YİBGK YHGK YCGK Y1.HD Y2.HD Y3.HD Y4.HD Y5.HD Y6.HD Y7.HD Y8.HD Y9.HD Y10.HD Y11.HD Y12.HD Y13.HD Y14.HD Y15.HD Y16.HD Y17.HD Y18.HD Y19.HD Y20.HD Y21.HD Y22.HD Y23.HD Y1.CD Y2.CD Y3.CD Y4.CD Y5.CD Y6.CD Y7.CD Y8.CD Y9.CD Y10.CD Y11.CD Y12.CD Y13.CD Y14.CD Y15.CD Y16.CD Y17.CD Y18.CD Y19.CD Y20.CD Y21.CD Y22.CD Y23.CD

Y8.CD 29.11.1973- 25.12.1997 / 22.1.1998 -

Önceki Endeks ( Bölüm 100)

Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Y8.CD

Y8.CD29.11.1973E. 1972/2933 K. 1973/1655"506 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Muhakeme Masrafı Meyanına Giren ve Müdahil Lehine Tayini Gereken Vekalet Ücretinin Ödenmediği Nazara Alınmadan Yazılı Şekilde Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Vekalet Ücretinin Ödenmediği Nazara Alınmadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olması )"
Y8.CD28.12.1973E. 1973/4056 K. 1973/2280"FİRAR ( Hapis Cezalarının İnfazında Takip Edilecek Sıra )
HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA SIRA ( Ağır Hapis ve Hafif Hapis )
CEZAEVİNDE HAPİS ( Hapis Cezalarının İnfazında Takip Edilecek Sıra )"
Y8.CD29.9.1975E. 1975/6530 K. 1975/5965"KOMÜNİZM PROPAGANDASI YAPMAK ( Savcılığın Broşürde Suç Unsuru Teşkil Etmesi Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesinden Toplatma Kararı İstemesi )
TOPLATMA KARARI ( Savcılığın Broşürde Suç Unsuru Teşkil Etmesi Nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesinden Toplatma Kararı İstemesi )
BİLİRKİŞİ ( Savcılığın Broşürü Toplatma İstemine Mahkemenin Bilirkişi Tetkikatı Yaptırılmadığı Gerekçesiyle Red Cevabı Vermesi )"
Y8.CD13.10.1975E. 1975/6525 K. 1975/5960"TOPLATMA KARARI ( Komünistlik Propagandası Yapılması Nedeniyle Toplatılması İstenilen Dergi İçin Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
DERGİ TOPLAMA İSTEMİNİN REDDİ ( Komünistlik Propagandası Yapılması Nedeniyle Toplatılması İstenilen Dergi İçin Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlerin Kendi Bilgisi Dahilinde Olan Hususlarda Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )"
Y8.CD24.10.1975E. 1975/7118 K. 1975/6435"TEDBİRSİZLİK SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( Sanığın Tevkifinin Müteakip Düzenlenen İddianame İle Ağır Ceza Mahkemesinde Amme Davası İkame Edilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Tevkifinin Müteakip Düzenlenen İddianame İle Ağır Ceza Mahkemesinde Amme Davası İkame Edilmesi )
TUTUKLAMAYA İTİRAZ ( Sanığın Tevkifinin Müteakip Düzenlenen İddianame İle Ağır Ceza Mahkemesinde Amme Davası İkame Edilmesine Yapılan İtirazın da Ağır Ceza Mahkemesine Yapılması )"
Y8.CD24.12.1975E. 1975/5958 K. 1975/7752"DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP VERMEK ( Sanığın Yoldan Geçen Kadına Çarpmasında Sekizde İki Kusurlu Olması )
ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanığın Yoldan Geçen Kadına Çarpmasında Sekizde İki Kusurlu Olması )
ARAÇ KULLANIRKEN ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanığın Yoldan Geçen Kadına Çarpmasında Sekizde İki Kusurlu Olması )
KUSUR ( Araç Kullanırken Yoldan Geçen Kadına Çarparak Ölümüne Sebebiyet Veren Sanığın Kusurunun Belirlenmesi )"
Y8.CD25.12.1975E. 1975/7858 K. 1975/7839"MİLLİ PİYANGO BİLETİ DOLANDIRICILIĞINA KALKIŞMA ( Biletlerin Tağyir Edilmesi ve Tedavüle Konması İle Suçun Oluşması )
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAHTECİLİĞİNE KALKIŞMA ( Çekilişten Sonra Biletler Üzerine Çıkan Numaraların Yapıştırılması )
İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETLERİ İKRAMİYE ÇIKMAYAN BİLETLERİN ÜZERİNE YAPIŞTIRMA ( Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
Y8.CD17.11.1977E. 1977/5105 K. 1977/8446"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Suçu İnkar Etmesi ve Başka da Delil Olmaması Nedeniyle Beraat Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
MAHKEMENİN YETKİSİ ( İrat ve İkame Edilen Delilleri Duruşmadan ve Tahkikattan Edineceği Kanaate Göre Takdir Etmesi )
DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ ( Mahkemenin İrat ve İkame Edilen Delilleri Duruşmadan ve Tahkikattan Edineceği Kanaate Göre Takdir Etmesi )"
Y8.CD10.1.1978E. 1977/4447 K. 1978/73"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Cezanın Ertelenmesini İsteyen Sanığın İsteminin Reddi )
CEZALARIN ERTELENMESİ ( Sanığın Kişiliğine Bağlı Geçmişi ve Geleceğini Kapsar Nitelikte Olan Eğilim ve Nedenler Öngörülerek Bir Gerekçe Gösterilmesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ ( Cezaların Ertelenmesinde Sanığın Kişiliğine Bağlı Geçmişi ve Geleceğini Kapsar Nitelikte Olan Eğilim ve Nedenler Öngörülerek Bir Gerekçe Gösterilmesi )"
Y8.CD11.1.1978E. 1977/4417 K. 1978/195"MÜESSİR FİİL ( Suçta Gayrı Meşruluk Unsurunun Oluşmamış Olması )
GAYRI MEŞRULUK ( Sanıkların Küçük Mağduru Yakalayıp Köy Meydanına Getirmeleri Nedeniyle Suçta Gayrı Meşruluk Unsurunun Oluşmamış Olması )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Küçük Mağduru Yakalayıp Köy Meydanına Getirmeleri Nedeniyle Suçta Gayrı Meşruluk Unsurunun Oluşmamış Olması )"
Y8.CD25.1.1978E. 1977/5892 K. 1978/640"ADLİ TATİLDE DAVANIN GÖRÜLMESİ ( Savunmayı Kısıtlayıcı Durum Yaratmadığından Hüküm Verilmesine Engel Olmaması )
SAVUNMANIN KISITLANMASI NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Davanın Adli Tatilde Görülmesinin )"
Y8.CD1.2.1978E. 1978/304 K. 1978/909"SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
PARALARDA SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
TAĞYİR EDİLEN MİLLİ PİYANGO BİLETİ ( Biletin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )"
Y8.CD4.4.1978E. 1978/891 K. 1978/3170"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Tutuklu Kalınan Günler İçin İstenmesi )
HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tazminat İsteğini İçeren Dilekçenin Kanundaki Yazılı Şart ve Belgeleri Kapsamaması Nedeniyle Redde Dair Kararın Temyizinin Mümkün Olmaması )
TEMYİZ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İsteğini İçeren Dilekçenin Kanundaki Yazılı Şart ve Belgeleri Kapsamaması Nedeniyle Redde Dair Kararın Temyizinin Mümkün Olmaması )"
Y8.CD5.10.1978E. 1978/5849 K. 1978/7437"TUTANAKTA KATİBİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Sonuca Etkili Değilse Hükmün Geçerli Olması )
KATİBİN TUTANAKLARI İMZALAMASI MECBURİYETİ ( Sonuca Etkili Olmayan Hazırlık Tutanaklarının İmzalanmamış Olmasının Hükmün Geçerliliğine Etkisi )
HAZIRLIKTAKİ TUTANAKLARDA KATİBİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Sonuca Etkili Değilse Hükmün Geçerli Olması )"
Y8.CD26.10.1978E. 1978/6150 K. 1978/7957"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Hükmü Duruşmada Tefhim İle Öğrenen Vekaletnameli ve Temyize Yetkili Avukatın Temyiz Süresini Geçirmiş Olması )
VEKİLİN TEMYİZ SÜRESİNİ GEÇİRMESİ ( Sanığın Temyiz Hakkının Olmaması )
TEMYİZ SÜRESİ ( Hükmü Duruşmada Tefhim İle Öğrenen Vekaletnameli ve Temyize Yetkili Avukatın Temyiz Süresini Geçirmiş Olması Durumunda Sanığın Temyiz Yetkisinin Olmaması )"
Y8.CD24.11.1978E. 1978/7140 K. 1978/8678"SEÇİM SUÇU ( Suçun İşlendiği Çevrede İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Görevini Yapmış Olan Hakimin Seçimlerin Temel Hükümlerine Aykırı Davranan Sanığı Yargılayamaması )
MUTLAK YARGILAMA YASAĞI ( Suçun İşlendiği Çevrede İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Görevini Yapmış Olan Hakimin Seçimlerin Temel Hükümlerine Aykırı Davranan Sanığı Yargılayamaması )
HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER ( Suçun İşlendiği Çevrede İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Görevini Yapmış Olan Hakimin Seçimlerin Temel Hükümlerine Aykırı Davranan Sanığı Yargılayamaması )"
Y8.CD24.11.1978E. 1978/7141 K. 1978/8679"RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK ( Hazırlık Soruşturmasında Gecikmede Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının da Bilirkişinin Rey ve Mütalaasının Alınmasına Karar Verebilmesi )
CUMHURİYET SAVCISININ YETKİSİ ( Hazırlık Soruşturmasında Gecikmede Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının da Bilirkişinin Rey ve Mütalaasının Alınmasına Karar Verebilmesi )
BİLİRKİŞİNİN TAYİNİ ( Hazırlık Soruşturmasında Gecikmede Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının da Bilirkişinin Rey ve Mütalaasının Alınmasına Karar Verebilmesi )
HAZIRLIK TAHKİKATI ( Hazırlık Soruşturmasında Gecikmede Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının da Bilirkişinin Rey ve Mütalaasının Alınmasına Karar Verebilmesi )
BİLİRKİŞİNİN YEMİNİ"
Y8.CD20.3.1979E. 1979/1777 K. 1979/2405"GÖREV ( Sıkıyönetim Faaliyeti İçinde Olan Suçla İlgili Davalara Askeri Mahkemede Bakılmasının Gerekmesi )
SIKIYÖNETİM İLE İLGİLİ SUÇ İŞLENMESİ ( Bununla İlgili Davaya Askeri Mahkemede Bakılması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Eylemin Sıkıyönetim Kapsamında Kalması Nedeniyle Davaya Askeri Mahkemede Bakılması )"
Y8.CD6.4.1979E. 1979/1776 K. 1979/2836"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın İşlediği İlk Ruhsatsız Silah Taşıma Suçuyla İlgili Hükmün Kesinleşmemesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇUYLA İLGİLİ HÜKMÜN KESİNLEŞMEMESİ ( Sanığın Bu Suçundaki Sürekliliğin Kesilmemiş Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Sanığın İşlediği İlk Ruhsatsız Silah Taşıma Suçuyla İlgili Hükmün Kesinleşmemesi )
TEK SUÇ ( Sanığın İşlediği İlk Ruhsatsız Silah Taşıma Suçuyla İlgili Hükmün Kesinleşmemesi Nedeniyle )"
Y8.CD13.6.1979E. 1979/2849 K. 1979/4613"TEŞEKKÜL HALİNDE MERMİ NAKLETMEK ( Pekçok Miktardaki Mermi ve Silahın Yurtdışından Topluluk Oluşturmadan Getirilmesinin Mümkün Olmaması )
YURT DIŞINDAN MERMİ VE SİLAH GETİRME ( Pekçok Miktardaki Mermi ve Silahın Yurtdışından Topluluk Oluşturmadan Getirilmesinin Mümkün Olmaması )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Pekçok Miktardaki Mermi ve Silahın Yurtdışından Topluluk Oluşturmadan Getirilmesinin Mümkün Olmaması )
TOPLU HALDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Pekçok Miktardaki Mermi ve Silahın Yurtdışından Topluluk Oluşturmadan Getirilmesinin Mümkün Olmaması )"
Y8.CD10.4.1980E. 1980/2122 K. 1980/2629"CEZAEVİ İDARESİNE KARŞI AYAKLANMAK ( Yönetimce Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Yapılan Ayaklanma )
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Cezaevi Yönetimince Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Gardiyanları Cebir ve Şiddet Göstererek Rehin Alma Eylemi )
CEBİR VE ŞİDDET UYGULAMASI ( Cezaevi Yönetimince Bazı Hükümlülerin Başka Yer Ceza Evlerine Nakillerine Engel Olmak Amacıyla Gardiyanları Cebir ve Şiddet Göstererek Rehin Alma Eylemi )"
Y8.CD8.8.1980E. 1980/5030 K. 1980/5032"SİLAH VE MERMİNİN VAHİM OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Silahın Vahim Nitelikte Olup Olmadığının Tesbiti )
VAHİM NİTELİKTE SİLAH TAŞIMA ( Silahın Vahim Olup Olmadığının Tesbiti )"
Y8.CD30.9.1980E. 1980/5349 K. 1980/5683"EVDE ALIŞILA GELMİŞ SAYIDA MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Evde Tabancasız Otuzbir Adet Mermi Bulunduran Sanık )
ALIŞILA GELMİŞ SAYIDA MERMİ BULUNDURMA SUÇU ( Evde Otuzbir Adet Mermi Bulunduran Sanık )"
Y8.CD2.10.1980E. 1980/5527 K. 1980/5793"RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ BULUNDURMA ( Alışılagelmiş Sayıda Kabul Edildiği Halde Mermi Sayısı Nedeniyle Cezanın Asgari Haddinden Uzaklaşılamayacağı )
CEZANIN ASGARİ HADDİNDEN UZAKLAŞILAMAMASI ( Alışılagelmiş Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulundurma Suçunda Mermi Sayısının Fazlalığı Nedeniyle )
MERMİ SAYISININ FAZLALIĞI NEDENİYLE CEZANIN ASGARİ HADDİNDEN UZAKLAŞILAMAMASI ( Alışılagelmiş Silah ve Mermi Bulundurma Suçunda )"
Y8.CD10.10.1980E. 1980/5997 K. 1980/6131"SİLAHIN VAHİM SAYILMASI ( Kriminalistik Laboratuvarının Raporunun Yeterli Olmaması ve Adli Tıptan da Rapor Alınması Gereği )
ADLİ TIP RAPORU ALMA LÜZUMU ( Silahın Vahim Olduğuna İlişkin Kriminalistik Laboratuvarının Raporunun Yeterli Olmaması )
KRİMİNALİSTİK LABORATUVARI RAPORUNUN YETERLİ OLMAMASI ( Silahın Vahamet Derecesi Hakkında Adli Tıptan da Rapor Alınması Lüzumu )"
Y8.CD14.10.1980E. 1980/5820 K. 1980/6239"SIKIYÖNETİM BÖLGESİ DIŞINDA İŞLENEN EĞİTİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMEK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sıkıyönetim Bölgesi Dışında İşlenen Eğitim Özgürlüğünü Engellemek Suçu )
EĞİTİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMEK ( Sıkıyönetim Bölgesi Dışında İşlenen Suçta Sıkıyönetim Mahkemesinin Görevli Olmasının Şartları )"
Y8.CD6.11.1980E. 1980/6051 K. 1980/6594"SIKIYÖNETİM KOMUTANININ YARGI YERİ BELİRLEMESİ ( Emirlere Riayetsizlik Suçlarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılıp Bakılmayacağına Belirtmeye Sıkıyönetim Komutanının Yetkili Olması )
YARGI YERİ BELİRLENMESİ ( Emirlere Riayetsizlik Suçlarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılıp Bakılmayacağına Belirtmeye Sıkıyönetim Komutanının Yetkili Olması )
EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Emirlere Riayetsizlik Suçlarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılıp Bakılmayacağına Belirtmeye Sıkıyönetim Komutanının Yetkili Olması )"
Y8.CD26.11.1980E. 1980/5956 K. 1980/7077"EĞİTİM ÖĞREİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME ( Sanıkların Yakınanların Eğitim ve Özgürlüklerini Engellemeleri )
ÖZEL KAST ( Sanıkların Yakınanların Eğitim ve Özgürlüklerini Engellemeleri Suçunu İşlemeleri İçin Özel Kastın arlığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD27.11.1980E. 1980/6595 K. 1980/7102"SİLAH NİTELİĞİ ( Elektrik Kablosu Örülerek Yapılan Kırbacı Bulundurmanın Suç Oluşturacağı )
ELEKTRİK KABLOSU ÖRÜLEREK HAZIRLANAN KIRBACI BULUNDURMA ( Suç Oluşturacağı )
KIRBAÇ BULUNDURMA SUÇU ( Elektrik Kablosu Örülerek Hazırlanan )"
Y8.CD22.12.1980E. 1980/7390 K. 1980/7682"ERTELEME ( Ertelemenin Sanığın Geçmiş ve Geleceği Yaşamından Soyutlanamayacak Kişiliği ile Birlikte Düşünülerek İnandırıcı Bir Nedene Bağlanmasının Gerekmesi )
GEREKÇE ( Ertelemenin Sanığın Geçmiş ve Geleceği Yaşamından Soyutlanamayacak Kişiliği ile Birlikte Düşünülerek İnandırıcı Bir Nedene Bağlanmasının Gerekmesi )"
Y8.CD6.1.1981E. 1980/7408 K. 1981/40"CEZAEVİNDEN KAÇMA ( Zorla Kaçırıp Irza Geçmeden Verilen Asıl Cezanın Sanığın Mağdureyle Evlenmesi Nedeniyle Ertelenmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezası Ertelenmeden Hapisten Firar Eden Sanığın Firardan Hüküm Giyeceği )
HAPİSTEN FİRAR ( Zorla Kaçırıp Irzına Geçtiği Mağdureyle Evlenmek İçin Hapisten Firar Eden Sanığın Evlenme Nedeniyle Cezasının Ertelenmesi )"
Y8.CD30.1.1981E. 1981/286 K. 1981/640"ATEŞLİ SİLAHLAR YASASINA AYKIRILIK ( Kadının Şalvarında Mermi Bulundurması )
MERMİ BULUNDURMA ( Kadının Şalvarında Mermi Bulundurması )
MERMİ SAHİBİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tümü ile Tutanağı İmzalayan Tanıklardan Bilgi ve İzlenim Alabilmekle Olması )"
Y8.CD23.2.1981E. 1981/614 K. 1981/1081"CEZALARIN ERTELENMESİ ( Erteleme İçin Yapılacak Değerlendirmelerde Sanığın Olay İçinde ve Öncesindeki Davranışı ve Yaşamının Gözönünde Bulundurularak Onun Kişiliğine Yönelmenin Gerekmesi )
GEREKÇE ( Ertelemenin Yapılması Durumunda Gerekçenin de Gösterilmesinin Gerekmesi )
ERTELEME İÇİN SANIĞI TANIMA ( Erteleme İçin Sanığın Kişiliğine İnilerek Karar Verilmesinin gerekmesi )"
Y8.CD16.3.1981E. 1981/310 K. 1981/1587"MÜESSİR FİİL SIRASINDA MAĞDURUN EL VE AYAKLARININ BAĞLANMASI ( Özgürlüğün Kısıtlanması Suçunun Oluşmaması )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Müessir Fiil Sırasında Mağdurun El ve Ayaklarının Bağlanması )
EL VE AYAKLARI BAĞLANARAK DÖVÜLEN MAĞDUR ( Müessir Fiilin Öğesi Olan El ve Ayak Bağlamaktan Dolayı Özgürlüğün Tahdidi Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD31.3.1981E. 1981/1714 K. 1981/1939"KARARLARIN YAZILIŞ BİÇİMİ ( Hazırlanmış Kararlara Geçirilmiş Uygulama Biçimine Uyum için Duruşma Tutanaklarına Yapılmış Eklentilerin Hükmün Hukuksal Varlığını Geçerliliğini Ortadan Kaldırması )
GEREKÇE ( Boş Bırakılmış Aralıkları Doldurularak Gerekçeli Karar Oluşturulmasının Yargılama ve Hüküm Kurma Niteliğinde Olmaması )"
Y8.CD1.4.1981E. 1981/865 K. 1981/1953"ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMA SUÇU OLUŞMAMASI ( Aynı Sınıfta Ders Yapan Karşıt Görüşlü Öğrencilerin Aniden Aralarında Kavga Çıkması )
AYNI SINIFTA DERS YAPAN KARŞIT GÖRÜŞLÜ ÖĞRENCİLERİN SINIFTA KAVGA ETMESİ ( Öğrenim Özgürlüğünü Kısıtlama Suçunun Oluşmaması )
ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Aynı Sınıfta Ders Yapan Karşıt Görüşlü Öğrencilerin Sınıfta Kavga Etmesi )"
Y8.CD9.4.1981E. 1981/1666 K. 1981/2160"ERTELEME ( Sanığın İyi Hali ve İlerde Bir Daha Suç İşlemeyeceği İnancına Varılması Sonucu Cezanın da Bu Kapsama Girmesi Koşuluyla Ertelemenin Yapılması )
GEREKÇE ( Somut Delillerle Soyut Delilerin Karşılaştırılmasında Somut Delillerin Önde Yer Almasının Gerekmesi )
DELİL ( Somut Delillerle Soyut Delilerin Karşılaştırılmasında Somut Delillerin Önde Yer Almasının Gerekmesi )"
Y8.CD24.4.1981E. 1981/1952 K. 1981/2640"BİRLİKTE GÖREVİ BIRAKMA ( Bir İlkokulda Öğretmen Olan Sanığın Bir Örgütün Ülke Çapında Toplu Boykot Toplu Direniş Çağrısına Uyarak Okula Gelmemesi )
TOPLU DİRENİŞ ÇAĞRISI ( Bir İlkokulda Öğretmen Olan Sanığın Bir Örgütün Ülke Çapında Toplu Boykot Toplu Direniş Çağrısına Uyarak Okula Gelmemesi )
ÖRGÜT ( Üst Düzeydede Destek Kazanmış Bir Örgüt Karşısında Hangi Kararının Yeni Başladığı Görevinde Güven Sağlayabileceği Kaygısının Egemen Olması-Çaresizliğine Özgü Bir Düşünce ile Tartışılıp Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD4.5.1981E. 1981/2714 K. 1981/2861"DURUŞMA TUTANAĞI ( Her Davada Ayrı Ayrı Tutulması Mecburiyeti ve Aynı Örneğin Çoğaltılarak Benzer Suçlar İçin Kullanılamaması )
BENZER SUÇLAR İÇİN AYNI ÖRNEKTEN ÇOĞALTILAN DURUŞMA TUTANAĞININ KULLANILAMAYACAĞI"
Y8.CD6.5.1981E. 1981/1417 K. 1981/2931"KAÇAK MERMİ NAKLİ ( Sanığın Mermileri Satarken Yakalanmasının Mermi Naklinin Olduğunu Göstermemesi )
NAKİL ARACININ ZORALIMI ( Az Sayıda Mermi için Nakil Aracının Zor Alımının Hatalı Olması )
SUÇ KONUSUNUN AZ OLMASI ( Az Sayıda Mermi için Nakil Aracının Zor Alımının Hatalı Olması )"
Y8.CD19.6.1981E. 1981/2821 K. 1981/4069"SUÇU SÖYLEMEYE ZORLAMAK ( Suçun Öğeleri ve Sanık Olmayan Kişiye Yapılan Eylemin Oluşturacağı Suç )
SANIĞA SUÇUNU SÖYLETMEK İÇİN KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMAMAK ( Suçun Öğeleri ve Sanık Olmayan Kişiye Yapılan Eylemle Oluşacak Suç )"
Y8.CD19.6.1981E. 1981/3143 K. 1981/4070"SUÇU SÖYLETMEK İÇİN KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMA ( Polis Memurunun Hırsızlık Suçunun Sanığına İşkence Yapması )
İŞKENCE EDEN POLİS MEMURU ( Sanığa Suçunu Söyletmek İçin )
EFRADA KÖTÜ MUAMELE SUÇU ( Sanığa Suçunu Söyletmek İçin İşkence Yapan Polis Memuru )"
Y8.CD19.1.1983E. 1982/4297 K. 1983/147"CÜRÜMLERİNİ SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPARAK ÜÇ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK ( Sanıkların Faili Belli Olmayan Adam Öldürme Suçundan Cezalandırılmalarının Gerekmesi )
İŞKENCE YAPARAK SUÇ SÖYLETMEYE ÇALIŞMAK ( Sanıkların Faili Belli Olmayan Adam Öldürme Suçundan Cezalandırılmalarının Gerekmesi )
FAİLİ BELLİ OLMAYAN ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktüllere Suçlarını Söyletmek Amacıyla İşkence Yapmaları )
SANIKLARIN KASIT ALTINDA BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ ( Sanıkların Maktüllere Suçlarını Söyletmek Amacıyla İşkence Yapmalarının Faili Belli Olmayan Adam Öldürme Suçunu Oluşturması )"
Y8.CD14.4.1983E. 1983/1094 K. 1983/1122"DURUŞMAYLA İLGİLİ OLMAYAN KARARLAR ( Yasada Aksi Yazılı Olmadıkça Duruşmayla İlgili Olmayan Kararlara Karşı İtiraz Yolunun Açık Olması )
ŞARTLA SALIVERİLME ( Şartla Salıvermeye Dair Kararların Yasa Yolu Denetiminden Soyutlanmasının Düşünülememesi )
İTİRAZ OLUNABİLEN KARARLAR ( Şartla Salıvermenin Uygun Görülmemesine Dair Kararlar )"
Y8.CD8.7.1983E. 1983/1758 K. 1983/2010"ZİNA YAPMAK ( Gebelik Süresinin On Haftadan Fazla Olduğu Saptanamadığından Beraat Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
ÇOCUK DÜŞÜRTMEK ( Gebelik Süresinin On Haftadan Fazla Olduğu Saptanamadığından Beraat Kararı Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD14.9.1983E. 1983/1930 K. 1983/2291"CEZALARIN ERTELENMESİ ( 70 Yaşına Varmamış Olan Kişilerin Cezasının Ertelenmesinde Şartlar )
ERTELEME ( 70 Yaşına Varmamış Olan Mahkumların Cezalarının Tecilinde Şartlar )
70 YAŞINA VARMAMIŞ OLAN MAHKUMLAR ( Haklarındaki Cezanın Tecilinde Gerekli Şartlar )"
Y8.CD4.10.1983E. 1983/2047 K. 1983/2042"YETKİ İTİRAZI ( İddianame Okunduktan Sonra İleri Sürülemeyeceği )
İDDİANAME OKUNDUKTAN SONRA YAPILAN YETKİSİZLİK İTİRAZI ( Dinlenemeyeceği )"
Y8.CD8.11.1983E. 1983/2213 K. 1983/2493"SİLAH SAYISININ TEK BAŞINA CEZAYI ARTIRICI NEDEN OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Sanığın Evinde İki Adet Ruhsatsız Tabanca Bulundurması )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Evinde İki Tabanca Yakalanış Olmasının Başlıbaşına Artırıcı Neden Olarak Kabul Edilemeyeceği )
CEZAYI ARTIRICI NEDEN NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Sanığın Evinde İki Tabanca Yakalanmış Olmasında Sayının )"
Y8.CD11.11.1983E. 1983/2323 K. 1983/2541"SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Sanığın Yurtdışından Fatura Karşılığı Aldığı Tabancayı Yurda Sokması )
YURTDIŞINDAN FATURA KARŞILIĞI ALINAN TABANCAYI YURDA SOKMAK ( Silah Kaçakçılığı Suçu )"
Y8.CD15.11.1983E. 1983/2278 K. 1983/2576"TEMİNAT AKÇESİNİN SERBEST KALMASI ( Teminat Akçesiyle Serbest Bırakıldıktan Sonra Tekrar Tutuklanan ve Koşulsuz Salıverilen Sanığın )
İLK TUTUKLAMADA TEMİNATLA SERBEST BIRAKILIP TEKRAR TUTUKLANDIKTAN SONRA KOŞULSUZ SALIVERİLEN SANIK ( Teminat Akçesinin Serbest Kalması )"
Y8.CD25.11.1983E. 1983/2355 K. 1983/2684"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tekerrür Sebebiyle Artırma Yapılması )
TEKERRÜR SEBEBİYLE YAPILACAK ARTIRMA ( Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZALARININ TARİFİ VE YERİNE GETİRİLMESİ ( Tekerrür Sebebiyle Yapılacak Artırmada Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )
GENEL VE ÖZEL TEKERRÜR ( Tekerrür Sebebiyle Yapılacak Artırmada Sabıka Kaydındaki Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Para Cezasının da Hapis Cezasına Çevrilmesi )"
Y8.CD9.12.1983E. 1983/2468 K. 1983/2813"TABANCANIN MÜSADERESİ KARARI ( Ruhsat Süresi Dolan Tabancanın Kanundaki Süreden Sonra İlk Ruhsatının Alınmış Olması ve Menşeinin Belli Olmaması )
MÜSADERE KARARI ( Ruhsat Süresi Dolan Tabancanın İlk Ruhsatının Kanundaki Süreden Sonra Alınmış Olması ve Menşeinin Belli Olmaması )"
Y8.CD9.12.1983E. 1983/2500 K. 1983/2803"SUÇ TASNİİ VEYA İFTİRA SUÇU OLUŞMASI ( Türkiye'ye Giden Eşinin Almanya'ya Dönüşünü Engellemek İçin Çantasına Silah ve Mermi Koyan Sanık )
TÜRKİYE'YE GİDEN EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Silah Kaçakçılığı Değil, Suç Tasnii Oluşması )
EŞİNİN ALMANYA'YA DÖNÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İÇİN TÜRKİYEYE GİDİŞİNDE ÇANTASINA SİLAH KOYAN SANIK ( Oluşan Suç )"
Y8.CD13.12.1983E. 1983/2589 K. 1983/2850"KÖY DEMİRBAŞINA KAYITLI RUHSATLI SİLAHI KÖY SINIRLARI DIŞINDA TAŞIYAN MUHTAR ( Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu )
MUHTARIN KÖY DEMİRBAŞINA KAYITLI SİLAHI KÖY SINIRLARI DIŞINDA TAŞIMASI ( Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Muhtarın Köy Demirbaşına Kayıtlı Silahı Köy Sınırları Dışında Taşıması )"
Y8.CD16.12.1983E. 1983/2650 K. 1983/2867"HÜRRİYETİ TAHDİT SUÇU ( Jandarmanın Olaya El Koyduğunu Öğrenen Sanıkların Kaçırdıkları Mağduru Bırakmaları )
KENDİLİĞİNDEN BIRAKMA KOŞULLARININ OLUŞMAMASI ( Sanıkların Kaçırdıkları Kişiyi Jandarmanın Olaya El Koyması Üzerine Serbest Bırakması )
KAÇIRDIKLARI KİŞİYİ JANDARMANIN OLAYA EL KOYMASI ÜZERİNE SERBEST BIRAKAN SANIKLAR ( Kendiliğinden Bırakma Niteliğinde Olmaması )"
Y8.CD21.2.1984E. 1984/410 K. 1984/377"SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAK ( Sanığın Yaktığı Binanın Kendisinin mi Yoksa Ninesinin mi Olduğunun Saptanması )
BAŞKASINI ŞAHSEN VEYA MALEN ZARARA VEYA TEHLİKEYE SOKMA ( Sanığın Yaktığı Binanın Kendisinin mi Yoksa Ninesinin mi Olduğunun Saptanması )
SİGORTA MENFAATİ ELE GEÇİRME ( Sanığın Yaktığı Binanın Kendisinin mi Yoksa Ninesinin mi Olduğunun Saptanması )"
Y8.CD27.3.1984E. 1984/1124 K. 1984/1468"KOMŞUYA GEÇEN AĞAÇ DALLARINDAKİ CEVİZİ TOPLAMAK
TAŞINMAZ MALDAN YARARLANMAYA ENGEL OLMAK"
Y8.CD30.1.1985E. 1985/171 K. 1985/288"ADLİ SİCİLDEKİ KAYDIN SİLİNMESİ ( Deneme Süresi İçerisinde Mahkum Edilmeme Gerekçesine Bağlı Kalınması )
DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDEN İŞLENEN SUÇ ( Kesinleşen Beraat Kararının Ertelenmiş Hükümlülüğün Yok Sayılması İle Sonuçlanması )
ERTELEMENİN KALDIRILMASI ( Mahkumiyet Halinde Her İki Cezanın Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi )"
Y8.CD15.2.1985E. 1984/5274 K. 1985/714"SAHTE PUL BASMAK ( Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek - Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )
SAHTECİLİK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahte Pul Basmak - Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek )
SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahte Pul Basmak - Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek )"
Y8.CD25.10.1985E. 1985/5329 K. 1985/4620"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( On Adetten Fazla Mermi Kapasiteli Ruhsatsız Tabanca Bulundurmada Cezanın Artırılması )
ON ADETTEN FAZLA MERMİ KAPASİTELİ RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURMA ( Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( On Adetten Fazla Mermi Kapasiteli Ruhsatsız Tabanca Bulundurma Suçu )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU ( Silahın On Adetten Fazla Mermi Kapasiteli Olması Halinde Cezanın Artırılması )"
Y8.CD6.11.1985E. 1985/3684 K. 1985/4885"RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( İki Dinamit Lokumu ve Buna Ait Fitil ve Kapsüller Bulundurmanın Vahim Sayılamayacağı )
VAHİM OLMAYAN MİKTARDA RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( İki Dinamit Lokumu ve Buna Ait Fitil ve Kapsüller Bulunduran Sanık )
PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( İki Dinamit Lokumu ve Buna Ait Fitil ve Kapsüllerin Vahim Derecede Sayılamaması )"
Y8.CD30.4.1986E. 1986/2271 K. 1986/2852"TOPLU OLARAK SİLAH NAKLETME SUÇU ( Önceki Silah Nakletme Suçundan Verilmiş Olan Cezanın İndirilmesi )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Toplu Silah Kaçakçılığı Suçundan Verilen Cezadan Önceden Verilen Münferit Silah Kaçakçılığı Cezasının İndirilmesi )"
Y8.CD2.5.1986E. 1986/3040 K. 1986/2917"KASTEN EV YAKMAK SUÇU ( Evin Değeri Az Olmasına Rağmen Mahkemece Normal Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayini )
EV YAKMAK SUÇU ( Evin Değeri Az Olmasına Rağmen Normal Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayini )"
Y8.CD3.7.1986E. 1986/2763 K. 1986/4070"İKRARIN KESİN DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ ŞARTLARI ( Yan Delillerle de Doğrulanması Gereği )
MAHKUMİYETE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Soyut İkrara Dayanılarak )
CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL KURMAK ( Unsurları - İkrara Dayanılarak Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD26.5.1987E. 1987/3822 K. 1987/5382"SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASI ( Polis Memurlarının Dinlenilmesi - Suça Konu Yabancı Paranın Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılabilir Niteliği )
SAHTELİĞİN KOLAYLIKLA ANLAŞILABİLİR NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Yabancı Para - Polis Memurlarının Dinlenilmesi )
YABANCI PARA SÜRÜMÜ ( Sahteliğinin Kolaylıkla Anlaşılabilir Olup Olmadığının Saptanması Zorunluluğu )"
Y8.CD22.6.1987E. 1987/5550 K. 1987/6316"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Borçlunun Reşit Olmaması )
İLTİZAMA VE TEBELLÜĞE EHLİYET ( Borçlunun Ehil Olduğu Kanıtlanmalıdır )"
Y8.CD25.9.1987E. 1987/6543 K. 1987/7859"DAVADAN VAZGEÇME ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunda )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Borçlulardan Biri Hakkında Davadan Vazgeçilmesi )"
Y8.CD2.10.1987E. 1987/5554 K. 1987/8266"NAFAKA ÖDEMEME ( Şİkayet Süresinin Nasıl Tespit Edileceği )
NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMAK ( Herhangi Bir Ayın Ödenmemesi Suçu Oluşturur )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Nafaka Borcunu Ödememede )"
Y8.CD2.10.1987E. 1987/6686 K. 1987/8270"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Daha Önce Düşürülmesine Karar Verildiği Eski Hale Getirme İsteminde Bulunulmadığı Gözetilmeyerek Aynı Suç Nedeniyle Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )
DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEN DİLEKÇE ( Aynı Suç Nedeniyle Yeniden Yapılan ve Yasal Olmayan Şikayete Dayanılarak Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yanlış Olması )"
Y8.CD10.6.1988E. 1988/4767 K. 1988/5203"SAHTE YABANCI PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
PARA TAKLİT ETMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
CEZADA İNDİRİM ( Taklit ve Tağyir Edilen Paraların Herkes Tarafından Anlaşılması Durumunda )"
Y8.CD6.9.1988E. 1988/5775 K. 1988/6401"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borcun Sanıklardan Biri Tarafından Ödenmesi Durumunda Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Müştekinin Borçlu Sanıklardan Birisi Hakkında Herhangi Bir Başka Nedenle Şikayetinden Vazgeçmesinin Diğer Sanığa Sirayet Etmesini Gerektirmemesi )
BORÇLUNUN BORCUNU ÖDEMESİ ( Diğer Sanıkların da Bundan Yararlanabilmesi )"
Y8.CD7.10.1988E. 1988/5448 K. 1988/7763"TEMYİZİ OLMAYAN KARAR ( Hükmolunan Cezanın Türleri Nedeniyle )
GÖREV ( Mala Zarar Verme Suçu )
MALA ZARAR VERME SUÇU ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )"
Y8.CD14.10.1988E. 1988/6958 K. 1988/8054"KASITLI YANGIN ÇIKARTMAYA TEŞEBBÜS ( Izrar Suçunun Oluşup Oluşmaması )
IZRAR SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMAMASI ( Kasden Yangın Çıkartmaya Teşebbüs Eden Sanık )
YANIGIN ÇIKARTMAK İÇİN KİLİM VE AYAKKABILAR ÜZERİNE NEFT YAĞI DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞAN SANIK ( Oluşacak Suç ve Uygulanacak Kanun Maddeleri )"
Y8.CD14.10.1988E. 1988/7027 K. 1988/8055"YALAN YERE TANIKLIK ETME ( Yalan Tanıklıktan Dönülmüş Olması )
YALAN TANIKLIKTAN DÖNÜŞ ( Yalan Tanıklığın Olduğu Dava Hakkında Mahkemeden Bir Karar Verilmeden Önce Meydana Gelmesi Koşulu )"
Y8.CD18.10.1988E. 1988/6604 K. 1988/8158"IZRAR SUÇUNUN KASIT YOKLUĞU NEDENİYLE OLUŞMAMASI ( Kavga Sırasında Müdahilin Gözlüğünün ve Masadaki Kül Tablalarının Hasara Uğraması )
KAVGA SIRASINDA MADDİ HASARA UĞRAYAN MÜDAHİL ( Izrar Suçunun Kasıt Yokluğu Dolayısıyla Oluşmaması )"
Y8.CD31.10.1988E. 1988/7292 K. 1988/8585"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Savcının Davaya Katılması Kamu Yararıyla Sınırlıdır )
TEMYİZ YETKİSİ ( Tetkik Merciinde Bakılan Suçlarda Savcının )
SAVCININ GÖREV VE YETKİSİ ( Tetkik Merciinde Görülen Suçlarada )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Savcının Temyize Gitmesinde Kamu Yararı Yoktur )"
Y8.CD17.1.1989E. 1989/7 K. 1989/289"MEDENİ HAKLARI KULLANMAK
MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER"
Y8.CD7.2.1989E. 1989/546 K. 1989/934"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Süresinde Şikayet Yapılmaması )
BAĞLANTILI İLAMLAR ( Daha Önceki Takipte Mal Beyanında Bulunulmadığı Şikayeti )"
Y8.CD21.2.1989E. 1989/686 K. 1989/1467"MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Zorunluluk Bulunmaması - Yenileme Dilekçesi Üzerine )
YENİLEME DİLEKÇESİ ÜZERİNE MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Zorunlu Olmaması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Bir Yılın Dolması )
SUÇ TARİHİ İLE HÜKÜM TARİHİ ARASINDA BİR YILIN DOLMASI ( Dava Zamanaşımı - Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD19.9.1989E. 1989/6469 K. 1989/6541"KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAĞININ İFLASI ( Tasfiye Sonuna Kadar Takip Yapılamaması )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Takip Sırasında Borçlunun İflas Halinde Olması )
İFLAS ( Tafiye Sonuçlanana Kadar Borçluya Karşı Takip Yapılamaması )"
Y8.CD21.9.1989E. 1989/5584 K. 1989/6732"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibin Şirket Hakkında Yapılması )
ŞİKAYET ( Mal Beyanında Bulunmayan Temsilci Yerine Şirketi )"
Y8.CD21.9.1989E. 1989/6471 K. 1989/6649"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Açılan Zoralım Davasının Üzerinde Hak İleri Sürülen Eşyaya İlişkin Olması )
ZORALIM DAVASI ( Davanın Üzerinde Hak İleri Sürülen Eşyaya İlişkin Olması Durumunda Zoralım Gerektiren Eşyadan Kaynaklanan Suça Bakmakla Yükümlü Mahkemede Görülmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Zoralım Davasının Zoralım Gerektiren Eşyadan Kaynaklanan Suça Bakmakla Yükümlü Mahkemede Görülmesi )"
Y8.CD5.10.1989E. 1989/5999 K. 1989/7410"SAHTECİLİK ( Taklit ve Değiştirilmiş Paranın Aldatma Kabiliyetin Olmaması Durumunda Suçun Oluşmaması )
KALPAZANLIK ( Tağyir Edilmiş Paranın Aldatma Kabiliyeti Yoksa Suçun Oluşmaması )
SUÇUN OLUŞMAMASI ( Tağyir Edilmiş Paranın Aldatma Kabiliyeti Yoksa Kalpazanlık Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD5.10.1989E. 1989/7041 K. 1989/7359"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Haczi Olanaklı Mallarının Bilinmesi )
HACZİ OLANAKLI MALLARIN BİLİNMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD31.10.1989E. 1989/7605 K. 1989/8586"TİCARETİ TERKETMEK ( İcra Suçunda Davanın Düşürülmesi )
VEKİLİN DURUŞMAYA KATILMAMASI ( Ticareti Terketmek Suçu )"
Y8.CD7.11.1989E. 1989/7970 K. 1989/9057"MER'AYA TECAVÜZ ( Meraya Tecavüz Suçları İle Ormandan İşgal ve Faydalanma Suçlarının Temadi Eden Suçlardan Olması )
TEMADİ EDEN SUÇ ( Meraya Tecavüz Suçları İle Ormandan İşgal ve Faydalanma Suçları )
ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meraya Tecavüz Suçları İle Temadi Eden Suçlardan Olması )"
Y8.CD13.12.1989E. 1989/10012 K. 1989/10671"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Meraya Tekrarlanan Tecavüzler Nedeniyle Tek Suçtan Dava Açılmasına Rağmen Tekerrür Hükümleri İle Cezanın Artırılması )
AYNI MERAYA TEKRARLANAN TECAVÜZLER ( Tek Suçtan Kamu Davası Açılmasına Rağmen Tayin Edilen Cezanın Tekerrür Hükümleriyle Artırılması )
HÜKÜM KURULMASI ( Önce Temel Para Cezasının Tayin Edilerek Denetime Olanak Verilmesi )"
Y8.CD18.1.1990E. 1990/153 K. 1990/340"FİRAR ( Sanığın Meşruten Tahliye Gününden Meşruten Tahliyesinin Geri Alınmasına Neden Olan Suçtan Tutuklandığı Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Süre )
MEŞRUTEN TAHLİYESİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN SUÇ ( Bu Tarihe Kadar İyi Halli Geçen Sürenin İndirilmesi )"
Y8.CD23.1.1990E. 1989/10911 K. 1990/643"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Konusu Yıla Göre Suç Konusu Yerin Değerinin Hafif Sayılmasının Gerekmesi )
GEREKÇE GÖSTERİLMEMESİ ( Takdire Dayanılmadan En Üst Oranda Cezanın Artırılamaması )
CEZANIN ARTIRILAMAMASI ( Gerekçe Gösterilmeden ve Takdire de Dayanıldığı Belirtilmeden Artırımın Olamaması )"
Y8.CD1.2.1990E. 1989/10249 K. 1990/943"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatsız Kama Benzeri Taşıyan Sanık - O.Hal Kanununa Göre Ayrıca Cezalandırılma Koşulu )
KAMA BENZERİ TAŞIYAN SANIK ( 6136 Sayılı Kanununa Aykırı Davranış - O.Hal Kanununa Göre Ayrıca Cezalandırılma Koşulu )
OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNUNA GÖRE AYRICA CEZALANDIRMA KOŞULU ( Ruhsatsız Kama Benzeri Taşımak - Yasaklanıp İlan Edilme )"
Y8.CD14.2.1990E. 1989/11183 K. 1990/1488"KASTEN SÜNKAYA MAHSUS BİNAYI YAKMAK ( Suç Tarihindeki Rayiç Değerinin Tespitine İlişikin Bilirkişi Düşüncesinin Değerlendirilmesi )
RAYİÇ DEĞER ( Kasten Bina Yakmak Eyleminde Verilecek Cezanın Belirlenmesinde Bilirkişi İncelemesinin Gözönüne Alınmasının Gerekmesi )
LİMİT FAZLASI ALACAK ( Kasten Bina Yakmak Suçlarında Verilen Cezanın Günün Koşullarına Uymaması )"
Y8.CD20.2.1990E. 1990/1078 K. 1990/1786"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Protokolle Açıkca Vazgeçme )
ÖDEME KOŞULUNDAN PROTOKOLLE VAZGEÇME"
Y8.CD20.2.1990E. 1990/1174 K. 1990/1859"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Zamanaşımı - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Bozmadan İnceleme Tarihine Kadar 6 Aydan Fazla Süre Geçmesi )"
Y8.CD26.2.1990E. 1990/750 K. 1990/2068"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Örf ve Adet Gereği Anneye Ait Televizyon )
ÖRF VE ADET GEREĞİ MÜLKİYET ( Anneye Ait Televizyon )"
Y8.CD27.2.1990E. 1990/1287 K. 1990/2137"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Devlet Memurunun Beyanda Bulunmaması )
TEMYİZDEN ÖNCE BORCUN ÖDENMESİ VEYA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamada )
TEMYİZ AŞAMASINDA BORCUN ÖDENMESİ ( Cezanın Yarıya İndirilmesi )
İİK 354. MADDENİN BİLİNMESİ AÇISINDAN KARARDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR
DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçu )"
Y8.CD27.2.1990E. 1990/1653 K. 1990/2201"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahüdünü Havi Tutanağın İcra Memuru İmzasıyla Onaylanmamış Olması )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İlgili Taahhüdün İcra Memurunca Onaylanmamış Olması Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmasına Engel Olur )"
Y8.CD27.2.1990E. 1990/5400 K. 1990/7569"SANIĞIN ZORLA ÇIKARILAN TAŞINMAZA TEKRAR GİRMESİ
TAŞINMAZDAN ZORLA ÇIKARILAN SANIĞIN TEKRAR GİRMESİ
SANIĞIN SAVUNMASI ALINMADAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLMESİ"
Y8.CD6.3.1990E. 1990/1583 K. 1990/2402"TAAHHÜDÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Tutanağı İcra Memurunun İmzalamaması )
İCRA MEMURUNUN TUTANAĞI İMZALAMAMASI ( Taahhüdün Geçersizliği )"
Y8.CD8.5.1990E. 1990/3179 K. 1990/4281"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Yenileme ile Yeni Bir Suç Oluşmaz )
YENİLEME İLE BORÇLUYA YENİ ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ GEREKMEZ"
Y8.CD10.5.1990E. 1990/3217 K. 1990/4378"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Taahhüdü İhlalde )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Taahhüdü İhlalde Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmaması )"
Y8.CD30.5.1990E. 1990/4213 K. 1990/5241"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın İdarenin Men Kararına Rağmen Taşınmaza Yeniden Tecavüzü )
TAPULU TAŞINMAZA YAPILAN TECAVÜZ ( Hukuki Kesintiden Sonra Taşınmaza Yapılan Her Tecavüzün Ayrı Ayrı Suç Olması )
SUÇA KONU YERİN SANIKLARIN TAPULU YERİ OLMASI ( Cezada Takdiri İndirimi Gerektirmesi )
TAKDİRİ İNDİRİM ( Suça Konu Yerin Sanıkların Tapulu Yeri Olması Nedeniyle )"
Y8.CD31.5.1990E. 1990/3447 K. 1990/5340"2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sendikanın Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Tertiplediği Dayanışma Gecesinde )
SENDİKANIN SENDİKALAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLEDİĞİ DAYANIŞMA GECESİ ( 2911 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış İddiası )
DAYANIŞMA GECESİNDE 2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI ( Sendikaca Sendikalar Kanunu Hükümlerine Göre Tertiplenen )"
Y8.CD31.5.1990E. 1990/4063 K. 1990/5335"3091 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemiş ve Dava Açılmamış Olması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI ŞARTI ( 3091 Sayılı Kanunun Uygulanabilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ"
Y8.CD31.5.1990E. 1990/4387 K. 1990/5334"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Dava Konusu Silahla Yaralama Suçunu da İşlemiş Olması ve Her İki Davanın Ayrı Ayrı Açılmış Olması )
SİLAHLA YARALAMA ( Sanık Hakkında Açılan İki Ayrı Davanın Birleştirilmesinin Düşünülmesinde Zorunluluk Olması )
PARA CEZASININ NASIL HESAPLANMASI ( Denetime Olanak Vermesi Açısından Para Cezasının Karar Yerinde Gösterilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD6.6.1990E. 1990/4712 K. 1990/5533"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Seçim Kanununa Aykırı Olarak Bulundurma Ruhsatı Olmaksızın Yanında Silah Taşıması )
TABANCANIN İNCELENMESİ ( Mermi Kapasitesine Uygun İşlerlikte Olup Olmadığı Konusunda Hazırlık Aşamasında Yapılan Yetersiz İnceleme )
SEÇİM KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Seçim Günü Silahla Gezmek )"
Y8.CD7.6.1990E. 1990/4487 K. 1990/5633"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇUNUN CEZASI ( Takip Konusu Alacak Miktarının Etkisi )
TAKİP KONUSU ALACAĞIN DEĞERİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçuna Etkisi )"
Y8.CD7.6.1990E. 1990/4908 K. 1990/5621"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Ruhsatsız Silah Taşıması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Temel Cezanın Yürürlüğe Giren Kanun Uyarınca Belirtilen Miktardan Az Olamaması )"
Y8.CD21.6.1990E. 1990/3717 K. 1990/6098"2911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kanunsuz Toplantıya Katılanların Görevlilerin İhtarına Rağmen Dağılmaması )
KANUNSUZ TOPLANTIYA KATILANLARIN GÖREVLİLERİN İHTARINA RAĞMEN DAĞILMAMASI ( 2911 s. Kanuna Muhalefet )"
Y8.CD10.9.1990E. 1990/6745 K. 1990/6728"KANUNSUZ TOPLANTI YAPMAK VE SİYASİ İÇERİKLİ SLOGAN ATMAK ( DGM Yedek Üyesi Kararlarına İtiraz Mercii )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ YEDEK ÜYESİ KARARLARI ( İtirazı Karara Bağlayacak Merci )
İTİRAZ KANUN YOLU ( DGM Yedek Üyesi Kararlarına Karşı )"
Y8.CD13.9.1990E. 1990/5921 K. 1990/6925"FİRAR ( İzin Verme Yetkisinin C.Savcılarına Aidiyeti - Diğer Yetkililerin İzninin Sanığın Kastının Bulunmamasına Neden Teşkil Etmemesi )
MAHKUMA İZİN VERME YETKİSİ ( C.Savcılarına Aidiyeti - Diğer Yetkililerin İzninin Sanığın Kastının Bulunmamasına Neden Teşkil Etmemesi )"
Y8.CD13.9.1990E. 1990/6273 K. 1990/6902"CEZAEVİNDEN FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Silahla Şiddet Kullanarak - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )
FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Cezaevinden/Silahla Şiddet Kullanarak - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )
SİLAHLA ŞİDDET KULLANARAK FİRARA NAKIS TEŞEBBÜS ( Cezaevinden - Zam Edilecek Cezanın Miktarı )"
Y8.CD18.9.1990E. 1990/5729 K. 1990/7048"İİK. 344. MADDESİNİ İHLAL ( Ara Kararına Dayalı Nafaka Hükmüne Uymamak )
NAFAKA HÜKMÜNE UYMAMA ( Ara Kararına Dayalı )"
Y8.CD18.9.1990E. 1990/6718 K. 1990/7115"AŞIRI BORÇLANMA SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı Olmakla Beraber Kamu Davasıyla Takip Edilmesi )
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇ ( Aşırı Borçlanma Suçu )
ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VERME VE VAZİYETİNİ AĞIRLAŞTIRMA
GÖREV ( Aşırı Borçlanma Suçunda )"
Y8.CD20.9.1990E. 1990/5859 K. 1990/7248"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Değerinin Pek Hafif Kabul Edilmesi - Cezada Yapılacak İndirim )
CEZADA İNDİRİM ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Taşınmazın Değerinin Pek Hafif Kabul Edilmesi )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN PEK HAFİF KABUL EDİLMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Cezada Yapılacak İndirim )"
Y8.CD20.9.1990E. 1990/6007 K. 1990/7224"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( TCK.m.296'ya Göre Tayin Edilen Temel Cezanın Hesaplanma Şekli )
TEMEL CEZANIN HESAPLANMA ŞEKLİ ( TCK.m.296'ya Göre Tayin Edilen - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD24.9.1990E. 1990/6298 K. 1990/7298"ÇOCUK TESLİMİNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Her Hafta Sonunun Ayrı Suç Oluşturması )"
Y8.CD2.10.1990E. 1990/6028 K. 1990/7647"IZRAR ( Belediyeye Ait Su Getiren Borunun Kırılması )
BELEDİYEYE AİT SU GETİREN BORUNUN KIRILMASI ( Izrar )"
Y8.CD16.10.1990E. 1990/7241 K. 1990/8221"SAHTE ALTIN SATMAK ( Darphane Dışında Basılmış Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )
DARPHANE DIŞINDA BASILAN ALTINLAR ( Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )"
Y8.CD25.10.1990E. 1990/6999 K. 1990/8579"PİYASAYA SAHTE DOLAR SÜRMEK ( Paranın Sahteliğinin Sade Vatandaş Tarafından da Anlaşılmasına Rağmen İlgisi Olmayan Kişilerce Tanınmaması )
SAHTECİLİK ( Sahte Amerikan Doları Basma ve Bu Sahteliğin Herkes Tarafından Anlaşılıyor Olması )"
Y8.CD30.10.1990E. 1990/8300 K. 1990/8763"KÖY ORTA MALINA EL ATMA ( İdari Makamca Verilen Men Kararına Rağmen İşenmeye Devam Edilen Suç )
İDARİ MAKAMLARCA VERİLEN MEN KARARI ( Men Kararına Rağmen Köy Orta Malına Tekrar El Atma Durumunda İki Ayrı Suçun Oluşması )
3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Köy Orta Malına İdari Men Kararına Rağmen El Atma )"
Y8.CD14.11.1990E. 1990/8624 K. 1990/9380"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığa Verilen Para Cezasının Katsayı Farkı Nedeniyle İki Misli Yerine Üç Misli Artırılarak Sanığa Fazla Ceza Tayini )
PARA CEZASI ( Sanığa Verilen Cezanın Katsayı Farkı Nedeniyle İki Misli Yerine Üç Misli Artırılarak Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
KATSAYI FARKI ( Sanığa Verilen Para Cezasının Fazla Tayin Edilmiş Olması Nedeniyle Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD19.12.1990E. 1990/8411 K. 1990/10855"TEŞEKKÜL HALİNDE SİLAH VE MERMİ KAÇAKÇILIĞI ( Silahın Mermi Kapasitesi Nedeniyle Cezanın Ortadan Kalkması )
SİLAHIN MERMİ KAPASİTESİ ( Cezanın Ortadan Kalkması )
CEZANIN ORTADAN KALKMASI ( Silahın Mermi Kapasitesi Nedeniyle )
EMNİYETTE ALINAN İFADE ( Sanığın Kabul Etmediği Başka Kanıtın da Olmadığı İfade İle Mahkumiyetin Yeterli Olmaması )"
Y8.CD3.1.1991E. 1990/11586 K. 1991/32"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Asli Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
Y8.CD4.1.1991E. 1990/11248 K. 1991/86"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Kısa Kararda Avukatlık Ücreti İle Yargılama Giderine Hükmedilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmesi )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN FARKLI OLMASI ( Yasaya Aykırı Olması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Kısa Kararda Avukatlık Ücreti İle Yargılama Giderine Hükmedilmediği Halde Gerekçeli Kararda Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD22.1.1991E. 1990/10974 K. 1991/203"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satılan Tabancanın İstiklal Harbi Gazisi Dedeye Ait Olduğu İddiası )
TABANCANIN DEDEDEN KALDIĞI SAVUNMASI ( İstiklal Harbi Gaziliği/İmal Tarihinin Araştırılması )"
Y8.CD29.1.1991E. 1990/11506 K. 1991/547"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belirtilen Değerlerin Hafif Olarak Kabul Edilmesi )
HAFİF DEĞERLER ( Meraya Tecavüz Suçunda Belirtilen Değerler )
MERAYA TECAVÜZ ( Meraya Tecavüz Suçunda Belirtilen Değerler )"
Y8.CD12.2.1991E. 1991/519 K. 1991/1307"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Takip Kesinleşmeden Önce Yapılan )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜDÜN GEÇERSİZLİĞİ"
Y8.CD12.2.1991E. 1991/527 K. 1991/1305"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Şikayet Süresi )
SÜRE ( Tahhüdü İhlali Şikayette )
ŞİKAYET ( Taahhüdü İhlal )"
Y8.CD26.2.1991E. 1991/911 K. 1991/1892"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Taksit Miktarının Açıkça Belli Olması Zorunluluğu )
TAKSİDİN ORAN OLARAK BELİRTİLMESİ ( Geçerli Bir Taahhüt Oluşmasını Engellemesi )
GEÇERLİ TAAHHÜT YOKLUĞU ( Taahhüdü İhlal Suçunu Oluşturması )"
Y8.CD27.2.1991E. 1991/1304 K. 1991/2025"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Taahhüdünde Bulunmayan İcra Kefili Hakkında )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin Takip Sırasında Yeni Bir Taahhütte Bulunmamış Olması Suçun Oluşumunu Engeller )"
Y8.CD5.3.1991E. 1991/1511 K. 1991/2382"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Hakkının Düşürülmesinden Sonra )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRA ESKİ HALE GETİRME HAKKI
ESKİ HALE GETİRME HAKKI ( Şikayet Hakkı Düşürüldükten Sonra )"
Y8.CD30.4.1991E. 1991/1797 K. 1991/4621"2911 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Açık Hava Toplantısında Yabancı Uyruklu Kişinin Konuşturulması-İçişleri Bakanlığının İzni )
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ İZNİ ( Açık Hava Toplantısında Yabancı Kişinin Konuşturulması-2911 S. Kanuna Muhalefet )
AÇIK HAVA TOPLANTISINDA YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN KONUŞTURULMASI ( 2911 S. Kanuna Muhalefet-İçişleri Bakanlığının İzni )"
Y8.CD30.4.1991E. 1991/1855 K. 1991/4646"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Dükkanda Normal Sayıda - Daire Kararının Yanlış Yorumu )
NORMAL SAYIDA PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Dükkanda )"
Y8.CD30.4.1991E. 1991/3516 K. 1991/4573"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borçlu Sanığın Memur Olması )
BORÇLU SANIĞIN MEMUR OLMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD30.4.1991E. 1991/3560 K. 1991/4577"KISA VE GEREKÇELİ KARARIN BİRBİRİNE AYKIRILIĞI ( Suçun Nitelikleri ve Ceza Miktarının Çelişkili Olması )
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Gerekçeli Kararda Suç Niteliği ve Ceza Miktarının Karıştırılması )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Kısa ve Gerekçeli Kararın Birbirine Aykırı Olması )"
Y8.CD2.5.1991E. 1991/2562 K. 1991/4746"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Yerine Vekilinin Mal Beyanında Bulunması )
SORUMLULUK ( Sanık Yerine Vekilinin Mal Beyanında Bulunması )
VEKİLİN SANIK YERİNE MAL BEYANINDA BULUNMASI ( Sorumluluk )"
Y8.CD14.5.1991E. 1991/4124 K. 1991/5378"ÇOCUK TESLİMİNE MUHALEFET ( Sanığın Gidecekleri Yeri Bildirmiş Olması )
KİMLİK TESPİTİ ( Duruşmada Yapılmaması ve Kararda Gösterilmemesi )"
Y8.CD17.5.1991E. 1991/3781 K. 1991/5535"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( TCK m.59'un Uygulanabileceği )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Borcun Ödenmesinin Cezaya Etkisi )
BORCUN ÖDENMESİNİN CEZAYA ETKİSİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
Y8.CD21.5.1991E. 1991/4643 K. 1991/5662"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Şikayet Süresinin Geçirilmesi )
ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak )"
Y8.CD29.5.1991E. 1991/5622 K. 1991/6114"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Borçlunun Onsekiz Yaşını Doldurmamış Olması )
EVLENMEYLE KAZANILAN RÜŞT ( Mal Beyanında Bulunmayan Kişinin Cezalandırılması )
EVLENME İLE RÜŞTÜN İDRAKİ"
Y8.CD31.5.1991E. 1991/5955 K. 1991/6304"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDAN CEZALANDIRILABİLME ( Taahhüdün Hukuken Geçerli Olması Zorunluluğu )
HUKUKEN GEÇERLİ TAAHHÜT ( Taahhüdü İhlal Suçundan Cezalandırılabilme İçin Şart Olması )
TAAHHÜT EDİLEN MİKTARIN MUAYYEN BİR MEBLAĞ OLMASI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Zorunlu Unsuru Olduğu )"
Y8.CD18.6.1991E. 1991/6597 K. 1991/7076"HALKI KANUNLARA KARŞI GELMEYE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Dergide Yayınlanan Yazısında Suç Öğelerinin Olmaması )
İKTİDARI ELEŞTİRMEK ( Sanığın Halkı Kanunlara Karşı Gelmeye Tahrik Etmek Suçunu İşlememesi )
BASIN YOLUYLA HALKI KIŞKIRTMA ( Sanığın Kanunda Yazılı Suçu İşlememesi )"
Y8.CD10.9.1991E. 1991/6670 K. 1991/7930"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Kısmi Ödeme Taahhüdü )
KISMİ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdü İhlal Suçu )
ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Taahhüdü İhlal Suçundan Kaynaklanan Cezaya Etkisi )
CEZANIN DÜŞMESİ ( İcra Takibi Sürerken ve Kesinleştikten Sonra Borcun Ödenmesi )"
Y8.CD10.9.1991E. 1991/7154 K. 1991/7926"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetten Önce Araca Haciz Konulması )
HACİZDEN SONRA ŞİKAYET ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD10.9.1991E. 1991/7167 K. 1991/7933"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayet Süresinin Başlama Tarihi )
ŞİKAYETİN SÜRE DOLMADAN YAPILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD10.9.1991E. 1991/7258 K. 1991/7892"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetten Önce Konkordato Mehli Verilmesi )
ŞİKAYETTEN ÖNCE KONKORDATO MEHLİ VERİLMESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD10.9.1991E. 1991/7614 K. 1991/7924"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hükmi Şahısları Takipte )
HÜKMİ ŞAHISLARDA TEMSİL YETKİSİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD12.9.1991E. 1991/6680 K. 1991/7984"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Ödeme Taahhüdünün Kabulü Suçun Oluşumunu Engellemez )
ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Ödeme Taahhüdünün Kabulü Mal Beyanında Bulunmama Bakımından Feragat Anlamına Gelmez )
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜN KABULÜ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Teşkiline Engel Olmaz )"
Y8.CD24.9.1991E. 1991/7375 K. 1991/8395"İKRAR ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası-İkrarın Önceki Davada Geçeli Sayılmamış Olmasının Tazminat Davasına Etkisi )
HAKSIZ TUTUKLANANLARA TAZMİNAT VERİLMESİ ( Önceki Davada Geçerli Sayılmayan İkrarın Tazminat Davasında Geçerli Kabul Edilememesi )"
Y8.CD25.9.1991E. 1991/7595 K. 1991/8495"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Sürücü Belgelerinin Devamlı Olarak Geri Alınamaması )
SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI ( Toplu Silah Kaçakçılığı İşleyen Sanıklar )"
Y8.CD1.10.1991E. 1991/7480 K. 1991/8711"HÜKMEN YEDİNEZ OLUNAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşması - Müşteki Ya da Vekiline Fiilen Teslim Yapılmaması )
SUÇUN OLUŞMASI ( Hükmen Yedinez Olunan Yere Tecavüz - Müşteki Ya da Vekiline Fiilen Teslim Yapılmaması )
KEŞİF TUTANAKLARI ( Katibin İmzalaması Gereği - Hükmen Yedinez Olunan Yere Tecavüz )"
Y8.CD8.10.1991E. 1991/8887 K. 1991/10141"HALKI KANUNA UYMAMAYA TEŞVİK ETMEK ( Verilecek Ceza )"
Y8.CD10.10.1991E. 1991/7572 K. 1991/9077"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( İkinci Mahkumiyet İçin Birincinin İnfaz Edilmesi Şartı )
TEKERRÜR ( Nafaka Borcunu Ödememede )"
Y8.CD15.10.1991E. 1991/7653 K. 1991/9305"İCRA TESLİM TUTANAĞININ TEBLİĞİ ( Sanıkların Yokluğunda Tutulan )
HÜKMEN YED-İ NEZ OLUNAN YERE ELATMA SUÇU ( Sanıkların Yapacağı Tecavüz Yeni Suç Teşkil Eder )"
Y8.CD7.11.1991E. 1991/9346 K. 1991/10638"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Son Günün Resmi Tatile Rastlaması )
RESMİ TATİL ( Mal Beyanında Bulunmanın Son Günü )"
Y8.CD19.11.1991E. 1991/10426 K. 1991/11285"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Temel Ağır Para Cezasının Noksan Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
AĞIR PARA CEZASI ( Cezanın Noksan Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TERCÜMAN BULUNDURULMASI GEREKEN HALLER ( Dinlenen Tanıklara Yapılan İşlemlere Esas Hakkındaki Mütalaaya Diyecekleri Gibi Durumlar )
KEFALET PARASI ( Sanığın Oturumlara Gelmediği Durumlarda Parasının Hazineye İrat Kaydedileceği Uyarısının Yapılmış Olması )"
Y8.CD21.11.1991E. 1991/10223 K. 1991/11342"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İmza Eksikliği Nedeniyle Tutanağın Geçersizliği )
TAAHHÜD TUTANAĞIN GEÇERSİZLİĞİ ( İmza Eksikliği Nedeniyle )"
Y8.CD26.11.1991E. 1991/10706 K. 1991/11644"MÜDAFİ ( Avukat ya da Dava Vekili Olmayan Kişi )
CEZA DAVALARINI TAKİP EDEBİLECEKLER"
Y8.CD3.12.1991E. 1991/11090 K. 1991/11913"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz Mahallinde Yapılan )
HACİZ MAHALLİNDE YAPILAN TAAHHÜDÜ İHLAL"
Y8.CD5.12.1991E. 1991/10948 K. 1991/12205"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Mal Beyanı Geçerli Değilse Suç Oluşmaz )
MAL BEYANI ( İİK m.74'e Uygun Olmaması Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmasına Engel Olur )"
Y8.CD5.12.1991E. 1991/11406 K. 1991/12203"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mal Bildirimindeki Taşınmazın Değerini Araştırmamak )
EKSİK İNCELEME ( Süresi İçerisinde Verilen Mal Bildirimi )"
Y8.CD13.1.1992E. 1991/12653 K. 1992/213"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tutuksuz Yargılanan Sanık - Sorgu Yapılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
SANIĞIN SORGUSU YAPILMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Tutuksuz Yargılanan Sanık - 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD13.1.1992E. 1991/12792 K. 1992/212"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Şartla Tahliye - Yeniden Suç İşlenmesi/İçtimaya Dahil Edilen Henüz Çekilmemiş Sayılan Cezadan Dolayı Artırım )
ŞARTLA TAHLİYE ( Yeniden Suç İşlenmesi - İçtimaya Dahil Edilen Henüz Çekilmemiş Sayılan Cezadan Dolayı Artırım )
CEZADA ARTIRIM ( Şartla Tahliye - Yeniden Suç İşlenmesi/İçtimaya Dahil Edilen Henüz Çekilmemiş Sayılan Cezadan Dolayı )"
Y8.CD18.2.1992E. 1992/1055 K. 1992/2050"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Unsurlarının Oluşmaması - Başka Köyün Merasında Hayvan Otlatmak )
SUÇUN UNSURUNUN OLUŞMAMASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Başka Köyün Merasında Hayvan Otlatmak )
ZAPT VE TEMELLÜK KASTININ BULUNMAMASI ( Başka Köyün Merasında Hayvan Otlatmak )"
Y8.CD18.2.1992E. 1992/284 K. 1992/2047"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanık Köy Muhtarının Adliyede Silahıyla Dolaşması )
KÖY MUHTARININ RUHSATLI SİLAHI ( Muhtarların Silah Taşıma Yetkisinin Olmaması )
RUHSATLI TABANCA İLE ADLİYE KORİDORUNDA YAKALANAN SANIK ( Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD18.2.1992E. 1992/459 K. 1992/2015"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Üç Aylık Şikayet Süresi )
ŞİKAYETTE SÜRE ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD18.2.1992E. 1992/562 K. 1992/2057"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Haciz İşleminden Önce Yapılan )
HACİZDEN ÖNCE YAPILAN TAAHHÜT ( Alacaklının Kabul Zorunluluğu )"
Y8.CD18.2.1992E. 1992/581 K. 1992/2064"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Üç Ay İçinde Şikayette Bulunulmamakla Suç Oluşmaz )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Tahhüdü İhlalde )
ÖDEME TAHHÜDÜ ( Tutanakta Alacaklı Vekilinin İmzasının Bulunmaması )"
Y8.CD19.3.1992E. 1992/1986 K. 1992/3736"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Veya Tedbire Çevrilmiş Cezaların Asıl Mahkümiyet Sayılmaları )
PARA CEZASININ ERTELEMEYE ESAS ALINAMAYACAĞI ( Asıl Mahkumiyet Sayılması Nedeniyle )
ASIL MAHKUMİYET SAYILMA ( Para Veya Tedbire Çevrilmiş Cezalar )"
Y8.CD14.4.1992E. 1992/3495 K. 1992/4878"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İka Edilen Zararın Kıymetinin Pek Fahiş Olarak Kabul Edilmesi )
PEK FAHİŞ OLARAK KABUL EDİLEN YER ( Bir Milyon Liraya Kadar Olan Yerlerin Değeri )
ZARARIN KIYMETİ ( Suç Konusu Yerin Değerinin Pek Fahiş Olarak Kabulü )"
Y8.CD28.4.1992E. 1992/4437 K. 1992/5678"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayetten Sonra Ödemede Yargı Gideri )
ŞİKAYETTEN SONRA ÖDEMEDE YARGI GİDERİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD29.4.1992E. 1992/4789 K. 1992/5718"YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE BARUT SOKMAK ( Bu Suçun Toplu veya Teşekkül Halinde Oluşturulmasına Gerek Olmaması Tek Kişi Tarafından İşlenebilmesi )
RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Bu Suçun Tek Kişi Tarafından İşlenebilmesi Nedeniyle Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Ruhsatsız Patlayıcı Madde Bulundurmak Suçunda Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )"
Y8.CD6.5.1992E. 1992/3196 K. 1992/6008"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Teşekkül Halinde Silah Kaçakçılığı Yapma )
TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanıkların Bunları Yurt İçinde Pazarlaması )
SÜREKLİLİK KAZANMAYAN SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Bu Silahların Zoralımına Karar Verilmesi )"
Y8.CD12.5.1992E. 1992/3521 K. 1992/6344"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkta Onbeş Adet Niteliksiz Tabanca Yakalanması )
NİTELİKSİZ TABANCA YAKALATMA ( Bu Silahların Sadece Sayısal Yönden Vehamet Arzetmesi )
SAYISAL VEHAMET ( Sanıkta Yakalanan Onbeş Adet Tabanca )"
Y8.CD21.5.1992E. 1992/5114 K. 1992/6764"MEN EDİLEN GAYRİMENKULE TEKRAR TECAVÜZ ( Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması - Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )
GAYRİMENKULE TECAVÜZ ( Men Edilen - Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması/Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )
TECAVÜZ EDİLEN GAYRİMENKUL ( Men Edilen Yere Tekrar - Yapılan Binanın Sadece Saçağının Taşması/Ayrı İlamın Mevcudiyeti Gereği )"
Y8.CD21.5.1992E. 1992/5223 K. 1992/6699"NAFAKA BORCUNU ÖDEMEMEK ( Tahakkuk Etmeyen )
NAFAKA ALACAĞININ TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI ( Mahkumiyet Hükmü Verilemeyeceği )"
Y8.CD3.6.1992E. 1992/3846 K. 1992/7568"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Askeri Amaçlı Silah ve Mermi Yüklü Olan Ticaret Gemisinin Barış Zamanında İstanbul Boğazından Geçmeye Çalışması )
ASKERİ AMAÇLI SİLAH VE MERMİ TAŞIMA ( Sanıkların Barış Zamanında İstanbul Boğazından Bunları Geçirmeye Çalışması )
TEŞEKKÜL HALİNDE ATEŞLİ SİLAH VE MERMİ NAKLETMEK ( Ticaret Gemisinin Taşıdığı Silahları Türkiye'ye Bırakacağına Dair Hiçbir Kanıt Olmaması )
TEŞEKKÜL HALİNDE ATEŞLİ SİLAH VE MERMİ NAKLETMEK SUÇU ( Sanıkların Bu Silahları Türkiyeye Bırakacağına Dair Kanıt Olamaması )
SİLAHLARIN NİTELİĞİ ( Cezayı Arttıran Neden Olması )
SUÇA KONU SİLAHLAR ( Bu Silahların Tamamının Sayılıp Nitelik ve Nicelikleri Saptanmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD25.6.1992E. 1992/5699 K. 1992/8408"TEHDİT ( Müştekinin Bahçesine Molotof Kokteyli Atarak Patlatma )
PATLAYICI MADDE ATMAK ( Müştekinin Bahçesine Molotof Kokteyli - Tehdir Suçu İçinde Tartışılması Gereği )
SUÇUN TEHDİT SUÇUNUN UNSURU SAYILMASI ( Müştekinin Bahçesine Molotof Kokteyli Atarak Patlatma )
MOLOTOF KOKTEYLİ PATLATMAK ( Müştekinin Bahçesine Atarak - Tehdit Suçunun Unsuru Sayılması )"
Y8.CD4.9.1992E. 1992/9544 K. 1992/10338"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Evini aramaya Gelen Polislere Karşı Direnmemesi ve Silahların Yerlerini Bizzat Kendisinin Göstermesi )
SANIĞIN POLİSLERE YARDIM EDEREK SİLAHLARI GÖSTERMESİ ( Değişen Kanundan Sanığın Faydalanmasının Gerekmesi )
GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIMCI OLMA ( Şartların Varlığı Durumunda Kesinleşmiş Olan Mahkumiyet Kararlarına da Uygulanması )"
Y8.CD10.9.1992E. 1992/8208 K. 1992/10334"ÇEK SENET MAFYASI
ŞAHIS HÜRRİYETİ ALEYHİNE SUÇ
HÜRRİYETİ TAHDİD"
Y8.CD15.9.1992E. 1992/8877 K. 1992/9805"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Yere Tecavüzün İki Kez Menine Karar Verildikten Sonra Hakkında Dava Açılan Sanık )
SUÇUN ŞEKLİ SUÇ OLMASI ( Aynı Yere tecavüzün İki Kez Menine Karar Verilmesi )"
Y8.CD17.9.1992E. 1992/8279 K. 1992/9968"MESKENDE BULUNAN İZİNSİZ SUSTALI ÇAKI ( Sanığın Bunu Kendiliğinden Teslim Ettiğinin Anlaşılması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İzinsiz Meskende Bulunan Sustalı Çakının Sanık Tarafından Kendiliğinden Teslim Edilmesi )
3831 SAYILI KANUNUN UYGULANMA GEREKLİLİĞİ ( İzinsiz Meskende Bulunan Sustalı Çakının Sanık Tarafından Kendiliğinden Teslim Edilmesi )"
Y8.CD17.9.1992E. 1992/8343 K. 1992/9954"KORKU YARATMAK MAKSADIYLA PATLAYICI MADDE ATMAK ( Sanıkların Müştekinin Evlerine Molotof Kokteyli Atma Eyleminde Bulunmaları )
MOLOTOF KOKTEYLİ ATMA ( Sanıkların Suçunun Korku Yaratmak Maksadıyla Patlayıcı Madde Atmak Suçuna Girmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığın Cezasının İnfaz Yasasında Belirlenen Cezalardan Birine Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD6.10.1992E. 1992/6203 K. 1992/11050"ŞAHSİ DAVA ( İİK m. 343'teki Davanın Şahsi Dava Yoluyla Açılması Gerekir )
KAMU DAVASI ( İİK m.343'teki Davanın İddianameyle Açılamaması )
HAPİS CEZASI ( Para Cezasına Çevrilememesi )"
Y8.CD6.10.1992E. 1992/9684 K. 1992/11046"FİRARA TEŞEBBÜS ( İçtima Halinde Hükmedilecek Cezanın Hesaplanması )
İÇTİMA HALİNDE HÜKMEDİLECEK CEZA ( Firar Edilen Tarihte İnfaz Edilmekte Olan İçtima İçindeki Müstakil Cezanın Henüz İnfaz Edilmemiş Kısmının Esas Alınması )"
Y8.CD27.10.1992E. 1992/10848 K. 1992/12355"BASIN YOLUYLA KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI BİR FİİLİ ÖVME ( Verilecek Ceza ve Fiilin Niteliği )"
Y8.CD3.11.1992E. 1992/10045 K. 1992/12585"SUÇ İŞLEMEYİ ÖVMEK VE SUÇA TAHRİK ETMEK ( Para Cezası-Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
PARA CEZASI ( Taksit Sürelerinin Gösterilmesi Gereği )
TAKSİT SÜRELERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Para Cezası-Bozma Nedeni )"
Y8.CD12.11.1992E. 1992/11469 K. 1992/13215"MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Sanığın Milli Piyango Bayisi Olması )
SUÇ KASTI ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yapmak )"
Y8.CD18.11.1992E. 1992/11951 K. 1992/13459"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU ( Oluşabilmesi İcap ve Kabulün Varlığına Bağlıdır )
CEZA İNDİRİMİ ( Taahhüdü İhlalde Onsekiz Yaşını Doldurmayan Sanık Hakkında )"
Y8.CD20.11.1992E. 1992/12660 K. 1992/13638"ADAM ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS ( Sanığın Yeni Yasadan Yararlanmak İçin Başvuracağı Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olması )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yeni Yasadan Yararlanmak İçin Başvuracağı Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Sanığın Yeni Yasadan Yararlanmak İçin Başvuracağı Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olması )"
Y8.CD8.12.1992E. 1992/12312 K. 1992/14716"MERAYA TECAVÜZ ( Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Sanık Lehine Yorumlanarak Tek Uygulama Yapılması )
MÜTESELSİL SUÇ ( Meraya Tecavüzün Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Sanık Lehine Yorumlanarak Tek Uygulama Yapılması )
SANIK LEHİNE YORUMLAMA ( Meraya Tecavüzün Değişik Tarihlerde Gerçekleştiğinin Saptanamaması - Tek Uygulama Yapılması )"
Y8.CD8.12.1992E. 1992/12440 K. 1992/14692"DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN KARARLAR ( Duruşma Yapılmasının Temyiz Kabiliyeti Kazandırmayacağı - İtiraz Yoluna Başvurulabileceği )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Duruşma Yapılmaksızın Verilecek Kararlarda Duruşma Yapılmasının Kazandırmayacağı )
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURABİLME ( Duruşma Yapılmaksızın Verilecek Kararlarda Duruşma Yapılması )"
Y8.CD9.12.1992E. 1992/13791 K. 1992/14753"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Unsurlarının Oluşmaması )
GEÇERLİ MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( İcra Memurlarının Tutanağa Kaydetmesi Halinde Suçun Oluşmayacağı )
İCRA MEMURLARININ GEÇERSİZ MAL BEYANINI TUTANAĞA GEÇİRMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Unsurları )"
Y8.CD12.1.1993E. 1992/14695 K. 1993/266"MAL BEYANI ( Borçlu Süresinde Beyanda Bulunmakla Sorumluluğu Kalkar )
İCRA MEMURUNUN GÖREVİ ( Mal Beyanı Konusunda )"
Y8.CD12.1.1993E. 1992/14748 K. 1992/334"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Alacak Miktarının Takip Masraflarından Az Olmasının Cezaya Etkisi )
ALACAĞIN TAKİP MASRAFINDAN AZ OLMASI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda Ceza Miktarına Etkisi )
KAMU ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP MASRAFI ( Alacak Miktarından Çoksa İİK m.337/1 Uygulanır )"
Y8.CD14.1.1993E. 1992/14103 K. 1993/614"İFLAS KARARI ( Haciz Yolu İle Takip Yapılamayacağı )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( İflas Kararı Verildikten Sonra )"
Y8.CD26.1.1993E. 1992/15327 K. 1993/1252"KASTEN EV YAKMAK ( Yakılan Binanın Değeri )
YAKILAN BİNANIN DEĞERİ ( Değerin Kıymetçe Az Saptanması Nedeniyle Verilen Cezanın Az Olması )
KIYMETÇE DEĞERİ AZ OLAN YAKILAN BİNE ( Sanığa Verilen Cezanın Değişmesi )"
Y8.CD26.1.1993E. 1993/297 K. 1993/1133"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Cezai Sonuç Bakımından Tebligatın Borçluya Yapılması Gerekir )
TEBLİGATIN BORÇLU VEKİLİNE YAPILMASI ( Borçlu Hakkında Cezai Sonuç Doğurmaz )
İLAMLI İCRADA TEBLİGAT ( Cezai Sonuçlar Bakımından Tebliğin Borçluya Yapılması Gerekir )"
Y8.CD9.2.1993E. 1993/725 K. 1993/1832"ŞİKAYET ( Nafakanın Henüz Tahakkuk Etmemiş Olması )
NAFAKANIN TAHAKKUK ETMEMİŞ OLMASI ( Şikayet )"
Y8.CD9.3.1993E. 1993/3 K. 1993/1307"HİZMET SEBEBİ İLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Sanıkların Kural Dışı İşlemlerinin Bu Suçu Oluşturduğu Şeklinde Değerlendirilmemesi Bankalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
BANKADA GÖREVLİNİN KURAL DIŞI İŞLEMLERİ ( Sanıkların Bu İşlemlerinin Hizmet Sebebi ile Emniyeti Suistimal Suçu Olarak Değil Bankalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi )
BANKA GÖREVLİSİNİN SUÇU ( Sanıkların Kural Dışı İşlemlerinin Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu Olarak Değil Bankalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD18.3.1993E. 1993/2495 K. 1993/3457"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Takibe Konu Borcun Ödenmesinde Vekalet Ücreti )
ÜCRETİ VEKALET VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD29.3.1993E. 1993/2780 K. 1993/3601"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Şikayet Süresi )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Durumunda )
SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
Y8.CD29.3.1993E. 1993/2842 K. 1993/3602"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK
BEYAN OLUNAN MALIN BORCA YETERLİ OLMASI ( Yeterince Araştırma Yapılmadan Mahkumiyet Kararı Verilmesi )"
Y8.CD13.4.1993E. 1993/2726 K. 1993/3764"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Şikayette Süre )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD13.4.1993E. 1993/2731 K. 1993/3690"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Nüfus Kaydının Yetersizliği )
NÜFUS KAYDININ YETERSİZLİĞİ ( Mal Beyanında Bulunmayan Sanığın )"
Y8.CD13.4.1993E. 1993/2891 K. 1993/3909"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇU ( Dava Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )"
Y8.CD15.4.1993E. 1993/1899 K. 1993/4055"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA AYKIRILIK ( Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Ceza İndirimi-Sanıkların Nüfus Kayıtlarının Getirtilmesi )
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE CEZA İNDİRİMİ ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık )
NÜFUS KAYITLARININ CELBİ ( Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık )"
Y8.CD20.4.1993E. 1993/3375 K. 1993/4223"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Alacaklının Üç Ay İçinde Şikayette Bulunma Gereği )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Üzerine Üç Ay İçinde Şikayet Yoluna Gidilmemesi )"
Y8.CD6.5.1993E. 1993/3403 K. 1993/5144"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Suçun Teşkili İçin Beyanın İİK m.74'e Uygun Olması Gereği )
MAL BEYANI ( İİK m.74'e Uymaması Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmasına Engel Olur )"
Y8.CD20.5.1993E. 1993/4746 K. 1993/5931"TAAHHÜD TUTANAĞININ GEÇERLİLİĞİ ( İcra Müdürü veya Yetkilinin de İmzalaması )
İCRA MÜDÜRÜ VEYA YETKİLİNİN İMZALAMASI ( Taahhüdün Geçerliği )"
Y8.CD20.5.1993E. 1993/4887 K. 1993/5932"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi )
ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesinde İşlemeyeceği )
İCRA TAKİBİNİN ERTELENMESİ ( Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi )
PRİM BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ ( İcra Takip ve Davaların Ertelenmesi )"
Y8.CD24.5.1993E. 1993/5373 K. 1993/5938"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Silahın Adliye Koridorunda Yakalanması - Temel Cezanın Artırılamayacağı )
SİLAHIN ADLİYE KORİDORUNDA YAKALANMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Temel Cezanın Artırılamayacağı )
TEMEL CEZADA ARTIRIM YAPILAMAMASI ( Silahın Adliye Koridorunda Yakalanması )"
Y8.CD8.6.1993E. 1993/5377 K. 1993/6513"KASTEN YANGIN ÇIKARTMAK ( Tekerrür )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Önceki Mahkumiyetin Kararda Gösterilmesi Gereği )"
Y8.CD9.6.1993E. 1993/2543 K. 1993/6872"MÜESSİR FİİL ( Görev-Memura Karşı İşlenen Fiil )
GÖREV ( Memura Karşı İşlenen Müessir Fiil )
SUÇUN TARAFLARINDAN BİRİNİN MEMUR OLMASI ( Görev-TCK. 251,271,273 ve 281. Maddeleri Bakımından Görev-Müessir Fiil )"
Y8.CD22.6.1993E. 1993/5829 K. 1993/7468"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mallarında Tasarruf Yetkisi Kalmayan Sanık )
MAHKEMECE TASFİYESİNE KARAR VERİLEN SANIĞIN MAL BEYANINDA BULUNMAMASI"
Y8.CD22.6.1993E. 1993/5890 K. 1993/7469"ŞİKAYETİN GEÇERSİZLİĞİ ( Vekil Edenin Davadan Önce Ölmesi )
VEKİLİN ŞİKAYET YETKİSİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Vekil Edenin Davadan Önce Ölmesi )"
Y8.CD22.6.1993E. 1993/6052 K. 1993/7385"ŞİKAYET SÜRESİ ( Tetkik Merciinde Görülen Suçlar Hakkında )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Şikayet Hakkının Kullanılmaya Başlanılabileceği An )
TETKİK MERCİİNDE BAKILAN SUÇLAR ( Şikayet Süresinin Başlayacağı Tarih )"
Y8.CD28.9.1993E. 1993/8410 K. 1993/9396"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Borçlunun Beyanda Bulunması ve Aksinin İspatlanması Gereği )"
Y8.CD28.9.1993E. 1993/8774 K. 1993/9462"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yokluğunda ve Bilgisi Dışında Yapılan Hukuki ve Usuli İşlemlerin Sanığa Okunarak Diyeceğinin Sorulmaması )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILAN HUKUKİ VE USULİ İŞLEMLER ( Sanığa Okunarak Diyeceğinin Sorulmamasının Yasaya Aykırı Olması )
SANIKLARIN HUKUKİ DURUMU ( Usuli İşlemler Tamamlandıktan Sonra Yeniden Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD5.10.1993E. 1993/8582 K. 1993/9643"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK ( Beyan İİK m.74'e Uygun Olunca Suç Oluşur )
MAL BEYANI ( Borçlunun Gayrımenkulünü Bildirmemesi )"
Y8.CD5.10.1993E. 1993/8604 K. 1993/9662"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Yargılamanın Bitirileceği Sırada Vekil Tutmak İstemesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Vekil Tutmak İsteyen Sanığa Makul Bir Süre Verilmemesi )"
Y8.CD5.10.1993E. 1993/8641 K. 1993/9658"İCRAEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ ( Men Edildiği Taşınmazın Sınırındaki Ağaçların Meyvalarını Toplamak - Suçun Oluşmayacağı )
MEN EDİLDİĞİ TAŞINMAZIN SINIRINDAKİ AĞAÇLARIN MEYVALARINI TOPLAMAK ( İcraen Teslim Olunan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )
AĞAÇLARIN MEYVALARINI TOPLAMAK ( Men Edildiği Taşınmazın Sınırındaki - İcraen Teslim Olunan Yere Tecavüz Suçunun Oluşmayacağı )"
Y8.CD6.10.1993E. 1993/7982 K. 1993/9794"İCRA CEZA DAVALARINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ ( İcra Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçme )"
Y8.CD6.10.1993E. 1993/9101 K. 1993/9795"PATLAYICI MADDE YAPIP İŞYERİNE ATMAK ( Sanığın İçine Potasyum Klorat Yerleştirdiği Su Borusunun İki Ucunu Kapatarak Patlayıcı Madde Oluşturması )
POTASYUM KLORAT İLE YAPILAN PATLAYICI MADDE ( Sanığın Bunları Kuruyemiş ve Tekel Bayi Dükkanına Atarak Patlatması )
ÖNEMSİZ TEHLİKE ( Dükkana Atılan Patlayıcı Madde İle Sadece Buzdolabının Vitrin Camının Kırılmış Olması )"
Y8.CD19.10.1993E. 1993/9303 K. 1993/10258"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Evde Bulundurma Ruhsatlı Tabancanın Üzerinde Bulunması )
EVDE BULUNDURMA RUHSATLI TABANCANIN ÜZERİNDEYKEN ÖLEN SANIK ( Tabancanın Suçta Kullanılmadığının Anlaşılması Nedeniyle Mirasçılarına İadesine Kararı )
ZORALIM ( Üzerinde Taşıma Ruhsatı Olmayan Tabanca Üzerindeyken Ölen Sanık Üzerindeki Tabancanın Suçta Kullanılmamış Olması )"
Y8.CD16.11.1993E. 1993/10081 K. 1993/11412"ASKERİN FİRARI ( Askeri Suç-Askeri Mahkmenin Görevi )
DİSİPLİN TUTUKEVİNDEN FİRAR ( Askeri Suç-Askeri Mahkmenin Görevi )
ASKERİ SUÇ ( Askerden ve Askeri Disiplin Tutukevinden Firar )
GÖREV ( Askerden ve Askeri Disiplin Tutukevinden Firar )"
Y8.CD16.11.1993E. 1993/9885 K. 1993/11450"SAHTE PARA SATMAK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
PARALARDA SAHTECİLİK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
TESELSÜL ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Taklit ve Tağyir Edilmiş Paranın Tedavüle Konması )
EK SAVUNMA HAKKI ( Paralarda Sahtecilik Suçlarında Cezanın Ağırlaştırılması Durumunda Ek Savunma Hakkı Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD25.11.1993E. 1993/10485 K. 1993/11958"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Hapisle Tazyik )
HAPİSLE TAZYİK ( Mal Beyanında Bulunmama )"
Y8.CD25.11.1993E. 1993/10575 K. 1993/11952"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bu Suçun Oluşması İçin Kadastroca Saptanıp Haritasına İşaret Edilen Geometrik Sınırın Sanık Tarafından Bozulması )
KADASTROCA SAPTANIP HARİTASINA İŞARET EDİLEN GEOMETRİK SINIR ( Sanık Tarafından Bozularak Taşınmazın Zabt ve Tasarruf Edilmiş Olmasının Yeterli Olmaması )
SABİT SINIRIN OLMASININ GEREKMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması İçin )"
Y8.CD25.11.1993E. 1993/10676 K. 1993/11955"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Tutanakta İcra Müdürü ve Yetkili Memurun İmzası Bulunmaması )
TAAHHÜT TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREN HUSUSLAR
TAAHHÜT TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ ( İmza Noksanları )"
Y8.CD1.12.1993E. 1993/11036 K. 1993/12151"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Asli Zamanaşımı Süresi )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama )"
Y8.CD9.12.1993E. 1993/10115 K. 1993/12451"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatlı Silah - Yerli ve Yabancı Menşeyli Mermi Bulundurmak )
MERMİ BULUNDURMAK ( Yerli ve Yabancı Menşeyli - Ruhsatlı Silah )
RUHSATLI SİLAHA AİT YERLİ VE YABANCI MENŞEYLİ MERMİ BULUNDURMAK"
Y8.CD21.12.1993E. 1993/10473 K. 1993/12950"TİCARET SİCİLİNE BİLDİRMEDEN TİCARETİ TERK ( Şirket Ortağı-Şirketteki Hisselerin Diğer Ortağa Devri )
ŞİRKET ORTAĞI ( Tacir Sayılmaması-Ticaret Siciline Bildirmeden Ticareti Terk Suçu )
ŞİRKET HİSSELERİNİN DİĞER ORTAĞA DEVRİ ( Ticaret Siciline Bildirmeden Ticareti Terk Suçu )"
Y8.CD5.1.1994E. 1993/11775 K. 1994/5"YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Metnin Bütününde Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapılması )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Yayın Yoluyla Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapılması )
TERÖRLE MÜCADELE ( Yayıncı Olan Sanığın Yazısının Bütününde Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapması )"
Y8.CD17.2.1994E. 1994/1224 K. 1994/1501"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sayısal ve Vasıf Unsurlarından Herhangi Birinin Bulunması Halinde Mürettep Cezanın Yarı Nisbetinde Artırılması )
SAYISAL VEYA VASIF UNSURLARDAN BİRİNİN OLMASI ( Mürettep Cezanın Yarı Nisbetinde Artırılması )
MÜRETTEP CEZANIN YARI NİSBETİNDE ARTIRILMASI ( Sayısal ve Vasıf Unsurlardan Birinin Olması Durumunda )"
Y8.CD17.2.1994E. 1994/358 K. 1994/1484"MÜKERRER OY KULLANMAK ( Tekrar Oy Kullanmak İçin Sıraya Giren Kişinin Engellenmesi-İhzari Hareket-Teşebbüs Aşamasına Ulaşamama )
İHZARİ HAREKETLER ( Mükerre Oy Kullanmak İçin Sıraya Giren Kişinin Görevlilerce Engellenmesi-Teşebbüş )
EKSİK TEŞEBBÜS ( Mükerrer Oy Kullanmak-İcrai ve İhzari Hareket )"
Y8.CD3.3.1994E. 1994/1514 K. 1994/2107"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Borcun Ödendiği İddiası Yeterince İncelenmelidir )"
Y8.CD3.3.1994E. 1994/873 K. 1994/2090"MAHKEME KALEMİNDE TEBLİGAT ( Kimlere Yapılabileceği )
KALEMDE TEBLİGAT"
Y8.CD9.3.1994E. 1994/1986 K. 1994/2516"ŞİKATTEN VAZGEÇME ( Vazgeçme Üzerine Verilen Düşürme Kararının Temyizi )
TEMYİZ YETKİSİ ( Savcının )
DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ ( Şikayetten Vazgeçme Üzerine )"
Y8.CD10.3.1994E. 1994/438 K. 1994/2477"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Silah ve Mermi Satışındaki Kısa Aralıklı Sürekliliğin Ticari Amaçla Silah Satışı Eyleminin Unsuru Olması )
TİCARİ AMAÇLA SİLAH SATIŞI ( Silah ve Mermi Satışındaki Kısa Aralıklı Sürekliliğin Bu Eylemin Unsuru Olması )
TESELSÜL ( Kısa Aralıklı Süreklilik Arzeden Silah Satışında Teselsül Hükümlerinin Uygulanmasına Olanak Olmaması )"
Y8.CD23.3.1994E. 1994/2089 K. 1994/2706"İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmen Yedinez Olunan Taşınmaza Yine Elkoyma )
KAMU DAVASI ( İlam Hükmüne Aykırılık Suçunun Şahsi Davayla Takibi Gereği )
ŞAHSİ DAVA ( İlam Hükmüne Aykırılık Vasfında Gelişen Suç )
PARA CEZASI ( Ağır Olduğu Halde Hafif Olarak Nitelenmesi )"
Y8.CD5.4.1994E. 1994/3074 K. 1994/3390"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Asli Zamanaşımı - Davanın Ortadan Kaldırılması )
DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak - Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki Asli Zamanaşımı )
ASLİ ZAMANAŞIMI ( Suç Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasındaki - Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD6.4.1994E. 1994/1227 K. 1994/3479"TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE PROPAGANDA ( Toplumsal Bir Gün Olan Nevruz Kutlamalarında Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak )
NOKSAN TEŞEBBÜS ( Güvenlik Güçlerinin Sanıkların Eylem Yapmasına İzin Vermeden Onları Yakalaması )
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Toplumsal Bir Gün Olan Nevruz Kutlamalarında Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak )
PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Terör Örgütü Lehine Propaganda Yapan Sanıkların Nevruz Kutlamalarını Kullanmaları )
NEVRUZ KUTLAMASI ( Sanıkların Bu Günü Kürt Halkının Özgürlük Günü Olarak Adlandırması ve Terör Örgütü Lehine Propaganda Yapması )"
Y8.CD8.4.1994E. 1994/3360 K. 1994/3676"ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ ( Borçlunun Vesayet Altında Bulunması Durumunda )
VESAYET ( Borçlunun Vesayet Altında Olması Halinde Tebligat )
TEBLİGAT ( Borçlunun Vesayet Altında Olması Halinde )"
Y8.CD12.4.1994E. 1994/3361 K. 1994/3848"TAKİBİN YENİLENMESİ ( Tekrar Mal Beyanında Bulunma Mecburiyetinin Olmaması )
MAL BEYANI ( Takibin Yenilenmesi Halinde )
HACİZ İSTEME HAKKININ DÜŞMESİ ( Tebliğinden Bir Yıl Geçmekle )"
Y8.CD21.4.1994E. 1994/4028 K. 1994/4413"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Müsnet Suç İçin Öngörülen Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresinin Dolması Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu İçin Altı Aylık Asli Zamanaşımı Süresi Geçtiğinden Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD21.4.1994E. 1994/4125 K. 1994/4488"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Yetki İtirazının Kabul Edildiği Gözetilmeden Karar Verilmesi )
YETKİ İTİRAZI ( Sanığın İtirazının Kabul Edildiği Gözetilmeden Yetkisiz İcra Dairesinden Çıkarılan Ödeme Emri Tebliği Geçerli Sayılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD28.4.1994E. 1994/4123 K. 1994/4848"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacaklının Taahhüdü Kabul Beyanının İlk Taksit Tarihinden Önce Bir Muhtıra İle Borçluya Tebliğ Edildiğine Dair Belge Eksikliği )
ALACAKLI VEKİLİNİN TAAHHÜDÜ KABUL BEYANI ( Beyanın İlk Taksit Tarihinden Önce Bir Muhtıra İle Borçluya Tebliğ Edildiğine Dair Belge Eksikliği )"
Y8.CD10.5.1994E. 1994/1819 K. 1994/5455"YAYIN YOLUYLA CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Polise Bilgi Veren Örgüt Mensuplarının Öldürüşmesini Övmek )
POLİSE BİLGİ VEREN ÖRGÜT ÜYELERİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ÖVMEK ( Yayın Yoluyla Cürüm Sayılan Fiili Övmek )"
Y8.CD12.5.1994E. 1994/4219 K. 1994/5746"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazının Şartları )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI ( Şartları )
SONRADAN İŞLENEN CÜRME VERİLEN CEZANIN AYNI CİNSTEN OLMASI ( Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazının Şartları )"
Y8.CD12.5.1994E. 1994/4252 K. 1994/5656"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yargılama Sırasında Vefat Etmesi Nedeniyle Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Sanığın Yargılama Sırasında Vefat Etmesi Nedeniyle )
YARGILAMA SIRASINDA VEFAT EDEN SANIK ( Bu Nedenle Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
ZORALIM ( Sanığın Vefat Etmesi Üzerine Tabancanın Sanığın Mirasçılarına Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD13.5.1994E. 1994/5103 K. 1994/5753"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıklara Verilen Cezanın Para Cezasına Veya Ertelemeye Dair Olmadığına Karar Verilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Şartları )
ERTELEME ( Sanık İçin Verilen Ertelememe Kararının Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN KİŞİLİĞİ VE AHLAKİ TEMAYÜLLERİ ( Sanık İçin Erteleme İsteminin Reddine Dair Verilen Kararın Gerekçesinin Yazılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD18.5.1994E. 1994/3563 K. 1994/6266"SUÇA TAHRİK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
BASIN YOLUYLA SUÇ İŞLEMEK ( Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Halkı Kin ve Düşmazlığa Tahrik )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda )
TEKERRÜR ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınıp Alınmayacağının Araştırılması )
UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Paraya Çevirme )"
Y8.CD16.6.1994E. 1994/6379 K. 1994/7541"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bulundurma Ruhsatı Olan Silahı Yanında Taşıma Eylemi )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHI YANINDA TAŞIMA ( Sanığın Bulundurma Ruhsatında Yazılı İşyeri İle Yakalandığı İşyerinin Farklı Yerler Olması )
SUÇ KASTI ( Silahı Naklederken Taşıdığı Saptanan Sanığın Eyleminde Kastın Olduğunun Kabulü )"
Y8.CD28.6.1994E. 1994/7398 K. 1994/8158"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Değişen Kanuna Göre Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kayıtlarının Tekerrüre Esas Alınamaması )
SABIKA KAYITLARI ( Sanık Lehine Olan Kanun Uygulanarak Kayıtların Kaldırılmasının Ve Tekerrüre Esas Alınmamasının Gerekmemesi )
TEKERRÜR ( Değişen Kanuna Göre Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kayıtlarının Tekerrüre Esas Alınamaması )"
Y8.CD28.6.1994E. 1994/7399 K. 1994/8167"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Hükmedilecek Ağır Para Cezasının Hesaplanması )
AĞIR PARA CEZASININ HESAPLANMASI ( Öncelikle Gerekçesi de Gösterilerek Temel Ağır Para Cezasının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD5.7.1994E. 1994/7400 K. 1994/8521"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Birden Çok Silahı Hukuki Bir Kesinti Olmaksızın Değişik Zaman ve Mekanlarda Taşıma Eylemi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Birden Çok Silahı Hukuki Bir Kesinti Olmaksızın Değişik Zaman ve Mekanlarda Taşıma Eylemi )
SİLAH SAYISININ EYLEME ETKİSİ ( Temel Ceza Tertibinde Teşdit Nedeni Olarak Değerlendirilmesi )"
Y8.CD20.9.1994E. 1994/7284 K. 1994/9779"MÜSADERE ( Tahrif Edilmiş Milli Piyango Bileti )
MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Biletin Müsaderesi )"
Y8.CD20.9.1994E. 1994/7287 K. 1994/9789"MÜSADERE ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat-Mahkemece Her Zaman Müsadere Kararı Verilebilmesi )
MİLLİ PİYANGO BİLETİNDE TAHRİFAT ( Müsadere )"
Y8.CD22.9.1994E. 1994/9653 K. 1994/10322"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( İtirazın Reddi Halinde )
İTİRAZIN REDDİ ( Borçluya Üç Gün İçinde Mal Beyanında Bulunması Bildirilmeli )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunda )
RED KARARI ( Vekilin Yüzüne Karşı Verilmiş Olması )"
Y8.CD7.10.1994E. 1994/9296 K. 1994/10868"KANUNUN SUÇ SAYDIĞI FİİLİ ÖVMEK ( Yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Ülkesi İle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedefleyen Propaganda Olması )
DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dava Konusu Yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Ülkesi İle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedefleyen Propaganada Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( Devletin Bölünmezliği Aleyhine Propaganda Suçunu İçeren Yazıyla İlgili Delilleri Değerlendirme Yetkisinin Devlet Güvenlik Mahkemesine Ait Olması )"
Y8.CD10.10.1994E. 1994/9824 K. 1994/10933"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( Yazılı Emir Yoluna Başvurma Şartları )
YAZILI EMİR ( Adalet Kamu Yararı Eşit ve İstikrarlı Uygulama Amaçlarına Yönelik Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olması )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Yazılı Emir Müessesesi )
EK SAVUNMA VEYA SON SÖZ HAKKI VERİLMEMESİ ( Esasa Müessir Bulunmayan Usul Hatalarının Yazılı Emir Konusu Yapılamaması )
USUL HATALARI ( Yazılı Emir Konusu Yapılamaması )"
Y8.CD11.10.1994E. 1994/10285 K. 1994/10971"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suça Konu Bıçağın Adli Tıp Kurumunca Tanımlanması )
BIÇAĞIN ADLİ TIP KURUMUNCA TANIMLANMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )"
Y8.CD11.10.1994E. 1994/9422 K. 1994/11020"MAL BEYANI ( Yasal Unsurları Taşımaması )
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğu Kalkar )"
Y8.CD12.10.1994E. 1994/10173 K. 1994/11042"MAL BEYANI ( Dilekçenin İİK m.74'teki Şartları Taşıma Mecburiyeti )"
Y8.CD3.11.1994E. 1994/8770 K. 1994/12207"GÖREV ( Yayın Yoluyla Bölücülük Propagandası )
YAYIN YOLUYLA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI ( Görevli Mahkeme )"
Y8.CD10.11.1994E. 1994/11527 K. 1994/12556"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozmak Suçunun Oluşması Şartları )
SINIR BOZMAK SUÇUNUN OLUŞMASI ŞARTLARI ( Başkasına Ait Taşınmaza Tamamen veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek )
PULLUKLA YAPILMIŞ SINIR ÇİZGİSİ ( Pulluk Sapması Sonucu Yanlışlıkla Aşılarak Komşu Taşınmaza Kısmen Tecavüz Edilmesi Olayında Sınır Bozma Suçunun Oluşmaması )"
Y8.CD16.11.1994E. 1994/11471 K. 1994/12913"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Sanığın Dilekçesi İİK m. 74'e Uygun Olmalıdır )
MAL BEYANI ( Dilekçenin Nasıl Olması Gerektiği )"
Y8.CD21.11.1994E. 1994/12334 K. 1994/13219"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İki Farklı Zamanda İki Ayrı Tabanca İle Yakalanan Sanığın Kanunca İki Kez Cezalandırılması Şartı )
İKİ KEZ CEZA UYGULAMASI ( İki Farklı Zamanda İki Ayrı Tabanca İle Yakalanan Sanık )
TEKERRÜR ( İkinci Suçun İlk Suça İlişkin İddianamenin Düzenlenip Davanın Açılmasından Önce İşlenmesi )"
Y8.CD28.11.1994E. 1994/12817 K. 1994/13512"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Beyanın Vekil Tarafından Yapılması )
BORCU KARŞILAYACAK MİKTARDA BEYANDA BULUNULMASI ( Yeterli ve Geçerlidir )
MAL BEYANI ( Borcu Karşılayacak Miktarın Bildirilmesi Yeterlidir )"
Y8.CD23.1.1995E. 1994/14649 K. 1995/539"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sayısal Vehamete Ulaşan Silahları Nakletme )
SİLAH NAKLETME ( Sayısal Vehamete Ulaşması Nedeniyle 6136 Sayılı Yasaya Aykırılığın Oluşması )
BIÇAK NAKLETME ( Olayda Topluluk Halinin Varlığının Kabulü )"
Y8.CD24.1.1995E. 1994/15455 K. 1995/690"MÜDAFİ BULUNDURULMASI ZORUNLULUĞU ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Yanında Müdafi Bulundurulması Zorunluluğu )
SANIĞIN ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI ( Yanında Müdafi Bulundurulması Zorunluluğu )"
Y8.CD2.2.1995E. 1995/320 K. 1995/1204"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Mal Beyanı Dilekçesinin Gerekli Şartlara Uymaması )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşması )"
Y8.CD7.2.1995E. 1994/14500 K. 1995/1559"BİNAYA YAKMAK AMACI İLE GİRMEK ( Ayrıca Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunu Oluşturmayacağı )
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK ( Suçun Oluşmayacağı - Sanığın Binayı Yakmak Amacı İle Girmesi )
SANIĞIN AMACI ( Binayı Yakmak - Ayrıca Geceleyin Konut Dokunulmazlığını Bozmak Suçunu Oluşturmayacağı )"
Y8.CD20.3.1995E. 1995/3268 K. 1995/3783"KAMU DÜZENİ ( Mahkemelerin Görevleri - Görev Kapsamına Girmeyen Konularda Hüküm Kurulması )
GÖREVSİZ MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI ( Yasaya Aykırılığı - Mahkemelerin Görev Kapsamına Girmeyen Konularda Hüküm Kuramayacağı )
MAHKEMELERİN GÖREV KAPSAMINA GİRMEYEN KONULAR ( Hüküm Kuramayacağı )"
Y8.CD20.3.1995E. 1995/3635 K. 1995/3775"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Silah Onarımı İle İştigal Etmesi )
SİLAH ONARIMI İLE İŞTİGAL EDEN SANIK ( İşyerinde Yapılan Aramada Üç Adet Arızalı Tabancanın Ele Geçirilmesi )
SUÇUN YOKLUĞU ( Sanığın İşyerinde Ele Geçirilen Silahların Tamir İçin Bırakılmış Olması )"
Y8.CD20.3.1995E. 1995/3644 K. 1995/3740"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kaydının Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
TEKERRÜR ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Ortadan Kaldırılması Gereken Sabıka Kaydının Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
SABIKA KAYDI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Ortadan Kaldırılması Gerekenin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
Y8.CD20.3.1995E. 1995/3794 K. 1995/3776"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )
ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN UYGULANMASI ( Koşulları )
SON SUÇTAN VERİLEN CEZANIN AYNI CİNSTEN OLMASI ( Ertelenmiş Cezanın Aynen Uygulanması Koşulları )"
Y8.CD29.3.1995E. 1995/3778 K. 1995/4454"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Sanığın Ruhsatsız Silah Bulundurması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK ( MKE Kurumundan Satın Alınan Silahın Satın Alındığının Hemen Ertesi Günü ve Ruhsat Alınmadan Taşınması )
SİLAHIN YENİ ALINMASI ( Sanığın Bunu Yanında Taşıması ve Dava Esnasında Adına Silah Taşıma İzin Belgesi Düzenlenen Sanık )"
Y8.CD19.4.1995E. 1995/4912 K. 1995/5800"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANlŞ ( Suçun Manevi Unsurunun Bulunmaması - Bulundurma Ruhsatlı Silahını Köydeki Evinden Kentteki Evine Nakil )
İDARİ İŞLEM EKSİKLİĞİ ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Köydeki Evinden Kentteki Evine Nakil - Suçun Manevi Unsurunun Bulunmaması )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHI KÖYDEKİ EVDEN KENTTEKİ EVE NAKİL ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Suçun Manevi Unsurunun Bulunmaması )"
Y8.CD25.5.1995E. 1995/6536 K. 1995/7556"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Alacaklının Borçlunun Malı Olduğunu Bildiği Ya da Bilmesi Gereken Durumlar )"
Y8.CD25.5.1995E. 1995/6566 K. 1995/7554"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borçlunun Borcun Önemli Bir Kısmını Takip Sırasında Ödemesi )
TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEP ( Borçlunun Borcun Önemli Bir Kısmını Takip Sırasında Ödemesi )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇUNDA TAKDİRİ HAFİFLETİCİ SEBEP ( Takip Sırasında Borcun Önemli Kısmının Ödenmesi )"
Y8.CD25.5.1995E. 1995/6680 K. 1995/7505"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması Halinde Cezanın Artırılması )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması Halinde Cezanın Artırılması )
SINIRLARIN BOZULDUĞUNA DAİR İDDİA VEYA DAVA BULUNMAMASI ( Sanığın Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaza El Atmasında Suç Unsurlarının Olmaması )"
Y8.CD26.5.1995E. 1994/7770 K. 1995/7572"ERTELENMİŞ CEZANIN AYNEN İNFAZI ( Sanığa Son İşlediği Suçtan Dolayı Verilen Ağır Para Cezası Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası Cinsinden Olmaması )
SON İŞLENEN SUÇTAN VERİLEN AĞIR PARA CEZASI ( Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası Cinsinden Olmaması )"
Y8.CD31.5.1995E. 1995/5605 K. 1995/8002"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Evinde Ruhsatsız Tabanca Bulundurmaktan Eyleminin Yasaya Aykırı Olması )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Oluşturması )
SİLAHIN ELDE EDİLMİŞ OLMASI ( 3831 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Eski Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi )
TEKERRÜR ( Silahın Elde Edilmiş Olması Nedeniyle 3831 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Eski Hükümlülüğün Tekerrüre Esas Teşkil Etmemesi )"
Y8.CD15.6.1995E. 1995/7623 K. 1995/9248"HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu - Önceki Davanın Kesinleşmemesi )
DAVANIN KESİNLEŞMEMESİ ( Sonraki Davanın Para Cezasına Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
PARA CEZASI VEYA TEDBİRLERDEN BİRİNE ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU ( Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Önceki Davanın Kesinleşmemesi )"
Y8.CD20.6.1995E. 1995/3234 K. 1995/9468"DAVADA TEMSİL ( Menfaat Çatışması Bulunan Sanıkları )
AVUKATIN MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNAN SANIKLARI TEMSİLİ"
Y8.CD21.6.1995E. 1995/9046 K. 1995/9481"MÜKERRER DAVA ( Açılmış Bir Dava Veya Hükmün Varlığında Eldeki Davanın Reddine Karar Verileceği )
SANIK HAKKINDA AYNI KONUDA HÜKÜM VEYA AÇILMIŞ DAVANIN OLMASI ( Eldeki Davanın Reddine Karar Verileceği )
İCRA CEZA DAVALARINDA C.SAVCISININ MÜŞTEKİNİN ŞAHSİ HAKKINA YÖNELİK TEMYİZ YETKİSİNİN OLMAMASI"
Y8.CD29.6.1995E. 1995/9314 K. 1995/10352"İŞKENCE YAPMAK ( Kumar Oynamaya İlişkin Kabahat Suçu Nedeniyle Karakola Alınan Şikayetçinin Adiyen Darp Edilmesi )
SUÇUN ASLİ UNSURU ( Cürmünü Söyletmek İçin İşkence Yapılması )
CÜRMÜNÜ SÖYLETMEK İÇİN İŞKENCE YAPILMASI"
Y8.CD29.6.1995E. 1995/9595 K. 1995/10415"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Kararın İlam Niteliğinde Olması Şartı )"
Y8.CD4.7.1995E. 1995/6736 K. 1995/10713"BİLMEDEN ALINAN SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
TEMADİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesi )
SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Teşkil Etmesi )"
Y8.CD5.7.1995E. 1995/9215 K. 1995/10764"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanıkların Ana Oğul Olması - Aile Dayanışmasının Suç Ortaklığı Boyutunda Değerlendirilemeyeceği )
AİLE DAYANIŞMASININ SUÇ ORTAKLIĞI BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ ( Sanıkların Ana Oğul Olması - 3091 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
SANIKLARIN ANA OĞUL OLMASI ( 3091 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Aile Dayanışmasının Suç Ortaklığı Boyutunda Değerlendirilemeyeceği )"
Y8.CD24.10.1995E. 1995/12806 K. 1995/13745"SUÇ KASTININ VARLIĞININ İNANDIRICI OLMASI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Kastının Varlığının İnandırıcı Olması )"
Y8.CD24.10.1995E. 1995/12914 K. 1995/13791"TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Emri Tebliğ Edilmeden Yapılan Taahhüt Geçersizdir )
ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Kefilinin İcra Emri Tebliğ Edilmeden Verdiği )
İCRA KEFİLİNİN YAPTIĞI ÖDEME TAAHHÜDÜ ( İcra Emri Tebliğ Edilmeden )"
Y8.CD24.10.1995E. 1995/13026 K. 1995/13779"CUMHURİYET SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİ ( Şikayetin Süreden Sonra Olmasına Dayanılarak Verilen )
ŞİKAYETİN SÜREDEN SONRA OLMASI ( C.Savcısının Temyiz Yetkisi )"
Y8.CD31.10.1995E. 1995/13098 K. 1985/14174"298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmeyen Sanığın Muhtar Sıfatıyla Orada Oturmayanlara İkametgah Vermesi )
MUHTARlN YALAN ŞAHADET İÇERİR BELGE DÜZENLEMESİ ( Mahallede Oturmadığını Bildiği Kişilere O Mahalleye Ait Seçmen Kütüklerine Kayıt İçin Hile Yapması )
SEÇMEN KÜTÜKLERİNE KAYIT İÇİN SAHTEKARLIK ( Sanık Muhtarın Yalan Şahadet İçerir Belge Düzenlemesi )
LEHE OLAN KANUN ( İddianame Açıldıktan Sonra Yürürlüğe Giren Yasanın Sanıkların Lehine Olması )"
Y8.CD8.11.1995E. 1995/13774 K. 1995/14576"SEÇİM SUÇLARINDAN DOĞAN KAMU DAVASI ( Dava Açma Süresi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Seçim Suçları )"
Y8.CD28.11.1995E. 1995/13791 K. 1995/15736"KANUNUN CÜRÜM SAYDIĞI FİİLİ AÇIKÇA ÖVMEK ( Sanığın Aynı Yazı İle İlgili Olarak Hakkında Ayrıca Kamu Davası Açıldığını Beyan Etmesi )
KAMU DAVASI ( Sanığın Aynı Yazı İle İlgili Olarak Hakkında Ayrıca Kamu Davası Açıldığını Beyan Etmesi )"
Y8.CD7.12.1995E. 1995/13497 K. 1995/16706"KARARDA ÇELİŞKİ YARATILMASI
HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanığa Bu Suçun Bütünlüğü İçinde Yer Alan Etkili Eylem Suçundan Mahkumiyete Diğer Suç Vasfından Beraate Karar Verilmesinin Çelişki Olması )
ETKİLİ EYLEM ( Sanığa Bu Suçtan Mahkumiyet Verilmesine Rağmen Hürriyeti Tahdid Suçundan Dolayı Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA ( Mağduru Dokuz Gün Boyunca Saklama )"
Y8.CD13.12.1995E. 1995/15145 K. 1995/17146"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Arabaya Zorla Bindirip Şehir Dışında Boş Bir Binaya Kapatıp Tehdit Etmek )
TEHDİT VE HÜRRİYETİ TAHDİT ETMEK ( Arabaya Zorla Bindirip Şehir Dışında Boş Bir Binaya Kapatarak )"
Y8.CD22.1.1996E. 1995/17691 K. 1996/625"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Bütün Malların Bildirilmemesi )
MAL BEYANI ( Borcu Karşılar Miktarın Belirtilmesi Yeterlidir )"
Y8.CD25.1.1996E. 1996/580 K. 1996/815"MAHKUMUN HAPİSTEN KAÇMASI ( İki Ayrı Hapis Cezası Bulunan - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Ceza Tayini Gereği )
FİRAR ( Mahkumun İki Ayrı Hapis Cezası Bulunması - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Ceza Tayini Gereği )
CEZA TAYİNİ ( Mahkumun İki Ayrı Hapis Cezası Bulunurken Hapisten Kaçması - İnfaz Edilmekte Bulunan Hapis Cezası Üzerinden Tayini Gereği )"
Y8.CD31.1.1996E. 1995/17147 K. 1995/1244"AKLEN MALUL OLAN ÇOCUĞUNU BABASI YANINA BIRAKIP GİTMEK ( Velayetine Verilen )
VELAYETİNE VERİLEN ÇOCUĞUNU BABASI YANINA BIRAKIP GİTMEK ( Aklen Malul Olan )"
Y8.CD5.2.1996E. 1996/542 K. 1996/1483"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Aynı Gün Yapılan Aramada Bulunan Başka Bir Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığına Göre Karar Verilmesi )
SİLAH BULUNDURMA ( Sanığın Evinde Aynı Gün Yapılan Aramada Bulunan Başka Bir Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığına Göre Karar Verilmesi )"
Y8.CD8.2.1996E. 1995/16325 K. 1996/1919"SAHTE HİSSE SENEDİ DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Menkul Değerler Bürosu Sahibi Olan Sanıkların Sahte Hisse Senedi Basması )
HİSSE SENETLERİNİ TEDAVÜLE ÇIKARAN SANIK ( Sahte Basılmış Hisse Senetlerini Piyasaya Süren Sanıkların Hepsinin Aynı Suçu İşlemiş Olması )"
Y8.CD8.2.1996E. 1995/16415 K. 1996/1711"ERTELEME ( Geçmiş Hükümlülüklerin Hapisten Çevrilme Para Cezası Olması - Engel Teşkil Etmeyeceği )
ERTELENMİŞ CEZANIN TENFİZİNİN İNFAZ AŞAMASINDA GÖZÖNÜNE ALINACAĞI ( Koşulların Varlığı )
MAHKUMİYETİN PARA CEZASI SAYILMASI ( Hükümlülüğün Hapisten Çevrilme Para Cezası Olması )"
Y8.CD8.2.1996E. 1996/683 K. 1996/1783"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı Panik Yaratacak Biçimde Ateş Etmek )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Sanığın Geceleyin Şehir Merkezindeki Gazinonun Kapısına Ateş Açması )
GECELEYİN GAZİNONUN KAPISINA ATEŞ AÇMA ( Daha Önceden Hesap Dolayısıyla Çıkan Anlaşmazlık Üzerine )"
Y8.CD12.2.1996E. 1995/17577 K. 1996/2011"DEVLET MEMURLARI SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN SENDİKAL AMAÇLI KAPALI MEKAN TOPLANTISI ( 2911 S. Kanuna Muhalefet Teşkil Edip Etmemesi )
KAMU SENDİKALARI YÖNETİCİLERİNİN KAPALI SALON TOPLANTISI YAPMASI ( 2911 S. Kanuna Muhalefet Teşkil Edip Etmemesi )
2911 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Devlet Memurları Sendika Yöneticilerinin Sendikal Amaçlı Kapalı Salon Toplantısı Yapması )"
Y8.CD26.2.1996E. 1996/1268 K. 1996/2434"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Verilen Hükmün İade-i Muhakeme Yoluna Götürülmesi )
İADE-İ MUHAKEME ( Sanığın Hükmü Temyize Yetkisinin Olmaması )"
Y8.CD1.3.1996E. 1996/2460 K. 1996/2777"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )
ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçunun İşlendiği Tarih İle Hükmün Verildiği Tarih Arasında Zamanaşımı Süresinin Dolması )"
Y8.CD4.3.1996E. 1996/1814 K. 1996/2886"HALKI SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Suç Konusu Yazı Metnindeki Genel Grev ve Genel Direnişe Çağrıyı İçeren Bildiri ve Bu Bildiride Yer Alan Övgü Niteliğindeki Söylemler )
GENEL GREV VE GENEL DİRENİŞE ÇAĞRIYI İÇEREN BİLDİRİ ( Bu Bildiride Yer Alan Övgü Niteliğindeki Söylemlerin Suç Oluşturması )"
Y8.CD4.3.1996E. 1996/1815 K. 1996/2895"HALKI KANUNA İTAATSİZLİĞE TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )
CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Sanığın Yazı İşleri Müdürü Olduğu Olduğu Mevkutede Yayımlanan Yazının Aynı Tarihli Özel Sayısında Bir Kez Daha Yayımlanması )"
Y8.CD11.3.1996E. 1996/2411 K. 1996/3276"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tecilli Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilmesinin Olanaklı Olması )
TECİL EDİLMİŞ CEZA ( Aynen İnfazına Karar Verilmesinin Olanaklı Olması )"
Y8.CD13.3.1996E. 1996/2396 K. 1996/3427"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Satış İçin Bulundurulduğu Kanıtlanamayan Dört Adet Tabanca - Sayısal Vehamet )
SAYISAL VEHAMET ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Satış İçin Bulundurulduğu Kanıtlanamayan Dört Adet Tabanca )
TABANCA ( Satış İçin Bulundurulduğu Kanıtlanamayan Dört Adet - Sayısal Vehamet )"
Y8.CD28.3.1996E. 1996/1853 K. 1996/4516"HÜRRİYETİ TAHDİT ( Sanıkların Eylemlerini Görevden Kaynaklanan Sebeplerle İşlemeleri )
HAKİMİ GÖREVİNDEN DOLAYI HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların Hukuki Durumuna Uygulanacak Normun Belirlenmesi )
GÖREVDEN DOLAYI HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA ( Cezanın Artırılması )"
Y8.CD28.3.1996E. 1996/3543 K. 1996/4512"HACİZ İHBARNAMESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu İddiası )
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA SUÇU ( Aynı Davada Tazminat da İstenmesi )
AYNI DAVADA TAZMİNAT VE CEZALANDIRMA İSTEMİ ( Cezalandırma Talebinin Önce İncelenmesi )"
Y8.CD1.4.1996E. 1996/3428 K. 1996/4708"3091 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıklara Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
SAVUNMA HAKKI ( Sanıklar Hakkında 3091 Sayılı Yasa Hükümleri Uygulanırken Savunma Hakkı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD8.4.1996E. 1996/3760 K. 1996/5063"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Halkta Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Şekilde Ateş Etmek )
HALKTA KORKU PANiK VE KAYGI YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETMEK ( Müdahille Aralarında Anlaşmazlık Bulunan Sanıkların Onun Özel Otosuna Ateş Etmeleri )
YERLEŞİK YERDE GÜNDÜZ VAKTİ ATEŞ ETME ( Sanıkların Halkta Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Şekilde Ateş Etmek Suçunu İşlemeleri )"
Y8.CD11.4.1996E. 1996/3423 K. 1996/5383"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Seçim İşleri İle Görevli Olmayan Sanığın Muhtar Sıfatı İle Köyde Oturmadıklarını Bildiği Kişilere İkametgah İlmuhaberi Tanzim Etmesi )
YETKİLİNİN SAĞLAYACAĞI VESİKADA SAHTECİLİK ( Seçim İşleri İle Görevli Olmayan Sanığın Muhtar Sıfatı İle Köyde Oturmadıklarını Bildiği Kişilere İkametgah İlmuhaberi Tanzim Etmesi )
MUHTARIN KÖYDE OTURMADIKLARINI BİLDİĞİ İNSANLARA İKAMETGAH İLMUHABERİ VERMESİ ( Yetkilinin Sağlayacağı Vesikada Sahtecilik Suçunun Oluşması )"
Y8.CD15.4.1996E. 1996/4316 K. 1996/5500"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Keşif Yapılarak Suç Tarihindeki Değerinin Saptanmasının Gerekmesi )
KEŞİF ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüze Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Keşif Yapılarak Suç Tarihindeki Değerinin Saptanmasının Gerekmesi )"
Y8.CD15.4.1996E. 1996/4512 K. 1996/5504"FİRAR ETME ( Sanığın Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasını Çekmekte İken Firar Etmesi Durumunda Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )
HAPİS CEZASI ( Sanığın Para Cezasından Çevrilme Hapis Cezasını Çekmekte İken Firar Etmesi Durumunda Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )
PARA CEZASINDAN ÇEVRİLME HAPİS CEZASINI ÇEKMEKTE İKEN SANIĞIN FİRAR ETMESİ ( Sanığa Verilecek Cezanın Hapis Cezası Olması )"
Y8.CD15.4.1996E. 1996/4630 K. 1996/5494"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İdarece MKE'den Silah Satın Alınması Amacıyla Verilen Onayın Uzun Süreli Taşımalarda Ruhsat Gibi Değerlendirilememesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( İdarece MKE'den Silah Satın Alınması Amacıyla Verilen Onayın Uzun Süreli Taşımalarda Ruhsat Gibi Değerlendirilememesi )"
Y8.CD18.4.1996E. 1996/4553 K. 1996/5738"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Şikayetin Ittıla İle Başlaması )
ŞİKAYET SÜRESİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçunda )"
Y8.CD24.4.1996E. 1996/6032 K. 1996/6147"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Yargıtayca Onanan Mahkumiyet Kararında Belirtilen Kaset Çözümü İle Sanık Vekilinin Gösterdiği Çözüm Arasında Mahiyet Bakımından Fark Olmaması )
YAZILI EMİR ( Yargıtayca Onanan Mahkumiyet Kararında Belirtilen Kaset Çözümü İle Sanık Vekilinin Gösterdiği Çözüm Arasında Mahiyet Bakımından Fark Olmaması )"
Y8.CD13.5.1996E. 1996/5153 K. 1996/6857"TECAVÜZE KONU YERİN KÖYÜN ORTAK KULLANDIĞI YERLERDEN OLUP OLMADIĞI ( Bilirkişiden Düşünce Alınması Gerektiği )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Köyün Ortak Kullandığı Yerlerden Olup Olmaması - Bilirkişiden Düşünce Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ TETKİKATI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Yerin Köyün Ortak Kullandığı Yerlerden Olup Olmaması )"
Y8.CD15.5.1996E. 1996/5268 K. 1996/7030"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( İlamın Görüşme Günlerini Göstermemesi )"
Y8.CD15.5.1996E. 1996/5429 K. 1996/6949"İCRA CEZALARDA TEMYİZ HAKKI
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİNİ TEMYİZ HAKKI
MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Hükmün Temyizi Hakkı )"
Y8.CD15.5.1996E. 1996/5446 K. 1996/6951"ZAMANAŞIMI NEDENİYLE ORTADAN KALDIRMAK ( İcra Ceza Suçları - C.Savcısının Temyiz Yetkisinin Bulunmaması )
KARARIN TEMYİZİ ( İcra Ceza Suçları - C.Savcısının Yetkisinin Bulunmaması )
İCRA CEZA SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI ( Ortadan Kaldırma Kararı - C.Savcısının Temyiz Yetkisinin Bulunmaması )
C.SAVCISININ TEMYİZ YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( İcra Ceza Suçları - Ortadan Kaldırma Kararı )"
Y8.CD15.5.1996E. 1996/5897 K. 1996/6981"ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ( İcra Takibini Kesinleştiren Sanık )
İCRA TAKİBİNİ KESİNLEŞTİREN SANIĞIN ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLALİ"
Y8.CD15.5.1996E. 1996/6046 K. 1996/6952"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suçun Oluşumu İçin Beyanın İİK m.74'e Uygun Olması Gerekir )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNİN KAPSAMI ( Taşınır ve Taşınmazlarla Geçim Kaynakları )"
Y8.CD29.5.1996E. 1996/5204 K. 1996/7816"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahlar Üzerinde Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
YEMİNLİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Suça Konu Silahlar Üzerinde Yeminli Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD3.6.1996E. 1996/6274 K. 1996/8210"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Hangi Hükümlülüğünün Tekerrüre Esas Alındığı Açıklanmadan Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamaması )
TEKERRÜR ( Sanığın Hangi Hükümlülüğünün Tekerrüre Esas Alındığı Açıklanmadan Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamaması )"
Y8.CD3.6.1996E. 1996/7613 K. 1996/8215"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezadan İndirim Yapılmamış Bulunulmasında İsabet Olmaması )
CEZA EHLİYETİ ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşını İkmal Etmemiş Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Tayin Olunan Cezadan İndirim Yapılmamış Bulunulmasında İsabet Olmaması )"
Y8.CD6.6.1996E. 1996/6036 K. 1996/8450"BASIN YOLUYLA DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Verilen Cezanın Artırılması İçin Tahrikin Ülkenin Genel Güvenliği Bakımından Ağır ve Ciddi Olmasının Gerekmesi )
TAHRİK ( Ülkenin Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapılmasından Dolayı Verilen Cezanın Artırılması İçin Tahrikin Ülkenin Genel Güvenliği Bakımından Ağır ve Ciddi Olmasının Gerekmesi )"
Y8.CD6.6.1996E. 1996/7612 K. 1996/8546"KARAR BAŞLIĞINA SANIĞIN KİMLİĞİNİN YETERSİZ YAZILMASI ( Sanığın İkametgahının Sabit Olması Durumunda Verilen Ceza Hükmünde Bir Kimlik Tereddüdü Olamaması )
SANIĞIN KİMLİK BİLGELERİNİN EKSİK YAZILMASI ( Verilen Ceza Hükmünde Bir Kimlik Tereddüdü Olmaması )"
Y8.CD10.6.1996E. 1996/6379 K. 1996/8565"SAHTE İLMUHABER DÜZENLEMEK ( Köy Muhtarının Yetki ve Sıfata Haiz Olmadığı Halde - Seçmen Kütüğüne Kayıt İçin )
YETKİ VE SIFATSIZ SAHTE İLMUHABER DÜZENLEMEK ( Köy Muhtarının - Seçmen Kütüğüne Kayıt İçin )
SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT ( Köy Muhtarının Yetki ve Sıfata Haiz Olmadığı Halde Sahte İlmuhaber Düzenlemesi )"
Y8.CD10.6.1996E. 1996/7714 K. 1996/8650"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tekerrüre Esas Alınan Önceki Karar Getirtilmeden Hüküm Kurulamaması )
TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Alınan Önceki Karar Getirtilmeden Hüküm Kurulamaması )"
Y8.CD12.6.1996E. 1996/6988 K. 1996/8782"SEÇİM SUÇUNDA KOVUŞTURMA YÖNTEMİ ( Özel Kovuşturma Yöntemine Tabi Olduğundan Diğer Davalarla Birlikte Görülüp Hükme Bağlanamaması )
ÖZEL KOVUŞTURMA GEREKEN SUÇ ( Seçim Kanununa Muhalefet Suçu )"
Y8.CD12.6.1996E. 1996/7626 K. 1996/8804"EVİNİ YAKMAK ( Kendi Evini - Başkalarını Tehlikeye Koyma Olasılığı )
KİŞİNİN KENDİ MALINI TAHRİBİNİN SUÇ OLUŞTURMAYACAĞI ( Evini Yakmak - Başkalarını Tehlikeye Koyma Olasılığı )
SUÇ OLUŞTURMAMA ( Kişinin Başkalarını Tehlikeye Koymadan Kendi Malını Tahribi )"
Y8.CD13.6.1996E. 1996/6984 K. 1996/8974"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ele Geçmeyen Nitelikleri Saptanamayan Silah Nedeniyle Ceza Hükmü Kurulamaması )
SİLAHLI KOŞULLU TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
CUMHURİYET SAVCISINA YÖNELİK TEHDİT ( Sanığın Süreklilik Gösteren Hareket Bütünlüğü Cumhuriyet Savcısını Sıfat ve Hizmetinden Dolayı Silahla Koşullu Tehdit Suçunu Oluşturması )
TEHDİT ( Sanığın Telefonda Muhatap Aldığı Polisi Ölümle Tehdit Etmesi )"
Y8.CD17.6.1996E. 1996/7366 K. 1996/9122"GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Aynı Takipte Tek Borçluya )
TEBLİGATIN GEÇERLİ SAYILMASI ( Borçlunun Mal Beyanında Bulunması )
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Mal Beyanında Bulunduktan Sonra )"
Y8.CD19.6.1996E. 1996/6270 K. 1996/9168"TEŞEKKÜL HALİNDE SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Suçun Düşüncede Birleşme ve Örgütlenme Eylemde Süreklilik Sağlanması İle Gerçekleşmesi )
KAÇAKÇILIK SUÇU ( Teşekkül Oluşturarak Kaçakçılık Suçları Düşüncede Birleşme ve Örgütlenmenin Eylemde Süreklilik Sağlanması İle Gerçekleşmesi )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Bir Tek Silah Satmasının Teşekkül Suçunu Oluşturmaması )"
Y8.CD19.6.1996E. 1996/6966 K. 1996/9274"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( TCK. 513/1 'deki Suçun Oluşmaması - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Olması )
SINIR BOZMA SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ KOŞULLARI ( Zapt ve Tasarruf )
ZABT VE TASARRUF OLMADIKÇA SINIR BOZMANIN HUKUKİ NİTELİKTE OLMASI"
Y8.CD20.6.1996E. 1996/8182 K. 1996/9390"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Kat Karşılığı İnşaat - Tapuların Henüz Davacı Üzerinde Bulunması )
TAPULARIN DAVACI ÜZERİNDE BULUNMASI ( Kat Karşılığı İnşaat - Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD24.6.1996E. 1996/8900 K. 1996/9572"ÖDEME EMRİ VE DURUŞMA DAVETİYELERİNİN YANLIŞ ADRESE TEBLİĞİ ( Yeniden Tebliğ Zorunluluğu )
DURUŞMA DAVETİYESİNİN YANLIŞ ADRESE TEBLİĞİ ( Yeniden Tebliğ Zorunluluğu )"
Y8.CD26.6.1996E. 1996/8447 K. 1996/9677"ERTELEME KARARININ GEREKÇESİ ( Yasadan Çıkarılan Ahlaki Temayül Kavramının Esas Alınması )
KÜÇÜK VE SABIKASIZ SANIK İÇİN ÖZELLEŞTİRMEYE GİDİLMEDEN ERTELEME YAPILMAMASI ( Yasaya Aykırılığı )"
Y8.CD27.6.1996E. 1996/7541 K. 1996/9835"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI HAREKET ( Korku Kaygı ve Panik Yaratacak Biçimde Silahla Ateş Etmek )
KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE SİLAHLA ATEŞ ETMEK ( Geçimsizlik Nedeniyle Babasının Evine Sığınan Eşini Almaya Teşebbüs )
RUHSATSIZ SİLAHLA ATEŞ ETME ( Eşini Kayın Babasının Evinden Evlerine Götürmek İsteyen Sanığın Silahla Ateş Etmesi )"
Y8.CD4.7.1996E. 1996/8018 K. 1996/10236"YAYIN YOLUYLA SUÇ SAYILAN EYLEMİ ÖVME ( Toplatma Kararlarının Kovuşturmanın Başlamasından Sonra İttihaz Olunan Kararlardan Olmaması )
GAZETEDE MAHKEMENİN TOPLAMA KARARINI ELEŞTİRME ( Toplatma Kararlarının Kovuşturmanın Başlamasından Sonra İttihaz Olunan Kararlardan Olmaması )
MAHKEMENİN TOPLATMA KARARINI GAZETEDE ELEŞTİRMEK ( Toplatma Kararlarının Kovuşturmanın Başlamasından Sonra İttihaz Olunan Kararlardan Olmaması )"
Y8.CD11.7.1996E. 1996/7505 K. 1996/10564"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Olayda Kısa Süreli Taşımanın Söz Konusu Olması )
TAŞIMA KASTI ( Olayda Kısa Süreli Taşımanın Söz Konusu Olması Nedeniyle 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"
Y8.CD19.9.1996E. 1996/9801 K. 1996/11116"MAL BEYANI ( Müteselsil Borçlularının Ayrı Ayrı Beyanda Bulunma Şartı )
MÜTESELSİL BORÇLULUK ( Herbir Borçlunun Mal Beyanında Bulunma Gerekliliği )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Müteselsil Borçlulukta )"
Y8.CD3.10.1996E. 1996/11048 K. 1996/11854"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Evinde Ele Geçen Mermilerin Miktar İtibariyle Mutad Sayıda Olmaması )
MUTAD SAYIDA OLMAYAN MERMİ BULUNMASI ( Vehamet Ölçü ve Derecesinde de Olmaması )
DURUŞMADAKİ HAL VE TAVIRLAR ( Sorgusu Talimatla Yapılan Sanığın Hiçbir Duruşmada Hazır Olmamasına Rağmen Duruşmadaki Hal ve Hareketleri Denilerek Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
Y8.CD3.10.1996E. 1996/9841 K. 1996/11990"HIRSIZLIK SUÇUNA KONU SİLAHLARI TESLİM ALMAK ( Sanığa Borçlu Olan Kişinin Borcuna Karşılık Silahları Verdiği/Ruhsatsız Bulundurulan Silahların 6136 S.K.'ya Aykırılık Oluşturduğu - Ayrıca Cürüm Eşyası Almaktan Hüküm Kurulamayacağı )
ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Borçlu Olan Kişinin Borcuna Karşılık Silahları Verdiği/Sanığın Silahları Ruhsatsız Olarak Bulundurduğu - Fikri İçtima Nedeniyle Ayrıca Cürüm Eşyası Almaktan Hüküm Kurulmaması Gereği )
CÜRÜM EŞYASI ALMAK ( Sanığa Borçlu Olan Kişinin Borcuna Karşılık Silahları Verdiği/Ruhasatsız Bulundurulan Silahların 6136 S.K.'ya Aykırılık Oluşturduğu - Ayrıca Cürüm Eşyası Almaktan Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
FİKRİ İÇTİMA ( Sanığa Borçlu Olan Kişinin Borcuna Karşılık Silahları Verdiği/Ruhsatsız Bulundurulan Silahların 6136 S.K.'ya Aykırılık Oluşturduğu - Ayrıca Cürüm Eşyası Almaktan Hüküm Kurulamayacağı )"
Y8.CD18.10.1996E. 1996/11624 K. 1996/12797"BASIN YOLU İLE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Yazısında Türkiyede Devletin Irkçı Politika İzlediğini Söylemesi )
DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Sanığın Basın Yoluyla Halkı Irk Din Dil Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmesi )
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MÜCADELEYİ SAVAŞ OLARAK BELİRTME ( Sanığın Basın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmesi )"
Y8.CD24.10.1996E. 1996/11656 K. 1996/13125"TAKLİT EDİLMİŞ ALTINI TEDAVÜLE KOYMAK ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SAHTE PARA VE ALTIN BASMA ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
SANIĞIN KUYUMCU OLMASI ( Altın Alım Satımında Özen Göstermesi Faturalı ve Belgeli Alım Satım Yapmasının Gerekmesi )"
Y8.CD31.10.1996E. 1996/12263 K. 1996/13369"ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNUNA MUHALEFET ( Babadan Kalma Silahı Hiçbir İhbar Olmadan Bizzat Resmi Mercilere Teslimi İle Oluşan Eylem - Manevi Unsur Olan Kastın Geniş Yorumla Tartışılıp Değerlendirilmesi Gereği/Vatandaşlık Görevi/Kamu Vicdanı )
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK ( Babadan Kalma Silahı Hiçbir İhbar Olmadan Bizzat Resmi Mercilere Teslim - Yasaya Saygılı Olma İrade ve Hareketinde İllegal Biçimsellik Saptamanın Vatandaşlık Görevi Yaptığı İnancında Huzur Arayan Kişiye Hak ve Adalet Kavramlarıyla Bağdaşmayan Yasal Bir Darbe Olacağı )
SUÇUN MANEVİ UNSURU ( Ruhsatsız Silahı Bizzat Teslim Etmek - Kasıt Geniş Yorumla Tartışılıp Değerlendirilmeden Bir Ceza Yaptırımında Hukukun Dışına Çıkılacağı Gibi Kamu Vicdanında da Olumlu Bir Yansıma Yaratamayacağı )
VATANDAŞLIK GÖREVİ ( Babadan Kalma Silahı Hiçbir İhbar Olmadan Bizzat Resmi Mercilere Teslim - Suçun Manevi Unsuru Geniş Yorumla Tartışılıp Değerlendirilmeden Ceza Yaptırımının Kamu Vicdanında da Olumlu Bir Yansıma Yaratamayacağı )
KAMU VİCDANI ( Babadan Kalma Silahı Hiçbir İhbar Olmadan Bizzat Resmi Mercilere Teslim - Suçun Manevi Unsuru Geniş Yorumla Tartışılıp Değerlendirilmeden Ceza Yaptırımının Kamu Vicdanında da Olumlu Bir Yansıma Yaratamayacağı/Vatandaşlık Görevi )"
Y8.CD31.10.1996E. 1996/12266 K. 1996/13367"SİLAH RUHSATI ( Süre Bitiminde Yenisi Verilinceye Kadar Geçerliliğini Koruyacağı )
SÜRESİ BİTEN SİLAH RUHSATI ( Yenisi Verilinceye Kadar Geçerliliğini Koruyacağı )"
Y8.CD4.11.1996E. 1996/12516 K. 1996/13604"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bu Suçla Beraber Uyuşturucu Kullanmaya İlişkin Davaların Birlikte Görülememesi )
UYUŞTURUCU KULLANMAK ( Bu Suçla Beraber 6136 Sayılı Yasaya Aykırılıkla İlgili Davaların Birlikte Görülememesi )"
Y8.CD6.11.1996E. 1996/13208 K. 1996/13742"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Takip Kesinleşmeden Suçun Oluşmaması )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN BORÇ ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Geçerli Olmaması )
GEÇERSİZ TEBLİGAT ( Takibin Kesinleşmemesi Nedeniyle Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmadığının Kabulü )"
Y8.CD7.11.1996E. 1996/12246 K. 1996/13906"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle Değerinin Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Tecavüze Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle Değerinin Belirlenmesi )"
Y8.CD7.11.1996E. 1996/12527 K. 1996/13939"CARİ NAFAKA ( Birikmiş Nafaka Yanında İstenmesi )
EKSİK SORUŞTURMA ( Cari Nafaka Bulunup Bulunmadığının Saptanmaması )"
Y8.CD11.11.1996E. 1996/13001 K. 1996/14022"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
TEKERRÜR ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmaması )
TABANCA TAŞIMAK SUÇU ( Bu Suçun Tekerrüre Esas Alınamaması )"
Y8.CD11.11.1996E. 1996/13057 K. 1996/14055"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanıkta Suç Kastı Olmadığından Beraatine Karar Verilmesi )
SUÇ KASTI ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunu İşleme Kastı Olmayan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi )"
Y8.CD11.11.1996E. 1996/13441 K. 1996/14124"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçun Silahla Müessir Fiil Suçunun Kanıtı Olması Nedeniyle Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
SİLAHLA MÜESSİR FİİL ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçuna İlişkin Davanın Yaralama Suçunun Kanıtı Olması Nedeniyle Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
BİRLİKTE GÖRÜLMESİ GEREKEN DAVALAR ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçuna İlişkin Davanın Yaralama Suçunun Kanıtı Olması Nedeniyle Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD11.11.1996E. 1996/13508 K. 1996/14017"NAFAKA BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( İlam Niteliği Olmayan Ara Karara Dayanması )
ARA KARAR ( Nafaka Alacağının İlama Dayanmaması )"
Y8.CD15.11.1996E. 1996/11057 K. 1996/14443"CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( Sanıkların İçlerinden Birinin Liderliğinde Cebir ve Şiddet İle Çek Senet Tahsili Yapmaları )
SUÇ İŞLEMEK İÇİN TOPLULUK OLUŞTURMAK ( Sanıkların İçlerinden Birinin Liderliğinde Cebir ve Şİddet İle Çek Senet Tahsili Yapmaları )
MADDİ ÇIKAR SAĞLAMAK KASTIYLA HÜRRİYETİ TAHDİT ( Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Suçunda Sanıkların Hürriyeti Tahdit Nedeniyle Cezalandırılmaları )"
Y8.CD18.11.1996E. 1996/13523 K. 1996/14447"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Sanığın Verdiği Dilekçede Geçimini Ne Şekilde Sağladığının Belirtilmemesi )
MAL BEYANI DİLEKÇESİNDE GEÇİMİN NE ŞEKİLDE SAĞLANDIĞININ BELİRTİLMEMESİ ( Sanığın Dilekçesinin Uygun Bir Mal Beyanı Dilekçesi Olarak Kabul Edilememesi )"
Y8.CD25.11.1996E. 1996/13750 K. 1996/14890"ZORUNLU MÜDAFİİ ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanığa Tayin Edilen Müdafiinin Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Tayin Edilen Zorunlu Müdafiinin Yokluğunda Davanın Sonuçlandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Silahın Ölen Eşten Kalması )"
Y8.CD28.11.1996E. 1996/12693 K. 1996/15275"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Oğullarına Ait Yere Men Kararına Rağmen 2. Kez Girmesi )
TAŞINMAZA İKİNCİ KEZ GİRMEK ( Oğullarına Ait Yere Men Kararına Rağmen - Takdiri İndirim Olabileceği )
MEN KARARINA RAĞMEN TAŞINMAZA İKİNCİ KEZ GİRMEK ( Oğullarına Ait Yere - Takdiri İndirim Olabileceği )"
Y8.CD28.11.1996E. 1996/13437 K. 1996/15203"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
MEN KARARINA KONU BİRDEN FAZLA YERE ELATMA ( İdarenin Aynı Men Kararı - TCK.m.80'in Uygulanamayacağı )
CEZANIN ARTIRILAMAYACAĞI ( İdarenin Aynı Men Kararına Konu Birden Fazla Yere Elatma )"
Y8.CD2.12.1996E. 1996/14178 K. 1996/15287"3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İnfaz Tutanağında Sanığın İmzasının Bulunmaması )
İNFAZ TUTANAĞI ( Sanığa İnfaz Tarih ve Saatinin Usulen Bildirilip Bildirilmediğinin Belirlenmesi )"
Y8.CD2.12.1996E. 1996/14188 K. 1996/15292"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kayınbiraderine Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahı Emaneten Sabahtan Akşama Kadar Evinde Bulunduran Sanığın Suç Kastından Bahsedilememesi )
KASIT ( Kayınbiraderine Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahı Emaneten Sabahtan Akşama Kadar Evinde Bulunduran Sanığın Suç Kastından Bahsedilememesi )"
Y8.CD2.12.1996E. 1996/14454 K. 1996/15377"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığa Sorgusu Sırasında Yasal Haklarının Hatırlatılmamasının Savunma Hakkının Kısıtlanmasına Yol Açması )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Sanığa Sorgusu Sırasında Yasal Haklarının Hatırlatılmaması )"
Y8.CD3.12.1996E. 1996/14513 K. 1996/15404"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Sanığa Verilen Cezadan İndirim Yapılması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Verilen Cezadan İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Suç Tarihinde Onsekiz Yaşından Küçük Sanığa Verilen Cezadan İndirim Yapılması )"
Y8.CD3.12.1996E. 1996/14847 K. 1996/15405"MAL BEYANINDA BULUNUNCAYA KADAR HAPİSLE TAZYİK ( Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Gerekmesi )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR ( Mal Beyanında Bulununcaya Kadar Hapisle Tazyikle İlgili Şikayet Dilekçesine Karşı Evrak Üzerinden Karar Verilmesi )"
Y8.CD5.12.1996E. 1996/13323 K. 1996/15619"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Meraya Tecavüz Suçunun Unsurlarının Oluşmasına Rağmen Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
MER'AYA TECAVÜZ ( Suçun Unsurları Sabit Olmasına Rağmen Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD5.12.1996E. 1996/14262 K. 1996/15698"KASTEN KORULUK YAKMAK ( Sanıkların İyi Halli Davranışları Nedeniyle Cezalarından İndirim Yapılmasına Rağmen Cezalarının Ertelenmemesinin Hatalı Olması )
CEZADA İNDİRİM ( Sanıkların Mahkemedeki İyi Davranışları Nedeniyle )
ERTELEME ( Sanıkların İyi Halli Davranışları Nedeniyle Cezalarından İndirim Yapılmasına Rağmen Cezalarının Ertelenmemesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD9.12.1996E. 1996/14913 K. 1996/15707"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Borçlu Sanık Vekilinin Mal Beyanı Dilekçesi Vermesi )
VEKİLİN VERDİĞİ MAL BEYANI DİLEKÇESİ ( Yasal Unsurları Taşıması Durumunda Geçerli Sayılması )"
Y8.CD9.12.1996E. 1996/15095 K. 1996/15747"İCRAEN TESLİM OLUNAN YERE TECAVÜZ ( Yasal Unsurları Oluşmayan Suçtan Dolayı Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
Y8.CD9.12.1996E. 1996/15484 K. 1996/15756"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bireysel Nitelikte Silah Ticareti Yapmak )
SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetin Olması )"
Y8.CD11.12.1996E. 1996/14140 K. 1996/15931"SUÇU İKRAR İÇİN İŞKENCE İLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Soruşturmanın Genişletilmesi-Tevsii Tahkikat )
SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Suçunu İkrar İçin İşkence ile Ölüme Neden Olmak )"
Y8.CD12.12.1996E. 1996/14655 K. 1996/16000"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temel Ceza Tayini )
TEMEL CEZA TAYİNİ ( Yasal ve Takdiri Teşdit ve Tahfif Maddelerinin Uygulanması )"
Y8.CD12.12.1996E. 1996/14872 K. 1996/13132"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Gönderilen İcra Emrinde Çocuğun Teslim Alınacağı Tarih ve Saatin Belirtilmemiş Olması )
İCRA EMRİ ( Çocuk Teslimine Dair Gönderilen İcra Emrinde Çocuğun Teslim Alınacağı Tarih ve Saatin Belirtilmemiş Olması )"
Y8.CD12.12.1996E. 1996/14952 K. 1996/15999"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Sanığın Yasal Süre İçerisinde Mal Beyanı Dilekçesi Vermesi )"
Y8.CD16.12.1996E. 1996/15166 K. 1996/16309"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Cezanın Yanlış Yazılmasının Yerinde Giderilebilir Maddi Hata Olması )
SALDIRGAN SARHOŞLUK SUÇU ( Üç Yıllık Nihai Zamanaşımına Tabi Olması )
ZAMANAŞIMI ( Saldırgan Sarhoşluk Suçunun Üç Yıllık Nihai Zamanaşımına Tabi Olması )"
Y8.CD18.12.1996E. 1996/14138 K. 1996/16460"TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Gönüllü Köy Korucusu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Mağdurun Tüfekle Kendi Kendisini Yaralamaktan İbaret Olan Sanığın Eyleminden Silah Sahibi Olan Babasının Sorumlu Tutulamaması )
GÖNÜLLÜ KÖY KORUCUSU ( Sanığın Koruyucu Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD18.12.1996E. 1996/15420 K. 1996/16407"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Birden Fazla Suçtan Sabıkasının Olması )
SARHOŞLUK ( Sanığın Birden Fazla Suçtan Sabıkasının Olmasına Rağmen Tekerrüre Esas Alınamaması )
TEKERRÜR ( Sanığın Birden Fazla Suçtan Sabıkasının Olmasına Rağmen Tekerrüre Esas Alınamaması )"
Y8.CD19.12.1996E. 1996/15640 K. 1996/16879"GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Sanığın Mal Beyanı Dilekçesinin Kanunda Belirtilen Şartlara Uymaması )
MAL BEYANINI GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRME ( Sanığın Mal Beyanı Dilekçesinin Kanunda Belirtilen Şartlara Uymaması )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/13753 K. 1996/16772"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Babasına Ait Tabancayı Habersiz Alıp Kendini Kazaen Yaralaması Sonrası Yakalanan Sanığın Ruhsatsız Silah Suçunu İşlediğinin Kabul Edilememesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Babasına Ait Tabancayı Habersiz Alıp Kendini Kazaen Yaralaması Sonrası Yakalanan Sanığın Ruhsatsız Silah Suçunu İşlediğinin Kabul Edilememesi )
ERTELEME ( 2253 Sayılı Yasa Gereği Koşullu Erteleme Yerine 647 Sayılı Yasaya Göre Ertelemeye Karar Verilememesi )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/14820 K. 1996/16862"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İl Kriminal Polis Laboratuvarı Tarafından Verilen Raporda Tebliğnamedeki Soruşturmanın Genişletilmesine Yönelik Düşünceye İştirak Edilmemiş Olması )
KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI ( Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Seviyesinde Bölge Laboratuvarı Olması )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/14823 K. 1996/16869"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sayı Olarak Az Nitelikte Mermi Bulundurma Eylemi )
MERMİ BULUNDURMA ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/15159 K. 1996/16864"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yakalanan Mermilerin Sayısı )
MERMİLERİN SAYISI ( Yakalanan Mermilerin Sayısı İtibariyle Suç Kapsamında Olması )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/15471 K. 1996/16868"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Cezada İndirim Yapılırken Eksik Para Cezası Tayini Aykırılığının Düzeltilerek Onanabilmesi )
EKSİK PARA CEZASI ( Yeniden Yargılamayı Gerektirmemesi )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/15732 K. 1996/16763"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
KAVGADA SİLAH BOŞALTMAK ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN TANIK ( Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Onbeş Yaşından Küçük Olan Tanığın Yeminsiz Dinlenmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/15764 K. 1996/16739"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kriminal Laboratuvarının Oluşa Uygun Raporları İle Hüküm Kurulmasına Yasaya Aykırılık Olmaması )
KRİMİNAL LABORATUVARI SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURMA ( Oluşa ve Daire Görüşüne Uygun Raporlar İle Hüküm Kurulmasında Yasaya Aykırılık Olmaması )
TEHDİT ( Haksız Olarak Alınan Malını Geri Almak İçin Yapılan Tehditin İhkakı Hak Oluşturması )
İHKAKI HAK ( Haksız Olarak Alınan Malını Geri Almak İçin Yapılan Tehditin İhkakı Hak Oluşturması )"
Y8.CD23.12.1996E. 1996/15767 K. 1996/16746"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmayan 3831 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
TEKERRÜR ( Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olmayan 3831 Sayılı Yasa Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD25.12.1996E. 1996/14850 K. 1996/16981"MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
ZAMANAŞIMI ( Hüküm Gününden İnceleme Gününe Kadar Altı Aylik Asli Zamanaşımının Dolması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )"
Y8.CD26.12.1996E. 1996/14620 K. 1996/17062"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefetten Tecilli Cezası Bulunan Sanık )
213 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN TECİLLİ CEZASI OLAN SANIK ( Erteli Cezanın Aynen İnfazının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
TECİL EDİLMİŞ CEZASI OLAN SANIĞIN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFETİ ( Erteli Cezanın Aynen İnfazının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )"
Y8.CD26.12.1996E. 1996/14805 K. 1996/17047"3091 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İlk Men Kararına Konu Taşınmazın İkinci Men Kararına Konu Taşınmazla Aynı Olması Halinde Suçun Oluşması )
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İlk Men Kararına Konu Taşınmazın İkinci Men Kararına Konu Taşınmazla Aynı Olması Halinde Suçun Oluşması )"
Y8.CD15.1.1997E. 1996/17038 K. 1997/13"MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU ( Sanığın Nüfus Kaydının ve Cezai Ehliyetinin Araştırılmaması )
CEZAİ EHLİYET ( Belirlenmemesi Hükme Etkili Usul Hatası Olmayışı )
SANIĞIN NÜFUS KAYDININ ARAŞTIRILMAMASI ( Hükme Etkili Olmaması )"
Y8.CD27.1.1997E. 1996/16230 K. 1997/432"298 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Belediye Başkanının Seçim İşlerinde Kullanılmak Üzere İlçe Seçim Kurulunca İstenilen Aracı Vermemesi )
SEÇİM KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Belediye Başkanının Seçim İşlerinde Kullanılmak Üzere İlçe Seçim Kurulunca İstenilen Aracı Vermemesi )
BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİM SUÇU İŞLEMESİ ( Seçim İşlerinde Kullanılmak Üzere İlçe Seçim Kurulunca İstenilen Aracı Vermemesi )"
Y8.CD27.1.1997E. 1997/815 K. 1997/472"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Para Cezasına Çevrilmesi )"
Y8.CD27.1.1997E. 1997/816 K. 1997/471"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
CEZADA İNDİRİM ( Onsekiz Yaşından Küçük Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamasının Yasaya Aykırı Olması )"
Y8.CD30.1.1997E. 1996/15673 K. 1997/833"HALKI SUÇ İŞLEMEYE AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmaması )
TAHRİK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )
3713 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tahrikin Umumun Emniyeti İçin Tehlikeli Olabilecek Şekilde Yapılmadığından Sanıklar Hakkında Türk Ceza Kanunun 312. Maddesinin Uygulama Yerinin Olmaması )"
Y8.CD3.2.1997E. 1997/1238 K. 1997/965"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Diğer Sanıklara Silah Temin Etmesi )
SİLAH TEMİN ETMEK ( Sanığın Bu Eyleminin Ateşli Silahlar Hakkında Kanuna Aykırı Olması )"
Y8.CD14.2.1997E. 1997/1174 K. 1997/1609"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşınıp Ateş Edildiği Belirlenen Silahla İlgili Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması Eksikliğinin Bozma Nedeni Sayılamaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınıp Ateş Edildiği Belirlenen Silahla İlgili Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması Eksikliğinin Bozma Nedeni Sayılamaması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞINIP BUNUNLA ATEŞ EDİLMESİ ( Taşınıp Ateş Edildiği Belirlenen Silahla İlgili Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaması Eksikliğinin Bozma Nedeni Sayılamaması )"
Y8.CD14.2.1997E. 1997/206 K. 1997/1502"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olamaması )
TEKERRÜR ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olamaması )
HAZIRLIKTA KOLLUKÇA DÜZENLENEN RAPOR ( Hukuken Geçerli Rapor Niteliğinde Olmaması )
SİLAHIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Yeminli ve Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD14.2.1997E. 1997/796 K. 1997/1560"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Suçun Ödenmeyen Veya Geç Ödenen İlk Taksit Gününde Oluşması )
SUÇUN OLUŞ ZAMANI ( Taahhüdü İhlal Suçunun Ödenmeyen Veya Geç Ödenen İlk Taksit Gününde Oluşması )"
Y8.CD20.2.1997E. 1997/153 K. 1997/1975"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Sağlam ve Kullanılmaya Elverişli Olup Olmadığının Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Suça Konu Silahın 6136 Sayılı Yasa Kapsamında Sağlam ve Kullanılmaya Elverişli Olup Olmadığının Uzman Bilirkişiye Tespit Ettirilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR NEDENİYLE YAPILACAK CEZA ARTIRIMI ( Önceki Suç İçin Hükmolunan Cezadan Fazla Olamaması )"
Y8.CD20.2.1997E. 1997/502 K. 1997/2056"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma İlamının Kesinleşmesi İle Sona Erer )
İCRA KANUNUNA GÖRE MAHKUMİYET ( Tedbir Nafakası )"
Y8.CD24.2.1997E. 1997/212 K. 1997/2118"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ruhsatlı Silahını Dernekte Taşıması )
RUHSATLI SİLAHIN DERNEKTE TAŞINMASI ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunun Oluşması )
MÜSADERE ( Ruhsatlı Silahını Bilerek Başkasına Veren ve Bu Şahısça Suçta Kullanılan Şahsa Ait Silahın Müsaderesine Karar Verilmesi )"
Y8.CD27.2.1997E. 1997/1509 K. 1997/2503"ZORALIM ( Suça Konu Silahın Meşru Olması - Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilmesi )
SİLAHIN MEŞRU OLMASI ( Ceza Tertibine Yer Olmadığına Karar Verilmesi- Zoralıma Karar Verilemeyeceği )
CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ ( Suça Konu Silahın Meşru Olması - Zoralıma Karar Verilemeyeceği )"
Y8.CD3.3.1997E. 1996/16157 K. 1997/2663"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Sanıkta Yakalandığı Yerle İlgili Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAH ( Silahın Sanıkta Yakalandığı Yerle İlgili Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )
TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bulundurma Ruhsatlı Silahın Sanıkta Yakalandığı Yerle İlgili Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamaması )"
Y8.CD3.3.1997E. 1997/1642 K. 1997/2837"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığa Hükmedilen Hapis Cezası Bir Yılı Geçtiğinden Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmemesinin Gerekmesi )
BİR YILI GEÇEN HAPİS CEZASI ( Cezanın Para Cezasına Çevrilmemesi )"
Y8.CD3.3.1997E. 1997/2053 K. 1997/2573"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Hangi Taksitin Ödendiğinin Belli Olmaması )"
Y8.CD3.3.1997E. 1997/990 K. 1997/2711"MÜTECAVÜZ SARHOŞLUK ( Suçta Umumiyet Unsurunun Gerçekleşmiş Olması )
UMUMİYET UNSURU ( Sanığın Karısını Otomobilden Zorla İndirmesi Çevredekilerin Müdahalesi İle Kadını Kurtarmalarının Umumiyet Unsurunun Oluştuğuna Delil Olması )"
Y8.CD5.3.1997E. 1997/1069 K. 1997/2782"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi Durumunda Bir Yılın 365 Gün Olarak Değerlendirilmesi )
CEZANIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Sanığın Ahlaki Temayülüne Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
AHLAKİ TEMAYÜL ( Mahkemece Sanığın Ahlaki Temayülüne Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD5.3.1997E. 1997/1079 K. 1997/2821"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Konusu Tabancanın Atışa Elverişli Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesine Tabi Olması )
BİLİRKİŞİ ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunda Suç Konusu Tabancanın Atışa Elverişli Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesine Tabi Olması )"
Y8.CD5.3.1997E. 1997/1152 K. 1997/2737"6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Silah Ruhsatı Başvurusunda Bulunulmasının Suç Kastı Olmadığını Göstermesi )
SUÇ KASTI ( Sanığın Silah Ruhsatı Almak İçin Başvuruda Bulunmasının 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunda Kastının Olmadığını Göstermesi )"
Y8.CD5.3.1997E. 1997/1311 K. 1997/2784"TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU ( Takip Kesinleşmeden Yapılan Taahhüdün Hukuken Geçerliliğinin Olmaması )
TAKİP KESİNLEŞMEDEN YAPILAN ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Taahhüdün Hukuken Geçerliliğinin Olmaması )"
Y8.CD5.3.1997E. 1997/989 K. 1997/2741"YALAN TANIKLIK YAPMAK ( Sanığın Kendisinin de Mağdure İle İlişkisinin Olduğunu Söylemekten İbaret Anlatımının Diğer Sanık Hakkında Açılan Davayı Olumlu Ya Da Olumsuz Etkilememesi )
ETKİSİ OLMAYAN YALAN BEYANDA BULUNAN TANIK ( Tanığın Yalan Tanıklık Yapmaktan Hakkında Mahkumiyet Verilmesinin Hatalı Olması )"
Y8.CD6.3.1997E. 1997/842 K. 1997/2939"KAZI KAZAN BİLETİNDE TAHRİFAT YAPMAK ( Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması Şartı )
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Suçun Oluşması İçin O Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurmasının Gerekmesi )"
Y8.CD10.3.1997E. 1997/437 K. 1997/3166"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMAK ( Sanığın Yokluğunda Verilen Kararın Sanığa Tebliği Sırasında Sanığın Adresinde Bulunmama Sebebinin Tebliğ Tutanağına Yazılmasının Gerekmesi )
SANIĞIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ ( Kararın Sanığa Tebliği Sırasında Sanığın Adresinde Bulunmama Sebebinin Tebliğ Tutanağına Yazılmasının Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI ( Mal Bildiriminde Bulunmamak Suçunun Altı Aylık Zamanaşımına Tabi Olması )"
Y8.CD12.3.1997E. 1997/1385 K. 1997/3325"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Ayrıca Silahlı Çete Suçundan da Yargılanması )
SİLAHLI ÇETE SUÇUNDAN YARGILANAN SANIĞIN 6136 SAYILI YASAYA MUHALEFET ETMESİ ( Sanığın Çete Dosyası da İncelenerek Silahın Bu Suçun Unsuru Olup Olmadığının Araştırılması )"
Y8.CD12.3.1997E. 1997/358 K. 1997/3213"TEŞEKKÜL HALİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Patlatılmak İstenen Patlayıcının Sanıklardan Birinin Elinde Patlaması )
MESKUN MAHALDE PATLAYICI PATLATMAK ( Patlayanın İradi Olmaması Nedeniyle Patlatmaktan Söz Edilememesi )"
Y8.CD13.3.1997E. 1997/287 K. 1997/3555"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Temel Cezadan Suça Konu Yerin Değeri Nedeniyle Yapılan İndirim Maddesinin Gösterilmesinin Gerekmesi )
TEMEL CEZADA YAPILAN İNDİRİM ( Temel Cezadan Suça Konu Yerin Değeri Nedeniyle Yapılan İndirim Maddesinin Gösterilmesinin Gerekmesi )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Aynı Cinsten Olmayan Ertelenmiş Hapis Cezasının İnfazına Karar Verilememesi )"
Y8.CD13.3.1997E. 1997/3063 K. 1997/3408"DURUŞMA DAVETİYESİ ( Açıklamanın Okunaklı Olmaması )
DURUŞMANIN SANIĞIN YOKLUĞUNDA YAPILMASI ( Mal Beyanında Bulunmamak )"
Y8.CD17.3.1997E. 1996/16164 K. 1997/3693"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylemin Suçun İşlenmesinden Sonra Faile Yardım Suçunu Oluşturması )
SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİLE YARDIM ( Başkasına Ait Tabancayı Saklamaktan İbaret Olan Eylem )"
Y8.CD19.3.1997E. 1997/1372 K. 1997/3876"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )
DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )
ZORUNLU MÜDAFİİ TAYİNİ ( Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD19.3.1997E. 1997/3150 K. 1997/3858"MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA SUÇU ( Hükümden Sonra Dosyaya Giren Sabıkasızlık Kaydının Verilen Hükme Etkisinin Olmaması )
SABIKASIZLIK KAYDI ( Hükümden Sonra Dosyaya Giren Sabıkasızlık Kaydının Verilen Hükme Etkisinin Olmaması )"
Y8.CD24.3.1997E. 1997/2922 K. 1997/4181"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Haklarında Dava Olmayan Sanıkların da Silahla İlgili Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilememesi )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Haklarında 6136 Yasaya Aykırılıktan Dava Olmayan Sanıkların da Silahla İlgili Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilememesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Haklarında 6136 Yasaya Aykırılıktan Dava Olmayan Sanıkların da Silahla İlgili Yargılama Giderlerinden Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilememesi )"
Y8.CD26.3.1997E. 1997/2864 K. 1997/4369"6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Yurtduşından Yurda Sokulan Kılıçlar-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
YURT DIŞINDAN GETİRTİLEN KILIÇLAR ( Silahların Mülki Makamlara Teslim Edilmesi-Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Yurtdışından Getirilmiş Kılıçların Mülki Makamlara Teslim Edilmiş Olması )"
Y8.CD31.3.1997E. 1997/2324 K. 1997/4756"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kocasına Ait İki Tabancayı Kısa Süre Çantasında Taşıyan Sanıkta Taşıma Kastının Olmaması )
SİLAH TAŞIMA ( Kocasına Ait İki Tabancayı Kısa Süre Çantasında Taşıyan Sanıkta Taşıma Kastının Olmaması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Kocasına Ait İki Tabancayı Kısa Süre Çantasında Taşıyan Sanıkta Ruhsatsız Silah Taşıma Kastının Olmaması )"
Y8.CD31.3.1997E. 1997/887 K. 1997/4780"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Önceki İlamın Kardeşine İlişkin Olduğunu İddia Eden Sanığın Nüfus Aile Kayıt Tablosu Getirtilerek Bu İddianın Araştırılması )
NÜFUS AİLE KAYIT TABLOSU ( Önceki İlamın Kardeşine İlişkin Olduğunu İddia Eden Sanığın Nüfus Aile Kayıt Tablosu Getirtilerek Bu İddianın Araştırılması )
GEREKÇELİ KARAR İLE KISA KARAR ( Ceza Miktarında Bu İki Karar Arasında Çelişki Olmamasının Gerekmesi )"
Y8.CD2.4.1997E. 1997/1587 K. 1997/4821"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kişisel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Yurt Dışından Alınan Silahın Ülkeye Sokulması )
YURDA SİLAH SOKMA ( Kişisel İhtiyacını Karşılamak Amacıyla )
KİŞİSEL İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA YURT DIŞINDAN ALDIĞI SİLAHI ÜLKEYE SOKAN SANIK ( Ruhsatsız Silah Taşıma Suçunun Oluşması )"
Y8.CD7.4.1997E. 1997/4268 K. 1997/5230"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Silahla İlgili Olarak Taşıma Ruhsatı Almaksızın Noter Devir Belgesine Dayalı Olarak Devraldığı Silahı Taşıması )
TAŞIMA RUHSATI OLMAKSIZIN SİLAH TAŞINMASI ( Noter Belgesine Dayalı Olarak Alınan Silahın Taşınmasının Suç Olması )"
Y8.CD10.4.1997E. 1997/1419 K. 1997/5645"CEZADAN TAKDİREN YAPILAN İNDİRİM ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yaralama
6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK ( Cezadan Takdiren Yapılan İndirim - Yaralama"
Y8.CD10.4.1997E. 1997/4913 K. 1997/5591"TAPULU TAŞINMAZDAN YARARLANMAYI ENGELLEMEK ( Tehdit Yoluyla Manevi Cebir Göstererek )
TEHDİT ( Tapulu Taşınmazdan Yararlanmayı Engellemek )
MANEVİ CEBİR ( Tapulu Taşınmazdan Yararlanmayı Engellemek )"
Y8.CD28.4.1997E. 1997/5946 K. 1997/6247"TAAHHÜDÜ İHLAL ( Alacağın Şikayetten Sonra Karardan Önce Temlik Edilmesi )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Buna Rağmen Temlik Edenin Taahhüdü İhlal Dolayısıyla Şikayette Bulunması )
HUKUKİ YARAR ( Tahhüdü İhlalde Şikayet Yoluna Gidebilmek İçin )"
Y8.CD29.4.1997E. 1997/2634 K. 1997/6286"SİLAHLA ŞARTLI TEHDİT ( Sanıkların Yoldan Geçen Arabayı Silahla Korkutarak Durdurup Gitmek İstedikleri Yere Götürmesini Sağlama )
TEHDİT ( Sanıkların Yoldan Geçen Arabayı Silahla Korkutarak Durdurup Gitmek İstedikleri Yere Götürmesini Sağlama )
YOLDAN GEÇEN ARABAYI SİLAH ZORUYLA DURDURMA ( Sanıkların Müştekinin Şakağına Silah Dayaması Sonucu Onları Gitmek İstedikleri Yere Götürmesi )"
Y8.CD2.5.1997E. 1997/2967 K. 1997/6614"TEŞEKKÜL OLUŞTURACAK ŞEKİLDE SİLAH TİCARETİ YAPMAK ( Teşekkül İçin Sadece Anlaşma ve İrade İttifakının Yeterli Olmaması )
ORGANİZE SUÇ AMACIYLA ÖRGÜTLENME ( Sanıkların Eylemlerinin Tamamının Değerlendirmesinden Sanıkların Teşekkül Oluşturarak Silah Ticareti Yapmak Suçunu İşlemediklerinin Anlaşılması )
SİLAH TİCARETİ ( Sanıkların Eylemlerinin Topluluk Oluşturarak Silah Ticareti Yapmak Olması )"
Y8.CD5.5.1997E. 1997/3198 K. 1997/6718"BASIN YOLUYLA DEVLET ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA VERİLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Para Cezasına Çevrilmesi )
PARA CEZASINA ÇEVİRME ( Yazı İşleri Müdürü Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi )"
Y8.CD5.5.1997E. 1997/3924 K. 1997/6753"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Kullandığı Kelebek Çakının Kanunda Belirtilen Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
KRİMİNAL İNCELEME ( Sanığın Kullandığı Kelebek Çakının Kanunda Belirtilen Silahlardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD5.5.1997E. 1997/5505 K. 1997/6756"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temyiz Edilemezlik Sınırında Olan Doğrudan Para Cezasına İlişkin Temyiz Talebinin Reddi )
TEMYİZ EDİLEMEZLİK SINIRINDA OLAN DOĞRUDAN PARA CEZASI ( Temyiz Talebinin Reddi )
HAKARET SUÇU ( Şikayete Tabi Olması )"
Y8.CD7.5.1997E. 1997/3447 K. 1997/6774"TEŞEKKÜL HALİNDE SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Topluluk Seviye ve Derecesinde Nitelendirilebilecek Mermi Satışının Teşekkül Halinde Mermi Kaçakçılığı Vasfında Değerlendirilmesinin Hatalı Olması )
SİLAH KAÇAKÇILIĞI ( Topluluk Seviye ve Derecesinde Nitelendirilebilecek Mermi Satışının Teşekkül Halinde Mermi Kaçakçılığı Vasfında Değerlendirilmesinin Hatalı Olması )
HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ İKRAR ( Sanığın Sonradan Yalanladığı Bu İkrara Dayanarak Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
BALİSTİK İNCELEME ( Ele Geçen Mermilerin Atışa Elverişli Olduğu Kanısını Verecek Miktarda Uygulamalı Balistik İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD12.5.1997E. 1997/4275 K. 1997/7222"6136 SAYILI KANUN'A MUHALEFET ( Sanığın Silahın Babadan Kalma Antika Bir Silah Olduğuna Dair Savunması - Kriminal Polis Labarutarından Görüş Alınacağı )
ANTİKA SİLAH ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet - Sanığın Silahın Babadan Kalma Antika Bir Silah Olduğuna Dair Savunması/Kriminal Polis Labarutarından Görüş Alınacağı )"
Y8.CD12.5.1997E. 1997/6603 K. 1997/7191"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Kelebek Bıçağı Olduğu Anlaşılan Suça Konu Aletin Kanunda Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )
KELEBEK BIÇAK ( Kelebek Bıçağı Olduğu Anlaşılan Suça Konu Aletin Kanunda Belirtilen Bıçaklardan Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
Y8.CD22.5.1997E. 1997/5106 K. 1997/8048"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Bıçağın Kanunda Sayılanlardan Olup Olmadığının Kesin Olarak Saptanması İçin Adli Tıptan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
GÖREVLİ MEMURA ETKİLİ EYLEM ( Karşılıklı Bıçağın Alınmasına Çalışılırken Polis Memurunun Elinin Kesilmesine Neden Olma Olayı )"
Y8.CD29.5.1997E. 1997/7326 K. 1997/8555"ÖDEME MİKTARININ BELİRTİLMEDİĞİ TAAHHÜT
TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödeme Miktarının Belirtilmediği )"
Y8.CD4.6.1997E. 1997/6597 K. 1997/8786"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığa Suç Tarihinden Önce Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )
SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Sanığa Suç Tarihinden Önce Ruhsatını Yeniletmesi İçin Tebligat Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması )"
Y8.CD9.6.1997E. 1997/7829 K. 1997/9169"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Katılmasının Zorunlu Olmadığı Oturuma Katılmayan Sanığın Bu Nedenle Teminatının Hazineye İrat Kaydına Karar Verilememesi )
KATILMASININ ZORUNLU OLMADIĞI OTURUMA KATILMAYAN SANIK ( Sanığın Bu Nedenle Teminatının Hazineye İrat Kaydına Karar Verilememesi )
TEMİNATIN HAZİNEYE İRAD KAYDI ( Katılmasının Zorunlu Olmadığı Oturuma Katılmayan Sanığın Bu Nedenle Teminatının Hazineye İrat Kaydına Karar Verilememesi )"
Y8.CD10.6.1997E. 1997/5576 K. 1997/9238"KASTEN EV YAKMAK SUÇU ( Kandilli Rasathanesinden Bilgi Alınarak İspat Durumunun Belirlenmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Kasten Ev Yakmak Suçunda Kandilli Rasathanesinden Bilgi Alınarak İspat Durumunun Belirlenmesi )"
Y8.CD16.6.1997E. 1997/8630 K. 1997/9740"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Cezadan İndirim ve Ertelemeye İlişkin Talepleri Konusunda Olumlu Yada Olumsuz Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEKERRÜR ( 3831 Sayılı Yasa Kapsamındaki Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Alınamaması )"
Y8.CD16.6.1997E. 1997/9071 K. 1997/9683"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )
İÇTİMA ( Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )
FAZLA CEZA TAYİNİ ( İçtima Sırasında Hesap Hatası Sonucu Sanığa Fazla Ceza Tayininin Düzelterek Onama Gerektirmesi )"
Y8.CD16.6.1997E. 1997/9938 K. 1997/9767"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması )
ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması Nedeniyle Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
PARA CEZASI ( Sanığın Yaşının Onsekizden Küçük Olması Nedeniyle Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD16.6.1997E. 1997/9939 K. 1997/9769"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Müessir Fiile İlişkin İnceleme Yetkisinin Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Görevine Girmesi )
MÜESSİR FİİL ( Müessir Fiile İlişkin İnceleme Yetkisinin Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Görevine Girmesi )"
Y8.CD19.6.1997E. 1997/9114 K. 1997/9979"TEKERRÜRE ESAS ALINAMAMAK ( Tazmini Nitelikteki Ağır Para Cezasından İbaret Ceza )
TAZMİNİ NİTELİKTEKİ AĞIR PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
AĞIR PARA CEZASI ( Tazmini Nitelikteki - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )"
Y8.CD19.6.1997E. 1997/9943 K. 1997/10065"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Yargılama Aşamasında Sanığa Son Sözün Verilmemesi )
SANIĞA SON SÖZÜN VERİLMEMESİ ( Yazılı Emirle Bozmayı Gerektirmemesi )
YAZILI EMİRLE BOZMA ( Sanığa Son Sözün Verilmemesinin Yazılı Emirle Bozmayı Gerektirmemesi )"
Y8.CD23.6.1997E. 1997/8129 K. 1997/10207"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatının Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay İçinde Yenilenebilmesi ve Yenisi Çıkana Kadar Eski Ruhsatın Geçerli Olması )
TAŞIMA RUHSATI ( Yönetmeliğe Göre Taşıma Ruhsatının Süresinin Bitiminden İtibaren Altı Ay İçinde Yenilenebilmesi ve Yenisi Çıkana Kadar Eski Ruhsatın Geçerli Olması )"
Y8.CD26.6.1997E. 1997/7707 K. 1997/10409"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suçtan Önce İnfaz Edilmiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olması )
TEKERRÜR ( Suçtan Önce İnfaz Edilmiş Önceki Mahkumiyetin Tekerrüre Esas Olması )
SUÇTAN ÖNCE İNFAZ EDİLMİŞ ÖNCEKİ MAHKUMİYET ( Tekerrüre Esas Olması )
CEZADA ARTIRIM ( Tekerrür Nedeniyle Yapılan Artırımın Önceki Ceza Miktarını Aşamaması )"
Y8.CD3.7.1997E. 1997/9565 K. 1997/10851"YAYIN YOLUYLA CÜRÜM SAYILAN FİİLİ ÖVMEK ( Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yayın Yoluyla Cürüm Sayılan Fiili Övmek )
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yayın Yoluyla Cürüm Sayılan Fiili Övmek )"
Y8.CD7.7.1997E. 1997/10775 K. 1997/11151"KORKU KAYGI PANİK YARATMAK İÇİN ATEŞ AÇMA ( Sanığın Ruhsatsız Silahıyla Geceleyin Çevreye ve Araçlara Ateş Etmesi )
RUHSATSIZ SİLAH KULLANMA ( Geceleyin Çevreye ve Araçlara Ateş Etmesinin Suç Olması )"
Y8.CD7.7.1997E. 1997/1494 K. 1997/11034"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahın Sanığa Aidiyetinin İspatlanmasının Gerekmesi )
SANIK HAKLARI ( Vekil Yanında Olsa Dahi Sanığın Sorgusu Öncesi Haklarının Hatırlatılmasının Gerekmesi )
KÖY MUHTARI ( Kolluğun Olaydan Hemen Sonrası Yasal Soruşturmaya Başlaması Halinde Köy Muhtarı Sanığın Görevini İhmalden Söz Edilememesi )"
Y8.CD7.7.1997E. 1997/885 K. 1997/11040"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suça Konu Silahların Sanıklara Aidiyetinin Şüpheli Olması Durumunda Şüphenin Sanık Lehine Değerlendirilmesi )
SİLAHLARIN SANIKLARA AİDİYETİNİN ŞÜPHELİ KALMASI ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Uygulanması )
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Suça Konu Silahların Sanıklara Aidiyetinin Şüpheli Olması Durumunda Şüphenin Sanık Lehine Değerlendirilmesi )"
Y8.CD10.7.1997E. 1997/8523 K. 1997/11410"KORKU KAYGI VE PANİK YARATABİLECEK BİÇİMDE MESKUN YERDE ATEŞ ETMEK ( Gece Saat Bir Gibi Sanıklara İçki Verilmemesi Nedeniyle Ateş Etmeleri )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Gece Saat Bir Gibi Sanıklara İçki Verilmemesi Nedeniyle Ateş Etmeleri )
CEZANIN ARTIRILMASI ( Sanıkların Gece Şehrin Merkezinde Bir Otele Ateş Etmeleri ve Yaralamaya Sebep Olmaları Nedeniyle )"
Y8.CD25.8.1997E. 1997/11781 K. 1997/11603"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Bulundurduğu Yirmi Adet Niteliksiz Tabancanın Sayısal Vehamet Boyutunda Olması )
NİTELİKSİZ TABANCA BULUNDURMA ( Yirmi Adet Tabancanın Sayısal Vehamet Boyutunda Olması )
SAYISAL VEHAMET ( Sanığın Bulundurduğu Yirmi Adet Niteliksiz Tabanca )"
Y8.CD9.9.1997E. 1997/10518 K. 1997/11621"TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( 500 600 Kişilik Domates Üreticisinin Yetkilileri Uyarmak İçin Toplanmaları - Karayolunu Kısmen Trafiğe Kapatmaları )
TOPLU GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ ( Kendiliklerinden Dağılmaları Eylemi Demokratik Hakların Elde Edilmesine Yönelik Bulunduğu - Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Domates Üreticilerinin Konuşmalardan Sonra Eylemin Amaca Ulaştığı Belirtilerek Dağılmaları )"
Y8.CD10.9.1997E. 1997/11808 K. 1997/11630"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Mal Beyanında Bulunmamak Zamanaşımı Süresi - Davanın Ortadan Kaldırılması )"
Y8.CD15.9.1997E. 1997/11283 K. 1997/11742"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Konusu Silahı Taşıdığını Kabul Etmesi )
İKRAR ( Suç Konusu Silahı Taşıdığını Sanığın Kabul Etmesinin 6136 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Kurulması İçin Yeterli Olması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Suç Konusu Silahı Taşıdığını Sanığın Kabul Etmesinin 6136 Sayılı Yasaya Muhalefetten Hüküm Kurulması İçin Yeterli Olması )"
Y8.CD15.9.1997E. 1997/11287 K. 1997/11753"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kabahat Neviinden Suçların Cürümlere Tekerrüre Esas Olmaması
KABAHAT NEVİİNDEN SUÇLAR ( Cürümlere Tekerrüre Esas Olamaması )
TEKERRÜR ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tekerrüre Esas Olamaması )"
Y8.CD16.9.1997E. 1997/11809 K. 1997/11797"TEMYİZ ( Asker Kişiye Yapılan Tebliğin Usulsüz Biçimde Yapılmış Olması )
ASKER KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGAT ( Kıta Amiri Veya Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılmasının Gerekmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Asker Kişilere Yapılacak Tebligatın Kıta Amiri Veya Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılmasının Gerekmesi )"
Y8.CD16.9.1997E. 1997/11978 K. 1997/11798"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEKERRÜR ( Temyiz Edilemeyen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tekerrüre Esas Olamaması )
ÖNCEDEN TEMYİZ EDİLMEMİŞ MAHKUMİYET KARARI ( Tekerrüre Esas Olamaması )"
Y8.CD18.9.1997E. 1997/11668 K. 1997/11925"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Suç Tarihinde 15 Yaşını İkmal Etmemiş Bulunan Sanık )
KÜÇÜĞÜN MAL BEYANINDA BULUNMAMASI ( Suç Tarihinde 15 Yaşını İkmal Etmemiş Bulunan Sanık )
KANUNİ MÜMESSİLİN RIZASI ZORUNLULUĞU ( 15 Yaşını İkmal Etmemiş Bulunan Küçüğün Borçlanması )"
Y8.CD19.9.1997E. 1997/10699 K. 1997/12012"6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM ( Sanıkların Yurtdışından Türkiye'ye Geçerek Türkiye Topraklarına Girdikten Sonra Torbalarda Saklı Olarak Yirmi Adet Tabanca İle Yakalanmaları )
YABANCI SANIK ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olarak Sanıklardan Tercümanlık Ücretinin Alınmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
TERCÜMANLIK ÜCRETİ ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Aykırı Olarak Sanıklardan Tercümanlık Ücretinin Alınmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
SAYISAL VEHAMET ( Yakalanan Tabancalarda Sayısal Vehamet Söz Konusu Olmadığı Halde Cezada Artırım Yapılmasının Yanlış Olması )
TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK ( İki Veya Daha Fazla Kişinin Suç Fiilerin İşlenmesinde Önceden Anlaşmaları ve Bu Anlaşmanın Bir Örgütlenmeyi İçermesi )"
Y8.CD29.9.1997E. 1997/12005 K. 1997/12526"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Ruhsatsız Silahın Başkasına Ait Olması )
RUHSATSIZ SİLAH İLE ATEŞ ETMEK ( Silahın Başkasına Ait Olması Durumunda Ani ve Geçici Davranışlarla Sanık Tarafından Kullanılmasının Kasıt Olduğunu Göstermemesi )
AĞIR PARA CEZASI ( Yasada Yazılı Alt Sınırın Altında Veya Üst Sınırın Üstünde Tayin Edilememesi )"
Y8.CD1.10.1997E. 1997/11771 K. 1997/12610"PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK VE SATMAYA KALKIŞMAK ( Cins ve Miktar İtibariyle Vahamet )
CİNS VE MİKTAR İTİBARİYLE VAHAMET ( Cezada Artırma ve Eksiltme Sebebi )
CEZADA ARTIRMA VE EKSİLTME SEBEBİ ( Patlayıcı Madde Bulundurmak ve Satmaya Kalkışmak Suçunda )"
Y8.CD2.10.1997E. 1997/10463 K. 1997/12798"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Taşıma Ruhsatı Süresi Dolan Sanığın Yapılacak Tebligat Üzerine Altı Ay İçerisinde Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Geçersiz Olması )
TEBLİGAT ( Taşıma Ruhsatı Süresi Dolan Sanığın Yapılacak Tebligat Üzerine Altı Ay İçerisinde Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Geçersiz Olması )
RUHSATIN GEÇERSİZ SAYILMASI ( Taşıma Ruhsatı Süresi Dolan Sanığın Yapılacak Tebligat Üzerine Altı Ay İçerisinde Ruhsatını Yeniletmemesi Durumunda Ruhsatın Geçersiz Olması )"
Y8.CD6.10.1997E. 1997/10910 K. 1997/12972"SAHTE PARA ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )
KALPAZANLIKDA YAPILACAK TETKİKLER ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )
PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMEK ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )"
Y8.CD6.10.1997E. 1997/12097 K. 1997/12971"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanıkta Uzun Namlulu Tüfek ve Tabanca Ele Geçirilmesi )
ZORALIM ( Emniyetteki Silahların Zoralımına Karar Verilmesi )"
Y8.CD8.10.1997E. 1997/12286 K. 1997/13202"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Usulsüz Tebligat - Tebligat Yapıldığı Sırada Adreste Bulunmama Sebebinin Tebligat Parçasına Yazılmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Tebligat Yapıldığı Sırada Adreste Bulunmama Sebebinin Tebligat Parçasına Yazılmaması - Mal Beyanında Bulunmamak )
TEBLİGAT YAPILDIĞI SIRADA ADRESTE BULUNMAMAK ( Sebebinin Tebligat Parçasına Yazılmaması/Usulsüz Tebligat - Mal Beyanında Bulunmamak )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Tebligata Gelmediği Takdirde Yargılamanın Yokluğunda Yapılacağına İlişkin Açıklamanın Yazılmaması )"
Y8.CD13.10.1997E. 1997/10630 K. 1997/13368"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Suç Tarihi İtibariyle Eksik Temel Ağır Para Cezası Tayininin Düzelterek Onamayı Gerektirmesi )
EKSİK TEMEL AĞIR PARA CEZASI ( Suç Tarihi İtibariyle Eksik Temel Ağır Para Cezası Tayininin Düzelterek Onamayı Gerektirmesi )"
Y8.CD13.10.1997E. 1997/12456 K. 1997/13481"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Uzun Süre Başkasının Silahını Taşıma İle Suç Oluşması )
SİLAH TAŞIMA ( Uzun Süre Başkasının Silahını Taşıma İle Suç Oluşması )
RUHSATSIZ SİLAHLA ATEŞ ETME ( Sanıkların Kendi Davranışlarıyla Yarattıkları Kavgada Silahla Ateş Etmelerinin Kavgada Silah Çekme Suçunu Oluşturması )
KAVGADA SİLAH ÇEKME ( Sanıkların Kendi Davranışlarıyla Yarattıkları Kavgada Silahla Ateş Etmelerinin Kavgada Silah Çekme Suçunu Oluşturması )"
Y8.CD13.10.1997E. 1997/12457 K. 1997/13460"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )
TECİL KARARI ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )
AHLAKİ TEMAYÜL ( Tecile Karar Verildiğinde Ayrıca Ahlaki Temayül Kavramının Gerekçede Kullanılmasının Fazlalık Olup Bozma Nedeni Olmaması )"
Y8.CD15.10.1997E. 1997/12711 K. 1997/13637"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Vekile Yapılan Tebligat Mal Beyanında Bulunma Süresini İşletmez )
VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT ( Mal Beyanı Bakımından Sonuçları )
MAL BEYANI ( Mecburiyet Doğması İçin Tebliğin Borçluya Yapılması Gerekir )"
Y8.CD20.10.1997E. 1997/13597 K. 1997/13871"MAL BEYANINDA BULUNMAMAK ( Süresinde İtiraz Eden Borçlunun Beyanda Bulunması Gerekmez )
ÖDEME EMRİNE SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLMESİ ( Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunu Kaldırır )"
Y8.CD27.10.1997E. 1997/12911 K. 1997/14309"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Belediyede Koruma Görevlisi Olan Sanığın Kendisine İşyerinde Taşınması Kaydı İle Verilen Ruhsatlı Tabancayı Koşullara Uymadan Taşıması )
KORUMA MEMURUNA VERİLEN RUHSATLI SİLAH ( Sanığın Bu Silahı Dışarıda da Taşıması )
SİLAHIN KORUMA AMAÇLI OLARAK VERİLMESİ ( Sanığın Hangi Özelliklerinin Olumsuz Görüldüğü Kararda Tartışılmadan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmemesinin Yanlış Olması )"
Y8.CD30.10.1997E. 1997/13210 K. 1997/14719"BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Halkı Irk ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Basın Yoluyla )"
Y8.CD30.10.1997E. 1997/13670 K. 1997/14572"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmemiş Olması )
ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığın Uzman Hekimce Fiili Kavrayabilme Yeterliliğinin Tespit Ettirilmesi )
ERTELEME KARARI ( Suç Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanığın Uzman Hekimce Fiili Kavrayabilme Yeterliliğinin Tespit Ettirilmesi )"
Y8.CD5.11.1997E. 1997/13604 K. 1997/15032"AVUKATIN DURUŞMADAN ÇIKARILMASI ( Türbanlı Olarak Duruşmaya Katılmak )
AVUKATLAR İÇİN RESMİ KILIK ( Türbanlı Olarak Duruşmaya Katılmak )
KARARIN TEBLİĞİ ( Avukatın Duruşmadan Çıkarılmasında )
TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Tefhim - Tebliğ )"
Y8.CD6.11.1997E. 1997/13222 K. 1997/15173"SÜRESİ DOLAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI ( Zabıtaca Yeniletilmesine İlişkin Tebligat Yapılması Mecburiyeti )
TEBLİGAT YAPILMASI MECBURİYETİ ( Süresi Dolan Silah Taşıma Ruhsatının Yeniletilmesi İçin Zabıtaca )
ZABITANIN TEBLİGAT YAPMA MECBURİYETİ ( Süresi Dolan Silah Taşıma Ruhsatının Yeniletilmesi İçin )
SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLETİLMESİ ( Zabıtaca Süre Bitiminde Adrese Tebligat Yapılması Mecburiyeti )"
Y8.CD10.11.1997E. 1997/14233 K. 1997/15314"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( 2253 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Yargılama Sonucu Verilen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )
TEKERRÜR ( 2253 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Yargılama Sonucu Verilen Kararların Tekerrüre Esas Olamaması )"
Y8.CD10.11.1997E. 1997/14691 K. 1997/15354"6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Bağımsız Bir Suç Olan 6136 Sayılı Yasanın Muhteratı İçin Görevsizlik Kararı Yeterli Olmayıp Ayri Bir İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmesi )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Başkasına Ait Ruhsatsız Silahı Getirip Başka Suçtan Yalandığında Sakladığı Yerden Teslimini Sağlayan Sanık Eylemi )"
Y8.CD17.11.1997E. 1997/14761 K. 1997/15722"GECELEYİN MÜŞTEKİNİN EVİNİ KORKU VE PANİK YARATACAK ŞEKİLDE KURŞUNLAMA EYLEMİ ( Yıkıcı Öldürücü Ateşli Silah Kullanma Suçunun Oluşması )
BİLİRKİŞİ YEMİN TUTANAĞI ( Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozmayı Gerektirmesi )
HAKİM İMZASI ( Bilirkişi Yemin Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozmayı Gerektirmesi )"
Y8.CD18.11.1997E. 1997/12099 K. 1997/15870"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI HAREKET ( Sanıklarda MKE Yapısı Savunma Tipi Cins Yönünden Özellik Arzetmeyen Bomba Ele Geçmesi )
YIKICI ÖLDÜRÜCÜ ALET BULUNDURMAK ( Sanıklarda MKE Yapısı Savunma Tipi Cins Yönünden Özellik Arzetmeyen Bomba Ele Geçmesi )
PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Sanıklarda MKE Yapısı Savunma Tipi Cins Yönünden Özellik Arzetmeyen Bomba Ele Geçmesi )"
Y8.CD20.11.1997E. 1997/13628 K. 1997/16110"FİRAR ( Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilip Yeni Bir Ceza Tayini Biçiminde Gösterilmesi )
HÜKMÜN KARIŞTIRILMASI ( Firar - Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilip Yeni Bir Ceza Tayini Biçiminde Gösterilmesi )
CEZA TAYİNİ ( Firar - Zammedilecek Ceza ile Bakiye Cezanın Birleştirilmesi )"
Y8.CD20.11.1997E. 1997/13654 K. 1997/16109"3091 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Aynı Tecavüz Tarihini Kapsayan İki Men Kararından Birinci Men Kararına Konu Olan Duvar ve Tuvalet )
ERTELENMİŞ CEZANIN İNFAZI ( Yasal Koşulların Varlığı Halinde Aynen İnfaza Karar Verilmesinin Gerekmesi )
AYNEN İNFAZ ( Yasal Koşulları Oluştuğu Takdirde Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
Y8.CD20.11.1997E. 1997/14063 K. 1997/16182"TEHDİT ( Sanığın Örgüt Bağlantısı Olmamasına Rağmen Terör Örgütünün İsmini Kullanarak Tehdit Suçunu İşlemesi )
ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN SANIK ( Buna Rağmen Örgütün İsmini Kullanarak Tehdit Suçunda Bulunması Nedeniyle Cezasının Artırılması )
TELEFONLA YAPILAN TEHDİT ( Sanığın Örgüt Bağlantısı Olmamasına Rağmen Terör Örgütünün İsmini Kullanarak Bu Suçu İşlemesi )"
Y8.CD21.11.1997E. 1997/12101 K. 1997/16185"TOPLU SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Teşekkül ve Topluluk Hali Yoksa Bireysel Silah Satışından Hüküm Kurulması )
SİLAH SATMA ( Kişisel İlişki Nedeniyle Bir Adet Nitelikli Silahı Satmada Ticaret Kastının Olmaması )
TEŞEKKÜL ( Organize Suç İşleme Kasdıyla Disiplinli ve Yerleşik İş Bölümü İle Sürekli Şekilde Silah Satışının Teşekkülün Unsurları Olması )
BİREYSEL SİLAH SATIŞI ( Teşekkül ve Topluluk Olmaması )"
Y8.CD24.11.1997E. 1997/15445 K. 1997/16246"MAL BEYANININ YAŞAYIŞ ŞEKLİNE AYKIRI OLMASI
MAL BEYANINDA BULUNMAK ( Yaşayış Şekline Aykırı )"
Y8.CD27.11.1997E. 1997/13448 K. 1997/16523"RUHSATSIZ PATLAYICI MADDE BULUNDURMAK ( Uygulama Madde ve Fıkrasında Öngörülen Cezanın Türünün Hapis Olması ve Sanığa Ağır Hapis Cezası Verilmemesi )
AĞIR HAPİS CEZASI VERİLEMEMESİ ( Uygulama Madde ve Fıkrasında Öngörülen Ceza Türü Hapis Olması Nedeniyle )
ÇETE ÜYESİ OLMAK ( Sanığın Hiçbir Çıkarı Olmaksızın Mağdurun Galerisine El Bombası Atması )"
Y8.CD3.12.1997E. 1997/15583 K. 1997/16923"OTO HIRSIZLIĞI ( Sanığın Tutuklu İken Firarı Nedeniyle Kanundaki Özel İndirimden Yararlanması )
FİRAR SUÇU ( Sanığın Tutuklu İken Firarı Nedeniyle Kanundaki Özel İndirimden Yararlanması )
ÖZEL İNDİRİM ( Sanığın Tutuklu İken Firarı Nedeniyle Kanundaki Özel İndirimden Yararlanması )"
Y8.CD4.12.1997E. 1997/13761 K. 1997/17007"6136 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Niteliksiz Tabancaların Sayısal Vehamete Ulaştığının Kabul Edilmemesi )
NİTELİKSİZ TABANCALAR ( Bu Tabancaların Sayısal Vehamete Ulaştığı Kabul Edilemeyeceğinden Tayin Edilen Cezanın Artırılamaması )
TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Asgari ve Azami Hadler Arasında Belirlenmesi )"
Y8.CD8.12.1997E. 1997/15636 K. 1997/17294"HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köye Ait Kapalı Su Şebekesine Boru Takmak Suretiyle Bahçesine Su Götürmesi - Görevsizlik Kararı Verilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( 7478 Sayılı Kanunun 16 Maddesindeki Suçu Oluşturabileceğinden Davaya Bakma Görevi Asliye Ceza Mahkemesinin Oluşu )"
Y8.CD10.12.1997E. 1997/15582 K. 1997/17413"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
HALKI DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Dini Duyguları İstismar Ederek Demokratik Cumhuriyet Rejimine Karşı Düşünceler Üretmek )
AMMENİN NİZAMI ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
LAİK DEVLET YAPISINA AYKIRI SÖZLER ( Halkı Din Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek Suçunun Oluşması )"
Y8.CD15.12.1997E. 1997/16720 K. 1997/17722"FİRAR SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Yarıaçık Cezaevinden İzinle Gitmek - Teslim Olma Saatinden 1 Saat Sonra Suç İşleyerek Yakalanmak )
TESLİM OLMA SAATİNDEN 1 SAAT SONRA SUÇ İŞLEYEREK YAKALANMAK ( Firar Suçunun Oluşmayacağı )
SÜRE ( Firar Suçunun Oluşması İçin İzin Tecavüzünde )"
Y8.CD17.12.1997E. 1997/12028 K. 1997/17928"TİCARETİ TERK HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMAK ( Bir Tacirin Ticareti Terk Edip de Mal Beyanında Bulunmaması Durumunda Ticareti Terk Suçunun Oluşması )
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ( Bir Tacirin Ticareti Terk Edip de Mal Beyanında Bulunmaması Durumunda Ticareti Terk Suçunun Oluşması )
BİRDEN FAZLA ŞİKAYET OLMASI ( Ticareti Terk Etmenin Münferit Bir İşlem Olması Nedeniyle Birden Fazla Alacaklının Yaptığı Ayrı Ayrı Takiplerin Tek Cezayı Gerektirmesi )"
Y8.CD22.12.1997E. 1997/18201 K. 1997/18325"RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA ( Kamu Davası Açılmasıyla Hukuki Kesinti Gerçekleştiğinden Bundan Sonraki Ruhsatsız Silah Taşımaların Ayrı Bir Suç Oluşturması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Kamu Davası Açılmasıyla Hukuki Kesinti Gerçekleştiğinden Bundan Sonraki Ruhsatsız Silah Taşımaların Ayrı Bir Suç Oluşturması )"
Y8.CD24.12.1997E. 1997/15954 K. 1997/18390"YETKİLİ MERCİLERCE VERİLEN EMİRLERE RİAYETSİZLİK ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Tamirciye Götürmesi İçin Talimat Veren Sanık )
BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHINI TAMİRCİYE GÖTÜRMESİ İÇİN TALİMAT VEREN SANIĞIN EYLEMİ ( Yetkili Mercilerce Verilen Emirlere Riayetsizlik Suçunu Oluşturması )
6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK ( Ruhsatsız Silah Taşınması )
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU ( Bulundurma Ruhsatlı Silahını Tamirciye Götürmesi İçin Talimat Veren Sanığın Sözleriyle Bu Silahı Taşıyan Kişinin Eylemi )"
Y8.CD25.12.1997E. 1997/17252 K. 1997/18482"6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Evinde Bulunan Mermilerin Suça Konu Silahla Atılmaması )
MERMİLERİN SUÇA KONU SİLAHLA ATILMAMASI ( Sanığa Ceza Verilmesinin Gerekmesi )"

Endeksin Devamı ( Bölüm 102)