YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y8.CD 29.11.1973- 25.12.1997 / 22.1.1998 -

Önceki Endeks ( Bölüm 101)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y8.CD

Y8.CD22.1.1998E. 1997/17788 K. 1998/331"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Ait Silahın Maddi Menfaat Karşılığı Diğer Sanık Tarafından Nakledilmesi Eyleminde Ortaklık ve Sayısal Vahamet Unsurlarının Oluştuğunun Kabulü )
ORTAKLIK ( Sanığa Ait Silahın Maddi Menfaat Karşılığı Diğer Sanık Tarafından Nakledilmesi Eyleminde Ortaklık ve Sayısal Vahamet Unsurlarının Oluştuğunun Kabulü )
VAHAMET ( Sanığa Ait Silahın Maddi Menfaat Karşılığı Diğer Sanık Tarafından Nakledilmesi Eyleminde Ortaklık ve Sayısal Vahamet Unsurlarının Oluştuğunun Kabulü )"
Y8.CD26.1.1998E. 1997/17623 K. 1998/509"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ruhsat Süresinin Dolmasından Sonra Sanığa Tebligat Yapılmaması )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI SÜRESİNİN DOLMASI ( Sanığa Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Sanıkta Kastın Varlığından Söz Edilememesi )"
Y8.CD27.1.1998E. 1997/18931 K. 1998/731"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Alacaklının bilgisi )"
Y8.CD28.1.1998E. 1997/17316 K. 1997/965"TOPLU SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Çıkar Paylaşımı Olmadan Kendilerine Ait ve Araştırarak Buldukları Silahları Ajanın Teşvikiyle Satan Yada Sattıran Sanık Eylemleri )
FER'İ NİTELİKTE YARDIM ( Çıkar Paylaşımı Olmadan Kendilerine Ait ve Araştırarak Buldukları Silahları Ajanın Teşvikiyle Satan Yada Sattıran Sanık Eylemlerine Yardım Eden Sanığın Eylemi )"
Y8.CD28.1.1998E. 1997/17569 K. 1998/847"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dipçik Kısmı Çıkartılarak El Kabzası Konulan Pompalı Tüfek )
POMPALI TÜFEK ( Dipçik Kısmı Çıkartılarak El Kabzası Konulan - 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmesi )"
Y8.CD4.2.1998E. 1997/19078 K. 1998/1127"BASIN YOLUYLA HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Bir Dergide Yayınlanan Röportajında Kemalizmi Din Düşmanlığı Olarak Göstermesi )
KEMALİZMİ DİN DÜŞMANLIĞI OLARAK GÖSTERME ( Sanığın Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Dergide Yayınlanan Röportajında Kemalizmi Din Düşmanlığı Olarak Göstermesi )
ACZMENDİ ŞEYHİNİN KEMALİZMLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ ( Sanığın Eyleminin Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )"
Y8.CD9.2.1998E. 1997/17602 K. 1998/1251"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Boşaltma )
KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Aynı Olayda İki Ayrı Suç İçin Farklı Gerekçelerle Farklı Hükümler Kurulmasının Çelişkili Olması )"
Y8.CD9.2.1998E. 1998/645 K. 1998/1281"BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHI ÜZERİNDE TAŞIMAK ( 6136 S. Yasaya Aykırı Davranış )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahı Üzerinde Taşımak )"
Y8.CD9.2.1998E. 1998/646 K. 1998/1280"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İnfaz Edilmemiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
İNFAZ EDİLMEMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması )
TEKERRÜR ( İnfaz Edilmemiş Önceki Mahkumiyetin Esas Alınmaması )"
Y8.CD11.2.1998E. 1997/19009 K. 1998/1526"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Atışa Uygunluğu Konusunda Düzenlenen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )
SİLAHIN ATIŞA UYGUNLUĞU KONUSUNDA RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bu Çelişkiler Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )"
Y8.CD11.2.1998E. 1998/729 K. 1998/1499"SİLAH SATIŞINA ARACILIK ( TCK 65/3'ün Uygulanmaması )
İŞTİRAK ( Silah Satışına Aracılık )"
Y8.CD16.2.1998E. 1997/18214 K. 1998/1806"2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Dağılma İhtarı Yapılmadığı Takdirde Suçun Oluşmaması )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Dağılma İhtarı Yapılmadığı Takdirde Suçun Oluşmaması )
DAĞILMA İHTARI ( Yasadışı Yürüyüş Yapıldığı ve Dağılmaları Gerektiği Hususunda İhtar Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/463 K. 1998/1752"HAZIRLIK SORUŞTURMASI SIRASINDA ZABITACA DÜZENLENEN RAPOR ( Hükme Dayanak Yapılamaması-6136 S. Kanuna Aykırılık )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hazırlık Soruşturmasında Zabıtaca Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Yapılamaması )
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Suça Konu Silahın Sağlam ve Atışa Elverişli Olup Olmadığının Tespiti İçin )
SUÇA KONU SİLAHIN SAĞLAM VE ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişiden Rapor Alınması )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/479 K. 1998/1753"HAZIRLIK SORUŞTURMASI SIRASINDA ZABITACA DÜZENLENEN RAPOR ( Hükme Dayanak Yapılamaması-6136 S. Kanuna Aykırılık )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hazırlık Soruşturmasında Zabıtaca Düzenlenen Raporun Hükme Dayanak Yapılamaması )
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Suça Konu Silahın Sağlam ve Satışa Elverişli Olup Olmadığının Tespiti İçin )
SUÇA KONU SİLAHIN SAĞLAM VE ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişiden Rapor Alınması ya da Atış Tatbikatı Yaptırılması )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/481 K. 1998/1743"PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ ( Düzelterek Onama )
DÜZELTEREK ONAMA ( Para Cezasının Fazla Tayini )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/485 K. 1998/1742"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Uygulama Maddesinin Gösterilmemiş Olmasının Maddi Hata Olarak Değerlendirilmesi )
UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Düzeltilebilir Maddi Hata-Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
DÜZELTİLEBİLİR MADDİ HATA ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Uygulama Maddesinin Gösterilmemiş Olması )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/487 K. 1998/1741"TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sarhoşluk Suçu )
SARHOŞLUK SUÇU ( Temyiz Sınırı )"
Y8.CD16.2.1998E. 1998/692 K. 1998/1805"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( İkametgah Değişikliğine Rağmen Nakil Ruhsatı Alınmamış Olması )
NAKİL BELGESİ ALINMAMIŞ OLMASI ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca-İkametgah Değişikliği )
İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca İçin Nakil Belgesi Alınmamış Olmasının Suç Kastını Göstermemesi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca İçin Nakil Belgesi Alınmamış Olması )"
Y8.CD18.2.1998E. 1998/582 K. 1998/1938"İÇTİMA SONUCU EKSİK PARA CEZASI TAYİNİ ( Sanık İçin Kazanılmış Hak Olmaması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezasının Eksik Tayini )
MAHALLİNDE DÜZELTİLEBİLİR YAZIM HATASI ( İçtima Sonucu Eksik Para Cezası Tayini )"
Y8.CD18.2.1998E. 1998/837 K. 1998/1919"ÇOCUK DÜŞÜRMEK ( Sanık Doktorun Kürtaj İçin Bütün İcrai Faaliyetleri Tamamlamasına Rağmen Rahmin Delinmesi Nedeniyle Çocuğun Ölü Alınması )
KÜRTAJ ( Sanık Doktorun Kürtaj İçin Bütün İcrai Faaliyetleri Tamamlamasına Rağmen Rahmin Delinmesi Nedeniyle Çocuğun Ölü Alınması )
SUÇA TAM KALKIŞMA ( Kürtaj Esnasında Rahmin Delinmesi İle Çocuğun Ölü Olarak Alınması ve Rahmin Çıkartılması Nedeniyle )"
Y8.CD23.2.1998E. 1998/1068 K. 1998/2251"KORKU VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( Herkesin Girip Çıktığı Gazinoda-TCK 264/7'nin Uygulanması )
HERKESE AÇIK GAZİNODA SİLAH ATMAK ( TCK 264/7'nin Uygulanması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Herkese Açık Gazinoda Korku ve Panik Yaratacak Şekilde Silah Atmak )"
Y8.CD23.2.1998E. 1998/660 K. 1998/2296"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Kişiliği-Sanığın Çok Sayıda Sabıkası Bulunması )
SANIĞIN ÇOK SAYIDA SABIKASI BULUNMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmemesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Göz Önünde Bulundurulması )"
Y8.CD23.2.1998E. 1998/677 K. 1998/2295"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Tecilli ve Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunması Halinde Mümkün Olmaması )
SANIĞIN TECİLLİ VE TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİ BULUNMASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesi )"
Y8.CD25.2.1998E. 1998/1017 K. 1998/2381"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Devir ve Ruhsat İşlemleri İçin Yanda Bulundurulduğu Savunması )
SİLAHIN RUHSAT İŞLEMİ İÇİN YANA ALINDIĞI SAVUNMASI ( Araştırılması Gereği-6136 S. Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD25.2.1998E. 1998/1509 K. 1998/2393"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçak )
KELEBEK BIÇAK ( 6136 S. Yasanın 4. Maddesi Kapsamındaki Bıçaklardan Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması )
KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDAN RAPOR ALINMASI ( Kelebek Bıçak )"
Y8.CD26.2.1998E. 1998/435 K. 1998/2565"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değerinin Pek Hafif Olması - Cezanın 1/3'e Kadar İndirilmesi Gereği )
TECAVÜZE KONU YERİN DEĞERİNİN PEK HAFİF OLMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Cezanın 1/3'e Kadar İndirilmesi Gereği )
CEZANIN 1/3'E KADAR İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Yerin Değerinin Pek Hafif Olması"
Y8.CD26.2.1998E. 1998/504 K. 1998/2614"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Mermilerinin Taşınması )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHIN MERMİLERİNİN TAŞINMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık )"
Y8.CD26.2.1998E. 1998/913 K. 1998/2469"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçağın 6136 S. Yasa Kapsamına Giren Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması )
KELEBEK BIÇAK ( 6136 S. Kanunun 4. Maddesi Kapsamına Girip Girmediği Konusunda Rapor Alınması )"
Y8.CD1.3.1998E. 1998/2056 K. 1998/3410"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Daha Önceden Yeterli Derecede Mal Gösterilmesi )
KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Borcu Karşılar Miktarda Mal Gösterilmiş Olması )
KREDİ KARTI BORCU DOLAYISIYLA TAKİP ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşması ve Unsurları )
TAKİP ALACAKLISI BANKAYA YETERLİ GÜVENCENİN VERİLMİŞ OLMASI ( Kredi Kartı Alırken )"
Y8.CD2.3.1998E. 1998/1371 K. 1998/2730"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Sanığa Ait Olduğunu Gösteren Kesin Deliller Elde Edilememesi )
SİLAHIN SANIĞA AİDİYETİNİN TAM OLARAK BELİRLENEMEMESİ ( Beraat Kararı Verilmesi )
BERAAT KARARI VERİLMESİ ( Silahın Sanığa Aidiyetinin Tam Olarak Belirlenememesi )"
Y8.CD2.3.1998E. 1998/1879 K. 1998/2771"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelemenin 2253 S. Yasaya Göre Yapılması Gerekirken 647 S. Yasaya Göre Yapılmış Olması )
ERTELEME ( 2253 S. Yasaya Göre Yapılması Gerekirken 647 S. Yasaya Göre Yapılmış Olması-6136 S. Yasaya Aykırılık )"
Y8.CD2.3.1998E. 1998/2022 K. 1998/2624"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahların Atışa Elverişli Olup Olmadığı )
SUÇA KONU SİLAHLARIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Hazırlık Soruşturmasında Polis Memurunun Yaptığı Açıklamalara Göre Hüküm Kurulamayacağı )
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ MARİFETİYLE İNCELEME YAPILMASI ( Suça Konu Silahların Atışa Elverişli Olup Olmadığı )
SİLAH ALIMINA ARACILIK ( Eylemin 6136 S. Yasanın 13/1. Madde ve Fıkrası Kapsamında Değerlendirilmesi )"
Y8.CD2.3.1998E. 1998/894 K. 1998/2729"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Güvenlik Alanı Dışına Çıkarılıp Çıkarılmadığının Tam Olarak Tespit Edilmesi )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Güvenlik Alanı Dışına Çıkarılıp Çıkarılmadığı Tam Olarak Tespit Edilmeden Karar Verilmemesi )
SİLAHIN GÜVENLİK ALANI DIŞINA ÇIKARILDIĞINI TESPİT ( Bulundurma Ruhsatlı Silah-6136 S. Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD12.3.1998E. 1997/18666 K. 1998/3412"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yivsiz-Setsiz Kısa Namlulu Av Fişeği Atan 114 Silah İmal Edip Satmak )
AV FİŞEĞİ ATAN YİVSİZ SETSİZ KISA NAMLULU SİLAH İMAL EDİP SATMAK ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
SİLAH İMAL EDİP SATMAK ( Yivsiz-Setsiz Kısa Namlulu Av Fişeği Atan 114 Adet - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD12.3.1998E. 1998/2024 K. 1998/3531"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Ait Onaylı Nüfus Kaydının Bulunmaması )
SANIĞA AİT ONAYLI NÜFUS KAYDININ BULUNMAMASI ( Nüfus Bilgilerinin Anlaşılır Olması Halinde Bozma Sebebi Olmaması )"
Y8.CD12.3.1998E. 1998/757 K. 1998/3533"SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Pasaport Kanununa Aykırı Davranış - Yurt Dışına İnsan Taşıma )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Pasaport Kanununa Aykırı Davranış - Yurt Dışına İnsan Taşıma )
PASAPORT KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yurt Dışına İnsan Taşıma - Suç İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/1085 K. 1998/3713"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Av Tüfeğinin Namlusunun Kesilerek Kısaltılması )
AV TÜFEĞİNİN NAMLUSUNUN KESİLMESİ ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Önödeme )
ÖNÖDEME ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Av Tüfeğinin Namlusunun Kesilmesi )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/1086 K. 1998/3702"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Atışa Elverişli Olup Olmadığı )
HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA YEMİNSİZ TEKNİK BÜRO POLİS MEMURUNUN DÜZENLEDİĞİ RAPOR ( Hükme Dayanak Yapılamaması-6136 S. Kanuna Aykırılık )
SUÇA KONU SİLAHIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Yeminli Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yapılması )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/2500 K. 1998/3576"OTURUMA KATILAN C. SAVCISININ ADI VE SOYADININ DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILMAMASI ( Bozma Sebebi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK.nun 59. Maddesiyle Yapılan İndirimde Temel Ağır Para Cezasının Fazla Tayini )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/2660 K. 1998/3641"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahla Tehdit )
SİLAHLA TEHDİT ( 6136 S. Yasaya Aykırılık )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/2664 K. 1998/3670"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hatıralık İddiası )
HATIRALIK İDDİASI ( Belgeyle İspat-6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
BELGEYLE İSPAT ( Hatıralık İddiası-6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD16.3.1998E. 1998/2697 K. 1998/3643"ERTELEME ( Toplam Cezanın İki Yılı Geçmesi Halinde Uygulanamaması )
TOPLAM HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İKİ YILI GEÇMESİ ( Erteleme Uygulanamaması )"
Y8.CD18.3.1998E. 1998/1987 K. 1998/3758"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İkametgah Değişikliği Nedeniyle Silahı Yeni Eve Naklederken Nakil Durumunun Bildirilmemiş Olması )
İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Nakil Sırasında İdareye Bildirilmeden Yeni Eve Nakledilmesi )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHIN YENİ EVE NAKLEDİLMESİ ( Nakil Sırasında İdareye Haber Verilmemiş Olmasının Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD19.3.1998E. 1998/1507 K. 1998/3992"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezada İndirim Yapılırken Hesap Hatası Yapılması )
HESAP HATASI ( Cezada İndirim Yapılırken-Düzelterek Onama )
CEZA İNDİRİMİ ( Hesap Hatasının Düzeltilerek Onanması )"
Y8.CD19.3.1998E. 1998/1798 K. 1998/3994"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Adli Tevbih-Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde )
ADLİ TEVBİH ( Mağdurun Karakol Amiri ve Başkomiser Sıfat ve Statüsünde Olması Halinde-6136 S. Kanuna Aykırılık )
MAĞDURUN KARAKOL AMİRİ VE BAŞKOMİSER OLMASI ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Adli Tevbih )"
Y8.CD19.3.1998E. 1998/2094 K. 1998/3935"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresinin Dolup Dolmadığının Araştırılması )
RUHSAT SÜRESİ ( Dolup Dolmadığının ve Sanığın Hukuki Durumunun Saptanması )"
Y8.CD19.3.1998E. 1998/2095 K. 1998/3939"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Taşınması-Zoralım )
BAŞKASINA AİT BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Zoralım veya Ruhsat Sahibine İade )
ZORALIM ( Başkasına Ait Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Taşınması )"
Y8.CD19.3.1998E. 1998/2096 K. 1998/3929"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Silah İçin Ceza Verilememesi )
ELE GEÇMEYEN SİLAH ( Ceza Verilip Verilemeyeceği )"
Y8.CD23.3.1998E. 1998/1041 K. 1998/4174"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Salt Sınır Kaldırmanın Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
ARAZİNİN SINIRINI KALDIRMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Sayılamayacağı - Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
SINIR KALDIRMANIN HUKUKİ ANLAŞMAZLIK NİTELİĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Sayılamayacağı )"
Y8.CD25.3.1998E. 1998/2992 K. 1998/4271"PLASTİK JOP ( 6136 S. Yasa Kapsamına Girdiği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Plastik Jopun 6136 S. Yasa Kapsamına Girdiği )"
Y8.CD26.3.1998E. 1998/2468 K. 1998/4457"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 500 Adet 9mm Çapında Mermi )
500 ADET MERMİ ELE GEÇİRİLMESİ ( Mutad Sınır Aşıldığından 6136 S. Yasanın 13/1 Maddesinin Uygulanması )"
Y8.CD26.3.1998E. 1998/2834 K. 1998/4405"TEMYİZ SÜRESİ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarında )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARININ TEMYİZİ ( Savcının Yapacağı Temyizde Süre )
SÜRE ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi )"
Y8.CD27.3.1998E. 1998/26 K. 1998/4491"2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların TBMM de Eğitim Özgürlüğü Engellenemez Şeklinde Bağırmaları ve Pankart Açmalarının Suç Oluşturmaması )
TBMM DE HARÇLARA HAYIR YAZILI PANKART ASILMASI ( Sanıkların Eğitim Özgürlüğünün Sağlanması İçin Demokratik Bir Tepkide Bulunması )
PANKART ASMA ( Sanık Öğrencilerin Harçların Kaldırılması Amacıyla Bunu Yapmış Olmaları Nedeniyle Suçun Oluşmamış Olması )"
Y8.CD30.3.1998E. 1998/2904 K. 1998/4580"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-Bir Olaydan Sonra Başka Bir Ruhsatsız Silah Taşınmasının Tek Suç Olup Olmadığı )
RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( Önceki Olayda Başka Bir Silah Kullanılması Halinde Tek Suç Oluşup Oluşmayacağı )
BİRDEN FAZLA RUHSATSIZ TABANCA ( Kaç Kez Ceza Verileceği )"
Y8.CD2.4.1998E. 1998/1943 K. 1998/4943"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Geçici Köy Korucusunun 4178 S. Yasanın Yürürlüğünden Önce Görevinden Ayrılmış Olması )
KÖY KORUCUSUNUN 4178 S. YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GÖREVDEN AYRILMASI ( Silahın Zoralımıyla Yetinilmesi-6136 S. Kanuna Aykırılık )
SİLAHIN ZORALIMI ( Geçici Köy Korucusunun 4178 S. Yasanın Yürürlüğünden Önce Görevinden Ayrılmış Olması )
TECİL TALEBİ ( Cevapsız Bırakılamaması )"
Y8.CD24.4.1998E. 1998/3312 K. 1998/5602"YAYIN YOLU İLE HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Duruşmadan Vareste Tutulma )
DURUŞMADAN VARESTE TUTULMA HAKKI ( Sanığın Yargılandığı Suçtan Değil de Başka bİr Suçtan Tutuklu Olması Halinde )
SUSMA HAKKI ( Duruşmadan Vareste Tutulma-Sanığın Başka Suçtan Tutuklu Olması )
BAŞKA BİR SUÇTAN DOLAYI TUTUKLU OLAN SANIK ( Duruşmadan Vareste Tutulma-Susma Hakkı )"
Y8.CD24.4.1998E. 1998/4061 K. 1998/5611"MALVARLIĞINDAKİ ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ SUÇU ( İcra Takibi Kesinleşmeden Oluşmayacağı )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( İİK. m.340'taki Suçun Oluşumu İçin Şart Olduğu )"
Y8.CD27.4.1998E. 1998/4106 K. 1998/5691"ERTELEME ( İlgili Maddenin Gösterilmemiş Olmasının Bozma Sebebi Olmayacağı )
UYGULANAN KANUN MADDESİNİN KARARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Erteleme-Bozma Sebebi Yapılmaması )"
Y8.CD29.4.1998E. 1998/4172 K. 1998/5811"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onay Tarihi ile Başvuru Tarihi Arasında 5 Yıl Geçmesi )
ONAYIN HÜKÜMSÜZ KALMASI ( Ruhsat Alınacağı İnancı ile MKE. Kurumundan Silah Alınmasında Suç Kastı Bulunmaması )
6136 SAYILI YASAYI İHLAL KASTI ( Ruhsat Alınacağı İnancı ile MKE. Kurumundan Silah Alınması )
RUHSAT ALINACAĞI İNANCI İLE MKE KURUMUNDAN SİLAH ALINMASI ( Suç Kastının Bulunmaması )"
Y8.CD29.4.1998E. 1998/4687 K. 1998/5889"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Adet Mermiyi Bulduğunu Savunan Reşit Olmayan Lise Öğrencisi )
MERMİ ( Bir Adet/Bulduğunu Savunan Reşit Olmayan Lise Öğrencisi - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış Bilinç ve Kastının Bulunamayacağı )"
Y8.CD30.4.1998E. 1998/4146 K. 1998/6042"TCK 40. MADDENİN UYGULAMASI ( Ceza Ertelenmişse Erteleme Hükmünün Uygulanmasından Sonra )
CEZANIN ERTELENMESİ ( TCK 40. Maddenin Erteleme Hükmünün Uygulanmasından Sonra Uygulanması )"
Y8.CD4.5.1998E. 1998/4607 K. 1998/6134"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabanca Sayısının 4 Olması Halinde 13/2.Maddenin Uygulanması )
SANIKTA YAKALANAN TABANCA SAYISININ 4 OLMASI ( 6136 S. Yasanın 13. Maddesinin 2.Fıkrasının Uygulanması )
YAKALANAN SİLAHLARIN SAYI BAKIMINDAN VAHİM OLMASI ( 4 Tabanca-6136 S. Yasanın 13. Maddesinin 2.Fıkrasının Uygulanması )"
Y8.CD6.5.1998E. 1998/4960 K. 1998/6374"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabancaların Niteliksiz Olmasına Rağmen 22 Adet Olması-12. Maddenin 4. Fıkrasının Uygulanması )
NİTELİKSİZ TABANCALAR ( Sayı Olarak Fazla Olması Halinde 12. Maddenin 4. Fıkrasının Uygulanması )
SİLAH SAYISININ FAZLA OLMASI ( Tabancaların Niteliksiz Olması-12. Maddenin 4. Fıkrasının Uygulanması )"
Y8.CD6.5.1998E. 1998/5099 K. 1998/6404"PARA CEZASI HESAPLANIRKEN TOPLAMADA HATA YAPILMASI ( Düzelterek Onama )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezası Hesaplanırken Toplamada Hata Yapılması )"
Y8.CD7.5.1998E. 1998/4664 K. 1998/6575"YAYIN YOLUYLA KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( Dergi Adına Basılıp Dağıtılan Takvimler )
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPOGANDASINI YAPMAK ( Dergi Adına Basılan ve Dağıtılan Takvimlerle-Kanunun Cürüm Saydığı Fiili Övmek )"
Y8.CD11.5.1998E. 1998/4261 K. 1998/6746"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Köy Korucusuna Ait Silahın Dükkanda Durmasına İzin Verilmesi )
KÖY KORUCUSUNA AİT SİLAHI EMANETEN SAKLAMAK ( 6136 Sayılı Kanunu İhlal Kastı )"
Y8.CD11.5.1998E. 1998/4305 K. 1998/6666"KELEBEK ÇAKI ( 6136 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Kapsamına Giren Bıçaklardan Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Çakı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Uygulanan Kanun Maddesinin Kararda Gösterilmesi Gereği )"
Y8.CD11.5.1998E. 1998/5024 K. 1998/6729"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Düğünde Sadece Ateş Etmek İçin Arkadaşından Ruhsatsız Tabancayı Alıp Ateş Edip Teslim Etmek )
RUHSATSIZ TABANCAYI SADECE ATEŞ ETMEK İÇİN ALIP ATEŞ ETTİKTEN SONRA GERİ VERMEK ( Taşıma Kastı Bulunmaması-6136 S. Yasaya Aykırılık )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Düğünde Sadece Ateş Etmek İçin Tabancayı Alıp Tekrar İade Etme Fiilinde Taşıma Kastı Bulunmaması )"
Y8.CD11.5.1998E. 1998/5043 K. 1998/6710"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Para Cezasının Hesabında Maddi Hata )
PARA CEZASI ( Hesaplamadaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi )"
Y8.CD11.5.1998E. 1998/5568 K. 1998/6730"TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( Sanığın Bir Suçundan Dolayı İndirim Yapıldığında Diğerleri İçin de Yapılması )
CEZA İNDİRİMİ ( Sanığın Bir Suçundan Dolayı İndirim Yapıldığında Diğerleri İçin de Yapılması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK 59 Uyarınca Yapılacak İndirimlerin Sanığın Diğer Suçlarına da Uygulanması )"
Y8.CD14.5.1998E. 1998/2542 K. 1998/6983"EMEKLİ POLİS MEMURU ( Zati Tabancalarını Kartlarına İşletmek Suretiyle Taşımaları )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emekli Polislerin Zati Tabancaları )
KİMLİK KARTININ SİLAH TAŞIMA BELGESİ YERİNE GEÇMESİ ( Emekli Polis Memurunun Zati Tabancaları )"
Y8.CD21.5.1998E. 1998/5400 K. 1998/7368"GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ( Silah Taşımanın İdarenin Bilgisi Altında Olduğu İddiasının Araştırılması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gönüllü Köy Korucusunun İdarenin Bilgisi Altında Silah Taşıdığı İddiası )
İDARENİN BİLGİSİ ALTINDA SİLAH TAŞIMA ( Gönüllü Köy Korucusu )"
Y8.CD21.5.1998E. 1998/6017 K. 1998/7262"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kolluk Memurunun Düzenlediği Belge - Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Zorunluluğu )
EKSİK İNCELEME ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Kolluk Memurunun Düzenlediği Belge/Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Zorunluluğu )
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Kolluk Memurunun Düzenlediği Belge )"
Y8.CD27.5.1998E. 1998/5121 K. 1998/7753"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( TCK.nun 59. Maddesi ile 647 Sayılı Yasanın Lehe Hükümlerinin Uygulanması İsteğinin Cevapsız Bırakılması )
KORKU PANİK YARATACAK ŞEKİLDE İŞYERİ KURŞUNLAMAK ( TCK.nun 59. Maddesi ile 647 Sayılı Yasanın Lehe Hükümlerinin Uygulanması İsteğinin Cevapsız Bırakılması )
SANIK LEHİNE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Karar Verilmemesinin Bozma Sebebi Olması )"
Y8.CD27.5.1998E. 1998/6338 K. 1998/7748"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Borçluya Tebligat Usulsüzse Suçun Oluşmaması )
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDE USULSÜZLÜK ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD1.6.1998E. 1998/6991 K. 1998/8042"SANIĞIN NÜFUS KAYDININ GETİRTİLİP OKUNMASI ( Sanığa Diyeceğinin Sorulması )
SANIĞA DİYECEĞİNİN SORULARAK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Nüfus Kaydı Getirtilip Okunduktan Sonra )"
Y8.CD4.6.1998E. 1998/5995 K. 1998/8433"SANIĞIN YAŞI NEDENİYLE YAPILAN İNDİRİM ( Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
HÜKÜM FIKRASINDA BULUNMASI GEREKEN KONULAR ( Uygulanan Kanun Maddeleri )
SANIK HAKKINDA UYGULANAN KANUN MADDELERİ ( Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gereği )"
Y8.CD4.6.1998E. 1998/7184 K. 1998/8365"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD8.6.1998E. 1998/6512 K. 1998/8631"SUÇ EŞYASINI MUHAFAZA ETMEK ( Kardeşinin Ruhsatsız Silahını Saklamak )
KARDEŞİNİN RUHSATSIZ TABANCASINI SAKLAMAK ( Suç Eşyasını Muhafaza Etmek-TCK 296/2 Gereğince Ceza Verilmemesi )"
Y8.CD8.6.1998E. 1998/7203 K. 1998/8527"YURTDIŞINDAN SATIN ALINAN TABANCANIN YURDA KAÇAK SOKULMASI ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yurtdışından Satın Alınan Tabancanın Yurda Kaçak Sokulması-Görev )
MADDE YÖNÜNDEN YETKİ ( Yurtdışından Satın Alınan Tabancanın Yurda Kaçak Sokulması )"
Y8.CD10.6.1998E. 1998/7285 K. 1998/8692"HÜKÜMET MEMURLARI TARAFINDAN EFRADA KARŞI YAPILAN SUİ MUAMELELER ( Sanıkların Gözaltına Aldıkları Şahsa İşkencede Bulunmaları )
İŞKENCE SUÇU ( Sanıkların Yasadışı Örgüt Üyesi Olduğu İddiasıyla Gözaltına Alınan Mağdura Sorgusu Sırasında Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapmalarının Suç Oluşturması )
GÖZALTINDA İŞKENCE ( Sanıkların Yasadışı Örgüt Üyesi Olduğu İddiasıyla Gözaltına Alınan Mağdura Sorgusu Sırasında Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapmalarının Suç Oluşturması )"
Y8.CD15.6.1998E. 1998/7314 K. 1998/8975"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hakkında Dava Açılandan Başkası Adına Mahkumiyet Hükmü Kurulmuş Olması )
SANIKTAN BAŞKASI HAKKINDA MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI ( İnfazda Duraksamaya Sebep Olacağından Mümkün Olmaması )"
Y8.CD15.6.1998E. 1998/7330 K. 1998/9120"SUÇA KONU SİLAHIN ELDE EDİLEMEMESİ ( Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Elde Edilememesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Uygulanan Kanun ve Maddesinin Gösterilmesi Gereği )"
Y8.CD15.6.1998E. 1998/7338 K. 1998/9033"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Adliye Koridorunda Taşınması Halinde Cezanın Artırılıp Artırılmayacağı )
ADLİYE KORİDORUNDA SİLAH TAŞINMASI ( Cezanın Artırılıp Artırılmayacağı )"
Y8.CD15.6.1998E. 1998/8335 K. 1998/10626"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa Hükmünün Yanlış Gösterilmesi )
GEREKÇELİ KARARDA UYGULANAN KANUN MADDESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Yerinde Düzeltilebilir Daktilo Hatası Kabul Edilmesi )"
Y8.CD17.6.1998E. 1998/7516 K. 1998/9211"MEVKUF VEYA MAHKUMA TEBLİGAT ( Cezaevi Yönetimi Aracılığıyla Doğrudan Kendisine Yapılacağı )
CEZAEVİNDE TEBLİGAT ( Cezaevi Yönetimi Aracılığıyla Doğrudan Kendisine Yapılır )
TEBLİGAT ( Cezaevinde Bulunan Kişiye Yapılma Şekli )"
Y8.CD22.6.1998E. 1998/7903 K. 1998/9560"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Eksik Soruşturma ile Hüküm Kurulması-Suça Konu Silah Üzerinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması )
HAZIRLIK SORUŞTURMASI SIRASINDA TEKNİK BÜRO POLİS MEMURUNUN DÜZENLEDİĞİ EKSPERTİZ RAPORU ( Suça Konu Silah Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI ( 6136 S. Yasaya Aykırılık-Suça Konu Silah Hakkında )"
Y8.CD22.6.1998E. 1998/7904 K. 1998/9561"KELEBEK BIÇAK ( 6136 S. Yasanın 4. Maddesindeki Bıçaklardan Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Zorunluluğu )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçak )
KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDAN RAPOR ALINMASI ( Kelebek Bıçak )"
Y8.CD22.6.1998E. 1998/7925 K. 1998/9544"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Gerekçeli Kararda Tekerrür Nedeniyle Yapılan Artırımın Gösterilmemesi )
TEKERRÜR NEDENİYLE YAPILAN ARTIRIMIN GEREKÇELİ KARARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki-Düzelterek Onama )"
Y8.CD29.6.1998E. 1998/7676 K. 1998/10097"TEKERRÜR ( 6136 S. Kanuna Aykırılık-Önceki Mahkumiyetin 3831 S. Yasa Kapsamında Olması )
SUÇ KONUSU SİLAHIN ELE GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin 6136 S. Yasaya Aykırılık Bakımından Tekerrüre Esas Olup Olmaması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bir Seneyi Geçen Hapis Cezasının Paraya Çevrilememesi )
BİR YILI GEÇEN HAPİS CEZASI ( Paraya Çevrilemeyeceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olup Olmayacağı )"
Y8.CD29.6.1998E. 1998/8362 K. 1998/10085"PARA CEZASININ EKSİK TAYİNİ ( Düzelterek Onama )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Para Cezasının Eksik Takdir Edilmiş Olması )"
Y8.CD29.6.1998E. 1998/8365 K. 1998/10064"TEMYİZ YETKİSİ ( Müştekinin/Mağdurun Müdahil Sıfatını Alması Gereği )
MÜDAHİL SIFATI ALINMASI ( Temyiz Hak ve Yetkisi Kazanılabilmesi İçin )
MÜŞTEKİNİN TEMYİZ YETKİSİ ( Müdahil Sıfatı Almış Olması Gereği )"
Y8.CD29.6.1998E. 1998/8989 K. 1998/9938"OTURUMA KATILAN C. SAVCISININ İSMİNİN TUTANAKTA YAZILMAMASI ( Bozma Sebebi )
USULİ BOZMA SEBEPLERİ ( Oturuma Katılan Savcının Adının Tutanağa Yazılmamış Olması )"
Y8.CD1.7.1998E. 1998/8408 K. 1998/10234"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Otomatik Susta Tertibatı Olmayan Tek Ağızlı Kelebek Bıçağın Vasfının Tesbiti )
KELEBEK BIÇAĞIN VASFININ TESBİTİ ( Otomatik Susta Tertibatı Olmayan Tek Ağızlı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD1.7.1998E. 1998/8414 K. 1998/10230"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kolluk Görevlilerinin Düzenlediği Belge - Silahın Sağlam Olup Olmadığının Bilirkişice İncelenmesi )
HAZIRLIK SORUŞTURMASI ( Kolluk Görevlilerinin Düzenlediği Belge - Silahın Sağlam Olup Olmadığının Bilirkişice İncelenmesi )
SİLAHIN SAĞLAM OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİCE İNCELENMESİ ( Kolluk Görevlilerinin Düzenlediği Belge - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD1.7.1998E. 1998/8622 K. 1998/10225"TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAMASI ( Eski Hale Getirme İsteminin Reddine İlişkin Ek Karar - Acele İtiraz Niteliğinde Kabul Edilmesi )
ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN EK KARAR ( Temyiz Kabiliyeti Bulunmaması - Acele İtiraz Niteliğinde Kabul Edilmesi )
ACELE İTİRAZ NİTELİĞİNDE KABUL EDİLME ( Eski Hale Getirme İsteminin Reddine İlişkin Ek Karar )"
Y8.CD1.7.1998E. 1998/9328 K. 1998/10221"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İlk İhlalde Oluşup Sonraki İhlallerin Ayrı Bir Suç Teşkil Etmemesi )"
Y8.CD2.7.1998E. 1998/7642 K. 1998/10408"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sendika Genel Başkanının Kamu Emekçilerinin Sosyo Ekonomik Durumu İle İlgili Açıklama Yapmasının Suçu Oluşturmaması )
SENDİKA GENEL BAŞKANININ GREV İSTEMMİNDE BULUNMASI ( Bu İstemin Halkı Suç işlemeye Tahrik Etmek Olmaması )
GREV İLE HÜKÜMETİ TEHDİT ( Sendika Genel Başkanının Bu Davranışının Halkı Suç işlemeye Tahrik Etmek Olmaması )"
Y8.CD6.7.1998E. 1998/7894 K. 1998/10587"SANIK LEHİNE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( 647 S. Yasanın 5 ve 6. Maddelerinin Uygulanması Talebi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Lehine Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Cevapsız Bırakılması )"
Y8.CD6.7.1998E. 1998/8856 K. 1998/10435"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Antika Olması )
SUÇA KONU SİLAHIN ANTİKA OLMASI ( Yönetime Teslim Edilmesi-6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
SUÇA KONU SİLAHIN YÖNETİME TESLİM EDİLMESİ ( Silahın Antika Olması )"
Y8.CD6.7.1998E. 1998/8879 K. 1998/10451"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Delil Yetersizliği )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( 6136 S. Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD6.7.1998E. 1998/9547 K. 1998/10589"3831 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olmaması-6136 S. Yasaya Aykırılık )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 3831 S. Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )"
Y8.CD9.7.1998E. 1998/8817 K. 1998/10786"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Hakkında Soruşturma Başladığı Sırada Milletvekili Olması )
MİLLETVEKİLİ OLAN SANIĞIN SUÇ İŞLEMESİ ( Sanığın Bu Suçları Devlet Memuru Olduğu Dönemde İşlemesi )
MEMURUN MUHAKEMATI HAKKINDAKİ YASA ( Milletvekili Olan Sanığın İşlediği Suçları Memur Olduğu Dönemlerde İşlemesi Nedeniyle Bu Yasanın Uygulanması )"
Y8.CD13.7.1998E. 1998/8555 K. 1998/10918"2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yasadışı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılma )
YASADIŞI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE KATILMAK ( Kolluk Kuvvetlerinin İhtarına Rağmen Dağılmayan Sanıkların Eyleminin Suç Oluşturması )"
Y8.CD14.9.1998E. 1998/10124 K. 1998/11108"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Alacağın Herkeste Bulunabilecek Bir Miktar Olması )
CEZAİ SORUMLULUK ( Düşük Miktarda Borç İçin Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD14.9.1998E. 1998/10274 K. 1998/11022"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Özel Zula İle Donatılan Bölümlerinde Silah Taşınırken Yakalanan Kamyonun Zoralımına Karar Verilmesi )
ZORALIM ( Özel Zula İle Donatılan Bölümlerinde Silah Taşınırken Yakalanan Kamyon )
SİLAH TAŞIRKEN YAKALANAN KAMYON ( Bu Kamyonun Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
FERİ İŞTİRAK ( Sanığa Ait Silah ve Mermileri Nakil Aracına Taşıyan ve Aralarında Bir Menfaat Birliği ve Ortaklığı Bulunmayan Sanığın Eylemi )"
Y8.CD23.9.1998E. 1998/10296 K. 1998/11672"ATATÜRK'ÇÜ LAİK KESİM - İSLAMİ ŞERİAT İLE BÜTÜNLEŞTİRİLEN KESİM ( Halkı Din ve Irk Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI DİN VE IRK FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Siyasi Parti Üyesi - Açık Hava Toplantısındaki Konuşmasında )
SUÇ İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK - SAVAŞ ÇAĞRISI ( "minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" Şiirini Okuyarak Konuşmaya Başlayan Siyasetçi )
MİNARELER SÜNGÜ KUBBELER MİĞFER CAMİLER KIŞLAMIZ MÜMİNLER ASKER MISRALARI ( Siyasi Parti Üyesinin Konuşması - Suç İşlemeye Alenen Tahrik/Savaş Çağrısı )
ANTİ LAİK ODAKLAŞMASI NEDENİYLE KAPATILAN SİYASİ PARTİ ÜYESİ ( Halkı Din ve Irk Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )
SİYASİ PARTİ ÜYESİNİN HALKI DİN VE IRK FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMESİ ( "minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" Şiirini Okuyarak Konuşmaya Başlaması )
HÜKMÜN GEREKÇENİN ABARTILI VE AYRINTILI OLMASI NEDENİYLE BEĞENİLMEMESİNDEN BOZULAMAYACAĞI
C. SAVCISINI RED ( Usul Hukukumuzda Böyle Bir Müessesenin Olmaması )"
Y8.CD1.10.1998E. 1998/9578 K. 1998/12084"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Kısım Sanıkların Bomba Bulundurması )
BOMBA BULUNDURAN SANIKLAR ( Bunların Beş Yıldan Sekiz Yıla Kadar Cezalandırılması )
TÜFEK TABANCA VE MERMİ BULUNDURMA ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Olması )"
Y8.CD1.10.1998E. 1998/9951 K. 1998/12126"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Aldatma Mevcudiyetinin Olması ve Herkesce Kolayca Anlaşılabilir Nitelikte Bulunmaması )
ZORALIM ( Piyasaya Sahte Olarak Çıkarılan Paraların Zoralımına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD12.10.1998E. 1998/10667 K. 1998/12819"İŞKENCE YAPMAK ( Sanık Polis Memurlarının Gözaltı Süresince Sanıklara Suçlarını Söyletmek İçin İşkence Yapmaları )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK ( Hakaret Tehdit Göz Bağlamak Elektrik Vermek Kızlara Cinsel Tacizde Bulunmak Gibi Eylemlerde Bulunan Sanıklar )
SANIKLARIN SAMİMİ İDDİALARI ( Sanık Terörle Mücadele Şubesi Görevlilerinin İşkence Yaptıklarına Dair İddiaların Kabulü )
DOKTOR RAPORU ( Mağdurların Sanık Polisler Tarafından İşkenceye Tabi Tutulduklarının Kabulü )
ELEKTRİK AKIMI VERMEK ( Sanık Polislerin Mağdurlara Suçlarını Söyletmeleri İçin İşkence Yapmaları )"
Y8.CD15.10.1998E. 1998/9777 K. 1998/13044"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmeden İcra Kefilinin Mahkum Edilmesi )
İCRA KEFİLİ ( Asıl Borçlu İçin Takip Kesinleşmedikçe Kefil İçin de Kesinleşmez )
İCRA KEFİLİNİN TAAHHÜDÜ İHLALDEN CEZALANDIRILMASI ( Asıl Borçlu Hakkında Takip Kesinleşmeden )"
Y8.CD19.10.1998E. 1998/11485 K. 1998/13240"HÜKMÜN MEVZUU VE SUÇU TAKDİRDE MAHKEMENİN YETKİSİ ( İddianamede Gösterilen Fiille Bağlılığı )
MAHKEMENİN İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN FİİLLE BAĞLILIĞI ( Hüküm Kurarken )"
Y8.CD19.11.1998E. 1998/13079 K. 1998/15209"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Erteli ve Ortadan Kalkmış Sayılan Önceki Mahkumiyet-Suçu Birlikte İşlemeyn Sanıkların Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu )
ERTELİ MAHKUMİYET ( Ortadan Kalkmış Sayılması Halinde Sonraki Mahkumiyete Etkisi-6136 S. Kanuna Muhalefet ) )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Suçu Birlikte İşlemeyen Sanıklar )"
Y8.CD26.11.1998E. 1998/13082 K. 1998/15622"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Görevi Nedeniyle Alınmış Silah Taşıma Ruhsatının Bulunması )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Sanığın Görevi Nedeniyle Almış Olduğu Ruhsatın Bulunması ve Ruhsat Süresinin Dolması Halinde de Zabıtaca Tebligat Yapılmamış Olması )6"
Y8.CD2.12.1998E. 1998/15312 K. 1998/15992"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibe Konu Alacağın Normalde Herkes Tarafından Karşılanabilecek Bir Miktar Olması )
YARGILAMA GİDERİ VE ÜCRETİ VEKALET ( Mal Beyanında Bulunmama Suçuyla İlgili Yargılamada )"
Y8.CD9.12.1998E. 1998/13415 K. 1998/16390"HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE NEFRETE TAHRİK ETME ( İtalyan Uyruklu Sanığın Yaptığı Eylemin Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Olması )
KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( İtalyan Uyruklu Sanığın Terör Örgütü ve Onun Elebaşısı Lehine Sloganlar Atması )
YABANCI UYRUKLU SANIĞIN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMASI ( Sanığın Suçunun Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Kapsamında Değerlendirilmesi )
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN YABANCI UYRUKLU SANIK ( Sanığın Eyleminin Kanunun Suç Saydığı Fiili Övmek Olarak Kabulü )"
Y8.CD14.12.1998E. 1998/14847 K. 1998/16727"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dere Kıyısından Su Hareketleri İle Oluşan Kumları Alma Eyleminin İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
DERE KIYISINDAKİ KUMLARI ALMA EYLEMİ ( Kıyı Kanununda Gösterilen İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
İDARİ PARA CEZASI ( Sanığın Dere Kıyısından Su Hareketleri İle Oluşan Kumları Alma Eylemi )"
Y8.CD14.12.1998E. 1998/15804 K. 1998/16757"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kelebek Bıçaklarının Vasfının Tesbiti )
KELEBEK BIÇAKLARININ VASFININ TESBİTİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD21.12.1998E. 1998/16389 K. 1998/17307"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayetin Hangi Süreler İçinde Yapılabileceği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( İcra Tetkik Merciinde Bakılan Suçlarda )
TETKİK MERCİİNDE BAKILAN SUÇLAR ( Şikayet Süresi )"
Y8.CD24.12.1998E. 1998/14777 K. 1998/17693"KORKU KAYGI VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE MESKUN YERDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Kastının Panik Yaratmak Olmasa da Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olması )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Spor Kulübünün Galibiyeti Sonucu Caddede Ateş Etmesinin Panik Yaratmak Kastı Olmamasına Rağmen Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olması )
KASIT UNSURU ( Sanığın Spor Kulübünün Galibiyeti Sonucu Caddede Ateş Etmesinin Panik Yaratmak Kastı Olmamasına Rağmen Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olması )"
Y8.CD28.12.1998E. 1998/15700 K. 1998/17870"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süresi Dolan Ruhsatı Yeniletmemek )
SÜRESİ DOLAN SİLAH RUHSATINI YENİLETMEMEK ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Sanığa Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
RUHSATIN YENİLENMESİ İÇİN TEBLİGAT YAPILMASI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Süresi Dolan Silah Ruhsatını Yenilememek )"
Y8.CD30.12.1998E. 1998/14068 K. 1998/18036"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Yönünden Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gereği )
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Piyasaya Sahte Para Sürmek-Paraların İğfal Kabiliyeti )
SAHTE PARALARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması-Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
Y8.CD25.1.1999E. 1998/13416 K. 1999/161"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sanıklardan Birinin Başkanlığında Aynı Amaç Doğrultusunda Örgütlenmesi )
ÇEK SENET TAHSİLATI YAPMAK ( Sanıkların Bunu Emir Komuta Zinciri ve Aynı Amaç Doğrultusunda Yapmalarının Cürüm İçin Teşekkül Oluşturmak Olması )
AYNI AMAÇ ETRAFINDA TOPLANARAK SUÇ İŞLEME ( Sanıkların Eyleminin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Kapsamında Olması )
MEMURLARA MAAŞ VEREREK SUÇ İŞLEMEYE DESTEK ALMA ( Sanıkların Eyleminin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Kapsamında Olması )"
Y8.CD3.2.1999E. 1998/18379 K. 1999/654"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Makul Sebep İleri Sürülmüşse Araştırılmalıdır )"
Y8.CD8.2.1999E. 1999/214 K. 1999/1087"UÇAK KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın İşsizlik ve Ekonomik Sıkıntılar Nedeniyle Teşebbüsde Bulunması )
TEHDİT İLE BİR UÇAĞI BAŞKA YERE GÖTÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Almanya'ya Gidebilmek İçin Bu Suçu İşlemiş Olması )
BOMBA TEHDİDİ İLE UÇAK KAÇIRMA ( Sanığın Suçunun Tehdit ve Korku İle Uçağı Bir Yerden Başka Yere Götürme Olması )"
Y8.CD10.3.1999E. 1999/1140 K. 1999/3117"HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Ülkedeki İnsanları Kendi Dini Görüşü ve İnancı Açısından Ayrıma Tabi Tutması )
DİN VE İNANÇ BAKIMINDAN HALKI SINIFLARA AYIRMA ( Sanığın Suçunun Halkı Din Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
CİHAT ÇAĞRISI YAPMA ( Sanığın Suçunun Halkı Din Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )"
Y8.CD15.3.1999E. 1998/17627 K. 1999/3286"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere 2. Kez El Atmak - 2. Men Kararı İnfazından Sonra İlk Men Kararının İptal Edilmesi )
TAŞINMAZA İKİNCİ KEZ EL ATMAK ( 2. Men Kararı İnfazından Sonra İlk Men Kararının İptal Edilmesi )
MEN KARARININ İPTALİ ( 2. Men Kararı İnfazından Sonra - Taşınmaza İkinci Kez El Atmak )"
Y8.CD22.3.1999E. 1999/2643 K. 1999/3898"HÜRRİYETİ TAHDİT
TEHDİT
POLİS SÜSÜ VEREREK OTOMOBİLE BİNDİRMEK ( Hürriyeti tahdit )
MEMUR SÜSÜ VERMEK
İZRAR"
Y8.CD6.4.1999E. 1999/3342 K. 1999/4453"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Halkı İnanç Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Cezası )
HALKI İNANÇ FARKLILIĞI GÖZETEREK AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Para Cezasına Çevrilmemesi )
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HAPİS CEZASI ( Bu Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Şartı )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ŞARTI ( Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Şartları )"
Y8.CD7.4.1999E. 1999/3786 K. 1999/4655"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Silahla Ateş Etmek )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( TV Kanallarından Birinde Yayınlanan Haber Programından Sonra Olayın Meydana Gelmesi )
TELEVİZYON KANALINA YAPILAN SALDIRI ( Kanun Kaçağı Birinin Parti Genel Başkanı Hakkında Söylentileri Üzerine Sanıkların TV Binasına Saldırmaları )"
Y8.CD8.4.1999E. 1999/370 K. 1999/4687"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Resmi Yoldan Noter Hibe Senediyle Devraldığı Silah İçin Başvuruda Bulunduğu Halde Ruhsat Almayan Sanık )
SİLAH DEVRALARAK RUHSAT BAŞVURUSUNDA BULUNAN SANIĞIN KABUL EDİLDİĞİ HALDE RUHSATI GELİP ALMAMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD10.5.1999E. 1999/5631 K. 1999/6887"SAHTE PARA BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Paraların Sahtelik ve Aldatıcılık Vasıflarının Tesbiti )
PARANIN SAHTELİK VE ALDATICILIK VASFININ TESBİTİ ( Sahte Para Bulundurmak ve Piyasaya Sürmek Suçunda )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların Sahteliğinin ve Aldatıcılık Vasfının Tesbiti )"
Y8.CD12.5.1999E. 1999/6560 K. 1999/7069"KALPAZANLIK VE SAHTE PARADA YAPILACAK TETKİKLER ( Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların Aldatıcılık Niteliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği )
SAHTE PARALARIN ALDATICILIK NİTELİĞİ ( Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD20.5.1999E. 1999/5438 K. 1999/7557"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Şekli Suç Niteliğinde Olduğu - Suçun Unsurları Oluştuğunda Beraat Kararı Verilemeyeceği )
ŞEKLİ SUÇ ( Taşınmaz Mal Zilyetliğin Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Kanunu'na Aykırılık Suçunun Bu Nitelikte Olduğu )"
Y8.CD3.6.1999E. 1999/8732 K. 1999/9090"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Geçersiz Ödeme Taahhüdü Karşısında )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Borçlu Alacaklı ve İcra Memurunun İmzasını Taşıması Gereği )"
Y8.CD7.6.1999E. 1999/9482 K. 1999/9143"SAMANLIK YAKMAK ( Suç Tarihindeki Değeri - Değer Üzerinden Cezaya Hükmedilmesi )
CEZAYA DEĞER ÜZERİNDEN HÜKMEDİLMESİ ( Samanlık Yakmak - Suç Tarihindeki Değeri )
SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞER ÜZERİNDEN CEZAYA HÜKMEDİLMESİ ( Samanlık Yapmak )"
Y8.CD9.6.1999E. 1999/9021 K. 1999/9538"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Silah Ticareti Yaptığına Dair Hukukdışı Elde Edilen Telefon Kayıtlarının Hükme Esas Alınamaması )
HAKİMİN İZNİ OLMADAN DİNLENEN TELEFON KAYITLARI ( Hükme Esas Alınamaması )
TELEFON KAYITLARININ HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Hakimin İzni Olmadan Usul Kanununa Aykırı Şekilde Elde Edilen )
SİLAH TİCARETİ ( Hakim İzni Olmadan Elde Edilen Telefon Kayıtlarının Hükme Esas Alınamaması )"
Y8.CD14.6.1999E. 1999/4292 K. 1999/9787"NİTELİK UYGULAMASI
ŞİDDET SEBEBİNİN İKİ KEZ UYGULANMASI
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( İki kez nitelik uygulaması )"
Y8.CD17.6.1999E. 1999/5487 K. 1999/10271"ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMAK
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK"
Y8.CD21.6.1999E. 1999/10370 K. 1999/10309"KÖY YOLUNA TECAVÜZ ETMEK ( Sanığın Mahkum Edildiği Davada Yolu Beton Sütunlarla Demir Kapı Yaparak Kapattığının Anlaşılması )
İADEİ MUHAKEME ( Sanığın Mahkum Edildiği Davada Yolu Beton Sütunlarla Demir Kapı Yaparak Kapattığının Anlaşılması Nedeniyle Yargılamanın Yenilenememesi )
İKRAR ( Sanığın Mahkum Edildiği Davada Yolu Beton Sütunlarla Demir Kapı Yaparak Kapattığının Anlaşılması Nedeniyle Yargılamanın Yenilenememesi )"
Y8.CD21.6.1999E. 1999/7471 K. 1999/10369"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Silah Ele Geçmemesi ve Mağdurun da Oluşan Yaranın Başka Nedenlerle Oluştuğunu Söylemesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Sanıkta Silah Ele Geçmemesi ve Mağdurun da Oluşan Yaranın Başka Nedenlerle Oluştuğunu Söylemesi Nedeniyle Eksik Soruşturma İle Mahkumiyet Kararı Verilmesi )
SİLAHLA YARALAMA ( Sanıkta Silah Ele Geçmemesi ve Mağdurun da Oluşan Yaranın Başka Nedenlerle Oluştuğunu Söylemesi Nedeniyle Eksik Soruşturma İle Mahkumiyet Kararı Verilmesi )"
Y8.CD24.6.1999E. 1999/7181 K. 1999/10820"DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Konferansta Yaptığı Konuşma İle Halkın Din Duygularını İstismarı )
KESİNTİSİZ EĞİTİM YASAĞINA GETİRİLEN ELEŞTİRİ ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )
BAŞÖRÜTÜSÜ YASAĞINI ELEŞTİRME ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )
İRTİCAİ FAALİYET ADINA YAPILANLARI ELEŞTİRME ( Sanığın Eyleminin Din Farklılığı Gözeterek Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Olması )"
Y8.CD28.6.1999E. 1999/10369 K. 1999/10822"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Sanığa Devredilmiş Olması-Silahın Ruhsatsız Olarak Sanıkta Bulunması Nedeniyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜSADERE ( Silahın Sanığa Devredilmiş Olması-Silahın Ruhsatsız Olarak Sanıkta Bulunması Nedeniyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA ( Silahın Sanığa Devredilmiş Olması Nedeniyle Silahın Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD28.6.1999E. 1999/7514 K. 1999/10824"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kararın Sanığın Vekilinin Veya Müdafiinin Yokluğunda Tefhim Edilmesi )
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Kararın Sanığın Vekilinin Veya Müdafiinin Yokluğunda Tefhim Edilmesi Durumunda )
SANIĞIN VEKİLİNİN VEYA MÜDAFİİNİN YOKLUĞUNDA TEFHİM ( Temyiz Süresinin Sanık Vekiline Veya Müdafiine Kararın Tebliğ Edildiği Tarihte Başlaması )"
Y8.CD2.7.1999E. 1999/5656 K. 1999/11181"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçen Tabancanın Nitelikleri İle Atışa Elverişli ve 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmeden Hüküm Kurulması )
ATIŞA ELVERİŞLİ SİLAH ( Sanıkta Ele Geçen Silahların 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
VAHAMET ARZ EDEN SİLAH ( Ekspertiz Raporunda Silahların Vahim Tarafının Olmadığının Belirtilmesine Rağmen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
CEZADA ARTIRIM ( Ekspertiz Raporunda Silahların Vahim Tarafının Olmadığının Belirtilmesine Rağmen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
SİLAH BULUNDURMAK ( Ekspertiz Raporunda Silahların Vahim Tarafının Olmadığının Belirtilmesine Rağmen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD19.8.1999E. 1999/13001 K. 1999/11603"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılmış Bir Dava Daha Bulunması Nedeniyle Dosyaların Birleştirilip Celbedilmesi Mecburiyeti )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sahte Parayı Tedavüle Koymaktan Sanık Hakkında Açılan Başka Bir Dava Daha Bulunması Nedeniyle Teselsül Durumunun Araştırılması )
TESELSÜL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Sahte Parayı Tedavüle Koymaktan Sanık Hakkında Açılmış Başka Bir Dava Daha Bulunması )"
Y8.CD13.9.1999E. 1999/13082 K. 1999/11765"MERMİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Mermi Sayısının 20000'den Az Olması )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Suç Konusu Mermi Sayısının 20000'den Az Olması )"
Y8.CD6.10.1999E. 1999/12306 K. 1999/13187"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Sanık MÜSİAD Başkanının Kesintisin Eğitime Karşı Söylediği Sözlerin Cezayı Gerektirmesi )
HALKI DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yasa Çıkaranlara İlişkin Söylediği Sözler Nedeniyle )
KESİNTİSİZ EĞİTİME KARŞI SÖYLENEN SÖZLER ( Sanığın Söylediği Sözlerle Halkı Din ve Mezhep Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmesi )"
Y8.CD11.10.1999E. 1999/14197 K. 1999/13491"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanık Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması )
SANIĞA DAVETİYE ÇIKARILMASI ( Sanık Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanık Gelmediği Takdirde Yokluğunda Yargılama Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Okunaklı Olmaması )"
Y8.CD21.10.1999E. 1999/11391 K. 1999/14182"KAÇAK MERMİ"
Y8.CD3.11.1999E. 1999/12715 K. 1999/14981"SINIF, DİN VE ETNİK KÖKEN GÖZETEREK HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Rejimin Irk ve İnançlara Göre Ayrımcılık Yaptığı İddiası )
HALKI DİN, IRK, GÖZETEREK DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( İnsanların Rejim Tarafından Irk ve İnançlarından Dolayı Farklı Muameleye Tabi Tutulduğu İddiası )"
Y8.CD8.11.1999E. 1999/15783 K. 1999/15449"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Tüzel Kişilik )
TÜZEL KİŞİLİĞİ ŞİKAYET ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD17.11.1999E. 1999/16698 K. 1999/16185"TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHKUMİYET SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİ ( Başkasının Kimliğiyle Yargılanmış Olma-Yargılamanın Yenilenmesi )
BAŞKASININ KİMLİĞİ İLE YARGILANMA ( Yargılamanın Yenilenmesi-Tutukluluk Süresi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sanığın Yargılama Sırasında Başkasının Kimliğini Vermiş Olması-Bu Şekilde Geçen Tutukluluk Süresinin Nasıl Değerlendirileceği )"
Y8.CD18.11.1999E. 1999/11375 K. 1999/16281"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Yakalandığı Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Dernekle Doğrudan Bağlantılı Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması )
HAPİS CEZASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Durumunda Yalnızca Para Cezasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SİLAHIN TAŞIMA RUHSATI ( Suça Konu Silahın Taşıma Ruhsatının Bulundurmaya Çevrilmesi İçin İdareye Bilgi Verilmesinin Gerekmesi-Zoralım Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
ZORALIM ( Suça Konu Silahın Taşıma Ruhsatının Bulundurmaya Çevrilmesi İçin İdareye Bilgi Verilmesinin Gerekmesi-Zoralım Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD25.11.1999E. 1999/10953 K. 1999/16748"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK VE TAHRİK ETMEK ( Kur'an Kurslarının Kapatılması Nedeniyle Cami Hoparlöründen Anonsta Bulunarak Sala Okuyan İmam )
SEKİZ YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİME KARŞI CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONSTA BULUNARAK SALA OKUYAN İMAM ( Halkı Suç İşlemeye Teşvik )
DEVLETE İTAATSİZLİĞE HALKI TEŞVİK ETMEK ( Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Uygulaması Nedeniyle Cami Hoparlöründen Anons Yapan İmam )"
Y8.CD29.11.1999E. 1999/16964 K. 1999/16987"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödeme Şartı Konusunun Para Alacağı Olması Zorunluluğu )
İNŞAATIN YIKILMASI TAAHHÜDÜNE UYULMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturmayacağı )
ÖDEME ŞARTININ KONUSUNUN PARA ALACAĞI OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Unsuru Olduğu )"
Y8.CD1.12.1999E. 1999/10384 K. 1999/17263"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 11 Yaşındaki Çocuğun Soyut İkrarının Hükme Dayanak Yapılamaması )
11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN SUÇU İKRARI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )
ÇOCUĞUN BÜYÜKLERİNİ KURTARMAK İÇİN SUÇU ÜSTLENMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-11 Yaşındaki Sanık )
KÜÇÜK SANIK ( Tecilin 2253 S. Yasaya Göre Yapılması-11 Yaşındaki Sanık )"
Y8.CD1.12.1999E. 1999/11200 K. 1999/17211"TEKERRÜR
CEZANIN İNFAZ TARİHİ ( Tekerrür )
İNFAZ TARİHİ ( Tekerrür )"
Y8.CD1.12.1999E. 1999/12517 K. 1999/17259"TEKERRÜR
CEZANIN İNFAZ TARİHİ ( Tekerrür )
İNFAZ TARİHİ ( Tekerrür )"
Y8.CD8.12.1999E. 1999/12522 K. 1999/17765"TAŞIMA RUHSATININ İPTALİ
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Taşıma ruhsatının iptali )"
Y8.CD15.12.1999E. 1999/14779 K. 1999/18272"KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK
SİLAH BOŞALTMAK"
Y8.CD16.12.1999E. 1999/16233 K. 1999/18603"KELEBEK BIÇAK
SUSTALI BIÇAK
AV BIÇAĞI
SUÇ KASTI ( Bıçak taşımak )
BIÇAK TAŞIMAK"
Y8.CD20.12.1999E. 1999/13257 K. 1999/18753"TAKLİT VE TAĞYİR EDİLMİŞ PARALARI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
FİKRİ İÇTİMA ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( Suçun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )
DOLANDIRICILIK ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Paraları Tedavüle Çıkarmak Suçunun Dolandırıcılık Suçunun da Unsurlarını ve Sonuçlarını Taşıması Nedeniyle Fikri İçtima Uygulanması )"
Y8.CD23.12.1999E. 1999/11198 K. 1999/19024"ZORALIM ( Babadan kalma tabanca )
TABANCA BULUNDURMAK
BABADAN KALMA TABANCA
RUHSATSIZ TABANCA ( Babadan kalma )
SUÇ KASTI ( Babadan kalma tabanca bulundurmak )"
Y8.CD23.12.1999E. 1999/14341 K. 1999/19025"SAHTE PARAYI BİLEREK TEDAVÜLE KOYMAK ( Ayrıca Dolandırıcılık Suçunun da Oluşmaması )
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sahte Parayı Bilerek Tedavüle Koyan Sanık Hakkında Fikri İçtima Durumu )
FİKRİ İÇTİMA ( Sahte Parayı Bilerek Bankadaki Hesabına Havale Ederek Tedavüle Koyan Sanık Hakkında Dolandırıcılıktan da Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD24.1.2000E. 1999/17858 K. 2000/671"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Silah Ticareti Yapmadığının Tesbiti )
SİLAH TİCARETİ YAPTIĞI TESBİT EDİLEMEYEN SANIK ( Evinde Yakalanan Kaleşnikof Marka Silahın Babasından Kaldığı Savunmasının Kabulü )
VAHİM NİTELİKTE SİLAH BULUNDURMAK ( Sanığın Silah Ticareti Yaptığının Tesbit Edilememiş Olması Halinde Hakkında Uygulanacak Madde )"
Y8.CD26.1.2000E. 1999/18687 K. 2000/877"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Reşit Olmayan Sanığın Üzerindeki Mermiyi Bulduğu Savunmasının İncelenmesi ve Merminin Bizzat Muayenesi Mecburiyeti )
RUHSATSIZ MERMİ BULUNDURMA ( Sanığın Mermiyi Bulduğu Savunmasının ve Merminin Atışa Elverişliliğinin Tesbiti )
MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Mermiyi Bulduğu Savunmasının ve Merminin Atışa Elverişliliğinin Tesbiti )"
Y8.CD31.1.2000E. 1999/19994 K. 2000/1244"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Hem Kendisi Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )
HEM KENDİSİ, HEM DE ŞİRKET ADINA TAAHHÜTTE BULUNAN KİŞİ ( Taahhüdü İhlal Halinde Tek Suç Oluşması )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Hem Kendisi Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )"
Y8.CD2.2.2000E. 1999/12623 K. 2000/1357"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Kesintisiz Eğitimi ve Zamları Protesto Amacıyla 25 Adet Çiğ Yumurta Yemenin Suç Teşkil Etmemesi )
KESİNTİSİZ EĞİTİMİ VE ZAMLARI PROTESTO ETMEK ( Bir Kahvehanede 25 Adet Çiğ Yumurta Yemenin 2911 S. Kanuna Muhalefet Teşkil Etmemesi )"
Y8.CD2.2.2000E. 1999/19354 K. 2000/1410"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sadece Baba-Oğul İlişkisi Gereği Orada Bulunan Kişi Hakkında Suç Oluşmaması )
BABA OĞUL İLİŞKİSİ GEREĞİ SANIKLA BERABER BULUNMAK ( Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD3.2.2000E. 1999/17849 K. 2000/1520"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sadece Boş Kovanlara Dayanılarak Karar Verilememesi-Dolu Mermilerin Getirtilmesi )
BOŞ KOVAN ( 6136 S. Kanuna Aykırılık Nedeniyle Hüküm Kurmaya Yetmemesi-Dolu Mermilerin Getirtilmesi )"
Y8.CD3.2.2000E. 1999/19782 K. 2000/1554"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA AYKIRILIK ( Sendika Yönetici ve Üyelerinin Bazı Memurların Sürgün Edilmesini Protesto Etmelerinin Demokratik Tepki Olduğu )
2911 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sendika Yönetici ve Üyelerinin Bazı Memurların Sürgün Edilmesini Protesto Amacıyla Basın Bildirisi Okumaları ve Slogan Atmaları )
DEMOKRATİK TEPKİ ( Sendika Yönetici ve Üyelerinin Bazı Memurların Sürgün Edilmesini Protesto Amacıyla Basın Bildirisi Okumaları ve Slogan Atmaları )"
Y8.CD1.3.2000E. 2000/1837 K. 2000/3676"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahhüdünün Düzenlenmemiş Olması Halinde Suç Oluşmaz )
İCRA KEFİLİ ( Ödeme Taahhüdünde Bulunulduğu Halde Düzenlenmemiş Olması )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Kefaletle Birlikte Yapılan )"
Y8.CD22.3.2000E. 2000/3319 K. 2000/4672"SEÇİM GÜNÜ TAŞIMA RUHSATLI SİLAH TAŞIMA YASAĞINA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi ve Silahın Müsaderesi )
SİLAHIN MÜSADERESİ ( Seçim Günü Silah Taşıma Yasağına Uymayan Sanık )
TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIN MÜSADERESİ ( Seçim Günü Silah Taşıma Yasağına Uymayan Sanığın )"
Y8.CD13.4.2000E. 2000/2933 K. 2000/6507"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gönüllü Köy Korucusunun Tabancasının Keyfi Şekilde Alınması-Astsubay Sanığın Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunu İşleyemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA ( Asker Kişilerin İşleyip İşleyemeyeceği-Astsubayın Köy Korucusunun Tabancasını Keyfi Olarak Alması )
ASTSUBAYIN KÖY KORUCUSUNUN RUHSATSIZ TABANCASINI ALMASI ( TCK 228. Maddenin Uygulanması-Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Oluşmaması )
KEYFİ İŞLEM ( Astsubayın Köy Korucusunun Tabancasını Alması-TCK 228. Maddenin Uygulanması )"
Y8.CD19.4.2000E. 2000/1388 K. 2000/6810"ÖZEL TEKERRÜR ( Bütün Suçların Aynı Cinsten Olması Şartı-6136 S. Yasaya Aykırılık ve Kalpazanlık )
SUÇLARIN AYNI CİNSTEN OLMASI ŞARTI ( Özel Tekerrür )"
Y8.CD4.5.2000E. 1999/12022 K. 2000/8121"3091 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( İkinci Men Kararı Bulunmuyorsa Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
İKİNCİ MEN KARARININ BULUNMAMASI ( Beraat Kararı Verilmesi Gereği-3091 S. Kanuna Muhalefet )
ZİLYETLİĞE VAKİ TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ ( İkinci Men Kararı Bulunmuyorsa Beraat Kararı Verilmesi Gereği )"
Y8.CD4.5.2000E. 1999/9935 K. 2000/8023"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Daha Önce Para Cezasına Çevrilmiş Mahkumiyeti Bulunan Sanığın Yeni Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Takdir Yetkisi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME KONUSUNDA HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanık Hakkında Daha Önce Verilen Mahkumiyetin Para Cezasına Çevrilmiş Olması )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Daha Önce Aldığı Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Para Cezasına Çevrilmiş Olan Sanık Hakkındaki Yeni Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde )"
Y8.CD25.5.2000E. 2000/3383 K. 2000/9646"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İnfaz Kanununda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması )
LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( İnfaz Kanununda Yapılan Değişikliğin Sanık Lehine Olması Nedeniyle Bu Değişik Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )"
Y8.CD29.5.2000E. 2000/9581 K. 2000/9798"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK SUÇU ( Camide Bulunanlara Hitaben Din Elden Gidiyor Siz Ne Duruyorsunuz Diyen Sanık )
CAMİDE BULUNANLARA DİN ELDEN GİDİYOR, KUR'AN KURSLARI KAPATILIYOR SİZ NE DURUYORSUNUZ DİYEN SANIK ( Halkı Kanuna İtaatsizliğe Tahrik Suçu )"
Y8.CD1.6.2000E. 2000/5246 K. 2000/10192"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kolluğun Dağılma İhtarını Megafonla Yapmamış Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
KOLLUĞUN DAĞILMA İHTARININ MEGAFONLA YAPILMAMIŞ OLMASI ( Basın Bildirisi Okuyan Sanıkların Eyleminin Suçu Oluşturmaması )
POLİSİN DAĞILMA İHTARININ MEGAFONLA YAPILMAMIŞ OLMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Aykırılık Oluşmaması )"
Y8.CD12.6.2000E. 2000/3432 K. 2000/10843"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET VE SİLAHLA MÜESSİR FİİL ( Sanığın Önceden Var Olan 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten Sabıkasının Tekerrüre Esas Alınamaması )
TEKERRÜR DURUMU ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silahla Müessir Fiil Suçlarından Mahkum Olan Sanığın 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten Sabıkası Bulunması )"
Y8.CD5.7.2000E. 2000/13957 K. 2000/13093"HALKI DİN IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Konuşması Bütün Olarak Ele Alındığında Suçun İşlenmiş Olduğunun Sabit Olması )
TÜRK SÖZÜNÜN IRKI DEĞİL VATANDAŞLIĞI BELİRTMESİ ( Devlete Vatandaşlık Bağı İle Bağlı Olan Herkesin Türk Olması )
TÜRK KELİMESİ ( Türk Sözünün Irkı Değil Vatandaşlığı İfade Etmesi )"
Y8.CD20.9.2000E. 2000/17693 K. 2000/14869"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Aynı Borç İçin Hem Kendi Adına, Hem de Şirketi Temsilen Ödeme Taahhüdünde Bulunan Sanığın Eyleminin Tek Suç Oluşturması )
AYNI BORÇ İÇİN HEM KENDİ ADINA, HEM DE ŞİRKETİ TEMSİLEN ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNAN SANIK ( Ödememe Halinde Tek Suç Oluşacağı )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( Hem Kendi Adına Hem de Şirket Adına Taahhütte Bulunan Sanık Hakkında Ödememe Halinde Tek Suç Oluşması )"
Y8.CD27.9.2000E. 2000/17383 K. 2000/15348"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( İlk İhlalle Suçun Oluşacağı ve Sonraki İhlallerde de Ayrıca Suç Oluşmayacağı )
İLK İHLALLE SUÇUN OLUŞMASI VE SONRAKİ İHLALLERDE YENİ SUÇ OLUŞMAMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunda )"
Y8.CD28.9.2000E. 2000/14602 K. 2000/15649"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Takipte Taraf Olan Sanığın Taahhüdü İcra Kefili Olarak Yaptığını Belirtmesinin Suç Oluşumuna Mani Olmaması )
TAKİPTE TARAF OLAN SANIĞIN TAAHHÜDÜ İCRA KEFİLİ OLARAK YAPTIĞI BEYANI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmasına Mani Olmayacağı )"
Y8.CD16.10.2000E. 2000/21368 K. 2000/16724"TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( 6136 Sayılı Kanun Anlamında Teşekkülün Varlığı İçin Gereken Şartlar )
TOPLU HALDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Yeğeni Tarafından Silahların Satmak İçin Bir Yerden Bir Yere Gönderilmesi )
SATMAK İÇİN BİR YERDEN BİR YERE SİLAH GÖNDERİLMESİ ( Toplu Halde Silah Kaçakçılığı-Teşekkülün Şartları )"
Y8.CD26.10.2000E. 2000/20832 K. 2000/17446"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Satışına Aracılık Yapan Sanık )
SİLAH SATIŞINA ARACILIK ETMEK ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddeleri )
FER'İ İŞTİRAK ( Silah Satışına Aracılık Eden Sanık )"
Y8.CD1.11.2000E. 2000/17702 K. 2000/17799"GÖREVİ İHMAL ( Şirketin işe Uygunluğu Konusunun Dayanağını Araştırıp İncelemeden Karar Veren ve Hazinenin Zarar Görmesine Neden Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Eylemleri )
BEDELSİZ İTHALATTA HAZİNEYİ ZARARA UĞRATMA ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
TANITIM İŞİNİ GEREKLİ ARAŞTIRMA YAPMADAN HAZİNEYİ ZARARA UĞRATAN ŞİRKETE VERME ( Yönetim Kurulunun Görevi İhmal Suçunu İşlemesi )
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Gerçek Dışı Belgeleri Ödemeleri Sağlamak Suretiyle Aynı Biçimde Hazineyi Zarara Sokan Sanıkların Eylemleri )
GERÇEK DIŞI BELGELERLE HAZİNEYİ ZARARA SOKMA ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi Kötüye Kullanma Olması )"
Y8.CD8.11.2000E. 2000/21817 K. 2000/18207"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Sanığın Yokluğunda Yapılan Yargılama Sonucunda Verilen Mahkumiyet Kararının İşyeri Adresinde Tebliğ Edilmesi ve Muhatabın Bulunmaması Durumunda O Yerin Yöneticisine veya O Bölüm Amirine Yapılması Gereği )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARININ ÇALIŞTIĞI HASTANEDE TEBLİĞİ ( Muhatabın Bulunmaması Durumunda O Yerin Yöneticisine veya O Bölüm Amirine Yapılması Gereği - Görevli Memura Yapılan Gerekçeli Karar Tebliği Usulsüz Tebliğ Sayıldığı )
USULSÜZ TEBLİĞ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Mahkumiyet Kararının Çalıştığı Hastanede Tebliği/Muhatabın Bulunmaması Durumunda O Yerin Yöneticisine Veya O Bölüm Amirine Yapılması Gereği - Görevli Memura Yapılan Gerekçeli Karar Tebliğinin Usulsüz Tebliğ Sayıldığı )
GÖREVLİ MEMURA YAPILAN GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ ( Usulsüz Olduğu/Muhatabın Bulunmaması Durumunda O Yerin Yöneticisine Veya O Bölüm Amirine Yapılması Gereği - Mal Beyanında Bulunmama )"
Y8.CD15.11.2000E. 2000/22929 K. 2000/18741"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bozmaya Uyan Mahkemenin Delillerde Değişiklik Bulunmadığı Halde Kararı Değiştirememesi )
BOZMAYA UYAN MAHKEMENİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Delillerde Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Hükmün Değiştirilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Mahkumiyet Hükmüne İlişkin Bozmaya Uyan Mahkemenin Delillerde Bir Değişiklik Bulunmadığı Halde Hükmü Değiştirmesi )"
Y8.CD15.11.2000E. 2000/7467 K. 2000/18703"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET OLUŞMAMASI ( Tabancanın Ateşleme İğnesinin Eksik Olması Nedeniyle Silah Niteliği Bulunmaması )
TABANCANIN ATEŞLEME İĞNESİNİN BULUNMAMASI ( Silah Niteliği Bulunmadığından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Oluşmaması )
SİLAH NİTELİĞİNİN ORTADAN KALKMIŞ OLMASI NEDENİYLE SUÇ OLUŞMAMASI ( Tabancanın Ateşleme İğnesinin Bulunmaması )"
Y8.CD22.11.2000E. 2000/10622 K. 2000/19262"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan Silah Sayısı )
ASGARİ HADDEN UZAKLAŞARAK CEZA TAYİNİ ( Sanıkta Yakalanan Silah Sayısına Göre-6136 sayılı Kanuna Aykırılık )
SANIKTA YAKALANAN SİLAH SAYISI ( Asgari Hadden Uzaklaşarak Ceza Tayini )"
Y8.CD22.11.2000E. 2000/22912 K. 2000/19299"ÖYLE OLMADIĞI HALDE DİLEKÇENİN KATILMA İÇİN VERİLDİĞİNİ KABUL EDİP KARAR VERİLMESİ ( Müdahil Sıfatının Kazanılmaması-Temyiz Hak ve Yetkisi )
MAHKEMENİN KATILMA KONUSUNDA VERDİĞİ YANLIŞ KARAR ( Müdahil Sıfatının Kazanılmaması-Temyiz Yetkisi )
MÜDAHİL SIFATI ( Öyle Olmadığı Halde Mahkemenin Dilekçeyi Katılma İçin Kabul Edip O Doğrultuda Karar Vermesi-Temyiz Hakkı )
TEMYİZ HAK VE YETKİSİ ( Dilekçenin Yanlış Yorumu Yoluyla Katılma Konusunda Verilen Kararın Müdahillik Sıfatı Kazandırmaması )"
Y8.CD23.11.2000E. 2000/15833 K. 2000/19456"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA MUHALEFET ( İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Yerine Kaymakamlıktan İzin Alan Parti İlçe Başkanı )
AÇIK HAVA TOPLANTISI YAPMA İZNİNİ İLÇE SEÇİM KURULU YERİNE KAYMAKAMDAN ALAN SANIK ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Oluşmaması )
SEÇİM KURULU YERİNE KAYMAKAMLIKTAN İZİN ALAN SANIK ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD23.11.2000E. 2000/24232 K. 2000/19345"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Sanığın Yeni Suçunun Önceki Suçla Aynı Cinsten Olmaması Halinde Tekerrür Durumu )
TEKERRÜR DURUMU ( Yeni Suçun Eski Suç Cinsinden Olmaması )"
Y8.CD23.11.2000E. 2000/24235 K. 2000/19347"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Ödeme Taahhüdünde Bulunup Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Sanık )
ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNUP TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN SANIK ( Taahhüdü İhlal Suçu )"
Y8.CD23.11.2000E. 2000/24352 K. 2000/19346"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sanığın Süresinde Verdiği Dilekçede Borcu Karşılayacak Miktarda Mallarını Beyan Etmiş Olması )
SÜRESİNDE VERDİĞİ DİLEKÇEDE BORCU KARŞILAYACAK MİKTARDA MALLARINI BEYAN ETMİŞ OLAN SANIK ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD4.12.2000E. 2000/21396 K. 2000/20032"ŞEHİR İÇİNDE KORKU VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( TCK 264/7'nin de Uygulanması )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Şehir İçinde Korku ve Panik Yaratacak Şekilde Ateş Eden Kişi Hakkında TCK 264/7'nin de Uygulanacağı )"
Y8.CD7.12.2000E. 2000/20128 K. 2000/20519"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Irak'tan Gelen Göçmenleri Para Karşılığı Yunanistan'a Geçirirken Teknenin Batması Sonucu Ölümlerine Yol Açan Sanıklar )
IRAKTAN GELEN GÖÇMENLERİ PARA KARŞILIĞI YUNANİSTAN'A GEÇİRİRKEN TEKNENİN BATMASIYLA ÖLMELERİNE YOL AÇAN SANIKLAR ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )
GÖÇMENLERİ PARA KARŞILIĞI YUNANİSTAN'A GEÇİRİRKEN DENİZ KAZASI SONUCU ÖLMELERİNE YOL AÇAN SANIKLAR ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
Y8.CD11.12.2000E. 2000/20551 K. 2000/20678"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK VE TELEFON MUKALEMATI MAHRUMİYETİNİ İHLAL ( Sanığın Yasal Olmayan Yollardan Telefon Dinleyerek İsteyenlere Vermesi )
TELEFON MUKALEMATI MAHREMİYETİNİ İHLAL VE CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Gayrimeşru Yollardan Telefon Dinleyerek İsteyenlere Vermesi )
TELEKULAK DAVASI ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak ve Telefon Mukalematı Mahremiyetini İhlal Suçlarının Oluşması )
AZMETTİRME ( Numaralarını Verdikleri Telefonları Diğer Sanığa Gayrimeşru Yoldan Dinleten Sanıklar )"
Y8.CD13.12.2000E. 2000/25067 K. 2000/20828"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( İmzaya İtirazının İptali Kararının Tebliğ veya Tefhiminden İtibaren Üç Gün İçinde Beyanda Bulunmamakla )
SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMASI ( İmzaya İtirazının İptali Kararının Tebliğ veya Tefhimiyle Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü )
İMZAYA İTİRAZIN İPTALİ VEYA KALDIRILMASI KARARININ TEBLİĞİ ( Üç Gün İçinde Mal Beyanında Bulunma Mecburiyeti )"
Y8.CD14.12.2000E. 2000/22829 K. 2000/20895"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Suçun Oluşması İçin Mal Bildiriminin Gerekli Şartları Taşıması Mecburiyeti )
MAL BEYANININ GERÇEĞE AYKIRI OLMASI ( Suçun Oluşması İçin Kanundaki Şartları Taşıyan Bir Mal Beyanında Bulunulmuş Olması Mecburiyeti )"
Y8.CD18.12.2000E. 2000/20133 K. 2000/21170"ÇIKAR AMACIYLA SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ( Genelevdeki Kadınlar Üzerinde Baskı ve Sindirme Yoluyla Etkinlik Kurarak Haksız Çıkar Sağlayan Sanıklar )
SUÇ İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Genelevdeki Kadınlar Üzerinde Baskı Kurarak Haksız Çıkar Sağlamak İçin Örgüt Kuran Sanıklar )
GENELEVDE ÇALIŞAN KADINLAR ÜZERİNDE BASKI KURARAK HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAYAN SANIKLAR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Teşekkül Etmek )"
Y8.CD18.12.2000E. 2000/20396 K. 2000/21114"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Okullarda Başörtüsü Yasağını Uygulayanları Eleştiren Bildiriler Dağıtmak )
OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI UYGULAYAN YÖNETİCİLERİ ELEŞTİREN BİLDİRİLER DAĞITMAK ( Halkı Suç İşlemeye Tahrik Etmek )"
Y8.CD20.12.2000E. 2000/24099 K. 2000/21302"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Suçun İlk İhlalle Oluşacağı ve Bundan Sonraki İhlallere İlişkin Şikayetlerin Dikkate Alınmayacağı )
ŞİKAYETİN GEÇERSİZLİĞİ ( Taahhüdü İhlal Suçunun İlk İhlalle Oluşması Nedeniyle Bundan Sonraki İhlallere İlişkin Şikayette )"
Y8.CD21.12.2000E. 2000/22550 K. 2000/21572"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Nafaka Davalarında Temyiz Sınırının Tesbitinde Aylık Nafaka Miktarına Bakılacağı )
TEMYİZ SINIRININ TESBİTİ ( Nafaka Davalarında Aylık Nafaka Miktarına Bakılacağı )
AYLIK NAFAKA MİKTARININ ESAS ALINMASI ( Nafaka Davasında Temyiz Sınırının Tesbitinde )"
Y8.CD21.12.2000E. 2000/23672 K. 2000/21537"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Planlı ve Disiplinli Bir Örgütlenmeyle Kapkaççılık Yapmak )
BİRDEN FAZLA KİŞİNİN PLANLI VE DİSİPLİNLİ BİR ÖRGÜTLENME İÇİNDE KAPKAÇÇILIK YAPMASI ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak )"
Y8.CD21.12.2000E. 2000/27613 K. 2000/21500"TELEFON KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Bu Konuda Hakim Kararı Alınıp Alınmamasına Karar Verme Yetkisinin Savcılara Ait Olması )
İLETİŞİMİN DİNLENMESİ ( Bu Konuda Hakim Kararı Alınıp Alınmamasına Karar Verme Yetkisinin Savcılara Ait Olması )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE ( Telefon Kayıtlarının İncelenmesi ve İletişimin Dinlenmesi İçin Hakimden Karar Alma Yetkisinin Savcıya Ait Olması )"
Y8.CD22.1.2001E. 2000/23680 K. 2001/1432"ÇIKAR SAĞLAMAK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıklar Hakkında Ruhsatsız Silah Taşımaktan da Ayrıca Ceza Verileceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIKTAN DA CEZA VERİLMESİ ( Çıkar Sağlamak Amacıyla Teşekkül Oluşturan Sanıklara )
SİLAHLI ÖRGÜT OLUŞTURAN SANIKLAR HAKKINDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAKTAN VERİLEN CEZA ( Cezanın 4422 Sayılı Kanuna Göre Artırılmasının Şartları )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Çıkar Sağlamak İçin Teşekkül Oluşturan Sanıklara Verilecek Cezanın 4422 Sayılı Kanuna Göre Artırılmasının Şartları )"
Y8.CD25.1.2001E. 2001/698 K. 2001/2102"PATLAYICI MADDE İMAL ETMEK SUÇUNUN UNSURLARI ( Sanıkların Tek Bir Olaya Özgü Olarak Yaptıkları Patlayıcı Maddeyle Suçun Oluşmaması )
İMALAT NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Sanıkların Tek Bir Olaya Özgü Olarak Patlayıcı Madde Yapmalarında )"
Y8.CD12.2.2001E. 2000/23972 K. 2001/4786"TOPLU OLARAK İZİNSİZ BOMBA İMAL ETMEK ( Sanıkların İmalata Yönelik Herhangi Bir Alt Yapı ve Oluşum Ortaya Koymaksızın Tek Bir Olay Oluşturmaları-İmalattan Söz Edilememesi )
BOMBA İMALİ ( Sanıkların İmalata Yönelik Herhangi Bir Alt Yapı ve Oluşum Ortaya Koymaksızın Tek Bir Olay Oluşturmaları-İmalattan Söz Edilememesi )
TEHDİT ( Sanıkların Müdahilin Aracına Bomba Koymaları )
ZARAR VERME EYLEMİNİN KANITLANMASI ( Müdahilin Aracına Bomba Koyarak Müdahilin Sözlüsü Olan Kızdan Ayrılması İçin Onu Tehdit Etmesi )"
Y8.CD12.2.2001E. 2001/3078 K. 2001/4905"SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Yaşının Küçük Olması Sebebiyle Verilecek Cezaların Ceza Yasası Gereğince İndirilmesi )
SANIĞIN 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLMASI ( Sanığın Yaşının Küçük Olması Sebebiyle Verilecek Cezaların Ceza Yasası Gereğince İndirilmesi )
PARA CEZASI VE TEDBİRLER ( 647 Sayılı Yasa Gereğince Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para yada Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Bu Durumun Sonucu Olarak Cezaların İndirilmesi ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Para yada Tedbirlerden Birine Çevrilmesi ) "
Y8.CD12.2.2001E. 2001/3081 K. 2001/4906"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanundaki Bazı Suçlar için 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
YAZILI EMİR ( Hükümlünün 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Faydalandırılarak Şartla Salıverilmesinin Gerektiği Gözetilmeden Karar Verildiğinden Kararın Bozulması İstenmesi )
ŞARTLA SALIVERME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenler 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun 6136 Sayılı Kanundaki Bazı Suçlar için Uygulanmaması )"
Y8.CD19.2.2001E. 2000/23670 K. 2001/5761"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silah Ticareti Yapmak Suçunun İddianame ile Dava Açılıncaya Kadar Temadi Etmesi-Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi )
SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Suçun İddianame ile Dava Açılıncaya Kadar Temadi Etmesi-Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi ve Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi )"
Y8.CD26.2.2001E. 2000/6761 K. 2001/6777"KASTEN YANGIN ÇIKARMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Kendi Evini Eksik Derecede Yakmaya Teşebbüs Eden Sanık )
KENDİ EVİNİ YAKMAYA EKSİK DERECEDE TEŞEBBÜS EDEN SANIK ( Kasten Yangın Çıkarmak Suçunun Oluşması İçin Başkasına Zarar Verme Şartı )
BAŞKASINI ŞAHSEN VEYA MALEN BİR ZARARA UĞRATMA ŞARTI ( Kasten Yangın Çıkarma Suçunun Oluşması İçin )"
Y8.CD28.2.2001E. 2001/4792 K. 2001/6991"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Ticareti Yaptığı Kanıtlanamayan Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
SİLAH TİCARETİ İDDİASININ KANITLANAMAMASI ( Tek Silahı İhtiyacı İçin Sattığını Israrla Vurgulayan Sanığa Uygulanacak Kanun Maddesi )"
Y8.CD6.4.2001E. 2001/6513 K. 2001/8958"KASITLI ŞEKİLDE YANGIN ÇIKARTMAK ( Gıyabi Tutuklu Sanığın 4616 Sayılı Kanundan Yararlanma Talebinin Bir Aylık Süre İçinde Teslim Olmaması Nedeniyle Reddine İtiraz )
DAVANIN HÜKME BAĞLANMASININ 4616 SAYILI KANUNA GÖRE ERTELENMESİ TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesi Mecburiyeti )
İTİRAZIN İNCELENMESİ ( Gıyabi Tutuklu Sanığın Davasının 4616 Sayılı Kanuna Göre Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Talebinin Reddi Kararına )
4616 SAYILI KANUNA DAYANAN DAVANIN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ TALEBİNİN REDDİ ( İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )"
Y8.CD9.4.2001E. 2000/24595 K. 2001/9067"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Görevi İhmal Suçundan Açılan Davanın 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesi )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanıkların Eylemlerinin Görevi İhmal Olması-4616 Sayılı Yasa Gereği Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
Y8.CD12.4.2001E. 2000/9051 K. 2001/9246"RUHSATSIZ DİNAMİT LOKUMU BULUNDURMAK ( Patlayıcı Maddenin Vahim Kabul Edilebilmesinin Şartları )
VAHAMET DERECESİNİN TESBİTİ ( Ruhsatsız Dinamit Lokumu Bulundurmak Suçunda )
PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Ele Geçirilen Dinamit Lokumunun Vahim Kabul Edilebilmesinin Şartları )"
Y8.CD16.4.2001E. 2000/22107 K. 2001/9296"TOPLU SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Adli Emanette Kayıtlı Silahların Sanıklar Tarafından Alınarak Satılması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adli Emanette Kayıtlı Silahların Sanıklar Tarafından Alınarak Satılması )
ADLİ EMANETTE KAYITLI SİLAHLARIN SATILMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
EYLEMLİ ORTAKLIK VE ÇIKAR PAYLAŞIMI ( Toplu Silah Ticareti Yapma Suçunun Oluşması )"
Y8.CD16.4.2001E. 2001/3256 K. 2001/9295"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Devlet Malı Olan Silahın Yasaya Aykırı Olarak Bireysel Amaçla Satılması )
TİCARET VE SİLAH YAYMA KASTI ( Sanıkların Devlete Ait Bir Silahı Görevliden Satın Alıp Satmalarında Ticaret ve Silah Yayma Kastının Olmaması )
SİLAH YAYMA KASTI ( Sanıkların Devlete Ait Bir Silahı Görevliden Satın Alıp Satmalarında Ticaret ve Silah Yayma Kastının Olmaması )
GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ( Devlet Malı Olan Silahın Yasaya Aykırı Olarak Bireysel Amaçla Satılması )"
Y8.CD18.4.2001E. 2000/14101 K. 2001/9365"SAHTE DAMGA PULU SATMAK ( Pulları Bizzat Alıp Tedavüle Sokmak-Ceza İndirimi )
DAMGA PULLARINI TAKLİT EDEN KİŞİDEN BİZZAT ALIP SATMAK ( TCK 318. Maddenin Uygulanamaması )"
Y8.CD27.4.2001E. 2001/8052 K. 2001/9840"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Verilen Mahkumiyet Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Mümkün Olmaması )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Sanık Hakkında Verilen 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Mahkumiyet Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanmasının Mümkün Olmaması )"
Y8.CD30.4.2001E. 2001/8062 K. 2000/9842"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanığın Bu Eyleminin 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Olması Nedeniyle Cezalandırılması )
YAZILI EMİR ( 4421 Sayılı Kanun ile Sanık Lehine Getirilen Hükümler de Gözönüne Alınarak Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmediğinden Bahisle Kararın bozulmasının İstenilmesi )
FAZLA CEZA TAYİN EDİLMESİ ( 4421 Sayılı Kanun ile Sanık Lehine Getirilen Hükümler de Gözönüne Alınarak Fazla Ceza Tayininde İsabet Görülmemesi )
PARA CEZASI ( 4421 Sayılı Yasa ile 647 Sayılı Yasada Yer Alan On Bin Lira İbaresinin Üç Milyon Lira Olarak Değiştirilmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Konu Ceza Miktarları İtibariyle Bir Gün Arttırılabileceğinin Zorunlu Olması )"
Y8.CD7.5.2001E. 2001/4800 K. 2001/10154"EFRADA KARŞI SUİ MUAMELEDE BULUNMAK ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )
MAĞDURUN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Cürümünü Söyletmek için İşkence ve Kötü Muamelede Bulunmak Suçunun Niteliği Gereği Her Bir Mağdura Yönelen Eylemin Ayrı Suç Oluşturması )"
Y8.CD24.5.2001E. 2001/2199 K. 2001/11097"GÖREVSİZLİK KARARI ( Temyize Değil İtiraza Konu Yapılması Gerektiği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sahte Kredi Kartı İmal Edip Kullanmak İçin Sürekli Bir Dayanışma İçine Giren Sanıklar )
BANKALARDAN USULSÜZ PARA ÇEKMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
Y8.CD6.6.2001E. 2001/10465 K. 2000/11626"4616 SAYILI YASADAN YARARLANMA ( Hükümlülüğün 3713 Sayılı Yasa ile Kurulduğundan 4616 Sayılı Yasanın Dışında Olması )
3713 SAYILI YASA İLE KURULUN HÜKÜMLÜLÜK ( 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Sanığın Daha Önce Salıvermeden Yararlanması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )"
Y8.CD7.6.2001E. 2001/10464 K. 2001/11744"YIKICI ÖLDÜRÜCÜ SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
PATLAYICI MADDE ATMAK ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yıkıcı Öldürücü Ateş Etme Eyleminin Toplu veya Teşekkül Halinde İşlenmesi Durumunda Yargılamanın Devlet Güvenlik Mahkemesinde Yapılması )
TOPLU VEYA TEŞEKKÜL HALİNDE YIKICI ÖLDÜRÜCÜ ATEŞ ETME ( Görevli Mahkemenin Devlet Güvenlik Mahkemesi Olması )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Yıkıcı Öldürücü Ateş Etme Eyleminin Toplu veya Teşekkül Halinde İşlenmesi Durumunda Yargılamanın Devlet Güvenlik Mahkemesinde Yapılması )"
Y8.CD11.6.2001E. 2001/717 K. 2001/11767"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suçta Kullanmak Üzere Vahim Nitelikli Silah Temin Eden Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
SUÇTA KULLANMAK ÜZERE VAHİM NİTELİKLİ SİLAH TEMİN ETMEK ( Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Suçta Kullanmak Üzere Vahim Nitelikli Silah Bulunduran Sanıklar Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
Y8.CD25.6.2001E. 2000/10577 K. 2001/12196"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatsız Silah ile Halk İçinde Ateş Etmesi )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE ATEŞ ETME ( Sanıkların Müştekiye Ait İşyerine Gelerek Bir Kısmı Müşteriler Olmak Üzere Ateş Etmeleri )
SİLAHLA ETKİLİ EYLEM ( Sanıkların Müştekiye Ait İşyerine Gelerek Bir Kısmı Müşteriler Olmak Üzere Ateş Etmeleri )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Zorunluluğunun Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD25.6.2001E. 2000/17910 K. 2001/12198"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )
TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )
CEZADA ARTIRIM ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezalarının Artırılabilmesi )"
Y8.CD25.6.2001E. 2001/7924 K. 2001/12235"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK VE YARDIM ETMEK ( Davaya Müdahil Olmak İsteyen Müştekinin Talebi Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesi )
DAVAYA MÜDAHALE ( Müştekinin Vermiş Olduğu Dilekçesinde Sanıkların Cezalandırılmasını İstemesinin Davaya Müdahale Olarak Kabulü )
MÜDAHALE TALEBİ ( Müştekinin Vermiş Olduğu Dilekçesinde Sanıkların Cezalandırılmasını İstemesinin Davaya Müdahale Olarak Kabulü )"
Y8.CD2.7.2001E. 2001/7267 K. 2001/12432"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanığın Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
TEŞEKKÜLE YARDIM ( Sanığın Daha Önce Ayrıldığı Ortağı Mağdur Olan Alacağını Tahsil Etmeleri için Diğer Sanığın Liderliğinde Kurulan Teşekküle Başvurarak Alacağından Pay Vermesi )
ALACAKTAN PAY VERME ( Söz Konusu Eylemin Ceza Yasasında Düzenlenen Teşekküle Yardım Suçunu Oluşturması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )"
Y8.CD3.7.2001E. 2000/11410 K. 2001/13402"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Daha Önce Şartla Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin 4616 Sayılı Yasanın Hükümlerinden Yararlanamamaları )"
Y8.CD4.7.2001E. 2000/18232 K. 2001/12590"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suç Nedeniyle Cezada Takdiri İndirim Nedeninin Kullanılmasına Rağmen Kavgada Silah Boşaltmak Suçundan Kullanılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMA ( Takdiri İndirim Nedeninin Bir Suçta Uygulanıp Diğerinde Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKDİRİ İNDİRİM ( İndirimin Bir Suçta Uygulanıp Diğerinde Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD4.7.2001E. 2001/8044 K. 2001/12551"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMA SUÇU ( Suç İşleme Konusunda Israrlı Tavırları Bulunan Sanıkların Cezasının Ertelenemeyeceği )
CEZALARIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Gözaltına Aldıkları Mağdura İşkence Yapan Sanıklar )
ERTELEME TALEBİNİN İNCELENMESİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR ( Gözaltına Aldıkları Mağdura İşkence Yapan Sanıkların )
İŞKENCEYLE SUÇUNU SÖYLETMEYE ÇALIŞMAK ( Sanıkların Erteleme Taleplerinin İncelenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
Y8.CD9.7.2001E. 2000/20638 K. 2001/12700"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Etkili Eylem Suçundan Verilen Ceza ile Silahla Tehdit Suçundan Verilen Cezanın Artırılması )
TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Etkili Eylem Suçundan Verilen Ceza ile Silahla Tehdit Suçundan Verilen Cezanın Artırılması )"
Y8.CD9.7.2001E. 2001/11415 K. 2000/12705"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanamaması )
4616 SAYILI YASADAN YARARLANMA HAKKI ( Hakkında Yakalama Kararı Olan Sanığın 4616 Sayılı Yasadan Yararlanması İçin Yasanın Yürürlüğe Girmesinden İtibaren Bir Ay İçinde Teslim Olması )
YAKALAMA KARARI OLAN SANIĞIN 4616 YASADAN YARARLANMASI ( Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Bir Ay İçinde Teslim Olmasının Gerekmesi )"
Y8.CD12.7.2001E. 2000/7421 K. 2001/12856"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanunda Belirlenen Haller Bulunmaması Halinde Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Ceza Yasasında Yazılı Üç Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Vasıf ve Mahiyetine ve Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Ertelenmesi )
AZMETTİRME ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )
DELİL YETERSİZLİĞİ ( Elde Edilen Delillerin Hükümlülüklerine Yeter Nitelik ve Derecede Bulunmaması )"
Y8.CD12.7.2001E. 2001/4218 K. 2001/12866"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Köy Korucusunun İhtiyaçtan Çok Fazla Silah Bulundurması-Ticari Amaç )
SİLAH TİCARETİ ( Köy Korucusunun İhtiyaçtan Çok Daha Fazla Silah Bulundurması )
KÖY KORUCUSU ( Gereğinden Fazla Silah Bulundurması-6136 S. Kanuna Muhalefet-Ticari Amaç )"
Y8.CD13.7.2001E. 2001/11418 K. 2000/12911"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Atılı Suç Nedeniyle Hüküm Giymesi-Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )
HÜKÜM GİYENLERİN PARA CEZALARININ KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZADAN ÇEVRİLMESİ ( Para Cezasının Hapis Cezasına Çevrilememesi )
PARA CEZASI ( Hüküm Giyenlerin Para Cezaları Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilse Bile Hapse Çevrilememesi )"
Y8.CD17.7.2001E. 2001/11707 K. 2001/12913"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Şartlı ve Bihakkın Tahliyesinden Sonra Ceza Zamanaşımı veya Adli Sicil Kanununda Öngörülen Silinme Süresi Geçmeden Hırsızlık Suçu İşlemesi )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ ( Sanığın Şartlı ve Bihakkın Tahliyesinden Sonra Ceza Zamanaşımı veya Adli Sicil Kanununda Öngörülen Silinme Süresi Geçmeden Hırsızlık Suçu İşlemesi )
ŞARTLA SALIVERME ( 4616 Sayılı Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )
YENİDEN SUÇ İŞEMEK ( 4616 Sayılı Kanundan Daha Önce Şartlı Salıverilme Hükümlerinden Yararlandığı Halde Yeniden Suç İşleyerek Hüküm Giyenlerin Bundan Yararlanamaması )"
Y8.CD17.9.2001E. 2001/11809 K. 2000/13508"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Sanığa Verilecek Cezalardan İndirim Yapılması ve 647 Sayılı Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )
647 SAYILI YASA ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilecek Cezaların Bu Yasada Belirtilen Ceza veya Tedbirlerden Birine Hapis Cezasının Çevrilmesi )"
Y8.CD17.9.2001E. 2001/11814 K. 2001/13509"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
İNDİRİM NEDENİ ( Sanık Nüfus Kaydına Göre Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmal Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
YAZILI EMİR ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmemiş Bulunduğundan Tayin Olunan Cezadan Ceza Yasası Uyarınca İndirim Yapılmadığından Bahisle Kararın Bozulmasının İstenmesi )"
Y8.CD18.9.2001E. 2001/11751 K. 2000/13516"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Suç Teşkil Eden Bıçak Taşıması Nedeniyle Sanık Hakkında Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi )
YAZILI EMİR ( Suç Tarihi İtibariyle 6136 Sayılı Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Fazla Tayin Edilmesi Nedeniyle Kararın Bozulmasının İstenilmesi )
BİRİM KATSAYI ( Ağır Para Cezasının Suç Tarihindeki Birim Katsayıyla Çarpılarak Bulunacak Sonuca ve Ceza Yasası Maddesi de Gözönüne Alınarak Hüküm Kurulmamasının Yasaya Aykırı Bulunması ) "
Y8.CD24.9.2001E. 2001/11818 K. 2000/13818"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
SANIĞIN 18 YAŞINI İKMAL ETMEMESİ ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
İNDİRİM NEDENİ ( Sanık Suçun İşlenmiş Bulunduğu Tarihte On Sekiz Yaşını İkmel Etmediğinden Verilen Cezalar Üzerinde Ceza Yasası Gereğince İndirim Yapılması )
YAZILI EMİR ( Sanık On Sekiz Yaşını İkmal Etmemiş Bulunduğundan Tayin Olunan Cezadan Ceza Yasası Uyarınca İndirim Yapılmadığından Bahisle Kararın Bozulmasının İstenmesi )"
Y8.CD27.9.2001E. 2000/18310 K. 2001/14022"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Yönetime Bilgi Vermeden Nakli - Meskun Yerde Nedensiz Ateş Etmek )
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN NAKLİ ( Yönetime Bilgi Verme Zorunluluğu - Silahın Zoralımı )
ATEŞLİ SİLAHIN ZORALIMI ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Yönetime Bilgi Vermeden Nakli - Meskun Yerde Nedensiz Ateş Etmek )"
Y8.CD27.9.2001E. 2000/18901 K. 2001/14026"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Müşteki İle Kavga Yaptığı Sırada Elini Beline Atmış Olmasındaki Kastının Belirlenemeyeceği - Silahın Çekilmeden Önce Müşteki Tarafından Görülmüş Olması Halinde de Ancak Sair Tehdidat Suçunu Oluşturabileceği )
KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH ÇEKMEK ( Sanığın Müşteki İle Kavga Yaptığı Sırada Elini Beline Atmış Olmasındaki Kastının Belirlenemeyeceği - Silahın Çekilmeden Önce Müşteki Tarafından Görülmüş Olması Halinde de Ancak Sair Tehdidat Suçunu Oluşturabileceği )
TEHDİT ( Sanığın Müşteki İle Kavga Yaptığı Sırada Elini Beline Atmış Olmasındaki Kastının Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet Olmadığı - Silahın Çekilmeden Önce Müşteki Tarafından Görülmüş Olması Halinde de Ancak Sair Tehdidat Suçunu Oluşturabileceği )"
Y8.CD27.9.2001E. 2000/22524 K. 2001/13948"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Erteli Geçmiş Hükümlülüğün Çektirilmesine Karar Verilememesi )
ERTELİ CEZANIN ÇEKTİRİLMESİ ( 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Erteli Geçmiş Hükümlülüğün Çektirilmesine Karar Verilememesi )"
Y8.CD27.9.2001E. 2000/22949 K. 2001/13977"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hibe Edilen Silah İçin Ruhsat Talebinde Bulunulduğu Savunmasının Mahkemece Soruşturulması Zorunluluğu )
RUHSATLI SİLAHIN HİBE EDİLMESİ ( Ruhsat Talebinde Bulunulduğu Savunmasının Mahkemece Soruşturulması Zorunluluğu )"
Y8.CD1.10.2001E. 2000/25666 K. 2001/14129"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Horoz Mesnet Yayı Bozuk Tabanca - Takılmasının Ustalık İsteyip İstemediğinin Adli Tıp Kurumundan Sorulup Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BOZUK TABANCA ( Horoz Mesnet Yayı - Takılmasının Ustalık İsteyip İstemediğinin Adli Tıp Kurumundan Sorulup Sonucuna Göre 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Kararı Verilmesi Gereği )"
Y8.CD10.10.2001E. 2001/12101 K. 2001/14511"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Özel Radyo Spikeri - Başörtüsü Gösteri Yürüyüşüne Katılımı Sağlamak Amacı İle Çağrı )
BAŞÖRTÜSÜ GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ( Özel Radyo Spikerinin Katılımı Sağlamak Amacı İle Çağrı Nitelikli Konuşması - TCK. m.312/2'deki Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD11.10.2001E. 2000/22507 K. 2001/14659"6136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Valilik Oluru Sonucu Hibe Yolu İle Devralınan Tabancayı Evde Bulundurmak - Suçun Kasıt Ögesinin Bulunmaması )
EVDE TABANCA BULUNDURMAK ( Valilik Oluru Sonucu Hibe Yolu İle Devralınan - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunun Kasıt Ögesinin Bulunmaması )
SUÇUN KASIT ÖGESİNİN BULUNMAMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Valilik Oluru Sonucu Hibe Yolu İle Devralınan Tabancayı Evde Bulundurmak )"
Y8.CD11.10.2001E. 2001/11439 K. 2001/14558"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyip Satmak ve Madeni Yağ Üretimi Yapmak İçin Örgütlenmeleri )
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Topluca Örgütlenerek Bu Suçu İşleyen Sanıklar Hakkında Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Hükmünün Uygulanması )"
Y8.CD17.10.2001E. 2001/12263 K. 2001/14853"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( Yazılan Yazıda Dinin Bir Emri Olan Başörtüsünü Takan Öğrencilere Subay ve Bürokrat Hanımlarına Baskı Uygulanmış gibi Sözler Yer Alması )
ALENİYET İLKESİ ( Yazıların Makama Gönderilmesi ve Oradaki Görevli Birçok Kişi Tarafından Okunması )
YAZIYI BİRÇOK KİŞİNİN OKUMASI ( Yazıların Makama Gönderilmesi ve Oradaki Görevli Birçok Kişi Tarafından Okunmasının Aleniyet İlkesini Oluşturması )"
Y8.CD22.10.2001E. 2001/2752 K. 2001/15071"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Devir Suretiyle Alınan Ruhsat İçin Valilik Oluru Taşıyan Silah - Ruhsata Bağlatmadan Evde Bulundurulması/Suçu Oluşturmayacağı )
EVDE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Devir Suretiyle Alınan Ruhsat İçin Valilik Oluru Taşıyan Silah - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunu Oluşturmayacağı )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Devir Suretiyle Alınan Ruhsat İçin Valilik Oluru Taşıyan Evde Bulunan Silah - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunu Oluşturmayacağı )"
Y8.CD24.10.2001E. 2001/11412 K. 2001/15073"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Duruşmanın Gizli Yapılmasını Talep Etmeleri )
HAKKINDA TEVKİF VE YAKALAMA MÜZEKKERESİ BULUNAN KİŞİLERİ YETKİLİ MERCİLERE HABER VERMEMEK ( Sanıkların Duruşmanın Gizli Yapılmasını Talep Etmeleri )
DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI TALEBİ ( Talep Hakkında Bir Karar Verilerek Sanıkların Açıklama Yapmalarına Olanak Sağlanmasının Savunma Hakkını İlgilendiren Bir Durum Olması )
KAYIP SİLAHLAR DAVASI ( Sanıkların Gizli Duruşma Talebinde Bulunmaları-Talep Hakkında Bir Karar Verilerek Sanıkların Açıklama Yapmalarına Olanak Sağlanmasının Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Sanıkların Gizli Oturum Talepleri Hakkında Karar Verilerek Savunmada Bulunmalarına Olanak Sağlanmasının Gerekmesi )"
Y8.CD24.10.2001E. 2001/4356 K. 2001/15107"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gönüllü Köy Koruyucusunun Görevine Son Verilmesi - Tabancayı Teslim Etmesi İçin Tebligat Yapılması Zorunluluğu )
RUHSATLI TABANCANIN İADESİ ( Gönüllü Köy Koruyucusunun Görevine Son Verilmesi - Tebligat Yapılması Zorunluluğu )
KÖY KORUYUCUSUNUN GÖREVİNE SON VERİLMESİ ( Ruhsatlı Tabancanın İadesi - Tebligat Yapılması Zorunluluğu )"
Y8.CD25.10.2001E. 2001/11445 K. 2001/15153"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Yabancı Uyruklu Kişileri Araçlarıyla Ücret Karşılığı Bir Yerden Bir Yere Nakletmek )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ ÜCRET KARŞILIĞI ARAÇLARIYLA BİR YERDEN BİE YERE NAKLETMEK ( Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturmak Suçu Oluşmayacağı )"
Y8.CD31.10.2001E. 2000/23694 K. 2001/15364"ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Hırsızlık Nedeniyle Şüphelenilen Kişi - Hile ve Kötü Muamele İle Hürriyeti Kısıtlamak )
HİLE VE KÖTÜ MUAMELE İLE HÜRRİYETİ KISITLAMAK ( Birden Fazla Kişice - Hırsızlık Nedeniyle Şüphelenilen Kişi )
MÜESSİR FİİL ( Hırsızlık Nedeniyle Şüphelenilen Kişi - Hile ve Kötü Muamele İle Hürriyeti Kısıtlamak )"
Y8.CD1.11.2001E. 2001/5549 K. 2001/15470"YASADIŞI PKK ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ( Sanıkların Silahlı Çeteye Hal ve Sıfatını Bilerek Yardım Etmesi )
5815 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Aykırılıktan Hüküm Kurulması )
NAS-I IZRAR ( Olayda Yangının Binanın Aynına Sirayet Etmemesi Sınıf İçerisindeki Öğretmen Masası Üzerindeki Örtü ve Bir Kısım Malzemelerin Yanması )
BİNA VE MOTORLU ARAÇ YAKMAK ( Sanığın Molotof Kokteyli Attığı Okulun Kamu Hizmetlerinin Görülmesine Ayrılmış Binalardan Olması )
TEŞEBBÜS ( Olayda Yangının Binanın Aynına Sirayet Etmemesi Sınıf İçerisindeki Öğretmen Masası Üzerindeki Örtü ve Bir Kısım Malzemelerin Yanması )
DURUŞMALI TEMYİZ ( Ağır Cezaya Müteallik Hükümlerde Tetkikin Sanığın Temyiz Dilekçesindeki Talebi Üzerine veya Resen Duruşma İcrası Suretiyle Yapılması )"
Y8.CD5.11.2001E. 2001/11352 K. 2001/15688"HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Din ve Mezhep Farklılığı Gözeterek - Yayın Yoluyla )
DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Yayın Yoluyla )
YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Laik Düzenin İslamcı ve Kuran'a Karşı Mücadele Yürüttüğü ve Vahşice Saldırılar Düzenlediği İle İlgili Yazı )"
Y8.CD5.11.2001E. 2001/4558 K. 2001/15570"ÇOCUĞU KENDİ HALİNE TERK ( İçinde Oturulan Eşinin Yakınlarına Ait Evin Balkonu - Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Çocuğu Kendi Haline Terk - İçinde Oturulan Eşinin Yakınlarına Ait Evin Balkonu )"
Y8.CD6.11.2001E. 2001/14218 K. 2001/16512"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin 4422 Sayılı Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
GASP ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin 4422 Sayılı Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )
4422 SAYILI KANUN ( Bir Olaya Özgü Olarak Tek Bir Kişiye Yönelik Gasp Eylemlerinin Bu Yasada Tanımlanan Suçu Oluşturmaması )"
Y8.CD8.11.2001E. 2001/2058 K. 2001/15760"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Satın Alınan Silaha Ait Faturanın Yol Belgesi Yerine Geçme Süresinin Uzatılması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Satın Alınan Silaha Ait Faturanın Yol Belgesi Yerine Geçme Süresi )
FATURANIN YOL BELGESİ YERİNE GEÇME SÜRESİNİN UZATILMASI ( Bu Süre İçinde Sanık Üzerinde Yakalanan Silahın Suç Oluşturmaması )
SİLAH TAŞIMAK SUÇU ( Satın Alınan Silaha Ait Faturanın Yol Belgesi Yerine Geçeceği Sürenin Tesbiti )"
Y8.CD14.11.2001E. 2001/6024 K. 2001/15943"MESKUN MAHALDE SİLAH KULLANMAK ( Sanığın İzlediği Maçın Etkisiyle Evinin Balkonundan Ateş Etmesi ve Kurşunların Bazı Evlere İsabet Etmesi )
SİLAHLA MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın İzlediği Maçın Etkisiyle Evinin Balkonundan Ateş Etmesi ve Kurşunların Bazı Evlere İsabet Etmesi )
FUTBOL MAÇININ ETKİSİYLE EVİN BALKONUNDAN RASTGELE ATEŞ ETMEK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )"
Y8.CD15.11.2001E. 2001/11826 K. 2001/16097"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirmiş Olup 18 Yaşını Bitirmemiş Olan Sanığın Cezasının İndirilmesi )
SUÇ TARİHİNDE 15 YAŞINI BİTİRMİŞ OLUP 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLAN SANIK ( Cezanın İndirilmesi )
CEZAYI HAFİFLETEN NEDENLER ( Sanığın Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirmiş Olup 18 Yaşını Bitirmemiş Olması )
HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN ÇETE KURAN SANIKLAR ( Haklarında Uygulanacak Kanun Maddesi )"
Y8.CD19.11.2001E. 2001/14214 K. 2001/16167"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Barut Veya İtici Güç İle Gülle Mermi Füze Gaz v.b. Atabilen Silahların Kapsam İçinde Olabilme Koşulları )
6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ SİLAH ( Barut Veya İtici Güç İle Gülle Mermi Füze Gaz v.b. Atabilen Silahların Nitelikleri )
ATEŞLİ SİLAHIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMA KOŞULLARI ( Barut Veya İtici Güç İle Gülle Mermi Füze Gaz v.b. Atabilen Silahlar )"
Y8.CD20.11.2001E. 2001/14444 K. 2001/16235"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Tekerrüre Esas Olan Önceki Cezanın Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Tekerrür Nedeniyle Para Cezasında Artırım Yapılması )
TEKERRÜR ( Sanığın Aynı Eylemi Birden Fazla Yapması )
PARA CEZASININ ARTIRILMASI ( Tekerrüre Esas Olan Önceki Cezanın Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Olması Halinde Tekerrür Nedeniyle Para Cezasında Artırım Yapılması )"
Y8.CD26.11.2001E. 2001/6066 K. 2001/16499"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Av Saçması Atan Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Av Saçması Atan Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
AV SAÇMASI ATAN SİLAH ( Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Usulen Belirlenecek Bilirkişi Aracılığı İle Saptanmasının Gerekmesi )"
Y8.CD29.11.2001E. 2001/13076 K. 2001/16645"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Yurt Dışından Yurt İçine Yasadışı Yollardan Göçmen Getirilmesi )
YURTDIŞINDAN YURDA YASADIŞI YOLLARDAN GÖÇMEN GETİREN SANIKLAR ( Sanık Eylemlerinin Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Olması )"
Y8.CD29.11.2001E. 2001/14100 K. 2000/16605"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TEKERRÜR ( Bu Nedenle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılacak Artırım Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanması Sonucu Verilen Ceza Üzerinden Yapılması ) "
Y8.CD3.12.2001E. 2001/2791 K. 2001/16798"MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Yere Yeniden El Atması - 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan 2. Davanın Açılmış Olması )
3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçu Yanında Meraya Tecavüz Suçunun da Oluşması - Sanığın Aynı Yere Yeniden El Atması Nedeniyle 2. Davanın Açılmış Olması )"
Y8.CD5.12.2001E. 2001/6150 K. 2001/16867"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA AYKIRILIK ( Ordudan Disiplinsizlik Nedeniyle Tart Edilen Astsubay - İlişiği Kesildiği Tarihte Silah Bulundurma ve Taşıma İzninin Kendiliğinden Ortadan Kalktığı )
SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA İZNİ ( Ordudan Disiplinsizlik Nedeniyle Tart Edilen Astsubay - Kendiliğinden Ortadan Kalktığı )
ORDUDAN DİSİPLİNSİZLİK NEDENİYLE TART EDİLME ( Silah Bulundurma ve Taşıma İzninin Kendiliğinden Ortadan Kalkacağı )"
Y8.CD5.12.2001E. 2001/6975 K. 2001/16930"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Yurtdışından İki Adet Tabanca Getirme Eylemi )
YURTDIŞINDAN TABANCA GETİRME EYLEMİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış Olması )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Yurtdışından İki Adet Tabanca Getirme Eylemi )"
Y8.CD12.12.2001E. 2001/13892 K. 2001/17168"ÖĞRENCİ OLMAYAN KİŞİNİN EĞİTİM VE ÖĞRENİMİ ENGELLEMESİ ( Ders Yapıldığı Sırada Sanığın Yanındaki Arkadaşları İle Birlikte Sınıfa İzinsiz Girmesi )
EĞİTİM VE ÖĞRENİMİ ENGELLEMEK ( Ders Yapıldığı Sırada Sanığın Yanındaki Arkadaşları İle Birlikte Sınıfa İzinsiz Girmesi )"
Y8.CD12.12.2001E. 2001/6878 K. 2001/17135"SAHTE BANKNOT ( Bilirkişi İle Merkez Bankası Komisyonu Raporu Arasındaki Çelişki - Denetim Açısından Suça Konu Paranın Dosyada Bulundurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sahte Banknot - Bilirkişi İle Merkez Bankası Komisyonu Raporu Arasındaki Çelişki/Denetim Açısından Suça Konu Paranın Dosyada Bulundurulması Gereği )"
Y8.CD24.12.2001E. 2001/11821 K. 2001/17419"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA ( Mahkemece Sanıkların Suçunun Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Olarak Belirlenmesinin Hatalı Olması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Belirlenen Eylemlerden Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Suçunu İşlediklerinin Belirlenmesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİ ( Sanıkların Eylemlerinden İşledikleri Suçun Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak Olarak Belirlenmesi )"
Y8.CD24.12.2001E. 2001/12489 K. 2001/17422"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Düzenin İslam Nizamının Gelmesiyle Düzeleceğini Beyan )
HÜKÜMETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Düzenin İslam Nizamının Gelmesiyle Düzeleceğini Beyan )
İSLAMİ NİZAMIN GELMESİYLE DÜZENİN DÜZELECEĞİNİ BEYAN ( İmamın Cuma Namazından Önce Hutbede Yaptığı Konuşma - Hükümetin Manevi Şahsiyetini Tahkir )"
Y8.CD24.12.2001E. 2001/4560 K. 2001/17425"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Çekilmesi )
KEŞFİN SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILMASI ( Sanığın Yokluğunda Yapılmış Olan Keşif Tutanağı ile Bilirkişi Beyanlarının Oturumda Hazır Bulanan Sanığa Okunarak Diyeceklerinin Sorulmaması )
KARŞILIKLI HAKARET ( Sanıkların Karşılıklı Olarak Birbirlerine Hakaret Ettikleri ve Bu Nedenle Hükmolunan Cezaların Ceza Yasası Uyarınca iskat edilmesi )
VERİLECEK CEZANIN HAPİS VEYA PARA CEZASI OLMASI ( Verilecek Cezanın Hapis yada Ağır Para Cezası Olacağı Bu Konuda Mahkemeye Tercih Hakkı Tanınmaması )"
Y8.CD24.12.2001E. 2001/7331 K. 2001/17383"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Evinde Tabanca ve Mermi İşyerinde de Muştalı Sustalı Bıçak Elde Edilmesi )
SUÇLARIN FİKRİ TOPLANMASI ( İşlediği Bir Fiil İle Kanunun Muhtelif Hükümlerini İhlal Eden Kimseye Bu Hükümlerden En Fazla Cezayı Gerektiren Maddeye Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )
KANUNUN MUHTELİF HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ( Sanığa Bu Hükümlerden En Fazla Cezayı Gerektiren Maddeye Göre Ceza Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD24.12.2001E. 2001/7336 K. 2001/17384"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Ateşli Silahların Tabanca Sayılabilmesi Koşulları )
ATEŞLİ SİLAHLARIN TABANCA SAYILABİLME KOŞULLARI ( Belirtilen Standartlara Uymasının Gerekmesi )
TABANCA SAYILABİLME ( Ateşli Silahların Tabanca Sayılabilmesi İçin Belirlenen Standartlara Uymasının Gerekmesi )"
Y8.CD25.12.2001E. 2000/26180 K. 2001/17460"TEŞEKKÜL ( İki Veya Daha Fazla Kişinin Birlikte Cürüm İşlemek Amacı Etrafında Birleşmesiyle Oluşması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN CEMİYET KURMAK ( Teşekkülün İki Veya Daha Fazla Kişinin Birlikte Cürüm İşlemek Amacı Etrafında Birleşmesiyle Oluşması )
SAHTE VİZELERLE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERMEYE KALKIŞMAK ( Sanıkların Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi )"
Y8.CD26.12.2001E. 2001/12633 K. 2001/17483"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Özel Kasta Gerek Olmaması )
ÖZEL KAST ( Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşması İçin Özel Kasta Gerek Olmaması )"
Y8.CD26.12.2001E. 2001/13341 K. 2001/17491"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Tehditle Araç Almak İade İçin Maddi Taleplerde Bulunmak Boş Açık Senet İmzalatmak Müşteki Yakınını Kaçırmaya Teşebbüs Etmek Biçiminde Oluşan Eylemler )
TEHDİT BASKI CEBİR VEYA ŞİDDET UYGULAMAK SURETİYLE KORKUTMA GÜCÜNÜ KULLANARAK SUÇ İŞLEMEK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü )"
Y8.CD26.12.2001E. 2001/13893 K. 2001/17507"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Tutuklama Nedeniyle )
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Çalışmayan Şahısların Maddi Tazminat Hesabında Asgari Ücretin Esas Alınması )
ASGARİ ÜCRETİN ESAS ALINMASI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Tazminat Hesabında Çalışmayanlar İçin Asgari Ücretin Esas Alınması )"
Y8.CD27.12.2001E. 2001/11627 K. 2001/17574"CÜRÜM İŞLEMEK AMACIYLA TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK VE TEŞEKKÜLE YARDIM ETMEK
SANIĞIN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Bulunan Sanık Hakkında Ceza Yasasında Öngörülen İndirim Sebeplerinin Uygulanması )
ERTELENMİŞ HÜKÜM ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )
4616 SAYILI YASA ( Sanığın Erteli Geçmiş Hükümlülüğünün Suç Vasıf ve Mahiyetine Suç Tarihine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Aynen Çektirilememesi )"
Y8.CD27.12.2001E. 2001/2117 K. 2001/17618"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olan Ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerler - Aynı Suçtan Mükerrir Bulunan Sanık )
KÖY MEZARLIĞINA TECAVÜZ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Kadastro Çalışmaları Sırasında Köy Mezarlığı Olarak Tespit Edilen Suça Konu Taşınmaz )"
Y8.CD27.12.2001E. 2001/3293 K. 2001/17600"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
KALPAZANLIK VE TAKLİT PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )"
Y8.CD27.12.2001E. 2001/3630 K. 2001/17575"ÖC ALMAK AMACIYLA ETKİLİ EYLEM ( Sanıkların Öç Almak Amacıyla Mağduru Zorla Araca Bindirip Tenha Bir Yere Götürerek Yaralamalarında Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Öç Almak Amacıyla Mağduru Zorla Araca Bindirip Tenha Bir Yere Götürerek Yaralamaları )
FENA MUAMELE VE ETKİLİ EYLEM ( Hürriyeti Tahdit Suçunun Unsurlarından Olması Nedeniyle Bunlardan Dolayı Ayrıca Ceza Verilememesi )"
Y8.CD28.12.2001E. 2001/15448 K. 2001/17663"SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
YAZILI EMİR ( İtirazın Reddedilmesi İsabetsiz Görülerek Kararın Bozulmasının İstenmesi )
İSTEKTE BULUNULMAYAN HUSUSTA KARAR VERİLMEMESİ ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )"
Y8.CD28.12.2001E. 2001/15465 K. 2001/17664"KASTEN BİNA YAKMAYA EKSİK TEŞEBBÜS ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
YAZILI EMİR ( İtirazın Reddedilmesi İsabetsiz Görülerek Kararın Bozulmasının İstenmesi )
İSTEKTE BULUNULMAYAN HUSUSTA KARAR VERİLMEMESİ ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
4616 SAYILI KANUN ( Bu Kanunun Birinci Maddesinin Dokuzuncu Bendinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi )"
Y8.CD14.1.2002E. 2001/14922 K. 2002/84"FİRAR SUÇUNUN OLUŞMASI ( Hükümlü Sanığın Cezaevinden Kaçtığı Gün Oluşması )
TEMADİ SUÇ ( Firari Suçunun Hükümlü Sanığın Cezaevinden Kaçtığı Gün Oluşacağı Öğretide ve Uygulamada Firar Suçu için Temadi Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Örneğin Bulunmaması )
SUÇ TARİHİ ( Firar Suçunun Hükümlünün Cezaevinden Kaçtığı Gün Oluşması ) "
Y8.CD14.1.2002E. 2001/8356 K. 2002/85"CÜRÜMDE TEKERRÜR ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Önceki Hükümlülüğün 3167 S. Kanundan Kaynaklanması )
3167 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN VAROLAN HÜKÜMLÜLÜK ( Tekerrür-6136 S. Kanuna Muhalefet )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür-Önceki Hükümlülüğün 3167 S. Kanundan Kaynaklanması )"
Y8.CD14.1.2002E. 2001/8476 K. 2002/2"KUNDAKLAMA ( Haksız Tahrik-Müştekinin Sanık İşçinin Ücretini Ödenmemesi ve Hakaret Etmesi )
HAKSIZ TAHRİK ( Kundaklama Suçu-Müştekinin Sanık İşçinin Ücretini Ödenmemesi ve Hakaret Etmesi )
İŞÇİNİN ÜCRETİNİ ÖDEMEYİP HAKARET ETMEK ( Kundaklama-Haksız Tahrik )"
Y8.CD14.1.2002E. 2001/8520 K. 2002/30"GAYRI MEŞRU ÇOCUĞUNU UMUMUN GÖREBİLECEĞİ YERE BIRAKMAK ( Terk Kastı-Sanığın Çocuk Koruma Altına Alınana Kadar Onu Gözlemesi )
TERK KASTI ( Gayrı Meşru Çocuğunu Umumun Görebileceği Yere Bırakmak )"
Y8.CD15.1.2002E. 2001/16176 K. 2001/125"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
YASAL KISITLILIK ( Sanıklar Hakkında Ceza Süresince Yasal Kısıtlılık Altında Bulundurulmaları Yerine Cezaların İnfazı Süresince Kısıtlılık Altında Bulundurulması Kararının Hatalı Olması )
HUKUK DEVLETİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
HUKUK İHLALİ ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
ANAYASAL DEVLET YETKİSİ ( Anayasada Hiçbir Kimse ve Organ Kaynağını Anayasadan Almayan Bir Devlet Yetikisi Kullanamayacağının Düzenlenmiş Olması )
DEVLETİN HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMASI ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )"
Y8.CD17.1.2002E. 2001/7697 K. 2002/187"DURUŞMA TUTANAĞI ( Katibin İmzası )
KISA KARAR ( Katip Tarafından İmzalanması Gereği )
KATİBİN İMZASI ( Kısa Karar )"
Y8.CD21.1.2002E. 2001/8275 K. 2002/439"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sahibinin Ölümü İle Tabancanın Mirasçılarına İntikal Etmesi Nedeniyle Murise Ait Silahın Evde Olmasında Suç Kastının Varlığının Araştırılması )
MİRAS KALAN SİLAHIN RUHSATSIZ TAŞINMASI ( Sahibinin Ölümü İle Tabancanın Mirasçılarına İntikal Etmesi Nedeniyle Murise Ait Silahın Evde Olmasında Suç Kastının Varlığının Araştırılması )"
Y8.CD21.1.2002E. 2001/8362 K. 2002/437"MİRAS KALAN SİLAHIN RUHSATSIZ TAŞINMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Ölen Babasından Kalan Silahı Kendi Adına Taşıma Ruhsatı Çıkartmadan Taşıması )
ZORALIM VEYA MİRASÇILARA İADESİ ( Ölen Babasından Kalan Silahın Mirasçıların Muvafakatı ile Taşıyıp Taşımadığı Belirlendikten Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
Y8.CD21.1.2002E. 2001/8454 K. 2002/341"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Susta Tertibatlı Bıçak - Özelliğine Göre Nitelik Bakımından Vahim Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
SUSTA TERTİBATLI BIÇAK ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Özelliğine Göre Nitelik Bakımından Vahim Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
Y8.CD24.1.2002E. 2001/15798 K. 2002/610"FİRAR ETMEK ( Sanığın Firarın Ertesi Günü Kendisinin Telefonla Bildirmesi Üzerine Polis Tarafından Evden Alınması )
FİRARİNİN KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLMASI ( Sanığın Firarın Ertesi Günü Kendisinin Telefonla Bildirmesi Üzerine Polis Tarafından Evden Alınması )
FOTOKOPİLER ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ ( Tefrik Edilen ve Hükme Dayanak Olan Evrakın Onaysız Fotokopileri Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
Y8.CD24.1.2002E. 2001/7456 K. 2002/679"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK (Yurtdışından Getirilen Sustalı ve Benzeri Bıçakların 1000 Adedin Üzerinde Olması - Miktar Olarak Vahim Kabul Edilmesi Gereği)
VAHİM HAL (Yurtdışından Getirilen Sustalı ve Benzeri Bıçakların 1000 Adedin Üzerinde Olması - Miktar Olarak Vahim Kabul Edilmesi Gereği)
YURTDIŞINDAN GETİRİLEN SUSTALI VE BENZER BIÇAKLAR (1000 Adedin Üzerinde Olması - Miktar Olarak Vahim Kabul Edilmesi Gereği)"
Y8.CD24.1.2002E. 2001/7559 K. 2002/609"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silah Taşıma ve Bulundurma Şartlarını Kaybedenlerin Ruhsatlarının İptali ile Silahın Başkasına Devri İçin Yönetimce Zabt Edilmesi )
RUHSAT ŞARTININ KAYBEDİLMESİ ( Kaybedenlerin Ruhsatlarının İptali ile Silahın Başkasına Devri İçin Yönetimce Zabt Edilmesi )
SİLAHIN BAŞKASINA DEVRİ ( Talimatın Ne Sebeple Yerine Getirilmediğinin Araştırılması )"
Y8.CD24.1.2002E. 2001/8539 K. 2002/639"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Atılı Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama Konusunda Yasal Hakları Olan Sanıkların Cezalarında Bu Nedenle İndirim Yapılmamasının Yanlış Olması )
CEZADAN İNDİRİM ( Atılı Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama Konusunda Yasal Hakları Olan Sanıkların Cezalarında Bu Nedenle İndirim Yapılmamasının Yanlış Olması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Suçun İşleniş Vasıf ve Mahiyetinden Söz Edilerek Yasal Olmayan Gerekçeyle Erteleme Kararı Verilmemesinin Yanlış Olması )"
Y8.CD28.1.2002E. 2001/8377 K. 2002/798"3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( İlk Men Talebinde Bulunulmasından Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmış Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İlk Men Talebinde Bulunulmasından Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmış Olduğundan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmaması )
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( İlk Men Talebinde Bulunulmasından Tapu İptal ve Tescil Davası Açılmış Olması )"
Y8.CD28.1.2002E. 2001/8467 K. 2002/795"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adam Öldürmede Kullanılan Ruhsatsız Silahı Saklamak )
SUÇTA KULLANILAN RUHSATSIZ SİLAHI SAKLAMAK ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD30.1.2002E. 2001/7982 K. 2002/844"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bilmeyerek Alınan Paranın Sahte Olduğu Öğrendikten Sonra Kullanmaya Çalışmak )
SAHTE OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN PARAYI KULLANMAYA KALKIŞMAK ( Hangi Suçu Oluşturacağı )
PARADAKİ SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILAMAMASI ( Sahte Olduğunu Sonradan Öğrendiği Parayı Kullanmaya Kalkışmak )"
Y8.CD30.1.2002E. 2001/8973 K. 2002/858"PARA CEZASININ TAKSİDE BAĞLANMASI ( Taksit Aralıklarının Belirtilmesi Gereği )
HÜKMÜN İNFAZINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLUNMASI ( Takside Bağlanan Para Cezasının Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi )
TAKSİT ARALIKLARININ BELİRTİLMESİ ( Para Cezasının Takside Bağlanması Halinde )"
Y8.CD30.1.2002E. 2001/9212 K. 2002/843"4616 SAYILI YASAYA GÖRE DAVANIN ERTELENMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Müsadere Yerine Silahın Muhafazasına Karar Verilmesi )
SİLAHIN MUHAFAZASI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-4616 s. Yasaya Göre Davanın Ertelenmesi )
MÜSADERE ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-4616 s. Yasaya Göre Davanın Ertelenmesi )"
Y8.CD30.1.2002E. 2001/9521 K. 2002/912"SİLAH İMALATI ( Yakalanan Araç ve Gerecin Silah İmalatına Elverişli Olmaması-Yarı Mamul Silah ve Mermi Bulundurma )
YARI MAMUL SİLAH ( 6136 S. Yasa Kapsamına Girip Girmemesi-Silah İmalatı )
MERMİ BULUNDURMA ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Silah İmalatı )"
Y8.CD31.1.2002E. 2001/14523 K. 2002/916"TEHDİT VE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAK ( Sanıkların Kızlarının Kaçırılması Sonucu Kaçıranın Arkadaşı Olan Mağduru Kaçırıp Döverek Özgürlüğünü Kısıtlamaları )
HÜRRİYETİ TEHDİT ( Sanıkların Kızlarının Kaçırılması Sonucu Kaçıranın Arkadaşı Olan Mağduru Kaçırıp Döverek Özgürlüğünü Kısıtlamaları )
HAKSIZ TAHRİK ( Sanıkların Kızlarının Kaçırılması Sonucu Kaçıranın Arkadaşı Olan Mağduru Kaçırıp Döverek Özgürlüğünü Kısıtlamaları Olayında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması )"
Y8.CD31.1.2002E. 2001/7722 K. 2002/1050"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( İdari Men Kararı Bulunması Şartı )
EL ATILAN YERİN NİTELİĞİ ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz-Uygulama Maddesi Bakımından Etkili Olması )
3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz-İdari Men Kararı-El Atılan Yerin Niteliği )
İDARİ MEN KARARI ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz )"
Y8.CD31.1.2002E. 2001/8728 K. 2002/1043"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Zorunlu Müdafiin Duruşmalara Katılımı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )
ZORUNLU MÜDAFİ ( 18 Yaşından Küçük Sanık-Yargılama İçin Müdafiin Duruşmalara Katılmasının Sağlanması )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Müdafiin Duruşmalara Katılımı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilememesi )"
Y8.CD4.2.2002E. 2001/8266 K. 2002/1190"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mera Vasfının Tayini İçin Mera Tahsis Kaydının Zorunlu Olmaması )
MERA TAHSİS KAYDI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD4.2.2002E. 2001/9063 K. 2002/1183"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değeri-Cezada Arttırım )
CEZA ARTTIRIMI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Yerin Değeri )
TECAVÜZ OLUNAN YERİN DEĞERİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Ceza Arttırımı )"
Y8.CD4.2.2002E. 2001/9150 K. 2002/1155"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilmeme Gerekçesinin Yasal Olmaması )
PARA CEZASINA ÇEVİRMEYE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİ ( Paraya Çevrilmesi Halinde Cezanın Etkinliğini Azaltacağı Kanısına Varıldığı Gibi Yasal Olmayan Gerekçeye Dayanılamaması )"
Y8.CD4.2.2002E. 2001/9159 K. 2002/1153"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Akli Dengesinin Yerinde Olmaması-Ceza Ehliyetinin Tespiti )
SANIĞIN AKLİ DENGESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Ceza Ehliyeti )
CEZA EHLİYETİ ( Sanığın Akli Dengesinin Yerinde Olmaması-6136 s. Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD6.2.2002E. 2001/8040 K. 2002/1224"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köyün Yaylasındaki Mera Alanına Ev Yaptığı İddiası )
MERAYA EV YAPILMASI ( Evin Yayla Olarak Ayrılan Bölümde İddianamaye Konu Olmayan ve Ağıl Olarak Kullanılan Yerin ise Orman Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması )
DEVLET ORMANINA AĞIL YAPMAK ( Orman Kanununa Muhalefetten İddianame Düzenlenmediğinden Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ormana Ağıl Yapılması )"
Y8.CD6.2.2002E. 2002/625 K. 2002/1192"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İhbar Üzerine Sanıkla İlişkiye Geçen Kolluk Görevlilerinin Yapılan Pazarlık Sonucu Sanığın Evinde Bulunan Tabancının Satışı Konusunda Anlaşmaya Varması )
SİLAH SATIŞI ( İhbar Üzerine Sanıkla İlişkiye Geçen Kolluk Görevlilerinin Yapılan Pazarlık Sonucu Sanığın Evinde Bulunan Tabancının Satışı Konusunda Anlaşmaya Varması )
SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( 6136 Sayılı Kanunun Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi Sonucu Farklı Maddeden Uygulama Yapılması )"
Y8.CD7.2.2002E. 2001/14106 K. 2002/1323"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
CEMİYET MENSUPLARINA YARDIM ( Sanıkların Sürekli Bir Örgütlenme İçinde Olmadan Münferit Olan Suçu İşlemelerinde Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşmaması )
ÖRGÜTLENME İÇİNDE OLMADAN SUÇ İŞLEME ( Cemiyet Mensuplarına Yardım Suçunun Oluşması )"
Y8.CD7.2.2002E. 2001/7450 K. 2002/1421"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN YENİ İKAMETGAHA NAKLİ ( İdareye Bilgi Verilmemesinin Suç Oluşturup Oluşturmaması )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Yeni İkametgaha Naklinin İdareye Bildirilmemesinin Suç Oluşturup Oluşturmaması )
İDAREYE BİLGİ VERİLMESİ ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Yeni İkametgaha Nakli )"
Y8.CD7.2.2002E. 2001/8457 K. 2002/1324"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Temadi Özelliği Olmayan Ani Suçlardan Olması )
ANİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Temadi Özelliği Olmayan Ani Suçlardan Olması )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Kanun Uyarınca Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
Y8.CD7.2.2002E. 2001/8756 K. 2002/1417"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İkametinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Üzerinde Taşıyarak Yakalanması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İKAMETDE BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Sanığın Tabancayı Üzerinde Taşırken Yakalanması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )
RUHSATLI TABANCA ( Sanığın İkametinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Üzerinde Taşıyarak Yakalanması Nedeniyle Mahkumiyete Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD7.2.2002E. 2001/9076 K. 2002/1384"TEK AĞIZLI KELEBEK BIÇAK ( 6136 S. Yasa Kapsamına Girip Girmediğinin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarından Rapor Alınarak Tespiti )
OTOMATİK SUSTA TERTİBATI BULUNMAYAN KELEBEK BIÇAK ( 6136 S. Yasa Kapsamına Girip Girmediğinin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarından Sorulması )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tek Ağızlı Otomatik Susta Tertibatı Bulunmayan Kelebek Bıçak )"
Y8.CD11.2.2002E. 2001/10621 K. 2002/1451"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun Kararında Sanığın Cezai Ehliyete Haiz Olmadığının Belirtilmesi )
CEZAİ EHLİYET ( Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun Kararında Sanığın Cezai Ehliyete Haiz Olmadığının Belirtilmesi )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Raporda Sanığın Cezai Ehliyete Haiz Olmadığının Belirtilmesi )"
Y8.CD11.2.2002E. 2001/10770 K. 2002/1535"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Ceza Mahkemesinin İlamının İnfazından İtibaren 5 Yılı Aşkın Bir Zamanın Geçmesi )
TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Ceza Mahkemesinin İlamının İnfazından İtibaren 5 Yılı Aşkın Bir Zamanın Geçmesi-Tekerrürün Oluşmaması )
İNFAZDAN İTİBAREN BEŞ YIL GEÇMESİ ( Silinme Koşullarının Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Sanığın Cezasının Tekerrür Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD11.2.2002E. 2001/7952 K. 2002/1477"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesi-İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olması )
SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesi-İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olması )
PARAYA ÇEVİRME ( Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesi-İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olması )"
Y8.CD13.2.2002E. 2001/7859 K. 2002/1589"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kollukta Yeminsiz Teknik Büro Memurunun Düzenlediği Ekspertiz Raporu-Bilirkişi Raporu )
KOLLUKTA YEMİNSİZ TEKNİK BÜRO MEMURUNUN DÜZENLEDİĞİ EKSPERTİZ RAPORU ( 6136 S. Kanuna Muahelefet-Bilirkişi Raporu Sayılamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( 6136 S. Kanuna Muahelefet-Kollukta Yeminsiz Teknik Büro Memurunun Düzenlediği Ekspertiz Raporu )"
Y8.CD13.2.2002E. 2001/9257 K. 2002/1662"ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Hürriyeti Tahdit-Kötü Muamele )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Kötü Muamele-5 Gün İş ve Güçten Yoksun Kalındığını Gösteren Rapor )
KÖTÜ MUAMELE ( Hürriyeti Tahdit )"
Y8.CD14.2.2002E. 2001/8782 K. 2002/1696"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Silahla Yaralama-Ceza Artırımı )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU SİLAHLA YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( TCK 451. Maddenin Taksirli Suçlarda Uygulanamaması )
CEZA ARTIRIMI ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama-Taksirli Suçlar )"
Y8.CD14.2.2002E. 2001/9944 K. 2002/1791"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Zabıtaca Ruhsatını Yeniletmesi Yönünde Tebligat Yapılmamış Olması )
RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ ( Sanığa Zabıtaca Ruhsatını Yeniletmesi Yönünde Tebligat Yapılmamış Olması )
TEBLİGAT ( Ruhsat Süresi Biten Sanığa Zabıtaca Ruhsatını Yeniletmesi Yönünde Tebligat Yapılmamış Olması )"
Y8.CD14.2.2002E. 2001/9950 K. 2002/1732"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Meskun Yerde ve Evinin Damında Otomatik Av Tüfeği ile Rastgele Ateş Etmesi )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Meskun Yerde ve Evinin Damında Otomatik Av Tüfeği ile Rastgele Ateş Etmesi )"
Y8.CD14.2.2002E. 2001/9958 K. 2002/1670"TAKLİT PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
BİLMEYEREK ALDIĞI TAKLİT PARAYI BİLEREK SARFETMEK ( Sanığın Suçunun Subutu Halinde Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taklit Parayı Piyasaya Süren Sanığın Yargılamasında Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
Y8.CD18.2.2002E. 2001/8299 K. 2002/1830"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tecavüz Edilen Dere Yatağının Köylüler Tarafından Ortaklaşa Yol Olarak Kullanılması-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Edilen Dere Yatağının Köylüler Tarafından Ortaklaşa Yol Olarak Kullanılması Nedeniyle )"
Y8.CD18.2.2002E. 2001/9615 K. 2002/1863"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Unsurları )
SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşmasının Şartları )
SABİT VE BELİRGİN SINIRIN BOZULARAK SINIRDAŞ TAŞINMAZA GİRİLMESİ ( Sınır Bozma Suçu-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD19.2.2002E. 2001/9208 K. 2002/2027"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Kumar Oynarken Bilmeden Aldığı Sahte Paraların Bir Kısmını Yakıp Bir Kısmını Gömmesi Eyleminde Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
SAHTE PARALARI 3 GÜN İÇİNDE İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRMEMEK ( TCK'nın 531. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
ÖNÖDEME ( Önerisinde Sanığa Bulunulup Da Süresinde Ödediği Bu Nedenle Takipsizlik Kararı Verildiği Anlaşılmakla Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçundan Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
KUMAR OYNAMAK ( Bilmeden Aldığı Sahte Paraların Bir Kısmını Yakıp Bir Kısmını Gömmesi Eyleminde Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )
TAKİPSİZLİK ( Sanığa Önödeme Önerisinde Sanığa Bulunulup Da Süresinde Ödediği Bu Nedenle Takipsizlik Kararı Verildiği Anlaşılmakla Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçundan Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD19.2.2002E. 2001/9501 K. 2002/1999"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yaşı Küçük Sabıkasız ve Suçunu İkrar Eden Sanık-Takdiri Hafifletici Sebepler )
YAŞI KÜÇÜK SABIKASIZ VE SUÇUNU İKRAR EDEN SANIK ( Takdiri Hafifletici Sebepler-6136 s. Kanuna Muhalefet )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEPLER ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Yaşı Küçük Sabıkasız ve Suçunu İkrar Eden Sanık )"
Y8.CD19.2.2002E. 2001/9819 K. 2002/1967"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Suça Konu Silahın Dedesinden Kaldığını ve Antika Olduğunu İleri Sürmesi )
ANTİKA SİLAHLAR ( Silahın Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kriminal Polis Laboratuarınca İncelemeye Tabi Tutulması )"
Y8.CD20.2.2002E. 2001/8691 K. 2002/2074"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması )
MÜTEMADİ EYLEM ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması )
HUKUKİ KESİNTİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
4421 SAYILI YASA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması-Fazla Ceza Tayin Edilmiş Olması )"
Y8.CD20.2.2002E. 2001/9911 K. 2002/2127"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanamayan Tabanca Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
ATIŞA ELVERİŞLİ SİLAH ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanamayan Tabanca Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
TABANCANIN ELE GEÇMEMESİ ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanamayan Tabanca Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )"
Y8.CD20.2.2002E. 2001/9949 K. 2002/2065"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Meskun Yerde ve Evinin Balkonunda Otomatik Av Tüfeği ile Rastgele Ateş Etmesi )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Meskun Yerde ve Evinin Balkonunda Otomatik Av Tüfeği ile Rastgele Ateş Etmesi )"
Y8.CD20.2.2002E. 2001/9959 K. 2002/2067"İÇTİMA ( 6136 s. Kanuna Muhalefet-Sanıkta Aynı Anda Tabanca ve Kama Bulunması )
TABANCA VE KAMAYI AYNI ANDA TAŞIMAK ( 6136 s. Kanuna Muhalefet-Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Kurulmaması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Aynı Anda Tabanca ve Kama Bulunması-Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Kurulmaması )"
Y8.CD20.2.2002E. 2001/9991 K. 2002/2068"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Marketinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancayı Arabada Taşırken Kaza Yapan Sanığın Kaza Sonrası Tabancasının Kaybolması Üzerine Savcılığa Durumu Bildirmesi )
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN ARABADA TAŞINMASI ESNASINDA KAZA YAPILMASI ( Tabancanın Kaza Esnasında Kaybolması-İkrara Dayanılarak Mahkumiyet Hükmü Kurulamaması )
İKRAR ( Marketinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancayı Arabada Taşırken Kaza Yapan Sanığın Kaza Sonrası Tabancasının Kaybolması Üzerine Savcılığa Durumu Bildirmesi )"
Y8.CD4.3.2002E. 2001/12926 K. 2002/2331"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Vasıf ve Mahiyeti Nedeniyle )
ERTELEME ( Sanığın Üzerine Atılı Suçun Vasıf ve Mahiyetine Göre ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Gereğince Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi )"
Y8.CD4.3.2002E. 2002/1271 K. 2002/2228"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( İzinsiz Mermi İmal Etmekten Göz Altında Bulunurken Evinde İkinci Kez Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilmesi )
FİKRİ İÇTİMA ( İzinsiz Mermi İmal Etmekten Göz Altında Bulunurken Evinde İkinci Kez Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilmesi )"
Y8.CD6.3.2002E. 2001/10230 K. 2002/2449"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yeni Mahkumiyetin Konusu Olan Ceza ile Erteli Cezanın Birlikte Çektirileceğinin Belirtilmesi )
ERTELENMİŞ CEZANIN YENİ MAHKUMİYETİN KONUSU OLAN CEZA İLE BİRLİKTE ÇEKTİRİLMESİ ( Önceki Ertelenmiş Cezanın Çektirilmesine Karar Verilememesi )"
Y8.CD6.3.2002E. 2001/10245 K. 2002/2448"KORKU KAYGI PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Halkın Toplu Olarak Bulunduğu Düğün Töreni Sırasında Ruhsatsız Tabancayla Keyfi Olarak Havaya Ateş Edilmesi )
RUHSATSIZ TABANCAYLA KEYFİ OLARAK ATEŞ ETMEK ( Korku Kaygı Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etmek Suçunun Oluşması )"
Y8.CD6.3.2002E. 2001/10269 K. 2002/2442"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatlı Tabancanın Seri Nosuna Ait İki Rakamın Yanlış Yazıldığına İlişkin Savunmada Bulunulması
TAŞIMA RUHSATLI TABANCA ( İdarenin Yeterli Özeni Göstermemesi Nedeniyle Tabanca Seri Numarasının Ruhsata Tam ve Doğru Biçimde Yazılmamış Olması )
TABANCA SERİ NUMARASI ( İdarenin Yeterli Özeni Göstermemesi Nedeniyle Tabanca Seri Numarasının Ruhsata Tam ve Doğru Biçimde Yazılmamış Olması )
İDARENİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İdarenin Yeterli Özeni Göstermemesi Nedeniyle Tabanca Seri Numarasının Ruhsata Tam ve Doğru Biçimde Yazılmamış Olması )"
Y8.CD6.3.2002E. 2001/11865 K. 2002/2341"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Vekilince 647 Sayılı Yasanın Maddelerinin Uygulanılması Talep Edildiği Halde Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Sanık Vekilinin Bu Talebine Karşın Bu Konuda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD6.3.2002E. 2001/9056 K. 2002/2381"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRI EYLEM ( Sendika Üyesi ve Yöneticisi Olan Sanıkların Meydanda Toplanarak Bildiri Okumaları )
2911 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meydanda Toplanıp Bildiri Okuduktan Sonra Kendilerinden Dağılan Sanıkların Eylemlerinin Suç Oluşturmaması )
BİLDİRİ OKUDUKTAN SONRA KENDİLİĞİNDEN DAĞILAN SANIKLARIN EYLEMLERİ ( Eylemin 2911 Sayılı Yasaya Aykırı Olmaması )"
Y8.CD6.3.2002E. 2002/652 K. 2002/2338"KÜÇÜK ÇOCUĞU TERK EDİP ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK ( Hayat Kadını Olarak Yaşamını Sürdüren Sanığın Bilinçsizliği ve Önleyemediği Hamilelik Sonucu Doğurmak Zorunda Kaldığı Çocuğunu Terk Etmesi )
ÇOCUĞU KENDİ BAŞINA TERK ETME ( Hayat Kadını Olarak Yaşamını Sürdüren Sanığın Bilinçsizliği ve Önleyemediği Hamilelik Sonucu Doğurmak Zorunda Kaldığı Çocuğunu Terk Etmesi ) "
Y8.CD7.3.2002E. 2001/11392 K. 2002/2575"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bu Suçtan Açılan Davanın 3005 Sayılı Yasaya Tabi Olmamasından Dolayı Adli Ara Verme İçerisinde Görülmemesi )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yanında İşlenen Bu Suça İlişkin Davanın 3005 Sayılı Yasaya Göre Yürütülmesinin Olanaksız Bulunması )
ADLİ ARA VERME ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yanında İşlenen Bu Suça İlişkin Davanın 3005 Sayılı Yasaya Göre Yürütülmesinin Olanaksız Bulunması )"
Y8.CD7.3.2002E. 2001/8640 K. 2002/2525"CÜRÜMDE KASTIN BULUNMAMASININ CEZAYI KALDIRACAĞI ( 6136 S.Kanuna Muhalefet - Kelebek Bıçak/Av Bıçağı Niteliği )
KELEBEK BIÇAK ( 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığı )
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Bıçak - Kanun Kapsamında Olmadığı )
AV BIÇAĞI NİTELİĞİ ( Kelebek Bıçak - 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olmadığı )"
Y8.CD7.3.2002E. 2001/8686 K. 2002/2634"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezayı Hafifletecek Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CEZAYI HAFİFLETECEK TAKDİRİ SEBEPLER ( Takdiri Sebeplerin Uygulamasında Yanlış Hesap Sonucu Fazla Ağır Para Cezası Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TAKSİT SÜRELERİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesinde Taksit Sürelerinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇ TARİHİNİN YAZILMAMASI ( Gerekçeli Karar Başlığından Suç Tarihinin Yazılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD7.3.2002E. 2001/9788 K. 2002/2633"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Mağduru Sorgulamak İçin Denetim ve Yönetimindeki Araca Hile İle Bindirip Ağaçlık Bir Yere Götürerek Orada Bir Ağaca Bağlamak )
ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Mağduru Sorgulamak İçin Denetim ve Yönetimindeki Araca Hile İle Bindirip Ağaçlık Bir Yere Götürerek Orada Bir Ağaca Bağlamak )"
Y8.CD7.3.2002E. 2001/9904 K. 2002/2635"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Bir Fiili ile Kanunun Birden Çok Hükmünü İhlal Etmesi Nedeniyle Bunlardan En Ağır Cezayı İçeren ile Cezalandırılması )
SUÇ VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Sanığın Bir Fiili ile Kanunun Birden Çok Hükmünü İhlal Etmesi Nedeniyle Bunlardan En Ağır Cezayı İçeren ile Cezalandırılması )"
Y8.CD7.3.2002E. 2002/370 K. 2002/2631"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Suç Konusu Sahte Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Konusunda Merkez Bankasından Görüş Alınması )
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜŞ ALINMASI ( Suç Konusu Sahte Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Konusunda Görüş Alınması )"
Y8.CD11.3.2002E. 2001/13616 K. 2002/2670"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ( Örgütün Daha Önce İşlediği Eylemlere İlişkin Hazırlık Soruşturmaları Getirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
EK SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında Organize Suç Örgütü Oluşturmaktan Dava Açıldığı Halde Savunma Hakkı Tanınmadan Teşekkül Oluşturmaktan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇUN MAHİYET VE VASFININ DEĞİŞMESİ ( Organize Suç Örgütü Oluşturmaktan Dava Açıldığı Halde Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Teşekkül Oluşturmaktan Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA ( Sanıklar Hakkında 4422 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dava Açılması-Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Bu Suçtan Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD11.3.2002E. 2001/15384 K. 2002/2721"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilip Nitelikleri ve Özellikleri İtibariyle 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BIÇAĞIN 6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilip Nitelikleri ve Özelliklerinin Belirlenmesi )"
Y8.CD11.3.2002E. 2001/15563 K. 2002/2744"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan Kelebek Bıçak Diye Tabir Edilen Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmemesi-Kasıt Unsurunun Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
KELEBEK BIÇAK ( Sanıkta Yakalanan Kelebek Bıçak Diye Tabir Edilen Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmemesi-Kasıt Unsurunun Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
KASIT ( Sanıkta Yakalanan Kelebek Bıçak Diye Tabir Edilen Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmemesi-Kasıt Unsurunun Olmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD13.3.2002E. 2001/12718 K. 2002/2979"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Görevli Memura Hafif Direnişte Bulunması )
MEMURA MUKAVEMETTE BULUNMAK ( Görevi Sırasında Memura Hafif Direnişte Bulunması )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Yedi Yıl Altı Ay gibi Uzun Bir Sürenin Bulunması )"
Y8.CD13.3.2002E. 2001/12824 K. 2002/2978"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETME ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Ses ve Gaz Fişeği Patlatan Kuru Sıkı Tabancası ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etmesi )
SİLAH VASFI ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Ses ve Gaz Fişeği Patlatan Kuru Sıkı Tabancası ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etmesi-Suçun Oluşmaması )
MESKUN YERDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Ses ve Gaz Fişeği Patlatan Kuru Sıkı Tabancası ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etmesi-Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD13.3.2002E. 2002/327 K. 2002/2831"SUÇUN UNSURUNDA LEHE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ( 4744 Sayılı Kanunla Ceza Kanunundaki Suçun Unsurunda Lehe Değişiklik Yapılığından Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi )
HALKI IRK VE BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( 4744 Sayılı Kanunla Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikle Suçun Unsurunda Lehe Değişiklik Yapılması )"
Y8.CD14.3.2002E. 2001/11091 K. 2002/3139"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Meskun Yerde Silahla Ateş Etme Suçuyla Birlikte Yürütülmesi Gerekirken Bu Zorunluluğa Uyulmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
MESKUN YERDE SİLAHLA ATEŞ ETME ( 6163 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçuyla Birlikte Yürütülmesi Gerekirken Bu Zorunluluğa Uyulmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
3005 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( 3005 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanmaması Nedeniyle )"
Y8.CD18.3.2002E. 2001/14878 K. 2002/3315"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Tabancanın Yasanın Men Ettiği Silahlardan Olması Şartı )
TABANCA ( Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar )"
Y8.CD20.3.2002E. 2001/10823 K. 2002/3462"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Kuru Sıkı Tabanca ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etmek )
KURU SIKI TABANCA İLE MESKUN YERDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Edilmesi )
SİLAH ÖĞESİ İÇEREN SUÇ TİPİ ( Kuru Sıkı Tabancanın Silah Öğesi Olarak Kabul Edilememesi )"
Y8.CD20.3.2002E. 2001/10954 K. 2002/3460"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İşyerinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancası Olan Sanığın İşyerini Başka Yere Naklettiğini Bildirmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabul Edilmesi )
İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATLI TABANCASI OLAN KİŞİNİN İŞYERİNİ BAŞKA YERE NAKLETMESİ ( Bunun İdareye Bildirilmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabulü )
İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ ( İşyerinde Bulundurma Ruhsatlı Tabancası Olan Sanığın İşyerini Başka Yere Naklettiğini Bildirmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabul Edilmesi )"
Y8.CD20.3.2002E. 2001/14991 K. 2002/3455"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Bilinen Haliyle Esaslı Bir Müdahaleyi Gerektirip Gerektirmediğinin ve Antika Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ANTİKA SİLAH ( Suça Konu Silahın Bilinen Haliyle Esaslı Bir Müdahaleyi Gerektirip Gerektirmediğinin ve Antika Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KRİMİNAL POLİS LABORATUARI ( Suça Konu Silahın Antika Silah Olup Olmadığının İncelenmesi )"
Y8.CD20.3.2002E. 2001/15055 K. 2002/3456"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Yasada Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınması )
BIÇAK ( Suça Konu Silahın Yasada Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınması )
BİLİRKİŞİ ( Suça Konu Silahın Yasada Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Raporu Alınması )"
Y8.CD21.3.2002E. 2001/14285 K. 2002/3561"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğiliminin İrdelenmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğiliminin İrdelenmesi )
ERTELEME ( Sanığın Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilirken Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğiliminin İrdelenmesi )"
Y8.CD21.3.2002E. 2001/14382 K. 2002/3563"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süngünün Belirlenen Özelliklerine Göre Antika Olup Olmadığının Belirlenmesi )
SÜNGÜ ( Süngünün Belirlenen Özelliklerine Göre Antika Olup Olmadığının Belirlenmesi-Kriminal Polis Laboratuarına Gönderilmesi )
ANTİKA SİLAH ( Süngünün Belirlenen Özelliklerine Göre Antika Olup Olmadığının Belirlenmesi-Kriminal Polis Laboratuarına Gönderilmesi )"
Y8.CD25.3.2002E. 2001/13196 K. 2002/3744"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taksitlendirme Koşulunun Sonuç ve Toplam Para Cezasına İlişkin Olması )
TAKSİTLENDİRME KOŞULU ( Taksitlendirme Koşulunun Sonuç ve Toplam Para Cezasına İlişkin Olması )"
Y8.CD25.3.2002E. 2001/13268 K. 2002/3738"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Susta Tertibatı Otomatik Olmayan Sustalı Çakının 6136 Sayılı Kapsamında Olmaması )
SUSTA TERTİBATI OLMAYAN SUSTALI ÇAKI ( Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilememesi )"
Y8.CD25.3.2002E. 2001/14890 K. 2002/3782"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Karşın Altı Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmemesi )
RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Karşın Altı Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmemesi )
SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ ( Ruhsatın İptali Sonucunda Silahın Başkasına Devrinin Gerekmesi )"
Y8.CD25.3.2002E. 2002/364 K. 2002/3864"KARARIN SANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULMADAN VERİLMESİ ( Sorguları Yapılmamış ve Duruşmaya Gelmemiş Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin Usule Aykırı Olması )
SANIĞIN GELMEMESİ ( Sorguları Yapılmamış ve Duruşmaya Gelmemiş Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin Usule Aykırı Olması )"
Y8.CD27.3.2002E. 2001/12808 K. 2002/3970"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emekli Astsubay Olduğunu Savunan Sanığın Meşru Kaynaktan Edindiği Silahını Taşımasının Hukukiliğinin Saptanması )
EMEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ZATİ SİLAHINI TAŞIMASI ( Sanığın Ordudan Ayrılma Nedeninin Usulen Araştırılması )
ORDUDAN AYRILMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ( Emekli Astsubay Olduğunu Savunan Sanığın Meşru Kaynaktan Edindiği Silahını Taşımasının Hukukiliğinin Saptanması )"
Y8.CD27.3.2002E. 2001/14205 K. 2002/3887"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatı Yenilenmemiş Silahın Evde Bulundurulmasının Suç Teşkil Etmemesi )
SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Yapılan Tebligata Rağmen Yenileme Yapılmaması Durumunda Ruhsat İptal Edilip Başkasına Devrinin Sağlanması )
RUHSATIN İPTALİNE RAĞMEN DEVİR YAPILMAMASI ( Devir İşlemi Yapılmamış Olan Silahın Evde Bulundurulmasının Suç Teşkil Etmemesi )"
Y8.CD27.3.2002E. 2002/2521 K. 2002/3875"KASTEN BİNA YAKMAK ( Yakılan Binaların Toplam Değerleri Az Olduğundan Sanık Hakkında Farklı Madde Uyarınca Ceza Tayin Edilmesi )
YAKILAN BİNALARIN DEĞERİ ( Yakılan Binaların Toplam Değerleri Az Olduğundan Sanık Hakkında Farklı Madde Uyarınca Ceza Tayin Edilmesi )"
Y8.CD1.4.2002E. 2001/15287 K. 2002/4392"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tazmini Nitelikteki Para Cezasının Tekerrüre Esas Olmaması )
TEKERRÜR ( Tazmini Nitelikteki Para Cezasının Tekerrüre Esas Olmaması )
TAZMİNİ NİTELİKTEKİ PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Olmaması )
4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Erteli Geçmiş Mahkumiyetin Suç Tarihi İtibariyle 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalması )"
Y8.CD1.4.2002E. 2001/9850 K. 2002/4301"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
ZAMANAŞIMI ( Suçun İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi )"
Y8.CD1.4.2002E. 2002/2565 K. 2002/4580"FİRAR SUÇU ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Ağır Hapis Dahil Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tedbirlerden Birine Çevrilmesi )
AĞIR HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Suçu İşlediği Tarihte Onsekiz Yaşından Küçük Olması Nedeniyle )"
Y8.CD3.4.2002E. 2001/13753 K. 2002/4495"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )
ZAMANAŞIMI ( Suçun Gerektirdiği Cezaya İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Yedi Yıl Altı Aydan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )
DAVANIN DÜŞMESİ ( Ceza Davasının Ceza Yasası Gereğince Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Düşmesi )"
Y8.CD3.4.2002E. 2001/15680 K. 2002/4459"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )
TAKSİTLENDİRME ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Temel Ağır Para Cezasının Taksitlendirme Dışı Bırakılmasının Hatalı Olması )"
Y8.CD3.4.2002E. 2002/634 K. 2002/4499"CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI SEBEBİYLE DÜŞMESİ ( Suçun Tanımına Suçun Gerektirdiği Cezaya Sorgunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Suçun Tanımına Suçun Gerektirdiği Cezaya Sorgunun Yapıldığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Bulunması )"
Y8.CD4.4.2002E. 2001/10087 K. 2002/4608"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Elde Edilen Mermilerin Otuzbir Adetten Az Olması Nedeniyle Yasal Yönden Vahim Olarak Değerlendirilememesi )
SUÇ VASFI ( Elde Edilen Mermilerin Otuzbir Adetten Az Olması Nedeniyle Yasal Yönden Vahim Olarak Değerlendirilememesi )
VAHİM DURUM ( Elde Edilen Mermilerin Otuzbir Adetten Az Olması Nedeniyle Yasal Yönden Vahim Olarak Değerlendirilememesi )"
Y8.CD4.4.2002E. 2001/11287 K. 2002/4719"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hüküm Tarihinden Önce Ölen Sanığın Ölümü Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
SANIĞIN HÜKÜM TARİHİNDEN ÖNCE VEFATI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Hüküm Tarihinden Önce Ölmüş Olması Sebebiyle )"
Y8.CD4.4.2002E. 2001/13029 K. 2002/4669"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Oluşma Şartları )
SINIR BOZMA ( Suçun Oluşması İçin Başkasına Ait Emlak ve Arazinin Zapt ve Tasarrufu Etmek Veya Yararlanmak Amacıyla Sabit Olarak Bırakılmış Sınırının Bozulmasının Gerekmesi )"
Y8.CD4.4.2002E. 2001/8929 K. 2002/4610"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının Geçerlilik Süresi )
TAŞIMA RUHSATININ GEÇERLİLİK SÜRESİ ( Ruhsat Süresinin Bitiminden Önce Yenileme Müracaatında Bulunulması )
RUHSAT YENİLEME MÜRACATI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet )
SUÇ KASTI ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Ruhsat Süresinin Bitiminden Önce Yenileme Müracaatında Bulunulması )"
Y8.CD4.4.2002E. 2002/2577 K. 2002/4581"4616 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA TAHLİYE ( Şartla salıverme kararının mümkün olan çabuklukta verilmesi gereği ve kanunda bu kararın hükmü veren mahkemece verileceğine dair bir madde olmadığından hükümlünün cezasını çekmekte olduğu yer mahkemesince verilebileceği )
YETKİLİ MAHKEME ( Şartla salıverme kararının mümkün olan çabuklukta verilmesi gereği ve kanunda bu kararın hükmü veren mahkemece verileceğine dair bir madde olmadığından hükümlünün cezasını çekmekte olduğu yer mahkemesince verilebileceği )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/10687 K. 2002/4832"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇU ( Bu Suç ile 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçlarına Ait Davaların Birlikte Görülememesi )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU ( Bu Suç ile Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçuna Ait Davaların Birlikte Görülememesi )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu ile Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçuna Ait Davaların Birlikte Görülememesi )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/10915 K. 2002/4785"BÖLGE FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ( Siyasi Parti İl Başkanı Olan Sanığın Aynı Partiye Mensup Belediye Başkanlarının Tutuklanmasını Protesto Etmesi )
BASIN AÇIKLAMASI ( Siyasi Parti İl Başkanı Olan Sanığın Aynı Partiye Mensup Belediye Başkanlarının Tutuklanmasını Protesto Etmesi-Terör Suçunun Oluşmaması )
ELEŞTİRİ ( Siyasi Parti İl Başkanı Olan Sanığın Aynı Partiye Mensup Belediye Başkanlarının Tutuklanmasını Protesto Etmesi-Basın Açıklamasının Eleştiri Sınırları İçinde Kalması )
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNDE PROPAGANDA ( Siyasi Parti İl Başkanı Olan Sanığın Aynı Partiye Mensup Belediye Başkanlarının Tutuklanmasını Protesto Etmesi-Terör Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/12962 K. 2002/4831"YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanığın Kendisine Yönelik Takibatı Gerektirecek Bir Olayda Yalan Beyanda Bulunması Durumunda Sanık Hakkında Ceza Verilememesi )
SANIĞIN KENDİSİNE YÖNELİK TAKİBATI GEREKTİRECEK BİR OLAYDA YALAN BEYANDA BULUNMASI ( Sanık Hakkında Ceza Verilememesi )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/14351 K. 2002/4859"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü-Tecavüz Tarihinin Suç Tarihi Kabul Edilememesi )
SUÇ TARİHİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
HUKUKİ KESİNTİ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/15042 K. 2002/4772"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Esas Hakkındaki Mütalaayı Son Sözü ve Kısa Kararın Bir Kısmını İçeren Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozma Nedeni Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Esas Hakkındaki Mütalaayı Son Sözü ve Kısa Kararın Bir Kısmını İçeren Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozma Nedeni Olması )
HAKİM İMZASI ( Esas Hakkındaki Mütalaayı Son Sözü ve Kısa Kararın Bir Kısmını İçeren Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozma Nedeni Olması )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/16151 K. 2002/4784"KASTEN MAHSÜL YAKMAK ( Mahkemece Kanıt Olarak Olay Yerinde Bulunan Bir Fener ve İçinde Sanığın Annesine Hitaben Bir Avukat Tarafından Yazılan Mektuba Dayanılması )
DELİL ARAŞTIRMASI ( Mahkemece Kanıt Olarak Olay Yerinde Bulunan Bir Fener ve İçinde Sanığın Annesine Hitaben Bir Avukat Tarafından Yazılan Mektuba Dayanılması-Delillerin Araştırılmaması )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/8314 K. 2002/4834"İSTEYEREK VE ZORLAYARAK DÜŞÜK YAPMAK ( Eksik Soruşturma )
EKSİK SORUŞTURMA ( Gebelik Süresi 10 Haftadan Fazla Olan Çocuğunu Rızasıyla Düşürmek ve Bu Suça İştirak )"
Y8.CD8.4.2002E. 2001/9664 K. 2002/4836"YARGI ÇEVRESİ DIŞINDA BİR CEZAEVİNDE TUTUKLU OLAN SANIK ( İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
DURUŞMADAN VARESTE TUTULMAK ( Yargı Çevresi Dışında Bir Cezaevinde Tutuklu Olan Sanığın İstinabe Yoluyla Sorguya Çekilmesi )
İSTİNABE SURETİYLE SORGU ( Yargı Çevresi Dışında Bir Cezaevinde Tutuklu Olan Sanık )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Yargı Çevresi Dışında Bir Cezaevinde Tutuklu Olan Sanığın İstinabe Yoluyla Sorguya Çekilmesi )"
Y8.CD8.4.2002E. 2002/2725 K. 2002/4768"PİYASAYA SAHTE DAMGA PULU SÜRMEK ( Sanığın Bizzat Taklit Ettiği veya Taklit Eden Kişilerle Anlaştığı Yolunda Herhangi Bir Delil ve Emarenin Olmaması )
TAKLİT DAMGA PULU ( Sanığın Cezasında Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/11933 K. 2002/4915"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )
BİLMEYEREK ALDIĞI SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK ( Sanığın Aksi Kanıtlanmayan Savunması Karşısında Bilmeyerek Aldığı Sahte Parayı Bilerek Piyasaya Sürdüğünün Anlaşılması )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/12220 K. 2002/4921"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Emekli Polis Memuru Olması-Yasal Yollardan Edinilen Tabancanın Özelliklerinin Emekli Kimlik Kartına İşlenmek Suretiyle Taşınabilmesi )
EMEKLİ POLİS MEMURUNUN SİLAH TAŞIMA HAKKI Yasal Yollardan Edinilen Tabancanın Özelliklerinin Emekli Kimlik Kartına İşlenmek Suretiyle Taşınabilmesi )
SİLAHI EMEKLİ KİMLİK KARTINA İŞLETMEK ( Bunu İşletmemenin İdari İşlem Eksikliği Oluşturduğundan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilememesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tabancanın Atışa Elverişli Olup Olmadığı ile İlgili Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/12224 K. 2002/4923"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan Bıçakların Kelebek Bıçaklardan Olduğunun Yeminli Bilirkişi Tarafından Saptanması )
KELEBEK BIÇAK ( Sanıkta Yakalanan Bıçakların Kelebek Bıçaklardan Olduğunun Yeminli Bilirkişi Tarafından Saptanması Nedeniyle Suçun Oluşmadığının Kabulü )
CÜRÜMDE KASTIN YOKLUĞU ( Cezayı Kaldırması )
CEZAYI KALDIRAN HAL ( Cürümde Kastın Olmaması )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/12298 K. 2002/4916"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Oluşması İçin Sabit Bırakılmış ve Belirgin Bir Sınırın Olup Olmadığının Usulen Saptanması )
SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sabit Bırakılmış ve Belirgin Bir Sınırın Olup Olmadığının Usulen Saptanması )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/12370 K. 2002/4917"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Yoluna Çok Az Bir Tecavüzü Olsa da Tecavüzün Bilinçli Olarak Yapıldığına İlişkin Kesin ve İnandırıcı Kanıt Olmaması )
İKRAR ( Sanığın Suçunu İnkar Etmesi Doğan Bir Savunma Biçim Olduğu Halde Suçun Samimi Bir Şekilde İkrar Edilmediğinden Cezadan İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
CEZADAN İNDİRİM ( Sanığın Suçunu İnkar Etmesi Doğan Bir Savunma Biçim Olduğu Halde Suçun Samimi Bir Şekilde İkrar Edilmediğinden Cezadan İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/12829 K. 2002/4926"EMEKLİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ ( Görev Kartlarına Suça Konu Silahlarla İlgili Bilgilerin Yazılıp Yazılmadığının Belirlenmesi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklarıjn Emeli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Olması-Görev Kartlarına Suça Konu Silahlarla İlgili Bilgilerin Yazılıp Yazılmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD10.4.2002E. 2001/15958 K. 2002/4877"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Meskende Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Düğün Alanına Götürmesi )
MESKENDE BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Sanığın Meskende Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Düğün Alanına Götürmesinin 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunu Oluşturması )
TABANCANIN ŞARJÖRSÜZ TAŞINMASI ( Tabancanın Bu Şekilde Taşınmasının Suçun Oluşmasını Engellememesi )"
Y8.CD10.4.2002E. 2002/2576 K. 2002/4896"RUHSATSIZ TABANCA İLE BİRLİKTE ELE GEÇEN MERMİ ( Yasak ve Ruhsata Tabi Olması Nedeniyle Münhasıran Suç Oluşturması )
MÜSADERE ( Ruhsatsız Tabanca ile Birlikte Ele Geçen Mermilerin Yasak ve Ruhsata Tabi Olması Nedeniyle Münhasıran Suç Oluşturması )
MERMİLERİN MÜSADERESİ ( Ruhsatsız Tabanca ile Birlikte Ele Geçen Mermilerin Yasak ve Ruhsata Tabi Olması Nedeniyle Münhasıran Suç Oluşturması )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/10009 K. 2002/4942"KORKU, KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Yöresel Koşullar Gelener ve Göreneklerinin Suçun Oluşumunu Enegellememesi )
YÖRESEL KOŞULLAR ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etmek Suçuna Etkisi )
GELENEK VE GÖRENEKLER ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Şekilde Ateş Etmek Suçuna Etkisi )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/10159 K. 2002/5003"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İlgili Yasanın ve Uygulama Maddesinin Gösterilmesi )
HAPİS CEZASININ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-İlgili Yasanın ve Uygulama Maddesinin Gösterilmesi )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/10579 K. 2002/4933"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merasının İki Ayrı Suç Yerine Yapılan Tecavüzün Tek Suç Olarak Kabulü )
TEK SUÇ ( Köy Merasının İki Ayrı Suç Yerine Yapılan Tecavüzün Tek Suç Olarak Kabulü )
KÖY MERASININ İKİ AYRI SUÇ YERİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Tek Suç Olarak Kabulü )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/10921 K. 2002/5011"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Tabancanın Sanığın Ölü Dedesine Ait Taşıma Ruhsatlı Silah Olması )
TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Suça Konu Tabancanın Sanığın Ölü Dedesine Ait Taşıma Ruhsatlı Silah Olması )
ZORALIM ( Silahın Diğer Mirasçılar Adına Ruhsata Bağlanıp Bağlanamayacağının Tayin ve Takdiri Açısından Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/11106 K. 2002/5012"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsat Harcının Yatırılmaması Nedeniyle Taşıma Ruhsat Belgesinin Düzenlenmemiş Olmasının Silahı Ruhsatsız Hale Getirmemesi )
TAŞIMA RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ ( Ruhsat Harcının Yatırılmaması Nedeniyle Taşıma Ruhsat Belgesinin Düzenlenmemiş Olmasının Silahı Ruhsatsız Hale Getirmemesi )
RUHSAT HARCININ YATIRILMAMASI ( Taşıma Ruhsat Belgesinin Düzenlenmemiş Olmasının Silahı Ruhsatsız Hale Getirmemesi )
EKSİK İDARİ İŞLEM ( Taşıma Ruhsat Belgesinin Düzenlenmemiş Olmasının Silahı Ruhsatsız Hale Getirmemesi-Yönetime Teslim Yerine Zoralıma Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/11121 K. 2002/4939"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Olay Tarihinde Müdahilin Evine Av Tüfeği ile Ateş Etmesi )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Olay Tarihinde Müdahilin Evine Av Tüfeği ile Ateş Etmesi )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/11495 K. 2002/4971"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
UYUŞTURUCU KULLANMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Dolayı Açılan Davaların Birleştirilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD11.4.2002E. 2001/9847 K. 2002/5007"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Olunan Yerin Değeri-Cezanın Arttırılması )
TECAVÜZ OLUNAN YERİN DEĞERİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Cezanın Arttırılması )
TEMEL CEZANIN ARTTIRILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Yerin Değeri )"
Y8.CD15.4.2002E. 2001/12272 K. 2002/5082"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanığın Silah Fabrikasında Görev Yaptığı Sırada Elde Ettiği Silah Parçalarıyla Yaptığı Silahı Satma Eylemi )
SİLAH SATMA SUÇU ( Sanığın Silah Fabrikasında Görev Yaptığı Sırada Elde Ettiği Silah Parçalarıyla Yaptığı Silahı Satma Eylemi )"
Y8.CD15.4.2002E. 2001/12497 K. 2002/5054"KASTEN BİNA YAKMAK ( Suç Tarihi İtibariyle Yanan Taşınmazın Değerinin Paranın Satın Alma Gücü ve Ekonomik Koşullara Göre Kıymetçe Az Sayılması )
YAKILAN YERİN DEĞERİ ( Ekonomik Koşullara Göre Kıymetçe Az Sayılması Nedeniyle Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADAN İNDİRİM ( Suç Tarihi İtibariyle Yanan Taşınmazın Değerinin Paranın Satın Alma Gücü ve Ekonomik Koşullara Göre Kıymetçe Az Sayılması Nedeniyle )"
Y8.CD17.4.2002E. 2001/14176 K. 2002/5130"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hükümden Önce Ölmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLMESİ ( Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALKMASI ( Sanığın Hükümden Önce Ölmesi Nedeniyle )"
Y8.CD17.4.2002E. 2002/2731 K. 2002/5147"TÜRKİYE'YE BARUT SOKMAK ( Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Tamamlanmadığı )
TEŞEBBÜS ( Türkiye'ye Barut Sokarken Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Tamamlanmadığı )
SUÇUN TAMAMLANMAMASI ( Türkiye'ye Barut Sokarken Gümrük Yönetimince El Konulması - Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )"
Y8.CD17.4.2002E. 2002/349 K. 2002/5133"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Yurda Kaçak Girişi Sağlayan Kişilerle İşbirliği ve Dayanışma İçinde Olmadan Bu Kişileri Evlerinde Barındırması )
SUÇ NİTELEMESİNDE YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanıkların Yurda Kaçak Girişi Sağlayan Kişilerle İşbirliği ve Dayanışma İçinde Olmadan Bu Kişileri Evlerinde Barındırması )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/10032 K. 2002/5210"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yolunun Kullanımını Sözle Engellemek-Taşınmazın Aynına Müdahale )
TAŞINMAZIN AYNINA MÜDAHELE ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Köy Yolunun Kullanımını Sözle Engellemek )
KÖY YOLUNUN KULLANIMINI SÖZLE ENGELLEMEYE ÇALIŞMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Taşınmazın Aynına Müdahale )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/10089 K. 2002/5280"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Yerin Değerinin Pek Hafif Olması Nedeniyle Temel Cezada Yapılacak İndirimin Yarı Oranından Fazla Olmasının Gerekmesi )
PEK HAFİF YERE TECAVÜZ EDİLMESİ ( Temel Cezada Yapılacak İndirimin Yarı Oranından Fazla Olmasının Gerekmesi )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/10252 K. 2002/5276"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Üstü Yasasına Tabi Olmayan ve Genel Hükümlere Göre Açılan Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
SUÇ ÜSTÜ YASASINA TABİ OLMAYAN DAVA ( Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
ADLİ TATİL ( Suç Üstü Yasasına Tabi Olmayan ve Genel Hükümlere Göre Açılan Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/10875 K. 2002/5279"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
KÜÇÜK SANIK ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
BARONUN MÜDAFİ TAYİNİ ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Bitirip 18 Yaşını Bitirmeyen Sanığa Kendi İsteği Aranmaksızın Avukat Tayininin Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( 18 Yaşından Küçük Olan Sanığa Avukat Tayini Yapılmayarak Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/11021 K. 2002/5224"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Sınırları İçinde Tapulu Yer Olan ve Hukuki Niteliği Sıkça Değişen Dava Konusu Yere Taş Dökülmesinde Suç Unsurunun Olmaması )
HUKUKİ UYUŞMAZLIK ( Belediye Sınırları İçinde Tapulu Yer Olan ve Hukuki Niteliği Sıkça Değişen Dava Konusu Yere Taş Dökülmesinde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurunun Olmaması )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/11577 K. 2002/5242"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanığın Para Cezasını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Süresinde Ödediğinde Kefalet Parasının Sanığa İadesine Karar Verilmesi )
PARA CEZASI ( Sanığın Para Cezasını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Süresinde Ödediğinde Kefalet Parasının Sanığa İadesine Karar Verilmesi )
KEFALET PARASI ( Sanığın Para Cezasını Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Süresinde Ödediğinde Kefalet Parasının Sanığa İadesine Karar Verilmesi )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/13290 K. 2002/5286"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Silah Niteliğinde Olmayan Kuru Sıkı Tabanca ile Meskun Yerde Havaya Ateş Etme Eyleminin Yasada Belirlenen Suçu Oluşturmaması )
KURU SIKI TABANCA İLE MESKUN YERDE HAVAYA ATEŞ ETME ( Eylemin Kanunda Tanımı Yapılan ve İçinde Silah Öğesi Olan Suç Tipine Uygun Olmadığının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/8930 K. 2002/5209"KEFALET PARASININ İADESİ ( İlgili Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
CEZADA İNDİRİM ( İlgili Yasa Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezada İndirim ve Kefalet Parasının İadesi )
İLGİLİ YASA VE MADDELERİNİN GÖSTERİLMESİ ( Cezada İndirim ve Kefalet Parasının İadesine Karar Verilmesi Halinde )"
Y8.CD18.4.2002E. 2001/9089 K. 2002/5213"RUHSAT SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Ruhsatın Yenilenmemesi-Suçun Oluşması İçin Tebligat Şartı )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Süresi Dolan Ruhsatı Yenilememek-Suçun Oluşması İçin Tebligat Şartı )
SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Tebligat Şartı )"
Y8.CD24.4.2002E. 2001/10249 K. 2002/5359"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TAKLİT VEYA TAĞYİR EDİLMİŞ PARANIN TEDAVÜLE KOYULMASI ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Teselsülün Suçun Bünyesinde Olması Nedeniyle Takdir Edilen Cezaların Teselsül Nedeniyle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2001/11309 K. 2002/5350"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Sabıkasız Olması Nedeniyle Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )
SANIĞIN SABIKASIZ OLMASI ( Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Sabıkasız Olması Nedeniyle Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2001/12094 K. 2002/5399"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığa Tekerrür Nedeniyle Ceza Artırımı Yapılması )
TEKERRÜR ( Sanığa Tekerrür Nedeniyle Ceza Artırımı Yapılması )
CEZADA ARTIRIM ( Sanığa Tekerrür Nedeniyle Ceza Artırımı Yapılması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2001/12175 K. 2002/5390"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıka Kaydına Göre Hapis ve Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğünden Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Olması )
TEKERRÜRE ESAS ALINAN SABIKA KAYDI ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Sabıka Kaydına Göre Hapis ve Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğünden Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Olması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2001/14062 K. 2002/5333"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
KISA VE GEREKÇELİ KARAR ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
YASA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2002/1260 K. 2002/5338"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Katılımı Olmadan Yasadışı Yollardan Yurda Giren Yabancı Uyruklu Kişileri Bir Yerden Bir Yere Nakletmelerinde Suçun Oluşmaması )
YASADIŞI YOLLARDAN YURDA GİREN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİ NAKLETME ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD24.4.2002E. 2002/2093 K. 2002/5360"İŞKENCE ETMEK ( Memurun Mağdur Müdahilin Suçunu Söyletmek İçin Onu Dövmesi )
EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( Memurun Suçunu Söyletmek İçin Mağduru Dövmesi Olayının İşkence Suçunu Oluşturması )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN DÖVMEK ( Memurun Suçunu Söyletmek İçin Mağduru Dövmesi Olayının İşkence Suçunu Oluşturması )
MEMURUN KÖTÜ MUAMELESİ ( Mağdurun Suçunu Söyletme Amacı Taşımadan Döven Sanığın Hukuki Durumu )"
Y8.CD25.4.2002E. 2001/10806 K. 2002/5490"SAHTE PARALARIN İĞFAL KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Merkez Bankasından Görüş Alınması )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Suç Konusu Sahte Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin İlk Bakışta Kolayca Anlaşılıp Anlaşılmayacağı Hususunun Araştırılması )"
Y8.CD25.4.2002E. 2001/13752 K. 2002/5433"KAZI KAZAN BİLETİNDE SAHTECİLİK ( Uygulama Yeri Olmayan Maddeye Dayanılarak Hüküm Kurulması - Sanığın Sorgusunun Yapılma Zorunluluğu )
SANIK SORGULAMASI ( Kazı Kazan Biletinde Sahtecilik Yapan Sanığın Sorgusunun Yapılmadan Hüküm Kurulması Doğru Değildir )
SAHTECİLİK ( Kazı Kazan Biletinde - Sanığın Sorgusunun Yapılmadan Hüküm Kurulması Doğru Değildir )"
Y8.CD25.4.2002E. 2002/486 K. 2002/5488"2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Trafiği Aksatmadan Hiçbir Saldırı Amacı Taşımadan Yasa Dışı Eylem İçinde Olmaksızın Kendilerin Katılan Bir Grupla Birlikte 300 Metre Yürümesi )
DEMOKRATİK TEPKİ NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ YAPMA ( Özelleştirme Uygulamalarına Tepki Bağlamında Türkiş'e Bağlı Bir Kısım Sendika Şube Yöneticisi ve Temsilcisi Olan Sanıkların Yürüyüş Yapması )
YÜRÜYÜŞÜN YASA DIŞI EYLEM OLMAMASI ( Trafiği Aksatmadan Hiçbir Saldırı Amacı Taşımadan Sırf Demokratik Bir Tepkiyi Ortaya Koymak Üzere Yürüyüş Yapılması )"
Y8.CD26.4.2002E. 2001/13099 K. 2002/5465"SUÇTA KULLANILAN SİLAH ( Suç Duyurusu Üzerine Kamu Davası Açılmayıp Zamanaşımı Süresinin de Dolması - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Konusunda Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği )
SİLAHLARIN MÜSADERESİ ( Suçta Kullanılan - Suç Duyurusu Üzerine Kamu Davası Açılmayıp Zamanaşımı Süresinin de Dolması/Sulh Ceza Mahkemesince Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/12653 K. 2002/5584"RUHSATSIZ BOMBA İMAL EDİP MESKUN MAHALDE PATLATMAK ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Şuurunu ve Hareket Serbestisini Kaldıracak Şekilde Akli Malüliyete Müptala Olup Olmadığının Belirlenmesi )
AKLİ MALULİYET ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Şuurunu ve Hareket Serbestisini Kaldıracak Şekilde Akli Malüliyete Müptala Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ADLİ TIP KURUMU ( Sanığın Suçu İşlediği Sırada Şuurunu ve Hareket Serbestisini Kaldıracak Şekilde Akli Malüliyete Müptala Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/12657 K. 2002/5500"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Mahkumiyet Hükmünü Temyiz Etmeyen Sanık ile Birlikte Suç İşlemeyen Sanığın Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olması )
MAHKUMİYET HÜKMÜNÜ TEMYİZ ETMEYEN SANIK ( Sanığın Suç İşlemeyen Sanıkla Birlikte Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Mahkumiyet Hükmünü Temyiz Etmeyen Sanık ile Birlikte Suç İşlemeyen Sanığın Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olması )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Mahkumiyet Hükmünü Temyiz Etmeyen Sanık ile Birlikte Suç İşlemeyen Sanığın Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/12684 K. 2002/5583"PATLAYICI MADDE ATMAK ( Sanıkların Eylem Birliği Yaparak Yerleşik Yere Patlayıcı Madde Atması-Görevli Mahkemenin Devlewt Güvenlik Mahkemelerinin Olması )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Sanıkların Eylem Birliği Yaparak Yerleşik Yere Patlayıcı Madde Atması-Görevli Mahkemenin Devlewt Güvenlik Mahkemelerinin Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Eylem Birliği Yaparak Yerleşik Yere Patlayıcı Madde Atması-Görevli Mahkemenin Devlewt Güvenlik Mahkemelerinin Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14245 K. 2002/5546"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa İddianame Okunup İsnat Edilen Suç Anlatılmadan Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
SORGUNUN TARZI ( Sanığa İddianame Okunup İsnat Edilen Suç Anlatılmadan Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
İDDİANAME OKUNMAMASI ( Sanığa İddianame Okunup İsnat Edilen Suç Anlatılmadan Sorgusunun Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14276 K. 2002/5556"MÜDAFİİ TAYİNİ ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayinin Zorunlu Olması )
YASAL HAKLARIN HATIRLATILMAMASI ( Sanığa Sorgusundan Önce CMUK'daki Yasal Haklarının Hatırlatılmaması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( On Sekiz Yaşından Küçük Olan Sanığa Müdafii Tayinin Zorunlu Olması Nedeniyle Yokluğunda Hüküm Kurulması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14370 K. 2002/5545"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Ramazan Ayını Karşılamak Amacıyla Apartmandan Tabancasıyla Ulu Orta Ateş Eden Sanığın Eylemi )
SUÇUN NİTELENDİRİLMESİNDE YANILGI ( Ramazan Ayını Karşılamak Amacıyla Apartmandan Tabancasıyla Ulu Orta Ateş Eden Sanığın Eyleminin Korku Kaygı Yaratacak Şekilde Silahla Ateş Etmek Olması )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Ramazan Ayını Karşılamak Amacıyla Apartmandan Tabancasıyla Ulu Orta Ateş Eden Sanığın Eyleminin Korku Kaygı Yaratacak Şekilde Silahla Ateş Etmek Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14387 K. 2002/5550"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanık İçin Hükmedilen Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Dayanılan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İHTİVA EDECEĞİ NOKTALAR ( Sanık İçin Hükmedilen Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Dayanılan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanık İçin Hükmedilen Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Dayanılan Kanun ve Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14497 K. 2002/5544"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Birlikte Para Cezası da İçeren Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması İçin Her İki Cezanın da İnfazının Şart Olması )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Birlikte Para Cezası da İçeren Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması İçin Her İki Cezanın da İnfazının Şart Olması )
PARA CEZASI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Birlikte Para Cezası da İçeren Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması İçin Her İki Cezanın da İnfazının Şart Olması )
TEKERRÜR ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Birlikte Para Cezası da İçeren Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Alınması İçin Her İki Cezanın da İnfazının Şart Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/14513 K. 2002/5551"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İddianame Örneğinin Dosyada Bulunmaması ve Asıllarına Uygunlukları Onaylanmayan Fotokopi Hazırlık Evrakının Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olması )
İDDİANAME ÖRNEĞİNİN DOSYADA BULUNMAMASI ( Bozma Nedeni Olması )
HUKUKİ DEĞERDEN YOKSUN HAZIRLIK EVRAKI ( Evrakın Fotokopi Olması ve Asıllarına Uygunluğu Onaylanmadığı İçin )
FOTOKOPİ HAZIRLIK EVRAKI ( Asıllarına Uygunluğu Onanmadığından Hukuki Değerden Yoksun Olması )"
Y8.CD29.4.2002E. 2001/8312 K. 2002/5542"SARKINTILIK ( Sanığın Diğer Sanığa Sarkıntılığı Kabul Edildiğine Göre Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
HÜRRİYETİ TAHDİT VE TEHDİT SUÇU ( Sanığın Müdahil Sanığa Zarar Verici Bir Hususu Açıklama Tehdidiyle Çıkar Sağladığına İlişkin Müdahil Sanığın Birbiriyle Çelişen Ve İnandırıcı Olmayan İddiaları Karşısında Sanığın Berratine Karar Verilmesi Gereği )
AĞIR TAHRİK ( Sanığın Diğer Sanığa Sarkıntılığı Kabul Edildiğine Göre Ağır Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
Y8.CD1.5.2002E. 2001/11178 K. 2002/5658"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
MAZNUNUN VEFATI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
SANIĞIN VEFATI ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması ) "
Y8.CD1.5.2002E. 2001/12812 K. 2002/5623"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanmayan Tabanca Nedeniyle Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
SİLAHIN ELE GEÇİRİLEMEMESİ ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Saptanmayan Tabanca Nedeniyle Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
Y8.CD1.5.2002E. 2001/12952 K. 2002/5621"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Vekilinin Son Celsedeki Erteleme İstemi Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
ERTELEME TALEBİ ( Sanık Vekilinin Son Celsedeki Erteleme İstemi Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD1.5.2002E. 2001/13807 K. 2002/5652"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Tabancanın Sanığın Üst Teğmen iken Şehit Olan Oğluna Ait Zati Silah Olması )
TABANCA ( Silahın Mirasçılar Adına Ruhsata Bağlanıp Bağlanmayacağının Tayin ve Takdiri Açısından Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
ZORALIM ( Silahın Mirasçılar Adına Ruhsata Bağlanıp Bağlanmayacağının Tayin ve Takdiri Açısından Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD1.5.2002E. 2001/13824 K. 2002/5650"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yivsiz Silah Taşımanın Suç Olmaması )
YİVSİZ TABANCA ( Yivsiz Silah Taşımanın Suç Olmaması )"
Y8.CD1.5.2002E. 2002/2263 K. 2002/5625"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Anfi Tiyatro Açılışı Nedeniyle Toplanan Kalabalık İçerisinde Biji Kürdistan Biçiminde Sürekli Olarak Slogan Atması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanığın Eylemini Oluşturan Suça Bakmak Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmemesi )
SUÇ VASFININ TAYİNİNDE HATA ( Sanığın Sürekli Olarak Slogan Atması Eyleminde Suç Vasfında Yanılgı Yapılarak Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan Maddeden Mahkumiyet Hükmü Kurulması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/10190 K. 2002/5775"6831 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıklara Tayin Olunan Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıklara Tayin Olunan Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
HESAP HATASI ( 6831 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Sanıklara Verilen Cezanın Yarı Oranında Artırılması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/10594 K. 2002/5721"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ağıl Yapmak Suretiyle Tecavüz Ettiği Parselin Köy Tüzel Kişiliği Adına Arsa Olarak Tapuda Kayıtlı Olması )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA KAYITLI YERE YAPILAN TECAVÜZ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/12711 K. 2002/5786"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Bıçak ve Mermi Bulundurmak Suçlarından Dava Açılması-İki Ayrı Suç İşlendiği İddiasıyla Fazla Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
BIÇAK VE MERMİ BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında Bıçak ve Mermi Bulundurmak Suçlarından Dava Açılması-İki Ayrı Suç İşlendiği İddiasıyla Fazla Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEK SUÇ ( Sanık Hakkında Bıçak ve Mermi Bulundurmak Suçlarından Dava Açılması-İki Ayrı Suç İşlendiği İddiasıyla Fazla Ceza Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/12739 K. 2002/5793"SARHOŞLUK ( Sanığın Alkol Aldıktan Sonra Sarhoşluğun Etkisi ile Havaya Ateş Etmesi )
ALKOLLÜ OLAN SANIĞIN HAVAYA ATEŞ ETMESİ ( Mütecaviz Sarhoşluk Suçunun Oluşması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/12943 K. 2002/5790"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Paraların İğfal Kabiliyetinin Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Merkez Bankasından Görüş Alınmasının Gerekmesi )
MERKEZ BANKASININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Sahte Paraların İğfal Kabiliyetinin Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Merkez Bankasından Görüş Alınması )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Piyasaya Sürülen Sahte Paraların n İğfal Kabiliyetinin Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususunda Merkez Bankasından Görüş Alınması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/13263 K. 2002/5772"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Mavzer Tüfeğinin Belirlenen Özelliklerine göre Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Saptanarak Sonucuna göre Karar Verilmesi )
HATIRA VEYA ANTİKA TÜFEK ( Mavzer Tüfeğinin Belirlenen Özelliklerine göre Hatıra veya Antika Olup Olmadığının Saptanarak Sonucuna göre Karar Verilmesi )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/13473 K. 2002/5715"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Köy Demirbaşına Kayıtlı Olan Tabancayı Taşımasında Suç Unsurunun Olmaması )
KÖY MUHTARININ TABANCA TAŞIMASI ( Köy Demirbaşına Kayıtlı Olan Tabancayı Taşımasında Suç Unsurunun Olmaması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/13585 K. 2002/5722"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Üst Aramasında Ruhsatsız Tabancası Ele Geçirilen Sanığın Diğer Şahısların Aranması Devam Ederken Üzerindeki Beze Sarılı Sekiz Adet Mermiyi Araziye Fırlatması )
İKİ AYRI SUÇ ( Üst Aramasında Ruhsatsız Tabancası Ele Geçirilen Sanığın Diğer Şahısların Aranması Devam Ederken Üzerindeki Beze Sarılı Sekiz Adet Mermiyi Araziye Fırlatması )
RUHSATSIZ TABANCA ( Üst Aramasında Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilmesi ve Bunun 6136 Sayılı Kanuna Göre Suç Sayılması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/13749 K. 2002/5751"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Yasaya Aykırılığın Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BIÇAK ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek 6163 Sayılı Yasaya Aykırılığın Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ADLİ TIP KURUMU ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek 6163 Sayılı Yasaya Aykırılığın Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/15727 K. 2002/5707"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ayrı Ayrı Suç İşleyen Sanıkların Davetiye ve Müzekkere Giderinden İbaret Yargılama Giderinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERİNİN TAHSİL BİÇİMLERİ ( Ayrı Ayrı Suç İşleyen Sanıkların Davetiye ve Müzekkere Giderinden İbaret Yargılama Giderinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Ayrı Ayrı Suç İşleyen Sanıkların Davetiye ve Müzekkere Giderinden İbaret Yargılama Giderinden Müteselsilen Sorumlu Tutulmalarının Gerekmesi )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/8663 K. 2002/5789"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Keşifte Dinlenmiş Bilirkişiye Yemin Ettirilmemek Suretiyle Yasaya Aykırı Hüküm Kurulması )
BİLİRKİŞİYE YEMİN ETTİRİLMEMESİ ( Keşifte Dinlenen Bilirkişiye Yemin Ettirilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2001/8878 K. 2002/5777"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Verilen Hükmün Tekerrür Nedeniyle Artırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
SAHTE KİMLİK TAŞIMAK ( Denetime Olanak Sağlanması Açısından Sahtecilik Suçundan Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülüğün Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
ZORALIM ( Emanette Kayıtlı Suça Konu Belgelerin Dosyada Kanıt Olarak Saklanılması Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Verilen Hükmün Tekerrür Nedeniyle Artırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2002/1061 K. 2002/5787"2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Slogan Atıp Pankart Taşıyarak Yürüyen Bir Topluluğun Fotoğraflarını Çekmesinin Ötesinde İzinsiz Yürüyüşün Düzenleyicisi Olması )
KANIT BULUNAMAMASI ( İzinsiz Yürüyüşün Düzenleyicisi Olduğunu Kabule Yeterli Kanıt Bulunmadığı Hukuki Durumunun Aynı Yürüyüşe Katılması )"
Y8.CD2.5.2002E. 2002/1414 K. 2002/5788"2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bir Partinin Yöneticisi Olan Sanığın Sivas Olaylarının Yıldönümü Dolayısıyla İşhanı Girişinde Ortak Basın Bildirisi Olan Bir Metni Yüksek Sesle Okuması )
BASIN BİLDİRİSİ OKUMAK ( Bazı Siyasi Parti-Sendika ve Derneklerin Ortak Basın Bildirisi Olan Bir Metni Parti Yöneticisi Olan Sanığın İşhanı Girişinde Bir Gruba Okuması )"
Y8.CD6.5.2002E. 2001/12419 K. 2002/5850"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Her Ne Kadar Ruhsat Süresi Dolmuşsa da Tebligat Tarihinden İtibaren Altı Aylık Sürenin Geçmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
RUHSAT SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Sanığın Her Ne Kadar Ruhsat Süresi Dolmuşsa da Tebligat Tarihinden İtibaren Altı Aylık Sürenin Geçmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
TEBLİGAT ( Sanığın Her Ne Kadar Ruhsat Süresi Dolmuşsa da Tebligat Tarihinden İtibaren Altı Aylık Sürenin Geçmemiş Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD6.5.2002E. 2001/13078 K. 2002/5837"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın Taşıdığı Kabul Edilen Bombaların Nitelik İtibariyle Vahim Olsa Dahi Miktar İtibariyle Vahim Olmaması )
NİTELİK OLARAK VEHAMET KAVRAMI ( Sanığın Taşıdığı Kabul Edilen Bombaların Nitelik İtibariyle Vahim Olsa Dahi Miktar İtibariyle Vahim Olmaması )
MİKTAR OLARAK VEHAMET KAVRAMI ( Sanığın Taşıdığı Kabul Edilen Bombaların Nitelik İtibariyle Vahim Olsa Dahi Miktar İtibariyle Vahim Olmaması )"
Y8.CD6.5.2002E. 2001/14546 K. 2002/5817"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Son Sözünde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi-Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Sanığın Son Sözünde Lehine Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Etmesi-Bu Yönde Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD8.5.2002E. 2001/9361 K. 2002/5938"CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimi İrdelenip Değerlendirilmeden Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( OnSekiz Yaşından Küçük Sanığın Mağdurun Hürriyetini Sınırlaması )
PARA CEZASI ( On Sekiz Yaşından Küçük Sanığın Yasa Gereği Para veya Tedbirlerin Uygulanması Zorunluluğu )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/10090 K. 2002/5970"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelemenin Toplam Ceza Süresi Üzerinden Yapılması )
SİLAHLA TEHDİT ( Ertelemenin Toplam Ceza Süresi Üzerinden Yapılması )
ERTELEME ( Ertelemenin Toplam Ceza Süresi Üzerinden Yapılması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/10626 K. 2002/5969"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Daha Önce Aynı Yere Tecavüzden Mahkumiyet Hükmü Almasının Sonraki Tecavüzü Nedeniyle Cezalandırılmamasına Sebep Olmaması )
DAHA ÖNCEKİ TECAVÜZDEN DOLAYI MAHKUM OLAN SANIĞIN TEKRAR AYNI YERE TECAVÜZÜ ( Sanığın Cezalandırılmamasına Sebep Olmaması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/11574 K. 2002/5976"PARA ALMAK İÇİN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMAK ( Sanığın Tutuklu Kaldığı Bu Suçtan Beraat Etmesi Nedeniyle 466 Sayılı Kanuna Göre Tazminat İstemesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Beraat Kararının Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı Gözetilmeden Kesinleşme Tarihinin Sürenin Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesinde Hataya Düşülmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Sanığın Tutuklu Kaldığı Para Almak için Özgürlüğü Kısıtlamak Suçundan Beraat Etmesi Nedeniyle 466 Sayılı Kanuna Göre İstemde Bulunması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/12850 K. 2002/5999"SİLAH SATIN ALMAK ( 60 Günlük Süre İçinde Ruhsat Almak Üzere Yetkili Birime Başvurma - Silahın Yönetimce Zaptedilip Devrinin Sağlanması )
SİLAHIN ZORALIMI ( Yasal Koşulları Yerine Getirerek Meşru Kaynaktan Silah Satın Alınması - Adli Makamlara Başvurmak Gereği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Yetkili Birime Başvurmayarak Suça Konu Silahı Sadece Evinde Bulunduran Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/13723 K. 2002/5974"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatsız Silahıyla Şikayetçiyi Yaralaması )
HAKSIZ TAHRİK ( Şikayetçinin Sanığın Eşine Telefonla Uygunsuz Bazı Sözler Söylemesi Nedeniyle Haksız Tahrik Altında Ruhsatsız Silahıyla Şikayetçiyi Yaralaması )
TAHRİK ( Şikayetçinin Sanığın Eşine Telefonla Uygunsuz Bazı Sözler Söylemesi Nedeniyle Haksız Tahrik Altında Ruhsatsız Silahıyla Şikayetçiyi Yaralaması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/15385 K. 2002/5975"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İfadesinde Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği Halde Takdiri İndirim Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesi )
YASANIN LEHE OLAN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( Takdiri İndirim Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Sanığın İfadesinde Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği Halde Takdiri İndirim Konusunda Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
ZORALIM ( Dava Konusu Emanette Kayıtlı Silahın Zoralımının Gerekmesi )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/15409 K. 2002/5973"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
UYUŞTURUCU KULLANMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava ile Birleştirilmesinin Hatalı Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Açılan Dava Uyuşturucu Kullanmak Suçundan Dolayı Açılan Davaların Birleştirilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2001/8655 K. 2002/5968"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Yere İki Kez Tecavüz Etmesi Nedeniyle 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynı Yere İki Kez Tecavüz Etmesi Nedeniyle 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
ERTELİ MAHKUMİYET ( 4616 Sayılı Yasa Uyarınca Erteli Mahkumiyetin Aynen Çektirilmesine Karar Verilememesi )"
Y8.CD9.5.2002E. 2002/1143 K. 2002/6000"2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kolluk Yetkililerinin Dağılma İhtarından Sonra Kendilerine Dağılmaları İçin Makul Süre Tanınmadan Yakalanıp Götürülmeleri Eylemi )
KOLLUK YETKİLİLERİNİN DAĞILMA İHTARI ( İhtardan Sonra Makul Süre Verilmeden Sanıkların Yakalanmalarında 2911 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmaması )
MAKUL SÜRE ( Kolluk Yetkililerinin Dağılma İhtarından İhtardan Sonra Makul Süre Verilmeden Sanıkların Yakalanmalarında 2911 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD9.5.2002E. 2002/4078 K. 2002/6024"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Bizatihi Suç Teşkil Etmemesi )
ÖLÜM ( Sanık Hakkında Takipsizlik Kararı Verilmesi )
TAKİPSİZLİK KARARI ( Ölüm Nedeniyle Sanık Hakkında )"
Y8.CD9.5.2002E. 2002/4326 K. 2002/5997"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Görevliler Tarafından Kanun Hükmüne Aykırı Biçimde Verilen Silahlar İçin İdarenin Yeniden Ruhsat Verme Yükümlülüğünün Olması )
ZORALIM ( Görevliler Tarafından Kanun Hükmüne Aykırı Biçimde Verilen Silahlar İçin İdarenin Yeniden Ruhsat Verme Yükümlülüğünün Olması )
RUHSAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Görevliler Tarafından Kanun Hükmüne Aykırı Biçimde Verilen Silahlar İçin İdarenin Yeniden Ruhsat Verme Yükümlülüğünün Olması )"
Y8.CD20.5.2002E. 2001/14610 K. 2002/6076"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Ait Silah Taşıma Ruhsatının Süresinin Sona Ermesi- Ruhsatın Yenilenmesi İçin Sanığa Tebligat Yapılmamış Olması )
RUHSAT SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Ruhsatın Yenilenmesi İçin Sanığa Tebligat Yapılmamış Olması )
TEBLİGAT ( Sanığa Ait Silah Taşıma Ruhsatının Süresinin Sona Ermesi- Ruhsatın Yenilenmesi İçin Sanığa Tebligat Yapılmamış Olması )"
Y8.CD20.5.2002E. 2001/15439 K. 2002/6101"CEZAEVİNDEN FİRAR ETMEK ( Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )
TEMEL CEZA ( Hükümlü Olduğu Cezayı Çekmekte İken Firar Eden Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )
HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZAYI ÇEKERKEN FİRAR EDEN SANIK ( Sanığın Temel Cezasının Dört Aydan Eksik Olamaması )"
Y8.CD20.5.2002E. 2001/8437 K. 2002/6078"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Kano Bölümün Köy Tüzel Kişiliği Adına Tarla Olarak Kayıtlı Parselin İçinde Kalması )
BİLİRKİŞİ ( Suç Konusu Köy Yolunun Suç Tarihi İtibariyle Değerinin Mahalli Bilirkişi Vasıtasıyla Tespiti )"
Y8.CD20.5.2002E. 2002/4381 K. 2002/6099"SAHTE PARA KULLANMAK ( Uygulama Maddesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Karar Yerinde Uygulama Maddesinin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD20.5.2002E. 2002/4496 K. 2002/6103"SÜKNAYA MAHSUS BİNAYA BOMBA KOYUP PATLATMAK ( Tek Görgü Tanığı Olan ve Hazırlıktaki Anlatımı Hükme Dayanak Yapılan Tanığın Bilgisi ve Görgüsü Alındıktan Sonra Kanıtların Değerlendirilmesi )
DELİLİN BİR ŞAHİTTEN İBARET OLMASI ( Olayın Tek Görgü Tanığı Olan ve Hazırlıktaki Anlatımı Hükme Dayanak Yapılan Tanığın Bilgisi ve Görgüsü Alındıktan Sonra Tüm Kanıtların Değerlendirilmesi )"
Y8.CD20.5.2002E. 2002/5261 K. 2002/6074"SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAYA TEŞEBBÜS ( Tek Katlı Özel Binanın Suç Tarihindeki Yapı Değerinin Tespiti ve Kabulü )
BİNA KIYMETİNİN AZ OLMASI ( Süknaya Mahsus Binayı Kasten Yakmaya Teşebbüs Suçundan Verilen Hükümde İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/12721 K. 2002/6257"4421 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ ( Sanıkların Geçmiş Mahkumiyetlerinin Ağır Para Cezasından İbaret Olması-Tekerrür Artırmasının Para Cezası Miktarlarına Göre Bir Günden Fazla Olamaması )
TEKERRÜR ( Sanıkların Geçmiş Mahkumiyetlerinin Ağır Para Cezasından İbaret Olması- Artırmanın Para Cezası Miktarlarına Göre Bir Günden Fazla Olamaması )
EMANETTE KAYITLI EŞYA ( Mahkemece Bu Eşyalar Konusunda Herhangi Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
4616 SAYILI YASA KAPSAMINDA KALAN CEZA ( Sanığın Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığından Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/14902 K. 2002/6258"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silah Taşıma Ruhsatının Süresi Biten Sanığa İdarece Süre Uzatımı Hususunda Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI SÜRESİNİN BİTMESİ ( İdarece Süre Uzatımı Hususunda Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
SÜRE UZATIMI ( Silah Taşıma Ruhsatının Süresi Biten Sanığa İdarece Süre Uzatımı Hususunda Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
TEBLİGAT ( Silah Taşıma Ruhsatının Süresi Biten Sanığa İdarece Süre Uzatımı Hususunda Tebligat Yapılmaması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/14946 K. 2002/6260"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Doğrudan Verilen Para Cezalarının Tekerrüre Esas Alınamaması )
TEKERRÜR ( Doğrudan Verilen Para Cezalarının Tekerrüre Esas Alınamaması )
DOĞRUDAN VERİLEN PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınamaması )
PARA CEZASI ( Doğrudan Verilen Para Cezalarının Tekerrüre Esas Alınamaması )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15037 K. 2002/6221"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Yirmi Üç Adet Ruhsatsız Merminin Pek Az Sayı Kapsamında Kalıp Mutat Sayıya Ulaşmaması Nedeniyle Bu Kanun Kapsamına Girmesi )
RUHSATSIZ MERMİ BULUNDURMAK ( Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Yirmi Üç Adet Ruhsatsız Merminin Pek Az Sayı Kapsamında Kalıp Mutat Sayıya Ulaşmaması Nedeniyle Bu Kanun Kapsamına Girmesi )
MUTAT SAYI ( Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Yirmi Üç Adet Ruhsatsız Merminin Pek Az Sayı Kapsamında Kalıp Mutat Sayıya Ulaşmaması Nedeniyle Bu Kanun Kapsamına Girmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15180 K. 2002/6152"MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Yasada Para Cezasının Alt Sınırı Belirtilmediği Halde Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Tayin Edilen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
ÖN ÖDEME İHTARINA UYULMAMASI ( Yasada Para Cezasının Alt Sınırı Belirtilmediği Halde Ön Ödeme İhtarına Uyulmadığından Bahisle Tayin Edilen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARA CEZASININ ALT SINIRININ BELLİ OLMAMASI ( Tayin Edilen Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15214 K. 2002/6159"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
KAMU DAVASININ KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Temel Sevk ve Uygulama Maddesindeki Cezanın Üst Sınırı Uygulama Koşullarının Bulunmamasına Rağmen Erteleme Kararı Verilememesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15291 K. 2002/6158"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
KAVGADA SİLAH ÇEKMEK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
SABIKASI OLMAYAN SANIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15369 K. 2002/6192"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Silah Taşıma Ruhsatının Yönetimce Bulundurmaya Çevrilip Kendisine Bu Konuda Tebligat Yapılmaması )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ BULUNDURMAYA ÇEVRİLMESİ ( Yönetimce Sanığa Bu Konuda Tebligat Yapılmaması )
TEBLİGAT ( Sanığın Silah Taşıma Ruhsatının Yönetimce Bulundurmaya Çevrilip Kendisine Bu Konuda Tebligat Yapılmaması-Silahı Taşırken Yakalanan Sanığın Suçu İşlemediğinin Kabulü )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15947 K. 2002/6261"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
HAPİS CEZASINDAN ÇEVRİLME AĞIR PARA CEZASI ( Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZALARININ TESBİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )
TAKSİTLENDİRME ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası ile Bu Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezasının toplanıp Taksitlendirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15948 K. 2002/6219"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI EYLEM ( Hapis Cezasından Çevrilme Ağır Para Cezası - Cezanın Yanında Verilen Temel Ağır Para Cezası )
AĞIR PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Para Cezasının Taksitlendirilmesi Gereği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Çevrilme Para Cezasının Taksitlendirilip Temel Ağır Para Cezasının Taksit Dışı Bırakılmış Olmasının Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/15949 K. 2002/6173"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunmasının Hatalı Olması )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunması )
TAKSİT ARALIKLARININ BELİRTİLMEMESİ ( Sanığa Tayin Edilen Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Taksit Aralıklarının Belirtilmemesi Suretiyle İnfazda Duraksamaya Neden Olunması )"
Y8.CD23.5.2002E. 2001/8921 K. 2002/6194"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Taşınmazın Tapuda Maliye Hazinesi Adına Tarla Vasfında Kayıtlı Olması )
ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE KAYITLI TAŞINMAZLARA EL ATMA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )
3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tapuda Maliye Hazinesi Adına Tarla Vasfında Kayıtlı Taşınmaza El Atılması Nedeniyle )"
Y8.CD23.5.2002E. 2002/3439 K. 2002/6195"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın Savunmasının Aksini Gösterir Kesin Ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilememesi - Mahkumiyet Kararı Verilmesi )
MAHKUMİYET KARARI ( Kısmi Davranış Ve Anlatım Farklılıklarının Kişinin İç Dünyasına İlişkin Nedenlere Dayalı Olabileceği - Ayrıntılardaki Çelişkiler )
ÇELİŞKİLİ İFADE ( Piyasaya Sahte Para Sürmek Suçundan Sanık Şahsın Mahkumiyetine Karar Verilmesi )"
Y8.CD23.5.2002E. 2002/3874 K. 2002/6228"KÜÇÜK ÇOCUĞU TERK ( Küçük Çocuğunu Kendi Başına Terk Ettiği Anlaşılan Sanığın Eylemi )
RASTLANTI SONUCU KORUMA ( Küçük Çocuğu Terk Suçunun Oluşmasına Engel Olmaması )"
Y8.CD23.5.2002E. 2002/4129 K. 2002/6169"FİRAR ( Sanığın Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığının Araştırılarak Cezada İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Belirlenmesi )
KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLMA ( Sanığın Firar Ettikten Sonra Kendiliğinden Teslim Olduğunun Anlaşılması Durumunda Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADA İNDİRİM ( Sanığın Firar Ettikten Sonra Kendiliğinden Teslim Olduğunun Anlaşılması Durumunda Cezada İndirim Yapılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD27.5.2002E. 2001/12459 K. 2002/6308"TERK SUÇU ( Sanığın Eşi ile Boşanması Üzerine Doğum Yaptığı Hastaneden Taburcu Olduğunda Orada Bekleyen Kişiye Bırakıp Gitmesinde Suç Oluşmaması )
ÇOCUĞU KENDİ BAŞINA TERK ETME ( Sanığın Eşi ile Boşanması Üzerine Doğum Yaptığı Hastaneden Taburcu Olduğunda Orada Bekleyen Kişiye Bırakıp Gitmesinde Suç Oluşmaması )
NEZARET VE MUHAFAZA ( Sanığın Eşi ile Boşanması Üzerine Doğum Yaptığı Hastaneden Taburcu Olduğunda Orada Bekleyen Kişiye Bırakıp Gitmesinde Suç Oluşmaması )"
Y8.CD27.5.2002E. 2001/15564 K. 2002/6300"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İşyerinde Bulundurmak Üzere Ruhsata Bağlattığı Silahını İşyerini Naklederken Eşyaları ile Getirip Yeni İşyerinde Bulundurması )
İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI ( Sanığın İşyerinde Bulundurmak Üzere Ruhsata Bağlattığı Silahını İşyerini Naklederken Eşyaları ile Getirip Yeni İşyerinde Bulundurması )
İŞYERİNİ NAKİL ( Sanığın İşyerinde Bulundurmak Üzere Ruhsata Bağlattığı Silahını İşyerini Naklederken Eşyaları ile Getirip Yeni İşyerinde Bulundurması-İzin Alınmasının İdari Eksiklik Olması )
İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ ( Sanığın İşyerinde Bulundurmak Üzere Ruhsata Bağlattığı Silahını İşyerini Naklederken Eşyaları ile Getirip Yeni İşyerinde Bulundurması-İzin Alınmasının İdari Eksiklik Olması )"
Y8.CD27.5.2002E. 2001/15582 K. 2002/6303"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Silahın Ruhsatsız Olduğunu Bilmemesi Nedeniyle Kasıt Unsuru Olmadığından Suçun Oluşmaması )
KASIT ( Sanığın Silahın Ruhsatsız Olduğunu Bilmemesi Nedeniyle Kasıt Unsuru Olmadığından 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmaması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Sanığın Silahın Ruhsatsız Olduğunu Bilmemesi Nedeniyle Kasıt Unsuru Olmadığından 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD27.5.2002E. 2001/16071 K. 2002/6333"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın 60 Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Tabancaya Ruhsat Almak İçin Emniyete Müracaatı - Ruhsatsız Silah Taşıma Kastından Sözedilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA KASTI ( Sanığın 60 Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Tabancaya Ruhsat Almak İçin Emniyete Müracaatı - Sözedilemeyeceği )
KESİN HÜKÜM NİTELİĞİNDE BULUNAN MAHKUMİYET ( CMUK.nun 305.Maddesine Aykırı Olarak TCK.nun 81. Maddesi Gereğince Tekerrüre Esas Alınmak Suretiyle Cezanın Arttırılamayacağı )
TEKERRÜR ( Kesin Hüküm Niteliğinde Bulunan Mahkumiyet - CMUK.nun 305.Maddesine Aykırı Olarak TCK.nun 81. Maddesi Gereğince Tekerrüre Esas Alınmak Suretiyle Cezanın Arttırılamayacağı )"
Y8.CD27.5.2002E. 2002/4087 K. 2002/6301"EFRADA SUİ MUAMELE ( İki Ayrı Şahsa İşkence Yaptığının Kabul Edilmesi - Eylemin İki Ayrı Suç Oluşturması )
İKİ AYRI SUÇUN OLUŞMASI ( Suçlarını Söyletmek İçin İş Ve Güçten Kalacak Şekilde Darp Etmeleri - Efrada Sui Muamele )"
Y8.CD27.5.2002E. 2002/4103 K. 2002/6298"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Suçun Oluşması İçin Genel Kastın Yeterli Olduğunun Gözetilmemesi - İşyerinden Para Çalınması )
PARA ÇALINMA ( Sorgulamak Ve İşyeri Sahibi İle Yüzleştirmek Üzere Hile İle Arabaya Zorla Bindirmek - Eve Götürüp Zorla Alıkoyma )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/10055 K. 2002/6362"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Meranın Mevkiinin Kesin Olarak Tespiti )
MERA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/11453 K. 2002/6367"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Süresinde Taşıma Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının Bulundurmaya Dönüşmesi )
TAŞIMA RUHSATI ( Süresinde Taşıma Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının Bulundurmaya Dönüşmesi )
BULUNDURMA RUHSATI ( Süresinde Taşıma Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının Bulundurmaya Dönüşmesi )
RUHSAT YENİLETME SÜRESİ ( Beş Yıllık Taşıma Ruhsat Süresi Dolan Sanıkların Tebligat Yapılmadan İlgili Makama Ruhsat Yeniletmek İçin Başvuruda Bulunmaları )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/13363 K. 2002/6396"KAVGADA KORKUTMAK AMACIYLA SİLAH BOŞALTMAK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )
PARA CEZALARININ İÇTİMAI ( Ayrı Suçlardan Tayin Olunan Aynı Türden Para Cezasının İçtima Edilmesi ve Toplam Ceza Esas Alınarak Uygulama Yapılması )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/15848 K. 2002/6392"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Valilik Makamından Taşıma Ruhsatı Almadan Bulundurma Ruhsatlı Tabancısını Taşıması )
SİLAH TAŞIMA ( Sanığın Valilik Makamından Taşıma Ruhsatı Almadan Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Taşıması )
TAŞIMA RUHSATI ( Sanığın Valilik Makamından Taşıma Ruhsatı Almadan Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Taşıması )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/15973 K. 2002/6408"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Mermilerin Sağlamlıklarının Patlatılmak Suretiyle Tespiti )
MERMİ ( Suça Konu Mermilerin Sağlamlıklarının Patlatılmak Suretiyle Tespiti )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/9842 K. 2002/6360"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç-Yerin Değeri )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Yerin Değerinin Hangi Tarihe Göre Belirleneceği )
TECAVÜZ EDİLEN YERİN SUÇ TARİHİNE GÖRE DEĞERİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz-Mütemadi Suç )"
Y8.CD29.5.2002E. 2001/9882 K. 2002/6359"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Süresi Biten Taşıma Ruhsatını Yeniletmek İçin Yetkili Birime Başvurması )
RUHSAT İPTALİ ( Sanığın Süresi Biten Taşıma Ruhsatını Yeniletmek İçin Yetkili Birime Başvurması- Yetkili Birimin Silahı Görme İsteğinin Sonuçsuz Kalması Durumunda İptale Karar Verilmesi )
SİLAHIN ZAPTEDİLMESİ ( Sanığın Süresi Biten Taşıma Ruhsatını Yeniletmek İçin Yetkili Birime Başvurması-Birimin Silahı Görme İsteğinin Sonuçsuz Kalması Durumunda İptale Karar Verilmesi )"
Y8.CD29.5.2002E. 2002/2976 K. 2002/6414"TEHDİT ( Sanığın Silahla Ateş Etme Eyleminin Ceza Kanununda Düzenlenen Tahrik Altında Silahla Tehdit Suçunu Oluşturması )
SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Silahla Ateş Etmesinin Tahrik Altında Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suçun Nitelendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Sair Tehdidat Olarak Nitelendirilmesi )"
Y8.CD29.5.2002E. 2002/363 K. 2002/6411"YAYIN YOLUYLA SUÇ İŞLEMEK ( Sanığın Kaleme Aldığı Kitabın Halkı Irk ve Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik İçermesi )
HALKI IRK VE DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Kaleme Aldığı Kitabın Kamu Düzeni için Tehlikeli Olabilecek Biçimde İnsanlar Arasında Düşmanlığı Tahrik Etmesi )"
Y8.CD29.5.2002E. 2002/3997 K. 2002/6413"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Devamla Sonuçlandırılması İsteği - Beraatini Gerektiren Koşulların Bulunması )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Mahkumiyeti Sözkonusu Olduğu Takdirde Verilen Cezanın Zamanaşımı Süresince Ertelenmesi )"
Y8.CD29.5.2002E. 2002/5171 K. 2002/6434"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Muhalefetten Verilen Hapis Cezası Nedeniyle Verilen Şartla Tahliye Kararının Geri Alınması )
ŞARTLA TAHLİYE KARARININ GERİ ALINMASI ( Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Son Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanı Tarafından Karar Verilmesi )
YAZILI EMİR ( Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Karar Verme Yetkisi İlk Hükmü Veren Mahkeme Başkanına Ait Bulunması )"
Y8.CD29.5.2002E. 2002/5172 K. 2002/6394"ŞARTLA SALIVERİLME ( Kararının Geri Alınması - Hükümlünün Şartla Salınmasına Esas Etkili Eylem Suçu 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olması/6136 Sayılı Yasanın 12/1 Maddesine Muhalefet Suçunun Kapsam Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Geri Alınan Cezası İnfaz Edileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Suçunun 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalması/ Hükümlünün Şartla Salınmasına Esas Etkili Eylem Suçunun da Bu Yasa Kapsamında Olması Nedeniyle Geri Alınan Cezanın İnfaz Edileceği )
ETKİLİ EYLEM ( Hükümlünün Şartla Salınmasına İlişkin Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olması - 6136 Sayılı Yasanın 12/1 Maddesine Muhalefet Suçunun Kapsam Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Geri Alınan Cezası İnfaz Edileceği )"
Y8.CD30.5.2002E. 2001/14954 K. 2002/6503"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresi Biten ve Tebligat Üzerine Altı Ay İçinde Ruhsatı Yenilenmeyen Taşıma Ruhsatlı Silahların Bulundurmaya Çevrilmesi )
RUHSAT SÜRESİ ( Sürenin Bitmesi Durumunda İdarece Altı Ay İçinde Bir Başkasına Devrin Sağlanması-Devri Sağlanmayan Silahın Adli Makamlara İntikali ile Zoralımının Sağlanması )
SİLAHI DEVİR ZORUNLULUĞU ( Ruhsat Süresinin Bitmesi Durumunda İdarece Altı Ay İçinde Bir Başkasına Devrin Sağlanması-Devri Sağlanmayan Silahın Adli Makamlara İntikali ile Zoralımının Sağlanması )
ZORALIM ( Ruhsat Süresinin Bitmesi Durumunda İdarece Altı Ay İçinde Bir Başkasına Devrin Sağlanması-Devri Sağlanmayan Silahın Adli Makamlara İntikali ile Zoralımının Sağlanması )"
Y8.CD3.6.2002E. 2001/12778 K. 2002/6594"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Sanığa Ait Tapu Kaydı Sınırları İçinde Kalması ve Orman İdaresince Geçici Kullanım İçin Yol Olarak Açılması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Taşınmazın Sanığa Ait Tapu Kaydı Sınırları İçinde Kalması ve Orman İdaresince Geçici Kullanım İçin Yol Olarak Açılması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )"
Y8.CD3.6.2002E. 2001/14452 K. 2002/6595"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanıkların Suça Konu Paraları Taklit Edenden veya Onun Aracısından Bizzat Aldığının İspatlanamaması )
SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Sanıkların Suça Konu Paraları Taklit Edenden veya Onun Aracısından Bizzat Aldığının İspatlanamaması )"
Y8.CD5.6.2002E. 2001/12051 K. 2002/6636"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Taksitlendirme Yapılırken İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Şekilde Taksit Aralığının Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
TAKSİT ARALIĞININ GÖSTERİLMEMESİ ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi Yapılırken İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Şekilde Taksit Aralığının Gösterilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD5.6.2002E. 2001/12818 K. 2002/6637"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Atılı Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama Konusunda Yasal Hakları Olması - Cezayı Hafifletici Nedenler )
CEZAYI HAFİFLETİCİ NEDENLER ( Sanığın Geçmişteki Hali Ve Suç İşleme Konusundaki Eğiliminin Değerlendirilmesi - Cezanın Ertelenmesi )
ERTELEME ( Suçun Vasıf Ve Mahiyetinden Söz Edilerek Yasal Olmayan Gerekçeyle Verilen Cezanın Ertelenmemesi )"
Y8.CD6.6.2002E. 2001/10655 K. 2002/6768"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Edilen ve El Atılan Yerin Hazine Adına Kayıtlı Tarla Niteliğinde Olması-Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
HAZİNE ADINA KAYITLI YERE EL ATMA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD6.6.2002E. 2001/11040 K. 2002/6702"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Taşınmaz - Hukuki Çekişme Niteliğinde Olduğu )
ARSAYA EL ATILMASI ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescil Edilen Taşınmaz - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Hukuki Çekişme Niteliğinde Olduğu )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ( Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Taşınmaz - Hukuki Çekişme Niteliğinde Olduğu )"
Y8.CD6.6.2002E. 2002/164 K. 2002/6704"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Örgüt Amacını Yerine Getirmek İçin Silah Taşıması )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMAK ( Sanıkların Kendilerine Çıkar Sağlamak Amacıyla Tehdit Baskı Cebir veya Şiddet Uygulamak Suretiyle Suç İşlemek İçin Biraraya Geldiklerinin Kanıtlanamaması )
4422 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Kendilerine Çıkar Sağlamak Amacıyla Tehdit Baskı Cebir veya Şiddet Uygulamak Suretiyle Suç İşlemek İçin Biraraya Geldiklerinin Kanıtlanamaması )
REKABET SONUCU OLUŞAN OLAYLAR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Oluşturmak Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/11973 K. 2002/6843"İÇME SUYUNUN MECRASINI DEĞİŞTİRMEK VE BOZMAK ( Sanığın Ağabeyinin Evine Su Akmaması Sebebiyle Köye Ait Kapalı Su Şebekesine Ait Boruyu Kesmek Suçunu İşlemesi )
7478 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Köye Ait Olan Kapalı Su Şebekesine Ait Boruyu Kesmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Köye Ait Kapalı Su Şebekesine Ait Boruyu Kesmek Suçunun Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun Kapsamında Olması Sebebiyle Asliye Ceza Mahkemesine Gönderilmesi )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/12956 K. 2002/6808"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sicil Kaydından Silinmesi Olanaksız Bulunan TCK.nun m. 448. Dayalı Mahkumiyet Hükmünün Ertelemeye Engel Olduğu )
CEZANIN ERTELENEMEMESİ ( Sicil Kaydından Silinmesi Olanaksız Bulunan TCK.nun m. 448. Dayalı Mahkumiyet Hükmü )
SİCİL KAYDINDAN SİLİNMESİ OLANAKSIZ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( TCK.nun m. 448. Dayalı - Ertelemeye Engel Olduğu )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/13015 K. 2002/6805"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Camiinin Çeşmelerine Kaynaktan Gelen Suyun Borusunu Kesip Taktığı Özel Bir Boru ile Evine Akıtması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Köy İçme Suları Hakkındaki Kanuna Muhalefet Durumlarında Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
KÖY İÇME SULARI HAKKINDAKİ KANUNA MUHALEFET ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/13027 K. 2002/6804"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Meraya Çitle Çevrilmek Suretiyle Tecavüz Edilmesi )
ZAPT VE TASARRUF ( Suça Konu Meranın Çitle Çevrilerek Daha Önce Senetle Aldığı Yere Katmak Suretiye Zapt ve Tasarruf Etmesi )
İDARİ SORUŞTURMA ( Kaymakamlığın Yapmış Olduğu Soruşturmada da Sanığın Suç Konusu Yeri Çitle Çevirerek Senetle Satın Aldığı Yere Eklemek Suretiyle Zapt ve Tasarruf Etmesi )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/13128 K. 2002/6810"UMUMİ SUYUN MECRASINI DEĞİŞTİRMEK ( Sanıkların Belediye Sınırları İçerisinde Olup Evleri Önünden Geçen Dere Yatağına İnşaat Kalıntısı Dökmeleri Eyleminin Hukuki Uyuşmazlık Olması )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ DERE YATAĞINA İNŞAAT KALINTISI DÖKME ( Uyuşmazlığın Hukuki Nitelikte Olması )
HUKUKİ UYUŞMAZLIK ( Sanıkların Belediye Sınırları İçerisinde Olup Evleri Önünden Geçen Dere Yatağına İnşaat Kalıntısı Dökmeleri Eyleminin Hukuki Uyuşmazlık Olması )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/16131 K. 2002/6802"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Savunmasının Alındığı Tarihte 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Zorunlu Müdafiinin Hazır Bulundurulmasının Gerekmesi )
ZORUNLU MÜDAFİİ ( Savunmasının Alındığı Tarihte 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Zorunlu Müdafiinin Hazır Bulundurulmasının Gerekmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Savunmasının Alındığı Tarihte 18 Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Zorunlu Müdafiinin Hazır Bulundurulmasının Gerekmesi )"
Y8.CD10.6.2002E. 2001/9743 K. 2002/6803"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Evin Yıkık Bahçe Duvarının Köyün Merasına Tecavüzlü Durumda Bulunması - Babasına Ait Evde Oturmak Dışında Suça Katıldığına Dair Mahkumiyetine Yeterli Delil Olmayan Sanık)
SUÇ KONUSU YERİN DEĞER TESBİTİ (Köy Merasına Tecavüz - Mahalli Bilirkişiden Sorulup Saptanması Yerine Bu Konuda Ehil Olmayan Teknik Bilirkişinin Görüşüne Dayalı Karar Verilemeyeceği)"
Y8.CD11.6.2002E. 2002/6260 K. 2002/6846"BASIN YOLUYLA HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarında Belirtilen Yeni Vakıalar Kavramını - Yargılamanın Yenilenmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yeni Vakıalar Kavramının Yasa Değişikliğini Kapsamayacağı - Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa Tahrik Etme )
YENİ VAKIALAR KAVRAMI ( Yasa Değişikliğini Kapsamayacağı - Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa Tahrik Etme )"
Y8.CD12.6.2002E. 2001/13969 K. 2002/6904"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Açılmadığı Halde Sanığın 1 Nolu Parsel ve Yola da Tecavüz Ettiği Gerekçesi İle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Dava Açılmadığı Halde Sanığın 1 Nolu Parsel ve Yola da Tecavüz Ettiği Gerekçesi İle - Edilemeyeceği )
HÜKMÜN KONUSU ( İddianamede Gösterilen Fiilden İbaret Olması Gereği )"
Y8.CD12.6.2002E. 2001/13978 K. 2002/6901"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hakkında Tekerrür Uygulaması Yapılan Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğilimi İrdelenmeden Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
CÜRÜMDE TEKERRÜR ( Hakkında Tekerrür Uygulaması Yapılan Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğilimi İrdelenmeden Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Hakkında Tekerrür Uygulaması Yapılan Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğilimi İrdelenmeden Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
YASAL OLMAYAN GEREKÇE ( Hakkında Tekerrür Uygulaması Yapılan Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğilimi İrdelenmeden Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD13.6.2002E. 2001/11570 K. 2002/6972"3091 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sabıkasız Olan Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Olmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Bulunmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmadığı Halde Cezanın Alt Sınırının Uygulanmaması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Kişiliğinde Dosyaya Yansıyan Olumsuzluk Bulunmaması ve Suçun İşlenişinde de Bir Özellik Olmadığı Halde Cezanın Ertelenmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD13.6.2002E. 2001/11670 K. 2002/6967"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Onaysız Fotokopiden İbaret Bulunması )
İDDİANAME ( İddianame ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Onaysız Fotokopiden İbaret Bulunması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Asıl Olmayıp Fotokopi Olması )"
Y8.CD13.6.2002E. 2001/13223 K. 2002/6996"KANUN YOLLARININ HÜKÜM FIKRASINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Bozmayı Gerektirmesi )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kanun Yollarının Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/13002 K. 2002/7031"KÖYE AİT MEZARLIK YERİNE TECAVÜZ ( Hali Hazır Olarak Mezarlık Olarak Kullanılmamasının İleride Mezarlık Olarak Kullanılmasının da Her Zaman Mümkün Olması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köye Ait Mezarlık Yeri Olarak Belirtilmesi ve Aynı Yerle İlgili Olarak Sanık Hakkında Daha Önce Verilen Kesinleşen Mahkumiyet Hükmü Olması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/14749 K. 2002/7077"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köylünün Ortaklaşa Kullandığı Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Görüş Alınmasının Gerekmesi )
KÖYLÜNÜN ORTAKLAŞA KULLANDIĞI YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köylüler Tarafından Ortak Kullanılan Yerlerden Olup Olmadığının Yerel Bilirkişilerden Öğrenilmesi )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Suça Konu Yerin Köylünün Ortaklaşa Kullandığı Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Görüş Alınmasının Gerekmesi )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/14849 K. 2002/7012"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsat Süresi Sona Eren Tabanca İçin Sanığın Başvurusu Üzerine Valilik Oluru ile Geçerli Taşıma Ruhsat Onayı Verilmesi )
TAŞIMA RUHSAT SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Sanığa Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Bulundurmaya Dönüşeceğine Dair Herhangi Bir Tebligat Yapılmamış Olması )
RUHSATIN BULUNDURMAYA DÖNÜŞMESİ ( Sanığa Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Bulundurmaya Dönüşeceğine Dair Herhangi Bir Tebligat Yapılmamış Olması )
TEBLİGAT ( Sanığa Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Bulundurmaya Dönüşeceğine Dair Herhangi Bir Tebligat Yapılmamış Olması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/15084 K. 2002/7088"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bu Suçtan Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezadan İndirim Yapılamaması )
SUÇU MÜKERRİR SANIK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezadan İndirim Yapılamaması )
TEKERRÜR ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezadan İndirim Yapılamaması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/15130 K. 2002/7081"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Her Bir Suçu İçin Uygulama Maddeleri Gösterilmek Suretiyle Ayrı Ayrı Ceza Tertibinin Gerekmesi )
HÜKÜM FIKRASININ İHTİVA EDECEĞİ NOKTALAR ( Sanığın Her Bir Suçu İçin Uygulama Maddeleri Gösterilmek Suretiyle Ayrı Ayrı Ceza Tertibinin Gerekmesi )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/15723 K. 2002/7026"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Yerinde Dinlenen Mahalli Bilirkişiye Önceden Yemin Yaptırılmadığı Halde Yeminin Hatırlatıldığı Belirtilerek Beyanın Alınmasının Hatalı Olması )
KEŞİF TUTANAĞI ( Keşif Yerinde Dinlenen Mahalli Bilirkişiye Önceden Yemin Yaptırılmadığı Halde Yeminin Hatırlatıldığı Belirtilerek Beyanın Alınmasının Hatalı Olması )
BİLİRKİŞİNİN YEMİNİ ( Keşif Yerinde Dinlenen Mahalli Bilirkişiye Önceden Yemin Yaptırılmadığı Halde Yeminin Hatırlatıldığı Belirtilerek Beyanın Alınmasının Hatalı Olması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2001/8242 K. 2002/7014"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tabancayı Taşıma Kastının Olmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
TABANCAYI TAŞIMAK KASTI ( Sanığın Tabancayı Taşıma Kastının Olmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD17.6.2002E. 2002/5918 K. 2002/7011"SIRF ASKERİ SUÇ ( Yabancı Ülkeye Firar Suçunun Yalnızca Asker Şahıslar Tarafından İşlenebilmesi - Bu Yönüyle Sırf Askeri Suç Niteliğinde Bulunması )
YABANCI ÜLKEYE FİRAR ( Bu Suçun Yalnızca Asker Şahıslar Tarafından İşlenebilmesi - Bu Yönüyle Sırf Askeri Suç Niteliğinde Bulunması )
GÖREV ( Yabancı Ülkeye Firar Suçunun Nitelikli Askeri Suç Olması ve Askeri Ceza Yargısına Giren Konuda Ağır Cezanın Yargılama Yapamaması )
4616 SAYILI YASANIN UYGULAMA ALANI ( Askeri Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ağır Ceza Mahkemesince Yeniden Yargılama Yapılamaması )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Askeri Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ağır Ceza Mahkemesince Yeniden Yargılama Yapılamaması )"
Y8.CD19.6.2002E. 2001/14291 K. 2002/7145"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Edilen Yerin Değerinin Hafif Yerine Pek Fahiş Kabulü ile Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TECAVÜZ EDİLEN YERİN DEĞERİ ( Değerin Hafif Yerine Pek Fahiş Kabulü ile Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Tecavüz Edilen Yerin Değerinin Hafif Yerine Pek Fahiş Kabulü ile Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD19.6.2002E. 2001/14992 K. 2002/7148"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dava Konusu Taşınmazın Ormanlık Sahası İçinde Kaldığını Belirtmeleri )
ORMAN VASFI ( Suç Konusu Yerin Orman Vasfında Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD19.6.2002E. 2001/15197 K. 2002/7146"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Olmamasının Hatalı Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( TutanaktaHakim İmzasının Bulunmamasının Hatalı Olması )
HAKİM İMZASI ( Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Olmamasının Hatalı Olması )"
Y8.CD19.6.2002E. 2002/7104 K. 2002/7156"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ateşli Silahlarla Bunlara Ait Mermilerin Taşınması )
MÜTEMADİ SUÇ ( İddianame ile Dava Açılıp Hukuki Kesinti Olmadığı Takdirde İki Ayrı Tabancanın Değişik Tarihlerde Taşınması Halinde Eylemlerin Tek Suç Olması )
HUKUKİ KESİNTİ ( İddianame ile Dava Açılıp Hukuki Kesinti Olmadığı Takdirde İki Ayrı Tabancanın Değişik Tarihlerde Taşınması Halinde Eylemlerin Tek Suç Olması )
İKİ AYRI TABANCANIN DEĞİŞİK TARİHLERDE TAŞINMASI ( İddianame ile Dava Açılıp Hukuki Kesinti Olmadığı Takdirde İki Ayrı Tabancanın Değişik Tarihlerde Taşınması Halinde Eylemlerin Tek Suç Olması )"
Y8.CD20.6.2002E. 2001/11010 K. 2002/7244"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
MÜTEADDİT ARALIKLARLA TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
TEK SUÇ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
TEMERRÜT ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )"
Y8.CD20.6.2002E. 2001/14552 K. 2002/7189"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Açık Kimliği ve Şahsi Durumu Belirlenmeden Sorguya Çekilmesi Suretiyle Yasaya Aykırı Davranılması )
SANIĞIN AÇIK KİMLİĞİ VE ŞAHSİ DURUMU ( Bunlar Belirlenmeden Sanığın Sorguya Çekilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
SORGU ( Sanığın Açık Kimliği ve Şahsi Durumu Belirlenmeden Sorguya Çekilmesi Suretiyle Yasaya Aykırı Davranılması )"
Y8.CD20.6.2002E. 2002/4051 K. 2002/7234"SİLAHLA MÜESSİR FİİL ( Sanıkların Mağdura Yönelik Silahlı Saldırılarının Öldürmeye Tam Kalkışmak Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Mağdura Yönelik Silahlı Saldırılarının Öldürmeye Tam Kalkışmak Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
ÖLDÜRMEYE TAM KALKIŞMAK ( Sanıkların Mağdura Yönelik Silahlı Saldırılarının Öldürmeye Tam Kalkışmak Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Sanıkların Mağdura Yönelik Silahlı Saldırılarının Öldürmeye Tam Kalkışmak Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinde Olması )"
Y8.CD20.6.2002E. 2002/6712 K. 2002/7186"BIÇAK SAYISININ 100'Ü GEÇMEMESİ ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-Uygulama Maddesi )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçirilen Bıçak Sayısının 100'ü Geçmemesi-Uygulama Maddesi )"
Y8.CD24.6.2002E. 2001/14864 K. 2002/7254"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükme Esas Alınan ve Sanığın Yokluğunda Dinlenen Tanık Beyanları ile Bilirkişi Raporlarının Oturumda Hazır Bulunan Sanığa Okunarak Ne Diyeceğinin Sorulmaması )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILAN İŞLEMLER ( Hükme Esas Alınan ve Sanığın Yokluğunda Dinlenen Tanık Beyanları ile Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
TANIK BEYANLARI ( Hükme Esas Alınan ve Sanığın Yokluğunda Dinlenen Tanık Beyanları ile Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD26.6.2002E. 2001/12332 K. 2002/7009"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Bir Adet Dinamiti Balık Tutmak Amacıyla Evinde Bulunduran Sanığın Eylemi )
BALIK TUTMAK AMACIYLA EVDE DİNAMİT BULUNDURMAK ( Patlayıcı Madde Bulundurmak Suçunun Oluşması )"
Y8.CD26.6.2002E. 2001/14018 K. 2002/7371"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Eylemin Temadi Ettiğinin Anlaşılması-Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması- Eksik Temel Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
İDDİANAME TARİHİ ( Eylemin Temadi Ettiğinin Anlaşılması-Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması )
SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Ettiğinin Anlaşılması-Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması )"
Y8.CD26.6.2002E. 2001/14482 K. 2002/7374"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Harman Yerine Ev Yapmak Amacıyla Taş Dökmek ve Temel Kazmak Suretiyle Zapt ve Tasarruf Edilmesi - Eksik Teşebbüs Suçundan Dava Açılması/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TEŞEBBÜS ( Eksik Teşebbüs Suçundan Dava Açılması - Ek Savunma Hakkı Verilmeden Suçun Tamamlandığı Kabul Edilerek Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
EK SAVUNMA HAKKI ( Verilmeden Suçun Tamamlandığı Kabul Edilerek Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Eksik Teşebbüs Suçundan Dava Açılması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/13439 K. 2002/7524"MERAYA TECAVÜZ ( Ek İddianameye Konu Meranın Değişik Yerlerine Yapılan Tecavüzlerin Tek Suç Oluşturacağı )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Açılan Dava İle İlgili Olayda - Suç Tarihi Olan İddianame Tarihindeki Yasal Düzenlemelerin Dikkate Alınması Gereği )
CEZANIN ARTIRILAMAYACAĞI ( Meraya Tecavüz - Ek İddianameye Konu Meranın Değişik Yerlerine Yapılan Tecavüzlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/13481 K. 2002/7528"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Merasını Ahşap Çiftle Çevirerek Geçici Hayvan Barınağı Yapması )
ZAPT VE TASARRUF KASTI ( Sanığın Köy Merasını Ahşap Çiftle Çevirerek Geçici Hayvan Barınağı Yapmasında Köy Yararını Aşan Biçimde Zabt ve Tasarruf Kastı Olmaması )
KÖY YARARINI AŞAN BİÇİMDE ZABT VE TASARRUF KASTI ( Sanığın Köy Merasını Ahşap Çiftle Çevirerek Geçici Hayvan Barınağı Yapmasında Böyle Bir Kasıtın Olmaması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/13564 K. 2002/7439"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tapulu Taşınmazı Bitişiğindeki Köylülerce Öteden Beri Boşluk ve Mera Olarak Kullanılan Yere Fidan Dikmesi )
TEK SUÇ ( Sanığın Tapulu Taşınmazı Bitişiğindeki Köylülerce Öteden Beri Boşluk ve Mera Olarak Kullanılan Yere Fidan Dikmesi-Sonra da Ekler Yapmak Suretiyle Tecavüz Olması )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Yerde Evine Ekler Yapmasının Tek Suç Oluşturması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/13695 K. 2002/7448"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Sulama Sırasına Uymadan Arkın Önüne Toprak ve Çuval Koyarak Suyu Kendi Taşınmazına Akıtmaktan İbaret Eyleminde Suç Oluşmaması )
SUYUN MECRASINI DEĞİŞTİRMEK ( Sanığın Sulama Sırasına Uymadan Arkın Önüne Toprak ve Çuval Koyarak Suyu Kendi Taşınmazına Akıtmaktan İbaret Eyleminde Suç Oluşmaması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/14601 K. 2002/7430"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merasına Ahır Yapma İddiası )
KÖY MERASINA AHIR YAPMA SURETİYLE HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hüküm Gerekçesinde Köy Merasına Ev Yapmak Suretiyle Tecavüz Edildiğinden Bahsedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
SUÇUN TAKDİRİNDE MAHKEMENİN YETKİSİ ( Köy Merasına Ahır Yapmaktan Verilen Suçun Gerekçesinde Köy Merasına Ev Yapmak Suretiyle Tecavüz Edildiğinden Bahsedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/14717 K. 2002/7432"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mahkeme Kararıyla Şikayetçiler Lehine Geçit Hakkıyla Tesis Edilen Özel Yolu Ot ve Kum Yığarak Kapatmasında Suç Oluşmaması )
SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Başkasının Tasarrufunda Olan Emlak ve Araziyi Tamamen Veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek Amacıyla Sabit Olarak Bırakılan Sınırın Bozulmasının Gerekmesi )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/15264 K. 2002/7415"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )"
Y8.CD27.6.2002E. 2001/15417 K. 2002/7428"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Daha Yüksekte Bulunan Tarlasına Geçebilmek İçin Yol Seviyesini Yükselmek Amacıyla Yola Sadece Toprak Dökmekten İbaret Eylemi )
ZAPT VE TASARRUF AMACININ OLMAMASI ( Sanığın Daha Yüksekte Bulunan Tarlasına Geçebilmek İçin Yol Seviyesini Yükselmek Amacıyla Yola Sadece Toprak Dökmekten İbaret Eylemi )
MANEVİ UNSURUNUN ( Sanığın Daha Yüksekte Bulunan Tarlasına Geçebilmek İçin Yol Seviyesini Yükselmek Amacıyla Yola Sadece Toprak Dökmekten İbaret Eylemi-Zapt ve Tasarruf Amacının Olmaması )"
Y8.CD27.6.2002E. 2002/949 K. 2002/7518"2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceden Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )
KANUNSUZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME VEYA YÖNETME ( Kararlaştırılmaksızın Duyarlılık Kazanmış Bir Konuda Toplumsal Refleks Sonucu Trafiği Aksatmadan Tek Sıra Halinde Yürünmesi )
TOPLUMSAL REFLEKS SONUCU YÜRÜYÜŞ YAPMA ( Siyanürün İnsan Yaşamını ve Çevreyi Olumsuz Yönde Etkileyeceği İnancının Ortaya Çıkardığı Ani Tepkiyle Sanıkların Yürüyüş Yapması )"
Y8.CD1.7.2002E. 2001/14856 K. 2002/7553"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Annesi Tarafından Yıllar Önce Örülen Duvarın Hukuk Mahkemesince Yapılan Keşif Sırasında Yola Tecavüzünün Saptanması )
HUKUK MAHKEMESİNCE YAPILAN KEŞİFTE SANIĞIN DUVARI GERİ ÇEKMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Oluşmaması )"
Y8.CD1.7.2002E. 2001/14967 K. 2002/7550"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Müştekinin Sanığa Ait Arazide Yer Alan Su Kaynağını Kendi İmkanlarıyla İşler Hale Getirerek Boru Döşetip Evine Götürmesi )
KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Sanığın Malına Tecavüz Eden Müştekiye Ait Boruları Bir Ay Sonra Kırmasından İbaret Eyleminin İhkakı Hak Olması )"
Y8.CD1.7.2002E. 2001/14969 K. 2002/7556"4758 SAYILI YASA ( Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasanın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4758 Sayılı Yasayla Değişik Koşullarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasanın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4758 Sayılı Yasayla Değişik Koşullarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Atılı Suçları İştirak Halinde İşlemedikleri Belirli Olan Sanıklara Her Bir Sanık İçin Yapılan Yargılama Giderinin Ayrı Ayrı Alınmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD1.7.2002E. 2001/14988 K. 2002/7557"HAZİNE ARAZİSİ ( Tecavüze Konu Olan Parselin Hazine Arazisi Olması Nedeniyle Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması-Köylünün Ortak Kullandığı Yere Göl Yatağına Tecavüzün Suç Oluşturması )
HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Olan Parselin Hazine Arazisi Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması-Köylünün Ortak Kullandığı Yere Göl Yatağına Tecavüzün Suç Oluşturması )
GÖL YATAĞINA TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Olan Parselin Hazine Arazisi Olması Nedeniyle Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması-Köylünün Ortak Kullandığı Yere Göl Yatağına Tecavüzün Suç Olması )"
Y8.CD3.7.2002E. 2001/13714 K. 2002/7690"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
MÜKERRER DAVA ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )"
Y8.CD3.7.2002E. 2001/13793 K. 2002/7683"SUÇ KASTI ( Taşınmazların Kayma Tehlikesi Altında Olup Olmadığının Araştırılarak Sanıkların Suç Kasıtlarının Değerlendirilmesi )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Köy Yoluna ve Yol Boşluğuna Taş Duvar Çekmek Suretiyle Müdahale Etmeleri-Taşınmazların Kayma Tehlikesi Altında Olup Olmadığının Araştırılması )"
Y8.CD3.7.2002E. 2001/13795 K. 2002/7687"MERA ( Suça Konu Meralar Belediye Sınırlar İçinde Olduğundan Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Meralar Belediye Sınırlar İçinde Olduğundan Suçun Oluşmaması )
BELEDİYE SINIRLAR İÇİNDE KALAN MERA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD4.7.2002E. 2001/13702 K. 2002/7753"KÖY İHTİYAR HEYETİNDEN ALINAN İZİN ( İzine Binaen Yapılan Evden Dolayısıyla Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmaması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy İhtiyar Heyetinden İzin Aldıktan Sonra Ev Yapması Nedeniyle Suç Kastından Bahsedilememesi )
SUÇ KASTI ( Sanığın Köy İhtiyar Heyetinden İzin Aldıktan Sonra Ev Yapması Nedeniyle Suç Kastından Bahsedilememesi )"
Y8.CD4.7.2002E. 2001/9181 K. 2002/7758"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( Sanık Emniyet Müdürünün Bir Olayı Gerekçe Yaparak Şikayetçiyi Polis Memuru İle Birlikte Darp Etmeleri )
MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMALARI ( Sanık Emniyet Müdürünün Bir Olayı Gerekçe Yaparak Şikayetçiyi Polis Memuru İle Birlikte Darp Etmeleri )"
Y8.CD4.7.2002E. 2002/5940 K. 2002/7700"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Oturuma Ait Duruşma Tutanağının Bir Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Bozma Nedeni Olması )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Oturuma Ait Duruşma Tutanağının Bir Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Bozma Nedeni Olması )
KATİP İMZASI ( Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Oturuma Ait Duruşma Tutanağının Bir Sayfasının Katip Tarafından İmzalanmamasının Bozma Nedeni Olması )"
Y8.CD10.7.2002E. 2001/11935 K. 2002/7928"HAKİM VE TUTANAK YAZMANININ KARI KOCA OLMASI ( Aynı Duruşmada Görev Alamamaları )
KARI KOCA OLAN YARGIÇ VE TUTAAK YAZMANI ( Aynı Duruşmada Görev Alamamaları )
AYNI DURUŞMADA GÖREV ALAMAYACAKLAR ( Karı Koca Olan Yargıç ve Tutanak Yazmanı )"
Y8.CD11.7.2002E. 2001/15169 K. 2002/7950"RIZASI İLE ÇOCUĞUNU DÜŞÜRTMEK ( Olaydan Önceki Darpların Yada İçki İçirmelerin Çocuğun Düşmesine Neden Olup Olmayacağı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Olaydan Önceki Darpların Yada İçki İçirmelerin Çocuğun Düşmesine Neden Olup Olmayacağı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )"
Y8.CD16.9.2002E. 2002/9675 K. 2002/8081"SUÇUN ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE SABIKANIN SİLİNMESİ TALEBİ ( TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediğinden - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
YASADAKİ DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
SUÇUN UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Talep ve Verilen Kararın Hükmün Zat Ve Mahiyetine İlişkin Olması Karşısında Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gereği )
RECEP TAYİP ERDOĞAN DAVASI ( Suçun Ortadan Kalkması Nedeniyle Sabıkanın Silinmesi Talebi/TCK.nun 2 ve Değişik 312. Maddedeki Değişiklik Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmayıp Unsurlarını Yeniden Düzenlediği - Hükmün İnfaz Edilmiş Olması Nedeniyle Talebin Mutlak Reddi Gerektiği )"
Y8.CD2.10.2002E. 2002/6686 K. 2002/8949"EFRADA KÖTÜ MUAMELE ( Jandarma Karakol Komutanı Olan Sanığın Fail Olarak Bildiği Kişinin Oğlunu Darperttikten Sonra Sakalını ve Bıyığını Kestirmesi )
JANDARMA KARAKOL KOMUTANININ EFRADA KÖTÜ MUAMELESİ ( Fail Olarak Bildiği Kişinin Oğlunu Darperttikten Sonra Sakalını ve Bıyığını Kestirmesi )"
Y8.CD9.10.2002E. 2002/1505 K. 2002/9308"MUHTARIN GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( 6 Ay İçinde Yönetime Başvurması Gereği/4 Ay Sonra Silahı Taşıması - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Muhtarın Görev Süresinin Sona Erdiği Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Yönetime Başvurması Gereği - 4 Ay Sonra Silahı Taşıması )"
Y8.CD31.10.2002E. 2002/344 K. 2002/10054"BİRLİKTE OLMA ÖGESİ ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etmek - TCK. m. 64'deki Kesin Katılma Veya m. 65 /Sondaki Durumlarda Uygulanabileceği )
ATEŞ ETMEK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde - Birlikte Olma Öğesi/TCK. m. 64'deki Kesin Katılma Veya m. 65 /Sondaki Durumlarda Uygulanabileceği )"
Y8.CD31.10.2002E. 2002/5926 K. 2002/10056"HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ücret Alacağının Çalıştığı Günlerdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması - Kıdem Tazminatı İle Sosyal Yardım ve İkramiye Konusundaki Taleplerinin de Karşılanması Gereği )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle - Ücret Alacağının Çalıştığı Günlerdeki Ücret Üzerinden Hesaplanması/Kıdem Tazminatı İle Sosyal Yardım ve İkramiye Konusundaki Taleplerinin de Karşılanması Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Kıdem Tazminatı İle Sosyal Yardım ve İkramiye Konusundaki Taleplerinin de Karşılanması Gereği )"
Y8.CD1.11.2002E. 2002/4753 K. 2002/10094"ZORALIM KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Sahte Para - T.C.Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )
SAHTE PARA ( Zoralımına Karar Verilmesi Gereği - T.C.Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD7.11.2002E. 2002/9667 K. 2002/10406"BASIN YOLUYLA HALKI DÜŞMANLIĞA VE KİN BESLEMEYE ALENEN TAHRİK ETMEK ( Şeriat Düzeninin de Bu Eylemli Mücadele Sonunda Kurulacağı Mesajları Verilerek Din Farklılığına Dayanarak )
HALKI DÜŞMANLIĞA VE KİN BESLEMEYE ALENEN TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla - Şeriat Düzeninin de Bu Eylemli Mücadele Sonunda Kurulacağı Mesajları Verilerek Din Farklılığına Dayanarak )
ŞERİAT DÜZENİ KURMAK ( Basın Yoluyla Halkı Düşmanlığa ve Kin Beslemeye Alenen Tahrik Etmek - Gazetenin Tirajının Az Olduğu ve Yazı İle Bağlantılı Olay Meydana Gelmediği Gerekçeleriyle Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD20.11.2002E. 2002/10938 K. 2002/10815"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGIN VE İNFİLAKA NEDEN OLMAK ( Ölüm Husule Gelmesi - Eylemin TCK.nun 383/2. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
YANGIN VE İNFİLAKA NEDEN OLMAK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu - Ölüm Husule Gelmesi/Eylemin TCK.nun 383/2. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangın ve İnfilak - Eylemin TCK.nun 383/2. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )"
Y8.CD25.11.2002E. 2002/10893 K. 2002/11068"YAYIN YOLUYLA HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Kamuda Türban Takılmasında Karşı Olanları Düşman İlan Etmek )
KAMUDA TÜRBAN TAKILMASINA KARŞI OLANLARI DÜŞMAN İLAN ETMEK ( Yayın Yoluyla Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )"
Y8.CD16.12.2002E. 2002/1852 K. 2002/11593"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Karayolları Bölge Müdürlüğü Tarafından Taşeron Şirkete Teslim Edilen Yer ile El Atılan Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi )
SUÇ KASTININ BELİRLENMESİ ( Sanığın Taşeron Şirketi İdare ve Temsil Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması-Sanığın Suç Kastının ve Hukuksal Durumunun Belirlenmesi )
TAŞERON ŞİRKETE TESLİM EDİLEN YER İLE EL ATILAN YERİN AYNI OLUP OLMAMASI ( Sanığın Suç Kastının Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD16.12.2002E. 2002/3470 K. 2002/11652"MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Meskun Mahalde Ateş Etmek - TCK.nun 264/7. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ULU ORTA ATEŞ ETMEK ( TCK.nun 264/7. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
KISA KARAR GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Tabanca ve Şarjörün Zoralımına Karar Verildiği Halde Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmında Bu Konuya Değinilmemesi - Bozma Nedeni )
ZORALIM ( Kısa Kararda Tabanca ve Şarjörün - Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmında Bu Konuya Değinilmemesi/Bozma Nedeni )"
Y8.CD18.12.2002E. 2002/10424 K. 2002/11750"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Video Kaset Çözümünde Teşhis Edilememesi - Olay Tutanağı Mümzilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gereği )
TANIK ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Aykırılık - Sanığın Video Kaset Çözümünde Teşhis Edilememesi/Olay Tutanağı Mümzilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gereği )
EKSİK SORUŞTURMA ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Aykırılık - Sanığın Video Kaset Çözümünde Teşhis Edilememesi/Olay Tutanağı Mümzilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesi Gereği )"
Y8.CD24.12.2002E. 2002/12111 K. 2002/11957"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Silah Taşıma Ruhsatı Beş Yıl için Geçerli Olduğundan Sürenin Sonar Ermesinden Bir Ay Evvel Tebligat için Gerekli İşlemlerin Başlatılmasının Gerekmesi )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLENMESİ ( Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi İçin Tebligat Yapılmadıkça Suç Kastından Söz Edilememesi )
TEBLİGAT YAPILMADIKÇA SUÇ SAYILMAMASI ( Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi İçin Tebligat Yapılmadıkça Suç Kastından Söz Edilememesi )
RUHSAT YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİ ( Zabıtaca Yapılacak Tebligattan İtibaren Altı Ay İçinde Yenileme İşlemlerini Tamamlatmayanların Ruhsatlarının İptal Edilmesi )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ İPTALİ ( Zabıtaca Yapılacak Tebligattan İtibaren Altı Ay İçinde Yenileme İşlemlerini Tamamlatmayanların Ruhsatlarının İptal Edilmesi )"
Y8.CD25.12.2002E. 2002/3927 K. 2002/11978"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Atışa Elverişli Olup Olmadığı Nitelikleri ve Bu Kanun Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığının Hususlarında Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
SİLAHIN NİTELİKLERİ ( 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığıyla Nitelikleri ve Atışa Elverişli Olup Olmadığının İncelenmesinin Gerekmesi )
CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLMESİ ( Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 4616 Sayılı Yasa Karşısında Suç Tarihi ve Suçun Niteliğine Göre Erteli Mahkumiyetin Aynen Çektirilememesi )"
Y8.CD26.12.2002E. 2002/10074 K. 2002/12044"İŞKENCE SUÇU ( Gözaltına Alınan Kişiye Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapan Sanıklar )
SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK SUÇU ( Delillerin Değerlendirilmesi )
EFRADA SUİ MUAMELE SUÇU ( Gözaltına Alınan Kişiye Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapan Sanıklar )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ NEDENLERİN UYGULANMASI ( Asıl Cezaya Uygulanan İndirimin Memuriyetten Men Cezasına da Uygulanması Gereği )
MEMURİYETTEN MEN CEZASI ( Asıl Cezaya Uygulanan Takdiri Hafifletici Sebeplerin Bu Cezaya da Uygulanması Gereği )"
Y8.CD26.12.2002E. 2002/3115 K. 2002/12120"SİLAHIN ÖZELLİKLERİ ( Adli Tıp Raporunda Belirtilmemiş Olması-6136 S. Kanuna Aykırılık )
SİLAHIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Adli Tıp Raporunda Silahın Özelliklerinin Belirtilmemiş Olması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Silahın Yasa Kapsamına Girip Girmediğinin Tespiti )"
Y8.CD26.12.2002E. 2002/9529 K. 2002/12127"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Özel Tekerrür-Hırsızlıktan Mahkumiyet )
HIRSIZLIK ( Piyasaya Sahte Para Sürme Suçuyla Aynı Cinsten Sayılması-Özel Tekerrür )
ÖZEL TEKERRÜR ( Hırsızlıktan Mahkumiyet ve Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
Y8.CD13.3.2003E. 2002/5477 K. 2003/303"PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Taksitlendirilmede Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )
TAKSİTLENDİRME ( Taksitlendirilmede Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )
AĞIR PARA CEZASI ( Bu Para Cezasının Taksitlendirilmesinde Taksit Aralıklarının Gösterilmemesinin İnfazda Duraksamaya Neden Olmaması )"
Y8.CD14.4.2003E. 2002/2835 K. 2003/373"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )
CEZANIN ARTIRIMI ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )
TEKERRÜR ( Tekerrür Kuralları Uygulanırken Tekerrürden Dolayı Sanığın Cezasının Artırımında Tekerrüre Esas Cezalardan En Ağırının Temel Alınmasının Gerekmesi )"
Y8.CD17.4.2003E. 2002/4337 K. 2003/620"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU ( Olay Akşamı Taraftarı Bulunduğu Takımın Galip Gelmesi Üzerine Evinin Penceresinden Ruhsatsız Silahıyla İki El Ateş Etmesi )
RUHSATSIZ SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Olay Akşamı Taraftarı Bulunduğu Takımın Galip Gelmesi Üzerine Evinin Penceresinden Ruhsatsız Silahıyla İki El Ateş Etmesi )
KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Olay Akşamı Taraftarı Bulunduğu Takımın Galip Gelmesi Üzerine Evinin Penceresinden Ruhsatsız Silahıyla İki El Ateş Etmesi )"
Y8.CD14.5.2003E. 2002/4196 K. 2003/1349"SİLAHLA İLGİLİ EKSPERTİZ RAPORU ( Okunup Sanığa Diyeceklerinin Sorulmaması - Yasaya Aykırılığı )
EKSPERTİZ RAPORU ( Silahla İlgili/Okunup Sanığa Diyeceklerinin Sorulmaması - Yasaya Aykırılığı )
TANIKLARIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( C. Savcısından Yeniden Esas Hakkında Mütala Alınması Gereği )"
Y8.CD22.5.2003E. 2002/6948 K. 2003/1505"SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( İrdelenmeden Yasal ve Yeterli Olmayan Genel ve Sosyal Bir Gerekçe İle Cezanın Ertelenmemesi - Bozma Nedeni )
CEZANIN ERTELENMESİNİN KOŞULLARI ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğiliminin İrdelenmesi Gereği - Yeterli Olmayan Genel ve Sosyal Bir Gerekçe İle Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD26.5.2003E. 2003/1011 K. 2003/1557"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Paraların Temin Edildiği Kişinin Bizzat Taklit Veya Tağyir Eden Kişi Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PARALARIN TAKLİT VEYA TAĞYİRİ ( Yapan Kişinin Veyahut Aracı Olduğunun Anlaşılamaması Karşısında Sahte Paraların Miktarı Da Gözönüne Alındığında TCK.'nun 318. Maddesinin Uygulanması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olmakla Beraber Bu Anlaşmanın Örgütlenme Ve İş Bölümünü De İçermesi Gereği )
ÖRGÜTLENME VE İŞBİRLİĞİ ( Piyasaya Sahte Para Sürmek İçin Teşekkül Oluşturma Suçu İçin Gerekmesi - Ayrıca Suçu İşlemek Amacı İle İki Veya Daha Fazla Kişinin Önceden Birleşip Anlaşmaları Ve Süreklilik Koşulu Zorunlu Olması )"
Y8.CD28.5.2003E. 2002/4797 K. 2003/1665"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezaların Seçimlik Ceza Olduğu Gözetilmeden Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 647 Sayılı Yasanın Beşinci Maddesinin Uygulanabilirliği için Toplam Para Cezası Esas Alınarak Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
SEÇİMLİK CEZA ( Cezaların Seçimlik Ceza Olduğu Gözetilmeden Hafif Hapis ve Hafif Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Yerel Mahkemenin Kısa Kararda Yargılama Giderlerini Göstermemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
Y8.CD28.5.2003E. 2002/6678 K. 2003/1694"CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Para Cezasına Çevrilen Cezanın Para Cezası Niteliğini Almasına Rağmen Özgürlüğü Kısıtlayıcı Ceza İle Birlikte Düşünülerek Ertelenmemesi - Bozma Nedeni )
PARA CEZASINA ÇEVRİLEN CEZA ( Para Cezası Niteliğini Almasına Rağmen Özgürlüğü Kısıtlayıcı Ceza İle Birlikte Düşünülerek Ertelenmemesi - Bozma Nedeni )
TEMYİZ SÜRESİ ( Yüze Karşı Tefhim Edilen Hüküm - Sanığın Raporlu Olması/Raporun Bittiği Günü Takip Eden İlk İş Gününde Temyiz Etmesinin Hukuken Geçerliliği )
YÜZE KARŞI TEFHİM EDİLEN HÜKÜM ( Temyiz Süresi - Sanığın Raporlu Olması/Raporun Bittiği Günü Takip Eden İlk İş Gününde Temyiz Etmesinin Hukuken Geçerliliği )"
Y8.CD28.5.2003E. 2003/5220 K. 2003/1725"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ASLİ ZAMANAŞIMININ DOLMASI ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet Suçunda Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI GEREĞİ ( Suç Tarihinden Karar Tarihine Kadar 5 Yıllık Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle 4616 Sayılı Yasadan Önce Uygulanarak Verileceği - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muahalefet )"
Y8.CD29.5.2003E. 2002/4635 K. 2003/1746"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Para Cezasının Ödemesi Belirtilirken C. Savcısının İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARA CEZASININ TAHSİLİ ( Para Cezasının Ödemesi Belirtilirken C. Savcısının İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD29.5.2003E. 2002/7184 K. 2003/1750"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmasının Hakkında İndirim Maddelerinin Uygulanmasına Engel Olmaması )
ERTELİ MAHKUMİYET ( Suç Tarihi ve Suçun Niteliğine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Erteli Mahkumiyetin Aynen Çektirilmesine Karar Verilememesi )
SUSMA HAKKI ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmasının Hakkında İndirim Maddelerinin Uygulanmasına Engel Olmaması )"
Y8.CD2.6.2003E. 2003/1057 K. 2003/1778"KESİN KANITLAR ( Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmayan Olayda Soyut İddiaların Rekabetten Kaynaklandığı Anlaşıldığından Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SOYUT İDDİALAR ( Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmayan Olayda Soyut İddiaların Rekabetten Kaynaklandığı Anlaşıldığından Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BERAAT KARARI ( Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmayan Olayda Soyut İddiaların Rekabetten Kaynaklandığı Anlaşıldığından Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD2.6.2003E. 2003/2495 K. 2003/1779"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin İlgili Maddesinde Örgütlü Suç Grubu Tanımlanırken Üç veya Daha Fazla Kişiden Oluşan Yapılanmış Bir Gruptan Söz Edilmesi )
ÜÇ KİŞİ VE DAHA FAZLA KİŞİDEN OLUŞAN SUÇ GRUBU ( Örgütlü Suç Grubu Tanımlanırken Üç veya Daha Fazla Kişiden Oluşan Yapılanmış Bir Gruptan Söz Edilmesi )
Silahla İşyerlerine Ateş Etmek ( Sanıkların Duydukları Tepki Nedeniyle Korku Yaratabilecek Biçimde Kurşunlamalarından İbaret Eylemlerinde 4422 Sayılı Yasanın Unsurlarının Bulunmaması )
İÇTİMA ( İçtima Sonucu Sanıklar Hakkında 4 Yıl 33 Ay 2 Gün Hapis Yerine Ayların Seneye Tamamlanması Sonucu 5 Yıl 21 Ay 2 Gün Hapis Cezası Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD5.6.2003E. 2002/4295 K. 2003/1991"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Önceki Hükümlülüğünün İki Ayrı Suçtan Verilen Sonuç Cezanın Tamamının Esas Alınması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )
TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN ÇEKİNME ( Sanığın Kayınbiraderi ve Baldızına Tanıklıktan ve Yeminden Çekinme Hakları Bulunduğunun Hatırlatılmamasının Hatalı Olması )
TAHFİF ( Kısa Kararda Etkili Eylem Suçundan Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezanın Tahfif Nedeniyle İndirilmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Kısa Kararda Etkili Eylem Suçundan Sanık Hakkında Tayin Edilen Cezanın Tahfif Nedeniyle İndirilmesi Sırasında Maddenin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
PARA CEZASININ ARTTIRILMASI ( Önceki Hükümlülüğünün İki Ayrı Suçtan Verilen Sonuç Cezanın Tamamının Esas Alınması Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )"
Y8.CD9.6.2003E. 2003/2485 K. 2003/2035"TOPLULUK HALİNDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Elde Edilen Kaleşnikof Marka Silahın 10 Adetten Fazla Olması Nedeniyle Nitelik Vehameti Yanında Sayısal Yönden de Vehamet Arzettiği Gözetilerek 6136 Sayılı Yasanın 12/5. Maddesinin de Uygulanacağı )
KALAŞNİKOF MARKA SİLAH ( 10 Adetten Fazla Olması Nedeniyle Nitelik Vehameti Yanında Sayısal Yönden de Vehamet Arzettiği Gözetilerek 6136 Sayılı Yasanın 12/5. Maddesinin de Uygulanacağı - Topluluk Halinde Silah Kaçakçılığı )
NİTELİKLİ VE SAYISAL VEHAMET ( Elde Edilen Kaleşnikof Marka Silahın 10 Adetten Fazla Olması Nedeniyle Teşkil Etmesi Nedeniyle 6136 Sayılı Yasanın 12/5. Maddesinin De Uygulanacağı - Topluluk Halinde Silah Kaçakçılığı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Elde Edilen Kaleşnikof Marka Silahın 10 Adetten Fazla Olması Nedeniyle Nitelik Vehameti Yanında Sayısal Yönden de Vehamet Arzettiği Gözetilerek 6136 Sayılı Yasanın 12/5. Maddesinin de Uygulanacağı - Topluluk Halinde Silah Kaçakçılığı )"
Y8.CD12.6.2003E. 2002/12266 K. 2003/2127"RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN ZORALIMI ( Zoralıma İlişkin Talep Üzerine Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Karar Verilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle Ruhsatı İptal Edilen Silahın Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Karar Verilmesi )
ZORALIM ( Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle Ruhsatı İptal Edilen Silahın Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Karar Verilmesi )"
Y8.CD12.6.2003E. 2002/3117 K. 2003/2169"MERAYA TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki - İki Ayrı Suç Oluşturacağı/Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki Meraya - İki Ayrı Suç Oluşturacağı/Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
FAHİŞ - PEK FAHİŞ DEĞER ( Cezaya Etkisi - Tecavüze Konu Yerin Değerinin Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücü Nazara Alındığında Suç Tarihi İtibariyle Normal Yerine Pek Fahiş Kabulü Suretiyle Sanığa Fazla Ceza Tayini )"
Y8.CD12.6.2003E. 2002/5648 K. 2003/2191"SİLAH TAŞIMA KASTI ( Sanığın Amcasının Silahını İsterken Düğünde Düşmanlarım Var Beni Rahatsız Ediyorlar Korkuyorum, Ne Olur Ne Olmaz Tabancanı Verirmisin Biçiminde Gösterdiği Neden )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Amcasının Silahını İsterken Düğünde Düşmanlarım Var Beni Rahatsız Ediyorlar Korkuyorum, Ne Olur Ne Olmaz Tabancanı Verirmisin Biçiminde Gösterdiği Neden - Taşıma Kastı )"
Y8.CD12.6.2003E. 2002/6213 K. 2003/2165"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Etraftan da Duyulup Polise İntikal Edecek Boyutta Gece Apartman Dairesinde Silahla Birden Fazla Ateş Etmenin Suç Olması )
GECE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Etraftan da Duyulup Polise İntikal Edecek Boyutta Gece Apartman Dairesinde Silahla Birden Fazla Ateş Etmenin Suç Olması )"
Y8.CD18.6.2003E. 2002/3840 K. 2003/2367"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağı Olarak Belirlenen Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup-Olmadığı Ve Niteliği Tarafsız Yerel Bilirkişi Ve Tanıklardan Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILAN YER ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Sanığın Hukuki Durumunun Taşınmazın Niteliği Tarafsız Yerel Bilirkişi Ve Tanıklardan Sorularak Tayini Gereği )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Sanığın Hukuki Durumunun Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup-Olmadığı Ve Niteliği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
İNDİRİM ( TCK'nun 522. Maddesinin Uygulanması Sırasında Hükmolunan Temel Ağır Para Cezası Üzerinden Yapılması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD18.6.2003E. 2002/6447 K. 2003/2366"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Tefhimle Geçerlilik Kazanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Son Bölümünün Dosya İçerisinde Bulundurulmamasının Usule Aykırı Olması )
KISA KARAR ( Tefhimle Geçerlilik Kazanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Son Bölümünün Dosya İçerisinde Bulundurulmamasının Usule Aykırı Olması )
KISA KARARIN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMAMASI ( Tefhimle Geçerlilik Kazanan ve Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Son Bölümünün Dosya İçerisinde Bulundurulmamasının Usule Aykırı Olması )"
Y8.CD19.6.2003E. 2002/5141 K. 2003/2433"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Silahın Sanıkların İkametgahlarının Bulunduğu Karakol Komutanlığında Babaları Adına Kaydının Mevcut Olup İlgili Makamdan Belge Verildiğini İleri Sürmesi Karşısında Bu Konunun Jandarma İlgili Birimlerinden Sorulup Saptanması Gereği )
SANIĞIN BABASINA AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SİLAH ( Karakol Komutanlığında Babaları Adına Kaydının Mevcut Olup İlgili Makamdan Belge Verildiğini İleri Sürmesi Karşısında Bu Konunun Jandarma İlgili Birimlerinden Sorulup Saptanması Gereği )
TAŞIMA RUHSATLI SİLAH ( Silahın Sanıkların İkametgahlarının Bulunduğu Karakol Komutanlığında Babaları Adına Kaydının Mevcut Olup İlgili Makamdan Belge Verildiğini İleri Sürmesi Karşısında Bu Konunun Jandarma İlgili Birimlerinden Sorulup Saptanması Gereği )"
Y8.CD23.6.2003E. 2002/3705 K. 2003/2500"KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA ARSA OLARAK TESCİL EDİLEN YERE ELATMA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Ögelerinin Oluşmayacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı - Köy Tüzelkişiliği Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Yere Elatma )
ELATMA ( Köy Tüzelkişiliği Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Yere - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Ögelerinin Oluşmayacağı )"
Y8.CD23.6.2003E. 2003/1074 K. 2003/2447"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Sattığı Bulaşık Makinesinin İçinde Bulunan ve Paslanmış Durumdaki Silah ve Mermileri Savunması-Satmak İçin Bulundurduğuna Dair Kanıt Olmaması )
ZORALIM ( Suça Konu Silahın Antika Silah Olduğunun Anlaşılması Karşısında Gerekli İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )
YÖNETİME TESLİM ( Suça Konu Silahın Antika Silah Olduğunun Anlaşılması Karşısında Gerekli İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )
ANTİKA SİLAH ( Suça Konu Silahın Antika Silah Olduğunun Anlaşılması Karşısında Gerekli İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )"
Y8.CD24.6.2003E. 2002/8427 K. 2003/2530"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Süresinin Bitiminden Sonra Tebligat Yapılmasına Rağmen 6 Ay İçinde Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Silahları Zaptedileceği )
SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ ( Süresinin Bitiminden Sonra Tebligat Yapılmasına Rağmen 6 Ay İçinde Yeniletmeyenlerin Silahları Zaptedileceği )
SİLAHIN DEVRİ ( Süresinin Bitiminden Sonra 6 Ay İçinde Silah Sahibinin De İsteği Dikkate Alınarak Silah Satınalmaya Hak Kazanmış Kişilere Devrinin Sağlanması Gereği - Devri Sağlanamayan Silahların Yasal İşlem Yapılmak Üzere Adli Makamlara İntikal Ettirileceği )
SİLAHIN ZORALIMINA KARAR VERİLMESİ ( Süresinin Bitiminden Sonra 6 Ay İçinde Silah Sahibinin De İsteği Dikkate Alınarak Silah Satınalmaya Hak Kazanmış Kişilere Devrinin Sağlanması Gerekirken Buna Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD25.6.2003E. 2002/6514 K. 2003/2619"HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Köyde Yapılmakta Olan Düğün Yerinde Av Tüfeği ile Havaya Birkaç El Ateş Etmek Eyleminin Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etmek Suçunu Oluşturması )
YÖRESEL KOŞULLARIN VE ADETLERİN SUÇA ETKİSİ ( Bunların Suçun Oluşumunu Engellememesi Nedeniyle Düğün Esnasında Havaya Birkaç El Ateş Etmenin Suç Teşkil Etmesi )
DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Köyde Yapılmakta Olan Düğün Yerinde Av Tüfeği ile Havaya Birkaç El Ateş Etmek Eyleminin Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etmek Suçunu Oluşturması )"
Y8.CD2.7.2003E. 2002/4409 K. 2003/2798"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması - Adli Sicil Kayıtlarının Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Gereği )
TEKERRÜR ( Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet - Adli Sicil Kayıtlarının Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Gereği )
ADLİ SİCİL KAYITLARI ( Mahkumiyetlere İlişkin İlamlar - Tekerrür/Kesinleşme İnfazlarını İçeren Onaylı Belgenin Getirtilmesi Gereği )"
Y8.CD2.7.2003E. 2002/4661 K. 2003/2881"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İdarenin Aynı Men Kararındaki Birden Fazla Taşınmaza Tecavüzün Tek Suç Oluşturacağı )
İDARENİN MEN KARARI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Aynı Men Kararındaki Birden Fazla Taşınmaza Tecavüzün Tek Suç Oluşturacağı )
3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kurulan Hükümde TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )"
Y8.CD2.7.2003E. 2002/7551 K. 2003/2898"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Görev Yaptığı Sırada Satın Alıp Şahsi Mal Olarak Envantere Kaydını Yaptırdığı Daha Sonra İstifa Ettiğinden Buna Göre Araştırma Yapılması )
SİLAHIN ŞAHSİ MAL OLMASI ( Sanığın Görev Yaptığı Sırada Satın Alıp Şahsi Mal Olarak Envantere Kaydını Yaptırdığı Daha Sonra İstifa Ettiği Anlaşıldığından Buna Göre Araştırma Yapılması )"
Y8.CD3.7.2003E. 2002/6646 K. 2003/3021"SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Dilekçe İle Maddi Durumu İyi Olmadığından Müdafii Tayin Edilmesini İstemesi - Savunması Alınırken İstememesi Nedeni İle Reddi )
MÜDAFİİ TAYİN EDİLMESİ TALEBİ ( Sanığın Maddi Durumu İyi Olmadığı İddiası - Savunması Alınırken İstememesi Nedeni İle Reddi/Savunma Hakkının Kısıtlanması )"
Y8.CD4.7.2003E. 2002/7818 K. 2003/3141"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Özel Tekerrür Hükümleri Uyarınca 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yerine 765 sayılı TCK'nın 264/5 Maddesine Aykırılık Suçunun Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olması )
TEKERRÜR ( Özel Tekerrür Hükümleri Uyarınca 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yerine 765 sayılı TCK'nın 264/5 Maddesine Aykırılık Suçunun Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olması )
ÖZEL TEKERRÜR ( Özel Tekerrür Hükümleri Uyarınca 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu Yerine 765 sayılı TCK'nın 264/5 Maddesine Aykırılık Suçunun Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olması )"
Y8.CD4.7.2003E. 2002/8235 K. 2003/3053"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silaha Nakil Aşamasında Yetkili Mercilerden İzin Almamak - İdari İşlem Eksikliği Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Nakil Aşamasında Yetkili Mercilerden İzin Almamak - İdari İşlem Eksikliği Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
SİLAHIN NAKLİ ( Bulundurma Ruhsatlı - Yetkili Mercilerden İzin Almamak/İdari İşlem Eksikliği Olarak Değerlendirilmesi Gereği )"
Y8.CD7.7.2003E. 2002/7576 K. 2003/3156"RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAH ( Başkasına Devredilmesi Yönünde İşlem Yapılmaması Nedeniyle Bulundurma Halinde Suç Oluşmayacağı )
RUHSAT SÜRESİNİN BİTMESİ ( Gerekli Tebligatlar Yapıldıktan Sonra Altı Ay içinde Ruhsatın Yenilenmesi Gereği )
SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ ( Silahın Başkasına Devir İşleminin Yapılmaması - Bulundurma Halinde Suç Oluşmayacağı )"
Y8.CD7.7.2003E. 2002/8393 K. 2003/3171"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olmaması )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİNDEN YIL HESABI ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Paraya Çevrilirken Bir Yılın 365 Gün Yerine 360 Gün Olarak Kabulünün Doğru Olması )"
Y8.CD9.7.2003E. 2002/4472 K. 2003/3255"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Sabit Görülen Eylemi Şeref ve Haysiyete Dokunan Nitelikte Bulunmadığı Halde Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )
MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Sanığın Sabit Görülen Eylemi Şeref ve Haysiyete Dokunan Nitelikte Bulunmadığı Halde Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmaması )"
Y8.CD14.7.2003E. 2002/4167 K. 2003/3408"3091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelen Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Köyün Üç Ayrı Mera Parseline Tecavüzleri Nedeniyle Verilen Üç Ayrı Men Kararına Karşı Gelerek Her Üç Meraya İkinci Kez Tecavüz Eylemlerinin Üç Ayrı Suç Oluşturması )"
Y8.CD22.9.2003E. 2002/10324 K. 2003/3567"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Dava Konusu Silah İçin Ekspertiz Raporunda Antika Olarak Değerlendirilebilir Denmesi Karşısında Tabancanın Bu Vasfının Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Gerekçeli Kararda Sanık Hakkında Uygulanan Hapis Cezasının Dayanağı Maddenin Değiştirilmesi )
ANTİKA SİLAH ( Dava Konusu Silah İçin Ekspertiz Raporunda Antika Olarak Değerlendirilebilir Denmesi Karşısında Tabancanın Bu Vasfının Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )
KRİMİNAL POLİS LABORATUARI ( Yerel Mahkemece Silahın Antika Olup Olmadığının Bu Laboratuarca da İncelettirilmesinin Gerekmesi )
EKSPERTİZ RAPORU ( Dava Konusu Silah İçin Ekspertiz Raporunda Antika Olarak Değerlendirilebilir Denmesi Karşısında Tabancanın Bu Vasfının Olup Olmadığının Değerlendirilmesi )"
Y8.CD22.9.2003E. 2002/11462 K. 2003/3569"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ETMEK ( Dava Konusu Yazıda Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik Teşkil Edecek ve Atılı Suçu Oluşturucak Herhangi Bir Açıklama Bulunmaması )
EYLEMLERİN SUÇUN UNSURLARINI OLUŞTURMAMASI ( Dava Konusu Yazıda Halkı Kanuna Uymamaya Tahrik Teşkil Edecek ve Atılı Suçu Oluşturucak Herhangi Bir Açıklama Bulunmaması )"
Y8.CD23.9.2003E. 2002/10727 K. 2003/3633"MERMİ SAYISININ MUTAT SAYILMASI ( 31 Adetten Çok ve 250 Adetten Az Olması )
MUTAT MERMİ SAYISI ( 31 Adetten Çok ve 250 Adetten Az Olması )"
Y8.CD23.9.2003E. 2002/5481 K. 2003/3695"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Belediye Sınırları İçinde Bulunması - TCK.nun 513/2. Maddesinde Tanımlanan Suçun Oluşmayacağı )
TAŞINMAZIN BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE BULUNMASI ( Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz - TCK.nun 513/2. Maddesinde Tanımlanan Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD24.9.2003E. 2002/9643 K. 2003/3763"CEZALARIN ERTELENMESİ ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimi İrdelenmeden Dayanılan Vicdani Kanaatin Nedenleri de Açıklanmadan Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
ERTELEME KARARI ( Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimi İrdelenmeden Dayanılan Vicdani Kanaatin Nedenleri de Açıklanmadan Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
SANIĞIN GEÇMİŞTEKİ HALİ VE SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ ( İrdelenmeden Dayanılan Vicdani Kanaatin Nedenleri de Açıklanmadan Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD25.9.2003E. 2002/8109 K. 2003/3869"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Bıçak Hakkında Kriminal Laboratuvarda İnceleme Yaptırılarak Kelebek Bıçak Olup Olmadığı Kelebek Bıçaksa Susta Tertibatı Olup Olmadığının Araştırılması )
SUÇTA KASTIN BULUNMAMASI ( TCK Gereğince Cürümde Kastın Bulunmamasının Cezayı Kaldıracağı Hükmü Gözönüne Alınarak Müsnet Suçun Oluşup-Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SUÇA KONU BIÇAKLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI ( Kriminal Laboratuvarda İnceleme Yaptırılarak Kelebek Bıçak Olup Olmadığı Kelebek Bıçaksa Susta Tertibatı Olup Olmadığının Araştırılması )"
Y8.CD25.9.2003E. 2002/8957 K. 2003/3871"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Evinden Alıp 250 Metre Uzaktaki Sürünün Yanına Giderek Tabanca ile Kurtlara Ateş Etmesinde Tabancasını Taşıma Kastının Olmaması )
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Evinden Alıp 250 Metre Uzaktaki Sürünün Yanına Giderek Tabanca ile Kurtlara Ateş Etmesinde Tabancasını Taşıma Kastının Olmaması )
TAŞIMA KASTININ OLMAMASI ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancasını Evinden Alıp 250 Metre Uzaktaki Sürünün Yanına Giderek Tabanca ile Kurtlara Ateş Etmesinde Tabancasını Taşıma Kastının Olmaması )"
Y8.CD26.9.2003E. 2003/7076 K. 2003/3898"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Alıcılara Teslim için Gönderilen Silahları Alıcı Görünümündeki Jandarmalara Teslim Ederken Yakalanmasının Toplu Kaçakçılık Olması )
TEŞEKKÜL ( Teşekkülden Sözedebilmek için İki veya Daha Fazla Kişinin Önceden Anlaşıp Birleşmelerinin ve Bunun Organize Suç Amacıyla Örgütlenme ve Sürekliliğinin Olmasının Gerekmesi )
TOPLU KAÇAKÇILIK ( Sanığın Alıcılara Teslim için Gönderilen Silahları Alıcı Görünümündeki Jandarmalara Teslim Ederken Yakalanmasında Teşekkülün Koşullarının Oluşması )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Alıcılara Teslim için Gönderilen Silahları Alıcı Görünümündeki Jandarmalara Teslim Ederken Yakalanmasının Toplu Kaçakçılık Olması )"
Y8.CD1.10.2003E. 2002/8887 K. 2003/4200"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Rağmen 6 Aylık Sürede Ruhsatı Yeniletyerek Bu Silahı Evinde Bulundurması )
SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Sanığın Ruhsat Süresinin Bitiminde Kendisine Gerekli Tebligat Yapılmasına Rağmen 6 Aylık Sürede Ruhsatı Yeniletyerek Bu Silahı Evinde Bulundurması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Ruhsatın İptali ve Silaha El Konulması Sonucunda Silahın Başkasına Devrinin Sağlanması Gerekmekte Olup Olayda Böyle Bir İşlemin Yapılmaması )"
Y8.CD6.10.2003E. 2002/10423 K. 2003/4353"SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAK ( Dava Konusu Suçun Failinin Başkasını Şahsen veya Malen Zarara veya Tehlikeye Koyabilecek Şekilde Eylemi Gerçekleştirmiş Olması )
YANGIN SUÇU ( Dava Konusu Suçun Failinin Başkasını Şahsen veya Malen Zarara veya Tehlikeye Koyabilecek Şekilde Eylemi Gerçekleştirmiş Olması )
TEHLİKE SUÇU ( Kısmen Yakılan Yerin Şehir İçinde Cadde ve Sokak Üzerinde Olaması ve Ayrıca Alt katında da Kiracının Bulunması Nedeniyle Suç İçin Tehlike Unsurunun Varlığının Sabit Olması )"
Y8.CD6.10.2003E. 2002/5711 K. 2003/4328"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Geçmişte Hükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Sicil Kaydı Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olması )
SİCİL KAYDI ( Sanığın Geçmişte Hükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Sicil Kaydı Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olması )
PARA CEZASI ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada Bin Lira Küsurunun Atılması Zorunluluğunun Gözetilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanıktan Eksik Yargılama Gideri Tahsiline Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
Y8.CD6.10.2003E. 2002/5735 K. 2003/4356"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Geçmişteki Hali Suç İşlemedeki Eğilimi İrdelenip Kişiselleştirilmeksizin Sanığın Kastının Yoğunluğuna Dayanılarak Ertelememenin Hatalı Olması )
ERTELEME ( Sanığın Geçmişteki Hali Suç İşlemedeki Eğilimi İrdelenip Kişiselleştirilmeksizin Sanığın Kastının Yoğunluğuna Dayanılarak Cezanın Ertelenmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD6.10.2003E. 2002/5768 K. 2003/4358"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Özel Tebligat Yöntemlerinin Öngörüldüğü - Sanığın Köy Muhtarı Tarafından Tebliğ Edilen Men Kararını Almaktan İmtina Etmesinin 7201 S.K.'ya Aykırılık Suçunu Oluşturmadığı )
MEN KARARINI ALMAKTAN İMTİNA ( 3091 S.K.'da Özel Tebligat Yöntemlerinin Öngörüldüğü - Sanığın Köy Muhtarı Tarafından Tebliğden İmtina Etmesinin 7201 S.K.'ya Aykırılık Suçunu Oluşturmadığı )
TEBLİGAT KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Köy Muhtarı Tarafından Tebliğ Edilen Men Kararını Almaktan İmtina Etmesinin 7201 S.K.'ya Aykırılık Suçunu Oluşturmadığı - 3091 S.K.'da Özel Tebligat Yöntemlerinin Öngörüldüğü )"
Y8.CD7.10.2003E. 2002/9893 K. 2003/4421"ETKİLİ EYLEM ( Kavganın Kimin Tarafından Başlatıldığı Belirlenememişse Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
HAKSIZ TAHRİK ( Kavganın Kimin Tarafından Başlatıldığı Belirlenememişse Sanık Lehine Uygulanması Gereği - Etkili Eylem )
KAVGANIN KİMİN TARAFINDAN BAŞLATILDIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Etkili Eylem - Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
Y8.CD10.10.2003E. 2003/4271 K. 2003/4716"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Yakınanın 15 Gün Olağan Uğraşına Engel Olacak Şekilde Yaralanması - TCK. 180/1 Uyarınca Ceza Tayini Gereği )
ŞİKAYETÇİNİN YARALANMASI ( 15 Gün Olağan Uğraşına Engel Olacak Şekilde - TCK. 180/1 Uyarınca Ceza Tayini Gereği/Hürriyeti Tahdit )
TAHRİK ( Yakınan Hakkında Hırsızlık Suçundan Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi ve Buna Göre Müessir Fiil ve Hürriyeti Tahdit Suçundan Sanıklar Hakkında TCK. 51'in Tartışılması Gerektiği )"
Y8.CD10.10.2003E. 2003/7080 K. 2003/4717"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıklar Tarafından Suçun İşlenmesinde Kullanılan Bir Adet Tabancanın Örgütün Silahlı Olarak Kabulü İçin Yeterli Olmadığı - Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıklar Tarafından Suçun İşlenmesinde Kullanılan Bir Adet Tabancanın Örgütün Silahlı Olarak Kabulü İçin Yeterli Olmadığı - Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Y8.CD15.10.2003E. 2003/7059 K. 2003/4883"MERMİ İMAL ETMEK VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - En Ağır Cezanın Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK VE MERMİ İMAL ETMEK ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - En Ağır Cezanın Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Mermi İmal Etmek ve Ruhsatsız Silah Bulundurmak - En Ağır Cezanın Verilmesi İle Yetinilmesi Gereği )"
Y8.CD15.10.2003E. 2003/8168 K. 2003/4886"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık Ruhsat Süresi Sona Ermesi Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmesi İçin Yapılan Tebligata Rağmen Yeniletmemesi - 6 Aylık Süresi İçinde Devir İçinde Başvuruda Bulunmaması/Silahın Zoralımına Karar Verileceği )
6 AYLIK SÜREDE DEVRİN YAPILMAMASI ( Silahın Zoralımına Karar Verileceği - 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet )
TEBLİGATA RAĞMEN SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ ( 6 Aylık Süresi İçinde Devir İçinde Başvuruda Bulunmaması Nedeniyle Silahın Zoralımına Karar Verileceği )"
Y8.CD16.10.2003E. 2002/5024 K. 2003/5079"KÖY YOLUNA TECAVÜZ ( Açılan Kamu Davasında Hazinenin Doğrudan Zarar Göreceği Gözetilerek Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
KAMU DAVASINA MÜDAHALE ( Köy Yoluna Tecavüz - Hazinenin Doğrudan Zarar Göreceği Gözetilerek Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
HAZİNENİN MÜDAHALE TALEBİ ( Köy Yoluna Tecavüz - Açılan Kamu Davasında Hazinenin Doğrudan Zarar Göreceği Gözetilerek Kabulü Gereği )"
Y8.CD21.10.2003E. 2003/3753 K. 2003/5202"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ SUÇLARI ( Birden Fazla Suç İşleme ve Süreklilik Öğelerinin Aranacağı )
ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütünden Bahsedilebilmesi İçin Birden Fazla Suç İşleme ve Süreklilik Şartlarının Aranacağı )
SÜREKLİLİK ŞARTI ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üyelikten Bahsedilebilmesi İçin )
TEHDİT SUÇU ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Niteliği Bulunmayan Birden Çok Kişinin Suçu İşlemesi Halinde Örgütlü Suçlara Uygulanan Ağırlaştırıcı Nedenin Uygulanamayacağı )
FER'İ FAİLLİK ( Suçu İşleyen Kişilere Müştekilerin Telefon Numaraları ve Fotoğraflarını Veren ve Evlerini Gösteren Sanık )
SUÇUN İCRASINI KOLAYLAŞTIRICI EYLEMLER ( Fer'i Faillik - Sanığın Suçu İşleyenlere Müştekilerin Telefon Numaraları ve Fotoğraflarını Vermesi ve Evlerini Göstermesi )"
Y8.CD3.11.2003E. 2002/7528 K. 2003/5465"3091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Dere Yatağının Ağzını Daraltan Sanığın Burayı Eski Hale Getirme Yükümlülüğünün Bulunmaması )
ZİLYEDLİĞE YAPILAN TECAVÜZ ( Dere Yatağının Ağzını Daraltan Sanığın Eski Hale Getirme Yükümlülüğünün Bulunmaması )
ESKİ HALE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI ( Zilyedliğe Yapılan Tecavüzün Önlenmesinde )"
Y8.CD5.11.2003E. 2002/11886 K. 2003/5643"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Altı Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmeyerek Silah Bulundurmak )
SİLAH RUHSATINI YENİLETMEDEN BULUNDURMAK ( Altı Aylık Süre İçinde - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD6.11.2003E. 2002/9728 K. 2003/5718"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Şekilde Silahla Ateş Etmek Suçunda )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK SUÇU ( Tahrik Hükümlerinin Uygulanmasına Elverişli Olmaması )
MESKUN MAHALDE KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAH KULLANMAK ( Tahrik Hükümlerinin uygulanamayacağı )"
Y8.CD6.11.2003E. 2003/8159 K. 2003/5762"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Meskun Mahalde Birden Fazla Ateş Etmek - Müteselsil Suç )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK SUÇU ( Belirli Aralıklarla Birden Fazla Yerde Ateş Etmenin Müteselsil Suç Niteliği )
MÜTESELSİL SUÇ NİTELİĞİ ( Sanığın Birden Fazla Yerde Silahla Ateş Etmesi - Meskun Mahalde Ateş Etmek Suçu )
SİLAHLA ATEŞ EDEREK HALKI PANİĞE SEVKETMEK SUÇU ( Birkaç Saat Arayla Birden Fazla İşlenen Suçta Müteselsil Suç Vasfı )"
Y8.CD11.11.2003E. 2002/11481 K. 2003/5409"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Aynen İnfazına Karar Verilen Önceki Cezasının Hapis Bu Kez Tayin Olunan Cezanın ise Hapisten Çevrilme Ağır Para Cezası Olduğunun Anlaşılması )
ERTELİ CEZANIN AYNEN ÇEKTİRİLMESİ ( Sanığın Aynen İnfazına Karar Verilen Önceki Cezasının Hapis Bu Kez Tayin Olunan Cezanın ise Hapisten Çevrilme Ağır Para Cezası Olduğunun Anlaşılması )
ÖNCEKİ CEZA İLE YENİ CEZANIN FARKLI OLMASI ( Erteli Cezanın Aynen Çektirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD11.11.2003E. 2002/12027 K. 2003/5905"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Askeri Suçların Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Sanığın Cezasında Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TEKERRÜR ( Askeri Suçların Tekerrüre Esas Alınamayacağı Gözetilmeden Sanığın Cezasında Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
ASKERİ SUÇLARIN TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMASI ( Sanığın Cezasında Artırım Yapılamaması )"
Y8.CD18.11.2003E. 2002/11820 K. 2003/6274"İŞYERİNE PATLAYICI MADDE ATMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerine Patlayıcı Madde Atmak Suçu )
PATLAYICI MADDEYLE HALKIN GELİP GEÇTİĞİ MESKUN MAHALDEKİ İŞYERİNE SALDIRI ( Görevli Mahkeme )
MOLOTOF KOKTEYLİ KULLANILARAK HALKIN GELİP GEÇTİĞİ MESKUN MAHALDEKİ İŞYERİNE SALDIRI SUÇU ( Görevli Mahkeme )
HALKIN GELİP GEÇTİĞİ KALABALIK CADDEDE YER ALAN İŞYERİNE MOLOTOF KOKTEYLİ ATMAK ( Görevli Mahkeme )"
Y8.CD9.12.2003E. 2002/12415 K. 2003/7011"POLİS MEMURUNA MUKAVEMET ( Sanığın Üzerini Aramak İsteyen Polise Karşı Ellerini Öne Doğru Uzatarak Arayamazsınız Demesinin Memura Mukavemet Suçunu Oluşturmayacağı )
ÜST ARAMASI ( Dava Konusu Olayda Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Memura Mukavemet Suçundan Ceza Verilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
MEMURA MUKAVEMET SUÇU ( Sanığın Üzerini Aramak İsteyen Polise Karşı Ellerini Öne Doğru Uzatarak Arayamazsınız Demesinin Memura Mukavemet Suçunu Oluşturmayacağı ) "
Y8.CD9.12.2003E. 2003/8041 K. 2003/6875"TEKERRÜR ( Sanığın 4250 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eyleminin Yalnız Tazmini Nitelikte Para Cezasını Gerektirdiğinden Tekerrüre Esas Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İÇKİ KAÇAKÇILIĞI ( İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Neticesinde Yaa Kapsamındaki İçkilerin Niteliğinin Belirlenmesi )
4250 SAYILI YASA ( Sanığın 4250 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eyleminin Yalnız Tazmini Nitelikte Para Cezasını Gerektirdiğinden Tekerrüre Esas Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Sanığın 4250 Sayılı Yasa Kapsamındaki Eyleminin Yalnız Tazmini Nitelikte Para Cezasını Gerektirdiğinden Tekerrüre Esas Olmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD11.12.2003E. 2002/7416 K. 2003/7125"PARA CEZALARI ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada Bin Lira Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
BOZMA NEDENİ ( Para Cezaları - Tayin Edilirken Her Aşamada Bin Lira Küsurunun Atılması Zorunluluğuna Uymamak )"
Y8.CD22.12.2003E. 2002/12999 K. 2003/7591"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME ( Kuran Kursları ve 8 Yıllık Eğitim Uygulamalarının Sert ve Ağır Biçimde Eleştirilmesi - Şiddete Çağrı Niteliğinde Bir İbare Bulunmaması/Suçun Yasal Ögelerinin Oluşmadığı )
KURAN KURSLARINI SERT VE AĞIR BİÇİMDE ELEŞTİRMEK ( Şiddete Çağrı Niteliğinde Bir İbare Bulunmaması - Halkı Kin ve Düşmanlığa
Y8.CD22.12.2003E. 2002/8794 K. 2003/7619"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağının Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yer Niteliğinin Araştırılması Gereği - Mezarlığın Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yer Sayılması Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILMIŞ YERLERE TECAVÜZ SUÇU ( Dere Yatağının ve Mezarlığın Ortak Yer Niteliği )
DERE YATAĞININ KÖY ORTAK ALANI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu )
MEZARLIĞIN ORTAK KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILMIŞ YER NİTELİĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu )"
Y8.CD25.12.2003E. 2002/12228 K. 2003/7876"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Nakil Belgesinin Onaysız Olması - Sanığın Belge Almamış Olduğu Kabul Edilse Dahi Durumun İdari İşlem Eksikliği Olduğu Gözetilmesi Gereği )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Nakil Belgesinin Onaysız Olması - Sanığın Belge Almamış Olduğu Kabul Edilse Dahi Durumun İdari İşlem Eksikliği Olduğu Gözetilmesi Gereği )
SİLAHIN NAKLİ ( Nakil Belgesinin Onaysız Olması - Sanığın Belge Almamış Olduğu Kabul Edilse Dahi Durumun İdari İşlem Eksikliği Olduğu Gözetilmesi Gereği/Bulundurma Ruhsatlı Silah )"
Y8.CD25.12.2003E. 2002/8625 K. 2003/7874"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde 4616 Sayılı Kanuna Göre Yargılamanın Ertelenmesi Gereği )
4616 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde Yargılamanın Ertelenmesi Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet )
ERTELEME KANUNUNUN KAPSAMI ( Sonraki Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi Halinde 4616 Sayılı Kanun Kapsamına Gireceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇU ( 4616 Sayılı Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Kapsamına Gireceği - Dava Konusu Suçun Önceki Suçtan Daha Ağır Nitelikte Olmaması )"
Y8.CD19.1.2004E. 2002/12232 K. 2004/7"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Şikayet Üzerine Ölçüm Yaptırarak Kendi Taşınmazının Sınırlarını Belirlemesi ve Fazla Yeri Terk Etmesi - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Şikayet Üzerine Ölçüm Yaptırarak Kendi Taşınmazının Sınırlarını Belirlemesi ve Fazla Yeri Terk Etmesi - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD21.1.2004E. 2002/10235 K. 2004/174"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Köy Boşluğu/Umumun Menfaatine Ait Yer - Cezanın Arttırılması Gereği )
KÖY BOŞLUĞU ( Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Davası - Umumun Menfaatine Ait Yer Olması Nedeniyle Cezanın Arttırılması Gereği )
UMUMUN MENFAATİNE AİT YER ( Köy Boşluğu - Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Davasında Cezanın Arttırılması Gereği )"
Y8.CD21.1.2004E. 2002/10790 K. 2004/169"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Son 20 Yıldan Beri Köylü Tarafından Kullanılmayıp Terkedilen Yer - Suç Unsurlarının Oluşmayacağı )
KÖYLÜ TARAFINDAN TERKEDİLEN YER ( Son 20 Yıldan Beri Kullanılmayıp - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suç Unsurlarının Oluşmayacağı )"
Y8.CD22.1.2004E. 2002/9542 K. 2004/201"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İnşa Edilen Binanın Temelinin Köy Boşluğuna Tecavüz Etmeyip İkinci Katındaki Bu Yöne Doğru Olan Balkon Uzantısının Hukuki İhtilaf Niteliğinde Sayılacağı )
KÖY BOŞLUĞU ( İnşa Edilen Binanın İkinci Katındaki Bu Yöne Doğru Olan Balkon Uzantısının Hukuki İhtilaf Niteliğinde Sayılacağı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )
BALKON UZANTISI ( İnşa Edilen Binanın İkinci Katındaki Köy Boşluğuna Doğru Olan - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı/Hukuki İhtilaf Niteliğinde Sayılacağı )"
Y8.CD22.1.2004E. 2003/17 K. 2004/250"AĞIR PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Birisinin Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerektiğinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Zorunluluğu )
HÜKÜM FIKRASI ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi - Birisinin Ödenmemesi Halinde Geri Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerektiğinin Gösterilmesi Zorunluluğu )"
Y8.CD23.1.2004E. 2002/12823 K. 2004/323"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların Özelleştirme İşlemini Dağılmaları İçin Müdahalede Bulunmayan ve Uyarı Yaparak Olayı İzleyen Polisin Hoşgörüsü Altında Protesto Etmeleri - Suç Oluşmayacağı )
ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNİ PROTESTO ( Dağılmaları İçin Müdahalede Bulunmayan ve Uyarı Yaparak Olayı İzleyen Polisin Hoşgörüsü Altında - 2911 Sayalı Yasaya Aykırılık Suçu Oluşmayacağı )
DEMOKRATİK TEPKİ ( Sanıkların Özelleştirme İşlemini Dağılmaları İçin Müdahalede Bulunmayan ve Uyarı Yaparak Olayı İzleyen Polisin Hoşgörüsü Altında Protesto Etmeleri - 2911 Sayalı Yasaya Aykırılık Suçu Oluşmayacağı )"
Y8.CD28.1.2004E. 2003/736 K. 2003/479"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Babaya Ait Ruhsatsız Silahı Onun Bilgisi Dahilinde Taşımak - Taşıma Süresinin Kısa Olması Nedeniyle Suç Kastının Oluşmadığından Söz Edilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Babaya Ait ve Onun Bilgisi Dahilinde - Taşıma Süresinin Kısa Olması Nedeniyle Suç Kastının Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Hükmü Verilemeyeceği )
TAŞIMA SÜRESİ ( Kısa Olması Nedeniyle Suç Kastının Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Hükmü Verilemeyeceği - Babaya Ait Ruhsatsız Silahı Onun Bilgisi Dahilinde Taşımak )"
Y8.CD29.1.2004E. 2002/10046 K. 2004/620"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Kiraladığı Taşınmaza Sınır Olan Meraya Yaptığı 2760 m2.'lik Tecavüz - Miktar Bakımından Farkedilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Kiraladığı Taşınmaza Sınır Olan/2760 m2.'lik Tecavüz - Miktar Bakımından Farkedilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD29.1.2004E. 2002/9400 K. 2004/556"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Maliye Hazinesine Ait 15-20 Yıl Önce Devir Alıp Ecrimisil Ödediği Yere Bitişik Mera - Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Maliye Hazinesine Ait 15-20 Yıl Önce Devir Alıp Ecrimisil Ödediği Yere Bitişik - Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - Sanığın Maliye Hazinesine Ait 15-20 Yıl Önce Devir Alıp Ecrimisil Ödediği Yere Bitişik Meraya Tecavüzü )"
Y8.CD29.1.2004E. 2003/11572 K. 2004/525"MERMİ TAŞINMASI ( 39 Kutu/Aracın Tahsisinin Gerekli Olmadığı ve Araçta Özel Bir Bölümde Bulunmadığı - Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ZORALIM ( 39 Kutu Merminin Taşınması/Aracın Tahsisinin Gerekli Olmadığı ve Araçta Özel Bir Bölümde Bulunmadığı - Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD9.2.2004E. 2002/12216 K. 2004/652"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( 2. Men Kararının İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilip Kesinleşmesi Karşısında Anılan Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmadığı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( 2. Men Kararının İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilip Kesinleşmesi Karşısında Anılan Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmadığı )"
Y8.CD9.2.2004E. 2003/12504 K. 2004/693"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Gecikme Zammı Uygulaması Yapılmayacağı )
PARA CEZALARI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Gecikme Zammı Uygulaması Yapılmayacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD10.2.2004E. 2002/10869 K. 2004/760"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy mezarlığı - Sanıkların Tel Örgüyle Çevirip Zapt ve Tasarruf Etme Eylemleri )
KÖY MEZARLIĞI ( Sanıkların Tel Örgüyle Çevirip Zapt ve Tasarruf Etme Eylemleri - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı ) )"
Y8.CD11.2.2004E. 2002/10432 K. 2004/810"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değerinin Pek Hafif Kabul Edildiği Durum - Cezanın 1/2 den Fazla Olmak Üzere 1/3 üne Kadar İndirilmesi Gerektiği )
CEZANIN İNDİRİLMESİ ( Yerin Değerinin Pek Hafif Kabul Edildiği Durum - Cezanın 1/2 den Fazla Olmak Üzere 1/3 üne Kadar İndirilmesi Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
TECAVÜZ EDİLEN YERİN DEĞERİNİN PEK HAFİF KABUL EDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Cezanın 1/2 den Fazla Olmak Üzere 1/3 üne Kadar İndirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD12.2.2004E. 2003/12131 K. 2003/6409"KORKU KAYGI VE PANİK YARATMAK ( Mahkumiyetle Sonuçlanan Ancak Tecil Edilen Suçtan Dolayı Tutuklulukta Geçirilen Sürenin Hükmün Kesinleşmesinden Önce İşlenen ve Mahkumiyetle Sonuçlanan Diğer Cezadan Mahsup Edilmesi Gerektiği )
MAHKUMİYETLE SONUÇLANIP TECİL EDİLEN SUÇ ( Tutuklulukta Geçirilen Sürenin Hükmün Kesinleşmesinden Önce İşlenen ve Mahkumiyetle Sonuçlanan Diğer Cezadan Mahsup Edilmesi Gerektiği )
CEZADAN MAHSUP TALEBİ ( Mahkumiyetle Sonuçlanan Ancak Tecil Edilen Suçtan Dolayı Tutuklulukta Geçirilen Sürenin Hükmün Kesinleşmesinden Önce İşlenen ve Mahkumiyetle Sonuçlanan Diğer Cezadan Mahsup Edilmesi Gerektiği )"
Y8.CD13.2.2004E. 2002/11354 K. 2004/973"TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( İkinci Tecavüze İlişkin Cezanın Uygulanabilme Koşulları )
İDARENİN MEN KARARI VE İNFAZ EDİLMİŞ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine İkinci Tecavüze İlişkin Cezanın Uygulanabilme Koşulu )"
Y8.CD16.2.2004E. 2003/1807 K. 2004/1015"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Salt Bir Olaya Özgü Anlaşarak Bir Araya Gelme ve Bir Kısım Sanıklar Hakkında Aynı Suçtan Davaların Bulunması - Teşekkül Oluşturulduğu Kabul Edilemeyeceği )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/1294 K. 2004/1083"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Süresinde Ruhsatını Yeniletmemesi İptal Edilerek Silahın Zaptedilmesi Devri İçin Tebligat Yapılmasına Rağmen Devretmemesi - Silahı Taşımaması Karşısında Suçun Oluşmayacağı )
SİLAH RUHSATI ( Sanığın Süresinde Yeniletmemesi İptal Edilerek Silahın Zaptedilmesi Devri İçin Tebligat Yapılmasına Rağmen Devretmemesi - Silahı Taşımaması Karşısında 6136 S.K. Aykırılık Suçunun Oluşmayacağı )
SİLAHIN DEVRİ ( Sanığın Süresinde Ruhsatını Yeniletmemesi İptal Edilerek Silahın Zaptedilmesi Devri İçin Tebligat Yapılmasına Rağmen Devretmemesi - Silahı Taşımaması Karşısında Beraati ve Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/1338 K. 2004/1094"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşabilmesi - Sabit ve Belirgin Bir Sınırın Başkasının Tasarrufunda Bulunan Emlak ve Araziyi Tamamen Veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek Yada Bunlardan Yararlanmak Amacıyla Değiştirilmiş Veya Bozulmuş Olması Gerektiği )
KEŞİF ( Suçun Unsurlarının Mahallinde Keşif Yapılarak Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Sorulup Saptanması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
BİLİRKİŞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suçun Unsurlarının Mahallinde Keşif Yapılarak Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Sorulup Saptanması Gereği )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/1359 K. 2004/1085"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASASINA AYKIRILIK ( Kararlaştırmadan Toplumsal Refleks Sonucu Termik Santralinin Yapılmamasına Yönelik Slogan Atmak ve Pankart Açmak - Suç Unsurlarının Oluşmayacağı )
SLOGAN ATMAK VE PANKART AÇMAK ( Kararlaştırmadan Toplumsal Refleks Sonucu Termik Santralinin Yapılmamasına Yönelik - 2911 S. Kanuna Aykırılık Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/1971 K. 2004/1091"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Ruhsata Bağlanmış Silahlara Ait Yerli ve Yabancı Menşeli Mermiler İçin Ayrıca Ruhsat Aranmayacağı )
MERMİLER İÇİN RUHSAT ( Ruhsata Bağlanmış Silahlara Ait Yerli ve Yabancı Menşeli Mermiler İçin Ayrıca Ruhsat Aranmayacağı - Silah Ruhsatlarının Mermiler İçin de Geçerliliği )
RUHSATA BAĞLANMIŞ SİLAHLAR ( Mermiler İçin de Geçerliliği - Yerli ve Yabancı Menşeli Mermiler İçin Ayrıca Ruhsat Aranmayacağı )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/296 K. 2004/1062"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sahte Kıymetlerin Henüz Sanığın Egemenlik Alanına Geçmeden Yakalanması - Suçun Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
CÜRME TEŞEBBÜS ( Piyasaya Sahte Para Sürmek - Sahte Kıymetlerin Henüz Sanığın Egemenlik Alanına Geçmeden Yakalanması )"
Y8.CD17.2.2004E. 2003/921 K. 2004/1097"PARA CEZALARI ( Tayin Edilirken Her Aşamada Bin Lira Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
PARA CEZASININ TAKSİTLE ÖDENMESİ ( Taksitlerden Birinin Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsili Gerekeceğinin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )"
Y8.CD18.2.2004E. 2002/10545 K. 2004/1171"TAŞINMAZIN ŞAHISLAR ADINA TAPUDA KAYITLI OLMASI ( Köylülerin Burayı Kullanmalarının Oraya Mera Niteliğini Kazandırmayacağı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Şahıslar Adına Tapuda Kayıtlı Olması - Köylülerin Burayı Kullanmalarının Oraya Mera Niteliğini Kazandırmayacağı )
MERA NİTELİĞİ ( Taşınmazın Şahıslar Adına Tapuda Kayıtlı Olması - Köylülerin Burayı Kullanmalarının Oraya Mera Niteliğini Kazandırmayacağı )"
Y8.CD18.2.2004E. 2002/10552 K. 2004/1170"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Fiilen Mer'a Olarak Kulanılan Yerin Sürülmesi/Suçun Oluşacağı - Ayrıca Ekim Yapılması Şartı Aranmayacağı )
MERANIN SÜRÜLMESİ ( Fiilen Kulanılan/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı - Ayrıca Ekim Yapılması Şartı Aranmayacağı )
ELATILAN MERA ( Fiilen Kulanılıp Sanık Tarafından Sürülen/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı - Ayrıca Ekim Yapılması Şartı Aranmayacağı )"
Y8.CD18.2.2004E. 2002/10577 K. 2004/1152"MERAYA TECAVÜZ SUÇU ( Ceza Tayin Edilirken Kısa Kararda Uygulanan Kanun Madde ve Fıkrasının Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
CEZA TAYİNİ ( Meraya Tecavüz Suçu - Kısa Kararda Uygulanan Kanun Madde ve Fıkrasının Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KISA KARARDA CEZA TAYİN EDİLİRKEN UYGULANAN KANUN MADDE VE FIKRASININ GÖSTERİLMEMESİ ( Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD18.2.2004E. 2002/10663 K. 2004/1147"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın İki Ayrı Mevkideki Mer'a Parsellerine - Eylemin İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın İki Ayrı Mevkideki - Eylemin İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
HÜKÜM ( Kısa Kararda Ceza Tayin Edilirken Uygulanan Kanun Madde ve Fıkrasının Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD18.2.2004E. 2003/1849 K. 2004/1172"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Tabanca Taşımak/Cezada Artırım - Sanığın Bulunduğu Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Derneğe Doğrudan Doğruya Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
TABANCA TAŞIMAK ( Sanığın Bulunduğu Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Derneğe Doğrudan Doğruya Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Cezada Artırım )
DERNEKLERDE TABANCA TAŞIMAK YASAĞI ( Sanığın Bulunduğu Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Derneğe Doğrudan Doğruya Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Cezada Artırım )"
Y8.CD18.2.2004E. 2003/813 K. 2004/1163"GÖREVLİ MEMURA OLUMLU DİRENME ( Havaya Ateş Eden Sanığın Müşteki Polis Memurlarınca Karakola Götürülmek İstenmesi Üzerine Sövüp Hakaret Etmesi Eylemini Karakolda da Devam Ettirmesi )
SÖVME ( Havaya Ateş Eden Sanığın Müşteki Polis Memurlarınca Karakola Götürülmek İstenmesi Üzerine Sövüp Hakaret Etmesi Eylemini Karakolda da Devam Ettirmesi - Görevli Memura Olumlu Direnme )
ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Her Bir Suç İçin Verilen Cezaların Toplam Süresi Gerekçe Gösterilerek - Yasaya Aykırılığı )
PARAYA ÇEVRİLMEME ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın - Her Bir Suç İçin Verilen Cezaların Toplam Süresi Gerekçe Gösterilerek/Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD18.2.2004E. 2003/859 K. 2004/1167"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 1922 Model Browning Marka Silah - Antika Olup Olmadığının Saptanması İçin Kriminal Polis Laboratuarına Gönderilmesi Gereği )
ANTİKA SİLAH ( Olup Olmadığının Saptanması İçin Kriminal Polis Laboratuarına Gönderilmesi Gereği - 1922 Model Browning Marka Silah )"
Y8.CD23.2.2004E. 2003/11570 K. 2004/1272"TABANCA SATMAYA KALKIŞMAK ( İki Adet - Davaya Bakma Görevinin Yüksek Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın İki Adet Tabancayı Satmaya Kalkıştığı Sırada Yakalanması - Yüksek Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın İki Adet Tabancayı Satmaya Kalkıştığı Sırada Yakalanması - Görevli Mahkeme )"
Y8.CD23.2.2004E. 2003/1945 K. 2004/1274"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekiye Ait Taşınmazın Sınırlarında Herhangi Bir Değişiklik Yapmaksızın 200 m2'lik Kısmını Sürmesi - Suçun Oluşmayacağı/Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu )
BAŞKASININ ARAZİSİNİN SÜRÜLMESİ ( Sanığın Müştekiye Ait Taşınmazın Sınırlarında Herhangi Bir Değişiklik Yapmaksızın 200 m2'lik Kısmını - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Oluşmayacağı )"
Y8.CD23.2.2004E. 2003/2007 K. 2004/1271"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylülerce Hayvanların Gelip Geçmesi İçin Ortak Kullanılan Taşınmaz - Mahkumiyet Hükmü Verilmesi Gereği )
KÖYLÜLERCE ORTAK KULLANILAN TAŞINMAZ ( Hayvanların Gelip Geçmesi İçin - Sanığın Ağaç Dikmek Ev Garaj ve Avlu Yapmak Suretiyle Tecavüz Etmesi/Mahkumiyet Hükmü Verilmesi Gereği )"
Y8.CD24.2.2004E. 2003/1854 K. 2004/1363"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mülkiyeti Kendine Ait Geçit Hakkı Tesis Edilen Yerdeki Telleri Kopararak Arazisine Geçme Eylemi - Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
GEÇİT HAKKI ( Sanığın Mülkiyeti Kendine Ait Geçit Hakkı Tesis Edilen Yerdeki Telleri Kopararak Arazisine Geçme Eylemi - Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )"
Y8.CD24.2.2004E. 2003/1872 K. 2004/1362"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Mahalli Bilirkişi ve Tanık Anlatımlarının Çelişkili Bulunması - Çelişkilerin Giderilmesi ve Gerekirse Teknik Bilirkişiden Ek Rapor ve Kroki Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ VE TANIK ANLATIMLARININ ÇELİŞKİLİ BULUNMASI ( Çelişkilerin Giderilmesi ve Gerekirse Teknik Bilirkişiden Ek Rapor ve Kroki Alınması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD25.2.2004E. 2003/12904 K. 2004/1385"SİLAH BULUNDURMAK ( Kişisel Gereksinimi Karşılamak İçin Almanya'dan Aldığı Bir Adet Vahim Nitelikteki Tabancayı Yurda Sokmak - TCK. Md. 13/2'deki Suçu Oluşturacağı )
YURDA SİLAH SOKMAK ( Kişisel Gereksinimi Karşılamak İçin Almanya'dan Aldığı Bir Adet Vahim Nitelikteki Tabancayı - TCK. Md. 13/2'deki Suçu Oluşturacağı )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Suçunun Oluşmayacağı - Kişisel Gereksinimi Karşılamak İçin Almanya'dan Aldığı Bir Adet Vahim Nitelikteki Tabancayı Yurda Sokmak )"
Y8.CD25.2.2004E. 2003/288 K. 2004/1435"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Yasa Kapsamında Tabanca Sayılmak - 11 cm. Namlu Uzunluğunda Bulunduğu Aaçıklanan Silahın Tüm Uzunluğunun Belirtilmemiş Olması/Saptanmasından Sonra Hüküm Kurulması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU KAPSAMINDA TABANCA SAYILABİLME ( Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm.'den ve Tüm Uzunluğunun 50 cm'den Fazla Olamayacağı )
TABANCA SAYILABİLME ( Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm.'den ve Tüm Uzunluğunun 50 cm'den Fazla Olamayacağı - Bu Hususun Saptanmasından Sonra Hüküm Kurulması Gereği )"
Y8.CD26.2.2004E. 2002/9142 K. 2004/1514"ÇEK KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Hükümlülüğü - "Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Şikayetten Vazgeçildiğinde de Hüküm Bütün Cezai Sonuçları İle Ortadan Kalkar" Hükmü Gereğince Mahkemece Araştırma Yapılması Zorunluluğu )
TEKERRÜR ( Esas Alınan Hükümlülük - "Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Şikayetten Vazgeçildiğinde de Hüküm Bütün Cezai Sonuçları İle Ortadan Kalkar" Hükmü Gereğince Mahkemece Araştırma Yapılması Zorunluluğu )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( "Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Şikayetten Vazgeçildiğinde de Hüküm Bütün Cezai Sonuçları İle Ortadan Kalkar" Hükmü Gereğince Mahkemece Araştırma Yapılması Zorunluluğu - Tekerrüre Esas Alınan Çek Kanununa Aykırılık Suçu )"
Y8.CD26.2.2004E. 2003/815 K. 2004/1508"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Sanığın Tecavüzü Nedeniyle Valilikce İki Kez Men Kararı Verilip İnfaz Edilmesi - Suçun Unsurlarının Oluştuğu )
MEN KARARI ( Sanığın Tecavüzü Nedeniyle Valilikce İki Kez Verilip İnfaz Edilmesi - Suçun Unsurlarının Oluştuğu/3091 Sayılı Yasaya Aykırılık )"
Y8.CD27.2.2004E. 2004/1806 K. 2004/1544"FİRAR SUÇU ( TCK.nun 299/2. Bendi 2. Cümlesi Gereğince Bu Süreye 1/6 Oranında Zam Edilecek Miktarın 4 Ayın Altında Kalması Nedeniyle Sonuç Cezanın 4 Ay Hapis Cezasına Tamamlanması İle Yetinilmesi Gereği )
CEZALARIN İNFAZI ( Karışıklığa Yol Açabilecek Biçimde Firar Suçundan Verilen Ceza İle Önceki Bakiye Cezasının Toplanması Suretiyle Hüküm Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
FİRAR SUÇUNDAN VERİLEN CEZA İLE ÖNCEKİ BAKİYE CEZASININ TOPLANMASI ( Karışıklığa Yol Açabilecek Biçimde Hüküm Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
Y8.CD1.3.2004E. 2003/1990 K. 2004/1595"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy İçme Suyuna Ait Boruyu Keserek Bu Suyu Kendi Evine Akıtması - 7478 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturabileceği/Görevli Mahkeme )
KÖY İÇME SUYU ( Sanığın Boruyu Keserek Bu Suyu Kendi Evine Akıtması - 7478 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturabileceği/Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Köy İçme Suyuna Ait Boruyu Keserek Bu Suyu Kendi Evine Akıtması - 7478 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturabileceği )"
Y8.CD2.3.2004E. 2003/1357 K. 2004/1600"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yolun Müşteki ve Sanığın Müştereken Kullandığı Yol Olduğunun Anlaşılması - Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı )
YOLUN MÜŞTEREKEN KULLANILMASI ( Müşteki ve Sanık Tarafından - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )"
Y8.CD3.3.2004E. 2003/1705 K. 2004/1693"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Mermilerin Bir Kısmı Patlatılmak Suretiyle Atışa Elverişli Olup Olmadıklarının Tesbiti Gereği )
MERMİNİN SUÇ TEŞKİL ETMESİ ( Bir Kısmı Patlatılmak Suretiyle Atışa Elverişli Olup Olmadıklarının Tesbiti Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD3.3.2004E. 2003/1870 K. 2004/1698"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Adına Her Hangi Bir Ruhsata Bağlanmış Silahı Bulunmaksızın Suça Konu Mermileri Üzerinde Taşıyan Sanığın Eylemi )
MERMİ TAŞIMAK ( Adına Her Hangi Bir Ruhsata Bağlanmış Silahı Bulunmaksızın - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık Suçu Oluşacağı )
RUHSATA BAĞLANMIŞ SİLAHI BULUNMAKSIZIN MERMİ TAŞIMAK ( Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık Suçu Oluşacağı )"
Y8.CD4.3.2004E. 2002/9203 K. 2004/1816"TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLER ( İkinci Tecavüze İlişkin Cezalar - Sanığın Aynı Yere Bir Daha Tecavüz Etmediğini Savunmasının Araştırılması Gereği )
TAŞINMAZA İKİNCİ TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Yere Bir Daha Tecavüz Etmediğini Savunmasının Araştırılması Gereği )"
Y8.CD4.3.2004E. 2003/1832 K. 2004/1771"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Üst Aramasında Elde Edilen 1 Adet Tabanca Mermisi - Sanığın Sokakta Bulduğunu ve Kolye Yapmak İçin Sakladığını Savunması/Aksine Kanıt Elde Edilmemesi Suç Oluşturmayacağı )
TABANCA MERMİSİ ( Üst Aramasında Elde Edilen 1 Adet - Sanığın Sokakta Bulduğunu ve Kolye Yapmak İçin Sakladığını Savunması/Aksine Kanıt Elde Edilmemesi Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD4.3.2004E. 2003/50 K. 2004/1814"YURTDIŞINDAN GETİRİLEN SİLAH ( Kişisel Gereksinim Amacıyla - Eylemde Tehlikeyi Yayma Amacının Bulunmadığı )
TEHLİKEYİ YAYMA AMACI ( Bir Adet Silahın Kişisel Gereksinim Amacıyla Yurtdışından Getirilmesi - Amacın Bulunmadığı )
SİLAH ( Bir Adetin Gereksinim Amacıyla Yurtdışından Getirilmesi - Eylemde Tehlikeyi Yayma Amacının Bulunmadığı )"
Y8.CD5.3.2004E. 2002/11313 K. 2004/1832"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliğine Bağışlanan ve Arsa Niteliğinde Olan Taşınmaza Elatma Eylemi - Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE BAĞIŞLANAN ARSA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Elatma Eylemi - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Ögelerinin Oluşmayacağı )"
Y8.CD5.3.2004E. 2002/11339 K. 2004/1828"KÖY ÖZEL MÜLKÜ NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Sürüp Ekmek Suretiyle Elatma Eylemi - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Ögelerinin Bulunmadığı )
HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Suçu Ögelerinin Oluşmaması - Köyün Özel Mülkü Niteliğinde Bulunan Taşınmazı Sürüp Ekmek Suretiyle Elatma Eylemi )"
Y8.CD5.3.2004E. 2002/11419 K. 2004/1822"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tarlasının Sınırını Belirlemek ve Çıkan Suyun Zararını Önlemek İçin 1 Metre Eninde 15 Metre Uzunluğunda Kanal Kazdırması - Merayı Zapt ve Tasarruf Amacı Bulunamayacağı )
MERAYI ZAPT VE TASARRUF AMACI ( Bulunamayacağı - Sanığın Tarlasının Sınırını Belirlemek ve Çıkan Suyun Zararını Önlemek İçin 1 Metre Eninde 15 Metre Uzunluğunda Kanal Kazdırması )"
Y8.CD5.3.2004E. 2002/11425 K. 2004/1830"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkiideki İki Ayrı Köy Boşluğuna Elatması - Müteselsil Tek Suç Oluşturacağı )
KÖY BOŞLUĞUNA ELATMA ( Aynı Mevkiideki İki Ayrı Yer - Müteselsil Tek Suç Oluşturacağı/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
MÜTESELSİL TEK SUÇ OLUŞMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanığın Aynı Mevkiideki İki Ayrı Köy Boşluğuna Elatması )"
Y8.CD5.3.2004E. 2004/2938 K. 2004/1845"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Hükümlünün Evvelce İşlemiş Bulunduğu Bir Başka Suçtan Mahkum Edildiği Ve Bu Suç Nedeniyle Tutuklu Kaldığı Ceza Miktarına Göre Fazla Tutuklu Kaldığı Sürenin Sonraki Suçundan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Gerektiği )
FAZLA TUTUKLULUK ( Hükümlünün Evvelce İşlemiş Bulunduğu Bir Başka Suçtan Mahkum Edildiği Ve Bu Suç Nedeniyle Tutuklu Kaldığı Ceza Miktarına Göre Fazla Tutuklu Kaldığı Sürenin Sonraki Suçundan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Gerektiği )
HAPİS CEZASINDAN MAHSUP ( Hükümlünün Evvelce İşlemiş Bulunduğu Bir Başka Suçtan Mahkum Edildiği Ve Bu Suç Nedeniyle Tutuklu Kaldığı Ceza Miktarına Göre Fazla Tutuklu Kaldığı Sürenin Sonraki Suçundan Dolayı Verilen Hapis Cezasından Mahsubunun Gerektiği )"
Y8.CD8.3.2004E. 2003/2660 K. 2004/1848"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca - Nakil Sırasında İdareye Haber Vermemek/Suçun Oluşumuna Yetmeyen İdari İşlem Eksikliği )
BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Nakil Sırasında İdareye Haber Vermemek - Suç Oluşumuna Yetmeyen İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
SİLAHIN NAKLİ SIRASINDA İDAREYE HABER VERMEMEK ( Suç Oluşumuna Yetmeyen İdari İşlem Eksikliği Olarak Kabul Edilmesi Gereği - Bulundurma Ruhsatlı Tabanca )"
Y8.CD9.3.2004E. 2003/12871 K. 2004/1896"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Çek Senet Tahsilatı Yapmak Üzere Örgüt Disiplini İçinde Emir ve Komuta Zinciri Altında Tehdit Baskı Cebir Şiddet Gibi Yıldırma Yöntemleri Uygulaması )
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Çek Senet Tahsilatı Yapmak Üzere Örgüt Disiplini İçinde Emir ve Komuta Zinciri Altında Tehdit Baskı Cebir Şiddet Gibi Yıldırma Yöntemleri Uygulaması )
ÇEK SENET TAHSİLATI YAPMAK ( Örgüt Disiplini İçinde Emir ve Komuta Zinciri Altında Tehdit Baskı Cebir Şiddet Gibi Yıldırma Yöntemleri Uygulaması - 4422 S.K.'nun Md. 1/1 ve 2 Kapsamında Değerlendirileceği )"
Y8.CD9.3.2004E. 2003/2154 K. 2004/1940"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Mer'aya - 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Sözedilebileceği )
BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNAN YERLERDEKİ MERAYA TECAVÜZ ( TCK.'nun 513/2. Maddesinde Tanımlanan Suçtan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Sözedilebileceği )
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Mer'aya - TCK.'nun 513/2. Maddesinde Tanımlanan Suçtan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği"
Y8.CD9.3.2004E. 2003/2309 K. 2004/1968"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE İZİNSİZ KATILMAK ( Kanunu'na Uygun İhtaratın Yapılmadığı - Sanıkların Eylemlerinin Demokratik Tepki Niteliğinde Olduğu/Mahkumiyetlerine Karar Verilemeyeceği )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU'NA UYGUN İHTARATIN YAPILMAMASI ( Sanıkların Eylemlerinin Demokratik Tepki Niteliğinde Olduğu - Mahkumiyetlerine Karar Verilemeyeceği )
TEMYİZDE HUKUKİ YARAR BULUNMAMASI ( Hükmün Niteliği İtibariyle - Sanık Vekilinin Temyiz İsteminin Reddine Karar Vermek Gereği )"
Y8.CD9.3.2004E. 2003/2353 K. 2004/1965"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Jandarmada Ruhsatının Kaybolduğunu Belirtir Valilik Makamına Verdiği Dilekçenin İşleme Konulması - Ruhsatsız Silah Bulundurma Kastı Bulunmadığı )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA KASTI BULUNMAMASI ( Sanığın Jandarmada Ruhsatının Kaybolduğunu Belirtir Valilik Makamına Verdiği Dilekçenin İşleme Konulması )"
Y8.CD9.3.2004E. 2003/4107 K. 2004/1966"TABANCA BULUNDURMAK ( Dört Adetten Fazla Tabancanın Sayısal Bakımdan Vahim Sayılacağı )
VAHİM SAYILMA ( Dört Adetten Fazla Tabanca Bulundurmanın Sayısal Bakımdan Vahim Sayılacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Dört Adet Tabanca Bulundurmak - Sayısal Bakımdan Vahim Sayılacağı )"
Y8.CD10.3.2004E. 2003/2048 K. 2004/2045"TEHDİT ( Piknik Yerinde Hedef Almaksızın Ateş Ettiği Sırada Sakinleştirmek İsteyen Müştekiye Tüfeği Yönelterek "Üzerime Gelme Vururum" Sözleri - TCK.nun 191/2'de Tanımı Yapılan Suçu Oluşturduğu )
ATEŞ ETMEK ( Piknik Yerinde Hedef Almaksızın - Sakinleştirmek İsteyen Müştekiye Tüfeği Yönelterek "Üzerime Gelme Vururum" Sözleri/TCK.nun 191/2'de Tanımı Yapılan Suçu Oluşturduğu )
CEZADA TAKDİRİ İNDİRİM ( Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesi - Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD11.3.2004E. 2002/9831 K. 2004/2048"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte - Tek Suç Oluşturacağı/Teselsül Nedeniyle TCK. Md. 80. Uygulanması Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte Tecavüz - Tek Suç Oluşturacağı/Teselsül Nedeniyle TCK. Md. 80. Uygulanması Gereği )
CEZADA ARTIRIM ( Teselsül Nedeniyle - Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte Tecavüz )"
Y8.CD11.3.2004E. 2003/1558 K. 2004/2053"PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( İğfal Kabiliyeti ve Sahteliğin Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Konusunda Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği )
SAHTE DOLARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği )
KALPAZANLIK ( Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği - Kriminal Polis Laboratuarının Raporunun Hükme Dayanak Alınamayacağı ) )"
Y8.CD15.3.2004E. 2003/2691 K. 2004/2195"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Meskun Mahal İçindeki Yolda Tabanca İle Uluorta Havaya Doğru - TCK.'nun 551. Maddesinden Ceza Tayin Edilemeyeceği )
MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Uluorta Havaya Doğru Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde - TCK.'nun 551. Maddesinden Ceza Tayin Edilemeyeceği )
ATEŞ ETMEK ( Meskun Mahal İçindeki Yolda Uluorta Havaya Doğru Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde - TCK.'nun 264/7. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşacağı )
İÇTİMA ( Sırasında Yapılan Toplama Hatasının Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )"
Y8.CD17.3.2004E. 2003/12087 K. 2004/1973"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Uçaksavar Mermisinin Sağlamlığının Patlatılarak Tesbiti Gereği - Cezanın Artırılmasında Gözönünde Bulundurulacak Kanun Maddeleri )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Uçaksavar Mermisinin Sağlamlığının Patlatılarak Tesbiti Gereği - Cezanın Yanlışlıkla İki Kez Artırılamayacağı )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçundan Açılan Davada Uçaksavar Mermisi İçin Savaş Silahları Mermisi Olan Uçaksavar Mermisi İçin Uygulanacak Artırma Hükmü )
UÇAKSAVAR MERMİSİNİN SAVAŞ SİLAHLARI MERMİSİ NİTELİĞİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçundan Açılan Davada Cezanın Artırılması )"
Y8.CD17.3.2004E. 2003/1655 K. 2004/2293"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Bir Adet Yüzlük ABD Doları - Başkaca Sahte Para Bulunmadığından Mahkumiyete Hükmedilemeyeceği )
SAHTE PARA ( Zoralımı İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İmhası İçin T.C. Merkez Bankası Başkanlığına Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )
ZORALIM ( Sahte Paranın Zoralımı İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İmhası İçin T.C. Merkez Bankası Başkanlığına Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD17.3.2004E. 2003/2118 K. 2004/2297"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Kişisel Gereksinimi İçin Evindeki Hurda Parçalarından İmal Ettiği Bir Adet Bıçağı Bulundurup Taşıyan Sanık - Md. 14'de Belirtilen Yapmak Anlamında Olmadığı )
BIÇAK YAPMAK ( Kişisel Gereksinimi İçin Evindeki Hurda Parçalarından İmal Ettiği Bir Adet Bıçağı Bulundurup Taşıyan Sanık - Md. 14'de Belirtilen Yapmak Anlamında Olmadığı )"
Y8.CD17.3.2004E. 2003/277 K. 2004/2294"PİYASAYA SAHTE DOLAR PARA SÜRMEK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Deposunda Yeterli Benzin Bulunmasına Rağmen Karanlıkta Farkedilmeyeceği Düşüncesiyle Benzin Alıp Sahte Dolar Vermesi - Yakalandığında Üzerinde 3 Adet Daha Elde Edilmesi )"
Y8.CD18.3.2004E. 2003/1615 K. 2004/2405"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Rızai Taksim Yapılmış Hissedarı Olduğu Tarladaki Sınır Taşlarını Söküp Müştekiye Düşen Hissenin Bir Bölümünü Sürerek Ekmesi - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu )
SINIR BOZMA SUÇU ( Sanığın Rızai Taksim Yapılmış Hissedarı Olduğu Tarladaki Sınır Taşlarını Söküp Müştekiye Düşen Hissenin Bir Bölümünü Sürerek Ekmesi - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu/Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD18.3.2004E. 2004/3320 K. 2004/2429"SANIĞIN SAVUNMASININ ALINMAMASI ( Yokluğunda Duruşma Yapılmak Suretiyle Mahkumiyetine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Firar Suçu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA DURUŞMA YAPILMASI ( Sanığın Savunması Alınmadan Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Firar Suçu )
FİRAR ( Sanığın Savunması Alınmadan Yokluğunda Duruşma Yapılmak Suretiyle Mahkumiyetine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD22.3.2004E. 2003/978 K. 2004/2500"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Susta Tertibatı Bulunmayan Kelebek Bıçaklar - 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunmadıkları )
SUSTA TERTİBATI BULUNMAYAN BIÇAKLAR ( 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunmadıkları - Kelebek Bıçak )
KELEBEK BIÇAK ( İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olduğu - Bulundurmanın 6136 S.K.'na Muhalefet Oluşturmayacağı )"
Y8.CD23.3.2004E. 2003/3369 K. 2004/2600"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE KIŞKIRTMAK ( Partinin Barış Demokrasi ve Kardeşlik Mitingi Yapmak İçin Davetiyeleri Dağıtmaktan - Suç Kastı Bulunmadığı )
PARTİNİN MİTİNG DAVETİYELERİNİ DAĞITMAK ( Barış Demokrasi ve Kardeşlik Mitingi - Halkı Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Kışkırtmak Suç Kastının Bulunmadığı )
TEMYİZ ETMEYEN SANIĞA HÜKMÜN BOZULMASININ TEŞMİLİ ( Partinin Barış Demokrasi ve Kardeşlik Mitingi Yapmak İçin Davetiyeleri Dağıtmak )
HÜKMÜN BOZULMASININ TEMYİZ ETMEYEN SANIĞA TEŞMİLİ ( Partinin Barış Demokrasi ve Kardeşlik Mitingi Yapmak İçin Davetiyeleri Dağıtmak )"
Y8.CD29.3.2004E. 2004/1509 K. 2004/2806"BULUNDURMA RUHSAT SAHİBİNİN ÖLÜMÜ ( Ruhsat Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle Silahın Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
RUHSAT SÜRESİNİN SONA ERMESİ ( Silahın Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği - Bulundurma Ruhsat Sahibinin Ölümü )
SİLAHIN ZORALIMINA İLİŞKİN TALEP ( Ruhsat Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle - Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği/ Bulundurma Ruhsat Sahibinin Ölümü )"
Y8.CD29.3.2004E. 2004/2939 K. 2004/2798"ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLEMEMESİ ( İkinci Cezanın da Ertelenmiş Olması )
CEZANIN ERTELENMESİ ( İkinci Cezanın da Ertelenmesi Halinde Önceki Erteli Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD1.4.2004E. 2003/142 K. 2004/2829"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mera Niteliğinde Bulunan Taşınmaza Ev ve Ahır Yapmak Suretiyle - Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
MERA NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZA EV VE AHIR YAPMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD5.4.2004E. 2003/2652 K. 2004/2903"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 31 Adedi Geçen 92 Merminin Mutad Sayıda Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
MERMİNİN ADEDİ ( 31 Adedi Geçen 92 Merminin Mutad Sayıda Olduğunun Gözetilmesi Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
MERMİNİN ATEŞE ELVERİŞLİLİĞİNİN TESBİTİ GEREĞİ ( Patlatılmak Suretiyle - Bilirkişinin Harici Muayenesi Esas Alınarak Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD7.4.2004E. 2003/1652 K. 2004/3025"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Mevki ve Parseldeki Meraya - Değişik Zamanlarda Gerçekleşmesinin Eylemin Temadi Ettiği Gözönüne Alındığında Birden Fazla Suç Oluşturmayacağı )
MERAYA TECAVÜZ ( Değişik Zamanlarda Gerçekleşmesinin Eylemin Temadi Ettiği Gözönüne Alındığında Birden Fazla Suç Oluşturmayacağı - Aynı Mevki ve Parseldeki Mera )"
Y8.CD7.4.2004E. 2004/4060 K. 2004/3045"YOLA TECAVÜZ ( Suçun Oluşması İçin Tecavüz Edilen Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olması Veya Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Yararlanmasına Bırakılmış Bulunması Gereği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşması İçin Tecavüz Edilen Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olması Veya Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Yararlanmasına Bırakılmış Bulunması Gereği )
BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ YOLA TECAVÜZ ( Suçun Oluşması İçin Tecavüz Edilen Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olması Veya Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Yararlanmasına Bırakılmış Bulunması Gereği )"
Y8.CD20.4.2004E. 2003/3793 K. 2004/3518"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçak Taşımak/Serbestçe Alınıp Satılabilmeleri - Cürümde Kastın Bulunmaması Cezayı Kaldırır Hükmü de Gözönüne Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
KELEBEK BIÇAK TAŞIMAK ( Serbestçe Alınıp Satılabilmeleri/Cürümde Kastın Bulunmaması Cezayı Kaldırır Hükmü de Gözönüne Alınarak Karar Verilmesi Gereği - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık )
CÜRÜMDE KASTIN BULUNMAMASI CEZAYI KALDIRIR HÜKMÜ ( Gözönüne Alınarak Karar Verilmesi Gereği - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık )"
Y8.CD20.4.2004E. 2004/4834 K. 2004/3517"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Hapis Cezasının Bihakkın Tahliye Tarihinin Dolmadığı Ve Henüz İnfazı Gerçekleşmediğinden Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
TUTUKLU GEÇEN GÜNLER ( Mahsubuna Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gereği - Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet )
TEKERRÜRE ESAS ALINAN HAPİS CEZASI ( Bihakkın Tahliye Tarihinin Dolmadığı Ve Henüz İnfazı Gerçekleşmediğinden Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet )"
Y8.CD21.4.2004E. 2003/2231 K. 2004/3609"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Re'sen Emekliye Sevkedilen Asker Kişi - İşlemin Ne Sebeple ve Hangi Kanuna İstinaden Yapıldığı Öğrenilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
SİLAHLI KUVVETLERDEN RESEN EMEKLİYE SEVKEDİLEN SANIK ( İşlemin Ne Sebeple ve Hangi Kanuna İstinaden Yapıldığı Öğrenilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayini Gereği - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık )"
Y8.CD22.4.2004E. 2003/8048 K. 2004/3709"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri )
GASP ( Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri - Çıkar Amaçlı Suç Örgütü )
HIRSIZLIK ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü - Sanıkların Hırsızlık ve Gasp Suçlarını İşleyerek Haksız Çıkar Sağlamak Amacıyla Süreklilik ve Paylaşım Taşıyan Bir Organizasyonla Suç İşlemeleri )"
Y8.CD27.4.2004E. 2003/3917 K. 2004/3883"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Birden Fazla Tabanca ve Av Tüfeğinin Yakalanması/İşletilen Yerin Gazino Olması - Yetersiz Gerekçeyle Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Yetersiz Gerekçeyle/Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık - Birden Fazla Tabanca ve Av Tüfeğinin Yakalanması/İşletilen Yerin Gazino Olması )"
Y8.CD29.4.2004E. 2003/3017 K. 2004/4008"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Tapuya Arsa Olarak Tescil Edilen Yere Elatma Eylemi - Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TAPUYA ARSA OLARAK TESCİL EDİLEN YER ( Elatma Eylemi - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Ögelerinin Oluşmayacağı )"
Y8.CD3.5.2004E. 2003/3164 K. 2004/4091"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Evinin Bitişiğinde Bulunan Köy Boşluğuna Aracının Daha Rahat Girip Çıkmasını Temin Etmek ve Park Etmek Amacıyla Duvar Çekmesi )
KÖY BOŞLUĞUNA TECAVÜZ ( Sanığın Evinin Bitişiğinde Bulunan Köy Boşluğuna Aracının Daha Rahat Girip Çıkmasını Temin Etmek ve Park Etmek Amacıyla Duvar Çekmesi )"
Y8.CD5.5.2004E. 2003/3197 K. 2004/4207"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yoluna - Dava Açılmasından Önce o Yere İlişkin Hak İddiasıyla Dava Açmış Olması Karşısında Sanığın Suç Kastının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
KÖY YOLUNA TECAVÜZ ( Dava Açılmasından Önce o Yere İlişkin Hak İddiasıyla Dava Açmış Olması Karşısında Sanığın Suç Kastının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
SUÇ KASTININ VARLIĞININ KABUL EDİLEMEMESİ ( Sanığın Dava Açılmasından Önce o Yere İlişkin Hak İddiasıyla Dava Açmış Olması - Köy Yoluna Tecavüz )"
Y8.CD6.5.2004E. 2003/2969 K. 2004/4302"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekinin Taşınmazının Bir Bölümünü Zapt ve Tasarruf Amacıyla Taşla Çevirmekten İbaret Eylemi - Hukuki Nitelikte Olduğu )
TAŞINMAZIN BİR BÖLÜMÜNÜN ZAPT VE TASARRUF AMACIYLA TAŞLA ÇEVRİLMESİ ( Uyuşmazlığın Hukuki Nitelikte Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD12.5.2004E. 2004/6053 K. 2004/4577"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Doktor Raporlarının Yargılama Sırasında Sanık Tarafından İbrazının Mümkün Olamayabileceği Gözetilerek Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği )
DOKTOR RAPORLARI ( Yargılama Sırasında Sanık Tarafından İbrazının Mümkün Olamayabileceği Gözetilerek Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği - Ruhsatsız Silah Taşımak )
CEZA EHLİYETİ ( Doktor Raporlarının Yargılama Sırasında Sanık Tarafından İbrazının Mümkün Olamayabileceği Gözetilerek Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği - Ruhsatsız Silah Taşımak )"
Y8.CD14.5.2004E. 2003/3465 K. 2004/4681"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İki Tabanca Yakalatan Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamenin Hukuki Kesinti Oluşturması - Bu Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerinin Tek Suç Olarak Kabul Edilmesi )
SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Tek Suç Olarak Kabul Edilmesi - İki Tabanca Yakalatan Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamenin Hukuki Kesinti Oluşturması/Bu Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemler )
HUKUKİ KESİNTİ OLUŞTURAN İDDİANAME ( İki Tabanca Yakalatan Sanık Hakkında Düzenlenen/Silah Ticareti Yapmak - Bu Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerinin Tek Suç Olarak Kabul Edilmesi )"
Y8.CD14.5.2004E. 2003/4311 K. 2004/4653"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hali "Taşlık" Arazi Olduğu Belirtilen Dava Konusu Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Gibi Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILAN YER ( Hali "Taşlık" Arazi Olduğu Belirtilen Dava Konusu Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Gibi Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD14.5.2004E. 2004/3321 K. 2004/4652"TABANCA SATIŞI ( Alıcı Kılığına Giren Polislere Sattığı Sırada Yakalanan ve Silah Satıcısı Olduğuna İlişkin Yeterli Kanıt Bulunmayan Sanık - Eyleminin 6136 S. K. Md. 13/1 Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
SİLAH SATMAK ( Alıcı Kılığına Giren Polislere Bir Tabanca Sattığı Sırada Yakalanan ve Silah Satıcısı Olduğuna İlişkin Yeterli Kanıt Bulunmayan Sanık - Eyleminin 6136 S. K. Md. 13/1 Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )"
Y8.CD24.5.2004E. 2003/14359 K. 2004/4728"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Babasından Olan Alacağını Tahsil İçin Hareket Serbestisine Sahip Olmayan Küçüğü Kaçırmak - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kaldığı )
İHKAKI HAK ( Babasından Olan Alacağını Tahsil İçin Hareket Serbestisine Sahip Olmayan Küçüğü Kaçırmak Eylemi )
HAREKET SERBESTİSİNE SAHİP OLMAYAN KÜÇÜĞÜN KAÇIRILMASI ( Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kalacağı )
KÜÇÜĞÜN KAÇIRILMASI ( Hareket Serbestisine Sahip Olmayan/Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluşmayacağı - Eylemin İhkakı Hak Kapsamında Kalacağı )"
Y8.CD14.6.2004E. 2003/4949 K. 2004/5319"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yargıtay Temyiz İncelemesini Yaparken Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ USULÜ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Göre Beher Günün 7.270.136 Lira Yerine 3.042.000 Liradan Çevrilmesi Suretiyle Eksik Ceza Belirlendiğine İlişkin Temyizi Sanık Aleyhine Yapılmış Bir Temyiz Olduğu )
SANIK ALEYHİNE TEMYİZ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Göre Beher Günün 7.270.136 Lira Yerine 3.042.000 Liradan Çevrilmesi Suretiyle Eksik Ceza Belirlendiğine İlişkin Temyizi Sanık Aleyhine Yapılmış Bir Temyiz Olduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI ( Yargıtay Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )"
Y8.CD17.6.2004E. 2003/3291 K. 2004/5569"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA AYKIRILIK ( Sendika Görevlileri Sanıkların İstemlerini Kamuoyuna Açıklamak İçin Polis Denetiminde Basın Açıklaması Yapıp Hiçbir uyarı Olmadan Dağılmaları - Suç Oluşturmayacağı )
POLİS DENETİMİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPIP UYARI OLMADAN DAĞILMAK ( Demokratik Tepki Niteliği - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık Oluşturmayacağı )
DEMOKRATİK TEPKİ ( Polis Denetiminde Basın Açıklaması Yapıp Uyarı Olmaksızın Dağılan Sanıkların Eylemi - Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık Oluşturmayacağı )"
Y8.CD22.6.2004E. 2004/4083 K. 2004/5713"CEZANIN ARTIRILMASI ( Gerekçe Gösterilmeden ve Takdire de Dayanılmadan Üst Sınırdan - Yasaya Aykırılığı )
SUÇA KONU TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Normal Olduğu Halde Pek Fahiş Sayılarak Tayin Edilen Cezada TCK.nun 522. Maddesiyle Arttırma Yapılamayacağı )"
Y8.CD23.6.2004E. 2003/2909 K. 2004/5758"TEKERRÜR ( Esas Alınan Suçu İşlediği Tarihte 15-18 Yaş Gurubunda Bulunan Sanık - 2 Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması Nedeniyle Sabıkasının Silinme Koşulları Oluştuğu )
SABIKANIN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Suçu İşlediği Tarihte 15-18 Yaş Gurubunda Bulunan Sanık - 2 Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması/Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
Y8.CD23.6.2004E. 2003/6681 K. 2004/5763"MERAYA TECAVÜZ SUÇLARI ( Temadi Eden Suçlardan Olduğu - Tek Bir Suç Teşkil Edeceği Gözetilmeden TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı )
TEMADİ EDEN SUÇLAR ( Meraya Tecavüz Suçları - Tek Bir Suç Teşkil Edeceği Gözetilmeden TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı )
TEK SUÇ OLUŞMASI ( Meraya Tecavüz Suçları - TCK.'nun 80. Maddesi İle Artırım Yapılamayacağı/Temadi Eden Suçlardan Olduğu )"
Y8.CD24.6.2004E. 2004/7882 K. 2004/7860"SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SİLAH RUHSATI ( Usulüne Uygun Yazılı Tebligata Rağmen Yeniletilmemesi - Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
YAZILI TEBLİGATA RAĞMEN YENİLETİLMEYEN RUHSAT ( Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
ZORALIM ( Usulüne Uygun Yazılı Tebligata Rağmen Süresi İçinde Yeniletmediği İçin Sanığın Ruhsatı İptal Edilerek Silahına El Konulması - Kendisine Verilen 6 Aylık Müddet İçinde 3. Kişilere Devrini De Sağlamaması Nedeniyle )"
Y8.CD25.6.2004E. 2003/692 K. 2004/5911"TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Köy Boşluğuna Temel Kazma ve Bahçe Çevirme Eylemleri ve 2. Kez Sıva Yapmak Üzere Toprak Alınması )
HAKKI OLMIYAN YERLERE TECAVÜZ ( Köy Boşluğundan Sıva Yapmak Üzere Toprak Alınması - 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunun Oluşacağı )
KÖY BOŞLUĞU ( Sanığın Temel Kazma ve Bahçe Çevirme Eylemleri ve 2. Kez Sıva Yapmak Üzere Toprak Alması - 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunun Oluşacağı )"
Y8.CD30.6.2004E. 2003/3935 K. 2004/6070"SANIĞA BİLİRKİŞİ BEYANINA KARŞI DİYECEKLERİNİN SORULMAMASI ( Hazır Bulunduğu Oturumda Dinlenen - Yasaya Aykırılığı )
BİLİRKİŞİ BEYANI ( Sanığın Hazır Bulunduğu Oturumda Dinlenen - Sanığa Beyana Karşı Diyeceklerinin Sorulmamasının Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD6.7.2004E. 2003/5445 K. 2004/6247"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sahte Parayı Tedavüle Koymak - Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )"
Y8.CD6.7.2004E. 2004/7884 K. 2004/6276"GÖREVLİ MAHKEME ( Taşıma Ruhsatı Yeniletilmeyen ve Devredilmeyen Silahın Müsaderesine İlişkin Davada )
TAŞIMA RUHSATI YENİLETİLMEYEN VE DEVREDİLMEYEN SİLAHIN MÜSADERESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
SİLAHIN TAŞIMA RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ NEDENİYLE MÜSADERESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
RUHSATI YENİLETİLMEYEN SİLAHIN MÜSADERESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )"
Y8.CD7.7.2004E. 2003/1783 K. 2004/6333"KANUNUN UYGULAMA MADDESİ ( Hapis Cezası Öngörüldüğü Halde Ağır Hapis Cezasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
TEKERRÜRE ESAS ALINAN CEZA ( Ertelenmiş Olduğu - Bu Nedenle Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
ERTELENMİŞ CEZA ( Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
Y8.CD7.7.2004E. 2004/3622 K. 2004/6288"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Suçun Örgütlü İşlenmesi Cezada Artırım Nedeni Olup Teşekkül Oluşturmaktan Ayrıca Ceza Tayin Edilemeyeceği )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Örgütlü İşlenmesinin Cezada Artırım Sebebi Olması )
İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Suçun Örgütlü İşlenmesinin Cezayı Artırıcı Sebep Niteliği - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmaktan Ayrıca Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD8.7.2004E. 2004/8141 K. 2004/6363"ERTELEMENİN KALDIRILAMAMASI ( Ertelenen Cezanın Hapis Sonraki Cezanın Ağır Para Cezası Olması )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sonraki Ağır Para Cezası Nedeniyle Ertelemenin Kaldırılamayacağı )
AĞIR PARA CEZASI ( Ertelenmiş Önceki Hapis Cezasına İlişkin Ertelemenin Kaldırılmasına Gerekçe Yapılamaması )
SUÇLARIN AYNI CİNSTEN OLMA KOŞULU ( Ertelemenin Kaldırılması İçin - Önceki Cezanın Hapis Sonrakinin Ağır Para Cezası Olması Halinde Ertelemenin Kaldırılamayacağı )"
Y8.CD12.7.2004E. 2004/4858 K. 2004/6373"CEZANIN EN ÜST HADDEN TAYİN EDİLMESİ ( Cezanın Suçlunun Kişiliğine ve Suça Uydurulması Suretiyle Uygulama Yapılması ve Teşdit Sebebinin de Dosyaya Uygun ve İnandırıcı Bulunması Gerektiği )
CEZADA ARTIRIM YAPILMASI ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeyerek Savunma Hakkının Kısıtlanması - Yasaya Aykırılığı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Cezasında Arttırım Yapılırken Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmemesi - Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD12.7.2004E. 2004/5439 K. 2004/6368"MEMURİYETE AİT GÜÇ VE ARAÇLARI KULLANMAK ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - TCK. Md. 281 Uygulanması Zorunluluğu )
CEZADA ARTIRIM ( Izrar ve Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - Memuriyete Ait Güç ve Araçları Kullanmak )
TEHDİT ( Suçun Mağdur Sayısınca Oluşacağı Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SUÇUN MAĞDUR SAYISINCA OLUŞACAĞI ( Tehdit - Tek Suç Kabul Edilerek Sanığa Noksan Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Kısa Aralıklarla Bir Çok İşyerine Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde - TCK. 80. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD9.9.2004E. 2004/8796 K. 2004/6495"ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçunda Geçmesi Gereken Süre ve Başlangıcı )
SAHTE PARA TEDAVÜLE KOYMAK SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Terkininde Süre ve Başlangıcı )
PARALARDA SAHTECİLİK SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Terkininde Geçmesi Gereken Süre ve Başlangıcı )
SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçuna İlişkin Kaydın Silinmesinin Sahtecilik Suçlarına İlişkin Süreye Tabi Olması )
SÜRE VE BAŞLANGICI ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçundan Dolayı Verilen Cezanın Adli Sicil Kaydından Terkini Talebi - Sahtecilik Suçuna İlişkin Sürenin Uygulanması Gereği )"
Y8.CD20.9.2004E. 2003/262 K. 2004/6899"TABANCA RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Zoralımına Karar Vermek Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Yetkili Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
TABANCANIN ZORALIMINA KARAR VERMEDE GÖREV ( Asıl Davaya Bakmakla Yetkili Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Tabanca Ruhsatının Yenilenmemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Tabanca Ruhsatının Yenilenmemesi Nedeniyle Zoralımına Karar Vermek - Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD20.9.2004E. 2003/301 K. 2004/6900"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Tabancada Bulunması Gereken Azami Namlu Uzunluğu ve Tüm Uzunluk )
TABANCA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Namlu Uzunluğu ve Tüm Uzunluk Konusundaki Azami Sınırlar )
NAMLU UZUNLUĞU VE TÜM UZUNLUK HUSUSLARINDA BULUNMASI GEREKEN AZAMİ SINIRLAR ( Tabanca Niteliğinin Tesbitinde )"
Y8.CD20.9.2004E. 2003/5777 K. 2004/6858"TEKERRÜR ( Aynı Suçtan Mükerrir Olan Sanık - TCK. 522 /son Madde ve Fıkrası Uyarınca Lehe Olan Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANAMAMASI ( TCK. 522 /son Madde ve Fıkrası Uyarınca - Aynı Suçtan Mükerrir Olan Sanık )"
Y8.CD20.9.2004E. 2004/8490 K. 2004/6827"KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Taleple İlgili Olarak Temyiz İncelemesinde Bir Karar Verilmiş Olması )
TEMYİZDE HAKKINDA KARAR VERİLMİŞ HUSUSLAR ( Karar Düzeltme Talebine Konu Edilemeyecekleri )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK ( Temyizde Hakkında Karar Verilmiş Hususların Karar Düzeltme Talebine Konu Edilemeyeceği )"
Y8.CD22.9.2004E. 2003/5959 K. 2004/6996"TEKERRÜRE ESAS ALINAN GEÇMİŞ MAHKUMİYET ( Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmesi - Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gereği )
ADLİ SİCİLDEN SİLİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Tekerrüre Esas Alınan Geçmiş Mahkumiyet - Tekerrüre Esas Alınamayacağının Gözetilmesi Gereği )"
Y8.CD23.9.2004E. 2003/5720 K. 2004/7074"İDDİANAMENİN SANIĞA TEBLİĞİ İLE DURUŞMA ARASINDA BİR HAFTADAN AZ SÜRE BULUNMASI ( Sanığa Duruşmaya Ara Verilmesini İsteyebileceğinin Hatırlatılması Gereği )
DURUŞMAYA ARA VERİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİNİN SANIĞA HATIRLATILMASI GEREĞİ ( İddianamenin Sanığa Tebliği ile Duruşma Arasında Asgari 1 Hafta Süre Bulunmaması )
DURUŞMANIN ERTELENMESİNİ İSTEME HAKKININ SANIĞA HATIRLATILMASI GEREĞİ ( İddianamenin Sanığa Tebliği ile Duruşma Tarihi Arasında Asgari 1 Hafta Süre Bulunmaması Nedeniyle )"
Y8.CD23.9.2004E. 2003/6895 K. 2004/7012"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Dededen Kalma Antika Silah İddiası - Kriminal Polis Laboratuvarından Düşünce Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )
SİLAHIN ANTİKA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kriminal Polis Laboratuvarından Düşünce Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ANTİKA SİLAH ( Sanığın Dededen Kalma Antika Silah İddiası - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık/Kriminal Polis Laboratuvarından Düşünce Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği )"
Y8.CD28.9.2004E. 2004/8758 K. 2004/7188"RUHSAT SAHİBİNİN ÖLÜMÜ ( İdarece Emanete Alınan Ölen Adına Taşıma Ruhsatlı Silahın Zoralımı - 6 Aylık Süre İçinde Devri De Yapılmamış Olması Halinde Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
İDARECE EMANETE ALINAN ÖLEN ADINA TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIN ZORALIMI ( 6 Aylık Süre İçinde Devri De Yapılmamış Olması Halinde Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
GÖREV ( İdarece Emanete Alınan Ölen Adına Taşıma Ruhsatlı Silahın Zoralımı - 6 Aylık Süre İçinde Devri De Yapılmamış Olması Halinde Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD30.9.2004E. 2003/1148 K. 2004/7336"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yoluna Duvar Yapmak Suretiyle Tecavüz Eden Sanığın İddianame Düzenlendikten Sonra Yola Odun Yığmak Suretiyle Yeniden Tecavüz Etmesinin Yeni Bir Suç Oluşturacağı )
KÖY YOLUNA DUVAR YAPMAK SURETİYLE TECAVÜZ EDEN SANIĞIN İDDİANAME DÜZENLENDİKTEN SONRA YOLA ODUN YIĞMAK SURETİYLE YENİDEN TECAVÜZDE BULUNMASI ( Yeni Bir Suç Oluşturacağı )
İDDİANAME DÜZENLENDİKTEN SONRA YENİDEN SUÇ TEŞKİL EDEN BİR EYLEMDE BULUNAN SANIK ( Eyleminin Yeni Bir Suç Oluşturması - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu )"
Y8.CD4.10.2004E. 2003/5866 K. 2004/7370"ÇOCUĞU KENDİ HALİNE TERKETMEK SUÇU ( Çocuğu Yatsı Namazı Kılan Cemaatin Görebileceği Şekilde Caminin Ayakkabılığına Bırakan Sanık - Kendi Başına Terketme Unsuru Oluşmadığından Suçun Oluşmayacağı )
KENDİ BAŞINA TERKETME UNSURUNUN BULUNMAMASI ( Çocuğunu Yatsı Namazı Kılan Cemaatin Görebileceği Şekilde Caminin Ayakkabılığına Bırakan Sanık - Çocuğu Kendi Haline Terketmek Suçunun Oluşmayacağı )
CAMİNİN AYAKKABILIĞINA YATSI NAMAZINI KILMAKTA OLAN CEMAATİN GÖREBİLECEĞİ ŞEKİLDE KÜÇÜK ÇOCUĞUNU BIRAKARAK TERKEDEN KADIN ( Kendi Başına Terk Unsuru Bulunmadığından Çocuğu Kendi Haline Bırakma Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD6.10.2004E. 2004/8755 K. 2004/7465"CEZA EHLİYETİ ( Bulunmaması Sebebiyle Sanık Hakkında Ceza Tayinine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Cezai Ehliyetinin Bulunmaması Sebebiyle Sanık Hakkında Ceza Tayinine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD11.10.2004E. 2003/5985 K. 2004/7653"SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Geceleyin 00.30 Sıralarında Lokanta İçerisinde Tabanca İle Çok Sayıda - Eylemin Korku Kaygı Veya Panik Yaratma Suçunu Oluşturduğu )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATMA SUÇU ( Sanığın Geceleyin 00.30 Sıralarında Lokanta İçerisinde Tabanca İle Çok Sayıda Ateş Etmesi )"
Y8.CD18.10.2004E. 2003/5494 K. 2004/7773"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇU ( El Yapımı Olup Çalışmayan ve Fişek Patlatmayan Tabancanın Silah Olarak Kabul Edilemeyeceği )
EL YAPIMI OLUP ÇALIŞMAYAN VE FİŞEK PATLATAMAYAN TABANCA ( Silah Niteliği Bulunmadığından Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşmayacağı )
SİLAH NİTELİĞİ BULUNMAYAN TABANCA ( El Yapımı Olup Çalışmayan ve Fişek Patlatmayan Tabanca - Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD21.10.2004E. 2003/234 K. 2004/7974"ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI KARARI ( Önceki Hükümlülük Kararını Vermiş Mahkeme Başkanına Ait Olduğu - Durumun İlgili Mahkemeye Bildirilmesi İle Yetinilmesi Gereği/Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına Karar Verilemeyeceği )
GÖREV ( Şartla Tahliyenin Geri Alınması Kararı - Kararın Önceki Hükümlülük Kararını Vermiş Mahkeme Başkanına Ait Olması/Durumun İlgili Mahkemeye Bildirilmesi İle Yetinilmesi Gereği )"
Y8.CD21.10.2004E. 2003/6410 K. 2004/7885"HAZİNE ARAZİSİNE TEL ÖRGÜ ÇEKMEK ( Sanığın Eylemi Hukuki Çekişme Niteliğinde Olup Sınır Bozma Suçunu Oluşturmayacağı )
SINIR BOZMA ( Sanığın Hazine Arazisine Tel Örgü Çekme Eylemi - Hukuki Çekişme Niteliğinde Olup Suç Oluşturmayacağı )
HUKUKİ ÇEKİŞME NİTELİĞİ ( Sanığın Hazine Arazisine Tel Örgü Çekme Eylemi - Suç Oluşturmayacağı/Sınır Bozma )"
Y8.CD25.11.2004E. 2003/9718 K. 2004/9181"KÖY MUHTARLARININ SİLAH TAŞIMALARI ( Görevleri Boyunca Zati ve Demirbaşa Kayıtlı Silahları Taşımalarında Suç Unsuru Bulunmadığı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Köy Muhtarlarının Görevleri Boyunca Zati ve Demirbaşa Kayıtlı Silahları Taşımalarında Suç Unsuru Bulunmadığı )
ZATİ VE DEMİRBAŞA KAYITLI SİLAHLAR ( Köy Muhtarlarının Görevleri Boyunca Zati ve Demirbaşa Kayıtlı Silahları Taşımalarının 6136 S.K.'A Aykırılık Oluşturmayacağı )"
Y8.CD6.12.2004E. 2003/7673 K. 2004/9556"DURUŞMADAN VARESTE TUTULMA ( Sanığın Talimatla İfadesi Alındığı Sırada İsteyip İstemediği Sorulmadan Sorguya Çekilmesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
TALİMATLA İFADE ALINMASI ( Duruşmadan Vareste Tutulmayı İsteyip İstemediği Sanığa Sorulmadan Sorguya Çekilmesi - Yasaya Aykırılığı )
SORGULAMA ( Sanığın Talimatla İfadesi Alındığı Sırada Duruşmadan Vareste Tutulmayı İsteyip İstemediği Sanığa Sorulmadan Sorguya Çekilmesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Talimatla İfadesi Alındığı Sırada Duruşmadan Vareste Tutulmayı İsteyip İstemediği Sanığa Sorulmadan Sorguya Çekilmesi )"
Y8.CD6.12.2004E. 2003/7683 K. 2004/9564"MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Dozer İle Köy Merasından Yol Açmak Suretiyle Meranın Aynına Tecavüz Etmesi - Beraat Hükmü Verilemeyeceği )
YOL AÇMAK ( Sanığın Dozer İle Köy Merasında/Meranın Aynına Tecavüz Oluşturacağı - Beraat Hükmü Verilemeyeceği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dozer İle Köy Merasından Yol Açmak Suretiyle Meranın Aynına Tecavüz Etmesi )"
Y8.CD9.12.2004E. 2003/8686 K. 2004/9716"ŞARTLI ERTELEME ( 4616 S.K. Uyarınca - İşlenen Hakaret ve Saldırgan Sarhoşluk Suçlarının Önceki Cürüm İle Aynı Cins Olmadığı Gibi Daha Ağır Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları da Gerektirmediği/Erteli Davaya Devam Edilemeyeceği )
ERTELEME KARARININ KALDIRILAMAYACAĞI ( 4616 S.K. Uyarınca Verilen - İşlenen Hakaret ve Saldırgan Sarhoşluk Suçlarının Önceki Cürüm İle Aynı Cins Olmadığı Gibi Daha Ağır Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları da Gerektirmediği )"
Y8.CD15.12.2004E. 2003/10149 K. 2004/9921"ANTİKA SİLAHLAR İÇİN VERİLEN RUHSAT ( Bulundurma Ruhsatı Niteliğinde Olması - Taşıma Hakkı Sağlamayacağı )
BULUNDURMA RUHSATI NİTELİĞİ ( Antika Silahlar İçin Verilen Ruhsata Dayanarak Silahın Taşınamayacağı )
TAŞIMA RUHSATI NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Antika Silahlar İçin Verilen Ruhsatın Sadece Bulundurma Hakkını Kapsaması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Antika Silah İçin Verilen Ruhsatın Sadece Bulundurma Hakkını Kapsaması - Taşıma Hakkı Tanımayacağı )"
Y8.CD15.12.2004E. 2003/9496 K. 2004/9963"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkideki Farklı Mera Parsellerine/Ayrı Suç Oluşturacağı - Ek İddianame İle Dava Açılması Gereği )
MERAYA TECAVÜZ ( Aynı Mevkideki Farklı Parsellere/Ayrı Suç Oluşturacağı - Ek İddianame İle Dava Açılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gereği )
EK İDDİANAME İLE DAVA AÇILMASI ( Sanığın Aynı Mevkideki Farklı Mera Parsellerine Tecavüzü - Ayrı Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD22.12.2004E. 2003/10110 K. 2004/10200"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇU ( Ateşli Silahın Tabanca Sayılabilmesi İçin Yivli Olma Koşulunun Suç Tarihinden Sonra Kaldırılması - Sanık Lehine Uygulama Yapılması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Silahın Tabanca Sayılabilmesi İçin Yivli Olma Koşulunun Suç Tarihinden Sonra Kaldırılması - Sanığın Lehine Olan Hükmün Uygulanması Gereği )
TABANCA SAYILABİLMESİ İÇİN SİLAHIN YİVLİ OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN SUÇ TARİHİNDEN SONRAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN DAHA SONRA KALDIRILMIŞ OLMASI ( Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması Gereği )
YİVLİ OLMAYAN SİLAHIN TABANCA SAYILMAYACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN SONRADAN KALDIRILMASI ( Sanık Lehine Olan Eski Hükmün Uygulanması Gereği )
SİLAHIN TABANCA SAYILMASI İÇİN YİVLİ OLMASI ŞARTI GETİREN SUÇ TARİHİNDEN SONRAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN SONRADAN KALDIRILMASI ( Sanık Lehine Olan Hükmün Uygulanması Gereği )"
Y8.CD17.1.2005E. 2005/1 K. 2005/3"EFRADA FENA MUAMELE ( C.Savcılığınca Verilen Takipsizlik Kararına Yapılan İtirazın Kabulü Halinde Kamu Davasının Açılmasına da Karar Verilmesi Gereği )
TAKİPSİZLİK KARARI ( C.Savcılığınca Verilen/Yapılan İtirazın Kabulü Halinde Kamu Davasının Açılmasına da Karar Verileceği - Efrada Fena Muamele )
KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Efrada Fena Muamele - C.Savcılığınca Verilen Takipsizlik Kararına Yapılan İtirazın Kabulü Halinde )"
Y8.CD24.1.2005E. 2003/7712 K. 2005/9"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Beyanı Hükme Esas Alınan Bilirkişinin Uzmanlık Alanı İle İncelemeye Konu Hususta Ehil Olup Olmadığı Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gereği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Beyanı Hükme Esas Alınan Bilirkişinin Uzmanlık Alanı İle İncelemeye Konu Hususta Ehil Olup Olmadığı Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanması Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
SUSTALI BIÇAK ( Namlusu Otomatik Olarak Açıldığında Namlusunun Sabit Kalmasını Sağlayan Sabitleme Mandalının Sağlam Olup Olmadığı Konusunda Görüşü Alınmadan Eksik Soruşturma İle Yazılı Biçimde Mahkumiyet Hükmü Kurulması İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD24.1.2005E. 2003/9296 K. 2005/7"HÜKMÜN KONUSU ( İddianamede Gösterilen Eylemden İbaret Bulunması - Sanığın Dava Konusu Olmayan Eylemden Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN EYLEM ( Sanığın Dava Konusu Olmayan Eylemden Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği - Hükmün Konusunun İddianamede Gösterilen Eylemden İbaret Bulunması )
DAVA KONUSU OLMAYAN EYLEMDEN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Hükmün Konusunun İddianamede Gösterilen Eylemden İbaret Bulunması )"
Y8.CD25.1.2005E. 2003/11308 K. 2005/89"MESKUN MAHALDE SİLAH KULLANMAK SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
SİLAHLA MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Bin Küsurunun Atılması Mecburiyeti )
BİN KÜSURUNUN ATILMASI MECBURİYETİ ( Para Cezalarında )"
Y8.CD25.1.2005E. 2004/9711 K. 2005/64"SİLAHLA ŞARTLI TEHDİT ( Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediği Gözetilmemesinin İsabetsizliği )
MÜTECAVİZ SARHOŞLUK ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Mütecaviz Sarhoşluk Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında Dolduğu - Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Silahla Şartlı Tehdit - Sanığın Müştekinin Yönetimindeki Taksi İle Kast Ettiği Pavyon Önüne Henüz Gelmeden Otomobilin Güvenlik Güçleri Tarafından Durdurulması Suretiyle Henüz Sonucun Elde Edilmediğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )"
Y8.CD25.1.2005E. 2005/2 K. 2005/105"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Zamanaşımı Süresinin İki Yıl Olduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Mahkumiyet Kararının İnceleme Tarihi İtibariyle TCK'nun 104/2. Maddesinde Öngörülen İki Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçtiği - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )"
Y8.CD26.1.2005E. 2003/11332 K. 2005/123"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( Evini Taşıyan Sanık - Yetkili Merciden Nakil İzni Almamasının İdari İşlem Eksikliği Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği )
TABANCA NAKİL İZNİ ( Yetkili Merciden İzni Alınmamasının İdari İşlem Eksikliği Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği - Bulundurma Ruhsatlı Tabanca )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca/Evini Taşıyan Sanık - Yetkili Merciden Nakil İzni Almamasının İdari İşlem Eksikliği Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD26.1.2005E. 2003/11549 K. 2005/181"GEREKÇESİZ HÜKÜM KURULAMAMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu )
6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Mahkemece Gerekçesiz Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD26.1.2005E. 2003/11673 K. 2005/183"RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN MÜSADERESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatı İptal Edilen Silahın Müsaderesi Talebiyle Açılan Davada )
SİLAHIN RUHSATI İPTAL EDİLDİĞİNDEN MÜSADERESİ TALEBİ ( Görevli Mahkeme )
ZORALIM DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatı İptal Edilen Silah İçin Açılan )"
Y8.CD27.1.2005E. 2003/10678 K. 2005/188"YARALAMA VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇLARI ( Davaların Birlikte Görülmesi Gerekirken Silah Bulundurma Suçundan Dolayı Suçüstü Hükümlerinin Uygulanmasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği )
SİLAHLA YARALAMA VE RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇLARI ( Davaların Birlikte Görülmesi Gerekirken Silah Bulundurma Suçundan Dolayı Suçüstü Hükümlerinin Uygulanmasının Savunma Hakkını İhlal Niteliği )
SUÇÜSTÜ YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI ( Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçuyla Aynı Tabancayla İşlenen Yaralama Suçundan Birlikte Yargılama Yapılması Gereği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇUYLA AYNI TABANCAYLA İŞLENEN YARALAMA SUÇUNDAN BİRLİKTE YARGILAMA YAPILMASI GEREĞİ ( Suçüstü Usulüne Göre Yargılama Yapılmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Açılan Davanın Aynı Tabancayla İşlenen Yaralama Suçundan Açılan Davayla Birlikte Görülmesi Gerekirken Suçüstü Hükümlerine Göre Yargılama Yapılmış Olması )"
Y8.CD28.1.2005E. 2005/348 K. 2005/270"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Tebligattan İtibaren 6 Ay İçinde Ruhsatını Yeniletmeyen Silah Sahibinin Ruhsatının İptali İle Silahın Zaptedileceği ve Yine 6 Ay İçinde Kendi İsteği de Nazara Alınarak Silah Satın Almaya Hak Kazanmış Kişilere Devredebileceği )
RUHSATIN YENİLETİLMEMESİ ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık - Tebligattan İtibaren 6 Ay İçinde Ruhsatını Yeniletmeyen Silah Sahibinin Ruhsatının İptali İle Silahın Zaptedileceği )
SİLAH RUHSATININ İPTALİ ( Tebligattan İtibaren 6 Ay İçinde Ruhsatını Yeniletmeyen Silah Sahibinin Ruhsatının İptali İle Silahın Zaptedileceği ve Yine 6 Ay İçinde Kendi İsteği de Nazara Alınarak Silah Satın Almaya Hak Kazanmış Kişilere Devredebileceği )
SİLAHIN DEVREDİLMESİ ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık - Tebligattan İtibaren 6 Ay İçinde Ruhsatını Yeniletmeyen Silah Sahibinin Ruhsatının İptali İle Silahın Zaptedileceği ve Yine 6 Ay İçinde Kendi İsteği de Nazara Alınarak Silah Satın Almaya Hak Kazanmış Kişilere Devredebileceği )"
Y8.CD31.1.2005E. 2003/10240 K. 2005/329"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş ve İşlediği Suçun Farik Mümeyyizi Olduğu Anlaşılan Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında TCK.nun 58/4 Delaletiyle Aynı Yasanın 54. Maddesinin 1. Fıkrası 2. Bendi Uygulanacağı )
SUÇ TARİHİNDE 18 YAŞINI BİTİRMEMİŞ SANIK ( İşlediği Suçun Farik Mümeyyizi Olduğu Anlaşılan Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında TCK.nun 58/4 Delaletiyle Aynı Yasanın 54. Maddesinin 1. Fıkrası 2. Bendi Uygulanacağı )
SAĞIR VE DİLSİZ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş ve İşlediği Suçun Farik Mümeyyizi Olduğu Anlaşılan Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında TCK.nun 58/4 Delaletiyle Aynı Yasanın 54. Maddesinin 1. Fıkrası 2. Bendi Uygulanacağı )
TERCÜMANA TAKDİR EDİLEN ÜCRET ( Yargılama Gideri Olarak Sanığa Yükletilmesi Bozmayı Gerektirdiği - Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında )"
Y8.CD31.1.2005E. 2003/10291 K. 2005/322"ZORALIMA KARAR VERİLMESİ ( Suça Konu 3 Adet Tabanca ve Mermilerin 6136 Sayılı Yasanın 12 /Son Madde ve Fıkrası Yerine Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
PARA CEZASI ( TCK.nun 30. Maddesinin 2. Fıkrasındaki "Bir" Sözcüğünün "Bin" Olarak Değiştirilmiş Bulunması Karşısında Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bin" Lira Küsurunun Atılması Zorunlu Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suça Konu 3 Adet Tabanca ve Mermilerin 6136 Sayılı Yasanın 12 /Son Madde ve Fıkrası Yerine Zoralımına Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD31.1.2005E. 2005/356 K. 2005/330"HIRSIZLIK ( Rızaları Olmaksızın Suçta Kullanılan Silahların Sahiplerine İadesi Yerine Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )
SUÇTA KULLANILAN SİLAHLARIN İADESİ ( Hırsızlık - Rızaları Olmaksızın Suçta Kullanılan Silahların Sahiplerine İadesi Yerine Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )
MÜSADERE ( Hırsızlık - Rızaları Olmaksızın Suçta Kullanılan Silahların Sahiplerine İadesi Yerine Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
Y8.CD1.2.2005E. 2004/7135 K. 2005/331"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )
AĞIR PARA CEZASI ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )
TEKERRÜR ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ağır Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Nedeniyle Hakkında Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın ( 1 ) Gün Arttırılabileceği )"
Y8.CD1.2.2005E. 2005/350 K. 2005/379"GECELEYİN MESKEN MASUNİYETİNİ İHLAL ( Sanığın 23.4.1999 Tarihinden Önce İşlemiş Bulunduğu Suçlardan Dolayı Tayin Olunan Tecilli Cezanın 4616 S.K Kapsamında Kalması Karşısında TCK'nun 95/2 Maddesi Uyarınca Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
TECİLLİ CEZA ( Geceleyin Mesken Masuniyetini İhlal - Sanığın 23.4.1999 Tarihinden Önce İşlemiş Bulunduğu Suçlardan Dolayı Tayin Olunan Tecilli Cezanın 4616 S.K Kapsamında Kalması Karşısında TCK'nun 95/2 Maddesi Uyarınca Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
AYNEN İNFAZA KARAR VERİLEMEME ( Sanığın 23.4.1999 Tarihinden Önce İşlemiş Bulunduğu Suçlardan Dolayı Tayin Olunan Tecilli Cezanın 4616 S.K Kapsamında Kalması Karşısında TCK'nun 95/2 Maddesi Uyarınca )
ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA KALAN SUÇ ( Sanığın 23.4.1999 Tarihinden Önce İşlemiş Bulunduğu Suçlardan Dolayı Tayin Olunan Tecilli Cezanın - TCK'nun 95/2 Maddesi Uyarınca Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD2.2.2005E. 2003/11338 K. 2005/399"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( İlgili Merciden Suç Konusu Bıçaklara İlişkin Sipariş Belgesi ve Fatura Getirtilerek Suça Konu Eşyanın Faturada Açıkça "Hançer" ya da "Kama" Olarak Türkçe veya İngilizce Olarak Gösterilip Gösterilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
BIÇAKLARA İLİŞKİN SİPARİŞ BELGESİ VE FATURASI ( Getirtilerek Suça Konu Eşyanın Faturada Açıkça "Hançer" ya da "Kama" Olarak Türkçe veya İngilizce Olarak Gösterilip Gösterilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
SUÇ KONUSU EŞYANIN NİTELİĞİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Bıçaklara İlişkin Sipariş Belgesi ve Fatura Getirtilerek Suça Konu Eşyanın Faturada Açıkça "Hançer" ya da "Kama" Olarak Türkçe veya İngilizce Olarak Gösterilip Gösterilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.2.2005E. 2003/11646 K. 2005/426"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA İDDİASI ( Emekli Polisin Zati Demirbaş Olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Aldığı Silahı Emekli Kimlik Kartına İşletmemiş Olmasının Suç Oluşturmayacağı )
EMEKLİ POLİSİN ZATİ DEMİRBAŞ OLARAK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALDIĞI SİLAHI EMEKLİ KİMLİK KARTINA İŞLETMEMESİ ( İdari İşlem Eksikliği Niteliği - Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Oluşmayacağı )
SİLAH BULUNDURMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Emekli Polis Olan Sanığın Zati Demirbaş Olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Aldığı Silahı Emekli Kimlik Kartına İşletmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olması )
POLİS EMEKLİSİ OLAN SANIĞIN ZATİ DEMİRBAŞ OLARAK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALDIĞI SİLAHI EMEKLİ KİMLİK KARTINA İŞLETMEMESİ ( İdari İşlem Eksikliği Niteliği - Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD3.2.2005E. 2005/384 K. 2005/510"PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilip Ağır Para Cezasına İndirilerek Her İki Suç Nedeniyle Sanığa Tayin Edilen Toplam ve Sonuç Ağır Para Cezasının da İndirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilip Ağır Para Cezasına İndirilerek Her İki Suç Nedeniyle Sanığa Tayin Edilen Toplam ve Sonuç Ağır Para Cezasının da İndirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )"
Y8.CD8.2.2005E. 2005/354 K. 2005/524"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Sanığa Silahı Teslim Etmesi İçin Çıkartılan Tebligatın Tebliğ Olunmasına Rağmen 6 Aylık İade Süresinden Sonra Silahın Teslim Edilmesi - 6136 S.K Md. 13/1 Uyarınca Hapis ve Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )
6 AYLIK İADE SÜRESİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak - Sanığa Silahı Teslim Etmesi İçin Çıkartılan Tebligatın Tebliğ Olunmasına Rağmen 6 Aylık İade Süresinden Sonra Silahın Teslim Edilmesi/6136 S.K Md. 13/1 Uyarınca Hapis ve Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )
SİLAH TESLİMİ İÇİN ÇIKARTILAN TEBLİGAT ( Tebliğ Olunmasına Rağmen 6 Aylık İade Süresinden Sonra Silahın Teslim Edilmesi - 6136 S.K Md. 13/1 Uyarınca Sanığın Hapis ve Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )"
Y8.CD14.2.2005E. 2004/10173 K. 2005/529"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Tutanak Düzenleyicilerinden Olayı Görüp Görmedikleri ve Gördülerse Buna İlişkin Bilgilerin Sorulmadığı Anlaşıldığından Bu İfade ve Tutanakta Adı Geçenlerin Bu Yönde Beyanlarının Alınması Gerektiği )
TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİ ( Olayı Görüp Görmedikleri ve Gördülerse Buna İlişkin Bilgilerin Sorulmadığı Anlaşıldığından Bu İfade ve Tutanakta Adı Geçenlerin Bu Yönde Beyanlarının Alınması Gerektiği - Toplu Silah Kaçakçılığı )
TANIK BEYANI ( Toplu Silah Kaçakçılığı - Tutanak Düzenleyicilerinden Olayı Görüp Görmedikleri ve Gördülerse Buna İlişkin Bilgilerin Sorulmadığı Anlaşıldığından Bu İfade ve Tutanakta Adı Geçenlerin Bu Yönde Beyanlarının Alınması Gerektiği )"
Y8.CD22.2.2005E. 2004/9010 K. 2005/611"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Diğer Sanıktan Satın Aldığı Bir Adet Tabancayı Kişisel İhtiyacına Binaen Farklı Bir Miktara Satmaktan İbaret Eyleminin 6136 Sayılı Yasanın 13/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
KİŞİSEL İHTİYAÇ İÇİN SATILAN TABANCA ( Sanığın Diğer Sanıktan Satın Aldığı Bir Adet Tabancayı Kişisel İhtiyacına Binaen Farklı Bir Miktara Satmaktan İbaret Eyleminin 6136 Sayılı Yasanın 13/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD23.2.2005E. 2003/7478 K. 2005/679"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİM TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Silahlı Saldırı Eylemine Kalkışmış Olmalarına Göre Suçun Oluştuğu )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜLE YARDIM ETMEK ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
TEŞEKKÜL KAVRAMI ( Cürüm İşlemek İçin Oluşturma - Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları Halinde Suçun Oluşacağı )
İŞBİRLİĞİ VE ORGANİZASYON ( Sanıklar Bir Kişinin Önderliğinde Bir Araya Gelerek Sürekli Olarak Önceden Bilinmeyen Sayı ve Nitelikteki Suçları İşlemek İçin Örgütlenmiş Olmaları - Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )
SİLAHLI SALDIRI ( Sanıkların Tam Bir İşbirliği ve Organizasyon İçerisinde Bir Kişinin Öldürülmesi İçin Plan Yapmışlar ve Gözdağı Verilmesi Amacıyla Kalkışmış Olmalarına Göre Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma Suçunun Oluşacağı )"
Y8.CD25.2.2005E. 2003/8606 K. 2005/731"KANUN DIŞI YAKALAMA VE TUTUKLAMA ( Yasaya Uygun Gözaltına Alınıp Makul Sürede Serbest Bırakılan Kişi Lehine Tazminat Hakkı Doğmadığı )
466 SAYILI KANUNA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Yasaya Uygun Gözaltına Alınıp Makul Sürede Serbest Bırakılan Kişi Lehine Tazminat Hakkı Doğmadığı )
YASAYA UYGUN GÖZALTINA ALINMA ( Makul Sürede Serbest Bırakılan Kişi Lehine Tazminat Hakkı Doğmadığı )"
Y8.CD1.3.2005E. 2003/13683 K. 2005/760"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Men Kararının İnfazında da Bulunmadıkları Anlaşılmakla 3091 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Bu Tarihli Men Kararının İnfazının Yapılacağı Yer Tarih Ve Saatin Sanıklara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
MEN KARARININ İNFAZI ( 3091 Sayılı Yasanın 8. Maddesi Uyarınca Bu Tarihli Men Kararının İnfazının Yapılacağı Yer Tarih ve Saatin Sanıklara Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
YARGILAMA GİDERİ ( Sanıklardan Eşitlikle Yerine Müştereken Tahsiline Karar Verilmesi asaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD2.3.2005E. 2003/10975 K. 2005/805"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Yerlerden Olup Olmadığı Bu Nitelikte İse Savunma Gözönüne Alınarak Sanığa Ev Yapabileceğine Dair Muhtarlık veya Kaymakamlık İzni Verilip Verilmediği Belirlendikten Sonra Hükmedilmesi Gereği )
MUHTARLIK VEYA KAYMAKAMLIK İZNİ ARAŞTIRILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Taşınmazın Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Yerlerden Olup Olmadığı Bu Nitelikte İse Savunma Gözönüne Alınarak Sanığın Ev Yapabileceğine Dair )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/10558 K. 2005/1014"KEŞİF SIRASINDA DİNLENEN TEKNİK BİLİRKİŞİ ( Yemin Verilmemesi Suretiyle CMUK.un 72. Maddesine Aykırı Davranıldığı )
YEMİN ( Keşif Sırasında Dinlenen Ve Raporu Hükme Esas Alınan Teknik Bilirkişiye Verilmemesi Suretiyle CMUK.un 72. Maddesine Aykırı Davranıldığı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Sırasında Dinlenen Ve Raporu Hükme Esas Alınan Teknik Bilirkişiye Yemin Verilmemesi Suretiyle CMUK.un 72. Maddesine Aykırı Davranıldığı )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/10562 K. 2005/1010"KATİP İMZASI ( Sanığın Savunmasının Alındığı Oturuma Ait Duruşma Tutanağında Bulunmamasının Hatalı Olduğu )
DAVA KONUSU YERİN DEĞERİ ( Keşif Yapılarak Mahalli Bilirkişiler Aracılığıyla Değeri Tesbit Olunarak Sanık Hakkında TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
KEŞİF ( Dava Konusu Yerin Mahalli Bilirkişiler Aracılığıyla Değeri Tesbit Olunarak Sanık Hakkında TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Yerin Mahalli Bilirkişiler Aracılığıyla Değeri Tesbit Olunarak Sanık Hakkında TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/10585 K. 2005/1015"MALA ZARAR VERMEK ( Suça Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle 1.440.000.000 Lira Olan Değerinin Paranın Satın Alma Gücü Ve Ekonomik Koşullara Göre Normal Olduğu Gözetilmeden "Pek Fahiş" Kabulüyle Sanıkların Cezasından Artırım Yapılması Bozmayı Gerektirdiği )
SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Suç Tarihi İtibariyle 1.440.000.000 Lira Olmasına Göre Paranın Satın Alma Gücü Ve Ekonomik Koşullara Göre Normal Olduğu Gözetilmeden "Pek Fahiş" Kabulüyle Sanıkların Cezasından Artırım Yapılması Bozmayı Gerektirdiği - Mala Zarar Verme )
PEK FAHİŞ ZARAR VERME ( Suça Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle 1.440.000.000 Lira Olan Değerinin Paranın Satın Alma Gücü Ve Ekonomik Koşullara Göre Normal Olduğu Gözetilmeden Cezasından Artırım Yapılması Bozmayı Gerektirdiği - Mala Zarar Verme )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/10652 K. 2005/1011"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yolun Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı Fakat Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
YOLUN BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmadığı - Fakat Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Davaya Konu Yolun Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmadığı Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/11627 K. 2005/1009"RUHSAT SÜRESİNİN DOLMASI ( Yapılan Tebligata Rağmen Silah Ruhsatını Yeniletmeyen Sanık - Silahın Zoralımı Hakkındaki Talep Üzerine Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
TEBLİGATA RAĞMEN SİLAH RUHSATINI YENİLETİLMEMESİ ( Silahın Zoralımı Hakkındaki Talep Üzerine Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
GÖREV ( Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle Silahın Zoralımı Hakkındaki Talep Üzerine Duruşma Açılarak Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gerekirken Görevsiz Sulh Ceza Mahkemesince Evrak Üzerinde Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/12762 K. 2005/1013"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylünün Öteden Beri Ortaklaşa Kullandığı Ve Hukuk Mahkemesinin Kararıyla Da Yol Olduğu Saptanmış Bulunan Köy Yoluna Tel Örgü Çekmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri Anlaşılmakla Suçun Oluştuğu )
KÖYLÜNÜN ORTAKLAŞA KULLANDIĞI YOL ( Mahkeme Kararıyla Yol Olduğu Saptanmış Bulunan Köy Yoluna Tel Örgü Çekmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri Anlaşılmakla Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluştuğu )
MAHKEME KARARIYLA YOL OLDUĞU SAPTANAN YER ( Köy Yoluna Tel Örgü Çekmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri Anlaşılmakla Sanıkların Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunu İşlediği )
KÖY YOLUNA TEL ÖRGÜ ÇEKMEK ( Köylünün Öteden Beri Ortaklaşa Kullandığı Ve Hukuk Mahkemesinin Kararıyla Da Yol Olduğu Saptanmış Bulunan Köy Yoluna Çekmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri Anlaşılmakla Sanıkların Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunu İşlediği )"
Y8.CD7.3.2005E. 2003/7101 K. 2005/1019"3091 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( İkinci Kez Verilen İdarenin Men Kararının İnfaz Edilmesi Nedeniyle Sanıklara Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluştuğu Anlaşılmakla Sanıkların Cezalandırılmaları Gereği )
İDARENİN MEN KARARI ( Kararının Usulüne Uygun İnfazından Sonra Taşınmazda Üstün Hakkı Olduğunu Kanıtlayarak Mahkeme Kararıyla Kendilerine Teslimini Sağlamadan Yeniden Tecavüz Etmeleri Nedeniyle 3091 Sayılı Kanuna Aykırılığın Oluşması Nedeniyle Sanıkların Cezalandırılmaları Gereği )
TAŞINMAZA TECAVÜZ ( İkinci Kez Verilen İdarenin Men Kararı - Taşınmazda Üstün Hakkı Olduğunu Kanıtlayarak Mahkeme Kararıyla Kendilerine Teslimini Sağlamadan Yeniden Tecavüz Etmeleri Nedeniyle Sanıklara Atılı Suçun Yasal Unsurlarının Oluştuğu )"
Y8.CD8.3.2005E. 2003/11204 K. 2005/1025"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Evinde Yapılan Arama Sırasında Elde Edilen Tabancaların Sayısına Göre Sanığın Satmak Amacıyla Tabancaları Bulundurduğunun Anlaşılması Karşısında Yasanın 12/1. Maddesi Uyarınca Ceza Tayini Gereği )
EVDE YAPILAN ARAMA SIRASINDA BULUNAN TABANCA ( Sayısına Göre Sanığın Satmak Amacıyla Tabancaları Bulundurduğunun Anlaşılması Karşısında 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Maddesi Uyarınca Ceza Tayini Gereği )
SATMAK AMACIYLA TABANCA BULUNDURMAK ( Evinde Yapılan Arama Sırasında Elde Edilen Tabancaların Sayısına Göre 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Maddesi Uyarınca Ceza Tayini Gereği )"
Y8.CD8.3.2005E. 2003/13404 K. 2005/1051"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Devam Ettiğinden Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğu - Suça Konu Yerin Değerinin Mahalli Bilirkişice Tespiti Gereği )
SUÇ TARİHİ ( Eylemin Temadi Etmiş Olması Yargılama Sırasında Tecavüzün Sürdüğü Nazara Alınarak Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Yargılama Sırasında Tecavüzün Devam Etmesi - Tecavüz Devam Ettiğinden Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olarak Gösterilmesi Gereği )
SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Mahalli Bilirkişiden Sorularak Tespit Edilerek Sanık Hakkında TCK'nun 522. Maddesinin Uygulanması Gereği - Teknik Bilirkişinin Bildirdiği Değer Esas Alınarak Hüküm kurulmasının Hatalı Olduğu )"
Y8.CD8.3.2005E. 2003/13417 K. 2005/1050"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle Değeri - Normal Yerine Pek Fahiş Olarak Kabulü ile Fazla Ceza Tayin Edildiği )
SUÇA KONU YERİN DEĞERİ ( Ekonomik Koşullar ve Paranın Satın Alma Gücü Nazara Alındığında Normal Yerine Pek Fahiş Olarak Kabulü Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD9.3.2005E. 2003/10740 K. 2005/1113"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dava Konusu Taşınmaza Yaptığı Ahır Nedeniyle Müştekinin Taşkın Sonucu Zarara Uğraması - Uyuşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu )
3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Köyün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olmayan Taşınmaza Ahır Yaparak Bu Yeri İşgal Etmesi - Koşulların Gerçekleşmesi Durumunda 3091 Sayılı Yasaya Aykırılık Oluşturan Eylemin 765 sayılı TCK'nun 513/1-2. Maddesi Uyarınca Cezalandırılmasının Bozma Nedeni Oldğu )"
Y8.CD9.3.2005E. 2003/11073 K. 2005/1081"SANIĞIN ÖLDÜĞÜNÜN BELİRTİLMESİ ( Tebliğnamenin Tebliğine İlişkin Evrakta - Bu Hususun Mahallinde Araştırılıp Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )
TEBLİĞNAMENİN TEBLİĞİNE İLİŞKİN EVRAK ( Sanığın Öldüğünün Belirtilmiş Olması - Bu Hususun Mahallinde Araştırılıp Bir Karar Verilmesi Zorunluluğu )"
Y8.CD9.3.2005E. 2003/11123 K. 2005/1114"3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasını Taşkından Korumak Maksadiyle Dere Yatağına Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tarlasını Taşkından Korumak Maksadiyle Dere Yatağına Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
TARLAYI KORUMAK MAKSADIYLA DERE YATAĞINA MÜDAHALE ( Sanığın Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )"
Y8.CD9.3.2005E. 2003/11183 K. 2005/1082"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değeri - "Hafif" Kabulü Gerekirken "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
SUÇA KONU YERİN SUÇ TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( "Hafif" Kabulü Gerekirken "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI ( Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değerinin "Hafif" Kabulü Gerekirken "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesi/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Bozma Nedeni )"
Y8.CD9.3.2005E. 2003/11722 K. 2005/1116"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüzün Temadi Eden Niteliğine Göre Suç Tarihinin Temadinin Kesildiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetilmesi Gereği - Suç Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
TECAVÜZÜN TEMADİ EDEN NİTELİĞİ ( Dikkate Alınarak Suç Tarihinin Temadinin Kesildiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetilmesi Gereği - Suç Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
SUÇ TARİHİ ( Tecavüzün Temadi Eden Niteliğine Göre Suç Tarihinin Temadinin Kesildiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetileceği/Suç Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD9.3.2005E. 2004/10562 K. 2005/1121"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Hangi Sanığın Hangi Silahla Ayaklanmaya Katıldığının Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği Ayaklanma Sırasında Cezaevinde Tahribat Meydana Getirmek )
CEZAEVİNDE TAHRİBAT MEYDANA GELMESİ ( Arttırma Nedeni Olduğu Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma )"
Y8.CD9.3.2005E. 2004/11125 K. 2005/1054"6136 SAYILI KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Toplu Olarak Silah Ticareti Eylemini Gerçekleştirmeleri - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 12/2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu Gözetilmeden Aynı Yasanın 12/1. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
TEŞEKKÜL HALİNDE SİLAN TİCARETİ YAPMAK ( Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 12/2. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/10827 K. 2005/1138"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Tetkik Olunan Dosya Münderecatına Göre Davalı Hazine Vekilinin Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddiyle Hükmün İstem Gibi Onanması Gerektiği )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/11924 K. 2005/1164"SÜRESİNDE VERİLMEYEN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz İsteminin Reddi Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Süresinde Verilmeyen Diğer Bir Sanığın Temyiz Dilekçesi Hakkında İsteminin Reddi Gereği )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/12483 K. 2005/1203"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Niteliği Suç Tarihindeki Değeri Tecavüzün Şekli ve Kapsadığı Alan Konusunda Keşifte Dinlenilecek Yerel Bilirkişinin Anlatımına Başvurulması Gereği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Yerel Bilirkişinin Anlatımına Başvurulması Gereği/Yerin Niteliği Suç Tarihindeki Değeri Tecavüzün Şekli ve Kapsadığı Alan Konusunda )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13014 K. 2005/1153"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihinde 808.800.000 Liradan İbaret Değerinin Günün Ekonomik Koşulları Ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre "Hafif" Kabulü Gerektiği - "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
SUÇ TARİHİNDEKİ YERİN DEĞERİ ( 808.800.000 Lira Olması - Günün Ekonomik Koşulları Ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre "Hafif" Kabulü Gerektiği/"Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
PARANIN NORMAL VEYA HAFİF OLUŞU ( Suça Konu Yerin Suç Tarihinde 808.800.000 Liradan İbaret Değerinin Günün Ekonomik Koşulları Ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre "Hafif" Kabulü Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihinde 808.800.000 Liradan İbaret Değerinin "Hafif" Kabulü Gerektiği/"Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13043 K. 2005/1127"AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ ( Gözardı Edilerek Hüküm Tarihinde Geçerli Olan Tarifeye Göre Müdahil Vekiline Noksan Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Ücret Tarifesi Gözardı Edilerek Hüküm Tarihinde Geçerli Olan Tarifeye Göre Müdahil Vekiline Noksan Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
MÜDAHİL VEKİLİ ( Avukatlık Ücret Tarifesi Gözardı Edilerek Hüküm Tarihinde Geçerli Olan Tarifeye Göre Noksan Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13060 K. 2005/1150"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Köy Yoluna Gübre ve Moloz Döken Sanığın Zapt ve Tasarruf Kastının Araştırılması Gereği )
KÖY YOLUNA GÜBRE VE MOLOZ DÖKMEK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması İçin Sanığın Zapt ve Tasarruf Kastının Bulunması Gereği )
ZAPT VE TASARRUF KASTININ BULUNMASI GEREĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması İçin - Sanığın Köy Yoluna Gübre ve Moloz Dökmesi )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13130 K. 2005/1123"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Sonucu Kazanılmış Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Bozulmuş Olduğu Halde Sonuç Ceza Miktarının İndirilmesi Gerektiğinin Gözardı Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ÖNCEKİ HÜKMÜN BOZULMASI ( Kazanılmış Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Bozulmuş Olduğu Halde Sonuç Ceza Miktarının İndirilmesi Gerektiğinin Gözardı Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
CEZA MİKTARININ İNDİRİLMESİ GEREĞİ ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Sonucu Kazanılmış Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Bozulmuş Olması Nedeniyle - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13222 K. 2005/1155"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Para Cezasının Ödeme Emrinin Sanığa Tebliğinden İtibaren İşleyecek Bir Aylık Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Para Cezasının Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Ödeme Emrinin Sanığa Tebliğinden İtibaren İşleyecek Bir Aylık Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Para Cezasının Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
GECİKME ZAMMI ( Para Cezasının Ödeme Emrinin Sanığa Tebliğinden İtibaren İşleyecek Bir Aylık Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Para Cezasının Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Uygulanacağı )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13349 K. 2005/1186"CEZANIN TECİL EDİLİP EDİLMEMESİ ( Konusunda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmediği Halde Ertelenmişcesine Sanığa İhtarat Yapılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
ERTELEME ( Cezanın Tecil Edilip Edilmediği Konusunda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmediği Halde Ertelenmişcesine Sanığa İhtarat Yapılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
SANIĞA İHTARAT YAPILMASI ( Cezanın Tecil Edilip Edilmediği Konusunda Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmediği Halde Ertelenmişcesine Yapılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD10.3.2005E. 2003/13386 K. 2005/1173"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/4 Ve 6831 Sayılı Yasanın 51. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/4 Ve 6831 Sayılı Yasanın 51. Maddesi Uyarınca Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD10.3.2005E. 2004/10960 K. 2005/1148"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanamayacağı )
BOZMAYA UYMA ( Temel Ağır Para Cezası ile Sonuç Para Cezasının Fazla Tayininin Uymaya Aykırılık Oluşturduğu - Sanığın Aleyhine Olan Yasanın Uygulanmayacağı )
SUÇ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNMAYAN YASA ( 4786 Sayılı Yasanın Sanık Aleyhine Uygulanmasının Yasaya Aykırılık Oluşturduğu )"
Y8.CD10.3.2005E. 2004/8937 K. 2005/1147"KESİN HÜKÜM ( Kesinleşmiş Beraat Kararından Sonra Diğer Sanık Hakkında Verilen Bozma Kararı Üzerine Yeniden Verilen Beraat Kararının Fazlalık Olduğu - Taraflara Temyiz Hakkı Bahşetmeyeceği )
SON SÖZÜN SANIĞA VERİLMESİ ( Son Oturumda Hazır Bulunan Sanığa Son Söz Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SAVUNMA HAKKI ( Son Söz Hakkının Sanığa Verilmesi )"
Y8.CD14.3.2005E. 2003/10399 K. 2005/1347"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Soktuğu Yabancı Uyruklu Kişilere Sahte Pasaport Temin Ederek Önceden Anlaştığı Diğer Sanığın Kullandığı Kendisine Ait Araçla Yüksekova'dan Şırnak'a Gönderdiği ve Bu İş İçin Her Bir Göçmenden Para Alması )
SAHTE PASAPORT TEMİNİ ( Sanığın Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Soktuğu Yabancı Uyruklu Kişilere Sahte Pasaport Temin Ederek Önceden Anlaştığı Diğer Sanığın Kullandığı Kendisine Ait Araçla Yüksekova'dan Şırnak'a Gönderdiği ve Bu İş İçin Her Bir Göçmenden Para Alması - Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Oluştuğu )"
Y8.CD14.3.2005E. 2003/10649 K. 2005/1297"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Taşınmaz İle İlgili Olarak Yapılan Keşif ve Yargılama Giderinin Mahkum Olan Sanığa Yükletilmeyerek CMUK'nun 407. Maddesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
KEŞİF VE YARGILAMA GİDERİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suça Konu Taşınmaz İle İlgili Olarak Yapılan Keşif ve Yargılama Giderinin Mahkum Olan Sanığa Yükletilmeyerek CMUK'nun 407. Maddesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD14.3.2005E. 2003/11238 K. 2005/1271"İDARECE ALINAN MÜDAHALEDEN MEN KARARINA MUHALEFET ( Men Kararından Sonra Üstün Hakkının Varlığı Hakkında İlgili Mahkemeden Karar Almadan veya İdari Yargıda İptali Sağlanmadan El Atmaya Devam Edilmesi - 3901 S.K.'ya Göre Cezayı Müstelzim Fiil Olduğu )
TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE TECAVÜZ ( İdarece Bir Kez Men Edilmesine Rağmen Sanığın Tecavüzüne Devam Etmesi )"
Y8.CD14.3.2005E. 2004/10997 K. 2005/1221"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Hükmolunan Ağır Para Cezası Taksitlendirilmesi - Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ağır Para Cezası Taksitlendirilirken Yasaya Aykırı Olarak Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Hürriyeti Tahdit ve 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasaya Aykırı Olarak Taksitlerden Birisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Kalan Miktarın Tamamının Tahsil Edileceğinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD14.3.2005E. 2004/3504 K. 2005/1313"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanıklarda Ele Geçen Toplam 380 Adet Mermiyi Satmak Üzere Bulundurduklarına İlişkin Kesin Hiçbir Kanıt Bulunmadığı - Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi )
MERMİ BULUNDURMA ( Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesi - Sanıklarda Ele Geçen Toplam 380 Adet Mermiyi Satmak Üzere Bulundurduklarına İlişkin Kesin Hiçbir Kanıt Bulunmadığı )"
Y8.CD16.3.2005E. 2003/11127 K. 2005/1469"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükmedilen Aynı Neviden Para Cezalarının TCK'nun Md. 72 Uyarınca İçtima Ettirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
İÇTİMA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hükmedilen Aynı Neviden Para Cezalarının Ettirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZALARININ İÇTİMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hükmedilen Aynı Neviden Para Cezalarının Ettirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD16.3.2005E. 2003/12351 K. 2005/1540"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kadastro Gören Köydeki Meranın Bilinmediğine İlişkin Savunmanın İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı - Köy Yaşamının Gerçeklerine Aykırılığı )
KÖY MERASINA TECAVÜZ ( Sanığın Kadastro Görmüş Merayı Bilmediğine İlişkin Savunmasının İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı - İnandırıcılıktan Uzak Olduğu )"
Y8.CD16.3.2005E. 2003/12474 K. 2005/1445"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Suç Konusu Yere Birlikte Tecavüz Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanıkların Suç Konusu Yere Birlikte Tecavüz Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
SUÇ KONUSU YERE BİRLİKTE TECAVÜZ EDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )"
Y8.CD16.3.2005E. 2003/12591 K. 2005/1444"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - 3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
ORMAN SAYILAN YER ( 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
ORMAN SUÇU ( 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )"
Y8.CD17.3.2005E. 2003/12398 K. 2005/1622"YAKALAMA ( Makul Şüpheye Dayanılarak Kollukça Yakalanıp Yasal İşlemler Yapıldıktan Sonra Makul Süre Aşılmadan Serbest Bırakılan Sanık - Herhangi Bir Tazminat Talep Edemeyeceği )
KANUN DIŞI TUTUKLANANLARA TAZMİNAT VERİLMESİ ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet Suçundan Sanığın Kollukça Yakalanıp Yasal İşlemler Yapıldıktan Sonra Makul Süre Aşılmadan Serbest Bırakılması - Hükmedilmeyeceği )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Kollukça Yakalanıp Yasal İşlemler Yapıldıktan Sonra Makul Süre Aşılmadan Serbest Bırakılması Halinde Herhangi Bir Tazminata Hükmedilemeyeceği )"
Y8.CD21.3.2005E. 2003/11622 K. 2005/1716"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Elde Edilemeyen Silahla İki El Ateş Ettiğinin İddia Tanık Beyanları ve Olay Yerinde Bulunan İki Adet Boş Kovandan Anlaşılması - Suçun Oluştuğu )
SİLAHLA ATEŞ EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI ( Elde Edilemeyen Silahla İki El Ateş Edildiğinin İddia Tanık Beyanları ve Olay Yerinde Bulunan İki Adet Boş Kovandan - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD21.3.2005E. 2003/13498 K. 2005/1715"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Ortaca Köyü Arpalık Mevkiinde Tapuda Mera Olarak Kayıtlı Bulunan Yerlere Tecavüzde Bulundukları - Kaymakamlıkça Men Kararı Verildikten Sonra Bu Yerleri Terk Ettiklerinden Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Gereği )
TAPUDA MERA OLARAK KAYITLI BULUNAN YERLERE TECAVÜZ ( Kaymakamlıkça Men Kararı Verildikten Sonra Bu Yerleri Terk Ettiklerinden Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD21.3.2005E. 2003/13681 K. 2005/1665"SUÇA KONU DERE YATAĞI ( Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerekliliğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILAN YERLER ( Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerekliliğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tecavüz Edilen Suça Konu Dere Yatağının Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
PARANIN SATIN ALMA GÜCÜ ( Tecavüze Konu Yerin Suç Tarihi İtibari İle Değeri Nazara Alındığında "Pek Fahiş" Yerine "Pek Hafif" Kabulü İle Sanıklar Hakkında Eksik Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD21.3.2005E. 2003/13858 K. 2005/1727"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Erteli Mahkumiyetinin Suç Tarihi ve Niteliğine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELİ MAHKUMİYET ( Suç Tarihi ve Niteliğine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
SANIĞIN ÖLMÜŞ OLMASI ( Sanığa Tebliğ Edilmesi İçin Gönderilen Yargıtay C.Başsavcılığı Tebliğnamesinin İade Edildiği Anlaşılmakla Bu Hususun Mahallinde Araştırılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )"
Y8.CD22.3.2005E. 2003/10504 K. 2005/1734"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Yaylanın 600 m2'lik Bölümüne Ağaç Dikip Etrafını Tel Örgü İle Çevirmek Sureti İle Elatmak )
YAYLAYA ELATMAK ( Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan/600 m2'lik Bölümüne Ağaç Dikip Etrafını Tel Örgü İle Çevirmek - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu )
KÖYÜN ORTAK KULLANIM ALANINA ELATMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu - 600 m2'lik Bölümüne Ağaç Dikip Etrafını Tel Örgü İle Çevirmek )"
Y8.CD22.3.2005E. 2003/13257 K. 2005/1732"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Taşındığı Yeni Evine Yetkili Mercilerden İzin Almadan Götüren Sanığın Eyleminin İdari İşlem Eksikliği Niteliği )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHINI TAŞINDIĞI YENİ ADRESE İZİNSİZ GÖTÜREREK BULUNDURAN SANIK ( Eylemin İdari İşlem Eksikliği Niteliğinde Olması - Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşmayacağı )
İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Taşındığı Yeni Evine Yetkili Mercilerden İzin Almadan Götüren Sanığın Eylemi - Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD22.3.2005E. 2004/4945 K. 2005/1795"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Sanığın Silahın Dedesinden Kalma Antika Olduğu İddiası - Polis Laboratuvarından Görüş Alınarak Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği )
ANTİKA SİLAH İDDİASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak İddiasına Karşı - Polis Laboratuvarından Görüş Alınarak Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği )
POLİS LABORATUVARINDAN GÖRÜŞ ALINMASI GEREĞİ ( Sanıkta Yakalanan Silahın Antika Olup Olmadığının Tesbiti İçin )"
Y8.CD23.3.2005E. 2003/11934 K. 2005/1919"SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ ( Yapılan Tebligata Rağmen - 6136 S.K. Muhalefet Suçu Oluşmayıp Silahın Zoralımı İle Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Silah Ruhsatının Yapılan Tebligata Rağmen Yeniletilmemesi - Silahın Zoralımı İle Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği/6136 S.K. Muhalefet Suçu Oluşturmadığı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Silah Ruhsatının Yapılan Tebligata Rağmen Yeniletilmemesi - Silahın Zoralımı İle Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD23.3.2005E. 2003/12268 K. 2005/1867"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Müdahele Dilekçesi Aynı Zamanda Sanık Oğluna Ait Olup Hüküm Yüzüne Karşı Tefhim Edildiği Halde Kararı Temyiz Etmediğinden Müdahale Talebi Konusunda Karar Verilmemiş Olması Bozma Nedeni Olarak Görülmemesi Gerektiği )
MÜDAHALE DİLEKÇESİ ( Aynı Zamanda Sanık Oğluna Ait Olup Hüküm Yüzüne Karşı Tefhim Edildiği Halde Kararı Temyiz Etmediğinden Müdahale Talebi Konusunda Karar Verilmemiş Olması Bozma Nedeni Olarak Görülmemesi Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
HÜKMÜN YÜZE KARŞI TEFHİM EDİLMİŞ OLMASI ( Müdahele Dilekçesi Aynı Zamanda Sanık Oğluna Ait Olup Hüküm Yüzüne Karşı Tefhim Edildiği Halde Kararı Temyiz Etmediğinden Müdahale Talebi Konusunda Karar Verilmemiş Olması Bozma Nedeni Olarak Görülmemesi Gerektiği )"
Y8.CD23.3.2005E. 2003/12597 K. 2005/1858"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların ... Mevkiindeki Köy Yoluna Avlu Çevirmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri - Mahkumiyetleri Gereği )
YEMİN ( Usulen Yemini Verilmeyen ve Kimliği Tespit Edilmeyen Bilirkişinin Katılımı İle Düzenlenen ... Tarihli Raporun Hükme Esas Alınması İsabetsiz Olduğu )
SANIKLARIN YOKLUĞUNDA TANIK DİNLETME ( Dinlenen Tanığın Beyanının ... Günlü Oturumda Hazır Bulunan Sanıklara Okunarak Diyeceklerinin Sorulmaması Suretiyle CMUK.nun 250. Maddesine Aykırılık Yapılması Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD24.3.2005E. 2003/12644 K. 2005/1997"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( 2. Men Kararının İnfazında Sanığın Hazır Bulunmaması/İnfaz Gün ve Saatinin de İnfazdan Önce Sanığa Tebliğ Edilmediği - Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mahkumiyet Kararı Verilememesi - 2. Men Kararının İnfazında Sanığın Hazır Bulunmaması/İnfaz Gün ve Saatinin de İnfazdan Önce Sanığa Tebliğ Edilmediği )"
Y8.CD24.3.2005E. 2003/12964 K. 2005/1940"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Miktarının Ceza Tayininde Asgari Haddin Üzerine Çıkılmasını Gerektirmesi - Dosya İçeriğine Göre En Üst Hadden Ceza Tayininin Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Bulunmaması )
CEZA TAYİNİNDE ASGARİ HADDİN ÜZERİNE ÇIKILMASINI GEREKTİREN YERİN MİKTARI ( Dosya İçeriğine Göre En Üst Hadden Ceza Tayininin Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Bulunmaması - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD29.3.2005E. 2004/3213 K. 2005/2003"EFRADA SUİMUAMELE ( Müştekilerin İlk Gözaltına Alındıklarında Doktora Sevklerinin Yapılarak Vücutlarında Herhangi Bir Darp ve Cebir Asarı Bulunup Bulunmadığı Yönünden Tabip Raporu Aldırılıp Aldırılmadığı Hususunun İncelenmesi Gereği )
TABİP RAPORU ( Müştekilerin İlk Gözaltına Alındıklarında Doktora Sevklerinin Yapılarak Vücutlarında Herhangi Bir Darp ve Cebir Asarı Bulunup Bulunmadığı Yönünden Tabip Raporu Aldırılıp Aldırılmadığı Hususunun İncelenmesi Gereği - Efrada Suimuamele )"
Y8.CD5.4.2005E. 2005/341 K. 2005/2011"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sadece Bir Göçmen Grubunu Sınırdan Geçirmek Üzere Bir Araya Gelen Sanıkların Durumu Örgüt Oluşumuna Yeterli Olmadığı )
ÖRGÜTLÜ SUÇ ( Çıkar Elde Etmek İçin Üç Veya Daha Fazla Kişiden Oluşan Hiyerarşik Biçimde Yapılanmış Sürekli Ve Disiplinli İşbirliği Öngören Ve Amaca Yönelik Suçları İşlemek İçin Oluşturulmuş Bir Grup Olduğu - Göçmen Kaçakçılığı )
TEŞEBBÜS ( Örgütlü Olarak Göçmen Kaçakçılığı - Sadece Bir Göçmen Grubunu Sınırdan Geçirmek Üzere Bir Araya Gelen Sanıkların Durumu Örgüt Oluşumuna Yeterli Olmadığı )"
Y8.CD11.4.2005E. 2003/10416 K. 2005/2089"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Amacıyla Dosya Celbedilerek Atılı Suçtan Dava Açılıp Açılmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
MÜKERRER CEZALANDIRMAYI ÖNLEMEK ( Amacıyla Dosya Celbedilerek Atılı Suçtan Dava Açılıp Açılmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Cürüm İşlemek İçin Silahlı Teşekkül Oluşturmak )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN SİLAHLI TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak - Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Amacıyla Dosya Celbedilerek Atılı Suçtan Dava Açılıp Açılmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( Teşekküle Adam Temin Etmek ve Teşekkül Halinde Silahla Birden Fazla Adam Yaralamak - Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Amacıyla Dosya Celbedilerek Atılı Suçtan Dava Açılıp Açılmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )"
Y8.CD11.4.2005E. 2003/12617 K. 2005/2040"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Başkasının Tasarruf Ettiği Taşınmazı Tamamen Veya Kısmen Sahiplenmek veya Bunlardan Yararlanmak İçin Taşınmazın Sabit ve Belirlenmiş Sınırlarının Değiştirilip Bozulmasının Gerektiği )
SINIR BOZMA SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Başkasının Tasarruf Ettiği Taşınmazı Tamamen Veya Kısmen Sahiplenmek veya Bunlardan Yararlanmak İçin Taşınmazın Sabit ve Belirlenmiş Sınırlarının Değiştirilip Bozulmasının Gerektiği )
SUÇA KONU YERİN PEK HAFİF OLMASI ( Suç Tarihi İtibariyle Değeri Paranın Satın Alma Gücü ve Ekonomik Koşullara Göre "Pek Hafif" Olmasına Karşın "Hafif" Kabul Edilmek Suretiyle Sanıklara Fazla Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )
UYGULANAN YASA VE MADDESİNİN KARAR YERİNDE GÖSTERİLMEMESİ ( CMUK'nun 260/3, 268/4. Madde ve Fıkralarına Aykırılık Teşkil Ettiği )"
Y8.CD12.4.2005E. 2003/14377 K. 2005/2165"SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( 6136 S.K.'ya Muhalefet/Ruhsatın İptal Edilerek Silaha El Konulduğu - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunamadığından Beraatine Karar Verileceği )
ZORALIM ( 6136 S.K. Gereği Ruhsatı İptal Edilen Silahın Zoralımına Karar Karar Verileceği )"
Y8.CD12.4.2005E. 2005/624 K. 2005/2152"ZAMANAŞIMI ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihden Hükmün Verildiği Tarihe Kadar 5 Yıllık Zamanaşımının Dolduğu - Sürenin Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlar İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Belirleneceği )
DURUŞMA TUTANAKLARININ İMZALANMAMASI ( Üye Hakimlerden Birinin/Zabıt Katibinin - Sanıklar Hazır Bulunduğundan Sonuca Etkili Olmadığı Bozma Nedeni Sayılmadığı )
HAZIR BULUNAN SANIKLARA KANUN YOLUNUN BİLDİRİLMEMİŞ OLMASI ( Sonuca Etkili Olmadığında Bozma Nedeni Sayılmayacağı )"
Y8.CD13.4.2005E. 2003/10694 K. 2005/2248"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kahvehanede Yapılan Üst Aramasından Sonra Sanığın Dışarı Çıkmasına İzin Verildiği - Daha Sonra Sanığın Oturduğu Sandalyenin Yakınında Tespit Edilen Tabancanın Sanığa Ait Olduğu Konusunda Yeterli Delil Bulunamadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kahvehanede Yapılan Üst Aramasından Sonra Sanığın Dışarı Çıkmasına İzin Verildiği - Daha Sonra Sanığın Oturduğu Sandalyenin Yakınında Tespit Edilen Tabancanın Sanığa Ait Olduğu Konusunda Yeterli Delil Bulunamadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD13.4.2005E. 2003/11858 K. 2005/2246"RUHSAT YENİLEME SÜRESİ İÇİNDE SİLAH TAŞIMANIN SUÇ OLUŞTURMAMASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşmayacağı )
SİLAH TAŞIMANIN SUÇ OLUŞTURMAMASI ( 6 Aylık Ruhsat Yenileme Süresi İçinde )"
Y8.CD13.4.2005E. 2003/12362 K. 2005/2241"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Ruhsatının İptal Edilmesinden Sonra Kaybolduğuna Dair Gazete İlanı Verildiği - Ruhsatı İptal Edilen Silahın Sanığa İade Edilemeyeceği Ancak Başkasına Devri İçin Tebligat Yapılabileceği )
SİLAHIN RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( İptalinden Sonra Kaybolduğuna Dair Gazete İlanı Verildiği - Ruhsatı İptal Edilen Silahın Sanığa İade Edilemeyeceği Ancak Başkasına Devri İçin Tebligat Yapılabileceği )
RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAH ( İptalinden Sonra Kaybolduğuna Dair Gazete İlanı Verildiği - Ruhsatı İptal Edilen Silahın Sanığa İade Edilemeyeceği Ancak Başkasına Devri İçin Tebligat Yapılabileceği )
TEBLİGAT ( Silahın Ruhsatının İptal Edilmesinden Sonra Kaybolduğuna Dair Gazete İlanı Verildiği - Ruhsatı İptal Edilen Silahın Sanığa İade Edilemeyeceği Ancak Başkasına Devri İçin Tebligat Yapılabileceği )
CEZADA İNDİRİM ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Cezanın Yarısından Üçte İkisine Kadar İndirme Yapılmasına Olanak Veren 765 sayılı TCK Md. 47 /Son Uygulanırken Gerekçe Gösterilmeden Mücerret Takdire Dayanılarak Cezanın Yarı Oranında İndirilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y8.CD13.4.2005E. 2003/12793 K. 2005/2218"TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( İlk Men Kararına İlişkin Sanığın Yokluğunda Yapılan İnfazın Sanığa Usulüne Uygun Biçimde Tebliğ Edilip Edilmediğinin Mahkemece Araştırılacağı )
ELATMANIN MENİNE KARAR VERİLMESİ ( 3091 S.K.'ya Aykırılık - İlk Men Kararına İlişkin Sanığın Yokluğunda Yapılan İnfazın Sanığa Usulüne Uygun Biçimde Tebliğ Edilip Edilmediğinin Mahkemece Araştırılacağı )"
Y8.CD14.4.2005E. 2003/11901 K. 2005/2333"KELEBEK BIÇAĞIN AV BIÇAĞI NİTELİĞİ ( Serbestçe Alınıp Satılabilmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmayacağı )
AV BIÇAĞI NİTELİĞİ ( Kelebek Bıçağın - Serbestçe Alınıp Satılabilmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmayacağı )
SUSTALI ÇAKI NİTELİĞİ BULUNMAYAN KELEBEK BIÇAĞIN AV BIÇAĞI NİTELİĞİ ( Serbest Alınıp Satılabilmesi ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmayacağı )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Sanıkta Yakalanan Bıçağın Adli Tıp Kurumu Raporunda Sustalı Çakı Olarak İfade Edilmesine Rağmen Kelebek Bıçak Niteliğinde Olması )"
Y8.CD14.4.2005E. 2004/5421 K. 2005/2268"MÜESSİR FİİL VE NAS-I IZRAR ( Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin 2253 S.K Md. 24 Uyarınca Kamu Davasını Düşürmeyeceği )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin 2253 S.K Md. 24 Uyarınca Kamu Davasını Düşürmeyeceği )
KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin Düşürmeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müessir Fiil ve Nas-ı Izrar - Suç Tarihinde 11-15 Yaş Grubu İçerisinde Bulunan Sanık Hakkındaki Takibi Şikayete Bağlı Suçlardan Suçtan Zarar Gören Kimsenin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Vazgeçmesinin Kamu Davasını Düşürmeyeceği )"
Y8.CD18.4.2005E. 2003/13275 K. 2005/2359"GEÇİCİ KÖY KORUCUSU VE KÖY MUHTARI OLAN SANIĞIN SEÇİM GÜNÜ GÖREVLİ OLDUĞU OY SANDIĞINI İL SEÇİM KURULUNA GÖTÜRÜRKEN RUHSATLI TABANCASINI TAŞIMASI ( Seçim Sandığını Güvenli Biçimde Ulaştırma Maksadıyla Silah Taşındığından Suç Oluşmayacağı )
SEÇİM GÜNÜ SİLAH TAŞIMAK ( Geçici Köy Korucusu ve Köy Muhtarı Olan Sanığın Seçim Günü Görevli Olduğu Seçim Sandığını İl Seçim Kuruluna Güvenli Biçimde Ulaştırmak İçin Ruhsatlı Silahını da Üzerinde Taşımasının Suç Oluşturmayacağı )
SİLAH TAŞIMANIN SUÇ OLUŞTURMAMASI ( Seçim Günü Görevli Olduğu Oy Sandığını İl Seçim Kuruluna Götürmek İçin Yanına Ruhsatlı Silahını Alan Köy Muhtarı ve Geçici Köy Korucusu Sanık )"
Y8.CD18.4.2005E. 2003/13406 K. 2005/2363"OY VERME SÜRESİ İÇİNDE İÇKİ SATMAK ( Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra İçki Satışı Yapan Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği - 298 Sayılı Kanuna Aykırılık )
298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra İçki Satışı Yapan Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )"
Y8.CD18.4.2005E. 2003/6208 K. 2005/2415"ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Verilen Tabancayı Görev Bitiminde Teslim Etmeyip İlçe Merkezinde Başkasına Ait Evde Bir Gün Süre İle Bırakması - İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Özel Güvenlik Görevlisinin Verilen Tabancayı Görev Bitiminde Teslim Etmeyip İlçe Merkezinde Başkasına Ait Evde Bir Gün Süre İle Bırakması - İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
TABANCANIN GÖREV BİTİMİNDE TESLİM EDİLMEMESİ ( İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Özel Güvenlik Görevlisinin Tabancayı İlçe Merkezinde Başkasına Ait Evde Bir Gün Süre İle Bırakması )
İDARİ PARA CEZASI ( Özel Güvenlik Görevlisinin Verilen Tabancayı Görev Bitiminde Teslim Etmeyip İlçe Merkezinde Başkasına Ait Evde Bir Gün Süre İle Bırakması - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık Oluşturmayacağı )"
Y8.CD19.4.2005E. 2003/14641 K. 2005/2481"HUKUKİ YARAR ( Vekilinin Sanık Hakkında Silahla Tehdit Etkili Eyleme Tam Teşebbüs Nas-ı Izrar Suçlarından Verilen Beraat Kararlarını Temyizde Hukuki Yararı Olmadığı )
BERAAT KARARINI TEMYİZ ( Vekilinin Sanık Hakkında Silahla Tehdit Etkili Eyleme Tam Teşebbüs Nas-ı Izrar Suçlarından Verilen Beraat Kararlarını Temyizde Hukuki Yararı Olmadığı )
HESAP YANILGISI SONUCU EKSİK AĞIR PARA CEZASI TAYİNİ ( Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )"
Y8.CD19.4.2005E. 2005/477 K. 2005/2472"VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Asil Yerine Vekiline Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
SARKINTILIK VE HÜRRİYETİ TAHDİT ( TCK'nun 179/2. Madde ve Fıkrasının Uygulanmasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yanında Ağır Para Cezasına da Hükmedilmesi Gerektiği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( TCK'nun 179/2. Madde ve Fıkrasının Uygulanmasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yanında Ağır Para Cezasına da Hükmedilmesi Gerektiği )
AĞIR PARA CEZASI ( Sarkıntılık ve Hürriyeti Tahdit - TCK'nun 179/2. Madde ve Fıkrasının Uygulanmasında Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yanında Ağır Para Cezasına da Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y8.CD20.4.2005E. 2005/1172 K. 2005/2619"SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında TCK'nun 81 /Son Maddesi İle Artırım Yapılırken 1 Yıl 3 Ay 1 Gün Yerine 1 Yıl 6 Ay 1 Gün Hapis Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Ceza Tayin Olunmasında İsabet Görülmediği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Sanık Hakkında TCK'nun 81 /Son Maddesi İle Artırım Yapılırken 1 Yıl 3 Ay 1 Gün Yerine 1 Yıl 6 Ay 1 Gün Hapis Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Ceza Tayin Olunmasında İsabet Görülmediği )"
Y8.CD21.4.2005E. 2003/10156 K. 2005/2647"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Eylemlerinin TCK.nun 516/5. Madde ve Fıkrasında Yazılı Suçu Oluşturması Halinde Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanıkların Eylemlerinin TCK.nun 516/5. Madde ve Fıkrasında Yazılı Suçu Oluşturması Halinde Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD21.4.2005E. 2003/10969 K. 2005/2694"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tapulama Sırasında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Bırakılmış Yerlerden Olduğu Teknik Bilirkişi Raporundan Anlaşılan Tecavüze Konu Yerin TCK. Md. 513/2'de Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişiye Sorulup Saptanması Gerektiği )
TESCİL HARİCİ BIRAKILAN YER ( Tapulama Sırasında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Bırakılmış Yerlerden Olduğu Teknik Bilirkişi Raporundan Anlaşılan Tecavüze Konu Yerin TCK. Md. 513/2'de Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişiye Sorulup Saptanması Gerektiği )
TAPULAMA SIRASINDA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TESCİL HARİCİ BIRAKILMIŞ YER ( Teknik Bilirkişi Raporundan Anlaşılan Tecavüze Konu Yerin TCK. Md. 513/2'de Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişiye Sorulup Saptanması Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD21.4.2005E. 2003/11280 K. 2005/2642"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Arapça Konuşması Nedeniyle Söyleneni Anlamadığı - Beraatine Karar Verileceği )
SANIĞIN FARKLI BİR DİL KONUŞMASI NEDENİYLE KONUŞULANI ANLAMAMASI ( 298 S.K.'ya Aykırılık - Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD25.4.2005E. 2003/10543 K. 2005/2699"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatnamesi Düzenlenen Silahların Ruhsatname Düzenlenen İlin Mülki Sınırları Dahilinde Geçerli Olmak Üzere 6136 S.K Ek.1 Maddesinde Sayılan Yerler Haricinde Her Yerde Taşınabileceği )
TAŞIMA RUHSATNAMESİ DÜZENLENEN SİLAHLAR ( Ruhsatname Düzenlenen İlin Mülki Sınırları Dahilinde Geçerli Olmak Üzere 6136 S.K Ek.1 Maddesinde Sayılan Yerler Haricinde Her Yerde Taşınabileceği )
RUHSAT İPTALİ ( Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Ruhsatın İptalinden Sonra Silahı Taşımanın Suç Oluşturacağı - Henüz Ruhsat İptal Edilmeden Taşımanın İse Suç Oluşturmayıp Uygulama Yönetmeliğin 12. Md. Uyarınca Ruhsatname Düzenlenen İlin Mülki Sınırları Dışında Taşındığından Ruhsatın İptalini Gerektireceği )"
Y8.CD26.4.2005E. 2004/10301 K. 2005/2702"NAS-I İZRAR VE GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE TEHDİT ( Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
AĞIR PARA CEZASI ( Nas-ı Izrar ve Görevli Memura Hakaret ve Tehdit - Suç Tarihi İtibariyle Temel Ağır Para Cezasının 346.783.000 Liradan Fazla Tayin Edilemeyeceğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD26.4.2005E. 2005/454 K. 2005/2701"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK ( Örgütün Silahlı Olduğu ve İlk Dava Tarihinden Sonra Örgütün Dağılmayıp Amaçları Doğrultusunda Yeniden Faaliyetler İçerisinde Olduğu - 4422 S.Y Md. 1/1-2'de Tanımı Yapılan Suçun Unsurlarının Gerçekleştiği )
SİLAHLI ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( İlk Dava Tarihinden Sonra Örgütün Dağılmayıp Amaçları Doğrultusunda Yeniden Faaliyetler İçerisinde Olduğu - 4422 S.Y Md. 1/1-2'de Tanımı Yapılan Suçun Unsurlarının Gerçekleştiği )
ÖRGÜTÜN SİLAHLI OLMASI ( Örgüt Üyesi Olan Sanıklar Tarafından Mağdurun Kaçırılarak Sorgulanıp 6 Gün Süre İle Alıkonulması Olayında Örgüte Ait Tabancaların Kullanılması Suretiyle Örgütün Silahlı Olduğu - 4422 S.Y Md. 1/1-2'deki Suçun Unsurlarının Gerçekleştiği )"
Y8.CD27.4.2005E. 2003/11675 K. 2005/2706"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ( Sanıkların Düzenleyen Veya Yönetenlerden Olmadıkları/Protesto Etmek İçin Kendiliğinden Oluşan Kalabalığa Islık ve Alkışlarla Eşlik Ettikleri - Bu Haliyle Fiillerinin Suç Teşkil Etmeyeceği )
KANUNA AYKIRI YÜRÜYÜŞE KATILMA ( Sanıkların Düzenleyen veya Yönetenlerden Olmadıkları/Olay Yerine Gelen Polislerin İhtarına Gerek Kalmaksızın Kendiliklerinden Dağıldıkları - Bu Haliyle Fiillerinin Suç Teşkil Etmeyeceği )"
Y8.CD2.5.2005E. 2003/12862 K. 2005/2724"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Sandık Seçmen Listesini Adı Geçen Şahıs Yerine İmzaladığı - Bu Sırada Parmağındaki Boyanın Sandık Görevlileri Tarafından Fark Edilmesi Üzerine Oy Kullanamadığı Bu Suretle Başkasının Yerine Oy Kullanmaya Teşebbüs Ederek Atılı Suçu İşlediği )
BAŞKASININ YERİNE OY KULLANMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın Sandık Seçmen Listesini Adı Geçen Şahıs Yerine İmzaladığı - Bu Sırada Parmağındaki Boyanın Sandık Görevlileri Tarafından Fark Edilmesi Nedeniyle )
PARMAĞINDAKİ BOYANIN SANDIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN FARK EDİLMESİ ( Oy Kullanamadığı - Bu Suretle Başkasının Yerine Oy Kullanmaya Teşebbüs Ederek Atılı Suçu İşlediği/298 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD2.5.2005E. 2003/12922 K. 2005/2785"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Kanıtların Toplanıp Değerlendirilmesi Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
BERAAT KARARI ( Kanıtların Toplanıp Değerlendirilmesi Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KANITLARIN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Gereken Durumlarda Sanığın Savunması Alınmaksızın Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD2.5.2005E. 2003/13093 K. 2005/2725"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Uğrayan Taşınmazın Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Yerel Bilirkişi Ve Tanıklara Sorulması Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILMIŞ YERLER ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu - Yerel Bilirkişi Ve Tanıklarca Saptanacağı/Köy Sınırları İçerisinde Kalması Gerektiği )"
Y8.CD2.5.2005E. 2004/4098 K. 2005/2767"RUHSAT SÜRESİNİN DOLMASI ( Üçüncü Kişilere Devri Sağlanamayan Silahlarla İlgili Olarak Yönetmelik Hükümleri Gereğince Silahın Devir İşlemleri Yapılmaması Durumunda Müsadere Kararını Vermeye Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
SİLAHIN DEVİR İŞLEMLERİ ( Üçüncü Kişilere Devri Sağlanamayan Silahlarla İlgili Olarak Yönetmelik Hükümleri Gereğince Silahın Devir İşlemleri Yapılmaması Durumunda Müsadere Kararını Vermeye Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsat Süresi Dolan ve Üçüncü Kişilere Devri Sağlanamayan Silahlarla İlgili Olarak Yönetmelik Hükümleri Gereğince Silahın Devir İşlemleri Yapılmaması Durumunda Müsadere Kararını Vermeye Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
MÜSADERE ( Ruhsat Süresi Dolan ve Üçüncü Kişilere Devri Sağlanamayan Silahlarla İlgili Olarak Yönetmelik Hükümleri Gereğince Silahın Devir İşlemleri Yapılmaması Durumunda Müsadere Kararını Vermeye Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y8.CD2.5.2005E. 2004/8470 K. 2005/2770"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Üzerinde Yapılan Aramada Üç Adet Sahte 10 Milyon Liranın Ele Geçtiği - Sahte Para İle İlgili Olarak İşlem Yapıldığı/Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
SAHTE PARA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMASI ( Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek Açısından Sanık Hakkında Başka Bir Yerde Herhangi Bir İşlem Yapılıp Yapılmadığı Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği - Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
Y8.CD3.5.2005E. 2004/393 K. 2005/2812"BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Sanığın Silahını Bulundurma Adresini Değiştirmeksizin Başka Bir Yere Götürdüğü - Eylemin 6136 S.K.'ya Muhalefet Oluşturacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Bulundurma Ruhsatlı Silahını Bulundurma Adresini Değiştirmeksizin Başka Bir Yere Götürdüğü - Eyleminin 6136 S.K Kapsamında Suç Sayılacağı )"
Y8.CD4.5.2005E. 2003/14285 K. 2005/2891"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( CMUK'nun 318. Maddesi Uyarınca Duruşmalı İnceleme İsteme Hakkı Bulunmayan Müdahiller Vekilinin İsteminin Reddi Gerektiği )
DURUŞMALI İNCELEME ( CMUK'nun 318. Maddesi Uyarınca Duruşmalı İnceleme İsteme Hakkı Bulunmayan Müdahiller Vekilinin İsteminin Reddi Gerektiği )"
Y8.CD4.5.2005E. 2003/14435 K. 2005/2882"GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebligat Parçasında Tebliği Olunan Şahsın Muhatap İle İlişkisinin Gösterilmemiş Olması Sebebiyle Tebligatın Geçersiz Bulunduğu )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Gerekçeli Kararın Sanık Vekiline Tebliğine İlişkin Tebligat Parçasında Tebliği Olunan Şahsın Muhatap İle İlişkisinin Gösterilmemiş Olması Sebebiyle )
GEÇERSİZ OLAN TEBLİGATA MUTTALİ OLMA ( Ittıla Üzerine Temyizin Süresinde ve Yetki Belgesine Göre Avukatın Sanık Vekili Olduğunun Anlaşılması Karşısında Sanık Vekilinin Temyizi Hukuken Geçerli Olduğu )"
Y8.CD4.5.2005E. 2003/14463 K. 2005/2915"ARAÇTA SİLAH BULUNDURMAK ( Tabanca ve Muşta Benzeri Alet - 6136 S.K. Md. 13/1'e Aykırılıktan Hüküm Kurulması Gerekirken Ruhsatsız Muşta Bulundurmak Suçundan da Ayrıca Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 6136 S.K. Md. 13/1'e Aykırılıktan Hüküm Kurulması Gerekirken Ruhsatsız Muşta Bulundurmak Suçundan da Ayrıca Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Araçta Tabanca ve Muşta Benzeri Alet Bulundurmak )
SİLAH BULUNDURMAK ( Araçta Tabanca ve Muşta Benzeri Alet - 6136 S.K. Md. 13/1'e Aykırılıktan Hüküm Kurulması Gerekirken Ruhsatsız Muşta Bulundurmak Suçundan da Ayrıca Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD9.5.2005E. 2003/13231 K. 2005/3088"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yönetmelik İle Getirilen Kısıtlamalar Suç Oluşturmayıp İdari Yaptırımlar Olduğu - Sanıklara da Bu İdari Yaptırımların Uygulanabileceği Uzun Namlulu Silahlarının Henüz Ruhsatları İptal Edilmeden Şehir Merkezinde Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı )
YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN KISITLAMALAR ( Suç Oluşturmayıp İdari Yaptırımlar Olduğu - Sanıklara da Bu İdari Yaptırımların Uygulanabileceği Uzun Namlulu Silahlarının Henüz Ruhsatları İptal Edilmeden Şehir Merkezinde Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı )
UZUN NAMLULU SİLAHLAR ( İdari Yaptırımların Uygulanabileceği Uzun Namlulu Silahlarının Henüz Ruhsatları İptal Edilmeden Şehir Merkezinde Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD9.5.2005E. 2003/13333 K. 2005/3023"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Olay Yerinde Bulunan Boş Kovanların Bu Tabancaya Ait Olup Olmadığına İlişkin Krıminal Laboratuar Raporlarının da Dosyada Bulunmadığı Adam Öldürme Suçundan Devam Eden Yargılama Dosyasının Getirtilmesi Gereği )
ELKOYMA TUTANAKLARININ BULUNMAMASI ( Silahın Ne Şekilde Ele Geçtiğinin Tam Olarak Anlaşılamadığı - Adam Öldürme Suçundan Devam Eden Yargılama Dosyasının Getirtilmesi Gereği )
OLAY YERİNDE BULUNAN BOŞ KOVANLAR ( Bu Tabancaya Ait Olup Olmadığına İlişkin Krıminal Laboratuar Raporlarının da Dosyada Bulunmadığı Adam Öldürme Suçundan Devam Eden Yargılama Dosyasının Getirtilmesi Gereği )"
Y8.CD9.5.2005E. 2004/4038 K. 2005/3091"MALA ZARAR VERMEK ( Şikayetini Devam Ettiren Müştekinin Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
ŞİKAYETİNİ DEVAM ETTİREN MÜŞTEKİ ( Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
MÜDAHALE TALEBİ ( Şikayetini Devam Ettiren Müştekinin Kovuşturması Şikayete Bağlı Olmayan Nitelikli Mala Zarar Verme Suçundan Açılan Davada Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )"
Y8.CD9.5.2005E. 2004/5227 K. 2005/3089"MADDİ TAZMİNAT ( Kısa Kararda ve Hükmün Gerekçe Kısmında Davacı Lehine .. Lira Maddi Tazminata Hükmedilmişken Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmında Farklı Maddi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kısa Kararda ve Hükmün Gerekçe Kısmında Davacı Lehine .. Lira Maddi Tazminata Hükmedilmişken Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmında Farklı Maddi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Uyarınca Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
Y8.CD9.5.2005E. 2004/7515 K. 2005/3025"GÖREVLİ MAHKEME ( Sanıkların Meyveli Ağaçlardan Olan Ceviz Fidanlarına Yönelik Eylemleri - Nası Izrar/Kanıtların Değerlendirilmesi Görevinin Asliye Ceza Mahkemesi'ne Ait Olduğu )
NASI IZRAR ( Sanıkların Meyveli Ağaçlardan Olan Ceviz Fidanlarına Yönelik Eylemleri - Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Sanıkların Meyveli Ağaçlardan Olan Ceviz Fidanlarına Yönelik Eylemleri - Vazgeçme Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği/Nası Izrar )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle - Nası Izrar/Sanıkların Meyveli Ağaçlardan Olan Ceviz Fidanlarına Yönelik Eylemleri )"
Y8.CD10.5.2005E. 2004/84 K. 2005/3112"PİYASAYA SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SÜRMEK ( Müşteki Milli Piyango İdaresi Vekilinin Davadan Haberdar Edilmeyerek Kamu Davasına Katılma Hakkının Kullandırılmamış Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
KAMU DAVASINA KATILMA ( Müşteki Milli Piyango İdaresi Vekilinin Davadan Haberdar Edilmeyerek Kamu Davasına Katılma Hakkının Kullandırılmamış Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD23.5.2005E. 2004/7782 K. 2005/3439"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )
SİLAHLI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ ( Sanıkların Yıldırma ve Sindirme Gücünü Kullanarak Sürekli Olarak Önceden Sayı ve Niteliği Belirsiz Suçları İşlemek Amacıyla Tam Bir İşbirliği ve Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Faaliyette Bulundukları )
SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUP ÖRGÜT ADINA FAALİYETTE BULUNMAK ( Sanıkların Bazı Kişilerle Birlikte Bir Sanık Liderliğinde Kendilerine ve Başkalarına Haksız Çıkar Sağlamak İçin Tehdit Baskı Cebir ve Şiddet Uygulamak Suretiyle )"
Y8.CD23.5.2005E. 2005/1506 K. 2005/3440"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Süresi İçinde Yeniletmediği İçin Ruhsat İptal Edilerek Silahına El Konularak Tebligata Rağmen Yasal Süre İçinde Üçüncü Kişilere de Devrini Sağlamayan Sanık Hakkında Yalnızca Silahın Zoralımına Karar Verileceği )
SİLAHIN ZORALIMI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet - Süresi İçinde Yeniletmediği İçin Ruhsat İptal Edilerek Silahına El Konularak Tebligata Rağmen Yasal Süre İçinde Üçüncü Kişilere de Devrini Sağlamayan Sanık Hakkında )
TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI ( Verilen Kişilerden Sonradan 16. Maddede Belirtilen Hallerden Birine Girmesi Nedeniyle Silah Taşıma ve Bulundurma Şartlarını Kaybedenlerin Yeni Ruhsat Talepleri Kabul Edilmeyeceği Gibi Mevcut Ruhsatları İptal Edilerek Silahları Zaptedileceği )
RUHSATIN İPTALİ ( Süresi İçinde Yeniletmediği İçin Silahına El Konularak Tebligata Rağmen Yasal Süre İçinde Üçüncü Kişilere de Devrini Sağlamayan Sanık Hakkında Yalnızca Silahın Zoralımına Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
SİLAHIN DEVRİ ( Altı Aylık Süre İçinde Devri Sağlanamayan Silahlar İlgili Kanunlara Göre İşlem Yapılmak Üzere Adli Makamlara İntikal Ettirileceği )
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA ŞARTLARINI KAYBEDENLER ( Silahlarının Zaptedileceği - Bu Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde Silah Sahibinin İsteği Dikkate Alınarak Silah Satın Almaya Hak Kazanmış Kişilere Devredileceği )"
Y8.CD23.5.2005E. 2005/1508 K. 2005/3442"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Sanığın Bir Adet Sustalı Bıçak İle Bir Adet Tabanca ve 14 Adet Mermi Taşıması - 6136/m.13/1 İle Birlikte 15/1. Maddesi Uyarınca da Cezalandırılmasında İsabet Görülmediği )
SUSTALI BIÇAK / TABANCA VE MERMİ TAŞIMA ( 6136/m.13/1 İle Birlikte 15/1. Maddesi Uyarınca da Cezalandırılmasında İsabet Görülmediği - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık )"
Y8.CD24.5.2005E. 2003/13040 K. 2005/3497"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığa Silahı Başka Şahıslara Devretmesi İçin Tebligat Yapıldığı - Ancak Silahın Emniyetçe Zaptedilmediği Başka Bir Olay Nedeniyle Ele Geçirildiği Anlaşılmakla Sanığın Beraati ve Silahın Zaptedildiği Tarihten İtibaren Yönetime Teslimi Gereği )
SANIĞA SİLAHI BAŞKA ŞAHISLARA DEVRETMESİ İÇİN TEBLİGAT YAPILMASI ( Ancak Silahın Emniyetçe Zaptedilmediği Başka Bir Olay Nedeniyle Ele Geçirildiği Anlaşılmakla Sanığın Beraati ve Silahın Zaptedildiği Tarihten İtibaren Yönetime Teslimi Gereği )
SİLAHIN EMNİYETÇE ZAPT EDİLMEMESİ ( Sanığa Silahı Başka Şahıslara Devretmesi İçin Tebligat Yapıldığı - Ancak Silahın Emniyetçe Zaptedilmediği Başka Bir Olay Nedeniyle Ele Geçirildiği Anlaşılmakla Sanığın Beraati ve Silahın Zaptedildiği Tarihten İtibaren Yönetime Teslimi Gereği )"
Y8.CD26.5.2005E. 2004/2259 K. 2005/3618"KÖY İÇME SULARI HAKKINDA YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Köyün Kapalı İçme Suyu Şebekesine Ait Borudan İlave Boru Döşeyerek Evine Su Götürmesi - Davaya Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
İÇME SUYU ŞEBEKESİ ( Sanığın Köyün Kapalı İçme Suyu Şebekesine Ait Borudan İlave Boru Döşeyerek Evine Su Götürmesi - Gerevli MAhkeme/Asliye Ceza Mahkemesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Köy İçme Suları Hakkında Yasaya Aykırılık - Sanığın Köyün Kapalı İçme Suyu Şebekesine Ait Borudan İlave Boru Döşeyerek Evine Su Götürmesi )"
Y8.CD26.5.2005E. 2004/5180 K. 2005/3297"MESKUN YERDE ATEŞ ETMEK ( Evi Önünde Ruhsatlı Av Tüfeği İle Havaya Birden Fazla - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
KORKU KAYGI PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( Evi Önünde Ruhsatlı Av Tüfeği İle Havaya Birden Fazla - TCK. 264/7'de Yazılı Suçu Oluşturduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILAMAMASI ( Evi Önünde Ruhsatlı Av Tüfeği İle Havaya Birden Fazla Ateş Etmek - TCK. 264/7'de Yazılı Suçu Oluşturduğu )
ZORALIM ( Evi Önünde Ruhsatlı Av Tüfeği İle Havaya Birden Fazla Ateş Etmek - Suçta Kullanılan Av Tüfeğinin Zoralımına 2521 S.Y.'nın 13. Maddesi İle Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD27.5.2005E. 2005/1307 K. 2005/3626"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ertelenmiş Cezaların Aynen İnfazına Karar Verilebilmesi İçin Sonradan Verilen Cezanın Ertelenmiş Ceza İle Aynı Neviden veya Daha Ağır Neviden Olması Gerektiği )
ERTELENMİŞ CEZALAR ( Aynen İnfazına Karar Verilebilmesi İçin Sonradan Verilen Cezanın Ertelenmiş Ceza İle Aynı Neviden veya Daha Ağır Neviden Olması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD30.5.2005E. 2005/1379 K. 2005/3631"İADE-İ MUHAKEME ( Kabule Şayan Bir Müracaatta Kanun Yolunun veya Merciin Tayininde Yapılan Bir Hata Müracaat Edenin Hukukunu İhlal Etmediği - Temyizi Kabil Olmayan Karara İtirazın Mümkün Olduğu )
KANUN YOLUNDA HATA ( Müracaat Edenin Hukukunu İhlal Etmediği - Temyizi Kabil Olmayan Karara İtiraz Mümkün Olduğu )
TEMYİZ / İTİRAZ ( İade-i Muhakeme - Kabule Şayan Bir Müracaatta Kanun Yolunun veya Merciin Tayininde Yapılan Bir Hata Müracaat Edenin Hukukunu İhlal Etmediği/Temyizi Kabil Olmayan Karara İtirazın Mümkün Olduğu )"
Y8.CD31.5.2005E. 2005/1505 K. 2005/3632"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRI DAVRANMAK ( Armağan Edilen Silahlar Her Ne Surette Olursa Olsun Başkasına Devri Yapılamayacağı )
ARMAĞAN EDİLEN SİLAHLAR ( Her Ne Surette Olursa Olsun Başkasına Devri Yapılamayacağı - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırı Davranmak )
SİLAHIN ZORALIMI ( Silahın Zoralımı Yerine Gerekli İşlemler Yapılmak Üzere Emniyet Makamlarına Teslimine Karar Verilmesinin Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu )"
Y8.CD31.5.2005E. 2005/1507 K. 2005/3634"TAŞIMA RUHSAT YETKİSİ KAYBEDİLEN TABANCAYI SÜRESİNDE DEVRETMEMEK ( Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Silah Taşıma Hakkının Kaybedilmesi Nedeniyle Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
SİLAH TAŞIMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Gerektiği - Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet )
ZORALIM ( Silah Taşıma Hakkının Kaybedilmesi Nedeniyle Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Silah Taşıma Hakkının Kaybedilmesi Nedeniyle Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuçlandırılması Gerektiği )"
Y8.CD31.5.2005E. 2005/1725 K. 2005/3633"GECELEYİN BIÇAKLA GASP ( Hükümlü Hakkındaki En Ağır Ceza Silahlı Gasp Suçundan Verilmiş Olup Yazılı Emirle Bozma İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay Yüksek 6. Ceza Dairesi Olduğu )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Hükümlü Hakkındaki En Ağır Ceza Silahlı Gasp Suçundan Verilmiş Olup Yazılı Emirle Bozma İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay Yüksek 6. Ceza Dairesi Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Geceleyin Bıçakla Gasp/Saldırgan Sarhoşluk -Hükümlü Hakkındaki En Ağır Ceza Silahlı Gasp Suçundan Verilmiş Olup Yazılı Emirle Bozma İstemini İnceleme Görevinin Yargıtay Yüksek 6. Ceza Dairesi Olduğu )"
Y8.CD2.6.2005E. 2004/3811 K. 2005/3998"SİLAH VASFINDA BULUNMAYAN KURU SIKI GAZ TABANCASI ( Düğün Yerinde Havaya Ateş Etmek - Kaygı Korku Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturmadığı )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Silah Vasfında Bulunmayan Kuru Sıkı Gaz Tabancası/Suç Oluşturmadığı - Düğün Yerinde Havaya Ateş Etmek )
DÜĞÜN YERİNDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Silah Vasfında Bulunmayan Kuru Sıkı Gaz Tabancası İle - Kaygı Korku Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturmadığı )
KURU SIKI GAZ TABANCASI İLE DÜĞÜN YERİNDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Kaygı Korku Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturmadığı - Silah Vasfında Bulunmadığı )"
Y8.CD6.6.2005E. 2005/7211 K. 2005/4032"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEDAVÜLE KOYMAK AMACIYLA SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Tedavüle Koymak Amacıyla Sahte Para Bulundurmak )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sahte Para Bulundurmak Suçlarından Hüküm Verilebilmesi İçin Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD16.6.2005E. 2003/13881 K. 2005/4911"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçmesi Nedeniyle - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )
ZAMANAŞIMI ( Suçun 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu Son İşlem Tarihi Olan Sanıkların Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar 5 Yıldan Fazla Sürenin Geçtiği/Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği - Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek )"
Y8.CD21.6.2005E. 2004/5075 K. 2005/5259"TOPLU SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Sanıkların Silahlarla Birlikte Deneme Atışı Yapılması İçin Biraraya Getirildiği - Ülkede Silahın Yayılmasına Yönelik Bireysel Silah Ticareti Suçunu Oluşturduğu )
SİLAH TİCARETİ ( Sanıkların Silahlarla Birlikte Deneme Atışı Yapılması İçin Biraraya Getirildiği - Ülkede Silahın Yayılmasına Yönelik Bireysel Silah Ticareti Suçunu Oluşturduğu )
KİŞİSEL AMAÇLI SİLAH SATMAK ( Sanıkların Kişisel İhtiyaç Nedeniyle Birer Adet Silah Satmaları Şeklinde Oluşan Eylemlerinde Ticari Amaç Bulunmayıp 6136 S.Y Md. 13/1'de Tanımlanan Suçun Oluştuğu )
BİREYSEL SİLAH TİCARETİ ( Sanıkların Silahlarla Birlikte Deneme Atışı Yapılması İçin Biraraya Getirildiği - Ülkede Silahın Yayılmasına Yönelik Bireysel Silah Ticareti Suçunu Oluşturduğu )"
Y8.CD27.6.2005E. 2003/10430 K. 2004/5865"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanık Silahını Üçüncü Kişilere Devretmek İçin Başvurmuş ve 6 Ay İçinde Devrin Sağlanamamasının Sanıktan veya Silahı Devralacak Kişiden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Araştırılarak Zoralım Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ZORALIM ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Sanık Silahını Devretmek İçin Başvurmuş ve 6 Ay İçinde Devrin Sağlanamamasının Sanıktan veya Silahı Devralacak Kişiden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Araştırılarak Zoralım Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SİLAHIN DEVRİ ( Sanık Silahını Devretmek İçin Başvurmuş ve 6 Ay İçinde Devrin Sağlanamamasının Sanıktan veya Silahı Devralacak Kişiden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Araştırılarak Zoralım Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD28.6.2005E. 2004/1410 K. 2005/5979"SARHOŞLUK NEDENİYLE UMUMUN SIHHATİNE ENGEL OLMAK ( Kanunda Öngörülen Cezalarının Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk Nedeniyle Umumun Sıhhatine Engel Olmak - TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ GEREĞİ ( Sarhoşluk Nedeniyle Umumun Sıhhatine Engel Olmak - TCK.nun 102/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması Nedeniyle )"
Y8.CD28.6.2005E. 2005/1458 K. 2005/5938"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Toplu Suçun 5271 Sayılı Yasada İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Şeklinde Tanımlanmış Olması )
TOPLU SUÇ ( 5271 Sayılı Yasada İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Şeklinde Tanımlanmış Olması )"
Y8.CD29.6.2005E. 2003/14344 K. 2005/6039"MESKUN YERDE SİLAH ATMAK ( Suçun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMI ( Meskun Yerde Silah Atmak Suçunun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Meskun Yerde Silah Atmak Suçunun Düzenlendiği Kanun Maddesindeki Cezaların Üst Sınırına Göre Bu Suçtan Açılan Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
Y8.CD30.6.2005E. 2004/371 K. 2005/6259"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Suçun İşlenmesinde Birlik ve Beraberlik Bulunmadığı Anlaşılmakla Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
SUÇUN İŞLENMESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK BULUNMAMASI ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
Y8.CD1.7.2005E. 2003/13725 K. 2005/6302"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Usulüne Uygun Yapılan Aramada Sanığın Evinde Dinamit Lokumu Fitil ve Kapsül Bulunduğu - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
ARAMA ( Patlayıcı Madde Bulundurmak - Usulüne Uygun Yapılan Aramada Sanığın Evinde Dinamit Lokumu Fitil ve Kapsül Bulunduğu/Mahkumiyetine Karar Verileceği )"
Y8.CD1.7.2005E. 2005/620 K. 2005/6303"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Ancak On Adetten Fazla Uzun Namlulu Silahın Sayısal Bakımdan Vahim Sayıldığı )
SAYISAL VAHAMET ( Toplu Silah Kaçakçılığı - Ancak On Adetten Fazla Uzun Namlulu Silah Sayısal Bakımdan Vahim Sayıldığı )
ON ADETTEN FAZLA UZUN NAMLULU SİLAH ( Sayısal Bakımdan Vahim Sayıldığı - Toplu Silah Kaçakçılığı )"
Y8.CD4.7.2005E. 2004/4657 K. 2005/6420"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Köy Merasına - Beraat Hükmü Kurulamayacağı )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINDA BULUNAN KÖY MERASI ( Sanığın 1695 m2 Tecavüz Ettiğinin Anlaşılması - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçundan Beraat Hükmü Kurulamayacağı )"
Y8.CD4.7.2005E. 2005/1139 K. 2005/6375"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( İki Sanık Tarafından İşlenen Suç Toplu Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TOPLU SUÇ ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa Da Üç Veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi Halinde Oluştuğu - İki Sanık Tarafından İşlenen Suç Toplu Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği/Toplu Silah Kaçakçılığı )
İKİ SANIK TARAFINDAN İŞLENEN SUÇ ( Toplu Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği - Toplu Silah Kaçakçılığından Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD7.7.2005E. 2005/216 K. 2005/6811"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Sanığın 5237 Sayılı TCK'nın 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca Hukuki Durumunun 5271 Sayılı CMK Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Olduğu )
LEHE YASANIN UYGULANMA ZORUNLULUĞU ( Piyasaya Sahte Para Sürmek )"
Y8.CD12.7.2005E. 2003/13030 K. 2005/7211"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hürriyeti Tahdit - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
Y8.CD12.7.2005E. 2003/4381 K. 2005/7216"PARADA SAHTECİLİK ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Oluşturduğu Gözetilmesi Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRÜLMESİ ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Oluşturduğu )"
Y8.CD12.7.2005E. 2005/2029 K. 2005/7222"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Verilen Ağır Para Cezasının Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası İle Aynı Cinsten Olmaması - Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
ERTELENMİŞ CEZA ( Aynen İnfazına Karar Verilememesi - Son İşlenen Suçtan Verilen Ağır Para Cezasının Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası İle Aynı Cinsten Olmaması )
CEZALARIN AYNI CİNSTEN OLMAMASI ( Son İşlenen Suçtan Verilen Ağır Para Cezasının Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası İle - Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD12.7.2005E. 2005/2191 K. 2005/7223"MÜSADERE ( Emanette Kayıtlı Pompalı Av Tüfeğininin "Verasette İsmi Bulunanlardan Birisi Ruhsat Çıkardığında Ruhsat Çıkarana İadesine" Karar Verildiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Emanette Kayıtlı Pompalı Av Tüfeğininin "Verasette İsmi Bulunanlardan Birisi Ruhsat Çıkardığında Ruhsat Çıkarana İadesine" Karar Verildiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD13.7.2005E. 2003/12198 K. 2005/7239"HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Mağduru Rızası Dışında Diğer Sanığın Evine Götürüp Orada İki Gün Süreyle Alıkoymaları )
KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Mağduru Rızası Dışında Diğer Sanığın Evine Götürüp Orada İki Gün Süreyle Alıkoymaları )"
Y8.CD14.7.2005E. 2005/2190 K. 2005/7505"ATEŞLİ SİLAHLARI KANUNU'NA MUHALEFET ( İkinci Suçun 6136 Sayılı Kanunun 13/1. Maddesi Olduğu Nazara Alındığında Erteli Davadaki Suç İle "Aynı Cins" Olduğu ve Bu Suça İlişkin Davaya Devam Edilmemesi Gerektiği )
İŞLENEN İKİNCİ SUÇ İLE AYNI CİNS OLMA ( Silahla Müessir Fiil ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet - İkinci Suçun 6136 Sayılı Kanunun 13/1. Maddesi Olduğu Nazara Alındığında Erteli Davadaki Suç İle "Aynı Cins" Olduğu ve Bu Suça İlişkin Davaya Devam Edilmemesi Gerektiği )
DAHA AĞIR SUÇ ( 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet - Silahla Müessir Fiil Suçuna İlişkin TCK'nun 456/2. ve 457/1. Maddelerine Göre Açılan Davanın Cezası Daha Ağır Olduğu İçin Bu Suça İlişkin Davaya İse Devam Edilmemesi Gerektiği )"
Y8.CD18.7.2005E. 2003/5828 K. 2005/7590"HÜRRİYETİ TAHDİT ( 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri Uyarınca - Hürriyeti Tahdit/Hırsızlık )"
Y8.CD18.7.2005E. 2003/6486 K. 2005/7591"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMA ( Kendilerinin ve Müdahilin İşkence ve Kötü Muamele Görmediklerine Dair Anlatımları Müdahilin Gözaltında Kaldığı Süre İçerisinde Alınan Hekim Raporlarının İçerikleri Karşısında Sanığın Beraati Gereği )
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE ( Kendilerinin ve Müdahilin Görmediklerine Dair Anlatımları Müdahilin Gözaltında Kaldığı Süre İçerisinde Alınan Hekim Raporlarının İçerikleri Karşısında Beraat Kararında Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
Y8.CD19.7.2005E. 2004/8905 K. 2005/7640"DAVANIN DÜŞMESİ KARARI ( Mala Zarar Verme - Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sanıktan Sorulmadan Verilmesi/5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL ( Sanıktan Edip Etmediği Sorulmadan Düşme Kararı Verilmesi/5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu - Mala Zarar Verme )
MALA ZARAR VERME ( Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Sanıktan Sorulmadan Düşme Kararı Verilmesinin 5237 S. TCK. Md. 73/6'ya Aykırılık Oluşturduğu"
Y8.CD21.7.2005E. 2004/9239 K. 2005/7881"MALA ZARAR VERME ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
SUÇTA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ( Kurallarına Göre Lehe Olan Yeni TCK.nun Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Mala Zarar Verme )
LEHE OLAN YENİ CEZA KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( "Zaman Bakımından Uygulama" ve "Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasında Usul" Kurallarına Göre )"
Y8.CD21.7.2005E. 2005/1123 K. 2005/7926"CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA TEMYİZ SÜRESİ ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Tebliğ Edilen Hüküm - Bir Haftalık Süre )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA TEFHİM EDİLİP USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLEN HÜKÜM ( Bir Haftalık Süre İçerisinde Temyiz Edilmesi Zorunluluğu )
TEMYİZ SÜRESİ ( Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda - Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Tebliğ Edilen Hüküm )"
Y8.CD9.9.2005E. 2004/236 K. 2005/8026"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR ( Ruhsatın Yenilenmemesi ve Silahın Devredilmemesi Nedeniyle Silahın Zoralımına ve Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiği )
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA HAKKININ KAYBI ( Silahın 6 Aylık Sürede Satın Almaya Hak Kazanmış Kişilere Devredilmesi Gereği )
RUHSAT ( Tebligattan İtibaren 6 Ay İçerisinde Yeniletilmediğinde Ruhsatın İptal Edilerek Silahın Zaptedileceği - Ruhsatı Olmayan Silahı Taşımama Durumunda Suç Oluşmayacağı )"
Y8.CD20.9.2005E. 2005/2458 K. 2005/8394"MERAYA TECAVÜZ ( Taşınmazın İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Bulunduğu/Suç Unsurlarının Oluşması Halinde 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Söz Edilebileceğine İlişkin Kanun Yararına Bozma İsteminin Bozma Kapsamında Olamayacağı - Suçun Oluşmadığı )
TAŞINMAZIN İLÇE BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNMASI ( Suç Unsurlarının Oluşması Halinde 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Söz Edilebileceğine İlişkin Kanun Yararına Bozma İsteminin Bozma Kapsamında Olamayacağı )
KANUN YARARINA BOZMA ( Meraya Tecavüz - Taşınmazın İlçe Belediye Sınırları İçerisinde Bulunduğu/Suç Unsurlarının Oluşması Halinde 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Söz Edilebileceğine İlişkin İstemin Bozma Kapsamında Olamayacağı )"
Y8.CD20.9.2005E. 2005/2460 K. 2005/8421"ATEŞLİ SİLAHLARI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Gönüllü Köy Koruculuğu Görevinin Sona Ermesi Nedeniyle ve Suça Konu Silahın Bizatihi Taşınması ve Bulundurulmasının Suç Teşkil Ettiği )
GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULUĞU GÖREVİ ( Sona Ermesi Nedeniyle ve Suça Konu Silahın Bizatihi Taşınması ve Bulundurulmasının Suç Teşkil Ettiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ ( Hüküm Fıkrasındaki Açıklama Silahın Sanığa İadesi İçin Yeterli Olmadığından Talebin Yerinde Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD26.9.2005E. 2004/2088 K. 2005/8520"DURUŞMA TUTANAĞI ( Sanığın Sorgusunun da Yapıldığı Duruşma Tutanağının Başlığında C.Savcısı Adı ve Soyadının Yer Almaması Suretiyle CMK.nun 220. CMUK.nun 268. Maddesine Aykırılık Yapılması Bozmayı Gerektirdiği )
CUMHURİYET SAVCISININ ADI VE SOYADININ YER ALMAMASI ( Duruşma Tutanağında - CMK.nun 220. CMUK.nun 268. Maddesine Aykırılık Yapılması Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD26.9.2005E. 2004/281 K. 2005/8521"MERMİ BULUNDURMA ( Sanığın Üzerinde Ele Geçen Bir Adet Mermiyi Kolye Yaptırmak İçin Bulundurması - Eyleminde 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Kastı Bulunmadığı )
ATEŞLİ SİLAH MERMİSİ ( Sanığın Üzerinde Ele Geçen Bir Adet Mermiyi Kolye Yaptırmak İçin Bulundurması Nedeniyle 6136 Sayılı Yasaya Aykırı Davranma Kastı Bulunmadığı )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Üzerinde Ele Geçen Bir Adet Mermiyi Kolye Yaptırmak İçin Bulundurması Nedeniyle Yasaya Aykırı Davranma Kastı Bulunmadığı )"
Y8.CD26.9.2005E. 2005/2383 K. 2005/8543"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Pratik Değerini Büyük Ölçüde Yitirmiş Olmasına Karşın Baba Yadigarı Bulunmasından Dolayı Manevi Değeri Her Geçen Gün Artan Dava Konusu Silahın Müsaderesinde Toplumsal Bir Fayda Mülahaza Edilemeyeceği )
MÜSADERE ( Pratik Değerini Büyük Ölçüde Yitirmiş Olmasına Karşın Baba Yadigarı Bulunmasından Dolayı Manevi Değeri Her Geçen Gün Artan Dava Konusu Silahın Müsaderesinde Toplumsal Bir Fayda Mülahaza Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
BABA YADİGARI SİLAH ( Manevi Değeri Her Geçen Gün Artan Dava Konusu Silahın Müsaderesinde Toplumsal Bir Fayda Mülahaza Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD28.9.2005E. 2004/1279 K. 2005/8551"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Mermilerin Patlatılarak Atışa Elverişli Olup Olmadıklarının Tespit Edileceği )
MERMİLERİN PATLATILMASI ( Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık - Mermilerin Patlatılarak Atışa Elverişli Olup Olmadıklarının Tespit Edileceği )"
Y8.CD28.9.2005E. 2004/1351 K. 2005/8552"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Ateş Etmediğine İlişkin Savunması da Gözönüne Alınarak Tabancanın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edileceği )
TABANCANIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Sanığın Ateş Etmediğine İlişkin Savunması da Gözönüne Alınarak Tabancanın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edileceği )"
Y8.CD28.9.2005E. 2004/6859 K. 2005/8599"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mera Vasfında Olan Taşınmaza Ağaç Dikmek )
MERAYA AĞAÇ DİKMEK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )"
Y8.CD28.9.2005E. 2004/846 K. 2005/8605"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Belediye Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
SUÇA KONU YER ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Belediye Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )"
Y8.CD29.9.2005E. 2003/13421 K. 2005/8751"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Kasasında 1 Adet Mermi Bulunduğu - Sanığın Savunmasının Aksi Yönünde Kanıt Elde Edilemediğinden Beraat Kararı Verileceği )
MERMİ BULUNDURMAK ( Sanığın Mermiyi Sokakta Oynayan Çocukların Kendisine Zarar Vermesini Engellemek İçin Alıp Kasasına Koyduğu ve Orada Unuttuğu Yönündeki Beyanı - Aksine Kanıt Bulunamadığından Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD29.9.2005E. 2004/134 K. 2005/8748"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Fişek Yatağı Dahil Namlu Uzunluğu ve Toplam Uzunluğunun 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığının Gözetilmesi Gereği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA ( Suça Konu Silahın Fişek Yatağı Dahil Namlu Uzunluğu ve Toplam Uzunluğunun 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığının Gözetilmesi Gereği - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ( 2/F Bendinde Belirlenen Standartlara Göre Suça Konu Silahın Fişek Yatağı Dahil Namlu Uzunluğu ve Toplam Uzunluğunun 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Kalmadığı Gözetilmesi Gereği )"
Y8.CD4.10.2005E. 2003/12703 K. 2005/9009"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın Kollukta "Devrek'e Giderken Silah Arkadaşım Ayhan'ın Üzerinde Yakalandı" Şeklindeki Beyanı Doğrultusunda Ayhan İsimli Şahsın Kimliğinin Tespiti İle O Tarihte Üzerinde Silah Ele Geçirilip Geçirilmediği Tespit Olunması Gereği )
SİLAH ELE GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEMESİ ( Sanığın Kollukta "Devrek'e Giderken Silah Arkadaşım Ayhan'ın Üzerinde Yakalandı" Şeklindeki Beyanı Doğrultusunda Ayhan İsimli Şahsın Kimliğinin Tespiti İle O Tarihte Üzerinde Silah Ele Geçirilip Geçirilmediği Tespit Olunması Gereği )"
Y8.CD4.10.2005E. 2005/2622 K. 2005/9017"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Hakkında Takipsizlik Kararı Verilen Kişiye Ait Tabancanın Zoralımı İstemi - CMK. Md. 170'de Öngörülen Hususlar Bulunmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İadesi/İtirazın Kabulü Gereği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( CMK. Md. 170'de Öngörülen Hususlar Bulunmadığı Gerekçesiyle/İtirazın Kabulü Gereği - Hakkında Takipsizlik Kararı Verilen Kişiye Ait Tabancanın Zoralımı İstemi )
TAKİPSİZLİK KARARI ( 6136 S.K.'a Muhalefet Suçu - Tabancanın Zoralımı İstemi/CMK. Md. 170'de Öngörülen Hususlar Bulunmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İadesine Verilen Karara İtirazın Kabulü Gereği )
ZORALIM ( Hakkında Takipsizlik Kararı Verilen Kişiye Ait Tabanca - CMK. Md. 170'de Öngörülen Hususlar Bulunmadığı Gerekçesiyle İddianamenin İadesine Verilen Karara İtirazın Kabulü Gereği )"
Y8.CD5.10.2005E. 2003/9998 K. 2005/9087"YARALAMA SUÇU ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - 5237 Sayılı Kanunun Yürürlüğü Nedeniyle Kanıtlama İle Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda Bütünüyle Yeniden Değerlendirilme Yapılması Gereği )
KANITLAMA / SUÇ NİTELENDİRMESİ ( 5237 Sayılı Kanunun Yürürlüğü Nedeniyle Yeniden Değerlendirilme Yapılması Gereği - Yaralama/6136 Sayılı Yasaya Aykırılık )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR KANUNUNA MUHALEFET ( 5237 Sayılı Kanunun Yürürlüğü Nedeniyle Kanıtlama İle Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda Ve Yaralama Suçu Bakımından Bütünüyle Yeniden Değerlendirilme Yapılması Gereği )"
Y8.CD5.10.2005E. 2004/1379 K. 2005/9081"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın 6 Aylık Süre İçinde Ruhsatı Yeniletmediği/Ruhsatın İptali Sonucunda Silahın Başkasına Devrinin Gerekeceği - Silahın Zapt Edileceği/Silahın Yönetime Teslim Edilerek Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Silahın Yönetime Teslim Edilerek Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD6.10.2005E. 2004/10965 K. 2005/9178"BAŞKASININ ARAZİSİNE HAYVAN SOKMA ( Sanık Hakkında Başkasının Arazisinde Hayvan Otlatmak Suçundan Verilen Ortadan Kaldırma Kararı İle Tehdit ve Hakaret Suçlarından Kurulan Beraat Kararının İsabetli Olduğu )
TEHDİT VE HAKARET ( Başkasının Arazisine Hayvan Sokma - Kanıtlar Değerlendirilip Gerektirici Nedenleri Açıklanmak Suretiyle Sanık Hakkında Başkasının Arazisinde Hayvan Otlatmak Suçundan Verilen Ortadan Kaldırma Kararı İle Kurulan Beraat Kararının İsabetli Olduğu )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Başkasının Arazisine Hayvan Sokma - Kanıtlar Değerlendirilip Gerektirici Nedenleri Açıklanmak Suretiyle Sanık Hakkında Başkasının Arazisinde Hayvan Otlatmak Suçundan Verilen Ortadan Kaldırma Kararı İle Kurulan Beraat Kararının İsabetli Olduğu )"
Y8.CD10.10.2005E. 2003/12053 K. 2005/9329"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Cezasından Yaşı Nedeniyle İndirim Yapılmaması ve 15.07.2005 Günü Yürürlüğe Girmiş Olan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
SANIĞIN CEZASINDAN İNDİRİM ( Yapılmaması ve 15.07.2005 Günü Yürürlüğe Girmiş Olan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD10.10.2005E. 2004/1095 K. 2005/9278"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Duruşmada Okunarak Sanığa Diyeceklerinin Sorulmamasının Yasaya Aykırı Olması )
DURUŞMADA RAPORUN OKUNMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu - Sanığa Diyeceklerinin Sorulmamasının Yasaya Aykırı Olması )
SANIĞA DİYECEKLERİNİN SORULMAMASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Okunmasına Rağmen - Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD10.10.2005E. 2004/5664 K. 2005/9337"KORKU YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Babası Adına Kayıtlı Av Tüfeğinin Babasının Bilgisi Dahilinde Alınıp Alınmadığının Belirleneceği - Sonra Zoralıma Karar Verilip Verilmeyeceğinin Takdir Edileceği )
ZORALIM ( Korku Yaratacak Biçimde Havaya ateş Açmak - Sanığın Babası Adına Kayıtlı Av Tüfeğinin Babasının Bilgisi Dahilinde Alınıp Alınmadığının Belirleneceği/Sonra Zoralıma Karar Verilip Verilmeyeceğinin Takdir Edileceği )"
Y8.CD10.10.2005E. 2004/8725 K. 2005/9291"MÜESSİR FİİL VE HAKARET ( Müşteki Sanığın 5188 S.K. Kapsamında Çalıştığı/Kendisine Karşı İşlenen Eylemlerin Görevde Memura Karşı Yapılmış Sayılacağı - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olacağı )
GÜVENLİK HİZMETİ ( Müessir Fiil ve Hakaret/Müşteki Sanığın Hastanede 5188 S.K. Kapsamında Çalıştığı - Kendisine Karşı İşlenen Eylemlerin Görevde Memura Karşı Yapılmış Sayılacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Müşteki Sanığın Hastanede 5188 S.K. Kapsamında Çalıştığı - Kendisine Karşı İşlenen Hakaret ve Müessir Fiil İle İlgili Davada Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Oalcağı )"
Y8.CD10.10.2005E. 2005/2494 K. 2005/9288"SİLAHLI ÖRGÜT KURMA ( Sanığın Ekonomik ve Şahsi Halleri İrdelenerek Paraya Çevrilme ve Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünün Değerlendirilmesi Gereği )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Ekonomik ve Şahsi Halleri İrdelenerek Paraya Çevrilme ve Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönünün Değerlendirilmesi Gereği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Yönü De Değerlendirilerek Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceği Konusunda Duruşma Açılması Gereği - Silahlı Örgüt Kurma )"
Y8.CD11.10.2005E. 2003/10440 K. 2005/9404"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK VE TEHDİT ( Ruhsatını Yeniletmesi İçin Kendisine Yapılan Tebliğe Rağmen Müracaat Etmediği - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Dosyada Herhangi Bir Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Tehdit - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Dosyada Herhangi Bir Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
RUHSATIN YENİLETİLMEMESİ ( Yapılan Tebliğe Rağmen Müracaat Etmediği - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Dosyada Herhangi Bir Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )"
Y8.CD11.10.2005E. 2003/14107 K. 2005/9402"CÜRMÜNÜ SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPMAK ( Emniyet ve Nezaret Odası Defteri Mağdurların Aşamalarda Değişmeyen Tutarlı Beyanları ve Bu Beyanlarla Örtüşen Doktor Raporları ve Tüm Dosya İçeriği İle Kanıtlandığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 ve 5252 Sayılı Kanun Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu - Cürmünü Söyletmek İçin İşkence Yapmak )"
Y8.CD11.10.2005E. 2004/1150 K. 2005/9436"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Gözönünde Bulundurulması Gereği )
AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Gözönünde Bulundurulması Gereği - Ruhsatsız Silah Bulundurmak )
ADLİ PARA CEZASI ( Ruhsatsız Silah Bulundurmak - Ağır Para Cezasının Bu Cezaya Dönüştürüldüğünün Gözönünde Bulundurulması Gereği )
ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI ( Hesaplanmasında ve Ödenmesinde Bir YTL. Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmayacağı )"
Y8.CD11.10.2005E. 2005/2490 K. 2005/9407"TOPLULUK OLUŞTURMAK SURETİYLE SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Lehe Olan Hüküm Karşısında 5237 Sayılı TCK'nun 7/2. Madde ve Fıkrası Nazara Alınarak Hükümlülerin Hukuki Durumlarının Duruşma Açılarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Topluluk Oluşturmak Suretiyle Silah Kaçakçılığı - 5237 Sayılı TCK'nun 7/2. Madde ve Fıkrası Nazara Alınarak Hükümlülerin Hukuki Durumlarının Duruşma Açılarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD12.10.2005E. 2003/13961 K. 2005/9476"ARACIN TORPİDO GÖZÜNDE ELDE EDİLEN MERMİLER ( Sanığın Bulundurma Ruhsatlı Tabancasına Ait Olup Unutkanlıkla Burada Kaldığını Savunması - Aksine Kanıt Elde Edilememesi/Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
MERMİ BULUNDURMAK ( Aracın Torpido Gözünde/Sanığın Bulundurma Ruhsatlı Tabancasına Ait Olup Unutkanlıkla Burada Kaldığını Savunması - Beraat Kararı Verilmesi Gereği/Aksine Kanıt Elde Edilememesi )"
Y8.CD12.10.2005E. 2004/2480 K. 2005/9522"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU ( Sanığın Alacak Borç Anlaşmazlığı Nedeniyle Ele Geçirilemeyen Ruhsatsız Tabanca İle Ateş Ettiği - Mahkumiyet Kararı Verileceği )
KASTEN YARALAMA ( Alacak Borç Anlaşmazlığı Nedeniyle Ele Geçirilemeyen Ruhsatsız Tabanca İle Ateş Ederek Mağduru Yaraladığı - Mahkumiyet Kararı Verileceği )"
Y8.CD12.10.2005E. 2004/7010 K. 2005/9451"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresi Sona Eren Silahın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanacağı )
RUHSAT SÜRESİ DOLAN SİLAHIN ZORALIMI ( Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanacağı )"
Y8.CD12.10.2005E. 2004/9092 K. 2005/9516"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Mağduru Zorla Götürdüğü Evde Alıkoyduğu ve Burada Mağduru Döverek Yüzünde Sigara Söndürdüğünün Anlaşıldığı - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
ZORLA ALIKOYMAK ( Sanığın Mağduru Zorla Götürdüğü ve Burada Mağduru Döverek Yüzünde Sigara Söndürdüğünün Anlaşıldığı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Eyleminin Gerçekleştiği )"
Y8.CD13.10.2005E. 2003/7743 K. 2005/9615"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( CMUK.nun 310. Maddesinde Belirlenen Bir Haftalık Süre Geçtikten Sonra Sanığın Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
BİR HAFTALIK SÜREDEN SONRA YAPILAN TEMYİZ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - CMUK.nun 310. Maddesinde Belirlenen Bir Haftalık Süre Geçtikten Sonra Sanığın Temyiz Ettiği Anlaşıldığı Cihetle Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )"
Y8.CD13.10.2005E. 2004/1901 K. 2005/9643"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanıklardan Birinin Suçu Açıkça Kabul Ettiği - Diğer Sanığın Mahkumiyetine Yeterli Delil Bulunamadığı/Bu Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
İKRAR ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanıklardan Birinin Suçu Açıkça Kabul Ettiği/Diğer Sanığın Mahkumiyetine Yeterli Delil Bulunamadığından Bu Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD13.10.2005E. 2004/2229 K. 2005/9574"ZORALIM ( 6136 S.K'ya Aykırılık - Silahın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6136 S.K'ya Aykırılık - Silahın Zoralımına İlişkin Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanması Gerektiği )"
Y8.CD13.10.2005E. 2004/9345 K. 2005/9575"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Polis ve Sulh Ceza Mahkemesindeki İfadeleri Dikkate Alındığında Sahte Parayı Bilerek Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL ETMEK ( Parada Sahtecilik - Sanığın Polis ve Sulh Ceza Mahkemesindeki İfadeleri Dikkate Alındığında Sahte Parayı Bilerek Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı/Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD14.10.2005E. 2005/2774 K. 2005/9650"ANTİKA OLAN SİLAH İLE İLGİLİ RUHSAT İŞLEMLERİ ( Kendisine Yapılan Tebligata Rağmen Yaptırmamak - Silahın Müsaderesine İlişkin Talep Hakkında Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerekeceği )
DURUŞMA AÇILMASI ZARURETİ ( Antika Olan Silah İle İlgili Ruhsat İşlemlerini Kendisine Yapılan Tebligata Rağmen Yaptırmamak - Silahın Müsaderesine İlişkin Talep Hakkında Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Karar Verilmesi Gerekeceği )
MÜSADERE ( Antika Olan Silah İle İlgili Ruhsat İşlemlerini Kendisine Yapılan Tebligata Rağmen Yaptırmamak - Silahın Müsaderesine İlişkin Talep Hakkında Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerekeceği )"
Y8.CD17.10.2005E. 2003/11488 K. 2005/9697"KÜRTÇE SEÇİM PROPAGANDASI ( Kural Olarak Yasak Olduğu - Konuşmada Türkçe'nin Yanında Etnik Ayırımcılığa Karşı Çıkan Barış ve Kardeşlik Mesajları İçeren Kürtçe İfadeler Kullanılmasının Yasada Belirlenen Anlamda Kürtçe Propaganda Olmadığı )
SEÇİM PROPAGANDASI ( Sırasında Türkçeden Başka Dil Kullanılmasının Yasak Olması - Yapılan Konuşmada Türkçe'nin Yanında Etnik Ayırımcılığa Karşı Çıkan Barış ve Kardeşlik Mesajları İçeren Kürtçe İfadeler Kullanılmasının Yasada Belirlenen Anlamda Kürtçe Propaganda Niteliğinde Olmadığı ) "
Y8.CD17.10.2005E. 2003/7400 K. 2005/9677"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Ait Meskende Bulundurma Ruhsatlı Silahın Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatıyla Katıldığı Parti Yönetim Kurulu Toplantıları Sırasında Üzerinde Taşıdığı İddia Edilen Silah Olup Olmadığının Belirlenemediği - Beraat Kararı Verileceği )
MESKENDE BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Sanığa Ait Meskende Bulundurma Ruhsatlı Silahın Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatıyla Katıldığı Parti Yönetim Kurulu Toplantıları Sırasında Üzerinde Taşıdığı İddia Edilen Silah Olup Olmadığının Belirlenemediği/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD17.10.2005E. 2004/2627 K. 2005/9704"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( 647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( 647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı-Ruhsatsız Tabanca Taşımak )
PARA CEZASI ( Ruhsatsız Tabanca Taşımak-647 S.K.'nun Yürürlükten Kaldırılması Karşısında 5/5. Maddesi Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )"
Y8.CD17.10.2005E. 2004/572 K. 2005/9699"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kılıcın Antika Olup Olmadığı Konusunda Kriminal Polis Laboratuarından Görüş Alınacağı )
KRİMİNAL POLİS LABAROTUVARI ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Kılıcın Antika Olup Olmadığı Konusunda Laboratuardan Görüş Alınacağı )"
Y8.CD17.10.2005E. 2004/9046 K. 2005/9676"FİRAR ETMEK ( Sanığın Duvardan Atladığı Sırada Görevli İnfaz Memurunca Vazgeçirilip Teslim Olmaya İkna Edildiği - Görevli İnfaz Memurunun Dinlenmesi Gereği )
TANIK DİNLENMESİ ( Firar Etmek/Sanığın Duvardan Atladığı Sırada Görevli İnfaz Memurunca Vazgeçirilip Teslim Olmaya İkna Edildiği - Görevli İnfaz Memurunun Dinlenmesi Gereği )"
Y8.CD17.10.2005E. 2004/991 K. 2005/9690"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kendisinde 2 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçen Sanığın Kanıtlanan Eyleminin Ruhsatsız Silah Taşımak Suçunu Oluşturduğu - Eylemin Silah Ticareti Olarak Kabul Edilemeyeceği )
SİLAH TİCARETİ ( Kendisinde 2 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçen Sanığın Kanıtlanan Eyleminin Ruhsatsız Silah Taşımak Suçunu Oluşturduğu - Eylemin Silah Ticareti Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y8.CD18.10.2005E. 2003/7474 K. 2005/9754"HIRSIZLIK ( Adları Geçen Sanıkların 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçları Yönünden Kanıtlama İle Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda ve Sanıkların Suç Eşyasını Satın Alma Suçları Bakımından Bütünüyle Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Suçları Yönünden Kanıtlama İle Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda ve Sanıkların Suç Eşyasını Satın Alma Suçları Bakımından Bütünüyle Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Suç Nitelendirmesi Dışında Kalan Hususlarda ve Sanıkların Suç Eşyasını Satın Alma Suçları Bakımından Bütünüyle Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
Y8.CD18.10.2005E. 2004/8237 K. 2005/9743"ŞARTLI TEHDİT VE MALA ZARAR VERME ( Sanıklar Hakkında Hem Beraat Hem de Aynı Suçtan Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle Hükmün Karıştırılması Bozmayı Gerektirdiği )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Şartlı Tehdit ve Mala Zarar Verme - Sanıklar Hakkında Hem Beraat Hem de Aynı Suçtan Davanın Reddine Karar Verilmesi Suretiyle Hükmün Karıştırılması Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD19.10.2005E. 2003/3734 K. 2005/9849"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 13/2. Madde ve Fıkrasının Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Adli Para Cezası Da Öngördüğü Gözetilmeden Sanığın Sadece Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Yasanın 13/2. Madde ve Fıkrasının Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Birlikte Adli Para Cezası da Öngördüğü Gözetilmeden Sanığın Sadece Hapis Cezasına Hükmedilemeyeceği )
KASTEN YARALAMA ( 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )"
Y8.CD19.10.2005E. 2004/1556 K. 2005/9862"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Öldüğü Belirtilen Babasına Ait Tabancayı Evinde Bulundurduğu - Başka Mirasçılarının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Suç Kastının Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
TABANCANIN MİRAS YOLUYLA İNTİKAL ETMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Sanığın Öldüğü Belirtilen Babasına Ait Tabancayı Evinde Bulundurduğu/ Başka Mirasçıların Bulunması Halinde Sadece Sanığın İradesi İle Ruhsata Bağlanamayacağının Gözönüne Alınacağı )
KAST ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Sanığın Öldüğü Belirtilen Babasına Ait Tabancayı Evinde Bulundurduğu - Başka Mirasçılarının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Suç Kastının Olup Olmadığının Tespit Edilemesi Gerektiği )"
Y8.CD19.10.2005E. 2004/1656 K. 2005/9827"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Sanık Cezaevinden Tahliye Olduktan 4 Ay Sonra Cezaevinin Çatısında Bulunduğu - Mahkumiyet Hükmü Kurulmaması Gereği )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Sanık Cezaevinden Tahliye Olduktan 4 Ay Sonra Cezaevinin Çatısında Bulunduğu - Mahkumiyet Hükmü Kurulmaması Gereği )"
Y8.CD20.10.2005E. 2003/1045 K. 2005/9878"GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( 4616 S.K Md. 1/4 Gereği Kesin Hükme Bağlanmanın Erteleneceği )
DAVANIN KESİN HÜKME BAĞLANMASININ ERTELENMESİ ( Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma - 4616 S.K Md.1/4 Gereği Ertelenme Kararı Verileceği )"
Y8.CD20.10.2005E. 2003/10682 K. 2005/9968"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki Mera Parsellerine - İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği/Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı )
MERAYA TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki - Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı/İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği )
BİRDEN FAZLA SUÇ ( İki Ayrı Mevkideki Mera Parsellerine Tecavüz - İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği/Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı )
PARA CEZASI ( Bir Yeni Türk Lirasının Küsuratının Atılması Gerektiği Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasa'ya Aykırılığı )"
Y8.CD20.10.2005E. 2004/2415 K. 2005/9884"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silah - İkamet Adresini Değiştirmesi Nedeniyle Yeni Evine Nakledip Bulundurmak/İdareye Haber Vermemenin Suçun Oluşumuna Yetmeyen İşlem Eksikliği Kabul Edilmesi Gerektiği
ATEŞLİ SİLAHIN NAKLİ ( Bulundurma Ruhsatlı - İkamet Adresini Değiştirme/Ruhsat Süresinin Bitiminde Tebligat Yapılmasına Karşı 6 Ayda Yeniletilmediyse Ruhsatın İptali İle Silahın Başkasına Devri Gerekeceği )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Sanığın Babası İle Birlikte İkamet Ettiği Evde Babası Adına Ruhsatı Olan Silahı Kendi Yatak Odasında Muhafaza Etmesinin Atılı Ssuçu Oluşturmayacağı )"
Y8.CD20.10.2005E. 2004/2428 K. 2005/9925"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İğne Bloğu ve Ateşleme İğnesi Bulunmayan Silahın Yasa Kapsamında Olmadığı - Sanığın Bulundurduğu Mermiler Nedeniyle 6136 S.K. Md.13/3'ün Uygulanacağı )
İĞNE BLOĞU VE ATEŞLEME İĞNESİ ( Bulunmayan Silahın 6136 S.K. Kapsamında Olmadığı )
MERMİ BULUNDURMAK ( İğne Bloğu ve Ateşleme İğnesi Bulunmayan Silahın 6136 S.K. Kapsamında Olmadığı - Sanığın Bulundurduğu Mermiler Nedeniyle 6136 S.K. Md.13/3'ün Uygulanacağı )"
Y8.CD20.10.2005E. 2004/3603 K. 2005/9899"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Tabanca Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Kollukta Dinlenen Yeminsiz Teknik Büro Polis Memurunun İnceleme Tutanağı Niteliğindeki Raporu İle Yetinilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Kollukta Dinlenen Yeminsiz Teknik Büro Polis Memurunun İnceleme Tutanağı Niteliğindeki Raporu İle Yetinilemeyeceği )"
Y8.CD20.10.2005E. 2004/4120 K. 2005/9920"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Kelebek Bıçakla Yakalanma - İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olduğu ve "Suçun Oluşması Kasdın Varlığına Bağlıdır" Hükmü/Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
KELEBEK BIÇAKLA YAKALANMA ( İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olduğu ve "Suçun Oluşması Kasdın Varlığına Bağlıdır" Hükmü - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Oluşturmayacağı )
SUÇUN OLUŞMASI ( Kasdın Varlığına Bağlı Olduğu Hükmü - İthal ve İmaline İzin Verilen Av Bıçağı Niteliğinde Olan Kelebek Bıçakla Yakalanmanın Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD20.10.2005E. 2004/8806 K. 2005/9945"MALA ZARAR VERME ( 9 Kişi Tarafından İşlendiğinde Eylemin Takibinin Şikayete Tabi Olmadığı - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇ ( 9 Kişi Tarafından İşlenen Mala Zarar Verme - Delilleri Tartışma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( 9 Kişi Tarafından İşlenen Mala Zarar Verme - Delilleri Tartışma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )"
Y8.CD24.10.2005E. 2004/11267 K. 2005/10041"PARADA SAHTECİLİK ( 5237 S.K Md. 7 ve 5252 S.K Md. 9 Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Parada Sahtecilik - 5237 S.K Md. 7 ve 5252 S.K Md. 9 Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
Y8.CD24.10.2005E. 2004/2629 K. 2005/10021"ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( 647 Sayılı Yasanın Yürürlükten Kaldırılması Karşısında Kaldırılan Bu Yasanın Değişik 5/5. Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunlu Olduğu )"
Y8.CD24.10.2005E. 2004/2857 K. 2005/9980"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Yakalanan 7 Adet Merminin Patlatılmak Suretiyle Sağlam Olup Olmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
MERMİ BULUNDURMAK ( Yakalanan 7 Adet Merminin Patlatılmak Suretiyle Sağlam Olup Olmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği - 6136 S.K.'a Aykırılık )"
Y8.CD25.10.2005E. 2004/1223 K. 2005/10094"ZORALIM ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Sanığın Ruhsatı Yeniletmediği Ancak Silahı Taşıdığına Dair Bir Delil Bulunamadığı/Zoralım Yerine Silahın Jandarma Genel Komutanlığına Teslimine Karar Verilmesi Gerektiği )
MESKENDE BULUNDURMA RUHSATLI TABANCA ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Sanığın Ruhsatı Yeniletmediği Ancak Silahı Taşıdığına Dair Bir Delil Bulunamadığı - Sanığın Beraatine Silahın Jandarma Genel Komutanlığına Teslimine Karar Verileceği )"
Y8.CD25.10.2005E. 2004/274 K. 2005/10096"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Olay Mahallinde Keşif Yapılarak Davaya Konu Sepet İçinde Ele Geçen Alet ve Malzemelerin Bulunduğu Yerin Konumu Fiziki Özellikleri Buranın Nasıl Bir Yerleşim Yeri Olduğunun Saptanması Gereği )
KEŞİF ( Olay Mahallinde Yapılarak Davaya Konu Sepet İçinde Ele Geçen Alet ve Malzemelerin Bulunduğu Yerin Konumu Fiziki Özellikleri Buranın Nasıl Bir Yerleşim Yeri Olduğunun Saptanması Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD25.10.2005E. 2004/472 K. 2005/10079"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Silah veya Tüfek İmal veya Tamirinde Kullanılabilecek Ancak Komple İmal İçin Yeterli Olmadığı Bildirilen Malzemeleri Bulundurduğu - Silahların 6136 S.K. Kapsamında Olmadığı/Beraat Kararı Verileceği )
SİLAH İMALİ ( Sanığın Bulundurduğu Malzemelerin İmal İçin Yeterli Olmadığı - Silahların 6136 S.K. Kapsamında Olmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
ESASLI AKSAMI EKSİK OLAN SİLAH ( 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
Y8.CD26.10.2005E. 2004/4803 K. 2005/10135"KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Verilen Beraat ve Düşme Kararlarının Gerekçesine Yönelik Olmayan Temyizde Sanıkların Hukuki Yararı Bulunmadığından Sanıkların Bu Suçlara Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
BERAAT VE DÜŞME KARARI ( Konut Dokunulmazlığının İhlali Mala Zarar Verme ve Yaralama Suçlarından Verildiği - Kararlarının Gerekçesine Yönelik Olmayan Temyizde Sanıkların Hukuki Yararı Bulunmadığından Sanıkların Bu Suçlara Yönelik Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
SÖVME SUÇU ( Bu Suçtan Dolayı Yapılan Yargılama Giderinin Sanıklardan Tahsili Yerine Devlet Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y8.CD26.10.2005E. 2005/2892 K. 2005/10161"EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEMESİ ( Yeni Ceza Yasalarının Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği-Duruşma Açılması Zorunluluğu )
DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU ( 1.6.2005'den Önce Kesinleşen Hüküm-Yeni Yasaların Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Yeni Ceza Yasalarının Sanık Hakkında Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı/Bunlardan Birinin Uygulanmasının Mümkün Olabileceği-Duruşma Açılması Zorunluluğu )"
Y8.CD27.10.2005E. 2004/3966 K. 2005/10267"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Herhangi Bir Suçta Kullanılmayan Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Konusunda Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayan Tabanca Nedeniyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Herhangi Bir Suçta Kullanılmayan Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Konusunda Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayan Tabanca Nedeniyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HERHANGİ BİR SUÇTA KULLANILMAYAN TABANCA ( Ele Geçmeyen ve Bu Nedenle Atışa Elverişliliği Konusunda Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayan Tabanca Nedeniyle Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD27.10.2005E. 2004/589 K. 2005/10199"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ETMEK ( Sendika Sözcüsü Sanık - Sanığın Kamu Çalışanlarına 1 Günlük Sevk Alıp Hizmet Üretmeme Şeklindeki Sözlerinin Demokratik Hakları Kullanma Kapsamında Değerlendirileceği/Beraat Kararı Verileceği )
DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANIMI ( Suç İşlemeye Tahrik/Sendika Sözcüsü Sanık - Sanığın Kamu Çalışanlarına 1 Günlük Sevk Alıp Hizmet Üretmeme Şeklindeki Sözlerinin Demokratik Hakları Kullanma Kapsamında Değerlendirileceği/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD27.10.2005E. 2005/2874 K. 2005/10196"HIRSIZLIK VE CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( …Aynı Kararlılık ve Birliktelik İçerisinde Hem Hırsızlık Hem de Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçlarını İşledikleri Anlaşıldığından" Denilerek Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulduğu )
YETERSİZ GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMASI ( …Aynı Kararlılık ve Birliktelik İçerisinde Hem Hırsızlık Hem de Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçlarını İşledikleri Anlaşıldığından" Denilerek Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulduğu )"
Y8.CD8.11.2005E. 2004/11465 K. 2005/10411"KATILMA TALEBİ ( Yargılama Aşamasında Yöntemine Uygun Talebi Bulunmayan Müştekinin Vekili Aracılığı İle Vermiş Olduğu Temyiz Dilekçesinin Yerel Mahkeme Tarafından CMUK'nun 315. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Yargılama Aşamasında Yöntemine Uygun Talebi Bulunmayan Müştekinin Vekili Aracılığı İle Vermiş Olduğu Temyiz Dilekçesinin Yerel Mahkeme Tarafından CMUK'nun 315. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )"
Y8.CD8.11.2005E. 2004/2827 K. 2005/10333"PARÇALARI EKSİK OLAN SİLAH ( Sanığın Evinde Bulunan Silahın Eksik Parçalarla Fişek Patlatamadığı - Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmediği/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAHLAR KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN SİLAH ( Sanığın Evinde Bulunan Silahın Eksik Parçalarla Fişek Patlatamadığı - Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamına Girmediği/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD9.11.2005E. 2004/1580 K. 2005/10484"RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAHIN İPTAL KARARININ SANIĞA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Silahın Sanığa Valilik Tarafından Verildiği - İkametgahını Değiştiren Sanığın Yeni Adresini İdareye Bildirmemesinin İdari İşlem Eksikliği Olduğu/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
ZORALIM ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - İdarece Ruhsatı İptal Edilen Davaya Konu Silahın da Gerekli Devir İşlemlerinin Yapılması İçin Yönetime Teslimi Gerektiği/Zoralıma Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD9.11.2005E. 2004/4587 K. 2005/10465"YASAK MERMİ TAŞIMAK ( Sanığın Mermileri Kendisine Ait Kurusıkı Tabancanın Mermileri Zannederek Bulundurduğuna Dair Savunması - Savunmasının Yaşı Gereği Samimi Olduğu Kabul Edilerek Hakkında Başka Kanıt da Olmadığından Beraat Kararı Verileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Mermileri Kendisine Ait Kurusıkı Tabancanın Mermileri Zannederek Bulundurduğuna Dair Savunması - Savunmasının Yaşı Gereği Samimi Olduğu Kabul Edilip Hakkında Başka Kanıt da Olmadığından Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD10.11.2005E. 2004/6107 K. 2005/10623"MALA ZARAR VERMEK ( Tanığın Hazırlıktaki Beyanında Sanığın Alkollü Olarak Müştekiye Ait Dershanenin Camını Kırdığını İfade Ettiği - Tanığın Duruşmada Yeminli Anlatımının Dinleneceği/Dinlenmeden Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Tanığın Hazırlıktaki Beyanında Sanığın Alkollü Olarak Müştekiye Ait Dershanenin Camını Kırdığını İfade Ettiği - Tanığın Duruşmada Yeminli Anlatımının Dinleneceği )
TANIK İFADESİ ( Hazırlıktaki Beyanında Sanığın Alkollü Olarak Müştekiye Ait Dershanenin Camını Kırdığını İfade Ettiği - Duruşmada Yeminli Anlatımının Dinleneceği/Dinlenmeden Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD16.11.2005E. 2005/2985 K. 2005/10677"SANIĞIN ŞARTLA TAHLİYE EDİLMESİ ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Şartla Tahliye Edildiği Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )
TEKERRÜR ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanığın Şartla Tahliye Edildiği Atılı Suçun Tekerrüre Esas Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığa Verilen Cezanın Takdiren 1/10 Oranında Arttırılarak Cezalandırılması Gereği )"
Y8.CD21.11.2005E. 2004/8832 K. 2005/10744"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Verilen Cezanın Ertelendiği - Nakdi Kefaletin Karar Kesinleştiğinde İade Edilmesine Karar Verilmesi Gerekliliği/İnfaza Başlandığında İadesine Karar Verilemeyeceği )
NAKDİ KEFALET ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet/Cezanın Ertelendiği - Karar Kesinleştiğinde İade Edilmesine Karar Verileceği )
İNFAZ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet/Cezanın Ertelendiği - Nakdi Kefaletin Karar Kesinleştiğinde İade Edilmesine Karar Verilmesi Gerekliliği/İnfaza Başlandığında İadesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD21.11.2005E. 2005/890 K. 2005/10709"TABANCANIN RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Ruhsat Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle - Zoralımına İlişkin Talebin Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )
ZORALIM KARARI ( Ruhsat Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Ruhsatı İptal Edilen Tabanca - Görevsiz Sulh Ceza Mahkemesi Tarafından Ceza Kararnamesi İle Kararı Verilmesinin Yasaya aykırılığı )
GÖREV ( Ruhsat Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın Zoralımı - Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )"
Y8.CD22.11.2005E. 2004/2965 K. 2005/10808"AV BIÇAĞI ( "Sustalı Çakı" Olduğu Belirtilen Bıçağın Susta Tertibatı Bulunup Bulunmadığı ve Kelebek Bıçak Vasfında Olup Olmadığının Usulüne Uygun Bir Bilirkişi Marifetiyle Tespit Olunması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR ( "Sustalı Çakı" Olduğu Belirtilen Bıçağın Susta Tertibatı Bulunup Bulunmadığı ve Kelebek Bıçak Vasfında Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
KAST ( Av Bıçağı Niteliğindeki Bıçakların Bu Bıçakların Serbestçe Alınıp Satılmaları ve 5237 Sayılı TCK.nun 21. Maddesindeki Suçun Oluşması Kastın Varlığına Bağlı Olduğu )"
Y8.CD22.11.2005E. 2004/5945 K. 2005/10777"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Sorgu Hakimliğindeki Beyanlarında Astsubay Olarak Görev Yaptığı Yerde Can Güvenliği Nedeniyle Silahı Satın Aldığını Belirttiği - Mahkumiyetine Karar Verileceği )
SUÇU ÜZERİNE ALMAK ( Sanığın Babası Olan Diğer Sanığın Hazırlıktaki Beyanında Silahların Kendisine Ait Olmadığını Söylediği/Daha Sonra Sanık Oğlunu Cezadan Kurtarmak Amacıyla Suçu Üzerine Almaya Çalıştığı - Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD22.11.2005E. 2004/5975 K. 2005/10784"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Sanığın İşlediği Yaralama Suçunda Ele Geçirildiği Yönündeki İddia - Yaralamadan Açılan Dava Varsa Davaların Birleştirilerek Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılacağı )
YARALAMA ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Silahın Sanığın İşlediği Yaralama Suçunda Ele Geçirildiği İddiası - Yaralamadan Açılan Dava Varsa Davaların Birleştirilerek Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılacağı )
MEŞHUD SUÇLARIN MUHAKEME USULÜ KANUNU ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Hüküm Tarihinden Sonra Meşhud Suçlarla İlgili Kanunun Yürürlükten Kaldırıldığının Gözönüne Alınacağı )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Silahın Sanığın İşlediği Yaralama Suçunda Ele Geçirildiği İddiası - Yaralamadan Açılan Dava Varsa Davaların Birleştirilerek Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılacağı )"
Y8.CD22.11.2005E. 2004/645 K. 2005/10797"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Silah Taşıma Ruhsatının OHAL KHK'sı Uyarınca Verildiği/Ruhsat Süresinin Bitmesi Nedeniyle Sanığa Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı - Sanığın Silahı Başkasına Verdiği/Beraat Kararı Verileceği )
ZORALIM ( Sanığın Taşıdığı Silahın Ruhsat Süresinin Bittiği/Sanığın Silahı Başkasına Verdiği Yönündeki İddiası - Üstünde Taşıdığına Dair Delil Bulunamadığı/Silahın Zoralımına Sanığın İse Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD23.11.2005E. 2004/2262 K. 2005/10866"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Tabancanın Atışa Elverişli Olup Olmadığının Bilirkişi Raporu İle Tespit Edileceği )
TABANCANIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLUP OLMAMASI ( Bilirkişi Raporu İle Tespit Edilmesi Gerektiği - 6136 S.K.'ya Aykırılık )"
Y8.CD23.11.2005E. 2004/4356 K. 2005/10831"RUHSATSIZ TABANCA ( Üzerinde "T.C. Ordu Subaylarına Mahsus" İbaresi Bulunan - Silahın T.C. Silahlı Kuvvetler Envanterine Kayıtlı Olup Olmadığı ve Başkası Adına Ruhsatlı Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
ZORALIM KARARI VERİLEMEMESİ ( Üzerinde "T.C. Ordu Subaylarına Mahsus" İbaresi Bulunan Silahın T.C. Silahlı Kuvvetler Envanterine Kayıtlı Olup Olmadığı ve Başkası Adına Ruhsatlı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
ORDU SUBAYLARINA MAHSUS İBARESİ BULUNAN RUHSATSIZ TABANCA ( Silahın T.C. Silahlı Kuvvetler Envanterine Kayıtlı Olup Olmadığı ve Başkası Adına Ruhsatlı Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Zoralım Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD23.11.2005E. 2004/8395 K. 2005/10870"MALA ZARAR VERME ( Sanığın Alkollü Olarak Telefon Kulübesi Camını Kırdığını İkrar Ettiği/Bu İkrarın Diğer Sanık Tarafından Doğrulandığı - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Sanığın Alkollü Olarak Telefon Kulübesi Camını Kırdığını İkrar Ettiği/Bu İkrarın Diğer Sanık Tarafından Doğrulandığı - Eylemin Adiyen Değil Saldırgan Sarhoşluk Olduğu )
ADİ SARHOŞLUK ( Sanığın Alkollü Olarak Telefon Kulübesi Camını Kırdığını İkrar Ettiği/Bu İkrarın Diğer Sanık Tarafından Doğrulandığı - Eylemin Adiyen Değil Saldırgan Sarhoşluk Olduğunun Gözönüne Alınacağı )"
Y8.CD23.11.2005E. 2004/8907 K. 2005/10918"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Sanığın İlk Kaydını Naklettirme Yerine Yeniden Seçmen Kütüğüne Kayıt Yaptırması Eyleminde Suç Kastının Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
YENİDEN SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRMAK ( 298 S.K.'ya Aykırılık/Sanığın İlk Kaydını Naklettirme Yerine Yeniden Seçmen Kütüğüne Kayıt Yaptırması Eyleminde Suç Kastının Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD23.11.2005E. 2005/2979 K. 2005/10931"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Mahkumiyet Kararında Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Reijiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurma - Mahkumiyet Kararında Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Reijiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağı )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Ruhsatsız Silah Bulundurma - Mahkumiyet Kararında Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Reijiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağı )"
Y8.CD24.11.2005E. 2003/12558 K. 2005/11016"UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI ( 2313 Sayılı Yasanın 27 ve 4926 Sayılı Yasanın 30. Maddeleri Uyarınca Uyuşturucu Madde Suçlarına İlişkin Davalar İle 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçundan Açılan Davalar Birlikte Görülemeyeceği )
DAVALARIN BİRLİKTE GÖRÜLEMEMESİ ( 2313 Sayılı Yasanın 27 ve 4926 Sayılı Yasanın 30. Maddeleri Uyarınca Uyuşturucu Madde Suçlarına İlişkin Davalar İle 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçundan Açılan Davalar Birlikte Görülemeyeceği )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçlarından Davalar ile 2313 Sayılı Yasanın 27 ve 4926 Sayılı Yasanın 30. Maddeleri Uyarınca Uyuşturucu Madde Suçlarına İlişkin Davaların Birlikte Görülemeyeceği )"
Y8.CD24.11.2005E. 2004/1962 K. 2005/10978"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Sözü Edilen Tabancayı Taşıdığına Dair Delil Bulunmadığı/Yapılan Tebligattan Çok Önce Silaha El Konulduğu - Beraat Kararı Verileceği )
SİLAHA EL KONULMASI ( 6136 S.K.'ya Muhalefet/Sanığın Sözü Edilen Tabancayı Taşıdığına Dair Delil Bulunmadığı- Yapılan Tebligattan Çok Önce Silaha El Konulduğu/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD24.11.2005E. 2004/3413 K. 2005/11027"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçen 26 Adet Merminin Pek Az Sayıda Kabulüyle 6136 S.K. Md. 13 /son Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği )
MERMİNİN PEK AZ SAYIDA KABULÜ ( Sanıkta Ele Geçen 26 Adet/6136 S.K. Md. 13 /son Uyarınca Hüküm Kurulması Gerektiği - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık )"
Y8.CD28.11.2005E. 2004/8255 K. 2005/11076"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Ruhsat Sahibinin Öldüğü/Ruhsatın İptal Edilerek Zaptedildiği - Talep Üzerine Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Bir Karar Verileceği )
TAŞIMA RUHSATI ( Ruhsat Sahibinin Öldükten Sonra Ruhsatın İptal Edilerek Zaptedildiği - Talep Üzerine Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Bir Karar Verileceği )
ZORALIM ( Ruhsat Sahibinin Öldükten Sonra Ruhsatın İptal Edilerek Zaptedildiği - Tabancanın Mirasçılarına İntikal Edeceği ve Ruhsatı Bulunması Karşısında Mirasçıları Adına Ruhsata Bağlanması İçin Yönetime Teslimine Karar Veril eceği/Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
YÖNETİME TESLİM ( Ruhsat Sahibinin Öldükten Sonra Ruhsatın İptal Edilerek Zaptedildiği - Tabancanın Mirasçılarına İntikal Edeceği ve Ruhsatı Bulunması Karşısında Mirasçıları Adına Ruhsata Bağlanması İçin Yönetime Teslimine Karar Verileceği )"
Y8.CD28.11.2005E. 2004/8921 K. 2005/11118"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Temyiz İncelemesi Temyiz Dilekçe veya Layihasında Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Sınırlı Olmayıp Temyiz Edilen Hükümde Yasaya Aykırılık Halleri Bulunup Bulunmadığını Araştırmaya Varsa Tüm Yasaya Aykırılıkları Saptamaya İlişkin Olacağı )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz Dilekçe veya Layihasında Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Sınırlı Olmayıp Temyiz Edilen Hükümde Yasaya Aykırılık Halleri Bulunup Bulunmadığını Araştırmaya Varsa Tüm Yasaya Aykırılıkları Saptamaya İlişkin Olacağı )
YASAYA AYKIRILIK HALLERİ ( Temyiz İncelemesi Temyiz Dilekçe veya Layihasında Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Sınırlı Olmayıp Temyiz Edilen Hükümde Yasaya Aykırılık Halleri Bulunup Bulunmadığını Araştırmaya Varsa Tüm Yasaya Aykırılıkları Saptamaya İlişkin Olacağı )"
Y8.CD29.11.2005E. 2005/994 K. 2005/11178"MAHALLİ BİLİRKİŞİ ( Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiler Marifetiyle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerin Niteliği Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINA BIRAKILMIŞ YER ( Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiler Marifetiyle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerin Niteliği Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
DAVA KONUSU YERİN NİTELİĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )"
Y8.CD30.11.2005E. 2004/3722 K. 2005/11302"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Sanığın Evine Yakın Mesafede Bulunan Annesinin Evindeki Samanlıkta Bulunduğu/Kolaylıkla Girilip Çıkılabilecek Bir Yer Olduğu - Sanığın Savunmasının Aksine Delil Bulunamadığından Beraatine Karar Verileceği )
SİLAHIN SAMANLIKTA ELE GEÇİRİLMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Kolaylıkla Girilip Çıkılabilecek Bir Yer Olduğu - Sanığın Savunmasının Aksine Delil Bulunamadığından Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD5.12.2005E. 2004/8008 K. 2005/11493"SUSMA HAKKI ( Sanığın Hakkını Kullanmadığı/Savunmasının Alınmayarak Eski Savunmasının Okunduğunun Tutanağa Geçirilmesi Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı - Müştekiler İle Tanıkların Olaya İlişkin Ayrıntılı Anlatımlarının Tespit Edileceği )
SANIĞIN ÖNCEKİ İFADESİNİN OKUNMASI ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmadığı/Eski Savunmasının Okunduğunun Tutanağa Geçirilmesi Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı - Olayın Aydınlanması Bakımından Müştekiler İle Tanıkların Olaya İlişkin Ayrıntılı Anlatımlarının Sorulacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Susma Hakkını Kullanmadığı/Savunmasının Alınmayarak Eski Savunmasının Okunduğunun Tutanağa Geçirildiği - Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y8.CD6.12.2005E. 2004/6776 K. 2005/11539"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Oğlunun İntihar Eyleminde Kullandığı Kaleşnikof Tüfeğin Sanığa Ait Olduğuna Dair Kızının Kollukta Alınan Ancak Sonradan Mahkemede Kabul Etmediği Beyanı Dışında Başkaca Bir Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
İNTİHAR ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Sanığın Oğlunun İntihar Eyleminde Kullandığı Kaleşnikof Tüfeğin Sanığa Ait Olduğuna Dair Kızının Kollukta Alınan Ancak Sonradan Mahkemede Kabul Etmediği Beyanı Dışında Başkaca Bir Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD6.12.2005E. 2004/6867 K. 2005/11543"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tabancanın Eski Köy Muhtarı Üzerine Kayıtlı Olduğu - Yeni Köy Muhtarı Olan Sanığın Devir İşlemleri İçin Valiliğe Geldiği Esnada Yakalandığı/Suç Kastı Olmayan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Tabancanın Eski Köy Muhatrı Üzerine Kayıtlı Olduğu - Yeni Köy Muhtarı Olan Sanığın Devir İşlemleri İçin Valiliğe Geldiği Esnada Yakalandığı/Suç Kastı Olmayan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD7.12.2005E. 2003/14364 K. 2005/11675"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıktan Aynı Anda Tabanca ve Bıçak Elde Edilmesine Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle TCK'nın 79. Maddesi Uyarınca Daha Ağır Cezayı Öngören 6136 SK'nın 13/1. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
MEMURA MUKAVEMET ( Sanıktan Aynı Anda Tabanca ve Bıçak Elde Edilmesine Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle TCK'nın 79. Maddesi Uyarınca Daha Ağır Cezayı Öngören 6136 SK'nın 13/1. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
TEK SUÇ / İKİ AYRI SUÇ ( Sanıktan Aynı Anda Tabanca ve Bıçak Elde Edilmesine Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle TCK'nın 79. Maddesi Uyarınca Daha Ağır Cezayı Öngören 6136 SK'nın 13/1. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Memura Mukavemet )"
Y8.CD7.12.2005E. 2004/2998 K. 2005/11633"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığa Taşıma Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı ve Sanığın da Yenileme İçin Yönetime Başvurduğu - Bu Süre Zarfında Silahın Sanığın Üzerinde Yakalandığı/Suç Kastı Oluşmadığından Beraatine Karar Verileceği )
RUHSAT YENİLEME İŞLEMLERİ ( Sanığa Taşıma Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı ve Sanığın da Yenileme İçin Yönetime Başvurduğu - Bu Sürede Silahın Sanığın Üzerinde Yakalandığı/Suç Kastı Oluşmadığından Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
SİLAHIN TESLİMİ ( Ateşli Sİlahlar Kanununa Muhalefet/Sanığın Kendisine Yapılan Tebligata Uyarak Yenileme İşlemlerine Başvurduğu - Bu Sürede Silahın Sanığın Üzerinde Yakalandığı/Silahın Yönetime Teslimine Karar Verileceği )
SUÇ KASTI ( Sanığa Taşıma Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı ve Sanığın da Yenileme İçin Yönetime Başvurduğu - Bu Süre Zarfında Silahın Sanığın Üzerinde Yakalandığı/Suç Kastı Oluşmadığından Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD7.12.2005E. 2004/4005 K. 2005/11694"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma Mütemadi Suçlardan Olup İddianame İle Hukuki Kesinti Oluştuğu - Taşımaya Devam Edilmesi Yeni Suç Oluşturacağı )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Mütemadi Suçlardan Olup İddianame İle Hukuki Kesinti Oluştuğu - Taşımaya Devam Edilmesi Yeni Suç Oluşturacağı )
MÜTEMADİ SUÇ ( Ruhsatsız Silah Taşıma Mütemadi Suçlardan Olup İddianame İle Hukuki Kesinti Oluştuğu/Taşımaya Devam Edilmesi Yeni Suç Oluşturacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD7.12.2005E. 2004/9181 K. 2005/11672"MALA ZARAR VERMEK ( Sanığın Araç İçerisindeki Yolcu İle Husumetinden Dolayı Ateş Ettiği - Mermi Çekirdeğinin Aracın Kaportasında Bulunduğu/Suçun Oluştuğunun Kabul Edileceği )
ARACA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Araç İçerisindeki Yolcu İle Husumetinden Dolayı Ateş Ettiği - Eylemin Mala Zarar Verme Olarak Değerlendirileceği )"
Y8.CD8.12.2005E. 2003/14315 K. 2005/11742"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği )
SUÇ KASTI ( Arama Yapılacağı Sırada Kardeşine Ait Silahı Alıp Üzerinde Saklayan Kişinin 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
CÜRMÜN DELİLLERİNİ YOK ETME SUÇU ( Sanığın Ağabeyinin Evinde Arama Yapılacağını Öğrenip Ona Ait Tabancayı Evinden Alıp Kısa Süre Belinde Saklaması Eylemi - 6136 Sk'ya Aykırılık Yönünden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği )"
Y8.CD8.12.2005E. 2005/2670 K. 2005/11800"TOPLU HALDE SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Sanığa Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nun 31. Maddesi Hükmün 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Daha Lehe Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Toplu Halde Silah Ticareti Yapmak - Sanığa Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nun 31. Maddesi Hükmün 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Daha Lehe Bulunduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Toplu Halde Silah Ticareti Yapmak - Sanığa Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Süresine Göre 765 Sayılı TCK'nun 31. Maddesi Hükmün 5237 Sayılı Yasanın 53. Maddesine Göre Daha Lehe Bulunduğu/Takdiri İndirim Nedeni Olarak 765 Sayılı Yasanın 59. Maddesine Dayanılması Gerektiği )"
Y8.CD12.12.2005E. 2004/10131 K. 2005/11857"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Usulüne Uygun Olarak Davaya Müdahale Talebini İçeren Yazılı Başvurusuna ve Suçtan Zarar Görmüş Olabileceğine Karşın CMUK. Md. 365 Uyarınca Müştekinin Davaya Müdahil Olarak Kabulü Gerektiği )
DAVAYA MÜDAHALE ( 298 Sayılı Kanuna Aykırılık - Usulüne Uygun Olarak Davaya Müdahale Talebini İçeren Yazılı Başvurusuna ve Suçtan Zarar Görmüş Olabileceğine Karşın CMUK. Md. 365 Uyarınca Müştekinin Davaya Müdahil Olarak Kabulü Gerektiği )"
Y8.CD12.12.2005E. 2004/7820 K. 2005/11879"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatlı Tabancanın Devir İşlemini Yaptırdığı/Tebligat Yapıldığı Halde İşlemleri Tamamlamadığı - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunmadığı/6136 S.K.'ya Aykırılık Kastı Bulunmadığından Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
TAŞIMA RUHSATI ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunmadığı/Kastı Bulunmadığından Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
ZORALIM ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Devir İşlemlerinin Yönetimce Yapılacağının Gözetileceği/Silahın Yönetime Teslimi Gerektiği )
SİLAHIN YÖNETİME TESLİMİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Devir İşlemlerinin Yönetimce Yapılacağının Gözetileceği/Zoralım Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD12.12.2005E. 2005/2981 K. 2005/12073"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Hükümlünün 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Öngörülen Süre Koşulunun Kalktığı ve Firar Hali de Yasal Engel Olmaktan Çıktığı )
BİR AYLIK SÜRE KOŞULU ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Hükümlünün 4616 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin Öngörülen Süre Koşulunun Kalktığı ve Firar Hali de Yasal Engel Olmaktan Çıktığı )
4616 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA ( Hükümlünün Yararlanabilmesi İçin Öngörülen Süre Koşulunun Kalktığı ve Firar Hali de Yasal Engel Olmaktan Çıktığı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD13.12.2005E. 2004/1536 K. 2005/11924"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Köy Muhtarlarının Görevleri Boyunca Kayıtlı Silahları Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı - Beraat Kararı Verileceği )
KÖY MUHTARI ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet - Görev Süresince Kayıtlı Silahları Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı )
ZORALIM ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet/Köy Muhtarlarının Görevleri Boyunca Kayıtlı Silahları Taşımalarının Suç Oluşturmayacağı - Zoralım Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD13.12.2005E. 2004/4698 K. 2005/11956"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Tebliğe Rağmen Ruhsatını Yeniletmediği/Talep Üzerine Silahı Güvenlik Güçlerine Teslim Ettiği - Sanığın "Ruhsatı İptal Edildikten Sonra Vaktim Olmadığından Üzerimde Taşıdım" Şeklindeki Savunmasının Açıklattırılacağı )
SANIĞIN SAVUNMASI ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığın "Ruhsatı İptal Edildikten Sonra Vaktim Olmadığından Üzerimde Taşıdım" Şeklindeki Anlaşılmayan Savunmasının Açıklattırılacağı )"
Y8.CD13.12.2005E. 2004/4799 K. 2005/11954"ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ ( Emekli Olanlarının Meşru Kaynaktan Elde Ettikleri Silahları Taşıyabilecekleri - Emekli Kimlik Kartına İşletmemiş Olmalarının İdari İşlem Eksikliği Olup 6136 S.K.'ya Aykırılık Teşkil Etmeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Emekli Olan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Silah Taşıyabilecekleri - Emekli Kimlik Kartına İşletmemiş Olmalarının İdari İşlem Eksikliği Olup Aykırılık Teşkil Etmeyeceği )"
Y8.CD14.12.2005E. 2004/3141 K. 2005/12057"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Diğer Sanık Olan Kardeşinin Yaralama Eyleminde Kullandığı Silahı Saklamasının Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık Teşkil Etmediği - Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )
YARALAMADA KULLANILAN TABANCAYI SAKLAMAK ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık Teşkil Etmediği - Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )
CÜRÜM DELİLİNİ SAKLAMAK ( Sanığın Diğer Sanık Olan Kardeşinin Yaralama Eyleminde Kullandığı Silahı Saklamasının Cürüm Delilini Saklama Suçunu Oluşturacağı )"
Y8.CD14.12.2005E. 2004/5056 K. 2005/12074"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Muhtarlık Görevi Nedeniyle ve Görev Süresince Taşıma Ruhsatı Verildiği - Kendisine Ruhsatını Yeniletmesi Hususunda Tebligat Yapılıp Yapılmadığının ve Diğer Hususların Araştırılacağı )
TAŞIMA RUHSATI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Sanığa Muhtarlık Görevi Nedeniyle ve Görev Süresince Taşıma Ruhsatı Verildiği/Muhtarlık Görevinin Sona Erip Ermediği ve Diğer Hususların Araştırılması Gerektiği )"
Y8.CD14.12.2005E. 2004/6711 K. 2005/12010"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Ruhsatı Yeniletmesi İçin Tebligat Yapıldığı/Tebligat Sonrası 6 Aylık Süre Geçmeden Silahı Taşırken Yakalandığı - Suç Kastı Bulunmadığı/Beraat Kararı Verileceği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Sanığın Yeniletme İçin Yapılan Tebligat Sonrası 6 Aylık Süre İçinde Silahı Taşırken Yakalandığı - Suç Kastı Bulunmadığı/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD14.12.2005E. 2004/6884 K. 2005/11967"MALA ZARAR VERMEK ( Sanıkların Çıkan Tartışma Sonrasında Müştekinin Kaçarak Sığındığı Diğer Müştekinin Evini Taşladığı/Kapı ve Pencereleri Kırdıkları - Suç Kastının Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KAST ( Mala Zarar Vermek - Sanıkların Çıkan Tartışma Sonrasında Müştekinin Kaçarak Sığındığı Diğer Müştekinin Evini Taşladığı/Suç Kastının Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD14.12.2005E. 2004/7236 K. 2005/12020"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Mükerrer Oy Verme - Sanığın Bir Sandıkta Oy Verdikten Sonra Başka Bir Sandıkta da Oy Vermesinin veya Buna Kalkışmasının Gerektiği )
MÜKERRER OY VERMEK ( Sanığın Aynı Sandıkta Farklı Sıralarda 2 Kez Oy Kullanmasının Bu Suçu Oluşturmayacağı - Bir Sandıkta Oy Verdikten Sonra Başka Bir Sandıkta da Oy Vermesi Gerektiği )"
Y8.CD15.12.2005E. 2004/10847 K. 2005/12098"MALA ZARAR VERME VE TEHDİT ( Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığından Beraati Gerektiği Gözetilmeden Ön Ödeme Yaptırılarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ÖN ÖDEME ( Mala Zarar Verme ve Tehdit - Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığından Beraati Gerektiği Gözetilmeden Ön Ödeme Yaptırılarak Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD15.12.2005E. 2004/256 K. 2005/12080"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Köy Yerinde Toplanan Kalabalıkta Kimliği Belirsiz Bir Kişinin Ateş Açtığı - Yaşı Küçük Sanığa Silahı Saklaması İçin Verdiği/Sanıkta Taşıma ve Bulundurma Kastı Olmadığının Gözönüne Alınacağı )
6136 S.K.'YA AYKIRILIK ( Köy Yerinde Toplanan Kalabalıkta Kimliği Belirsiz Bir Kişinin Ateş Açtığı/Yaşı Küçük Sanığa Silahı Saklaması İçin Verdiği - Sanıkta Taşıma ve Bulundurma Kastı Olmadığının Gözönüne Alınacağı/Eyleminin Saklamaktan İbaret Olduğu )
SANIKTA SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA İRADESİNİN BULUNMAMASI ( Köy Yerinde Toplanan Kalabalıkta Kimliği Belirsiz Bir Kişinin Ateş Açtığı/Yaşı Küçük Sanığa Silahı Saklaması İçin Verdiği - Sanıkta Taşıma ve Bulundurma Kastı Olmadığının Gözönüne Alınacağı/Eyleminin Saklamaktan İbaret Olduğu )"
Y8.CD15.12.2005E. 2004/6013 K. 2005/12099"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Tabancayı Taşımak ve Aynı Gün Evinde Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak - Aynı İddianame İle 2 Ayrı Dava Açılması/Md. 13/1 Uyarınca Alt Sınır Aşılarak Tek Uygulama Yapılması Gerektiği )
RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURMA VE BAŞKASINA AİT TABANCAYI TAŞIMA ( Aynı İddianame İle 2 Ayrı Dava Açılması - Aynı Yasa Maddesinin İki Kez Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
AYNI İDDİANAME İLE İKİ AYRI DAVA AÇILMASI ( Aynı Yasa Maddesinin İki Kez Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği - Başkasına Ait Tabancayı Taşımak ve Aynı Gün Evinde Yapılan Aramada Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak )"
Y8.CD19.12.2005E. 2003/10208 K. 2005/12186"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tarla Etrafındaki Avlayı Köy Yoluna Doğru Bir Metre Genişleterek/Tecavüz Bulunmadığının Saptanması - Su Deposunun Köy Yoluna Tecavüzünden Ek İddianame İle Dava Açtırılmadan Hüküm Kurululamayacağı )
EK İDDİANAME ( İddianamade Bulunmayan Suç Veya Fiilden Dolayı Hüküm Kurulamayacağı - Yeni Suçlar İçin Ek İddianame Hazırlanması Gereği )"
Y8.CD19.12.2005E. 2004/5375 K. 2005/12218"MALA ZARAR VERME ( 5237 Sayılı Kanunun 7 ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Md. Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Sanık Açısından 5395 Sayılı Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Mala Zarar Verme/Yaralama - 5237 Sayılı Kanunun 7 ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Md. Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Sanık Açısından 5395 Sayılı Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
YARALAMA ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanunlar Nedeniyle Lehe Yasa Araştırması Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD20.12.2005E. 2004/10487 K. 2005/12302"BASILMIŞ ESERLERDE CEZAİ SORUMLULUK ( Eser Sahibi Araştırılıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini Gereği - Seçim Suçları )
SEÇİM SUÇLARI ( Basılmış Eserlerde Cezai Sorumluluk - Eser Sahibi Araştırılıp Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
BASILMIŞ ESERLERDE CEZAİ SORUMLULUK"
Y8.CD20.12.2005E. 2004/4684 K. 2005/12293"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Görevi Sona Erdikten Sonra Ruhsatın İptal Edildiğine yada Silahı Taşıdığına Dair Delil Bulunamadığı - Beraat Kararı Verileceği )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Köy Muhtarı Olan Sanığın Görevi Sona Erdikten Sonra Ruhsatın İptal Edildiğine yada Silahı Taşıdığına Dair Delil Bulunamadığı - Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet/Beraat Kararı Verileceği )
SİLAHIN TESLİM EDİLMESİ ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet/Köy Muhtarı Olan Sanığın Görevi Sona Erdikten Sonra Ruhsatın İptal Edildiği yada Silahı Taşıdığı Yönünde Delil Bulunamadığı - Silahın Yönetime Teslim Edileceği )"
Y8.CD20.12.2005E. 2004/5962 K. 2005/12304"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Atılı Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ZAMANAŞIMI ( Sanığa Atılı Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Madde ve Fıkrasına Göre Davanın 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
Y8.CD20.12.2005E. 2005/2620 K. 2005/12305"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Kriminal Polis Laboratuarının Raporundan Dava Konusu Tabancanın Antika Olduğunun Anlaşıldığı - Yönetmeliğin 59. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Gerektiği )
TABANCANIN ANTİKA OLMASI ( Yönetmeliğin 59. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Gerektiği )
SİLAHIN TESLİMİ ( Kriminal Polis Laboratuarının Raporundan Dava Konusu Tabancanın Antika Olduğunun Anlaşıldığı - Yönetmeliğin 59. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimi Gerektiği )"
Y8.CD21.12.2005E. 2003/10352 K. 2005/12364"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Ettiği ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianamenin Düzenlendiği Tarihin Suç Tarihi Olduğu ve Buna Göre de Temel Ağır Para Cezasının 2.620.000 Liradan Az Olamayacağı )
EYLEMİN TEMADİ ETMESİ ( Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianamenin Düzenlendiği Tarihin Suç Tarihi Olduğu ve Buna Göre de Temel Ağır Para Cezasının 2.620.000 Liradan Az Olamayacağı )
PARA CEZASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Olayda Eylemin Temadi Ettiği ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianamenin Düzenlendiği Tarihin Suç Tarihi Olduğu ve Buna Göre de Temel Ağır Para Cezasının 2.620.000 Liradan Az Olamayacağı )"
Y8.CD21.12.2005E. 2003/5747 K. 2005/12398"İZİNSİZ GÖSTERİ VE TOPLANTI YAPMAK ( İlçedeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yapılması Olanaklı Yerlerin Valilik ve Kaymakamlık Tarafından Kararlaştırılıp Kararlaştırılmadığının/Kararlaştırılmış İse Duyurulup Duyurulmadığının Araştırılacağı )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI ( İzinsiz Gösteri ve Toplantı Yapmak - İlçedeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yapılması Olanaklı Yerlerin Valilik ve Kaymakamlık Tarafından Kararlaştırılıp Kararlaştırılmadığının Araştırılacağı )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK YERLERİN DUYURULMASI ( İzinsiz Gösteri ve Toplantı Yapmak - Olanaklı Yerler Valilik ve Kaymakamlık Tarafından Kararlaştırılmışsa Araçla Duyurulup Duyurulmadığının Tespit Edileceği )"
Y8.CD21.12.2005E. 2004/10491 K. 2005/12328"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Seçim Günü Kurusıkı Tabanca Taşımak - Silah Taşıma Yasağına Aykırılık Suçu Oluşturmayacağı )
SEÇİM GÜNÜ KURUSIKI TABANCA TAŞIMAK ( Silah Vasfında Bulunmayan - Silah Taşıma Yasağına Aykırılık Suçu Oluşturmayacağı )
KURUSIKI TABANCA TAŞIMAK ( Silah Vasfında Bulunmayan/Seçim Günü - Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Aykırılık Suçu Oluşturmayacağı )"
Y8.CD21.12.2005E. 2004/11318 K. 2005/12418"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL KURMA ( Suçundan Sanıklar Hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesince Verilen Teknik Dinleme Sonucu Elde Edilen Kanıtlara ve İddianamedeki Anlatıma Göre Davaya Bakma Görevinin 5190 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Kurma Suçundan Sanıklar Hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesince Verilen Teknik Dinleme Sonucu Elde Edilen Kanıtlara ve İddianamedeki Anlatıma Göre Davaya Bakma Görevinin 5190 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD21.12.2005E. 2004/5753 K. 2005/12417"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Ruhsatlı Silahın İdareye Teslimi Yerine Taşıma Ruhsatının Bulundurma Ruhsatına Çevrilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Ruhsatlı Silahın İdareye Teslimi Yerine Taşıma Ruhsatının Bulundurma Ruhsatına Çevrilmesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD21.12.2005E. 2005/3241 K. 2005/12423"TAKDİRİ İNDİRİM ORANI ( 5237 S. TCK. Md. 62'deki Bu Oran 1/6 Olarak Değiştirilmiş ve 1.6.2005'de Yürürlüğe Girmiş Olmakla Yürürlük Tarihinden Önceki 1/5 Oranın Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )
KAZANILMIŞ HAK ( Takdiri İndirim Oranı - 5237 S. TCK. Md. 62'deki Bu Oran 1/6 Olarak Değiştirilmiş ve 1.6.2005'de Yürürlüğe Girmiş Olmakla Yürürlük Tarihinden Önceki 1/5 Oranın Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceği )"
Y8.CD21.12.2005E. 2005/613 K. 2005/12408"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( İlk İddianamenin Hukuki Kesinti Oluşturduğu ve Bu Tarihe Kadar İşlenen Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık - İlk İddianamenin Hukuki Kesinti Oluşturduğu ve Bu Tarihe Kadar İşlenen 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Eylemlerinin Tek Suç Oluşturacağı )
İDDİANAMENİN HUKUKİ KESİNTİ OLUŞTURMASI ( Bu Tarihe Kadar İşlenen 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Eylemlerinin Tek Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD22.12.2005E. 2003/13786 K. 2005/12438"4421 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Davacının Tutuklu Kaldığı Süreye ve Dosya İçeriğine Göre Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilerek Manevi Tazminatın Tayini Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Tutuklu Kaldığı Süreye ve Dosya İçeriğine Göre Hak ve Nesafet Kuralları Gözetilerek Manevi Tazminatın Tayini Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/4. Madde ve Fıkrasına Göre Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - 4421 Sayılı Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD22.12.2005E. 2004/1207 K. 2005/12469"CEZA KARARNAMESİ ( Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilip Henüz Kesinleşmemiş Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılan Dava Dosyaları Mahkemesince Re'sen Ele Alınarak Duruşmalı Yargılama Yapılması Gereği )
DURUŞMALI YARGILAMA ( Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Verilip Henüz Kesinleşmemiş Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılan Dava Dosyaları Mahkemesince Re'sen Ele Alınarak Duruşmalı Yargılama Yapılması Gereği )"
Y8.CD22.12.2005E. 2004/2434 K. 2005/12497"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Yakalanan 35 Adet Mermilerin Tümünün Patlatılarak Atışa Elverişli Olup Olmadığının ve 6136 S.K. Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLARA AİT MERMİLER ( Yakalanan 35 Adet Mermilerin Tümünün Patlatılarak Atışa Elverişli Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği - 31 Adetten Az Olması Halinde 6136 S.K. Md. 13 /son Uygun Olacağı )
MERMİLERİN ADEDİ ( 31 Adetten Az Olması Halinde 6136 S.K. Md. 13 /son Uygun Olacağı - Ateşli Silahlar Kanununa Aykırılık )"
Y8.CD22.12.2005E. 2004/5522 K. 2005/12496"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Olay Tarihinde Evinde Hırsızlık Yapıldığının Anlaşıldığı/Yatak Odasında Bir Adet Tabancanın Bulunduğu- Bulunan Silahın Zapt Edilerek Tutanak Tutulduğu/Beraat Kararı Verileceği )
ZAPTEDİLEN SİLAH ( Sanığın Olay Tarihinde Evinde Hırsızlık Yapıldığının Anlaşıldığı/Yatak Odasında Bir Adet Tabancanın Bulunduğu- Silahın Zapt Edildiği/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD22.12.2005E. 2005/2513 K. 2005/12505"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Uyruklu 40 Kişinin Yakalandığı ve Bu Şahıslar Hakkında 5682 Sayılı Pasaport Kanununa Muhalefet Suçundan İşlem Yapıldığı - Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Açılan Dava Dosyasının Getirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edilmesi Gerektiği )
PASAPORT KANUNUNA MUHALEFET ( Yabancı Uyruklu Şahıslar Hakkında Açılan Dava Dosyasının Getirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 201/A Maddesiyle 5237 Sayılı TCK'nun 79/1-B Maddesinin Karşılaştırılıp 201/A Maddesinin Sanık Lehine Olduğunun Belirlenmesine ve Buna Göre Önceki Yasa Sonraki Yasa Değerlendirilmesinde Kül Halinde Uygulama Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD27.12.2005E. 2003/2024 K. 2005/12619"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçunun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/4. Madde ve Fıkrası Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/4. Madde ve Fıkrası Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )"
Y8.CD28.12.2005E. 2003/13239 K. 2005/12731"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Olay Günü Meydana Gelen Kavga Sırasında Kaleşnikof Tüfekle Ateş Ettiğine Dair Kavganın Karşı Tarafında Bulunan Sanıkların Beyanından Başka Delil Bulunmadığı/Diğer Sanıkların Beyanlarının Kendi İçinde Tutarsız Olduğu - Beraat Kararı Verileceği )
SANIK BEYANI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet/Sanığın Olay Günü Meydana Gelen Kavga Sırasında Kaleşnikof Tüfekle Ateş Ettiğine Dair Kavganın Karşı Tarafında Bulunan Sanıkların Beyanından Başka Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD28.12.2005E. 2004/3719 K. 2005/12736"ATEŞLİ SİLAHLARI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkta 4 Adetten Fazla Tabanca Ele Geçmesi Karşında Eyleminin 6136 Sayılı Yasanın 13. Maddesinin 2. Fıkrası Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD28.12.2005E. 2004/4820 K. 2005/12668"466 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ ( Tutuklama Müzekkeresinin Aslı ya da Onaylı Bir Örneğinin Getirtilip ve Tutuklanma Nedeninin Tespiti Gerektiği )
KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ ( Manevi Tazminat - Davaya Konu Edilen Devlet Güvenlik Mahkemesinin Dosyasında Davacı Sanıklara İlişkin Tutuklama Müzekkeresinin Aslı ya da Onaylı Bir Örneğinin Getirtilmesi Gerektiği )
TUTUKLAMA MÜZEKKERESİNİN ASLI YA DA ONAYLI ÖRNEĞİ ( Getirtilip ve Tutuklanma Nedeninin Tespiti Gerektiği - 466 Sayılı Kanun Gereğince Manevi Tazminat Takdir Edilmesi )
SUÇ DUYURUSU ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasasının Varlığının Tespiti Halinde Davaya Konu Edilen Anılan Mahkemece Yapılan Suç Duyurusunun Sonucunun da Araştırılması Gerektiği )
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YASASI ( Varlığının Tespiti Halinde Davaya Konu Edilen Anılan Mahkemece Yapılan Suç Duyurusunun Sonucunun da Araştırılması Gerektiği )"
Y8.CD28.12.2005E. 2004/6001 K. 2005/12730"PROPAGANDA DÖNEMİ ( Seçim Yasasında Belirtilen Aralıklar İçin Kanunun Uygulanacağı - Dönemden Önce Partinin İrtibat Bürosunun Açılışında Konuşma Yapmanın Suç Teşkil Etmeyeceği )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Propaganda Dönemi Dışında Partinin İrtibat Bürosunun Açılışında Konuşma Yaptığı - Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
PARTİ BÜROSUNDA KONUŞMA YAPMAK ( Propaganda Dönemi Dışında - Suç Kastı Olmadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD28.12.2005E. 2005/3070 K. 2005/12669"TEKERRÜR ( Suç Tarihinden Sonra ve Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'da Herhangi Bir Artırımın Öngörülmediği - Yürürlükte Bulunmayan 765 S. TCK Md. 81 İle Cezada Artırım Yapılamayacağı )
CEZADA ARTIRIM ( Yürürlükte Bulunmayan 765 S. TCK Md. 81 İle Cezada Artırım Yapılamayacağı - Suç Tarihinden Sonra ve Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'da Tekerrür Nedeniyle Artırımın Öngörülmediği )"
Y8.CD28.12.2005E. 2005/3228 K. 2005/12733"FİRAR VE FİRARA YARDIM ( Hükümlülerin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmesi Gereği )
HÜKÜMLÜLERİN GEÇMİŞİ ( Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmesi Gereği - Firar ve Firara Yardım )
HÜKÜMLÜLERİN KİŞİLİĞİ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ( Suçun İşlenmesindeki Özellikler İle Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermedikleri İrdelenmesi Gereği )
PİŞMANLIK ( Hükümlü Hakkında Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği ve Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemece Oluşan Kanaata Yer Verilmesi Gereği )"
Y8.CD29.12.2005E. 2003/1072 K. 2005/12757"EFRADA KÖTÜ MUAMELE ( Sanıkların Savunmaları ve Tanıkların İfadeleriyle Hiçbir Kötü Muamelede Bulunulmadığı Anlaşılması Nedeniyle Verilen Beraat Kararı Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sanıkların Savunmaları ve Tanıkların İfadeleriyle Hiçbir Kötü Muamelede Bulunulmadığı Anlaşılması Nedeniyle Verilen Beraat Kararı Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
Y8.CD29.12.2005E. 2004/15 K. 2005/12783"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Müştekinin Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Senedi İcraya Koymasına Kızan Sanıkların Olay Gecesi Evine Gitmekte Olan Müştekinin Önüne Çıkarak Önce Darp Ettikleri Zorla Minibüse Bindirerek Ormanlık Bir Alana Götürmeleri Eylemi )
KASTEN YARALAMA / TEHDİT ( Sanıkların Müştekiyi Hayati Tehlike Geçirecek ve 25 Gün İş Güçten Kalacak Şekilde Darp Ettikleri ve Daha Sonra da Bir Cadde Üzerine Bıraktıkları - Zorla Minibüse Bindirerek Ormanlık Bir Alana Götürmeleri Eylemi Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )"
Y8.CD29.12.2005E. 2004/5374 K. 2005/12781"MALA ZARAR VERME ( Sanığın Müştekiye Ait Badem Ağaçlarını Keserek Verdiği - Sanığın Bu Eyleminin 765 S. TCK 516/6. Maddesinde Sayılan Suçu Oluşturduğu )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekiye Ait Badem Ağaçlarını Keserek Zarar Verdiği - Sanığın Bu Eyleminin 765 S. TCK 516/6. Maddesinde Sayılan Suçu Oluşturduğu )
AĞAÇ KESEREK ZARAR VERME ( Mala Zarar Verme/Sanığın Müştekiye Ait Badem Ağaçlarını Keserek Zarar Verdiği - Sanığın Bu Eyleminin 765 S. TCK 516/6. Maddesinde Sayılan Suçu Oluşturduğu )
NASI IZRAR ( Sanığın Müştekiye Ait Badem Ağaçlarını Keserek Zarar Verdiği - Sanığın Bu Eyleminin 765 S. TCK 516/6. Maddesinde Sayılan Suçu Oluşturduğu )
GÖREV ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Bu Suça Bakma Görevinin Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )"
Y8.CD29.12.2005E. 2005/3753 K. 2005/12780"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Sanığın Baronun Olağan Genel Kurulunda "... Kürdistanın Bir Vatandaşı Olarak Konuşuyorum ve Kürtlerin Devlet Kurma Hakkını da Hukuksal Bir Hak Olarak ... Savunuyorum..." Şeklinde Sözleri - Avukatın Görev Sırasında İşlediği Suçlar Kapsamında Olmadığı )
AVUKATLARIN GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLAR ( Sanığın Baro Genel Kurulunda "... Kürtlerin Devlet Kurma Hakkını da Hukuksal Bir Hak Olarak ... Savunuyorum..." Şeklinde Sözleri - Halkı Kin ve Düşmalığa Tahrik/Görev Sırasında İşlenmediğinin Dikkate Alınacağı )
AVUKATLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASI ( Adalet Bakanlığının Vereceği İzin Üzerine Suçun İşlendiği Yer Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı )"
Y8.CD24.1.2006E. 2005/2362 K. 2006/24"HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Dilekçesinde İstendiği Halde Yasal Faize Hükmedilmemesinin Bozma Nedeni Oluşturacağı )
YASAL FAİZ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat - İstem Halinde Hükme Bağlanmasının Zorunlu Bulunduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Lehine Haksız Tutuklama Tazminatı Ödenmesi Kararlaştırılan Davacı Vekili İçin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Md. 13/4. Uyarınca Takdir Edilmesi Gereği )"
Y8.CD25.1.2006E. 2005/3467 K. 2006/36"HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşacak Kanaate Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kişilik Yapısı ve Sosyal Durumuna Dayanılamayacağı )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Hapis Cezası/Sanığın Kişilik Yapısı ve Sosyal Durumuna Dayanılamayacağı - Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşacak Kanaate Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD26.1.2006E. 2004/3314 K. 2006/58"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
TOPLANTI VE GÖSTERİNİN BAŞLAMADAN DAĞITILMASI ( Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan Sanıkların Dağıtılması - 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık )
2911 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Yasaların Suç Saydığı Sloganlar Atılmadan Basın Açıklaması Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı )
YASA DIŞI SLOGAN VE BASIN AÇIKLAMASI ( Yapılmadan ve Henüz Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Başlamadan Emniyet Güçlerince Dağıtıldıklarının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı - 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD26.1.2006E. 2005/3358 K. 2006/61"LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Yeni Yasanın Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı - Duruşma Açılıp Değerlendirilmesi Gerektiği/Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEMESİ ( Lehe Hükümlerin Uygulanması/Yeni Yasanın Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı - Duruşma Açılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Kesinleşen İlk Hükümde Temel Cezanın Alt Sınırdan Tayini Takdir Edildiği Halde Aleyhe Olarak Alt Sınırın Üzerinde Belirlenemeyeceği )"
Y8.CD1.2.2006E. 2004/5184 K. 2006/322"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( İşyerinde Yapılan Aramada Bulunan 25 Adet Mermi - Mutad Sayıya Ulaşmadığı Bu Koşullarda Sanık Hakkında 6136 S.K. Md. 13 /son Uygulanması Gerektiği )
MUTAD SAYIDA MERMİ ( İşyerinde Yapılan Aramada Bulunan 25 Adet - Mutad Sayıya Ulaşmadığı Bu Koşullarda Sanık Hakkında 6136 S.K. Md. 13 /son Uygulanması Gerektiği )
AĞIR PARA CEZASI ( 5252 S.K. Md. 5/1 Uyarınca Hükmolunan - Adli Para Cezasına Dönüştürülmesinin Yasaya Aykırılığı )
ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLME ( 5252 S.K. Md. 5/1 Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezası - Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD1.2.2006E. 2005/3224 K. 2006/306"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Ele Geçirilen 11 Adet Nitelikli Silah - Temel Cezanın 6136 S.K. 12. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları Birlikte Uygulanarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
NİTELİKLİ SİLAH ELE GEÇİRİLMESİ ( 11 Adet - Temel Cezanın Yasanın 12. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları Birlikte Uygulanarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı )
CEZADA ARTIRIM ( Temel Cezanın 6136 S.K. 12. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları Birlikte Uygulanarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırılığı - Ele Geçirilen 11 Adet Nitelikli Silah )"
Y8.CD6.2.2006E. 2005/3494 K. 2006/489"TOPLU SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Çok Kişi Tarafından İşlenen Suçun Toplu Suç Olduğu - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu Gözetilerek 5237 Sayılı TCK'nun Lehe Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
SAYISAL VEHAMET NEDENİYLE ARTTIRIM ( ( Elde Edilen Kaleşnikof Marka Silahların Hem Nitelik Hem de Sayısal Bakımdan Vahim Olmaları - Tayin Edilecek Cezanın 6136 Sayılı Yasanın 12/5 Madde ve Fıkrasınca Arttırılması ile Yetinilmesi Gereği )
TOPLU SUÇ ( Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Ettiği - Sanıklar Arasında İştirak İradesinin Bulunmasının Gerekmediği )"
Y8.CD8.2.2006E. 2004/477 K. 2006/598"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE TECAVÜZ ( İdarece Verilen İki Men Kararından Sonra 3. Kez Aynı Yere Elatılması - Son Tecavüzün Yeni Bir Aykırılık Suçunu Oluşturduğu/Beraat Hükmü Kurulamayacağı )
3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( İdarece Verilen İki Men Kararından Sonra 3. Kez Aynı Yere Elatılması - Beraat Hükmü Kurulamayacağı/Son Tecavüzün Yeni Bir Aykırılık Suçunu Oluşturduğu )
İDARECE VERİLEN MEN KARARI ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine Tecavüz/İki Men Kararından Sonra 3. Kez Aynı Yere Elatılması - Son Tecavüzün Yeni Bir Aykırılık Suçunu Oluşturduğu/Beraat Hükmü Kurulamayacağı )"
Y8.CD8.2.2006E. 2005/3590 K. 2006/618"İZİNSİZ PROPAGANDA YAPMA SUÇU ( 298 Sayılı Yasaya Aykırılık - 3 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçu - Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( İzinsiz Propaganda Yapma Suçuna İlişkin Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına Göre Üç Yılılk Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )"
Y8.CD8.2.2006E. 2006/637 K. 2006/658"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Ertelenmiş Olduğu Gözetilmeden - Yasaya Aykırılığı )
DÜĞÜN YERİNDE KORKU PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Ertelenmiş Olduğu Gözetilmeden Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya Hükmedilemeyeceği )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Gözetilmeden Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya Hükmedilemeyeceği - Düğün Yerinde Korku Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etmek )"
Y8.CD15.2.2006E. 2003/13312 K. 2006/914"GECELEYİN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığı veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalmış Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
SANIĞIN AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığı veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalmış Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Konut Dokunulmazlığını Bozma )
SANIĞIN İŞLEDİĞİ FİİLİN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAYIP ALGILAYAMADIĞI ( Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalmış Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Konut Dokunulmazlığını Bozma )"
Y8.CD15.2.2006E. 2004/5636 K. 2006/909"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meşru Kaynaktan Elde Ettikleri Silahları Taşıyabilmeleri Suç Oluşturmayıp Emekli Kimlik Kartına İşlenmemiş Olması İdari İşlem Eksikliği Olduğu )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Silahla Tehdit )
İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ ( Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meşru Kaynaktan Elde Ettikleri Silahları Taşıyabilmeleri Suç Oluşturmayıp Emekli Kimlik Kartına İşlenmemiş Olması - Ruhsatsız Silah Bulundurmak )"
Y8.CD16.2.2006E. 2003/10486 K. 2006/1009"LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Tehdit Ve Ruhsatsız El Bombası Bulundurma Suçları )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Suça Konu Otomatik Tüfeğin Ateşleme İğnesinin Bulunduğu İğne Grubunun Bulunmadığı - 6136 Sayılı Yasa'ya Göre Yasak Niteliği Haiz Olmadığı Ancak Esaslı ve Aletli Bir Müdahale İle Yasak Niteliği Kazanabileceği/Silahtan Hüküm Kurulamayacağı )
SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Tehdit Ve Ruhsatsız El Bombası Bulundurma Suçları )
SİLAHIN ATIŞA ELVERİŞLİ OLMASI ( Suça Konu Otomatik Tüfeğin Ateşleme İğnesinin Bulunduğu İğne Grubunun Bulunmadığı - 6136 Sayılı Yasa'ya Göre Yasak Niteliği Haiz Olmadığı Ancak Esaslı ve Aletli Bir Müdahale İle Yasak Niteliği Kazanabileceği/Silahtan Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD21.2.2006E. 2004/2975 K. 2006/1166"YİVSİZ TÜFEK ( "Tabanca" Tanımlanırken "Yivli" Olma Koşulunun Öngörüldüğü )
6136 SAYILI YASA KAPSAMI ( Dava Konusu Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 Cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 Cm.'yi Geçmemesi Gerektiği )
SİLAHLA TEHDİT ( Dava Konusu Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilebilmesi İçin Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 Cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 Cm.'yi Geçmemesi Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilebilmesi İçin Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 Cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 Cm.'yi Geçmemesi Gerektiği )"
Y8.CD23.2.2006E. 2004/3829 K. 2006/1342"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
MESKUN MAHALDE SİLAH ATMAK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etme Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE ATEŞ ETME SUÇU ( Meskun Mahalde Silahla Uluorta Ateş Ettiği Anlaşılan Sanık Hakkında Oluşturduğu - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık )"
Y8.CD27.2.2006E. 2005/2896 K. 2006/1400"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA MUHALEFET ( Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturması Gerektiği )
ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA İDDİASI ( Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturulması Gerektiği )
KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ( Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına Neden Olması Halinde 5237 Sayılı Yasanın 86/3-E Madde ve Fıkrası Uyarınca Silah Nedeniyle Artırım Yapılamayacağı ve Yaralama Suçuna İlişkin Olarak Bu Yasanın 765 Sayılı TCK.na Göre Lehe Olabileceği )
KASTEN ADAM YARALAMA ( Vücutta Kemik Kırılmasına Neden Olması Halinde 5237 Sayılı Yasanın 86/3-E Madde ve Fıkrası Uyarınca Silah Nedeniyle Artırım Yapılamayacağı ve Yaralama Suçuna İlişkin Olarak Bu Yasanın 765 Sayılı TCK.na Göre Lehe Olabileceği )
SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIK ETME ( Kurulan Örgütün Araç Gereç ve Üye Sayısı Bakımından Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Hiyerarşik Bir Yapı İçerisinde Sürekli ve Disiplinli Bir İşbirliğini Öngörmesi ve Yasalarda Suç Olarak Sayılan Fiilleri İşlemek Amacıyla Oluşturması Gerektiği )"
Y8.CD28.2.2006E. 2004/1052 K. 2006/1565"AĞIR PARA CEZASI ( 5252 S.K. Md. 5/1 İle Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğü - Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
ADLİ PARA CEZASI ( Ağır Para Cezasının 5252 S.K. Md. 5/1 İle Adli Para Cezasına Dönüştürüldüğü - Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Zorunluluğu )
BİR YENİ TÜRK LİRASININ KÜSURATLARININ HER İŞLEMDEN SONRA ATILMASI ZORUNLULUĞU ( Para Cezası Tayin Edilirken )"
Y8.CD1.3.2006E. 2004/7355 K. 2006/1585"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Jandarma Görevlisine 4 Adet Tabanca Satarken Yakalanan Sanıklar - Eylemlerinin 6136 S.K. Md. 12/1'de Düzenlenen Silah Ticareti Suçunu Oluşturacağı )
SİLAH TİCARETİ ( Jandarma Görevlisine 4 Adet Tabanca Satarken Yakalanan Sanıkların Eylemleri - 6136 S.K. Md. 13/1 İle "Toplu Silah Kaçakçılığı" Uygulama Yapılamayacağı )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 5252 S.K. Md. 5/1 Uyarınca Hükmolunan - Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD7.3.2006E. 2003/13749 K. 2006/1787"TOLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA AYKIRILIK ( 27. Madde Yollaması İle Yasanın 34. Maddesinin 1. Cümlesinin Uygulanması )
AĞIR PARA CEZASI ( 5252 Sayılı Yasanın 5/1. Madde ve Fıkrası Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği )"
Y8.CD14.3.2006E. 2006/751 K. 2006/2010"TOPLU HALDE SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Lehe Yasanın Toplu Suçun 5271 Sayılı CMK'nunda Yer Alan Tanımı Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gereği )
TOPLU SUÇ ( 5271 Sayılı CMK'na Göre Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da 3 veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suçu İfade Ettiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Toplu Halde Silah Ticareti Yapmak - Toplu Suç ) "
Y8.CD20.3.2006E. 2004/8948 K. 2006/2263"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödenmeyen Adli Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanmasını Öngören 647 Sayılı Kanun 5275 Sayılı Kanun İle Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
GECİKME ZAMMI ( Ödenmeyen Para Cezası Hakkında Uygulanmasını Öngören 647 Sayılı Kanun 5275 Sayılı Kanun İle Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD20.3.2006E. 2006/215 K. 2006/2281"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların 65 Göçmeni Kamyonetin İçinde Oluşturdukları İki Bölmeye Koyarak Yola Çıktıkları ve Tatvan İlçesinde Kolluk Tarafından Yakalandıkları - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
İNSANLIK DIŞI ONUR KIRICI MUAMELE ( Göçmen Kaçakçılığı - 5237 Sayılı TCK.nunda İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele Nedeniyle Artırıma İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunmadığı )
SUÇUN TAMAMLANAMAMASI SEBEBİYLE İNDİRİM ( Göçmen Kaçakçılığı - Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirilmesi Gerektiği )
TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN SUÇ ( Sanıkların 65 Göçmeni Kamyonetin İçinde Oluşturdukları İki Bölmeye Koyarak Yola Çıktıkları ve Tatvan İlçesinde Kolluk Tarafından Yakalandıkları - Göçmen Kaçakçılığı )"
Y8.CD22.3.2006E. 2004/4154 K. 2006/2311"SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Zabıtaca Yapılacak Tebliğden İtibaren Altı Ay İçinde Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının İptal Edileceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının Beş Yıl Geçerli Olduğu - Sürenin Sona Ermesinden Bir Ay Önce Tebligat İçin Gerekli İşlemlerin Başlatılacağı Zabıtaca Yapılacak Tebliğden İtibaren Altı Ay İçinde Ruhsatlarını Yeniletmeyenlerin Ruhsatlarının İptal Edileceği )
YARALAMA SUÇU ( Sanığın Taşıma Ruhsatlı Tabancasının Ruhsatını Yeniletmek İçin Başvuruda Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında Bu Başvurunun Akıbeti Araştırılması Gereği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD22.3.2006E. 2004/7590 K. 2006/2310"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkta Ele Geçirilen Muştaların 100 Adetten Fazla Olmaması Karşısında Az Vahim Yerine Vahim Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
MUŞTA ( Sanıkta Ele Geçirilenlerin 100 Adetten Fazla Olmaması Karşısında Az Vahim Yerine Vahim Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
VAHİM TABİRİ ( Sanıkta Ele Geçirilen Muştaların 100 Adetten Fazla Olmaması Karşısında Az Vahim Yerine Vahim Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Y8.CD23.3.2006E. 2004/88847 K. 2006/2460"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Hatıra Silah Niteliğinde Olup Olmadığının Etraflıca Araştırılıp Saptanmasından Sonra ve Sanığa Miras Kalıp Kalmadığı da Tespit Edilerek Bundan Sonra Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
HATIRA SİLAH ( Olduğunun Anlaşılması Halinde Babasının Başka Mirasçıları Olup Olmadığı ve Varsa Onların İzniyle Sanığa Miras Kalıp Kalmadığı da Tespit Edilerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği ) - 6136 S.K.'ya Aykırılık )"
Y8.CD3.4.2006E. 2006/750 K. 2006/2744"PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıklar Hakkında Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmesi Gereği )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanıklar Hakkında Koşullar Oluşmadığından ve Sanıklar Yararına Hafifletici Nedenler Bulunmadığından Denilerek Yeterli Olmayan Gerekçelerle 5237 Sayılı Yasanın 62. Maddesinin Uygulanmaması Doğru Olmadığı )
YETERSİZ GEREKÇE İLE HÜKÜM KURULMASI ( 5237 Sayılı Yasanın 62. Maddesinin Uygulanmaması Doğru Olmadığı - Parada Sahtecilik Suçu )"
Y8.CD4.4.2006E. 2004/10815 K. 2006/2822"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Fatura İle Dava Konusu Tabancayı Alanın Yönetmelikçe Öngörülen 60 Günlük Sürede Merciine Müracaatla Ruhsatını Almaması - Silahı Taşıdığına Dair Kanıt Dolayısıyla Suç Kastı Bulunmadığı )
TABANCAYA RUHSAT ALINMAMASI ( Yönetmelikçe Öngörülen 60 Günlük Sürede - Sanığın Silahı Taşıdığına Dair Kanıt Dolayısıyla Suç Kastı Bulunmadığı/Beraatı İle Silahın Başkasına Devrinin Sağlanması İçin İdareye Teslimine Karar Verilmesi Gerektiği )
SİLAHIN İDAREYE TESLİMİ ( Başkasına Devrinin Sağlanması İçin - Fatura İle Dava Konusu Tabancayı Alanın Yönetmelikçe Öngörülen 60 Günlük Sürede Merciine Müracaatla Ruhsatını Almaması )"
Y8.CD4.4.2006E. 2004/2234 K. 2006/2827"TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE TECAVÜZ ( 2. Tecavüzün Aynı Sanık Tarafından Yapıldığı Konusunda Mahkumiyete Yeterli Delil Elde Edilemediğinden Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
MEN KARARI ( Taşınmaz Mal Zilyetliğine 2. Tecavüz - Her İki Men Kararının da Aynı Yere Ait Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
TAŞINMAZA 2. TECAVÜZ ( 2 Adet Zeytin Ağacı Dikerek Gerçekleştiren Sanığın Bu Eylemini Diğer Sanık Yararına Gerçekleştirip Gerçekleştirmediği Belirlenip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD4.4.2006E. 2005/3172 K. 2006/2798"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMA ( 765 Sayılı TCK ile 5237 Sayılı TCK'nunda Suçun Unsurlarının Farklı Düzenlendiği/Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Eylemlerinin Örgüt Yapısı Üye Sayısı Sahip Oldukları Araç ve Gereçlerin Miktar ve Miktarı ile Suç İşlemeye Elverişli Olup Olmadığının İncelenmesi )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Önceki Hükümde Yer Almayan Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilemeyeceği )
GECELEYİN NİTELİKİ HIRSIZLIK ( Gece Satinde Camı Kırılarak Girilen İşyerinde Kablolar Kesilerek Çelik Kasanın Alınması - Eylemin Geceleyin Nitelikli Hırsızlık Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını İhlal ve ve Mala Zarar Verme Suçlarını Oluşturduğu ) "
Y8.CD5.4.2006E. 2004/10312 K. 2006/2848"YAŞI KÜÇÜK SANIK ( Zorunlu Atanan Müdafiinin C. Savcısının Esasa İlişkin Görüşünü Bildirip Mahkumiyet Hükmünün Kurulduğu Oturuma Katılımı Sağlanması Gereği )
KÜÇÜĞE ATANAN ZORUNLU MÜDAFİ ( C. Savcısının Esasa İlişkin Görüşünü Bildirip Mahkumiyet Hükmünün Kurulduğu Oturuma Katılımı Sağlanması Gereği )
HÜKMÜN KURULDUĞU OTURUM ( C. Savcısının Esasa İlişkin Görüşünü de Bildirdiği - Zorunlu Atanan Müdafiinin Oturuma Katılımı Sağlanması Gereği/Yaşı Küçük Sanık )"
Y8.CD5.4.2006E. 2004/6586 K. 2006/2861"3091 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇU ( Sanık Hakkında Dava Konusu Yere İlişkin Olarak Verilmiş Bir Men Kararı Bulunmadığı Eyleminin Unsurlarının Varlığı Halinde Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 5083 Sayılı Kanunun 2. Maddesi Hükmü Karşısında Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada Bir Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Gereği )
BİR YENİ TÜRK LİRASI KÜSURUNUN ATILMASI ( Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi İçin Gerekmesi )
HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK ( Mahallinde Yöntemince Keşif Yapılıp Taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine veya Köylünün Kullanımına Ait Olup Olmadığı Saptanması Gereği )"
Y8.CD10.4.2006E. 2004/2109 K. 2006/2976"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Silah Ruhsatını Yeniletmemek - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunmaması/Evinde Bulundurmasının Suç Oluşturmayacağı )
SİLAH RUHSATINI YENİLETMEMEK ( Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunmaması/Evinde Bulundurmasının Suç Oluşturmayacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Tebligata Rağmen Silah Ruhsatının Yenilenmemesi - Sanığın Silahı Taşıdığına İlişkin Kanıt Bulunmaması/Evinde Bulundurmasının Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD12.4.2006E. 2004/6987 K. 2006/3051"HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK ( İnfaz Gün ve Saatine İlişkin ya da İnfazın Yapıldığına Dair Tebligatın Sanığa Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
MEN KARARININ İNFAZI ( Sanığın Yokluğunda Yapılması - İnfaz Gün ve Saatine İlişkin ya da İnfazın Yapıldığına Dair Tebligatın Sanığa Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD13.4.2006E. 2004/10697 K. 2006/3195"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Sanığın Ölen Babası Adına Bulundurma Ruhsatlı Tabancayı Kendi Adına Ruhsat Çıkartmadan Evinde Bulundurmuş Olması )
MURİSE AİT TABANCA ( Ruhsat Sahibinin Mirasçılarının Muvafakati ile Bulundurulduğuna İlişkin Kanıt Bulunamaması Karşısında Silahın Ruhsata Bağlanması için Yönetime Teslimine Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD13.4.2006E. 2004/2666 K. 2006/3204"SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Müştekinin Çocuklarını Tehdit Maksadıyla - Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturduğu/Sair Tehdidat Olarak Kabulü İle Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılamayacağı )
SAİR TEHDİDAT ( Müştekinin Çocuklarını Tehdit Maksadıyla Ateş Etmek/Davanın Bu Nitelikte Kabulü İle Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılamayacağı - Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
SİLAHLI TEHDİT SUÇU ( Sanığın Müştekinin Çocuklarını Tehdit Maksadıyla Ateş Etmesi - Sair Tehdidat Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
Y8.CD18.4.2006E. 2005/2856 K. 2006/3333"CEZA TERTİBİNE YER OLMAMA KARARI ( Sanığın Kendisine Şiddet Kullanılmasından Dolayı Hakaret Etmesi Eylemi Nedeniyle Hakaret Suçundan Hakkında TCK'nun 485/3 Uyarınca Verilmesi Gerektiği )
HAKARET ( Sanığın Kendisine Şiddet Kullanılmasından Dolayı Hakaret Etmesi Eylemi Nedeniyle Hakaret Suçundan Hakkında TCK'nun 485/3 Uyarınca Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KASTEN YARALAMA ( 5237 S.K'nun 7 ve 5252 S.K Md. 9 Uyarınca Sanığın Durumunun 5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Kanun Uygulaması - 5237 S.K'nun 7 ve 5252 S.K Md. 9 Uyarınca Sanığın Durumunun 5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
Y8.CD25.4.2006E. 2006/1235 K. 2006/3614"TOPLU SİLAH KAÇAKCILIĞI YAPMAK ( Suçun İki Kişi Tarafından İşlendiğinden Eylemin Toplu Suç Olarak Değerlendirilemeyeceği - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 12/1 Madde ve Fıkrasında Düzenlenen Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ( 5237 Sayılı TCK'nun Lehe Hükümlerinin Gözetilmesi Gereği )
TOPLU SUÇ ( İştirak İradesi - Üç veya Daha Çok Kişi Tarafından İşlenmesi )"
Y8.CD25.4.2006E. 2006/2028 K. 2006/3617"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Suçun Yasal Mağdurunun Uluslararası Toplum Olduğu- Göçmenlerin Sayıca Çok Olmasının TCK.nun 61. Maddesi Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilmesini Gerektireceği )
SUÇUN MAĞDURUNUN ULUSLAR ARASI TOPLUM OLMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Göçmenlerin Sayıca Çok Olmasının TCK.nun 61. Maddesi Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilmesini Gerektireceği )
GÖÇMENLERİN SAYICA ÇOK OLMASI ( TCK.nun 61. Maddesi Uyarınca Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edilmesini Gerektireceği )"
Y8.CD26.4.2006E. 2005/2802 K. 2006/3712"EFRADA SUİMUAMELEDE BULUNMAK ( Mağdurların Aldıkları Doktor Raporlarına Göre Gözaltında Bulunduklar Sırada İşkenceye Maruz Kaldıklarının Belirlenmesi )
İŞKENCE ( Mağdurların Aldıkları Doktor Raporlarına Göre Gözaltında Bulunduklar Sırada İşkenceye Maruz Kaldıklarının Belirlenmesi-Sorguya Katılan Polis Memurlarının Hangisinin Suç İşlediğinin Tespiti )
GÖZALTINDA İŞKENCEYE MARUZ KALMA ( Mağdurların Sorgularına Katılan Polis Memurlarının Hangisinin Hangi Mağdura Yönelik Eylemde Bulunduğunun Tespiti )"
Y8.CD1.5.2006E. 2005/3765 K. 2006/3906"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Müdahili BulUndukları Aracın Yanına Çağırarak Silah Zoruyla Araca Bindirip Araçtan İndirerek Etkili Eylemde Bulununduktan Sora Yola Terk - Suçun Oluşması İçin Genel Kastın Varlığının Yeterli Olduğu Hürriyeti Tahdit Suçu Oluştuğunun Kabulü Gereği )
ETKİLİ EYLEM ( Annesi ve Yengeleri Hakkında Uygunsuz Dedikodu Çıkardığından Şüphelendikleri Müdahili Araca Alarak Darp Edip Yol Kenarına Terk Etmek - Eylemin Hürriyeti Tahdit Suçu Oluşturduğu Etkili Eylem Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
YARALAMA ( Etkili Eylem - Hürriyeti Tahdit )
VEKALET ÜCRETİ ( Müdahil Asil Yerine Vekile Verilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD8.5.2006E. 2005/2446 K. 2006/4154"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMA ( Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Ayaklanmaya Son Verilerek Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
AYAKLANMAYA SON VERİLMESİ ( Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma/Rehin Alınan Görevlilerin Serbest Bırakıldığı - Sanığa Atılı 765 S. TCK'nun 304/1-2-4 ve 179/2-Son Madde ve Fıkralarında Düzenlenen Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
REHİN ALINAN GÖREVLİLERİN SERBEST BIRAKILMASI ( Cezaevi İdaresine Karşı Ayaklanma - Sanığa Atılı 765 S. TCK'nun 304/1-2-4 ve 179/2-Son Madde ve Fıkralarında Düzenlenen Suçlar Kanıtlandığından Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD10.5.2006E. 2005/2233 K. 2006/4276"SİLAH RUHSATINI YENİLEMEMEK ( Bulundurma Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği - Ceza Kararnamesi İle Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
ZORALIM ( Bulundurma Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın Zoralımına İlişkin Talebin Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği - Ceza Kararnamesi İle Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( 5235 S.K. Md. 10 Uyarınca 6136 S.K. Md. 13/3'de Tanımlanan Suça İlişkin Asıl Davanın Sulh Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y8.CD10.5.2006E. 2005/2955 K. 2006/4211"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Yasal Yolla Silah Satın Alan Sanık Yürürlükteki Yönetmelik Uyarınca Süresinde Ruhsat Almak Üzere Yetkili Birime Başvurmaması ve Yöntemince Silahın Devredilmemiş Olması )
ZORALIM ( Yasal Yolla Silah Satın Alan Sanık Yürürlükteki Yönetmelik Uyarınca Süresinde Ruhsat Almak Üzere Yetkili Birime Başvurmadığına Göre Silah Başkasına Devredilmezse Zoralımı için Adli Makamlara Başvurulması )"
Y8.CD11.5.2006E. 2005/1470 K. 2006/4305"AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Zorunlu Olduğu )
YENİ TÜRK LİRASI ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması Zorunluluğu Dikkate Alınmadan Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD11.5.2006E. 2006/624 K. 2006/4376"LEHE KANUN UYGULANMASI ( Ertelenmiş Mahkumiyetinin İnfazı - 765 S. TCK. Md. 95/2 İle 5237 S. TCK. Md. 51'in Karşılaştırma Dışında Bırakılması Suretiyle Uygulama Yapılamayacağı )
ERTELENMİŞ MAHKUMİYETİN İNFAZI ( 765 S. TCK. Md. 95/2 İle 5237 S. TCK. Md. 51'in Karşılaştırma Dışında Bırakılması Suretiyle Uygulama Yapılamayacağı - Lehe Kanun Uygulanması )"
Y8.CD22.5.2006E. 2005/2894 K. 2006/4464"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Duruşma Açılmadan Ek Karar İle Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına Geri Gönderilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Yasa Gereği Ortadan Kalkan Hükmün Temyizen İncelenmesi Olanaksız Olduğu )
DURUŞMA AÇILMASI ( Açılmadan Ek Karar İle Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına Geri Gönderilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yasa Gereği Ortadan Kalkan Hükmün Temyizen İncelenmesi Olanaksız Olduğu )
TEBLİĞNAME İLE İADE İŞLEMİNDEN DÖNME ( Duruşma Açılmadan Ek Karar İle Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığına Geri Gönderilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD24.5.2006E. 2005/3152 K. 2006/4489"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( 6 Aylık Süre Dolmadan Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Dava Konusu Silahın Gereğinin Takdiri İçin İdareye Teslimi Yerine Zoralıma Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
SİLAHIN İDAREYE TESLİMİ ( 6 Aylık Süre Dolmadan Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Dava Konusu Silahın Gereğinin Takdiri İçin İdareye Teslimi Yerine Zoralıma Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
6136 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Muhtarlık Görevinin Sona Ermesi - 6 Aylık Süre Dolmadan Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Dava Konusu Silahın Gereğinin Takdiri İçin İdareye Teslimi Yerine Zoralıma Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )"
Y8.CD26.5.2006E. 2006/4671 K. 2006/4678"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Süresinde Ruhsatın Yenilenmediği/Değişen Yasa İle Davaya Bakmak Görevinin Sulh Ceza Mahkemelerine Verildiği - 6 Aylık Süre İçinde Üçüncü Kişilere Devri Sağlanmayan Silahla İlgili Müsadere Davasına da Aynı Mahkemenin Bakacağı )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ SAĞLANMAYAN SİLAH ( 6 Aylık Süre İçinde/Yenilenmediğinden Ruhsatı İptal Edilen Silah İle İlgili Müsadere Davasına Sulh Ceza Mahkemesinin Bakacağı - Duruşma Açmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Süresinde Yenilenmediğinden Ruhsatı İptal Edilen Silah - Davaya Sulh Ceza Mahkemesinin Bakacağı/Duruşma Açmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatı İptal Edilen Silahın Müsaderesi - Değişen Yasa İle Davaya Bakmak Görevinin Sulh Ceza Mahkemelerine Verildiği )
EVRAK ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR ( Süresinde Yenilenmediğinden Ruhsatı İptal Edilen Silahın Müsaderesi - Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesinin Duruşma Yapacağı/Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD29.5.2006E. 2006/819 K. 2006/4688"ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI ( Söz Kararın 5275 Sayılı Yasa Gereğince İtiraza Tabi Olması )
YASA YOLU ( Şartla Tahliyeden Sonra Bihakkın Tahliye Tarihi Dolmadan İşlenen Suç Nedeniyle Şartla Tahliyenin Geri Alınmasına İlişkin Verilen Kararın 5275 Sayılı Yasa Gereğince İtiraza Tabi Olması )"
Y8.CD5.6.2006E. 2005/2325 K. 2006/4912"ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR ( Duruşmalara C.Savcısının Katılması'nın Zorunlu Olduğu )
SAVCININ DURUŞMAYA KATILMA ZORUNLULUĞU ( Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar )"
Y8.CD6.6.2006E. 2005/2305 K. 2006/5006"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Biçimde Silahla Ateş Etmek - Sanığın Gece Yarısı Cadde Üzerinde Rastgele Ateş Ettiğinin Sabit Olması Karşısında Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Gece Yarısı Caddede Silahla Ateş Etmesi Sağ Eli Üstünde Atış Artıkları Bulunması - Atılı Suçu İşlediği Sabit Olan Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi Gerekirken Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD6.6.2006E. 2005/2426 K. 2006/5005"HÜKÜMLÜ İKEN KAÇMAK ( Hükülünün İnfaz Koruma Mumurunun Yanından Uzaklaşıp Bir Taksiye Binerek Firar Etmesi - Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 299. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Uygulama Yapılamayacağı )
FİRAR SUÇU ( Birden Çok Kişinin Bir Arada ve Şahıslara Karşı Şiddet Kullanarak Kapı Pencere Kırarark veya Mani Vasıtaları Bozarak Firar Etmeleri - İnfaz Koruma Memurunun Yanından Uzaklaşarak Firar Eden Sanık Hakkında Yasal koşulları Gerçekleşmediğinden TCK'nun 299. Maddesine Göre Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD6.6.2006E. 2005/3759 K. 2006/4988"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Toplu Halde Silah Ticareti Yapmak - Lehe Kanun Uygulaması )
TOPLU HALDE SİLAH TİCARETİ YAPMA ( 5271 Sayılı Yasada Toplu Suçun Aralarında İştirak İradesi Bulnmasa da Üçten Fazla Kişini İşlediği Suç Olarak Tanımlandığı - Sanığın Lehine Olan Hüküm Karşısında Duruşma Açılarak Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
TOPLU SUÇ ( Aralarında İştirak İdaresi Bulunmasa da 3 veya Daha Çok Kişi Tarafından İşlene Suçu İfade Ettiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Toplu Halde Silah Ticareti Yapmak - Yasa Değişikliği Karşısında Sanığın Lehine Olan Yasal Düzenlemeye Göre Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği )"
Y8.CD6.6.2006E. 2006/444 K. 2006/5015"KAMU SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK ( Sahte Rakı İmal Ederek Piyasaya Sürmek - Rakıların Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Nitelikte Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
SAHTE RAKI İMAL EDEREK PİYASAYA SÜRMEK ( Kamu Sağlığını Tehlikeye Düşürmek - Sahte Rakı İçmesi Nedeniyle Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırılan Kişinin Tanık Olarak Dinlenek Hastane Kayıtlarının da İncelenmesi Gereği )
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA MAHALLİNE GÖNDERİLEN DOSYALAR ( Daha Önce Verilen Kararların Tamamen Ortadan Kalktığı - Tüm Unsurlarıyle Yeniden Hüküm Kurulması Gereği )"
Y8.CD8.6.2006E. 2006/4657 K. 2006/5120"SUÇ EŞYASININ MÜSADERESİ ( Taşınması ve Bulundurulması Başlı Başına Suç Oluşturan Eşyanın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54. Maddesine Göre Müsaderesi Zorunlu Olduğu )
MÜSADERE YAZISININ NİTELİĞİ ( Bir Şüpheli Hakkında Düzenlenmiş İddianame Niteliğinde Olmadığından Bu Yazının 5271 Sayılı Kanun'un 170. Maddesindeki Unsurları Taşıması Gerekmediği )
İDDİANAME NİTELİĞİ ( Suç Eşyasının Müsaderesine İlişkin Talep Yazısı Bir Şüpheli Hakkında Düzenlenmiş İddianame Niteliğinde Olmadığı )"
Y8.CD12.6.2006E. 2006/994 K. 2006/5135"HAKARET ( Sanığın Suç Tarihinde Traktörü İle Dönmeye Çalıştığı Sırada Park Halindeki Müdahilin Aracına Kazaen Çarpması Sonrasında Müdahili Kastederek ve Duyacağı Şekilde Hakaret Ettiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hakaret - 5237 S.K Md. 7 ve 5252 S.K Md. 9 Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun 5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunu İle 5395 S. Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )"
Y8.CD14.6.2006E. 2005/2240 K. 2006/5280"ZORALIM TALEBİ ( Taşıma Ruhsatlı Tabanca - Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )
TAŞIMA RUHSATLI TABANCANIN ZORALIMI ( Talebin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşıma Ruhsatlı Tabancanın Zoralımı Talebi - Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )"
Y8.CD20.6.2006E. 2005/614 K. 2006/5460"AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Dönüştürülen - Ödenmeyen Cezaya Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )
ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN AĞIR PARA CEZASI ( Ödenmeyen Cezaya Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )"
Y8.CD26.6.2006E. 2005/2252 K. 2006/5641"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Suçuna İlişkin Davaya Katılma Olanağı Bulunmadığı - Verilen Müdahale Kararı Bu Suçtan Temyize Hak Vermeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLA TAKSİRLE YARALAMA ( Hastane Raporuna Göre Müdahilin Günlük Yaşam Aktivitelerinde Kısmi Bağımlı Halde Olduğunun Bildirilmesi - İlgili Adli Tıp Kurumundan Rapor Alındıktan Sonra Sanığın Hukuki Durmunun Tayin ve Takdiri Gereği )"
Y8.CD26.6.2006E. 2005/3488 K. 2006/5682"SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Dava 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Karar ve İnceleme Tarihleri Arasında Bu Sürenin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Sarhoşluk Suçunun Temas Ettiği Yasa Maddesinde Gösterilen Cezanın Üst Sınırına ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Dava 2 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Karar ve İnceleme Tarihleri Arasında Bu Sürenin Dolduğu )"
Y8.CD28.6.2006E. 2006/3237 K. 2006/5786"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Paraların Bulunduğu Araç İçerisinde Ele Geçen 10 Adet Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTE PARALARIN BULUNDUĞU ARAÇTA SİLAH ELE GEÇİRİLMESİ ( Parada Sahtecilik - Ele Geçen 10 Adet Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesine de Karar Verilmesi Gerekirken Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD4.7.2006E. 2006/603 K. 2006/6039"298 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Sanıklar Hakkında 5252 Sayılı Yasa Uyarınca Hükmolunan Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi - Hüküm Tarihnde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmayacağının Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
AĞIR PARA CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( 298 Sayılı Yasaya Muhalefet - Adli Para Cezasına Döşütürlen Ağır Para Cezasına Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasaya Göre Gecikme Zammı Uygulanamayacağı )
ÖDENMEYEN PARA CEZASINA GECİKME ZAMMI UYGULANMAYACAĞI ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 647 Sayılı Yasa Hükümünün Uygulanması Gereği )"
Y8.CD6.7.2006E. 2006/2912 K. 2006/6158"ALEYHE BOZMA YASAĞI ( Temel Ceza Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Lehe Bulunan Yeni Yasanın Uygulanmasında Aleyhe Olarak Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi Doğru Olmadığı )
CEZANIN ARTIRIMI SIRASINDA HESAP HATASI YAPILMASI ( Cezanın Noksan Belirlenmesi Bozmayı Gerektirdiği - Hürriyeti Tahdit )
HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Sanık Hakkında 5237 Sayılı Yasa'nın 109/1. Madde Uyarınca Tayin Olunan Cezanın Aynı Yasa'nın 109/3-A Madde ve Bendiyle Arttırılması Sırasında Hesap Hatası Yapılarak Cezanın Noksan Belirlenmesi Bozmayı Gerektirdiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Bulunan Yeni Yasanın Uygulanmasında Aleyhe Olarak Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi Doğru Olmadığı )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Alt Sınırdan Belirlendiği Halde Lehe Bulunan Yeni Yasanın Uygulanmasında Aleyhe Olarak Alt Sınırın Üzerinde Belirlenmesi Doğru Olmadığı )"
Y8.CD13.7.2006E. 2006/5860 K. 2006/6504"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İTİRAZ ( Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Geri Bırakılma Koşulları Yönünden İnceleme Yapılması Yerine Cezaya İlişkin Olarak İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
İTİRAZ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Geri Bırakılma Koşulları Yönünden İnceleme Yapılması Yerine Cezaya İlişkin Olarak İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
SANIK HAKKINDA BELİRLENEN CEZA ( Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Geri Bırakılma Koşulları Yönünden İnceleme Yapılması Yerine Cezaya İlişkin Olarak İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz - Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Geri Bırakılma Koşulları Yönünden İnceleme Yapılması Yerine Cezaya İlişkin Olarak İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD13.7.2006E. 2006/6124 K. 2006/6542"UYARLAMA YARGILAMASI ( Sanık Lehine Hükümler Taşıyan Yeni Yasanın Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararlarına Uygulanması - Taraflar Davet Edilerek Duruşma Açılmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )
LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Sanık Lehine Hükümler Taşıyan Yeni Yasanın Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararlarına Uygulanması - Taraflar Davet Edilerek Duruşma Açılmak Suretiyle Yapılması Gerektiği )
SANIK LEHİNE HÜKÜMLER TAŞIYAN YENİ YASA ( Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararlarına Uygulanması/Taraflar Davet Edilerek Duruşma Açılmak Suretiyle Yapılması Gerektiği - Lehe Yasanın Uygulanması )"
Y8.CD13.7.2006E. 2006/790 K. 2006/6501"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDAKİ KANUN'A MUHALEFET ( Suça Konu Tüfeğin Antika Silah Olduğundan Silah Bulundurma İzni Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Ayrıca Silahın Yönetime Teslimine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ANTİKA SİLAH ( 6136 S.K. Gereği Sanık Hakkında Suça Konu Tüfeğin Antika Silah Olduğundan Silah Bulundurma İzni Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet/Bulundurma İzni )
SİLAHIN YÖNETİME TESLİMİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Antika Silah Olduğu/Bulundurma İzni Verilmesinin Zorunlu Bulunduğu - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun Gözetilmesi Gerektiği )"
Y8.CD17.7.2006E. 2006/5193 K. 2006/6550"PARADA SAHTECİLİK ( İddianame Düzenlenene Kadar Değişik Yerlerde Sahte Parayı Sürmek Tedavülün Öğesi Olmakla Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği )
SAHTE PARA SÜRMENİN TEDAVÜLÜN ÖĞESİ OLMASI ( Parada Sahtecilik - Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Tedavülün Öğesi Olmakla Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği - Parada Sahtecilik )"
Y8.CD18.7.2006E. 2006/5856 K. 2006/6558"UYARLAMA YARGILAMASI ( Takdir Hakkının Öncekinden Farklı Şekilde Kullanılma Olasılığının Söz Konusu Bulunması - Taraflar Davet Edilerek Duruşma Açılmak Suretiyle Yapılması Gereği - Lehe Kanun Uygulaması )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Cezada Bireyselleştirme Yapılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Duruşma Açılmak Suretiyle Tüm Bunların Neden ve Gerekçeleri de Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerekeceği )
DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU ( Sanık Lehine Hükümler Taşıyan Yeni Yasanın Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararlarına Uygulanması Amacıyla Yapılacak Uyarlama Yargılaması )
KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET KARARLARI ( Lehe Kanun Uygulaması/Takdir Hakkının Öncekinden Farklı Şekilde Kullanılma Olasılığının Söz Konusu Bulunması - Uyarlama Yargılaması/Taraflar Davet Edilerek Duruşma Açılmak Suretiyle Yapılması Gereği )"
Y8.CD12.9.2006E. 2005/2447 K. 2006/6633"TUTUKLUYA TEBLİGAT ( Cezaevinde Başka Suçtan Tutuklunun Gıyabında Verilen Kararın Hükümlünün İkamet Adresinde Kardeşine Tebliğinin Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Cezaevinde Tututklu Sanığın Gıyabında Verilen Kararın Kardeşine Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Kavgada Korkutmak Amacıyla Silah Çekmek ve Boşaltmak ) "
Y8.CD12.9.2006E. 2006/218 K. 2006/6638"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Müştekinin İşten Ayrılmak İstediğini Belirtmesi Üzerine Bunu Engellemek Amacıyla Kaldığı Evin Kapısını Dışarıdan Kilitleyip Hukuka Aykırı Olarak Müştekinin Hürriyetinin Sınırlanmış Olması Nedeniyle )
LEHE OLAN YASA UYGULAMASI İLKESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalar Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeni Yasalar Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )"
Y8.CD19.9.2006E. 2006/7146 K. 2006/6769"KASTEN BİNA YAKMAK ( 765 Sayılı TCK'nun 370 ile 5237 Sayılı TCK'nun 151, 152/2. Maddeleri Karşılaştırılarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanığın Her Müşteki ve Müdahile Karşı Eyleminin Ayrı Bir Suç Oluşturması - 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği )
EYLEMİN HER MÜŞTEKİ VE MÜDAHİLE KARŞI AYRI SUÇ OLUŞTURMASI ( 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği - Kasten Bina Yakma )"
Y8.CD20.9.2006E. 2006/5763 K. 2006/6803"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Eylemin Taklit ve Tağyirde İştirak Olmadan ve Diğer Sanıklarla Doğrudan veya Aracı ile Anlaşmaksızın İşlenmesi - Eylem Hakkında 765 Sayılı Ceza Yasasının 316 ve 318. Maddelerinde Öngörülen Cezanın Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
LEHE KANUN UYGULANMASI ( Sahte Parayı Piyasaya Sürmek - Suçun İşleniş Biçimine Göre 765 Sayılı Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın 5237 Sayılı Ceza Yasasına Nazaran Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )"
Y8.CD22.9.2006E. 2006/7184 K. 2006/6906"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Çaplı Krokinin Uyuşmazlık Konusu Yere Uygulanmasının Yapılmadığı Gerekçesi İle İddianamenin İadesi - Bozma Nedeni )
İDDİANAMENİN İADESİ ( C. Savcısının Keşif Yapmadığı Gerekçesi İle/Kanuna Aykırı Olduğu - C. Savcısının Gecikmesinde Sakınca Olduğu Hallerde Keşif Yapabileceği/Keşfin Hakimin Takdirinde Yapılan Delil Toplama İşlemi Olduğu )
C. SAVCISININ KEŞİF YAPMASI ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Yapacağı - Keşif Yapılmadığı Gerekçesi İle İddianamenin İade Edilemeyeceği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
KEŞİF YAPILMADIĞI GEREKÇESİ İLE İDDİANAMENİN İADESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Nedeniyle C. Savcısının - Keşfin Hakimin Takdirinde Yapılan Delil Toplama İşlemi Olduğu )"
Y8.CD27.9.2006E. 2006/4762 K. 2006/7034"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Suçunun Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
TESELSÜL ( Piyasaya Sahte Para Sürme Suçunun Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
ERTELEME ( Sanık Müdafiinin Takdiri İndirim Maddesinin Uygulanması ve Hükmolunan Cezanın Ertelenmesi Talebi İle İlgili Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Kendi İçinde Teselsülü de Kapsadığından Uygulama Olanağı Bulunmayan Teselsül Hükmü Uygulanarak Cezasında Artırım Yapılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Parada Sahtecilik - Sanığın Kasten İşlemiş Olduğu Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak 5237 S. TCK'nunda Belirtilen Haklardan Yoksun Bırakılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD27.9.2006E. 2006/6963 K. 2006/7019"FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Geceleyin Meskun Mahalde Silahla "12" El Ateş Ederek Mağduru Yaralaması/5237 Sayılı TCK.nun 86. ve 170/1-C Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı - 44. Maddedeki Düzenleme Uyarınca Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama Suçundan Dolayı Cezalandırılacağı )
GECELEYİN MESKUN MAHALDE SİLAHLA ATEŞ EDEREK YARALAMA ( 5237 Sayılı TCK.nun 86. ve 170/1-C Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı - 44. Maddedeki Düzenleme Uyarınca Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama Suçundan Dolayı Cezalandırılacağı )
KASTEN YARALAMA ( Sanığın Geceleyin Meskun Mahalde Silahla Ateş Etmesi/5237 Sayılı TCK.nun 86. ve 170/1-C Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı - 44. Maddedeki Düzenleme Uyarınca Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Kasten Yaralama Suçundan Dolayı Cezalandırılacağı )"
Y8.CD28.9.2006E. 2006/8140 K. 2006/7100"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Sanık - Suçtan Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişinin Bulunmaması ve Ödenecek ya da Giderilecek Bir Zararın Söz Konusu Olmaması Karşısında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
UZLAŞMA ( 6136 Sayılı Kanun'a Aykırı Davranmak/Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Sanık - Suçtan Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişinin Bulunmaması ve Ödenecek ya da Giderilecek Bir Zararın Söz Konusu Olmaması Karşısında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
SUÇTAN ZARAR GÖREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN BULUNMAMASI ( Ödenecek ya da Giderilecek Bir Zararın Söz Konusu Olmaması Karşısında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
ÇOCUK KORUMA KANUNU ( "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" Kararının Sanığın Yargılanması Sonunda Suçun Sabit Olması Halinde Ceza Hükmü Kurulduktan Sonra Verilmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanun'a Aykırı Davranmak )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kararının Sanığın Yargılanması Sonunda Suçun Sabit Olması Halinde Ceza Hükmü Kurulduktan Sonra Verilmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanun'a Aykırı Davranmak )"
Y8.CD2.10.2006E. 2006/2776 K. 2006/7134"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Soruşturma Kapsamında Yakalanmasından Sonra Kendiliğinden Evinin Bahçesinde Çiçeklik Toprağına Gömülü Sahte Paraların Bulunduğu Bilgisini Vermesi - Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 326. Maddesinin Uygulanması Gereği )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği )
SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN KARARA YAZILMAMASI ( Yasaya Aykırı Olduğu - Parada Sahtecilik )"
Y8.CD3.10.2006E. 2006/6378 K. 2006/7185"LEHE HÜKÜMLERDEN YARARLANMA TALEBİ ( Sanığın Hükümlü Bulunduğu Cezaevinin Penceresinin Demir Parmaklıklarını Keserek Firara Teşebbüs Edip Cebir ve Tehdit Kullanmadığı - Sanığa Aynı Yasa Uyarınca Ceza Tayini Gerekeceği )
FİRARA TEŞEBBÜS ( Sanığın Hükümlü Bulunduğu Cezaevinin Penceresinin Demir Parmaklıklarını Keserek Firara Teşebbüs Edip Cebir ve Tehdit Kullanmadığı - Sanığa Aynı Yasa Uyarınca Ceza Tayini Gerekeceği )
UYARLAMA ( Kesinleşen Kararda Teşebbüs ve Takdiri İndirime İlişkin Hükümler Uygulandığı Halde Uyarlamaya İlişkin Kararda Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD4.10.2006E. 2006/1244 K. 2006/7263"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Gaz Tabancası İle Ateş Etme Eyleminin İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
GAZ TABANCASI İLE ATEŞ ETME ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu - Silah Niteliğinde Bulunmayan Gaz Tabancası İle Ateş Etme Eyleminin İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD4.10.2006E. 2006/3833 K. 2006/7260"RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( 765 Sayılı TCK Maddeleriyle Uygulama Yapılmasından Sonra 5237 Sayılı TCK Hükümleri ile Uygulama Yapılması - Karma Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
HAKLARDAN YOKSUNLUK ( 5237 Sayılı TCK'nun 53/1.Maddenin Uygulamasında a,b,d ve e Bendindeki Haklarından Hapis Cezasını Tamalayıncaya Kadar - 53. Madde Uygulanırken c Bendindeki Haklarından İse Aynı Maddenin 3. Fıkrası Uyarınca Koşullu Salıverilmesine Kadar Yoksun Bırakılması Gereği )"
Y8.CD4.10.2006E. 2006/6380 K. 2006/7271"AKARYAKIT İSTASYONUNU YAKMAYA TEŞEBBÜS ( Yakarak Mala Zarar Verme Suçuna Kalkışma Niteliğinde Olduğu - Hakkında 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fıkralarının Uygulanması Gerektiği )
YAKARAK MALA ZARAR VERME ( Suçuna Kalkışma Niteliğinde Olduğu/Akaryakıt İstasyonunu Yakmaya Teşebbüste Bulunma - Hakkında 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fıkralarının Uygulanması Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Akaryakıt İstasyonunu Yakmaya Teşebbüste Bulunma - Yakarak Mala Zarar Verme Suçuna Kalkışma Niteliğinde Olduğu/Hakkında 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fıkralarının Uygulanması Gerektiği )
PİŞMANLIK GÖSTERİP GÖSTERMEME ( Sanığın Sosyal ve Ekonomik Durumu İle Yargılama Sürecinde Pişmanlık Gösterip Göstermediği Hususları Değerlendirme Dışı Bırakılarak 50. Maddesinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD6.10.2006E. 2006/8157 K. 2006/7354"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 15 Yaşını Bitirmemiş Bulunan Sanık Hakkında Cezasından Yarı Nisbette İndirme Yapılması Gerektiği Halde Bunun Yapılmamış Olması Nedeniyle Bu Hata Ancak Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmak Suretiyle Düzeltilebileceği )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Cezasından Yarı Nisbette İndirme Yapılması Gerektiği Halde Bunun Yapılmamış Olması Nedeniyle Bu Hata Ancak Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmak Suretiyle Düzeltilebileceği )
TEMYİZ YASA YOLU ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - 15 Yaşını Bitirmemiş Bulunan Sanık Hakkında Cezasından Yarı Nisbette İndirme Yapılması Gerektiği Halde Bunun Yapılmamış Olması Nedeniyle Bu Hata Ancak Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmak Suretiyle Düzeltilebileceği )
İTİRAZ YASA YOLU ( 5395 S.K'nın 23/7. Fıkrasında Düzenlenen İtiraz Yalnızca "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" Karar Bakımından Kabul Edildiği - Suçun Subutuna Nitelendirilmesine Kanuni ve Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığına İlişkin Yanlışları Kapsamadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 5395 S.K'nın 23/7. Fıkrasında Düzenlenen İtiraz Hakkında Kabul Edildiği - Suçun Subutuna Nitelendirilmesine Kanuni ve Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığına İlişkin Yanlışları Kapsamadığı )"
Y8.CD9.10.2006E. 2006/294 K. 2006/7381"İŞKENCE SUÇU ( Sanıkların Hırsızlık Olayının Şüphelisi Olarak Kendiğinden Ailesi ile Karakola Gelen Mağduru Hırsızlığa Konu Parayı Nereye Sakladığı Konusunda Jop ve Tokatla Dövmesi Eylemi Nedeniyle )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Hükümden Sonra da Olsa Yürürlüğe Giren Yeni Yasaya Hükümlerine Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunması )
SÜBUT DELİLLER ( Tanık Okul Müdürünün Anlatımı ile Karakola Gidilmeden Önce Mağdurun Üzerinde Herhangi Bir Dap ve Cebir İzinin Bulunmaması-Bu Durumun Doktor Raporlarıyla da Doğrulanmış Olması )"
Y8.CD10.10.2006E. 2006/4327 K. 2006/7406"KORKU VE KAYGI VEYA PANİK YARATACAK ŞEKİLDE MESKUN MAHELDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Lehe Yasanın Uygulanması Talebi Karşısında Bir Karar Verilmesi Gereği - 5237 Sayılı TCK'nun 50 ve 51. Maddelerinin Birlikte Uygulanma Olanağı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Ağır Para Cezasının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gereği - Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmayacağının Gözetilmesi Gereği )"
Y8.CD12.10.2006E. 2005/3473 K. 2006/7553"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( 765 Sayılı TCK'nun 201/a Maddesinde 5237S ayılı TCK'nun 79. Maddesinde Düzenlendiği - Suçun Her İki Yasada Düzenlenen Unsurlarında Farklılıklar Bulunduğu Gözetilmeden Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Yasaya Aykrı Oldugu )
LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Göçmen Kaçakçılı Suçuna İlişkin Unsurların 765 VE 5237 Sayılı Ceza Kanunlarında Farklılıklar Bulunması - Mahkemece Duruşma Açılarak Suçun Unsurlarıyla İlgili Bütün Hükümlerin Karşılaştırlarak Karar Verilmesi Gereği Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD17.10.2006E. 2006/6561 K. 2006/7619"PARADA SAHTECİLİK ( Suça Konu Paraların Müsaderesiyle Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Sadece Müsaderesiyle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SAHTE PARA ( Suça Konu Paraların Müsaderesiyle Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Sadece Müsaderesiyle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirmesiz Bırakılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD18.10.2006E. 2006/2607 K. 2006/7703"GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin 5237 Sayılı TCK.nun 170/1-C. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan ve İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Silah Niteliğinde Bulunmayan Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eylemi - 5237 Sayılı TCK.nun 170/1-C. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan ve İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
KURU SIKI SİLAHIN SUÇA ETKİSİ ( 5237 Sayılı TCK.nun 170/1-C. Madde ve Fıkrasında Tanımlanan ve İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı - Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak )"
Y8.CD18.10.2006E. 2006/5015 K. 2006/7663"DOLANDIRICILIK ( Vize İşlemlerini Yaptıracağı Vaadiyle Para Temin Etmek ve Karşılığında Sahte Vize Düzenlenmesini Sağlamak - Eylemin 5237 Sayılı Yasanın 157. Maddesinde Tanımlanan Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Oluşturmadığı )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yasal Olmayan Yollardan Türk Vatandaşının Yurtdışına Çıkmasına İmkan Sağlamak - Yurtdışına Çıkmasına Bir Engeli Bulunmayan Kişiye Sahte Vize Temin Etmekten İbaret Eylemin Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Oluşturmadığı )
TÜRK VATANDAŞININ YASAL OLMAYAN YOLLARDAN YURTRIŞINA ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAMAK ( Göçmen Kaçakçılığı - Dolandırıcılık )"
Y8.CD18.10.2006E. 2006/5610 K. 2006/7679"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRME ( Suçunu İşlediğine Dair Diğer Sanığın Sonradan Vazgeçtiği Atfı Cürüm Niteliğindeki Beyanları Dışında Sanığın Mahkumiyetini Gerektirir Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı )
ATFI CÜRÜM NİTELİĞİNDEKİ BEYANLAR ( Piyasaya Sahte Para Sürme Suçunu İşlediğine Dair Diğer Sanığın Sonradan Vazgeçtiği Atfı Cürüm Niteliğindeki Beyanları Dışında Sanığın Mahkumiyetini Gerektirir Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 S. TCK'nun Hükümleri Lehe Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Kurulduğu Halde Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 5237 S. TCK'nun 53. Md. Sanık Aleyhine Uygulanmasının Bozmayı Gerektirdiği - Parada Sahtecilik )"
Y8.CD19.10.2006E. 2006/4333 K. 2006/7760"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 4786 Sayılı Yasa İle Değişik 5/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağı )
GECİKME ZAMMI ( Kaldırılan 647 Sayılı Yasanın 4786 Sayılı Yasa İle Değişik 5/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağı - Ruhsatsız Silah Taşımak )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammının Uygulanamayacağı - Ruhsatsız Silah Taşımak )"
Y8.CD1.11.2006E. 2006/3547 K. 2006/7870"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Lehe Yasa Uygulaması )
LEHE YASA UYGULAMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet - 5237 Sayılı TCK'nun 50, 51, 62. Maddelerinin 765 Sayılı TCK'nun 59. Maddesi ile 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. Maddelerine Göre Daha Lehe Olduğu )
ÖDENMEYEN PARA CEZASI ( Gecikme Zammı Uygulanmayacağı ) "
Y8.CD1.11.2006E. 2006/6232 K. 2006/7864"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hükümlünün Hapsedileceği - Seçenek Yaptırım Olarak Belirlenen Adli Para Cezaları Dışında Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasından Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasının Yerine Getirilmesine veya Seçenek Yaptırımın Değiştirilmesine Karar Verileceği )
CEZALARIN İÇTİMAI ( Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği - İnfazda Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
Y8.CD2.11.2006E. 2006/7186 K. 2006/7915"SİLAHLA ATEŞ ETME ( Korku Kaygı Panik Yaratabilecek Tarzda - Adli Para Cezasına Çevrilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmesi/Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Korku Kaygı Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Adli Para Cezasına Çevrilen Cezanın Ertelenemeyeceği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Adli Para Cezasının Ertelenmesi - Bozma Nedeni )
YASAYA AYKIRI OLARAK ERTELENEN ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması - Yasaya Aykırı Olduğu )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Korku Kaygı Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezası Hakkında Uygulanamayacağı )"
Y8.CD2.11.2006E. 2006/7191 K. 2006/7914"TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verileceği )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verileceği )
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ ( Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Enağırına İlişkin Hükmün Gösterilmemesi ve Aynı Maddenin 4.Fıkrası Gereğince de Denetimli Serbestlik Süresinin Belirtilmemesi İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD6.11.2006E. 2006/1256 K. 2006/7958"MALA ZARAR VERME ( Polis Aracının Camının Kırılması Suretiyle Izrar Suçundan Zarar Gören Hazinenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
POLİS ARACININ CAMININ KIRILMASI ( Suretiyle Izrar Suçundan Zarar Gören Hazinenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYA MÜDAHALE ( Polis Aracının Camının Kırılması Suretiyle Izrar Suçundan Zarar Gören Hazinenin Müdahilliğine Karar Verileceği )
IZRAR ( Polis Aracının Camının Kırılması Suretiyle Izrar Suçundan Zarar Gören Hazinenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD9.11.2006E. 2006/3291 K. 2006/8044"PARADA SAHTECİLİK ( Hükümlünün Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürmesi 765 S. TCK'nun 316 ve 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme Biçimindeki Eylemi - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Parada Sahtecilik/Hükmolunacak Hapis Cezalarından 765 S. TCK'nun Hükümlü Lehine Bulunduğu - Olayda Uygulama Yeri Bulunmayan 5237 S. TCK'nun 197/2. Madde ve Fıkrasıyla Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD9.11.2006E. 2006/3421 K. 2006/8031"TEKERRÜR ( 5237 Sayılı TCK'nun da Tekerrürün Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği Gözetilmeden Sanığın Cezasından Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılarak Fazla Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )
ADLİ PARA CEZASI ALT SINIRI ( Sanık Hakkında Verilen Önceki Para Cezasının Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmemesi İsabetsiz Olduğu )
AYNEN İNFAZ ( 5237 Sayılı TCK'nun da Tekerrürün Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği Gözetilmeden Sanığın Cezasından Tekerrür Nedeniyle Artırım Yapılarak Fazla Ceza Tayini İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD9.11.2006E. 2006/4799 K. 2006/8025"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Yabancı Uyruklu Kişileri Kaldıkları Evden Alarak Otogara Götürmek Üzereyken İhbar Üzerine Yolda Yakalanmaları - Eylemin Göçmen Kaçakçığılığ Suçuna Nazaran Daha Lehe Olan Yabancıyı Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlamaya Teşebbüs Olarak Değerlendirilip Hüküm Kurulması Gereği )
YABANCIYI YURT DIŞIN AÇIKARMAYA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Sanıkların Yabancı Uyruklu Kişileri Yurt Dışına Çırmaya Çalışırken Yakalanması - 5237 Sayılı TCK'nun 79/1-b ve 35. Maddelerindeki Hükümlerin Sanığın Lehine Olduğundan Hükmün Buna Göre Kurulması Gereği )
GÖÇMENLERİN KALDIĞI EVİNİN KİRALANMASI NAKİL İÇİN ARAÇ TEMİNİ ( Sanıkların Atılı Suçu İşlediklerinin Kabulü Gereği - Yabancıyı Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlamaya Teşebbüs )"
Y8.CD13.11.2006E. 2006/8036 K. 2006/8142"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verilmeden Merkez Bankasına Gönderilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verilmeden Merkez Bankasına Gönderilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TEMEL HAPİS CEZASININ TAYİNİ ( Parada Sahtecilik - Cezanın Bireyselleştirilmesindeki Ölçütler Esas Alınarak Takdirin Yerinde Kullanılmasıyla Alt ve Üst Sınır Arasında Uygun Bir Belirleme Yapılması Gerektiği )
KOŞULLU SALIVERME ( Parada Sahtecilik - Sanıkların Hapis Cezası Tamamlanıncaya Kadar Koşullu Salıverilmelerine Kadar Yoksun Bırakılmalarına Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD15.11.2006E. 2006/3965 K. 2006/8217"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Getirilmiş Yabancıların Türkiye Üzerinden Başka Ülkelere Geçirilmesi - 765 Sayılı TCK'nun 201/1-a Maddesi Suça Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Yaptırıma Bağlanmasına Karşın 5237 Sayılı TCK Hükümlerinin Sanığın Lehine Olduğu )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜS ( 5237 Sayılı Yasanın 35. Maddesinin Uygulanacağı )
YABANCININ YURTDIŞINA ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAMA ( 5237 Sayılı TCK. Hükümlerine Göre Karar Oluşturulmasının Sanığın Lehine Oluduğu )"
Y8.CD15.11.2006E. 2006/954 K. 2006/8199"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi Biçimindeki Eylemlerinin 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMEK ( 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit ve Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Paraları Piyasaya Sürmesi - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Md. de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİRDE İŞTİRAKİ OLMAKSIZIN SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMESİ ( Parada Sahtecilik - 765 S. TCK'nun 316. Maddesiyle Birlikte 318. Maddesinin de Uygulanacağından Sanık Lehine Olduğu )"
Y8.CD16.11.2006E. 2006/9560 K. 2006/8259"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Sanığın Ödemeyeceğini Beyan Etmesiyle Hükmü Veren Mahkemeden Bir Karar Alınacağı )
HAPİS CEZASINA SEÇENEK ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Ödemeyeceğini Beyan Ettiği - Hükmü Veren Mahkemeden Bir Karar Alınması Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASININ HAPSE ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Hapis Cezasına Seçenek Adli Para Cezası/Sanığın Ödemeyeceğini Beyan Ettiği - Talep Üzerine Hükmü Veren Mahkemeden Bir Karar Alınacağı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Hapis Cezasına Seçenek Olarak Çevrilen Adli Para Cezası/Sanığın Ödemeyeceğini Beyan Ettiği - Mahkemeden Karar Alınacağı )"
Y8.CD24.11.2006E. 2006/1809 K. 2006/8537"İŞKENCE YAPMA SUÇU ( İlgili Hastanede Tedavi Gördüğü Süreye İlişkin Kayıt ve Raporlar Getirtilerek Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
UZMAN RAPORU ALINMASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Müştekide Tanısı Konulan Depresyona İlişkin Bulguların Kişide Meydana Getireceği Rahatsızlıkların Sonucu Olarak Beyanına Ne Ölçüde İtibar Edileceği Saptanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
Y8.CD24.11.2006E. 2006/5136 K. 2006/7534"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği - Şahit Gösterilmişse O da Celp Olunacağı )
İCRA MAHKEMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )
DURUŞMA İÇİN GÜN TAYİN EDİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak - Dilekçeyi veya Dava Beyanını Alan İcra Mahkemesi Duruşma İçin Hemen Bir Gün Tayin Edip Şikayetçinin İmzasını Alır ve Maznuna Celpname Göndereceği )"
Y8.CD27.11.2006E. 2006/9561 K. 2006/8611"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Müsaderesine Karar Verileceği - Kolluğa Teslim Edilemeyeceği )
MÜSADERE ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Silahın Kolluğa Teslimi Yerine Müsadere Edilmesi Gerektiği )
KAZANILMIŞ HAK ( Müsaderesine Karar Verilmesi Yasal Zorunluluk Olan Eşyalar Yönünden Kazanılmış Hak Kuralının İşlemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAHIN KOLLUĞA TESLİMİ ( Kanuna Aykırı Olduğu - Müsaderesine Karar Verileceği )"
Y8.CD29.11.2006E. 2006/4460 K. 2006/8684"GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Hakkında Dava Açılan Sanığın Silah Niteliğinde Bulunmayan Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Şeklindeki Eyleminin İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA MESKUN MAHALDE ATEŞ ETME SUÇU ( Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 264/7 ve 5237 Sayılı TCK'nun 170/1-C Maddelerinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
KURUSIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 264/7 ve 5237 Sayılı TCK'nun 170/1-C Maddelerinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD30.11.2006E. 2006/1639 K. 2006/8756"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bu Haklardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( Hürriyeti Tahdit - Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bu Haklardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )
HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bu Haklardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )
VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIĞA AİT HAKLARIN KISITLANMASI ( Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bu Haklardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )"
Y8.CD30.11.2006E. 2006/3485 K. 2006/8773"GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Lehe Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( 765 Sayılı Yasa'nın 264/7. Maddesinde Tanımı Yapılan Suçu Oluşturduğu - Lehe Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
KÖYDE AV TÜFEĞİ İLE ULUORTA ATEŞ ETME ( 765 Sayılı Yasa'nın 264/7. Maddesinde Tanımı Yapılan Suçu Oluşturduğu - Lehe Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Yerleşik Yer Olan Köyde Av Tüfeği İle Uluorta Ateş Etme - 765 Sayılı Yasa'nın 264/7. Maddesinde Tanımı Yapılan Suçu Oluşturduğu/Lehe Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD4.12.2006E. 2006/1853 K. 2006/8809"PARADA SAHTECİLİK ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
SAHTE PARANIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek - Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Parada Sahtecilik - Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD4.12.2006E. 2006/7193 K. 2006/8793"MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK ( Mezkur Normun Öngördüğü Cezanın Soyut Olarak 50 TL İdari Para Cezası Olması Karşısında Lehe Yasanın Somut Olarak Belirlenmesinin Gerektiği - Böyle Bir Karşılaştırma Yapılmadan Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( Mezkur Normun Öngördüğü Cezanın Soyut Olarak 50 TL İdari Para Cezası Olması Karşısında Lehe Yasanın Somut Olarak Belirlenmesinin Gerektiği - Böyle Bir Karşılaştırma Yapılmadan Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
Y8.CD4.12.2006E. 2006/7390 K. 2006/8790"YEDİ NEZ OLUNAN TAŞINMAZIN İŞGALİ ( Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Sanığın Sorgusunun Yapılması Zorunluluğu )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILAN DURUŞMA ( Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Sanık Gelmese de Duruşmanın Yapılacağı Hallerin Sınırlı Sayıda Olduğu/Sanığın Sorgusu Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
SANIĞIN SORGUSU YAPILMADAN HÜKÜM KURULMASI ( Yedi Nez Olunan Taşınmazın İşgali/Sanık Hakkında Hapis Cezası Öngörülen Dava - Kanuna Aykırı Olduğu )
HAPİS CEZASI ÖNGÖREN DAVALAR ( Yedi Nez Olunan Taşınmazın İşgali - Sanığın Sorgusunun Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
SANIĞA GÖNDERİLECEK DAVETİYE ( Sanık Gelmese de Duruşmanın Yapılacağı Hallerin Sınırlı Sayıda Olduğu - Hapis Cezası Öngörülen Davalarda Sanığın Duruşmaya Getirilmeden Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD5.12.2006E. 2006/4683 K. 2006/8876"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Suçunun Oluşabilmesi İçin Davaya Konu Silah Üzerinde Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Niteliklerinin Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçunun Oluşabilmesi İçin Davaya Konu Silah Üzerinde Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Niteliklerinin Belirlenmesi Gerektiği )
SİLAH ÜZERİNDE İNCELEME ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçunun Oluşabilmesi İçin Davaya Konu Silah Üzerinde Usulen Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Niteliklerinin Belirlenmesi Gerektiği )"
Y8.CD6.12.2006E. 2006/2219 K. 2006/8978"MALA ZARAR VERME ( Sanığın Tevil Yollu İkrarı Yakınan İle Tanıkların Anlatımları Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Olay Günü Sağlık Ocağı Personel Giriş Kapısının Kilit Monte Edilen Kısmını Kasten Kırdığı - Suçun Oluştuğu )
TEVİL YOLLU İKRAR ( Sanığın Olay Hakkındaki - Sanığın Olay Günü Sağlık Ocağı Personel Giriş Kapısının Kilit Monte Edilen Kısmını Kasten Kırdığı Anlaşılan Sanığın Üzerine Atılı Mala Zarar Verme Suçundan Mahkumiyeti Gereği )"
Y8.CD6.12.2006E. 2006/3265 K. 2006/8941"TAKDİRİ İNDİRİM ( Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususların Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ ( Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususların Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Takdiri İndirim )"
Y8.CD6.12.2006E. 2006/4301 K. 2006/8928"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA TEŞEBBÜS ( Türkiye'den Başka Ülkelere Gitmek İsteyen Göçmenlerin Yolda Yakalandığı Anlaşıldığına Göre Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
İNSANLIK DIŞI VE ONUR KIRICI MUAMELE ( 765 Sayılı Yasa'nın 201/A-3 Maddesindeki Artırıma İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı )
GÖÇMENLERİN YOLDA YAKALANMASI ( Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )"
Y8.CD7.12.2006E. 2006/3319 K. 2006/9058"EFRADA KÖTÜ MUAMELE SUÇU ( Mağdurun Kulak Zarının Deformasyona Uğraması Nedeniyle İş ve Güçten Kalacak Şekilde Yaralandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Müsnet Suçtan Cezalandırılmasının Gerekmesi )
KAMU HİZMETİNDEN YASAKLAMA CEZASI ( Efrada Karşı Kötü Muamele Suçundan Ceza Verilmesi Halinde Aynı Madde Gereğince Kamu Hizmetlerinden Yasaklama Cezasının da Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD7.12.2006E. 2006/7940 K. 2006/9006"PARADA SAHTECİLİK ( Sanıkta Yakalanan Sahte Para Miktarı Oluş ve Dosya Kapsamı Gözönünde Bulundurulduğunda Fiil ve Ceza Arasında Hak ve Nesafet Kuralları ve Orantılılık Ölçütü Gözetilerek Uygun Bir Ceza Tayini Gerektiği )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Parada Sahtecilik - Sanıkta Yakalanan Sahte Para Miktarı Oluş ve Dosya Kapsamı Gözönünde Bulundurulduğunda Fiil ve Ceza Arasında Hak ve Nesafet Kuralları ve Orantılılık Ölçütü Gözetilerek Uygun Bir Ceza Tayini Gerektiği )
SAHTE PARA MİKTARI ( Oluş ve Dosya Kapsamı Gözönünde Bulundurulduğunda Fiil ve Ceza Arasında Hak ve Nesafet Kuralları ve Orantılılık Ölçütü Gözetilerek Uygun Bir Ceza Tayini Gerektiği )"
Y8.CD7.12.2006E. 2006/9848 K. 2006/9061"KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Adli Para Cezasının Ertelenmesi - Bozma Nedeni )
DOĞRUDAN VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası İle İçtima Ettirilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZALARININ İÇTİMA ETTİRİLMESİ ( Doğrudan Verilen Adli Para Cezası/Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası - İçtima Ettirilmemesi Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Doğrudan Para Cezası Verilmesi/Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası İle İçtima Ettirilmesi - Bozma Nedeni )
ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Kısa Süreli Hapis Cezasından Dönüştürülen Para Cezası İle Doğrudan Verilen Para Cezasının İçtima Ettirilemeyeceği - Farklı İnfaz Rejimine Tabi Olduklarının Gözönüne Alınması Gerektiği )"
Y8.CD8.12.2006E. 2006/5851 K. 2006/9074"KİŞİLERDE KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETME ( Yaralar Ateşli Silah Yarası Değil ise Basit Bir Tıbbi Tedavi İle İyileşeceği Mütalaa Edildiğinden Dava Açılmazdan Önce Uzlaşma Denemesi Yapılması Gerekeceği )
SİLAHLA KASTEN YARALAMA ( Görgü Tanıklarının Silahla Ateş Edildiğine İlişkin Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde Müştekinin Silahla Yaralandığı Hususunda Yeterli Şüphe Oluşacağı Cihetle Bu Eksiklik de İddianamenin Reddini Haklı Kılmadığı )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Görgü Tanıklarının Silahla Ateş Edildiğine İlişkin Anlatımları Birlikte Değerlendirildiğinde Müştekinin Silahla Yaralandığı Hususunda Yeterli Şüphe Oluşacağı Cihetle Bu Eksiklik de İddianamenin Reddini Haklı Kılmadığı )
SORUŞTURMANIN GECİKTİRİLMESİ ( Maksadıyla Kaçmakta Olduğu İfadesine Bu Yüzden Başvurulamadığı - Cumhuriyet Savcısının Bu Konuda Yeterince Gayret ve Zaman Harcadığı/Şüphelinin İfadesini Almadan Dava Açmasında Yasaya Aykırılık Görülmediği )"
Y8.CD11.12.2006E. 2006/3429 K. 2006/9089"PARADA SAHTECİLİK ( Jandarmanın Haber Elamanının Arkadaşı Olup İradesi Dışında Gerçekleşen Gelişmelere Tesadüfen Tanık Olan Sanığın Mahkum Olan Diğer Sanıkla İrade Birliği İçinde Piyasaya Sahte Para Sürdüğüne ve Suça Katıldığına İlişkin Kanıt Bulunmadığı )
İRADESİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN GELİŞMELERE TESADÜFEN TANIK OLMA ( Olan Sanığın Mahkum Olan Diğer Sanıkla İrade Birliği İçinde Piyasaya Sahte Para Sürdüğüne ve Suça Katıldığına İlişkin Kanıt Bulunmadığı )"
Y8.CD11.12.2006E. 2006/4428 K. 2006/9103"PARADA SAHTECİLİK ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Gerçekleşen Eylem - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
TAKLİT VEYA TAĞYİR ( İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Suça Konu Sahte Parayı Piyasaya Sürme - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )"
Y8.CD15.12.2006E. 2006/3257 K. 2006/9297"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Ortak Oldukları Büfede Kadın Ticareti Yaptığı Düşüncesiyle Sanığın Müdahili İki Saat Süreyle Tuvalette Tutmuş Olması )
ALIKOYMA ( Sanığın Müdahili İki Saat Süreyle Ortak Oldukları Büfede Kadın Ticareti Yaptığı Düşüncesiyle Tuvalette Tutmuş Olması )"
Y8.CD18.12.2006E. 2006/3018 K. 2006/9365"İDDİANAMEDE SEVK VE ANLATIM BULUNMAYAN SUÇ ( Bu Suçtan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeden Yargılamaya Devamla Usule Aykırı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
HÜKÜM ( İddianamede Sevk ve Anlatım Bulunmayan Suç Hakkında Kurulamayacağı - İddianamede Unsurları Gösterilen Suça İlişkin Fiil ve Faili Hakkında Verileceği )"
Y8.CD18.12.2006E. 2006/683 K. 2006/9315"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Olayın Aydınlanması Açısından Olayla İlgili Tüm Kanıtların İncelenmesi ve Toplanmasından Sonra Tüm Kanıtların Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
TÜM KANITLARIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ ( Sözü Edilen Hastaneden Kayıt ve Raporlar Getirtilerek İncelenmesi ve Hastaneye Götüren Yakınının Kimliği Tespit Edilerek Onun da Tanık Olarak Dinlenmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD18.12.2006E. 2006/9562 K. 2006/9368"YARGILAMANIN ASKERLİĞİN BİTİRİLMESİNE KADAR GERİ BIRAKILMAMASI ( Yukarı Haddi Bir Yıla Kadar Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Suçlara Ait Davalar - İlk ve Son Soruşturma İşlemlerinin Askerliğin Bitimine Kadar Geri Bırakılacağı )
ASKERE GİRMEDEN İŞLENEN SUÇLAR ( Yukarı Haddi Bir Yıla Kadar Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Suçlara Ait Davalar - İlk ve Son Soruşturma İşlemlerinin Askerliğin Bitimine Kadar Geri Bırakılacağı )
YUKARI HADDİ 1 YILA KADAR OLAN ŞAHSİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR ( Sanığa Yollanan Davetiye Arkasında Sanığın Askere Alındığına İlişkin Meşruhatın Dikkate Alınacağı - İlk ve Son Soruşturma İşlemlerinin Askerliği Bitirmelerine Kadar Geri Bırakılacağı )"
Y8.CD25.12.2006E. 2006/11018 K. 2006/9606"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Soruşturma Aşamasında Gözlem Altına Alınma Kararı Olmamasına Rağmen Süresinin İddianamade Belirtilmediği Gerekçesiyle ve Mağdurelerin Doğum Kayıtlarının Eklenmemesi Nedeniyle İddianamenin İade Edilemeyeceği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Soruşturma Aşamasında Gözlem Altına Alınma Kararı Olmamasına Rağmen Süresinin İddianamade Belirtilmediği Gerekçesi İle - Mağdurelerin Doğum Kayıtlarının Eklenmemesi Nedeniyle İade Edilemeyeceği )
SORUŞTURMA AŞAMASINDA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Şüphelilerin İfadelerinin Zorunlu Müdafii Hazır Bulundurularak Alındığı - Buna Rağmen Zorunlu Müdafii Atanmadığından Bahisle İddianamenin İade Edilemeyeceği )
GÖZLEM ALTINA ALMA KARARI ( Soruşturma Aşamasında Böyle Bir Karar Olmadığı Halde Süresi Gösterilmediği Gerekçesi İle İddianamenin İadesi - Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y8.CD27.12.2006E. 2005/2843 K. 2006/9610"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Planlı Bir Ortaklık İşbölümü ve Paylaşım Anlayışıyla Bir Araya Gelerek Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama )
HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Sanıkların Çeşitli Mahkemeler İle Danıştay ve Yargıtay'daki Görev Yapan Hakimleri Etkilemek Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
HAKİMLERİ ETKİLEMEK ( Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
DAVAYA MÜDAHALE ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Sanıkların Üzerlerine Atılı Suçlardan Doğrudan Doğruya Zararı Bulunmayan Sağlık Bakanlığı İle S.S.K Başkanlığının Davaya Müdahil Olarak Katılma Haklarının Bulunmadığı )"
Y8.CD9.1.2007E. 2006/10342 K. 2007/3"ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK SUÇU ( 647 Sayılı Yasanın 19 ve 647 Sayılı Yasanın Ek 2. Maddesi Uyarınca Şartla Salıverilme Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması - Şartla Salıverilme )
ŞARTLA SALIVERME ( 4422 Sayılı Yasa Yürürlükten Kalkmış Olsa Bile Örgüt Kurmak ve Yönetmek Suçu Yönünden 3713 Sayılı Yasanın 17. Maddesine Tabi Olduğu )"
Y8.CD9.1.2007E. 2006/11325 K. 2007/4"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazı Ertelenemez ve Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASINDAN ÇEVRİLEN HAPSİN İNFAZI ( Ertelenemeyeceği ve Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı )
KOŞULLU SALIVERİLME ( Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazı Ertelenemez ve Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümleri Uygulanamayacağı )
HAPİS CEZASINDAN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLİP DE ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Bu Cezanın İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanacağı )"
Y8.CD23.1.2007E. 2006/8117 K. 2007/320"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Mahkumiyetinin Bulunduğu - Bu Hükümlülüğünün İnfaz Edilip Edilmediği Araştırılarak Sonucuna Göre 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 23. Maddesinin Uygulanma Olasılığının Tartışılması Gerektiği )
ÇOCUK KORUMA KANUNU UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı/Sanığın Mahkumiyetinin Bulunduğu - Bu Hükümlülüğünün İnfaz Edilip Edilmediği Araştırılarak Sonucuna Göre 5395 S. Çocuk Koruma Kanununun 23. Maddesinin Uygulanma Olasılığının Tartışılması Gerektiği )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Olarak Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususların Göz Önünde Bulundurulabileceği - Göçmen Kaçakçılığı )"
Y8.CD24.1.2007E. 2004/4784 K. 2007/412"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanıkların Köy Mer'asından Ot Biçmek Şeklindeki Eylemlerinde Mer'anın Aynına Yönelik Tecavüz ve Sahiplenme Kastının Bulunmaması Karşısında Suçun Oluşmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
MER'ANIN AYNINA YÖNELİK TECAVÜZ VE SAHİPLENME KASTI ( Mer'anın Aynına Yönelik Tecavüz ve Sahiplenme Kastının Bulunmaması Karşısında Suçun Oluşmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )"
Y8.CD25.1.2007E. 2004/11065 K. 2007/517"SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ALMAKSIZIN ÇIKARILAN HİSSE SENETLERİNİ SATMA ( 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Aykırı Davranmak İçin Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma - 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet )
TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUNA MUHALEFET ( Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Almaksızın Çıkarılan Hisse Senetlerini Satma )
YURTDIŞINDA ÇALIŞAN YURTTAŞLARIN DİNSEL İNANÇLARINDAN YARARLANMA ( Elde Edilen Dövizleri Beyan Yükümlülüğünden Kurtulmak İçin Kuryelerle Yurda Sokup Holding Ticari Kayıtlarında Göstermemeleri - Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )"
Y8.CD29.1.2007E. 2006/10016 K. 2007/611"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Tanığa Ait Aracı Hayvan Alımı İçin Kiralamasının Mahkum Olan Diğer Sanıklar İle Suç İşleme Konusunda İrade Birliği İçinde Bulunduğunun Kabulüne Yetmeyeceği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRME ( Sürdüğüne ve Bu Suça Katıldığına İlişkin Mahkumiyetine Yeterli Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Kanıt Elde Edilemediği - Sanığın Beraati Gereği )
SUÇ İŞLEME KONUSUNDA İRADE BİRLİĞİ İÇİNDE BULUNMA ( Tanığa Ait Aracı Hayvan Alımı İçin Kiralamasının Mahkum Olan Diğer Sanıklar İle Suç İşleme Konusunda İrade Birliği İçinde Bulunduğunun Kabulüne Yetmeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna aykırılık )"
Y8.CD29.1.2007E. 2006/9323 K. 2007/608"PARADA SAHTECİLİK ( Müsaderenin 5237 Sayılı TCK'nun 54. Maddesi Yerine 53. Maddesine Göre Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Müsaderenin Kararının 5237 Sayılı TCK'nun 54. Maddesine Göre Verilmesi Gereği )
VELAYET HAKKI VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT HAKLARIN KISITLANMASI ( Koşullu Salıvermeye Kadar Kısıtlama Yerine İnfaz Süresince Yoksun Bırakılmanın Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD1.2.2007E. 2007/622 K. 2007/815"ADLİ PARA CEZASI ( Lehe Yasa Olan 5237 S. TCK'nun Uygulanmış Olması Karşısında Seçenek Yaptırımın Yerine Getirilmemesi Halinde Anılan Yasanın 50. Maddesinin 6. Fıkrası Nazara Alınarak Ödenen İlk Taksit Miktarının Mahsubu Gerektiği )
BAKİYE PARA CEZASI ( 1 Gün Karşılığı 20,00 Ytl. Esas Alınmak Suretiyle Hapse Çevrilmesi Gerekirken 1 Günü 100,00 Ytl.'na Karşılık Olmak Üzere Hapis Cezasına Çevrilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD12.2.2007E. 2005/3799 K. 2007/1102"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI TAYİNİ ( Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
GECİKME ZAMMI ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )"
Y8.CD15.2.2007E. 2006/5336 K. 2007/1279"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Sınırdan Üçüncü Kişler Tarafından Yurda Girişleri Sağlanan Göçmenleri Güvenlik Güçlerinin Takibi Nedeniyle Bırakıp Kaçması - Sanığın Göçmenleri Ülkeye Sokma Eylemine Katıldığı Kanıtlanmadığından Eylemin Göçmenlerin Yurtdışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
GÖÇMENLERİN YURTDIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın Göçmenleri Ülkeye Sokma Eylemine Katıldığına Dair Delil Bulunmaması - Sanığın Lehine Olan 5237 Sayılı TCK Hükümlerine Göre Karar Verilmesi Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Göçmenlerin Yurtdışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs )"
Y8.CD19.2.2007E. 2006/947 K. 2007/1370"PARADA SAHTECİLİK ( Suça Konu Paraların Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği )
GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞI ( Suçun İşlendiği Yer ve Zamanın Karar Başlığından Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
VELAYET VE VESAYET HAKKI İLE KAYYIMLIKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Koşullu Salıvermeye Kadar Kısıtlanması Yerine İnfaz Süresince Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD20.2.2007E. 2006/5338 K. 2007/1375"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Teşebbüs Aşamasında Kalan Suç Nedeniyle Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı - Teşebbüs Aşamasında Kalan Suç Nedeniyle Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - 5252 S. Y'nın 9/3 Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulanarak Sonuç Cezalara Göre Lehe Yasanın Belirlenmesiyle Buna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD22.2.2007E. 2006/10720 K. 2007/1458"DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Sahte Para Verip Aldatarak Koyunlarını Satın Alması Eyleminde Dolandırıcılığın Sahte Parayı Tedavüle Koyma Suçunun Bir Unsuru Olduğu - Ayrıca Dolandırıcılıktan da Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMA SUÇU ( Sanığın Şikayetçiye Sahte Para Verip Aldatarak Koyunlarını Satın Alarak Şikayetçinin Zararına Kendine Yarar Sağlaması - Doladırıcılığın Sahte Parayı Tedavüle Koyma suçunun Bir Unsuru Olduğu Gözetilmeden Ayrıca Dolandırıcılık Suçundan da Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD22.2.2007E. 2006/11009 K. 2007/1435"MÜSADERE ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Şirketin Herhangi Bir Katılımı Sabit Olmaksızın Silahları Taşıdığı Çekici İle Dorsenin Şirkete İadesi Gerektiği - Müsadere Edilemeyeceği )
YURDA KAÇAK SOKULAN SİLAH VE ŞARJÖRLER ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Şirketin Herhangi Bir Katılımı Sabit Olmaksızın Silahları Taşıdığı Çekici İle Dorsenin Şirkete İadesi Gerektiği - Müsadere Edilemeyeceği )"
Y8.CD22.2.2007E. 2006/11113 K. 2007/1433"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Sanıklar Hakkında 53. Madde Uygulamasında Belirtilen Hakların Mahkum Oldukları Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar C Bendindeki Hakların İse Koşullu Salıverilmeye Kadar Kullanamayacaklarının Gösterilmesi Gereği )
PARADA SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında 53. Madde Uygulamasında Belirtilen Hakların Mahkum Oldukları Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar C Bendindeki Hakların İse Koşullu Salıverilmeye Kadar Kullanamayacaklarının Gösterilmesi Gereği )"
Y8.CD22.2.2007E. 2006/9233 K. 2007/1478"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Yanındaki Kişinin Beraat Etmesi Silahları Teslim Edeceği Belirtilen Kişinin Yakalanamaması - Toplu Suç Kabul Edilemeyeceği )
TOPLU SUÇ ( 6136 12/2 ve CMK. 2/1-k Uygulaması - Suçun Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç Veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi Gereği )"
Y8.CD22.2.2007E. 2007/1043 K. 2007/1481"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin 765 S. TCK.nun 264/7 ve 5237 S. TCK.nun 170/1-C Madde ve Fıkrasında Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
KURUSIKl TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETME ( 765 S. TCK.nun 264/7 ve 5237 S. TCK.nun 170/1-C Madde ve Fıkrasında Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD26.2.2007E. 2006/6021 K. 2007/1537"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Göçmenlerle Birlikte Yakalandığı - Eyleminin Göçmenlerin Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlamaya Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
YURT DIŞINA ÇIKARMALARINA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın Göçmenlerle Birlikte Yakalandığı - Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
TEŞEBBÜS ( Sanığın Göçmenlerle Birlikte Yakalandığı - Eyleminin Göçmenleri Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlamaya Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - 765 S. TCK'nun ve 5237 S. TCK'nun Bir Bütün Halinde Ayrı Ayrı Uygulanarak Sonuç Cezalara Göre Lehe Yasanın Belirlenmesiyle Buna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD27.2.2007E. 2006/10348 K. 2007/1586"YANGIN ÇIKARMA SUÇU ( 5237 S. TCK'nun 151/1. Madde ve Fıkrasına Göre Ceza Tayin Edildikten Sonra Aynı Kanunun 152/2. Madde-Fıkrasının ( A ) Bendi Uyarınca Cezanın Artırılması Gerektiği )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( Yangın Çıkarma Suçunda 5237 S. TCK'nun 151/1. Madde ve Fıkrasına Göre Ceza Tayin Edildikten Sonra Aynı Kanunun 152/2. Madde-Fıkrasının ( A ) Bendi Uyarınca Cezanın Artırılması Gerektiği )
YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması Halinde Hapis Cezasının Ertelenebileceği )"
Y8.CD27.2.2007E. 2006/1782 K. 2007/1585"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Olay Yerinin Meskun Mahal Niteliğinde Bulunduğu - Sanık Tarafından Tabanca İle Yapılan Atışın Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Olduğu/Suçun Oluşacağı )
MESKUN MAHAL NİTELİĞİNDE BULUNAN YER ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Sanık Tarafından Tabanca İle Yapılan Atışın Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Olduğu/Suçun Oluşacağı )
TABANCA İLE YAPILAN ATIŞ ( Sanık Tarafından Tabanca İle Yapılan Atışın Kişilerde Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Olduğu/Olay Yerinin Meskun Mahal Niteliğinde Bulunduğu - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçunun Oluşacağı )"
Y8.CD27.2.2007E. 2006/5357 K. 2007/1581"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Verilecek Cezanın Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı - Verilecek Cezanın Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - 765 S. TCK'nun ve 5237 S. TCK'nun Bir Bütün Halinde 5252 S.Y'nın 9/3 ve Fıkrası Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulanarak Sonuç Cezalara Göre Lehe Yasanın Belirlenmesiyle Buna Göre Uygulama Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD27.2.2007E. 2006/5435 K. 2007/1576"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Adli Para Cezasının Tamamen veya Kısmen Ödenmemesi Halinde Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen Yerine Getirilmesine ya da Seçenek Yaptırımın Değiştirilmesine Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Tamamen veya Kısmen Ödenmemesi Halinde Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen Yerine Getirilmesine ya da Seçenek Yaptırımın Değiştirilmesine Karar Verileceği - Göçmen Kaçakçılığı )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Tayin Olunan Adli Para Cezaları Saklı Kalmak Kaydıyla Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Göçmen Kaçakçılığı )
KOŞULLU SALIVERME ( Seçenek Yaptırım Olarak Tayin Olunan Adli Para Cezaları Saklı Kalmak Kaydıyla Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği Bunun İnfazında Koşullu Salıverilme Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Göçmen Kaçakçılığı )"
Y8.CD27.2.2007E. 2006/5577 K. 2007/1565"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçlarından Hüküm Kurulurken Yasal Hiçbir Gerekçe Gösterilmeksizin Takdiri İndirim Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık ve Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçlarından Hüküm Kurulurken Yasal Hiçbir Gerekçe Gösterilmeksizin Takdiri İndirim Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Yasal Hiçbir Gerekçe Gösterilmeksizin Takdiri İndirim Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLME İSTEĞİ ( Sanık Hakkında Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçundan Hüküm Kurulurken Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilip Çevrilmeyeceği Konusunda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD28.2.2007E. 2006/3432 K. 2007/1599"TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZ ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınıp Cezalandırılması İle Yetinilmesi Gerekirken Eylem İkiye Bölünerek 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Beraat Hakkı Olmayan Yere Tecavüzden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Cezalandırılması İle Yetinilmesi Gerekirken Eylem İkiye Bölünerek 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Beraat Hakkı Olmayan Yere Tecavüzden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
EK SAVUNMA HAKKI TANINMASI GEREĞİ ( Sanığın Cezalandırılması İle Yetinilmesi Gerekirken Eylem İkiye Bölünerek 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Beraat Hakkı Olmayan Yere Tecavüzden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
Y8.CD28.2.2007E. 2006/5439 K. 2007/1631"MÜKERRER OY KULLANMAK ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 298 Sayılı Kanunun 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
SAHTE OY KULLANMAK ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 298 Sayılı Kanunun 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMİ ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 298 Sayılı Kanunun 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )"
Y8.CD8.3.2007E. 2005/3775 K. 2007/1865"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yerin "Tapulama Harici" Olarak Belirtildiği - Bu Yerle İlgili Tapulama ( Kadastro ) Kayıtları Getirtilerek Taşınmazın Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
TAPULAMA HARİCİ YER ( Bu Yerle İlgili Tapulama ( Kadastro ) Kayıtları Getirtilerek Taşınmazın Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
İDARİ MEN KARARI ( Teknik Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Yerin "Tapulama Harici" Olarak Belirtildiği - Bu Yerle İlgili Tapulama ( Kadastro ) Kayıtları Getirtilerek Taşınmazın Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Davaya Konu Yerin "Tapulama Harici" Olarak Belirtildiği/Bu Yerle İlgili Tapulama ( Kadastro ) Kayıtları Getirtilerek Taşınmazın Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD8.3.2007E. 2006/3939 K. 2007/1848"PARADA SAHTECİLİK ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Sürekliliğini de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
SAHTE PARA VERİLMESİ ( Parada Sahtecilik - Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Sürekliliğini de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
TEK SUÇ ( Parada Sahtecilik - Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Sürekliliğini de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Sürekliliğini de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD8.3.2007E. 2006/9205 K. 2007/1829"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( 5237 Sayılı TCK'nın 53/1. Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılırken Aynı Maddenin 3. Fıkrası Gözetilerek 53/1-C Madde ve Bendinde Sayılan Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( Aynı Kasıt Altında Değişik Kişilere Verilmek Suretiyle Piyasaya Sürülmesinin Atılı Suçun Unsuru Olduğu - Bu Suçun Sürekliliği de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Müsaderesine Karar Verilen Sahte Paralar T.C. Merkez Bankası'na Gönderilmesi Gereği )
TEMADİ EDEN SUÇ ( Sahte Paraların Aynı Kasıt Altında Değişik Kişilere Verilmek Suretiyle Piyasaya Sürülmesinin Atılı Suçun Unsuru Olduğu - Bu Suçun Sürekliliği de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )"
Y8.CD12.3.2007E. 2006/1905 K. 2007/1896"KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
YARALAMA ( 5237 Sayılı TCK.nun 7 ve 5252 Sayılı Yasanın 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hürriyeti Tahdit ve Kasten Yaralama - 5237 Sayılı TCK.nun 7 ve 5252 Sayılı Yasanın 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Yasa da Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD12.3.2007E. 2007/2388 K. 2007/1925"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunun İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanması Suretiyle Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gereği )
KARMA UYGULAMA ( Lehe Yasa Belirlenirken Karma Uygulama Yapılamayacağı )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunun İlgili Bütün Hükümlerinin Olaya Uygulanması Suretiyle Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirlenmesi Gereği )"
Y8.CD14.3.2007E. 2006/3420 K. 2007/1984"MALA ZARAR VERMEK ( Müdahillere Ait Otomobil Garaj ve Konutlara Yakarak Zarar Veren Sanıkların Eylemleri Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
YAKARAK MALA ZARAR VERMEK ( ( Müdahillere Ait Otomobil Garaj ve Konutlara Yakarak Zarar Veren Sanıkların Eylemleri Suçunu Oluşturduğu )
KASTEN YANGIN ÇIKARMA ( Müdahillere Ait Otomobil Garaj ve Konutlara Yakarak Zarar Veren Sanıkların Eylemleri Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )"
Y8.CD14.3.2007E. 2007/2390 K. 2007/2045"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN MÜSADERESİ ( Tebligata Rağmen Ruhsatı Yeniletilmeyen Başkasına Devri de Sağlanmayan Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
ZORALIM ( Tebligata Rağmen Ruhsatı Yeniletilmeyen Başkasına Devri de Sağlanmayan Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
TEBLİGATA RAĞMEN RUHSATI YENİLETİLMEYEN SİLAH ( Başkasına Devri de Sağlanmayan Silahın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD15.3.2007E. 2006/5106 K. 2007/2079"FİRAR SUÇU ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Firar Suçu - Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )
SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( Firar Suçu - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren ve Sanık Lehine Olan 5237 S. TCK Uygulandığı Halde Sanığın Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumu Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık ve Suçun İşlenmesindeki Özellikler Kararda İrdelenip Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD15.3.2007E. 2007/191 K. 2007/2046"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Uyruklu Göçmenleri Kendisine Bildirilen Yere Götürmek Üzere Yola Çıkan Sanığın Jandarma Görevlileri Tarafından Yakalanamsı - Eylemin Göçmenleri Yurtdışına Çıkarmaya İmkan Sağlama Suçuna Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )
GÖÇMENLERİ YURTDIŞINA ÇIKARMAYA İMKAN SAĞLAMA ( Sanığın Başka Ülkelere Gitmek İsteyen Yabancı Uyruklu Kişileri Bildirilen Yere Götürürken Yakalanması - Eylemin Göçmenleri Yurtdışına Çıkarmaya İmkan Sağlama Suçuna Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Oldugu )"
Y8.CD19.3.2007E. 2006/2119 K. 2007/2179"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Sanığın Mağdura Paranı Vereceğim Diyerek Aracına Bindirip Götürmesi Yol Ayrımında Dönmeyip Devam Etmesi Mağdurun Durumdan Şüphelenip Araçtan İnmek İstemesine Rağmen Sanığın Durmayarak Yola Devam Etmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Eylemin İlgili Maddeki Nitelikli Hali Oluşturabileceği Davaya Bakmanın ve Kanıtların Takdir ve Değerlendirilmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD19.3.2007E. 2007/815 K. 2007/2150"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Ülkeye Geçişlerini Sağlamak Amacıyla Alınan Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ( Yabancı Ülkeye Geçişlerini Sağlamak Amacıyla Alınan Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması - Cezada İndirim Yapılması Gerekliliği )
CEZADA İNDİRİM ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması - Göçmenlerin Kamyonetin Devrilmesi Sonucu Yakalanması )"
Y8.CD20.3.2007E. 2006/7831 K. 2007/2232"KASTEN YANGIN ÇIKARMA ( 5237 Sayılı Yasa'nın 151 152/2-A Madde ve Fıkralarına Karşılık Geldiği )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Müdafiinin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını İstiyorum" Şeklindeki Beyanı Karşısında Takdiri İndirim İle Hapis Cezasının Ertelenmesi Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD21.3.2007E. 2006/5079 K. 2007/2326"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olduğu ve Bu Maddeye Göre Verilecek Cezanın Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olduğu ve Bu Maddeye Göre Verilecek Cezanın Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirileceği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Olay ve Uygulama İtibariyle Burada 5252 S.Y'nın 9/2. Md. ve Fıkrası Yollamasıyla 1. Fıkrasındaki "Lehe Olan Hükümlerin Derhal Uygulanabileceği" Hükmüne Dayanılamayacağı )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN DERHAL UYGULANABİLECEĞİ ( Hükmüne Dayanılamayacağı Gözetilmeden Evrak Üzerinde Yazılı Biçimde Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD22.3.2007E. 2006/3726 K. 2007/2337"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirilmesi Gerekmekte Olup 765 S. TCK ve 5237 S. TCK'nun Bir Bütün Halinde Ayrı Ayrı Uygulanarak Sonuç Cezalara Göre Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirilmesi Gerekmekte Olup 765 S. TCK ve 5237 S. TCK'nun Bir Bütün Halinde Ayrı Ayrı Uygulanarak Belirlenmesi Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı - Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirilmesi Gerekmekte Olup 5252 765 S. TCK ve 5237 S. TCK'nun Bir Bütün Halinde Ayrı Ayrı Uygulanarak Belirlenmesi Gerektiği )
GÖÇMENLERİ YURT DIŞINA ÇIKARMAYA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( 5237 S.TCK'nun 79. Maddesinden Verilecek Cezadan Teşebbüs Nedeniyle Anılan Yasanın 35. Maddesine Göre Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadarının İndirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD22.3.2007E. 2006/3821 K. 2007/2345"AĞIR PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Dönüştürülmesinin ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği )
ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Ağır Para Cezalarının Adli Para Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
GECİKME ZAMMI ( Süresinde Ödenmeyen Adli Para Cezalarına Uygulanamayacağı )"
Y8.CD26.3.2007E. 2006/5196 K. 2007/2439"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan ve Sanık Aleyhine Sonuç Doğuran 5237 S. TCK'nun 58. Md. Gereğince Sanığın Cezasının Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Göçmen Kaçakçılığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan ve Sanık Aleyhine Sonuç Doğuran 5237 S. TCK'nun 58. Md. Gereğince İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD28.3.2007E. 2006/4850 K. 2007/2536"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Merkez Bankası'na Gönderilmesi Kararı Verilmesi Gerektiği )
EŞYA MÜSADERESİ ( Sahte Paralar - Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Merkez Bankası'na Gönderilmesi Kararı Verileceği )
SAHTECİLİK ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Merkez Bankası'na Gönderilmesi Kararı Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.4.2007E. 2005/3909 K. 2007/2633"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Kendisine Ait İki Parsele Bitişik Meraya Çit Çekmek Suretiyle Tecavüz Etmesi - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
TEK SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Çit Çekilerek Tecavüz Edilen Meranın Sanığın Bütünlük Gösteren İki Parseline Bitişik Olmakla Birlikte Eylemin Tek Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği )"
Y8.CD2.4.2007E. 2006/5743 K. 2007/2640"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Girmiş Yabancı Uyruklu Göçmenleri Evinde Birkaç Gece Barındırma - Ülkede Kalmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ( Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Girmiş Yabancı Uyruklu Göçmenleri Evinde Birkaç Gece Barındırma - Suça Tamamlanmış Gibi Ceza Verilmemesi Gerektiği )
CEZADA İNDİRİM UYGULANMAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözönüne Alınması/Suça Tamamlanmış Gibi Ceza Verilemeyeceği )
KARAR BAŞLIĞINDA SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİNİN YAZILMAMASI ( Bozma Nedeni Oluşturduğu )
ADLİ GÜN PARA CEZASININ FAZLA TAYİNİ ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Asgari Hadden Verilmesi - Adli Gün Para Cezasının da Alt Sınırdan Verilmesi Gerektiği )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN UYGULANMAMASI ( Duruşma Tutanaklarına Yansımış Olumsuz Hal ve Hareketi Görülmeyen Sabıkasız Sanık - Dosya Kapsamına Göre Cezadan Başkaca Artırma ve Eksiltme Yapılmasına Takdiren Yer Olmadığına Denilerek Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD2.4.2007E. 2007/2183 K. 2007/2678"HAPİS CEZASI ( 2 Yıl Veya Daha Az Süreli/Ertelenebileceği - Para Cezaları Ertelenemeyeceği )
ERTELEME ( TCK'nın 51. Maddesi Ertelenebilecek Hapis Cezalarını Düzenlediği - Para Cezaları Ertelenemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( TCK'nın 51. Maddesi Ertelenebilecek Hapis Cezalarım Düzenlediği - Para Cezaları Ertelenemeyeceği )"
Y8.CD2.4.2007E. 2007/3014 K. 2007/2677"GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Kurusıkı Tabanca İle Havaya Ateş Edilmesi TCK Kapsamında Suç Olmayıp Kabahatler Kanununa Göre Yaptırım Gerektirdiği )
KURUSIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ EDİLMESİ ( TCK Kapsamında Suç Olmayıp Kabahatler Kanununa Göre Yaptırım Gerektirdiği - Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma )
İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN EYLEM ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Kurusıkı Gaz Tabancasıyla Düğün Yerinde Havaya Ateş Etmesi )
KABAHAT NİTELİĞİNDE EYLEM ( Sanığın Silah Vasfında Olmayan Kurusıkı Gaz Tabancasıyla Düğün Yerinde Havaya Ateş Etmesi )"
Y8.CD3.4.2007E. 2006/5952 K. 2007/2689"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Asıllarına Uygunluğu Onaylanmamış Faks Belgesinde Yer Alan İfadeye Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ASLI ONAYLANMAMIŞ BELGE ( Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu - Göçmen Kaçakçılığı Suçu )"
Y8.CD4.4.2007E. 2006/10353 K. 2007/2790"ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK ( Hükümlü İle Suç Ortaklarının Eylemlerinin Örgütün Yapısı Sahip Bulunduğu Üye Sayısı İle Araç ve Gereçlerin Miktarı ve Nitelikleri İtibariyle Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Olup Olmadığı Yönünden Tartışılması Gerektiği )
ÖRGÜTÜN YAPISI ( Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne Üye Olmak - Hükümlü İle Suç Ortaklarının Eylemlerinin Örgütün Yapısı Sahip Bulunduğu Üye Sayısı İle Araç ve Gereçlerin Miktarı ve Nitelikleri İtibariyle Amaç Suçları İşlemeye Elverişli Olup Olmadığı Yönünden Tartışılması Gerektiği )"
Y8.CD4.4.2007E. 2006/5492 K. 2007/2789"KASTEN BİNA YAKMA ( Müdahile Ait İşyerini Yakarak Zarar Veren Hükümlünün Eyleminin 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fikralarında Düzenlenen Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )
YAKARAK MALA ZARAR VERME ( Müdahile Ait İşyerini Yakarak Zarar Veren Hükümlünün Eyleminin 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fikralarında Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
MALA ZARAR VERME ( Kasten Bina Yakmak - Müdahile Ait İşyerini Yakarak Zarar Veren Hükümlünün Eyleminin 5237 S. TCK'nun 151/1 ve 152/2-A Madde ve Fikralarında Düzenlenen Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )"
Y8.CD4.4.2007E. 2006/5791 K. 2007/2767"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Yasadışı Yollarala Yurda Giriş Yapan Göçmenlerin Yurt Dışına Çıkışını Gerçekleştirmeden Yakalanması - Eylemin Yabancının Yurt Dışına Çıkışına İmkan Sağlama Suçuna Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
YABANCININ YURT DIŞINA ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Sanık Yurda Yasadışı Yollarla Giriş Yapan Göçmenleri Yurt Dışına Çıkaramadan Yakalanması - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs ve Yabancının Yurt Dışına Çıkışına İmkan Sağlamaya Teşebbüs - Eylem Hakkında 5237 ve765 Sayılı Ceza Yasalarının İlgili Hükümlerinin Uygulanarak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )"
Y8.CD5.4.2007E. 2006/11549 K. 2007/2853"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Uyruklu Kişileri Bir Araca Yükleyip Yurtdışına Çıkarmak Üzere Yola Koyulan Sanığın Yolda Yakalanması - Eylemin Göçmenlerin Yurtdışına Çıkarılmasına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )
GÖÇMENLERİN YURTDIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMA ( Sanığın Göçmenleri Yurdışına Çıkarmadan Yakalanması - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Göçmenlerin Yurtdışına Çıkartılmasına İmkan Sağlama Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD5.4.2007E. 2006/5173 K. 2007/2871"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK Hükümleri Uyarınca Ceza Tayin Edildiğinden Zoralıma İlişkin Hükmün de Aynı Ceza Yasasına Göre Olması Gereği )
ZORALIM ( Temel Ceza 765 Sayılı Ceza Uyarıca Belirlendiği Halde Zoralıma İlişkin 5237 Sayılı TCK Hükümleri ile Karma Uygulamaya Yol Açılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YESE UYGULAMASINDA KARMA UYGULAMA YAPILAMAYACAĞI ( Göçmen Kaçakçılığı - Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK Uyarınca Hüküm Kurulduğundan Zoralıma da Aynı Yasa Hükümlerinin Uygulanması Gereği )"
Y8.CD5.4.2007E. 2006/5415 K. 2007/2861"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Gelmiş Göçmenleri Minibüsle Taşıma Sureti İle - Teşebbüs Aşamasında Kalması )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ( 765 SK'da Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırıldığı - 5237 Sayılı TCK'da ise Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Kılındığı )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Göçmen Kaçakçılığının Teşebbüs Halinde Kalması - 765 SK'da Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırıldığı/Teşebbüsün Bütün Hallerinin Olanaklı Kılındığı 5237 Sayılı TCK'nın Uygulanması Gerektiği )
EŞYA MÜSADERESİ ( İyiniyetli 3. Kişilere Karşı Yapılamayacağı - Göçmenleri Minibüs İle Taşıma/Ruhsat Sahibinin Olaydan Haberi Olmaması )"
Y8.CD5.4.2007E. 2006/6966 K. 2007/2860"RUHSATSIZ YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK ( Dava Konusu Silahın Namlusunun Fişek Yatağı Hariç 27,5 Cm. Olduğu - Tabanca Tanımına Uymadığı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Dava Konusu Silahın Namlusunun Fişek Yatağı Hariç 27,5 Cm. Olduğu - Tabanca Tanımına Uymadığı )
TABANCA ( Namlu Uzunluğu Fişek Yatağı Hariç 30 Cm. Tüm Uzunluğunun da 50 Cm. Olması Gerektiği Biçiminde Tanımlandığı )"
Y8.CD11.4.2007E. 2006/3957 K. 2007/2980"KASTEN İŞYERİ YAKMAK VE BU SUÇA İŞTİRAK ( 5237 S. TCK'nun 151/1, 152/2-A İle 170/1-A Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı - Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Yakarak Mala Zarar Verme Suçundan Dolayı Cezalandırılmalarıyla Yetinilmesinin Gerektiği )
İŞYERİ YAKMAK ( Sanıkların Müdahile Ait İşyerine Yakarak Zarar Vermekten İbaret Eylemlerinin Olaya İlişkin Olarak Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Yakarak Mala Zarar Verme Suçundan Dolayı Cezalandırılmalarıyla Yetinilmesinin Gerektiği )
MALA ZARAR VERME ( Kasten İşyeri Yakmak ve Bu Suça İştirak - Sanıkların Müdahile Ait İşyerine Yakarak Zarar Vermekten İbaret Eylemlerinin Olaya İlişkin Olarak Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Bu Suçtan Dolayı Cezalandırılmalarıyla Yetinilmesinin Gerektiği )
YAKARAK MALA ZARAR VERME ( Kasten İşyeri Yakmak ve Bu Suça İştirak - Sanıkların Müdahile Ait İşyerine Yakarak Zarar Vermekten İbaret Eylemlerinin Olaya İlişkin Olarak Sadece En Ağır Cezayı Gerektiren Mala Zarar Verme Suçundan Dolayı Cezalandırılacakları )"
Y8.CD11.4.2007E. 2006/5780 K. 2007/3002"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanıklar Müdafiinin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Tayin Edilen Cezanın Kısa Süreli Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Ertelemeyi de Kapsadığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELEME ( Göçmen Kaçakçılığı - Sanıklar Müdafiinin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Tayin Edilen Cezanın Kısa Süreli Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Ertelemeyi de Kapsadığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
PASAPORT KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sabıkasız Olan Sanık Hakkında Tayin Edilen Kısa Süreli Hapis Cezsının Süresi İtibarıyla Para Cezasına veya Başka Bir Tedbire Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Sanıklar Müdafiinin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Tayin Edilen Cezanın Kısa Süreli Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi ve Ertelemeyi de Kapsadığı Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD12.4.2007E. 2007/3006 K. 2007/3064"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( C. Savcısının Kararına İtiraz Yapıldığında "Başkan Kararını Vermek İçin Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Görür İse Bu Hususu Açıkça Belirtmek Suretiyle O Yer Sulh Ceza Hakimini Görevlendirebileceği )
CUMHURİYET SAVCISININ KARARINA İTİRAZ ( Yapıldığında "Başkan Kararını Vermek İçin Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Görür İse Bu Hususu Açıkça Belirtmek Suretiyle O Yer Sulh Ceza Hakimini Görevlendirebileceği )
DOLANDIRICILIK ( C. Savcısının Kararına İtiraz Yapıldığında "Başkan Kararını Vermek İçin Soruşturmanın Genişletilmesine Gerek Görür İse Bu Hususu Açıkça Belirtmek Suretiyle O Yer Sulh Ceza Hakimini Görevlendirebileceği )"
Y8.CD16.4.2007E. 2006/5966 K. 2007/3108"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç ve Karar Tarihindeki Düzenlemelere Göre Sanık Hakkında Hükmedilen Temel Adli Para Cezasının 450 Yeni Türk Lirasından Fazla Olamayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Suç ve Karar Tarihindeki Düzenlemelere Göre Sanık Hakkında Hükmedilen Temel Adli Para Cezasının 450 Yeni Türk Lirasından Fazla Olamayacağı )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenmediği Gözetilmeden Sanık Hakkında Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilerek Tayin Olunan Adli Para Cezası İle Doğrudan Tayin Edilen Adli Para Cezasının Toplanmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanığın Düğünde Ateş Etmesi - Silahın 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında Bulunduğu )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIM ( Adli Para Cezaları Saklı Kalmak Kaydıyla Adli Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazının Ertelenemeyeceği )"
Y8.CD16.4.2007E. 2007/1787 K. 2007/3112"BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Hürriyeti Tahdit - 5237 Sayılı TCK'nun 53/1. Fıkrasının A, B, D ve E Bentlerinde Belirtilen Haklardan Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar C Bendindeki Haklardan Koşullu Salıverilmelerine Kadar Yoksun Bırakılacağı )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( 5237 Sayılı TCK'nun 53/1. Fıkrasının A, B, D ve E Bentlerinde Belirtilen Haklardan Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar C Bendindeki Haklardan Koşullu Salıverilmelerine Kadar Yoksun Bırakılacağı )"
Y8.CD26.4.2007E. 2007/3988 K. 2007/3287"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMA ( Meskun Mahelde Kaygı Panik Yaratacak Şekilde Kurusıkı Tabanca ile Ateş Açmak - Eylemin Silah Ögesi Bulunan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı Kabahatler Kanununa Göre Cezalandırılması Gereği )
MESKUN MAHALDE KORKU KAYGI PANİK YARATACAK ŞEKİLDE HAVAYA ATEŞ ETME ( Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma - Eylemin Silah Niteliği Bulunmayan Kurusıkı Tabanca ile İşlendiği Gözetilerek İdari Para Cezası ile Cezalandırılması Gereği )
KURUSIKI TABANCA İLE MESKUN MAHALDE HAVAYA ATEŞ ETMEK ( Kurusıkı Tabancanın Silah Niteliği Bulunmadığı - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 264. Maddesinde Belirtilen Suçu Oluşturmadığı Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezasına Çarptırılması Gereği )"
Y8.CD1.5.2007E. 2007/1525 K. 2007/3354"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Kızkardeşlerine Tecavüz Ettiğini Düşündükleri Müdahili Olay Gecesi Denetimleri ve Yönetimlerindeki Araca Zorla Bindirip Yerleşim Yeri Dışında Issız Bir Yere Götürüp 7 Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Dövmesi )
YARALAMA ( Sanıkların Kızkardeşlerine Tecavüz Ettiğini Düşündükleri Müdahili Olay Gecesi Denetimleri ve Yönetimlerindeki Araca Zorla Bindirip Yerleşim Yeri Dışında Issız Bir Yere Götürüp 7 Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Dövmesi - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma )
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sanıkların Kızkardeşlerine Tecavüz Ettiğini Düşündükleri Müdahili Olay Gecesi Denetimleri ve Yönetimlerindeki Araca Zorla Bindirip Yerleşim Yeri Dışında Issız Bir Yere Götürüp 7 Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Dövmesi )
MÜESSİR FİİİL ( Sanıkların Kızkardeşlerine Tecavüz Ettiğini Düşündükleri Müdahili Olay Gecesi Denetimleri ve Yönetimlerindeki Araca Zorla Bindirip Yerleşim Yeri Dışında Issız Bir Yere Götürüp 7 Gün İş ve Güçten Kalacak Şekilde Dövmesi - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma )"
Y8.CD1.5.2007E. 2007/1564 K. 2007/3327"FİRAR SUÇU ( Sanığın Kaçtıktan 3-4 Ay Sonra Teslim Olduğunu Savunması Karşısında Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığı ve Kaçtıktan Ne Kadar Süre Sonra Teslimin Gerçekleştiği Hususlarının Kesin Biçimde Saptanması Gerektiği )
KENDİLİĞİNDEN TESLİM OLUP OLMAMA ( Firar Suçu - Sanığın Kaçtıktan 3-4 Ay Sonra Teslim Olduğunu Savunması Karşısında Kendiliğinden Teslim Olup Olmadığı ve Kaçtıktan Ne Kadar Süre Sonra Teslimin Gerçekleştiği Hususlarının Saptanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Firar Suçu - Lehe Olan Hüküm Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbirleriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği )"
Y8.CD2.5.2007E. 2006/5731 K. 2007/3404"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Verilecek Cezanın Aynı Kanunun 35. Maddesine Göre Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadar İndirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUNUN SAPTANMASI ( Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Tüm Hükümlerinin Olaya Uygulanması Sonrasında Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Kanunun Saptanması Gereği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı - Verilecek Cezanın Aynı Kanunun 35. Maddesine Göre Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadar İndirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.5.2007E. 2007/1323 K. 2007/3405"YANGIN ÇIKARTMAK SURETİYLE ADAM ÖLDÜRME ( 5237 Sayılı TCK'nın "151/1, 152/2-A", "170/1-A" ve "82/1-C, 21/2" Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı ve 44. Madde ile Cezalandırılacağı )
KASTEN YANGIN ÇIKARMA ( Çıkan Yangından Dolayı Balkondan Atlayan ...'in Ölümüne Neden Olma - 5237 Sayılı TCK'nın "151/1, 152/2-A", "170/1-A" ve "82/1-C, 21/2" Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı ve 44. Madde ile Cezalandırılacağı )
MALA ZARAR VERME ( Çıkan Yangından Dolayı Balkondan Atlayan ...'in Ölümüne Neden Olma - 5237 Sayılı TCK'nın "151/1, 152/2-A", "170/1-A" ve "82/1-C, 21/2" Madde ve Fıkralarında Yazılı Suçları Oluşturacağı ve 44. Madde ile Cezalandırılacağı )"
Y8.CD7.5.2007E. 2007/3371 K. 2007/3498"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Kurusıkı Tabanca ile Havaya Ateş Açma - 5237 S.K. Md. 170/1-c'de Tanımlanan ve İçinde Silah Ögesi Bulunan Suç tipine Uygun Bulunmadığından Suçun Oluşmadığı )
KURUSIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETME ( İçinde Silah Ögesi Bulunan ve 5237 Sayılı TCK'nun 170/1-c Maddesinde Tanımlanan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD8.5.2007E. 2006/1143 K. 2007/3505"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ortakçısı Olduğu Tarlanın Mahsülünü Yıla Temadi Eden Suç Tarihinin Daha Önceki Bir Tarih Gösterilmesinin Hatalı Olduğu - Sanığın Ortakçısı Olduğu Mera Parseli ile Bitişikteki Meralara Parsellere Tecavüzün Tek Suç Olduğu )
TESELSÜL ( Sanığın Ortakçısı OLduğu Parselin Bitişikteki Parsellere Tecavüzünün Tek Suç Olduğu TCK'nun 80 Maddesinin Uygulanması Gerektiği - Eylemin Ayrı Ayrı Suç Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayinin Yasya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD8.5.2007E. 2006/1146 K. 2007/3502"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Yapıldıysa Tutanağının Dosyaya Konulması Yapılmadıysa Yöntemince Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerin Niteliği Değeri ve Tecavüz Olup Olmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KEŞİF TUTANAĞI ( Dosyada Bulunmaması Karşısında Keşif Yapıldıysa Tutanağının Dosyaya Konulması Yapılmadıysa Yöntemince Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerin Niteliği Değeri ve Tecavüz Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
TEKERRÜR ( Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tespiti İçin Sanığın Adli Sicil Kaydında Mevcut Geçmiş Mahkumiyetlerine İlişkin İlamların Getirtilmesi Gereği )"
Y8.CD8.5.2007E. 2007/1159 K. 2007/3504"OLAY TUTANAĞI ( Hukuki Değerden Yoksun Fotokopi Olan Onaysız Tutanak - Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
FOTOKOPİ TUTANAK ( Hukuki Değerden Yoksun Onaysız Olay Tutanağı - Hükme Dayanak Yapılmaması Gerektiği )
TUTANAK ( Fotokopi/Hükme Dayanak Yapılmaması Gerektiği - Hukuki Değerden Yoksun Olduğu )
ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİ ( Niteliği Gereği Ertelenemeyecek Cezanın Ayırdedilmeksizin Ertelenmesi - Bozma Nedeni )"
Y8.CD9.5.2007E. 2005/2819 K. 2007/3571"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Sürerek Tecavüzde Bulunduğu Yerin Öteden Beri Köy Halkının Ortak Kullanımına Bırakılmış Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
MER'A HARMAN YERİ ( Sanıkların Sürerek Tecavüzde Bulunduğu Yerin Öteden Beri Köy Halkının Ortak Kullanımına Bırakılmış Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD22.5.2007E. 2007/2414 K. 2007/3946"EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ ( Başörtülü Öğrencilerin Okula Alınmaması Yönündeki Valilik Emrini Yerine Getiren Okul İdaresinin Okulun Bahçe Kapılarını Kapatması Üzerine Sanık Velilerin Okul Bahçesine Girerek Okulda Bir Süre Eğitime Ara Verilmesine Neden Olması )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçunda Yeni TCK'nun Hükümlerinin Değerlendirilmesi Gereği )
BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİN OKULA ALINMAMASI ( Valilik Emrini Yerine Getiren Okul İdaresinin Okulun Bahçe Kapılarını Kapatması Üzerine Sanık Velilerin Okul Bahçesine Girerek Okulda Bir Süre Eğitime Ara Verilmesine Neden Olması Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçunu Oluşturduğu )"
Y8.CD24.5.2007E. 2007/4584 K. 2007/4112"DOĞRUDAN VERİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Doğrudan Verilen - Ödenmezse C. Savcısı Tarafından Hapse Çevrilerek İnfaz Edileceği ve Koşullu Salıverme Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Hükümlü Kalan Bölümünü Öderse Hemen Tahliye Edileceği )
HAPİSTEN ÇEVRİLEN ADLİ PARA CEZASI ( Ödenmediğinde Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Hapse Çevrilerek İnfazına Karar Verileceği - Bu Ahvalde Koşullu Salıverme Hükümleri Uygulanacağı )
KOŞULLU SALIVERME HÜKÜMLERİ ( Hapisten Çevrilen Adli Para Cezası Ödenmediğinde Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Hapse Çevrilerek İnfazına Karar Verileceği/Uygulanacağı - Doğrudan Verilen Adli Para Cezası Ödenmezse C. Savcısı Tarafından Hapse Çevrilerek İnfaz Edileceği /Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Doğrudan Verilen ve Hapisten Çevrilen - Ödenmediğinde C. Savcısı ve Hükmü Veren Mahkemenin İnfaz İle İlgili Vereceği Kararlar ve Koşullu Salıverme Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamaması )"
Y8.CD28.5.2007E. 2006/6012 K. 2007/4173"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıklar Tarafından Olay Yerinde Çekildiği Belirtilen ve Sanığın Evinde Zaptedilen Adli Emanette Kayıtlı Fotoğraf Dosyaya Delil Olarak Konulup İncelenmesi Gerektiği )
ADLİ EMANETTE KAYITLI FOTOĞRAFIN DELİL OLARAK SUNULMASI ( Olay Yerinde Çekildiği Belirtilen ve Sanığın Evinde Zaptedilen Adli Emanette Kayıtlı Fotoğraf Dosyaya Delil Olarak Konulup İncelenmesi Gerektiği - Hürriyeti Tahdit )
OLAY YERİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAF ( Sanığın Evinde Zaptedilen Adli Emanette Kayıtlı Fotoğraf Dosyaya Delil Olarak Konulup İncelenmesi Gerektiği )"
Y8.CD28.5.2007E. 2006/6188 K. 2007/4176"SARHOŞLUK SUÇU ( Verilen İdari Para Cezası Kararının İtiraza Tabi Olup Temyizinin Mümkün Bulunmadığı )
TEHDİT ( Nişan Töreni Nedeniyle Havaya Ateş Etme - Sanığın Aralarında Önceye Dayalı Husumet Bulunmayan Müştekiye Tehditte Bulunma Kastı ile Hareket Ettiği Kanıtlanamadığından Beraatine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD29.5.2007E. 2006/5937 K. 2007/4193"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Sevk ve İdarelerinde Bulunan Araca Zorla Bindirdikleri Müdahili Cebir ve Tehdit İle Hürriyetinden Yoksun Bırakmaları - 5237 Sayılı Yasanın Daha Lehe Olduğu )
CEBİR VE TEHDİT İLE HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların Sevk ve İdarelerinde Bulunan Araca Zorla Bindirerek Yoksun Bırakmaları - 765 Sayılı Yasa Para Cezası da İçerdiği/5237 Sayılı Yasanın Daha Lehe Olduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanıkların Sevk ve İdarelerinde Bulunan Araca Zorla Bindirdikleri Müdahili Cebir ve Tehdit İle Hürriyetinden Yoksun Bırakmaları - 5237 Sayılı Yasanın Daha Lehe Olduğu )"
Y8.CD29.5.2007E. 2007/2352 K. 2007/4220"KASTEN YANGIN ÇIKARTMAK ( Yanan Mallara İlişkin Olduğu Savunulan Faturaların Firmalara Ait Defterler İle Karşılaştırılması Yaptırılarak Fatura Miktarı İle Tutarlarının Birbirini Doğrulayıp Doğrulamadığının Kesin Biçimde Saptanması Gerektiği )
NAYLON FATURA TİCARETİ İDDİASI ( İle İlgili İddialarında Belirttiği Ağır Ceza Mahkemesinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Balina Davasına Konu Olduğu Belirtilen Dava Dosyalarının Dosya Arasına Konulması Gerektiği )
DOLANDIRICILIK ( Kasten Yangın Çıkartmak - Yanan Mallara İlişkin Olduğu Savunulan Faturaların Firmalara Ait Defterler İle Karşılaştırılması Yaptırılarak Fatura Miktarı İle Tutarlarının Birbirini Doğrulayıp Doğrulamadığının Kesin Biçimde Saptanması Gerektiği )"
Y8.CD30.5.2007E. 2007/2806 K. 2007/4240"İNSAN TİCARETİ YAPMA ( Sanığın Eyleminde 765 Sayılı TCK'nun 201/B Maddesinde "Zorla Çalıştırma veya Hizmet Ettirmek Esarete veya Benzer Uygulamalara Tabi Kılmak ..." Şeklinde Düzenlenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
FUHUŞ İÇİN İNSAN TEDARİK SUÇLARI ( Değişik 5237 Sayılı TCK'nun 80. Md. İse Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığı Gözetilerek Sanığın Atılı Suçtan Beraati Gereği )
FUHUŞ İÇİN TEDARİK ETME ( Sanığın Eyleminde 765 Sayılı TCK'nun 201/B Maddesinde "Zorla Çalıştırma veya Hizmet Ettirmek Esarete veya Benzer Uygulamalara Tabi Kılmak ..." Şeklinde Düzenlenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
ZORLA ÇALIŞTIRMA VEYA HİZMET ETTİRMEK ( Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - İnsan Ticareti Yapma ve Fuhuş İçin İnsan Tedarik Etme )"
Y8.CD31.5.2007E. 2007/1292 K. 2007/4338"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Ateşlenen Bir Silah İşlevine Sahip Olmayan ve "Kurusıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi Gürültüye Neden Olmak Biçiminde Değerlendirildiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK ( Ateşlenen Bir Silah İşlevine Sahip Olmayan ve "Kurusıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi )
KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ( Silah İşlevine Sahip Olmayan ve "Kurusıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi Gürültüye Neden Olmak Biçiminde Değerlendirildiği )
İDARİ YAPTIRIM ( Ateşlenen Bir Silah İşlevine Sahip Olmayan ve "Kurusıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi Gürültüye Neden Olmak Biçiminde Değerlendirildiği - İdari Yaptırımı Gerektirdiği Ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin de Mümkün Olmadığı )"
Y8.CD7.6.2007E. 2006/5038 K. 2007/4520"PARADA SAHTECİLİK ( Suça Konu Sahte Paraların T.C. Merkez Bankası Başkanlığının Merkez veya Taşra Birimlerine Gönderilerek Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıkları ve Sahteliklerinin Kolayca Anlaşılıp-Anlaşılamayacağı Konusunda Görüş Alınması Gerektiği )
SAHTE PARALARIN ALDATMA YETENEĞİ ( Suça Konu Sahte Paraların T.C. Merkez Bankası Başkanlığının Merkez veya Taşra Birimlerine Gönderilerek Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıklarının Araştırılması Gerektiği - Parada Sahtecilik )
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞININ MERKEZ VEYA TAŞRA BİRİMLERİNDEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREĞİ ( Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıkları ve Sahteliklerinin Kolayca Anlaşılıp-Anlaşılamayacağı Konusunda )"
Y8.CD7.6.2007E. 2006/5096 K. 2007/4523"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Avrupa'ya Gitmek İsteyen Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Gelmiş Göçmenleri Alması ve Yakalanmaları - Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalması )
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMASI ( 765 SK'da Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırıldığı - Teşebbüsün Bütün Hallerinin Olanaklı Kılındığı 5237 S. TCK'nın Uygulanması Gerektiği )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Göçmen Kaçakçılığının Teşebbüs Halinde Kalması - 5237 Sayılı TCK'da Teşebbüsün Bütün Halleri Mümkün Olduğundan İndirim Uygulanması Gerektiği )"
Y8.CD11.6.2007E. 2007/4540 K. 2007/4618"İNSAN TİCARETİ YAPMAK ( Suç Tarihinde 21 Yaşını Bitirmiş Olan Mağdureyi Hile Kullanmak Suretiyle Fuhuş İçin Tedarik Suçundan Sanıkların 765 Sayılı TCK Md. 436/1. Fıkra 2. Cümlesi Uyarınca Mahkumiyeti Gerektiği )
YİRMİBİR YAŞINI BİTİRMİŞ MAĞDURE ( Yabancı Uyruklu Mağdurenin Gazete İlanı ile Türkiye'ye Getirtilmesi - Mağdureyi Hile Kullanmak Suretiyle Fuhuş İçin Tedarik Suçundan Sanıkların 765 Sayılı TCK Md. 436/1. Fıkra 2. Cümlesi Uyarınca Mahkumiyeti Gerektiği )
HİLE KULLANMAK SURETİYLE FUHUŞ İÇİN TEDARİK ( Yabancı Uyruklu Mağdurenin Gazete İlanı ile Türkiye'ye Getirtilmesi - 21 Yaşını Bitirmiş Olan Mağdureyi Fuhuş İçin Tedarik Suçundan Sanıkların 765 Sayılı TCK Md. 436/1. Fıkra 2. Cümlesi Uyarınca Mahkumiyeti Gerektiği )
FUHUŞ YAPTIRMAK MAKSADIYLA İNSAN TİCARETİ ( 19.12.2006 Tarihte Yürürlüğe Giren Değişik 5237 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin İse Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Hile Kullanmak Suretiyle Fuhuş İçin Tedarik Suçunun Oluştuğu )"
Y8.CD21.6.2007E. 2006/4988 K. 2007/4868"KURUSIKI TABANCAYLA ATEŞ ETMEK ( Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği - Tabancanın İadesi Yerine Müsadere Edilemeyeceği )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA ATEŞ ETMEK ( Kurusıkı Tabanca İle - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK ( Kurusıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etmek - Bu Kapsamda Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
ZORALIM ( Kurusıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etmek/Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği - Tabancanın İadesi Yerine Müsadere Edilemeyeceği ) "
Y8.CD21.6.2007E. 2006/4997 K. 2007/4862"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Kuru Sıkı Gaz Tabancasının Namlusu Değiştirlerek Gerçek Mermi Atar Hale Getirilmesi - Kuru Sıkı Gaz Tabancasının Yasak Kapsamında Yasak Silah Niteliği Kazandığı Gözetilerek Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
KURU SIKI GAZ TABANCASININ NAMLUSU DEĞİŞTİRİLEREK GERÇEK MERMİ ATAR HALE GETİRİLMESİ ( Yasak Kapsamında Silah Niteliği Kazandığı - 6136 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Zoralımına Karar Verilmesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ZORALIM ( Namlusu Değiştirilerek Gerçek Mermi Atar Hale Getirilen Kuru Sıkı Gaz Tabancasının Yasak Silah Niteliğinde Olduğu - 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Yasak Silah Niteliği Kazanan Tabancanın Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD21.6.2007E. 2007/4918 K. 2007/4866"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Banknotların Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Kayyımlık Velayet ve Vesayete Dair Hakların Koşullu Salıvermeye Kadar Kısıtlanmaları Yerine İnfaz Süresince Yoksun Bırakılmasının Hatalı Olduğu )
VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK HAKKINDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Koşullu Salı Vermeye Kadar Kısıtlanmasına Karar Verilmesi Gereği - Velayet Vesayet ve Kayyımlık Haklarından İnfaz Süresince Kıstılanmasına Dair Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Alt Soy Üzerindeki Hak Kısıtlamasının Koşullu Salı Verme Süresine Kadar Olması Gereği )"
Y8.CD25.6.2007E. 2006/1982 K. 2007/4932"RIZAEN TAKSİM EDİLEN TAŞINMAZDA İŞLENEN SUÇ ( Sanığın Babadan İntikal Eden ve Diğer Sanık Eşi İle Kendi Paylarına Düşen Bölümü Kullanırken Bitişikte Bulunan Müdahile Ait Taşınmazla Ortak Sınırı Sürerek Atılı Suçu İşledikleri )
ORTAK SINIRIN SÜRÜLMESİ ( Sanığın Babadan İntikal Eden Müşteki ve Müşterekleri İle Rızaen Taksim Ettikleri Sanık ve Diğer Sanık Eşi İle Kendi Paylarına Düşen Bölümü Kullanırken Bitişikte Bulunan Müdahile Ait Taşınmazla Ortak Sınırı Sürerek Atılı Suçu İşledikleri )"
Y8.CD25.6.2007E. 2007/6546 K. 2007/4918"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Dosyanın İadesi Üzerine Duruşma Açılarak Sanığın Yokluğunda Verilen Ek Karar İçerdiği Cezanın Türüne Göre Re'sen Temyize Tabi Olmadığı Gibi Önceki Hükme Yönelik Sanığın Temyizi Yeni Karar Açısından Geçerli Olamayacağı )
YASA YOLU ( Sanığa Hakkındaki Hükme Yönelik Yasa Yolları Mercii ve Süresi Açıklanıp Temyiz Etmezse Hakkındaki Hükmün Kesinleşeceği de Belirtilip Karar Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
KARAR TEBLİĞİ ( Sanığa Hakkındaki Hükme Yönelik Yasa Yolları Mercii ve Süresi Açıklanıp Temyiz Etmezse Hakkındaki Hükmün Kesinleşeceği de Belirtilip Karar Tebliğ Edilmesi Gerektiği )"
Y8.CD27.6.2007E. 2007/1312 K. 2007/5031"SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN USULÜNE UYGUN OLMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ ( Köy Muhtarı Sanığın Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmiş Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KÖY MUHTARININ SEÇİM İŞLERİ İLE DOĞRUDAN GÖREVLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞI ( Köyde Oturmayanların Seçmen Kütüğüne Kayıt Olmalarını Sağlaması - 298 Ya da 765 S.K.'ya Göre Cezalandırılacağı )
SAHTE İLMUHABER DÜZENLEMEK ( Sanığın Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmiş Olması Halinde 298 SK'a Göre Yargılanması Gereği )"
Y8.CD28.6.2007E. 2005/2576 K. 2007/5069"KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Özel Kasta İhtiyaç Duyulmayıp Genel Kastın Yeterli Olması )
GENEL KASTLA İŞLENEN SUÇLAR ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Özel Kasta İhtiyaç Olmaması )
ÖZEL KASTIN ARANMAMASI ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Genel Kastın Yeterli Olup Özel Kasta İhtiyaç Olmaması )"
Y8.CD2.7.2007E. 2007/1156 K. 2007/5127"BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Kavgada Korkutmak Maksadı İle Silah Göstermek - Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KORKUTMAK MAKSADI İLE SİLAH GÖSTERMEK ( Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
ZORALIM ( Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Bulundurma Ruhsatlı Silahı Kavgada Korkutmak Maksadı İle Göstermek )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelendiği Anlaşılmakla Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
KESİN HÜKME BAĞLANMASI ERTELENEN HÜKÜM ( Zoralımın Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu Kesin Hükme Bağlanması Ertelenen Eylemin Hüküm Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.7.2007E. 2007/4858 K. 2007/5137"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Davaya Konu Silahları Satmak Üzere Bulundurduğuna İlişkin Herhangi Bir İhbar ve Bilgi Bulunmaması - Toplu Silah Kaçakçılığı Suçundan Mahkumiyetine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt da Olmadığı )
SİLAH SATIN ALINMASI ( Sanığın Silahları Aralarında Düşmanlık Bulunan Kişilere Karşı Satın Aldığını Savunması - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 13/2. Madde ve Fıkrası Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Sanığın Silahları Aralarında Düşmanlık Bulunan Kişilere Karşı Satın Aldığını Savunması - Eylemin 6136 Sayılı Yasanın 13/2. Madde ve Fıkrası Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.7.2007E. 2007/6744 K. 2007/5108"PEK AZ SAYIDA MERMİ BULUNDURMAK ( Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Üzerine 5237 S.Y Md. 50/6 ve Fıkrası Uyarınca Hükmü Veren Mahkemece Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Pek Az Sayıda Mermi Bulundurmak ve Taşımak Suçu - Adli Para Cezasının Süresinde Ödenmemesi Üzerine 5237 S.Y Md. 50/6 ve Fıkrası Uyarınca Hükmü Veren Mahkemece Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Süresinde Ödenmemesi Üzerine 5237 S.Y Md. 50/6 ve Fıkrası Uyarınca Hükmü Veren Mahkemece Kısa Süreli Hapis Cezasının Tamamen veya Kısmen İnfazına Karar Verileceği )"
Y8.CD4.7.2007E. 2006/4783 K. 2007/5254"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olması ve 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmaması Birlikte Değerlendirilip Lehe Yasa Belirlenmesi Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( 5237 Sayılı Yasa'da Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olması ve 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmadığı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 765 Sayılı Yasa'ya Göre Eylem Başka Suç Oluştursa Bile Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Tayin Edileceğine İlişkin Düzenlemenin 5237 Sayılı Yasa'da Bulunmaması Birlikte Değerlendirilip Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )"
Y8.CD5.7.2007E. 2007/6747 K. 2007/5363"KORKU KAYGI VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uymadığı 5326 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezasını Öngören Suçu Oluşturduğu )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK ( Kurusıkı Olarak Nitelenen Tabanca İle Ateş Etme Eylemi 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uymadığı - İdari Para Cezasını Öngören Suçu Oluşturduğu )
ZORALIM ( Kabahate Konu Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Olanak Bulunmadığı - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( 5237 Sayılı Yasa'nın 170/1-C Maddesinde Tanımlanan İçinde Silah Öğesi Bulunan Suç Tipine Uymadığı 5326 Sayılı Yasa'nın 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezasını Öngören Suçu Oluşturduğu )"
Y8.CD16.7.2007E. 2006/4215 K. 2007/5658"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Her İki Sanığın Müştekinin Kollarına Girerek Müştekinin iradesi Dışında Müştekiyi Sanığın Evine Götürüp Müessir Fiilde Bulunarak Yaklaşık Bir Saat Kadar Zorla Alıkoyması Şeklinde Gerçekleşen Eylemleri )
MÜESSİR FİİL ( Sanığın Eşinin Evden Kaçması Sebebiyle İlişki Kurduğunu Düşündüğü Müştekiyi Bulup Eşinin Nerede olduğunu Sorduktan Sonra Yumruk Ve Tokat Atması )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hürriyeti Tahdit Suçunda Şİkayetten Vazgeçmenin Cezayı Ortadan Kaldırmaması )"
Y8.CD20.9.2007E. 2007/6636 K. 2007/6027"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraların Sahibi Olan Diğer Sanığın Aracında Bulunmasının Delil Kabul Edilememesi )
SUÇLU İLE AYNI ARAÇTA BULUNMAK ( Sahte Paraların Sahibi Olan Sanıkla Aynı Araçta Bulunan Diğer Sanığın Suç İşlediğinin Kabul Edilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD26.9.2007E. 2006/6773 K. 2007/6284"KURU SIKI TABANCA İLE MESKUN YERDE ATEŞ ETMEK ( Korku Kaygı Veya Panik Yaratma Suçunu Oluşturmadığı - Gürültüye Neden Olmak/İdari Para Cezası Gerektirdiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK ( İdari Para Cezası Gerektirdiği - Kuru Sıkı Gaz Tabancası İle Meskun Yerde Havaya Ateş Etmek/Korku Kaygı Veya Panik Yaratma Suçunu Oluşturmadığı )"
Y8.CD27.9.2007E. 2006/7225 K. 2007/6352"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Düğün Yerinde Ateşli Silah ve Patlayıcı Niteliğinde Olmayan Havai Fişek Patlatması - 5237 S.K. Md. 170/1-c'de Tanımlanan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )
DÜĞÜN YERİNDE HAVAİ FİŞEK PATLATMAK ( 5237 S.K. Md. 170/1-c'de Tanımlanan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı - Ateşli Silah ve Patlayıcı Niteliğinde Olmadığı )
HAVAİ FİŞEK PATLATMAK ( Sanığın Düğün Yerinde - Ateşli Silah ve Patlayıcı Niteliğinde Olmadığı/5237 S.K. Md. 170/1-c'de Tanımlanan Suç Tipine Uygun Bulunmadığı )"
Y8.CD1.10.2007E. 2006/6945 K. 2007/6454"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Sanığın Katılanların İşyerine Gece Saatlerinde Giderek Onları Silahla Tehdit Ederek Arabasına Bindirip Götürmesi Eylemi Nedeniyle )
SİLAHLI TEHDİT ( Olaydaki Eylemlerin Hürriyeti Tahdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD1.10.2007E. 2007/8868 K. 2007/6472"İDDİANAMENİN İADESİ ( Sebepleri Arasında Soruşturma Konusu Olayla İlgili Olarak Alınan Rapor Hakkında Ayrıca Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Hususunun Yer Almadığı )
MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞI ( Uzman Doktor Raporu Alındığı - Yargılama Aşamasında Davayı Gören Mahkeme Tarafından Gerekli Görüldüğü Taktirde Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınabileceğinin Dikkate Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )
ADLİ TIP RAPORU ( Uzman Doktor Raporu Alındığı - Yargılama Aşamasında Davayı Gören Mahkeme Tarafından Gerekli Görüldüğü Taktirde Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınabileceğinin Dikkate Alınmadan İddianamenin İadesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ÇOCUK DÜŞÜRTME FİİLİ ( Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması ve Bu Rapora Göre İlgili Mahkemeye Dava Açılması Gerektiğinden Bahisle İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD2.10.2007E. 2006/7560 K. 2007/6507"RUHSAT OLMAKSIZIN PATLAYICI MADDE YAPMA SUÇU ( İmalata Yönelik Herhangi Bir Alt Yapı ve Oluşum Ortaya Koymaksızın Patlayıcı Madde Elde Etme Eyleminin Yasal Anlamda İmal Olmaması )
PATLAYICI MADDE İMAL ETMEK ( İmalata Yönelik Herhangi Bir Alt Yapı ve Oluşum Ortaya Koymaksızın Patlayıcı Madde Elde Etme Eyleminin Yasal Anlamda İmal Olmaması Nedeniyle Uygulanacak Yasa Maddesinin Unsurları İtibariyle İyi Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD2.10.2007E. 2007/8593 K. 2007/6511"RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAH ( Muhtarlık Görevi Nedeniyle Verildiği/Veriliş Sebebi Ortadan Kalkmasına Rağmen Muhtarın Yetkili Makama Bildirimde Bulunmadığı - Müsaderesine Karar Verileceği )
MUHTARLIK GÖREVİ NEDENİYLE VERİLEN SİLAH ( Veriliş Sebebinin Ortadan Kalktığı/Muhtarın Ruhsat Veren Makama Bildirimde Bulunmadığı - Müsaderesine Karar Verileceği )
MÜSADERE ( Muhtarlık Görevi Nedeniyle Silah Verildiği/Veriliş Sebebi Ortadan Kalktığından Ruhsatın İptal Edildiği - Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanabilmesi İçin Silahın Jandarma Komutanlığına Tevdii Edilemeyeceği/Müsaderesine Karar Verileceği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİ SAĞLANMAYAN SİLAH ( 6 Ay İçinde Sağlanmadığından Müsadere Edileceği )"
Y8.CD4.10.2007E. 2006/6663 K. 2007/6644"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Diğer Sanıkların Atfı Cürümleri Dışında Mahkumiyetine Yeter İnandırıcı ve Kesin Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
MAHKUMİYETE YETER İNANDIRICI VE KESİN DELİL BULUNMAMASI ( Parada Sahtecilik Suçundan Sanığın Beraati Gereği )"
Y8.CD4.10.2007E. 2007/6055 K. 2007/6613"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Müştekinin Eşi Olan Sanıkla Keni Rızasıyla Bir Araya Geldikten Sonra Polis Kontrolü Sırasında İfadelerine Başvurulduğunda Zorla Getirildiğini Söylemesi )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Müştekinin Eşi Olan Sanıkla Keni Rızasıyla Bir Araya Geldikten Sonra Polis Kontrolü Sırasında İfadelerine Başvurulduğunda Zorla Getirildiğini Söylemesi )"
Y8.CD15.10.2007E. 2006/7805 K. 2007/6722"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET VE PATLAYICI MADDE BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Evinde Yapılan Aramada Dinamit Fitili-Fünye ve Barut ile Bir Adet Kaleşnikof Tüfek ve Bir Adet Komando Bıçağı Ele Geçirilmiş Olması Nedeniyle )
İKİ AYRI SUÇUN OLUŞMUŞ OLMASI ( Sanığın Evinde Ele Geçirilen Malzeme ve Maddelerin Ayrı Suçları Oluşturması Nedeniyle İki Ayrı Suçtan Ceza Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD17.10.2007E. 2006/7047 K. 2007/6850"6136 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK ( Tekerrürden Dolayı Ceza Artırımı Öngörmeyen 'Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirileceği ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacağına İlişkin 5237 Sayılı Yasa'nın 58. Maddesinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmadığı )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Uygulanacağına İlişkin 5237 Sayılı Yasa'nın 58. Maddesinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmadığı - 6136 Sayılı Kanun'a Aykırılık )
TEKERRÜRDEN DOLAYI CEZA ARTIRIMI ( Öngörmeyen 'Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirileceği ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacağına İlişkin 5237 Sayılı Yasa'nın 58. Maddesinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmadığı )"
Y8.CD23.10.2007E. 2006/7500 K. 2007/7107"MAHKEME KARARLARI ( Gerekçede İddia Savunma ve Kanıtların Tartışılarak Değerlendirilmesi Ulaşılan Kanaatin ve Sanığın Suç Oluşturan Eylemi ve Eylemin Nitelendirilmesinin Bulunması Gereği )
HÜKMÜN GEREKÇESİ ( İddia Savunma ve Kanıtların Tartışılarak Değerlendirilmesi Ulaşılan Kanaatin ve Sanığın Suç Oluşturan Eylemi ve Eylemin Nitelendirilmesinin Bulunması Gereği )"
Y8.CD23.10.2007E. 2006/7552 K. 2007/7105"İZİNSİZ SİLAH BULUNDURMAK ( Suça Konu Tabancanın Çalışıp Çalışmadığı ve Tabancadaki Arızanın Esaslı Bir Müdahale İle mi Yoksa Ustalık İstemeyen Basit Bir Müdahale İle mi Giderilebileceğine İlişkin Yeniden Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
ATIŞA ELVERİŞLİLİK ( Suça Konu Tabancanın Çalışıp Çalışmadığı ve Tabancadaki Arızanın Esaslı Bir Müdahale İle mi Yoksa Ustalık İstemeyen Basit Bir Müdahale İle mi Giderilebileceğine İlişkin Yeniden Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kriminal Laboratuar İle Adli Tıp Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Amacıyla Yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gerektiği - İzinsiz Silah Bulundurmak )"
Y8.CD23.10.2007E. 2006/7567 K. 2007/7106"İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanığın Üzerinde Tabanca Aracında İse Salt Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Özel Yapılmış Alet Bulunması Karşısında Eylemin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
İÇTİMA ( Sanığın Üzerinde Tabanca Aracında İse Salt Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Özel Yapılmış Alet Bulunması Karşısında Eylemin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Yasa'nın 50 ve 51. Maddelerinin Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı - İkisi Birlikte Uygulanamasa da Bunlardan Birinin Uygulanabileceği Gözönüne Alınarak Lehe Hükümlerin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD23.10.2007E. 2007/8592 K. 2007/7095"ALTMIŞBEŞ YAŞINI BİTİREN SANIK ( Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasını Ödememesi/Cezanın 9 gün Hapse Çevrilmesi - Zararın Giderilmesine Yönelik Sorumluluklar Saklı Kalacak Şekilde Cezasının Konutunda Çektirilmesine Karar Verileceği )
CEZANIN KONUTTA ÇEKTİRİLMESİ ( 65 Yaşını Bitiren Sanık/Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasını Ödememesi Nedeniyle 9 Gün Hapse Çevrilmesi - Zararın Giderilmesine Yönelik Sorumluluklar Saklı Kalacak Şekilde Konutta İnfaz Edileceği )
MERAYA TECAVÜZ ( Sanığın Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasını Ödememesi/Cezanın 9 gün Hapse Çevrilmesi - 65 Yaşını Bitirmesi Sebebiyle Cezanın Konutta Çektirileceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Sanığın Ödememesi Nedeniyle 9 Gün Hapse Çevrilmesi - 65 Yaşını Bitirdiğinden Zararın Giderilmesine Yönelik Sorumluluklar Saklı Kalacak Şekilde Cezasının Konutunda Çektirilmesine Karar Verileceği )
ÖZEL İNFAZ USULÜ ( Sanığın Hakkında Hükmedilen Adli Para Cezasını Ödememesi/Cezanın 9 gün Hapse Çevrilmesi - Cezasının Konutunda Çektirilmesine Karar Verileceği )
HÜKÜMLÜNÜN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA RAPOR ALDIRILMASI ( 65 Yaşını Bitiren Sanığın Cezasının Konutunda Çektirilmesi İçin Rapor Alma Zorunluluğun Yürürlükten Kaldırıldığı - Rapor Alınmayacağı )"
Y8.CD24.10.2007E. 2007/9454 K. 2007/7248"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın 1 Yıl Süre İle Denetim Altına Alınmasına Karar Verildiği - 5237 S.K. Md. 51/4'te Bulunmayan Ateşli Kesici ve Delici Aleti Taşımaktan Men Edilmesi Kararı Verilemeyeceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - 5237 S.K. Md. 51/4'te Bulunmayan Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Ateşli Kesici ve Delici Aleti Taşımaktan Men Edilmesi Kararı Verilemeyeceği )
DENETİM SÜRESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığın 1 Yıl Süre İle Denetim Altına Alınmasına Karar Verildiği - 5237 S.K. Md. 51/4'te Bulunmayan Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Ateşli Kesici ve Delici Aleti Taşımaktan Men Edilmesi Kararı Verilemeyeceği )
ATEŞLİ KESİCİ VE DELİCİ ALET TAŞIMAKTAN MEN EDİLME ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık/Sanığın 1 Yıl Süre İle Denetim Altına Alınmasına Karar Verildiği - 5237 S.K. Md. 51/4'te Bulunmayan Kararın Verilemeyeceği )"
Y8.CD7.11.2007E. 2006/7914 K. 2007/7431"KASTEN YANGIN ÇIKARMA ( Sanığın Mağdura Ait Konuta Yakarak Zarar Verme Eylemi 5237/m.44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-A Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura Ait Konuta Yakarak Zarar Verme Eylemi 5237/m.44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-A Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( Kasten Yangın Çıkarma - Sanığın Mağdura Ait Konuta Yakarak Zarar Verme Eylemi 5237/m.44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-A Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )"
Y8.CD8.11.2007E. 2006/7647 K. 2007/7493"İZİNSİZ SİLAH TAŞIMAK ( Eşine Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahı Taşırken Yakalanan Sanığın Eyleminin Atılı Suçu Oluşturması )
SİLAH RUHSATI ( Silah Satın Alma Belgesinin MKE Kurumundan Alınacak Silaha İlişkin Olması Nedeniyle Eylemin İzinsiz Silah Taşımak Suçunu Oluşturması )"
Y8.CD12.11.2007E. 2006/6171 K. 2007/7568"KASTEN YANGIN ÇIKARMAK ( Mala Zarar Vermenin Nitelikli Halleri - Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi )
MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HALLERİ ( Suçun Yakarak Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi - Kasten Yangın Çıkarma )
SUÇLARIN İÇTİMAI ( Fikri İçtima - Sanığın Müştekiye Ait İşyerine Yakarak Zarar Verme Eyleminin 5237 S.K. Md. 44 Uyarınca Aynı Yasa'nın 151/1 ve 152/2-a Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Müştekiye Ait İşyerine Yakarak Zarar Verme Eyleminin Bu Nitelikte Değil Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hallerinden Olduğu )"
Y8.CD12.11.2007E. 2006/9344 K. 2007/7575"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Sanığın İki Sandıkta Oy Kullanma Eylemi - Mükerrer Oy Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
MÜKERRER OY KULLANMA SUÇU ( Sanığın İki Sandıkta Oy Kullanma Eylemi - Ayrıca Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt Nedeni İle Cezalandırılamayacağı )
SEÇMEN KÜTÜĞÜNE BİRDEN FAZLA KAYIT ( Sanığın İki Sandıkta Oy Kullanma Eyleminin Mükerrer Oy Kullanma Suçunu Oluşturduğu - Ayrıca Bu Nedenle Cezalandırılamayacağı )"
Y8.CD23.11.2007E. 2007/8616 K. 2007/8160"DIŞ BAĞLANTI VERİLERİ ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesi - 5271 S.K. Md. 135 Kapsamında Olmadığı/Hakim Kararı Gerekmediği )
HAKİM KARARI ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesi - Hakim Kararı Gereken İşlerden Olmadığı )
İLETİŞİMİN DİNLENMESİ ( Dinleme Kayda Alma Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Bu Kapsamda Olduğu - Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Tespitinin Bu Kapsamda Olmadığı/Hakim Kararı Gerekmediği )
TELEFON ARAMALARINA DAİR BİLGİ ELDE EDİLMESİ ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin - Hakim Kararı Gerekmediği/5271 Md. 135 Kapsamında Olmadığı )
TELEFON DİNLENMESİ VE KAYDA ALMA ( 5271 S.K. Md. 135'e Tabi Olduğu - Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesinin Bu Kapsamda Olmadığı/Hakim Kararı Gerekmediği )
ZOR VE TEHDİTLE ÇEK VE SENET TAHSİLATI YAPMA SURETİYLE ÖRGÜT KURMAK ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesi - 5271 S.K. Md. 135 Kapsamında Olmadığı/Hakim Kararı Gerekmediği )"
Y8.CD28.11.2007E. 2006/7810 K. 2007/8386"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Seçim İşlerinde Doğrudan Görevli Olmayan Sanık Muhtarın Kasabada Oturmayan Şahıslar Adına Seçimle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Seçmen Yeni Kayıt Formu ve Seçmen Bilgileri Değişiklik Formundaki İkamet Adreslerini Onaylama Eylemi )
SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK ( Seçim İşlerinde Doğrudan Görevli Olmayan Sanık Muhtarın Kasabada Oturmayan Şahıslar Adına Seçimle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Seçmen Yeni Kayıt Formu ve Seçmen Bilgileri Değişiklik Formundaki İkamet Adreslerini Onaylama Eylemi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan 5237 Sayılı Yasa'nın 204/2. Maddesinde Düzenlendiği Anlaşılmakla Sanık Hakkında Lehe Yasanın Belirlenip Uygulanması Gerektiği )"
Y8.CD29.11.2007E. 2006/7750 K. 2007/8422"EL BOMBASI BULUNDURMA SUÇU ( Sanıkta Yakalanan İki Adet El Bombasının Miktarı İtibariyle Vehamet Sınırında Olmasa da Nitelik İtibariyle Önemsiz Sayılamacağı - Sanık Hakkında 765 Sayılı TCK'nun 264/5-1 Sayılı Maddesi Uyarınca Ceza Tayini Gereği )
ÖNEMSİZ SAYIDA VEYA VEHAMET SINIRINDA EL BOMBASI ( El Bombası Bulundurma Suçu - Sanıkta Yakalanan İki Adet El Bombasının Miktarı İtibariyle Vehamet Sınırında Olmasa da Nitelik İtibariyle Önemsiz Sayılamayacağı )"
Y8.CD3.12.2007E. 2007/11590 K. 2007/8524"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU KAPSAMINDA BULUNMAYAN TABANCA ( Ateşleme İğnesi ve İğne Yayı Bulunmayan Otomatik Tabanca/Suçta Kullanılmadığı Gerekçesiyle Sahibine İade Edilemeyeceği - Müsaderesine Karar Verileceği )
TABANCA MÜSADERESİ ( Ateşleme İğnesi ve İğne Yayı Bulunmayan Otomatik Tabanca/Arızasının Silah Ustasının Müdahalesi İle Giderilebileceği - Müsadere Yerine Silah Sahibine Geri Verilmesi Kararı Verilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLARIN ÇALIŞAMAZ DURUMA GETİRİLMESİ ( Ateşleme İğnesi ve İğne Yayı Bulunmayan Otomatik Tabanca/Arızasının Silah Ustasının Aletli ve Parça Katkılı Müdahalesi İle Giderilebileceği - Müsadere Yerine Silah Sahibine Geri Verilmesi Kararı Verilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Özel Nitelikte Yapılmış Ateşli Silah Fişeklerini Atar Hale Getirilmiş Yarı Otomatik Arızalı Tabanca - Kanun Kapsamında Olmamasına Rağmen Müsaderesine Karar Verileceği )
TABANCANIN SAHİBİNE İADESİ ( Özel Nitelikte Yapılmış Ateşli Silah Fişeklerini Atar Hale Getirilmiş Yarı Otomatik Arızalı Tabanca - Arızasının Silah Ustasının Aletli ve Parça Katkılı Müdahalesi İle Giderilebileceği /Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD3.12.2007E. 2007/9222 K. 2007/8495"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )
ÖRGÜT ÜYESİ OLMA VE FUHUŞ SUÇLARI ( Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( 6136 SK'ya Aykırılık/Örgüt Üyesi Olma ve Fuhuş Suçları - Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD5.12.2007E. 2006/8602 K. 2007/8649"ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI ( Sanık Hakkında Hapis Cezasından Çevrilerek Tayin Olunan ve Doğrudan Tayin Edilen Adli Para Cezasının Toplanamayacağı - Ayrı Ayrı İnfazına Hükmedilmesi Gereği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Çevrilerek Tayin Olunan Adli Para Cezası ve Doğrudan Tayin Edilen Adli Para Cezasının Toplanamayacağı - Ayrı Ayrı İnfazına Hükmedilmesi Gereği )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 S.K.'da Düzenlenmediği - Sanık Hakkında Hapis Cezasından Çevrilerek Tayin Olunan ve Doğrudan Tayin Edilen Adli Para Cezasının Toplanamayacağı )"
Y8.CD10.12.2007E. 2006/6751 K. 2007/8810"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS ( Yasadışı Yollardan Türkiye'ye Getirilmiş Yabancı Kişileri Yunanistan'a Götürmek Amacıyla Yola Devam Ettiği Sırada Yabancıları Aldığı İlçe Çıkışında Kolluk Güçlerince Yakalanmak )
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( İstemin Taksitlendirmeyi de Kapsadığı - Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKSİTLENDİRME ( Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması İstemin Taksitlendirmeyi de Kapsadığı - Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD10.12.2007E. 2006/8613 K. 2007/8808"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tayin Edilen Temel Adli Para Cezasının 450 YTL.'den Fazla Olamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu - Ruhsatsız Silah Taşımak )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Tayin Edilen Temel Adli Para Cezasının 450 YTL.'den Fazla Olamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )"
Y8.CD17.12.2007E. 2007/8611 K. 2007/9047"FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın İşlediği Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi Nedeniyle Fikri İçtima Kuralı Gereğince En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulması Gerektiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması )
EN AĞIR CEZAYI GEREKTİREN FİİLDEN HÜKÜM KURULMASI ( Sanığın İşlediği Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi Nedeniyle Fikri İçtima Kuralı Gereğince )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Bilinçli Taksirle Yaralama ve Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçlarından Açılan Davalarda Fikri İçtima Kuralı Gereğince En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA VE KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Açılan Davalarda Fikri İçtima Kuralı Gereğince En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Hüküm Kurulması Gerektiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması )"
Y8.CD15.1.2008E. 2006/10083 K. 2008/97"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Üç Mağdura Karşı Suçun İşlenmesine Rağmen Tek Bir Ceza Verilmesi )
EKSİK CEZA TAYİNİ ( Üç Mağdura Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Dava Açılmasına Rağmen Tek Bir Ceza Verilmesi )
MAĞDUR SAYISI KADAR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Sanıkların Üç Mağdura Karşı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu İşlemeleri )"
Y8.CD15.1.2008E. 2006/8944 K. 2008/83"GÖÇMEN KAÇAKLIĞI SUÇU ( Yunanistan'a Gitmek İsteyen Göçmenleri Kamyonetle İstanbul İlinden Alarak Yola Çıkarma Eylemi )
TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN GÖÇMEN KAÇAKLIĞI SUÇU ( Yunanistan'a Gitmek İsteyen Göçmenleri Kamyonetle İstanbul İlinden Alarak Yola Çıktıktan Sonra Kolluk Tarafından Yakalanması )"
Y8.CD15.1.2008E. 2006/9465 K. 2008/82"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Teşebbüs Halinde Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağına İlişkin 765 Sayılı TCK Hükmünün 5237 Sayılı TCK'da Yer Almadığından Suça Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs Halinde Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağına İlişkin 765 Sayılı TCK Hükmünün 5237 Sayılı TCK'da Yer Almadığından Suça Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
TAMAMLANMIŞ SUÇ GİBİ CEZALANDIRMA ( Göçmen Kaçakçılığı Suçuna Teşebbüs Halinde Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağına İlişkin 765 Sayılı TCK Hükmünün 5237 Sayılı TCK'da Yer Almadığından Suça Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
GÖÇMENLERİN YURT DIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağına İlişkin 765 Sayılı TCK Hükmünün 5237 Sayılı TCK'da Yer Almadığından Suça Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( 765 Sayılı TCK'nun ve 5237 Sayılı TCK'nun Bir Bütün Halinde 5252 Sayılı Yasanın 9/3. Madde ve Fıkrası Uyarınca Ayrı Ayrı Uygulanarak Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Göçmen Kaçakçılığı )"
Y8.CD15.1.2008E. 2006/9727 K. 2008/84"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETME ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Gerektiği )
UZLAŞMA ( Sanığın Kasıtlı Suçtan Kesinleşmiş Mahkumiyetinin Olması ve Atılı Suçun Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Suç Olması Nedeniyle Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Gerektiği - Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Gerektiği )
GENEL GÜVENLİĞİN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme - Sanığın Kasıtlı Suçtan Kesinleşmiş Mahkumiyetinin Olması ve Atılı Suçun Genel Güvenliği Tehlikeye Sokan Suç Olması Nedeniyle Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı"
Y8.CD16.1.2008E. 2006/7945 K. 2008/153"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Dava Konusu Bıçağın 6136 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
BIÇAĞIN SİLAH NİTELİĞİ ( 6136 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet - Dava Konusu Bıçağın 6136 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahlardan Olup Olmadığı Konusunda Alınması Gerektiği )"
Y8.CD17.1.2008E. 2006/10341 K. 2008/264"PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Tüm Aşamalarda Verdiği Paraların Sahte Olmadığını Sahte Paraların Başka Kişiler Tarafından Verilmiş Olabileceğini Savunması ve Aleyhine Başkaca Delil Bulunamamış Olması )
KESİN VE İNANDIRICI DELİL ( Sanığın Tüm Aşamalarda Verdiği Paraların Sahte Olmadığını Sahte Paraların Başka Kişiler Tarafından Verilmiş Olabileceğini Savunması ve Aleyhine Başkaca Delil Bulunamamış Olması Nedeniyle Beraatinin Gerekmesi )"
Y8.CD21.1.2008E. 2006/8906 K. 2008/332"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Şehir Merkezinde Evinin Önünde Ruhsatsız Tabancasıyla Havaya 4-5 El Ateş Eden Sanığın Eyleminde Suçun Oluştuğu )
RUHSATSIZ TABANCASIYLA HAVAYA ATEŞ ETME ( Şehir Merkezinde Evinin Önünde Ruhsatsız Tabancasıyla Havaya 4-5 El Ateş Eden Sanığın Eyleminde Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )
LEHE HÜKMÜN TESPİTİ ( Önceki ve Sonraki Kanunların İlgili Bütün Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Belirleneceği - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Şehir Merkezinde Evinin Önünde Ruhsatsız Tabancasıyla Havaya 4-5 El Ateş Eden Sanığın Eyleminde Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )"
Y8.CD21.1.2008E. 2006/9298 K. 2008/283"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Temel Ceza Tayini ve Cezanın Ertelenmesi İle Çelişen Bir Gerekçe İle 5395 S.K.'nun Uygulanması Talebinin Reddinin Bozmayı Gerektireceği )
GEREKÇENİN ÇELİŞMESİ ( Temel Ceza Tayini ve Cezanın Ertelenmesi İle Çelişen Bir Gerekçe İle 5395 S.K.'nun Uygulanması Talebinin Reddinin Bozmayı Gerektireceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması )"
Y8.CD22.1.2008E. 2006/9623 K. 2008/362"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği - Hürriyeti Tahdit )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Müdahilleri Tehditle Büroda Tuttuktan Sonra Salıvereceklerini Söyleyerek Sanık İle Araca Bindirdikleri Müdahillerin Kolluğa Şikayetçi Olması Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
TEHDİT ( Sanıkların Müdahilleri Tehditle Büroda Tuttuktan Sonra Salıvereceklerini Söyleyerek Sanık İle Araca Bindirdikleri Müdahillerin Kolluğa Şikayetçi Olması Nedeniyle Hürriyeti Tahdit Suçunun Oluştuğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 Sayılı Kanunun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddeleri Uyarınca Sanıkların Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD28.1.2008E. 2006/10422 K. 2008/572"PARADA SAHTECİLİK ( Asker Olan Sanığa Birliğinin Nizamiye Kapısı Yakınındaki Tel Örgülerin Yanında Satılan Cep Telefonu Karşılığı Alınan Sahte Paralar-Cep Telefonunun Sanıkta Ele Geçirilmemiş Olması )
ASKER OLAN SANIĞIN ALDIĞI CEP TELEFONU KARŞILIĞINDA VERDİĞİ PARANIN SAHTE OLMASI ( Asker Sanıkta Telefonun Bulunamamış Olması )"
Y8.CD29.1.2008E. 2006/9207 K. 2008/624"KORKU KAYGI VE PANİK YARATACAK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Onbeş Yaşından Küçük Sanığın Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediğinin Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Onbeş Yaşından Küçük Sanığın Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediğinin Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği )
FARİK VE MÜMEYYİZLİK RAPORU ( Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği - Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Silahla Ateş Etmek )
SUÇUN HUKUKİ ANLAM VE SONUÇLARINI ALGILAMA VE DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİ ( Onbeş Yaşından Küçük Sanığın Ceza Sorumluluğunu Kaldıracak Bir Durumun Bulunup Bulunmadığının Uzman Bilirkişi Raporu İle Saptanması Gerektiği )"
Y8.CD30.1.2008E. 2006/9858 K. 2008/658"KİŞİYİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Müştekinin 4-5 Saat Sürekli Olarak Sanık Tarafından Dövülüp Alıkonulduğunu İfade Etmesi )
İNFAZ SÜRESİNCE YOKSUN BIRAKILMA HALİ ( Velayet Vesayet Veya Kayyımlığa Ait Hakların Koşullu Salıverilmeye Kadar Kısıtlanması Yerine Bunlardan İnfaz Süresince Yoksun Bırakılma Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
EKSİK SORUŞTURMA ( Sanığın Müştekiyi Alıkoyup Dövdüğü Hususlarının Yeterince Araştırılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD7.2.2008E. 2007/16693 K. 2008/1917"SİLAHLA KASTEN YARALAMA ( 11 - 15 Yaş Grubundaki Sanık - Suçun Şikayete Tabi Olmadığı ve Nitelikli Hal Olduğu/Uzlaşmaya Tabi Olamayacağı )
KASTEN YARALAMA ( Silahla/Yaşı Küçük Sanık - Suçun Nitelikli Hali Olduğu ve Şikayete Tabi Olmadığı/Uzlaşma Uygulanamayacağı )
UZLAŞMA ( Silahla Kasten Yaralama/Yaşı Küçük Sanık - Suçun Şikayete Tabi Olmadığı ve Nitelikli Hal Olduğu/Uzlaşmaya Tabi Olamayacağı )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Sanığın 11- 15 Yaş Grubunda Olduğu/Silahla Kasten Yaralama - Uzlaşma Uygulanamayacağı )"
Y8.CD7.2.2008E. 2008/1054 K. 2008/801"İDDİANAMENİN İADESİ ( Şüphelinin İfadesinin Alınmaması İddianamenin İadesi Nedeni Olarak Görülmediği )
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMAMASI ( İddianamenin İadesi Nedeni Olarak Görülmediği )"
Y8.CD11.2.2008E. 2006/11044 K. 2008/835"TAŞIMA RUHSATI İPTAL EDİLEN TABANCA ( Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşıma Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın Zoralımı - Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği )
TABANCANIN TAŞIMA RUHSATININ İPTAL EDİLMESİ ( Zoralımına İlişkin Talep Üzerine Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılıp Sonuca Bağlanması Gerektiği ) "
Y8.CD14.2.2008E. 2006/10604 K. 2008/978"BİREYSEL SATIŞ ( Sanığın İki Adet Tabancayı Sattığı Sırada Kolluk Tarafından Yakalanması Eyleminin Bireysel Satış Olarak Düşünülemeyeceği - 6136 Sayılı Kanun'a Aykırılık )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın İki Adet Tabancayı Sattığı Sırada Kolluk Tarafından Yakalanması Eyleminin Bireysel Satış Olarak Düşünülemeyeceği )"
Y8.CD25.2.2008E. 2007/13484 K. 2008/1110"VEKALET ÜCRETİ ( Beraat Eden Sanıklar Vekalet İle Temsil Edildiğinden Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesinin Yerinde Olduğu )
BERAAT EDEN SANIKLARA ÜCRETİ VEKALET ÖDENMESİ ( Hazineden Alınarak - Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği )
CEZA YARGILAMASI ( Beraat Eden Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği - Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesinin Yerinde Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Maktu Ücreti Vekaletin Hazineden Alınarak Sanıklara Verilmesi - Beraat Eden Sanıkların Vekalet İle Temsil Edildiği ) "
Y8.CD28.2.2008E. 2006/10207 K. 2008/1176"PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Benzin Parasını Ödeyen Sanığın Sahte Parayı Taşıyan Diğer Sanıktan Parayı Aldığının ve Her İki Sanığın Birlikte Hareket Etmiş Olmaları Nedeniyle Suçun İşlendiğinin Sabit Olması )
SAHTECİLİĞİN BİLİNMESİ ( Benzin Parasını Ödeyen Sanığın Sahte Parayı Taşıyan Diğer Sanıktan Parayı Aldığı ve Her İki Sanığın Birlikte Hareket Etmiş Olmaları Nedeniyle Sahteciliği Bilmemenin Mümkün Olmaması )"
Y8.CD28.2.2008E. 2008/389 K. 2008/1180"PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Diğer Sanıkların İçerisinde Bulunduğu Araçta Bulunmaktan Başka Üzerine Atılı Parada Sahtecilik Suçunu İşlediğine Dair Cezalandırılmasını Gerektirir Yeterlilikte Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi )
MÜSADERE ( Müsaderesine Karar Verilen Paraların İncelenmesi-T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Sanıklarda Ele Geçen Sahte Para Miktarı Karşısında Hak ve Nesafet Kuralları İle Orantılılık Ölçütü Gözardı Edilerek Sanıkların Hapis Cezalarının Fazla Tayini )"
Y8.CD29.2.2008E. 2006/11214 K. 2008/1251"SİLAH RUHSATINI YENİLETMEMEK ( C. Savcılığınca Müsaderesinin İstenmesi/Hükmedilmesi - Sarfına Sebebiyet Vermediği Bilirkişi Ücretinin Sanığa Yükletilemeyeceği )
MÜSADERE DAVASINDA BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Sanık Sarfına Sebebiyet Vermediğinden Yükletilemeyeceği - Ruhsatnamesi Dolan ve Bu Sürede Ruhsatını Yeniletmeyene Ait Silah )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Ruhsatnamesi Dolan ve Bu Sürede Ruhsatını Yeniletmeyene Ait Silahın C. Savcılığınca Müsaderesinin İstenmesi/Hükmedilmesi - Sarfına Sebebiyet Vermediği Bilirkişi Ücretinin Sanığa Yükletilemeyeceği ) "
Y8.CD3.3.2008E. 2006/10550 K. 2008/1364"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yabancı Uyruklu Mağdurenin Pasaportunu Zorla Alarak Yerleştirilen Evden Dışarı Çıkmasına Engel Olunması ve Cebir ve Tehdit ile Fuhuşa Yöneltilmesi )
FUHUŞ ( Yabancı Uyruklu Mağdurenin Pasaportunu Zorla Alarak Yerleştirilen Evden Dışarı Çıkmasına Engel Olunması ve Cebir ve Tehdit ile Fuhuşa Yöneltilmesi )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Yabancı Uyruklu Mağdurenin Pasaportunu Zorla Alarak Yerleştirilen Evden Dışarı Çıkmasına Engel Olunması ve Cebir ve Tehdit ile Fuhuşa Yöneltilmesi )"
Y8.CD6.3.2008E. 2006/9375 K. 2008/1660"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( 765 Sayılı Yasada Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağı Hükmüne Karşılık 5237 Sayılı TCK'nunda Böyle Bir Düzenleme Bulunmayıp Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
TEŞEBBÜS ( 765 Sayılı Yasada Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüsün Tamamlanmış Suç Gibi Cezalandırılacağı Hükmüne Karşılık 5237 Sayılı TCK'nunda Böyle Bir Düzenleme Bulunmayıp Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Teşebbüsün Olanaklı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs - 765 ve 5237 Sayılı Yasanın Olaya Bütün Olarak Uygulanıp Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )"
Y8.CD13.3.2008E. 2007/878 K. 2008/2150"KENDİLİĞİNDEN HAK ALMA SUÇU ( Sanıkların Paralarını Alabilmek İçin Müdahilin Oğlunu Kaçırıp İki Gün Evde Tutmaları Şeklindeki Eylemlerinin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunu Oluşturması )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların Paralarını Alabilmek İçin Müdahilin Oğlunu Kaçırıp İki Gün Evde Tutmaları Şeklindeki Eylemleri )
GENEL KAST ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Özel Kasta Gerek Olmayıp Genel Kastla da İşlenebilmesi )"
Y8.CD17.3.2008E. 2007/2007 K. 2008/2269"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Değişik 5271 S.K. Md. 231'deki Koşulların Varlığı Halinde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu )
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Değişik 5271 S.K. Md. 231'deki Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu ) "
Y8.CD19.3.2008E. 2008/1883 K. 2008/2722"ESASLI TAMİRAT ( Tabancanın Tetiği Horoza Bağlanan Düzeneğinin Olmadığı Basit Müdahaleyle Olmayıp Ustalık Gerektiren Bir Arızası Olduğu - Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Zabıtaya Teslimine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
MÜSADERE ( Tabancanın 5095 ve 765 ve 5237 Sayılı Kanun Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Zabıtaya Teslimine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
TABANCANIN ARIZALI OLMASI ( Tetiği Horoza Bağlanan Düzeneğinin Olmadığı Basit Müdahaleyle Olmayıp Ustalık Gerektiren Bir Arızası Olduğu - Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Zabıtaya Teslimine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Tabancanın Tetiği Horoza Bağlanan Düzeneğinin Olmadığı Basit Müdahaleyle Olmayıp Ustalık Gerektiren Bir Arızası Olduğu - Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD24.3.2008E. 2006/8661 K. 2008/2761"KARAR BAŞLIĞINA SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİNİN YAZILMAMASI ( CMK. Md. 232'ye Aykırılık )
KARAR BAŞLIĞINDA TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMEMESİ ( CMK. Md. 232'ye Aykırılık )
YAŞI KÜÇÜK SANIK ( Çocuk Koruma Kanunu Md. 23'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Bozma Nedeni )"
Y8.CD24.3.2008E. 2007/611 K. 2008/2781"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Muhtar Olan Sanığın Elektrik Kesilmesine Neden Olan Mağdurlar Kaçarken Arkalarından Bir Çok Kez Ateş Etmesi )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK TARZDA ATEŞ ETME ( Muhtar Olan Sanığın Elektrik Kesilmesine Neden Olan Mağdurlar Kaçarken Arkalarından Bir Çok Kez Ateş Etmesi )"
Y8.CD25.3.2008E. 2007/10501 K. 2008/2801"İNSAN TİCARETİ ( Mağdurenin Zorla Evde Barındırılıp Konsomatris Olarak Cebir Şiddet ve Tehdit Uygulanarak Çalıştırılması )
ZORLA ÇALIŞTIRMA ( Mağdurenin Zorla Evde Barındırılıp Konsomatris Olarak Cebir Şiddet ve Tehdit Uygulanarak Çalıştırılmasının İnsan Ticareti Suçunu Oluşturması )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu )"
Y8.CD28.3.2008E. 2008/3755 K. 2008/3044"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi İle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223. Maddesinde Fiili İşlediği Sırada Oniki Yaşını Doldurmamış Olan Çocuklar Hakkında Verilecek Kararın Gösterildiği )
ONİKİ YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUK SANIK ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Belirlenmiş Bulunduğu Hakkında "Ceza Verilmesine Yer Olmadığı" Kararı Verilen Kişilerin Sadece Kendi Kusurlarından İleri Gelen Giderlerden Sorumlu Tutulabilecekleri )
ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Belirlenmiş Bulunduğu Hakkında "Ceza Verilmesine Yer Olmadığı" Kararı Verilen Kişilerin Sadece Kendi Kusurlarından İleri Gelen Giderlerden Sorumlu Tutulabilecekleri )"
Y8.CD15.4.2008E. 2007/952 K. 2008/4070"FUHUŞA TAHRİK ( Sanıkların Fuhuş Yapmak İçin Kendi Rızasıyla Türkiye'ye Giriş Yapan 21 Yaşını Bitirmiş Mağdurelerin Yurtta Kalmalarına İmkan Sağlama - Fuhuşla Mücadele Tüzüğü Kapsamında Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İNSAN TİCARETİ ( Mağdureler Üzerinde Cebir ve Şiddet veya Tehdit veya Nüfuz İcrası Yahut Hile Kullanıldığı Yolunda İddia ve Delil de Bulunmadığından 765 Sayılı TCK'nun 436. Maddesinde Tanımlanan Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
SAHTE NÜFUS CÜZDANI TANZİM ETME ( Sanıkların Fuhuş Yapmak İçin Kendi Rızasıyla Türkiye'ye Giriş Yapan 21 Yaşını Bitirmiş Mağdurelerin Turist Vizelerinin Bitmesi Üzerine Sahte Kimlik Temin Etmek Suretiyle Yurtta Kalmalarına İmkan Sağladıkları )
FUHUŞLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ ( Mağdureler Üzerinde Cebir ve Şiddet veya Tehdit veya Nüfuz İcrası Yahut Hile Kullanıldığı Yolunda İddia ve Delil de Bulunmadığından 765 Sayılı TCK'nun 436. Maddesinde Tanımlanan Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - Tüzük Kapsamında Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD17.4.2008E. 2006/10607 K. 2008/4350"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bıçakların Çekicinin İçerisinde Yatağın Altında Bulunan Dolapların İçerisinde Saklandığının Bildirilmesi Karşısında Araç Maliki Limitet Şirketi Adına Kayıtlı Çekicinin Ruhsat Sahibine İadesi Gereği )
ARACIN ZORALIMINA KARAR VERİLMESİ ( Verilebilmesi İçin Bıçakların Taşınmasına Özgülenmesinin Zorunlu Bulunması ya da Araçta Özel Zula Yerlerinin Bulunması Gerektiği )
ARAÇTA BIÇAK SAKLANMASI ( Aracın Zoralımına Karar Verilebilmesi İçin Bıçakların Taşınmasına Özgülenmesinin Zorunlu Bulunması ya da Araçta Özel Zula Yerlerinin Bulunması Gerektiği )"
Y8.CD17.4.2008E. 2008/1439 K. 2008/4370"PARADA SAHTECİLİK ( Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesi İle 5320 S.Y'nın 17. Md. İle İlgili Yönetmelik Gereği T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmek Gerektiği )
MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesi İle 5320 S.Y'nın 17. Md. İle İlgili Yönetmelik Gereği T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmek Gerektiği )"
Y8.CD28.4.2008E. 2007/441 K. 2008/4538"TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Davranışları Cezanın Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Mahkemece Değerlendirilmeden Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
CEZADA İNDİRİM ( 5237 S.K. Md. 62'ye Göre Takdiri İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı Değerlendirilmeden Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD28.4.2008E. 2007/4604 K. 2008/4534"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETME ( Kurusıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme - İşlevine Uygun Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan Kurusıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi/İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
ZORALIM ( Korku Kaygı veya Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etme - İşlevine Uygun Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan Kurusıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eyleminde Kurusıkı Tabancanın da İadesi Gerektiği )"
Y8.CD28.4.2008E. 2007/508 K. 2008/4554"LEHE YASANIN BELİRLENMESİ ( Olaya 765 ve 5237 s. TCK.'lar Bir Bütün Halinde Uygulanarak Bulunacak Sonuç Cezalara Göre Tespiti Gereği - Salt Temel Cezayı Düzenleyen Hükümler Karşılaştırılarak Uygulama Yapılamayacağı )
TEMEL CEZA ( Lehe Yasa Belirlenmesi/Salt Temel Cezayı Düzenleyen Hükümler Karşılaştırılarak Uygulama Yapılamayacağı - 765 ve 5237 s. TCK.'lar Bir Bütün Halinde Uygulanarak Bulunacak Sonuç Cezalara Göre Tespiti Gereği )"
Y8.CD1.5.2008E. 2006/10485 K. 2008/4809"YEDİEMİNLİĞİ SUİSTİMAL SUÇU ( Başka Bir Suçtan Hükümlülüğüne Karar Verilen Sanığın Adli Sicil Kaydında Yedieminliği Suistimalden İlam Bulunduğu - Suç Kabahat Olarak Yeniden Düzenlendiğinden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu - Başka Bir Suçtan Hükümlülüğüne Karar Verilen Sanığın Adli Sicil Kaydında Yedieminliği Suistimalden İlam Bulunduğu/Kabahat Olarak Yeniden Düzenlendiği )"
Y8.CD1.5.2008E. 2006/10487 K. 2008/4810"ANTİKA SİLAH NİTELİĞİ ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Tabancanın Antika Olup Olmadığının Kriminal Polis Laboratuvarına Gönderilerek Saptanması Gereği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tabancanın Antika Olup Olmadığının Kriminal Polis Laboratuvarına Gönderilerek Saptanmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Saptanması Gereği )"
Y8.CD1.5.2008E. 2006/10492 K. 2008/4811"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hüküm Fıkrasında Temyiz Süresinin Gösterilmemiş Olması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Hüküm Fıkrasında Temyiz Süresi Gösterilmemişse Sonradan Yapılan Temyizin de Süresinde Olduğunun Kabulü )"
Y8.CD8.5.2008E. 2007/1862 K. 2008/5276"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Yabancı Uyruklu Mağdureleri Para Karşılığı Fuhuş İçin Tedarik Ettiklerinden Suçun Oluştuğu - Fuhuş Yaptırmak Maksadıyla İnsan Ticareti Suçunun Düzenlendiği 5237 Sayılı Yasa'nın Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığı )
FUHUŞ YAPTIRMAK ( 21 Yaşını Bitirmiş Mağdureyi Cebir ve Şiddet Kullanarak Fuhuş İçin Tedarik - Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Yabancı Uyruklu Mağdureleri Para Karşılığı Fuhuş İçin Tedarik Ettiklerinden Suçun Oluştuğu )
İNSAN TİCARETİ YAPMAK ( Fuhuş Yaptırmak Maksadıyla İnsan Ticareti Suçunun Düzenlendiği 5237 Sayılı Yasa'nın Suç Tarihinde Yürürlükte Olmadığının Gözetileceği )
PARA KARŞILIĞI FUHUŞ İÇİN TERARİK ( 21 Yaşını Bitirmiş Mağdureyi Cebir ve Şiddet Kullanarak - Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Yabancı Uyruklu Mağdureleri Para Karşılığı Fuhuş İçin Tedarik Ettiklerinden Suçun Oluştuğu )"
Y8.CD8.5.2008E. 2007/607 K. 2008/5241"MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmesi - Cezanın İnfazından Sonra Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmemesi Gerektiği )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Adli Para Cezasına Hükmedildikten Sonra Tedbirin Uygulanacağının Belirtilmemesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASI ( Adli Para Cezasına Hükmedilmesi - Mahkumiyet Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilememesi Gerektiği )
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK ( Mükerrirler Hakkında Hükmolunan "Adli Para Cezasının" İnfazına İlişkin Bir Düzenleme Olmayışı )"
Y8.CD12.5.2008E. 2008/1885 K. 2008/5416"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Kendi Özündeki Biçimselliği Yanında Sürekli Suçlardan Olmasına Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle Davanın CMK'nın 223/7. Maddesi Uyarınca Reddi Gereği )
EYLEMİN TEK SUÇ KABUL EDİLMESİ ( Ruhsatsız Silah Taşıma - Kendi Özündeki Biçimselliği Yanında Sürekli Suçlardan Olmasına Göre Davanın CMK'nın 223/7. Maddesi Uyarınca Reddi Gereği )
SÜREKLİ SUÇ ( Ruhsatsız Silah Taşıma/Kendi Özündeki Biçimselliği Yanında Sürekli Suçlardan Olmasına Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle Davanın CMK'nın 223/7. Maddesi Uyarınca Reddi Gereği - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma - Kendi Özündeki Biçimselliği Yanında Sürekli Suçlardan Olmasına Göre Eylemin Tek Suç Kabulü İle Davanın CMK'nın 223/7. Maddesi Uyarınca Reddi Gereği )"
Y8.CD12.5.2008E. 2008/6629 K. 2008/5420"C.BAŞSAVCISININ EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ( Yapılan İtiraz Üzerine Gereğinin Takdiri ve İfası İçin Kararın C.Başsavcılığına Gönderilmesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ( C.Başsavcılığınca Ek Kovuşturmaya Dair Verilen - Yapılan İtiraz Üzerine Gereğinin Takdiri ve İfası İçin Kararın C.Başsavcılığına Gönderilmesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı )
C.SAVCISININ KARARINA İTİRAZ ( Gereğinin Takdiri ve İfası İçin Kararın C.Başsavcılığına Gönderilmesinin Yasaya Uygun Bulunmadığı - Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığı Karar )"
Y8.CD20.5.2008E. 2007/1795 K. 2008/5908"SAHTECİLİK ( Suçun Kazı Kazan Biletlerinde Yapılması - Zamanaşımı Süresi )
KAZI KAZAN BİLETLERİNDE SAHTECİLİK ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıllık Olması )"
Y8.CD20.5.2008E. 2007/3229 K. 2008/5909"PARADA SAHTECİLİK ( Tefhimle Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmaması - Yasaya Aykırılığı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Tefhimle Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD26.5.2008E. 2007/3678 K. 2008/6166"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Müdafii Tayin Edilen Sanığın Temyizden Vazgeçmesinin Sonuç Doğurmaması )
TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Müdafii Tayin Edilen Sanığın Temyizden Vazgeçmesinin Sonuç Doğurmaması )"
Y8.CD26.5.2008E. 2007/751 K. 2008/6220"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşmasına Göre Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( 6136 Sayılı Kanun'a Aykırılık - Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşmasına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
PİŞMANLIK ( Suçu İşledikten Sonra Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Bir Kanaatin Oluşmasına Göre Cezanın Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD4.6.2008E. 2007/463 K. 2008/6855"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sorgu Esnasında Sanığa Yürürlükte Bulunan Yasadaki Haklar Yerine Yürürlükten Kalkan Haklarının Hatırlatılması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığın Savunmasını Vekil ile Birlikte Yapacağını Beyan Etmesine Rağmen Müdafii Tayin Edilmeksizin Beyanlarının Alınması )
MÜDAFİİ TAYİNİ ( Sanığın Savunmasını Vekil ile Birlikte Yapacağını Beyan Etmesine Rağmen Müdafii Tayin Edilmeksizin Beyanlarının Alınması-Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )"
Y8.CD5.6.2008E. 2007/2790 K. 2008/6945"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Kuru Sıkı Olarak Tabir Edilen Tabanca ile Yerleşik Yerde Ateş Etme Eyleminin Kabahatler Kanunu Kapsamına Girmesi )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Kuru Sıkı Olarak Tabir Edilen Tabanca ile Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi-Kabahat Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğinden İdari Yaptırım ile Cezalandırılmasının Gerekmesi )
ÇOCUK KORUMA KANUNUNA MUHALEFET ( Kuru Sıkı Olarak Tabir Edilen Tabanca ile Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi-Kabahat Olarak Değerlendirilmesi Gerektiğinden İdari Yaptırım ile Cezalandırılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD9.6.2008E. 2008/7782 K. 2008/7163"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Gecikmesinde Sakıncalı Hal Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Olayda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Keşif Yapılması Gerekeceğinin Düşünülmesinin İsabetsiz Olduğu )
KEŞİF ( Hakim Tarafından Yapılacağı - Hangi Olayda Keşif Yapılmasına İhtiyaç Duyulacağının Hakim veya Cumhuriyet Savcısınca Farklı Değerlendirilebileceği )
GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLER ( Gecikme Halinde Delilin Kaybolması ya da Değişmesi Söz Konusu Olacaksa ve Derhal Hakim Tarafından Keşif Yapılma Olanağı Bulunmuyorsa Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılması Gerektiği )
CUMHURİYET SAVCISININ YAPTIĞI KEŞİF ( Gecikme Halinde Delilin Kaybolması ya da Değişmesi Söz Konusu Olacaksa ve Derhal Hakim Tarafından Keşif Yapılma Olanağı Bulunmuyorsa Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılması Gerektiği - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık )"
Y8.CD10.6.2008E. 2008/8515 K. 2008/7240"İDDİANAMENİN İADESİ ( Suçun Sübutuna Etki Edebilecek Delil Toplanmadığı Şikayetçinin İddiaları Doğrultusunda Yeterli Soruşturma Yapılmadığı/İsabetsizlik Bulunmadığı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianamenin İadesi Kararı - Suçun Sübutuna Etki Edebilecek Delil Toplanmadığı Şikayetçinin İddiaları Doğrultusunda Yeterli Soruşturma Yapılmadığı/İsabetsizlik Bulunmadığı )
SUÇUN SÜBUTUNA ETKİ EDEBİLECEK DELİL TOPLANMAMASI ( İddianamenin İadesi Kararına İtirazın Bu Sebeple Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
ŞİKAYETÇİNİN İDDİALARI DOĞRULTUSUNDA YETERLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI ( İddianamenin İadesi Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı )"
Y8.CD16.6.2008E. 2008/8501 K. 2008/7600"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Gürültüye Neden Olma - Yasanın 18. Maddesi Gereğince Kabahatin Konusunu Oluşturan veya İşlenmesi Suretiyle Elde Edilen Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Halinde Karar Verilebileceği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Yasanın 18. Maddesi Gereğince Kabahatin Konusunu Oluşturan veya İşlenmesi Suretiyle Elde Edilen Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Halinde Karar Verilebileceği )
TABANCANIN İADESİ ( Kabahatin Konusunu Oluşturan veya İşlenmesi Suretiyle Elde Edilen Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Halinde Karar Verilebileceği - Kuru Sıkı Tabancanın İadesi Gerektiği )
EŞYANIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Kabahatin Konusunu Oluşturan veya İşlenmesi Suretiyle Elde Edilen Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Halinde Karar Verilebileceği - Kuru Sıkı Tabancanın İadesi Gerektiği )"
Y8.CD16.6.2008E. 2008/8503 K. 2008/7593"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Keşif Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı )
KEŞİF ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Keşif Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı )
GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLER ( Keşif Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
CUMHURİYET SAVCISI ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Keşifin Savcı Tarafından Yapılacağı )"
Y8.CD16.6.2008E. 2008/8505 K. 2008/7595"İDDİANAMENİN İADESİ ( Polis Memuru Bilirkişiden Alınan Rapora Göre Bıçağın 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İtirazın Kabulü Gerektiği - Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet )
POLİS MEMURU BİLİRKİŞİ ( Alınan Rapora Göre Bıçağın 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İddianamenin İadesine İlişkin İtirazın Kabulü Gerektiği )
BIÇAĞIN 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLMASI ( Polis Memuru Bilirkişiden Alınan Rapora Göre Bıçağın 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İddianamenin İadesine İlişkin İtirazın Kabulü Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Polis Memuru Bilirkişiden Alınan Rapora Göre Bıçağın 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İddianamenin İadesine İlişkin İtirazın Kabulü Gerektiği )"
Y8.CD23.6.2008E. 2007/562 K. 2008/7939"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkların Tüm Aşamalarda Tutarlı Savunma Yaptıkları/Suçu İşlediklerine Dair Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunamadığı - Beraat Kararı Verileceği )
TUTARLI SAVUNMA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık/Sanıkların Tüm Aşamalarda Tutarlı Savunma Yaptıkları - Suçu İşlediklerine Dair Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunamadığı/Beraat Kararı Verileceği )"
Y8.CD24.6.2008E. 2008/8510 K. 2008/7993"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Ödenmeyen Adli Para Cezasının Mahkumiyet Kararındaki Karşılığı Olan Gün Miktarınca Hapis Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASI ( Mahkumiyet Kararındaki Karşılığı Olan Gün Miktarınca Hapis Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği - Göçmen Kaçakçılığı )
ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hükümlü Tebliğ Edilen Ödeme Emri Üzerine Belli Süre İçinde Adli Para Cezasını Ödemez İse C. Savcısının Kararı İle Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapsedileceği )
ÖDEME EMRİ ( Hükümlü Tebliğ Edilen Ödeme Emri Üzerine Belli Süre İçinde Adli Para Cezasını Ödemez İse C. Savcısının Kararı İle Ödenmeyen Kısma Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapsedileceği )"
Y8.CD25.6.2008E. 2008/4957 K. 2008/8009"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkların Kanıtlanan Eylemlerinde Suçu Toplu Olarak İşlediklerinin Kabul Edilemeyeceği - Sanıkların Eylemlerinin 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Madde ve Fıkrasında Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
SUÇU TOPLU OLARAK İŞLEMEME ( Sanıkların Kanıtlanan Eylemlerinde Suçu Toplu Olarak İşlediklerinin Kabul Edilemeyeceği/Sanıkların Eylemlerinin 6136 Sayılı Yasanın 12/1. Madde ve Fıkrasında Düzenlenen Suçu Oluşturacağı - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
VELAYET VESAYET VEYA KAYYIMLIK ( Haklarından Koşullu Salıverilmeye Kadar Yoksun Bırakılmalarına Karar Verileceğinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
KOŞULLU SALIVERME ( Sanıklar Hakkında 53. Maddenin Uygulanmasına Karar Verilirken Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Haklarından İse Koşullu Salıverilmeye Kadar Yoksun Bırakılmalarına Karar Verileceği )"
Y8.CD25.6.2008E. 2008/5814 K. 2008/7994"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Davanın 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
RESMİ MEMURİYETİN GASBI ( Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımının Dolduğu - Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )
KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Resmi Memuriyetin Gasbı/Hürriyeti Tahdit - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu )
ZAMANAŞIMI ( Hürriyeti Tahdit - Davanın 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olup Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten İnceleme Tarihine Kadar Bu Sürenin Dolduğu/Kamu Davasının Düşürülmesi Gerektiği )"
Y8.CD2.7.2008E. 2006/5794 K. 2008/8442"SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Sanıkların Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetinden Yoksun ve Sandık Seçmen Listesine Kayıtlı Kişi Yerine Oy Verme Yerine Birlikte Giren Kardeşi Sanığa Oy Kullandırmalarında Suçun Oluşmadığı )
SEÇİM SUÇU ( Sanıkların Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetinden Yoksun ve Sandık Seçmen Listesine Kayıtlı Kişi Yerine Oy Verme Yerine Birlikte Giren Kardeşi Sanığa Oy Kullandırmalarında Suçun Oluşmadığı )
BAŞKASI YERİNE OY KULLANMA ( 298 Sayılı Kanuna Aykırılık - Sanıkların Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetinden Yoksun ve Sandık Seçmen Listesine Kayıtlı Kişi Yerine Oy Verme Yerine Birlikte Giren Kardeşi Sanığa Oy Kullandırmalarında Suçun Oluşmadığı )"
Y8.CD2.7.2008E. 2007/11080 K. 2008/8368"PARADA SAHTECİLİK ( Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Değerlendirme Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Değerlendirme Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
Y8.CD8.7.2008E. 2007/3644 K. 2008/8683"TAŞIMA RUHSATI İPTAL EDİLEN TABANCA ( Müsaderesi Talebinin Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE TALEBİ ( Taşıma Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanması Gerektiği )
TABANCA TAŞIMA RUHSATININ İPTALİ ( Müsaderesi Talebinin Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD9.7.2008E. 2008/3172 K. 2008/8807"KESİNLEŞMİŞ KARARLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Mümkün Olmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kesinleşmiş Kararlarda Mümkün Olmadığı )
LEHE HÜKÜMLERDEN YARARLANMA ( 5728 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Haklarındaki Hükümler Kesinleşenler Hakkında Aynı Yasa İle Değişik CMK. Md. 231/5 ve Devam Fıkralarının Uygulama Olanağının Bulunmadığı )"
Y8.CD15.7.2008E. 2008/1231 K. 2008/9056"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanık Hakkında Meraya Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı ve Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği - Aynı Yere 2. Tecavüzü Nedeniyle Açılan Davanın Yeni Bir Suç Oluşturacağı )
MERAYA TECAVÜZ ( Aynı Yere 2. Tecavüz Nedeniyle Açılan Davanın Yeni Bir Suç Oluşturması - Sanık Hakkında Açılan İlk Davada Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği )"
Y8.CD16.7.2008E. 2007/722 K. 2008/9237"PATLAYICI MADDE BULUNDURMA ( Sanığın Müdahilin Evinin Önündeki Boşluğa Patlayıcı Madde Atıp Patlatmak Suretiyle Müdahilin Evinin Camlarını Kırılmasına Sebebiyet Vermesi - Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Sanığın Müdahilin Evinin Önündeki Boşluğa Patlayıcı Madde Atıp Patlatmak Suretiyle Müdahilin Evinin Camlarının Kırılmasına Sebebiyet Vermesi )
FAİLİN KİŞİLİĞİ ( Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususların İrdelenmesi Gerektiği - Mala Zarar Verme )
TEHLİKELİ MADDE BULUNDURMAK ( İddianameye Konu Bu Suçtan Dolayı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasına Rağmen Hukuki Fazlalık Olacak Şekilde Aynı Suçtan C.Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
SUÇ DUYURSUNDA BULUNMA ( İddianameye Konu Tehlikeli Madde Bulundurmaktan Dolayı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasına Rağmen Hukuki Fazlalık Olacak Şekilde Aynı Suçtan C.Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD21.7.2008E. 2007/1307 K. 2008/9387"HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI ( Usulüne Uygun Olarak Kimliği ve Yemini Tespit Edilmeyen Bilirkişinin Hazırladığı Raporun Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Haksız Tutuklamaya İlişkin Tazminat Davasında Usulüne Uygun Olarak Kimliği ve Yemini Tespit Edilmeyen Bilirkişinin Hazırladığı Raporun Hükme Esas Alınamaması )"
Y8.CD28.7.2008E. 2008/1016 K. 2008/9423"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Mahsup İşleminin Yapılabilmesi İçin Tutuklu Kalınan Suçtan Verilen Kararın Kesinleşme Tarihinden Önce Bir Başka Suçun ya da Suçların İşlenmesinin Yeterli Olacağı )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN CEZA MAHKUMİYETİNDEN MAHSUBU ( Hüküm Kesinleşmeden Önce Gerçekleşen ve Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucu Doğuran Bütün Haller Nedeniyle Geçirilmiş Süreler Hükmolunan Hapis Cezasından İndirileceği )
MAHSUP İŞLEMİ ( Yapılabilmesi İçin Tutuklu Kalınan Suçtan Verilen Kararın Kesinleşme Tarihinden Önce Bir Başka Suçun ya da Suçların İşlenmesinin Yeterli Olacağı )
TUTUKLULUĞUN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCE BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ ( Mahsup İşleminin Yapılabilmesi İçin Tutuklu Kalınan Suçtan Verilen Kararın Kesinleşme Tarihinden Önce Bir Başka Suçun ya da Suçların İşlenmesinin Yeterli Olacağı )"
Y8.CD6.9.2008E. 2007/4606 K. 2008/9635"SİLAH TİCARETİ ( Sanıkların Ruhsatsız ve Niteliksiz Birer Adet Silah Diğer Sanığın Bir Adet Nitelikli Silah Satma Eylemlerinde Silah Ticaretine ve Yaymaya Yönelik Kasıtları Olmadığı - 6136 S.Y'nın 13/1 ve 2. Fıkralardaki Suçu Oluşturduğu )
SİLAH SATMA ( Sanıkların Ruhsatsız ve Niteliksiz Birer Adet Silah Diğer Sanığın Bir Adet Nitelikli Silah Satma Eylemlerinde Silah Ticaretine ve Yaymaya Yönelik Kasıtları Olmadığı - 6136 S.Y'nın 13/1 ve 2. Fıkralardaki Suçu Oluşturduğu )
RUHSATSIZ SİLAH / NİTELİKLİ SİLAH SATMA ( Sanıkların Silah Ticaretine ve Yaymaya Yönelik Kasıtları Olmadığı - 6136 S.Y'nın 13/1 ve 2. Fıkralardaki Suçu Oluşturduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanıkların Ruhsatsız ve Niteliksiz Birer Adet Silah Diğer Sanığın Bir Adet Nitelikli Silah Satma Eylemlerinde Silah Ticaretine ve Yaymaya Yönelik Kasıtları Olmadığı - 6136 S.Y'nın 13/1 ve 2. Fıkralardaki Suçu Oluşturduğu )"
Y8.CD17.9.2008E. 2008/12202 K. 2008/9784"İDDİANAMENİN İADESİ ( Soruşturma Aşamasında Şüphelinin Şizofren Hastası Olduğu Anlaşıldığı Ceza Ehliyeti Konusunda Rapor Alınmasında Zorunluluk Bulunması Hususunun İadesi Sebebi Yapılamayacağı - Yargılama Evresinde Mahkemece Tamamlanabileceği )
CEZA EHLİYETİ KONUSUNDA RAPOR ALINMAMASI ( Soruşturma Aşamasında Şüphelinin Şizofren Hastası Olduğu Anlaşıldığı/Yargılama Evresinde Mahkemece Tamamlanabileceği - İddianamenin İadesine Konu Yapılamayacağı )
ŞÜPHELİ HAKKINDA ADRES ARAŞTIRMASI YAPILMAMASI YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILMAMASI ( İddianamenin İadesine Konu Yapılamayacağı - Çocuğunu Terk Etmek Suçu )
SORUŞTURMA AŞAMASINDA ŞİZOFREN OLDUĞU ANLAŞILAN ŞÜPHELİ ( Ceza Ehliyeti Konusunda Rapor Alınmasında Zorunluluk Bulunması Hususunun İadesi Sebebi Yapılamayacağı - Yargılama Evresinde Mahkemece Tamamlanabileceği )"
Y8.CD19.9.2008E. 2008/12197 K. 2008/9889"İDDİANAMENİN İADESİ ( Delillerin İlişkilendirilerek Anlatılmamasının İade Sebebi Yapılamayacağı - Gerekli Görülmesi Halinde Eksikliğin Mahkemesince Giderilebileceği )
DELİLLERİN İLİŞKİLENDİRİLEREK ANLATILMAMASI ( İddianamenin İadesi Sebebi Yapılamayacağı - Sahte Banknotların Sanıklar Tarafından Tedavüle Konulduğu İddiası )
MAHKEMECE GİDERİLEBİLECEK EKSİKLİKLER ( İddianamenin İadesi Sebebi Yapılamayacağı - Delillerin İlişkilendirilerek Anlatılmaması )"
Y8.CD19.9.2008E. 2008/12198 K. 2008/9890"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Duruşma Açılarak Sanığın Celbedilmesi Suretiyle Savunması Sorulup CMK'nın 231/11 Madde ve Fıkrası Uyarınca Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
DURUŞMA AÇILMASI ( Sanığın Celbedilmesi Suretiyle Savunması Sorulup CMK'nın 231/11 Madde ve Fıkrası Uyarınca Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Yerine Önceki Hükme Atıfta Bulunmak Suretiyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Yerine Önceki Hükme Atıfta Bulunmak Suretiyle Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık )"
Y8.CD22.9.2008E. 2007/1959 K. 2008/10025"KURU SIKI TABANCA ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Uygun ve Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan "Kuru Sıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Uygun ve Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan "Kuru Sıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme - İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kuru Sıkı Tabancanın İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
İADE / MÜSADERE ( Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Mümkün Olmadığı Gözetilmeden Kuru Sıkı Tabancanın İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Uygun ve Sonuç Doğurmaya Elverişli Bulunmayan "Kuru Sıkı" Olarak Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )"
Y8.CD24.9.2008E. 2007/2940 K. 2008/10202"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarının Suça Konu Tabancanın Antika Olduğunu Belirten Raporu Karşısında Söz Konusu Tabancayı İşyerinde Bulundurmanın Atılı Suçu Oluşturmayacağı )
ANTİKA SİLAH ( 6136 Sayılı Kanun'a Aykırılık - Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarının Suça Konu Tabancanın Antika Olduğunu Belirten Raporu Karşısında Tabancayı İşyerinde Bulundurmanın Suç Oluşturmayacağı )"
Y8.CD24.9.2008E. 2007/7473 K. 2008/10205"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
SAHTE PARALARI BİZZAT TAKLİT VE TAĞYİR ( Sanığın Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Lehe Olduğu )"
Y8.CD24.9.2008E. 2008/7473 K. 2008/10205"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Sahte Paraları Muhafaza Etmek Olarak Kabulü Gereği )
SAHTE PARALARI MUHAFAZA ETMEK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Bu Nitelikte Kabulü )"
Y8.CD8.10.2008E. 2007/2542 K. 2008/10614"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETME ( Sanığın Görevli Polis Memurlarının Görevlerini Yapmalarını Engellemek İçin Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açması - Görevin Yapılmasına Engel Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAH LA ATEŞ ETME ( Sanığın Görevli Polis Memurlarının Görevlerini Yapmalarını Engellemek İçin Havaya Ateş Açması - Görevin Yapılmasına Engel Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Sanığın Görevli Polis Memurlarının Görevlerini Yapmalarını Engellemek İçin Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açması - Görevin Yapılmasına Engel Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılmasıyla Yetinilmesi Gerektiği )"
Y8.CD9.10.2008E. 2007/302 K. 2008/10770"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Göçmenleri Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlama - Sanıkların Eylemlerinin Göçmenleri Yurt Dışına Çıkarmaya İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
GÖÇMENLERİ YURT DIŞINA ÇIKARMAYA İMKAN SAĞLAMA ( Sanıkların Eylemlerinin Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - Suçun Tamamlandığı Şeklindeki Değerlendirmenin Hatalı Olduğu )"
Y8.CD13.10.2008E. 2007/1960 K. 2008/10847"ERTELEME KARARI ( Ertelemeye Engel Sabıkası Olmayan Sanığın Pişmanlık Durumu İrdelenmeden Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
SABIKASI OLMAYAN SANIK ( Ertelemeye Engel - Geçmişinin Gösterdiği Kişiliğine Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
PİŞMANLIK ( Ertelemeye Engel Sabıkası Olmayan Sanığın Pişmanlık Durumu İrdelenmeden Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD20.10.2008E. 2007/2309 K. 2008/11388"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünden Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Şekilde Silahla Ateş Etmek - Koşullarının Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünden Değerlendirme Yapılması Gereği )"
Y8.CD28.10.2008E. 2008/4453 K. 2008/11958"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD6.11.2008E. 2008/12511 K. 2008/12646"SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK İLKESİ ( Göçmen Sayısına Göre Ceza Tayin Edilirken Alt Sınırdan Gereğinden Fazla Uzaklaşıldığı - Kanuna Aykırı Olduğu )
TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ( Yabancı Uyruklu Sanık - Sanığın Son Sözünün Sorulduğu Oturumda Tercüman Bilirkişi Olmadan İfadesinin Alınamayacağı )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Yabancı Uyruklu Sanık - Sanığın Son Sözünün Sorulduğu ve Kısa Kararın Tefhim Edildiği Oturumda Tercüman Bilirkişi Olmadan İfadesinin Alınamayacağı )
YEMİN ( Oturumda Dinlenen Bilirkişiye Yemin Yaptırılacağı )
TERCÜMAN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Sanığın Duruşmada Kullanılan Dili Anlamadığı ve Konuşamadığı Takdirde Tercüman Yardımından Ücretsiz Olarak Faydalanacağı )"
Y8.CD12.11.2008E. 2007/2288 K. 2008/13038"ERTELENMİŞ CEZANIN İNFAZI ( İlk Hükmü Veren Mahkemece Karar Verilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( İnfazına İlişkin Hükmün İlk Hükmü Veren Mahkemece Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD3.12.2008E. 2007/2576 K. 2008/13904"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Yaşı Küçük Sanık Hakkında Re'sen Nazara Alınacağı - Talep Yokluğu Nedeniyle Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
ÇOCUK KORUMA KANUNU ( Yaşı Küçük Sanık/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle İlgili Düzenlemenin Re'sen Nazara Alınacağı - Talep Yokluğu Nedeniyle Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Sahte Para - T.C Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği )
SAHTE PARA ( Müsaderesine Karar Verilen Paranın T.C Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği )"
Y8.CD15.12.2008E. 2008/12717 K. 2008/14142"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
PARADA SAHTECİLİK ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Para Miktarına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Hak ve Nesafet Kuralları İle Orantılılık Ölçütü Göz Ardı Edilerek Hapis Cezasının 4 Yıl Olarak Fazla Tayininin İsabetsiz Olduğu )
HAK VE NESAFET KURALLARI ( Parada Sahtecilik - Sanıkta Ele Geçen Sahte Para Miktarına ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Hak ve Nesafet Kuralları İle Orantılılık Ölçütü Göz Ardı Edilerek Hapis Cezasının 4 Yıl Olarak Fazla Tayininin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD22.12.2008E. 2007/6652 K. 2008/14516"HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Koşula Bağlanması - Suçtan Uğranılan Bütün Zararların Ödenmesini Kapsadığı/Bu Nitelikte Olmayan Yargılama Giderini Kapsamadığı )
ERTELEMENİN KOŞULA BAĞLANMASI ( Suçtan Uğranılan Bütün Zararların Ödenmesini Kapsadığı/Bu Nitelikte Olmayan Yargılama Giderini Kapsamadığı - Hürriyeti Bağlayıcı Ceza )
YARGILAMA GİDERİ ( Ertelemenin Koşula Bağlanmasının Suçtan Uğranılan Bütün Zararların Ödenmesini Kapsadığı - Bu Nitelikte Olmayan Yargılama Giderini Kapsamadığı )"
Y8.CD25.12.2008E. 2008/14318 K. 2008/14867"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Otoyolda Kontrol Noktasının Bulunduğunu Sonradan Kendilerini Alacağını Beyan Ederek Göçmenleri Araçtan İndirdikten Sonra Yakalanması - Göçmenlerin Yurt Dışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs )
TEŞEBBÜS ( Yasa Dışı Yollardan Türkiye'ye Gelmiş Göçmenlerin Yurt Dışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya - Sanığın Otoyolda Kontrol Noktasının Bulunduğunu Sonradan Kendilerini Alacağını Beyan Ederek Göçmenleri Araçtan İndirdikten Sonra Yakalanması )"
Y8.CD25.12.2008E. 2008/16632 K. 2008/14889"KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ ETME ( Eylemin 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezası Yaptırımını Öngören Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu )
İDARİ PARA CEZASI ( Kuru Sıkı Tabanca ile Ateş Etme - Eylemin 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezası Yaptırımını Öngören Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Kuru Sıkı Tabanca ile Ateş Etme - Eylemin 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesinde Düzenlenen ve İdari Para Cezası Yaptırımını Öngören Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu )
KABAHATİN KONUSUNU OLUŞTURAN VEYA İŞLENMESİ SURETİYLE ELDE EDİLEN EŞYA ( Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Ancak Kanunda Açık Hüküm Bulunması Hallerinde Karar Verilebileceği )"
Y8.CD20.1.2009E. 2007/6703 K. 2009/215"ADLİ PARA CEZASI ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5252 S.K. Md. 5/2 Uyarınca 450 Yeni Türk Lirasından Fazla Olamayacağının Gözetilmesi Zorunluluğu )
LEHE KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEBİ ( Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirtirdiği )"
Y8.CD20.1.2009E. 2007/7499 K. 2009/221"KASTEN YARALAMA ( Sanığın Tartışma Neticesinde Çıkan Kavgada Üzerinde Bulunan Bıçağı Çekerek Mağdura Doğru Sallaması - Eylemin Bıçaklama Yaralamaya Teşebbüs Kapsamında Bulunduğunun Kabulü Gereği )
KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS ( Sanığın Üzerinde Bulunan Bıçağı Mağdura Doğru Sallaması Eyleminin Kasten Yaralamaya Teşebbüs Kapsamında Bulunduğu - Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
KAVGADA BIÇAK SALLAMA ( Yaralamaya Teşebbüs - Kasten Yaralama )"
Y8.CD20.1.2009E. 2008/18620 K. 2009/220"YARGILAMANIN DURMASINA KARAR VERİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Sanığın Hangi Taşınmaza Tecavüz Ettiğinin Açıklanmadığı Gerekçesiyle - İddianamenin Kabulünden Sonra İddianamenin İadesi Nedenine Dayanılarak Durma Kararı Verilemeyeceği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hangi Taşınmaza Tecavüz Ettiğinin Açıklanmadığı Gerekçesiyle İddianamenin Kabulünden Sonra Yargılama Aşamasında Durma Kararı Verilemeyeceği )
İDDİANAMENİN KABULÜNDEN SONRA YARGILAMA AŞAMASINDA DURMA KARARI VERİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Sanığın Hangi Taşınmaza Tecavüz Ettiğinin Açıklanmadığı Gerekçesiyle - Hukuka Aykırı Olduğu )
İDDİANAMEDE SANIĞA YÜKLENEN EYLEMİN NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMAMASI ( İddianamenin Kabulünden Sonra Yargılama Aşamasında İddianamenin İadesi Nedenine Dayanılarak Durma Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD22.1.2009E. 2008/13862 K. 2009/479"İLETİŞİM TUTANAKLARI ( Toplu Silah Ticareti Suçu - Topluluk Oluşturacak Boyutta Ortaklık ve Birlikteliğin Bulunduğuna Dair Tutanaklar Dışında Delil Bulunmaması/Ceza Tayini İçin Yeterli Kabul Edilemeyeceği )
TOPLU SİLAH TİCARETİ SUÇU ( Ceza Tayini İçin Yeterli Kabul Edilemeyecek Delil - Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtları/Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi )
TELEFON DİNLEMELERİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLER ( Tek Başına Delil Sayılamayacağı/Toplu Silah Ticareti Suçu - Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi/Sanıkların Üzerleri ve Evlerinde Yapılan Aramalarda Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanılmaması )
DELİL SAYILAMAYACAK TUTANAKLAR ( Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtları - Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği/Toplu Silah Ticareti Suçu )
SANIKLARIN ÜZERLERİNDE VE EVLERİNDE YAPILAN ARAMALAR ( Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanılmaması/Toplu Silah Ticareti Suçu - Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtlarının Tek Başına Delil Sayılamayacağı )
SİLAH VE EKLENTİLERİNİN MÜSADERESİ ( 5237 S. TCK. Md. 54 Gereğince Yapılması Zorunluluğu - 6136 S. K. Md. 12'nin 5728 S.K. İle Değiştirildiği )"
Y8.CD28.1.2009E. 2007/3973 K. 2009/864"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK VE KASTEN YARALAMA ( Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tekerrür Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği )
TEKERRÜR ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Kasten Yaralama - Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tekerrür Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği )"
Y8.CD2.2.2009E. 2008/14950 K. 2009/1140"GÖRÜŞME KAYDI ( İçerikleri Tespit Edilemediğinden Suça Katılımını Gösterir Kanıt Niteliğinde Sayılamayan Cep Telefonu Görüşmesi - Kesin Kanıt Elde Edilemediğinden Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
KANIT ( İçerikleri Tespit Edilemediğinden Suça Katılımını Gösterir Kanıt Niteliğinde Sayılamayan Cep Telefonu Görüşmesi - Kesin Kanıt Elde Edilemediğinden Sanığın Beraatine Karar Verileceği )"
Y8.CD5.2.2009E. 2007/9919 K. 2009/1503"DAVAYA KATILMA ( Karar Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Yetkisi Vermeyeceği - 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık )
TEMYİZ ( 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık - Davaya Katılma Kararı Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )"
Y8.CD11.2.2009E. 2007/6670 K. 2009/1874"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşulların Varlığı Halinde Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeden Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )"
Y8.CD11.2.2009E. 2007/6727 K. 2009/1872"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET ( Evde Bulunan Toplam 50 Adet Merminin Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Olarak Kabul Edilemeyeceği )
EVDE BULUNAN MERMİLER ( Toplam 50 Adet Mermi Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Olarak Kabul Edilemeyeceği - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet )"
Y8.CD16.2.2009E. 2008/17978 K. 2009/2152"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Kendi Cinsel Arzularını Tatmin Gayesiyle Hareket Etmeksizin Başkalarıyla Fuhuş Yaptırmak Amacıyla Mağduru Cebir ve Tehdit Kullanarak Yoksun Bırakması - 5237 S. TCK'nın 109/5. Md.nin Uygulanamayacağı )
BAŞKALARIYLA FUHUŞ YAPTIRMAK AMACIYLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Cinsel Arzularını Tatmin Gayesiyle Hareket Etmeksizin Mağduru Cebir ve Tehdit Kullanarak - 5237 S. TCK'nın 109/5. Md.nin Uygulanamayacağı )
CEBİR VE TEHDİT ( Kendi Cinsel Arzularını Tatmin Gayesiyle Hareket Etmeksizin Başkalarıyla Fuhuş Yaptırmak Amacıyla Mağduru Cebir ve Tehdit Kullanarak Hürriyetinden Yoksun Bırakması - 5237 S. TCK'nın 109/5. Md.nin Uygulanamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Kendi Cinsel Arzularını Tatmin Gayesiyle Hareket Etmeksizin Başkalarıyla Fuhuş Yaptırmak Amacıyla Mağduru Cebir ve Tehdit Kullanarak Hürriyetinden Yoksun Bırakması - 5237 S. TCK'nun Daha Lehe Olacağı )"
Y8.CD16.2.2009E. 2008/8671 K. 2009/2147"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Haklarında Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanamayacağı )
YAZIM HATASI ( Hürriyeti Tahdir Suçundan İki Kez Mahkumiyet Hükmünün Kurulduğu Anlaşılmakla Kısa Kararda Adın Farklı Yazılması Mahallinde Düzeltilebilir Sonuca Etkili Görülmeyen Yazım Yanılgısı Olarak Kabul Edildiği )
TAKDİRİ İNDİRİM HÜKMÜ ( Sanıkların Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden Haklarında Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanamayacağı )"
Y8.CD19.2.2009E. 2007/5485 K. 2009/2483"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - 5237 S.K. Md. 50'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Tekerrürün 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği - Tekerrür Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
TEKERRÜR ( 6136 S.K.'ya Muhalefet - Tekerrürün 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği/Tekerrür Uygulanmak Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )"
Y8.CD19.2.2009E. 2007/5552 K. 2009/2486"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Gece Vakti Meskun Yerde Av Tüfeği İle Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Ettiği - Suçun Oluştuğu/Eylemin 765 S.K. Md. 551 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Gece Vakti Meskun Yerde Av Tüfeği İle Ateş Ettiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )
SİLAH VE ECZAYI NARİYEYE AİT KABAHATLER ( Sanığın Gece Vakti Meskun Yerde Av Tüfeği İle Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Ateş Ettiği Fiilin 765 S.K. Md. 551 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluştuğu )"
Y8.CD3.3.2009E. 2007/5684 K. 2009/3002"LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesini de Kapsadığının Gözetilmesi Gerektiği )
MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN SAHTE PARALAR ( T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine de Karar Verilmesi Gereği )
SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Kararı İle Birlikte T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine de Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD3.3.2009E. 2008/10139 K. 2009/3011"SİLAHLA YARALAMA ( Müşteki Hakkında Düzenlenen Adli Tıp Raporunda Eylemin Bıçakla Gerçekleştirildiğine İlişkin Herhangi Bir İbare Bulunmadığı - Hükmolunan Temel Hapis Cezasının Silahla Gerçekleştirildiğinden Bahisle Artırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SANIKLARIN KİŞİSEL HALLERİ ( Geçmişleri Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden Takdiri İndirim Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( Silahla Yaralama - Sanıkların Geçmişleri Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Gelecekleri Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD3.3.2009E. 2008/17734 K. 2009/3008"ARAMA TUTANAĞI ( Sanığın Sahte Paraların Bulunduğu Çantanın Yerini Güvenlik Güçlerine Gösterdiğine İlişkin Savunması - Ev Arama ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı Mümzisi Tanıklar Dinlendikten Sonra Sanık Hakkında 5237 sayılı TCK md. 281/3'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
HÜKÜM VERİLMEDEN SUÇ DELİLİNİ TESLİM ETME ( Sanığın Sahte Paraların Bulunduğu Çantanın Yerini Güvenlik Güçlerine Gösterdiğine İlişkin Savunması - Ev Arama ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı Mümzisi Tanıklar Dinlendikten Sonra 5237 sayılı TCK md. 281/3'ün Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Sanık Müdafiinin Son Savunmasında Lehe Olan Hükümlerin Tatbikini Talep Ettiği - Hükmolunan Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda Karar Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanık Müdafiinin Son Savunmasında Lehe Olan Hükümlerin Tatbikini Talep Ettiği - Hükmolunan Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda Karar Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD4.3.2009E. 2007/2613 K. 2009/3151"MALA ZARAR VERME ( Dinlenmeyen Mağdurun Müştekiye Ait Evin Sanık Tarafından Yakıldığı Şeklindeki Beyanının Aksine Yangının Sobadaki Kıvılcımdan Çıktığını Belirten Dilekçesindeki Beyanları Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
EVİN YAKILMASI ( Mala Zarar Verme - Mağdurun Yangının Sobadaki Kıvılcımdan Çıktığını Belirten Dilekçesindeki Beyanları Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
YAKARAK MALA ZARAR VERME ( Müştekiye Ait Halı Televizyon ve Elbiseleri Yakarak Zarar Verme Eyleminin Suçu Oluşturduğu )"
Y8.CD5.3.2009E. 2007/7087 K. 2009/3279"TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ ( 5237 S. TCK'nun 62. Md. Hükmü 765 S. TCK'nun 59. Md. Göre Lehe Bir Düzenleme Kabul Edilerek ve 5237 S. TCK'nun 50. Md.'nin 647 S. Yasanın 4. Md.deki Lehe Seçenek Yaptırımlar Taşıdığının Gözönüne Alınması Gerektiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Sanık Müdafiinin Celsede Sanık Hakkında Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği ve Bu Talebin Takdiri İndirim Maddesini de Kapsadığı )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanık Müdafiinin Celsede Sanık Hakkında Lehe Olan Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği ve Bu Talebin Takdiri İndirim Maddesini de Kapsadığı )"
Y8.CD5.3.2009E. 2008/17906 K. 2009/3206"SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Yapılan Aramada Sanığın Üzerinde 18 Nikahsız Eşine Ait Bebek Malzemeleri Arasında 7 Adet Tabanca Ele Geçirildiğine Göre Suçu Birlikte İşlediklerinin Kabulü Gereği )
İŞTİRAK ( Silah Kaçakçılığı - Yapılan Aramada Sanığın Üzerinde 18 Nikahsız Eşine Ait Bebek Malzemeleri Arasında 7 Adet Tabanca Ele Geçirildiğine Göre Suçu Birlikte İşlediklerinin Kabulü Gereği )
BİRLİKTE FAİLLİK ( Silah Kaçakçılığı - Yapılan Aramada Sanığın Üzerinde 18 Nikahsız Eşine Ait Bebek Malzemeleri Arasında 7 Adet Tabanca Ele Geçirildiğine Göre Suçu Birlikte İşlediklerinin Kabulü Gereği )"
Y8.CD9.3.2009E. 2008/6539 K. 2009/3413"GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKMA ( Sokacak Şekilde Kasten Silahla Ateş Etme - 5326 Sayılı Yasa'da Düzenlenen Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin de Mümkün Olmadığı )
YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETME ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Sahip Olmayan Kuru-Sıkı Tabir Edilen Tabanca İle - 5326 Sayılı Yasa'da Düzenlenen Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin de Mümkün Olmadığı )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Ateşlenebilen Bir Silahın İşlevine Sahip Olmayan Kuru-Sıkı Tabir Edilen Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eylemi - 5326 Sayılı Yasa'da Düzenlenen Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin de Mümkün Olmadığı )"
Y8.CD11.3.2009E. 2007/5770 K. 2009/3667"HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Pişmanlık Gösterip Göstermediği Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Değerlendirilmeden "Dosyaya Yansıyan Kişiliği Geçmişteki Sabıka Durumu Nazara Alınarak" Şeklindeki Gerekçeyle Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YASAL VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇE ( Sanığın Pişmanlık Gösterip Göstermediği Tekrar Suç İşleyip İşlemeyeceği Değerlendirilmeden Dosyaya Yansıyan Kişiliği Geçmişteki Sabıka Durumu Nazara Alınarak Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
ERTELEME KARARI ( Gerekçesinin Yasal ve Yeterli Olması Gerektiği - Sanığın "Dosyaya Yansıyan Kişiliği Geçmişteki Sabıka Durumu Nazara Alınarak" Şeklindeki Gerekçenin Bu Nitelikte Olmadığı )"
Y8.CD18.3.2009E. 2007/8028 K. 2009/4148"ARACA ATEŞ ETME ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
SİLAHLA ATEŞ ETME ( Cadde Üzerinde Bulunan Araca Ateş Etme Eylemi - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( Cadde Üzerinde Bulunan Araca Ateş Etme - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme Suçu İle Birlikte Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( 5237 S.Y Md. 50 ve 51 ile 647 S.Y Md. 4 ve 6. Maddelerine Göre Lehe Seçenek Yaptırımlar ve Erteleme Koşulları Taşıdığı )"
Y8.CD18.3.2009E. 2007/9684 K. 2009/4137"MÜKERRER OY KULLANILMASI ( Sanığın İl Genel Meclis Üyeliği Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Seçimleri İçin Kullandığı - Gözetilerek Bu Seçimlerin İptal Edilip Edilmediğinin Tespiti Gereği )
İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ( Sanığın Ayrıca Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Seçimleri İçin Mükerrer Oy Kullandığı Hususu Gözetilerek Bu Seçimlerin İptal Edilip Edilmediğinin Tespiti Gereği )
SEÇİMLERİN İPTALİ ( Sanığın İl Genel Meclis Üyeliği Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Seçimleri İçin Mükerrer Oy Kullandığı Hususu Gözetilerek Bu Seçimlerin İptal Edilip Edilmediğinin Tespiti Gereği )"
Y8.CD23.3.2009E. 2007/4382 K. 2009/4465"SAHTE ALTIN ( Milli Ziynet Altını Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden Alınacak Rapor İle Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
MİLLİ ZİYNET ALTINI ( Ele Geçen Sahte Altının Milli Ziynet Altını Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden Alınacak Rapor İle Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU ( Ele Geçen Sahte Altının Milli Ziynet Altını Olup Olmadığının Tespiti İçin Gerektiği )"
Y8.CD23.3.2009E. 2007/5616 K. 2009/4478"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Yasal Yollardan Türkiye'ye Gelen ve Buradan Yurt Dışına Yasa Dışı Yollardan Gitmek İsteyen İki Kişiyi Hava Limanına Götürdüğünde Görevlilerce Pasaport Kontrolü Sırasında Yakalandığı - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
PASAPORT KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANMA ( Yasal Yollardan Türkiye'ye Gelen ve Buradan Yurt Dışına Yasa Dışı Yollardan Gitmek İsteyen İki Kişiyi Hava Limanına Götürdüğünde Görevlilerce - Eylemin Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
TEŞEBBÜS ( Yasal Yollardan Türkiye'ye Gelen ve Buradan Yurt Dışına Yasa Dışı Yollardan Gitmek İsteyen İki Kişiyi Hava Limanına Götürdüğünde Görevlilerce Pasaport Kontrolü Sırasında Yakalandığı - Eylemin Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
YASA DIŞI YURT DIŞINA ÇIKMA ( Sanığın İki Kişiyi Hava Limanına Götürdüğünde Görevlilerce Pasaport Kontrolü Sırasında Yakalandığı - Eylemin Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
YURT DIŞINA YASA DIŞI ÇIKIŞ ( Yasal Yollardan Türkiye'ye Gelen ve Buradan Yurt Dışına Yasa Dışı Yollardan Gitmek İsteyen İki Kişiyi Hava Limanına Götürdüğünde Görevlilerce Pasaport Kontrolü Sırasında Yakalandığı - Eylemin Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )"
Y8.CD26.3.2009E. 2007/7162 K. 2009/4809"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME ( Sanıkların Yürüyüş Sırasında Terör Örgütü Lideri Lehine Atılan Sloganları Alkışla Destekledikleri ve Yürüyüşle de Eyleme Katıldıkları - Beraatlerine Karar Verilemeyeceği )
TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ LEHİNE ATILAN SLOGAN ( Sanıkların Sloganı Alkışla Destekledikleri ve Yürüyüşle de Eyleme Katıldıkları - Suç ve Suçluyu Övme Hükmünün Uygulanacağı )"
Y8.CD30.3.2009E. 2007/7325 K. 2009/4951"PİŞMANLIK ( Sabıka Kaydı İçeriğinden Ertelemeye Engel Mahkumiyeti Olmadığı Anlaşılan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Sadece Geçmiş Haline Dayanılarak Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
SANIĞIN GEÇMİŞ HALİ ( Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Sadece Geçmiş Haline Dayanılarak Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ERTELEME ( Sabıka Kaydı İçeriğinden Ertelemeye Engel Mahkumiyeti Olmadığı Anlaşılan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Sadece Geçmiş Haline Dayanılarak Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD31.3.2009E. 2007/8242 K. 2009/5028"EV ARAMA TUTANAĞI ( Tutanağın Dayanağı Olan C. Savcısının Yazılı Arama Emrinin Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosyada Bulundurulacağı )
YAZILI ARAMA EMRİ ( Ev Arama Tutanağının Yasal Dayanağı Olan C. Savcısının Yazılı Arama Emrinin Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosyada Bulundurulması Gerektiği )"
Y8.CD31.3.2009E. 2008/15854 K. 2009/5024"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Soruşturmaya Başlanmadan Mağdura Zarar Verilmeden Kendiliğinden Serbest Bırakan Sanıklar Hakkında 5237 S. TCK'nun 110. Md'nin Uygulanması Gerektiği )
ZORALIM ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Sanığın Beraatine Karar Verildiği Belirtildiği Halde Hüküm Fıkrasında Sanık Adına Kayıtlı Bulundurma Ruhsatlı Tabanca ve Eklerinin de Zoralımına Karar Verilmesi Suretiyle Çelişki Yaratıldığı )
MÜSADERE ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Sanığın Beraatine Karar Verildiği/Emanetin Bıçakların Müsaderesi veya İadesi Hususunda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD2.4.2009E. 2008/4963 K. 2009/5222"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdurun Bulunduğu Yerde Sinkaflı Şekilde Söverek ve Tehdit Ederek Havaya Ateş Ettiği - Fikri İçtima Uygulanacağı )
SİLAHLA ATEŞ ETME ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda/Sanığın Mağdurun Bulunduğu Yerde Sinkaflı Şekilde Söverek ve Tehdit Ederek Havaya Ateş Ettiği - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunu Oluşturduğu/Fikri İçtima Uygulanacağı )
FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Mağdurun Bulunduğu Yerde Sinkaflı Şekilde Söverek ve Tehdit Ederek Havaya Ateş Ettiği/Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edilerek Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulduğu - Ayrı Hüküm Kurulamayacağı/Fikri İçtima Uygulanacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suç Tarihinde Yürülükte Olmayan ve Sanığın Aleyhine Olan Bu Rejimin Uygulanamayacağı - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edilerek Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulduğu )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Suç Tarihinde Yürülükte Olmayan ve Sanığın Aleyhine Olan Bu Kurumun Uygulanamayacağı - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edilerek Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Md. 13'e Aykırılık/Adli Para Cezasının En Az 450 TL Olacağının Gözönüne Alınacağı - Suç Tarihinde Yürülükte Olmayan ve Sanığın Aleyhine Olan Denetimli Serbestlik ve Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı ) )
ADLİ PARA CEZASI ( Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet - Md. 13'e Aykırılık/Adli Para Cezasının En Az 450 TL Olacağının Gözönüne Alınacağı )"
Y8.CD6.4.2009E. 2007/7781 K. 2009/5376"YARGILAMADA GÖSTERİLEN PİŞMANLIK ( Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezalarının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
ERTELEME ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
PİŞMANLIK ( Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezalarının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD6.4.2009E. 2009/1047 K. 2009/5306"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Kaçırma Eylemin Katıldığı Bildirilen Kişinin Kimliği Tespit Edilip Dinlenmesi Gereği - Soruşturmaya Başlanmasından Önce Mağdura Zarar Vermeden Kendiliğinden Güvenli Bir Yerde Serbest Bırkıtıkları Gözetilerek Sanıklar Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tartışılması Gereği )
ETKİN PİŞMANLIK ( Kaçırma Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanıkların Soruşturmaya Başlanmasından Önce Mağdurun Şahsına Zarar Vermeden Kendiliğinden Güvenli Bir Yerde Serbest Bırkıtıkları Gözetilerek Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Olasılığının Tartışılması Gereği )
ADAM KAÇIRMA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Etkin Pişmanlık )"
Y8.CD9.4.2009E. 2008/19267 K. 2009/5599"PARADA SAHTECİLİK ( Sanığın 3 Adet Sahte Yüz Lirayı Tedavüle Sürdüğü - Orantılılık İlkesinin Gözetileceği )
ORANTILILIK İLKESİ ( Parada Sahtecilik/Sanığın 3 Adet Sahte Yüz Lirayı Tedavüle Sürdüğü - Orantılılık İlkesinin Gözetileceği )"
Y8.CD9.4.2009E. 2008/19269 K. 2009/5605"KASTEN YARALAMA ( Mağdur İle Sanık Arasında Önceye Dayalı Husumet Olduğu/Mağdurun Rızası İle Sanığa Ait Araca Bindiği - Daha Sonra Diğer Sanıklarla Birlikte Mağdurun Araçtan İndirilerek Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilecek Şekilde Darp Edildiği/Suçun Oluştuğu )
BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK KASTEN YARALAMA ( Mağdur İle Sanık Arasında Önceye Dayalı Husumet Olduğu/Mağdurun Rızası İle Sanığa Ait Araca Bindiği - Daha Sonra Diğer Sanıklarla Birlikte Mağdurun Araçtan İndirilerek Darp Edildiği/Suçun Oluştuğu )"
Y8.CD13.4.2009E. 2007/8345 K. 2009/5758"MÜTEMADİ SUÇ ( 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçlarının Olduğu - Sözü Edilen Tarihlerde Meydana Gelen Olaylar Nedeniyle Sanık Hakkında Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse İddianame Tarihi İle Davaya Konu Silahı Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılması Gerektiği )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Sözü Edilen Tarihlerde Meydana Gelen Olaylar Nedeniyle Sanık Hakkında Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse İddianame Tarihi İle Davaya Konu Silahı Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılması Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( 6136 S. Yasaya Aykırılık - Davaya Konu Silahı Kapsayıp Kapsamadığı Araştırılıp Saptanarak Sonucuna Göre Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD11.5.2009E. 2009/1109 K. 2009/6672"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Engel Teşkil Eder Nitelikte Olmayan Ceza Kararnamesi Yoluyla Verilmiş Geçmiş Mahkumiyetine Dayanılarak CMK Md. 231/5'in Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
CEZA KARARNAMESİ YOLUYLA VERİLEN MAHKUMİYET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Eder Nitelikte Olmayan Ceza Kararnamesi Yoluyla Verilmiş Geçmiş Mahkumiyetine Dayanılarak CMK Md. 231/5'in Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DURUŞMADAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Gözönünde Bulundurulmadan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Eder Nitelikte Olmayan Ceza Kararnamesi Yoluyla CMK Md. 231/5'in Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
GEÇMİŞ MAHKUMİYET ( Sanığın Kişilik Özellikleri Gözönünde Bulundurulmadan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Eder Nitelikte Olmayan Ceza Kararnamesi Yoluyla Verilmiş Geçmiş Mahkumiyetine Dayanılarak CMK Md. 231/5'in Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD12.5.2009E. 2009/417 K. 2009/6705"MÜSADERE ( Sanığın Evinde Aramada Elde Olunan ve Orijinal Olan Euro ve Doların Diğer Sanığın Kendisine Ait Olduğu Beyanı Aksine Dosyada Kanıt Bulunmaması - Gerçek Paraların Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
MAHKEME KARARIYLA TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİNLENEN SANIKLAR ( Elde Edilen Bilgilere İlişkin Maddi Kanıtlarla Desteklenmeyen Belirti Kanıtlar - Savunmalarının Aksine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Olmaması/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER ( Maddi Kanıtlarla Desteklenmeyen Belirti Kanıtlar - Sanıklar Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği/Savunmalarının Aksine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Olmaması )
KANIT ( Mahkeme Kararıyla Dinlemeye Elverişli Suçlardan Dinlenen Sanıkların Yaptıkları Telefon Görüşmelerinden Elde Edilen - Maddi Kanıtlarla Desteklenmeyen Belirti Kanıtlar Olması Halinde Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD14.5.2009E. 2007/7661 K. 2009/6967"CEZANIN BİREYSELLEŞTİRİLMESİNDEKİ ÖLÇÜLER ( Orantılılık İlkesine Göre Takdirin Kullanılması Gerektiği - Sanıkta Bir Adet Niteliksiz Silahın Ele Geçirilmesi/Fiilin Ağırlığıyla Orantısız Asgari Haddin Çok Üstünde Ceza Tayin Edilemeyeceği )
ORANTILILIK İLKESİ ( Cezanın Bireyselleştirilmesinde Bu İlkeye Göre Takdirin Kullanılması Gerektiği/Fiilin Ağırlığıyla Orantısız Asgari Haddin Çok Üstünde Ceza Tayin Edilemeyeceği - Sanıkta Bir Adet Niteliksiz Silahın Ele Geçirilmesi )
CEZANIN TAKDİREN ARTTIRILMASI ( Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Etkileri Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )
CEZADAN İNDİRİME YER OLMADIĞI KARARI ( Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Etkileri Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD14.5.2009E. 2009/1321 K. 2009/6954"TALİMAT YOLUYLA İFADESİ ALINAN SANIK ( İddianame Tebliğ Edilmeyen - İddianame Okunmadan Sorguya Çekilmesi Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
İDDİANAME OKUNMADAN SORGUYA ÇEKİLMEK ( Savunma Hakkının Kısıtlanacağı - İddianame Tebliğ Edilmeyen Sanığın Talimat Yoluyla İfadesinin Alınması )
SORGUYA ÇEKİLMEK ( İddianame Tebliğ Edilmeyen Sanığın İddianame Okunmadan Talimat Yoluyla - Savunma Hakkının Kısıtlanacağı )"
Y8.CD26.5.2009E. 2007/6394 K. 2009/7606"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Göçmenlerle Birlikte Yakalandığı - Sanığın Göçmenlerin Ülkede Kalmalarına İmkan Sağlamaya Çalıştığına Dair Delil Bulunamadığı/Eylemin Göçmenlerin Yurtdışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
YURTDIŞINA GÖÇMEN KAÇIRMA ( Sanığın Göçmenlerle Birlikte Yakalandığı - Sanığın Göçmenlerin Ülkede Kalmalarına İmkan Sağlamaya Çalıştığına Dair Delil Bulunamadığı/Eylemin Göçmenlerin Yurtdışına Çıkmalarına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İnfazda Duraksamaya Yol Açacak Biçimde 4 Eşit Aylık Taksitlerle 24 Ay Süre İle Tahsiline Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD1.6.2009E. 2007/3440 K. 2009/8056"HÜKÜMDE ÇELİŞKİYE DÜŞÜLMESİ ( Sanıklara Hapis Cezasının Alt Sınırdan Verildiği - Aynı Gerekçeyle Temel Adli Para Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ ( Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması İstemi Kapsamında Öne Sürülen Talep Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜSADERE ( Müsaderesine Karar Verilen Sahte Paraların T.C. Merkez Bankasına Gönderileceği )
SAHTE BANKNOTUN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ ( Paraların T.C. Merkez Bankasına Gönderileceği )"
Y8.CD15.6.2009E. 2008/19262 K. 2009/9026"İNSAN TİCARETİ SUÇU ( Sanığın Her Bir Mağduru Hırsızlık Yaptırmak Amacıyla İstanbul'a Götürmek Şeklinde Oluşan ve Gelişen Eyleminden Dolayı Ayrı Ayrı Cezalandırılması Gerektiği )
CEZANIN ALT SINIRDAN TAYİN EDİLMESİ GEREĞİ ( Sanık Hakkında Hüküm Kurulurken Alt Sınırdan Uzaklaşılmasına Gerek Olmadığının Belirtilmesi )
TEMEL ADLİ PARA CEZASI ( Sanık Hakkında Hüküm Kurulurken Alt Sınırdan Uzaklaşılmasına Gerek Olmadığı Belirtilmesine Karşın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hükmolunamayacağı )"
Y8.CD17.6.2009E. 2007/7482 K. 2009/9278"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kararın Sanık Yerine Neden Aile Bireyine Tebliğ Edildiği ve Aile Bireyinin Muhatapla Birlikte Oturduğu Hususlarının Tebliğ Evrakında Belirtilmemesi Karşısında Tebligatın Usulsüz Olduğu )
KARARIN TEBLİĞİ ( Kararın Sanık Yerine Neden Aile Bireyine Tebliğ Edildiği ve Aile Bireyinin Muhatapla Birlikte Oturduğu Hususlarının Tebliğ Evrakında Belirtilmemesi Karşısında Tebligatın Usulsüz Olduğu )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Kararın Sanık Yerine Neden Aile Bireyine Tebliğ Edildiği ve Aile Bireyinin Muhatapla Birlikte Oturduğu Hususlarının Tebliğ Evrakında Belirtilmemesi Nedeniyle )
AİLE BİREYİNE TEBLİĞ ( Kararın Sanık Yerine Tebliğ Edildiği ve Aile Bireyinin Muhatapla Birlikte Oturduğu Hususlarının Tebliğ Evrakında Belirtilmemesi Karşısında Tebligatın Usulsüz Olduğu )"
Y8.CD24.6.2009E. 2007/6336 K. 2009/9698"MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığa Tayin Olunan Sonuç Ceza Hapis Cezasından Çevrilme Adli Para Cezası Olduğuna Göre İnfaz Rejimine Göre Cezanın Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 Sayılı TCK' da Cezaların İçtimaına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı )
HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR ( Gerekçeli Karar Başlığında Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Diliminin Yazılması Gerektiği )"
Y8.CD25.6.2009E. 2008/12977 K. 2009/9829"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ( Sanıkların Liderleriyle Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Hareket Ettikleri - Liderlerinin Örgüt Kurma ve Yönetme Diğer Sanıkların Örgüt Üyesi Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılacakları )
FUHUŞ YAPTIRMAK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK ( Sanıklardan Biri Yönetiminde Diğer Sanıkların Yurt Dışından Temin Ettiği Mağdurları Fuhuş Amaçlı Pazarlamak İçin Örgüt Kurdukları - Tam Bir İşbirliği Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Hareket Ettiklerinden Suçun Oluştuğu )
FUHUŞ İÇİN ARACILIK YAPMA ( Sanıkların Eylemlerinin Mağdur Sayısınca 5237 S. TCK'nun 227/2-6 Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturacağı )
ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME ( Fuhuş Yaptırmak Amacıyla Örgüt Kurmak - Sanıkların Liderleriyle Bir Araya Gelerek Tam Bir İşbirliği Eylemli Paylaşım Anlayışı İçinde Hareket Ettikleri - Liderlerinin Örgüt Kurma ve Yönetme Diğer Sanıkların Örgüt Üyesi Olma Suçundan Dolayı Cezalandırılacakları )"
Y8.CD29.6.2009E. 2009/9941 K. 2009/9914"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi - Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 53/1. Maddesinde Belirtilen Haklardan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
HAK YOKSUNLUĞU ( Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık - Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi/Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 53/1. Maddesinde Belirtilen Haklardan Yoksun Bırakılamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık - 765 S. TCK'nu ve 647 S. Yasanın 5237 S. TCK'na Göre Sanık Lehine Olduğu )"
Y8.CD1.7.2009E. 2007/5892 K. 2009/10186"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Orantılılık İlkesine Aykırı Olacak Şekilde Alt Sınırdan Uzaklaşılamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tekerrürün 5237 S.K.'da Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği/Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin de Uygulanamayacağı - 765 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğu )
TEKERRÜR ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Tekerrürün 5237 S.K.'da Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmediği/765 S.K.'nın Sanık Lehine Olduğu )"
Y8.CD1.7.2009E. 2009/9946 K. 2009/10188"BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN ZORALIMI ( Talep ve Kararların Duruşma Açılarak Verilmesi Gerektiği Temyizinin de Olanaklı Bulunduğu - Hükmün Gerekçesi ve Hüküm Fıkrasındaki Noksanlıklar/Yöntemine Uygun Olarak Yeniden Tebliğ Edileceği )
DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLULUĞU ( Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Zoralımına Yönelik Talep ve Kararların Duruşma Açılarak Verilmesi Gerektiği )
ZORALIM ( Bulundurma Ruhsatlı Tabanca - Talep ve Kararların Duruşma Açılarak Verilmesi Gerektiği Temyizinin de Olanaklı Bulunduğu )
HÜKMÜN İÇERMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Başvurulabilecek Yasa Yolu Merci ve Süresi Başvuru Şekli ve Başvurmama Halinde Kesinleşeceği - Açık Biçimde Tebliğ Edilmedilçe Kararın Kesinleşmeyeceği )"
Y8.CD6.7.2009E. 2009/4120 K. 2009/10396"DURUŞMA TUTANAĞININ İMZALANMAMASI ( İkinci Sayfasının Üye Hakimler Tarafından İmzalanmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
İMZALANMAYAN DURUŞMA TUTANAĞI ( Üye Hakimler Tarafından İmzalanmamasının Bozmayı Gerektirdiği )"
Y8.CD9.7.2009E. 2007/9550 K. 2009/10691"PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İnfazda Duraksamaya Neden Olacak Şekilde Taksit Aralığının Gösterilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
ADLİ PARA CEZASI ( Hükmolunan Hapis Cezasından Çevrilen - İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulamasının Mümkün Olmadığı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD13.7.2009E. 2009/8068 K. 2009/10789"RUHSATSIZ ATEŞLİ SİLAHLARLA MERMİLERİ SATIN ALMAK ( Sanığa Tebliğ Edilen Kararda Yasa Yoluna Müracaat Şekillerinin Gösterilmediği/Tebligatın Usulsüz Olduğu - Kararın Yöntemine Uygun Tebliğ Edilmesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Sanığa Tebliğ Edilen Kararda Yasa Yoluna Müracaat Şekillerinin Gösterilmediği/Tebligatın Usulsüz Olduğu - Kararın Yöntemine Uygun Tebliğ Edileceği )
KARARIN KESİNLEŞMEMESİ ( Sanığa Tebliğ Edilen Kararda Yasa Yoluna Müracaat Şekillerinin Gösterilmediği/Tebligatın Usulsüz Olduğu - Kararın Yöntemine Uygun Tebliğ Edileceği )"
Y8.CD15.7.2009E. 2009/7970 K. 2009/11068"HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ ( Yönetmelikte Sayılan Eşi 3. Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları ve Vasisi İle Kayyımı Dışında Kalan Üç Ziyaretçisinin Açık Kimlik ve Adreslerini Kuruma Bildirileceği )
ZİYARETÇİLERİN KİMLİKLERİNİN BİLDİRİLMESİ ( Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri - Yönetmelikte Sayılan Eşi 3. Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları ve Vasisi İle Kayyımı Dışında Kalan Üç Ziyaretçisinin Açık Kimlik ve Adreslerini Kuruma Bildirileceği )
TUTUKLU ZİYARETİ ( Yönetmelikte Sayılan Eşi 3. Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları ve Vasisi İle Kayyımı Dışında Kalan Üç Ziyaretçisinin Açık Kimlik ve Adreslerini Kuruma Bildirileceği )
YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ ( Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri - Ziyaretçilerin Ölüm Ağır Hastalık Doğal Afet Hükümlü ve Tutukluların Nakli ya da Ziyaretçinin Ziyaret Olanağını Ortadan Kaldıracak Yerleşim Yeri Değişikliği Zorunlu Haller Dışında Değiştirilemeyeceği )"
Y8.CD15.9.2009E. 2009/7412 K. 2009/11373"TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ BULUNDURULMASI ( Ertelemeye Engel Geçmiş Mahkumiyeti Bulunmayan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Yine Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Durumunun Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ERTELEMEYE ENGEL GEÇMİŞ MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIK ( Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Yine Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Durumunun Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
PİŞMANLIK ( Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması - Ertelemeye Engel Geçmiş Mahkumiyeti Bulunmayan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Yine Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Gerekip Gerekmediği Hususunda Yasada Öngörülen Ölçütlerin Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce Mahkemece Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Hukuki Gerekçeleri Gösterilerek Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD13.10.2009E. 2007/5731 K. 2009/12607"HİLE VE CEBİRLE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (Aradıkları Kişiyi Teşhis Etmesi İçin Mağdurları Kendileriden Eşya Alma Bahnesiyle İşyerine Götürüp Darp Etmek - Eylemin Kül Halinde Hile ve Cebirle Kişiyi Hürriyetinden Etme Suçunu Oluşturduğu Suçun Oluşması İçin Genel Kastın Yeterli Olduğu)
GENEL KAST (Hile ve Cebirle Kişiyi Hürriyetinden Etme Suçu - Suçun Oluşması İçin Genel Kastın Yeterli Olduğu)"
Y8.CD14.10.2009E. 2009/13120 K. 2009/12722"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULAN ÖRGÜTE ÜYE OLMAK ( Örgüt Kurmak Yönetmek veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkumiyet Halinde Uygulanması Gereken 5275 S.Y'nın 107/4. Maddesinin Uygulanamayacağı )
CEZALARIN İNFAZI ( Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Örgüt Kurmak Yönetmek veya Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçtan Dolayı Mahkumiyet Halinde Uygulanması Gereken 5275 S.Y'nın 107/4. Maddesinin Uygulanamayacağı )"
Y8.CD15.10.2009E. 2007/10870 K. 2009/12866"ŞÜPHELİNİN VEYA SANIĞIN MÜDAFİ SEÇİMİ ( Sanık Tarafından CMK'nın 149. Maddesine Göre Seçilen Müdafiin Duruşmadan Haberdar Edilmeksizin Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açacak Şekilde Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
MÜDAFİİN DURUŞMADAN HABERDAR EDİLMESİ ( Edilmeksizin Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açacak Şekilde Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiğinden Bahisle İadesi Üzerine Sanık Tarafından CMK'nın 149. Maddesine Göre Seçilen Müdafiin Duruşmadan Haberdar Edilmeksizin Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açacak Şekilde Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD20.10.2009E. 2007/8697 K. 2009/13101"İNSAN TİCARETİ ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Mağdurları İkna Edip Hırsızlık Yaptırmak Amacıyla Götürmek İsterken Bilet Alacağı Sırada Yakalanması - Eyleminin Mağdur Sayısınca Suç Oluşturacağı )
HIRSIZLIK YAPTIRMAK AMACIYLA KÜÇÜKLERİ BAŞKA ŞEHİRE GÖTÜRMEK ( İkna Ederek/Sanığın Bilet Alacağı Sırada Yakalanması - Mağdur Sayısınca İnsan Ticareti Suçu Oluşturacağı/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın 15 Yaşından Küçük Mağdurları İkna Edip Hırsızlık Yaptırmak Amacıyla Götürmek İsterken Bilet Alacağı Sırada Yakalanması - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu/İnsan Ticareti Suçu )"
Y8.CD20.10.2009E. 2009/12389 K. 2009/13063"GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın 15 - 18 Yaş Grubunda Olduğu - Çocuk Koruma Kanunu'nda Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümleri Gereği 3 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması - Sanığın 15 - 18 Yaş Grubunda Olduğu/ 3 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Hükmedilmesi Gerektiği )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması - Sanığın 15 - 18 Yaş Grubunda Olduğu/3 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verileceği )"
Y8.CD21.10.2009E. 2009/10758 K. 2009/13202"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Hükümlünün Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD2.11.2009E. 2009/13153 K. 2009/13441"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A AYKIRILIK ( Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Aykırılık - Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Sanık Müdafiinin İtirazı Üzerine Sadece Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Yönünden İnceleme Yapılması Gerektiği )"
Y8.CD4.11.2009E. 2007/11577 K. 2009/13635"SUÇTA TEKERRÜR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hangi Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alındığının Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hangi Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alındığının Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerekirken İnfaz Yetkisini Sınırlayacak Biçimde Cezanın İnfazından Sonra “1 Yıl” Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD4.11.2009E. 2007/9390 K. 2009/13719"ÇOCUK MAĞDUR ( Soruşturma Evresinde Sanıktan Şikayetçi Olduğunu Söyleyen Çocuk Yaştaki Müşteki Mağdur Yöntemine Uygun Duruşmaya Çağrılıp Bir Vekil Görevlendirilip Bir Uzman Nezdinde İfadesi Alınıp Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
UZMAN NEZARETİNDE İFADE ALINMASI ( Soruşturma Evresinde Sanıktan Şikayetçi Olduğunu Söyleyen Çocuk Yaştaki Müşteki Mağdur Yöntemine Uygun Duruşmaya Çağrılarak Bir Vekil Görevlendirilip Bir Uzman Nezdinde İfadesi Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
MAĞDUR İLE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI ( Çocuk Yaştaki Müşteki Mağdur Yöntemine Uygun Duruşmaya Çağrılarak Bir Vekil Görevlendirilip Bir Uzman Nezdinde İfadesi Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
Y8.CD4.11.2009E. 2009/12392 K. 2009/13632"TESCİL SÜRESİ VE BİLDİRME MECBURİYETİ ( Verilen Karara Karşı Yasa Yollarına Başvurma Olanağının Bulunup Bulunmadığı ve Başvurma Olanağı Var İse Süresi Mercii ve Şekillerinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Dava Konusu Aracın Kayıt Maliki Olan Şahıslara Hükme İlişkin Başvurabilecekleri Kanun Yolları Süresi Mercii Bu Yasa Yoluna Ne Şekilde Başvurabileceklerinin Açıklığa Kavuşması Gereği )
HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR ( Verilen Karara Karşı Yasa Yollarına Başvurma Olanağının Bulunup Bulunmadığı ve Başvurma Olanağı Var İse Süresi Mercii ve Şekillerinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterilmesi Gerektiği )
KANUN YARARINA BOZMA ( Dava Konusu Aracın Kayıt Maliki Olan Şahıslara Hükme İlişkin Başvurabilecekleri Kanun Yolları Süresi Mercii Bu Yasa Yoluna Ne Şekilde Başvurabileceklerinin Açıklığa Kavuşması Gereği )"
Y8.CD4.11.2009E. 2009/12394 K. 2009/13633"TEFHİM ( Sanığın Yüzüne Karşı Verilen İnceleme Konusu Hükümde Temyiz Süresinin “Tefhim”den İtibaren Başlayacağına Yer Verilmemesi Suretiyle Yasaya Aykırılık Yapıldığı )
KARARIN KESİNLEŞMEMESİ ( Kararın Yöntemine Uygun Olarak Yeniden Tebliği ve Şayet Temyiz Edilmez İse Karar Kesinleştirilerek Olağanüstü Yasa Yolu Olan Kanun Yararına Bozma İsteminde Bulunulacağı )
KANUN YARARINA BOZMA ( Tefhimin Yöntemine Uygun Olmaması - Kararın Yöntemine Uygun Olarak Yeniden Tebliği ve Şayet Temyiz Edilmez İse Karar Kesinleştirilerek Olağanüstü Yasa Yolu Olan Kanun Yararına Bozma İsteminde Bulunulacağı )
HÜKMÜN TEBLİĞİ ( Sanığa Hakkındaki Hükme İlişkin Başvurabileceği Kanun Yolları Süresi Mercii Bu Yasa Yoluna Ne Şekilde Başvurabileceği ve Temyiz Etmediği Takdirde Hükmün Kesinleşeceği Hususları Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirtilmesi Gerektiği )"
Y8.CD5.11.2009E. 2009/4279 K. 2009/13720"SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Silah Ticareti Yaptığına İlişkin Diğer Sanığın Atfi Cürüm Niteliğindeki Beyanı Dışında Mahkumiyetine Yeter İnandırıcı Kanıt Bulunmadığından Beraati Gerektiği )
TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Evinde Toprağa Gömülü Olarak Bulunan Dört Uzun Namlulu Tüfek İle 501 Adet Mermi Dolayısıyla Eyleminin Bireysel Silah Ticareti Olarak Kabulü Gerektiği )
ZORALIM ( Suça Konu Tüfek ve Mermilerin 5237 S.Y'nın 54. Md. Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜSADERE ( Silah Ticareti Yapmak - Suça Konu Tüfek ve Mermilerin 5237 S.Y'nın 54. Md. Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD9.11.2009E. 2007/11584 K. 2009/13885"POSTA PULUNDA SAHTECİLİK ( Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınacağı )
İĞFAL KABİLİYETİ ( Posta Pulunda Sahtecilik - Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınacağı )
SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILIP ANLAŞILMADIĞI ( Posta Pulunda Sahtecilik - Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınması Gerektiği )"
Y8.CD9.11.2009E. 2009/9930 K. 2009/13934"HUKUKA AYKIRI DELİL ( Sanığın Katılan İle Yaptığı Konuşmanın Katılan Tarafından Gizli Olarak Kasete Kaydedilmesi - Hükme Esas Alınamayacağı )
BANT KAYDI ( Sanığın Katılan İle Yaptığı Konuşmanın Katılan Tarafından Gizli Olarak Kasete Kaydedilmesi - Hukuka Aykırı Delil )
YALAN TANIKLIK ( Sanığın Katılan İle Yaptığı Konuşmanın Katılan Tarafından Gizli Olarak Kasete Kaydedilmesinin Hukuka Aykırı Delil Niteliğinde Olduğu - Hazırlık ve Mahkeme Beyanları Arasında Çelişki Bulunmadığı )"
Y8.CD24.11.2009E. 2007/10911 K. 2009/14864"ARAMA VE ELKOYMA TUTANAĞI ( Gösterilen Davaya Konu Tüm Malzemelerin Bir Kez de Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Gönderilerek Mevcut Durumları İtibariyle 6136 S. Yasa Kapsamında Bulunan Bir Silah Yapımına Gerekli ve Yeterli Olup Olmadıkları Konusunda Rapor Aldırılması Gerektiği )
SİLAH YAPIMI ( Aramada Ele Geçen ve El Koyma Tutanağında Gösterilen Davaya Konu Tüm Malzemelerin Bir Kez de Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Gönderilerek Mevcut Durumları İtibariyle 6136 S. Yasa Kapsamında Rapor Aldırılması Gerektiği )
AV TÜFEĞİ TAMİRATÇISI ( Aramada Ele Geçen ve El Koyma Tutanağında Gösterilen Davaya Konu Tüm Malzemelerin Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna Gönderilerek Mevcut Durumları İtibariyle 6136 S. Yasa Kapsamında Silah Yapımına Gerekli ve Yeterli Olup Olmadıkları Konusunda Rapor Aldırılması Gerektiği )"
Y8.CD24.11.2009E. 2008/309 K. 2009/14865"ERTELEME ( Engel Geçmiş Mahkumiyeti Olmayan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
PİŞMANLIK ( Ertelemeye Engel Geçmiş Mahkumiyeti Olmayan Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
VELAYET HAKKI VESAYET VEYA KAYYIMLIK ( Ait Haklardan Koşullu Salıverilmeye Kadar Diğer Haklardan İse Hükmolunan Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Sanığın 5237 S. TCK'nun 53/1-3 Md. ve Fıkraları Uyarınca C Bendinde Sayılan Kendi Alt Soyu Üzerindeki Velayet Hakkı Vesayet veya Kayyımlığa Ait Haklardan Koşullu Salıverilmeye Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD8.12.2009E. 2009/16099 K. 2009/15348"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Soruşturma ve Kovuşturmanın Yapılmasına İlişkin Gerçekleşmesi Gereken Herhangi Bir Şart Bulunmadığı - Belgelerdeki Çelişki ve Eksikliklerin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilebileceği/Durma Kararı Verilemeyeceği )
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILMASI İÇİN ŞART BULUNMAMASI ( Belgelerdeki Çelişki ve Eksikliklerin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilebileceği/Durma Kararı Verilemeyeceği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
DURMA KARARI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Soruşturma ve Kovuşturmanın Yapılmasına İlişkin Gerçekleşmesi Gereken Herhangi Bir Şart Bulunmadığı - Belgelerdeki Çelişki ve Eksikliklerin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilebileceği/Durma Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD14.12.2009E. 2008/334 K. 2009/15739"DELİLLERİ TAKDİR SALAHİYETİ ( Suça Konu Silahların Hakim veya C. Savcısı Tarafından Gerçekleştirilmeyen ve İhtiyar Heyetinden veya Komşularından da İki Kişi Bulundurulmaksızın Yasaya Aykırı Şekilde Sanığın Evinde Yapılan Aramada Ele Geçirildiği )
İFADE VE SORGUNUN TARZI ( Sanığın Sonradan Değiştirdiği Kolluk Aşamasındaki İkrara Dayalı İfadesinin Suç Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan CMUK'nun 135. Maddesine Aykırı Olarak Hakları Hatırlatılmaksızın Alındığı )
HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL ( Hükme Esas Alınamayacağı - Sanığın Sonradan Değiştirdiği Kolluk Aşamasındaki İkrara Dayalı İfadesinin CMUK'nun 135. Maddesine Aykırı Olarak Hakları Hatırlatılmaksızın Alındığı )"
Y8.CD22.12.2009E. 2009/16552 K. 2009/16313"TEMEL CEZA TAYİNİ ( Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar Suçun İşlendiği Zaman ve Yer Suç Konusunun Önem ve Değeri ve Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığının Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı Failin Güttüğü Amaç ve Saik Esas Alınarak Tayini Gerektiği )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanığın Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususların İrdelenmesi Gerektiği )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Salt Sanığın Sabıka Kaydına Yansıyan Suç İşleme Eğilimi Gözönünde Bulundurularak Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçelerle Takdiri İndirim Yapılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD23.12.2009E. 2008/1058 K. 2009/16386"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra 5237 S. TCK'nun 154/1.Madde ve Fıkrasında Yapılan Değişiklik Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Hükümden Sonra 5237 S. TCK'nun 154/1.Madde ve Fıkrasında Yapılan Değişiklik Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - 5271 S. CMK'nun 231.Maddesi Kapsamında Adı Geçen Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD11.1.2010E. 2007/10601 K. 2010/1759"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( 5237 S. Yasaya Göre Suçun Bütün Hallerine Teşebbüsün Olanaklı Olduğu - Eski ve Yeni Kanun Ayrı Ayrı Uygulanarak Lehe Yasa Tespit Edilmesi Gerektiği )
YASA DIŞI YOLLARDAN YURDA GİRİŞ ( Yurt Dışına Gitmek İsteyen Kişileri Sınıra Doğru Götürürken Yakalanan Sanıkların Eylemi Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu - Eski ve Yeni Kanun Ayrı Ayrı Uygulanarak Lehe Yasa Tespit Edilmesi Gerektiği )
TEŞEBBÜS ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüs Olanaklı Olduğu - Yurt Dışına Gitmek İsteyen Kişileri Sınıra Doğru Götürürken Yakalanan Sanıkların Eylemi Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
YABANCILARIN YURT DIŞINA ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAMAYA TEŞEBBÜS ( Yasa Dışı Yollardan Yurda Giriş Yapan ve Yurt Dışına Gitmek İsteyen Kişileri Sınıra Doğru Götürürken Yakalanan Sanıkların Eylemi )
LEHE KANUN UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Bütün Hallerine Teşebbüs Olanaklı Olduğu - Eski ve Yeni Kanun Ayrı Ayrı Uygulanarak Lehe Yasa Tespit Edilmesi Gerektiği )"
Y8.CD20.1.2010E. 2008/1073 K. 2010/259"TAŞIMA RUHSATLI SİLAHIN MÜSADERESİ ( Karar Vermenin Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Taşıma Ruhsatlı Silah - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilemeyeceği/Karar Vermenin Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Taşıma Ruhsatlı Silahın Müsaderesi - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD25.1.2010E. 2007/12711 K. 2010/606"SUÇTAN ZARAR GÖREN ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit - Soruşturmada Şikayetten Vazgeçmesi Kovuşturma Evresinde Davaya Katılmasına Engel Oluşturmayacağı )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Soruşturma Evresinde/Kovuşturma Evresinde Davaya Katılmaya Engel Oluşturmayacağı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit )
KOVUŞTURMA ( Soruşturmada Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Evresinde Davaya Katılmaya Engel Oluşturmayacağı )"
Y8.CD3.2.2010E. 2009/13804 K. 2010/1244"PARADA SAHTECİLİK ( Sahte Parayı Tedavüle Sürme Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu ve Temadinin İddianame Tarihinde Kesileceği )
TELEFON KONUŞMALARINA DAYALI HÜKÜM ( Alınmış Bir Denetleme Kararı Olmadan Kayda Alınmış Telefon Konuşmalarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
MÜTEMADİ SUÇ ( Sahte Parayı Tedavüle Sürme Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu ve Temadinin İddianame Tarihinde Kesileceği )"
Y8.CD15.2.2010E. 2008/3229 K. 2010/1942"TEMYİZ SINIRI ( Adli Para Cezasının Tutarına ve Müsadere Konusu Mermi Çekirdeği ve Boş Kovanının Bilinen Değerine Göre Hükmün Temyiz Olanağı Bulunmadığı )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN UYGULANMAMASI ( Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeksizin Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmayacağı )"
Y8.CD3.3.2010E. 2008/11886 K. 2010/3192"KISA SÜRELİ HAPİS ( Seçenek Yaptırımın İnfaz Yetkisini Sınırlar Biçimde Şarta Bağlanması ve Süresinin Gösterilmemesinin Doğru Bulunmadığı )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( İnfaz Yetkisini Sınırlar Biçimde Şarta Bağlanması ve Süresinin Gösterilmemesinin Doğru Bulunmadığı - Kısa Süreli Hapis Cezası )
İNFAZ YETKİSİ ( Seçenek Yaptırımın/Sınırlar Biçimde Şarta Bağlanması ve Süresinin Gösterilmemesinin Doğru Bulunmadığı - Kısa Süreli Hapis Cezası )"
Y8.CD9.3.2010E. 2008/1176 K. 2010/3516"DURUŞMA TUTANAĞINDA İMZA EKSİKLİĞİ BULUNMASI ( Üye Hakimlerin İmzasının Bulunması Gereği )
İMZA EKSİKLİĞİ ( Duruşma Tutanağında Üye Hakimlerin İmzalarının Bulunması Gerektiği )"
Y8.CD10.3.2010E. 2008/12028 K. 2010/3702"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mer'ayı Sürüp Ekmek - Eylemin 5237 S.K. Md. 154/2'ye Aykırılık Oluşturabileceği - Bu Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
MER'AYI SÜRÜP EKMEK ( Eylemin 5237 S.K. Md. 154/2'ye Aykırılık Oluşturabileceği/Bu Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
GÖREVLİ MAHKEME ( Mer'ayı Sürüp Ekmek/Eylemin 5237 S.K. Md. 154/2'ye Aykırılık Oluşturabileceği - Bu Suça Asliye Ceza Mahkemesince Bakılabileceği )"
Y8.CD30.3.2010E. 2010/872 K. 2010/4930"TEHDİT ( Sanığın Otel Müdürü İle Görüşmek İçin Resepsiyondakilere "Oteli Başınıza Yıkarım" Şeklinde Sözler Söyleyip Silah Doğrulttuğu - Eylemin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak Değil Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Otel Müdürü İle Görüşmek İçin Resepsiyondakilere "Oteli Başınıza Yıkarım" Şeklinde Sözler Söyleyip Silah Doğrulttuğu - Eylemin Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak Değil Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Suçlunun Kişiliği Sosyal ve Ekonomik Durumunun İrdelenerek Karar Verileceği )
SUÇLUNUN KİŞİLİĞİ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi İçin İrdeleneceği ) "
Y8.CD7.4.2010E. 2008/9208 K. 2010/5437"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Ses ve Gaz Fişeği Atmak İçin İmal Edilip Tabi Silah Vasfına Dönüştürülen Tabancayı Satmak Amacıyla Bulundurma - Md. 12/1 Kapsamında Değerlendirileceği )
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN TABANCA ( Tabi Silah Vasfına Dönüştürülmesi/6136 S.K. Md. 12/1 Kapsamında Değerlendirileceği - Satmak Amacıyla Bulundurma )
SATMAK AMACIYLA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Ses ve Gaz Fişeği Atmak İçin İmal Edilip Tabi Silah Vasfına Dönüştürülen Tabanca - 6136 S.K. Md. 12/1'in Uygulanacağı )"
Y8.CD13.4.2010E. 2008/5295 K. 2010/5826"YASADIŞI ÖRGÜT ( Sanığın Örgüt Adına Suç İşleyen Kişiye Önderlik Atfedip Yücelttiği Yazı/Suçu ve Suçluyu Övme Suçunun Oluştuğu - Terörle Mücadeleyi Savaş Olarak Nitelediği )
TERÖRLE MÜCADELEYİ SAVAŞ OLARAK NİTELEMEK ( Sanığın Aynı Zamanda Örgüt Adına Suç İşleyen Kişiye Önderlik Atfedip Yücelttiği Yazı - Suçu ve Suçluyu Övme Suçunun Oluştuğu )
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME ( Unsurlarının Oluşması - Sanığın Terörle Mücadeleyi Savaş Olarak Nitelediği/Örgüt Adına Suç İşleyen Kişiye Önderlik Atfedip Yücelttiği Yazı )"
Y8.CD15.4.2010E. 2008/13161 K. 2010/6061"ATEŞLİ SİLAHIN TABANCA SAYILABİLMESİ ( Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı - 52.5 cm Silahın 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Ateşli Silahın Tabanca Sayılabilmesi İçin Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı )
TABANCA NİTELİĞİ ( Ateşli Silah - Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm'den Tüm Uzunluğunun İse 50 cm 'den Fazla Olamayacağı )"
Y8.CD15.4.2010E. 2010/1440 K. 2010/5953"İNSAN TİCARETİ YAPMA ( Oluşması Öncelikle Mağdurun İradesini Etkileyen Hareketlerin Gerçekleştirilmesine ya da Onun Zor Durumundan İstifade Edilmesine Bağlı Olduğu )
ZORLA FUHUŞ YAPTIRMA VEYA TEŞVİK ETME ( İnsan Ticareti Suçunun Oluşması Öncelikle Mağdurun İradesini Etkileyen Hareketlerin Gerçekleştirilmesine ya da Onun Zor Durumundan İstifade Edilmesine Bağlı Olduğu )
KANDIRMA UNSURU ( İnsan Ticareti - Mağdurun Türkiye'de Evli Kız Kardeşi Bulunduğu Kardeşinin Yanına Gitmeyip Sanığın Yanına Geldiği Onunla Kalıp Fuhuş Yaptığı ve Anlaşmazlığa Düşünce Ayrılıp Otelde Kaldığı Anlaşıldığı Olayda Kandırma Unsurunun Gerçekleşmediği )"
Y8.CD27.4.2010E. 2007/12444 K. 2010/6189"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Hak Yoksunluğunun Uygulanması ve Hüküm Öncesi Şahsi Hürriyetlerinin Sınırlı Kaldığı Günlerin Cezalarından Mahsup Edilmesinde 5237 S. TCK'nın Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Lehe Yasa Uygulamasının Karıştırılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
HAK YOKSUNLUĞU UYGULAMASI ( Hüküm Öncesi Şahsi Hürriyetlerinin Sınırlı Kaldığı Günlerin Cezalarından Mahsup Edilmesinde 5237 S. TCK'nın Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Lehe Yasa Uygulamasının Karıştırılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
TAKDİRİ İNDİRİM ( 765 S. TCK'nın Sanıklar Lehine Olduğu Kabul Edilmesine Göre Lehe Yasanın Bütün Halinde Uygulanması Gerektiği )"
Y8.CD27.4.2010E. 2008/8581 K. 2010/6239"CEZANIN ERTELENMESİNE ENGEL GEÇMİŞ MAHKUMİYETİ OLMAYAN SANIK ( Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Cezanın Ertelenmesine Engel Geçmiş Mahkumiyeti Olmayan Sanığın Gösterdiği Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
PİŞMANLIK ( Cezanın Ertelenmesine Engel Geçmiş Mahkumiyeti Olmayan Sanığın Gösterdiği Pişmanlık Nedeniyle Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerektiği )"
Y8.CD3.5.2010E. 2008/11759 K. 2010/6640"SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına - Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Biçimde Ateş Etme Suçu )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK SURETTE SİLAHLA ATEŞ ETME SUÇU ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına Ateş Etmesi )
FİKRİ İÇTİMA ( Sanığın Lokantada Hesap Nedeniyle Çıkan Tartışma Üzerine Dışarı Çıkıp İşyerinin Camlarına Ateş Etmesi - Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermek )"
Y8.CD4.5.2010E. 2008/9885 K. 2010/6728"İZİNSİZ BIÇAK TAŞIMAK ( Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Usulüne Uygun İnceleme Yapılarak Bıçakların 6136 S. Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği )
SUSTALI BIÇAK ( İzinsiz Bıçak Taşımak - Adli Tıp Raporu ve Mahkemede Dinlenen Bilirkişi İfadelerinin Birbiriyle Çeliştiği/Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Usulüne Uygun İnceleme Yapılarak Bıçakların 6136 S. Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ RAPORLAR ( İzinsiz Bıçak Taşımak - Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Usulüne Uygun İnceleme Yapılarak Bıçakların 6136 S. Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )"
Y8.CD13.5.2010E. 2008/12293 K. 2010/7489"FUHUŞ YAPTIRMAK MAKSADIYLA İNSAN TİCARETİ SUÇU ( Çaresizliklerinden Yararlanarak Rızalarını Elde Etmek Suretiyle Kişileri Tedarik Eden Kaçıran Bir Yerden Başka Bir Yere Götüren veya Sevk Eden Barındıran ...” Şeklinde Düzenlenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
İNSAN TİCARETİ SUÇU ( Fuhuş Yaptırmak Maksadıyla - Çaresizliklerinden Yararlanarak Rızalarını Elde Etmek Suretiyle Kişileri Tedarik Eden Kaçıran Bir Yerden Başka Bir Yere Götüren veya Sevk Eden Barındıran ...” Şeklinde Düzenlenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )"
Y8.CD2.6.2010E. 2008/6771 K. 2010/7810"KAMU GÖREVİNİN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMAK ( Yakınanın Ruhsatsız Silah Bulundurduğuna İlişkin İsimsiz İhbar Yapıldığı/Kolluk Amiri Sanığın Yakınanı Yasal Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gözaltına Aldırdığı - Gözaltı Süresini İkinci Şikayet Gerekçesiyle Uzattığı/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak Suçunun Oluştuğu )
KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMAK ( Kolluk Amiri Sanığın İsimsiz İhbar Dışında Yasal Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gözaltına Aldırdığı - Gözaltı Süresini İkinci Şikayet Gerekçesiyle Uzattığı/Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma Suretiyle Suçun Oluştuğunun Kabul Edileceği )
HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN GÖZALTI ( Sanığın Yakınanı İsimsiz İhbar Dışında Yasal Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gözaltına Aldırdığı - Gözaltı Süresini İkinci Şikayet Gerekçesiyle Uzattığı/Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak Suçunun Oluştuğu )
İSİMSİZ İHBAR SONUCU YAPILAN GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ ( Sanığın Yakınanı İsimsiz İhbar Dışında Yasal Hiçbir Gerekçe Göstermeden Gözaltına Aldırdığı - Gözaltı Süresini İkinci Şikayet Gerekçesiyle Uzattığı/Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak Suçunun Oluştuğu )"
Y8.CD3.6.2010E. 2008/16116 K. 2010/7961"KURU SIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ ETME ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluşmayacağı - Kabahatler Kanunu'nda Yer Alan Gürültü Hükümlerinin Uygulanacağı )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Bu Suç Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
GÜRÜLTÜ ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Kabahatler Kanunu'nda Yer Alan Gürültü Hükümleri Kapsamında Olduğu )
MÜSADERE ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Kabahatler Kanunu'nda Yer Alan Gürültü Hükümleri Kapsamında Olduğu - Müsadere Yerine İadeye Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD8.6.2010E. 2008/6389 K. 2010/8183"SİLAH RUHSATININ SÜRESİNDE YENİLENMEMESİ ( Taşıma Ruhsatlı - Zoralımına İlişkin Talep Hakkında Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
ZORALIM ( Silah Ruhsatının Süresinde Yenilenmemesi - Zoralımına İlişkin Talep Hakkında Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zoralıma İlişkin Talep Hakkında Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Duruşma Açılarak Hüküm Verilmesi Gereği - Taşıma Ruhsatlı Silahın Ruhsatının Süresinde Yenilenmemesi )"
Y8.CD14.6.2010E. 2008/12446 K. 2010/8504"SEÇİM KURULLARININ TEDBİRLERİNE UYMAMAK ( Suçun Oluşması İçin Uyarıya Rağmen Alınan Karar ve Tedbirlerin Uygulanmasını Zorlaştırmak Veya Neticesiz Kalmalarına Sebebiyet Vermek Gerektiği )
SANDIK GÖREVLİLERİNE HAKARET VE TEHDİT ( Dava Açıldığı - Sanık Hakkında 298 S.K. Md. 134/2'deki Suçun Unsurlarını Oluşturmadığı/Bu Suçtan Beraat Kararı Verilmesi Gereği )"
Y8.CD15.6.2010E. 2010/7065 K. 2010/8569"DÜĞÜNDE ATEŞ AÇMAK ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Tabancanın Müsaderesi Yerine Denetimli Serbestlik Süresince Adli Emanette Muhafazasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Tabancanın Müsaderesi Yerine Denetimli Serbestlik Süresince Adli Emanette Muhafazasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜSADERE ( Düğünde Ateş Eden Sanığın 6136 S.K. Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verildiği - Tabancanın Denetimli Serbestlik Süresince Adli Emanette Muhafazası Yerine Müsaderesine Karar Verileceği )"
Y8.CD22.6.2010E. 2008/17309 K. 2010/9001"KURU SIKI TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETMEK ( Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etmek - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMAK ( Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etmenin Bu Kapsamda Olduğu/İdari Yaptırımı Gerektirdiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD22.6.2010E. 2010/4773 K. 2010/8979"İDDİANAMEYİ HAZIRLAYAN C. SAVCISI İLE HÜKÜM VEREN HAKİMİN KARI KOCA OLMASI ( Bir Mahkemenin Aynı Dairesinde Görev Yapamayacakları )
KARI KOCANIN MAHKEMENİN AYNI DAİRESİNDE GÖREV YAPMASI ( İddianameyi Hazırlayan C. Savcısı İle Hüküm Veren Hakimin Karı Koca Olduğu - Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD1.7.2010E. 2010/3010 K. 2010/9713"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET SUÇU (Geçici Köy Korucusu Olan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği)
KÖY KORUCUSU (Geçici Köy Korucusu Olan ve 6136 S.K. Muhalefet Suçlarından Cezalandırılan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği - İdareye Teslimine Karar Verilemeyeceği)
SİLAHLARIN MÜSADERESİ (6136 S.K. Muhalefet Suçu - Geçici Köy Korucusu Olan Sanıklara Ait ve Ruhsata Bağlanmaları Mümkün Olmayan Kaleşnikof Marka Tüfeklerin Müsaderelerine Karar Verileceği)"
Y8.CD12.7.2010E. 2010/4036 K. 2010/10199"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Yaşı Küçük Sanık Hakkında Verilen - Yasa Yolunun Yanlış Gösterilmesinin Hükme Temyiz Kabiliyeti Vermeyeceği )
YASA YOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı - Yasa Yolunun Yanlış Gösterilmesinin Hükme Temyiz Kabiliyeti Vermeyeceği/Başvurunun İtiraz Olarak Değerlendirileceği )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı - Yasa Yolunun Yanlış Gösterilmesinin Hükme Temyiz Kabiliyeti Vermeyeceği/Başvurunun İtiraz Olarak Değerlendirileceği )"
Y8.CD23.9.2010E. 2008/13597 K. 2010/10541"TAKDİRİ İNDİRİM ( Cezanın Sanığın Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Gibi Hususlar İrdelenmeden İndirime Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Oluşan Kanaate Göre Değerlendirileceği )"
Y8.CD23.9.2010E. 2008/14456 K. 2010/10565"TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ ( Dinamit Lokumu Saniyeli Fitil ve Tahrip Kapsülünün Cins ve Miktarının Önemsiz Olup Olmadığı Dolayısıyla Sanığın Eyleminin 765 S. TCK'nun 264/5-Son Cümle Md. ve Fıkrası Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
DİNAMİT LOKUMU SANİYELİ FİTİL VE TAHRİP KAPSÜLÜ ( Cins ve Miktarının Önemsiz Olup Olmadığı Dolayısıyla Sanığın Eyleminin 765 S. TCK'nun 264/5-Son Cümle Md. ve Fıkrası Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMAN DİLİMİ ( Gerekçeli Karar Başlığında Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD29.9.2010E. 2008/10668 K. 2010/10900"SEÇİM KANUNU'NA MUHALEFET ( Hapis Cezası Yanında Para Cezası Öngörülmediğinden Sadece Hapis Cezasına Hükmedileceği )
BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERME ( Hapis Cezası Yanında Para Cezası Öngörülmediğinden Sadece Hapis Cezasına Hükmedileceği )"
Y8.CD29.9.2010E. 2010/1823 K. 2010/10851"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsatlı Dava Konusu Tabancanın Atışa Elverişliliği Nitelikleri ve Yasa Kapsamında Bulunup Bulunmadığı İncelenmeden Karar Verilemeyeceği )
TABANCANIN NİTELİKLERİ ( Ruhsatlı Dava Konusu Tabancanın Atışa Elverişliliği Nitelikleri ve Yasa Kapsamında Bulunup Bulunmadığının İncelenmesi Gerektiği - 6136 S.K.'ya Aykırılık )"
Y8.CD29.9.2010E. 2010/3238 K. 2010/10867"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILIP BIRAKILMAYACAĞI ( Karar Verildikten Sonra Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Hususunun Tartışılması Gereği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Konusunda Bir Karar Verildikten Sonra Seçenek Yaptırımlar Hususunun Tartışılacağı )
CEZA TERTİİBİ SIRALAMASINDA HATA ( Önce Hapis Cezası Adli Para Cezasına Çevrildikten Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi - Bozmayı Gerektireceği )"
Y8.CD5.10.2010E. 2010/4939 K. 2010/11138"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME ( Katılanın Uğradığı Zararı C. Savcılığınca Yapılacak Tebligat Üzerine Süresi İçerisinde Ödemesi Koşuluyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesine Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü Gereği )
KATILANIN UĞRADIĞI ZARAR ( C. Savcılığınca Yapılacak Tebligat Üzerine Süresi İçerisinde Ödemesi Koşuluyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesine Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü Gereği )
TEBLİGAT ( Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme - Katılanın Uğradığı Zararı C. Savcılığınca Yapılacak Tebligat Üzerine Süresi İçerisinde Ödemesi Koşuluyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesine Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü Gereği )"
Y8.CD6.10.2010E. 2008/15109 K. 2010/11317"PİYASAYA SAHTE PARA SÜRME ( Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü - Sanığın Eyleminin 765 S. TCK'nun 316/3 Fıkrasında Yazılı Sahte Parayı Muhafaza Etmek Suçunu Oluşturacağı )
SAHTE PARAYI MUHAFAZA ETMEK ( Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü Olayda Oluştuğu )
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Piyasaya Sahte Para Süreceği İhbarı Üzerine İçinde Bulunduğu Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü Olayda Oluştuğu )"
Y8.CD13.10.2010E. 2008/13746 K. 2010/11577"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa OHAL Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verildiği - Sanığın Silah Nakil Belgesi Almadan Taşındığı/Suçun Oluşmayacağı )
OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN VERİLEN SİLAH BULUNDURMA RUHSATI ( Sanığın Silah Nakil Belgesi Almadan Taşındığı - Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD27.10.2010E. 2008/7830 K. 2010/12429"HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Adli Sicil Kaydındaki Mahkumiyetlerinin Tutukluluktan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETLER ( Sanığın Tutukluluğundan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat )
TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU ( Haksız Tutuklu Kaldığı Günler İçin Tazminat İsteyen Davacı - Adli Sicil Kaydındaki Mahkumiyetlerinin Tutukluluktan Mahsup Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
Y8.CD2.11.2010E. 2008/16797 K. 2010/12571"HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Beraat Kararını Veren Mahkeme İle Davacının İkametgah Mahkemesi Aynı Mahkeme İse Davaya Bakma Yetkisinin En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talebi - Beraat Kararını Veren Mahkeme İle Davacının İkametgah Mahkemesi Aynı Mahkeme İse Davaya Bakma Yetkisinin En Yakın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT MİKTARININ TUTUKLU KALINAN GÜNLER ÜZERİNDEN NET ASGARİ ÜCRET UYARINCA HESAPLANMASI GEREKLİLİÄžİ ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talebi - Bu Süreden Tatil Günlerinin Çıkarılamayacağı )
FAİZ UYGULAMASI ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talebi - Davacı Vekilinin Maddi ve Manevi Tazminata Tutukluluk Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmesi Talebinde Bulunduğunun Gözetileceği )"
Y8.CD2.11.2010E. 2010/11616 K. 2010/12622"SUÇTAN ÖNCEKİ HALE GETİRME ( Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi Şartının Derhal Yerine Getirilemediği Hallere Mahsus Olmak Üzere Zararın Giderilmesini Sağlamak Amacıyla Şartlı Olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebileceği )
MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARIN AYNEN İADESİ ( Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi Şartının Derhal Yerine Getirilemediği Hallere Mahsus Olmak Üzere Zararın Giderilmesini Sağlamak Amacıyla Şartlı Olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Aynen İade Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi Şartının Derhal Yerine Getirilemediği Hallere Mahsus Olmak Üzere Zararın Giderilmesini Sağlamak Amacıyla Şartlı Olarak Karar Verilebileceği )"
Y8.CD30.11.2010E. 2008/13815 K. 2010/13259"CEZALANDIRMA ÖLÇÜTÜ ( Cezanın Bireyselleştirme Ölçütlerinden Birine veya Bir Kaçına Dayanılarak Ele Geçen Silah Sayısı Nazara Alınıp TCK'nun 3/1. Md. ve Fıkrasında Yer Alan Orantılılık İlkesi de Gözetilmek Suretiyle Ceza Tayini Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
ORANTILILIK İLKESİ ( Gözetilmek Suretiyle Ceza Tayini Yoluna Gidilmesi Gerekirken Sanık Hakkında “Suç İşleme Eğilimi Geçmiş Yaşamı ve Önceki Mahkumiyeti”nden Söz Edilerek Yasal Olmayan Gerekçe İle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD1.12.2010E. 2010/11597 K. 2010/13363"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Kamu Zararı Doğmuş İse Bu Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği )
KAMU ZARARI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Kamu Zararı Doğmuş İse Bu Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Kamu Zararı Doğmuş İse Bu Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği )"
Y8.CD1.12.2010E. 2010/4900 K. 2010/13352"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Müşteki Eşini Darp Edip Ertesi Sabah Evden Çıkmasını Engellemek İçin Kapıyı Kilitleme Eylemi - Suçun Oluştuğu )
EŞİN EVDEN ÇIKMASINI ENGELLEMEK ( Sanığın Müşteki Eşini Darp Edip Ertesi Sabah Kapıyı Kilitleme Eylemi - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu )
KAPIYI KİLİTLEYEREK EŞİN EVDEN ÇIKMASINI ENGELLEMEK ( Sanığın Müşteki Eşini Darp Edip Ertesi Sabah - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunu Oluşturacağı )"
Y8.CD8.12.2010E. 2010/12086 K. 2010/13831"HÜKÜM ( Kısa Kararda Yer Almadığı Halde Gerekçeli Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmediğine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kısa Kararda Yer Almadığı Halde Gerekçeli Kararda Geri Bırakılmasına Karar Verilmediğine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD9.12.2010E. 2010/12982 K. 2010/13927"OY SANDIĞI ÜZERİNDE SUÇLAR ( Usulsüz Olarak Oy Sandığının Yerinin Değiştirilmesi/Cebir veya Şiddet veya Hileyle İşlenmesi - Adli Para Cezası Kaldırılarak Sanıklar Lehine Değişiklik Yapılması Karşısında Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
USULSÜZ OY SANDIĞININ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Cebir veya Şiddet veya Hileyle İşlenmesi - Adli Para Cezası Kaldırılarak Sanıklar Lehine Değişiklik Yapılması Karşısında Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
ADLİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI ( Usulsüz Olarak Oy Sandığının Yerinin Cebir veya Şiddet veya Hileyle Değiştirilmesi - Sanıklar Lehine Değişiklik Yapılması Karşısında Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
LEHE DEĞİŞİKLİK ( Oy Sandığının Yerinin Cebir veya Şiddet veya Hileyle Değiştirilmesi - Adli Para Cezası Kaldırılarak Sanıklar Lehine Değişiklik Yapılması Karşısında Hapis Cezası Yanında Adli Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )"
Y8.CD15.12.2010E. 2008/18844 K. 2010/14089"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 22. Md.sinde Yapılan Değişiklik Sonrasında Silahın Fatura Tarihinden İtibaren 60 Gün Süreyle Taşınabilmesine Olanak Verildiği )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Yönetmeliğin 22. Md.sinde Yapılan Değişiklik Sonrasında Silahın Fatura Tarihinden İtibaren 60 Gün Süreyle Taşınabilmesine Olanak Verildiği )"
Y8.CD15.12.2010E. 2010/14558 K. 2010/14136"PARADA SAHTECİLİK ( Bir Kişi Hakkında Birden Çok Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmü Bulunması Halinde İnfaz Rejimleri Farklı Olsa da Cezaların İnfazları İle Deneme Sürelerinin Çakışmasının Önlenmesi Amacıyla ve İnfazda Kolaylık Sağlanması İçin Cezaların Toplanması Gerektiği )
CEZALARIN TOPLANMASI ( Parada Sahtecilik - Bir Kişi Hakkında Birden Çok Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmü Bulunması Halinde İnfaz Rejimleri Farklı Olsa da Cezaların İnfazları İle Deneme Sürelerinin Çakışmasının Önlenmesi Amacıyla Toplanması Gerektiği )
BİRDEN ÇOK KESİNLEŞMİŞ MAHKUMİYET HÜKMÜ BULUNMASI ( Halinde İnfaz Rejimleri Farklı Olsa da Cezaların İnfazları İle Deneme Sürelerinin Çakışmasının Önlenmesi Amacıyla ve İnfazda Kolaylık Sağlanması İçin Cezaların Toplanması ve Tek Bir Şartla Tahliye Tarihi ve Deneme Süresi ve Bihakkın Tahliye Tarihinin Saptanması Gerektiği - Parada Sahtecilik )
TAHLİYE TARİHİ ( Parada Sahtecilik - Bir Kişi Hakkında Birden Çok Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmü Bulunması Halinde İnfaz Rejimleri Farklı Olsa da Cezaların İnfazları İle Deneme Sürelerinin Çakışmasının Önlenmesi Amacıyla Tek Bir Şartla Tahliye Tarihi ve Deneme Süresi ve Bihakkın Tahliye Tarihinin Saptanması Gerektiği )"
Y8.CD26.1.2011E. 2010/10708 K. 2011/351"RÜŞVET ALMAYA TEŞEBBÜS (5237 S. TCK'nunda Sadece Nitelikli Rüşvete Yer Verildiği ve Kamu Görevlisinin Yapması Gereken Bir İşi Yapması ya da Yapmaması Gereken İşi Yapmaması İçin Yarar Sağlanmasının Rüşvet Suçu Kapsamından Çıkarıldığı)
ÇIKAR SAĞLAMA (Kamu Görevlisinin Yapması Gereken Bir İşi Yapması ya da Yapmaması Gereken İşi Yapmaması İçin Yarar Sağlanmasının Rüşvet Suçu Kapsamından Çıkarıldığı - Sanığın Eyleminin Aynı Yasanın 257/3. Md.sinde Düzenlenen Görevinin Gereklerine Uygun Davranmak İçin Çıkar Sağlama Suçu Niteliğinde Olduğu)
LEHE KANUN UYGULAMASI (Rüşvet - Sanığın Eyleminin Aynı Yasanın 257/3. Md.sinde Düzenlenen Görevinin Gereklerine Uygun Davranmak İçin Çıkar Sağlama Suçu Niteliğinde Olduğu ve Lehe Kanun Değerlendirmesinin Bu Suçlar Arasında Yapılması Gerektiği)"
Y8.CD1.2.2011E. 2009/6177 K. 2011/531"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yivsiz Setsiz Av Fişeği Kullanılan Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 cm. 'den Uzun Olduğu - Suçun Oluşmayacağı )
YİVSİZ SETSİZ AV FİŞEĞİ KULLANILAN SİLAH ( Yivsiz Setsiz Av Fişeği Kullanılan Silahın Namlu Uzunluğunun Fişek Yatağı Hariç 30 cm. ve Tüm Uzunluğunun da 50 cm. 'den Uzun Olduğu - Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD1.2.2011E. 2011/433 K. 2011/556"HAKSIZ OLARAK TUTUKLU KALINAN GÜNLER İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Tazminata Konu Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Onaylı Suretinin Temin Edileceği )
DOSYA MÜNDERECATININ TAMAMLANMAMASI ( Haksız Olarak Tutuklu Kalınan Günler İçin Tazminat Talebi - Tazminata Konu Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Onaylı Suretinin Temin Edileceği )"
Y8.CD3.2.2011E. 2010/11127 K. 2011/716"SİLAHLA KASTEN YARALAMA ( Diğer Bir Hapis Cezasına Hükmedildiğinde Kamu Yararına Çalıştırma Kararı Verilemez Şeklindeki Düzenlemenin Dikkate Alınmamasının İsabetsizliği )
KAMU YARARINA ÇALIŞTIRMA ( Silahla Kasten Yaralama - “Diğer Bir Hapis Cezasına Hükmedildiğinde Kamu Yararına Çalıştırma Kararı Verilemez" Şeklindeki Düzenlemenin Dikkate Alınmamasının İsabetsizliği )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Silahla Kasten Yaralama - Yarısı Oranında Gönüllü Olmak Koşulu İle Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırmaya Çevrilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD8.2.2011E. 2008/12216 K. 2011/875"SİLAH RUHSATININ YENİLETİLMEMESİ (Silahın Üçüncü Kişilere Devri İçin İdarece Yapılması Gerekli İşlemlerin Yerine Getirilmeden Silahın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği)
RUHSATLI SİLAHIN MÜSADERESİ (Tebligata Rağmen 6 Aylık Süre İçinde Ruhsatın Yeniletilmemesi - Silahın Üçüncü Kişilere Devri İçin İdarece Yapılması Gerekli İşlemlerin Yerine Getirilmeden Müsadereye Hükmolunamayacağı)"
Y8.CD8.2.2011E. 2009/1314 K. 2011/832"BOZUK SİLAH (Silah Ustasının Esaslı ve Aletli Müdahalesi İle Ateş Edebilecek Duruma Gelebileceği - Belirlenen Vasıflarıyla Suç Teşkil Etmediği/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği)
SİLAH BULUNDURMA (Silah Ustasının Esaslı ve Aletli Müdahalesi İle Ateş Edebilecek Duruma Gelebilecek Olan - Belirlenen Vasıflarıyla Suç Teşkil Etmediği)
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET (Silah Ustasının Esaslı ve Aletli Müdahalesi İle Ateş Edebilecek Duruma Gelebilecek Silahı Bulundurmanın Suç Teşkil Etmediği)"
Y8.CD8.2.2011E. 2009/952 K. 2011/876"KURU SIKI TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETMEK (Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı)
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU (Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eyleminin Suç Olmadığı - Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği)
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA (Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etme Eyleminin Bu Kapsamda Olduğu)"
Y8.CD9.2.2011E. 2009/118 K. 2011/913"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının İptal Edildiği/Sanığın Gerekli Devir İşlemlerini Yapmadığı - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/Taşıma Ruhsatının İptal Edilmesine Rağmen Sanığın Gerekli Devir İşlemlerini Yapmadığı - Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereği )"
Y8.CD9.2.2011E. 2011/1392 K. 2011/941"KURU SIKI TABANCA İLE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Eyleminin Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu - Tabancanın İadesine Karar Verileceği )
TOPLUMDA KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK ŞEKİLDE ATEŞ ETMEK ( Sanığın Kuru Sıkı Tabanca İle Ateş Açma Eyleminin Bu Kapsamda Olmadığı/Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu - Tabancanın İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA ( Sanığın Kuru Sıkı Tabanca İle Ateş Açma Eyleminin Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Neden Olma Suçunu Oluşturduğu - Tabancanın İadesine Karar Verileceği )"
Y8.CD9.2.2011E. 2011/1393 K. 2011/990"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilemeyeceği - 6136 S.K.'ya Aykırılık )
BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Hak Yoksunluklarına Hükmedilmemesi Gerektiği )"
Y8.CD9.2.2011E. 2011/1396 K. 2011/1017"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hükmedilen Ağır Para Cezasının Adli Sicil Kaydından Silinmesi Talebinin Koşullar Oluşmadığından Reddedileceği )
AĞIR PARA CEZASI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Nedeniyle Verilen - Adli Sicil Kaydından Silinmesi Talebinin Koşullar Oluşmadığından Reddine Karar Verileceği )
ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Nedeniyle Hükmedilen Ağır Para Cezasının Adli Sicil Kaydından Silinmesi Talebinin Koşullar Oluşmadığından Reddedileceği )"
Y8.CD9.2.2011E. 2011/512 K. 2011/1015"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Yasaya Dayanarak Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin - Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet - Sanık Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Yasaya Dayanarak Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet - Sanık Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Yasaya Dayanarak Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )"
Y8.CD10.2.2011E. 2010/15735 K. 2011/1089"HÜKÜM ( Hüküm Fıkrasında Kanun Yolu ve Başvuru Süresi Gibi Hususların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Bu Hususlar Hükümde Belirtilmediğinden Sanığın Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Hüküm Fıkrasında Kanun Yolu ve Başvuru Süresi Gibi Hususların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Bu Hususlar Hükümde Belirtilmediğinden Sanığın Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
RUHSAT SÜRESİ DOLAN SİLAHIN RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Müsadere Talebine İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
MÜSADERE ( Ruhsat Süresi Dolan Silahın Ruhsatının Yeniletilmediği - Müsadere Talebine İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsat Süresi Dolan Silahın Ruhsatının Yeniletilmediği - Müsadere Talebine İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y8.CD16.2.2011E. 2009/19 K. 2011/1284"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Tabanca Bulundurma Ruhsatının İptal Edildiği/Sanığın Gerekli Devir İşlemlerini Yapmadığı - Davaya Sulh Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Tabanca Bulundurma Ruhsatının İptal Edildiği/Sanığın Gerekli Devir İşlemlerini Yapmadığı - Davaya Sulh Ceza Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )"
Y8.CD16.2.2011E. 2009/34 K. 2011/1283"KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma - Sanığın Rızasının Alınması Gerektiği )
SANIĞIN RIZASI ( Alınmadan Kısa Süreli Hapis Cezasının Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Seçenek Yaptırımına Çevrilemeyeceği )
KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA ( Kısa Süreli Hapis Cezasının Sanığın Rızasının Alınmadan Seçenek Yaptırımına Çevrilemeyeceği )"
Y8.CD16.2.2011E. 2009/38 K. 2011/1280"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Yasak Nitelikte 11 Adet Mermi Taşımak Suçundan Açılan Kamu Davasındaki Eylem İle İlgili Davaya Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( 6136 S. Yasa'ya Aykırılık - Ruhsatsız Yasak Nitelikte 11 Adet Mermi Taşımak Suçundan Açılan Kamu Davasındaki Eylem İle İlgili Davaya Bakma Görevinin Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
RUHSATSIZ YASAK NİTELİKTE MERMİ TAŞIMAK ( Suçundan Açılan Kamu Davasındaki Eylem İle İlgili Davaya Bakma Görevini Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD17.2.2011E. 2008/18923 K. 2011/1389"RUHSATLI TABANCANIN ZORALIMI ( Silahın Ruhsat Süresinin Dolduğu ve Sürenin Yenilenmediği - Zoralıma İlişkin Davaya Bakma Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
MÜSADERE ( Silahın Ruhsat Süresinin Dolduğu ve Sürenin Yenilenmediği - Zoralıma İlişkin Davaya Bakma Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Silahın Ruhsat Süresinin Dolduğu ve Sürenin Yenilenmediği - Zoralıma İlişkin Davaya Bakma Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Silahın Ruhsat Süresinin Dolduğu ve Sürenin Yenilenmediği - Zoralıma İlişkin Davaya Bakma Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Gözetileceği )"
Y8.CD8.3.2011E. 2011/218 K. 2011/1675"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışlarının İrdeleneceği - Kamu Zararını Ödeyip Ödemeyeceği Sorulduktan Sonra Karar Verileceği )
KAMU ZARARININ GİDERİLMESİ ( Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışlarının İrdeleneceği - Kamu Zararını Ödeyip Ödemeyeceği Sorulduktan Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Konusunda Karar Verileceği )"
Y8.CD10.3.2011E. 2011/738 K. 2011/1823"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Müdafiinin Lehe Kanunların Uygulanması Talebinin Cezanın Ertelenmesini de Kapsadığı - Olumlu veya Olumsuz Karar Verileceği )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Müdafiinin Lehe Kanunların Uygulanması Talebinin Cezanın Ertelenmesini de Kapsadığı - Olumlu veya Olumsuz Karar Verileceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Kısa Kararda Açıkça Gösterileceği )"
Y8.CD15.3.2011E. 2011/1167 K. 2011/2029"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Madde Değişikliği Kapsamında Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
KISA KARARDA ZABİT KATİBİNİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD15.3.2011E. 2011/1399 K. 2011/2003"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Gün Adli Para Cezasının Uygulanamayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Sanığın Aleyhine Olacak Şekilde Suç Tarihinde Yürülürkte Olmayan Gün Adli Para Cezasının Uygulanamayacağı )"
Y8.CD23.3.2011E. 2011/1085 K. 2011/2301"KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIM ( Sanığın Gönüllü Olması Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Ücret Ödenmeksizin Çalıştırılmasına Karar Verilebileceği/Hangi İş Yerinde Çalıştırılacağının Belirtilmesi Gerektiği )
KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ ÇALIŞTIRILMA ( Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım - Sanığın Gönüllü Olması Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Ücret Ödenmeksizin Çalıştırılmasına Karar Verilebileceği )"
Y8.CD23.3.2011E. 2011/2251 K. 2011/2319"SAHTE PARA MİKTARI ( Olayın Büyük Boyutta Bir Özellik Arz Etmediği - Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ORANTILILIK İLKESİ ( Sahte Para Miktarı Kapsamında Olayın Büyük Boyutta Bir Özellik Arz Etmediği - Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilmemesi Gereği )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Sanık Hakkında Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD24.3.2011E. 2011/359 K. 2011/2386"PARADA SAHTECİLİK ( Ele Geçen Sahte Para Miktarı ve Dosya Kapsamı Karşısında Cezanın Teşdiden Tayin Edilmesi Gerektiği - Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Bir Cezaya Hükmedileceği )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Ele Geçen Sahte Para Miktarı ve Dosya Kapsamı Karşısında Cezanın Teşdiden Tayin Edilmesi Gerektiği - Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Bir Cezaya Hükmedilmesi Gereği )
ORANTILILIK İLKESİ ( Ele Geçen Sahte Para Miktarı ve Dosya Kapsamı Karşısında Cezanın Teşdiden Tayin Edilmesi Gerektiği - Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Bir Cezaya Hükmedilmesi Gereği )"
Y8.CD29.3.2011E. 2011/2243 K. 2011/2531"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu/Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin 6136 S.K. Md. 13/2 Kapsamında Değerlendirileceği )
SİLAH TİCARETİ ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu - Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığının Gözetileceği )
6136 SAYILI KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında Silahı Sakladığı Yerden Alıp Satmak İçin Götürdüğü Sırada Yakalandığını Savunduğu/Silah Ticareti Yaptığına Dair Delil Bulunamadığı - Eylemin 6136 S.K. Md. 13/2 Kapsamında Değerlendirileceği )"
Y8.CD29.3.2011E. 2011/2766 K. 2011/2526"TEHDİT ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
UZLAŞMA ( Tehdit - Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit - Sanığın Kişiliği İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları İrdelenmeden Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ ( Tehdit - Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD30.3.2011E. 2011/2184 K. 2011/2544"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 1 Yıl 6 Hapis Cezası Verilerek Hürriyeti Bağlayıcı Cezada Gün ve Ay Karışıklığına Neden Olunmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanıkların Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışlarının İrdelenerek Karar Verileceği )"
Y8.CD30.3.2011E. 2011/2227 K. 2011/2592"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsat Süresi Dolan Sanığa Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
RUHSAT YENİLENMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığa Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gereği )"
Y8.CD30.3.2011E. 2011/3633 K. 2011/2581"TERK ( Mağdurların Beyanlarının Alınmamasının İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı )
MAĞDURLARIN BEYANININ ALINMAMASI ( Terk - İddianamenin İadesi Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
İDDİANAMENİN İADESİ ( Terk - Mağdurların Beyanlarının Alınmamasının İddianamenin İadesi Nedeni Yapılamayacağı )"
Y8.CD4.4.2011E. 2011/1257 K. 2011/2705"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Temadi Eden Suçlardan Olduğu ve Temadinin İddianame Tarihinde Kesileceği - Sanığın Üzerinde Sahte Para Ele Geçirildiği ve Dava Açıldığı/Sanık Hakkında Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Davaların Birlikte Görülmesi Gereği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Sahte Parayı Tedavüle Sürme - Sanığın Üzerinde Sahte Para Ele Geçirildiği ve Dava Açıldığı/Sanık Hakkında Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Davaların Birlikte Görülmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sahte Parayı Tedavüle Sürme - Sanığın Üzerinde Sahte Para Ele Geçirildiği ve Dava Açıldığı/Sanık Hakkında Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Davaların Birlikte Görüleceği )"
Y8.CD4.4.2011E. 2011/1397 K. 2011/2674"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Bir Kimsenin Beraat Ettiği Suçundan Dolayı Tutuklu Kaldığı Sürenin Beraat Kararının Kesinleşmesinden Önce İşlediği Diğer Bir Suç İçin Verilen Ceza Süresinden Sayılması Gerektiği )
MAHSUP TALEBİ ( Hürriyeti Tahdit - Bir Kimsenin Beraat Ettiği Suçundan Dolayı Tutuklu Kaldığı Sürenin Beraat Kararının Kesinleşmesinden Önce İşlediği Diğer Bir Suç İçin Verilen Ceza Süresinden Sayılacağı/Mahsup Talebinde Bulunan Hükümlü İçin Mahsup Koşullarının Oluştuğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD4.4.2011E. 2011/3628 K. 2011/2675"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( 5271 S.K. Md. 231/12'de Yer Alan İtirazın Yalnızca HAGB Kararı Bakımından Öngörüldüğü - Suçun Sübutuna Nitelendirilmesine Kanuni ve Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığına İlişkin Yanlışları Kapsamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 6136 S.K.'ya Aykırılık/5271 S.K. Md. 231/12'de Yer Alan İtirazın Yalnızca HAGB Kararı Bakımından Öngörüldüğü - Suçun Sübutuna Nitelendirilmesine Kanuni ve Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığına İlişkin Yanlışları Kapsamayacağı )"
Y8.CD5.4.2011E. 2010/14557 K. 2011/2772"ÇOCUK DÜŞÜRME ( Şüphelinin 28 Haftalık Hamile Olduğu/Eşi İle Tartışması Sonucu Evi Terkettiği Sağlık Merkezini Arayıp Düşük Yaptığını Beyan Ettiği - Savcılığın Takipsizlik Kararının Hukuka Aykırı Olduğu )
KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Şüphelinin 28 Haftalık Hamile Olduğu/Eşi İle Tartışması Sonucu Evi Terkettiği Sağlık Merkezini Arayıp Düşük Yaptığını Beyan Ettiği - Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
HAMİLE KİŞİNİN ÇOCUĞUNU DÜŞÜRMESİ ( Şüphelinin 28 Haftalık Hamile Olduğu/Eşi İle Tartışması Sonucu Evi Terkettiği Sağlık Merkezini Arayıp Düşük Yaptığını Beyan Ettiği - Savcılığın Takipsizlik Kararı Vermemesi Gerektiği )"
Y8.CD5.4.2011E. 2011/2262 K. 2011/2771"ZAMANAŞIMI ( Kamu Davasında Kadastro Mahkemesi'nin Davalarının Bekletici Mesele Yapılması - Zamanaşımını Durdurduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği )
BEKLETİCİ MESELE ( Kamu Davasında Kadastro Mahkemesi'nin Davalarının Bekletici Mesele Yapılması - Dava Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilemeyeceği/Zamanaşımını Durdurduğu )
SAVUNMASI ALINMAYAN SANIKLAR ( Haklarında Savunmalarının Alındığı Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Asli Zamanaşımının Dolduğu Gerekçesiyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Kamu Davası - Savunmaları Alınmayan Sanıklar Haklarında Başlamayacağı )"
Y8.CD5.4.2011E. 2011/3634 K. 2011/2782"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( HAGB Kararının Zararın Giderilmesi Şartına Bağlı Tutulabileceği - Sanığın Tecavüzünü Haklı Kılacak Biçimde "Sanığın En Geç ... Tarihine Kadar Tecavüzüne Son Vererek ... Zararı Gidermesi Koşulu"na Bağlı Tutularak HGB'ye Karar Verilemeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ ŞARTA BAĞLANMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - HAGB Kararının Zararın Giderilmesi Şartına Bağlı Tutulabileceği Ancak "Sanığın En Geç ... Tarihine Kadar Tecavüzüne Son Vererek ... Zararı Gidermesi Koşulu"na Bağlı Tutularak Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD5.4.2011E. 2011/430 K. 2011/2763"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Satın Aldığı Silaha Ruhsat Çıkarmadığı - Silahı Satın Almaya Hak Kazanmış 3. Kişilere Devri İçin Sanığa Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Dikkate Alınacağı )
SİLAH İÇİN RUHSAT ÇIKARMAMA ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Satın Aldığı Silaha Ruhsat Çıkarmadığı/Silahı Satın Almaya Hak Kazanmış 3. Kişilere Devri İçin Sanığa Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Gözetileceği )"
Y8.CD6.4.2011E. 2009/3352 K. 2011/2855"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Mütemadi Suçlardan Olduğu - Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadarki Eylemlerin Tek Suç Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı/Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Gereği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadarki Eylemlerin Tek Suç Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı )
MÜKERRER CEZALANDIRMANIN ÖNLENMESİ GEREĞİ ( 6136 SK.'na Aykırılık - Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadarki Eylemlerin Tek Suç Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı/Mütemadi Suçlardan Olduğu )"
Y8.CD6.4.2011E. 2011/1214 K. 2011/2804"PARADA SAHTECİLİK ( Zarar Doğmuşsa Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Davranışları Gözetilerek HAGB'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tespit Edileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik Suçunda Zarar Doğmuşsa Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Davranışları Gözetilerek HAGB'nin Uygulanıp Uygulanmayacağının Saptanacağı )"
Y8.CD6.4.2011E. 2011/1992 K. 2011/2822"SANIĞIN YARGILAMA SÜRECİNDE GÖSTERDİĞİ PİŞMANLIK ( İrdelenmeden Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) "
Y8.CD7.4.2011E. 2011/1332 K. 2011/2926"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip İlçe Dışına Götürdüğü - Burada Hayati Tehlike Geçirmeksizin Katılanı Darp Ettiği/Darp Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Ayrı Bir Suç Şeklinde Değerlendirilmeyeceği )
DARP ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip Götürdükten Sonra Darp Ettiği/Darpın 5237 S.K. Md. 109/2 Kapsamında Değerlendirileceği )
KASTEN YARALAMA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma/Sanığın Müştekiyi Aracına Bindirip İlçe Dışına Götürdüğü - Burada Hayati Tehlike Geçirmeksizin Katılanı Darp Ettiği/Darp Eyleminin Kasten Yaralama Olarak Ayrı Bir Suç Şeklinde Değerlendirilmeyeceği )"
Y8.CD12.4.2011E. 2011/965 K. 2011/3027"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığa Zararı Gidermesi Suretiyle Uygulanabileceğinin Hatırlatılacağı )
ZARARIN AYNEN İADESİ ( Sanığa Zararı Gidermesi Suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanabileceğinin Hatırlatılacağı )"
Y8.CD13.4.2011E. 2011/720 K. 2011/3098"PARADA SAHTECİLİK ( Avukat Olan Sanığın Dağıttığı Parayı Bankaya Yatırmak İsteyen Müvekkilinin Paranın Sahte Olduğunu Öğrenerek Sanığa Bildirdiği - Sanığın İdari Merciilere Haber Verdiği/Başkaca da Kanıt Bulunamadığından Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
AVUKATIN SAHTE PARAYI DAĞITMASI ( Parayı Alan Sanık Müvekkilinin Durumu Öğrenerek Sanığa Bildirdiği/Parada Sahtecilik - Sanığın İdari Merciilere Haber Verdiği/Başkaca da Kanıt Bulunamadığından Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )"
Y8.CD14.4.2011E. 2011/2303 K. 2011/3128"SORGULAMA ( İddianame Okunmadan ve Tüm Yasal Hakları Hatırlatılmadan Sanığın Sorgusunun Yapılması - Savunma Hakkının Kısıtlanması/Bozmayı Gerektireceği )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( İddianame Okunmadan ve Tüm Yasal Hakları Hatırlatılmadan Sanığın Sorgusunun Yapılması )
TELEFON DİNLEME KARARLARI ( Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyada Bulundurulmamasının Bozmayı Gerektireceği )"
Y8.CD23.5.2011E. 2009/6686 K. 2011/3598"PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetileceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Doğup Doğmadığı Saptanacağı ve Doğmuş İse Zararın Giderilmesi Koşulunun Yerine Getirileceği)
ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Giderilmesi Koşulu İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)"
Y8.CD23.5.2011E. 2010/3011 K. 2011/3621"HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Rehberlik Edecek Uzman Kişi Görevlendirilmesinin Yükümlülük Olmadığı - Cezaların İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Denetim Süresi İçinde Hakimin Uyarısına Rağmen Uymamakta Israr Etmesi Halinde Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirileceği - Rehberlik Edecek Uzman Kişi Görevlendirilmesi ve Süresi İçinde Denetim ve Yardım Merkezine Müraacat Etmemesinin Yükümlülüğe Uymamak Olmadığı )
CEZANIN KISMEN YA DA AYNEN İNFAZI ( Hapis Cezasının Ertelenmesi - Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlemesi veya Kendisine Yüklenen Yükümlülüklere Hakimin Uyarısına Rağmen Uymamakta Israr Etmesi Halinde Ertelenen Cezanın Çektirileceği )"
Y8.CD24.5.2011E. 2010/3008 K. 2011/3716"SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME AMACIYLA BULUNDURMA ( Suçu Oluşabileceği Gözetilerek Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılamasının Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
PİYASAYA SÜRME AMACIYLA SAHTE PARA BULUNDURMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılaması Sırasında Bu Suçun Oluşabileceği Gözetildiğinden Delilleri Tartışma ve Değerlendirme Görevinin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ÇOCUĞUN SAHTE PARA BULUNDURMASI ( Piyasaya Sürme Amacıyla Sahte Para Bulundurma Suçu Oluşabileceğinden Davanın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Piyasaya Sürme Amacıyla Sahte Para Bulundurma Suçu Oluşabileceğinden Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılamasının Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD26.5.2011E. 2011/3630 K. 2011/3861"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA VE GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK ( Tekerrüre Esas Alınan Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Verildiği - Henüz Kesinleşmemiş Mahkumiyet Hükmü Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Ruhsatsız Silah Taşıma/Tekerrüre Esas Alınan Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Verildiği - Henüz Kesinleşmemiş Mahkumiyet Hükmü Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )
MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ruhsatsız Silah Taşıma/Tekerrüre Esas Alınan Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Verildiği - Henüz Kesinleşmemiş Mahkumiyet Hükmü Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmaması Gereği )"
Y8.CD31.5.2011E. 2010/12648 K. 2011/4111"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMAK SUÇU ( Hükümlünün Islahı Amacına Hizmet Etmeyen Suçla İlgisi Olmayan Mükellefiyete Hükmedilemeyeceği - İçkili Yerlere Gitmekten Yasaklanması Yükümlülüğü Üzerinden İnfaz Yapılacağı )
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( 6136 S.K.'ya Aykırı Davranmak Suçu - Hükümlünün Islahı Amacına Hizmet Etmeyen Suçla İlgisi Olmayan Mükellefiyete Hükmedilemeyeceği )
İÇKİLİ YERLERE GİTME YASAĞI ( 6136 S.K.'ya Aykırı Davranmak Suçu - Çam Fidanı Dikme Yükümlülüğüne Tabi Tutulması Yerine Bu Yükümlülük Üzerinden İnfaz Yapılacağı )"
Y8.CD6.6.2011E. 2009/11067 K. 2011/8464"YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE YİVLİ AV TÜFEĞİNE RUHSAT ALMAMAK ( Silah ve Eklerinin Müsaderesi Davasına Bakma ve Delilleri Takdir Etme Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
SİLAH VE EKLERİNİN MÜSADERESİ ( Yivli Av Tüfeği/Davaya Bakma ve Delilleri Takdir Etme Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Sanığın Süresinde Merciine Müracaatla Ruhsat Başvurusunda Bulunmaması )
YETKİLİ MAHKEME ( Sanığın Yivli Av Tüfeği İçin Süresinde Merciine Müracaatla Ruhsat Başvurusunda Bulunmaması - Müsadere Davasına Bakma ve Delilleri Takdir Etme Yetkisinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )"
Y8.CD13.6.2011E. 2009/3185 K. 2011/4740"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Kamuya Ait Taşınmazlara - TCK. Md. 154'deki Suçu Oluşturmayacağı - Koşulların Varlığı Halinde 3091 S.K.'a Aykırılıktan Söz Edilebileceği )
BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNAN YERLERDEKİ KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR ( Merayı Ekip Sürmek - Koşulların Varlığı Halinde 3091 S.K.'a Aykırılıktan Söz Edilebileceği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Oluşmayacağı )
KAMUYA AİT TAŞINMAZLARA TECAVÜZ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Merayı Ekip Sürmek - TCK. Md. 154'deki Suçu Oluşturmayacağı/Koşulların Varlığı Halinde 3091 S.K.'a Aykırılıktan Söz Edilebileceği )"
Y8.CD15.6.2011E. 2009/3222 K. 2011/4969"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK ( Dernekçe düzenlenen Konserde Söylenen "Selam Selam İmralı'ya Bin Selam Biji Jerok Apo Dişe Diş Kana Kan Seninleyiz Öcalan" Sözleri )
GÖREVLİ MAHKEME ( Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - CMK. Md. 250 Uyarınca Kurulmuş Bulunan Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak Suçuyla İlgili Davalara Bakmakla Görevli Olduğu )"
Y8.CD15.6.2011E. 2009/7271 K. 2011/5021"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Arıza Nedeniyle Kanun Kapsamında Olmayan Silah - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Protokol Md. 6 ve 9 Karşısında Müsaderesine Hükmolunacağı )
ARIZALI SİLAH ( 6136 S.K. Kapsamında Olmadığı - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Protokol Md. 6 ve 9 Karşısında Müsaderesine Hükmolunması Gerektiği )
MÜSADERE KARARI ( Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Protokol Md. 6 ve 9 Hükümleri Karşısında - Arıza Nedeniyle 6136 S.K. Kapsamında Olmayan Silah )"
Y8.CD16.6.2011E. 2010/15746 K. 2011/5118"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Sanığın Mağdurun İşyerine Girerek Müşterilerin Yanında Ruhsatsız Tabanca İle Yere Doğru Ateş Edip Korku Kaygı veya Panik Yarattığı/Silahla Tehdit Suçunu da İşlediği - Fikri İçtima Kuralları Uygulanacağı )
SİLAHLA TEHDİT ( Tehditin Yanısıra Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Ateş Ettiği - 5237 S.K. Fikri İçtima Kuralları Uygulanarak En Ağır Cezayı Gerektiren ve Sanık Lehine Olan Silahla Tehdit Suçundan Hüküm Kurulacağı )
KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETME ( Sadece Silahla Tehdit Suçundan Cezalandırılacağı - Genel Güvenliği Tehlikeye Kasten Tehlikeye Sokmak Suçundan ve Silahla Tehdit Suçundan Ayrı Ayrı Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
FİKRİ İÇTİMA ( Tehditin Yanısıra Korku Kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Ettiği/Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Kanuna Göre İki Suçtan Da Cezalandırıldığı - Ancak Fikri İçtima Kuralları Uygulanarak En Ağır Cezayı Gerektiren ve Sanık Lehine Olan Silahla Tehdit Suçundan Hüküm Kurulacağı )"
Y8.CD23.6.2011E. 2009/3057 K. 2011/5449"MAĞDURUN EVİNE VE İŞYERİNE ATEŞ ETMEK ( Mağdur ve Sanığın Arasında Husumet Olduğu/Sanığın Eyleminin Belli Bir Kişiye Yönelik Olduğu - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunu Değil Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )
SİLAHLI TEHDİT ( Mağdur ve Sanığın Arasında Husumet Olduğu/Sanığın Mağdurun Evine ve Evinin Altında Bulunan İşyerine Ateş Ettiği - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunu Değil Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
MALA ZARAR VERME ( Sanığın Mağdurun Evine ve Evinin Altında Bulunan İşyerine Ateş Ettiği - Sanığın Eyleminin Belli Bir Kişiye Yönelik Olduğu/Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunu Değil Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturduğu )
TEKERRÜR ( Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme/Sanığın Tekerrüre Esas Sabıkalarının Bulunduğu - İnfazdan Sonra Uygulanmak Üzere Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verileceği )
DENETİMLİ SERBESTLİK ( Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme/Sanığın Tekerrüre Esas Sabıkalarının Bulunduğu - İnfazdan Sonra Uygulanmak Üzere Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verileceği )"
Y8.CD11.7.2011E. 2011/5251 K. 2011/6151"YAKARAK MALA ZARAR VERME ( Sanığın Mağdura Ait Evi Ateşe Verdiği/Yangının Yan Binalara da Sıçradığı - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Değil Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )
GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Sanığın Mağdura Ait Evi Ateşe Verdiği/Yangının Yan Binalara da Sıçradığı - Eylemin Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Değil Yakarak Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturacağı )"
Y8.CD12.9.2011E. 2009/20187 K. 2011/9260"SAHTE ALTIN ( Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde Eylemin Bütün Halinde 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1'de Tanımlanan Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
SAHTECİLİK SUÇU ( 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1'de Tanımlanan - Suça Konu Altınların Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde )
MİLLİ ZİYNET ALTINI ( Suça Konu Altınların Bu Nitelikte ve Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde Eylemin Bütün Halinde 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1'de Tanımlanan Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )"
Y8.CD12.9.2011E. 2009/6946 K. 2011/9214"SİLAH TİCARETİ ( Kendilerine ve Diğer Sanığa İzinsiz Tabanca Alan Sanıkların Eylemlerinin Kül Halinde 6136 S. Yasanın 13/1. Md.sine Aykırılık Suçunu Oluşturup Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayini Gerektiği )
SUÇA YARDIM ETME ( Silah Almak İsteyen Sanığa Diğer Sanığın Yardım Talebi Üzerine Alıcı ve Satıcıyı Buluşturan Sanıkların Eylemi Suça Yardım Etme Niteliğinde Olması - Kendilerine ve Diğer Sanığa İzinsiz Tabanca Alan Sanıkların Eylemlerinin Kül Halinde 6136 S. Y.nın 13/1. Md.sine Aykırılık Suçunu Oluşturduğu )
İZİNSİZ TABANCA ALMA ( Silah Ticareti - Kendilerine ve Diğer Sanığa İzinsiz Tabanca Alan Sanıkların Eylemlerinin Kül Halinde 6136 S. Yasanın 13/1. Md.sine Aykırılık Suçunu Oluşturup Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayini Gerektiği )"
Y8.CD13.9.2011E. 2011/9318 K. 2011/9517"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇU ( Aralarında Sanıkların da Bulunduğu Bir Grup Tarafından Slogan Atıldığı - Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Tartışılmasının Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerine Ait Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - Aralarında Sanıkların da Bulunduğu Bir Grup Tarafından Slogan Atıldığı/ Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Tartışılmasının Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerine Ait Olduğunun Gözetileceği )
ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak - Aralarında Sanıkların da Bulunduğu Bir Grup Tarafından Slogan Atıldığı/Suçun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Tartışılmasının Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerine Ait Olduğunun Gözetileceği )"
Y8.CD14.9.2011E. 2009/13727 K. 2011/9450"KASITLI SUÇ ( Üç Aydan Fazla Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezasının Ertelenemeyeceği )
MERA PARSELİNE TECAVÜZ ( Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesi Karşısında 5237 S. TCK.nun 53/1. Md. ve Fıkrasında Belirtilen Hak Yoksunluklarına Hükmolunamayacağı )
HAK YOKSUNLUĞU ( Mera Parseline Tecavüz - Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesi Karşısında 5237 S. TCK.nun 53/1. Md. ve Fıkrasında Belirtilen Hak Yoksunluklarına Hükmolunamayacağı )"
Y8.CD14.9.2011E. 2009/15146 K. 2011/9465"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Lehe Yasa Saptanarak Hüküm Kurulması Gerekirken Sanığın Gemi Kaptanı Tarafından Kolluğa Teslim Edildiği Tarih Suç Tarihi Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULAMASI ( Göçmen Kaçakçılığı - Lehe Yasa Saptanarak Hüküm Kurulması Gerekirken Sanığın Gemi Kaptanı Tarafından Kolluğa Teslim Edildiği Tarih Suç Tarihi Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YASA DIŞI OLARAK YURT DIŞINA ÇIKMA ( Göçmen Kaçakçılığı - Lehe Yasa Saptanarak Hüküm Kurulması Gerekirken Sanığın Gemi Kaptanı Tarafından Kolluğa Teslim Edildiği Tarih Suç Tarihi Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD14.9.2011E. 2011/3385 K. 2011/9431"SİLAH BULUNDURMA RUHSATI SAHİBİNİN VEFATI ( Mirasçılarının Tümünün Muvafakatı İle Birine Devri Sağlanamadığında Valinin Verilecek Yargı Kararına Kadar Silahı Birinin Adına Geçici Olarak Ruhsata Bağlayacağı )
MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Silah Bulundurma Ruhsatı Sahibinin Vefatı - Mevzuatta Belirtilen İşlemlerin Yerine Getirilmesi İçin Silahın İdareye Teslimi Gerektiği/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD26.9.2011E. 2009/12608 K. 2011/10015"ÖLDÜRÜLEN KİŞİYE AİT RUHSATLI SİLAH ( Silah Ruhsat Dosyasının Getirdildikten Sonra Ölenin Mirasçılarının da Dinlenerek Sonuca Bağlanması Gereği - Evrak Üzerinden Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
MÜSADERE ( Öldürülen Kişiye Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahın Ruhsat Dosyasının Getirdildikten Sonra Ölenin Mirasçılarının da Dinlenerek Sonuca Bağlanması Gereği - Evrak Üzerinden Müsadere Kararı Verilemeyeceği ) "
Y8.CD26.9.2011E. 2009/13979 K. 2011/10083"PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLERDE SAHTECİLİK ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Altınların Milli Ziynet Altınları Kapsamında Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Alınacak Rapor İle Saptanacağı )
SAHTE ALTIN ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Altınların Milli Ziynet Altınları Kapsamında Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Alınacak Rapor İle Saptanması Gereği )"
Y8.CD26.9.2011E. 2010/16267 K. 2011/10095"UYARLAMA YARGILAMASI (6136 S.K.'ya Aykırılık ve Kasten Yaralama Suçlarına İlişkin 5237 S.K. Lehe Hükümlerinden Yararlanma Talebi - İnfaz Dosyası Üzerinden Karar Verilemeyeceği)
İNFAZ DOSYASI ÜZERİNDEN UYARLAMA YARGILAMASI YAPILAMAYACAĞI (Daha Önce Uyarlama Yargılaması Yapılarak Karar Verilip Verilmediğinin Tespiti ve Cezanın Şahsileştirilmesine Dair Delillerin Takdiri İçin Asıl Dosya Üzerinden Yargılama Yapılması Gerektiği)
LEHE HÜKÜMLERDEN YARARLANMA TALEBİ (Daha Önce Uyarlama Yargılaması Yapılarak Karar Verilip Verilmediğinin Tespiti ve Cezanın Şahsileştirilmesine Dair Delillerin Takdiri İçin Asıl Dosya Üzerinden Yargılama Yapılması Gerektiği - İnfaz Dosyası Üzerinden Karar Verilemeyeceği)"
Y8.CD26.9.2011E. 2011/3920 K. 2011/10045"SAHTELİĞİNİ BİLMEDİĞİ KIYMETLİ DAMGAYI KABUL EDEREK BİLEREK TEDAVÜLE KOYMA ( Pulların Sahteliği ve İğfal Kabiliyetine Sahip Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK ( Pulların Sahteliği ve İğfal Kabiliyetine Sahip Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
PULDA SAHTECİLİK ( Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Kıymetli Damgayı Bilerek Tedavüle Koyma - Aldatma Kabiliyeti Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )
ALDATMA KABİLİYETİ ( Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Kıymetli Damgayı Bilerek Tedavüle Koyma - Aldatma Kabiliyeti Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )"
Y8.CD26.9.2011E. 2011/5509 K. 2011/10061"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Sanığın Yabancı Uyruklu Göçmenlerin Yasadışı Yollarla Sınırdan Geçirmek Üzere Sınır İlçesine Götürürken Yakalandığı / Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Teşebbüs Aşamasında Kalmasından Dolayı Cezada İndirim Yapılacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Olayın Oluş Şekli, Dosya Kapsamının Yakalanan Göçmen Sayısının ve Yakalandıkları Yerin Dikkate Alınacağı - Alt Haddin Üzerinde Ceza Tayini Yapılamayacağı )
HÜKÜM ( Takdir Olunan Birim Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı 20 TL. İle Çarpılırken Uygulanan Yasa Maddesinin Karar Yerinde Gösterileceği )"
Y8.CD26.9.2011E. 2011/6786 K. 2011/10103"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( İş Yerinde 6136 S.K.'ya Aykırı Olarak Silah ve Mermi Bulunduran Hükümlü Hakkında 6136 S.K. Md. 13/3'ün Uygulanacağı - İnceleme Dışında Kalan Mermi Sayısının Fazla Olarak Belirtilerek Müsadere Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
İŞYERİNDE SİLAH BULUNDURMAK ( İş Yerinde 6136 S.K.'ya Aykırı Olarak Silah ve Mermi Bulunduran Hükümlü Hakkında 6136 S.K. Md. 13/3'ün Uygulanacağı - İnceleme Dışında Kalan Mermi Sayısının Fazla Olarak Belirtilerek Müsadere Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜSADERE ( İş Yerinde 6136 S.K.'ya Aykırı Olarak Silah ve Mermi Bulundurmak - İnceleme Dışında Kalan Mermi Sayısının Fazla Olarak Belirtilerek Müsadere Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD27.9.2011E. 2009/12962 K. 2011/10123"MERANIN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI ( Yöreyi İyi Bilen Tarafsız Mahalli Bilirkişi ve Tanıklar Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı - Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı/Keşif Yapılacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı - Keşif Yapılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı - Keşif Yapılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD27.9.2011E. 2009/12980 K. 2011/10129"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağının Belediye Sınırları İçersinde Kalıp Kalmadığının Saptanacağı - Belediye Sınırlan Dışında Kalması Halinde Niteliği ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığının Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulacağı )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMI OLAN YERİ HAKSIZ OLARAK KULLANMA ( Dere Yatağının Belediye Sınırlan Dışında Kalması Halinde Niteliği ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığının Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulması Gereği )"
Y8.CD27.9.2011E. 2009/13892 K. 2011/10124"ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA ( Sanık Müdafiinin Aşamalardaki Lehe Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin Erteleme Hükmünün Uygulanması Talebini de Kapsadığı - Bu Konuda Bir Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİ ( Sanık Müdafiinin Aşamalardaki Lehe Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin Erteleme Hükmünün Uygulanması Talebini de Kapsadığı/Bu Konuda Bir Karar Verileceği - Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma )
ERTELEME TALEBİ ( Sanık Müdafiinin Aşamalardaki Lehe Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin İsteğinin Erteleme Hükmünün Uygulanması Talebini de Kapsadığı/Bu Konuda Bir Karar Verileceği - Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma )"
Y8.CD29.9.2011E. 2009/11660 K. 2011/10260"KÖY MERASINA TECAVÜZ ( Mütemadi Suçlardan Olduğu/Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı - Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı )
MÜTEMADİ SUÇ ( Köy Merasına Tecavüz/Mütemadi Suçlardan Olduğu - Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı )
KEŞİF ( Köy Merasına Tecavüz/Mütemadi Suçlardan Olduğu - Temadinin Kesildiği İddianame Tarihinin veya Tecavüzün Son Bulduğu Tarihin Suç Tarihi Olacağı/Yerel Teknik ve Ziraatçi Bilirkişiler Vasıtasıyla Keşif Yapılacağı )"
Y8.CD29.9.2011E. 2009/12633 K. 2011/10265"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Karar Defterinde Belirtilenin Çok Üstünde Yer Kullandığı - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )
KÖY KARAR DEFTERİNDE KENDİSİNE AYRILAN YERDEN FAZLASINI KULLANMA ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )"
Y8.CD29.9.2011E. 2009/8682 K. 2011/10262"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği - Davaya Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğunun Gözetileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği/Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Öngörülen Cezanın Üst Sınırının 3 Yıl Hapis Olarak Belirlendiği/Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )"
Y8.CD29.9.2011E. 2011/10966 K. 2011/10340"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Uygulanan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZSININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Uygulanması Gereği - Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık )
ADLİ SİCİL KAYDI ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Sanık Hakkında Uygulanan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği )"
Y8.CD29.9.2011E. 2011/11054 K. 2011/10338"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği Anlaşılan 65 Yaşını Bitirmiş Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Tedbirlerden Birine Çevrileceği )
ALTMIŞBEŞ YAŞINI BİTİRMİŞ SANIK ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Gerektiği )
KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLMEMESİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Hapis Cezasına Mahkum Edilmediği Anlaşılan 65 Yaşını Bitirmiş Sanık Hakkında Tayin Olunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Tedbirlerden Birine Çevrileceği )"
Y8.CD3.10.2011E. 2009/2278 K. 2011/10353"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Yoluna Merdiven Yaptığı - Suçun Oluştuğu )
KÖY YOLUNA MERDİVEN YAPMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )
MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Beraat Eden Sanık Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
BERAAT EDEN SANIK LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Sanık Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
Y8.CD3.10.2011E. 2009/7033 K. 2011/10350"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Katılana Ait Çay Bahçesini İşgal Edip Kullandığı Sabit Olan Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Temadi Eden Suçlardan Olan Hakkı Olmayan Yere Tevavüz Suçunun Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğu )
SUÇ TARİHİ ( Temadi Eden Suçlardan Olan Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olduğu - Katılana Ait Çay Bahçesini İşgal Edip Kullanan Sanığın Eylemi ile Suçun Oluştuğu Beraat Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD3.10.2011E. 2011/8475 K. 2011/10375"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yerin İlçe Halkı Tarafından Yayla Olarak Kullanıldığı - Yerin Köy Sınırları Dışında veya Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
BELEDİYE SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Belediye Sınırları İçersinde Bulunması Halinde 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Köye Ait Yerlere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağının Gözetileceği )"
Y8.CD4.10.2011E. 2009/10430 K. 2011/10413"MERA PARSELİNE TECAVÜZ SUÇU ( Keşfin Davaya Konu Doğru Yerde Yapılıp Yapılmadığı ve Bu Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanacağı )
BELEDİYE SINIRI ( Mera Parseline Tecavüz Suçu - Keşfin Davaya Konu Doğru Yerde Yapılıp Yapılmadığı ve Bu Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşfin Davaya Konu Doğru Yerde Yapılıp Yapılmadığı ve Bu Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )"
Y8.CD5.10.2011E. 2009/11103 K. 2011/10457"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Yerlerden Olmadığı/Sanığın Babasına Ait Bir Yer İken Yola Bırakılıp Daha Sonra Tekrar Yola Katıldığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT OLMAYAN YER ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Yerlerden Olmadığı - Sanığın Babasına Ait Bir Yer İken Yola Bırakılıp Daha Sonra Tekrar Yola Katıldığı/Suçun Oluşmadığı )"
Y8.CD5.10.2011E. 2010/4223 K. 2011/10512"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Davaya Konu Tabancanın Nitelikleri ve 6136 S.K. Kapsamında Kalıp Kalmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ateşli Silhalar Kanunu'na Aykırlık - Davaya Konu Tabancanın Nitelikleri ve 6136 S.K. Kapsamında Kalıp Kalmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
Y8.CD6.10.2011E. 2009/17080 K. 2011/10597"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınacağı )
ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınması Gereği )
PARADA SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )"
Y8.CD6.10.2011E. 2009/7206 K. 2011/10596"HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Yargılama Sürecinde Gösterdiği Pişmanlık İrdelenmeden Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
LEHE YASA UYGULANMASI TALEBİ ( Savunma Dilekçesinde Lehe Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Talebinin Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesini de Kapsadığının Gözetileceği )
ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( Savunma Dilekçesinde Lehe Yasa Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Talebinin Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesini de Kapsadığının Gözetileceği )"
Y8.CD6.10.2011E. 2011/6505 K. 2011/10599"ESKİ HALE GETİRME ( Temyiz Süresinin Geçirilmesi Sebebiyle Eski Hale Getirme İstemi Üzerine Karar Verme Yetkisinin Yargıtay Ceza Dairesine Ait Olduğu )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Süresinin Ne Şekilde Başlayacağının Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Sanığın Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
SAHTE LOTO KUPONU BULUNDURMAK VE SATMAK ( 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği/Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşamayacağının Araştırılacağı )
DOLANDIRICILIK ( Sahte Loto Kuponu Bulundurmak ve Satmak/320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği - Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı/Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşamayacağının Araştırılacağı )
KANUNSUZ CEZA OLMAZ İLKESİ ( Sahte Loto Kuponu Bulundurmak ve Satmak/320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği - Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD6.10.2011E. 2011/8449 K. 2011/10658"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın El Attığı Yerin Köy Merası Kapsamında Bulunmadığı - El Attığı Yer İle İlgili Olarak Bu Konuda Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Beraatine Karar Verileceği )
SANIĞIN EL ATTIĞI YERİN MERA KAPSAMINDA OLMAMASI ( Sanığın El Attığı Yerin Köy Merası Kapsamında Bulunmadığı/El Attığı Yer İle İlgili Olarak Bu Konuda Açılmış Bir Dava Bulunmadığı - Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD6.10.2011E. 2011/9352 K. 2011/10655"SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Şeklinde Gerçekleşen Eylemde 5237 S.K. Md.197 1. Fıkra Yerine 2. Fıkra İle Hüküm Kurulamayacağı )
SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL ETMEK ( Hükümlünün Sahte Parayı Tedavüle Sürmek Şeklinde Gerçekleşen Eylemine İlişkin 5237 S.K. Md.197 1. Fıkra Yerine 2. Fıkrayla Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
PARADA SAHTECİLİK ( Hükümlünün Sahte Parayı Tedavüle Sürmek Şeklinde Gerçekleşen Eyleminde Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme Eyleminden Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD11.10.2011E. 2009/8329 K. 2011/10748"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişi ve Fen Bilirkişisine Yemin Verdirilmesi Gereği )
YEMİN ( Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişi ve Fen Bilirkişisine Yemin Verdirileceği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
KEŞİFTE BİLİRKİŞİLERE YEMİN VERDİRİLMEMESİ ( Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişi ve Fen Bilirkişisine Yemin Verdirileceği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/11250 K. 2011/10880"BIÇAĞIN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verileceği )
AV BIÇAĞI ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
KAST ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Bıçak Kelebek Bıçaklardan İse 2521 S.K.'da Yer Alan Düzenlemeler İle 5237 S.K. 'da Yer Alan Kasta İlişkin Düzenlemeler Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Bıçakta Susta Tertibatının Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/11718 K. 2011/10871"KURU SIKI TABANCA İLE RASTGELE HAVAYA ATEŞ ETME ( Silahın 6136 S.K. Kapsamında Olmaması Halinde Eylemin Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Sebep Olma Olarak Nitelendirileceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA AYKIRILIK ( Havaya Ateş Açmak - Silahın Kuru Sıkı Olarak Nitelendirilmesi Halinde Eylemin 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Havaya Ateş Açmak/Silahın Kuru Sıkı Olarak Nitelendirilmesi Halinde Eylemin 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Sebep Olma Olarak Nitelendirileceği/Mülkiyetin de Kamuya Geçirilemeyeceği )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/12647 K. 2011/10879"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Yerin Köy Sınırı İçersinde Kalmadığı - 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )
KÖYÜN ORTAK ALANI OLAN YERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANMAK ( Dava Konusu Yerin Köy Sınırı İçersinde Kalmadığı - 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/7746 K. 2011/10902"SİLAHIN DAHA ÖNCE KULLANILMASI ( Ekspertiz Raporunda Daha Önce Kullanıldığının Anlaşıldığı - Daha Önce Dava Açılıp Açılmadığının ve Bunun Akıbetinin Saptanması Gerektiği )
SUSTALI BIÇAK ( Bozuk Olduğunun İddia Edildiği /6136 S.K.'ya Aykırılık - Bilirkişinin Düğmesinin Çalışmadığını İfade Ettiği/Susta Kilidi ve Susta Mandalının Sağlam Olup Olmadığı Hususlarında Kriminal Polis Laboratuvarından Ek Rapor Alınacağı)
EKSPERTİZ RAPORU (6136 S.K.'ya Aykırılık/Sustalı Bıçağın Bozuk Olduğuna İlişkin Savunma Yapıldığı - Duruşmada Dinlenen Bilirkişinin Bıçağın Düğmesinin Çalışmadığını Anlattığı/Susta Kilidi ve Susta Mandalının Sağlam Olup Olmadığının Tespit Edileceği)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu Bakımından Değerlendirme Yapılacağı)"
Y8.CD12.10.2011E. 2009/9800 K. 2011/10796"KÖY HALKININ ORTAK KULLANIMINDA BULUNAN KÖY YOLUNA DEMİR KAPI YAPMAK ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Halkının Ortak Kullanımında Bulunan Köy Yoluna Demir Kapı Yapmak - Suçun Oluşacağı )"
Y8.CD13.10.2011E. 2009/11659 K. 2011/10955"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bilirkişi Raporunda Fail Olarak Adı Belirtilen Kişinin Köyde Varolup Olmadığının Tespit Edileceği - Sanığın Gerçek Kimliğinin Belirleneceği )
KAZANÇ MÜSADERESİ ( Katılanın Talebinin Reddedildiği Ancak Hukuk Mahkemelerinde Dava Açma Serbestisine Karar Verildiği - Hükümde Çelişki Yaratılmaması Gereği )
HÜKÜMDE ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Katılanın Talebinin Reddedildiği Ancak Hukuk Mahkemelerinde Dava Açma Serbestisine Karar Verildiği - Hükümde Çelişki Yaratılmaması Gereği/Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )"
Y8.CD13.10.2011E. 2010/3673 K. 2011/11000"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Hükmünün 4616 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinilmesi Gereği )
23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUN ( Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği )
YERİNE GETİRME FİŞİ DÜZENLENMESİ ( Ruhsatsız Silah Taşımak/Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği/Cezanın İnfazının Ertelenmesine Karar Verilemeyeceği )
CEZANIN İNFAZININ ERTELENMESİ ( Ruhsatsız Silah Taşımak/Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği/Cezanın İnfazının Ertelenmesine Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Ruhsatsız Silah Taşımak/Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Mahkumiyetin 4616 S.K'nun Yürürlüğünden Önce Kesinleşmiş Olduğu - Bihakkın Tahliye Tarihine Göre Yerine Getirme Fişi Düzenlenmesiyle Yetinileceği/Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD13.10.2011E. 2010/6752 K. 2011/10939"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Teknik ve Yerel Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )
ZAMANAŞIMI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğunun Gözetileceği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğunun Gözetileceği )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Teknik ve Yerel Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )"
Y8.CD13.10.2011E. 2010/9197 K. 2011/10987"SUÇA KARŞILIK DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE KARAR VERİLEBİLECEĞİ ( Adli Sicil Kaydındaki Tekerrüre Esas Alınan 765 S.K. Gereğince Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Mahkumiyetine Konu Suça Karşılık - Uyarlama Yargılaması Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Adli Sicil Kaydındaki Tekerrüre Esas Alınan 765 S.K. Gereğince Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Mahkumiyetine Konu Suça Karşılık 5237 S.K. Md. 191 Gereğince Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilebileceğinden Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
TEKERRÜRÜN İNFAZ KURUMU OLARAK KABUL EDİLMESİ ( 5237 S.K.'da Kabul Edilmesi Sebebiyle 1.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Uygulanamayacağının Gözetileceği )"
Y8.CD13.10.2011E. 2011/10968 K. 2011/10989"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Taşıma Ruhsatına Bağlı Silahın Ruhsatının Öngörülen Sürede Yenilenmemesi Halinde Ruhsatın İptaliyle Silahın Başkasına Devrinin Sağlanacağı - Kendisine Verilen Sürede Ruhsatın Gerekli İşlemin Yapılmaması Karşısında Silahın Müsaderesi Yerine Gerekli Devir İşleminin Yapılması İçin İdareye Teslimine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
SİLAH RUHSATININ YENİLETMEME ( Ruhsatın İptaliyle Silaha El Konularak Başkasına Devrinin Sağlanacağına İlişkin Ruhsat Sahibine Tebligat - Ruhsatın Yenilenmemesi veya Silahın Başkasına Devri Sağlanmayan Silahın Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )"
Y8.CD17.10.2011E. 2009/9045 K. 2011/11086"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bilirkişi ve Tanık Anlatımlarına Göre Yerin Başka Kişi Tarafından Kullanıldığının İddia Edildiği - Bu Kişi Hakkında Ek İddianame Düzenlenip Düzenlenmemesinin Takdiri Hususunda Dosyanın C. Savcılığına Tevdii Gerektiği )
YERİN BAŞKA KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme Suçunda Bu Kişi Hakkında Ek İddianame Düzenlenip Düzenlenmemesinin Takdiri Hususunda Dosyanın C. Savcılığına Tevdii İle Dava Açıldığı Takdirde Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
EK İDDİANAME ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme Suçu - Bilirkişi ve Tanık Anlatımlarına Göre Yerin Başka Kişi Tarafından Kullanıldığının İddia Edildiği )"
Y8.CD19.10.2011E. 2010/2265 K. 2011/11204"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU ( Kesintisiz Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleşen Eylemlerin Tek Suç Sonrakilerin Ayrı Suç Oluşturduğu - Mükerrerlik Bakımından Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılmış Başka Dava Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
KESİNTİSİZ SUÇ ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleşen Eylemlerin Tek Suç Oluşturduğu - İddanamenin Düzenlenmesinden Sonra Gerçekleşen Suçun İse Ayrı Suç Oluşturduğu )"
Y8.CD19.10.2011E. 2010/6736 K. 2011/11313"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değerinin Tespiti Bakımından Mahalli Bilirkişiden Görüş Alınacağı - Görüş Doğrultusunda 765 S.K. Md. 522'nin Uygulanacağı )
DEĞER TESPİTİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değerinin Tespiti Bakımından Mahalli Bilirkişiden Görüş Alınacağı/Görüş Doğrultusunda 765 S.K. Md. 522'nin Uygulanacağı )"
Y8.CD20.10.2011E. 2009/12136 K. 2011/11409"ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tecavüze Konu Yerin Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Kullandığı Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Uzman Bilirkişilerin Saptama Yapacakları - Sanığın Hukuki Durumunun Yöreyi İyi Bilen Mahalli Bilirkişi İle Tanıkların da Dinlendikten Sonra Tayin Edileceği )
SUÇTA TEKERRÜR ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Adli Para Cezalarının İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulamasının Mümkün Olmayacağı )
ADLİ PARA CEZASI ( Orman Kanunu'na Aykırılık/Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Adli Para Cezalarının İnfazında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanamayacağı )"
Y8.CD20.10.2011E. 2011/9017 K. 2011/11414"SU KAYNAĞINA MÜDAHALE ( Sanıkların Başka Köyün İstifade Ettiği Derenin Mecrasını Değiştirmeksizin Boru Döşeyerek Kendi Köylerine Getirerek Kullanmaları - Eylemin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Bulunduğu )
DERENİN MECRASINI DEĞİŞTİRMEKSİZİN BORU İLE SU GETİRMEK ( Sanıkların Başka Köyün İstifade Ettiği Dereden Kendi Köylerine - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Unsurları Oluşmayacağı )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Başka Köyün İstifade Ettiği Derenin Mecrasını Değiştirmeksizin Boru Döşeyerek Kendi Köylerine Getirerek Kullanmaları - Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı/Eylemin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Bulunduğu )"
Y8.CD24.10.2011E. 2009/10900 K. 2011/11453"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Bulunan Aletlerle Tek Başına Silah Yapımının Mümkün Olamayacağının Tespit Edildiği/İzinsiz Silah İmalatından Hüküm Kurulamayacağı - Aramada Ruhsatsız Silahın Ele Geçirildiği/Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşacağı )
İZİNSİZ SİLAH İMALİ ( Sanığın Evinde Bulunan Aletlerle Tek Başına Silah Yapımının Mümkün Olamayacağının Tespit Edildiği - İzinsiz Silah İmalatından Hüküm Kurulamayacağı )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Sanığın Evinde Yapılan Aramada Ruhsatsız Silahın Ele Geçirildiği - Ruhsatsız Silah Bulundurmak Suçunun Oluşacağı )"
Y8.CD31.10.2011E. 2011/2041 K. 2011/11913"UYARLAMA KARARLARI (İster Genel Prensip Uyarınca Duruşmalı Yargılamada İsterse Ayrıksı Yöntem Olarak Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonunda Verilen Uyarlama Kararlarının Hüküm Niteliğinde ve Temyizi Kabil Olduğu)
LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL (İster Genel Prensip Uyarınca Duruşmalı Yargılamada İsterse Ayrıksı Yöntem Olarak Evrak Üzerinde Yapılan İnceleme Sonunda Verilen Uyarlama Kararlarının Hüküm Niteliğinde ve Temyizi Kabil Olduğunun Gözetileceği)"
Y8.CD2.11.2011E. 2009/10898 K. 2011/12127"CEZALARIN İÇTİMAI ( 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenmediği - Hapisten Çevrilen Para ile Para Cezası ile Doğrudan Verilen Para Cezasını Toplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
PARA CEZASI ( Doğrudan Verilen Para Cezası ile Hapisten Çevrilen Para Cezasının Toplanmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Cezaların İctimaının 5237 Sayılı TCK'da Düzenlenmediği )"
Y8.CD3.11.2011E. 2011/14064 K. 2011/12300"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanığın Cezasından İndirim Yapılacağı )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanığın Cezasından İndirim Yapılacağı )
CEZADA İNDİRİM ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Suçun İşlendiği Tarihte 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Sanığın Cezasından İndirim Yapılması Gereği )"
Y8.CD3.11.2011E. 2011/14079 K. 2011/12303"ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLARLA DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN'A MUHALEFET SUÇU ( Ekspertiz Raporuna Göre 9 mm Çaplı Adler Marka Tabancanın 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiğinin Bildirildiği - Silahın Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilemeyeceği )
SİLAHIN MÜSADERESİ ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçu - Ekspertiz Raporuna Göre 9 mm Çaplı Adler Marka Tabancanın 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiğinin Bildirildiği )
TABANCANIN 6136 S.K. KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçunda Ekspertiz Raporunda Belirtildiği - Silahın Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD16.11.2011E. 2009/17268 K. 2011/12628"SİLAH RUHSATININ YENİLENMEMESİ ( Ruhsatını Yeniletmeyen Ruhsat Sahibinin Tebliğnamenin Tebliği Sırasında Ölmüş Olduğu - Şahsa Ait Ölüm Kaydı ve Kanuni Mirasçıları Varsa Buna Dair Belgeler de Getirtilerek İşlem Yapılması İçin Tabancanın Yönetime Teslimi Gereği )
RUHSAT SAHİBİNİN ÖLMESİ ( Ruhsatını Yeniletmeyen Ruhsat Sahibinin Tebliğnamenin Tebliği Sırasında Ölmüş Olduğu - Şahsa Ait Ölüm Kaydı ve Kanuni Mirasçıları Varsa Buna Dair Belgeler de Getirtilerek İşlem Yapılması İçin Tabancanın Yönetime Teslimi Gereği )"
Y8.CD23.11.2011E. 2011/11907 K. 2011/13334"ATEŞLİ SİLAH MERMİSİ BULUNDURMA ( Sanığın Üst Aramasında Ele Geçirildiği - Suç Vasfı Oluşmadığı)
MERMİ BULUNDURMA ( Sanığın Üst Aramasında Bir Adet Ateşli Silah Mermisinin Ele Geçirildiği - Suç Vasfı Oluşmadığı)"
Y8.CD24.11.2011E. 2011/10974 K. 2011/13420"YANGIN ÇIKARMA (Kasten Yangın Çıkaran Kişinin Akıl Hastası Olduğu - Suçun Sabit Olması Halinde Sanık Hakkında Güvenlik Tedbirine Hükmedileceği)
AKIL HASTALIĞI (Kasten Yangın Çıkarma Suçu/Şüphelinin Soruşturma Evresinde Alınan Sağlık Kurulu Raporunda İşlediği Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılamayacak Durumda Olduğu - Akıl Hastası Olan Şüpheli Hakkında Savcılıkça Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilemeyeceği)
SORUŞTURMA EVRESİNDE AKIL HASTASI OLAN KİŞİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ (Suçun Sabit Olması Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmeyip Güvenlik Tedbirine Hükmolunacağı)"
Y8.CD24.11.2011E. 2011/11053 K. 2011/13416"ADLİ PARA CEZASI ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
PARA CEZASININ ERTELENEMEYECEĞİ ( 5237 S.K. Md.51'de Sadece Hapis Cezalarının Ertelenmesi ve Erteli Hapis Cezasının Aynen İnfazına İlişkin Düzenleme Olduğu )
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA AYKIRILIK ( Adli Para Cezasında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı ve Para Cezasının Ertelenemeyeceğinin Gözetileceği )"
Y8.CD24.11.2011E. 2011/9823 K. 2011/13423"GENEL GÜVENLİĞİ KASTEN TEHLİKEYE SOKMAK ( Ödenmeyen Adli Para Cezasının Aynı Usulle Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktar Üzerinden Hapis Cezasına Çevrileceği )
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASI ( 5237 S.K. Md.50'ye Göre Belirlendiği Hallerde Suç Tarihi Ne Olursa Olsun Aynı Usulle Yani Mahkemece Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktar Üzerinden Hapis Cezasına Çevrilmesi Gerektiği )
ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( 5237 S.K. Md.50'ye Göre Belirlendiği Hallerde Suç Tarihi Ne Olursa Olsun Aynı Usulle Yani Mahkemece Bir Gün Karşılığı Takdir Olunan Miktar Üzerinden Hapis Cezasına Çevrileceği )"
Y8.CD25.11.2011E. 2009/14191 K. 2011/13696"KORKU KAYGI VEYA PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( İhbarda Bulunup Şikayetçi Olan Kişinin Doğrudan Zarar Görmediği - Hakkındaki Katılma Kararı da Kaldırılan Şikayetçinin Hükmü Temyiz Etme Hakkı da Bulunmadığı )
KATILMA KARARININ KALDIRILMASI ( Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etmek - Suç İşlendiğinde İhbarda Bulunup Şikayetçi Olan Kişinin Doğrudan Zarar Görmediği )
SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEK ( Korku Kaygı Veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edeni İhbarda Bulunup Şikayetçi Olan Kişinin Doğrudan Zarar Görmediği - Hakkındaki Katılma Kararının Kaldırılması )"
Y8.CD28.11.2011E. 2009/15175 K. 2011/13942"KULLANMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU BULUNDURMAK ( Uyuşturucu Madde Kullanmış Sanık Hakkında Ceza Hükmedilmeden Sadece Tedaviye ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilebileceği - Ceza ile Birlikte Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararı Verilebileceği )
UYUŞTURUCU KULLANMIŞ SANIK ( Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Bulundurmak - Ceza Hükmedilmeden Sadece Tedaviye ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Karar Verilebileceği veya Ceza ile Birlikte Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararı Verilebileceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Koşullarının Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünden Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gereği - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçu )"
Y8.CD29.11.2011E. 2009/2335 K. 2011/14012"GÖÇMENLERİN YURTDIŞINA ÇIKMALARINA İMKAN SAĞLAMA ( Türkiyeye Giren Göçmenleri Alıp Ülke İçinden Geçirirken İhbar Üzerine Yakalanan Sanıkların Eyleminin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Verilen Cezadan Teşebbüs Nedeniyle İndirim Yapılması Gerektiği )
CEZA MADDE VE FIKRALARI ( Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
DENETİM SÜRESİ ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Gereği - Ayrıca Denetim Süresinin Belirtilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
Y8.CD2.12.2011E. 2009/12832 K. 2011/14481"HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu Raporuna İstinaden Suç Tarihinde Cezai Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
CEZAİ EHLİYET ( Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz - Sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu Raporuna İstinaden Suç Tarihinde Cezai Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
AKIL HASTALIĞI ( Sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu Raporuna İstinaden Suç Tarihinde Cezai Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Hakkı Olmayan Yerlere Tecavüz ) "
Y8.CD13.12.2011E. 2009/15737 K. 2011/15711"TABANCANIN SAYISAL BAKIMDAN VAHİM SAYILMASI (Sanığın 4 Adet Tabanca Bulundurduğu - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Uyarınca Asgari Hadden Uzaklaşılarak Ceza Tayini Gerekeceği)
SİLAH BULUNDURMA (4 Adetten Fazla Tabancanın Sayısal Bakımdan Vahim Sayılacağı - Sanığın Niteliksiz 4 Adet Tabanca Bulundurmaktan İbaret Eyleminin 6136 S.K. Md.13/1 Uygun Bulunduğu)"
Y8.CD15.12.2011E. 2011/14076 K. 2011/16161"BIÇAK VEYA DİĞER ALETLERİ İZİNSİZ OLARAK SATMA SATIN ALMA TAŞIMA VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Döner Bıçağının 6136 S.K. Md.4'te Tanımlanan Yasak Nitelikteki Bıçaklardan Olmadığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 6136 S.K.'nın Md.15'in Son Fıkrasının Uygulanamayacağı )
DÖNER BIÇAĞI İLE YAKALANAN SANIK ( 6136 S.K. Md.4'te Tanımlanan Yasak Nitelikteki Bıçaklardan Olmadığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 15. Md'nin Son Fıkrasında Düzenlenen Sırf Saldırıda Kullanmak Amacıyla Taşıyanların Cezalandırılacağına İlişkin Hükme Göre Karar Verilemeyeceği )
SALDIRIDA KULLANMAK İÇİN TAŞINILAN SİLAH BIÇAK VE DİĞER ALETLER ( Sanığın Döner Bıçağı Bulundurduğu/Döner Bıçağının 6136 S.K. Md.4'te Tanımlanan Yasak Nitelikteki Bıçaklardan Olmadığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan 6136 S.K.'nın Md.15'in Son Fıkrasının Uygulanamayacağı )"
Y8.CD15.12.2011E. 2011/16743 K. 2011/16146"ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ (Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet Suçundan Ağır Para Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kararının 5232 S.K. Uyarınca Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)
ADLİ SİCİL KANUNU (Yürürlük Tarihinden Önceki Kayıtların Silinmesine İlişkin Koşulların Düzenlendiği - Sanığın Ağır Para Cezasına İlişkin Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına Karar Verilemeyeceği)
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUNA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Ağır Para Cezası İle Cezalandırıldığı/Talebi Üzerine Kaydın Arşiv Kayıtlarından Çıkarıldığı - Arşiv Kaydının Silinmesinin Mümkün Olmadığı)"
Y8.CD19.12.2011E. 2011/11059 K. 2011/16541"ARAÇ PLAKASINDA SAHTECİLİK (Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sahte Olduğunun Belirlenmesi Halinde Belgenin Aldatı Nitelikte Olup Olmadığı İncelenerek Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Geçirileceği ve Gerekçeli Kararda Bunun Tartışılarak Karar Verileceği)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Metal Üzerine Yazı Yazılması Halinde de Suçun Oluşacağı - Araç Plakalarının da Resmi Belge Olduğu)
ZİNCİRLEME SUÇ (Araç Plakaları da Resmi Belge Olduğundan Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Konu Olabileceği - Sahte Plaka İle Tescil ve Trafik Belgelerinin Değişik Tarihlerde Düzenlendiğinin Belirlenemediği)
PARA CEZASI (Araç Plakasında Sahtecilik - Ödenmeyen Para Cezasının Gecikme Zammı İle Tahsiline Karar Verilemeyeceği)"
Y8.CD19.12.2011E. 2011/12803 K. 2011/16532"HAYVANI TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKMA SUÇU (Şikayetçiyi Isırarak Basit Tıbbi Müdahale Gerektirecek Şekilde Yaralaması - Hayvan Sahibinin Fikri İçtima Kuralları Gereğince Taksirle Yaralama Suçundan Cezalandırılacağı)
TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakma Suçunun da Oluştuğu - Şikayetçinin Isırılarak Yaralanmasına Neden Olan Eylem Sebebiyle Hayvan Sahibinin Fikri İçtima Uyarınca Taksirle Yaralamadan Sorumlu Olacağı)
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ TALEBİ (Hayvan Sahibinin Taksirle Yaralama ve Hayvanı Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakma Suçlarını İşlediği - Üst Cumhuriyet Savcısının 30 Günlük Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyiz Talebinin Reddedileceği)"
Y8.CD21.12.2011E. 2010/480 K. 2011/17069"LEHE KANUN UYGULAMASI ( Sanığın Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebinin Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesini Kapsadığı Halde Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ ( Sanığın Sabıkasına Esas Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamındaki Erteli Hapis Cezasının İnfazı Konusunda Dosyası Üzerinden Mahkemesince Karar Verilmesi Gerektiğinden İhbarda Bulunulması İle Yetinilmesi Gerektiği )
SEÇENEK YAPTIRIMLAR ( Sanığın Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebinin Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesini Kapsadığı Halde Bu Konuda Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )"
Y8.CD21.12.2011E. 2010/917 K. 2011/17040"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç Olduğu - Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olacağı/Sanığın Men Kararı Üzerine Tecavüze Son Vermesinin Oluşan Suçu Ortadan Kaldırmayacağı )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
KÖYLÜNÜN ORTAK KULLANIMINDA OLAN MERAYI SÜRMEK ( Sanığın Men Kararı Üzerine Tecavüze Son Vermesinin Oluşan Suçu Ortadan Kaldırmayacağı )
HUKUKİ KESİNTİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )"
Y8.CD28.12.2011E. 2011/14887 K. 2011/18206"SAHTE MÜHÜR ÜRETMEK VEYA KULLANMAK (Sahte Resmi Belgeyi Başka Şahsın Düzenleyerek Kendisine Verdiğini Savunan Sanığın Bu Suça İlişkin Kanıt Bulunmadığı İçin Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
BELGENİN ALDATICI NİTELİĞİ (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Belgenin Aldatıcı Niteliği Olup Olmadığının Duruşmada İncelenip Begenin Özelliklerinin Tutanağa Geçirilmesi ve Gerekçeli Kararda Aldatma Niteliğinin Tartışılması Gerektiği)
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Belgenin Aldatıcı Niteliği Olup Olmadığının İnceleneceği - Suça Konu Belgenin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçinde Bulundurulması Gerektiği)"
Y8.CD30.12.2011E. 2009/9502 K. 2011/18452"PARADA SAHTECİLİK SUÇU (Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra İşlem Yapılmak Üzere Sahte Banknotların TC. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği)
PARANIN MÜSADERESİ (Parada Sahtecilik Suçu - Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi Gereğince İşlem Yapılmak Üzere TC. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği)
MÜSADERE (Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra İşlem Yapılmak Üzere Sahte Banknotların TC. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceğinin Gözetileceği)
SAHTE BANKNOTLARIN İMHASI (Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi Gereği İşlem Yapılmak Üzere TC. Merkez Bankasına Gönderileceği)
ADLİ PARA CEZASINA ESAS ALINAN BİRİM GÜN SAYISININ ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK TAYİNİ (Sanıklar Hakkında 5237 S.K. Md.197/1 Uygulanırken Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Olunduğu - Çelişkiye Neden Olduğu)"
Y8.CD26.1.2012E. 2011/399 K. 2012/2403"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yasaların Hükümlü Lehine Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı )
UYARLAMA YARGILAMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz/HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanması Gereği )
KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Keşinleşen Hükümlerde Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
EYLEMİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKMASI ( HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yasaların Hükümlü Lehine Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı ) "
Y8.CD1.2.2012E. 2010/6797 K. 2012/2646"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Karardaki İfadelerin Temyiz Süresinin Başlangıcı Açısından Duraksamaya Neden Olduğu - Sanığın Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Karardaki İfadelerin Temyiz Süresinin Başlangıcı Açısından Duraksamaya Neden Olduğu - Sanığın Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )"
Y8.CD6.2.2012E. 2010/5204 K. 2012/2984"KASTEN YARALAMA ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Hakim Tarafından Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğu )
DURUŞMA TUTANAĞININ HAKİM TARAFINDAN İMZALANMAMASI ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği )
ELEKTRONİK İMZA ( UYAP Bilişim Sisteminde Yapılan Kontrolde Kısa Kararın Yer Aldığı Duruşma Tutanağının Hakim Tarafından Elektronik İmza İle de İmzalanmadığının Tespit Edildiği - Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği/Kasten Yaralama )"
Y8.CD6.2.2012E. 2010/7580 K. 2012/2971"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Durumunun Değerlendirileceği )
MÜTEMADİ SUÇ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - İlk İddianame İle Oluşan Hukuki Kesintiden Sonra Devam Eden Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
HUKUKİ KESİNTİDEN SONRA SANIĞIN EYLEME DEVAM ETMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - İlk İddianameden Sonra Aynı Eyleme İlişkin Olarak İkinci Bir İddianame Düzenlendiği/Eylemin İki Suç Oluşturabileceği Gözetilmeden Tek Suç Kabul Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
Y8.CD9.2.2012E. 2010/11067 K. 2012/3597"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Devletin Tasarrufu Altında Bulunan Yer Olduğu Belirtilen Taşınmazın Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliğinin Belirleneceği)
KÖYLÜNÜN ORTAK YARARLANMASINA TERK EDİLMİŞ TAŞINMAZ (Öteden Beri Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliği Taşınmaz Üzerinde Yeniden Keşif Yapılarak ve Tanıklardan Sorularak Kesin Olarak Saptanacağı)
ADLİ PARA CEZALARININ TOPLANAMAYACAĞI (Hapis Cezası Yanında Hükmolunan Adli Para Cezasının da Hapis Cezası Gibi Alt Sınırdan Tayin Edileceği - Cezaların İçtimai Olmadığından Adli Para Cezalarının Toplanamayacağı)