T Kavram Endeksi (11. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

T.C.-TAHLİYEYİ / TAHMİN-TAKSİMLE / TAKSİR-TANZİM / TAPU-TAPUDA / TAPUDAKİ-TARİKATÇILIK / TARLA-TAŞERONUN / TAŞIMA-TAZE / TAZMİN-TAZMİNAT / TAZMİNATA-TEDBİRLİ / TEDBİRSİLİK-TELEVİZYONUN / TELGRAF-TEMETTÜ / TEMİNAT-TEMYİZİN / TENEKE-TESBİTTEN / TESCİL-TIR / TİCARET-TOPRAK / TOPTAN-TÜZÜKTE

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

T

Y11.HDE. 2005/11144TEMİNAT ( Alacaklının İhtiyati Haciz Talep Dilekçesinde Teminat Göstermesine Gerek Olmadığı - Teminatın Cinsi ve Miktarının İhtiyati Haciz Kararı İle Belirleneceği )
Y19.HDE. 2010/2016TEMİNAT ( Amacıyla Bono Düzenlendiğinin Kanıtlanamadığı - Tazminat İsteminin Reddedilmesinin Gerektiği )
Y4.HDE. 1998/1850TEMİNAT ( Anayasanın Memur ve Kamu Görevlileri İçin Öngördüğü Teminatın Yalnızca İdari İşlem ve Eylem Olarak Nitelendirilebilecek Davranışlarda Söz Konusu Olması )
Y19.HDE. 2010/6765TEMİNAT ( Birden Fazla İpotek Akit Tablosunun Olması Durumunda Tapu Kütüğüne İşlenmiş Olanın Belirleneceği - İpoteğin Kefilliğin Teminatını Kapsayıp Kapsamadığının Tespiti/Aksi Halde 3. Kişi İpoteği Sayılacağı )
Y14.HDE. 1993/174TEMİNAT ( Borcu Temin Amacıyla Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerli Olmaması )
YHGKE. 1991/14-369TEMİNAT ( Borcun Teminatı Olarak Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesi )
Y11.HDE. 1974/1228TEMİNAT ( Borçlu Olan Davacının Tedbir İçin Teminat Yatırması-Alacağını Geç Alan Alacaklı Lehine Teminat Miktarından Az Olmamak Üzere Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/1017TEMİNAT ( Borçlunun Alacağın %115 i Kadar Teminatı İcra Dosyasına Yatırması Halinde İcra Veznesine Girecek Paranın Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilememesi )
Y12.HDE. 2002/10327TEMİNAT ( Borçlunun Alacağın Tamamı İçin Teminat Göstermesi Durumunda İcra Takibinin Durması )
Y2.HDE. 2001/6702TEMİNAT ( Davalının Açık İsteği Olmadan Mahkemenin Kendiliğinden Davayı Takipsiz Bırakamaması )
Y15.HDE. 2012/1339TEMİNAT ( Eser Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali İstemi - Hakedişten Kesinti Yapılmış ise Davacı Tarafından Davalıya Kesilen Teminatın İadesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/12047TEMİNAT ( Halk Bankasının İhtiyati Haciz Taleplerinde Aranmayacağı )
Y12.HDE. 2012/1510TEMİNAT ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Takip Yapmanın Ön Koşulu Olduğu/Mahkemece Resen Gözetileceği - Alacaklının Tabiyetinde Bulunduğu Ülke ile Türkiye Arasında Bir Muafiyet Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y12.HDE. 2004/3229TEMİNAT ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleri ile Karşı Tarafın Zararına Muadil Teminatı Vermek Zorunda Olması )
Y4.HDE. 2000/12447TEMİNAT ( İcranın Geri Bırakılması Talebinde İcra Tetkik Merciinin Teminatı İnceleyerek Uygunluğunu Onaylamasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 1974/4284TEMİNAT ( İdarece Müteahhidin Amacı Gerçekleştikten Sonra Kurum Alacağının Garantisi Olması )
Y12.HDE. 1994/11135TEMİNAT ( İhale İçin Yabancı Para )
Y13.HDE. 2003/6237TEMİNAT ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda Gelir Kaydedilmesi - İki İhale Arasındaki Fark Talebi )
Y13.HDE. 2002/488TEMİNAT ( İhale Kanununa Göre Yapılan Sözleşmenin Feshi Durumunda Teminatın Gelir Kaydedilmesi )
YHGKE. 1999/19-590TEMİNAT ( İhaledeki Edimin Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla Mahsubu )
Y11.HDE. 1991/731TEMİNAT ( İhracat Nedeniyle Bakanlıkça Alınması )
Y11.HDE. 2013/8403TEMİNAT ( İhtiyati Haciz İstemi - Yeniden Yapılandırma Süreci İçindeki İhtiyati Haciz İsteminde Bulunanın Yeniden Yapılandırma Süresini Uzatma Yetkisinin Bakanlar Kuruluna Verildiği/Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1995/17599TEMİNAT ( İhtiyati Haciz Kararını Veren Mahkemeye Borçlunun Vereceği Teminat Mukabili İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması )
Y12.HDE. 1994/4974TEMİNAT ( İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebinde )
Y15.HDE. 2004/3102TEMİNAT ( İki Nolu Bağımsız Bölümün Değerinin Eksik İşler ve İskan Ruhsatı Alınması ile İlgili Masrafları Karşılamaya Yetmeyeceği Anlaşıldığından Davalıların On Nolu Bağımsız Bölümü Teminat Olarak Tutmakta Haklı Olması )
Y12.HDE. 2003/22536TEMİNAT ( İpotek Sözleşmenin Teminatı Olarak Verilmişse Sair Belge ve Makbuzlar İncelenerek Borcun Varlığı Halinde Limitle Sınırlı Olarak İtirazın Kaldırılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1983/1401TEMİNAT ( İptal Davasında Anonim Şirketin İstediği-Yatırılmamasının Sonucu )
Y19.HDE. 2013/7742TEMİNAT ( İtirazın İptali Davası - Alacağın Taşınmaz Rehniyle veya Taşınır Rehniyle Teminat Altına Alınması Halinde Müteselsil Kefile Başvurulabilmek İçin Hükümde Öngörülen Koşulların Oluşması Gerektiği )
Y12.HDE. 1991/14304TEMİNAT ( İvaz Alacağına Yasa ile Getirilen )
Y7.CDE. 2005/12078TEMİNAT ( Kaçakçılık - Önödemeye Konu Para ve Nakil Aracı İle Araç İçin Yatırılmış Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2016/3931TEMİNAT ( Keşideci Lehtarın Çeki Kendi Borcuna Karşılık Üçüncü Kişi Olan Alacaklı Tarafa Teminat Olarak Verdiğini İleri Süremeyeceği - Mahkemece Borçlunun Şikayetinin Reddedileceği/Alacaklının Yetkili Hamil Olmadığı İddiasına Dayalı Takibin İptali İstemi )
Y11.HDE. 1989/253TEMİNAT ( Konkordatonun Tasdiki İçin )
Y11.HDE. 1989/6517TEMİNAT ( Konkordatonun Tasdiki İçin )
Y12.HDE. 2013/35783TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Dava Konusu Çekler Sebebiyle Teminat Yatırılması Halinde Çeklerin İbrazı Halinde Ödenmemesi Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararının İcra Takibine Girişilmesine Engel Olmayacağı/ Borçlunun Diğer Şikayet Ndenlerinin İncelenerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2006/11050TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Teminat Mektuplarının Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/1921TEMİNAT ( Müsadere Gerçekleştiğinde Var İse Yatırılan Teminatın İadesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1998/7612TEMİNAT ( Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )
Y21.HDE. 2013/3045TEMİNAT ( Ödeme Emrinin İptali Davası - Alacağın Amme Alacağı Olduğu Gözetilerek Uygun Miktarda Teminat Alınması Gerektiği )
YİBGKE. 1957/10TEMİNAT ( Tahliyede İcranın Geri Bırakılması )
Y21.HDE. 2004/2124TEMİNAT ( Takibin Talikine Karar Verilirse Haksız Çıktığı Takdirde Alacaklının Muhtemel Zararına Karşı Davacıdan 36. Maddede Gösterilen Teminat Alınacağı )
Y12.HDE. 2012/5013TEMİNAT ( Takip Dayanağı Çekin Protokolün Teminatı Olarak Değil Ödeme Aracı Olarak Verildiği/Çekin Kayıtsız Şartsız Havale Hükmünün Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı - Takibin İptali )
Y12.HDE. 2008/13332TEMİNAT ( Takip Dosyasına Yatan Paranın İadesine Karar Verildiği - Borçlunun İcra Mahkemesine Başvurarak Tehiri İcra Kararı Almak İçin Yatırılan Teminatın Alacaklılara Verilmesi İşleminin Şikayet Yolu İle İptali İsteminde Bulunması )
Y12.HDE. 2003/14471TEMİNAT ( Takip Konusu Bononun Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olduğu Taraflarca Kabul Edildiğine Göre Mercice İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2004/11771TEMİNAT ( Takip Yapan Yabancı Alacaklı - Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Alacaklı Tarafa Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
Y15.HDE. 2007/2670TEMİNAT ( Tapu İptali ve Tescil - Teminat Dışında Kalan Bağımsız Bölümlerle İlgili Tescil Talebinin Kabul Edilip Kesinleşmesi Durumunda Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/5052TEMİNAT ( Taraflar Arasında Düzenlenen Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesinde Dayanak Senedin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı - Mahkemece İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1989/12-673TEMİNAT ( Teminat Alınmadan İhaleye Sokulmama Durumunun Yasaya Uygun Olması )
Y14.HDE. 1997/7534TEMİNAT ( Teminat Olarak Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Senedine Dayanılarak Tescil İstenememesi )
Y2.HDE. 1987/3411TEMİNAT ( Türk Mahkemelerinde Dava Açan Yabancı Kişilerin Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1988/4317TEMİNAT ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesi )
Y11.HDE. 1987/6358TEMİNAT ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Yabancı Kişinin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Teminat Göstermesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2005/875TEMİNAT ( Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - Takibin Ertelenmesi Kararı Verilmesine Rağmen Teminat Yatırılmamış ise Davacı Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davasının Reddedilmesi Nedeniyle Tazminata Mahkum Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/5119TEMİNAT ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Dava Açarken Yatırmak Zorunda Olduğu/Re'sen Gözetileceği - Mensubu Olduğu Devletle Anlaşma Varsa Muaf Tutulması Zorunluluğu )
Y11.HDE. 1988/2749TEMİNAT ( Yabancı Uyruklu Kişinin Türk Kişi Aleyhine Dava Açması Durumunda Mahkemeye Teminat Göstermesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/1336TEMİNAT ( Yabancı Uyruklu Mirasçı-Karşılıklılık Bulunup Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2011/5979TEMİNAT (Alacağın %15'inin Teminat Olarak İcra Dosyasına Yatırılması Halinde Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı Verebileceği - Borçluların İcra Veznesine Yatırmış Oldukları Tutarın %15 Teminatı Karşılayıp Karşılamadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 1983/2278TEMİNAT AKÇESİNİN SERBEST KALMASI ( Teminat Akçesiyle Serbest Bırakıldıktan Sonra Tekrar Tutuklanan ve Koşulsuz Salıverilen Sanığın )
Y11.HDE. 2012/14297TEMİNAT ALACAĞI ( Alacaklı Banka'nın Para Alacağının Yanında Teminat Alacakları İçin de İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabileceği )
Y23.HDE. 2011/564TEMİNAT ALINMA ŞARTI ( İflas Davası - Yabancı ve Gerçek Kişilerden Teminat Alınmasının Dava Şartı Olduğu Gözetilerek Davacı Şirketin Tescil Edildiği Ülkeyle Türkiye Arasında Karşılıklılık Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği)
Y19.HDE. 2008/2993TEMİNAT ALINMADAN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ ( Usul ve Yasaya Aykırılığı - Sözleşmede Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceğine İlişkin Hükmün Sonuca Etkili Olmayacağı )
YHGKE. 1985/4-16TEMİNAT ALINMAMASI ( Tarafların Karşılıklı İrade Beyanlarına Dayanma )
Y11.HDE. 2004/4165TEMİNAT ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Alacağın Varlığı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirdiği Takdirde Teminat Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2001/4030TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAK ( Sanığın Mal Beyanında Bulunmamasının Suç Oluşturmaması )
Y19.HDE. 2016/7006TEMİNAT AMACIYLA ALINAN ÇEKİN CİRO EDİLEREK DEVREDİLMESİ ( Diğer Davalıya Devredildiğinin Beyan Ettiği - Çekin Teminat Fonksiyonunun Devam Edip Etmediğinin İş Kazası Sebebiyle İşçi Mirasçılarına Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak Karar Verileceği/Davalı Hamil İyi Niyetli Kabul Edilmesine Rağmen Bu Davalı Yönünden Kabul Kararı Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2013/2004TEMİNAT AMACIYLA DÜZENLENEN BONO ( Resmi Şekilde Yapılmayan Araç Satışlarının Geçersiz Olduğu/Tarafların Verdiklerini Geri Alabileceği/Sözleşme Konusu Tankerin Davalı Tarafından Dava Dışı Bir Kişiye Satıldığı Hususu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y15.HDE. 2001/5487TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO ( Bononun Teminat Olarak Verildiği Ispatlanamaması - Ispat Külfeti )
Y19.HDE. 2009/5061TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO ( Malen Kaydı Bulunduğu İçin İspat Yükünün Davacıda Olduğu Tarafların Ticari Defter ve Kayıtları İncelendiğinde Dava Konusu Senedin Cari Hesap İlişkisi İçinde Davalının Bakiye Alacağının Tahsili Amacıyla Verildiği - Menfi Tespit İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1988/5719TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO ( Teminat Amaçlı Olduğunun İspat Edilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2015/8389TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO ( Yazılı Delille İspatının Gerektiği - Bononun Teminat Amaçlı Verildiği Kabul Edilse Dahi Davacının Borç Ödeme Protokolündeki Edimleri Yerine Getirmemesi Sebebiyle Teminat Amaçlı Verilen Bononun İcra Takibine Konulmasının Mümkün Olduğu/Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
Y9.HDE. 2012/16803TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONO (Senetin Doldurulmamış Olsa Dahi Davacının Menfi Tespit Davası Açabileceği - Ayrıca Dava Konusu Senet Hakkında İcra Takibi Başlatılmamış Olmasının Eldeki Davanın Açılmasına Engel Olmayacağı/Menfi Tespit Davası)
Y11.HDE. 1989/748TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN BONOLAR ( İspat )
Y11.HDE. 2015/10378TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN ÇEK ( 6762 S. TTK'nın 644. Md.sine Dayalı Sebepsiz Zenginleşme Davası - Çek Davacının Elinde Olduğu ve Davacının Bu Çeki Düzenli Bir Ciro Silsilesi Sonunda Elde Ettiği/Davacının Yetkili Hamil Olduğunun Kabulüyle İspat Külfetinin Davalıda Olduğu Gözetilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/7214TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN ÇEK ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Edilen Çekin Sözleşme Kapsamında Davalılara Teminat Amacıyla Verildiği/Davalının Dosya İçindeki Cevabına Göre de Bu Hususun Çekişmesiz Bulunmasına Rağmen Anılan Yönler Üzerinde Durulmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y19.HDE. 1994/8363TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN ÇEKİN KEŞİDECİSİNİN İFLASI ( Alacak İflas Masasına Kaydedildiyse Çekin Teminat Fonksiyonunu Yitirmesi )
Y21.CDE. 2015/7949TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN İMZALI BOŞ SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI ŞEKİLDE DOLDURULMASI ( Katılanın Boş Olarak İmzaladığı Senedin Aralarındaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Sanık Tarafından Doldurulduğuna Dair Herhangi Bir Yazılı Belge İbraz Edilemediği - Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/8448TEMİNAT AMACIYLA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( Ceza Davasında Taşınmazların Teminat Amacıyla Davalıya Temlik Edildiği Yönündeki Hüküm Karşısında Eldeki İptal ve Tescil Davasında Yazılı Delille Kanıtlanma Zorunluluğunun Aranmayacağı - İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y19.HDE. 2011/7305TEMİNAT AMAÇLI ALINAN BONO ( İcra Takibine Konu Eden Davalı Kötü Niyetli Davrandığı İçin % 40 Tazminatın Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine ve Davacı Yönünden Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2006/11613TEMİNAT AMAÇLI BONO ( Hisse Devrinin Yapılmadığı - Verildiği ve Bedelsiz Olduğunu Savunduğu/Davalının Savunmaları İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2015/12305TEMİNAT AMAÇLI ÇEK ALINMASI ( Davaya Konu Çekin Teminat Amaçlı Alındığı/Çeklerde Rehin Cirosunun Mümkün Olmadığı - Çekin Bir Ödeme Aracı Olup Rehin Konusu Yapılamayacağı ve Çekin Ancak Tahsil ve Temlik Cirosuyla Devrinin Mümkün Olduğu/Davacı Çekte Yetkili Hamil Durumunda Olmadığından Çeke Yönelik Talepte Bulunma Hakkı Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedileceği )
Y1.HDE. 2003/4766TEMİNAT AMAÇLI İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Hukuki Mahiyeti İtibariyle Muvazaadan Ayrı Ve Geçerli Bir Sözleşme Olması )
Y11.HDE. 2006/7155TEMİNAT AMAÇLI İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Temerrüt Tarihi ve Faiz Oranları Üzerinden Kooperatifin Davacının Ödeme Yaptığı Tarihlerdeki Alacağının Belirlenip Yapılan Ödemelere Göre Davacının Borçlu Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y12.HDE. 2012/12678TEMİNAT AMAÇLI SENET ( Bononun Arkasına Yazılan Bu İbarelerde Neyin Teminatı Olduğu Belirtildiğine Göre Bu Kayıt Onun Teminat Senedi Olduğuna İspata Tek Başına Yeterli Olduğu )
Y12.HDE. 2013/11811TEMİNAT AMAÇLI SENETLERİN DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Borçluların İtirazları Konusunda Sözleşme Dışında Herhangi Bir Belge Sunmadığı/Sözleşmede Senetlere Açıkça Atıfta Bulunulmadığı Gibi Bonolar Üzerinde Teminat Amaçlı Verildiğine Dair Kayıt Bulunmadığı - Diğer İtirazların İnceleneceği )
Y1.HDE. 2004/125TEMİNAT AMAÇLI TEMLİK ( Yazılı Belge İle İspat Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2013/15889TEMİNAT AMAÇLI VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SENET ( Borçlular Tarafından İbraz Edilen Sözleşmede Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı/Senet Metninde Teminat Olduğuna Dair İbare Yer Almadığı - Soyut İddialarla Senedin Teminat Amaçlı Verildiğinin İspatı Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2013/8473TEMİNAT AMAÇLI VERİLEN BONO ( Taşınmaz Satımı Sözleşmesi Nedeniyle "C21 Tapusuna Kefilim" ve "Bu Senet Tapu Harici Geçersizdir" İbaresi Konularak Hazırlanmış Bononun Kayıtsız Şartız Havale Koşulu Taşımadığının Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/12-1822TEMİNAT ARANMAYAK HAL ( İcranın Geri Bırakılması Davasında Karar Düzeltme - İ.İ.K.'nun 33/3. Md. Düzenlemesinde Açıkça Temyiz Yoluna Başvurulması İçin Teminat Yatırılma Koşulu Düzenlendiği/Hukuk Genel Kurulunca Karar Düzeltme İsteminin İncelenebilmesi İçin Teminat Aranmayacağı Gözetileceği )
Y11.HDE. 2001/9275TEMİNAT BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Poliçede Belirlenen Tarihin Kaza Anını Kapsamaması Nedeniyle Sigorta Şirketinin Kaza Nedeniyle Sorumlu Olmaması )
Y19.HDE. 2010/4804TEMİNAT BEDELİ ( Davalıların Kefaletiyle Genel Kredi Sözleşmesi İmzalandığı/Sözleşme Uyarınca Davacı Banka Lehine Teminat Mektuplarının Bloke Edileceği - İtirazın İptaline Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/27617TEMİNAT BEDELİ ( Kaçakçılık - Manifesto Fazlası Etin Kesin İthalinin Gerçekleştirilmemiş Olduğu Dikkate Alınarak Teminat Bedelinin Gümrük Mevzuatı Dairesinde İşlemleri Gümrük İdaresince Yapıldıktan Sonra İadesine Karar Verileceği )
YHGKE. 2014/13-57TEMİNAT BEDELİNİN İADESİ ( Davalı Kurumca Kuruma İsmi Bildirilmeyen Bir Hekimin Tedavide İstihdam Edilmesi ve Bu Hekim Tarafından Yapılan İşlemlerin Kuruma İsmi Bildirilen Hekimler Üzerinden Fatura Edilmesi Sebebiyle Sözleşmeye Göre Sözleşmenin Feshedilmesi ve Teminat Mektubu Nakde Çevrilmesinin Sözleşmeye Uygun Olduğu )
YHGKE. 2012/13-1931TEMİNAT BEDELİNİN İADESİ ( Hizmet Sözleşmesine Göre Davalı İdarenin Kesinleşmiş İşçi Alacaklarını Yüklenicinin İstihkakından Kesinti Yapmak Suretiyle Ödemeye Yetkili Olduğu - Teminat İadesinin Davacının İşçileri Tarafından Davalı İdareye Karşı Açılan Davaların Sonucuna Göre ve Davacının Hizmet İşinden Dolayı Borcu Bulunmadığının Tespitiyle Belli Olacağı/Bu Aşamada Davanın Reddedileceği )
Y3.CDE. 1991/14451TEMİNAT BEDELİNİN ORMAN İDARESİ ADINA İRAT KAYDI ( Müsaderesine Karar Verilip İkinci Kez Kaçak Emval Naklederken Yakalanan Araç )
Y11.HDE. 2006/2283TEMİNAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Genel Dava Vekaletinin Banka Hesabında Para Çekmek Yetkisi Vermediği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y15.HDE. 2015/4534TEMİNAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İrad Kaydedilen/Faiz Başlangıcı - Dava ve Islah Tarihlerinden Önce İş Sahibi İdarenin Teminat Mektup Bedeli Yönünden Temerrüde Düşürüldüğüne Dair Delil İleri Sürülmediği/Mahkemece Alacağa Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/8706TEMİNAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( İrat Kaydedilen Kesin Teminatın Verilmesinin Konu Olduğu Sözleşme Sebebiyle Vergi Sosyal Sigortalar Kurumuna Dair Borcunun Olup Olmadığı Araştırılacağı - Söz Konusu Sözleşme Hükümleri de Dikkate Alınarak İhale Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
Y11.HDE. 2002/1576TEMİNAT BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Davalılar Temerrüde Düşürülmüş ve Risk de Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Davalı Kefiller Yönünden de Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2013/6844TEMİNAT BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verildiğinden Henüz Ödememe Nedeniyle Ortada Bir Zararın Bulunmadığı/Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Alacak Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1988/6774TEMİNAT BONOLARI ( Bankanın Verilen Teminat Bonoları İçin Hem Keşideciyi Hem de Kredi Borçlusunu Takip Etmesi )
Y3.HDE. 2012/22632TEMİNAT BONOLARI NEDENİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Tazminatı İstemi Bulunduğu/Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Menkul Mal Hükmünde Olduğu - Zilyetlikle İlgili Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Kabulü )
Y11.HDE. 1989/9030TEMİNAT BONOLARININ İPTALİ TALEBİ ( İnşaatın Durması Durumunda )
Y11.HDE. 1989/9336TEMİNAT BONOLARININ KÖTÜNİYETLİ HAMİLLERE CİRO EDİLDİĞİ İDDİASI ( Bonoların İptali Talebi )
Y19.HDE. 2011/1886TEMİNAT BONOSO ( Anlaşmaya Aykırı Doldurma - Yazılı Delille Kanıtlama )
Y12.HDE. 2007/5061TEMİNAT BONOSU ( Bono Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )
Y15.HDE. 2011/4761TEMİNAT BONOSU ( Bononun Mücerret Bir Borç İkararını İçeren Kambiyo Senedi Olduğu - Bononun Teminat İçin Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )
Y12.HDE. 2013/17960TEMİNAT BONOSU ( Bononun Tanzim Tarihi İtibariyle Uygulanması Gereken 6762 S.K. Md.688/2'de Öngörülen Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsurunu Taşımadığı - Takip Dayanağı Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığından Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/12956TEMİNAT BONOSU ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Dava Konusu Bononun Teminat Bonosu Olduğunu İddia Eden Davacının Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği/İspat Külfetinin Tayininde Hataya Düşüldüğü )
Y19.HDE. 2003/11272TEMİNAT BONOSU ( Davalının Diğer Davalıya Ciro Etmesi/İcra Takibi - Davalının Kötüniyetli Hamil Olduğunu Kanıtlayan Deliller Belirlenip Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağı/Menfi Tespit Davası )
Y12.HDE. 2008/3294TEMİNAT BONOSU ( Hamil ve Takip Alacaklısının Bonoyu İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Ettiği de İddia ve İspat Edilemediğine Göre Borçlunun Kötüniyet İddiası Sabit Olmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 1995/4740TEMİNAT BONOSU ( İsbat külfeti )
Y19.HDE. 2014/2601TEMİNAT BONOSU ( İtirazın İptali Davası - Davacının Satın Aldığı Taşınmaz Üzerinde İpoteği Bulunan Dava Dışı Şirkete Davalıların Borcu Bulunduğu/Davacının İpoteğin Kaldırılması İçin Davalılara Gönderdiği İhtarnamenin Semeresiz Kalması Üzerine Dava Konusu Bonoyu Takibe Konu Yaptığı - İcra Takibi İtibariyle Davalıların Muaccel Bir Borcu Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2001/11529TEMİNAT BONOSU ( Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Edilememesi )
YHGKE. 2006/12-683TEMİNAT BONOSU ( Keşideci Durumundaki Davacının Dava Dışı Bono Lehdarı İle Aralarındaki Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmede Taraf Olmayan Takip Alacaklısına Karşı Bononun Teminat Olarak Düzenlediğini İleri Sürmesine Olanak Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2001/8102TEMİNAT BONOSU ( Menfi Tesbit Davası - Bononun Teminat İçin Verildiği İddiası/Tarafların Ticari Defterleri Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılması Gereği )
YHGKE. 1994/12-175TEMİNAT BONOSU ( Muhtevasının Tahsili Gerekip Gerekmiyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği/Mercice Şikayetin Kabulü Gerektiği - Borçlu Tarafından Mercie Verilen Dilekçenin Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu )
Y12.HDE. 2005/4464TEMİNAT BONOSU ( Sadece Teminat Şeklinde İbare Bulunmasının Kambiyo Senedi Vasfına Ve Özel Yolla Takibe Engel Olmadığı )
Y15.HDE. 2001/5488TEMİNAT BONOSU ( Sözleşmeyle İş Yapımını Üstlenmiş Kişinin Eksik İş Yapması Halinde Vermiş Olduğu Teminat Bonosunun Kısmen İptaline Karar Verilmesi Gerekliliği )
Y12.HDE. 2012/24291TEMİNAT BONOSU ( Taraflar Arasındaki Protokolde Takibe Konu Senedin "Altınlara Karşılık Olarak Teminat Olarak Verldiği..." İbaresinin Yeraldığı - Takibe Konus Senedenin Teminat Senedi Olduğunun Anlaşıldığı/Bono Vasfının Tespiti )
Y11.HDE. 2012/2136TEMİNAT BONOSU ( Taşıma Akdinden Kaynaklanan Fatura Bedelinin Tahsili Talebi - Bononun Taşıma İlişkisinin Tamamına Teminat Teşkil Ettiği )
Y12.HDE. 2003/21429TEMİNAT BONOSU İBARESİ ( Bono Arkasında Yazılı Olduğu Beyan Edilen Teminat Bonosudur İbaresinin Sözleşme İbraz Edilmediği Sürece Tek Başına Kambiyo Senedinin Vasfını Etkilememesi )
YHGKE. 1998/12-13TEMİNAT BONOSU İDDİASI ( Bonoda Senedin İhdas Nedenini Gösteren İbareye Dayanarak )
Y12.HDE. 1988/8481TEMİNAT BONOSUNA DAYALI İCRA TAKİBİ
Y12.HDE. 1988/5413TEMİNAT BONOSUNA DAYANAN TAKİP
Y12.HDE. 1990/12271TEMİNAT BONOSUNA DAYANAN TAKİP
Y11.HDE. 2004/5652TEMİNAT BONOSUNDAN DOLAYI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Acentelik Sözleşmesi Karşılığı Düzenlenecek Poliçelerden Doğan Prim Borçlarına Karşılık Düzenlenen - Acentelik Sözleşmesinde Yazılı Şekil Şartının Bulunmaması/Poliçe Düzenleyen Davacının Düzenlemiş Olduğu Bononun Teminat Niteliğini Koruyacağı )
Y11.CDE. 1996/178TEMİNAT BONOSUNU TEDAVİ GİDERLERİ ÖDENMEDİĞİNDEN DOLDURUP TAKİBE KOYAN SANIK ( Emniyeti Suistimal İddiası )
Y15.HDE. 1995/7219TEMİNAT BONOSUNUN TAHSİLİ ( Avans Karşılığı İşlerden Ne Kadar Alacaklı Bulunulduğunun İsbatı )
YHGKE. 1999/13-533TEMİNAT BONOSUNUN TEMİNATI OLDUĞU ÖDÜNÇ PARA VERİLMEDİĞİ HALDE CİRO EDİLEREK TAKİBE KONMASI ( Bononun İptali Talebi )
YHGKE. 1983/12-792TEMİNAT CİROSU ( Bonolar Tahsil için Ciro Edilmişse Bankanın Ciro Edenin Vekili Olması Nedeniyle Müvekkili Adına Takip Yapamaması Bu Takdirde de Cirantayı Takip Edememesi İcra İflas Yasasına Göre Takibin İptalinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2006/20446TEMİNAT CİROSU ( Bonoya Teminat Cirosuyla Hamil Olan Kötü Niyetli Olmadıkça Ciranta Lehdar İle Keşideci Arasındaki İlişkiden Etkilenmeden Haklarını Kullanabileceği - Borca İtiraz )
Y12.HDE. 1985/14181TEMİNAT CİROSU ( Bonoyu Elde Eden Yetkili Hamilin Kendi Cirantasına Başvuramaması )
Y12.HDE. 1991/5353TEMİNAT CİROSU ( Keşidecinin Hamille Lehdar Arasındaki Ödeme Protokolünü Defi Olarak İleri Sürememesi )
Y12.HDE. 1985/14181TEMİNAT CİROSU ( Yetkili Hamil Durumuna Gelen Kişinin Kendi Cirantasını Takip Edememesi )
Y12.HDE. 1985/14181TEMİNAT CİROSU İLE VERİLEN BONOLAR ( İflas Masasına Alacak Kaydı )
YHGKE. 1991/12-137TEMİNAT CİROSU OLARAK VERİLEN SENET ( Senedin Banka Tarafından Takibe Koyulması Açılan Davada da Bankanın Borçlunun İtirazını Kabul Etmemesi )
Y12.HDE. 2000/13669TEMİNAT CİROSU YAPAN CİRANTA ( Hamil Tarafından Takip Edilememesi )
Y12.HDE. 1973/634TEMİNAT CİROSUNA DAYANAN HAMİL ( Senedi Ancak Tahsil İçin Ciro ve Tevdi Edebileceği )
Y19.HDE. 2002/6728TEMİNAT CİROSUYLA DEVREDİLEN ÇEK ( Keşidecinin Lehdara Karşı Borçlu Olmadığını Çekin Hatır Çeki Olarak Düzenlendiğini ve Teminat Cirosuyla Devredildiğini Usulen Kanıtlaması Gereği - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2012/4621TEMİNAT ÇEKİ ( Ara Karar Uyarınca Davalı Şirkete Davaya Konu Çeki de Kapsayacak Şekilde Teminatla İlgili Yazı Yazılmasına Karar Verildiği - Cevabı Beklenmeden ve Dava Konusu Çekle İlgili Davalı Şirketin Açıklaması Alınmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2004/12896TEMİNAT ÇEKİ ( Bankadan Alınan Kredi Karşılığında Teminat Olarak Çek Verilmesi - Borç Kapatılmasına Rağmen Çek Teslim Edilen Yetkili Hamil Değil ise Banka ve Çalışanın Kusurunun Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2005/7046TEMİNAT ÇEKİ ( Çek Bir Ödeme Vasıtası Olduğundan Mevcut Bir Borcun Tediyesi Amacıyla Verildiğinin Kabulünün Gerekmesi-Çekin Hatır Çeki Olduğu Yönündeki İddianın da Davacı Tarafça Yazılı Delille İspatlanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/7338TEMİNAT ÇEKİ ( Davacının Elinde Dava Konusu Konut Bedeli Kadar Teminat Çeki Olduğu Anlaşılmakla Mahkemece Davacıdan Çeki Dosyaya İbraz Etmesi İstenip Mehkemece Saklanmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/15521TEMİNAT ÇEKİ ( Haricen Satılan Aracın Bedeline Karşılık Olarak Verilmesi - Haricen Satılan Aracın Bedeline Karşılık Bir Miktar Nakit Para ve Borç Senedi Verildiğine Göre Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y15.HDE. 2009/7499TEMİNAT ÇEKİ ( İnşaat Yapım Sözleşmesi Uyarınca Verilen/Borçlu Olmadığının Tespiti - Teminat Çeki Tutarının SSK Pirim Tutarının Mahsubuyla Kalan Miktar Bakımından Davacının Borçlu Olmadığının Tesbitine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/30748TEMİNAT ÇEKİ ( Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havale Niteliğini Taşımadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği/Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceğinin Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 2003/6192TEMİNAT ÇEKİ ( Protokol Hükümlerine Aykırı Şekilde İbrazı/Manevi Tazminat - Teminat Çekinin Davalı Şirket Adına Takas Aracılığı İle İbraz Edilerek Arkası Belgelendiğine Göre Davacı Şirketin Ticari İtibarının Sarsıldığının Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2001/10387TEMİNAT ÇEKİ ( Takibe Dayanağı - Teminat Olduğunun Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2012/8638TEMİNAT ÇEKİ ( Takibe Konu Çekin Çek Lehtarı Şirket İle Alacaklı Şirket Arasında Düzenlenen Tek Satıcılık Sözleşmesi Uyarınca Teminat Çeki Olarak Verildiği - Borçlu İse Borçlu Olmadığını İddia Ettiğine Göre Takibe Konu Çekte Yazılı Alacağın Varlığı Yargılamayı Zorunlu Kıldığı )
Y12.HDE. 2002/1894TEMİNAT ÇEKİ ( Takip Konusu Çekin Bir Alım Satım Akdinin Teminatı Olarak Verildiği Anlaşıldığına Göre Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapma Yetkisinin Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/285TEMİNAT ÇEKİ ( Tarafların Birbirlerini İbra Etmiş Olması-Protokol Hükümlerine Aykırı Olarak İbraz Edilemeyeceği )
YHGKE. 2012/19-1098TEMİNAT ÇEKİ BORÇLUSUNA YAPILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zamanaşımı Süresinin Geçirildiğinden Bahisle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Davaya Konu Çek Hakkında Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanacağı )
YHGKE. 1999/19-1007TEMİNAT ÇEKİ İDDİASI ( Yargılama Sırasında İleri Sürülmemişse Temyizde Gözönünde Bulundurulamayacağı )
Y19.HDE. 1998/4896TEMİNAT ÇEKİ İDDİASININ VE İNCELENMESİ ( Karşılıksız Çek Nedeniyle Açılan Davada )
Y12.HDE. 1998/5354TEMİNAT ÇEKİDİR İBARESİ ( Neyin Teminatı Olduğu Açıklanmamışsa Takip Yapılmasına Engel Olmayacağı )
Y19.HDE. 2008/7117TEMİNAT ÇEKİNDE İHTİYATİ HACİZ ( "Muacceliyet" Koşulunun Ne Şekilde Gerçekleştiği Araştırılmadan Verilen İhtiyati Hacze İtirazın Reddi Kararının Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2014/23054TEMİNAT ÇEKİNE DAYANAN İCRA TAKİBİ ( Hükme Esas Alınan Taahhütname İmzasız ve Tarihsiz Olduğundan Yazılı Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği/Bayilik Sözleşmesi ve E-posta İçeriklerinde Çeklerin Teminat İçin Verildiğine Dair Düzenlemenin Yer Almadığı - Çekler Üzerinde Teminata Dair Şerh Bulunmadığı/Alacaklı da Teminat İddiasını Kabul Etmediğinden Takibin İptali Talebinin Reddedileceği )
Y13.HDE. 2001/457TEMİNAT ÇEKİNİN İADE EDİLMESİ ( Bedelinin Ödendiği Anlamına Gelmesi )
Y11.HDE. 2012/3275TEMİNAT ÇEKİNİN İADESİ İSTEMİ ( Taşıma Sözleşmesi - Yapılan Savunmada İstenen Alacağın Zamanaşımına Uğradığı İleri Sürüldüğü/Mahkemece İleri Sürülen Zamanaşımı Def'inin İncelenmeden Esasa Girilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 2005/271TEMİNAT ÇEKİNİN İCRASI ( Borcun Doğmadığı-Teminat Amacıyla Verildiğinin Yazılı Belge İle Kanıtlanmış Olması )
Y10.CDE. 1992/6188TEMİNAT ÇEKİNİN KARŞILIKSIZ OLMASI ( 3167 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
Y19.HDE. 2009/11622TEMİNAT ÇEKLERİNİ İADE EDEN DAVACI BANKA ( Davalı Kefile Karşı Sorumlu Olduğu ve Dolayısıyla Davalının Borçtan Sorumlu Tutulamayacağı Gerekçesiyle Davanın ve Davalının Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2002/7521TEMİNAT ÇEKLERİNİN TAKİBE KONULAMAMASI ( Sözkonusu Alacak İçin Genel Haciz Yoluyla Yapılan Kesinleşmiş Takip Bulunması )
Y11.HDE. 2008/9959TEMİNAT DIŞI HAL ( İnşaat Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat Talebi - Teminat Dışı Hal İle İlgili Hükmün Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi İçin Ek Bilirkişi Raporu Temin Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/1488TEMİNAT DIŞI HASAR ( Motorun Gövdesinin Değişimine Gerek Olup Olmadığı Hakkında Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilerek Sigortacının Sorumluluğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/10963TEMİNAT DIŞI HASAR ( Özel Aracın Kasko Sigortacısının Bilgisi Dışında Ticari Olarak Kullanılması Hasarı Teminat Dışı Bırakmadığı )
Y11.HDE. 2000/1990TEMİNAT DIŞI HASAR ( Özel Düzenleme Yapılmaması )
Y11.HDE. 2005/13242TEMİNAT DIŞI KALAN HASAR ( Kasko Sigortasına Dayalı Tazminat Talebi/Kural Olarak Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazalarda Hasarın Teminat Dışı Kaldığı - İspat Yükününse Sigortacıda Olacağı )
YHGKE. 2000/11-806TEMİNAT DIŞI KALAN HASAR VE KAZA ( Sürücünün Alkollü Olmasından Dolayı Meydana Gelmesi )
Y20.HDE. 2016/1209TEMİNAT DIŞI KALAN ZARARIN SİGORTALIDAN RÜCUAN TAHSİLİ (İtirazın İptali - Davanın 6502 S.K. Yürürlüğe Girmesinden Önce Açıldığı ve Trafik Kazası Sebebiyle Sigorta Şirketi Tarafından Karşı Araç Malikine Ödenen Tazminatın Sigortalı Aracın Alkolllü Sürücüsü Tarafından Kullanılması Sırasında Kazanın Meydana Gelmesi ve Zararın Teminat Dışı Kalması Sebebiyle Sigortalıdan Rücuan Tahsili İstemine Dair Olduğu/TTK 1483 Vd. Maddelerinde Sayılan Hususlardan Olduğundan Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği)
Y11.HDE. 2003/1927TEMİNAT DIŞI RİZİKO ( Davacının Nakliye Komisyoncusu Aracılığıyla Temin Ettiği Araçlarla Sigortalı Emtiayı Taşıttırması - Taşımanın Kendi Adamlarınca Yapılmış Sayılamayacağı/Sigortacının Tazminle Yükümlü Olduğu )
Y11.HDE. 2003/2018TEMİNAT DIŞI RİZİKO ( Emniyeti Suistimal Suçu - Davacının Kiraladığı Kasko Sigortalı Aracın İade Edilmemesi )
Y11.HDE. 2001/4999TEMİNAT DIŞI RİZİKO ( Özel Donanıma Sahip ve Sadece H Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Kişilerce Kullanılabilecek Araç ile Yetersiz Ehliyet Sahibi Sürücü Tarafından Yapılan Kazaların Teminat Dışında Kalması )
Y11.HDE. 2005/13556TEMİNAT DIŞI RİZİKOLAR ( Kanıt Yükünün Sigortacıya Ait Olduğu - İspat Külfeti )
Y11.HDE. 2004/11703TEMİNAT DIŞI RİZİKONUN TEMİNAT KAPSAMINDAYMIŞ GİBİ OLUŞTUĞUNU İHBAR EDİLMESİ ( İspat Yükü Yer Değiştireceğinden Rizikonun Teminat İçinde Olduğunu Sigortalının İspat Etmesi Gereği - Kasko Sigortasından Kaynaklanan Tazminat )
Y11.HDE. 1999/125TEMİNAT DIŞI TAZMİNAT ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Teminatının Dışında Olduğu Gözetilmeden Davalı Sigorta Şirketi Hakkında Manevi Tazminata İlişkin Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/4766TEMİNAT DIŞI ZARAR ( Sigorta Poliçesinin Düzenlenmesinden Önce Mevcut Olan Hastalık - Ölüme Neden Olan Hastalığın Poliçenin Düzenlenmesi Sırasında Bildirilmemesi Karşısında Ölüm Sonucu Oluşan Zararın Teminat Dışında Olduğu )
Y11.HDE. 2004/10805TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER ( Olayın Sigortalının İhbar Ettiği Şekilde Değil de Sigortacının İddia Ettiği Şekilde Gerçekleşmesi Halinde İse Bu Oluş Seklinin Kasko Sigortası Genel Şartlarında Sayılan Teminat Dışında Kalan Hallerden Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/2121TEMİNAT DIŞINDA KALAN HASARLAR ( Kasko Sigortalı Aracın Sürücü Belgesiz Kişilerce Kullanılması Sırasında Meydana Gelen Hasarlar )
Y15.HDE. 2005/2681TEMİNAT DIŞINDAKİ DAİRELERİN TESCİLİ ( Arsa Sahiplerinin Alacaklarını Karşılayacak Değerde Bir ya da Birkaç Dairenin Teminat Olarak Tutulması ve Borcun Tamamı Ödendiğinde Yeniden Tapu İptal ve Tescil Davası Açma Hakkı Tanınarak Teminat Dışındaki Dairelerin Tescili Gereği )
Y11.HDE. 1988/4316TEMİNAT GÖSTERİLEN TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TESBİTİ ( Keşif ve Bilirkişi Raporu )
Y18.HDE. 2002/315TEMİNAT GÖSTERİLEN VE BLOKE EDİLEN PARA ( Para İçin Davacının Faiz İstemesinin Mümkün Olmaması )
Y14.HDE. 2014/6334TEMİNAT GÖSTERİLMEKSİZİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ ( Mahkeme Ve Danıştay Kararına Dayanan İhtiyati Tedbir Talebi İçin Teminat Gösterme Zorunluluğu Olmadığı - Satışın Durdurulmasının Mümkün Olduğu )
Y19.HDE. 2009/6088TEMİNAT GÖSTERİLMESİ (Davacı Davalı ve Karşı Davalının Yabancı Uyruklu Tüzel Kişilik Olmaları Dikkate Alındığında Teminat Göstermeleri Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Teminat Gösterilmesinin Dava Şartı Olduğu)
Y11.HDE. 2005/4947TEMİNAT GÖSTERME ( Yabancı Kişilerin Türk Mahkemelerinde Açtıkları Davalarda Teminat Göstermesinin Zorunlu Olduğu İlk İtiraz Üzerine Değil Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen İncelenmesi Gereği )
Y2.HDE. 2009/2972TEMİNAT GÖSTERME ( Yabancı Uyruklu Davacının Teminat Göstermesi Gereken Kişilerden Olup Olmadığı Tespit Edilip Teminat Göstermesi Gereken Yabancı Gerçek Kişilerden İse Takdir Edilecek Teminatı Yatırması İçin Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1992/5-162TEMİNAT GÖSTERME ŞARTI ( Mütekabiliyet şartı )
Y19.HDE. 2002/1822TEMİNAT GÖSTERME ŞARTI ( Tenfiz Davasının Görülebilmesi İçin - Davacı ABD Firması Olup Türkiye ile Bu Ülke Arasında Adli Yardım Sözleşmesi Bulunmadığından Teminat Şartını Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
Y11.HDE. 2015/12540TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alacaklının Alacağını Birleşmenin Hukuki Geçerlilik Kazandığı Andan İtibaren Devreden Şirket Tescille Birlikte İnfisah Edeceği İçin Bir Teminat Göstermekle Yükümlü Olan Şirketin Devralan Şirket Olacağı )
Y12.HDE. 2011/23233TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Haciz Koydurmuş Alacaklı Yalnız Bir Kişi İse ve Alacağı Taşınmazın Muhammen Bedelinin Yüzde Yirmisi Kadar veya Ondan Fazla İse Alacaklı Artırmaya Katılabilmek İçin Teminat Göstermekle Yükümlü Olmadığı - İhalenin Feshi İstemi )
Y19.HDE. 2006/6503TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İcra Takibi Yapan Yabancı Alacaklı - Yabancı Alacaklının Teminat Gösterme Yükümlülüğü Uluslararası Sözleşmeyle Ortadan Kaldırılabileceği )
Y12.HDE. 2013/17436TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNASI ( Yabancı Alacaklının Tabiyetinde Bulunduğu Ülke İle Türkiyenin Tabi Olduğu Karşılıklılık Esasına Göre Taraflı Muafiyetin Bulunduğu Sözleşme Tüzel Kişileri Kapsamadığından Alacaklıya Süre Verilip İcra Müdürlüğünce Belirlenecek Teminatın Yatırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/8123TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Amerikan Firmasının Yaptığı Takip - Davaya Katılan veya İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu )
Y12.HDE. 1994/15867TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Gayrimenkulün Artırmayla Satımında )
Y12.HDE. 2014/29128TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Haciz Koyduran Alacaklının Tek Olması ve Alacağının Muhammen Bedelin %20'si veya Daha Fazlası Olan Alacaklının Teminat Göstermesinin Zorunlu Olmadığı - Haciz Koyduran Alacaklıların Birden Fazla Olması Halinde Satış İsteyen Alacaklının Alacağının Yasal Miktarlarda Olması Gereği )
Y12.HDE. 2000/11901TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleri İle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Göstermesi Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2010/14587TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzelkişilerin Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Göstereceği - Karşılıklılık Esasına Göre Teminattan Muaf Tutulabilecekleri )
Y3.HDE. 2013/20645TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Sadece Borçlunun İhtiyati Haciz Sebebiyle Uğrayacağı Zararlar İçin Değil Üçüncü Kişilerin de Uğrayacakları Zarar İçin Gösterilmesi Gerektiği - Alacağın Varlığı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirdiğinden Teminat Alınmadan İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2528TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Teminatı Havale Yoluyla Yatırdığı - Mahkemece Havale Makbuzuna Göre Teminatın Süresinde Yatırılıp Yatırılmadığı Tartışılmadan Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2002/13-376TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Türkiye İle Yabancı Devlet Arasında Anlaşma Bulunması Haline Olmadığı - Türkiye İle Hollanda'nın Taraf Olduğu Lahey Sözleşmesi Uyarınca Teminat Muafiyeti Bulunduğundan Davacının Teminat Göstermesi Zorunlu Olmadığı )
Y12.HDE. 2007/12573TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında - Takip Yapılmasının Ön Koşulu Olup Kamu Düzenini İlgilendirdiği/Re'sen Gözetileceği )
Y12.HDE. 2011/6632TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Yabancı Ülke Uyruklu Alacaklı - Karşılıklılık )
Y2.HDE. 1992/6595TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Yabancıların Türkiye'de Dava Açması Halinde )
Y12.HDE. 2016/8903TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU (Türk Hukukunda Kural Olarak Hak Arama Özgürlüğünün Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Kılınmadığı - Türk Mahkemelerinde Dava Açan Davaya Katılan veya İcra Takibinde Bulunan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemece Belirlenecek Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu)
Y12.CDE. 2014/29710TEMİNAT GÖSTERMEDEN İSTİSNA ( Yerel Mahkemece Anılan Uluslararası Sözleşmenin Adalet Bakanlığına Gönderilerek Sözleşmedeki Muafiyetin Malezya'nın Bağımsızlığını Kazanmasıyla Geçersiz Hale Gelip Gelmediğinin Sorularak Sonuca Göre Karar Verileceği - İngiliz Devleti ile Yapılan Uluslararası Sözleşme )
Y12.HDE. 2014/29128TEMİNAT GÖSTERMEDEN MUAFİYET ( Satış İhalesine Katılacak Üçüncü Kişlerin Göstermesi Gereken Teminat - Satış İsteyen Alacaklının Göstermesi Gereken Teminat )
Y2.HDE. 1997/4243TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNLULUĞU ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Yabancı Kişiler )
Y12.HDE. 2008/16454TEMİNAT HACZİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Teminatı Olarak Borçlu Adına Kayıtlı Olmayan Taşınmaza Haciz Konulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 1997/10667TEMİNAT İADESİ ( Özel Hukuk Kişisine Karşı Açılan Davada Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmaması )
Y13.HDE. 1997/1258TEMİNAT İÇİN VERİLEN BONONUN CİROSU ( Kötüniyetli Hamile Karşı da Teminat Def'inin İleri Sürülebilmesi )
Y12.HDE. 1989/7302TEMİNAT İÇİN VERİLEN SENEDİN TAKİBİ
Y19.HDE. 2005/2765TEMİNAT İDDİASI ( Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği/Mücerret "Teminat" Kaydı Çekin Kambiyo Senedi Vasfına Etkili Olmadığı - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2008/7256TEMİNAT İDDİASI ( Yazılı Delillerle İspatlanamadığı ve Davacının Yemin Teklif Hakkını da Kullanmadığı - Davalı Şirket Yönünden Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1975/5385TEMİNAT İPOTEĞİ
YHGKE. 1993/12-836TEMİNAT İPOTEĞİ
Y12.HDE. 2004/19978TEMİNAT İPOTEĞİ ( Acentelik İlişkisinden Doğan Borçlara Teminat Olmak Üzere Verilen - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin İptali Gereği )
Y12.HDE. 2005/6087TEMİNAT İPOTEĞİ ( Akit Tablosundan Acentelik Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğinin Anlaşılması - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y15.HDE. 1998/406TEMİNAT İPOTEĞİ ( Arsa Payına Karşılık Konulan Teminat İpoteğine Karşı Haciz Şerhleri Hakkında İyiniyet İddialarının Dinlenmeyeceği )
Y13.HDE. 2005/2078TEMİNAT İPOTEĞİ ( Asıl Borçlunun Kredi Borcunu Geri Ödemede Temerrüde Düştüğü Bu Nedenle de Asıl Borçlu ile Birlikte Teminat İpoteği Veren Davalı Aleyhine İcra Girişilmesi )
Y12.HDE. 2005/11241TEMİNAT İPOTEĞİ ( Bir Cari Hesap Veya Kredi İlişkisine Dayanmıyorsa Dava Açılıp Alacak Miktarı Belirlenmeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 1988/8729TEMİNAT İPOTEĞİ ( Cari Hesabın Kesilmesi ve Muacceliyetine İtiraz )
Y19.HDE. 2004/9714TEMİNAT İPOTEĞİ ( Davacı Şirketin Keşideci Ciranta ve Kefil Sıfatı İle İmzalamış ve İmzalayacağı Kambiyo Senetlerine de İpoteğin Teminat Olarak Alındığı Anlaşılması - Davacıların Dava Konusu Borçtan Sorumlu Tutulmaları Gereği )
Y14.HDE. 2012/10026TEMİNAT İPOTEĞİ ( Davacının Davalı Şirketten Yapacağı Alış Verişten Doğacak Borçların Teminatı Olarak Kurulduğu - Tarafların Dosyaya Sunduğu Deliller İle Davalı Şirketin Ticari Defter ve Belgelere Göre Alış Verişten Dolayı Bir Alacağın Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği/İpotek Şerhinin Kaldırılması )
Y12.HDE. 2004/10327TEMİNAT İPOTEĞİ ( Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılamayacağı/Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacak - Genel Mahkemede Dava Açıp Alacağın Miktar Olarak Belirlemesi Zorunluluğu )
Y12.HDE. 1988/11587TEMİNAT İPOTEĞİ ( Gayri Muayyen Tutar İçin Kefalet )
Y12.HDE. 2011/19484TEMİNAT İPOTEĞİ ( Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )
Y12.HDE. 1985/14181TEMİNAT İPOTEĞİ ( Gerçek Borcun Araştırılması )
Y12.HDE. 2010/28643TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Katı İhtarının Tebliğ Edilmediği ve Borç Miktarının Belirlenmediği İtirazları Borca İtiraz Niteliğinde Olup Takibin Şekline Göre Yasal Süre İçerisinde İcra Dairesine Bildirilmesi Gerektiği - İddiaların Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine İcra Mahkemesinde Tartışılacağı )
Y12.HDE. 2010/22469TEMİNAT İPOTEĞİ ( Hesap Özetinin Noterden İhtarname İle Gönderildiği/Borcun Muaccel Olduğuna Dair Tebliğ Evrağı Dosyaya İbraz Edilmeden Borçlulara İcra Emri Gönderilemezse de Ödeme Emri Gönderilebileceği - Bu Durumda İcra Emrinin İptali Gerektiği )
YHGKE. 1999/12 – 552TEMİNAT İPOTEĞİ ( İcra emrinin şartları )
Y12.HDE. 1985/11324TEMİNAT İPOTEĞİ ( İİK m. 68'de Sayılan Belgelerden Olmaması )
Y12.HDE. 1990/8250TEMİNAT İPOTEĞİ ( İİK m. 68'deki Belgeler )
Y15.HDE. 1987/2769TEMİNAT İPOTEĞİ ( İnşaat Sözleşmesinin Feshi-Basiretli İş Adamı Davranma Yükümlülüğü )
Y19.HDE. 2011/3326TEMİNAT İPOTEĞİ ( İpoteğin Fekki İstemi - Taşınmaz Maliki İpotek Alandan "İhraç Kayıtlı" Olarak Aldığı ve Alacağı Mallar ve Bilcümle Ticari Münasebetler Sebebiyle..." İpoteğin Tesis Edildiği - İpoteğin Teminat Vasfının Devam Ettiği Kabul Edilip Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2010/29480TEMİNAT İPOTEĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip/Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Miktar Belirlenmeden Takip Yapılamayacağı - Borçluların Şikayetinin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği/Süresinde İse Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y15.HDE. 1995/2259TEMİNAT İPOTEĞİ ( Karşılık Olarak Yüklenicinin Kendi Payını Satması )
Y12.HDE. 2006/9870TEMİNAT İPOTEĞİ ( Kredi İlişkisine Dayalı Olarak Alacaklı Bankanın Borçluluara Noter Yoluyla Hesap Özetini İhbar Etmesi - İpoteğin Teminat İpoteği Niteliğinde Olmasının Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y19.HDE. 1993/3785TEMİNAT İPOTEĞİ ( Lehine Verildiği Kişinin Başka Şahıslara Kefaletini de Kapsar )
Y12.HDE. 2009/9414TEMİNAT İPOTEĞİ ( Limitle Sınırlandırılan - İpotek Verenin Aynı Zamanda Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Olmasının Takipte İpotek Limiti İle Sorumlu Olduğu İlkesini Değiştirmeyeceği )
Y11.HDE. 1989/2796TEMİNAT İPOTEĞİ ( Muacceliyet ihbarı )
Y12.HDE. 1988/12227TEMİNAT İPOTEĞİ ( Sorumluluğun Sınırı )
Y12.HDE. 2002/4853TEMİNAT İPOTEĞİ ( Takibe Konu Edilebilmesi - İtirazın İncelenmesi ve İcra Emrinin İptaline Karar Verilememesi )
Y15.HDE. 1996/2702TEMİNAT İPOTEĞİ ( Tapu Siciline Satılamaz Şeklinde Konulan Kayıt Gereği )
Y12.HDE. 2011/12128TEMİNAT İPOTEĞİ ( Taraflar Arasında Ticari İlişki Gereğince Doğacak Olan Alacağın Teminatını Teşkil Etmek Üzere İpotek Tesis Edildiği - Teminat İpoteğine Dayalı Olarak İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamsız Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2005/12403TEMİNAT İPOTEĞİ ( Verilmiş Olması Halinde Alacaklının Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapamayacağı )
Y12.HDE. 2012/18021TEMİNAT İPOTEĞİ (Alacaklının Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemelerde Dava Açıp Alacağını Miktar Olarak Belirlemeden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı İcra Takibi Yapmasının Mümkün Olmadığı - Şikayet Davası)
Y12.HDE. 2011/26967TEMİNAT İPOTEĞİ (İhtarnameye Süresinde İtiraz Edilmesinin Borçluya İcra Emri Gönderilmesine Engel Olamayacağı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
Y11.HDE. 1988/8790TEMİNAT İPOTEĞİ MUACCELİYET İHBARI
Y13.HDE. 2005/3058TEMİNAT İPOTEĞİ NİTELİĞİ ( Satış Bedelinden Bakiye Tutar - İpoteğin Bir Yıl İçinde Ödenecek Olan Borcun Teminatı Niteliğinde Olması )
Y12.HDE. 1989/12990TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN BORÇLULAR HAKKINDA TAKİP ( İcra Emri Çıkarılması )
Y12.HDE. 1989/4989TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN HAKKINDA TAKİP YAPABİLMENİN ŞARTI ( Önce Asıl Borçlunun Takibi )
Y12.HDE. 1989/11632TEMİNAT İPOTEĞİ VEREN KİŞİYİ TAKİP ( Kredi Borçlusu Hakkında Takip Yapılmadan )
Y12.HDE. 1989/13358TEMİNAT İPOTEĞİNDE FAİZ ( Bankanın İhtarnamesine Cevap Vermemek )
YHGKE. 1972/1-250TEMİNAT İPOTEĞİNİN ÇÖZÜLMESİ ( Tam ve Eksiksiz Teslim Edilmeyen İnşaat )
Y11.HDE. 1989/272TEMİNAT İPOTEĞİNİN FEKKİ
Y12.HDE. 1989/13358TEMİNAT İPOTEĞİNİN KAPSAMI
Y12.HDE. 1987/9458TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İlamsız Takip Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2006/380TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP ( Teminat İpoteğinden Dolayı Genel Mahkemede Dava Açılmasından ve Alacağın Miktar Olarak Belirlenmesinden Sonra Takip Yapılması Gereği )
Y23.HDE. 2012/2381TEMİNAT İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ (Davaya Taraf Olmayan Arsa Sahibi Dava Dışı Şahsın Hukuki Durumunun Etkileneceği - Davacıya Arsa Sahibine Dava Açması İçin Süre Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1980/2-1921TEMİNAT İSTENMESİ ( İkametgahı Olmayanların Açacakları Davalar )
Y17.HDE. 2014/20088TEMİNAT KAPSAMI ( Bilirkişi Raporunun Hasara Uğrayan Binanın Yapım Yılını Dikkate Alarak Güçlendirme Giderini Hesaplamış Olduğu - Belirlenen Güçlendirme Giderinin Yangın Sigortası Genel Şartları ve Buna Ek Teminat Olarak Getirilen Deprem Klozu Hükümleri Gereğince Teminat Kapsamı Dışında Kabul Edilen Bir Hasar Olmadığı )
Y17.HDE. 2008/1985TEMİNAT KAPSAMI ( Davaya Konu Aracın Oto Kiralama Şirketine Sigortacının Bilgisi Dışında Kiraya Verilmesi Teminat Dışı Bir Hal Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2015/7096TEMİNAT KAPSAMI ( İşleten Tarafından İleri Sürülecek Tazminat Talepleri Teminat Kapsamı Dışında Olup Mahkemece Davacı Araç İşleteninin Maddi Tazminat Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Talebin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12357TEMİNAT KAPSAMI ( İşyeri Paket Sigorta Poliçesi - Dava Konusu İstinat Duvarındaki Hasarın İstinat Duvarının Kendi Ayıbından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Buna Göre Hasarın Sigorta Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/9674TEMİNAT KAPSAMI ( Sözleşme Serbesti İlkesine Göre Sigorta Teminatı Dışında Tutulmuş Bir Ameliyatın Bir Başka Ameliyatla Bağlantılı Olmasından Dolayı Teminat Kapsamına Girmesinin Mümkün Görülemeyeceği )
Y11.HDE. 2002/5987TEMİNAT KAPSAMI ( Tazminat Talebinde Limitler Dahilinde Sorumlu Olunduğunun Kabul Edilmesi )
Y11.HDE. 1992/6629TEMİNAT KAPSAMI DIŞI ( Hırsızlığın Anahtarla İşlendiğinin İspat Yükü )
Y17.HDE. 2013/16961TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALMA ( Kaskoya Karşı Açılan Tazminat Davası - Kaza Münhasıran Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinden Kasko Sigortası Genel Şartları Uyarınca Teminat Kapsamı Dışında Kaldığı/Davanın Reddedileceği )
Y11.HDE. 2005/8070TEMİNAT KAPSAMINDA HASARLANAN ARÇ ( Dava Dışı Sürücünün Kullanımındayken Tek Taraflı Meydana Gelen Kaza Sonucu Hasarlanması - Sigorta Tazminatının Tahsili/Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2005/7745TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN HASAR ( Hasar Bedelinin Tahsili İsteminin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1999/4052TEMİNAT KAPSAMINDA OLMADIĞINI BİLEREK YAPILAN ÖDEME ( Böyle Bir Ödemenin Ödeme Konusu Olan Olayı Sigorta Koruması Kapsamında Kabul Edilmiş Olduğundan Ödemeden Sonra Geriye İstenememesi )
Y17.HDE. 2012/3880TEMİNAT KAPSAMINDA OLMAYAN SİGORTA ( Kasko Sigorta Poliçesi Kaynaklı Tazminat - Değer Kaybı Zararına İlişkin Tazminat Talebi Kasko Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları Uyarınca Sigortanın Teminat Kapsamında Olmadığı/Değer Kaybından Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulamayacağı )
YHGKE. 2003/11-756TEMİNAT KAPSAMINDAKİ KUSUR ( Asli Kusurun Varlığı Teminat Kapsamında Kalabileceği Gibi Sonucun Gerçekleşme Şekli Ağır Kusuru Gösteriyorsa Tali Kusur Halinde Dahi Teminat Dışında Kalma Söz Konusu Olabileceği - Zorunlu Trafik Sigortacısının Sigortalısına Karşı Rücu Davası )
Y11.HDE. 2003/8342TEMİNAT KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediği Araştırıldıktan Sonra Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/8876TEMİNAT KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Sadece Gerçek Zarar Miktarının Tazminine Karar Verilmek Gereği - Endüstriyel Paket Sigorta Poliçesi )
Y12.HDE. 2003/5879TEMİNAT KARŞILIĞI ALACAKLIYA PARANIN ÖDENMEMESİ ( İcra Veznesine Gönderilen Paranın Teminat Karşılığı Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilememesi )
Y12.HDE. 2007/995TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEPLERİ ( İcra Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y20.CDE. 2016/1407TEMİNAT KARŞILIĞI TAHLİYE ( Sanığın Yatırdığı Teminatın İadesine Dair Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama )
Y21.HDE. 2005/7157TEMİNAT KARŞILIĞI TAKİBİN DURDURULMASI ( Karar Verildiğine Göre Red Edilen Hacizli Ev Eşyalarının Değeri Üzerinden Tazminata Hükmedilmesi Gerekirken Tamamı Üzerinden Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2010/14073TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Durdurulması Amacıyla Gösterilmesi Gereken Teminatın Borçluya Ait Araca Konulan Haciz Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2009/1201TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI KARARI VERİLMEMESİ ( Alacaklı Yararına Tazminata İlişkin Yasal Koşullar Oluşmadığı - Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
YHGKE. 2010/19-67TEMİNAT KAYDI ( Kambiyo Senedi Vasfına Etkili Olmadığı - Kambiyo Senedi Geçerli Olup Senede Karşı İddiaların Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2007/9954TEMİNAT KAYDI ( Menfi Tespit Davası - Senet Üzerinde Teminat Kaydı Olmakla Birlikte Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemiş İse Bu Kayıt Mücerretlik ve Kambiyo Senedi Niteliğine Etkili Olmadığı )
Y15.HDE. 2007/2557TEMİNAT KESİNTİLERİNİN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Yaptığı İmalatların Ana Yüklenici Tarafından Teslim Alınmış ve Kabul Edilmiş Olması Halinde Sözleşmeye Dayanılarak Teminatın Elde Tutulması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olacağı - Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 2007/3002TEMİNAT KESİNTİSİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İade Talebi - Asıl Davada Fazlaya İlişkin Kısım Saklı Tutularak Talep Edilen Teminat Kesintisi Alacaklarının Tamamının Karşı Davada Mahsup Sonucu İş Sahibinin Alacağından Düşüldüğü/Kesinti Talebinin Reddedileceği )
Y15.HDE. 2007/4383TEMİNAT KESİNTİSİ ( İtirazın İptali - Davalı Kooperatif Tarafından Protokoldeki Düzenlemelere Rağmen Teminat Kesintisi Yüklenici Şirkete Ödenmediğinden Davacı Yüklenici Şirket İcra Takibi Yapabileceği )
Y12.HDE. 2008/17332TEMİNAT KOŞULU ( Yerine Getirilmeden Takip Başlatılmış İse Alacaklıya Gerekli Teminatı Yatırması İçin İcra Dairesince Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği - Yabancı Kişilerin Türkiye'de İcra Takibi Yapmaları İçin )
Y17.HDE. 2013/19330TEMİNAT LİMİTİ ( Poliçelerdeki Daimi Maluliyet Tedavi Gideri ve Geçici İş Göremezlik Teminat Limitleri Belirlenerek İsteme Konu Maddi Tazminat Kaleminden Hangi Teminat Çerçevesinde Davalının Sorumlu Tutulduğu İnfazda Meydana Gelebilecek Karışıklığı da Önleyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/9724TEMİNAT LİMİTİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davalı Sigorta A.Ş.'nin İhtar Üzerine Süresinde Teminat Limitini Ödemesi ve Poliçe Nedeniyle Sorumluluğunun Kalmaması Nedeniyle Aleyhine Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/5221TEMİNAT LİMİTİ KAPSAMI ( Bu Miktara İsabet Eden Faiz ve Yargılama Giderlerinden de Zorunlu Sigortacının Sorumlu Bulunup Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Ait Poliçe Limiti İçinde Kaldığı )
Y11.HDE. 2005/8943TEMİNAT LİMİTİNİN GARAMETEN PAYLAŞTIRILMASI ( Zarar Görenlerin Çokluğu Nedeniyle Paylaştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/7338TEMİNAT LİMİTİNİN KUSUR VE HASAR ORANLARINA GÖRE PAYLAŞTIRILMASI ( Zorunlu Trafik Sigortacısı Şirketince Düzenlenen Poliçede Yazılı Teminat Limitinin Paylaştırılması )
Y19.HDE. 1993/2574TEMİNAT MAKSADIYLA AÇIK ÇEK VERMEK ( Üçüncü Şahsın Fiilini Taahhüt )
Y19.HDE. 1997/4346TEMİNAT MAKSADIYLA BONO TANZİMİ ( İddia Edenin İspat Edeceği )
Y1.HDE. 2004/8810TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Şartı )
Y1.HDE. 2011/9478TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Borcunu Ödemiş Olduğu Halde Borcun Teminatı Olarak Temlik Ettiği Taşınmazının Tapusunun İade Edilmediği İddiası - Bu Tür Sözleşmelerin Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2011/9478TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI DELİLLE İSPATI (Tanık Dinlenemeyeceği - Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayanıldığının Anlaşılması Durumunda Bu Delilin Mahkemece Kullandırılmamasının Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
Y11.HDE. 1983/2462TEMİNAT MEKTUBU
Y11.HDE. 2003/3378TEMİNAT MEKTUBU ( Açılan Davada İstenilen Meblağın Hangi Teminat Mektubu Riskinden Doğduğunun Açıklanmadığı Gözetilerek Yerel Mahkemece Gerekli Açıklamaların Yaptırılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1991/1704TEMİNAT MEKTUBU ( Avans Karşılığı Verilmesi )
Y15.HDE. 2012/398TEMİNAT MEKTUBU ( Ayıplı Olduğu İdda Edilen İmalatın Bedeli Hesaplanarak İrat Kaydedlin Teminat Mektubu Bedelinin Düşülmesi Gereği - Ayrıca Teminat Mektubunun İadesi Koşullarının Oluşu Oluşmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2003/16972TEMİNAT MEKTUBU ( Banka ile Muhatap Arasındaki Sözleşme Garanti Sözleşmesi Niteliğinde Olup Bankanın Sorumluluğu Fer'i Olmayıp Asıl Borçtan Bağımsız ve Asıl Olması-Bankanın Sadece Borçluya Ait Def'ileri Muhataba Karşı İleri Sürememesi )
Y11.HDE. 1974/951TEMİNAT MEKTUBU ( Bankanın Davacıya Verdiği Teminat Mektubu İle Davacı İle Arasında Satış Akdinin Dışında Garanti Akdinin Oluşması )
Y11.HDE. 1989/6333TEMİNAT MEKTUBU ( Bankanın Riski Halen Devam Ettiğinden Mahkemece Bankanın Aldığı Teminatı Zedeleyecek Şekilde Tahsil Kararının Verilmesinin Yanlış Olması )
Y19.HDE. 2016/10368TEMİNAT MEKTUBU ( Bankanın Teminat Mektubunun Aslının Ne Sebeple Ele Geçirildiğini Araştırma Yükümlülüğü Olmadığı - Söz Konusu Teminat Mektuplarının Lehtarı Mal Müdürlüğü'nden Hırsızlık Dolandırıcılık veya Herhangi Suç Teşkil Eden Bir Sebeple Davacı Tarafından Ele Geçirildiği İddia ve İspat Edilemediği/Bloke Edilen Paranın İade Edilmesi İstemli Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 1989/6283TEMİNAT MEKTUBU ( Bankanın Verdiği Teminat Mektubu İçin Ücret İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 2004/9614TEMİNAT MEKTUBU ( Bedellerinin Bloke Edilmesi/Tazmin Edildiği Takdirde ise Bedellerinin Faiziyle Tahsili İstemi - Temyiz İstemine Konu Davanın Geri Alınması ve Bu İstemin Davalılar Vekilince de Kabul Edilmesi Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1996/1255TEMİNAT MEKTUBU ( Bir Türk Bankasının Kontrgarantisine Dayanılarak Yabancı Banka Tarafından Verilmesi )
Y15.HDE. 2015/1048TEMİNAT MEKTUBU ( Birleşen Davada İş Sahibi Faiz Alacaklarını Dava Etmiş Olup Faiz Alacağının da Teminat Mektubunun Teminat Altına Aldığı Alacaklardan Olduğu - Teminat İşlevi Devam Ettiğinden Teminat Mektubunun İade Edilip Edilemeyeceğinin Birleşen Davanın Sonucuna Göre Belirleneceği )
Y15.HDE. 2003/3856TEMİNAT MEKTUBU ( Bunların Teminat Fonksiyonunu Devam Ettirdiği Sürece İadesinin İstenememesi )
Y19.HDE. 2001/7257TEMİNAT MEKTUBU ( Davacı Beyanında Sadece İhalede Belirtilen Asgari Rakamdan Herhangi Bir Arttırma Yapmayacağını Belirtmiş Olması Nedeniyle Kati Teminat Mektubunun İrat Kaydedilememesi )
Y19.HDE. 2004/8598TEMİNAT MEKTUBU ( Davacı Şirketin Alacağı Niteliğinde Bulunmadığı - Davacının Kullanabileceği Güvence Niteliğinde Olduğundan Menfi Tespit Talebinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1997/1909TEMİNAT MEKTUBU ( Davacının Borcu Olmadığı Halde Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesinin Sözleşmeye ve Kanuna Aykırı Olması )
Y15.HDE. 1994/3342TEMİNAT MEKTUBU ( Davacının Mektupla İlgili Vaki Muarazanın Men'ini İstemesi )
Y19.HDE. 2001/1461TEMİNAT MEKTUBU ( Davacının Şirket İle Yaptığı Sözlü Bayilik Anlaşması Gereği Şirkete Teminat Mektubu Vermesi )
Y4.HDE. 1999/8857TEMİNAT MEKTUBU ( Davacının Zararı İçin Yeniden Bir Teminat Mektubu Alınması-Bu Mektubun Davacının Zararı Kabul Eden Beyanı Nedeniyle Alınması )
Y11.HDE. 1989/730TEMİNAT MEKTUBU ( Davalı Bankanın Teminat Mektubu Karşılığını Ödememesi Nedeniyle Tazminat Talebi
Y13.HDE. 2011/8331TEMİNAT MEKTUBU ( Davalının Hibe Sözleşmesine Aykırı Davranarak Edimini Yerine Getirmediği ve Davacının da Sözleşmeyi Haklı Feshettiği - Sözleşmenin İlgili Hükmü Uyarınca Sözleşmenin Feshi Halinde Teminat Mektubunun İrad Kaydedileceği )
Y11.HDE. 1989/6000TEMİNAT MEKTUBU ( Davalının Kefil Olması )
Y19.HDE. 2015/14329TEMİNAT MEKTUBU ( Davaya Konu Alacak Talepleri Kapsamında Davalıya Ait Teminat Mektubunu Nakde Çevirerek Davacının Alacağından Mahsup Ettiği - Bu Miktarın Dava Alacak Tutarının Hesaplanmasında Gözetilmeksizin Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2001/1147TEMİNAT MEKTUBU ( Depo Talebinin Teminat Mektup Bedellerinin Güvencesi Olarak Yatırılması İstenen Para Olduğundan Henüz Borç Doğmamış Olması Nedeniyle Tazminat İstenememesi )
Y11.HDE. 1990/7824TEMİNAT MEKTUBU ( Garanti Edilen Borç İlişkisinin Devrinde Bankanın Muvafakatının Alınmaması )
Y11.HDE. 2012/935TEMİNAT MEKTUBU ( Gayri Nakdi Krediler İçin De Banka Hesabı Kat Edildiği Durumda Kredi Borçlusu Tarafından Bedelin Depo Edilmesi Gerektiğinin Kararlaştırılmış Olması Nedeniyle Teminat Mektubu Bedeli Yönünden Haciz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8583TEMİNAT MEKTUBU ( Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Alacak Talebi - Davalıların Davacı Dışındaki 3. Şahıslara Teminat Mektuplarını Tehlikeye Sokacak Şekilde Borçlandıkları/Davanın Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 1990/12030TEMİNAT MEKTUBU ( Haczin Şarta Bağlı Kaldırılması )
Y15.HDE. 2007/2192TEMİNAT MEKTUBU ( Hakimin Talep Edilen Miktardan Daha Fazlasına Karar Verememesi )
Y12.HDE. 2009/1354TEMİNAT MEKTUBU ( Hangi İş İçin Verilmişse O İşin Teminatını Teşkil Edip O Nedenle Haczedilebileceğinden Başka Bir İş İçin Haczinin Mümkün Olmadığı )
Y15.HDE. 1976/2276TEMİNAT MEKTUBU ( İadesinde Temerrüt Faizine Hükmolunamaması )
Y12.HDE. 2014/29403TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubu Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiğinden İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmak Üzere Paranın İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesi Gerektiği - İcra Müdürlüğü İşleminin İptali )
Y19.HDE. 2010/12801TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebi - Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı/Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2012/10302TEMİNAT MEKTUBU ( İstihkak İddiasının Kaldırılması - Davalı Banka İle Borçlu Belediye Başkanlığı Arasında İmzalanan Genel Nakdi ve Gayrı Nakdi Kredi Sözleşmesi Gereğince Başka Bir Banka Tarafından Verilmiş Teminat Mektubu Bulunup Bulunmadığı Var İse Teminat Tutarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/1734TEMİNAT MEKTUBU ( İş Sahibinin Sözleşmeyi Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Feshettiği - Avans Mahsubu İşin Devamı Sırasında Yapılmışsa Yüklenicinin Avans Teminat Mektuplarının İadesini Talep Edebileceği )
Y19.HDE. 2008/2957TEMİNAT MEKTUBU ( İtirazın İptali Davası - Kural Olarak Mer'i Teminat Mektupları Muaccel Hale Gelmediğinden İpotekli Takibin Konusu Yapılamayacağı )
Y19.HDE. 2010/1410TEMİNAT MEKTUBU ( İtirazın İptali Davası/Davacının Belirtilen Tarih Aralığında Yer Alan Alacaklarını Devrettiği - Davacı Bankanın Davalılardan Teminat Mektubu Komisyonları Nedeniyle İlgili Tarihten Takip Tarihine Kadar Alacağını Talep Edebileceği )
Y11.HDE. 1999/2159TEMİNAT MEKTUBU ( Kati Teminat Mektubunun Sözleşmenin İcrasını Değil Borç Olarak Verilen Paranın İadesini Temin İçin Verilmesi-Avans Mektubunun İse Borç Verilenin İadesi İçin Verilmesi )
YHGKE. 2000/11-121TEMİNAT MEKTUBU ( Kati teminat Mektuplarının Sözleşmenin İcrasını Temin İçin Verildiği Halde Avans Teminat Mektuplarının Borç Olarak Verilen Bir Miktar Paranın İadesini Temin İçin Verilmesi ) )
Y13.HDE. 1984/4928TEMİNAT MEKTUBU ( Kira Sözleşmesi )
Y12.HDE. 2009/30199TEMİNAT MEKTUBU ( Kıymetli Evrak Niteliği Bulunmadığı - Teminat Mektubunun Takibe Konu Alacağı Temin İçin Verildiği ve İcra Dosyasından Bu İş İçin Haczedildiği Anlaşılmakla Şikayetin Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2003/15156TEMİNAT MEKTUBU ( Koşulları Oluşmadığı için Ödeme Yapılmayan Hallerde Depo Edilmesi İstenen Teminat Mektubu Bedeli için İhtilafın Çözümünün Yargılamayı Gerektirmesi )
Y19.HDE. 2004/12594TEMİNAT MEKTUBU ( Mal Karşılığı Fatura Tutarından Mahsup Edilemeyeceği - Bayilik Sözleşmesi )
Y11.HDE. 1973/4541TEMİNAT MEKTUBU ( Mektubu Veren Davacı Bankanın Bunu Vaktinde Tediye Edememesinin Sorumluluğunu Davalıya Yükletmesinin Hukuki Mesnedinin Olmaması )
Y11.HDE. 2003/7598TEMİNAT MEKTUBU ( Mektubu Veren Şirketin Davacıya Borçlu Olup Olmadığı Araştırıldıktan Sonra Paraya Çevrilmesi Talebinin İncelenmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 1973/11568TEMİNAT MEKTUBU ( Mektupta Yazılı Olduğu Gibi Bankanın İlk İhbar Üzerine Parayı Ödememesi )
Y19.HDE. 2005/2288TEMİNAT MEKTUBU ( Menfi Tespit Davası - Hükmedilen Alacağın Faizi ve Masraflar da Gözetilerek Teminat Mektubu Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerekirken Teminat Mektubu İle İlgili Olarak Sadece Asıl Alacağın Hükme Esas Tutulmasının Doğru Görülmediği )
Y12.HDE. 2003/427TEMİNAT MEKTUBU ( Menfi Tespit Davası Derdest Olduğundan Teminat Mektubu Takip Borcunun Değil Menfi Tespit Davası Sonunda Hükmedilecek İnkar Tazminatının Teminatı Olduğundan Dosya Borcu İçin Haczedilemeyeceği Paraya Çevrilemeyeceği )
Y11.HDE. 1992/5623TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Şartları Oluşmasa da Komisyon ve Gider Vergisi İstenebilir )
Y4.HDE. 1993/11672TEMİNAT MEKTUBU ( Ödeme Yerine Geçmesi )
Y19.HDE. 2004/12964TEMİNAT MEKTUBU ( Ödenip Ödenmediğinin Banka ve Taraf Ticari Defterlerinden Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2002/1364TEMİNAT MEKTUBU ( Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Nedeniyle Teminat Mektubunun İade Edilmemesi )
Y12.HDE. 1987/3087TEMİNAT MEKTUBU ( Paraya Çevrilmemek Şartıyla Verilen )
YCGKE. 1988/9-223TEMİNAT MEKTUBU ( Resmi Evraktan Olmadığı )
Y11.HDE. 2012/798TEMİNAT MEKTUBU ( Sadece Vade Kaydını Taşıyan Davaya Konu Teminat Mektupları Henüz İade Edilmediği - Zamanaşımı Süresi de Dolmayıp Bu Süre İçerisinde Tazmin Talebi İleri Sürülebileceğinden Davacının Hesabı Üzerindeki Blokenin Kaldırılamayacağı )
Y11.HDE. 1989/5896TEMİNAT MEKTUBU ( Sahte Olarak Düzenlenip Takip Yapılması )
Y15.HDE. 1991/5798TEMİNAT MEKTUBU ( Sahtelik İddiası )
Y5.CDE. 2014/2267TEMİNAT MEKTUBU ( Sanıklardan Birinin İhaleden Elenmek İçin Bilerek Teminat Mektubunu Teklif Zarfına Koymadığı/Diğer Sanığın da Bunun Karşılığında Sanığa Söz Konusu Senedi Verdiği - Sanıkların Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Tüm Unsurlarıyla Oluşturduğu )
Y12.HDE. 2009/4025TEMİNAT MEKTUBU ( Sıra Cetveline Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
YHGKE. 2003/15-268TEMİNAT MEKTUBU ( Sözleşme Gereği Kesilen Cezaya İlişkin Teminat Mektuplarının Bir Kısmının Geri Alınması Talebinin Reddinin Gerekmesi )
YHGKE. 2000/19-839TEMİNAT MEKTUBU ( Sözleşme Hükümlerine Bakıldığında Davaya Konu Teminatın Ceza Niteliği Taşımadığının Açık Olması )
Y15.HDE. 2012/1993TEMİNAT MEKTUBU ( Sözleşmede İrad Kaydedilen Teminat Bedelinin Yüklenici Borcuna Mahsup Edilemeyeceği - Cezai Şart Niteliği Bulunmadığından Asıl Davada Alınacak Rapora Göre Yüklenicinin Borçlu Çıkması Durumunda Teminat Bedelinin de Borçlarına Mahsubuna Kalan Teminat Bedelinin Yükleniciye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/6419TEMİNAT MEKTUBU ( Şartname Hükümleri Gereğince Davacının Tahakkuk Eden Yemek Bedeli Alacağından Teminat Mektubu Tutarı da Tenzil Edilerek Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2009/6-221TEMİNAT MEKTUBU ( Tapu İptali ve Tescil - Önalım Bedelinin Belirlenen Yere Nakden Yatırılması Gerekirken Teminat Mektubunun Önalım Bedeli Olarak Kabul Edilmesinin Yerinde Olmadığı )
Y11.HDE. 1992/7095TEMİNAT MEKTUBU ( Taşıtanın Taşıyıcıya Verdiği Mektuba İstinaden Temiz Konişmento Düzenlemesi )
Y12.HDE. 1991/7680TEMİNAT MEKTUBU ( Tazmin Edilen )
Y11.HDE. 2006/11050TEMİNAT MEKTUBU ( Tazmininin Talep Edildiği Tarih İle Davalı Banka Tarafından Takas İşleminin Yapıldığı Tarih Arasında Kalan Dönem İçin Davacı Bankanın Ödemekle Sorumlu Olacağı Temerrüt Faizi Miktarının Tespiti Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y11.HDE. 2002/8127TEMİNAT MEKTUBU ( Tedbir Kararının Mevcudiyetini Koruyup Korumadığının Belirlenmesi - Tedbir Kararının Depo İstemini Kapsamadığı veya Kaldırıldığına İlişkin Karar Getirilmesi İmkanı Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1984/6451TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektubunda Yazılı Miktarın Davalı Tarafça Davacıya Verildiğini Kanıtlayan Bir Belge Olmaması )
Y15.HDE. 2003/5829TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektubunun Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Sonuca Varılması ve Bilirkişiden Ek Rapor Alınmasının Gerekli Olması )
Y19.HDE. 2011/10266TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektuplarının Hükümsüzlüğü ve İptali Davası - Teminat Mektubu İçerisinde Teminatın Belirli Bir Süreye Kadar Geçerli Olduğunun Yazıldığı - Bu Tarihten Sonra Garantinin Kendiliğinden Hükümsüz Olacağının Gözetileceği )
YHGKE. 2007/12-801TEMİNAT MEKTUBU ( Ticaret Mahkemesinde A.Ş'nin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verildiği - Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Davada Fazla Ödenen Para İle İlgili Tedbir veya Haciz Kararı Bulunmadığından Fazla Ödenen Paranın İade Edileceği )
YHGKE. 1979/11-1915TEMİNAT MEKTUBU ( Vadeli ve Vadesiz Olmasına Göre Zamanaşımının Başlangıcı )
Y19.HDE. 2005/2934TEMİNAT MEKTUBU ( Veren Bankanın İflası Halinde Muhatap Teminat Mektubunun Riski Gerçekleşmişse Alacağını Bankanın İflas Masasına Yazdırabilmesi )
Y11.HDE. 2006/5589TEMİNAT MEKTUBU ( Yazılı Riskten Dolayı Değil de Mektup İle Bankanın Garanti Altına Almayı Taahhüt Etmediği Bir Riskten Dolayı Mektubun Paraya Çevrilmesi İstendiği Hususu Davacı Muhatabın Dilekçeleri İle Yani Likit Delillerle Kanıtlanmadığı - Davanın Reddi Gereği )
Y15.HDE. 1994/4895TEMİNAT MEKTUBU ( Yeni Bir Bilirkişi Raporuyla Sözleşmenin Feshinde İdarenin Kusurlu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2009/2599TEMİNAT MEKTUBU ( Yıllık Alım Yükümlülüğü Yerine Getirilmediği Taktirde Davalı Firmanın Teminat Mektubunu Kullanacağının Düzenlendiği - Teminat Mektubunun Bankaya İbraz Koşullarının Oluştuğu/Davanın Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2014/6829TEMİNAT MEKTUBU ( Yüklenici Tarafından İş Sahibi Aleyhine İrad Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelinin İadesi İstemi İle Açılan Davada Davaya Konu Farklı Olduğu Gibi Aynı Olsa Dahi Sadece O Davada Talep Edilen Miktar İçin Zamanaşımını Keseceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/9022TEMİNAT MEKTUBU BEDELİ ( Hesaben Tazmin Edilmiş Olduğundan Bankanın İflas İdaresi Davalı Lehdardan Garanti Sözleşmesine Dayanarak Teminat Mektubu Bedelinin Masaya Ödenmesini İsteyebileceği )
Y13.HDE. 2011/8818TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ (Akdi İlişki Tarafların Birbirinden Doğan Hak ve Borçları Verilen Teminatlar da Dahil Edilmek Üzere Mahsuplaşma Yapılmak Suretiyle Tasfiye Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/13658TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİ TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bankaca İhtiyati Tedbir Kararına Dayanılarak Teminat Mektubu Bedeli Tazmin Edilmemiş Bulunmasına Göre İhtiyati Tedbir Kalkıncaya Kadar Bankanın Faizden de Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
Y11.HDE. 1978/5808TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN BANKA VEZNESİNE DEPO EDİLMESİ DAVASI
Y11.HDE. 2014/478TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( İhtiyati Hacze İtiraz/Banka Tarafından Her Zaman İstenebileceğinin Kredi Sözleşmesinde Kararlaştırıldığı/Hesap Kat İhtarı Yapıldığı - Teminat Mektuplarından Birinin Tazmin Edildiği/Alacak Muaccel Olduğundan İtirazın Reddedileceği )
Y11.HDE. 2002/2697TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Sözleşmedeki Bankanın Her Zaman İade İsteyebileceği Hükmüne Dayanarak )
Y19.HDE. 2015/16459TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ VE NAKDİ ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ ( İtirazın İptali İstemi - Takip Tarihi İtibariyle Kefil Olan Davalı Borçludan Teminat Mektubu Bedelinin Depo Edilmesi Talep Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2017/565TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN İADESİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Paraya Çevrilen - Sözleşmedeki Sürenin Muhtelif Tarihlerde İdare Tarafından Uzatılmasına Karşın Yüklenicinin Edimini Tamamlayamadığı/Fesihte Yüklenicinin Sözleşme Maddesine Aykırı Şekilde Feshe Neden Olduğu Anlaşıldığı/Davanın Reddedileceği )
Y15.HDE. 2012/3353TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( İnşaatın Davalı İdare Tarafından Durdurulmasından Sonra Tahsis İşleminin Tamamlandığı ve İnşaata Devam Edilebileceği Konusunda Davacı Yükleniciye Bildirimde Bulunulduğuna Dair Herhangi Yazışma Bulunmadığından Talebin Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 2012/3009TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Kefalet/Teminat Mektuplarının Bedelinin İadesi Talebi - Müteselsil Kefil Olan Davalılardan Teminat Mektubu Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2008/1706TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN İSTİRDADI İSTEMİ ( Davalının Oteli Tesettür Turizmine Uygun Hale Getireceğine Dair Bir Taahhüdünün Bulunmaması Karşısında Sözleşmeye Aykırı Davranarak Rezervasyonların İptaline Sebep Olmadığından Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/3511TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ ( İlk Talepte Ödeme Kaydını Havi Banka Teminat Mektuplarında Banka Yalnızca Şekli Manada İnceleme Yapma Yetkisini Haiz Olup Esasa İlişkin Herhangi Bir İnceleme Yapma Hak ve Yetkisini Haiz Olmadığı )
YHGKE. 2007/11-852TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ ( İlk Talepte Ödeme Kaydını Havi Teminat Mektuplarında Banka Sadece Şekli Yönden İnceleme Yapma Yetkisine Sahip Olup Esasa İlişkin Bir İnceleme Yapamayacağı )
Y15.HDE. 2010/4422TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ ( Teminat Mektubunun İrat Kaydı İstenildiği - Davalı Banka'nın Temerrüdü Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarihten Başladığı/Diğer Mektup Bedelleri İçin Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu )
Y11.HDE. 2010/13650TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ (Zamanaşımı Dolmadan Bankadan Tazmin Talebinde Bulunma Hakkına Sahip Olması Karşısında Bankaya İade Edilmeyen Mektup Bedelinin Deposunda Hukuki Yararın Mevcut Olduğu)
Y15.HDE. 2016/6290TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı Karşı Davacının Karşı Davasında İrad Kaydedilen Teminat Mektup Bedeli İle İlgili Uğradığı Zararını Davacı Karşı Davalı Taşerondan İstemekte Haklı Olup Olmadığı ve İsteyebileceği Miktar Hesaplattırılıp Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/5589TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Muhatap İle Lehdarın Taraf Olduğu Ancak Davalı Bankanın Taraf Olmadığı Hakemde Açılan Davada Verilen Kararda Yer Alan Gerekçeler İşbu Davada Banka Açısından Bağlayıcı Olamadığı )
Y15.HDE. 2015/4257TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sözleşme Gereği Teminat Mektupları İş Bedelinden Fesih Halinde Dahi Mahsup Edilemeyeceği - İş Sahibinin Fesihte Haklı Olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyası İle Kesin Hükme Bağlandığı/İş Bedeline Mahsup Edilmeden Teminat Mektupları Bedellerinin Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2014/7115TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Teminat Mektubunun Süresinin Dolması - Belirli Bir Süre İçin Yapılan Taahhütlerde Sürenin Bitimine Kadar Taahhüt Edene Yazılı Olarak Başvurulmaması Halinde Taahhüdün Hükümsüz Sayılacağına Dair Sözleşmelerin Geçerli Sayıldığı )
Y11.HDE. 2003/9968TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Yoklukta Düzenlenen Tutanağın Geçersiz Olması - Uymaya Karar Verildikten Sonra Bozulan Karar Doğrultusunda Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2005/11003TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAZMİNİ ( Mahkemece Davalılardan A.Ş'ne Taraflar Arasında Sözleşmenin Kurulduğuna Dair Kanıtlarını İbraz İçin Mehil Verilerek Hasıl Olacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/12386TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( Davalı Bankanın Teminat Mektubunun Dayanağı Olan Sözleşmeyi Davacının Tek Yanlı ve Haksız Olarak Fesh Ettiği İddiası Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2009/3464TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TEMERRÜT FAİZİYLE TAHSİLİ ( Davalılar Hakkında İcra Takibine Girişilmeden Önce İhtiyati Tedbir Kararı Verildiğinden Davalıların İcra Takip Tarihinde de Temerrüde Düşmelerinin Söz Konusu Olamayacağı )
Y12.HDE. 2000/17426TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİ ( Tazmin Edilmemiş - Henüz Risk Doğmadığı İçin Takip Konusu Yapılamayacağı)
Y19.HDE. 2011/6081TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLME TALEBİ ( Kabul Edilmediğinden İtirazın İptali Talebi - Teminat Mektuplarının Akıbetine İlişkin Cevapların ve Cevap Verilmemesinin Genel Kredi Sözleşmesinde Belirtilen Kabul Edilebilir Hukuki Bir Neden Olup Olmayacağının Değerlendirileceği)
Y11.HDE. 2013/12127TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Genel Kredi Sözleşmesi Uyarınca Verilen - Mümeyyiz Davalı Kefaletinin Sona Erdiğini Savunduğuna ve Kefilin Sorumluluğun Kendi Kefalet Limiti ve Temerrüdüyle Sınırlı Bulunduğuna Göre Mahkemece Bu Savunma Üzerinde Durulmadan Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/6793TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Borçlulardan Bazılarının Tüm Malvarlıklarına Bankalar Kanunu'na Göre Konulan İhtiyati Tedbir Kararının Neticesi Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.HDE. 2000/10289TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Dava Devam Ederken Mahkeme Kararı İle Davacı Şirketin İflasına Karar Verilmesi)
Y8.HDE. 2012/12446TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( İcra Emrinde/Nakdi Kredi Borcunun Tahsiline İlişkin Olarak İpotekli Takip Yapılmadan Meri Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Talep Edilerek İpoteğin Paraya Çevrilmesinin İstenemeyeceği - İcra Emrinin İptali Gereği )
Y11.HDE. 2004/6017TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Mahkemece Dava Konusu Teminat Mektuplarının Kullandırılmasının Dayanağı Olan Kredi Sözleşmeleri İncelenmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/9515TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPOSU ( Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığı Anılan Kararın Ne Şekilde Alındığı ve Davalı Tarafa Bildirilip Bildirilmediğinin Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2013/6844TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Alınarak Ödemenin Durdurulduğu - Muhatabın Bir Tazmin Hakkının Olup Olmadığının Ancak Dava Sonucunda Ortaya Çıkacağı/Henüz Ödememe Nedeniyle Ortada Bir Zarar Bulunmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/19-457TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Bedellerin Geç Ödenmesinden Dolayı Oluşan Temerrüt Faizi ve Eklentilerden Lehine Teminat Mektubu Düzenlenen Davalının da Müterafik Kusurlu Olması )
Y15.HDE. 2012/2829TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporuna Bağlı Kalınarak Koşu Yolu ve Yürüyüş Alanı Yapım Bedeli Olarak da Tahsil Kararı Verilmesi Bu Konuda Talep Olmaması Sebebiyle Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/2837TEMİNAT MEKTUBU DEVRE KOMİSYONLARINDAN SORUMLULUK ( İtirazın İptali - Davalı Müteselsil Kefil Durumunda Olup Kefalet Limiti ve Kendi Temerrüdünün Hukuki Sonuçları İle Sınırlı Olmak Kaydı İle Asıl Borçlu Yönünden Hesaplanan Borçtan Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 1996/7533TEMİNAT MEKTUBU DEVRE KOMİSYONU ( Talep Edilebilmesinin Şartları )
Y11.HDE. 2012/3063TEMİNAT MEKTUBU İADESİ İSTEMİ ( Davacı Birleşen Dosya Davalısının Hükmedilen Miktardan Daha Az Olan Teminat Mektubunu Elinde Tutmasında Anılan Nedene Dayalı Olarak Haklı Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/1009TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDİLMESİ NEDENİYLE KANUNİ REHİN VE HAPİS HAKKININ TEMİNAT MEKTUBU ÜZERİNE KAYDIRILMASI ( Navlun Bedeli Nedeniyle Yük Üzerinde Rehin ve Hapis Hakkı Tanınması Davasında )
Y19.HDE. 2014/11190TEMİNAT MEKTUBU İÇİN ÖDEME YAPILMASI ( İtirazın İptali İstemi - Tazmin Edilen Değer İçin Tazmin Tarihinden İtibaren Sözleşme İle Belirlenen Temerrüt Faizi İle Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 2006/1122TEMİNAT MEKTUBU İLE GARANTİ EDİLEN BORÇ (İtirazın İptali Davası - Şirketin Kaynaklarından Kullandırıldığı Halde Kredi Sözleşmesinde Dava Dışı Şirket Kredi Alacaklısı Gibi Gösterildiğinden Gerçek Alacaklının Davalı Olduğu Görüldüğü/Şirket İle Davacı Arasında Herhangi Bir Temlikten de Sözedilmediğine Göre Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu)
Y11.HDE. 2003/2837TEMİNAT MEKTUBU KAPSAMINDAKİ VERGİ CEZASI VE GECİKME FAİZİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Banka Şubesince Yapılan İşlemden Dolayı Açılan Davada Yetkili Mahkemeler )
Y19.HDE. 2004/11866TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON BORCU İLE DAVALI KENDİ ALACAĞI ( Davalının Davacı Bankanın İflasının Açılmasından Önceki Komisyon Borcunu Saptayarak Bu Borçla Davalının Müflisten Olan Alacağını Takas İmkanı Tanınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2005/5810TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON ORANININ ARTIRILMASI ( Bir Ekonomik Kriz Olmadığı Halde Sözleşmedeki Yetki Kötüye Kullanılarak Bankaca Artırılması Dürüstlük Kuralı ile Bağdaşmadığı )
Y13.HDE. 2009/3258TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONUNDAN SORUMLULUK ( İtirazın İptali - Davalının da Dava Dışı Bankaya Ödediği Teminat Mektubu Komisyonundan Hissesi Oranında Davacıdan Talepte Bulunma Hakkına Sahip Olduğu )
Y15.HDE. 2007/3673TEMİNAT MEKTUBU MASRAFLARININ TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Teminat Mektubu/Teminat Mektubu Masraflarının Tahsili - Bilirkişi Asıl ve Ek Raporlarında Ek Prim Borcu ve Tahakkuk Eden Cezanın Nedeni Denetime Elverişli Biçimde Açıklanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 1988/4471TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortağı Olduğu Şirket Lehine Teminat Mektubu Veren Bankanın Mektup Bedelini Davacıdan İstemesi )
Y19.HDE. 2010/9730TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE YAPILAN ÖDEME ( Davalıdan İstenemeyeceği Kabul Edilmiş İse de Dava Dışı Muhatabın Bu Teminat Mektubunun Vadesinin Uzatılmasını İstediği - Bankaca Ne İşlem Yapıldığının Tespiti Cihetine Gidilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1988/8525TEMİNAT MEKTUBU NİTELİĞİ ( İçinde Kefalet Deyimi Geçen Belge )
Y19.HDE. 1997/1924TEMİNAT MEKTUBU PARAYA ÇEVRİLMEDEN İCRA TAKİBİ
Y4.HDE. 1971/8606TEMİNAT MEKTUBU PRİM BORÇLARI ÖDENMEDEN İADE EDİLEMEMESİ
Y19.HDE. 2011/907TEMİNAT MEKTUBU RİSKİ ( Nakdi ve Gayrı Nakdi Kredi Alacağı - Devralınmayan Yükümlülüğün İleride İfa Edilmesi İhtimalinden Bahisle Teminat Mektubu Riskinin Masaya Kaydına Yasal Olanak Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/1075TEMİNAT MEKTUBU RİSKİ (Sıra Cetveline İtiraz - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
Y15.HDE. 2012/1054TEMİNAT MEKTUBU SEBEBİYLE ÖDENEN KOMİSYON VE FAİZ GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Ayıplı İmalatın Davacı İş Sahibine Teslim Edildiği ve Eldeki Davanın İse B.K.'nun 125. Md.sinde Sözü Edilen 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Henüz Dolmadan Açıldığı - İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/4042TEMİNAT MEKTUBU UYARINCA FAİZ ALACAĞININ İSTİRDADI İSTEMİ ( Davalı Vekilinin İstirdada Konu Alacağın Davacıya İade Edildiğine Dair Savunması Araştırılmadan Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y8.HDE. 2012/13394TEMİNAT MEKTUBU ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Üçüncü Kişi Bankanın İcra Dosyasında Taraf Sıfatı Bulunmamakta İse de Teminat Mektubu Kendisi Tarafından Düzenlenmiş Olduğundan Hukuki Yararı Mevcut Olduğu )
Y11.HDE. 2009/14360TEMİNAT MEKTUBU VE ÇEK KARNESİ VERİLMESİ ( Alacaklının Gayrinakdi Krediye Dayanan İhtiyati Haciz Talebinin Reddedildiği - Teminat Mektubu ve Çek Karnesi Verilmesine Yönelik Hukuki İlişkinin Dayanağı Olan Sözleşmeler Getirtilerek Şartların Oluşup Oluşmadığı Konusunda İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/7991TEMİNAT MEKTUBU VEREN BANKANIN İRADESİNİN SAKATLANMASI (Davacının Teminat Mektubu Muhatabı Bankanın Teminat Mektubu Kredisini Kullanmak İsteyen Şirketlerle Organik Bağ İçerisinde Olduğunu Bilmesi Durumunda Bu Teminat Mektuplarını Vermeyeceğinin Açık Olduğu - Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğüne Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2003/7598TEMİNAT MEKTUBU VEREN ŞİRKETİN İFLASI ( Lehdarın İflas Etmiş Olmasının Davacının Teminat Mektupları Bedellerinin Tazmini Talebini Etkilememesi )
Y11.HDE. 2003/1197TEMİNAT MEKTUBU VERİLEBİLMESİ ( Türkiye'de Dava Açan Yabancı Uyrukluların Yatırması Gereken Yabancılık Teminatı İçin - Teminat Şartını Yerine Getirmeyen Davacının Mahkemede Hazır Bulunmamış Sayılacağı ve Dosyanın İşlemden Kaldırılacağı )
Y12.HDE. 2014/14448TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ ( İcranın Geri Bırakılması Yönünde Karar Getirilmek Üzere Borçluya Mühlet Verilmesinin İcra Takibini Durduracağı - Teminatın Veriliş Amacı İçin Geçerli Olduğu/Borcun Ödenmesine Yönelik Olmaması Karşısında Haczin Kaldırılamayacağı )
Y11.HDE. 2009/6257TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ ( Kredi Sözleşmesine İstinaden - Banka Şubesi'nde Bulunan Davacıya Ait Faiz Getirmeyen Hesapta Depo Edilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2014/13575TEMİNAT MEKTUBU YÖNÜNDEN DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Davacının Davaya Konu Mer'i Teminat Mektubunun Banka Siteminden İbralı Çıkışının Yapıldığını Beyan Etmesi - Davanın Konusu Kalmayacağı )
Y11.HDE. 1970/2858TEMİNAT MEKTUBUNA DAYANAN ALACAK ( İcra İnkar Tazminatı )
Y15.HDE. 2004/1967TEMİNAT MEKTUBUNA EL ATMA ( Giderilmeyen Eksik İş Bedelinin Yüklenicinin Hakedişinden Kesildiğinden Gecikme Cezası İstemekte ve Teminat Mektuplarında El Atmada Davalı İdarenin Haksız Olması )
Y19.HDE. 1999/4504TEMİNAT MEKTUBUNA KEFALET ( Eldeki Davayı Etkileyecek Nitelikteki Yurtdışında Açılmış Davanın Bekletici Mesele Olarak Kabulü )
Y11.HDE. 2008/7767TEMİNAT MEKTUBUNA KONU HUKUKİ İŞLEM ( Yerine Getirilip Getirilmediği Teminat Mektubuna Konu Riskin Gerçekleşme İhtimali Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği - Teminat Mektuplarının İptali İstemi )
Y11.HDE. 2008/7767TEMİNAT MEKTUBUNA KONU RİSKİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ ( Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Teminat Mektuplarının İptali İstemi )
YHGKE. 1978/3-509TEMİNAT MEKTUBUNA USULSÜZ TEDBİR KONULMASI
Y11.HDE. 2014/7115TEMİNAT MEKTUBUNDA BANKANIN SORUMLULUĞU ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili İstemi - Uzat veya Tazmin Et Talebinde Riskin Doğup Doğmadığı Anlaşılamadığından Bankanın Ödeme Yükümlülüğünün de Doğmadığı )
Y11.HDE. 2012/798TEMİNAT MEKTUBUNDA VADE KAYDI ( Sadece Bu Kaydı Taşıyan Davaya Konu Teminat Mektupları Henüz İade Edilmediği - Zamanaşımı Süresi de Dolmayıp Bu Süre İçerisinde Tazmin Talebi İleri Sürülebileceğinden Davacının Hesabı Üzerindeki Blokenin Kaldırılamayacağı )
YHGKE. 2007/11-852TEMİNAT MEKTUBUNDA YAZILI RİSK ( Teminat Mektubunda Yazılı Risk Yorum Yoluyla Değiştirilemeyeceği ve Genişletilemeyeceği )
Y11.HDE. 2012/798TEMİNAT MEKTUBUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Sadece Vade Kaydını Taşıyan Davaya Konu Teminat Mektupları Henüz İade Edilmediği - On Yıllık Zamanaşımı Süresi de Dolmayıp Bu Süre İçerisinde Tazmin Talebi İleri Sürülebileceğinden Davacının Hesabı Üzerindeki Blokenin Kaldırılamayacağı )
Y19.HDE. 1993/3559TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞACAK ALACAKLAR ( Masaya Kaydedilebileceği )
Y19.HDE. 1993/1383TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞACAK ALACAKLAR ( Masaya Kayıtta Riskin Gerçekleşmiş Olup Olmamasının Etkisi )
Y15.HDE. 2012/7032TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN MUACCELİYETİ ( Nakde Çevrilmekle Muaccel Hale Geldiği - Paraya Çevrilmesinden Sonra Davacının Teminat Mektup Bedelini Davalıdan İstediğine Dair İhtarına Rastlanmadığından Faizin Birleşen Davanın Açıldığı Tarihten Başlatılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/18466TEMİNAT MEKTUBUNDAN KAYNAKLANAN ALACAK ( Belirli Bir Süre İçin Yapılan Taahhüdün Bitimine Kadar Taahhüt Edene Yazılı Olarak Başvurulmaması Halinde Taahhüdün Hükümsüz Olacağına Dair Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Vade Tarihine Kadar Davalı Bankaya Başvurulmaması Nedeniyle Geçersiz Hale Gelen Teminat Mektubuna Dayalı Davanın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2001/511TEMİNAT MEKTUBUNDAN KAYNAKLANAN HAK ( Kaybolmasıyla Ortadan Kalkmayacağı - İptalinin Mahkemeden İstenmesinin Gerekmemesi )
Y11.HDE. 1990/6782TEMİNAT MEKTUBUNDAN SORUMLULUK ( Gerçeği Lehdar Tarafından Bankaya İade Edilen Sahte Mektubu Bankanın Teyit Etmesi )
Y11.HDE. 2003/2815TEMİNAT MEKTUBUNU KEFİL SIFATIYLA İMZALAYAN KİŞİ ( Tazmin Edilen Teminat Mektubu Bedeli İçin Açılan Rücu Davasında Müteselsil Sorumluluğu )
Y19.HDE. 2004/12594TEMİNAT MEKTUBUNUN ALACAĞA MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ ( Bayilik Sözleşmesi )
Y11.HDE. 2012/7485TEMİNAT MEKTUBUNUN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ HUSUSUNDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Ticaret Mahkemesi'nin Tensip Kararı ile İhtiyati Tedbirin Karar Kesinleşinceye Kadar Devamına Karar Verilmiş Olduğu - Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili Davası )
YHGKE. 2013/15-232TEMİNAT MEKTUBUNUN BORÇLUYA İADE EDİLMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİ (Devletin Sorumluluğuna Dayanılabilmesi İçin Açık ve Kesin Kanuna Aykırı Hüküm Verilmesinin Zorunlu Olduğu/Teminat İadesi Hakimin Takdirinde Olduğundan Kanun Hükmüne Aykırı Sayılamayacağı - Borçlunun Tedbirli Taşınmazlarından Alacağı Tahsil İmkanı Bulunduğu/Davanın Reddedilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2012/3430TEMİNAT MEKTUBUNUN DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİ İSTEMİ ( İade Olunup Olunmadığına Dair Taraf Delillerinin Sorulması ve Değerlendirilmesi Gerektiğinde Keşideci Banka Şubesine Yazı Yazılarak Teminat Mektubu İade Olunmuş İse İade Tarihinin Sorulması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/11241TEMİNAT MEKTUBUNUN FONKSİYONU ( Teminat Mektubunun veya Paraya Çevrildikten Sonra Artan Paranın Bir Başka İşten Dolayı Haczedilemeyeceği - Teminat Mektubunun Kıymetli Evrak Sayılamayacağı )
YHGKE. 2001/11-996TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( İbrazında Teminat Mektubunu Nakde Çevirmeyen Bankanın Konan İhtiyati Tedbir Nedeniyle Doğan Zarardan Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1989/4046TEMİNAT MEKTUBUNUN GARANTİ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİ ( Şekle Tabi Olmaması - Başka Şubeye Teyid Ettirilen Sahte Mektubun Geçerliliği )
Y15.HDE. 2010/4047TEMİNAT MEKTUBUNUN GECİKMELİ İADE EDİLMESİ ( Banka Sigorta Muameleleri Vergisinin Tahsili - Teminat Mektuplarının İadesinin Kararın Kesinleşmesine Ertelenmesinin Ecel Olup Temerrüt Koşullarını Ortadan Kaldırmadığı Şeklindeki Gerekçesi Sözleşme ve Yasa Hükümlerine Uygun Düşmediği )
YHGKE. 1979/11-36TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇ İADE EDİLMESİ
Y19.HDE. 2000/194TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( 7 Günlük Faiz Düşülmek Suretiyle Fazla Tahsilin İstirdadının Usul ve Kanuna Uygunluğu - 7 Gün İçinde Paraya Çevirme İmkanı Varken Bekleyip Vade Farkı İle Tahsil Edilmesi )
YHGKE. 1982/4-630TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇ PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Tazminat İsteminde Bulunma )
YHGKE. 2004/4-351TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Bankanın Kendi Alacağı İçin Yaptığı İhtiyati Haciz Başvurusunda Teminat Olarak Kendi Düzenlediği Teminat Mektubu İbraz Etmesi - Hakimin Verdiği Karar Usulsüz Olmadığından Tazminat Sorumluluğunun Bulunmaması )
Y15.HDE. 2011/4306TEMİNAT MEKTUBUNUN GÜNCELLENMESİ ( Yüklenici Tarafından İş Sahibi Davacıya Verilen Kesin Teminat Mektubunun Verildiği Tarihten Gelir Kaydedileceği Fesih Tarihine Kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce Yayımlanan Aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine Göre Güncellenmiş Değerinin Bilirkişiye Hesap Ettirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/20857TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZEDİLEBİLİRLİĞİNİN KAPSAMI (Teminat Mektuplarının Hangi İş İçin Verilmişse O İş İçin Haczedilebileceği)
Y8.HDE. 2013/10111TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Hangi İş İçin Verilmişse Onun İçin Haczedilip Paraya Çevrilebileceği - Yargılama Aşamasında Tedbirin Kaldırılması Karşılığı Verilen Teminatın Aynı Yargılama Sonucu İlama Bağlanan Alacağın Tahsili İçin Yapılan Takip Sebebiyle Haczi Mümkün Olduğu )
Y12.HDE. 2008/8131TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Teminat Mektubu İle Lehtar Lehine Doğmuş veya Doğacak Bir Hak Bulunmadığından Lehtarın Borcu İçin Teminat Mektubunun Haczedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2002/13462TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Teminat mektubunun niteliği - Teminat olarak verilen borcun tahsilinden sonra kalan bakiyenin bir başka dosya borcundan dolayı haczedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2000/4332TEMİNAT MEKTUBUNUN HACZİ ( Yasal İmkan Olmaması )
Y11.HDE. 2005/8098TEMİNAT MEKTUBUNUN HAKSIZ ALINDIĞI İDDİASI ( Bankaya Ödenen Komisyon Bedelinin Tahsili - Davacı Daha Düşük Bedelli Teminat Mektubu Verilmesini Teklif Etmediği Gibi Davalı da İddiasında Kısmen Haklı Çıktığından Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2011/10750TEMİNAT MEKTUBUNUN HESAPLANAN BORÇ MİKTARINA GÖRE TESPİTİ ( Başvurunun İcra Müdürlüğünce Bozma İle Yeni Oluşan Duruma Göre Hesap Tablosu Hazırlanmasına İlişkin Olduğu - İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2001/17993TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE NAKDE ÇEVRİLİP İRAT KAYDEDİLMESİ ( Uğranılan Zarar İçin Açılan Davada Uygulanacak Faiz Oranı )
Y23.HDE. 2015/7991TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Davacının Teminat Mektubu Muhatabı Bankanın Teminat Mektubu Kredisini Kullanmak İsteyen Şirketlerle Organik Bağ İçerisinde Olduğunu Bilmesi Durumunda Baştan Bu Teminat Mektuplarını Vermeyeceğinin Açık Olduğu - İki Adet Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/7991TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (Davacının Teminat Mektubu Muhatabı Bankanın Teminat Mektubu Kredisini Kullanmak İsteyen Şirketlerle Organik Bağ İçerisinde Olduğunu Bilmesi Durumunda Teminat Mektuplarını Vermeyeceği/İradeyi Sakatlayan Nedenlerin Mevcut Olduğu - Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğüne Dair Kararın İsabetli Olduğu)
Y6.HDE. 2013/11679TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Kiracının Yaklaşık 2 Yıl Süren Kiracılığı Sırasında Eksiklikler Sebebiyle Kiralayana Yazılı Bir Uyarıda Bulunmamış Bir Tespit Yaptırmamış Sözleşmenin Başında Fesih Yoluna Gidebilecekken Gitmemiş Olmasının Feshi Haksız Kıldığı - Menfi Tespit Davası )
Y11.HDE. 2005/2618TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ ( Davalı Bankanın Dava Dışı Yurtdışı Bankasının Düzenlediği Teminat Mektubuna Yurtdışı Bankası Lehine Kontr Garanti Verdiği - Mektubun Süreli Olmasının Kontr Garanti İle Verilen Teminatı Ortadan Kaldırmayacağından Davanın Reddi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/6547TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( İadesi İstemi - Dava Konusu Taşınmazın Kiralanmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2006/196TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMEMESİ ( Yüklenicinin İşi Teslim Etmesinden Sonra Belediyece Sözleşmenin Feshi - Haklı Bir Neden Görülmediği/İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1986/10-618TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMESİ ( Öngörülen Belge Gösterilmeden )
Y11.HDE. 1981/1186TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Basiretli Bir Tacirin Yazılı Delille İspat Etmesi Gereği )
Y15.HDE. 2007/5760TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Davacı Yüklenici Tarafından Yapılan Revizyon ve İmar Planı Yapım İşi Şehir Plancısının Uzmanlık Alanına Giren Bir İş Olduğu - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Bilirkişi Raporunun Konunun Uzmanından Alınması Gerektiği )
Y15.HDE. 2014/1805TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Davacının Talebi Kabul Edilerek Hüküm Altına Alındığı Halde Teminat Mektubu Tutarı Üzerinden Harç Almaksızın Davaya Devam Edilmesinin Harçlar Kanunu 32. Maddesine Aykırı Olacağı )
YHGKE. 1982/13-264TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Döviz Transferlerinin Zamanında Yapılamaması )
Y15.HDE. 2016/1323TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Eser Sözleşmesi - Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Çevrilmediği Anlaşılamadığı Gibi Mahkemece Bu Yönde Bir Araştırma Yapılmadığı/Nakdi Kesin Teminat Karşılığı Alındığı Anlaşılan Kesin Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Çevrilmediği Gerekirse İlgili Bankadan Sorulup Araştırılarak Paraya Çevrilmemişse Teminat Mektubunun İadesine Paraya Çevrilmişse Bedelinin Davacının Talebi de Dikkate Alınarak İşin Ticari Olması Sebebiyle Ticari Faizi İle Birlikte Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2007/15968TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Hasılat Kira Sözleşmesi - Kiralananın Akitteki Gayeye Uygun Kullanılamayacağı Saptandığından Akdin Feshine ve Akit Nedeniyle Davalı Kiralayana Teslim Edilen Teminat Mektuplarının İadesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/6547TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Hükümsüzlüğünün Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Kiralanmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2012/3430TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( İade Olunup Olunmadığına Dair Taraf Delillerinin Sorulması ve Değerlendirilmesi Gerektiğinde Keşideci Banka Şubesine Yazı Yazılarak Teminat Mektubu İade Olunmuş İse İade Tarihinin Sorulması Gerektiği - Eser Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2016/3773TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Kesin Teminat Mektuplarının İadesi İsteminin Dinlenebilmesi İçin Teminat Mektuplarının Bedeli Üzerinden Nispi Harcın Yatırılması Gerektiği/155.000,00 TL Üzerinden Yatırılması Gereken Nispi Harcın 1/4'ünü Yatırmak Üzere Davacı Tarafa Süre Verilip Yatırılması Halinde Teminat Mektubu İle İlgili İşin Esasının İncelenip Dava Tarihi İtibariyle İade Koşullarının Oluşup Oluşmadığını Değerlendirmek Aksi Halde 492 S.K. Md. 30 Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2002/271TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Kiralananı Akde Uygun Kullanma Borcu-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınmamış Olması )
YHGKE. 1987/11-108TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Müteraffik Kusur Durumunda Bilirkişilerin Belirlediği Kusur Derecelerinin Gözönünde Tutularak Hüküm Verilmesi )
Y11.HDE. 2012/15040TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Sözleşme Uyarınca Davacı İşçilerinin Açtığı Davalar Sebebiyle Davalının Bir Tazminat Ödemesi Durumunda Davalının Bu Miktarı Davacının Gösterdiği Teminatlardan Tahsil Edebileceği - Derdest Davalar Sebebiyle İade Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
Y15.HDE. 2004/2559TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Sözleşmede Düzenlenen Cezai Şart - Yüklenici Eksik ve Hatalı İşler Bedelini ve Ceza Tutarını Ödemedikçe Davalının İade Etmekle Mükellef Olmadığı )
Y15.HDE. 2011/4102TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Sözleşmenin Feshinin Haksız Sayılamayacağından ve Kesin Teminatın Cezai Şart Niteliğinde Olmak Üzere Davalıda Kalması Gerektiğinden Teminat Mektubunun Davacıya İadesine Karar Verilemeyeceği - Ceza-i Şart )
YHGKE. 1995/11-870TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Tahkim Şartı )
Y15.HDE. 2010/214TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ (İlişkin Karar Verilip Kesinleşinceye ve Hatta İnfaz Edilinceye Kadar Ödeneceğinden Bunların İhtiyati Tedbir Masrafına Katılması ve Teminat Mektubunun İadesi Talebiyle Açılan Davada Belirlenip Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı)
Y15.HDE. 2015/4196TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ DAVASI ( Vekalet Ücretinin Nisbi Olarak Tayini Gereği - Teminatın İadesi Davasında Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Tayinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2016/1750TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Teminat Mektubunun İadesi Talebi Konusu Para İle Değerlendirilebilen Bir Dava Olduğu ve Harç Muafiyeti Söz Konusu Olmadığından Bu Talep İçin de Peşin Harç Yatırması Zorunlu Olduğu - Yatırılması Gerekli Peşin Harçlar Yatırılmaksızın Davanın Görülmesinin Mümkün Olmadığı )
Y13.HDE. 2009/8727TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren Altı Aylık Süre Dolmadan Sözleşmeyi Mücbir Sebep Nedeniyle Fesheden Davacı Artık Sözleşmeye Dayanarak Sözleşmenin Kendiliğinden Fesih Olduğunu İleri Sürerek Talepte Bulunamayacağı )
Y15.HDE. 2012/3897TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ ( Süresinde Yapılamayan İşlemle Ulaşılmak İstenen Sonuca Nihai Kararın Temyiz Edilmesi Suretiyle Ulaşılması Mümkün Olduğundan Eski Hale Getirme Talebinde Bulunulamayacağı )
Y13.HDE. 2010/577TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ (Davacının Teslim Ettiği Yağmurlukların Gerek Malzeme Cinsi ve Gerekse Renk Tonu ve Büzme Kordonundaki Renk Tonlarının Sözleşmesinin Eki Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı - Davalı İdarenin de Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshettiğinin Kabulü Gerektiği)
Y12.HDE. 2017/1653TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ (Hacizlerin Kaldırılması Şikayeti - Borçlu Tarafından İcra Dairesine Sunulan ve Dosya Borcunun Tamamını Karşılar Nitelikteki Teminat Mektubunun Varlığı Karşısında Mahkemece Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verileceği/Talebin Kabulü İçin İkinci Kez Teminat Mektubu Alınması Yerinde Olmadığından Mahkemece Alınan İkinci Teminat Mektubunun İadesi Talebinin Kabulü Gerektiği)
Y23.HDE. 2014/644TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İSTEMİ (Teminat Mektubunun Davalı Tarafından Paraya Çevrilmesinin Cebri Satış İşlemlerini de Kapsayacak Şekilde Tedbiren Durdurulmasına Karar Verilmiş Olup Bu Haliyle Verilen Tedbir Kararı Yargılama Neticesinde Alınacak Sonucun Tedbir Yoluyla Alınması Niteliğinde Olduğu)
Y15.HDE. 1997/2169TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ ( İdarenin Sözleşmeyi Haksız Feshetmesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 1996/8299TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ ( Sözleşmenin İfasının İmkansızlaşması )
YİBGKE. 1966/16TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİNE KARŞILIK ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Taşıma Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verilen )
Y15.HDE. 2012/1360TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ VE İSTİRDAT TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan - Birleşen Davanın İtirazın İptali İstemin İlişkin Olduğu/Davacı Taşeronun İş Bedelini Talep Edebilmesi için Fatura Düzenlemiş Olmasının Zorunlu Olmadığı )
Y8.HDE. 2014/16457TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Takibin İptali İstemi - Mükerrer Takip Halinde Sonraki Takibin İptali ve Bu Dosyaya Yapılan Ödemelerin de İlk Takip İçin Yapıldığının Kabulü Gerektiği/Mükerrer Olan İkinci Takibin İptali İle İlk Takip Dosyası Üzerinden Borcun Hesaplanarak Dosyaya Yapılan Ödemenin Anılan Borçtan Mahsubu İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1991/9438TEMİNAT MEKTUBUNUN İBRAZI ( Ödeme Yerine Geçmemesi )
YHGKE. 1995/11-124TEMİNAT MEKTUBUNUN İÇERİĞİ ( Meydana Gelen İlişkinin Lehtar ve Muhatap Arasındaki Esas İlişkiden Mücerret ve Müstakil Bir Garanti Akdi Niteliğinde Bulunması - Teminat Mektubu Bedelinin Bankadan Tahsiline Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2013/16915TEMİNAT MEKTUBUNUN İÇERİĞİNİN TARTIŞILMASI ( Davacı ile Dava Dışı Şirket Arasında Yapılan "Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi" Son Cümlesinde Teminatla İlgili Hususlarda SSK Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Uygulacağıda Dair Hükmü Bulunduğu )
Y15.HDE. 2003/4054TEMİNAT MEKTUBUNUN İDARE TARAFINDAN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Sözleşme İmzalanmadan Önce Çıkması - İdari Yargının Görevine Girdiği )
Y11.HDE. 2005/9TEMİNAT MEKTUBUNUN İPTALİ USULÜ ( Hangi Mahkemeye Verildiğini Araştırıp Belirleneceği ve Bundan Sonra Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 44. Maddesine Göre Önce Bu Mahkemeye Başvurulacağı )
Y15.HDE. 2007/5198TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDEDİLMESİ ( İlgili Dava İstirdat Davasına Dönüştüğünden Mahkemece Mektup Bedelinin Davalıdan İstirdadına Karar Verilmesi Yerine İnfazı Kabil Olmayacak Şekilde Gelir Kaydedilen Mektubun İadesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y15.HDE. 2004/3845TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDEDİLMESİ VE MÜTEAHHİDİN BORCUNA MAHSUP EDİLEMEMESİ ( İhalenin İdare Tarafından Haklı Nedenle Feshi )
YHGKE. 1997/15 – 350TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDI ( İhaleye katılamayacak olanlar )
Y15.HDE. 2013/5789TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Dosya Kapsamından Teminat Mektubunun İrat Kaydedilmediğinin Anlaşıldığı - Hüküm Altına Alınan Teminat Mektubu Komisyon Giderlerine Teminat Mektubunun İrat Kaydedildiği Tarihten Faiz Yürütülmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 2010/4422TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAT KAYDI İSTENİLMESİ ( Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili - Davalı Banka'nın Temerrüdü Ödeme Yapmayacağını Bildirdiği Tarihten Başladığı/Diğer Mektup Bedelleri İçin Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu )
YHGKE. 1991/11-602TEMİNAT MEKTUBUNUN İŞİNİN BİTMESİ ( Bankaya İadesi Hususunun Belirlenmesi )
Y19.HDE. 2001/511TEMİNAT MEKTUBUNUN KAYBEDİLMİŞ OLMASI ( Muhatabın Talep Hakkının Devam Edeceği )
Y12.HDE. 1989/7251TEMİNAT MEKTUBUNUN M. 68`DEKİ BELGELERDEN OLMASI
YİBGKE. 1969/4TEMİNAT MEKTUBUNUN MAHİYETİ ( Garanti Akti Kapsamında Olması )
Y11.HDE. 2011/15330TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( Davalı Bankanın 3. Kişinin Fiilini Taahhüt Ettiği/Davacının Kur Farkından Kaynaklanan Bedeli Talep Ettiği - Mektup Bedellerinin Ödeme Tarihindeki Kurdan ve Talep Tarihinden İtibaren Kanuni Faiz Yürütülmek Suretiyle Ödendiği/Alacak Davasının Reddine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2013/462TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( İhtiyati Tedbir İstemi - Tedbir Talebinde Bulunan Yüklenicinin Yaklaşık Olarak Haklılığını Kanıtladığı Anlaşıldığından Avans Teminat Mektubunun Bankaca Ödenmemesi Konusunda İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/649TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( İki İhale Arasındaki Fark Nedeniyle Tazminat Talebi - Davalı-Karşı Davacının Davasını Bu Hususta Islah Etmesi/Nakte Çevrilme Tarihin Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/9515TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ ( Kredi Sözleşmeleri de Celp Olunduktan Sonra Anılan Davalı veya Kredi Borçlusu Şirketin Davacı Bankaya Kefaletin Kaldırılması Başvurusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2016/12825TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Teminat Mektubunun Adına Düzenlendiği Muhatap Olan Dava Dışı Şirket Yönünden Geçerli Olduğundan Davacının Bu Teminat Mektubu Dolayısıyla Hak Sahibi Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi Talebinin Reddinde Hukuka Aykırı Bir Yön Bulunmadığı)
Y11.HDE. 2007/13535TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE ÇEVRİLMESİ TALEBİ ( Yetki İtirazında Birden Fazla Yetkili Mahkemenin Gösterilmesi Halinde Seçim Hakkının Tekrar Davacıya Geçeceği )
YHGKE. 1981/6-387TEMİNAT MEKTUBUNUN NAKDE TAHVİL VE ALACAK DAVASI ( Ticari Faiz Uygulanması )
Y11.HDE. 1985/4169TEMİNAT MEKTUBUNUN NİTELİĞİ ( Garanti Veren ve Muhatap Banka Arasında Teminat Mektuplarıyla İlgili Sözleşme Bulunması )
Y12.HDE. 2008/8131TEMİNAT MEKTUBUNUN NİTELİĞİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmadığı - Banka İle Muhatap Arasında Garanti Sözleşmesi Niteliğinde Olan Teminat Mektubunda Lehtar Akit Durumunda Olduğu )
Y12.HDE. 2000/4332TEMİNAT MEKTUBUNUN NİTELİĞİ ( Kıymetli Evrak Niteliği Olmaması )
Y12.HDE. 1990/8564TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENMEMİŞ KISMI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
Y15.HDE. 2015/4449TEMİNAT MEKTUBUNUN ÖDENMESİ ( Yargılama Aşamasında Verilen Islah Dilekçesiyle Talebin Artırıldığı/Bir Kısmının Cezai Şarta İlişkin Olduğu - Davalının Bu Miktarı Nakde Çevirerek Tahsil Etmekte Haklı Bulunduğu/Primini Nakde Çevirmekte Haksız Olduğu - Miktarların Toplamı Kalan Teminat Miktarından Mahsup Edildiğinde Davacının İsteyebileceği Teminat Tutarının Bulunduğu/Bunun Bir Kısmı Islah Harcını Ödeyerek İstendiğine Göre Bu Miktar Teminatın Serbest Bırakılacağı )
Y15.HDE. 2004/3255TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Talebi - Mahkemece Bir Bono İle Teminat Mektubunun Bedelleri Toplamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Bulunduğu )
YHGKE. 2009/11-313TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Davacının Hukuka Aykırı Olarak Çevrildiği Yönündeki İddiası - Davacının Dava Dışı Şirket İle Birlikte Davalıya Karşı Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olacağı Yönünde Anlaşıldığı/Bu Hususun Gözönüne Alınacağı )
Y19.HDE. 1996/6839TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( İcra Müdürünce Başka Muameleye Gerek Olmadan Yapılacağı )
Y12.HDE. 1990/103TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Kefilin Sorumluluğu )
Y3.HDE. 2000/11999TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Merci Kararının Onanmasından Sonra/İcra Memurunun Kusuru - Karar Kesinleşmeden Alacaklılara Ödenemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/7598TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Teminat Olarak Verilen Sözleşme Kapsamında Kalan Bir Borcun Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2006/5589TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İSTENMESİ ( Davacı Muhatabın Dilekçeleri İle Yani Likit Delillerle Kanıtlanmadığı - Davalı Bankaca Düzenlenen Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili İsteminin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 1994/3420TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Eser Sözleşmesinin Feshi )
Y8.HDE. 2012/13394TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN İCRA MEMURLUĞU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üçüncü Kişi Bankanın İcra Dosyasında Taraf Sıfatı Bulunmamakta İse de Teminat Mektubu Kendisi Tarafından Düzenlenmiş Olduğundan Hukuki Yararı Mevcut Olduğu )
Y12.HDE. 2010/31601TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Adi Ortaklık Adına Şikayet/Vekaletnamede Adi Ortaklığı Oluşturan Tüm Şirketlerin Vekile Vekalet Verdikleri - Sıfat Yokluğu Nedeniyle Şikayetin Reddedilemeyeceği )
Y15.HDE. 2014/7327TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ÖNLENMESİ VE SÖZLEŞMENİN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Belediye Uyuşmazlık Konusu İhaleyi Ticari İşletmeleriyle İlgili Olarak Değil Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Gerçekleştirdiği - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y10.HDE. 2015/8509TEMİNAT MEKTUBUNUN PRİM BORCU NEDENİYLE NAKDE ÇEVRİLMESİ ( Zararın Tazmini İstemi - Davacının İhale Konusu İşe İlişkin Prim Borcu Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilgi Sahibi Olması Beklenemeyeceği ( İlişiksizlik Belgesi Sunulmaması Nedeniyle )/Kurum Tarafından Gönderilen Haciz İhbarnamesi Üzerine Teminatın Nakde Çevrildiği - Usulsüz İşlem Nedeniyle Doğan Zarardan Davacıya Karşı Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 1997/10671TEMİNAT MEKTUBUNUN SAHTE OLMASININ BANKANIN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAMASI ( Banka Personeli ile Lehdarın Anlaşarak Bankayı Dolandırdığının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi - Bankadan Mektubu Teyit Etmeyen Hamilin de Müterafik Kusurlu Olması )
Y11.HDE. 1991/2146TEMİNAT MEKTUBUNUN SAHTESİ TEYİD ETTİRİLDİKTEN SONRA BANKAYA İADESİ VE SAHTESİNİN KULLANILMASI ( Teminat Mektubu Bedelinin Ödetilmesi Talebi )
Y11.HDE. 2005/11003TEMİNAT MEKTUBUNUN SEBEPSİZ YERE PARAYA ÇEVRİLDİĞİ İDDİASI ( Kural Olarak İki Taraftan Her Biri İddiasını İspata Mecbur Olduğu )
Y11.HDE. 1975/4190TEMİNAT MEKTUBUNUN SERBEST BIRAKILMASI ( Sürastaryadan Dolayı Borçlu Bulunmadığının Tesbiti )
Y11.HDE. 2014/7115TEMİNAT MEKTUBUNUN SÜRESİNİN DOLMASI ( Belirli Bir Süre İçin Yapılan Taahhütlerde Sürenin Bitimine Kadar Taahhüt Edene Yazılı Olarak Başvurulmaması Halinde Taahhüdün Hükümsüz Sayılacağına Dair Sözleşmelerin Geçerli Sayıldığı - Sadece Vade Kaydını Taşıyan Ancak BK'nın 110/2. Md.sinde Belirtilen Bu Kaydı Taşımayan Teminat Mektuplarında İse Riskin Vade İçinde Doğması Kaydıyla Bankanın 10 Yıl Süre İle Sorumluluğunun Devam Edeceği )
Y19.HDE. 2013/17663TEMİNAT MEKTUBUNUN TAKİPTEN ÖNCE BANKAYA İADE EDİLMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Davanın Temelini Oluşturan Teminat Mektuplarının Faiz Getirmeyen Banka Hesabına Depo Edilmesi Talep Edildiği/Teminat Mektubu Dava ve Takip Tarihinden Önce Bankaya İade Edildiğinden Banka Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2000/7039TEMİNAT MEKTUBUNUN TAZMİNİ ( Borç Ödemede Güçsüzlüğe Düşülmesi Halinde Alacak Muaccel Olmasa Bile Onun Temini İçin Hapis Hakkı Kullanılabilmesi )
Y11.HDE. 2011/9238TEMİNAT MEKTUBUNUN TAZMİNİ TALEBİ ( Muhatabın Mutlaka Lehdarın Teminat Mektubu İle Garanti Edilen Yükümlülüğünü Yerine Getirmediğini Belirtmesi Gerekmesine ve Muhatabın Bankaya Yazdığı Rizikonun Gerçekleştiği Açıklamasını İçermeyen Soyut Yazının Yeterli Olmadığı - Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1992/1956TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİD EDİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI ( Mektup Tarihi ve Miktarı Belirtilerek Yapılan Başvuruda Bankanın Böyle Bir Mektup Verildiğini Bildirmesi )
Y11.HDE. 2012/798TEMİNAT MEKTUBUNUN VADE SONUNDA HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ ( İçin Bir Sözleşme Haline Getirilmesi ve Vade Tarihine Kadar Başvurulmadığı Takdirde Teminat Mektubunun Hükümsüz Hale Geleceği Hususunun Açık ve Net Olarak Teminat Mektubu Metnine Yazılması Gerektiği - Blokenin Kaldırılması )
Y19.HDE. 2010/6871TEMİNAT MEKTUBUNUN VE ÇEKİN GARANTİ TUTARLARININ BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ (Bu Tür Davalarda Takdir Olunacak Vekalet Ücreti ve Harcın Maktu Olması Gerektiği)
Y15.HDE. 2012/7032TEMİNAT MEKTUP BEDELİNE UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI ( İhtar Yoksa Temerrüdün Dava Tarihi İtibariyle Oluşacağı - Mektubun Paraya Çevrilmesinden Sonra Davacının Teminat Mektup Bedelini Davalıdan İstediğine Dair İhtarına Rastlanmadığı/Faizin Mektubun Paraya Çevrildiği Tarihten Başlatılmasının Doğru Olmadığı )
Y15.HDE. 2012/3625TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN İSTİRDADI ( Haksız Olarak İrat Kaydedildiği İddia Edilen - Geçici Kabul Tutanağındaki Eksikler ve Kusurların Giderilip Giderilmediğinin Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/8999TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kendilerine Yapılan Tazmin Talepleri Sonucu Yaptığı Ödemeleri İspat ve Lehtara Rücu Etmek İçin Teminat Mektubu Aslını İbraz Etmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2013/6657TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Haksız Tahsil Edilen Miktarın İadesi İstemi - Kiracının Kiralanana Kendisi Zarar Veremeyeceği Gibi Varsa Üçüncü Kişinin Zarar Vermesini de Engellemekle Yükümlü Olduğu )
Y11.HDE. 2008/10422TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİNE DAYALI TEMERRÜT FAİZİNİN TAHSİLİ ( Kamu Bankalarının O Yabancı Para Üzerinden Açtığı Bir Yıllık Vadeli Mevduata Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2004/8886TEMİNAT MEKTUP BEDELLERİ ( Faiz Getirmeyen Bir Hesapta Depo Edilmesine ve Nakit Kredi Yönünden Davalıların %40 İnkar Tazminatıyla Sorumluluğuna Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2005/291TEMİNAT MEKTUP BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Kredi Sözleşmesinde Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Olan Davalının Durumu Ayrılmamış Bulunmasına Göre Sözleşmedeki Limitte Gözetilerek Davalı Kefili de Bağlayacağı )
Y15.HDE. 2013/6864TEMİNAT MEKTUP BEDELLERİNİN İSTİRDADI ( Eser Sözleşmesi - Teminat Mektubunun Dava Edilen Sözleşme Konusu İşlerle İlgili Verilip Verilmediği Saptanıp Sözleşme Konusu İşlerle İlgili Verilmişse Dört Teminat Mektubu Yönünden de Sözleşme Eki Genel Şartnamesine Göre Davacı Yükleniciye İşçi Sigortalarıyla İlgili İlişiğinin Kalmadığına Dair Soğuk Damgalı Belge İbraz Ettirilip Her Dört Teminat Mektubuyla İlgili İstirdat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2012/7032TEMİNAT MEKTUP BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesinden Sonra Davacının Teminat Mektup Bedelini Davalıdan İstediğine Dair İhtarına Rastlanmadığından Faizin Birleşen Davanın Açıldığı Tarihten Başlatılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/6974TEMİNAT MEKTUPLARI ( 3.Kişinin Fiilini Taahhüt Niteliğinde Garanti Sözleşmesi Olarak Değerlendirmek Gerektiği - İade Edilesiye Kadar Keşideci Bankanın Garanti Ettikleri İthalatçı İle İhracatçı Arasındaki Temel İlişkiden Bağımsız Olduğu )
Y15.HDE. 2006/7494TEMİNAT MEKTUPLARI ( Davacı Yüklenici Şirketin Herhangi Bir Borcu Çıkmamışsa Paraya Çevrilen Teminat Mektuplarının Tamamı Yönünden Tahsil Kararı Verilmesi Gereği - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y15.HDE. 2006/189TEMİNAT MEKTUPLARI ( Fazla Bedel Ödendiğine Dair Belge Sunulmaması - Bilirkişi Raporu )
Y19.HDE. 2004/5496TEMİNAT MEKTUPLARI ( Yeterli İncelemeyi İçermeyen ve Teminat Mektuplarının Lehdarı Olmayan A.Ş.'nin Yazılarına İtibar Edilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Görülmediği - Menfi Tespit Davası )
Y15.HDE. 2006/6801TEMİNAT MEKTUPLARI KOMİSYON VE GİDERLERİ ( İhtarnamede Talep Edilmediğinden Bu İhtar Temerrüde Esas Alınamayacağı - İhtarname Tarihinden Sonraki Alacaklar İçin Aynı Tarihten Faiz Yürütülemeyeceği )
Y15.HDE. 2014/6965TEMİNAT MEKTUPLARI PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ÖNLENMESİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ HALİNDE İADESİ İSTEMİ ( Eksik Harcın Tamamlatılması - Mahkemece Dava Değeri Üzerinden Yatırılması Gereken Nispi İlam Harcını Yatırmak Üzere Davacı Tarafa Uygun Süre Verileceği/Yatırılması Halinde Yargılamaya Devamla Dava Sonuçlandırılacağı )
Y19.HDE. 1993/1383TEMİNAT MEKTUPLARINDAN DOĞAN ALACAKLARIN MASAYA KAYDI
Y19.HDE. 2003/2654TEMİNAT MEKTUPLARINDAN DOLAYI BORÇLU BULUNMADIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Alım-Satım Sözleşmesinin Teminatı Olarak Davalıya Verilen Teminat Mektuplarının Haksız Yere Nakde Çevrildiği Gerekçesiyle - Tahkim Şartının Sözleşmede Taraf Olmayan Kişilere Teşmil Edilememesi )
Y4.HDE. 2014/3585TEMİNAT MEKTUPLARINI DÜZENLEYEN BANKA ŞUBESİNE MÜZEKKERE YAZMA ( Geçici Teminat Mektubu Zamanında İade Edilmediğinden Ödenen Komisyon Bedelinin Tazmini - Mahkemece Teminat Mektuplarını Düzenleyen Banka Şubesine Müzekkere Yazılarak Komisyon Bedeli Ücretinin Kimin Tarafından Ödendiği Araştırılacağı/Davacının Aktif Dava Ehliyeti Değerlendirileceği )
Y4.HDE. 2010/6006TEMİNAT MEKTUPLARININ ALINMASI İSTEMİ ( Bakanlar Kurulu Kararı İdari Eylem ve Kararlar Niteliğinde Olduğu - İdari Eylem ve İşlemlerden Dolayı Kişisel Hakları Zarara Uğrayanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davalarına İdari Yargı Yerinde Bakılacağı )
Y11.HDE. 2005/97TEMİNAT MEKTUPLARININ BANKAYA DEPO EDİLMESİ ( Tarafların Arasındaki Sözleşme Gereği Banka Tarafından Her Zaman İstenebileceğinin Kabulü - Devre Komisyonu Borcu İçin Temerrüde Düşürülenin Depo Edilmemesi İçin Haklı Nedenin Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2008/9027TEMİNAT MEKTUPLARININ DAYANAĞI OLAN GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ ( Dosya İçine Getirtilerek Bu Sözleşmelerde Düzenlenen Komisyon ve Faiz Oranlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/7744TEMİNAT MEKTUPLARININ DEPO EDİLMESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Kredi Sözleşmesi Uyarınca Davacı Tarafından Davalı Lehine Düzenlenmiş ve Mer'i Nitelikteki Teminat Mektuplarının Bedellerinin - İsteme Dayanak Yapılan Hükmü Ortadan Kaldırıcı Mahiyette Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği/Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/10266TEMİNAT MEKTUPLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ DAVASI ( Teminat Mektubu İçerisinde Teminatın Belirli Bir Süreye Kadar Geçerli Olduğunun Yazıldığı - Bu Tarihten Sonra Garanti Kendiliğinden Hükümsüz Olacağı İçin Bu Düzenlemenin Dikkate Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2009/12875TEMİNAT MEKTUPLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( Garanti Veren Bankanın Taahhüdü Asli Borç Niteliğinde Olduğu - Garanti Sözleşmesinin Dışında Kalan 3. Kişi Durumundaki Lehtar Tarafından Garanti ve Kontrgaranti Veren Bankalar Aleyhine Dava Açılamayacağı )
Y11.HDE. 2012/17762TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( Dava Dışı Şirket İle Davalı Arasında Düzenlenen Protokolde Belirtilen Edimlerin Yerine Getirildiği/Teminat Mektuplarının Davalıdan Alınıp Davacıya Verileceği - Dava Dışı A.Ş. Şirketinin Davalıdan Olan Alacağını Davacıya Temlik Ettiği/Temlik Kapsamında Kalan Alacağın Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2010/1556TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( Harçtan Muaf Olan Taraf Davalı Bakanlık Olduğu Halde Davacının Harçtan Muaf Olduğunun Belirtilmesinin Maddi Hataya Dayalı Olması )
Y15.HDE. 2005/7085TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( İcra Dosyasına İade Edildiği Tarihler Arasında Komisyon ve Faiz Tutarlarının Hesaplattırılmasından Bilirkişi Raporu Denetlenerek Sonucuna Göre Hüküm Oluşturulmasından İbaret Olduğu )
Y13.HDE. 2006/6801TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ ( Temerrüde Esas Alınan İhtarnamede Komisyon ve Giderleri Talep Edilmediğinden Bu İhtarın Temerrüde Esas Alınamayacağı - Faizin Dava Tarihi Yerine Önceki Bir Tarihten Başlatılmasının Doğru Olmadığı )
Y15.HDE. 2012/953TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ İSTEMİ ( Davalı İdare Mektupları Nakde Çevirip Avans Alacağı ve Faizini Tahsil Edemediğinden Bu Teminat Mektupları Yönünden de Dava Tarihine Kadar Geçen Dönem İçin Komisyon ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi Hesaplanamayacağı )
Y15.HDE. 2010/7474TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ İSTEMİ ( KDV Kanunu Gereğince Mal Teslimi ve Hizmet İfası Karşılığı Olmaksızın Alınan Bedeller ve Tazminatlar KDV'ye Tabi Olmadığı - Kar Kaybı Tutarına Ayrıca %18 Oranında KDV İlave Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2012/4787TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ İSTEMİ ( Kesin Teminatın İadesi Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Konularında Bilirkişi Kurulundan Gerekçeli ve Denetime Elverişli Ek Rapor Alınıp Değerlendirilmek Suretiyle Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2014/3374TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ İSTEMİ ( Sözleşmenin İş Sahibince Haksız Feshedildiği İddiası - İadesi İstenen Teminat Mektuplarının Hangileri ve Bedelleri Konusunda Bir Açıklamada Bulunmadığı/Davacıya İstediği Teminat Mektuplarını Açıklamak ve Bu Mektupların Bedelleri Üzerinden Nispi Harç Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/2674TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ KOŞULLARI ( Oluşup Oluşmadığının Araştırılmadığı/Sözleşmede Yer Alan Hüküm Dikkate Alınarak Gerekli Araştırma Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Grup İçme Suyu İnşaatı )
Y11.HDE. 2015/6531TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ/MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( İdare Mahkemelerinde İdari İşlem ve Eylemlere Karşı İptal ve Tam Yargı Davaları Açılabileceği Hususu ve Davacının Talebi Gözetildiğinde Görevli Yargı Yolunun Adli Yargı Olduğunun Anlaşıldığı - İdare Mahkemelerinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2008/7767TEMİNAT MEKTUPLARININ İPTALİ İSTEMİ ( Teminat Mektubuna Konu Riskin Gerçekleşme İhtimali Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/2977TEMİNAT MEKTUPLARININ İPTALİ TALEBİ ( Mektuplarda İsviçre Yasalarının uygulanacağına İlişkin Hüküm Bulunması )
Y4.CDE. 2010/30601TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Avukatın Dosyayı Yenilememesi ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Nedeniyle/Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Haksız Kazanca veya Zarara Yol Açıp Açmadığının Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2005/97TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİNİN UZATILDIĞI ( Bankanın Depo Edilmesini Her Zaman İsteyebileceği - Haklı Neden Olmaksızın Bu Gerekçeyle Depo Edilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/3599TEMİNAT MEKTUPLARININ TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Davalının Yükleniciden Her Hangi Bir Şekilde Tahsil Edemediği Alacaklarının Ödenmesi Taahhüdünü Kapsadığı - Zararın Tazmini İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/7451TEMİNAT MEKTUPLARININ TAZMİN EDİLMESİ ( Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Teminat Mektuplarının Tazmin Edildiği Tarihden Temerrüt Tarihine Kadar Akdi Faiz O Tarihten Sonra Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1994/3954TEMİNAT MEKTUPLU BORÇLARIN İFLAS MASASINA KAYDI ( Riski Gerçekleşmiş Borçların )
Y13.HDE. 1998/9697TEMİNAT MİKTARININ İADESİNDE FAİZ BAŞLANGICI ( İhalede Yatırılan Teminatın İadesi )
Y13.HDE. 1996/11037TEMİNAT MUAFİYETİ ( Uluslararası Sözleşmelerle Teminat Muafiyeti Tanınmışsa Hakimin Takdir Hakkının Sözkonusu Olamayacağı )
Y11.HDE. 1990/5088TEMİNAT NİTELİĞİ ( Bononun Arkasına Yazılan Şart )
Y12.HDE. 1996/9959TEMİNAT NİTELİĞİ BULUNMAYAN SENEDİN TAKİBİ
Y9.HDE. 2010/48459TEMİNAT NİTELİĞİNDE ALINAN SENET ( İşverenin Zararını Veya Alacağını Kanıtlamadığı Sürece Geçersiz Sayılması Gerektiği/Zararı ve Davacı İşçiden Alacağı Olduğunu İşverenin İspatlaması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y12.HDE. 2002/11251TEMİNAT NİTELİĞİNDE KAMBİYO SENETLERİ ( Takibe İtirazın Kabulü Gereği - İddiaların Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 1982/2232TEMİNAT NİTELİĞİNDE OLAN PARA ( Kira Sözleşmesi Kurulurken Depozito Adı Altında Alınan Para )
Y11.HDE. 2002/7666TEMİNAT OLARAK ALINAN ÇEKTEN DOLAYI BANKANIN SORUMLULUĞU ( Muhatap Lehine Yapılan Cironun Makbuz Hükmünde Olması-Bankanın Çekle İlgili Sorumluluğunun Bulunmaması )
Y22.HDE. 2015/8223TEMİNAT OLARAK ALINAN SENEDİN DOLDURULARAK TAKİBE KONULMASI ( Davalının Kötü Niyetli Olduğunun Anlaşıldığı - Davacı Hakkında Yürütülen İcra Dosyasının Takip Tarihinin Kötüniyet Tazminatı Miktarına İlişkin Değişiklik Öncesine Ait Olduğu/Kötüniyet Tazminatının %20 Üzerinden Değil %40 Üzerinden Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2014/7855TEMİNAT OLARAK ALINAN SENETİN TAKİBE KONULMASI ( Taraflar Arasında Düzenlenen Taahhütlü Satış Sözleşmesi Gereğince Davalının Davacıların Eksik Ürün Alımından Dolayı Cezai Şart İsteyebileceği -Mahkemece Tarafların Defter Ve Belgeleri Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Davacıların Takibe Konulan Senetten Dolayı Borçlu Olup Olmadığı Yönünde Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2010/7288TEMİNAT OLARAK BANKA LEHİNE İPOTEK TESİSİ ( Davacının Oğlunun Bankaya Karşı Doğmuş ve Doğacak Tüm Borçlarının Teminatı Olarak - Ticari Kredi Ödendikten Sonra Kredi Kartından Doğan Borçlarının Ödenmemesinden Dolayı Fek Edilmemesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2004/1689TEMİNAT OLARAK DEVREDİLEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ GİBİ GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI ( Kanuni Şuf'a Hakkına Dayalı Tescil Davasında )
Y14.HDE. 1985/5671TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZLAR ( Satış Vaadinin İfa Edilebilmesi İçin Serbest Bırakma Kararı )
Y13.HDE. 1987/5926TEMİNAT OLARAK İPOTEK TESİS EDİLMİŞ OLMASI ( Borç Verenin Tahsilat Davası Açma Hakkına Mani Olmayacağı )
Y12.HDE. 2004/17890TEMİNAT OLARAK KURULAN İPOTEK ( Ticari Destekleme Kredisinin - Taşınmazla İlgili Meskeniyet Şikayetinin Reddedilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2010/9816TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BONO ( Menfi Tespit Davası/Protokolde Davalının İmzasının Bulunmadığı - Bononun Teminat Olarak Verildiğinin İspat Edilemediği/Davanın Reddedileceği )
Y15.HDE. 2014/4265TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN ÇEKLERİN ÜZERİNDE CİRO EDİLEMEZ ŞERHİ BULUNMASI ( Söz Konusu Çekler Sebebiyle Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Sözleşmede Çeklerin Teminat Olarak Verildiğine Dair Hükme ve Açıklamaya Yer Verilmediğinden İstemin Reddedileceği/Çeklerin İş Bedeli Karşılığı Avans da Olduğu İddia Edildiğinden Bu Hususta İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/6891TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÇEK ( Gereği Yazılı Delille İspatlanması Mecburiyeti - Menfi Tespit ve İstirdat Talebi )
Y19.HDE. 2001/3995TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Davalının Kendisine Yapılan Ödemelere İtiraz Etmemiş Olması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Kabulü )
Y13.HDE. 2012/7700TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Harici Satım Sözleşmesi - Tapu Devrinin Teminatı Olarak Verilen Bononun Davacı Tarafından Davalılara İadesi Sağlandıktan Sonra Ödenen Bedelin Sözleşmede Kararlaştırılan Usulde Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2006/11905TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi İçermeyen Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2011/3727TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Protokol Şartlarının Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tartışma Konusu Olduğu - Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği ve Dolayısıyla Alacağın Varlığı ve Miktarının Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 1983/516TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Senedin Tahsili İçin Taliki Şartın Gerçekleşmesi )
Y19.HDE. 2014/6570TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO ( Taraflar Arasındaki Protokolün Düzenlenme Sebebi Olan Davanın Davacı Aleyhine Red İle Sonuçlanması Nedeniyle Bononun Bedelsiz Kaldığı - Davacının Dava Açmakta Kötüniyetli Olduğu )
Y13.HDE. 2013/28995TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONO NEDENİ İLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( İspat Yükünün Davacıda Olduğu - Mahkemenin Bulunduğu İl Sınırları İçinde Olan Davalıya Gönderilen İhtarnamede Yemin Edeceği Hususunda Açıklamanın Olmadığı/Mahkemece Usulüne Uygun Bulunmayan Yemin İşlemine Dayalı Olarak Davacının İspat Yükünü Yerine Getirdiği Gerekçesiyle Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 1990/2589TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONOLAR ( Müteahhidin Eksik İfa Ettiği Eser Sözleşmesi İçin Verdiği )
Y19.HDE. 2011/1886TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Senette İhdas Nedeni Olmadığından Talilden Sözedilmeyeceyeceği - Senede Karşı İleri Sürülen Definin Yazılı Belgeyle İspatı Gereği )
Y12.HDE. 2002/12825TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONONUN TAHSİLİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ ( Teminat Bonosu İçin Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2003/1925TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONONUN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Kefilin Sözkonusu Borcu Ödemek Zorunda Kalması - Alacaklının Senetleri Kefile Vermesi Gereği )
Y19.HDE. 2001/3945TEMİNAT OLARAK VERİLEN ÇEK ( Dava Konusu Çekin Protokol Uyarınca Davalıya Verilecek Taşınmazın Devredilmemesi Halinde Kullanılmak Üzere Teminat Olarak Verilmesi )
Y11.HDE. 2009/10788TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( İşletme Devir Sözleşmesi Kapsamında Teminat Olarak Verilen Senede İstinaden Açılan Alacak Davası - Taraflar Arasındaki İlişkinin Ticari Olması Sebebiyle Avans Oranı Üzerinden Faiz Talep Edilebileceği )
Y9.HDE. 2001/17300TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( Pazarlama Elemanının/İcrada Ödenmesi - İstirdat Davası/Tarafların Belgelerinin Karşılıklı Şekilde İncelenme ve Değerlendirme Gereği )
YHGKE. 2007/12-314TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( Senedin Giriş Katı Kapıcı Dairesi Olarak Yapılmasının Teminatı Olarak Verildiği - Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediğinin Yargılamaya Muhtaç Olduğu/İtirazın Kaldırılması )
Y15.HDE. 2005/7030TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( Sözleşmenin Feshedilmesi Dikkate Alınarak Birleşen Davanın Reddi Yerine Yanlış Değerlendirme Sonucu Kabulü İle Senet Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 1974/820TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( Teminat Olarak Ciro ve Tevdi Edilen Senetlerin Borçlunun Bilcümle Borçlarına Karşı da Teminat Teşkil Etmesi )
Y19.HDE. 2016/11437TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET BEDELİNİN ÖDENMESİ (Senedin Davalı Tarafından Davacıya Geri İade Edilmediği - Mahkemece Davanın Kabulü İle Kötü Niyet Tazminatının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesine İlişkin Kararın Doğru Olduğu/Menfi Tespit Davası)
Y12.HDE. 1986/6492TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENETTEKİ İMZANIN İNKARI ( Başka Bir Davada Kabul Edilen )
Y13.HDE. 2013/3121TEMİNAT OLARAK VERİLEN TAŞINMAZ ( İtirazın İptali - Sözleşmede Borca Karşılık Teminat Olarak Verildiği Belirtilen Taşınmaz Davacıya Devredilmemişse Sözleşmede Belirtilen Paranın Davalı Tarafından Davacıya Ödendiği Geçerli Delillerle Kanıtlanmadıkça Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/6011TEMİNAT OLARAK VERİLEN TAŞINMAZ İPOTEĞİ ( İpotek Resmi Senedinde Yer Alan Kefalet Akdi BK.'nun 484. Maddesindeki Koşulları Taşıması Halinde Geçerli Olduğu )
Y15.HDE. 2002/1673TEMİNAT OLARAK VERİLMİŞ ÇEKİN TAHSİLİ ( Tahsili Şarta Bağlı Çek - Davacının Alacağını İlama Bağlatmakta Hukuki Yararının Olması )
YHGKE. 1989/6-362TEMİNAT OLARAK YATIRILAN PARANIN KİRA BEDELİ KABUL EDİLEMEYECEĞİ ( İcranın Durdurulması İçin Yatırılan )
Y3.HDE. 1991/89TEMİNAT PARASI ( Kira Tespit Davası İle Artırılmasının Mümkün Olmaması )
Y3.HDE. 2000/3271TEMİNAT PARASINI GERİ ÖDEME BORCU ( Yeni Malikin Sözleşmeden Doğan Borçları Üstlenmesine Kiracının Açıkça veya Delalet Edici Eylemde Rıza Göstermesi )
Y19.HDE. 2000/1813TEMİNAT PORTFÖYÜNDEKİ SENET KAYITLARI ( Uzman Bilirkişi Kanalıyla İnceleme Yapılması )
Y15.HDE. 2014/6947TEMİNAT SEBEBİYLE BONO VERİLDİĞİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Fazla Ödemenin İstirdadı Talebi/Davalının Davacıya Zararın Tazmini Amacıyla Teminat Senedi Verildiği ve Bu Senedin Tahsil Edildiği Savunmasının Araştırılmadığı - İspat Yükünün Davalıya Ait Olacağı/Söz Konusu Bononun Sözleşme Konusu İş Sebebiyle Teminat Olarak Verildiği ve Tahsil Edildiğinin Kanıtlanması Halinde Davalı Yüklenicinin Bu Miktarda İade Borcundan Kurtulacağı )
Y19.HDE. 2016/1716TEMİNAT SEBEBİYLE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN ÇEK ( Menfi Tespit Davası - Dava Dışı Şahıs Tarafından Davalı Bankaya Ciro Edilerek Verilen Çekin Teminat Sebebiyle Verildiği İddiası/Rehin Cirosuna Dair Herhangi Bir Kaydın Bulunmaması Sebebiyle Çekin Temlik Cirosu İle Devredildiğinin Kabul Edileceği/Davalı Bankanın Çekin Ödeme Tarihi İtibariyle Dava Dışı Şahıstan Alacaklı Olduğu/Çekin Alacak Karşılığı Davalı Bankaya Verildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/17663TEMİNAT SEDENİ İTİRAZI ( Süresinde Yapılıp Yapılmadığı - Ödeme Emri Tebligat Mazbatasının Ön Yüzünde Yer Alan Posta İdaresine Ait Damgaya Göre 18 Nisanda Tebliğ Edildiği/İtiraz Süresinin Son Günü 23 Nisan Olup Resmi Tatil Olduğu - 24 Nisanda Yapılan İtirazın Yasal Sürede Olduğu/İstemin Süre Aşımından Reddinin İsabetsizliği )
Y12.HDE. 1998/11048TEMİNAT SENEDİ ( Alacağın Yargılama Gerektirmesi )
Y12.HDE. 2007/5260TEMİNAT SENEDİ ( Alacaklı Tarafın Senedin Borçlu ile Aralarındaki Ticari İlişkinin Teminatı Olarak Alındığını Açıkça Kabul Etmiş Olması Karşısında Artık Borçlunun Bu Konuda Belgeye Dayanmasına Gerek Kalmaması )
Y12.HDE. 2002/409TEMİNAT SENEDİ ( Alacaklı Vekilinin Beyanından Bononun Kredi Sözleşmesinin Teminatı Olarak ve Şarta Bağlı Şekilde Verildiği Sonucunun Çıkarılamaması )
Y12.HDE. 2014/4938TEMİNAT SENEDİ ( Alacaklının Beyanları Gözetildiğinde Bononun Teminat Senedi Olarak Tanzim Edildiğine İlişkin Bir Kabulünün Bulunmadığı/Borcun Ödenmesi Amacıyla Kredi Ödeme Vasıtası Olarak Takip Dayanağı Bononun Verildiğini Beyan Ettiği - Takibe Konu Bononun Teminat Senedi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y12.HDE. 1997/5624TEMİNAT SENEDİ ( Arkası Yazılı )
Y12.HDE. 2013/17558TEMİNAT SENEDİ ( Asliye Ticaret Mahkemesinde Genel Hükümlere Göre Yargılama Yapılıp Teminat İddiasına Dayalı Menfi Tespit Davasının Reddine Karar Verildiği - Bu Kararın İcra Mahkemesini de Bağlayacağı/Alacaklının Yeniden İtiraza Konu Senede Dayalı Takip Yapabileceği )
Y19.HDE. 2005/8999TEMİNAT SENEDİ ( Ayrı Bir Borç İçermeyen ve Kullandırılan Kredinin Teminatı Olarak Verildiği Hükme Esas Bilirkişi Raporunda Belirtilen Alacağın Bu Haliyle İflas Masasına Kaydının Yapılamaması )
Y19.HDE. 2001/3512TEMİNAT SENEDİ ( Bankaya Verilen-Şahsi Defiler-İbraname )
Y12.HDE. 1998/2346TEMİNAT SENEDİ ( Bedeli Teminat İbaresi Tek Başına Senedin Teminat İçin Verildiğini Göstermez )
Y12.HDE. 2005/248TEMİNAT SENEDİ ( Bono Vasfı Taşımayan Senede Dayanarak Yapılan Takibin İptalinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2003/1773TEMİNAT SENEDİ ( Bononun Bu Nitelikte Olduğundan Bahisle Açılan Menfi Tespit Davasında Davacı Keşidecinin Davalı Hamilin Bu Hususu Bildiğini İspatlamasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2006/13210TEMİNAT SENEDİ ( Bononun Ön Yüzünde Sadece Bedeli Teminat İçin Ahzolunmuştur İbaresinin Bulunması Senedin Kambiyo Senedi Neteliğini Ortadan Kaldırmadığı - Bononun Teminat İçin Olduğu Yazılı Belge ile Kanıtlanmadığı Sürece Kambiyo Senedine İlişkin Özel Yol ile Takibe Dayanak Yapılmasını Engelelmeyeceği )
Y12.HDE. 1998/4061TEMİNAT SENEDİ ( Borca itiraz )
Y12.HDE. 2014/26581TEMİNAT SENEDİ ( Borcun İtfa Edildiği İddiası - Takibe Dayanak Senedin Teminat Senedi Olmasının Borcun Ödendiği İddiasıyla Yapılan İtirazda Göz Önünde Bulundurulmayacağı/Borçlunun Ödeme İddiasının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/36276TEMİNAT SENEDİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Dava Konusu Senetten Dolayı Davacı İşçinin İşverene Borcunun Olmadığı/Senedin Karşılıksız Olarak Teminat Senedi Olarak Düzenlendiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/3062TEMİNAT SENEDİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti/Başlangıçta İşe Girerken İşverenin Teminat Amacı İle Bu Tür Senetler Aldığının Görüldüğü - Bu Durumun Kanıtlanması Halinde Bu Şekilde Alınan Senet Teminat Senedi Niteliğinde Sayılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/4995TEMİNAT SENEDİ ( Çeke Dayalı Alacak İstemi - Davacı Dava Dilekçesinde Bu Davanın T.T.K.nun 644. Md.sine Dayalı Bir Dava Olduğunu İleri Sürmemiş Olup Bu Durumda Bu Davanın Temel İlişkiye Dayalı Olarak Başlatılmış İcra Takibi Neticesinde Açılmış Bir İtirazın İptali Davası Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 2009/14273TEMİNAT SENEDİ ( Dava Konusu Çekin Teminat Senedi Olup Olmadığı Konusunun Ancak Satım Sözleşmesinin Tarafları Arasında Tartışılabileceği - Teminat Senedi Olmasının Dahi Tek Başına Bir Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Yitirmesine Neden Olmayacağı )
Y19.HDE. 2014/18906TEMİNAT SENEDİ ( Davacı İle Murisin İlk Eşinden Olan Çocukları Arasında Miras Paylaşımından Dolayı Sorunlar Yaşandığı - Senedin Taraflar Arasındaki Miras Problemlerinin Çözümüne Yönelik Olarak Düzenlenen Teminat Senedi Niteliğinde Olduğu/Menfi Tespit Davası )
Y11.HDE. 2005/11094TEMİNAT SENEDİ ( Davacı Şirket Ortağının Şirket Taşınmazlarının Satış Bedelinin Yarısını Diğer Ortağın Anlaşmaya Aykırı Olarak Kendisine Vermediğine İlişkin İddiası - Senedin Teminat Amaçlı Olduğunu İspat Edemeyen Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılacağı )
Y19.HDE. 2008/10410TEMİNAT SENEDİ ( Davacı Verdiği Senedin Teminat Amaçlı Olduğunu Kanıtlayamadığı Gibi Senet Kapsamına Göre Karine Olarak Nakden Verilen Bedele Karşı Alınan Senede Yönelik Temel İlişki Yönünden Tanık Dinlenilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2012/33005TEMİNAT SENEDİ ( Davacının İşi Nedeniyle Boş Teminat Senedi Tanzim Edildiğini Fesihten Sonra Doldurularak İcra Takibine Konulduğunu Beyan Ettiği/Husumetin Kime Düştüğünün Kesin Olarak Saptanarak Sonuca Göre Hüküm Kurulmasının Gerektiği - Kötüniyet Tazminatı Talebi )
Y11.HDE. 1997/8433TEMİNAT SENEDİ ( Davacının Teminat Olarak Verdiği Bonoyu Davalının Doldurabilmesi Ancak Borç Miktarının Gerçeği Yansıtmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2013/2641TEMİNAT SENEDİ ( Davalının Adresinin Tespiti Amacıyla Ticaret Sicil Müdürlükleri'ne Müzekkere Yazılmış İse de Davaya Konu Bonoda Şirketin Vergi Numarası Bulunduğu Halde Bu Hususta Bir Araştırma Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2000/4074TEMİNAT SENEDİ ( Davalının Yemin Deliline Dayanılmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Verilmesi )
Y12.HDE. 2011/7435TEMİNAT SENEDİ ( Dayanak Belgenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanmadığı Sürece "Teminat Senedi" Sözcüklerinin Tek Başına Bononun Kayıtsız Şartsız Bir Bedelin Ödenmesi Vaadini İçeren Niteliğini Etkilemeyeceği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )
Y12.HDE. 2012/13669TEMİNAT SENEDİ ( İcra Takibinin İptali - Haciz Tutanağında Üçüncü Kişinin Tek Taraflı Beyanının İtiraza Konu Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olduğunun Kabulü İçin Yeterli Olmadığı )
Y19.HDE. 2000/1298TEMİNAT SENEDİ ( İddiasının Usulen ve Aynı Kuvvette Bir Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği - Tanık Beyanına Dayanılarak Davanın Kabulü ve Bononun İptalinin Doğru Bulunmadığı/Menfi Tesbit Davası )
Y11.HDE. 2012/3669TEMİNAT SENEDİ ( İhtiyati Haciz İstemi - Tanzim Tarihi Sonradan Düzenlenen Senet Adi Senet Vasfında Olsa da İhtiyati Haciz İstemine Konu Olabileceği ve Senedin Teminat Senedi Olmasının Keşideci Yönünden İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Engel Oluşturmayacağı )
Y15.HDE. 2012/7127TEMİNAT SENEDİ ( İhtiyati Tedbir İstemi - İcra Takibine Konu Yapılan Senet Sebebiyle İcra Takibini Başlatan Kişinin Alacaklı Olup Olmadığı Yapılacak Yargılama Sonucu Anlaşılacağından İstemin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/40045TEMİNAT SENEDİ ( İş İlişkisinde Başlangıçta İşçi İşe Girerken Bazı İş Kollarında İşverenin Teminat Amacı İle Senet Aldığı - Menfi Tespit Davasında Davalı İşverenin Beyan Ettiği Zarar Mahsup Edildikten Sonra Kalan Miktardan Borçlu Olunmadığının Tespit Edileceği )
Y9.HDE. 2012/34224TEMİNAT SENEDİ ( İşçi İşveren İlişkisi Nedeniyle/Davalı İşveren Tarafından Şirketin Zararı Karşılığı Doldurulup Takibe Konulduğunun İddia Edildiği - Ancak Zararın Ne Şekilde Meydana Geldiğine Dair Bilgi ve Belge Sunulmadığı - Zararın İşçi Kusurundan Kaynaklandığının İspat Edilemediği/İcra Takibine Konulan Borcun Sebeplerinin Açıklanamadığı/Takibin Kötüniyetle Yapıldığı Kanantine Varıldığı )
Y9.HDE. 2010/46290TEMİNAT SENEDİ ( İşe Girerken İşçiden Senet Alınması - Bu Senedin Teminat Senedi Sayılması ve Geçersiz Olacağı/Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 2007/9-646TEMİNAT SENEDİ ( İşe Girerken İşçinin Vermiş Olduğu/Ayrı Bir Borcun Bulunmadığı - İptal Edileceği )
Y9.HDE. 2010/18166TEMİNAT SENEDİ ( İtirazın İptali - Davaya Konu Senedin Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İş Dünyasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Gözönünde Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/13136TEMİNAT SENEDİ ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle Takip/Bono Metninde Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığı - Sözleşmede Takip Konusu Bonoya Açıkça Atıfta Bulunulmadığı/Bono Teminat Senedi Olduğu Kabul Edilemeyeceğinden Takibin İptal Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2011/2674TEMİNAT SENEDİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip - Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olduğuna Yönelik Borçlunun Bir Beyanı Bulunmadığından Bononun Ön Yüzündeki Bedeli Sözleşme Ahzolunmuştur İfadesinin Bononun Kambiyo Özelliğini Etkilemeyeceği )
Y12.HDE. 2016/11656TEMİNAT SENEDİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu - Senedin Teminat Senedi Olduğu Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Üzerine Yazılmak veya Yazılı Başka Bir Belge ile Kanıtlanması Gereği )
Y12.HDE. 2014/28279TEMİNAT SENEDİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz yolu İle Takip - Alacaklının Beyanının Takip Dayanağı Bononun Ödeme Aracı olarak Verildiğine İlişkin Olduğu/Genel Kredi Sözleşmesinde Takip Dayanağı Bonoya Atıf Olmadığından Bahisle Mahkemece Teminat İddiası İspat Edilemediğinden İstemin Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1998/11048TEMİNAT SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Borç İçermez )
Y12.HDE. 2014/26617TEMİNAT SENEDİ ( Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadi Unsurunu Taşımasının Zorunlu Olduğu/Bu Niteliği Haiz Olmayan Bononun Kambiyo Senedi Vasfında Kabul Edilemeyeceği - Teminat İddiası Borçlu Tarafından Yazılı Olarak İspatlanamadığı Gibi Alacaklının Açıklama ve Beyanlarının da Senedin Teminat Amaçlı Alındığının Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği/İtirazının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/14650TEMİNAT SENEDİ ( Kredi Sözleşmesinde Takibe Konu Bononun Teminat Olarak Verildiğine Dair Açıkça Atıf Olmadığı Gibi Alacaklı Vekilinin Cevap Dilekçesindeki ve Yargılama Süresince Verdiği Beyanların Senedin Teminat Amaçlı Alındığını Kabul Anlamına Gelmediği - Takibin İptali İsteminin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/11530TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit Davası - Dosya İçerisinde Mevcut İmzaları İnkar Edilmeyen Protokole Göre Davacı Kiracının Aracın Satışının Davalıya Yapılacağını Taahhüt Ettiği/Aracın Satışı Yapılıncaya Kadar da Davaya Konu Bononun Teminat Olarak Davalıya Verildiği/Satışı Sağlamayan Davacıların Vermiş Oldukları Bono Sebebiyle Borçlu Olduklarının Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/26382TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit Davası - İhtilaf Bakiye Bedeli Ödenip Ödenmediği Noktasında Toplandığından Resmi Senedin Aksinin Aynı Kuvvette Bir Delille Kanıtlanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/12275TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit Davası - Senedin Keşidecisi Davacı Olduğu Halde Senetteki Başka İsmin Davacının Çalıştığı İlköğretim Okulunun İsmi Olduğu Hususunun Gözden Kaçırıldığı/Senedin Sanki Keşidecisinin Senette İsmi Yazılı Kişi Olduğu Kabul Edilerek Davaya Konu Senedin Teminat Senedi Olduğu Sonucuna Varılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y19.HDE. 2016/4487TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit İstemi - Dava Konusu Senedin Anılan Protokol Çerçevesinde Belirtilen Hususlarla İlgili Olarak Teminat Amacıyla Düzenlenip Davalıya Verildiği/Mahkemece Davalının Savunması Üzerinde Durularak Teminat Senedinin Ne Kadarlık Kısmı Yönünden Davacının Sorumluluğu Bulunup Bulunmadığı Hususunun Saptanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/2214TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Dava Konusu Bononun Teminat Senedi Olduğunu İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
Y19.HDE. 2010/6939TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti M.K.nun 6. Md. Gereğince Davacı Üzerinde Olup H.U.M.K.nun 290. Md. Hükmü Gereğince Teminat Senedi Savının Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/12377TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit İstemi - Mahkemece Hükme Esas Alınan Belgenin İcra Baskısı Sonucu Düzenlenmesi Sonucu Davacıyı Bağlamayacağının ve Senetlerin Teminat Senedi Olarak Düzenlendiğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 1997/3647TEMİNAT SENEDİ ( Neyin Teminatı Olduğu Belgeyle İspatlanmalıdır )
Y15.CDE. 2011/26185TEMİNAT SENEDİ ( Nitelikli Dolandırıcılık/Sanığın Suça Konu Senetleri Kullandıktan Sonra Kredi Risk Hesabından Kredi Kullandığı - Borcun Teminat Olarak Senet Verildikten Sonra Kredi Kullanılması İle Doğduğu/Suçun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2004/2870TEMİNAT SENEDİ ( Noterde Yapılan Sözleşmede Şirkte Hisselerinin Bir Kısmının Davacı Ortağa Tüm Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Devrettiği Devir Bedellerinin Nakten ve Tamamen Ödenmesi Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığının Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1998/3766TEMİNAT SENEDİ ( Olduğuna Dair Bir İddia Olmadığı Halde Bu Yöne Değerlendirme Yapılması Doğru Olmadığı/Buna Bağlı Olarak da Davacıya Teklif Edilen Yemin İcapsız Olduğundan Kararın Davacı Yararına Bozulması Gereği - Menfi Tespit Talebi )
Y12.HDE. 2010/1493TEMİNAT SENEDİ ( Ön Yüzünde Bu Senet Daire Karşılığı Verildiğine İlişkin Şerhi Taşıyanın Bu Nitelikte Olduğu )
Y19.HDE. 2003/10431TEMİNAT SENEDİ ( Öncelikle Davacı ile Lehtar Arasında Gerçek Bir Borç İlişkisi Olup Olmadığının İncelenmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2007/667TEMİNAT SENEDİ ( Özel Belgede Sahtecilik/Takibe Konulamayacağına İlişkin Suça Konu Belgeyi İcra Dosyasına İbraz Ettiğini Bildirdiği - İlgili İcra Dosyası Getirtilerek İncelenip Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/1567TEMİNAT SENEDİ ( Senede Borçlu Tarafından Teminat İbarelerinin Sonradan Yazıldığı İddiasının Senet Alacaklı Elinde Bulunup Takibe Konulduğundan Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması-Söz Konusu Uyuşmazlığın Yargılamayı Gerektirmesi )
Y9.HDE. 2012/24793TEMİNAT SENEDİ ( Senedin Bedelsiz Olarak Düzenlendiğini İddia Eden Kişinin Kural Olarak İddasını Yazılı Delille İspatlamak Zorunda Olduğu - Ancak Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisi Olması Halinde Davacının İddasını Her Türlü Delille İspatlayabileceği )
Y12.HDE. 2008/17839TEMİNAT SENEDİ ( Senedin Niteliğinin Taraflarca Kabul Edildiği - Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği )
Y19.HDE. 2003/10426TEMİNAT SENEDİ ( Senet Arkasında Neyin Teminatı Olduğu Açıkça Belirtilmedikçe Bu Şekilde Yazılan Yazıların Bono Vasfına ve Senedin Geçerliliğine Etkisinin Olmaması )
Y12.HDE. 2010/8684TEMİNAT SENEDİ ( Senet Şarta Bağlandığından Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceğinin Yargılamayı Gerektireceği - Borçlunun Teminat Olduğu İddia Edilen Senetle İlgili Olarak Bir Kabulü Olmadığından Takibin İptali Gerektiği )
Y15.HDE. 1994/5577TEMİNAT SENEDİ ( Senette Kayıt ve İlgili Yazılı Belge Bulunmaması-Yemin Teklifi )
Y12.HDE. 2002/10739TEMİNAT SENEDİ ( Senette Sadece Teminat Senedi İbaresinin Yazılı Olması-Senedin Neyin Teminatı Olarak Verildiği Hususu Belgelenmedikçe Takibin İptaline Gerek Olmaması )
Y12.HDE. 2008/17958TEMİNAT SENEDİ ( Sözleşme ile Devredilemeyeceği veya Teminat Mukabilinde Verildiği Yazılı Olarak Karar Altına Alınan Senedin Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarını İçermeyeceği-Kambiyo Senedi Sayılamayacağı )
Y11.HDE. 2004/8890TEMİNAT SENEDİ ( Sözleşmeden Doğan Tüm Edimler Yerine Getirildiğinden Sözleşmeye Teminat Olarak Verilen Senedin Bedelsiz Kalması )
Y12.HDE. 2016/18349TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali - Belgenin Düzenleme Tarihi ve Belgede Teminat Olarak Verileceği Kararlaştırılan Senet Miktarı İle Miktarlarının Aynı Olduğu Görülmekle Bahse Konu Bononun Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiği Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği/Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası İİK.Md. 169/A Kapsamında Borca İtiraz Olup Md. 169/A-5 Uyarınca İtirazın Kabulü Halinde Takibin Duracağı )
Y12.HDE. 2013/75TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali İstemi - Alacaklı Takip Konusu Alacağın Tespit Edilen Kasa Açığı Alacaklarından Kaynaklandığını Beyan Etmesi Dolayısıyla Teminat İddiasını Kabul Etmediğinden Bononun Teminat Senedi Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2013/3704TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali İstemi - Senet Arkasındaki Kayıt Bononun Anılan Aracın % 10 Hissesinin Teminatı Olarak Verildiğini Göstermekte Olup Kayıtsız Şartsız Bir Borç İkrarı İçermediğinden Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/30780TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali İstemi - Sözleşmede Takip Dayanağı Bonoya Açık Bir Atıf Mevcut Olmadığı/Takip Dayanağı Bononun Teminat Senedi Olduğu/İİK.nun 169/A Md.sinde Belirtilen Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlanamadığından İtirazın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2011/21146TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali Talebi/Sözleşme ve Kararlaştırılan Ödeme İle Tarihleri Gözetilediğinde Senedin Teminat Amaçlı Olmadığının Kabulü Gereği - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1998/11048TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptalinde Tazminat )
YHGKE. 2001/12-233TEMİNAT SENEDİ ( Takibin İptali-Teminat Kelimesinin Tek Başına Takibin İptalini Sağlamaması )
Y12.HDE. 2013/11839TEMİNAT SENEDİ ( Takip Alacaklısının Kötüniyetli Olduğunun İddia ve İspat Edilmemesi - Senet Metninde de Sözleşme Sebebiyle Verildiğine Dair Bir İbare Bulunmadığı Anlaşılmakla Takip Alacaklısına Karşı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının İleri Sürülemeyeceği )
Y19.HDE. 2015/16140TEMİNAT SENEDİ ( Takip Dayanağı Olan Bononun İhdas Nedeni Hanesinde Malen Kaydı Bulunmakta Olup Bu Bono Karşılığında Mal Teslim Alınmayıp Senedin Teminat Senedi Olduğu Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davacının Bono ve Buna Dayalı Takibe Dair Menfi Tespit Davasının Reddinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2016/20104TEMİNAT SENEDİ ( Takip Dayanağı Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerekeceği )
Y12.HDE. 2016/12036TEMİNAT SENEDİ ( Takip Konusu Senedin Teminat Senedi Olduğunun Senet Üzerine Yazılmış Olması Gereği - Takip Konusu Senedin Teminat Senedi Olduğuna İlişkin Atıf Yapan Yazılı Bir Belge ile Yapılması Halinde Senedin Vade ve Tanzim Tarihi ile Miktarının Belirtilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2014/18181TEMİNAT SENEDİ ( Taraflar Arasındaki Taşeron sözleşmesi Dikkate Alındığında Bononun Kayıtsız Şartsız Borç İktarını İçermediğinin Kabulü )
YHGKE. 2000/11-125TEMİNAT SENEDİ ( Taşıma İlişkisinin ve Senedin Teminat Senedi Olduğunun İspatının da Ancak Senetle İspat Edilebilmesi )
Y11.HDE. 2005/590TEMİNAT SENEDİ ( Teminat Teşkil Ettiği Borç Kadar Geçerli Olduğu - Sebepsiz Zenginleşme )
Y19.HDE. 2002/5138TEMİNAT SENEDİ ( Üçüncü Kişilere Ciro Edilemez Kaydı Bulunmakta İse de Teminat Kaydında Neyin Teminatı Olduğu Açıklanmadan Senedin Geçerliliğine Etkili Olamayacağı - Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2008/6250TEMİNAT SENEDİ ( Verildiğini İddia Eden Davacı Taraf Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu - Senette İhdas Nedeni Olmaması Nedeniyle Talilden Söz Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2015/10011TEMİNAT SENEDİ ( Yapılan Ödemenin Senet Karşılığı Yapıldığı İleri Sürülmüş İse de Ödeme Dekontunda Açıklama Yapılmadığı Gibi Davalı Tarafından da Yapılan Ödemenin Senet İçin Olduğu Kabul Edilmediğine Göre Mahkemenin Kabulünün Aksine Senet Bedellerinin Ödendiğinin İspatlanamadığı - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2005/709TEMİNAT SENEDİ ( Yapılan Sözleşmeye Teminat Olarak Verildiği ve Üzerinde de Teminat Olarak Verildiği Yazılı Senedi Ciro Yoluyla Devralan Kimsenin İyiniyetli Meşru Hamil Sayılamaması )
Y12.HDE. 2005/966TEMİNAT SENEDİ ( Yasal İtiraz Süresi İçerisinde İleri Sürülmeyen Bu Yöndeki itirazın Yargılama Aşamasında Dikkate Alınmamasının Gerekmesi )
Y23.HDE. 2012/1866TEMİNAT SENEDİ ( Zamanaşımına Uğrayan Bono Kambiyo Senedi Özelliğini Yitireceğinden Asıl Alacağın Temel İlişkiye Dayanılarak İstenebileceği - Takibe Konu Senedin Teminat Senedi Olduğu Kabul Edildiğinden Asıl Borcun Nedeni Miktarı ve İtfa Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )
Y12.HDE. 2016/8891TEMİNAT SENEDİ (Borcun Bulunmadığı İtfa Ettiği veya İmhal Edildiğine İlişkin İtirazın Resmi veya İmzası İkarar Edilmiş Bir Belge ile Kanıtlanması Gereği - Takibe Konu Senedin Teminat Senedi Olduğunun Kabul Edilebilmesi İçin Belgenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu ve Vade Tanzim Tarih ve Bedel Yazan Belgenin Senede Açıkça Atıf Yapmış Olması Gereği)
Y19.HDE. 2016/3486TEMİNAT SENEDİ (Davalının Senede Ciro Yoluyla Hamil Olduğu/Davacı Keşideci İle Davalı Lehtar Arasındaki Hukuki İlişkiye Dayalı Şahsi Def'ilerin Hamile Karşı İleri Sürülebilmesi İçin Hamilin Bonoyu İktisap Ederken Bile Bile Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun İspatlanması Gerektiği - Menfi Tespit)
Y12.HDE. 2011/7120TEMİNAT SENEDİ (Haricen Satılan Aracın Alacaklı Tarafından Bağlatılması Nedeniyle Ödeme Aracı Olarak Verilen Ödenmeyen ve Takibin İptali İstenen Senedin Teminat Senedi Niteliği Bulunmadığı)
Y19.HDE. 2013/7508TEMİNAT SENEDİ (Olduğunu İddia Eden Davacıda İspat Külfetinin Olduğu Gözetilerek Davacıya Bu Konudaki Delillerini Sunma Olanağı Tanınması Gerektiği - Menfi Tespit Davası)
Y19.HDE. 2015/2773TEMİNAT SENEDİ (Senedin Sözleşmeye İstinaden Geçici Teminat Olarak Verildiği İbaresinin Bulunduğu/Senet Hamilinin Davalı Şirketin Yöneticisinin Eşi ve Şirket Ortağı Olduğu Aynı Zamanda Senet Arkasındaki Teminat Senedi Olduğuna İlişkin İbarenin Karalandığı - Sözleşme Şekle Aykırılıktan Dolayı Geçersiz Olduğundan Şekle Aykırı Sözleşmeye Dayanarak İfa Talep Edilemeyeceği/Senet Nedeniyle Davacının Borçlu Bulunmadığının Tespitine Karar Verileceği)
Y12.HDE. 2006/9668TEMİNAT SENEDİ İBARESİ ( Dayanak Belygenin Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Yazılı Bir Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Bonodaki Teminat Senedi Sözcüğünün Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla İcra Takibi Yapılmasına Engel Olmadığı )
Y12.HDE. 2016/19591TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Borçluların İtirazlarına Dayanak Olarak Gösterdikleri ve Alacaklı İle Borçlular Arasında İmzalanan Sözleşmede Senetlerin Teminat Olarak Verildiğine Dair Bir Kaydın Yer Almadığı - Takip Dayanağı Senetlerin Teminat Senedi Olduğu İddiasının Hangi İlişkinin Teminatı Olduğunun Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle Ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerektiği - Borçluların İddialarını Yazılı Bir Belge İle İspat Edemedikleri ve Alacaklının da Takip Dayanağı Bonoların Teminat Senedi Olduklarına Yönelik Kabul Beyanının Bulunmadığı Gözetilerek İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/7237TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Çekin İbraz Tarihinden Önce Açılan Menfi Tesbit ve Çek İptali Davasında - Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçunun Oluşması İçin Çekin İptal Edilmemiş Olması Şartı )
Y12.HDE. 2014/25797TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle ya da Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerektiği - Takibe Konu Edilen Senedin Arka Yüzünde Teminat Senedi İbaresi Olduğu/Takibe Dayanak Senet Kambiyo Vasfını Taşımadığından Kambiyo Senetlerine Özgü Takibe Konulamayacağından Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/5719TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Senedin Teminat Senedi Olarak Verildiğinin Davacı Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2005/6807TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Takip Dayanağı Belgenin Teminat için Verildiği İddiasının Bir Başka İfadeyle Belgenin Bono Vasfını Taşımadığı İddiasına Yönelik İtirazın Ancak Yazılı Belge ile Kanıtlanabilmesi )
Y19.HDE. 2003/4527TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Tanıkla İspat Edilememesi - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )
Y19.HDE. 2004/3750TEMİNAT SENEDİ İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Şuf'a Hakkının Kullanılmayacağının Teminatı Olarak Alınan Senedin Takibe Konulduğu İddiası - Ceza Mahkemesi'nin Mahkumiyet Kararı Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
Y13.HDE. 2005/14419TEMİNAT SENEDİ İDDİASINI YAZILI DELİLLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Adi Senede Dayanarak Yapılan Takibe İtiraz Eden Borçlunun Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği İddiası )
Y19.HDE. 2003/5138TEMİNAT SENEDİ İDDİASININ ISLAH EDİLEREK ÇALINTI SENET İDDİASINDA BULUNULMASI ( Islahın Tek Taraflı İrade Beyanı Niteliği ve Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması - Mahkemece Islah Dilekçesi Doğrultusunda İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereği )
Y19.HDE. 2003/1915TEMİNAT SENEDİ İDDİASININ YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Tanık Dinlenemeyeceği )
Y19.HDE. 2002/9192TEMİNAT SENEDİ İDDİASIYLA AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Senetteki Rakamlarda Tahrifat Yapıldığı İddiasının Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2003/10TEMİNAT SENEDİ İDDİASIYLA MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Tanık Dinletilememesi - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 2013/22452TEMİNAT SENEDİ İTİRAZI ( Takibin İptali İstemi - Alacaklı Vekilinin Cevap Dilekçesindeki ve Bankanın Mahkemeye Gönderdiği Yazı Cevabındaki Açıklamaları Takip Konusu Senedin Teminat Amaçlı Alındığını Göstermediğinden Mahkemece Dayanak Senedin Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İtirazın Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/4253TEMİNAT SENEDİ NEDENİ İLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Sözleşmede Çekin Teminat Senedi Karşılığı Ödeneceği Belirtildiği - Mahkemece Birleşen Davada Davacı İş Sahibinin Davalı Yükleniciden Ayıplar Nedeni İle Alacaklı Olduğu Saptandığı/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y19.HDE. 2016/2812TEMİNAT SENEDİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI (Satılan Daire Nedeniyle Verilen/Davaya Konu Senette "İki Yüz" İfadesinin Sonradan Eklendiği/Senetin Üst Kısmının Normal Olmayan Şekilde Kesildiği - Adli Tıp Kurumu Raporunun Gözetileceği/Kararın Onanması Gereği/Teminat Senedi)
Y11.HDE. 2000/3708TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİ ( Araştırılmasına Gerek Bulunmadığı - Yetkisiz Temsilcinin İmzaladığı Senetler/Bizzat Sorumlu Olacağı Keşideciyi Bağlamayacağı )
Y15.HDE. 1998/402TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİNDE SENETTEN DOĞAN ALACAK ( Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih )
Y12.HDE. 2004/23195TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinde Aylık Kira Paraları Karşılığı Düzenlenen Bonolara Dayalı 163 Örnek Ödeme Emrinin İptalinin Talep Edilemeyeceği )
YHGKE. 2001/12-496TEMİNAT SENEDİ NİTELİĞİNİN KABUL EDİLEMEMESİ ( Takip Konusu Senedin Arkasında İşbu Senet Teminattır Açıklaması Bulunması )
Y11.HDE. 2012/3409TEMİNAT SENEDİ OLAN BONO ( İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Sebepleri Bulunmadığından İtirazın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/10460TEMİNAT SENEDİ OLARAK BONO DÜZENLENMESİ ( Kıymetli Evrak Vasfını Etkilemediği - Bono Metinlerinde Kredi Teminatı Olduğuna Dair Bir İbare veya Açıklık Bulunmadığı/İhtiyati Haciz İsteminin Reddedilmemesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/1564TEMİNAT SENEDİ OLARAK DÜZENLENEN BONO ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunun İptali Talebinin Kabulü Gereği )
Y15.CDE. 2012/18353TEMİNAT SENEDİ OLARAK DÜZENLENEN SENEDİ BAŞKASINA DOLDURTMAK ( Açılan Menfi Tespit Dava Dosyasının Celp Edilerek İnceleneceği - Dolandırıcılık )
Y11.HDE. 1988/5371TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BONO ( İddianın Kanıtlanması )
Y12.HDE. 2013/8556TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLEN BONOYA DAYALI TAKİP ( Bir Senedin Bono Sayılabilmesi İçin Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedel Ödeme Vaadi İçermesi Gerektiği - Senet Taraflar Arasındaki İlişkinin Teminatı Olarak Verildiğinden Takibin İptal Edileceği )
Y15.HDE. 2014/3771TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BONO ( Menfi Tespit İstemi - Yüklenicinin İşten Dolayı SSK İle İlişiğinin Kalmadığı İş Sahibince Saptandıktan Sonra Teminat Senedi İade Edileceği Düzenlendiği/Mahkemece SGK İle İlişiksizliğin Kalıp Kalmadığı Araştırılmadan Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y12.HDE. 2013/17290TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Sözleşme Kapsamında Verilmiş Teminat Senedinin Takibe Konu Bono Olduğunun Kabulü Mümkün Bulunmadığı - Borçlunun İleri Sürdüğü Diğer İtirazların İncelenerek Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2015/13298TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE BONO SEBEBİYLE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Kira Sözleşmesinde Teminat Olarak Bono Düzenlendiği ya da Düzenleneceğine Dair Hüküm Yer Almadığı/Bonoda Nakten İbaresi Bulunduğu/Bononun Teminat Olarak Verildiğinin Ancak Yazılı Deliller İle İspatlanabileceği - Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2014/11410TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE İTİRAZIN İPTALİ ( İddianın Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle veya Yazılı Belge İle İspatlanacağı - Dayanak Sözleşmede Senede Doğrudan Atıfta Bulunulmadığı/Sözleşme Bahsedilen Senedin Takibe Dayanak Senet Olduğu İ.İ.K.'nun 169/A. Md. Belgelerle İspat Edilemediği/İstemin Kabulünde İsabet Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2011/1252TEMİNAT SENEDİ PROTOKOLÜ ( Borçlunun Takibe Konu Senetlerin Teminat Senedi Olduğunu İddia Ederek Takibin İptalini Talep Ettiği - Protokolün Altında Alacaklının İmzasının Olduğu/İmza İncelemesi Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2000/11548TEMİNAT SENEDİ ŞERHİNİN PULLA KAPATILDIĞI İDDİASININ İNCELENMESİ ( Tetkik Merciinin Görevli Olması )
Y6.HDE. 2012/3900TEMİNAT SENEDİ VERİLMESİ (İtirazın İptali - Kiralayan Tarafından Davacı Kiracıya Verilen Senedin Muayyen Bir Meblağın Tediyesi Şeklindeki Cezai Şarttan Çok Muhtemel Zararlarının Karşılanması ve Tahsilinde Kolaylık Sağlayan Teminata İlişkin Olduğu/Kiralanandaki Ayıba Rağmen Kullanıldığı Gözetilerek Kiracının Zararının Tespiti Gerektiği)
Y12.HDE. 1983/147TEMİNAT SENEDİDİR CİRO EDİLEMEZ ŞERHİ ( Lehtar Alacaklının Takip Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
Y12.HDE. 2004/21684TEMİNAT SENEDİNDE KOŞUL ( Neyin Teminatı Olduğu Ayrıca Açıklanması Gereği - Sadece Çek Üzerindeki Teminattır İbaresinin Çeki Teminat Çeki Haline Getiremeyeceği )
Y19.HDE. 2016/2812TEMİNAT SENEDİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞI (Adli Tıp Kurumu Raporunun Gözetileceği - Satılan Daire Nedeniyle Verilen/Davaya Konu Senette "İki Yüz" İfadesinin Sonradan Eklendiği/Senetin Üst Kısmının Normal Olmayan Şekilde Kesildiği/Menfi Tespit Davası/Borç Para Alınıp Verildiğine Dair Dosyaya Delil Sunulmadığı)
Y12.HDE. 1988/8851TEMİNAT SENEDİNE DAYALI TAKİP ( İlam Alma Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2005/113TEMİNAT SENEDİNE DAYANILARAK AÇILAN KAMBİYO TAKİBİ ( Takibin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1990/3740TEMİNAT SENEDİNİN BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Bononun Ön Yüzünde )
Y11.HDE. 2012/15543TEMİNAT SENEDİNİN İADESİ DAVASI (Cari Hesap Alacağının Tahsili İstemi - Davacı Ticari Defterlerine ve Bunun Yanı Sıra Başkaca Delillere Dayanmış Olup Tek Taraflı Ticari Defterler Üzerinde İnceleme Yapılmasının İmkanı Bulunmadığı)
Y6.HDE. 2012/8492TEMİNAT SENEDİNİN İADESİ İSTEMİ (Davacının Söz Konusu Senedin İadesini İsteme Hakkının Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi ve Yargılama Giderlerini de Buna Göre Bölüştürmemesinin Doğru Görülmediği)
Y9.HDE. 2009/16744TEMİNAT SENEDİNİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Menfi Tespit Davası - Davanın Teminat Senedini Alan Davalı Şirket ve İşleme Koyan Diğer Davalı Hakkında Açıldığı/Hükmün Bu İki Davalı Hakkında Kurulması Gereği )
Y19.HDE. 1992/1501TEMİNAT SENEDİNİN İCRAYA KOYULMASI ( Temerrüt Durumu Gerçekleşmeden )
Y9.HDE. 2008/13255TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ ( Davacıdan İşe Girerken Alınan Teminat Senedinin Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine İtiraz - Senedin Tanık Beyanlarına Göre İşe Girişte İşçilerden Alındığı İşveren Tarafından Sonradan Doldurulduğu Sabit Olduğundan Senedin İptaline Karar Verilmesi )
Y19.HDE. 2012/13619TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ TALEBİ ( Bölge Bayilik Sözleşmesi ve Ek Protokol Uyarınca Alacağın Tahsili Talebi İle - Davacının Bu İddiasının Karar Yerinde Tartışılmamış Olduğundan Bu Yön Üzerinde Durulup Tartışılarak Delillerin Hep Birlikte Değerlendirileceği )
Y13.HDE. 2012/6266TEMİNAT SENEDİNİN İSPATI ( Davacı Tarafından Yapılacağı - Davalının Açık Muvafakatı Olmadan Davacının Tanık Delili Dinletemeyeceği/Dinletilmiş İse Bu Tanık İfadelerine Mahkemece İtibar Edilemeyeceği/İspat Külfetinin Davacıda Olduğu )
Y12.HDE. 2004/13878TEMİNAT SENEDİNİN KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA TAKİBE KONU EDİLEMEMESİ ( Takibin İptali Halinde Tazminata Alacaklı Aleyhine Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 1997/5624TEMİNAT SENEDİNİN SEBEBİNİN BELİRTİLMEMESİ
Y12.HDE. 2009/30366TEMİNAT SENEDİNİN ŞARTA BAĞLI OLARAK VERİLMESİ (Alacağın Tahsilinin Gerekip Gerekmediği Yargılamaya Muhtaç Olduğundan ve Senedin Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermediği Anlaşıldığından Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı)
Y12.HDE. 1980/9745TEMİNAT SENEDİNİN TAHSİLİ ( Sözleşmedeki Eksikliklerin Tamamlanması İçin Senedin Tahsilin Gerekip Gerekmediğinin Saptanmasının Yargılamayı Gerektirmesi )
Y12.HDE. 1999/10841TEMİNAT SENEDİNİN TAKİBE KONULMASI
Y6.HDE. 2014/5107TEMİNAT SENEDİNİN VE ÇEKİNİN İPTALİ İLE KİRALANANA YAPILAN İYİLEŞTİRME BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Mahkemenin Yetkisinden Önce Görev Hususunun Çözümlenmesi Gerektiği - Dava Dilekçesini Görev Yönünden Reddederek Görevsizlik Kararıyla Dosyayı Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Göndermesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/7107TEMİNAT SENETİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi - Takibe Konu Senedin Teminat Seneti Olduğunu Gösterir Mahiyetteki "Tutnak" Başlıklı Belge Fotokopisinin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Takibin İptali )
Y19.HDE. 2000/7879TEMİNAT SENETLERİNDE HAMİLİN HAKLARI ( Kendi Cirantası Hariç Diğer Senet Borçlularına Karşı Senetten Doğan Bütün Haklarını Kullanabilmesi )
YHGKE. 2012/12-768TEMİNAT SENETLERİNE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ( Takibe Konu Bononun Teminat Bonusu Olduğuna Dair Kayıt Bulunmadığı - Kredi Sözleşmesinde de Herhangi Bir Kayıt Bulunmadığı/İtirazın Reddi )
Y11.HDE. 1988/5711TEMİNAT SENETLERİNİ İSTEME YETKİSİ ( Bono Bedelleri Kefil Tarafından Ödendiğinde Keşidecinin Böyle Bir Yetkisi Bulunmaması )
Y19.HDE. 2014/17713 TEMİNAT SENETLERİNİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI NEDENİYLE ÖDENMEK ZORUNDA KALINAN PARANIN İSTİRDATI DAVASI ( Banka Şubesinin Yazısına İstinaden Senetlerin Teminat Senedi Olduğunun Kabulü - Bedelsiz Kalan Senedin Takibe Konulmasında Davalı Bankanın Kötüniyetli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/İstirdat Davası )
Y9.HDE. 1998/6396TEMİNAT SENETLERİNİN İŞVERENCE iCRAYA KONMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talep Eden İşçinin Açtığı Menfi Tesbit Davası )
Y19.HDE. 1997/6187TEMİNAT SENETLERİNİN TAKİBE KONMASI ( Haciz Tehdidi Altında Yapılan Çekle Ödemenin İptali Talebi )
Y12.HDE. 2002/5767TEMİNAT SÖZCÜĞÜNÜN TEK BAŞINA TAKİP YAPILMASINA MANİ OLMAYACAĞI ( Beyaz Ciroyla Devredilen Bononun Devrine İlişkin Belgedeki )
YHGKE. 2004/14-464TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkullerde İpotek Biçiminde Kurulabileceği/Gayrimenkul Satış Vaadi Biçiminde Düzenlenemeyeceği - Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Durumunda Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği )
Y11.HDE. 2006/10612TEMİNAT SÜRESİNİN UZATILMAMASI ( Bayilik Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Tazminat Talebi - Teminat Süresinin Uzatılmasına Dair Verilen Süreden Önce Davalının Fesih İradesini Açıklayıp Açıklamadığının Araştırılacağı )
Y19.HDE. 2002/8771TEMİNAT ŞARTI ( Davalı "Teminat" Kaydını İçeren Senedi Ciro Yoluyla Kazanan Hamil Olup Senet Keşidecisi İle Lehtar Arasındaki Teminat Şartının Gerçekleştiğini Bilerek ve Kötüniyetli Olarak İcra Takibine Giriştiği Belirlenmediği Halde Kötüniyet Tazminatından Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 1997/3026TEMİNAT ŞARTI ( Konkordatonun Tasdiki Talebinde )
Y19.HDE. 1996/1337TEMİNAT ŞARTI ( Menfi Tespit Davası İle İstenen Teminatın İcranın Tedbir Yoluyla Durdurulması İle İlgili Olması )
YHGKE. 1981/13-1229TEMİNAT ŞARTI ( Menfi Tespit Davasının Dinlenme Şartı )
Y12.HDE. 2012/16820TEMİNAT ŞARTI (Yabancı Uyruklu Şahsın Başlatmış Olduğu İcra Takibi - İki Ülke Arasında Mütekabiliyet Esasının Araştırılacağı/Mahkemece Alacaklının Teminat Yatırıp Yatırmaması Gerektiğine İlişkin Mahkemece Karar Verileceği/İcra Takibi)
Y19.HDE. 2014/3987TEMİNAT ŞARTI BULUNAN ÇEK ( Menfi Tespit - Lehdarın Teslim Eden Sıfatı İle Dava Dışı Şirketin Teslim Alan Sıfatıyla İmzaladığı Çek Teslim Tutanağında Çeklerin Teminat Olarak Verildiği Yazıldığı/Grup Şirketlerden Olan Dava Dışı Şirketin İmzaladığı Çek Teslim Tutanağında Yer Alan Teminat Şartı Aynı Gruba Dahil Davalı Şirket Yönünden Geçerli Olduğu )
Y11.HDE. 2014/415TEMİNAT ŞARTININ ARANMADIĞI DURUMLAR ( İhtiyati Haciz Talebi - Aralarında Ziraat Bankası'nın da Bulunduğu Bankalarla İlgili Olarak Yeniden Yapılandırma Süreci İçinde Her Türlü İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminat Şartı Aranmayacağı )
Y1.HDE. 2001/11449TEMİNAT TEŞKİL ETMEK İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME ( İnanç Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2012/4691TEMİNAT TUTARI ( İpoteğin Terkini İstemi - Borçlu ya da İpotek Veren Üçüncü Kişinin En Fazla Teminat Tutarındaki Borcu Teminat İpotek Alacaklısına Ödemesi ya da İpotek Akit Tablosunda Belirtilen ve Teminata Bağlanan Borcun Sona Ermesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/4862TEMİNAT TUTARI ( Poliçedeki Teminat Tutarının Hak Sahiplerine Ödenmesi Halinde Sigorta Şirketi Yönünden Davanın Reddedileceği - Rücuan Tazminat Davası )
Y19.HDE. 2010/4330TEMİNAT VASFINI KAYBEDEN TEMİNAT MEKTUPLARI ( Devre Komisyonu Gecikme Faizi ve Yasal Eklentilerinden Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi - Talep Tarihi İtibari İle Davacıların Teminat Mektuplarının Ödenmeyen Devre Komisyonu Gecikme Faizi ve Yasal Eklentileri Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hesaplattırılarak Sonuca Gidileceği )
Y19.HDE. 2004/13040TEMİNAT VASFININ SONA ERMESİ ( Borcun Ödenmesi Nedeniyle - İpoteğin Fekki Davasının Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y12.HDE. 2005/911TEMİNAT VE HATIR ÇEKİ İDDİASI ( İspat Külfeti )
Y12.HDE. 1986/4067TEMİNAT VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DE KONKORDATO İSTEMESİ
Y15.HDE. 2016/3615TEMİNAT VERİLDİĞİ İDDİASI (Bonolardan Dolayı Borçlu Bulunmadığının Tespiti - Teknik Bilirkişi Marifetiyle Keşif de Yapılarak Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşi Tamamlayıp Tamamlamadığı ve Takip Dayanağı Bonoların Teminat Vasfının Halen Devam Edip Etmediği Konusunda Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2009/10537TEMİNAT VERİLMESİ ( Amacı Hem Borçlunun Hem de Üçüncü Kişilerin İhtiyati Haczin Haksızlığının Anlaşılması Halinde Uğradıkları Zararların Güvence Altına Alınması Olduğu )
Y3.HDE. 1991/3553TEMİNAT VERİLMESİ ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Türk Mahkemesinde Dava Açması )
YİBGKE. 1944/18TEMİNAT VERME ZORUNLULUĞU ( Devletin Ayrı Tutulması )
Y12.HDE. 1983/9510TEMİNAT VERMEK SURETİYLE SORUMLU OLAN BİRDEN FAZLA BORÇLU OLMASI ( Alacaklının Herhangi Birini Takip Etmeye Hakkının Olması )
Y17.HDE. 2001/4181TEMİNAT VEYA İPOTEK ALACAĞI ( Kredi Kartı Borçlusunun Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle )
Y17.HDE. 2001/4510TEMİNAT VEYA İPOTEK ALTINA ALINMA ( Takip Konusu Alacağın Kredi Kartı Sözleşmesinden Doğması )
Y12.HDE. 2013/16340TEMİNAT YATIRILDIKTAN SONRA DOSYA BORCU ÖDENMESİ ( Borçlunun Hacizlerin Kaldırılmasını Talep Ettiği Tarih İtibari İle Dosya Alacağının Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Hesaplanarak Borçlunun Yatırdığı Miktarın Dosya Alacağının Tamamını Karşılayıp Karşılamadığı Belirleneceği )
Y12.HDE. 2005/17037TEMİNAT YATIRILMAMASI ( Teminat Yatırılmadığından Takibin Durdurulmadığı - Borçlu Aleyhine %40 İnkar Tazminatına ve %10 Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1979/3648TEMİNAT YATIRILMAMASININ SONUÇLARI ( Genel Kurul Kararının İptali Davasında )
Y7.HDE. 1977/696TEMİNAT YATIRILMASI ( İade-i Muhakeme Talebinde Bulunan Kişi )
Y15.HDE. 2007/6196TEMİNAT YATIRILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Yatırılması Gereken Teminatın İlgili Dosyadaki Dava Konusu Malın Kıymeti Karşı Tarafın Uğraması Muhtemel Zararı Gözönünde Tutularak Hakkaniyete Uygun Olarak Takdiri Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/28848TEMİNAT YATIRILMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ ARAŞTIRILMASI ( Yabancı Merkezli Alacaklının İcra Takibi Yapması - Mahkemece Alacaklının Tabiyetinde Bulunduğu Ülke İle Türkiye Arasında Karşılıklılık Esasına Göre Çok Taraflı veya İkili Anlaşmalarla Yahut Fiili Mütekabiliyet Esasına Göre Bir Muafiyet Olup Olmadığı Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
Y23.HDE. 2015/2192TEMİNAT YATIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ (Davacı Taraftan Teminat Yatırması İstenmiş Buna Dair Ara Kararında Herhangi Bir Şekilde Yargılama Giderlerinden Bahsedilmeksizin Teminat Yatırılması İçin Süre Verildiği/Bu Uygulama HMK'nun 84. Md. Kapsamı ve Amacına Aykırı Olduğu - İşin Esasına Girilerek Yargılamaya Devam Edileceği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Masraf ve İmalat Bedelinin Tahsili)
Y4.HDE. 1970/4248TEMİNAT YATIRILMAYAN BORÇTAN KURTULMA DAVASININ REDDİNDE MAKTU TAZMİNAT
Y19.HDE. 2003/5056TEMİNAT YATIRMA ( Yapılan Anlaşma Gereği Taraf Devlet Vatandaşlarının Dava Açarken Teminat Göstermekten İstisna Tutulmuş Olması Sebebiyle Davanın Bu Sebeble Reddedilememesi )
Y12.HDE. 2002/7751TEMİNAT YATIRMA MECBURİYETİ ( Artırmaya Katılmak İsteyen 8. Sıradaki Rehin Hakkı Sahibinin 1. Sıradaki Rehin Hakkı Sahibinin Alacağının %20'si Üzerinden Teminat Yatırması Gereği )
YHGKE. 2004/12-637TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Taşınmaz İhalesine Katılabilmek İçin - Teminat Yatırmayan Kişiye Yapılan İhalenin Feshi Talebi )
Y12.HDE. 2004/5408TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Türkiye'de Takip Açan Yabancı Uyruklu Kişinin - Teminatın Döviz Üzerinden ve Yeterli Miktarda Takdir Edilmesi ve Merkez Bankası'na Yatırılması Mecburiyeti )
Y12.HDE. 2004/4973TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Türkiye'de Takip Açan Yabancı Uyruklu Kişinin Takdir Edilecek Yeterli Miktarda Teminatı Merkez Bankasına Depo Mecburiyeti )
Y13.HDE. 1995/673TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU ( Davacının Yabancı Olması Durumunda Teminat Yatırmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/2472TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU ( Kural Olarak Yabancılarca Açılan Davalarda Mahkemece Belirlenecek Teminatın Yatırılması Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2016/16346TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU ( Şikayetçinin Alacaklı Olduğu Dosyadaki Haciz Satışın Yapıldığı Dosyadaki Hacizden Sonra Olup Satışın Yapıldığı Dosyadaki Alacak Miktarı Muhammen Bedelin Üzerinde Olduğundan Şikayetçinin İhaleye Katılabilmesi İçin Teminat Yatırması Gerektiği )
YHGKE. 2013/12-1566TEMİNAT YATIRMA ZORUNLULUĞU ( Takibi Başlatan Limited Şirketi Yabancı Uyruklu Olup Teminat Gösterme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemişse de Yargılama Sırasında Alacağını Türk Vatandaşına Temlik Ettiği - Takibin Devamı İçin Takibin Devamı İçin Türk Vatandaşı Olan Alacaklıdan Teminat Yatırma Şartı Aranmayacağı )
Y12.HDE. 2011/23233TEMİNAT YATIRMADAN İHALEYE KATILMA ( Satış Sonucunda Hissesine Düşmesi Tahmin Olunan Payın Muhammen Bedelin Yüzde Yirmisini Karşılaması Şartı Aranacağı - Şikayetçinin Hissesine Düşmesi Tahmin Edilen Payın Muhammen Bedelin Yüzde Yirmisini Karşılamadığı/İhalenin Feshine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/2472TEMİNAT YATIRMAMANIN SONUÇLARI ( Yabancı Kişiler - Verilen Süreye Rağmen Teminat Yatırılmazsa Duruşmaya Kabul Edilmeyeceği/Bunun Üzerine Ne Yapılacağına Karar Verme Yetkisi Davalıya Ait Olduğu )
Y12.HDE. 2014/12188TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMAMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Alacaklının Moritanya'da Kurulu Olduğu - Moritanya İle Türkiye Arasında Çok Taraflı veya İkili Anlaşmalarla ya da Fiili Mütekabiliyet Esasına Göre Muafiyet Olup Olmadığının Araştırılacağı/Bulunmaması Halinde Yeterli Miktarda Teminat Takdir Edilip Bu Teminatı Bloke Etmesi İçin Uygun Bir Süre Verileceği )
Y12.HDE. 2010/29852TEMİNAT ZORUNLULUĞU ( Gerçek ve Tüzel Kişi Yabancıların Yargılama ve Takip Giderlerini ve Takip Yüzünden Borçlunun Uğrayacağı Zararları Temin Etmesi Gereği )
YHGKE. 2008/12-79TEMİNAT ZORUNLULUĞU ( İcra Takibi Yapan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olduğu )
Y12.HDE. 2014/29403TEMİNATA KONAN HACZİN KALDIRILMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Kararında İl Özel İdaresindeki Teminata Konan Haczin Kaldırılmasına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Paranın İade Edilmesi İşleminin İptali İle Paranın Müdürlükçe Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/2931TEMİNATI İÇEREN KAYIT ( Borçluların Senetlerin Arka Yüzlerindeki Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )
Y12.HDE. 1992/10855TEMİNATIN ALACAĞA MAHSUBU ( Tehiri İcra İçin Yatırılmışsa Mümkün Değildir )
YHGKE. 2011/17-343TEMİNATIN BAŞLANGICI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Poliçe Genel Şartlarında Açıkça Aksine Düzenlemenin Mümkün Olduğu Belirtilen Poliçe Teminatının Başlangıç Tarihi Hususunda Tarafların Başlangıç Tarihi Olarak Poliçenin Düzenlendiği Tarihten Daha Sonraki Bir Tarihi Belirlemelerinin Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2004/2234TEMİNATIN BAŞLANGICI ( Primin Ödenmiş Olması ve Poliçede Gösterilen Zaman Diliminin Gerçekleşmesinin Bu Teminatın Halinde Başladığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2011/10266TEMİNATIN BELİRLİ BİR SÜREYE KADAR OLMASI ( Mahkemece Bu Sürenin Dikkate Alınması Gereği - Teminat Mektuplarının Hükümsüzlüğü ve İptali Davası/Vade İle İlgili Düzenleme Gözetilerek Yargılama Masraflarına Hükmedileceği/Teminat Mektubu )
Y15.HDE. 2006/5744TEMİNATIN CEZA NİTELİĞİ ( İdarenin Sözleşmenin Feshinde Haklı Olması - Sözleşme Hükmü Gereği Teminat İrat Kaydedileceği ve Yüklenici Alacağından Mahsup Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 1984/2250TEMİNATIN CEZAİ ŞART NİTELİĞİ KAZANMASI ( Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi )
YHGKE. 1982/4-670TEMİNATIN ÇÖZÜLMESİ
Y12.HDE. 2002/8238TEMİNATIN EKSİK YATIRILMASI ( İhalenin Feshi )
Y8.HDE. 2015/21790TEMİNATIN ETKİSİ (İhalede Satış Bedelinin Tedbir Kararında Gösterilen Teminat Karşılığında Ödenmemesine Dair Olduğu - Yapılan İhale ile Alacağa Mahsuben Yapılan Satışta Malın Alacaklıya Geç Tesliminden Davacının Sorumlu Tutulamacağı - Davalı Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y12.HDE. 2003/16395TEMİNATIN GEÇERLİLİĞİ ( Hacze Konu Teminat Parasının Hangi Amaç için Verilmişse O İş için Geçerli Olması )
YHGKE. 1981/11-331TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Akde Aykırılık Halinde )
Y13.HDE. 2003/17123TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin Feshi - Müteahhitin Tazminat Borcundan Mahsup Edilemeyeceği/Vazgeçme Yetkisi Bulunmayan Kurum Vekilinin Talebinin Davacı İdareyi Bağlamayacağı )
Y13.HDE. 1989/550TEMİNATIN GELİR YAZILMASI ( Geçici Teminat Niteliğinde Olmayan Ek Teminat )
Y4.HDE. 2004/7965TEMİNATIN GELİR YAZILMASI ( İle Yetinilmesi Durumunda Ceza Mahkemesinin Zoralım Kararı Gereğinin Tümü İle Yerine Getirildiği ve Davacının Zararının da Tam Olarak Karşılandığının Benimsenemeyeceği )
Y13.HDE. 1985/1430TEMİNATIN GELİR YAZILMASI ( Sözleşmede Öngörülmesinin Cezai Şart Olması )
Y12.HDE. 2016/131TEMİNATIN HACZEDİLEMEMESİ ( 5957 S.K. Md. 12/3 Hükmünün Gözetilmesi Gerektiği - Hal Şube Müdürlüğü'ne Gönderilen Haciz Müzekkeresi İle Borçlunun Teminat v.b Bütün Hak ve Alacaklarına Haciz Konulduğu/Nezdindeki Teminatlara Haciz Konulan 3. Kişi Belediye de Haczin Kaldırılmasını Şikayet Edebileceği Hakkı ve Aktif Husumet Ehliyeti Mevcut Olduğu )
Y8.CDE. 1997/7829TEMİNATIN HAZİNEYE İRAD KAYDI ( Katılmasının Zorunlu Olmadığı Oturuma Katılmayan Sanığın Bu Nedenle Teminatının Hazineye İrat Kaydına Karar Verilememesi )
Y6.CDE. 2011/1720TEMİNATIN HAZİNEYE İRAT KAYDEDİLMESİ ( Hırsızlık/İnfazı Şarta Bağlı Geri Bırakılan Tutuklama Kararı - SanıkYükümlülüğünü Yerine Getirmediğinden Hakkında Arama Kararı Çıkarıldığı/Teminatın Hazineye İrat Kaydına Karar Verileceği )
YHGKE. 2008/19-729TEMİNATIN HUKUKSAL NİTELİĞİ ( Teminatın Ayrı Bir Sözleşmeyle Alınmış Olmasının Hukuksal Niteliğini Değiştirmeyeceği )
Y12.HDE. 2005/19152TEMİNATIN İADE EDİLİP EDİLMEDİĞİ SÜRECİNİN BAŞLAMASI ( İhalenin Feshi Davasının 1 Yılla Sınırlandırıldığından İhaleye Bağlı Olan Bu Tür Durumların da 1 Yılla Sınırlı Olarak Şikayet Konusu Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/4841TEMİNATIN İADE EDİLMEMESİ ( İhale Konusu İşinden Dolayı Teminatın O İşle İlgili Prim Borçlarına Karşılık Tutulacağı Hükmü - Kurumca İlişiksizlik Belgesi Verilmemesi/İşverenin Tespit İçin Dava Açma Hakkının Doğacağı )
Y19.HDE. 2016/6137TEMİNATIN İADESİ ( Bayilik Sözleşmesinden Dolayı Ödenen Teminatın İadesi İstemi - Sözleşmenin Feshine Rağmen Teminatın İade Edilmediği/Mahkemece Güncellenmiş Değer Üzerinden Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği/Teminat Olarak Verilen Şeyin Aynen İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/2265TEMİNATIN İADESİ ( Borçların Ferilerinin Sukutu - Davacının Asıl Mal Bedelini İhtirazi Kayıtsız Olarak Alması )
Y4.HDE. 2014/2882TEMİNATIN İADESİ ( Ceza Kararının Kesinleşmesinden Sonra Teminatın Davacıya İade Edildiği Davacı Vekilinin Oturum Beyanı ve Mal Müdürlüğünün Teminatın İadesi İçin Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Yazı Yazıldığına Dair Cevabi Yazısı Dikkate Alınarak Teminatın Haksız Tutulmasından Kaynaklanan Zararın Belirlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/6206TEMİNATIN İADESİ ( Eser Sözleşmesi - SGK İlişiksizlik Belgesi )
Y15.HDE. 2009/6102TEMİNATIN İADESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedeli İle Teminat Kesintisi Alacağının Tahsili - Taraflar Arasında Kesin Hesap Çıkarılmamış ve Onaylanmamış Olması İşin Yargıya İntikâli Nedeniyle Teminatın İadesine Engel Teşkil Etmediği )
Y21.HDE. 2002/1714TEMİNATIN İADESİ ( İhale İle İş Alanlar - Yatırmış Oldukları Teminatın Pirim Borcunun Bulunmadığına Dair Kurumdan Bilgi Gelmedikte İade Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/31397TEMİNATIN İADESİ ( İtirazın İptali - Müdahale Talebinde Bulunan Kişi Kesin Süre İçinde İstenen Teminatı Vermezse Müdahale Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağı - Teminat Gösterilmesini Gerektiren Sebep Ortadan Kalktığı Takdirde İlgilinin Talebi Üzerine İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/9915TEMİNATIN İADESİ ( Kaçakçılık - Yabancı Menşeli ve Kaçak Eşyanın Müsaderesine Müsadere Gerçekleştiğinde Varsa Yatırılan Teminatın İadesi Gerektiği/Diğer Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/33317TEMİNATIN İADESİ ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Dava Konusu Nakil Vasıtası Araç Duruşmada Teminat Karşılığı İade Edilmiş Olduğundan Araç İçin Yatırılan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2005/9743TEMİNATIN İADESİ ( Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Eşyanın Yargılama Sırasında Teminat Karşılığında İade Edildiği/Gümrük Mevzuatı Dahilinde İşlem Yapıldıktan Sonra Dava Konusu Eşyanın İadesi İçin Yatırılmış Olan Teminatın Sahibine İadesine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2003/5167TEMİNATIN İADESİ ( Sözleşme Dikkate Alınarak Koşulların Oluşup Oluşmadığını Değerlendirmeden İadeye Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/3923TEMİNATIN İADESİ ( Sözleşme Hükümlerine Göre Teminatın İadesi İçin Öngörülen Koşulların Gerçekleşip Geçekleşmediğininin Araştırılması Gereği )
Y15.HDE. 2017/1415TEMİNATIN İADESİ ( Sözleşmede Teminatın Taşerona İadesi Şartları Gösterilmiş Olup Diğer Şartların Gerçekleşmesi Yanında Sskdan İlişkisiz Belgelerinin İbrazı Üzerine Teminatı Kesin Kabulden On Beş Gün Sonra Alt Yükleniciye İade Edileceğinin Hükme Bağlandığı Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/3865TEMİNATIN İADESİ ( Sözleşmenin Feshi - Mahkemece Hem Fesih İşleminin İptaline Hem de Sözleşme Koşulu Olan Teminatın İadesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2004/294TEMİNATIN İADESİ ( Teminat Karşılığında Sanığa İade Edilen Suça Konu Eşyanın Müsadere Edilmesine Karar Verilmesi Halinde Teminatın İadesi Gereği - Aksi Halde Teminatın İdare Lehine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2001/5950TEMİNATIN İADESİ ( Teminatın Bedelsiz Kaldığı Durumlarda SSK'dan İlişiksizlik Belgesinin Getirilmesi )
Y9.HDE. 1998/8556TEMİNATIN İADESİ ( Türk Firmaları İşçilerinin Almanya'da İstihdamı ile İlgili Tebliğde Sözleşmenin İhlal Edilmemesinin Gerekmesi )
Y15.HDE. 2003/1179TEMİNATIN İADESİ ( Yapım Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2015/742TEMİNATIN İADESİ (Davacı Yükleniciye Sözleşmede Sözü Edilen Belgeleri Getirmesi İçin Süre Verilmesi Getirmediği Takdirde Sözleşme Konusu İş Nedeniyle Davacı Yüklenicinin Prim ve Vergi Borcu Bulunup Bulunmadığının Sgkya ve Vergi Dairesine Yazı Yazılmak Suretiyle Araştırılması Gerektiği - İtirazın İptali)
Y12.HDE. 2017/2423TEMİNATIN İADESİ / MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ ( Arttırmaya İştirak Edebilmek İçin Yatırılmış Olunan Teminatın Faiz İşletilmek Üzere İadesi ve İhaleden Sonra Aradan 3 Yıllık Bir Süre Geçmesine Rağmen İİK'nun 133. Maddesine Göre 2. Sırada Pey Süren Şirkete İhale Edilen Taşınmazın Tesciline Dair Memurluk İşleminin İptali İstemi - Hüküm Fıkrasının Hiçbir Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Yazılması Gerektiği )
YHGKE. 1981/11-331TEMİNATIN İADESİ DAVASI ( Başbayilik Sözleşmesi Dışında Düzenlenen Protokolün Esas Sözleşmeye Etkisi )
YHGKE. 2001/11-120TEMİNATIN İADESİ DAVASINDA GÖREVLİ YARGI YOLU ( TEAŞ'ın Niteliği - İhalede Yanıltıcı Beyanda Bulunduğu Gerekçesiyle Teminat Senedi İrat Kaydedilen Davacı )
Y13.HDE. 2011/4335TEMİNATIN İADESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki Sözleşme ve Şartname Hükümleri Gözetilerek Hüküm Tesis Edileceği )
Y15.HDE. 2006/968TEMİNATIN İADESİ İSTEMİ ( Teminatın İade Edilebilmesi İçin Davacı Taşeronun Yapılan İşle İlgili Olarak Doğmuş ve Doğacak Bir Borcunun Bulunmaması Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/10638TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Davacının Akdin Feshini İstemiş Sayıldığı - Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Dilerse Satılanı Redde Hazır Olduğunu Beyanla Satımın Feshini Dilerse Satılanı Alıkoyup Satış Parasından İndirim Yapılmasını Talep Edebildiği )
Y13.HDE. 2003/2417TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Sözleşme Şartlarının Davacı Aleyhine Aşırı Derecede Ağırlaşması Nedeniyle Sözleşmenin Çekilemez Hale Geldiği İddiası )
Y11.HDE. 2003/10886TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesini Öngörülen Tarihte Edinemeyen Kiralayanın Kusurlu Olduğunun Gözetileceği - Kira Sözleşmesi Uyarınca Teminatın İadesi Koşullarının Buna Göre Tartışılması Gereği )
Y11.HDE. 2003/11462TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Yapı Kullanma İzin Belgesini Öngörülen Tarihte Edinemeyen Kiralayanın Kusurlu Olduğunun Gözetileceği - Kira Sözleşmesi Uyarınca Teminatın İadesi Koşullarının Buna Göre Tartışılması Gereği )
YHGKE. 2001/19-632TEMİNATIN İADESİ TALEBİ ( Zamanaşımı )
Y7.CDE. 1999/2508TEMİNATIN İADESİ VEYA İRAD KAYDI ( Müsaderenin Gerçekleşip Gerçekleşmemesine Göre )
Y19.HDE. 2001/4789TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmede Teminatın Tazminattan İndirilemeyeceğinin Hükme Bağlanması )
Y15.HDE. 2009/7245TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİNE KARAR VERİLMESİ (İrad Kaydedilen Teminatların Tamamı Yönünden Hesaplanacak Güncelleme Nedeniyle Alacak İsteminin Kabulü Gerektiği)
Y19.HDE. 1992/7025TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Alacaklının Akde Aykırılık Nedeniyle Ne Miktar Alacaklı Olduğunun Tesbiti )
Y7.CDE. 1994/6826TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Dava Konusu Mazot İle Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesine ve Müsadere Gerçekleştiğinde İadeye Karar Verilmesi )
Y15.HDE. 1996/134TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Eser Sözleşmesi-Eksik Bilirkişi Raporu )
Y15.HDE. 1992/2505TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Yüklenicinin İş Sahibi İdareye Borcundan Mahsubu Gereği )
Y19.HDE. 1995/1756TEMİNATIN İRAD KAYDOLUNABİLMESİ ( Taraflar Arasında Yapılmış Olan Alım Satım Sözleşmesine Göre Davacının Sözleşmeden Vazgeçmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2003/7812TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Yüklenici Verdiği Teklif Mektubunda Teknik Şartnameyi Okuyup İşi Şartname Hükümlerine Göre Yapacağını Beyan Etmesi - Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmayarak İhale Konusu İşi Süresinde Yapmayan Yüklenicinin Teminatının İrat Kaydedilmesinin Yasaya Uygun Olduğu )
Y23.HDE. 2015/8273TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ ( Yürürlükte Olan Kanuna ve Kamu İhale Kurumunun Kararlarına Göre Teminatın İrat Kaydedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Davacı Tarafından Yatırılan Teminatın Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y15.HDE. 1999/557TEMİNATIN İRAT KAYDI ( Hava Koşullarından Dolayı İnşaatın Geç Tesliminde Eser Sözleşmesinin Feshi )
Y15.HDE. 1992/43TEMİNATIN İRAT KAYDI ( Mahsup Edilmeyeceği Öngörülmemişse Ceza Kabul Edilmemesi )
Y15.HDE. 2002/3257TEMİNATIN İRAT KAYEDİLMESİ ( Sözleşme Hükmünün Ceza Niteliğinde Olmaması - Alacağın Teminatttan Mahsup Edilerek Kalan İçin Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2000/1990TEMİNATIN KAPSAMI ( Poliçe Genel Koşulları Uyarınca Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2004/2275TEMİNATIN KAPSAMI ( Sözleşmenin Özel Şartlarında Ziynet Eşyalarının Ancak Kilit Altında Saklanmak Koşuluyla Teminat Kapsamına Alınması/Odanın Değil Ziynet Eşyalarının Kasa Vb. Gibi Kilit Altında Olması Olarak Yorumlandığı Konut Sigorta Sözleşmesi )
Y11.HDE. 2003/326TEMİNATIN KAPSAMI ( Zararın Yapısal Kusurdan Kaynaklanması - Kimsenin Kendi Kusurundan Yararlanamacağı )
Y11.HDE. 1997/8701TEMİNATIN KAPSAMININ TESBİTİ ( Sigortalı Malların Yanmasından Dolayı Açılan Alacak Davasında )
Y19.HDE. 1993/181TEMİNATIN KEFİLE DEVRİ ( Kefilin Borcu Derhal Ödemesine Bağlı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/10654TEMİNATIN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kredi Kartı Sözleşmesi - Garanti Sözleşmesi Adı Altındaki Sözleşmenin Amacının Kefalete Yönelik Olması )
Y11.HDE. 2004/2420TEMİNATIN ÖDENMESİ İÇİN AÇILAN DAVA ( Hayat Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Munzam Zarar İstemi - Davalının Yaptığı Ödemenin Mahsubu Sonucu Kalan Miktarın Munzam Zarar Olarak Tespit Edileceği )
Y12.HDE. 1991/9438TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Bu Tarihe Kadar Faiz İstenebilmesi )
Y12.HDE. 2003/16395TEMİNATIN SERBEST KALMASI ( Hacze Konu Teminatın Ancak Serbest Kaldığı Taktirde Haczin Mümkün Olması )
Y7.CDE. 1999/12564TEMİNATIN SERBET BIRAKILMASI ( Ticari Kaçakçılık - Zoralım Kararının Gerçekleşmesi )
Y11.HDE. 1989/4536TEMİNATIN ŞUMULÜ ( Üst sınır ipoteği )
Y11.HDE. 1988/442TEMİNATIN ŞÜMULÜ ( ipotek )
Y19.HDE. 2013/18012TEMİNATIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Genel Kredi Sözleşmesinde Kefaletten Kaynaklı Alacak - Alacaklı Borcun Temini İçin Kefaletin Akdi Esnasında Tesis Yahut Sonradan İstihsal Olunan Teminatı Kefilin Zararına Olarak Tenkis Eder veya Elinde Bulunan Delaili Elden Çıkarırsa Kefile Karşı Mes'ul Olacağı/Mahkemece Teminatın Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
YHGKE. 1980/11-1871TEMİNATIN YATIRILMAMASI ( Hakimin Davacı Tarafın Mahkemede Hazır Bulunmadığının Kabulü )
YHGKE. 2013/12-1540TEMİNATIN YATIRILMAMASI VEYA YETERLİ MALIN HACZEDİLMEMESİ ( İcranın Geri Bırakılması - Davacı Borçlunun Temyiz Talebinin Reddedileceği )
Y7.CDE. 1998/6794TEMİNATLA İADE EDİLEN DAVA KONUSU ARAÇ ( Kaçakçılık - Müsaderesine Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Diğer Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 1997/9596TEMİNATLARIN İADESİ ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 2005/9247TEMİNATLARIN İADESİ ( Dava Konusu Motorin İle Nakil Araçlarının Zoralımına Teminat Karşılığında Teslim Edildiklerinden Zoralımları Gerçekleştiğinde Teminatların Sahiplerine İadesine Aksi Halde Teminatın İdare Lehine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2017/598TEMİNATLARIN İADESİ KOŞULLARI (Gerçekleşmediğinin Anlaşılması Halinde İse Teminatlar Mahsup Edilmeksizin Hesaplanan İş Sahibi Alacağı Miktarı Üzerinden Tahsil Kararı Verilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Talebi)
Y19.HDE. 2009/11811TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Kanunlarda Teminat Alınmayacağına İlişkin İstisnai Hükümlerin Bulunması Halinde Bu İstisnaî Hükümlerin Amacı ve Kapsamı İle Sınırlı Olarak Teminat Aranmaksızın İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği )
Y11.HDE. 2011/10568TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ TALEBİ (Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması Süreci İçerisinde Talep Etmiş Bulundukları İhtiyati Hacizlerin 5230 S.K. 11 M. Gereği Teminat Muafiyetinin 5 Yıl Uzatıldığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2010/2648TEMİNATSIZ OLARAK İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN KABULÜ ( Alacak İlama Dayalı Olup Vadesi Gelmiş Bir Para Borcu Niteliğinde Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölenin Hak Sahipleri Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat )
Y19.HDE. 2012/3644TEMİNATSIZ TEDBİR KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Bonoda Tahrifat İddiası Bulunduğundan H.M.K'nun 209.md. Hükmü Uyarınca Tedbir Kararı Verilmesi Gerekirken Bu Yön Gözardı Edilerek İ.İ.K'nun 72/3.md. Dayanılarak Tedbir Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y8.HDE. 2013/6173TEMİNATSIZ TEDBİR TALEBİ ( Boşanma Davası Neticesinde Taşınmazlara Teminatsız Tedbir Konulması Talebi/Davacının Alman Uyruklu Olup Almanya'da İkamet Ettiği - Uluslararası Anlaşma ve Karşılıklılık İlkesi Uyarınca İhtiyati Tedbirin Uygulanacağı )
Y6.HDE. 2007/3581TEMİNATTA EKSİKLİK TESPİT EDİLMESİ ( İhtarnamenin Çekildiği Tarih İtibariyle Teminatta Eksiklik Tespit Edildiğine Göre Bu Eksikliğin Yatırılmaması Sözleşmeye Aykırı Olacağından Akdin Feshini Gerektirdiği )
Y2.HDE. 1979/7848TEMİNATTA MUAFİYET ( Hukuk Usulü Sözleşmesine Katılan Devletlerin Vatandaşları Arasında )
Y19.HDE. 2010/12801TEMİNATTAN MUAF TUTULMA ( Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )
Y12.HDE. 1991/12175TEMİNATTAN ÖDEME YAPILMASI ( İcranın Durdurulması Kararının Kalkması )
Y12.HDE. 2013/10305TEMİNATTIR İBARELİ SENET FOTOKOPİSİ ( Dairemizin Yerleşik İçtihatları Doğrultusunda Neyin Teminatı Olduğu Açıklanmadığı Sürece Başlı Başına Senedin Teminat Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulünü Gerektirmediği )
Y9.HDE. 1991/13132TEMİNDE GÜÇLÜK TAZMİNATI ( Müktesep Hak Teşkil Etmemesi )
Y10.HDE. 2013/17480TEMİYİZ KARARININ SONUÇLARI ( Uyma Kararı Kaldırılarak Direnme Kararı Verilemeyeceği - Hükmün Bozma İlamı Kapsamı Dışında Kalıp Kesinleşen Bölümleri Hakkında Yeni Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 1992/7095TEMİZ KONİŞMENTO ( Taşıtanın Verdiği Teminat Mektubuna İstinaden Düzenlemesi )
YİBGKE. 1966/14TEMİZLEME VE AYDINLATMA RESİMLERİ ( Kira Parası Sayılmaması )
YİBGKE. 1962/14TEMİZLEME VE AYDINLATMA RESİMLERİNİN KİRA PARASINDAN SAYILAMAMASI ( Ödenmemesi Halinde Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası Açılamaması )
YHGKE. 1995/10-146TEMİZLİK FİRMASININ İŞÇİSİ ( Temizlik İşlerini Üstlendikleri Banka Yönünden Hizmet Tespiti İsteminde Bulunulamaması )
Y22.HDE. 2012/26239TEMİZLİK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ ( Davacının Asıl İşverenin İşyerinde Taşeronlar Nezdinde Çalıştığı ve Sözleşmesinin Süresinin Sona Erdiği - Davacının Dava Dışı Şirketin Başka İşyerinde Çalışmaya Başladığı/İş Sözleşmesi Feshedilmediğinden Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/8910TEMİZLİK HİZMETİ VEREN DAVACININ HAKEDİŞLERDEN YAPILAN KESİNTİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( 5510 S.K. Md.81 Uyarınca Yapılan %5'lik Hazine Ödemesi Sebebiyle - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 2011/27513TEMİZLİK HİZMETİNDE ÇALIŞTIRILMA ( Kamu Görevlisine Hakaret/Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılması Tedbirine Çevrilmesi Gerektiği - İnfazı Kısıtlar Şekilde "Temizlik Hizmetinde" Çalıştırılmasına Karar Verilemeyeceği/Kamu Görevlisine Hakaret )
Y12.HDE. 2002/12435TEMİZLİK HİZMETLERİ ( İşçi Ücretleri - İstihkak alacakları )
Y9.HDE. 2004/29545TEMİZLİK İŞ SÖZLEŞMESİ ( Temizlik İşçisinin İşin Niteliği Ve Yaptığı İş İtibarıyla Belirli Süreli Hizmet Akdinin Yapılmasını Gerektiren Esaslı Bir Neden Bulunmadığı/Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğu - İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2014/21453TEMİZLİK İŞÇİSİ ( Hasta Bakıcı Olarak Çalışma - Temizlik İşçisi Olarak Çalışan Davacının Davalı Üniversitenin İşçisi Sayılamayacağından ve Bu Durumda Davacının Kamu İşçisi Sayılması Mümkün Olmadığından 6772 S. Kanunla Kamu Kurumu İş Yerlerinde Çalışan Kamu Kurumu İşçilerine Verilen İlave Tediye Ücreti Alacağı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/14421TEMİZLİK İŞÇİSİ ( İşe İade Davası - Belediyelerin Asli İşlerinden Olan Temizlik Hizmeti İşini Taşeronlara Devretmesi Mümkün Olmadığı/Sorumlu Tutulması Gereği )
Y9.HDE. 2006/15067TEMİZLİK İŞİ ( Belediyenin Asli İşlerinden Olduğu )
Y21.HDE. 2011/10424TEMİZLİK İŞİ ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Tespit Talep Ettiği Dönem İtibariyle Temizlik İşini Üstlenen İşveren Temizlik Ltd.Şti.'nin Usulüne Uygun Olarak Davaya Katılımını Sağlamak Üzere Davacıya Süre Vermek Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/22857TEMİZLİK İŞİ ( Davalı Üniversite Tıp Fakültesindeki Yardımcı İşi İhale Yolu İle Diğer Davalı Şirkete Verdiği - Davacı İşçi Açısından Bu İlişkinin Asıl Alt İşveren İlişkisi Kabul Edilmesi İçin İşçinin İhale İle Alınan Genel Temizlik İşinde Çalıştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/12808TEMİZLİK İŞİ ( Genel Temizlik İşi Yardımcı İş Niteliğinde Olduğu )
Y9.HDE. 1977/15737TEMİZLİK İŞİ ( İşin Mesai Saatleri İçinde Yapılması Nedeniyle Fazla Ücret Ödemenin Söz Konusu Olmaması )
Y9.HDE. 2006/15067TEMİZLİK İŞİNİN BELEDİYENİN ASLİ İŞLERİNDEN OLMASI ( İşçilerinin İşe Alınarak Çalıştırılmaya Devam Ettirilmeleri Suretiyle Haklarının Kısıtlanması Söz Konusu Olduğu - Sonra Kurulan Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin de Muvazaalı Olduğu
YHGKE. 2010/21-739TEMİZLİK İŞİNİN DEVREDİLMESİ ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası/Davalı Ticaret Odasının Temizlik İşinin Tamamını Diğer Davalı Olan Temizlik Firmasına Devretmediği - Üst İşverenlik Sıfatının Devam Ettiğinin Gözetileceği )
Y8.HDE. 2011/5257TEMİZLİK İŞLERİ (Davacı Ev İşlerini Yapmasından Kaynaklanan Alacak İsteğinde Bulunmuş İse de Kadının Ev Kadını Olarak Evin Yemek ve Temizlik İşlerini Yapması ve Çocukların Bakımını Üstlenmesi Kanunun Aradığı Anlamda Doğrudan Maddi Bir Katkı Sayılamayacağı )
Y9.CDE. 2006/816TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVİ NEDENİYLE İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇ ( Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Nedeniyle Ölüme Sebebiyet Vermek - Hakkında Soruşturma İzni Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2008/28079TEMİZLİK İŞLERİ SORUMLULUĞU ( Tanıklar Davacının Temizlik İşleri Sorumlusu Olarak Çalıştığı Dönemdeki Çalışmaları İçin Hafta Tatili ve Genel Tatil Konusunda Beyanda Bulunduğu - Davacının Sözkonusu Günlerde Çalışıp Çalışmadığının Ayrıntılı Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1990/11890TEMİZLİK İŞLERİ YAPAN FİRMA ( Bankada Çalıştırdığı Temizlik İşçilerinin İşçilik Haklarından Sorumluluğu )
Y9.HDE. 1991/12731TEMİZLİK KURALLARINA UYMAMAK ( İş Akdinin Feshi - Kusur İçin Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
Y11.HDE. 2001/3110TEMİZLİK SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Aylık En Az Yedi Gemi Temizletileceğine İlişkin Sözleşme Hükmüne Aykırılık - Tazminatın Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
Y10.HDE. 2001/4151TEMİZLİK ŞİRKETİNİN KURUMA PRİM BORCU ( İşyerinin Temizlenmesi İşini Alan Temizlik Şirketinin Yaptığı İşin Bağımsız Bir İş Olması )
Y22.HDE. 2014/35121TEMİZLİK VE ÇÖP TOPLAMA İŞİNİN 3. ŞAHISLARA YAPTIRILMASI ( Geçerli Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Olduğu - İşe İade Hükmünün Sadece Alt İşveren Aleyhine Kurulacağı/Feshin Geçersizliği ve İşe İade )
Y9.HDE. 2006/28847TEMİZLİK VE ÇÖP TOPLAMA İŞLERİ ( Belediye Tarafından Alt İşverende Devredildiği - 5393 Sayılı Yasanın 67. Maddesine Göre Davalı Belediyenin Uygulaması Yasaya Uygun Olduğu )
Y13.HDE. 2012/12689TEMİZLİK YAPARKEN VERİLEN ZARAR ( Maddi Tazminat - Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S. Yasa Kapsamına Girdiği ve Eldeki Davaya Bakma Görevinin Tüketici Mahkemesine Ait Olduğu/Hizmet Sunan Davalının Temizlik Yaparken Parkelere ve İthal Duvar Kağıtlarına Zarar Vermesi Nedeniyle )
YHGKE. 2015/22-570TEMİZLİK YARDIMI ( Yapılan Ödemenin Amacı Spor Kesintisini Karşılamak Olduğundan Bu Durumda İşçi Ücretinde Gerçek Anlamda Bir Kesintiden Söz Edilemeyeceği - Davacının Temizlik Yardımı Adı Altında Ödeme Yapılmaya Başlanan Tarihinden Sonraki Döneme İlişkin Spor Kesintisinden Kaynaklı Ücret Alacağı Talebinin Haksız Olduğu )
Y22.HDE. 2015/56TEMİZLİK YARDIMI ADI ALTINDA İŞÇİYE ÖDEME YAPILMASI ( Spor Kesintisi Adı Altında Yapılan Kesintinin Ödenmesi Talebi - Temizlik Yardımı Adı Altında Yapılan Ödemenin Amacının Spor Kesintisini Karşılamak Olduğundan İşçi Ücretinde Gerçek Anlamda Bir Kesintiden Söz Edilemeyeceği/Davacının Spor Kesintisinden Kaynaklı Ücret Alacağı Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2012/7382TEMİZLİK YARDIMI OLARAK FAZLADAN SAĞLANAN HAKLARIN BİR KISMININ İADESİ ( Uygulamada Spor Aidatı Kesintisinin Bu Şekilde Olduğu - Spor Aidatı Kesintisinin Reddine Karar Verileceği/İşverenin İkinci Kez Zarara Uğratılmaması Gereği )
Y19.HDE. 2007/11125TEMLİĞİN BEDELSİZ YAPILMASI ( Davacının İddiasını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspat İle Yükümlü Bulunduğu Ancak Davacının Alacağını Kesin Delillerle İspatlayamadığı Gerekçeleriyle Davanın Reddi Kararının Yerinde Olduğu )
Y1.HDE. 2012/13739TEMLİĞİN GERÇEK AMACI ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Sözleşmeyi Yapmakta Haklı ve Makul Bir Nedeninin Bulunup Bulunmadığı Davalının Alış Gücünün Olup Olmadığı Gibi Hususlar Araştırılıp Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün Ortaya Çıkarılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/1505TEMLİĞİN YAPILMASINDAN UZUN YILLAR SONRA PARSELİN TEMLİK EDİLMESİ ( Davalının Alım Gücünün Bulunduğu/Davalının Samimi Alıcı Olduğu - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı İptal ve Tescil İsteği Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 1987/1020TEMLİK
Y4.HDE. 1967/5118TEMLİK
Y13.HDE. 2009/5396TEMLİK ( Alacağın Temliki İvaz Karşılığında Yapılmış İse Temlik Eden Kimse Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olduğunu Borçlunun Ödeme Yapacağını Garanti Etmiş Olacağı )
YHGKE. 2012/11-328TEMLİK ( Alacak Davası - Bir Kısım Davalılardan Dava Dışı Kooperatif Lehine Yapılan Kesintilerin Davaya Konu Müşterek Müteselsil Borç Senedine Dair Olduğu Yolunda Bir Açıklık Bulunmadığı Anlaşıldığından Bu Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y11.HDE. 1999/5922TEMLİK ( Alacaklının Alacağını Yazılı Şekilde Temlik Etmesi ile Alacağın Borçlunun Malvarlığından Çıkarak Alacaklının Malvarlığına Girmesi )
YHGKE. 1996/14-276TEMLİK ( Arsa Sahibinden Satış Vaadi İle Alınan Bağımsız Bölümün Davacıya Temlik Edilmesi )
Y15.HDE. 2008/1015TEMLİK ( Arsa Sahiplerinin Muvazaalı Olarak Temlik İşleminde Bulunduğu İddiası/İspat Edilemediği - Tapu Kütüğündeki Tescile Dayanarak İyiniyetle Mülkiyet Hakkı Kazanan Kişinin Korunacağı )
YHGKE. 2007/15-296TEMLİK ( Bir Sözleşmenin Tarafı Sözleşmeden Doğan Bütün Alacaklarını Temlik Etmiş Olsa Bile Sözleşmenin Tarafı Yine de Kendisi Olduğu - Sözleşmeden Doğan Borçlardan Bu Kişi Sorumlu Olduğu Gibi Yenilik Doğuran Hakların Sahibi de Aynı Kişi Olduğu )
Y19.HDE. 2001/4599TEMLİK ( Bono Vasfı Olmayan Belge ile Takip Yapılması Nedeniyle Davalı Bankanın Bunu Ciro Yolu ile Elde Edememesi-Alacağın Devrinin Temlik Hükümlerine Tabi Olması )
Y19.HDE. 1996/2919TEMLİK ( Borcun Ödendiği Savunmasının Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebileceği )
Y13.HDE. 2004/9891TEMLİK ( Borçlunun Temlik Edene Karşı İleri Sürebileceği Defileri Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temellük edene Karşı da İleri Sürebileceği - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesinin Ait Olduğu Yıla Ait Tebliğin Araştırılması Gereği )
Y6.HDE. 2015/4811TEMLİK ( Dava Devam Ederken Davacı “Dava ve Haklarını” Davacıya Temlik Ettiği - Takip Tarihi İtibariyle Temlik Gerçekleşmediğinden Temlik Belgesi Davacıya Takip İle İlgili Bir Hak Bahşetmeyeceği/Temlik Tarihinden Sonraki Kira Bedeli Üzerinden İtirazın İptal Edileceği - Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi ve İtirazın İptali İstemi )
Y1.HDE. 2011/9520TEMLİK ( Dava Konusu Şeyin Dava Sırasında Devri Halinde 1086 Sayılı Kanuna Göre Diğer Taraf Dilerse Davasına Devam Edileceği Dilerse Davasına Tazminat Davası Olarak Devam Edebileceği - 6100 Sayılı Kanuna Göre Dava Konusu Şeyin Devri Halinde Devralan Kişinin Taraf Sıfatı Kazanacağı)
Y1.HDE. 2003/12930TEMLİK ( Dava Konusu Taşınmazın Temliki Halinde Davacının Devralmış Kişiye Karşı Davaya Devam Edebilmesi yada Temlik Eden Davalılara Karşı Tazminat Davası Açabilmesi )
Y1.HDE. 2004/10476TEMLİK ( Dava Konusunun - Davalı Temlik Etmiş İse Davacı Davasının Temellük Edene Karşı Devam Edilmesini İsteyebileceği Gibi Müddeabihi Temlik Etmiş Olan Davalıya Karşı Tazminata da Çevirebileceği )
Y1.HDE. 2004/6380TEMLİK ( Davacı Eşinin Akit Tarihinde Ehliyetsiz Olduğunu Belirterek Yapmış Olduğu Temlikin Geçersizliğini İleri Sürerek Tapu İptali ve Eşi Adına Tescilini İstemesi )
Y1.HDE. 2012/14491TEMLİK ( Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalı Bakımından Aktin Yapıldığı Tarih İtibarıyla Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Hukuki Ehliyete Haiz Olmadığının Anlaşılması Halinde Davalıya Yapılan Temlikler Bakımından İptal Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1996/6205TEMLİK ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İlişkide Sözleşmedeki Hakların Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Temlik Edildiğinin İspatlanamaması )
Y13.HDE. 2001/12317TEMLİK ( Geçersiz Sözleşmeden Doğan Hakların Temlik Edilmesi Nedeniyle Davacının Davalılardan Murise Verilen Kaporayı İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 2014/1024TEMLİK ( Hasar Nedeniyle Yapılan Ödeme/Sigorta Ettirenin Alacak Hakkını Davacı Sigorta Şirketine Temlik Ettiği - Şirketin Dava Açma Hakkı Bulunduğunun Gözetileceği )
Y13.HDE. 2003/6428TEMLİK ( Hukuken Mevcut Olmayan Bir Alacağın Temlik Edilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenicinin Sözleşme Feshedildiğinden Yaptığı İşin Bedelini İsteyemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/14412TEMLİK ( İbraname Belgesinde Sigortalının Alacağını Davacı Sigortacıya Temlik Ettiğine İlişkin Yazılı Beyanının Dikkate Alınarak Davacının Dava Hakkının TTK.nun 1301. Maddesine Dayalı Halefiyete Değil BK.nun 162. vd. Madde Hükümlerine Dayalı Olduğu - İşyeri Yangın Sigorta Poliçesi )
Y6.HDE. 2005/8548TEMLİK ( İki Haklı İhtar Nedeni Tahliye - Yargılama Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Satıldığına Göre Dava Hakkının Davacı Tarafından Alıcıya Usulüne Uygun Olarak Temliki Gerektiği )
YHGKE. 1979/8-233TEMLİK ( İştirak Halinde Mülkiyette )
Y8.HDE. 1986/8506TEMLİK ( İştirak Halinde Mülkiyette Diğer Mirasçıya )
Y8.HDE. 1986/8506TEMLİK ( İştirak Halinde Mülkiyette Üçüncü Kişiye )
Y11.HDE. 2013/8379TEMLİK ( İtirazın İptali Davası - Davadan Hüküm Vererek Elini Çeken Mahkemenin Temliğin Geçerli Olup Olmadığını Bu Aşamada İncelemesine Hukuken İmkan Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2004/3170TEMLİK ( Kaçak ve Yitik Kişilere Ait Taşınmazların Temlik Edildiği Kanıtlanmadıkça Kayıt ve Miktar Fazlalarının Kazanılmasının Mümkün Olmaması-Kadastro Tesbiti )
Y15.HDE. 2009/7129TEMLİK ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Davacının Satın Aldığı Tarih İtibariyle Arsa Sahibinin Kat Karşılığı Sözleşmeden Doğan Alacaklarının Temlik Edildiğinin İspatı Gerektiği )
Y11.HDE. 1979/4414TEMLİK ( Konkordato Savunmasının Alacağı Temellük Edene Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y1.HDE. 2006/2257TEMLİK ( Muris Muvazaası/Satmasına Rağmen Taşınmazda Ölüm Tarihine Kadar Murisin Oturduğu - Temlik Tarihindeki Değerleri İle Gerçek Değerler Arasında Fark Bulunduğu/Davacının Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tenkis Şeklindeki Talebinin Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2005/13141TEMLİK ( Mükerrer Çekilen Kredi Borcunu Dava Dışı Bankaya Ödemiş Olsa Dahi Buna Bayisinin Kusurlu ve Haksız Eylemi Sebebiyet Vermiş ise Ödediği Miktarı Temlik Hükümlerine Dahi Dayanarak Davacıdan İsteyememesi )
Y14.HDE. 1984/4370TEMLİK ( Müteaahhidin Kat Karşılığı Edimini Yerine Getirmesi Halinde Kendine Bırakılan Bağımsız Bölümü - Alan Kişinin Bu Hakkı Arsa Sahibine Karşı Öne Sürebileceği )
Y12.HDE. 1996/14802TEMLİK ( Ödenen Miktarla Bağlı ve Sınırlı )
YHGKE. 2012/6-239TEMLİK ( Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil/Temlik İşleminin Taraflarının Yenge Yeğen Olduğu - 20.03.1957 tarih 1956/12 E. 1957/2 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının Uygulanabilmesi İçin Doğrudan Mirasçılık İlişkisinin Aranması Gerekmediği )
Y14.HDE. 2002/1066TEMLİK ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Şahsi Hak Doğurması-Alacağın Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
Y11.HDE. 2005/4599TEMLİK ( Sigortalının Alacaktan doğan Haklarını Temlik Etmesi - Davanın TTK'nun 1301. Maddesi Hükümleri Yerine Borçlar Kanunu 162. Maddesine Göre Ele Alınması Gereği )
Y2.HDE. 2003/8201TEMLİK ( Somut Olayda Yapılan Temliklerin Taşınmaz Temliki Değil Verilen Bedel Olması )
Y13.HDE. 1995/10115TEMLİK ( Sözleşmede Temlik Yasağı Mevcutsa da Temlik Edilen Alacağın Borçlusu Temliki Borçlu Yararına Öngörmesi ve Daha Önceden Temlikin Davalıca Onaylanması )
Y12.HDE. 2004/3035TEMLİK ( Takibin Kesinleşmesinden Sonra - Borçlunun Haiz Olduğu Def'ileri Temellük Edene Karşı da İleri Sürebileceği )
Y1.HDE. 2008/12596TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Kandırması Sonucu Davacı Hataya Düşürüldüğüne Göre Geçerli Bir Temlikten Söz Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2005/265TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Söz Konusu Temlikin Miras Bırakanla İlgisi Bulunmadığı Gözetilmek Suretiyle Anılan Taşınmaza Yönelik Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2012/15751TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Davalıya Yapılan Temlik Tarihi İtibariyle Murisin Ehliyetsiz Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/19824TEMLİK ( Tapuda Borçlu Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Temlik Dışında Tutulmasının Sonuca Etkili Olmadığı )
Y1.HDE. 2008/11603TEMLİK ( Taşınmaz Sahibinin Satış İradesi Olmadan Tehdit Sonucu Verdiği Vekaletle Satışın Yapıldığı İddiası/Tapu İptal ve Tescil Davası - Mahkemenin Temlik Hükümleri Gereğince İşlem Yapacağı )
Y19.HDE. 2001/4632TEMLİK ( Temlik Bir Ödeme Vasıtası Olduğundan Kural Olarak Mevcut Bir Borcun Tasfiyesi Amacıyla Düzenlendiğinin Kabulü-Aksini Savunanın Bunu İspat Etmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2002/5914TEMLİK ( Temliklerin Tapuda Satış Şeklinde Görünmelerine Karşın Gerçekten Mirasçılar Arasında Hakça Bölüştürmeyi Amaçlayan İşlemler Yapıldığının Anlaşılması-Muvazaadan Bahsedilememesi )
Y2.HDE. 2002/871TEMLİK ( Tenkise Göre Temliklerin Muayyen Mal Vasiyeti Niteliğinde Olması )
YHGKE. 2008/12-715TEMLİK ( TMSF'nin Varlık Yönetim Şirketine Banka Alacaklarını Temlik Ettiği/İflas Müdürlüğü'nce Tahsil Harcı Kesildikten Sonra Şirkete Ödeme Yapıldığı - Borçluya Ait Olan Tahsil Harcının Yatırılan Paradan Alınmış Olmasının Hukuka Uygun Olduğu )
YHGKE. 1999/2-244TEMLİK ( Uzun Süre Kayden Malik ve Zilyet Bulunan Taşınmazı Başkasına Temlik Etme )
YHGKE. 1982/14-20TEMLİK ( Yapının Değerinin Arsanın Değerinden Açıkça Fazla Olmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2007/6763TEMLİK ( Yargılama Esnasında Dava Konusu Olan Taşınmazın Tapularının Davacı Tarafından Devralındığı - Devralanın Davalının Onayına Gerek Olmaksızın Davacının Yerine Geçebileceği )
Y8.HDE. 1984/2015TEMLİK ( Yazılı Belge İle )
Y14.HDE. 2002/1376TEMLİK ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Durumunda Arsa Sahibinin Onayını Almadan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişiye Devredebilmesi )
Y14.HDE. 1997/8215TEMLİK ( Yüklenicinin Ediminin Bir Kısmını Yerine Getirmemesi Durumunda Ona Halef Olan Kişilerin Bu Edimleri Yüklenici Adına Yerine Getirebilmesi )
Y14.HDE. 1998/1537TEMLİK ( Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Doğan Şahsi Hakkını Temlik Edebilmesi )
Y13.HDE. 1995/2285TEMLİK ( Yüklenicinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
Y14.HDE. 1998/173TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkı Gereği Yazılı Olmak Kaydıyla Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
Y14.HDE. 2001/5416TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkı Gereği Yazılı Olmak Kaydıyla Hakkını Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
Y14.HDE. 1995/2781TEMLİK ( Yüklenicinin Kişisel Hakkına Dayanarak Arsa Sahibinden Kendisine Bırakılan Bağımsız Bölümleri Üçüncü Kişilere Temlik Edebilmesi )
Y13.HDE. 2009/13145TEMLİK ( Yüklenicinin Tescil İçin Kazandığı Kişisel Hakları Yazılı Olmak Koşulu İle 3. Kişiye Devir ve Temlik Edebileceği - Sözleşme Geçerli Olduğundan Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 1999/8639TEMLİK ( Yüklenicinin Yazılı Olmak Koşulu ile Arsa Sahibinin Onayını Almaya Gerek Görmeden Sözkonusu Kişisel Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Edebilmesi )
Y14.HDE. 2004/7796TEMLİK ( Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Bağımsız Bölümü Temlik Alan Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirdiğinde Üçüncü Kişinin Tapu İptali ve Tescil İsteyebileceği/Binanın İkmali Halinde Birlikte İfaya Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 2010/14998TEMLİK AKDİ ( Yapılır Yapılmaz Alacak Temlik Alana Geçer ve Artık Borçlu Alacağın Temlikinin Kendisine Bildirilmesinden Önce İyi Niyetle Yaptığı Ödemeler Dışında Temellük Alana Ödeme Yapmaksızın Borcundan Kurtulamayacağı )
Y13.HDE. 2017/44TEMLİK AKDİYLE ALACAĞIN VE ONA BAĞLI HAKLARIN DEVRALANA GEÇMESİ ( Temlik Edenin Borçlu ile Hukuki İlişkisi Kesildiğinden Alacağın Tahsilini Talep Etme Hakkının Malik Olana Geçtiği/Kural Olarak Alacağın Temlikinde Borçlunun Hukuki Durumunda Herhangi Bir Değişiklik Olmayıp Sadece Muhatap Olacağı Kişinin Değiştiği - Devir Protokolü Gözetilerek Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Kalıp Kalmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
Y12.HDE. 2015/3215TEMLİK ALACAĞI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Temlik Alacaklılarının Alacağı İhale Bedelinden Yüksek Olduğundan İhaleyi Alacağa Mahsuben Alma Hakkını Haiz Olduğu/İhale Tutanağında ve Şikayete Konu İcra Müdürünün İşlemindeki Miktarın Temlik Alacaklılarından İstenemeyeceği )
Y4.HDE. 2015/12538TEMLİK ALACAĞI (Maddi Tazminat Davası/Davalının Davacıya Ödeme Yapması Gerektiği Halde Gereğini Yapmayarak Davacının Alacağına Kavuşmasına Engel Olduğu Keza Alınan Bilirkişi Raporunun da Bu Yönde Olduğu - Davanın Kabulünün Doğru Olduğu)
Y11.HDE. 2014/37TEMLİK ALACAĞINDAN DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Devir Tarihi İtibariyle Davaya Konu İşletmede Ne Kadar Demirbaş ve Mal Bulunduğu Hususunda İncelemenin Öncelikle Devir Tarihi İtibariyle Yapılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/4549TEMLİK ALACAĞININ TAHSİLİ ( Borçlu Şirketin İflas Etmiş Olması Sebebiyle Kayıt Kabul Davasına Dönüştüğü - İflas Kararı Kesinleştiğinden Bahisle Alacağın İflas Masasına Kaydının Yapılmasına Karar Verildiği/Dava Belirli Bir Miktarın Ödenmesine Yönelik Bulunmadığından Harç ve Vekalet Ücretine Maktu Olarak Hükmedileceği )
Y12.HDE. 2015/3215TEMLİK ALACAKLILARININ ALACAĞI İHALE BEDELİNDEN YÜKSEK OLMASI ( İhaleyi Alacağa Mahsuben Alma Hakkını Haiz Olduğu/İhale Tutanağında ve Şikayete Konu İcra Müdürünün İşlemindeki Miktarın Temlik Alacaklılarından İstenemeyeceği - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip )
Y12.HDE. 2008/17105TEMLİK ALACAKLISI ( Alacaklı Olduğu Takip Dosyası Üzerine Alacağı Temlik Edenin Borcu Sebebiyle Haciz Konmasının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/11661TEMLİK ALACAKLISI ( Davalı Arasında Herhangi Bir Sözleşme Bulunmadığından Temerrüt Halinde Uygulanacak Faiz Oranı 3095 Sayılı Yasaya Göre Belirlenmesi Gereği - Alacak Davası )
Y11.HDE. 2003/4956TEMLİK ALACAKLISI ( Somut Olayda Mahkemece Davacı Vekiline Temlik Alacaklısı Aleyhine Dava Açması İmkanı Verilerek Her İki Davanın Birleştirilmesi Daha Sonra Hüküm Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2004/12-2TEMLİK ALACAKLISI ( Tapu Kaydında Konulmuş Haciz Şerhi Olduğu/Tapudaki İlgili Sıfatı Bulunduğu - İhalenin Feshini İsteme Hakkının Varlığı )
Y14.HDE. 2011/1576TEMLİK ALACAKLISI (Tapuya Şerh Verilmemiş Kişisel Hak Alacaklısının İflas Masasından Ayın Talebinde Bulunamayacağı - Kişisel Hakkın Tapuya Şerh Verilmemesi Halinde Sözleşmye Konu Taşınmazın İflas Anında Saptanacak Değerinin Para Alacağı Haline Geleceği)
Y12.HDE. 2005/18889TEMLİK ALACAKLISININ SORUMLULUĞU ( Temlik Edenin Borcundan Temlik Edilen Alacak Nedeni İle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y15.HDE. 2014/2064TEMLİK ALAN DAVALININ YAPTIĞI VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti Davacı Yükleniciye Değil İş Sahibinden Temlik Alan Davalı Alacaklıya Ait Olduğu/Mahkemece Öncelikle Takip Konusu Alacağın Nedeni ve Dayanağı Davalıya Açıklattırılıp İspat Külfeti Davalı Alacaklıya Yükletileceği - Gösterdiği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği )
Y15.HDE. 2014/4950TEMLİK ALAN KONSORSİYUM ORTAKLARI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Yüklenici Şirket Temlik Ettiği Haklardan Kaynaklanan Alacağını Kesinleşen Hakem Kararı İle Tahsil Ettiği/Temlik Alanlar Tarafından Açılan Davanın Dinlenmesi İmkanı Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2012/4563TEMLİK ALAN SIFATI ( Borçlu Olunmadığının Tespiti - Dava Konusunun Usulüne Uygun Olarak Temlik Edilmediği Halde Sanki Davaya Konu Temlik Edilmiş Gibi Davaya "Davalı Temlik Alan" Sıfatıyla Taraf Kabul Edilerek Yargılama Sonunda Sorumluluğuna Hükmedilemeyeceği )
Y13.HDE. 2000/2870TEMLİK ALANIN ALACAĞINI TÜMÜYLE ALAMAMASI DURUMUNDA HUSUMET ( Bu Para Üzerinde İhtilaf Yaratan Dava Dışı Kooperatife Gitmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2013/2158TEMLİK ALANIN BORÇLU İLE AYNI KASABA NÜFUSUNA KAYITLI OLMASI ( Tasarrufun İptali Davası/Bankaya Olan Borcun Borçlu Tarafından Yatırıldığı Halde Üçüncü Kişi Tarafından Yatırılmış Gibi Temlik Sözleşmesi Yapıldığı - Borçlunun Mali Durumu İle Alacaklıları Izrar Kastını Bilen Veya Bilmesi Gereken Kişilerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/2885TEMLİK ALANIN HAKLARI ( Alacağın Temliki - Temlik Edenin Haklarından Fazlasını Talep Edemeyeceği )
Y12.HDE. 1971/11044TEMLİK ALANIN İCRA TAKİBİ
Y13.HDE. 2002/2992TEMLİK ALANIN SORUMLULUĞU ( Satışa Konu Hisseye Düşen Oranda Davacının Kooperatife Ödemekle Yükümlü Olduğu ve Sözleşme ile Ödemeyi Üstlendiği Miktardan Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 1995/2043TEMLİK ALANIN TEMLİK EDEN DAVACININ YERİNE DAVAYA DEVAM EDEBİLMESİ ( Müddeabihin Temlikinde )
Y14.HDE. 2009/2280TEMLİK ALINAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Yüklenicinin Temel Borcu Teslimden Sonra Ayıba Karşı Tekeffül Borcu Olarak Süreceği )
Y14.HDE. 2012/7721TEMLİK ALINAN HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında İskan Ruhsatı Alınması ve Eksik İş Bedelinden Kaynaklanan Arsa Sahipleri Lehine Hüküm Altına Alınacak Olan Yüklenici Borçlarını Tespit Ettirmek Üzere Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/4594TEMLİK ALINAN KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ (Davacının Hükmün Temyiz Edilerek Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesinden Sonra Vermiş Olduğu Dilekçe İle Davasından Feragat Ettiği/Feragatin Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmayıp Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğurduğu - Kararın Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği)
Y11.HDE. 1987/6618TEMLİK ANLAŞMASI ( Sicile Kayıtlı Gemi )
Y1.HDE. 2011/1830TEMLİK BEDELİ İLE BİLİRKİŞİ TARAFINDAN BELİRLENEN DEĞER ( İki Davalı İçin Yapılan Pay Temlikinde Değerler Arasında Aşırı Bir Fark Bulunmadığı - Aşırı Fark Bulunsa Dahi Bu Farkın Muvazaa İddiasını İspat İçin Yeterli Olmadığının Kabulü )
Y1.HDE. 2000/14937TEMLİK BEDELİ İLE GERÇEK DEĞER ARASINDA AŞIRI ORANSIZLIK ( Tek Başına Muvazaanın Kanıtı Sayılamayacağı)
Y19.HDE. 2010/906TEMLİK BEDELİNDEN ARTA KALAN MİKTARIN TAHSİLİ (Temlikin Kredinin Munzam Teminatını Oluşturması Nedeniyle Krediden Dolayı Davalı Bankanın Alacağının Devam Ettiği ve Davacı A.Ş'nin Davalı Bankadan Herhangi Bir Alacağının Olmadığından Davanın Reddi Gereği)
Y12.HDE. 2002/8920TEMLİK BELGESİ ( Alacaklının Yargılama Sırasında Takip Dayanağı Senetteki Alacağın Temliken Kendisine Geçtiğini Bildirmesi-Temlik Belgesi İbrazı İçin Süre Verilmesi )
Y19.HDE. 2012/5146TEMLİK BELGESİ ( Davacı Şirketten Alacaklı Olan Diğer Şirketin Alacağını Davalıya Temlik Ettiğinin Anlaşıldığı - Davalı Tarafından Sunuluan Temlik Belgesinin Mahkemece Dikkate Alınacağı/Sözleşmeden Doğan Alacağın Tahsili İçin İcra Takibi )
Y12.HDE. 1991/2876TEMLİK BELGESİ ( Kambiyo Senetlerine Has Yolla Takip Yapılamaması )
Y15.HDE. 2013/6063TEMLİK BELGESİ İBRAZI / HUSUMET ( Davacı İle Davalı Arasında Akti İlişkisi Bulunmadığı - Akti İlişkinin Davacının Kiralayanı İle Davalı Arasında Olduğu/Mahkemece Davacıya Kiralayan İle Davalı Arasındaki Akitten Doğan Haklarını Temlik Aldığına Dair Belgeleri İbraz Ettirilerek Sonuca Gidileceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Ayıp Bedelinden Doğan Alacak )
Y15.HDE. 2009/203TEMLİK BELGESİNDEKİ İMZA ( Alacağın Temliki Resmi Şekilde Yapılmadığı İmza ve Tarihi Resmi Makamlar Tarafından Tasdik Edilmediği ve Temlik Eden Davada Taraf Olmadığı - İmzanın Temlik Eden Yükleniciye Ait Olduğunun İspatlanması Gerektiği )
YHGKE. 1977/11-922TEMLİK BEYANI ( Nama Yazılı Hisse Senedinin Devri İçin )
Y12.HDE. 1995/14747TEMLİK BEYANIYLA DEVREDİLEN ÇEKLER ( Şahsi Defilerin Temlik Alacaklısını da Bağlaması )
Y12.HDE. 2008/17105TEMLİK BORCU ( Vekalet Ücreti İle İlgili Rüçhan Alacağı Hakkı Alacaklının Kendi Borçlusuna İlişkin Takip Dosyası İle İlgili Olup Bu Dosyada Şikayet Konusu Yapılabileceği )
Y11.HDE. 1986/3842TEMLİK BORÇLUSUNUN TEMERRÜDÜNDEN TEMLİK EDENİN SORUMLU OLMASI ( Diğer Kişilere de Temlik Yapması )
Y19.HDE. 2017/2786TEMLİK CİROSU ( Bedelsiz Kalan Çeklerin Diğer Davalı Bankalara Temlik Cirosu İle Alınan Krediler İçin Verildiği/Davalı Bankaların İş Bu Çekleri Kötü Niyetle İktisap Ettiklerine Dair Delil Bulunmadığı/Çekler Üzerindeki Ciroların Temlik Ciroları Olduğu - Davaya Konu Çeklerden Dolayı Davacının Davalı Bankalara Karşı Sorumlu Olduğu)
Y19.HDE. 2005/8896TEMLİK CİROSU ( Bonoda Cironun Tahsil veya Rehin İçin Yapıldığı Konusunda Açıkça Kayıt Olmaması - Temlik Amaçlı Ciro Olduğunun Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2016/2159TEMLİK CİROSU ( Faktoring Sözleşmesinin Tarafı Olan Şirket Tarafından Davalı Faktoring Şirketine Yapılmış Bir Temlik Cirosu Bulunmadığına Göre Usulüne Uygun Şekilde Gerçekleşmiş Faktoring İşleminden Söz Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2013/7119TEMLİK CİROSU ( Menfi Tespit Davası - Çekte Tahsil Cirosuyla Verildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığına Göre Çekin Temlik Cirosuyla Verildiğinin Kabulü Gerektiği/Bu Karinenin Aksini Davacının Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/8624TEMLİK CİROSU ( Poliçeden Doğan Şahsi Defiler - Devralana Karşı Şahsi Defilerin İleri Sürülebilmesi İçin Devralanın Kötüniyetli Borçlunun Zararına Hareket Etmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2008/9383TEMLİK CİROSU ( Senedi Temlik Cirosu İle Devralan Banka Keşideci İle Lehtar Arasında Görülen Menfi Tespit Davasındaki Karar Hakkında Temyiz Talebinde Bulunabileceği )
Y19.HDE. 2016/1716TEMLİK CİROSU ( Teminat Sebebiyle Verildiği İddia Olunan Çekin Dava Dışı Şahıs Tarafından Davalı Bankaya Ciro Edilerek Verildiği/Rehin Cirosuna Dair Herhangi Bir Kaydın Bulunmaması Halinde Çekteki Cironun Temlik Cirosu Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği - Davalı Bankanın Dava Dışı Şahıstan Alacaklı Olduğunun Belirlendiği/Çekin Alacak Karşılığı Davalı Bankaya Verildiğinin Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2008/2422TEMLİK CİROSU ( Temlik Cirosu İle Devredilen Çekin Garanti Fonksiyonu da Olduğu )
Y19.HDE. 2016/6786TEMLİK CİROSU (Davacının Bankaya Ciro Yolu İle Devredilen Senetten Dolayı Borçlu Olmadığını ve Senedin İadesini İstediği - Bahse Konu Senedin Temlik Cirosuyla Devredilmediğini Kanıtlama Yükümlülüğü Davacı Tarafta Olup Bu Hususun da Gözden Kaçırılmasının Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2016/1291TEMLİK CİROSU (İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Eden Borçlu Şirket Tarafından Keşide Edilen Çekte Yer Alan Ciroda Rehin Cirosu Olduğuna Dair Bir Kaydın Bulunmadığı - Cironun Temlik Cirosu Mahiyetinde Olduğu)
Y12.HDE. 1995/14747TEMLİK CİROSU-TEMLİK BEYANI FARKI
Y12.HDE. 2002/8029TEMLİK CİROSUYLA KREDİ ALACAKLISINA VERİLEN ÇEKLER ( Kredi Borcunu Ödemek İçin Verilen Çeklerin Tahsili )
YHGKE. 1979/14-1906TEMLİK DAVASI ( Başkasına Ait Arsa Üzerinde Kendi Malzemesi İle Arsa Değerinden Fazla Değerde Bina İnşa Eden Kimsenin Muhik Tazminat Karşılığında Arsa ve Binanın Temlikini İstemesi )
Y2.HDE. 2004/4982TEMLİK DIŞI TEREKE ( Murisin Bankadaki Paralarının Ve Telefonlarının Terekeye Dahil Olduğu - Diğer Davalılara Vasiyet Edilen Taşınmazların Tereke Kapsamında Kabul Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 1984/10375TEMLİK DIŞI TEREKE ( Tenkis Hesaplarında Gözönünde Tutulması Gerektiği - Saklı Paya Tecavüzün Bulunması )
Y1.HDE. 2009/7918TEMLİK DIŞI TEREKE OLMADIĞINDAN BAHİSLE HESAP YAPILMASI ( Tenkis İstemi - Miras Bırakana Ait Olduğu Kayden Sabit Olan Taşınmazın Zuhulen Davacıya Temlik Edildiğinin Kabulü İle Temlik Dışı Tereke Olmadığından Bahisle Hesap Yapılmasının Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2013/19-1154TEMLİK EDEN İLE DAVALI ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Alacak-Borç İlişkisinin Tespiti İçin Yeterli Araştırma Yapılıp Yapılmadığı - Bilirkişi Raporunda Ödeme Yapıldığı Belirtildiği Ancak Ödemelerin Ne Zaman Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılmadığı/Mahkemece Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Temlik Edene Ne Miktar Borcu Olduğu Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y19.HDE. 2016/6239TEMLİK EDENE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEFİLER (Menfi Tespit/Dava Dışı Şahsın Kısmen Karşılıksız Kalan Çekleri Temlik Eden Davalıya Ciro Ettiği ve Bu Çeklerin Takibe Konu Edildiği - Davacının Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Defileri Temlik Alana da İleri Sürebileceği)
Y11.HDE. 2002/907TEMLİK EDENE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEF'İLERİN TEMLİK ALANA KARŞI DA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ ( Senedin Dayanak Sözleşme Feshedildiğinden Bedelsiz Kalmış Olması Def'i )
Y19.HDE. 2015/13637TEMLİK EDENİN SORUMLULUĞU ( İvazlı Temlik Sözleşmesi Uyarınca Davacının Davalıya İvaz Bedeli Ödediği/Ödediği Bedelin Tamamını Tahsil Edemediği - Davalı Temlik Edenin Aradaki Bu Farktan Dolayı Davacı Temlik Alana Karşı Sorumlu Olduğu/Davanın Kabulüyle Zarar Bedelinin Avans Faizi İle Birlikte Davalıdan Alınıp Davacıya Verilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/1888TEMLİK EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDI TALEBİ ( Temlik Tarihi Belirlenerek İflas Tarihi İtibariyle Belirlenen Alacak Kapsamında Bu Miktarın Olup Olmadığının Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Belirlenmesinden Sonra Karar Verileceği )
Y13.HDE. 1986/1275TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Temlik Edilen Alacağın Borçlusunun Ödeme Gücünün Mevcudiyeti )
Y12.HDE. 2005/950TEMLİK EDİLEN ALACAĞIN TAKİP KONUSU YAPILMASI ( Takipten Önce Alacağını Temlik Eden Kişinin Yaptığı Haksızlığın Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle Buna İlişkin Şikayetin Süreye Tabi Olmaması )
Y12.HDE. 1990/13TEMLİK EDİLEN ALACAK ( İflasın Açılmasından Önce )
Y12.HDE. 2013/17870TEMLİK EDİLEN ALACAK ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Bilirkişiden Ek Rapor Alınmak Sureti ile Ödeme Gününün Temlik Tarihi ile Aynı Gün Olduğu Esas Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/6250TEMLİK EDİLEN ALACAK BAKIMINDAN UYUŞMAZLIKTA GÖREV ( İtirazın İptali - Temlik Sözleşmesi Bağımsız Mahiyette Olup Kendi Başına Hüküm İfade Ettiği/Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlişkili Bir Sözleşme Olmadığından Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çözüleceği )
Y8.HDE. 2015/18299TEMLİK EDİLEN ALACAK ÜZERİNDE HACİZ ( Davalı Bankanın Alacağının Temlik İşleminden Önce Doğup Kesinleştiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
Y22.HDE. 2012/18797TEMLİK EDİLEN ALACAKLARLA İLGİLİ DÜZENLENEN İBRANAME (Dava Açıldıktan Sonraki Bir Tarihi Taşıdığı ve Dava Açıldıktan İki Yıl Sonra Dosyaya Sunulduğu - Davalı Yanın Yazılı ve Sözlü Savunmalarında Bahsedilmeyen Delil Listesinde de Bildirilmeyen ve Karar Aşamasında Dosyaya İbraz Edilen İbranameye Dayanılamayacağı)
Y1.HDE. 2005/1290TEMLİK EDİLEN İKİNCİ EL OLAN KİŞİNİN KÖTÜNİYETİ ( Miras Bırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırmak Amacıyla Çekişme Konusu Taşınmazını Temlik Etmesi -Kanıtlanamadığına Göre Tapu İptali Tescil Davasının Reddinin İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 1973/1983TEMLİK EDİLEN KİŞİYE KADAR İLERİ SÜRME ( Alacak Hakkının Sona Ermesi )
Y1.HDE. 2007/8636TEMLİK EDİLEN MİRAS PAYI ( Davada Miras Bırakana Kendi Oğlundan Miras Yoluyla İntikal Eden ve Miras Bırakanın Bu Payla İlgili Yapmış Olduğu Temlik de Dava Konusu Edildiği - Değinilen Pay Bakımından Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/16906TEMLİK EDİLEN PAY ( Miras Bırakanın Kök Muristen İntikal Eden ve Akitle Davalılara Temlik Ettiği Davaya Konu Taşınmazlardaki Miras Payı Bakımından Davanın Kabulü Gerektiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2007/8165TEMLİK EDİLEN PAY ( Tapu İptali ve Tescil - Bedel Ödenmediği Takdirde Temlik Edilen Payın Eski Malikine Döneceği Yolunda Temlik Sırasında Bir İhtirazi Kayıt Kararlaştırılmadığına Göre Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2013/2014TEMLİK EDİLEN PAY (Dava Konusunun Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi - Davacının Temlik Edilen Payı Yönünden Taşınmazı Devralan Kişinin Davacı Sıfatı ve Dava Takip Yetkisi Kazanacağı Dikkate Alınıp Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gerektiği)
Y1.HDE. 2013/2979TEMLİK EDİLEN PAY NEDENİYLE AÇILAN İPTAL DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazda Felçli Olan Annesine Bakıp Bakmadığının Açıklığa Kavuşturulması ve Ölünceye Kadar Bakma Aktiyle Temlik Edilen Pay Nedeniyle Açılan İptal Davasının Değerlendirilmesi Gerektiği - Ecrimisil İstemi )
Y1.HDE. 2013/1783TEMLİK EDİLEN PAY ÜZERİNDEN KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Muris İle İlgisi Olmayan ve Üçüncü Kişiden Alınan Paylarında Kabul Kapsamına Alınmasının Doğru Olmadığı - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
Y1.HDE. 2013/582TEMLİK EDİLEN PAYIN İPTALİ ( Davalının Miras Bırakanından İrsen İntikal Eden 1/12 Payı Bulunduğu/Satış Sonrası Müdahilin Payı İle Tevhit Edilerek Taşınmazlarda 1/6'şar Paya Malik Olduğu - Davalı Üzerinde Kayıtlı Paydan Satış Yolu İle Temlik Edilen 1/12'şer Paylara Dair İptal ve Tescile Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2007/12126TEMLİK EDİLEN PAYLAR ÜZERİNDE BAĞIMSIZ OLARAK TASARRUF OLANAĞI DOĞMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davadan Önce Paylı Mülkiyet Şeklinde Tapu Oluştuğuna Göre Temlik Edilen Paylar Üzerinde Bağımsız Olarak Tasarruf Olanağı Doğmuş ve Bu Paylar Devredilebilir Duruma Geldiğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y23.HDE. 2012/1684TEMLİK EDİLEN ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( İflasın Ertelenmesi Talebinden Önce Ayrılan Ortağa Temlik Edilen Kısım İle Bilirkişi Raporundaki Miktarı Arasında Fark Olduğu/Farklılığın Nereden Kaynaklandığının ve Borçluların Ödeme Kapasitesinin İnceleneceği - Temlik İşleminin İyi Niyetli Olup Olmadığının Değerlendirileceği )
YHGKE. 2011/1-720TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN MİRAS BIRAKANIN GENEL MALVARLIĞI İÇİNDEKİ ORANI ( Belirlenip Temlik Dışı Mal Varlığına Göre Devredilen Taşınmaz Payının Makul Sınırlar İçinde Kalıp Kalmadığı Bakımından Değerlendirme Yapıldığı - Bozmadan Esinlenerek Yeni Hüküm Oluşturulduğu )
Y13.HDE. 2010/5848TEMLİK EDİLEN VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali İstemi - Tarihsiz “Temlik Beyanı” Başlıklı Belge İncelendiğinde Davalının Müvekkilinden Alacağı Vekalet Ücretinin Tamamını Davacıya Temlik Ettiği/Dava Dışı Müvekkil İle Davalı Arasındaki Ücret Sözleşmesine Dayanarak Davalının Alabileceği Vekalet Ücreti Saptanmalı ve Bu Miktarın da Temlik Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek Bir Karar Verileceği )
Y13.HDE. 1998/6219TEMLİK EDİLMİŞ ALACAK ( Temlik Edenin Hakkı Kalmadığından İkinci Bir Kişiye Yaptığı Temlikin Geçerli Olmaması )
Y13.HDE. 1986/6524TEMLİK ETME ( İvazlı Temlikte Temlik Edenin Alacağın Temlik Zamanında Varlığını Tekeffül Etmiş Olması )
Y5.HDE. 2012/8667TEMLİK İLE DAVA HAKKININ DEVREDİLMESİ ( İmar Uygulamasından Kaynaklanan İpotek Bedelinin Artırılması Davası - İlk Dava Tarihine Göre Bedelin Belirleneceği )
Y1.HDE. 2002/1066TEMLİK İPTALİ ( Miras Bırakanın Paylarının Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle Davalıya Temlik Etmesi-Davalının Edimini Yerine Getirmemesi Nedeniyle İptal İstenmesi )
YHGKE. 1974/1-480TEMLİK İSTEĞİ ( Kişisel Hak Niteliğinde Olması )
Y17.HDE. 2011/3440TEMLİK İŞLEMİ ( 3. Kişi Tarafından Açılmış İstihkak Davası - Temlik İşlemi İle Temlik Edenin Temlik Ettiği Mal Üzerindeki Tasarruf Yetkisi Sona Ermekte Olup Mal Temellük Edene Geçeceği )
Y14.HDE. 2012/4185TEMLİK İŞLEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Davacının Yüklenicinin 6 Arsa Sahibi İle Yaptığı Temlik İşlemine Dayanarak Adına Bağımsız Bölüm Tescili İstemi - Temlik Alacaklıları Sözleşmeyi Tasfiye Etmiş Olsalar Bile Davacının Adi Şirketteki Tasfiye Payına Dayanarak Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu )
Y4.HDE. 2004/627TEMLİK İŞLEMİ ( Belgenin Bankaya Bildirilmesi Görevinin İşlemi Yapan Davalı Notere Yüklenmiş Olması - Zamanında Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Zarar Kapsamının Belirlenerek Sorumluluğuna Karar Vermek Gereği )
Y14.HDE. 2010/3513TEMLİK İŞLEMİ ( Davalı Temlik İşleminin Varlığını Kabul Etmediğinden Yazılı Delile Dayanmayan Davacının Davasının Reddi Yerine Yazılı Temlik Sözleşmesi Varmış Gibi İstemin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2005/18889TEMLİK İŞLEMİ ( Gerçekleşmesi İle Temlik Eden Borç İlişkisinden Çıkar ve Onun Yerine Alacaklı Sıfatıyla Alacağı Devralan 3.Kişi Geçeceği )
Y19.HDE. 2001/9619TEMLİK İŞLEMİ ( İlk Hacizden Sonra Davacı Lehine Yapılan Temlik İşleminin Yasaya Uygun Olması )
Y5.HDE. 2010/22209TEMLİK İŞLEMİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Bedele Dönüştürülen Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Arttırılması İstemi - Temlik İşlemi Yasaklansa da Müeyyidesi Dava Açamamak Olmayıp Aynı Yasanın 33. Md. Uyarınca Cezai Sorumluluğu Gerektirdiği )
Y1.HDE. 2010/11765TEMLİK İŞLEMİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Murisin Ölümünden Sonra Davacının Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlik İşlemine Karşı Yapmış Olduğu Taahhüdün Miras Hakkı Üzerinde Gerçekleştirilen Bir Sözleşme Niteliği Taşıdığı ve Davacıyı Bağlayacağı )
Y1.HDE. 2005/13090TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptal ve Tescil - Belediye Taşınmazlarının Temliki İşleminin Meclis Kararına Dayalı Olup Olmadığının Araştırılması Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/15508TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tanıkları Davalılar Arasında Ortaklık İlişkisi Bulunduğunu İfade Ettiğinden Temlikin Davacının Sözleşmeden Doğan Haklarını Bertaraf Etmek Amacıyla ve Kötü Niyetli Yapıldığını Gösterdiğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2007/10749TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakan Tarafından Ara Malike Yapılan Temliki İşlemin Muvazaalı Olduğu - Mal Kaçırma Amacı Taşıdığından Davanın Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2007/10761TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin İvaz Karşılığı Olduğu ve Muvazaa İle İlletli Bulunmadığı/Davanın Reddi Kararının İsabetli Olduğu )
Y14.HDE. 2006/3144TEMLİK İŞLEMİ ( Tapuya Şerh Tedbiri İstemi - Davalının Yüklenici Sıfatıyla Arsa Sahiplerine Karşı Borcu Devam Ettiği Sürece de Sözleşmedeki Sıfatının Tek Yanlı Olarak Kaldırılmasının Dava Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2008/5335TEMLİK İŞLEMİ ( Vekil Edenin Ölümünden Uzun Süre Sonra Vekaletname Kullanılmak Suretiyle Yapılan Temlik İşleminin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu )
Y1.HDE. 2007/8292TEMLİK İŞLEMİ ( Yargılama Sürerken Davalı Olan Şey veya Hak Devredilirse Bu Devir Mevcut Davayı Etkileyeceği - Bu Etkinin Temlik İle Beraber Mevcut Davada Bir Değişikliğe Uğrayacağı )
Y23.HDE. 2013/5212TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenici Arsa Sahibi İle Yaptığı Sözleşme Uyarınca Kazanacağı Şahsi Hakkını Davacıya Temlik Ettiği/Taraflar Arasındaki Yazılı Şekil Şartı Yeterli Olduğundan Sözleşmenin Geçersizliğinden Bahsedilemeyeceği - Tescil İsteminin Reddedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/518TEMLİK İŞLEMİ ( Yüklenicinin Yaptığı Temlik İşlemi İle Birlikte Temlike Konu Bağımsız Bölümün Ayrıca Teslimi Gerekmediği - Temlik İşlemi İnşaatın Başında Yapılabileceği Gibi İnşaat Tamamlanmış İken Dahi Yapılabileceği )
Y14.HDE. 2015/4955TEMLİK İŞLEMİ (Geçerli Olup Olmadığı Arsa Maliki İle Yüklenici Arasında Düzenlenen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince Yüklenicinin Borçlarının Neler Olduğunun Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde İncelenip Değerlendirilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
Y14.HDE. 2010/4585TEMLİK İŞLEMİ (Tarafları Davacı İle Davalı Yüklenici Olduğu - Sözleşmeyi Arsa Sahibi Olan Davalı da İmzalamış ve Müteahhitin Satmış Olduğu Dairenin Tapu Tesliminde Hiçbir Sorun Çıkmayacağı Taahhüdünde Bulunduğu)
Y1.HDE. 2009/5266TEMLİK İŞLEMİ SIRASINDA MURİSLERİNİN HUKUKİ EHLİYETE SAHİP OLMADIĞI İDDİASI ( İşlem Tarihi İtibarıyla Usule Uygun Araştırılmalı ve Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/30584TEMLİK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Bir Davada Hem Usulü Hem de Esastan Reddi Gerektiren Sebepler Var ise Davanın Öncelikle Usulden Reddi Gerektiği - İcra İnkar Tazminatının Davalıdan Tahsilini Talep Edilemeyeceği ile Davanın Hukuki Yarar Yokluğu ve Esas Yönünden Reddine Karar Verilmiş Olup Hükümde ise Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verildiği/Davada Hem Usulden ve Hem de Esastan Ret Gerekçesi Oluşturularak Karar Verilmesinin Olanaksız Olduğu )
Y19.HDE. 2008/1366TEMLİK İŞLEMİNİN BİLDİRİMİ ( Borçlunun Sorumluluğu Açısından Önem Taşıyacağı - Borçlu Temlikten Haberdar Edilmemişse İyi Niyetle Yaptığı Ödemelerden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y13.HDE. 2015/39523TEMLİK İŞLEMİNİN DAVA AÇILMASINDAN ÖNCE OLMASI ( Menfi Tespit - Davalı İle Dava Dışı Arasında Yapılan Temlik İşlemi Eldeki Davanın Açıldığı Tarihten Önceki Bir Döneme Dair Olup 6100 S.K. 125/2'nin Uygulama Yeri Bulunmadığı/Davacı 4.5.2009 Tarihli Davalı Tarafından Düzenlenmiş İbranameye Dayanmış Olup Davasını Davalıya Yöneltmiş Olmasında Hukuki Yararı Bulunduğunun Kabulü Gerekeceği )
Y2.HDE. 2005/1093TEMLİK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Bu Talep Kabul Edilmediği Takdirde Tenkis İstemi - Tenkis Talebi Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Konuda Hüküm Kurulmamasının Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2007/14-248TEMLİK İŞLEMİNİN İPTALİ ( Dağıtış Kararının Valilik Onay Tarihi Olan Tarih İtibariyle İki Yıllık Süre İçerisinde Açılmış Olup Davanın Süresinde Olduğu )
Y4.HDE. 2015/15308TEMLİK İŞLEMİNİN İPTALİ İLE MADDİ TAZMİNAT TALEBİ (Davacının Başlatmış Olduğu İcra Takibine Konu Senet Sebebiyle Borçlu Olmadığı İddiasıyla Davalılardan Biri Tarafından Davacı Aleyhine Menfi Tespit Davası Açıldığı/Anılan Davanın Kabul Edilmesi Halinde Davacının Davalılardan Talepte Bulunma Hakkı Ortadan Kalkacağından Eldeki Davanın Karara Bağlanabilmesi İçin Bu Davanın Sonucunun Baklenmesi ve Sonrasında Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y13.HDE. 2016/15558TEMLİK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Davalı Aleyhine Dolandırıcılıktan Açılan Ceza Davasındaki Taraf Beyanları da Gözetilerek Sözleşme Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirip Getirmediği ve Temlikin İptaline Dair Koşulların Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/7728TEMLİK İŞLEMİNİN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLMASI ( Dava Konusu Taşınmazın Miras Bırakanın Tek Mal Varlığını Teşkil Ettiği Akit Tarihindeki Değeri İle O Tarihteki Gerçek Satış Değeri Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması Nedeniyle )
Y1.HDE. 2007/11337TEMLİK İŞLEMİNİN MAL KAÇIRMAYA YÖNELİK OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacılar Temlik Edenin Yasal Temsilcisi Olmadıkları Gibi Dava Tarihinde Temlik Yapanın Sağ Olduğu Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2005/4015TEMLİK İŞLEMİNİN MUVAZAA NEDENİYLE GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazının Bedelinin Miras Bırakan Tarafından Verildiği İddia Edildiğine ve Kaydın Davalılar Adına Bu Şekilde Oluştuğuna Göre Reddi Gereği )
YHGKE. 1980/7-1897TEMLİK İŞLEMİNİN TAPUYA TESCİL EDİLMEMİŞ OLMASI ( Mülkiyetin Murise Geçmesini Engellemeyeceği - İskanen Dağıtılan Taşınmaz/Temlikinin Yetkili Makamca Onanmış Bulunması )
Y14.HDE. 2011/2060TEMLİK İŞLEMİNİN TARAFI OLMAYAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tarafı Arsa Sahibi ve Bu Temlike Vakıf Olduğu Zaman Temlik İşleminde Bulunan Yükleniciye Karşı Ne Gibi Hakları Varsa Onun Temlik Ettiği Kişilere ( Davacılara ) Karşı da İleri Sürebileceği )
YHGKE. 2005/1-365TEMLİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI TARİH ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kullanılması Gereği/İptal Hakkının Kullanılmasının Hiçbir Şekle Bağlı Olmadığı )
YHGKE. 2013/6-109TEMLİK İŞLEMLERİNİN MUVAZAALI OLDUĞU ( Davacının Önalım Hakkını Kullanmasının Engellenmesine Yönelik Olduğunun Kabulü - Taşınmaz Payının İki Aydan Daha Az Sürede Aynı Değer Üzerinden Üç Kez El Değiştirmiş Olduğu )
Y23.HDE. 2012/6894TEMLİK İVAZI ( Olarak İpotek Tutarı Kadar Bir Paranın Bankaya Yatırılmış Olmasının Kural Olarak Borcun Ödemeyle Sona Erdiği Anlamına Gelmeyeceği - Ödemenin Temlik İvazı Olarak Bankaya Yatırıldığını İspat Yükünün Davacı Alacaklıda Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği/Sıra Cetveline İtiraz )
YİBGKE. 1935/18TEMLİK KANUNU ( El Konulan Taşınmaz Malların Sahiplerine Aynen Geri Verilmesi Şartı )
Y15.HDE. 2012/2447TEMLİK KONUSU ALACAĞIN TEMLİK ALACAKLISINA GEÇ ÖDENMESİ ( Sebebiyle Davacının Bankaya Ödemiş Olduğu Kredi Faizinden Kaynaklanan Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y2.HDE. 2003/13958TEMLİK KONUSU TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR ( Davalı Tarafından Bedelli Olarak Satın Alındığının Kanıtlanması - Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 1991/12105TEMLİK KOŞULU ( İyiniyetli Bulunmayan Bina Sahibi Yararına da Temlik Koşullarının Gerçekleşebileceğinin Söylenememesi )
Y15.HDE. 2010/5099TEMLİK NEDENİYLE TARAF SIFATININ KALMAMASI ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Temlik Yasağı Bulunduğu/Yüklenici Kooperatif Tarafından Müdahile Yapılmış Geçerli Bir Temlikin de Bulunmadığı - Taraf Sıfatı Kalmadığından Bahisle Davanın Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 1988/1-876TEMLİK OLAYININ MUVAZAA YA DAYANMASI ( Delillerin Araştırılmasıyla Olanaklı Olması )
Y11.HDE. 2009/14971TEMLİK OLUNANIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Şirketteki Hissenin Tespiti İstemi - Davalı Tarafça Altında Muris İmzası Bulunduğu İddia Olunan Belge ile Hisse Senetlerinin Dava Dışı Birine Devredildiği Savunulduğundan Temlik Olunan Hakkında Dava Açılmak Suretiyle Davaların Birleştirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/9438TEMLİK ÖNCESİ DÜZENLENEN PROTOKOL ( Resmi Akit Tablosunda Gözükmese De Akitten Ayrı Düşünülmesine Olanak Olmadığı/Bağışın Koşullu Olduğu Kabul Edilmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
Y16.HDE. 2017/2555TEMLİK SENEDİ ( Düzenlendiği Tarihte Çekişmeli Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Bulunduğuna Göre Davacının Dayanağı Olan Bu Senedin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu Gözetilmek Suretiyle Tarafların İddia ve Savunmasının Bu Çerçevede Değerlendirilmesi ve Bu Doğrultuda Araştırma ve İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/10143TEMLİK SENEDİ ( Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Sözleşme Olması Nedeniyle Geçersizliği )
Y6.CDE. 1994/4904TEMLİK SENEDİ ( Önceden Doğan Borç ve Protokole Dayanılarak Verilen - Dolandırıcılık Suçu Unsurları Oluşmayacağı )
Y12.HDE. 2005/13122TEMLİK SONUCUNU DOĞURAN CİRO ( İbraz İşleminden Sonra Alacaklının Çekte Hak Sahibi Olabilmesi İçin Adına Alacağın Temliki Sonucunu Doğuran Bir Cironun Bulunması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/4589TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Adi Ortaklardan Yalnızca Biri Yaptığı/Sözleşme Adi Ortaklığı Bağlamadığı - Adi Ortaklardan Birinin Yaptığı Sözleşmeye Dayalı Olarak Tescil İstenemeyeceği )
Y11.HDE. 2012/17762TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Dava Dışı Şirket İle Davalı Arasında Edimlerin Yerine Getirildiği/Teminat Mektuplarının Davalıdan Alınıp Davacıya Verileceği - Dava Dışı A.Ş. Şirketinin Davalıdan Olan Alacağını Davacıya Temlik Ettiği/Temlik Kapsamındaki Alacağa Ödeme Tarihindeki En Yüksek Mevduat Faiz Oranlarının Uygulanarak Davalıdan Tahsil Edileceği )
Y11.HDE. 2005/12033TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Borsa Aracı Kurumunun Temlik Sözleşmesini Yerine Getirmediğine İlişkin İddiası - Temlik Sözleşmesinin Yerine Getirilmemesinden Aracı Kurumun Sorumlu Olmadığı )
YHGKE. 2005/21-56TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Davaya Konu Alacağın Temliki Sözleşmesinde Yer Alan Hakların Devir Kapsamına Girip Girmediğinin Saptanması Gerektiği - İstihkak İddiasının Reddi İcra İnkar Tazminatı İstemi )
Y11.HDE. 2002/9125TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Emekli Maaşının - Sözleşmenin Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Olduğundan B.K. 19 ve 20. Madde Hükümleri Karşısında Geçersizliği )
Y12.HDE. 2010/32035TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Tapu Siciline Tescil İle Tesis Edildiği/Rehin Hakkının Kefile Devri İçin Adi Nitelikteki Temlik Sözleşmesinin Yeterli Olmayacağı - Temlik Alan Sıfatıyla İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip Başlatılamayacağı )
Y19.HDE. 2015/13543TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali/Dava Dışı Şahıs İle Davalı Arasında Elektrik Alım Satım İlişkisi Olduğu Davalı Şirketin Davacıdan Elektrik Satın Aldığı - Geçerli Bir Temlik Sözleşmesinin Bulunmadığı Yönündeki Tespitin Yerinde Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/7078TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Kira Bedellerinin Temlik Tutarının Çok Üzerinde Olduğu/Temlik Sözleşmesi Gereği Garanti Bankasına Ödeme Yapılsa Dahi Bakiye Kira Bedeli Kaldığı Savunması Üzerinde Durulması Gereği - Menfi Tespit Talebi )
Y17.HDE. 2010/6621TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Kredi Alacağı Temlik Sözleşmesi İle Davacının Alacağı Temyiz Edene Temlik Edildiği - Hüküm Sonrasında Yürürlüğe Giren 5411 S. Bankacılık Kanunu'nun Geçici 16. Md.sine Göre Anılan Kanun İle Fon Alacağının Tahsili Bakımından Yarar Görüldüğü )
Y14.HDE. 2011/2808TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmenin Ademi İfası Sebebiyle Tazminat/Temlik Sözleşmesinin Herhangi Bir Nedenle İfa Edilmemesi Sonucu Temellük Eden Alacağını Kısmen veya Tamamen Elde Edemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/13020TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temellük İddiasının Yazılı Şekilde Kanıtlanması Gerektiği - Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği )
Y14.HDE. 2013/6218TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temlik Edenle Temlik Alan Arasında Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği - Davalının Satış Vaadi Sözleşmesiyle Devraldığı Kişisel Hakkını Yazılı Olarak Davacıya Temlikinin Geçerli Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2008/4578TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temlik Edenle Temlik Alan Arasındaki Yazılı Sözleşmeyle Kurulabileceği - Tapu İptali ve Tescil/Sözleşmenin Geçerliliği Yazılı Yapılması Koşuluna Bağlandığından Yazılı Temlik Sözleşmesi Olmadan İddianın Kabulünün Olanaklı Olmadığı )
Y3.HDE. 2011/13345TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Davada Husumet Ehliyetinin Bulunmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı Aracın Kaza Anındaki Sürücüsü Olup Aracı Araç Malikine Tam ve Sağlam Bir Şekilde Teslim Yükümlülüğü Bulunduğundan Dolayı da Bu Davayı Açmak Hakkına Haiz Olduğu)
Y11.HDE. 2015/12562TEMLİK SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ALACAK İSTEMİ ( Zamanaşımı - Kanunda Başka Surette Hüküm Mevcut Olmadığı Takdirde Her Dava 10 Senelik Zaman Aşımına Tabi Olduğu/Temlik Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Geçmiş Olduğu Gerekçesiyle Davanın Zamanaşımı Sebebiyle Reddinin Doğru Olduğu )
Y19.HDE. 2015/12299TEMLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Borçlu Temlikten Haberdar Olduktan Sonra Temlik Edene Karşı Haiz Olduğu Herhangi Bir Def'i İleri Sürmemiş Aksine Yazı İle Temlik Sözleşmesindeki Borcu Temlik Alana Ödeyeceğini Açıkladığı - İtirazın İptaline ve İcra İnkar Tazminatına Karar Verilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/2082TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE BELİRSİZLİK (Yerel Mahkemenin Tapu İptali ve Tescil Talebini Reddetmesi Gerektiği/Davacının Dayandığı Temlik Sözleşmesinde Belirsizlik Bulunduğu - Davacının İkinci Kademedeki Alacak Talebinine Göre Hüküm Verilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2010/3359TEMLİK SÖZLEŞMESİNDE DEVREDİLEN HAK ( Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Eldeki Davada İse Temlik Sözleşmesi Yazılı Olarak Düzenlenmiş İse de Temlik Sözleşmesi İçeriği İtibarıyla Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın Temliki Niteliğinde Olmadığı )
Y13.HDE. 2017/44TEMLİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK İSTEMİ ( Temlik Edenin Temlik Anında Sahip Olduğu Bir Hakkını Devrettiği Durumlarda Yapılan Tasarruf İşlemi ile Alacaklının Malvarlığının Aktifindeki Mevcut Haklarda Başkası Lehine Bir Azalmayı Kabul Ettiği/Akit Yapıldıktan Sonra Alacağın ve Ona Bağlı Hakların Devralana Geçtiği - Temlik Edenin Borçlu ile Hukuki İlişkisi Kesildiğinden Alacağın Tahsilini Talep Etme Hakkının Malik Olana Geçtiği/Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Değerlendirilerek Hüküm Kurulacağı )
Y20.HDE. 2017/5397TEMLİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( Nispi Ticari Davaların Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Kaynaklanan Hukuk Davaları Olduğu - Mutlak Ticari Davaların Tarafların Tacir Olup Olmadıklarına ve Uyuşmazlığın Ticari İşletme ile İlgili Bulunup Bulunmadığına Bakılmaksızın Ticari Dava Sayılan Uyuşmazlıklar Olduğu/Bankacılık İşlerinden Kaynaklanan ve Mutlak Nitelikte Olan Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
YHGKE. 2010/19-488TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI FATURA ( Faktoring Şirketince Sunulan Faturalar İle Çek Bedeli Arasında Uyumsuzluk Olduğu/Faturaları Düzenleyenlerin Cirantalarla İlgisi Olmadığı - Şirket İle Çeki Ciro Eden Arasında Faktoring Sözleşmesi Bulunmadığı/Şirketin Çeki Takipte Yetkili Olamayacağı )
Y14.HDE. 2010/5042TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TEMLİK ALANIN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Yükleniciden Temlik Alanının Yüklenici Edimini Sözleşmeye Göre Yerine Getirmediğinden Arsa Sahibinden Mülkiyet Aktarımını İsteme Hakkı Bulunmadığı - Yükleniciye Karşı Adem-i İfa Sebebiyle Tazminat İsteyebileceği )
Y14.HDE. 2010/14935TEMLİK SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kayıt Malikinin İyiniyetli Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - İyiniyetten Maksat Hakkın Doğmasına Engel Olacak Bir Hususun Hak İktisap Edilirken Kusursuz Olarak Bilinmemesi Olduğu )
Y2.HDE. 2003/1900TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Sözleşme İle Hak Sahipliğinin de Geçmiş Olacağı - Zamanaşımı )
Y12.HDE. 2015/16217TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI SEBEBİYLE ALACAKLININ TAKİPTE SIFATININ BULUNMADIĞI İDDİASI ( İddia Borca İtiraz Niteliğinde Olduğundan İcra Müdürlüğüne Yapılması Gerektiği/İşin Şikayet Yoluyla Çözülmesinin Mümkün Olmadığı - Temlikin İptaline İlişkin İlam Alınmadığı Sürece Alacaklının Takipte Alacaklı Sıfatı Bulunduğu/Diğer Şikayetler İncelenerek Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2012/12408TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE İFA EDİLMEMESİ ( Temellük Edeninin Alacağının Kısmen veya Tamamen Elde Edemeyeceği Bu Nedenle Zarar Uğrayacağı - Temlik Alacaklısının Ödenmesi Gereken Zararının Nedeninin Borçlunun Taahhüdünü İhlal Etmesi Olduğu )
Y15.HDE. 2004/1009TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN İŞ SAHİBİNİ BAĞLAMAMASI ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan ve İş Sahibine Bildirilmeyen - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi )
Y14.HDE. 2016/11546TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI ŞEKLE TABİ OLDUĞU ( Tapu İptal ve Tescil İstemi - Arsa Sahibinin Aynı Zamanda Yüklenici Sıfatıyla Hareket Ederek İnşa Etmekte Olduğu Binalardan Taşınmaz Satın Alınması Halinde Üçüncü Kişiye Yapılacak Temlikin Yazılı Olması Yeterli Olduğu/Sözleşmenin Resmi Şekilde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.HDE. 2003/2688TEMLİK ŞARTLARI ( Miras Payının Devrine Uygun Temliğin Hüküm İfade Etmesi )
YHGKE. 1984/14-429TEMLİK TAAHHÜTLERİ
YHGKE. 2013/19-1154TEMLİK TARİHİ ( Alacak-Borç İlişkisinin Tespiti İçin Yeterli Araştırma Yapılıp Yapılmadığı - Bilirkişi Raporunda Ödeme Yapıldığı Belirtildiği Ancak Ödemelerin Ne Zaman Ne Şekilde Yapıldığı Araştırılmadığı/Mahkemece Temlik Tarihi İtibariyle Davalının Temlik Eden Kişiye Ne Miktarda Borcu Olduğu Denetime İmkân Verecek Şekilde Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2004/4658TEMLİK TARİHİ ( Çekişmeli Taşınmazın Temlik Tarihi İtibariyle Mahcurun Tasarruf Ehliyetinin Araştırılması Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2013/13486TEMLİK TARİHİ ( Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Davalıya Yapılan Temlik Tarihi İtibariyle Murisin Ehliyetsiz Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/5670TEMLİK TARİHİ ( Muvazaa - 7 ve 17 Yaşlarında Bulunan Davalıların Alış Gücüne Sahip Olamayacakları )
Y13.HDE. 1986/6524TEMLİK TARİHİNDE DAİRENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İKTİSABI ( Temlik Konusu Alacağın Yeni Dairenin Temlik Tarihinde Mevcut Olmadığının Kabulü )
Y1.HDE. 2007/10189TEMLİK TARİHİNDE EHLİYETSİZ OLAN DAVACI ( Davalının da Davacının Ehliyetsiz Olduğunu Bildiği ve Taşınmazı Kullandığı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İsteminin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2007/10825TEMLİK TARİHİNDE MİRASÇI OLMAYAN KİŞİNİN HAKLARI ( Temlikten Sonra Miras Bırakanın Evlendiği Kişinin Muris Muvazaasına Dayanan Davayı Açabileceği - Dava Açanın Temlik Tarihinde Mirasçı Olmadığından Söz Edilerek Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2634TEMLİK TARİHİNE KADAR İŞLEMİŞ FAİZ ( İlave Edileceği - Toplam Tutara Yeniden Faiz İşletilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2003/15-526TEMLİK TASARRUFUNUN İPTALİ ( Taraflar Arasındaki Temliknamelerin Miktarları İle Tespit Olunan İşler Karşılaştırılarak Bu Konuda da Aynı Bilirkişilerden Dayanakları Açık ve Yeterli Görüş Alınması Gereği )
Y12.HDE. 2002/3254TEMLİK VE TAHSİL CİROSU ( Çekin Görüldüğünde Ödenmesi Gereken Ödeme Vasıtası Olması-Rehin Cirosu Yapılamaması-Temlik Veya Tahsil Cirosu İle Devrinin Mümkün Olması )
Y12.HDE. 2002/3254TEMLİK VE TAHSİL CİROSU ( Çekin Yapısı İtibariyle Rehin Cirosunun Yapılamaması Ancak Bu İki Ciroyla Devrinin Mümkün Olması )
Y2.HDE. 2008/4838TEMLİK YASAĞI ( Taşınmazı Vasiyetçiye Satan Lehine 10 yıl Süreyle - Vasiyetin İfası İle İlgili Olduğu/Vasiyetin İptali Sebebi Olmadığı )
Y11.HDE. 2010/14998TEMLİK YASAĞI İÇEREN SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK SAVUNMA YAPMAMA ( Her Zaman İçin Düzenlenmesi Mümkün Olabilen Adi Yazılı Bila Tarihli Sözleşmeye Göre Temlikin Geçerli Olabilmesinin Kendisinin Yazılı Muvafakatına Bağlı Olduğunu İleri Sürmesinin MK 2. Maddesine Aykırı Olduğu )
Y15.HDE. 2015/4579TEMLİK YASAĞI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Sözleşmeye Göre Yüklenicinin Hakediş ve Alacaklarını Yazılı İzin Olmaksızın Temlik Edemeyeceği - Sözleşmedeki Temlik Yasağı Def'i Davanın Açılmasından Sonra Dava Konusunu Devir Alan ve Davacı Sıfatını Kazanan Kişiye Karşı da İleri Sürülebileceği/Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi )
YHGKE. 1991/1-562TEMLİK YASAĞININ KALKMASI
YHGKE. 1951/145TEMLİK YAZILI ŞEKLE TABİDİR
YHGKE. 1990/13-473TEMLİK YOLUYLA BORÇTAN KURTULMA ( Borcun Ödenmesi )
Y11.HDE. 1999/357TEMLİK YOLUYLA DAVA HAKKI ( Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Bulunan Alacağın Temliki Hükümlerine göre Dava Açılabileceği )
Y19.HDE. 2004/223TEMLİK YOLUYLA DEVİR ( BK'nın 167. Maddesine Göre Temlik Edene Karşı İleri Sürülen Defiler Temlik Alana Karşı Da İleri Sürülebileceği )
Y14.HDE. 2006/9156TEMLİK YOLUYLA DEVRALINAN HAKKIN TAPUYA ŞERH VERİLMESİ ( Görevli Mahkemenin Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Belirlenmesi Gereği - Temlik Edilen Bağımsız Bölümlerin Niteliği Gözetildiğinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Sınırında Kaldığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2007/11125TEMLİK ZAMANINDA ALACAĞIN MEVCUT OLMAMASI ( Temlik Bedelsiz Yapılmış İse Temlik Edenin Temlik Zamanında Alacağın Mevcut Olmaması Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y14.HDE. 2006/1581TEMLİKE DAYALI İŞLEMLER ( Resmi Senet Biçiminde Düzenleme İle Mümkün Olduğu - Temlik Vaadi de Yine Resmi Şekle Tabi Olduğu )
Y1.HDE. 2007/10799TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temliki İşlemin Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğu - Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y14.HDE. 2012/12396TEMLİKE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Temlik Sözleşmesiyle Mevcut Bir Alacak Hakkının Nakledildiği Temlik İşleminin Yazılı Yapılmasının Zorulu Olduğu - Tapuda Arsa Niteliğinde Kayıtlı Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazlardan Kaynaklanan Hakkın Alacağın Temliki Yoluyla Üçüncü Kişiye Geçirilmesinin Mümkün Olduğu )
Y1.HDE. 2012/9272TEMLİKE KONU PAY VE DAVACININ MİRASPAYI ( Mahkemenin Kabulüne Göre Belirlenecek Dava Değeri Üzerinden Nisbi Karar Harcı ve Davacı Lehine Nisbi Vekalet Ücreti Tayin ve Takdiri Gereği - Taşınmazların Değerinin Tümü Üzerinden Fazla Harç ve Avukatlık Parasına Hükmedilemeceği )
Y7.HDE. 2005/2175TEMLİKE KONU PAYLAR ( Hazinenin Davası Kayıt Miktar Fazlasına Yönelik Davası - Temlike Konu Olmayan Paylar ve Pay Oranları Duraksamasız Belirlenmeli Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/395TEMLİKE KONU TAŞINMAZ ( Murisin Ölümünden Yaklaşık 37 Sene Evvel Davalıya Bağış Yolu İle Temlik Edildiği - Söz Konusu Temlikin Ancak Murisin Saklı Pay İhlal Kastının Açık Olarak İspatlanması Halinde Tenkis Edileceği )
Y2.HDE. 1996/5600TEMLİKE MİRAS BIRAKANIN İŞTİRAK VE MUVAFAKAT ETMESİ ŞARTI ( Murisin Sağlığında Mirasçı Olabilecek Kişinin Payını Temliki )
Y13.HDE. 2005/7252TEMLİKEN ALINAN BANKA ALACAĞI ( Asıl Borçlunun Yanında Davalının da Müteselsil Kefil Olduğu - Davalı Borçtan Dolayı Davacıya Karşı Sorumlu Olduğu )
Y14.HDE. 2002/1730TEMLİKEN TESCİL
Y1.HDE. 1989/103TEMLİKEN TESCİL
Y1.HDE. 1989/1589TEMLİKEN TESCİL
Y14.HDE. 2006/15365TEMLİKEN TESCİL ( "Kal" Talebinde Bulunup Bu İstekleri Yerinde Görülerek Hüküm Altına Alındığından Sonradan Açılan Davada Malzeme Maliklerinin TMK'nun 723. Maddesi Gereğince Tazminat İstemelerinin Olanaksız Olduğu )
Y14.HDE. 2006/9147TEMLİKEN TESCİL ( "Muvafakatname" Taşınmaz Mülkiyetinin Davacıya Geçirilmesi Amacıyla Değil Bu Yer Üzerine Mevcut Durumundan Daha Fazla Kat Yapılmasına İzin Verilmesi Amacıyla Düzenlendiği - Olayda Subjektif Koşulu Gerçekleştiğinin Kabulüne Olanak Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/14267TEMLİKEN TESCİL ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18 /Son Maddesince İfrazen Tescil Olanağı Bulunup Bulunmadığını Araştırmak Gerektiği )
YHGKE. 2010/14-8TEMLİKEN TESCİL ( Adi Yazılı Sözleşme İle Gayrimenkul Satışının Gerçekleştirildiği/Satıcı Olarak Malik Olmayan Hısımlarının Sözleşmeye Taraf Olduğu - Kayıt Malikinin İse Davalı Olduğu/Temliken Tescil Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/867TEMLİKEN TESCİL ( Aile Mahkemelerinin Aile Hukukuna ilişkin Tanıma ve Tenfiz Konusunda Görevli Olduğu - İstem Temliken Tescilden İbaret Olduğundan Aile Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2002/2091TEMLİKEN TESCİL ( Arazi Mülkiyetinin Başkasına Geçmesi Durumunda Malzeme Sahibinin Yeni Malike Karşı Temlik Talebinde Bulunamaması )
Y14.HDE. 2008/1044TEMLİKEN TESCİL ( Asıl Davacı İmar Uygulaması Yapıldığı Paftasından Görülen Parsel Üzerindeki Yapıyı Çapa Bağlandıktan Sonra İnşa Ettiğinden İnşaat Ruhsatı da Başka Parsele Verildiğinden İyiniyetinden Sözedilemeyeceğinden Reddi Gereği )
Y14.HDE. 1987/7491TEMLİKEN TESCİL ( Aynî Değil Kişisel Hak Sağlaması )
Y14.HDE. 2008/2737TEMLİKEN TESCİL ( Balkonların Yıkılması Halinde Fahiş Zarar Meydana Geleceğinden Bu Bölüme İlişkin Birleşen Temliken Tescil Davasının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2006/1-62TEMLİKEN TESCİL ( Basit Bir Ölçümle Davaya Konu Taşkınlığı Öğrenebilecek Durumda Olan Davacının İsteğinde İyiniyetli Olduğunun ve Temliken Tescilin Öncelikli Koşulunun Gerçekleştiğini Söyleyebilme Olanağı Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2002/2652TEMLİKEN TESCİL ( Başkasının Arazisinde Yapılan Bina-Taşınmaz Sahibinin Kullanma Amacıyla Bina Yapımına İzin Vermiş Olması )
Y14.HDE. 1979/4954TEMLİKEN TESCİL ( Başkasının Arsasına İnşaat )
YHGKE. 1986/14-101TEMLİKEN TESCİL ( Başkasının arsasına inşaat )
Y14.HDE. 1988/2621TEMLİKEN TESCİL ( Başkasının Taşınmazını Anlaşma ile İmar ve İhya )
Y14.HDE. 2007/2321TEMLİKEN TESCİL ( Bilirkişilerce Dava Tarihindeki Zemin Bedeli ...YTL Hesaplandığından Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderleri İle Dava Harçlarının Bu Değer Üzerinden Dağıtılması Gereği )
Y14.HDE. 1987/8800TEMLİKEN TESCİL ( Bina Sahibinin İyiniyetle Arsayı )
Y14.HDE. 2001/8574TEMLİKEN TESCİL ( Bina ve Dikilen Şeylerin Değerinin Zemin Değerinden Fazla Olması ve Bunların İyiniyetle Yapılması )
YHGKE. 1993/14-60TEMLİKEN TESCİL ( Binada değişiklik ve ilave tesis yapma )
Y14.HDE. 2015/18962TEMLİKEN TESCİL ( Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve Mütemmim Cüzü Niteliğinde Yapı Yapması Halinde Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Diğer Bazı Koşullar da Mevcutsa Malzeme Sahibi Yapının Bulunduğu Alan İle Yapının Kullanılması İçin Zorunlu Arazi Parçasının Tescilini Mülkiyet Hakkı Sahibinden İsteyebileceği - TMK. Md. 724 Gereğince Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Üzerinde Temelli Kalması Amacıyla Bir Yapı Yapılacağı )
Y1.HDE. 1990/10212TEMLİKEN TESCİL ( Bu Hakkın Savunma Yoluyla İleri Sürülebilmesi )
Y14.HDE. 2005/318TEMLİKEN TESCİL ( Bu Tür Davaların Kabulü için Yasanın Aradığı Unsurlardan Birisi de Başkasına Ait Zemin Üzerine Arazinin Değerinden Daha Fazla Kıymette Bir Yapı Meydana Getirilmesi )
Y14.HDE. 2007/633TEMLİKEN TESCİL ( Çekişmenin Esasının İncelenerek Bir Hüküm Kurulması Yerine Uyuşmazlık Konusu Olmayan Bina Değerine Bakılarak Görevsizlik Kararı Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2005/11832TEMLİKEN TESCİL ( Çekişmenin Özünü Taşınmazın Çıplak Değeri Oluşturduğundan Yatırılması Gereken Yargı Harcı da Bu Değer Nazara Alınarak Hesap Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/2007TEMLİKEN TESCİL ( Davacı Vekilinin HUMK.nun 193/3. Maddesi Uyarınca Kesinleşme Tarihinden İtibaren 10 Gün İçinde Yeniden Dilekçe Vermesi veya Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirmesi Gereği )
Y14.HDE. 2007/1181TEMLİKEN TESCİL ( Davacı Yapılan Temlik İşlemlerinin Kendisini Kişisel Haktan Mahrum Bırakmak Kastı İle El ve İşbirliği İçinde Yapıldığını da İddia Etmediğinden ve Davacının Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
Y14.HDE. 2005/6913TEMLİKEN TESCİL ( Davacının Daha Önce Yarım Bırakılan İnşaatları Tamamladığını İleri Sürdüğü Dönemde İyiniyetli Olduğunun Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/284TEMLİKEN TESCİL ( Davacının Davalı Babasına Ait Parsel Üzerinde İleride Mülkiyetinin Kendisine Verileceği İnancıyla Yaptığı Bina - Davalının Rızası İle Davacı Evlendiğinde Oturması İçin Birlikte Yapılması Arsasının Mülkiyetinin Devredildiği Sonucunu Doğurmayacağı )
Y14.HDE. 2004/3501TEMLİKEN TESCİL ( Davacının Duvar Yapmak Suretiyle Davalıya Ait İmarlı Taşınmaza Müdahalesinin Bulunduğu - Uyuşmazlığın Duvara İlişkin Olup Temliken Tescil Davasına Konu Olamayacağı )
Y14.HDE. 2006/6604TEMLİKEN TESCİL ( Davacının İşin Başından Beri Zemin Mülkiyetinin İleride Kendisine Geçirileceği İnancıyla Hareket Ettiği - Olayda Temliken Tescil İsteminin Kabulü İçin Subjektif Koşulun Oluştuğunun Düşünülemeyeceği )
Y1.HDE. 2004/4633TEMLİKEN TESCİL ( Davacının Karşı Davacı Taşınmazına Taşkın Yapısı Bulunduğu Sabit Olup Temliken Tescil Davası Reddedildiğine Göre Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/1033TEMLİKEN TESCİL ( Davacının Temliken Tescil ve Muhik Tazminat Taleplerini Bertaraf Etmek Üzere Temlik İşlemi Yapıldığı İddia ve İspat Edilemediğinden Davacı Bu Davalıya Karşı Temliken Tescil Talebinde Bulunamayacağı ve Tazminat da İsteyemeyeceği )
Y1.HDE. 2011/102TEMLİKEN TESCİL ( Davada Yıkım İsteği de Bulunduğu Gözetildiğinde Davalı Tarafından Açılan Temliken Tescil Davası Sonucunda Verilecek Hükmün Yıkım Kararına Etkili Olacağı - Açılan Temliken Tescil Davasının Sonucunun Beklenerek Temliken Tescil Davasında Verilecek Hükme Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/13992TEMLİKEN TESCİL ( Davalı ve Birleştirilen Davanın Davacısı Parsel Kayıt Malikinin Diğer Davacı Olduğunu Bildiği Halde Taşınmaz Üzerine Bina Yaptığından İyiniyetli Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2009/14-68TEMLİKEN TESCİL ( Davalılara Ait Yapıların Değeri ve İyi Niyetli Olmadıkları ve Taşınmazların İfrazının Mümkün Olmayışı da Göz Önünde Bulundurulduğunda İstemin 725. Md.ye Uygun Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/3614TEMLİKEN TESCİL ( Davalıların Açtıkları Dava İle Taşkın Bölüm Bakımından Temliken Tescil İsteğinin Mahkeme Kararı İle Reddedildiği ve Kararın Kesinleştiği - Elatmanın Önlenmesi Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2010/14-29TEMLİKEN TESCİL ( Davalının Arsa Payına Karşılık Gelen Uygun Bedel Bilirkişice Saptandığı - Mahkemece Bu Bedel Davalıya Ödenmek Üzere Depo Ettirilmeli Dava Birlikte İfa Kuralları Doğrultusunda Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/1175TEMLİKEN TESCİL ( Davanın Kabulünde Aranan Diğer Bir Koşul da Yapıyı Yapanın ( Malzeme Malikinin ) Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Olduğu )
Y14.HDE. 1999/5456TEMLİKEN TESCİL ( Davanın Kadastro Tutanaklarında Belirtilecek Haklara Karşı Açılması )
Y14.HDE. 2005/11469TEMLİKEN TESCİL ( Davanın Konusu Olan Temliken Tescil İstemi Önceki Davada İrdelenmediği - O Halde Önceki Dava Eldeki Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
Y14.HDE. 1988/8563TEMLİKEN TESCİL ( Delillerin Değerlendirilmesi )
Y14.HDE. 1987/2851TEMLİKEN TESCİL ( Delillerin Takdiri )
Y14.HDE. 2005/4834TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - Çelişkinin Nedenleri Üzerinde Durulup Giderilmeden Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/1489TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - Karşı Dava Biçimi İle Açılmış İddia Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamış Olmasının Doğru Görülmediği )
Y1.HDE. 2005/7516TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - Sicilde Yer Alan Muhtesat Şerhi Sahibine Kişisel Hak Sağladığı ve Koşulların Varlığı Halinde TMK'nun 724. Maddesinden Kaynaklanan Temliken Tescil İsteme Hakkı Verdiği )
YHGKE. 1999/1-1042TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın önlenmesi ve kal ( yıkım ) )
YHGKE. 2010/1-86TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası - Bir Kısım Davalıların Savunma Yoluyla Getirdikleri Temliken Tescil İsteği Hakkında Gerekçeye Uygun Olarak Diğer İstekler de Olduğu Gibi Hüküm Kısmında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/12061TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal İstemi - Kötü Niyet Sahibi 3. Kişi TMK'nun m. 724'den Yararlanarak Yapının Değerinin Açıkça Arazi Değerinden Fazla Olduğunu İleri Sürüp Uygun Bir Bedel Karşılığında Yapı Nedeniyle Arazi Mülkiyetinin Geçirilmesini İsteyemeyeceği )
Y1.HDE. 2012/6621TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Eldeki Dava İle Asliye Hukuk Mahkemesinin Temliken Tescil Davasının Birleştirilerek Görülmesi ya da Bekletici Mesele Yapılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi İçin Hüküm Bozulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/2102TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Temliken Tescil Davasının Sonucunun Beklenmesi Orada Belirlenecek Hak Durumuda Gözetilmek Suretiyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hüküm Bozulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2009/9241TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Yıkımın İlerde Telafisi Mümkün Olmayacak Zarara Yol Açabileceği/Davalıya Temliken Tescil Davası Açması İçin Önel Verilmeli ve Açıldığı Takdirde Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/11251TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstemi - Çaplı Taşınmazlara Yönelik El Atmada İyiniyet İddiası Dinlenemeyeceğinden İstemin Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2005/870TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil - Bilirkişilere Hükme Uygun ve İnfaza Olanak Sağlayacak Kroki Düzenlettirilmesi Gereği )
YHGKE. 1999/14-836TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın önlenmesi, kâl )
YHGKE. 1993/1-487TEMLİKEN TESCİL ( Elatmanın önlenmesi, yıkım )
Y14.HDE. 2015/12770TEMLİKEN TESCİL ( Fen Bilirkişinin Raporuna Ekli Krokide Kırmızı Renkle Gösterilen Alanda Sundurma ve Tel Örgü Vasfındaki Yapılar Taşınmazın Tamamlayıcı Parçası Niteliği Taşımadığından Temliken Tescil İstemine Konu Edilemeyeceği - Temliken Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/1349TEMLİKEN TESCİL ( Gerek İdari Yargıda Açılan Dava Gerekse Davalının Aldığı Ruhsat ve Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Temlik Davacısının İyiniyetli Olup Olmadığının ve Temliken Tescil Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Açıkça Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/12084TEMLİKEN TESCİL ( Hakimin İki Taraftan Her Birinin Talep ve Davasını Tetkik ve Karara Bağlamakla Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2001/671TEMLİKEN TESCİL ( Haksız İnşaat Nedeniyle )
YHGKE. 1995/14-264TEMLİKEN TESCİL ( Haksız inşaat nedeniyle tapu iptali ve tescil )
Y14.HDE. 1985/1609TEMLİKEN TESCİL ( Harap ve Kullanılamaz Evi İkamete Uygun Hale Getirmek )
YHGKE. 1999/14-919TEMLİKEN TESCİL ( Haricen Satış )
Y14.HDE. 1988/8739TEMLİKEN TESCİL ( İfraz İşlemi )
Y8.HDE. 2015/2870TEMLİKEN TESCİL ( İfrazının Mümkün Olduğu Belediye Tarafından Bildirildiğinden Temliken Tescile Konu Yer İle Davacının Taşınmaz Maliklerine Ödemesi Gereken Karşılığın Belirlenmesi ve Daha Sonra Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/178TEMLİKEN TESCİL ( İkinci Kademedeki İstek İse Arsa ve Yapı Bedelinin Yarısının Tahsili - Sadece Binadaki Katkı Oranının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerekirken Arsa Bedelinin de Hesaplamada Dikkate Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/9638TEMLİKEN TESCİL ( İmar Uygulaması Kesinleşmiş İse Aynı Parsel Malikleri Arasındaki Elatmanın Önlenmesi ve Kal İle Temliken Tescil Davalarının Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1098TEMLİKEN TESCİL ( İmar Yasası Hükümleri Gereğince Kırsal Alanda Yapılacak İfraz İşlemlerinde Hükme Esas Alınan Biçimde ( B )Harfli Kısmın İfrazının Olanaklı Olup Olmadığı Bayındırlık İl Müdürlüğünden Sorulması Gerektiği )
YHGKE. 1993/14-396TEMLİKEN TESCİL ( İnşa halindeki yapı )
Y1.HDE. 1997/11678TEMLİKEN TESCİL ( İrtifak hakkı kurulması suretiyle )
Y14.HDE. 2016/9682TEMLİKEN TESCİL ( İşçilik ve Malzeme Değeri Oranının Neye Göre Belirlendiği Anlaşılamadığından Mahkeme Tarafından Yapılan Hesaplamanın Doğru Görülmediği - Uzman Bilirkişilerin Hazırlayacağı Denetime Elverişli Bir Rapor Düzenlettirilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1992/14-455TEMLİKEN TESCİL ( İyi niyet )
Y14.HDE. 1986/5833TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet )
YHGKE. 1992/14-244TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet )
YHGKE. 1997/14-328TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet )
YHGKE. 1999/14-836TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet koşulu )
Y1.HDE. 2014/20401TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyet Üzerinde Önemle Durulması Olaylar Karineler Tüm Taraf Delillerinin Bir Arada Özenle Değerlendirilmesi Davalının İyiniyetli Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Daha Sonra Diğer Koşulların Aranması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/1416TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyetin İspatı Taşkın Yapı Malikine Ait İse de İyiniyet Sav ve Savunması Def'i Olmayıp İtiraz Niteliği Taşıdığından ve Kamu Düzeni İle İlgili Bulunduğundan Mahkemece Kendiliğinden Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/6996TEMLİKEN TESCİL ( İyiniyetle Arsa Üzerine Yapılan Binaların Değerinin Arsa Değerinden Çok Fazla Olması Nedeniyle )
Y14.HDE. 2015/18058TEMLİKEN TESCİL ( Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarihin Üzerinden On Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Açıldığı - Temliken Tescil Talebinin Hak Düşürücü Süre Geçtiği Gerekçesiyle Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/8253TEMLİKEN TESCİL ( Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Tapulu Taşınmazına Sürekli Esaslı ve Mütemmim Cüz'ü Bina Yapması ve Binanın Tamamlanmış Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2006/14270TEMLİKEN TESCİL ( Koşullarının Davada Oluşup Oluşmadığı Özellikle Taşınmazın İfrazen Tescil Olanağı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Ecrimisil )
Y1.HDE. 2014/14712TEMLİKEN TESCİL ( Koşullarının Varlığı Halinde İsteğin Karşılanacağı/Temliken Tescil Koşullarının Oluşmadığı - Taşkın Bölümün Taşınmaza Tecavüzünün Gerçekleştiği Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/7453TEMLİKEN TESCİL ( Levazım Sahibinin Hakları )
Y14.HDE. 2005/6859TEMLİKEN TESCİL ( Mahkemece Hangi Davalıdan Ne Miktar Pay İptal Edileceği Karar Yerinde Gösterilmediği - İnfazda Yeni Bazı Çekişmeler Doğuracak Biçimde Hüküm Kurulduğundan Karar Düzeltme İsteminin Yerinde Olduğu )
Y14.HDE. 2007/4924TEMLİKEN TESCİL ( Malzeme Sahibinin Talep Edebileceği Zeminin Binanın İnşaat Alanı İle Zorunlu Kullanım Alanından İbaret Olacağı - Keşif Yapılarak Davacıya Ait Binanın Kullanım Amacına Bakılmaksızın Zorunlu Kullanımda Gerekli Olan Asgari Yüzölçüm Miktarının Belirletileceği )
Y14.HDE. 2007/2834TEMLİKEN TESCİL ( Mirasçıların Dava Konusu Yaptıkları Bölümlerin Temliken Tescilini İsteyip İsteyemeyeceklerini Türk Medeni Kanununun 725. Maddesi Çerçevesinde İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 1986/14-647TEMLİKEN TESCİL ( Muhdesat )
YHGKE. 1992/14-455TEMLİKEN TESCİL ( Muhik tazminat )
YHGKE. 1992/14-573TEMLİKEN TESCİL ( Muhik tazminatın tesbiti )
Y1.HDE. 2005/9101TEMLİKEN TESCİL ( Muhtesat Şerhinin İlgilisine Kişisel Hak Sağladığı - Davacının Bu Şerhe Dayanarak Temliken Tescil Sonucunu Doğuracak Eldeki Davayı Açtığı/Kadastro Mahkemesinde Yıkım Talebi Hakkında Karar Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2002/1903TEMLİKEN TESCİL ( Müşterek Mülkiyette ve Kat İrtifakına Geçirilmiş Taşınmazlarda Taşınmazın Tamamı İçin Diğer Bir Taşınmazdan Belli ve Muayyen Bir Bölümün Temliken Tescili Talebi )
Y1.HDE. 2010/8438TEMLİKEN TESCİL ( Olayda T.M.K.nun 725. Md.sinin Uygulanabilmesinin Öncül Koşulu İyiniyet Olduğu - Bu Koşulun Gerçekleşmemesi Durumunda Diğer Yıkımın Aşırı Zarar Doğurması ve İfraz Şartının Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/1087TEMLİKEN TESCİL ( Öncelikle Subjektif İyiniyet Koşulunun Gerçekleşmesi )
Y1.HDE. 2005/12198TEMLİKEN TESCİL ( Öncelikli Koşulu Olan İyiniyet Unsurunun Gerçekleşmediği - Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Belirlenecek Ecrimisile Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/7184TEMLİKEN TESCİL ( Satın Aldığını İleri Sürdüğü Taşınmaz Üzerine Herhangi Bir Şey Dikmemiş Davacı Yararına Temliken Tescil Koşullarının Oluşmaması )
Y14.HDE. 1988/5497TEMLİKEN TESCİL ( Satış Vaadinde Bulunulan ve Ferağa İcbar Suretiyle Tesciline Karar Verilen Taşınmaz - Davacının Sattığı Bina Üstüne Kat İlavesi/Temliken Tescili İçin Hak Sağlamayacağı )
Y1.HDE. 2016/7103TEMLİKEN TESCİL ( Somut Olgular ve İlkeler Çerçevesinde Araştırma ve İnceleme Yapılması Öncelikle Temliken Tescil Talebi Yönünden Bir Karar Verilmesi Hasıl Olacak Sonuca Göre El Atmanın Önlenmesi Yıkım ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili İstekleri Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2006/602TEMLİKEN TESCİL ( Sözkonusu İsteğin Kayıt Maliki Davacıların Haksız Zenginleşmesinden Kaynaklandığı - Sözedilen Masrafların Davalı Tarafından Yapıldığının ve Miktarının Belirlenmesi Halinde Bunu Talep Etme Hakkı Bulunduğu )
Y14.HDE. 1999/8275TEMLİKEN TESCİL ( Şahsi Hak/Sözleşmenin Tarafına Karşı İleri Sürülebileceği - Ayni Hak Sahibine Karşı İleri Sürülemeyeceği )
Y14.HDE. 2002/3803TEMLİKEN TESCİL ( Şahsi Hakkın Doğumu Tarihinde Tapu Maliki Olan Kişiye Karşı Kullanılabilmesi )
YHGKE. 1993/1-487TEMLİKEN TESCİL ( Şuyulandırma )
Y14.HDE. 2013/1913TEMLİKEN TESCİL ( Talep Yerinde Olmadığından Buna İlişkin Davaları Reddedildiğine Göre Davacının Elatmanın Önlenmesi ve Kal Talebinin Tamamen Kabulü İle Davacının Taşınmazına Taşkın Olarak İnşa Edilen Krokide Gösterilen Yerlerin de Yıkılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16192TEMLİKEN TESCİL ( Tapu İptali ve Tescil - Dilekçenin Verildiği Tarihten İtibaren Hüküm Tarihine Kadar Herhangi Bir Harç Ödenmediğine Göre Karşı Davanın Bakılabilir Duruma Geldiğinden Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1999/14-919TEMLİKEN TESCİL ( Tapu iptali ve tescil )
Y14.HDE. 2009/12502TEMLİKEN TESCİL ( Tapulama Sırasında Taşınmaz Üzerinde Bir Yapı Olmadığı - Davacı Yapıyı Taşınmaz Çapa Bağlandıktan Sonra Yaptığından İyi Niyetli Sayılamayacağından Talebin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16651TEMLİKEN TESCİL ( Taşınmaz Kullanım İzni Mülkiyet Hakkı Sahibi Olan Davalı-Davacılar Tarafından Her Zaman Geri Alınabileceği ve Davacı-Davalı da İzin Nedeniyle Yaptığı Harcamaları Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Talep Edebileceği )
Y14.HDE. 2002/389TEMLİKEN TESCİL ( Taşınmaza Yapıldığı Anlaşılan Ağaçlar Dışındaki Diğer Muhdesatların Nitelikleri Bakımından Temliken Tescile Konu Olacak Nitelikde Olmaması )
Y14.HDE. 2011/11846TEMLİKEN TESCİL ( Taşınmazın Kayıt Malikinin Mirasçılarından Birinin Davada Taraf Olmadığı - Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulamayacağı)
Y14.HDE. 2002/1959TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat - Bina Sahibinin İyiniyetli Olması ve Bina Değerinin Zemin Değerinden Açıkça Fazla Bulunması Koşulu )
Y14.HDE. 1987/3108TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat )
Y1.HDE. 2001/7449TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat Nedeniyle )
Y1.HDE. 2002/5237TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat Nedeniyle )
Y1.HDE. 2004/12016TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat Nedeniyle Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında Temliken Tescil Talebi - Ayrı Bir Davaya Konu Edilen Temliken Tescil Talebinin Elatma Davasında Bekletici Mesele Yapılması veya Bu Dava İle Birleştirilmesi Gereği
Y1.HDE. 2002/4196TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat Yapan Kişinin İyiniyetli Olması Durumunda Uygun Bedel Karşılığında Taşan Kısım Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Kurulmasını İsteyebilmesi )
YHGKE. 1988/14-834TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaata Dayanarak )
Y14.HDE. 2002/3669TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın İnşaat-İyiniyet )
YHGKE. 1999/14–15TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın inşaat )
Y14.HDE. 2006/13267TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Kısmın Bulunduğu Yapı Satın Alınan Tarihten Önceki Malikler Tarafından Yapıldığı - Sonraki Malik Olan Davacı Satın Aldığı Yerin Çap Kapsamı Dışında Kalan Bu Yerle İlgili İstemde Bulunamayacağı )
Y1.HDE. 2004/10653TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Kısmın Temliken Tesciline Hükmedilebilmesinin Öncelikli Koşulunun İyiniyetli Yapılaşma Olduğu/İmar Düzenlemelerine Göre Taşkın Kısmın Bölünmesinin Olanaksızlığı Tescili İmkansız Kıldığı - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 1986/13157TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapı )
Y1.HDE. 2004/12262TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapı Sahibinin İyiniyetli Olması ve Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi Halinde Uygun Bir Bedel Ödeyerek Taşkın Kısmın Mülkiyetini veya Üzerine Bir İrtifak Hakkı Kurulmasını İstiyebileceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2004/13025TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapının Tescilinin Talep Edilebilmesi İçin Yapı Sahibinin İyiniyetinin Şart Olması - Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil Talebi )
Y1.HDE. 2003/10017TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapının Tescilinin Talep Edilebilmesi İçin Yapı Sahibinin İyiniyetinin Şart Olması )
Y14.HDE. 2013/14832TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapıya Dayalı - Davalının Davacılara Ait Binanın Yapımı Esnasında Kendi Arsasına Tecavüz Edildiği Gerekçesiyle Belediye Başkanlığına Başvurduğu ve Tecavüzlü Kısmın Mühürlendiği/Mahkemece Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması Koşulunun İspatlanamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/10238TEMLİKEN TESCİL ( Taşkın Yapıya Dayanan Temliken Tescil İsteği Uygulamada ve Bilimsel Alanda Ortaklaşa Kabul Edildiği Üzere Taşınmaza Bağlı Kişisel Hak Niteliğinde Olduğu )
Y14.HDE. 2002/3577TEMLİKEN TESCİL ( Tesbitten Sonra Mülkiyet İhtilafının Sürdüğü Sırada Oluşturulan Muhdesat ve Garsiyat )
Y1.HDE. 2005/12542TEMLİKEN TESCİL ( TMK'nun 725. Maddesinde Öngörülen Temliken Tescilin Koşullarının Davalılar Yönünden Gerçekleşmediği Saptanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/8100TEMLİKEN TESCİL ( Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Nedenlere Dayanılarak İtiraz Olunamayacağı )
Y14.HDE. 2011/2792TEMLİKEN TESCİL ( Yapı Sahibine Tanınan Tescil Hakkı Kişisel Hak Niteliğinde Olduğu - Bina Sahibi ve Onun Külli Halefleri Tarafından İnşaat Yapılırken Taşınmazın Maliki Kim ise Ona veya Onun Külli Haleflerine Karışı İleri Sürülebileceği )
Y1.HDE. 2011/8260TEMLİKEN TESCİL ( Yapı Yıkılamıyorsa İyi veya Kötü Niyete Göre Haklı ( Muhik ) Tazminat veya En Az Levazım Bedelini Ödeyip Ödemeyeceği Arsa Malikinden Sorulmalı ve Kabul Ettiği Takdirde Bu Bedel Karşılığında Yapının Taşınmaz Malikine Aidiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/15814TEMLİKEN TESCİL ( Yasaya Aykırı Yapılmış Bina Sebebiyle Bir Taşınmaz İçin İrtifak Hakkı Tesisi Yasalara Aykırılığın Devamı Sonucu Meydana Getireceğinden İmar Mevzuatına Uygun Yapılmamış Binalarda İrtifak Hakkı Tesisi Olanağının Olmadığı )
Y14.HDE. 2003/5188TEMLİKEN TESCİL ( Zirai Ortaklık Sözleşmesi/Fıstık Ağaçları Yetiştirmek Karşılığı 1/3 Hissesinin Tapudan Devri - Medeni Kanun'un 729. Maddesi Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2014/15651TEMLİKEN TESCİL (Davalının Taşınmazının Bilirkişi Raporunda Belirtilen Şekilde Tecavüzlü Olduğu/Davalının Çaplı Yeri Üzerindeki Binayı Görerek Satın Aldığı ve İyiniyetli Sayılamayacağı - Birleştirilen Temliken Tescil Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/18801TEMLİKEN TESCİL (Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstemi - Birleştirilen Dava İddianın İçeriği ve İleri Sürülüş Biçimi İtibariyle TMK'nın 724. Md.sine Dayalı Olarak Temliken Tescil İstemine Dair Olduğundan Mahkemece Açıklanan İlkeler Doğrultusunda İnceleme Ve Araştırma Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2014/16496TEMLİKEN TESCİL (Haricen Satış Bedeli Taraflarca Belirtmiş Olmakla İptale Konu Zemin Bedelinin Arsa Sahibine Ödenmek Üzere Depo Ettirilmek Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemece Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
Y14.HDE. 2012/9122TEMLİKEN TESCİL (Tapu İptali ve Tescil İstemi - İyiniyetli Olmanın Yanında Yapı Kıymetinin Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/17702TEMLİKEN TESCİL / EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEMİ (Gerekçeli Kararın Tebliği Usulsüz Olsa Dahi Davacı Tarafın Yargılamanın Yenilenmesini İsteğinde Bulunduğu 2009 Yılında Davadan Haberdar Olduğu - Kararı Temyiz Ettiği Tarih İtibariyle Bütün Sürelerin Geçtiği/15 Günlük Yasal Temyiz Süresi Geçtiğinden Temyiz İsteminin Reddedileceği)
Y14.HDE. 1989/3940TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Arz Üzerine Ağaç Dikilmesi )
Y14.HDE. 1988/7995TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Bilirkişilerin Raporlarında Hukuki Konularda Beyanda Bulunmalarının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 2007/1-610TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Bina ve Çatısında Faydalı Masraf Olarak Kabul Edilecek Tadilat Yapıldığı - İyiniyetli Olmayan Malzeme Maliki Lehine En Az Malzeme Bedeli Adı Altında Bir Tazminata Hükmedileceği )
Y14.HDE. 2003/2658TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Bu Davanın Yeni Malike Karşı İleri Sürülememesi )
Y1.HDE. 2012/14081TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğine İlişkin Davada Davaya Konu Yapılan Bölümler Yönünden Davalıların Bu Davayı Açtığı - Derdest Olan Temliken Tescil Davasının Bekletici Mesele Yapılarak Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası Hakkında Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2006/152TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Dava Esnasında İmar Uygulaması Yapılması-Dava Dışı Hazine ve Belediye Adına Ait Olan Kayıt Kapsamında Kalan Taşınmazların İmar İşlemlerine İtiraz Edilerek İptal Ettirilmezse Tescile Olanak Olmaması )
Y1.HDE. 2001/7204TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yere Yapılan Taşkın İnşaat )
Y1.HDE. 2004/152TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Elatmanın Önlenmesi Davasını Etkileyeceği )
Y14.HDE. 2001/5903TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Hüküm Kurulduktan Sonra Fakat Kesinleşmeden Önce Davadan Feragat )
Y14.HDE. 2011/8316TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Karşı Davada Taşınmaz Üzerindeki Binanın Arzın Değerinden Fazla Olduğu İddiası - Eldeki Davada Hakdüşürücü Sürenin Geçmiş Olduğunun Mahkemece Gözetileceği/Karşı Davacıların Temliken Tescil İsteminin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4012TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Kesin Hükmün Varlığından Sözedebilmek için Davanın Taraflarının-Müddeabihin ve Dayanılan Hukuki Sebebin Aynı Olmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/3444TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Miras Sözleşmesi-Mirasçılardan Bazısının Miras Sözleşmesini İmzalamamış Olması )
Y14.HDE. 2006/11969TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Üzerine Bina Yapılan Arz Parçasının Ana Taşınmazdan İfraz Olanağının Bulunmaması Gerektiği - İmar Mevzuatındaki Değişiklik Nedeniyle İfrazen taşınmazın Ayrı Bir Parsel Adı Altında Tescil Edilmesi Mümkün Hale Geldiği Nazara Alınarak Hüküm Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2003/4942TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Yapının Değerinin Arazinin Değerinden Fazla Olduğu ve İyiniyetli Olduğundan Bahisle Yapının ve Arazinin Mülkiyetinin Davacı Adına Tescili İstemi )
Y14.HDE. 2013/1908TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Yapının Taşınmazın Ayrılmaz Parçası Haline Gelmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Parselin Kırmızı Renkle İşaretli Bir Bölümünün Garaj Olarak Kullanılan Basit Eklenti Niteliğinde Olduğu/Yapının Arzla Birleştiği Onun Ayrılmaz Parçası Haline Geldiği Düşünülemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1985/2754TEMLİKEN TESCİL DAVASINDA HUSUMET ( Müşterek Mülkiyet )
Y14.HDE. 1985/6635TEMLİKEN TESCİL DAVASININ DEĞERİ
Y14.HDE. 1998/1252TEMLİKEN TESCİL DAVASININ REDDEDİLMİŞ OLMASI ( Muhdesatın Tapuya Şerhinin Mümkün Olmaması )
Y14.HDE. 1998/2344TEMLİKEN TESCİL DAVASININ REDDİ ( İstimlak İşlemine Karşı Dava Açıldığını Bildiği Halde Nizalı Taşınmazda İnşaata Devam Eden Köyün Açtığı )
Y14.HDE. 2002/7747TEMLİKEN TESCİL İSTEĞİ ( Levazım Sahibinin İyiniyetle Hareket Etmiş Olması Gereği - Taşınmazın Davalı Anne Adına Kayıtlı Olması )
Y1.HDE. 1994/11331TEMLİKEN TESCİL İSTEĞİ ( Temlik İsteğinin Def'i Yolu ile de İleri Sürülmesinin Mümkün Olmaması )
YHGKE. 2006/14-46TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKI ( Ancak Yapı Yapıldığı Sıradaki Taşınmazın Maliki Olan Kişiye Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Bir Kişisel Hak Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2004/13990TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKI ( Yapı Yapıldığı Sırada Taşınmazın Maliki Olan Kişiye Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Kişisel Bir Hak Olması-Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Ayni Hakka Dönüşmesi )
Y1.HDE. 2005/7730TEMLİKEN TESCİL İSTEME HAKKI ( Yapı Yapıldığı Sıradaki Taşınmazın Maliki Olan Kişiye Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek Kişisel Hak Olduğu - Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Ayni Hakka Dönüşebileceği )
Y14.HDE. 2008/5235TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Ağaçlar Sebebiyle Davalılara Yapılan Ödemelerden Davacının Talep Edebileceği Pay Ödemelerin 1/2'si Olduğu - Kamulaştırma Sonucu Davalılara Ağaçlar Sebebiyle Ödenen Payın Tümü Davacıya Aitmiş Gibi Daha Fazlanın Hüküm Altına Alınamayacağı )
Y14.HDE. 2000/4864TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Başkasının Arsasına Tecavüz Edilip Oraya Bina Yapılması )
Y14.HDE. 2001/7063TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Başkasının Taşınmazına Yapılan Muhdesat-Su Deposu )
Y14.HDE. 2006/1399TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Bina Yapan Malzeme Malikinin Taşınmaz Mülkiyetinin İleride Kendisine Geçirileceği İnancıyla Hareket Etmesi Diğer Bir Anlatımla İyi Niyetli Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3985TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Bina Yapıldığı İleri Sürülen Taşınmaz Davacıya Harici Satışı Yapanın Müstakil Mülkiyetinde Olmayıp Kardeşleri İle Ortak Malik Oldukları - Davacıya Haricen Satışta Katılımları Bulunmadığından Davanın Subjektif Koşulu da Oluşmadığı )
Y14.HDE. 2005/11451TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Binanın Davacılar Tarafından Yapıldığı Hususunda Çekişme Bulunmadığından ve Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedeniyle Davacıların Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y14.HDE. 2006/4930TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Bu Tür Davalarda Görevi Tescili Talep Edilen Arsanın Değeri Belirleyeceği )
Y14.HDE. 2008/957TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davacı Tarafından Yapıldığı Anlaşılan Yapılardan Ev Niteliğindeki Yapı Bu Tür Yapılardan Olduğundan Asgari Levazım Değerinin Davalılar Tarafından Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
Y14.HDE. 2015/10859TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davacı Taşınmazı Haricen Düzenlenen Tarihsiz Senetle Dava Dışı Üçüncü Kişiden Satın Aldığını İleri Sürmüşse de Taşınmazın Tapuda Davalı Belediye Adına Kayıtlı Olduğu/Davacının Şahsi Hakkını Sözleşmenin Tarafı Olmayan Davalı Tapu Malikine Karşı İleri Süremeyeceği )
Y14.HDE. 2006/1018TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davacının Evini Yol Boşluğuna Yaptığı ve Daha Sonra Tapuya Bağlanan Bu Yeri Satın Almak İçin Girdiği İhaleden Çekildiği - Davacının İyiniyetinden Sözedilemeyeceği/Temliken Tescil İçin Aranan Subjektif Koşul Gerçekleşmediği )
Y1.HDE. 2013/760TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davalı Yargılama Sırasında Savunma Yoluyla Bu İstemde Bulunduğu Halde Mahkemece İstek Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi Davası )
Y14.HDE. 2006/3411TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davalıya Ait Parselde Davacıların Yapılarının Bulunduğu - Arazi Sahibi Olan Davalıdan Malzeme Sahibi Olan ve Malzemelerinin Sökülüp Alınmasına Olanak Bulunmayan Davacılar Malzeme Sebebiyle Uygun Bir Tazminat Ödemesini İsteyebileceği )
Y14.HDE. 2005/11235TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Davanın Kabul Edilebilmesi İçin Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Üzerinde Temelli Kalması Amacıyla Bir Yapı Yapılmış Olması Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/2437TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Fotokopisinde Çekişme Konusu Taşınmazda Davacı ve Dava Dışı Kişilerin Paydaş Olarak Gözüktüklerinin Anlaşıldığı/Hükme Elverişli Biçimde Araştırma ve İnceleme Yapılmaksızın Davacının Davaya Konu Parselin Tapu Kaydında Malik Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
Y14.HDE. 2006/4009TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Elbirliği Mülkiyeti Birlikte Mülkiyetin Bir Türü Olup Müstakil Mülkiyet Dışındaki Hallerde Paydaşlardan Birinin Diğerlerine Ait Payları Bunların Yazılı Rızaları Olmadığı Sürece Temellük Etme Haklarının Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2008/12430TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Harici Satış Bedeli Üzerinden Davalı Yararına Hapis Hakkı Tanınmak Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabulüne Birleşen Davanın Davacısının Temliken Tescil İsteğinin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2006/1773TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri Adına Kayıtlı Taşınmazlarda İyi Niyetle Yapı Yapma Kuralına Dayanılamayacağı - Yapının Yapıldığı İddia Edilen Parsel Davalı Belediye Adına Tapulu Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/444TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( İfrazen Tescile Karar Verebilmek İçin Dava Konusu Edilen Taşınmaz Bölümünün Ana Taşınmazdan İfraz Olanağı Bulunması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5763TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( İyiniyet İddiasında Bulunmayacak Durumda Olan Kimsenin Kötüniyetinin Ayrıca İspat Ettirilmesine Gerek Olmadığı - Olayda Temliken Tescil Davasının Kabulünde Aranan `Subjektif Koşul` Gerçekleşmediğinden Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2005/10655TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Kabul Edilebilmesi İçin Aranan Koşullardan Birisi Tapuya Kayıtlı Özel Mülkiyete Konu Taşınmaz Üzerinde Yapılacak Yapının Temelli Kalması Amacıyla Yapılmış Bir Yapı Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 1988/4418TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Kadastro Sınırlandırma ve Tespitlerine Ait Tutanakların Kesinleştiği Tarih - On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Sebeplere Dayanılarak Dava Açılamayacağı )
Y14.HDE. 2008/763TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Kademeli İstekler İse İrtifak Hakkı Tesisi ve Tazminat Ödetilmesi İstemi - TMK Md. 723 Uyarınca Ödenecek Olan Tazminatın Tutarı Malzeme Malikinin İyi Niyetli Olup Olmamasına Göre Değiştiği )
Y1.HDE. 2013/8407TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Karşı ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği/Ayrı Ayrı Harç Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/915TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Kendisine Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İle Temlik Eden Kişi İle Ondan Öncesi Kişilerin İse Yapının İnşa Edilmesinde Bir Dahli Bulunmadığı Gibi Bina İle İlgili Bir Hakları da Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2012/4554TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Öncelikle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Temliken Tescil Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Saptanması Gerektiği - Davada Uygulama İmkanı Bulunmayan Zilyetlik Hükümlerine Göre Tescil Hükmü Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2008/13355TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Paydaşların Yasa Uyarınca Malik Oldukları Bir Bina İçin Diğer Paydaşa Ayrıca Yapı Bedeli Ödemesi Gerekmediği )
Y14.HDE. 2006/4504TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Tanıklar Yeniden Çağrılarak Taşınmaz Üzerindeki Fiili Durumun Bilirkişi Tarafından Belirtildiği Biçimde Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/286TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - İmar Uygulaması Yapılmış Alanlarda Temliken Tescil Hükümlerinin Uygulanmayacağından Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3476TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Ayni Hakkı Tapuda Kazanan Davalıların İyiniyetli Olduklarının Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/4545TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Ağaçlı Değeri İle Ağaçsız Değerini Bilirkişiye Hesaplatmak Aradaki Farkı İadesi Gereken Sebepsiz Zenginleşme Değeri Olarak Kabul Etmek Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/865TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Taşkın Yapıya Dayanan İsteğin Taşınmaza Bağlı Kişisel Hak Niteliğinde Olduğu - Bu Hakkın Kullanılabilmesi İçin Aranan En Önemli Unsur İse İnşaatı Kendi Malzemesi İle Yapan Kişinin İyi Niyetli Olması Olduğu )
Y14.HDE. 2006/3641TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Temliken Tescil - Davacının Yöntemine Uygun Biçimde İleri Sürdüğü Kademeli İstemi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2011/386TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Tutanaklarda Belirtilen Haklara Sınırlandırma ve Tespitlere Ait Tutanakların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebebe Dayanarak İtiraz Olunamayacağı ve Dava Açılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/6856TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Yapı Malikinin İyiniyetli Olması Koşulu - Taşkın Yapının Korunmasındaki Bireysel ve Kamusal Yarar/Üst Toprağa Bağlıdır Kuralına Getirilen Ayrıcalık )
Y14.HDE. 2006/2861TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Yapının Dava Tarihine Göre Hesaplanacak Değeri Zemin Değerinden Açıkça Daha Fazla Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11094TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ ( Zemin ve Üzerindeki Yapı Arasında Bağlantı Kesilmekte ve Bazı Koşulların Yerine Getirilmesi Halinde Yapı Sahibine Üzerinde Bulunduğu Taşınmaza Malik Olabilme Olanağı Tanındığı )
Y14.HDE. 2014/14276TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Araziye Dikilen Fidanlar - Tescile Konu Taşınmaz İle Komşu Davacının Malik Olduğu Parsel Çapa Bağlanmış Olup Davacı İyiniyetli Olmadığı/Zeytin Ağaçlarının Hayatiyetini Kaybetmeden Sökülüp Götürülmesi Mümkün Olması Halinde Sökülüp Alınmasına Aksi Halde Arazi Malikinin Tazminat Ödemesi Yönünde Hüküm Kurulacağı)
Y14.HDE. 2015/4826TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Çaplı Taşınmaza Taşkın Yapı Yapan Davacının İyiniyetli Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Temliken Tescilin Şartlarından Olan İyiniyet Koşulunun Gerçekleşmediği Durumlarda Diğer Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılmasına da Gerek Bulunmadığı/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y8.HDE. 2012/4759TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Dava Tarihine Kadar Davacının Yaptığı Evi Arsası İle Birlikte Kullandığı - Davacının Bu Sebebe Dayalı Olarak Muhdesattan Doğan Şahsi Hakkını Davalıya Karşı İleri Sürme Hakkı Olduğu)
Y14.HDE. 2009/14071TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Esasa Cevap Müddeti İçersinde Karşılık Dava Açılmamış Olursa da Davalının Açılan Davaya Karşı Dava Açma Hakkı Her Zaman Olduğu - Davalının Davasını Karşılık Dava Olarak Açıklamış Olması O Davanın Usul Yöntemine Göre Karşılık Dava Olarak Nitelendirilmesini Gerektirmediği)
YHGKE. 2013/1-2401TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Kayden Davacıya Ait Çaplı Taşınmazlara Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Yapılanmak ve Taşkın Bina İnşa Etmek Suretiyle Davalının Elattığı - TMK'nun 724 İle 725. Md.sindeki Koşulların Davalı Lehine Gerçekleşmediği Tespit Edilerek Temliken Tescil İsteğinin Reddi Gerektiği)
Y8.HDE. 2016/2932TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Olmadığı Takdirde Muhdesat Tespiti İsteği - Taşınmaz Hakkında Derdest Ortaklığın Giderilmesi Davasının Kentsel Dönüşüm Uygulamasının ya da Kamulaştırma İşleminin Bulunması Gibi İstisnai Durumlarda Muhdesatın Tespiti Davasının Açılmasında Güncel Hukuki Yararın Bulunduğu)
Y14.HDE. 2015/12040TEMLİKEN TESCİL İSTEMİ (Talep Reddedildiğine Göre Yapı Yıkılamadığı Takdirde Taşınmaz Malikinin Malvarlığında Sebepsiz Bir Zenginleşme Meydana Geleceğinden Taşınmaz Malikinin Malzeme Sahibine Muhik (Haklı) Bir Tazminat Vermesi Gerektiği - Ancak Malzeme Sahibi İyiniyetli Değilse Tazminat Miktarı Levazımın En Az Kıymetini Geçemeyeceği)
Y14.HDE. 2012/4554TEMLİKEN TESCİL KOŞULLARI ( Malzeme Sahibinin İyiniyetli Olması ve Yapı Kıymetinin Taşınmazın Değerinden Açıkça Fazla Olması - Yapıyı Yapanın ( Malzeme Sahibinin ) Taşınmaz Malikine Uygun Bir Bedel Ödemesi Yapılması Olduğu )
Y1.HDE. 2006/6063TEMLİKEN TESCİL KOŞULLARI ( Yapı Maliki İyi Niyetli İmar Durumuna Göre de İfraz Mümkün ve İfraz Halinde Arsa Malikinin Uğrayacağı Zarar İle Taşkın Yapı Malikinin Elde Edeceği Yarar Arasında Aşırı Fark Bulunmaması Halinde Yapı Maliki İrtifak Hakkı Tesisi veya Temliken Tescil Talep Edebileceği )
Y1.HDE. 2005/1288TEMLİKEN TESCİL KOŞULLARININ OLUŞMAMIŞ OLMASI ( Taşkın İnşaat Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasında Davalının Binayı O Tarihteki Mevcut Parsel Durumuna Göre Yaptığı Savunması )
Y14.HDE. 2013/14602TEMLİKEN TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT (Dava Dilekçesinde Gösterilen ve Harçlandırılan Değer Üzerinden Birleştirilen Dosya Davacıları Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedileceği)
Y14.HDE. 1985/6895TEMLİKEN TESCİL ŞARTLARI
Y14.HDE. 2006/8235TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( 724. Maddeye Dayalı - Özel Mülkiyete Konu Bir Taşınmaz Üzerinde Temelli Kalması Amacıyla Bir Yapı Yapılmış Olması/İyiniyet ve Dava Tarihine Göre Hesaplanacak Değeri Zemin Değerinden Açıkça Daha Fazla Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2001/4944TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Başkasının Arazisine Ağaç Diken Kişinin İyiniyetli Olduğu İddiasıyla Yaptığı )
Y1.HDE. 2003/8171TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Başkasının Arsasına İnşaat - Binanın Korunması Hususundaki Genel Yararın Gözardı Edilemeyeceği/Subjektif Olarak Değerlendirilmesi ve Hak Yarar Dengesi Kurulması Gereği )
Y14.HDE. 2001/5364TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Başkasının Arsasına Kendi Malzemesiyle Bina Yapan Kişinin Talep Edebileceği - Halefinin Talep Edemeyeceği )
Y14.HDE. 2002/5891TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Başkasının Taşınmazı Üzerinde Dikip Yetiştirdiği Fıstık Ağaçları Nedeniyle - İyiniyetli Olduğunun Kanıtlanması Gereği )
Y14.HDE. 2001/4347TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Bina Sahibinin İyiniyetli ve Bina Değerinin de Arsa Değerinden Fazla Olmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/10155TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Binanın Bulunduğu Yeri ve Binanın Yalnızca Zorunlu Kullanım Alanını Gösterir Şekilde Uzman Fen Bilirkişine Krokide İşaret Ettirildikten Sonra Bu Kesimin Ana Taşınmazdan İfrazının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2010/12839TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Çaplı Taşınmazlarda İyi Niyet İddiasının Dinlenmeyeceği )
Y14.HDE. 2001/5521TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Davacıların Kök Murisin Sağlığında Taşınmazına Yaptıkları Bina İçin Mirasçının Olurunun Olmaması )
Y14.HDE. 2007/1217TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Davacının Dayandığı Deliller Toplanarak Sübjektif Koşulun Varlığı Hakkında Ondan Sonra Bir Kanıya Varılması Gereği )
Y14.HDE. 2001/648TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Davacının Üzerine Ağaç Diktiği Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaz İçin Haksız İnşaat Kurallarına Dayanarak )
Y14.HDE. 2007/1251TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Davanın Açılmasından Sonra Arazinin Mülkiyeti Davaya Dahil Edilene Geçtiği - Şahsi Hakkın Muhatabı Olmayan Kişilerden Temliken Tescil Talebinde Bulunulamayacağı )
Y1.HDE. 2004/14314TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Taşkın Yapıyı İyiniyetle Yapan Kişinin Taşan Kısmın Bulunduğu Arazi Parçasının Mülkiyetinin Kendisine Devrini İsteyebileceği )
Y1.HDE. 2004/6573TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Harici Satış Bedeli İle Zorunlu ve Faydalı Masraflara Hükmedilmesi Yerine Harici Satış Bedeli Üzerinden Ayarlama Yapılarak Fazlaya Hükmedilmesi Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2013/1066TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( İkinci Keşifte Taşkın Yapılanma Halinde Yapı Sahibinin İyiniyetinin Kabulü İçin Öncelikle İlgili Makamlara Başvurarak Kendi Çap Kaydının Kapsamını Tayin Ettirmesi Gerektiğinin Belirtildiği - Davalının İyiniyet Koşulunu Yerine Getirmediği )
Y14.HDE. 2001/5451TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Kadastro Öncesindeki Taşkın İnşaata Dayanan Davada Hak Düşürücü Süre )
Y14.HDE. 2008/1308TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( M.K. Md.724 Uyarınca/İnşaat Yapılırken Taşınmazın Maliki Kim İse Ona Ya da Külli Haleflerine Karşı İleri Sürülebileceği - Davalının Taşınmazı Bina Yapıldıktan Sonra Tapudan Satın Aldığı )
Y1.HDE. 2005/2385TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Savunma Yoluyla Dinlenmesinin Olanaksızlığı - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstekleri )
Y14.HDE. 2009/1948TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Talep İçin Öncelikle Bir Kimsenin Kendi Malzemesi ile Başkasının Tapulu Taşınmazı Üzerine Mütemmim Cüz Niteliğinde Yapı Yapması Gerektiği - Talebin Taşınmazla Mülkiyet İlişkisi Bulunmayan Üçüncü Kişilere Sağlanan Hakları Kapsayabileceği )
Y14.HDE. 2001/6208TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Taşkın İnşaat İçin Temliken Tescile Karar Verilebilmesi İçin İyiniyet Şartı )
Y14.HDE. 2004/1597TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Taşkın Yapı Nedeniyle - Görevli Mahkemenin Tayininde Zemin Değerinin Esas Alınacağı )
Y1.HDE. 2005/4069TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Taşkın Yapı/Taşınmaza Bağlı Kişisel Hak Niteliğinde Olduğu - Dava Dışı Kayınbiraderi ve Şahıslara Ait Taşınmaza Yaptığı İnşaatı Komşu Parsele Taşıran Davalının İyiniyetli Sayılmasına Olanak Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/14-204TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Tecavüzlü Kısımda Bulunan Yapı ve Duvarın Yıkılmasının Fahiş Zarara Yol Açmadığı/Alanın İçinde Bulunan Yapıların Değerinin Tecavüzlü Yerin Değerinden Açıkça Fazla Olmadığı - Talebin Reddine Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2006/2559TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Türk Medeni Kanununun 724. Maddesindeki Koşullar Oluşmaması Halinde Reddi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2005/27TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Yapının Bulunduğu Arazi Parçası Davalıya Ait Taşınmazın Bir Kısmını Kapsıyor İse Tescile Konu Olacak Yer İnşaat Alanı İle Zorunlu Kullanım Alanını Kapsadığı )
Y14.HDE. 2007/1353TEMLİKEN TESCİL VEYA TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Kademeli İstemi Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamış Bulunması Doğru Görülmediği )
YHGKE. 1979/14-1906TEMLİKEN TESCİLİ HAKKI ( Başkasının Arsası Üzerine Yapılan Binayı Satın Alan Kişinin Tamir ve Tadilat Yapması )
Y14.HDE. 2002/240TEMLİKEN TESCİL-TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktarın Açıkça Yazılmamış Olması )
Y14.HDE. 1988/6778TEMLİKİ ( Borçlunun Def'ileri )
Y1.HDE. 2005/8329TEMLİKİ İŞLEM ( Hileli Yollarla Gerçekleştirildiği İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil İstemi - Hile İddiası Bakımından B.K'nun 31. Maddesi Hükmü Gözetilerek Davanın Reddedilmiş Olmasının Doğru Olduğu )
Y1.HDE. 2007/11958TEMLİKİ İŞLEM ( Tapu İptali ve Tescil - Temliki İşlemin Muvazaalı Olduğu Kanıtlandığından Davanın Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y1.HDE. 2006/586TEMLİKİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ ( Ehliyetsizlik Nedeniyle - İşlem Nedeniyle Davalının İyiniyetli Zilyet Olduğu Söylenemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2011/5178TEMLİKİ İŞLEMİN İVAZ KARŞILIĞI YAPILMASI ( İvazın da Bakım Borcu Olduğu ve Bakım Borcunun da Davalı Tarafından Yerine Getirildiği ve Bu Durumda Davalıya Yapılan Temlikin Muvazaalı Olmadığı )
Y1.HDE. 2011/134TEMLİKİ İŞLEMİN ÖĞRENİLMESİ ( Öğrenilmesinden İtibaren 1 Yıl İçinde Eldeki Davanın Açıldığı - Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
Y6.HDE. 1989/1856TEMLİKİ İŞLEMİN SATIŞI BAĞIŞ OLMASI ( Şufa )
Y1.HDE. 2013/1874TEMLİKİ İŞLEMLER ( Tapu İptali ve Pay Oranında Tescil - Murisin Kendi Üzerindeki Tapulu Taşınmazlar Yönünden Yaptığı Temliki İşlemler İçin Bağlayıcı Olduğu )
Y16.HDE. 2005/4083TEMLİKİ İŞLEMLERDE İYİNİYET ( Parselasyon Haritasının Tapu Kayıtlarının Eki Niteliğinde Bulunup Aleni Olduğu - Hukukça Geçerli Olmayan Bu Tapulara Dayalı Olarak Yapılan Temliki İşlemlerde İyi Niyet Kuralından Yararlanılamayacağı )
Y1.HDE. 2005/5167TEMLİKİ İŞLEMLERİN GABİN VE MUVAZAA NEDENİYLE YOLSUZ TESCİL NİTELİĞİNDE OLMASI ( İptal-Tescil Davasının Taraf Muvazaası İddiasının Kanıtlandığı Gerekçesiyle Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y1.HDE. 1999/4799TEMLİKİ İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİ ( Murisin Tapulu Taşınmazları Üzerinde Yapması )
Y14.HDE. 2006/5210TEMLİKİ ÖNLEYİCİ ŞERH BULUNMASI ( Şerhi Koyduran Kurum Tüzel Kişiliğe Sahip İlçe Mal Müdürlüğü Olması - Davada Husumetin Tapu Sicil Müdürlüğüne Değil de Mal Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1987/6593TEMLİKİ SAĞLAYAN VEKALETNAME ( Sahteliğinin İddia Edilmemesi )
YHGKE. 1992/14-79TEMLİKİ SINIRLANDIRILMIŞ TAŞINMAZLARIN SATIŞ VAADİ ( Geçerliliği ve İfa Edilebilirliği )
Y13.HDE. 1989/6554TEMLİKİ TASARRUF ( Bir Şeye Ait Yapılacak Temliki Tasarruflarda O Şeyin İstisna Olmayan Teferruatının Dahil Olması )
Y14.HDE. 2006/6980TEMLİKİ TASARRUF ( Satışı Vaad Edilen Taşınmaz Tapusunda Temliki Tasarrufu Engelleyen Kayıt Varsa Sözleşmenin İfa Olanağı Varlığından Söz Edilemeyeceği - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi )
YHGKE. 2006/2-465TEMLİKİ TASARRUFLAR ( Kat Maliklerinin Oybirliği Kararları İle Yapılabileceği - Taksim Sözleşmesi Niteliğindeki Sözleşmeye Dayanarak İfraz Talebi/Kat Mülkiyeti Kurulmuş Apartmanın Ortak Yeri Niteliğindeki Taşınmaz )
Y6.HDE. 2012/1823TEMLİKİ TASARRUFLARIN DURDURULMASI İLE İLGİLİ KISITLAMA ( Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde 10 Yıl Süreyle 3083 S.K. 13. M.Gereğince Kısıtlı Olduğunun Belirtildiği - 3083 S.K. 13. Maddesinin Dikkate Alınması Gereği )
YİBGKE. 1986/4TEMLİKİ TASARRUFTAN ZARAR GÖREN MİRASÇILAR ( Tenkis Davası İle Birlikte Kademeli Olarak veya Tenkis Davası Açtıktan sonra Ayrı Bir Dilekçe İle Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davası Açması )
YHGKE. 1990/2-648TEMLİKİ TASARRUFUN DURDURULMASI ( Yunan Uyruklu Kişilerin Türkiye'de Bulunan Taşınmazlarında )
YHGKE. 1989/2-479TEMLİKİ TASARRUFUN ÖĞRENİLMESİ ( Tenkis )
YHGKE. 2011/6-38TEMLİKİN AKRABALAR ARASINDA SATIŞ ŞEKLİNDE YAPILMIŞ OLMASI ( Halinde İçtihadı Birleştirme Kararının Aradığı "Hibe veya Miras Hukukuyla İlgili Amacı"nın Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği - Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
YHGKE. 2010/1-281TEMLİKİN AMACI ( Gerçek Yönünün Diğer Bir Söyleyişle Miras Bırakanın Asıl İrade ve Amacının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılması Gerektiği - Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2011/5228TEMLİKİN AMACI ( Tapu İptali ve Tescil - Tarafların Miras Bırakanının Dava Dışı Kişiye Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçıdan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2010/7195TEMLİKİN AMACI (Tapu İptali ve Tescil - Bu Tür Uyuşmazlıkların Sağlıklı Adil ve Doğru Bir Çözüme Ulaştırılabilmesi Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün uraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılmasına Bağlı Olduğu)
Y1.HDE. 2013/14100TEMLİKİN BAKIM KARŞILIĞI OLMASI ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Pay Oranında Tapu İptali ve Tescil - Dava Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazların Davalıya Temlikinin Bakım Karşılığı Olduğu Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olmadığı - Başka Bir İfadeyle İşlemin Gerçek İradeyi Yansıttığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2006/11417TEMLİKİN BEDELSİZ OLMASI ( Murisin Taşınmazı Satmaya İhtiyacı Olmadığı Gibi Devralan Şahsın da Alım Gücü Bulunmadığı - Murisin Temlikinin Bedelsiz ve Muvazaalı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2014/1169TEMLİKİN DANIŞIKLI OLMASI ( Taraf Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davacı İle İlk El Konumundaki Kişi Arasındaki Temliki İşlemin Muvazaalı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Davacı Tarafından Bu Kişiye Yapılan Temlikin İnançlı İşlem Olduğunun Saptanması Durumunda Son Kayıt Maliki Davalının İyiniyetli Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/782TEMLİKİN DOSYAYA BOZMA SONRASI SUNULMUŞ OLMASI ( Davacının Taraf Sıfatının Ortadan Kalktığı Gerçeğini Değiştirmeyeceği - Davanın Temlik Edilmesinden Sonra Davayı Açan Tarafından Davadan Feragat Edilmesi Yok Hükmünde Olup Bu Hususun Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2010/3359TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Geçerli Olabilmesi İçin Temlik Sözleşmesinde Devredilen Hakkın Açıkça Belirtilmiş Olması Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2002/2505TEMLİKİN GEÇERLİLİĞİ ( Murisin Muvazaalı Paylaşım Yapıp Yapmadığının Belirlenmesi )
Y11.HDE. 1990/2775TEMLİKİN GEÇERSİZLİĞİ ( Adi Borç Senedinin Beyaz Ciro İle Devredilmesi )
Y1.HDE. 2007/6173TEMLİKİN GERÇEK AMACI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün Diğer Bir Söyleyişle Miras Bırakanın Asıl İrade ve Amacının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/10689TEMLİKİN GERÇEK BİR SATIŞ İRADESİNİ YANSITMAMASI ( Temlikin Davacının İradesinin Bozulması Suretiyle Gerçekleştirildiği - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1987/1-402TEMLİKİN GERÇEK SATIŞ OLDUĞUNUN KABULÜ ( Muvazaanın İspat Edilememesi )
Y1.HDE. 2013/3532TEMLİKİN GERÇEK SATIŞ OLMASI ( Miras Bırakanın Mal Kaçırma Amacıyla Hareket Etmediği ve Temlikin Gerçek Satış Olduğu Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği - Muris Muvazaası/Miras Payı Oranında Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2017/2819TEMLİKİN GERÇEK SATIŞ OLMASI ( Muris Muvazasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalının Üçüncü Kişi Olduğu Satış Bedelini Banka Aracılığı İle Gönderdiği/Mirasbırakanın Aralarında İhtilaf Bulunmayan ve Kendisine Bakan Çocuklarından Mal Kaçırmayı Amaçlamasının Hayatın Olağan Akışına Ters Olduğu - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2007/8452TEMLİKİN GERÇEK YÖNÜ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılmasına Bağlı Olduğu )
Y1.HDE. 2010/5906TEMLİKİN GERÇEK YÖNÜ (Muris Muvazaası/Tapu İptali ve Tescil - Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün Diğer Bir Söyleyişle Miras Bırakanın Asıl İrade ve Amacının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılması Gerektiği)
Y1.HDE. 2013/10015TEMLİKİN GERÇEK YÖNÜNÜN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Miras Payı Oranında Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Sağlıklı Adil ve Doğru Bir Çözüme Ulaştırılabilmesi Davalıya Yapılan Temlikin Gerçek Yönünün Diğer Bir Söyleyişle Miras Bırakanın Asıl İrade ve Amacının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılmasına Bağlı Olduğu )
Y1.HDE. 2013/7586TEMLİKİN GERÇEKLEŞTİRİLME SEBEBİ ( Mehir Olduğu Muvazaa ve Tenkis Koşullarının da Oluşmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Pay Oranında Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1987/1-342TEMLİKİN HANGİ AMAÇLA YAPILDIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2001/14340TEMLİKİN İPTALİ ( Murisin Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Karşılığı Yaptığı Temlikin Muvazaa ile İlletli Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2016/4269TEMLİKİN İRADİ OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Davalı İle Arasında Sınır Uyuşmazlığı Bulunduğu/Taşınmazın Alım Satımı İle İlgili Olarak Önce Bedel Konusunda Anlaşılmış Olup Davacının İtirazı Üzerine Satış Bedelinin Artırıldığı/Temlikin İradi Olması Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1957/7071TEMLİKİN KAPSAMI
Y19.HDE. 2016/13449TEMLİKİN KISMİ NİTELİKTE OLDUĞU VE SENET SEBEBİYLE YAPILAN ÖDEMENİN TEMLİK EDİLDİĞİ ( Kalan Senet Bedeli İçin Temlik Yapılmadığı Bu Durumda Temlik Edilmeyen Kısım Yönünden Davacı San.Tic.Ltd.Şti'nin Davacı Sıfatının Devam Ettiği Hususu da Gözetilerek Deliller Yeniden Değerlendirilip Varılacak Sonuç Dairesinde Bir Karar Verileceği - Menfi Tespit İstemi )
Y1.HDE. 2013/16704TEMLİKİN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI YAPILMAMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Kendisine Bakılması Amacıyla Komşusu Olan Davalıya Çekişmeli Tek Taşınmazını Ölünceye Kadar Bakma Akdiyle Temlik Ettiği Davalının da Bakım Edimini Yerine Getirdiği Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı Yapılmadığı/Bu Durumda Davacılar Tarafından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2008/6626TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASI ( Velayet Görevinin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y1.HDE. 2005/3949TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLMASI ( Davalılar da Bu Olguyu Bilebilecek Konumda Olduklarından Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2007/11949TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLMASI ( Davanın Kabulüne İlişkin Olarak Verilen Karar Dairece Davacıya Çekişme Konu Taşınmazlar İlgili Olarak Tescil İstediğini İçeren Dava Açması İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/10969TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLMASI ( Miras Bırakanın Aracı Kullanmak Suretiyle Davalıya Yapmış Olduğu Temlik - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2004/1-47TEMLİKİN MUVAZA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Sağlık Durumu Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Malın Özelliğinin Gözönüne Alınması )
Y1.HDE. 2011/464TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞI ( Aile Koşulları ve İlişkileri Elinde Bulunan Mal Varlığının Miktarı Temlik Edilen Malın Tüm Mamelekine Oranı Bunun Makul Karşılanabilecek Bir Sınırda Kalıp Kalmadığı Gibi Bilgi ve Olguların Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/8119TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞI ( Belirlenebilmesi İçin Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Fiziki ve Genel Sağlık Durumu Aile Koşulları ve İlişkilerinin Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/6540TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi - Sözleşme Tarihinde Murisin Yaşı Genel Sağlık Durumu Aile İlişkileri Mal Varlığının Miktarı Temlik Edilen Malın Makul Sınırda Kalıp Kalmadığının Gözönünde Tutulması Gereği )
YHGKE. 1992/1-780TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMAMASI ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
YHGKE. 1970/4-825TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI
Y1.HDE. 2003/8525TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Hak Düşürücü ve Zamanaşımına İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y1.HDE. 2010/9735TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Mirasçı Tarafından Açılan Davada Hükmen Saptandığı ve Bu Saptama Karşısında Anılan Belgeye Değer Verilemeyeceği Gözetilerek Hüküm Kurulmuş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2010/3424TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Önalıma Konu Payın Tapu Kaydının İptali İle Tescili - Tapuda Yapılan İşlemin Tarafı Olan Davalı Yapmış Olduğu Sözleşme İle Bağlı Olduğundan Temlikin Muvazaalı Olduğu İddiasında Bulunarak Kendi Muvazaasına Dayanamayacağı )
Y6.HDE. 2010/7497TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Payın Aslında Davalıya Satıldığı Sonucuna Varıldığından Açıklanan Esaslar Çerçevesinde Gerçek Satış Bedeli Belirlenemediğine Göre Keşfen Saptanan Değer Üzerinden Önalım Hakkının Tanınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/9115TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Muvazaalı ve Terekeden Mal Kaçırma Amaçlı Bulunduğu/Davanın Kabul Edilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y6.HDE. 2009/3776TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Tapuda Yapılan İşlemin Tarafı Olan Davalı Yapmış Olduğu Sözleşme İle Bağlı Olduğundan Temlikin Muvazaalı Olduğu İddiasında Bulunarak Kendi Muvazaasına Dayanamayacağı - Önalım Hakkı )
Y1.HDE. 2010/899TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Tenkis İsteği - Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Muvazaalı Olarak Mirasçıların Saklı Paylarını İhlal Kastı İle Yapıldığının Aşikar Biçimde Kanıtlanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/11544TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Tescil Talebi - Son El Durumundaki Davalıya da Bu Durumu Bilen ve Bilebilecek Konumda Olduğu Şeklen Malik Olmasına Rağmen Taşınmazı Hiç Kullanmadığı Saptanarak Davanın Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2007/16842TEMLİKİN NİTELİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yapılan Temlikin Murisin Tüm Mal Varlığını Kapsayıp Kapsamadığı ve Yine Temlikin Emsali Bakım Sözleşmelerindeki Bedel Olarak Kararlaştırılanlara Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2010/2184TEMLİKİN SAKLI PAY ORANINDA TENKİSEN İPTALİ İSTEMİ (Bilirkişi Raporunda Terekenin Ölüm Tarihindeki Değeri Hesaplanırken Davalıya Bağışlanan Parsel İçinde Bulunan Ahır Davalı Tarafından Yaptırıldığından Bahisle Tenkis Hesabında Dikkate Alınmamasının İsabetsiz Olduğu)
Y6.HDE. 2003/3007TEMLİKİN SATIŞ OLMADIĞINA DAİR AÇIKLAMADA BULUNMAMAK ( Davalı Vekilinin Sadece Babanın Evlada Temliki İster Satış İster Hibe Olsun Önalım Hakkının Cereyan Etmeyeceğini Bildirmesi - Önalım Bedelinin Depo Edilmesi Halinde Davanın Görülebileceği )
Y13.HDE. 2000/9329TEMLİKİN ŞEKLE İLİŞKİN ŞARTI ( Davacının Borçlu Olduğunu Kabul Ettiği Kişi Tarafından Davalıya Yapılmış Yazılı Bir Temlik Olmadığından Alacaklı Olmaması )
Y1.HDE. 2011/4927TEMLİKİN TEREKEDEN MAL KAÇIRMA AMACIYLA YAPILMASI ( Temliklerin Bedelsiz Olduğu - Temlik İşlemlerinin Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğu Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/5424TEMLİKİN VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILARAK SAĞLANMASI ( Payın Gerçek Değeriyle Akitlerde Gösterilen Değerleri Arasındaki Aşırı Fark Bulunduğu - 2. El Durumundaki Kayıt Maliki Davalının da İyiniyetli Olmadığı T.M.K. Md. 1023'ün Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı )
Y1.HDE. 2009/6741TEMLİKİN YASAL OLMADIĞI İDDİASI ( İptali İstenen Taşınmazın Kök Malikinin Mirasçılarının Suriye Uyruklu Olduklarının Tespit Edilemediği Gerekçesiyle Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddinin İsabetli Olduğu )
Y13.HDE. 2005/12042TEMLİKİNİ GEÇERLİ OLMAMASI ( Temlik Eden Temlikini Geçerli Olmamasından Doğan Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )
Y15.HDE. 2014/7329TEMLİKİNİN İPTALİ VE HAKSIZ TEMLİK SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak/Görevli Mahkeme - Davalı Tacir Olmadığı Gibi Ticari İşletmeyle Bir İlgisi de Bulunmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesince Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/2273TEMLİKLE ALACAĞA BAĞLI BULUNAN İPOTEK ( Temellük Edene Geçeceği - Burada Temlik Edilen Alacak Miktarı Önem Taşıdığından İvazın Tutarının Sıra Cetvelinde Dikkate Alınacağının Kabulünde İsabet Olmadığı )
YHGKE. 1982/1-267TEMLİKLE DAVACININ YERİNİ BAŞKASININ ALMASI ( Davalının Onayına Gerek Olmaması )
Y1.HDE. 2011/360TEMLİKLERDEKİ AMAÇ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Mirasçıdan Mal Kaçırmak Amacına Dayalı Bulunmadığı Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 1984/10280TEMLİKLERİN DEĞİŞİK TARİHLERDE YAPILMASI ( Medenî Kanun Md. 512 "Tenkiste Tertip" Uygulanmamasının Bozmayı Gerektireceği )
Y1.HDE. 2003/10413TEMLİKLERİN GEÇERLİ OLMASI ( Satış Suretiyle ve Bedel Ödenerek Yapılan Temliklerin Geçerli İşleme Dayalı Olmasından Dolayı Muvazaa İddiasının Dinlenememesi )
Y1.HDE. 2007/10520TEMLİKLERİN İKRAH YOLUYLA GERÇEKLEŞMESİ ( Dinlenen Tanık Beyanları ve Diğer Elverişli Delillerle Kanıtlandığı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1973/524TEMLİKLERİN İPTALİ ( Muarazanın Men'i )
Y1.HDE. 2007/11975TEMLİKLERİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2010/15034TEMLİKNAME ( "Karşı Taraf Vekalet Ücreti" Miktarı İle Sınırlı Olmak Üzere Geçersiz Olduğunun Tespitine ve Asıl Dava Yönünden de Aynı Nedenle Davacıya Ödenmesi Gereken "Karşı Taraf Vekalet Ücreti"nin Her İki Davalıdan Müteselsilen Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/5589TEMLİKNAME ( Adi Yazılı Düzenlenmekle Birlikte Davacı Şirketin Tasfiye Memuru Temlikname İçeriğini Duruşmada İmzalı Beyanı İle Kabul Ettiğinden Devrin Hukuken Gerçekleştiği - Dava Konusunun Devri Belgesi Niteliğinde Olduğu/Alacak Davası )
Y15.HDE. 2005/8193TEMLİKNAME ( Alacağın Bir Bölümünün Üçüncü Kişilere Geçirildiği Gözetilmeden Davanın Kabulü Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2002/7795TEMLİKNAME ( Alacaklının 3. Şahıs İle Yapacağı Yazılı Temlikname İle Alacağını Borçlunun Rızasını Aramaksızın Temlik Edebileceği )
Y23.HDE. 2013/3327TEMLİKNAME ( Arsa Sahibinin Yükleniciden Bağımsız Bölümü Teslim Alıp Satması Halinde Yeni Malikin Yükleniciden Talepte Bulunamayacağı )
YHGKE. 2003/11-68TEMLİKNAME ( Davacı İle Dava Dışı Araç Maliki Arasında Düzenlenen Temliknameye Dayalı Temlik Alan Sıfatıyla Dava Hakkının Mevcut Olduğunun Kabul Edilmesi )
YHGKE. 2002/14-838TEMLİKNAME ( Eski Yüklenici Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlarını Noterce Onaylanmış Temlikname ile Yeni Yükleniciye Temlik Etmişse de Bunun Arsa Sahibi Katılmadığından Bağlayıcı Olmaması )
YHGKE. 2004/11-153TEMLİKNAME ( İhtiyati Haciz Tarihi İle Aynı Tarihte Yapılan/Hangi Tarafın Öncelik Hakkına Sahip Olduğunun Saptanması - Damga Vergisinin Tahakkuk Tarihinin Vergi Dairesinden Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y12.HDE. 1997/7828TEMLİKNAME ( Takip ve Yargılama Sırasında Sunulmayıp Temyiz Dilekçesine Eklenen )
Y14.HDE. 2013/7844TEMLİKNAME ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Satışa Konu Payda Elbirliği Ortaklarından Olmadığından Elbirliği Ortaklığı Çözülmeden Sözleşmenin İfa Olanağı Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2012/5045TEMLİKNAME ( Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı - Sıra Cetveline İtiraz )
Y13.HDE. 2005/964TEMLİKNAME ( Temlike Konu Alacağın Belirlenmesinden Sonra Bu Paradan Davacıların Her Birinin Alacağı Miktarın Temliknamedeki Hisseleri de Dikkate Alınarak Oranlamasının Yapılması )
Y13.HDE. 2013/15343TEMLİKNAME (Alacak Davası - Sözleşme Hükmüne Göre Dava Dışı Yüklenici Davalı Üniversitenin Rızasını Almaksızın Alacağını Temlik Edemeyeceğinden Davacı Dava Dışı Yükleniciyle Aralarındaki Temliknameye İstinaden Davalı Üniversiteden Talepte Bulunamayacağı)
Y13.HDE. 2013/1886TEMLİKNAME (Davacı Davalı Belediye Tarafından Dava Dışı Şirkete Hitaben Yazılmış Belediye Başkanınca İmzalı Temlikname Konulu Belgeyi Dosyaya Delil Olarak Sunduğuna Göre Temlik Edilen Alacağın İş Bu Faturalara Konu Olduğunun Kabulü Gerektiği - İtirazın İptali)
Y15.HDE. 2012/4781TEMLİKNAME GEREĞİNCE ÖDEME ( İş Bedeli - Taraflar Arasında Başka Yapım İşleri de Olduğu/Ödemenin Hangi İşlerden Dolayı Tahakkuk Ettiğinin Taraflardan Sorularak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirleneceği )
Y11.HDE. 2009/3985TEMLİKNAME GEREĞİNİN YAPILMAMASI ( Şirket Zararının Tahsili - Davalı Bankanın Temlikname Gereğini Yapmayıp Davacıda Alacağını Tahsil Edeceği Yönünde Meşru Bir Güven ve Beklenti Yarattığı Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2001/4234TEMLİKNAME İBRAZI MECBURİYETİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Daire Satın Alan Kişinin Projeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y15.HDE. 2015/1583TEMLİKNAME İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE ALACAKLARINI DEVRETME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Aktif Davacı Sıfatı Kalmadığı/Davanın Reddedileceği - Mahkemece Davanın Zaman Aşımı ve Pasif Husumet Yokluğu Gerekçesi İle Reddinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/11880TEMLİKNAME TEBLİĞİ ( Temliknameye Dayalı Alacak İstemi - Temliknamenin Tebliğinin Noterce Yapılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/4001TEMLİKNAMEDEKİ MİKTAR VE FAİZ ORANI ( İtirazın İptali - Temerrüt Tarihi ve Kredi Sözleşmesinde Belirlenen Alacak Esas Alınarak Düzenlenen Temliknamedeki Miktar ve Faiz Oranı Gözetilerek Düzenlenen Uzman Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabileceği )
Y11.HDE. 2005/9230TEMLİKNAMENİN İHBARI ( Haciz İşlemlerinden Sonra Gerçekleşmesi Nedeniyle Temliknameye Konu Alacağın İcra Dosyasına Ödenmesinde Bir Usulsüzlüğün Olmayacağı )
YHGKE. 1972/11-1274TEMLİKNAMENİN İPTALİ ( Borçlu İle Muamele Yapan Kimsenin İktisap Ettiği Malları Elinden Çıkarması Durumunda İptal Davasının Bu Malların Yerine Geçen Değere Taalluk Etmesi )
Y13.HDE. 2005/5361TEMLİKNAMENİN İPTALİ ( İcra Tetkik Merciindeki Dava Dosyasındaki Davadan Vazgeçtiğine Dair Beyanının Da İptali - Davacının Merciindeki Beyanının İptaline Dair Talebi Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesinin İptali Talebi )
Y15.HDE. 2013/346TEMLİKNAMENİN UYGUN BULUNMAMASI ( Alacağın Temliki - Yüklenicinin Daha Önce Hakediş Tutarında Bir Başka Şirkete Temlik Verdiği/İdarenin Kayıtlarından Bunun Anlaşıldığı - Şirketin Davalı İdare Nezdinde Bir Alacağı Bulunmadığı Anlaşıldığından Açılan Davanın Reddi Yerine Yazılı Şekilde Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2007/4644TEMLİKNAMENİN YASAL OLMAMASI ( Temlik Alanın Davada Yasal Açıdan Sıfatının Varlığının Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y11.HDE. 2004/11880TEMLİKNAMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Mahkemece Anılan İmzaların Davalı Bankayı Bağlayıcı Yönü Araştırılarak Temliknamenin Tebliğinin Noterce Yapılmasının Zorunlu Bulunmadığı )
Y6.HDE. 2009/10371TEMLİKTE MUVAZAA İDDİASI ( İspat Edilemediğinden ve Bu Şekilde Taşınmazda Paydaş Haline Gelen Kişinin Sonradan Satın Aldığı Paylara Yönelik Olarak Önalım Kullanılamayacağından Önalım Hakkına Konu Edilen Payların İptali İle Davacı Adına Tescili İsteminin Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/4476TEMLİKTE MUVAZAA İDDİASI ( Murise Ait Kamyonetin Sözleşme İle Devri - Malın Teslimi İle Mülkiyetin Alıcısına Geçeceği/Şekle Bağlı Olmayıp Satan Veya Bağışlayanın Şeyi Karşı Tarafa Teslim Etmesi İle Akdin Gerçekleşeceği )
Y2.HDE. 1958/726TEMLİKTE YEMİN
Y1.HDE. 2004/10363TEMLİKTEN ÖNCE TAŞINMAZIN ÇEKİŞMELİ OLDUĞUNUN BİLİNMESİ ( Tanık Anlatımları ile Sabit Olduğundan Taşınmazın Temlikindeki Muvazaa Olgusunu Davalının Bilebilecek Konumda Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2005/12810TEMLİKTEN SONRA BOŞANMA ( Tapu İptal ve Tescil - Önceki Kayıt Maliki Davacı İle Davalı Karı Koca Olup Temlikten Sonrada Boşandıkları/Taşınmazın Davalıya Temlikinin Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Suretiyle Gerçekleştirildiği )
Y1.HDE. 2009/7522TEMLİKTEN SONRA GERÇEKLEŞEN İRADEYİ BOZAN OLAYLAR ( Aktin Sıhhatini Etkilemeyeceği Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Hile Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
Y1.HDE. 2014/14050TEMLİKTEN SONRA MİRAS BIRAKANIN HİLEYE DAYALI DAVA AÇTIĞI ( Bilahare Davadan Feragat Ettiği - Mirasbırakanın Yaptığı İlk Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı Olduğu Söyleyebilme İmkanı Olmadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi )
Y1.HDE. 2013/10332TEMLİKTEN UZUN YILLAR SONRA AÇILAN TENKİS DAVASI (Davanın Temlikten 19 Yıl Sonra Mirasbıranın Ölümünde 8 Sene Sonra Açıldığı/Davalının Bu Sürede Taşınmazı Kullanmaya Devam Ettiği - Davacıların Temliki Geç Öğrendiklerini İleri Sürmediği/Tenkis Davasının Hak Düşürücü Süre Nedeniyle Reddi)
Y6.HDE. 2009/4318TEMMERRÜT ( Davalı Borçlu Yasal Sürede Ödemede Bulunmadığından Temerrüt Olgusu Gerçekleştiğinden Tahliye İsteminin Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 2003/257TEMMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Davacının Kira Bedelini İspat Edememesi Nedeniyle Yıllık Kira Bedelinin Davalının Kabul Ettiği Miktar Tarafından Kabul Edilmesi-Kabul Ettiği Miktarı Dahi Ödemeyen Davalının İhtarla Temerrüde Düşmüş Olması )
Y6.HDE. 2002/6752TEMMERÜT ( Taraflar Arasındaki Kira Akdinin Hasılat Kirası Olması Nedeniyle Kiracıya Gönderilen İhtarlı Ödeme Emrinde Altmış Günlük Ödeme Süresi Verilmemesi Nedeniyle Bu Ödeme Emrine Dayanarak Tahliye Kararı Verilememesi )
Y14.HDE. 1981/3764TEMSİL
Y1.HDE. 1980/6192TEMSİL
Y4.HDE. 1978/2736TEMSİL
YHGKE. 1983/777TEMSİL
YHGKE. 2009/11-127TEMSİL ( Acentelik Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi/Davacı Şirket Adına Davayı Açan Kişinin Şirketin Temsilcisi Olduğu - Davalı İle Akdedilen Sözleşmeyi İmzalayan Kişinin Şirket Adına Sözleşmeyi Yaptığı/Davanın Aktif Husumet Yokluğundan Reddedilemeyeceği )
Y12.HDE. 1995/11628TEMSİL ( Adi Şirkette Her Ortağın Diğer Ortakları )
Y11.HDE. 2003/3657TEMSİL ( Bir Kimsenin Kendisi Adına Bir Dava Açmak Üzere Dilediği Kimseye Temsil Yetkisi Vermesinin Mümkün Olması )
Y4.HDE. 2003/4747TEMSİL ( Dava Konusu Olayda Hasımda Değil Temsilcide Yanılgı Olduğundan Mahkemece Davacıya Önel Verilerek Dava Dilekçesinin ve Duruşma Gününün Doğru Temsilciye Gönderilmesi )
Y1.HDE. 2004/3744TEMSİL ( Davacı Paydaşların Taşınmazın Mülkiyetinin Korunmasına İlişkin Eldeki Davada Diğer Paydaşları Temsile Yetkili Bulunması )
Y15.HDE. 1994/409TEMSİL ( Davacı Şirketin Genel Müdürünün Tek Başına Temsile Yetkili Olduğu Konusunda İdarede Kanaat Uyandırması )
Y7.HDE. 2003/3740TEMSİL ( Davada Şirket Adına Hareket Eden Kişiye Dava Tarihinden Sonra Düzenlene Belge İle Temsil Yetkisi Verildiğinden Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedilememesi )
Y2.HDE. 2000/2634TEMSİL ( Davalı Avukatının Yabancı Mahkemedeki Yargılama Sırasında Savunmadaki İhmalinin Mahkemede Temsil Edilmediğini Kabule Elverişli Olmaması )
Y2.HDE. 2006/3180TEMSİL ( Davalı Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davalı Derneğin Yönetim Kurulu Üyelerinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2000/1102TEMSİL ( Davalı Şirketin Davacı Tarafça Düzenlenen Fuara Katıldığı Sabit Olduğu Takdirde Sözleşmeyi İmza Eden Kişinin Temsilinin Olmadığı İddiasının İyiniyetle Bağdaşmaması )
Y4.HDE. 2002/69TEMSİL ( Haksız Fiillerde Temsil Söz Konusu Olmadığından Davada Adı Geçen Gerçek Kişinin Koşulların Oluşması Durumunda Sorumlu Olması )
Y4.HDE. 1978/1845TEMSİL ( Hukuka Aykırı Bir Sözleşmenin Yapılması Kususunda Geçerli Suretle Bir Temsil Yetkisi Verilememesi )
Y14.HDE. 2008/12450TEMSİL ( Hukuksal İşlemin Tarafları İle Bunu Yapanlar Farklı Kişiler Olduğu - Hukuksal İşlem Temsilci Tarafından Yapıldığı Halde Hüküm ve Sonuçları Temsil Olunana Ait Olacağı )
YİBGKE. 1936/18TEMSİL ( İflas İdareleriyle İlgili İşleri İcra Memurunun Vereceği Vekaletname İle Takibe ve Dava Açmaya Yasa Hükümlerinin Elverişli Olmaması )
Y9.HDE. 1997/2785TEMSİL ( İşçinin Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sendikanın Dava Açamaması )
Y15.HDE. 2013/1746TEMSİL ( İtirazın İptali - Dava Dışı Şahsın Davacının Ticari Vekil ya da Mümessili Olmasa Dahi Davacının Bu Şahsın Yaptığı Başka İşlemler Tahsilatlar ve Sözleşmeleri Kabul Etmiş Olması Halinde Kendisini Bağlayacağı )
Y15.HDE. 2010/4386TEMSİL ( İtirazın İptali Davası/Şirket Elemanının Şirketi Temsil Edip Etmediği - Yaptığı Muamelelerin Şirketçe Benimsenip İcazeti Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı/Şirketin Onayı Varsa Ödemelerin Bilirkişinin Saptadığı Alacaktan Mahsup Edileceği )
Y16.HDE. 1989/1989TEMSİL ( Kadastro Mahkemelerinde Kardeşlerin )
Y1.HDE. 2004/432TEMSİL ( Kat Malikleri Kurulunca Kendisine Temsil Yetkisi Verilmeyen ve Kat Maliki Olmayan Yönetici Tarafından Açılan Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddedilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 1989/13419TEMSİL ( Kat Mülkiyetinde Yönetici )
Y1.HDE. 2003/4027TEMSİL ( Kayıt Maliki Olmayan ve Temsil Yetkisi de Bulunmayan Davacının Annesinin Davalıyla Kira Sözleşmesi Yapmasının Davacının İcazet Vermediği Müddetçe Hüküm İfade Etmeyeceğinin Gözetilmesi )
Y16.HDE. 2008/8582TEMSİL ( Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebi/Davanın Eski Yönetici ve Denetçi Tarafından Yeni Yönetici ve Denetçilere Karşı Açıldığı - Dava Kooperatifi Temsilen Açılmadığından Kooperatif Tüzel Kişiliğine Karşı Açılacağı/Kooperatifi Hangi Yöneticilerin Temsil Edeceğinin Belirleneceği )
Y15.HDE. 1996/5997TEMSİL ( Kooperatifi Temsile Yetkili Kişilerin Girişeceği Hukuki Muamelelerin Kooperatifin Amacı İle Sınırlı Olması )
YHGKE. 2002/12-58TEMSİL ( Kooperatifin Bono Düzenleyebilmesi İçin Aksine Esas Mukavelede Hüküm Olmadıkça Temsile Yetkili Olanlardan İkisinin İmzasının Yeterliliği )
Y11.HDE. 1997/8540TEMSİL ( Mağaza İçinde Müşterilerin Kolayca Görebileceği Yerde Mağaza Müstahdemlerinin O Mağazadaki İşlemlerin Hepsini Yapmaya Yetkili Olmaları )
Y6.HDE. 1991/10065TEMSİL ( Miras Şirketi Adına Mümessilce Dava Açılamaması )
YİBGKE. 1942/30TEMSİL ( Paydaşların Birbirini )
Y1.HDE. 2003/6498TEMSİL ( Paydaşların Her Birinin Mülkiyetin Korunmasına Dair Diğer Paydaşları Temsile Yetkili Olması )
Y1.HDE. 1985/12182TEMSİL ( Payını Devreden Paydaşı )
Y13.HDE. 1995/7196TEMSİL ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )
Y4.CDE. 1999/1380TEMSİL ( Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olmaması Nedeniyle Eksik Soruşturma İle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y15.HDE. 2012/6425TEMSİL ( Sözleşmelerin Davalı Şirket Adına İfa Olunup Benimsenmesi ve Böylece İcazet Verilmesi Durumunda Davalıyı Bağlayacağı/Sözleşmelerde İmzası Bulunanların Yetkili Şirket Temsilcisi Olup Olmadığı Üzerinde Durulmadığı - İtirazın İptali )
Y1.HDE. 2003/4209TEMSİL ( Temsil Hükümlerinin Uygulanamayacağı Gözetilerek Hazine Adına Davanın Husumet Yönünden Reddedilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2004/14906TEMSİL ( Temsilcide Yanılma Söz Konusu Olduğundan Hasımda Yanılmada Olduğu Gibi Davanın Reddi Gibi Bir Sonuç Doğurmaması )
Y1.HDE. 1993/6041TEMSİL ( Tüzel Kişinin Adının Eksik Yazıldığı Davada )
Y1.HDE. 2004/4658TEMSİL ( Yargılama Aşamasında Hak Sahibini Temsile Yetkili Vasi Davaya Katılma Talebinde Bulunduğundan Taraf Teşkilinin Sağlandığınını Kabul Edilmesi Lüzumu )
Y15.HDE. 2005/6085TEMSİL ( Yetkili Temsilci Tarafından Bir Kimse Adına Yapılan Sözleşmenin Alacak ve Borçları O Kimseye İntikal Edeceği - Yanlar Arasındaki Sözleşmenin Yüklenici Tarafının Davacı Olduğunun ve Taraf Sıfatıyla Davada "Aktif Dava Ehliyetine" Sahip Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2000/18567TEMSİL ( Yöneticinin Kat Maliklerini Temsil Yetkisinin Bulunmaması )
Y8.HDE. 2017/2830TEMSİL / YÖNETİM KAYYIMLIĞI ( Kayyım Atanması İstemi - Mahkemece İlk Önce Kayyım Atanması İçin İhbarda Bulunan Mahkemeden Kayyım Atanması İsteminin TMK'nun 426.Md. Kapsamında Temsil Kayyımı Atanması mı Yoksa 427. Md. Kapsamında Yönetim Kayyımı Atanması İstemi Olduğu Açıklattırılmalı Bundan Sonra Temsil veya Yönetim Kayyımlığı Şartlarının Oluşup Oluşmadığı Kanun Maddelerinde Sayılan Sebepler Kapsamında Değerlendirileceği)
Y4.HDE. 1973/7152TEMSİL BELGESİNİN SAHTE OLMASI SAHTE VEKALETNAME
Y13.HDE. 2003/9750TEMSİL EDİLEN ( Davacı ile Temsilci Davalının Yaptığı Sözleşmenin Gerektirdiği Yükümlülüklerin Temsil Edilen Davalıyı Bağlamasından Dolayı Temsil Edilen Davalıya Husumet Düşmesi )
YHGKE. 1964/547TEMSİL EDİLENİN ÖLÜMÜ
Y1.HDE. 2005/1500TEMSİL EDİLENİN VEKİLİ AZLETMESİ ( 3. Kişilere Yetkinin Kaldırıldığını Bildirmemiş Olması/Doğan Hak ve Borçların Temsil Olunanın Hukuk Alanında Doğacağı ve Onu Bağlayacağı - Azil Edilen Vekilin Yaptığı Taşınmaz Satışı )
Y6.HDE. 2000/4302TEMSİL EKSİKLİĞİNE DAYANARAK YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI ( Davada Temsil Edilmemiş Tarafa Ait Olması )
Y2.HDE. 2010/7858TEMSİL İÇİN KAYYIM ATANMASI TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Diğer Paydaşların Adreslerinin Tespit Edilemediğinden Bahisle - Şartlarının Oluşmadığı/İlanen Tebligat Yapılması Olanağı Bulunduğundan Talebin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 1977/1340TEMSİL İÇİN YAZILI BELGE ŞART DEĞİLDİR
YHGKE. 2010/13-414TEMSİL İLİŞKİSİ ( Dava Dışı Kişi İle Davalı Arasında İspatlanmış Bir Temsil İlişkisinin Bulunduğunu Kabule Olanak Bulunmadığı - Davalı Geçersiz Araç Satımı Nedeni İle Aldığı Bedeli İade Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y14.HDE. 2013/37TEMSİL İLİŞKİSİ ( Taahhütname Başlıklı Belgede Davalının Davacıya Olan Borcunu Ödemediği Takdirde Dava Konusu Diğer Davalı Kızı Adına Kayıtlı Dairenin Davacıya Verileceği Şeklinde Taahhütte Bulunduğu - Taahhütnamenin Davalı Kızını Temsilen Yapılmadığı/Tapu İptali ve Tescili İsteminin Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/10492TEMSİL KAYYIM ATANMASI ( Kendisine Kayyım Atanacak Kimsenin Yerleşim Yeri Vesayet Makamının Yetkili Olduğu/Küçüğün Biyolojik Annesi İle Birlikte İkamet Ettiği Yer Mahkemesi Olan İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde Davanın Görülüp Sonuçlandırılması Gerekeceği )
Y2.HDE. 2008/9718TEMSİL KAYYIMI ( Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün Menfaati Çatışıyorsa İlgilisine İstek Üzerine veya Resen Temsil Kayyımı Atanacağı )
Y17.HDE. 2010/2896TEMSİL KAYYIMI ( Kanuni Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün veya Kısıtlının Menfaati Çatışıyorsa Temsil Kayyımı Atanması Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Görülmesi Gerektiği - Taraf Teşkili Davanın Görülebilme Koşullarından Olup Re'sen Nazara Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/12140TEMSİL KAYYIMI ( Nüfus Kayıt Düzeltmesi Davası - Bir İşte Yasal Temsilcinin Menfaati İle Küçüğün veya Kısıtlının Menfaati Çatışırsa Vesayet Makamının İlgilisinin İsteği Üzerine veya Re'sen Temsil Kayyımı Ataması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/16191TEMSİL KAYYIMI ( Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi İstemi - Davalı Küçük Henüz Ergin Olmamakla Kendisinin Bir Temsil Kayyımı İle Temsili Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/14899TEMSİL KAYYIMI ( Satışın İptali İstemi - Davacı Kadının Vasi Olarak Atandığı/İşlem Tarafı Olan Kocaya Bir Temsil Kayyımı Atanarak Davaya Dahil Edilip Gösterdiği Takdirde Delilleri Toplanarak Sonucu Uyarınca Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/4073TEMSİL KAYYIMI ( Yasal Temsilcinin Mefaati İle Küçüğün Menfaati Çatışıyorsa Küçük İçin Temsil Kayyımı Atanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2017/444TEMSİL KAYYIMI (Çocukların Velayeti Davası - Ortak Çocuk İle Velayet Sorumluluğuna Sahip Olan Baba Arasında Çıkar Çatışmasının Bulunduğu/Mahkemece Çocuğu Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Yetkili Vesayet Makamına İhbarda Bulunularak Atanacak Kayyımın Duruşmaya Çağrılması Gerektiği)
Y11.HDE. 2011/7398TEMSİL KAYYIMI ATANMASI ( Eldeki Davada Davacı Tarafça İstem Davalı Şirkete Yönetim Kayyımı Atanmasına Dair Olduğu - Mahkemece Verilen Kararın Geçici Mahiyette Olduğu ve Eldeki Davaya Dair Uyuşmazlığı Giderici Vasıfta Bulunmadığı/Değinilen Husus Göz Önünde Bulundurularak Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2011/423TEMSİL KAYYIMI ATANMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Vasinin Mahcuru Temsilen Beyanda Bulunması ve Beyanının Hüküm İfade Edebilmesi Husumete İzin Kararı Alınmasını Gerektirdiği )
Y2.HDE. 2004/2552TEMSİL KAYYIMI ATANMASI DAVASI ( Mirasçının Alacaklısı Tarafından Açılan Davada Görevli Mahkeme )
Y2.HDE. 2008/15476TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTEMİ ( İzale-i Şuyu Davasının Konusu Olan Taşınmazın Paydaşlarının Belli Olduğu - Bu Kişilerin Gaip Olduklarının İleri Sürülmediği/Adreslerinin Tespit Edilememesi Halinde İlanen Tebligat Yolunun Mevcut Olduğundan Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2004/2052TEMSİL KAYYIMI ATANMASI TALEBİ ( Davacıların Yaşı Küçük Çocuklarına Açacakları Ticari İşletmeye Mal Devri İşlemlerinde Çocuğu Temsil Etmek Üzere )
Y2.HDE. 2009/18153TEMSİL KAYYIMLIĞI ( İzale-i Şuyu Davası - Yapmakla Görevli Olduğu İşin Sona Ermesi İle Görevinin Son Bulacağı )
Y2.HDE. 2003/5042TEMSİL KAYYIMLIĞI ( Ortaklığın Giderilmesi Satış Kararının Kesinleşmesiyle Hitama Ereceği - Kayyımlığın Kaldırılması Davasına Devam Koşulları )
Y8.HDE. 2017/1164TEMSİL KAYYIMLIĞI ( Re'sen Atanacağı Temsil Kayyımının Mahallin En Büyük Mal Memuru Olacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı - Mirasçısı Belli Olmayan Tereke ve Yönetimi İçin Kayyım Atanacağı )
Y15.HDE. 2005/7437TEMSİL KURALLARI ( Temsilci Aracılığı İle Düzenlendiği İlen Sürülen Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği )
YHGKE. 1973/524TEMSİL OLUNAN KİMSE ( Temsil Yetkisi İle Birlikte Temsilciye Bir Başkasının Tevkil Yetkisinin Verilmesi )
Y15.HDE. 2005/7437TEMSİL OLUNANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Temsilci Aracılığı İle Düzenlenen Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği )
Y9.HDE. 1997/8465TEMSİL ÖDENEĞİ ( TİS'e Göre Her Yıl Otuz İş Gününü Geçen İzinlerde Ödenmemesi )
Y13.HDE. 1982/1370TEMSİL SELAHİYETİNİN SON BULMASI
YHGKE. 1980/7-2406TEMSİL SELAHİYETİNİN TEMSİL EDİLENİN ÖLÜMÜNDEN SONRA DA SÜRMESİ
Y11.HDE. 2004/2206TEMSİL SIFATI ( İstifade İle Temsilcinin Kendi Borcu İçin Temsil Ettiği Kimseyi Kefalet Altına Sokması Temsilcinin Kendi Kendisiyle Sözleşme Yapması İle Eşdeğerli Bir Hukuki İşlem Olduğu )
Y16.HDE. 2012/9374TEMSİL VE İLZAM ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Adı Geçen Kişilerin Temsil ve İlzam Yetkilerinin Araştırılacağı )
Y10.HDE. 2013/1459TEMSİL VE İLZAM (Ödeme Emrinin İptali İstemi - Dernek Niteliğindeki Spor Kulüplerinde Tahakkuk Ettiği ve Ödenmesi Gereken Dönemde İşverenle Birlikte Müteselsil Sorumluluk Koşulunun Oluşması İçin Kulübün "...Temsil ve İlzama Yetkili Üst Düzey Yöneticisi veya Yetkilisi..." Durumunda Olunması Gerektiği)
Y21.HDE. 2017/4479TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( Davacının Davaya Konu Borç Dönemlerinin 506 Sayılı Yasa Döneminde Olduğu Dikkate Alınarak Dava Dışı Borçlu Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi Olup Temsil ve İlzam Yetkisi Olmadığı da Göz Önüne Alınarak Karar Vermek Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali )
Y21.HDE. 2016/8121TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( Derneğe Ait Prim Tahakkuku Döneminde Kulüp Sorumlularını Belirten Yönetim Kurulu Kararları Karar Defter ve Tutanakları Dâhil Tüm Bilgi ve Belgeler Getirtilerek Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Davacının Derneğin Temsil ve İlzama Yetkilisi Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/485TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( Prim Borcunu Takibe İlişkin Dönem/Yetki Olmazsa Kooperatif Prim Borçlarından Sorumlu Olmayacağı - Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmış Olsa Da Temsil ve İlzam Yetkisi Yoksa Sorumlu Olamayacağı )
YHGKE. 2013/10-785TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( Spor Derneği Yönetim Kurulu Üyesinin Derneğin Sigorta Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu - Mahkemece Prim Borcunun Tahakkuk Ettiği Dönem Yönünden Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetiminde Temsil ve İlzam Yetkisini Kapsayacak Şekilde Aktif Olarak Görev Aldığı Dönem Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
YHGKE. 2013/10-789TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ ( Yönetimde Aktif Olarak Görev Yapanların Diğer Bir İfade İle Temsil ve İlzam Yetkisi Olanların Derneğin Prim Borcundan Dolayı Dernekle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Temsil ve İlzam Yetkileri Bulunmayan Dönemde Tahakkuk Etmiş Prim Borcundan Müteselsil Sorumluluklarının Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2005/911TEMSİL VE İLZAM YETKİSİ KALDIRILAN KİŞİYE İCAZET ( Temsil ve İlzam Yetkisi Kaldırılan Kişinin Kullandığı Kredinin Faiz Borcunun Şirket Tarafından Yatırılması - Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisi Kaldırılan Kişinin Yaptığı İşlemlere İcazet Verdiğinin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2016/1941TEMSİL VE İLZAM YETKİSİNE HAİZ MÜDÜR ( Kurumun Sigorta Primleri ve Diğer Alacaklarından Dava Dışı Borçlu Şirketle Birlikte Müştereken ve Müteselsislen Sorumlu Olacağı/Dava Dışı Borçlu Şirkete Ait Ticaret Sicil Bilgilerilerinin ve Gerektiğinde Şirket Karar Defterinin Getirtilerek Davacının Temsil İlzam Yetkisine Haiz Müdür Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği - Ödeme Emirlerinin İptali )
Y15.HDE. 2006/4570TEMSİL VE İLZAMA YETKİ ( İşin Bedelinin İş Sahibi Davalı Adına Üçüncü Kişi Tarafından İmzalanan Ödeme Planı ile Ödendiği İddiası - Üçüncü Kişinin Davalı Şirketi Temsile ve İlzama Yetkili Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2013/23089TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ ( Şirketteki Temsil ve İlzam Yetkisinin Kalktığı Tarihe Kadar Prim Borçlarından Müteselsilen ve Müştereken Sorumlu Olduğu/Ticaret Sicil Müdürlüğünden Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüm Kayıtların Celbedilerek Davacının Temsil ve İlzama Yetkili Müdür Sıfatının Başladığı ve Bittiği Tarihlerin Tereddütsüz Belirlenmesinin Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali Davası )
Y11.HDE. 1985/6825TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİLER DIŞINDA SENETLERİN İMZALANMASI ( Şirket Hakkında Hüküm İfade Etmemesi )
YHGKE. 2011/12-480TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN SENET ÜZERİNDEKİ İMZASI ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y10.HDE. 2012/2876TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KOOPERATİF YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU ( Kooperatif Yöneticisi Olduğu Dönemde Davacının Prim Borcundan Dolayı Sorumlu Tutulacağı - Sonraki Dönem İçin Yetkisinin Devam Edip Etmediğinin Tespiti Gereği/Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2001/2387TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLMAYANIN CİROSU ( Çekleri Davalı Bankaya Ciro Edilen Dava Dışı Kişinin Şirketi Temsil Yetkisinin Olmaması )
Y10.HDE. 2015/24005TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANININ ŞİRKETİN PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( 6.7.2004 Tarihi Öncesine Yönelik Prim Borçları 6183 S.K. Md.102. Gereği 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olup Anılan Prim Borçları Yönünden Zamanaşımı Gerçekleştiğinin Gözetileceği )
Y16.HDE. 2016/2538TEMSİL VE İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ (Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacının Kısıtlandığı ve Vasi Olarak Atanan Kişiye Verilmiş Husumet "Dava Açma" İzni Bulunmadığı/Mahkemece Davacı Vasisine T.M.K.'Nun 462/8. Md. Hükmü Uyarınca Vesayet Makamından "Husumete İzin" Kararı Alınması İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği)
Y12.HDE. 2011/3644TEMSİL YETKİSİ ( Avukatlık Sözleşmesini Şirket Müdürünün İmzalaması/Ortaklar Kurulu Kararına Göre Müdürün Şirketi Temsil ve İlzam Yetkisinin Sona Erdirildiği Tarihten Sonraki Beyanı Borçlu Şirketi Bağlamayacağı - İtirazın Kaldırılması İstemi )
Y12.HDE. 2005/400TEMSİL YETKİSİ ( Birlikte Temsil Şartı İle Temsil Yetkisinin Bir Şube Veya Merkeze Özel Tutulması Dışında Kalan Temsil Yetkisi Sınırlamaları Tescil Ve İlan Edilmiş Olsa Bile Şirketle Temsilciler Arasındaki İlişkilerde Değerlendirileceği - Kambiyo Senedinden Doğan Alacaktan Feragat )
Y19.CDE. 2016/9408TEMSİL YETKİSİ ( Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar da Dikkate Alınarak Suç Tarihi İtibariyle Suçun Oluşumundaki Temsilci ya da Temsilciler Tespit Edilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gerektiği - Şirketin İflasını İstememe )
Y10.CDE. 1992/14591TEMSİL YETKİSİ ( Çek Keşide Edenin )
Y19.HDE. 2001/5984TEMSİL YETKİSİ ( Davacı Kooperatif Adına Dava Konusu Çeki Keşideci Olarak İmzalayanların Keşide Tarihinde Kooperatifi Temsil ve İlzama Yetkili Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2004/6380TEMSİL YETKİSİ ( Davacının Temsil Yetkisinin Olmaması )
Y2.HDE. 2000/1894TEMSİL YETKİSİ ( Davanın Davacının Bizzat Kendisinin Tayin Ettiği Vekil Vasıtasıyla Açılması ve Takip Edilmesi )
YHGKE. 1982/5-718TEMSİL YETKİSİ ( Davanın Fiilen El Atan Kat Malikleri Hasım Gösterilerek Açılması Gerekirken Bu Konuda Temsil Yetkisi Olmayan Yönetici Aleyhine Açılmış Olmasının Doğru Bulunmaması )
Y2.HDE. 2003/9158TEMSİL YETKİSİ ( Dernek Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisini Üyelerden Birine veya Birkaçına Vermesinin İmkan Dahilinde Olması )
Y15.HDE. 2006/7383TEMSİL YETKİSİ ( Eksik İşler Bedeli Talebi - Davalı Şirket Defter ve Belgelerinin Davalının Temsile Yetkili Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y3.HDE. 2001/2371TEMSİL YETKİSİ ( Halin İcabından Anlaşılması-İtirazın İptali Davası-Sıfat )
Y4.HDE. 1977/12581TEMSİL YETKİSİ ( Hazine Avukatı bulunmayan yerlerde )
Y14.HDE. 2002/3147TEMSİL YETKİSİ ( Hazine Avukatları-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü )
Y21.CDE. 2015/7816TEMSİL YETKİSİ ( Katılanın Yokluğunda İşleri İdare Ettiği Anlaşılan Sanığa Katılan Yerine Senet Düzenleyip İmzalamak Hususunda Temsil Yetkisi Verilip Verilmediği Temsil Yetkisi Verilmemiş İse Daha Önceden Katılanın Rızası Sonucu Onun Yerine İmzaladığı Senetlerin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/18790TEMSİL YETKİSİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Temsile Yetkisi Olmadığı Anlaşılan Kişi Hakkındaki Davanın da Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kimin Hakkında Hüküm Kurulduğu Belli Olmayacağı Şekilde “Davalıdan” Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y16.HDE. 2008/6626TEMSİL YETKİSİ ( Kooperatif Aidat Borcunun Tahsili Talebi/İtirazın İptali Davası - Davalı Borçlu İle Ödeme Planı Düzenleyen Kişinin Kooperatifi Temsile Yetkili Olmadığı İddiası/Bu İddianın Değerlendirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1974/132TEMSİL YETKİSİ ( Kooperatif Müdürünün )
Y23.HDE. 2013/2554TEMSİL YETKİSİ ( Kooperatif Yetkililerinin Açıklamalarıyla Davalının Üyeliği Boyunca Davaya Konu Parseldeki İş Yerine Hiç Sahip Olmadığının Kooperatifin de Kabulünde Olduğu - Yetkililerin Bağlayıcı Nitelikteki Açıklamaları Dikkate Alınarak Temsile Yetkili Oldukları Belirlenirse Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/4191TEMSİL YETKİSİ ( Maaş Ödeme Protokolünden Kaynaklanan Cezai Şart İstemi/Protokolün Davacı Banka İle İlköğretim Okulu Müdürü Arasında Düzenlendiği - Müdürün Milli Eğitim Bakanlığını Borç Altına Sokacak Yetkisi Bulunmadığından İstemin Reddedileceği )
Y21.HDE. 2012/6390TEMSİL YETKİSİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Temsil Yetkisi Sona Erdikten Sonra Şirketi Borç Altına Sokacak Hukuki Bir İşlem Yapılmadığından Kendisinden Sonra Şirket Adına Yetkili Temsilcilerin Ödemesi Gereken Bir Borçtan Dolayı Şahsi Sorumluluğu Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2008/4394TEMSİL YETKİSİ ( Ölen Davacıyı Temsil Yetkisi Olmayan Davacı Vekili Tarafından Açılan Davanın Mirasçılar Tarafından Takip Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2001/3907TEMSİL YETKİSİ ( Sahte Fatura - Sahteciliğin Kanıtlanması/Bilirkişice Yapılması Gerekenler )
Y6.CDE. 2003/14908TEMSİL YETKİSİ ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Suça Konu Çeklerin Düzenlenip Katılan Şirkete Verildiği Tarihlerde Sanığın Temsil Yetkisinin Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y10.CDE. 2002/893TEMSİL YETKİSİ ( Sanığın Hesap Sahibi Şirketi Başkasıyla Birlikte Temsil Yetkisine Sahip Olduğu - Tek Başına Çek İmza Etmenin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Araştırılması gerektiği )
Y23.CDE. 2016/11899TEMSİL YETKİSİ ( Sanığın İflasa Konu Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Tek Başına Yetkili Olduğu - Bilirkişi Raporunda Hileli İflasa Dair Tespit Edilen Eylemlerin Sanık Tarafından Gerçekleştirildiği/Sanığın Atılı Suçu İşlediğine Ait Delilleri Gösterilip Denetime İmkan Verecek Şekilde Karar Yerinde Tartışılmadan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2004/3142TEMSİL YETKİSİ ( Sanığın Ticaret Şirketini Temsil Yetkisinin Olup Olmadığının Ve Şirketin Faaliyet Gösterip Göstermediğinin Araştırılmasının Gerekmesi - Ticareti Terk Hükmüne Aykırı Davranmak )
Y19.HDE. 2005/2486TEMSİL YETKİSİ ( Şirket Müdürlüğünden Azledilme Hususu İlan Edilmediğinden Azledilme Hususunun İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )
Y19.HDE. 2009/6672TEMSİL YETKİSİ ( Şirket Yetkilisinin Senedin Tanzim Tarihi İtibariyle Temsil Yetkisinin Devam Edip Etmediği/Etmiyorsa Şahsen Devam Ediyorsa Tek İmzanın Şirketi Sorumlu Kılacağı - Menfi Tespit Davası )
Y13.HDE. 1999/9126TEMSİL YETKİSİ ( Şirkete Ait İşyerinde Şirket Kaşesini Kullanarak Üçüncü Kişilerle Sözleşme Yapan Kişinin )
Y4.CDE. 2002/28203TEMSİL YETKİSİ ( Şirketi Temsil Yetkisi Olan Kişinin Sanığa İşleri Yürütmesi İçin Vekalet Verip Vermediğinin ve Bu Kişinin Yetkisinin Kalkıp Kalkmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2006/12-561TEMSİL YETKİSİ ( Takibe İtiraz Eden Kişinin Avukat ( Belediye Vekili ) Olmadığı Anlaşılmakla Adı Geçen Tarafından İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Geçersiz Olduğu - Şikayetin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2012/3860TEMSİL YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Vekil Edenin Ölümü Halinde Onun İradesi ve Yararının Ortadan Kalkacağı Hatta Bazı Durumlarda Vekil Edenin Ölümünün İş Görmeyi İmkansız Hale Getireceği )
Y3.HDE. 2012/11990TEMSİL YETKİSİ ( Trafikte Kayıtlı Araçların Satışı - Araç Emniyetçe Davalıya Teslim Edildiği İçin Davacıya Yüklenecek Teslim Borcu Bulunmadığı/Davalıların Bedelini Davacıya İade Etmeleri Gerektiği )
YHGKE. 1973/524TEMSİL YETKİSİ ( Vekalet Sözleşmesinden Doğması )
Y2.HDE. 2003/4067TEMSİL YETKİSİ ( Vekaletnamenin Sahteliği İddiasıyla Yürütülen Savcılık Soruşturması Akibetinin Araştırılması Temsil Yetkisiyle İlgili Bir Durum Olduğundan Ön Mesele Sayılıp Sonucun Beklenmesi )
Y1.HDE. 1988/82595TEMSİL YETKİSİ ( Vekilin Görevini Kötüye Kullanması )
Y4.HDE. 1980/836TEMSİL YETKİSİ ( Vesayet Altında Bulunan Kişinin Vasi Tarafından Temsili )
Y13.HDE. 1993/36TEMSİL YETKİSİ ( Yetkisi Olmayanın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Araç Satması )
YHGKE. 2006/12-682TEMSİL YETKİSİ ( Yöneticinin Kat Malikleri Kanununda Sayılanlar Dışında Kat Maliklerini Temsil Yetkisi Olmadığı - Kat Malikleri Kurulu Tarafından Yöneticiye Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisi Verilmesi Gereği/Yetki Verilmedikçe Senedi İmzalayanın Şahsen Sorumlu Olmayacağı )
Y23.HDE. 2011/178TEMSİL YETKİSİ (Huzur Hakkı Ücretinin Tahsili - Davaya Konu Dönem İçerisinde Davalı Kooperatifin Yönetiminde Sorumluluğu ve Temsil Yetkisi Bulunmayan ve Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmamış Olan Davacının Huzur Hakkı Alacağı Bulunduğunun Kabul Edilemeyeceği)
Y11.HDE. 2004/7310TEMSİL YETKİSİ BULUNAN ORTAK ( Şirket Hesabında Adlarına Özel Olarak Kasa Hesabı Bulunan Davacı Ortaklara Bilgi Verilmediği ve Kar Dağıtımı Yapılmadığı İddialarının Hayatın Doğan Akışına Uygun Düşmediği - Şirketin Feshi Talebi )
YHGKE. 2000/19-1122TEMSİL YETKİSİ BULUNMAMASI ( Sözleşmeyi İmzalayanın Sözleşme ve Tahkim Şartını Kabul Etme Yetkisinin Bulunmaması )
Y6.HDE. 2014/1667TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN KİŞİ TARAFINDAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Avukat Sıfatı Bulunmayan Şahsın Verilen Genel Vekaletnameye Dayanarak Yaptığı İtirazın Geçersiz Olduğu/Şirketin Temsilinin Şirket Sözleşmesi İle Müdür Sıfatını Taşıyan Ortaklara ya da Üçüncü Kişilere Verilebileceği )
Y11.HDE. 1998/6026TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN KİŞİNİN ŞİRKET ADINA BONO TANZİMİ ( Şirketin Bonodan Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1988/4733TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN KİŞİNİN ŞİRKET ADINA KEFALET AKDİ YAPMASI ( Şirketin Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2004/6138TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ŞİRKET ÇALIŞANININ TALİMATIYLA ŞİRKETE AİT MEVDUAT HESABINDAN BU KİŞİNİN HESABINA PARA AKTARILMASI ( Şirketin Bankadan Tazminat Talebi )
Y1.HDE. 2004/11442TEMSİL YETKİSİ DIŞINDA HAREKET ( Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Tescil İsteğinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2016/11244TEMSİL YETKİSİ KALMAYAN AVUKATIN VASİDEN ALACAĞI VEKALETNAMEYİ İBRAZ ETMESİ ( Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı - Vekaletin Gerek Vekilin Gerekse Müvekkilin Ehliyetinin Ortadan Kalkması ile Son Bulacağı/Vekalet Verilmediği Takdirde Vasiye Karar Düzeltme İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Kayıtlı İlamın Gönderilmesi İçin Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/19373TEMSİL YETKİSİ OLMADIĞI HALDE ŞİRKET ADINA SENET İMZALAMA ( Şirket Adına Attığı İmzadan Dolayı Kişisel Olarak Sorumlu Olacağı/Yetkisiz Temsilci Sıfatıyla Hareket Eden Borçlu Bonodan Dolayı Düzenleyen Sıfatıyla Sorumlu Olduğundan Adı Geçen Hakkında Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapılmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2011/7876TEMSİL YETKİSİ OLMAYAN YETKİSİZ VEKİL ( Davalılara Kayden Yaptığı Satışın İptaliyle Tescil İstemi - Sulh Hukuk Mahkemesindeki Davanın Vekil Tarafından Açılmasına Oturumda Muvafakat Etmeyen ve Vekilliğini de Kabul Etmeyen Davacının İzin Vermesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 1984/6072TEMSİL YETKİSİ SINIRININ AŞILMASI ( Tasfiye Memurunun Şirketin Menfaatleriyle Bağdaşmayacak Şekilde Davayı Kabulü )
Y10.HDE. 2005/9678TEMSİL YETKİSİ VE KANUNİ TEMSİLCİ ( Sigorta Prim Borcu - Davacının Anılan Tarihte Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisi Sona Erdiğinden İdari Para Cezasının Gerçekleştiği veya Ödenmesi Gereken Dönemde Kanuni Temsilci Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2008/4589TEMSİL YETKİSİ VERİLMEMİŞ OLAN ADİ ORTAK ( Şirket Hesabına Kendi Namına Üçüncü Şahıs İle Yaptığı İşlemden Kendisi Alacaklı ve Borçlu Olduğu )
Y19.HDE. 1998/6846TEMSİL YETKİSİ VERİLMESİ ( Banka Şube Müdürünün Taraf Ehliyeti )
YHGKE. 1998/12-641TEMSİL YETKİSİNE SAHİP KİŞİNİN ŞAHSEN SORUMLU TUTULMASI ( Bonoda Şirket Kaşesi Bulunması)
Y11.HDE. 1983/199TEMSİL YETKİSİNE SAHİP OLANLAR ( Anonim Şirketi Borç Altına Sokacak İşlemler )
YHGKE. 2004/21-406TEMSİL YETKİSİNE SAHİP ORGANIN HACZE MUTTALİ OLDUĞU TARİH ( Tüzel Kişinin İstihkak İddiasında Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
Y11.HDE. 1988/8953TEMSİL YETKİSİNE SAHİP YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Kendi Nam ve Hesabına Kullanarak Haksız Biçimde İşletmeye El Koyması )
Y11.HDE. 1982/3015TEMSİL YETKİSİNE SINIRLANDIRMALAR ( Tescil ve İlan Edilmesi )
Y11.HDE. 2016/13966TEMSİL YETKİSİNİ AŞARAK ÇEK KEŞİDE ETME (Çekleri Keşide Edenler Söz Konusu Çeklerden Dolayı Bizzat Sorumlu Olup Bu Çekler Sebebiyle Davalı İdarenin Herhangi Bir Sorumluluğu Olmadığı - Süresi İçinde İbraz Edilmesine Rağmen Tahsil Edilemeyen Çek Bedelinin Tahsili İstemi)
Y12.HDE. 1986/12103TEMSİL YETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Avukata Şirket Adına Vekalet Veren Kişilerin )
Y11.HDE. 2004/2206TEMSİL YETKİSİNİN AŞILMASI ( Temsilcinin Kendi Borcu İçin Temsil Ettiği Kimseyi Kefalet Altına Sokması Temsilcinin Kendi Kendisiyle Sözleşme Yapması İle Eşdeğerli Bir Hukuki İşlem Olduğu )
Y12.HDE. 1998/862TEMSİL YETKİSİNİN BİRLİKTE BİRDEN FAZLA KİŞİDE OLDUĞU TÜZEL KİŞİ ( Tebligat Usulü )
Y11.CDE. 2001/5333TEMSİL YETKİSİNİN BÖLÜŞÜMÜNDEKİ AĞIRLIK VE SINIRLAR ( Sahte Fatura Düzenlemek - Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini )
Y19.HDE. 2005/286TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Temsile Yetkili Olmayan Kişinin İmzaladığı Belgenin Davalı Şirketi Bağlamayacağı )
Y15.HDE. 2014/2300TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMASI ( Aktif Husumetin Bulunması - Mahkemenin Gerekçesinde Belirtilen İptâl Kararının Davacıların Site Yönetimini Temsiline İlişkin Olmayıp Yönetim Planı Değişikliğine İlişkin Olduğu Nazara Alındığında Davacıların Site Yönetimini Temsil Yetkileri Bulunduğu )
Y11.HDE. 2013/17089TEMSİL YETKİSİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Sözleşmeye Dayalı Cezai Şart Alacağı İstemi - Sözleşme Tarihinde Temsilci Olduğu İleri Sürülen Kişinin Davalı Şirketi Temsil Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
Y12.HDE. 2004/20223TEMSİL YETKİSİNİN GERİ ALINMASI ( Tescil ve İlan Edilmedikçe Üçüncü Kişilere Karşı Hüküm İfade Etmeyeceği - Temsilcinin Vekaletname Kapsamında Şirket Lehine Açtığı Davada Aktif Husumetin Bulunması )
Y19.HDE. 2000/2696TEMSİL YETKİSİNİN İSTİRDADI ( Ticaret Siciline Kayıt ve İlan Edilmedikçe Bu Selahiyetin İyiniyet Sahibi Üçüncü Şahıslar Hakkında Baki Olması )
Y19.HDE. 2006/6070TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI ( İpotek Tesisi İçin Vekil Tayini - Vekilin Müvekkilden Başka Birinin Borcu İçin İpotek Tesis Edebilmesi İçin Vekaletnamede Açık Bir Yetkinin Bulunması Gereği )
Y19.HDE. 2004/1690TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Dava Konusu Bono Yönünden Açık Bir Yetki Verilmediği Gibi Bono ile Temsil Olunan Borç Altına Girdiğinden Zarara Uğrama İhtimalinin Bulunması- Dava Konusu Bonoyu Davacı Şirket Adına İmzalayan Kişi Temsil Yetkisini Kötüye Kullanmış Olduğundan Kural Olarak Davacı Şirketin Bu Senetten Dolayı Borçlu Kabul Edilememesi )
Y19.HDE. 2008/6315TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Keşideci Vekilinin Lehdar İle Arkadaş Olmaları ve Birlikte Fotoğraf Çektirmeleri Tek Başına Temsil Yetkisini Kötüye Kullandığı Anlamına Gelmeyeceği )
Y11.HDE. 2000/5180TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şirket Adına Tahsil Edilen Paraların Şirketin Hesabına Geçirilmemesi-Şirketin Parası ile Alınan Arsa ve Otomobili Ortak Olduğu Limited Şirket Adına Kayıt ve Tescil Ettirmesi )
YHGKE. 1991/2-308TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Vekilin Karşı Tarafla Anlaşarak Müvekkili Zararına İşlem Yapması )
Y11.HDE. 1992/1802TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANIMI ( Şirketi Tek Başına Temsile Yetkisi Olan Kişinin Bayilik İşini Tek Başına Yapması )
Y1.HDE. 1991/12317TEMSİL YETKİSİNİN KULLANILMASI ( Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu )
Y6.HDE. 2005/8089TEMSİL YETKİSİNİN OLMAMASI ( Temsil Yetkisi Olmayan Şahsın Ve Vekilinin Kabul Beyanı Üzerine Mahkemede Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2013/1010TEMSİL YETKİSİNİN PAYLAŞIMI ( Şirketin İki Münferit Yetkilisinden Suçun Oluşumunda Hangisinin Etkin Olduğu Ağırlık ve Sınırlarının Belirleneceği - Sanıkların Hukuki Durumunun Tespiti Gereği/Borçlu Şirketin İFlasını İstemem Suçu )
Y14.HDE. 2011/375TEMSİL YETKİSİNİN SON BULMAMASI ( Sözleşmede Aksine Hüküm Konulabileceği/İşin Niteliğinden Temsil Yetkisinin Devam Edebileceği Sonucunun Çıkarılabilmesinin Mümkün Olduğu - Davacının Vekalet Yetkisi Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği/Dava Konusu Uyuşmazlıkta Tapu Tescil Kararı Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2010/9496TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Çocuğun Haksız Eylemi Sebebiyle Tazminat - Duruşma Tarihinde Olayın Faili Çocuk Reşit Olduğundan Babasının Kendisini Temsil Yetkisi Kalmadığı/Davalıya Tebligat Çıkarılması Gerektiği)
Y4.HDE. 1984/5279TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Mahkumiyet )
Y12.HDE. 1992/1194TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Tescil Mecburiyeti )
Y12.HDE. 1991/9015TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Ticaret Siciline Tescil Mecburiyeti )
Y2.HDE. 2006/18513TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Yargılamanın İadesi İsteminde Bulunma Hakkı Davaya Vekil veya Temsilci Olmayan Kimsenin Huzuru İle Bakılıp Hüküm Verilmiş Olan Tarafa Ait Olduğu )
Y1.HDE. 2005/1758TEMSİL YETKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLDİRİLMESİ ( Bu Yetkinin Daraltıldığını ya da Kaldırıldığı Bildirilmemişse Temsilci Yetkisinin Sona Erdiğini Bilerek Hareket Etmiş Olsa Bile O Şahısla Yapacağı Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlar Temsil Olunanı Bağlayacağı )
Y19.HDE. 2004/1690TEMSİLCİ ( Bir Üçüncü Kişi ile ya da Üçüncü Kişiye Karşı Bir Hukuki Muamelede Bulunması-Bir Kişinin Birkaç Gerçek veya Tüzel Kişiyi Temsil Etmesine Yani Çifte Temsile Yasal Bir Engelin Bulunmaması )
Y11.HDE. 1996/8850TEMSİLCİ ( Davacının Temsilci Sıfatıyla Yapmış Olduğu Kredi Sözleşmesinin Davalı Şirket Tarafından Benimsenip Benimsenmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2012/16130TEMSİLCİ ( Geçerli Bir Yönetim Kurulu Kararına Dayanmaksızın Temsilci Tayin Edilen Kişilerin Şirket Adına Yapacağı İşlemlerin Geçersiz Olduğu )
Y10.HDE. 2006/2231TEMSİLCİ ( Türkiye İş Kurumu Kanunu'na Göre Genel Müdür İdari ve Adli Merciler İle Üçüncü Şahıslara Karşı Kurumu Temsil Edeceği - Temsil Yetkisini Gerektiğinde Genel Hükümlere Göre Devredebileceği )
Y2.HDE. 2007/15412TEMSİLCİ ( Yönetimine Verilen Malların Belgelere Dayanan Hesabını Üç Ayda Bir Mirasçılara ve Bu Hesabın Örneğini de Sulh Hakimine Vereceği )
Y4.HDE. 1970/10612TEMSİLCİ ALEYHİNDE DAVA AÇILAMAZ
Y15.HDE. 2005/7437TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE BAGITLANAN SÖZLEŞME ( Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği )
Y1.HDE. 2011/24TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ ( Davaya Katılmayan Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine M.K'nun 640. Md. Uyarınca Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/2041TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ ( Elbirliği Halinde Mülkiyette Dava Dışı Ortaklar Varsa Davaya Katılmayan Ortakların Olurlarının Alınması ya da Miras Terekesine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2016/822TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE DAVANIN YÜRÜTÜLMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Davaya Devam Edebilmesi İçin Öteki Ortakların Olurlarının Alınması veya Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 1988/1225TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Temsilcinin Yetkisinin Araştırılması )
Y1.HDE. 2011/933TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE YARGILAMANIN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Dava Dışı Mirasçılarının Davaya Olurlarının Alınması ya da Miras Şirketine Atanacak Temsilci Aracılığı İle Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/2812TEMSİLCİ ATANAN TEREKEYİ MİRASÇILARIN TEMSİLİ ( Terekeye Temsilci Atanmasıyla Mirasçıların Terekeyi Temsil ve Davayı Takip Yetkisinin Sona Ereceği - Terekeye Temsilci Atanmasıyla Sıfatı Kalmayan Tereke İştirakçisinin Davayı Takip Yetkisi Bulunmadığı )
Y7.HDE. 1981/1655TEMSİLCİ ATANMASI
Y2.HDE. 2003/15453TEMSİLCİ ATANMASI ( Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davasının Mahkemece Verilen Yetki Belgesine Dayanılarak Açılması )
Y14.HDE. 2006/4838TEMSİLCİ HUZURUYLA SÜRDÜRÜLEN DAVA ( Davacılara Gerekmediği Halde Süre Tanınması ve Bunun Sonucunda da Kesin Süreye Uyulmadığından Bahisle Davanın Reddinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.HDE. 2003/5469TEMSİLCİ İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDAKİ İŞLEM ( Oluşacak Borç Doğrudan Temsil Olunana İntikal Ettiği - Satış Bedelinin Tahsili/Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YHGKE. 2003/4-359TEMSİLCİ KAVRAMI ( TTK.'daki - Medeni Kanundaki Organ Kavramlarının Aynı Muhtevaya Sahip Oldukları )
Y11.HDE. 2013/14387TEMSİLCİ OLDUKLARININ BELİRTİLMEMESİ ( Sözleşmeden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Protokol Altında İmzası Bulunan Kişilerin Temsilci Olduklarının Belirtilmemesi Protokolün Geçersizliği ve Bu Protokolün Şirketleri Bağlamayacağı Sonucunu Doğurmayacağı/Protokol Hükümleri Gereğince Uyuşmazlığın Çözümü Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/8749TEMSİLCİ SEÇİMİ ( Sendikaların Üye Sayısı ve Aidat Miktarının Temsilci Seçiminde Öneminin Olmaması )
Y12.HDE. 1994/13176TEMSİLCİ SEÇME MUHTIRASI ( Cezaevindeki Borçluya )
Y10.HDE. 2005/9676TEMSİLCİ SIFATI ( Primin Ait Olduğu Dönemde Kanuni Temsilci Sıfatının Taşınması Diğer Bir İfade İle İşveren Tüzel Kişiyi Borç Altına Sokma ve Yönetme Yetkisine Haiz Bulunulması Koşuluna Bağlı Olduğu - Ödeme Emrinin İptali )
Y12.HDE. 2005/6953TEMSİLCİ TARAFINDAN ŞİRKET ADINA İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Şirketin Yeniden İhyasına Karar Verilmesi Durumunda Şirkete Tekrar Hayatiyet Kazandırıldıktan Sonra Tasfiye Memuru veya Şirket Temsilcisi Şirketi Temsilen Şirket Adına İşlem Yapıp Dava Açabildiği )
Y15.HDE. 2005/6977TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLERDEN SORUMLULUK ( Görevlerinin İfası Dolayısıyla Müdürlerinin İşlemiş Oldukları Haksız Fiilden Üçüncü Kişilere Karşı Kendileri Değil Limited Şirket Sorumlu Olduğu )
Y19.HDE. 2015/3719TEMSİLCİ TAYİNİ ( Murisin Borcundan Kaynaklanan Menfi Tespit - İştirak Halinde Mülkiyette Davanın Mirasçıların Tümü Tarafından Açılması Gerektiği/Mahkemece Davacı Dışındaki Diğer Mirasçıların da Davaya Muvafakatlerinin Sağlanması Ya da Terekeye Temsilci Tayin Ettirilerek Temsilci Vasıtasıyla Yargılama Yapılması Hususunda Davacılara Süre Verilerek Dava Şartının Tamamlanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2015/7765TEMSİLCİ VASITASIYLA YARGILAMA DEVAM ETME (Bono Sebebiyle Murisin Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Bir Kısım Mirasçılar Duruşmaya Katılmadığı ve Yazılı Beyanda da Bulunmadığı/Mahkemece Terekeye Temsilci Tayin Ettirilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği)
YHGKE. 1996/11-863TEMSİLCİDE HATA
Y11.HDE. 2002/5337TEMSİLCİDE HATA ( Bankanın Şubesi Yerine Genel Müdürlüğünün Hasım Gösterilmesi Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Temsilcide Hata Olarak Kabul Edilmesi )
Y11.HDE. 1997/5523TEMSİLCİDE HATA ( Dava Dilekçesinde Emniyet Müdürlüğünün Davalı Gösterilmesi )
Y22.HDE. 2015/494TEMSİLCİDE HATA ( Dava Dilekçesinde Öğretmen ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün Davalı Olarak Gösterildiği/Gerçek Hasımın Milli Eğitim Bakanlığı Olduğu - Davacının Tarafta Değil Temsilcide Hata Yaptığı/Davacıya Davayı Gerçek Hasıma Yöneltmesi İçin Süre Verilmesinin Gerektiği - Ancak Davaya Bakanlığın Cevap Verdiği ve Davalı Vekili Sıfatıyla Duruşmaya Katıldığı/Dava Dilekçesinin Gerçek Hasıma Tebliğ Edildiğinin Kabulünün Gerektiği )
YHGKE. 2013/16-1571TEMSİLCİDE HATA ( Dava Hazineye ve Lehlerine Zilyetlik Şerhi Verilenlere Yöneltilmesi Gerekirken Kadastro Müdürlüğüne Yöneltildiği/Dava Dilekçesi ve Davacının Gerçek İradesi İrdelendiğinde Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Kadastro Müdürlüğü Değil Hazine Olduğu - Belirgin Biçimde Temsilcide Yanılma Hali Bulunduğu )
Y16.HDE. 2013/1288TEMSİLCİDE HATA ( Davacının Dava Dilekçesi İle Tespit Maliki Olan Hazine Yerine Kadastro Müdürlüğünü Hasım Göstermesi Şeklindeki Yanılgısının Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmış Olup İşin Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği/Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
Y5.HDE. 1995/4810TEMSİLCİDE HATA ( Davacıya Süre Verilmesi )
Y6.HDE. 1999/2833TEMSİLCİDE HATA ( Davada Husumet Ehliyeti Bulunmayan Kişiye Yöneltilmesi )
Y21.HDE. 2004/140TEMSİLCİDE HATA ( Davalı Kooperatifin Tarım Bakanlığına Bağlı Olması Nedeniyle Bakanlığın Davaya Katılımının Sağlanması )
Y13.HDE. 1995/11005TEMSİLCİDE HATA ( Davanın İçişleri Bakanlığına Yöneltilmesi Gerekirken Emniyet Genel Müdürlüğü Aleyhine Dava Açılması )
Y11.HDE. 2008/6353TEMSİLCİDE HATA ( Havayoluyla Yolcu Taşımasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - “THY Müşteri Hizmetleri Yetkilileri” Hasım Gösterilen Davada Temsilcide Hataya Düşüldüğü )
Y8.HDE. 2003/8795TEMSİLCİDE HATA ( Husumet - Davacıya Davayı Gerçek Hasıma Yöneltip Dava Dilekçesinin Tebliği İçin Mehil Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2014/27049TEMSİLCİDE HATA ( Husumetin Çevre ve Orman Bakanlığı Yerine Tüzel Kişiliği Bulunmayan Orman Genel Müdürlüğü'ne İzafeten K. Orman Bölge Müdürlüğü'ne Yöneltildiği/Davacının Kabul Edilebilir Yanılgısı Sebebiyle Davasına Çevre ve Orman Bakanlığı'nı da Dahil Etmesi İçin İmkan Sağlanmasının Gerektiği - Hizmet Tespit Davası )
YHGKE. 2005/7-194TEMSİLCİDE HATA ( Muhdesatın Tespiti Davası - İl Sağlık Müdürlüğü'ne Karşı Açılmış Olan Davanın Temsilcide Yanılgı Yapıldığı Kabul Edilerek Sağlık Bakanlığı'na Karşı Yürütülmesi Dava Ve Usul Ekonomisinin Gereği Olduğu )
Y13.HDE. 2001/11772TEMSİLCİDE HATA ( Okulun Tüzel Kişiliğinin Olmaması-Temsilcide Hataya Düşülerek Sözleşmeyi İmzalayan Okulun Hasım Gösterilmesi Nedeniyle Temsilcide Yanılgı Olduğunun Kabulü )
Y11.HDE. 2005/4468TEMSİLCİDE HATA ( Ortak Girişime Karşı Açılan Davanın Adi Ortaklığın Tüzel Kişiliği Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi - Dava Dilekçesinde Adi Ortaklığın Bütün Ortakların Adı Yazılı Olduğu Daha Sonra Mahkemece Adi Ortaklığın Bütün Ortaklarına Husumet Yönletildiğinden Taraf Teşkilinin Sağlandığı )
Y11.HDE. 2004/170TEMSİLCİDE HATA ( Rücuen Tazminat Davası - Temsilcide Hata Halinde Dava Husumetten Hemen Reddedilmeyip Dava Doğru Hasma Yöneltilmek Üzere Davacıya Süre Verilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/12959TEMSİLCİDE HATA ( Tapudaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası - Davanın Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gerekirken Kadastro Müdürlüğüne Yöneltimesinin Temsilcide Hata Oluşturduğu )
YHGKE. 1982/9-282TEMSİLCİDE HATA ( Tarım Satış Kooperatifi ile Kooperatifler Birliğinin Statü ve Tabi Oldukları Kural ve İşlemlerin Aynı Olduğu - Hasımda Değil Temsilde Hata )
Y4.HDE. 2002/10661TEMSİLCİDE HATA ( TEDAŞ'ın Bünyesi İçinde Yeralan Erzurum Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünün Ayrı Bir Tüzel Kişiliğinin Bulunduğunun kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2011/5988TEMSİLCİDE HATA (Davanın Milli Eğitim Bakanlığı Yerine Öğretmenevine Yöneltilmesinin Tarafta Hata Değil Temsilcide Hata Olduğu - Davacıya Davayı Gerçek Hasma Yöneltip Dava Dilekçesinin Tebliği İçin Mehil Verilerek Taraf Teşkiliyle Esasa Geçilmesi Gereği )
YHGKE. 2006/8-9TEMSİLCİDE YANILGI ( Davacının Davalı Adına Olan Tapu Kaydının İptali İle Adına Tescilini Talep Ettiği Davanın Davalıya İzafeten Hazineye Yöneltilmesi ve Hazinenin de Davalı Tapu Malikini Temsil Etmesi Doğru Olmadığı )
Y22.HDE. 2013/970TEMSİLCİDE YANILGI ( Davanın Şirkete Karşı Derneğe Yöneltilerek Açıldığı - Davalı Şirket İle Dernek Arasındaki Bağın ya da İlişkinin ve Ayrı Tüzelkişiliklerinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Tespit Edileceği/Ayrı Tüzelkişiliği Olması Durumunda Davanın Derneğe Yöneltileceği )
Y10.HDE. 2011/3377TEMSİLCİDE YANILGI ( Kaymakamlığın Tüzel Kişiliği Olmaması Sebebiyle Taraf Ehliyetinin Bulunmadığı - Yanlışlığın Düzeltilerek Davanın İçişleri Bakanlığına Karşı Devam Edilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/8982TEMSİLCİDE YANILGI ( Müessese Müdürlüğü Genel Müdürlüğün Bir Bölümünü Teşkil Ettiğinden Dava Dilekçesinde Davalı Olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğünün Gösterilmesi Temsilcide Yanılgı Olarak Kabul Edileceği - Eski Hale Getirme )
Y16.HDE. 2012/2784TEMSİLCİDE YANILGI (Tapu Kaydındaki Şerhin İptali Davası - Anlatım ve İstemden Asıl Dava Edilmek İstenenin Hazine Olduğu Anlaşıldığından Temsilcide Yanılma Hali Resen Gözetilip Davanın Hazineye Yöneltilmesi İçin Davacıya Olanak Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/13799TEMSİLCİDE YANILGI HALİ ( Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Bu Nitelikteki Davalar Çekişmesiz Yargı İşi Olmakla Beraber Kayıt Maliki Olması Nedeniyle İlgili Sıfatı İle Hazinenin de Yer Alması Gerektiği/Davacı Taraf Dilekçesinde Tapu Müdürlüğünü Taraf Göstermişse de Dilekçesindeki Anlatım ve İstem Dikkate Alındığında Bu Durumun Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu )
Y13.HDE. 2003/551TEMSİLCİDE YANILMA ( Açılan Davada Gerçek Hasmın İlgili Bakanlık Olması Gerekirken Valiliğe Husumet Yöneltilmesinin Temsilcide Yanılma Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2007/11142TEMSİLCİDE YANILMA ( Ara Kararı İle Davacıya Dava Dilekçesini Düzeltmesi ve Tebliğ Ettirmesi İçin Mehil Verilerek Usuli Hata Düzeltildikten Sonra Davaya Devam Edilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1991/9556TEMSİLCİDE YANILMA ( Bakanlığa Bağlı Kuruluş - Yanlışlığın Düzeltilerek Davaya Devam Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2015/18672TEMSİLCİDE YANILMA ( Bir Şubenin İşleminden Dolayı Başka Bir Şube Aleyhine Dava Açılması Temsilcide Hata Niteliğinde Olduğu - Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz )
Y21.HDE. 2008/18664TEMSİLCİDE YANILMA ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davasını Derneğin Temsil Ettiği Düşüncesiyle Davalı Aleyhine Açtığı - Husumette Değil Temsilcide Yanılma Halinin Söz Konusu Olduğundan Hatanın Resen Dikkate Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/14411TEMSİLCİDE YANILMA ( Dava Dilekçesinde Bir Eksiklik Yapıldığı Tespit Edilirse Mahkemece Bu Eksikliğin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmaması Olarak Değil Temsilcide Yanılma Olarak Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu - Kasko Sigorta Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2016/5908TEMSİLCİDE YANILMA ( Dava Dilekçesinde Tarafın Yanlış veya Eksik Gösterilmesinin Kabul Edilebilir Bir Yanılgıya Dayanması Halinde Hakimin Karşı Tarafın Rızasını Almaksızın Taraf Değişikliği Talebini Kabul Edebileceği - Bu Halin Temsilcide Yanılma Olarak Kabul Edilip Davanın Gerçek Hasıma Yöneltilmek Suretiyle Yargılamanın Sürdürüleceği )
YHGKE. 2007/15-603TEMSİLCİDE YANILMA ( Davacı/İş Sahibine Dava Dilekçesinde "İşi Yapan Yüklenici Firma" İfadesiyle Gerçekte Dava Etmek İstediği İşi Yüklenen Şirketin Eksiksiz Biçimde İsim Unvan ve Adresini de İçeren Dilekçe Tanzim Edip Davasını Doğru Hasma Yöneltmesi İçin Olanak Sağlanması Gerektiği )
YHGKE. 2010/7-70TEMSİLCİDE YANILMA ( Davacının Davasını Doğru Hasma Yöneltmesi İçin Olanak Sağlanması Açıklanan Eksiklik Giderildikten Sonra da Davanın Esasının Çözümü Yoluna Gidilmesi Gerektiği - Tespit Tutanağına Yanlış Yazılan İsmin Düzeltilmesi İstemi )
Y4.HDE. 2015/4382TEMSİLCİDE YANILMA ( Davacının Husumeti Maliye Hazinesine Yöneltmesi Gerekirken Davayı Uzunköprü Hazinesine Yönelterek Dava Açması Hasımda Değil Hasmın Belirlenmesinde Yanılma Olduğu - Davacıya Gerekli Önel Verilip Dava Dilekçesinde Gerekli Düzeltmenin Yapılmasının Sağlanması Gerektiği/Menfi Tespit ve İstirdat )
YHGKE. 2011/9-718TEMSİLCİDE YANILMA ( Davacının Temsilcideki Yanılmayı Sonradan Düzeltebileceği/Hasımda Yanılma Gibi Davanın Reddini Gerektirmediği - Gerçek Temsilciye Dava Yöneltilerek Davaya Katılma ve Kendisini Savunma Olanağı Verileceği/Husumetteki Eksik Tamamlanarak Yargılamaya Devam Edileceği )
Y15.HDE. 2016/2457TEMSİLCİDE YANILMA ( Davalı Çiftliğin Tüzel KişiliğiBulunmadığı/Esasen Gerçek Hasımın Cevap Dilekçesi Vererek Davaya Katıldığı - Davada Hasımda Yanılma Olmayıp Temsilcide Yanılma Söz Konusu Olduğundan Davacıya Davayı Gerçek Hasıma Yöneltip Dava Dilekçesini Tebliğ Ettirmek Üzere Süre Verileceği )
Y11.HDE. 2004/3052TEMSİLCİDE YANILMA ( Davalı Olarak Şirket Bünyesinde Tüzel Kişiliği Olmayan Bir Birim Gösterilmesi-Dava Dilekçesinin Şirkete Tebliğ Edilerek Yargılamanın Sürdürülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2000/864TEMSİLCİDE YANILMA ( Davalı Şirket Dağıtım Şirketi Olup Davalı Olarak Gösterilen Gazetenin Sahibi Olmadığından Gazetenin Gerçek Sahibi Olan Firmaya Dilekçenin Tebliği Gereği - Gazete Kuponu Biriktirilmesi )
Y10.HDE. 2009/14191TEMSİLCİDE YANILMA ( Davalının Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Temsilcide Yanılgıya Düşüldüğü - Dava Dilekçesinin Tüzel Kişiliği Haiz Orman Genel Müdürlüğü'ne Tebliğ Edildikten Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik/Rücuan Tazminat )
Y20.HDE. 2015/10681TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmesi Hazinenin Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulamayacağı - Tapu İptal ve Tescil/T.M.K'nun 1007. Md. Kaynaklı Tazminat )
Y20.HDE. 2015/17094TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmesi/Hazinenin Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulamayacağı - Tapu İptal ve Tescil/4721 Sayılı Kanun'un 1007. Maddesinden Kaynaklı Tazminat )
Y21.HDE. 2009/9650TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Husumet Yönünden Reddinin Hatalı Olduğu - Davanın Gümrük Müsteşarlığı Yerine Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğüne Açılmasının Temsilcide Yanılma Olduğu Davanın Müsteşarlığa Yöneltilerek Taraf Teşkili Sağlanarak Sonuçlandırılması Gereği )
Y6.HDE. 2009/10643TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Reddini Gerektirmediği )
YHGKE. 1981/4-1103TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Reddini Gerektirmemesi )
Y4.HDE. 2016/12031TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Taraf Sıfatını Haiz Olmayan İdareye Karşı Açılmış Olması Temsilcide Yanılma Oluşturmakta Olup Davanın Doğru İdareye Yöneltilmesi İçin Davacı Tarafa Mehil Verilmesi Usulüne Uygun Bir Şekilde Taraf Teşkilinden Sonra Dosyanın Yeniden Değerlendirmeye Tabi Tutulması Gerektiği )
Y21.HDE. 2012/10967TEMSİLCİDE YANILMA ( Davanın Tüzel Kişiliği Bulunan Şirket Yerine Şirketin Yönetim Kurulu Üyesine Açılmasının Hasımda Değil Temsilcide Yanılma Oluşturduğu - Şirkete Açılması Gerekirken Yönetim Kurulu Üyesine Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddi Yerine Yönetim Kuruluna Yöneltilmesi İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2003/8230TEMSİLCİDE YANILMA ( Genel Kurul Kararının İptaline İlişkin Davada Şirket Adının Zikredilmemiş Olması Halinde Dahi Davanın Husumetten Reddedilememesi )
Y13.HDE. 2011/7786TEMSİLCİDE YANILMA ( Gerçek Hasma Her Zaman Husumet Yöneltilebileceği - Başka Tüzel Kişiliğe Devredilen Tüzel Kişiliğin Davalı Olarak Gösterilmesinin Temsilcide Yanılma Olduğu Gerçek Hasma Her Zaman Husumet Yöneltilebileceğinden Davanın Husumet Nedeniyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 1998/2768TEMSİLCİDE YANILMA ( Hasımda Yanılmada Olduğu Gibi Davanın Reddedilmemesi-Bu Gibi Durumlarda Hakimin Başvurması Gereken Usul )
Y10.HDE. 2014/18062TEMSİLCİDE YANILMA ( Hizmet Tespiti - Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Davada Taraf Olamayacağı/Davanın Milli Eğitim Bakanlığına Yerine Söz Konusu Müdürlüğe Karşı Açılmasının Temsilcide Yanılgı Olduğu )
YHGKE. 1999/10-70TEMSİLCİDE YANILMA ( Husumetin Yöneltilmesinde )
Y5.HDE. 2003/13656TEMSİLCİDE YANILMA ( İlköğretim Okulu Yapılarak El Atma - İl Özel İdaresi Yerine Milli Eğitim Bakanlığı Aleyhine Dava Açılması )
Y21.HDE. 2007/23515TEMSİLCİDE YANILMA ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Tazminat Davası/Davanın Anonim Şti. Yerine Yetkilisine Yöneltildiği - Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği/Gerçek Temsilciye Yöneltilerek Sonuçlandırılması Gereği )
Y5.HDE. 2014/22977TEMSİLCİDE YANILMA ( Kamulaştırmasız El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi/Davanın İl Özel İdaresine Karşı Açılması Gerektiği - Köy Tüzel Kişiliği Aleyhine Dava Açılmasının Temsilcide Yanılma Niteliğinde Olduğu/İl Özel İdaresinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/15708TEMSİLCİDE YANILMA ( Maddi Tazminat - Davanın Hazine Yerine Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilerek Açıldığı Ancak Doğru Hasım Vekili Olan Hazine Avukatı Tarafından Takip Edildiği/Bu Durumun Temsilcide Yanılma Olarak Kabul Edilip Hazinenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/1-336TEMSİLCİDE YANILMA ( Mahkemece Resen Gözetilmesi ve Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yöneltilebilmesi İçin Davacı Yana Olanak Sağlanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/824TEMSİLCİDE YANILMA ( Müesseseler ile Genel Müdürlük Arasında Yakın İlişki ve Sıkı Bağlantının Olması Ancak Genel Müdürlüğün Hasım Göstererek Tazminat Davası Açılması )
Y10.HDE. 2007/19967TEMSİLCİDE YANILMA ( Nedeniyle Dava Dilekçesinin Hukuki Halefi Olan Şirkete Tebliğ Edildikten ve Bu Davalıların Göstereceği Deliller de Toplandıktan Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Rücuan Tazminat )
Y3.HDE. 2014/18424TEMSİLCİDE YANILMA ( Noter Aleyhine Açılan Davada Temsilcide Hata Yapıldığı Kabul Edilerek Yargılamaya Araç Satış İşleminin Yapıldığı Sırada Görevli Olan ve Husumeti Kabul Eden Noter Aleyhine Devam Edilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y5.HDE. 2005/10295TEMSİLCİDE YANILMA ( Pilon Yeri ve İrtifak Alanının Kamulaştırma İşlemini Yapan T.E.K.Genel Müdürlüğünün Bölünmesinden Sonra Dava Dışı T.E.D.A.Ş. Sorumluluk Alanında Kaldığı Anlaşıldığından Bu Durumun Temsilcide Yanılma Olarak Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/3261TEMSİLCİDE YANILMA ( Sağlık Bakanlığı Yerine Saymanlığa Husumet Yöneltilmesi )
Y10.HDE. 2010/13557TEMSİLCİDE YANILMA ( Sonucu Tüzel Kişiliği Bulunmayan Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne Husumet Yöneltilerek Açılan Eldeki Davada Mahkemece Öncelikle Husumet Yöneltilmesi Sağlanacak Olan Sağlık Bakanlığı'na Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Karar Verileceği )
YHGKE. 2010/4-115TEMSİLCİDE YANILMA ( Suretiyle Tedaş Genel Müdürlüğü'ne Açıldığı Kabul Edilmek ve Gerçek Temsilciye Tebligat Çıkartılıp Davaya Katılımını Sağlayarak Yargılamaya Devam Olunması Gerekirken Davanın Husumetten Reddinin Doğru Görülmediği - Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat )
Y20.HDE. 2015/15523TEMSİLCİDE YANILMA ( Tapu Müdürlüğünün Davalı Gösterilmesi ve Tapu Müdürlüğünün de Hazine Vekili Tarafından Temsil Edilmiş Olmasının Temsilcide Yanılgı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Davacının Temsilcideki Yanılmayı Sonradan Düzeltebileceği/Maddi Tazminat )
Y5.HDE. 2013/21840TEMSİLCİDE YANILMA ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası/Davanın Hazineye Yöneltileceği - Davanın Yanlış İdareye Yöneltilmesinin Temsilcide Yanılma Anlamına Geleceği/Hazinenin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/26606TEMSİLCİDE YANILMA ( Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasındandan Kaynaklanan Zararın Tazmini İstemi - Davalı Sıfatının Hazineye Ait Olduğu/Tapu Sicil Müdürlüğünün Davalı Sıfatının Bulunmadığı - Davacının Amacı Devlet Tüzel Kişiliğini Dava Etmek Olup Davasını Yanlış İdareye Yöneltmesi Hasımda Değil Temsilcide Yanılma Olduğu )
Y4.HDE. 2015/13843TEMSİLCİDE YANILMA ( Tazminatın Davalı Küçükten Rücuen Tazmini/Vaside Yanılmanın Tarafta Yanılma Değil Temsilcide Yanılma Olduğu - Davanın Pasif Husumetten Reddedilemeyeceği/Asıl Vasiye Davaya İlişkin Tebligat Yapılarak İşin Esası İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/10995TEMSİLCİDE YANILMA ( Tazminatın Faiz ve Masraflarla Tahsili - Davanın Köy Muhtarlığına Yöneltildiği ve Dava Dilekçesinin de Köy Muhtarı Olan Davalıya Tebliğ Edildiği/Temsilcide Yanılma Hasımda Yanılma Kabul Edilmeyip Yargılamaya Devam Edilerek Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2011/901TEMSİLCİDE YANILMA ( Tunceli Valiliğinin Tüzel Kişiliği Olmadığı - Davacının Maliye Hazinesi Yerine Tunceli Valiliğini Davalı Göstererek Temsilcide Yanıldığı/Davayı Maliye Hazinesine Yöneltilmesi İçin Süre Verilerek Husumetin Doğru Hasma Yöneltilip Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
Y10.HDE. 2005/7965TEMSİLCİDE YANILMA ( Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü Temsil Yetkisi Genel Müdüre Ait Olup İl Müdürünün Temsil Yetkisi Bulunmadığından İl Müdürlüğüne Açılan Davada Dilekçe Genel Müdürlüğe Tebliğ Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/15065TEMSİLCİDE YANILMA ( Valiliğe Husumetin Yöneltilmesi - Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetkisinin Hazine Avukatlarına Ait Olduğu )
Y21.HDE. 2008/2739TEMSİLCİDE YANILMA (Çalışma Süresinin Tespiti Davası - Davanın Hasımda Değil Temsilcide Yanılma Sonucu Açılması Halinde Davanın Gerçek Temsilciye Yöneltilmesi Gereği)
Y16.HDE. 2015/5138TEMSİLCİDE YANILMA (Dava Dilekçesindeki Anlatım ve İstemden Dava Edilmek İstenenin Hazine Olduğu Anlaşıldığına Göre Belirgin Biçimde Temsilcide Yanılgı Hali Bulunduğu Kuşkusuz Olup Bu Durumda Davanın Sadece Kadastro Müdürlüğüne Yöneltildiğinden Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y4.HDE. 2016/13856TEMSİLCİDE YANILMA (Davanın Doğrudan Bakanlığa Yöneltilerek Açıldığı/Davanın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Yöneltilmesi İçin Davacıya Mehil Verileceği - Usulüne Uygun Bir Şekilde Taraf Teşkilinden Sonra Dosya Yeniden Değerlendirmeye Tabi Tutularak Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/Staj Ücreti Ödenmesi İstemi)
Y11.HDE. 2009/7999TEMSİLCİDE YANILMA (Deniz Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Davalı Asilin/Hasmın Doğru Gösterilip Türkiye'deki Acentesinin Hatalı Gösterilmesi Diğer Bir Deyişle Davalı Asilin Salt Acentesinin Yanlış Gösterilmesi Hasmın Yanlış Gösterildiği Anlamına Gelmeyeceği)
Y23.HDE. 2013/3540TEMSİLCİDE YANILMA (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemi - Her Ne Kadar Denetim Kurulu Üyelerinin Kooperatifi Davada Temsil Yetkileri Bulunmamakta ise de Bu Durumun Temsilcide Yanılma Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2010/13134TEMSİLCİDE YANILMA (Hasımda Değil Temsilcide Yanılma Sonucu Açılması Halinde Gerçek Temsilciye Davanın Yöneltilmesi Gerektiği - Çalışmanın Tespiti Davasında Köy Tüzelkişiliği Aleyhine Açılması Gerekirken Köy Muhtarı Aleyhine Açılmasının Hasımda Değil Temsilcide Yanılma Olduğu)
Y20.HDE. 2015/2411TEMSİLCİDE YANILMA (Re'sen Gözetilerek Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmesi ve Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı)
Y16.HDE. 2012/3151TEMSİLCİDE YANILMA (Re'sen Gözetilerek Davanın Tespit Maliki Hazine'ye Yönlendirilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmeli Davanın Hazine'ye Yaygınlaştırılması Halinde Davaya Devam Edilmesi Gerektiği - Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İstemi)
Y20.HDE. 2015/2781TEMSİLCİDE YANILMA (Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil - Temsilcide Yanılma Hali Re'sen Gözetilerek Davanın Tapu Müdürlüğü'ne Yöneltilmesi İçin Davacı Yana Olanak Verilmesi ve Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2011/8786TEMSİLCİDE YANILMA (Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini/Aracın İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na Ait Olması - Davanın Husumetten Reddi Gerekmeyip Bu Yönün Temsilcide Yanılma Niteliğinde Olduğu Gözetilerek İçişleri Bakanlığı'na Tebligat Çıkartılacağı)
YHGKE. 2007/9-218TEMSİLCİDE YANILMA / HUSUMET ( Vakfa 'İzafeten' Valilik Adına Açılan İşçilik Alacakları Davası - İşveren Olarak Gerçekte Vakfın Gösterilmesinin Amaçlandığı ve Gösterildiği Bu Durumda Husumette Değil Temsilcide Yanılma Halinin Sözkonusu Olduğu )
Y21.HDE. 2010/11567TEMSİLCİDE YANILMA İLE AÇILAN DAVA ( Husumetten Reddedilmemeli Gerçek Temsilciye Yöneltilmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y20.HDE. 2015/2545TEMSİLCİDEKİ YANILGININ SONRADAN DÜZELTİLEBİLECEĞİ ( Kabul Edilebilir Bir Yanılgı Halinde Karşı Tarafından Rızası Alınmadan Davanın Doğru Tarafa Yöneltilmesinin Mümkün Olduğu - Taraf Sıfatı Bulunmayan Tapu Müdürlüğüne Davanın Yöneltilmesinin Kabul Edilebilir Bir Yanılgı Sayılacağı/Taraf Değişikliği )
Y18.HDE. 2012/6362TEMSİLCİLER KURULU KARARININ İPTALİ ( Sitede Henüz Toplu Yapı Yönetimine Geçilmediğinden Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Değil Genel Hükümlerin Uygulanması Gerektiği - Görev Hususunun Genel Hükümlere Göre Tayini Gerektiği )
YHGKE. 1983/5-99TEMSİLCİLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Yönetici Olduğu Sırada Topladığı Yönetim Gideri Paralarını Yöneticilik Görevi Çerçevesinde Kullanmayan Davalı )
Y13.HDE. 1997/260TEMSİLCİNİN BORÇLANMASI ( Yapılan İşleme İcazet Verilmesiyle Şahsi Sorumluluğun Kalkması )
Y12.HDE. 1996/5559TEMSİLCİNİN DAVA EHLİYETİ ( Kira Sözleşmesi )
Y17.HDE. 2010/7318TEMSİLCİNİN DAVAYA KATILIMI ( Tasarrufun İptali - Tasfiyeye İlişkin Yasal Prosedürün Sonucunun Beklenmesi Tasfiye Sonuçlandırıldığında da Mirası Reddedilen Davalı İçin Atanacak ve Yetkilendirilecek Bir Temsilcinin Davaya Katılımı Suretiyle Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/107TEMSİLCİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ ( Fesih Geçersiz Sayılarak Temsilcilik Süresini Aşmamak Kaydıyla Fesih Tarihi İle Kararın Kesinleşme Tarihi Arasındaki Ücret ve Diğer Hakları Ödeneceği - Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Altı İş Günü İçinde Temsilcinin İşe Başvurması Şartıyla Altı İş Günü İçinde İşe Başlatılmaması Halinde İş İlişkisinin Devam Ettiği Kabul Edilerek Ücreti ve Diğer Hakları Temsilcilik Süresince Ödenmeye Devam Edileceği )
Y15.HDE. 1979/624TEMSİLCİNİN İŞLEMİNE İCAZET
Y12.HDE. 2005/3697TEMSİLCİNİN İŞYERİNDE BULUNMAMASI ( veya Evrakı Alamayacak Bir Durumda Olduğu Hususu Tebligat Memurunca Araştırılıp Tutanağa Yazılmadığından Tebligatın Usulsüz Olduğu )
Y11.HDE. 2004/2206TEMSİLCİNİN KENDİ KENDİSİYLE SÖZLEŞME YAPMASI ( Bir Temsilcinin Temsil Sıfatından İstifade İle Kendi Borcu İçin Temsil Ettiği Kimseyi Kefalet Altına Sokması Temsilcinin Kendi Kendisiyle Sözleşme Yapması İle Eşdeğerli Bir Hukuki İşlem Olduğu )
Y13.HDE. 2005/12125TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Pasif Husumet Nedeniyle Reddedildiğinden Sözleşmelerde Kendini Sorumluluk Altında Tutacak İmzası Bulunmaması Nedeniyle Davalı Temsilci Hakkındaki Davanın da Pasif Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/3945TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Kişilik Haklarına Saldırı Yapan Yayınların Sahibi Tüzel Kişilik Olduğundan Tüzel Kişiliğin Temsilcisinin Saldırıdan Doğan Zararlardan Sorumlu Tutulamaması )
Y11.CDE. 2002/1198TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ( Tüzel Kişilerin Birden Fazla Kanuni Temsilcilerinin Bulunması Halinde Cezanın Şahsiliği İlkesine Bağlı Olarak Cezai Sorumluluğun Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2015/1671TEMSİLCİNİN ŞAHSINA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Terekeye Temsilci Atanması Talebi - Temsilcinin İleri Sürdüğü Kaçınma Sebeplerini İnceleme Görevi İle İlgili Yasal Hükümlerin Mümessile Yapılan İtirazın ya da Kaçınma Sebeplerinin İncelenmesinde de Gözetilmesi Gerektiği/Görevin Öncelikle Vesayet Makamı Olan Sulh Mahkemesinde Olduğu Sulh Mahkemesince Kabul Edilmemesi Halinde Denetim Makamı Olan Asliye Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.HDE. 2012/5216TEMSİLCİNİN ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( Şirketin Münferiden Temsile Yetkili Temsilcinin Şirket Kaşesi Dışında Senet Üzerine Atmış Olduğu İmza Bizatihi Kendisini Sorumlu Kılacağı/Takip Dayanağı Bonoda Kaşe Üzerinde Dört Adet İmzanın Olduğu Sözkonusu Kaşenin Dışına Başka Bir İmzanın Atılmadığı ve Şahsi Sorumluluğu Doğurmayacağının Kabulü Gerektiği - Borca İtiraz )
Y14.HDE. 2005/5926TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 1978/1845TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEM
Y19.HDE. 2011/8772TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEME SONRADAN ONAY VERİLMESİ ( İşlem Geçerli Hale Geleceği - Vekaletnamede Davalı Şirket Yetkilisinin İmzası Bulunmasa da Sonradan Aynı Vekile Verilen Vekaletname Davalı Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalandığından Takibe İtiraza Geçerlilik Kazandırıldığı )
Y14.HDE. 2011/8911TEMSİLCİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER ( Adı Geçen Kişinin Davalı Şirket Namına Temsilci Olarak Hareket Ederek Benzeri Sözleşmeler İmzalayıp İmzalamadığını ve Davalı Şirket Tarafından da Bu Sözleşmelerin Benimsenip Benimsenmediğini Tespit Etmek Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Yapılan Ödemenin İadesi İstemi )
Y12.HDE. 2005/6953TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Kollektif Şirketin Feshedilmesi Halinde Şirket Temsilcisinin Yetkisi de Son Bulduğu - Yetkisi Sona Eren Temsilci Şirket Adına Hiçbir İşlem Yapamayacağı Gibi İcra Takibi de Yapamayacağı )
Y15.HDE. 1983/2259TEMSİLCİNİN YETKİSİZLİĞİNİN BİLİNMESİ
Y12.HDE. 1979/8901TEMSİLCİSİ OLMAYAN TUTUKLUYA BİLDİRİM YAPILAMAZ
Y22.HDE. 2011/1559TEMSİLCİYE TEBLİGAT ( İşe İade Davası - Tüzel Kişinin Yetkili Temsilcilerine Bunlar Birden Fazla İse Yalnız Birine Yapılacağı/Yetkili Temsilcisine Yapılmamış ve Sıralı Kişilere Yapılmışsa Bunun Nedenlerinin Açıkça ve Ayrıntılı Olarak Tebligat Mazbatasına Yazılması Gerektiği)
YHGKE. 2017/12-1149TEMSİLCİYE VEKALETNAME İLE YETKİ VERİLMESİ (Takibin İptali İle Dayanak Senetteki İmza ve Borca İtiraz - Söz Konusu Vekaletnamede Sözkonusu Kişiye Bono Düzenleme Konusunda Özel Bir Yetki Verilmediği/Mahkemece Borçlunun Borca İtirazının Kabulüyle Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2009/12355TEMSİLDE HATA ( Çalışmanın Tespiti - İşveren Davalının da Ortağı Olduğu İnşaat Şirketime Ait İşyeri Olmakla Davada Temsilde Hata Nedeniyle Dava Dilekçesinin Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2011/50567TEMSİLDE HATA ( Dava Dilekçesinin Polis Evi Müdürlüğü Davalı Gösterilerek Buraya Tebliğ Edildiği - Tüzel Kişiliği Bulunmadığından Kurumun Bağlı Bulunduğu İçişleri Bakanlığı'na Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlanarak Yargılamaya Devam Edileceği/İşçilik Alacakları )
YHGKE. 2017/14-2263TEMSİLDE HATA ( Davacı Davasını Valiliğe Yöneltmiş İse de Dava Dilekçesi ve Davacının Gerçek İradesi İrdelendiğinde Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Hazine Olduğunun Belirgin Olduğu - Yanılgının Gerçekte Hasımda Değil Temsilcide Hata Olduğunun Kabul Edileceği/Mera Tahsis Kararının İptali İstemi )
Y8.HDE. 2013/5007TEMSİLDE HATA ( Davacının Yanlış Yazıldığı/Davacı Sıfatı Bakımından Temsilde Hata Anlamına Geleceği - Maddi Hatadan Kaynaklanan Taraf Değişikliği Talebinin Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın Kabul Edileceği/Tapu Kaydının İptali Davası )
Y9.HDE. 2010/18790TEMSİLDE HATA ( İlk Dava Dilekçesinde Davalı Gösterilen Ancak Temsile Yetkisi Olmadığı Anlaşılan Kişi Hakkındaki Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y23.HDE. 2012/4065TEMSİLDE HATA ( Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Kurulmadığı Halde Kat Malikleri Kuruluna Karşı Açılan Davanın Temsilcide Hata Olduğu - Davanın Husumet Yönünden Reddedilmeyerek Dava Dilekçesinin Doğru Hasma Tebliğiyle Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
Y22.HDE. 2015/3364TEMSİLDE HATA ( Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağı - "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu"nun Tüzel Kişiliği Bulunmadığı/Mahkemece Davacıya Davasını Sağlık Bakanlığına Yöneltmesi İçin Süre Verileceği - Tüzel Kişiliği Olmayan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Aleyhine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y22.HDE. 2013/5917TEMSİLDE HATA ( Taraf Ehliyeti Temsilci Sıfatı ve Tüzel Kişiliği Bulunmayan Enstitü Aleyhine Karar Verilemeyeceği - Davanın Rektörlüğe Yöneltilmesi İçin Davacıya Süre Verilip Yargılama Yapılması Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
Y21.HDE. 2016/7250TEMSİLDE HATA (Dava ve Taraf Ehliyeti Noksanlığı - Eldeki Davanın Büyükşehir Belediyesine Yöneltilmesi Gereği/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Büyükşehir Belediyesi'nin Taraf Haline Getirebilmeleri İçin Davacılara Uygun Bir Mehil Verilmesi Gereği/Kapatılan İl Özel İdaresine Açılan Dava)
Y22.HDE. 2013/8107TEMSİLDE HATA (Olduğu Kabul Edilerek Davasını Gerçek İşvereni Olan Alt İşveren Şirkete Yöneltmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği - Feshin Geçersizliği İstemi)
Y9.HDE. 2004/8504TEMSİLDE HATA NİTELİĞİ ( İşçilik Alacakları İçin Açılan Davada Davalı Olarak İsim Benzerliğinden Dolayı Başka Şirketin Gösterilmiş Olması - Dava Dilekçesi Gerçek İşverene Tebliğ Edilerek Hüküm Kurulması Gereği )
YHGKE. 1964/182TEMSİLDE İCAZETİN ÖZELLİKLERİ
Y20.HDE. 2011/6888TEMSİLDE YANILMA ( Bulunduğu Durumda Mahkemece Bu Husus Re'sen Gözetilerek Davanın Usulünce Gerçek Hasma Yönlendirilmesi İçin Davacı Tarafa Olanak Verilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/28763TEMSİLDE YANILMA ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - Davacı Eylemli Olarak Türkiye İşyerinde Çalıştığına Göre Asıl İşveren Olduğu/Hatalı Olarak Diğer Firmaya Davanın Yöneltilmesi Davacının Süreyi Kaçırdığı Sonucunu Doğurmayacağı )
Y22.HDE. 2014/30773TEMSİLDE YANILMA ( İşe İade Davası/Davanın Tüzel Kişiliğe Bulunmayan Valiliğe Yöneltilerek Valiliğin Karar Başlığında da Davalı Olarak Gösterildiği - Davanın Bakanlığa Yöneltilmesi İçin Süre Verilmesinin Gerektiği/Taraf Teşkili Sağlanmadan Karar Verilmesinin Usule Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2009/26956TEMSİLDE YANILMA ( İşe İade İstemi - Davanın Husumet Yönünden Reddine Değil Temsilde Yanılma Olduğu Kabul Edilerek Davacıya Davasını Gerçek Hasıma Yöneltmesi İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/9562TEMSİLDE YANILMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kadastro Müdürlüğü Taraf Gösterilerek Açıldığı - Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Kadastro Müdürlüğü Değil Hazine Olduğu/Ortada Belirgin Bir Biçimde Temsilde Yanılma Hali Bulunduğu)
Y22.HDE. 2013/26322TEMSİLDE YANILMA ( Sağlık Bakanlığı Aleyhine Açılması Gereken Davanın Bakanlığa Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Açılmasının Temsilde Yanılma Oluşturduğu - Davanın Bakanlığa Yöneltilmesi İçin Davacı Tarafa Süre Verilip Taraf Teşkili Sağlanarak Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
Y20.HDE. 2016/12858TEMSİLDE YANILMA ( TMK.1007. Maddeye Göre Açılan Tazminat Davasında Davalı Olarak Hazinenin Taraf Gösterilmesi Gerekirken Dava Kadastro Genel Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek Açıldığı/Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Hazine Olduğu Belirgin Olup Temsilde Yanılma Hali Bulunduğundan Mahkemece Resen Gözetilmesi ve Davanın Usulünce Gerçek Hasıma Yönlendirilmesi İçin Davacı Tarafa Olanak Sağlanması Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/9498TEMSİLDE YANILMA ( Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının Ödetilmesi İstemi/Davanın Tüzel Kişiliği Bulunmayan Huzurevi Aleyhine Açıldığı - Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Karşı Açılması Gerektiği/Bu Durum Temsilde Yanılma Oluşturmakta Olup Davanın İlgili Bakanlığa Yöneltilmesi İçin Davacı Tarafa Mehil Verileceği )
Y15.HDE. 2010/4170TEMSİLDE YANILMA ( Yöneticilik Görev ve Yetkisini Aşan Tamir ve Takviye İşlerinden Doğan Alacak Hakkında Yönetime Açılan Davanın Temsilde Yanılma Olduğu - Husumet Yöneltilmeyeceği/Davanın Sözleşmede İmzası Bulunanlara Yöneltilmesi Gereği )
Y22.HDE. 2015/14387TEMSİLDE YANILMA (İşçilik Alacakları - Davanın Doğrudan Tüzel Kişiliği Bulunmayan Huzurevine Yöneltilerek Açıldığı/Huzurevinin Tüzel Kişiliği Olmayıp Davada Taraf Ehliyeti de Olmadığından Davanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Yöneltilmesi İçin Davacı Tarafa Mehil Verilmesi Usulüne Uygun Bir Şekilde Taraf Teşkili Sağlanarak Tarafların Gösterdiği Deliller Toplanarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği)
Y20.HDE. 2015/2806TEMSİLDE YANILMA (Tapu Sicilin Tutulması Nedeni İle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Dava Çevre ve Şehircilik Bakanlığına İzafeten Tapu Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek Açıldığı/Davacının Asıl Dava Etmek İstediğinin Hazine Olduğu Belirgin Olup Temsilde Yanılma Hali Bulunduğunun Gözetileceği)
Y12.HDE. 2002/12153TEMSİLDE YETKİNİN SINIRI ( Lehtar Şirket Adına Tek İmza İle Temsile Yetkili Olup Olmadığının Araştırılması Kendi Adına Takibi Yapmak Hakkı Bulunup Bulunmadığının da Tartışılması Gereği )
Y12.HDE. 2009/25358TEMSİLE SELAHİYET ( Tek İmza İle Yetki Sınırını Aşan Kişinin Takip Konusu Çeklerden Bizzat Sorumlu Olacağı - İmza Sirkülerinde Şirketin İki Yetkilinin Müşterek İmzasıyla Sorumluluk Altına Gireceği Hükmü )
Y12.HDE. 2011/3515TEMSİLE SELAHİYETİ OLMADIĞI HALDE TEMSİLCİ SIFATIYLA İMZA EDEN KİŞİ ( Çekten Şahsen Sorumlu Olacağı - Temsile Yetkisi Olmadığı Halde Şirket Adına Çek İmzalayan Yetkisiz Kişi Hakkında Takip Yapılabileceği)
Y3.HDE. 2012/23368TEMSİLE VE İMZAYA YETKİLİ VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( Kira Parasının Tespiti Davası - Davacı Tarafından Gönderilen Yazının Vakfı Temsile ve İmzaya Yetkili Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından İmzalanmadığı Bu Sebeple Sözkonusu Yazının Vakıf Açısından Bağlayacağının Bulunmadığı Yönündeki Davacı Tarafın İddiası Doğrultusunda Araştırılma Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/468TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ ( Hesap Mutabakatı Altındaki İmzanın Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
Y12.HDE. 2005/11929TEMSİLE YETKİLİ KİŞİYE AİT OLMAYAN İMZA ( Ciro Şirketi Bağlamayacağından İmza Atan Kimse Şahsen Sorumlu Olduğu )
Y10.HDE. 2011/475TEMSİLE YETKİLİ MÜDÜR (Sıfatının Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali İstemi)
YHGKE. 2006/12-199TEMSİLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİNİN ŞİKAYETİ ( Reddi Gereği - TTK. Md. 317 ve Müteakip Maddelerinde Belirtilen Nitelikte Temsile Yetkili Olmayan Şirket Hissedarı )
Y12.HDE. 2009/26476TEMSİLE YETKİLİ OLMAYAN KİŞİNİN TEMSİLCİ SIFATI İLE ÇEK İMZALAMASI ( Yetkisiz Temsilcinin Şahsen Sorumlu Olacağı - Takibin İmzayı Atan Yetkisiz Temsilciye Yönelik Olarak Düzenlenmesi Gereği/İmzayı Atan Kişi Borçlu Olarak Gösterilmediğinden Ödeme Emrinin İptaline Karar Verileceği )
Y4.HDE. 1993/7562TEMSİLEN BİR KİŞİ GÖSTERİLMESİ ( Sahip veya Yayınlatan Tüzel Kişi ise Temsilen Bir Gerçek Kişi Gösterilmiş Olsa Bile Sorumluluğun Tüzel Kişiye Ait Olması )
Y19.HDE. 2002/7495TEMSİLEN YAPILAN İŞLER ( Tahkim Şartını İçeren Sözleşme/Müdür Yardımcısı - Hak ve Borçların Temsil Olunana Ait Olacağı/Temsilciye Teşmil Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2013/6196TEMSİLİ VE TATBİKİ KEŞİF ( Kasten Öldürme - Sanıklar Mağdur-Katılanlar ve Olay Yeri İnceleme Tutanağını Düzenleyen Kolluk Görevlileri de Hazır Edilerek Uzman Bilirkişi Marifetiyle Denetime Olanak Verecek Biçimde Temsili ve Tatbiki Keşif Yapılarak Anlatımların Doğruluğunun Denetlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2009/4477TEMSİLİN İPTAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR BELGE ( Sunulmadığı Sürece Mahkemece Anılan Gün ve Saatlerde Oyunun Sergilendiğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2007/19883TEMYİZ ( 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar İçin de 2.000 YTL'yi Geçmeyen Adli Para Cezasına İlişkin Hükümlerin Kesin Olması Nedeniyle )
Y7.CDE. 2005/13356TEMYİZ ( 1705 Sayılı Yasaya Muhalefet - Açılan Kamu Davasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Katılması Mümkün Olduğu/Davaya Müdahale Hakkı Bulunmayan Hazinenin Temyiz Talebinin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2017/2369TEMYİZ ( 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi )
Y8.CDE. 2007/9919TEMYİZ ( 2911 Sayılı Kanuna Aykırılık - Davaya Katılma Kararı Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )
Y6.CDE. 2006/7692TEMYİZ ( 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23/1. Maddesine Göre Verilen ve Davayı Sonuçlandırıcı Nitelikte Olmayan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Karara Karşı Temyiz Olanağı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2004/28781TEMYİZ ( 5521 Sayılı İş Mahkemeleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Gereğince İş Mahkemelerinde Katılma Yoluyla Temyizin Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 2004/1109TEMYİZ ( Acele Kamulaştırama Nedeni ile Değer Tesbiti Davası Sonucunda Verilen Karar Temyizi Kabil Kararlardan Olmaması Nediniyle Sadece El Koymaya ve Bedel Tesbitine Karar Verilmesi )
Y5.HDE. 2006/13679TEMYİZ ( Acele Kamulaştırma - Mahkemece Verilen Karar Delil Tesbiti Niteliğinde Olup Anlaşmazlığı Çözümleyen Nihai Bir Karar Olmadığından Temyizi Kabil Kararlardan Olmadığı )
Y2.CDE. 2008/4602TEMYİZ ( Açılan Kamu Davasına Karar Tarihinden Önce Usulüne Uygun Olarak Katılmayan Şikayetçi Vekilinin Bu Sanık Hakkında Kurulan Hükmü Temyize Hakkı Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2007/292TEMYİZ ( Adli Para Cezası İle Birlikte 5237 S.K. Md. 53/6 Gereğince Sürücü Belgesinin de Geri Alınmasına Karar Verilmesi - Hükmün Temyizi Kabil Hale Geldiği )
Y11.CDE. 2008/17108TEMYİZ ( Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı - Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu Belirlemesinde Yanılmanın Başvuranın Haklarını Ortadan Kaldırmayacağı/Hüküm Sonucu Doğurduğu )
Y13.HDE. 2013/10212TEMYİZ ( Alacak Davası - Davacı Reddedilen Kısmı Temyiz Ettiğine Göre Davalının da Kararı Temyiz Edebileceği/Mahkemece Verilen Davalının Temyiz Talebinin Reddine Dair Ek Kararın Kaldırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/32843TEMYİZ ( Alacaklının İhale Bedeli Üzerinden Tahsil Harcı Alınması İşleminin İptalini Talep Ettiği - İİK. 363. Maddesi Gereğince Kararın Temyizi Kabil Olduğu ve Kararın Kesin Olarak Verildiğinin Yazılı Olmasının Temyize Engel Olmadığı )
Y16.HDE. 2008/2080TEMYİZ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - İcra Mahkemesince Verilen Karar Temyize Tabi Olmasına Karşın Ağır Ceza Mahkemesince İtiraz Yolu İle İncelendiğinden Bu Kararın Yok Hükmünde Olduğu )
Y10.CDE. 2004/23743TEMYİZ ( anığın Başka Bir Suçundan Verilen Hükmün Bozulması Üzerine Sanık Hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan Tekrar Verilen Mahkumiyet Kararının Hukuksal Değerden Yoksun Olduğundan Temyiz Konusu Yapılamayacağı )
Y8.CDE. 1997/11809TEMYİZ ( Asker Kişiye Yapılan Tebliğin Usulsüz Biçimde Yapılmış Olması )
Y2.CDE. 2013/16773TEMYİZ ( Askerde Olan Sanığa 7201 S.K. Md. 35'e Göre Yapılan Tebligatın Hükmün Kesinleşmesi Sonucunu Doğurmayacağı - Sanık Müdafiinin Kararı Öğrenerek Yaptığı Temyizin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
YHGKE. 1983/13-637TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemeleri Kararlarının - Sürenin 30 Gün Olup İlâmın Usulen Taraflardan Herbirine Tebliği İle İşlemeye Başlayacağı/Son Günü Tatile Rastlamayan Temyiz Süresi )
Y2.HDE. 2000/2564TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemelerince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz Edilmesi )
YHGKE. 2006/19-679TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Verilecek Kararlar - Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün Olup Temyiz İsteği Harca Tabi İse Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
YİBGKE. 1989/3TEMYİZ ( Asliye Hukuk Mahkemesince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra )
Y2.HDE. 1997/12274TEMYİZ ( Asliye Mahkemesince Verilen Kararların Yasal Süresi Geçtikten Sonra Temyizi )
Y6.CDE. 2008/1717TEMYİZ ( Atanan Zorunlu Vekilin Her Zaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başvurma ve Ücretini İsteme Hakkı Olduğu - Şahsi Bir Hak Kaybının Olmadığı Dikkate Alındığında Adı Geçenin Temyizinde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2009/248TEMYİZ ( Ayırma Kararı/C. Savcısının Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği - Davayı Esastan Sonuçlandıran Hüküm Niteliğinde Olmadığından Temyiz Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 2005/5938TEMYİZ ( Aynı Mahkemece Verilen Önceki Hükmün Daha Lehe Olması Nedeniyle Yeniden Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına İlişkin Ek Karar İçeriği İtibariyle Temyize Tabi Bir Hüküm Niteliğinde Olmadığı )
Y4.HDE. 2005/12862TEMYİZ ( Aynı Mahkemede Görülmekte Olan Davalar Hakkında Verilen Birleştirme Kararı Mahkemenin Nihai Olarak Elini Dosyadan Çekmesini Gerektirecek Nitelikte Bir Karar Olmadığından Ancak Asıl Hükümle Birlikte Temyiz Olunabileceği )
Y11.HDE. 2005/8131TEMYİZ ( Aynı Mahkemede Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Ayırma Kararları Hakkında Ancak Nihai Hüküm İle Birlikte Temyiz Yoluna Gidebileceği )
Y18.HDE. 2003/1564TEMYİZ ( Başvurulduğunda Temyiz Dilekçelerinin Ve Tebligat Evrakının Da Tebligata İlişkin Tüm Belgelerle Birlikte Dosyaya Konulması Gereği - Çatı Yapımı İçin Gerekli Giderlerin Avans Olarak Tahsili İstemi )
Y11.HDE. 2004/7147TEMYİZ ( Bir Davada Kararı Temyiz Hakkı Yalnız Taraflara veya Hüküm İle Kendisine Mükellefiyet Yüklenen veya Bir Hakkı İhlal Edilen Kimseye veyahut Kanunun Açıkça Belirttiği Mercilere Ait Olduğu )
YHGKE. 1989/11-357TEMYİZ ( Birleştirme Kararlarının Tek Başına Temyizinin Mümkün Olması )
YHGKE. 1981/3278TEMYİZ ( Borçlunun İflasını İstemesi Durumunda Mahkemece Verilecek Kararı Alacaklıların Temyiz Edip Edememesi )
Y2.HDE. 2004/1829TEMYİZ ( Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Evlilik Birliği Devam Ettiğinden Yıllar Sonra Davacının Hükmü Tebliğe Çıkarmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2012/4827TEMYİZ ( Boşanma veya Ayrılık Davasının Görülmesi Sırasında Davaya Bakan Mahkemece Alınan Tedbir Kararlarına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar Esasla Birlikte Temyizi Kabil Olduğu )
YHGKE. 2004/17-62TEMYİZ ( Bozma İlamından Sonra Kurulan Yeni Hükmün Özel Dairenin Denetiminden Geçmemesinin ve Buna İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenmemesinin Hatalı Olması )
YCGKE. 2004/1-66TEMYİZ ( Bozma Kararına Karşı Yerel Mahkemece Verilen Kararın Yeni Bir Karar Niteliğinde Olması-Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/9348TEMYİZ ( Bozma Kararına Uyularak Hüküm Verildiği Taktirde Bozmanın Kapsamı Dışındaki Diğer Hükümler Kesinleşeceğinden Bu Hükümlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2007/9-27TEMYİZ ( Bozma Kararından Sonra Oluşan Gelişmeler Dikkate Alınarak Verilen Kısmen Kabul Kararının Direnme Niteliğinde Bulunmaması-Temyiz İncelemesinin Özel Dairede Yapılması )
YCGKE. 2006/4-115TEMYİZ ( Bozma Kararının Dosya Kapsamı İle Uyumlu Olmaması/Özel Daireye Gönderilmesi Gereği - Silahla Ölümle Tehdit/Özel Dairece Eylem Yedieminlik Yükümlülüğüne Aykırı Davranma Olarak Nitelendirilerek Bozulması )
Y10.HDE. 2002/2045TEMYİZ ( Bozma Kararının Hükmü Temyiz Eden Taraf Lehine Hak Doğurması-Hükmü Temyiz Etmeyen Taraf İçin Kurum Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
Y11.HDE. 2005/13248TEMYİZ ( Bozma Öncesi Verilen İlk Kararın Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edildiği - Kararı Temyiz Etmeyen Diğer Davalılar Yönünden Kesinleşmiş Bulunduğu )
YCGKE. 2004/6-58TEMYİZ ( Bozmadan Sonra Yapılan Araştırma İnceleme Toplanan Kanıtlara Yeni Ve Değişik Açıklama Ve Gerekçelere Dayanılarak Verilen Kararın Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2007/3220TEMYİZ ( Bozmadan Sonra Yeniden Yapılan Yargılama Sonunda Sadece Daha Önceki Kararı Temyiz Eden Davalılar Açısından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Bütün Yöneticiler Hakkında Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y15.HDE. 2007/2851TEMYİZ ( Bozmanın Şümulu Dışında Kalarak Kesinleşen Cihetelere Ait Temyiz İtirazlarının İncelenmesinin Artık Mümkün Olmaması )
Y15.HDE. 2007/1489TEMYİZ ( Bozmanın Şümulu Dışında Kalarak Kesinleşen Cihetlere Ait Temyiz İtirazlarının İncelenmesinin Artık Mümkün Olmaması )
Y13.HDE. 2005/4177TEMYİZ ( Bu Aşamada Davacı Tarafından Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Hükmün Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Bozulması )
YCGKE. 2006/2-180TEMYİZ ( Ceza Kararları/Hükmün Temyiz Edilebilir Olup Olmadığı - Hüküm Tarihindeki Yasal Düzenlemenin Dikkate Alınması Gereği )
YCGKE. 2006/4-150TEMYİZ ( Ceza Mahkemelerinden Verilen Hükümlerin Temyiz Olunabileceği - Ancak Onbeş Sene ve Yukarı Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Ait Hükümlerin Yargıtayca Re'sen Tetkik Olunacağı )
YİBGKE. 1947/21TEMYİZ ( Ceza Mahkemelerinin Görevi Dışında Verilen Bir Hükmün Sanık Tarafından Temyiz Edilmesi Durumunda Kazanılmış Hakkın Saklı Kalması )
Y10.CDE. 2005/3109TEMYİZ ( Cezaevinde Bulunan Sanığın Yokluğunda Verilen Kararın Tebligat Kanunu Md. 35 Uyarınca Tebliğ Edilmesi/Usulsüz Tebligat - Tahliyesinden 2 Gün Sonraki Temyiz Dilekçesinin Süresinde Olduğunun Kabulü Zorunluluğu )
Y7.CDE. 2004/25709TEMYİZ ( CMUK Md. 253/4 Uyarınca Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizinin Kabil Olmadığı )
Y2.HDE. 2001/2339TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcılarının Nesebin Reddi Davalarına Medeni Kanunun 245 /son Maddesi Şartları Oluşmadıkça Müdahale Yetkisi Olmadığı - Nesebin Reddi Kararını Savcılığın Temyiz Yetkisi Olmadığı )
Y3.CDE. 2005/12536TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısı Tarafından - Bir Aylık Süre İçinde Hakim Tarafından Görülüp Havalesinin Yapılmaması/İsteğin Reddi Gereği )
Y7.CDE. 1980/5404TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Tazminat Niteliğindeki Para Cezasını Temyiz Etme Yetkisinin Olmaması )
Y10.CDE. 2005/2388TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısı'nın Temyiz Dilekçesinde Hakim Havalesi Bulunmaması - Temyiz İnceleme İsteğinin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 1972/2-426TEMYİZ ( Cumhuriyet Savcısının Temyiz Dilekçesinin Hakim Tarafından Değil Başkatip Tarafından Kaleme Havale Edilip İşleme Konmasının Usule Aykırı Olması )
YCGKE. 1999/2-70TEMYİZ ( Dava Açılmayan Konuda Hüküm Verilmesi Nedeniyle Kararın Bozulmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 1981/2958TEMYİZ ( Dava Dosyasının Tren Kazasında Yanması - Dayanağı Kalmamış Bir Kararın Yargıtay'da İncelenmesi Olanağı Bulunmaması )
Y11.HDE. 1978/240TEMYİZ ( Dava Zamanaşımının Davanın Esası Hakkında Temyiz İncelemesine Engel Olması )
Y2.HDE. 2010/22698TEMYİZ ( Davacı Boşanma Davası Hakkındaki Hükmü Temyiz Etmediğine Göre Davalının Ziynetlerle İlgili Karşı Davaya İlişkin Temyizi Üzerine Temyize Cevabında Artık Boşanma Davası Hakkında Kurulan Hükme Karşı Temyiz İtirazlarını İleri Sürme Hakkını Kaybettiği )
Y15.HDE. 2004/631TEMYİZ ( Davacı Vekilinin Düzelterek Onama İstekli Dilekçesi Süresinde Verilmediğinden ve Harçalandırılıp Temyiz Defterine Kaydı Yaptırılmadığından Temyiz Talebinin Reddedilmesi )
Y9.HDE. 2011/12247TEMYİZ ( Davacı Vekilinin Temyiz Defterine Kaydı Yapılmayan ve Harçlandırılmayan Temyiz Talebinin Reddedileceği )
Y4.HDE. 2005/8396TEMYİZ ( Davacılar Vekili Temyize Cevapta Kararın Bozulmasını İstediğine Göre Bunun Temyiz Niteliğinde Olması )
Y15.HDE. 2005/6631TEMYİZ ( Davacının Diğer Davalının Temyizinden Faydalanarak Katılma Yolu İle Temyiz İsteminde Bulunamayacağı - Süre Yönünden Talebin Reddi Gereği )
YHGKE. 2012/4-142TEMYİZ ( Davacının Kişisel Verilerinin İzinsiz Açıklanmasına Dair Açtığı Davanın Reddi Nedeniyle Hakim Aleyhine Tazminat Davası Açtığı - Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olmasının Yasaya Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği/Temyiz Nedeni Olacağı )
Y19.HDE. 2003/6080TEMYİZ ( Davacının Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmeyip Harcının da Yatırılmamış Olması Nedeniyle İncelenmemesi )
Y19.HDE. 2004/5742TEMYİZ ( Davalının Dilekçesini Sunarken Adli Yardım İstemesi ve Harcını Yatırmayacağını Açıklaması - İsteğin Hükümden Sonra Gözetilemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/3281TEMYİZ ( Davalının İlk Hükmü Temyiz Etmemesi Sonraki Hükümle de Aleyhine Herhangi Bir Hukuksal Durum Yaratılmaması - Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2003/3513TEMYİZ ( Davalının İlk Hükmü Temyiz Etmemesi Sonraki Hükümle de Aleyhine Herhangi Bir Hukuksal Durum Yaratılmaması - Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1989/4919TEMYİZ ( Davalının Süresi Geçtikte Sonra Temyiz Talebinde Bulunması )
Y3.HDE. 2008/18956TEMYİZ ( Davalının Temyiz Dilekçesi Reddedildiğinden Davalı Yönünden Kesin Bulunan Bir Kararın Temyizine Davacının Katılmasına Hukuki Olanak Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2003/10873TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesi Kararları Aleyhine Başvurulamayacağı )
Y7.CDE. 2003/20797TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Mümkün Bulunduğu - Mahallinde İtiraz Merciince İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/7360TEMYİZ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazının Mümkün Bulunduğu - Kaçakçılık Kanununa Muhalefet )
Y5.HDE. 2011/4650TEMYİZ ( Davanın Konusunu Oluşturan ve Islahla Arttırılıp Red Kararı Verilen Birinci Davadaki Miktarın Temyiz Edilmediğinden Kesinleşmiş Olması - Davacının Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmaması Nedeniyle İkinci Dava İle Talep Edilememesi )
Y9.HDE. 2011/14404TEMYİZ ( Davanın Tarafı Olmayan Milli Eğitim Bakanlığı'na Sadece İcra Takibi Yapılmış Olunmasının Dava Konusu Kararı Temyiz Hakkını Vermeyeceği - Kıdem Tazminatının Davalılardan Tazmin Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1981/938TEMYİZ ( Davaya Katılma İsteğinde Bulunan Yanın Katıldığı Yanla Temyizde Birlikte Hareketinin Zorunlu Olması )
Y7.CDE. 2004/15831TEMYİZ ( Davaya Katılmayan Kimselerin Müdahil Sıfatıyla Hükmü Temyiz Edemeyecekleri )
Y7.CDE. 2004/2809TEMYİZ ( Davaya Müdahil Olmayan Müştekilerin Temyiz İsteminde Bulunamayacakları )
Y7.HDE. 1976/3691TEMYİZ ( Dilekçe Verilerek Davaya Katılma Olmadığından Taraf Ehliyetinin Yokluğu ve Temyiz Yetkisinin Olmaması )
Y11.HDE. 2003/431TEMYİZ ( Dilekçenin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Harcının Yatırılmış Olması Gereği - Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilen Dilekçenin Reddine Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2013/11182TEMYİZ ( Dilekçesi Ekinde Sunulan Karar Tarihinden Sonraki Tarihi İçeren Davacı İmzasını Taşıyan İbraname ve Feragatname Başlıklı Belgeler Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 2004/4-243TEMYİZ ( Dilekçesi Verilirken Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi Gereği - Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Yazılı Olarak Bildirilmesi )
YHGKE. 2009/10-269TEMYİZ ( Direnme Kararını Temyiz Eden Davalı Vekilinin Vekaletnamesinin Dosyada Bulunmaması - Dosyanın Eksikliklerin Giderilmesi İçin Mahkemesine Geri Çevrileceği )
YHGKE. 2009/9-190TEMYİZ ( Direnme Kararını Yalnızca Davacı Vekilinin Temyiz Ettiği - Bu Temyiz Dilekçesinde Kararı Hangi Yönden Temyiz Ettiğini Açıklamadığı/Fazla Mesai Ücreti Yönünden de Temyiz Talebinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1982/11-988TEMYİZ ( Direnme Kararının Yasal Süreden Sonra )
YHGKE. 2007/12-435TEMYİZ ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
Y11.CDE. 2005/9916TEMYİZ ( Dolandırıcılık/Güveni Kötüye Kullanmak - Doğrudan Doğruya Zararının Bulunmaması Nedeniyle Davaya Katılma Hakkı Olmadığı Cihetle Bu Suç Yönünden Usulsüz Olarak Verilen Katılma Kararı Hukuken Geçersiz Olup Hükmü Temyiz Hak ve Yetkisi Vermediği )
Y4.HDE. 1989/5234TEMYİZ ( Dosyaların Birleştirilmesi Nedeniyle )
YHGKE. 2007/12-286TEMYİZ ( Dosyanın Posta Giderlerinin Yatırılmaması Üzerine Mahkemece Muhtıra Gönderilmesi - Ödemeye İlişkin Belgenin Belge Düzenlenmemişse Hakim Onayını Taşıyan Açıklama Yazısının Evraka Eklenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1983/1-265TEMYİZ ( Ehliyetnamenin Daimi Olarak Geri Alınmasına İlişkin Kararların Temyizinin Mümkün Olması )
Y13.HDE. 2003/2531TEMYİZ ( Eksik Yatırılan Temyiz Harcı - Muhtıra Tebliği )
Y8.HDE. 2011/3109TEMYİZ ( Elbirliğiyle Mülkiyet Ortaklığında Ortakların Belirli Bir Payları Olmadığı - Birinin Temyizinden Tümünün Yararlanacağı/ Taşınmazın Tapusunun Hukuki Değerini Yitirdiği Gerekçesiyle Açılan Mülkiyetin Aktarılmasına İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davası )
YCGKE. 1984/9-202TEMYİZ ( Erteleme İsteği - Yargıtay'a Başvuru Dilekçesinin de Savunmanın Bir Parçası Olup Bunu "Temyiz Sebebi" Olarak Kabul Etmemenin Mümkün Bulunmadığı )
YCGKE. 1980/7-267TEMYİZ ( Erteleme Kararının Duruşmayı Bitirici ve Hükümlülük Kararının Bölünmez Bir Bölümü Olması Hükmün Eklentisi Olmadığından Temyiz İncelemesine Bağlı Olması )
YCGKE. 2002/6-281TEMYİZ ( Ertelemeye İlişkin Kararlara Karşı Yapılan Başvuru Suçu 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışına Çıkaracak Hususlara Yönelik ise Temyiz Olarak Değerlendirilmesi )
Y3.CDE. 2005/11038TEMYİZ ( Evrak Üzerinden Veya Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Hallerinde Başvurulacak Kanun Yolunun Temyiz Olduğu - Müessir Fiil/Sanık Lehine Olan Kanunun Uygulanması )
Y5.CDE. 2005/14886TEMYİZ ( Feran İştirak Edip Asıl Sanık İle Mağdurenin Evlenmeleri Nedeniyle Hakkındaki Kamu Davası 765 S. TCK Md. 434 /Son Uyarınca Düşmesine Karar Verilen Sanığın Vaki Düşme Kararını Temyiz Etmesinde Hukuki Yararının Bulunmadığı )
YHGKE. 2010/9-32TEMYİZ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davalarında Temyiz Halinde Yargıtay'ca Verilen Karar Kesin Olup Yerel Mahkeme Direnme Kararı Veremeyeceği )
Y5.HDE. 2010/7401TEMYİZ ( Gerekçeli Kararın Davalı Kurum İle İlişiği Kesilen Avukata Tebliğ Edildiği - Davalının Temyiz Başvurusunun Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2005/1259TEMYİZ ( Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gereği )
Y2.HDE. 2011/3847TEMYİZ ( Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği - Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )
Y15.HDE. 2007/1817TEMYİZ ( Gönderme Kararının Mahiyetine Aykırı Şekilde Oluşturulan Kararların Temyiz Kabiliyetine Haiz Olduğu )
Y13.HDE. 1996/3386TEMYİZ ( Gönderme Kararının Temyizi Kabil Karar Olmaması )
Y11.HDE. 2004/15255TEMYİZ ( Gönderme Kararları Tek Başına Temyiz Edilemez İse De Avukatlık Ücretine Hükmedilmiş Olması Halinde O Kısım Bağımsız Olarak Temyiz Edilebileceği )
Y14.HDE. 1999/7616TEMYİZ ( Görevsizlik Kararlarının Temyizinin Mümkün Olması )
Y12.HDE. 2009/12724TEMYİZ ( Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararlarından Sonra Temyiz Süresinin Sona Erdiği veya Yargıtay Onama Kararının Tebliğinden İtibaren On Gün İçinde Yeniden Dilekçe Verilmesi veya Çağrı Kağıdı Gönderilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1998/3507TEMYİZ ( Hakem Kararının Türk Hakem Kararlarının Tabi Olduğu Kurallar Çerçevesinde Olması Durumunda Temyiz Kabiliyetinin Varlığı )
Y15.HDE. 1991/4163TEMYİZ ( Hakem Kararları Aleyhine )
Y19.HDE. 2006/3841TEMYİZ ( Hakem Kararları Yasada Sınırlı Olarak Gösterilen Sebeplerden Birinin Varlığı Halinde Bozulabileceği )
Y20.HDE. 2001/1734TEMYİZ ( Hakem Sıfatı ile Verilen Kararlarda Sıfatın Aşılmaması Durumunda Kararın İtirazen İncelenmesinin Gerekmesi-Yetki Aşımı Durumunda Temyiz İncelemesi Yapılması )
Y8.HDE. 2005/1237TEMYİZ ( Hakem Sıfatıyla Verilen Kararların Kesin Olduğu/Yetki Aşımı Suretiyle Verilmişse Temyiz Edilebileceği - Mülkiyetin Tespiti Davası )
Y8.CDE. 2013/18518TEMYİZ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - İlçe Belediye Başkanlığına Başvurulabilecek Kanun Yolu Süresi Mercii ve Şeklinin Belirtilerek Yöntemine Uygun Tebliğ Yapılmasının Sağlanacağı/Temyiz Edilmesi Halinde Dilekçesi de Eklenip Ek Tebliğname Düzenlendikten Sonra İadesinin Sağlanacağı )
Y8.CDE. 1978/891TEMYİZ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat İsteğini İçeren Dilekçenin Kanundaki Yazılı Şart ve Belgeleri Kapsamaması Nedeniyle Redde Dair Kararın Temyizinin Mümkün Olmaması )
Y4.CDE. 2015/3575TEMYİZ ( Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Bulunmadığı - Temyiz İncelemesi Yapılması Gerektiği/Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma )
YİBGKE. 1944/6-1944/40TEMYİZ ( Hazine Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Zayi Durumunda Geçersizlik İsteminin Reddinin Temyiz Edilebilmesi )
Y2.HDE. 2003/9100TEMYİZ ( Hazineye Yapılan İhbara Rağmen Hazine Davada Taraf Durumuna Gelmediğinden Babalık Davası Sonunda Oluşan Hükmü Temyizinde Hukuki Yarasın Olmaması )
Y10.HDE. 2003/8754TEMYİZ ( Hesap ve Diğer Açık İfada Yanlışlıkları Nedeniyle Hükmün Bozulması Gerektiği ve Yeniden Yargılama Yapılmasına İhtiyaç Duyulmadığı Takdirde Hükmün Düzelterek Onanması )
YHGKE. 2017/12-1145TEMYİZ ( Hukuki Yarar - “Borçlu Aleyhine Para Cezasına Hükmedilmesine Yer Olmadığına” Dair Direnme Kararı/Kesinleşerek Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan İhalenin Feshi İstemi İle Borçlunun Lehine Olan Bir Hüküm Hakkında Temyiz Yoluna Başvurulmasında Hukuki Yarar Bulunmadığı - İhalenin Feshi )
Y20.HDE. 1994/9634TEMYİZ ( Hukuki Yararın Bulunması Şartı )
Y13.HDE. 2005/10133TEMYİZ ( HUMK Uyarınca Süresinde Verilmeyen Temyiz Dilekçesinin Reddinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1998/1309TEMYİZ ( Husumet İtirazının Temyiz Aşamasında Dahi İleri Sürülebilmesi )
Y7.HDE. 2008/5778TEMYİZ ( Hükmü Hukuki Yararı Bulunmak Koşuluyla O Davanın Gerçek Tarafları Temyiz Edebileceği )
Y10.HDE. 2007/5177TEMYİZ ( Hükmü Temyiz Etmeyen Yönünden Sonuç Doğurması Gerekeceği de Gözetilerek Gerçeğe ve Hukuka Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/15798TEMYİZ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olup Temyiz Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2012/17023TEMYİZ ( Hükmün Davalı Vekiline Tebliğ Edildikten 1 Ay Sonra Temyiz Başvurusunda Bulunulduğu - Başvurudan Önce Vekilin Vekalet Ücreti İçin İcra Takibi Başlattığı/Kararı Bu Tarihte Tebliğ Ettiğinin Kabul Edilerek Süresinde Olmayan Temyiz Başvurusunun Reddedileceği )
Y5.CDE. 2006/4814TEMYİZ ( Hükmün Yalnızca Sanık Tarafından - Yeniden Verilen Hükmün Evvelki Hükümle Tayin Edilmiş Cezadan Daha Ağır Olamayacağı )
Y11.CDE. 2007/486TEMYİZ ( Hüküm Zorunlu Müdafiin Yüzüne Karşı Verildiğine Göre Temyiz Süresi Bu Tarihten İtibaren Başladığı )
YİBGKE. 1966/23TEMYİZ ( İcra İşlemlerinin Etkilenmeyeceği - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
Y12.HDE. 2002/941TEMYİZ ( İcra İşleri Tetkik Mercii Kararlarından Hangilerinin Temyiz Olunabileceğinin Kanunda Gösterilmiş Olması-Bunların Dışında Kalanların Merci Kararlarının Kesin Olması )
Y21.HDE. 2004/5942TEMYİZ ( İcra Mahkemeleri Kararları - 30.7.2003 Tarihinden Sonra 2.000.000.000 TL.'yi Geçmesi Gereği/Her Yıl Tesbit Edilen Yeniden Değerlendirme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )
YHGKE. 1993/12-404TEMYİZ ( İcra Tetkik Mercii Kararlarına Karşı Cevap Yoluyla - Mümkün Olabileceği )
YİBGKE. 1953/20TEMYİZ ( İcra Tetkik Merciince Verilen Para Cezaları )
Y7.CDE. 2006/3986TEMYİZ ( İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Görevsizlik Kararının Yargı Yolunu Değiştirdiğinden Temyizinin Mümkün Olduğu )
Y19.HDE. 2009/8939TEMYİZ ( İflas İle İlgili Kararlar 10 Gün İçinde Temyiz Edilebileceği - Hükümde Tefhimden Söz Edilmediğine Göre Temyiz Süresi Tefhimden Değil Tebliğ Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayacağı )
Y11.HDE. 1979/4108TEMYİZ ( İflasın Ertelenmesi Kararı )
Y11.HDE. 2009/15015TEMYİZ ( İhtiyati Haciz İsteminin Reddi ve İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olduğu - İhtiyatı Haciz Kararının Doğrudan Temyiz Kabiliyeti Bulunmadığı )
YHGKE. 2007/11-977TEMYİZ ( İhtiyati Haciz Kararına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Edilebileceği - Ancak Yargıtay'ın Temyiz Üzerine Verdiği Kararın Kesin Olduğu )
Y11.HDE. 1979/4108TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Üzerine Verilen Kararlar )
Y11.HDE. 1975/5543TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Hakkındaki Kararın Nihai Karar Niteliğinin Olmaması Nedeniyle Dilekçenin Reddi )
YHGKE. 2014/11-944TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Talebi Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Kapalı Olduğu )
Y13.HDE. 2004/15684TEMYİZ ( İİK'da Yapılan Değişiklikle Alacaklının İhtiyati Haciz Talebini Reddi Kararının Temyizi Kabil Hale Getirilmiş Olması )
Y1.HDE. 2001/14480TEMYİZ ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Davacının O Hükümler Kendisine Tanınan Hakka Rıza Gösterdiğinin Kabulü )
Y17.HDE. 2005/77TEMYİZ ( İlk Hüküm Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğine Göre Artık İlk Kararda Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarı Dışına Çıkılarak Davacı Aleyhine Sonuç Doğuracak Şekilde Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2004/21-226TEMYİZ ( İncelemenin Uyuşmazlığı Doğuran Asıl Hukuki İlişkiye Ait Hüküm ve Kararları İnceleyen Dairece Yapılacağı - Bağlantılı Davaların Birlikte Görülmesi )
Y11.HDE. 2002/8082TEMYİZ ( İncelemenin Yapılabilmesi Harca Tabi Davalarda Harcın Yatırılmasına Bağlı Olduğundan Harç Yatırılmadan Yapılan İstemin Reddinin Gerekmesi )
Y5.HDE. 2009/2564TEMYİZ ( İrtifak Hakkı Bedelinin Tespit Edilerek Vadeli Hesaba Bloke Edilmesine ve Taşınmaza El Konulmasına İlişkin Karar Delil Tespiti Niteliğinde Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
YHGKE. 2005/9-103TEMYİZ ( İstekli Yanın Hakim Havalesinin Ardından Temyiz Dilekçesini Aynı Tarihte ya da Yasal Süre İçinde Mahkeme Kalemine Verdiğini Ortaya Koyan Bir Belge Deftere Kayıt İşlemi Bulunmadığı - Kararın Süresinde Temyiz Edilmediğine İlişkin Karar Usul ve Yasaya Uygun Olduğundan Tavzih İsteminin Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2010/6382TEMYİZ ( İstihkak İstemi - Davacı 3. Kişi Vekili Hükmü Süresinde Temyiz Ettiği Anlaşıldığından Mahalli Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Ek Kararın Bozulması ve Asıl Hükmün Temyizini Amaçlayan Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/336TEMYİZ ( İş Mahkemelerinden Verilmiş Bulunan Nihai Kararların Sekiz Gün İçinde Temyiz Olunmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2008/11269TEMYİZ ( İşbölümü İtirazının Kabulü Halinde Verilen Gönderme Kararları Diğer Nihai Kararlardan Farklı Olarak Verildiği Anda Kesin Olup Yalnız Başına Temyiz Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/13122TEMYİZ ( İşbölümüne Dayalı Gönderme Kararı Tek Başına Temyiz Edilemeyeceğinden Gönderme Kararlarında Yargılama Giderlerine Karar Verilmemesi Gereği )
YHGKE. 2009/9-432TEMYİZ ( İşçilik Alacakları İstemi - Direnilen ve Temyize Konu Edilen Ücret Alacağının Miktarı Kesinlik Sınırının Altında Kaldığından Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı )
Y9.HDE. 1997/13069TEMYİZ ( İşe İade Kararına Karşı Başvurulamaması )
Y12.HDE. 2002/10327TEMYİZ ( İtirazın Reddi Kararının Temyizinin Hiçbir İcra İşlemini Durdurmaması )
Y7.CDE. 2004/23212TEMYİZ ( Kaçakçılık - 4616 Sayılı Kanun Gereğince Verilen Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Karar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığından Temyizi Kabil Olmayıp İtirazı Kabil Olduğu )
Y7.CDE. 2005/7267TEMYİZ ( Kaçakçılık - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 29. Maddeleri Uyarınca Hazine Vekilinin Gümrük İdaresi Adına Davaya Katılması ve Hükmü Temyiz Etmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/8610TEMYİZ ( Kaçakçılık - Müsadere Edilen Eşyalar İle İadesine Karar Verilen Nakil Aracının Tesbit Olunan Piyasa Değerine Nazaran Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2004/21733TEMYİZ ( Kaçakçılık - Sanıklar Yararına Hükümler Taşıyan Ceza Kanunu Uyarınca Zamanaşımı Süresinin Tahakkuk Ettiği/Müdahil İdare Vekili İle Sanıklar Müdafiilerinin Temyiz İtirazlarının Yerinde Görüldüğü )
Y7.CDE. 2008/3294TEMYİZ ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet - Hükmolunan Cezanın Nevi ve Miktarı İle Müsaderesine Karar Verilen Dava Konusu Eşyanın Değerine Göre Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2007/2411TEMYİZ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yargılama Aşamasında Öne Sürülmeyen Konuların Temyizde Öne Sürülemeyeceği )
Y3.CDE. 2005/91TEMYİZ ( Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Dair Kararın Temyiz Niteliğine Haiz Yargılamayı Sona Erdiren Bir Karar Olmadığı - İtiraz Konusu Olabileceği )
Y7.CDE. 2004/6260TEMYİZ ( Kamu Davasının Tefriki Kararının Niteliği İtibariyle Temyizinin Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1990/6-293TEMYİZ ( Kamu Düzenine Aykırı Olmayan Kararlara Tarafların Uyulmasını İstemelerinde Mahkemenin Kararında Direnemeyeceği )
Y12.HDE. 2003/4236TEMYİZ ( Karar Hakkında Tebliğ Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Borçlu ile Alacaklılardan Her Biri Tarafından Temyize Müracaat Olunabilmesi )
Y11.CDE. 2005/7547TEMYİZ ( Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 263. Maddesine Göre Verilen Görevsizlik Kararlarına Karşı C.Savcısının İtiraz Hakkı Olup Temyiz Yolunun Mümkün Olmadığı )
Y13.HDE. 2011/3103TEMYİZ ( Karar Yalnızca Davalı Tarafından Temyiz Edilmiş Olmakla ve Mahkemece Dairemiz Bozma İlamına Uyulmuş Olmakla Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Davacı Lehine Usulü Kazanılmış Hak Teşkil Ettiği )
Y2.HDE. 2007/18582TEMYİZ ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Davacının Feragat Dilekçesi Vermesi Üzerine Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırmasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2010/3-84TEMYİZ ( Kasten Yaralama - Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Seçenek Olarak veya 52. Madde Uyarınca Doğrudan Hükmedilen İki Milyar Lirayı Aşmayan Adli Para Cezalarına İlişkin Hükümlerin Temyiz Yeteneği Bulunmadığı )
YCGKE. 2012/3-1520TEMYİZ ( Katılan Sanıklar Müdafiinin Temyiz İstemi - Kanuni Süreden Sonra Verilen Dilekçe İle Temyiz Kapsamının Genişletilemeyeceğinin Gözetileceği/Kasten Yaralama )
Y7.CDE. 2004/36037TEMYİZ ( Katılma Hakkını Yitiren Müştekinin Talep Edemeyeceği - Yasaya Aykırı Olarak Verilmiş Katılma Kararının Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )
Y4.CDE. 2007/2494TEMYİZ ( Kazanılmış Hakkın İhlal Edilemeyeceği - Bozmadan Sonra Kurulan Hükmün Önceki Hükümle Belirlenmiş Olan Cezadan Daha Ağır Olmasının Usule Aykırılığı )
Y6.HDE. 2000/8478TEMYİZ ( Kendi Temyiz Süresi İçinde Temyiz Hakkını Kullanamamış Olan Tarafın Karşı Tarafın Temyizi Üzerine Ona Tabi Olarak Temyiz Yoluna Başvurabilmesi )
YCGKE. 2005/5-52TEMYİZ ( Kendiliğinden Temyize Tabi Bulunma Koşulu "15 Yıl ve Daha Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Ceza" - İçtima Sonucu Tayin Olunan Toplam Ceza Miktarına Bakılamayacağı/Her Bir Mahkumiyet Hükmündeki Ceza Miktarı Yönünden Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gereği )
YİBGKE. 1935/60TEMYİZ ( Kendiliğinden Temyize Tabi Olan Hükümden Hükümlü Olan Kişinin Cezasını Çektiği Sırada İşlediği Bir Başka Suçtan Dolayı Verilen Hüküm )
YHGKE. 2010/4-131TEMYİZ ( KESİNLİK ) SINIRI ( 1.400,00 ( YTL ) TL Olarak Değiştiren Yasa Hükmü Yürürlükte Bulunduğuna ve Müddeabbih 750,00 ( YTL ) TL Olup Kesin Olduğuna Göre Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesi Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2012/3-1606TEMYİZ ( KESİNLİK ) SINIRI ( 1.690,00 TL Olarak Değiştiren Hüküm Yürürlükte Bulunduğuna Göre Artırılan Nafaka Miktarı Bu Sınırın Altında Kaldığından Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği - Nafaka Alacağı İstemi )
YHGKE. 2010/19-675TEMYİZ ( KESİNLİK ) SINIRI ( İtirazın İptali - 5219 S. "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yürürlük Tarihinden Sonra Yerel Mahkemelerce Verilen Hükümler Yönünden Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını Bir Milyar TL. Olarak Değiştirdiği )
Y10.HDE. 2017/2347TEMYİZ ( KESİNLİK ) SINIRI ( İtirazın İptali ve İcra İnakr Tazminatı/Davacı Kurum Avukatının Temyiz İstemi Bakımından Temyize Konu Toplam Tutarın Belirtilen Miktar Olduğu Dikkate Alındığında Sınırın Altında Bulunduğu - Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulmasının Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı/Davacı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Miktar İtibariyle Kesinliği Sebebiyle Reddi Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/8601TEMYİZ ( Kesin Kararların Suç Vasfına Yönelik Temyizi Halinde Yargıtay Denetimine Tabi Tutulacakları - Adli Para Cezasının Miktar İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kalması )
Y2.HDE. 2002/3538TEMYİZ ( Kesin Olarak Verilen Hükümlerle Niteliği Bakımından Yürürlükteki Hukuka Aykırı Bir Sonucu İfade Eden Hükümlerin Adalet Bakanının Emri Üzerine Temyiz Olunması )
Y14.HDE. 2002/4218TEMYİZ ( Kesinleşen Görev ve Yetkiye İlişkin Kararların Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlayacağı ve Kararın Kesinleşeceği )
Y2.HDE. 2003/1755TEMYİZ ( Kısa Karar Yanlış da Olsa Gerekçeli Hükmün Buna Uygun Olma Zorunluluğu )
YHGKE. 2009/10-238TEMYİZ ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olması - Başka Hiçbir İncelemeye Gerek Görülmeksizin ve Tarafların Bu Konuyu Temyiz Sebebi Yapıp Yapmadıklarına Bakılmaksızın Kararın Salt Bu Nedenle Bozulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/12113TEMYİZ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Yazılmış Olmasının Ancak Temyiz Konusu Yapılabilmesi Tavzih Konusu Yapılamaması )
Y12.HDE. 2007/12875TEMYİZ ( Kısmi Bozma Kararı - Bozma Kapsamı Dışında Kalan ve Kesinleşen Bölümlerin İcra Takibine Konu Edilebileceği/İlamın İcra Takibine Konu Edilebileceği )
YHGKE. 1992/2-121TEMYİZ ( Kısmi Temyizde Yargıtayın Kesinleşen Bölüm Hakkında İnceleme Yapamayacağı )
YHGKE. 2004/20-121TEMYİZ ( Kısmi/Temyiz Edilmeyen Kısmın Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Kesinleşeceği - Temyiz Edilmeyen Kısım Hakkında Bozma Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2001/36678TEMYİZ ( Kişisel Davanın Reddi Kararının Temyiz Edenin Sıfatına Göre Gözönüne Alınarak Temyiz Dilekçesi İtiraz Mahiyetinde Kabul Edilerek İşlem Yapılması )
Y12.HDE. 2002/11292TEMYİZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararın Temyiz Kabiliyetinin Bulunmaması )
Y12.HDE. 2003/14240TEMYİZ ( Kıymet Takdirine İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Olmaması )
Y5.CDE. 2005/16392TEMYİZ ( Lehe Hükümlerinin Uygulanması Talebi Üzerine Anılan 765 Sayılı Yasaya Göre Verilip Kesinleşen Hükmün Lehe Olması Nedeniyle Talebin Reddine İlişkin Davanın Esasını Çözen Ek Kararı Duruşma Dışında Verilmiş Olsa Bile Temyiz Edilebileceği )
Y7.CDE. 2005/11619TEMYİZ ( Lehe Kanun Uygulaması/Nihai Kararın Duruşma Yapılmadan Evrak Üzerinde Verilmesi - 5271 S.K. Md. 267 ve 5320 S.K. Md. 8 Gereğince Yürürlükte Bulunan 1412 S. CMUK. Md. 305 Uyarınca Temyize Tabi Olduğu )
Y14.HDE. 2006/2574TEMYİZ ( Mahkeme Hükmü Davalı Tarafın Buna Yönelik Bir Temyizi Olması Halinde Kesinlik Sınırı Bakımından Onun Açısından Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Hallerden Olduğu - Davacının Hükmü Temyizde Hukuki Yararının Mevcut Olduğu )
Y15.HDE. 2003/2906TEMYİZ ( Mahkemece Uyulan Bozma Kararı Gereğince Hüküm Verildiğinden Bozmanın Şümulu Dışında Kalarak Kesinleşen Cihetlere Ait Temyiz İtirazlarının İncelenmemesi )
Y18.HDE. 2001/12167TEMYİZ ( Mahkemece Verilen Kararın Davalı Tarafın Temyizi Üzerine Bozulması ve Kararın Davacı Tarafından Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Davalı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
Y19.HDE. 1992/10924TEMYİZ ( Mahkemenin Temyiz Talebini Red Yetkisinin Şartları )
Y16.HDE. 2004/3231TEMYİZ ( Mal Beyanında Bulunmamak Suçu ile İlgili Ceza Kararnamesi ile Verilen Kararların Temyize Tabi Olmaması )
Y3.HDE. 2008/20609TEMYİZ ( Mecburi Hakemin Verdiği Her Türlü Karar Kesin Olup Temyizi Kabil Olmadığı - Mecburi Hakemin Görevi Dışında Verdiği Kararlar Kesin Olmayıp Temyizi Kabil Olduğu )
Y5.CDE. 1974/4252TEMYİZ ( Memnu Hakların İadesinin Reddine Dair Kararlar Aleyhine Yargıtaya Başvurulmasının Mümkün Olması )
YHGKE. 2010/19-51TEMYİZ ( Menfi Tespit ve İstirdat İstemi - Harca Tabi Olmasına Rağmen Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edilen Temyiz Dilekçesi Hakkında HUMK'nun 434/3. Md. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
Y14.HDE. 1993/4887TEMYİZ ( Meradan Geçit Hakkı Veren Mahkemenin Kararının Temyizi Gerektirmesi )
Y6.CDE. 1996/14176TEMYİZ ( Meşruten Tahliye Kararının Geri Alınmasına Mütedair Duruşma Harici Verilen Kararın Temyizinin Mümkün Olmaması )
Y2.HDE. 2003/10286TEMYİZ ( Mevcudiyeti Kalmayan Bir Davanın Temyiz Davası ile Yargıtaya Taşınmasının Söz Konusu Olmaması )
YHGKE. 1976/10-1925TEMYİZ ( Mevcut Dava Konusu Hakkında Daha Önce Verilmiş Kesin Hüküm Olduğu Takdirde Bu Kesin Hükmün Yargılamanın Her Safhasında Dikkate Alınması )
Y9.CDE. 1987/2246TEMYİZ ( Muhakemenin İadesi Talebi Üzerine Delillerin Toplanmasından Sonra Duruşma Açılmadan Verilen Talebin Reddine Mütedair Kararın Temyiz Kabiliyetinin Olmaması )
YHGKE. 2007/9-935TEMYİZ ( Muhtıranın Tebliğ Tarihinden İtibaren Yasal 7 Günlük Kesin Süre İçerisinde Dosyanın Yargıtay'a Sevk Masrafı Yatırılmamış İse Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
Y9.CDE. 1990/1945TEMYİZ ( Muvakkaten Tatil Kararının Niteliği - Temyiz Edilememesi )
Y3.CDE. 2003/7265TEMYİZ ( Müdahil İdarenin Temyizi Şahsi Hakka İlişkin Olup Red Edilen Şahsi Hak İtibariyle Hükmün Temyizinin Mümkün Olmaması )
Y2.HDE. 1997/3224TEMYİZ ( Mümeyyiz Mahcur-Boşanma )
Y9.CDE. 2003/1745TEMYİZ ( Müşteki Atılı Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediğinden Kararı Temyize Hakkı Bulunmadığı - Dernekler Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2005/13052TEMYİZ ( Müştekiler Vekilinin Müdahale Talebinde Bulunarak Davaya Katılmadığı Gibi Tefecilik Yapmak Suçunda Şikayetçilerin Müdahil Sıfatını Alamayacağı ve Hükmü Temyize Hakkı Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2005/11989TEMYİZ ( Nesebin Reddinde Türk Kanunu Medenisinin 245. Maddesi Koşullarının Oluşmuş Bulunmasına Göre Yerinde Görülmeyen Bütün Temyiz İstemlerinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1979/928TEMYİZ ( Onbeş Günlük Temyiz Süresinin Adli Ara Vermeden Sonra Sona Ermesi )
YCGKE. 2013/12-818TEMYİZ ( Onbeş Yıl ve Daha Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Dair Hükümler Dışında Kalana Kararlarda İstek ve Süre Şartlarına Uygun Temyiz Davası Açılmamışsa Hükmün Yargıtayca İncelenemeyeceği )
YCGKE. 2011/3-222TEMYİZ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Katılan Orman İdaresi Adına Gelir Kaydına Karar Verilen Paranın Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedeniyle Sanık Hakkındaki Hükmün Temyiz Edilebilir Nitelik Kazanmadığı )
YHGKE. 1997/20-765TEMYİZ ( Orman Yönetiminin Hakkında Verilen Hükmü Temyiz Etmemesine Rağmen Mahkemenin Direnme Kararını Temyize Hakkının Olmaması )
YHGKE. 2004/18-140TEMYİZ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflardan Birisi Temyiz Edip Karar Bozulmuş ise Bozma Kararı Temyiz Etmeyen Paydaşları da Etkilemesi )
Y10.HDE. 2015/22909TEMYİZ ( Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi/Davalının Temyiz Dilekçesinin Harcının Nispi Harç Yerine Maktu Harç Yatırılmak Suretiyle Eksik Ödendiği - Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Ödenmesi veya Eksikliğin Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Bildirileceği/Temyiz Harcının Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmiş İse Temyiz İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/16376TEMYİZ ( Önceki Hükmün Sanık Lehine Bozulmuş Olması - Yargıtay'a Sevk Posta Masrafının Sanığa Yükletilmesinin Usule Aykırılığı )
Y5.CDE. 2002/1120TEMYİZ ( Önceki Hüküm Sanık Vekili Tarafından Temyiz Edilmesinden Dolayı Cezanın Tür ve Miktarı İtibarıyla Kazanılmış Hakların Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
YCGKE. 2007/7-185TEMYİZ ( Özel Dairece Dosyanın Dizi Pusulasına Bağlanmaması Nedeniyle Dilekçelerin Varlığının Saptanamaması - Mahalline Gönderilmesi/Hakim vd. İmzalı Tutanak Temyiz Defteri Fotokopisi Nazara Alındığında İstemlerin Süresinde Olduğu Reddedilemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/14288TEMYİZ ( Reddedilen Kısım Bir Milyarın Üstünde Olduğundan ve Hükmü Davacılar Temyiz Ettiğinden Temyiz Talebinin Kabulünün Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/799TEMYİZ ( Re'sen Temyiz İçin İçtima Sonucu Belirlenen Toplam Cezanın Değil Sanığın Herbir Suçu İçin Ayrı Ayrı Tayin Olunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/8153TEMYİZ ( Rücuan Tazminat - Davacının Tatmin Edilmiş Olması Nedenine Dayanmadığından Vaki Vazgeçmenin BK'nun 145/2. Maddesi Gereğince Davalılara Sirayetinden Bahsedilemeyeceğinden Davalıların Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/10832TEMYİZ ( Sanığa Sorgusunda Beyan Ettiği Adresinde Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılmamış Olduğu/Adresin 7201 S.K. Md.35/Son Maddesi Kapsamında Sayılan Adreslerden Olmadığı - Tebligatın Usulsüz Olduğu/Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararın Kaldırılacağı )
Y4.CDE. 2008/21014TEMYİZ ( Sanığa Zorunlu Müdafi Atanması - Hükmün Sanığın Kendisine de Tebliğ Edilmesi ve Kendisine Yapılan Tebliğ Üzerine Sanık Tarafından Temyiz Dilekçesi Verilmesi Halinde Temyiz Davasının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/29757TEMYİZ ( Sanığın Yazdığı Dilekçenin Yasa Yoluna Başvuru Hakkının Saklı Tuttuğu - Hükümde Yasa Yolu Başvuru Süresinin Başlangıcının Gösterilmemesi Suretiyle Yanıltılan Sanığın Temyiz İsteminin Öğrenme Üzerine Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
Y11.CDE. 2004/3085TEMYİZ ( Sanık Hakkında Katılma İsteminde Bulunup Bu Sıfatı Kazanmayan Şikayetçiler Vekilinin Bu Sanık Hakkında Kurulan Hükme Yönelik Vaki Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y6.CDE. 2009/7030TEMYİZ ( Sanık Hakkında Verilen Birden Fazla Uyarlama Kararına İlişkin Her Bir Ek Kararın İlgili Olduğu Asıl Dava Dosyasına Eklenip Temyiz Dilekçeleri İle Birlikte Ayrı Dosyalar Halinde Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/4-135TEMYİZ ( Sanık Müdafiinin Yüzüne Karşı Açıklanan Hüküm - Bu Tarihten Bir Hafta İçinde Temyiz Edilebileceği/Son Günün Tatile Rastlaması Durumunda Sürenin Tatilin Ertesi Günü Sona Ereceği )
YCGKE. 2010/4-231TEMYİZ ( Sanıklar Hakkında Hükmolunan Sonuç Adli Para Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilen Hapis Cezasından Kaynaklandığı - Hükmün Temyiz Yeteneğine Sahip Olduğu )
Y17.HDE. 2003/4970TEMYİZ ( Sanıkların Yokluğunda Tefhim Edilip Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hükmün 7 Gün İçinde Temyiz Edilmediği Taktirde Bir Daha Temyiz Edilememesi )
YHGKE. 1983/12-737TEMYİZ ( Satış Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İkinci Defa Satışa Çıkarma İle İlgili Mercii Kararının Temyize Tabi Olması )
Y12.HDE. 2002/7479TEMYİZ ( Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durduramayacağı )
Y12.HDE. 1995/4510TEMYİZ ( Satıştan Başka İcra İşlemlerini Durdurmaması )
YİBGKE. 1961/2TEMYİZ ( Savcıların Temyizde Bulunmaları Durumunda Dilekçelerini Hakimin Havalesiyle Hükmü Temyiz Edilen Mahkemeye Vermesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2011/379TEMYİZ ( Sicil Kaydının Terkini İstemi/6099 S. Yasanın Eldeki Davalara da Uygulaması Gerektiği Gözetildiğinde Hazine Yararına Usulen Kazanılmış Bir Haktan Sözetme Olanağı Olmadığı - Kararın Davalı Tarafından Temyiz Edilmemiş Olmasının Neticeye Etkili Olmadığı )
Y11.HDE. 1981/4751TEMYİZ ( Sicil Memurunun Kararına İtiraz Üzerine Mahkemece Alınan Kararı )
Y19.HDE. 2005/1904TEMYİZ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davaların Birleştirilmesi/İlk Davayı Açan ve İkinci Davada Taraf Olan Kişilerin İkinci Dava Sonunda Verilen Karara İlişkin Temyiz İsteminde Bulunamayacağı )
Y2.HDE. 2004/1133TEMYİZ ( Somut Olayda Davalı Vekilinin Vekaletnameyi İbraz Etmemesi Nedeniyle Hüküm Davalı Asile Yapılmış ve Davalı Asilin de Hükmü Temyiz Etmemiş Olduğunun Anlaşılmış Bulunması )
Y7.CDE. 2003/10917TEMYİZ ( Suç Vasfına Yönelik Olması Halinde Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Yönelik Kararlar Aleyhine Başvurulabilmesi )
Y9.CDE. 2005/1795TEMYİZ ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Reşit Mağdurenin Babasının Hakkı Bulunmadığı - Verilen Davaya Katılma Kararı Hukuken Geçersiz Ve Yok Hükmünde Olduğu )
YCGKE. 2002/4-37TEMYİZ ( Suçun 4616 Sayılı Yasada Öngörülen Erteleme Kapsamı Dışına Çıkaracak Hususlara Yönelik Olması Durumunda Temyizin Söz Konusu Olması )
Y4.CDE. 2006/9252TEMYİZ ( Sulh Ceza Mehkemesi Kararına Karşı C. Savcısının Yasa Yararına Bozma Yoluna Başvuracağı Gerekçesi İle İnfazın Durdurulmasını Talep Ettiği - Yasal Süresinde Yapılmış Bir Temyiz İsteği Olarak Kabul Edileceği/Kesinleşmiş Bir Karardan Bahsedilemeyeceği )
YİBGKE. 1983/9TEMYİZ ( Süre Geçtikten Sonra - Asliye Hukuk Mahkemelerince Verilen Karar )
Y15.HDE. 1991/1022TEMYİZ ( Sürenin Geçmesi )
Y12.HDE. 2009/10349TEMYİZ ( Sürenin Geçmesinden Sonra - Talebe Dayanak Raporun Temyiz İşleminin Süresi İçerisinde Yapılmasına Engel Teşkil Edecek Nitelikte Olmadığı/Devlet Hastahanesince Düzenlenip Onaylanmış İse de Yatak İstirahatinin Öngörülmemiş Olması )
YHGKE. 1993/2-133TEMYİZ ( Süresi İçinde Temyiz Edilmeyen ya da Esasen Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Kararların Kesin Olması-Yargıtayın Kendiliğinden ve İstek Olmadan Temyiz İncelemesi Yapamaması ve Hükmü Bozamaması )
Y3.HDE. 2004/1761TEMYİZ ( Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddedilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1988/4-357TEMYİZ ( Şahsi Hak Davası İle Bağlantılı Olarak Verilen Mahkumiyet Kararının Her Yönüyle Temyiz İncelemesine Tabi Olması )
Y11.HDE. 2005/8671TEMYİZ ( Takibin Haksız İptal Edilmesi/Hüküm 15 Günlük Süre Geçirildikten Sonra Davalılar Tarafından Temyiz Edildiği - Davalıların Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y5.HDE. 2015/23013TEMYİZ ( Taraflar Arasındaki İhtiyati Tedbir Talebinden Dolayı Yargılama Yapıldığı/Temyizin Mahkemelerden Verilen Nihai Kararlara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararının İse Geçici Nitelikte Bir Önlem Olup Durum ve Şartların Değişmesi Halinde Değiştirilebileceği/Buna İlişkin Mahkeme Kararının Temyiz Edilemeyeceği )
YHGKE. 2004/1-46TEMYİZ ( Taraflardan Yalnız Birinin Temyiz Etmiş Olduğu Hükmün Temyiz Eden Tarafın Aleyhine Bozulamaması-Buna Aleyhe Bozma Yasağı Denilmesi )
Y3.CDE. 2007/10135TEMYİZ ( Tarafların Karardaki İfadeden Yanılgıya Düşmeleri Nedeniyle Temyiz Edilmediği Anlaşılan Karar - Yasa Yoluna Başvurmayı İçeren Meşruhat İle Taraflara Tebliği Amacıyla İncelenmeksizin İadesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/3450TEMYİZ ( Tarafların Ve Dava Konusunun Aynı Olduğunun Anlaşılması )
Y17.HDE. 2003/3881TEMYİZ ( Taşınmazın Belirli Bölümünün Davacı Adına Tescili Yolundaki Mahkeme Hükmünün Temyiz Edilmemesi Sonucu Davacı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşması )
Y17.HDE. 2003/259TEMYİZ ( Taşınmazın Bir Kısmı Hakkında Yapılan Tespite İtiraz Edilmemesi ve Açılan Davaya da Usulüne Uygun Katılmaması Nedeniyle Davacının Temyiz Hakkının Bulunmaması )
Y16.HDE. 2004/3489TEMYİZ ( Taşınmazın Tamamı Hakkında Dava Açıldığı Halde Dava Dilekçesinde Temyiz Edenin İsminin Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
Y13.HDE. 1999/13TEMYİZ ( Tavzih Kararını Asıl Hükümden Bağımsız Olarak )
Y14.HDE. 2005/11858TEMYİZ ( Tavzih Talebi - Mahkemenin İnfaza Elverişsiz Hüküm Kurmuş Olması Ancak Temyiz Nedeni Yapılması Halinde İncelenebileceği )
Y11.HDE. 1998/2584TEMYİZ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren Onbeş Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi )
Y7.CDE. 2004/13642TEMYİZ ( Tefrik Kararlarının Temyiz Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2002/9760TEMYİZ ( Tehdit Suçu Nedeniyle - Dosyanın Savcılığa Gönderilmesi Davayı Sonuçlandıran Hükümlerden Olmadığı İçin Temyizi Kabil Olmaması )
Y5.CDE. 2005/7729TEMYİZ ( Tehdit ve Sövme - Sulh Ceza Hakiminin Duruşmaya İlişkin Olmayan Kararlarının Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı/İtiraz Yolunun Açık Olduğu )
Y10.HDE. 1980/1098TEMYİZ ( Temyiz Dilekçesinin PTT ile Gönderilmesinde asal Engel Olmaması- PTT ye Veriliş Gününün Temyiz Süresini Kesmemesi )
Y11.HDE. 2004/291TEMYİZ ( Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2014/2825TEMYİZ ( Temyiz Eden Müdahil Tespit Gününden Sonra Satın Almaya Dayandığına ve Mahkemece Bu Yöne Değinen Bozma İlamına Uyularak Görevsizlik Kararı Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
YHGKE. 2008/12-375TEMYİZ ( Temyiz Eden Taraf Vekillerinin Vekaletnameleri Veya Yetki Belgelerinin Dosyada Bulunmaması - Dosyanın Eksikliklerin Giderilmesi İçin Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/2-452TEMYİZ ( Temyiz Eden Tarafın Temyiz Harcını Yatırdığına İlişkin Belgenin Dosyada Bulunmaması - Eksiğin İkmalinden Sonra İnceleme Yapılmak Üzere Dosyanın Mahalline Geri Çevrileceği )
Y21.HDE. 2003/11423TEMYİZ ( Temyiz Etmeyen Tarafın Diğer Tarafın Temyiz İstemine 10 Gün İçinde Vereceği Cevap Dilekçesinde Hükme İlişkin İtirazlarını Bildirerek Temyiz İsteğinde Bulunabileceği Usul Hükmünün Uygulanamayacağı - İş Mahkemesi Kararları )
Y9.HDE. 2016/4600TEMYİZ ( Temyiz Harç ve Giderlerinin Eksik Ödendiğinin Anlaşılması Halinde Muhtıra Gönderilerek Kararı Veren Hakim Veya Mahkeme Başkanı Tarafından Temyiz Harç ve Giderlerinin Tamamlanması İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verileceği - Ayrıca Yazılı Olarak Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususunun Bildirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/7813TEMYİZ ( Temyiz Harç ve Giderlerinin Eksik Ödenmiş veya Hiç Ödenmemiş Olduğunun Sonradan Anlaşılmış Bulunması Halinde Karar Veren Hakim Tarafındarı Yedi Günlük Kesin Süre tanınması )
Y10.CDE. 2007/14011TEMYİZ ( Temyiz İsteğine Konu Ek Kararın Aslına O Yer C. Başsavcılığına Verildiği Günün C. Başsavcılığınca Yazılmadığı - Usulsüz Tebligatın Öğrenilerek Geçerlilik Kazandığı Gün ve Temyiz Dilekçesinin de Süresinde Yapılmış Bir Temyiz İsteği Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/8471TEMYİZ ( Temyiz İsteğinin Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydettirildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği/Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olduğunun Sonradan Anlaşılması Durumunda Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Ödenmesi veya Eksikliğin Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Bildirileceği )
Y4.HDE. 2011/14426TEMYİZ ( Temyiz Süresinin Bitmesinin Adli Ara Vermeye Rastlamaması Karşısında HUMK. Md. 177 Hükmünün Uygulanamayacağı - Tebliğin Adli Ara Vermede Yapıldığı )
Y16.HDE. 2004/737TEMYİZ ( Temyiz Talebinde Bulunacak Kişi veya Kuruluşun Davada Taraf Sıfatını Taşımasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/911TEMYİZ ( Temyize Cevap İle Birlikte Katılma Yoluyla - Cevap Süresi İçinde Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2003/1345TEMYİZ ( Temyize Cevap İle Katılma Yoluyla - Deftere Kaydının Yapılması Ve Temyiz Harcının Yatırılması Gereği )
Y7.CDE. 2005/8725TEMYİZ ( Temyizi Mümkün Bir Karar Aleyhine İtiraz Yoluyla Başvurulan Mahkemenin Verdiği Kararın Hukuken Temyiz Niteliğinde Olduğu )
Y10.HDE. 2004/12119TEMYİZ ( Trafik Kazası Sonucu Geçici İşgöremezlik - Tazmin Sorumluluğuna İlişkin İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Sigorta A.Ş.'nin Diğer Davalının Temyizi Üzerine Tazmin Sorumluluğunda Oluşan İndirimden Yararlandırılamayacağı )
Y11.HDE. 2004/13016TEMYİZ ( Usulden Bozma Kararını Takiben Mahkemece Direnme Kararından Tamamen Dönme Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği/Kazanılmış Bulunan Usulü Hakların Zedelenmesi - Karar Temyiz Etmeyen Davalılar Lehine Kesinleştiğinden Bu Davalılar Hakkında Yeniden Hüküm Kurulmaması/Bozma İlamının Taraflara Tebliğ Edilmesi )
Y5.CDE. 2003/1700TEMYİZ ( Usulüne Uygun Olarak Kamu Davasına Katılma Talebinde Bulunan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Koruması Altındaki Mağdureye Yönelik Irza Geçme Suçundan Verilen Hükmü Temyize Hakkı Bulunduğu )
Y2.HDE. 2000/6916TEMYİZ ( Uyarı İsteğinin Reddine İlişkin Kararların Nihai Kararlardan Olması Nedeniyle Temyiz Edilebilmesi )
YHGKE. 1976/2-3424TEMYİZ ( Uyulan Bozma Kararında Dosyanın Adli Tıp Müessesesine Gönderilmesine Denmesi Hüküm Gününe Kadar Toplanmış Delillere Göre Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/576TEMYİZ ( Uyuşmazlık Konusu Alacağın Değerinin Az Olması Nedeniyle Merci Kararının Temyiz Edilememesi )
Y10.CDE. 2005/14769TEMYİZ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bu Amaçla Bulundurmak/Verilen Hüküm ve Kararlara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Hükümlü Tarafından Süresinde Sunulan İtiraz Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edileceği )
Y18.HDE. 2015/7092TEMYİZ ( Vasinin Değiştirilmesi Talebi - Vasinin Görevden Alınıp Yeni Vasi Atanmasına Yönelik Vesayet Makamı Kararlarına Karşı Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı/Davacının Temyiz Dilekçesinin Vasinin Değiştirilmesine Dair Vesayet Makamı Kararına Karşı İtiraz Olarak Kabul Edilip İtirazın Denetim Makamınca İncelenmesi ve Bu Konuda Kesin Bir Karar Verilmesi İçin Dosyanın Mahkemesine İade Edileceği )
YCGKE. 1977/9-393TEMYİZ ( Vekalet Ücretine İlişkin Hükmün Bozulmasının İlgilinin Temyizine Bağlı Olması )
Y10.CDE. 2004/2485TEMYİZ ( Vekaletname İbraz Edilmeden - Öncelikle Vekilin Vekaletnamesi Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Bulunmuyor İse Sanığa Gerekçeli Kararın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1998/4817TEMYİZ ( Vekaletnamenin Aslını Veya Örneğini Vermeyen Vekilin Dava Açamaması ve Yargılama İle İlgili Hiçbir Görev Yapamaması )
YHGKE. 2008/9-219TEMYİZ ( Vekilin Vekaletnamesinin Dosya Arasında Bulunmaması - Eksikliğin Giderilmesinden Sonra Yargıtay'a Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gereği )
YCGKE. 2010/1-150TEMYİZ ( Verilen Karar Özde Direnme Niteliğinde Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hüküm Olduğu - Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği )
Y12.HDE. 1995/11554TEMYİZ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizini Durdurması )
YCGKE. 2009/6-57TEMYİZ ( Yağma/Sanığa Zorunlu Müdafii Atandığı Ancak Sanığın Haberdar Olmadığı - Bu Durumda Sanığın Müdafiinin Tüm Tasarruflarından Sorumlu Tutulamayacağı/Öğrenme Üzerine Temyiz Başvurusunun Kabul Edileceği )
Y2.CDE. 2006/9872TEMYİZ ( Yaralama Suçundan Hükmolunan Cezaların Miktar ve Türüne Göre Hükmün CMUK'nın 305/1. Maddesi Gereğince Hüküm Tarihine Göre Temyizi Mümkün Olmadığı )
Y7.CDE. 2004/3126TEMYİZ ( Yargı Yolunu Değiştiren Kararların Temyizinin Kabil Olması )
YİBGKE. 1935/111TEMYİZ ( Yargılama Giderleri )
Y12.HDE. 2003/14371TEMYİZ ( Yargılama Sırasında İleri Sürülmeyen Kanıtların Temyiz Aşamasında İleri Sürülememesi )
Y7.CDE. 2005/9171TEMYİZ ( Yargılamanın Durdurulması Kararının Temyiz Edilememesi - Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmadığı )
YCGKE. 1996/1-223TEMYİZ ( Yargılamanın Durdurulması Kararının Temyiz Yeteneğinin Olmaması )
Y14.HDE. 1999/3136TEMYİZ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olması )
YHGKE. 2005/11-182TEMYİZ ( Yargıtay Daireleri Ya da Hukuk Genel Kurulu'nca Verilen Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Karar Düzeltme Sınırı Yönünden Hangi Düzenlemeyi İçeriyor İse Ona Bağlı Kalınacağı )
YHGKE. 2008/9-352TEMYİZ ( Yargıtay Daireleri ya da Hukuk Genel Kurulu'nca Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken İstem Hangi Karara Yönelik İse O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
Y6.CDE. 2002/731TEMYİZ ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu nun Kararı Doğrultusunda Görevsizlik Kararı )
YHGKE. 2002/11-633TEMYİZ ( Yargıtay'ca Bozma Kapsamı Dışında Bırakılmış Olan Karar Bölümü - Açık Bir Onama Hükmü Bulunmasa Dahi Onanmış Sayılacağı )
YCGKE. 2007/6-249TEMYİZ ( Yasa Yollarına Başvurma Hak ve Yetkisi Bulunan Yakınan Tarafından Karar Temyiz Edilmediğinden ve İçerdiği Ceza Cins ve Süresi İtibariyle Kendiliğinden de Temyize Tabi Olmadığı )
Y2.HDE. 2001/3302TEMYİZ ( Yasal Süre Geçtikten Sonra - Reddine Karar Verme Yetkisi/Yargıtayın Doğrudan Red Kararı Verebileceği )
YHGKE. 1984/9-185TEMYİZ ( Yasal Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığını İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Yerel Mahkemeye Ait Olduğu - İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalar )
YCGKE. 2005/3-101TEMYİZ ( Yedi Günlük Yasal Süreyi Geçirdikten Sonra İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gereği - Ceza Mahkemesi Kararları )
Y8.HDE. 2009/4270TEMYİZ ( Yerel Mahkeme Kararının Sadece Davacı Tarafından Temyiz Edilmesi Nedeniyle Aleyhe Bozma Yasağı Hükümlerinden Faylanacağı - Mal Reşiminin Tasfiyesi Nedeniyle Alacak Davası/Katılma Alacağı )
Y6.CDE. 2003/801TEMYİZ ( Yokluğunda Tefhim Edilen Hükmü Tebliğinden Önce PTT Aracılığıyla Gönderdiği 25.2.2002 Tarihli Dilekçe ile Temyiz Eden Sanığın Temyiz Dilekçesinin 5.3.2002 Tarihinde Mahkemeye Ulaşıp Havale Edildiğinin Anlaşıldığından Süresinde Olmayan Temyiz İsteminin Reddinin Gerekmesi )
YHGKE. 1991/12-641TEMYİZ ( Yüze Karşı Tefhim Suretiyle Verilen Merci Kararlarının Temyiz Süresinin On Gün Olması )
Y5.CDE. 2005/17293TEMYİZ ( Zimmet - Ağır Ceza Mahkemesinin Hükümlü Hakkında Verilip Kesinleşen Önceki Hükümde Değişiklik Yapan Ek Kararıın Duruşma Dışında Dosya Üzerinden Verilmiş Olsa Bile Temyiz Edilebileceği )
YCGKE. 2010/1-164TEMYİZ ( Zorunlu Müdafiinin Yüzüne Karşı Yapılmış Olan Tefhim Kendisine Zorunlu Müdafii Atandığından Haberdar Edilmeyen Sanık Açısından Hukuksal Sonuç İfade Etmediği Gibi Temyiz Süresini de Başlatmayacağı )
Y14.HDE. 2010/5944TEMYİZ (Davacı Sulh Anlaşması Uyarınca İşlem Yapılmak Üzere Mahkemeye Başvurmamış Olup Hükmü Temyiz Ettiği - Mahkemece Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Sulh Protokolü Başlıklı Belge Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği)
Y23.HDE. 2011/1294TEMYİZ (Harca Tabi İse Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olması Gerektiği - Tazminat Davası )
YCGKE. 2011/6-39TEMYİZ (Onbeş Yıl ve Daha Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Dair Olanlar Dışında Kalan Hükümlerde Süre ve İstek Koşullarına Uygun Temyiz Davası Açılmamışsa Hükmün Yargıtay'ca İncelenmesinin Olanaksız Olduğu)
Y2.HDE. 2006/19084TEMYİZ (Tapu İptali ve Tescil Davası/Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karar Yanlışta Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği - Yanlışlık Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği)
Y14.HDE. 2012/1343TEMYİZ (Tazminat İstemi - Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)
YCGKE. 2002/4-59TEMYİZ (Usul İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Kararlar itirazı Kabil Kararlardan Olup Temyiz Edilememsi)
Y11.HDE. 2004/14482TEMYİZ / HUKUKİ YARAR ( Davacının İstemi Doğrultusunda Önerdiği Kişinin Şirketi İdare ve Temsile Yetkili Müdür Olarak Atanmasına Karar Verildiği - Talebi Kabul Edilen Davacının Bu Kararı Temyiz Etmekte Hukuki Yararının Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2008/15927TEMYİZ / İTİRAZ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Dair Ek Karara Karşı Yapılan Başvuru Temyiz Niteliğinde Bulunmayıp İtiraz Niteliğinde Olduğu )
Y8.CDE. 2005/1379TEMYİZ / İTİRAZ ( İade-i Muhakeme - Kabule Şayan Bir Müracaatta Kanun Yolunun veya Merciin Tayininde Yapılan Bir Hata Müracaat Edenin Hukukunu İhlal Etmediği/Temyizi Kabil Olmayan Karara İtirazın Mümkün Olduğu )
Y21.CDE. 2015/9068TEMYİZ / İTİRAZ KANUN YOLU (“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma” Suçundan Dolayı Verilen “Tedavi Ve/Veya Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına” Dair Kararın Sözü Edilen Fıkraya Eklenen Cümlenin Yürürlüğe Girdiği 14.04.2011 Tarihinden Önce ya da Sonra Verilip Verilmediğine Bakılmaksızın Temyiz Değil İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu)
Y7.CDE. 2005/11197TEMYİZ / İTİRAZ YASA YOLU ( Eski Hale Getirme Talebinin Reddine İlişkin Kararların Temyizi Kabil Olmayıp İtirazının Mümkün Olduğu )
YCGKE. 2006/1-39TEMYİZ / İTİRAZ YASA YOLU ( Mahkemece Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sonucu Verilen Kararın Hüküm Niteliğini Taşıdığı ve Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
Y2.CDE. 2005/7729TEMYİZ / İTİRAZ YASA YOLU ( Sulh Ceza Hakiminin Duruşmaya İlişkin Olmayan Kararlarına Karşı Temyiz Değil İtiraz Yoluna Gidilebildiği - Tehdit ve Sövme Suçu )
Y15.HDE. 2004/5591TEMYİZ AŞAMASINDA ACİZ BELGESİ İBRAZ EDİLMESİ ( Tasarrufun İptali Davasında Önkoşulun Gerçekleşmiş Olması - Bedeller Arasında Fahiş Fark Bulunması ve Tarafların Akraba Olması )
Y8.HDE. 2010/3925TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIM TALEBİ ( Yargılamanın Temyiz Dahil Her Aşamasında Adli Yardım Talebinde Bulunulabileceği - Karar ve İlam Harcının Ödenmemiş Olmasının Hükmün Tebliğe Çıkartılmasına Takibe Konulmasına ve Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Teşkil Etmediği )
Y17.HDE. 2014/6379TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIM TALEBİ (İnceleme Görevinin Yargıtay 18. Dairesine Ait Olduğu - Adli Yardım Kararı Hakkında İtiraz Bulunmaması Halinde Temyiz Harcı İkmal Edildikten Sonra Temyiz Yargılamasına Devam Edileceği)
Y9.HDE. 2009/10000TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNULMASI ( İleri Sürülmesinde Hukuken Bir Engel Bulunmadığı - Karar ve Temyiz Harcının Yatırılmasının İstenmesi ve Verilen Sürede Yatırılmaması Üzerine Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Ortadan Kaldırılması Adil Yargılama Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y3.HDE. 2004/11883TEMYİZ AŞAMASINDA AVUKAT TUTMAK ( Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır Hükmü Gereğince Davalının Avukatına Yapılacak Tebligat İle Davaya Devam Edilmesi Gereği - Ecrimisil )
Y22.HDE. 2015/16097TEMYİZ AŞAMASINDA BELGE SUNULMASI ( Hakkı Ortadan Kaldırabilecek İtiraz Niteliğindeki Savunmaların ve Buna Dair Sunulan Belgelerin Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Puantaj Kayıtlarının Nazara Alınması Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
Y22.HDE. 2015/22826TEMYİZ AŞAMASINDA BORCU SÖNDÜREN NİTELİKTE BELGE SUNULMASI ( Yargılama Aşaması Henüz Tamamlanmamış İse Böyle Durumda Borcu İtfa Eden Belgenin Değerlendirmeye Alınmalısı Gereği - Yargılamada Davayı İnkâr Eden Davalının Savunması Borcun Bulunmadığı Savunmasını da Kapsadığından Davalının Borcun Ne Sebeple Bulunmadığını Açıklama ve İddianın Aksine Delillerini İkame Etme Hakkının Ortadan Kalktığından Söz Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2012/11710TEMYİZ AŞAMASINDA BORCUN ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE İBRAZ EDİLMESİ ( Alacak Davası - Yargılama Aşaması Tamamlanmadığından Bu Belge Üzerinde Gerekli İncelemenin Yapılması Gereği )
Y8.CDE. 1990/1287TEMYİZ AŞAMASINDA BORCUN ÖDENMESİ ( Cezanın Yarıya İndirilmesi )
Y10.CDE. 2005/9907TEMYİZ AŞAMASINDA BULUNAN DOSYANIN RE'SEN MAHKEMECE ELE ALINARAK EK HÜKÜM KURULMASI ( Usule Aykırı Ek Kararın Geçersiz Olması )
Y2.HDE. 2014/25804TEMYİZ AŞAMASINDA ÇOCUKLARIN DİLEKÇE VERMESİ ( Velayetin Değiştirilmesi Talebi - Dilekçeyle Babalarının Yanında Kalmak İstediklerini Beyan Ettikleri - Velayetin Kamu Düzenine İlişkin Olup Aslolanın Küçüğün Menfaati Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2015/10381TEMYİZ AŞAMASINDA DAİRE ÜYELERİNİN REDDEDİLMESİ ( Dairelerin veya Genel Kurulların Başkan ve Üyelerinin Reddolunabileceği - Red Hususundaki İstemlerin Reddedilen Başkan veya Üye Katılmaksızın İlgili Daire veya Genel Kurullarca İncelenerek Kesin Karara Bağlanacağı/Daire ve Kurulların Toplantılarını Engelleyen Toplu Red İstemlerinin Dinlenmeyeceği )
YHGKE. 2011/13-29TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ BORCUN KISMEN ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE SUNMASI ( İtirazın İptali Davasında Davalının Borcu Kabul Etmediği - Belgenin Takibe Konu Borca İlişkin Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2003/9250TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Feragat Beyanı Hakkında Yerel Mahkemece Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.HDE. 2015/6376TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat İstemi - Mahkemece Davanın Reddine Karar Verildikten ve Hüküm Davacı Vekilince Temyiz Edildikten Sonra Davacı Asilin Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Ettiği/Davacının Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Kararın Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/10180TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
Y11.HDE. 2008/5656TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
YHGKE. 2013/17-1952TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelenmesine Usulen Engel Oluşturan Bu Durumun Yerel Mahkemece Değerlendirilip Karara Bağlanması Gerektiği - Maddi Tazminat )
YHGKE. 1993/2-491TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Daha Önce Verilen Boşanma Kararında Direnme Kararının Davacının Davadan Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2007/12592TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERÂGAT ( Davacı Hükümden Sonra Davadan Feragat Ettiği - Bu Nedenle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2015/16377TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davadan Feragatin Hüküm Kesinleşinceye Kadar Her Zaman Yapılabileceği - Temyiz Aşamasında Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğundan Feragat Beyanı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2002/13589TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davanın Kabulünden Sonra Ancak Hüküm Kesinleşmeden Önce Mahkemeye Verilen Feragat Dilekçesiyle İlgili Mahkemece Karar Verilememesi )
Y14.HDE. 2015/926TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiğinden Hükmün Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2014/16364TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğu - İstihkak Davası )
Y15.HDE. 2003/2658TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Feragat Hususunda Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Mahalline Geri Gönderilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2015/2569TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Feragat İşleminin Davanın Her Aşamasında Nazara Alınabileceği - Davalının Temyizinden Sonra Verilen Feragat Dilekçesi İle İlgili Mahkemesince Red Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulduğu )
Y11.HDE. 2014/17593TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Gemi Alacaklısı Hakkına Dayalı Olarak Bir Miktar Alacağın Tahsili Ve Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tesisi Talebi - Mahkemece Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildikten ve Hüküm Davalı Vekilince Temyiz Edildikten Sonra Davalı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği/Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Kararın Bozulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2015/14866TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Her Zaman Yapılabileceği/Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı - Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğundan Davacının Davadan Feragat Beyanı Hakkında Bir Karar Verilmesi İçin Bozma Kararı Verildiği )
Y12.HDE. 2010/13977TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( İtirazın Kaldırılması Davasında Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiği - Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Vereceği )
Y11.HDE. 2004/4896TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
Y1.HDE. 2011/6409TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Feragat Kat'i Hükümün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Davadan Feragat Edilebileceğinden Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/13204TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Tazminat Alacağı - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/40824TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Usulü İşlem Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y15.HDE. 2015/2332TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Vekaletnamede Davacı Vekilinin Davadan Feragata Yetkisi Olduğu - Feragatin Hüküm Kesinleşinceye Kadar Her Zaman Yapılabileceği/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulüyle Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/2160TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Vekaletnamede Davacı Vekilinin Davadan Feragata Yetkisi Olduğu - Feragatin Hüküm Kesinleşinceye Kadar Her Zaman Yapılabileceği/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Mahkeme Davadan El Çektiğinden Karar Ortada Durduğu Müddetçe Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Nedeniyle Bir Karar Veremeyeceği )
Y1.HDE. 2011/261TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Sonuçlanıp Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatın Mümkün Olduğu - Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/20272TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yerel Mahkemenin Feragat İstemi Hakkında Karar Vermesi Gereği )
Y10.HDE. 2006/7546TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yetkisi Bulunan Davacılar Vekilinin Karar Tarihinden Sonra Davadan Feragat Ettiği Anlaşıldığından Bu Konuda Mahalli Mahkemesince Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2016/3968TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT (Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragatin Mümkün Olduğu - Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Halinde Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu)
Y23.HDE. 2016/523TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT (Mahkemece Hükümden Sonra Davanın Ele Alınması Suretiyle Ek Karar Tesis Edilmesinin Doğru Olmadığı - HMK'da Açık Bir Hüküm Bulunmayan ve İçtihadı Birleştirme Kararı İle Yöntemi Belirlenmiş Bir Konuda Yönetmelik Hükmüne Dayalı Karar Verilemeyeceği)
Y11.HDE. 2006/2028TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğundan Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Kar Payı Alacağı Talebi )
Y3.HDE. 2013/18127TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Hükmü Veren Mahkemeye Ait Olması Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/36215TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( İşe İade Davası/Feragatin Davacının Talep Sonucundan Kısmen veya Tamamen Vazgeçmesi Olduğu ve Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğurup Karar Kesinleşinceye Kadar İleri Sürülebileceği/Davacı Temyiz Aşamasında Davasından Feragat Ettiğinden Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2015/8417TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Feragat Edilebileceği - Feragat Hakkında Hüküm Verilebilmesi İçin Kararın Bozulacağı )
Y11.HDE. 2003/14334TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2012/11041TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Tazminat Davası - Davacının Temyiz Aşamasında Davadan Vazgeçtiği/Vazgeçme Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/3623TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAĞAT ( Bu Aşamada Davadan Ferağat Edildiğinde Dahi Ferağat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkeme Ait Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2013/17317TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAĞAT EDİLMESİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Ferağat Edilebileceği - Ferağat Beyanı Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemede Olduğu/Ferağat ile İlgili Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
Y11.HDE. 2013/17180TEMYİZ AŞAMASINDA DAVALI ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLMESİ ( Bilûmum Hukuk Davalarını Acele Olanlar İstisna Olmak Üzere İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonraya Kadar Durduracağı - Olayda İstisnai Hallerden Biri Bulunmadığı/2004 S. İİK'nun 194. Md. Hükmünün Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/10638TEMYİZ AŞAMASINDA DAVANIN TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Mahkemece Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Alacak Davası )
YCGKE. 2012/15-1430TEMYİZ AŞAMASINDA DAVAYA KATILMA ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu - Katılma Hususunda Herhangi Bir Talebi Olmayan ve Davaya Katılması Yönünde Verilmiş Bir Karar Bulunmayan Şikayetçinin Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Olmadığı/Henüz Açılmamış Bir Kamu Davasına Katılma Söz Konusu Olmadığından Soruşturma Sırasında Verilen Şikâyet Dilekçesindeki Hiçbir İbarenin Katılma Talebi Olarak Kabulünün Mümkün Olmayacağı )
YCGKE. 1994/10-156TEMYİZ AŞAMASINDA DELİL İBRAZI ( Ceza yargılamasında )
YHGKE. 1999/19-1007TEMYİZ AŞAMASINDA DELİL SUNULMASI ( Yargılama Sırasında Öne Sürülmeyen Delillerin Temyiz Aşamasında Göz Önüne Alınmamasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2001/2789TEMYİZ AŞAMASINDA EVLENME ( Kamu Davasının Ertelenmesine Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2017/6532TEMYİZ AŞAMASINDA FAZLA MESAİ ALACAĞININ ÖDENDİĞİNE DAİR BORDRO VE KAYIT SUNULMASI ( Ödeme Olgusu Hakkı Ortadan Kaldırdığı İçin Belgelerin de Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2007/5672TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Boşanma - Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gereği/Davacının Mürafaa Sırasında İmzalı Beyanı İle Açıklaması )
Y8.HDE. 2012/1460TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Davacı Vekili Tarafından Davadan Feragat Edildiğine ve Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı Davası )
Y11.HDE. 2012/4277TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Davacı Vekillerinden Birinin Temyiz Aşamasında Sunduğu Davadan Feragat Dilekçesinin Sonuç Doğuracağı )
Y10.HDE. 2008/16941TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Davadan Feragatin Mümkün Olduğu - Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )
Y9.HDE. 2008/6218TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Feragat Davacı Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiği - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2010/7456TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Hem Davadan Hem Temyiz İsteminden Feragat Edildiğinde Davadan Feragat Hususu Değerlendirileceği )
Y15.HDE. 2008/5645TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
Y8.HDE. 2014/27382TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragatin Mümkün Olduğu/Davadan Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu - Tarafların Davadan Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/502TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Karar Verme Yetkisinin Mahkemesine Ait Olduğu - Feragat )
Y11.HDE. 2002/537TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Kati Hüküm Sonuçları Doğurması - Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi )
Y11.HDE. 2010/9068TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu - Rücuen Tazminat )
Y11.HDE. 2017/3657TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Tescilli Markanın Kullanmama Sebebiyle İptali İstemi - Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Yerel İlk Derece Mahkemesine Ait Olduğu/Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmesini Teminen Bölge Adliye Mahkemesi'nin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Dair Kararının Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/6616TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Yerel Mahkemece Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Davacı Tarafından Feragat Beyanı - Beyan Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahkemesine Ait Olacağı )
Y11.HDE. 2005/9354TEMYİZ AŞAMASINDA GERÇEKLEŞEN İFLAS ( Açılan Davaların Durması - İflas Masasına Giren Mal ve Haklarla İlgili Acele Olanlar Dışındaki Davalarının İkinici Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonrasına Kadar Duracağı )
Y11.HDE. 2005/13812TEMYİZ AŞAMASINDA GERÇEKLEŞEN İFLAS ( Davayı Durdurduğu - Davanın Mahkemesince İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonraki Bir Tarihe Kadar Durmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/35TEMYİZ AŞAMASINDA GERÇEKLEŞEN İFLAS ( İflas Masasına Giren Mal Ve Haklarla İlgili Bilûmum Hukuk Davalarını Acele Olanlar İstisna Olmak Üzere İkinci Alacaklılar Toplantısından 10 Gün Sonraya Kadar Duracağı )
YHGKE. 2009/4-572TEMYİZ AŞAMASINDA GÖREV HUSUSU ( Re'sen İncelenebilmesi İçin Diğer Herhangi Bir Konuda Usulüne Uygun Yapılmış İncelenebilir Bir Temyiz Talebinin Bulunması Gerektiği )
YCGKE. 2004/10-3TEMYİZ AŞAMASINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( 15-18 Yaş Grubundaki Sanık Hakkında Verilen Karar - Hükmün Bu Nedenle Bozulması Olanağı Bulunmadığı )
YCGKE. 2010/8-242TEMYİZ AŞAMASINDA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Verilecek Görevsizlik Kararıyla Dosya Görevli Mahkemeye Gönderilir Hükmü İlk Derece Mahkemelerdeki Yargılamalarla İlgili Olup Temyiz Aşamasında Bulunan Hükümlerle İlgili Olarak Uygulanma Olanağı Bulunmadığı )
YCGKE. 2011/3-107TEMYİZ AŞAMASINDA HÜKÜMLÜNÜN ÖLMESİ (Orman Yasasına Aykırılık Suçu - Hükümlünün Ölüp Ölmediğinin Araştırılacağı)
Y11.HDE. 2012/5542TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN BELGELER ( Yargılama Sırasında İbraz Edilmeyen Belgelerin Temyiz Aşamasında Nazara Alınamayacağı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 1986/6-377TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN DELİLLER ( Dava Sırasında İbraz Edilmeyen Delillerin Usulen Dikkate Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2010/19293TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN ÖDEME BELGELERİ ( İşçilik Alacağı - Belgelerin Davacı Tarafa Gösterilerek Bir Diyeceği Olup Olmadığının Sorulacağı )
YHGKE. 2009/9-586TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN ÖDEME BELGESİ ( Davalının Fazla Mesai Alacağı Davasının Temyiz Aşamasında İbraz Ettiği/Belgenin İnceleneceği - Ancak Davacının İbranameyi İmzalamadığının Tespit Edildiği/İbranamenin Yazılı Delil Olarak Dahi Kabul Edilmemesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/9109TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN ÖDEME MAKBUZU ( İtirazın İptali Davası/Davalı Vekilinin Temyiz Aşamasında Dilekçesine Ödeme Makbuzu Ekleyerek Borcun Ödendiğini Beyan Ettiği - Makbuzların Davacı Alacaklıyı Bağlayıcılığı Üzerinde Durulacağı )
Y3.HDE. 2014/17644TEMYİZ AŞAMASINDA İBRAZ EDİLEN SULH VE İBRA PROTOKOLÜ ( Menfi Tespit Davası - Sulh Dava Kesinleşinceye Kadar Yapılabileceğinden Sunulan Sözleşmenin Mahkemece Değerlendirileceği )
Y17.HDE. 2011/12301TEMYİZ AŞAMASINDA İCRANIN GERİ BIRAKILDIĞI KARARI SUNULMASI ( İstihkak Davası - Kararın Kesin Hüküm Niteliği Kazanıp Kazanmadığının Araştırılması Gerektiği/Kazanması Halinde Davaya Konu Haciz Ortadan Kalkacağından Davanın Konusuz Kalacağı )
Y4.HDE. 2007/9429TEMYİZ AŞAMASINDA İCRAYA KONULAN KABUL KARARI ( Haciz Tutanağı İle Bir Kısım Ziynet Eşyaları Dışındaki Ziynet ve Eşyalar Davacıya Teslim Edildiği - Teslim İşleminin Hüküm Fıkrasında Göz Ardı Edilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2016/3-680TEMYİZ AŞAMASINDA İKEN DAVACININ "DOSYADAN FERAGAT ETMEK İSTEDİĞİNİ" BİLDİRMESİ ( Davadan Feragat İle Temyiz İsteminden Feragate Bağlanan Hukuki Sonuçların Birbirinden Farklı Olduğu - Davacı Tarafa Feragat Beyanının Neye Dair Olduğunun Açıklattırılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/5353TEMYİZ AŞAMASINDA İKEN TALEP ( 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma Talebi - Talebin Henüz Sonuçlandırılmadığının Anlaşılması Karşısında Bu Hususun Sonuçlandırılması ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdirinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y12.HDE. 2002/8920TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRME ( Alacaklının Merciden Temlik Belgesini İbraz İçin İstediği Sürenin Verilmemesinin Temyizde İleri Sürülebilmesi )
Y7.HDE. 1997/6115TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRME ( Yargılama Sırasında Ve Katılma Alanında Öne Sürülmeyen Konular )
YHGKE. 2003/13-354TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK BELGELER ( Davaya Konu Borcu Söndüren Nitelikte Belgelerin Sunulabileceği )
Y11.HDE. 2002/9261TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEMEYECEK HUSUSLAR ( Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Def'inin Temyiz Aşamasında İleri Sürülememesi )
Y9.HDE. 1999/11592TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEN ÖDEME İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin İncelenmesinde )
Y9.HDE. 1998/11114TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEN ÖDEME İTİRAZI ( Bozma Sebebi Olması )
YHGKE. 1980/11-2799TEMYİZ AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEN TEMYİZ NEDENİ ( Engel Bulunmaması )
Y22.HDE. 2015/100TEMYİZ AŞAMASINDA İMZALANAN PROTOKOL ( İşe İade İstemi - Davacı Tarafından Karar Temyiz Edildikten Sonra Davalı İle Aralarında Yapılan Protokolün Dosyaya İbraz Edildiği/Taraflar Arasında İmzalanan Protokol İncelenmeden ve Tarafların Protokole İlişkin Beyanları Alınmadan Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 2016/2901TEMYİZ AŞAMASINDA KATILMA İSTEMİ ( İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülüp Karara Bağlanmayan Katılma İstemi - Herhangi Bir İnceleme ve Araştırma Yapılmasını Gerektirmemesi Halinde İlk Derece Mahkemesince Karara Bağlanmayan Katılma İsteminin Temyiz Aşamasında Karara Bağlanabileceği )
Y14.HDE. 2003/5730TEMYİZ AŞAMASINDA MÜDAHALE ( Yargılama Bittikten ve Özellikle Hüküm Verildikten Sonra ve Yargıtay'da Temyiz ve Karar Düzeltme İncelemesi Sırasında Davaya Müdahale Edilememesi )
Y17.HDE. 1993/7253TEMYİZ AŞAMASINDA NAZARA ALINMAYAN BELGELER ( Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen Hususlarla İbraz Edilmeyen Belgeler )
YHGKE. 2014/22-735TEMYİZ AŞAMASINDA ÖDEME BELGESİ SUNULMASI (Mahkemece İbraz Edilen Ödeme Belgelerine Karşı Davacıdan Diyecekleri Sorulacağı - Sonucuna Göre Gerekirse Ek Bilirkişi Raporu Alındıktan Sonra Karar Verileceği/İşçilik Alacağı İstemi)
Y9.HDE. 1997/3706TEMYİZ AŞAMASINDA ÖDEME BELGESİ VERİLMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 1997/21453TEMYİZ AŞAMASINDA ÖDEMEYE İTİRAZ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebine Karşı )
YHGKE. 2013/2-604TEMYİZ AŞAMASINDA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLALE İLİŞKİN BELGE SUNULMASI (Kadının Evlilik Birliği İçinde 3. Kişiden Çocuk Dünyaya Getirdiği Anlaşıldığı - Koca Yararına Uygun Miktarda Tazminata Hükmedileceği)
Y9.CDE. 2003/1438TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Bildirildiğinden Bu Husus Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Vermek )
Y9.CDE. 2016/687TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Mahkemece Kayıt Araştırılarak T.C.K.'Nnun 64/1. Md. Gereğince Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu - Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu )
YCGKE. 2013/1-346TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Ölüm Bilgisi Sebebiyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilerek Yerel Mahkemelerce Mahallinde Yapılan Araştırmada Sanığın Öldüğünün Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Düşme Kararı Verilmesinin Sağlanacağı )
YCGKE. 2014/1-692TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Ölüm Nedeniyle Düşme Kararının Temyiz Merciince Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sırasında Verilmesi Yerine Ölüm Bilgisi Nedeniyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilerek Yerel Mahkemelerce Mahallinde Yapılan Araştırma Sonucunda Sanığın Öldüğünün Kesin Olarak Saptanmasından Sonra Düşme Kararı Verilmesinin Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 2014/3-514TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Ölüm Nedeniyle Düşme Kararının Temyiz Merciince Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sırasında Verilmesi Yerine Ölüm Bilgisi Nedeniyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilerek Yerel Mahkemelerce Mahallinde Yapılan Araştırma Sonucunda Sanığın Öldüğünün Kesin Olarak Saptanmasından Sonra Düşme Kararı Verilmesinin Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 2011/2-563TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Sanık ve Hükümlünün Ölümüne Farklı Sonuçlar Yüklendiği/Onama Kararının Verildiği Tarihten Önce Öldüğü - Onama Kararının Kaldırılacağı/Kamu Davasının Düşmesine Karar Verildiği )
YCGKE. 2011/8-360TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ ( Temyiz İnceleme Tarihinden Önce Öldüğü Belirtilen Sanık Hakkındaki Kararın Kesinleşmesinin Önlenmesi ve Gerekli Araştırmanın Yapılarak Hüküm Kurulabilmesi İçin Özel Daire Onama Kararının Kaldırılacağı )
YCGKE. 2014/11-573TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLMESİ (Kamu Davasının Düşürülmesini Gerektiren Bir Neden Olduğu Göz Önüne Alınarak Ölüm Sebebiyle Düşme Kararının Temyiz Merciince Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme Sırasında Verilmesi Yerine Ölüm Bilgisi Sebebiyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2013/8-284TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN ÖLÜMÜ ( Kamu Davasının Düşürülmesini Gerektiren Bir Neden Olduğu - Ölüm Bilgisi Nedeniyle Diğer Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Karar Verilerek Yerel Mahkemece Mahallinde Yapılan Araştırma Sonucu Sanığın Öldüğünün Kesin Olarak Belirlenmesinden Sonra Düşme Kararı Verilmesinin Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 2012/4-158TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN VEFATI ( Yerel Mahkemenin Direnme Hükmünden Sonra Sanığın Öldüğü - Tebliğatın Sanığın Ölümü Nedeniyle İade Edildiği/Direnme Hükmünün Bozulacağı/Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşeceği/Hakaret Suçu/Sanığın Ölümü )
YCGKE. 2015/1-801TEMYİZ AŞAMASINDA SANIĞIN VEFATI (Ölümün Suçu Tamamen Ortadan Kaldırmadığı/Ancak Suçtan Sorumlu Tutulacak Kişi Bulunmadığından Devletin Suçla Birlikte Ortaya Çıkan Cezalandırma Sorumluluk ve Yetkisini Sona Erdireceği - Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği/Ölüm Sebebiyle Düşme Kararı)
YCGKE. 2011/2-353TEMYİZ AŞAMASINDA SANIK ALEYHİNE BAŞVURU OLMAMASI ( Hırsızlık/Temyiz Aşamasında Suçun Basit Değil Kamu Yararına Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Nitelikli Hırsızlık Olduğunun Tespit Edildiği - Ceza Miktarındaki Kazanılmış Hak Saklı Tutulmak Koşuluyla Düzelterek Onama Değil Bozma Kararı Verilebileceği )
YCGKE. 2011/2-291TEMYİZ AŞAMASINDA SANIKLARIN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN TEMİN EDİLMESİ ( UYAP Sistemi Kullanılarak Kayıt Örneklerinin Çıkarılabileceği - Yargılamanın Gereksiz Yere Uzamasının Önüne Geçileceği/Hırsızlık )
Y10.HDE. 2013/4987TEMYİZ AŞAMASINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASINDAN FERAĞAT ( Mümkün Olmadığı - Sosyal Güvenlik Hakkından Ferağat Edilemeyeceği - Ancak Davanın Takip Edilmeyerek Açılmamış Sayılması Sonucunun Elde Edilebileceği/Sigortalılığın Tespiti )
Y15.HDE. 2006/4594TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN ACİZ VESİKASI ( Dosyaya İbrazı İle İptal Davasının Şartının Gerçekleşmiş Olması )
YHGKE. 2007/19-752TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN BELGE ( Borcu Söndüren Bir Belgenin Varlığı Karşısında Davacının Bu Belgeler Hakkındaki Beyanını Alıp Gerekirse Belgelerin Asıllarını da Davalıdan İstemek Gerektiği - İtirazın İptali )
Y7.HDE. 2016/6561TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN BELGE ( Yargılama Aşamasında Banka Havalesi ile Ödeme Savunması İleri Sürülmemiş ve Bu Hususta Belge Sunulmamış İse de Hakkı Ortadan Kaldıran Ödeme Savunmasının ve Buna Dair Belgelerin Her Aşamada Hatta Temyiz Aşamasında Dahi Resen Dikkate Alınması Gerektiğinin Kabulü )
Y9.HDE. 2009/1726TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN İBRANAME ( Dava Konusu Borcu Ortadan Kaldırabilecek Nitelikteki Belgelerin Temyiz Aşamasında Sunulabileceği - İbranamedeki İmzanın ve Belge İçeriğinin Davacıya Sorulması Gerektiği )
Y9.CDE. 2009/5092TEMYİZ AŞAMASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Katılanın Temyiz Aşamasında Şikayetten Vazgeçtiği - Sanığın Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y5.HDE. 2010/19953TEMYİZ AŞAMASINDA TALEP EDİLEN BEDELİN İADESİNE KARAR VERİLMESİ ( Davacı İdarenin Daha Önce Açmış Olduğu Davanın Temyiz Aşamasında Düzeltilerek Onanan Yerel Mahkeme Kararında Talep Edilen Bedelin İadesine Karar verildiğinin Gözetileceği )
YHGKE. 2014/10-1007TEMYİZ AŞAMASINDA TALEPTEN FERAGAT ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelenmesine Usulen Engel Oluşturan Bu Durumun Yerel Mahkemece Değerlendirilip Karara Bağlanması Gerektiği - Kurum İşleminin İptali )
Y15.HDE. 2005/1061TEMYİZ AŞAMASINDA TARAFLARIN ANLAŞMASI ( Tasarrufun İptaline İlişkin Davada Taraflar Anlaşma Protokolünü Dosyaya Sunduklarından Davanın Konusuz Kaldığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2014/3935TEMYİZ AŞAMASINDA TARAFLARIN SULH OLMASI ( Temyiz Aşamasında Dosyaya Sulh Protokolü Sunulduğu - Protokol Gözetilerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2003/2353TEMYİZ AŞAMASINDA VERİLEN FERAGAT DİLEKÇESİ ( Bozma Nedeni Olması ve Yerel Mahkemece Bu Hususta Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2005/9-546TEMYİZ AŞAMASINDA VERİLEN İBRANAME ( Davalı Temyiz Aşamasında Dava Konusu Borcu Sona Erdiren Nitelikte Bir Belge Vermişse Bu Belgenin Üzerinde Gerekli İnceleme Yapılacağı )
Y4.CDE. 2002/9986TEMYİZ AŞAMASINDA YAKINMANIN GERİ ALINMASI ( Konut Dokunulmazlığını Bozma - Davanın Düşürülebileceği Gözetilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.HDE. 2012/11103TEMYİZ AŞAMASINDA YAPILAN FERAGAT ( Kadastro Tespitine İtiraz - Temyiz Aşamasında Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2016/8209TEMYİZ AŞAMASINDA YAPILAN FERAGAT (Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti - Temyiz Edilen ve Fakat Henüz Temyiz Dairesince Görüşülmeyen Kararın Usûl Hukuku Çerçevesinde Kesinleşmiş Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olduğu)
Y20.HDE. 2015/10462TEMYİZ AŞAMASINDA YAPILAN FERAGAT İŞLEMİ (İçtihadı Birleştirme Kararı Gereğince Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Esas Hükmün Temyiz Yoluyla İncelenmesine Engel Olan Bu Durum Karşısında Mahkemece Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği - Orman Kadastrosuna İtiraz)
Y9.HDE. 2002/9840TEMYİZ AŞAMASINDA YENİ DELİL İBRAZ EDİLMESİ ( Hakkı Ortadan Kaldıran İtiraz Niteliğinde Savunma )
YHGKE. 2012/2-526TEMYİZ AŞAMASINDA YENİ DELİL SUNULMASI ( Karşılıklı Boşanma - Birleşen Davada Davacının Eşinin Başka Bir Erkekle Yaşadığına Dair Belge Sunması/Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık Sebebiyle Kocanın Boşanma Davasının Kabul Edileceği )
Y9.CDE. 2005/2266TEMYİZ AŞAMASINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA ( 5218 Sayılı Yasanın Geçici 12/A Md. Gereğince Karara Bağlanmak Üzere Verilen Cezanın Tür ve Miktarı Üzerinde Uygulama Yapılması Gerektiği - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını İlgaya Teşebbüs )
Y11.HDE. 2013/12531TEMYİZ AŞAMASINDAKİ ADLİ YARDIM TALEBİ ( Temyiz İncelemesi Yapmakla Görevli Dairenin Adli Yardım Talebi Hakkında Karar Vermeye Yetkili Olduğu - Adli Yardım Talebinde Bulunan Kimsenin Kendisiyle Ailesini Geçindirmek Bakımından Önemli Bir Zarurete Düşmeksizin Davanın Gerektiği Giderleri Ödemekten Kısmen veya Tamamen Acz İçinde Bulunduğunu ve Davasınada veya Savunmasında Haklı Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/15375TEMYİZ AŞAMASINDAKİ FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )
Y6.HDE. 2012/2153TEMYİZ AŞAMASINDAKİ İDDİALAR ( Kötüniyet İddiası/Yargılamanın Her Safhasında Gözetilmesi Gereği - Önalım Hakkı )
Y2.HDE. 1998/13618TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TEBLİGAT HİLESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
Y4.HDE. 2004/10939TEMYİZ AŞAMASINDAN İBRAZ EDİLEN BELGE ( Konusu Hasarın Giderildiği İddia Edilmesine Göre Varılacak Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gereği - Haksız Eylem )
Y8.HDE. 2003/7781TEMYİZ AŞAMASINDAN ÖNCE ANAYASA MAHKMESİNİN İPTAL KARARI ( Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin İptali Kararının Resmi Gazetede Yayımlanması Üzerine Derdest Olan Bu Davaya Da Uygulanacağı - Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Zilyetlik Nedeniyle Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2016/11944TEMYİZ AŞAMASINDAN SONRA DAVADAN FEARAGAT (Muhdesatın Tespiti - Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Mümkün İse de Mahkemece Bir Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davacı Tarafından Davadan Feragat Edildiğine ve Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı)
YHGKE. 1992/10-84TEMYİZ BAŞVURMA TARİHİNİN TESBİTİ
Y12.HDE. 2008/26720TEMYİZ BAŞVURU HARCI ( Daha Önce Alınmakta Olan Matbu Temyiz Harcına İlaveten 60,00 TL Temyiz Başvurusu Harcının Alınmasının da Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2008/18202TEMYİZ BAŞVURU HARCI ( Eksik Yatırılmış Olunması - Yargıtayın Temyiz İncelemesini Sonuçlandırması Gerektiği/Bu Hususun Yerel Mahkeme Tarafından Giderilebileceği )
Y21.HDE. 2016/744TEMYİZ BAŞVURU HARCI ( Hükmü Temyiz Eden Davalının Temyiz Başvuru Harcı ve İlam Harcının 1/4'ünü Peşin Olarak Yatırması Gerektiği - Hükmü Temyiz Eden Davalıların Herbirinin Temyiz Harçlarını Ayrı Ayrı Yatırması Gereği )
YHGKE. 2010/17-348TEMYİZ BAŞVURU HARCI ( Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmemiş Olduğundan Harca Tabi Olmasına Rağmen Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edilen Temyiz Dilekçesi Hakkında 434/3. Md. Uyarınca İşlem Yapılacağı )
Y13.CDE. 2012/12718TEMYİZ BAŞVURU HARCI (Sanığın Harçsız Temyiz Başvurusu Yaptığı Tarihte 492 S.K.'da Düzenlenen Harcın AYM Tarafından İptal Edildiği ve İptal Kararının Yürürlüğe Girmediği - AİHS Md. 6 Gereği Başvurunun Süresinde ve Geçerli Kabul Edileceği )
YCGKE. 2014/16-325TEMYİZ BAŞVURU SÜRESİNİN BAŞLAMASI (Ticareti Usulüne Aykırı Terk Suçu - Kanun Yolu Bildirimindeki Başvuru Şeklinin Gösterilmemesi Eksikliği Müdafii Açısından Bir Yanılgı ve Bu Bağlamda Hakkın Kullanılması Yönünde Bir Engel Oluşturmayacağı)
Y11.HDE. 2003/5269TEMYİZ BAŞVURU USULÜ ( Temyiz Dilekçenin Harcı Yatırılmadığı Gibi Temyiz Defterine de Kaydı Yapılmaması - Bu Nedenle Davacı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2014/11190TEMYİZ BAŞVURU VE KARAR HARCI (Temyiz Eden Taraf Vekilince Asıl Davaya Yönelik Harçlar Yatırıldığı/Dosyada Birleşen Davalar Yönünden Anılan Harçların Yatırıldığına Dair Herhangi Bir Belgeye Rastlanmadığı - Asıl ve Birleşen Davalarda Ayrı Ayrı Temyiz Başvuru ve Karar Harcının Yatırılması Gerektiği)
Y23.HDE. 2014/1452TEMYİZ BAŞVURU VE MAKTU TEMYİZ KARAR HARCI ( Davacılar Vekiline Eksik Olan Bir Adet Temyiz Başvuru ve Maktu Temyiz Karar Harcını Yatırması İçin Muhtıra Çıkarılması ve Sonucuna Göre Gerektiğinde Aynı Madde Hükmü Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kooperatife Ödenen Aidatların Tahsili )
Y14.HDE. 2008/10321TEMYİZ BAŞVURUSU ( 06.06.2008 Tarihinden İtibaren Yargıtay'a Yapılacak Temyiz Başvurularından 60,00 YTL Olarak Belirlenen Başvuru Harcının Alınacağı )
YCGKE. 2006/4-33TEMYİZ BAŞVURUSU ( 1412 Sayılı CYUY'nın Halen Yürürlüğünü Koruyan 310. Maddesinde Öngörülen Bir Haftalık Süre İçinde Temyiz Başvurusu Nedeniyle Temyizin Süresinde Yapıldığı )
Y2.HDE. 2010/11101TEMYİZ BAŞVURUSU ( 6100 SK.'ya Göre Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinden Verilen Temyizi Kabil Nihai Kararlara Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
Y7.HDE. 2008/5081TEMYİZ BAŞVURUSU ( Aidiyetin Tespiti Davası/Taşınmaz Bilgilerinde Maddi Hata Bulunduğu - Her Ne Kadar Yargılamada Öne Sürülmeyen Nedenler Temyiz Aşamasında Öne Sürülemez İse de Davacının Bizzat veya Meşruhatlı Davetiye İle Taşınmaz Bilgilerini Doğru Olarak Bildirebileceği )
Y6.CDE. 2012/28958TEMYİZ BAŞVURUSU ( Avukatın Temyizi Süresinde Yaptığı İddiasına Dayalı Olarak Dosyada Bulunmayan Süre Tutum Dilekçesini İbraz Ettiği - Mahkemeye Ait Temyiz Defterinin ve Kayıtların İncelenip İncelenmediği Hususunda Tutanak Tanzim Edilmediği/Dilekçenin Mahkeme Kayıtlarında Yer Alıp Almadığının Araştırılacağı )
Y7.CDE. 2007/15270TEMYİZ BAŞVURUSU ( Belgesi Bulunmadığı Halde Ödünç Para Vermek Suretiyle Tefecilik Yapma Suçu - Şikayetçinin Müdahil Sıfatını Kazanmasının Mümkün Olmadığı/Temyize Yetkisi de Olmadığı )
YCGKE. 2007/6-204TEMYİZ BAŞVURUSU ( Bir Haftalık Yasal Süre İçerisinde Yerel Mahkemece Yüze Karşı Karar Verildiği Gün Süre Tutum Dilekçesinin Sunulmuş Olması Karşısında Süresinde Olduğu )
YCGKE. 2012/14-1533TEMYİZ BAŞVURUSU ( Cinsel İstismar/Sanık Müdafiinin Yüzüne Karşı Verilen Hükümde Temyiz Süresine İlişkin Gerekli Bildirimlerin Yapıldığı - Müdafiinin Temyiz Süresinde Tereddüt Yaşadığına İlişkin Beyanı Olmadığı/Süresinden Sonra Verilen Dilekçenin Reddi Gereği )
Y2.CDE. 2014/28765TEMYİZ BAŞVURUSU ( Enerji Hırsızlığı/Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulmadığı - Hükmü Temyiz Etmekle Katılma İradesini Gösterdiğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2011/1560TEMYİZ BAŞVURUSU ( Feragat Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağından Davalı Tarafın Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Öncelikle Davadan Feragat Bildirimi Hakkında Hüküm Kurulması Gereği )
YCGKE. 2009/3-168TEMYİZ BAŞVURUSU ( Gerekçeli Karar Başlığında Hüküm Tarihinin Daha Önceki Bir Tarih Olarak Yanlış Yazıldığı - Sanığın Temyiz Dilekçesini 1 Haftalık Yasal Süre İçinde Verdiğinin Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 2012/13–1300TEMYİZ BAŞVURUSU ( Hırsızlık/Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden Başlayacağı Yönünde Yanıltıcı Bilgilendirme Yapıldığı - Sürenin Başlangıcının Hükmün Sanık Müdafiine Tebliğ Tarihi Olduğunun Kabulü Gereği/Temyiz Başvurusunun Yasal Süresinde Yapıldığı )
YCGKE. 2011/2-108TEMYİZ BAŞVURUSU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İtiraz Yasayoluna Tabi Olduğu - Temyiz BaşvurusuYapılamayacağı )
Y8.CDE. 2010/15735TEMYİZ BAŞVURUSU ( Hüküm Fıkrasında Kanun Yolu ve Başvuru Süresi Gibi Hususların Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu - Bu Hususlar Hükümde Belirtilmediğinden Sanığın Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
Y6.CDE. 2010/17527TEMYİZ BAŞVURUSU ( Hüküm ve Kararlarda Başvurulacak Yasa Yolunun Süresi ve Başvuru Yapılacak Merci İle Başvuru Şeklinin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirtileceği - Yapılan Tebliğ Geçersiz Olduğundan Temyiz İsteminin Süresinde Kabul Edileceği )
Y23.HDE. 2012/577TEMYİZ BAŞVURUSU ( İflasın Ertelenmesi Talebi - 10 Günlük Süre Geçtikten Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2010/5-589TEMYİZ BAŞVURUSU ( İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti Davası - Davalıların Diğer Davalılar İle Birlikte Kararı Temyiz Ettiği/Davalıların Payı Hakkında İlkinden Daha Yüksek Miktarda Kamulaştırma Bedeline Hükmedilmesinin Uygun Olduğu )
Y22.HDE. 2013/10046TEMYİZ BAŞVURUSU ( İşe İade Davası/Davacının Gerçek İşvereninin Mahkeme Kararını Temyiz Etmediği - Feshin Geçersizliğine Dair Verilen Kararın Mali Sonuçlarından Temyiz Eden Davalı Asıl İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y3.CDE. 2012/31553TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kanun Değişikliği Uyarınca Asliye Ceza Mahkemelerinde Yapılan Duruşmalarda Cumhuriyet Savcısının Bulunmayacağı - C.Savcısının Süresinden Sonra Yaptığı Temyiz Talebinin Reddedileceği )
YCGKE. 2009/6-222TEMYİZ BAŞVURUSU ( Karar Tarihi Olarak Sehven Önceki Bir Tarihin Yazıldığı - Bu Tarih Esas Alınarak Temyiz İsteminin Süresinde Olmadığının Kabul Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2010/6797TEMYİZ BAŞVURUSU ( Karardaki İfadelerin Temyiz Süresinin Başlangıcı Açısından Duraksamaya Neden Olduğu - Sanığın Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
Y12.CDE. 2012/3990TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kararın Kesin Olması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği - Taksirle Yaralama )
YCGKE. 2010/9-219TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kararın Tebliğ Tarihinin Posta Görevlisi Tarafından Sehven Farklı Bir Tarih Olarak Yazıldığı - Müdafiinin Temyiz Başvurusunun Yasal Süresi İçinde Yapıldığının Gözetileceği )
Y14.HDE. 2009/703TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kararın Vekile Tebliğ Edilmediği/Vekile Yapılmayan Tebligatın Usulsüz Değil Gerçersiz Tebligat Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kesinleşmemiş Bir Karara Yapılan Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edileceği )
YHGKE. 2011/10-685TEMYİZ BAŞVURUSU ( Konut Edindirme Yardımı ve Nemasından Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi/İçerisinde Özel Bir Tespit Hükmü Niteliğinde Olan Yorum Kararını da Barındırmakta Olduğu - Sorumluluğun Tespiti de Olduğu/Kesinlik Sınırına Tabi Olmadığı )
YCGKE. 2012/9-1261TEMYİZ BAŞVURUSU ( Koruma Tedbirinin Haksız Uygulanması Nedeniyle Tazminat Talebi - Tazminat Miktarının O Yıl İçin Belirlenen Temyiz Sınırının Altında Kaldığı/Temyiz Başvurusunun Reddi Gereği )
Y7.CDE. 2007/11645TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Kurumun Başvurusunun Reddine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2011/1796TEMYİZ BAŞVURUSU ( Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeni Gösterilmediğinden Usulüne Uygun Bir Tebligat Bulunmadığı - Temyizin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )
YCGKE. 2009/7-98TEMYİZ BAŞVURUSU ( Müdafiinin Yasal Süresi İçinde Süre Tutum Dilekçesi Verdiği/Dilekçenin Kaydının Yapıldığı - Daha Sonra da Temyiz Dilekçesi Verdiği/Müdafiinin Hükmü Süresinde Temyiz Ettiğinin Kabul Edileceği )
YCGKE. 2013/14-216TEMYİZ BAŞVURUSU ( Müstehcenlik/Temyiz Süresinin "Hükmün Açıklanmasının veya Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde" Biçiminde Gösterildiği - Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hüküm/Süresinden Sonra Yapılan Temyizin Reddine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/24774TEMYİZ BAŞVURUSU ( Olağan Bir Yasa Yolu Olan Temyiz Davasına Ancak Kesinleşmemiş Hükümler Hakkında Başvurulabileceği - İnfazda Mükerrirlik Hususunda Duyulan Tereddüt Üzerine Mahkemesince Kurulan Değişik İş Kararının Temyize Tabi Olmadığı )
Y3.CDE. 2013/21265TEMYİZ BAŞVURUSU ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Dava Takip Memurunun Temyiz Yetkisi Bulunmadığı/Temyiz İsteminin Reddedileceği )
YCGKE. 2010/11-45TEMYİZ BAŞVURUSU ( Resmi Evrakta Sahtecilik/Sanığın Çalıştığı İlden Mahkemesine Gönderilmek Üzere Muhabere Yoluyla Temyiz Başvurusunda Bulunduğu/Başvurunun Yerine Ulaşmadığı - Sanığın Süresinde Temyiz Başvurusu Yaptığının Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/5089TEMYİZ BAŞVURUSU ( Rücuan Tazminat Davası - Davanın İhbar Edildiği ve Davada Taraf Olmayan Şirketin Yaptığı Temyiz Başvurusunda Hukuki Yarar Bulunmadığından İstemin Reddedileceği )
Y6.CDE. 2014/8087TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Kendisine Atanan Savunmandan Haberdar Olmadığı - Sanığa Kararın Tebliği İle Bilgisi Dışında Atanan Savunmanın Temyizini Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2010/9286TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Kendisine Müdafii Atandığından Haberi Olmadığı - Sanığa Kararın Tebliği İle Başvurabileceği Yasa Yolu Süresi ve Mercii de Yazılmak Suretiyle Bilgisi Dışında Atanan Savunmanın Temyizini Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı/Sanığın Süresi İçinde Temyiz İstemin Bulunabileceği )
Y9.CDE. 2009/6298TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Lehine Olan Hukuki Kaidelere Muhalefetin Sanık Aleyhine Hükmün Bozdurulması İçin Cumhuriyet Savcılığına Hak Vermeyeceği )
YCGKE. 2012/7-1318TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Sonradan Belirlenen Adresine Yapılan Tebliğ Üzerine Yaptığı Temyiz İsteminin Kanuni Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği - 5846 S.K.'ya Aykırılık )
Y11.CDE. 2010/3485TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanığın Tebliğ Anında Adreste Bulunmadığı Tebligatın Mahalle Muhtarına Tebliğ Edildiği ve Komşuya Haber Bırakıldığı - Tebligatın Usulüne Uygun Yapıldığının Kabulü Gereği/Sanığın Tebligatı Muhtardan Aldığı Tarihin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2010/7-229TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sanıklara Yapılan Tebligatta Temyiz Süresinin Belirtilmediği - Zamanaşımı Nedeniyle Verilen Kararın Hükmü Temyiz Etmeyen Sanıklara Sirayetini Gerektirmediği Ancak Hükmü Temyiz Etmeyen Sanıklara Usulüne Uygun Tebligat Yapılması Gereği )
YHGKE. 2011/21-420TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sigortalılık Süresinin Tespiti Talebi - Hakkında Hüküm Kesinleşen Davalının Direnme Kararını Temyiz Etmesinde Hukuki Yarar Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2013/7316TEMYİZ BAŞVURUSU ( Sulh Hukuk Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresinin 8 Gün Olduğu - Mahkemece Hatalı Olarak Sürenin İki Hafta Olarak Belirtilmesinin Hükmü Temyiz Eden Tarafa Hak Sağlamayacağı )
YHGKE. 2012/9-267TEMYİZ BAŞVURUSU ( Süre Tutum Dilekçesinin Davacı Vekilince Kaleme Aynı Gün Verildiği Ancak Zabıt Katibince Temyiz Defterine Kayıt Edilmeden ve Harcı Alınmadan Dosyanın Temyize Gönderildiği - Geri Çevirme Kararından Sonra Düzeltildiği/Temyizin Yasal Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 2003/1081TEMYİZ BAŞVURUSU ( Süresinde Yapılmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
YCGKE. 2011/9-13TEMYİZ BAŞVURUSU ( Tefhimden 3 Ay Sonra Dilekçe İle Yapılan Başvurunun Reddi Gerektiği - Yasa Yararına Bozma Yasa Yolu İhbarında Bulunmak da Dahil Gerekli İşlemler Yapılarak Dosyanın Yerel Mahkemeye İadesine Karar Verileceği )
YCGKE. 2005/6-3TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Davasının Kural Olarak Bir İsteğe Lüzum Göstermesi-Bu İsteği Açıklayan Başvuru ise Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Tutanağa Geçirilip Hakime Takdik Ettirilmek Üzere Zabıt Katibine Beyanda Bulunulması Suretiyle Yapılması )
Y8.CDE. 2011/6505TEMYİZ BAŞVURUSU ( Temyiz Süresinin Ne Şekilde Başlayacağının Açıkça Gösterilmemesi Nedeniyle Sanığın Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabulü Gereği )
YCGKE. 2011/10-182TEMYİZ BAŞVURUSU ( Uyuşturucu Madde Ticareti/Zorunlu Müdafii Atanması Gerekmediği - Sanığın İstemi Üzerine Baro Tarafından Görevlendirilen Müdafiinin Zorunlu Müdafii Konumunda Olmadığı/Temyiz Süresi Sanığa Tefhimle Başladığından Sürenin Geçirildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y6.CDE. 2014/2415TEMYİZ BAŞVURUSU ( Yaşı Küçük Sanığın 18 Yaşını Doldurduğu/Sanığın Yokluğunda Verilen Hükmü Savunmanın Temyiz Ettiğine İlişkin Bilgisinin Bulunduğuna Dair Belge Bulunmadığı - Velayet Yetkisine Dayanılarak Verilen Vekalet/Vekalet İlişkisi Devam Etmiyorsa Temyizi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )
YCGKE. 2006/6-308TEMYİZ BAŞVURUSU ( Yeni Hükmün Temyizen İncelenebilmesi İçin İlgililerin Bu Hükme Yönelik Temyiz Başvurusunda Bulunması veya Hükmün Kendiliğinden Temyiz İncelemesine Tabi Nitelikte Bir Hüküm Olması Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/2693TEMYİZ BAŞVURUSU ( Zimmet/Sanığın Köy Muhtarı Olduğu - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Köy Tüzel Kişiliğini Temsile Yetkili Olmayanların Müdahilliklerine Karar Verilmesinin Temyiz Hakkı Vermeyeceği )
YHGKE. 2011/21-190TEMYİZ BAŞVURUSU ( Zorunlu Bağkur Sigortalılığının Tespiti Talebi - Davacının Temyiz Başvurusunu Kaleme Yasal Süresi İçinde İbraz Ettiğine Dair Dosyada Belge Bulunmadığı/Temyiz Başvurusunun Reddi Gerektiği )
Y6.CDE. 2008/17641TEMYİZ BAŞVURUSU (Avukatlık Sözleşmesinin Kesin Hüküm Elde Edilince Sona Ereceği - Hükümlünün Önceki Avukatına Yapılan Tebligatın Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı ve Hükümlünün Yaptığı Temyiz Başvurusunun Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği)
YHGKE. 2010/5-257TEMYİZ BAŞVURUSU (Kamulaştırmasız El Atmaya Dayalı Tazminat - Temyiz Olanağını Kullanmayan Davacılar Vekillerinin Davalı Vekilinin Temyizi Üzerine Karşı Temyiz Olanağını Kullanmaları Ancak Temyiz Edenin Geçerli ve Hukuken Dinlenebilir Bir Temyiz Başvurusunun Varlığına Bağlı Olduğu)
YCGKE. 2011/6-381TEMYİZ BAŞVURUSU SAHİBİNİN HAKLARININ KORUNMASI ( Kararda "Yargıtay Yolu Açık ve Yedi Gün İçerisinde Temyizi Mümkün Olmak Üzere" Şeklindeki İfadenin Temyiz Süresinin Başlangıcı Hususunda Sanığın Haklarına Engel Olmadığının Kabulü )
YCGKE. 2011/6-381TEMYİZ BAŞVURUSU SAHİBİNİN HAKLARININ KORUNMASI ( Kararda "Yargıtay Yolu Açık ve Yedi Gün İçerisinde Temyizi Mümkün Olmak Üzere" Şeklindeki İfadenin Temyiz Süresinin Başlangıcı Hususunda Sanığın Haklarına Engel Olmadığının Kabulü )
Y4.HDE. 2016/16599TEMYİZ BAŞVURUSUNDA HARCIN EKSİK YATIRILMASI ( Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı Hususu Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği/Harç ve Giderler Tamamlanmazsa Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılacağı - Harca Tabi Olmasına Rağmen Mahkeme Kalemince Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçelerinde Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Temyizin Yapılmış Sayılması Gerektiği/Dosyanın Geri Çevrilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/3-137TEMYİZ BAŞVURUSUNDA HARCIN ÖDENMEMESİ ( Temyiz Harcının Süresinde Ödenmediğinin Belgelendirilmediği - Harç Alınmadan Kaydedilen Dilekçe Hakkında HUMK Md. 434/3'ün Uygulanması Gerektiği )
Y1.CDE. 2005/3685TEMYİZ BAŞVURUSUNU İTİRAZ OLARAK DEĞERLENDİREREK İNCELEYEN MAHKEMENİN KARARI ( Yok Hükmünde Olması ve Kanun Yararına Bozma Talebine Konu Edilemeyeceği - Lehe Olan Kanunun Tesbitinde Hükmün Zat ve Mahiyetini Değiştiren Kararlara Karşı İtiraz Değil Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
Y14.HDE. 2011/3594TEMYİZ BAŞVURUSUNUN DAVA TARAFLARINCA YAPILACAĞI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Kurulan Hükmün Davanın Tarafı Olmayan Kişinin Hukuki Durumunu Etkileyeceğinden Temyiz Başvurusunun İnceleneceği )
Y11.HDE. 2005/798TEMYİZ BAŞVURUSUNUN DAVALILARDAN BİRİNE İLİŞKİN OLARAK DAVACI YARARINA KABULÜ ( Duruşma Vekalet Ücretinden Sadece Bu Davalının Sorumlu Tutulması Gereği )
YCGKE. 2007/7-31TEMYİZ BAŞVURUSUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Cumhuriyet Başsavcılığınca Hukuki Görüş Bildirilmemiş ve Tebliğname Düzenlenmemiş Olması - Özel Dairece Anılan Hükme Yönelik Temyiz İncelemesi Yapılması ve Bir Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2017/1419TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ ( Nitelikli Hırsızlık ve Mala Zarar Verme - Temyiz Edenin Hükmün Neden Dolayı Bozulmasını İstediğini Temyiz Başvurusunda Göstermek Zorunda Olduğu/Suça Sürüklenen Çocuğun Temyiz Dilekçesinde Herhangi Bir Sebep Göstermediği/Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2012/12-88TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ ( Yetki İtirazının Reddine Takibin İptali Talebinin Kabulüne Karar Verildiği - Alacaklı Vekilinin Kararın Yalnızca Takibin İptaline İlişkin Kısmını Temyiz Ettiği/Yetkiye İlişkin Kararın Özel Dairece İncelenmemesi Gereği )
YCGKE. 2013/2-206TEMYİZ BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ( Temyiz Talebinin Kabule Değer Olup Olmadığının İlk Derece Mahkemesince Yapılabileceği Gibi Yargıtay Tarafından da Yapılabileceği - 3.000 TL Dahil ve Aşağısına Hükmedilen Adli Para Cezası Kararlarına Karşı Temyiz Yolunun Kapalı Olduğu )
YCGKE. 2010/5-53TEMYİZ BAŞVURUSUNUN REDDİ ( Şikayetçi Vekilinin Temyizinin "Katılma Talebi Reddedilenin Hükmü Temyiz Hakkı Bulunmadığı" Gerekçesiyle Reddine Karar Verildiği - Temyizin Reddine İlişkin Hükümde Yasa Yolunun Bildirilmediği/Yeni Bir Temyiz İncelemesi Yapılması Gereği )
YCGKE. 2015/4-58TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜREDEN REDDİ (Firar Suçu - Sadece Başvuru Şeklinin Gösterilmemiş Olması “Kanun Yolu Süresinin” İşlemeye Başlamasını Engellemeyeceği/Yasal Süreden Sonra Yapılan Temyiz Başvurusu Kabul Edilmeyeceği)
YİBGKE. 1938/48TEMYİZ BİÇİMİNDE İNCELENME ( Karar Düzeltme Talebinin - Bir Tarafın İsteği İncelenerek Karar Verilmesi Nedeniyle )
Y11.HDE. 1975/563TEMYİZ DAİRESİ ( Sırf Taşımacılık Yapılmasının Ticari Olmayı Gerektirmemesi )
Y11.HDE. 1975/1973TEMYİZ DAİRESİ ( Tanzim Tarihi Taşımayan Senetle İlgili İhtilaflar )
YCGKE. 2008/11-229TEMYİZ DAVASI ( Açılabilmesi İçin 5320 S.Y Md. 8/1 Uyarınca Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY Md. 310'a Göre İki Koşulun Varlığı Gerektiği )
YCGKE. 2006/3-119TEMYİZ DAVASI ( Açılabilmesi İçin Süre ve İstek Koşulu Olduğu )
YCGKE. 1994/6-83TEMYİZ DAVASI ( Ceza Hukukunda )
YCGKE. 2013/12-673TEMYİZ DAVASI ( Direnme Kararının Taraflar ve Cumhuriyet Savcısı Tarafından Temyiz Edilmediği - Açılmış Bir Temyiz Davası Bulunmaması ve Kendiliğinden de Temyize Tâbi Olmaması Nedeniyle Direnme Kararının Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı/Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu )
YCGKE. 2002/17-119TEMYİZ DAVASI ( Olağan Yasa Yollarından Olan Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Bir Temyiz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1991/1-99TEMYİZ DAVASI ( Süre )
Y10.CDE. 2016/158TEMYİZ DAVASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - İade Hükmüne Yönelik Bir Temyiz Talebi Bulunmadığı/Davasız Yargılama Olmaz İlkesi Uyarınca Aracın İadesine Dair Hükmün Yargıtay Tarafından Temyiz Yolu İle İncelenemeyeceği )
YCGKE. 2008/9-6TEMYİZ DAVASI ( Yeniden Hüküm Verme Zorunluluğu Doğması Halinde Temyiz İncelemesi İçin Yasa Yoluna Başvuru Hak ve Yetkisine Sahip Kişiler Tarafından Usulüne Uygun Olarak Temyiz Davasının Açılmasına Bağlı Olduğu )
YCGKE. 2014/2-642TEMYİZ DAVASI (Direnme Kararı Yokluğunda Verilen Sanık Müdafiine Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmiş Olmasına Karşın Şikâyetçi Sanık Müdafii veya Cumhuriyet Savcısı Tarafından Temyiz Edilmediği - Açılmış Bir Temyiz Davası Bulunmaması Sebebiyle Direnme Kararının Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı/Hırsızlık)
YCGKE. 2014/13-640TEMYİZ DAVASI (Olağan Kanun Yollarından Olan Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Temyiz Davası Açılmış Olması Gerektiği - Temyiz Davasının Açılabilmesi İçin de Davanın Süresinde Açılması ve Bu Konuda Bir İsteğin Bulunması Gereği)
YCGKE. 2015/12-12TEMYİZ DAVASI (Taksirle Yaralama - Kendiliğinden Temyize Tâbi Olmayan Direnme Kararının Cumhuriyet Savcısı Sanık ya da Katılan Tarafından da Temyiz Edilmediği/Açılmış Bir Temyiz Davası Bulunmaması ve Kararın Resen de Temyize Tâbi Olmaması Sebebiyle Dosyanın İadesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y1.CDE. 2015/2727TEMYİZ DAVASI (Temyiz Mahkemesince Temyiz Davasının Görülebilmesi İçin Temyiz Kanun Yoluna Başvuru Hakkı Bulunanların Kararı Tefhim veya Tebliğ Yoluyla Öğrenmelerinin Sağlanmasının Zorunlu Olduğu - Yetkili ve Görevli Olmayan Avukata Yapılan Tebliğ ile Yetinilmesinin Hatalı Olduğu)
YCGKE. 2014/11-249TEMYİZ DAVASI (Temyizden Feragat Yetkisi Bulunan Şikâyetçi Vekili Tarafından Açılmış Temyiz Davasından Vazgeçilmesi Sebebiyle Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçu)
YCGKE. 2015/6-542TEMYİZ DAVASI BULUNMADIĞI (Silahla Tehdit - Re'sen Temyize Tabi Olmayan Direnme Kararı Taraflar ve Cumhuriyet Savcısı Tarafından Temyiz Edilmediği/Temyiz Davası Bulunmaması ve Kendiliğinden de Temyize Tâbi Olmaması Sebebiyle Direnme Kararının Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği)
YCGKE. 2013/6-520TEMYİZ DAVASINDAN VAZGEÇİLMESİ ( Yağma/Sanığın Yargıtay'daki Dosyasından Aldığı Cezadan Razı Olduğu İçin Dosyanın Onaylanarak Kaldığı Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesini İstediği - Temyizden Vazgeçmenin Geçerli Sayılacağı/Dosyanın İncelenmeksizin İade Edileceği )
Y4.CDE. 2002/26508TEMYİZ DAVASININ GERİ ALINMASI ( Dava Konusu Dilekçenin Katılan Tarafından Verilip Verilmediğinin Araştırdıktan Sonra Temyiz Davasının Geri Alınıp Alınmadığına Karar Verilmesi )
YCGKE. 2001/17-317TEMYİZ DAVASININ ŞARTLARI ( Süre ve İstek Olmak Üzere İki Şartın Gerçekleşmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/143TEMYİZ DEFTERİ ( Temyiz İstemi Harç Alınmadan Deftere Kaydedilmiş ise Eksik Harcın Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gereği - Eksikliğin Tamamlanması Halinde Temyiz Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılacağı )
Y11.HDE. 2004/15334TEMYİZ DEFTERİ TEMYİZ HARCI ( Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmediği ve Temyiz Harcının da Yatırılmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y6.CDE. 2012/28958TEMYİZ DEFTERİ VE KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Avukatın Temyizi Süresinde Yaptığı İddiasına Dayalı Olarak Dosyada Bulunmayan Süre Tutum Dilekçesini İbraz Ettiği - Temyiz Defterinin ve Kayıtların İncelenip İncelenmediği Hususunda Tutanak Tanzim Edilmediği/Dilekçenin Mahkeme Kayıtlarında Yer Alıp Almadığının Araştırılacağı )
YHGKE. 2001/2-297TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLME TARİHİ
Y11.HDE. 2005/8620TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMEYEN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Harcının da Yatırılmadığı/Bu Durumda Süresinde Usulünce Yapılmış Temyiz İstemi Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Rücuan Tazminat )
Y11.HDE. 2003/2995TEMYİZ DEFTERİNE KAYDI YAPILMAYAN VE HARCI YATIRILMAYAN CEVABİ TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Geçersiz Olması )
YHGKE. 2011/3-243TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT ( Haksız İşgal Tazminatının Tahsili - Harca Tabi Olmasına Rağmen Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edilen Temyiz Dilekçesi Hakkında H.U.M.K'nun 434/3 Md. Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/5293TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT ( Harca Tabi Olan Temyiz Dilekçeleri Harç Alınmadan Temyiz Defterine Süresi İçinde Kayıt Edilmiş İse Sonradan Harcı Tamamlanmak Koşuluyla Geçerli Olduğu )
Y11.HDE. 2013/2031TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT ( Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının da Yatırılmış Olması Gerektiği - Temyiz İsteminde Bulunan Davacılar Vekili Tarafından Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesinin İnceleme Kabiliyeti Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2014/13875TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT ( Yapılıp Yapılmadığı ve Temyiz Harcının Alınıp Alınmadığı Araştırılarak Bunlara Dair Bilgi ve Belgelerin Dosyaya Getirtilmesi ve Süresi İçinde Temyiz Defterine Kayıt Yapılmış Ancak Harç Alınmamış İse HUMK'nun 434. Md.sinin 3.Fıkrası Hükmü Uyarınca Gerekli Tebligat Yapılarak Harcın Süresinde Tamamlatılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/733TEMYİZ DENETİMİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Davacı Tarafın Tavzihini İstediği Hususların Hüküm Kısmındaki Hak ve Borçları Değiştirir Nitelikte Olduğu ve Temyiz Denetimi Gerektirdiği/Davacının Tavzih Talebinin Reddinin Doğru Olduğu )
Y11.HDE. 2013/8340TEMYİZ DENETİMİ ( İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz/Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Kararın Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması ve Gerekçe İçermesi Gerektiği - Temyiz Edilen Kısa Karar Bu Hususları Kapsamadığından Temyiz Denetiminin Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/8077TEMYİZ DENETİMİ ( İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabileceği/Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerekmekte Olup Yargıtay Denetiminin de Gerekçeli Karar Üzerinden Yapılmasının Mümkün Olduğu - Temyiz Edilen Ara Karar Bu Hususları Kapsamadığından Temyiz Denetiminin Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/6613TEMYİZ DENETİMİ ( Öncelikle Kararın Taraflara Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi ve Süresi İçerisinde Temyiz Edilmiş Olması Ayrıca İhtiyati Tedbir Kararının Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği - Gerekçeli Karar Yazılmamış Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/2313TEMYİZ DENETİMİ ( Yapılabilmesi İçin Öncelikle Kararın Taraflara Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi ve Süresi İçerisinde Temyiz Edilmiş Olması Gerektiği - Bundan Başka İhtiyati Tedbir Kararının Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği/Gerekçeli Karar Yazılmamış Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
YCGKE. 2009/6-87TEMYİZ DENETİMİNE UYGUN OLMAYAN KARAR ( Sanık Hakkında Hırsızlık Suçundan 3 Kez Adli Para Cezasına Hükmolunduğu/765 S.K.'nın Lehe Olduğuna Karar Verilerek Ceza Verilmesinin Ardından 5237 S.K. Md. 50 Üzerinden Uygulama Yapıldığı - Denetime Uygun Olmadığı )
Y1.HDE. 2012/10885TEMYİZ DENETİMİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Gerekçeli Karar - İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine Dair Kararın Gerekçeli Karar Şeklinde Oluşturulması Gereği/Aksi Halde Temyiz Denetiminin Mümkün Olmayacağı/İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararı )
Y23.HDE. 2015/1524TEMYİZ DIŞINDA KALAN HUSUSLAR ( Davaya Konu Bağımsız Bölüm İçin Davalı Tarafından Yapılan Tadilat Masrafları İle Davacının Davalı Kooperatife Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Aidat ve Faiz Borcu Davacı Tarafından Süresinde Mahkeme Veznesine Depo Edildiği ve Temyiz Dışında Kalan Hususların Kesinleşmiş Olduğu )
YCGKE. 2003/9-9TEMYİZ DİLEKÇELERİ ( Başvuru Merciinin Tayinindeki Hatanın Başvuranın Haklarını İhlal Etmeyeceğine İlişkin Hükmün Cumhuriyet Savcılarının Temyizinde Uygulanmaması )
YCGKE. 2011/7-315TEMYİZ DİLEKÇESİ ( “Temyiz Nedenleri” Bölümünde Açıkça Anlaşılacak Şekilde İfade Edilmediği - “Sanıklar” Bölümünde Her Üç Sanık Hakkında Verilen Kararın Bozulmasını Arz ve Talep Ederim” İbarelerinin Sanık Hakkındaki Mahkûmiyet ve Aracın İadesine İlişkin Hükmü de Kapsadığı )
YHGKE. 2006/19-337TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Adli Yazışmalarda Alışılmış Olmayan İtiraz Sınırlarını Aşan Gereksiz Sözler/Münasebetsiz Evrak Niteliğinde Bulunduğu - Dilekçenin Geri Verilmesi Sağlanarak Yeni Bir Dilekçe Yazılması İçin 10 Günlük Süre Verileceği )
Y2.HDE. 1997/10887TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Başka Bir Yer Mahkemesine Usulüne Uygun Olarak Verilmesi )
Y12.HDE. 2008/19674TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Borçlu Vekiline Kararın Tefhiminden İtibaren ve Alacaklı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Süre İçerisinden Sunulmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2003/1366TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Davadan Feragat Niteliğinde-Tekrar Karar Vermek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
Y18.HDE. 2012/12584TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Davalılar Vekilinin Temyiz Dilekçesinde İmzası Bulunmadığından Eksikliğin Tamamlanacağı ve Sonrasında Temyiz İncelemesi Yapılacağı )
Y4.HDE. 2001/8109TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dilekçe Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Eksik Verilmesi-Kararı Veren Hakim Tarafından Verilecek Yedi Günlük Sürede Eksikliğin Tamamlanması )
Y4.HDE. 2001/12587TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dilekçe Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi )
YCGKE. 1976/8-530TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Duruşmalarda ve Savunmalarda İleri Sürülmeyen Bir İsteğin Temyiz Dilekçesinde Bulunmasının Duruşma Evresinde Yapılmış Gibi Değerlendirilememesi )
Y9.HDE. 2008/30935TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Ekinde Kıdem Tazminatlarının Kısmen Ödendiğini Gösteren Banka Kayıtları Sunulduğu - Ödeme İtirazının Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
YHGKE. 2007/12-278TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Eksik Harç ve Giderlerin Tamamlanması İstemiyle Bir Muhtıra Çıkarılmadan Temyiz Dilekçesinin Reddi Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2004/984TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği - Mahkeme Esas Hakkında Karar Verdikten Sonra İşten El Çekmiş Sayılacağı )
Y2.HDE. 2003/1893TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Feragat Mahiyetindeki - Mahalli Mahkemeye İadesi İle Gereği Yapılmak Üzere Bozulması )
Y4.HDE. 2001/4419TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Dilekçe Verilirken Ödenmesi )
Y2.HDE. 1996/4910TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi )
Y4.HDE. 1997/8136TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi )
Y9.HDE. 2001/15163TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Harca Tabi Olmayan/Temyiz Defterine Kaydedilmeksizin Havale İle Yetinilmesi - Sürenin Geçmesi )
Y2.HDE. 2004/2088TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Harç Alınmadan Kayıt Edilmesi - Temyiz Harcının Sonradan Yatırılmış Olmasının Temyiz Dilekçesinin Reddine Sebep Teşkil Etmeyeceği )
Y4.HDE. 2004/9093TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Harç ve Giderlerin Eksik Ödenmiş Olduğunun Sonradan Anlaşılması - Kararı Veren Hakimin Vereceği Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
YCGKE. 2012/13-1315TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Hırsızlık - Sanığın Temyiz Dilekçesinde de Şikayetçinin Suç Konusu Oto Teybinden Doğan Zararını Gidermek İstediğine İlişkin Bir Açıklaması Bulunmadığı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Kurumunun Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2006/4013TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Hükümlünün Talebini Cezaevi İdaresine Havale Ettirmesi Gerektiği - Posta Yoluyla Doğrudan Mahkemeye Göndererek Süreyi Geçirmesi )
Y11.CDE. 2006/4039TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Katılan Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Dosyada Bulunan Birinci Sayfasından Talebin Ve Temyiz İçeriği Anlaşılamadığından Devamı sayfalarının Bulunup Bulunmadığının Katılan Vekilinden Sorulması )
YİBGKE. 1942/35TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Kayıt Pulu Üzerindeki Tarih )
Y9.HDE. 2002/107TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Sendika Üyesi İşçinin İstifa Belgesinin Ekli Olarak Verilebileceği )
YHGKE. 1981/8-1055TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Sürelerin Yasal Değişikliğe Uğraması )
Y5.HDE. 1980/8934TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Süresi İçinde Verilip Verilmediğini İnceleme Yetkisinin Yargıtay'a Ait Olması )
Y4.HDE. 2009/3492TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Süresi İçinde Verilmiş Temyiz Harç ve Giderleri İse Mahkeme Tarafından Uyarı Yapılmadan Üç Günlük Gecikmeyle Yatırıldığı - Kararın Yasal Süre İçinde Temyiz Edilmiş Olduğunun Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2009/3250TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmediği ve Temyiz Harcının da Yatırılmadığı - Borçlunun Süresinde Usulünce Yapılmış Temyiz İstemi Bulunmadığı Anlaşıldığından Borçlunun Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2004/15334TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmediği ve Temyiz Harcının da Yatırılmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2003/3099TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmesi ve Harcının Yatırılması Mecburiyeti )
Y11.HDE. 2003/13651TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmiş ve Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliğinin 19. Maddesine Göre Kalem Şefi ve Muavinin Davalıyı Harç Yönünden Uyarmamış Bulunmasına Göre Temyiz İsteğinin Süresinde Yapıldığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2013/2031TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının da Yatırılmış Olması Gerektiği - Temyiz İsteminde Bulunan Davacılar Vekili Tarafından Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesinin İnceleme Kabiliyeti Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2002/8806TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olması Gereği - Aksi Halde Temyiz Dilekçesinin İncelenme Kabiliyeti Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2015/2769TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği - Eksiklik Olması Halinde Kararı Veren Hakim veya Mahkemenin Başkanı Tarafından Verilecek 7 Günlük Kesin Sürede Tamamlanması Gerektiği/Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı/Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Yetki Kararı Veren Mahkemeye Ait Olsa Da Harç Eksikliği Durumunda Yargıtayca da Temyiz Dilekçesinin Reddedilebileceği )
Y4.HDE. 2014/11049TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi Gerektiği - Eksik Ödeme Yapıldığı Anlaşılırsa Kararı Veren Hakim veya Mahkeme Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği )
Y19.HDE. 2001/6827TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Temyize Cevap Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmesi ve Temyiz Harcının da Yatırılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1985/9-814TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Verildiği Tarihin Araştırılmaması )
Y18.HDE. 1999/7762TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Verilirken Harcın Eksik Ödenmesi - Tamamlattırılma Şekli )
Y8.CDE. 2004/11465TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Yargılama Aşamasında Yöntemine Uygun Talebi Bulunmayan Müştekinin Vekili Aracılığı İle Vermiş Olduğu Temyiz Dilekçesinin Yerel Mahkeme Tarafından CMUK'nun 315. Maddesi Uyarınca Reddi Gerektiği )
Y16.CDE. 2016/6940TEMYİZ DİLEKÇESİ (Dosyaya Sunulduğu Belirtilen Dilekçelerin Aslı veya Onaylı Suretlerinin Dosya İçerisine Alınması Temyiz Dilekçelerinin Bulunamaması Halinde Temyiz Defterinin Anılan Kayıtları İçeren Sayfalarının Onaylı Bir Suretinin Gönderilmesi Gerektiği - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma)
Y20.HDE. 2003/255TEMYİZ DİLEKÇESİ (Temyiz Dilekçesinde Değinilen Hususların Karar Düzeltme Dilekçesinde İleri Sürülememesi)
YHGKE. 2015/7-1556TEMYİZ DİLEKÇESİ EKİNDE BELGE SUNMA ( Yıllık İzin Alacağı - Belgelerin Değerlendirilmesi Uygulaması Kabul Edildiğinde Hiçbir Yargılamanın Zamanında Bitirilemeyeceği ve Davacının Hakkı Olana Geç Kavuşacağı Yönündeki Direnme Kararının Yerinde Olduğu )
Y8.CDE. 2012/30324TEMYİZ DİLEKÇESİ EKİNDE İBRAZ EDİLEN HASTANE RAPORU (Sanığın Adli Tıp Kurumu ya da En Yakın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine Sevki İle Ehliyetinin Belirleneceği - Parada Sahtecilik Suçu)
YCGKE. 2004/7-63TEMYİZ DİLEKÇESİ EKİNDE İBRAZ EDİLEN KANIT ( Hangi Aşamada Sunulursa Sunulsun Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2002/4306TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
Y2.HDE. 2003/5002TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE DAVADAN FERAGAT ( Feragat Nedeniyle Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/4385TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE FERAGAT ( Feragat Mahiyetindeki Temyiz Dilekçesinin Verilmesi Üzerine Davanın Feragatten Reddolunmak Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2013/17-393TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLİRKEN GEREKLİ HARÇ VE GİDERLERİN TAMAMININ ÖDENECEĞİ ( Bunların Eksik Olduğunun Tespiti Halinde Kararı Veren Hakim veya Mahkemenin Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçerisinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususunun Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği )
Y17.HDE. 2016/13605TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ ( Gerekli Harç ve Giderlerin Eksik Ödenmiş Olduğunun Sonradan Anlaşılması Durumunda Kararı Veren Hakim Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Gerektiği Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı - Kesin Süre İçinde Harç ve Giderlerin Tamamlanmaması Durumunda Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği/Davalılar Kesin Süre İçinde Harcı İkmal Etmediğinden Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılacağı )
Y9.HDE. 2017/24254TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİNİN ARDINDAN VEKİLİN İSTİFA ETMESİ ( Mahkemece Çıkarılan Muhtıranın Davalının Görevinden İstifa Eden Vekiline Tebliğ Edildiği Verilen 7 Günlük Süre İçerisinde Eksiklerin Giderilmediği - Belli Bir İşi Takipten veya Savunmadan İstemi ile Çekilen Avukatın O İşe Ait Vekalet Görevinin Durumu Müvekkiline Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün Süre ile Devam Edeceği/Mahkemece Çıkarılan Muhtıranın Davalı Vekilinin Görevinin Devamı Esnasında Tebliğ Edildiği Anlaşılmakla Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/31992TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNULMASI ( Temyiz Eden Borçlunun Temyiz Dilekçesi Ekinde Belge Sunmadığı - Kendisinin ve Ailesinin Geçimini Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşürmeksizin Temyiz Harç ve Giderlerini Kısmen veya Tamamen Ödeme Gücünden Yoksun Olduğu Kanaatine Varılamadığı )
YCGKE. 2004/8-17TEMYİZ DİLEKÇESİNDE CEZANIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Mahkemenin Direnme Hükmünde Sanığın İstemi Hususunda Olumlu Veya Olumsuz Bir Karar Vermesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2010/16245TEMYİZ DİLEKÇESİNDE DOSYAYA SUNULAN FOTOĞRAFLAR ( Davacının Sadakat Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği )
YCGKE. 2011/1-576TEMYİZ DİLEKÇESİNDE DURUŞMA TALEBİ BULUNDUĞU ( Sanık Vekilinin Süresinde Verdiği Dilekçesinin Sonunda İstem Kısmında "Tensip Buyrulacak Duruşmada Arz Edeceğimiz Nedenler" İbaresi ile Duruşma İsteğinin Yenilendiğinin Gözetilmesi Gereği )
YCGKE. 2011/8-295TEMYİZ DİLEKÇESİNDE HAKİM HAVALESİ BULUNMAMASI ( Hırsızlık Suçu - Yasal Süresi İçinde Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilemeyen Üst Cumhuriyet Savcısının Temyiz İsteminin Dilekçede Hakim Havalesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YCGKE. 2007/4-224TEMYİZ DİLEKÇESİNDE HAKİM HAVALESİ BULUNMASI ( Yazı İşleri Müdürü Tarafından Yazılan Kaydın Tarih Bölümünün de Hakim Havalesi Bölümünün Altına Gelen Tarih Kısmı Altında İmza Bulunduğu Bu İmzanın da Duruşma Hakimi İmzaları İle Aynı Olduğu - Temyizin Süresinde Olduğu )
YCGKE. 1997/8-331TEMYİZ DİLEKÇESİNDE HAKİM İMZASI BULUNMAMASI ( Yasal Süresi İçinde Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçesinin Geçerli Kabul Edilmesi )
Y19.HDE. 2011/8814TEMYİZ DİLEKÇESİNDE HAKİME YÖNELİK İCAPSIZ SÖZLER (Münasebetsiz Evrak Niteliğinde Olduğunun Kabulü İle İadesi ve Yeniden Temyiz İçin Münasip Bir Mühlet Verilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2000/5816TEMYİZ DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRÜLMEYEN TEMYİZ SEBEPLERİ ( Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Verilen Ek Dilekçenin Dikkate Alınamayacağı )
Y2.HDE. 2014/17004TEMYİZ DİLEKÇESİNDE İMZA BULUNMAMASI ( Islak Ya da Elektronik İmza Tespit Edilemediği - Dilekçenin Elektronik Ortamdan Elde Edilen Fiziki Örnek Olduğunun Uygun Bir Tasdik Bulunmadığından Saptanamadığı/Temyiz Dilekçesinin İncelemeye Esas Alınamayacağı/İmza Eksikliğinin İlglisine Tamamlatılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/12584TEMYİZ DİLEKÇESİNDE İMZA EKSİKLİĞİ ( Davalılar Vekilinin İmzası Bulunmadığından Eksikliğin Tamamlanacağı ve Sonrasında Temyiz İncelemesi Yapılacağı )
Y13.HDE. 2012/2517TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÖDEME DEF'İ ( İleri Sürülebileceği/Vekaletle Şirkete Ait Paranın Çekilip İade Edilmediği İddiası - Başlatılan Takibe İtiraz/İtirazin İptali Davası )
Y13.HDE. 2013/2661TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÖDEME İLE İLGİLİ BELGE SUNULMASI ( İtirazın İptali Davası - Ödeme Defi Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Davalının Sunmuş Olduğu Ödeme Belgeleri Üzerinde Durularak Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2006/23734TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÖDEME SAVUNMASI ( Ekli Ücret Bordrosu İle - Ödeme İtiraz Mahiyetinde Olup Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
Y19.HDE. 2011/1233TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÖDEME VE İBRA BELGESİ SUNULMASI ( Mahkemece Belge Tartışılarak Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması - İtirazın İptali Davası )
Y7.CDE. 2012/5931TEMYİZ DİLEKÇESİNDE PSİKOLOJİK SORUNA İLİŞKİN RAPOR SUNULMASI ( İlgili Raporun ve Evrakların Getirtileceği - Sanığın Suç Tarihi İtibariyle İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama veya Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalığının Bulunup Bulunmadığı Hususunda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Rapor Alınacağı )
YİBGKE. 1930/4TEMYİZ DİLEKÇESİNDE TCK. 108'DEKİ DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNE DEĞİNİLMEMİŞ OLMASI ( Gözönüne Alınmaması Konusunda Savcının Temyiz Hakkı Olduğu )
Y9.HDE. 2011/17928TEMYİZ DİLEKÇESİNDE ÜCRET BORDRO ÖRNEĞİNİN SUNULMASI (Davacının İmzasını Taşıdığı İddia Edilen Bordronun Değerlendirilerek Karar Verileceği - 1086 Sayılı Yasa Döneminde Açılan Davalar Yönünden Ödeme Definin Temyiz Dahil Tüm Aşamalarda Yapılabileceği)
YHGKE. 2014/21-1300TEMYİZ DİLEKÇESİNDE VEKİL İMZASI EKSİKLİĞİ ( Tazminat Davası - Noksanlıkların Tamamlatılması İçin Dosyanın Geri Çevrilmesine Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2015/9248TEMYİZ DİLEKÇESİNDE YER ALAN İFADELER ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi/Taraflar Arasındaki Boşanma Davasında Davalı Tarafından Sunulan Dilekçedeki İfadelerin Hak Arama Özgürlüğü Yasal Savunma Sınırları Kapsamında Olduğu ve Taraflar Arasında Görülen Boşanma Davasının Niteliğine Göre Yazılan İfadeler Olduğu - Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyeti Taşımadığı/İstemin Tümden Reddi Gerektiği )
YCGKE. 1995/4-8TEMYİZ DİLEKÇESİNDE YER ALAN İNCELEME SIRASINDA GÖZE ÇARPACAK EKSİKLİKLER İBARESİ ( Şahsi Hakkı Kapsayıp Kapsamadığı )
YHGKE. 2000/2-1838TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ AÇIKLAMALAR ( Muvazaayı Kabul Niteliğinde Değerlendirilememesi )
Y14.HDE. 2015/18192TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ BEYAN ( Terekeye Temsilci Atanması - Davacı Kendilerine Süre Verilmiş Olması Nedeni İle Terekeye Temsilci Atanmasını İstemiş İse de Terekeye Temsilci Tayinine Dair Kararın Usul ve Yasaya Aykırı Olduğunu Belirttiği/ Beyanların Davadan Feragat Niteliğinde Olup Olmadığının Değerlendirilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/298TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ İFADELER ( "Mahkeme Hakiminin Yargılama Sırasında İfadem Alınırken Önünü İlikle Lan Şeklindeki Beyanına Mukabil Siz Bana Neden Lan Diyorsunuz Diye Cevabıma Aşırı Tepki Gösteren Hakimin Yargılamayı Şahsileştirerek Kanuni ve Yasal Olmayan Hukuka Dayanmayan Aleyhe Tutumu Aleyhime Haksız Ceza Verilmesine Neden Olmuştur" Biçimindeki Açıklamaların İftira Suçunu Oluşturmayacağı )
Y2.HDE. 1998/13657TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ İMZA EKSİKLİĞİNİN SONRADAN İKMAL EDİLEBİLECEĞİ ( Hakime Havale Ettirilen Harç ve Giderleri Yatırılan - Temyiz İradesinin Varlığı )
Y18.HDE. 1995/8935TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ İMZANIN AİDİYETİ ( İmzanın Temyiz Edene Ait Olmadığı Gerekçesiyle Bu Konuda Kanıt Dahi Bulunmadığı Halde ve Yargılama Konusu Olmadığı için İstemin Reddedilememesi )
Y14.HDE. 2001/5784TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN BİRİNİN BOZMA KONUSU YAPILMAMIŞ OLMASI ( Bozma Kapsamı Dışında Kalıp Kesinleşmesi )
Y4.HDE. 2000/3917TEMYİZ DİLEKÇESİNE CEVAP VERİLMESİ ( Temyiz Dilekçesine Cevap Verilirken Kararın Temyiz Edilmesi Halinde Harçtan Sorumluluk )
Y3.HDE. 2012/19773TEMYİZ DİLEKÇESİNE EKLENEN BORCUN ÖDENDİĞİNE DAİR BELGE ( Bu Çeşit Bir İtirazın Mümkün Olduğu/Davayı Sona Erdiğer Bu Tür Belgelerin Değerlendirileceği/Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Fazla Ödeme Yapıldığı İddiasıyla Alacak Davası )
YHGKE. 2005/15-441TEMYİZ DİLEKÇESİNE YÖNELİK EKSİKLER ( Diğer Vekil Avukat Tarafından Verilmiş Bir Vazgeçme Dilekçesi Varsa Bunun da Evraka Eklenmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1994/1.477TEMYİZ DİLEKÇESİNİN "MÜNASEBETSİZ" NİTELİĞİ
Y2.HDE. 2011/6174TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVADAN FERAGAT NİTELİĞİ ( Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi )
YHGKE. 2014/6-316TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVALILARA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( İtirazın Kaldırılması Davası - Geri Çevirme Kararı Verileceği )
YHGKE. 2013/23-1625TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVALILARA TEBLİĞ EDİLMESİ GEREĞİ ( Aksi Halde Dosyanın Mahal Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2014/1885TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVAYA KATILMA TALEBİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU ( Sanıktan Şikayetçi Olduğunu Bildiren Şikayetçi Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediklerinin Sorulmadan Karar Verildiği - Şikayetçinin Davaya Katılmasına Karar Verileceği/Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma/Davaya Katılma/Temyiz )
YHGKE. 2010/13-188TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DİLEKÇEYİ VERENE İADESİ ( Münasebetsiz Evrak Niteliğinde Bulunduğu - Davanın Konusu İçinde Kalınarak Hukuki İtirazlarını İçeren Yeni Bir Dilekçe Yazması İçin Süre Verileceği )
Y6.CDE. 2012/16973TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DOSYA İÇERİSİNDE BULUNMAMASI ( Belgelerin Onaylı Suretlerinin Dosya İçerisine Konularak İncelenmek Üzere Yargıtay'a Gönderileceği )
Y6.HDE. 2011/7123TEMYİZ DİLEKÇESİNİN EKİNDE SUNULAN ÖDEME BELGELERİ ( Borçlunun İbraz Ettiği Belgeler Karşısında Alacaklının Bir Diyeceği Olup Olmadığının Surulması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Ödeme Belgelerinin Mahkemece İncelenmesi Gereği )
Y6.HDE. 2015/7320TEMYİZ DİLEKÇESİNİN EKİNDE SUNULAN ÖDEME BELGESİ ( Kira Alacağı İstemi - Ödeme Belgesi Borcu Sona Erdiren Özelliği Nedeniyle Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Mahkemece Davalının İbraz Ettiği Ödeme Belgesi İle İlgili Bir Değerlendirme Yapılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/2-436TEMYİZ DİLEKÇESİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Asil ve Vekilinin Boşanma Davasına İlişkin Hükmün Temyizinden Feragat Ettikleri - Asil Temyizden Feragat Beyanında Bulunduğu Gibi Vekilin Vekaletnamesinde de Temyizden Feragat Yetkisi Bulunduğu)
YHGKE. 2012/4-113TEMYİZ DİLEKÇESİNİN FERAGAT SEBEBİYLE REDDİ ( Sağlığa Zararlı Olduğu İleri Sürülen Baz İstasyonun Kaldırılması Davasının Kabul Edildiği - Davalı Vekillerinin Vekaletnamelerinde Feragat Etme Yetkileri Bulunduğu )
Y10.CDE. 2012/20457TEMYİZ DİLEKÇESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI ( Süresinde Hakime Havale Ettirilip Kaleme Verilmesi Gerektiği - Salt Avukatın Bürosundan Uyap Üzerinden Elektronik İmzasız Gönderilmesi Halinde Temyiz Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-278TEMYİZ DİLEKÇESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Hükmün İsim Benzerliğinden Kaynaklanan Yanlış Bir Algılamanın Sonucu Yanlış Kişiye Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle )
YCGKE. 2013/14-742TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HAKİMDEN HAVALE ALINMADAN ÖN BÜROYA BIRAKILMASI ( Ön Büroya Gelen Evrakın Alındığına ve Elektronik Ortama Aktarıldığına İlişkin Olarak Verilen Alındı Belgesinin Havale Yerine Geçtiği/Yasal Süresi İçerisinde Ön Büroya Getirilen Temyiz Dilekçesinin Kabul Edileceği - Temyize İlişkin Kayıt Şerhinin Temyiz Süresinden Sonraki Tarihi Taşıması Sebebiyle Temyiz İsteğinin Reddedilemeyeceği )
YCGKE. 1981/3-286TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HAKİME HAVALE ETTİRİLMESİ ( Hakimin Yargıtaya Sevk Müzekkeresinde Savcının Temyizini Gördüğünü Belirtmesi )
Y4.HDE. 2008/694TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Harcın Tamamlanması İçin Yedi Günlük Kesin Sürenin Verildiği Sonuçları ile Birlikte Yazılı Olarak Bildirilmesi Gereği - Harcın Verilen Sürede Yatırılması Halinde Temyiz İsiteğinin Dilekçenin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapıldığının Kabulü Gereği )
YİBGKE. 1984/5TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Temyiz İsteğinin Dilekçenin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
YHGKE. 2015/11-2581TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Temyiz İsteyen Tarafın Kendisinin Ya da İşleminin Harçtan İstisna Ve Muafiyetinin Bulunmadığı Belirgin Olmakla Temyiz İsteminin İncelenmesi İçin Temyiz Başvurma Ve Temyiz Peşin Harçlarının Tahsili Gerektiği - Temyiz Harcı İkmal Edilmedikçe Temyiz İncelemesi Yapılamayacağı )
Y2.HDE. 2015/22933TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇ ALINMADAN TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT EDİLMESİ ( Sonradan Harcı Tamamlanmak Koşuluyla Geçerli Olacağı - Temyiz İsteğinin Temyiz Defterine Kayıt Edildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Temyiz Harcının Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmiş İse Temyiz İsteğinin Reddedileceği )
Y18.HDE. 1999/5203TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇ İSTENMEDEN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Uygulanacak Hükümler ve Temyiz Tarihi )
Y15.HDE. 2015/5122TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇLANDIRILMASI ( İl Özel İdaresi'nin Tasfiyesi Sonrasında Devralan Kurumun Davayı Tasfiye Amacına Yönelik Olarak ve İl Özel İdaresi Nam Ve Hesabına Devam Ettirdiği - İl Özel İdaresi'nin Tasfiyesi Amacıyla Davayı Takip Eden Tarafından Verilen Temyiz Dilekçesinin Harçlandırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/13166TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HARÇLANDIRILMASI ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili Davası - Temyiz Dilekçesinin Harçlandırılmadığı/Temyiz İncelemesi Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/12-1516TEMYİZ DİLEKÇESİNİN HÜKÜM VEREN MAHKEME TARAFINDAN USULÜNE UYGUN TEBLİĞİ ( Karşı Tarafa Cevap Verme ve Karşı Temyiz İsteminde Bulunma Hakkının Tanınması Gerektiği/Dosyanın Tebliğ İşleminin Yapılması ve Yasal Sürenin Beklenmesi İçin Geri Çevrildiği )
YHGKE. 1994/1.477TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İADE EDİLMESİ ( Münasebetsiz beyanların çıkartılması )
YCGKE. 2005/6-3TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Bu Başvuruda Temyiz İradesinin Ortaya Konulması Yeterli Olup Dilekçe veya Beyanda Temyiz Nedenlerinin Gösterilmemesi Yahut Başvuru Üzerine Gerekçeli Kararın Tebliğinden Sonra Layiha Verilmemesinin Temyiz İncelemesi Yapılmasına Engel Olmaması )
YHGKE. 2011/21-812TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Davalının Dilekçesinde Kullandığı Resen İbaresinin Hükmü Tüm Yönleriyle Temyiz Ettiği Şeklinde Yorumlanacağı - İtirazın İptali Davası )
YHGKE. 2012/2-245TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Kesin Koşulsuz Bir Ferağat Bulunmadığı - Davacı Kadının Temyiz Dilekçesinden Ferağat Anlamı Çıkarılmasının Hatalı Olduğu/Ferağatın Davayı Sonra Erdiren Kesin Bir Usuli İşlem Olduğu/Açık ve Kesin Olacağı )
YHGKE. 2009/16-84TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Eldeki Dosya İle Birleştirilen Dava Dosyalarının Evraka Eklenmeden Temyiz İncelemesine Gönderildiği - Yönetmelik Hükümlerinde Yer Alan Gerekler de Yerine Getirilerek Temyiz İncelemesi İçin Yargıtay'a Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/272TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İTİRAZ DİLEKÇESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hükmedilen İdari Para Cezasının İncelenmesi ve İtiraza Tabi Olup Temyiz Dilekçesi İtiraz Dilekçesi Kapsamında Değerlendirilmek Suretiyle Gereği Yapılacağı )
Y10.CDE. 2005/8843TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İTİRAZ DİLEKÇESİ NİTELİĞİNDE KABULÜ ( Gereğinin Merciinde Değerlendirilmesi Gereği - Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Talebinin Hükmü Veren Mahkeme Tarafından İnceleme Yapılarak Reddedilmesini Temyiz )
Y7.CDE. 2010/12186TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İTİRAZ DİLEKÇESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Karara İtiraz Yolu Açık Olup Temyizi Mümkün Bulunmadığı - Temyizin İtiraz Dilekçesi Olarak Değerlendirileceği )
Y16.HDE. 2015/12666TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Kararın Davacıya Tebliğine Dair Tebligat Evrakında "Aynı Konutta Kardeşi ”nin Tebliğ Aldığının Yazılı Olduğu Ancak İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" Başlıklı Belgesi İle Tebliğ Alan İle Davacının Aynı Konutta Oturmadığı Yapılan Tebligatın Usulsüz Olduğu Anlaşılmakla Mahkemenin Temyizin Reddine Dair Ek Kararı Usul ve Yasaya Aykırı Bulunduğu )
Y10.HDE. 2015/9993TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Alacak Davası/Davalının Katılma Yoluyla Temyiz Hakkını Kullanabilmesi İçin Davacı Temyiz Dilekçesinin Davalıya Tebliğ Edileceği - Temyiz Süresi Geçtikten ve Gerektiğinde H.U.M.K.'nun 432. Md.sindeki Prosedür İşletildikten Sonra Dosyanın Gönderileceği )
YHGKE. 2014/9-1438TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Davalı Vekiline Ait Dilekçeinin Davacı Tarafa - 6100 S.K. Geçici madde 3 Atfiyla Uygulanmakta Olan HUMK'nun 433. Maddesi Gereğince Davacı Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilip Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/3-1094TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ ( Alacak Davası - Karşı tarafa Tebliğin Cevap Verme ve Karşı Temyiz İsteminde Bulunma Hakkı Açısından Gerekli Olduğu )
YHGKE. 2015/9-1601TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ ( Temyiz Eden Davacı Vekili Tarafından Sunulan Temyiz Dilekçesinin Davalı Banka Vekiline Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat Dikkate Alınarak Tebliğ Edilmesi ve Yasal Süre Beklenildikten Sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y11.HDE. 2014/18843TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KAYDI (Temyiz Defterine Kaydedildiği Belirlenemediği Gibi Temyiz Harcının Yatırıldığına Dair Makbuza da Dosya İçinde Rastlanmadığı - Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2002/3633TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KONSOLOSLUĞA VERİLMESİ ( Kararı Veren Veya Başka Bir Yer Mahkemesine Verilmiş Sayılamayacağı - Boşanma )
Y10.HDE. 1981/1098TEMYİZ DİLEKÇESİNİN POSTAYLA GÖNDERİLMESİ ( Temyiz Süresini Kesmemesi )
YHGKE. 1997/6-712TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ
Y17.HDE. 2014/22593TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( 5684 S.K.'da Uyuşmazlık Tarihinde Yürürlükte Bulunan Hükümlere Göre Beş Bin Türk Lirasının Altındaki Uyuşmazlıklar İçin Verilen Hakem Kararlarının Kesin Olduğu - Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Karar Verilebileceği/Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
Y3.HDE. 2011/16621TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Davalı Tarafından Karşı Tarafın Temyizine Cevap Dilekçesi - Hakim Havalesi Bulunmadığı Harcın Alınmamış Olduğu )
Y4.HDE. 2004/11245TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Davalılar Vekili Temyiz İsteminden Vazgeçmiş Olduğundan Temyiz İstem ve Dilekçesinin Reddinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2013/18398TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Gerekçeli Karar Başlığında Şirketin Münferit Yetkililerinden Birinin İsmi Yazılı İse de Adı Geçen Hakkında Hüküm Kurulmadığından Karar Başlığında İsminin Bulunmasının Sonucu Değiştirmeyeceği )
YHGKE. 2000/9-1047TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Hükmedilen Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Miktarının Temyiz Sınırının Altında Kalması )
YHGKE. 2015/3-267TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( İtirazın İptali İstemi - Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz ( Kesinlik ) Sınırı 1.890,00- TL Olmakla İcra Dosyasında Takibe Konulan Miktar ve Dava Değeri ( 571,19 TL. ) Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Reddedileceği )
YİBGKE. 1938/46TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Kaldırılan İstanbul Temyiz Mahkemesi Hukuk Dairesinden Verilen Kararın Tetkik Mercii )
Y5.HDE. 1980/8934TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Mahkemece Dilekçenin Süresinde Verilmediği Gerekçesiyle Böyle Bir Karar Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2014/13441TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Rücuan Tazminat Davasında İş Mahkemesi Sıfatıyla Hüküm Verilmiş Olduğu - İş Mahkemesi Kararlarının Sekiz Gün İçerisinde Temyiz Edileceği/Davalı Dilekçesinin Sekiz Günlük Süre İçerisinde Verilmemesi Nedeni İle Reddine Karar Verildiği )
Y19.HDE. 1997/7417TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Süresinden Sonra Verilen )
Y13.HDE. 2012/5716TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelikse O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı - Miktar İtibariyle Kesin Olan Karara İlişkin Temyiz Dilekçesinin Reddedileceği )
Y17.HDE. 2016/1756TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Temyiz Kesinlik Sınırı 1.1.2015 Tarihinden İtibaren 2.080,00 TL'ye Çıkarıldığı/Temyize Konu Kararda Davalı Aleyhine 1.000,00 TL. Maddi Tazminata Hükmedildiği/Karar Anılan Kanun'un Yürürlüğünden Sonra Verildiğinden Kesin Nitelikte Olduğu - İtirazın İptali )
Y15.HDE. 2012/6592TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Yerel Mahkeme Kararı Davacı Vekilince Temyize Cevap Dilekçesi İle Düzelterek Onama Talepli Olarak Katılma Yoluyla Temyiz Edildiği - Dilekçe Temyiz Defterine Kayıtlı Olmadığı Gibi Temyiz Harcı da Yatırılmadığı ve Bu Arada Temyiz Süresi de Geçtiğinden Reddi Gereği )
YCGKE. 2013/8-333TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ (Sanıklar Müdafiinin Temyiz Dilekçesinde Sanıkların Beraati Talep Edilmediği Gibi Sanıkların Cezalandırıldığından Bahsedilerek Sanıklar Hakkında Kurulan Davanın Düşmesi Kararıyla İlgili Bir Hususa da Yer Verilmediği - Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/17030TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREKTİĞİ (Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat - Davacılarla İlgili Verilen Hükümlerin Belirtilen Davalılar Yönünden Kesin Nitelikte Olduğu/Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği)
Y17.HDE. 2014/8140TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREKTİĞİ (Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Kesinlik Sınırı 2013 Yılı İçin 1.822,00 Tl Olduğu/Temyize Konu Hükmedilen 629,50 Tl Maddi Tazminata ve Ayrı Ayrı 1.000,00 Tl 1.000,00 Tl 1.500,00 Tl Manevi Tazminata Dair Karar Kesin Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Reddedileceği)
Y6.CDE. 2012/12860TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SEHVEN BAŞKA BİR DOSYA İÇİNE KONULMASI ( Sanık Savunmanının Temyiz Dilekçesinin Sonradan Dosyaya Ulaşması Üzerine Daireye Gönderildiği - Sanığın Savunmanın Temyizine Onay Verdiği/Temyiz İsteminin Reddine Dair Ek Kararın Kaldırılacağı )
Y16.HDE. 1991/13077TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA VERİLMESİ ( Red Edebilecekler )
YHGKE. 2005/2-772TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI ( Tebligat Tüzüğü'nün 28/1 Hükmünü Aynen Yerine Getirilmesi Nedeniyle Direnme Kararının Davalıya Tebliğ İşlemini Kanun ve Tüzük Hükümlerine Uygun Olması - 15 Günlük Temyiz Süresinin Geçirilmesi )
YCGKE. 2008/11-139TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMAMASI ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )
YCGKE. 2007/2-29TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE VERİLİP VERİLMEDİĞİ ( Karar Başlığına Hüküm Tarihinin Yanlış Yazılması/Yüksek Dairenin Kararını Tamamıyla Bu Maddi Hatanın Üzerine Bina Ettiği - Sanığın 1 Haftalık Yasal Süre İçerisinde Mahkemeye Sunmuş Olduğu Temyiz Dilekçesine İstinaden Temyiz İncelemesi Yapılması Gerektiği )
Y9.CDE. 1994/2966TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ ( C.Savcısının Müddet Muhafaza Dilekçesinde Hakim Havalesinin Bulunmaması - Reddi Gereği )
Y11.CDE. 2006/1623TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE VERİLMESİ ( Müdafilik Sıfatının Devamı - Müdafilik Sıfatının Devamı Halinde Temyiz Dilekçesinin Süresinde Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/10400TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİ ( Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine Karar Vereceği - Bu Red Kararının Tebliğinden İtibaren 7 Günlük Süre İçerisinde Temyiz Edilebileceği )
Y8.HDE. 2014/16419TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TARAFLARA TEBLİĞİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası - Tebliğe İlişkin Tebligat Parçası Dosya Arasında Bulunmadığı/Temyiz Dilekçesinin Davacı Alacaklı ve Davalı Borçluya Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılacağı - Tebliğ Edilmiş İse Tebligat Parçaları Dosya Arasına Konulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6677TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Davacı Tebliğ Edilmiş Olmasına Rağmen 10 Günlük Cevap Müddeti Geçirildikten Sonra Temyiz Dilekçesini Verdiğinden Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2015/13786TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Davalılara Ait Temyiz Dilekçelerinin Gereğince Karşı Tarafa Yöntemince Tebliğ Edilerek Yasada Öngörülen Süre Geçtikten Sonra Gönderilmesi İçin Dosyanın Yeniden Mahalline Geri Çevrilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/5095TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak İstemi - Davacılar Vekilince Sunulan Temyiz Dilekçesinin Davalıya Tebliğ Edilmediği/Temyiz Dilekçesinin Davalıya Tebliği İle Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Dosyanın Mahalline Geri Çevrileceği )
Y5.HDE. 2015/23176TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( Öncelikle Mümkünse Davalıların Mernis Adreslerine Mümkün Olmaması Halinde Tapu Vergi ve Nüfus Kayıtları Üzerinden Resmi ve Özel Müessese İle Dairelerden ve Ayrıca Zabıta Marifetiyle Araştırılarak Tespit Edilen Adreslerinde Gerekçeli Karar İle Davacı İdarenin Temyiz Dilekçesinin Usule Uygun Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Adresinin Tespit Edilememesi Halinde İlanen Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2016/1003TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ (Davanın Tümden Kabulü ya da Reddi Söz Konusu Olsa Bile Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunabileceğinden Bu Gibi Durumlarda Bile Gerekçeli Kararın Yöntemince Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olduğu)
Y15.HDE. 2015/4718TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ GEREĞİ ( Davalı-Karşı Davacının Temyiz Dilekçesinin Tebliğe Çıkarılmadığı/Davalılara Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği Geçerli Adreslerinde Temyiz Dilekçesinin Tebliği Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Dava )
YHGKE. 1992/10-84TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLME TARİHİ
Y3.HDE. 2012/23389TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMEMESİ ( Dairenin Geri Çevirme Kararı Üzerine Yerel Mahkemece Verilen Cevaptan Davalı Tarafça Verilen Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmediği Belirlendiği - Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2012/2-108TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMİŞ OLMASI ( Öncelikle Direnme Kararının Taraflara Tebliğiyle Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmiş Olmasına Göre Takip İşlemleri Yapmak ve Harca Tabi Temyiz İstemi Sebebiyle Hakimin Havalesini ve Gerek Temyiz Başvuru ve Temyiz Peşin Harçlarını İkmal Etmek Gerektiği)
Y11.HDE. 2005/8171TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDININ YAPILMAMASI ( Temyiz Harcının da Yatırılmadığı - Bu Durumda Usulüne Uygun ve Süresinde Bir Temyiz Başvurusu Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2015/21010TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT EDİLMESİ ( Temyiz İsteğinin Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydettirildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2012/6592TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYITLI OLMAMASI ( Davacının Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıtlı Olmadığı Gibi Temyiz Harcı da Yatırılmadığı - Temyiz Süresi de Geçtiğinden Davacının Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddine Karar Verildiği )
Y10.CDE. 2012/20457TEMYİZ DİLEKÇESİNİN UYAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ ( Hakim Havalesiz İmzasız Süre Tutum Talepli Dilekçenin Özel Evrak Olarak Dosyaya Girdiği - Elektronik İmzanın Mevcut Bulunmadığı/Bu Dilekçenin Temyiz Dilekçesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1996/6-150TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ SÜRE ( Eski Hale İade Talebinde )
Y11.HDE. 2012/15841TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Harca Tabi İse Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olması Gerektiği - Davacı Vekili Tarafından Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesine Konu Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/İstirdat Davası )
Y11.HDE. 2004/1500TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2003/1812TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/12401TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLME USULÜ ( Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip-Harcı Yatırılmamış Olan Temyiz Dilekçesinin İncelenme Kabiliyetinin Bulunmaması )
Y23.HDE. 2015/4978TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ USULÜ ( Temyiz Harca Tabi İse Dilekçenin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Harcın Yatırılması Gerektiği/Asıl ve Birleşen Davada Davalar Birbirlerinden Bağımsız Olup Davacının İki Dava Yönünden de Ayrı Ayrı Temyiz Ettiği - Tek Temyiz Başvuru ve Karar Harcı Yatırdığı/Harcı Yatırılmayan Dava Yönünden Davacıya Muhtıra Çıkarılacağı )
Y20.HDE. 1992/2918TEMYİZ DİLEKÇESİNİN YARGITAYCA DA REDDEDİLEBİLMESİ ( Süresinden Sonra Verilmiş Olan )
Y11.HDE. 2005/630TEMYİZ DURUŞMA VEKALET ÜCRETİNİN DAKTİLO HATASI SONUCU KARARDA GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Karar Düzeltme Talebinin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2015/21787TEMYİZ EDEBİLME SINIRI ALTINDA KALAN NAFAKA ALACAĞI ( Reddedilen Yıllık Nafaka Miktarı 2080 TL'yi Aşmadığından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/2. Maddesi Gereğince Temyiz Edilebilme Sınırı Altında Kalan Nafaka Takdirine İlişkin Kararın Kesin Olduğu/Temyiz İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1997/1042TEMYİZ EDEMEMEK ( Takibin Devamı Hakkında Merci Hakimliği Kararı )
Y3.HDE. 2011/14999TEMYİZ EDEN ALEYHİNE YENİ HÜKÜM VERİLEMEYECEĞİ ( Ecrimisil Talebi/Sadece Davalı Tarafından Temyiz Edildiği - Bozmadan Önce Hükmedilen Ecrimisil Miktarının Davalı Lehine Müktesep Hak Oluşturduğu/Daha Fazla Ecrimisil Tahsiline İlişkin Hüküm Kurulamayacağı )
Y3.HDE. 2013/1008TEMYİZ EDEN LEHİNE VERİLEN BOZMA KARARI ( Bozma Kararına Uyan Mahkemenin Temyiz Eden Aleyhine Yeni Bir Hüküm Veremeyeceği )
Y6.HDE. 1997/3798TEMYİZ EDEN TARAF ( Temyiz Giderlerinin Peşin Olarak Ödenmesi )
YİBGKE. 1940/9TEMYİZ EDEN TARAFIN YASACA YÜKÜMLÜ OLDUĞU POSTA ÜCRETİNİ VERMEMESİ ( Temyiz İsteğinden Vazgeçmiş Sayılması )
YHGKE. 2014/21-1300TEMYİZ EDEN VEKİLLERİNİN VEKALETNAMELERİNİN OLMAMASI ( Tazminat Davası - Noksanlıkların Tamamlatılması İçin Dosyanın Geri Çevrilmesine Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2003/5334TEMYİZ EDEN YARARINA KAZANILMIŞ HAK OLUŞMASI ( Mahkemece Bozma İlamına Uyulmasının Temyiz Edene Taraf Yararına Kazanılmış Hak Oluşturması )
Y12.HDE. 2014/30808TEMYİZ EDENE SÜRE VERİLMESİNİN USULE AYKIRI OLMASI ( Meşruhatının Yazılı Olduğu Ancak Meşruhatın Altında Hakimin İmzasının Bulunmadığından HUMK'nun 434/3.Md.sine Uygun Olarak Hakim Tarafından Verilmiş Bir Süre Olmaması Nedeniyle Muhtıraya Uyulmaması Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Borçlunun Temyiz İsteminin Süresinde Yapıldığı Kabul Edilerek Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2004/15-18TEMYİZ EDENİN SIFATI ( Bakılmaksızın İncelenmesi Gereken Husus - Tasarrufun İptali Davası/Borcun Vade Veya Takip Tarihinden Dolayısıyla da Tasarruf Tarihinden Önce Doğduğunun İddia Edilmesi )
YCGKE. 2006/9-53TEMYİZ EDİLEBİLECEK DOSYALAR ( Genel Olarak Aranan İki Temel Şart Olarak Süre ve İstek Unsurlarının Olduğu )
YHGKE. 2006/4-685TEMYİZ EDİLEBİLECEK HUSUSUN DAVA KONUSU EDİLMESİ ( Hakimin Vermiş Olduğu Karardan Dolayı Hakim Aleyhine Tazminat Davası Açılmışsa da Bahsedilen Hususların Temyiz Sebebi Olması Hatta Bu Davayla Birlikte Temyize Başvurulmuş Olması Nedeniyle de Davanın Reddeninin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2013/8326TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ( Alacak İstemi - 2012 Yılında Mahkemelerce Verilen Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 1.690.00 TL'sini Geçmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/8751TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ( Davanın Esasını Çözen veya Bunda Değişiklik Yapan ve Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Tartışılarak Hüküm Verilmesine Yer Olmadığına Dair Verilen Sonuçlandırıcı Kararlar Duruşma Dışında Verilmiş Olsalar Dahi Temyiz Edilebildiği )
Y8.HDE. 2015/21514TEMYİZ EDİLEBİLECEK KARARLAR ( Temyiz Edilebilecek Kararlar Arasında Sayılan İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Kesinlik Sınırını Geçmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1992/12059TEMYİZ EDİLEBİLECEK MERCİ KARARLARI ( Hepsinin Gösterilmiş Olması )
YHGKE. 1981/12-201TEMYİZ EDİLEBİLECEK MERCİ KARARLARI ( Hepsinin Tek Tek Gösterilmiş Olması )
YHGKE. 1999/20-681TEMYİZ EDİLEBİLEN HAKEM KARARI ( Hakemin Yetkiaşımıyla Mülkiyetin Aidiyetini Belirlemekle Yetinmeden Tescile de Karar Vermesi )
Y1.HDE. 2012/16579TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( 1086 Sayılı Yasada İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2007/4175TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( Dava Konusu Av Tüfeğinin Belirlenen Değerine Göre Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Değişik HUMK.'nun 427. Md.sine Göre Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
YHGKE. 2008/9-292TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( İşçilik Alacakları - Direnme Kararının Verildiği Tarihte 1.170.00 YTL. Olarak Değiştiren Yasa Hükmünün Yürürlükte Bulunduğu ve Müddeabih 500.00 YTL. Olup Kesin Olduğuna Göre Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
Y2.HDE. 1998/698TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( Kanunda Kesin Olduğu Açıkça Belirtilmeyen ya da Kesinlik Sınırı İçinde Kalmayan Bütün Mahkeme Kararları )
Y12.HDE. 1990/4403TEMYİZ EDİLEBİLEN TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Alacağın Tutarı )
YCGKE. 1998/5-251TEMYİZ EDİLEBİLİR KARAR ( Davanın Esasını Halleden ve Uyuşmazlık Yaratmayan Durma Kararları )
YCGKE. 2011/6-41TEMYİZ EDİLEBİLİR KARAR ( Hüküm Niteliğinde Olan Beraat Mahkumiyet Davanın Reddi Durması Düşmesi Kararları Temyiz İncelemesine Konu Olabilecek Kararlar Olduğu - Hükmün İçinde Birden Fazla Ceza Bulunması Halinde Temyiz Sınırının Toplam Ceza Miktarına Göre Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 2005/7-104TEMYİZ EDİLEBİLİR KARAR ( Sanık Şirketin İthalat Hesabını Süresinden Sonra Kapatması Eyleminin Yasada Öngörülen Cezasının Cins ve Süre ve Miktarı İtibariyle Temyizi Olanaklı Bulunan Başka Bir Suça Dönüşmesi Olasılığının Bulunmaması )
YCGKE. 2005/7-123TEMYİZ EDİLEBİLİR KARAR ( Sanık Şirketin İthalat Hesabını Süresinden Sonra Kapatması Eyleminin Yasada Öngörülen Cezasının Cins ve Süre ve Miktarı İtibariyle Temyizi Olanaklı Bulunan Başka Bir Suça Dönüşmesi Olasılığının Bulunmaması )
YHGKE. 2001/2-628TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Boşanma Davasında Hükmedilen Boşanmanın Fer'i Niteliğindeki Yoksulluk Nafakası )
Y12.HDE. 1990/6928TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Haczedilmezlik Şikayetine İlişkin Merci Kararları )
YİBGKE. 1944/40TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Hazinece Çıkarılan İstikraz Tahvillerinin Yitirilmesinden Doğan İptal Davası )
YCGKE. 2011/2-238TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Hüküm Tarihindeki Yasa Yoluna Tabi Olduğu )
Y4.CDE. 2015/27110TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Hükümler Uyuşmazlığı Nihai Olarak Çözen Son Kararlar Olup Hükmün Açıklanmasına Yer Olmadığı Kararı 5271 S. CMK'nun 223. Md. Hükmünde Sayılan Hükümlerden Olmadığı Gibi Uyuşmazlığı Nihai Olarak Çözümleyen Bir Karar Niteliğinde de Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1990/2025TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( İhalenin Feshinde Yetkisizlik Kararı )
Y11.HDE. 1990/5452TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( İhtiyati Hacze İtirazın Görev Yönünden Reddine İlişkin Mahkeme Kararı )
Y12.HDE. 1990/10519TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Menkul İhalesinin Feshi )
Y2.CDE. 2002/25272TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Sanığın Sorgusu Yapıldıktan Sonra Ceza Kararnamesi İle Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Yargılamanın Ceza Kararnamesi İle Sonuçlandırılması )
Y12.HDE. 1985/6383TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Sıraya İlişkin Tetkik Mercii Kararları )
Y1.HDE. 2005/5960TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Taşınmazın Aynına İlişkin Uyuşmazlıkların Kesinlik Sınırına Tabi Olmayacağı - Muris Muvazaası İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )
YHGKE. 2013/9-2269TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Temyiz Hakkının Doğduğu Tarihteki Hukuksal Durumun Esas Alınacağı/Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Temyiz Sınırı Yönünden Olan Düzenlemesine Bağlı Kalınacağı - Direnme Kararı Verildiğinde Temyiz Sınırının 1.820,00 TL Olduğu - Direnme Kararına Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 1985/11175TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Yetki İtirazının Reddi Kararı )
Y22.CDE. 2015/14264TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK (Mala Zarar Verme Suçunun Hırsızlık Suçu İle Birlikte İşlendiği ve Hırsızlık Suçunun Unsuru Niteliğinde Olduğunun Anlaşılması Karşısında Mala Zarar Verme Suçundan Verilen Hükmün de Temyiz Edilebilir Nitelikte Olduğu)
Y11.HDE. 2007/13628TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK / KESİNLİK SINIRI ( Davacılar Arasında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunduğundan Objektif Dava Birleşmesinde Her Dava Bağımsız Olup Kesinlik Sınırı Toplama Göre Değil Her Dava İçin Ayrı Ayrı Ele Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/2795TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( 2006 Yılında Mahkemelerce Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 1.090,00 YTL'sını Geçmesi Gereği )
Y13.HDE. 2015/34965TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Alacak Davası - Davacı Tarafından Temyiz Edilen Bölüm Karar Tarihi İtibariyle Temyiz İle İlgili Parasal Sınırı Geçmediğinden Davacının Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2015/11415TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Davacının Açtığı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Bakımından Davalılar Aleyhine Verilen Hükümlerin Miktar İtibariyle Kesin Nitelik Taşıdığı - Temyiz Eden Davalı Vekilinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2012/9-849TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Direnme Kararına Konu İkramiye Alacağı Miktarı Davacının Bir Aylık Ücretinden Az Olup Açık Biçimde Direnme Kararının Verildiği Tarihteki Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğu - İşçi Alacakları Davası )
YHGKE. 2015/22-1381TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Direnme Kararını Temyiz Eden Davalı Aleyhine Hükmedilen ve Uyuşmazlık Konusu Olan Alacak Miktarı Açık Biçimde Direnme Kararının Verildiği Tarihte Geçerli Olan Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Bulunmadığı )
YHGKE. 2014/9-1703TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Direnme Kararının Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı/Davalı Bakanlık Vekilinin Temyiz İsteminin Reddinin Gerektiği - İşçilik Alacakları )
YCGKE. 2012/13-276TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Hüküm Tarihinin Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Yürürlük Tarihiyle 6217 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihi Arasında Olduğu - Bu Tarihler Arasında Adli Para Cezasına Dair Mahkumiyet Hükümlerinin Miktar Sınırlaması Olmadan Temyiz Edilebileceği )
YHGKE. 2011/12-848TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Karar Tarihindeki Sınıra Bağlı Kalınması Gerektiği/"Karar" Teriminin Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Kararını da Kapsayacağı - İcra Mahkemesi Kararları )
Y17.HDE. 2016/18939TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Kararın Hükmedilen Alacak Yönünden Kesin Nitelikte Olduğu - Davacı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddine Karar Vermek Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
YHGKE. 2011/19-637TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Menfi Tespit Davasında Reddedilen Kısma Yönelik Davacı Temyizi Bulunmadığı - Mahkemece Hükmedilen Miktarın Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğunun Gözetileceği )
YCGKE. 1997/9-307TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Önödeme Nedeniyle Verilen Düşme Kararları Yönünden-İşten Çıkarılan İşçilerin İlgili Yere Bildirilmemiş Olması )
YHGKE. 2017/12-1137TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Uyuşmazlık Konusu Miktar Gözetildiğinde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/7-2570TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Bozma ve Direnme Kararlarının Kapsamı İtibariyle Davacının Talep Edebileceği Ücret Alacağının Kesinlik Sınırının Altında Olduğu - Davalı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/6792TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Davacının Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu İle Davalının Yüzde Atmış Olarak Belirlenen Kusuruna Tekabül Eden Tazminatı Eldeki Davada Talep Edemeyeceği - Hüküm Altına Alınan Miktar Bakımından Kararın Kesin Olduğu)
YHGKE. 2014/12-836TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (İcra Memur İşlemini Şikayet - Direnme Kararının Verildiği Tarihte Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı)
YHGKE. 2012/9-78TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (İşçilik Alacakları Davası - Direnme Kararına Konu Toplam Miktar Açık Biçimde Kararın Verildiği Tarihteki Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı)
Y17.HDE. 2014/13115TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği - Reddedilen Manevi Tazminat Kesin Olan Davacı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği)
YCGKE. 2014/13-528TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Sanık Hakkında Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Adli Para Cezası Karar Tarihi de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesin Nitelikte Olup Suç Vasfına Dair veya Kesinlik Sınırını Aşacak Nitelikte Bir Müeyyide İçermesi Gerektiği Yönünde Aleyhe Temyiz Bulunmadığından Hükmün Temyiz Yeteneği Bulunmadığı)
Y3.CDE. 2015/12525TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Tayin Edilen Adli Para Cezasının Tür ve Miktarı İtibariyle Verilen Hükmün Kesin Nitelikte Olduğu ve Temyizi Mümkün Olmadığı - Mala Zarar Verme Suçu)
Y17.HDE. 2016/18720TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI (Temyize Konu Kararın Mahkemece Karar Verilen ve Reddedilen Kısım Yönünden Kesin Nitelikte Olduğu - Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği/İtirazın İptali)
YHGKE. 2012/13-1652TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ALTI ( Elektrik Bedeli Borcunun Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali/Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz Kesinlik Sınırının 1.690, 00 TL Olduğu - Direnme Kararına Konu Toplam Miktarın 1.073, 65 TL Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2014/25353TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ALTINDAKİ TUTAR ( Kararın Kesin Nitelik Taşındığı - Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi için İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesinin Şart Olduğu/Mahcuzların Değerinin Düşük Olduğu )
YHGKE. 2012/9-840TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( HGK'da İşin Esasına Girilmeden Önce Dava Konusu Alacak Miktarı İtibariyle Direnme Kararına Karşı Temyiz Yolunun Miktarın Düşük Olması Nedeniyle Açık Olmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2007/10075TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRININ TESBİTİ ( Nafaka Davası - Yıllık Nafaka Miktarının Esas Alınacağı )
YHGKE. 2005/3-169TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRININ TESBİTİ ( Nafaka Davasında - Yıllık Nafaka Miktarının Esas Alınacağı )
Y8.HDE. 2014/25353TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK TEMYİZ SINIRI ( İstihkak Davalarında ve İstihkak Davalarına Dair Takibin Taliki Kararlarında Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin İcra Mahkemesi Kararının Taalluk Ettiği Malın veya Hakkın Değerinin Belirlenen Bu Miktarı Geçmesi Gerektiği/Hükmün Kesin Nitelik Taşıması )
YCGKE. 2009/2-237TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK YETENEĞİ ( Zoralımına Karar Verilen “Ekmek Bıçağının” Bilinen Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Hükümlü Hakkında Kasten Yaralama Suçlarından Verilen Hükümlerin Temyiz Edilebilirlik Yeteneğinin Bulunmadığı )
Y12.CDE. 2012/25323TEMYİZ EDİLEBİLME ( 07.10.2010 İla 6217 S. Kanunun Yürürlüğe Girdiği 14.04.2011 Tarihine Kadar Mahkumiyet Hükümlerinin Hiçbir İstisna Öngörülmeksizin Temyizinin Mümkün Olduğu )
Y2.CDE. 2005/9368TEMYİZ EDİLEBİLME ( Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezasına Çevrilmesinin İnfaz Aşamasında da Yapılabileceği - Tayin Olunan Ceza Hafif Hapis veya Hafif Para Cezası Olarak da Bırakılabileceği )
Y18.HDE. 2003/9960TEMYİZ EDİLEBİLME ( Hakemin Görevli Olmadığı Davaya Bakmasının Mecburi Hakem Kararlarının Temyiz Edilemeyeceğine İlişkin Kuralın İstisnası Olması )
Y20.HDE. 2004/7109TEMYİZ EDİLEBİLME ( Hakemin Görevli Olmadığı Halde Yetkisini Aşarak İdareler Arasındaki Taşınmazın Aynına İlişkin Uyuşmazlığa İlişkin Verdiği Karar )
Y2.HDE. 2000/9731TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI ( Artırılan Nafaka Miktarının Temyiz Edilebilme Sınırı Altında Kalması - Temyiz Dilekçesinin Reddi Gereği )
YİBGKE. 1935/80TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI ( Esas Davadan Ayrı ve Bağımsız Bir Dava Olarak İncelenen Müsadere )
YHGKE. 2000/9-1047TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI ( Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
Y2.HDE. 2000/11196TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI ( Nafaka ve Nafakanın Artırılması Davalarında Gerek Temyiz Gerekse Karar Düzeltmelerde Üst Sınır Aylık Nafaka Miktarıyla Belirleneceği )
Y2.HDE. 2005/563TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI ALTINDA KALAN NAFAKA TAKDİRİ ( HUMK. 427/2 Maddesi Gereğince Kesin Karar Oluşturacağı )
Y11.HDE. 1993/2474TEMYİZ EDİLEMEME ( Aynı Mahkeme Niteliğindeki Aynı Yer Farklı Ticaret Dairelerince Verilen Birleştirme Kararları )
Y2.CDE. 2003/11998TEMYİZ EDİLEMEME ( Ceza Kararnamesine itiraz Üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce Verilen Kararlar - Meskun Mahalde Silah Atmak )
Y12.HDE. 1985/10329TEMYİZ EDİLEMEME ( Değer Takdiri Hakkında Merci Kararları )
Y19.HDE. 1992/8103TEMYİZ EDİLEMEME ( Depo Kararının )
Y9.CDE. 2004/1332TEMYİZ EDİLEMEME ( Görevsizlik Kararı Aleyhine Acele İtiraz Yoluna Başvurulabilmesi )
Y8.CDE. 2014/24215TEMYİZ EDİLEMEME ( Hükümlü Hakkında Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İtiraza Tabi Olduğu )
Y12.HDE. 1998/4043TEMYİZ EDİLEMEME ( İhtiyati Haciz Kararı )
Y11.HDE. 2003/13480TEMYİZ EDİLEMEME ( İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Kabulü Kararı )
Y4.HDE. 1980/13480TEMYİZ EDİLEMEME ( İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtirazla İlgili Kararlar )
Y17.HDE. 2007/3383TEMYİZ EDİLEMEME ( İşbölümü İtirazının Kabulü Üzerine Verilen Gönderme Kararının Tek Başına Temyiz Edilemeyeceği )
Y2.CDE. 2005/9756TEMYİZ EDİLEMEME ( Lehe Kanun Uygulaması/Hükümlü Hakkında İnfazla İlgili Mahkeme Tarafından Dosya Üzerinden Verilen Red Kararı - Dosyanın İncelenmeksizin İtiraz Dilekçesi Uyarınca İncelemeye Yetkili ve Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1998/8449TEMYİZ EDİLEMEME ( Mahkemenin İşe İade ile İlgili Kararı )
Y12.HDE. 1999/17876TEMYİZ EDİLEMEME ( Satışa Hazırlık İşlemlerinin İptali Talebi )
Y2.HDE. 2002/1087TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Ölünceye Kadar Bakma ve Ölünceye Kadar Gelir Bağlama Sözleşmelerine İlişkin İzin Kararı )
Y2.HDE. 1995/7627TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Hakiminin Vesayet Makamı Olarak Verdiği Karara Karşı Asliye Hakimine İtiraz Edilebileceği )
Y2.HDE. 1995/1152TEMYİZ EDİLEMEME ( Sulh Mahkemesince Vasinin Miras Taksimine İlişkin İzin Talebinin Reddi Yolunda Verilen Karar )
Y14.HDE. 2008/122TEMYİZ EDİLEMEME ( Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Kararının Kaldırılması İstemine İlişkin Mahkeme Kararı - Geçici Nitelikte Önlem Olduğu Değiştirilebileceği )
Y13.HDE. 2014/5245TEMYİZ EDİLEMEME ( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Tüketici Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararların Karar Tarihi İtibariyle Dava Değerinin Yasada Öngörülen Parasal Sınırın Altında Olması - Kararların Kesin Olduğu )
Y18.HDE. 2004/3164TEMYİZ EDİLEMEME ( Vakıf Tescil Talebine İlişkin Başvuru Hakkında Mahkemece Verilen Karar - Müdahale Talebinin ve Temyiz Talebinin Reddi )
YHGKE. 2005/13-399TEMYİZ EDİLEMEMEK ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz Kesinlik Üst Sınırı Bir Milyar TL. Olarak Değiştiren 5219 Sayılı Kanun Yürürlükte Bulunduğuna ve Müddeabbih de Bu Sınırın Altında Olduğu )
Y12.HDE. 1988/1090TEMYİZ EDİLEMEMEZLİK ( Tetkik Merciince Verilen Vekalet Ücreti ve Harç Kararının )
Y6.CDE. 1998/2765TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR
Y2.HDE. 1998/7229TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
Y9.CDE. 2005/5839TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Md. 98 Uyarınca Verilen Kararlar-İtiraz Yoluna Gidilebileceği )
Y6.CDE. 2007/7414TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( İtiraz Yoluna Başvurulabileceği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı )
Y5.CDE. 2010/6009TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Kesinleşmiş Hükümlerde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması veya Reddine İlişkin Kararların İtiraza Tabi Olduğu )
YHGKE. 2001/2-444TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı - Sınırın Altındaki Kararların Kesin Olması )  KESİN KARARLAR ( Hükmedilen Nafakanın Kesinlik Sınırı Altında Kalması )
Y2.HDE. 1997/12472TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Nüfus Kanunu`nun 31. ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası`nın 443 /son Maddeleri Uyarınca Hakimin Yaptığı İşlem )
Y2.HDE. 1996/2333TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Sulh Hakimince Tedbir Olarak Terekeyi Tesbit Edip Defterini Tutmasına Dair Yaptığı İşler - Nihai Hüküm Niteliğinde Olmadığı )
Y2.HDE. 2005/13065TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Vesayet Makamı Kararlarına İtiraz - Denetim Makamı Kararının Kesin Nitelikte Olduğu )
Y1.HDE. 2017/1985TEMYİZ EDİLEMEYEN BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KARARLARI ( Ecrimisil İstemi - Usul veya Esas Yönünden Hukuka Uygun Olduğu Anlaşılan Mahkeme Kararına Dair İstinaf Başvurusunun Esastan Reddedileceği - Temyiz Kabiliyeti Olmayan Kararlara Karşı Temyiz İstemi Yönünden Mahkemece Karar Verilebileceği )
Y12.HDE. 1995/609TEMYİZ EDİLEMEYEN İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI
YCGKE. 1973/7-336TEMYİZ EDİLEMEYEN KARAR ( Hafif Para Cezasının Kanunla Artırılması Durumunda Buna İlişkin Karar )
Y2.HDE. 1994/4056TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR
Y1.HDE. 2013/10437TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 1086 S. HUMK'un Temyize İlişkin Hükümlerine Göre İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Yapılan İtirazların Reddine İlişkin Kararların Temyize Tâbi Olmadığı - Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği/İhtiyati Tedbir Talebi )
Y2.HDE. 1998/9364TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )
Y9.CDE. 2003/1915TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4616 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Verilen Erteleme Kararı İtirazı Kabil Kararlardan Olup Temyizen İncelenmesinin Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1985/9-550TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Belirli Miktarın Altında Kalan Uyuşmazlıklar )
YHGKE. 1987/13-586TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Belli Miktarın Altında Olan Alacaklar )
YCGKE. 2012/10-769TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Cezaya Hükmetmeden Önce Verilen Tedavi İle Birlikte Denetimli Serbestlik Tedbiri ya da Sadece Denetimli Serbestlik Tedbiri Kararlarının Temyiz Yasa Yoluna Tabi Olduğu Kabul Edilen Kararlar Arasında Sayılmadığı )
YHGKE. 1998/9-744TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Dava Tarihi İtibariyle Miktar ve Değeri On Milyon Lirayı Geçmeyen Menkul Mal ve Alacak Davalarına İlişkin Kararlar )
Y11.HDE. 1984/6433TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Dispeçin Yapılması ve Dispeççi Tayinine İlişkin Kararlar )
Y12.HDE. 1963/253TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Gereğinden Çok Mal Haczi Hakkında Şikayet )
Y11.CDE. 2005/7609TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( İdari Para Cezalarına İtiraz Üzerine Sulh Ceza Mahkemesince Verilen Kararlar - Kesin Olduğu )
Y9.CDE. 2003/14TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin Olması Nedeniyle Temyiz Edilememesi )
Y11.HDE. 2009/5484TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Miktar Veya Değeri Yasada Yazılı Parasal Sınırı Geçmeyen Alacak Davalarına İlişkin Nihai Kararların Kesin Olduğu )
Y15.HDE. 2002/6509TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Nihai Karar Olmaması Nedeniyle Birleştirme Kararının Tek Başına Temyiz Edilemeyeceği )
YCGKE. 1983/6-494TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Para Cezasında Sınır )
YCGKE. 2003/4-184TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Sulh Hakimlerinin CYUY.nın 386 ve Müteakip Maddeleri Hükümlerine Göre Ceza Kararnamesi İle Tayin Ettiği Cezalar - Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
YİBGKE. 1956/3TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tahkim Süresinin Uzatılması İstemleri Üzerine Mahkeme Başkanı veya Hakimi Tarafından İstemin Kabul veya Reddi )
YİBGKE. 1956/10TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tek Başına - Terk Sebebine Dayalı Boşanma Davası İçin Hakimin Yaptığı İhtar )
Y8.CDE. 1997/11287TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tekerrüre Esas Olamaması )
Y8.CDE. 1997/11978TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Tekerrüre Esas Olamaması )
YHGKE. 2010/4-131TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını 1.400,00 ( YTL ) TL Olarak Değiştiren Yasa Hükmü Yürürlükte Bulunduğuna ve Müddeabbih 750,00 ( YTL ) TL Olup Kesin Olduğuna Göre Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
Y5.CDE. 1996/3837TEMYİZ EDİLEMEZLİK ( Cezanın infazına dair karar )
Y12.HDE. 2000/17419TEMYİZ EDİLEMEZLİK ( İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Karar Veren Mahkemeye İtiraz Edilebileceği)
Y8.CDE. 1997/5505TEMYİZ EDİLEMEZLİK SINIRINDA OLAN DOĞRUDAN PARA CEZASI ( Temyiz Talebinin Reddi )
YHGKE. 2002/19-67TEMYİZ EDİLEN DİRENME KARARI ( Karar Kesinleşmiş Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olması )
YHGKE. 2015/14-2402TEMYİZ EDİLEN FAKAT HENÜZ HUKUK GENEL KURULU TARAFINDAN GÖRÜŞÜLMEYEN DİRENME KARARININ KESİNLEŞMEMESİ ( Direnme Kararının Usul Hukuku Çerçevesinde Kesinleşmediği - Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olduğu/Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulu'nca Temyizen İncelenemeyeceğinden Bu Durumun Yerel Mahkemece Değerlendirilip Karara Bağlanması İçin Direnme Kararının Bozulması Gerektiği )
Y12.HDE. 1991/12175TEMYİZ EDİLEN HÜKMÜN BOZMAYA UYULARAK KISMEN KESİNLEŞMESİ
YCGKE. 1994/9-330TEMYİZ EDİLEN HÜKÜM ( Ceza Genel Kurulunca Bozulması Üzerine Yerel Mahkemenin Yeni ve Değişik Karar Vermekte Serbest Olması )
YHGKE. 1986/4-98TEMYİZ EDİLEN İDARİ KARAR ( Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeme )
Y5.CDE. 2007/4731TEMYİZ EDİLEN İLK KARARIN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI ( Dava Dosyasının İade Edilmesi Üzerine Mahkemece Duruşma Açılıp Yeni Mahkumiyet Hükmü Kurulurken Yitirmiş Olması Nedeniyle CMK'nun 230/1. Maddesinde Belirtilen Hususların Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1982/9-975TEMYİZ EDİLEN KARAR ( Direnme Kararı )
Y18.HDE. 2005/2200TEMYİZ EDİLEN KARARIN BOZULMASI ( Durumunda Mahkemenin Tarafları Kendiliğinden Duruşmaya Çağırması İçin Gerekli Giderleri Temyiz Edenden Peşin Olarak Alacağı )
YHGKE. 2008/12-23TEMYİZ EDİLEN KARARIN DOSYASINDA NOKSANLIKLAR ( Bozma Sonrası Taraflara Duruşma Gününe İlişkin ve Davalının Yokluğunda Verilmiş Kararın Tebliğine Dair Tebligat Parçaları - Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi )
Y8.HDE. 2016/7478TEMYİZ EDİLEN KARARLARIN TAKİBE KONULABİLECEĞİ İSTİSNAİ KURALLAR ( Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
Y20.HDE. 1995/2030TEMYİZ EDİLEREK KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARININ BULUNMASI ( Diğer Mahkemenin Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Kararının Bulunması )
Y8.HDE. 2004/9102TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Kesinleşme Tarihinden İtibaren On Gün İçinde Başvurarak Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesini Talep Mecburiyeti - Süresinden Sonra Başvurulduğundan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2005/5-35TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞEN HÜKMÜN BİR BÖLÜMÜ ( Küçük Mağduru Alıkoymak ve Zorla Fiili Livata Yoluyla Irzına Geçmek - Yeniden Hüküm Kurulması/İşlemeye Başlayan Ceza Zamanaşımının Sanık Aleyhine Yasaya Aykırı Olarak Yeniden Başlatılması )
Y21.HDE. 2003/9375TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Kesin Delil Niteliğinin Bulunmaması )
Y2.HDE. 2016/8830TEMYİZ EDİLMEDİĞİNDEN BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞEN YÖNLERİ BAKIMINDAN DA BOZMADAN SONRA KARAR TESİSİ (Mahkemece Uyulan Bozma Kararı Doğrultusunda Bozulan Hususlara Dair Olarak Yeniden Hüküm Kurulması Gerekirken Bozma Kapsamı Dışına Çıkılarak Usulen Kesinleşen Ortak Çocuklar Lehine Hükmedilen Tedbir Nafakası Yönünden Yeniden Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olacağı)
Y15.HDE. 2008/197TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Bir Mahkemenin Verdiği Görevsizlik Kararı Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş İse Bu Görevsizlik Kararı Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemeyi Bağlamadığı )
Y4.CDE. 2006/7429TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Hükümlünün Yeni Yasaya Göre Yeniden Değerlendirilmesi İsteği Üzerine Verilen Ek Kararın Hukuki Bir Değerinin Bulunmadığı )
YCGKE. 2009/4-68TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Özel Dairece Yargılamaya Devam Edilerek Zamanaşımından Düşme Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2011/9-302TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN İŞ ARAMA İZİN ÜCRETİ ( Özel Dairece İlamın Bu Yönden Bozulmasının Maddi Hataya Dayalı Olduğu - Direnme Kararının Onanması Gerektiği )
YCGKE. 2012/9-1385TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN KARAR ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi/Sanık ve Müdafiinin Yokluğunda Verilen Beraat Kararı - Kesinleşmenin Davadan Önce Öğrenildiği Yönünde Delil Olmadığı/Davanın 3 Aylık Yasal Süresinde Açıldığının Gözetileceği )
Y6.CDE. 2009/28546TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞEN KARAR ( Hükümlü Hakkında Yapılacak Olan Uyarlama Yargılaması İle Genel Hükümlere Göre Hakkında Yargılama Süren Sanıkların Davalarının Birlikte Görülemeyeceği )
Y20.HDE. 2009/874TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞME ( Yargı Yeri Belirlenebilmesi İçin Her İki Kararda da Koşul Olduğu )
Y17.HDE. 2011/6620TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞME (Görevsizlik Konusunda İki Mahkemenin de Aynı Dava Hakkında Verdikleri Kararların - Yargı Yeri Belirlenebilmesi Koşulu)
Y20.HDE. 2006/12506TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞME KOŞULU ( İki Mahkemenin Göreve Veya Yetkiye İlişkin Verdikleri Kararlar - Yargı Yeri Belirlenmesi )
Y4.HDE. 2005/6429TEMYİZ EDİLMEME ( Mahkemece Daha Önce Kesinleşen Manevi Tazminat Miktarında İndirim Yapılarak Hüküm Kurulması Doğru Değilse de Bu Konuda Temyiz Bulunmaması Nedeniyle Hükmün Onanmış Olması )
Y4.CDE. 2006/6929TEMYİZ EDİLMEMEKLE KESİNLEŞEN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( Yargıtay C.Başsavcılığının Dosyayı Mahalline İadesinden Sonra Mahkemenin İkinci Kararının Bu Sanık Açısından Yok Hükmünde Olduğu - Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
YHGKE. 2007/9-272TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Davalının Verilen Süreden Sonra Gerekli Giderleri Tamamladığı - Geçersiz İhtar Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilmemiş Sayılmasının Koşulu Olarak Düzenlenen Halin Somut Olayda Gerçekleşmediği )
YHGKE. 1996/2-310TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Noksan Posta Giderini Tamamlaması İçin Çıkarılan Muhtırada Öngörülen 7 Günlük Süre Geçirildikten Sonra Tamamlanması )
Y10.HDE. 2010/8367TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Süresinde Yapılan Temyizin Harcın Muhtıraya Rağmen Harcın Süresinde Yatırılmadığından Bahisle Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılması Kararının Bozma Nedeni Olduğu - Harcın Ödenmemiş Olmasının Karara Karşı Kanun Yollarına Başvuruyu Engellemediği )
Y10.HDE. 2013/3252TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Temyiz Giderlerinin Eksik Yatırılmasının Sonradan Öğrenilmesi Halinde Mahkeme Tarafından Verilen Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Eksikliklerin Tamamlanması Gerektiği- Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı )
YHGKE. 2008/11-418TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Temyiz Harcının Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstenmesine Rağmen Süresinde Ödenmemiş Olması )
Y4.HDE. 2009/3492TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMA ( Verilen Kesin Süre İçinde Harç ve Giderler Tamamlanmadığı Takdirde Mahkeme Kararının Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2004/12193TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASI KARARI ( Bu Kararın Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde ve Harç Yatırılarak Temyiz Edilebildiği )
YİBGKE. 1944/32TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERME YETKİSİ ( Posta Giderinin Süresinde Verilmemesi )
YCGKE. 1976/3-515TEMYİZ EDİLMESİ MECBURİYETİ ( Maktu Ücreti Vekaletin Bozma Sebebi Yapılabilmesi İçin )
Y2.HDE. 1999/1986TEMYİZ EDİLMEYEN BÖLÜMLERİN KESİNLEŞMEMESİ ( Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Nedeniyle Bozma - Hükmün Tamamının Ortadan Kalkacağı )
Y11.HDE. 2004/4733TEMYİZ EDİLMEYEN DAVA ( Davalı Peugeut Otomotiv A.Ş. Hakkındaki Dava Temyiz Edilmemekle Kesinleştiğinden Bu Davalı Hakkındaki Davanın Reddinin İsabetli Olduğu - Aracın Ayıplı Servis Sonucu Yanması )
Y11.HDE. 2002/11109TEMYİZ EDİLMEYEN DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ ( Davadan Feragat - Usul Ekonomisine Aykırılığı )
YCGKE. 2011/1-53TEMYİZ EDİLMEYEN HAPİS CEZASI (Miktarı Bakımından Re'sen Temyize Tabi Olan Yerel Mahkeme Hükmüne Yönelik Aleyhe Temyiz Bulunmadığından 17.12.1930 Gün ve 26-32 S. İBK Uyarınca Hükmün Sanık Aleyhine Bozulamayacağı - Kasten Öldürme )
Y22.HDE. 2015/28004TEMYİZ EDİLMEYEN İLK KARAR ( Davacı Tarafça Temyiz Edilmediğinden Karşı Taraf İçin Usuli Müktesep Hak Oluştuğu - Dairemizce Verilen Bu Bozma Kararının Hükmü Temyiz Etmeyen Davacı Lehine Sonuç Doğurmasının Düşünülemeyeceği/Bozma İlamına Uyulmakla Davalı Lehine Usuli Müktesep Hak Oluştuğu )
YHGKE. 1980/9-19TEMYİZ EDİLMEYEN KARAR ( Kıdem Tazminatının Ayrı Ayrı Ödenmesi Kararının Kesinleşmesi )
Y3.CDE. 2006/13388TEMYİZ EDİLMEYEN KARAR ( Yeniden Yasa Yoluna Başvurmayı İçeren Meşruhat İle Usulüne Uygun Sanığa Tebliğ Edilmesi İçin Dosya Mahalline Tevdi Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1999/5782TEMYİZ EDİLMEYEN KARARIN BOZULMASI ( Boşanma/Davalı Kadının Cevaptan Sonraki Layihasında Harç Ödemeden İsteklerini Sıralamış Olması/Karşılık Dava Sonucu Doğurmayacağı - Dava Olmadığına Göre Verilen Kararın Yok Hükmünde Bulunduğu )
Y1.HDE. 2007/10195TEMYİZ EDİLMEYEN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Daha Önceden Kurulan Kararla Parsele Bir Tecavüzünün Olmadığına Değinilmek Suretiyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Bu Parsel Yönünden Nihai Kararda Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2004/6495TEMYİZ EDİLMEYEN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Müvekkilin Avukattan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
Y17.HDE. 2013/139TEMYİZ EDİLMEYEN KISIM YÖNÜNDEN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Bu Husus Gözden Kaçırılarak Davalı Şirket Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hasar Gören Araç Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Bozma Kararı )
Y5.HDE. 2011/939TEMYİZ EDİLMEYEN KISMIN İDARE LEHİNE KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil İstemi - Bozmadan Önce Taşınmaz ve Ağaç Bedeline Hükmedildiği ve Davalı Tarafça Temyiz Edilmediğinden Bu Miktarın Oluşturduğu )
Y5.HDE. 2011/1187TEMYİZ EDİLMEYEN MİKTAR ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Verilen İlk Kararda Hükmedilen Miktarı Davacı Tarafın Temyiz Etmemesi/Temyiz Dilekçesinde de Hükmün Islah Harcı ve Faiz Başlangıç Tarihi Yönünden Düzeltilerek Onanmasını İstediği Gözetilerek Açılan Ek Davanın Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2014/4-761TEMYİZ EDİLMEYEN YEREL MAHKEME DİRENME HÜKMÜ ( Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hususunun Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. Md. Uyarınca Öncelikle Ele Alınıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/7347TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞEN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARARI ( İtirazın Kabulü Halinde Sadece İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit İstemi)
Y16.HDE. 2003/9034TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞEN HÜKÜM FIKRASI ( Usuli Müktesep Hak Doğması )
Y11.HDE. 2004/2451TEMYİZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞEN MİKTAR ( Talep Edilen ve İtiraz Edilmeyerek Kesinleşen Miktar Aşılarak Hükmedilmesi HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2006/235TEMYİZ ENGELİ ( AsılMahkumiyetin Para Cezası veya Tedbire Çevrilmesi - Kanun Yollarına Başvurmada Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y21.HDE. 2001/4524TEMYİZ ESAS DEFTERİNE KAYIT TARİHİ ( Peşin Temyiz Harcının Yatırılmaması Durumunda Eksik Harç İle İlgili İşlemin Kıyasen Uygulanması ve Temyizin Deftere Kaydedildiği Tarihte Olduğunun Kabulü )
Y11.HDE. 2016/7529TEMYİZ ETME HAKKI ( Alacak Davası - Bu Hakkın Yalnız Taraflara veya Hüküm İle Kendisine Mükellefiyet Yüklenen veya Bir Hakkı İhlal Edilen Kimseye veya Kanunun Açıkça Belirttiği Mercilere Ait Olduğu/İhbar Olunan Vekilinin Kararı Temyiz Etmede Hukuki Yararı Bulunmadığı/Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2016/3842TEMYİZ ETME HAKKI ( Bir Davada Kararı Temyiz Etme Hakkı Yalnız Taraflara veya Hüküm İle Kendisine Mükellefiyet Yüklenen veya Bir Hakkı İhlal Edilen Kimseye Veyahut Kanunun Açıkça Belirttiği Mercilere Ait Olduğu - Off-Shore Hesaplarına Yatırılan Paranın Tahsili)
Y17.HDE. 2013/17255TEMYİZ ETME HAKKI ( Davalı Güvence Hesabı Hükmü Temyiz Etmediğinden Feri Müdahil Belediye Başkanlığının Hükmü Tek Başına Temyiz Etme Hak ve Yetkisi Olmadığı - Feri Müdahil Belediye Başkanlığı Vekilinin Temyiz Talebinin Reddine Karar Vermek Gerektiği/Maddi Tazminat Davası )
Y17.HDE. 2015/18710TEMYİZ ETME HAKKI ( Davalı Şirketin Tarafı Olduğu Önceki Davada Verilen Hükmü Temyiz Etme Hakkı Bulunduğu Halde Temyiz Etmeyerek Desteğin Kusurunun Tazminatta İndirim Sebebi Yapılmayışını Kabul Etmiş Olduğu )
Y3.CDE. 2015/32318TEMYİZ ETME HAKKI ( Kasten Yaralama Suçu - Sanıktan Şikayetçi Olmadığını Belirtmesi ve Davaya Katılma Talebinin de Bulunmaması Üzerine Mahkemece de Katılma Kararı Verilmemesi Karşısında Katılan Sıfatı Bulunmayan Mağdur Vekilinin Temyize Hak ve Yetkisi Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y6.CDE. 2017/4005TEMYİZ ETME HAKKI ( Katılma Hakkı Somut Olayda Bulunmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Davaya Katılma Taleplerinin Kabulüyle Katılma Kararı Verilmesinin Bu Bağlamda Hukuken Geçerli Olmadığı Adı Geçen Kurum ve Avukatına Temyiz Etme Hak ve Yetkisini Vermeyeceğinden Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2015/3593TEMYİZ ETME HAKKI ( Önceki Karar Yöntemince Tebliğ Edildiği Halde Temyiz Etmeyen Davacılar Yönünden Kesinleşmiş Olup Davacının Yeniden Kurulan Hükmü Temyiz Etme Hakkı Bulunmadığından Anılan Davacının Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
YCGKE. 2011/8-279TEMYİZ ETME HAKKI ( Parada Sahtecilik/Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Suçu Takip Etme Görevi de Bulunmayan Hazinenin Kamu Davasına Katılma Hak ve Yetkisi Olmadığı - Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği )
YCGKE. 2016/11-367TEMYİZ ETME HAKKI ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Resmi Belgede Sahtecilik Tehdit ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Eylemleri İle Şikâyetçi Arasında Herhangi Bir Bağlantı Bulunmadığı - Davaya Katılma Hakkının Bulunmadığı Anlaşılan Şikâyetçi Vekilince Verilen Temyiz Dilekçesinin Reddinin Yerinde Olduğu )
YCGKE. 2014/12-817TEMYİZ ETME HAKKI ( Taksirle Ölüme Neden Olma - Ölenin Babasının Kovuşturma Aşamasında Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Şikayetinden Vazgeçtiği/Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığından Direnme Hükmünü Temyiz Etmeye Hakkı da Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2014/12730TEMYİZ ETME HAKKI ( Temyizde Hukuki Yararı Bulunmak Kaydıyla Davanın Taraflarına ve Aleyhine Hüküm Kurulan Üçüncü Kişilere Ait Olduğu - Davanın Tarafı Olmayan Hükmü Temyizde de Hukuki Yararı Bulunmayan Hazinenin Temyiz İnceleme İsteminin Reddi Gerektiği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y14.CDE. 2014/6262TEMYİZ ETME HAKKI (Kovuşturma Evresinden Önce On Sekiz Yaşını Dolduran Mağdurenin Annesi İle Babasının Kanuni Temsilci Olma Sıfatını Kaybettikleri Anlaşıldığından Katılanlar Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Çocuğun Cinsel İstismarı)
Y14.HDE. 2015/16566TEMYİZ ETME HAKKI (Tapu İptali ve Tescil - Hüküm Ancak Taraflarca Temyiz Edileceğinden İhbar Olunan Vekilinin Temyiz Hakkı Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2012/11697TEMYİZ ETME HAKKININ İHLALİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi - Davalının Yurtdışındaki İkametgah Adresi Tebligat Adresi Olarak Kabul Edilmek Sureti İle Karar Tebliğ Edilerek Kararı Temyiz Etme Hakkının Tanınması Gerektiği )
Y4.CDE. 1976/3106TEMYİZ ETME YETKİSİ ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Dilekçe İle Şikayetten Vazgeçen Müştekinin Davaya Katılmasına Karar Verilememesi Nedeniyle Temyiz Yetkisinin Olmaması )
Y11.CDE. 2006/2853TEMYİZ ETME YETKİSİ ( Kamuya Karşı İşlenebilen Suç - Katılma Talebinin Kabulünün Hükmü Temyiz Yetkisi Vermediği )
Y10.CDE. 2003/266TEMYİZ ETME YETKİSİ ( Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Hükmünü Vasinin Sanık Yararına Temyiz Etme Yetkisinin Bulunduğu )
Y2.HDE. 1996/2707TEMYİZ ETME YETKİSİ ( Vekâletten Çekilen Vekilin Durum Asile Tebliğ Edildikten Sonra Kalmadığı )
Y21.HDE. 2005/2486TEMYİZ ETMEDE DAVA DEGERİ ( 2004 Yılında İcra Mahkemelerince İstihkak Davaları Sonucunda Verilecek Kararların Temyiz Edilebilmesi İçin Temyize Konu Dava Değerinin 2.570 YTL. 'Yi Geçmesi Gereği )
YCGKE. 2003/6-263TEMYİZ ETMEDEN BOZMADAN YARARLANMA ( Sanığın Bozmadan Sonra Yeniden Kurulan Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2016/9638TEMYİZ ETMEME (İş Mahkemesi Kararının Kesinleşmiş Olduğundan Davacı Lehine Maddi Tazminat Alacağının Kesinleşmiş Olduğu - Usuli Kazanılmış Hak)
Y10.HDE. 2006/17466TEMYİZ ETMEMENİN SONUÇLARI ( İş Mahkemeleri Kanununda Yazılı Sekiz Günlük Sürede - Temyiz İtirazının Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2001/6115TEMYİZ ETMEMİŞ SAYILMA ( Harç ve Giderlerin Eksik Kalan Kısmının Verilen Yedi Günlük Sürede Yatırılmamış Olması)
Y21.HDE. 2003/4720TEMYİZ ETMEMİŞ SAYILMA ( Temyiz Harcının Süresinde İkmal Edilmemesi )
Y4.HDE. 2013/175TEMYİZ ETMEYEN DİĞER DAVALI YÖNÜNDEN KARARIN KESİNLEŞTİĞİ ( Bozma Sonrasında Yapılan Yargılama Sonucunda Tüm Davalılar Hakkında Hüküm Oluşturularak Temyiz Etmeyen Davalı Yönünden de Daha Düşük Miktarda Tazminata Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2006/13-56TEMYİZ ETMEYEN LEHİNE BOZMA ( Davacı Kredi Kartı Sahibinin Temyiz Yoluna Başvurmamış Olması Sonradan Yürürlüğe Giren 5464 Sayılı Kanunun Kapsamında Bir Değerlendirme Yapmasına ve Bozma Kararının Verilebilmesine Usulen Engel Oluşturmadığı )
Y8.CDE. 2003/3369TEMYİZ ETMEYEN SANIĞA HÜKMÜN BOZULMASININ TEŞMİLİ ( Partinin Barış Demokrasi ve Kardeşlik Mitingi Yapmak İçin Davetiyeleri Dağıtmak )
Y14.HDE. 2008/12747TEMYİZ ETMEYEN TARAF BAKIMINDAN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Mahkemenin Diğer Davalı Bakımından Verdiği Karar Yargıtayca İnceleme Dışı Bırakıldığı - Mahkeme Kararının Bu Davalı Yönünden Kesinleştiği )
Y18.HDE. 1995/8106TEMYİZ ETMEYENİN KARAR DÜZELTME İSTEYEMEMESİ ( Kararı Temyiz Etmeyen Savcı veya Taraflardan Birinin Kanuni Hasım yada Mahkemenin Oluşumundaki Unsur da Olsa Karar Düzeltme İsteyememesi )
YHGKE. 2005/13-97TEMYİZ FASLINDA ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ( Islah Yalnızca Tahkikat Bitinceye ve Hüküm Verilinceye Kadar Yapılabileceği - Bozmadan Sonra Islahın Mümkün Olmadığı )
Y22.CDE. 2016/1983TEMYİZ FORMU VE BUNA GÖRE TEBLİĞNAME DÜZENLEME (Sanık "Tebligat Eline Geçmediği Kararı Temyiz Edemediğini Davanın Tekrar Görülerek Temyiz Yolunda Gözden Geçirilmesine" Dair Talepte Bulunduğu - İstem Eski Hale Getirme ve Temyiz Niteliğinde Bulunduğu/Hırsızlık ve Mala Zarar Verme - Kanun Yararına Bozma)
Y14.HDE. 2008/455TEMYİZ GİDERİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası - Eksik Giderin Tamamlanması İçin Verilen 7 Günlük Kesin Sürenin Hesabında Paranın PTT'ye Yatırılma Tarihi Değil Mahkeme Veznesine Girdiği Tarihin Esas Alınacağı )
Y18.HDE. 2005/2200TEMYİZ GİDERİ ( Mahkeme Kararını Temyiz Eden Taraf Temyiz Dilekçesini Verirken Temyiz Giderlerinin Tamamını Peşin Ödemek Zorunda Olduğu )
YHGKE. 2010/19-286TEMYİZ GİDERİNİN YATIRILMASI İÇİN GÖNDERİLEN İHTARLI DAVETİYE ( Hakimin İmzasının Bulunmadığı Davetiyenin Hukuken Geçerli Olamayacağı - 7 Günlük Süre Geçtikten Sonra Temyiz Posta Giderinin Yatırılmış Olmasının Temyiz İsteminden Vazgeçilmesi Şeklinde Yorumlanamayacağı )
Y6.HDE. 1978/2549TEMYİZ GİDERLERİ
Y21.HDE. 2015/16782TEMYİZ GİDERLERİ ( Davalı Vekilinin Süresinde Temyiz Dilekçesi Vermesine Rağmen Temyiz Giderlerini Karşılamaması Sebebiyle Mahkemece Usulüne Uygun Olarak Muhtıra Çıkarıldığı - Verilen Yedi Günlük Süre İçerisinde Eksiklerin Giderilmediği/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
Y1.HDE. 2000/1208TEMYİZ GİDERLERİ ( Mahkemenin Gerekli ve Yeterli Giderleri Temyiz Edenden Almak Görevi )
Y19.HDE. 1996/7572TEMYİZ GİDERLERİ ( Peşin Alınmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2009/16751TEMYİZ GİDERLERİ ( Tebliğ ve Bildirme Giderleri Temyiz Dilekçesiyle Birlikte Temyiz İsteğinde Bulunandan Peşin Olarak Alınacağı )
Y4.HDE. 2004/16084TEMYİZ GİDERLERİ ( Yasada Ön Görülen ve Kesin Nitelik Taşıyan Süre Geçirildikten Sonra Yatırıldığı - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2010/4-408TEMYİZ GİDERLERİ ( Yerel Mahkemece Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/8713TEMYİZ GİDERLERİNDEKİ NOKSANLIĞI TAMAMLAMASI İÇİN MUHTIRA ÇIKARTILMASI ( Aksi Takdirde Temyiz Talebinden Vazgeçmiş Sayılacağı Bildirildiği/Muhtıranın Tebliğ Tarihinden Muhtırada Tanınan Yedi Günlük Süreden Sonra Mahkeme Veznesine Yatırıldığı - Mahkemesince Karar Verileceği )
Y6.HDE. 1997/3798TEMYİZ GİDERLERİNİN PEŞİN OLARAK ÖDENMESİ ( Temyiz Eden Tarafın Temyiz Dilekçesini Verirken )
YHGKE. 1990/2-346TEMYİZ GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI
YHGKE. 2011/5-581TEMYİZ GİDİŞ DÖNÜŞ MASRAFI ( Mahkemece Temyiz Eden Davalı Vekilinden Muhtıra İle Kanuni Kesin Sürede İstenilmesi - Dosyada Tebliğat ve Ödemeyle İlgili Belge Veya Açıklama Bulunmaması/Dosyanın Yerel Mahkemeye Geri Çevrileceği )
Y4.CDE. 2008/3090TEMYİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN AVUKAT ( Sanık Avukatın Katılan Adına Takip Ettiği Davanın Aleyhine Sonuçlanması Üzerine Temyize Başvurmasının Vekalet Görevinin Gereği Olduğu - Sanığın Bu Yükümlülüğünü Süresinde Yerine Getirmemekle Görevini Savsakladığı )
YHGKE. 2010/19-97TEMYİZ GÜCÜ ( Bulunmayan Kişilerin Geçerli Bir İradesinin Bulunmaması Nedeniyle Kanunda Gösterilen Ayrık Durumlar Saklı Kalmak Kaydıyla Yapacağı İşlemler Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
Y4.HDE. 2002/14242TEMYİZ GÜCÜ ( Davacının Daha Sonradan Ayırtım Gücünün Olmadığının Adli Tıp Raporuyla Tespit Edilmiş Olması )
Y14.HDE. 2007/2003TEMYİZ GÜCÜ ( Sözleşme Yapma Ehliyetinin Tespiti Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Uzman Hekimden Gerek Görülürse Adli Tıp Kurumundan Rapor Almak Gerektiği )
Y7.HDE. 1981/3667TEMYİZ GÜCÜNDEN YOKSUN KÜÇÜKLER
YİBGKE. 1941/4TEMYİZ GÜCÜNDEN YOKSUNLUK ( Tasarruf Zamanında - Vasinin Diğer Tarafın Kötüniyetini İspat Külfeti Bulunmaması )
Y8.CDE. 2000/22912TEMYİZ HAK VE YETKİSİ ( Dilekçenin Yanlış Yorumu Yoluyla Katılma Konusunda Verilen Kararın Müdahillik Sıfatı Kazandırmaması )
YCGKE. 2011/4-268TEMYİZ HAK VE YETKİSİ ( Suçtan Zarar Gören Şahsın Davaya Katılabileceği ve Yasa Yoluna Başvuru Hakkının Bulunduğu Gözetilerek Bu Bağlamda Yerel Mahkeme Kararının Bu Kişiye de Tebliğinin Gerektiği/Gerekçeli Kararın Tebliği )
YCGKE. 2006/9-155TEMYİZ HAK VE YETKİSİ BULUNMAMASI ( Duruşma Sırasında Şikayeti Olmadığını Bildiren Mağdurun Vekili Aracılığıyla Sonradan Gerçekleştirdiği Katılma Talebinin Yerel Mahkemece Karara Bağlanmamış Olması - Esasen Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı )
Y13.HDE. 1994/536TEMYİZ HAKKI ( 3533 Sayılı Yasaya Göre Verilen Hükümlere Karşı Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Temyiz Hakkının Olması )
Y7.HDE. 2003/2545TEMYİZ HAKKI ( Aynı Taşınmaz Hakkında Daha Önce Verilmiş Hüküm Hazine Tarafından Temyiz Edilmiş ve Aleyhine Sonuçlanmış Olduğu İçin İkinci Defa Temyiz Edilememesi )
Y2.HDE. 2008/11205TEMYİZ HAKKI ( Babalığın Hükmen Belirlenmesine İlişkin Bir Dava Bulunmadığı Halde Soybağının Reddinin Yanında Babalık Hükmü de Kurulduğu - Hazinenin Babalığa İlişkin Hükmü Temyiz Etmekte Hukuki Yararlarının Bulunduğu )
Y11.HDE. 2008/13577TEMYİZ HAKKI ( Bir Davada Kararı Temyiz Hakkı Yalnız Taraflara veya Hüküm İle Kendisine Mükellefiyet Yüklenen veya Bir Hakkı İhlal Edilen Kimseye veyahut Kanunun Açıkça Belirttiği Mercilere Ait Olduğu )
YHGKE. 2005/9-85TEMYİZ HAKKI ( Bir Kararının Temyiz Edilip Edilemeyeceği Belirlenirken Kararın Verildiği Tarihteki Hukuksal Durum Esas Alınacağı - Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Temyiz Sınırı Yönünden Hangi Düzenlemeyi İçeriyorsa Ona Bağlı Kalınacağı )
Y18.HDE. 1995/3977TEMYİZ HAKKI ( Boşanan Kadının Boşandığı Kocasının Soyadını Taşımasına İzin Verilmesine İlişkin Kararı Nüfus Memurunun Temyiz Edebilmesinin Mümkün Olmaması )
Y16.CDE. 2017/1402TEMYİZ HAKKI ( Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu - Usule Uygun Olarak Yapılan Bir Kesinleşmeden Bahsedilemeyeceğinden ve Kesinleşmemiş Kararlara Karşı Kanun Yararına Bozma İsteminde Bulunulamayacağından Mağdura Gerekçeli Kararın Tebliği İle Temyiz Hakkının Tanınması Gerektiği )
YCGKE. 2007/6-189TEMYİZ HAKKI ( Cumhuriyet Savcısının Sanık Aleyhine - Uzlaşmaya İlişkin Kurallar Sadece Sanık Lehine Konulmuş Usûl Kuralları Olmadıklarından Bunların İhlali Halinde Temyize Hakkının Bulunduğu )
Y11.HDE. 2004/12120TEMYİZ HAKKI ( Dava Dışı Üçüncü Kişinin Kooperatif Üyesi Olmasından Bahisle Temyiz İsteğinin Reddinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2008/2065TEMYİZ HAKKI ( Dava Hakkının Bir Uzantısı Olduğu - Yargılama Sırasında Öne Sürülmeyen Konuların Temyizde Öne Sürülemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/2053TEMYİZ HAKKI ( Dava Hakkının Uzantısı Olduğu - Bir Hükmü Hukuki Yararı Olmak Koşulu İle Davanın Gerçek Tarafı Temyiz Edebileceği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y7.HDE. 2004/154TEMYİZ HAKKI ( Dava Hakkının Uzantısı Sayılması Nedeniyle Sadece Davanın Gerçek Taraflarının Bu Hakkı Kullanabileceği )
YHGKE. 2015/22-2154TEMYİZ HAKKI ( Dava Kendisine İhbar Olunan Şirket Davaya Karşı Beyanlarını Bildirmekle Yetinmiş Olup Herhangi Bir Müdahale Talebinde Bulunmadığı - Davada Taraf Sıfatı ve Müdahale Talebi Olmayan İhbar Olunan Şirketin Direnme Hükmünü Temyiz Hakkı Bulunmadığı/İşçilik Alacakları Davası )
YHGKE. 2009/1-562TEMYİZ HAKKI ( Dava Mahkemece Karara Bağlandığında Müdahale İstemi Reddedilmiş Olan Kişinin Bu Red Kararını Tek Başına Dahi Temyize Hakkı Olduğu )
Y11.HDE. 1990/1285TEMYİZ HAKKI ( Davada Taraf Olmayan ve Aleyhine Hüküm Kurulmayan Kişinin Temyiz Hakkının Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2009/12003TEMYİZ HAKKI ( Davalı Tarafından Temyiz Edilen Bölüm Karar Tarihi İtibariyle Yasal Miktarı Geçmediğinden HUMK'nun 427 Md.nin 2.Fıkrası Gereğince Davalının Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1982/5096TEMYİZ HAKKI ( Davaya Müdahale Talebi Reddedilen 3. Kişinin )
Y13.HDE. 1995/4355TEMYİZ HAKKI ( Diğer Tarafın Temyiz Dilekçesi Kendisine Tebliğ Edilen Karşı Tarafın Temyize Cevap Süresi İçinde Hükmü Temyiz Edebilmesi )
Y8.HDE. 2005/10TEMYİZ HAKKI ( Fer'i Müdahil Ancak Yanında Katıldığı Tarafta Birlikte Hükmü Temyiz Edebileceği )
YHGKE. 2016/4-504TEMYİZ HAKKI ( Feri Müdahilin Davaya Yanında Katılmayı Talep Ettiği Tarafla Birlikte Hareket Etmesi Gerektiği Dikkate Alındığında Müdahilin Hükmü Ancak Lehine Katıldığı Tarafla Birlikte Temyiz Edilebileceği - Temyiz Hakkı Bulunmayan Feri Müdahil Cumhuriyet Savcısının Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği/Manevi Tazminat )
Y11.HDE. 2005/12106TEMYİZ HAKKI ( Feri Müdahilin Hükmü Tek Başına Temyiz Etme Yetkisi Olmadığı/Lehine Katıldığı Tarafla Birlikte Hareket Edebileceği - Müdahale Edilen Tarafın Hükme Karşı Temyiz Yoluna Başvurmadığı )
Y15.HDE. 2002/6022TEMYİZ HAKKI ( Fer'i Müdahilin Tek Başına Hükmü Temyiz Yetkisinin Olmaması )
Y10.HDE. 2005/11056TEMYİZ HAKKI ( Gerekçesi veya Sonucu İtibarıyla O Hakka Sahip Tarafın Tarafların Aleyhine Sonuçlar Doğuran ve Usul Hukuku Kurallarının Temyizine Olanak Tanıdığı Bir Kararın Verildiği Tarihte Doğduğu )
Y5.CDE. 2004/6513TEMYİZ HAKKI ( Irz ve Namusa Tasaddi - Şikayetten Vazgeçmeden Geri Dönme Olanağı Bulunmadığı ve Katılma İsteminin Kabulüne Dair Usule Aykırı Olarak Verilen Karar Temyiz Hakkı da Doğurmadığı )
Y15.HDE. 2017/533TEMYİZ HAKKI ( İhbar Olunan Şirketlerin Davada İhbar Edilen Sıfatıyla Yer Aldıkları Davacı ya da Davalı Yanında Usulen Davaya Asli veya Feri Müdahil Olarak Katılmadıkları Haklarında Hüküm Oluşturulmadığı Bu Haliyle Sıfatları Sebebiyle İhbar Edilenlerin Temyiz Hakları Bulunmadığı )
YHGKE. 2004/1-433TEMYİZ HAKKI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Hükmünü Temyiz Edip Edemeyeceği - Yargı Yolunun Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası Olması )
YHGKE. 1997/6-712TEMYİZ HAKKI ( Karşı temyize cevap dilekçesi ile )
Y1.CDE. 2006/4126TEMYİZ HAKKI ( Katılanın Sanıklar Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçmesi Karşısında Temyiz Hakkının Ortadan Kalktığı )
Y11.HDE. 1989/3196TEMYİZ HAKKI ( Konkordatoya Usulünce İtiraz Edilmemesi )
Y8.CDE. 2016/231TEMYİZ HAKKI ( Köy Boşluğuna Tecavüz Suçundan Doğrudan Zarar Görme Olasılığı Bulunmayan Hazine Vekili ve Belediye Temsilcisinin Bu Suçtan Açılan Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı Gibi Katılma Kararı Verilmiş Olmasının da Temyiz Hakkı Vermeyeceği )
Y8.CDE. 2012/30834TEMYİZ HAKKI ( Köy Merasına Tecavüz - Suçtan Doğrudan Zarar Görme Olasılığı Bulunmayan Hazinenin Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı/Katılma Kararı Verilmiş Olmasının Temyiz Hakkı Vermeyeceği )
Y7.HDE. 2003/2434TEMYİZ HAKKI ( Mahkemece Davaya Dahil Edilmesi Karayollarına Taraf Olma Sıfatı Vermeyeceğinden Karayolları Genel Müdürlüğünün Temyiz Yetkisinin Bulunmaması )
YCGKE. 1988/6-445TEMYİZ HAKKI ( Mahkemenin Davaya Katılma Hakkı Olmayan Şahsın Müdahilliğine Karar Vermesinin Ona Temyiz Hakkı Vermemesi )
Y3.CDE. 2003/3495TEMYİZ HAKKI ( Müdahale İsteminde Bulunmayan ve Müdahilliğine Karar Verilmeyen Tarafın Hakkı Olmadığı )
YHGKE. 2005/13-32TEMYİZ HAKKI ( Müddeabihin Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz Sınırının Altında Kalmış Olması Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
Y5.CDE. 1996/121TEMYİZ HAKKI ( Müşteki Olan Müdahilin Şikayetinden Vazgeçmesi Nedeniyle Müdahelesi Hükümsüz Kaldığından Hükmü Temyize Hakkının Olmaması )
YHGKE. 2001/6-553TEMYİZ HAKKI ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında İlk Kararı Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını Temyizi )
YHGKE. 1983/2-607TEMYİZ HAKKI ( Özel Daire Onama Kararına Karşı Tashihi Karara Gitmeyen Davalı - Diğer Davalının Tashihi Kararı İle Bozulan Hükme Karşı Direnen Mahkemenin Direnme Kararını Temyiz Edemeyeceği )
Y6.HDE. 2003/7101TEMYİZ HAKKI ( Paylaşım Davasında Davaya Katılımı Sağlanmayan Paydaşın Verilen Hükmü Temyiz Etmesinde Hukuki Yararının Bulunması )
Y7.CDE. 2010/14596TEMYİZ HAKKI ( Petrol Piyasası Kanuna Aykırılık - Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Gümrük İdaresinin Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2006/3129TEMYİZ HAKKI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Belgenin İhracat İşlemleri İçin Aranan Zorunlu Belgelerden Olmadığı ve Türk Gümrük İdaresine Karşı Kullanılmadığı Anlaşıldığına Göre Gümrük İdaresi'nin Davaya Katılma ve Temyiz Hakkının Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2004/8196TEMYİZ HAKKI ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma ve Cinsi Münasebette Bulunma - Zarar Gören Mağdurenin Babasının Davacı Olarak Duruşmada Bulunmak İstediğini Belirten Dilekçesinin Davayı Takip İradesini Ortaya Koyması Nedeniyle Müdahale Talebi Niteliğinde Olduğunden Temyize Hakkı Olduğu )
Y5.CDE. 2008/16816TEMYİZ HAKKI ( Sanığı Muhtar Olan Zimmet Suçunda Müdahil Sıfatını Alacak Biçimde Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Köy Tüzel Kişiliğini Temsil Yetkisi Bulunmayan Müştekinin Müdahillik Talebi Reddedildiğinden Hükmü Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2001/3183TEMYİZ HAKKI ( Sarkıntılık Suçuyla İlgili Şİkayetin Süresinde Yapılmamış Olması Nedeniyle Verilen Düşme Kararını Sanığın Temyiz Hakkının Olmaması )
Y2.CDE. 2014/28785TEMYİZ HAKKI ( Suçta Kullanılan Aracı Satın Alan Kayıt Malikinin Duruşmadan Haberdar Edilmeyerek Katılma Olanağının Tanınmamış Olmasının Temyiz Hakkını Engellemeyeceği )
Y7.CDE. 2006/5175TEMYİZ HAKKI ( Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Bakanlığın Müdahilliğe Karar Verilmesinin Bu Hakkı Vermeyeceği )
Y8.CDE. 2015/11928TEMYİZ HAKKI ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Maliye Hazinesinin Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı ve Mahkeme Tarafından Katılma Kararı Verilmiş Olmasının Hükmü Temyiz Hakkı Vermeyeceği - Belediye Sınırlarındaki Yaylaya Tecavüz )
Y2.HDE. 1998/12125TEMYİZ HAKKI ( Süresi İçinde Temyiz Hakkını Kullanmayan Tarafın Ancak Karşı Tarafın Temyizine Cevap Vererek Temyiz Hakkını Kullanabilmesi )
Y15.CDE. 2011/20800TEMYİZ HAKKI ( Şikayetçi Vekilinin Duruşmadan Haberdar Edilmediği - Hükmü Temyiz Hakkı Bulunduğu/Davaya Katılmasına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2013/5227TEMYİZ HAKKI ( Şikayetçi Vekilinin Suçtan Zarar Görme Olasılığına Göre Kurulan Hükmü Temyize Hakkı Bulunduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet )
YHGKE. 1998/11 – 291TEMYİZ HAKKI ( Şirket Müdürlerinin davacı/davalı olması )
Y11.HDE. 2003/5632TEMYİZ HAKKI ( Temyiz Süresinin Geçirilmiş Olması Halinde Dahi Temyiz Yoluna Başvurunun Mümkün Olması )
Y13.HDE. 2012/9741TEMYİZ HAKKI ( Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı Tarafından Kredi Kartı Üyelik Aidatı Altında Kesilen Bedellerin Yasal Faizi İle Tüketiciye İadesi Kararının İptali Talebi - Temyiz Edilen Bölümün Temyiz Sınırı Altında Kaldığı/Davalının Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2013/17424TEMYİZ HAKKI ( Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu Kanununa Aykırılık/Gümrük İdaresi Suçtan Doğrudan Zarar Görmediğinden Temyiz Hakkı Bulunmadığı - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Temyiz Hakkı Bulunduğu )
Y2.CDE. 2002/21258TEMYİZ HAKKI ( Usule Uygun Müdahale Dilekçesine Rağmen Olumlu Olumsuz Karar Verilmemiş Olmasının Hakkı Ortadan Kaldırmayacağı )
Y18.HDE. 2002/9861TEMYİZ HAKKI ( Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakfın Dağılmasına İlişkin Davalarda Dava ile İlgili Olarak Görüşü Alınması Gerektiğinden Dava Sonunda Verilen Kararı Temyiz Edebilmesi )
YHGKE. 1996/3-148TEMYİZ HAKKI ( Verilen İlk Karar Kendisi Hakkında Kesinleşmiş Olan Davalının Yerel Mahkemenin Daha Sonra Verdiği Direnme Kararını Temyize Hakkı Olmaması )
Y16.HDE. 2004/292TEMYİZ HAKKI ( Yerel Mahkeme Kararları - Ancak Davada Taraf Olanlarca Temyiz Edilebileceği )
Y16.HDE. 2006/526TEMYİZ HAKKI ( Yokluğunda Yapılan Yargılama Sonucu Hakkı Elinden Alınan Kişinin Temyiz Yoluyla Bu Haksızlığın ve Yasaya Aykırılığın Ortadan Kaldırılması Talebinin Davada Taraf Olmadığı İçin Temyiz Hakkı Olmadığından Bahsedilmeyeceği )
Y11.HDE. 1997/4020TEMYİZ HAKKI ( Zayi Belgesi Verilmesine İlişkin Davada Hazinenin Hasım Gösterilmiş Olması Halinde )
Y3.HDE. 2015/11439TEMYİZ HAKKI (Hükmü Temyiz Eden Hakem Heyeti ve Hakem Kurulu Sekreterinin Davanın Tarafı Olmamaları Nedeniyle Hükmü Temyiz Hakları Bulunmadığı/Bu Nedenle Hakem Heyeti ve Sekreteri Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi - Evrak Üzerinen Karar Verilmekle Tarafların Hukuki Dinlenme Hakkının İhlal Edilemeyeceği)
Y5.CDE. 2003/443TEMYİZ HAKKI (Sıfatı Bulunmayan Müştekinin Kamu Davasına Katılma Kararı - Usulsüz Verilen Müdahale Kararına Dayanarak Hükmü Temyize Hakkı Olmadığı)
YCGKE. 2014/5-306TEMYİZ HAKKI (Zabıta Memuruna Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Doğrudan Zarar Görmeyen ve Kamu Davasına Katılmasını Özel Olarak Düzenleyen Bir Hükmün de Bulunmaması Sebebiyle Bu Suçu Takip Etme Görevi Bulunmayan Kişinin Kamu Davasına Katılma Yetkisinin Olmadığı Gibi Yerel Mahkemece Verilen Müdahale Kararı Hukuki Değerden Yoksun Olup Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermeyeceği)
Y11.CDE. 1996/856TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Davaya Müdahale Talebinde Bulunmayan Müştekinin Vekilinin )
YHGKE. 1991/11-275TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Direnme Kararını - Bozmadan Önceki Mahkeme Kararını Temyiz Etmeyerek Hakkındaki Karar Kesinleşmiş Bulunan Davacı )
YCGKE. 1990/6-218TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Sanığın Bozmadan Sonraki Direnme Kararını )
YHGKE. 1998/20-833TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını )
YHGKE. 2000/9-1726TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( İlk Hükmü Temyiz Etmeyen Tarafın Direnme Kararını Temyiz Edemeyeceği )
YCGKE. 1989/7-233TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Kaçakçılık Davasına Müdahale Talebinde Bulunmayan Hazinenin )
YHGKE. 1999/20-1043TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Temyiz Talebi Reddedilerek Hakkındaki Hüküm Kesinleşen Tarafın Direnme Kararını )
Y7.CDE. 2010/8449TEMYİZ HAKKI BULUNMAYANIN TEMYİZ TALEBİ ( 1918 S.K.'ya Muhalefet Suçu - Gümrük İdaresi Davaya Katıldığı ve Karardan Haberdar Olduğu Halde Davaya Katılma ve Hükmü Temyize Hakkı Bulunmayan Maliye Hazinesi Adına Bulunulan Temyiz Talebinin Reddine Karar Verildiği )
YHGKE. 1986/11-143TEMYİZ HAKKI OLANLAR ( Davanın Taraflarından Bağımsız Olarak Müdahale Talebinde Bulunanların Bu Karara Karşı )
Y2.CDE. 1995/4498TEMYİZ HAKKI OLMAMASI ( Müdahilliğine Karar Verilemeyecek Kişinin )
Y2.HDE. 1990/3033TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Boşanma Kararı Verildikten Sonra )
Y2.HDE. 1990/3314TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Karar İlgiliye Tebliğ Edilmeden )
YCGKE. 2013/1-485TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Temyiz Davası Kendiliğinden Açılamayacağından Bu Konuda Bir İsteğin Bulunması Gerektiği - Sanığın Temyizden Vazgeçtiği/Özel Daire Bozma Kararının Kaldırılarak Dosyanın İncelenemeksizin İade Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1996/2123TEMYİZ HAKKINDAN FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karar Taraflara Tebliğ Edilmeden Önce Yapılan )
Y2.HDE. 1973/6074TEMYİZ HAKKINDAN PEŞİNEN FERAGAT
Y11.HDE. 1988/7296TEMYİZ HAKKINI KÖTÜ NİYETLE KULLANAN VEKİL ( Para Cezası Uygulanması )
Y9.CDE. 2004/5401TEMYİZ HAKKININ BULUNMAMASI ( Duruşmada Şikayetçi Olmadığını Beyan Ettiği Halde Sonradan Davaya Müdahale Talebinde Bulunan ve Hatalı Şekilde Müdahilliğine Karar Verilen Müştekinin )
Y16.HDE. 2003/9798TEMYİZ HAKKININ BULUNMAMASI ( Önceki Kararı Temyiz Etmeyen Tarafın Bozmadan Sonra Verilen Aynı Nitelikteki Kararı da Temyiz Edememesi )
Y11.HDE. 2002/281TEMYİZ HAKKININ BULUNMAMASI ( Yakıt Bedeli İçin Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Kurulması Talebiyle Açılan Davaya Müdahalesi Davalı Yanında Müdahillik Olarak Kabul Edilen Şirketin Fer'i Müdahil Sayılacağı ve Hükmü Davalılarla Birlikte Temyiz Edebileceği )
Y13.HDE. 2015/14212TEMYİZ HAKKININ MİKTAR YÖNÜNDEN GÖZETİLMESİ ( Eldeki Mahkeme Kararının Miktar Yönünden Kesin Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Temyiz Hakkı/Miktar )
YCGKE. 1999/6-320TEMYİZ HAKKININ OLMAMASI ( Kamu Davasına Katılması Hukuken Mümkün Olmayan Şahsın Verilen Hükme Karşı Temyize Başvuramaması )
YİBGKE. 1961/2TEMYİZ HAKKININ ORTADAN KALKIP KALKMASI ( Savcının ve Temyiz Hakkına Sahip Diğer Kişilerin Temyiz Dilekçesini Yanlış Mercie Vermeleri Hallerinde )
Y11.HDE. 2006/3490TEMYİZ HAKLARINI KULLANMASINA FIRSAT VERİLMEYEN TARAF ( Mahkeme Kararının Tebliğ Edilmemesi/Onama Kararının Tebliği - Karar Düzeltme Talebinde Bulunabileceği )
Y6.HDE. 2014/6352TEMYİZ HARCI ( 492 S.K.'da Değişiklik Yapan 5766 S.K. 11. Maddesinin ( d ) Bendi Uyarınca Yargıtay Temyiz Başvurularından Temyiz Başvuru Harcı Ve Maktu Temyiz Harcı Alınması Gerektiği/Temyiz Harcı Ödenmedikçe Temyiz İncelemesi Yapılamayacağı )
Y15.HDE. 2015/5371TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Birleşen Davalar Birbirinden Bağımsız Davalar Olup Her Bir Kararın Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Ayrı Ayrı Temyiz Harçlarının Yatırılmasının Zorunlu Olduğu - Alacak Davası )
Y15.HDE. 2015/5092TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Birleşen Davalarda Her Bir Kararın Temyiz İncelemesi Yapılabimesi İçin Ayrı Ayrı Temyiz Harcı Yatırılması Gereği - Asıl ve Birleşen Davaların Bir Birinden Bağımsız Davalar Olduğu )
Y15.HDE. 2015/4622TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Birleşen Davalarda Herbir Karar İçin Ayrı Temyiz Harcı Yatırılması Gereği - Asıl ve Birleşen Davaların Birbirinden Ayrı Davalar Olduğu )
Y15.HDE. 2016/5606TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Karşı Davalarda Ayrı Ayrı Verilen Kararları Temyiz Eden Asıl ve Birleşen Dava Davalısı Şirketin Birleşen Davadaki Karşı Davaya Dair Temyiz Başvurma Harcı ve Maktu Temyiz Karar Harcının Alınmadığı - Asıl ve Birleşen Dava Davalısı Şirket Tarafından Eksik Yatırılan Harçların İkmâlinin Sağlanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/81TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Karşı Davanın Birbirinden Ayrı Bağımsız Davalar Olduğu - Asıl ve Karşı Davaların Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Asıl ve Karşı Davaların Temyiz Harçlarının Ayrı Ayrı Yatırılması Gereği )
Y15.HDE. 2016/505TEMYİZ HARCI ( Asıl ve Karşı Davaya İlişkin Kararların Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi İçin Temyiz Harcının Ayrı Ayrı Yatırılması Gereği - Asıl ve Karşı Davanın Birbirinden Bağımsız Ayrı Davalar Olduğu )
Y9.HDE. 2005/362TEMYİZ HARCI ( Davacı Cevap Yoluyla Kararı Temyiz Ettiği Ancak Temyiz Harcı Yatırmadığı Gibi 8 Günlük Temyiz Süresini de Geçirdiğiğinden Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2005/1011TEMYİZ HARCI ( Davacı Vekiline Muhtıra Tebliğ Edilmiş Verilen Yedi Günlük Süre İçinde İstenilen Giderler Yatırılmış Olduğundan Temyiz İsteminin Kabulünün Gerekmesi )
Y19.HDE. 2010/6528TEMYİZ HARCI ( Davacı Vekilinin de Maktu Temyiz Harçlarını Yatırdığı Anlaşıldığından Davacının Kararı Temyiz Etmemiş Sayılmasına İlişkin Mahkemenin Ek Kararının Kaldırılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/7982TEMYİZ HARCI ( Davacılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Olmadığından Asıl Davada Diğer İki Davacı Birleşen Dosyada Davacılar ve Diğer Birleşen Dosyada Davalılar İçin Ayrı Ayrı Temyiz Başvuru Harcı İle Temyiz Karar Harcının Alınması Gerektiği - Alacak Davası/Tapu İptali İstemi )
Y22.HDE. 2016/33434TEMYİZ HARCI ( Davalı Tarafa Nispi Temyiz Karar Harcının Kanunda Öngörülen Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyiz Başvurusundan Vazgeçilmiş Sayılacağı Konusunda Muhtıra Çıkartılarak Kanuni Süre Beklendikten Sonra Dosyanın Gönderileceği - Alacak İstemi )
Y3.HDE. 2015/16004TEMYİZ HARCI ( Davalılar Vekilinin Adli Yardım Talebinin Reddine Karar Vermek Gerektiği - Hükmü Temyiz Eden Davalı Tarafça Karşılanması Gerekli Olan Temyiz Harçları Yatırılmadığından Müteakip İşlem Olan Temyiz İncelemesine Başlanamayacağı )
Y2.HDE. 2006/18767TEMYİZ HARCI ( Davalının Karar Düzeltme İsteminin Kabulüne Karar Verilebilmesi İçin Temyiz Harç ve Masraflarının Süresinde Yatırılması ve Buna İlişkin Makbuzun Dosyaya İbrazı Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/9900TEMYİZ HARCI ( Davalının Temyiz Başvuru Harcı İle Birlikte İlam Harcının 1/4'ünü Peşin Olarak Yatırması Gerektiği/Temyiz Harcının Tamamlanması İçin Süre Verildiği Halde Tamamlanmadığı - Harcını Eksik Ödeyen Bakımından Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verilerek Tebliği Gerektiği )
Y5.HDE. 2015/19149TEMYİZ HARCI ( Davalının Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilirken Temyiz Harcının Hesaplanarak Temyiz Edenden İstenip İstenmediği Araştırılarak Harç İstenmiş ve Yatırılmış İse Makbuzunun Yatırılmamış İse Temyiz Harcının Süresinde Yatırılması İçin Muhtıra Tebliğ Edileceği )
YİBGKE. 1941/1TEMYİZ HARCI ( Değişik Hüküm Fıkraları İhtiva Eden İlamlarda Taraflarca Ayrı Ayrı Temyize Gidilmesi Halinde )
Y18.HDE. 2002/7427TEMYİZ HARCI ( Eksik Yatırılması Halinde Eksik Harca İlişkin Kuralın Kıyasen Uygulanması-Temyiz İsteminin Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılması )
YHGKE. 2010/1-700TEMYİZ HARCI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi - Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunduğu/Hepsinin Birlikte Tek Bir Harç Yatırarak Hükmü Temyiz Etmesinin Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2004/15160TEMYİZ HARCI ( Harca Tabi Davalarda Öngörülen On Günlük Süre İçerisinde Temyiz Harcının Yatırılmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/1771TEMYİZ HARCI ( Harca Tabi Davalarda Temyiz Harcının Yatırıldığı Tarihte Harca Tabi Olmayan Davalarda İse Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - İtirazın Kaldırılması )
Y23.HDE. 2012/956TEMYİZ HARCI ( Harca Tabi Olmasına Rağmen Hesap Edilip İlgilisinden Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçeleri Hakkında Eksik Harç Ödenmesiyle İlgili İşlemlerin Yapılması Gereği - Temyiz İsteminin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılması Gereği )
YHGKE. 2009/12-211TEMYİZ HARCI ( Harca Tabi Olmasına Rağmen Temyiz Peşin Harcı da Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edilen Temyiz Dilekçesi Hakkında İşlem Yapılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2015/26TEMYİZ HARCI ( Hükmedilen Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Oranında Nispi Temyiz Harcı Alınması Yerine Maktu Temyiz Harcı Alınmak Suretiyle Dosyanın Temyiz İncelemesine Gönderildiği/Temyiz Edenden Temyiz Harcının Tamamının Tahsil Edilmesi Ondan Sonra Dosyanın Gönderilmesi İçin Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2016/6895TEMYİZ HARCI ( Hükmü Asıl Dava Yönünden Temyiz Eden Davalı Vekili Tarafından Harçlar Kanunu'na Göre Nispi Temyiz Harcı Yatırılması Gerekirken Maktu Temyiz Harcı Yatırıldığı - Eksik Harcın Tamamlanması İçin Muhtıra Çıkarılarak İşlem Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/17881TEMYİZ HARCI ( İhtiyari Dava Arkadaşlarının Herbirinin Hükmü Yanlız Kendisi İçin Kendi Başına Kanun Yoluna Götürebileceği - Temyiz Yoluna Başvuran İhtiyari Dava Arkadaşlarından Ayrı Ayrı Temyiz Harcı Alınması Gereği )
Y16.HDE. 2015/15917TEMYİZ HARCI ( Kararı Temyiz Eden Bir Davacı Vekilinin Ödenmesi Gerekli Temyiz Harcını Yatırdığına Dair Dosya İçinde Herhangi Bir Kayıt ve Belge Bulunmadığı - Temyiz İsteminin Değerlendirilebilmesi İçin Peşin Temyiz Harçlarının Yatırılmış Olması Gerektiği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y5.HDE. 2015/20564TEMYİZ HARCI ( Mahkeme Kalemince Belge Tanzim Edilmemiş İse Temyiz Harcının Süresinde Yatırılması İçin Muhtıra Tebliğ Edilip Harcı Ödemeye İmkân Tanınması Harcın Yatırılmaması Durumunda 1086 S. HUMK'nun Md. 434/ son Hükmü Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
Y15.HDE. 2017/946TEMYİZ HARCI ( Mahkemece Davacı Birleşen Dosya Davalısından Birleşen Davada Verilen Kısmen Kabul Kararına Dair Temyiz Yoluna Başvuru Harcı ve Maktu Temyiz Karar Harcı Olmak Üzere Toplam Noksan Harcın Alındığı - Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakip İşlemler Yapılamayacağı/Alacak Davası )
YHGKE. 2014/3-668TEMYİZ HARCI ( Maktu Harca Tabi Davaların Reddine ve Kabulüne Dair Kararlar İle Nispi Harca Tabi Davaların Reddine Dair Kararların Temyiz Edilmesi Halinde Kararı Temyiz Eden Taraftan Maktu Temyiz Karar Harcı ve Temyiz Başvuru Harcı Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/11209TEMYİZ HARCI ( Manevi Tazminat - İki Tarafın da Kısmen Haklı Çıkması Halinde Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılacağına İlişkin Hükmün Yargılama Harçları İçin Uygulanmayacağı/Davacılar Red Edilen Kısmı Temyize Getirdiklerinden Maktu Harç Yatırmalarının Doğru Bulunduğu )
Y2.HDE. 2003/1105TEMYİZ HARCI ( Muhtıra İle 7 Günlük Kesin Süre İçinde Eksik Ödenmiş Temyiz Giderinin Mahkeme Veznesine Depo Edilmesinin İstenmesi - Posta İle Ödemenin Vezneye Ödeme Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2017/874TEMYİZ HARCI ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Temyiz Harcının Hüküm Altına Alınan Karar ve İlam Harcının Dörtte Biri Olarak Hesaplanması Gerektiği - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harcın Tamamının Ödeneceği - Temyiz Harcını Yatırmayan Tarafa Harcı Tamamlatması İçin Muhtıra Gönderen Mahkemenin Temyiz İstemi Hakkında Bir Ek Karar Vermesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/10TEMYİZ HARCI ( Nispi Harca Tabi Davalarda Verilen Esasa Dair Hükümlerin Temyizi Sırasında Mahkeme Kararında Gösterilen Nispi Karar Ve İlam Harcının Dörtte Birinin Temyiz Harcı Olarak Alınması Gerektiği - Nispi Temyiz Karar Harcının Alınmasından Sonra Temyiz İncelemesi Yapılacağı )
Y14.HDE. 2015/15233TEMYİZ HARCI ( Ortaklığın Giderilmesi - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Eksik Ödenmiş Olduğu Sonradan Anlaşılırsa Kararı Veren Hakim veya Mahkeme Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği )
Y8.CDE. 2013/4873TEMYİZ HARCI ( Sanığın Sonradan İbraz Ettiği Dilekçeyle Temyiz Harcı İçin "Mahkememizin Kabulüne Sığınıyorum Zor Durumdayım" Şeklindeki İsteğinin Adli Yardımdan Yararlanma İstemi Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/13908TEMYİZ HARCI ( Su Aboneliğinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Talebi - Uyuşmazlığın Özel Hukuk Hükümleri Dahilinde Kaldığı/Temyiz Eden Davacı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Temyiz Harçlarından Muaf Olmayacağı )
Y15.HDE. 2015/4372TEMYİZ HARCI ( Tamamının Ödeneceği/Bunların Eksik Ödenmiş Olduğu Sonradan Anlaşılırsa Kararı Veren Hakim veya Mahkeme Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Gerektiği/Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı - Menfi Tespit Davası )
Y14.HDE. 2012/5952TEMYİZ HARCI ( Tapu Kaydına Kira Şerhinin Yazılması - Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine de Kaydedilmemiş Olduğundan Temyiz İsteminin Reddi Gerekeceği )
Y11.HDE. 2004/4TEMYİZ HARCI ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 4389 Sayılı Yasa Uyarınca Harçtan Bağışık Olması )
Y11.HDE. 2004/1500TEMYİZ HARCI ( Temyiz Defterine Kayıt Yaptırılmadan ve Harç Yatırılmadan Yapılan Temyizin İncelenme Kabiliyetinin Olmaması )
Y3.HDE. 1984/395TEMYİZ HARCI ( Temyiz Dilekçesi Süresinde Verildiği ve Temyiz Defterine Kaydedildiği Halde Hiç Harç Alınmamış Olması )
YHGKE. 1981/9-1180TEMYİZ HARCI ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi Ödenmediği Takdirde Verilen Yedi Günlük Kesin Sürede Ödenmesi Gereği - Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe Müteakkip İşlemlerin Yapılmayacağı )
Y11.HDE. 2013/2031TEMYİZ HARCI ( Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının da Yatırılmış Olması Gerektiği - Tarafından Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesinin İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2007/14-871TEMYİZ HARCI ( Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediğinin Belgelendirilmemiş Olması - Temyiz Dilekçesinin Kayıt Tarihi Araştırılarak Bu Dilekçe Hakkında HUMK'nun 434/3 Uyarınca İşlem Yapılacağı )
Y12.HDE. 2004/5616TEMYİZ HARCI ( Temyiz Harcının Süresi İçinde Ödenmediğinin Saptanması Durumunda Temyiz İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2003/1282TEMYİZ HARCI ( Temyiz Harç Tutarının Sonradan Yatırdıları Anlaşıldığından Davalıların Temyiz Başvurularının Reddine İlişkin Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetilmemiş Olması )
Y11.HDE. 2004/139TEMYİZ HARCI ( Temyiz İsteği Harca Tabi İse Temyizin Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı/Harcın Yatırılmaması Halinde Tenmiz Talebinin Reddi Gereği - Kasko Sigortası )
YHGKE. 2011/12-843TEMYİZ HARCI ( Temyiz İsteği Harca Tabi İşlemlerde Temyiz Dilekçesinin Hakim Tarafından Havale Edilmesiyle Birlikte Mahkeme Kalemince Harcının Hesaplanıp İlgilisine Bildirilmesi ve Harç Tahsil Edilip Belgesi Dosyaya Alınmakla Temyiz Defterine Kaydı Gerektiği )
Y1.HDE. 2015/148TEMYİZ HARCI ( Temyize Esas Harcın Tümü Alınmadan Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Gönderildiği/Temyiz Edenden Temyiz Harcının Tamamının Tahsil Edilmesi Ondan Sonra Dosyanın Gönderilmesi İçin Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/10003TEMYİZ HARCI ( Vakıflar Genel Müdürlüğüne İlişkin Bir İş ve İşlemle İlgili Olmayıp Yargı İşiyle İlgili Olduğu - Yasada Vakıflar Genel Müdürlüğünün Yargı Harcından Bağışık ve İstisna Tutulduğuna İlişkin Açık Bir Hüküm Yer Almadığı )
Y10.CDE. 2012/394TEMYİZ HARCI ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yapılan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı )
Y11.HDE. 2005/8171TEMYİZ HARCI ( Yatırılmadığından Usulüne Uygun ve Süresinde Bir Temyiz Başvurusu Bulunmadığından Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2007/22245TEMYİZ HARCI ( Yatırılması Yönünde Bildirimde Bulunulmadan Süresinde Harcın Yatırılmadığı Gerekçesiyle Temyiz Talebinin Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 2010/7-367TEMYİZ HARCI ( Zayi Belgesi Verilmesi İstemi - Alınması Gereken Miktarda Temyiz Harcının Temyiz Edenden Alınmış Olup Olmadığının Resen İnceleneceği )
Y15.HDE. 2015/652TEMYİZ HARCI (Asıl ve Birleşen Davada Kurulan Hüküm Yönünden Ayrı Ayrı Yatırılması Gereği - Davaların Birlikte Görülmelerinin Asıl ve Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Yitirdikleri Anlamına Gelmeyeceği)
Y15.HDE. 2015/546TEMYİZ HARCI (Asıl ve Birleşen Davada Verilen Kararların Ayrı Ayrı Temyiz Edilmesi Halinde Temyiz Harçlarının Ayrı Ayrı Alınması Gereği - Davaların Birleştirilmesinin Davaların Bağımsızlığını Ortadan Kaldırmayacağı)
Y15.HDE. 2016/1662TEMYİZ HARCI (Asıl ve Birleşen Davala İçin Ayrı Ayrı Temyiz Harcının Yatırılması Gereği - Asıl ve Birleşen Davaların Birbirinden Bağımsız Davalar Olduğu)
Y13.HDE. 2009/9164TEMYİZ HARCI (Eldeki Davada Temyiz İsteminde Bulunan Ziraat Bankası A.Ş.'nin Davalı Sıfatına Sahip Olması Nedeniyle Temyiz Harcından Müstesna Tutulmadığı)
Y22.HDE. 2017/6704TEMYİZ HARCI (Kararı Temyiz Eden Davalı Vekilince Nispi Temyiz Karar Harcı Yatırılması Gerekirken Maktu Tutarda Temyiz Karar Harcı Yatırıldığı - Bakiye Nispi Temyiz Karar Harcının İse Ödenmediği/Mahkemece Muhtıra Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/8280TEMYİZ HARCI (Ortaklığın Giderilmesi - Temyiz Eden Davalı Tarafından Yatırılması Halinde Temyiz Harcı ve Masraflarının Yatırıldığına Dair Belgenin Gönderilmesi Muhtıranın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmesine Rağmen Temyiz Harcı ve Temyiz Masraflarının Yatırılmaması Halinde Buna Dair Tutulacak Tutanağın Gönderilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2015/22085TEMYİZ HARCI (Tazminat Davası - Temyiz Harcını Eksik Yatıran Davalı Yönünden Noksan Nispi Temyiz Karar Harcına Dair Varsa Yatırılmış Olduğuna Dair Makbuzun Dosyaya Eklenmek Suretiyle Harçların Yatırılmamış Olması Durumunda İse Eksik Harçların İkmali İçin Davalı Vekillerine Mehil Verilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/6379TEMYİZ HARCI (Temyiz Aşamasında Adli Yardım Talebinin İncelenmesi Görevinin Yargıtay 18. Dairesine Ait Olduğu - Temyiz Aşamasında Adli Yardım Talebinde Bulunan Tarafın Talep Hakkında Verilen Ret Kararına Karşı İtiraz Edilmemesi Halinde Temyiz Harcı İkmal Ettirildikten Sonra Temyiz Yargılamasına Devam Edileceği)
Y15.HDE. 2016/725TEMYİZ HARCI (Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği/Bunların Eksik Ödenmiş Olduğu Sonradan Anlaşılırsa Kararı Veren Hakim veya Mahkeme Başkanı Tarafından 1086 S. HUMK'nun 434. Md. Hükmünde Belirtilen Şekilde İşlem Yapılması Gerektiği - Alacak Davası)
Y23.HDE. 2015/3754TEMYİZ HARCI (Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceğini Bunların Eksik Olduğunun Tespiti Halinde Kararı Veren Hakim veya Mahkemenin Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçerisinde Tamamlanması Gerektiği - İtirazın İptali)
Y15.HDE. 2015/445TEMYİZ HARCI (Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödenmesi Harç veya Masraflarda Eksiklik Bulunması Halinde Verilecek Yedi Günlük Sürede Tamamlanmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı - Temyiz Harçlarının Birleşen Davalarda Her Dava İçin Ayrı Ayrı Yatırılması Gereği)
Y4.HDE. 2015/1880TEMYİZ HARCI (Temyiz Dilekçesi Verilirken Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği Noksan Yatırıldığının Anlaşılması Halinde Kararı Veren Mahkemece Verilecek Yedi Günlük Sürede Tamamlanması Gereği - Verilen Yedi Günlük Sürede Noksan Harcın Tamamlanmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı)
Y11.HDE. 2014/18843TEMYİZ HARCI (Temyiz Dilekçesinin Verilme Usulü HUMK'nın 434. Md.sinde Açıklanmış Olup Buna Göre Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kayıt Ettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olması Gerektiği - Davacı Vekili Tarafından Bu İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesinin İncelenme Kabiliyeti Bulunmadığı)
Y2.HDE. 2011/15016TEMYİZ HARCI ALINMAMASI ( Harca Tabi Olmasına Karşın Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kayıt Edildiği - Temyiz İsteğinin Dilekçenin Temyiz Defterine Kayıt Edildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
Y1.HDE. 2014/20622TEMYİZ HARCI ALINMASI ( Harç Muafiyetinin Adı Geçen Bankalarca Kredi Alacaklarının Tahsili Amacı ile Yeniden Yapılandırma Süreci İçerisinde Açılmış ve Açılacak Dava veya Takiplerle İlgili Olduğu - Diğer Davalar Bakımından Harç Muafiyeti Getirildiğine Dair Bir Düzenleme Bulunmayıp Davalıdan Harçlar Alınmadan Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Gönderildiği/Tahsili İstenen Hususun Yerine Getirilip Getirilmediği Belirlenmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Çevrileceği )
YHGKE. 2015/11-2581TEMYİZ HARCI TAMAMLANMADAN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILAMAYACAĞI ( İdarenin Süresi İçerisinde Temyiz Dilekçesini İbraz Ettiği Aynı Tarihte Temyiz Defterine Kayıt Edildiği Ancak Temyiz Harcı Alınmamış Olduğu - Temyiz İsteyen Feri Müdahil Tarafın Kendisinin Ya da İşleminin Harçtan İstisna Ve Muafiyetinin Bulunmadığı/Temyiz İsteminin İncelenmesi İçin Temyiz Başvurma Ve Temyiz Peşin Harçlarının Tahsili Gerektiği )
YHGKE. 2009/19-256TEMYİZ HARCI VE GİDERİ ( Yatırılmadığı Takdirde Tarafların Temyizden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilebileceği - Eksikler Nedeniyle Geri Çevrilen Dosya Hakkında Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2016/21529TEMYİZ HARCI VE GİDERLER ( Alacak İstemi/İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/1002TEMYİZ HARCI VE GİDERLERİN EKSİK ÖDENMESİ ( Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı Hususunun Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği - Verilen Kesin Süre İçinde Harç Ve Giderler Tamamlanmadığı Takdirde Mahkeme Kararının Temyiz Edilmemiş Sayılması Gerektiği )
YHGKE. 2004/12-31TEMYİZ HARCI VE GİDERLERİN YATIRILMAMASI ( Vekile Gönderilen Muhtıranın Tebliğine İlişkin Tebligat Parçasının Dosyada Bulunmaması - Tespiti İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi )
Y2.HDE. 2011/18699TEMYİZ HARCI VE GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( İhtara Rağmen - Mahkemece HUMK. Md. 434/3 Uyarınca Temyiz Talebiyle İlgili Bir Karar Verilip Davalı Tebliği İle Yasal Süre Beklendikten Sonra Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/947TEMYİZ HARCI VE POSTA GİDERİ ( Tazminat Davasında Adli Yardım Talebi - Peşin Olarak Yatırılması Gereken Harç ve Sair Giderlerin Çok Cüzi Olduğu/Bir Ticari Şirketin Bu Giderleri Dahi Karşılayamayacak Durumda Olmasının Makul ve İnandırıcı Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/30808TEMYİZ HARCI VEYA GİDERİNİN ÖDENMESİ ( Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün veya Kalem Personelinin Temyiz Harcı veya Giderinin Tamamlanması İçin Temyiz Edene Süre Vermesi Usule Aykırı Olduğu ve Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün veya Kalem Personelinin Vermiş Olduğu Süre Üzerine Temyiz Harcını veya Giderini Ödememiş Olan Taraf Temyiz Talebinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )
Y4.HDE. 2014/16331TEMYİZ HARCI VEYA GİDERİNİN ÖDENMESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Tamamının Ödenmesi Gerektiği - Kararı Veren Hakim Veya Mahkeme Başkanı Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı Hususunun Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği/Kesin Süre İçinde Tamamlanmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2015/13725TEMYİZ HARCI YATIRILMAMASI ( Davalıya Temyiz Harcı Yatırması İçin Muhtıranın Tebliğ Edildiği - Verilen Süre İçerisinde Temyiz Harcının Yatırılmadığı/Nisbi Temyiz Harcını Yatırmayan Davalı Yönünden Temyizin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/20782TEMYİZ HARCI YATIRILMAMASI VE DİLEKÇENİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMEMESİ ( Davalının Süresi İçinde Temyize Cevap Dilekçesi Verdiği - Temyize Cevap Dilekçesinde İleri Sürdüğü Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2004/15-126TEMYİZ HARCI YATIRILMAMIŞ OLMASI ( Davalı Vekiline İlk Temyizde Yatırdığı Harcın İade Edilmemiş Olmasının Direnme Kararının Temyizinde Harç Alınmamasına Sebep Teşkil Etmeyeceği - Tasarrufun İptali Davası )
Y2.HDE. 2015/2505TEMYİZ HARCI YATIRILMIŞ OLDUĞUNDAN DİLEKÇENİN DE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Eksikliğin Tamamlanması İçin Dosyanın Mahkemesine İadesine Karar Verildiği - Davacı Tarafından Dilekçe Verilip Verilmediğinin Tespit Edileceği/Dilekçenin Bulunması Halinde Dosyanın Tekrar İnceleme İçin Gönderilmesi Gerektiği/Dilekçe Verilmediği Tespit Edildiği Taktirde Harcın Hangi Sebeple Tahsil Edildiğinin Bildirilmesi Zorunluluğu )
Y11.HDE. 2003/10232TEMYİZ HARCI YATIRMA MECBURİYETİ ( Mecburi Dava Arkadaşı Olmayan Kişilerin Hükmü Tek Harç Yatırarak Temyiz Edememesi )
Y11.HDE. 2010/9726TEMYİZ HARCINDAN ALINMASI GEREKEN HARÇ ( Mahsubu İle Bakiye Harcın Yatıran Davalılara İadesine Kelime Grubunun Eklenmesi ve Maddi Hatanın Bu Suretle Düzeltilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/29488TEMYİZ HARCINDAN MUAFİYET ( Yargılama Yetkisi Bulunmayan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarının Bir Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğu Yönündeki Görüşleri O Kişi ya da Kurumun Yargılama Harçlarından ve Temyiz Harçlarından Muaf Olduğunu Göstermeyeceği Gibi Mahkemeleri de Bağlamadığı )
YHGKE. 2001/2-297TEMYİZ HARCINI YATIRMA TARİHİ
Y19.HDE. 2005/6536TEMYİZ HARCINI YATIRMAYAN VAKIFBANK'IN TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Vergi Resim ve Harç Gibi Yükümlülüklerin ve Bu Yükümlülüklerden Muafiyetin Kanunla Konulabileceği - Vakıfbank'ın Harçtan Muaf Olmaması )
Y14.HDE. 2005/9402TEMYİZ HARCININ ALINDIĞINA DAİR BİLGİ VE BELGE BULUNMAMASI ( Alınmış İse Belgesinin Evrak Arasına Konularak Alınmamış İse İlgilisinden Alınarak Eksiklik Giderildikten Sonra Yeniden Gönderilmek Üzere Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesi )
Y15.HDE. 2015/4655TEMYİZ HARCININ AYRI AYRI ALINMASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlık - Asıl ve Karşı Dava Ayrı Birer Dava Gibi Değerlendirilerek Temyiz Harçlarının Ayrı Ayrı Alınması Gerektiği/Eksik Yatırılan Harcın 1086 S. H.U.M.K.'nun 434/III. Md. Gösterilen Prosedürün Uygulanması Suretiyle Taraflara Tamamlattırılacağı )
Y11.HDE. 1985/6385TEMYİZ HARCININ EKSİK ÖDENMESİ
Y4.HDE. 2014/11049TEMYİZ HARCININ EKSİK ÖDENMESİ ( Eksik Ödeme Yapıldığı Anlaşılırsa Kararı Veren Hakim veya Mahkeme Başkanı Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/16331TEMYİZ HARCININ EKSİK ÖDENMESİ ( Kararı Veren Hakim Veya Mahkeme Başkanı Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağının Bildirileceği - Kesin Süre İçinde Tamamlanmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği/Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçeleri İle İlgili Temyiz İsteğinin Temyiz Defterine Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
Y10.HDE. 2014/22469TEMYİZ HARCININ EKSİK ÖDENMESİ (Sonradan Anlaşılmış Bulunması Halinde Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Tamamlanması veya Ödenmesi Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Temyiz Edene Yöntemince ve Yazılı Olarak Bildirileceği - Alacak Davası)
Y15.HDE. 2015/1146TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( 7 Günlük Kesin Süre İçinde Eksiklik Tamamlanması Gerektiği Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususunun Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği - Verilen Süre İçinde Harç ve Giderler Tamamlanmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2014/11057TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Asıl ve Birleşen Davalar Birbirinden Bağımsız Olup Ayrı Ayrı Temyiz Yoluna Başvurma ve Karar Harcına Harcına Tabi Oldukları - Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçesi Hakkında Eksik Harç Ödenmesi İle İlgili İşlemin Kıyasen Uygulanacağı/Temyiz İsteminin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
Y12.HDE. 2008/18202TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Bu Husus Yerel Mahkeme Tarafından Giderilebileceğinden Yargıtayın Temyiz İncelemesini Sonuçlandırması Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/43379TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Davacıya Eksik Harçları İkmal Etmesi İçin Mehil Verileceği/Süresi İçinde Harçlar İkmal Edildiği Takdirde Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Geri Gönderilmesi/Süresi İçinde Harçlar Yatırılmadığı Takdirde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği - Temyiz İsteminin Deftere Kaydedildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı )
Y21.HDE. 2016/123TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Davalı Yönünden Noksan Temyiz Yoluna Başvurma Harcı ile Nispi Temyiz Karar Harcına Dair Varsa Yatırılmış Olduğuna Dair Makbuzun Dosyaya Eklenmek Suretiyle Harcın Yatırılmamış Olması Durumunda ise Davalı Vekiline Bir Haftalık Kesin Süre Verileceği/Süresi İçinde Harç İkmal Edildiği Takdirde Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Geri Gönderileceği - Yatırılmazsa Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılacağı/Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2016/4600TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Muhtıra Gönderilerek Kararı Veren Hakim Veya Mahkeme Başkanı Tarafından Temyiz Harç ve Giderlerinin Tamamlanması İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verileceği - Ayrıca Yazılı Olarak Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususunun Bildirileceği/Muhtırada Hakim veya Mahkeme Başkanı'nın Sicili ve İmzası Bulunması Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/15447TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMASI ( Temyiz İsteğinin Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydettirildiği Tarihte Yapılmış Sayılarak Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği - Harcının Eksik Ödenmiş veya Ödenmemiş Olduğunun Anlaşılması Sürece İlgiliye 7 Günlük Süre Tanınarak Bu Süre İçinde Harcın Tamamlanmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı/Harç Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Ödenmediği Belgelendirilmiş ise Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2013/11-669TEMYİZ HARCININ EKSİK YATIRILMIŞ OLMASI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu - Harcın Tahsili Amacıyla Bu Durumun Harçlar Kanunun 37. Md.si Uyarınca İlgili Vergi Dairesine Bildirilmesi İle Yetinileceği )
Y4.HDE. 2008/694TEMYİZ HARCININ İKMALİ ( Harca Tabi Olduğu Halde Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Dilekçe Hakkında HUMK 434. Maddesinin Kıyasen Uygulanacağı - Mahkemece Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Harcın Tamamlanması Aksi Halde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılacağının Yazılı Olarak Bildirilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2015/5780TEMYİZ HARCININ İKMALİ ( Hükmü Temyiz Eden Davalı Vekili Tarafından Karar ve İlam Harcı Tutarının 1/4 Oranındaki Nispi Temyiz Harcının Tamamlanması Bakımından H.U.M.K' nun 434/III Md. Uyarınca İşlem Yapılması Eksiklikler Tamamlandıktan Sonra Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahalline İadesi Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil)
YHGKE. 2011/5-619TEMYİZ HARCININ MAHSUBU ( İlk Temyiz Sırasında Yatırılıp Bozma İlamında İadesine Karar Verilen Miktar Geri Alınmamışsa Kendiliğinden Yatırılması Gereken Harçtan Mahsup Edilemeyeceği - İlgilisi Mahsubu Talep Etmiş ve Bu Durum Belgelendirilmişse Mahsup Sonrası İkmali Gereken Harç Miktarı Varsa Bu Miktarın da Temyiz Edenden Tahsil Olunacağı )
Y2.HDE. 2004/2088TEMYİZ HARCININ SONRADAN YATIRILMASI ( Temyiz Dilekçesinin Reddine Sebep Teşkil Etmeyeceği - Dilekçenin Harç Alınmadan Kayıt Edilmesi )
Y2.HDE. 2011/15016TEMYİZ HARCININ SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Temyiz Harcının Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Değerlendirilmişse Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/9034TEMYİZ HARCININ SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Temyiz Harcının Mahkeme Kalemince Hesaplanıp Temyiz Edenden İstenildiği Halde Süresinde Ödenmemesi Durumunda Temyiz Talebinin Reddi )
Y2.HDE. 2015/22933TEMYİZ HARCININ SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ( Temyiz İsteğinin Temyiz Defterine Kayıt Edildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Harcının Hesaplanıp Temyiz Edenden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmiş İse Temyiz İsteğinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/4247TEMYİZ HARCININ SÜRESİNDE YATIRILMASI ( Temyiz İsteminin Süre Aşımından Reddine Karar Verilmişse de Temyiz Harcı Yasal Süresi İçerisinde Yatırıldığından Kararın Kaldırılmasına Karar Verildiği )
Y6.HDE. 2004/10180TEMYİZ HARCININ SÜRESİNDE YATIRILMASI ( Temyiz Talebinin Süresinde Olduğu - Davacı Alacaklı Vekili de Son Celsede Bu Temyiz İtirazının Varlığını Kabul Etmesine Göre Dairenin Bozma Kararının ve Mahkeme Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2001/8840TEMYİZ HARCININ TAHSİLİ ( Davanın Banka Aleyhine Açılan Emeklilik Uyarlama Davası Olması Anılan Yasa Kapsamında Görülmediğinden Bankadan Temyiz Harcının Tahsil Edilmesi )
Y11.HDE. 2003/9968TEMYİZ HARCININ TALEBE RAĞMEN YATIRILMADIĞINA İLİŞKİN TUTANAĞIN GEÇERSİZ OLMASI ( Tutanağın Temyiz Edenin Yokluğunda Düzenlenmiş ve İmzalatılmamış Olması - Temyiz Defterine Kayıt Tarihinin Temyiz Tarihi Olarak Kabulü )
Y21.HDE. 2015/15843TEMYİZ HARCININ TAMAMLANMASI ( Kararı Temyiz Eden Davacı Yanın Ödemesi Gereken Temyiz Harcına Dair Bir Kaydın Olmadığı - Kararı Temyiz Eden Davacıya Temyiz Harcını Ödemesi İçin Süre Verileceği/Bu Süre İçinde Harç Eksikliğinin Giderilmemesi Halinde İse Davacı Yan Bakımından Kararı Temyiz Etmemiş Sayılmasına Kararı Verileceği )
Y10.HDE. 2016/18661TEMYİZ HARCININ TAMAMLANMASI İÇİN MUHTIRA ( Temyiz Harç ve Giderlerinin Eksik Ödenmiş veya Hiç Ödenmemiş Olduğunun Sonradan Anlaşılması Halinde Temyiz Edene Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği/Bu Süre İçerisinde Tamamlanması veya Ödenmesi Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Bildirileceği )
Y13.HDE. 2014/21296TEMYİZ HARCININ VERİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI NEDENİYLE TEMYİZDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA (Temyiz Harç ve Masraflarının Mahkemesince Verilecek Yedi Gün İçinde Tamamlanması Gereği - Verilen Yedi Gün İçinde Harç ve Masrafların Tamamlanması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Olduğu Kararının Yerel Mahkemeye Ait Olduğu)
Y5.HDE. 2002/4310TEMYİZ HARCININ YATIRILDIĞI TARİH ( Temyiz Başvurusunun Yapıldığı Tarih )
YHGKE. 1992/10-84TEMYİZ HARCININ YATIRILMA TARİHİ
Y8.CDE. 2012/8604TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( 29.11.2011 Günlü Resmi Gazetede Yayımlanan Temyiz Harcına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının Temyiz Başvurusu Yapıldığı Zaman Yürürlüğe Girmediği ve Geçmişe Etkili Olmadığı - Hükümlü Süresinde Harcı Yatırmadığından Temyiz Talebinin Reddi )
Y11.HDE. 2003/6801TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Davalı Tarafından Yapılmaksızın Verilmiş Cevabi Temyiz Dilekçesinin İncelenme Kabiliyeti Bulunmaması Nedeniyle Temyiz Dilekçesinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2008/11-418TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Kararı Temyiz Edenin Kendisine Bildirilmesine Rağmen Temyiz Harcını Yatırmaması - HUMK. Md. 434/3 Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
YHGKE. 2001/8-1189TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Mahkemece Yapılacak İşlemler )
Y9.HDE. 2015/29487TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Tamamlanması İçin Yedi Günlük Kesin Süre Verilmesi Gereği - Verilen Yedi Günlük Kesin Sürede Harç ve Giderlerin Yatırılmaması Halinde Kararın Kesinleşeceği )
Y10.HDE. 2003/7813TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Temyiz Harcının Yatırılmadığının Anlaşılması Durumunda Eksikliğin Giderilmesi için Muhtıra Çıkarılması )
Y14.HDE. 1990/863TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Yedi Gün İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağının Temyiz Edene Tebliğ Edileceği )
YHGKE. 2004/15-408TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI ( Yerel Mahkemece Tebliğ Edilen Muhtıraya Rağmen 7 Günlük Yasal Süre İçerisinde Yatırılmaması Halinde Temyiz Talebinin Hükümsüz Olduğu )
Y22.HDE. 2015/16575TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI (Büyükşehir Belediyelerinin Bünyelerinde Bulunan Tüzel Kişiliği Haiz Su ve Kanalizasyon İşlerini Yürüten İdarelerin Yargılama Harçlarından Muaf Olmadığı - Temyiz Eden Davalıdan Temyiz Harçları Alınıp Belgeler Dosyaya Alındıktan Sonra Gönderilmesi İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrileceği)
Y17.HDE. 2015/5573TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMASI (Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Temyiz Harcının Yatırılmaması Halinde Harcı Tamamlatmak Üzere Süre Verilmesi Gereği - Hükmü Temyiz Eden Davacı Vekilinin Temyiz İlam Harcının 1/4'nü Peşin Olarak Yatırması Gerektiği)
YCGKE. 2013/11-669TEMYİZ HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu - Temyiz Süresi İçerisinde Harcın Ödenmemesi Halinde Bu Husus Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesini Gerektirmeyeceği )
YHGKE. 2011/2-777TEMYİZ HARCININ YATIRILMASI ( Boşanma ve Tazminat Davası - Nedeninin Açıklanması Gereği/Dosya Zayi Olmuş İse Sebebinin Bildirileceği )
Y2.HDE. 2015/2505TEMYİZ HARCININ YATIRILMIŞ OLDUĞU ( Dosyada Tahsilat Makbuzu Bulunmasına Rağmen Temyiz Dilekçesi Bulunmadığı - Dilekçe Verilip Verilmediği Hususunun Araştırılacağı/Kayıt Bulunamaması Halinde Harcın Hangi Sebeple Tahsil Edildiğinin Bildirilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/256TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Davacı Vekili Adli Yardım Talebini İçeren Temyiz Dilekçesinde Davacının Kendisinin ve Ailesinin Geçimini Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşürmeksizin Temyiz Harç ve Giderlerini Kısmen veya Tamamen Ödeme Gücünden Yoksun Olduğunu Gösteren Herhangi Bir Delil Sunmadığı/Davacının Adına Kayıtlı On Bir Adet Taşınmaz Bulunduğu - Talebin Reddedileceği )
Y2.HDE. 2017/600TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Davacıya Yatırması İçin Kesin Süre İçeren Muhtıranın Tebliğ Edildiği - Ancak Yapılan Tebliğin Haber Bırakılan Komşunun İmzasının Alınmaması Sebebiyle Geçersiz Olduğu/GiderlerYatırıldığından Mahkemenin Ek Kararının Bozularak Kaldırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2001/6115TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Eksik Yatırılan Kısmın Verilen Yedi Günlük Sürede Yatırılmamış Olması-Temyiz Etmemiş Sayılma)
YHGKE. 1990/5-350TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Eksik Yatırılması ve Tebligata Rağmen Yatırılmamasının Sonuçları )
YHGKE. 2003/11-10TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Mahkemece Çıkartılan Muhtıra - Eksikliğin Kesin Sürede Tamamlanması Değil Gönderilmesi İstenilmesi/Yasanın Aradığı Biçimde İhtar Yapılmadığı )
Y4.HDE. 2009/3492TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi Halinde Kararı Veren Hakim Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyiz Talebinden Vazgeçilmiş Sayılacağı Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirileceği )
Y10.HDE. 2017/875TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Eksiksiz Yatırılması - Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılmadığı veya Eksik Yatırıldığının Anlaşılması Halinde Verilecek Yedi Günlük Kesin Sürede Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Yöntemince Bildirilmesi Gereği )
YHGKE. 2011/2-510TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİ (Dilekçe Temyiz Defterine Kaydedildiğine Göre Özel Daire'ce Davacıya Usulüne Uygun Biçimde Tebliğden İtibaren 7 Gün İçinde Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması ve Aksi Halde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği Meşruhatını İçeren Bir Muhtıra Düzenlenip Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2016/1822TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNE İLİŞKİN ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİ ( İlgili Vekile Talebinin Reddedildiğinin Bildirilmesi İtiraz Etmezse Peşin Temyiz Harcı ve Dosyanın Yargıtay'a Sevk Giderinin İkmali İçin Davetiye Tebliği ve Sonucuna Göre İşlem Yapılması İçin Dosyanın Mahalline İade Edileceği - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi Talebi )
Y11.HDE. 2002/4865TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİ YATIRMAYAN TARAFA GÖNDERİLEN MUHTIRADA YATIRILMASI GEREKEN MİKTARIN AÇIKÇA BELİRTİLMEMESİ ( Usulüne Uygun Olmayan Muhtıraya Dayanarak Temyiz Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/33994TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ ( Mahkemece 7 Günlük Kesin Süre İçerisinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Yazılı Olarak Bildirilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/9093TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ ( Sonradan Anlaşılması - Kararı Veren Hakimin Vereceği Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
Y10.HDE. 2003/7813TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ ( Temyiz Harcının Yatırılmadığının ya da Eksik Yatırıldığının Anlaşılması Durumunda Eksikliğin Giderilmesi için Muhtıra Çıkarılması )
Y10.HDE. 2015/21010TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMESİ VEYA HİÇ ÖDENMEMESİ ( Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Tamamlanması veya Ödenmesi Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Temyiz Edene Yöntemince ve Yazılı Olarak Bildirileceği )
YHGKE. 2001/2-924TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK ÖDENMİŞ OLMASI ( Tamamlanmasının Temyiz Edenden İstenmesinde Süre ve Hesaplanması )
Y10.HDE. 2005/10316TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK VEYA HİÇ ÖDENMEMİŞ OLMASI ( Sonradan Anlaşılmış Bulunması Halinde Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınması Gereği - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Görmezlik )
Y10.HDE. 2015/20001TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK YATIRILMASI ( H.U.M.K.'da Öngörülen Prosedür İşletildikten Şayet Temyiz Dilekçesinin Reddi Yönüne Gidilirse Vekile Tebliğ Edilerek Temyiz Süresi Geçtikten Temyizin Süresinde Yapıldığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Doğrudan Geri Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahalline İadesi Gerektiği - Alacak Davası )
Y10.HDE. 2003/10054TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK YATIRILMASI ( Temyiz Talebinin Reddi Gereği - 7 Günlük Kesin Süre İçerisinde Tamamlanması İçin Muhtıranın Tebliğ Edilmesine Rağmen Ödenmemesi )
Y2.HDE. 2000/15718TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN EKSİK YATIRILMIŞ OLMASI ( Kesin Sürenin Hüküm İfade Edebilmesi İçin İhtarın Yasanın Aradığı Biçimde Yapılmış Olması Gereği )
Y10.HDE. 2003/2832TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Temyiz Dilekçesi ile Birlikte Temyiz harç ve Giderlerinin Ödenmemesi Durumunda Temyizden Vazgeçildiğinin Kabulünün Gerekmesi )
Y10.HDE. 2015/8471TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ ( Karar Veren Hakim Tarafından Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçerisinde Ödenmesi veya Eksikliğin Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağının Temyiz Edene Bildirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2016/1291TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ ( Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Muhtıra Tebliğine Rağmen Eksikliğin Tamamlanmadığı Anlaşılmakla Davalının Mahkeme Kararını Temyiz Etmediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2016/15886TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Davacı Vekilinin Süresinde Kararı Temyiz Ettiği/Temyiz Harç ve Giderlerini Yatırılması İçin Davacı Vekiline Muhtıra Tebliğ Edildiği - Muhtıranın Yasal Unsurları Taşıdığı/Belirtilen Kesin Sürede Muhtıra Gereğinin Yerine Getirlmediği - Davacı Vekilinin Kararı Temyiz Etmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2014/21296TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI (Kararı Veren Mahkemece Verilecek Yedi Günlük Süre İçinde Tamamlanması Tamamlanmaması Halinde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağının Temyiz Edene Bilidirilmesi Gereği - Verilen Sürede Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde Temyiz Talebi Hakkında Karar Vermenin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu Temyiz Merciine Ait Olmadığı)
YHGKE. 2011/2-510TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI (Yatırmayan Davacı Yönünden 1086 S. H.U.M.K.'nun 434/3. Md. Uyarınca İşlem Yapılması İçin Dosyanın Bidayet Mahkemesi Sıfatıyla Temyize Konu Kararı Veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne Geri Çevrilmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2004/12359TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI VEYA EKSİK YATIRILMASI ( Sonradan Anlaşılması Halinde Yedi Günlük Kesin Süre Tanınarak Bu Süre İçersinde Tamamlaması Veya Ödenmesi Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Yazılı Olarak Bildirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2015/29905TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN YATIRILMASI VEYA TAMAMLANMASI ( Muhtıranın Mutlaka Müzekkere Şeklinde Yazılması Gereği - Muhtırada Verilen Kesin Süre İçinde Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılmaması veya Tamamlanmaması Halinde Mahkeme Kararının Temyiz Edilmemiş Sayılacağına Karar Verileceğinin Açıkça Yazılması Gereği )
Y15.HDE. 2014/6341TEMYİZ HARÇ VE MASRAFLARI ( Adli Yardım Talebinin Reddine Dair Yargıtay Kararının Kesinleşmesi Halinde Adı Geçen Davalıların Temyiz İtirazlarının İncelenebilmesi İçin Temyiz Harç ve Masraflarının Tamamlatılması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y23.HDE. 2016/4450TEMYİZ HARÇ VE MASRAFLARININ TAMAMLATILMASI ( Her İki Davacı Yönünden Ayrı Ayrı Temyiz Başvuru Harcı ve Temyiz Karar Harcı Alınması Gerektiği/Yatırılmayan Davacı Yönünden Vekile Muhtıra Çıkarılacağı/Yatırılmaması Halinde Yatırılmayan Davacı Yönünden H.U.M.K`nun 434/3 Md. Uyarınca Karar Verileceği - İflasın Ertelenmesi )
Y2.HDE. 2015/7353TEMYİZ HARÇ VE MASRAFLARININ TAMAMLATILMASI ( Mahkemece Noksan Harcın ve Temyiz Masraflarının H.U.M.K.'nun 434/3. Md. Gösterilen Usul Uygulanılarak Temyiz Eden Davalı Kadından Tahsili İle Buna İlişkin Makbuzun Dosyaya Alınmasından Sonra Gönderilmek Üzere Dava Dosyasının Mahalli Mahkemesine İade Edileceği )
Y15.HDE. 2014/1871TEMYİZ HARÇ VE MASRAFLARININ TAMAMLATTIRILMASI ( Adli Yardım Talebinde Bulunan Davalılar Temyiz Harcını Ödeme Gücünden Yoksun Olduklarına Dair Delil İbraz Etmediği - Adli Yardım Talebi Reddedileceği/Kararın Kesinleştiğinde Temyiz İtirazları İncelenebilmesi İçin Harç ve Masraflar Tamamlattırılacağı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi )
Y23.HDE. 2016/7206TEMYİZ HARÇ VE MASRAFLARININ TAMAMLATTIRILMASI İÇİN MUHTIRA TEBLİĞİ ( Muhtırada Temyiz Başvuru Harcı Maktu Temyiz Karar Harcı Miktarı İle Gerekli Diğer Temyiz Giderlerinin Gösterileceği/Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Harçların Tamamlanacağı Yerin Mahkeme Veznesi Olarak Belirtileceği/Kesin Sürede Harç ve Giderler Tamamlanmazsa Temyiz İsteminden Vazgeçilmiş Sayılacağının İhtar Edileceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y4.HDE. 2003/4552TEMYİZ HARÇ VE POSTA MASRAFLARI ( Yargılama Giderlerine Dahil Olduğu - Dökümünün Açıkça Gösterilmemesiin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
YHGKE. 2012/8-1496TEMYİZ HARÇLARI ( Direnme Kararında Hüküm Altına Alınan Nisbi Karar ve İlam Harcının 1/4 Oranında Nispi Temyiz Karar Harcının ve Temyiz Başvurma Harcının Tahsili Gerektiği - Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali İstemi )
Y22.HDE. 2015/16575TEMYİZ HARÇLARI (Büyükşehir Belediyelerinin Bünyelerinde Bulunan Tüzel Kişiliği Haiz Su ve Kanalizasyon İşlerini Yürüten İdareler (Kurumlar) Yargılama Harçlarından ve Bu Kapsamda Temyiz Harçlarından Muaf Olmadığı - Kararı Temyiz Eden Davalıdan Temyiz Harçlarının Alınması İçin Dosyanın Geri Çevrilmesine Karar Verileceği)
Y9.HDE. 2015/35563TEMYİZ HARÇLARININ ALINMASI GEREKTİĞİ (Mahkemece Kararı Temyiz Eden Davalının Temyiz Harçlarının Alınarak Buna Dair Belgelerin Dosya İçine Konması İçin Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrileceği - İşçilik Alacağı İstemi)
Y12.HDE. 2015/2769TEMYİZ HARÇLARININ TAMAMLANMASI İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilirken Ödenmesi Gereken Harç ve Giderlerde Eksiklik Olması Halinde Mahkemece 7 Günlük Kesin Süre Verileceği - Eksikliğin Kesin Süre İçinde Tamamlanmaması Halinde Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2015/27364TEMYİZ HARÇLARININ TAMAMLANMASI İÇİN EK SÜRE VERİLMESİ ( Temyiz Dilekçesi Verilmiş Ancak Harç Yatırılmamış İse Yedi Günlük Süre Verileceği/Verilen Kesin Süre İçinde Temyiz Harç Ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı - Davalıya Tebliğ Edilen Muhtıraya Rağmen Yedi Gün İçinde Eksiklikler Giderilmediğinden Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Verdiği Kararın Yasaya Uygun Olduğu/Ek Kararın Onandığı )
Y9.HDE. 2017/5934TEMYİZ HARÇLARININ YATIRILMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( 1581 S.K.'ya Göre Kurulacak ve Kurulmuş Sayılan Davalı Kooperatiflerinin Davacı Olarak Açacakları Davalarda Harçtan Muaf Oldukları - Davalı Kooperatiflerin Temyiz Harçlarını Yatırması İçin Uyarınca Önel Verilmesi Süresi İçinde Harç Yatırıldığı Takdirde Buna Dair Belgelerin Dosyaya Eklenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/22-1616TEMYİZ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ (Davalı Vekili Fazla Çalışma Alacağına Dair Hükmü Temyiz Ettiğine Göre Bu Temyizin Hakkaniyet İndirim Oranından İndirimi de Kapsadığının Kabulü Gerektiği - Mahkemenin Hakkaniyet Oranının Temyiz Edilmediğine Dair Direnme Gerekçesinde İsabet Bulunmadığı)
Y13.HDE. 2015/13765TEMYİZ İLE İLGİLİ PARASAL SINIR (Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı - Kabul ve Ret Edilen Miktarlar Ayrı Ayrı Temyiz Parasal Sınırının Altında Olan Kararın Temyizen İncelenemeyeceği)
Y13.HDE. 2005/13797TEMYİZ İLE İLGİLİ PARASAL SINIRLAR ( Karar Düzeltme İstemi - Temyiz Edilen Bölüm Karar Tarihi İtibariyle 1 Milyar TL'yi Geçmediğinden HUMK'nun Değişik 427/2 Gereğince Davalının Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2005/1147TEMYİZ İMKANI ( Davalar Ayrı Mahkemede Açıldığına Göre İkinci Davanın Verdiği Birleştirme Kararının Temyizi İmkan Dahilinde Bulunduğu - Bu Kararın Ara Karar Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y11.CDE. 2005/8431TEMYİZ İNCELEME GÖREVİ ( Yağmaya Kalkışmak/Özgürlüğü Sınırlama/Kendiliğinden Hak Alma Suçlarında Verilen Beraat Kararlarının Müdahil Vekili Tarafından Temyiz Edildiği - Temyiz İnceleme Görevi Yüksek 6. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2013/8400TEMYİZ İNCELEME GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN AYM İPTAL KARARI ( Temyiz İnceleme Günü Yürürlüğe Giren Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Nedeniyle Eylemin Suç Olarak Düzenlenmediğinin Kabul Edileceği - Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık )
YCGKE. 2013/14-794TEMYİZ İNCELEME İSTEĞİ ( Bozmaya Uyulmaması Nedeniyle Son Kararda Sanık Hakkında Yeniden Kurulan Hüküm Hukuki Değerden Yoksun Olduğundan Bu Hükmün Olağan Kanun Yoluyla İncelenemeyeceği - Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/13166TEMYİZ İNCELEME İSTEMİNİN REDDİ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili Davası - Davacıya Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği Tarih İle Temyiz Dilekçesinin Sunulduğu Tarih Arasında Temyiz Süresinin Geçtiği/Temyiz İnceleme İsteminin Reddedileceği )
YHGKE. 2009/4-78TEMYİZ İNCELEME MERCİİ ( Haksız Fiilden Doğan Tazminat - Temyize Konu Kararın Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği/Temyiz İncelemesini Yapma Görevi Özel Daireye Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2013/18321TEMYİZ İNCELEME MERCİİ ( İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Nedeniyle Disiplin Hapis Cezası İle Cezalandırılması İstemi - Uyuşmazlığın Niteliğine ve Tarafların Sıfatına Göre Dosyanın Temyiz İncelemesi Yargıtay 7. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
YHGKE. 2007/547TEMYİZ İNCELEME MERCİİ ( Yargıtay Daire Başkan ve Üyeleri Aleyhine Açılan Davalar - Genel Mahkemece Verilmiş Tespit İstemli Davaya İlişkin Kararın Temyiz İnceleme Merci Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Olduğu )
YHGKE. 2003/21-571TEMYİZ İNCELEME MERCİLERİ AYRI OLAN DAVALAR ( Hizmet Tesbiti ve İşçilik Haklarından Kaynaklanan Alacak - Birlikte Açılıp Sonuçlandırılmalarının Olanaklı Olması )
YCGKE. 2007/5-98TEMYİZ İNCELEME SIRASI ( Öncelikle Yönteme Uygun Bir Yargılama İcra Edilip Edilmediğinin Denetlenmesi Ardından da Davanın Esasının Çözümlenmesi Yolundaki İlke Bozmaya Kısmen Uyma Kısmen Direnme Suretiyle Kurulan Hükümlerin Temyiz İncelemesinde de Geçerli Olduğu )
Y9.CDE. 2008/11583TEMYİZ İNCELEMESİ ( 5237 S.K. Dışında Ceza Normu İçeren Başka Bir Yasanın Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle Yapılan Uyarlama Yargılaması Sonucunda Verilen Kararların İtiraza Tabi Olduğunun Gözönüne Alınacağı )
Y8.HDE. 2015/19846TEMYİZ İNCELEMESİ ( 6100 S. HMK'nun 391. ve 394. Md. Hükümlerinde Geçen Kanun Yolu İbaresi İle Kastedilenin İstinaf Yolu Olduğu/6100 S. HMK'nun Geç. Md. 3 Hükmü Yollamasının Sadece 1086 Sayılı Kanunun Temyize İlişkin Hükümlerini Kapsadığı - İhtiyati Tedbire İlişkin Kararların Temyiz Yolu Kapsamında İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2013/13-691TEMYİZ İNCELEMESİ ( Alacak Davası - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2011/11-753TEMYİZ İNCELEMESİ ( Alt Yetkili Satıcılık Sözleşmelerinin Geçersizliğinin Tespiti - Öncelikle Direnme Kararının Vekilini Azletmiş Bulunan Birleşen Davanın Davalısı Mümessillik Tekstil Sanayi ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi'ne Tebliğiyle Temyiz Süresinin Geçmesinin Beklenmesi Gerektiği)
YCGKE. 2014/7-175TEMYİZ İNCELEMESİ ( Bankacılık Kanununa Muhalefet - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınması Mümkün Olmadığından Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/2-108TEMYİZ İNCELEMESİ ( Boşanma İstemi - Mahkemenin Direnme Kararı Taraflara Tebliğ Edilmemiş ve Davalı Vekili Havale ve Harçsız Dilekçesini Mahkemeye İbraz Etmekle Dilekçe Temyiz Defterine Kaydedildiği/Bu Haliyle Temyiz İncelemesi Yapılamayacağı)
Y12.CDE. 2015/11725TEMYİZ İNCELEMESİ ( Bozma Kararı Öncesi Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçundan Dolayı Hükmedilen Bir Yıl On Ay On Beş Gün Hapis Cezasına Dair İlk Hükmün Sanık Tarafından Temyiz Edilmesi Sebebiyle Sonuç Ceza Miktarının Sanık Lehine Kazanılmış Hak Teşkil Edeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/22-1363TEMYİZ İNCELEMESİ ( Bozma Konusu İle İlgili Yeni Gerekçe ve Olgulara Dayalı Olarak Oluşturulan Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu - İşçilik Alacakları Davası)
YHGKE. 2006/10-22TEMYİZ İNCELEMESİ ( Bozma Öncesinde Mevcut Olmayan Bilgi ve Belgelere Dayalı Olarak Verilen Kısmen Kabul Kararı Direnme Niteliğinde Bulunmayıp Yeni Hüküm Oluşturması Nedeniyle Bu Hükme İlişkin Temyiz İtirazlarının Özel Dairesince İnceleneceği )
YHGKE. 2007/18-167TEMYİZ İNCELEMESİ ( Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Hususlar Gerekçe Yapılarak Verilen Direnme Kararı - Yeni Hüküm Niteliği/Dairesince İncelenebileceği )
Y10.CDE. 2005/4797TEMYİZ İNCELEMESİ ( Çek Hesabı Açmaktan Yasaklama Kararının Tedbir Niteliğinde Olduğu ve Yapılabilmesinin Asıl Hükme Bağlı Olduğu )
Y17.HDE. 2005/10515TEMYİZ İNCELEMESİ ( Dava Dilekçesinde ve Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen İtiraz ve İsteklerin Kamu Düzenini İlgilendirmediği Sürece Temyiz İncelemesi Sırasında Dikkate Alınamayacağı )
Y21.HDE. 2016/10419TEMYİZ İNCELEMESİ ( Davacı Vekilinin Davadan Feragat Ettiği/Hükümden Sonra Ortaya Çıkan Bu Durum Hakkında Karar Verilip Hükmün Bozulacağı - Fakat Kararın İncelenip Onandığı/İstemin Kabul Edileceği )
Y16.HDE. 2015/3871TEMYİZ İNCELEMESİ ( Davalılardan Bazılarının Mirasçıları Adlarına Mahkeme Kararının Usulen Tebliğ Olunması Temyiz Süresinin Beklenilmesi Temyiz Süresi Geçtikten Sonra Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Gönderilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y11.CDE. 2003/15927TEMYİZ İNCELEMESİ ( Davanın Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Kararlara Karşı Katılan Vekilinin Başvurusu Bu Suça 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışına Çıkaracak Suç Tarihi ve Niteliğine İlişkin Olup Temyiz İncelemesinin Mümkün Olduğu )
YCGKE. 2017/6-98TEMYİZ İNCELEMESİ ( Direnme Kararı Niteliğinde Olmayan Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Ele Alınması Mümkün Olmadığından Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Nitelikli Yağmaya Teşebbüs)
YHGKE. 1984/2-531TEMYİZ İNCELEMESİ ( Direnme Kararı Olmayıp Yeni Olan Kararların Özel Dairece İncelenmesi )
YHGKE. 2011/14-826TEMYİZ İNCELEMESİ ( Direnme Kararının Davacılar Vekiline Tebliğine Dair Düzenlenen Tebligat Evrakında Elle Oynama Olduğu/Tereddüt Oluştuğu - Direnme Kararını Temyiz Eden Davacılar Vekiline Tebligatın Yapıldığı Gerçek Tarihin Tespiti Gereği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
YHGKE. 2013/18-632TEMYİZ İNCELEMESİ ( Direnme Olarak Adlandırılan Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı - Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2004/3563TEMYİZ İNCELEMESİ ( Duruşmalı Olarak Yapılabilmesi İçin Tebligat Giderlerinin İstek Sırasında Eksiksiz Olarak Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1988/8-41TEMYİZ İNCELEMESİ ( Esasa Girilmeden Önce Temyizin Yasal Süresinde Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi )
YHGKE. 2016/22-1120TEMYİZ İNCELEMESİ ( Fark İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi - Yerel Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Karar Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olup Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YCGKE. 2015/6-525TEMYİZ İNCELEMESİ ( Gece Vakti Silahla Yağma Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/İlk Hükümde Yer Almayan ve Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bu Hususların Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği )
Y4.CDE. 2015/27114TEMYİZ İNCELEMESİ ( Görev Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Tayini Merci Kararlarının Genel ve Birincil Nitelikteki Olağan Kanun Yolu Olan Temyiz İncelemesi Sırasında Dahi Denetlenemeyeceği - Bu Kararların Hukuka Uygun Olup Olmadıklarının Görev Yönünden Bozma Konusu Yapılamayacağı/Tehdit Suçu )
YHGKE. 2014/12-347TEMYİZ İNCELEMESİ ( Haczin Kaldırılması - Yerel Mahkemenin Son Kararının Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2005/7896TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakem Heyetince Verilen Kararların Temyiz İncelemesi HUMK'nun 533. Maddesinde Sayılan Hallerle Sınırlı Olarak Yapılacağı )
YCGKE. 2014/8-375TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Görülmediği )
Y4.CDE. 1994/9626TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hakkında Hüküm Kurulan Davayla İlgili Olarak Yapılabileceği )
YHGKE. 2014/11-1124TEMYİZ İNCELEMESİ ( Haksız Rekabetin Tespiti - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YCGKE. 2013/1-622TEMYİZ İNCELEMESİ ( Haksız Tahrike Dair Bozmaya Uyan Yerel Mahkemece İlk Hükümden Farklı Olarak Sanığın Eyleminin Nitelendirilmesinin Değiştirildiği - İlk Hükümden Tamamen Farklı Olan Bu Hususun Özel Dairece Denetlenmediği/Bu Yeni Hükmün İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinde Kanuni İmkan Bulunmadığı )
YCGKE. 2015/13-162TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hırsızlık - Bozma Üzerine Yerel Mahkemenin Değişik Gerekçeyle Hüküm Kurduğu/İlk Hükümde Yer Almayan ve Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hususların Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine İmkân Bulunmadığı )
YİBGKE. 1939/15TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hükümle Tebliğ Arasında On Senelik Süre Geçmişse Temyiz İncelemesi Yapılıp Yapılamayacağı )
YHGKE. 2008/19-626TEMYİZ İNCELEMESİ ( İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Mahkemece Verilen Karar Temyiz Edilebileceği - Temyiz İncelemesi Sonucu Yargıtay'ın Verdiği Kararın Kesin Olduğu )
Y11.HDE. 2013/9588TEMYİZ İNCELEMESİ ( İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabileceği/Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği - 6100 S. HMK'nun 391/2. Md. Hükmüne Uygun Olarak Gerekçeli Karar Yazılmamış Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2016/8643TEMYİZ İNCELEMESİ ( İlgili Kararın Temyiz İncelemesinden Geçerek Kesinleştiği - Kanun Yararına Bozma Yoluna İstinaf veya Temyiz İncelemesinden Geçmeksizin Kesinleşen Karar veya Hükümlere Karşı Başvurulabileceğinden İstemin Usulden Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2013/4-568TEMYİZ İNCELEMESİ ( İlk Hükümde Yer Almayan Hususlar Özel Dairece Denetlenmemiş Olduğundan Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanunen İmkan Bulunmadığı - Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği/Tehdit )
YCGKE. 2017/22-176TEMYİZ İNCELEMESİ ( İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Verilen Karar Yeni Hüküm Niteliğinde Olup Bu Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği/Diğer Uyuşmazlık Konularıyla Birlikte Değerlendirilmek Üzere Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - Hırsızlık )
Y4.CDE. 2014/7348TEMYİZ İNCELEMESİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma - Beraat Eden Sanıklar Hakkında Yazım Hatası Nedeni Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği/Bu Sanıklar Yönünden Hüküm Kaldırılarak İnceleme Yapılacağı )
YHGKE. 2015/9-1357TEMYİZ İNCELEMESİ ( İşçilik Alacakları Davası - Mahkemece Verilen Kararın Bozmadan Önce Var Olmayan Belgelere Dayandığından Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2015/22-1362TEMYİZ İNCELEMESİ ( İşçilik Alacakları Davası - Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y1.CDE. 1998/3779TEMYİZ İNCELEMESİ ( Kanuna Aykırı Olarak Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin İncelemeye Engel Olmaması )
YCGKE. 2017/2-1114TEMYİZ İNCELEMESİ ( Karşılıksız Yararlanma Suçu - Yargıtay Bozma İlamı Doğrultusunda Sanığa Katılan Kurum Zararı Olarak Tespit Edilen Miktarı Ödemesi İçin 1 Ay Süre Verildiği - İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Hüküm Kurulduğu/Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Ele Alınması Mümkün Olmadığından Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/1-450TEMYİZ İNCELEMESİ ( Kasten Öldürme Suçu - Özel Daire Denetiminden de Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Verilen Karar Direnme Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2017/3-301TEMYİZ İNCELEMESİ ( Kasten Yaralama - İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Hüküm Kurulmuş Olması Sebebiyle Yeni Hüküm Niteliğinde Olan Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Olmadığından Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/1-639TEMYİZ İNCELEMESİ ( Kasten Yaralama/Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davaları İle İlgili Olarak Hüküm Kurulmasının Unutulduğu - Kanuna Uygun Verilmiş Bir Hüküm veya Temyize Konu Olabilecek Bir Karar Bulunmaması Sebebiyle Özel Dairece Bu Eksikliğin Temyiz İncelemesine Konu Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2014/19344TEMYİZ İNCELEMESİ ( Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği - Davacılardan Biri İçin Hükmedilen Manevi Tazminata İlişkin Temyiz İstemlerinin Mahkeme Hükmünün Kesin Olması Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/11-438TEMYİZ İNCELEMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2014/22-1516TEMYİZ İNCELEMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı Yanca İleri Sürülen Hususların Tamamının Temyiz Sebebi Olarak Temyiz İncelemesi Sırasında İrdelendiği ve Temyiz İncelemesi Sonucunda Kararın Hukuka Uygunluğunun Onanmak Suretiyle Dairecede Benimsendiği/Hakim Hakkında İleri Sürülen İddiaların Subut Bulmadığı )
YHGKE. 1998/1-17TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Bozmaya Uyarak Reddettiği Kısmın )
YHGKE. 2013/18-1658TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2013/23-795TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu/İtirazın İptali )
YHGKE. 2015/22-1103TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu/İşçilik Alacakları Davası )
YHGKE. 2015/9-3133TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Direnmeye Konu Hükmünün Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İnceleme Mercinin İse Hukuk Genel Kurulu Değil Özel Daire Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
Y23.HDE. 2016/1603TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin İlk Verdiği Karar Temyiz İncelemesi Sonucu Bozulmakla Ortadan Kalkmış Olduğundan Diğer Davalılar Hakkında da Hüküm Tesisi Gerekirken Sadece Davalı Şirket Aleyhine Hüküm Tesis Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
YCGKE. 2016/6-589TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu - Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bu Yeni ve Değişik Gerekçelerin Doğrudan İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Görülmediği/Yağma )
YCGKE. 2013/2-387TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - İlk Hükümde Yer Almayan Hususlar Özel Dairece Denetlenmemiş Olduğundan Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanunen İmkan Bulunmadığı )
YCGKE. 2014/12-331TEMYİZ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçe Özel Dairece Denetlenmemiş Olup Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 2014/4-699TEMYİZ İNCELEMESİ ( Manevi Tazminat - Temyize Konu Kararın Gerçekte Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2013/19-197TEMYİZ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece İlk Karardaki Ret Gerekçesinden Farklı Bir Gerekçeyle Davanın Reddine Dair Verilen ve Direnme Olarak Adlandırılan Kararın Bu Haliyle Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2006/19-102TEMYİZ İNCELEMESİ ( Menfi Tespit Davası - Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/14-719TEMYİZ İNCELEMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar/Ceza Genel Kurulunun Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Verilen Kararın Yeniden ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği - Hukuken Yeni Olan Bu Kararın Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-268TEMYİZ İNCELEMESİ ( Olayda Resen Temyiz İncelemesi Yapılmasını Gerektirir Nitelikle Bir Cezanın Söz Konusu Olmadığı - Süresinde Verilmiş Temyiz Dilekçesi de Bulunmadığından Açılmış Bir Temyiz Davasından Bahsedilemeyeceği )
YCGKE. 2011/4-128TEMYİZ İNCELEMESİ ( Onbeş Yıl ve Daha Yukarı Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Dair Hükümlerin Yasa Gereği Kendiliğinden Temyize Tabi Olduğu )
Y20.HDE. 1993/1098TEMYİZ İNCELEMESİ ( Orman Araştırmasının Yapılmasının Zorunlu Olması )
YHGKE. 2013/2-2089TEMYİZ İNCELEMESİ ( Oturumda Kısa Kararda Direnilmesine Şeklindeki İbarenin Yazılmasının Maddi Bir Hataya Dayandığı/Verilen Kararın Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Olmadığı/Bozmaya Uyularak Verilen Yeni Bir Hüküm Olduğu - Koruma Kararının Kaldırılması İsteği )
YCGKE. 1992/5-14TEMYİZ İNCELEMESİ ( Oylama Usulü )
YCGKE. 2014/2-711TEMYİZ İNCELEMESİ ( Önceki Hükümde Yer Almayan Yeni Ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verildiği - İlk Hükümde Yer Almayan Bu Hususların Özel Dairece Denetlenmemiş Olduğundan Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanunen İmkan Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/3-63TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sağlıklı Bir İnceleme Yapılabilmesi İçin Bilirkişi Raporunun Dosyada Olması Gereği/Eksikliğin Giderileceği - El Atmanın Önlenmesi Davası )
YHGKE. 2012/12-92TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sağlıklı Bir Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Hükme Esas Alınan Deliller İle Dava Evrakının Eksiksiz Olması Gereği - İtirazın Kaldırılması Davası/İcra Dosyasının Aslının Getirtileceği )
YCGKE. 2012/11-1582TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sanığa Yerel Mahkeme Gerekçeli Kararın Tebliği Usulüne Uygun Olmadığı/Sanığa Düzelterek Onama İstemli Olmasından Dolayı Aleyhine Görüş İçeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesinin Tebliğ Edilmediği/Temyiz İncelemesi Yapılmasının İsabetsiz Olduğu - Defter ve Belgeleri Gizleme Suçu )
Y9.CDE. 1994/3246TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sanığın İade Yönünden Temyiz İncelemesi İsteyip Beraat Kararının Gerekçesine Yönelik Temyiz İsteminin Söz Konusu Olmaması )
Y15.CDE. 2015/14195TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sanık Hakkında Yargıtay İkinci Ceza Dairesinin İlamıyla Temyiz İsteminin Reddine Karar Verildiği - Kanun Yararına Bozma İncelemesinin İkinci Ceza Dairesinin Görevi Dâhilinde Olduğu )
YCGKE. 2007/10-10TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sanık Müdafiinin Süresi İçinde Verdiği Dilekçesinde Duruşma İsteminde Bulunduğu - Yargıtay'daki Temyiz İncelemesinin Duruşma Yoluyla Gerçekleştirilmeyip Evrak Üzerinde İnceleme Yapılması Nedeniyle Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlandığı )
Y3.CDE. 2017/631TEMYİZ İNCELEMESİ ( Silahla Tehdit Suçu - Sanığın Cezalandırılmasına Dair Hükmün Temyiz İncelemesinden Geçerek Kesinleştiği/İleri Sürülen Sebeplerin Ceza Dairesinin İncelemesi Aşamasında Değerlendirildiği/Yargılamanın Yenilenmesi Şartlarının Oluşmadığı )
YCGKE. 2007/5-14TEMYİZ İNCELEMESİ ( Süresi İçinde Verildiği Saptanan Temyiz Dilekçesindeki İmza Noksanlığının Giderilmesi Halinde Temyiz İncelemesi Yapılabileceği )
Y12.HDE. 2007/15621TEMYİZ İNCELEMESİ ( Şikayetin İcra Müdürlüğünce Yapılan İşlemin Yanlışlığına İlişkin Olduğu - Mahkemece Bu İşe İlişkin Verilecek Kararın Yargıtay Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu )
YHGKE. 2017/6-394TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tahliye Davası - Temyize Konu Karar Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olup Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y16.HDE. 2017/2429TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacılar Mirasçıları Tarafından Açılan Dava Yönünden Daha Önce Yerel Mahkeme Tarafından Verilen Red Hükmü Önceki İlam İle Onanarak Kesinleşmiş Olup Temyiz İnceleme İsteminin Bu Sebeple Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2014/23-1004TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2017/1-1276TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Özel Dairece Önceki Bozmayı Ortadan Kaldıracak Nitelikte Olmayıp Dava Konusunun Devri ve Taraf Değişikliğinin Hatırlatılması Yönündeki Yerel Mahkemece Verilen Üçüncü Kararın Temyizen İnceleme Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Ait Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
Y14.HDE. 2016/11286TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Kararın Gerekçesinde Davanın Neden Reddedildiğine Dair Yasal Anlamda Yeterli Bir Gerekçeye Yer Verilmediği - Temyiz İncelemesinin Yapılamayacağı )
YİBGKE. 1938/48TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tarafların Ayrı Ayrı İstemesi )
Y11.HDE. 1973/4950TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tarafların Esnaf Olduğu Uyuşmazlığın 13. Hukuk Dairesinde İnceleneceği )
Y4.CDE. 2017/853TEMYİZ İNCELEMESİ ( Tehdit Suçu - Suç Tarihi ve Eylemin Aynı Olan Dosyaların Yargıtay İncelemesi Sırasında Bozma İstemi Dışında Saptanan Yeni Hukuka Aykırılıkların Bulunduğunun Anlaşılması Halinde Bu Hukuka Aykırılıklar Giderilmeden Mevcut Durumda Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2012/16-1298TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz Davasının Açılmış Olması Gerektiği - Müşteki Vekili Tarafından Mahkemeye İletilmek Üzere Başka Yer İcra Ceza Mahkemesine Verilen Temyiz Dilekçesinin Hakim Tarafından Yüze Karşı Verilen Hüküm Tarihinden İki Gün Sonraki Tarihle Havale Edildiği/Temyiz İsteminin Süresinde Olduğu )
YHGKE. 2002/4-599TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz Defterine Kayıt ve Harç Tarihlerinin Tereddüde Yol Açmayacak Şekilde Açıkça Bildirileceği )
Y8.CDE. 2004/8921TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz Dilekçe veya Layihasında Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Sınırlı Olmayıp Temyiz Edilen Hükümde Yasaya Aykırılık Halleri Bulunup Bulunmadığını Araştırmaya Varsa Tüm Yasaya Aykırılıkları Saptamaya İlişkin Olacağı )
Y16.HDE. 2017/3346TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz Etmediği Halde Karar Başlığında Hükmü Temyiz Ettiğinin Yazılı Olması Sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ve Yasal Hasım Durumda Bulunan Belediyesi Aleyhine İlamla Harca Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı - Tescil Davası)
YCGKE. 2011/1-380TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyiz İncelemesi Sırasında Sanığın Eksik Olan Nüfus Kaydının UYAP'tan Çıkarılabileceği - Kasten Öldürme )
YHGKE. 2017/5-788TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyize Konu Bozma Kararının Bazı Bentleri Hakkında Uyma Kararı Verilerek Bozma Doğrultusunda İşlem Yapıldığı Görülmekle Uyularak Oluşturulan Yeni Hüküm Özel Dairesince İncelenmediğinden Bu Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosya Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2017/9-2403TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyize Konu Kararın İlk Kararda Tartışılıp Değerlendirilmemiş Yeni Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu/İşçilik Alacakları Davası )
YCGKE. 2006/2-273TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyizin Kapsamı Söylenen Sözlerin Şahsi Davacı Yönünden Sövme Suçunu Oluşturduğu İddiası Olduğu Halde Özel Dairece Bu Yönde Herhangi Bir İnceleme Yapılmamış Olması )
Y5.CDE. 2004/4738TEMYİZ İNCELEMESİ ( Temyizin Sanıklardan Biri Hakkındaki Hükmü Kapsamadığı Anlaşıldığından Diğer Sanıklar Hakkında Kurulan Hükümlerle Sınırlı Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2009/1-83TEMYİZ İNCELEMESİ ( Uyarlama İsteminin Reddi Kararının Dayandığı Hükmün Resen Temyiz İncelemesine Tabi Olması Nedeniyle Resen Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu )
Y8.CDE. 2015/14173TEMYİZ İNCELEMESİ ( Verilen Dilekçenin Temyiz Talebiyle Birlikte Eski Hale Getirme Niteliğinde Olduğu ve Bu Taleple İlgili Olarak Karar Verme Yetkisinin Hükmü Temyizen İncelemekle Görevli Yargıtaya Ait Olduğu Gözetildiğinde Hükmün Henüz Kesinleşmediği ve Talebin Temyiz İncelemesine Tabi Olduğu )
YCGKE. 2013/6-632TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yağma Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 2007/2-264TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yapılabilmesi İçin Direnme Kararının Katılanlara Tebliği Verdikleri Takdirde Temyiz Dilekçesinin Sanığa Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2009/5-217TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yapılabilmesi İçin Temyiz Yasa Yoluna Başvurma Hakkı Olanların Tamamına Kararın Tefhim veya Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/10359TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yapılabilmesi İçin Verilen Kararın HMK Kapsamında Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği/Temyiz Edilen Kısa Karar Bu Hususları Kapsamadığından Temyiz Denetiminin Mümkün Olmadığı - İhtiyati Tedbir Talebi )
Y7.HDE. 2005/3014TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargılamanın İadesini İsteyen Davalılara Hükmün 7201 Sayıl Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi Uyarınca Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Kesinleşmemesi )
Y3.HDE. 2005/1323TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargıtay Daireleri Arasındaki İşbölümü Başkanlar Kararı ile Düzenlendiğinden Yerel Mahkemenin Hüküm Fıkrasında Görevli Dairenin Gösterilememesi )
YCGKE. 2005/4-50TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargıtayın Temyiz Talebi Usule Ait Noksanlardan Dolayı Olmuş ise Temyiz Dilekçesinde Bu Cihete Dair Beyan Edilecek Vakıalar Hakkında Tetkikler Yapabileceği Gibi Hükme Tesiri Olacak Derecede Kanuna Muhalefet Edilmiş Olduğunu Görürse Talepte Mevcut Olmasa Dahi Bu Hususu Tetkik Etmesi )
Y20.HDE. 1994/1021TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yasal Durumun Doğal Sonucu Olarak Davanın Kadastro Mahkemesinde Yürütülüp Sonuçlandırılması Gereği )
YCGKE. 2014/4-235TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemece Önceki Hükmünde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnilerek Sanıkların İlk Hükümde Olduğu Gibi Beraatına Karar Verildiği - Bu Uygulama Yeni Hüküm Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılması Amacıyla Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/8-817TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemece Önceki Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verildiği - İlk Hükümde Yer Almayan Bu Yeni ve Değişik Gerekçe Özel Dairece Denetlenmemiş Olup Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği/Karşılıksız Yararlanma )
YHGKE. 2005/11-569TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemenin Hukuk Genel Kurulunca Temyiz İncelemesine Tabi Tutulan Kararı Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Turistik Paket Sigorta Poliçesi'nden Kaynaklanan Rücuen Tazminat )
YCGKE. 2015/2-1034TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 2014/8-739TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Görülmediğinden Hükmün Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/2-615TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Özde Direnme Kararı Olmadığı - İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçe Özel Dairece Denetlenmemiş Olup Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanuni İmkan Bulunmadığı )
YHGKE. 2015/11-871TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yidk Kararının İptali - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2013/3-2119TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yoksulluk Nafakasının Artırılması - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2017/3-997TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması - Mahkemenin Direnme Olarak Adlandırdığı Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YCGKE. 2015/12-805TEMYİZ İNCELEMESİ (Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma - Özel Daire Denetiminden de Geçmemiş Olan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Sanığın İlk Hükümde Olduğu Gibi Cezalandırılmasına Dair Verilen Karar Yeni Hüküm Kabul Edildiğinden Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2017/4-1360TEMYİZ İNCELEMESİ (Bozulan İlk Karar İle Direnme Kararı Arasında Farklılık Bulunduğundan Yerel Mahkemece Usulüne Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Kararın Usulden Bozulması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası)
Y16.HDE. 2015/2691TEMYİZ İNCELEMESİ (Davacı Taraf Tapu Kaydının Aidiyetine Dair Olarak Temyiz İsteğinde Bulunmadığına Göre Temyiz Aşamasında Değerlendirmeye Tabi Tutulacak Hususun Temyize Konu Bir Bölümde Davacı Yararına Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği İle Sınırlı Olduğu)
YCGKE. 2015/8-130TEMYİZ İNCELEMESİ (Direnme Kararı Niteliğinde Olmayan Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Olmadığından Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu)
YHGKE. 2010/4-248TEMYİZ İNCELEMESİ (Direnme Kararının Usulünce Tebliği İle Karara Karşı Yasal Başvuru Süresi Beklendikten Sonra Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Yargıtay'a Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2015/22-1870TEMYİZ İNCELEMESİ (Direnme Olarak Verilen Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Bozma Konusu İle İlgili Yeni Olgulara Dayalı Olarak Oluşturulan Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesinin Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YCGKE. 2014/7-49TEMYİZ İNCELEMESİ (Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınması Mümkün Olmadığından Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verildiği)
YCGKE. 2014/15-178TEMYİZ İNCELEMESİ (Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bu Yeni Delil ve Değişik Gerekçelerin Doğrudan İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Görülmediği)
YCGKE. 2015/2-795TEMYİZ İNCELEMESİ (Hırsızlık/Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Bulunduğu - Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Bu Yeni Gerekçenin İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği)
Y16.CDE. 2015/1310TEMYİZ İNCELEMESİ (Hukuken Geçerli ve Mevcut Bir Hüküm Bulunmadığı/İnceleme Yapılmasına Yer Olmadığı - Dosyanın Mahalline Gönderilmek Üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiine Karar Verileceği/Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapma/Mala Zarar Verme/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu)
Y11.HDE. 2013/7798TEMYİZ İNCELEMESİ (İhtiyati Tedbire İtiraz - İhtiyati Tedbir Kararının Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerekmekte Olup Esasen Yargıtay Denetiminin Gerekçeli Karar Üzerinden Yapılmasının Mümkün Olduğu)
YCGKE. 2016/15-27TEMYİZ İNCELEMESİ (İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulmuş Olması Sebebiyle Verilen Hükmün Direnme Kararı Olmadığı - Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Olmadığı/Nitelikli Dolandırıcılık Suçu)
YHGKE. 2014/9-1743TEMYİZ İNCELEMESİ (İşçilik Alacakları Davası - Temyize Konu Kararın Yeni Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YHGKE. 2015/7-3293TEMYİZ İNCELEMESİ (İşçilik Alacakları Davası/Mahkemenin Direnmeye Konu Hükmünün Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YCGKE. 2014/2-465TEMYİZ İNCELEMESİ (İşyeri Dokunulmazlığını İhlal - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/5309TEMYİZ İNCELEMESİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Kesinleşen Yönlerin Yeniden Temyizen İncelenmesinin Mümkün Bulunmadığı/Davacıların Taşınmazın Teknik Bilirkişi Raporunda A Harfi İle Gösterilen Bölümü Hakkındaki Temyiz İnceleme İsteklerinin Reddedilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2015/13-576TEMYİZ İNCELEMESİ (Karşılıksız Yararlanma - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği)
Y2.HDE. 2015/22214TEMYİZ İNCELEMESİ (Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Asıl Temyiz İstemine Sıkı Sıkıya Bağlı Olduğu/Kadının Erkeğin Reddedilen Zina Sebebine Dayalı Boşanma Davası Hakkında Temyizi Bulunmadığı - Erkeğin Katılma Yoluyla Kendisinin Zina Sebebine Dayalı Davasının Reddine Yönelik Temyiz İsteğinin İncelenemeyeceği)
YHGKE. 2014/13-685TEMYİZ İNCELEMESİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Mahkemece Verilen Temyize Konu Kararın Gerçekte Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YCGKE. 2015/2-247TEMYİZ İNCELEMESİ (Mahkemenin Son Kararının Bozma İlamında Araştırılması ve Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususlar Tartışıldıktan Sonra Eylemli Uyma Neticesi Verilen Yeni Hüküm Olduğu/Dosyanın Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılması Gerektiği - İşyeri Dokunulmazlığının İhlali)
YCGKE. 2014/8-742TEMYİZ İNCELEMESİ (Mahkemenin Son Kararının Direnme Niteliğinde Bulunmayıp Bozma İlamında Araştırılması ve Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususlar Tartışıldıktan Sonra Eylemli Uyma Neticesi Verilen Yeni Hüküm Olduğu/Temyiz İncelemesinin Özel Dairece Yapılması Gerektiği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu)
YCGKE. 2015/1-428TEMYİZ İNCELEMESİ (Maktülü Kasten Öldürme Suçundan Asıl Fail Olan Sanık Yönünden Bozma İlamına Uyulup Uyma Doğrultusunda Yeni Bir Karar Verilmesi Sebebiyle Temyiz İncelemesinin Öncelikle Özel Dairece Yapılması Gerektiği)
YHGKE. 2014/22-1389TEMYİZ İNCELEMESİ (Menfi Tespit Davası/Mahkemece Yeni İbraz Edilen Belgelere Dayanılarak Direnme Kararını Kurulduğu - Bozma Çerçevesinde Yapılan Araştırma Sonucu Oluşturulan Bu Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2016/3980TEMYİZ İNCELEMESİ (Mümkün Kılan Denetlemeye Elverişli Kanuna Uygun ve Geçerli Bir Hüküm Kurulmadığı - Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Kanuna Uygun Biçimde Hüküm Kurulması Gerekirken İnfazda Tereddütten de Öte İnfaza Elverişsiz Şekilde Hüküm Kurulmasının da Doğru Olmadığı)
YCGKE. 2014/2-588TEMYİZ İNCELEMESİ (Özel Dairece Denetlenmeyen Bir Konunun İlk Kez ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanunen İmkan Bulunmadığı - Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2010/4-455TEMYİZ İNCELEMESİ (Sağlıklı Bir Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Hükme Esas Alınan Deliller İle Dava Evrakının Eksiksiz Olması İşlem Sırasına Göre Belli Bir Düzen İçinde Bulunması Gerektiği)
YCGKE. 2014/12-151TEMYİZ İNCELEMESİ (Taksirle Ölüme Neden Olma - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği)
YCGKE. 2015/12-551TEMYİZ İNCELEMESİ (Taksirle Yaralama - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulması Sebebiyle Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği)
Y4.CDE. 2015/27961TEMYİZ İNCELEMESİ (Tebliğ Edilen Kararda Gösterilen Kanun Yolu Bildiriminde Olması Gereken Temyiz Mercinin Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Yazılmamasının Eski Hale Getirme Nedeni Olduğu - Yerel Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddi Kararının Kaldırılıp Temyiz İncelemesinin Yapılması Gerektiği)
YHGKE. 2015/5-527TEMYİZ İNCELEMESİ (Temyize Konu Kararın Gerçekte Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Özel Dairenin Bir Başka İlamından Esinlenilerek Yapılan İncelemeye Diğer Bir İfade İle Yeni Delile Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Özel Daireye Ait Olduğu)
YHGKE. 2017/5-2020TEMYİZ İNCELEMESİ (Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı İlk Kararda Yer Almayan Tamamen Yeni Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YCGKE. 2016/12-748TEMYİZ İNCELEMESİ (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu/Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı - Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Olmadığı)
YCGKE. 2013/15-479TEMYİZ İNCELEMESİ (Usul ve Yasaya Uygun Bulunması Halinde Onanması Hukuka Aykırılık Belirlenmesi Halinde Bozulması ya da Düzeltilerek Onanması Gerektiği - Sanığa Atılı Eylemin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturmayıp Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Oluşturduğu Belirtilerek Hükmün Kesin Nitelikte Olduğu Gerekçesiyle Temyiz Talebinin Reddinin İsabetsiz Olduğu)
YCGKE. 2016/20-320TEMYİZ İNCELEMESİ (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Bu Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Mümkün Görülmediği)
YCGKE. 2017/10-522TEMYİZ İNCELEMESİ (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olup Bu Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Ele Alınmasının Mümkün Olmadığı)
Y11.HDE. 2013/7231TEMYİZ İNCELEMESİ (Yapılabilmesi İçin Kararın Gerekçeli Karar Şeklinde Yazılması Gerektiği/Yargıtay Denetiminin de Gerekçeli Karar Üzerinden Yapılmasının Mümkün Olduğu/Temyiz Edilen Kısa Karar Bu Hususları Kapsamadığından Temyiz Denetiminin Mümkün Olmadığı - İhtiyati Tedbir Talebi)
Y23.HDE. 2013/9336TEMYİZ İNCELEMESİ (Yapılabilmesi İçin Öncelikle Kararın Gerekçe İçermesi Gerektiği - Mahkemece İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine Dair Karar Verilmesi Üzerine Gerekçeli Karar Yazılmamış Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği)
YCGKE. 2017/15-529TEMYİZ İNCELEMESİ (Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Bu Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca Ele Alınması Mümkün Olmadığından Dosyanın Temyiz İncelemesi İçin Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Dolandırıcılık Suçu)
Y8.CDE. 2013/4873TEMYİZ İNCELEMESİ İÇİN ADLİ YARDIM TALEBİ ( Sanığın Sonradan İbraz Ettiği Dilekçeyle Temyiz Harcı İçin "Mahkememizin Kabulüne Sığınıyorum Zor Durumdayım" Şeklindeki İsteğinin Adli Yardımdan Yararlanma İstemi Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılacağı )
YHGKE. 2014/21-869TEMYİZ İNCELEMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ ( Maddi Tazminat İstemi - Kurulan Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daire'ye Ait Olduğundan Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/8-111TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA DAVAYA KATILMA ( Soruşturma Aşamasında "Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılarak Sonucundan Bilgi Verilmesi" İsteminde Bulunan Davetiyeye Rağmen Duruşmaya İştirak Etmeyen Keşifte İse "Şikâyet Dilekçemizi Tekrar Ederiz" Diyen Şikâyetçi Vekilinin Bu Beyanlarının Katılma Talebi Niteliğinde Bulunduğu )
YHGKE. 2001/16-485TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA MADDİ HATA ( Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi )
Y7.HDE. 1981/3964TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA OLAYIN YANLIŞ ANLAŞILMASI ( Maddi Olayın Yanlış Anlaşılması Sonucu Verilen Bozma Kararına Uyulmasının Karşı Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Getirmemesi )
Y13.HDE. 1995/6911TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU GÖREVLİ MAHKEMENİN GÖSTERİLMİŞ OLMASI ( Görevsizlik Kararı Verilip Verilememesi )
Y2.HDE. 2005/2955TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN GÖREV VE YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR ( Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlayacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y8.HDE. 2005/356TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN GÖREVE İLİŞKİN KARARLAR ( Bu Aşamadan Sonra Davaya Bakacak Olan Mahkemeyi Bağlayacağı/Merci Tayinine de Gerek Olmadığı - Zilyetliğin Korunması )
Y16.HDE. 1990/16948TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN KARARLAR ( Görev veya Yetkiye İlişkin - Bağladığı Mahkeme )
Y16.HDE. 1990/6540TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN KARARLAR ( Görev veya Yetkiye İlişkin - Bağladığı Mahkeme )
Y20.HDE. 1994/3305TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN YETKİ VE GÖREVE İLİŞKİN KARARLAR ( Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağlaması )
YCGKE. 2013/6-31TEMYİZ İNCELEMESİ USULÜ ( Sanıklar Hakkında Yağma Suçundan Kurulan Hükümlerle İlgili Usul Bozmasının Bu Sanıkların Diğer Suçlarıyla Diğer Sanıklar Hakkında Kurulan Hükümlerin İncelenebilmesi Açısından Engel Oluşturmadığı )
Y9.HDE. 2015/29651TEMYİZ İNCELEMESİ YAPAN DAİRENİN BAŞKA DOSYALARDA DAVALI ŞİRKETLER ARASINDA ORGANİK BAĞ OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ ( İşçilik Alacakları Davası - Her İki Davalı Şirketin de Müşterek ve Müteselsilen Sorumlu Sayılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/19795TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN DOSYADAKİ TÜM BELGELERİN UYAPTA TARANMASI ( Menfi Tespit Davası - Sağlıklı Bir Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi Dosyada Bulunan Tüm Belgelerin Mahkemece UYAP'ta Taranması ve UYAP Ekranına Aktarılması Gerektiği )
YCGKE. 2005/1-83TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ KOŞULLARI ( Süre ve İstek Koşullarına Uyularak Açılmış Bir Temyiz Davasının Bulunması Gerektiği - Direnme Kararları Bakımından da Aynı Koşulların Geçerli Olduğu )
YCGKE. 1991/6-51TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Usulüne Uygun Bir Temyiz Davası Açılmış Olması Şartı )
YİBGKE. 1941/27TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI ( Gıyabında Ölüm Cezasına Çarptırılan Suçluya İlam Tebliğ Edilmeden )
YİBGKE. 1977/1TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMADAN KESİNLEŞEN BERAAT KARARI ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davasında Kesin Delil Niteliğinde Bulunacağı )
Y23.HDE. 2016/2917TEMYİZ İNCELEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Sağlıklı Bir Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Hükme Esas Alınan Deliller İle Dava Evrakının Eksiksiz Olması İşlem Sırasına Göre Belli Bir Düzen İçinde Bulunması Gerektiği )
YHGKE. 2012/13-724TEMYİZ İNCELEMESİNDE GÖREV ( Menfi Tespit Davası - Temyize Konu Kararın Bozmadan Esinlenerek Oluşturulmuş Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2014/19-1430TEMYİZ İNCELEMESİNDE GÖREV (İtirazın İptali - Temyize Konu Kararın Gerçekte 1086 S. HUMK'nun 429/3. Md. Hükmü Anlamında Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu)
YHGKE. 2005/21-743TEMYİZ İNCELEMESİNDE GÖREVLİ MERCİ ( Bozma Kararı Üzerine Yerel Mahkemece Farklı Bir Hüküm Kurulmuş Olması - Direnme Kararı Niteliğinin Bulunmaması ve Özel Dairenin Temyiz İncelemesi Yapması Gereği )
YHGKE. 2005/21-303TEMYİZ İNCELEMESİNDE GÖREVLİ MERCİ ( Mahkemece Bozma Kararından Sonra Dosyaya İbraz Edilen Yeni Delile de Dayanılarak Kurulan Hükmün Direnme Kararı Niteliğinin Bulunmaması )
YHGKE. 2005/11-325TEMYİZ İNCELEMESİNDE GÖREVLİ MERCİ ( Mahkemenin Bozulan Karardakinden Farklı Bir Gerekçeyle Verdiği Direnme Kararının Gerçekte Yeni Bir Karar Olması - Temyiz Talebinin Özel Dairece İncelenmesi Gereği )
Y3.HDE. 2014/19378TEMYİZ İNCELEMESİNDE KESİNLİK SINIRI ( Davaya Konu Kayıp Kaçak Elektrik Bedelinin Miktar İtibariyle Kesinlik Sınırının Altında Bulunduğu/Kesinlik Sınırının Gözetilmemesi Gerektiği - Tek Bir Abone Uyuşmazlığı Yargıya Taşımış Olsa da Tüm Aboneleri İlgilendirdiği/Toplu Bir Hak Uyuşmazlığının da Bulunduğu/Verilen Hükmün Salt Bu Bedele Münhasır Olmayıp Sonraki Faturaların Düzenleme Biçimine de Etkisi Olacağı )
Y22.HDE. 2016/24072TEMYİZ İNCELEMESİNDE MADDİ HATA ( Yargıtay'ca Temyiz İncelemesinin Yapıldığı Sırada Dosyada Bulunan Bir Belgenin Gözden Kaçırılmasının Maddi Hata Sebebi Olduğu - Yargıtay'ca Maddi Hata Sonucu Verilen Bir Karara Mahkemece Uyulmasına Karar Verilmesi Halinde Dahi Usulü Kazanılmış Hak Oluşmayacağı ve Yargıtay'ın Hatalı Bozma Kararından Dönülmesinin Mümkün Olduğu )
YCGKE. 1990/9-232TEMYİZ İNCELEMESİNDE YETKİLİ MERCİ ( Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bozmasına Uyan Mahkemenin Verdiği Yeni Kararın )
Y13.HDE. 2009/11434TEMYİZ İNCELEMESİNDE ZUHULEN GÖZDEN KAÇIRILAN HUSUS ( Karar Düzeltme Talebinde Mahkeme Kararının Bu Yönden de Bozulabileceği )
YHGKE. 2010/4-603TEMYİZ İNCELEMESİNDEKİ KESİNLİK SINIRI ( İhtiyari Dava Arkadaşlığında Her Bir Davacının Talebinin Ayrı Ayrı Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 1998/8-335TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEDEN KESİNLEŞEN GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Görevli Mahkeme Yargıtay'ca Belirlenmeden Başka Bir Mahkemenin Davaya Bakamaması )
Y11.CDE. 2006/8460TEMYİZ İNCELEMESİNDEN GEÇMEKSİZİN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulabileceği - Mahkemelerin Bu Yetkiyi Kısıtlayacak Şekilde Hareket Edemeyeceği )
Y2.HDE. 2015/5653TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE BOŞANMA PROTOKOLÜ DÜZENLENMESİ ( Tarafların Bu Konudaki Beyanları Alındıktan Sonra Hüküm Kurulabileceği - Protokolün Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/25652TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE BOŞANMA PROTOKOLÜ DÜZENLENMESİ ( Tarafların Duruşmaya Çağrılıp Bu Konudaki Beyanları Alındıktan Sonra Hüküm Kurulabileceği - Protokolün Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2012/13-1413TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE DAVA ZAMANAŞIMININ DOLMASI (Derhal Beraat Kararı Verilmesini Gerektiren Bir Durumun Bulunmadığı ve Daha Ağır Cezayı Gerektiren Başka Bir Suçu da Oluşturma İhtimali Olmadığı - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y13.CDE. 2011/34116TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE SANIĞIN ÖLMESİ ( Müsadereye Tâbi Eşya Olsa Bile Hükmün Bozulmasıyla Yetinilmesi Gereği - Müteakip İşlemlerin İse Mahkemesince Yapılacağı )
Y17.CDE. 2015/15211TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE SANIĞIN ÖLMESİ ( Müsadereye Tâbi Eşya Olsun ya da Olmasın Hükmün Bozulmasıyla Yetinilmesi Müteakip İşlemlerin İse Mahkemesince Yapılması Gerektiği - Mala Zarar Verme Suçu )
Y17.CDE. 2015/28134TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE SANIĞIN ÖLMESİ (Müsadereye Tâbi Eşya Olsun ya da Olmasın 5237 S. TCK'nun 64. Md. Hükmü Uyarınca Hükmün Bozulmasıyla Yetinilmesi Müteakip İşlemlerin İse Mahkemesince Yapılması Gerektiği - Hırsızlık)
Y2.HDE. 2012/20736TEMYİZ İNCELEMESİNDEN ÖNCE YARGITAY'A DİLEKÇE GÖNDERMEK ( Nafaka ve Kişisel İlişki Yönünden Aralarında Anlaştıklarını Belirterek Mahkemenin Hükmettiğinden Farklı Şekilde Karar Verilmesi Talebi - Tarafların Talepleriyle Sınırlı Olarak Değerlendirme Yapılacağı )
Y12.CDE. 2015/14057TEMYİZ İNCELEMESİNDEN SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Ölenlerden Birinin Mirasçılarının Hükümden ve Temyiz İncelemesinden Sonra Dilekçe Ekinde Sunulan ve Hükümden Önceki Tarihte Düzenlenen Vaki Şikayetlerinden Vazgeçtiklerine ve Zararlarının Karşılandığına İlişkin Vazgeçme Dilekçesi Nazara Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/12-843TEMYİZ İNCELEMESİNE DOSYANIN EKSİKSİZ GÖNDERİLMESİ ( Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Dizi Pusulasına Bağlanması ve Dosya Gönderme Formu da Eksiksiz Düzenlenerek Hakimine Kontrolünden Sonra İmzalanması Suretiyle )
YHGKE. 2011/2-777TEMYİZ İNCELEMESİNE DOSYANIN ONAYLI FOTOKOPİSİNİN GÖNDERİLMESİ ( Boşanma ve Tazminat Davası - Nedeninin Açıklanması Gereği/Dosya Zayi Olmuş İse Sebebinin Bildirileceği )
YHGKE. 2014/22-586TEMYİZ İNCELEMESİNE ENGEL DURUM ( Direnme Kararının Genel Kurulda Görüşülmesinden Önce Davadan Feragat Edildiği )
Y9.HDE. 1997/1739TEMYİZ İNCELEMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE DAVADAN FERAGAT ( Hükmün Mahkemece Karar Verilmek Üzere Bozulması )
YHGKE. 2012/19-71TEMYİZ İNCELEMESİNE GİRİLEMEMESİ ( Mahkemece Davaların Birleştirilmesi Veya Bekletici Mesele Yapılması İstemine Konu Dava Dosyalarının İncelenip Aslı Ya da Onaylı Örneğinin Dosya İçine Alınmaması )
YHGKE. 2012/9-77TEMYİZ İNCELEMESİNE GÖNDERİLEN DOSYALAR ( Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği Gereğince Dizi Pusulasına Bağlanması ve Eksiksiz Biçimde Gönderilmesi Zorunluluğu - Noksanlık Halinde Mahkemesine Geri Çevrileceği )
Y2.HDE. 2003/9980TEMYİZ İNCELEMESİNE TABİ BULUNMAYAN TEDBİR KARARLARI ( Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Amacıyla Alınan - Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Geçici Tedbir Niteliğinde Bulunduğu )
Y2.HDE. 2015/4121TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI OLARAK YAPILMASI ( Duruşma Talep Eden Tarafın Tebligat Giderlerini Eksisksiz Olarak Tamamlaması Ve Yerel Mahkeme Dosyası İle Birlikte Yargıtaya Göndermesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/1-149TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI OLARAK YAPILMASI TALEBİ ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Bu Konuda Karar Verilmeden İnceleme Yapılmasının Savunma Hakkını Kısıtlayıcı Nitelikte Olduğu )
Y6.CDE. 2000/6524TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Müdahilin Bu Konuda Talepte Bulunma Hakkı Olup Olmaması )
YCGKE. 2014/1-614TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Sanıkların Kasten Öldürme Suçundan Yirmi Beş Yıl Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair Hükme Yönelik Müdafilerinin Yasal Süresinde Verdiği Dilekçesinde Duruşmalı İnceleme İsteminde Bulunması Karşısında Temyiz İncelemesinin Duruşma Açılarak Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/7173TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Tebligat Gideri Verilmemiş İse Duruşma İsteğinin Dikkate Alınmayacağının Hüküm Altına Alınmış Olmasına Göre Asıl Davada Davalı Birleşen Davada Davacı Vekilinin HUMK'nın 440. Md.sinde Sayılan Hallerden Hiçbirisini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1993/4699TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Tebligat Giderlerinin Ödendiğini Gösteren Kayıt veya Şerh Bulunması Gereği )
Y2.HDE. 2006/17666TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI ( Yapılabilmesi İçin Duruşma İsteyenin Tebligat Giderlerini Eksiksiz Olarak İstek Sırasında Vermesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/18623TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI (Dava Konusu Meblağın Duruşma Sınırının Altında Olduğu/Uyuşmazlığın Miktar veya Değer Söz Konusu Olmaksızın Duruşmalı Olarak İncelenmesi Gereken Dava ve İşlerden de Olmadığı - Davacı Vekilinin Duruşma İsteğinin Reddiyle Tetkikatın Evrak Üzerinde Yapılmasına Karar Verildiği)
Y2.HDE. 2016/381TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ ( Temyiz İncelemesinin Duruşmalı Olarak Yapılabilmesi İçin Duruşma İsteyen Tarafın Tebligat Giderlerini Eksiksiz Olarak İstek Sırasında Vermesi Gerektiği - Aksi Halde İsteğin Nazara Alınmayacağı/Ödenen Giderin de Yerel Mahkeme Dosya İle Birlikte Yargıtay'a Gönderilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1993/4699TEMYİZ İNCELEMESİNİN DURUŞMASIZ YAPILMASI ( Tebligat Giderlerinin Ödendiğinin İspat Edilememesi )
Y2.HDE. 2015/1028TEMYİZ İNCELEMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI ( İncelemenin Yapılabilmesi İçin Tüm Evrakların Noksansız Olarak Elektronik Ortama Aktarılmış Olmasının Zorunlu Olduğu - Sisteme Kaydedilen Dilekçelerin Bazıları Taranmadığından Elektronik Ortamda Görüntülenemediği/Dosyanın Fiziki Olarak Gönderilmesi İçin İade Edileceği )
YHGKE. 1989/2-334TEMYİZ İNCELEMESİNİN HUKUK GENEL KURULU`NDA YAPILMASI ( Direnme Gerekçesi Karşısında )
YCGKE. 1989/8-200TEMYİZ İNCELEMESİNİN HÜKMÜN ESASINA DA TEŞMİLİ ( Temyiz Edilemeyecek Hükümlerden Olup Müsadere Kararı Verilen Silahın Müsaderesi Kararı Verilen Dava )
Y8.CDE. 2003/4949TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI ( Yargıtay Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )
YHGKE. 2013/13-1223TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE İNCELENMESİ GEREKTİĞİ ( Menfi Tespit Davası - Bozma İlamı Sonrası Direnme Olarak Adlandırılan Kararda Davacının İstirdat İsteminin de Kabulüne Karar Verilerek Yeni Hüküm Kurulduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2013/19-1100TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE İNCELENMESİ GEREKTİĞİ ( Menfi Tespit Davası - Bozma İlamı Sonrası Direnme Olarak Adlandırılan Kararda Davacının İstirdat İsteminin de Kabulüne Karar Verilerek Yeni Hüküm Kurulduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 2014/23-610TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI ( Kooperatife Ödenen Bedelin Geri Alınması İstemi - Kurulan Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi İse Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daire'ye Ait Olduğu )
YHGKE. 2005/9-11TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI GEREĞİ ( Yerel Mahkemenin Bozma Kararından Sonra Dosyaya Getirttiği Delile Dayanarak Önceki Kararda Direnmesi - Direnme Kararı Niteliğinin Bulunmaması )
YCGKE. 2013/4-418TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Bozma Sonrasında Yapılan Araştırmaya İncelemeye Toplanan Yeni Delillere Dayanmak Suretiyle Verilen Hüküm Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Hüküm Olduğu/Dosyanın İncelenmek Üzere Yargıtay Ceza Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/12-4TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Haksız Tutuklama ve Yakalama Nedeniyle Tazminat Davası - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/12-1079TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( İcra Müdürlüğü İşleminin Şikâyet Yolu İle Kaldırılması İstemi - Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Olduğu/Bu Nedenle Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/13-218TEMYİZ İNCELEMESİNİN ÖZEL DAİRECE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Vekalet Ücret Alacağı İstemi - Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daireye Ait Olduğundan Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1978/1-8TEMYİZ İNCELEMESİNİN SANIK LEHİNE GENİŞLETİLMESİ ( Müdahilin Yaptığı Temyiz Başvurusunda )
YCGKE. 2008/9-143TEMYİZ İNCELEMESİNİN SÜREYE VE İSTEĞE BAĞLI OLMASI ( Re'sen Temyize Tabi Olma Keyfiyeti İstisna Olmak Üzere Temyiz İncelemesi Yapılabilmesi İçin Süre ve İstek Koşuluna Uygun Açılmış Bir Temyiz Davasının Bulunması Gerektiği )
YCGKE. 1977/9-393TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN TALEP ŞARTI ( Vekalet Ücretinin Yargılama Gideri ve Şahsi Hak Nitelikleri )
Y11.HDE. 2003/5770TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILAMAMASI ( Yerel Mahkemenin Ferağat İstemi Doğrultusunda İşlem Yapması ve Sonuca Ulaşmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1984/8-236TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILMASININ ZORUNLULUĞU ( İdari Yasaklama Kararının Kendiliğinden Uygulama Niteliğini Kaldırması )
Y13.HDE. 1998/5441TEMYİZ İNCELEMESİNİN YARGITAYCA YAPILAMAMASI ( Yabancı Hakem Kararları )
Y2.HDE. 2007/9948TEMYİZ İNCELENMESİ SONUCU KESİNLEŞEN GÖREV VE YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR ( Davaya Ondan Sonra Bakacak Mahkemeyi Bağladığı )
Y4.CDE. 2011/14482TEMYİZ İNCELENMESİNDEN GEÇMEKSİZİN KESİNLEŞEN KARAR ( Yargıtayın Temyiz Denetimi Sırasında Uyguladığı Kabule Göre Bozma Yöntemine İstisnai ve Olağanüstü Bir Yol Olan Yasa Yararına Bozma İstemi Üzerine Yapılan İncelemede Başvurulamayacağı )
Y2.HDE. 2004/1337TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARAR ( Kusurlu Eşin Saldırılarına Son Vermesinin İhtarı Kararı - Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Etmek Gereği )
Y2.HDE. 2002/14276TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
Y2.HDE. 1998/13657TEMYİZ İRADESİNİN VARLIĞI ( Hakime Havale Ettirilen Harç ve Giderleri Yatırılan Temyiz Dilekçesi - İmza Eksikliği )
YHGKE. 2012/12-85TEMYİZ İSTEĞİ ( Harca Tabi Değilse Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydedildiği ve Harca Tabi İse Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği)
Y12.HDE. 2004/5616TEMYİZ İSTEĞİ ( Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçesi Hakkında Temyiz Harcının Süresinde Ödenmediğinin Tespit Edilmesi ile Temyiz İsteğinin Reddine Karar Verilmesi )
Y11.CDE. 1997/1121TEMYİZ İSTEĞİ ( Lehe Bozmanın Temyiz Etmeyen Sanığa Sirayetinin Kapsamı )
YHGKE. 1983/13-856TEMYİZ İSTEĞİ ( Özel Dairece Reddedilmesi )
Y4.CDE. 2004/18447TEMYİZ İSTEĞİ ( Suçtan Zarar Görmediği Halde Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığından Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
Y7.HDE. 2010/419TEMYİZ İSTEĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davacı ya da Vekilinin İstenilen Masrafı Mahkeme Veznesine ve Dosyaya Yatırmadığı/Davacının Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2003/5-21TEMYİZ İSTEĞİ SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEN SANIK ( Direnme Kararında Hakkında Kurulan Hükmün Yok Sayılması Gereği )
Y3.HDE. 2017/12502TEMYİZ İSTEĞİNDEN FERAGAT TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Nitelik Olarak Bir Birinden Farklı İstemler Olduğu Temiyiz İsteğinden Feragat Halinde Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verilmekle Yetinilmesi Gereği - Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi Halinde ise Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2005/12011TEMYİZ İSTEĞİNDEN VAZGEÇME ( Sanığın Cezaevi Müdürlüğü Aracılığıyla Mahkemeye Gönderdiği Dilekçe İle "Kararın Bir Üst Mahkeme Tarafından Tetkik Edilmesi İçin Yazdığı Dilekçenin İptal Edilmesi Hususunda Gereğinin Yapılmasını" İstediğini Bildirmiş Olması Nedeniyle )
Y5.CDE. 2007/3479TEMYİZ İSTEĞİNDEN VAZGEÇME ( Tayin Edilen Müdafiinin Hükmü Temyiz Ettiği Günde Sanık Tarafından Verilen Dilekçeyle Cezaya İtirazının Olmadığı Onaylanıp Kendisine Bildirilmesi Talebi )
YHGKE. 1996/897TEMYİZ İSTEĞİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürede Eksik Yatırılan Temyiz Masraflarının Tamamlanmaması )
YİBGKE. 1940/9TEMYİZ İSTEĞİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILMA ( Temyiz Eden Tarafın Yasaca Yükümlü Olduğu Posta Ücretini Vermemekte Direnmesi )
Y2.HDE. 2011/15016TEMYİZ İSTEĞİNİN BAŞKA MAHKEME KANALI İLE GÖNDERİLMESİ ( Muhabere Defterine Kayıt Edilip Edilmediğinin İlgili Mahkemeden Sorulup Tespit Edileceği - Süresi İçinde Temyiz Muhabere veya Esas Defterlerinden Birine Kayıt Edilmişse Harcın Tamamlattırılacağı )
YİBGKE. 1984/5TEMYİZ İSTEĞİNİN DİLEKÇENİN DEFTERE KAYDEDİLDİĞİ TARİHTE YAPILMIŞ SAYILACAĞI ( Harç Alınmadan Kayıt )
Y2.HDE. 2004/2088TEMYİZ İSTEĞİNİN DİLEKÇENİN DEFTERE KAYDEDİLDİĞİ TARİHTE YAPILMIŞ SAYILACAĞI ( Harç Alınmadan Kayıt Yapılması - Temyizin Reddine Sebep Teşkil Etmeyeceği )
Y5.CDE. 2005/16826TEMYİZ İSTEĞİNİN İTİRAZ DİLEKÇESİ NİTELİĞİNDE KABULÜ ( Muhakemenin Durması Kararı/Temyizi Mümkün Olmadığı - Sanık Müdafiin İsteğinin Bu Nitelikde Kabulü ile Kararın Mahallince Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2000/2180TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Ek İddianame İle Gasp Suçundan Açılan Kamu Davası - Usulune Uygun Müdahale Etmeyen Müdahil Vekillerinin İsteği )
Y3.CDE. 2004/11546TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Katılanların - CMUK. Md. 310'da Belirtilen Süresi Geçtikten Sonra Yapılan Temyiz İtirazının Anılan Yasa Md. 317 Uyarınca Reddi Gereği )
Y5.CDE. 2006/3718TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Sanığın Dilekçesinde Temyiz Hakkını Kullanmak İstemiyorum Cezanın Onaylanmasını İstiyorum Talebi - Hükmün Müdafiince Sanık İradesine Aykırı Olarak Temyiz Olunduğu )
YCGKE. 1974/117TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Sanığın Yüzüne Karşı Verilip Tefhim Edilen Hükmün Kanuni Süresinden Çok Sonra Temyiz Edilmesi Nedeniyle )
Y4.CDE. 2015/21426TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu - Sanık Hakkındaki Mahkumiyet Hükümlerinin Onanması Gereği )
YİBGKE. 1984/5TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Temyiz Harcı Mahkeme Kalemince Hesaplanıp İlgilisinden İstendiği Halde Süresinde Ödenmediği Belgelendirilmiş İse )
Y2.HDE. 1997/12572TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ ( Yetki İtirazına Karşı )
Y10.HDE. 2003/10197TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ KARARININ DÜZELTİLMESİ ( Maddi Hataya Dayalı Olarak Verilen - Davalının Temyiz İtirazları Yönünden Dosyanın Esastan İncelenmesi Gereği )
Y1.CDE. 2006/1585TEMYİZ İSTEMİ ( 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçuna Müdahillik Mümkün Olmadığından Müdahil Vekilinin Sanık Hakkındaki Bu Suçtan Verilen Beraat Hükümlerine Yönelik İstemin Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2005/4169TEMYİZ İSTEMİ ( 8 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz Defterine Kaydedildiği - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
YHGKE. 2017/11-160TEMYİZ İSTEMİ ( Ancak Davanın Taraflarının Başvurabileceği - Taraflar Dışındaki Üçüncü Kişilerin Temyiz Yoluna Başvuramayacağı/Bunun Tek İstisnasının O Kişi Aleyhine Bir Hüküm Kurulmuş Olması Hali Olduğu/Hakkında Verilmiş Bir Hüküm Bulunmayan Üçüncü Kişinin Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği/Şirkete Kayyım Atanması Talebi )
Y11.HDE. 2005/8395TEMYİZ İSTEMİ ( Birleştirme Kararının 48. Madde Hükmü Uyarınca Esas Hükümle Birlikte Temyizinin Mümkün Olduğundan Temyiz İsteminin Reddi Gereği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y11.CDE. 2005/1727TEMYİZ İSTEMİ ( Davayı Takip Etmesi İçin Makul Bir Süre de Geçmiş Olduğundan Usulüne Uygun Talepte Bulunup Katılan Sıfatını Kazanmayan Şikayetçinin Vekilince Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
Y15.CDE. 2015/14191TEMYİZ İSTEMİ ( Dolandırıcılık Suçu - Eski Hale Getirme Talebi İle Birlikte Temyiz İsteminde Bulunulmuş Olması Halinde Bu Talebi İnceleme Merciinin Yargıtayın İlgili Dairesi Olmasına Rağmen Ağır Ceza Mahkemesinin Temyiz Talebinin Reddine İlişkin Verdiği Ek Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2006/8309TEMYİZ İSTEMİ ( Dosya Mahalline Geri Çevrilmeden Doğrudan Doğruya Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca Karara Bağlandığı - Bu Durumda Gösterilen Sebeple Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y10.CDE. 2003/4204TEMYİZ İSTEMİ ( Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme Sonucu Verilen Kararın İtirazı Kabil Bir Karar Olduğunun Temyizi Olanaklı Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2007/14-853TEMYİZ İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi - 2006 Yılı İçin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427. Maddesindeki Temyiz ( Kesinlik ) Sınırının 1.090.00 YTL Olduğu )
Y16.HDE. 2004/14137TEMYİZ İSTEMİ ( Gerekli Masrafın 10 Gün İçinde Karşılanması İçin Gönderilen Muhtıranın Süresinde Yerine Getirilmemesi Üzerine İstemin Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y7.HDE. 2005/1829TEMYİZ İSTEMİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Aleyhindeki Mahkeme Hükmünün Davalı Şirkete Tebliğ Edildiği Gün İle Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Verildiği Günler Arasında Yasada Belirtilen 15 Günlük Temyiz Süresi Geçmediği/Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2010/3-309TEMYİZ İSTEMİ ( Harca Tabi İse Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayıldığı - Sulh Hukuk Mahkemesince Verilecek Kararların Temyiz Süresi İse Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün Olduğu )
Y19.HDE. 2005/143TEMYİZ İSTEMİ ( Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilmiş ise Eksik Harcın Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gereği - Eksikliğin Tamamlanması Halinde Temyiz Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılacağı )
Y11.HDE. 2004/15172TEMYİZ İSTEMİ ( HUMK'nun 432/4. Maddesindeki Hallerde Mahkemece Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Mümkün İse de 440. Madde Gereğince Karar Düzeltme İstemleri Hakkında Mahkemenin Red Kararı Vermesi Usulen Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 2008/1-238TEMYİZ İSTEMİ ( Hükmedilen Adli Para Cezası Halen Yürürlükte Bulunan 1412 S. CYUY'nın 305. Md. Uyarınca Kesin Olup Özel Dairece Reddedilmesi Gerekirken Esasa Girildiğinden Genel Kurulda Reddedilebileceği )
YCGKE. 2001/6-111TEMYİZ İSTEMİ ( Hüküm Kurulup Mahkemenin İşten El Çekmesinden Sonra Vuku Bulan Katılma Talebine Dayalı Temyiz İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2004/8411TEMYİZ İSTEMİ ( İcra Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim veya Tebliğ Tarihinden İtibaren 10 Gün İçerisinde Temyiz Edilmeleri Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/13277TEMYİZ İSTEMİ ( İhbar Olunanın İhbar Eden Tarafın Temsilcisi Olarak Davaya Katılmadığı/Karar Başlığında Davalı Gösterilmediği Aleyhine Hüküm Kurulmadığı/Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmediği Temyiz Harcının Yatırılmadığı - Hukuki Yararı Bulunmadığından ve Belirtilen İşlemler Yapılmaksızın Verilmiş Temyiz Dilekçesinin İncelenme Kabiliyeti Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2012/15666TEMYİZ İSTEMİ ( İtirazın İptali - Süresinde Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay Tarafından da Karar Verilebileceğinden Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2008/8-62TEMYİZ İSTEMİ ( İzinsiz Patlayıcı Madde İmal Etmek - Suç Niteliğine Yönelik Temyiz Başvurusunun Bulunmaması ve Hükmedilen 500 YTL Adli Para Cezasının Kesinlik Sınırında Bulunması Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 2016/13932TEMYİZ İSTEMİ ( Kamu Davasına Katılma Hakkı Olan Mirasçılarına Hükme Karşı Temyize Başvurmaya Hakları Olduğunu Bildirir Meşruhatlı Tebligat Çıkarılması Gerektiği - Temyiz Dilekçesinin Katılanın Mirasçılarına Usulune Uygun Şekilde Tebliğ Edilerek Katılanın Mirasçılarının Temyizi Halinde Ek Tebliğname Düzenlenmesi Ancak Temyiz İsteminde Bulunmamaları Halinde İse Sanıklar Müdafiinin İstemi Yönünden İnceleme Yapılmak Üzere Yeniden Daireye Gönderilmesi İçin Dosyanın C. Başsavcılığına Tevdii Gerektiği )
Y10.CDE. 2009/5380TEMYİZ İSTEMİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek - Yokluğunda Verilen Mahkumiyet Hükmünün Sanığa Yönteme Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş Olması Karşısında Sanık Müdafiinin Temyiz İsteğinin Öğrenme Üzerine ve Süresinde Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/9567TEMYİZ İSTEMİ ( Kesin Olan Kararlar Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
Y4.HDE. 2004/16084TEMYİZ İSTEMİ ( Maddi Tazminat - Yasada Ön Görülen ve Kesin Nitelik Taşıyan Süre Geçirildikten Sonra Temyiz Giderlerinin Yatırıldığı/Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2011/1-124TEMYİZ İSTEMİ ( Mağdur Vekilinin Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği - Kasten Yaralama )
Y11.CDE. 2004/9250TEMYİZ İSTEMİ ( Mahkemenin "Karar Verilmesine Yer Olmadığına” İlişkin Kararının Temyiz Yeteneği Bulunmadığı - Vekilinin Suça Konu Bir Kısım Altınların Müvekkiline Ait Olması Nedeniyle İade Edilmesi Gerektiğine Yönelen İstemin Reddi Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/7695TEMYİZ İSTEMİ ( Muhtıraya Rağmen Eksik Harcın Ödenmemesi Durumunda Şayet Temyiz Dilekçesinin Reddi Yönüne Gidilirse Anılan Red Kararı İlgiliye Tebliğ Edilerek Temyiz Süresi Geçtikten Temyizin Süresinde Yapıldığı Sonucuna Varıldığı Takdirde Doğrudan Geri Gönderilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
YHGKE. 2007/6-657TEMYİZ İSTEMİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Yerel Mahkemece Dosya Temyiz İncelemesinin Yapılması İçin Gönderilmiş İse de Hukuk Genel Kurulu Kararına Uyularak Verilen Bu Yeni Hükme Yönelik Temyiz İstemlerinin İnceleme Mercii Yargıtay 6.Hukuk Dairesi Olduğu )
YCGKE. 2007/10-268TEMYİZ İSTEMİ ( Ön Sorunun Kabul Edilmesi Nedeniyle Esasa Girilmeyeceğinden Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3237TEMYİZ İSTEMİ ( Sanık Hakkında Mühür Bozma Suçundan Kurulan Hükmün Temyiz İncelemesinde Hükmolunan Cezanın Miktar ve Türüne Hüküm Tarihine Göre Temyizi Olanaklı Olmadığından Sanığın Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2010/4-199TEMYİZ İSTEMİ ( Silahla Tehdit - Sanığa Gerekçeli Kararın Tebliği ve 35. Maddenin Uygulanma Koşulları Bulunmadığından Geçersiz Olup Sanığın Öğrenme Üzerine Yaptığı Temyiz İsteminin Yasal Süresinde Yapıldığı )
Y10.CDE. 2005/36TEMYİZ İSTEMİ ( Sübuta İlişkin Temyiz Bulunmamasına Göre Sanık Lehine Olan Hukuk Kaidelerine Muhalefet Sanığın Aleyhine Hükmün Bozdurulması İçin Cumhuriyet Savcılığına Bir Hak Vermeyeceğinden Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2015/17436TEMYİZ İSTEMİ ( Süresi Geçtikten Sona Yapıldığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/3251TEMYİZ İSTEMİ ( Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay'ca da Bu Yolda Karar Verilebileceğinden Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/2983TEMYİZ İSTEMİ ( Tapu Kaydında Bulunan Satış Vaadi Şerhinin Kaldırılması İstemi - 8 Günlük Yasal Süre Geçirildikten Sonra Temyiz İsteminde Bulunulduğundan Süresi Geçirilen Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 2009/286TEMYİZ İSTEMİ ( Tayin Edilen Cezanın Tür ve Miktarına Müsadere Konusunun Belirlenen Değeri İtibariyle 5237 S.K 50/5 Maddesine Göre Temyizi Mümkün Bulunmadığından Sanığın Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y10.CDE. 2010/2680TEMYİZ İSTEMİ ( Tebliğ Tarihinde Sanığın Açık Ceza İnfaz Kurumunda Başka Suçtan Hükümlü Olduğu Anlaşıldığından Sanık Müdafiinin Temyiz İsteği Niteliğindeki Eski Hale Getirme İsteğinin Haklı Temyizin Öğrenme Üzerine ve Süresinde Olduğu )
YCGKE. 2007/4-64TEMYİZ İSTEMİ ( Tehdit - 7 Günlük Temyiz Süresinin Geçmesinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Süreden Sonra Gerçekleştirildiği Saptandığından Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8620TEMYİZ İSTEMİ ( Temyiz Defterine Kaydedilmediği ve Temyiz Harcının da Yatırılmadığı - Bu Durumda Süresinde Usulünce Yapılmış Temyiz İstemi Bulunmadığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/4101TEMYİZ İSTEMİ ( Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmemiş Olduğu Gibi Harcının da Yatırılmadığı Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/4464TEMYİZ İSTEMİ ( Tereke Tespiti Ve Terekeye Temsilci Atanması İstemi - Sulh Hakiminin Tedbir Olarak Terekeyi Tespit Edip Defterini Tutmasına Dair Yaptığı İşlemler Nihai Hüküm Niteliğinde Olmayıp Tedbir Niteliğinde Olduğundan Temyizi Kabil Olmadığı )
Y10.CDE. 2005/4705TEMYİZ İSTEMİ ( Teşekkül Halinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Aracın Kayıt Maliki Olduğu Anlaşılan ve Yargılama Aşamasında Anılan Aracın İadesini Talep Eden Kişinin 'Malen Sorumlu' Sıfatını Aldığı/Temyiz İsteğinin Reddinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2010/6980TEMYİZ İSTEMİ ( Vekaletname Belirli İşler İçin Verilen Özel Vekaletname Olup İlgili İşlemler Dışındaki Konular İçin Yetki İçermediğinden Eski Hale Getirme ve Temyiz İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/22333TEMYİZ İSTEMİ ( Yasal Süre İçinde Bulunmadığı Gerekçesiyle Temyiz İsteğinin Reddine Karar Verildiği - Ancak Temyiz Süresinin Son Gününün Cumartesi Gününe Denk Geldiği Sehven Gözden Kaçırılmış Davacı-Karşı Davalının Temyiz İtirazlarının İncelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/10116TEMYİZ İSTEMİ ( Yasal Süresinde Yapılmadığından Davacı Alacaklı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
YCGKE. 2011/6-254TEMYİZ İSTEMİ ( Yüze Karşı Verilen Kararlarda Hükmün Tefhiminden İtibaren Bir Hafta İçerisinde Hükmü Veren Mahkemeye veya Bu Mahkemeye Gönderilmek Üzere Bir Başka Yer Mahkemesine Verilecek Dilekçeyle veya Zabıt Katibine Yapılacak Beyanla Olacağı)
Y11.HDE. 2011/11316TEMYİZ İSTEMİ (Fer'i Müdahil Vekiline Daha Önceki Tarihte Karar Tebliği Yapılması - Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
Y8.HDE. 2016/5912TEMYİZ İSTEMİ (Haczin Kaldırılması İstemi - İlgili Harç ve Masrafların Dökümünün Yapıldığı Buna Rağmen Temyiz Harcının Yine Maktu Olarak Yatırıldığı/Ayrıca Diğer Masraf Kalemlerinin de Süre Geçtikten Sonra Yatırıldığı Anlaşılmakla Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği)
Y19.HDE. 2005/10532TEMYİZ İSTEMİ / SÜRE ( HUMK.nun 433/2.Maddesinde Ön Görülen 10 Günlük Yasal Süresi Geçirildikten Sonra Yapıldığından Davalı Vekilinin Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2017/2695TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR ( Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği - Katılma Yoluyla Temyiz Karşı Tarafın Temyiz Süresi İçinde ve Kendisi Yönünden Temyizi Kabil Bir Karara Karşı Verilmesi Halinde Mümkün Olduğu )
YHGKE. 2015/10-1587TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU (Prime Esas Kazançların Tespiti İstemi - İlk Karara Yönelik Temyiz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)
Y21.HDE. 2000/8481TEMYİZ İSTEMİ KARARININ REDDİNİ TEMYİZ ETMEK ( Süre - Tefhimin HUMK.'nun 489 uncu Maddesinin Yollamada Bulunduğu Aynı Kanunun 388 nci Maddesindeki Unsurları İçerir Biçimde Yapılmaması )
YHGKE. 2011/9-832TEMYİZ İSTEMİ KONUSUNDA MAHKEMENİN DEĞERLENDİRME YAPACAĞI ( Dosyanın Dizi Pusulasına Bağlanacağı - Temyiz Dilekçesinin Mahkemeye Sunulmasından İtibaren Hakimin Temyiz Talep Edenin ve Kalemin Yapacağı İşlemler Bulunduğu )
Y6.CDE. 2009/11196TEMYİZ İSTEMİ REDDİ KARARININ İPTALİ ( Sanığa Usulüne Uygun Tebliğat Yapılmadığı - Yağma Suçu )
Y9.CDE. 2002/2630TEMYİZ İSTEMİNDE BERAATE YÖNELİK TALEP ( Davaya Devam Edilmesi İstemine Yönelik Olup Olmadığının Tayin Ve Taktiri Yönünden Dosyanın Merciine İadesine Karar Verileceği - Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak )
Y19.HDE. 1997/5765TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNMA ( Rahatsızlığın Başka Bir Avukatı Vekaletnamesindeki Yetkiye Dayanarak Tekvil Etmesine Engel Olmaması )
Y9.HDE. 1993/4699TEMYİZ İSTEMİNDE TEBLİGAT GİDERİ ( Ödendiğinin Bir Kayıt veya Şerhle İspat Edilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2011/1435TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2005/320TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Eden Davacı ve Mukabil Davalılara Ait Dilekçelerdeki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadıklarının Tevsik Ettirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/4938TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Edilmesi Halinde Bu Konuda Karar Verme Yetkisi Yargıtay Ait Bulunduğundan Mahkemece Feragat Nedeniyle Red Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2013/17-116TEMYİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇİLMİŞ SAYILMA KARARI ( Temyiz Posta Giderlerinin Yatırılmaması - İhtar ve 7 Günlük Kesin Süre )
Y1.CDE. 2014/5818TEMYİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇME ( Cezanın Onanması İsteği Temyiz İsteminden Vazgeçme Niteliği Taşıdığından Suça Sürüklenen Çocuk Müdafıinin Temyiz İsteminin CMUK'nun 317. Md. Uyarınca Reddi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/11791TEMYİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇME ( Yerel Cumhuriyet Savcısının Hükme Yönelik Temyiz İsteğinden Sanık Lehine Vazgeçtiğinden Sanığın Temyiz İsteğinin Reddine İlişkin Mahkemenin Değişik İş Sayılı Ek Kararının Usul ve Yasaya Uygun Bulunması )
Y12.HDE. 2014/26367TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETME YETKİSİ ( Kural Olarak Yargıtay'a Ait Olduğu - Ancak Temyiz İsteminin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması veya Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Kararın Temyiz Edilmiş Bulunması Hallerinde Mahkemece İstemin Reddedilebileceği )
Y12.HDE. 2014/26909TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETME YETKİSİ ( Kural Olarak Yargıtay'a Ait Olduğu - Ancak Temyiz İsteminin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması veya Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Kararın Temyiz Edilmiş Bulunması Hallerinde Mahkemece İstemin Reddedilebileceği )
Y12.HDE. 2014/28233TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETMEK YETKİSİ ( Kural Olarak Yargıtaya Ait Olduğu - Temyiz İsteminin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması ve Kararın Temyizi Kabil Kararlardan Olması Halinde Yerel Mahkemenin de Temyiz İstemini Reddetme Yetkisi Bulunduğu Bunun Dışındaki Sebeplerle Yerel Mahkemenin Temyiz İstemini Reddetme Yetki Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2003/5932TEMYİZ İSTEMİNİ REDDETMEK YETKİSİ ( Kural Olarak Yargıtay'a Ait Olduğu - Temyiz İsteminin Yasal Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olması Veya Temyiz Edilmesi Mümkün Olmayan Bir Kararın Temyiz Edilmiş Bulunması Hallerinde Mahkeme de Reddebildiği )
YHGKE. 2006/14-352TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı - Vekaletnamede Yetki de Olduğu )
Y12.HDE. 2011/10046TEMYİZ İSTEMİNİN İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASINI DURDURMAYACAĞI ( İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Temyiz Yoluna Başvurulması Halinde)
Y12.CDE. 2014/2435TEMYİZ İSTEMİNİN İTİRAZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Duruşmayı Sona Erdiren Hükümlerden Olmadığı/Karara İtiraz Edilebileceği - Mercide Yanılma Başvuru Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı/Temyiz İsteminin İtiraz Olarak Değerlendirilerek Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1996/6079TEMYİZ İSTEMİNİN KOŞULLARI ( Savcının Temyizi )
Y12.HDE. 2005/10502TEMYİZ İSTEMİNİN MADDİ HATAYA DAYALI REDDİ ( Birleştirme Kararı Hariç Diğer Kararlar Yönünden Kararın Temyiz Kabiliyeti Bulunduğundan Bu Kararın Kaldırılması Gereği )
Y22.CDE. 2016/6164TEMYİZ İSTEMİNİN MAHKEMECE REDDEDİLMESİ (Katılanın Temyizin Reddine Dair Bu Kararı da Temyiz Ettiği/Bu Durumda Temyizin Reddine Dair Kararın Yargıtay İlgili Dairesince Olağan Yasa Yolu Temyiz İncelemesine Tabi Olup Henüz Kesinleşmediği Gibi Olağanüstü Yasa Yolu Olan Kanun Yararına Bozma İstemine Konu Olmayacağı)
Y4.HDE. 2017/591TEMYİZ İSTEMİNİN MAHKEMECE REDDİ ( Temyizin Kanuni Süre Geçtikten Sonra Yapılması veya Temyizi Kabil Olmayan Bir Karara Dair Olması Halinde Mahkemenin Temyiz İsteminin Reddine Karar Verebileceği - Yerel Mahkemenin Karar Düzeltme İsteminin Reddine Karar Verme Yetkisinin Bulunmadığı )
YHGKE. 2015/10-3940TEMYİZ İSTEMİNİN ÖZEL DAİRECE İNCELENMESİ ( Uyuşmazlık Konusu Olmaktan Çıkan Bir Hususta Tarafların Yapmış Oldukları Temyiz İtirazlarının İnceleme Merciinin Ortada Bir Direnme Kararı Söz Konusu Olmadığından Özel Daire Olduğu - Sigortalılık Başlangıcının ve Yaşlılık Aylığının Tespiti Davası )
Y10.HDE. 2003/6687TEMYİZ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( Kararın 7 Gün İçinde Temyiz Edilebileceği )
YCGKE. 2006/6-213TEMYİZ İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ ( Reddine İlişkin Karara Yönelik Bir Başvuru Bulunmadığından Yerel Mahkemenin Süresinde Açılmayan Temyiz Davasının Reddine İlişkin Kararının Dosyanın Mahalline İadesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2000/8117TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Temyiz Süresi Geçtiği Halde Dosyayı Yargıtay'a Göndermesi )
YHGKE. 1996/2-310TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Doğru Bulunmadığı/Posta Gideri Farkının Süresinde Ödenmemesi - Kararın Temyiz Edilmemiş Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1999/6281TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Eylemin Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Diğer Sanıklara da Teşmili Gereği )
Y11.CDE. 2005/8797TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( İlişkin Kararı Sanık Müdafiinin Temyiz Etmediği - Diğer Sanıkların İse Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararına Karış İtiraz Yoluna Başvurdukları/İtiraz Etme Yetkisinin Sadece C. Savcısına Ait Olduğundan Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
YHGKE. 1985/1-19TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( İlk Kararı temyiz Etmeyen Şahsın Direnme Kararını da Temyiz Etme Olanağının Bulunmaması )
Y7.HDE. 2012/7918TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Kesinlik Sınırı İçinde Kalan Kararlara İlişkin Temyiz İstemi Hakkında Yerel Mahkemece Bir Karar Verileceği Gibi Yargıtayca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
Y4.CDE. 2005/7251TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Mahkemece Yasaya Aykırı Gerekçeyle Kamu Davasına Katılan Olarak Kabulün Yakınana Yasa Yoluna Başvurmak Hak ve Yetkisini Kazandırmadığı )
YHGKE. 1997/2-787TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Süresi geçen )
Y11.CDE. 1999/3322TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Tebliğe Rağmen Temyiz Süresini Geçirmek )
Y2.HDE. 2016/9111TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Temyiz Süresinin Geçirilmesi - Dosyanın Yerel Mahkemece Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmeden Yargıtaya Gönderilmesi Durumunda Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmeden Doğrudan Yargıtayca Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği/Aile Mahkemesi/Temyiz Süresi/2494 Sayılı Kanun )
Y11.CDE. 2005/867TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Yargı Yerinin Değişmesi Sonucunu Doğurmayan Görevsizlik Kararlarının Temyizi Mümkün Olmaması Nedeniyle - Resmi Evrak Tanzimi Sırasında Yalan Beyanda Bulunmak )
Y3.CDE. 2005/1910TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ ( Yargıtay Süresi İçinde Temyiz Dilekçesinin Verilmediği veya Beyanın Yapılmadığını Hükmün Temyiz Edilemez Olduğunu Görürse Temyiz İstemin Reddetmesi )
Y9.HDE. 2009/2154TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ (Kararın Süresinde Temyiz Harç ve Masrafları Yatırılarak Davalı Tarafça Temyiz Edilmesi - Bakiye Karar Harcının Yatırılmamasının Temyiz İsteminin Reddine Neden Olamayacağı)
Y11.HDE. 2016/6636TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ (Tazminat Davası - Kararı Temyiz Eden Fer'i Müdahil Vekilinin Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmediği Gibi Temyiz Harcının Yatırıldığına Dair Makbuza da Rastlanmadığı/Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydettirilip Temyiz Harcının Yatırılmış Olması Gerektiğinden Temyiz İsteminin Reddedileceği)
Y7.CDE. 2006/1727TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ ( Doğrudan Zarar Görmeyen Hazinenin Müdahilliğine Karar Verilmesi Hukuken Geçersiz Olması Nedeniyle )
Y22.CDE. 2016/774TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ KARARININ TEMYİZİ ( Sanığın Yokluğunda Verilen Kararın Sanık İle Aynı Konutta Birlikte Oturması Sebebiyle Tebliğinin Yapıldığı Sanığın Kuzeninin Tebliğ Tarihinde Sanık İle Aynı Konutta Birlikte Oturup Oturmadığının Tespiti Açısından Muhtarlık Kayıtları Nüfus İkametgah Belgeleri Gibi Belgeler Getirtilip Kolluk Aracılığıyla Araştırma Yaptırılarak İlgili Belgelerin Dosyaya Ekleneceği )
Y6.CDE. 2013/14410TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ KONUSUNDAKİ KARARIN TEBLİĞİ ( Kararın Sanığa Tebliğine Rağmen Temyiz Dilekçesinin Avukat Tarafından Sunulduğu - Sanığın Avukat İle İlişiğinin Kesildiğini Bildirdiği/İlişkinin Devam Edip Etmediğinin Belirleneceği )
Y6.CDE. 2012/12860TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR EK KARAR ( Sanık Savunmanının Temyiz Dilekçesinin Sehven Başka Bir Dosyaya Konulduğu/Sonradan Dosyaya Ulaşması Üzerine Daireye Gönderildiği - Sanığın Savunmanın Temyizine Onay Verdiği/Ek Kararın Kaldırılacağı )
Y2.CDE. 2011/33523TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR KARAR (Başvurulacak Yasa Yolu ve Süresi Yanında Mercii ve Şekli de Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Açıkça Gösterileceği)
Y19.HDE. 2002/9436TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR ( Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilmesi )
YHGKE. 2010/19-49TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )
YCGKE. 2009/2-199TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA YÖNELİK TEMYİZ İSTEMİ ( Oturumda Açıkça Özel Daire Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiğinden Bir Direnme Hükmü Bulunmadığı - Temyiz İsteminin Değerlendirilmesi Yetkisi Yargıtay 2. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2015/5972TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERME YETKİSİ ( Hükmü Veren Mahkemeye Ait Olduğu - Aile Mahkemelerince Verilen Kararların Yasal Süre Geçtikten Sonra Temyiz Edilmesi Veya Temyiz Kabiliyetinin Bulunmaması Halinde Dosyanın Yerel Mahkemece Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmeden Yargıtay'a Gönderilmesi Durumunda Doğrudan Yargıtay'ca Da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebildiği )
YCGKE. 2010/4-113TEMYİZ İSTEMİNİN SON GÜNÜNÜN KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN 3. GÜNÜNE DENK GELMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma - Tatil Sonrası Yapılan Başvurunun Süresinde Yapıldığının Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 1992/8-349TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE BAKIMINDAN REDDİ KARARI ( Temyiz süresi )
YCGKE. 2013/12-818TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ( Ön Sorun Olarak Ele Alınacağı - Temyiz Süresinin Hükmün Tefhiminden Tefhim Edilmemişse Tebliğinden Başlamak Üzere Bir Hafta Olduğu )
Y11.HDE. 2004/14712TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Basit Yargılma Usulüne Tabi Olan Davalarda Yasal Sürelerin Adli Ara Vermede de İşleyeceği )
Y3.HDE. 2012/23389TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Dairenin Geri Çevirme Kararı Üzerine Yerel Mahkemece Verilen Cevaptan Davalı Tarafça Verilen Temyiz Dilekçesinin Temyiz Defterine Kaydedilmediği Belirlendiği )
Y15.HDE. 2014/7188TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Mahkeme Kararı Vekile Tebliğ Edildiği/Vekilin Vekillik Görevinden İstifa Ettiğine veya Azledildiğine Dair Dosyada Bilgi Belge Bulunmadığı - Temyiz Dilekçesi Yasal 15 Günlük Temyiz Süre Geçtikten Sonra Verildiği/İsteminin Süre Yönünden Reddedileceği )
Y23.HDE. 2013/2101TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( İflas Sıra Cetveline İtiraz - Davacılar ve Davalı Müflis Şirket İflas İdaresinin Temyiz Dilekçelerinin Yasal On Günlük Süreden Sonra Verildiği/Temyiz İstemlerinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2016/17453TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Müdahil Davacıya Kararın Tebliğ Edildiği Tarih İle Temyiz Tarihi Arasında Yasada Öngörülen On Beş Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Adı Geçenin Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/6746TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Süresinden Sonra Yapılan Temyiz İstemleri - Süresinde Yapılmayan Temyiz İsteminin Mahkemesince Reddedilebileceği Gibi Yargıtay Tarafından da Reddedilebileceği )
Y16.HDE. 2015/18649TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ (Sürenin Geçirilmiş Olduğunun Gözetileceği - Katılma Yoluyla Temyiz Süresinin 10 Gün Olduğu/Tebliğ Tarihi/Temyiz)
Y23.HDE. 2012/576TEMYİZ İSTEMİNİN SÜREDEN REDDİ ( Davacı Birleşen Dosya Davalısı Vekilinin Temyizi Üzerine İflas Davası Hakkında Verilen Hükmün Yasal Süreden Sonra Temyiz Edildiği/Hükmün Süreden Reddine Karar Verilmek Suretiyle Kesinleştiği - Kesinleşen Kısımla İlgili Mahkemece Esasa Yönelik Yeni Bir Hüküm Kurulamayacağı - İflas Davası )
YCGKE. 2015/15-627TEMYİZ İSTEMİNİN SÜREDEN REDDİ (13.04.2015 Tarihli Yerel Mahkeme Hükmünün 20.04.2015 Pazartesi Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Temyiz Edilebilmesi Mümkün İken Sanık Tarafından 21.04.2015 Tarihinde Temyiz Edildiği - Sanığın Kanuni Süreden Sonra Temyiz İstemi Gerçekleştiği Gözetileceği/Güveni Kötüye Kullanma Suçu)
YCGKE. 2007/4-277TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI ( Gerek Katılan Vekilinin Bir Haftalık Yasal Süre İçerisinde ve Tüm Sanıkları Kapsayacak Şekilde Hükmü Temyizi Gerekse de Sanıklar Müdafii Tarafından da Bir Haftalık Yasal Süre İçinde Temyiz Edildiğinden Temyizin Süresinde Olduğu )
YCGKE. 2007/3-58TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI ( Sanıklar Müdafiinin Yüzüne Karşı Tefhim Edilen ve Re'sen Temyiz İncelemesine Konu Olacak Cinsten Bulunmayan Hüküm Bir Haftalık Süre İçinde Sanık Müdafii Tarafından Temyiz Edildiği - Esastan İnceleme Yapılması Gereği )
YCGKE. 2011/6-246TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞI (Tespiti Bakımından Mahkemenin Defter ve Kayıtları İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği - Özel Dairece C. Savcısının Temyiz Dilekçesinde Hakim Havalesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesinde İsabet Bulunmadığı)
YHGKE. 2014/23-1781TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davası/Davalı Kooperatif Temsilcisinin Gerekçeli Kararın Kendisine Tebliğ Edilmediğini ve Tebligattaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Karar Kesinleştikten Sonra İleri Sürdüğü ve Temyiz Dilekçesi Verdiği - Ek Karar ile İnceleme Başlatıldığı/Tahkikat Sonucunun Bekleneceği )
Y11.HDE. 2005/14077TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtayın da Bu Konuda Karar Verebileceği )
YCGKE. 2005/3-93TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI ( veya Temyiz Edilemeyecek Bir Hükmün Temyiz Edilmesi ya da Temyiz Edenin Buna Hakkının Bulunmaması Halinde Mahkemece Temyiz Dilekçesi Reddedileceği )
YHGKE. 2014/19-298TEMYİZ İSTEYEN DAVALI TARAFIN KENDİSİNİN YA DA İŞLEMİNİN HARÇTAN İSTİSNA VE MUAFİYETİNİN BULUNMAMASI ( Temyiz İsteminin İncelenmesi İçin Direnme Kararında Hüküm Altına Alınan Miktar Dikkate Alınarak Hesaplanacak Nispi Karar Harcının ¼ Oranında Nispi Temyiz İlam Harcının Tahsil Edileceği )
Y5.HDE. 2015/28256TEMYİZ İŞLEMİ ( Mahkemelerden Verilen Nihai Kararlara Karşı Başvurulacak Kanun Yolu Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararı Geçici Nitelikte Bir Önlem Olduğundan Mahkeme Kararının Temyiz Edilme Olanağının Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2011/3213TEMYİZ İTİRAZI ( Davacının Davadan Feragat Ettiği/Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davalının Temyiz İtirazları İncelenmeden Feragat Hakkında Hüküm Kurulacağı )
Y23.HDE. 2015/10072TEMYİZ İTİRAZI ( Davalı Tarafça Davacının Üyelik Koşullarını Taşımadığı Cevap Dilekçesinde Belirtilmesine Rağmen Temyiz Dilekçesinde Bu Hususta Bir Temyiz İtirazı İleri Sürülmemiş Olduğu ve Her İki İstemin Birlikte Görülmesi Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y12.HDE. 2006/20315TEMYİZ İTİRAZI ( Onandığı Açıkça Belirtilmese Dahi Reddedilen Temyiz İtirazlarına İlişkin Karar Bölümü Onanmış Sayıldığı )
YHGKE. 1996/18-700TEMYİZ İTİRAZI ( Temyiz Dilekçesinde İmza Olmadığı İddiası )
Y1.HDE. 2002/4361TEMYİZ İTİRAZI ( Temyiz Masrafları Verilen Sürenin Tamamlanmasından Bir Gün Sonra Yatırıldığından Temyiz İtirazının Süresinde Yapıldığından Söz Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2013/30048TEMYİZ İTİRAZI BULUNMAYAN KONUDA BOZMA YAPILMASI ( Davacının Ecrimisil Konusunda Temyiz İtirazı Bulunmadığı Halde Maddi Hata Yapılarak Bozma Yapıldığı - Bozma Kararındaki Ecrimisil Bedeline İlişkin Bölümün Tümüyle Çıkartılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/7365TEMYİZ İTİRAZI OLARAK İLERİ SÜRÜLMEYEN HUSUS ( Karar Düzeltme Nedeni Olarak Kabul edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/6897TEMYİZ İTİRAZINA KONU ÇEK HAKKINDA YARGILAMA SIRASINDA YAPILMIŞ BİR İTİRAZ OLMAMASI ( 3. Kişinin İtirazına Konu Çekin Meşru Hamili Olduğunu İddia Eden ve Bu Konudaki Delillerin Temyiz Dilekçesine Eklemiş Bulunan 3. Kişinin Bu Konudaki İddiası Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2003/5594TEMYİZ İTİRAZINA KONU TEŞKİL EDEN HUSUSLAR ( Bu Konuda Tavzih İstenemeyeceği - Alacak Davası )
Y2.HDE. 2012/1321TEMYİZ İTİRAZININ İNCELENMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Verildiğinde Boşanma Davası ve Ferilerine Yönelik Kararın Geçerliliğini Korumadığı - Bozmaya Uyularak Yapılan Yargılama Sonunda Yeniden Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulması Gerektiği/Boşanma Davası )
Y12.HDE. 2014/30981TEMYİZ İTİRAZININ KESİNLİK SINIRINDAN REDDEDİLMESİ ( Şikayet Yoluyla Takibin İptali Davası - Temyiz İtirazlarının Reddiyle Kararın Onanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Davacının Hataya Dayanan Karar Düzeltme Talebinin Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2016/2559TEMYİZ İTİRAZININ MİKTARDAN REDDİ ( Temyize Konu Miktarın Davacı Yönünden Kesin Olduğu/Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği/Yargıtay Tarafından da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği - İtirazın İptali İstemi )
Y4.HDE. 2005/10841TEMYİZ İTİRAZININ REDDEDİLMESİ ( Temyiz Harcının Yargılama Giderlerine Katılarak Davanın Kabul ve Reddedilen Bölümü Oranında Taraflar Arasında Paylaştırılması ve Reddedilen Orana Göre Hesaplanan Miktarın Davacılar Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı )
Y12.HDE. 2013/16406TEMYİZ İTİRAZININ REDDİ ( Borçluların Temyiz İtirazlarının Reddedildiği/Borçlular Yönünden Kararın Kesinleştiği - Kesinleşen Konuda Yeniden Hüküm Kurulmasının Sonuç Doğurmayacağı/Kesinleşen Hususların Tekrar Temyiz Sebebi Yapılamayacağı)
YHGKE. 2006/4-50TEMYİZ İTİRAZLARI ( Bozma İlamının Gerekçesi ve Sonucu Davanın Reddi Gereğini Öngördüğünden Davacı Vekilinin Tazminat Miktarının Azlığına İlişen Temyiz İtirazlarını İncelememesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y11.HDE. 1998/6684TEMYİZ İTİRAZLARI ( Davalı Vekilince İleri Sürülmesi )
Y12.HDE. 2007/7884TEMYİZ İTİRAZLARI ( Kabulü İle Borçlu Vekilinin Şikayetinden Feragatı Konusunda Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemenin Açıklanan Kararının Bozulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/13300TEMYİZ İTİRAZLARI ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet - Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen Maliye Bakanlığının Müdahilliğine Karar Verilmesi Temyize Hak Vermeyeceği Gözetilerek Vaki Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2001/9-11TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMEMESİ ( Yargıtay Özel Dairesi Tarafından - Hukuk Genel Kurulunun Geri Göndermesi )
Y21.HDE. 2003/49TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ ( Temyizin Yerinde Olduğunu Gözetmeyen Yerel Mahkemenin Kararının Hukuka Aykırı Olması )
Y19.HDE. 2004/5709TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDOLUNMASI ( Yerel Mahkeme Hükmünün Bozulması Gerekirken Onama İlamında Yazılı Gerekçe İle Davacı Vekilinin Temyiz İtirazlarının Red Olunduğu Anlaşıldığından Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.CDE. 2005/5006TEMYİZ KABİLİYETİ ( 21.7.2004 Tarihinde Temyiz Sınırının Bir Milyar Liraya Çıkarılmış Olması ve Dava Konusu Ağaç Sopanın Bilinen Değeri İtibariyle Zoralıma İlişkin Kararın Temyiz Kabiliyeti Bulunmadığı )
Y5.HDE. 2005/11331TEMYİZ KABİLİYETİ ( 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 27.Maddesi Uyarınca Verilen Acele Kamulaştırma Kararlarının Temyiz Edilmesi Mümkün Bulunmadığı - Temyiz Dilekçelerinin Reddi Gereği )
YİBGKE. 1940/34,44TEMYİZ KABİLİYETİ ( Alacak Davaları ve Taşınır Mal Davaları )
YİBGKE. 1940/45TEMYİZ KABİLİYETİ ( Altın İddialarında - Kıymetin Nazarı İtibara Alınması )
YCGKE. 1984/2-533TEMYİZ KABİLİYETİ ( Asıl Karar Temyiz Edilemeyecek Kararlardan Olsa da Tecilli Cezanın Aynen Çektirilmesine Karar Verilmiş Olmasının Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandıracağı )
Y13.HDE. 1995/5977TEMYİZ KABİLİYETİ ( Aynı Yargı Çevresindeki Mahkemelerde Bulunan Dosyalar Hakkında Verilen Birleştirme Karar )
YCGKE. 1987/6-156TEMYİZ KABİLİYETİ ( Bozmadan Sonra Mahkemece Başka Türlü Verilen Kararların Temyize Tabi Olması )
Y2.HDE. 2005/15876TEMYİZ KABİLİYETİ ( Bulunmaması Halinde Dosyanın Yerel Mahkemece Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmeden Yargıtay'a Gönderilmesi Durumunda Doğrudan Doğruya Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )
Y2.CDE. 1990/8242TEMYİZ KABİLİYETİ ( Ceza Kararnamesi Kapsamı Dışında Kalmasına Rağmen Bu Şekilde Verilen Ceza )
YİBGKE. 1940/1, 1940/33TEMYİZ KABİLİYETİ ( Ceza Mahkemelerinin Verdiği Yetkisizlik Kararı )
Y7.CDE. 2005/3696TEMYİZ KABİLİYETİ ( CMUK'un 253/4. Maddesi Uyarınca Verilen Yargılamanın Durdurulmasına İlişkin Kararlar Nihai Hüküm Niteliğinde Bulunmayıp Temyizi Kabil Olmadığı - 213 Sayılı Kanuna Muhalefet )
YCGKE. 1990/8-361TEMYİZ KABİLİYETİ ( Dava Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Düşürülmesi Fakat Sanıkların Yargılama Giderlerine Mahkum Edilmesi )
Y11.HDE. 1989/6512TEMYİZ KABİLİYETİ ( Delil Tespiti Niteliğindeki Kararlar )
Y11.HDE. 2002/8568TEMYİZ KABİLİYETİ ( Denetçi Tayinine İlişkin Olarak Açılan Davada Mahkemece Verilen Karar - Mahkemenin Yargıtay Yolunun Kapalı Olduğunu Belirtmesinin Hükmün Kesin Olduğu Anlamına Gelmeyeceği )
Y11.HDE. 1980/3429TEMYİZ KABİLİYETİ ( Dispeçin Yapılmasına ve Dispetçi Tayinine İtirazın Reddine İlişkin Kararlar )
Y4.CDE. 1988/6485TEMYİZ KABİLİYETİ ( Dolandırıcılık Suçundan Verilen Cezanın Tür ve Miktarına Göre )
Y8.CDE. 1992/12440TEMYİZ KABİLİYETİ ( Duruşma Yapılmaksızın Verilecek Kararlarda Duruşma Yapılmasının Kazandırmayacağı )
Y9.CDE. 2005/1001TEMYİZ KABİLİYETİ ( Emanetteki Av Tüfeğinin Jandarmaya Teslimine İlişkin Karar Tüfeğin Bilinen Değeri İtibariyle Temyizi Kabil Olduğu )
YİBGKE. 1966/12TEMYİZ KABİLİYETİ ( Gönderme Kararı ile Birlikte Hükmedilen Avukatlık Ücretine İlişkin Kısım )
Y11.HDE. 1989/9163TEMYİZ KABİLİYETİ ( Gönderme Kararının )
Y6.CDE. 2001/10460TEMYİZ KABİLİYETİ ( Görevsizlik Kararı )
Y12.HDE. 2004/7122TEMYİZ KABİLİYETİ ( Haczedilen Menkul Malın Üzerinden 3.Kişinin Elinde Bulunduğu Belirtilerek İcra Müdürlüğünce İİK.nun 99. Maddesine Göre İstihkak Davası Açmak Üzere Alacaklıya Mehil Vermesinden Sonra Bu İşlemin Şikayeti Nedeniyle İcra Mahkemesince Verilen Kararın Temyizi Kabil Olduğu )
YHGKE. 1994/18-789TEMYİZ KABİLİYETİ ( Hasımsız Dava )
YCGKE. 2010/6-257TEMYİZ KABİLİYETİ ( Hırsızlık - 5237 S.K. Md. 50 ve 52 Uyarınca Hükmedilen ve Başkaca Herhangi Bir Hak Kısıtlaması Doğurmayan 2000 TL'nin Altındaki Adli Para Cezasının Kesin Hüküm Niteliğinde Olduğu )
Y7.CDE. 2005/10519TEMYİZ KABİLİYETİ ( Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığından Orman İdaresi Vekilinin Temyiz İnceleme İsteğinin Reddi Gerektiği- 4915 Sayılı Kanuna Aykırılık )
YİBGKE. 1940/51,1941/16TEMYİZ KABİLİYETİ ( İdare Kurulunca İlk Soruşturmanın Yapılması Gereken İzin veya Şikayete Bağlı Olan ve Gaiplere İlişkin Davalarda Duruşmanın Durdurulmasına Dair Verilen Kararlar )
Y11.HDE. 1987/556TEMYİZ KABİLİYETİ ( İflasta Sıra Cetveline İtiraz Davasında İşbölümü İtirazı Üzerine Verilen Gönderme Kararının )
Y11.HDE. 2011/12256TEMYİZ KABİLİYETİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi İsteminin Reddine Dair Kararlar HUMK'nun 427/1 Md. Uyarınca Nihai Hükümle Birlikte Temyizi Kabil Olduğu )
Y12.HDE. 2006/664TEMYİZ KABİLİYETİ ( İİK.nun 363/1. Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1. Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/10028TEMYİZ KABİLİYETİ ( İşbölümü İtirazının Kabulü Üzerine Verilen gönderme Kararının - Ücreti Vekalet ve Yargılama Giderlerine de Hükmedilmiş Olması )
YİBGKE. 1928/32TEMYİZ KABİLİYETİ ( İtiraz Üzerine Verilen Tahliye Kararları )
YİBGKE. 1929/32TEMYİZ KABİLİYETİ ( İtirazen Verilen Tahliye Kararı - 1412 s.Kanunun Yürürlüğünden Sonra )
YCGKE. 1988/7-38TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasıyla Beraber Müsadere veya Tazminata Hükmedilmemiş Olmasının Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
YCGKE. 2009/4-46TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kasten Yaralamaya Teşebbüs - Suçta Kullanıldığı İçin Zoralımına Karar Verilen "Tahranın" Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
YCGKE. 1993/2-187TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesin Kararların Suç Vasfına Yönelik Olarak Temyizi )
Y12.HDE. 2008/20270TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kesinlik Sınırının Yasada Arttırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.600.TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyetinin Olmadığı )
Y11.HDE. 1980/3183TEMYİZ KABİLİYETİ ( Mahkemenin Özel Denetçi Tayinine İlişkin Kararı )
Y11.HDE. 2005/7827TEMYİZ KABİLİYETİ ( Miktar veya Değeri 1.000.000.000.-TL'nı Geçmeyen Taşınır Mal ve Alacak Davalarına İlişkin Nihai Kararlar 21.07.2004 Hüküm Tarihi İtibariyle Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/12266TEMYİZ KABİLİYETİ ( Miktar veya Değeri Bin TL'nı Geçmeyen Taşınır Mal ve Alacak Davalarına İlişkin Nihai Kararların Kesin Olması )
YİBGKE. 1942/25TEMYİZ KABİLİYETİ ( Müsadere )
Y11.HDE. 1983/2666TEMYİZ KABİLİYETİ ( Müşterek Avarya Unsurlarını İrdeleyen Hakem Dispeççi Kararı )
Y10.HDE. 2005/11003TEMYİZ KABİLİYETİ ( Özü İtibariyle Büyükşehir Belediye Kanunu ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı Uyarınca Mahkemenin Yetkisizlik Kararı Vermesi Nedeniyle Bu Kararın Temyizi Kabil Olduğu - Rücuan Tazminat )
Y2.CDE. 1998/10957TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sadece 350000 Lira Para Cezasından İbaret Hükmün Suç Niteliği ve Göreve Yönelik Hususlardan Temyiz Kabiliyeti Kazanması )
Y7.CDE. 1993/2329TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sanığa Para Cezasıyla Birlikte Hapis Cezası da Tayini )
YCGKE. 1988/9-194TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
YCGKE. 1988/9-91TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sanığa Temyizi Mümkün Olmayan Ağır Para Cezasına Bağlantılı Olarak Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezası da Verilmiş Olması Nedeniyle Hükmün Temyiz Edilebilmesi )
Y8.CDE. 1998/487TEMYİZ KABİLİYETİ ( Sarhoşluk Suçu )
Y1.HDE. 2017/4070TEMYİZ KABİLİYETİ ( Temyiz Kabiliyeti Olmayan Kararlara ilişkin Temyiz İsteminin Mahkemece veya Yargıtayca Karara Bağlanacağı - İstinaf Sınırı )
Y11.HDE. 2002/556TEMYİZ KABİLİYETİ ( Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 1995/7277TEMYİZ KABİLİYETİ ( Tereke Tespiti Davası Hükmün - Davanın Mirasın Tutulan Defter Mucibince Kabul Veya Reddine İlişkin Olduğu/İhtiyati Tedbir Niteliğinde Alelâde Defter Tutma Niteliğinde Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2005/8303TEMYİZ KABİLİYETİ ( Tevdi Mahalli Tayini - Alacaklı Olduğu İcra Müdürlüğü'ne Gönderilmesi İstemine İlişkin Olup Bu Tür Kararların Geçici Nitelikte Olması ve İşin Esasını Çözümleyen Kararlardan Olmaması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
YCGKE. 1988/9-339TEMYİZ KABİLİYETİ ( Verildiğinde Kesin Karara Ek Olarak Verilen Kararlar-Manevi Tazminat )
Y5.CDE. 1991/5148TEMYİZ KABİLİYETİ ( Yargılamanın Durması Kararı )
Y8.CDE. 1998/8622TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAMASI ( Eski Hale Getirme İsteminin Reddine İlişkin Ek Karar - Acele İtiraz Niteliğinde Kabul Edilmesi )
Y13.HDE. 1987/4294TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAMASI ( Gönderme Kararının Tek Başına )
Y2.HDE. 2004/15392TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAYAN KARAR ( Terekenin Korunması - Kararın Kesin Nitelikte Olduğu )
YİBGKE. 1983/9TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Asliye Hukuk Mahkemelerince Verilen - Mahkemece Red Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
YİBGKE. 1983/4TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Sulh Mahkemesinin Verdiği - HUMK.nun 432. Maddesi Hükmünün Uygulanması Gereği )
Y2.HDE. 2007/9486TEMYİZ KABİLİYETİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Türk Kanuni Medenisi Md. 531'e Dayalı Terekenin Korunması Davası )
YHGKE. 1985/1-673TEMYİZ KABİLİYETİ OLAN KARAR ( Asıl Davaya İlişkin Kararın Temyiz Edilebilir Nitelikte Olması Nedeniyle Direnme Kararının da Temyiz Edilebilmesi )
YCGKE. 1980/1-323TEMYİZ KABİLİYETİNİN TESBİTİ ZORUNLULUĞU ( Adam Öldüren 11 Yaşından Büyük, 15 Yaşından Küçük Çocuğun )
Y11.CDE. 2009/6706TEMYİZ KANUN YOLU ( Hükümle Birlikte Adli Emanette Bulunan Senetlerin Hak Sahiplerine İadesine Karar Verildiği İnfaz Aşamasında Senetlerin Hak Sahiplerinin Kim Olduğu Hususunda Oluşan Tereddüt Üzerine Mahkemesine Başvuruda Bulunulmakla İade Kararının Ne Şekilde Yerine Getirileceğine İlişkin Başvurusunun Temyize Tabi Olmadığı )
Y15.HDE. 2017/745TEMYİZ KANUN YOLU ( Kanun Koyucunun Amacı Birlikte Değerlendirildiğinde Hakem Kararının İptâli Davalarında Görevli Mahkeme İlk Derece Mahkemesi Olup İlk Derece Mahkemelerinden Verilen Bu Kararlara Karşı da Temyiz Kanun Yoluna Başvurulmasının Mümkün Görüldüğü )
YCGKE. 2013/11-144TEMYİZ KANUN YOLU ( Mahkemece Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Nedeniyle Kaldırılıp "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Verildiği - Hükmün Temyiz Kanun Yoluna Tâbi Olacağı )
Y4.CDE. 2016/998TEMYİZ KANUN YOLU ( Mala Zarar Verme Suçundan Verilen Temyiz İsteminin Reddi Kararının Kesin Nitelikte Olmayıp Tebliğden İtibaren Bir Hafta İçerisinde Temyiz Edilebileceği ve Ek Kararın Temyiz İsteminde Bulunan Sanığa Tebliğ Edilmemiş Olması Sebebiyle Henüz Kesinleşmediği )
YCGKE. 2006/6-139TEMYİZ KANUN YOLUNA TABİ HÜKÜMLER ( uyarlama yargılaması sonunda İster Dosya Üzerinden İsterse Duruşmalı Olarak Verilsin Yasal İstisnalar Dışında Verilenler )
Y2.CDE. 1995/501TEMYİZ KANUNYOLUNA BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Müsadere İsteğinin Dosya Üzerinde Karara Bağlanmış Olması-İtiraz Üzerine Verilmiş Olan Kararın Yok Hükmünde Olduğu )
Y11.HDE. 2015/13703TEMYİZ KAPSAMI ( Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Davacı Tarafından Haklı Olarak Feshedildiğinin Kabul Edildiği ve Bu Hususun Davalı Tarafından Temyiz Edilmediği - Uygun Bir Miktar Maddi Tazminat Tayini Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/15652TEMYİZ KAPSAMI DIŞINDA TUTULARAK KESİNLEŞEN KONU ( Bozma Üzerine Yapılan Yargılamada Hakimin Yeniden Ela Almasının Usule Aykırılığı )
Y8.HDE. 2009/4779TEMYİZ KARAR HARCI ( Davacıdan Temyiz Karar Harcı ve Temyiz Başvuru Harcı Alınmadığı - Bu Eksikliğin Dosyanın Geri Çevrilmesini İcap Ettirdiği/7 Gün İçerisinde Harcın Tamamlattırılması Gereği/Aksi Halde Temyizden Vazgeçilmiş Sayılacağı )
Y15.HDE. 2016/284TEMYİZ KARAR HARCI (Davanın Kısmen Kabulü Halinde Davalı Tarafça Karar Temyiz Edildiğinde Nispi Temyiz Karar Harcı Olarak Hüküm Altına Alınan Bedel Üzerinden Harcın Yatırılması Gerektiği - Alacak Davası)
Y8.HDE. 2017/5706TEMYİZ KARAR HARCI HİÇ YATIRILMAMIŞ YA DA EKSİK YATIRILMIŞ OLMASI ( Temyiz Karar Harcını Yatırması İçin Adına Muhtıra Çıkarılması ve Verilecek 7 Günlük Kesin Süre İçerisinde Temyiz Karar Harcının Yatırılması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususunun Muhtırada Belirtilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2001/7-541TEMYİZ KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Süresi Boyunca Yeni Duruşma Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2007/6871TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.360.YTL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
Y3.HDE. 2012/23545TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 01.01.2013 Tarihinden İtibaren 1.690 TL'ye Çıkarıldığı - Nafaka Davalarında Temyiz ve Karar Düzeltmede Yıllık Nafaka Miktarı Dikkate Alınacağı )
Y17.HDE. 2014/3804TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 01.01.2013 Tarihinden İtibaren 1.820,00 TL'na Çıkarıldığı - Davalılardan Birine Karşı Açılan Davanın 01.01.2013 Tarihinden Sonra Verilmiş Olması Sebebiyle Temyiz İsteminin Reddine Karar Verildiği )
Y17.HDE. 2014/9980TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 1.1.2013 Tarihinden İtibaren 1.820,00 TL'na Çıkarıldığı - Temyize Konu Karar Anılan Kanunun Yürürlüğünden Sonra Verilmiş Olup Davacının Davasının Maddi ve Manevi Tazminat Yönünden Kabulüne Karar Verildiği/Maddi ve Manevi Tazminat Miktarları Yönünden Karar Kesin Nitelikte Olduğu )
Y17.HDE. 2014/19072TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 1.890 TL'ye Çıkarılmış Olup Karar Tarihinde Yürürlükte Olduğu - Kararın Kesin Olması Nedeni İle Temyiz İsteminin Reddedileceği/Trafik Kazasından Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi )
YHGKE. 2008/5-522TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 1086 S. HUMK'nun Temyiz ( Kesinlik ) Sınırı Bir Milyar TL Olarak Değiştirildiği - Sonraki Yıllarda 5219 ve 5236 S. Kanunlarda Öngörülen Katsayılar Çerçevesinde Miktarlar Giderek Arttığı )
Y17.HDE. 2007/684TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 21.7.2004 Tarihinden Sonra 1.000.000.000 TL'ye Çıkarıldığı )
YHGKE. 2005/11-448TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 5219 Sayılı Kanun Uyarınca Temyiz "Kesinlik" Sınırının Bir Milyar TL Olduğu )
YHGKE. 2006/4-244TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 5219 Sayılı Kanun'un Temyiz ( Kesinlik ( Sınırını Bir Milyar TL. Olarak Değiştiren Hükmü Yürürlükte Bulunduğuna ve Müddeabbih 1 Milyar TL Olup Kesin Olduğuna Göre Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
Y4.HDE. 2014/6613TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 5236 S. Kanun İle HUMK'a Eklenen Ek-Madde 4 İle Temyize Konu Kısmın 1.890,00TL'yi Geçmemesi Halinde Kararın Kesin Olduğu - Temyiz İnceleme İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2014/14629TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( 5236 S. Kanunun 19. Md. İle HUMK'a Eklenen Ek-Madde 4'te Öngörülen Yeniden Değerleme Oranı da Dikkate Alındığında 2014 Yılı İçin 1.890 TL Olduğu )
Y11.HDE. 2005/12178TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Asıl İstemin Kabul Edilmeyen Bölümü 1.000.000.000. TL.sını Geçmeyen Davacı Tarafın 21.07.2004 Hüküm Tarihi İtibariyle Temyiz Hakkının Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2016/15886TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Aşmayan Alacak Davalarına Dair Nihai Kararların Temyiz Edilemeyeceği/Kesinlik Sınırının Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - Sınır Belirlenirken Yalnız Davaya Konu Alacağın Dikkate Alındığı/Faiz İcra Tazminatı Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderinin Hesaba Katılmadığı - Hüküm Altına Alınan Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Kesinlik Sınırı Kapsamında Kaldığı/Temyiz İsteminin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2008/17370TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Belirlenirken Yalnız Dava Konusu Edilen Taşınır Malın veya Alacağın Değerinin Dikkate Alınacağı - Faiz İcra ( İnkar ) Tazminatı Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Hesaba Katılmayacağı )
Y21.HDE. 2015/20784TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Belirsiz Alacak Davasında Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmesi ve Mahkemece Bu Alacağa İlişkin Davanın Tümden Reddedilmiş Olması Halinde Davacı Yönünden Kararın Kesin Olduğundan Söz Edilemeyeceği/Mahkemece Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutarak Belirsiz Alacak Olarak Talep Edilen Tazminat Alacağının Temyize Konu Dava Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Kaldığının Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2005/3777TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Davacı Alacağının Reddedilen Kısmı Yönünden Hükmü Temyiz Etmiş İse de Temyiz Olunan Miktar Hüküm Tarihi İtibarıyla Temyiz Kesinlik Sınırı Altında Kaldığından Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 2017/13-1990TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Davacının Talep Edebileceği Ekspertiz Ücreti Alacağının 1.890,00 Tl'nin Altında Olduğu -12.06.2014 Tarihi İtibariyle Uyuşmazlık Konusu Ekspertiz Ücreti Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Temyiz İsteminin Reddedileceği/Konut Kredi Sözleşmesinden Kaynaklı Masraf Bedellerinin İadesi )
Y11.HDE. 2005/8086TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Davalılardan Biri Aleyhine Kabul Edilen Kısım İle Davacı Talebinin Reddedilen Kısmı 1.000.000.000 TL.'lık Temyiz Sınırının Altında Kaldığından Temyiz İstemlerinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2008/9-292TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte 1.170.00 YTL. Olarak Değiştiren Yasa Hükmünün Yürürlükte Bulunduğu ve Müddeabih 500.00 YTL. Olup Kesin Olduğuna Göre Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
YHGKE. 2010/13-35TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte 1.400,00 YTL Olduğu - Hüküm Altına Alınan Alacak Tutarı 1.261,24 YTL ( TL ) Olduğundan Değinilen Temyiz ( Kesinlik ) Sınırının Altında Bulunduğu/Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2015/3-267TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte 1.890,00- TL Olmakla İcra Dosyasında Takibe Konulan Miktar ve Dava Değeri ( 571,19 TL. ) Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu - Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği/İtirazın İptali İstemi )
YHGKE. 2005/9-525TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Bir Milyar TL. Olarak Değiştirilen Hükmün Yürürlükte Bulunduğu - Uyuşmazlığa Konu Miktar Bu Sınırın Altında Olduğuna Göre Direnme Kararının Kesin Olduğu )
YHGKE. 2011/13-625TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Müddeabbih Temyiz Kesinlik Sınırı Olan 1.540,00 TL'nin Altında Kalmakla Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı)
YHGKE. 2008/9-410TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını 1.170 YTL. Olarak Değiştiren Hüküm Yürürlükte Bulunduğu - Temyize Konu Miktar İtibariyle Bundan Fazla ve Kesin Olduğuna Göre Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
YHGKE. 2012/13-1652TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz Kesinlik Sınırının 1.690, 00 TL Olduğu - Direnme Kararına Konu Toplam Miktarın Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2007/12-435TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Direnme Kararları da Dahil Olmak Üzere Yerel Mahkemelerce Kurulan Hükümlerin Temyizinin Mümkün Olup Olmadığı Belirlenirken Temyiz İstemi Hangi Karara Yönelik İse O Karara Konu Miktar ve Yine O Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınacağı )
Y1.HDE. 2014/19335TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Ecrimisil İstemi - Yargı Denetimine Dair Kesinlik Sınırı 01.01.2014 Tarihinden İtibaren 1.890 TL'ye Yükseltildiği/Davalının Temyiz İsteği 1.000 TL. Ecrimisilin Tahsiline Dair Hükme Yönelik Olup Temyiz Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
YHGKE. 2015/9-3395TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Temyize Konu Miktar 1688,57 TL Olduğu/Direnme Kararının Verildiği 26.05.2015 Tarihi İtibariyle Temyiz "Kesinlik" Sınırı 2.080,00 TL Olmakla Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu - Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2010/13570TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Grup Halinde Açılan Davaların Salt İş Mahkemelerine Özgü Bir Dava Türü Olmadığı - Her Dosya İçin Kesinlik Sınırına Bakılacağı )
YHGKE. 2007/19-252TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Hüküm Altına Alınan Alacak Tutarı Temyiz ( Kesinlik ) Sınırının Altında Bulunduğundan Davalı Tarafın Direnme Kararını Temyiz Etme Hakkının Olmadığı )
Y12.HDE. 2015/278TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İcra Müdürü İşlemini Şikayet - Şikayeti Konu Dosyalardan Bir Kısmının Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kaldığı/Her Bir Takip Dosyası İçin Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/25816TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı - Borçlunun Vekalet Ücretine İlişkin Temyiz İtirazının Reddine Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2015/5279TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 363/1. Md.sinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının 1.1.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL'yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
Y12.HDE. 2014/31615TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İİK'nun 4949 Sayılı Kanunla Değiştirilen 363/1.Maddesinin Son Cümlesindeki Kesinlik Sınırının Aynı Kanunun Ek 1.Maddesinin 1.Fıkrası Uyarınca 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Artırılan Miktarı Dikkate Alındığında Uyuşmazlık Konusu Değerin 5.440,00 TL.yi Geçmediği - Temyiz Talebinin Reddedileceği )
Y21.HDE. 2008/14801TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İstihkak Davalarında - Alacak Tutarı İle Haczedilen Dava Konusu Menkullerin Değerinden Hangisi Az İse Kesinlik Sınırının O Değere Göre Belirleneceği )
YHGKE. 2016/22-55TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İşçilik Alacağı İstemi - Direnme Kararının Verildiği Tarihde Temyiz ( Kesinlik ) Sınırı 2.080,00 Tl Olmakla Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Temyiz İsteminin Reddedileceği )
Y22.HDE. 2017/7173TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İşçilik Alacağının Tahsili İstemi - Mal ve Alacak Davalarının Miktar ve Değerinin Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Kalması/Kesinlik Sınırının Kamu Düzeni İle İlgili Olması/Davaya Konu Edilen Taşınır Malın veya Alacağın Değeri Temyiz Kesinlik Sınırının Altında İse Kararın Temyiz Edilemeyeceği/Temyiz Kesinlik Sınırı Belirlenirken Yalnız Davaya Konu Edilen Taşınır Malın veya Alacağın Değerinin Dikkate Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2016/22-1719TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İşçilik Alacakları İstemi - Alacak Miktarının 2.080,00 TL'nin Altında Olduğu ve Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Temyiz İsteminin Reddi Yönünde Verilen Ek Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y17.HDE. 2016/1756TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İtirazın İptali - H.U.M.K'nun 427. Md. Öngörülen Kesinlik Sınırı 1.1.2015 Tarihinden İtibaren 2.080,00 TL'ye Çıkarıldığı/Temyize Konu Kararda Davalı Aleyhine 1.000,00 TL. Tazminata Hükmedildiği/Karar Anılan Kanun'un Yürürlüğünden Sonra Verildiğinden Kesin Nitelikte Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2016/2559TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İtirazın İptali İstemi - 2015 Yılı Temyiz Kesinlik Sınırının 2.080 TL Olduğu/Temyize Konu Miktarın 1.954,13 TL Olması Sebebiyle 16.2.2015 Tarihli Kararın Davacı Yönünden Kesin Nitelikte Olduğu/Temyiz İsteminin Reddedileceği )
Y7.CDE. 2005/12040TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'a Muhalefet - Hükmolunan Cezanın Nev'i ve Miktarlarına Dava Konusu Eşyanın ve Nakil Aracının Belirlenen Değerlerine Göre Hükmün Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2005/9946TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kaçakçılık - Hükmolunan Cezanın Nev'i ve Miktarlarına Dava Konusu Eşyanın ve Nakil Aracının Belirlenen Değerlerine Göre Hükmün Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
YHGKE. 2011/19-339TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kararın Verildiği Tarihte 1.540,00 TL Olmakla Bu Miktarın Altında Olan Talep Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesi Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2016/6047TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Kıdem Tazminatındaki Reddiden Miktarın Karar Tarihi İtibariyle Temyiz Kesinlik Sınırının Alında Kaldığı - Davacının Temyiz İsteminin Reddi/Nisbi Temyiz Harcının İstek Halinde Davacıya İdaresine Karar Verileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacağı/Temyiz/Kesinlik Sınırı )
YHGKE. 2008/4-280TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Manevi Tazminat - Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz ( Kesinlik ) Sınırını 1.170,00 YTL Olarak Değiştiren Hüküm Yürürlükte Bulunduğundan ve Müddeabbih 1.000,00 YTL Olup Kesin Olduğuna Göre Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Miktar İtibariyle Gidilemeyeceği )
YHGKE. 2017/4-3186TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Direnme Kararının Miktar İtibariyle Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğu/Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/8626TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Manevi Tazminatın Tamamen Reddine Dair Verilen Karar Temyiz Sınırının Altında Kaldığından Davacı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/12266TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Miktarı Temyiz Sınırının Altında Kalan Temyiz İsteğinin Reddinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2005/11896TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Sehven Dava Değerinin 1 Milyardan Az Olduğu Belirtilerek Kararın Kesin Olduğu Gerekçesiyle Temyiz İsteminin Reddedildiği - Karar Düzeltme İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/4530TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Şikayetin Kabul Edilen Bölümü 11.660,66 YTL Olduğu - Kesinlik Sınırı Kapsamı Dışında Olduğundan Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İstemi Yasaya Uygun Olduğu )
Y9.HDE. 2016/1194TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Temyize Konu Edilen Miktar 613,93 TL Olup Karar Tarihi İtibariyle 1.893,60 TL Kesinlik Sınırı Kapsamında Kaldığı - Davacının Temyiz İsteminin H.U.M.K.'nun 427/2 ve 432/4. Md. Uyarınca Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/27371TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Temyize Konu Edilen Miktara Bakılarak Kesinliğin Belirleneceği - Davalı Tarafça Temyize Konu Edilen Tutarın 2080,00 TL'yi Aşmamakla Karar Tarihi İtibariyle Hüküm Kesin Nitelik Taşıdığından Temyiz Dilekçelerinin Reddine İlişkin Kararın Yerinde Olduğu )
YHGKE. 2017/12-1142TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Uyuşmazlığın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Şikayete Konu Cezaevi Harcından Muaf Olup Olmamasının Belirlenmesinden Kaynaklandığı/Müddeabihin 1.566,50-TL Olduğu - Direnme Kararının Verildiği Tarihte İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Sınırın 5.440,00-TL Olmakla 1.566,50-TL Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/2198TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Uyuşmazlık Konusu Değerin 3.120 YTL.yi Geçmediği Anlaşıldığından Mahkeme Kararının Temyiz Kabiliyeti Olmadığı )
Y19.HDE. 2013/973TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Yeniden Değerleme Oranı da Dikkate Alındığında 2012 Yılı İçin 1.690,00 TL Olduğu/Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği - İtirazın İptali )
Y10.HDE. 2015/16613TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Yerel Mahkemelerce Verilen Hükümler Yönünden 2015 Yılı İçin 6100 S. HMK'nun Geç. 3. Md.sindeki Atıf Nedeniyle 1086 S. HUMK'nun 427.Md.sindeki Temyiz ( Kesinlik ) Sınırı 2.080,00 TL Olarak Değiştirildiği )
Y17.HDE. 2014/8768TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (1086 S. HUMK'nun 427.Md.sinde Öngörülen Kesinlik Sınırı 2013 Yılı İçin 1.820,00 TL Olduğu - Temyize Konu Manevi Tazminat Talebine Dair Verilen Karar Anılan Kanun'un Yürürlüğünden Sonra Verildiğinden Kesin Nitelikte Olduğu)
Y10.HDE. 2015/21597TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması Halinde Kesinlik Sınırının Belirlenmesinde Alacağın Tamamının Gözetilmesi Gereği - Tamamı Dava Edilen Alacağın Bir Kısmının Kabul Edilmesi Halinde Kesinlik Sınırının Kabul ve Reddedilen Miktar Esas Alınarak Belirlenmesi Gereği)
Y10.HDE. 2017/3042TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Alacağın Bir Kısmının Dava Edilmiş Olması Halinde Sınırın Saptanmasında Alacağın Tamamının Gözetilmesi Gereği - Tümü Davaya Konu Yapılan Bir Alacağın Kısmen Kabulünde Temyiz Sınırının Belirlenmesinde Kabul ve Reddedilen Miktarların Esas Alınması Gereği)
YHGKE. 2015/9-3556TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Bir Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğunun Gözetileceği - Fazla Çalışma ile İlgili Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Olanaksız Olduğu/Temyiz İsteminin Reddi/Kıdem ve İhbar Tazminatı)
YHGKE. 2014/9-191TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Direnme Kararının Verildiği 25.10.2013 Tarihinde Temyiz (Kesinlik) Sınırı 1.820,00. TL Olduğu - Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesi Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı - İşçilik Alacakları İstemi)
YHGKE. 2014/6-895TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (İşletme Hakkının Devri Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak İstemi - Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz "Kesinlik" Sınırını 1.890,00 TL Olduğu/Müddeabih 454,00 TL Olup Bu Sınırın Altında Kalmakla Kesin Olduğu - Miktar İtibari İle Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği)
YCGKE. 2011/3-181TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Önödemeye Esas Alınan Adli Para Cezası Miktarı 1412 S. CYUY'nın 305. Md.nin 2. Fıkrasının 1. Bendine Gereğince 2.000 Liranın Altında Olduğu - Hükmün Temyiz Edilebilir Nitelikte Olmadığı)
YHGKE. 2013/22-2223TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Prim Alacağı İstemi - Direnme Kararının Verildiği 01.08.2013 Tarihinde Temyiz (Kesinlik) Sınırı 1.820,00 TL Olduğu/Mahkemece Kabul Edilen Prim Alacağı Miktarı 1.750,00 TL Olduğundan Temyiz (Kesinlik) Sınırının Altında Kaldığı Gözetileceği)
YHGKE. 2013/22-203TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ALTINDAKİ KARAR ( Görev Husununu Temyize Konu Olabilmesi İçin Öncelikle Temyizi Kabil Bir Kararın Bulunması Gereği - Uyuşmazlıkta Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğu/Temyiz Kesinlik Sınırı/İtirazın İptali )
Y3.HDE. 2014/9835TEMYİZ KESİNLİK SINIRI GÖZETİLMEYECEĞİ ( Kayıp Kaçak Bedeli Dağıtım Bedeli Perakende Satış Hizmetleri Bedeli Sayaç Okuma Bedeli İletim Sistemi Kullanım Bedeline İlişkin Hakem Heyeti Kararının İptali - Temyiz İncelemesinde 4077 S. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. Md. ve H.U.M.K.'nun 427. Md. Belirtilen Kesinlik Sınırı Gözetilmemesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/8573TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE BULUNAN KARAR (İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi - Tavzih Talebinin Reddine Dair Ek Karar Davacı Vekiline Tebliğ Edilmesine Rağmen Temyize Konu Yapılmadığı - Bu Husus Davalı Kiracı Tarafından da Temyiz Edilmediği/Karar İcra Hukuk Mahkemesi'nin Birleşen Dosyası Üzerinden Verilmiş Olup Takip Konusu Alacak Kesinlik Sınırı İçinde Bulunduğu)
Y12.HDE. 2007/2940TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE KALAN ALACAK ( Borçlunun Yasaya Uygun Şekilde Temyizi Bulunmamasına Rağmen Onun Lehine Kararın Bozulduğu - Alacaklının Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2016/17924TEMYİZ KESİNLİK SINIRI İÇİNDE KALAN KARARLARIN TEMYİZİ ( Temyiz İstemi Yönünden Mahkemece Bir Karar Verilebileceği Gibi Yargıtay'da da Bir Karar Verilebileceği/Davacıların Ecrimisil Talebine İlişkin Reddedilen Kısmın Temyiz Kesinlik Sınırının İçinde Kaldığı - Ecrimisile Yönelik Temyiz İsteminin Değerden Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2016/24407TEMYİZ KESİNLİK SINIRINI AŞMAYAN TAŞINIR MAL VE ALACAK DAVALARI ( Temyiz Edilemeyeceği Kesinlik Sınırının Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu - Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Ücretinin İmzasız Puantaj ve Bordrolar ile Birbirlerini Karşılamayan Bordroların Esas Alınmaması Tanık Beyanları Esas Alınarak Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2008/38628TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ BELİRLENMESİ ( Faiz Tazminat ve Masrafların Katılmayacağı Yanlız Dava Konusu Edilen Taşınır Malın veya Alacağın Değerinin Dikkate Alınacağı - Birleştirilen Davalarda Temyiz Sınırının Her Dava İçin Ayrı Ayrı Belerleneceği )
Y9.HDE. 2016/11497TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ BELİRLENMESİ ( Yalnız Davaya Konu Edilen Taşınır Malın Veya Alacağın Değerinin Dikkate Alınacağı/Faiz İcra ( İnkar ) Tazminatı Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Hesaba Katılmayacağı - İşçilik Alacakları Davası )
YHGKE. 2005/4-227TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ UYGULANAMAMASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminata ve Hükmün Yayınlanmasına İlişkin Mahkeme Kararının Temyizinde )
Y3.HDE. 2015/9039TEMYİZ KESİNLİK SINIRININ UYGULANMAYACAĞI HAL ( Kayıp/Kaçak Bedelinin Yürürlükteki Mevzuat Hükümlerine Uygun Olduğu Yönünde Tespit İstemini de İçeren Böyle Bir Davada Verilen Karar Konu İle İlgili Mevzuat Hükümlerinin İleriye Dönük Uygulanıp Uygulanmaması Yönünde de Sonuç Doğuracağından Kesinlik Sınırının Gözetilmemesi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/15640TEMYİZ KONUSU ( Sanığın Lehine Vekalet Ücreti Hükmedilmemesini Temyiz Konusu Yaptığı - Hükmün Gerekçesine Yönelik Bir Temyizin Bulunmadığı/Beraat Eden ve Kendisini Müdafii İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Hırsızlık )
Y21.HDE. 1997/1368TEMYİZ KONUSU HÜKME İLİŞKİN DAVA ( Kanunda Sınırlı Olarak Sayıda Hallerden Hiçbirine Uymaması )
YCGKE. 2011/3-167TEMYİZ KONUSU OLMAYAN DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi İsabetsiz İse de Bu Hususun Yargıtay Tarafından Bozma Konusu Yapılabilmesi İçin Hükmün Karşı Hak Sahibi Tarafından Temyiz Edilmiş Olması Gerektiği )
YHGKE. 2013/15-483TEMYİZ KONUSU YAPILMAYAN FAİZ (Özel Daire Bozma İlamında Davada Reeskont Faizi Talep Olunduğu Halde Yasal Faize Hükmolunması Yönündeki Bozması Bu Husus Temyiz Konusu Yapılmadığından Yerinde Olmadığı)
Y22.HDE. 2013/11746TEMYİZ KONUSU YAPILMAYAN HUSUSLAR ( Kesinleşir ve Temyize Getirilmeyen Hususlarda Karşı Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y13.HDE. 2005/5378TEMYİZ KONUSU YAPILMAYAN KARAR ( Vekalet Ücreti Hakkında - Usuli Kazanılmış Hakkın Doğmasına Rağmen Bu Kez Vekalet Ücreti Takdirine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )
YİBGKE. 1927/8TEMYİZ KOŞULU ( HUMK'nun Yürürlüğünden Önce - Kefalet Verilmesi )
YİBGKE. 1935/54TEMYİZ KOŞULU (Para Depo Etmek Zorunluluğunu Yoksullukları Sebebiyle Yerine Getiremeyenler)
Y13.HDE. 1973/2721TEMYİZ KUDRETİ
Y13.HDE. 1975/3748TEMYİZ KUDRETİ
Y1.HDE. 2000/9430TEMYİZ KUDRETİ
Y13.HDE. 2003/253TEMYİZ KUDRETİ ( Adli Tıp Kurumundan Alınan Raporda Banka Hesabının Açıldığı Tarihte Murisin Temyiz Kudretinin Olmadığının Sabit Olması )
Y1.HDE. 2003/3863TEMYİZ KUDRETİ ( Ayırt Etme Gücünün Nisbi Bir Kavram Olması Nedeniyle Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurullarından Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1994/1-91TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
YCGKE. 1994/1-91TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
YHGKE. 2008/1-459TEMYİZ KUDRETİ ( Ehliyetsizlik İddiasına Öncelik Verilerek Davacının Tasarrufu Yönünden Temyiz Kudretini Kaybetmiş Olup Olmadığının Usulüne Uygun Biçimde İncelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1999/1-505TEMYİZ KUDRETİ ( İyiniyetli iktisap )
Y10.HDE. 2009/15766TEMYİZ KUDRETİ ( Kasten Öldürülen Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıklar Nedeniyle Rücuan Tazminat - Kusur Sorumluluğu İçin Temyiz Kudretinin Varlığı Gerektiği )
YHGKE. 2004/1-47TEMYİZ KUDRETİ ( Nisbi Bir Kavram Olması Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değişmesi Nedeniyle Belirlenmesi İçin En Yetkili Sağlık Kurulundan Rapor Alınması Lüzumu )
Y13.HDE. 1974/2721TEMYİZ KUDRETİ ( Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesi Tarihinde Miras Bırakanın Temyiz Kudretine Sahip Olup Olmadığının Araştırılması )
YHGKE. 2006/1-4921TEMYİZ KUDRETİ ( Olmayan Bir Şahsın Geçerli Bir İradesinin Bulunmaması Nedeniyle Muayyen İstisnaların Dışında Yapacağı İşlemlere Bir Sonuç Bağlanmayacağından Karşı Tarafın İyi Niyetli Olması O İşlemi Geçerli Kılmadığı )
Y6.HDE. 2010/14334TEMYİZ KUDRETİ ( Sahip Küçükler ve Kısıtlılar Davada Kanuni Temsilcileri Tarafından Temsil Edileceği )
Y2.HDE. 2004/2862TEMYİZ KUDRETİ ( Somut Olayda Davacı Tanıklarının Murisin Vasiyetnameyi Yaptığı Sırada Yetmiş Altı Yaşında Olduğu ve Temyiz Kudretinin Bulunmadığını İfade Etmiş Olmaları )
YHGKE. 2012/14-151TEMYİZ KUDRETİ ( Tasarruf Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle İpoteğin Terkini Talebi - Taşınmaz Sahibi Hakkında Hukuki Ehliyetsizlik İddiasına Yönelik Olarak Adli Tıp Kurumu'ndan da Rapor Alınacağı )
Y1.HDE. 2003/346TEMYİZ KUDRETİ ( Temyiz Kudreti Bulunmayanların Hak Elde Etmeleri ve Borç Altına Girmelerinin Mümkün Olmaması )
Y4.HDE. 2003/406TEMYİZ KUDRETİ ( Temyiz Kudretinin Kaybedilmiş Olup Olmadığının İncelenmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2008/4035TEMYİZ KUDRETİ ( Tespiti Hakimlik Mesleğinin Dışında Özel ve Teknik Bilgi Gerektirdiği - Bu Nedenle En Yetkili Sağlık Kuruluşundan Özellikle Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gereği )
YHGKE. 2011/14-707TEMYİZ KUDRETİ (Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Davalı Mal Sahibi Açısından Araştırılacağı/Yoksa Davanın Reddedileceği - Varsa Vekaletnamenin Hata Hile Tehdit İle Alınıp Alınmadığı Hususu Üzerinde Durulacağı)
YCGKE. 2001/10-209TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYAN AKIL HASTASI SANIK ( Kamu Malına Zarar Vermek/Tazminat - Baro'ca Re'sen Tayin Edilen Müdafiinin Yetki ve Görevlerinin Kamu Davasıyla Sınırlı Olduğu/Tazminat Davası İçin Vasi Tayin Edilmesi ve Vasinin Sulh Mahkemesinden İzin Alarak Sanığı Temsil Ettirmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/1449TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYAN AKIL HASTASININ BAĞ-KUR SİGORTALISINI ÖLDÜRMESİ ( Kurumun Yaptığı Ödemeler İçin Rücu Talebi - Ceza Mahkemesinin Sorumluluğa İlişkin Tesbitinin Hukuk Hakimini Bağlamaması ve Hakkaniyete Göre Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2003/14447TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYAN KİŞİNİN YAPTIĞI EVLATLIK SÖZLEŞMESİ ( Butlan Davasının Kesinleşmesi Üzerine Sözleşme Gereği Evlatlığa Devredilen Taşınmaz İçin Ecrimisil Talebi )
Y1.HDE. 2005/7354TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYAN MURİSİN YAPTIĞI SATIŞIN İPTALİ TALEBİ ( Alıcının İyiniyetli Olmasının Satışı Geçerli Hale Getirmeyeceği - Mahkemece Temyiz Kudretinin Araştırılması Usulü )
Y10.HDE. 2012/24954TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYANIN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sigortalının Tedavi Giderlerinin Rücuan Tahsili Sorumluluğunun Kusura Dayandığı - Kusur Sorumluluğu İçin Temyiz Kudretinin Bulunması Gereği Ancak Temyiz Kudreti Bulunmayanların da Hakkaniyetin Gerektirdiği Durumlarda Tazminat Ödemeye Mahkum Edilebileceği )
Y4.HDE. 2001/12656TEMYİZ KUDRETİ BULUNMAYANLARIN SORUMLULUĞU ( Akıl Hastalığı Olan Davalının Sorumluluğu )
Y14.HDE. 1989/720TEMYİZ KUDRETİ NOKSANLIĞI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanziminde )
YHGKE. 2002/1-877TEMYİZ KUDRETİ OLMAYAN KİŞİNİN YAPTIĞI SATIŞ ( Ehliyetsiz Kişinin Fiillerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması )
Y4.HDE. 1981/1247TEMYİZ KUDRETİ VE KUSUR İLİŞKİSİ
YHGKE. 1968/3-1185TEMYİZ KUDRETİNDEN MAHRUMİYET
YİBGKE. 1954/22TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN BULUNMA ( İpotek Göstermek Yoluyla Borç Para Sözleşmesinde )
YHGKE. 1992/4-58TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN EŞİNE VEKALETNAME VERİP İHALEYE SOKAN ORTAK ( Sonradan İhalenin Feshini Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/749TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUN OLMA ( Yapılan Hukuki İşlemlerin Mutlak Butlan Nedeniyle Geçersizliği )
Y11.HDE. 2011/4945TEMYİZ KUDRETİNDEN YOKSUNLUK ( Genel Kurul Kararı Tarihi İtibariyle Bu Kişinin Fiil Ehliyetine Sahip Olup Olmadığı ve Kararın Bu Yönüyle Yok Hükmünde Bulunup Bulunmadığı İrdelenmeden Hüküm Kurulamayacağı - Genel Kurulda Alınan Kararların İptali İstemi )
YHGKE. 1990/1-461TEMYİZ KUDRETİNE HAİZ OLMAYAN ŞAHSIN YAPTIĞI İŞLEMLER ( Geçersiz Olması )
Y19.HDE. 2009/6125TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP KÜÇÜKLER ( Yasal Temsilcilerinin İzni ya da İcazeti İle Borç Altına Girebilecekleri )
YHGKE. 1999/1-505TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMA ( Tapu iptali ve tescil )
Y19.HDE. 2013/10698TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMADIĞI VE BONONUN ZORLA İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI ( Temyiz Kudretine İlişkin İddia İle İlgili Adli Tıp Kurulundan Rapor Alındığı - Zorla İmzalattırıldığına İlişkin Delil de Bulunmadığı/Borçlu Olmadığının Tespiti İsteminin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1988/1-709TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMAMAK ( Tapu iptali ve tescil )
YHGKE. 1986/2-339TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİ HUZURUNDA DAVA SONUÇLANDIRILAMAZ
YHGKE. 2003/4-89TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMAYAN KİŞİNİN ZARARLANDIRICI EYLEMİ ( Bu Kişilerin Fiillerinin Kanundaki İsitisnalar Haricinde Hukuki Sonuç Doğurmaması )
Y4.HDE. 2003/10536TEMYİZ KUDRETİNE SAHİP OLMAYANLARIN SORUMLULUĞU ( Davacı Yararına Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarından BK. 54. Maddesindeki Düzenleme Nazara Alınarak İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 1982/1091TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ KÜÇÜK
Y13.HDE. 1973/2721TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ KÜÇÜK VEYA MAHCUR
YHGKE. 1996/1-942TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAMAK
YHGKE. 1997/5-861TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAMAK ( Kamulaştırma )
Y4.HDE. 2001/5100TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYAN KİŞİNİN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
Y4.HDE. 2009/12195TEMYİZ KUDRETİNİ HAİZ OLMAYANLARIN MESULİYETİ ( Yasada Gösterilen Ayrık Durumların Varlığı Durumunda Haksız Eylemleri Nedeniyle Verdikleri Zararlardan Sorumlu Tutulabilecekleri )
Y1.HDE. 1996/10070TEMYİZ KUDRETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Bütün Deliller Toplanıp Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
Y1.HDE. 1999/344TEMYİZ KUDRETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASI ( Her Türlü Delilin Toplanması ve Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )
Y1.HDE. 2003/2166TEMYİZ KUDRETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASININ ÖNCELİKLE ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Murisin Ehliyetsizliği ve İşlemin Muvazaalı Olduğu İddiasında )
Y1.HDE. 2004/11923TEMYİZ KUDRETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASIYLA TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Ehliyetsiz Olduğunu İddia Eden Davacının Dava Devam Ederken Davadan Feragat Etmesi - Mahkemece Feragat Tarihinde Davacının Temyiz Kudretinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1991/2-608TEMYİZ KUDRETİNİN BULUNMAMASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Fiil Ehliyetinin Tesbitinde Tanık Beyanlarının Rolü )
Y19.HDE. 2005/3260TEMYİZ KUDRETİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE İPOTEĞİN FEKKİ TALEBİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Kesin Yetkili Olması )
YHGKE. 2001/1-519TEMYİZ KUDRETİNİN YOKLUĞU ( Tapu İptali ve Tescil-Ölünceye Kadar Bakma Akdi-Fiil Ehliyeti )
Y11.HDE. 1987/3714TEMYİZ KURDETİNİ HAİZ OLMAYANLARIN SORUMLULUĞU
YİBGKE. 1954/24TEMYİZ LAYİHASI ( Bir Haftalık Süreden Sonra Verilmesi )
YCGKE. 2010/6-130TEMYİZ LAYİHASININ TEBLİĞİ ( Özel Dairece Sanıklara Tebliğname Tebliğ Edilmeden İnceleme Yapılarak Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2006/2388TEMYİZ MAHKEMESİ ( Temyiz İtirazlarını Değerlendirirken Verilen Hükümlerin Yasaya Uygunluğunu Denetleyeceği - Feragat Edaya İlişkin Yeni Bir Hükmün Verilmesini Gerektirdiğinden Bu Konuda Yerel Mahkemece Yeni Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 1999/3322TEMYİZ MAHKEMESİNCE DAVANIN ESASINA HÜKMEDİLMESİ ( Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti - Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Suç Olmaktan Çıkarılması/TCK.'nun 2/1 Maddesi Uyarınca Sanığın Beraati )
YCGKE. 1994/5-262TEMYİZ MAHKEMESİNCE HÜKMÜN BOZULMASI ( Bozulmayan Kısmın Onanmış Veya