlanması Zorunluluğu )
HİZMET TESPİTİ DAVASININ İŞÇİ DAVADAN FERAGAT ETSE DAHİ KARARA BAĞLANMASI ZORUNLULUĞU
İŞÇİNİN HİZMET TESPİTİ DAVASINDAN FERAGAT ETMESİ ( Mahkemece Karara Bağlanması Zorunluluğu )"
Y10.HD19.6.1992E. 1991/15658 K. 1992/6893"İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( İşverence Tahsis Edilen Araçla Münferiden İşyerine Giderken Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Sigortalı )
ÇETİN EMEÇ'İN SİLAHLI SALDIRI ÖLÜMÜ ( Münferit Taşımanın da Toplu Taşıma Kapsamına Gireceği )
SİGORTALININ MÜNFERİT OLARAK TAHSİS EDİLEN ARAÇLA İŞE GİDERKEN GEÇİRDİĞİ KAZA ( Toplu Taşıma Niteliğinde Sayılması ve İş Kazası Olması )
TOPLU TAŞIMA SIRASINDA MEYDANA GELEN KAZANIN İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( İşverence Tahsis Edilen Araçla Münferit Olarak İşe Gitmeyi de Kapsaması )"
Y10.HD25.6.1992E. 1992/866 K. 1992/7270"BELEDİYE HÜKMİ ŞAHSİYETİNE AİT PRİM VE GECİKME ZAMMI ( Belediye Başkanının Kişisel Sorumluluğu )
PRİM VE GECİKME ZAMMINDAN KİŞİSEL SORUMLULUK ( Belediye Başkanının Belediye Hükmi Şahsiyetine Ait Olan )
BELEDİYEYE AİT PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU ( Ödenmemesinden Belediye Başkanının Şahsen Sorumlu Olması )
BELEDİYE BAŞKANININ KİŞİSEL SORUMLULUĞU ( Belediye Hükmi Şahsiyetine Ait Prim ve Gecikme Zammından Dolayı )
ŞAHSİ SORUMLULUK ( Belediye Tüzel Kişiliğine Ait Prim ve Gecikme Zammından Dolayı Belediye Başkanının )"
Y10.HD29.6.1992E. 1991/13092 K. 1992/7486"YABANCI ÜLKEDEN GETİRİLEN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ( İşçinin Türkiye'deki Çalışmasıyla Emekli Olması - İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
YABANCI ÜLKEDEN TRANSFER EDİLEN PRİMLERİN İŞÇİYE ÖDENMESİ ( İşçinin Türkiye'deki Çalışmasının Tek Başına Emekliliğe Yeterli Gelmesi Halinde )
TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN EMEKLİLİĞE YETMESİ ( Yabancı Ülkeden Getirilen Sosyal Güvenlik Primlerinin İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YABANCI ÜLKEDEN GETİRİLEN SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ ( İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNDE ÖNCELİK VE AMACA UYGUNLUK ( Yabancı Ülkeden Getirilen Sosyal Güvenlik Primlerinin İşçiye Ödenip Ödenemeyeceği )"
Y10.HD29.6.1992E. 1992/6593 K. 1992/7491"ÖLÜMÜN İŞ KAZASI SONUCU MEYDANA GELİP GELMEDİĞİNİN TESBİTİ ( Mahkemenin Uygulayacağı Prosedür )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM İDDİASI ( Ölümün İş Kazasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Tesbiti )"
Y10.HD8.9.1992E. 1991/8966 K. 1992/8110"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigortalı İşçinin Annesinin Hastalığı Sonucu Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
2022 SAYILI YASADAN YARARLANAN KİŞİ ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )
65 YAŞ AYLIĞI ALAN KİMSE ( Sigortalı Oğlu Vasıtasıyla Sosyal Sigorta Sağlık Yardımından Yararlanmasının Kabul Edilememesi )"
Y10.HD13.10.1992E. 1991/4312 K. 1992/9305"İŞVERENİN KURUMA YAPTIĞI FAZLA ÖDEME ( Kusur Oranına Göre )
MÜTESELSİL SORUMLULUĞA DAYANILMAMASI ( Rücu Davasında Teknik Eleman Yönünden )
TEKNİK ELEMANIN KUSURU ( Rücu Davasında Müteselsil Sorumluluğuna Dayanılmaması Halinde İşverence Yapılan Fazla Ödemelerin Durumu )
DESTEK SÜRESİ ( Köyde Yaşayan Hak Sahibi Kız Çocuklar Yönünüden )"
Y10.HD20.10.1992E. 1992/4130 K. 1992/9555"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( İddianın İncelenmesi Prosedürü )
SİGORTALI ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİ DAVASI ( Mahkemenin Davayı İncelemesi Prosedürü )"
Y10.HD2.11.1992E. 1992/11576 K. 1992/9937"YAŞLILIK AYLIĞININ ÜST GÖSTERGE TABLOSU ÜZERİNDEN ÖDENMESİ TALEBİ ( Üst Gösterge Tablosuna Göre Ödemenin Şartları )
ÜST GÖSTERGE TABLOSUNA GÖRE ÖDEME TALEBİ ( Yaşlılık Aylığının )
TAVAN GÖSTERGEDEN PRİM ÖDEME KOŞULU ( Üst Göstergeden Yaşlılık Aylığı Bağlanabilmesi Şartları )"
Y10.HD10.11.1992E. 1992/5287 K. 1992/10275"GEÇMİŞ SÜRELERİN BORÇLANILMASI SURETİYLE SİGORTALILIK İŞLEMİNİN BİR TAKSİTİNİN GECİKMESİ HALİNDE İPTALİ ( Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )
SOSYAL GÜVENLİK İLKESİ ( Borçlanma İşlemi Kabul Edilip ve Borç ve Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )
PRİM BORCUNUN GECİKMESİ NEDENİYLE SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )"
Y10.HD19.11.1992E. 1992/6744 K. 1992/10643"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Köy Muhtarlığı Nezdinde Korucu Olarak Çalıştığını İddia Eden Kişinin )
SİGORTALI HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Köy Muhtarlığı Nezdinde Korucu Olarak Çalıştığını İddia Eden Kişinin )
KÖY KORUCULUĞUNUN SİGORTALI HİZMET OLARAK TESBİTİ DAVASI ( Köy Muhtarlığı Nezdinde Gerçekleşen )"
Y10.HD19.11.1992E. 1992/8634 K. 1992/10660"HİZMET TESBİTİ DAVASINDA İDDİANIN İNCELENMESİ ( Resmi İşyerinde Yapılan Çalışmadan Dolayı Açılan )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ ( Hizmet Tesbiti Davasında Çalışılan Sürenin Araştırılması )
SİGORTA KAPSAMINDA HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Mahkemenin İddiaları İncelemesi Yöntemi )"
Y10.HD8.12.1992E. 1991/5043 K. 1992/11802"SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Memur Eş İçin Yapılan Tedavi Masraflarından SSK'nın Sorumluluğu )
MEMUR STATÜSÜNDE OLAN EŞİN TEDAVİ GİDERLERİ ( SSK'lı Sigortalının Sağlık Sigortasının Kapsamı )
EŞİN SSK SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMAMA ( Memur Olan Eşin Tedavisinde )"
Y10.HD21.12.1992E. 1992/13598 K. 1992/12542"DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BOZMA ( Önceki Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Verilemeyeceği )
BOZMA KARARINA UYULUP ÖNCE DİNLENEN TANIK BEYANLARINA GÖRE ESKİ HÜKMÜN KURULMASI
TANIK BEYANLARININ YETERLİ GÖRÜLMEMESİ ( Bozmadan Sonra Aynı Beyanlara Göre Hüküm Verilmesi )"
Y10.HD29.12.1992E. 1992/4320 K. 1992/13317"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Mevsimlik ve Sürekli Hizmetlerin Tesbiti Talebi )
HUSUMET ( Sigortalı Hizmetin Tesbiti Davasında )
SİGORTALI ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİ DAVASI ( Mevsimlik ve Sürekli Hizmetlerin TEsbiti Talebi )
MEVSİMLİK VE SÜREKLİ HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Hizmet Tesbiti Davası )"
Y10.HD19.1.1993E. 1991/5558 K. 1993/59"KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan Rücu Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR İÇİN AÇILAN RÜCU DAVASI ( Kusur Oranlarının Tesbiti )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA KUSUR ORANI ( Trenin Kamyona Çarpması Sonucu Malul Olan Sigortalı Makiniste Kurumca Yapılan Ödemeler İçin Açılan )"
Y10.HD26.1.1993E. 1992/8557 K. 1993/440"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE BAŞLANGICI ( Sigortalı Hizmet Tesbiti Davasında )
SİGORTALI HİZMETİN TESBİTİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre ve Başlangıcı )"
Y10.HD8.2.1993E. 1991/7755 K. 1993/876"MESLEK HASTALIĞI SONUCU İŞVERENİN RÜCU TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU ( Şartları )
İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurum Tarafından Yapılan Masraflardan )
RÜCU TAZMİNATINDAN İŞVERENİN SORUMLULUK ŞARTLARI ( Meslek Hastalığı Sonucu Kurumun Yaptığı Masraflar Nedeniyle )"
Y10.HD8.2.1993E. 1991/7766 K. 1993/871"MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE KURUMUN YAPTIĞI ÖDEMELER ( Kurumun İşverene Rücu Şartları )
SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLÜMÜ ( Kurumun Yaptığı Ödemelerden Dolayı İşverene Rücu Edebilmesinin Şartları )
İŞVERENE RÜCU ŞARTLARI ( Sigortalı İşçinin Meslek Hastalığı Sonucu Ölümü Nedeniyle )"
Y10.HD22.2.1993E. 1992/9462 K. 1993/1602"HÜKMÜN DAVADA TARAF OLANLARI BAĞLAYICILIĞI ( Taraf Olmayan Kurumu Bağlamaması )
DAVANIN GÜÇLÜ DELİL SAYILABİLMESİ ( Talebin Tartışılarak Hüküm Verilmesi )
SİGORTALI ÇALIŞILDIĞININ TESBİTİNE HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA AYNI SÜRE İÇİNDE 3 AY BAŞKA BİR YERDE ÇALIŞILDIĞININ ANLAŞILMASI"
Y10.HD18.3.1993E. 1992/11121 K. 1993/2790"İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ DAVASI ( İradi Olarak Terkedilen Sürenin de Sigortalılık Hesabına Katılması Talebi )
İRADİ OLARAK TERKEDİLEN SİGORTALILIK ( Sonradan İsteğe Bağlı Sigortalılık Süresine Katılması Talebi )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞINI TERK ETMESİ ( Sonradan Bu Sürenin de Sigortalılık Hesabına Dahil Edilmesi Talebi )"
Y10.HD7.4.1993E. 1992/1370 K. 1993/3353"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Tarım İşinde Çalıştığını İddia Eden İşçinin )
TARIM İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMANIN TESBİTİ DAVASI ( Davanın İncelenmesi Prosedürü )
İŞÇİNİN HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Tarım İşyerindeki Çalışma İddiasıyla )"
Y10.HD13.4.1993E. 1992/11117 K. 1993/3693"PRİM BORCUNDAN SORUMLULUK ( İşyerini Paravan Şirketlere Devrederek Prim Borçlarından Kurtulmak İsteyen Şirketin )
İŞYERİNİN MUVAZAALI DEVRİ ( Devreden Şirketin İşyerini Devralan Paravan Şirketin Ödemediği Prim Borçlarından Sorumluluğu )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşyerini Paravan Şirketlere Devrederek Prim Borçlarından Kurtulmak İsteyen Şirket )
MUVAZAALI İŞYERİ DEVRİ ( İşyerini Devreden Şirketin Devralan Paravan Şirketin Prim Borçlarından Sorumluluğu )
İŞYERİNİN DEVRİNDE PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Yeni İşverenin Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
İŞVERENİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Eski İşveren - Yeni İşveren )
PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( İşyerinin Devri - Yeni İşverenin Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
KANUNA KARŞI HİLE ( Prim Borçlarından Kurtulmak İçin Şirket Kurmak - İşyeri Devri )
PRİM BORÇLARINDAN KURTULMAK İÇİN ŞİRKET KURMAK - İŞYERİ DEVRİ ( Kanuna Karşı Hile )
İŞYERİ DEVRİ ( Prim Borçlarından Kurtulmak İçin - Kanuna Karşı Hile )"
Y10.HD13.4.1993E. 1993/2767 K. 1993/3721"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Eksik Bildirilen - Mahkemenin İstek Dışına Çıkamaması )
MAHKEMENİN İSTEK DIŞINA ÇIKMASI ( Hizmet Tesbiti - Geçersizliği )"
Y10.HD19.4.1993E. 1991/9156 K. 1993/3876"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Askerlik Borçlanmasının Son Yedi Yıllık Fiili Hizmet Süresinden Sayılmaması )
ASKERLİK BORÇLANMASININ SON YEDİ YILLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILAMAMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yaşlılık Aylığını Bağlayacak Kurumun Tesbitinde Askerlik Borçlanmasının Etkisi )"
Y10.HD22.4.1993E. 1992/11899 K. 1993/4224"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜMÜN TESBİTİ DAVASI ( Hizmet Akdinin Varlığının İşverence Reddi )
HİZMET AKDİNİN VARLIĞININ İŞVERENCE REDDİ ( İş Kazası Nedeniyle Ölümün Tesbiti Davasında )
TANIK BEYANINA DAYANAN KARAR ( İş Kazası Sonucu Ölümün Tesbiti Davasında Hizmet Akdinin İşverence Reddi )"
Y10.HD29.4.1993E. 1991/7579 K. 1993/4474"KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( Bilirkişi Seçimi - Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )"
Y10.HD6.5.1993E. 1992/12691 K. 1993/4903"HİZMET TESPİTİ ( Hak düşürücü süre )
HİZMET TESPİTİ ( Hak düşürücü süre )
SİGORTA PRİMLERİNİN SSK. NA İNTİKAL ETTİRİLMEMİŞ OLMASI ( Hizmet tespitinde hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmetin tespiti )"
Y10.HD7.6.1993E. 1993/5181 K. 1993/6175"KAMU KURUMUNDA GEÇEN HİZMET TESBİTİ ( Hak düşürücü süre )
HİZMET TESBİTİ ( Hak düşürücü süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kamu Kurumunda geçen hizmet tesbiti )"
Y10.HD20.9.1993E. 1992/1888 K. 1993/9625"ADAY ÇIRAK ÇIRAK VE ÖĞRENCİLER ( Uğranılan İş Kazasında İlgililerin Sorumlulukları )
MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER ( Uğradıkları İş Kazasında Sorumluluk )
İŞ KAZASI ( Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin )
DAVALILARIN SORUMLULUĞU ( Mesleki Eğitim Gören Öğrencinin İş Kazası Geçirmesi )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Eğitim Kurumunun Süresinde Bildirge Vermemesi )
BİLDİRGENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEMESİ ( Eğitim Kurumunun Kusursuz Sorumluluğuna Yol Açması )"
Y10.HD28.9.1993E. 1993/3079 K. 1993/10013"İPTAL DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigortalılığın İptali Kararının İptali Talebi )
PRİM ÖDENMEMESİ ( Sigorta Primlerinin Ait Olduğu Yılı Takip Eden Yılın Şubat Ayına Kadar Ödenmezse Sigortalının Sigortalılığının İptal Edilmesi )
SİGORTALILIĞIN İPTALİ ( Sigortalının Mükellefiyetlerini İfa Ettiği Dönemlere Ait Sigortalılığın İptal Edilmesinin Hüsniyet Kurallarına Aykırı Olması )
İYİNİYET ( Kurumun Sigortalının Mükellefiyetlerini İfa Ettiği Dönemleride İçine Alacak Şekilde Tüm Sigortalılığın İptalinin Hüsnüniyet Kuralına Aykırı Olması )"
Y10.HD4.10.1993E. 1993/7172 K. 1993/10346"BORÇLANMA BEDELİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Objektif iyiniyet )
OBJEKTİF İYİ NİYET ( Prim borcunun geç ödenmesi )
BORÇLANMA BEDELİ
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ
İKİ YILLIK HAK DÜŞÜMÜ"
Y10.HD4.10.1993E. 1993/7179 K. 1993/10346"BORÇLANMA BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Hak Düşürücü Süre ve Sürenin Çok Az Geçirilmesi Durumunda Ödemenin Geçerliliği )
İYİNİYET KURALLARI ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesinde Hak Düşürücü Sürenin Çok Az Bir Miktarda Geçirilmiş Olması )
HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ ( Borçlanma Bedelinin Ödenmesinde Sürenin Çok Az Geçirilmiş Olması Durumunda İyiniyet Kuralları )"
Y10.HD7.10.1993E. 1993/6513 K. 1993/10556"STAJYER ÖĞRENCİNİN SİGORTALILIĞIN TESBİTİ TALEBİ ( Staj Yapılan Süre İçin )
SİGORTALI HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( Staj Yapılan Dönem İçindeki Çalışmadan Dolayı )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı Kurumda Emekli Sandığına Tabi Olarak Çalışmaya Başlama Halinde Hak Düşürücü Sürenin İşlememesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ ( Aynı Kurumda Memur Olarak Çalışmaya Devam Eden Kişinin Önceki Çalışmasının Tesbitinde )"
Y10.HD14.10.1993E. 1993/5620 K. 1993/10875"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Büyükelçilikteki Çalışmanın )
YARGI BAĞIŞIKLIĞI ( Yabancı Devlete Özel Hukuk İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda )
ÖZEL HUKUK ALANINDA YARGI ( Büyükelçilikteki Hizmetin Tesbiti Talebi )
BÜYÜKELÇİLİKTEKİ HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( Özel Hukuk Alanında Yargı )"
Y10.HD25.10.1993E. 1993/4739 K. 1993/11445"SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNDE SORUMLULUK ( Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenlerin Üst Düzeydeki Yönetici ve Yetkilileri )
İŞVERENİN TÜZEL KİŞİ OLMASI ( Sigorta Primlerinden Sorumluluk - Üst Düzeydeki Yönetici ve Yetkililer )
TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP İŞVERENLER ( Sigorta Primlerinden Sorumluluk - Üst Düzeydeki Yönetici ve Yetkililer )
YÖNETİCİ VE YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişiliğe Haiz İşverenler - Sigorta Primlerinden Sorumluluk )"
Y10.HD26.10.1993E. 1993/2509 K. 1993/11556"HİZMET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Maluliyet Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
MALULİYET AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Daha Önceki Hizmet Sürelerinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
HİZMET SÜRESİ ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Malüliyet Aylığının Bağlanmasında da Geçerli Olması )
MALÜLİYET AYLIĞI ( Daha Önce Bağkur Kapsamında Geçen Hizmet Süresinin Sosyal Sigortalar Kapsamındaki Sigortalılık Süresi İle Birleştirilmesinin Aylığın Bağlanmasında da Geçerli Olması )"
Y10.HD26.10.1993E. 1993/5672 K. 1993/11533"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ YAKINLARINA YAPILAN ÖDEMELER NEDENİYLE RÜCU DAVASI ( Sigortalının Kusuru )
SİGORTALININ KUSURU ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Yakınlarına Kurumca Yapılan Ödemeler Nedeniyle Açılan Rücu Davası )
ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASI ( Geçimlerinin İş Kazasında Ölen Sigortalı Tarafından Sağlanmadığı İddiası )"
Y10.HD15.12.1993E. 1993/6004 K. 1993/15276"BAĞ-KUR SİGORTALISININ ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDA TEDAVİSİ ( Kurumun Ödemesi Gereken Miktar )
ÖZEL HASTANEDE AMELİYAT OLAN SİGORTALI ( Tedavi Masrafları İçin Bağ-Kur'a Rücu )
TEDAVİ MASRAFLARINDAN KURUMUN SORUMLULUĞU ( Özel Hastanede Ameliyat Olan Bağ-Kur Sigortalısının )"
Y10.HD1.2.1994E. 1993/8030 K. 1994/1336"ÖNCEKİ ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİ ( Hizmetin Tesbiti Prosedürü ve İşyerinin Yasa Kapsamına Alınmasından Başlatılması )
HİZMETİN TESBİTİ DAVASI ( Uygulanacak Prosedür ve Sigortalılığın İşyerinin Yasa Kapsamına Alınmasından İtibaren Başlatılması )
SİGORTALILIĞIN İŞYERİNİN YASA KAPSAMINA ALINMASINDAN İTİBAREN BAŞLATILMASI ( Hizmetin Tesbiti Davasına Konu Hizmette )
İŞYERİNİN YASA KAPSAMINA ALINMA TARİHİ ( Hizmetin Tesbiti Davasına Konu Çalışmada Sigortalılığın Başlangıcı )"
Y10.HD8.2.1994E. 1993/7090 K. 1994/1765"TESPİT DAVASI ( Tarım İşçilerinin Geçmiş Dönemlere Ait ve Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirilmeyen Çalışmaları )
TARIM İŞÇİSİNİN SİGORTALILIĞI ( İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmış Olması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Tarım İşçisinin Sigortalı Olup Olmadığının Tespiti Davalarında )
TALEBİN AŞILMASI ( Hakimin Talepten Fazlasında Hükmedememesi )"
Y10.HD10.2.1994E. 1993/3986 K. 1994/2095"KUSURLU ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU DAVASI ( İş Kazasında Ölen Kişinin Yakınlarına Yapılan Masraf ve Ödemeler Nedeniyle Kurumun )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİNİN YAKINLARINA KURUMCA YAPILAN MASRAF VE ÖDEMELER ( Kusurlu Üçüncü Kişiye Rücu )
RÜCU HAKKI ( İş Kazasında Ölen İşçinin Yakınlarına Yapılan Masraf ve Ödemeler Nedeniyle Kurumun Kusurlu Üçüncü Kişiye )"
Y10.HD10.2.1994E. 1993/8509 K. 1994/2139"ONSEKİZ YAŞINDAN ÖNCEKİ HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Davada Hukuki Yarar Şartı )
PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ TESBİTİ DAVASI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )
SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESBİTİ DAVASINDA HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Onsekiz Yaşından Önceki Hizmetler İçin Açılan )"
Y10.HD16.2.1994E. 1993/10021 K. 1994/2426"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Vergi Mükellefiyeti Nedeniyle Bağ-Kur'a Kaydedilen SSK'lının )
VERGİ MÜKELLEFİYETİ ( Bağ-Kur Sigortalılığı İçin Yeterli Sebep Olmaması )
YURTDIŞI VE ASKERLİK BORÇLANMASI TALEBİNİN REDDİ ( Vergi Mükellefiyeti Nedeniyle Bağ-Kur'a Kaydedilmiş Olan Sigortalı İşçinin )"
Y10.HD7.3.1994E. 1992/11893 K. 1994/4092"İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINI DURDURMA ( Bu Süre İçinde Yatırılan Primlerden Dolayı Kazanılmış Hak Durumu )
KURUM'UN YANLIŞ İŞLEM YAPMASI ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılığını Durduran Kişiden Prim Tahsili İşleminin Sonradan İptali )
PRİMİ YANLIŞLIKLA YATIRMA ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılığını Durduran Kişinin Kazanılmış Hak İddiası )"
Y10.HD25.3.1994E. 1993/13378 K. 1994/5740"KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALI ( Kurum'a Bildirilmediği Dönemde Zarar Meydana Gelmesi )
TAZMİNATTA TAVAN ( Sigortalının Kuruma Bildirilmemesi )
SİGORTALININ KURUMA BİLDİRİLMEDİĞİ DÖNEMDE ZARAR MEYDANA GELMESİ
RÜCU DAVASI ( Sigortalının Kuruma Bildirilmediği Dönemde Meydana Gelen İş Kazası Sebebiyle )
İŞ KAZASI ( Sigortalının Kuruma Bildirilmediği Dönemde Meydana Gelen )"
Y10.HD12.4.1994E. 1993/13387 K. 1994/6844"SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS EDECEK KURUMUN TESBİTİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı ile İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığının Çakışması Halinde )
ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTASI İLE İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTASININ ÇAKIŞMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )
ŞOFÖRLER ODASINDAKİ KAYDI SİLİNEN KİŞİ ( Bağ-Kur Üyeliğinin Silinmesi ve İsteğe Bağlı SSK Kaydının Kabulü Talebiyle Yaşlılık Aylığı Talebi )"
Y10.HD12.4.1994E. 1994/805 K. 1994/6829"HİZMET AKDİ NİTELİĞİ ( Ücretin Parça Başına Ödenmesi Halinde )
ÜCRETİN PARÇA BAŞINA ÖDENMESİ ( Hizmet Akdi Niteliğine Etkisi )
PARÇA BAŞINA ÜCRET ÖDENMESİ ( Hizmet Akdi ve Sigortalı Çalışma Niteliğine Etkisi )"
Y10.HD26.4.1994E. 1994/3326 K. 1994/8217"İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN GEÇERSİZLİĞİ ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Devam Eden Kişinin )
ZORUNLU SİGORTALILIK ( İsteğe Bağlı Sigortalılıkla Çakışırsa Geçerli Olan Sigorta )
SİGORTALILIKLARIN ÇAKIŞMASI ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortasıyla İsteğe Bağlı SSK Sigortasının )
BAĞ-KUR SİGORTALISININ YAPTIRDIĞI İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTASI ( Geçersizliği )"
Y10.HD11.5.1994E. 1994/203 K. 1994/9812"RÜCUAN TAZMİNAT ( Bilirkişilerce Farklı Raporların Verilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Farklı Raporlar Verilmesi Hali )
RAPORLARIN FARKLI OLMASI ( Kusur Oranlarının Dağılımına İlişkin Çelişkilerin Giderilmesi için Yeni Bilirkişi İncelemesi )"
Y10.HD16.5.1994E. 1994/2908 K. 1994/10248"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Nedeniyle Açılan )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( İş Kazası Nedeniyle Açılan Rücuan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNUN İŞ KAZASI SONUCU YAPTIĞI MASRAFLAR İŞVERENE RÜCUU ( Tazminat Miktarının Tesbiti )"
Y10.HD17.5.1994E. 1994/3860 K. 1994/10430"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşkazasında Ölen Sigortalı İşçinin Yakınlarına Yapılan Harcamalar Nedeni ile Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
BORÇLARIN TAHKİMİ ( 3836 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Tüm Kurumların Birbirlerine Olan Borçlarının Takas ve Mahsup Yoluyla Tasviye Edildikten Sonra Tahkime Tabi Tutulması )
BORÇ VE ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ ( 3836 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Tüm Kurumların Birbirlerine Olan Borçlarının Takas ve Mahsup Yoluyla Tasviye Edildikten Sonra Tahkime Tabi Tutulur Merkez Bankası Aktifleştirilmesi )"
Y10.HD13.6.1994E. 1993/8955 K. 1994/11761"ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ( Sosyal Yardım Zamlarının İadesinden Yeni İşverenlerin Sorumluluğu )
SOSYAL YARDIM ZAMLARININ KURUMA İADESİ ( Özelleştirilen Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yeni İşverenlerin İade Yükümlülüğü )
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Yeni İşverenin Sosyal Yardım Zamlarından Sorumluluğu )"
Y10.HD16.6.1994E. 1994/1132 K. 1994/12080"BAĞ-KUR'DAN MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTAYKEN DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞAN KİŞİNİN ÖLÜMÜ ( Ölüm Aylığı Bağlayacak Kurum )
ÖLÜM AYLIĞINI BAĞLAYACAK KURUM ( Bağ-Kur'dan Malullük Aylığı Almaktayken Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışmaya Başlayan Kişinin Ölümü )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ÖDEYEN BAĞ-KUR'DAN MALULLÜK AYLIĞI ALAN KİŞİNİN ÖLÜMÜ ( Ölüm Aylığı Bağlayacak Kurum )
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPILAMAMASI ( Bağ-Kur'dan Malullük Aylığı Almaktayken Destek Primi Ödeyerek Çalışma )"
Y10.HD24.6.1994E. 1994/7528 K. 1994/12881"OBJEKTİF İYİNİYET ( Bağ-Kur borçlanması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK ( BAĞ-KUR )
BORÇLANMANIN GEÇERSİZ SAYILMASI
ANAYASANIN SOSYAL GÜVENLİK İLKESİ"
Y10.HD28.6.1994E. 1994/1892 K. 1994/13069"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davacı Sigortalı Olarak Çalıştığının Tespiti ve Emekliliğine Karar Verilmesi Talebi )
YURT DIŞINDA SİGORTALILIK ( Yurt Dışında Sigortalı Olması Halinde 506 Sayılı Knuna Göre Sigortalı Sayılmaması )
MÜKERRER SİGORTALILIK ( Türkiye'deki İşverene İşvereni Tarafından Almanyadaki İşyerinde Çalıştırılmışsa Aynı Dönem için Her İki Ülkede de Sigortalı Gösterilmiş ve Primleri Ödenmiş Olması )
FEDERAL ALMANYA İLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ( Sosyal Güvelik Sözleşmesi 5. Maddesi Hükmüne göre 6 ile 9. Maddelerde Aksine Hüküm Yoksa Çalıştığı Ülkenin Mevzuatına Tabi Olması )"
Y10.HD20.9.1994E. 1994/10379 K. 1994/16510"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ TALEBİ ( Emekli Sandığına Tabi Bir İşte Çalışmaya Başlayan Kişinin )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Talebinin Reddi )
EMEKLİ SANDIĞINA TABİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KİŞİ ( Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan Aldığı Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Talebinin Reddi )"
Y10.HD22.9.1994E. 1994/11137 K. 1994/16790"PRİMLERİN İADESİ TALEBİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Sona Ermesi Nedeniyle Fazla Tahsil Edilen )
VERGİ KAYDININ SİLİNMESİ TARİHİ ( Bağ-Kur Üyeliğinin Sona Ermesi ve Fazla Tahsil Edilen Primlerin İadesi )
BAĞ-KUR ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE FAZLA TAHSİL EDİLEN PRİMLERİN İADESİ TALEBİ ( Vergi Kaydının Silindiği Tarih )"
Y10.HD27.9.1994E. 1994/6665 K. 1994/16922"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Durumunda Kusur Oranlarının Tesbiti )
İŞ KAZASI SONUCU MALUL KALAN İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR NEDENİYLE RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Kusur Oranlarının Tesbiti )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Kurumca Yapılan Masraflar İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasında )"
Y10.HD4.10.1994E. 1994/5693 K. 1994/17215"TASFİYE OLUNAN HİZMETİN İHYASI TALEBİ ( Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığına Bağlı Geçen )
HİZMETİN İHYASI TALEBİ ( Askeri Fabrikada Geçen ve Tasfiye Edilen )
ASKERİ FABRİKALAR TEKAÜT SANDIĞINA TABİ HİZMETİN İHYASI TALEBİ ( Aidat İadesi Yapılarak Tasfiye Edilmiş Olan )"
Y10.HD15.11.1994E. 1994/12698 K. 1994/18774"MALULİYET ORANININ TESBİTİ ( Sakatlık Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmak İsteyen İşçi )
VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sakat İşçi Kontenjanından Yararlanarak Çalışan İşçi )
SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Maluliyet Oranının Tesbiti Zorunluluğu )"
Y10.HD21.11.1994E. 1994/13575 K. 1994/19022"HAYATİ ÖNEMİ HAİZ İLAÇLAR ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçtan İştirak Payı Alınmaması Talebi )
AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( İlaçların Hayati Önemi Haiz Olduğunun Tesbiti )
İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan İlaçlardan )
İLAÇLARDAN İŞTİRAK PAYI ALINMAMASI TALEBİ ( Ayakta Tedavide Kullanılan )"
Y10.HD22.11.1994E. 1994/11116 K. 1994/20678"BAĞ-KUR'UN RÜCU HAKKI BULUNMAMASI ( Kendi Kusuruyla Kaza Yaparak Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemeden Dolayı )
RÜCU HAKKI BULUNMAMASI ( Sigortalının Kendi Kusuru Sonucu Meydana Gelen Kazada Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Yapılan Ödeme Nedeniyle Bağ-Kur'un )
SİGORTALININ KENDİ KUSURU SONUCU KAZADA ÖLÜMÜ ( Bağ-Kur'un Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemeler Nedeniyle Rücu Hakkı Bulunmaması )
BAŞKASINA AİT ARACI KULLANIRKEN KENDİ KUSURU SONUCU KAZADA ÖLEN BAĞ-KUR SİGORTALISI ( Bağ-Kur'un Rücu Hakkı Bulunmaması )"
Y10.HD22.11.1994E. 1994/13673 K. 1994/19035"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KARARINA İTİRAZ ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararı )
SOSYAL SİGORTALAR YÜKSEK KURULU ( Kurumun Sigortalının Kullandığı İlaçların Hayati Öneme Haiz Olup Olmadığına İlişkin Kararına İtiraz Edilmesi )
TIP FAKÜLTELERİ KONSEYİ ( Sosyal Sigortalar Yüksek Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz Mercii )"
Y10.HD6.12.1994E. 1994/12170 K. 1994/19856"SOSYAL SİGORTALAR KANUNU PRİM ORANLARI ( Libya'da Çalıştırılan Türk İşçilerine de Uygulanması )
LİBYA'DA ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ( Uygulanacak Prim Oranları )
PRİM ORANLARI ( Libya'da Çalıştırılan Türk İşçilerinin Sosyal Sigortaları İçin Tahsil Edilecek )"
Y10.HD23.12.1994E. 1994/5184 K. 1994/20671"ÖZELLEŞTİRME ( S.S.K. alacakları )
KAMU İKDİSADİ KURULUŞUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( S.S.K. alacakları )
ÖZELLEŞTİRMEDE KAMU PAYININ % 15 in ALTINA DÜŞMESİ ( S.S.K. alacakları )
ÖZELLEŞTİRME FONU"
Y10.HD23.12.1994E. 1994/6001 K. 1994/20674"EMEKLİ SANDIĞINDAN KISMİ MALULİYET AYLIĞI ALAN KİŞİ ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi ve SSK'dan Yaşlılık Aylığı Talebi )
HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Emekli Sandığından Kısmi Maluliyet Aylığı Alan Kişinin SSK'dan Yaşlılık Aylığı Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUMUN TESBİTİ ( Emekli Sandığından Kısmi Maluliyet Aylığı Alan Kişinin Hizmetlerinin Birleştirilmesi )"
Y10.HD27.12.1994E. 1994/5434 K. 1994/20981"LİBYA'DA ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLER ( Prim Oranları ve Primlerin Türkiye'ye Transferi )
ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU ( Şirketin SSK'ya Olan Prim Borçlarından )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Anonim Şirket İşverenin SSK'ya Olan Prim Borcundan Şirket Yöneticisinin )
GECİKME ZAMMI ( SSK Primlerinin Ödenmesinde Gecikme Durumunda )"
Y10.HD31.1.1995E. 1994/14853 K. 1995/795"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalıya Kurumca Ödenen Bedelin İstemi )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( Olayın Vuku Tarihindeki Sigortalı Kazancı )
BALTHAZARD FORMÜLÜ ( Sürekli İş Göremezlik Raporu Verilmesi )
KUSUR İNCELEMESİ ( Uzman Bilirkişiler Tarafından )
BİLİRKİŞİLERİN NİTELİKLERİ ( İş.i Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşması )
SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Balthazard Formülünün Kullanılması )"
Y10.HD14.2.1995E. 1995/1101 K. 1995/1350"BAĞ-KUR BORÇLANMASI ( İlgili Yazının Usulsüz Tebliği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligatı Başkasının İmzalaması )
OBJEKTİF İYİNİYET ( Tebliğin Usulsüzlüne Dayanmak )"
Y10.HD20.2.1995E. 1995/1696 K. 1995/1663"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşkazasında Ölen Sigortalı İşçinin Yakınlarına Yapılan Harcamalar Nedeni ile Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespitinin Uzman Bilirkişilerce Yapılmasının Gerekmesi )
İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDA KUSURUN BELİRLENMESİ ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespitinin Uzman Bilirkişilerce Yapılmasının Gerekmesi )"
Y10.HD14.3.1995E. 1995/2008 K. 1995/2571"PRODÜKSİYON AMİR YARDIMCISI VE YÖNETMEN OLARAK ÇALIŞMA ( Sigortalı Sayılma Bakımından )
İSTİSNA AKTİ-HİZMET AKTİ AYIRIMI ( Hakim Eldeki Verilere Göre Hukuki Bilgisiyle Çözmelidir )
SİGORTALI SAYILMA ( Hizmet Akdi Gereği Çalıştığı Gerekçesiyle )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Hukuki Tavsif Hakimin Görevidir )"
Y10.HD23.3.1995E. 1995/2698 K. 1995/2906"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( Kazı Sırasında Toprak Altında Kalarak Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler İçin Açılan )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumun Açtığı Rücuan Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Tesbiti )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( Kazı Yaparken Toprak Altında Kalıp Ölen İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler Nedeniyle Kurumun Açtığı Rücu Davasında )
KAZIDA TOPRAK ALTINDA KALARAK ASFİKSİDEN ÖLEN İŞÇİ ( Kurumun Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemeden Dolayı Açtığı Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Tesbiti )"
Y10.HD18.4.1995E. 1995/1350 K. 1995/3776"RÜCU ALACAĞI DAVASINDA TAVANIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Tavanın Belirlenmesi ve Mahkemece Davanın İncelenme Prosedürü )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin Kurumca Açılan Rücuan Tazminat Davasında )
KUSUR ORANININ TESBİTİ ( Maluliyet Nedeniyle Ödemelere Sebep Olan İş Kazasında )"
Y10.HD18.4.1995E. 1995/67 K. 1995/3774"SSK'CA FAZLADAN ALINAN PRİMLERİN İADESİ ( Uygulanacak Faizin Başlangıç Tarihi )
FAİZ BAŞLANGICI ( SSK'ca Fazladan Tahsil Edilen Primlerin İadesinde )
KONUT EDİNDİRME YARDIMI SİGORTA PRİMİ VE GECİKME ZAMMI ( Mahsup Sırası )
MAHSUP İŞLEMİNDE SIRA ( Ödenen Sigorta Primi Konut Edindirme Yardımı ve Gecikme Zammı Arasında )
İADEDE UYGULANACAK FAİZ BAŞLANGICI ( Kurum'a Yatırıldığı Tarihi Takip Eden Ay Başından İtibaren )
ÖZEL HÜKÜMLERİN ÖNCELİKLE UYGULANMASI ( İşverenin SSK'na Yaptığı Ödemelerde Mahsuba İlişkin Öngörü Yoksa )
İŞVERENİN SSK'NA YAPTIĞI ÖDEMELERDE MAHSUP ( Protokolde Öngörülmemiş Olması )"
Y10.HD25.4.1995E. 1995/3715 K. 1995/4022"RÜCU ALACAĞI DAVALARI ( Taşeron Çalıştıran İşveren )
TAŞERON ÇALIŞTIRAN İŞVEREN ( Rücu Alacağı Davaları )
İŞVEREN TAŞERON İLİŞKİSİ ( Rücu Alacağı Davaları )
YERALTI İŞÇİSİNİN AKTİF DÖNEMİ ( Hüküm Tarihinden Önceki Son Asgari Ücret )
BİRLEŞTİRİLEN DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ"
Y10.HD15.5.1995E. 1995/4150 K. 1995/4465"İKİNCİ SANDIKTAN EMEKLİLİK ( Vakıf Senedinde İkinci Sandıktan Balanan Emeklilik Gelirinin Müdürlük ve Genel Müdürlük Ünvanlarından Birisini Fiilen Tedvir Etmiş Olmasının Gerekmesi )
KADRONUN FİİLEN TEDVİRİ ( İkinci Sandıktan Emeklilik ve İkramiyeye Hak Kazanabilmesi için Görevin Fiilen İfasının Gerekmesi )
VAKIF SENEDİ ( Vakıfların işlemlerinin Vakıf Senedi ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Yürütülmesinin Gerekmesi )
VAKIF YÖNETMELİĞİ ( Prim Tutarının Bir Bölümü Tahsil Edilditen Sonra Tüm İşlemlerin İptalinin Sosyal Güvenlik İlkesine Aykırı Olması )"
Y10.HD18.5.1995E. 1995/4283 K. 1995/4564"PRİM ALACAĞI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Belediyeye Karşı )
BELEDİYE PAYLARININ HACZİ ( Prim Alacağı Sebebiyle )
PRİM ALACAKLARI SEBEBİYLE BELEDİYE PAYLARININ HACZİ
HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Belediyelere Ayrılan Paylar Hakkında )
BELEDİYELERE AYRILAN PAYLARIN HACZEDİLEMEZLİĞİ İDDİASI ( Kamuya Tahsis Sebebiyle )"
Y10.HD8.6.1995E. 1995/5048 K. 1995/5358"ÜCRETİN ÖDEME ŞEKLİ ( Part-Time Çalışan İşçinin Yaptığı İşe Göre Ücret Almasının Sigortalılığına Etkisi )
PART-TIME ÇALIŞMA VE İŞE GÖRE ÜCRET ( Hizmet Akdi Niteliğine ve Kazanın İş Kazası Olmasına Etkisi )
KISMİ ÇALIŞMA VE İŞE GÖRE ÜCRET ( Sigortalılık Niteliğine Etkisi ve Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Niteliği )
İŞVERENE BAĞIMLI HAMAL ( Sigortalı İşçi Niteliği ve Geçirdiği Kazanın İş Kazası Niteliğinde Olması )"
Y10.HD20.6.1995E. 1995/2660 K. 1995/5613"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
BAĞ-KUR'UN RÜCU ALACAĞI ( Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Değerinin Üçüncü Kişilerden İstenmesi Halinde İlk Peşin Değer Sınırlamasının Söz Konusu Olmaması )
İLK PEŞİN DEĞER ( Bağ-Kur Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Değerinin Üçüncü Kişilerden İstenmesi Halinde İlk Peşin Değer Sınırlamasının Söz Konusu Olmaması )
TARIM SİGORTALISININ İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Peşin Değerinin Üçüncü Kişilerden İstenmesi Halinde İlk Peşin Değer Sınırlamasının Söz Konusu Olmaması )"
Y10.HD20.6.1995E. 1995/3940 K. 1995/5622"MESLEK HASTALIĞINA BAĞLI MALULİYET ( İşverenin Sorumluluk Oranının ve Rücuan Ödeyeceği Tazminat Miktarının Tesbiti )
İŞVERENİN RÜCUAN TAZMİNATTAN SORUMLULUK ORANI ( Meslek Hastalığının Sonradan Artması ve Maluliyet Aylığına Hak Kazandırması Durumunda )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA ( Önceki İşyerinde Meydana Gelen Meslek Hastalığının Artmasında Kusur Oranlarının Saptanması )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığından Dolayı İşçiye Maluliyet Aylığı Bağlanması Nedeniyle İşverene Karşı Açılan )"
Y10.HD26.6.1995E. 1995/5402 K. 1995/5856"TASARRUFLARI TEŞVİK KESİNTİLERİNİ YAPMAYAN İŞVEREN ( İşçinin Kötüniyetli Olması )
KÖTÜNİYETLİ İŞÇİNİN DAVA HAKKI BULUNMAMASI ( Tasarrufları Teşvik Kesintilerini Yapmayan İşvereni )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN SORUMLULUĞU ( Tasarrufları Teşvik Kesintilerini Yapmayan İşverenden Dolayı )"
Y10.HD29.6.1995E. 1995/5686 K. 1995/6000"KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( SSK.Rücu Davası - Tüzel Kişiliği Sona Eren )
SSK.'NIN TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI ALEYHİNE RÜCU DAVASI AÇMASI
KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ ALEYHLERİNE AÇILAN SSK. RÜCU DAVASINDA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERDİĞİNİ BİLDİRMEMESİ ( İadei Muhakeme )
ŞİRKET ALEYHİNE DAVA ( Kaydın Silinmesi Nedeniyle Husumet Yönünden Red - SSK.Rücu Davası )
İADEİ MUHAKEME ( Şirketin Tüzel Kişiliğinin Olmadığının Sonradan Açılan Davada Anlaşılması )"
Y10.HD6.7.1995E. 1995/5890 K. 1995/6228"SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sigortalının Birleştirme İstememesi ve Sadece SSK Kapsamında Yaşlılık Aylığı Talebi )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMA HAKKI ( Tarım Bağ-Kur'daki Sigortalılığın Birleştirilmesi Talep Edilmemişse )
YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ ( Sigortalının Tarım Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılığı Neden Gösterilerek SSK'ca )"
Y10.HD21.9.1995E. 1995/6459 K. 1995/7216"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşle İlgileri Bulunmayan İşçilerin İşi Yapan İşçilere Yardım Etmeleri Sırasında Meydana Gelen İş Kazası )
İŞ KAZASI SONUCU YARALANMA ( Kurumun İşverene Açtığı Rücuan Tazminat Davası )"
Y10.HD3.10.1995E. 1995/8159 K. 1995/7789"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PRİM BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Devlet Demiryolları Tarafından )
TCDD TARAFINDAN SSK PRİM BORCUNUN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI ( Kurum Çalışanlarının Sorumluluğu )
PRİM BORÇLARININ ÖDENMEMESİNDEN SORUMLULUK ( TCDD Çalışanlarının ve Ödememeyi Emreden Genel Müdürlüğün )"
Y10.HD10.10.1995E. 1995/7651 K. 1995/8372"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasına Uğrayan Sigortalıya Kurumca Yapılan Harcamalar İçin İşverene )
KUSUR RAPORUNUN OLAYIN OLUŞUNA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ( İş Kazasına Uğrayan Sigortalıya Kurumca Yapılan Harcamalar İçin İşverene Rücu Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU MALUL OLAN İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN YARDIMLAR İÇİN İŞVERENE RÜCU ( Kusur Raporunun Olayın Oluşuna Uygunluğunun Denetlenmesi )"
Y10.HD23.10.1995E. 1995/6350 K. 1995/8617"MESLEK HASTALIĞINDAN DOLAYI YAPILAN ÖDEMELER ( Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Talebi )
KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Meslek Hastalığından Dolayı Yapılan Ödeme Nedeniyle )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Sigortalının Yakalandığı Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemelerden )
SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMASI ( Kurumun Yaptığı Harcamalardan Dolayı İşverene Rücuu )"
Y10.HD23.10.1995E. 1995/6546 K. 1995/8652"YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN YENİDEN ÇALIŞMA ( Talebe Rağmen İşverence Destek Priminin Kesilmemesi )
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışma - Talebe Rağmen İşverence Kesilmemesi )
İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışma - Talebe Rağmen İşverence Destek Primi Kesilmemesi )
İŞVERENCE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİLMEMESİ ( Yaşlılık Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışma )"
Y10.HD23.10.1995E. 1995/7796 K. 1995/8681"İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( İşveren Vekili Olan Kimsenin İzinli Olmadığı İş Günü Uğradığı Trafik Kazası )
İŞVEREN VEKİLİNİN İZİNLİ OLMADIĞI GÜN UĞRADIĞI TRAFİK KAZASI ( İş Kazası Niteliği )
TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( İşveren Vekilinin İş Günü Uğradığı )"
Y10.HD31.10.1995E. 1995/8571 K. 1995/9042"MUHASEBECİNİN HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞTIĞININ SAPTANMASI ( İşverenin İşyeri/Denetimi - Zaman Esasına Göre Ücret )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMANIN SAPTANMASI ( İşverenin İşyeri/Denetimi - Zaman Esasına Göre Ücret )
İŞVERENİN İŞYERİ VE DENETİMİ ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışmanın Saptanması )
ÜCRETİNİN ZAMAN ESASINA GÖRE HESAPLANMASI ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışmanın Saptanması )"
Y10.HD2.11.1995E. 1995/9154 K. 1995/9204"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Aynı Dönemde SSK'lı Görünen Bağ-Kur Sigortalısının Mirasçılarının )
ÖLÜM AYLIĞININ SSK'DAN ALINMASI İÇİN BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ TALEBİ ( Bağ-Kur'luluğu Devam Ederken SSK Kapsamında Sigortalı Görünen Kişi )"
Y10.HD13.11.1995E. 1995/7897 K. 1995/9475"HİZMET TESPİTİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tekrar Aynı İşyerinde Çalışmanın Kesilme ve Durmaya Neden Olamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hizmet Tesbitinde - Tekrar Aynı İşyerinde Çalışmanın Kesilme ve Durmaya Neden Olamayacağı )
İŞYERİNDE TEKRAR ÇALIŞMAK ( Hizmet Tesbitinde Hak Düşürücü Sürenin Kesilme ve Durmaya Neden Olamayacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN KESİLMESİ VE DURMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Hizmet Tesbiti Davası )
SÜRE ( Hizmet Tesbitinde - Hak Düşürücü )"
Y10.HD13.11.1995E. 1995/9220 K. 1995/9565"HİZMET TESPİTİ ( Resmi Kuruluş Olan TRT`de - Tanık Beyanlarına Göre Kabulün İsabetsizliği )
RESMİ KURULUŞLARDA HİZMET TESPİTİ ( Kayıtların Geçerliliği - Tanık Beyanlarına Göre Kabulün İsabetsizliği )
İŞYERİNDEKİ RESMİ KAYITLAR ( Resmi Kuruluşta Hizmet Tesbiti - Tanık Beyanlarına Göre Kabulün İsabetsizliği )"
Y10.HD13.11.1995E. 1995/9485 K. 1995/9508"HİZMET TESPİTİ ( Çok Uzun Süre Önceye İlişkin Çalışmalar - Tanık Sözlerinin İnandırıcı Niteliği Olamayacağı )
ÇALIŞMALARIN ÇOK UZUN SÜRE ÖNCEYE İLİŞKİN OLMASI ( Hizmet Tesbiti - Tanık Sözlerinin İnandırıcı Niteliği Olamayacağı )
TANIKLARIN UZUN SÜREYE İLİŞKİN BİLGİLERİ EKSİKSİZ HATIRLAMALARI ( Hizmet Tesbiti )"
Y10.HD14.11.1995E. 1995/6056 K. 1995/9623"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Ücreti Ödenen Günlerin Prim Ödeme Gün Sayısına Katılması Gerektiğinin Tesbiti - Hizmet Tespiti )
HİZMET TESPİTİ ( Çalışma İlişkisinin Hizmet Aktine Dayanması - Hizmet Aktiyle Çalışırken Sıkı Yönetim Komutanlığınca Gözetim Altına Alınma )
GÖZALTINDA GEÇEN SÜRELERİN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINA EKLENMESİ ( Sigortalı Sayılabilmenin Ancak Hizmet Aktine Dayanılarak İşyerinde Fiilen Eylemli Olarak Çalışma Gereği )
İŞÇİ SIFATI ( Mutlak Biçimde Sigortalılığı Gerektirmemesi - Sigortalı Niteliğini Kazanmanın Önkoşulu Eylemli Çalışma Olgusu Oluşu )"
Y10.HD20.11.1995E. 1995/9713 K. 1995/9797"HİZMET TESPİT DAVASI ( İmzalı Olmayan Bordrolardaki Süreler Yönünden Kayıtlı Tanıkların Bilgilerine Başvurmak )
BORDROLARDAKİ KAYITLI İŞÇİLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURMAK ( Hizmet Tesbit Davası - İmzalı Olmayan Bordrolardaki Süreler Yönünden )
HİZMET TESPİT DAVASINDA YAZILI BELGELERİN VARLIĞI DURUMUNDA TANIK SÖZLERİNE İTİBAR EDİLMEYECEĞİ"
Y10.HD21.11.1995E. 1995/9804 K. 1995/9887"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Sigortalıların Ve Hak Sahibi Çocukların İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih - Nüfus Kütüğünde Kayıtlı Bulunan Doğum Tarihlerinin Esas Tutulması )
TESBİT ( Çalışmaya İlk Defa Bağ Kur Kapsamında Başladığı - Sigortalının Doğum Tarihinin Tashih Görmüş Olması )
SİGORTALININ DOĞUM TARİHİNİN TASHİH GÖRMÜŞ OLMASI ( Kesinleşmiş Mahkeme İlamlarının Yaşlarının Belirlenmesinde Esas Tutulması - Bağ Kur )
BAĞ KUR ( Yaşlılık Aylığının Bağlanmasında Sigortalının Doğum Tarihinin Tesbiti - Doğum Tarihinin Tashih Görmüş Olması )"
Y10.HD30.11.1995E. 1995/9845 K. 1995/10230"GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ( Ehliyetsiz Olarak Kullandığı Motorsikletle Bir Başka Araca Çarparak Yaralanan Sigortalının İsteyememesi )
KASDİ SUÇ SAYILIR EYLEM ( Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Kapsamı )
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( Kasdi Suç Sayılır Eylemleri ve İş Kazasını İlgilendirmesi )
EHLİYETSİZ KULLANDIĞI ARAÇLA BAŞKA BİR ARACA ÇARPAN SİGORTALI ( Geçici İşgörmezlik Ödeneği İsteyememesi )"
Y10.HD12.12.1995E. 1995/10298 K. 1995/10634"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASINDA TAVANIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Yapılan Masraflardan Dolayı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE KURUMCA YAPILAN MASRAFLAR İÇİN RÜCU DAVASI ( Tavanın Belirlenmesi )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Kurumca Yapılan Ödemeler İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasında )"
Y10.HD19.12.1995E. 1995/10669 K. 1995/10932"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Rücuan Tazminat - Hak Sahiplerinden Babanın Destekten Çıktığı Dönem İçin Destek Görmeye Devam Eden Diğer Hak Sahibi Annenin Destek Payında Artırıma Gidilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Hak Sahiplerinden Babanın Destekten Çıktığı Dönem İçin Destek Görmeye Devam Eden Diğer Hak Sahibi Annenin Destek Payında Artırıma Gidilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
DESTEKTEN ÇIKILAN DÖNEM ( Rücuan Tazminat - Hak Sahiplerinden Babanın Destekten Çıktığı Dönem İçin Destek Görmeye Devam Eden Diğer Hak Sahibi Annenin Destek Payında Artırıma Gidilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y10.HD26.12.1995E. 1995/10382 K. 1995/11139"TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Süper Emeklilere Yapılacak Aylık Ödeme Miktarının Tesbiti )
SÜPER EMEKLİLERE YAPILACAK AYLIK ÖDEME ( Telafi Edici Ödeme Sisteminde )"
Y10.HD26.12.1995E. 1995/8909 K. 1995/11138"YAŞLILIK AYLIĞI ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağını Açıkça Hükme Bağlaması - Süper Emeklilik )
SÜPER EMEKLİLİK ( Bağlanan Malüllük Aylığı Nisbetini Düşüren Davalı Kurum Kararının İptali - Malüllük Aylığı )
MALÜLLÜK AYLIĞININ NİSPETİNİ DÜŞÜREN KURUM KARARININ İPTALİ ( Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı İle Oluşan Durum - Telafi Edici Ödeme )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ İLE OLUŞAN DURUM ( Telafi Edici Ödemenin Hangi Esaslara Göre Yapılacağının Kanunda Belirtilmesi )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Borçlanma Yapmak Suretiyle Geçici Üst Gösterge Tablosundan Aylık Almaya Hak Kazanmış Sigortalının Durumu )"
Y10.HD22.1.1996E. 1996/134 K. 1996/112"İTİBARİ HİZMET SÜRESİ VERİLMESİNİN ŞARTLARI ( Gazetecilik İşyerinde Muhabir ve Sorumlu Müdür Olarak Çalışan İşçiye )
GAZETECİLİK İŞYERİNDE MUHABİR VE SORUMLU MÜDÜR OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
MUHABİR VE SORUMLU MÜDÜR OLARAK ÇALIŞAN GAZETECİ ( İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılma Talebi )
BASIN YASASINA TABİ HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( İtibari Hizmetten Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar )"
Y10.HD30.1.1996E. 1995/9736 K. 1996/524"ALACAK DAVASI ( Telafi Edici Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )
VAKIF SENEDİ ( Yaşlılık Sigortasından Bağlanacak Aylıkların Hesaplanmasına İlişkin Olması )
AYLIK BAĞLAMA ORANI ( Oranın Belirlenmesinde Erkek ise Ellibeş Yaşından Sonra Doldurduğu Her Yıl için Ödenen Prim için Bir Yıl Artırılması )
TELAFİ EDİCİ ÖDEME ( Ödemenin Davalı Vakıfça Tediye Edilmeyerek Muaraza Yaratıldığı İddiasıyla Birikmiş Telafi Edici Ödemenin Tahsili İstemi )"
Y10.HD15.2.1996E. 1996/1315 K. 1996/1274"İŞYERİ TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bir İşyerinde Part Time Çalışma Düzeninin Varlığının İşyerinin İş Kanunu Kapsamına Alınmasını Engellememesi )
PART TİME ÇALIŞAN İŞYERİ ( İşyerinin İş Kanunu Kapsamına Alınmasını Engellememesi )
İŞ KANUNU KAPSAMINA ALINAN İŞYERİ ( Part Time Çalışma Düzeninin Olmasının Buna Engel Olmaması )"
Y10.HD4.3.1996E. 1996/1683 K. 1996/1663"PRİMLERİN HAKSIZ TAHSİLİ ( Sigortalılığın Sona Erdiği Dönem Sonrası )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Bağ-Kur Primlerinin Haksız Tahsili )
İSTİRDAT DAVASI ( Tahsil Harcının Geri Ödenmesi )
TAHSİL HARCININ GERİ ÖDENMESİ ( Bağ-Kur Primlerinin Haksız Tahsili )"
Y10.HD12.3.1996E. 1995/10448 K. 1996/1979"SOSYAL YARDIM ZAMMI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ordu Yardımlaşma Kurumu İştiraki Olan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin )
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU İŞTİRAKLERİ ( Sosyal Yardım Zammı Ödeme Yükümlülüğü )
OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI AŞ ( Ordu Yardımlaşma Kurumu İştiraki Olduğundan Sosyal Yardım Zammı Ödeme Yükümlülüğü )"
Y10.HD19.3.1996E. 1996/2027 K. 1996/2229"KURUM ZARARININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Risk Nazariyesine Göre Açıldığı - Ancak İşverenin Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin Kusurunun Bulunması Gerektiği )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Gidilebilmesi İçin Kusurunun Bulunması Gerektiği - Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemi )
RİSK NAZARİYESİ ( Dayanılarak Kurumca Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi İle Dava Açılması - İşverenin Sorumluluğuna Gidilebilmesi İçin Kusurunun Bulunması Gerektiği )"
Y10.HD21.3.1996E. 1996/2287 K. 1996/2342"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kurumun Davacıya Fuzulen Ödenen Yaşlılık Aylığının Tahsiline İlişkin Davaya Göre Öncelik Taşıması )
YAŞLILIK AYLIĞININ FUZULEN ÖDENMESİ ( Kurumun Açtığı Davadan Önce Açılan Kurum İşleminin İptali Davasının Öncelik Taşıması )
KURUMCA FUZULEN ÖDENEN YAŞLILIK AYLIĞI ( Davacının Açtığı Kurum İşleminin İptali Davasının Önceliğinin Olması )"
Y10.HD21.3.1996E. 1996/2331 K. 1996/2352"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Hastanenin Kusurunun Olup Olmadığı )
HASTANENİN KUSURLU OLMASI ( Bilirkişi Heyetinin Oluşması )
RAPORLARIN DENETLENMESİ ( İstek Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi )"
Y10.HD1.4.1996E. 1996/1173 K. 1996/1798"İDARİ PARA CEZASI ( Sigorta Prim Bordro ve Bildirgelerinin Verilmemesi Sebebiyle )
SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİ ( Verilmemesi Durumunda Tahakkuk Ettirilen İdari Para Cezasına İşletilecek Gecikme Zammı )
GECİKME ZAMMI ( Sigorta Prim Bildirgeleri ve Sig. Prim Bordrolarının Verilmemesi Sebebiyle Verilen İdari Para Cezasına İşleyen )
PRİM BORDROLARININ VERİLMEMESİ ( Ceza Tahakkuk Etmesi )
CEZA TAHAKKUKU ( Prim Bordrolarının Verilmemesi Nedeniyle )"
Y10.HD1.4.1996E. 1996/2725 K. 1996/2708"İDARİ PARA CEZASI ( Yasada Belirtilen Prosedür Atlanarak İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamaması )
KURUMCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI ( Yasada Belirtilen Prosedür Atlanarak İş Mahkemesinde Menfi Tespit ve İtiraz Davası Açılamaması )
MENFİ TESPİT VE İTİRAZ DAVASI ( Kurumca Verilen Para Cezasına Karşı Açılamaması )"
Y10.HD16.4.1996E. 1996/3114 K. 1996/3155"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yaşlılık Aylığının İptaline İlişkin Kurum İşleminin İptal Edilmesi ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Yurt Dışından İşsizlik Sigortasından Aylık Alan Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapmamış Sayılacağı Olgusunun Kabulünün Her Zaman Geçerli Olması )
YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Ülke Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılabilmesi için Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapmasının Gerekmesi )
YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapıldıktan Sonra Yurt Dışına Giriş Yapmanın Aylığın İptalini Gerektirmeyecek Olması )"
Y10.HD14.5.1996E. 1996/3906 K. 1996/4045"YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMA ( Davacının Pasaportunun Aslının Celbedilerek İncelenmesi - 3201 Sayılı Yasaya Göre Borçlanma )
3201 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLANMA ( İşsizlik Sigortasından Aylık Alınması - Sigortalının Yurda Kesin Dönüş Yapıp Yapmadığının Araştırılması )
İŞSİZLİK SİGORTASI ( Borçlanmanın Geçerliliği İçin Yurda Kesin Dönüş Yapmanın Koşul Olmadığı - Borçlanmanın Bağlanan Aylığa Yansıyan Kısmının İptali )"
Y10.HD4.6.1996E. 1996/5135 K. 1996/5128"TESPİT DAVASI ( Belirli Dönemde Bağkur Sigortalısı Olmadığına İlişkin Tespit İstemi )
BAĞKUR SİGORTALISI ( Kişinin Aynı Zamanda SSK Sigortalısı Olmasının Mümkün Olmaması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALISI ( Kişinin Aynı Zamanda Bağkur Sigortalısı Olmasının Mümkün Olmaması )"
Y10.HD6.6.1996E. 1996/5346 K. 1996/5281"HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ SORUMLULUĞU ( Bağ - Kur'un Faili Meçhul Trafik Kazasında Ölen Sigortalıya Yaptığı Ödeme Dolayısıyla )
BAĞ - KUR'UN RÜCU HAKKI ( Faili Meçhul Trafik Kazasında Ölen Sigortalıya Yaptığı Ödeme Dolayısıyla Hazine Müsteşarlığına )
KARAYOLLARI TRAFİK GARANTİ FONU ( Bağ-Kur Tarafından Sigortalıya Yapılan Ödeme Dolayısıyla Hazine Müsteşarlığına Rücu Edilmesi )
FAİLİ MEÇHUL TRAFİK KAZASI ( Sigortalıya Yapılan Ödeme Nedeniyle Hazine Müsteşarlığına Rücu )"
Y10.HD10.9.1996E. 1996/6811 K. 1996/6606"İŞYERİNDE SÜREKLİ ÇALIŞMIŞLIĞIN TESBİTİ DAVASI ( Bordrolarda Kesintili Çalışma Görünmesi )
BORDROLARDA KESİNTİLİ ÇALIŞMA GÖRÜNMESİ ( İşyerinde Sürekli Çalışmışlığının Tesbitini Talep Eden İşçi )
YAZILI BELGELERİN DELİL GÜCÜ ( Aksinin Tanıkla İspat Edilememesi )"
Y10.HD10.9.1996E. 1996/7554 K. 1996/6607"TESPİT DAVASI ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışmalar )
KURUMA BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ DAVASI ( Çalışmanın Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespiti Davasının Çalışmanın Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçinde Açılması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespiti Davası )"
Y10.HD10.9.1996E. 1996/7556 K. 1996/6608"KURUMA BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ DAVASI ( Tespiti İstenen Hizmetin Sona Ermesinden Başlayarak On Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışmaların Tespiti Davasının Tespiti İstenen Hizmetin Sona Ermesinden Başlayarak On Yıl İçinde Açılması )
İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇİNDE YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Hak Düşürücü Sürenin İşlemesini Engellememesi )"
Y10.HD17.9.1996E. 1996/7560 K. 1996/7003"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVALARI ( Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle Delillerin Re'sen Toplanmasının Gerekmesi )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Sigortalılığın Tespiti Davaları )
RE'SEN DELİLLERİN TOPLANMASI ( Sigortalılığın Tespiti Davasında )"
Y10.HD24.9.1996E. 1996/5209 K. 1996/7442"İŞ MAHKEMELERİNDE VERİLEN NİHAİ KARARLAR ( Tefhimden İtibaren Sekiz Gün İçinde Temyiz Edilmemesi Durumunda Dilekçenin Reddi )
RÜCU ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI ( Bağkur Tarım Sigortalısının Ölümü Üzerine Kurumca Yapılan Yardımlar )
TARIM SİGORTALISININ ÖLÜMÜ ( Bağkur Tarafından Yapılan Yardımlar )
BAĞ KUR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR ( On Yıllık Zamanaşımının Başlangıcı Zararlandırıcı Sigorta Olayının Vukuu Tarihi )"
Y10.HD24.9.1996E. 1996/7490 K. 1996/7515"RÜCU ALACAĞI DAVALARI ( SSK'nın Açtığı Davada Taraf Olmadığı Davada Alınan Raporun Bağlayıcı Olmaması )
SSK'NIN AÇTIĞI RÜCU ALACAĞI DAVASI ( Kurumun Taraf Olmadığı Davada Alınan Raporun Bağlayıcı Olmaması )
BİLİRKİŞİLERİN NİTELİKLERİ ( Kusur İncelemesi Yapacak Bilirkişiler )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( Kusur İncelemesi Yapacak Bilirkişilerin Uzman Olması Gereği )
MAHKUMİYET KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Ceza Davasında Kesinleşen Maddi Olgular )
CEZA DAVASINDA KESİNLEŞEN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlaması )"
Y10.HD24.9.1996E. 1996/7516 K. 1996/7472"SANATÇI BORÇLANMASININ TESBİTİ ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışma Şartı )
HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ÇALIŞMA ŞARTI ( Sanatçı Borçlanması İçin )
SES SANATÇISININ BORÇLANMASI ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışmasının Tesbiti )"
Y10.HD26.9.1996E. 1996/6690 K. 1996/7640"2167 SAYILI KANUN ( 506 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Sigortalılar )
506 SAYILI KANUN KAPSAMINA ALINAN SİGORTALILAR ( Kanunun Yürürlük Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kuruma Başvurmalarının Gerekmesi )
PRİMLERİN KURUMA BİR DEFADA ÖDENMESİ ( Borçlanma Belgelerinde Kayıtlı Meslekleri İle İlgili Çalışma Sürelerinin Tamamını Borçlanabilmeleri )
BORÇLANMA BELGELERİNDE KAYITLI MESLEKLERİ ( Çalışma Süresinin Tamamının veya Bir Bölümünün Borçlanılabilmesi )"
Y10.HD30.9.1996E. 1996/8162 K. 1996/7766"İŞ KAZASI ( Kuruma Bildirilmeyen Sigortalının Kazaya Uğraması )
KURUMA BİLDİRİLMEYEN SİGORTALININ İŞ KAZASINA UĞRAMASI ( İşçi İçin Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumca uğranılan Zarar )
KURUMCA UĞRANILAN ZARARIN ÖDETİLMESİ DAVASI ( Gerçek Zarar Tavanının Gözetilmesi ve Davalıların Bu Limit Dahilinde Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )
PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Önceki Davada Tahsil Edilmişse Kurumun Yeniden Dava Açma Hakkının Söz Konusu Olmaması )"
Y10.HD1.10.1996E. 1996/7475 K. 1996/7804"RÜCU ALACAĞI DAVALARI ( İşverenin Sorumlu Tutulmasının Şartları )
OKUL İDARESİ ( Stajyer Öğrencinin İşyerinde İş Kazası Geçirmesi )
STAJYER ÖĞRENCİNİN İŞYERİNDE İŞ KAZASI GEÇİRMESİ ( Okul İdaresinin Kusuru Yoksa Sorumlu Olmayacağı )
TAZMİNAT DAVASINDA ALINAN RAPOR ( Rücu Alacağı Davasının Taraflarını Bağlaması )"
Y10.HD1.10.1996E. 1996/8429 K. 1996/7849"BAĞ-KUR DAVALARINDA ZAMANAŞIMI ( 10 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bağ-Kur Davalarının 10 Yıllık Süreye Tabi Olduğu )"
Y10.HD14.10.1996E. 1996/8919 K. 1996/8542"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Olması Nedeniyle İşyeri Kayıtları Celbedilerek Gerekli İncelemenin Yapılması )
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DAVA ( Sigortalılığın Tespiti Davası )
İDDİANIN TANIK BEYANLARIYLA DOĞRULANMAMASI ( İşyeri Kayıt Beyanları Celbedilerek Gerekli İnceleme Yapıldıktan Sonra Karar Verilmesi )"
Y10.HD21.10.1996E. 1996/9285 K. 1996/9102"ESNAF DERNEĞİNDEKİ KAYDIN SİLİNMESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Bittiğine Delil Alınamayacağı )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Esnaf Derneğinden Kaydın Silindiği Tarihle Vergi Kaydının Son Bulduğu Tarihin Farklı Olması )
VERGİ KAYDININ SON BULDUĞU TARİHE KADAR SİGORTALI SAYILMA ( Bağ-Kur Sigortalısının Esnaf Derneğinden Kaydının Daha Erken Silinmiş Olması )
SİGORTALILIĞIN SONA ERME TARİHİNİN TESBİTİ ( Bağ-Kur Sigortalısının Vergi Kaydıyla Esnaf Derneğindeki Kaydının Farklı Tarihlerde Silinmiş Olması )"
Y10.HD26.11.1996E. 1996/3155 K. 1996/10160"İNŞAATTA İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN DÜŞÜK BİLDİRİLMESİ NEDENİYLE RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN SİGORTA PRİMİ ( Prime İtirazın İncelenmesi )
PRİME İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle Re'sen Tahakkuk Ettirilen )
RE'SEN TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM MİKTARINA İTİRAZIN İNCELENMESİ ( İnşaatta İşçilik Ücretlerinin Düşük Bildirilmesi Nedeniyle )"
Y10.HD16.12.1996E. 1996/10667 K. 1996/10748"ESKİ HİZMETLERİN SAPTANMASINA İLİŞKİN DAVALAR ( Kamu Düzeni İle İlgili Olmaları )
KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ DAVALAR ( Eski Hizmetlerin Saptanmasına İlişkin Davalar )
RE'SEN DELİL TOPLANMASI ( Eski Hizmetlerin Saptanmasına İlişkin Davaların Kamu Düzeninden Olması Nedeniyle )"
Y10.HD24.12.1996E. 1996/10939 K. 1996/11119"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Davacının İmzasını Taşıyan Fiş ve Faturalara Dayanılması )
FİŞ VE FATURALARA DAYANMA ( Sigortalılığın Tespiti Davasında Bunlara Dayanma )
BELGELERİN TARİHİNİN SAPTANMASI ( Sigortalılığın Tespiti Davasında Davacının İmzasını Taşıyan Fiş ve Faturalara Dayanılması )"
Y10.HD24.12.1996E. 1996/9146 K. 1996/11053"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI ( İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Davası Sürerken )
KAZANILMIŞ HAK KOŞULLARI ( Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı )
BELEDİYE BAŞKANININ SİGORTA PRİMLERİNDEN SORUMLULUĞU
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Sigorta Prim Takibine İtiraz Eden Belediye Başkanı )"
Y10.HD26.12.1996E. 1996/10455 K. 1996/11191"TESPİT DAVASI ( Belediye Başkanlığında Belirli Dönem İçin Çalışıldığı İddiası )
USTA ÖĞRETİCİ OLARAK ÇALIŞILAN SÜRENİN TESPİTİ ( Kendisinin İşçi Sayılmayan Persoenelden Olduğu İddiasının Yanlış Olması )
İŞÇİ SAYILMAYAN PERSONEL ( Belediyede Usta Öğretici Olarak Çalışan Kişinin Tespit İsteminin Reddedilmesinin Yanlış Olması )"
Y10.HD21.1.1997E. 1997/240 K. 1997/173"ZAMANAŞIMI ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında )
ZARARLANDIRICI SİGORTA ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında Uygulanacak Zamanaşımı )
HAKSIZ FİİL ZAMANAŞIMI ( Kurum'ca Yapılan Harcamaların Geri Alınması İçin Açılacak Tazminat Davalarında )
KATSAYI ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN ÖDEMELER ( Onay Tarihinden Başlayarak Birer Yıl İçinde Rücu Davası Açılması Gereği )"
Y10.HD21.1.1997E. 1997/57 K. 1997/86"İKİ SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNA BAĞLI ÇALIŞMALARIN ÇAKIŞMASI ( Tüm Belgelerin Araştırılmasının Gerekmesi )
SİGORTALININ YAŞAMINDA ETKİN OLAN İŞ ( Serbest Meslek Kazancı ise Bağkur Aksi Takdirde SSK'ya Tabi Oluğu Sonucuna Varılması )
SERBEST MESLEK KAZANCI ( Sigortalının Bağkur'a Bağlı Olması )"
Y10.HD28.1.1997E. 1997/297 K. 1997/427"İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi Davası )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
HUSUMETİN DOĞRU TEVCİHİ ( Rücu Davasında Mahkemece Re'sen Gözönünde Bulundurulması )"
Y10.HD3.2.1997E. 1997/563 K. 1997/627"İŞ KAZASINDA ÖLÜM ( Rücuan Tazminat - Tavan Hesabının Yıllara Göre ve Dökümlü Olarak Yapılması Gerekirken Ortalama Metoda Göre Yapılmış Olması İsabetsiz Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Tavan Hesabının Yıllara Göre ve Dökümlü Olarak Yapılması Gerekirken Ortalama Metoda Göre Yapılmış Olması İsabetsiz Olduğu )
TAVAN HESABI ( Yıllara Göre ve Dökümlü Olarak Yapılması Gerekirken Ortalama Metoda Göre Yapılmış Olması İsabetsiz Olduğu )
SİGORTALININ ANNEYE YARDIM MİKTARI ( Ayıracağı Pay Bekarken Farklı Evlendikten Sonra Farklı Sonuç Doğuracağı )"
Y10.HD4.2.1997E. 1997/785 K. 1997/742"BORÇLANMA İŞLEMİ ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması )
YURT DIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILABİLMESİ ( Yurda Kesin Dönüş Yapmış Olması )
YURDA KESİN DÖNÜŞ YAPMAK KOŞULU ( Yurt Dışında Geçen Çalışmaların Borçlanılması )"
Y10.HD17.2.1997E. 1997/716 K. 1997/876"İŞYERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN KOL KIRILMA OLAYI ( İş Kazası Sayılmaması )
İŞ KAZASI SAYILMAYAN OLAY ( İşyeri Dışında Gerçekleşen Kol Kırılma Olayı )
SİGORTALININ AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMASI SONUCU DIŞARIDA MEYDANA GELEN ZARAR ( Bu İddianın Uzman Bilirkişilerce Araştırılmasının Gerekmesi )"
Y10.HD18.2.1997E. 1996/10219 K. 1997/901"İSTİRDAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Çerçevesinde Tahsil Edilen Sosyal Yardım Zammının İstirdadı Talebi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Sosyal Sigortalar Kanunu Çerçevesinde Tahsil Edilen Sosyal Yardım Zammının İstirdadı Talebi )
SOSYAL YARDIM ZAMMINDAN SORUMLULUK ( Davacının Kendilerine veya Hak Sahiplerine Malüllük Yaşlılık Ölüm Aylığı Bağlanananlara Ödenen Sosyal Yardım Zammından Kamu Payının Yüzde On Beşin Altına Düşmesi Halinde Sorumlu Olması )
İSPAT ( Davacı Şirketteki Kamu Payının Yüzde On Beşin Altına Düştüğü Tarih Yöntemince Araştırılıp Saptanmasının Gerekmesi )"
Y10.HD18.2.1997E. 1996/10515 K. 1997/903"ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ( Ödenmeyen Primlerden Dolayı İşverenle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması )
ÖDENMEYEN PRİMLER ( Üst Düzey Yöneticinin İşverenle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Ödenmeyen Primlerden Dolayı Üst Düzey Yöneticinin İşverenle Birlikte Sorumlu Olması )
HAKLI NEDENLER OLMAKSIZIN PRİMLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Üst Düzey Yöneticinin de Sorumluluğuna Gidilmesi )"
Y10.HD18.2.1997E. 1997/1282 K. 1997/947"HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı Çalışma Dönemi İçin Emekli Sandığı ve SSK'ya Prim Ödenmiş Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUM ( Aynı Dönemde Hem Emekli Sandığına Hem de SSK'ya Prim Ödenmiş Olması )
EMEKLİ SANDIĞINA VE SSK'YA AYNI DÖNEMDE PRİM ÖDENMİŞ OLMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlayacak Kurumun Tesbiti )"
Y10.HD4.3.1997E. 1997/1758 K. 1997/1643"MESLEK HASTALIĞI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan )
DAYANIŞMALI SORUMLULUK HÜKÜMLERİ ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı İçin Yapılacak Ödemede Uygulanmayacağı )
İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığı Konusunda )
MESLEK HASTALIĞINDA KUSUR PAYLARI ( Değişik İşyerlerinde Çalışmalar Sonucu Oluşan Meslek Hastalığında Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )
DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE ÇALIŞMALAR SONUCU OLUŞAN MESLEK HASTALIĞI ( Herbir İşverenin Ayrı Ayrı Kusurunun Tespiti )"
Y10.HD13.3.1997E. 1997/2081 K. 1997/1995"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılması )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA AÇILAN DAVA ( Taşeron Sıfatını Taşımayan Taraf İş Yaptığı Yerin İşvereninin Sorumlu Tutulamaması )
ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Aracı Konumunda Olmaması Nedeniyle )
HARÇTAN BAĞIŞIKLIK ( SSK'nın Muaf Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Gelirler Açısından Ayrı Ayrı Onay Tarihinden İtibaren )"
Y10.HD25.3.1997E. 1997/2338 K. 1997/2310"ALACAK ( Davacı Alacağı Olduğunu İddia Ettiği Meblağın Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili İstemi )
ZAMANAŞIMI ( Yasa Gereğince Başka Bir Hüküm Olmaması Halinde İşverenle ile Sigortalı Arasındaki Davaların On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
RÜCU DAVALARI ( Kurumun Sigortalının Halefi Olarak Dava Açtığına Göre Kurum ile İşveren Arasındaki Rücu Davaları da On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMININ BAŞLAMA TARİHİ ( Bağlanan Gelirin Kurumun Yetkili Organınca Onaylandığı Tarihten İtibaren Yürümeye Başlaması )
KURUMUN TALEP HAKKI ( Bağlanan Gelirin Kurumun Yetkili Organınca Onaylandığı Tarihten İtibaren Yürümeye Başlaması )
İŞVERENLE SİGORTALI ARASINDAKİ DAVALAR ( Yasa Gereğince Başka Bir Hüküm Olmaması Halinde İşverenle ile Sigortalı Arasındaki Davaların On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )"
Y10.HD14.4.1997E. 1997/2943 K. 1997/2843"EK RÜCU DAVASI ( Olumlu Yada Olumsuz Karar Verilmemiş Olmasının Usule ve Yasaya Aykırı Olması )
OLUMLU YADA OLUMSUZ KARAR VERİLMEYEN EK RÜCU DAVASI ( Usul ve Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Bozma Nedeni Olması )"
Y10.HD15.4.1997E. 1997/3093 K. 1997/2986"ZARARLANDIRICI SİGORTA OLAYINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( İşverence Harici Ödeme Yapılması )
HARİCİ ÖDEME ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan İşçiye İşverence Yapılması )
RÜCU ALACAĞININ TESPİTİ ( İşverence Yapılan Harici Ödemenin Kurumun Rücu Alacağından Düşülmek Suretiyle Tespiti )"
Y10.HD28.4.1997E. 1997/2786 K. 1997/3026"BORÇLANMANIN GEÇERLİLİĞİNİN TESPİTİ ( Sigortalılık Niteliğinin ve Fiili Çalışmanın Varlığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Kanıtlanması )
SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN KANITLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliğinin Tespiti Bakımından )
FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ( Borçlanmanın Geçerliliğinin Tespiti Bakımından )"
Y10.HD6.5.1997E. 1997/3381 K. 1997/3384"İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYİ KURUMA BİLDİRMEMESİ ( Haksız Fiil Oluşu )
HAKSIZ FİİL ( İşverenin Çalıştırdığı İşçiyi Süresinde Kurum'a Bildirmemesi )
ZAMANAŞIMI ( Kurum Zararının Rücuan Ödetilmeside )
ON YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( Zararlandırıcı Olayın Meydana Geldiği Tarih )
BİR YILLIK ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI ( İşçiye Yapılan Tahsisin Yetkili Organca Onaylandığı Tarih )"
Y10.HD20.5.1997E. 1997/3961 K. 1997/3787"SİGORTALI HİZMETİN TESBİTİ ( Prim Ödendi İse Hukuki Yarar Bulunmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gerekeceği )
HUKUKİ YARAR BULUNMAMASI ( Prim Ödenmesine Rağmen Sigortalı Hizmetin Tesbiti Davası )"
Y10.HD20.5.1997E. 1997/3965 K. 1997/3791"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamındaki İşyerindeki Hafif İşlerde Kadın İşçinin Çalıştırılması )
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER ( Kadın İşçinin Çalıştırılmasının Mümkün Olduğu Hususu Üzerinde Durulmadan Eksik İnceleme Yapılması )
KADININ AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞMASI ( Tespit İsteminin Reddinin İsabetsiz Olması )"
Y10.HD27.5.1997E. 1997/3382 K. 1997/4039"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin Bilirkişiye Tüm Delilleri Toplayarak Vermesi Zorunluluğu )
MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE VERMESİ GEREKEN DELİLLER ( Rücuan Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİYE KUSUR ORANI VE AİDİYETİ KONUSUNDA İNCELEME YAPTIRILMASI ( Rücuan Tazminat Davası )"
Y10.HD27.5.1997E. 1997/4145 K. 1997/4067"İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Reddedilmesinde İsabetsizliğin Olmaması )
PRİM BORCU VE GECİKME ZAMMI ( İdari Para Cezası Hakkında Karar Verilmesine Rağmen Bu Davalar Hakkında Karar Verilmemesinin Yanlış Olması )
BOZMA NEDENİ ( Açılan Davalardan Biri Hakkında Karar Verilip Diğeri Hakkında Karar Verilmemesi )"
Y10.HD29.5.1997E. 1997/3416 K. 1997/4089"ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılığı )
İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR SİGORTASI ( Zorunlu Bağ-Kur Sigortası Sona Eren Sigortalının Prim Ödemeye Devam Etmesi )
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ DEVAM ETMESİ ( Zorunlu Sigortalılığı Sona Erenlerin Prim Ödemeye Devam Etmeleri )"
Y10.HD3.6.1997E. 1997/4301 K. 1997/4251"RÜCUAN ALACAK ( İş Kazasından Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Kurumun Uğradığı Zarar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Kurumca Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Zararın Karşılanması İstemi )
TAVAN HESABI ( Kurumun Açtığı Rücu Davasında Eşin İki Çocuk Doğuracağı Yolunda Gerçekleşmeyecek Bir Varsayıma Dayanma )"
Y10.HD10.6.1997E. 1997/2075 K. 1997/4409"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Kurumca Yapılan Harcamalar )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALI ( Kurumca Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi )
SOSYAL SİGORTALAR YASASI ( Maddede Belirtilen Şartın Gerçekleşmesi Durumunda Davalıların Rücudan Sorumlu Olmaları )"
Y10.HD10.6.1997E. 1997/2239 K. 1997/4411"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan İşçiye Ödenen Bedel )
TAVANIN BELİRLENMESİ ( Şartları )
HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Meslekte Kazanma Gücünün Yükselmesi )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN YÜKSELMESİ ( Hakkaniyet İndiriminde Bulunma )"
Y10.HD10.6.1997E. 1997/2331 K. 1997/4415"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Cezaların Şahsi Olması )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Buna Göre Düzenlenen Kusur Raporu )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Rücuan Tazminat Davalarında Hükme Esas Alınacak Rapor Hazırlanması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Gelirlerin Onay Tarihinden İtibaren Başlaması )"
Y10.HD10.6.1997E. 1997/3546 K. 1997/4421"RÜCU DAVASI ( SSK.nun )
İŞVERENİN KUSURSUZLUĞU ( SSK.nun rücu davası )"
Y10.HD17.6.1997E. 1997/3187 K. 1997/4628"RÜCU ALACAĞI DAVASI ( İş Kazası Sonucu Yaralanan İşçiye Ödenen Yardım )
BASKIN KUSUR ( Bilirkişi Raporunun Oluşması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Baskın Kusur Olup Olmaması )"
Y10.HD24.6.1997E. 1997/4753 K. 1997/4839"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAMAMASI ( İşveren ve Kurumun Yanıltması Sonucu İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
YANILTARAK İŞTEN ÇIKARMAK ( Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Düşüncesiyle İşten Ayrılanın Uğradığı Zararın Hesabı )
MÜTERAFİK KUSUR ( Yanıltılarak İşten Çıkarılan İşçinin Bu Dönemde Asgari Ücretle İş Bulup Çalışmaması )"
Y10.HD3.7.1997E. 1997/5167 K. 1997/5121"ÇALIŞMANIN TESPİTİ DAVASI ( Bordrolardaki İmzaların İşçiye Ait Olup Olmadığının Usulüne Uygun Araştırılmaması )
BORDRODAKİ İMZALARIN USULÜNE UYGUN ARAŞTIRILMAMASI ( Çalışmanın Tespiti Davasında Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
KURUMA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLERİN TESPİTİ ( Bordrolardaki İmzaların İşçiye Ait Olup Olmadığının Usulüne Uygun Araştırılmaması )"
Y10.HD7.7.1997E. 1997/5256 K. 1997/5263"RÜCU DAVASI ( Meslek Hastalığı Sonucu Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
MESLEK HASTALIĞINA YAKALANAN SİGORTALI ( Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
KAÇINILMAZLIK OLGUSU ( Rücu Davasında Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Y10.HD18.9.1997E. 1997/5801 K. 1997/5848"KARARDAKİ DAKTİLO HATASI ( Mahkemenin Gerekçeli Kararında - Tavzih Yoluyla Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Mahkemenin Gerekçeli Kararındaki Daktilo Hatası - Tavzih Yoluyla Düzeltilebileceği )
KISA KARAR GEREKÇELİ KARAR ( Arasında Tarihteki Daktilo Hatası - Tavzih Yoluyla Düzeltilebileceği )"
Y10.HD23.9.1997E. 1997/5377 K. 1997/6053"İŞYERİNİN DEVRİ ( Yeni İşverenin Eski İşverenin SSK Prim Borçlarından Müteselsil Sorumluluğunun Şartları )
PRİM BORÇLARINA HALEF OLMANIN ŞARTLARI ( İşyeri Devri Durumunda Devralanın Eski İşverenden Kalan )
ESKİ İŞVERENİN PRİM BORÇLARINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK ŞARTLARI ( İşyerini Devralan Yeni İşverenin )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ŞARTLARI ( İşyerini Devreden Eski İşverenin Prim Borçlarından Yeni İşverenin )"
Y10.HD30.9.1997E. 1997/6118 K. 1997/6391"SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK RAPORU ALINMASI ( Uygulanacak Prosedür ve Dava Açmanın Koşulları )
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA BAŞVURU ( İş Kazası Sonucu Alınan Rapora İtiraz Halinde )
İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK İDDİASI ( İddianın İncelenmesi Prosedürü ve Dava Açmanın Koşulları )"
Y10.HD30.9.1997E. 1997/6249 K. 1997/6373"SİGORTA MÜFETTİŞLERİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ TUTANAKLAR ( Sigorta Müfettişlerince Düzenlenen Tutanaklar )
İNANDIRICI DELİLLER ( Sigorta Müfettişlerince Düzenlenen Tutanakların Aksinin İspat Edilmesi )"
Y10.HD30.9.1997E. 1997/6615 K. 1997/6338"RÜCU DAVASI ( Bağ-Kur'un Sigortalıya Ehliyetsiz Araç Kullandıran Araç Sahibine Açtığı )
KUSUR SORUMLULUĞU ( Bağ-Kur Yasası m.63 Uyarınca Rücu Edebilmek İçin )
İKİNCİ KİŞİ KAVRAMI ( Bağ-Kur Yasası m.63 Bakımından )
ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI ( Bağ-Kur Yasası m.63 Bakımından )
BAĞ-KUR'UN AÇTIĞI RÜCU DAVASI ( Sigortalısına Ehliyetsiz Araç Kullandıran Araç Sahibine )"
Y10.HD2.10.1997E. 1997/6247 K. 1997/6372"İŞ KAZASI ( Hangi Hallerin İş Kazası Sayılacağının Tadadi Olarak Sayıldığı )
İŞÇİNİN KAVGA SIRASINDA YARALANMASI ( Başka İşyerindeki Kavgaya Sırf Merak Saiki ile Gidilmişse )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Esas Alınan Ceza Mahkumiyetinde Uygulanan Tahrik Oranı Kadar İndirim Yapılacağı )
TAHRİK ORANI ( Rücuan Tazminat Davasında Ceza Mahkumiyeti Esas Alınmışsa )"
Y10.HD4.11.1997E. 1997/7701 K. 1997/7617"HİZMET ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Kuruma Bildirilmeyen Çalışma Süresinin Tesbiti - Nicelikçe Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğundan Deliller Resen Toplanması )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( Hizmet Akdiyle Aralıksız Olarak Çalıştığının Tesbitine Karar Verilmesi - İşveren Şirketin Tasfiyeye Girmesi )
ŞİRKETİN TASFİYEYE GİRMESİ ( Yargılama Tasfiye Memurları Huzuruyla Yürütülmeli Ve İşvereni Dahili Dava Dilekçesi Yöntemince Harçlandırılmalıdır )"
Y10.HD11.11.1997E. 1997/8105 K. 1997/7919"ASKERLİK BORÇLANMASI ( Geçerli Sayılması İçin Borçlanma İstemine İlişkin Gönderilecek Meblağın Ödenmesinin Gerekmesi )
BORÇLANMA İSTEMİ ( Kurumca Gönderilecek Yazının Tebliğinden İtibaren İki Yıl İçerisinde Bildirilen Borçlanma Tutarının Kuruma Ödenmesi )"
Y10.HD13.11.1997E. 1997/8142 K. 1997/8006"RÜCU DAVASI ( İşçinin Bacağının Kesilmesinde Kurum Hastahanesinin İhmal ve Kusurunun Araştırılması Zorunluluğu )
İŞ KAZASI SONUCU İŞÇİNİN BACAĞININ KESİLMESİ ( Rücu Davası - Kurum Hastahanesinin İhmal ve Kusurunun Araştırılması Zorunluluğu )
KURUM HASTANESİNİN İHMAL VE KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( İşçinin Bacağının Kesilmesi - Rücu Davası )"
Y10.HD18.11.1997E. 1997/6234 K. 1997/8100"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Malül Kalan Sigortalı İşçi için Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi )
İLLİYET BAĞI ( İşverenin İşe Giriş Bildirgesini Vermeme Hareketinin Yasada Öngörülen Yardımları Yapmak Suretiyle Uğradığı Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunmaması )
HAKSİZ FİİL ( Yasa Uyarınca Suç Sayılarak Cezai Yaptırım Bağlanmasının Eyleme Haksız Fiil Niteliğini Vermeyecek Olması )
ZAMANAŞIMI ( Rücu Davalarının On Yıllık Akdi Zamanaşımına Tabi Olması )
SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Her Bir Gelir Artışının Kurumun Yetkili Organlarınca Onaylandığı Tarihten İtibaren Başlaması )"
Y10.HD25.11.1997E. 1997/8475 K. 1997/8336"İŞ KAZASI ( Maddi Ve Hukuki Esaslar Çevresinde Kusur Oran Ve Aidiyeti Konusunda Ehil Ve Tarafsız Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İdari Aşamada Alınmış İş Güvenliği Müfettişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesisinin Usul Ve Yasaya Aykırı Oluşu - Rücu Davası )
RÜCU DAVASI ( İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali - Takibin Devamına Ve İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesine Karar Verilmesi Talebi )"
Y10.HD23.12.1997E. 1997/8336 K. 1997/9155"SSK'NIN PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİ ( 6183'e Tabidir )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Temerrüt Durumunda Gecikme Zammı )
GECİKME ZAMMI ( SSK'ya Ödenmesi Gecikmiş Prim Borçlarında )"
Y10.HD20.1.1998E. 1997/9721 K. 1998/124"MESLEK HASTALIĞI ( Hastalığın İşyerindeki Belirli Zararlı Etkenlerin Sonucu Olarak Doğmuş Olmasının Ön Koşul Olması )
HASTALIĞIN MESLEKTEN KAYNAKLANDIĞININ TESPİTİ ( Meslek Hastalığından Söz Edebilmenin Koşulları )
ÖN KOŞUL ( Meslek Hastalığından Söz Edebilmek İçin Hastalığın İşyerindeki Belirli Zararlı Etkenlerin Sonucu Doğmuş Olmasının Gerekmesi )"
Y10.HD20.1.1998E. 1998/2 K. 1998/114"RÜCU DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Kurumca uğranılan Zarar )
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA AÇILAN RÜCU DAVASI ( Sonradan Zamanaşımı Süresi İçinde Aynı Kanuna Dayanarak Rücu Davası Açılmasına Engel Olmaması )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALÜL KALMA ( Kurumun Yaptığı Harcamalar Nedeniyle Uğranılan Zararların Giderilmesinin İstenmesi )"
Y10.HD2.2.1998E. 1998/129 K. 1998/380"İŞ KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM ( Kurum Zararının Rücuan Talebi - Taban Hesabı Yapılırken Pasif Dönemin Dikkate Alınması Zorunluluğu )
PASİF DÖNEMİN TABAN HESABI YAPILIRKEN DİKKATE ALINMA ZORUNLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Ölüm )
SİGORTALININ İŞ KAZASINDA ÖLÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNİN PASİF DÖNEMDE DESTEKTEN YARARLANACAĞI"
Y10.HD3.2.1998E. 1998/191 K. 1998/395"SANATÇI BORÇLANMASI TALEBİ ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının )
PAVYON SES TEKNİSYEN YARDIMCISI ( Sanatçı Borçlanması Talebi )
YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILMASI ( Pavyon Ses Teknisyen Yardımcısının Sanatçı Borçlanması Talebi )"
Y10.HD9.2.1998E. 1998/470 K. 1998/512"SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Malüliyet Gelirinin Kesildiği Tarihten İtibaren Ödenmesine Devam Edilmesi ve Sataşmanın Önlenmesi Talebi )
MALÜLLÜK ( Hak Sahibi Kimselerin Malüllük Durumlarının Tespitinde Sağlık Kurullarınca Verilecek Raporlarda Belirtilen Hastalık ve Arızaların Esas Tutulması )
EKSİK RAPOR ( Raporları Yeterli Görülmeyen İlgililerin Kurumca Yeniden Muayene Ettirilmesinin Gerekmesi )
MALÜLLÜK DURUMUNUN TESPİTİ ( İlgililerin Durumlarının Tespitinde Son Muayene Raporlarının Esas Alınmasının Gerekmesi )"
Y10.HD26.2.1998E. 1998/1097 K. 1998/1320"HİZMET TESBİTİ ( İşverenlerin Belirlenmesi Zorunluluğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Hizmet Tesbitinde İşverenlerin Araştırılıp Davaya Dahil Edilmeleri )
HİZMET AKDİ TESPİTİ ( Gazetenin Kim Tarafından Yayınlandığının Basın Yayın Genel Müdürlüğünden Sorulması - Taraf Teşkilinin Sağlanması )
DELİLLERİN TESPİTİ ( Hizmet Tespiti İstenilen Tarihler Arasında Davalı Gazetenin Kim Tarafından Yayınlandığı )"
Y10.HD9.3.1998E. 1998/1384 K. 1998/1703"YAZILI DELİLLE İSPAT GEREĞİ ( Hizmet Tespiti Davasında Eş Değerde - Çalışmaların Kesintili Geçtiğine Dair Bildirgelerin Varlığı )
HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Çalışmaların Kesintili Geçtiğine Dair Bildirgelerin Varlığı - Aksinin Eş Değerde Yazılı Delillerle İspat Edilebileceği )
KESİNTİLİ ÇALIŞMA ( Hizmet Tesbiti Davası - Aksinin Eş Değerde Yazılı Delillerle İspat Edilebileceği )"
Y10.HD19.3.1998E. 1998/1290 K. 1998/2406"TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NA TABİ İŞÇİ ( Aynı Zamanda SSK Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalı Olması )
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Tarım İşçisinin SSK'dan İsteğe Bağlı Sigortalı Olması )
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLME ( Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi İşçi )"
Y10.HD16.4.1998E. 1998/2569 K. 1998/2806"ÇALIŞMANIN TESPİTİ DAVASI ( Komşu İşyerlerindeki Tanıkların Dinlenmemesi )
HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Gerekli Araştırmalar Yapılmadan Karar Verilmesi )
İŞYERİNDEKİ ÇALIŞANLAR ( Hizmet Tespiti Davasında Beyanlarının Alınmasının Gerekmesi )"
Y10.HD21.4.1998E. 1998/2856 K. 1998/3008"İŞVERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Ölen Sigortalının Haksahiplerine Yapılan Harcamaların Rücuan Ödettirilmesi )
İŞVERENİN İSTİHDAM ETTİĞİ İŞÇİLERİN KUSUR PAYLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ölümle Sonuçlanan İşkazası )
HAKİM KESİNLEŞMİŞ CEZA DAVASINDA SAPTANAN MADDİ OLGULARLA BAĞLI OLUP KUSUR ORANIYLA BAĞLI DEĞİLDİR ( Ölümle Sonuçlanan İşkazası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ölümle Sonuçlanan İşkazasında Hakimin Ceza Davasındaki Olgulara Bağlı Olmaması )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İşkazasında Ölen Sigortalının Haksahiplerine Yapılan Harcamalar )"
Y10.HD21.4.1998E. 1998/2862 K. 1998/3011"TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( İşverenin Rapor Almadan Ağır İşlerde Çalıştırdığı İşçinin )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Rapor Almadan Ağır İşlerde Çalıştırdığı İşçinin Tedavi Ücretleri İçin Kurumuna Açtığı )
RAPOR ALMADAN AĞIR İŞLERDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )
MOBİLYA İŞİNDE RAPOR ALMADAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )"
Y10.HD28.4.1998E. 1998/2901 K. 1998/3118"KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI ( Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Bağlı Olmayanların Bağkur Kanunu Kapsamına Alınmış Olması )
BAĞKUR KAPSAMINA ALINMA ( Köy ve Mahalle Muhtarlarından Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna Bağlı Olmayanlar )
MUHTARLARIN İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İSTEMESİ ( Yasanın Amacı Nedeniyle Bunun Mümkün Olması )"
Y10.HD5.5.1998E. 1998/3383 K. 1998/3388"HİZMET TESPİTİ ( İşyerinde Kayıt Tutma Görevinin İşverene Aidiyeti - Maddi ve Hukuki Olguların Gözönünde Tutulması Zorunluluğu )
HİZMET TESPİTİNDE MADDİ VE HUKUKİ OLGULARIN GÖZÖNÜNDE TUTULMASI ZORUNLULUĞU
SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİNİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ OLMASI
İŞYERİNDE KAYIT TUTMA GÖREVİNİN İŞVERENE AİDİYETİ ( Hizmet Tesbiti - Maddi ve Hukuki Olguların Gözönünde Tutulması Zorunluluğu )"
Y10.HD26.5.1998E. 1998/1563 K. 1998/3786"RÜCUAN TAZMİNAT ( Öldürülen Sigortalının Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Tazmini İstemi )
BAĞ-KUR'UN RÜCU HAKKI ( Ölüm sigortalısından Yapılan Tahsislerin İlk Peşin Değeri Bakımından Rücu Hakkının Bulunması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR HAREKETİ ( Kanunda Yazılı Yardımların Yapılmasını Gerektiren Bir Halin Doğmasında Kurumun Sigortalıya ve Haksahiplerine Gerekli Yardımları Yapması )
ÖLÜM SİGORTASI ( Kurumun Yapılan Tahsislerin İlk Peşin Değeri Bakımından Rücu Hakkının Bulunması )
HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASI ( Kanunda Yazılı Yardımların Yapılmasını Gerektiren Bir Halin Doğmasında Kurumun Sigortalıya ve Haksahiplerine Gerekli Yardımları Yapması )"
Y10.HD26.5.1998E. 1998/3667 K. 1998/3801"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesi İstemi )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( İki Ayrı Dosyadan Gelir ve Aylık Alanlara En Fazla Ödemeye İmkan Veren Bir Dosya Üzerinden Sosyal Yardım Zammı Ödemesi Yapılmasının Gerekmesi )
İKİ AYRI SİGORTA KOLUNDAN YARDIM ALINMASI ( İki Ayrı Dosyadan Gelir ve Aylık Alanlara En Fazla Ödemeye İmkan Veren Bir Dosya Üzerinden Sosyal Yardım Zammı Ödemesi Yapılmasının Gerekmesi )
RÜCU ALACAĞI SORUMLULUĞU ( Davacının Sosyal Yardım Zammı Yönünden Rücu Alacağı Sorumluluğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞ KAZASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini İstemi )"
Y10.HD28.5.1998E. 1997/5644 K. 1998/3915"ÖLÇÜMLEMENİN İPTALİ TALEBİ ( Dava Konusu İnşaattan Dolayı Tüm Primlerin Zamanında Ödendiği Buna Rağmen Kurumca Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Zammı Borçlarının Kaldırılması İstemi )
PRİM TAHAKKUKU ( Kurumun İşverenler Yönünden Re'sen Prim Tahakkuku Cihetine Giderken Yasa Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapmasının Gerekmesi )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ( Yapılan İşin Bina İnşaatı Olması Sebebiyle Öncelikle Yapılan işin m2'si ve Asgari İşçilik Oranının Belirlenmesinin Gerekmesi )
PRİM ÖDENMESİ ( İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Saptanarak Ödenen Primler ile Ödenmesi Gereken Primler Hesaplanarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ ( İnşaatın Başlama ve Bitim Tarihleri Belirlenerek Ödenen ve Ödenmesi Gereken Primlerin Hesaplanmasının Gerekmesi )
PRİM TAHAKKUKU ( Kurumun İşverenler Yönünden Re'sen Prim Tahakkuku Cihetine Giderken Yasa Hükümleri Çerçevesinde İşlem Yapmasının Gerekmesi )"
Y10.HD8.6.1998E. 1998/4233 K. 1998/4158"RÜCU DAVASI ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Nedeniyle Kurumun Zarara Uğraması )
İŞ KAZASINDA ÖLEN SİGORTALI ÇİN KURUMUN AÇTIĞI RÜCU DAVASI ( Daha Önce Açılan Manevi Tazminat Davasında İşveren ve Sigortalının Kusurlarının Tespiti )
İŞVEREN VE SİGORTALININ KUSUR ORANLARININ KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( Hak Sahibi Eşin Maddi Zararının Tavanının Belirlenmesi )"
Y10.HD23.6.1998E. 1998/4533 K. 1998/4789"TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI ( Teminatsız Olarak Yapılan Ödeme Emrinin İptali İstemiyle )
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Çeke Dayalı Olarak Yapılan İcra Takibi Sebebiyle Teminatsız Olarak Yapılan Ödeme Emrinin İptali ve Takibin Geçici Olarak Durdurulması İstemi )
GECİKME ZAMMI ( Primin Bakanlar Kurulu Kararının Önceki Döneme İlişkin Bulunduğu Olgusu ile Gecikme Zammına Gecikme Zammı Uygulanamayacağının Göz Önünde Tutulmasının Gerekmesi )
BANKACA ÇEK DÜZENLENMESİ ( Fon Kaynakları Müsait Değilse Protokol Hükümlerinin Uygulanmayacak Olması ve Fonda Para Bulunmaması Halinde Bankaca Çek Düzenlenmeyecek Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davanın Yasal Dayanağını Gereğince İşverenin Çalıştırdığı Sigortalıların Primlerini Ertesi Ayın Sonuna Kadar Ödemekle Yükümlü Olması )"
Y10.HD6.7.1998E. 1998/5042 K. 1998/5150"LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Şirkette Hizmet Akdiyle Çalıştığı İddiası ve Bağ-Kur Kaydının İptali Talebi )
BAĞ-KUR SİGORTALISI LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ( Şirkette Hizmet Akdiyle Çalıştığı İddiası ve Bağ-Kur Kaydının Terkini Talebi )
AİLE ŞİRKETİ NİTELİĞİNDE LİMİTED ŞİRKETİN ORTAĞI OLAN KİŞİ ( Bağ-Kur Kaydının İptali Talebi )"
Y10.HD6.7.1998E. 1998/5047 K. 1998/5152"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşe Giriş Bildirgesi Bulunan Sigortalının Tanık Olarak Bildirdiği Şahısların Dinlenmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ BULUNAN SİGORTALI ( Hizmet Tespiti Davasında Tanık Olarak Bildirdiği Şahısların Dinlenmesi )
TANIK DİNLENMESİ ( İşe Giriş Bildirgesi Bulunan Sigortalının Açtığı Hizmet Tespiti Davası )"
Y10.HD7.7.1998E. 1998/4259 K. 1998/5274"ALACAK DAVASI ( Trafik-İş Kazasına Uğramadığı iddiasına Dayalı Olarak Fazlaya Dair Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Alacağının Tahsili İstemi )
TEDAVİ SÜRESİ ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )
EŞİTSİZLİK ( Yasada Belirtilen 18 Aylık Sınırlama ile Sosyal Güvenlik Kurumları ve Onların İştirakçileri Arasında Eşitsizlik Yaratılması )
SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )
SAĞLIK YARDIMI ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )"
Y10.HD14.9.1998E. 1998/5238 K. 1998/5445"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Kuruma Olan Prim Borcunun Ödendiği İddiası )
PRİM BORCU ( İşverenin Kuruma Bunu Ödediğini İddia Etmesi )
TAŞERON KURUM ( Süresinde Bildirge Vermemesi ve İdari Para Cezasına Çarptırılmış Olması )
ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLMAMASI ( Alt İşverenin Sigorta Prim Bildirgesini Vermemesinden Dolayı Verilen İdari Para Cezası )
İDARİ PARA CEZASINDAN ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLMAMASI ( Alt İşverenin Sigorta Prim Bildirgelerini Süresinde Vermemesi )
ALT İŞVERENİN SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİNİ SÜRESİNDE VERMEMESİ ( İdari Para Cezasından Asıl İşverenin Sorumlu Olmaması )
SİGORTA PRİM BİLDİRGELERİNİN ALT İŞVERENCE SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( İdari Para Cezasından Asıl İşverenin Sorumlu Olmaması )"
Y10.HD14.9.1998E. 1998/5338 K. 1998/5443"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI DAVASI ( Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği )
HAKİMİN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM VEREMEYECEĞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Davası )
HÜKÜM ( Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Açık ve Kesin Olması Zorunluluğu )"
Y10.HD15.9.1998E. 1998/5330 K. 1998/5553"SİGORTALININ ANA VE BABASI ( Sağlık Yardımından Yararlanabilmeleri İçin Ana Babanın Mali ve Sosyal Durumunun Araştırılmasının Gerekmesi )
ANA VE BABANIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMASI ( Kurum Tarafından Ana Babanın Mali ve Sosyal Durumunun Araştırılmasının Gerekmesi )
ÇOCUK SAYISININ NÜFUS İDARESİNDEN CELBİ ( Ana Babanın Sağlık Yardımından Yararlanması Şartı )"
Y10.HD17.9.1998E. 1998/5401 K. 1998/5641"YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ ( Faiz Hakkının Saklı Tutulduğu İspat Edilmedikçe Talebin Kabul Edilmeyeceği )
FAİZ ( Yaşlılık Aylığının Geç Ödenmesi Halinde İstenebilmesinin Şartı )
YAŞLILIK AYLIĞI ( Geç Ödenmesi Halinde Faiz İstenebilmesinin Şartı )"
Y10.HD22.9.1998E. 1998/6473 K. 1998/5880"KURUMA BİLDİRİLMEYEN HİZMETLER ( Sigortalıca Tespitinin İstenmesi )
HİZMET TESPİT DAVASI ( Kuruma Bildirilmeyen Hizmetlerin Tespiti Hizmetin Sona Erdiği Tarihten itibaren Beş Yıl İçinde Açılması )
SİGORTALININ HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Hizmetin Sona Erdiği Tarihten itibaren Beş Yıl İçinde Açılması )"
Y10.HD3.11.1998E. 1998/5570 K. 1998/7612"RÜCU ALACAĞI DAVASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısına Ehliyeti Bulunmadığı Halde Aracını Kullandırarak Kaza Yapmasına Sebep Olan Kişiye Kurumca )
İSTİHDAM EDENİN VE ARAÇ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Tarım Bağ-Kur'lunun Geçirdiği Kazada Ölümü Nedeniyle Kurumun Yaptığı Ödemeler İçin Rücuu )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISININ TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Kurumun Yaptığı Ödemeler İçin Araç Sahibine Rücuu )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kurumun Yaptığı Ödemeler Nedeniyle Araç Sahibine Rücuu )"
Y10.HD3.11.1998E. 1998/6267 K. 1998/7606"TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalı Tarafından İşveren Aleyhine Açılması )
SİGORTALI TARAFINDAN İŞVEREN ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Muvazaanın Varlığı Durumunda Kurumun Rücu Alacağının Durumu )
RÜCUAN ALACAK ( Sigortalının İşveren Aleyhine Açtığı Tazminat Davasında Muvazaanın Söz Konusu Olması )"
Y10.HD9.11.1998E. 1998/7518 K. 1998/7851"KAÇINILMAZLIK ( Tüm Tedbirlerin Alınmasına Rağmen Zararın Kısmen veya Tamamen Oluşması )
RÜCU DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Kurumun Uğradığı Zararın İstemi )
İŞ KAZASI NEDENİYLE MALÜL KALAN İŞÇİYE KURUMCA YAPILAN HARCAMALAR ( Kurumun Rücu Davasıyla İşverenden Zararını Karşılama Yoluna Gitmesi )
İŞVERENİN TÜM TEDBİRLERİ ALMASI ( Buna Rağmen Kazanın Olmasının Kaçınılmazlık Olgusu İle Tanımlanması )
KÖMÜR MADENİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ KAZASINA UĞRAMASI ( Kurumun Uğradığı Zararlar İçin İşverene Rücuu ve İşverenin Sorumluluğu )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kömür Madeninde İş Kazasına Uğrayan İşçiye Kurumca Yapılan Ödemelerden )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Kömür Madeninde İş Kazası Sonucu Yaralanan İşçiye Kurumca Yapılan Ödemeler İçin İşverene Karşı Açılan )"
Y10.HD19.11.1998E. 1998/7422 K. 1998/8207"HİZMET TESPİT DAVASI ( Davcı Çalıştığı İş ve İşyeri Nedeniyle İtibari Hizmet Süresinden Yararlandırılması gerektiğinin Tespiti Talebi )
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA ( Günlük Çalışma Süreleri Tespit Edilerek Çalışılan Gün Sayını 0.25 ile Çarparak Belirlenen Miktar Kadar İtibari Hizmet Süresininden Yararlandırılmasının Gerekmesi )
HARÇTAN BAĞIŞIKLIK ( Sosyal Sigortalar Kurumu Harçtan Bağışık Olması Nedeni ile Harç Yükletilememesi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Davacının Talebi de Dikkate Alınarak İşe Giriş Tarihinden İtibaren Bilirkişilerin Tespit Ettikleri Gün Sayısı Kadar İtibari Hizmet Süresinin Yararlanmasının Gerekmesi )"
Y10.HD24.11.1998E. 1998/5992 K. 1998/8337"YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ YÖNÜNDEKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yargıtayın Bozma İlamından Sonra Taraflar Usulüne Uygun Çağrılarak Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
BOZMA KARARI ( Karardan Sonra Tarafların Usulüne Uygun Şekilde Celp ve İçtima Edilerek Bozmaya Karşı Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Savunma Hakkının Engellenmiş Sayılması )
SAVUNMA HAKKININ ENGELLENMESİ ( Usulsüz Tebligat Sonucu Davalının Duruşmada Yer Almaması Nedeniyle )"
Y10.HD26.11.1998E. 1998/8421 K. 1998/8396"FİİLİ HİZMET ZAMMI ( İtibari Hizmet Niteliği ve Sigortalılık Süresine Eklenmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENME ( Fiili Hizmet Zammı )
İTİBARİ HİZMET NİTELİĞİ VE SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENME ( Fiili Hizmet Zammı )"
Y10.HD1.12.1998E. 1998/7001 K. 1998/8511"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Sigortalılara İlişkin Prim ve Gecikme Zammı ile İdari Para Cezası Borcundan Dolayı )
SİGORTA PRİMİ ( Sigortalılara İlişkin Prim ve Gecikme Zammı ile İdari Para Cezası Borcundan Dolayı )
KAMU GÖREVLİLİLERİNİ SORUMLULUĞU ( Sigorta Primlerini Haklı Sebebleri Olmaksızın Yasada Öngörülen Sürede Tahakkuk ve Tediye Etmekle Yükümlü Olmaları )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİ ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Şahsın Borcu Olmadığı veya Kısmen Ödediği yada Zamanaşımına Dair İtirazlarını Tebliğden İtibaren Yedi Gün içinde Yapmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT ( Davaya Konu Ödeme Emirlerinin Davacıya Tebligat Kanunları Uyarınca Usulüne Uygun Olarak Yapılmaması Halinde Tebellüğ Tarihi Olarak Davacının Öngördüğü Tarihin Kabul Edilmesi )"
Y10.HD14.12.1998E. 1998/8419 K. 1998/8824"HİZMET TESPİTİ ( İşverene Ait İşyerinde Devamlı Olarak Geçen Çalışmalarının Tespiti ile Bu Sürelerin Sigortalı Hizmetlerden Sayılmasına Karar Verilmesi İstemi )
BAĞIMLILIK ( İşverenin Emir ve Talimatıyla İş Görmeyi İfade Etmesi ve Sigortalı ile İşveren Arasında Altlık Üstlüğün Söz Konusu Olması )
İŞÇİ ( Bir Hizmet Akdine Dayanarak Herhangi Bir İşte Ücret Karşılığı Çalışan Kişi Olması )
ZAMAN UNSURU ( Verilen İşin Muayyen veya Belirsiz Bir Süre içinde Yapılması Şeklinde Ortaya Çıkması )
HİZMET AKDİ ( Ücretin Hizmet Akdinin Unsurlarından Olması ve Kanunca da Açıkça Ücret Ödenmesinin Şart Kılınmış Olması )"
Y10.HD21.12.1998E. 1998/9060 K. 1998/9170"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tazmini İstemi )
YETKİLİ MAHKEME ( SSK'undan Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Uyuşmazlığın SSK'Yasasından Kaynaklanması Sebebiyle uyuşmazlığın İş Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Kişisel Kusura Dayanılarak Memur veya Kamu Görevlisi Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılmayacak Olması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Diğer Davalının Kararı Temyiz Etmemesinin Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturması )
HİZMET KUSURU ( Yapılan İşin Kamu Görevi Niteliğinde Olduğu Tartışmasız Olduğuna Göre Memur Olan Davalıların İşlediği Kusurun Hizmet Kusuru Sayılmasının Gerekmesi )
KUSUR KAVRAMI ( Suçun Taksirli Bir Suç Niteliğinde Olması ve Kasıtlı Bir Eylem Söz Konusu Olmaması ve Bu İtibarla Taksirli Suçların Kusur Kavramının İçeriğine Dahil Olması )"
Y10.HD29.12.1998E. 1998/834 K. 1998/9395"GECİKME ZAMMI ( Primin Süresi İçinde Ödenmeyen Kısmına Bu Sürenin Bitim Tarihinden İtibaren Belirli Oranda Bir Paranın Eklenmesi )
SSK PRİMLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ ( Primin Yasal Eklentisi Olan Gecikme Zammına Faiz Yürütülememesi )
FAİZ YÜRÜTME YASAĞI ( Primin Yasal Eklentisi Olan Gecikme Zammına Faiz Yürütülememesi )"
Y10.HD29.12.1998E. 1998/8940 K. 1998/9386"FAİZ ( İşkazası Sigortasından Gelirin Geç Bağlanması Durumunda Talep Edilen )
İŞKAZASI SİGORTASI ( Gelirin Geç Bağlanması Halinde Talep Edilen Faize Hangi Tarihten İtibaren Karar Verileceği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( İşkazası Sigortasından Gelirin Geç Bağlanması )
GELİRİN GEÇ BAĞLANMASI ( İşkazası Sigortasından )"
Y10.HD29.12.1998E. 1998/8952 K. 1998/8879"GECİKME ZAMMI ( Primin Ödenme Süresi İçinde Ödenmeyen Kısmına Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Belirli Oranda Paranın Eklenmesi )
PRİMİN ÖDENME SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN KISMI ( Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Belirli Oranda Paranın Eklenmesinin Gecikme Zammı Olması )
FAİZ ( Primin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Uygulanan Gecikme Zammına Uygulanması )"
Y10.HD29.12.1998E. 1998/9022 K. 1998/9385"İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Tahakkuk Ettirilen Tasarrufu Teşvik Kesintisi ve Gecikme Zammından Dolayı İşverene Karşı Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Talebi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İcra Takibine Vaki İtirazın Haksız Olması Halinde %40 'tan Aşağı Olmamak Üzere İnkar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI ( Tasarrufu Teşvik Kesintilerini Süresinde Tahakkuk ve Tediye Etmeyen Kamu Kuruluşlarının Tahakkuk ve Tediye ile Görevli Kamu Görevlilerinin de İşverenlerle Birlikte Sorumlu Olması )
TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ ( İşverenlerin Kanunda Belirtilen Süreler Dahilinde İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmalarının Gerekmesi )
TASARRUF HESABI ( İşverenlerin Kanunda Belirtilen Süreler Dahilinde İlgililerin Banka Hesaplarına Yatırmalarının Gerekmesi )
SORUMLU ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ( Bir Anonim Şirket Yönünden İmza Yetkisine Sahip Üye Olmasının Gerekmesi )"
Y10.HD30.12.1998E. 1998/6939 K. 1998/9543"2918 SAYILI YASANIN 108. MADDESİNE DAYANDIRILAN TAZMİNAT TALEPLERİ ( Husumet )
SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLEMEYEN ARAÇLARIN SEBEP OLDUKLARI ZARARLAR ( Tazminat Taleplerinin Kime Karşı Yöneltileceği )
HUSUMET ( 2918 Sayılı Yasanın 108. Maddesine Dayalı Olarak Açılacak Tazminat Davalarında )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 54)