S Kavram Endeksi (3. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

S.S.K.-SANIKTAN / SANTRALDAKİ-SATTIĞI / SAV-SENDİKAYA / SENEDE-SİGARASINI / SİGORTA-SİKKELERİN / SİLAH-SÖZLERİN / SÖZLEŞME-SUCUKLARIN / SUÇ-SÜRAT / SÜRE-SVAP / ŞAH-ŞEREFİYE / ŞERH-ŞÜYUUN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

S

YHGKE. 1997/12-467SENEDE AÇIKÇA ATIFTA BULUNMAYAN ÖDEME BELGELERİ
Y13.HDE. 2005/4573SENEDE BAĞLANAMAYAN SÖZLEŞME ( Bir Bölgede Herhangi Bir Kuralın Teamül Olarak Kabul Edilebilmesi için O Kuralın Herkesçe Uyulmak Suretiyle Kararlı Bir Nitelik Kazanmış Bulunması ve Kamuca Belirtilen Teamüle İnanılmış Olmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2003/24460SENEDE BAĞLANAN ALACAĞIN TEMİNATI OLARAK VERİLEN İPOTEK ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamayacağı - Alacak Miktarının Belirlenmesi Açısından Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )
Y13.HDE. 2011/661SENEDE BAĞLANAN BORÇ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Senede Bağlanan Borcu Ödediğine İlişkin İddiası - Davalı Tarafa Ödemelerinin Başka Bir Hukuki İlişkiden Kaynaklandığını Savunması İçin Yemin Dahil Tüm Delillerinin Sorulacağı )
Y19.HDE. 2004/11407SENEDE BAĞLANAN HUSUSLAR ( Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği/İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği - Menfi Tespit Davası/Bono İle Borçlu Olunmadığının Tespiti )
YHGKE. 2000/2-824SENEDE BAĞLANAN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
Y13.HDE. 2000/173SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLEMLERİN TESPİTİ ( Resmi Kurum Ve Kuruluşlardan Veya Resen Görevlendirilecek Bir Bilirkişinin Görüşünün Alınması )
YHGKE. 1997/13-354SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLER
Y3.HDE. 2004/10047SENEDE BAĞLANMAYAN İŞLEMLER ( Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmiş ve Bu Hususun İstikrarlı Bulunması ve Kamuoyu Tarafından Bu Geleneğe İnanılmış Olması Halinde Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )
YİBGKE. 1933/31SENEDE BAĞLANMIŞ OLAN ALACAK ( Teslimat İddiası - Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
Y1.HDE. 2005/3715SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )
Y1.HDE. 2013/9200SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşme Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa da Muvazaanın Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2017/2846SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI (Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşme Aynı Kanunun 203. (HUMK 293) Md.sinde Sözü Edilen Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Muvazaanın Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2003/14541SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZZA İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
Y13.HDE. 2000/237SENEDE BAĞLI BORÇ ( Senedin Vadesinde Karşılığının Notere veya Tevdi Mahalline Yatırılmaması Halinde Temerrüt Oluşması - Munzam Zarar Talebi )
Y15.HDE. 2005/4882SENEDE BAĞLI BORÇ ( Tarihinin Aksi Aynı Kuvvette Belgelerle Kanıtlanması Gerektiği - Senet İçeriğinin Aksinin Tanık İfadesiyle Kanıtlanamayacağı )
YHGKE. 1980/13-2745SENEDE BAĞLI BORÇLAR ( İfa Karinesi Senedin Borçlu Elinde Bulunmasıdır )
Y19.HDE. 2001/4744SENEDE BAĞLI HUKUKİ İŞLEMLER ( Tanıkla İspat Olunamaması )
Y19.HDE. 2005/4044SENEDE BAĞLI İDDİA ( Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerekip Tanıkla İspat Olunamayacağı )
Y19.HDE. 2001/1568SENEDE BAĞLI İDDİALAR ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan Tanzimi Tedavüle Çıkarılmasının Mümkün Olması )
YHGKE. 2008/19-328SENEDE BAĞLI İDDİALAR ( Defi Olarak İleri Sürülen Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Yasada Belirtilenden Az Bir Miktara Ait Olsa Bile Tanıkla İspat Olunamayacağı - Menfi Tespit ve İstirdat Davası )
Y13.HDE. 2010/11942SENEDE BAĞLI İDDİALAR (Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/1266SENEDE BAĞLI OLAN HAK ( Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
YHGKE. 1977/11-654SENEDE BAĞLI OLAN HER ÇEŞİT İDDİA ( Defi Olarak ileri Sürülen Her Türlü Hukuki İşlemler )
Y2.HDE. 1998/11762SENEDE BAĞLI OLAN İDDİALAR ( İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilememesi )
Y13.HDE. 2001/2417SENEDE BAĞLI SAVUNMA ( Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Olan veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Tanıkla İspat Olunamayacağı )
Y1.HDE. 2002/1661SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2004/11431SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
Y1.HDE. 2009/1734SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği - Resmi Şekilde Olsa Bile Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebileceği )
Y1.HDE. 2004/5930SENEDE BAĞLI SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
Y1.HDE. 2008/6245SENEDE BAĞLI TASARRUFLAR ( Tapu İptali ve Tescil - Hüküm ve Kuvvetini Azaltmak Üzere Yapılmış Hukuki Muamelelerin Yine Senetle veya Başka Bir Yasal Delil İle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu/Tanık Dinlenemeyeceği )
Y13.HDE. 2012/12275SENEDE BAŞKA İSİM YAZILMASI ( Menfi Tespit İstemi - Davalı Tarafından Teminat Senedi Olduğu Belirtilerek Verilen Senedin Keşidecisi Davacı Olduğu Halde Senetteki Başka İsmin Davacının Çalıştığı İlköğretim Okulunun İsmi Olduğu Hususunun Gözden Kaçırılarak Senedin Sanki Keşidecisinin Senette İsmi Yazılı Kişi Olduğu Kabul Edilmesinin İsabetsizliği )
Y19.HDE. 2016/5403SENEDE CİRO YOLUYLA HAMİL OLUNMASI ( Davalının Keşidecinin İmzasının Sahte Olduğunu Bilebilecek Durumda Bulunmadığı - Takip de Davadan Sonra Açılmış Bulunduğundan Tazminat Koşulları Somut Olay Bakımından Gerçekleşmediğinden Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
Y12.HDE. 1999/7964SENEDE DAYALI ALACAĞIN REHİNLE TEMİN EDİLMESİ ( Takip )
Y13.HDE. 2013/840SENEDE DAYALI ALACAK ( İtirazın İptali Davası - Davalının Huzurda Alınan İmza Örnekleri ile Resmi Kurumlardan İstenen Tatbike Medar İmza Örneklerinin Takibe Dayanak Senetteki İmzalar ile Mukayese Edilerek Senet Altındaki İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespiti İçin Ek Rapor Aldırılması Gerektiği )
YHGKE. 1987/3-488SENEDE DAYALI ALACAK DAVASI ( Davacının Açık Muvafakatı Olmadan Tanık Dinlenilmesi ve Tanık Sözlerine Dayanılarak Hüküm Tesis Edilmesinin Yasaya Aykırılığı - Senetle İspatı Gereken Hususlar )
Y13.HDE. 2004/309SENEDE DAYALI ALACAK DAVASI ( Davalının Duruşmaya Katılmayarak Davayı İnkar Ettiği - Davacının Delil Olarak Sunduğu Senet Davalıya Tebliğ Edilmeden Altındaki İmza İçeriği Hakkında İsticvabı Yapılmadan Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2012/5772SENEDE DAYALI ALACAK DAVASI ( Olayların Açıklanmasının Taraflara Hukuki Nitelendirmesinin Hakime Ait Bir Görev Olduğu - Kesinleşen İcranın Geri Bırakılması Kararıyla İcra Takibinin Davalı Yönünden İptal Edilmiş Olduğu Tekrar Aynı Takibin Devamına Karar Verilemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Yanlış Olduğu )
Y13.HDE. 2007/8257SENEDE DAYALI BORÇ ( Davacının Kısmi Ödeme Yaptığı/Davalının Ödemenin Başka Bir Borca Ait Olduğunu İddia Etmesi - İspat Yükümlülüğünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2010/14968SENEDE DAYALI DAVA ( Menfi Tespit İstemi - Senet Lehtarı Diğer Davalının Davalı Şirketin Ortağı Olan Dava Dışı Kişinin Kardeşi Olduğunu İleri Sürdüğü/Dava İş Mahkemelerinin Görev Alanına Girmeyeceği )
Y16.HDE. 2002/13157SENEDE DAYALI HÜKÜM ( Kadastro Tespiti - Senet Altındaki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı/Senet Okunarak Taraflardan Diyeceklerinin Sorulması Ve Senet Geçerli İse Önceki Senedi Hükümsüz Kılıp Kılmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2016/2213SENEDE DAYALI OLARAK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra İnkar Tazminatı Talebi/Davacı Şirketin İflasını Açıkladığı - İflasın Açılması ile Acele Haller Müstesna Olmak Üzere Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağı/Davacı Şirketin İflası/İflas )
Y11.HDE. 1985/6808SENEDE DAYALI TAKİBE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( İsbat Külfeti )
Y19.HDE. 2009/6278SENEDE DAYALI TAKİP ( Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin 20 Yıl Olduğu - Fon Alacağının Tahsili )
Y11.HDE. 1984/4507SENEDE DAYANAN HAKKIN SENETTEN AYRI HACZEDİLMESİ
Y11.HDE. 2002/12698SENEDE DAYANAN HAKLARIN KORUNMASI ( Kanun Hükmünce Yapılması Gerekli İşlemlerin Yerine Getirilmemesinden Dolayı Hakkın Düşmesi - Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Borçlu Kalacağı )
Y9.HDE. 2012/33018SENEDE DAYANAN TAKİP ( Senet Nedeniyle Başlatılan Takibe İtiraz Edildiği - Davalılar Murisinin Yaptığı İşin Niteliği Gereği Mali Müşavir Vasıtasıyla İşyeri Kayıtlarında İnceleme Yapılarak Muris Tarafından Verilen Senedin Defterlerde Kaydının Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerektiği )
Y19.HDE. 2015/8136SENEDE DAYANILARAK İCRA TAKİBİ DÜZENLENMESİ ( Bonoda Lehdar İsmi Bulunmasının Zorunlu Olduğu/Davaya Konu Bononun Hamiline Düzenlendiği - Senedin Arkasında Davalı Taraf Lehine Cironun da Bulunmadığı/Davalının Bu Senede Dayalı Olarak Davacı Hakkında İcra Takibi Yapamayacağı Gerekçesiyle Menfi Tespit Davasının Kabulüne Takibin İptaline Takip Konusu Asıl Alacak Miktarının %20'si Oranında Kötü Niyet Tazminatının Davalıdan Tahsiline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2000/7769SENEDE HAMİL OLAN TAKİP YAPAN ŞAHIS ( Parmak İziyle Yapılan Cironun Geçerlilik Şartlarını Taşımaması Halinde Yetkili Hamil Sayılmama )
Y11.HDE. 1985/6883SENEDE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Yazılı Delil Zorunluluğu )
Y19.HDE. 2000/8271SENEDE KARŞI DEFİ ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamayacağı )Menfi Tespit-istirdat
YHGKE. 2000/11-125SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Hukuki İşlemlerin de Ancak Senetle İspatlanabilmesi )
Y16.HDE. 1995/7457SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Senetle İspatlanmasının Zorunlu Olması )
YHGKE. 2010/19-67SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği - Teminat Kaydı Kambiyo Senedi Vasfına Etkili Olmadığı )
YİBGKE. 1988/1SENEDE KARŞI İDDİANIN SENETLE İSBATI ( Hukuk Usulünde İstisnalar Dışında )
Y19.HDE. 1992/11886SENEDE KARŞI İDDİANIN YAZILI DELİLLE İSPATI ( Muvafakat Olunmaması Durumunda Tanık Dinlenememesi )
Y19.HDE. 2013/6290SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK İDDİALARIN İSPATI ( Senetle İspatının Zorunlu Olduğu - Davalının Açık Muvafakati Bulunmadıkça Tanıkla İspatın Geçerli Olmadığı )
Y11.HDE. 1989/6259SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEF'İLERİN İSPATI ( Kat'i Taraf Yemini )
Y3.HDE. 2005/8232SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR ( Takdiri Deliller İle İspat Edilemeyeceği - Ancak Kesin Delil İle İspat Edilebileceği )
Y19.HDE. 2006/9298SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR ( Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2013/10762SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN İSPATI ( Yazılı Delille İspatı Gerektiği/Davacının Tanık Dinletme İstemine Davalı Tarafın Muvafakat Etmediği Gözetilmeden Tanık Anlatımlarına Göre Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği - Menfi Tespit )
Y3.HDE. 2015/600SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN TANIKLA İSPAT EDİLEMEYECEĞİ ( Çeyiz Senedini Teslim Alan Sıfatıyla İmzalama/Davalının Eşyaları Davacıya Teslim Ettiğini Belgeyle İspat Yükü Altında Olduğu Teslimin Tanıkla İspat Edilemeyeceği - Ziynet ve Çeyiz Senedinden Kaynaklı Alacak )
Y1.HDE. 2003/8525SENEDE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( İddianın Ancak Yazılı Delille İspatlanabilmesi )
Y19.HDE. 1992/777SENEDE KARŞI OLAN İDDİALARIN SENETLE İSPATI ( Kuralın İstisnası )
Y19.HDE. 1998/2180SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( Bononun Ödendiği İtirazına Karşılık Banka Belgesi )
YHGKE. 1993/2-567SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( İşlemin Başında Senet Düzenlenmesi Halinde Bunun Hilafının da Aynı Nitelikteki Delille İspatının Gerekmesi )
Y15.HDE. 1983/4187SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( Muvazaalı İşlem İddiası İçin Uygulanamaması )
YHGKE. 2002/19-75SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( Yapılan Bir ödemenin Senede Karşı Yapıldığının Ancak Senetle İspatlanabilmesi )
Y19.HDE. 2011/605SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Gereğince Davacının Bonodan Dolayı Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspatlaması Gerektiği )
YHGKE. 2011/10-223SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Hizmet Tespiti Davası/Davacının da İmzaladığı Yoklama Memurlarınca Tutulan Tutanağın Aksinin Eş Değerdeki Belge İle İspatlanması Gerektiği - İspatlanamadığında Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2008/14-569SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( İpoteğin Terkini Talebi/Davacının Resmi Senette Yazılanın Aksine İpoteğin Teminat İçin Kurulduğunu İddia Ettiği - İddiasını Yazılı Delil İle İspat Edeceği )
Y13.HDE. 2005/12536SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
Y14.HDE. 2002/1855SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Yüklenicinin Borcun Bir Kısmının Ödenmediği İddiasını Senede Karşı Aynı Kuvvete Haiz Bir Belge ile İspatlayamaması )
Y13.HDE. 2005/17906SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALININ UYGULANAMAMASI ( Adi Ortaklığın Tesbiti ve Kar Payının Ödetilmesi İstemi/Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalı - Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması )
Y15.HDE. 1983/1724SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MECBURİYETİ ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası )
Y19.HDE. 1999/6607SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MECBURİYETİ ( Takip Konusu Bononun Çalındığı İddiasını İspatlayamayan Borçlu )
YHGKE. 2001/13-1037SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MÜKELLEFİYETİ ( Harici Satış Sözleşmesiyle Devredilen Otomobilin Alıcı Elinde Haczi Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi )
Y19.HDE. 2002/6003SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bedelsiz Boş Senedin Doldurularak Takibe Konulduğu İddiası - Tanıkla İspat Edilememesi )
Y19.HDE. 2002/1258SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bonoların Başlık Parası Karşılığı Verildiğinden Ahlaka ve Adaba Aykırılığı İddiasıyla İptali Talebi )
Y19.HDE. 2002/6386SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Davalı ve Taraftarlarının Seçimde Davacı Lehine Oy Kullanılması Karşılığı Tanzim Edildiği İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
Y19.HDE. 2003/4527SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiası - Tanık Dinlenememesi )
Y19.HDE. 2003/1915SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasına Dayalı Mefi Tesbit Talebi - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Kabul Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2002/4008SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Davacının Ciro Ettiği Çeklerin Davalı Tarafından Yasal Olmayan Yollarla Ele Geçirilerek Takibe Konduğu İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi )
Y19.HDE. 2002/7864SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Hatır Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi - Tarafların Kardeş Olmasının Yazılı Delille İspat Şartını Ortadan Kaldırmayacağı )
Y19.HDE. 2003/10SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Teminat Senedi İddiasıyla Menfi Tesbit Talebi - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y13.HDE. 2002/1276SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( Bononun Depozito Karşılığında Teminat Amacıyla Verildiğinin Ancak Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
Y13.HDE. 2002/7314SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( Bononun Kira Karşılığında Verildiğinin Davalının Açık Muvafakatı Olmadığından Ancak Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
Y13.HDE. 2003/597SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davacının Satış Bedeli Olarak Fazladan Ödeme Yaptığını İleri Sürmesine Rağmen Sözleşmede Yazılı Bedelden Fazla Bedelle Satıldığını Aynı Kuvvetle Delille Kanıtlamasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2015/16502SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalının Taşınmazını Davacıya Satmayı Vaad Ettiği Ancak Vaadini Yerine Getirmediği - Davaya Konu Gayrimenkul Yerine Davacıya Devrettiğini İddia Edilen Gayrimenkullerin Tapuda Düzenlenen Resmi Senetle Bedeli Karşılığıda Satıldığı/Taraf İfadelerinin Senede Karşı İspat Vasıtası Mahiyetinde Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 1979/2-428SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( O Senedin Tarafları İçin Geçerli Olması )
Y13.HDE. 2003/9572SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senedin İçeriğinin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1976/13-3608SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senedin Tarafları İçin Söz Konusu Olup Kuralın Üçüncü Kişiler Hakkında Uygulanamaması )
YHGKE. 2013/19-1362SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono/Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
YHGKE. 2002/13-177SENEDE KARŞI TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiği İddia Edilen )
YHGKE. 1995/13-522SENEDE KARŞI TANIK DİNLETME YASAĞI
YHGKE. 1976/13-3608SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT ( Mirasçıların Halef Sıfatıyla Değil de Kendi Haklarına Dayanarak Açtıkları Davada )
Y19.HDE. 2013/7669SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Senede Bağlı Her Çeşit İddiaya Karşı İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamayacağının Gözetilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2015/9175SENEDE KARŞILIK SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU (Menfi Tespit/İstirdat - Davalının Vermiş Olduğu Borç Para Karşılığında Senedin Tanzim Edildiğini Belirttiği/Mahkemece Tanıklar Dinlenmek ve Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinden Bahsedilmek Suretiyle Dava Kabul Edilmiş İse de Kira Sözleşmesinde Senede İlişkin Bir Atıf Bulunmadığı ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralı Gereği Bu Hususta Tanık Dinlenmeyeceği)
YHGKE. 1985/12-111SENEDE MAHSUBEN ÖDEME ( Borçlunun Resmi veya İkrar Edilmiş Belge ile Anılan Senetlere İlişkin Olduğunu Kanıtlamasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1932/30SENEDE MÜSTENİT İDDİA ( İddiaya Karşı Yazılı Def'i Dermeyan Edilmesi )
YİBGKE. 1933/30SENEDE MÜSTENİT İDDİA ( İddiaya Karşı Yazılı Def'i Dermeyan Edilmesi )
YHGKE. 2006/13-468SENEDE RAPTI MÜTEAMİL OLMAYAN MUAMELELER ( Halin İcabına ve İki Tarafın Vaziyetine Nazaran Dava Konusu İşlemin Senede Bağlanmamasının Devamlılık Gösteren Bir Adet Haline Gelmesi Halinde - Ariyet Sözleşmesi )
YHGKE. 1979/5-599SENEDE RAPTI MÜTEMAİL OLMAYAN MUAMELELER ( Tanıkla İspat Olunabilmesi )
Y15.CDE. 2014/17985SENEDE SAHTE İMZA ATMAK ( Sanığın Katılana Borç Para Karşılığında Senet Verdiği/Kefil Olacak Kişi Olarak Oğlunu Söylediği Ancak Oğlunun Yerine Sahte Olarak Kendisinin İmza Attığı - Sanığın Senede Konu Olan Bedeli Katılana Ödemeyerek Haksız Menfaat Temin Ettiği/Eyleminin Dolandırıcılık Olduğu )
Y13.HDE. 2011/17505SENEDE SONRADAN İLAVE YAPILMASI ( Menfi Tespit Davası - Davaya Konu Senette Rakamla 900TL Yazı İle "Doksanbintl" Yazıldığı/Senedin Kural Olarak 90.000TL Bedelli Olarak DeğerlendirileceğiAncak "Doksanbintl" Yazısının Senede Sonradan İlave Edildiği Sabit Olduğundan Senedin 900TL İçin Düzenlendiğinin Kabul Edileceği )
Y11.CDE. 2010/8956SENEDE TARİH VE KİŞİ İSMİ EKLEYEREK İCRA TAKİBİ BAŞLATMAK ( Sahtecilik Yapılarak Aynı Anda Müdahil Aleyhine İcra Takibi Yapıldığı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı/Teselsülün Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2004/2231SENEDE YAPILAN EKLEMELER ( Yakınanların Yöneticisi Oldukları Kooperatifin Borcu Nedeniyle Verdikleri/Sonradan Farklı Bir Kalemle Kefil Olarak Adlarının ve Adreslerinin Yazılması - Eklemenin Ne Şekilde Kandırıcılık Yeteneği Taşıdığının Karar Yerinde Açıklanması Gereği )
Y12.HDE. 1967/12088SENEDE YÖNELİK İTİRAZLARIN BELGELENDİRİLMESİ
Y12.HDE. 2008/1220SENEDİ DEVRALAN ( Protestodan Sonra Alacağın Temliki İşlemi Olmaksızın Takip Yetkisinin Olmadığı - Yetkili Hamil )
YHGKE. 2005/19-556SENEDİ İMZALAYAN ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN BONONUN TANZİM TARİHİNDEN SONRA ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRILMASI ( Sırf Bononun Davacı Şirketinin Ticari Defterlerine Kayıtlı Olmaması Davacı İddiasını Kanıtlamaya Yeterli Olmadığı - Menfi Tespit Talebi )
YHGKE. 1999/12-176SENEDİ İMZALAYANIN TEMSİL YETKİSİNE İTİRAZ ( Borca İtiraz Niteliğindedir )
YHGKE. 1963/4-76SENEDİ OKUMADAN İMZALAMA ( Hile Niteliğinde Sayılmadığı - Ancak Davacının Odaya Girememesi Nedeniyle Davalının Senedi Anlaşmadan Farklı Doldurduğuna İlişkin İddiasının Hile Kapsamında Değerlendirilerek Tanık Dinleneceği )
Y12.HDE. 2000/16418SENEDİ REHİN CİROSU İLE İKTİSAP EDEN BANKA ( Kendi Cirantasını Takip Edemeyeceği)
Y11.HDE. 1989/9079SENEDİ SAHTE HÜVİYETLE TANZİM ETMEK ( Ceza Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi )
YHGKE. 1998/4-264SENEDİ TAHRİF EDEN 3.KİŞİ ( Masraflardan Sorumluluğu )
YCGKE. 2007/2-280SENEDİ TAHSİL İÇİN ZOR KULLANMA ( Borçlu Mağdura Zor Kullanan Sanığın Bu Eyleminin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK Md. 308/2'de Düzenlenmiş Bulunan Kendiliğinden Hak Alma Suçunu Oluşturduğu )
Y12.HDE. 2012/16829SENEDİ TAKİBE KOYMAKTA KÖTÜNİYET VEYA AĞIR KUSUR (İmzaya İtirazın Kabulü - Alacaklı Aleyhine Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın % 20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata ve Alacağın % 10'u Oranında Para Cezasına Hükmedileceğinin Gözetileceği)
Y12.HDE. 2006/537SENEDİ TAKİBE KÖTÜNİYETLİ OLARAK KOYMA ( Ağır Kusuru Bulunduğu Takdirde Alacaklıya Senede Dayanan Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edeceği )
Y12.HDE. 2006/13207SENEDİ TANZİM EDENİN İMZASI ( Gereğince Takip Konusu Belgenin Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/8497SENEDİ TANZİM EDENİN İMZASI ( Kambiyo Senedi Vasfını Taşıması İçin Gerektiği - Sorumluluk İçin Pul Üzerinde veya Açıkta Birden Fazla İmzanın Olması Koşul Olarak Kabul Edilmediği )
Y12.HDE. 2000/13669SENEDİ TEMİNAT CİROSUYLA DEVRALAN HAMİL ( Kendi Cirantasını Takip Edememesi )
Y4.CDE. 2003/4877SENEDİ ZORLA GERİ ALMAK ( TCY. 498. Maddesine Uyabileceği ve Kanıtları Değerlendirmenin Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
Y4.HDE. 1981/7285SENEDİN AKDE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti )
Y19.HDE. 1992/11886SENEDİN AKDE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Tanıkla İspat Edilememe )
Y15.HDE. 2004/7114SENEDİN ALACAKLI AÇISINDAN KARŞILIKSIZ KALMASI ( Menfi Tespit Davası - Hamil Açısında da Karşılıksız Kalıp Kalmadığı Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1988/4143SENEDİN ALACAKLI HANESİNİN BOŞ OLMASI ( Bu Kısmın Gerçeğe Aykırı Doldurulduğu İddiası )
YCGKE. 1988/323SENEDİN ALDATICILIK VASFI ( İki Vade ve İki Değişik İmza Taşıyan Senet-Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y11.HDE. 2014/15772SENEDİN AMACINA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Her Sözleşmeye Aykırılık Manevi Tazminatı Gerektirmeyeceği Gibi Somut Olayda Davalı Tarafından Yapılan İcra ve Haciz İşlemlerinin Davacının Kişilik Haklarına Zarar Verdiğinden de Söz Edilemeyeceği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 1963/4-76SENEDİN ANLAŞMANIN AKSİ ŞEKİLDE YAZILDIĞI İDDİASI ( Davacının İddialarının Hile Kapsamında Olduğu - Tanık Dinleneceğinin Dikkate Alınacağı )
Y11.CDE. 2003/2082SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULARAK TAKİBE KONMASI SURETİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL İDDİASI ( Şikayete Tabi Suç Niteliği - Süresinden Sonraki Şikayet Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi Gereği )
Y12.HDE. 1976/5889SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Belgeyle İspat Şartı )
Y11.HDE. 1989/3036SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Hile İddiası Niteliğinde Olmadığından Tanık Dinlenememesi )
Y19.HDE. 2008/397SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İddia Eden Tarafın Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - Açığa Düzenlenen Senet )
Y15.HDE. 1983/1724SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti ve İspat Şekli )
Y12.HDE. 2005/22375SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİA ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan İmza Edilerek Karşı Tarafa Verilmesi Mümkün Olup Bu Belgenin Anlaşmaya Aykırı Bir Şekilde Doldurulduğu Yönündeki İddianın İcra Mahkemesinde Yazılı Belgeyle Kanıtlanması Gerektiği )
Y11.HDE. 1973/4162SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI ( İddianın Yazılı Belgeyle İspatı Gereği )
Y13.HDE. 1985/5422SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI ( İspat Edilmedikçe Senedin Geçerli Olması )
Y11.CDE. 2012/50SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI ( Verilen Boş Senedin Bedelsiz Olduğu veya Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının Yazılı Delille İspat Edileceği - H.U.M.K. Cevaz Verdiği Ayrık Durumlar Dışında Tanıkla İspatının Olanaklı Bulunmadığı/Sanıkların Beraati Yerine Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2014/9698SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI VE ZAAFİYETİNDEN YARARLANILMASININ BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLMESİ ( İcra İflas Kanununda Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı İçin Düzenleme Olmadığı - Davanın Borçlar Kanunun 39. Maddesindeki 1 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olmayacağı )
Y12.HDE. 2012/14204SENEDİN ARKA YÜZÜNDE ÜNVAN EKSİKLİĞİNİ GİDEREN CİRO ŞERHİ BULUNMAMASI (Senette Lehtar Ünvanının Eksik İfade Edildiği/Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verileceği)
Y19.HDE. 2001/9816SENEDİN ARKA YÜZÜNE ATILAN İMZA ( Herhangi Bir Kayıt Taşımayan İmza Aval Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2012/6417SENEDİN ARKA YÜZÜNE YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN YER KALMAMASI (Senede Uzunlamasına Eklenen Alonj Üzerinde Yapılacak Her Türlü İşlemin Senedin Arkasına Yazılmış Sayılacağı - Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Yitirmediği )
Y11.HDE. 1983/2449SENEDİN ARKASINA BONOLARIN MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİLLERİYİZ DİYEREK ATILAN İMZA ( Aval )
Y12.HDE. 2005/759SENEDİN ARKASINA YAZILMIŞ KISMİ ÖDEME ( Senedi Bu Haliyle Ciro Yoluyla Alan Hamile Karşı Borçlunun Ödemeyi İspat Yükümlülüğünün Bulunmaması )
YHGKE. 2001/12-496SENEDİN ARKASINDAKİ "İŞBU SENET TEMİNATTIR" İBARESİ ( Senedin Teminat Senedi Olduğunu Kabule Yeterli Olmaması )
Y4.HDE. 1967/5118SENEDİN ARKASINDAKİ ( Ciro )
Y12.HDE. 2007/521SENEDİN ARKASINDAKİ İBARE ( Bu Senedin Herhangi Bir Borç Değil Çalıştığını Şirketin Müşterilerinden Olan Açık Hesaba Karşılık Verilmiştir - Bono Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/17623SENEDİN ARKASINDAKİ İKİNCİ CİRANTA İMZASININ BORÇLUYA AİT OLMASI ( Borçluya Ait Olduğu Bilirkişi Raporu İle İspat Olunan ve Borçlu Tarafça da Kabul Edilen Arkadaki Ciranta İmzası Nedeniyle Borçlunun Sorumlu Olduğu - Takibin İptali Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2004/3096SENEDİN ASLININ İBRAZI ( Dava Konusu Olayda Senet Aslının Takip Sırasında İbraz Edilmediği Hususunda Şikayet Mevcut Olduğundan Öncelikle Bu Şikayetin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1971/10096SENEDİN ASLININ İCRA MEMURUNCA GÖRÜLÜP HEMEN GERİ VERİLMESİ
Y11.HDE. 1988/2011SENEDİN BANKA ELİNDE KAYBOLMASI ( Alacaklının Zararını Bankadan Tazmin Edebilmesinin Şartları )
Y11.CDE. 2013/755SENEDİN BEDEL KISMINDA SAHTECİLİK YAPILARAK BEDELİN ARTIRILMASI ( Avukatın Tahrifat Yapıldığını Bilerek Senedi Takibe Koyarak Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği İddiası - Sanığın Suça Konu Senet Üzerinde Tahrifat Yapıldığını Bilmediğini Savunduğu/Tahrifat Yaptığı İddia Edilen Kişinin Değişen ve Samimi Görülmeyen Beyanları Dışında Delil Elde Edilemediğinden Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2000/4854SENEDİN BEDELİNİ ARTTIRMA ( Sanığın Kendisine Yarar Sağlamak Gayesiyle İşlediği - Evrakta Sahtecilik Yapıldığı/TCK'nun 347. Maddesinin Uygulanması Olanağının Tartışılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/13573SENEDİN BEDELİNİN TESPİTİNDE TANZİM TARİHİNDEKİ EKONOMİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Senet Bedelinin Hataen Yanlış Yazılması - Bedelin Hem Yazı Hem Rakamla Gösterilmesi )
Y15.CDE. 2013/22059SENEDİN BEDELSİZ KALDIĞININ TANIKLA İSPAT OLUNAMAMASI ( Takibe Konulan Miktarın Yazılı Delille İspatlanması Zorunlu Olmasına Rağmen Katılanın Borcunun Olmadığına veya Borcu Ödediğine Dair Herhangi Bir Belge İbraz Edemediği ve Tanık Beyanlarının Alacağın İspatı İçin Yeterli Olmadığı - Sanıkların Bedelsiz Senedi Kullanma Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y13.HDE. 2011/6854SENEDİN BEDELSİZ KALMASI ( Davalının Senedi Aldığı İnek Karşılığı Davacıya Verdiğini ve Sonradan İneği İade Etmesi Nedeniyle Bu Senedin Bedelsiz Kaldığını Kanıtlaması Gerektiği - Harici Sözleşme İle Tapusuz Taşınmaz Satın Alınması/Alacak Davası )
Y11.HDE. 2004/11390SENEDİN BEDELSİZ KALMASI ( İnşaatı Tamamlayıp Teslim Edemeyen Davacının Kendi Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği - Senet Bedelini Ödeme Borcu Bulunmayan Davalıya Yönelik Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8733SENEDİN BEDELSİZ KALMASI ( Tahsil Ettiği Senedi Yeniden Tahsil Etmek Amacıyla İcra Takibi Başlatan Davalının Kötüniyetli Olduğundan %40 Oranında İcra İnkar Tazminatının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )
Y12.HDE. 2013/325SENEDİN BEDELSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Kambiyo Takibine İtiraz/Mahkemece 2004 S.K. Md.169/a Gereğince İddiasını İspata Yarar Yazılı Belge Sunulmadığından Borçlunun İtirazının Reddine Karar Verildiği - Alacaklının Aralarında Senetten Daha Sonra Düzenledikleri Belgeyi Kabul Ettiği )
Y19.HDE. 2013/6782SENEDİN BEDELSİZ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Senet İmzalanmadığı Takdirde Asıl Borçlunun Hapse Gireceği Yönünde Davalı Beyanlarının Tehdit Olarak Nitelendirilemeyeceği - Davacıların Hile ve Tehditle Senet İmzalatıldığı İddialarının Sübut Bulmadığı/Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
Y19.HDE. 2013/6823SENEDİN BEDELSİZ OLMASI ( Menfi Tespit Davası - Davacının Çek Hamili Davalı Şirket Yönünden Menfi Tespit Talebinin Kabulü İçin Senedin Bedelsiz Olduğunu İspat Etmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/6270SENEDİN BEDELSİZLİĞİ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayandığından Mahkemece Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1987/2203SENEDİN BEDELSİZLİĞİ ( Senet Verilen Kişinin Ferağa Yanaşmaması )
Y11.HDE. 1982/1781SENEDİN BEDELSİZLİĞİNE İLİŞKİN DAVADA İSPAT KÜLFETİ ( Senedin İş İlişkisine Aykırı Olarak Doldurulduğu ve Hamilin Kötüniyetli Olduğu İddialarını )
Y11.CDE. 2005/1200SENEDİN BERTAKRİP ELE GEÇİRİLMESİ ( Sanığa Vekaletnamenin Vade Tarihinden Onbeş Ay Sonra Verilmiş Olması Gibi Belirlemelerin Senedin Borçlusu Tarafından Alacaklısına Tevdi ve Teslim Olunmadığı - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )
Y12.HDE. 1998/3588SENEDİN BİRLİKTE KEŞİDE EDİLMESİ ( Şahıs ve Şirket Tarafından )
Y12.HDE. 2016/5937SENEDİN BONO NİTELİĞİ ( Zorunlu Şartlardan Biri Eksik Olduğu Takdirde Kaybolacağı - Vade ve Ödeme Yerinin Esaslı Şekil Şartlarından Olmadığı/Takibe Konu Bono Sayılan Unsurları İçermekte Olup Bonoda Matbu Olarak TL İbaresi Bulunduğundan Kambiyo Vasfı Niteliğini Haiz Olmakla İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2005/9339SENEDİN BONO NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Adi Borç Senedi Hükmünde Olduğundan Bu Senede Dayalı Olarak Alacaklı Talepte Bulunabileceği Gibi Alacaklı Alacağın Temliki Yoluyla Alacak Hakkını Devredebileceği )
Y12.HDE. 2014/26231SENEDİN BONO OLMA VASFI ( Bir Senedin Bono Niteliğini Taşıyabilmesi İçin Senet Metninde "Bono" Veya "Emre Muharrer Senet" Kelimelerinden Birinin Yer Alması Gerektiği - Takip Dayanağı Senet Metninde Öngörülen İbarelerden Birinin Yer Almadığı/Bu Hususun Resen Göz Önünde Bulundurularak Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2001/5349SENEDİN BONO SAYILMASI İÇİN GEREKLİ ŞART ( Bonoda Tanzim Edenin İmzasının Bulunması Zorunlu Olup İmzayı İhtiva Etmeyen Bir Senedin Bono Sayılmaması )
Y12.HDE. 2009/18786SENEDİN BONO VASFI ( Haiz Olabilmesi İçin Diğer Şartların Yanı Sıra Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adını ve Soyadını İhtiva Etmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1988/5547SENEDİN BONO VASFI ( Senede Yazılan Faiz Koşulunun Geçerliliği ve Senedin Vasfına Etkisi )
Y19.HDE. 2015/8136SENEDİN BONO VASFI TAŞIMASI ( Davaya Konu Senedin Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 6762 S.K. Gereğince Bonoda Lehdar İsmi Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Lehdarın Kim Olduğu Bono Metninden Anlaşılamıyorsa Senedin Bono Vasfını Taşımayacağı )
YHGKE. 1996/12-672SENEDİN BONO VASFINI TAŞIMAMASI ( Keşide Yeri, Borçlu İsim ve Soyadları ile Adreslerinin Gösterilmemiş Olması )
Y12.HDE. 2002/1979SENEDİN BONO VASFINI TAŞIMASI ( Senette Tanzim Yeri Yazılı Olmasa da Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer İsmi Olduğundan Senedin Bono Niteliğinde Olması )
Y11.HDE. 1979/5832SENEDİN BORCU ISKAT MAKSADI OLMAKSIZIN YIRTILMIŞ OLMASI VE DAVACININ ELİNDE BULUNMASI ( Bononun Zayi Nedeniyle İptali Davası )
Y15.CDE. 2013/7178SENEDİN BORÇ DOĞDUKTAN SONRA VERİLİP VERİLMEDİĞİ ( Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık - Senedin Kredi Alımı Sırasında Mı Yoksa Borç Doğduktan Sonra Mı Verildiğinin Bankadan Ayrıntılı Bir Şekilde Sorulacağı )
Y19.HDE. 2000/2635SENEDİN BORÇ KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEMESİ ( Lehdar Tarafından Kabul Edilmesi - Aralarında Ticari Bir İlişki Bulunmadığının ve Takibin De Vadeden 2.5 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle Hamilin TTK'nın 599. Maddesi Yönünden İyi Niyetli Olmadığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2009/14134SENEDİN BORÇLU ŞİRKET TARAFINDAN DÜZENLENMEDİĞİ İDDİASI ( İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılmasına Neden Olarak Gösterilemeyeceği - İddianın Ancak Yargılama Sonucu Açıklığa Kavuşturulacağı )
YHGKE. 1980/4-1SENEDİN BORÇLUYA VERİLMESİ ( Borcun Sona Erdiğine İlişkin Karinenin Adi Belgeler İçin Söz Konusu Olacağı )
Y11.CDE. 2006/5839SENEDİN BOŞ BIRAKILAN BÖLÜMÜ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Suça Konu Senedi Takibe Koymadan Önce Yazı İle Boş Bırakılan Bölüme Alacaklı Olduğunu Düşündüğü Miktarı Yazıp Rakam Kısmını da Buna Uygun Hale Getirip Getirmediğini Saptamak Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/4754SENEDİN BOŞ DÜZENLENMESİ ( Senedin Davalıya Verilmediği ve Bedelsiz Olduğu İddiası - Davalı Tarafça Rızası Hilafına Doldurularak Verildiği/İspat Yükünün Davacı Keşidecide Olduğu )
Y12.HDE. 1990/557SENEDİN BOŞ KISIMLARININ SONRADAN DOLDURULMASI
Y19.HDE. 2011/8731SENEDİN BOŞ KISIMLARININ SONRADAN DOLDURULMASI ( Açığa Senet Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu - Senedin Boş Kısımlarının Anlaşmaya Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )
Y6.CDE. 2003/3792SENEDİN BOŞ OLAN TANZİM VE ÖDEME TARİHLERİNİ ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURMAK ( Emniyeti Suiistimal - Daha Fazla Faiz İşletmek İçin Eski Tarih Yazmak Suretiyle İcra Takibine Konulması )
YHGKE. 2010/19-92SENEDİN BOŞ OLARAK İMZALANMASI ( Karşılığının Bulunmadığının Tespiti İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği - Adli Tıp Kurumu'ndan Alınan Raporun İddiayı Kanıtlamaya Yeterli İçeriği Taşımadığı )
YCGKE. 1981/6-405SENEDİN CİRO KABİLİYETİNİ HAİZ OLMASI ZORUNLULUĞU ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin )
YHGKE. 1993/19-819SENEDİN ÇALINMASI ( Bu Nedene Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davasında Davacının Tanık Dinletebilmesi )
Y12.HDE. 2015/24873SENEDİN ÇİFT VADELİ OLARAK DÜZENLENMESİ ( Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağı - Takibin İptali Karar Verileceği/Alacaklının Tazminat İle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2014/1130SENEDİN DAVACININ RIZASI DIŞINDA ZİYAA UĞRADIĞI YÖNÜNDE İNANDIRICI DELİL BULUNMAMASI ( Zayi Nedeniyle Kıymetli Evrakın İptali - Hasımsız Açılan ve Kesin Hüküm Niteliği Taşımayan Bu Davalarda Olumlu Kanaat Verecek Delil Sunulmasının Yeterli Olduğu/Mevcut Delillerin Yeterli Sayılarak Karar Verileceği )
Y22.HDE. 2015/14719SENEDİN DAYANAĞININ BORÇLANDIRICI İŞLEM OLMASI ( Dekontun Arkasında Bir Takım Hesaplamaların Yer Aldığı Hem Davacının Hem Davalının Bir Kısım Açıklamalarının Yer Aldığı ve İmzalandığı - İmzaların Mahkemece Tartışılmadığı/Dekonttaki Hesaplama ve Açıklamalar Taraflara Sorularak Yeniden Değerlendirme Yapılacağı )
Y20.HDE. 2000/5430SENEDİN DEĞERİ VE DAVA TARİHİ ( Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y11.HDE. 1997/8433SENEDİN DOLDURULMASI ( Davacının Teminat Olarak Verdiği Bonoyu Davalının Doldurabilmesi Ancak Borç Miktarının Gerçeği Yansıtmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2006/8729SENEDİN DÜZENLEME TARİHİ HUSUSUNDA OLUŞAN ÇEKİŞME ( Giderilmeden Kamu Davasının 5237 S.Y'nın 7/2. Maddesi Nazara Alınarak Aynı Yasanın 66/1-E Maddesi Uyarınca Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )
YHGKE. 1980/12-1272SENEDİN DÜZENLEME TARİHİNİN SONRADAN ATILMASI
Y3.HDE. 2012/9869SENEDİN DÜZENLENME AMACI ( Senedin Tarih ve Miktar İtibarıyla Vekalet Ücretine Karşılık Verildiği ve Ödenerek Alındığı - Alacağın Masraflarla Birlikte Davalı Taraftan Tahsili İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/6178SENEDİN DÜZENLENME SEBEBİ ( Senette Belirtilenin Aksine Nakden Değilde Malen Olduğu Şeklindeki Savunma - İspat Yükünün Yer Değiştireceği )
Y16.HDE. 2012/3080SENEDİN GEÇERLİLİĞİ ( Kadastro Tespiti Davası - Senette Satıcının İmzası Bulunmayıp Parmak İzi Olması Nedeniyle Tanzim Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanunda Düzenlenmiş Geçerli Bir Senet Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1986/11-340SENEDİN GEÇERLİLİĞİ ( Senette Bulunan Malen Kaydı ve Davalı Tarafından Senedin Talili de Söz Konusu Olmaması )
YCGKE. 1988/6-367SENEDİN GEÇERLİLİĞİ ( Üzerinde Borçlu İmzası Bulunan Başka Yerdeki Pul Yapıştırılıp İğfal Kabiliyeti Kazandırılarak Tanzim Edilen )
Y19.HDE. 2005/10304SENEDİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Belirtilen Dava Değeri Gözetilerek Mahkemenin Görevli Olduğu ve İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1999/1860SENEDİN GERÇEK BORCU YANSITMAMASI ( Akrabalık - Üç Yıllık Vade )
Y11.CDE. 2008/1411SENEDİN HANGİ VE NE TÜR BİR ALACAK- BORÇ İLİŞKİSİ NEDENİYLE VERİLDİĞİ ( Belirlenmesi Gerektiği - "Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle" Bankaya Sonradan Verildiğinin Tespiti Halinde Atılı "Dolandırıcılık" Suçunun Oluşmayacağı )
Y11.HDE. 1988/4483SENEDİN HATIR BONOSU OLDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Mükellefiyeti )
Y4.HDE. 1949/1130SENEDİN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI
Y19.HDE. 2005/2475SENEDİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DAVACININ ELİNDEN ALINDIĞI ( Davacının Lehtar İle Aralarında Hukuka Uygun Bir İlişkinin Bulunmadığı Hususu Bu Davalıya Karşı İleri Sürülebileceğinden Davalı ( Lehtar ) Hakkındaki Davanın Kabulü Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/7114SENEDİN İADE EDİLMEMESİ ( Menfi Tesbit Davası - Davalının İsticvap Davetiyesinin Usulüne Uygun Tebliğine Rağmen Duruşmaya Gelmemesi Beyanda da Bulunmaması/Karşılıksız Bulunduğunun İkrar Edilmiş Sayılacağı )
Y13.HDE. 2011/6151SENEDİN İADE EDİLMEMESİ YA DA ÖDENEN MİKTARIN SENET ÜZERİNE İŞLENMEMESİ ( Davalının İyiniyet Savunmasını Kanıtladığı - Senedin Bakiye Borcu Ödenince Davacıya İade Edilmesi veya En Azından Ödenen Miktarın Senedin Üzerine Yazılmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olduğu)
Y13.HDE. 1989/595SENEDİN İADESİ ( Alacaklının Elinden İstek Dışı Çıktığını İddia Etmesi )
Y19.HDE. 2008/9873SENEDİN İADESİ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Açığa İmzasını Attığı Senet Bedelini Ödediği Halde Senedin İade Edilmeyip Takibe Konulduğuna Dair İddiası - Ödeme Belgesinin Senedin Tanzim Tarihinden Önceki Bir Tarihi Taşıdığı/Davanın Reddedileceği )
Y19.HDE. 1993/4620SENEDİN İADESİ ( Protesto Edildikten Sonra )
Y13.HDE. 1996/881SENEDİN İADESİ ( Senedin Borçluya İadesinin Borcu Sona Erdirmesi )
Y11.HDE. 2011/2524SENEDİN İADESİ ( Senet İptali - Davaya Müdahil Olan Keşideci Tarafından Senet Asılları İbraz Edilmediği Halde İstirdat Davası Açmak Üzere Davacı Vekiline Süre Verilmesinin Yanlış Olduğu )
Y13.HDE. 2005/14402SENEDİN İADESİ ( Taraflar Arasında Davacının 3. Kişiden Olan Alacağının Tahsil Edilmesi Amacıyla Temlik Edildiği ve Alacak Tahsil Edilmediği İçin Senedin Davalı Elinde Olduğu - Senedin Davacıya İadesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/8985SENEDİN İADESİ ( Tek Başına Mükerrer Ödemeyi İspata Yeterli Görülmediğinden Davanın Kabulü Doğru Görülmediği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2015/15237SENEDİN İADESİ (Asıl Davada Senedin Davalılara İadesine Karar Verilmiş İse de Birleşen Davada Senede Dair Menfi Tespit Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Hüküm Kurulmadığı - Asıl Davada Senedin Davalılara İadesine Karar Verilmiş Olmasının Birleşen Davada Hüküm Kurulmasına Engel Olmayacağı)
Y6.HDE. 2012/8492SENEDİN İADESİ (Borçlu Olunmadığının Tespiti ve Senedin İptali İstemi - Davacının Söz Konusu Senedin İadesini İsteme Hakkının Olduğu/Davacı Yararına Nispi Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi ve Yargılama Giderlerini de Buna Göre Bölüştürmemesinin Doğru Görülmediği)
YHGKE. 1974/3-56SENEDİN İADESİ VE BORCUN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN KARİNE
Y23.HDE. 2013/5745SENEDİN İADESİ VE TAHSİLİ DAVASI ( Dava Açılırken Toplam Alacak Üzerinden Harç Yatırıldığı - Teminat Senedinin İadesi Talebiyle İlgili Olarak Bu Miktar Üzerinden Harç Yatırılmamış Olduğu ve İlk Kararda da Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Hesabında Bu Miktarın Dikkate Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2006/11969SENEDİN İADESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YAĞMALANAN PARA ( Sanıklar Tarafından Soruşturma Evresinde İade Edildiği - Sanıklar Hakkında Kısmi İade Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y12.HDE. 1985/11054SENEDİN İBRA BELGESİ SAYILABİLMESİ ( Düzenleme ve Vade Tarihi )
Y11.HDE. 1975/736SENEDİN İBRAZ ( Bankanın kusuru )
Y19.HDE. 2014/18906SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONU YAPILMASI ( Miras Problemleri Çözümlenmediğinden Taraflar Arasındaki Miras Problemlerinin Çözümüne Yönelik Olarak Düzenlenen Senedin Teminat Fonksiyonunun Halen Devam Ettiği/İş Bu Senedin İcra Takibine Konu Yapılmasının Doğru Olmadığı - Menfi Tespit )
Y6.CDE. 1991/4906SENEDİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Sahtekarlık - Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senet )
Y13.HDE. 2002/960SENEDİN İÇERİĞİ VE KASAMI ( Davalının Ödenmesi Gereken Senedin Ödenmediğini Savunması Belge Kapsamındaki Beyanlarına Ters Düşmesi Nedeniyle İtirazın İptali Davasının Kabulü Gereği )
Y18.HDE. 2010/695SENEDİN İÇERİĞİNİN BİLİNMEMESİ ( Davalı İdare Tarafından Gönderilen Masraf Çizelgesine Karşı Bir İtirazları Varsa Bunun Zamanında İleri Sürülmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y11.CDE. 2012/16734SENEDİN İĞFAL KABİLİYETİ ( Bulunduğu Anlaşılırsa Taraflar Arasındaki Alacak Borç İhtilafına İlişkin Olarak Derdest Bulunan Menfi Tespit Dosyasıyla İcra Hukuk Mahkemesinin Dosyası Duruşmaya Getirilip İncelenerek ve Alacak Borç İlişkisini Gösteren Delillerini Sunmalarının Sağlanması Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/6330SENEDİN İHDAS NEDENİ ( Hanesinde Malen Kaydı Bulunan Bono/Davalıların Murisine Verdiği Borç Para Karşılığında Düzenlendiğini İddia Etmekle Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiği - Bu Durumda İspat Külfetinin Davacıda Olduğu )
Y19.HDE. 2009/6565SENEDİN İHDAS NEDENİ ( Menfi Tespit Davası - Davacılar Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiklerine Göre İddialarını Yazılı Delille Kanıtlamakları Gerektiği/Davalı Taraf Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediği Halde Tanık Dinlenmesinin Usule Aykırı Olduğu )
Y19.HDE. 2016/10779SENEDİN İHDAS NEDENİNİN TALİL EDİLMESİ ( Menfi Tespit Davası/Dilekçelerin Verilmesi Aşamasında Tarafların İddia ve Savunmalarını Karşı Tarafın Muvafakatına İhtiyaç Olmaksızın Değiştirebileceği - Davalı Nakden Kaydı Bulunan Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiğinden İspat Külfetini Üstüne Aldığı/Savunmasını Kanıtlayamadığından Davanın Kabul Edileceği )
YHGKE. 1975/11-89SENEDİN İPTALİ
Y3.HDE. 2005/11741SENEDİN İPTALİ ( Borç Verilen Paranın Yarısına Senet Alınması/Davalı Toplam Alacağın Tamamını İstediğine Göre İspat Yükünün Davalıya Ait Olduğu - İspat Yükü Kendisinde Olmayan Davacının Davalıya Teklif Ettiği Yeminin Edası Hukuksal Sonuç Doğurmadığı )
Y13.HDE. 1998/1026SENEDİN İPTALİ ( Borçluyu Menfi Tespit Davası Açmaya Zorlayan Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olduğu Anlaşılırsa Karşı Tarafın Talebi Üzerine Alacaklının Tazminata Mahkum Edilmesi )
Y4.HDE. 1997/9014SENEDİN İPTALİ ( Bunun Hukuken Geçersizliğin Tespiti Niteliğinde Olması )
Y19.HDE. 2012/15030SENEDİN İPTALİ ( Davacı Keşidecinin Senetlerdeki İmzasının Eli Ürünü Olmadığı - Yetkili Hamil Karşısında Lehtar ve Cirantaları da Sorumluluktan Kurtaracak Şekilde Senedin İptaline Karar Verilmesi Doğru Değilse de Yanlışın Giderilmesi Yeniden Yargılamayı Gerektirmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanacağı )
Y9.HDE. 2012/24793SENEDİN İPTALİ ( Davacının Davalı Tarafından İcraya Konulan Senedin Teminat Senedi Olduğunu İddia Ederek Takibin İptalini Talep Ettiği/Taraflar Arasında İşveren İşçi İlişkisi Olduğu - Davacının İddasını Her Türlü Delille İspatlayabileceği - Senedin Teminat Senedi Olarak Alındığının Anlaşıldığı/İptaline ve Davalı Aleyhine Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/1132SENEDİN İPTALİ ( İnternet Yazılımlarının Hazırlanmasına İlişkin Sözleşme Nedeniyle Verilen Bonodan Kaynaklanan - Sözleşme Konusu ve İçeriği İtibariyle Eser Sözleşmesi Olduğundan Eser Sözleşmesi Hükümleri Dikkate Alınarak Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
Y13.HDE. 2003/195SENEDİN İPTALİ ( Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeni ile Senetten Dolayı Borçlu Olmadığına ve Senedin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2010/33387SENEDİN İPTALİ ( Takibin İptali İstemi - Ceza Davasının Açılması Borçlu Tarafından Kişisel Hak Bakımından Davaya Müdahil Olarak Katılıp Senedin İptali İstenmedikçe Hukuk Davasına ve İcra Takibine Doğrudan Etkili Olmayacağı )
Y11.HDE. 1991/956SENEDİN İPTALİ DAVASI ( Bu Dava Açılmadan Zarar ve Ziyanın Tazmini Davası Açılamaması )
YHGKE. 1976/11-2828SENEDİN İPTALİ DAVASI ( Hamil Olmayan Lehtara Karşı Açılması )
Y15.HDE. 2007/378SENEDİN İPTALİ DAVASI ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığının Adli Tıp Kurumunun Raporu İle Sabit Olduğu/Senedin İptali Davasının Kararın Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği - Tasarrufun İptali )
Y11.HDE. 1984/5809SENEDİN İPTALİ HALİNDE MAHKEMEDEN ALINAN İPTALİ KARARI ( Hukuki Niteliği ve Senedin Yerini Tutup Tutmaması )
Y22.HDE. 2012/17041SENEDİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti Davası - İş Sözleşmesinin Kurulduğu Sırada Davacıdan Alınan Bonoda Yazılı Miktarın Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/15276SENEDİN İPTALİ İSTEMİ ( Ödemeden Men Kararı Verilmesi İstemi - Zayi Nedeniyle İptal Davasının Hak Sahipliğini Teşhise Yönelik Sonuç Doğuran Niteliği Gözden Kaçırılarak Talebin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2012/410SENEDİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Bono Vasfını Taşımaması Hali Bizatihi Borçluyu Senet İçeriğinde Taahhüt Edilen Edimin Yerine Getirilmesi Borcundan Kurtarmayacağından Alacaklının Alacağını Tahsiline Engel Oluşturacak Şekilde Senedin İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2012/6754SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( Borç Ödenmesine Rağmen İade Edilmediği/Senedin Bulunamamakta Olduğunun Davalı Banka Cevabında Verildiği - Davacı Takip ve Dava Tehditi Altında Bulunabileceğinden Senedin İptalini İstemekte Yararı Bulunduğu )
Y4.HDE. 2007/710SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( Davacı Senedin Fiziki Şiddet ve Silah Zoruyla Alındığını İddia Etmiş İse de Bu İddiasını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2005/1475SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Alınan Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Etmesi Nedeniyle Açtığı İkinci Davada Mahkemece Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kuruluna Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y9.HDE. 2004/25028SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( İşe Girerken Alınan Senetle İlgili Talep Hakkında Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı Ve İşçilik Alacakları )
Y11.HDE. 1978/5661SENEDİN İPTALİ TALEBİ ( Senedin İptalini İsteyen Kişinin Senedin Zilyedi Bulunduğunun Kuvvetle Muhtemel Olması Şartı )
Y11.HDE. 2005/95SENEDİN İPTALİ VE ALACAK TALEBİ ( Hile veya Tehdit İle İmzalandığının İspat Edilemediği Gabin İddiasının İse İleri Sürülemeyeceği Gerekçeleriyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
YHGKE. 2011/13-744SENEDİN İPTALİ/ALACAK DAVASI (Tapulu Taşınmazın Harici Satışına İlişkin Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmadığından Geçersiz Olduğu - Geçersiz Sözleşmede Herkesin Verdiği Kadarını Geri İsteyebileceği)
Y22.HDE. 2015/3749SENEDİN İPTALİNE VE DAVACININ DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Davalı Şirkete Borcunun Bulunup Bulunmadığının Davaya Konu Kambiyo Senedinin Davacının Borcuna Karşılık Verilip Verilmediğinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bir Bilirkişiden Aldırılacak Bilirkişi Raporu Neticesinde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/1127SENEDİN İPTALİNİN İSTENMESİ ( Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verilmesi )
Y15.HDE. 2007/7012SENEDİN İŞ BEDELİ OLARAK VERİLMİŞ OLMASI ( Montaj ve Çalıştırma Bedeli de Senet Kapsamında Olduğu - Bilirkişiye Montaj ve Çalıştırma Bedeli Hesaplattırılarak Belirlenecek Miktar Bakımından Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/1007SENEDİN İŞ SÖZLEŞMESİNE KONU OLMASI ( Menfi Tespit Davası - Davaya Konu Senet Hizmet Akdi Kurulmadan Önce Düzenlendiği/Uyuşmazlığın Genel Yetkili Mahkemelerde Çözümlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17777SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA OLMADIĞI İDDİASI ( Borca İtiraz Yanında Bu Şikayette de Bulunulduğu - Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetin Esasının İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2009/19694SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI HAİZ OLMAMASI ( Nedeniyle Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılması Gerektiğine İlişkin Şikayetin Yasal 5 Günlük Süre İçinde Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2013/17034SENEDİN KAMBİYO VASFI BULUNMAMASI (Düzenleme/Tanzim Yeri Olmadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verileceği)
Y12.HDE. 2014/26432SENEDİN KAMBİYO VASFI NİTELİĞİ ( Takip Dayanağı Bonoda Tanzim Yeri Bulunmadığı/Keşidecinin Adının Yanında da Herhangi Bir İdari Birimin Yazılı Olmadığı - Senedin Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Resen Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2011/12599SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIMAMASI ( Gerekçe Gösterilerek Takibin İptal Edilememesi - Bonodaki İmza İnkar Edilmediği ve Borçlunun Kısmi Kabulü Bulunduğu )
Y11.HDE. 2004/2870SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIMAMASI ( Satış Sözleşmesi Başlıklı Adi Yazılı Sözleşmenin Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinden Önceki Tarihli Oluşu Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığının Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2013/12-9SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIMAMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ ( Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra Beş Günlük Yasal Süre İçerisinde Borçlular Tarafından Şikâyet Dilekçesi Verildiği - Uyuşmazlığın Esasının Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/6548SENEDİN KAMBİYO VASFI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI ( Mahkemece Re'sen Nazara Alınacağı - Borcun Kısmen ve Tamamen Kabul Edilmesi Durumunda Mahkemece Takibe Dayanak Belgenin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Nedeniyle Takibin İptal Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/17616SENEDİN KAMBİYO VASFINA HAİZ OLMADIĞINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Beş Günlük Yasal Süresi İçinde İcra Mahkemesine Yapılması Zorunlu Olduğu - Sürenin Hak Düşürücü Süre Niteliğinde Olup Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/17600SENEDİN KAMBİYO VASFINA İLİŞKİN ŞİKAYETİN 5 GÜNLÜK SÜREDE YAPILMASI ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibine İtiraz/Senedin Teminat Olarak Verildiği İddiası - Süre Aşımı nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2011/13531SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞI İDDİASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibin İptali Talebi/Borçlunun Duruşmada Borcunu Kabul Ettiğini Karşılığında Senet Verdiğini Kabul Ettiği - Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına Yönelik Şikayetinin Dinlenemeyeceği/Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2013/8905SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Alacaklının Talebi İle Borçluya Yeni Bir Ödeme Emri Gönderildiği - Borçlunun Yeni Bir İtiraz Hakkı Olduğundan İtirazın Süre Aşımından Redddilemeyeceği/İşin Esasının İnceleneceği )
Y12.HDE. 2012/15589SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMADIĞINA İLİŞKİN ŞİKAYET (Borçluların Takip Dayanağı Senedin Kambiyo Vasfında Olmadığına İlişkin Şikayetlerini Beş Günlük Süreyi Geçirdikten Sonra Yaptıkları - Anılan Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğunun Resen Gözetileceği)
Y12.HDE. 2016/1189SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMAMASI ( Bonoya Dayalı Takipte İmzaya İtiraz - Takip Dayanağı Bononun Düzenlenme Yeri Unsurunu İçermediği/Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı/İ.İ.K'nun 170/A Md. Uyarınca Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2016/11534SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLMAMASI ( Takibin İptali İstemi - Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı/Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği - Takibin Şikayetçi Borçlu Yönünden İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2014/29567SENEDİN KAMBİYO VASFINDA OLUP OLMADIĞI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takibin İptali - Takibe Dayanak Bonoda Lehtarın Banka Şubesi Olduğu/Lehtarın Herhangi Bir Cirosu Bulunmadığı - Takip Alacaklısı Kooperatifin Yetkili Hamil Olmadığı/Mahkemece İstemin Kabul Edileceği )
Y12.HDE. 2006/16711SENEDİN KAMBİYO VASFINI YİTİRMESİ ( Bononun Kim ve Kimin Emrine Ödeneceği ve Bunların Ad ve Soyadının Yazılı Olmamasının Kambiyo Senedi Özelliğini Yitirmeye Neden Olduğu - Kambiyo Senedi Özelliğini Yitiren Belgeye Dayanılarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 2002/11809SENEDİN KAMBİYO VASFININ BULUNMAMASI ( Tanzim Tarihinden Evvelki Vadeyi Taşıyan Senette Tanzim Tarihinin Bulunmuyor Sayılması )
Y6.CDE. 2001/17707SENEDİN KANDIRMA GÜCÜ ( Evrakta Sahtecilik - Kararlaştırılan Ödeme Gününden Önce Takibe Konması Anında Suçun Sübut Bulması )
YHGKE. 2010/19-92SENEDİN KARŞILIĞININ BULUNMADIĞININ TESPİTİ İDDİASI ( Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği - Adli Tıp Kurumu'ndan Alınan Raporun İddiayı Kanıtlamaya Yeterli İçeriği Taşımadığı )
Y11.HDE. 1984/3249SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞU İDDASI ( Borçtan Kurutulma Davası )
Y11.HDE. 1980/3232SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞU İDDİASI ( Hamilin Bile Bile Borçlu Zararına Hareket Ettiğinin İspat Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1987/7353SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞU İDDİASI ( Talep Halinde Yemin Hakkının Hatırlatılması )
Y19.HDE. 2000/2635SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNU BİLEN HAMİLİN İYİNİYETLİ OLMADIĞI ( Takibin De Vadeden 2.5 Yıl Sonra Yapılması Nedeniyle - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 1992/8658SENEDİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNUN TESBİTİ DAVASI ( İspat Külfeti )
Y11.HDE. 2008/13017SENEDİN KAYBEDİLMESİ ( Senedin İptaline Karar Verildiği - TTK'nun 564. Md. Uyarınca İptaline Karar Verilen Bononun Bedelinin Bono Olmadan da Keşideciden Talep Edilebileceği )
Y11.HDE. 1989/9494SENEDİN KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Bonoya Dayanan Takip )
Y11.HDE. 2001/2068SENEDİN KAYBOLMASI ( Tahsil Cirosu İle Alan Banka/Postada - İptal Davasında Görevli Mahkeme)
Y11.HDE. 1985/3163SENEDİN KAYBOLMASI ( Tahsil İçin Verilen Bankada Kaybolması )
Y12.HDE. 2015/24971SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ BELİRLİ BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ İÇERMEMESİ ( Takip Dayanağı Bononun Ön Yüzünde Senedin Belirtilen Miktarda Kredi Ödenmediği Takdirde Tahsilata Gireceğinin Yazıldığı/Senedin Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Bedeli Ödeme Vaadini İçermediği - Kambiyo Senedi Niteliğini Haiz Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verileceği Ancak Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/11534SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ BELİRLİ BİR BEDELİ ÖDEME VAADİNİ İÇERMESİ GEREĞİ ( Senedin Arka Yüzünde ''İş Bu Senet İmzalanan Sözleşmede Yer Alan Şartlarca Teminat Olarak Düzenlenmiştir” İbaresinin Yer Aldığı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Senedin Kambiyo Vasfında Olmamasına Dayalı Takibin İptali İstemi )
Y12.HDE. 2013/16170SENEDİN KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ İÇERMESİ ( Takip Dayanağı Senedin Hisse Devir İşlemleri Nedeniyle Verildiği - Senedin Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsuru Taşımadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/20442SENEDİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEME VAADİ TAŞIMAMASI ( Bononun Taraflar Arasındaki Kira Sözleşmesinin Gereği Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.CDE. 2010/8956SENEDİN KEFİL BÖLÜMÜNE İSİM EKLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y12.HDE. 2009/19189SENEDİN KEFİL ZANNIYLA İMZALANDIĞI İDDİASI ( Borçlunun Ödeyecek Kısmına Adına Yazarak Çift İmza Attığı Senedi Borçlu Sıfatıyla İmzaladığının Kabulü Gereği - Borçlunun Çift İmzasını Taşıyan ve T.T.K.nun 688. Maddesindeki Unsurları Taşıyan Senedin Kefil Zannıyla İmzalandığı İddiasına İtibar Edilmemesi Gereği )
YHGKE. 1979/3-1702SENEDİN KESİN DELİL SAYILMASI ( Borç Altına Giren Kimse Tarafından İmzalanmış Olması )
Y11.HDE. 2015/15551SENEDİN KEŞİDE EDİLME NEDENİNİN ORTADAN KALKMASI ( Davalı Tarafın Ukome Kararının Alınmasından İptal Edilinceye Kadarki Süre Zarfında Zarara Uğrayıp Uğramadığı Uğramışsa Ne Miktar Zarara Uğradığı Bu Bağlamda Senedin Keşide Edilme Nedeninin Ortadan Kalkıp Kalkmadığının İrdelenmesi Gerektiği - İstirdat )
Y11.HDE. 2015/14629SENEDİN KEŞİDE EDİLME NEDENİNİN ORTADAN KALKMASI ( İstirdat Davası - Senedin Keşide Edilme Nedeninin Ortadan Kalkıp Kalkmadığı Ne Oranda Ortadan Kalktığı Hususları Yeterince İrdelenip İptal Edilen Ukome Kararı Yerine Alınan Yeni Karar Dayanak Anlaşma ve Protokoller İle Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/15114SENEDİN KEŞİDE EDİLME NEDENİNİN ORTADAN KALKMASI (Davaya Konu Senedin Dosya Arasında Bulunan Anlaşma Çeşitli Protokoller Çerçevesinde Davacı Tarafından Keşide Edildiği - Senedin Keşide Edilme Nedeninin Ortadan Kalkıp Kalkmadığı ya da Ne Oranda Ortadan Kalktığı Hususları da Mahkemece Yeterince İrdelenmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2008/11578SENEDİN KEŞİDE TARİHİ ( Bononun Keşide Edildiği Tarihte Geçerli Olan Para Biriminin TL Olduğu Gerekçesiyle İhtiyati Hacze İtiraz Edildiği - Senedin Düzenlendiği Tarihte YTL'nin Yürürlükte Olduğu/İtirazın Reddedileceği )
Y12.HDE. 2012/5779SENEDİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT (Adli Tıp Kurumu Raporunda Tahrifat Yapıldığı Tespit Edilmiş Olsa Dahi Senetin Bonu Vasfını Koruduğunun Kabulü - Senet Bedelinden Altı Sıfır Atılarak Alacağın Miktarının İstenebilmesinin Mümkün Olduğu )
YHGKE. 2011/12-740SENEDİN KEŞİDE TARİHİNDEN ÖNCESİNE İLİŞKİN BELGE ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takibin İptali ve Senetteki İmzaya İtiraz - İmza İncelemesinde Öncelikle Keşide Tarihine En Yakın Tarihli Olanından Başlayarak Bilirkişice Mukayeseye Esas Alınacağı )
Y12.HDE. 2013/4180SENEDİN KEŞİDECİ BÖLÜMÜNDE ŞİRKET VE ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ( AYNI KİŞİNİN ) ELİNDEN ÇIKMIŞ İKİ İMZASININ BULUNMASI ( İmzalayanın Şirket Temsilcisi Olması Durumunda İmzalardan Bir Tanesinin Şirket Açığa Atılan Diğer İmzanın da İmza Sahibinin Şahsı Adına Atılmış Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/20442SENEDİN KİRA SÖZLEŞMESİ GEREĞİ TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Bononun TTK Gereğince Yazılı Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımadığı - Alacağın Tahsil Edilip Edilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiği )
Y19.HDE. 2011/2782SENEDİN KİRA SÖZLEŞMESİNİN TEMİNATI OLMASI ( Dava Konusu Senet Nedeniyle Alacaklı Olduğunun İspat Külfetinin Davalıda Olduğu - Oluşan Zarar ve Ziyan Tespit Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/15668SENEDİN KREDİ SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE TEMİNAT OLARAK ALINDIĞI İDDİASI ( Kayıtsız ve Şartsız Bir Bedeli Ödeme Vaadi Taşımadığı/Kredi Borcunun Ödenmemesi Üzerine Başlatılan Takibin Dayanağı Bononun Sözleşme Gereğince Verildiği - Takibin İptali Gerektiği )
Y11.HDE. 1986/6799SENEDİN LEHDARI ( Borçlunun Şahsi Def'ilerin Muhatap Olması )
Y19.HDE. 1992/8082SENEDİN MALEN VEYA NAKİT KARŞILIĞI DÜZENLENMESİ - HATIR SENEDİ ( İspat Külfeti )
Y19.HDE. 2010/8634SENEDİN MİKTAR HANESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tahrifatan Önceki Miktar Üzerinden Davalının Alacaklı Olduğunun Kabul Edilmesi Gereği - Kalan Kısımdan Tahrifat Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığı )
Y12.HDE. 2011/7120SENEDİN ÖDEME ARACI OLARAK VERİLMESİ (Haricen Satılan Aracın Alacaklı Tarafından Bağlatılması Nedeniyle Senedin Ödenmemesi/Takibin İptali İstemi - Senedin Teminat Senedi Olarak Değerlendirilemeyeceği/Reddi Gereği)
Y12.HDE. 2016/17703SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Borçlu Vekilinin Senedin Tasdikli Suretinin Taraflarına Gönderilmediğinden ve Ödeme Emrinde Alacaklının Adresi Mevcut Olmadığından Ödeme Emrinin İptalini Müvekkilinin Senetten Kaynaklı Borcunun Olmadığını Senedin Zamanaşımına Uğradığını Senede Vade Tarihinin Sonradan Eklendiğini Senedin İbraz ve Protesto Edilmediğini İleri Sürdüğü - Sair İtiraz ve Şikayetler İncelenmeksizin Sair İtiraz ve Şikayetleri de Kapsar Biçimde Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 2006/10017SENEDİN PROTESTO EDİLMESİ ( Keşideci Protesto Edilmediği İçin Lehtar Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - Bu Husus İİK'nun 170/A-2. Maddesi Gereğince Süresinde Yapılan İtirazlarda İcra Mahkemesince Re'sen Gözetilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1983/7137SENEDİN PROTESTOSU ŞARTI ( Cirantayı Takip )
Y11.HDE. 1976/3837SENEDİN PUL ALANININ KOPARILMASI ( Ödeme Anlamına Gelip Gelmediği Teamül ve Örf-Adet Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 1998/2633SENEDİN RAKAM HANESİNDE TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI ( Yazı Hanesine İtibar Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 1993/4459SENEDİN RESMİ EVRAK SAYILMAMASI ( Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması )
Y2.CDE. 2004/2511SENEDİN RIZA İLE VERİLMESİ ( Traktör Sanığa Teslim Edildiğinde de Senedin İptal Edildiğinin Anlaşılması Karşısında Taraflar Arasındaki İlişkinin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu - İhkak-ı Hak Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
YHGKE. 2014/12-1128SENEDİN SAHTE OLARAK DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Ağır Ceza Mahkemesinde Yapılan Yargılama Sırasında Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin Düzenlediği Rapor ve İcra Mahkemesindeki Yargılama Sırasında Adli Tıp Uzmanı Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporlar İle de Sabit Olduğu - Borçlunun İtirazının Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/17498SENEDİN SAHTE OLDUĞU DEF'İ ( İmza Sahteliğinin Her İki Davalıya Karşı da İleri Sürülebileceği - Çekin Sahteliğinin İspat Edilmiş Olduğu/Davacının Borçlu Olmadığı/Ancak Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği/Menfi Tespit Davası/Sahtelik )
Y13.HDE. 2010/16759SENEDİN SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( Senedin Vade Tarihi Tanzim Tarihinden Önceki Tarihi Taşıdığından Bono Vasfında Değil İse de Bunun Adi Senet Olarak Kabulü Gerektiği - Borçlu Bulunmadığının İspat Yükümlülüğünün Davalılarda Olduğu )
Y16.HDE. 2006/5172SENEDİN SAHTELİĞİ ( İspat Edildiğinde Bir Başka Delile Dayanılıp Dayanılamayacağı Tartışılmalı Gerektiğinde Senet Tanıkları İle Davalı Yüzleştirilip Senedi İmzalayan Kişinin Davalı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y7.HDE. 2005/298SENEDİN SAHTELİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tesbit İstemi - Davalı Tarafın Tutunduğu Senedin Sahte Olduğu Adli Tıp Meclisi Başkanlığından İhtihsal Edilen Raporla Belirlendiği/Hukuken Davalı Tarafın Tutunduğu Senede Değer Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/12434SENEDİN SAHTELİĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin İstenebilmesi İçin Elde Edilmeyen Bir Belgenin Hüküm Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmesi veya Hükme Esas Alınan Senedin Sahteliğinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla Belirlenmiş Olması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/10590SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Ağır Ceza Mahkemesinde Açılmış Dava Bulunduğu - Mahkumiyet Kararı Verilirse İstihkak Davasının Konusunun Kalmayacağı )
Y19.HDE. 2002/2817SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Kooperatif Adına Yetkisiz Kişilerce Düzenlenen/Menfi Tesbit Davası - Sahtelik İddiasının Herkese Karşı İleri Sürülebileceği )
Y12.HDE. 2010/20097SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASI (Usulüne Göre Açılmış Bir Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı)
Y19.HDE. 2016/2150SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASINA DAYALI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Kambiyo Senedi Sebebiyle/Görevli Mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi Olduğu - Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki İlişkinin Görev İlişkisi Olduğu/Göreve Dair Usul Hükümlerinin Gözetileceği )
Y12.HDE. 2012/19755SENEDİN SAHTELİĞİ İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI ( Bekletici Mesele - Sahtelik Davasında Bir Karar Verilinceye Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği/Bonoya Dayalı İcra Takibine İtirazın İptali )
Y12.HDE. 2011/1622SENEDİN SAHTELİĞİ İTİRAZI ( Usulüne Göre Açılmış Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaylardan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı )
Y13.HDE. 1998/6556SENEDİN SAHTELİĞİNİ İDDİA ETME ( İspat Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2004/1550SENEDİN SAKLANMASI / ZORALIM ( Suça Konu Senedin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Yazılı Şekilde Zoralımına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )
Y11.CDE. 2008/4555SENEDİN SANIĞA İADESİ ( Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Senedin Geçerli Olduğu Miktar Şerh Düşülerek Sanığa İade Edileceği )
Y6.CDE. 2003/14399SENEDİN SATIŞ İŞLEMİNDEN SONRAKİ BİR TARİHTE VERİLİP VERİLMEDİĞİ ( Ve Araç Satış Tarihi İle Senet Düzenleme Tarihi Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığının Araştırılması Gereği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
Y16.HDE. 2010/4897SENEDİN SIHHATİ ( Davacıların Dayandığı Satış Senedi ve İçeriği Hususunda Ayrıntılı Bilgi Alınmalı ve Senedin Sıhhati ve Hukuki Değerinin Tayin ve Tespiti İçin Senette İmzası Bulanan Tanıklar Dinlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2000/12-1182SENEDİN SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTISI ( Bu Konuyla İlgili Sözleşmede Senede Açıkça Bir Atıfta Bulunulmadığı Gibi Alacaklının da Bunu Dile Getirmesi )
Y11.HDE. 2005/8294SENEDİN ŞİRKET TEMSİCİSİYMİŞ GİBİ İMZALANMASI ( Bu Güne Kadar da Borcu Ödemeyen Davalının Bu Borçtan Sorumlu Bulunduğu )
Y19.HDE. 2004/7044SENEDİN TAHRİF EDİLMESİ ( Tahrifattan Önceki Bedeli Yönünden Geçerli Olduğu Gözetilerek O Kişi Tarafından Yapıldığı Tarafların Kabulünde Olan Ödemenin Bu Senede Karşılık Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y12.HDE. 2012/23238SENEDİN TAHRİFATI ( Borçluların İcra Dairesine Süresinde Yaptığı Borca İtirazında Açıkça Senetteki İmzaya İtiraz Etmediğinden Dayanak Senedin İmzası İkrar Edilmiş Belge Sayılacağı - İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/16734SENEDİN TAHRİFATI ( Öncelikle Sahte Olduğu İddia Edilen Senet Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenerek Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan Sonra Yasal Unsurları Taşıyıp Taşımadığı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Belgede Sahtecilik )
Y19.HDE. 2013/10213SENEDİN TAHRİFATI (Menfi Tespit Davası - Grafoloji Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınan Rapora Karşı Davacı Vekilinin İtirazlarının Değerlendirilmesi Yönünden Yeniden İmza İncelemesi Yaptırılması ve Ayrıca Davacı Tarafın Senedin Vade Tarihindeki Tahrifat İddiası Üzerinde Durulması Gerektiği)
Y11.HDE. 1983/1835SENEDİN TAHSİL CİROSU İLE ELDE OLMASI ( Kendi Cirantasının Temsilcisi Durumunda Olması )
Y11.HDE. 1978/4853SENEDİN TAHSİLE KONDUĞU BANKA İLE CİRANTA ARASINDAKİ İLİŞKİ ( Vekalet İlişkisi )
Y6.HDE. 1993/12744SENEDİN TAHSİLE VERİLMEMESİ ( Alacaklının Borçlunun Ayağına Gidip Senedi Vererek Karşılığını Alması )
Y12.HDE. 2008/17839SENEDİN TAHSİLİ ( Teminat Senedi/Niteliğinin Taraflarca Kabul Edildiği - Tahsilinin Yargılamayı Gerektirdiği )
Y11.HDE. 1983/516SENEDİN TAHSİLİ İÇİN TALİKİ ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİ ( Bononun Teminat Olarak Verilmesi )
Y12.HDE. 2016/1992SENEDİN TAKİBE KONULMASI ( Senedin Kambiyo Vasfının Ortadan Kalktığı - Kambiyo Senedi Niteliğini Taşımayan Bu Belge İle Kambiyo Takibi Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2011/4784SENEDİN TAKİBE KONULMASI NEDENİYLE ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ( İmza İnkarı - Borçlunun İmzaya İtirazının Kabulü Halinde Alacaklının Takibe Başlamada Kötü Niyet ve Ağır Kusur Varsa Tazminata Hükmedilmesi )
Y15.HDE. 2015/4253SENEDİN TAKİBE KONULMASINDA ALACAKLI HAKLI OLDUĞU (Teminat Senedi Nedeni İle Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Birleşen Davada Davacı İş Sahibinin Davalı Yükleniciden Ayıplar Nedeni İle Alacaklı Olduğu Saptandığı/Davanın Reddedileceği - İş Sahibinin Teminat Senedini İcra Takibine Koymakta Haklı Olduğu)
YHGKE. 1986/11-340SENEDİN TALİL EDİLMESİ ( Bedelsizliği Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olması )
YHGKE. 2013/19-1409SENEDİN TALİL EDİLMESİ ( Senette Borcun Nedeni Mal ya da Nakit Olarak Belirtilmişse Tarafların Yazılı Borç Sebebine Dayanma Hakkı Olacağı - İspat Yükünün Bunun Aksini İddia Edene Ait Olacağı )
Y12.HDE. 2005/22315SENEDİN TAMAMEN DOLDURULMADAN İMZA EDİLEREK KARŞI TARAFA VERİLMESİ ( Mümkün Olup Bu Belgenin Anlaşmaya Aykırı Bir Şekilde Doldurulduğu Yönündeki İddianın İcra Mahkemesinde Yazılı Belgeyle Kanıtlanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/2230SENEDİN TANZİM EDİLDİĞİ GÜN VE YERİ ( Bononun Zorunlu Unsurlarından Olduğu )
Y19.HDE. 2004/11397SENEDİN TANZİM TARİHİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Dava Konusu Senedin Tanzim Tarihindeki ve Tanzim Tarihinden Önceki Dönemlere Ait İmzaları Resmi Yerlerden Araştırılıp Getirtilerek ve Adli Tıp Kurumunca İmza İncelemesi Yaptırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/75SENEDİN TANZİM TARİHİ ( Takibin İptali İstemi - Sözleşmenin Tarihinin Farklı Olduğu Takibe Dayanak Bononun Tanzim Tarihinin ise Sözleşme Tarihinden Farklı Olduğu Ayrıca Senette Teminat Olduğuna İlişkin Bir Kaydın Bulunmadığı Görüldüğünden Bononun Teminat Senedi Olarak Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2012/5779SENEDİN TANZİM TARİHİ (Senetteki Vade Tarihinden Önce Olduğu - Senet Unsuları İtibariyle Kambiyo Senedi Niteliğine Haiz Olduğu/Bono Vasfındaki Senet Bedelinin Talep Edilebileceği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunun Hukuka Uygun Olduğu )
Y15.HDE. 1997/2191SENEDİN TANZİM TARİHİ DEĞİL BORCUN DOĞDUĞU TARİHİN ESAS ALINMASI
Y19.HDE. 2011/2792SENEDİN TANZİM TARİHİNDE FİİL EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI İDDİASI ( Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yönünden Yeniden Rapor Alınarak Karar Verileceği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y19.HDE. 2012/5070SENEDİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ TARİHTE ATILMIŞ MUKAYESE İMZALAR (Bonodaki Borçlu İmzasının Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Senedin Tanzim Tarihinden Önceki Tarihte Atılmış Mukayese İmzaların Bulunduğu Belgelerin Getirtilip Senet Üzerindeki İmzanın Karşılaştırılacağı)
Y12.HDE. 2010/8057SENEDİN TANZİM YERİ ( Takibe Konulmadan Önce Senede Yazılmış Tanzim Yerinin Geçerli Olduğu - Tedavüle Çıkarılıncaya Kadar Tamamlanabileceği )
Y12.HDE. 2006/1633SENEDİN TANZİM YERİ UNSURUNUN BULUNMAMASI ( Senedin Bono Vasfı Taşımadığı - Takip Alacaklısının Senedin Ciro Yoluyla Geçmesi Mümkün Olmadığından Alacaklının Takip Hakkı Olmadığı )
Y19.HDE. 2014/20486SENEDİN TANZİMİNDE EHLİYETİNİN OLMADIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Vekili Müvekkilinin Hukuki Ehliyetinin Olmadığını İddia Ettiğine Göre Mahkemece Davacının Senedin Keşide Tarihinde Fiil Ehliyetinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Kuruluşlardan Rapor Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2012/12-80SENEDİN TASDİKLİ FOTOKOPİSİ İLE TAKİP YAPILMASI ( Senedin C. Savcılığınca Hazırlık Soruşturmasına Konu Edilip Adli Emanete Alınması Nedeniyle Mümkün Olduğu )
Y12.HDE. 2001/3208SENEDİN TEDBİR KARARI SEBEBİYLE TAKİBE KONULAMAMASI ( Zamanaşımının Kesilmesi)
Y19.HDE. 2013/6782SENEDİN TEHDİT ALTINDA VERİLMESİ ( Keşide Tarihinde Asıl Borçlu Hakkındaki Taahhüdü İhlal Suçu Nedeni İle Şikayetten Vazgeçilmiş Olduğu/Senet İmzalanmadığı Takdirde Asıl Borçlunun Hapse Gireceği Yönündeki Davalı Alacaklı Beyanlarının Tehdit Olarak Nitelendirilemeyeceği - Senedin Bedelsiz Olduğunun Tespiti İsteminin Reddine Dair Verilen Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y12.HDE. 2010/30134SENEDİN TEHDİTLE İMZALATILDIĞI İDDİASI ( Borçlu Tarafından İ.İ.K. Md. 169/a-2'de Belirtilen Nitelikte Bir Belge de Sunulamadığı - İddia Yargılamayı Gerektirdiğinden Dar Yetkili İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )
Y14.CDE. 2013/2818SENEDİN TEHDİTLE İMZALATILMASI (Müştekinin Bu Beyanı İddianame İçeriği ve Dosya Kapsamına Göre Sanıkların Alacağını Tahsil Amacıyla Tehdit Eylemlerinin Yağma Suçu Niteliğinde Olup Olmadığını Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
Y19.HDE. 2016/4835SENEDİN TEMİNAT AMACIYLA VERİLMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Sözleşmede " Bu Maddelerin Birkaçı ya da Birinin İhlali Durumunda Karşı Taraf Senetten İstediği Miktarını Tahsil Etme Yetkisine Sahiptir " Denildiği/Mahkemece Senedin Bedelsizliği Konusundaki İddia Yönünden Taraflara İspat İmkanı Tanınarak Sonuca Gidileceği )
Y12.HDE. 2013/22452SENEDİN TEMİNAT AMAÇLI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Alacaklı Vekilinin Cevap Dilekçesindeki ve Bankanın Mahkemeye Gönderdiği Yazı Cevabındaki Açıklamaları Takip Konusu Senedin Teminat Amaçlı Alındığını Göstermediğinden Mahkemece Dayanak Senedin Teminat Senedi Olduğuna Yönelik İtirazın Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/15889SENEDİN TEMİNAT AMAÇLI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Borçlularca İbraz Edilen Sözleşmede Teminat Olarak Verildiğine Dair Kayıt Bulunmadığı/Senet Metninde Teminata İlişkin İbare Yer Almadığı - Senet Fotokopisi ve Soyut İddialarla İspat Edilemeyeceği/Bu İddiaya Dair İtirazın Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2013/11811SENEDİN TEMİNAT AMAÇLI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Borçluların İtirazları Konusunda Sözleşme Dışında Herhangi Bir Belge Sunmadığı/Sözleşmede Senetlere Açıkça Atıfta Bulunulmadığı Gibi Bonolar Üzerinde Teminat Amaçlı Verildiğine Dair Kayıt Bulunmadığı - Yasal Delillerle Kanıtlamadığı )
Y19.HDE. 2000/1298SENEDİN TEMİNAT İÇİN VERİLDİĞİ İDDİASI ( Menfi Tesbit Davası - Tanık Beyanına Dayanılarak Davanın Kabulü ve Bononun İptalinin Doğru Olmadığı/Usulen ve Aynı Kuvvette Bir Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/16151SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Borca İtiraz Olup Borca İtirazın ve Senedin Kambiyo Vasfına İlişkin Şikayetin İse Ödeme Emri Tebliğinden İtibaren 5 Günlük Süresi İçerisinde İcra Mahkemesine Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Bonoya Dayalı Takip )
Y12.HDE. 2014/17600SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASININ BORCA İTİRAZ OLDUĞU ( Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Yolu İle İcra Takibi/Senedin Kambiyo Vasfına İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılacağı - Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2013/17960SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ ( Alacaklı Borçlu Arasında Düzenlenen İnşaat Yapım Sözleşmesi Kapsamında Teminat Olarak Verildiği - Alacağın Tahsil Edilip Edilemeyeceği Edimlerin Yerine Getirilip Getirilmediği Yargılamayı Gerektirdiği/Bononun Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi Unsurunu Taşımadığı )
Y19.HDE. 2004/12204SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille İspat Edilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2013/11839SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI ( Senedi Ciro Yoluyla Devralan Yetkili Hamil Takip Alacaklısına Karşı İleri Süremeyeceği Hususu Nazara Alınarak İstemin Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17290SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Sözleşme Kapsamında Verilmiş Teminat Senedinin Takibe Konu Bono Olduğunun Kabulü Mümkün Bulunmadığı/Alacaklının da Senedin Teminat Senedi Olduğuna Dair Kabulü Olmadığı - Borçlunun Diğer İtirazları İnceleneceği)
YHGKE. 2011/12-43SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA DAİR İDDİA ( Senedin Teminat Senedi Olmadığının Kabul Edildiği - Borca İtirazın Reddedildiği/İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y12.HDE. 2016/21980SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLMASI ( İddiasının Borca İtiraz Olduğu/İtirazın Kabulü Halinde Takibin Durmasına Karar Verileceği - Takip Konusu Senedin Düzenlenme Tarihi Bulunmadığından Kambiyo Vasfı Taşımadığı Gerekçesiyle İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Borçlunun Teminat Senedi İddiasının Kabulüne Karar Verilerek Takibin Durdurulması Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/1564SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLMASI ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolunun İptali Talebinin Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2016/16812SENEDİN TEMİNAT SENENDİ OLDUĞUNA DAİR BORCA İTİRAZ ( Takip Borçluları ile Alacaklının İmzalarının Bulunduğu İbranamede Borçlular ile Takip Dışı Şirketin Birbirlerini Yapmış Oldukları Tüm İş ve İşlemlerden Karşılıklı Olarak İbra Ettikleri Ancak İbranamede Takip Konusu Bonoya Açıkça Atıf Yapılmadığı ve Alacaklının İbranamenin Tarafı Olmadığı - Senedin Neyin Teminatı Olduğu Hususunun Dolayısıyla Teminat Senedi Olduğuna Dair İddianın Alacaklının İmzasını Taşıyan ve Kanunda Yazılı Belgelerle Kanıtlanamadığı/Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/907SENEDİN TEMLİKİ ( Senetlerin Dayanağı Sözleşmenin Feshedilmiş Olması - Temlik Edene Karşı İleri Sürülen Def'ilerin Temlik Alana Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y12.HDE. 2002/4822SENEDİN TİCARİ MÜMESSİL SIFATIYLA İMZALANMASI ( Kambiyo taahhüdünde bulunabilmesi için vekile özel olarak yetki verilmesi zorunluluğu / Ticari mümessilin iyiniyetli 3. kişilere karşı vekili adına kambiyo taahhüdünde bulunabileceği / Vekil olan şahsın ticari mümessil sayılması için borçlunun ticarethane sahibi olması ve vekaletnamenin de ticaret siciline kaydedilmesi zorunluluğu - Ticari mümessilin keşide ettiği çekte 'vekaleten' ibaresin bulunmasının şart olmadığı hususu )
YHGKE. 2014/12-403SENEDİN TÜKETİCİ SENEDİ OLARAK VERİLMESİ SEBEBİYLE NAMA YAZILI DÜZENLENECEĞİ DEF'İSİ ( Senet Metninde Tüketici Sözleşmesi Sebebiyle Verildiğine Dair Bir İbare Bulunmadığı - Keşidecinin Önceki Hamille Olan Münasebetlere Dayanan Defileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Süremeyeceği/Borçlunun Defisini Takip Alacaklısına Karşı İleri Süremeyeceği )
Y12.HDE. 2010/8057SENEDİN UNSURLARI ( Kambiyo Senedine Dayalı Senedin Unsurlarının Tedavüle Çıkarılıncaya Kadar Tamamlanmış Olmasının Yeterli Olduğu - Tanzim Yeri )
Y12.HDE. 2003/20534SENEDİN UNSURLARI ( Senet Borçlusunun Adresinin Yazılmasının Zorunlu Unsur Olmaması )
Y11.CDE. 2012/1928SENEDİN UNSURLARI (Senette Sahtecilik - Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti İçin Öncelikle Suça Konu Senedin Verildiği Anda Zorunlu Unsurları İhtiva Edip Etmediğinin Araştırılmasının Gerektiği)
Y16.HDE. 1987/600SENEDİN USULİ KOŞULLARA UYMAMASI ( Kadastro Tespiti-Harici Satın Alma )
Y13.HDE. 1998/6556SENEDİN ÜST KISMININ KESİLMESİ ( Senedin Sahte Olduğunu İspat Etmez )
Y12.HDE. 2015/27318SENEDİN ÜZERİNDE DÜZENLEME YERİ BULUNMAMASI ( Bonoda Düzenlenme Yerinin Yazılı Olması Gerektiği - Düzenlendiği Yer Gösterilmeyen Bir Bononun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Olan Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı/Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılması Gerekli ve Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y15.HDE. 1997/366SENEDİN ÜZERİNDE YAZILI NEDENDEN BAŞKA SEBEPLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Aynı Güçte Hukuki Delille Kanıtlanması )
Y12.HDE. 2013/21661SENEDİN VADE TARİHİNDEKİ YIL HANESİ ( Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığından Takibin İptali Gerektiği )
Y11.CDE. 2013/17567SENEDİN VADE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bono Aslının Dosyada Bulunmadığı/Zamanaşımına İlişkin İhtilaf Bulunmadığı - Eylem Faydasız Sahtecilik Niteliğinde Olduğundan Suç Oluşturmayacağı/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2000/5632SENEDİN VADESİNDE İBRAZI ( Keşideciye İbrazı İle Borçlunun Mütemerrit Olması )
Y11.HDE. 2002/11917SENEDİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ ( Birinin Ödenmemesi Halinde Bütün Senetlerin Muaccel Olacağının Sözleşmeyle Düzenlenmesi - Vadesi Gelmemiş Ancak Ödememe Nedeniyle Muaccel Olmuş Senetler Bakımından Temerrüt Faizinin Ödenmeyen Senedin Vadesinden Başlatılması Gereği )
Y13.HDE. 2011/6151SENEDİN VADESİNDEN SONRA KÖTÜNİYETLİ OLARAK GERİYE DOĞRU TARİH ATILMASI ( Menfi Tespit Davası/İspat Yükünün Davacıda Olduğu - Senedin İade Edilmemesinin veya Ödenen Miktarın Senedin Üzerine İşlenmemesinin Davalının İyiniyet Savunmasını Kanıtladığı)
Y12.HDE. 2009/16568SENEDİN VADESİNİN TATİLE RASTLAMASI ( Protestonun Ödeme Gününü İzleyen İki İş Günü İçinde Çekilmesi Gerektiğinden ve İkinci Gün Olan Tarih Resmi Tatile Rastladığından Bu Tarihi İzleyen İlk İş Gününde Çekilen Protesto TTK'nun 664.Md. Uygun Olup Süresinde Olduğu )
Y12.HDE. 2009/13032SENEDİN VEKİL TARAFINDAN İMZALANMASI ( Kambiyo Yetkisi Veren Vekaletnamenin Varlığı/Senedin Üzerinde Şerh Bulunmamasının Önemli Olmadığı - İmzalanan Çek ve Senetlerden Vekil Edenin Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2003/2006SENEDİN VERİLİŞ AMACI ( Binanın Deprem Nedeniyle Yıkılması Nedeniyle Senedin Karşılığı Olduğunun İspatlanaması Nedeniyle Senedin Veriliş Amacının Öneminin Kalmaması )
Y11.HDE. 1988/949SENEDİN VERİLİŞ SEBEBİNİN MALEN OLMASI ( Davacının Hatır Senedi İddiası/Senet İptali Davası - Davalının Nakit Para Verdiğine Dair Beyanını Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2003/15562SENEDİN VERİLME SEBEBİ ( Sahtecilik - Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 2013/6–694SENEDİN YAĞMASI ( Suçun İşlenip İşlenmediğinin Tespiti - Sanığın Senedi Katılandan Silah Zoruyla Almadığını Beyan Ettiği ve Yeminli Tanık Anlatımlarınca Durumun Doğrulandığı/Katılanın Senedi İş Yeri Satış Sözleşmesi Karşılığında Vermiş Olduğunu Beyan Etmesine Rağmen Sanığın Protokolde İmzası Bulunmadığı/Sanığın Mahkumiyetine Yeter Delil Bulunmadığından Beraati Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6344SENEDİN YANLIŞLIKLA MALEN KAYITLI OLARAK DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( İspat Yükü-Menfi Tespit Davası )
Y12.HDE. 2011/16358SENEDİN YETKİLİ HAMİLİ ( Kendisinden Önce Gelen Senet Borçluları Hakkında Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip Yapabileceği - Ancak Kendisinden Sonra Gelen Senet Borçlularına Karşı Takip Yapamayacağı )
Y12.HDE. 2013/16943SENEDİN YETKİLİ HAMİLİNİN LEHTARIN YEĞENİ OLMASI ( Keşideci Borçlunun Lehtara Karşı İleri Sürebileceği Defileri Alacaklıya Karşı da İleri Sürebileceği - Borçlu Lehtara Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge Sunmadığından İtirazının Kabul Edilmemesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1983/2449SENEDİN YÜZÜNE ATILMIŞ MÜCERRET İMZAYA TAALLUK EDEN AVAL ( Keşideciye Matuf Sayılması )
Y12.HDE. 2014/27749SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI İLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMESİ ( Alacaklı Tarafından İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açılan Tasarrufun İptali Davası da Zamanaşımını Kesmeyeceğinden Mahkemece Borçlunun Zamanaşımı Şikayetinin Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2008/19563SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Davacının Dinlettiği Tanıklar da Ödünç İlişkisini Doğruladıklarından Alacak İsteminin Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 1982/2221SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI VE BEYYİNE BAŞLANGICI OLABİLECEK DURUMA DÜŞMÜŞ OLMASI ( Borcun İspatında Takip Edilecek Yol )
Y19.HDE. 2011/637SENEDİN ZAYİ OLMASI ( İtirazın İptali Davası - Senede Zilyet Olan Üçüncü Kişinin İyi Niyetli İptal Kararı Hamiline Ödemede Bulunan Borçluya Başvuramayacağı )
Y11.HDE. 2009/8007SENEDİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ (Kararın Maddi Hukuk Bakımından Kesin Hüküm Sonucunu Doğurmayacağı - Senedin Zayii Nedeniyle İptaline İlişkin Kararların Senedin Zilyedini Bağlamayacağı)
Y12.HDE. 2001/10325SENEDİN ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİ TALEBİ ( Alacaklının Takibi Usulsüz İse de Borçlu İtirazında Asıl Borcu Kabul Edip Ödediğinden ve Sadece Faize İtiraz Ettiğinden Sözü Edilen Husus Nazara Alınması Gereği )
YİBGKE. 1944/40SENEDİN ZAYİİ OLMASI ( Borcun Düşmesi Sebeplerinden Biri Olarak Kabul Edememe )
Y6.CDE. 1989/8572SENEDİN ZORALIMINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Dosyada Saklanması Gereği )
Y6.CDE. 2013/16041SENEDİN ZORLA ALINMASI (Eylemin Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Tehdit Suçundan Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
Y12.HDE. 2016/11077SENEDİN ZORLA TAKİP ALACAKLISININ ALACAKLARINA TEMİNEN İMZALATILDIĞI İDDİASI ( Mahkemece Borçlunun Usulsüz Tebligatı Öğrenme Tarihinin Tespitine Karar Verildikten Sonra Borçlunun İtiraz ve Şikayetlerini 5 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Yapmış Olması Durumunda İtiraz ve Şikayetleri Hakkında İnceleme Yapılacağı - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
Y12.HDE. 2007/2763SENEDİN ZORUNLU UNSURUNUN OLMAMASI ( Tanzim Yerini İhtiva Etmediği Gibi Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında Yazılı Bir Yer Adı da Bulunmadığı/Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Takibin İptali Gereği )
Y11.HDE. 1989/3036SENEDİNİN HATIR AMACIYLA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Tanıkla Kanıtlanamaması )
YHGKE. 1997/9-720SENELİK İZİN ÜCRETİ ( Özelleştirme Sırasında Sona Eren İş Sözleşmesinden Doğması )
Y6.HDE. 1998/2204SENELİK KİRA BEDELİ ( Haklı İhtar Şartının Gerçekleşemeyeceği )
YHGKE. 2002/13-177SENET ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiyse Geçersizliği/Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
Y12.HDE. 2003/16372SENET ( Alacaklı Takip Dayanağı Senetle Hamil Cirantayı Takip Ettiğine Göre Zamanaşımı Süresi Bir Yıl Olacağından Takipsiz Kalan Devrede Zamanaşımının Gerçekleştiğinin Anlaşılması )
Y6.CDE. 2001/17195SENET ( Bankadan Bir Kredinin Alınmasını Sağlamak Maksadıyla Tarihi Bulunmayan ve TTK.nun 686. ve 669. Maddelerindeki Ögeleri Taşımayan Sahte Senet Düzenlemek )
YHGKE. 2003/12-3SENET ( Bir Kimsenin Vücuda Getirdiği ve Kendi Aleyhine Delil Teşkil Eden Yazılı Belge Olması )
Y19.HDE. 2003/10429SENET ( Bir Poliçe Poliçe İle Borçlanmaya Ehil Olmayan Kimselerin İmzasını Sahte İmzaları Gerçekte Mevcut Olmayan Şahısların İmzalarını Yahut İmzalayan veya Namlarına İmzalanmış Olan Şahısları Herhangi Bir Sebep Dolayısıyla İlzam Etmeyen İmzaları Taşırsa Diğer İmzaların Sıhhatine Helal Gelmediği )
Y12.HDE. 2003/16106SENET ( Bir Senedin Bono Sayılabilmesi için İlletten Mücerret Kayıtsız ve Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödeme Vaadini Taşımasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2001/1568SENET ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan Tanzimi Tedavüle Çıkarılmasının Mümkün Olması )
Y12.HDE. 2003/14123SENET ( Borçlunun İtirazında Sebep Bildirmediği Takdirde İtirazın Kaldırılması Duruşmasında Senet Metninden Anlaşılan İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilmesi )
Y11.HDE. 1988/936SENET ( Davalının Elinde Bulunması )
YHGKE. 2003/11-572SENET ( Emre Yazılı - Hamilin Meşru Hamil Olup Olmadığının Cirolar Arasında Bulunması Gereken Teselsülün Tetkikiyle Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 1995/10749SENET ( Fotokopi Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Yapılamaması )
Y11.HDE. 2001/3564SENET ( Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Verilen - Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi)
Y11.HDE. 1988/8279SENET ( Hamile Yazılı Olması )
Y11.HDE. 2002/13070SENET ( Hamiline Yazılı Çeklerde Hak Sahipliğinin Senedi Elinde Bulundurmayla Oluşması )
Y12.HDE. 2003/14726SENET ( Senetlerdeki İmzanın Murise Ait Olmadığı Saptandığından Borçlular Yararına Tazminat Öngörülmemiş ise de Kötüniyetli Alacaklı için Para Cezası Verilmesi Hükme Bağlanması )
Y12.HDE. 2003/17735SENET ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmadığı ile Bedel Bölümünde Tahrifat Yapıldığı ve Talep Edilen Fazinde Yasal Olmadığı Hususlarının İtiraz Niteliğinde Olup Şikayet Konusu Olmaması )
YHGKE. 1979/3-1702SENET ( Senetteki Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin ve Bizzat Borçlu Tarafından Basıldığının İhtiyar Kurulunca ve O Yerde Tanınmış İki Tanık Tarafından Onaylanması )
Y12.HDE. 2003/14381SENET ( Takibe Konu Senette Düzenleyenin İmzasının Bulunmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 1984/5995SENET ( Taksim sözleşmesinde )
Y11.HDE. 1988/7729SENET ( Tanzim Tarihi Bulunmaması )
Y12.HDE. 2001/11138SENET ( Tanzim Yeri Bulunmayan - Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması )
Y19.HDE. 2004/223SENET ( Temlik Alacaklısının İyi Niyet İddiasının Yeterli ve İnandırıcı Biçimde Kanıtlanamadığı Kabul Edilmiş Olduğundan Mahkemece Takibin Haksız ve Kötü Niyetli Olduğu Kabul Edilerek Davacı Yararına Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2013/10923SENET (Menfi Tespit Davası - Dava Konusu Senetlerin Davalının da Kabulünde Olduğu Şekilde İşyeri Devrine Dair Sözleşme Uyarınca Verildiği Anlaşıldığından Sözleşmenin İbrazının İstenilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2005/1708SENET ALACAĞI ( Alacaklı Aksini İnandırıcı Belge ve Delillerle İspatlamadığına Göre Bilirkişi Raporu İçeriği Nazara Alınarak Yemin Teklifi Hatırlatılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 1994/8922SENET ALACAĞI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
Y6.CDE. 2002/16752SENET ALMAK İÇİN ADAM KALDIRMAK ( Zorla Issız Bir Yere Götürülen Yakınana Senet İmzalatılıp Parasının Alınmasıyla Sanığın Maksadına Nail Olduğunun Kabulü Gereği - Issız Yere Kaldırılarak Senet İmzalatılmasının TCK'nın 499.Maddesini İhlal Ettiği )
Y8.HDE. 2016/21728SENET ALTINDAKİ İMZALARIN İNKARI SAVUNMASI ( Davacının Dayandığı Pay Devri Sözleşmesinin Hukuken Geçerli Bir Sözleşme Olup Olmadığı Hususu Üzerinde Durularak Senet Altındaki İmzaların Devir Yapan Kişiler Tarafından Atılıp Atılmadığının Saptanacağı - Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı Pay İptali ve Tescil İstemi )
Y12.HDE. 2006/800SENET ALTINDAKİ İMZAYI REDDEDEN BORÇLU ( Takibi Yapan İcra Dairesinin Yetki Çevresi İçinde İse İtirazın Kaldırılması İçin İcra Mahkemesi Önünde Yapılacak Duruşmada Mazeretini Daha Önce Bildirip Tevsik Etmediği Takdirde Bizzat Bulunmaya Mecbur Olduğu )
Y19.HDE. 2000/4993SENET ARKASINA KONULAN İMZA ( Aval Olarak Kabul Edilemeyeceği - Davacılar Kooperatifi Temsilen Bonoyu İmzaladıklarından Şayet Temsil Yetkisi Yoksa TTK.nun 590. Maddesi Uyarınca Sorumlu Tutulabileceği )
Y12.HDE. 2008/9420SENET ARKASINA YAZILAN ŞERH ( Bononun Kambiyo Vasfını Kaldırmadığı - Verilen Senet Taraflar Arasındaki Kaza Nedeniyle Doğan Borcun Ödenmesi Amacıyla Verildiği/İtirazın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2013/14541SENET ARKASINA YAZILI ÖDEME KAYDI ( Alacaklıyı Bağladığı/Bozmaya Uygun Şekilde Senet Arkasına Yazılı Ödemenin Geçerli Olduğu Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz )
Y12.HDE. 2005/5266SENET ARKASINDA LEHDARIN CİROSU BULUNMASI ( Takibi Yapan Hamil Bu Ciro Nedeniyle Yetkili Hamil Olduğundan Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazları İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2012/513SENET ARKASINDA SENEDİN CİRO EDİLEMEYECEĞİNE DAİR KAYIT BULUNDUĞU ( Ciro Yoluyla El Değiştirmesi Mümkün Bulunmadığından İhtiyati Haciz İsteyenin Senette Hak Sahibi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2000/11526SENET ARKASINDAKİ AÇIKLAMANIN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI İÇERMEMESİ ( Bono Vasfı )
Y12.HDE. 2002/1605SENET ARKASINDAKİ MEŞRUHAT ( Meşruhatın Senedin Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybettirip Kaybettirmediği İtiraz Yolu İle Merciinin Tayin Etmesi )
Y6.CDE. 2004/8665SENET ASILLARI ( Denetime Olağan Sağlamak Bakımından Dosya İçerisine Konulması Gereği - Sahtecilik/Dolandırıcılık )
Y12.HDE. 2012/17615SENET ASILLARI ÜZERİNDE İNCELEME ( Çek Asılları Kasada Olmadığı İçin Çek Örnekleri Üzerinden İtirazın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verildiği/Alacaklıya Senet Asıllarını İbraz Etmesi İçin Mehil Verileceği - İbraz Edilmemesi Halinde Mevcut Duruma Göre Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2012/1051SENET ASILLARININ MAHKEMECE İSTENMESİ ( Kefillerin Sorumluğu ve Alacak Vadesinin Tespit Edilebilmesi için Mahkemece Senet Asılların Talep Edilmesi ve İmzaların Sıhhatinin İncelenmesi Gerektiği/İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası )
Y19.HDE. 2005/1428SENET ASLI ( Borçluda Bulunması Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği - İtirazın İptali İstemi )
Y12.HDE. 2002/3856SENET ASLI ( Takip Talebine Eklenmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/5412SENET ASLI BORÇLUYA İADE EDİLDİKTEN SONRA İCRA MÜDÜRÜNÜN İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( Alacaklıya Ödeme Yapılmış Olması - 7 Günlük Yasal Süre Geçtikten Sonra )
Y3.HDE. 2004/3586SENET ASLINI İBRAZ MECBURİYETİ ( Hakim Tarafından Resen İstenebileceği Gibi Karşı Taraf Surete İtiraz Ettiği Takdirde Aslının İbrazının Zorunlu Olması )
Y19.HDE. 2010/6475SENET ASLININ BORÇLU ELİNDE BULUNMASI ( Ödemeye Karine Teşkil Edip Etmeyeceği Hususları Tartışılmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulamayacağı - İtirazın İptali Davası )
Y13.HDE. 2004/5273SENET ASLININ BORÇLUDA BULUNMASI ( Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği/Avukatın Çantasından Alındığı İddiasının Davacı Tarafça İspatlanması Gereği - İtirazın İptali Davası )
Y11.HDE. 2003/9852SENET ASLININ BORÇLUNUN ELİNDE BULUNMASI ( Ödemenin Yapıldığına Karine Teşkil Ettiği - Senedin Aslının İbraz Ettirilerek Davalılar Elinde Bulunmasının Sonuçlarının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2010/38045SENET ASLININ BORÇLUYA İADE EDİLMİŞ OLMASI ( Borcun Son Bulduğuna İlişkin Bir Karine Teşkil Edeceği - Ancak Alacaklı Bunun Aksini İspat Ederse Bu Karineye Dayanılmayacağı/İşçilik Alacaklarının Tahsili )
Y3.HDE. 2005/10445SENET ASLININ DOSYAYA KONULMAMASI ( Senetle İlgili Davalının Diyecekleri Sorulmadan Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı - Alacak Talebi )
Y12.HDE. 2002/19887SENET ASLININ FOTOKOPİSİ ( Senet Aslının Ceza Mahkemesinde Bulunması Halinde Dahi Alacaklının Senedin Ön ve Arka Yüzünün Fotokopisini İcra Dairesine Vermesinin Takip İçin Yeterli Bulunduğu )
YHGKE. 2000/17-932SENET ASLININ GETİRTİLMESİ ( Birleşen Davalar Nedeniyle )
Y15.CDE. 2013/21409SENET ASLININ GETİRTİLMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanık Suça Konu Bono Üzerinde Tahrifatın Müşteki Tarafından Yapıldığını Savunduğu/Senet Aslı Getirtilip Mahkeme Heyetince İnceleneceği/Gözlemlerin-Kaanatin Denetime Olanak Verecek Biçimde Tutanağa Geçirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2011/5079SENET ASLININ İBRAZ EDİLEMEMESİ (İmzanın İnkarı - Uyuşmazlığın Çözümünün Dar Yetkili Mahkemenin Görevi Dışında Kalıp Yargılamayı Gerektirdiği )
Y12.HDE. 2007/1518SENET ASLININ İBRAZ EDİLMEMESİ ( Nedeniyle Ödeme Emrinin İptali Talebi - İcra Mahkemesince Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın İptal Kararı Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2003/596SENET ASLININ İBRAZI ( Taşınmazı Bağışlama Yolu ile İktisap Ettiğini İleri Süren Davacıya Dayanağı Bağış Senedinin Aslının İbraz Ettirilerek İncelenmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2001/4060SENET ASLININ İCRA DOSYASINA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2012/7798SENET ASLININ İCRA KASASINDA BULUNMAMASINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu )
Y19.HDE. 1995/4835SENET ASLININ İSTENMESİ ( Fotokopi Belgeden Mürekkep Değerinin Anlaşılamayacağı )
Y12.HDE. 1971/10096SENET ASLININ İTİRAZ MÜDDETİNDE DAİREDE BULUNDURULMA ZORUNLULUĞU
Y12.HDE. 2013/17551SENET ASLININ TAKİP KONUSU SENETLE İLGİSİ OLMAMASI ( Gönderilen Senetlerin Keşideci İmzaları Yerlerinden Yırtılmış Olduğundan ve Dayanak Senetlerin Temyiz Olunan Kararla İlgisi Görülmediğinden Ait Olduğu Yere İadesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/25098SENET BEDELİ ( Rakamla Yazılı Olan Bölümdeki Tahrifatın Senedin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
Y15.CDE. 2015/14143SENET BEDELİ ÖDENDİĞİ HALDE İCRAYA KONULDUĞU İDDİASI ( Katılanın Bu Senet Bedelini Ödediğine Dair Delil Bulunmadığı - Senet Karşılığı Düzenlediği İddia Edilen Poliçelerde Sanık ve Çalışanları İle Bağlantılarının Tespit Edilemediği/Taraflar Arasındaki İhtilaf Hukuk Mahkemelerinde Çözülmesi Gereken Hukuki İhtilaf Olduğundan Beraat Kararı Verileceği )
Y12.HDE. 2006/22352SENET BEDELİ ÜZERİNDEN TAKİP ( Alacaklının Tahrifat Öncesine Ait Senet Bedeli Üzerinden Takibe Devam Hakkı Olduğu )
Y12.HDE. 2015/10568SENET BEDELİ YÖNÜNDEN TAZMİNAT VE PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU ( Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmayan Senet - İcra Takibine İtiraz )
Y12.HDE. 1990/10629SENET BEDELİNDE TAHRİFAT ( Bilirkişi İncelemesi )
Y12.HDE. 2016/20071SENET BEDELİNDE TAHRİFAT İDDİASI ( Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu - Borçlunun İtirazının Esasa Dair Sebeplerle Kabulü Halinde Senedi Takibe Koymada Kötü Niyeti veya Ağır Kusuru Bulunan Alacaklının Takip Konusu Alacağın %20'sinden Aşağı Olmamak Üzere Tazminata Mahkum Edilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1982/455SENET BEDELİNDEN İNDİRMEK SURETİYLE ÖDEME ( Takip Nedeniyle Avukata Ödenen Bedel )
Y13.HDE. 2011/1112SENET BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Bedelin Tamamından Müteselsilen Sorumlulukların Söz Konusu Olmadığı - Aksi İspat Edilemediğinden Davalı ve Dava Dışı Kişinin Birlikte İmzaladıkları Senette Yazılı Olan Borç Miktarından Yarı Oranda Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/7010SENET BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Senette Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Takibin İptali Gereği )
Y12.HDE. 2016/12030SENET BEDELİNE MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( Borçlu Tarafın Ödeme Belgesi Olarak Sunduğu Dekontta Vade Tarihine ve Senet Bedeline Atıfta Bulunulduğu Anlaşılmakta Olup Diğer Dekontların Aksine Yalnızca Bu Ödemenin Takibe Konu Bonolardan Birine Mahsuben Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/3441SENET BEDELİNE MÜTEAKİP YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Sözleşmede Senetlerin Bedelinin O Tarih İtibariyle Borsa Değeri Üzerinden Hesaplanacağına Karar Verildiği - Sözleşme Gereğince Alacağa İcra Takip Tarihinden İtibaren Banka Mevduat Faizi Uygulanması Talep Edilebileceği )
Y12.HDE. 2010/21807SENET BEDELİNİ DAVA VE TAKİP HAKKI ( Bir Ticari Senedin Lehdarı veya Hamili Birden Ziyade İse Bunlardan Münhasıran Birinin Gereken Yetkiyi Haiz Olmadıkça Senet Bedelinin Tamamını Dava ve Takip Hakkı Bulunmadığı )
YHGKE. 2008/12-475SENET BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Aval Niteliğinde Olmayan Şahit Olarak Konulduğu Senet Alacaklısının da Kabulünde Bulunan Kaydın İmzacısının Senet Bedelini Hamiline Karşı Ödeme Yükümlülüğünün de Olmayacağı )
Y15.CDE. 2011/25866SENET BEDELİNİ ÖDEMEMEK ( Sanıkların Araç Bedelinin Bir Kısmını Ödedikleri Kalan Kısmı İçin Senet Düzenledikleri/Senet Bedelini Ödemedikleri - Senet Düzenlenirken Gerçek Kimlik Bilgileri Kullanıldığından Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
Y12.HDE. 1976/2742SENET BEDELİNİ ÖDEYEN MÜŞTEREK BORÇLUNUN YAPACAĞI TAKİPTE USUL
Y11.HDE. 1982/1200SENET BEDELİNİN BANKADAN İSTENEBİLMESİ ŞARTLARI ( Tahsil İçin Bankaya Verilen Bononun Banka Elinde Kaybolması )
Y12.HDE. 2012/5779SENET BEDELİNİN ÇOK DÜŞÜK OLMASI (Senetin Tahrif Edilmiş Olsa Dahi Bono Vasfını Koruduğundan Mahkemece 0.40.-TL Üzerinde Kalan Alacakla İlgili Takibin Durdurulması Gerektiği/Takibin Tümden İptalinin Hatalı Olduğu/Senette Tahrifat )
Y12.HDE. 1994/11086SENET BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( İcra İnkar Tazminatı )
Y11.CDE. 2005/1200SENET BEDELİNİN FAZLA OLMASI ( Tanzim Tarihi İle Vade Tarihi Arasında Beş Yıl Olması Alacaklı Kısmının Sonradan Doldurulması - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )
Y15.CDE. 2014/8229SENET BEDELİNİN GERÇEK ALACAĞI YANSITMAMASI (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanıklar Tarafından İcra Takibine Konu Edilen Yüksek Bedelli Senetler İçin Çok Düşük Bir Miktarı Mağdurdan Haricen Tahsil Ettikten Sonra İcra Takiplerinden Vazgeçmelerinin Senet Alacaklarının Gerçek Bir Alacak Olmadığını Gösterdiği)
Y12.HDE. 2002/13573SENET BEDELİNİN HATAEN YANLIŞ YAZILMASI ( Senedin Bedelinin Tespitinde Tanzim Tarihindeki Ekonomik Verilerin Değerlendirilmesi Gereği - Bedelin Hem Yazı Hem Rakamla Gösterilmesi )
Y11.HDE. 2013/12801SENET BEDELİNİN İADESİ OLARAK KABUL ETME (Davacı Protokoller Çerçevesinde Alınan Kararlara Riayet Ederek Üzerine Düşen Ödeme Yükümlülüğünü Hemen Yerine Getirdiği/Bu Hususta Bono Vermemesinin Davaya Konu Ödemeyi Yapmadığını Göstermeyeceği İfade Ettiği - Mahkemece Davanın Sebepsiz Yere Davalıya Ödenen Bono Bedelinin İadesi İstemi Olarak Nitelendirerek Görevsizlik Kararı Vermesinin Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2016/138SENET BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ (Geçersiz Sözleşme Uyarınca Ödenen - Senedin Keşide Edilmesine Dayanak Yapılan Genel Kurulu Kararının İptal Edilmesi Karşısında İptal Kararına Rağmen Anılan Kararının Fiilen Uygulamasının Devam Edip Etmediğinin Araştırılarak Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2016/4410SENET BEDELİNİN İSTİRDATI İSTEMİ (Geçersiz Sözleşmeler Uyarınca Ödenen - Bononun Keşide Edilme Nedeninin Ortadan Kalkıp Kalkmadığı ya da Ne Oranda Ortadan Kalktığı Yeterince İrdelenip İptal Edilen UKOME Kararı Yerine Alınan Yeni Karar Dahi Dayanak Anlaşma ve Protokoller İle Birlikte Değerlendirilerek Bir Karar Verileceği)
Y19.HDE. 2004/5540SENET BEDELİNİN ÖDENDİĞİ DEF'İ ( İyiniyetli Hamile Karşı İleri Sürülememesi )
Y19.HDE. 2008/6337SENET BEDELİNİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Buna İlişkin Banka Havale Dekontlarını Sunduğuna Göre Davalı Yapılan Ödemenin Başka Bir Alacakla İlgili Olduğuna İlişkin İddiasını Yazılı Olarak Kanıtlaması Gerektiği )
YHGKE. 1992/15-438SENET BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSBATI
Y12.HDE. 2015/29542SENET BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI (Bir Kısmının Ödendiğinin 2004 S. İİK'nun Md. 169/a Hükmü Kapsamında Bir Belge İle İspatlanamadığından Mahkemece Bu Miktar Yönünden Borca İtirazın Reddine Karar Vermek Gerekirken Açıklanan Tutarı da Kapsar Biçimde Kısmı İtfa İtirazının Tamamen Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
Y13.HDE. 2011/3131SENET BEDELİNİN ÖDENMEMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında İş Kanunu Kapsamında Bir Hizmet Akdi Olup Olmadığı Araştırılarak İş Kanunu Kapsamında Bir Akdin Varlığının Tespiti Halinde Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/3505SENET BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Alacaklının Takibine Dayanak Yaptığı Belge Senet Bedelinin Ödendiğine İlişkin Olup Borç İkrarını İçermediğinden İİK'nun 68/1. Maddesinde Sayılan Belgelerden Olmadığı )
Y15.CDE. 2013/2595SENET BEDELİNİN ÖDENMESİNE RAĞMEN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİ ( Aslı Yerine Senedin Renkli Fotokopisini İade Edip Senet Aslını İcra Takibine Konu Ederek Kullanması Şeklinde Sübut Bulan Eyleminin Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunu Oluşturduğu Dikkate Alınmadan Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 2005/12-456SENET BEDELİNİN SAPTANMASI ( Kambiyo Senedinin Bedeli Hem Yazı ve Hem de Rakamla Gösterilip de İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazıyla Gösterilen Bedelin Esas Alınacağı )
Y11.HDE. 2005/11743SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Borç Para Karşılığı Verildiği İddia Edilen ve Nakden Kaydını İçeren Bonolar Açısından Bonoların Geçersiz Bir İlişki Nedeniyle Verildiğini ve Bu Nedenle de Sebepsiz Zenginleşmediğinin İspat Yükünün Davalıya Yüklenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/7030SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Sözleşmenin Feshedilmesi Dikkate Alınarak Birleşen Davanın Reddi Yerine Yanlış Değerlendirme Sonucu Kabulü İle Senet Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2011/6962SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tahsilde Tekerrür Olmaması Bakımından Söz Konusu Takibin Akıbeti de Araştırılmak Suretiyle Davacının Geçersiz Satış Sözleşmesi Gereğince Satış Bedeli Ödeyip Ödemediğinin İncelenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/2769SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Takibin Dayanağı Bonolarda Borçlunun Davalı Olduğu ve Senetlerin de Adı Geçen Tarafından İmzalandığı ve Lastik Kaplama İbaresinin Firma Adı Olup Hükmi Şahsiyete Haiz Bir Şirket Olmadığı Gözetilerek İşin Esasına Girilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/13258SENET BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tedavül Sona Erip İbraz Edilen ve Muhtelif Cirolar Görmüş Senetler de Cirantalar Atlanmak Suretiyle Müracaat Borçlularına Başvurularak Senet Bedelinin Tahsili İle Ona İadesinin Mümkün Olduğu )
Y13.HDE. 2010/10661SENET BEDELİNİN TAHSİLİ (Davada Her Taksit İçin Ayrı Ayrı Düzenlenen Bonolarda Alacaklı Olarak "E… Ltd. Şirketine veyahut Emrühavalesine" İbaresi Bulunduğundan Sadece Nama Yazılı Olmadığı - Ödenen Bedelin Sadece Ltd. Şirketinden Değil Ödemenin Yapıldığı Davalıdan da Tahsili Gerektiği)
Y11.HDE. 2004/2231SENET BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI ( Vade Tarihinden Önce Protesto Çekilmesi için Bankaya Verilen Bononun Protesto Yapılmaması Sonucu Cirantalara Müracaat Hakkının Kaybedilmesi Nedeniyle )
Y12.HDE. 1987/1050SENET BEDELİNİN YABANCI PARA İLE GÖSTERİLMESİ
Y6.HDE. 2015/8717SENET BEDELLERİNDEN SORUMLULUK ( Kira Borcu Sebebiyle Verilen Senet Bedellerinin Tahsili İstemi - Kira İlişkisi Sona Ermediğine Göre Davalının Kira Bedelleri Karşılığı Verilen Senet Bedellerinden Sorumlu Olduğu/Dava Dilekçesinde Dayanılan Senetler Bedelinden Daha Fazla Miktarda Alacağa Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2011/1338SENET BEDELLERİNİN ELDEN ÖDENMESİ ( İtirazın İptali Davası - Mahkemece Ödemenin Kim Tarafından Yapıldığının Sorulup Ödemenin Davalı Tarafından Yapılmadığının Tespiti Halinde Davacının Alacaklı Olup Olmayacağının Değerlendirileceği )
Y13.HDE. 2012/26378SENET BEDELLERİNİN ÖDENMEDİĞİNİN İSPATI ( Davalı Üzerinde Olduğu/Mahkemece İspat Yükü Ters Çevrilmek Suretiyle Senet Bedellerine Yönelik Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Tapu İptali ve Tescil Davası/İspat )
YHGKE. 1986/11-674SENET BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİ İSTEMİ ( Davalının Satmayı Taahhüt Ettiği Daireyi Teslim Edememesi Nedeniyle )
YHGKE. 2008/3-752SENET BORCU ( Alacak Davası/Yapılan Ödemenin Dava Konusu Senetler Dışındaki Bir Borcun Karşılığı Olduğu İddiası - İddia Sahibi Davalının İddiasını İspat İle Yükümlü Olduğu )
Y17.HDE. 2012/13350SENET BORCUNUN BAŞKASI ADINA ÇEKİLEN KREDİ İLE ÖDENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Senet Borcunu Abisinin Kullandığı Kredi İle Ödediği/Abisine Olan Borcu Ödeyemediği İçin de Taşınmazı Abisine Devrettiğini Belirttiği - Taşınmazda Devirden Sonra Tamirat Yapıldığı ve Taşınmazın Davalıların Annesi Tarafından Kullanıldığı/Muvazaaya Göre Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2006/868SENET BORCUNUN HARİCEN ÖDENMESİ ( Özel Belgede Sahtecilik/Sanıkların Katılanın Borçlu Olarak Göründüğü Sahte Senedi Kullandıkları İddiası - Suç Kastıyla Hareket Ettiklerine İlişkin Bir Delil Elde Edilemeyen Sanıkların Beraatleri Gereği )
YCGKE. 2009/6-158SENET BORCUNUN TAHSİLİ İÇİN CEBİR VE ŞİDDET KULLANMAK ( Nitelikli Yağma/Sanıkların Açık Senet Alabilecek Durumda İken Yalnızca Mağdurun Sözlü Olarak Kefil Olduğu İddia Edilen Senet İçin Mağdura İmza Attırdıkları - 5237 S.K. Md. 150/2'nin Uygulanacağı )
Y11.HDE. 1991/2382SENET BORÇLULARINA BAŞVURMA ŞARTI ( Bonoları Kaybeden Bankanın Sorumlu Tutulabilmesi İçin )
Y11.HDE. 1975/4732SENET BORÇLULARINA BAŞVURMA ŞARTI ( Tahsil İçin Bankaya Verilen Senetlerin Kaybolması Dolayısıyla Bankadan Senet Bedellerinin İstenebilmesi İçin )
Y11.HDE. 1986/3499SENET BORÇLUSU VE LEHTARI OLAN TARAFLARIN ÇAĞRILMASI ( Senetteki Yazı İle Bedel Hanesinin Borçluca Yazılıp Yazılmadığının Tespiti )
Y11.HDE. 1998/9269SENET BORÇLUSUNUN İSPAT YÜKÜ ( Çekin Bedelsizliği İddiasıyla Açılan Menfi Tesbit Davasında Bedelsizliği ve Hamilin Kötüniyetli İktisabını )
Y12.HDE. 2005/857SENET BORÇLUSUNUN ZARARINA HAREKET ( Yetkili Hamilin Takip Konusu Senedi İktisab Ederken Kötüniyetli Hareket Ettiğinin İspatlanamadığı - İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2006/4119SENET DEĞİŞİKLİĞİNDE YETİLİ ORGAN ( Vakfın En Büyük ve Yetkili Organı Olan Genel Kurul Tarafından Gerçekleştirilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2006/10892SENET DEĞİŞİKLİĞİNİN İLANI ( Edileceğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Değişiklik Kararının Resmi Gazetede İlanına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y8.HDE. 2003/4179SENET DIŞINDAKİ DELİLLERLE İSPAT ( Taşınmazın Satış ve Devri İle Mülkiyetinin Alıcısına Geçeceği - Satış ve Devir Olgusunun Sened Dışında Diğer Delillerle de Kanıtlanabileceği )
Y12.HDE. 2009/1420SENET DÜZENLEME YETKİSİ ( Çek ve Senet Tanzim Etmek İçin Verilen Yetki Doğal Olarak Senet Kabul Edilen Bonoyu da Kapsadığı )
Y12.HDE. 2009/10918SENET DÜZENLEMEDE HUKUKİ EHLİYET ( Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinden Kısmen veya Tamamen Mahrum Olan Kişiler Kambiyo Senedi Düzenleyemeyecekleri - Borçlunun Senet Düzenleme Amacıyla Noterden Vekaletname Verdiği Tarihte de Hukuki Ehliyete Sahip Olması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/1088SENET DÜZENLENMESİ ( Taksitli Satışlarda Sadece Nama Yazılı Senet Düzenlenebileceği - Emre Yazılı Senet Düzenlenemeyeceğine İlişkin Kısıtlayıcı Bir Hüküm 4077 S.Y'nin 4822 Sayılı Yasa İle Değiştirilen Önceki Halinde Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2003/366SENET DÜZENLENMESİ TEAMÜLÜ ( Yörede Buğday Biçimi İşlerinde Senet Düzenlenmesi Hususunda Bir Teamül Bulunup Bulunmadığının İlgili Oda Başkanlığından Sorulmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1971/4937SENET ELİNDEN RIZASI HİLAFINA ÇIKAN ŞAHSIN BAŞVURUSU ( Bono Bedelinin Ödenmesi İçin Mahkemeden Tevdi Mahalli İstenmesi )
YHGKE. 1971/236SENET FAİZ VE MASRAFLARI
Y12.HDE. 2013/10305SENET FOTOKOPİSİ ( Dayanılarak Senedin Teminat Amaçlı Verildiğinin İspatı Mümkün Olmadığı - Borca İtirazın Reddi Gereği )
Y3.HDE. 2005/14198SENET FOTOKOPİSİ ( Senetteki İmzaların Aidiyetine İlişkin Davalılarca İleri Sürülen Bir Savunma ya da Karşı İddianın Olmadığı - Davacının Sunduğu Senet Fotokopisi İle Davalılardan Alacaklı Olduğunu İspat Ettiğinin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2000/18458SENET FOTOKOPİSİ ÜZERİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Yapılamayacağı - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
Y3.HDE. 2005/10445SENET FOTOKOPİSİNİN MAHKEMEYE DAVALININ YOKLUĞUNDA İBRAZ EDİLMESİ ( Mahkemece Alacağın Konusunu Teşkil Eden Senet Aslı Dosyaya Konulmamış Olup Senetle İlgili Davalının Diyecekleri Sorulmadan Hüküm Kurulması Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2003/1-25SENET GASBI ( Sanıkların Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Üyelerinin Korkutucu Gücünden Yararlanarak Suça Konu Senedi Ele Geçirmeleri )
YCGKE. 2003/6-212SENET GASBI ( Sanıkların Şikayetçiden Olan Alacaklarını Almak İçin Onu Zorla Bir Yere Götürerek Ona Senet İmzalatmaları )
YHGKE. 2000/21-1158SENET HACZİ ( Emre Muharrer Senetlerin Cirosuz Üçüncü Kişi Zilyedin Elinde Haczedilmesi - İstihkak Talebi )
Y6.CDE. 2014/12171SENET HALİNE GETİRİLEBİLECEK BİR KAĞIDI İMZALAMAYA MECBUR EDİLME ( Yağma - Taraflar Arasındaki Eser Sözleşmesinin Tarihi Edimlerin İçeriği Teslim Tarihi İle Cezai Şart Hükümlerini İçeren Ek Sözleşmeye Göre Teslim ve Olay Tarihi İtibariyle Sözleşme Hükümlerinin Taraflarca Ne Ölçüde Yerine Getirildiğinin Araştırılacağı )
Y15.HDE. 2010/6851SENET HAMİLİNİN KÖTÜNİYETİ ( Her Türlü Delil ve Tanık Beyanıyla Kanıtlanması Mümkün Olacağı - Borç Tespitinde Hamilin Niyetinin Araştırılacağı )
Y14.HDE. 2009/2485SENET İBRAZ MECBURİYETİ ( Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Kabul Edilebilmesi İçin Taşınmaz Bedelinin de Ödenmiş Olması Gereği - Davacı Tarafından Sunulan Ödeme Makbuzları Okunaklı Olmadığından Belge Asılları Davacıya İbraz Ettirilerek Ödemenin Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y15.HDE. 2005/4882SENET İÇERİĞİ ( Senede Bağlı Borç Tarihinin Aksi Aynı Kuvvette Belgelerle Kanıtlanması Gerektiği - Senet İçeriğinin Aksinin Tanık İfadesiyle Kanıtlanamayacağı )
Y7.HDE. 1995/5030SENET İÇERİĞİNE KARŞI İDDİALAR ( Aynı Nitelikte Belge İle İspat Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2002/6802SENET İÇİN DAVA AÇILMASI ( Sahteliği İddia Edilen - Takibin Ceza Davası Sonucuna Kadar Durdurulması Gereği )
YHGKE. 1992/15-438SENET İHDASININ İSBATI
YHGKE. 2003/20-266SENET İKRAR VE YEMİN ( Kesin Delil Niteliği - Yanları ve Hakimi Bağlayacağı/Hakimin Kesin Delilleri Takdir Yetkisi Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2015/17462SENET İLE İSPAT KOŞULU ( Adi Yazılı Sözleşmede Davalının Bir Kısım Bedeli Ödediğine Dair Açık Bir İfade Bulunmadığından Bu İstemini Kanıtlayamadığı - Ancak Davalının Cevap Dilekçesinde ve Birleştirilen Dava Dilekçesinde Bir Kısım Bedeli Ödediğini Beyan Ettiğinin Gözetilmesi Gerektiği/Adi Yazılı Sözleşme/İspat )
Y6.HDE. 2011/10489SENET İLE KİRA PARASININ ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM ( Tarafların Serbest İradeleri İle Sözleşmeye Konulan Bu Koşulun Geçerli Olup Tarafları Bağlayacağı - Kira Bedelleri Karşılığında Senet Düzenlenmediğinin Davacının Kanıtlayacağı )
Y2.CDE. 2001/36168SENET İMZALATMAK İÇİN MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
Y11.CDE. 2004/3583SENET İMZALAYIP ALINAN PARALARLA KAÇMAK ( Sanığın Hileli Davranışları Sonucu Şikayetçinin Güvenini Kazandıktan Sonra Şikayetçiden Para Alıp Ortadan Kaybolması Nedeniyle Yüklenen Dolandırıcılık Suçunun Tüm Unsurlarıyla Gerçekleştiği )
Y12.HDE. 2014/25108SENET İPTAL DAVASI ( Zamanaşımını Kesmediği - Keza İhtiyati Haciz İhtiyati Tedbir Önceki Davada Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması Vs. Davaları da Zamanaşımını Kesici Nitelikte Olmadığı )
Y11.HDE. 2001/2068SENET İPTAL DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Senedin Kaybolması/Postada - Tahsil Cirosu İle Alan Banka)
Y13.HDE. 1987/87SENET İPTALİ
YHGKE. 1968/4-455SENET İPTALİ
YHGKE. 1988/11-802SENET İPTALİ ( Bedelsiz Kaldığından Bahisle Açılan Davada Husumetin Lehdera Karşı Yöneltilmesi )
Y19.HDE. 2007/2420SENET İPTALİ ( Bile Bile Borçlu Zararına Hareket Etmek Fiilinin Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 1993/19-819SENET İPTALİ ( Çalındığından Bahisle Açılan Davada İddianın İspatı için Mahkemece Tanık Dinlenebilmesi )
Y11.HDE. 1984/4816SENET İPTALİ ( Davacının Kızının Kendisini Hile ile Kandırarak Boş Kağıda İmza Attırdığını ve Davalının da Bunu Senet Haline Getirerek Kendisi Hakkında İcra Takibi Yapıldığını İddia Etmesi )
Y13.HDE. 2004/18285SENET İPTALİ ( Davacının Senedi Kefil Olarak İmzalaması ve Kefaletinin de Adi Kefalet Niteliğinde Olması Gözetilerek Senet Nedeniyle Borçlu Olduğunun Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2007/13-277SENET İPTALİ ( Haricen Yapılan Araç Satım Sözleşmesi ve Buna Dayanılarak Verilen Ceza ve Teminat Niteliğindeki Belgeler Hukuki Sonuç Doğurmadığından Kabulü Gereği )
YHGKE. 2000/2-1307SENET İPTALİ ( Iskat Sebeplerinin Tespitinin İstenememesi )
Y11.HDE. 2011/2524SENET İPTALİ ( İptali İstenen Senet İbraz Edildiği Takdirde Mahkemece Dilekçe Sahibine Senedin İadesi Hususunda Dava Açmak Üzere Mehil Verilmesi Gerektiği - Davaya Müdahil Olan Keşideci Tarafından Senet Asılları İbraz Edilmediği Halde İstirdat Davası Açmak Üzere Davacı Vekiline Süre Verilmesinin Yanlış Olduğu )
Y11.HDE. 1978/5877SENET İPTALİ ( İptali İstenilen ve Malen Kaydını İçeren Emre Muharrer Senedin Gayrimenkul Satış Tellallığı Nedeniyle Düzenlenmesi )
Y11.HDE. 1975/2468SENET İPTALİ ( Kefil-Aval Verenin Dava Açabilmesi )
Y13.HDE. 2005/12220SENET İPTALİ ( Mahkemece Davacı Vasisine Tebligat Çıkarılıp Usulü Eksiklikler Tamamlandıktan ve Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 1997/19-213SENET İPTALİ ( Menfi tesbit davası )
Y4.HDE. 1976/12420SENET İPTALİ ( Mirasçıların dava hakkı )
Y13.HDE. 1987/2334SENET İPTALİ ( Murisin Senetle Bağlı Olmadığına İlişkin İradesini Hak Düşürücü Sürede Açıklamış Olması )
Y13.HDE. 1988/3920SENET İPTALİ ( Satış Senedi ile Alınan Tapusuz Taşınmazın Kadastro Tesbitinde 3. Kişi Adına Tesbiti )
YHGKE. 1976/11-2828SENET İPTALİ ( Senedi Elinde Bulunduran Kimsenin Müracaat Hakkını Kullanarak Senet Bedelini Davalı Cirantadan Tahsil Etmesi )
Y11.HDE. 1978/3864SENET İPTALİ ( Senedin Bahis Karşılığı Verilmesi Nedeniyle )
Y11.HDE. 1978/3604SENET İPTALİ ( Senedin Hile İle Alınmaması ve Haksız ve Ahlaka Aykırı Bir Maksadın Elde Edilmesi İçin Verilmesi )
Y13.HDE. 1996/6369SENET İPTALİ ( Senet Altındaki Parmak İzinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
Y11.HDE. 1985/7257SENET İPTALİ ( Senet Üzerinde İmzası Bulunan Kimse )
YHGKE. 1999/4-274SENET İPTALİ ( Senetlerin Kaynağı Trafik Kazası Dolayısıyla Yapılan Anlaşmada Sigorta Ödemelerinin Gizlenmiş Olması )
Y12.HDE. 2005/21952SENET İPTALİ ( Takibin Muteriz Borçlu Yönünden ve Sadece Keşide Yeri Bulunmayan Senet Açısından İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2006/11239SENET İPTALİ ( Taraflar Arasında Araç Devrine Dair Yapılan Sözleşmelerin Geçersiz Oldukları - Devir Karşılığı Verilen Senedin Satıcı Yönünden İptal Edileceği )
YHGKE. 1997/3-289SENET İPTALİ ( Taşınmazın Değerinin Saptanması )
YHGKE. 1980/11-2391SENET İPTALİ ( Üçüncü Kişiye Davalı Namı Hesabına Yapılan Ödemelerle İptali İstenen Senet Bedelinin Ödendiğinin Kabulü )
YHGKE. 1977/11-952SENET İPTALİ ( Yeni Standardı Belirleyen Kararname )
Y19.HDE. 2003/8248SENET İPTALİ DAVASI ( Ahlaka ve Adaba Aykırı Bir Durumun Gerçekleşmesi için Verilen Senedin Geçersiz Olması )
Y13.HDE. 1997/9572SENET İPTALİ DAVASI ( Bağış Yapılması )
Y11.HDE. 1987/2203SENET İPTALİ DAVASI ( Bedelsiz Kalması Nedeniyle )
YHGKE. 1981/11-781SENET İPTALİ DAVASI ( Bonoda Belirtilen Yer Mahkemesinin Yetkili Olması )
YHGKE. 1983/11-267SENET İPTALİ DAVASI ( Dava İhbar Edilen Kişi )
Y19.HDE. 2004/11696SENET İPTALİ DAVASI ( Davacıların Boş Olarak İmzalanan Senedin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu Yolundaki İddiasını Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlayamadığından Davalı İcra Takiplerinde Taraf Olmadığından Davanın Reddi ve %40 Tazminata Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2000/6249SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Davalı Şirketten Kapıdan Satış Suretiyle Satın Aldığı Süpürge İçin Cayma Bildirimi Belgesi Verilmediğini İleri Sürerek Ödenmeyen Senetlerin İadesini İstemesi )
Y13.HDE. 2002/5305SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Davalıya Yemin Teklifinde Bulunması-Davalının Yemin Edeceği Günkü Duruşmaya Gelmemesi )
YHGKE. 1989/11-107SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Lehtara Karşı Dava Açmasının Şart Olmaması )
Y11.HDE. 1978/4234SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Senedin Bedelsiz Olduğunu İddiasını İspat Edememesi-Ancak Dilekçesinde Sair Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olması )
Y19.HDE. 2005/1192SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Senedin Hatır Senedi Olup Baskı ve Tehdit İle Alındığı İddialarını HUMK'nun 290.Maddesi Uyarınca Yazılı Delille İsbat Edemediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 1978/240SENET İPTALİ DAVASI ( Davalıyla Yapılan Anlaşma Gereği Davalının Mal Vermesi Durumunda Senetlerin Hüküm İfade Edeceğinin Kararlaştırılması )
Y16.HDE. 1999/2258SENET İPTALİ DAVASI ( Gayrımenkullerin Mülkiyetini de Etkilediğinden Bu Hususta Verilen Tutanakların Tanzim Edildiği Tarihte Kesinleşmemesi )
Y11.HDE. 1988/949SENET İPTALİ DAVASI ( Hatır Senedi İddiası - Davalının Nakit Para Verdiğine Dair Beyanını Bonoda Senedin Veriliş Sebebi "Malen" Olduğundan Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2005/11919SENET İPTALİ DAVASI ( Her İki Davada da Murisin Fiil Ehliyetinin Bulunmadığı İddia Edildiğinden İki Dava Arasında Hukuki ve Fiili İrtibatın Bulunduğu - Davaların Birleştirilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1983/7922SENET İPTALİ DAVASI ( İcra Takibi Yapan Hamilin Taraf Olmaması Nedeniyle Dava ve Kararın Onun Takip Hakkını Etkilememesi )
YHGKE. 2005/13-225SENET İPTALİ DAVASI ( İki Tarafın da Bozmaya Uyulmasını İstemesi Mahkemeyi Bağlamadığı - Mahkemenin Özgür Takdir Yetkisi Olduğu )
Y11.HDE. 1989/3156SENET İPTALİ DAVASI ( İmzalı Bononun Haksız Biçimde Doldurulması Nedeniyle )
Y19.HDE. 2005/7025SENET İPTALİ DAVASI ( İşçinin İşe Girişte Kendisinden Alınan Boş Senet İle İlgili - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/İş Hukuku Kuralları Çerçevesinde İhtilafın Çözümlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/668SENET İPTALİ DAVASI ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin İptali Talebi - Alacaklının Taraf Olmadığı Senet İptali Davasına İlişkin Kararın Alacaklıyı Bağlamayacağı/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Keşideciyi Takip Etmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
YHGKE. 1978/11-782SENET İPTALİ DAVASI ( Kayıt İşleminin Yapılmaması )
Y12.HDE. 1990/8037SENET İPTALİ DAVASI ( Menfi Tesbit Davası Nedeniyle Zamanaşımı )
Y13.HDE. 2007/13308SENET İPTALİ DAVASI ( Menfi Tespit Davası - İşçinin İşe Girerken Kendisinden Teminat Amacıyla Karşılıksız Senet Alındığını İddia Ederek Açtığı Davaya İş Mahkemesinde Bakılacağı )
Y4.HDE. 1986/7027SENET İPTALİ DAVASI ( Muvazaalı Satış Sözleşmesi Altında Gizlenerek Yapılan Bağışlama )
Y11.HDE. 1985/3859SENET İPTALİ DAVASI ( Ödeme ve Sahtelik İddiasına Dayalı )
Y19.HDE. 1992/10680SENET İPTALİ DAVASI ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Delillerle Kanıtlanamaması ve Hile İddiasının Varlığının da Sabit Olmaması )
Y13.HDE. 1988/5415SENET İPTALİ DAVASI ( Senedin Tehditle Alınması Nedeniyle )
Y11.HDE. 1987/8301SENET İPTALİ DAVASI ( Senet Bedellerinin Ödenmesi Nedeniyle )
Y15.HDE. 2006/7604SENET İPTALİ DAVASI ( Şirkete Nama Yazılı Olarak Verilen Bono - Ciro Yoluyla Devir )
Y11.HDE. 1974/3764SENET İPTALİ DAVASI ( Tahsil Cirosuyla Banka Elinde Bulunan Senetler Hakkında Açılan Davada Husumet )
YHGKE. 1983/4-558SENET İPTALİ DAVASI ( Tanık Dinlenmesi )
YHGKE. 1977/11-654SENET İPTALİ DAVASI ( Tanıkla İspat Olunamaması )
Y19.HDE. 2005/2169SENET İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasında İşçi İşveren İlişkisinin Bulunduğu - Uyuşmazlığın Çözümünün İş Mahkemesine Ait Olduğu )
YHGKE. 1977/3-598SENET İPTALİ DAVASI ( Taşınmaz Mal Satışına Ait )
Y19.HDE. 2001/8907SENET İPTALİ DAVASI ( Ticari Vekil Açık Yetki Verilmedikçe Kambiyo Taahhütlerinde Bulunamayacağı Halde Ticari Mümessil İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Müessese Sahibi Hesabına Kambiyo Taahhütlerinde Bulunmak Yetkisini Haiz Sayıldığı )
Y11.HDE. 2004/8890SENET İPTALİ DAVASI ( Yapılan Sözleşmeye Karşılık Teminat Olarak Bırakılan Senedin Sözleşmeden Doğan Edimler Yerine Getirilmesine Rağmen Tahsile Konulması Nedeniyle )
Y12.HDE. 1986/9291SENET İPTALİ DAVASI ( Zamanaşımının Kesilmemesi )
Y11.HDE. 2012/18302SENET İPTALİ DAVASINDA YETKİ ( Zayi Sebebiyle/Senet Üzerine Yetkili Mahkemenin Dercedildiği Bu Yetki Kaydının Hamil Yönünden Bağlayıcı Olmadığı - Talepte Bulunanın Oturduğu Yer Mahkemesinde de Görülebileceği/Çekişmesiz Yargı İşi )
Y14.HDE. 1999/8427SENET İPTALİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Satış Vaadi Sözleşmesini Yapan Murisin Sözleşme Ehliyeti Bulunmadığı İddiasıyla Açılan )
Y19.HDE. 2011/8648SENET İPTALİ İSTEMİ ( Davacının İşverenin Davalı Değil Aleyhine Dava Açtığı Dava Dışı Şirket Olduğu - Mahkemece Davacıyla Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Kabul Edilerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
Y19.HDE. 2001/4964SENET İPTALİ İSTEMİ ( Mal Alışverişi Sebebiyle Verilen Senedin Vadesinden Önce Ödendiği İddasıyla Aleyhine İcra Takibine Konu Edilen Senedin İptalinin İstemi )
Y13.HDE. 2002/14715SENET İPTALİ TALEBİ ( Cezai Şart Karşılığı Verilen - Resmi Şekilde Yapılmayan Taşınmaz Satımı Sözleşmesi/Kararlaştırılan Cezai Şartın da Geçersizliği )
YHGKE. 2006/19-165SENET İPTALİ TALEBİ ( Menfi Tespit İstemine Konu Bonoları Davacı Şirket Adına İmzalayan Dava Dışı Kişiye Verilen Vekaletnamede Tanınan Yetkilerin Sınırlı Olduğu - Bu Kişinin Düzenlediği Bonoların Davacı Şirketi Borç Altına Sokamayacağı )
Y8.HDE. 2005/7546SENET İPTALİ TALEBİ ( Sözleşmede Taşınmazın Davacı Tarafından Davalılara Satılıp Devredildiği Yazılı Olduğuna İradeyi Sakatlama Olgusu Kanıtlanmamış Bulunduğuna Göre Davanın Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2011/99SENET İPTALİ VE ALACAK İSTEMİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı - Poliçeden Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri İle Kendi Arasında Doğrudan Doğruya Mevcut Olan Münasebetlere Dayanan Def'ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Süremeyeceği )
Y15.HDE. 2007/3950SENET İPTALİ VE İSTİRDAT İSTEMİ ( Menfi Tespit İstemi - Tarafların Ortaklaşa Düzenledikleri Kesin Hesap ve İbra Tutanağına Göre Davanın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 1996/4301SENET İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Tarafından Boş Olarak Verildiği İddia Olunan Senedin Henüz Doldurulmadığı ve Tahsile Verilmediği Gibi Takip Konusu da Yapılmadığı Anlaşıldığından Davanın Reddi Gereği )
Y11.CDE. 2003/14070SENET İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVASI ( Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi - Emniyeti Suiistimal )
Y16.HDE. 2010/5288SENET İPTALİ VE TESCİL ( Paylaşıma Bizzat Katılan Mirasçıları Davaya Konu Taşınmazın Paylaşma Tarihinde Beraber Yaşayan Anneleri İle Kardeşlerine Verildiğini Beyan Ettiği - Davaya Konu Taşınmazın Paylaşımda Davacı İle Davalıya Verildiğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu)
Y16.HDE. 2013/11631SENET KAPSAMI (İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Keşfe Katılacak Fen Bilirkişisinden Yapılacak Keşif ve Uygulamaları İzleyip Denetlemeye Olanak Verir Dayanılan Senetlerin Kapsamını Gösterir Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği)
Y15.CDE. 2014/15694SENET KARŞILIĞI ALINAN ARAÇ ( Sanıklardan Birinin Katılandan Aldıkları Araca Karşılık Senet İmzalayıp Verdiği/Aracı Diğer Sanık Üzerine Tescil Ettirdikleri - Katılanın Başlattığı İcra Takibine İtiraz Etmedikleri ve Sanıkların Verdiği Adresin Doğru Olduğu/Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
Y12.HDE. 2005/17549SENET KEŞİDECİSİ HAKKINDA TAKİP ( Takip Tarihinde Ölü Olması Nedeniyle İptal Edilmiş Olması Senette Kefil ( Aval Veren ) Olan Müşteki Borçlu Hakkında Yapılan Takibin İptali Sonucunu Doğurmayacağı )
Y12.HDE. 2014/27949SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTO EDİLMESİ ( Hamilin Lehtara Müracat Edebilmesinin Yasal Süresi İçerisinde Senet Keşidecisinin Protesto Edilmesine Bağlı Olduğu - Protesto Keşide Edilip Edilmediği Hususu Re'sen Araştırılarak Protesto Evrakı Yok İse Takibin İptaline Hükmedileceği/Aksi Halde İşin Esası İncelenerek Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1982/6708SENET KEŞİDECİSİNİN PROTESTOSU ( Cirantanın Takip Edilebilmesi )
Y12.HDE. 2013/16785SENET KEŞİDECİSİNİN SORUMLULUĞU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Vadesi Gösterilmeyen Bononun 1 Yıl İçinde İbraz Edilmemiş Olması TTK'nun 661. Md. Gereği Zamanaşımı Süresi Dolmadıkça Senet Keşidecisini Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
Y13.HDE. 2007/1108SENET KONUSU MEBLAĞIN DAVA İLE TALEBİ ( Hukuki Yarar - Harici Satıma Konu Araç Hakkında Verilen Senet Nedeniyle Davacı'nın Dava Açıp Bu Alacağını İlama Bağlatmakta Her Zaman İçin Hukuki Yararı Olduğu )
YHGKE. 1981/11-1069SENET LEHDARI ( İnançlı Vekilin Tahsile Girişmesi )
Y12.HDE. 2002/10253SENET LEHDARI ( Takip Alacaklısının Senet Lehdarı Olması-Senedin Arka Yüzünde Ciro Olsa da Senet Tekrar Kendisine Döndüğünde Keşideci Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi )
Y11.HDE. 2012/6328SENET LEHTARI OLAN BORÇLU ŞİRKETİN MERKEZİ (Ticaret Sicili Gazetesinden Tespit Edilebildiği - Bu Tespite Göre Yerel Mahkemenin Yetkili Olduğunun Kabulü Gereği/Yetkisizlik Kararı Verilmemesi Gereği - Bono Nedeniyle İhtiyati Haciz Davası )
Y12.HDE. 2005/8421SENET LEHTARI TARAFINDAN YAPILMIŞ GEÇERLİ BİR CİRO BULUNMAMASI ( Ciro Silsilesindeki Kopukluk Nedeniyle Takip Yapan Kişinin Yetkili Hamil Sıfatı Olmadığı - Takibin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 1981/5264SENET LEHTARINA BAŞVURMA KOŞULLARI ( Ödememe Protestosu Çekme Şartı )
Y11.HDE. 1988/3733SENET LEHTARININ ADININ SENET METNİNE YAZILMIŞ OLMASI ( Poliçe ve Bono Bakımından Zorunluluk Olması )
Y11.CDE. 2014/3071SENET LEHTARININ TANIK OLARAK DİNLENECEĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Suça Konu Senedi Katılan Askerde Bulunduğu Sırada Katılanın Kardeşinin İmzalayarak Verdiğini Savunduğu/Senet Lehdarının ve Suç Kastının Tespiti Bakımından Senette Lehdar Olarak Görünen Kişinin Tanık Olarak Dinleneceği )
Y12.HDE. 2014/25421SENET METNİ DIŞINA ATILAN İMZA ( Bonoya Dayalı Takibin İptali Davası/Bono Üzerindeki Kefil İbaresinin Aval Olarak Nitelendirileceği - Aval Verenin Borçlu İle Müteselsil Sorumlu Olacağı/Aval Şerhinin Poliçe Bono veya Alonj Üzerine Yazılması Gerektiği Aksi Halde İmza Sahibinin Borçlu Sıfatı Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2017/3355SENET METNİ ÜZERİNDEKİ İSİM VE İMZALARININ ASIL BORÇLUYA AVAL VERDİKLERİNE KARİNE OLUŞTURDUĞU (Lehdara Senette Borcu Ödeyen Senedi Tanzim Eden Davacının Aval Veren Davalılara Rücu Hakkı Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Kararının İsabetli Olduğu - Müşterek ve Müteselsil Borçluları Davacı ve Davalılar Olan Senet Gereği Yapılan Ödemenin Rücuen Tazmini İstemi)
Y10.CDE. 2005/2324SENET METNİNDE GEÇEN SUÇ KONUSU ARAÇ ( Suça Konu Kamyon Olup Olmadığı Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdiri Gereği - Hırsızlık )
Y12.HDE. 1976/2578SENET METNİNDE LEHDARIN AD VE SOYADI BULUNMASI ŞARTI ( Bono Niteliği )
Y12.HDE. 1994/11001SENET METNİNDE TAHRİFAT ( Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi )
Y12.HDE. 2006/1881SENET METNİNDE TAHRİFAT ( Yapıldığına İlişkin Borçlu İtirazının İncelenmesi İcra Mahkemesinin Görev Alanına Ait Olduğu )
Y11.CDE. 2013/2926SENET METNİNDE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Senet Metninde Bulunması Gerekli Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Yerinin Bulunmaması Halinde Senedin Özel Belge Niteliğinde Olacağı - Senedi Düzenleyenin İsmi Yanında Gösterilen Adresin Anlaşılabilir İdari Birim Adı İfade Etmediği/Senedin Bono Vasfını Haiz Olmadığı )
Y11.CDE. 2015/1743SENET METNİNDE TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Senedin Özel Belge Niteliğinde Olacağı - Suça Konu Senet Aslı Getirtilip Duruşmada İncelenerek Zorunlu Unsurları Taşıyıp Taşımadığı Belirlenip Zorunlu Unsurları Taşımadığının Belirlenmesi Durumunda Sanığın Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y11.HDE. 1990/5088SENET METNİNDE YAZILI TEMİNAT ŞARTI ( Ciro İle Hamil Olana Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y11.HDE. 1978/1587SENET METNİNDE YAZIYLA VE RAKAMLA GÖSTERİLEN BEDELLER ARASINDA FARK BULUNMASI ( Senette Tahrifat Bulunması )
Y12.HDE. 1976/10512SENET METNİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Ticaret Ünvanına Kollektif Şirket İbaresinin Yazılmamasının Bono Vasfını Engellememesi )
Y11.HDE. 1978/1587SENET METNİNDEKİ BEDEL TAHRİFAT BULUNMASI ( Onaylanmamışsa İnkar Edildiklerinde Hükümsüz Olacakları )
Y12.HDE. 2005/19674SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Keşideci Borçlu Tarafından Paraf Edilmediğinden Alacaklının Sözkonusu Borç Dışındaki Senet Alacağı Yönünden Takip Yapmasına Yasal İmkan Olmadığı )
Y12.HDE. 1970/9334SENET METNİNDEN ANLAŞILABİLEN İTİRAZLAR ( Zamanaşımı )
Y12.HDE. 1995/11112SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZ SEBEPLERİ ( Borçlunun İtiraz Sebeplerini Değiştirememesi ve Genişletememesi )
YHGKE. 1998/12-252SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZ SEBEPLERİ ( Zamanaşımı İtirazının Ne Zaman İleri Sürülebileceği )
YHGKE. 1986/11-714SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZLAR ( Borçlunun Takibe İlişkin İtirazda Neden Bildirmemesi Durumunda Duruşmada Bildirebilmesi )
Y12.HDE. 2003/7921SENET METNİNDEN ANLAŞILAN İTİRAZLAR ( İcra Dosyasında Senet Aslının Bulunmaması Halinde ve Borçlu da İtirazında Sebep Bildirmediği Takdirde Duruşma Aşamasında Senedin İbraz Edilmesi Halinde Borçlunun Senedin Zamanaşımına Uğradığını İleri Sürmesi )
Y13.HDE. 1987/6321SENET METNİNE AYKIRI İDDİALAR ( Yazılı Belgeyle İspat Şartı )
Y11.HDE. 2008/3490SENET METNİNE BAĞLI OLARAK TESPİT ( İstirdat İstemi - Davacıların Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Sıfatıyla Sorumluluklarının Uyuşmazlığın Temelini Oluşturan Senet Metnine Bağlı Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6344SENET METNİNİ TALİL ( İspat Yükü-Menfi Tespit Davası )
Y12.HDE. 2004/21855SENET METNİNİN SONRADAN DOLDURULMASI ( Senet Metninin Sonradan Doldurulduğuna Yönelik İddia İcra Mahkemesinde İncelenemeyeceği )
YHGKE. 1994/19-692SENET METNİNİN TALİLİ ( Senet Metninde Malen Kaydı Olmasına Rağmen Yapılan Ceza Yargılamasında Davalının Nakit Para Verdiğini İddia Etmesi-Bu Durumda Davalının İsticvabının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2011/7011SENET METNİNİN TALİLİ ( Talil Eden Davacı Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlamak Zorunda Olduğu/Davanın İhbar Edildiği Kişinin Taraf Sıfatı Olmadığından Mahkemece Verilen Kararı Temyiz Etme Yetkisinin Olmadığı - Borçlu Olmadığının Tespiti )
Y19.HDE. 2012/14125SENET NEDENİYLE BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Açığa Senet Düzenlemesi - Boş Bırakılan Yerlerin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Şekilde Doldurulduğu Yolundaki İddianın Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/1072SENET NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Senet Bedelinin Ödendiği İddiası/Menfi Tespit - Davacının Hukuki Yararının Bulunmadığının Gözetileceği/Davacının Borçlu Olmadığını Bildirdiği Senetle Aynı Bulunan Senede Yönelik Dava Açıldığı )
Y19.HDE. 2011/2590SENET NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI (Davacı Tarafından Dosyaya Sunulan Ödeme Makbuzlarıyla Senet Üzerindeki Bilgilerin Birbiriyle Örtüştüğü - Ödeme Makbuzları Nedeniyle Davalı Şirket Yönünden Mahkemece Yeniden Araştırma Yapılacağı)
Y13.HDE. 2012/6754SENET NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Borç Ödenmesine Rağmen Senedin İade Edilmediği - Davacı Takip ve Dava Tehditi Altında Bulunabileceğinden Senedin İptalini İstemekte Yararı Bulunduğu )
Y19.HDE. 2004/7788SENET ÖDEMELERİNİN TEFE UYGULAMASINA TABİ TUTULMASI ( Taraflar Arasındaki Konut Satış Sözleşmesi Gereğince - Daha Önceki Ödemelerde Uygulanmamasının Yazılı Sözleşmeyi Değiştirmediği - İtirazın İptali )
Y11.CDE. 2007/2197SENET SAYISINCA SUÇ OLUŞMASI ( Bankadan Kredi Alınması İçin Aynı Anda Değişik İki Kişi Adına Gerçeğe Aykırı Senet Düzenlenip Aynı Hukuki İlişkide Kullanılması - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y12.HDE. 2013/22054SENET SURETLERİNİN GÖNDERİLMEMESİ (Ödeme Emrinin İptali - Borçluya Çıkartılan Ödeme Emri Tebliğ Evrakının İncelenmesinden Takip Dayanağı Çek Suretlerinin Ödeme Emri Ekinde Gönderildiğine Dair Bir Şerh Bulunmadığından Ödeme Emri Tebliğ İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2003/743SENET TAHSİLİ ( Avukatın Azledilmesinden Sonra Senedi Tahsil Etmesi )
Y13.HDE. 1990/9197SENET TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ ( Senedin Kamyon Alım Satım Sözleşmesinden Kaynaklanması )
Y7.HDE. 2011/622SENET TANIĞI ( Bütün Mirasçıların Katılımıyla Usulüne Uygun Paylaşılıp Paylaşılmadığının Araştırılması Gerektiği - Usulüne Uygun Bir Paylaşmanın Bulunmaması Halinde Miras Payının Davacıya Satılıp Satılmadığı Hususu Senet Tanıkları da Dinlenerek Belirlenmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 1994/10391SENET TANZİM TARİHİ ( Tedavüle Çıktıktan Sonra Atıldığı İddiası )
Y12.HDE. 2013/3785SENET TANZİM TARİHİNİN TEDİYE TARİHİNDE TEKRARI ( Çift Vade Anlamına Gelmeyeceği/Mahkemece Borçlunun Diğer İtirazlarının İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
YHGKE. 1993/2-567SENET TANZİMİ ( İşlemin Başında Senet Düzenlenmişse Bunun Aksinin de Aynı Nitelikte Bir Delille İspatının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2008/8941SENET TANZİMİ ( Özürlüler Kanunu'nun Getirdiği Yeni Düzenlemeye Göre Görme Özürlülerin Görenlerden Farklı Olarak Herhangi Bir Şekil Şartı Olmadığı )
Y12.HDE. 2014/35204SENET TANZİMİNE YETKİLİ OLMAMA ( Borca İtiraz - Senetlerin Tanzim Tarihi İtibariyle Borçlunun Borçlu Şirketler Adına Senet Tanzim Etme Yetkisi Olmaması Nedeniyle Borçlu Şirket Lehine Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/15540SENET TARİHİ ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Suça Konu Senetteki Düzenleme Tarihinin Kaşe İle Basıldığı/Tarihin Düzenleme Sırasında mı Yoksa İcra Takibi Sırasında mı Basıldığının Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1992/12-416SENET TESLİM MAKBUZU ( Tahrifat Yapılarak Ödeme Belgesi Olarak Gösterilmesi )
Y15.HDE. 2012/7127SENET TESLİM-TESELLÜM PROTOKOLÜ ( Limited Şirketi'nin Borcu Ödemesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği - İcra Takibine Konu Yapılan Senet Sebebiyle İcra Takibini Başlatan Kişinin Alacaklı Olup Olmadığı Yapılacak Yargılama Sonucu Anlaşılacağından İhtiyati Tedbir İstemin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/5269SENET TUTARI KADAR BORÇLU OLMA ( Davalının Kendisi Adına Bir Başkası Tarafından Senetlerin Düzenlemesine İcazet Verdiği ve Sorumluluğu Benimsediği - Senet Tutarları Kadar Borçlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2000/9329SENET ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNE GEÇTİĞİNDE MİKTAR VE LEHTAR KISMININ BOŞ OLMASININ HÜKMÜ ( Gerek Kambiyo Hukuku Gerek Temel Borç İlişkisi Açısından Borçlu Olmaması )
Y21.CDE. 2015/4058SENET ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( İmzaların Şirket Çalışanları Tarafından Sanığın Talimatı Doğrultusunda Atılmış Olup Olmadığı Yönünden Araştırma Yapılarak Beyanlarının Alınması İmza ve Yazı Örnekleri Celbedilerek Senet Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
YHGKE. 1987/13-551SENET ÜZERİNDE BULUNAN ÇIKINTI ( Tasdik Edilmemekle Kural Olarak Geçersiz Olması )
Y12.HDE. 2014/12741SENET ÜZERİNDE BULUNAN YAZIDA SAHTELİK İDDİASINDA İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ ( HMK. Md. 209'un Uygulanması Gerektiği Görüşünde İken İçtihat Değişikliğine Gidilerek İddiayı Borca İtiraz Niteliğinde Kabul Ettiği - C. Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı ve Bekletici Mesele Yapılamayacağı )
Y10.CDE. 1998/10436SENET ÜZERİNDE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ ( Ayrıca Onaylanmamışsa İnkar Halinde Yokmuş Gibi İşlem Yapılacağı )
Y12.HDE. 2009/18786SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK ( Bonoda Lehdar Olarak Keşideci İsmi Yazılı İken Adın Üstü Çizilerek Sonradan İsim Değiştirilerek Takibe Konulduğu ve Üzerinde Keşideci Parafının Olmadığı - Değişikliğin Sonuç Doğurabilmesi Keşideci Onayına Bağlı Olduğu )
Y12.HDE. 2013/12897SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK (Kazıntı Silinti Çıkıntının Geçerli Hale Gelmesi İçin Düzenleyenin İmza veya Paraf Etmek Süretiyle Onaylaması Gereği - Onanmış Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Tespit Edilmesi Halinde Senedin Düzeltme Önecesi Duruma Göre Değerlendirilmesi Gereği)
Y19.HDE. 2012/4155SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞI İDDİASI (Bir Karar Verilinceye Kadar Uyuşmazlık Konusu Senedin Her Hangi Bir İşleme Esas Alınamayacağı - Olayların Açıklanmasının Taraflara Hukuki Nitelendirmenin Hakime Ait Olduğu)
Y15.CDE. 2016/332SENET ÜZERİNDE İNCELEME YAPILACAĞI (Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik - Senedin Ön ve Arka Yüzünde İnceleme Yaptırılarak Herhangi Bir Katlama Kesme Yapıştırma İşlemine Tabi Tutulup Tutulmadığının Belirlenip Belirlenemeyeceği Konusunda Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı)
Y12.HDE. 2013/8915SENET ÜZERİNDE KAŞE DIŞINA DA İMZA ATILMASI ( Bono Üzerinde Keşideci Şirketin Unvanı Yazılı Olduğu - Şirket Müdürü Tarafından Kaşe İçine ve Açığa Çift İmza Atıldığı/Şirket Müdürünün İkinci İmza Nedeniyle Aval Veren Sıfatı İle Borçtan Şahsen Sorumlu Sayılacaği )
Y11.HDE. 1985/7257SENET ÜZERİNDE KEŞİDECİ İLE BİRLİKTE İMZASI BULUNAN KİMSE ( Bu İmzayı Kefil Sıfatıyla Atıp Atmadığının Araştırılması )
Y6.CDE. 2002/21064SENET ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2015/13156SENET ÜZERİNDE SAHTECİLİK İDDİASI ( Menfi Tespit/Dava Konusu Senet Üzerindeki Davacının İsminin Sonradan Yazıldığına İlişkin Sahtecilik İddiasıyla Ceza Mahkemesinde Dava Açıldığı ve Davanın Derdest Olduğu - Ceza Mahkemesindeki Maddi Olguyu Tespit Eden Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlayıcı Nitelikte Olduğu/Mahkemece Ceza Mahkemesi Sonucunda Verilecek Kararın Kesinleşmesinin Beklenileceği )
YCGKE. 1992/10-229SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Keşidecinin Değişikliği Onaylamamış Olması )
Y6.CDE. 2002/17769SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Miktarda Oynama Yapılması Halinde Eylemin TCK'nın 342/1 Maddesine Uyacağı - Suça Konu Senedin Önceki Bir Borç İlişkisine Dayalı Olarak Verilip Verilmediğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
Y13.HDE. 2001/12774SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Senet Üzerindeki Değişikliğin Borçlu Tarafından Paraf Edilmemesi )
Y12.HDE. 2002/9868SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Tahrifatın Çıplak Gözle Anlaşılabilecek Nitelikte Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
Y12.HDE. 2011/7352SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilerek Onaylanması Gereği - Onaylanmamış Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Tespiti Halinde Senedin Düzenleme Tarihinden Öncesine Göre Değerlendirmesi Gereği )
Y12.HDE. 2010/32730SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gereği - Senetteki Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu)
Y12.HDE. 2012/4421SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza ve Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - Bononun Tediye Tarihindeki Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmzanın Mevcut Olmadığı/Şikayet )
Y5.CDE. 2014/6587SENET ÜZERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ UZATMAYA YÖNELİK TAHRİFAT (Suça Konu Belgede Gerçekleştirilen Sahteciliğin İğfal Kabiliyetini Taşıması Halinde Eylemin TCK. 204/1. Maddesinde Düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Bu Bağlamda Adli Tıp Kurumundan Söz Konusu Belgedeki Tahrifatın İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığıyla İlgili Rapor Alınmasından Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerekirken Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek Ya da Gizlemek Suçundan Mahkumiyetine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu)
Y12.HDE. 2014/29281SENET ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onanması Gerektiği - Çekin Keşide Tarihinde Yapılan Değişikliğin Usulüne Uygun Olarak Paraflanmış Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği/Takibin İptali )
Y23.HDE. 2011/104SENET ÜZERİNDEKİ İBARELER ( "30..06.2003'te Ödendi" ve "Yanlışlıkla İptal Edildi" Şeklindeki Yazıların Davalı Lehine Bulunan Karineyi Değiştirdiği - Senet Bedelinin Ödendiğinin İspat Yükünün Davalı Üzerinde Bulunduğu/İtirazın İptali Davası )
Y12.HDE. 1998/1984SENET ÜZERİNDEKİ İMZA ( Borçluya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YHGKE. 2011/12-480SENET ÜZERİNDEKİ İMZA DOLAYISI İLE ŞAHSEN SORUMLULUK ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının Senette Şirket Kaşesi Altına Attığı 2. İmzanın Aval Olarak Değerlendirilemeyeceği - İcra Takibin İptaline Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2014/18013SENET ÜZERİNDEKİ İMZA ÜZERİNDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRMA ( Resmi Belgede Sahtecilik - Müştekiler Borçlu ve Kefil Gösterilerek Senet Düzenleme/Sanık ve Müdafi Bu Senetlerle Birlikte İmzalatılan Bir Senedin Müşteki Tarafından Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu Sunduğu - Senet Aslı Getirilerek İmzaların Müştekilerin Eli Ürünü Olup Olmadığına Dair Bilirkişi Raporu Aldırılacağı )
Y19.HDE. 2012/15181SENET ÜZERİNDEKİ İMZALAR ( Davacı Şirkete Ait Olmadığı/Davacı Şirketin Borçlandırılamayacağının Kabulü - Ayrıca Koşulları Oluşmadığından Davacı Tarafın Kötüniyet Tazminat Talebinin Reddine Karar Verileceği/Menfi Tespit/Sahte İmza Bulunduğu )
Y19.HDE. 2012/15181SENET ÜZERİNDEKİ İMZALARIN GROFOLOJİK İNCELEME SONUÇLARI ( Davacı Şirket Yetkilisine Ait Olmadığının Tespit Edildiği )
Y19.HDE. 2012/13862SENET ÜZERİNDEKİ İMZANIN DAVACININ ELİ ÜRÜNÜ OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Bilirkişi Raporlarının Tam Kanaat Sağlamaya Yeterli Olmadığı - Tekrar Bilirkişi İncelemesi Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği/Menfi Tespit Davası )
Y12.HDE. 2013/12897SENET ÜZERİNDEKİ KAZINTI ÇIKINTI SİLİNTİ (Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliğin Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Suretiyle Onanması Gerektiği)
Y12.HDE. 2014/32837SENET ÜZERİNDEKİ ONAYLANMAMIŞ ÇIKINTI KAZINTI VEYA SİLİNTİ ( Senedin Düzeltme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirileceği - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senedin Bono Vasfında Sayılamayacağı Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Senet Üzerinde Tahrifat Olup Olmadığı Sonucuna Varılamayacağı )
YHGKE. 1983/12-868SENET ÜZERİNDEKİ RAKAMDA TAHRİFAT İDDİASI ( Senette Yazı İle Belirlenen Miktara İtibar Edilememesi )
Y12.HDE. 2013/15318SENET ÜZERİNDEKİ SİLİNTİ ( Takip Dayanağı Senette Gözle Görülür Bir Biçimde Lehtar Hanesindeki Şirket İsmi Çizilmiş Olup Yeniden Yazılan Şahıs İsmi İse Paraflanmadığından Şirketin Alacaklı Sıfatının Tespiti Yargılamayı Gerektirdiğinden Senedin Düzeltme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/10344SENET ÜZERİNDEKİ TASARRUF ( Davacı Genel Kurul Kararı Gereğince Kooperatife Şerefiye Bedeli için Senet Verdiğine Göre Kooperatifin Bu Sente Üzerindeki Tasarrufun Davacıyı İlgilendirmemesi )
Y21.CDE. 2015/8551SENET ÜZERİNDEKİ YAZILARIN İNCELENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Senette Basılı Kaşenin Katılana Ait ve Olay Tarihinde Kullanılan Kaşe Olup Olmadığı ve Senetler Üzerindeki Yazıların Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususlarında Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Aldırılarak Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edileceği )
Y6.CDE. 1994/7096SENET ÜZERİNDEKİ YAZILARIN TARZ VE RENK BAKIMINDAN FARKLI OLMASI ( Pul Üzerindeki Tanzim Tarihi-Evrakta Sahtecilik )
Y6.CDE. 2014/4272SENET ÜZERİNDEN MAĞDURDAN TAŞINMAZ ELDE ETME KASTI ( Gece Vakti Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yağma Suçu )
Y19.HDE. 2012/13606SENET ÜZERİNE ATILAN İMZA ( İtirazın İptali İstemi - Keşideci Ltd. Şirketi Olduğuna Göre Senet Üzerine Atılan Diğer İmza Aval Veren Anlamına Geleceği/Mahkemece Diğer İmzanın Aval İmzası Olduğu Gözetilip Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2004/13313SENET ÜZERİNE SONRADAN İLAVE EDİLDİĞİ İDDİASI ( Yetkisi Sınırlı Olan Mahkemenin İncelemesinin Mümkün Olmadığı - Esasa İlişkin Davada Bunların Senede Sonradan ve Anlaşmalara Aykırı Şekilde Eklenip Eklenmediğinin Çözüme Kavuşturulabileceği )
Y12.HDE. 2014/11410SENET ÜZERİNE YAZILMAK SURETİYLE VEYA YAZILI BELGE İLE İSPAT ( İtirazın İptali - Bononun Teminat Senedi Olduğunu Ancak Hangi İlişkinin Teminatı Olduğu Senet Üzerine Yazılmak Suretiyle veya Yazılı Belge İle İspatlanacağı/Sözleşmede Senede Doğrudan Atıfta Bulunulmadığı - Mahkemece İstemin kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2003/15420SENET VASFININ BELİRLENMESİ ( Yabancı Bir Kimse Tarafından Yabancı Dilde Keşide Edilmiş Senedin Vasfının Keşidecinin İmzaladığı Yer Hukukunun Esas Alınarak Belirlenmesi )
Y12.HDE. 1990/435SENET VE İPOTEKLE TEMİN EDİLEN ALACAĞIN TAKİBİ
Y16.HDE. 2005/444SENET VE KAYITLARIN TESPİTİ ( Teknik Bilirkişiye Uygulanan Senedin ve Diğer Kayıtların Kapsamını Belirtir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2006/13591SENET VE TEMİNAT ALMAKSIZIN YÜKLÜ MİKTARDA PARA VERME ( O Tarihte Oldukça Yüklü Denebilecek Bir Parayı Vermiş Olması Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - Katkı Bedelinin Tahsili )
Y12.HDE. 2004/5986SENET VEKALETNAME VE HACİZ TUTANAĞI ARASINDAKİ İMZA FARKLILIĞI ( Mahkemece İİK.nun 170/3. Maddesi Uyarınca İnceleme Yapılacağı )
Y4.CDE. 2013/11486SENET VERME KONUSUNDA GÖRGÜYE DAYALI BİLGİ ( Tanıkların Bilgilerinin Olmadığını Belirtmeleri Karşısında Sanığa Yüklenen Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunun Hangi Kanıtlara ve Anlatımlara Üstünlük Tanınıp Sabit Kabul Edildiği Açıkça Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
YCGKE. 1985/6-231SENET VERMEYE VEYA İMZALAMAYA ZORLAMAK ( TCK 496. Maddenin Uygulanma Şartları-HUMK'ndaki Şartlara Uygun Olmaksızın Parmak Basılan Senet Bakımından 496. Maddenin Uygulanmaması )
Y11.HDE. 2005/996SENET VEYA BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması - Yargılamanın İadesi İçin Sebep Oluşturabileceği )
Y4.CDE. 2001/1918SENET YAĞMASI ( Sanığın Yakınana Elindeki Senedi İptal Etmesi İçin Yaptığı Tehdidin Kanıtlanması Durumunda Eylemin Senet Yağması Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 1976/6-215SENET YIRTMA ( Yırtılan Senedin Parçalarının Bir Araya Getirilmesi )
Y6.CDE. 1992/3582SENETDE KARININ KOCA LEHİNE KEFİL OLMASI ( Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu - Sahtecilikten Hüküm Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2005/15123SENETDE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - İcra Hakimliği Tarafından Resen Dikkate Alınarak Takibin İptaline Karar Verilmesi Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2009/17047SENETDE YAZI VE RAKAMLA GÖSTERİLEN BEDEL ARASINDA FARK ( Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunmaması - Hiçbir Alım Gücü Olmayan Yirmialtı YTL Üzerinden Bono Düzenlenmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği )
Y3.HDE. 2012/11064SENETE DAYALI BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZ (Davalının Beyanları ve Senet Üzerinde Yazan "Teminat, Araba Kirasına Karşılık İçerde Kalacak" Şeklindeki Şerh Dikkate Alındığından Taraflar Arasında Kira İlişkisinin Bulunduğunun Kabulü)
Y6.CDE. 2002/22207SENETE EKLEME SURETİYLE SAHTECİLİK ( Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Eksik Soruşturma İle Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1986/6414SENETE KARŞI OLAN İDDİANIN İSPATI
Y12.HDE. 2012/6549SENETİ DÜZENLEYEN TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ TAHRİFAT ( Senedin Düzenleme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılacağı )
YHGKE. 1994/2-635SENETİN BAĞLAYICILIĞI ( Parmak izi )
Y13.HDE. 2003/2627SENETİN İPTALİ ( Karşılıklı Talil Hali - İspat Yükünün Yer Değiştirmesi )
YİBGKE. 1935/27SENETLE DAVA OLUNAN PARA ( Miktarın Küçük Olması Nedeniyle Tanıkla Dinlenmesine Yer Olup Olmaması )
Y15.HDE. 2013/6624SENETLE İKRAR EDİLMİŞ BORÇ BULUNMASI DURUMUNDA BORCUN ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Hakediş Alacağının Tahsili İstemi - Söz Konusu Yazılı Beyan İhtiva Ettiği Miktar İtibariyle Senetle İkrar Edilmiş Borç Mahiyetinde Olduğu/Bu Belge Tarihinden Dava Tarihine Kadar da 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçmediği )
Y13.HDE. 2012/9445SENETLE İSPAT ( Alacak Davası/Davacının Davalıların Murisi Olan Adı Geçene Borç Verdiğini Senet Başlıklı Yazılı Belge İle İspatladığı - Borcun Ödendiğinin İspatlanamadığı/Davanın Kabul Edileceği )
Y15.HDE. 2016/1041SENETLE İSPAT ( Bir Hakkın Doğumu Düşürülmesi Devri Değiştirilmesi Yenilenmesi Ertelenmesi İkrarı ve İtfası Amacıyla Yapılan Hukuki İşlemlerin Yapıldıkları Zamanki Miktar veya Değerleri İkibin Beşyüz Türk Lirasını Geçtiği Takdirde Senetle İspat Olunması Gerektiği/Bu Hukuki İşlemlerin Miktar veya Değeri Ödeme veya Borçtan Kurtarma Gibi Bir Sebeple İkibin Beşyüz Türk Lirasından Aşağı Düşse Bile Senetsiz İspat Olunamayacağı - Senetle İspatı Gereken Hususlarda Karşı Tarafın Açık Muvafakati Hâlinde Tanık Dinlenebileceği )
YHGKE. 2013/19-1977SENETLE İSPAT ( Bono Sebebiyle Borçlu Olmadığı Tespiti - Davacı Hem Bononun Hileyle Elinden Alındığını Hem de Davalı Yanla Aralarında Geçmişte Ticari İlişki Bulunduğunu ve Bu İlişkiden Doğan Borcunu Ödediğini Bildirdiği/Davacının İddiaları Çerçevesinde Hile Olgusundan Söz Edilemeyeceği/Ödemeye Yönelik İddiaların Ancak Senetle İspatlanabileceği )
Y15.HDE. 2002/744SENETLE İSPAT ( Boşa İmzalı Olarak Verilen Belgenin Anlaşmanın Hilafına Doldurulduğunun İspatının Yazılı Delille Mümkün Olması )
Y3.HDE. 2013/20735SENETLE İSPAT ( Dava Değeri HMK 200/1'de Belirtilen Sınırın Üzerinde Bulunduğundan Kural Olarak Davacı Taraf İddiasını Senetle İspatlaması Gerektiği - Geçersiz Satış Sözleşmesi Gereğince Ödenen Bedelin İadesi İstemi )
Y11.HDE. 2004/2063SENETLE İSPAT ( Dava Konusu Alacağın Miktarı İtibariyle Senetle-Kesin Delille İspatının Zorunlu Olması ve Davalının Açık Kabulü Olmadan Tanık Dinlenememesi )
YHGKE. 2005/13-774SENETLE İSPAT ( Davalı Dekontları Başkaca Yazılı Belgede İbraz Edememesi - Dekont Yalnız Başına Davalı Savunmasını İspata Yeterli Olmadığı )
Y11.HDE. 2000/4223SENETLE İSPAT ( Değeri İtibariyle HUMK'nın 288. Maddesi Uyarınca Davacının Taşıma Akdinin Varlığını Tanıkla İspatlamasının Mümkün Bulunmadığı - Taşıma Sözleşmesi )
Y14.HDE. 2007/726SENETLE İSPAT ( İnanç İlişkisine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında Yazılı Bir Karz Sözleşmesi Bulunmadığı/Müddeabih HUMK'nun 288. Maddesinde Tanıkla İspatı Mümkün Olan Sınırın Çok Üstünde Olduğundan Davacının Hukuki İşlemin Varlığını Senetle İspat Etmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6498SENETLE İSPAT ( Senede Bağlanmış Her Çeşit İddiaya Karşı İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Sebeplerin Aynı Güçte Bir Belge ile Kanıtlanması )
Y15.HDE. 2004/2441SENETLE İSPAT ( Sözleşme İlişkisinin İnkarı - İş Sahibi Olduğu İleri Sürülen Davalı/İlişkinin Varlığının Davacı Yüklenici Tarafından Senetle İspat Olunması Gereği )
Y15.HDE. 2001/3349SENETLE İSPAT ( Ticari Defterler )
Y13.HDE. 2002/2587SENETLE İSPAT GEREKEN HALLER ( Davacının Açık Muvafakatı Olması Halinde Tanık Beyanıyla Bu Onayın Olmaması Durumunda ise Senetle İspat Gereği Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmaması )
Y15.HDE. 2013/1315SENETLE İSPAT KURALI ( 2.500,00 TL'yi Geçen Hukuki İşlemlerin Senetle İspatlanmasının Zorunlu Olduğu - Senetle İspatı Gereken Hususlarda Tanık Dinlenebilmesi Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakati Halinde Mümkün Olduğu/Akdi İlişkinin Varlığının Yazılı Belgeyle İspatının Zorunlu Olduğu - Ancak Akdi İlişki Davalı Yanca Kabul ve İkrar Edilmişse Ayrıca Yazılı Belgeyle İspatının Aranmayacağı )
Y13.HDE. 2009/3004SENETLE İSPAT KURALI ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan Taşınmaz Devri Sözleşmesi - Sözleşmenin Aksinin İspatının Yazılı Delil İle Yapılabileceği/Tanık Dinlenmesinin Olanaklı Olmadığı )
Y6.HDE. 2013/16161SENETLE İSPAT KURALI ( Bir Hakkın Doğumu Düşürülmesi Devri Değiştirilmesi Yenilenmesi Ertelenmesi İkrarı ve İtfası Amacıyla Yapılan Hukuki İşlemlerin Yapıldıkları Zamanki Miktar ve Değeri İkibinbeşyüz Türk Lirasını Geçtiği Takdirde Senetle İspat Olunacağı - Kira İlişkisinin Varlığı İddia Edilen Yıllık Kira Miktarına Göre Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
Y10.HDE. 2014/23506SENETLE İSPAT KURALI ( Bir Hakkın Doğumu Düşürülmesi Devri Değiştirilmesi Yenilenmesi Ertelenmesi İkrarı vea İtfası Amacıyla Yapılan Hukuki İşlemlerin Yapıldıkları Zamanki Miktar veya Değerleri Belirli Bir Tutarı Geçtiği Takdirde Senetle Kanıtlanacağı )
Y13.HDE. 2012/28108SENETLE İSPAT KURALI ( Depozito Bedelinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali Davası - Dava Konusu Miktarın Senetle İspat Zorunluluğuna İlişkin Bedelin Altında Kaldığı/Davalının Tanıklarının Dinlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2014/2454SENETLE İSPAT KURALI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye İş Bedeli Tahsili İstemi - Davalı Tanığı Davacı Adına Davalıdan 23.000,00 TL Aldığını Diğer Tanık İse Davacı Adına Davalıdan 6.000,00 TL Aldığını Beyan Ettiği/Davacının Tanıkla İspata Açıkça Muvafakatı Alınmadığı - Ödeme Olgusu Tanık Anlatımlarıyla İspatlanamayacağı Gözetileceği )
Y19.HDE. 2009/9127SENETLE İSPAT KURALI ( İtirazın İptali Davası/Bonodaki Keşide Tarihinin Vade Tarihinden Sonraki Bir Tarihi İçerdiği - Bono Kambiyo Senedi Niteliğini Yitirse de Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği/Davalının Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspat Edeceği )
Y6.HDE. 2009/2857SENETLE İSPAT KURALI ( Kira Alacağı/Yeni Malikin Tek Taraflı Olarak Kirayı Belirleyemeyeceği - Davalı Kiracı Bedele İtiraz Ettiğinden Davacı Yeni Malikin Kira Bedeline İtiraz Ettiği/Aylık Kira Bedelini Davacı Yeni Malikin Miktar Dolayısıyla Senetle İspat Etmek Zorunda Olduğu )
Y6.HDE. 2014/12346SENETLE İSPAT KURALI ( Kira İlişkisi Davalı Tarafından İnkar Edildiğinden Kira İlişkisini İspat Külfetinin Davacıya Ait Olduğu - Yıllık Kira Tutarına Göre Kira İlişkisinin Tanıkla İspat Edilemeyeceği Senetle İspat Kuralına Tabi Olduğu Davacı Tüm Yasal Delillere Dayandığından Yemin Hakkının Hatırlatılması Gereği )
Y6.HDE. 2014/6805SENETLE İSPAT KURALI ( Kira Sözleşmesi Gereği Verilen Senet Dolayısı İle Borçlu Olunmadığının Tespiti - Sözleşmede Depozito Olarak Senet Verildiği Yer Almadığı Gibi Senet Üzerinde de Depozito Kaydı Olmadığı/Davacı İddiasını H.M.K.'nun 200. Md. Gereğince Senetle İspat Etmek Zorunda Olduğu - Davacının İddiasını Tanıkla İspat Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2007/2464SENETLE İSPAT KURALI ( Miktar ve Değeri Yönünden Senetle İspat Kuralına Tabi İşlemler İle Senede Bağıl Hukuki İşlemler Açık Muvafakat Olmadıkça Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2012/197SENETLE İSPAT KURALI ( Navlun Alacağının Tahsili Talebi - Davalının Ödemeye İlişkin Sözleşme ve Hakediş İbraz Ettiği/Davacının 1086 S.K. Md.288 Uyarınca Akdi İlişkiyi İspatlayamadığının Dikkate Alınacağı )
Y13.HDE. 2014/4117SENETLE İSPAT KURALI ( Satım Konusu Şeyin Bedelinin Ödenmemesi - Mahkemece Öncelikle Kantar Fişleri Uyap Ortamına Aktarılarak Olayda Tanık Dinlenip Dinlenemeyeceği Hakkında Teamül Araştırması Yapılarak Bu Hususta Oluşmuş Bir Teamülün Varlığının Tesbiti Halinde Tarafların Tanıklarının Dinlenmesi İle Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/8723SENETLE İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - Bonodaki Malen Kaydının Aksini İddia Eden Borçlunun İddiasını Yazılı Delille İspat Edeceği )
Y15.HDE. 2001/726SENETLE İSPAT MECBURİYETİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Sözleşmenin Varlığının İspatı )
YHGKE. 2012/6-248SENETLE İSPAT SINIRI ( Kira Sözleşmesinin Miktarına Göre Davacının İddialarını Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gerektiğinin Gözetileceği - İtirazın İptali Davası )
Y19.HDE. 2016/14970SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bir Hakkın Doğumu Düşürülmesi Devri Değiştirilmesi Yenilenmesi Ertelenmesi İhyası ve İtfası Amacıyla Yapılan Hukuki İşlemlerin Yapıldıkları Zaman ki Miktar veya Değerleri 2.500,00 TL' yi Geçtiği Takdirde Senetle İspat Olunması Gerektiği - Mülkiyeti Teslim Yoluyla Geçen Makinenin Ariyet Amacıyla Davalı Şirkete Teslim Edildiğinin Yazılı Belge ile İspatlanması ve Diğer Davacının Malı Kötüniyetle Devraldığı Uygun Dellilerle İspat Edilerek Delliler İncelendikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2014/23111SENETLE İSPAT ŞARTI ( Kardeşler Arasındaki İşlemlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Senetle İspat Zorunluluğuna İlişkin Kanun Hükmünün Uygulanmayacağı - HMK Md. 203/1 Gereğince Tanık Dinlenebileceği )
Y15.HDE. 1984/1631SENETLE İSPAT VE TANIK DİNLENMESİ ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesi )
Y1.HDE. 2005/6072SENETLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Elatmanın Önlenmesi Davasında Kira Sözleşmesi Bulunduğunu İddia Eden Davalının - Senetle İspat Sınırının Tesbitinde 1 Yıllık Kira Bedelinin Esas Alınacağı )
Y13.HDE. 2003/16418SENETLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hayvan Satış Sözleşmesinden Doğan ve Ödenmeyen Bakiye Bedelin Tahsili Talebi - Senede Bağlanmamasının Teamül Haline Gelmiş Olması Şartı Gerçekleşmediğinden Tanık Dinlenememesi )
Y6.HDE. 2012/6560SENETLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali ve Tahliye Davası/Davalının Sözlü Olduğu İddia Edilen Kira Sözleşmesine Karşı Çıkarak Mülkiyet İddiasında Bulunduğu - Davacının Kira İlişkisini Yazılı Olarak İspat Etmesi Gereği )
Y15.HDE. 2004/5307SENETLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yazılı Olmayan Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davasında Davalının Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmemesi - Mahkemece Kesin Delille İspat Edilemeyen Davanın Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2003/2975SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( İptal Davasının Hasmı Davalı Olmadığından Onu Bağlamaması Ve Miktar İtibariyle Başkaca Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2002/15344SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Alacak Miktarı Açısından Alacak İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi Senetle İspat Zorunluluğunun Bulunması )
Y19.HDE. 2008/7979SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Dava Konusu Bonoya İlişkin Davalı Defterlerinde Kayıt Bulunmamasının Mücerret Borç İkrarı Niteliğindeki Bonoyu Geçersiz Kılmayacağı - İstirdat Davasının Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2003/362SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davacının İddisını HUMK m.288'e Göre İspat Edememesi Halinde Kira Bedelinin Davalının Savunmasındaki Gibi Hesaplatılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2008/6152SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı “Davacının Havale Miktarlarını Ödünç Olarak Gönderdiği” Konusundaki İddiasına Karşı Koyarak Gerekçeli İnkarda Bulunduğu - İddiasını İspat Yükü Davacıya Ait Olup Davacı Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
Y14.HDE. 2012/6549SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı İş Sahibi Takibe Konu Faturalardan Birinin Muhteviyatı İşlerin Yapılıp Kendisine Teslim Edildiğini Kabul Etmediği/Davacının Aksini İspat Etmesi Gerektiği/Yazılı Sözleşme Bulunmadığından İş Sahibinin Açık İzni Olmadan Tanık Dinletme Olanağının Olmadığı - İtirazın İptali )
Y14.HDE. 2010/14043SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını HUMK'nun 288 ve 290. Md.leri Uyarınca Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/21518SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalının Çekişmeli Bağımsız Bölümün Devrine Dair Resmi Senette Gösterilenden Daha Yüksek Satış Bedeli Ödediğini Savunduğu - 6100 S. H.M.K'nun 200. Md. Uyarınca Miktar İtibariyle İddia Edilen Miktarın Ödendiğinin Yazılı Delil İle İspatlanması Gerektiği - Gabine Dayalı Tapu İptal ve Tescil )
Y13.HDE. 2008/7691SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalının Gerçek Bir Satışa İlişkin Bulunmadığını Savunduğu Fatura da “Açık Fatura” Niteliğinde Olup Bedelin Ödenmediğine Karine Teşkil Ettiğinden Ödeme Konusundaki İspat Yükü Davalı Alıcıya Ait Olduğu )
Y21.HDE. 2014/7536SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Gerçek Maaş Üzerinden Prim Tespiti İstemi - Tespiti İstenilen Sürenin Evvelinde ve Sonrasında Beyyine Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri ve Sair Bu Nitelikte Bir Belge Yoksa H.M.K.'nun 200. Md.sinde Yazılı Sınırları Taşan Ücret Alma İddialarında Yazılı Delil Aranması Gerektiği/Bu Sınırlar Altında Kalan Ücret Alma İddialarında Ücret Miktarlarının Tanıklardan Sorulmak Sureti İle Sonuca Gidileceği )
Y3.HDE. 2001/467SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Hukuki İşlemlerin Yapıldıkları Zaman ki Değerleri Kırk Milyon Lirayı Geçmesi )
Y10.HDE. 2010/4199SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( İşçilik Ücretinin Tespiti - Tespiti İstenilen Sürenin Evvelinde ve Sonrasında Beyyine Başlangıç Sayılabilecek Ödeme Belgeleri ve Sair Bu Nitelikte Bir Belge Yoksa HUMK'nun 288. Md.sinde Yazılı Sınırları Taşan Ücret Alma İddialarında Gerektiği )
Y15.HDE. 2012/1911SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( İtirazın İptali - Ödenen Bedelin Miktarına Göre Senetle İspatı Zorunlu Olup Mahkemenin Tanık Anlatımına İtibarla Ödemenin Varlığına Dair Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2013/21230SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Maddi Tazminat - Davacı Tarafından Tapuda Miktarın Düşük Gösterildiği İddia Edilmiş İse de Bu Konuda Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu İlkesine Göre Aynı Kuvvette Yazılı Başka Delil İbraz Edilmediği Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/1417SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Maddi Zararın Tazmini İstemi Davasının Değerine Göre/Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi Bulunmaması - İstisna Olarak "Halin İcabına ve İki Tarafın Vaziyetlerine Nazaran Senede Raptı Müteamil Olmayan Muamelelerde" Tanık Dinlenebileceği )
Y19.HDE. 2008/7127SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Menfi Tespit Davası - Başka Bir Senet Bulunduğu ve Bu Senetten Dolayı Alacaklı Olduğunu İspat Yükünün Davalılarda Olduğu )
Y14.HDE. 2009/8144SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Mülkiyet Davalıya Tapuda Resmi Senet Düzenlenerek Geçirildiğinden İnançlı Temlik İşleminin Aynı Güçte Delille Kanıtlanması HUMK'nun 288. Md. Hükmü Gereği Olduğu - İlişkinin Varlığı Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2009/5429SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Yine Senetle Kanıtlanması Gerektiği - Taraflar İddialarını İspat İçin Kendi Muvazaalarına Dayanamayacağı )
Y19.HDE. 2009/998SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı Menfi Tespit Davası Açıldığı - Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanması Gerektiği/Bu Kural Senedin Tarafları ve Külli Halefleri Bakımından Geçerli Olduğu )
Y19.HDE. 2016/5489SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı Senetle İspat Zorunlu Olduğu - Senede Karşı Tanıkla İspatının Mümkün Olmadığı/Davalının Davaya ve Takibe Konu Senedine Karşı İddianın da Ancak Yazılı Belge İle İspatlanması Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
Y11.HDE. 2008/9958SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Zararın Giderilmesi - Talep Edilen Tazminat Miktarı Nazara Alındığında Taraflar Arasında Bir Taşıma Sözleşmesi Bulunduğunun Davacı Tarafça Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2001/4479SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Yakın Hısımlar Arasındaki Hukuki İşlemlerin Tanıkla Ispatlanabileceği - Sözleşme Bulunmaması Halinde İş Bedelinin Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Belirlenmesi Gerekliliği )
Y13.HDE. 2002/3195SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDA TANIK DİNLETEBİLME ŞARTI ( Hakimin Davalıya Açık Muvafakatı Olmadan Şahit Dinletilmeyeceğini Hatırlatmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2014/3061SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI ( Altsoy ve Üstsoy Kardeşler Eşler Kayınbaba Kaynanayla Gelin ve Damat Arasındaki İşlemlerde Tanık Dinlenebileceği )
Y12.HDE. 2013/15229SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( 6100 S.K. Md.203 Genel Yargılama Usulünde Söz Konusu Olup Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Tanık Dinlenemeyeceği )
Y3.HDE. 2004/3586SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davacının Elinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Delil Mevcutsa Davacının Tanık Dinletebilmesi - Kartvizit )
Y3.HDE. 2001/6881SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davacının Elinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Delil Mevcutsa Davacının Tanık Dinletebilmesi )
Y3.HDE. 2001/437SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )
Y3.HDE. 2001/5686SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )
Y3.HDE. 2001/9313SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )
Y3.HDE. 2001/467SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalının Tanık Dinletilmesine Muvafakat Etmesi Halinde Davacının Tanık Dinletebilmesi )
Y13.HDE. 2000/150SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Halin Gereği Ve Tarafların Durumuna Göre Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
Y13.HDE. 2000/173SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Halin Gereği Ve Tarafların Durumuna Göre Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
Y13.HDE. 2001/12103SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Usul-Füru Kardeşler Kayınpeder Karı-Koca Arasındaki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
YHGKE. 1987/3-488SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Davacının Açık Muvafakatı Olmadan Tanık Dinlenilmesi ve Tanık Sözlerine Dayanılarak Hüküm Tesis Edilmesi - Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2011/2131SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Karşı Tarafın Açık Muvafakati Halinde Tanık Dinlenebileceği - Davacı Davasını Kanıtlayamadığından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1996/13-486SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Tanık Dinlenememesi )
YHGKE. 1984/13-636SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Tanık Dinlenilememesi )
Y11.HDE. 2003/13305SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Yazılı Bir Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dinletilebileceği )
YHGKE. 2005/13-440SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLARDA TANIK DİNLETİLMESİNE MUVAFAKAT ( Mahkemedeki Muvafakat Beyanının Bağlayıcı Olması İçin Hakimin Muvafakat Eden Vekile Muvafakatin Sonucunu da Açıkça Hatırlatmış ve Bu Hususu Zapta Geçirmiş Olması Zorunluluğu )
Y15.HDE. 2010/224SENETLE KANIT YÜKÜ ( Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili )
Y13.HDE. 1980/6217SENETLE KANITLAMA ( Bir Hak Doğurma Amacıyla Yapılan Hukuksal İşlemin Değeri Beşyüz Lirayı Geçiyorsa Bunun Senetle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 1997/10170SENETLE KANITLAMA ( HUMK Uyarınca Değeri Yasada Belirtilen Bedeli Geçen Alacakların Senetle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/1461SENETLE KİRA BEDELİNİ ÖDEME ( Sözleşmede Bedelin Senet Karşılığı Ödeneceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davalının Kira Parasının Ödemelerini Senetle Yaptığını İleri Sürdüğü - Tek Yanlı Olarak Düzenlenmesi Mümkün Olan Senetlerin Ödeme Belgesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2012/6762SENETLE ÖDEME ( Araç Satış Bedelinin Tahsili - Davalı Davacının Sözleşme Gereğince Borcunu İfa Etmediğini ve Kendisine Ödeme Yapmadığını Savunduğuna Göre Senetler Halinde Ödeneceği Kararlaştırılan Satış Bedelinin Ödenmediği Konusundaki İspat Yükünün Davalıya Ait Olduğu )
Y15.HDE. 2015/6297SENETLE ÖDEME ( Ortaya Çıkan İş Bedelinin Senet Verilerek Ödenmesinin Kararlaştırıldığı ve Senetler de Verildiğinden Senet Teslim Belgesindeki Senetlerin Ödenip Ödenmediği Araştırılıp Birleşen Davada Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/7768SENETLE ÖDEME ( Sigorta Primlerinin )
Y6.HDE. 2011/2516SENETLE ÖDEME SAVUNMASININ KABUL EDİLMEMESİ ( Davalı Tarafından Dosyaya Başkaca Ödeme Belgesi Sunulmadığına Göre Mahkemece Aylık Kira Bedelinden Takibe Konu Aylar Kira Bedeli Toplamı Üzerinden İtirazın İptali Gerektiği )
Y6.HDE. 2011/5053SENETLE TESLİM EDİLEN ZİYNETLERİN İADESİ İSTEMİ ( Davalılar Senette Belirtilen Çeyiz ve Ziynet Eşyalarını Davacıya Geri Verdiklerini Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
Y15.CDE. 2013/9377SENETLER HAKKINDA İMZA İNCELEMESİ YAPILACAĞI ( Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıkarılması Açısından Dava Konusu Senetlere İlişkin Kayıtların Araştırılması ve İncelenmesi Gereği - Senet Borçluları Hakkında Gerçek Kişi Olup Olmadığının Tespiti Açısından Kolluk Araştırması Yaptırılacağı )
Y11.HDE. 2002/12546SENETLER İÇİN MENFİ TESBİT TALEBİ ( Acentelik Sözleşmesi Gereği Teminat Olarak Verilen Senetlerin Sözleşme Sona Ermesine ve İbraname Alınmasına Rağmen İade Edilmediği İddiası - İbranamede Senede Bağlı Borcun Kapsam Dışı Tutulmuş Olması )
Y6.HDE. 2012/16994SENETLER NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Takibe Konu Senetlerin Ödendiği İddiası/Davalı Kiralayanın Senetleri Hangi Nedenle Elinde Bulundurduğunu Açıklayamadığı - Hukuki İlişkinin Nedeninin Davalıdan Sorulması Gereği )
Y11.CDE. 2008/20096SENETLER ÜZERİNDE KEŞİDECİ İMZALARIN AİDİYETİ ( Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruşmada Dinlenen Tanıkların Anlatımları da Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.HDE. 1991/594SENETLER ÜZERİNDEKİ ZİLYETLİĞİ SONA EREN ORTAKLIK ( Husumet Ehliyeti Olmaması )
Y11.HDE. 2011/5364SENETLERDE BONU VASFI BULUNDUĞU ( İstemde Bulunanın Lehtar Olduğu ve Karşı Tarafın Keşideci Sıfatının Bulunduğu - Senetlerin Bononun Tüm Usunlarını Taşıdığı ve Vadelerinin Geçtiği Dikkate Alınarak İhtiyat Kararı Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2001/9797SENETLERDE BORÇLU GÖRÜNMEK ( İcra Takibine KonuOlan/Dava Dışı Kooperatif Adına Verildiğinin Senetlerden Anlaşılamaması - İstirdat Davasının Reddinin Doğru Olduğu )
Y16.HDE. 2015/16930SENETLERDE İMZASI BULUNAN TANIK VE KÖY İHTİYAR HEYETİ (Üyelerinden Senetlerin Nerede ve Ne Amaçla Düzenlendiği Hususlarında Bilgi Alınmalı ve Bundan Sonra Toplanmış ve Toplanacak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayalı Tapu İptali Ve Tescil)
Y6.CDE. 1994/1737SENETLERDE TANZİM TARİHİ BULUNMAMASI ( Evrakta Sahtekarlık )
Y12.HDE. 2002/8047SENETLERDE TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Bono Niteliği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibe Konu Edilemeyeceği/Re'sen İptali Gereği )
Y12.HDE. 2002/2672SENETLERDE TANZİM YERİ GÖSTERİLMEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Mercice Tüm Senetler İçin Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1992/6138SENETLERDEKİ ELYAZILARI VE İMZALARIN İNCELENMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Bono )
Y13.HDE. 2014/35114SENETLERDEKİ İMZANIN AİDİYETİNE DAİR MEŞRUHATLI İSTİCVAP DAVETİYESİ ÇIKARILMASI ( Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Vakıaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılacağı - İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Davalı Tarafın Temsile Yetkili Görevlilerinin Tatbike Medar İmzaları İle Mahkemece Alınacak İmzaları İle Birlikte Senet Asılları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2015/14008SENETLERDEKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Menfi Tespit Davası - İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Alınan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Asliye Hukuk Mahkemesinde Karar Verilemeyeceği/İcra Mahkemesinin Dar Yetkili Mahkeme Olduğu/Yeniden İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y6.CDE. 2005/1493SENETLERDEKİ KAŞE İZİ ( Suç Tarihinde Kullanılan Kaşe İle Oluşturup Oluşturulmadığı Saptanmadan Firma ve Eczanenin Defter ve Belgeleri İncelenerek Sanık İle Eczacı Arasında Ticari İlişki Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 2016/8860SENETLERDEN BİR TANESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU ( Diğer Senette Herhangi Bir Tahrifat Bulunmadığı - Yerel Mahkemece Senetlerden Birisi Hakkında Takibin İptali Kararı Verilmesi Gerekirken Diğer Senedi de Kapsar Şekilde Takibin Tümden İptalinin Hatalı Olduğu/Bonoya Dayalı İcra Takibinin İptali Davası/Geçersiz Bono )
Y12.HDE. 2008/3353SENETLERDEN BİRİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE MUACCELİYET ( Sözleşmede Belirtilen Senetlerden Birinin Ödenmemesi Halinde Diğer Tüm Senetlerin Muaccel Olacağı Şartının Geçerli Olduğu )
YHGKE. 1980/13-2745SENETLERDEN BİRİNİN ÖDENMESİ ( Önceki Senetlerin de Ödenmiş Sayılacağına Karine Teşkil Etmemesi )
Y23.HDE. 2012/1823SENETLERDEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Menfi Tespit - Davalı Kredi Kooperatifinin Ancak Davacı Konumunda Bulunduğu Davalar İçin Harçtan Muaf Sayılabileceği/Davalı Kooperatifin Eldeki Davada Harç Muafiyetliğinin Bulunmadığı )
YHGKE. 1998/11-863SENETLERDEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞI İDDİASI ( Borç Para Alınmış gibi Senetler Düzenlendikleri İddiasıyla Bu Senetlerden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespitinin İstemi )
Y19.HDE. 2013/11892SENETLERDEN VE FER'İLERİNDEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (Davalı Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Yağma Suçlarından Dava Açılması İçin Dosyanın Savcılığa Gönderildiği/Ceza Dosyasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 1980/532SENETLERE BAĞLI BORCUN ÖDENMESİ ( Aynı Tarihli İpoteğin de Borç Ödendiğinden Kaldırılması Talebi )
Y4.HDE. 2005/682SENETLERE DAYALI KONULAN HACİZ ( Borcun Konusunun Haczedilen Araç Bulunması ve Bu Konuda Davacıların İhtiyati Haciz Kararına İtirazlarının da Reddedilmesi Birlikte Gözetildiğinde Haczin Haksız Olduğundan Söz Edilemeyeceği - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat )
Y19.HDE. 2009/8176SENETLERE DAYALI MÜRACAAT HAKKI ( Menfi Tespit İstemi - Davalının Dava Konusu Senetlerin Ciro Yolu İle Hamili Olduğu Ancak T.T.K.nun 642. Md. Uyarınca Protesto Keşide Etmediği ve Bu Nedenle Davacıya Karşı Senetlere Dayalı Müracaat Hakkını Yitirdiği )
YİBGKE. 1930/29SENETLERE KONULAN MÜHÜRLERİN GEÇERLİLİĞİ ( İhtiyar Kurulu ve O Yerde Tanınan İki Kişi Tarafından Onanması )
Y6.CDE. 1989/7991SENETLERİ CİRODAN SONRA İMZALARI KARALAYARAK HÜKÜMDEN DÜŞÜRME ( Bozma Niteliği - Sahtekarlık )
Y13.HDE. 2003/2954SENETLERİ İADE EDEN DAVALININ ALDIĞI PARAYI DA İADE EDİP ETMEDİĞİ ( "Birbirimizde Hukuki Yönden Bir Alacağımız Kalmadı Anlaştık ve Hesaplaştık" Cümlesinden Davacının Peşinat Olarak Verdiği Doları da Aldığının ve Hesaplaştıklarının Kabulü Zorunlu Olduğu )
Y11.CDE. 2014/3071SENETLERİ KATILAN ADINA KATILANIN KARDEŞİNİN İMZALADIĞI SAVUNMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Senetteki Borçlu İmzalarının Tanığın Eli Ürünü Olup Olmadığına İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Önceden Tanık Tarafından Katılan Adına İmzalanıp Ödenen Senetler Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y5.CDE. 1996/660SENETLERİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ SANIK ( Senetlerin Ödenmesi Sırasında Tahsil Fişi Kesmeyerek Paraları Kendisi Alması ve Senetleri Vermesi )
Y6.CDE. 2014/1483SENETLERİ TAHSİL AMACIYLA TEHDİT (Sanıkların Mağdur İle Kurdukları Dostluktan Sonra Verdikleri Senetlerin Tahsili Amacıyla Mağduru Tehdit Ettikleri/Sanıkların Meşru Bir Alacaklarının Olmadığı - Sanıkların Eyleminin Yağmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu)
Y9.HDE. 2008/24774SENETLERİN ALINMA ZAMANI ( Bononun İptali İstemi - Davaya Konu Senetlerin İş Sözleşmesinin Başlangıcında Alındığı ve Fesihten Sonra Tanzim ve Vade Tarihi Doldurulduğu Sonucuna Varılırsa Davanın Kabulü Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/9134SENETLERİN ALINMA ZAMANI ( Dolandırıcılık - Malların Teslimi Anında mı Yoksa Teslimleri Sonrasında mı Alındığının Açıklığa Kavuşturulması İcra Takibine Konu Yapılıp Yapılmadığının Sorulması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/2931SENETLERİN ARKA YÜZLERİNDEKİ PULLAR ( Borçluların Pulların Altında Teminatı İçeren ve Tedavül Önleyen İbarelerin Var Olduğunu İddia Etmeleri )
Y11.HDE. 1989/5894SENETLERİN ARKASINDAKİ CİRO ( Davalı Şirket Yetkililerince Yapılmadığının Anlaşılması )
Y12.HDE. 2003/16747SENETLERİN ASLI ( Senetlerin Aslının Alacaklının Elinde Olmasının Bedelin Ödenerek Geri Alındığına Karine Olması )
Y11.HDE. 2015/15330SENETLERİN BANKA TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ ( Senetlerin Bedelleri İle İşlemiş Faizin Davalı Bankadan Tahsili İstemi/Davacının Senedi Protesto Amacıyla Davalı Bankaya Verdiği/Bankanın Senedi Kaybetmesinden Dolayı Sorumlu Olduğu İddiası - Senet Bedellerinin Tahsil Edilemeyişi İle Senetlerin Zayi Edilmesi Arasında İlliyet Bağının Olmadığı )
Y11.HDE. 2002/511SENETLERİN BEDELSİZ KALDIĞININ TESPİTİ ( Depremde Kullanılamaz Hale Gelen Kooperatif Taşınmazı İçin Verilen Senetler )
Y12.HDE. 2007/5997SENETLERİN BEDELSİZ KALMASI ( Bonoların Borçlu İtiraz Edenin de Kefil Olarak İmzalayacağının Kararlaştırıldığı - İtiraz Eden Borçlunun Protokole Dayanarak Senetlerin Bedelsiz Kaldığı Yönündeki İtirazının Dinlenilme İmkanı Olmadığı )
Y19.HDE. 2012/4615SENETLERİN BEDELSİZ KALMASINA DAYALI MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuna Davalı Vekili Gerekçelerini de Göstermek Suretiyle İtiraz Ettiği - İtirazlar Yönünden Bilirkişiden Ek Rapor Alınmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 2009/10290SENETLERİN BİZZAT DAVALI YANINDA DÜZENLENMEMİŞ OLMASI ( Bir Aracı Vasıtası İle Davalıya Gönderildiği - Davalının Senetteki İmzanın Davacı Tarafa Ait Olmadığını Bilebilecek Durumda Bulunmadığı/Davacı Aleyhine İcra Takibi Yapmakta Kötüniyetli Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/8562SENETLERİN BLOKE OLMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Zararın Virman Talimatının Yerine Getirilmemesinden Kaynaklandığının da Kanıtlanamadığından Davanın Reddedildiği )
Y12.HDE. 2006/900SENETLERİN BORCUN BELİRTİLEN VADELERDE ÖDENMESİ AMACIYLA VERİLMESİ ( Borçluların Ödeme Def'i de Nazara Alınarak İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/2436SENETLERİN BORÇ İLİŞKİSİ NEDENİYLE VERİLMESİ ( Senetlerin Davacı Tarafından Davalıya İadesi Şartıyla Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2008/29872SENETLERİN GEÇERSİZ OLMASI ( İşe Giren İşçilerden Alınan Boş Senetlerin İcraya Konulması/Davacı İle Davalı Şirket Arasında İş İlişkisinin Bulunduğu - 5521 S.K Gereği İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2015/37676SENETLERİN GEÇERSİZ OLMASI ( Yükleniciden Satın Alınan Konutun Teslim Edilmemesi/Ödenen Senet Bedellerinin İstirdadı - Bonolarda "Limited Şirketine veyahut Emrühavalesine" İbaresi Bulunduğundan Senetlerin Geçersiz Olduğu/4077 S. Kanunun 6/A Md. Göre Taksitli Satışlarda Kıymetli Evrak Niteliğindeki Senetlerin Sadece Nama Yazılı Düzenleneceği )
Y11.CDE. 2009/6706SENETLERİN HAK SAHİPLERİNE İADESİNE KARAR VERİLMESİ ( İnfaz Aşamasında Senetlerin Hak Sahiplerinin Kim Olduğu Hususunda Oluşan Tereddüt Üzerine Mahkemesine Başvuruda Bulunulmakla İade Kararının Ne Şekilde Yerine Getirileceğine İlişkin Başvurusunun Temyize Tabi Olmadığı )
Y19.HDE. 2012/6266SENETLERİN HIRSIZLIK NEDENİYLE ELDEN ÇIKMASI ( Menfi Tespit İstemi - Davacının Lehdar Olarak Ayrıca Alacaklı Olduğu Bu Senetleri Temlik Etmesi Halinde Çeklerin İstirdatı İçin Dava Açmak Yönünde Sıfatı Yoksa da Menfi Tespit Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y15.HDE. 2007/3693SENETLERİN İADE EDİLECEĞİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME İMZALANMASI ( Tespit Raporunda Belirlenen Eksikliklerin Giderilmesi Halinde - Davalılar İlk Sözleşmedeki Edimlerini Yerine Getirdiklerini İspat Edemediklerinden ve Uyuşmazlık Konusu Olmayan ve Davalı Lehine Düzenlenen Senetlerden Dolayı Davacının Davalıya Borçlu Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/5908SENETLERİN İADESİ ( Davacının Bu İş Nedeniyle Yaptığı Ödemenin Tamamını Davalı Yükleniciden Talep Edebileceği/Davacı Tarafından Ödenmeyen Davalının Elinde Bulunan Senetlerin Davacıya İadesi Gerektiği - Senetler Dışında Davacının Davalıya Yaptığı Ödemelerin Tamamını Talep Edebileceği )
Y11.HDE. 2005/13228SENETLERİN İADESİ ( Davalı Elindeki Sözleşme Nüshasının Senetlerle Birlikte Davacıya İade Edildiğinin Tanık Anlatımları İle Anlaşıldığı - Verilen Kaparo Miktarı ve Sözkonusu Cezai Şartın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Tazminat Davasının Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y9.HDE. 2010/38045SENETLERİN İADESİ ( Senet Asıllarının Alacaklı Davacı İşçi Keşideci Davalı İşveren veya 3. Kişi Elinde Olup Olmadığı Araştırılarak Davacı Alacaklı Elinde İse Senetlerin Davalıya İadesi Her Zaman Mümkün Olmakla Senet Bedelleri Mahsup Edilmeksizin İşçilik Alacağının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/17551SENETLERİN İADESİ GEREĞİ ( Dosya Ekinde Gönderilen İki Adet Senet Aslının Takip Konusu Senetle İlgisi Olmadığı ve Gönderilen Senetlerin Keşideci İmzaları Yerlerinden Yırtılmış Olması Nedeniyle )
Y13.HDE. 2006/12441SENETLERİN İADESİ İSTEMİ ( Tüketici Hakem Heyeti Kararı ve Dayanak Bilirkişi Raporları Delil Niteliğinde Olup Mahkemeyi Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı )
Y13.HDE. 2000/4876SENETLERİN İADESİ TALEBİ ( Davacıların Müracaatı Üzerine Mavi Döneme İlişkin Yeni Bir Sözleşme Yapılarak Değiştirildiğine Göre Satışın 4077 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki Kapıdan Satış Olarak Kabul Edilmesi Mümkün Olmadığı )
Y15.HDE. 2013/5901SENETLERİN İPTALİ ( Menfi Tespit Davası - İptaline Karar Verilen Senetlerin Belirleyici Nitelikleri Gösterilmeden Davacı Adına Dava Dışı Kişinin Düzenlediği Borçlusu Davacı Lehtarı Davalı Olan Bonoların İptaline Karar Verilmiş Olmasının Kabul Şekli Bakımından Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 1999/3551SENETLERİN İPTALİ DAVASININ HASIMSIZ GÖRÜLMESİ ( Hisse Senedini Çıkaran Şirketin Davalı Olarak Gösterildiği Davada Mahkemece Davanın Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/18058SENETLERİN İPTALİ İSTEMİ ( Depozito Bedeli - Davalı Kiralayan Kiralananın Anahtarlarının Teslim Edilmediği Davacının İki Aylık Kira Borcu Bulunduğu Konusunda Yemin Ettiğinden Bu Aylara Yönelik Senetlere Dair Davacının İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/14487SENETLERİN İPTALİ VE ÖDENEN BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Dosyada 2 Adet Davalı Bulunduğu - Red Sebebi Ortak Olan ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Davalılar Yararına Tek Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/19350SENETLERİN İPTALİNİ İSTEMİ ( Senetlerin Nama Yazılı Değil Emre Yazılı Olması Nedeni İle Tüketici Yönünden Herkese Karşı Geçersiz Olduğu - Cirantanın İyiniyetli ya da Kötüniyetli Olmasının Bir Önemi Olmadığı/Mahkemece Her Ne Kadar Banka Davada Taraf Gösterilmemiş İse de Senetler Yönünden Davacının Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği )
Y11.HDE. 1988/2820SENETLERİN İSTİRDADI ( Hamile Yazılı Hisse Senetlerinin Alınması )
Y19.HDE. 2009/4564SENETLERİN İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAYALI VERİLDİĞİ İDDİASI ( Senedin İşçi İşveren İlişkisi Nedeniyle Verildiğinin Saptanması Halinde Uyuşmazlığın İş Mahkemesinin Görevine Gireceği - Menfi Tespit İstemi )
Y11.HDE. 1973/5011SENETLERİN KAYBEDİLMESİ ( İptal Kararı Verilebilmesi İçin Senetlerin Kaybedildiği Yerin İspat Edilmesinin Şart Olmadığı )
Y11.HDE. 1973/4173SENETLERİN KAYBOLMASI ( Tahsil İçin Bankaya Ciro Edilen )
Y12.HDE. 2006/9970SENETLERİN LEHDARA İADE EDİLMESİ ( İlk Ciro Lehdara Ait Olduğundan Takip Konusu Edilen Senetlerin Lehdarın Cirosu İle Başkasına Geçtiği - Lehtarın Sözkonusu Kişiyi Takip Edemeyeceği )
Y12.HDE. 2006/977SENETLERİN MUHAFAZA ALTINA ALINMA ZORUNLULUĞU ( 3. Kişinin Bono İle Borçlu Bulunduğu - Alacaklının Talebi İle Bu Senetlerin İİK'nun 88/1. Maddesi Gereğince Haczedilip İcra Dairesinde Muhafaza Altına Alınmasının Zorunlu Olduğu )
Y11.HDE. 1998/3766SENETLERİN NİTELİĞİ ( Teminat Senedi Olduğuna Dair Bir İddia Olmadığı Halde Bu Yöne Değerlendirme Yapılması Doğru Olmadığı/Buna Bağlı Olarak da Davacıya Teklif Edilen Yemin İcapsız Olduğundan Kararın Davacı Yararına Bozulması Gereği - Menfi Tespit Talebi )
Y11.HDE. 2010/6251SENETLERİN NİTELİĞİ VE DEVRİ ( Tanzim Yeri Olmayan Senetlerin Kıymetli Evrak Vasfında Olmayıp Adi Senet Vasfında Bulunduğundan Senetlerdeki Hakkın Devri Ciro Yoluyla Değil Ancak Alacağın Temliki Hükümleri İle Gerçekleşebileceği )
Y14.HDE. 2011/9021SENETLERİN ÖDENDİĞİNİN İDDİA EDİLMESİ ( Davacının Ödeyerek Zilyetliği Devraldığını Bildirdiği Senetlerde Davalının İbra Beyanının Bulunmaması - Makbuz Karşılığı Yaptığı Ödemelerin Elindeki Senetleri de Kapsayacak Şekilde Değerlendirilmesi/Menfi Tespit Davası )
Y14.HDE. 2011/9021SENETLERİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( Hamilden İbra Şerhi Alarak Senedin Kendisine Verilmesini veya Ödenen Senetlere Karşılık Makbuz Verilmesini İsteyebileceği/Aksi Takdirde Ödemeler Senede Karşı Yapılmış Sayılmayacağı )
Y12.HDE. 2005/357SENETLERİN ÖDENMESİNE RAĞMEN GERİ VERİLMEMESİ ( İddiası Ancak Yazılı Bir Belge İle Kanıtlanabileceği )
Y12.HDE. 2013/17623SENETLERİN ÖN YÜZÜNDEKİ İMZALARIN BORÇLUNUN ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİ ( Senetlerdeki İkinci Ciranta İmzalarının Borçluya Ait Olduğu Tespit Edildiği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Usulsüz Olduğu/Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2009/11792SENETLERİN PROTESTO EDİLMEMESİ ( Sebebiyle Bonoya Dayalı Müracaat Hakkı Düşen Hamil Davacının Alacağına Temel İlişkiye yada Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanarak Ulaşabileceği )
Y17.HDE. 2013/3904SENETLERİN SAHTE OLDUĞU İDDİASI (Adli Tıp Raporuna Göre Senetlerin Dava Dışı Birinin Eli Ürünü Olduğu Bildirildiği - Davacı Alacaklıyla Dava Dışı Kişiler Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Devam Eden Davanın Sonucunun Beklenilmesi ve Davacının Alacağının Gerçek Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2005/13557SENETLERİN SEHVEN YAZILMASI ( Kararın Tavzihinin İstenmesi - Hisse Senetleri )
Y12.HDE. 2013/13972SENETLERİN TAHSİL KABİLİYETİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRMESİ ( İcra Mahkemelerinin Dar Yetkili Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 2013/11892SENETLERİN TEHDİTLE ALINDIĞI İDDİASI (Borçlu Olmadığının Tespiti - Davalı Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Yağma Suçlarından Dava Açılması İçin Dosyanın Savcılığa Gönderildiği/Ceza Dosyasının Sonucunun Bekleneceği)
Y19.HDE. 2014/1412SENETLERİN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2015/15067SENETLERİN TEMİNAT OLDUĞU İDDİASIYLA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Lehtar Olan Davalı Karşı Senetlerin Teminat Olarak Verildiği İddiasını Yazılı Delille İspatlaması Gerektiği - Hamil Olan Diğer Davalıya Karşı Teminata Dair Şahsi Def'inin Ancak TTK'nun 599. Md. Uyarınca Kötüniyetli ve Bilerek Borçlu Zararına Hareket Ettiğinin İspatlanması Halinde İleri Sürülebileceği )
Y17.HDE. 1998/4642SENETLERİN UYGULANMASI ( Keşif Yapılarak Senetlerin Taşınmazlara Ait Olup Olmadığının Tespiti )
Y12.HDE. 2005/22640SENETLERİN VADE TARİHLERİ ( Bilirkişi Raporuyla Tespit Edildiğinden Mahkemece Sözkonusu Tarihler Esas Alınmak Suretiyle Bu Senetle İlgili 661/1. Maddesi Gereğince Zamanaşımının Takip Tarihinde Gerçekleşip Gerçekleşmediği Hususunun İncelenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1994/1674SENETLERİN VADE TARİHLERİNİN SATIŞ TARİHİNDEN SONRA OLMASI ( Borcun Doğumunun Saptanmasında Senetlerin Düzenlenme Tarihinin Esas Alınması )
Y19.HDE. 2015/12196SENETLERİN VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Menfi Tespit Davası - Davalı Senetlerin Keşide Edildiği Tarihte Davacı Şirketin Yetkilisi Olup Şirket Adına Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisine Sahip Olduğu/Şirket Defterlerinde Davalının Alacaklarına İlişkin Kayıt Bulunmadığı - İstemin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1985/6825SENETLERİN YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANMAMIŞ OLMASI ( Anonim Şirket Hakkında Hüküm İfade Etmemesi )
Y11.CDE. 2013/10009SENETLERİN YIRTILMASI ( Suça Konu Yırtıldığı İddia Olunan Senetlerin Ele Geçirilemediği ve Parçalarının Bir Araya Getirilip 6102 S.K.'nın 688 Maddesinde Sayılan Unsurları Taşıyıp Taşımadığının Saptanamadığı - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereğince Suçun Konusunu Oluşturan Belgelerin Özel Belge Sayılacağı/Sanığın Özel Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek Suçundan Cezalandırılacağı )
Y13.HDE. 1996/7841SENETLERİN ZORLA ALINARAK YIRTILMASI ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
Y19.HDE. 2004/8477SENETLERİN ZORLA İMZALATILDIĞI İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Savcılığa Yapılan Şikayetin Takipsizlikle Sonuçlanmış ve Davacı Tanıklarının da İddiayı Doğrulamamış Olması - Davanın Reddi Gereği )
Y6.CDE. 2003/16773SENETLERLE İLGİLİ KAYITLARIN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sahtecilik - Sanık Tarafından Senetlerin Şirket Tarafından Ödenip Ödenmediği Araştırılıp Sanığın Suç İşleme Kastının Neler Olduğunun da Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği )
YHGKE. 1986/11-455SENETLİ ALACAKLAR YÖNÜNDEN İSPAT KÜLFETİ ( Davacı Borçluya Ait Olması )
Y11.HDE. 1989/7729SENETLİ ALACAKLARIN REHNİ ( Ciro ve Teslim )
Y19.HDE. 2005/833SENETLİ VE SENETSİZ BORÇ ( Bakiye Borç Konusunda Anlaşmanın Yapıldığı Tarihten Sonra Yapılan Ödemeler …TL'den Düşülmek Suretiyle Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 1989/3553SENETSİZ ALACAK İÇİN YAPILAN TAKİP ( Davalının İtiraz Etmesi )
YHGKE. 1986/11-455SENETSİZ ALACAKLAR BAKIMINDAN İSPAT KÜLFETİ ( Alacaklı Olduğunu İleri Süren Davalı Tarafa Yükletilmesi )
Y20.HDE. 2011/7067SENETSİZ BELGESİZ ARAŞTIRMASI (Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleriyle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Senetsiz Belgesiz Araştırması Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2006/794SENETSİZ İSPAT ( Zayi Edilen Çek Bedeli İptale İlişkin Yasal Yollar Tamamlanmadan Senetsiz Olarak Talep Edilemeyeceği - İtirazın İptali )
Y3.HDE. 1991/1451SENETSİZ ÖDÜNÇ ALTIN VERMEK ( Tanıkla İspat - Bölgedeki Teamül )
Y20.HDE. 2005/1301SENETSİZ VE BELGESİZDEN ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ ( Gerçek Kişiler Yanında Eklemeli Zilyetler Yönünden De Tapu Sicil Ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Yapılacağı - Tapusuz Olan Taşınmazların Tescili Talebi )
Y8.HDE. 2005/7111SENETSİZDEN EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Dahili Davalılar Adına Aynı Çalışma Alanında Senetsizden Edinilen Türden Olup Olmadığının Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmaması )
Y1.HDE. 2004/11715SENETSİZDEN MÜLK EDİNME ( Davalıların Senetsizden Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğu Gözetilerek Anılan Miktarların Aşıldığı Saptandığı Taktirde Aşan Yer Bakımından Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y8.HDE. 1994/5923SENETSİZDEN TESCİL
YHGKE. 1990/5-370SENETSİZDEN TESCİL
YHGKE. 1990/1-193SENETSİZDEN TESCİL ( Hazine'ye Karşı )
YHGKE. 1993/1-610SENETSİZDEN TESCİL ( Hazine'yi bağlamaz )
Y14.HDE. 2002/3296SENETSİZDEN TESCİL DAVASI ( Değişken Sınırlı Taşınmaz-Tapuda Yüzölçümünün Düzeltilmesi )
Y1.HDE. 2011/144SENETSİZDEN TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Öncesi Tapusuz Bulunan ve Kadastro Tespitinde Senetsizden Tescil Edilen Taşınmazlar Hakkında Tenkis Yönünden Soruşturma Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1993/6819SENETSİZDEN TESCİL KOŞULLARI ( Tapuda Kayıtlı Olmaması Orman Mera Yaylak Kışlak Gibi Kamu Malı Niteliğinde Olmamasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2000/3180SENETSİZDEN TESPİT GÖREN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan )
Y12.HDE. 2000/2326SENETTE AMANIN İMZASI ( Tasdik Edilmesi ve Borç İşlemine Vakıf Olduğunun Yazılı Belge İle Kanıtlanması Zorunluluğu )
Y12.HDE. 1998/2346SENETTE BEDELİ TEMİNAT AHZOLUNMUŞTUR İBARESİ BULUNMASI ( Etki ve Sonuçları )
Y12.HDE. 2006/13210SENETTE BEDELİ TEMİNAT AHZOLUNMUŞTUR İBARESİ BULUNMASI ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını ve Özel Yol ile Takibe Konu Edilmesini Engellemeyeceği )
Y19.HDE. 2011/5644SENETTE BEDELSİZLİK İDDİASI ( İspat Yükünün Davacıya Ait Olduğu ve Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği )
Y12.HDE. 1986/5033SENETTE BİRDEN ÇOK TARİH OLMASI
Y5.CDE. 2014/3006SENETTE BULUNAN BORÇLU VE KEFİL KATILANLARA AİT İMZALAR ( Onların Eli Ürünü Olmayan Takliden Atılmış Sahte İmzalar Olduklarının Dosya Kapsamındaki Grafoloji Uzmanı Bilirkişi Raporuyla Saptanması Karşısında Sanığın Eyleminin Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y12.HDE. 2011/9334SENETTE ÇIKINTI HAK VE SİLİNTİ ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Tasdiki Gereği )
Y12.HDE. 2010/32730SENETTE ÇIKINTI KAZINTI SİLİNTİ ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliğin Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gereği)
Y12.HDE. 2011/16353SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Ayrıca Onanmamışsa İnkâr Hâlinde Göz Önünde Tutulamayacağı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Bilirkişinin "Rakam Değişikliğinin Tahrifat Amaçlı Olmayıp Düzeltme Amacıyla Yapıldığı" İfadesinin Mahkemeyi Bağlamayacağı)
Y12.HDE. 2011/10281SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Bononun Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Bir Lehtarının Bulunması Gerektiği/Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı - Kambiyo Vasfı Taşımadığı)
Y12.HDE. 2011/11491SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapılmadan Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
Y12.HDE. 2000/18436SENETTE ÇIKINTI VE SİLİNTİ ( Senette Yazılı Matbu T.lirası Kelimesi Çizilerek Amerikan Doları Olarak Değiştirilmiş Olması)
Y12.HDE. 2002/7580SENETTE ÇİZİLMİŞ CİRO ( Yetkili Hamil/Senet Üzerindeki Cirolara Göre Değerlendirme Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2012/14464SENETTE DÜZELTME YAPILMASI ( Düzeltmenin Geçerli Olması İçin Keşidecinin Onayının Zorunlu Olduğu - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )
Y12.HDE. 1985/11054SENETTE DÜZENLEME VE VADE TARİHİ ( Senedin İbra Belgesi Sayılabilmesi )
Y6.CDE. 2002/15898SENETTE DÜZENLEME YERİ ( Kent İlçe veya Köy Yönetim Birim Adından Birinin Gösterilmesinin Yeterli Olduğu - Eylemin TCK'nın 342/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.HDE. 2016/17845SENETTE DÜZENLEME YERİ (Düzenleme Yeri Gösterilmeyen Bonunun Düzenleyenin Adının Yanında Yazılı Olan Yerde Düzenlenmiş Sayılacağı - Düzenleme Yeri Olarak İdari Birim Adının Yazılmasının Yeterli Olduğu Adres Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığı Kısaltılmış Olarak Yazılan Keşide Yerinin Kabul Edilebilmesi İçin Duraksamaya Mahal Bırakmayacak Bir Yeri Göstermesi Gereği)
Y6.CDE. 2001/13031SENETTE DÜZENLEME YERİNİN KISA YAZILMASI ( Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması - Sahtecilik )
Y6.CDE. 2002/16560SENETTE DÜZENLENME YERİ ( Sadece Mahalle ve Sokak Olarak Gösterilen Senedin Bono Niteliği Taşımadığının Kabulü Gereği - Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu )
Y12.HDE. 1971/4460SENETTE EMRÜ HAVALESİNE İBARESİ BULUNMAMASI ( Senedin Bono Vasfını Kazanmasına Etkisi )
YHGKE. 1989/3-387SENETTE GÖSTERİLEN VE İTİRAZ EDİLMEYEN DEĞER ( Görevli Mahkemenin Tespit Edilmesi )
Y11.HDE. 2012/513SENETTE İHTİYATİ HACİZ İSTEYENİN HAK SAHİBİ OLMADIĞI ( Senet Arkasındaki Menfi Emre Kaydı Sebebiyle Senedin Ciro Yoluyla El Değiştirmesi Mümkün Bulunmadığı - İhtiyati Hacze İtiraz Edenin İtirazında Bu Hususu da İleri Sürmüş Bulunduğu )
Y12.HDE. 2007/6929SENETTE İKİ İMZANIN YER ALMASI ( Takip Konusu Senet Metninde Borçlunun Ad ve Soyadı Yer Almıyor İse de Keşidecinin İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmzanın Aval Şerhi Sayılacağı - Senetteki İkinci İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Hususunda Araştırma Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2010/33703SENETTE İKİ LEHDAR BULUNMASI ( Senedi Takibe Koyan Kişi Senet Bedelinin Ancak 1/2'sini İsteyebileceği - Takibin Miktarı Aşan Kısmı Yönünden İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/6591SENETTE İKİ LEHDARIN BULUNMASI ( Alacaklılar Arasında Teselsül İfade Eden Bir Kayıt da Bulunmadığından Lehdarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkının Tamamını İsteyemeyeceği Ancak Yarısını Dava ve Takip Edebileceği )
Y12.HDE. 1988/2508SENETTE İKİ VADE BULUNMASI ( Senedin Batıl Olması ve Bu Senede Dayanan Takibin İptali )
YHGKE. 2003/12-347SENETTE İKİ VADENİN BULUNMASI ( Senedin Geçersizliği Sonucunu Doğuran Sebeplerden Birisi Senette İki Vadenin Mevcut Olması Diğeri İse Tanzim Tarihinden Önceki Vadeli Senet Olması )
Y11.HDE. 2004/2071SENETTE İMZANIN BULUNMAMASI ( Kefiller Aleyhine Başlatılan İcra Takibine Esas Senette Kefillerin İmzası Bulunmadığından Sorumluluklarından Söz Edilememesi )
Y16.HDE. 2004/1106SENETTE İSİMLERİ YAZILI ŞAHISLAR ( Kadastro Tespitinden Doğan Davada Dinlenilip Satış Konusunda Bilgilerinin Alınması Gereği )
Y11.HDE. 1979/93SENETTE KARŞILIĞININ MALEN ALINDIĞININ YAZILI OLMASI ( İspat )
Y12.HDE. 2002/4866SENETTE KEFİL OLARAK GÖSTERİLME ( Kadının Koca Lehine - Sulh Hakiminin İznine Gerek Bulunması )
Y6.CDE. 1996/12264SENETTE KEŞİDE YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Suça Konu/Eylemin TCY. Md. 348 Aracılığı İle Aynı Yasanın Md. 345'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
Y12.HDE. 2007/7010SENETTE KEŞİDECİ İMZASI ( Keşideci İçin Aval Vermiş Olan Şikayetçi Senette Keşidecinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Senet Bedelinden Dolayı Sorumlu Tutulamayacağı )
YHGKE. 1996/12-70SENETTE LEHDAR ŞİRKETİN ÜNVANININ EKSİK YAZILMASI ( Senedin Bono Niteliğine Etkisi )
Y12.HDE. 2000/16418SENETTE LEHDARIN ALACAKLIYA CİROSU BULUNMAMASI ( Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Olmaması)
Y12.HDE. 2014/35078SENETTE LEHTAR HANESİNDE YAZILI OLAN FİRMANIN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAMASI ( Anılan Bono Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - İİK'nun 170/A Md. Uyarınca Re'sen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/14204SENETTE LEHTAR ÜNVANININ EKSİK İFADE EDİLMESİ (Senedin Arka Yüzünde Ünvan Eksikliğini Gideren Ciro Şerhi de Bulunmadığından Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 1986/2081SENETTE MEŞRU HAMİLLİK ( Emre Muharrer Senedin Ciro Zincirinde Kopukluk )
Y12.HDE. 2014/32837SENETTE MEVCUT OLAN ÇIKINTI KAZINTI VEYA SİLİNTİ ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkar Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza ve Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gereği )
Y12.HDE. 2006/384SENETTE MUACCELİYET KAYDI ( Vadesinde Ödenmediği Takdirde Müteakip Bonoların da Muacceliyet Kesbedeceği Yolunda Kayıt Bulunmasının Bu Senetlerin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Etkilemediği - Yazılmamış Sayılacağı )
Y19.HDE. 2011/16553SENETTE MÜNDEMİÇ ALACAĞIN TALEP EDİLMESİ ( Kambiyo Senedinin Ticari Defterere Kaydedilmemiş Olması Engel Teşkil Etmeyeceği - Senede Karşı ileri Sürülen İddiaların Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2005/204SENETTE PROTESTO ( Hamilin Cirantası Hakkında Takip Yapabilmesi için Bonoyu Protesto Ettirmesinin Zorunlu Olması )
Y12.HDE. 1998/6116SENETTE RAKAM VE YAZI BÖLÜMLERİNDE FARKLI DEĞERLER BULUNMASI ( Esas Alınacak Miktar )
Y19.HDE. 2012/4720SENETTE SAHTECİLİK ( Menfi Tespit Davası/Dava Konusu Senet Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçundan Ceza Davası Açıldığı ve Henüz Ceza Davasında Verilen Kararın Kesinleşmediği - Ceza Davasında Verilen Kararın Kesinleşmesi Beklenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/11-264SENETTE SAHTECİLİK ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Senedin Düzenlenmiş Olduğu Yıl ve Öncesine Ait İmza Örneklerinin İnceleneceği )
YCGKE. 1984/6-16SENETTE SAHTECİLİK ( Sadece İmzayla Verilen Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulup Takibe Konmasının Senette Sahtecilik Değil Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2012/1928SENETTE SAHTECİLİK (Sanığın Adına Çek Hesabı Açtırma Çek Keşide Etme Yetkisi İçeren Vekaletname İbraz Etmesi - Sanığın Eyleminin Gerçek Bir Durumun İspatı İçin Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Hususu Tartışılıp Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y11.CDE. 2011/13088SENETTE SAHTECİLİK (Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Yasal Unsurları Taşımayan Bir Kambiyo Senedinde Sahtecilik Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı)
Y12.HDE. 2013/35441SENETTE SAHTECİLİK İDDİASI (Takibin Kesinleşmesi Öncesi veya Sonrasında Takibe Konu Senedin Sahteliğinin İddia Edilmesi 6100 S. HMK'nun 209. Md. Hükmü Uyarınca Takibin Durdurulması Sonucunu Doğurmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
YHGKE. 1976/11-3343SENETTE SAHTELİK ( İyiniyetli Hamillere Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y12.HDE. 2002/3058SENETTE SONRADAN YAPILAN DÜZELTME ( Vade Tarihindeki Düzeltmenin Tarafların Anlaşması Sonucu Yapıldığının Yazılı Belge İle Kanıtlanmaması Nedeniyle Bononun Yok Hükmünde Olması )
Y12.HDE. 2004/22495SENETTE ŞİRKET KAŞESİ ÜZERİNE VE AÇIĞA OLMAK ÜZERE İKİ AYRI İMZA ATAN ŞİRKET TEMSİLCİSİ ( İkinci İmzadan Şahsen Sorumlu Olacağı )
YHGKE. 1996/12-465SENETTE TAHRİFAT
Y12.HDE. 2005/243SENETTE TAHRİFAT ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş Olması Halinde Senetteki Hak ve Silintilerin Yok Hükmünde Sayılması )
Y12.HDE. 2013/12031SENETTE TAHRİFAT ( Bilirkişi İncelemesiyle Senet Bedelinde Tahrifat Yapıldığının Belirlenmesi Halinde Senedin Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/14316SENETTE TAHRİFAT ( Bilirkişi Raporunda Senedin İlk Düzenlenmesinde Yazılan Miktarın Sonradan Tahrifat Yoluyla Dönüştürüldüğünün Tespit Olunduğu/Şikayetin Kısmen Kabulüyle Takibin Tahrifattan Önceki Miktar ve Fer'ilerini Aşan Kısım Yönünden Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali İstemi )
Y12.HDE. 2007/2903SENETTE TAHRİFAT ( Bono Bedeli Hem Yazı Hem de Rakamla Gösterilip de İki Bedel Arasında Fark Bulunursa Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı - Ancak Bu Kural Rakam İle Değer Bildirilen Bölümde Tahrifat Yapılmaması Halinde Uygulanacağı )
Y12.HDE. 2012/6491SENETTE TAHRİFAT ( Bonoya Dayalı Takip - Dayanak Senetteki Vade ve Tanzim Tarihleri Üzerinde Yapılan İşlemin Tahrifat Niteliğinde Olup Olmadığı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlendikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği )
YHGKE. 2013/19-1746SENETTE TAHRİFAT ( Borçlunun Keşide Tarihinin Çizilerek Çeki Yeniden Tedavüle Çıkarmak Amacıyla Atılan Tarih Yanındaki Paraf İmzasının Keşideci İmzasına Benzemediği ve Çek Arkasındaki Anadolubank İbaresinin Silindiğini Senette Tahrifat Olduğunu İddia Ettiği - Senette Sahtelik Yapılıp Yapılmadığının Usulünce İncelenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/8634SENETTE TAHRİFAT ( Dava Konusu Senedin Üzerinde Tahrifat Yapıldığı/Tahrifatan Önceki Miktar Üzerinden Davalının Alacaklı Olduğunun Kabul Edilmesi Gereği - Kalan Kısımdan Tahrifat Nedeniyle Davacının Borçlu Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/7864SENETTE TAHRİFAT ( İğfal Kabiliyeti Buluduğunun Tespit Edilmesi Halinde Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Senetteki Tahrifatın İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığı Araştırlmadan Eylem Hakkında Emniyeti Suistimal Hükümlerine Göre Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1998/4-264SENETTE TAHRİFAT ( Menfi Tesbit Davasında Borcun Asıl Miktarının Tesbit Edilmesi )
Y19.HDE. 2013/7547SENETTE TAHRİFAT ( Menfi Tespit Davası - Davalının Sanık Olarak Yargılandığı Ceza Davasının Kesinleşmediği/Davaya Konu Senette Tahrifat Yapılıp Yapılmadığı Konusunda Yargıtay Denetimine ve Hüküm Kurmaya Elverişli Rapor Alınarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/3354SENETTE TAHRİFAT ( Menfi Tespit Davası - Senette Yapılan Tahrifatın Gözle Görülecek Şekilde Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 2005/1668SENETTE TAHRİFAT ( Senedin Rakam Kısmına Fazladan Sıfır Eklenerek Davacı Adına Takibe Geçilmesi )
Y4.HDE. 2015/4323SENETTE TAHRİFAT ( Senet Bedelinin Arttırılması Nedeniyle Davacı Miktar Olarak Borcu Çok Yükseldiği İçin Borcunu Ödeyemediği ve Aracı İki Buçuk Ay Bağlı Kaldığı İçin Nakliyecilik İşini Yapamadığı ve Kazanç Kaybı Doğduğu - Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/22811SENETTE TAHRİFAT ( Senette Mevcut Olan Çıkıntı Kazıntı veya Silinti Ayrıca Onanmamışsa İnkâr Halinde Göz Önünde Tutulmayacağı - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/24599SENETTE TAHRİFAT ( Senetteki Düzenleme Yerini Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması Karşısında Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
Y13.HDE. 2002/12625SENETTE TAHRİFAT ( Somut Olayda Mahkeme ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınmasının Ve Vade Tarihinde Senette Tahrifat Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/2942SENETTE TAHRİFAT ( Tahrifat Olmadığının Belirlenmesi Durumunda İki Bedel Arasında Fark Olduğu Durumlarda Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Edilmesi )
Y6.CDE. 2003/10400SENETTE TAHRİFAT ( Yapılarak Bedelin Yükseltilip İcra Takibine Koyulması - Sahtecilik Niteliğinde Olduğu )
Y12.HDE. 2013/15527SENETTE TAHRİFAT ( Yapılmadan Önceki Tarihler Gözetildiğinde Senedin Kambiyo Vasfının Etkilenmediği Düşünülmeksizin İstemin Reddi Yerine Hatalı Gerekçeyle Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 1998/12-54SENETTE TAHRİFAT ( Yazı ile rakamın farklı olması )
Y11.HDE. 1990/2922SENETTE TAHRİFAT ( Yazı Kısmı Boş Verilen Senette Rakamla Yazılan Kısmın Tahrifatsız Haline İtibar Edileceği )
Y11.HDE. 1973/5134SENETTE TAHRİFAT ( Yazı ve Rakamla Gösterilen İki Bedel Arasında Fark Bulunması )
Y12.HDE. 2016/10560SENETTE TAHRİFAT (Bononun Düzenlenme Tarihindeki Türk Lirasının Değeri Gözönüne Alındığında Yüz On Lira İçin Bono Düzenlenmesi Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olup Aksi Yöndeki Kabul Aşırı Şekilcilik Olup Ağır Hak Kaybına Neden Olacağı - Takibin İptali)
Y12.HDE. 2013/35441SENETTE TAHRİFAT (Senet Altında Şikayetçi Borçluya Atfen Atılı Bulunan İmzanın İnkar Edilmediği/Senette Tahrifat İddiası İle İlgili Olarak İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ceza Mahkemesine Açılan Sahtecilik Davası Gerekçe Gösterilerek Anılan Dava Sonuçlanıncaya Kadar İcra Takibinin Durdurulamayacağı)
Y12.HDE. 1997/3169SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Bonoda Vade Tarihinin Değiştirildiği İddiası-İki Ayrı Vade-Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
Y11.HDE. 1985/6229SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Bonoyu İcra Dairesine Teslim Etmeyen Alacaklının İspat Etmesi )
Y19.HDE. 2005/1475SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Davacının Alınan Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Etmesi Nedeniyle Açtığı İkinci Davada Mahkemece Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kuruluna Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y12.HDE. 1989/13111SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( İtirazın Geçici Kaldırılması İncelemesinde )
Y4.HDE. 1993/11617SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )
Y12.HDE. 2000/8242SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Yazıyla ve Rakamla Gösterilen Bono Bedellerinin Farklı Olması Halinde İtibar Edilecek Miktar )
Y12.HDE. 2013/15479SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Yönünden Raporlar Arasında Çelişki Oluştuğu - Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/979SENETTE TAHRİFAT İDDİASININ İSPATI ( İşçi İşveren İlişkilerinde İşçinin Bunu Her Türlü Delille İspat Edebileceği )
Y12.HDE. 1994/14670SENETTE TAHRİFAT İTİRAZI ( Senet Metninden Anlaşılan Bir İtiraz Olduğu )
Y12.HDE. 2009/19393SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( Bir Senette Tahrifat Yapılmadığı Saptandığı Halde Bu Senet İçin Şikayetin Reddi Gerekirken Onu da Kapsar Şekilde Şikayetin Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 1978/11-770SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( Tahrifat İddiasının Tahkikinde Daha Önce Sorgu Hakimliğinde Yapılan İnceleme İle Yetinilememesi )
YHGKE. 2010/12-74SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Menfi Tespit Davası Açtığı - Ceza Davasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Açılmış İse Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y12.HDE. 2016/1992SENETTE TAHRİFAT YAPILMASI ( Bilirkişi Raporuna Göre Senedin Tanzim Tarihi Yıl Hanesinde Tahrifat Yapıldığı ve Tahrifattan Önceki Tanzim Tarihinin Ne Olduğu Buna Bağlı Olarak da Vade Tarihinin Tanzim Tarihinden Sonraya Ait Bir Tarih Olup Olmadığı Belirlenemediği - Takibin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 1996/3033SENETTE TAHRİFAT YAPILMASI ( İnkar Tazminatı )
Y19.HDE. 2004/7090SENETTE TAHRİFAT YAPILMASI ( Takibin Devamına Hükmolunan Tutarın %40'ı Oranında Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesi Gereği - Menfi Tespit Talebi )
Y12.HDE. 2016/9775SENETTE TAHRİFAT YAPILMASI (Bilirkişi Raporuna Göre Senedin Ödeme Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Tahrifattan Önceki Ödeme Tarihinin Farklı Olduğu/Buna Bağlı Olarak da Vade Tarihinin Düzenlenme Tarihinden Önceki Bir Tarihe Ait Olduğu/Senedin Kambiyo Niteliğinde Bulunmadığının Kabulü Gerektiği - Takibin İptali İstemi)
YHGKE. 2004/19-118SENETTE TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI ( Bilirkişi Raporlarıyla Doğrulanan Tahrifat İddiasına Rağmen Mahkemece Sırf Ceza Davasında Beraat Kararı Verildiğinden Menfi Tesbit Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1986/6874SENETTE TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI BORÇ MİKTARININ TESBİTİ ( Yazı Hanesinin Sonradan Doldurulmuş ve Rakam Hanesinde Tahrifat Yapılmış Olması )
Y19.HDE. 2002/4419SENETTE TAHRİFATA İLİŞKİN CEZA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ BERAAT KARARININ HUKUK DAVASINDA BAĞLAYICILIĞI ( Menfi Tesbit Davasına Konu Bonoda Rakamla Yazılan Miktarın Tahrif Edilmiş Olması ve Yazıyla Gösterilen Bedelden Farklı Olması/Yazıyla Yazılan Bedelin Esas Alınması )
Y12.HDE. 1989/13111SENETTE TAHRİFATIN İTİRAZ BİÇİMİ ( Borca İtiraz )
Y11.CDE. 2012/2212SENETTE TANZİM TARİHİNİN BULUNMAMASI ( Zorunlu Unsur Olduğundan Senedin Kambiyo Vasfına Haiz Olmadığı - Özel Belge Olarak Kabul Edileceği/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y12.HDE. 1995/73SENETTE TANZİM TARİHİNİN OLMAMASI ( Bono Niteliği )
Y12.HDE. 2005/42SENETTE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Bono Vasfının Bulunmaması - Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu Yapılamayacağının Re'sen Gözetilmesi ve Takibin İptali Gereği )
Y12.HDE. 2001/11675SENETTE TANZİM YERİ BULUNMAMASI ( Kambiyo Senedi Niteliğinin Bulunmaması )
Y12.HDE. 2000/11971SENETTE TANZİM YERİ OLARAK İDARİ BİRİM GÖSTERİLMESİ ( Senedin Kambiyo Senedi Vasfını Kazanamaması )
Y12.HDE. 2002/13543SENETTE TANZİM YERİNİN BULUNMAMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip - Re'sen Takibin İptaline Karar Vermek Gereği )
Y12.HDE. 2015/9716SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( İcra Takibine Dayanak Bono Üzerinde Tanzim Edenin Ad ve Soyadı Yanında L.Burgaz İfadesinin Yer Aldığı - Keşide Yerinin Hiçbir Duraksamaya Meydan Vermeyecek Şekilde Anlaşılabilir Olması Koşulu İle Kısaltılmış "Ank." Ve "İst." İle Sınırlı Olarak Yazılmasının Mümkün Olduğu/Senedin Kambiyo Vasfında Olmaması Sebebiyle Takibin İptalinin Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/11325SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2002/2949SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Senet Kambiyo Senedi Niteliği Taşımadığından Senetteki Hakkın Ciro İle Devrinin Mümkün Olmaması )
Y12.HDE. 2013/17034SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMAMASI (Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Bulunmadığı - Resen Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2011/12850SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILI OLMASI GEREKTİĞİ ( Tanzim Yeri Olarak İdari Birim Adı Yazılması Yeterli Olup Ayrıca Adres Gösterilmesi Zorunluluğunun Bulunmadığı )
YHGKE. 2013/12-1022SENETTE TANZİM YERİNİN YAZILMAMASI ( Keşidecinin Adı ve Soyadı Yanında da Bir Yer İsminin Yazılmadığı - Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığından Bu Senetlere Dayanarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip Yapılamayacağı Gözetilerek Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/23128SENETTE UNSUR EKSİKLİĞİ (Takibe Dayanak Belgede Geçerli Bir Tanzim Yeri Bulunmadığından Kambiyo Senedi Vasfında Olmadığı/Mahkemece Takip Konusu Senet Yönünden İmza İncelemesi Yaptırmadan Önce Tanzim Yeri Olmadığı Hususu Re'sen Gözetilerek İİK.170/A-2 Maddesine Göre Unsur Eksikliği Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken İmza İtirazının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)
YHGKE. 1972/4-892SENETTE VADE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Y12.HDE. 2002/6396SENETTE VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ ( Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması - Takibin İptali )
Y12.HDE. 2001/9794SENETTE VADEDEN SONRAKİ CİRO ( Kıymetli Evrak Niteliğinin Yitmemesi - Alacağın Temliki Hükümlerinin Uygulanması)
YHGKE. 1998/12-54SENETTE YAZI VE RAKAM ARASINDA FARKLILIK
Y2.HDE. 2003/1012SENETTE YAZILI OLANLARI KABUL ( Eşya Davası - Talebin Kabulünü Gerektireceği ) )
Y7.HDE. 2003/2503SENETTE YAZILI TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmaz Olup Olmadığının Araştırılmamasının Hatalı Olduğu - Kadastro Tespiti )
YHGKE. 2013/12-1677SENETTE YER ALAN İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Senedi Elinde Bulundurup Takibe Girişen ve İmzanın Borçluya Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıda Olduğu - Borca ve İmzaya İtiraz )
Y11.CDE. 2010/10810SENETTE YER ALAN KAŞENİN SAHTELİĞİ ( Şikayetçinin Açtığı Menfi Tespit Davasında Şüphelinin İmzaladığı Bonoların Dosyaya Sunulduğu/Kaşelerin Sahteliği Araştırılmadan Takipsizlik Kararı Verilemeyeceği - Sahtecilik )
Y12.HDE. 2003/15786SENETTE ZAMANAŞIMI ( Senetler Bono Niteliğinde Olmadıklarından Bonolara Özgü Üç Yıllık Zamanaşımının Olayda Uygulama Yerinin Olmaması )
Y11.HDE. 1989/6399SENETTEKİ ALACAĞIN KISMEN TAKİBİ ( Vekalet Ücretine Esas Alınacak Meblağ )
Y11.HDE. 1986/12237SENETTEKİ BEDELİN ÖDENMESİ ŞARTI ( Kiracının Taşınmazı Boşaltması )
Y12.HDE. 2007/7109SENETTEKİ BORÇLU İMZASI ( Kontrol Etmeden Alan Alacaklının Ağır Kusurlu Olduğu - Alacaklı Aleyhine İcra İnkar Tazminatı ve Para Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/2878SENETTEKİ BORÇTAN SORUMLULUK ( İçin Keşidecinin Tek İmzası Yeterli Olup Birden Fazla İmza Atılmasına Gerek Olmadığı )
Y12.HDE. 2013/4180SENETTEKİ BORÇTAN SORUMLULUK ( Keşidecinin Tek İmzası Yeterli Olup Birden Fazla İmza Atılmasına Gerek Bulunmadığı - Takip Dayanağı Bonolarda İki Adet İmza Bulunduğu Bunlardan Birinin Şirket Kaşesi Üzerine Diğerinin de Açığa Atıldığı/Borçlunun Şahsen Sorumlu Olduğu )
Y12.HDE. 2011/7352SENETTEKİ ÇIKINTI KAZINTI VEYA SİLİNTİ ( Ayrıcı Onanmamışsa İnkarı Halinde Göz Önünde Tutulmayacağı - Mahkemece Senedin Geçerliliğine ve Anlamına Etkili Nitelikte Kabul Edilirse Senedin Kısmen veya Tamamen Geçersiz Sayılabileceği )
YCGKE. 1989/6-144SENETTEKİ DEĞİŞTİRMENİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyeti Bulunmadığından Sahtecilik Suçunun Oluşmaması )
Y12.HDE. 2013/14050SENETTEKİ DÜZELTME ( Borçlu Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gerektiği - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/19503SENETTEKİ DÜZELTMELER ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş İse İnkâr Halinde Yok Hükmünde Olup Senet Üzerinde Yapılan Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - Takibin İptali İstemi )
Y15.HDE. 2006/6404SENETTEKİ DÜZELTMELER ( Sözleşmede Taşeronun İstihkakı Kalemle Düzeltilmiş Ancak Bu Düzeltme İmza ile Doğrulanmamış Olması Nedeniyle Hükümsüz Olması )
Y6.CDE. 2002/24599SENETTEKİ DÜZENLEME YERİ ( Gösteren Yazının Katılanın Eli Ürünü Olduğunun Anlaşılması/Zorunlu Ögelerden Olan Düzenleme Yerinin Sanık Tarafından Verildiğinde Bulunmadığı - Eylemin TCK'nun 345.Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
Y12.HDE. 2015/24989SENETTEKİ DÜZENLEMELERİN BORÇLU TARAFINDAN PARAF EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ ( Senette Mevcut Olan Çıkıntı veya Senet Metni Altındaki Hak ve Silinti Ayrıca Tasdik Edilmemiş İse İnkar Halinde Yok Hükmünde Olduğu - İmzaya veya Paraf İmzasına İtiraz Halinde İmza İncelemesi Yapılacağı/Düzeltmenin Onaylı Olmaması veya İmzanın Keşideciye Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde Düzeltme Yok Hükmünde Olup Senedin Düzeltme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılacağı )
Y13.HDE. 2010/5964SENETTEKİ HAKLARIN DEVRİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senedin Adi Senet Hükmünde Olacağı/Hakların Devri İçin Yazılı Alacağın Temliki Sözleşmesi Bulunacağı - Senedin Arkasındaki Cironun Alacağın Temliki Niteliği Taşımadığı )
Y12.HDE. 2007/6929SENETTEKİ İKİNCİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞI ( Araştırma Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Takip Konusu Senet Metninde Borçlunun Ad ve Soyadı Yer Almıyor İse de Keşidecinin İmzası Dışında Bononun Ön Yüzüne Konulan Her İmzanın Aval Şerhi Sayılacağı )
Y12.HDE. 2003/14331SENETTEKİ İMZA ( Borçlu Eli Mahsulü Olmadığı - Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğundan Merciice Yeniden Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Seçilerek Rapor Alınması Gereği )
Y15.HDE. 2007/378SENETTEKİ İMZA ( Borçluya Ait Olmadığının Adli Tıp Kurumunun Raporu İle Sabit Olduğu/Senedin İptali Davasının Kararın Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği - Tasarrufun İptali Davası )
Y19.HDE. 2014/11998SENETTEKİ İMZA ( Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Usulen İnceleme Yapılması Gerektiği - Borçlu Bulunmadığının Tespiti İstemi )
Y3.HDE. 2009/10290SENETTEKİ İMZA ( Senetlerin Bizzat Davalı Yanında Düzenlenmemiş Olması - Davalının Senetteki İmzanın Davacı Tarafa Ait Olmadığını Bilebilecek Durumda Bulunmadığı/Davacı Aleyhine İcra Takibi Yapmakta Kötüniyetli Kabul Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2013/475SENETTEKİ İMZA HUSUSUNDA KANAAT OLUŞMAMASI ( Halinde Senedin Yazıldığını Görenlerin Tanıklığı İle İddianın İspat Edilebileceği/Gösterilen Tanığın Dinlenmesi İçin Tebligat Yapılıp Tanığın Dinlenilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 1988/12-641SENETTEKİ İMZA MÜVEKKİLİM ŞİRKETE AİT OLMADIĞINDAN İMZAYA İTİRAZ EDİYORUZ BİÇİMİNDEKİ İTİRAZ ( Bu İtiraz Borcun Esasına Dair İtiraz Olduğundan Borçlu Hakkındaki Takibin Kesinleşmesi )
Y12.HDE. 2011/9101SENETTEKİ İMZA VE BORÇLULUK SIFATI NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ ( Beş Günlük Süre İçinde İtiraz Yapılması Gereği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip)
Y11.CDE. 2004/3848SENETTEKİ İMZALAR ( Dolandırıcılık - Sanıkların Senedin Kendileri Tarafından Verilmediğini Savunmaları ve Bilirkişi Raporunun Onaysız Olduğu da Gözetilerek Senetteki İmzaların Sanıklar İle Tanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespit Ettirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1995/10955SENETTEKİ İMZALI PULU ÇIKARIP SAHTE SENEDE YAPIŞTIRMAK ( İmzanın Senette Devam Ettirilmemesi - Sahtecilik )
Y10.CDE. 2005/2324SENETTEKİ İMZANIN ARAŞTIRILMASI ( Hırsızlık - Senetteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığı Senedin Ne Sebeple ve Kim Tarafından Düzenlendiği ve Düzenlenme Tarihinin Tespiti Gereği )
Y11.CDE. 2006/868SENETTEKİ İMZANIN BAŞKASINA AİT OLMASI ( Özel Belgede Sahtecilik/Sanıkların Katılanın Borçlu Olarak Göründüğü Sahte Senedi Kullandıkları İddiası - İmza Sahibinin Senet Borcunu Haricen Ödediğinin Anlaşılması Karşısında Sanıkların Beraati Gereği )
Y12.HDE. 2012/6325SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN İSPATI ( Alacaklının Üzerinde Bulunduğunun Gözetileceği - Borçluya İmza Örneklerini Vermesi İçen Verilen Kesin Süreye Uymadığından Bahisle İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği/İspat Külfeti )
Y12.HDE. 2011/3387SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN İSPATI (Alacaklı Tarafından Yapılacağı - Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi)
Y12.HDE. 2004/5655SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞI ( Grafoloji Ve Yazı Bilimi Dalında Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y12.HDE. 2007/9441SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞIİ ( Adli Tıp Kurumu ile Jandarma Kriminal Laboratuarı Raporunda Çelişki Giderilmeden Hüküm Tesisi Doğru Değildir )
Y12.HDE. 2006/596SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ KESİN BİÇİMDE TESBİT EDİLEMEMESİ ( İmzaya İtirazın Kabulü Gereği - Belirsizlikten Borçlunun Yararlanacağı )
Y19.HDE. 2011/7011SENETTEKİ İMZANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yönünden Açılmış Olan Ceza Davası Dosyası da Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Borçlu Bulunmadığının Tespiti )
Y11.HDE. 1987/87SENETTEKİ İMZANIN İNCELENMESİ ( Bilirkişi Tetkikatı )
Y11.HDE. 1987/4725SENETTEKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ ( Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
Y13.HDE. 2015/15073SENETTEKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ ( Mahkemece İmzası İnkar Edilen Senet Altındaki İmzanın Davalı Tarafa Ait Olup Olmadığı Araştırılarak Sonuca Gidileceği - İtirazın İptali İstemi )
Y23.HDE. 2012/2198SENETTEKİ İMZANIN İNKARI ( Menfi Tespit Davası - İmzanın El Ürünü Olup Olmadığının Kesin Olarak Tesbiti İçin Kriminal Laboratuvarından ya da Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyelerinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
Y12.HDE. 2003/12951SENETTEKİ İMZANIN İNKARI ( Şirket Yetkilisine Ait Olmadığı - Kabulü Halinde Alacaklı Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y19.HDE. 2013/8667SENETTEKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASI ( Ceza Mahkemesinin Mahkumiyet Kararında Tespit Ettiği Maddi Olgu Hukuk Hakimini Bağlarsa da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Kararın Böyle Bir Etkiye Sahip Olmadığı - İmzaya İlişkin Usulen İnceleme Yapılacağı )
Y12.HDE. 2016/12402SENETTEKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASINA DAYALI TAKİBE İTİRAZ ( Noterlik Tarafından Düzenlenen Vekaletname İncelendiğinde Borçlu Tarafından “Banka Hesaplarından Para Çekme Yetkisi” Başlığı Altında Evrak ve Çekleri İmza Yetkisinin Verildiği Bono Düzenleme Yetkisinin Verilmediği Anlaşılmakla Anılan Vekaletnameye Dayalı Olarak Vekil Tarafından Düzenlenen Bonodan Dolayı Muteriz Borçlunun Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2006/1691SENETTEKİ İMZANIN KEŞİDECİ BORÇLUYA AİT OLMASI ( Takibin Bu Miktarın Üstünde Kalan Kısım Yönünden İptali Gereği )
Y19.HDE. 2015/6390SENETTEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( İ.İ.K.'Nun 265. Md. Sayılan Sebeplerden Olmadığı - İtirazın Reddi Gerektiği/İhtiyati Haciz Kararına İtiraz )
Y19.HDE. 2016/3806SENETTEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İDDİASI İLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (İcra Hukuk Mahkemesince Yaptırılan İmza İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporun Taraflarca Kabul Edilmedikçe Menfi Tespit Davasında Hükme Esas Alınamayacağı/Mahkemece Davacının İmza İnkarı Yönünden Yeniden İmza İncelemesi Yaptırılarak Deliller Hep Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği)
Y11.HDE. 1976/4581SENETTEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İTİRAZI ( Mahkemece İmza Araştırmasında Uygulanacak Kurallar )
Y19.HDE. 2011/7075SENETTEKİ İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Menfi Tespit Davasında İcra Takibine Konu Senetteki İmzanın Sahte Olduğunun İleri Sürüldüğü - Davanın 1 Yıl İçersinde Açılacağına İlişkin Süre Öngörülmediği/Esasa İlişkin İnceleme Yapılacağı )
Y12.HDE. 2001/11665SENETTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Tesbiti Halinde Talep Gerekmeksizin İnkar Tazminatına Hükmedilmesi )
Y11.CDE. 2011/5441SENETTEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ ( İcra Hukuk Mahkemesinde Açılan Dava Dosyasının Getirtilerek İnceleneceği/Duruşma Tutanağına Geçirileceği/Dosyayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Alınacağı/Eksik İnceleme Yapılmaması Gereği )
Y12.HDE. 2011/3387SENETTEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLMESİ (Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olduğunun İspatının Alacaklı Tarafından Yapılacağı - Alacaklıya Bilirkişi Ücretini Yatırması İçin Usulüne Uygun Kesin Süre Verilerek Oluşacak Sonuca Göre Hüküm Verileceği)
YCGKE. 1990/6-142SENETTEKİ İMZAYI İNKAR EDEN SANIK ( Dolandırıcılık İddiasıyla Açılan Davada Borcun Sebebinin Araştırılmasına Gerek Olmaması )
YHGKE. 2010/12-493SENETTEKİ KAŞENİN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Sahteliğe İlişkin Açılan Ceza Davasının ve Menfi Tespi Davasının Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y19.HDE. 2001/1293SENETTEKİ KEFİL ŞAHİT İBARESİ ( Kefil Kelimesinin Sonradan Yazılmış Olduğunun Davacı Tarafından Kanıtlanamadığı Takdirde Bu İbare Avali İfade Edeceği )
Y12.HDE. 2005/6266SENETTEKİ KEŞİDE YERİ ( Açık ve Anlaşılabilir Biçimde İdari Birim Olarak Senette Yer Almadığı - Alacaklının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Yapamayacağı/Re'sen Takibin İptali Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/7587SENETTEKİ KEŞİDECİ İMZASINA İTİRAZ (Senetteki İmzanın Yetkili Temsilcisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Senetten Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebi - Davalının Senedin Yetkili Hamil Olduğu ve Senetteki İmzanın Davacı Eli Ürünü Olup Olmadığını Bilebilecek Durumda Olmadığı)
Y19.HDE. 2012/5149SENETTEKİ MALEN KAYDI ( Menfi Tespit Davası - Bononun İhdas Nedeninin Malen Olduğu ve Davalının Bu Beyanları Dikkate Alınarak Bononun İhdas Nedenini Talil Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1994/11001SENETTEKİ MİKTAR ( Yazıyla Yazılan Miktara İtibar Edileceği )
Y15.CDE. 2011/14624SENETTEKİ MİKTARIN DEĞİŞTİRİLEREK İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( Kamu Kurumu Olan İcra Müdürlüğü Aracı Kılındığından Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmadığına İlişkin Delilleri Değerlendirme Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y19.HDE. 1998/2633SENETTEKİ RAKAMLARDA TAHRİFAT ( Bedelin Yazıyla Yazılan Bölümüne İtibar Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2008/3345SENETTEKİ SİLİNTİ VE KAZINTILARIN ETKİSİ ( Bonoda Keşideci İle Lehtarın Aynı Kişiler Olmasının Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )
Y12.HDE. 1994/10675SENETTEKİ TARİHTE DÜZELTME ( Parafe Edilmemişse Geçerli Olmayacağı )
Y11.HDE. 1980/3232SENETTEKİ VADE TARİHİNİN VADEYİ UZATACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ ( TTK.nun
Y13.HDE. 2011/17505SENETTEKİ YAZI VE RAKAM ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Senette Rakamla 900TL Yazı İle "Doksanbintl" Yazıldığı Senet İçeriği İle Sabit Olduğu - Polis Kriminal Raporuna Göre "Doksanbintl" Yazısının Senede Sonradan İlave Edildiği Sabit Olduğundan Senedin 900TL İçin Düzenlendiğinin Kabul Edileceği - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2013/5099SENETTEKİ YAZI VE RAKAMLA YAZILAN BEDEL ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI ( Yazı İle Belirtilen Miktara İtibar Edileceği - Bonoda Tahrifat Bulunması Halinde Bu Kuralın Uygulanamayacağı/Senette Tahrifat Yapıldığı Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiğinden Senedin Tahrifattan Önceki Hali İle Kabul Edileceği )
Y6.CDE. 1997/5350SENETTEKİ YIRTILMA ( TTK.'da Öngörülen Temel Unsurlara Zarar Verilmemesi - Eksik Kalkışma )
Y2.HDE. 2006/20180SENETTEKİ ZİYNET VE EV EŞYALARI ( Kadında Kalacağında İttifak Ettikleri - Sözleşmenin B.K. Md. 19-31'e Aykırı Bir Yönü de Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/10656SENETTEKİ ZORUNLU UNSURLAR ( Senet Asıllarının Duruşmaya Getirtilip İncelenerek Bulunması Gereken Zorunlu Unsurları İhtiva Edip Etmediğinin Tespit Edilmesi Senet Metninde Bulunması Gerekli Zorunlu Unsurlardan Olan Tanzim Tarihinin Bulunmaması Halinde Senetlerin Özel Belge Niteliğinde Olacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/5779SENETTEN ALTI SIFIR ATILMASI (Üzerinde Tahrifat Yapılmış Senetin Bono Vasfını Koruması Nedeniyle Alacaklının Senet Bedelini Talep Edebileceği - Senetten Altı Sıfır Atılması Durumunda Ortaya Çıkan 0.40.TL'nin Alınabilmesi/Kambiyo Senedi )
Y12.HDE. 2005/18094SENETTEN DOĞAN ALACAK ( Alacaklılar Arasında Teselsül İfade Eden Bir Kayıt Bulunmaması/Lehtarlardan Birisi Tek Başına Senetten Doğan Hakkını Tamamını İsteyemez İse de 1/2'sini Dava ve Takip Etme Hakkı Olduğu - Borçlular Senet Bedelinin Yarısını Ödemeleri Halinde Borçtan Kurtulmuş Olacakları )
Y6.HDE. 2007/6249SENETTEN DOĞAN ALACAK ( Asıl Borçludan Talepte Bulunmadan/Hakkında Başlatılan Takip Sonuçsuz Kalmadan Adi Kefile Dava Açılamayacağı )
Y12.HDE. 2016/8452SENETTEN DOĞAN ALACAK ( Karşılıklı Edimleri İçeren Kira Sözleşmesi Gereğince Kira Alacağı Nedeniyle Alacaklıya Verildiği Sabit Olan Senetten Doğan Alacağın Varlığı ve Miktarı ile Tahsilinin İncelenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın Kabulü ile Takibin Durdurulmasına Hükmedileceği/Borca İtiraz )
Y11.HDE. 2010/8007SENETTEN DOĞAN ALACAK DAVASI (Kredi Borcuna Karşılık Verilen Bono Bedellerin Tahsili/Davalı Keşidecinin Sebepsiz Zenginleşmediğini Kanıtlaması Gereği - İspat Yükü)
Y19.HDE. 2005/7031SENETTEN DOĞAN DAVA ( İşe Girerken veya İş Akdinin Devamı Sırasında İşveren Tarafından Alınması - İş Hukukunun Uygulanması Gereği/İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y12.HDE. 2010/21807SENETTEN DOĞAN HAK ( Borç Bölünmesi Mümkün Olan Borçlardan Olduğundan Lehdarlardan Birisinin Senetten Doğan Hakkın Yarısını Talep ve Takip Etme Hakkı Olduğu - Bu Durumda Borçlu Ödediği Yarı Bedel Kadar Borcundan Kurtulmuş Olacağı )
Y19.HDE. 2000/7879SENETTEN DOĞAN HAKLAR ( Teminat Senetlerinde Hamilin Hakları )
Y12.HDE. 2002/25509SENETTEN DOĞAN TAKİP HAKKI ( Tedavülden Sonraki Ciroların Alacağın Temliki Hükümlerini Doğurması )
Y19.HDE. 2005/4073SENETTEN DOLAYI BORCUN BULUNMAMASI ( Menfi Tespit Davası - Davanın Kabulüne Senedin ve İcra Takibinin İptaline Davalı Aleyhine %40 Tazminata Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 1992/8082SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Malen/Nakten - İspat Külfeti )
Y23.HDE. 2011/204SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kooperatifin - Bononun Verildiği İddia Edilen Tarih ve Öncesindeki Mali Yapısı İncelenmeli ve Davalı Kooperatifin Borç Almasına Gerek Olup Olmadığının Saptanacağı)
Y23.HDE. 2012/1812SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (Menfi Tespit Davasına Konu İcra Takibinde Alacak Miktarı Yüksek Olarak Gösterildiği/Eldeki Davanın Takipde Gösterilen Alacağın Tamamı İçin mi Yoksa Bir Kısmı İçin mi Olduğunun Aydınlatılacağı )
Y12.HDE. 2013/15889SENETTEN DOLAYI BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Senedin Teminat Amaçlı Verildiğinin İspatlanamadığı/Alacaklı Vekilinin de Senedin Teminat Amaçlı Alındığını Kabul Ettiği Anlamına Gelen Beyanı Olmadığı - Teminat Senedi İddiasına Dair İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2005/19-556SENETTEN SORUMLULUK ( Davacı Şirket Adına Senedi İmzalayan Şirket Temsilcisi Bononun Tanzim Tarihinden Sonra Şirket Ortaklığından Ayrıldığı - Davacı Şirketin Sorumlu Olacağı Düşünülmeden Lehdar Davalı Hakkında Açılan Menfi Tespit Davasının Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2009/6672SENETTEN SORUMLULUK ( Şirket Yetkilisi - Tanzim Tarihi İtibariyle Temsil Yetkisinin Devam Edip Etmediği/Etmiyorsa Şahsen Devam Ediyorsa Tek İmzanın Şirketi Sorumlu Kılacağı )
Y4.CDE. 2017/19493"SENİ ÖLDÜRECEĞİM SENİN ANANI AVRADINI SİNKAF EDECEĞİM' SÖZLERİ ( Bir Bütün Halinde Hayata Ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Tehdit Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
Y4.CDE. 2005/6095SENİ ÖLDÜRECEĞİM SÖZLERİ ( Tehdit Suçu Oluşturacağı - Mağdurun Korkup Korkmadığının Araştırılması Gerekmeyeceği/Tehdidin Muhatap Üzerinde Etkili Olmasının Şart Olmadığı )
Y2.HDE. 2010/2803SENİL DEMANS HASTALIĞI ( Davacı Kocanın Bu Hastalık Nedeniyle Kısıtlandığı/Vasi Olarak Atanan Kızının Boşanma Davasına Devam Edebilmek İçin Vesayet Makamından Husumete İzin Kararı Alacağı - İzin Kararını İbraz Etmesi İçin Süre Verileceği )
Y4.CDE. 2011/17133SENİN ALLAHINI PEYGAMBERİNİ SİNKAF EDERİM ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLENMESİ ( Kutsal Sayılan Değerlere Hakaret Hükümlerine Göre Tartışılacağı - Tehdit ve Hakaret Suçlarında Giderilmesi Gereken Bir Somut Zarar Oluşmadığı/Manevi Zararın HAGB Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y5.CDE. 2013/3364SENİN KAFANA SIKARIM DİYEREK TEHDİT EDİLMESİ ( Özel Güvenlik Görevlisine Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisine Karşı Suç İşlemiş Gibi Cezalandırılacağı - Senin Kafana Sıkarım Diyerek Saldırılarak Tehdit Edilmesi/Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Oluşacağı )
Y4.CDE. 2009/19892SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK ŞEKLİNDEKİ SÖZLERLE TEHDİT ( Öfkenin Suç Kastını Kaldırmayacağı Tehdit Suçunda Tasarlama Öğesinin Bulunmadığı - Tehditin Kavga Sırasında Haksız Fiilin Meydana Getirdiği Etkiyle Sarf Edilmesinin Suçu Ortadan Kaldırmadığı İndirim Nedeni Olabileceği )
Y11.HDE. 2013/8680SENTETİK İŞLEM ( Davacı Tarafından Daha Önce Yapılan İşlemlerle Dava Konusu İşlemin Benzerliklerinin ve Sentetik İşlem Olma Özelliğinin Eksik ve Yanlış Yorumlandığı Yönünde Ciddi İtirazları Ayrıntılarıyla Karşılanmamış Olduğu - Opsiyon Sözleşmesi/İptal )
Y6.HDE. 2003/8206SERA ( Arzın Bütünleyici Parçası Olarak Kabul Edilemeyeceği - Paydaşlığın Giderilmesi Davası )
Y18.HDE. 1996/1851SERA ( Kamulaştırılan Taşınmaz Üzerindeki )
Y18.HDE. 1994/12544SERA ( Seralarla İlgili Zayiatın Ne Olduğu Açıklanmadan Takdir Komisyonundaki Yöntem Dışlanarak Yeniden Değer Biçen Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y1.HDE. 2010/11087SERA ( Yapı Niteliğinde Bulunmadığı/TMK. Md. 728 Kapsamındaki Muhtesattan Olduğu - Yıkım İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Talebi )
Y18.HDE. 1997/12081SERA BULUNAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
Y18.HDE. 1998/3191SERA VE MÜŞTEMİLAT ( Davalı İdarenin Taşınmaza El Atması Sebebiyle ve Kendi İhmali İle Bu Serada Vukubulan Zararlara Hükmedilmesi )
Y15.HDE. 2007/2052SERA YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapılmadığından Bahisle Reddedildiği - İş Sahibi Eserin Tesliminden Sonra İmkanını Bulur Bulmaz Eseri Muayene Etmeye ve Ayıpları Varsa Bunu Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu )
Y18.HDE. 1997/9721SERA, ÇİÇEK VE MEYVELERİN BEDELİNİN ÖDENMESİ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Zemin Üzerindeki )
Y6.HDE. 2005/1267SERALARIN TAŞINABİLİR OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ GEREĞİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasına Konu Taşınmazdaki - Satış Bedelinin Paylaştırılması Usulü )
Y6.HDE. 2004/1601SERANIN EKLENTİ NİTELİĞİ ( Paydaşlığın Aynen Bölünme Yoluyla Giderilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y1.HDE. 2012/8321SERANIN KAL'İ (Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Ecrimisil İstemi - Ortak Sınırdan Geri Çekilmesine Yönelik Talebin Kabulü İle Çekme Mesafesi İçinde Ancak Davalıların Mülkiyet Sınırları İçerisinde Bulunan Sera Bölümlerinin Kal'ine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y18.HDE. 1999/4558SERANIN YIPRANMA PAYI VE TAŞINMASI SIRASINDAKİ TAHRİBAT ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Değer Artışı ve Azalmasının Tesbiti )
YHGKE. 2011/5-425SERBEST ALIM SATIMLARIN EMSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Talebi/Bozma İlamında Belirtilenin Aksine Hükme Esas Alınan Raporun Serbest Alım Satımları Emsal Olarak Belirlediği - Raporun Denetime Uygun Olduğu/Direnme Hükmünün Onanacağı )
Y21.HDE. 2003/411SERBEST AVUKAT OLARAK ÇALIŞMA ( Yaşlılık Aylığı Almaktayken Avukat Olarak Çalışanların Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödemelerinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2004/422SERBEST AVUKAT VE NOTER OLARAK ÇALIŞANLAR ( Sosyal Yardım Zammı Dahil Almakta Oldukları Aylıklarından %15 Oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Kesileceği )
YHGKE. 2003/21-299SERBEST AVUKAT VE NOTERLER ( 506 Sayılı Yasa Gereği Yaşlılık Aylığından Yüzde On Beş Oranında Ek Kesinti Yapılması )
Y21.HDE. 2003/10225SERBEST AVUKATLAR ( 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Gereğince 506 sayılı Yasada Gösterilen Topluluk Sigortasına Girmelerinin Zorunlu Olması )
Y5.CDE. 2010/7073SERBEST BIRAKMA ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdurenin Sanığın Evinden Görevli Polis Memurları Tarafından Alınıp Ailesine Teslim Edildiği - Serbest Bırakma Koşullarının Oluşmadığının Gözetileceği )
YCGKE. 1977/5-30SERBEST BIRAKMA İNDİRİMİ ( Sanığın Yararlanması İçin Dış Etkiler Altında Olmaksızın Mağdureyi Geri Getirmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 1985/5671SERBEST BIRAKMA KARARI ( Teminat Olarak Gösterilen Taşınmazlar Bakımından Satış Vaadinin İfa Edilebilmesi İçin )
Y11.HDE. 2003/13968SERBEST BÖLGE ( Ülkesellik Prensibi Bakımından Serbest Bölgelerin de Ülke Sınırları İçinde Olduğu ve Bu Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmeler Bakımından Marka Hakkının Kullanılması ve Korunması Bakımından Muafiyet Tanınmaması )
Y11.HDE. 1999/4928SERBEST BÖLGE REJİMİ ( Marka haklarının korunması )
Y12.HDE. 2016/22648SERBEST BÖLGE ÜST YAPI HAKKI (Kurulmasına Dair Olarak Borçlu İle Ege Serbest Bölgesi Arasındaki Sözleşme Kapsamında Borçlunun Söz Konusu Hakkının Üçüncü Kişilere Devrini Yasaklayan Hüküm Bulunup Bulunmadığı Şayet Üst Yapı Kullanım Hakkının Devredilmesi İmkanı Tanınmış İse Ekonomik Değer Karşılığında Devredilip Devredilemeyeceğinin Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verileceği - Haczin Yenilenmesine Dair Kararın Kaldırılması İstemi)
Y7.HDE. 2015/3638SERBEST BÖLGEDE FAALİYET (Davalı İşverenin Serbest Bölgede Faaliyet Gösterdiğinin İleri Sürülmesine ve 3218 S. Yasanın Geç. 3. Md.sindeki Düzenlemeye Göre Davacı İşçinin Vergi Muafiyetine Sahip Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Alacakların Net Olarak Hesaplanması Talebi)
Y12.HDE. 1994/661SERBEST BÖLGELERDEKİ GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ ( BK ve İİK'ya Tabi Olmaması )
Y21.HDE. 2009/6024SERBEST ÇALIŞAN ( Çalışmanın Tespiti - Toptancı Halinin Varsa Yönetiminden Belediye ve Zabıtadan Davacının Serbest Çalışan Hamal Olduğuna Dair Herhangi Bir Yerde Kaydı veya Yetkililerce Verilmiş Çalışma Kartı Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/18489SERBEST ÇALIŞAN AVUKATLAR ( 01.10.2008 Tarihinden İtibaren 5510 S.K'nun 4/B Md. Kapsamında Sigortalı Sayıldıklarından Geç. 14. Md. Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemek Zorunda Oldukları )
Y10.HDE. 2012/11248SERBEST ÇALIŞAN AVUKATLAR ( Sigortalı ve Genel Sağlık Sigortalısı Sayıldığından Haklarında Malullük Yaşlılık Ölüm İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları İle Genel Sağlık Sigortası Hükümlerinin Uygulanacağı )
YİBGKE. 1988/1SERBEST DELİL İLKESİ ( Ceza Usulünde Uygulanabileceği )
Y7.CDE. 2009/3646SERBEST DOLAŞIM ( Beyannameye Konu Eşyanın Eksik Çıkması Nedeniyle Kaçağa Sarfa Dayalı Dava Açıldığı - LPG Yükünün Serbest Dolaşımda Olup Olmadığının ve Dolaşımda İse Millileşmiş İhraç Eşyası Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
YCGKE. 2007/177SERBEST DOLAŞIMDA OLMAYAN BİR MALIN YERİNE SERBEST DOLAŞIMDA OLAN BAŞKA BİR MALI KOYMAK ( Suretiyle Gümrük İdaresini Yanıltmak - Yargıtay Ceza Genel Kurulunc Bu Aşamada İşin Esasıyla İlgili Bir Değerlendirme Yapılamayacağı )
YCGKE. 2003/8-127SERBEST HAREKETLİ SUÇ ( Özgürlüğü Sınırlama Suçu-Maddi Anlamda Özgürlüğün Kaldırılması Sonucunu Doğurabilecek Her Türlü Hareket ile İşlenebilmesi )
Y6.HDE. 2001/5806SERBEST İRADE ( Kiralananda Oturulurken Verilen Taahhüdün Serbest İradeye Dayandığından Geçerli Olması )
Y2.HDE. 2003/4695SERBEST İRADE ( Vasiyetnamenin İptalinde Cebir Hile İkrah İddialarının Olduğu Halde Bu Hususla İlgili Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 1989/3-387SERBEST İRADE İLE BELİRLENEN DEĞER ( Karşı Tarafın İtirazının Olmaması )
Y13.HDE. 2015/18855SERBEST İRADE İLE DÜZENLENEN SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI ( Asıl İşveren Davacı Belediyenin Davalı Şirketler Tarafından Çalıştırılan İşçinin Açmış Olduğu Dava Sonrasında Ödemek Zorunda Kaldığı Miktarın Rücuen Tahsili - Davacı İle Davalı Şirketler Arasında Düzenlenen İhale Sözleşmelerinin Maddesiyle Yüklenicinin Çalıştırdığı Personelin İşçilik Haklarından Sorumlu Olduğu Hükme Bağlandığı/Mahkemece Davalıların İşçiye Ödenen Paradan Çalıştırdıkları Dönemle Sorumlu Olduğu Kabul Edilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/14313SERBEST İRADE İLE İMZA ATILMADIĞI İDDİASI ( İbraname - Tanık Dinleme Yoluyla Somut Olayın Ortaya Çıkarılması Gerektiği/Gerekirse Yemin Deliline Başvurularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/2256SERBEST İRADE İLE İMZALANAN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI TALEBİ ( Davacının Uyarlama İstemeye Hakkının Olmaması )
Y12.HDE. 2016/8703SERBEST İRADE İLE KURULAN İPOTEĞİN MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULMASINI ENGELLEMESİ ( Borçlunun Serbest İradesi İle Kurduğu İpoteklerin Daha Sonra Bu Yerle İlgili Olarak Meskeniyet İddiasında Bulunulmasını Engelleyeceği - Haciz Tarihi İtibariyle İpotek Konusu Borcun Ödenmiş Olması Halinde İpotekle Yükümlü Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Meskeniyet Şikayetinde Bulunulabileceği )
Y19.HDE. 2001/4675SERBEST İRADE İLE OLUŞAN SÖZLEŞME ( Faiz Oranlarının Günün Koşullarına Göre Değiştirilmesine Dair Bankaya Yetki Verilmesi )
YHGKE. 1986/3-118SERBEST İRADE İLE SÖZLEŞME YAPILMADIĞININ İDDİASI ( Bir Yıl İçinde Dava Açılmaması Hali )
Y6.HDE. 2016/3518SERBEST İRADE İLE SÖZLEŞMEYE KONULAN HÜKÜMLER (Geçerli Olup Tarafları Bağladığı - Davacı Sözleşme Hükmü Gereği Komisyon Oluşturarak Davalının Talebini Değerlendirmediğine Göre Davalı Kiralananı Tahliye Etmeden Önce de Sözleşme Hükmü Gereği Yaptığı İmalat Masraflarının Kira Bedelinden Mahsup Edilmesini Talep Edebileceği)
Y9.HDE. 2012/17493SERBEST İRADE İLE YAPILAN SÖZLEŞME ( Ücretin Belirlenmesinde Tarafların Serbest İradesinin Ürünü Olan Sözleşmenin Esas Alınacağı - İkinci Sözleşmenin İlgili Kuruma Verilmek Üzere Prosedür Gereği Yapıldığının Gözetileceği/Kıdem Tazminatı Alacağı )
Y12.HDE. 2001/14811SERBEST İRADE ÜRÜNÜ OLMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( Geçersiz Olması - Kira Sözleşmesinden Önce Verilen Taahhüd )
Y6.HDE. 1991/1187SERBEST İRADEYE DAYANMAYAN TAAHHÜT ( Geçersiz Olması )
Y12.HDE. 2006/10246SERBEST İRADEYLE KURULAN İPOTEK ( Daha Sonra Bu Yerle İlgili Meskeniyet İddiasında Bulunmaya Engel Olduğu )
Y12.HDE. 2010/32123SERBEST İRADEYLE KURULAN İPOTEKLER ( Meskeniyet Şikayetine Engel Teşkil Ettiği - Mesken Esnaf Zirai Krediler Gibi Sosyal Amaçlı Verilen Krediler Karşılığı Kurulan İpoteklerin Meskeniyet Şikayetine Engel Teşkil Etmediği )
Y13.HDE. 2015/9000SERBEST KALAN FUTBOLCU ( Mesleğine Uygun Bir İş Aramak ve Bu Yoldaki Çabasını İspatlamak Zorunda Olup Yeni Bir İş Bulmak Yoluna Gidecek ve O İşten Sağlayacağı Kazancı İşverenden Alacağı Ücretten İndireceği - Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Haksız Feshine Dayalı Kazanç Kaybı İstemi )
Y3.HDE. 2005/8202SERBEST KOŞULLARDAKİ KİRA PARASI ( Usulünce Saptandıktan Sonra Bu Kira Parası Dikkate Alınmak Suretiyle Hak Ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Takdir Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2011/7546SERBEST MALİ MÜŞAVİRİN ÖZENSİZ DAVRANIŞLARI (Davacının Şirketinin Zarar Uğramasında Davalının Kısmen de Olsa Kurusu Bulunduğunun Kabulü Gereği - Davalının Sorumlu Olması Nedeniyle Hakkında Tazminata Hükmedileceği/Muhasebecinin Özensizliği)
Y13.HDE. 2005/11830SERBEST MESLEK ERBABI ( Mesleki Faaliyetlerine İlişkin Her Türlü Tahsilatı İçin İki Nüsha Serbest Meslek Makbuzu Tanzim Etmek ve Bir Nüshasını Müşteriye Vermek Müşteri de Bu Makbuzu İstemek ve Almak Mecburiyetinde Olduğu )
Y10.HDE. 2009/16637SERBEST MESLEK FAALİYETİ ( Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesine İlişkin Kurum İşleminin İptali - Yapılan Kesintilerin Yasal Faiziyle Birlikte İadesi İstemi/Şoförler ve Otomobilciler Odası Üye Kayıt Defterinde Mal Sahibi Olarak Belirtiler Serbest Meslek Faaliyetinin Tam Olarak Ne Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/25223SERBEST MESLEK FAALİYETİ (Sermayeden Ziyade Şahsi Mesaiye İlmi veya Mesleki Bilgiye veya İhtisasa Dayanan ve Ticari Mahiyette Olmayan İşlerin İşverene Tabi Olmaksızın Şahsi Sorumluluk Altında Kendi Nam ve Hesabına Yapılması Olduğu - Nakliye İşinin Serbest Meslek Olarak Nitelendirilemeyeceği)
Y11.CDE. 2007/6920SERBEST MESLEK KAVRAMI ( Emlak Komisyonculuğu İşinin Bu Kapsamda Olmadığı - Komisyoncunun Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y10.HDE. 1997/57SERBEST MESLEK KAZANCI ( Sigortalının Bağkur'a Bağlı Olması )
Y3.CDE. 2004/13273SERBEST MESLEK KAZANCI ( Sözleşmeleri Gereği Ücret Karşılığı Çalışanlar Dışında Kalan Avukatlara İntikal Eden Kısmının Serbest Meslek Kazancı Kapsamında Vergiye Tabi Olacağı )
Y13.HDE. 2015/31119SERBEST MESLEK MAKBUZLARININ HESAPLAMADA DİKKATE ALINMASI (Avukatın Ölmesi/Vekilin Özen ve Sadakatle İş Görme ve Hesap Verme Yükümlülüğüne Dayalı Alacak İstemi - Serbest Meslek Makbuzları İle Davalıların Murisine Ait Defterler Bilirkişi Marifetiyle İncelenerek Sonuca Gidileceği)
Y21.HDE. 2016/995SERBEST MESLEK MAKBUZLARININ İNCELENMESİ ( İlgili Doktardan Alınarak Her Bir Kalem İncelenip Tedavilerin SUT Kapsamında Olup Olmadığının İnceleneceği - Uygulanan Tedavilerin SUT Kapsamında Zorunlu Tedavi Giderlerinden Olup Olmadığı ve Tedavilerin SUT'u Aşan Miktarının Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı/Aşan Miktar Var ise Bu Miktar Yönünden Talebin Kabulü Yok ise Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7413SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Avukatların Aldıkları Para İçin Davayı Kazanan Tarafa Düzenleyip Makbuzla Alınan Tutar Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplayıp Ayrıca Gösterecekleri - Vekalet Ücretinin KDV İle Birlikte Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/13273SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Avukatların Aldıkları Para İçin Davayı Kazanan Tarafa Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyip Makbuzla Alınan Tutar Üzerinden Katma Değer Vergisi Hesaplayıp Ayrıca Gösterecekleri )
Y13.HDE. 2013/23225SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Davacı Muhasebecinin Ücret Alacağı - Mevzuat Gereği Davacı Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyerek Davalıya Vermek Zorunda Olduğundan Bu Makbuzların Düzenlenmiş Olması Ücretin Ödendiğini İspata Yeterli Olmadığı )
Y12.CDE. 2015/11439SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Dosyada Avukata Ödendiği İddia Edilen Ödemeye Dair Serbest Meslek Makbuzunun Davacı Vekilince Fotokopisinin Dosyaya Sunulduğu/Aslının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Dosya Arasına Alınması Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y11.CDE. 2007/6920SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Emlak Komisyonculuğu İşinin Serbest Meslek Kapsamında Olmadığı - Komisyoncunun Düzenleme Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2008/14684SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Kendisine Sigorta Acentesi Görünümü Veren Sanığın Düzenlemeyip Fatura Düzenlemek Zorunda Bulunduğundan Sigorta Acenteliği Sıfatının Serbest Meslek Kavramı İçinde Değerlendirilemeyeceğinden Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2008/14684SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Kendisine Sigorta Acentesi Görünümü Veren Sanığın İşi Karşılığında Aldığı Bedeller İçin Vergi Usul Kanunu Gereğince Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeyip Fatura Düzenlemek Zorunda Bulunduğundan Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y13.HDE. 2005/11830SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Tahsilat Anında Kesileceği Yasa Hükmü Olmasına Göre Ödenmeyen Aylara İlişkin Ücret Yönünden Davacı Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/10530SERBEST MESLEK MAKBUZU ( Ücretin Ödendiğine Dair Yeterli Kanıt Oluşturmadığı )
Y8.HDE. 2015/21227SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN İBRAZ EDİLMEMESİ (2577 S. K.'un 28. Md.sinde Özel Bir Düzenleme Bulunmadığından İlamın Takibe Konulması İçin Anılan Makbuzun İbrazına Dair Sürecin Beklenmesine Gerek Olmadığı - Mahkemece İdarenin Otuz Günlük Yasal Ödeme Süresi Geçtikten Sonra Takip Başlatıldığından Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Kurulacağı)
Y11.CDE. 2006/5396SERBEST MESLEK MENSUBU ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İçin Failin Olması ve Dolandırıcılık Suçunu da Mesleği Gereği Kendilerine Duyulan Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlemesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/15770SERBEST MESLEK MENSUBU (Dolandırıcılık - Sanığın Yaptığı Emlak Komisyonculuğu İşinin Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Olmadığından Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2013/12177SERBEST MESLEK SAHİBİ KİŞİ TARAFINDAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yaşlılık Aylığı Bağlanma Koşullarının Oluşmadığını Bilmesine Rağmen Şikayetçilerden Para Aldığı ve Emeklilik Koşulu Oluşanlardan Para Alarak Onları Oyaladığı - Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
Y15.CDE. 2011/20709SERBEST MESLEK SAHİPLERİ ( Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık - Sanığın Gösterilen Eve Göre Değeri Daha Düşük Olan ve Başka Sokakta Bulunan Evin Sahiplerini Çağırarak Sözleşme Yaptırdığı/Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2012/3025SERBEST MİMAR OLAN DAVACININ PROJESİ ( Mimarlık Eserlerinin Benzerlerinden Farklı ve Estetik Değerlere Sahip Olması Halinde Güzel Sanat Eseri Olarak Korunabileceği - Mimari Projenin Eser Sayılabilmesi İçin Sahibinin Özelliğini Yansıtmasının Yeterli Olduğu )
Y11.CDE. 2003/9647SERBEST MUHASEBECİ ( Görevleri Arasında Sigorta Primlerini Yatırma Gibi Bir Görevi Bulunmaması/ Aldığı Bağ-Kur Primlerini Kişisel Menfaatinde Kullanması Nedeniyle 508. Maddenin Tatbiki Gerekirken 510.Madde Uyarınca Ceza Tayinin Hatalı Olduğu - Emniyeti Suistimal )
Y18.HDE. 2012/5917SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ( İlgili Hükümleriyle Kanunun Bu Buyurucu Hükmü Dikkate Alınarak Mahkemece Durumun Somut Olayda Yeniden Değerlendirilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği - Projeye Aykırılığın Giderilmesi İstemi )
Y11.CDE. 2007/3716SERBEST MUHASEBECİ OLAN SANIK ( Şikâyetçinin SSK Prim Borcunu Yatırmak Üzere Aldığı Paraları Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullandığının İddia ve Kabul Olunması Karşısında Eyleminin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturacağı )
Y13.HDE. 2014/10420SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN UYGULANAN TARİFEYE GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Muhasebecilik Hizmet Alacağının Tahsili - İtirazın İptali İstemi )
Y15.CDE. 2015/1647SERBEST MUHASEBECİLERİN GÖREVLERİ (Vergi Borcunu Yatırmak Gibi Bir Görevin Olmadığı Ayrıca Genelgede Yer Alan Meslek Mensupları Müşteri Adına Üçüncü Kişilere Ödeme Yapmak Üzere Her Ne İsim Altında Olursa Olsun Mali Değerler Alamazlar Şeklindeki Hüküm de Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2013/13-1913SERBEST MUHASEBECİLİK ( Faaliyetinin Hukuki Nitelikçe Bir Vekalet Sözleşmesi Olarak Kabulü Gerektiği - Davacı Serbest Muhasebecinin Faaliyetini 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Ruhsata Dayalı Olarak Gerçekleştirdiğinden Davalı İle Aralarındaki Sözleşme İlişkisinin 818 S. BK'nun 387. Md. Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/21960SERBEST MUHASEBECİLİK YAPAN SANIK ( Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Sahte İşe Giriş Bildirgeleri İle Bu Ayları Kapsayan Prim ve Hizmet Belgeleri Düzenlemesi Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçun Oluşacağı - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2006/2364SERBEST MUHASEBECİNİN EMNİYETİ SUİSTİMAL SUÇU ( Şikayetçilerin Vergi ve Bağ-Kur Prim Borcunu Maliye ye Yatırılmak Üzere Alıp Kuruma Yatırmayarak Özel İşlerinde Kullanması )
Y3.HDE. 2016/7742SERBEST MUHASEBECİNİN İKAME ETTİĞİ KAYIP-KAÇAK BEDELİ İADESİ DAVASINDA GÖREV ( Aboneliğin Ticarethane Aboneliği Olduğu/Davacının 6502 S.K. Kapsamındaki Tüketici Tanımına Uymadığı - Mahkemece Davaya Genel Mahkeme Sıfatıyla Bakılması Gerekirken Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.HDE. 2012/23440SERBEST MUHASEBECİNİN KURUMA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacı Muhasebecinin Gerçek Dışı Olduğu İddia Edilen Sigorta Bildirimlerinin Yapıldığı Davadışı Şirketin Yöneticisi veya Ortağı Olmadığı - Uyuşmazlığın Çözümünün Genel Mahkemenin Görevine Girdiği )
Y11.CDE. 2002/1213SERBEST MUHASEBECİNİN SİGORTA PRİMİ YATIRMASI İÇİN ALDIĞI PARAYI MAL EDİNMESİ ( Emniyeti Suistimal Suçunun Oluşması )
YHGKE. 1973/9-1672SERBEST MUHASEBECİNİN SİGORTALILIĞI ( Hizmet Edimini İşverene Ait İşyerinde Yapmaması Nedeniyle Sigortalı Sayılmaması )
Y11.CDE. 2002/2265SERBEST MUHASEBECİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Müşteri Adına Üçüncü Kişilere Ödeme Yapmak Üzere Her Ne İsim Altında Olursa Olsun Mali Değerler Alamamaları )
Y17.HDE. 2014/12954SERBEST OLARAK MESLEKİ ÇALIŞMA YAPMA ( Çalışma Gücü Kaybından Kaynaklı Maddi Tazminat - Ticari İşletmesi Bulunan veya Tarımsal Faaliyet İcra Eden Kişiler Yönünden İşletmesine Dair Bilgileri İşletme Defteri ve Vergi Kayıtlarının Toplanacağı/Gelirin Elde Edilmesinde Bedensel ve Yönetsel Katkısı Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
Y15.HDE. 2008/2547SERBEST PİYASA BEDELLERİ ( Önceden Kararlaştırılmamış Yahut Yaklaşık Olarak Kararlaştırılmış Olması Durumunda da İş-Eser Bedeli Yerinde Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Keşif ve İnceleme Yapılmak Suretiyle Mahkemece Belirleneceği )
Y19.HDE. 2005/681SERBEST PİYASA FİYATI ( Baz Alınarak Ödeme Yapılacağının Öngörülmesi - Talep Edilen Tarihteki Sözleşme Konusu Malın Piyasa Fiyatı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2010/4596SERBEST PİYASA FİYATI (İş Bedelinin Yaklaşık Belirlenmesi ya da Belirlenmediği Durumda İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatının Esas Alınacağı - Dava Konusu Uyuşmazlıkta İş Bedelinin Hatalı Belirlendiği/Dava Tarihinin Esas Alınamayacağı)
Y15.HDE. 2012/3638SERBEST PİYASA FİYATLARI ( İtirazın İptali - İş Bedelinin Uzman Bilirkişi Aracılığıyla ile İşin Yapıldığı Zamandaki Serbest Piyasa Fiyatlarına Göre Mahkemece Belirleneceği )
Y10.HDE. 2009/6820SERBEST PİYASA HAMALI ( Kurum Tarafından Tahakkuk Ettirilen Prim ve Gecikme Cezasının İptali - Oda ve Sicil Kaydı Bulunmayan ve Hal Müdürlüğünce Hal ile İlgilerine İlişkin Kayıt Bildirilmeyen Davacının Kendi Adlarına Taşıyıcılık Olgusunu Kanıtlanamadığı )
Y21.HDE. 2015/6091SERBEST PİYASA HAMALLIĞI (Tanık Beyanları da Dikkate Alınarak Davacının Davalı İşyerinde Bir Çalışan Mı Yoksa Serbest Piyasa Hamalı Mı Olduğu Tespit Edilmeden Davalı Şirketin Kanun Kapsamına Alındığı Dönem ve Ücret Bordrolarının Tamamı Temin Edilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hizmet Tespiti)
Y23.HDE. 2014/8046SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Feshinden Kaynaklı Tazminat - Mahkemece Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edilerek Tahsil Kararı Verileceği )
Y15.HDE. 2006/1686SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Belirlenecek Süre Sonundaki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Eksik İş Bedelinin Tutarının Saptanması Gereği )
Y15.HDE. 2016/1187SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedelinin Tahsili İstemi - Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi İlişkisinin Kurulduğu Tartışmasız İse de Yazılı Sözleşme Bulunmadığı/Önceden Belirlenmemiş Olan Eserin Bedelinin Yapıldığı Yer ve Zamandaki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanacağı )
Y15.HDE. 2016/2286SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Fazla İş Bedelinin Tahsili İstemi - Sözleşme Bedelinin Aşan Kısmının İşin Yapıldığı Yıl Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Bedelinin Hesaplanıp Bu Bedel İçinde Kdv'nin de Olacağı Gözetilerek Kdv İlave Edilmeden Hesaplama Yaptırılacağı )
Y15.HDE. 2007/238SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Gizli Ayıp Nedeniyle Tazminat İstemi - Davalı Yüklenici Şirketin Ayıbı Gidermemesi Nedeniyle Bu Dava Açıldığı/Zarar Miktarının Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/204SERBEST PİYASA RAYİCİ ( İş Bedeli Tahsili Amacıyla Açılmış Alacak Davası - Sözleşmeye Göre İş Bedeli Belirli Olmadığı/Mahkemece Bilirkişi Heyeti İle Keşif Yapılmak Suretiyle İşin Yapıldığı Yıl Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Yüklenicinin Yaptığı İş Bedeli Belirleneceği )
Y15.HDE. 2007/3264SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Yükleniciye Devredilen Dairelerin Tamamlanmış Hali Gözetilerek ve Arsa Payı Dahil Edilerek Fesih Tarihi İtibariyle Mahalli Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanacak Bedelinin Tesbiti Gerektiği )
Y15.HDE. 2006/2709SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshine İlişkin Kararın Kesinleşmesi- Yıkılan Evin Değerinin Bu Tarihteki Serbest Piyasa Rayicine Göre Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2015/1015SERBEST PİYASA RAYİCİ ( Olarak Belirlenen Bedele Ayrıca Kdv Eklenmeyeceği - Bilirkişiler Kurulunca Serbest Piyasa Rayici Olduğu İfade Edilerek Hesaplamaya Esas Alınan Fiyatlara Ayrıca Kdv Eklenmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y15.HDE. 2004/2290SERBEST PİYASA RAYİCİNE GÖRE İŞ BEDELİNİN TESBİTİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesinde İş Bedelinin Taraflarca Önceden Kararlaştırılmamış Olması )
Y15.HDE. 2010/4781SERBEST PİYASA RAYİÇ FİYATLARI/BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI ( Eser Sözleşmesine Dayalı İş Bedeli Tahsili Davası - Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmadığından İş Bedelinin İş Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayiç Fiyatlarının Esas Alınması Bayındırlık Birim Fiyatlarının Esas Alınmasının Hatalı Olduğu)
Y15.HDE. 2013/6847SERBEST PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE HESAP (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Sözleşme Dışı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Yapılan İşlerin Sözleşme Dışı İşler Olarak Kabul Edildip Tamamamının Bedelinin Sözleşme Eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Maddelerine Göre Tespit Edilmemesinin Yerinde Olmadığı)
Y15.HDE. 2010/3096SERBEST PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE İŞİN BEDELİNİN HESAPLANACAĞI ( İşin Yapıldığı Tarihin Esas Alınacağı - Alacak Davası )
Y15.HDE. 2013/1315SERBEST PİYASA RAYİÇLERİYLE HESAPLAMA ( Eser Sözleşmesi/İş Bedeli - Davacı Tarafından Yapımı Gerçekleştirilen İşlerin Metrajı ve Bedeli Davacı Tarafından Kabul Edilen Birim Fiyatları Geçmemek Üzere Hesaplanacağı/Bulunan Tutardan Kanıtlanan Ödemeler Düşülerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
Y5.HDE. 2017/25345SERBEST SATIŞ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Emsal Olarak Alınan Taşınmazın Satışının Temyiz Denetiminden Daha Önce Geçen Dosyalardan Bilindiği Üzere Davacı İdareye Kamulaştırma Kanunu Çerçevesinde Yapılan Pazarlıkla Satış Olduğu Serbest Satışlardan Olmadığı - Bu Taşınmazın Emsal Alınamayacağı)
Y5.HDE. 2014/19769SERBEST SATIŞ İŞLEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Emsal Kabul Edilen Satış İşleminin Serbest Satış İşlemi Olmayıp Başka Bir Taşınmaz İle İlgili Açılan Kamulaştırmasız El Atma Davasında Belirlenen Bedel Olduğu - Bu Bedelin Emsal Olarak Esas Alınamayacağı/Taraflara Yeniden Süre Verileceği ve Gerektiğinde Resen Emsaller de Getirtilerek Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınarak Emlak Vergisine Esas Rayiç Değerlerin de Belediyeden Getirilerek Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2011/3835SERBEST SATIŞLARIN BİLDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taraflara Dava Konusu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Özel Amaçlı Olmayan Serbest Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınması Gerektiği )
YCGKE. 1981/252SERBEST TAKDİR SİSTEMİ ( Takdiri Hafifletici Sebeplere Dayanarak Cezanın Tahfifinde )
YCGKE. 2013/8-94SERBEST TAKDİR SİSTEMİ (Olayda Sanık Yararına Takdiri İndirimin Uygulanmasını Gerektiren Nedenlerin Varlığını veya Yokluğunu Belirleme Yetkisi Yargılamayı Yapan Hakime Ait Olacağı - Takdiri İndirimin Uygulanmasına veya Uygulanmamasına Dair Kararların Gerekçeli Olması Gerektiği/Parada Sahtecilik)
Y18.HDE. 2012/5250SERBEST TASARRUF YETKİSİ ( İbraya Dair Gündeme Alınan Maddenin İptali İstemi - Yeni Yönetim Kurulunun Davanın Kabul Edilmesi Yönünde Genel Kuruldan Yetki Almadığı/Davanın Reddedileceği )
Y7.HDE. 2014/19891SERBEST ZAMAN KULLANIM HAKKI ( İşçinin İsterse Fazla Çalışma Ücreti Yerine Serbest Zaman Kullanma Hakkı Bulunduğu - Fazla Çalışma İçin Her Saat Karşılığı Bir Saat Otuz Dakika Fazla Süreli Çalışmada İse Bir Saat Onbeş Dakika Olduğu/Bu Sürelerin de Sözleşmelerle Arttırılabileceği )
Y9.HDE. 2015/30828SERBEST ZAMAN KULLANIMI ( Fazla Çalışma Alacağı/İşverenin Davacının 2010 Yılı ve Öncesinde Yaptığı Fazla Çalışmaların Karşılığı Olarak Re'sen Belirlediği Serbest Zamanı İşçinin Talebi Olmadan ve 6 Aylık Süre Geçtikten Sonra Kullandırdığı - Emredici Nitelikteki Yasal Düzenlemeye Rağmen Dava Açıldıktan Sonra Talep Olmaksızın Kullandırılan Serbest Zaman Miktarının Fazla Çalışma Alacağından Mahsup Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/10088SERBEST ZAMAN KULLANIMI ( Fazla Çalışmaların Karşılığı Olarak Serbest Zaman Kullandırıldığına İlişkin Belgelerin Dosyaya Sunulduğu/Bilirkişi Tarafından Hesaplama Yapılırken Fazla Çalışma Karşılığı İzin Belgelerinin Değerlendirilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/10051SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma - Serbest Zamanlı Çalışan Tıbbi Mümessilin Çalışma Saatlerini Kendisi Belirlediğinden Fazla Çalışma Yapmadığının Kabulü Gereği )
Y22.HDE. 2012/29928SERBEST ZAMANLI ÇALIŞMA (İşçilik Alacakları Davası - Davacının Bölge Satış Temsilcisi Olarak Serbest Zamanlı Çalıştığı ve Çalışma Saatlerini Kendisi Belirlediğinden Fazla Çalışma Yapmadığının Kabulü Gerektiği)
Y11.HDE. 2014/10477SERBESTÇE TASARRUF EDİLEBİLEN UYUŞMAZLIK ( Genel Kurul Kararının İptali Davası - Davadan Feragat Halinde Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2009/14733SERGİ KATALOĞUNDA YER ALAN KAZI ÇALIŞMASINDA ÇIKARILAN FİGÜR ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Aykırılık Suçu - Kazı Çalışmalarının Hangi Döneminde ve Tarihte Çıkartıldıkları Müzeye İntikalden Sonra Yapılan Çekimler Varsa Çekim Yapılması İçin Sanığa İzin Verilip Verilmediği Tespit Edileceği )
Y11.HDE. 2009/8641SERGİ VE FUAR ORGANİZASYONU HİZMETİ ( Markanın Hükümsüzlüğü İstemi - “Boatshow” Kelimesi Üzerinde Münhasır Bir Hak Sahibi Olunamamakla Birlikte Bu İbarenin Yer Aldığı Markalardaki Şekil ve Yazım Kompozisyonunun Bütünü İtibariyle İltibas Oluşturabilecek Aynı veya Benzer Nitelikteki İşaretlere Karşı Marka Korumasından Yararlanabileceği )
Y20.HDE. 2004/8591SERİ BAZINDA ORMAN KADASTROSU YAPILMIŞ OLMASI ( Aynı Köyde Sonradan Yapılan Orman Kadastrosunun Daha Önceki Seri Kadastroda Hakkında İşlem Yapılmayan Taşınmazlar Açısından İlk Kadastro Olarak Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1990/343SERİ BONOLAR ( Daha Önce Mahkemelerce Verilen ve Kesinleşen Kararlar )
Y22.HDE. 2014/28921SERİ DAVA (Aynı Mahiyette ve Seri Niteliğinde Bir Çok Dava Söz Konusu Olması Sebebiyle Davalı İle Dava Dışı Alt İşverenler Arasındaki İlişkinin Kanuna Uygun Kurulup Kurulmadığı ve Muvazaaya Dayanıp Dayanmadığı Hususu Mahkeme Tarafından Yeterli Derecede Araştırılıp Değerlendirilmeden Sonuca Gidilemeyeceği)
Y22.HDE. 2016/3491SERİ DAVA (Dosyaların Baş Dosyasında Gerekçeli Kararın Tebliğine Dair Tebliğ Evrakı Üzerine Diğer Dosya Numaralarının Sonradan Eklendiği - Her Bir Dosya Bakımından Gerekçeli Kararın Ayrı Ayrı Taraf Vekillerine Tebliğ Edilip Edilmediği Konusunda Tereddüt Oluştuğu/İşçilik Alacakları Davası)
Y10.HDE. 2013/15662SERİ DAVA (Harcanan Emek ve Çabanın Oldukça Üstünde Avukatlık Ücretine Hükmedilerek Davalı Kuruma Ölçüsüz Bir Yükümlülük Getirilmesinin Hukuk Düzenince Korunmayacağı - Her Bir Dava Yönünden Maktu Vekalet Ücreti Belirlenmesinin Hatalı Olduğu/Tespit Davası)
Y13.HDE. 2016/2888SERİ DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ (Davalı 120'den Fazla Seri Dava Açıldığını Bildirdiğine Göre Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilirken Yasal Düzenleme Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği - Toplamda İkiyüzelli Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin % 60'ı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceği)
Y7.HDE. 2016/1858SERİ DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ (İster Ayrı Davaya Konu Yapılsın İster Bir Davada Birleştirilsin Toplamda 50 Dosyaya Kadar Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücrete/Toplamda 100 Dosyaya Kadar Her Bir Dosya İçin Tam Ücretin %80'i/Toplamda 250 Dosyaya Kadar Tam Ücretin %60'ı/Toplamda 250'den Fazla Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Tam Ücretin %40'ı Oranında Hükmedileceği - Duruşmalı İşlerde Dosyaya Dair Tüm Duruşmaların Aynı Gün Aynı Mahkemede Yapılması Gerektiği)
Y7.HDE. 2015/32205SERİ DAVALARDA HÜKMEDİLECEK AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yüz Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %80'i Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceği/Duruşmalı İşlerde Bu Şekilde Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi İçin Dosyaya İlişkin Tüm Duruşmaların Aynı Gün Aynı Mahkemede Yapılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/34945SERİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Bu Şekilde Yüz Yirmiden Fazla Seri Dava Açıldığını Bildirdiğine Göre Mahkemece Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilirken Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hükümleri Gözetilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2012/1795SERİ DAVALARDA VEKALET ÜCRETİ ( Hizmet Tespiti Davası/Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu - İşverenle Birlikte Davalı Kurumun da Teselsül Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2011/13383SERİ DENEBİLECEK DAVADA VEKALET ÜCRETİ ( Hizmet Süresinin Tespiti Talebi/Harcanan Emek ve Çabanın Oldukça Üstünde Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği - Her Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2016/14737SERİ DOSYA (Toplamda Yüz Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %70'i Oranında Avukatlık Ücretine Toplamda İkiyüzelli Dosyaya Kadar Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %60'ı Oranında Avukatlık Ücretine Toplamda İkiyüzelliden Fazla Açılan Seri Davalarda Her Bir Dosya İçin Ayrı Ayrı Tam Ücretin %40'ı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceği - Alacak)
Y9.HDE. 2001/14351SERİ HALDE AÇILAN DAVALAR ( Tanıkların Ne Şekilde Dinlenmesi Gerektiği-Kişileştirme )
Y9.HDE. 1997/21479SERİ HALDE GÖRÜLEN DAVALAR ( Tanık Beyanlarının Her Bir Dava Yönünden Ortaya Çıkan Tereddütleri Giderecek Şekilde Özenle Alınması )
Y11.HDE. 2015/15772SERİ MARKA ( Davacının Tek veya Asıl Unsuru "Next" Olan Markalarına Yapılan İlavenin Yeterince Ayırt Edici Olmadığı/Her Tür ve Özellikle "Otomobil Motor Yağları" Gibi Yeni Teknoloji veya Jenerasyon Ya Da Daha İleri Kuşak Teknoloji İle Yapılmış Petrol Ürünlerinin Sürekli Yoğun Bir Rekabet Ortamında Piyasaya Girdiği Günümüzde Davalının "Gen" İlavesinin Yüksek Tanımlayıcılığı Bulunduğu/Davacının "Next" Asıl veya Tek Unsurlu Seri Markalarından Birisi Gibi Algılanacağı - TPE YİDK Kararının İptali/Markanın Hükümsüzlüğü İle Sicilden Terkini )
YHGKE. 2017/11-1729SERİ MARKA ( Davalının “İPEKYOLU” Yazısı ve Deve Figürü İle Kullandığı Markasındaki Şekil Unsurunu Bertaraf Ederek Tescil Yenileme Başvurusunda Bulunduğu/Seri Marka İçin Markanın "İPEKYOL" Markasına Benzetme Tehlikesi Yaratmayacak Derecede Meydana Getirilmesi Gerektiği/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Markanın Hükümsüzlüğü İstemi )
Y11.HDE. 2008/10891SERİ MARKA ( Marka Sahibinin Piyasaya Arz Ettiği Mal veya Hizmetlerinin İşletmesel Köken Olarak Öncekilerle Bağlatılı Olduğu İmajını Veren Yeni Markalar Oluşturmak Amacıyla Önceki Markada Bulunan Unsurları Ekleyerek Kullanma - Seri Markaların Her Birinin Diğerinden Bağımsız Nitelikte Ticaret ve Hizmet Markası Olduğu )
Y11.HDE. 2015/14725SERİ MARKA ( Ürün ve Hizmetlerle İlgili Satın Alma Süresi İçerisinde Davacının Seri Mahiyetteki Markalarını Taşıyan Ürün ve Hizmetlerden Satın Almak veya Yararlanmak İsterken Davalının Ürün ve Hizmetleri Satın Alma Yönünde Tercihte Bulunulabileceği - Davalı Başvurusunun Davacı Markalarının Serisi İçerisine Sızmış Olduğu )
YHGKE. 2012/11-1569SERİ MARKA YARATMA ÇABASI ( Marka Tescil Başvurusuna Yapılan İtirazın Reddine İlişkin YİDK Kararının İptali Ve Tescil Edilen Davalı Şirket Markasının Hükümsüzlüğü - Davalının Önceden Dava Konusu Markada Yer Alan Şekil Unsurunun Davalı Adına Aynı Aynı Tür Emtialar İçin1996 Yılından İtibaren Tescilli Olduğu Belirtildiğine Göre Davalının Seri Marka Yaratma Çabası İçerisinde Bulunup Bulunmadığının da Değerlendirileceği )
Y11.HDE. 2015/14056SERİ MARKALAR ( Davacının Yargılama Konusu Son Başvurusunun Konusu Olan İşaretin Seri Markaların Tescil Edilebileceğine Dair Yargısal Kararla Ortaya Konulan İlkeden Yararlanmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle Yidk Kararının İptali İçin Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y9.HDE. 2007/14002SERİ MUHAKEME USULÜ ( Feshin Geçersizliği İşe İade ve Buna Bağlı İşe Başlatmama Tazminatı İle Boşta Geçen Süre Ücret Alacağının Belirlenmesine İlişkin Dava )
YHGKE. 2009/9-592SERİ MUHAKEME USULÜ ( Fesih Bildirimine İtiraz/2 Ayda Sonuçlandırılacağı - Yerel Mahkeme Kararının Temyizi Halinde Yargıtay'ın 1 Ay İçinde Kesin Olarak Karar Vereceği/Bu Kararların Direnme Yoluna Kapalı Olduğu )
YHGKE. 2013/22-316SERİ MUHAKEME USULÜ ( İşçinin Emek Gelirinden Olanaklar Ölçüsünde Çok Kısa Süre İçin Yoksun Kalması İlkesinin Esas Olduğu - Yerel Mahkemece Verilen Kararın Temyizi Halinde Özel Daire Kararının Kesin Olduğunun Gözetilmesi Gereği/İş Davaları )
YHGKE. 2010/9-272SERİ MUHAKEME USULÜ ( İşe İade Davası - Seri Muhakeme Usulüne Göre 2 Ay İçinde Sonuçlandırılacağı/Temyizi Halinde 1 Ay İçinde Yargıtayın Kesin Olarak Karar Vereceği )
Y9.HDE. 2004/18430SERİ MUHAKEME USULÜ ( İşe İade Davasının Bu Usule Tabi Olması-Temyiz İncelemesinde Yargıtay Tarafından Kesin Olarak Karar Verilip Sonuçlandırılması )
YHGKE. 2008/9-716SERİ MUHAKEME USULÜ ( İşe İade Davasının İki Ay İçinde Sonuçlandırılmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2008/25672SERİ NUMARALARI ALINMIŞ PARALARLA YAKALANMA ( Bıçak Tehdidi İle Para Alma - Koşarak Olay Yerine Geldikleri Aracın Yanına Gidip Kendi Araçlarına Binecekleri Sırada Kolluk Kuvvetlerince Paralarla Birlikte Yakalandıkları/Eylemin Kalkışma Aşamasında Kaldığı )
YCGKE. 2009/5-150SERİ NUMARALARI BELİRLENMİŞ PARANIN RÜŞVET SUÇUNUN SANIĞI OLAN MÜDÜRÜN MASASINDA ELE GEÇİRİLMESİ ( Yakınan İle Sanık Arasında Özgür İradeye Dayalı Gerçek Bir Anlaşma Bulunmadığından Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Kabulü Gereği )
YCGKE. 2010/6-63SERİ NUMARALARI TESPİT EDİLEN PARALARI TESLİM ALAN SANIK ( İşyerinden Çıktıktan Sonra Daha Önceden Önlem Alan ve Dışarıda Bekleyen Görevlilerce Yakalanması Şeklinde Gerçekleşen Eylemde Olduğu )
Y13.HDE. 2004/17886SERİ NUMARASI OLMAYAN MAKBUZ FOTOKOPİSİ ( Davacılar Tarafından Satış Bedelinin Ödenmesine İlişkin İbraz Edilmesi - Satıcı Firma Tarafından Düzenlenen Davalıdan Tahsil Edildiğini Gösteren Fotokopinin Alacağın İspatına Yeterli Olmadığı )
Y7.HDE. 2013/15698SERİ OLARAK AÇILAN DAVALAR ( Kesinlik Sınırının İş Mahkemelerinde Verilen Kararlarda da Uygulanması Gerektiği - Seri Olarak Açılan Davalarda Her Dosya İçin Temyiz Sınırına Bakılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/13570SERİ OLARAK AÇILAN İŞ DAVALARI ( Her Dosya İçin Kesinlik Sınırına Bakılması Gereği )
Y20.HDE. 2009/11564SERİ USULLE YAPILAN KADASTRO ( Devlet Ormanlarının Kadastro Komisyonlarınca İncelenmesi Yapılmadığı ve Niteliği Belirtilmediğinden Orman Kadastrosu Niteliğinde Olmadığı )
Y9.HDE. 2004/12238SERİ YARGILAMA USULÜ ( Farklı Yargılama Usulleri Uygulanması Gerektiğinden İşe İade ve Fazla Mesai Alacağı İstemlerine İlişkin Taleplerin Bir Arada Yargılamalarının Yapılamaması )
Y9.HDE. 2005/18713SERİ YARGILAMA USULÜ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davalarında Söz Konusu Olduğu - Mahkemeye Sunulan Bir Dava Dilekçesi Üzerine Oturum Günü Belirlendikten Sonra Dava Dilekçesi ve Oturum Günü Taraflara Tebliğ Edileceği )
YHGKE. 2013/22-1442SERİ YARGILAMA USULÜ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası/Kısa Süre İçerisinde Sonuçlandırılması Düşüncesi İşçinin Emek Gelirinden Olanaklar Ölçüsünde Çok Kısa Bir Süre Yoksun Kalması İlkesinden Kaynaklanmış ve Bu Nedenle de Yargıtay Özel Dairesince Verilecek Kararın Kesin Olmasının Amaçlandığı - Daire Bozma Kararının Direnmeye Konu Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/12516SERİ YARGILAMA USULÜ ( İşe İade Davasının 2 Ay İçinde Sonuçlandırılması Gereği - Alacak Davasının Birlikte Görülmüş Olmasının Bozma Nedeni Oluşturacağı )
Y9.HDE. 2008/17705SERİ YARGILAMA USULÜ ( İşe İade Davasının Seri Yargılama Usulüne Göre Sonuçlandırılacağı - Yargıtayda Kesin Karara Bağlanması İçin İş Akdinin Feshinin Haklı Sebebe Dayanıp Dayanmadığının Tam Olarak Anlaşılması Gereği )
YHGKE. 2011/9-347SERİ YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA ( İş Kolunun Tespitine İlişkin Davanın Yargıtayca 2 Ay İçerisinde Karara Bağlanacağı/Kararın Kesin Olduğu - Yerel Mahkemece Direnme Kararı Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2003/14994SERİ YARGILAMA USULÜNE TABİ OLMA ( İşe İade Davası - İşe İade Davasında İstenen İşçilik Alacakları Talebinin Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Olduğundan Tefriki Gereği )
YHGKE. 2004/9-643SERİ YARGILAMA USULÜNE TABİ UYUŞMAZLIKLAR ( Yargıtay Özel Daire Kararının Kesin Olduğu/Bozma Kararına Karşı Direnme Yolunun Kapanmış Bulunduğu - İş Akdinin Geçersiz Feshi/İşe İade Talebi )
Y21.HDE. 1997/7466SERİGRAF BASKI YAPAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( Basım İşinde Çalışma Sayılmaması ve İtibari Hizmet Süresinden Yararlanamaması )
Y11.HDE. 1974/2042SERMAYE - ŞAHIS ŞİRKETLERİ ( Kolektif Şirketin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi Talebi )
Y4.HDE. 2002/10444SERMAYE ( Davalı Şirketin Sermayesinin Tamamı Devlete Ait Olmadığından 3533 Sayılı Yasanın Uygulanmasının Olanaksız Olması )
Y12.HDE. 2003/16696SERMAYE ( Mesleki Eşyanın Belirlenmesinde Borçlunun Yaptığı İşteki Sermaye ile Emeğin Değeri Karşılaştırılarak Değeri Fazla Olanın Üstün Tutulmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2016/8934SERMAYE ALACAĞININ HACZİ (Şirket Ortakları Şirket Sözleşmesiyle Koymayı Taahhüt Ettikleri Sermayeden Dolayı Şirkete Karşı Borçlu Olduklarından ve Borçlu Şirketin Şirket Ortağındaki Sermaye Alacağının Haczine Engel Yasal Bir Düzenleme de Bulunmadığından Sermaye Alacağının Haczinin Mümkün Olduğu)
Y12.HDE. 2016/1954SERMAYE ALACAĞININ HACZİ MÜMKÜN OLDUĞU ( Haciz İhbarnamelerinin Gönderilmesine İlişkin Kararın Kaldırılması Şikayeti - Borçlu Şirketin Şirket Ortağındaki Sermaye Alacağının Haczine Engel Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığından Sermaye Alacağının Haczi Mümkün Olduğu/Şikayetin Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
YHGKE. 2014/12-1078 SERMAYE ALACAĞININ HACZİ MÜMKÜN OLDUĞU ( Limited Şirket Ortağının Haciz İhbarnamelerinin Gönderilmesine İlişkin Kararın Kaldırılması Şikayeti - Şirket Ortağının Borçlu Şirketi Tüzel Kişiliğine Karşı üçüncü kişi Sayılacağı/Borçlu Şirketin Şirket Ortağındaki Sermaye Alacağının Haczine Engel Yasal Bir Düzenleme Bulunmadığı/Haciz İhbarnamesi Gönderilebileceği )
Y11.HDE. 2007/9314SERMAYE ARTIRIM İŞLEMLERİ ( Batıl ve Ticaret Siciline Yapılan Tescil Yolsuz Olduğundan Bahisle Tescilin Terkini İstemi - Davacının Davaya Konu Sermaye Artırım Payının İadesini Talep Etmesi MK'nun 2. Md.sine Aykırı Olduğu/Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2005/13567SERMAYE ARTIRIM KARARI ( A.Ş Genel Kurul Kararının İptali - Artırılan Sermayenin Tahsil Biçiminin Ortaklar Arasında Eşitsizliğe Yol Açacağı ve TTK'nun 381. Maddesi Hükmüne Aykırı Olduğu Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1986/2121SERMAYE ARTIRIMI
Y11.HDE. 2012/9626SERMAYE ARTIRIMI ( ( Mahkeme Kararıyla Geçersiz Olduğu Tespit Edilen Hisse Devir Sözleşmesi - Davacının Sermaye Artırımlarına Katılamadığı İçin Esas Sermaye İçinde Payının Azaldığı/Yeni Pay Sahiplerinin Tespit Edilip Bunlara da Husumet Yöneltilmesinin Sağlanacağı - Esas Sermaye İçindeki Payı Karşılığının Tespiti ve Tescili İstemi )
Y11.HDE. 1996/6988SERMAYE ARTIRIMI ( Afaki İyiniyet Kurallarına Aykırı Olup Olmadığını Tespit İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 1991/1423SERMAYE ARTIRIMI ( Ana Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması )
Y11.HDE. 2004/5979SERMAYE ARTIRIMI ( Ana Sözleşmede Daha Yüksek Bir Nisap Öngörülmemiş İse Sermayenin Üçte İkisini Temsil Eden Ortakların Kararının Yeterli Olacağı/Ortak Sayısının Göz Önüne Alınmayacağı - Limited Şirketler )
Y11.HDE. 1989/1482SERMAYE ARTIRIMI ( Anasözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kararının Üçüncü Toplantıda da 2/3 Çoğunlukla Alınacağı )
Y11.HDE. 1991/7129SERMAYE ARTIRIMI ( Anonim Şirkette İştirak Taahhütnamesindeki İmzanın Ortağa Ait Olmaması )
Y11.HDE. 2003/5318SERMAYE ARTIRIMI ( Bu Artırımın İç Kaynaklardan mı Yoksa Dış Kaynaklardan mı Karşılanması Gerektiği Hususları Üzerinde Durulmamasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y11.HDE. 1983/3577SERMAYE ARTIRIMI ( Genel Kurul Kararının Yerine Getirilmesi İçin İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Özel Toplantıda Karar Alması Gereği )
Y19.HDE. 2008/6818SERMAYE ARTIRIMI ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Sermaye Artırımı Konusunda Somut Bilgi ve Belge Sunulmadığı/Sadece Taahhütte Bulunulmasının İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığı İçin Yeterli Olamayacağı )
Y19.HDE. 2009/11625SERMAYE ARTIRIMI ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Şirketin İyileştirme Projesinde Gösterdiği Sermaye Artırımının Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulacağı )
Y11.HDE. 1997/2647SERMAYE ARTIRIMI ( İmtiyazlı Pay Sahipleri de Dahil Oybirliği ile Alınan Kararın Tescilinden Sonra Geriye Dönülemeyeceği )
Y8.HDE. 2013/16341SERMAYE ARTIRIMI ( Katkı Payı Alacağı Davası - Bahse Konu Dönem İçerisinde Her Yıl İçin Sermaye Artırımı Yapılıp Yapılmadığı Kâr Payının Sermayeye İlave Edilip-Edilmediği Şirket Bilançosuna Göre Dağıtıma Esas Kârın Mevcut Bulunup-Bulunmadığı Kâr Payının Yatırıma Dönüştürülüp-Dönüştürülmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1985/158SERMAYE ARTIRIMI ( Kurucu Hakların Sınırlandırma İmkanı Bulunup Bulunmadığı )
Y11.HDE. 1995/8154SERMAYE ARTIRIMI ( Objektif İyiniyet Kurallarına Uyulmadığı İddiası - Azınlığın Payını Küçültmek )
Y11.HDE. 1992/3921SERMAYE ARTIRIMI ( Ortağın Pay Senetlerinin Verilmemesi )
Y11.HDE. 1988/9844SERMAYE ARTIRIMI İLE İLGİLİ KARARIN İPTALİ ( Yasal Bir Aylık Süre İçinde Açılmaması )
Y11.HDE. 1982/4988SERMAYE ARTIRIMI İŞLEMLERİNİN TEKEMMÜL, TESCİL VE İLANI ( Rüçhan Hakkının Önlenmesi )
Y11.HDE. 1988/3794SERMAYE ARTIRIMI KARARI ( Bankalar Yasasına Göre Genel Kurul Tarafından Alınan Karar )
Y11.HDE. 1985/5840SERMAYE ARTIRIMI KARARINA KARŞI AÇILAN DAVA ( Hak Düşürücü Süre )
Y11.HDE. 2005/14112SERMAYE ARTIRIMI LİSTESİNDE İSMİNİN BULUNMAMASI ( Davacının Yapmış Olduğu Ödemeler Arasında Kalan Farkın Davalı Şirket Uhdesinde Nedensiz Kaldığı - Bu Miktarla Sınırlı Olarak Davanın Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2007/1811SERMAYE ARTIRIMI SONUCU BORCA BATIK DURUMDAN KURTULMAK ( İflasın Ertelenmesinin Ön Şartı Olan Borca Batıklığın Talep Tarihinde Olması Gerektiği Gibi Karar Verildiği Tarihte de Bu Şartın Mevcut Olması Gerektiği - İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi )
Y23.HDE. 2012/820SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ ( İyileştirme Raporunda Taahhüt Edilen Sermayenin Ödediğine Dair Dosyaya Belge Sunulacağı/Bu Eksiklik Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2001/10744SERMAYE ARTIRIMI VE DAĞILIMINA İLİŞKİN KARAR ( Batıl Olduğu İddiası - 6 Yılı Aşkın Süre Sonra Böyle Bir Dava Açılmasının Hukuk Güvenliği İlkesi Yönünden Hakkın Kötüye Kullanımı Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1989/8253SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI ALEYHİNE İPTAL DAVASI ( Mahkemenin Onamasını Beklemenin Şart Olmadığı )
Y11.HDE. 2001/10204SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Genel Kurulun Usulüne Uygun Yapılmaması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2000/8488SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kararın A Grubu Paydaşlar Özel Genel Kurulunda Yöntemince Onaylanmadığı Savına Dayanılması-Onay İşleminin Geçerlilik Koşulu Değil Bekletici İşlevinin Olması )
Y11.HDE. 2009/2622SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Toplantıya Katılan Ancak Muhalefet Şerhini Tutanağa Yazdırmayan Pay Sahibi Kararın İptalini İsteyemeyeceği )
Y11.HDE. 1998/2626SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLAN ŞEKLİ
Y11.HDE. 2001/7836SERMAYE ARTIRIMINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ ( Davalı Bakanlığın Sermaye Artırımına İzin Vermediğinden Sermaye Artırımına İzin Verilmesinin Talep Edilmesi )
YHGKE. 1995/11-1044SERMAYE ARTIRIMINA KATILMAMA ( Kurucu hissedar )
Y11.HDE. 1982/4988SERMAYE ARTIRIMINDA İŞTİRAK TAAHHÜDNAMESİ ( Verilmediğinde Geçersizliği )
Y11.HDE. 2005/14112SERMAYE ARTIRIMINDA PRİM ( Yeniden İhraç Edilecek Payların Taliplilerine "Primli" Olarak Tahsis Edilebileceği - Prim Miktarı Hakkında Genel Kurul Kararı Olması ve Nominal Değeri Aşan Ödemelerin ( Prim ) Kanuni Yedek Akçeye Eklenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/4708SERMAYE ARTIRIMINDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI ( Anonim Şirket Ana Sözleşmesindeki Hükmün Uygulanması )
Y11.HDE. 1982/4988SERMAYE ARTIRIMINDA USULE AYKIRILIK VE HÜKÜMSÜZLÜK
Y11.HDE. 2001/8778SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA KOOPERATİFİN TASFİYESİ TASFİYESİ ( Kooperatif Genel Kurulunca Alınan Kesinleşmiş ve Tescil Edilmiş Esas Sermayenin Artırılması Yolundaki Kararın İcrası )
Y11.HDE. 1975/1516SERMAYE ARTIRIMININ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN HAKLARINI İHLAL ETMESİ ( Böyle Bir Pay Sahibinin Üstün Pay Sahiplerini Toplantıya Çağırabilmesi )
YHGKE. 2007/11-149SERMAYE ARTIRIMININ İPTALİ ( İlişkin Kesinleşen İlamların Salt Varlığı Gerekçe Yapılarak Anonim Şirket Genel Kurulunda Alınan Tüm Kararların İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )
Y11.HDE. 2015/12746SERMAYE ARTIRIMININ İPTALİ İSTEMİ ( Sermaye Artırım Kararının Kötüniyetle Alındığına Dair Delil Bulunmadığı - Finansal İhtiyaçlardan Kaynaklandığı )
Y11.HDE. 1999/4031SERMAYE ARTIRIMININ İPTALİ TALEBİ ( Anasözleşmede O Tarihteki Kanuna Uygun Olarak Oy Birliği Şartının Getirildiği - Kanun Değişikliğinin Kendiliğinden Sözleşme Maddesini Değiştirmeyeceği/Davanın Reddedilmemesi Gereği )
Y11.HDE. 1984/6507SERMAYE ARTIRIMININ TESCİL VE İLAN EDİLMEMESİ ( TTK.`nun 405. Maddesindeki Sermaye Payının Geri Alınamayacağına İlişkin Kuralın Uygulanmayacağı )
Y11.HDE. 1989/8915SERMAYE ARTIRIMININ TESCİLİ ( Banka Şubelerinin Sorumluluğu )
Y11.HDE. 1988/3447SERMAYE ARTIRIMININ YAPILMAMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Paydaşların Taahhütlerini Yerine Getirmemesi )
Y23.HDE. 2013/7365SERMAYE ARTIŞI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( İyileştirmenin Mahkemenin Görevi Olmadığı/Davacının Projede Olmayan Hususlara Zorlanmasının Mümkün Olmadığı - Sermaye Artışı İçin Süre Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/İflasın Ertelenmesi Davası )
Y11.HDE. 1999/9744SERMAYE ARTTIRIM VE DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ( Kararına Karşı 6 Yılı Aşkın Bir Süreden Sonra İtiraz ve Dava Açılmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Kapsamında Kalacağı - Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y11.HDE. 2005/8135SERMAYE ARTTIRIMI ( Ek Gündem Maddelerinin Gündeme İlave Edilmesi İsremi - İptal Edilmediği Sürece Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararının Geçerli Olduğundan İstemin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 1999/946SERMAYE ARTTIRIMI ( Genel Kurul Kararının İptali )
Y11.HDE. 2003/13392SERMAYE ARTTIRIMI ( İptal İsteminde Bulunabilmesi İçin TTK.nun 381/1-1 Bendi Uyarınca Genel Kurula Katılan Ortağın Alınan Karara Muhalif Kalarak Keyfiyeti Tutanağa Geçirtmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/13782SERMAYE ARTTIRIMI ( Pay Sahipliğinin Türü Ne Olursa Olsun Kural Olarak Her Paydaşın Sermaye Artırımı ile Ortaya Çıkan Yeni Paylardan Alma Hakkına Sahip Olması-Bu Hakkın Kaynağının Yasa Olması Ayrıca Anasözleşmeyle de Tanınabilmesi )
Y11.HDE. 2004/3101SERMAYE ARTTIRIMI ( Sermaye Artımlarında Kullanılan Rüçhan Hakkı Karşılığı Hisse Senetlerinin İadesi Talebi )
Y11.HDE. 2005/14045SERMAYE ARTTIRIMI ( Şirket Sermayesinin Çeşitli Amaç ve Nedenlerle Değiştirilebileceği - Arttırımın Sermaye İhtiyacından Çok Pay Sahiplerini Zarara Uğratmamak Şirketteki Kar ve Tasfiye Payı Oranlarını Azaltmak Maksadına Yönelik Olmaması Gereği )
Y11.HDE. 2000/4806SERMAYE ARTTIRIMI ( Ticaret Bakanlığından İzin Alınması Mümkün Olup İzin Alınmadığı Takdirde Bakanlığın Bu Hususta Yeniden Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Hakkı Bulunduğundan Genel Kurul Kararının İptali Gereği )
Y11.HDE. 1997/5583SERMAYE ARTTIRIMI ( Yeni Pay Alma Hakkının Kaldırılması Niteliği Taşımamalı )
Y11.HDE. 2002/12946SERMAYE ARTTIRIMI KARARININ İPTALİ ( Pay Değişikliğini Gerçekleştiren Karar ve İşlemlerin Yagı Yolu ile Denetlenmiş Olanlarının Nazara Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2010/7733SERMAYE ARTTIRIMI KARARININ İPTALİ (Şirketin Borçlanmasını Önlemek ve Karlılığını Sağlamak Amacıyla Sermaye Arttırım Kararı Alındığı/Şirketin Borçlanmasını Önlemek ve Karlılığını Sağlamak Amacı Güdüldüğü - Genel Kurul Kararının İptali Talebinin Reddi)
Y11.HDE. 1994/648SERMAYE ARTTIRIMI NEDENİYLE RÜÇHAN HAKKI ( Dava Sonucu İptal Edilse de Senetleri Alan Gerçek Malikin )
Y11.HDE. 2000/7237SERMAYE ARTTIRIMI VE DAĞILIMI ( İlişkin Kararların Batıl Olduğunun Tespiti - Davacıların Yapılan Usulsüz İşlemlere Uzun Süre Sessiz Kalarak Oluşan Sermaye Arttırımları ve Pay Durumuna İcazet Verdiği )
Y11.HDE. 2004/5576SERMAYE BEDELİ OLARAK ÖDEDİKLERİ PARANIN TAHSİLİ ( Hisse Devrinin Yapılmaması Nedeniyle Alacak Talebi - Yabancı Olan Davacıların Getirmeleri Gereken Sermayenin Türkiye'ye Yasal Giriş Şekli Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2010/9448SERMAYE BEDELİYLE BİRLİKTE KEFALET OLARAK YATIRILAN TUTARIN İADESİ ( Kaçakçılık İddiasıyla El Konulan Hayvanların Tümünün Menşei Şahadetnamesi Olmaması Zararlı Sonucun Meydana Gelmesinde Bölüşük Kusur Olarak Kabul Edileceği - Zarar Miktarından Uygun Bir Oranda İndirim Yapılacağı)
Y11.HDE. 2012/7765SERMAYE BORCUNUN ÖDENMESİ ( Diğer Ortaklar Gibi Olağan Usullerle ve Davalı Şirkete Ödenmesi Gerektiği/Bu Konudaki İspat Yükümlülüğünün Davacıya Düştüğü - Ödünç Sözleşmesine Dayanılarak Verildiği İddia Edilen Paranın İadesi İstemi )
Y11.HDE. 1978/4860SERMAYE BORCUNUN TAMAMLANMASINI İSTEME HAKKINA SAHİP OLANLAR ( Limited Şirketlerde )
Y11.HDE. 2003/442SERMAYE BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİ ( Getirdikleri Oranda Ortaklara Safi Kardan Pay Dağıtılması - Ticari Şirketlerde Amaç Olması )
Y11.HDE. 1984/6507SERMAYE ÇOĞALTILMASI ŞARTININ GERÇEKLEŞMEMESİ ( Rüçhanlı Pay Bedelinin İadesi İstemi )
Y12.HDE. 2002/10933SERMAYE DEĞERİ YÜKSEK ALET VE EDAVAT ( Anahtarcılık İşinin Daha Ucuz Alet ve Edavat ile Yapılıp Yapılmayacağının Tespiti )
Y19.HDE. 2008/6723SERMAYE EKSİKLİĞİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Sermaye Eksikliğinin Giderilmesinin İyileştirme Tedbirlerinden Olduğu/Eksikliğin Erteleme Koşullarına Etkisini Açıklamayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmaması Gereği )
Y11.HDE. 1990/9242SERMAYE FAİZİ ( Yanlışlıkla Düşük Gösterilmesi )
Y7.CDE. 1982/986SERMAYE HAREKETLERİ TEBLİĞİ ( Evlilik Birliğinin Sona Ermesi veya Ayrılığa Hükmolunması Hallerinde Kişinin Türk Vatandaşı Oluşuna Bakılmaması )
Y10.HDE. 2005/8111SERMAYE HİSSESİ ORANINDA SORUMLULUK ( Davacının Kurum Alacağına Dönüşen Prim ve İdari Para Cezalarından Sorumluluğu 35. Madde Gereğince Şirketteki Sermaye Hissesi Oranında Olduğu )
Y11.HDE. 2005/758SERMAYE İLE SORUMLULUK ( A.Ş Sermaye Ortaklığı Olup Ortakların Sorumluluğu Koymayı Taahhüt Ettikleri Sermaye İle Sınırlı Olduğu )
Y11.HDE. 1990/7788SERMAYE İSABET EDEN KARDAN PAY AYRILMASININ OLANAKSIZ OLMASI ( Kuruculara Menfaat Sağlamak İçin Verilen Kurucu Senetleri )
Y23.HDE. 2013/7736SERMAYE KAYBI ( Sermayenin 2/3'ünün Kaybının Sermayenin Arttırılması ya da Mevcut Sermaye İle Devam Konusunda Bir Kriter Olduğu/Borca Batıklık veya Aciz Hali Bakımından Esas Alınamayacağı- İflasın Ertelenmesi Talebi )
Y11.HDE. 2005/11620SERMAYE KOYMA BORCU ( %40 İnkar Tazminatı Talebi - Davalının Şirketin Kuruluşunda Taahhüt Ettiği Sermaye Koyma Borcunu Ana Sözleşmede Öngörülen Sürede Ödemediğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2004/12992SERMAYE KOYMA BORCU ( Ortaklardan Birisinin Yerine Getirmemiş Olması Ortaklıktan Talepte Bulunma Hakkını Ortadan Kaldırmadığı - Sadece Diğer Ortağa BK. 535/7 Maddesi Hükmünce Ortaklığın Feshini İsteme Hakkı Verdiği )
Y19.HDE. 2009/9735SERMAYE KOYMA BORCU ( Sermaye İhtiyacı Bulunan Şirketin Ortaklarının Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeden Talep Ettikleri İflasın Ertelenmesi İsteminde İyileştirme Projesi Ciddi ve İnandırıcı Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2011/6792SERMAYE KOYMA BORCU ( Şirketin Tasfiyesi Sonucu Aktif ve Pasifinin Tespiti İstemi - Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olan Ltd. Şti.'den Olan Alacakların Ancak Şirketten Talep Edilebileceği/Sermaye Koyma Borcunun da Şirkete Karşı Yerine Getirildiği ve Şirket Malvarlığından Olan Alacakların Şirketten İstenebileceği )
Y11.HDE. 2004/5574SERMAYE KOYMA BORCU ( Yerine Getirmediğinden Bahisle Ortaklıktan Çıkarılmasına İlişkin Kararın Usul ve Esas Bakımından Yasanın Aradığı Koşulları Oluşturup Oluşturmadığının İncelenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2003/1066SERMAYE MİKTARINCA SORUMLULUK ( 6135 Sayılı Yasadaki Değişiklik İle Sermaye Hisseleri Oranında Sorumluluk Kuralının Getirilmiş Olması )
Y13.HDE. 2001/3250SERMAYE NİYETİNE ADİ ŞİRKETE İŞYERLERİ İNŞA EDEN ORTAK ( İnşadan Dolayı Yaptığı Masrafları Talebinin Tasfiye Talebini de Kapsaması )
Y13.HDE. 2003/1438SERMAYE PAYI ( Adi Ortaklıkta Ortakların Her Türlü Nakit Alacak Veya Haklarını Sermaye Payı Olarak Koyabilmelerinin Mümkün Olması )
Y19.HDE. 1996/8241SERMAYE PAYI ( Şirkete Verilmiş Borç Olmadığı )
Y12.HDE. 1983/1504SERMAYE PAYI ( Taahhüt Edilen Payın Ödenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/8778SERMAYE PAYI ALACAĞI TASFİYESİ ( Kooperatif Genel Kurulunca Alınan Kesinleşmiş ve Tescil Edilmiş Esas Sermayenin Artırılması Yolundaki Kararın İcrası )
Y21.HDE. 2002/4528SERMAYE PAYI ORANINDA SORUMLULUK ( Davacının Limited Şirket Ortağı Olarak Koyduğu Sermaye İle Değil Sermaye Payı Oranında Sorumlu Tutulması )
Y11.HDE. 2005/7770SERMAYE PAYI ORANIYLA SINIRLI SORUMLULUK ( Borcun Doğabilmesinin Ön Koşulu Amme Borcunun Limited Şirketten Tahsil İmkanının Bulunmaması Olduğu - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 2015/12919SERMAYE PAYINDA KALAN MİKTARIN DAVALIDAN TAHSİLİ ( Hükmün Açık Anlaşılır ve Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İnfazı Kabil Olarak Kurulması ve Sonradan Yazılacak Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Bulunması Gerektiği - Kısa Kararda Davanın Kısmen Kabulüyle Belirtilen Miktarda Ayrılma Payının Davalıdan Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilip Karar Gerekçesinde İse Daha Farklı Şekilde Hüküm Kurularak Gerekçe ile Hüküm Arasında Çelişki Meydana Getirildiği/Gerekçeye Uygun Hüküm Kurulacağı )
Y13.HDE. 2004/5137SERMAYE PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Adi Şirket Ortağının - Tasfiye Talebi Niteliğinde Olması ve Mahkemece Davacının Şirkete Ait Tesislerin Yapımına Katkı Payı Belirlenerek Tahsiline Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2003/8391SERMAYE PAYIYLA SINIRLI SORUMLULUK ( Limited Şirket Ortağının Şirketin SSK Prim Borçlarından Sorumluluğu )
Y7.CDE. 2005/8229SERMAYE PİYASASI ( Kısa Zaman Aralıkları İle Gün İçinde Yapılan İşlemlerin Yapay Fiyat ve Piyasa Oluşturmaya Yönelik Olup Olmadığı Konusunda Sermaye Piyasası Hukuku Alanında Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması Gerektiği )
Y19.HDE. 1999/4701SERMAYE PİYASASI FALİYETLERİ ( Hesap İlişkisi İçine Girdikleri Kişi Ve Kurumlar )
Y11.HDE. 2006/10059SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kayıt Yükümlülüğüne Uymadan Uslusüz Halka Arz - Alacak Tutarları ve Şirket Ortalık Yapısının Tespiti Davası )
Y7.CDE. 2010/6468SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMAK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Dava Konusu Olayda İsnat Edilen Fiilin İşlenmesi Neticesinde Mağduru Belirlenmiş Bir Zarar veya Kamusal Anlamda Somut Bir Zarar Söz Konusu Olmadığından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y7.CDE. 2006/15657SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Şüpheliler Hakkında Kamu Davası Açılıp Raporlar Arasındaki Çelişkiler Giderilerek Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2005/1990SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( 5271 S.CMK Md. 231/5 ve 14 Uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulamasının Olanaklı Hale Geldiği )
Y7.CDE. 1998/3284SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzenine Uyulmaması )
Y7.CDE. 1998/6584SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Eksik Bilgi ve Belge Vermek )
Y7.CDE. 2001/734SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Etkileyecek Faaliyetlerde Bulunmak )
Y7.CDE. 2001/13496SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu kanuna Aykırı Olarak Piyasayı Yanıltıcı Şekilde Etkilemek )
Y7.CDE. 2000/6684SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Şekilde Piyasayı Etkileyerek Kendi Hisse Senetlerinin Yanıltıcı Olarak Değerinin Arttığının Gösterilmesi )
Y7.CDE. 1998/6180SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Muhalefet Edecek Eylemde Bulunmak )
Y7.CDE. 2001/10297SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Davalının Bu Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Hareket Etmesi )
Y7.CDE. 2012/23383SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Gıyapta Verilen Kararın 7201 S.K. Md.21'e Uyulmadan - Tebliğ Mazbatasına Hangi Sebeple Köy Muhtarına Tebligat Yapıldığının Belirtileceği )
Y7.CDE. 1999/9795SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Kendi Holding Hisselerini Bilinçli Bir Şekilde Piyasayı Etkilemek için Alınıp Satılması )
Y7.CDE. 2007/17237SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Kesilen Dava Zamanaşımı Sürelerinin Geçmediği Anlaşıldığından Sanık Hakkındaki Tebliğnamede Yer Alan Zamanaşımı Nedeniyle Bozma Düşüncesine İştirak Edilmediği )
Y7.CDE. 2005/8229SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Kısa Zaman Aralıkları İle Gün İçinde Yapılan İşlemlerin Yapay Fiyat ve Piyasa Oluşturmaya Yönelik Olup Olmadığı Konusunda Sermaye Piyasası Hukuku Alanında Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/8269SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Soruşturma Yapılmasının Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Cumhuriyet Savcılığına Başvuru ile Olacağı - Yazılı Başvuruya Binaen Başlatılan Soruşturma Sonucunda Verilecek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Karşı SPK'nın İtiraza Yetkili Olduğu )
Y7.CDE. 2011/12736SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET ( Suçun Maddi ve Manevi Unsurlarının Gerçekleştiği ve Atılı Suçun Sanıklar Tarafından İşlendiği Sabit Olduğu Halde Mahkemeye Sunulan Bilirkişi Heyet Raporunun Yasal ve Yeterli Olmayan Azınlık Görüşüne İtibar Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2001/6527SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y19.CDE. 2015/19700SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET (Sanıkların Aynı Suç İşleme Kararı İle Farklı Zamanlarda Çeşitli Kişilerden Para Toplayarak İzinsiz Şekilde Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunmaları ve Yetki Belgeleri Olmaksızın İlan ve Reklamlarında Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulundukları İzlenimi Yaratacak Şekilde İbareler Kullanmaları Eylemlerinin Zincirleme Şekilde İşlenmiş Tek Bir Suçu Meydana Getirdiği)
Y19.CDE. 2016/5293SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Yardım Etme - Sanığın Diğer Sanık İle Danışmanlık Sözleşmesi Kapsamını Aşacak Şekilde Müşteri Paralarının Tahsili ve Tediyesi İşlemleriyle İlgilendiği Müşterilerden Elde Edilen Komisyon Geliri Paylaşımı Sebebiyle de Menfaati Bulunduğu/Eylemin 5237 S. T.C.K.'nun 39/2-B Md. Uyduğu )
Y19.CDE. 2015/4783SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Sanığın Aynı Oluşum İçinde Yer Aldığı Şahısların Yargılandığı Dava Dosyasının Akıbeti Araştırılarak Mümkünse Bu Dosya İle Birleştirilmesi Mümkün Olmadığı Takdirde Dava Dosyası Getirtilip İncelenerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2017/3976SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Temyize Konu Dava Dosyası İle Asliye Ceza Mahkemesi'nin Dosyasında Yapılan Yargılamaların Aynı Eylemlere ve Suç Tarihlerine Dair Olmadığı Gözetilmeden Dava Red Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y19.HDE. 1996/4023SERMAYE PİYASASI KURULU ( Aracı Kuruluşların Faaliyetlerinin Kanun Ve Mevzuata Uygunluğunun Denetimi )
Y19.HDE. 1995/4595SERMAYE PİYASASI KURULU ( Aracı Kuruluşun İflasını Talep Hakkı )
Y19.HDE. 1999/4701SERMAYE PİYASASI KURULU ( Kişi Veya Kurumla Acentalık Sözleşmesi Düzenleme )
Y11.HDE. 1988/2462SERMAYE PİYASASI KURULU ( Kurulun Bir Kamu Tüzel Kişisi Olması ve Sermaye Piyasası Alanında Genel Hukuki Nitelikli İdari Karar ve Düzenlemeler Çıkarmanın Kurulun Görev ve Yetkileri İçinde Olması )
Y7.CDE. 1996/5591SERMAYE PİYASASI KURULU ( Merkez Dışı Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların Kuruldan İzin Almasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2008/13907SERMAYE PİYASASI KURULU ( SPK'ya Karşı Açılan Davanın İdari Yargıda Açılması Gereği )
Y12.HDE. 2002/9056SERMAYE PİYASASI KURULU ( Yetkileri kaldırılan sermaye piyasası kurumlarının tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan edilinceye,tedrici tasfiyeyi takiben ve doğrudan iflas talebinde bulunulması halinde, iflas talebinin doğrudan mahkemece karara bağlanmasına kadar, başlamış tüm icra takiplerinin kendiliğinden duracağı )
Y11.HDE. 1997/5196SERMAYE PİYASASI KURULU KARARININ HÜKMÜ ( İtiraza Karşı Verilen Kararların Kesin Olması )
Y7.CDE. 2007/8269SERMAYE PİYASASI KURULUNA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAKSIZIN HALKA ARZDA BULUNMAK VE İZİNSİZ ARACILIK HİZMETLERİ ( Soruşturma Usulü - 2499 Sayılı Kanunun 47. Maddesinde Öngörülen Suçların İşlenmesi Halinde Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Savcılığa Yapılacak Başvuru ile Başlayacağı )
Y18.HDE. 2010/343SERMAYE PİYASASI KURULUNA YÜKLENME SENEDİ VERİLMESİ ( Yasaklayan Bir Yasal Düzenleme Olmadığı - Taahhütnameyi Geçersiz Yapan Bir Durum Olmadığına Göre Taahhütname Kapsamı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/5171SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VERİLEN MEHİL ( İçinde Mali Durumun Düzeltilmesi İhtimali ya da Kurulun Tedrici Tasfiye Yoluna Gitmesi İhtimalinin Gündeme Gelebilmesi Prosedürün İşletilmesi Olanağının Verilen Diğer İflas Kararı Nedeniyle Mümkün Olmadığı - İflas Davası )
Y8.CDE. 2004/11065SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ALMAKSIZIN ÇIKARILAN HİSSE SENETLERİNİ SATMA ( 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Aykırı Davranmak İçin Suç Örgütü Kurmak ve Üyesi Olmak Suçunu Oluşturduğu )
Y11.HDE. 1986/7665SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ŞARTI ( Halka Açık Anonim Şirketin Menkul Kıymetlerinin Halka Arzı )
Y7.CDE. 1996/4111SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMAK ( Şirket Evrakları Üzerinde Uzman Tarafından Yapılan İnceleme İle Suç Oluştuğunun Belirlenmesi )
Y19.HDE. 1995/4053SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ALDIĞI KARARLARIN DENETİMİ ( SPK.'nın Aldığı Kararlar ve İflas İsteminin İflas Davasına Bakan Mahkemenin Denetimine Tabi Olması )
Y19.HDE. 1995/9109SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ALDIĞI KARARLARIN DENETİMİ ( SPK.'nın Aldığı Kararlar ve İflas İsteminin İflas Davasına Bakan Mahkemenin Denetimine Tabi Olması )
Y11.HDE. 1988/2462SERMAYE PİYASASI KURULUNUN DENETİM YETKİSİ ( Bunun Davacı Şirketi Kanun Kapsamına Alan Düzenlemesinin Kamu Gücüne Dayalı ve Tek Taraflı Olarak Yapılmış Bir İdari İşlem Niteliğinde Olması )
Y19.HDE. 1996/4023SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İFLAS İSTEME HAKKI ( Faaliyetlerini Durdurarak İflasını İsteme )
Y11.HDE. 2001/9013SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İNCELEME YETKİSİ ( Halka Açık Anonim Şirketleri İnceleme Yetkisinin Olması )
Y11.CDE. 2008/16996SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN MÜDAHİLLİĞİNE KARAR VERİLMESİ ( Sanıkların Şirket Hissedarı Olan Kişilere Yönelik Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçu - Şikayetçi SPK'nun Müdahilliğine Karar Verilmesinin Hukuken Geçersiz Olduğu Hükmü Temyiz Etme Hakkı Vermediği/Suçtan Doğrudan Zarar Görmediği )
Y19.HDE. 1995/4595SERMAYE PİYASASI KURULUNUN YETKİSİ ( Aracı Kuruluşların Alması Gereken Tedbirleri Almamaları Durumunda İflasını İsteyebilmesi )
Y12.HDE. 2002/9056SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ YETKİLERİNİN KALDIRILMASI ( Yetkileri kaldırılan sermaye piyasası kurumlarının tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan edilinceye,tedrici tasfiyeyi takiben ve doğrudan iflas talebinde bulunulması halinde, iflas talebinin doğrudan mahkemece karara bağlanmasına kadar, başlamış tüm icra takiplerinin kendiliğinden duracağı )
Y11.HDE. 2009/7129SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE TEBLİĞLER ( Göz Önüne Alındığında Acente Nezdinde Mevzuata Aykırı İşlemleri Yürüten Şirket İtibariyle Bu Şahsın Yaptığı İşlemlerden Gerek Acente Gerekse Aracı Kurumun Sorumlu Tutulamayacağı )
Y7.CDE. 1998/9278SERMAYE PİYASASINI ETKİLEMEK ( Şirketlerin birlikte hareket ederek hisse senetlerini piyasada yoğun işlem görüyormuş gibi intiba uyandırmalarının yasak olması )
Y19.HDE. 1995/9109SERMAYE PİYASASININ AMACI ( Sermaye Piyasasının Güven Açık ve Kararlılık İçinde Çalışmasını Tasarruf Sahiplerinin Hak ve Yararlarının Korunmasını Düzenlemek ve Denetlemek olması )
Y7.CDE. 1995/7731SERMAYE PİYASASININ ARAMA İZNİNE İTİRAZ ( Kurulun Sulh Ceza Mahkemesinden Karar Alarak Arama Yapması )
YİBGKE. 1943/23SERMAYE SAĞLAMAK İÇİN REHNEDİLENİN ALIMI VE SATIMININ TİCARİ MAHİYETİ ( Emniyet Sandığının Yaptığı )
Y9.HDE. 2002/7086SERMAYE ŞİRKETİ ( Dava Konusu Olayda Söz Konusu İki Şirket Arasında Organik Bağın Bulunmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2011/1748SERMAYE ŞİRKETİ ( İdare ve Temsil Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurları Tarafından İflasın İstenmemesi - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Ortaya Çıkarılması Gereği/Ticari Defter ve Banka Hesapları Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y11.HDE. 2004/10822SERMAYE ŞİRKETİ ( Limited Şirket Ortakları Şirketten Tahsil İmkanı Olmayan Kamu Borçlarından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Doğruya Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2000/36SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLARI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İçin Kendilerine Dava Açılamaması )
Y12.HDE. 2013/7955SERMAYE ŞİRKETİNDE ALACAKLILARIN DURUMU ( Ortağın Kişisel Alacaklısı - Ortağa Düşen Kar veya Tasfiye Payından Almak Yanında Borçlularına Ait Senede Bağlanmamış veya Bağlanmış Paylarında Haczedilebileceği )
Y19.CDE. 2015/18035SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME MECBURİYETİ ( İİK.345/A Maddesindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179 ve 6762 S.K. 324. Maddesinde Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/10584SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEME ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMEK SUÇU ( Davanın Borçlu Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Gerçek Kişi veya Kişiler Aleyhine İsim Belirtilerek Açılması Gereği - Şirket Yetkilileri Denilmekle Yetinilemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/13176SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEK SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi için Şirketin Mal Varlığının Şirketin Borçlarını Karşılamamasının Gerekmesi )
YCGKE. 2013/16-260SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Suçun Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Şirketin Aktif ve Pasifinin Belirlenmesinin Ardından İflasın İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Bakımından Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilanço ve Banka Hesapları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/30385SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Dönem Varlıklarının ve Borçlarının Neler Olduğunu Açıkça Belirtmeyen ve Denetime Elverişli Olmayan Sadece Bir Yıla Ait Kurumlar Vergisi Bilançosu ve Gelir Tablosu Üzerinden Yapılan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Eksik İnceleme İle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/3996SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Sermeye Şirketini Temsil ve İdare ile Görevlendirilmiş Kişilerin Borçlu Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Bilmelerine Rağmen Bilerek ve İsteyerek İflas Talep Etmemeleri Gereği - Sanıkların Borçlu Şirketin Yetkili Temsilcileri Olup Olmadığı Şirketin İflasını İstemelerinin Gerekip Gerekmediği Araştırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2011/16-328SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( İcra Ceza Mahkemesince Yasada Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumları Belirleneceği )
Y16.HDE. 2008/8366SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Müştekinin Şirketin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Öğrenme Tarihi Suç Tarihi Sayılacağı )
YCGKE. 2010/16-91SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Öngörülen Koşulların Doğup Doğmadığı Açısından Borçlu Şirkete veya Kooperatife Ait Ticari Defterler ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Sanık veya Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirleneceği )
Y19.CDE. 2015/18055SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK ( Suçun Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu - Bilirkişi Raporuna Göre Borçlu Şirketin İlgili Yıldan İtibaren İflasının İstenmesi Gerektiğinden Şikayetçi Vekilinin Şikayetinin Öngörülen Bir Yıllık Süreden Sonra Olduğu/Şikayetçinin Şikayet Hakkının Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/10724SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Bu Suçun Ceza Kanunu Uyarınca İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y16.HDE. 2010/5390SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Daha Önce Mahkumiyeti Bulunmayan Sanıklar Hakkındaki Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrileceği )
Y17.HDE. 2002/12170SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflas Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması-Şirket Yetkili Temsilcisi Olmayan Sanıklar )
Y16.HDE. 2010/4358SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( İflasın İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılacağı - Suç Oluştuysa Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )
Y16.HDE. 2010/4337SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU ( Oluşup Oluşmadığının Anlaşılabilmesi İçin Öncelikle Şirketin Ticari Defterler ve Banka Kayıtları Getirtilip Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
YCGKE. 2014/11-573SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU (Tebligatın İade Edilen Parçasında ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Kullanılarak Alınan Güncel Nüfus Kayıt Örneğinde Sanıklardan Birinin Direnme Hükmünden Sonra Öldüğü Belirtildiğinden 5237 S. TCK Md. 64 Uyarınca Ölümle İlgili Mahallinde Araştırma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2016/11930SERMAYE ŞİRKETİNİN NİTELİĞİ ( Borçlu Şirketin Sermaye Şirketi Olmasından Bahisle Kurum Sayılacağı - 3065 S. K.'nun Md. 17/4/r Hükmüne Göre İhale Konusu Taşınmazın İki Yılı Aşkın Süredir Müflis Şirketin Aktifinde Kalıp Kalmadığı İle Şirketin İstisna Kapsamındaki Kıymetlerin Ticaretini Yapıp Yapmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/3996SERMAYE ŞİRKETİNİN TEMSİL YETKİLİLERİ ( Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçu - Sermaye Şirketinin Pasifinin Aktifinden Fazla Olduğunu Bilme ve Bilerek ve İsteyerek İflası İstememe )
Y19.HDE. 2011/1314SERMAYE ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN BORCA BATIK OLMASI ( Halinde Bu İstemin İlanına İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadığı - İyileştirme Projesinin Yeterli Bulunup Bulunmadığını Alacaklılara Kanıtlama Olanağı Vermek Amacıyla İflasın Ertelenmesi Talebinin İ.İ.K.nun m. 166.II Hükmündeki Usulle İlan Edilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/2521SERMAYE ŞİRKETLERİ ( İdare ve Temsil İle Görevlendirilmiş Kimselerin Şirketin İflasını İstememe Suçu - İcra Mahkemesince Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Getirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2016/7641SERMAYE ŞİRKETLERİ (Kurum Kavramı İçerisinde Yer Aldığı - 3065 S. Kanun'un 17/4-R Md.sinde Düzenlenen İstisna Hükmünün Sermaye Şirketlerinin Borçlarına Karşılık Taşınmazlarının Cebri İcra Yoluyla Satılması Halinde de Uygulanacağı)
Y19.HDE. 2008/11361SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN İFLASI ( Birden Çok Borçlunun İflası Bir Dava İçinde İstenemeyeceği Gibi Birden Çok Borçlunun İflasının Açılması Sonucunu Doğuracak Olan İflasın Ertelenmesi de Birlikte İstenemeyeceği )
Y16.HDE. 2011/2539SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL ( Görevlendirilmiş Kimseler veya Tasfiye Memurlarının Şirketin İflasını İstememek Suçlarından Cezalandırılmalarına Karar Verilmesini Talep Ettiği Halde Bu Suçlar Yönünden Bir Karar Verilmeden İstem Dışına Çıkılarak Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y16.HDE. 2013/4119SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKET İFLASINI İSTEMEMESİ ( Şikayet Tarihi İtibariyle Atılı Suçun İşlenip İşlenmediği Konusunda Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar Banka Hesapları Üzerinde İnceleme Yaptırılacağı )
Y16.HDE. 2012/3295SERMAYE ŞİRKETLERİNDE İDARE VE TEMSİL İLE GÖREVLENDİRİLMİŞ KİMSELERİN ŞİRKETİN İFLASINI İSTEMEMELERİ SUÇU ( Şikayetin Yapıldığı Tarih İtibariyle Borçlu Şirketin İflasının İstenmesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği )
Y12.HDE. 2014/5979SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ADLİ YARDIM TALEBİ ( Koşulları Bulunmak Şartıyla Gerçek Kişiler ve Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıfların Yararlanabileceği - Sermaye Şirketlerinin Adli Yardımdan Faydalanamayacağı/Adli Yardım Talebinin Reddi )
Y19.HDE. 2010/2287SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASI ( İflasın Açılması Davası Açılmadan Kısa Bir Süre Önce Nakline Rağmen Aynı Adreste Faaliyete Devam Olunması - Aktiflerini Alacaklılar Aleyhine Azalttıkları Mal Kaçırma İçerisinde Bulundukları/İflaslarına Karar Verilmek Gerektiği )
Y17.HDE. 2004/9771SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİ ( Olanları Şikayet Hakkı - Fiilin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Üç Ay ve Her Halde Fiilin İşlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Geçmekle Düşeceği )
Y19.CDE. 2015/18032SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Öncelikle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece Araştırılacağı - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defter ve Kayıtlar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Mahkemece Eksik İnceleme Yapıldığı )
Y16.HDE. 2010/3006SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesinin Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/7815SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığı Saptanacağı - Şirketin Aktif ve Pasif Durumunu Tam Olarak Belirlemekten Uzak Bilirkişi Raporu Dayanak Yapılarak Karar Verilemeyeceği )
Y19.CDE. 2015/18666SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI ( Yargılama Konusu Suç ile İlgili Hem Şikayet Hakkının Düşürülmesine Hem de Beraate Karar Verildiği - Hangi Sanıklar Yönünden Şikayet Hakkının Düşürülmesi Kararı Verildiği Belirtilmeden Hüküm Kurularak Hükmün Karıştırılmasının Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/18845SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDE OLANLARIN CEZASI (Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Kayıtlar ve Banka Hesapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Kesinleşen Takip Dosyalarının Borçları da Pasife Dahil Edilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Takdiri Gerekirken Bütün Takip Dosyalarını İrdelemeyen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olacağı)
Y19.CDE. 2015/23029SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNDEN OLANLARIN CEZASI ( Alacaklıyi Zarara Ugratmak İçin Mevcudu Eksiltmek Suçu - Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirlenerek Sonucuna Göre Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği)
Y16.HDE. 2007/1256SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEK MECBURİYETİNE UYMAMAK ( İddianame İle Dava Açılmasının Gerekmediği - Şikayetin İcra Mahkemesine Yapılacağı )
Y16.HDE. 2012/1174SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Aynı İşyeri İle İlgili Bir Kez İşlenebileceği - Tarafları Aynı Başka Bir Dava Bulunduğu/Tek Suç Oluşup Oluşmadığının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Davaların Birleştirilerek Tartışılacağı )
Y19.CDE. 2015/21829SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Sanığın Borçlu Şirketin Asliye Ticaret Mahkemesi Dosyası İle İflasına Karar Verildiğini Bildirdiği - Bu Dosyanın Getirtilerek Şikayet Tarihinden Önce İflas Davası Açılıp Açılmadığı ve Sanığın Şirketin İflasını İstemek Zorunluluğunun Ortadan Kalkıp Kalkmadığı Araştırılacağı )
Y19.CDE. 2015/23850SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME ( Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin Aktif ve Pasif Durumu Belirleneceği - Borçlu Şirkete Ait Ticari Defterler Bilançolar ve Banka Hesapları Zabıta Aracılığıyla Temin Edilip Üzerlerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y19.CDE. 2015/20350SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME (İ.İ.K'nun 345/A Md.sindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Aynı Kanun'un 179. ve 6762 S. T.T.K'nun 324. Md. Öngörülen Koşullarda Şirketin Aktif ve Pasif Durumunun Belirlenerek Şikayet Tarihi İtibariyle Şirketin İflasının İstenmesi Şartlarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)
Y16.HDE. 2010/4780SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU ( Şirket Ana Sözleşmesindeki Temsil Yetkisinin Sınırlarının Araştırılarak Rolü Olan Temsilcilerin Belirleneceği - Fiilin Birlikte İşlenip İşlenmediği ve Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y12.HDE. 2013/14467SERMAYE UNSURUNUN AĞIR BASMASI ( Borçlunun Yaptığı İşte Yardımcı İş Gücü ve Sermaye Unsurları Ağırlıkta İse Teşebbüs Söz Konusu Olduğu - Sermaye Unsurunun Ağır Bastığı Fabrikada Trafonun Haczedilmesine Dair İcra Memurunun İşleminde Yasaya Aykırı Bir Husus Bulunmadığı )
Y6.HDE. 1990/8576SERMAYE VAZ'I ( Şuf'a Hakkının Kullanılamaması )
Y23.HDE. 2016/6877SERMAYE VE AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalı Kooperatif Tarafından Davacının Çıkma Payı Alacağının 2006 Yılında Ödendiğinin Beyan Edildiği Ancak Ödemenin İspatlanamadığı - Kararı Temyiz Eden Davacının Kendisine Ait Çıkma Payı İstemine Dair Dairemiz Bozma İlamı Sonrasında Alınan Bilirkişi Raporu Değerlendirilerek Bir Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2004/12062SERMAYE VE DİĞER ALACAKLAR ( Kooperatiften Ayrılan Üye - O Yılın Bilançosunun Genel Kurulca Kabulünden Bir Ay Sonra Muaccel Olacağı )
Y11.HDE. 2004/3813SERMAYE VE DİĞER ALACAKLARIN İADESİNİN 3 YIL GECİKTİRİLMESİNİN ŞARTLARI ( Kooperatif Üyeliğinden İstifa - İade Edilecek Alacaklarda Muacceliyet Tarihi ve Faiz Başlangıcı )
YHGKE. 1995/9-679SERMAYELEŞTİRMEYE GİDİLME ( İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Tazminatda )
Y11.HDE. 2009/11773SERMAYENİN 2/3'ÜNÜN KARŞILIKSIZ KALDIĞININ BELİRLENMESİ ( Genel Kurulca Sermayenin Tamamlanmasına ya da Mevcut 1/3 Sermaye İle Yetinmeye Karar Vermesi Gerektiği - Şirketin Sermaye Arttırımına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali İstemi )
Y11.HDE. 1991/4741SERMAYENİN ARTIRILMASI ( Rüçhan Haklarının Kullanılması )
Y23.HDE. 2012/1684SERMAYENİN ARTIRILMASI TEDBİRİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Şirkete Gerçek Anlamda Kaynak Girişi Sağlama Amacı İle Yapılacağı/Yönetim Kurulu Başkanının Alacağının Kayden Ödenmiş Sermaye Olarak Gösterilmesinin İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcılığını Şüpheye Düşüreceği )
Y11.HDE. 1998/7595SERMAYENİN AZALMASI ZORUNLULUĞU ( Limited Şirket Ortaklığından Çıkmak İçin )
Y11.HDE. 2009/6874SERMAYENİN GERİ İSTENMESİ ( Anonim Şirket Ortağının Şirkete Yatırdığı Sermayesini Geri İsteyemeyeceği - Yetkili Kurullarının Bir Kararı Olmadıkça Anonim Şirketlerin Pay Senetlerini Nominal Bedelinin Üzerinde Halka Arz Edemeyeceği )
Y13.HDE. 1974/2553SERMAYENİN İADESİ ( Ortaklığın Tasfiye Hesapları Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1981/13-86SERMAYENİN İSTENMESİ ( Ortaklığın Tasfiyesi Sonucu )
Y11.HDE. 2005/4784SERMAYENİN KAYBEDİLMESİ ( Genel Kurul Kararlarının İptali Talebi/Sermayenin 1/3'ü İle Yetinilmesine Karar Verildiği - Mahkemece Bilirkişi Vasıtasıyla Sermayenin 2/3'ünün Kaybedilip Kaybedilmediğini yada Borçların Sermaye İle Karşılanıp Karşılanamadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1986/3661SERMAYENİN ONDA BİRİNDEN FAZLASIYLA TAŞINMAZ SATIN ALAN ŞİRKET ( Bu İşleme Karşı Dava Hakkına Sahip Olanlar )
Y4.HDE. 2002/10444SERMAYENİN TAMAMININ DEVLETE AİT OLMASI ( Davanın Hakem Sıfatıyla Görülebilmesi İçin 3533 Sayılı Yasanın Aradığı Bir Şart Olması )
Y11.HDE. 2004/14910SERMAYENİN TAMAMLANMAMASI ( İfadesinin Ne Anlama Geldiği ve Buna İlişkin Delillerinin Neler Olduğu Hususunun Davalı Kooperatife Açıklattırılması Gerektiği - Genel Kurul Tarafından Verilen Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali İstemi )
Y21.HDE. 2002/4712SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT KURULUŞLAR ( İşletmelerinin Müessese Olarak Teşkilatlandırılabilmesi )
YHGKE. 2000/21-1669SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT OLAN TEŞEBBÜSLER ( İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmesi )
YHGKE. 2000/21-1667SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT OLAN TEŞEBBÜSLER ( Teşebbüslerin İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
Y21.HDE. 2000/5148SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT TEŞEBBÜSLER ( İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
Y21.HDE. 2000/5150SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE AİT TEŞEBBÜSLER ( İşletmelerini Müessese Olarak Teşkilatlandırabilmeleri )
Y9.HDE. 2006/5812SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI BELEDİYEYE AİT ÖZEL HUKUK ŞİRKETLERİ ( 1475 Sayılı Yasanın 14/7. Maddesi Kapsamında Olmadığı - Belpaş'ta Çalışan İşçinin Borçlandığı Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabına Esa Süreye Dahil Edilmemesi Gereği )
Y11.HDE. 2000/5995SERMAYEYE DAYALI FAALİYET ( Aralarında Hukukçu Serbest ve Yeminli Mali Müşavirlerin de Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Davalının Faaliyetinin TTK'nun 11 ve Devam Eden Maddelerinde Belirtilen Tacir Niteliğinde Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2015/12583SERMEYE İŞLEMLERİNİN RİSKLERE TABİ OLDUĞU (Opsiyon Sözleşmesinin Geçersiz Olması Nedeni İle Zararın Tazmini İstemi - Hesap Sahibinin Türev İşlemlere Dair Yatırımlar Yapmadan Önce Kendisine İletilen Analizlerin Sübjektif Olacağını Düşünerek Bizzat Araştırma Yapması Gerektiğine Dair Genel Bildirim Bulunduğu/Davanın Reddedileceği)
Y4.CDE. 2000/8317SERMEYE PİYASASI KURULUNUN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASI ( 2499 Sayılı Kanunda Yazılı Suçlardan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Savcılığa Yazılı Başvuruda Bulunmasına Bağlı Olması )
YİBGKE. 1939/28SERSERİ VE DİLENCİLERİN KAMU İŞLERİNDE BOĞAZ TOKLUĞUNA VEYA YARI ÜCRETLE ÇALIŞTIRILMALARI ( Ceza Niteliği ve Yaştan Dolayı İndirim )
YCGKE. 1985/270SERT BİR CİSİMLE KAFAYA ŞİDDETLE VE DİREKT VURMAK ( Adam Öldürmeye Teşebbüs-Kastın Tespiti )
Y4.HDE. 2005/13175SERT ELEŞTİRİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarının Saldırıya Uğraması - Belediyenin İcraatlarına Yönelik Olduğu - Kişiliğe Yönelik Olmadığı/Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2015/10943SERT ELEŞTİRİ (Davalının Davacıya Yönelik Kullandığı İfadelerin Bir Kısmı Değer Yargısı Bir Kısmı İse Sert Eleştiri Kapsamında Olup Davacının Siyasi Kişiliğinin de Olduğu ve Hakkında Yapılan Bu Sert Eleştirilere Katlanması Gerektiği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği)
Y4.CDE. 2012/32715SERT ELEŞTİRİ (Sanığın BİMER'e Yaptığı Başvuruda Mağdur Kaymakam Hakkında Dilekçede Yazdığı İfadelerin Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Sert Eleştiri Niteliğinde Olduğu - Mağduru Doğrudan Hedef Almadığı/Hakaret Suçundan Beraata Karar Verileceği)
Y4.HDE. 2013/1020SERT ELEŞTİRİ DÜZEYİNDE KALAN YAZI ( Kamu Görevlilerinin Kendilerine Yönelik Sert ve Ağır Eleştirilere Katlanması Gerektiği - Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddine Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2002/2199SERT ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEKİ YAYIN ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Gerekçesiyle Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2010/12536SERT ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE OLAN/KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLMAYAN YAZI (Siyasi Kişiliği Olan Davacının Sert Eleştirilere Katlanacağı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi)
Y4.HDE. 2009/2882SERT ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMAMASI ( Kitapta Davacı Başbakan Hakkında "Epilepsi Hastası Olduğu Babasının Onu Koltuk Altından Tavana Astığı Kamu Görevi Alamayacağına" İlişkin Yazılar Olduğu - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Reddi )
Y4.HDE. 2009/6687SERT ELEŞTİRİ SINIRLARI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı İddiasına Dayanan Manevi Tazminat - Gazete Yer Alan Yazıların Davacının Davalıya Yönelik Sözleri Üzerine Yazıldığı ve Tazminatın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
YHGKE. 2013/4-205SERT ELEŞTİRİLERİN KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMEMESİ ( Başbakan ve Siyasi Parti Lideri Olan Davacının Eleştirilere Açık Hoşgörülü ve Tahammüllü Olması Gerektiği - Siyasi Tartışmaya İlişkin Dava Konusu Basın Açıklamasının Kişilik Haklarının İhlali Kastıyla Söylenmediği/Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2003/8667SERTİFİKA ( Hazinece Yapılan Taşınmaz Mal Satışlarında Sertifika Ödeme Aracı Olarak Kullanılabileceğinden Paraya Çevrilip Tahsilinin Mümkün Olmaması )
Y5.HDE. 2003/8667SERTİFİKA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Taşınmazın Arsa Niteliğinde mi Yoksa Arazi Niteliğinde mi Olduğu Araştırılarak Sertifika Değerinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1999/6661SERVİCE MASTER ( Ticaret Alanında Cins Çeşit Vasıf ve Amaç Belirten İşaret ve Adlandırmaların Tescil Edilemeyeceği - Hizmet Markası Tescili )
Y9.HDE. 2004/19146SERVİS ARACI ( İşyeri Organizasyonu İçinde Sayıldığı - İşçinin Diğer Bir İşçi İle Meydana Gelen Tartışma da Hakaret ve Darp Eylemine Karışmasının Haklı Fesih Nedeni Oluşturacağı )
Y9.HDE. 2004/8108SERVİS ARACI ( Meydana Gelen Kazada İşçinin Yaralanması/Cismani Zarar - Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 1997/4503SERVİS ARACI YERİNE İKAME EDİLEN ARAÇTA OLUŞAN KAZA ( İşverenin Muvafakatiyle Binilen Özel Araçla İşyerine Gelirken Hemzemin Geçitte Uğranılan Kazanın İş Kazası Sayılması )
Y21.HDE. 2003/5214SERVİS ARACINDA TRAFİK KAZASI GEÇİREREK ÖLEN İŞÇİ ( İşçinin Kusur Oranının Manevi Tazminattan Tenzili )
Y21.HDE. 1996/2674SERVİS ARACINI BEKLEME SIRASINDA DURAKTA TRAFİK KAZASI GEÇİRME ( İş Kazası Sayılması )
Y9.HDE. 1988/10312SERVİS ARACININ YAPTIĞI TRAFİK KAZASI ( İşçinin Sürekli İş Göremezliğe Maruz Kalması/Taşıma Sözleşmesine de Dayansa Araç Şoförünün İşverenin Emir ve Talimatı Altında Sayılacağı - İş Kazası/İşverenin İşçiye Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesinden Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2012/4932SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ GEREĞİ KİRALANAN ARAÇLAR ( Güzergah İzin Belgesi Verilmediğini Bilmediği İddiasının Dinlenemeyeceği - Bu Hususun Mücbir Sebep Olarak da Kabul Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 2013/17191SERVİS ARAÇLARININ İŞYERİ KAPSAMINDA KABUL EDİLDİĞİ (Servis Düzeninin Bulunduğu Bir İşyerinde Sigortalıların Emniyetli ve Güvenli Şekilde İşyerine Götürülüp Getirilmelerinin İşveren Yükümünde Olduğu - İşçiye Karşı Sorumluluğun Devam Ettiği)
Y13.HDE. 2001/1882SERVİS BEDELİNİN FAHİŞ OLDUĞU GEREKÇESİYLE AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI ( Devre Tatil Sözleşmesinde Kararlaştırılan Servis Bedelinin Gerçek Giderlere İlişkin Olup Olmadığının ve Rayice Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Tüketici Mahkemelerindeki Davaların Harçtan Muafiyetinin Kapsamı/Muafiyetten Tüketicilerin Yararlanacağı )
Y11.HDE. 2003/2346SERVİS HİZMETİ VEREN İŞLETMENİN DAVACI MARKASINI VE LOGOSUNU İZİNSİZ KULLANABİLMESİ ( Hakim Unsur Olarak Kullanmamak Koşuluyla )
Y13.HDE. 2006/555SERVİS HİZMETİ VEREN KURULUŞ ( Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Tüketiciye Karşı Sorumlu Olanlar Belirlenmiş Olup İmalatçı Üretici Satıcı Bayi Acenta İthalatçı Müteselsilen Sorumlu Olup Servis Hizmeti Veren Kuruluşun Sorumluluğu Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2015/6802SERVİS HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN KUSUR ( Araçtaki Motor Arızasının Araçta Yakıt Normuna Uygun Olamayan Düşük Kaliteli Yakıt Kullanılmasından İleri Geldiği ve Arızanın Aracın İmalat veya Verilen Servis Hizmetinden Doğan Kusurdan Kaynaklandığının Usulen İspatlanmadığı - Alacak Davası )
Y7.HDE. 2015/5833SERVİS İMKANININ İŞYERİNİN TAŞINMASINDAN SONRA SAĞLANMAMASI (İşyeri Taşınmadan Evvel Sağlanan Servis İmkanının İşyeri Taşındıktan Sonra Sağlanmaması İş Şartlarında Davacı Aleyhine Değişikliklik Niteliği Taşıdığından Davacının İş Sözleşmesini Eylemli Olarak Feshetmesi İşçinin Haklı Feshi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği/Ancak Haklı Nedenle de Olsa İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanmayacağı)
Y13.HDE. 2011/7603SERVİS İSTASYONLARININ SORUMLULUĞU ( Satın Alınan Kombinin Elektrik Bağlantısının Yetkili Servis Tarafından Yanlış Bağlanması Sonucu Oluşan Zarar - Servis İstasyonlarının Üretici ve İthalatçı Firma ile Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y13.HDE. 2013/18797SERVİS KAYITLARI VE HASAR DOSYALARININ GETİRTİLMESİ ( Ayıplı Araç Tesliminden Kaynaklı Dava - Mahkemece Araca İlişkin Servis Kayıtları ve Hasar Dosyaları Getirtilip Aracın Ayıplı Olup Olmadığı Varsa Ayıpların Üretimden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Araçta Hasar Oluşup Oluşmadığı Oluşmuşsa Değer Kaybına Neden Olup Olmadığı Hususlarında Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2014/902SERVİS SAĞLAYICILAR ( Bilgi İçerik Sağlayıcılarının İsimlerini Gösterir Listeyi Her Ayın İlk İş Günü Bakanlığa Bildireceği - Servis Sağlayıcılar İle Bilgi İçerik Sağlayıcıları Bakanlıkça İstendiği Takdirde Her Türlü Bilgi ve Belgeyi Vermekle Yükümlü Olduğu )
Y14.CDE. 2014/8285SERVİS ŞOFÖRÜNÜN 12 YAŞ İÇERİSİNDEKİ MAĞDURUN CİNSEL ORGANINI VE GÖĞÜSLERİNİ ELLEMESİ ( Çıplak Halde İken Cinsel Organını Kendi Cinsel Organına Sürttüğü Sokmak İçin Uğraştığı Fakat Mağdurun Ağlaması Üzerine Vazgeçtiği - Sanığın Hareketlerini Sonuna Kadar Götürebilme İmkanı Bulunduğu Halde Kendiliğinden Son Verdiği Anlaşıldığından Gönüllü Vazgeçme Hükümleri Uygulanarak Zincirleme Şekilde Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçu Olarak Kabul Edileceği/Vücuda Organ Sokmak Suretiyle Cinsel İstismara Teşebbüs Suçundan Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1996/20482SERVİS ŞOFÖRÜNÜN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEBİ ( Çalıştığı Sürelerin Tesbiti )
Y13.HDE. 2012/8112SERVİS ŞOFÖRÜNÜN YAPTIĞI KAZA ( Rücuen Tazminat - İş Sözleşmesi Gereğince Çalışan İşçiyle İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesinin Görevli Olduğu/Görevsizlik Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/2038SERVİS TARAFINDAN YILLIK BAKIMDA DEĞİŞTİRİLMEYEN TRİGER KAYIŞININ KOPMASI ( Araçta Meydana Gelen Hasardan Servisin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 2007/17220SERVİS ÜCRETİ ( Davalı İşyerinde Verildiğine İlişkin Her Hangi Bir Delil Bulunmadığı - Kıdem Tazminatına Esas Giydirilmiş Ücrete Servis Ücretinin de Dahil Edilerek İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Bu Ücret Üzerinden Hesaplanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/31817SERVİS ÜCRETİ ( İşçi Alacakları Davası - İşyerinde Davacının Yararlandığı Bir Servis İmkanı Bulunmadığı Halde Bilirkişi Tarafından Giydirilmiş Ücrete Servis Ücretinin de Dahil Edilerek Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/5336SERVİS ÜCRETİ ( İşyerinde Servis Olmamasına Rağmen Kıdem Tazminatına Esas Günlük Ücretin Tespitinde Servis Yardımının da Varmış Gibi Yansıtılmış Olmasının Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2008/16356SERVİS ÜCRETİ ( İşyerinde Servis Uygulaması Olmadığı Halde Bilirkişi Raporunda Servis Ücretinin de Dahil Edilerek Giydirilmiş Brüt Ücret ve Buna Bağlı Olarak Kıdem İhbar Tazminatlarının Hatalı Hesaplandığı )
Y7.HDE. 2013/10621SERVİS ÜCRETİ ( Servis Ücreti Alacağının Davacı Tarafından Kanıtlanamadığı - Davalılar Arasındaki Hizmet Alım Sözleşmesinde Ulaşım Hizmetinin Sözleşme Bedeline Dahil Giderler Arasında Dikkate Alınmasının Servis Ücreti Ödendiğini İspatlar Nitelikte Olmadığı )
Y9.HDE. 2001/14814SERVİS ÜCRETİ ( Taraflar Arasında Servis Ücreti Ödeneceği Konusunda Bir Sözleşme Olmadığı Halde Servis Ücreti Alacağına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2007/15505SERVİS ÜCRETİNDEN YARARLANMAMA ( Yararlanmayan İşçilere Toplu İş Sözleşmesinde Aylık Mavi Akbil ya da Bedelinin Net Olarak Ödeneceği Bilirtildiğinden Sendikaya Üyeliği Tarihinden İtibaren Kabulü Gerektiği - Yol Parası Alacağı )
Y9.HDE. 2000/16974SERVİS ÜCRETİNİN YANSITILMAMASI ( Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Giydirilmiş Günlük Bürüt Ücretin Tesbitinde - Bozma Nedeni )
Y9.HDE. 2004/8452SERVİS VE YEMEK YARDIMI ( Fiilen Çalışılmış Gibi Giydirilmiş Ücrete Yansıtılmasının Doğru Olmadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 1976/7733SERVİS YÜZDESİ İLE ÇALIŞMA ( Yüzdelerin Garanti Edilen Ücretin Altına Düşmesi-Aradaki Farkın Tazmininin İstenebilmesi )
Y15.HDE. 2007/6369SERVİSİN ARIZAYI GİDEREMEMESİ ( 3 Kere Tamire Rağmen/Arızanın Başka Servis Tarafından Giderilmesi - Ödenen Bedelin Arızayı Gideremeyen Şirketten Tahsili İstemi/Dava Konusu Yapılmayan Davalı Şirkete Ödenen Tamirat Bedeline de Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/7048SERVİSİN AYIBI GİZLEMESİ ( Aracın Birden Fazla Tamire Götürülmesi Nedeniyle Servislerin Aynı Arızanın Tamirle Giderilemeyeceğini Üretimden Kaynaklandığını Bilmeleri ve Davacıya Söylenmemesi )
Y3.HDE. 2014/5466SERVİSİN HATALI İŞLEMİ NEDENİ İLE ARAÇTA MEYDANA GELEN ZARARIN TAHSİLİ ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı - Davanın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülemeyeceği/Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği )
Y9.HDE. 1996/17046SERVİSİN KALDIRILMASI VE İŞYERİNİN TAŞINMASI NEDENİYLE İSTİFA EDEN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 1996/19387SERVİSLE GETİRİLİP GÖTÜRÜLMESİ PAHALI OLDUĞUNDAN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y20.CDE. 2016/2781SES ANALİZ RAPORU ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Dava Dosyasının Diğer Sanık Hakkındaki Dosya İle Birleştirilip Hakkında Bozma Nedeninde Belirtilen Ses Analiz Raporu Alınıp Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2011/13077SES ANALİZİ ( Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Telefon Konuşmalarına İlişkin Çözüm Tutanaklarının Sanıklara Okunacağı/Kendilerine Ait Olmadığını Belirtirlerse Ses Analizi Yaptırılacağı )
Y20.CDE. 2015/15645SES ANALİZİ ( Telefon Görüşmelerinin Sanıklara Ait Olmadığını Belirtilmesi Halinde Ses Örnekleri Alınarak Telefon Görüşmelerini İçerir Kayıtlardaki Seslerin Sanıklara Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine veya Uzman Bir Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y10.CDE. 2014/2719SES ANALİZİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanığın Sesin Kendisine Ait Olmadığını Belirtmesi Halinde Sanıktan Alınacak Ses Örnekleri İle Telefon Konuşmalarına Dair Ses Kayıtlarının Aynı Kişiye Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluştan Rapor Alınacağı )
Y10.CDE. 2012/4620SES ANALİZİ YAPILMASI ( Sanıkların Telefon Dinlemelerindeki Sesin Kendilerine Ait Olmadığı Yönünde İtirazları Bulunması Halinde Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Rapor Alınması Gerektiği - Ses Analizi Yaptırılacağı/Telefon Dinleme )
Y16.CDE. 2015/8055SES ANALİZİ YAPILMASI GEREĞİ ( Kabule Göre ise Sanığın Sesin Kendisine Ait Olmadığı Yönündeki Savunması Nedeniyle Sanığın Ses Örnekleri Alınarak Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınması Gerektiği - Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu )
Y10.CDE. 2015/3082SES ANALİZİ YAPILMASI GEREĞİ (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Telefon Konuşmalarına Dair CD'lerin Sanığa Dinletilmesi ve Konuşmaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Durumunda Ses Örnekleri Alınarak Telefon Konuşmalarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumuna Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınması Gerektiği)
Y10.CDE. 2015/5519SES ANALİZİ YAPTIRMA ( Sanığın Konuşmaların Kendisine Ait Olmadığını Belirtmesi - Ses Kayıtlarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınacağı/Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu )
Y20.CDE. 2016/3008SES ANALİZİ YAPTIRMA ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Sanıkların Telefona Ait Konuşmalardaki Seslerin Kendisilerine Ait Olmadığını Beyan Ettiği/Sanıklara Ait Ses Örneklerinin Alınması ve Dosya Kapsamında Belirtilen Telefon Numarasına Ait Tüm Tape Kayıtlarının Sanıklara Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınacağı)
Y20.CDE. 2015/13256SES ANALİZİ YAPTIRMA ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanığın İletişimin Tespitinde Kullanılan Telefonun ve Konuşmalardaki Seslerin Kendisine Ait Olmadığını Beyan Etmesi/Mahkemece Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılacağı )
Y20.CDE. 2016/2822SES ANALİZİ YAPTIRMA ( Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma - Sanığın Telefon Konuşmalarına Dair Tapeleri Kabul Etmemesi Durumunda Sanığın Ses Örnekleri Aldırılarak Ses Kayıtlarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne Veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılacağı )
Y20.CDE. 2017/88SES ANALİZİ YAPTIRMA (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanığın İletişimin Tespitinde Kullanılan Telefonun ve Konuşmalardaki Seslerin Kendisine Ait Olmadığını Beyan Ettiği/Sanığa Ait Ses Örneklerinin Alınması ve Ses Kayıtlarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Ses Analizi Yaptırılması Gerektiği)
Y4.CDE. 2002/2375SES BANDI ( İçeriğinin Denetime Olanak Verecek Biçimde Saptanmadığı - Hükme Dayanak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 1975/2982SES BANDI ÇEVİRİSİ YAPAN BİLİRKİŞİ ( Bilirkişinin Çalışmasına ve Kaybettiği Vakte Uygun Ücret Ödenmesi )
Y3.HDE. 2015/777SES HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Çelişkili Bilirkişi Raporları - Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Tesisi Usul ve Yasaya Aykırı Görüldüğü )
Y2.CDE. 2004/218SES KASEDİYLE İSPAT ( Sesin Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Yeterli İnceleme ve Tespit Yapılmadan Soyut Olarak Sesin Sanığa Ait Olduğunun Anlaşılamadığı Gerekçesiyle Eksik Araştırma ve Yetersiz Gerekçeyle Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2009/8119SES KAYDI ( Gizli Yollardan Kaydedilmesi ve Davacının Gizli Kalması Gereken ve Açıklanmasında Kamu Yararı Bulunmayan Özel Yaşamı İle İlgili Sırların Dışarıya Yansıtılması ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y12.CDE. 2013/11860SES KAYDI ( Sanığın Konuşmanın Tarafı Olması Halinde Ses Kayıtları Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Karşısındaki Kişiyle Olan Görüşmelerini Kaydedip Başka Bir Davada Delil Olarak Kullanan Sanığın Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Kapsamında Değerlendirilebileceği )
Y12.CDE. 2012/27549SES KAYDI (Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması - Sanığın İddiaya Konu Konuşmanın Tarafı Olması ve Sanık İle Mağdur Arasında Geçen Konuşmaya Bir Üçüncü Kişinin Dahil Olmaması Karşısında İddia Konusu Ses Kaydının Suç İşlenerek Elde Edilen Bilgi Niteliğinde Kabul Edilemeyeceğinden Suçun Oluşmayacağı)
Y4.HDE. 2011/4664SES KAYDI DELİLİ ( Delil Amaçlı ve Kişinin Kendisine Yönelen Eylemler Nedeniyle Ses Kaydı Yapılmasının Hukuka Uygun Olduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi )
Y4.HDE. 2011/4667SES KAYDI DELİLİ ( Hukuka Aykırı Olarak Kaydedildiği ve Bunun Aksinin Sabit Olmadığı ve Bunun Dışında Davalının Davacıya Davaya Konu Edilen Sözleri Söylediğine İlişkin Başkaca Bir Delil Bulunmadığı - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y4.CDE. 2012/31609SES KAYDININ DELİL NİTELİĞİ ( Katılanın Sanıkla Aralarındaki Sorunu Görüşmek Üzere Gideceği Avukatın Bürosunda Yapacağı Konuşmaların Gizlice Kaydedilmesine Dair Hazırlık İçerisine Girmesi ve Aralarındaki Konuşmayı Gizlice Kayda Alması - Başka Şekilde İspatlanması Mümkün Olmayan Bir Hal İçerisinde Değil Bir Planlama Dahilinde Yapılan Ses Kaydının Yasak Kanıt Niteliğinde Olduğu )
Y12.CDE. 2013/22599SES KAYDININ DELİL OLARAK SUNULMASI ( Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu - Cep Telefonuyla Gizlice Kaydedilen Ses Kaydı Dökümünün Hukuk Mahkemesi Dosyasına Delil Olarak Sunulduğu/Şikayete Konu Ses Kaydı Temin Edilip Konuşmanın Kimler Arasında Geçtiği ve İçeriğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/16631SES KAYITLARININ BULUNDUĞU CD'NİN ÇÖZÜMÜNÜN YAPILACAĞI (Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu - İşe İade Davasında Sanığın Olay İle İlgili Ses Kayıtları Bulunduğu CD'nin Çözümü Yaptırılacağı/Mahkemece Eksik İnceleme İle Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği)
Y2.HDE. 2007/17220SES KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ ( Kocanın Eşinin Bilgisi Dışında Eve Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Sadakat Yükümlülüğü İle Bağdaşmayan Davranışlarını Tesbit Etmesi - Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden Söz Edilemeyeceği/Boşanmaya Hükmedilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2009/6752SES KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ ( Nitelikli Cinsel İstismar - Ses Kayıtlarının Katılan Tarafından Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edildiği/Mahkumiyet Kararı İçin Tek Başına Yeterli Olmayacağı )
Y10.CDE. 2016/1382SES KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Sanıktan Diyeceklerinin Sorulması Görüşmelerin Kendisine Ait Olmadığını Belirtmesi Durumunda Ses Örneklerinin Alınması ve Ses Kayıtlarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine veya Uzman Bir Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.CDE. 2016/2194SES KAYITLARININ İNCELENMESİ (Sanığın Telefon Konuşmalarındaki Seslerin Kendisine Ait Olmadığını Belirtmesi Halinde Ses Örnekleri Alınarak Ses Kayıtlarının Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesine veya Uzman Bir Kurum ya da Kuruluşa Ses Analizi Yaptırılarak Rapor Alınması Gerektiği)
Y20.CDE. 2015/16553SES ÖRNEKLERİNİN ALINMASI ( Sanıkların Lehine ve Aleyhine Delliler Belirtilip Bunlara Karşı Diyeceklerinin Sorulacağı/Sanıklara Ait Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Raporu Aldırılacağı - Sanıkların Hangi Tarihte Kiminle Ne Şekilde Telefon Konuşması Yaptığının Araştırılacağı/Tüm Deliller Araştırılarak Ulaşılan Kanıya Göre Sabit Kabul Edilen Fiillerin Nitelendirileceği )
Y10.HDE. 1996/7516SES SANATÇISININ BORÇLANMASI ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Çalışmasının Tesbiti )
Y12.CDE. 2012/32005SES SANATÇISININ İZİNSİZ FOTOĞRAFINI ÇEKİP YAYIMLAMAK ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Oluşacağı - Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2006/4167SES TEŞHİS TUTANAĞI ( Bir Başka Suç Nedeniyle Yakalanan Sanığı Sesinden Tanıdığına Dair "Ses Teşhis Tutanağı" İle Sonradan Kısmen Rücu Ettiği Teşhise Yönelik Beyanı Esas Alınarak Hüküm Kurulması İsabetsiz Olduğu )
Y5.CDE. 2004/2210SES TEŞHİSİ ( Mağdurenin Evinde Bulunan Telefonu da Arayarak Rahatsız Ettiğinin İleri Sürülmesi Karşısında Ses Teşhisi Yaptırılarak Beyanlarda Adı Geçen Mağdurenin Annesinin de Tanık Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/12886SES TEŞHİSİ ( Telefonla Mağdurenin Farklı Tarihlerde ve Saatlerde Arandığı - Manken Şahıslar Kullanılıp Ses Teşhisi Yapılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/5180SES VE ELEKTROMANYETİK ALAN YAYILIMI ( Önlenmesinin Olanaklı Bulunmadığının Açıkça Belirlenmesi Durumunda Trafonun Bulunduğu Yerden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Bina İçinde Kurulu Trafo Tesisinin Kaldırılması İstemi )
YCGKE. 2013/8-826SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH ( Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu - 6136 S. Kanun Hükümlerine Tabi Silah Vasfına Dönüştürülebilecek Şekilde Üretilmesi ve Bilaharede Bu İmkandan Yararlanılarak Teknik Özelliklerinde Değişiklik Yapılması Sonucunda 6136 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Silah Vasfına Mı Dönüştürüldüğünün Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/8480SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH ( Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet Suçu/Silahın teknik Özelliklerinde Değişiklik Yapıldığı - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Mevcut Haliyle Üretilmesine İzin Verilip Verilmediği ile Üretici Firmadan İmale İlişkin Hususların Sorulacağı/Adli Tıptan Alınacak Raporla Kanun Kapsamında Kalıp Kalmadığının Araştırılacağı )
Y8.CDE. 2016/5808SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( Sanığın İkametgahında Ele Geçen Kuru Sıkı Silahın Suçta Kullanıldığına Dair Herhangi Bir İddia ve Delil Bulunmaması Karşısında Silahın İdareye Teslimine Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderesine Karar Verilemeceği - İdareye Teslim Gereği/5729 Sayılı Kanun )
Y8.CDE. 2008/9208SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN TABANCA ( Tabi Silah Vasfına Dönüştürülmesi/6136 S.K. Md. 12/1 Kapsamında Değerlendirileceği - Satmak Amacıyla Bulundurma )
Y4.HDE. 2006/13723SES VE GÖRÜNTÜNÜN GİZLİCE KAYIT EDİLMESİ ( Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği - Davacının Şeref ve Haysiyetine Tecavüz Amacı Güdülmemiş Olsa da Kişilik Haklarına Saldırıldığı )
Y11.HDE. 2005/2495SESEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Personel Maaşının Bankaya Yatırılması Karşılığında Promosyon - Okul Demirbaşına Kaydedilmemiş Bilgisayar Bakanlık Mülkiyetine Geçmediğinden Bilgisayarın Bedeli İçin Bakanlığın Sebepsiz Zenginleşmesinin Sözkonusu Olmadığı )
Y1.HDE. 2008/3202SESİN KOMŞULARI RAHATSIZ ETMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ ( Düzenlenmesi Konusunda Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gerektiği - Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi )
Y11.HDE. 2010/12998SESSİZ KALMA NEDENİYLE HAK KAYBI ( Ticaret Ünvanının Terkini Talebi - Davalının Ünvanının Tescilinden Yaklaşık 14 Yıl Sonra Dava Açıldığı/Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybının Oluşacağı )
Y11.HDE. 2008/8488SESSİZ KALMA SÜRESİ ( Marka Hakkına Tecavüz Davası/Dar Olan Aynı Sektör Nedeniyle Davacının Davalı Şirketin Varlığını Bilmesi Gerekmesi İle Markasal Kullanım Şekillerini Davacının Bilmesinin Farklı Olduğu - Davacının Markasal Kullanım Şekillerini Öğrenmesi İle Sessiz Kalma Süresi Başlayacağı )
Y11.HDE. 2009/15024SESSİZ KALMA YOLUYLA DAVA AÇMA HAKKINI YİTİRME (Davacının Aynı İsimle Tescilli Davalıya Ait Markasının Hükümsüzlüğüne Karşı Sekiz Yıl Dava Açmayarak Sessiz Kalmakla Dava Açma Hakkını Yitirdiği - Yaklaşık Sekiz Yıl Sonra Açılan Hükümsüzlük Davasını İyi Niyet Kurallarına Aykırı Olduğu)
Y11.HDE. 2008/8718SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI ( Davacının Ticaret Unvanını Önceden Tescil Ettirdiği/Davacının ve Davalının İbaresinin Aynı Olduğu - Tarafların Aynı İlde ve Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösterdikleri/Davalının Unvanı Kullanmasına Uzun Süre Sessiz Kalan Davacının Unvanın Değiştirilmesi Davasının Reddedileceği )
YHGKE. 2011/11-59SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI ( Markanın Hükümsüzlüğü/Haksız Rekabetin Tespiti Davası - Davaya Konu Markaların Tescil Başvurusundan Bir Kaç Yıl Sonra Dava Açılmasının Hak Kaybına Yol Açmayacağı )
Y18.HDE. 2003/3105SESSİZ KALMANIN RIZA GÖSTERME SAYILAMAYACAĞI ( Anataşınmazın Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklikler Yapılması - Üç Yıl Sonra Açılan Dava )
Y4.HDE. 2002/2953SET ELEŞTİRİ ( Siyasi Kişilik Hakkında Yapılan Yayında Sert Eleştiriler Yöneltilmesinin Doğal Olması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi )
Y4.HDE. 2004/11325SET TAKIMININ TESLİMİNE KARAR VERİLMESİ ( Eşyanın Aynen Teslimi İstemi - Dava Konusu Edilen Aynı Bilezikler ve Set Takımının Yeniden Davacıya Aynen Teslimine Karar Verilemeyeceği )
Y14.CDE. 2011/9207SEVİŞME EYLEMİ ( Cinsel İlişki İçermeyen Cinsel Nitelikteki Eylemlerin Mağdurenin Yaşı ve Rızası Dikkate Alındığında Suç Teşkil Etmeyeceği )
Y4.HDE. 2003/14260SEVİYESİZ İFADELERDE BULUNULDUĞU SAVUNMASI ( Davalının Verdiği Cevap/Davacının Kullandığı Sözlere Karşı Cevap Niteliği Oluşturduğu - Kişilik Haklarına Saldırıdan Söz Edilemeyeceği/Manevi Tazminat Talebi )
Y5.CDE. 2007/10068SEVK BAKAYASI / GEÇ İLTİHAK SURETİYLE BAKAYA ( Sevk Edildikleri Askerlik Yapacakları Kıtanın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
Y9.CDE. 1991/2764SEVK FİŞİ ( Madenlerin Nakli - Sevk İrsaliyesi Yerine Geçerli Olan Belge )
Y9.CDE. 1992/9976SEVK İRSALİYE DÜZENLENMESİ ( Suret Sayısı )
Y15.HDE. 2016/4410SEVK İRSALİYELERİ ( İş Bedeli Alacağı Davası - Dosyada Mevcut Bulunan ve Davacının Dayandığı Sevk İrsaliyeleri Üzerinde Durulması Teslim Alan Yerinde İmzası Bulunanlarla İlgili Taraf Vekillerinin Beyanlarının Alınması İtirazlar Bulunursa İtirazların Karşılanması Gerektiği)
YCGKE. 2009/4-156SEVK İRSALİYELERİ ( Ordino Amaçlı Düzenlendiği - Resmi Belge Niteliği Taşımadığı Yolundaki Görüşle Örtüşür Biçimde İrsaliye Belgeleri Özel Belge Olarak Kabul Edilip, Sahte Özel Belge Kullanma Fiilleri Sabit Görülerek Mahkumiyeti Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/6436SEVK İRSALİYELERİ ( Sanık Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediği Adlarına Sevk İrsaliyesi Düzenlendiği İddia Edilen Kişiler Hakkında Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Yapılmış İse Düzenlenen Vergi İnceleme ve Sair Raporların Onaylı Suretleri Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği - Sahte Belge Düzenlemek )
YHGKE. 2017/19-809SEVK İRSALİYELERİ ( Teslim Alan Adıyla İsimsiz İmzalar Mevcut Olup Davalı Şirket Yetkilisinin İsticvaben Verdiği Beyanında Bu İrsaliyeler Altındaki İmzaların Şirketin Hangi Çalışanına Ait Olduğunu Bilmediğini İfade Ettiği/İmzaların Kime Ait Olduğunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - İtirazın İptali )
Y19.HDE. 2012/5358SEVK İRSALİYELERİNE İTİRAZ ( Sözleşme Konusu Malların Teslimine Dair Sevk İrsaliyelerine Davacı Tarafından İtiraz Edildiği/İmzaların Davacı Şirket Yetkilisi veya Çalışanlarına Ait Olup Olmadığı Hususlarında İnceleme Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
Y11.CDE. 2008/21719SEVK İRSALİYELERİNİN ÇALINDIĞINDAN BAHİSLE İBRAZ EDEMEME ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu - Birden Fazla Sorumlu Bulunması Halinde Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlarla Suçun Ayrıntısını Bilen Temsilci Belirlenerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/5231SEVK İRSALİYESİ ( Borcun Doğumundan Sonra Düzenlenmiş Olup Teslim Alan İmzasını İçermediğinden ve Buradaki Eşya Mahcuzla Uyumlu Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği - İstihkak Davası )
Y11.HDE. 2003/3780SEVK İRSALİYESİ ( Davalı Vekilinin İrsaliyenin Müvekkiline Verilmediği Dolayısıyla Sorumluluğa İlişkin Savunmasında İsabet Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2004/7708SEVK İRSALİYESİ ( Davalıya Gönderilen Mallara İlişkin İbraz Edilen İrsaliyeler Altındaki İmzaya Karşı Beyanlarının Bildirmesi İçin Davalıya İsticvab Davetiyesinin Gönderilerek Neticeye Göre Hüküm Kurulması )
Y9.CDE. 1993/2733SEVK İRSALİYESİ ( Depoya Mal Sevkinde Düzenlenmesinin Zorunlu Olması )
Y9.CDE. 1993/3042SEVK İRSALİYESİ ( Düzenleme Yükümlülüğü - İşyerinde Alıcıya Teslim Edilen )
Y11.HDE. 2002/712SEVK İRSALİYESİ ( Gemiye Yapılan Yakıt Teslimatına İlişkin İrsaliyenin Mevcut İlişkide Salt Yapılan Teslimini Taraflarını Belirlediğinden Sözleşme İlişkisinin İspatı Olamaması )
YHGKE. 2002/11-862SEVK İRSALİYESİ ( Gönderen İle Kullandığı Aracında Bulundurmak Zorunda Olan Sürücü Arasında Taşıma Akdi Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 1993/4734SEVK İRSALİYESİ ( İmalathaneden İşyerine Sevkte Düzenlenmesinin Zorunlu Olması )
YHGKE. 2012/19-491SEVK İRSALİYESİ ( İmza İnkarından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Malın Alıcıya Teslim Edilmek Üzere Satıcı Tarafından Taşındığı veya Taşıttırıldığı Hallerde Satıcının Taşınan veya Taşıttırılan Mallar İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1992/9976SEVK İRSALİYESİ ( İrsaliye- Suret Sayısı )
Y9.CDE. 1991/2028SEVK İRSALİYESİ ( Kendi Satış Mağazasına Gönderilen Kendi İmalat Ürünleri İçin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmemesi )
Y9.CDE. 1993/3042SEVK İRSALİYESİ ( Malın Cins ve Miktarı Belirtilmeyen - Düzenlenmemiş Sayılacağı )
Y9.CDE. 1991/2514SEVK İRSALİYESİ ( Nakliye Teskeresi Düzenlenmesi )
Y11.CDE. 2002/6037SEVK İRSALİYESİ ( Sahte Olarak Basıldığı Anlaşılan Fatura ve Sevk İrsaliyesindeki İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Fatura ve Sevk İrsaliyesi Düzenlenen Firma Yetkililerinin Bunları Sanıktan Alıp Almadıkları Konusunda Dinlenilip Delillerin Kül Halinde Değerlendirilmesi )
Y11.CDE. 1999/2846SEVK İRSALİYESİ ( Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olarak Düzenlenmesi Veya Bunun Bilerek Kullanılması - Görevli Mahkeme )
Y11.CDE. 2006/4917SEVK İRSALİYESİ ( Sanığın Defter ve Belgeleri İncelenip Satışa İlişkin Sevk İrsaliyesinin Suça Konu Senedin Ticari Esaslara Göre Kayıtlarına İntikal Ettirilip Ettirilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y9.CDE. 1991/2312SEVK İRSALİYESİ ( Satıcı Tarafından Gönderilen Mal - İrsaliyeyi Satıcının Düzenlemesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/6053SEVK İRSALİYESİ ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Dosyada Bulunan Sevk Fişinde Araç Sürücüsü Olan Davalının İmzasının Bulunması/Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y9.CDE. 1990/2542SEVK İRSALİYESİ ( Yarımamullerin İşlem Görmek Üzere Başka Bir İşyerine Gönderilmesi )
YCGKE. 1994/9-268SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ( Kanun Değişikliği İle Bu Eylemin Suç Olmaktan Çıkması )
Y9.CDE. 1994/1972SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEME ZORUNLULUĞU ( Mal Satışı ve Bağımsız Kazanç Söz Konusu Olmasa Bile )
Y9.CDE. 1994/3797SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEMEK ( Hüküm Tarihinden Sonra Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması )
Y9.CDE. 1992/11523SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEMEK ( Özel Usulsüzlük Cezası )
Y9.CDE. 1997/2693SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEMEK ( Suç Olmaktan Çıkarılmış Bulunması )
Y9.CDE. 1996/3115SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEMEK ( Suç Olmaktan Çıkartılması - Ertelenmiş Mahkumiyet Kararının Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 1994/12843SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEMEK ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Fiilin Suç Olmaktan Çıkarılması )
Y9.CDE. 1991/2327SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMEMESİ ( Dava Açılması - Davaya Devam Edilip Edilmeyeceği )
Y9.CDE. 1991/2764SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMEMESİ ( Sevk Fişi İle Sevkedilen Maden )
Y9.CDE. 1992/6215SEVK İRSALİYESİ DÜZENLENMEMESİ ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y4.CDE. 2003/14901SEVK İRSALİYESİ İBRAZ EDİLMEMESİ ( Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliğinin 7/1-F Bendi Uyarınca Bu Konuda Gereğinin Yapılması İçin Hakem Kuruluna Sevk Edilmesi Eyleminde Yasaya Aykırı Bir Durum Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2005/3671SEVK İRSALİYESİ ÜZERİNDE VİRGÜL KAYDIRMAK ( Suretiyle Gerçekte Satılan Mal Miktarının Düşük Gösterilmesi )
Y13.HDE. 1995/954SEVK İRSALİYESİ VE FATURA ( Malın Teslim Edildiği İddiasının İspatı )
Y19.HDE. 2005/3425SEVK İRSALİYESİNDE TESLİM ALANIN İMZASININ BULUNMAMASI ( Fatura Tek Başına Sözleşme İlişkisinin Kanıtı Olmadığından Davacının Dava Konusu Malları Davalıya Teslim Ettiğini Yazılı Delille İspatlaması Gereği - İtirazın İptali )
Y11.HDE. 1999/1128SEVK İRSALİYESİNDEKİ İMZA VE PARAFLARIN KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Her Türlü Delille Tespit İmkanı Verilmesi )
Y9.CDE. 1994/2052SEVK İRSALİYESİNİ İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y9.CDE. 1993/598SEVK İRSALİYESİNİN İKİ AYRI HESAP DÖNEMİNDE DÜZENLENMEMESİ ( Aynı Vergi Döneminde İki Kez Düzenlememe Suçunu Oluşturmayacağı )
YCGKE. 1994/9-92SEVK İRSALİYESİNİN İKİ SURET DÜZENLENMESİ
Y9.CDE. 1993/598SEVK İRSALİYESİNİN ÜÇ NÜSHA DÜZENLENMEMESİ ( Usulsüzlük Fiilini Oluşturduğu )
YCGKE. 2011/8-103SEVK MADDELERİ ( Cezalandırılması İstenilen Sanığın İsminin Uygulanması İstenilen Sevk Maddelerinin Açıklandığı Bölümde Unutulmasının Savunma Hakkının Kullanılması Açısından Bir Eksiklik Oluşturmayacağı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma )
YCGKE. 1992/1-37SEVK MADDELERİ ( Hakimin Eylemin Niteliğini Tayinde İddianame İle Bağlı Olmasına Rağmen Sevk Maddeleri İle Bağlı Olmaması )
Y4.CDE. 2010/12881SEVK MADDELERİNE GÖRE CEZALANDIRMA TALEBİ ( Sanıkların Suç Teşkil Edecek Herhangi Bir Eyleminden Bahsedilmeksizin Sadece Mağdur ve Sanıkların İfadelerine Yer Verilerek Cezalandırma İstemeye Dayanan İddianamenin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/27924SEVK MADDELERİNİN İKİ KEZ UYGULANMASI ( İddianamede Açıklık Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Maddelerin İki Kez Uygulanması İhtimaline Binaen Sanıklara Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu - Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu )
YCGKE. 1973/3-485SEVK MADDESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkmenin Sevk Maddesine Uygun Olarak Vermiş Olduğu Kararın Yasaya Uygun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 1999/2037SEVK MADDESİ ( Trafik Suç Tutanağında Gösterilmemiş Olması )
YCGKE. 2013/9-324SEVK MADDESİ DIŞINDA UYGULAMA YAPMA ( Sanıklara Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Aksi Uygulama Savunma Hakkının Sınırlanması Niteliğinde Olduğu/Görevi Yaptırmamak İçin Direnme )
Y4.CDE. 2010/15709SEVK MADDESİNDE BELİRTİLMEYEN SUÇ (Sanık Hakkına Yaralama ve Kavgada Silah Çekme Suçlarından Dolayı Dava Açıldığı - Tehdit Suçu Nedeniyle Açılmış Dava Bulunmadığından Bu Suçtan Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
Y15.CDE. 2013/21999SEVK MADDESİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Suç Vasfının Doğru Belirlenmesine Rağmen Uygulama Maddesinin Yanlış Yazılmasının Doğru Bulunmadığı - Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu )
Y11.HDE. 2005/9011SEVK MEKTUBUNDAKİ BEYANLARIN DOĞRULUĞUNU KONTROL ( Yükü Bir Önceki Taşıyıcıdan Kabul Eden Taşıyıcının Varsa Çekincesini Sevk Mektubuna veya Makbuza Yazması Gereği - Çekincenin Sevk Mektubuna veya Makbuza Yazılmaması Halinde Yükün ve Ambalajın İyi Durumda Olduğunu Kabul Ettiğinin Kabulü Gereği )
YCGKE. 1994/3-272SEVK PUSULASI BULUNAN KİŞİNİN TEKER PATLADIĞI İÇİN NAKİL İŞLEMİNİ SAAT FARKIYLA YAPMASI ( Kaçak Orman Emvali Taşımak Suçunun Oluşmaması )
Y6.CDE. 1989/9554SEVK TARİHİNDE ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN SANIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y22.HDE. 2017/28732SEVK VE İDARENİN BELEDİYE TARAFINDAN YAPILDIĞI ( Malzeme ve Ekipmanların da Davalı Belediyece Tedarik Edildiği Anlaşıldığı - Hizmet Alım Sözleşmesinin Niteliği de Gözetildiğinde Davalılar Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun ve Yasal Olmayan Bir Alt İşverenlik Kurulduğunun Anlaşıldığı )
YCGKE. 2003/2-76SEVK VE İDARİ ( Somut Olayda Aracın Sanık Tarafından Sevk ve İdare Edilmediği ve Sanığın Araçta Bulunmadığı Bir Zamanda Tamamen Dış Etkenlerle Zararın Meydana Geldiğinin Anlaşılmış Olması )
Y4.CDE. 2002/24517SEVK VE MUAYENE ( Sanıkların Hakkında Yatak İstirahatinin Uygun Görülmüş Olması Karşısında Suçun Yasal Öğelerinin Oluşmayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 1992/7507SEVK VE TESLİMAT BELGELERİ ( Özel evrak )
Y4.HDE. 2008/3002SEVK VE YÖNETİMİNDEKİ ARAÇ İLE ÇARPMA ( Tam Kusurlu Olarak - Yaralanan Davacının Ameliyat Olduğu/Ameliyat Diğer Davacı Eşi Psikolojik Olarak Etkilediğinden Diğer Eş İçin de Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y10.HDE. 2007/6830SEVK YAZISINDAKİ İLAÇ VE MALZEME BEDELLERİNE İLİŞKİN KISITLAYICI HÜKÜMLER ( Tedavi Masrafının Kurumdan Tahsili - Sigortalının Varsa Refakatçinin Lüks Konaklama Ücreti ve Fazla Yiyecek Ücreti Dışlanmak Suretiyle Hesaplama Yoluna Gidileceği )
Y10.HDE. 2009/11720SEVKİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI ( Özel Ambulans Uçak Ücretinin Ödenmesi İstemi - Yaralanmanın Mahiyeti ve Yapılan Tedavi İçeriğine Göre Davacının Sevkinin Zorunlu Olup Olmadığı ve Üniversite Tıp Fakültesinde Tedavi İçin Gerekli İmkanların Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/7735SEVKSİZ HASTA ( Sosyal Güvenlik İşlemleri Yönetmeliğinde Tedavinin Sevk Olmaksızın Özel Sağlık Tesislerinde Yapılmış Olması Halinde Kurum Sağlık Kuruluşlarında Uygulanan Ücret Tarifelerine Göre Hesaplanacak Tedavi Giderinin Ödenmesinin Öngörülmüş Olması )
Y7.CDE. 2013/8472SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU'NA AYKIRILIK ( Belgesiz Olarak Seyahat Acentaları Faaliyetinde Bulunmak - Eylemin Yaptırımının İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünün Gözetileceği )
YCGKE. 2006/7-344SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU'NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR ( Doğrudan Zarar Görmeyen ve Bu Suçları Takip Görevi Bulunmayan Kültür ve Turizm Bakanlığının Bu Suçlarla İlgili Davaya Katılma Hak ve Yetkisinin Bulunmadığı - Şube İzin Belgesiz Seyahat Acenteliği Faaliyeti Yapma )
Y7.CDE. 2002/10360SEYAHAT ACENTALIĞI ( Belgesiz Seyahat Acentalığı Faaliyetinde Bulunan Acentanın Sahip ve Sorumlu Müdürleri Hakkında 1618 Sayılı Kanunun İlgili Maddesinin Uygulanması )
Y11.HDE. 2003/13861SEYAHAT ACENTASI ( Seyahatten Vazgeçilmesi Nedeni ile Ücret İadesi Talebi - Bilet Asılları Getirtilerek Varsa Bilet Üzerindeki Kayıtlar Tercüme Ettirilip Biletlerin Özellikleri de Gözönüne Alınarak Biletin İade Edilemeyeceğine İlişkin Kaydın Konulmasının İrdelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 1975/1634SEYAHAT ACENTASI ( Yasaya Göre Bir Seyahat Acentasının Tescil Edilmiş Ünvanının Tescil Tarihinden Sonra Türkiye'nin Hiçbir Yerinde Başkası Tarafından Kullanılamayacak Olması )
Y7.CDE. 2003/10627SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ ALMADAN TUR DÜZENLEMEK ( Sanıkların İnternet Sitesinde Yurtdışındaki Bir Turizm Şirketine Link Vermesi ve Seyahat Acentası Faaliyetine Aracılık Etmesi - Aracılık Edilen Yabancı Şirketin Türkiye'de Alınmış Seyahat Acentası İşletme Belgesi Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Gereği )
Y7.CDE. 2003/5648SEYAHAT ACENTELİĞİNİN İŞLETME BELGESİ ALINMADAN YAPILMASI ( 1618 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşması )
YCGKE. 1990/5-157SEYAHAT ÇEKLERİ ( Postacı Tarafından Mektuptan Çıkarılıp Mal Edinilmesi-Hırsızlığa Teşebbüs )
Y11.HDE. 2004/8899SEYAHAT HAKLARINA TECAVÜZ ( Uçak Kapasitesinden Fazla Bilet Satarak Müşterisinin Seyahatinin Gecikmesine Neden Olan Şirketin Bu Eylemi Seyahat Özgürlüğüne Ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu - Manevi Tazminatın Kabulü Gereği )
Y11.CDE. 2004/4747SEYAHAT NEDENİYLE ALINAN BEDELİN İADE EDİLMEMESİ ( Vize Alınamaması/Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak Suçu Oluşmayacağı - İade Edildiğinde Ödemenin Yapılacağı Savunması )
Y11.HDE. 2005/203SEYAHAT NEDENİYLE TEBLİGATIN YAPILAMAMASI ( Davacının Tebliğ Yapılacak Yeni Bir Adres Bildirilmeyerek Duruma Kendi Kusuru Nedeniyle Sebebiyet Verdiği - Eski Hale Getirme İsteminin Reddi Gerektiği )
Y14.CDE. 2012/15887SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ ( Cinsel Taciz Suçu - Seçenek Yaptırımın Anayasada Yer Alan Seyahat Özgürlüğünü Kısıtlayıcı Nitelikte Bulunması Nedeniyle Kanuna Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/8899SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE VE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Uçak Kapasitesinden Fazla Bilet Satarak Müşterisinin Seyahatinin Gecikmesine Neden Olan Şirketin Bu Eylemi Seyahat Özgürlüğüne Ve Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturduğu )
Y13.HDE. 2011/385SEYAHAT ŞİRKETİNE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT ( Tur Düzenleyen Davalının Vize Başlangıç Tarihini Geç Alması Sebebiyle Davacının Yurtdışı Turuna Katılamadığı - Tüm Hazırlıklarını Tura Katılacakmış Gibi Yapan Ona Göre Hayatını Planlayan Davacının Tura Katılamaması Sebebiyle Manevi Yönden Acı ve Elem Duyacağı )
Y11.HDE. 1982/148SEYAHATİN YARIDA KESİLMESİ ( Kusurlu Taşıyanın Maddi ve Manevi Tazminat Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2003/13861SEYAHATTAN VAZGEÇME NEDENİ İLE ÜCRET İADESİ ( Bilet Asılları Getirtilerek Varsa Bilet Üzerindeki Kayıtlar Tercüme Ettirilip Biletlerin Özellikleri de Gözönüne Alınarak Biletin İade Edilemeyeceğine İlişkin Kaydın Konulmasının İrdelenmesi Gereği )
Y9.CDE. 2004/9255SEYİR HALİNDE İKEN KİŞİYE ÇARPMA ( Kusuru Bulunmadığı Anlaşılan Sanığın Beraati Yerine Yazılı Gerekçelerle Mahkumiyetine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu - Tedbirsizlik Ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet )
Y11.HDE. 2005/12339SEYİR SIRASINDA ARAÇ SÜRÜSÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİ ( Davacı Taşıyanın Eşyanın Ziyaından Sorumluluğunun Bulunmadığı - Davalı Taşıtanın Eşyanın Ziayı Üzerine Değerini Kendi Uhdesindeki Davacı Alacağından Kesinti Yaparak Tazmin Edemeyeceği )
Y19.CDE. 2017/1482SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRİ ( Taraftarı Olduğu Takımın Katıldığı Müsabakanın Başlangıç Saatinde ve Bundan Bir Saat Sonra Bulunduğu Yere En Yakın Genel Kolluk Birimine Birer Hafta Arayla Üç Kez Başvurma Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği/Zincirleme Tek Suç Olarak Kabul Edileceği - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a Muhalefet )
Y19.CDE. 2017/295SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRİNE AYKIRILIK SUÇU ( Mahkemece Suça Sürüklenen Çocuğun Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı Futbol Müsabakaları Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği - 6222 S. Yasaya Muhalefet Suçu )
Y19.CDE. 2015/15665SEYİRDEN YASAKLANMA ( 6222 Sayılı Kanun'a Muhalefet/5271 S.K.'nın 195. Md.sine Uygun Şekilde İhtarda Bulunulmadan Sanıkların Yokluğunda Karar Verilemeyeceği - Seyirden Yasaklanma Suçu İçin Adli Para Cezası Öngörüldüğü/Ayılı Suçun Önödemeye Tabi Olması Sebebiyle Usulüne Uygun Olarak Ön Ödeme İhtarı Yapılarak Karar Verileceği )
Y19.CDE. 2016/9264SEYİRDEN YASAKLANMA GÜVENLİK TEDBİRİ ( 6222 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Mahkemece Sanıklar Hakkında 6222 S. Kanun'un 18/1. Md. Üçüncü Cümlesi Uyarınca Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklanma Güvenlik Tedbirinin Uygulanma Süresine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2016/47SEYİRDEN YASAKLI KİŞİNİN KANUNDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE KOLLUK KUVVETİNE MÜRACAAT ETMEMESİ ( Kayden 18 Yaşını İkmal Etmediği Anlaşılan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Tayin Olunan Cezadan 5237 S.K. Md. 31/3 Gereğince İndirim Yapılması Gerektiği/Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Bulunması Karşısında Bu Suçla İlgili Davaya Bakmanın Çocuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y7.HDE. 2013/12056SEYYANEN TAZMİNAT (Bozma Sonrası Rapor Hazırlayan Bilirkişinin İbraz Edilen ve Bozma Kararı Öncesi Raporda İrdelenmeyen Bordroları Yine İncelemediği - Davacıya Seyyanen Tazminat Ödenip Ödenmediğine Değinmediği/Başka Uzman Bilirkişiden Hesap Raporu Alınması Gerektiği/Ücret ve İkramiye Fark Alacağı Davası)
YCGKE. 1992/6-347SEYYAR AYAKKABI TAMİRHANESİNDEN HIRSIZLIK YAPILMASI ( Bu Yerin Seyyar Olması ve Basit İnşaat Malzemesi İle Yapılmış Bulunması ve Geçici Nitelikte Olması Onun Bina Vasfında Olmadığını Göstermediği - Bu Yerin Bina Vasfında Olduğunun Kabulü ile Yargılama Yapılacağı )
Y21.HDE. 2003/3082SEYYAR ESNAF ODA KAYITLARINA DAYANARAK BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ TALEPLERİ ( Davaların Birleştirilmesinin Şartları )
Y9.HDE. 2011/21247SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ( Davalıya Ait Davacının Çalıştığı Müdürlük ve Seyyar Olarak Görevlendirildiğini İddia Ettiği Beldenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kaldığı/Seyyar Olarak Görevlendirilen Yerlerin Memuriyet Mahalli İçinde Kaldığı - Yasal Şartları Oluşmadığından Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/14689SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ( Şebeke Amiri Olan Davacının İşyerinin Bulunduğu Merkez Dışında İlçelerde Görevlendirildiği/İşyerinde TİS Uygulandığı - Seyyar Görev Tazminatı Değil Geçici Görev Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/17052SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesiyle İşçinin Araziye Çıkması Halinde Seyyar Görev Tazminatı Ödeneceği Düzenlenmiş Olmasının Herhalde İşçiye Seyyar Göre Tazminatı Ödenmesini Gerektirmediği - Seyyar Görev Tazminatını Gerektirecek Bir İşte Çalışmayan İşçiye Seyyar Görev Tazminatı Ödenemeyeceği )
Y9.HDE. 2012/31255SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ALACAĞI ( Davacının Talep Ettiği Seyyar Görev Tazminatına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi İçin Toplu İş Sözleşme Hükmünün Atıf Yaptığı Harcırah Kanununun İlgili Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Memuriyet Mahalli Koşulu Aranıp Aranmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/2661SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ALACAĞI ( Toplu İş Sözleşmesindeki Değişiklik Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Davacının Gezici Personel Olarak Çalıştığına Dair Delil Olmadığından Bu Tarihten Sonrası İçin Hesaplanan Alacakların Hüküm Altına Alınamayacağı )
YHGKE. 2017/22-2381SEYYAR GÖREV TAZMİNATI ALACAĞI DAVASI ( Hükme Bağlanıp Hâkimce El Çekilen Davaya Bir Yönetmelik Hükmüne İstinaden Hâkimin Tekrar Bakabileceğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı - Taraflar Arasında Gerçekleşen Mahkeme Dışı Sulhün Değerlendirilmesi ve O Çerçevede Bir Sonuca Bağlanması İçin Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/16871SEYYAR GÖREV TAZMİNATI VE YIPRANMA PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ ( Davanın İl Özel İdaresi Hasım Gösterilerek Açıldığı/Yargılama Aşamasında İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliğinin Son Bulduğu - Davacının Çalıştığı Birimin Devredildiği Kurumun Araştırılıp Husumetin Bu Kuruma Yöneltilmesinin Gerektiği/Esasa Yönelik Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
YCGKE. 1991/149SEYYAR JANDARMA ( Sınırları Koruma Görevinin İdari Kaçakçılığı Önleme Görevinin ise Adli Olduğu-Sınırda Kaçakçılığı Önlemek )
YCGKE. 1991/149SEYYAR JANDARMANIN SINIRDAN GİRMEYE ÇALIŞAN KAÇAKÇILARI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİ ( Adli Nitelikli Görev )
Y9.HDE. 2011/21247SEYYAR OLARAK GÖREVLENDİRİLEN YERLERİN MEMURİYET MAHALLİNDE KALMASI ( Davalıya Ait Davacının Çalıştığı Müdürlük ve Seyyar Olarak Görevlendirildiğini İddia Ettiği Beldenin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kaldığı - Seyyar Görev Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2005/7395SEYYAR SATICI VE HIRDAVAT SATICISI ( Vergi Kaydı Bulunduğu Halde Kuruma Tescilinin ve Prim Ödemesinin Bulunmaması - Sigortalılık Niteliği Taşıdığı Halde Kayıt ve Tescilini Yaptırmayanların Yasal Düzenlemeden Yaralandırılması Gereği )
Y10.HDE. 2003/2665SEYYAR SATICILIĞA DAYANAN SİGORTALILIĞIN TESBİTİ ( Soyut Nitelikteki Tanık Beyanları Dışında Davacının Başkaca Yazılı Delilleri Olup Olmadığının Tesbiti Gereği )
Y7.CDE. 2008/18278SEYYAR TEZGAHTA BANDROLSÜZ CV SATMAK ( Sanığın Kendisini Suçtan Kurtarmaya Yönelik Beyanlarının Dikkate Alınamayacağı/Yakalama ve El Koyma Tutanağına Göre Satış Yaparken Yakalandığı - Mahkumiyete Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2013/16258SEYYAR TEZGAHTA BANDROLSÜZ KİTAP ELE GEÇİRİLMESİ ( UYAP Sisteminden Yapılan Sorgulamaya Göre Yargılaması Sonuçlandırılıp Kesinleşen Başka Dava Dosyalarındaki Atılı Eylemlerinin Benzer Mahiyette Olduğu - Dosyalar Celp Edilerek Sanığın Bu Eylemlerinin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında İşleyip İşlemediği ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/20453SEYYAR TEZGAHTA MÜZİK CD'Sİ SATMAK ( Sanığın CD'leri Bizzat Çoğalttığına Dair Delil Olmadığı Cihetle Bandrolsüz Müzik CD'si Satma Eylemi 3257 S.K. Md. 12'nin Tatbikinin Gerekip Gerekmeyeceğinin Düşünülmesi Gereği )
Y4.CDE. 2011/17412SEZARYAN AMELİYATINDA ÖLÜ DOĞUM OLMASI ( Hekimin Kusuru Nedeni İle - Taksirle Yaralama Kapsamında Gebe Bir Kadının Çocuğunun Düşmesine Neden Olma Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y5.CDE. 2002/9115SEZARYAN İLE DOĞUM ( Doğumun Sezaryan Usulü ile Olması Halinde Dahi Kızlık Zarının Bozulmayacağının Nazara Alınmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2002/7362SEZERYAN İLE DOĞUM ( Mağdurenin Hamile Olmasının Kızlığının Bozulduğunu Kabule Yeterli Olmayıp Sezeryanla Doğum Yapılması Halinde Dahi Kızlığın Bozulmasından Söz Edilememesi )
Y13.HDE. 2012/13928SEZERYANLA DOĞUM ( Davalıların Kusurlu Hareketleriyle Doğan Bebeğin Kolunda Meydana Gelen Sakatlık Nedeniyle Tazminat - Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınması ve Özellikle Sezaryenle Doğumunun Gerekip Gerekmediği Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3197SEZGİLERDEN HAREKETLE HÜKÜM KURULAMAMASI ( Elatmanın Önlenmesi - Doğal Yapı ve Bu Yapı Gereği Yörede Oluşan Yağmur ve Kar Suları İle Doğal Olarak Akan Suların Önceki İstikametlerinin Neden İbaret Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkarılması Gerektiği )
YCGKE. 2004/2-44SEZGİN KÜÇÜKLERİN ŞİKAYET HAKKI ( Sezgin Küçüklerin Şikayet Hakkını Kullanmasının Ve Bundan Feragatlarının Geçerli Olması )
Y9.HDE. 1989/10447SEZON ÇALIŞMASINA TEBLİGATA RAĞMEN GELMEYEN MEVSİMLİK İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin Reddi )
Y22.HDE. 2012/18135SEZON SONUNDA İŞÇİLERİN İŞVERENE DİLEKÇE VERİP VERMEDİKLERİ YÖNÜNDE İŞVEREN UYGULAMASI ( Davacının Dilekçesinin İstifa Mahiyetinin Tam Olarak Anlaşılamadığı - İşveren Uygulamalarının Tespit Edileceği/İşçi Alacaklarının Ödetilmesi )
YHGKE. 1984/9-611SEZON SONUNDA MEVSİMLİK İŞÇİNİN İŞE ALINMAYACAĞININ İŞVEREN TARAFINDAN İHBAR EDİLMESİ ( İş Akdinin Bu Tarihte Feshedilmiş Olduğu )
YHGKE. 1984/9-611SEZON SONUNDA MEVSİMLİK İŞÇİYE İŞE ALINIP ALINMAYACAĞI KONUSUNDA BİR İHBARDA BULUNULMAMASI ( İş Akdinin Askıda Olduğu )
Y23.HDE. 2015/6453SEZONLUIK KARAVAN ÇADIR ELEKTRİK VE SU ÜCRETİ ( Davacının Kamp İşlettiği Yönetim Kurulu Kararına Göre Kararlaştırılan Ücretler Davalının Ödeme Yükümlülüğünde Olduğu - İtirazın İptali İstemi )
Y21.HDE. 2015/9989SEZONLUK ÇALIŞMA ( Davacının Davalı Apartmanda Geçen Eylemli Çalışmalarının Her Yıl Hangi Tarihler Arasında Geçtiğinin Açık ve Net Olarak Belirtilmeden Hükmün İnfazında Tereddüt Oluşturacak Şekilde Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Altı Saatlik Çalışmanın Bir Tam Günlük Çalışma Olarak Değerlendirilemeceği )
Y22.HDE. 2013/3658SEZONLUK ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacının Turizm Sezonda Çalıştığı/Davacı ve Davalı Şahitlerinin Yaz Sezonunda Günlük Çalışma Süresinin Daha Fazla Olduğunu Belirttiği/Çalışmanın Sezonluk Olduğu Dikkate Alınarak Hesaplama Yapılacağı )
Y21.HDE. 2015/15694SEZONLUK ÇALIŞMA ( Tanıkların Anlatımlarından İncir İşletmeciliği Yapılan Davalı İşyerinde Çağrı Usulüne Göre Sezonluk Olarak Çalışıldığının Anlaşıldığı/Davalı İşyerinde Sezonluk Bir İşçinin Ortalama Kaç Gün Çalışabileceğinin Belirleneceği - Sezonun Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Tespit Edilmesi Gerektiği/Gerekli İncelemeler Yapılıp Tüm Deliller Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2012/9-1169SEZONLUK İŞ ( Davacının Hakları Ödenmeden İşine Son Verildiği İddiası - Davalının Davacının İşin Sona Ermesi Nedeni İle Ayrıldığını Mevsimlik İşçi Olarak İşe Davet Edildiğini İddia Ettiği/Davacının Mesaisine İhtiyaç Olmadığı Gerekçesi İle Çıkartıldığının Gözetileceği )
Y23.HDE. 2011/420SGK ALACAKLARIN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BUNLARIN HESAP TARZI (93. Maddede Gösterildiği - Aynı Yasa'nın 88. Md.sine Göre Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsilinde 6183 S.K'nun 102. Md. Dışındaki Hükümlerinin Uygulanacağı)
Y10.HDE. 2013/3743SGK ALEYHİNE AÇILAN DAVADA YETKİLİ MAHKEME ( Hatalı Kurum İşleminin Düzeltilmesi Talebi - Gerek Davalı SGK'nın Merkez Adresi Olması Gerekse İşlemin SGK Ankara İl Merkezi Tarafından Yapılması Sebebiyle Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
Y10.HDE. 2011/10760SGK BAŞKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasına Dair Başvuru Tarihi Dikkate Alındığında Davacının 3201 S.K. Hükmünden Yararlanması Gerektiği ve Bu Anlamda Kazanılmış Hakkının Varlığı Dolayısıyla Hakkında 5754 S. K. Değişikliği Öncesine Dair Hükmün Uygulanması Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/4297SGK BAŞKANLIĞINDA YAPILAN PAYLAŞTIRMA İŞLEMİ (Sıra Cetveli Olmayıp Kaydi Hacizlerin Tarihlerinin Gösterildiği Bir Listeleme İşlemi Olduğu - Bu İşleme Yönelik Şikayeti İncelemenin İcra Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olmadığı/İdari Yargının Görevi Dahilinde Olduğu)
Y15.CDE. 2011/15030SGK BAŞKANLIĞI'NI ZARARA UĞRATTIKLARINDAN BAHİSLE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN AÇILAN DAVA ( Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Boşanan Sanıkların Bir Arada Yaşayıp Yaşama Hususunda Özgür Oldukları - Usulsüz Ödeme Varsa İdare Tarafından Hukuk Mahkemelerinde Açılabileceği )
Y14.HDE. 2015/7282SGK BORCUNUN TEREKEYE ETKİSİ (Murisin Dava Dışı Sgk Başkanlığına Olan Borcu İle İlgili Davacı Vekilinin Beyanının 4721 S. TMK'nun Md. 610/2 Hükmü Kapsamında Olup Olmayacağı Araştırılıp Sonucuna Göre Terekenin Borca Batık Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2013/16989SGK EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Borçlunun Hakkındaki İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonraki Muvafakatine Dayalı Olarak Daha Sonra Alacaklı Vekilinin Talebi Üzerine Borçlunun Sgk Emekli Maaşı Üzerine Haciz Konulmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/16403SGK EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Borçlunun Emekli Maaşı İşleyecek Nafaka Alacağının Tamamı ve Birikmiş Nafaka Alacağı Bakımından 1/4'ü Oranında Haczedildiği - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2010/941SGK GELİR BAĞLAMA KARARLARI ( Ücret Bordroları ve İşçi Giriş Çıkış Bildirimleri İle İşçi Listesinin İstenmesi ve Bu İşçilerin Üyelik Durumlarının Saptanması Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/14548SGK HİZMET DÖKÜMLERİNİN İNCELENMESİ ( Davacının İtiraz Ettiği Kişilerin Başka Bir İşyerinde Çalışıp Çalışmadıklarının ve Profesyonel Sendikacı Olup Olmadığının Araştırılacağı - Araştırma Sonucuna Göre İşçi Sayısının Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2017/3630SGK İÇ YAZIŞMALARINA GÖRE ÖDEME EMİRLERİNİN İPTAL EDİLMESİ ( Davanın Konusu Kalmadığından Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Yerinde Olduğu - Ödeme Emrinin Zamanaşımı Sebebiyle İptali İstemi )
Y21.HDE. 2015/11758SGK İl Müdürlüğü İle İlgili Meslek Odalarından Sorularak Davacının Durumuna En Uygun Ücretin Belirlenerek Maddi Zararın Yeniden Hesaplanacağı - Davalı Kazalı İçin Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminata Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/5419SGK İLE ANLAŞMALI HASTANEYE VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ TALEBİ ( SGK İle Anlaşması Olduğu İçin Tercih Edilen Hastanede Ücret Alındığı/Kesilen Hizmet Bedeli Faturasının Davacı Şirket Dışında Başka Bir Şirket Adına Kesildiği - Para Cezasının Uygulanma Şartları Oluştuğu )
Y15.HDE. 2014/3771SGK İLE İLİŞİKSİZLİĞİN ARAŞTIRILMASI ( Teminat Senedi Olduğu İddia Edilen Bonoya Dayalı Takip/Menfi Tespit İstemi - Yüklenicinin İşten Dolayı SSK İle İlişiğinin Kalmadığı İş Sahibince Saptandıktan Sonra Senedin İade Edileceği Düzenlendiği/Mahkemece SGK İle İlişiksizliğin Kalıp Kalmadığı Araştırılarak Karar Verileceği Gözetileceği )
Y13.HDE. 2013/16157SGK İLE YAPILAN SÖZLEŞME GEREĞİNCE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( İş Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği - Sözleşmenin Özel Hukuka Tabi Olduğu/Genel Mahkemelerde Görüleceği )
Y15.HDE. 2013/6206SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ( Sözleşme ve Sözleşme Eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile Zorunulu Kılınmış Olması - SGK İlişiksizlik Belgesi Düzenlenip Düzenlenmediği Araştırılmadan Teminatın İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2013/14435SGK İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI ( Fiili Çalışmanın Mahkemece Yeterince Araştırılmadığı - İşyeri Çalışanı ve Yetkili Olan Şahsın Beyanında Davacıyı Tanımadığını ve Kafasına Göre İşyerine Gelip Gittiğini Beyan Ettiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/21-788SGK İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Belediye Başkanı Olarak Seçilmesi İle Sonuçlanan Seçim İşleminin 5510 S.K.'nın Geçici Md. 4'ün Kapsamında Kabul Edileceği - İntibak Talebinin Reddi İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu)
Y21.HDE. 2010/12826SGK İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (Fiilen Çalıştığı Saptanan Sigortalıların ve Diğer Bordro Tanıklarının Bilgisine Başvurarak Sigortalıların İhtilaflı Dönemde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı Konusunda Tarafların Gösterdiği Diğer Deliller de Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği)
Y21.HDE. 2010/2307SGK KANUNUNA GÖRE AYLIK (Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalır ile Vazife Malullüğü Halinde Yapılan Sürekli Ödeme Olduğu - Kurumun Süresinde Ödenmeyen Prim ve Diğer Alacaklarının Tahsilinde 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haciz Yasağına Girmediği)
Y9.HDE. 2013/11774SGK KAYDINDA GÖRÜNENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞUNUN TESPİTİ ( İşyeri Çalışanı Olmayan Davacı Tanıklarının Davacının Çalışma Süresine İlişkin İfadelerinin Soyut ve İspata Yeterli Olmadığı - Mahkemece Davacının Hizmet Süresinin Kayda Göre Belirlenmesi Gerekirken İddiaya İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2015/32337SGK KAYITLARI ( Davacı Şirkete Ait İşyerinin Sgk İş Kolu Kodu Hazır Karma Beton İmalatı Olup İşyerinin Faaliyet Alanı Dikkate Alındığında Çimento Toprak ve Cam İşkoluna Girdiği ve Faaliyet Konusunun Hazır Beton İmalatı Olarak Bu İş Kolu İçinde Yer Alan Bir Faaliyet Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/16643SGK KAYITLARINDA SİCİLDEKİ ÇALIŞMALARIN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (Sigorta Sicil Numarası Davalı Adına Verildiği Halde Bu Sicildeki Tüm Çalışmaların Davacıya Mal Edilemeyeceği/Davalıya Ait Sigorta Sicil Numarasındaki Çalışmalardan 2003 Yılından Sonraki Dönemin Kurum Tarafından Düzeltilerek Davacı Adına Oluşturulan Yeni Sicil Numarasına Aktarılıp Aktarılmadığı Hususlarının Araştırılacağı)
Y3.HDE. 2012/21591SGK KAYITLARININ DAVA DOSYASINA GETİRİLMESİ ( Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm Verilemeyeceği - Tarafların İddia ve Savunmasına İlişkin Tüm Delilleri Toplanması Gereği/SGK Kayıtlarına İlişkin Bilgi ve Belgelerin İncelenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/3813SGK KAYITLARININ ESAS ALINMASI ( Taşeron İşçisinin Asıl İşverene Dava Açtığı/Sigortasız Çalışılan Yılların Hesabında Tanık Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2014/25913SGK KESİNTİLERİ (Hesaplanan Alacakların Nete Çevrilmesi Sırasında Sgk Kesintileri Yapılmayarak İşveren Aleyhine Fazla Miktarda Genel Tatil Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Hafta Tatili Ücreti ve İzin Ücreti Alacağının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu)
Y10.HDE. 2013/1088SGK KONTROL MEMURLARINCA TESPİT EDİLEN SOMUT VERİ VE SAPTAMALAR ( Eşlerin Boşanma Kararı Bulunması Rağmen Fiilen Birlikte Yaşadıklarının Kabulü - Tüm Dosya Kapsamı ve Emniyet Müdürlüğünce Düzenlenen Tutanağın Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/15620SGK KURUMUNA DOKTORUN İŞTEN AYRILIŞINI ZAMANINDA BİLDİRMEME (Gerekçesiyle Uygulanan Cezai Şartın İptali İle Hakedişlerinden Kesilen Paranın Tahsili Davası - Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu)
Y21.HDE. 2009/2339SGK MÜFETTİŞLERİNCE TUTULAN TUTUNAKLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
Y10.HDE. 2013/17140SGK PRİM ALACAĞI (Alacağın Tahsilinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Olduğu - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların İş Mahkemesinin Görevinde Olduğu)
Y21.HDE. 2008/4647SGK PRİM ALACAKLARI ( Yaşlılık Aylığına Haciz Uygulanabileceği )
Y3.HDE. 2012/22126SGK PRİM BORCUNUN ÖDENMESİ ( Davacının Muris Eşinin Sağlığında Davalının Borcunu Ödediği - Müşterek Hesaptan Çekilen Paranın Yarısının Murisin Yarısının Davalının Olduğu Gözetilerek Alacağın Hesaplanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2011/1961SGK PRİM BORÇLARI (Yaşlılık Aylığına Haciz Konulabileceği)
Y21.HDE. 2013/10648SGK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ ( 6111 S.K.dan Yararlanılması İçin Süresi İçinde Kuruma Müracaat Edilmesi Gerektiği - Son Başvuru Tarihinin 31.5.2011 Olduğu )
Y22.HDE. 2013/16422SGK PRİM BORDROLARI (İşe Giriş ve Çıkış Bildirimleri/Üye Kayıt Fişleri/İstifa Fişleri - Somut Delil Bulunduğu)
Y9.HDE. 2014/521SGK PRİMİ İLE İŞSİZLİK PRİMİ KESİNTİSİ ( Net Fazla Çalışma İle Genel Tatil Ücretinin Tespitinde SGK Primi İle İşsizlik Primi Kesintilerinin Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2009/4663SGK PRİMLERİNDEN SORUMLULUK (Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tahsil Edilemeyen Alacağından Sermaye Hisseleri Oranında Doğrudan Sorumlu Olacakları - Ortak Olduğu Döneme İlişikin Sorumluluğunun Şirketten Tahsil İmkanı Bulunmadığının Tespiti Sonrasında Sermaye Hissesi Oranında Olacağı)
Y9.HDE. 2013/14371SGK RAPORLARI ( Aksi Yönde Davacının Yazılı Delile Dayalı Belgesi Olup Olmadığının Sorulacağı - Belge İbraz Edilemediği Takdirde SGK Teftişinde İmzası ile Onayladığı Tarihin Hizmet Süresi Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gereği/Tanık Delili )
Y21.HDE. 2015/8167SGK RAPORUNUN İPTALİ ( İş Hayatını İzleme Denetleme ve Teftişe Yetkili Memurlar Tarafından Tutulan Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olduğu - Kontrol Memurlarının Raporunun Aksinin Kanıtlanmadığı/Mahkemece Kurum İşleminin Yerinde Olduğunu Kabul Ederek Davanın Reddedileceği )
Y13.HDE. 2015/31378SGK TAHAKKUK FİŞLERİNİN İSPAT NİTELİĞİ ( Hakedişlerden Haksız Yapılan Kesintilerin İadesi - SGK Tahakkuk Fişlerinin Sadece SGK Mevzuatı Açısından Prim Ödemesini Gösterir Nitelikte Olduğu/Ödeme Yapılırken Kesinti Yapıldığını Yapılmış İse Miktarını Gösterir Nitelikte Olmadığı Gibi Davacı Tarafından Düzenlenmiş Olması Nedeniyle de Davayı İspat İçin Yeterli Olmayacağı )
Y21.HDE. 2014/17118SGK TARAFINDAN İŞ GÖRMEZLİK DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEME ( Rücuya Tabi Kısmının Hesaplanacak Maddi Tazminat Miktarından Düşülmesi Gereği - Sigortalının Zararlandırıcı Olay Nedeniyle Tedavisinin Devam Ettiği ve Çalışmadığı Sürelerdeki Maddi Zararının %100 İş Gücü Kaybına Uğradığı Kabulüyle Yapılması Gereği )
Y21.HDE. 2010/3397SGK TARAFINDAN KARŞILANAMAYAN ZARAR ( Hak Sahiplerine SGK Tarafından Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırlacağı )
Y17.HDE. 2012/12901SGK TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKEN SAĞLIK HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmalar İçin Ödenen Tedavi Giderlerinin Tahsili İstemi - Uyuşmazlığın Temelinin 5510 S.K.'ya Dayandığı/Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2010/5301SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Tazminat - Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Yürürlükte Bulunan Katsayı Dikkate Alınarak Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin Tüm Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanan Zarardan İndirilmesi Suretiyle Tazminat Belirleneceği )
Y21.HDE. 2010/5719SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN ZARARIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Kusurun Aidiyeti ve Oranının Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmediği - Kusur Oranları Saptanacağı ve Tüm Peşin Sermaye Değerinin Kurumdan Sorulacağı)
Y10.HDE. 2013/9648SGK TARAFINDAN KESİLEN PARA CEZASI (İdari Para Cezasına Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren 15 Gün İçinde Kuruma İtiraz Edilebileceği İtirazı Reddedilenler ise Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde İdari Yargı Yoluna Gidebilecekleri - Prim Alacağının 6183 Sayılı Kanuna Tabi Olduğu İtirazının İş Mahkemesinde Görüleceği)
Y3.HDE. 2012/21689SGK TARAFINDAN SİGORTALIYA KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASI ( Yersiz ve Fazla Ödenen Sağlık Yardımının İadesi Talebi - Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği/506 S.K. 102 ve 134 M. Dikkate Alınacağı/Görev Yönünden Red Kararı Verileceği )
Y21.HDE. 2015/110SGK TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğramadan Kaynaklı Maddi Tazminat - SGK Tarafından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Rücu Edilebilir Kısmının Hesaplanan Maddi Zarardan Tenzil Edilerek Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2009/2009SGK TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER ( Hak Sahibinin Kusurlu veya Kasıtlı Davranışından Doğmuş İse Hatalı İşlemin Tespit Edildiği Tarihten On Yıl Öncesine Kadar Ödemelerin Yapıldığı Tarihten İtibaren Faiziyle Geri Alınacağı )
Y15.HDE. 2015/854SGK UZMANI BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALMA ( Yüklenicinin Yükümlülüğündeki Sigorta Prim Borcunu İş Sahibinin Ödemesi/Rücuen Tahsil İstemi - Mahkemece Davacı İş Sahibinin İtiraz İle Yargı Prosedürü Tamamlanmadan Davalının Yükümlü Olacağı Prim Borçlarını Ödemek Suretiyle Bu İmkanı Ortadan Kaldırıp Kaldırmadığı Konusunda Rapor Alınacağı )
Y22.HDE. 2015/15056SGK VE İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA ÇALIŞILAN İŞYERLERİNİN FARKLI OLMASI ( Mahkemece Davacıya Ait Sgk Kayıtlarında Farklı Görülen İşyerlerinin Davalı Şirket Tarafından İhale İle Alınan İş Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı - İşçilik Alacakları İstemi )
Y7.HDE. 2014/5864SGK VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM KESİNTİSİ ( Fazla Mesai Hafta Tatili Milli Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücretleri İle Yıllık İzin Ücretinden İşçi Payına İsabet Eden SGK İle İşsizlik Sigorta Primi Kesintisinin Yapılmamasının Doğru Olmadığı - İşçilik Alacakları Davası )
Y21.HDE. 2014/18520SGK VE İŞVERENİN HASIM GÖSTERİLMESİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Mahkemece Davacının A.T.K. Genel Kurulunca Tespit Edilen Maluliyetinin Kabulü İçin S.G.K.'na Müracaatı Sağlanacağı/Kurumun Belirlenen Maluliyet Oranına Göre İşlem Yapmaması Halinde S.G.K. ve İşveren Hasım Gösterilerek "Maluliyet Oranının Tespiti" Davası Açması Sağlanacağı
YHGKE. 2013/10-326SGK YOKLAMA MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN TESPİT TUTANAĞI ( Yetkili Kişilerce Düzenlenen ve Tarafların İhtirazı Kayıt Koymaksızın İmzaladığı Tutanakların Aksinin Yazılı Delille Kanıtlanabilceği/Rapor ve Ekli Tutanakta İmzası Bulunmayanlar Yönünden Yazılı Delille Kanıtlama Yükümünden Bahsedilemeyceği - İşverene ve İşveren Vekilinin İmzasının Bulunmaması Nedeniyle Davalı Şirketin Tutanağın Aksini Yazılı Delil Dışındaki Delillerle İspatlayabiliceğinin Kabulünün Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/13079SGK ZARARLARI HAKKINDA İŞVEREN SORUMLULUĞU ( 5510 Sayılı Kanunla İşverenin Sorumluluğunun Sigortalı veya Hak Sahiplerinin İşverenden İsteyebileceği Tutarla Sınırlı Hale Getirildiği - 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemenin Yürürlük Tarihinden Önceki Olaylar Hakkında Uygulanacığına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2010/1984SGK.'DAN ALINAN EMEKLİ MAAŞI ( 5510 S.K. Md. 93'deki İstisnalara Girmeyen Takip Konusu Alacak Nedeniyle Haczinin Mümkün Olmadığı )
Y21.HDE. 2014/20950SGK'NA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının 6552 S. Kanun Uyarınca Yapılandırmadan Yararlanıp Yararlanmadığının Davalı Kurumdan Sorulması ve Başvurusu Varsa Buna İlişkin Evrakların Getirtilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/11231SGK'NA GERÇEĞE AYKIRI BELGE VERME (Fiilen Çalışmayan Kişiler İçin Gerçeğe Aykırı Şekilde İşe Giriş Bildirgesi Düzenleme - Eylemlerin Zincirleme Şekilde Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı Gözetileceği)
Y10.HDE. 2013/14293SGK'NIN AÇTIĞI RÜCUAN TAZMİNAT DAVLARINDA FAİZ BAŞLANGICI ( Gelirler Yönünden Gelirin Onay Tarihi Masraf Yönünden ise Her Masraf Sarf ve Ödeme Tarihi Olduğu - Kurumun Islahla Artırdığı Miktar Yönünden Islah Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.HDE. 2007/24141SGK'NIN AMAÇLARININ VE İŞLEVİNİN MAHKEMECE GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Kuruma Yasa ile Tanınan Kesinti ve Katkı Payı ile Nema Toplama Görevinin Kurum Yönünden İşverenle Birlikte Davacıya Karşı Müteselsil Sorumluluk Anlamında Değerlendirilemeceği )
Y13.HDE. 2012/13493SGK'NIN DAVACI ECZACI İLE SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ ( Eczacı Olan Davacı Hakkında Sahte Reçete Düzenlemekten Dava Açılması Nedeniyle/Davacının Beraat Ettiği - Feshin İptali Talebi Hakkında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y12.HDE. 2011/24266SGK'NIN MALLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ ( Borçlu Kuruma Karşı Başlatılan Takibin İptali Talebi - Malları Haczedilemese de Hakkında İcra Takibi Yapılabileceği )
Y12.HDE. 2013/18034SGK'NIN PRİM BORCU VE GECİKME CEZASININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATTIĞI TAKİPTE ŞİKAYET ( İcra Müdürlüğü Tarafından Yapılan Bir İşlem Bulunmadığı İçin 5510 S.K. Md.101 Gereğince Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İş Mahkemeleri Olduğu )
Y10.HDE. 2011/61SGK'NIN RÜCU DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Kurum Halefi Olduğu Sigortalı ve Hak Sahibinin Haklarına Sahip Olduğu - Halef Olunan Hak Bakımından Halef Olunan İçin Yetkili Mahkemenin Kurum İçin de Yetkili Mahkeme Olduğu ve Genel Yetki Kuralıyla Belirlenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2007/12540SGK'NIN RÜCU HAKKI ( İş Kazası Nedeniyle Sigortalıya Yaptığı Harcamalar Nedeniyle - Temelinin Halefiyete Değil Basite Dayandığı )
Y10.HDE. 2013/18707SGK'NIN TEDAVİ GİDERLERİNİ SİGORTA ŞİRKETLERİNE RÜCU ETMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Sigortalı - ZMSS Poliçesi Limiti Kapsamında Kalan Kısmı Yönünden Kurumun Rücu İmkânı Kalmadığı )
Y10.HDE. 2011/5069SGK'NIN TEMİN ETMESİ GEREKEN MALZEME ( Sigortalının Dava Konusu Malzemeleri Davacı Şirketten Temin Ettiği/Bu Malzemelere İlişkin SSK Adına Düzenlenmiş Faturaların Bulunduğu - Davacı Şirketin Sigortalının Ameliyatında Kullanılan Malzemenin Bedelini Kurumdan Taleb Edebilmesinin Mümkün Olduğu )
Y21.HDE. 2013/2746SGK'YA İŞ KAZASI OLDUĞU İDDİA OLUNAN OLAYIN BİLDİRİLMEMESİ ( Kurumca Sigortalının Sürekli İş Göremez Duruma Gelip Gelmediğinin Gelmişse Oranının Belirlenmesi İçin Olayın SGK Başkanlığınca İş Kazası Niteliğinde Olup Olmadığının Tespitinin Ön Sorun Olduğu )
Y10.HDE. 2010/15868SGK'YA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER ( Bir Ay İçinde Verilmemesi veya Noksan Verilmesi Halinde Kurumca Re'sen Düzenleneceği Sigorta Primleri Kurumca Tespit Edilerek İşveren Tebliğ Edileceği - Prim Tespitine İlişkin Teliğe Bir Ay İçinde İtiraz Edilebileceği Bu Süre Geçtikten Sonra Yapılan İtirazın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2009/5605SHÇEK ÇOCUK YUVASI ( Başbakanlığa Bağlı Olduğu/Tüzel Kişiliği Bulunmadığı - Taraf Ehliyeti Bulunmadığından Aleyhine İcra Takibi Yapılmaması Gereği )
Y14.CDE. 2011/12479SHÇEK VEKİLİNİN TEMYİZ TALEBİ ( Fuhuşa Teşvik ve Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma/Mağdure Karar Tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamladığıdan Koruma Kararının Devam Etmeyeceği - Mahkemece Verilen Katılma Kararının Hükümsüz Hale Geldiği/Talebin Reddi Gereği )
Y4.CDE. 2004/13467SHÇEK. MÜDÜR VE YARDIMCILARI ( Çocuk Yuvasında Görevli Hizmetlinin Ceza Kovuşturmasını Gerektiren Bir Suçtan Dolayı Görevinden Uzaklaştırılması - Her İki Ayda Bir Durumunu İnceleyerek Göreve Dönüp Dönmeme Konusunda Onay Almaları Gerektiği/Takipsiz Bırakılması Görevi İhmal )
Y5.CDE. 2008/13449SHÇEK'İN DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Mağdure Hakkında Koruma Kararı Alınıp Alınmadığı ve Alınmışsa Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gerektiği - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı )
Y5.CDE. 2007/7646SHÇEK'İN KATILMA TALEBİ ( Koruma Altına Alınan Küçük Mağdurenin Nitelikli Cinsel İstismarı - Talebe Karşı Bir Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2002/6834SHÇEK'TE KORUMA ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN EVLATLIK VERİLMESİ TALEBİ ( Velayetin Nez'ine de Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1996/6925SHEX KAYDI ( Sözleşmede Varsa Pazar ve Tatil Günlerinin Zaman Sayımından Hariç Tutulacağı )
Y11.HDE. 2001/8811SHEX KLOZUNU TAŞIYAN SÖZLEŞME GEREĞİ SÜRASTARYA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ( Cumartesi ve Pazar Günlerinin Hesaba Katılmayacağı - Sürastarya Süresinin Aralıksız Hesaplanacağına İlişkin Kanun Hükümlerinin Emredici Kurallar Olmaması )
Y4.HDE. 2017/664SICAK HADDELEME VE ARK OCAĞI TESİSİ KURMA İSTEMİ (Müteşebbis Heyet Kararının İptali İstemi - Davalı OSB'nin İhtisas Konusu İle İlgili Olarak Uzmanlığı Bulunan Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Davacının Kurmak İstediği Tesisin Davalı OSB'nin Sektör Grubuna Girip Girmediği Hususunda Görüş Alınarak Karar Verileceği)
Y2.CDE. 1995/129SICAK SUYUN ZAMANINDA TAHLİYE EDİLMEMESİ NEDENİYLE SU KAZAN TANKININ PATLAMASI ( TCK m. 383'ün Uygulanamayacağı-Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Yaralamaya Sebebiyet Vermek )
Y14.HDE. 2006/3196SICAK VE SOĞUK MADEN SULARI ARAZİSİ İLE KAPLICA KAYNAKLARI ( Bu Tür Yerlerin Özel Mülkiyete Konu Olamıyacakları - Tabii Servet ve Kaynakların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunduğu )
Y20.HDE. 2001/8677SICAK VE SOĞUK MADEN SULARI ÇIKAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği-Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler )
Y9.HDE. 2004/3586SICAK YEMEK UYGULAMASININ TERKEDİLİP KAHVALTI VERİLMEYE BAŞLANMASI ( Davacı İşçinin Uzun Süre Çalışmaya Devam Etmesi Nedeniyle Yemek Farkı Talep Edemeyeceği - Tazminatların Tesbitinde Yıl Boyunca Sıcak Yemek Parasının Hesaba Katılamayacağı )
Y21.HDE. 2005/3549SIFAT ( Borçluya İstihkak Davası Açma Hakkı Tanınmadığından Açılan İstihkak Davasının Sıfat Yokluğu Nedeniyle Reddi ve Hacizle İlgili Şikayet Davasının Bu Dosyadan Tefrikine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/22004SIFAT ( Dava Sırasında İflas Edenin Taraf Sıfatının Kalmaması )
Y1.HDE. 2004/11002SIFAT ( Davacı İdarenin Davada İleri Sürülen Hatalı İşlemden Dolayı Düzeltme Talebinde Bulunabileceği/Davada Sıfat Yokluğundan Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2005/853SIFAT ( Davacının Taşınmazla Mülkiyet İlişkisinin Hükmen Ortadan Kalktığı -Taşınmazdaki Yapının Yıkılmasını İstemeleri Açısından Davada Sıfatlarının Kalmadığından Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2010/5695SIFAT ( El Atmanın Önlenmesi ve Tazminat Talebi/Apartman Yönetiminin Tüzel Kişiliği Bulunmadığı Davalı Gösterilenin İlgili Apartmanın Kat Maliklerinden Olmadığı ve Dahili Dava Yolu İle Apartmanın Kat Maliklerinin Davaya Dahil Edilmesi İle Taraf Sıfatı Verilemeyeceği - Pasif Husumet Yokluğu )
Y1.HDE. 2007/6863SIFAT ( Elatmanın Önlenmesi - Davalının Açtığı İptal-Tescil Davası Sonucunda Mülkiyet Hakkının Değişebileceği Ortaya Çıkacak Yeri Mülkiyet Durumunun İse Sıfat Bakımından Eldeki Davayı Etkileyeceği/Anılan Dava Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/6975SIFAT ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahibi Sıfatıyla Davada Talep Edilen Hususun Gelir Olmasına ve Yargılamanın Buna Göre Yürütülerek Hüküm Kurulmasının Gerekli Olması )
Y3.HDE. 2001/2371SIFAT ( İtirazın İptali Davası-Borç Doğuran İlişkide Davalının Mümessil Olduğunun Davacı Alacaklı Tarafından Anlaşılabilir Olması Halinde )
Y1.HDE. 2002/8419SIFAT ( Kadastro Mahkemesinde Görülen Tespite İtiraz Davasının Sonuçlanmasının Beklenmesi Orada Belirlenecek Hak Durumuna Göre Sıfatın Belirlenmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2006/5769SIFAT ( Kat İrtifakı/Elatmanın Önlenmesi - Apartman Yönetiminin Tüzel Kişiliği Olmadığından Davada Sıfatının Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/2864SIFAT ( Kiracının Kiralanan Yer Hakkında Müdahalenin Önlenmesi Davası Açıp Açamaması )
Y13.HDE. 1997/2055SIFAT ( Kredi Sağlayan ve Satışa Aracılık Eden Bankanın Taşınmazın Geç Tesliminden Sorumlu Olmayacağı )
Y12.HDE. 2013/34953SIFAT ( Mahcuzların İpotekli Fabrikanın Mütemmim Cüz'ü ve Teferruatı Olup Taşınmazdan Ayrı Haczedilemeyeceği Şikayeti - Taşınmaz Üzerinde Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklı veya Mahcuzların Mülkiyetine Sahip Bulunan Borçlu Tarafından İleri Sürülebileceği/Mahkemece Şikayetin Sıfat Yokluğu Sebebiyle Reddinde İsabet Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2004/6380SIFAT ( Olaydaki Davada Sıfattan Değil Dava Ehliyetinden Söz Edilmesinin İcap Etmesi )
Y20.HDE. 2005/1288SIFAT ( Orman Yönetiminin Taşınmazların Sınırında Orman Bulunması Nedeniyle Davaya Dahil Edildiğine Taşınmazlara İlişkin Orman Yönetimi Tarafından Orman Savı İle Her Zaman Dava Açabileceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y1.HDE. 2003/1003SIFAT ( Sıfatların Dava Şartı Olması )
Y19.HDE. 2004/6968SIFAT ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Dava Sonucunda Hakları Zarar Görebilecek Kimselere Yöneltilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/4452SIFAT ( Sorumlulardan Birisi Hakkında Dava Açıldıktan Sonra Diğer Bir Sorumluya Dava İhbar Edilerek Davalı Sıfatıyla Aleyhine Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması )
Y1.HDE. 2003/8896SIFAT ( Söz Konusu Davanın Sıfat Yokluğundan Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/5114SIFAT ( Tapuda Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Davacının Alt Soyu İtibariyle Mirasçıları Mevcut Olup Bunların Arasında Davacının Yer Almadığı/Davacının Halası İse Halen Sağ Olduğundan Bu Kişiler Hakkında Davacının Hukuki Yararı ve Sıfatının Mevcut Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/3584SIFAT ( Taşınmaz Mal Davasının Taşınmaz Mal Malikine Yada Tapu Sicilinde Malik Olarak Gözüken Kişiye Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2006/17801SIFAT ( Tedavi Giderinin Tahsili/Davacı Tarafından Hastaneye Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığı İçin Maddi Hukuk Açısından Lehine Doğmuş Bir Alacak Hakkından Söz Edilemeyeceği - Davada Sıfat Şartının Gerçekleşmediği )
Y1.HDE. 2002/3249SIFAT ( Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Aşamasında Resen Gözetilmesi Zorunlu Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 1968/617SIFAT ( Tis Maddesinin Kanuna Aykırı Olduğunun Tesbiti ve İptali Davası )
Y9.HDE. 1997/12960SIFAT ( Toplu İş Sözleşmesinin Yorumuna İlişkin Davanın Sözleşmenin Taraflarından Biri Tarafından Açılabileceği )
Y6.HDE. 1990/10104SIFAT ( Vekil Sıfatıyla Yapılan Sözleşmeden Müvekkilin Sorumluluğu )
Y10.HDE. 2005/4888SIFAT ( Yokluğu Halinde Dava Usulden Değil Esastan Reddedilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2011/5311SIFAT (Davada Pasif Taraf Olan Sıfatı Bulunmayan Kadastro Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davada İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava)
Y1.HDE. 2012/3762SIFAT (Tapu İptali İstemi - Sulh Hukuk Mahkemesince Davacının Babasının Vesayet Altına Alınarak Vasi Atandığı Davada Vasiye Davanın İhbarı İle Husumete İzin Kararı Alınarak Vasi Huzuru İle Davanın Yürütülmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/10134SIFAT / AKİF HUSUMET ( Sattığı ve Mülkiyet İle İlişkisinin Kesildiği Belirlenerek Davacının Davada Sıfatının Kalmadığı Gözetilmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddinin Doğru Olduğu )
Y1.HDE. 2007/7881SIFAT / AKTİF HUSUMET ( Dava Dışı Vakfın Davalı İle Baz İstasyonu Kurulması Konusunda Kira Sözleşmesi Yaptığı - Kayıt Maliki Davacı Anılan Sözleşmede Yer Almadığı Gibi Bir Muvafakatının da Bulunmadığı/Davacının Dava Açma Sıfatının Bulunduğu )
Y14.HDE. 2007/16028SIFAT / HUSUMET ( Köy Tüzel Kişiliğinin Çıkarılan Kum ve Çakıl Karşılığı Tazminat İsteme Hakkının Olmadığı - Meraya Yapılan Elatmanın Önlenmesi Biçiminde Yorumlanması Gerektiği/Sıfat Yokluğundan Davanın Reddedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2011/11900SIFAT İTİRAZI ( Davacının Borç Dönemlerinin Tamamında Köy Muhtarı Olmadığı İtirazı - Kaymakamlıktan Borç Dönemleri İtibarıyla Davacının Köy Muhtarlığındaki Sıfatı Araştırılacağı )
Y12.HDE. 2004/22729SIFAT NEDENİYLE RED KARARI ( İhalenin Feshi Talebi - Mahkemenin Red Kararının Esas Gerekçesi Davacının Dava Açma Hakkı ( Sıfatı ) Bulunmadığından İlişkin Olup Davanın Esası İle İlgili Olmadığından Şikayetçinin Para Cezası İle Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
Y1.HDE. 2003/4483SIFAT VE TARAF ( Davada Sıfat ve Taraf Niteliği Bulunmayan Kişinin Hükmün sonuçlarından Sorumlu Tutulamayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2011/9036SIFAT YOKLUĞU ( 3. Kişinin Tarafı Olmadığı Takipte Alınan Satış Kararı ve Satışa Hazırlık İşlemlerinin Usulsüzlüğünü İleri Sürerek Bir Kısım Menkullerin Satış İşlemi Dışında Bırakılmasını Talep Ettiği - Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı)
Y15.HDE. 1976/3126SIFAT YOKLUĞU ( Alacağını Temlik Eden Kişinin Dava Açması )
Y15.HDE. 2016/1523SIFAT YOKLUĞU ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Davayı Açan Yüklenici O Dosyanın Davalılarından İş Sahibi Diğer Davalı İş Sahibinin Vekili Olup Hakkındaki Davanın Vekilin Yükleniciye Karşı Sorumlu Olmaması Gerekçesi ile Reddedildiği - Taraflar Arasında Vekâlet İlişkisinden Doğan Bu Davada Kesin ve Güçlü Delil Teşkil Etmesinin Mümkün Olmadığı/Tarafların Bildirdiği Deliller Toplandıktan Sonra TBK'daki İlgili Hükümler Gözetilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1997/11754SIFAT YOKLUĞU ( C. Savcısının Nisbi Butlan Sebeplerine Dayanarak Açtığı Evliliğin Feshi Davası )
Y14.HDE. 2008/9838SIFAT YOKLUĞU ( Davacının Kayıt Malikinin Mirasçısı Olmaması Sebebiyle Davada Sıfatı Bulunmadığından İstemin Sıfat Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Tapu Kayıtlarındaki Malik Bilgilerinin Nüfus Kayıtlarına Uygun Hale Getirilmesi İstemi )
Y7.HDE. 2003/3740SIFAT YOKLUĞU ( Davada Şirket Adına Hareket Eden Kişiye Dava Tarihinden Sonra Düzenlene Belge İle Temsil Yetkisi Verildiğinden Davanın Reddedilememesi )
Y14.HDE. 2002/2722SIFAT YOKLUĞU ( Davanın Yanlış Kişiye Açılması-Davalının Teşmil Yoluyla Davaya Dahil Edilememesi )
Y15.HDE. 2014/2300SIFAT YOKLUĞU ( Eksik İş Bedelinden Doğan Alacağın Tahsili - Davacıların Davacı Site Yönetimini Temsil Yetkisi Bulunmadığının İddia ve İspat Edilmediği/Davada Aktif Husumetin Varlığı Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği Halde Sıfat Yokluğundan Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2002/3592SIFAT YOKLUĞU ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
Y20.HDE. 2011/6974SIFAT YOKLUĞU ( Eldeki Davanın Orman İdaresine Yöneltilmesinin Hatalı Olduğu - Davanın Husumetten Reddedileceği/Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Davasının Hazine Aleyhine Yöneltilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2004/14062SIFAT YOKLUĞU ( Hak ve Sıfata Bağlı Olarak Açılan Davalarda Yargılama Sırasında Mevcut Sıfat Sona Erdiği Takdirde Mahkemenin Sıfat Yokluğundan Davanın Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi-Bu Hususun Mahkemece Resen Gözönüne Alınmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/3614SIFAT YOKLUĞU ( Halinde Dava Usulden Değil Esastan Reddedileceği - Rücuan Tazminat Davası/İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik )
Y21.HDE. 2012/22439SIFAT YOKLUĞU ( Hizmet Tespit Davası - Dava Konusu Edilen Dönem İçerisinde İşhanında Malik Olan Bütün Kişileri Tespit Edip Davaya Dahil Etmek ve Toplanan Delillerin Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/8548SIFAT YOKLUĞU ( İki Haklı İhtar Nedeni Tahliye - Yargılama Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Satıldığına Göre Dava Hakkının Davacı Tarafından Alıcıya Usulüne Uygun Olarak Temliki Gerektiği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/18063SIFAT YOKLUĞU ( İşe İade Davası/Davacının Asıl İşverenin Çalışanı Olarak Göründüğü Ancak Davalı Şirkette Çalıştığını İlettiği - Davanın Teşmili İçin Davacı Tarafa Süre Verileceği/Diğer Dava Arkadaşına Teşmil Edilirse Davaya Devam Edileceği Etmezse Sıfat Yokluğundan Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2013/585SIFAT YOKLUĞU ( İşe İade Davası/Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşyeri Kayıtlarına Göre Davacının İşvereni Toki Sitesi Kat Malikleri Olduğu - Geçici Yönetim Kurulu Adına Açılan Davanın Sıfat Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/4568SIFAT YOKLUĞU ( İşe İade Davasının Yalnızca Asıl İşveren veya Alt İşveren Aleyhine Açılması Durumunda Davalı Olarak Gösterilmeyen Asıl İşveren veya Alt İşverene Davanın Teşmili İçin Davacıya Süre Verileceği - Dava Teşmil Edilmezse Sıfat Yokluğundan Davanın Reddedileceğinin Gözetileceği )
Y16.HDE. 2003/8951SIFAT YOKLUĞU ( Kadastro Davalarının Tespit Malikine Karşı Mükliyet ve Sınırlı Ayni Hak İddiasında Buluan Kişiler Tarafından Açılabilmesi )
Y7.HDE. 2003/2269SIFAT YOKLUĞU ( Önceki Malik Davalı Sıfatını Taşıyamayacağından Davalı Olarak Gösterilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddedilememesi )
Y3.HDE. 2013/1715SIFAT YOKLUĞU ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak İstemi - Ödemeyi Davacının Oğlunun Yaptığı ve Bu Sebeple Alacaklı Sıfatının Davacının Oğluna Ait Olduğu ve Davayı Davacının Oğlunun Açabileceğinin Göz Önüne Alınacağı/Sıfat Yokluğu Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/979SIFAT YOKLUĞU ( Sigortacının Hasarı Ödememesi Nedeniyle Sigortalının Tazminat İstemesi - Dava Açabilmek İçin Dain Ve Mürtehinden İzin Alınması Gereği )
Y19.HDE. 2006/11709SIFAT YOKLUĞU ( Sıra Cetveline İtiraz Davası - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddedilerek Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
Y1.HDE. 2003/5874SIFAT YOKLUĞU ( Tapu İptali Ve Tescili-Akıl Hastalığı )
Y20.HDE. 2011/10824SIFAT YOKLUĞU ( Tapu Sicil Müdürlüğü ve Orman İdaresinin Davalı Sıfatı Bulunmadığından Davanın Husumetten Reddi Gerektiği/Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacıya Süre Verileceği - Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zarar)
Y17.HDE. 2010/6264SIFAT YOKLUĞU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Maddi Tazminat İstemi/Sigortalının Aracın Maliki Olduğu - Sürücü Hakkındaki Davanın Husumet Yokluğundan Reddedileceği )
YHGKE. 1993/12-654SIFAT YOKLUĞU ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Hastane Baştabipliğinin Şikayeti )
Y14.HDE. 2014/3096SIFAT YOKLUĞU ( Vakıf Şerhinin İptali İstemi - Tescil İşlemi Henüz Yapılmadığından Tapu Kayıtlarında Davalı Payları Hakkındaki Davanın Sıfat Yönünden Reddi Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/30497SIFAT YOKLUĞU ( Vasinin Vesayet Altındaki Kişiyi Temsilen Dava Açabilmesi İçin Vesayet Makamından İzin Alınması Gerektiği - Vesayet Makamınca İzin Verilmeden Yargılamaya Devam Edilemeyeceği Aksi Takdirde Reddedileceği )
Y3.HDE. 2014/17519SIFAT YOKLUĞU ( Vasinin Vesayet Makamından İzin Almadan Sözleşmenin İptali İstemli Açtığı Dava - Vasinin Vesayet Altındaki Kişiyi Temsilen Dava Açabilmesi İçin Vesayet Makamından İzin Alınması Gerektiği/Vesayet Makamınca İzin Verilmeden Yargılamaya Devam Edilemeyeceği Aksi Takdirde Reddedileceği )
Y1.HDE. 2005/10131SIFAT YOKLUĞU ( Yargılama Aşamasında Kayıt Malikinin Ölmüş Olması Usülsüz Olarak Sıfatı Bulunmayan Kişilerce Açılan Davaya Devam Edilmesi Halinde Davanın Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2004/10136SIFAT YOKLUĞU ( Yaşın Düzeltilmesi Davasında Yargılama Sırasında Ergin Kişinin Yöntemince Duruşmaya Çağrılıp Onun Huzuru ile Davaya Bakılması Gerekeceği )
Y22.HDE. 2011/5173SIFAT YOKLUĞU (Dava Arkadaşına Dava Teşmil Edilirse Beyanlarını ve Delillerini Bildirmesi İçin Süre Verilmeli ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Verilecek Süre İçinde Dava Sağlık Bakanlığına Teşmil Edilmediği Takdirde Dava Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2011/6292SIFAT YOKLUĞU (Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacı İşçi Başlangıçtan İtibaren Davalı Şirketin İşçisi Olduğundan Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeni İle Reddinin Doğru Bulunmadığı)
Y1.HDE. 2003/23SIFAT YOKLUĞU (Hukuki Yarar Bulunan Hallerde Sıfat Yokluğundan Bahsedilememesi)
Y5.HDE. 2016/4361SIFAT YOKLUĞU (İpotek Karşılığının Arttırılması - Davaya Konu Taşınmazın İpotek Konulduktan Sonra Davalılar Murisine Satılmış Olduğu Anlaşıldığından Davalılar Tapudaki İpotek Miktarından Sorumlu Olup İpoteğin Arttırılacak Bölümünden İse İpotek İşleminin Tesis Tarihindeki Malikin Sorumlu Olduğu/Davanın Sıfat Yokluğundan Reddine Karar Verileceği)
Y16.HDE. 2012/2784SIFAT YOKLUĞU (Tapu Kaydındaki Şerhin İptali Davası - Anlatım ve İstemden Asıl Dava Edilmek İstenenin Hazine Olduğu Anlaşıldığından Temsilcide Yanılma Hali Resen Gözetilip Davanın Hazineye Yöneltilmesi İçin Davacıya Olanak Verilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/8936SIFAT YOKLUĞU (Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet - Suçtan Zarar Görenin Hazine Olduğu/Açık Bir Hakkının Zedelendiğine Dair Delil Bulunmayan Şikâyetçilerin Şüpheliler Hakkında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı Vaki İtirazının Sıfat Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedileceği/İtirazın Esastan Reddinin Doğru Olmadığı)
Y1.HDE. 2012/8194SIFAT YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİ (Dava Konusu Taşınmazın Satış Yoluyla Davalı Adına Temlik Edildiği )
Y2.HDE. 2003/6478SIFAT YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİ GEREĞİ ( Davacıların Açtığı Dava İle Davalının Eşini Evlat Edinmelerine İzin Verilmesini İstemeleri )
Y2.HDE. 2003/12785SIFAT YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİ GEREĞİ ( Derneğin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması - Hazinenin Dava Açma Yetkisi Bulunmadığı )
Y14.HDE. 2006/2832SIFAT YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİ GEREĞİ ( Müflisin Dava Açmak İçin İİK 194. Maddeye Göre Sağladığı Yetkinin Dava Açıldıktan Sonra İcra Mahkemesince İptali )
Y10.HDE. 2013/23823SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN HEMEN REDDEDİLMEMESİ GEREĞİ ( Tarafın Yanlış ve Eksik Gösterilmesinin Kabul Edilebilir Bir Yanılgıya Dayandığı Durumda Hakimin Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın Taraf Değişikliği Yapabileceğinin Kabulü Gerektiği )
Y16.HDE. 1996/4139SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Davaya Asli Müdahillik İstemi )
Y8.HDE. 2011/6782SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Olağanüstü Zamanaşımına Dayalı Tapu İptali İle Tescili/Davacı Tarafa Hasımlı Veraset Belgesi Davası Açması İçin Süre Verileceği - Alınacak Veraset Belgesinde Hazinenin Mirasçı Olmaması Halinde Hazine Aleyhine Açılan Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2010/5099SIFAT YOKLUĞUNDAN DAVANIN REDDİ ( Vekalet Ücretinin Maktu Olduğu - Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2006/1232SIFAT YOKLUĞUNDAN ŞİKAYETİN REDDİ ( Karar Verilmesi Halinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y21.HDE. 2005/791SIFATIN DEVAM ETMESİ ( İşverene Ait Olan Bir İşin Alt İşveren Tarafından Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması Bakımında Yeterli Olduğu )
YHGKE. 2017/13-653SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA GİZLİ AYIP ( Boya Kusuru - Mahkemece Bedelin İadesine Karar Verildiği/Araçtaki Boya Kusuru Sebebiyle Aracın Değerinde Meydana Gelecek Değer Azalması Konusunda Bilirkişilerden Ek Rapor Aldırılarak Değer Kaybı Belirlendikten Sonra Ayıbın Niteliğine Göre Davacının Seçimlik Haklarından Aracın Bedelinin Tahsili Hakkını Kullanmasının İyiniyet Kurallarına Aykırı Olup Olmadığı Tarafların Hak ve Menfaatleri Değerlendirilerek Aşırı Bir Dengesizliğe Neden Olup Olmayacağının Değerlendirilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2009/5737SIFIR MALULİYET (İşverenin %80 Kusurlu Olduğu - İşçi Lehine Caydırıcı Nitelikte Manevi Tazminata Hükmedileceği)
Y18.HDE. 2002/2311SIĞINAĞA YAPILAN MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kat Maliklerinin Çoğunluğunun Rızasıyla Hizmetli Tutulması ve Bunun Uygun Bir Yerde Kalmasına İzin Verilebilmesi )
Y18.HDE. 2003/7477SIĞINAĞA YAPILAN SU DEPOSU ( Karara Katılmış Olan Davacının Kaldırılmasını İsteme Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı - Kendi Bağımsız Bölümüyle Ana Yapıya Zarar Verdiği İddiasının Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2013/3-752SIĞINAĞIN HAKSIZ KULLANILMASI ( Sığınağın Davalı Tarafından Bodrum Katla İlişkilendirilerek Ekonomik Fayda Sağlamak Amacıyla Birlikte Kullanıldığı - Bir Kimsenin Başkasına Ait Olduğunu Bildiği Taşınmazı Hukuki Bir Dayanağı Olmadan Kendi Malı Gibi Kullanması ve Dolayısıyla Ekonomik Yarar Sağlamasının Bir Karşılığının Olması Gerektiği/Davalının Haksız İşgal Tazminatı Ödemesi Gerekeceği )
Y18.HDE. 2006/7513SIĞINAK ( Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerden Sayıldığı - Tahsisi Kaldırılmadığı Müddetçe Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Karar Alması Halinde Dahi Kiraya Verilemeyeceği/İşgali Sebebiyle Ecrimisil İstenemeyeceği )
Y18.HDE. 1992/3887SIĞINAK ( Özel Amaçla Tahsisli Yerlerden Olup Olmadığı Belirlenip Tescil Talebinin Sonuçlandırılacağı )
Y18.HDE. 2008/6273SIĞINAK VE HENÜZ İNŞA EDİLMEMİŞ KÖMÜRLÜĞÜN BAGIMSIZ BÖLÜME KATILMASI ( Eski Hale Getirme İstemi - Kat Maliklerinin Beşte Dördünün İmzasını Taşıyan Herhangi Bir Yazılı Belgeye Rastlanmadığından Davanın Kabulü Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/7145SIĞINAK YAPILMASI MECBURİYETİ ( Sözleşme İmzalandığı Tarihte Bulunmayıp Dava Tarihinden Sonra Belediyece Getirildiği - Masraflara Yüklenicinin Katlanmasının Beklenemeyeceği/Sözleşmedeki Paylaşım Oranında Katılacakları )
Y23.HDE. 2012/1868SIĞINAK YAPILMASININ MECBURİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( İtirazın İptali Davası - İnşaat İçin Ortak Alan Teşkil Eden Yerlerdeki Eksik İmalatın Giderilme Bedelinin Arsa Sahibinin Sözleşmedeki Payı Nazara Alınarak Hesaplanması Yerine Tümünün Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2002/11624SIĞINAKLARIN KİRALANMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Sığınak Olarak Kullanılan Kiralananın Yasal Olarak Kiranmasının Münkün Olmaması )
Y6.CDE. 2014/7780SIĞINMA BAŞVURUSU TANITMA KARTININ ONAYSIZ FOTOKOPİSİ ( Valilik Tarafından Düzenlendiği/Bu Belgede Yer Alan Kimlik Bilgileri İle Hüküm Kurulamayacağı - Belgenin Aslı Ya Da Onaylı Örneğinin Getirtilerek Sanığa Okunması Mümkün Olmadığı Takdirde İlgili Kurumdan Belgenin Doğruluğunun Araştırılacağı )
Y3.CDE. 1999/10933SIĞLA AĞACINDAN KAÇAK SIĞLA YAĞI ELDE ETME ( İzinsiz ve Kaçak Sığla Yağı Toplanması Suçu )
Y11.HDE. 2013/2480SIHHAT ŞARTI ( Anonim Şirket Hisse Devirlerinin İptali İstemi - Pay Senedi Çıkarılmamış Hisselerin Devrinin Alacağın Temliki Hükümlerine Tabi Olduğu/Pay Devirlerinin Yazılı Olarak Yapılacağı - Genel Kurul Kararıyla Yapılan Devrin Sıhhat Şartına Uygun Olmadığından Geçersiz Olduğu )
Y18.HDE. 2006/8360SIHHİ TESİSAT PROJESİNE AYKIRILIK ( Bağımsız Bölümde Projeye Aykırı Olarak Kalorifer Sistemine Petek İlave Edilmesi - Fazla Peteklerin Sökülerek Eski Hale Getirilmesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1994/6-83SIHRİ HISIM ( Hırsızlık )
Y13.HDE. 2010/5697SIHRİ HISIMLAR ( Sözleşmede Her Ne Kadar Davalının Kan ve Sihri Hısımları Tabirine Yer Verilmiş İse de Eşleri Birbirine Karşı Sihri Hısım Olarak Nitelendirmenin Mümkün Olmadığı - Davalı Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerine Göre Komisyon Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y15.HDE. 2004/4752SIHRİ HISIMLARA YAPILAN TASARRUFLARIN BAĞIŞLAMA NİTELİĞİ VE İPTALE TABİ OLMASI ( Baldıza Yapılan Tasarrufun İptali Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 1995/746SIHRİ HISIMLIK ( Adam Öldürme Fiilinde Cezada Artırma Nedeni-Evliliğin Ölümle Sona Ermiş Olmasının Sonuçları )
YCGKE. 1976/518SIHRİ HISIMLIK ( Ceza Uygulamasında Eş İle Diğerinin Hısımı Arasında Evlenme Sonucu Karşılıklı Olarak Doğan Bağ Olması )
Y2.HDE. 1974/2840SIHRİ HISIMLIK ( Evlenme Manileri )
Y1.CDE. 1994/5045SIHRİ HISIMLIK ( Sona Ermiş Olmasının Adam Öldürmede Ağırlatıcı Sebep Olma Etkisini Kaldıracağı )
YHGKE. 2012/13-1038SIHRİ HISIMLIK ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Açıkça Kan ve Sıhri Hısımlardan Bahsedilmiş Olup Eş Tarafından Gösterilen Evin Satın Alınması Durumunda Tellallık Ücretinin Hak Edileceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - Eşleri Birbirine Karşı Sihri Hısım Olarak Nitelendirmenin Mümkün Olmadığı/İtirazın İptali )
Y9.HDE. 2013/1519SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİNİN İŞ AKTİNİN FESHİ ( İşçinin Yeterliliğine Dayalı Fesihlerde İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Feshedilemeyeceği - Eldeki Davada Savunması Alınmayan İşçi Nedeni ile Haklı Nedenle Fesih Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2012/11404SIK SIK RAPOR ALINARAK İŞİN YÜRÜTÜLMESİNİN BOZULMASINA SEBEBİYET ( İşverenin Feshinin Haklı Olduğunun Kabulü - İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliği ve işe İade Davasının Reddi/İş Düzeninin Bozulması )
Y22.HDE. 2011/1041SIK SIK RAPOR ALINMASI ( Davacının Belirtilen Dönemde 300 Gün Rapor Aldığı ve Ardı Ardına Rapor Almaya Devam Ettiği - Haklı Fesih Nedenlerinin Oluştuğu )
Y9.HDE. 2012/21326SIK SIK RAPOR ALINMASI ( İşe İade Davası - Davacının Yaklaşık Üç Ay Kadar Sürede Altı Defa Rapor Alarak Her Rapor Aldığında Uçuş Ekibi Planlamasının Değişmesine Sebep Olduğu Gözetildiğinde İşveren Açısından İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebebin Varlığının Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/25369SIK SIK RAPOR ALMA ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacının Sık Sık Rapor Alması İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı ve İş İlişkisini İşveren Açısından Çekilmez Hale Getirdiği/İşverenin Feshi Davacının Yeterliliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedene Dayandığı - Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y22.HDE. 2015/131SIK SIK RAPOR ALMA ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi/Tıbbi Satış Mümessili Olarak Çalışma - Yürütülen İşin Sürekliliği Dikkate Alındığında İş Yerinde Olumsuzluklara Yol Açacağı İşin Yürütümünü Bozacağı/İşe İadeye Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2016/6988SIK SIK SAĞLIK RAPORU ALINMASI (Eldeki Davada Haklı Nedenle Fesih Şartları Bulunmadığı - İşverenin Yazılı Şekil Şartlarına Uymadığı/İşe İade)
Y9.HDE. 2016/29524SIK SIK TOPLANTILARA GEÇ KALMA VEYA DOKTORA GİDECEĞİNİ BELİRTEREK KATILMAMA (Davranış ve Verimi Nedeni İle İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açan ve İş İlişkisini Devamını Çekilmez Hale Getiren İşçi Açısından Feshin Son Çare Olması İlkesinden Söz Edilemeyeceği - Davanın Reddedileceği/Feshin Geçersizliği İşe İade ve Yasal Sonuçlarına Hükmedilmesi İstemi)
YCGKE. 1988/7-242SIKI GÜMRÜK KONTROLÜNDEN KURTULUNAMAYACAĞININ ANLAŞILMASIYLA MALLARIN BIRAKILIP KAÇILMASI ( İhtiyari Vazgeçmenin Bulunmaması-Kaçakçılık )
Y2.HDE. 1994/1417SIKI SIKIYA ŞAHSA BAĞLI HAKLAR ( Boşanma )
Y6.CDE. 2014/9SIKI VEYA GEVŞEK BAĞ BULUNMAMASI ( Suç Örgütüne Üye Olma Suçu - Sanıkların Kanunun Suç Saydığı Fiilleri İşlemek Amacı İle Bir Araya Gelip Aralarında Hiyerarşik Bir Bağın Bulunduğuna Dair Bir Kısım Soyut Beyanlar Dışında Delil Bulunmadığı - Mahkemece Mahkumiyet Kararının Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YHGKE. 1993/9-852SIKI YÖNETİM UYGULAMASINDA İŞTEN ÇIKARMA ( Ücret )
YCGKE. 1975/259SIKILAN KURŞUNLARDAN BİRİNİN YOLDA YÜRÜYENE İSABET ETMESİ ( Tek Suç Oluşması )
Y9.CDE. 1980/3739SIKIYÖNETİM ( Dernekler Kanununa Muhalefet Suçunun Sıkıyönetimin Duyurulmasından Üç Aydan Çok İşlenmiş Olmasına Göre Duruşmanın Adliye Mahkemesinde Sürdürülmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1973/581SIKIYÖNETİM ASKERİ MAHKEMESİ ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırı Hareket Suçlarına Bu Mahkemelerde Bakılamaması )
Y8.CDE. 1980/5820SIKIYÖNETİM BÖLGESİ DIŞINDA İŞLENEN EĞİTİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEMEK SUÇU ( Görevli Mahkeme )
Y8.CDE. 1979/1777SIKIYÖNETİM İLE İLGİLİ SUÇ İŞLENMESİ ( Bununla İlgili Davaya Askeri Mahkemede Bakılması )
Y8.CDE. 1980/6051SIKIYÖNETİM KOMUTANININ YARGI YERİ BELİRLEMESİ ( Emirlere Riayetsizlik Suçlarına Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bakılıp Bakılmayacağına Belirtmeye Sıkıyönetim Komutanının Yetkili Olması )
Y9.HDE. 2004/32709SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞINCA İŞ AKTİNİN FESHİ ( Ücret Alacağı Talebi - Görevlerine Son Verildiği Tarihte Almakta Oldukları Aylık Derecesine Eşit Derecenin Aynı Kademesinden Göreve Başlatılacağı )
Y9.HDE. 1990/9313SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ İŞTEN ÇIKARMA KARARINI KALDIRILMASI - TEKRAR İŞE ALINMA ( Boşta Geçen Süre İçin Ücret Talebi )
Y9.CDE. 1975/29SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Aleyhine İşlenen Suçların Sıkıyönetim İlanına Neden Olan Suçlardan Olması Nedeniyle Davaya Sıkıyönetim Mahkemesinde Bakılması )
YCGKE. 1982/4-216SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNCE VERİLMEYEN CEZANIN SIKIYÖNETİM KANUNUNA GÖRE ARTIRILAMAMASI ( Yasadışı Örgüt Adını Kullanarak Şartlı Tehdit )
Y21.HDE. 2002/1352SIKIYÖNETİM YASASI UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEN SİGORTALI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması-Daha Sonra Görevine İade Edilmesi Nedeniyle Özlük Haklarının İadesi )
Y11.HDE. 2016/1622SINAİ HAK (Davacının Bir Sınai Hakka Dayanmadığı da Nazara Alındığında Mahkemece Davacının Ürettiği Makineler Üzerinde Üstün Bir Hakkı Bulunup Bulunmadığı Kendisinin Fikri Çaba ve Emeği Sonucu Üretilip Üretilmediği Makinenin Harcı Alem Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği)
Y11.HDE. 1997/1493SINAİ MODEL ( Haksız Rekabet - Klozet Kapaklarında Kod ve Standart Hususu/Bilirkişilerce Değerlendirilme Gereği )
Y11.HDE. 1997/7839SINAİ MODEL ( Haksız Rekabet - Kullanma Gereğinden Kaynaklanan Form ve Ölçü Benzerliği/Teknik Zaruret )
Y11.HDE. 1996/1905SINAİ MODELLER ( Özgün Niteliği Olmayan ve Yenilik Arz Etmeyen )
Y11.HDE. 2003/13393SINAİ MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ ( Davalının Basiretli Bir Tacir Gibi Davranması Zorunluluğu Ticari Zarara Uğratılmaması veya Böyle Bir Tehlikeye Maruz Kalmayı Önleyici Davranışları da Gerektirdiği )
Y11.HDE. 2007/6321SINAİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA DAİR PARİS SÖZLEŞMESİ ( İmza Sahibi Ülkelerin Vatandaşları Arasında Eşit İşlem İlkesinin Geçerli Olduğu - Sözleşmeye Taraf Ülke Vatandaşı Tarafından Sınai Mülkiyete Dayalı Olarak Açılan Davada Teminat Yatırılmasının Gerekmediği )
Y11.CDE. 2012/1925SINAV GİRİŞ KARTINDA SAHTECİLİK İLE BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMEK ( Aldatma Yeteneğinin Ne Şekilde Oluştuğunun Karar Yerinde Tartışılacağı - Sanığın Sınava Girenler Listesine İmza Attığı/Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
Y4.CDE. 2008/14425SINAV GÖZETMENİ ( KPSS Sınavında Görev Kartının Arkasına Yazdığı Cevap Anahtarıyla Mesaj Çekerken Yakalandığı - Bu Saatlerde Çektiği Mesajların İçeriğinin Telefon Operatörlerinden Tespit Edileceği/Bu Husus Saptandıktan Sonra Görevi Kötüye Kullanmanın Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
Y4.CDE. 1995/3496SINAV İPTALİ ( Yazılı İmtihanı Kazanan Mağdurun Sınavını İptal Ederek Sözlü Sınava Almama Eylemi )
Y3.CDE. 2007/1542SINAV KAĞIDINA BAŞKA ÖĞRENCİNİN ADININ YAZILMASI ( Adı Yazılı Öğrenciye Karşı Kasten Yaralama Suçu İşleyen Öğretmen Hakkında Yapılacak Yargılama 4483 S.K Kapsamında Olmayıp Genel Hükümlere Tabi Olduğu )
Y11.HDE. 2000/2206SINAV KİTABI ESER MİDİR?
Y4.HDE. 2014/13391SINAV SORULARININ ÇALINMASINA ORTAM HAZIRLAMA ( İl Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcıları Davalıların Sınav Sorularını Taşıyan Kamyonun Geliş Saati Belli Olduğu Halde Bunu Takip Etmemeleri - Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusuruna Dayalı Eldeki Davada Davalılara Husumet Yöneltilebileceği ve İdari Yargıda Gerçek Kişiler Aleyhine Dava Açılamayacağı )
YCGKE. 1977/4-57SINAV ŞARTINA UYMADAN BELEDİYEYE MEMUR ATAYAN BELEDİYE BAŞKANI VE ENCÜMEN ÜYESİ ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu )
Y4.CDE. 2000/5882SINAV YÖNETMELİĞİNE AYKIRI İŞÇİ ALIMI ( Sanığın 286 Geçici İşçinin İş ve İşçi Bulma Kurumundan Belge Getirmemelerine Karşın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi İşçi Kadrolarına Alması - Eylemin TCY.nın 240. Maddesine Uyduğu )
Y6.CDE. 1995/7465SINAVA BAŞKASINI SOKMAK ( Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması - Sahtecilik )
Y6.CDE. 2002/23712SINAVA BAŞKASININ YERİNE GİRMEK ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmaması - Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak Suçunun Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 1997/8573SINAVA KENDİ YERİNE BAŞKASINI SOKMAK ( Sahtecilik - Durumun Sınav Bitmeden Anlaşılması )
Y11.CDE. 2010/10745SINAVA SANIK YERİNE BAŞKASININ GİRMESİ (Kimlik Kontrolü Sırasında Nüfus Cüzdanındaki Fotoğrafın Sanığa Benzememesi Nedeniyle Durumun Farkedildiği/Görevlilerce Belge Düzenlenmediği - Yalan Beyan Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığı )
Y9.HDE. 2001/9915SINAVI KAZANDIĞININ TESPİTİNİN İSTENMESİ ( İşçinin Pozisyon Değişikliği İçin Girdikleri Yazılı Sınavında Başarılı Olmaları )
Y9.HDE. 2004/8735SINAVLA KAZANILAN POSİZYON ( Fark Alacağı Saklı Olmak Üzere Tespit Davası Açılması - Davacının İlerde Açacağı Eda Davasında Tespit Edilecek Hususlar Hakkında Ayrı Bir Tespit Davası Açmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )
YCGKE. 1993/4-39SINAVSIZ MEMUR KADROSU OLUŞTURMAK
Y22.HDE. 2011/10535SINIF ÖĞRETMENİ ( İş akdinin Geçersizliği ve İşe İade Talebi - Davacının İş sözleşmesinin Devamsızlık Gerekçesiyle Feshedildiği/İş Sözleşmesinin Yenilenmesi Sözleşmenin Belirli Süreli Olması Niteliğini Değiştirmeyeceği )
Y7.HDE. 2015/14181SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının 23 Nisan Genel Tatil Gününde Çalıştığının Kabulü Gerektiği/Davacının Ödenmeyen/Ödenmesi Gereken Genel Tatil Çalışma Ücreti Bulunduğuna Göre İş Sözleşmesini Feshi Haklı Olduğu - Talebin Kabulü Gerektiği )
Y8.CDE. 1999/12715SINIF, DİN VE ETNİK KÖKEN GÖZETEREK HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Rejimin Irk ve İnançlara Göre Ayrımcılık Yaptığı İddiası )
Y11.HDE. 2005/13596SINIFLAMANIN TESCİLE YÖNELİK OLMASI ( Haksız Rekabat Davası - Nice Anlaşmasında Sınıflama Tescile Yönelik Olduğundan Markanın Korunmasında Hukuki Değer Taşımadığına Dikkat Edileceği )
Y11.HDE. 2005/13994SINIFLARDAKİ MAL VE HİZMETLERİN TESCİLİ TALEBİ ( Davacının Başvurudaki İşaretin Tescilini İstediği Sınıflarda Diğer Markalarla Karıştırılmasını Önleyecek Yoğunluğa Ulaşan Kullanımını Kanıtlayamadığı - Davanın Reddi Gereği )
YCGKE. 1998/11-205SINIFTAKİ ÖĞRENCİLERİN ÇANTASINDAN HIRSIZLIK ( Eylemde Subjektif Bir Bağlantı Olmaması Nedeniyle Teselsülün Uygulanmamasının Gerekmemesi )
Y8.HDE. 1985/4741SINIR
YHGKE. 1976/1-874SINIR ( Çalılık )
YHGKE. 1976/7-1929SINIR ( Dere )
Y7.HDE. 2004/567SINIR ( Kaya Ve Kıraç Şeklindeki Sınır Yeri Nitelemesinin Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Olması - Kadastro Tesbitinden Doğan Dava )
YHGKE. 1992/5-59SINIR ( plan )
YHGKE. 1992/16-111SINIR ( Revizyondan sonra )
Y16.HDE. 2004/4856SINIR ( Tapu Kayıtlarının Değişebilir Sınırlı Olması - Tapu Kaydının İptali Davası )
YHGKE. 1976/7-1929SINIR ( Tapunun Geldi Kaydının Değiştirilmesi )
YHGKE. 1992/16-111SINIR ( Tapunun ilk tesis kaydında )
YHGKE. 1976/7-1929SINIR ( Tepe )
YHGKE. 1970/1-1068SINIR ANLAŞMAZLIKLARI ( Davacı İle Davalının Taşınmazları Bitişik Olup Uyuşmazlığın Çözümünün İki Taşınmaz Arasındaki Sınırın Tespitine Bağlı Olması )
Y7.CDE. 2004/25170SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLAR ( Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde Örgütlü Suç Grubunun Üç veya Daha Fazla Kişiden Oluşacağının Belirtildiği )
Y8.CDE. 2003/6410SINIR BOZMA ( Sanığın Hazine Arazisine Tel Örgü Çekme Eylemi - Hukuki Çekişme Niteliğinde Olup Suç Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 2001/13029SINIR BOZMA ( Suçun Oluşması İçin Başkasına Ait Emlak ve Arazinin Zapt ve Tasarrufu Etmek Veya Yararlanmak Amacıyla Sabit Olarak Bırakılmış Sınırının Bozulmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2003/12617SINIR BOZMA SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Başkasının Tasarruf Ettiği Taşınmazı Tamamen Veya Kısmen Sahiplenmek veya Bunlardan Yararlanmak İçin Taşınmazın Sabit ve Belirlenmiş Sınırlarının Değiştirilip Bozulmasının Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/1615SINIR BOZMA SUÇU ( Sanığın Rızai Taksim Yapılmış Hissedarı Olduğu Tarladaki Sınır Taşlarını Söküp Müştekiye Düşen Hissenin Bir Bölümünü Sürerek Ekmesi - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu/Suçun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2001/14717SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Başkasının Tasarrufunda Olan Emlak ve Araziyi Tamamen Veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek Amacıyla Sabit Olarak Bırakılan Sınırın Bozulmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/12298SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sabit Bırakılmış ve Belirgin Bir Sınırın Olup Olmadığının Usulen Saptanması )
Y8.CDE. 2001/9615SINIR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşmasının Şartları )
Y8.CDE. 1996/6966SINIR BOZMA SUÇUNUN OLUŞABİLMESİ KOŞULLARI ( Zapt ve Tasarruf )
YCGKE. 1989/8-312SINIR BOZMAK SUÇU ( Sanıkların Müştekiyle Mülkiyeti Müşterek Olan Tarla Sınırını Sürerek Kendi Tarlalarına Katması )
Y8.CDE. 1994/11527SINIR BOZMAK SUÇUNUN OLUŞMASI ŞARTLARI ( Başkasına Ait Taşınmaza Tamamen veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek )
Y14.HDE. 2006/1593SINIR ÇEKİŞMESİ ( Tapu Kaydındaki Yüzölçümü Miktarının Düzeltilmesi İsteği - Komşu Taşınmaz Maliklerine Davanın Niteliğini Açıklayan ve Yargılamaya Katılmadıkları Takdirde Davacı İle Sınır Çekişmesi Olmadığını Kabul Ettiklerini Bildirir Şekilde Açıklamalı Davetiye Çıkartılması Gerektiği )
Y14.HDE. 1984/7304SINIR DEĞİŞİKLİĞİ ( Hukukî Evraka Dayanmayan )
Y16.HDE. 2015/18698SINIR DEĞİŞİKLİĞİ (Uygulama Kadastrosu Sonucunda Lehine Sınır Değişikliği Yapılan veya Yüzölçümü Artan Taşınmaz veya Taşınmazların Bulunmaması Halinde İse Kadastro Müdürlüğüne Husumet Yöneltilerek de Dava Açılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
YHGKE. 1976/7-366SINIR DEĞİŞMEZLİĞİ ( Bitişik Yerlerin Tapulama İle Başkaları Adına Tesbit Edilmesi Hali )
Y7.CDE. 2003/15459SINIR DIŞI EDİLME ( Vize Süresinin Bitmesi - Kişiden Cezalı İkamet Harcı Alınarak İçişleri Bakanlığınca Sınır Dışı Edileceği/Cezai Müeyyidesinin Bulunmadığı )
YİBGKE. 1940/17SINIR DIŞI EDİLME KARARI( Pasaport Kanununa Göre Cezalandırılan Yabancılar )
Y20.HDE. 2008/9226SINIR DIŞINDA BIRAKILAN ORMAN ( Yeniden Orman Sınırları İçine Alınabileceği - Taşınmazın Devlet Ormanı Niteliğiyle Tespit Harici Bırakıldığı/Zilyetlikle Mülk Edinme Şartlarının Oluşmadığı )
Y1.HDE. 1991/13839SINIR DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN İLAM ( Davalıyı Bağlayıcı Niteliğinin Araştırılması Zorunluluğu )
Y17.HDE. 2000/5327SINIR İÇERMEYEN EMLAK BEYANNAMELERİ ( Uygulama Kabiliyetinden Yoksun Olduğu Gibi Kadastro Yasasının 14. Maddesinde Sayılan Belgelerden de Olmadığı)
Y3.CDE. 2004/10845SINIR İHTİLAFI ( Ağaç Kesme - Sanık ile Köy Bekçileri Arasında Husumet Bulunduğunun Kabulüyle Suçüstü Yakalanan Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y1.CDE. 1988/4201SINIR İHTİLAFI ( Düzeltme Sırasında Maktülün İtiraz Ederek Kavgayı Başlattığının Anlaşılması )
Y20.HDE. 2001/4365SINIR İPTALİ ( Kendilerine Ait Taşınmazın Bir Kısmının Orman Alanına Çıkartılması Bir Kısmının da Hazine Adına Sınırlandırılmasına Dair Tespitlere Vaki İtiraz )
Y8.HDE. 2003/5165SINIR İTİBARİYLE TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Yoluyla Tescili İçin Bulunduğu Yeri De Kapsayacak Bir Biçimde Orijinal Paftası Gönderilerek Ve Keşfi İzlemeye Yarayacak Kroki De Eklenerek Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığının Sorulması Gereği )
Y8.CDE. 1998/1041SINIR KALDIRMANIN HUKUKİ ANLAŞMAZLIK NİTELİĞİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Sayılamayacağı )
Y19.HDE. 2002/4558SINIR KAPATMALARI ( Geri Verilmeyen Teminat Mektubu - Yaklaşık Yedi Yıldır Süren Körfez Krizi Kapsam Dalgalanmaları Göstermiş Fakat Hiçbir Zaman Sınır Kapatmalarına Kadar Gitmediği/Bu Durum Kapatmayı Beklenir Duruma Getirmediğinden Olayda Öngörülmezlik Unsurunun Varlığının Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 1999/3925SINIR KAPISINDAKİ İNCELEMEDE PASAPORTUNUN SÜRESİNİN GEÇMİŞ OLDUĞU TESBİT EDİLEN SANIK ( Yurda Pasaportsuz Giriş Yapmak Suçunun Oluşmaması )
Y14.HDE. 1990/1065SINIR TASHİHİNE İTİRAZ ( Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltmeye Karşı İtirazla İlgili Dava Kadastro Müdürlüğüne Değil Düzetlme İşleminin Yapıldığı Taşınmaz Malikleri Aleyhine Açılması )
Y14.HDE. 2014/4449SINIR TAŞINMAZDA YAPILAN KAZI İŞLEMİ ( Davacı Taşınmazında Toprak Kayması Meydana Geldiğinden İstinat Duvarı Gerekip Gerekmediği Konusunda Tespit Yapılmasını İstediği - Fen Bilirkişi ve İnşaat Bilirkişi Raporları Değerlendirilerek Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Ne Şekilde Giderilmesi Gerektiğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1996/636SINIR TESBİTİ
YHGKE. 1978/1312SINIR TESBİTİ
YHGKE. 1979/7-497SINIR TESBİTİ
YHGKE. 1992/1-96SINIR TESBİTİ ( Bilirkişi raporu )
YHGKE. 1978/7-142SINIR TESBİTİ ( İskanen Tesis Olunan Tapu )
YHGKE. 1980/1-683SINIR TESBİTİ ( Müşterek Sınır )
YHGKE. 2008/14-154SINIR TESBİTİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Köyün Men Edildiği Yerin Kamu Malı Niteliğindeki Orman Olarak Saptanmış Olduğu - Bu Tür Yerde Taşınmazın Özelliğinden Dolayı Kullanım Belirlenmesi Yapılamayacağı )
Y14.HDE. 1990/7765SINIR TESBİTİNE İTİRAZ ( Kadasrto Ekiplerince Çalışma Alanının Belirlenmesi ve Davanın Buna Karşı Bir itiraz niteliğinde açılmış Olması )
Y4.HDE. 2005/11297SINIR TESPİTİ ( Belediyeler Arasındaki Sınırların Belirlenmesi İşlemi İdari Bir İşlem Olduğundan İdari İşlemlere Karşı Başvurulacak Yargı Yolu İse İdari Yargı Yeri Olduğu )
Y16.HDE. 2007/3591SINIR TESPİTİ ( Davacı Dayanağı Tapu Kaydı İle Tespite Esas Davalı Dayanağı Tapu Kaydının Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilip Yöntemine Göre Yapılacak Keşifte Tanık ve Bilirkişilerden de Yararlanılarak Tapu Kayıtlarının Dayanağı Tescil Krokileri Eşitlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/3683SINIR TESPİTİ ( Dayanılan Vergi Kayıtları Dikkate Alınıp Sınırların Belirlenmesinde Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2013/15778SINIR TESPİTİ ( Mahkeme Kararlarındaki Krokiler ve Tahsis Kararının Sınırları Saptanarak Dava Konusunu Yerin Bu Sınırların İçerisinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Mer'aya Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y16.HDE. 2004/2199SINIR TESPİTİ ( Mahkemece İlk Kadastro ile Belirlenen ve Değişmediği Anlaşılan Sınırlara Değer Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulduğuna Göre Verilen Kararın Yerinde Olması )
Y14.HDE. 1990/7765SINIR TESPİTİ ( Sınır Tesbitlerine Karşı Yedi Gün İçerisinde Kadastro Müdürlüğü Nezdinde İtiraz Edilebilmesi )
YHGKE. 2010/14-698SINIR TESPİTİ VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Yerin Orman Vasfında Olduğu - Yararlanma Şeklini Orman İdaresinin Belirleyeceği/Davacı Köy Tüzel Kişiliğinin Hukuki Yararı Olmadığından Davasının Reddedileceği )
Y14.HDE. 2001/5003SINIR TESPİTİ VE MÜDAHALENİN MEN'İ TALEBİ ( Davalı Köyün İdari Sınıra Uymayarak Sınır Tecavüzünde Bulunması )
YCGKE. 2005/4-47SINIR TİCARETİ ( Motorin Tahsisatının Aşılması/Kamu Zararı - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Olay Yargılaması Yaparak Hükmü Veren Yargıtay 4. Ceza Dairesince Ele Alınıp Değerlendirilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/6656SINIR TİCARETİ BELGESİ ( Sınır Ticareti Yapabilmek İçin Alınmasının Zorunlu Olması-Bu Belge İle İlgili Şekil ve Esasların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2000/3260SINIR TİCARETİ BELGESİ SAHİBİ OLMAYAN VE ARACINDA KAÇAK MAZOT TAŞIYAN SANIK ( Kaçakçılık Suçu )
Y13.HDE. 2003/8798SINIR TİCARETİ UYGUNLUK BELGESİ İÇİN VALİLİĞE VERİLEN PARANIN İADESİ TALEBİ ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İstirdat Davasında Zamanaşımı Süresi )
Y3.HDE. 2005/3514SINIR TİCARETİ YAPMAK ÜZERE PETROL İTHALİ ( Motorin İthal Etme İmkanının Ortadan Kalkması Nedeniyle Ödenen Paranın İadesi - Gerçek Hasmın Davalı Valiliğin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakanlık Olduğu )
Y20.HDE. 2013/8535SINIR UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Taşınmaz İle Sınır Uyuşmazlığının Bulunup Bulunmadığının Saptanması ve Yüzölçümü Miktarı Daha Önce Hükmen Değiştirilmemiş Tapulu Taşınmazlar İçin Miktar Düzeltimi İstenebileceği Gözetilerek Yüzölçümünün Arttırılması İstenen Tapu Kaydı Dayanakları İle Birlikte Getirtilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/12705SINIR UYUŞMAZLIKLARI ( Yetkili Mahkeme Mülki İdari Birimin Köy Belediye veya Mahallenin Bulunduğu Yahut Yeni Bağlandığı Yer İdare Mahkemesi Olduğu )
Y7.CDE. 1991/9568SINIR VE KIYI TİCARETİ ( Sanığın Bu Eylemlerini Yasaklayan Hüküm Bulunmaması Nedeniyle Mahkumiyet Kararı Verilememesi )
Y14.HDE. 2006/1362SINIR VE MERA AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Bir Köyün Bir Başka Köy İçinde Meralarının Bulunacağı - Parsel Olarak Davacı Köy Adına Sınırlandırılan Meraların Kadastral Sınırlarının Saptanarak Davalı Köy İdari Sınırlarında Kalan Kısım Var İse Bu Yerlerde Davacı Köyün Kullanım Hakkının Bulunduğunun Tespiti Gereği )
Y1.HDE. 1985/432SINIR VE MİKTAR DÜZELTİLMESİ DAVASI
Y14.HDE. 2011/3481SINIR VE YÜZÖLÇÜM DÜZELTİLMESİ ( Bu Davalara Konu Sınırlar Paftasında İtirazlı Mülkiyet Sınırı Olarak Teknik Yönetmelikteki Özel İşareti İle Gösterilir ve Yüzölçümü Kesinleştirilmediği )
YHGKE. 1981/14-950SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Tapunun Kapsamına Giren Taşınmazın Yüzölçümünün Belirlenmesinde Sınırlara Değil Krokiye Değer Verilmesi )
Y20.HDE. 1994/720SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Tapu Kaydının Çatak, Bayır ve Dere Gibi Değişken Sınırlar İçermesi )
Y7.HDE. 2005/40SINIR YERİ ( Bilirkişi Haritasında Ham Toprak Niteliği İle Dava Dışı Hazine Adına Tesbit Edilen Taşınmaz Yeri Olduğu Dikkate Alındığında Dayanılan Kayıtların Taşınmazları Kapsayamayacağı - Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 2007/2015SINIR YERİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Doğal yada Yapay Bir Sınır Yerinin Tarif Edilmediği/Tapu Kaydı Miktar Fazlasının Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Kabul Edileceği ) )
Y7.HDE. 2008/4004SINIR YERİ ( Kural Olarak İnsan Eli İle Oluşturulan Yapay Sınır Ayırıcı Bir Unsur ve Sınır Yeri Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2005/819SINIR YERLERİ ( Kadastro Tespiti - Vergi Kaydında Tarif Edilen Sınır Yerlerinden Yerel Bilirkişice Bilinemeyen Sınır Yerleri Bulunduğu Takdirde Bu Konuda Taraflara Tanık Dinletme Olanağının Sağlanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/1826SINIR YERLERİ ( Kayıtlarda Tarif Edilen Yerlerin Eylemli Duruma Uygun Düşmediği Takdirde Eylemli Duruma Değer Verilmesi Zorunluluğu - Kadastro Tesbitinden Doğan Dava )
Y7.HDE. 2004/4361SINIR YERLERİ ( Kayıtta Tarif Edilen Sınır Yerleri Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Kayıtlardan Olduğu - Bu Nitelikteki Kayıtların Kapsamının Yüzölçümünün Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2004/4427SINIR YERLERİ ( Kural Olarak Resmi Kayıt ve Belgelerde Tarif Edilen Sınır Yerleri Eylemli Duruma Uymadıkça Eylemli Duruma Değer Verilmesinin Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y7.HDE. 2005/652SINIR YERLERİ ( Taşınmazın Çevresinde Mera Niteliği İle Sınırlandırılan Dava Dışı Taşınmazlar Bulunduğu - Davacının Tutunduğu Tapu Kaydında Tarif Edilen Bir Bölüm Sınır Yerinin Açık Kaldığı/Kapsamının Yüzölçümü İle Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2004/3979SINIR YERLERİ ( Uzman Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Haritada Yöntemine Uygun Biçimde Gösterilmediğinden Keşfi İzlemeye Bilirkişi Sözlerini Denetlemeye İmkan Vermeyen Harita ve Eki Rapor Yetersiz Olduğu )
YHGKE. 1976/8-94SINIR YOL GÖSTERİLMİŞ İSE
Y14.HDE. 1992/7105SINIRA AĞAÇ DİKMEK ( Objektif iyiniyet )
YHGKE. 1993/1-928SINIRA KAVAK AĞACI DİKME ( Komşuluk hakkı )
YHGKE. 2002/1-25SINIRA YAKIN YERE AĞAÇ DİKME ( Dikilen Kavak Ağaçlarından Davacının Ancak İleride Zararının Doğması-Bu Nedenle Ağaçların Sökülmesine İmkan Olmaması )
Y1.HDE. 2013/19207SINIRA YÖNELİK DAVA ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası - Eldeki Davanın Sonucuna Etkisi Olacağından Kadastro Mahkemesi Dosya Sonucunun Beklenmesi Yenileme Kadastrosunun Kesinleşmesi Halinde Oluşan Yeni Mülkiyet ve Çap Durumuna Göre Yeniden Keşif Yapılarak Davalıların Davacıların Taşınmazına Tecavüzlerinin Olup Olmadığı Ne Kadar Alana Tecavüz Edildiğinin Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/1505SINIRDA BULUNAN EYLEMLİ MERAYA EL ATMA ( Mera Tahsisi Yapılmamış İse Tapu Kaydının Miktar Fazlasından Oluşan Kesimin Sınırda Bulunan Eylemli Meraya El Atılarak Kazanılıp Kazanılmadığının Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/10622SINIRDA BULUNAN TAŞINMAZDAKİ PAYIN DEVREDİLMESİ ( Davalılardan Birinin Diğerine Devretmesinin Haksız Elatmayı Ortadan Kaldırmayacağı - Kayda Üstünlük Tanınmak Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 1996/1870SINIRDA GENİŞLEME ( Mümkün Değilse Kaydın Sınırına - Mümkünse Miktarına Değer Verme )
Y16.HDE. 2014/20628SINIRDA MERA PARSELİ OLMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi - Yerel Bilirkişi Taraf Tanıkları Jeodezi ve Fotogrametri Uzmanı Harita Mühendisinden Oluşacak Bilirkişi Aracılığıyla Keşif Yapılacağı/Taşınmazın Öncesinin Kadim Mera Olup Olmadığı Değilse Kime Ait Olduğu Kimden İntikal Ettiği ve Ne Şekilde Kullanıldığı Tespit Edileceği )
Y14.HDE. 1992/4958SINIRDA MERA YAZILI KAYIT ( Kural Olarak Değişken Hudutludur )
Y11.HDE. 2005/10601SINIRDA MEVCUT ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Duvarın Yıkılmış Olmasının Davacıya Verdiği Bir Zararının Kanıtlanmadığı - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 1975/7-366SINIRDA ŞİF OLMASI ( Mahkemece Şif Sınırının Genişletilmeye Elverişli Olduğundan Noktasından Hareketle Tapu Kaydının Yüzölçümüne Değer Verilmesi )
Y8.HDE. 2003/4141SINIRDA YER ALAN TAŞINMAZ ( Genel Kadastroca Düzenlenen Paftada Dava Konusu Taşınmazın Sınırında Mera Parsellerinin Yer Aldığı - Taşınmazın Belirtme Aşamasında Zilyedi Bulunan Şahıs İle Davacının Kayınpederi Arasındaki Bağlantı Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/10601SINIRDAKİ ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ ( Davalının Davacı Taşınmazına Eylemli Bir Elatmasının Bulunmadığı - Yığ Taş Niteliğindeki Duvarın Yıkılmış Olmasının Davacıya Verdiği Bir Zarar Kanıtlanmadığından Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi Gereği )
Y7.CDE. 2015/18926SINIRDAN GEÇİŞ SIRASINDA SANIĞA AİT MUAFİYET FAZLASI MAZOT TESPİT EDİLMESİ ( Eyleminin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun Kaçakçılık Suçları Kapsamında Kaldığı - Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunan Gümrük İdaresi Kurumuna Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilip Katılma Olanağı Tanınmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.CDE. 2012/20781SINIRDAN YURDA KAÇAK EŞYA SOKMA (Gümrük İşlemi Yaptırılmadan Eşyanın Yurda Sokulması Halinde Gümrük Kapıları Kullanılmadan Eşyanın Sınırdan Yurda Sokulması Halinde Aynı Yasa'nın 3/1-İkinci Cümlesinde Düzenlenen Suçun Oluşacağı )
Y7.CDE. 2015/27495SINIRDAN YURDA KAÇAK GAZYAĞI SOKMA ( Eylemin 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/1. Md. Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden 5015 S. Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten Hüküm Kurulması Bozma Nedeni Olduğu )
Y7.CDE. 2003/15460SINIRDIŞI EDİLME ( Sanığın Vize Süresinin Bitmesine Rağmen Türkiye'de Kalmaya Devam Etmesi/Sanığa Cezalı İkamet Harcı Alınarak İçişleri Bakanlığınca Sınırdışı Edilmek Olup Herhangi Bir Cezai Yaptırım Öngörülmediği - Pasaport Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2014/2064SINIRDIŞINA BIRAKILAN KAÇAK AKARYAKITIN ARACA YÜKLENEREK YURDA SOKULMASI ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Aykırılık Teşkil Ettiği - Petrol Piyasası'na Aykırılıktan Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 1995/1-80SINIRIN AŞILMASI ( Failin İradesinin Savunmaya Yönelik Olması veya Kendisini veya Üçüncü Kişileri Savunma Zaruretinde Bulunmasının Gerekmesi )
Y1.CDE. 2010/3046SINIRIN AŞILMASI ( Sanığın Kendisine Yönelmiş Gerçekleşen ve Tekrarı Muhakkak Olan Haksız Bir Saldırıyı O Anki Hal ve Şartlara Göre Saldırıyla Orantılı Bir Şekilde Defetme Zorunluluğunda Bulunduğu - Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/1-170SINIRIN AŞILMASI ( Sanık Olaydan Kaynaklanmış Bile Olsa Arkadaşının Yaralanmasından Duyduğu Üzüntünün ve Kendisine Karşı Yapılmış ve Bitmiş Olan Saldırının Kızgınlığı İle Maktulü Bıçakla Yaralayarak Ölümüne Neden Olduğu - 5237 S. Md. 27/2'nin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 2008/1-201SINIRIN AŞILMASI SURETİYLE TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Yasal Savunma Sınırı Mazur Görülebilecek Heyecan Korku veya Telaş Nedeni İle Aşılmış İse Sanığa Ceza Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2000/4547SINIRIN DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davanın Hasımsız Görülemeyeceği ve Sınırın Tesbitinde Tescil Krokisinin Esas Alınacağı)
Y14.HDE. 2002/2366SINIRIN GEÇTİĞİ YERİN ARAZİDE BELİRLENMESİ ( Görevli Yargı Yolu-Köyler Arasındaki Sınır )
YHGKE. 1994/7-521SINIRIN MERA OKUMASI
Y16.HDE. 1996/1870SINIRIN MİKTARINA DEĞER VERME ( Kayıt Kapsamının Maliklerine - Kapsam Dışı Kısmın Hazineye Tesciline Karar Verilmesi )
Y14.HDE. 1992/4958SINIRIN SABİTLEŞMESİ ( Meralık Niteliği Kalkıp Mücavirleşme Gerçekleşmesiyle )
Y14.HDE. 2001/6258SINIRIN YANLIŞ ÖLÇÜLMESİ NEDENİYLE TAPU KAYDINDA HATA ( Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y17.HDE. 2003/4380SINIRINDA HARABE OLDUĞU BELİRLENEN TAŞINMAZ ( İçerisinde Korunması Gerekli Kültür Ve Tabiat Varlığı Bulunup Bulunmadığının Resmi Merciler Nezdinde Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği - Tespite İtiraz )
Y8.HDE. 2002/7449SINIRINDA KANAL BULUNAN TAŞINMAZ ( Kanal DSİ Gibi Bir Kamu Kuruluşuna Ait İse Davanın İlgisi Yönünden DSİ'ye Yöneltilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2001/6315SINIRINDA KARAYOLU BULUNAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Davasının Hazine İle Birlikte Davanın Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de Yöneltilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2003/3543SINIRINDA ORMAN BULUNAN TAŞINMAZ ( Tespite İtiraz Davasında Yöntemine Uygun Orman Araştırması Yapılması Ve Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
Y8.HDE. 2005/799SINIRINDAN DEVLET KARAYOLUNUN GEÇTİĞİ TAŞINMAZ ( Zilyetliğe Dayalı Tescil Davasının Karayolları Genel Müdürlüğüne Yöneltilmesi Gereği - Yol Geçirilmesi Nedeniyle Yapılmış Kamulaştırma Varsa Buna Ait Harita ve Tutanakların Getirtilmesi Gereği )
YHGKE. 1984/5-794SINIRLAMA ( Tarafların Eksik ve Belirsiz Gördükleri Yanlar Hakkında Bilirkişiden Açıklama İstemeleri Durumunda Olması )
Y20.HDE. 2008/652SINIRLAMA DIŞI KALMIŞ ORMAN ( Tescil Davası - Yeniden Orman Olarak Sınırlandırma İşlemine Tabi Tutulabileceği/Zilyetlikle Kazanılmayacağı )
Y1.HDE. 2012/8365SINIRLAMA SURETİYLE KADASTRO (Tapu İptali ve Tescil - Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosunun Yapılamayacağı/ İkinci Kadastronun Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayılacağı )
Y20.HDE. 2011/69SINIRLAMA TUTANAKLARI ( İle Orman Kadastro Haritaları Arasında Çekişme Olduğunda Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği - Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygun İse O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 2012/6754SINIRLAMA TUTANAKLARI ( Orman Tahdit Haritalarıyla Arasında Çelişki Olduğunda Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği/Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygunsa O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 2010/5624SINIRLAMA TUTANAKLARI İLE ORMAN KADASTRO HARİTALARI ARASINDA ÇEKİŞME OLMASI ( Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği - Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygun İse O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 2015/14764SINIRLAMA TUTANAKLARI İLE ORMAN KADASTRO HARİTALARI ARASINDA ÇEKİŞME OLMASI (Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği - Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygun İse O Esas Alınacağı/Kadastro Tespitine İtiraz)
Y7.CDE. 2003/1980SINIRLAMALARA AYKIRI OLARAK LİF TOHUM SAP GİBİ AMAÇLARLA EKİM YAPMAK ( Kenevir-Uygulanacak Ceza )
Y20.HDE. 2014/7773SINIRLAMANIN İPTALİ TALEBİ ( Çekişmeli Taşınmazı Geniş Çevresiyle Gösteren Kadastro Paftasıyla Daha Önce Uygulandığı Bildirilen 1953 Tarihli Hava Fotoğrafıyla 1976 ve 1957 Tarihli Memleket Haritaları Yanında 1980'li Yılara Ait Hava Fotoğrafları da Bulunduğu Yerden Getirtilerek Birbiri Üzerine Aplike Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/21131SINIRLAMANIN ÖLÇÜSÜ ( Ailenin Ekonomik Varlığının Korunması veya Evlilik Birliğinden Doğan Mali Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinin Gerektiği Ölçünün Ne Olduğunun Davacı Tarafça Açıklanmadığı - Mahkemenin Davacıya Evlilik Birliğinden Doğan ve Yerine Getirilmeyen Mali Yükümlülüklerin Tutarını Açıklattırması/Tedbir Konulacak Menkul Gayrimenkul ve Hakları Buna Uygun Belirlemesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1994/2238SINIRLAMAYA İTİRAZ ( Husumetin Sadece Orman Yönetimine Düşeceği - 2/B Uygulaması )
Y20.HDE. 2005/1822SINIRLAMAYA İTİRAZ ( Tescil Davası Yönünden Ön Mesele Teşkil Edeceği - 6831 Sayılı Yasanın 11. Maddesine Göre 6 Aylık İtiraz Süresi İçinde Açılan Davaların Kadastro Mahkemelerinde Görülüp Sonuçlandırılması Gereği )
Y20.HDE. 2015/7001SINIRLAMAYA İTİRAZ DAVASI ( Hazinenin Eldeki Davada Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - Ancak Davacı Husumeti Orman Yönetimi ve Hazineye Yönelterek Davayı Açtığı/Hazineye Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2000/5184SINIRLANDIRMA ( Meraların Özel Mülkiyete Konu Teşkil Etmemesi )
Y14.HDE. 2007/74SINIRLANDIRMA İSTEMİ ( Öncesi Mera Olan Bir Taşınmazın Şartları Yerine Gelmeden İmar Planları Kapsamına Alınması ve İmar İşlemi Sonucu Belediye Adına Tapu Kaydı Tesis Edilmesi Yolsuz Tescil Olduğu - Hazinenin Mera İddiası İle Açtığı Davanın Kabulü Gerektiği )
Y7.HDE. 1990/863SINIRLANDIRMA KARARI ( Mera )
Y16.HDE. 1991/742SINIRLANDIRMA KARARI ( Mera-Kadastro Tespiti-Tescil Harici Bırakılma Kararı )
Y1.HDE. 2007/8345SINIRLANDIRMA SURETİYLE KADASTRO ( Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı - Aksi Takdirde İkinci Kadastronun Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayıldığı )
Y17.HDE. 2005/11607SINIRLANDIRMA VE TESPİTLERE AİT TUTANAKLAR ( Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak İtiraz Olunamayacağı ve Dava Açılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2012/13672SINIRLANDIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusu Yerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kamunun Yararlandığı Mera Niteliğindeki Kamu Mallarından Bulunduğu ve Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2012/3058SINIRLANDIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Bir Yerin Yetkili Bir Mercii Tarafından Mera Olarak Tahsis Edilmesinin Zilyetlikle İktisap İddiasının Dinlenmesine Engel Olmadığı )
Y8.HDE. 2012/11819SINIRLANDIRMANIN İPTALİ DAVASI ( Tescil İstemi - Hava Fotoğraflarının Çekildikleri Tarihlere Göre Tesciline Karar Verilen Taşınmazların İmar ve İhya Edilip Edilmediklerinin Kültür Arazisi Haline Getirilip Getirilmediklerinin veya Hangi Konumda Bulundukları Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/4460SINIRLANDIRMANIN İPTALİ İSTEMİ (Dava Konusu Yerin İçerisinde Bulunduğu Parselden Açılmak Suretiyle Elde Edilen Kadim Meradan Olup Olmadığının Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Sorularak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
Y8.HDE. 1994/7516SINIRLANDIRMANIN İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI ( Tapulama Çalışmaları Sırasında Mera Olarak Sınırlandırma )
Y20.HDE. 2010/5375SINIRLANDIRMANIN TESCİL MAHİYETİNDE OLMAMASI ( Bu Suretle Belirlenen Taşınmaz Mallar Özel Kanunlarında Yazılı Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla Özel Mülkiyete Konu Teşkil Etmeyecekleri )
Y8.HDE. 2003/3280SINIRLANDIRMAYA AİT İŞLEMLERİN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleştiği Tarihten Tescil Davasının Açıldığı Tarihe Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçmediği Nedeniyle Davanın Reddedildiği - Hükmün Kesinleşmesi Tarihinden Sonra da Kazanma Süresi Geçmemiş Bulunduğuna Göre Hazinenin Davasının Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 1979/12158SINIRLAR ARASINDAKİ FARK ( Arazi Üzerindeki Sınır ve Harita Sınırı )
Y15.HDE. 1992/1496SINIRLAR AŞILARAK YAPILAN İŞLEMLER ( Kanuna Aykırı Olması )
Y1.HDE. 2005/8380SINIRLARDA DEĞİŞİKLİK MEVCUT OLMASI ( Tapulama Haritaları İle Yenileme Haritalarının Çakıştırılıp Uygulanması Bu Uygulamada Özellikle Parsel Köşelerinin Hesaplanacak Koordinatlarına Göre Tersim Edilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y17.HDE. 2005/9948SINIRLARDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMASI ( Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi Tanık Sözleri Ziraatçı ve Teknik Bilirkişilerin Raporlu Krokileriyle Saptandığı - Hazine Adına Tescili Gereği )
Y7.HDE. 2004/3670SINIRLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN TESBİTİ USULÜ ( Yenileme Kadastrosu Yoluyla Yeni Sınırların Tesbiti Usulü )
YHGKE. 2003/20-650SINIRLARDAKİ MALİK DEĞİŞİKLİKLERİ ( İlk Tesis Tarihindeki Maliklerle Bağlantıları da Saptanarak Tapunun Tam Anlamıyla ve Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Mahalline Uygulanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2004/7388SINIRLARI SABİT VE DEĞİŞMEZ KAPSAMLI TAŞINMAZ ( İlgili Parseller Davacının Tasarrufunda Olduğunun Saptanması - Davalıların Bir Elatmasının Bulunmadığı Belirlenmek Suretiyle Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddinin İsabetli Olduğu )
Y1.HDE. 2013/2896SINIRLARIN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULACAĞI ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası - Gerektiğinde Taşınmaz Başında Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleri İle Kuşkuya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanacağı )
Y14.HDE. 2006/7448SINIRLARIN BELİRLENMESİ ( Köyler Arası İdari Sınırların İdari Yargı Yerinde Belirlenmesine Dair Yasal Bir Kural Mevcut Olmayıp Bu Konudaki İşin Köy Kanunu ve İller İdaresi Kanunlarına Göre İdareye Düşen Görevler Arasında Olduğu )
Y1.HDE. 2014/22275SINIRLARIN BELİRLENMESİ ( Taşınmaz Sınırlarının Tapu Planları ve Arz Üzerindeki Sınır İşaretleri İle Belirleneceği/Tapu Planları İle Arz Üzerindeki İşaretler Birbirini Tutmazsa Aslolanın Plandaki Sınır Olacağı - TMK'nın 719. Maddesi Gereğince Mülkiyetin Belirlenmesinde Planın Esas Olduğu Gözetilerek Elektronik Aletle Ölçüm Yapılıp Elatmanın Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/14653SINIRLARIN BİLİNMEMESİ ( Taraflara Tanık Dinletme Olanağının Sağlanması Komşu Taşınmaz Kayıtlarının da Aynı Şekilde Uygulanarak Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözlerinin Denetlenmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y8.CDE. 1995/6680SINIRLARIN BOZULDUĞUNA DAİR İDDİA VEYA DAVA BULUNMAMASI ( Sanığın Hazine Adına Kayıtlı Taşınmaza El Atmasında Suç Unsurlarının Olmaması )
Y14.HDE. 2009/11885SINIRLARIN DEĞİŞEBİLİR NİTELİKTE OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Varsa Dayanak Tapu veya Vergi Kayıtlarının Tüm Tedavülleri İle Birlikte Getirtilmesi Yüzölçümü ve Sınırlarında Bir Değişiklik Varsa Dayandığı Belgelerin İncelenmesi Doğru ve Yasal Bir Nedeninin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/4317SINIRLARIN DEĞİŞEBİLİR NİTELİKTE OLMASI ( veya Tam Olarak Kapanmayıp Açık Bir Sınır Kalmaktaysa Kayda Değişmez Sınırlarla Bağlantı Kesilmemek Suretiyle Miktarıyla Değer Tanınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2004/1555SINIRLARIN DEĞİŞEBİLMESİ ( Taş ile Gösterilen Sınırın Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Olması - Tapu Kaydındaki Miktarı Aşan Kısmın İfraz Edilerek Hazine Adına Tescili Gereği )
Y1.HDE. 2014/10333SINIRLARIN DEĞİŞİP DEĞİŞMEDİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi İstemi - Çekişme Konusu Taşınmazlarda Yapılan Uygulama İle Sınırlarının Değişip Değişmediği Değişme Olmuşsa Oluşan Yeni Geometrik Duruma Göre Davalının Müdahalesinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
YHGKE. 1999/7-1055SINIRLARIN DEĞİŞTİĞİ İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Uygulamasında )
Y17.HDE. 1992/351SINIRLARIN GENİŞLEMEYE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kayıttaki Miktarın Esas Alınacağı )
Y14.HDE. 2013/1866SINIRLARIN GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ OLMASI ( Tapu Kaydının Kapsamının 3402 S.K. Md.20/C Gereğince Yüzölçümüyle Belirlenmesi Zorunlu Olduğu - Miktar Fazlasının Yayla Olarak Sınırlandırılacağı/Yaylaların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Mülk Edinilmesi Olanağı Bulunmadığı )
Y16.HDE. 1994/72SINIRLARIN MAHALLİNE UYGULANABİLİRLİĞİ ( Yerin Hak Sahibi Tarafından Kullanılma Şartı )
Y1.HDE. 2005/8380SINIRLARIN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Sabit Noktalardan Yararlanılması - Tüm Bulguların Arz Üzerinde İşaretlenip Rapor Edilmesi ve Gerekçelerin Gösterilmesi Asıl Olduğu )
Y16.HDE. 1998/1508SINIRLARIN TESPİTİ ( Kaydın Mahalline Uygulanarak Bilirkişilere Açıklattırılması ve Tanıklara Sorulmasıyla )
Y6.HDE. 2014/1986SINIRLI ARTIŞ İLKESİ ( YİB Kararında Kira Parasının “Hak ve Nesafete Uygun” Seviyede Takdiri İle “Sınırlı Artışı” Öngörüldüğü - Kira Parasının Tespiti Bir Sınırlama Olup Hakim Kira Parasını Takdir Ederken Bunun Bir Sınırlama Olduğunu Gözetmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2009/5360SINIRLI AYNİ HAK ( Davaya Dahil Edilen Kurumun Tapu Kaydında Payı Bulunmamakta Olup Sınırlı Ayni Hak Sahiplerine Karşı Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacağı )
Y14.HDE. 2011/1699SINIRLI AYNİ HAK ( Elatmanın Önlenmesi - Davada Sınırlı Bir Ayni Hakka veya Kişisel Bir Hakkın Varlığına Dayanılmadığı/Tapuda Kayıtlı Taşınmaza Yönelik Elatmanın Önlenmesi Davası Kural Olarak Malik Tarafından Açılabileceği )
Y16.HDE. 2000/4307SINIRLI AYNİ HAK ( İrtifak Hakkı )
Y13.HDE. 2001/9384SINIRLI AYNİ HAK ( Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malın Zilyet Lehine Tespitinde Mevcut ve Her Türlü Takyit İle Sınırlı Ayni Hakların Saklı Tutulması )
Y12.HDE. 2015/10206SINIRLI AYNİ HAK İLE TAKYİT EDİLMİŞ MAL ( Sınırlı Aynı Hak İle Takyit Edilmiş Mal Üzerindeki Malike Ait Menfaat Sigortalandığı Takdirde Kanunda Aksi Öngörülmemişse Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Hakkının Sigorta Tazminatı Üzerinde de Devam Edeceği )
Y12.HDE. 2013/26641SINIRLI AYNİ HAKKIN HACZİ ( Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebileceği - Yasal Engel Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )
YHGKE. 2004/12-198SINIRLI AYNİ HAKLAR ( Bir Taşınmazı Paraya Çeviren İcra Dairesinin O Taşınmaz Üzerindeki Sınırlı Ayni Hak Kayıtlarının Tapu Sicilinden Terkin ve Nakillerini Yaptırmakla Mükellef Olması )
Y21.HDE. 2004/679SINIRLI AYNİ HAKLAR ( İntifa Hakkı Gibi Sınırlı Ayni Haklar ile Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklarda İstihkak Davasının Konusu Olabilmesi )
Y14.HDE. 2011/9281SINIRLI AYNİ HAKLARIN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ( Yasal Olarak Mümkün Olduğu Tarafların Resmi Sözleşmeyle İrtifak Hakkı Tesis Edebilecekleri Gibi Hükmen de İrtifak Tesis Edilebileceği - Kazanılmış İrtifak Hakkının Tescili İçin On Yıllık Dava Zamanaşımı Süresi Öngörülmediği )
Y1.HDE. 1981/6765SINIRLI EHLİYET
Y2.HDE. 1973/8298SINIRLI EHLİYET
Y3.HDE. 2000/3806SINIRLI ENDEKS UYGULAMASI ( Dönem Başlangıcının 4531 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Olması Nedeniyle Yeni Dönem Kira Parasının Sınırlı Endeks Uygulamasına Göre Saptanması )
Y9.HDE. 2010/46135SINIRLI GÜNDEM ( Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Denetleme Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması Amacıyla Toplantıya Çağrılmasına Rağmen Gündem Değiştirilerek Diğer Zorunlu Organlara da Seçim Yapılması Şeklinde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulun İptal Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/6387SINIRLI HACİZ VE SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ GEREĞİ ( Davalı Borçlu Şirketin Davalı 3.Kişi Şirkete Devrine İlişkin Tasarrufun Davacının Takip Konusu Alacak ve Fer'ileriyle Sınırlı Olarak İptali ve Davacı Alacaklıya Takip Konusu Alacak ve Fer'ileriyle Sınırlı Olarak Haciz ve Satış Yetkisi Verileceği )
Y11.HDE. 1988/2413SINIRLI HALEFİYET ( Kasko Sigortacısının Açtığı Rücu Davasında )
YHGKE. 1991/6-617SINIRLI OLARAK SAYILAN SEBEPLER ( Yargılamanın İadesine Gidebilmek İçin )
Y11.HDE. 1998/4230SINIRLI ORTAKLI AİLE ŞİRKETİ ( Genel Kurulunda Vekaleten Temsil Edilen Ortaklarının Daha Sonra Vekaletnamelerinde Sahtecilik Yapıldığı Biçiminde Bir İtirazlarının Vaki Olmaması Olgusunun Vekaleten Temsil Edilmelerine İcazet Verdikleri Anlamına Geldiği )
Y5.CDE. 2012/4644SINIRLI SAYI İLKESİ ( Edimin İfasına Fesat Karıştırma Halleri Yasa Koyucu Tarafından Tahdidi Olarak Sayıldığı )
Y19.HDE. 2007/9450SINIRLI SAYI İLKESİ ( İhtiyati Haciz Kararı Verilirken Takdir Edilen %30 Teminatın Yeterli Olduğu - İhtiyati Hacze İtirazın 2004 S.K. Md. 265'te Sınırlı Olarak Sayıldığı/Ciro Silsilesinin Kopuk Olması veya Daha Sonra Ciro İlave Edilmesi Sebepler Arasında Sayılmadığından İtirazın Reddedileceği )
YHGKE. 2011/4-854SINIRLI SAYI İLKESİ ( Mahkumiyet Kararına Dayalı Olarak Hakimin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Talebi/Yasada Hakimlerin Sorumluluğun Sınırlı Sayı İlkesi İle Belirlendiği - Tazminat Davasının Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2008/343SINIRLI SAYI İLKESİ ( Medeni Kanunda İntifa Hakkının Sona Erme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı - Muvazaa Yer Almadığından Muvazaa İddiasına Dayalı Terkin İsteminin Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2009/9-62SINIRLI SAYI İLKESİ ( Taksirle Yaralama ve Ölüme Neden Olma - Takdiri İndirim Nedenlerinin Bu İlkeye Tabi Olmadığı )
YHGKE. 2010/21-595SINIRLI SAYI İLKESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedenlerinin Tahdidi Olarak Sayıldığı - İbraz Edilecek Belgelerin Davaya Bakıldığı Anda Mevcut Olan ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Olması Gereği/Yargılamada Zorlayıcı Sebepten veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Eyleminden Dolayı Elde Edilememiş Olması Gereği )
Y10.HDE. 2011/22SINIRLI SAYI İLKESİ ( Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili Talebi - Aylığın Kesilme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı/"Çalışmalarından Dolayı Gelir veya Aylık Almama" Halinin Bu Sebepler İçersinde Yer Almadığının Gözetileceği )
Y12.HDE. 2014/31831SINIRLI SAYI PRENSİBİ ( 2004 S. İİK'nun 134/2. Md. Hükmünde İhalenin Feshini İsteyebilecek İlgililer Sınırlı Olarak Sayıldığı - Şikayetçinin Takipte Borçlu Sıfatı Bulunmadığı/Şikayetin Aktif Husumet Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/32001SINIRLI SAYILI İLKESİ ( Uygulanan Koruma Tedbiri Nedeniyle Oluşan Hukuka Aykırılıkların Tahdidi Olarak Sayıldığı/İnfaz Aşamasında Meydana Gelen Hukuka Aykırılıkların Bu Kapsamında Bulunmadığı - Tazminat Davasının İdari Yargıda Görüleceği )
Y3.HDE. 2005/6159SINIRLI SORUMLULUK ( Davacı Tarafından Davalı A.Ş.'nin Taşınmazın Tamamının Kullanılmasında Bir Eylem ya da İşleminin Bulunduğu Kanıtlanmadan Bu Davalının Sorumluluğunun Kendisinin Kullandığı Kısım İle Sınırlı Olacağı - Ecrimisil Talebi )
Y11.HDE. 2003/11297SINIRLI SORUMLULUK ( Davalı Sigorta Şirketinin Poliçe Limitleri ile Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu Hususunun Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/5511SINIRLI SORUMLULUK ( Hava Yolu İle Uluslararası Taşıma Sırasında Emtianın Kaybolması Nedeniyle Uğranılan Zararın Rücuen Tazmini - Davalının Savunmasının Varşova Konvansiyonu'nun 22.Maddesinin 2.Fıkrasının ( A ) Bendi Hükmüne Göre Değerlendirileceği )
Y10.HDE. 2006/16211SINIRLI SORUMLULUK ( İş Kazasından Doğan Rücu Tazminatı - İlk Peşin Değerli Gelirlerin Tazmin Sorumlularının Kusuruna İsabet Eden Miktarla Sınırlı Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/30085SINIRLI SORUMLULUK ( İşyeri Devri/İşçi Alacakları - Devredenin Devir Tarihindeki Süre İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumlu Olduğu/İki Yıllık Sürenin Dolmadığı )
Y4.HDE. 1999/10749SINIRLI SORUMLULUK ( Kaçak Su Tüketilen Dönemin Belirlenmesi )
Y9.HDE. 2007/33274SINIRLI SORUMLULUK ( Kıdem Tazminatı Açısından Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Sona Ermesi - Önceki İşverenin Devir Tarihindeki Ücret ve Kendi Dönemi İle Sınırlı Sorumluluğu Son Alt İşverenin İse Tüm Dönemden Sorumluluğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/23059SINIRLI SORUMLULUK ( Kıdem Tazminatının Tamamından Son İşveren Önceki İşverenler de Kendi İşyerlerince Geçen Hizmet Süresi ve O Tarihteki Ücrete Göre Belirlenecek Kıdem Tazminatı Miktarı İle Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2003/8604SINIRLI SORUMLULUK ( Limited Şirket Ortağının Koymayı Taahhüt Ettiği Miktar Kadar Sorumlu Olması-Ancak Amme Borçlarında Bu İlkenin Geçerli Olmaması )
Y17.HDE. 2013/12636SINIRLI SORUMLULUK ( Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı Sigortanın İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Olduğu Göz Önünde Tutularak Mahkemece Hükmedilen Tazminatın ZMMS Limitinin Üzerinde Kalan Kısmından ve Yargılama Giderlerinden Poliçe Limitiyle Sınırlı Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2005/8233SINIRLI SORUMLULUK ( Nakliyat Sigorta Poliçesi İle Sigortalı Emtia - Sürücünün Kendi İnsiyatifi ve Yaptığı Yetersiz Sabitleme İle Emtianın İstanbul - Afyon Arasında Hasarlandığı Bu Nedenle Yükleyicinin Kusurunun Bulunmadığı Sorumluluğun Sınırlı Olduğu )
Y10.HDE. 2003/9895SINIRLI SORUMLULUK ( Sigorta Şirketlerinin Sigortalının Kusuru Ve Poliçe Limitleriyle Sorumlu Tutulabilmeleri )
Y11.HDE. 2005/11836SINIRLI SORUMLULUK ( Sigortalı Malların Kaybolması/Zararın Tahsili - Varşova Konvansiyonu'nun 25. Madde Kapsamında Sorumluluğun Sınırlı Olmadığını İhmal Nedeniyle Kusurlu Olduğunun Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y9.HDE. 2006/27420SINIRLI SORUMLULUK ( Şirket Ortaklarının Ayrılması - Ayrılan Ortağın Şirketine Geçen Davacının Önceki Çalışma Süresi ve Bu Tarihteki Ücrete Göre Belirlenecek Kıdem Tazminatı Miktarı İle Sınırlı Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2014/18606SINIRLI SORUMLULUK ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat İstemi - Davalı İdarenin Gönderen Konumundaki Davacıya Karşı Sorumluluğunun Sınırlı Sorumluluk Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/5430SINIRLI SORUMLULUK ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Araç Hasar Bedelinin Tahsili - İşletenin Hukuki Sorumluluğu Zorunlu Sigorta Limitlerine Kadar Olduğu/Poliçe Limiti İle Sınırlı Olarak Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1995/3924SINIRLI SORUMLULUK ( Uluslararası Hava Taşımacılığında Eşyanın Ziyaa Uğraması )
Y11.HDE. 2010/4321SINIRLI SORUMLULUK ( Yük Taşımasından Kaynaklanan Tazminat Davasında Taşıyıcının veya Adamlarının Zarar Verme Kastıyla Hareket veya İhmal Sonucunda Zarar Doğsa Bile Taşıyıcının Sorumluluğunun Varşova Konvansiyonun Md. 22/2-a 'da Düzenlenen Halin Bulunmadığı Hallerde Sınırlı Olduğu )
Y11.HDE. 2014/18605SINIRLI SORUMLULUK ESASI ( Taşımadan Kaynaklı Hasar Bedelinin Rücuan Tazmini - Mahkemece Taşınan Emtia Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yükteki Hasar Tutarının Belirlenmesi ve CMR'nin 23. Md.sinde Hükme Bağlanan Sınırlı Sorumluluk Esas ve Kuralları da Gözetilerek Bir Değerlendirme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/9474SINIRLI SORUMLULUK İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Taşıma Sözleşmesine Konu Malda Meydana Gelen Hasardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu - Konişmentodaki Hükümlerin Yükün Değerini Tesbite Elverişli Olması )
Y11.HDE. 2004/6554SINIRLI SORUMLULUK MİKTARININ GEÇİLMESİ ( SDR Sınırı Olarak Raporda Bildirilen Meblağa Hükmedilmesi Gereği - Taşıma Sözleşmesinden Doğan Tazminat )
Y6.HDE. 2012/7638SINIRLI SÜRELİ KEFALET ( Kefaletin Bitiminden İtibaren Bir Ay İçinde Alacaklının Mahkeme yada İcra Takibi Yaparak Hakkını Talebi Gereği/Bu Sürenin Hakdüşürücü Olduğu - Eldeki Davada Bir Aylık Süre Geçirildiğinden Davanın Reddedileceği )
Y7.HDE. 2000/1801SINIRLI TAPU KAYDI ( Tutunulan Tapu Kaydının Çorak Sınırı İtibariyle Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Olması )
YHGKE. 2009/12-239SINIRLI YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Hükümde Yer Almayan Bir Hususu Yorum Yoluyla İlama Eklemesi ya da Var Olan Bir Hususu Çıkarması Olanağının Olmadığı - Bu Bakımdan Takibe Konu İlamın Hüküm Kısmı İlamlı İcranın Şeklini de Belirleyeceği )
YHGKE. 2012/12-603SINIRLI YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( İlamın İnfaz Edilecek Kısmı Yorum Yoluyla Belirlenemeyeceği - İcra Memuru İşleminin İptali Davası )
Y12.HDE. 2008/14221SINIRLI YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yoluyla Belirlemesinin Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/1696SINIRLIKLAR ÜZERİNDE PAYLI MÜLKİYET ( İki Taşınmazı Birbirinden Ayırmaya Yarayan Duvar ve Benzeri Yapıların Her İki Komşunun Paylı Malı Sayıldığı )
Y12.HDE. 1976/1679SINIRSIZ SORUMLULUK ( Komandite Ortağın Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2003/1471SINIRSIZ SORUMLULUK HALLERİ ( Taşıma Esnasında Zarar Oluşması - Taşıyıcının Bilerek Kötü Hareketi Veya Mahkemenin Bilerek Kötü Harekete Eşdeğer Saydığı Kusurundan Kaynaklanması )
Y5.CDE. 2012/9089SIR SAKLAMA MÜKELLEFİYETİ (Avukat Olan Sanığın Olay Tarihinde Hakkında Soruşturma Yürütülen ve Emniyet Müdürlüğüne Getirilip Kimlik Tespiti Yapılan Müvekkilinin Gerçek Bilgilerini Saklamasının Sır Saklama Olmadığı)
Y11.HDE. 2011/1309SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası/Davacı Avukatın Hesabına Gönderilen Havaleye İlişkin 5411 S.K. Md. 73'ün Tatbiki Mümkün Olmadığı - Banka Havale Göndericisinin Talimatını Aynen Yerine Getirdiğinden Sorumluluğu Olmadığı)
Y22.HDE. 2011/222SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davalı İşveren Davacının Bu Bilgileri 3. Kişilere Vererek Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Ettiğini Şirket Menfaatlerinin Davacının Eylemi Dolayısıyla Zarar Gördüğünü Kanıtlayamadığı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İsteminin Kabulü Gereği)
Y19.HDE. 2008/6605SIRA CETVELİ ( Alacağın İflas Masasına Kaydı - Davalının Sıra Cetveline Kayıtlı Bir Önceki Sıradaki Alacakla Aynı Olduğu Yönündeki Mükerrerlik İddiasının İnceleneceği )
Y12.HDE. 2016/14300SIRA CETVELİ ( Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği - Şikayete Konu İcra Müdürlüğü Kararında Sıra Cetveli Yapılmaksızın İhale Bedelinin Ödendiği Görülmekle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/20272SIRA CETVELİ ( Düzenlendiğinde Şikayet Hakkının Kullanılabilmesi - Takip Dosyasında Taraf Olmayan 3. Kişinin Satış Kararına ve Haczin Düştüğüne Dair Hakkı Olmadığı/Başka Dosyada Takip Alacaklısı Olduğu )
Y19.HDE. 2004/4426SIRA CETVELİ ( Düzenlenmeden Önce Muhafaza Masraflarının Satış Bedelinden Ödenmesi Gerektiği İddiası - Muhafaza ve Satış Masrafı Gibi Bütün Alacaklıları İlgilendiren Masraflar Satış Bedelinden Öncelikle Ayrılarak İlgilisine Ödenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2011/30500SIRA CETVELİ ( Haciz İhbarnamesine Karşı Üçüncü Şahıstan Tazminat Talebi/Harcının Yatırılmadığı - Sıra Cetveli de Bulunmadığı/Paranın Paylaştırılması Sonucunu Doğuracak Biçimde Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2014/1269SIRA CETVELİ ( Haciz Yoluyla Takiplerde Sıra Cetvelinin Alacağın Satış Tarihinde Ulaştığı Miktar Dikkate Alınarak Düzenlenmesi Gereği - Satış Tarihinden Sonra Alacakta Meydana Gelen Artışların Rehin veya Haciz Konulan Malın Bedelinden Karşılanmayacağı )
Y12.HDE. 2012/5092SIRA CETVELİ ( Hacze İştirak Eden Alacaklılar Haciz Cetveli Düzenlenmeden Sıra Cetveline İtiraz veya Şikayette Bulunamayacağından Haciz Cetveli Düzenlenmesini İsteyebilecekleri - Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2005/13280SIRA CETVELİ ( Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenlenmesinin Gerekmesi-Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olması )
Y12.HDE. 2014/29403SIRA CETVELİ ( İcra Müdürlüğü İşleminin İptali İstemi - İl Özel İdaresince İhtiyati Haciz Konulan Teminat Mektubunun Nakit Paraya Çevrilerek Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İcra Dosyasına Gönderildiği/İcra Müdürlüğünce Paranın Sıra Cetveli Yapılmak Üzere İlk Haciz Koyan İcra Dairesine Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2011/6393SIRA CETVELİ ( İcra Takibinde Yapılan Satış Soncu Elde Edilen Satış Bedelinin Alacaklaların Alacağının Tamamına Yetmemesi Halinde İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gereği - Düzenelen Sıra Cetvelinde İpotek Alacaklıları ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Gösterilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2007/2009SIRA CETVELİ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Yetkisinden Söz Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 1995/3332SIRA CETVELİ ( İflasta Mülkiyete Dayalı İstihkak İddiasının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi )
Y12.HDE. 2016/23247SIRA CETVELİ ( İhale Alıcısı Adına Tesciline Dair İşlemlerin İptali - Alacaklıların İtirazlarını İleri Sürebilmesi İçin Öncelikle Sıra Cetveli Yapılacağı )
Y19.HDE. 1991/8466SIRA CETVELİ ( İhtiyati haciz )
Y12.HDE. 2014/1111SIRA CETVELİ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Mahkemece Birden Fazla Alacaklı Bulunması Nedeniyle İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak Alacaklının İhale Bedelini Yatırmasının Gerekip Gerekmediği Belirleneceği/Alacaklı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilirse Alacaklıya İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
Y12.HDE. 2009/4025SIRA CETVELİ ( Karşı Şikayet veya İtiraz Edilmişse Cetvelde Hak Sahibi Görünen Alacaklı Bir Bankanın Kesin Teminat Mektubunu Dosyaya İbraz Ederek Payına Düşen Meblağı Tahsil Edebileceği )
YHGKE. 1995/19-662SIRA CETVELİ ( Müflis Şirketin Vergi Borcunun Yöneticiden Tahsili )
Y12.HDE. 2008/15011SIRA CETVELİ ( Paranın Dağıtımı İlk Haczi Uygulayan İcra Dairesince Düzenlenecek Olan Sıra Cetveline Göre Yapılacağı )
Y12.HDE. 2013/5319SIRA CETVELİ ( Satış Sonucu Elde Edilen Para - Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmemesi Halinde İcra Memurluğunca Sıra Cetveli Düzenlenmesi Zorunlu Olup Sıra Cetvelinin de İlk Haczi Koyan İcra Dairesince Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2003/265SIRA CETVELİ ( Sıraya Yönelik İtirazların Şikayet Niteliğinde Olması )
Y12.HDE. 2013/33626SIRA CETVELİ ( Şikayet - Hukuki Tavsifin Hakime Ait Olduğu Kuralı Nazara Alınarak Mahkemece İcra Müdürlüğünce İİK 140.Md. Uyarınca Sıra Cetveli Yapılması Gerektiğine Karar Vermesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2017/318SIRA CETVELİ ( Şikayetçinin Alacağına Takip Masraflarından Olan Avukatlık Ücretinin de Dahil Edilerek Sıra Cetveli Düzenlenmesinin Usul Ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y12.HDE. 2013/35072SIRA CETVELİ ( Tasarrufun İptali Davası/Taşınmazın İhalede Alacaklıya Alacağına Mahsuben Satıldığı - Taşınmaz Üzerinde Başkaca Hacizler ve İpotekler Bulunduğu/Birden Fazla Alacaklı Bulunduğu Durumlarda Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2009/2273SIRA CETVELİ ( Temlikle Alacağa Bağlı Bulunan İpotek de Temellük Edene Geçeceği - Burada Temlik Edilen Alacak Miktarı Önem Taşıdığından İvazın Tutarının Sıra Cetvelinde Dikkate Alınamayacağı )
Y4.HDE. 2009/8968SIRA CETVELİ ( Yapılacak Bir Sıra Cetveli İle Alacaklar Belirlenmeli ve Alacaklıların Varsa İtiraz ya da Şikayetleri Yetkili İcra Mercii ya da Mahkeme Tarafından Sonuca Bağlandıktan Sonra Ödeme Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/1474SIRA CETVELİ ( Yapılmadan Alacaklının Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanmadan Alıcı Alacaklıya İhale Bedelini Yatırması İçin Mehil Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2002/7917SIRA CETVELİ ( Yapılmasına Gerek Olmayan Durum - İpotek Alacaklısından Sonra Kalan Paranın 2. Derece İpotek Alacaklısına Ödenmesi/Başka Alacaklı Olmaması )
Y12.HDE. 2015/22353SIRA CETVELİ ( Yedieminlik Ücreti Muhafaza Tedbirinin Uygulandığı Takip Dosyasından Değil Ayrı Bir Takibin Konusu Yapıldığı ve Takibin İtiraz Edilmeksizin Kesinleştiği ve Paraya Çevirme Aşamasının Tamamlandığı - Yedieminlik Ücretinin Satış Bedelinden Öncelikle Ödenemeyeceği/Şikayetin Kabulü İle Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/23515SIRA CETVELİ (Gümrük Vergisinin Ödenmesine İlişkin İhale Alıcısına Muhtıra Gönderilmesi/İşlemin İptali - İhale Bedeli Tüm Alacakları Karşılamaya Yetmediğinden ve Şikayetçi Taraf Kendi Alacağının Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Bu İddianın Yapılacak Sıra Cetvelinde Tartışılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Alacaklıya Muhtıra Gönderilemeyeceğinden Sıra Cetveli Yapılması Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği)
Y12.HDE. 2010/16982SIRA CETVELİ (Satış Tutarı Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmezse İcra Dairesi Alacaklıların Bir Sıra Cetvelini Yapacağı)
Y23.HDE. 2011/706SIRA CETVELİ DÜZENLEME YETKİSİ ( İcra Müdürlerine Ait Olduğu Vergi Dairesinin Sıra Cetveli Düzenleme Yetkisi Bulunmadığı - İdari Nitelikli Bir İşlemin İptalinin İdari Yargı Yerinden İstenebileceği )
Y23.HDE. 2012/2960SIRA CETVELİ DÜZENLENİRKEN SATIŞ MASRAFLARI DÜŞÜLMEDEN SIRA CETVELİ TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Kendi Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)
YHGKE. 2009/12-187SIRA CETVELİ DÜZENLENMEMESİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( "Konusuz Kalan Şikayet Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Karar Vermesi Gerekirken Şikayetin Reddedildiği Bir Başka Dosyadaki Karara Dayanarak Direnme Kararı Verilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırılığı )
Y12.HDE. 2010/15323SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ ( Satış Tutarını Bütün Alacaklıların Alacağını Ödemeye Yetmemesi Halinde Sıra Cetveli Yapılarak İlgililere Tebliği Gereği - İcra Dosyasını Tarafı Olmasa da Haciz Koyduran Alacaklıların Sıra Cetveli Düzenlenmesini Talep Etmekte Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y12.HDE. 2013/3036SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/3088SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ (İcra Müdürlüğünce Satış Bedeli İle Paylaştırma Yapıldığı - Paylaştırma İşleminin Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu)
YHGKE. 1999/19-615SIRA CETVELİ İLANINDA HATA ( Sıra Cetveline İtiraz Süresine Etkisi )
Y23.HDE. 2012/2528SIRA CETVELİ İPTALİ ( Davacının Yabancı Kişi Olduğu - Davacının Vatandaşı Olduğu Ülkeyle Türkiye Arasında Karşılıklık Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1990/10558SIRA CETVELİ KESİNLEŞMEDEN ÖDEME YAPILMASI ( Geri Alınma Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2010/29646SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Mahallinde Ehil Olan Bir Makine Mühendisi Eşliğinde Keşif Yapılmak Suretiyle Anılan Haciz Tutanaklarındaki Menkul Malların Aynı Mallar Olup Olmadığı Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2016/17610SIRA CETVELİ YAPILMADAN VE TAŞINMAZ ÜZERİNDE HACİZ VE İPOTEKLERİ BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ALACAKLARININ MİKTARLARININ NE OLDUĞU BELİRLENMEDEN ALACAKLIDAN İHALE BEDELİNİ YATIRMASININ İSTENEMEYECEĞİ ( İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılarak İhale Alıcısının İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirlendikten Sonra İhale Alıcısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse İhale Bedelini Yatırmak Üzere Süre Verilmesi Yönünde İşlem Yapılacağı )
Y12.HDE. 2014/9206SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN BAKİYE İHALE BEDELİNİN TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ HESABINA AKTARILMASI ( Bakiye İhale Bedelinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Olarak Taşıtlar Vergi Dairesi Hesabına Aktarıldığı - Şikayetçi Kendi Alacağın Öncelikli Olduğunu İleri Sürdüğünden Sıra Cetveli Yapılacağı/İtirazlar Sırasında Tartışılması Gereken Alacağın Rüçhanlı Olması Durumu Hakkında Sıra Cetveli Yapılmadan İcra Müdürlüğünün Karar Veremeyeceği )
Y12.HDE. 2015/4672SIRA CETVELİ YAPILMAKSIZIN ÖNCELİKLE MTV BORCUNUN ÖDENMESİ ( Satış Bedelinin Öncelikle Alacak Miktarının Karşılaması Kalan Para Olması Halinde MTV Borcunun Ödenmesi İçin Talimat İcra Müdürlüğüne Talimat Yazıldığı - Sıra Cetveli Yapılması Gerektiği/Yedieminlik Ücretinin Tahsili İstemi )
Y12.HDE. 2015/2583SIRA CETVELİ YAPILMASI ( İpotek Sahibi Alacaklı Banka Taşınmazı Aldığı - Taşınmaz Üzerinde Üçünçü Kişiler Tarafından Konulmuş Hacizler de Olduğu/İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılması Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2015/690SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( İcra Müdürlüğünce Satış Bedelinden Elde Edilen Paranın Tümünün Sıra Cetveli Yapılması için İlk Haczi Koyan İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği - Sıra Cetveli Yapılmadan Evvel İpotek Alacaklısına Ödeme Yapılmasının Doğru Olmadığı/Hacizli Malın Satışı/Sıra Cetveli )
Y12.HDE. 2015/4672SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu - Borçluya Ait Para Veya Satılan Malın Tutarı Vezneye Girinceye Kadar Birden Fazla Alacaklı Tarafından Haciz Konulması Halinde İcra Müdürlüğünce Derece Kararı Yapılması Gerektiği/Sıra Cetveli Yapılmadan Taşınırın MTV Borcunun Ödenmesinin Bozma Sebebi Olduğu )
Y12.HDE. 2014/32019SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Yetkisinin İlk Haczi Koyan İcra Dairesine Ait Olduğu/Haczin Talimatla Uygulanması Halinde Sıra Cetvelinin Esas İcra Dairesince Düzenleneceği - Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu/Şikayetin Kabulü İle Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/17384SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREĞİ ( Yediemin Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Suretiyle İcra Takibinde Rehinli Aracın Satışı Üzerine Satış Bedelinden Artan Başkaca Para Bulunmadığından Sıra Derece Kararı Yapılmasına Yer Olmadığına Yönelik Kararının Kaldırılması Talebi - Satış Tutarının Bütün Alacaklıların Alacağını Tamamen Ödemeye Yetmeyeceğinin Anlaşılması Halinde İcra Dairesince Alacaklıların Bir Sıra Cetveli Yapılacağı )
Y12.HDE. 2016/2642SIRA CETVELİ YAPILMASI GEREKTİĞİ ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipte Yapılan İhalelerin Kesinleştiği/Satış Bedellerinin Taşınmazlar Üzerindeki İpotek Alacaklarının Tamamını Karşılamadığı/Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapıldığı - Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/32509SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİ ( Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Başlatıldığı/Borçluya Ait Menkullerin Alacağa Mahsuben İhale Edildiği - 3. Kişinin İcra Müdürlüğünden Sıra Cetveli Yapılması Talebinin Reddedildiği/Birden Fazla Alacaklı Olduğundan Satış Tutarının Bütün Alacakları Ödemeye Yetmediği Durumda Haczi İlk Koyan İcra Dairesinin ve Talimatla Haciz Konulması Halinde Esas İcra Dairesinin Sıra Cetveli Yapmak Zorunda Olduğu - İhale Bedeli Yatırması Gerekip Gerekmediğinin Belirleneceği )
Y12.HDE. 2014/32019SIRA CETVELİ YAPILMASI TALEBİNİ REDDEDEN MEMUR İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( İcra Dairesinin Borçlunun 3. Kişilerdeki Alacakları Üzerinde Başka Hacizler Olup Olmadığını Araştırma Yükümlülüğü Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu - İlk Haczi Koyan İcra Dairesinin Üçüncü Kişi Nezdinde Borçluya Ait Alacak Üzerine Konan Hacizlerle İlgili Bilgiyi Üçüncü Kişiden Alıp Yapacağı Sıra Cetveline Göre Parayı Alacaklılara Paylaştırması Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/23591SIRA CETVELİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Haciz Alacaklısı Şikayetçiye İhale Edildiği ve İhale Bedelini Yatırması İçin 10 Gün Verilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemi - İhale Bedelini Yatırması Gerekip Gerekmediği Belirleneceği Haciz Alacaklısı Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilir İse Yatırmak Üzere Süre Verileceği/Reddinin İsabetsizliği )
Y12.HDE. 2010/20151SIRA CETVELİ YAPMA ZORUNLULUĞU ( Satış Tutarının Tüm Alacaklıların Alacaklarını Ödemeye Yetmemesi - İcra Mahkemesince Sıra Cetvelinin İcra Müdürlüğünce Yapılmasının Emredilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/4415SIRA CETVELİNDE 1. SIRADA GÖSTERİLEN TAKİPTE ÖDEME EMRİNİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)
Y23.HDE. 2013/4976SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesinin Genel Mahkemenin Görevinde Olduğu - Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekirken Esasa Girilerek Hüküm Oluşturulamayacağı )
Y19.HDE. 1995/4433SIRA CETVELİNDE ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 1996/2084SIRA CETVELİNDE DÜŞEN HACZE YER VERİLMESİ ( Banka Adına İtirazı Tebellüğ Eden Kişinin Bankayı Temsile Yetkisinin Araştırılması )
Y23.HDE. 2013/4482SIRA CETVELİNDE GARAMETEN PAYLAŞIMA İTİRAZ ( Mahkemece Davacının Alacağının İşçi Alacağı Olduğunu İleri Sürerek Vergi Dairesi Alacağıyla Garameten Paylaştırma Yapılmasına Alacağın Doğumuna ve Miktarına Yönelik Bir İddiada Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Takibin İcra Edildiği Yerdeki İcra Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 1991/65SIRA CETVELİNDE İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Makam )
Y23.HDE. 2013/738SIRA CETVELİNDE PAY AYRILMAYAN KİŞİLERE HUSUMET YÖNELTİLEMEYECEĞİ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Borçlu Şirketin İstihkakının Tamamı Temlik Alacaklısı Olarak Birinci Sırada Yer Verilen Davalıya İsabet Ettiği/Husumet Sadece İlk Sırada Yer Alan Davalıya Yöneltileceği - Pay Ayrılmayan Diğer Davalılara Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y23.HDE. 2015/6045SIRA CETVELİNDE SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET (Mahkemenin Takdirine Göre Duruşma Açılmasının Gerekli Görüldüğü Hallerde İlgililerin Duruşmaya Çağrılması Yasal Bir Gereklilik Olduğu - Mahkemece Şikayetin İcra Memur İşlemini Şikayete Yönelik Olduğunun Kabulü İle Taraf Teşkili Sağlanmadan ve Duruşma Açılmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y19.HDE. 1995/4433SIRA CETVELİNDE SIRAYA İTİRAZ ( Tetkik Merciinde Bakılacağı )
Y23.HDE. 2012/1817SIRA CETVELİNDE SIRAYA İTİRAZ DAVASI ( Şikayetçinin Haczinin Satıştan Evvel Olması Sebebiyle İlk Hacze İştirak Etmesi ve Satış Bedelinin Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/152SIRA CETVELİNDE TAŞINMAZA HACİZ KOYANLARA YER VERİLMEMİŞ OLMASI ( İpotekli Alacaklılar-Sıra Cetveline İtiraz )
Y23.HDE. 2013/4494SIRA CETVELİNDE ÜST SIRAYA ALINAN BANKANIN HACZİNİN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI (Sıra Cetvelinin İptali Talebi/Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu - Bundan Sonra Satışın Yapılmasının İcra Müdürünün Görevi Olduğu/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği)
YHGKE. 1988/12-39SIRA CETVELİNDE YER ALAN ALACAĞIN CETVELDEN ÇIKARILMASI ( Sıra Cetveline İtiraz Edenler Cetvelin Verilmesinin İlanından Yedi Gün İçinde İflasa Karar Veren Mahkemeye Müracaatla Dava Açılması )
YHGKE. 1987/12-606SIRA CETVELİNDE YER ALAN BİR ALACAĞIN CETVELDEN ÇIKARILMASI ( Dava İflasa Karar Veren Mahkemede Açılmalıdır )
Y19.HDE. 1995/4880SIRA CETVELİNDEKİ ALACAK ( İhale Tarihine Kadar Faiz İşletileceği )
Y23.HDE. 2015/5759SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARA İTİRAZ ( Kayıt Terkini İstemi - Davacı Vekili İflas Sıra Cetvelinde Gösterilen ve Dava Dışı Kişinin Alacağı İçerisinde Müvekkiline Ait Kira Alacağı ile Kendisine Ait Alacakların Olduğu ve Kendi Adına Kaydını Talep Ettiği/Davada Taraf Gösterilmeyen Kişinin Dava Sonucunda Hukukunun Etkileneceği Nazara Alınarak Bu Kişiye Husumet Tevcih Edilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/6805SIRA CETVELİNDEKİ ALACAKLARIN HEM SIRASINA HEM DE ESASINA İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İcra Mahkemesi Kararı İle İptal Edilmesi Üzerine İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 1988/12-779SIRA CETVELİNDEKİ BİR ALACAĞIN ÇIKARILMASI ( Merci Tarafından )
Y19.HDE. 2005/6300SIRA CETVELİNDEKİ SIRALAMA ( Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Yapıldığı ve Davalı Vergi Dairesi'nin Alacağı da Kamu Alacağı Olduğu - Sıra Cetvelinin İptaline Yönelik Davanın Reddinin İsabetsiz Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/6597SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde Görüleceği - Esasın İncelenmesi Gerekirken Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Takibe Yönelik Muvazaa İddiasının Takibin Bütününe ve Alacağa Yönelik Yapıldığının Kabulüyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/3085SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Şikayetçinin Haczinin Şikayet Olunanın Kesinleşen Haczinden Daha Önce Kesinleştiği - Şikayet Olunan Yönünden 2004 S.K. Md.268 Koşulları da Bulunmadığından Kabulüne Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2015/3282SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ ( Asıl Dosyada Şikayete Konu Sıra Cetvelini Düzenleyen İcra Müdürlüğünün Yetkili Olmadığı Belirlendiğinden Şikayete Konu Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/4374SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ ( Rüçhan Hakkı Vekaletnamenin Düzenleme Tarihine Vekaletname Umumi İse İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvurma Tarihine Göre Sıra Alacağı )
Y23.HDE. 2013/7623SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ ( Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiğinde Gerekçede Şikayet Nedenlerinin Tartışılması Sıra Cetvelinin Sıra Yönünden Doğru Olduğunun Gerekçelendirmesi Gerektiği/Uyuşmazlık Konusunda Açıkça ve Açıklamalı Bir Tespit Yapılmaksızın Eksik Şekli ve Görünüşte Gerekçe İle Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği )
Y23.HDE. 2011/749SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (1. Haciz İhbarnamesi 3. Kişinin İtirazına Uğradığında Geçerli Bir Haczin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Üçüncü Şahsın Gerçeğe Aykırı Beyanlarla Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi Halinde İzlenecek Yol Aynı Yasa'nın 89. Md.nin 4. Fıkrasında Gösterildiği)
Y23.HDE. 2011/4391SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ (Şikayetçinin Takip Dosyasından Yasal Süre İçinde Satış İstemediği/Haczin Düştüğü - 2000 Yılından Bu Yana Herhanbir İşlem Yapılmadığından Asıl ve Birleşen Şikayetlerin Reddine Karar Verileceği/Kararın Onanacağı)
Y23.HDE. 2012/2718SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA İTİRAZ DAVASI ( SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığının Alacaklarının Zamanaşımına Uğramadığını İddiası - Zamanaşımı İtirazının Alacağın Esasıyla İlgili Olduğu/İki Şikayetçi Yönünden Görevsizlik Kararı verileceği )
Y23.HDE. 2011/358SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Bankalar - 6183 Sayılı Kanunun Bu Kanuna Tabi Bankalar Hakkında Uygulanmasının Diğer Banka ve Üçüncü Kişelerin Muvazaadan Ari Hakları Aleyhine Sonuç Doğurmaması Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/542SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Borçluya Satış İlanının Tebliğ Edilememesi Sebebiyle Satışın Düşürülmüş Olması Haczin Düşmesine Sebebiyet Vermeyeceği - Bu Belirsizliklerin İlgili İcra Müdüründen Sorularak ve Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Giderilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2720SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( İcra Mahkemesi Önüne Gelen Şikayetleri Sonuçlandırmak ve İcra Müdürüne Bu Yönde Talimat Vermekle Görevli Olduğu - İcra Müdürüne Talimat Vermesi Gerektiğinden Sıra Cetvelinin İptaline Karar Vermekle Yetinmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/1824SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( İlk Kesin Haciz ya da İlk Kesinleşen İhtiyati Haciz İle Buna İştirak Edebilecek Hacizlerin Belirlenmesi ve Sıra Cetvelinin Bu Hacizlerin Tarihleri ve Oluşan Usuli Müktesep Haklar da Dikkate Alınarak Düzenlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2757SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Satış Bedelinin Rehin Alacaklısı Şikayetçi Bankaya Ödendikten Sonra Geri Kalanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ödenmesi Gerektiği Gerekçesiyle Şikayetin Kabulüne ve Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2838SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Şikayetçi Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Muvazaa İddiası İle Alacağının Esasına İtiraz Ettiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y23.HDE. 2014/611SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYA ŞİKAYET ( Taraf Teşkili Sağlanmadan Şikayetin Esasının İncelenmesine Geçilmesi Doğru Olmadığı - Haciz Talebi ve Kararı Olmaksızın Tapu Kaydına Konan Hacze Geçerlilik Tanımak Suretiyle Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/1852SIRA CETVELİNDEKİ SIRAYI ŞİKAYET ( Şikayet Edene Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Hasım Olarak Gösterilen Kişinin Sıra Cetvelinde Alacaklı Değil Bilakis Borçlu Olduğu/Husumet Durumu Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2014/5296SIRA CETVELİNDEN TERKİN TALEBİ ( Dosyanın İşlemden Kaldırıldığı ve Üç Aylık Sürede Yenilenmediği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2015/3074SIRA CETVELİNE ALACAĞA İTİRAZ DAVASI ( Asıl Davada Açılmamış Sayılma Kararı Verilme Şartları Gerçekleştiği - Birleşen Dosyada İlgili İcra Hukuk Mahkemesi Tarafından Görevsizlik Kararı Verildiği Bu Kararın Davacı Vekiline Tebliğ Edildiği ve Dosyanın Görevli Sulh Hukuk Mahkemesine Gönderilmesinin İstendiği/Birleşen Dava İle İlgili Olarak İşin Esasına Girilerek Hüküm Tesis Edileceği )
Y23.HDE. 2013/133SIRA CETVELİNE AYRILAN PAYA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın İhalesinin Feshi İstemiyle Açılan Davada İhalenin Feshi Davasının Reddine Karar Verildiği Kararın Kesinleştiği Anlaşıldığından İhalenin Kesinleşme Tarihine Göre Sıra Cetveline Dahil Alacakları Hesaplayan Sıra Cetvelinin Doğru Olması Sebebiyle Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/1187SIRA CETVELİNE ESAS ALACAKLAR ( Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği - Sıra Cetvelinin İptali Davası )
Y19.HDE. 2006/11703SIRA CETVELİNE GÖRE YAPILAN FAZLA ÖDEME ( Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
Y12.HDE. 1991/6130SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Garamaten Taksim )
Y12.HDE. 1991/6130SIRA CETVELİNE İLİŞKİN ŞİKAYETLERİN İNCELEME MERCİİ
Y19.HDE. 2005/6554SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( 5020 Sayılı Yasa İle Bankalar Kanunu'na Eklenen Ek 5. Madde Uyarınca Diğer Davalı Banka AŞ.nin Alacaklarının Takip ve Tahsilinde de Aynı Yasanın Uygulanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/4716SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( 6183 Sayılı Yasanın 54. Maddesine Göre Ödeme Müddeti İçinde Ödenmeyen Kamu Alacağı Tahsil Dairesince Cebren Tahsil Olunacağı )
Y19.HDE. 2001/1051SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağı İpotek ile Teminat Altına Alınmış Alacaklıya İpotek Limiti Kadar Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
Y23.HDE. 2012/4907SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas Miktarına Yönelik Olması Halinde Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sadece Sıraya Yönelik Olması Halinde Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği - Alacağın İpotek Kapsamında Olmadığına İlişkin İtirazın Sıraya Yönelik Olduğ İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
Y23.HDE. 2015/7240SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik - Davacı İddiasıyla İlgili Herhangi Bir Tartışma ve Değerlendirme Yapılmaksızın Davacının Bilirkişi Raporu ve Ek Raporun Bu Yöndeki İtirazlarını Cevaplamadığına İlişkin İtirazları da Gözardı Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y23.HDE. 2013/2058SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik - Kabulü Halinde Sıra Cetvelinin İptaline Değil Davalıya Ayrılan Payın Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti de Dahil Olmak Üzere Öncelikle Davacı Alacağının Karşılanmasının Tahsisine Artan Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2708SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya Dair İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Hem Sıraya Hem Muvazaa İddiasıyla Alacağın Esasına İtiraz Edildiğinden Genel Mahkemenin Görevli Olduğu )
Y23.HDE. 2013/559SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğundan Genel Mahkemenin Görevli Olduğu - Dava Konusu İtirazın Miktarına Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/İcra Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/2747SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Yalnız Sıraya İlişkin İse İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
Y23.HDE. 2012/2519SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönlelik İtirazların Genel Mahkemede Görüleceği - Eldeki Davada Rehinli Alacağın Miktarına ve Sözleşmenin Geçerliliğine İlişkin İtiraz Bulunduğu/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/4940SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Esasına Yönelik - Davalıya Ayrılan Payın Yargılama Giderleri de Dahil Olmak Üzere Öncelikle Davacı Alacağının Karşılanmasına Tahsisine Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verilmek Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/1366SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağın Temliki - Borçlu Temlikten Haberdar Olmamış İse İyi Niyetle Yaptığı Tasarruflardan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y19.HDE. 2011/104SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının İlama Bağlı İşçi Alacağı ve İmtiyazlı Olduğu İleri Sürülerek Vergi Dairesi Alacaklarının Garameten Taksimi Talebi - İ.İ.K. Md. 268'deki Hal İstisna Kamu Alacağı İçin Konulan Hacizlere Başka Hacizlerin İştirak Ettirilemeyeceği )
Y19.HDE. 2005/7174SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Miktarına ve Esasına İtiraz Edilen Alacaklıya Husumetin Yöneltilmesi Gereği - Kural Olarak Borçluya Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y19.HDE. 2005/6646SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Muvazaalı Olması/Sıra Cetveline İtiraz - Davalıya Satım İlişkisinden Doğan Alacağının Varlığını ve Miktarını İspatlaması Yönünde Delil İbrazı İçin Mehil Verilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/1765SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacağının Paylaştırılması İçin Düzenlenen - Esasen Paylaştırmanın Ne Şekilde Yapılacağını Dahi Göstermeyen Usulsüz Sıra Cetvelinin Aksaklıklarının Giderilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken İnfazı Kabil Olmayacak ve Karardan Sonraki İşlemlerin Dahi İcra Müdürünün Takdirine Bırakılması Sonucunu Doğuracak Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2009/3814SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklar Sıra Cetveline Yazılmakla İpotekle Temin Edilmiş Alacaklar Müstesna Muaccel Hale Geleceği ve İflasın Açıldığı Güne Kadar İşlemiş Faizler İle Takip Masrafları Anaparaya Eklenerek Masaya Yazılacağı )
Y23.HDE. 2013/567SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklı Tarafından Açıkça Bir Satış Talebi Yapılmadığı - Alacaklının Satış Avansı Adı Altında Dosyaya Para Yatırmış Olmasının Alacaklı Tarafın Satış Talebinde Bulunması Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
Y19.HDE. 1996/8812SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklılarca ve İflas Dairesince )
Y19.HDE. 2002/1601SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklının Haczolunan Mal Menkul İse Hacizden Nihayet Bir Sene İçinde Gayrımenkul İse Hacizden Nihayet İki Sene İçinde Satılmasını İsteyebilmesi )
Y19.HDE. 2006/2167SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Alacaklının İflasta Kendi Sırasına İtiraz Etmesi Halinde İcra Mahkemesi Bir Başka Alacaklının Sırasına İtiraz Etmesi Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2004/4104SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Araç Üzerindeki Haczin Süresi İçinde Satış Talebinde Bulunmamakla Düşmüş Olması - Haczi Düşen Alacaklılara da Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmış Olması )
Y19.HDE. 2005/8939SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Atıf Yapılan Özel Kanunlarda Gösterilen İmtiyazların Varlığının Tesbitinin Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin Olmamasına ve Alacaklara Tanınan İmtiyazların Sadece Sıralama Bakımından Önem Taşıdığı )
Y19.HDE. 2004/6607SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücreti Alacağının Rüçhanlı Alacak Olarak İflas Masasına Kayıt Edilmemesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2001/4729SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Avukatlık Ücretinin Rüçhan Hakkına Sahip Olması )
YHGKE. 2000/19-1610SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aynı Dereceye Dahil Alacaklılardan Birinin Satış İstemesi )
Y19.HDE. 2008/1075SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aynı Gün İçinde Yapılan Haczin Diğer Alacaklıların Haczinden Önce Uygulandığının Tespit Edilebildiği Takdirde Bunu İlk Haciz Olarak Kabul Etmek Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/6148SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aynı Sıra Cetveline Karşı Aynı Mahkemede Açılmış Davaların Birbiriyle Bağlantılı Olduğunun Kabulüyle Davaların Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2001/5232SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Banka Borcu Nedeniyle Yapılan İcra Takibinde Taksitlendirme Yapıldığı İddiasıyla ) )
Y19.HDE. 1996/673SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Banka Kredi Alacağı Nedeniyle )
Y19.HDE. 2005/5912SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bankalar Kanunu Uyarınca Alacağı Kamu Alacağı Sayılan TMSF'nin Haczi İlk Hacizdir ve İlke Gereği Vergi Dairesi'nin Bu Hacze İştirakinin Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/11161SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bankalar Kanunu'nca Tanına Haklar Doğrultusunda Davacının Hacizlerinin İlk Hacze İştirak Ettirilmemesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2000/6124SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bankaya Ciro Edilen Çekin Haczi)
Y19.HDE. 2001/6490SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Başka Bir Alacaklının Takip Dosyasındaki Usulsüzlük-Ödeme Emrinin Tebliğinde Usulsüzlük )
Y12.HDE. 1985/11971SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Başkasının Kabul Edilen Alacağının Terkini Talebinin Mercide Değil Mahkemede Çözüleceği )
Y19.HDE. 2011/865SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bedeli Paylaşıma Konu Araç Üzerindeki İlk Haciz İcra Müdürlüğünün Takip Dosyasından Konulduğu - Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın ve Gerek Vergi Dairesi'nin Hacizleri İlk Hacze İştirak Ettirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/371SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bedeli Paylaşıma Konu Taşınmaz Üzerinde Davalı Kooperatif Lehine İpotek Kurulmuş Olması )
Y19.HDE. 2005/6305SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bedeli Paylaşıma Konu Taşınmaz Üzerine Davalı Yanca İki Haciz Daha Konulduğu - Anılan Hacizler Bakımından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 21/I. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/5483SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bedeli Paylaşıma Konu Taşınmazın Maliki Bulunan Kişinin Yöneticisi Bulunduğu Şirketin Vergi Borcundan Dolayı İkinci Derecede Sorumlu Bulunduğu/Davanın Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2008/12408SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Belirlilik İlkesinin Cari Olduğu Teminat Hukuku Bakımından Alacağın Kaynağının Vakıalara Göre Belirlenmesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2009/1393SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporda Rehnin Aleniyet Unsurunu Taşımadığı ve 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceğinin Belirtildiği - İlk Bilirkişi Kurulu Raporundaki İfadeler Tekrarlanmak Suretiyle Hüküm Oluşturulamayacağı )
Y23.HDE. 2017/268SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Raporunda Borçlu Şirketin Depo Satışının Gerçekleşmemesi Sebebiyle 242.151,89 TL Vergi Alacağının İptal Edildiği Ancak Borçlu Şirketin 2009 Yılından Beri Süre Gelen ve Vadesi Geçmiş Toplam 86.921,84 TL Vergi Borcu Olduğu Bildirildiği/Davalı Tarafından da Bu Husus Doğrulanmakta Olup Davalının Takibine Konu Alacağın Kaynağının KDV Alacağı Dışında Kalan Varlığını İddia Ettiği Diğer Vergi Alacaklarını da Kapsayıp Kapsamağı Yönünden Detaylı İnceleme Yapılıp Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2005/8794SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Ödeme Planında Gösterilen Taksit Tutarları İtibariyle ve Davalı Yanca Taahhüt Edilen Tarihlerden İflas Tarihine Kadar İşleyecek Faiz Miktarlarının Ayrı Ayrı Hesaplanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/7311SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bir Alacaklının Kendisinden Sonraki Derece veya Sıradaki Alacak Hakkında Dava Açmasında Kural Olarak Hukuki Yararı Olmadığı )
Y19.HDE. 2008/7413SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bir Malın Satılması Kanuni Süre İçerisinde İstenmez veya Talep Geri Alınıp da Bu Müddet İçinde Yenilenmezse O Mal Üzerindeki Haciz Kalkacağı - Satış Talep Edildiğinde İİK.'nun 106. Md.sindeki Sürenin Durduğunun Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/12353SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birden Fazla İhtiyati Haciz Bulunması Halinde İlk Önce Kesin Hacze Dönüşen İhtiyati Haciz Saptanmalı ve Hacze İştirak Edebilecek Alacaklar İİK.nun 100 ve 268. Maddeleri Uyarınca Belirlenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2001/2296SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci Sırada Yer Alan Davalının Takip ve Alacağının Muvazaalı Olduğu İleri Sürülmesi - Davalının Takip Konusu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olduğunu Usulüne Uygun Delillerle Kanıtlaması Gereği )
Y19.HDE. 2010/14355SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birinci ve İkinci Sıradaki Alacaklıların Dosyalarından Aynı Gün İhtiyati Haciz Uygulandığı ve Aynı Gün Kesin Hacze Dönüştükleri - Şikayet Olunanın Dosyasının da Garameye Gireceği/Şikayetçi Alacağının Bu İki Alacağa İştirak Edeceği )
Y19.HDE. 2005/1904SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Birleştirilen Dava İle İlk Davanın Bir Kısım Davacılarının Aynı Kimseler Olduğu - Her Ne Kadar Bu Davalar Ayrı Vekiller Tarafından Açılmışlarsa da Hükmün Temsil Olanlara Yönelik Olarak Kurulacağı )
Y19.HDE. 2011/693SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bono Altındaki İmzanın Borçlu Şirketin Yetkilisine Ait Olmadığı ve Alacaklılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Düzenlendiği İddiası - İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesi'nce Görevsizlik Kararı Verilmek Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/8037SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borcu Ödeyen Davalı Kefilin Alacaklı Bankanın Haklarına Halef Olmuş ve Dava Dışı Bankadan Alacağı ve Alacağa Teminat Teşkil Eden Rehni Temlikname İle Devralması - Hacze İştirak Kararının İsabetsiz Olduğu )
Y19.HDE. 2000/3049SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borcun Taksitlendirilmesine İlişkin Sözleşmenin Devamı Süresince Satış İstemeye İlişkin Sürelerin İşlememesi )
Y19.HDE. 2005/6577SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlu Aleyhine Açılamayacağı - Borçlu Hakkındaki Davanın Husumetten Reddi Gerekirken Aleyhine Hüküm Tesisi Doğru Değilse de Temyiz Edenin Sıfatına Göre Bu Husus Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y19.HDE. 2010/14073SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Aleyhine Girişilen Takibe Dayanak Kambiyo Senedindeki İmzaya İtiraz Etmesi ve Bu İtiraz Üzerine Teminat Vererek Takibin Durdurulmasının Mümkün Olduğu - Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2000/5233SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Sürelerden Feragatıyla Kesin Haciz Uygulanması - 3. Kişiler Yönünden Haczin Geçerli Olduğu Tarih)
Y19.HDE. 2001/7181SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalı Vergi Dairesine Pay Ayrılması )
Y19.HDE. 2001/7183SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelindeki Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmemesi ve Davalı Alacaklıya Borcu Bulunmadığı İddiası )
Y23.HDE. 2014/1269SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Malların Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas Miktarına İlişkin Olması Halinde Genel Mahkemede İleri Sürüleceği - İtirazın Sıraya Yönelik Olması Halinde İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
Y23.HDE. 2017/1054SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Şikayetçinin İddialarının Hiçbirinin Şikayet Edilen Alacağının Esasına Dair Olmadığı/Şikayet Mahiyetinde Olan Talebin İcra Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2017/630SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde İtirazın Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Davacı Vekilinin Vergi Dairesinin Alacağının Aslına İtiraz Ettiğini Açıkça Beyan Ettiği/Görevin Genel Mahkemelere Ait Bulunduğu )
Y19.HDE. 2002/1619SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Malın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluyla Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
Y19.HDE. 2002/2383SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Menkul Malların Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalıya Birinci Sırada Yer Verilmesi-Davalının Süresinde Satış Talebinde Bulunmaması )
Y19.HDE. 2001/9601SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Menkul Malların Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Satış Bedelinin Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi )
Y19.HDE. 2001/7843SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Plaka Numaraları ile Haciz Yazısındaki Plaka Numaraları Gözetildiğinde Maddi Hata Yapıldığının Belirlenmesi )
Y19.HDE. 2001/6624SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmaz Üzerine Konulan Hacizlerin Satış İstenmemesi Sebebiyle Düştüğü İddiası )
Y19.HDE. 2001/8066SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalıya Birinci Sırada Yer Verilmesinin Yanlış Olduğu İddiası )
Y19.HDE. 2001/8208SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalıya Üçüncü Sırada Yer Verilmesi-Davalının Haczinin Davacının Haczinden Sonra Olması )
Y19.HDE. 2001/8008SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Satış Bedelinin Davalı Alacaklıya Ödenmesine Karar Verilmesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2005/4137SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bozmanın Kapsamı Dışında Kesinleşmiş Olan Yönlere İlişkin Temyiz İtirazlarının İncelenemeyeceği )
Y19.HDE. 2003/3924SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Bu Davada İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olması- Bono Başka Delillere Doğrulanmadığı Sürece Alacağın Varlığı İçin Tek Başına Yeterli Delil Niteliğinde Olmaması )
Y19.HDE. 2007/10560SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden Yedi Gün İçinde Her Alacaklı Takibin İcra Edildiği Mahal Mahkemesinde Alakadarlar Aleyhine Dava Etmek Suretiyle Cetvel Mündericatına İtiraz Edebileceği )
Y19.HDE. 2011/1818SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Cetvelde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
Y19.HDE. 1999/3101SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Daha Önce Haciz Konulduğu İddiası )
Y19.HDE. 2008/4854SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dilekçesinin Tevzi Bürosu Bilgisayarına Kayıt Tarihi Davanın Açıldığı Tarih Kararın Şekli Anlamda Kesinleştiği Tarih de Davanın Sona Erme Tarihi Olduğu )
YHGKE. 2006/19-593SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçlu A.Ş.'nin Hakim Ortağı Değilse de Kamu Alacağının Ödenmesi Konusunda Hakim Ortaklar Lehine Kefil Olduğundan Takipte 6183 Sayılı Yasa Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2004/4257SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Haczi Düşmüş Bulunan Davalıya Birinci Sıranın Verilmesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2004/4193SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Borçluya Ait Malların Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Ticari İşletme Rehni Sahibi Davacının Rüçhan Hakkının Dikkate Alınmaması Nedeniyle )
Y19.HDE. 2004/5517SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Dışı Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Davacı Tarafın da Haczi Bulunan Aracın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalının İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Nedeniyle )
Y19.HDE. 1998/1485SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Harcının Maktu Olarak Alınmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/6160SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Hem Davalı Alacağının Muvazaalı Olduğuna ve Hem de Davalı Haczinin Düşmüş Bulunduğuna Yönelik Olduğu - Davalı Alacağının Muvazaalı Olduğuna İlişkin Bir Araştırma Yapılmamış Olmasının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/6968SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Sonucunda Hakları Zarar Görebilecek Kimselere Yöneltilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/2155SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek ve Sırasına İtiraz Edilen Alacaklılara Yöneltilmesi Gerektiği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlanması İçin Süre Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1996/2446SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Süresi ve Başlangıcı )
Y19.HDE. 2005/437SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Dava Yoluyla Genel Mahkemede Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İtiraz Edilebileceği - İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse ve Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gereği )
Y19.HDE. 2005/4130SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Alacağının Daha Az Olması - Satış Bedelinin Tamamının Davacıya Ödenmesine İlişkin Mahkeme Kararı Bu Bakımdan İsabetli Görülmediği )
Y19.HDE. 2003/9784SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Alacaklının 1. Sırada Yer Alan Alacaklının Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiası - İspat Yükünün Davalı Alacaklıya Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2001/5710SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Nedeniyle Faiz ve Ferileri İçin de Pay Ayrılmasının Gerektiği İddiası )
Y19.HDE. 2005/3852SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Araç Üzerindeki Zilyetliği Vasıtalı Olarak Devam Ettiğinden Rehnin Tesisi Sırasında Yürürlükte Bulunan 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 857. Md.nin Uygulanmasının Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2002/136SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Kesinleşme Tarihleri Aynı Olan Davalı Bankaya Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Yönünden İştirak Etmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2008/10082SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Rehinli Alacak Tutarının Satış Bedelinden Fazla Olduğu - Davalılara Tahsil Edilen Payın Davacıya Özgülenmesine Karar Verilebileceği )
Y19.HDE. 2004/9424SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Bankanın Tüm Alacak Miktarının Saptanıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Yön Araştırılmadan Limit Miktarının Tamamının Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2004/7483SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Haczinin Davalıdan Önce Olduğu - İmtiyazlı Hale Getirilen Alacak Grupları/İmtiyazın Sadece Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılara Karşı İleri Sürülebileceği )
Y19.HDE. 2004/6610SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Haczinin Yenilenmesini Talep Etmişse de Bu İstemin Henüz Satış İsteme Süresi Dolmamış Bulunan İlk Hacizden Vazgeçme Anlamına Gelmeyeceği )
Y19.HDE. 2001/9898SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Kurumun Kesinleşen Haczinin Daha Önce Olduğunun Kabulü )
Y19.HDE. 2005/5916SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Vergi Dairesi Haczinin Tapu Sicil Kayıtlarına İşlenirken Alacak Miktarının Belirtilmediği - Bilgisayar Tarafından Otomatik Olarak Sıfır Yazıldığı Davacı Kurumun İlk Hacze İştirak Ettirilerek Paylaşıma Konu Bedelin Buna Göre Dağıtılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/7817SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Yanın Haczi İİK'nun 106 ve 110. Maddeleri Uyarınca Düştüğü - Yasanın 59. Maddesine Uygun Biçimde Masraf Avansı Verilmemiş Satış Talebinin Geçerli Sayılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/6311SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacı Yanın Satış Tarihinde Ayakta Bulunan Haczi Süresinde Olduğundan İcra Müdürlüğünce Yapılan Sıra Cetvelinde Bir Hatanın Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2015/9072SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Aynı Davalılar Aleyhine Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayette Bulunmuş Olmasına ve Bozma Kararına Uyulmasıyla Aynı Sıra Cetvelinin İptaline Dair Şikayetlerin Birleştirilerek İnceleneceğinin Tabii Olmasına Göre Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/13002SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının Davalı Yanın Takip Dayanağı Belgesinin Sonradan Düzenlendiğini ve Alacağın Muvazaalı Olduğunu İleri Sürmesi - Çözümünün Genel Mahkemelerin Görevi İçinde Olduğu )
Y13.HDE. 2010/994SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının İflas Etmeden Önce Açtığı Alacak Davası Yasa Gereği Kayıt Kabul Davasına Dönüştüğüne Göre Davada Masayı İflas İdaresi Temsil Edeceği )
Y19.HDE. 2001/2667SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının İflas Tarihi İtibariyle Müflis Şirketten Rehinli Alacağı Bulunduğu İddiasına Dayalı Olarak )
Y19.HDE. 2007/4006SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacının İhtiyati Hacizleri Daha Sonraki Tarihli Olup Henüz Kesin Hacze de Dönüşmediği - Bu Durumda Davacının Garameye Dahil Edilmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2003/11949SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davacıya Ait Haczin Satış İstenmediğinden Düşmüş Olması - Kıymet Takdirinin ve Tebligatların Satış Süresini Durdurmaması )
Y23.HDE. 2013/730SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davadan Ferağat Ettiği İddia Edilen İki Davalı Hakkında Sunulan Vekaletnamede Ferağat Yetkisinin Bulunup Bulunmadığının Yerel Mahkemece İncelenmeksizin Adı Geçenler Hakkında Davanın Ferağat Nedeniyle Reddi Kararının Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2007/4412SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalarında Dava Sonucundan Yalnız Sıra Cetveline İtiraz Eden Kişinin Yararlanacağı )
Y19.HDE. 2005/6016SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Alacağının Muvazaaya Dayandığı İddiası - Sıra Cetvelinin İptaline Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Öncelikle Davacı Alacağının Ödenmesine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/6961SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Alacaklının Takip Tarihi İtibariyle Alacağının Hesaplandığı - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin İnfazen Sonuçlandığı ve Düzenlenen Sıra Cetvelinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/8871SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Bankanın Adı Geçenle Garameye Girmesi Gerekirse de İlk Haciz Sahibi Alacaklının Sıra Cetveline İtiraz Etmemiş Olması Karşısında - İcra Mahkemesi Kararının İİK'nun 366. Maddesi Uyarınca Onanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/3988SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Bankanın Zilyetliği Kaybettiği ve Rehin Hakkının Ortadan Kalktığı İddiası - Davacı Yedieminin Sözleşmeye Borçlu Lehine Kefil Olması/Aracın Zilyetliğinin Davalının Yedinden Çıktığı Şeklinde Yorumlanamayacağı )
Y19.HDE. 1994/10100SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Gerçekte Alacağının Dayanağını Satış Anlaşması Olarak Belirtmiş Fakat Bu Husus Takibin Varlığı Sırasında Mevcut Olan Bir Kanıt İle İspatlanamadığı - Davanın Kabulü Gereği )
YHGKE. 1999/19-233SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Tarafından Muaccel Olmayan Alacağa Dayalı Yapılan İcra Takibini Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Kesinleştirmesi Halinde Sıra cetvelinde Alt Sıralara Düşen Diğer Alacaklıların Sıra Cetveline İtiraz Edebileceklerinin Kabulü )
YHGKE. 2008/19-161SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Vergi Dairesinin Bedeli Paylaşıma Konu Taşınmaz Üzerindeki Haczinin Geçersizliği ve Sıra Cetvelinde Yer Alan Diğer Alacaklıların Herhangi Bir İtirazının Bulunmadığı Dikkate Alınarak Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/7159SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalılardan SSK. Başkanlığı'na Garameten Düşecek Payın Ayrılması Davacı Vergi Dairesi'ne İse Kendi Payı İle Birlikte Hükmü Temyiz Etmeyen Davalı Alacaklıya Düşecek Payın Ödenmesine İmkan Tanıyacak Şekilde Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2005/6942SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Alacağının Esas ve/veya Miktarına Yönelik Olmayıp Takip Konusu Çekin Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Takip Dosyasına Pay Ayrılamayacağına Yönelik Olması Nedeniyle İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği )
Y19.HDE. 2000/8980SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olmadığına Sonucuna Varılması )
Y19.HDE. 2001/7921SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının İlk Hacze İştirakı için Gerekli Şartlar Oluşmadığı İddiasıyla )
Y23.HDE. 2011/827SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Savunmasında Bildirdiği Sözleşmeler Bunların Ödenmesine Dair Belgeler ve Sunulan Diğer Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi ve Gerektiğinde Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y19.HDE. 1996/3952SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Takibi ve Fiili Haczinin Olmaması Nedeniyle )
Y19.HDE. 2005/2133SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Takip Dosyasının İncelenmesinde de Adı Geçenin Araç Üzerine Fiilen Haciz Koyduğu - Davalıya Ait Bulunan ve Satış Tarihinde Ayakta Olan Haczinin Hangi Tarihte ve Ne Şekilde Konulduğunun Saptanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/8194SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Taşınmaz Malikinden Alacağı Olmamasına Rağmen Pay Ayrılması )
Y19.HDE. 2006/11710SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Üst Sıraya Alınmasına Dayanak Teşkil Eden Rehin Sözleşmesinin Geçersiz Olduğu İddiası - Rehin Hakkı Sahibinin Sırasını Belirleyen Bir Husus Olduğu/İcra Mahkemesinde Çözümleneceği )
Y19.HDE. 2004/9704SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması İçin Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemesine Ek Olarak Ayrıca Esasa Cevap Süresi İçinde Davayı da Kabul Etmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/431SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davanın Kazanılması Halinde Davacının İstifade Edeceği Tutar İtibariyle Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği - Görevsizlik Kararının İsabetli Olduğu )
Y14.HDE. 1999/6132SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davanın Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Olması )
Y19.HDE. 1992/7807SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devlet Alacağının İmtiyazlı Alacak Olduğu )
Y19.HDE. 2005/7688SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Devralınmış Alacağın Tahsili İçin Konulan Haczin 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y19.HDE. 2005/4871SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Diğer Alacaklıların Alacaklarına Kavuşmalarını Engellemek Kastıyla Yüksek Faiz Oranı Belirlenmesi Halinde Bu Faiz Oranı Mahkemece Sıra Cetveline İtiraz Davası İçinde Belirlenebileceği )
Y23.HDE. 2012/3299SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Faiz Gelirinin Alacaklılar Arasında Paylaştırılmasına ve Kendi İpoteğinin Kapsamına Dair İtiraz - Sıraya Dair Şikayet Niteliğinde Olduğundan İcra Mahkemesi Tarafından İnceleneceği )
Y9.HDE. 2010/41382SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Fesih Tazminatı - Dava Açma Süresi Sıra Cetvelinin Kendilerine Tebliğinden İtibaren Başladığı/Sıra Cetveline İtiraz Davasının 15 Gün İçinde Açılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/11764SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Fona Devredilen Bankaların Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Takip ve Tahsil Edileceğinin Hükme Bağlandığı - Fon Alacağı Yönünden 6183 Sayılı Yasanın 21.Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/4924SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Geçici Aciz Vesikasının Hacze İştirak Yetkisi Vermediği - Sıra Cetvelinde Parayı Paylaşma İmkanı Bulunmadığı/Şikayetçinin Şikayetinin Reddine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2000/3372SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gemi Adamlarının Hizmet ve İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Deniz Dervetinden Önce Ödenmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 1996/4837SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gemi Alacaklısı Hakkı )
Y19.HDE. 2011/707SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Görüleceği - Sadece Sıraya Yönelik İtirazlar İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu )
Y23.HDE. 2013/7806SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Taraflar Arasında Doğrudan Bir İlişki Bulunmadığı - Davanın Ticari Bir Dava Olmadığı/Görev Hususunun Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/2605SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gerekçe ve Hüküm Sonucu Kısmı Tereddüt Uyandıracak Nitelikte Olduğu - Mahkemece H.U.M.K.nun 388. Md.sine Uygun Biçimde Bir Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/3984SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görev - Alacağın Esas ve Miktarına Veya Sıraya Yönelik Olmasında )
Y19.HDE. 2000/2716SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görev-İflasa Karar Vermiş Olan Ticaret Mahkemesinin Bulunduğu Yerdeki Diğer Ticaret Mahkemeleri)
Y12.HDE. 1986/2395SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1987/556SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme ve Gönderme Kararının Temyizi Kabil Olup Olmaması )
Y23.HDE. 2017/2380SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Gümrük Alacağının Rüçhanli Alacaklardan Önce Ödenmek Üzere Sıra Cetveline Kaydedilmesi Talebi - Şikayetin Kabulüyle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verildiği/Dava Konusu Makinelerin İhale Edilen Mallar Arasında Bulunduğu Kesin Olarak Belirlenmediği Yatırım Teşvik Belgelerine Ait Tamamlama Vizelerinin Bulunup Bulunmadığı İhracat Taahhütlerinin Kapatılıp Kapatılmadığının Sorulup Uzman Bilirkişi Kurulundan Eşyaların Satışından Elde Edilen Bedelin İflas Masasında Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınacağı )
Y19.HDE. 2004/8180SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haciz Yolu İle Yapılan Takiplerde Yalnızca Alacaklılara Tanınmış Bir Hak Olduğu - Borçlunun İtiraz Hakkı Olmadığı )
Y19.HDE. 1996/5632SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizden Sonra İstihkak İddiasında Bulunmamış Borçlunun Alacaklısınca )
Y23.HDE. 2012/2543SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizlerin Kesinleşme Tarihlerinin Belirlenmesi Gereği - Sıra Cetvelinin İlke Kesin Haciz ile Bu Hacze İştirak Edebilecek Hacizlerinin Belirlenmesinden Sonra Düzenleneceği/Sıra Cetvelinin Belirlenmesi )
YHGKE. 2004/19-181SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hacizli Taşınmazın Aynından Doğmayan Kamu Alacağı - Önceliği Olmayıp Taşınmaza Satıştan Önce Usulüne Uygun Haciz Konulup Konulmadığının Araştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2002/5442SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczi Düşen Davalıya Ödeme Öngören/Şikayetin Kabulü Gereği - Haczedilen Taşınmazın İki Yıl İçinde Satışının İstenmemesi Nedeniyle Haczin Düştüğü )
Y23.HDE. 2015/5269SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczin Daha Önce Kesinleştiği İddiasına Dayalı - İİK.Md. 264/5'e Göre Borçlunun Ödeme Emrini Tebliğ Aldıktan Sonra 5 Günlük İtiraz Süresi İçerisinde Borca ve Sair Sebeple İtiraz Etmemesi İle Takiplerin Kesinleştiği Ancak İİK. Md. 264'de Belirtildiği Üzere Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takiplerde İhtiyati Haczin 10 Günlük Ödeme Süresinin Dolması İle Kesin Hacze Dönüştüğü Bu Bağlamda Hazırlanan Cetvelin Derece Kararı İtibari İle Doğru Olduğu )
Y19.HDE. 2007/3730SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczin Düştüğü İddiası - Taşınmazlar Üzerindeki Hacizlerde İki Yıl İçinde Satışın Talebi ve Avansın Yatırılması Gereği/Avansın Her Zaman Tamamlanabilir Olduğu )
Y19.HDE. 2004/7099SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Haczin Fekkine İlişkin Kararın İcra Mahkemesi Kararı Olmaksızın Geri Alınması Şikayet Konusu Edilmişken İş Bu Davada Anılan Haczin Düştüğü İddiası da İleri Sürüldüğünden Kesin Hükmün Varlığından Sözedilemeyeceği )
Y19.HDE. 2008/7365SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hakimin Yargılamanın Her Aşamasında Tarafların İddia ve Savunmaları İle Sınırlı Olmak Üzere Delil İkame ve İbrazını Emredebileceği - Davalıya Alacağının Varlığını İspatlamaya Yarayacak Delillerini Sunması İçin Mehil Verileceği )
Y19.HDE. 2005/4554SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Halen Mevcut Olan veya Henüz Doğmamış Olmakla Birlikte Doğması Kesin veya Olası Bulunan Alacak İpotekle Teminat Altına Alınabileceği )
Y19.HDE. 2004/7225SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hazine'nin Vergi Alacaklarının İmtiyazlı Alacak Niteliğinin Bulunmaması )
Y19.HDE. 2003/1617SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hem Sıra Yönünden Hem de Esas Yönünden İtiraz Edilmiş Olması Halinde Merci Tarafından Her İki İtiraz Yönünden de Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2005/1916SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Her İki İddia da Takip Hukuku Hükümlerinin İcra Müdürlüğünce Hatalı Uygulandığı Noktasında Toplandığı - Davacının Davalıların Alacaklarının Esas veya Miktarına İlişkin Bir İtirazı Bulunmadığı/Davanın Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/8533SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Her Sıra Cetveli Kendi Koşulları İçerisinde Değerlendirileceğinden Daha Önce Yapılan Benzer Nitelikteki Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yoluna Gidilmemiş Olmasının Daha Sonra Yapılan Sıra Cetveline Karşı Şikayette Bulunmaya Engel Teşkil Etmeyeceği)
Y19.HDE. 2005/5523SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Her Üç Alacaklı Hacze İştirak Nedeniyle Aynı Derece İçinde Yer Aldığı - Davacı Alacağı Birinci Sırada Ödenmeli Artan Para 4. Sırada Bulunan Diğer İki Alacaklı Arasında Garameten Taksim Edilmesi Gerektiği/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 1998/2568SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Hukuki Yararın Bulunmaması )
YHGKE. 2011/19-397SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Mahkemesinin Önüne Başka Bir Şekilde Gelen ve Tarafları Aynı Olmayan Bir Şikayet Hakkında O İcra Mahkemesince Verilen Karar Eldeki Dosya Açısından Bağlayıcı Olamayacağı )
Y19.HDE. 1998/6838SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Memurunun İhtiyati Haczi Kesin Hacze Dönüşmeyen Bir Alacaklıyı Dönüşmüş Gibi İşlem Yaparak Sırasını Değiştirmişse Bundan Hakkı Etkilenecek Olan Alacaklı Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla Ödeme Emrinin Tebliğindeki Usulsüzlüğü İleri Sürebileceği )
Y23.HDE. 2014/4725SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan Maaş Hacizlerinin ve Yapılması Gereken Kesintilerin Bildirilmesi Üzerine Eüaş Tarafından Maaş Hacizleri İle İlgili Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun Md. 140/1 Hükmündeki Sıra Cetveli Niteliğinde Olmadığı - Davanın Tavsifinde Yanılgıya Düşülerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 1997/7705SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünün Takip Hukuku İle İlgili Bu İşlemine Karşı Yapılan İtirazda İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
Y19.HDE. 2007/2009SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İcrada Satışa Konu Olan Mal Üzerine Tedbir Koydurmuş Olan Kişinin Sıra Cetvelinin İptalini İsteyemeyeceği )
Y19.HDE. 2010/11325SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İddia Sadece Sıraya İlişkin İse Genel Mahkemeler Değil İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Eldeki Davada da Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/8425SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İflas İdaresi Kararını Şikayet )
Y19.HDE. 2001/4976SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İflas Masasından Hak İddia Eden Alacaklının Alacağının Masaya Kaydı Talebinin İflas İdaresince Reddi Halinde Sıra Cetveline İtiraz Davası Açmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 1997/7963SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İflas Masasından Terkinine Karar Verilen Alacağın Öncelikle İtiraz Eden Alacaklıya Tahsisi )
Y19.HDE. 2005/445SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhale Alıcısının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Mevcut Olmadığından İhale Konusu Malın Aynından Doğan Vergi Alacağının Satış Bedelinden Ayrılıp Öncelikle Ödenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2003/8461SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacağı - Hacze İştirak Halinde Haciz Tarihi Önce Olan Alacaklının Önüne Geçemeyeceği )
Y19.HDE. 2000/8932SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz - Satış Tarihine Kadar Asıl Alacağa Yürütülecek Faizin Eklenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2001/8085SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Kararının Verildiği Tarihten İtibaren On Gün İçinde Karar Veren Mahkemenin Yargı Çevresinden İnfazının İstenmesi/Kesin Hacze Dönüşeceği )İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi
Y19.HDE. 1998/1091SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüştükten Sonra Hacze İştirak Talebi )
YHGKE. 1996/19-643SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haciz Yapan Davacı - 2.Sıradaki Bu Hacze Aynı Sırayla Kayıtlı Davalılar İle Birlikte İştirak Edeceği )
Y19.HDE. 2002/5801SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşerek İlk Haciz Halini Alması - Davacının İlk Hacze İştirak Edememesi/Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2004/587SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmeden Önceki Tarihte Konulan Başka Alacaklıya Ait Kesin Hacze Muvakkaten İştirak Etmesi - Sıra Cetveline Esas Alacakların Satış Tarihine Kadar İşleyen Faizleri ile Birlikte Dikkate Alınacağı )
Y19.HDE. 2009/10158SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı - Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı )
Y12.HDE. 2014/31532SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İİK. 100. Maddesine Göre Yapılan Bildirimde Belirtilen Alacak Miktarına ve Varlığına İtirazın Bu Davada İleri Sürülebileceği )
Y19.HDE. 2005/119SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İİK'nun 4949 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapılmadan Önce Beşinci Sırada İmtiyaz Tanınan Kamu Alacakları Yönünden İmtiyaz Kaldırılır Olduğundan Dördüncü Sıraya Alınmasında Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y19.HDE. 1999/4284SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlama Bağlı İşçi Alacağının Birinci Sırada Yer Alması Gerektiğinin İleri Sürülmesi )
Y23.HDE. 2016/2827SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlama Dayalı Alacakların İlama Uygun Şekilde Hesaplanmasının İcra Memurunun Görev Alanına Girdiği/Şikayet Dilekçesindeki "Alacak Miktarı da Yanlış Olup Bunun da Düzeltilmesi Gerekir" Şeklindeki Soyut Beyanın Alacağın Hesabının Doğru Yapılmadığına İlişkin Olduğu - Alacağın Miktarına İtiraz Edilmediği/Diğer Şikayetlerin İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği Gözetilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/1593SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlan Edildiği Gazetelerin Farklı Tarihlerde Olması Halinde On Beş Günlük Sürenin Son İlanın Yapıldığı Tarihten İtibaren Başlayacağı - Son İlanın Yapıldığı Tarih Dikkate Alındığında Davanın Yasal Süre İçinde Açıldığı/Yasal Sürenin Geçtiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1999/19-615SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlanda Müflis Şirketin Adının Yanlışlığı )
Y19.HDE. 2001/9619SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Hacizden Sonra Davacı Lehine Yapılan Temlik İşleminin Yasaya Uygun Olması )
Y19.HDE. 2005/4551SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Hacze Hüküm Kapsamında Bulunan Bankanın Haczi 6183 Sayılı Yasanın 21. Maddesi Uyarınca İştirak Ettirilerek Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılması Gereği )
Y19.HDE. 2010/9926SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Haczin Uygulanan İhtiyati Hacizden Sonra Kesinleştiği - Sıra Cetvelinin Bu Dosyadan Yapılması Gerektiği/Alacakları Oranında Paranın Paylaştırılması Gerektiğinden Şikayetin Kabulüne ve Dava Konusu Sıra Cetvelinin İptali Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/13062SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İlk Sırasında Türk Ekonomi Bankası AŞ. Bulunmakta ve Davacı Yan da Adı Geçenin Haczine İştirak Ederek Dağıtım Konusu Paranın Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiğini İleri Sürmesi - Davanın Adı Geçen Diğer Alacaklıya Yöneltilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2004/11413SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpoteğin Kesin Borç ( Anapara ) İpoteği Olduğu Anlaşılmasına Göre Mahkemece Davacı Alacağının Ulaştığı Meblağın Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y19.HDE. 2005/7818SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotek Akit Tablosunda İpoteğin Alınan ve Alınacak Mallara Karşılık Teminat Olmak Üzere Üst Sınır Belirlendiğinden Satış Bedelinden Bu Miktarı Aşan Kısmın Davalıya Verilmesinin Yersiz Olduğu )
Y19.HDE. 2005/4365SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotek Alacağının Kalmadığından Bahisle Davanın Kabulüne Karar Verilmişse de Davalı Yanca Taşınmazlar Üzerine Konulan Hacizlerin Yasal Süre İçinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Düştüğü Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2006/3973SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotek Alacağının Ödenmesinden Sonra İpotek Fek Edildiğinden Alacağın İpotek Kapsamında Bulunmadığı İddiası - Davalı Bankanın İpoteğin Fekki Talebi Tapuya Ulaşmadan Geri Alındığından İpotekli Taşınmazın Satışından Davalı Bankaya Pay Ayrılması Gereği )
Y19.HDE. 2002/1532SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İpotekli Alacaklının Alacağı Bulunmadığı İddiası )
Y19.HDE. 2005/158SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İptal Davasını Kazanan Davalı Alacaklı 3. Kişinin Malvarlığına Dahil Olan Taşınmazın Satış Bedelinden Tatmin Edileceğinden Davalının Alacağının Hesaplanmasında Faizin de Dikkate Alınması Suretiyle Düzenlenen Sıra Cetveli Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y19.HDE. 2001/5634SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
Y19.HDE. 2002/1399SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Külfeti )
Y19.HDE. 2007/8423SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu - Muvazaanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacıyla Yapıldığının İleri Sürüleceği/Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Tarifeye Göre Belirleneceği )
Y19.HDE. 1995/6193SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Davalı Olduğu - Alacağın Varlığı Sabit Olduğundan Bu Alacağın Ödenerek Sona Erdiğini İspat Yükü Bunu İleri Süren Davacıda Olduğu )
Y19.HDE. 2007/2816SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını ve Miktarını Birbirini Doğrulayan ve Sonradan Düzenlenmesi Mümkün Olmayan Belgelerle İspatlaması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/5045SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Temliknamenin Tek Başına Davalının Borçludan Gerçek Bir Alacağı Olduğunu Ortaya Koymayacağı )
Y23.HDE. 2012/2742SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İspat Yükünün Davalıda Olduğu ve Davalının Bunun İçin Münhasıran Bonoya Dayanamayacağı - Borçlu Davada Taraf Olmadığı İçin Onun Defterlerinin Tasdiksiz Olmasının Doğrudan Doğruya Defterlerin Tutulmasında Etkisi Bulunmayan Davalı Aleyhine Yorumlanamayacağı )
Y19.HDE. 2004/5466SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İşçi Alacakları 1. Sırada İmtiyazlı İse de Hacze İştirak Halinde Haciz Tarihi Daha Önce Olan Kamu Alacağına İştirak Edemeyeceği )
Y20.HDE. 2017/5737SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtiraz Edenlerin Cetvelin İlanından İtibaren Onbeş Gün İçinde İflasa Karar Verilen Yerdeki Ticaret Mahkemesine Dava Açmaya Mecbur Olduğu/İlgili İcra Müdürlüğünce Davalı Müflis Şirketin İflas Ettiğinin Bildirildiği - Müflis Davalı Şirket Hakkındaki İflas Dosyasının İcra Müdürlüğünün Dosyasıyla İflas Sırasına Kaydının Yapıldığı/İflas Kararı Veren Mahkemenin Ticaret Mahkemesi Olduğu Anlaşıldığından Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülerek Sonuçlandırılacağı )
Y23.HDE. 2011/416SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtiraz Yalnız Sıraya İlişkinse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu - İşlemlerin Muvazaalı Olduğunu Davalının Alacağının Gösterilen Tutarda Olmadığını İleri Sürülmesi/Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2003/8835SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İtirazın Hem de Alacağın Miktarına Yönelik Olması/Bu İtirazların Mahkemede İleri Sürülmesi Gereği - Mercii Hakimliği'nce Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
YHGKE. 1987/12-606SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kabul Edilen Bir Alacağın Cetvelden Çıkarılması )
Y19.HDE. 2005/6536SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kamu Alacağı İçin Haczedilen Malın Daha Önce Üçüncü Bir Kişi Tarafından da Haczedilmiş Olması - Garameten Taksim Yapılması Gereği )
Y19.HDE. 2002/2246SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kamu Alacağının İpotekli Alacaklıdan Sonra Gelen Alacaklıya İştirak Ettirilmek Suretiyle Düzenlenmesi Nedeniyle İtirazın Reddi )
Y19.HDE. 2008/6379SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kamunun Özel Hukuktan Doğan ve Sıra Cetveline Kabul Edilmiş Olan İflas Alacağının Kabulüne veya Reddine Karar Verilebileceği - Alacağı Özel Hukuktan Doğan ve Sıra Cetveline Kabul Edilmiş Olan İflas Alacaklılarının Kesinleşmiş ve Bu Nedenle Sıra Cetveline Kabul Edilmiş Kamu Alacağının Sıra Cetveline İtiraz Edemeyeceği )
Y23.HDE. 2015/5827SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kayıt Kabul Davası - Davacı Dilekçesinde Müflis Şirketten Alacaklı Olduğuna İflas Dosyasının İse Merzifon İflas Müdürlüğünün Dosyası Olduğunu Belirtmiş Olduğundan Davacının Kime Karşı Dava Açtığının Belirli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1997/4082SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kesin Rehin Açığı Belgesinin İlk Hacze İştirak İmkanı Sağlayıp Sağlamaması )
Y19.HDE. 1996/8038SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kiralayanın Hapis Hakkına Dayalı Olarak Yaptığı Takip )
Y19.HDE. 2004/11789SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kiraya Verilmiş Taşınmaz Üzerindeki İpoteğin Kapsamına İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibe Başlanmasından İpotekli Taşınmazın Paraya Çevrilmesi Anına Kadar İzleyen Kira Bedellerinin de Geçerli Bulunduğu )
Y19.HDE. 1993/3317SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Konkordato Süresi İçinde Yapılmış Haciz )
Y19.HDE. 2005/6543SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Konusunda Daha Evvel Verilen Karar Alacağın Hangi Miktarda Masaya Kabul Edileceği İle İlgili Olup Pay Cetvelindeki Alacak Miktarının Doğruluğunun Ayrıca Denetlenmesine Engel Teşkil Etmediği )
Y11.HDE. 1990/779SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )
Y23.HDE. 2012/1862SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2007/12059SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Dava Sonucunda Hakları Etkilenebilecek Olan Alacaklılar Aleyhine Açılacağı )
Y19.HDE. 2004/4584SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Takibin İcra Edildiği Yerdeki Mahkemelerde Açılması Gereği - İş Bu Dava da Sıra Cetveline İtiraz Davası Olup Doğrudan Doğruya Vergi Hukukuna İlişkin Nitelikte Bir Dava Olmadığı )
Y19.HDE. 2005/5475SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Kural Olarak Ticaret Mahkemelerinde Açılacağı - Eğer İtiraz Yalnız Sıraya Yönelikse Dava İcra Mahkemesi'nde Açılması Gereği )
Y19.HDE. 2000/2934SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Lehine İpotek Tesis Edilen Alacaklının Taşınmazın Kaydı Üzerinde İhtiyati Haczin Varlığını ve Kesin Hacze Dönüşeceğini Bilerek İpoteği Kabul Etmesi )
Y19.HDE. 2001/3985SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maaş Haczinde İştirak Kuralının Uygulanamayacağı - Haciz Sırasının Kesin Haciz Tarihlerine Göre Belirleneceği )
Y19.HDE. 2005/6586SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Bunlar Sıraya Konur ve Sırada Önde Olan Haczin Kesintisi Bitmedikçe Sonraki Haciz İçin Kesintiye Geçilemeyeceği )
Y19.HDE. 1999/4983SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahcuz Malın Satış Bedelinin Tüm Alacaklıların Alacaklarını Karşılamaması Halinde Uygulanacak Usul )
Y19.HDE. 2005/8605SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkeme Görevli Olmadığından Dolayı Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verirse Dava Dosyasının Ait Olduğu Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/5113SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkeme Hükmünün Sonuç Kısmının Açık ve Anlaşılır Olması Gereği - Eldeki Davada Kararın Gerekçe Bölümüyle Hüküm Sonucunun Çelişkili Olmasının Bozma Nedeni Sayılacağı/Ayrıca Şikayet Tarihinin Gerekçeli Karar Başlığında Hatalı Olarak Yazıldığı/Çelişkili Karar/Sıra Cetveli )
Y19.HDE. 2004/4717SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Anılan Ceza Yargılamasının Sonucu Beklenerek Varılacak Neticeye Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2015/6696SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Aynı Sıra Cetveline Karşı Aynı Mahkemede Açılmış Davaların Birbiriyle Bağlantılı Olduğunun Kabulüyle Davaların Birleştirilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/578SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Birleşen Davaların Bağımsızlıklarını Koruduğu Dikkate Alınarak Bu Davalılar Aleyhine Dava Açılmasında Hukuki Yararın Bulunup Bulunmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/6025SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Davacı Yanın Takip Dosyasından Ödeme Emrinin Dava Dışı Borçluya Ne Zaman Tebliğ Edildiği Saptanması Gerektiği - Ödeme Emri Tebligatının Fotokopisinin Bulunduğu Fakat Tebliğ Mazbatasının Bulunmadığı/Bu Hususun Posta İşletmesinden Sorulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/4602SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Davacıların Tasarrufun İptaline Dair İlamın İcra Dosyasına İİK.nun 264. Maddesindeki Bir Aylık Süre İçinde İbraz Edilmemesinden Söz Edilerek Hacze İştiraklerinin Sağlanmadığı Sıra Cetvelini Sırf Bu Yönden İptal Etmesi Gereği )
Y23.HDE. 2015/1508SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemece Gider Avansının Yatırılması İçin İki Haftalık Kesin Süre Verildiği/Muhtıranın Davacı Vekiline 27.09.2013 Tarihinde Tebliğ Edildiği Ve Davacı Tarafın 09.10.2013 Tarihinde Gider Avansını Yatırdığı - Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2009/10866SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olması İlkesinin Anayasal Zorunluluk Olduğu - Bilirkişi Raporuna Yapılan Atıfla Gerekçe Oluşturulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kararların Gerekçeli Olması İlkesi )
Y23.HDE. 2016/6008SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mahkemenin Posta Müdürlüğünce Yapılan Sıralamanın 2004 S. İİK'nun 140/1. Md. Hükmü Uyarınca İcra Müdürlüğünce Düzenlenen Sıra Cetveli Niteliğinde Olduğu Kabul Edilerek Yetkili Mahkemeyi Belirlemesinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2000/884SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Makine Veya Otel Mefruşatı Gibi Rehin Senedinde Açıkça Teferruat Olarak Gösterilen Şeylerin Teferruat Addedilmesi )
Y19.HDE. 1996/2974SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Maksimal İpotekte Limitten Fazlasının Kapsama Alınamayacağı )
Y19.HDE. 2004/4870SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Menkul Rehnine Konu Edilen Aracın Borçlu Elinde Haczedildiği - Geçerli Bir Rehinden Söz Edilemeyeceğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 1992/9137SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Merci Hakiminin Görevi )
Y19.HDE. 1998/4347SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Merciin Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Vermesi )
Y19.HDE. 2011/526SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mevcut Sıra Cetvelinin Zaten Mahkemece Belirlenen Sıralama ve Dağıtımın Aynını İçerdiği - Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/921SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Motorlu Taşıt Araçlarının Fiili ve Kaydi Hacizleri Arasında Hukuken Bir Fark Bulunmadığı - Fiili Haczin Bildirim Amacıyla Trafik Siciline Sonradan İşletilmesinde Usulsüzlük Olmadığı )
Y19.HDE. 2001/3986SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muhafaza Altına Alınmayan Aracın Trafik Kaydına Konulan Haciz - Satışının İstenebileceği )
Y19.HDE. 1997/1669SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muristen Alacaklı Olanlarla Mirasçının Kişisel Alacaklılarının Birbirlerine Karşı Rüçhanlı Olmamaları )
Y19.HDE. 2011/1437SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - Davalının Bilirkişi Raporuna Yönelttiği İtirazların Giderilmesi Davalı İle Borçlu Kayıtlarındaki Farkın Sebebinin Belirlenmesi ve Davalının Gerçek Alacak Miktarının Saptanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/6011SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olup Davalı Alacağının Varlığını Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun ve Birbirini Teyit Eden Delillerle İspatlaması Gerektiği )
Y19.HDE. 2009/4539SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olduğu )
Y19.HDE. 2010/3269SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )
Y23.HDE. 2012/2079SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - Resmi Belge Niteliğindeki İpotek Belgesinin Aksi Ancak Resmi Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği )
Y12.HDE. 1987/8076SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasının Tanıkla İsbatı )
Y19.HDE. 2004/6717SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasıyla - Borçlunun Ödeme Emrini İcra Dairesinde Tebellüğ Etmesi ve Sürelerden Feragat Etmesi Üzerine Aynı Gün Araç Üzerine Haciz Konması )
Y19.HDE. 2009/12246SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedenine Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kural Olarak İddia Borçlu İle Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturdukları Noktasına Dayandığı )
Y23.HDE. 2016/3426SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedeniyle - Tensip Tutanağında Davalının T.C. Kimlik Numarası Girildiğinde Ulaşılabilen Yerleşim Yeri Adresinin Yer Aldığı ve Davalı Vekili Tarafından da Davanın Kendisi Tarafından Takip Edileceğinin Açıklandığı Ekli Vekaletnamesinde Davalının Adresinin Yer Aldığı Gözetilerek Uyuşmazlığın Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1995/4433SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa Nedeniyle )
Y19.HDE. 2001/1157SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Müflis Bankanın Tasfiyesi Amacıyla Düzenlenen Cetvelin Alacaklılar Yönünden Kesinleşmesi )
Y19.HDE. 2001/8791SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Yapılan Satıştan Dolayı Alacaklı Olduğunu İleri Süren Kişinin Hacizler Sırasında Malın Muhafaza Kaydı ile Satıldığını İleri Sürmesi )
Y14.HDE. 2006/8035SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Mülkiyetten Başka Bir Ayni Hakka Dayalı İstihkak İddialarının Sıra Cetveline İtiraz Davası Şeklinde Değerlendirilmesinin Olanaklı Bulunduğu )
Y19.HDE. 2001/3431SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Nafaka - Alacaklının Takip Yapmaksızın Her Zaman Aynı Derecede İlk Hacze İştirak Edebileceği/Satış Bedelinden Öncelikle Pay Alacağı )
Y19.HDE. 2009/10202SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Nafaka Alacağının Dikkate Alınmaması Nedeniyle Sıra Cetvelinin İptali İsteminin Şikayetçinin Takip Dayanağı İlamın Alındığı Tarihin Birinci Sıradaki Alacaklıdan Önce Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Nafaka Alacaklısının İlk Hacze İştirak Edeceği Diğer Sıranın Yasada Düzenlendiği Şekilde Olması Gereği )
Y19.HDE. 1995/11600SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Nafaka Alacağının Sıra Cetveline Eksik Geçirilmesi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2006/730SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ödeme Emrine İlişkin Usulsüzlükler Diğer Alacaklıların Haklarını Haleldar Ediyorsa Bu Aşamada İleri Sürülebileceği )
Y23.HDE. 2012/6894SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ödemenin Dava Dışı Borçlu Tarafından Borcu Sona Erdirmek Amacıyla Yapıldığı Fakat Bunun Üçüncü Kişilere Karşı Varlığını Koruyor Gibi Gösterilmesi İçin Temlik İvazı Olarak Bankaya Yatırıldığını İspat Yükünün Davacı Alacaklıda Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/1997SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Öncelikle Sıraya Yönelik İtirazların Değerlendirilmesi Gerektiği - Eğer Sıralamanın Değiştirilmesi Gerektiren Bir Durum Varsa Alacağın Esasına Yönelik İtirazların Oluşacak Doğru Sıralamaya Göre İncelenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2002/152SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Alacaklıları Dışında Taşınmaza Haciz Koyanlara Yer Verilmemiş Olması )
Y19.HDE. 1998/1670SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Hakkının Borcu Ödeyen Kefile Geçmesi ve Rüçhan Hakkı )
Y19.HDE. 1997/75SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Konusu Alacağın Faiz ve Fer'ilerinin Kaydedilmemesi Sebebiyle )
Y19.HDE. 1995/10686SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Sözleşmesinin Düzenlenmesi - Yediemine Teslim )
Y19.HDE. 2005/8322SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehin Sözleşmesinin Usulüne Uygun Biçimde Kurulmaması İddiası Nedeniyle )
Y11.HDE. 1989/4573SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehinli Yazılan Alacak )
Y19.HDE. 1999/494SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehnedilen Menkulün Borçlu Elinde Kalması )
YHGKE. 1996/19-609SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Rehnin Alacaklı Adına 3. Şahsa Teslime Edilmiş Olması-Rehinli Alacaklının Önceliği )
Y12.HDE. 1985/13141SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sadece Müflisin Kabulüne Dayanılarak Çek Vasfı Olmayan Belgedeki Alacağın Masa Borcu Olarak Yazılamayacağı )
Y19.HDE. 2005/8389SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satış Bedelinin Tamamının İlk Haczi Koyduran Davacıya Aidiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1995/134SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satış ve Paylaşıma Konu Taşınmazın Maliki Limited Şirkete Koymayı Taahhüt Ettiği Sermaye Payı Araştırılmadığı Gibi Vergi Alacağının Limited Şirketten Tahsil İmkanı Bulunup Bulunmadığı da Saptanmamasının Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2000/9397SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Satışa Konu Aracın Davacı Tarafından Borçluya Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satıldığının Anlaşılması )
Y19.HDE. 2005/8405SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveli Henüz Kesinleşmemişse İhtilaflı Alacaklar İçin Gerekli Pay İlgilisine Ödenmeksizin Ayrılacağı )
Y19.HDE. 2011/739SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveli Sapanca İcra Müdürlüğü'nün Takip Dosyasında Düzenlendiği ve Dava da Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Açıldığından Davaya Bakma Yetkisi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Olduğu )
Y23.HDE. 2015/9338SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Alacaklıların Alacak Miktarı Paranın İcra Dosyasına Girdiği Tarih İtibariyle Tespit Edilmesi Gerektiği/Şikayet Olunanın Alacak Miktarının Sıra Cetvelinde Gösterilmemesi ve Haciz Tarihinin Yanlış Yazılması Sebebiyle Sıra Cetvelinin Yasaya Aykırı Olarak Düzenlendiği - Şikayetin Kabul Edileceği )
Y23.HDE. 2016/6585SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde İlk Sırada Pay Ayrılan Davalıya Ait Alacağın Zamanaşımına Uğrayan Kısmı Tespit Edilerek Davacıya Bu Miktarın Pay Olarak Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2006/1191SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Yer Alan Bir Başka Alacaklının Alacağının Hiç ya da Gösterilen Miktarda Olmadığı Yönündeki İddianın İnceleme Yerinin Genel Mahkemeler Olduğu )
Y19.HDE. 2004/7459SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinde Yer Alan Davalı Kurumun Haciz Tarihinden Sonra Doğan Alacaklarının da Hacze Esas Alacakla Birlikte Dikkate Alınmış Olması )
Y19.HDE. 2007/4375SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Belli Bir Sıradan Terkin İstemini İçeren Davaların İflasa Karar Verilen Yerdeki Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
Y23.HDE. 2013/245SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya ve Alacağın Muvazaa İddiasına Dayalı - Önce Sıraya Yönelik Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği/İcra Kefiline İcra Emri Takip Kesinleşmeden Önce Gönderildiği İçin İcra Kefilliği İşleminin Geçersiz Olduğu Anlaşılmakla Bu Sıraya Dair Şikayetin Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 2007/7002SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelindeki Sıraya Yönelik İtirazlar Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/7486SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline Dahil Edilen Davalı Takibinden Konulan Haciz Satıştan Sonraki Bir Tarihi Taşıdığından Davacı Yanın 6183 Sayılı Yasanın 21/I.nci Maddesinden Yararlanmasına Hukuki İmkan Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2011/10265SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtirazları Sonucunda Düzenlenen Yeni Cetvelde Yabancı Para Alacaklılarının Alacakları Aracın Satış Tarihindeki Değerleri İtibariyle Hacze İştiraki Esas Alınmalı ve Döviz Karşılığı Ödemelerin Yine Bu Tarihteki Kur Karşılığına Göre Hesap Edilerek Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 1995/11542SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla İcra Tetkik Merciinde Dava Yoluyla Mahkemede İtiraz Edilebilmesi )
Y23.HDE. 2013/7793SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin 1. Sırasında Bankanın Gösterildiği ve Sıra Cetvelinde Davalı Borçluya Pay Verilmediğinin Anlaşıldığı Bu Sıra Cetveliyle İlgili Davanın Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/4278SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Düzenlenmesinden Sonra Her Bir Alacaklının Özellikle Kendilerinden Önceki Alacaklıların Takiplerindeki Usulsüzlükleri Sıra Cetveline İtiraz Yolu İle İleri Sürmesi Mümkün Olduğu )
Y19.HDE. 1997/8045SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar Dikkate Alınarak Düzenleneceği )
Y19.HDE. 2004/4739SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İlk Kesin Haczi Uygulayan İcra Müdürlüğünce Düzenlenmesi İlkesi Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
Y19.HDE. 2004/4959SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İptal Edilmesi Halinde İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği )
Y23.HDE. 2012/2298SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin İptali - Genel Mahkemede Görülen Davada Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y12.HDE. 2014/13914SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kesinleşmesinde Tek Bir Davanın Sonucuna Bırakılmayıp Taraflardan Biri İçin Kesinleşmiş Sayılmasının Tüm Taraflar İçin Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/2147SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasında Düzenleneceği - Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
Y19.HDE. 2009/8667SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Kural Olarak İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği/Şikayetçinin Önceki Tarihli Haczinin Dikkate Alınmadığı - Sıra Cetvelinin İpotekli Takip Dosyasından Düzenlenmesinin Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
Y19.HDE. 2004/11854SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Sıraya İtiraz Nedeniyle İptal Edilmiş Bulunması Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/11748SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde Yapılabileceği - Kamu Alacağından Dolayı Konulan Hacze Borçlunun Diğer Alacaklılarının Koyduğu Hacizler İştirak Edemeyeceği )
Y23.HDE. 2014/1539SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Sıraya Yönelik İtirazlar Üzerine İflas Sıra Cetvelinin İptaline Değil Cetvelin Düzeltilmesine Karar Verileceği - Böylelikle Gerek Alacaklıların ve Gerek Borçlunun Menfaatlerini Gözetmek Zorunda Olan İflas İdaresinin Huzuruyla Yargılaması Yapılarak Kesinleşmiş Hususlar İçin Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2746SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Somutlaştırılmamış İddia Çerçevesinde Sonraki Tarihli Bir Sıra Çetveli Hakkında Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hangi Sıra Cetveline İtiraz Edildiği Hususunun Davacıdan Açıklattırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/1889SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süre )
Y19.HDE. 2001/8268SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmadığından Davaya Cevabında İleri Sürdüğü Muvazaa İddiasının Kabul Edilemeyeceği - Alacak Davası )
Y19.HDE. 1996/6832SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Süresinde Yapılmamışsa Reddedileceği )
Y23.HDE. 2013/70SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Alacağın Miktarına İlişkin Olup Görevli Mahkemenin Genel Mahkeme Olduğu - İş Mahkemesinin Görevi İse İş Mahkemeleri Kanunu'nda Belirtilmiş Olup Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Anılan Kanun Kapsamına Girmediği )
Y19.HDE. 2008/1385SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Edilenin Hem Sırasına Hem de Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz Halinde Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2007/3893SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Hakime Bırakılmış Takdir Hakkının Duruşma Açılmak Yönünde Kullanılmasının Tarafların İddia ve Savunmalarının Değerlendirilmesi Bakımından Uygun Olduğu )
Y19.HDE. 2011/760SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Olunan Vergi Dairesi'nin Alacaklı Olduğu Belirtilen Ltd. Şti'nin Ticaret Sicil Kayıtlarının Borçlunun Şirket İçindeki Konumunun Belirlenmesi ve Anılan Hükümler Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/3679SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla - Tetkik Merciinin Takdir Hakkını Duruşma Yapılması Yönünde Kullanmasının Uygunluğu )
Y23.HDE. 2012/2084SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayet Yoluyla Tetkik Merciine Arz Olunacağı - Şikayetçi Alacaklının Tebligatın Yasaya Aykırı Olduğunu İleri Sürerek Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği/Dava Dışı Borçlular Adına Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği )
Y23.HDE. 2015/4158SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Şikayetçinin Alacağı İçin Şikayet Olunandan Önceki Bir Tarihte Haciz Uyguladığı - Ancak Şikayetçinin İhtiyati Haczinin Şikayet Olunanın İhtiyati Haczinden Sonra Kesinleştiği/İlk Sırada Şikayet Olunanın Yer Alması Gerektiği Belirtilerek Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/3874SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Dayanağı Bonoların TL Olarak Düzenlendiği ve Takipte Faiz de Talep Edilmediği - Davalının Tercihini TL Olarak Belirlediği Gerekçesiyle Sıra Cetvelinde USD Olarak Yazılan Miktarın TL Olarak Düzeltilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/7345SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6387SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takip Hukukuna Aykırı Sıra Cetveli Düzenlendiğine İlişkin İtirazların Nerede İnceleneceği )
Y12.HDE. 2010/31540SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Takipte Taraf Olmayan 3. Kişinin Haczedilen Malların Kendi Borçlusuna Ait Olduğu İddiası İle Haczin İptali Talebi/Aktif Husumet Yokluğu İle Reddedileceği - Sıra Cetveline İtiraz Edilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/5478SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tapuda Satışa Konu Edilen Üç Taşınmazla İlgili Resmi Senette Yazılı Bedel İle Bunlara Karşılık Verildiği Öne Sürülen Bono Bedeli Arasında Fahiş Fark Olduğu Gerekçesiyle Ortada Muvazaalı Bir İşlemin Olduğuna Dair Kabulün Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2009/1006SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taraflar Arasında Akdedilmiş Bir Rehin Sözleşmesi Bulunmadığı - Zilyetliğin de Rehin Alana Geçirildiğine İlişkin Açıklık Bulunmadığı Zilyetliğin İadesinin Borçlunun Ekonomik Durumunu Korumaya Yönelik İyiniyetli Bir Davranış Olarak Yorumlanamayacağı )
Y19.HDE. 2004/8844SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tarafların İcra Dosyaları Üzerinde Yeterli İnceleme Yapılarak İİK'nun 20. ve 264 /Son Maddeleri Uyarınca Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/776SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacağının Kamu Alacağı Sayılmadığı - Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olarak Sıraya Alınacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/6026SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Alacaklarının Kamu Alacağı Niteliğinde Olduğu - 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 21/I.nci Maddesinin Tanıdığı Hacze İştirak İmkanından Yararlanacağı )
Y19.HDE. 2000/7450SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tasarrufun İptali Davasını Kazanan Alacaklıya İptal Edilen Tasarruf Oranında Önce Taşınmazı Devralan Kişinin Verdiği İpoteklerle Alacaklı Olanlara Sonra Ödeme Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2000/18677SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınır Mal Hacizle Yükümlü Olarak İhaleye Çıkmadığından ve Bu Kayıtla İhaleden Alınmadığından Alıcının Borçlunun Taşıt Vergisinden Sorumlu Olmaması )
Y19.HDE. 2000/401SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınır Malın Ancak Teslimi Meşrut Şekilde Rehnedilebilmesi )
Y19.HDE. 1997/7887SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilmiş İpotek Limitinin Tüm Alacağı Karşılamaması )
Y19.HDE. 2001/7184SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Satışında Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılmaması Sebebiyle )
YHGKE. 2008/19-751SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Temyize Konu Karar Gerçekte Bir Direnme Kararı Değil Bozmadan Esinlenilmek ve Bozmada İşaret Edilen Yönde Yeni ve Ayrı Bir İnceleme Yapılmak Suretiyle Oluşturulmuş Farklı Bir Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Olduğu )
YHGKE. 1997/19-115SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Tetkik Mercinin görevi )
Y19.HDE. 2001/4132SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ticari İşletme Rehni - Üzerinde Faaliyette Bulunulan Taşınmazın İşletme Sahibine Ait Olması/Tapu Siciline Kaydedilmemesi )
Y19.HDE. 2003/5809SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Ticari İşletme Rehni Sözleşmesinin 10 Gün İçinde Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Şartı )
Y19.HDE. 2004/6169SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( TMSF'nin Hakim Ortaklardan Tahsil Edemediği Alacak İçin Kefile Karşı Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapabileceği )
Y19.HDE. 2004/4427SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( TTK.nun 636/I. Maddesine Göre Aval Veren Poliçedeki Borç Dolayısıyla Lehine Aval Verdiği Şahıstan Müstakil Olarak ve Diğer Bütün Poliçe Borçlularıyla Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 1997/19-842SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Usulsüz tebligat )
Y19.HDE. 2005/1421SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Uyuşmazlık Davacı Alacağının Miktarına Değil Alacağın Rehin Kapsamında Olup Olmadığına Diğer Deyişle Hangi Ölçüde Üst Sıraya Alınacağına İlişkin Olması Yargılama Görevi İcra Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.HDE. 2010/26266SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Üçüncü Kişinin Takibin Muvazaalı Olduğu Takip ve Haczin İptal Edilerek Alacaklıya Ödenen Paranın Başlattığı Takip Nedeniyle Kendisine Ödenmesi Şikayeti - Takibe Taraf Olmayanın Takip ve Haczin İptalini İstemeye Hakkı Olmadığı Sıra Cetveline İtiraz Edebileceği )
Y19.HDE. 2008/713SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Üçüncü Şahıslar Tarafından Haczedilen Mallar Paraya Çevrilmeden Evvel O Mal Üzerine Amme Alacağı İçin de Haciz Konulursa Bu Alacak da Hacze İştirak Edeceği ve Aralarında Satış Bedelinin Garameten Taksim Olunacağı )
Y19.HDE. 2005/6306SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vekalet Ücreti Alacağına Rüçhan Hakkı Tanıyan Düzenleme Avukatın Müvekkilinin Diğer Alacaklıları Karşısında ve Dava veya Takip Nedeniyle Kazandırdığı ve Elinde Bulundurduğu Para ve Mallar İçin Uygulanabileceğinden İtirazın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2004/7226SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacağı Malın Aynından Doğan Bir Kamu Alacağı Olmadığından İmtiyazlı Alacak Niteliğinde Olmadığı )
Y19.HDE. 2005/652SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacakları İmtiyazlı Alacak Olmadığından Dördüncü Sırada İşlem Gördüğü )
Y19.HDE. 2005/7628SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacaklarına Tanınan İmtiyaz 4949 Sayılı Kanun İle Kaldırılmış Olduğundan Vergi Alacaklarının 4. Sırada İşlem Görmesi Gereği )
Y19.HDE. 2000/9013SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Borcundan Dolayı İdarece Haciz Konan Aracın Satışı Nedeniyle Yapılan Sıra Cetveline İlişkin Olarak )
Y19.HDE. 2008/4901SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Dairesinin Kalkınma Bankasından Daha Önce Haciz Koyduğu/Kalkınma Bankasının Sonraki Tarihli Haczi Nedeniyle Önceliği Bulunmadığı - Bankanın Vergi Dairesinin Haczine İştirak Edeceği )
Y19.HDE. 2004/8221SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Dairesinin Saptanan Gerçek Alacağı İtibariyle Garame Hesabının Yapılabilmesini Teminen Sıra Cetvelinin İptali Gereği )
Y19.HDE. 2007/11040SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Verilen Karar İle Taraflara Tanınan Haklar ve Yüklenen Borçlar Şüphe ve Tereddüt Yaratmayacak Şekilde Açık Yazılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/7179SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Yapılan Arttırmada Pey Süren Olmadığından İhale Gerçekleşmediği ve İİK'nun 129. Maddesinin Son Cümlesine Göre Satış Talebinin Düşeceği )
Y23.HDE. 2016/2386SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Yargı Yolunun Caiz Olması/Dava Şartı - Davacı Vekilinin Duruşmadaki Beyanında ve Dilekçelerinde Sıralama Yapma Yetkisinin Davalı Belediyeye Ait Olup Da Belediyenin Bu İşlemi Yapmaması Üzerine Eldeki Davayı Açtıklarını Belirttiği/İdarenin İş ve İşlemlerinin Yapılmasıyla İlgili Olarak Yargı Erkinden Herhangi Bir Talepte Bulunulamayacağı/İdarenin İş ve İşlemlerine Karşı Ancak İdari Yargıya Başvurulabileceği )
Y19.HDE. 2001/3045SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Yatırımı Teşvik Nedeniyle Alınmayan Vergilerin Mevzuata Aykırı Davranılmasından Dolayı Alınmasının Gerekli Hale Gelmesi )
Y23.HDE. 2016/4659SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Asıl Alacağa Dair Dava Sonuçlanmadan Diğer Bir Anlatımla Asıl Alacağın Hukuken Mevcut Olup Olmadığı Kesin Olarak Tespit Edilmeden Fer'ilerinin Hüküm Altına Alınması Mümkün Olmayıp Bu Hususun Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı)
Y19.HDE. 2001/1075SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bankaya Ayrılan Alacağının Miktarına - Riski Bulunan Teminat Mektupları Kadar Pay Ayrılıp Sıra Cetveline Yazılması Gereği)
Y23.HDE. 2011/464SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bilirkişi Raporunda Davacının Ödemeleri İade Edilen Bonolar Kesilen Fatura ve Değiştirilen Taşınmazlar Bakımından Bunların Hangi Sözleşme İle İlgili Olduğu ve Belirlenen Tutarın da İflas Tarihine Göre Saptanıp Saptanmadığının Denetlenmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2013/6628SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Bir Yıllık Satış İsteme Süresi İçinde Menkul Mal Başka Bir Dosyada Satılmış İse Haczin Düşmeyeceği - Davacının Satış Tarihinde Dava Konusu İcra Dosyasındaki Haczinin Ayakta Olduğu/Sıra Cetveline Muvazaa Nedenine Dayalı Olarak İtiraz Etmekte Hukuki Yararının Bulunduğu)
Y23.HDE. 2016/1928SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Birden Çok Alacaklının Sıra Cetvelinde Üst Sırada Bulunan Bir Alacaklının Alacağının Varlığına veya Miktarına İtiraz Ettiği - İcra Müdürlüğünce Düzenlenecek Yeni Sıra Cetvelinde Sırasına İtiraz Edilen Alacaklıya Ayrılan Payı İtirazı Kabul Edilen Alacaklılara Takip Dosyalarında Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerinde Hacizleri Bulunup Bulunmadığı da Gözetilerek Alacakları Oranında Dağıtılacağı)
Y23.HDE. 2015/2280SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Boşanma ve Nafakanın Muvazaalı Olduğuna İlişkin İddia Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeye Dayalı Hüküm Kurulmasında İsabet Görülmediği)
Y23.HDE. 2013/7870SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Davalı Limited Şirket İle Dava Dışı Borçlu Arasında Alacağın Mevcudiyetine Dair Ayrı Bir Dava Görüldüğü ve Bu Davanın Hükme Bağlandığı - Anılan Dosyada Belirlenen Tutarın Davalı Alacağı Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hususunda İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/7029SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Davalı Savunması Üzerinde Yeterli İnceleme Yapılmadığı/Devri Taahhüt Edilen Araçların Devredilip Devredilmediği Senetlerin Verilip Verilmediği Araştırılmadığı - Sözleşmenin Toplam Bedelinin Davalının Takibe Koyduğu Senetler Bedeline Olan Oranı da Tespit Edilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y23.HDE. 2015/3365SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Feragat Dışı Davalının Takibinin ve Hacizlerinin Eski Tarihli Olmasının Tek Başına İspata Yetmeyeceği Gerekçesiyle Anılan Davalıya Yönelik Asıl ve Birleşen Davanın Kabulüne Diğer Davalılara Yönelik Birleşen Davanın Feragatten Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
Y23.HDE. 2015/159SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Hazırlanan Sıra Cetveli Yargılama Sırasında İcra Hukuk Mahkemesinin İlamıyla İptal Edilmiş Olup Bu Sıra Cetveli Hakkında Mahkemece Artık Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2006/2679SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Mahkemesinin Görevinde Olduğu - Rehin Alacağın Sırasını Belirlediğinden Rehnin Geçersizliği İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasının İcra Mahkemesinde Görülmesi Gereği)
Y19.HDE. 2002/4755SIRA CETVELİNE İTİRAZ (İcra Takibine dayalı Olarak Yapılan Sıra Cetveline Vaki İtiraz)
Y23.HDE. 2014/10541SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Kayıt Kabul Davaları On Beş Günlük Yasal Süre İçinde Açılması Gereken Davalardan Olup Bu Sürenin Geçmesinden Sonra Islah Yoluyla Talebin Artırılmasına Hukuki Geçerli Sonuç Bağlanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2011/404SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında “Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasına" Denilmişken Gerekçeli Kararda Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği)
Y23.HDE. 2015/4893SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Muvazaa İddiasına Dayalı - Verilen Hükmün Sadece Davanın Tarafları Bakımından Sonuç Doğuracağı ve Verilen Kabul Kararında Durumun Tespiti İle Yetinilmeyip Eda Hükmü Kurulması Gerektiği)
Y19.HDE. 2001/1624SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Muvazaa İddiasını İçeren Davada İspat Yükünün Alacaklıda Olması)
YHGKE. 2010/19-45SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Satışın Reddine İlişkin İcra Müdürü Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle Geçerli Bir Satış Talebinin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Bu Husus Gözetilerek Davalının Haczinin Düşüp Düşmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2011/420SIRA CETVELİNE İTİRAZ (SGK Alacakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi ve Bunların Hesap Tarzı 93. Maddede Gösterildiği - Aynı Yasa'nın 88. Md.sine Göre Kurum Alacaklarının Takip ve Tahsilinde 6183 S.K'nun 102. Md. Dışındaki Hükümlerinin Uygulanacağı)
Y19.HDE. 2010/6412SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Sıra Cetveli Düzenlenirken İlk Kesin Haczin ve Buna İştirak Edecek Hacizlerin Belirlenmesi ve Bu İştirak Derecesine Ödeme Yapıldıktan Sonra Para Artarsa İzleyen Derecelerin de Aynı Usulle Belirlenerek Dağıtımın Yapılması Gerektiği)
Y23.HDE. 2014/11192SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Sıra Cetveline Davacının İtiraz Etmesi Daha Önce Sırada Yer Alması Gereken Dava Dışı Şahıs Tarafından Açılmış Bir Dava Bulunmaması Nedeniyle Dava Konusu Olan Sıra Cetveline İtirazın Kabulüne Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
Y19.HDE. 2002/6301SIRA CETVELİNE İTİRAZ (Taşınmaz Satışı Sonucunda Düzenlenen Sıra Cetveline vaki itiraz)
Y9.HDE. 2012/342SIRA CETVELİNE İTİRAZ / KAYIT KABUL DAVASI ( Ticaret Mahkemesi'nde Açılması Gerektiği Gözetilerek Davalı A.Ş. Yönünden Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/5083SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARI (Muvazaa Nedenine Dayalı - Önce Sıraya Yönelik Uyuşmazlığın Çözülmesi Bu İtirazın Yerinde Olmadığının Anlaşılması Halinde İse Davalı Alacağının Varlığının ve Miktarının İncelenmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2012/6830SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVALARINDA HASIM GÖSTERİLMEMESİ ( Talebin Reddini Gerektirmeyeceği - Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/5695SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Sonra Özel Kanunlarında İmtiyazlı Olduğu Belirtilen Alacaklar 3. Sırada Vergi Alacakları Dördüncü Sırada İşlem Göreceği )
Y19.HDE. 1993/9940SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Açılabileceği Süre )
Y23.HDE. 2016/2817SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kabulü Halinde Davanın Taraflarının Sırasının Değiştirilmesine Karar Verilemeyeceği - Sıra Cetvelinin İptaline Değil Davalıya Ayrılan Payın Yargılama Giderleri Dahil Olmak Üzere Öncelikle Davacı Alacağının Karşılanmasının Tahsisine Artan Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2012/4359SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Esasına ve Miktarına İlişkin Olması Halinde Davanın Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtirazın Sadece Sıraya İlişkin Olması Halinde Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )
Y23.HDE. 2016/4719SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Muvazaalı Olduğu İddiasına Dayalı Davalarda Alacaklı Davalının Alacağının Varlığını İspat Etmek Durumunda Olduğu - Davalı Alacağının Bonoya Bağlı Olduğunu ve Gayrimenkul Alım-Satımına Teminat Olarak Bononun Karşılığının ise Elden Verildiğini İddia Etmekte Olup Bir İspat Vasıtası İleri Süremediği/Davalının Alacağının Gerçek Olduğunu İspat Ettiğinin Kabul Edilmesi Düşünülemeyecek Olup Davanın Kabulü Gerektiği )
Y19.HDE. 1998/3431SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacağın Varlığını İspat Yükü )
Y11.HDE. 1977/3916SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Alacak Davası )
YHGKE. 2008/9-731SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Araç Üzerine Haciz Konulduğu - Davacı Tarafından Konulan Haczin Davalı Tarafından Konulan Hacizden Önce Olduğu/Sıra Cetvelinin Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Düzenleneceği Kuralının Dikkate Alınacağı )
Y19.HDE. 2011/780SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Asıl Dosyanın Hasım Tarafı İle Birleşen Dosya Bilgilerinin Gösterilmesi Gerektiği - Mahkemece H.U.M.K.nun 388. Md.sine Uygun Biçimde Bir Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/6110SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bankalar Kanunu Uyarınca Amme Alacağı Statüsünde Sayılan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İlk Hacze İştirak Ettirilmediği İddiası Nedeniyle )
Y19.HDE. 2004/8320SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bankalar Kanunu Uyarınca Amme Alacağı Statüsünde Sayılan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Uyarınca İlk Hacze İştirak Ettirilmediği İddiası Nedeniyle )
Y19.HDE. 2001/4182SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bedeli Paylaşıma Konu Aracın Rehinli Olması Rehinli Alacağı Temlik Alınması Satıştan Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Rehinli Alacağa Pay Ayrılmaması )
Y19.HDE. 2008/10544SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bir Taşınmazın Hissesinin Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Üst Sıraya Alınan Davalının Haczinin Düştüğü Gerekçesi İle - İkinci Satışta Alıcı Çıkmadığından Davacının Satış Talebinin ve Haczinin Düştüğünün Kabul Edileceği )
YHGKE. 2007/19-211SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Borçlunun Aracının Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davacı Banka Lehine Tesis Olunan Rehnin Dikkate Alınmadığı İddiası Nedeniyle )
Y19.HDE. 2006/3175SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Borçlunun İcra Müdürlüğünde Teminatın İadesine Muvafakati Hakkında Talep Açtığı Sırada Dosyada Mevcut Tebligatı Öğrendiğinin Kabul Edileceği - Davanın Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2005/969SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Borçluya Ait Taşınmazın Satışından Sonra Düzenlenen Sıra Cetvelinde Davalıya Pay Ayrıldığı ve Davalının İcra Emrinde Öngörülen Süre Geçmeden Uyguladığı Haczin Geçersiz Olduğu İddiası Nedeniyle )
Y23.HDE. 2013/3382SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Bu Davalarda İddia Kural Olarak Borçlu İle Davalı Alacaklının Anlaşmalı Biçimde Borç İlişkisi Oluşturarak Diğer Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı Güttükleri Noktasında Olup İspat Külfetinin Davalıya Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2009/2790SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Çelişkili Takyidat Listelerinden Davalı Rehninin Trafik Siciline Sonradan Fakat Önceki Tarihle Kaydedildiği - Mahkemece Trafik Sicilinden Rehinlerin Tescil İşlemlerinin Yapıldığı Tarihlerin Sorulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/9817SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Dışı Bankanın İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takipte Borçlu Şirketin Borcunu Kendisinin Kefaletine İstinaden Ödediği ve İpoteği Temlik Ettiği - Alacağının Hesaplamasında Satış Tarihine Kadar Uygulanacak Faiz Oranının Yasal Faiz Oranı Olduğu )
Y19.HDE. 2001/7180SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Hazine Tarafından Malın Satışından Önce Vergi Alacakları İçin Haciz Konulduğundan Satış Bedelinin Garameten Paylaştırılmasına Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/6022SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı SSK Başkanlığı'nın Davasının Taşınmazın Satışından Sonra Haczedilmesinin 6183 S. Yasanın 21/I Maddesine Uygun Bulunmadığı ve Nihayet Davacının Davasının da Tapuya Şerh Edilen İlk İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
Y19.HDE. 2001/9572SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Tarafından Haczedilen Mallar Üzerinde Vergi Dairesinin Haczinin Olmadığının Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
Y19.HDE. 2005/5529SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı TMSF'nin Kamu ve Hazine Alacağı Niteliğini Taşıyan Alacağının Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Sayılmasını Gerektirecek Bir Kanun Hükmü Bulunmadığından Davanın Reddedilmesinin Yerinde Olduğu )
Y19.HDE. 2007/6385SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının İhtiyati Haczin Kesinleşmesine Rağmen Pay Ayrılmadığını İddia Ettiği/İtirazın İptali Davası Sonuçlandığından İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - İtirazın İptaline İlişkin Dava Dosyasının İncelenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/6698SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının Taşınmaz Üzerine Haciz Koydurduğu Ancak Yasada Öngörülen Masrafı Yatırmadığı - Masrafı Mahallinde Vereceğini Belirttiği Son Talebin İse İki Yıllık Satış Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/Davanın Dinlenemeyeceği )
Y19.HDE. 2009/3853SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının Taşınmazı Muvazaa İle Devralan 3. Kişiye Tasarrufun İptali Davası Açmalarına Rağmen Kendilerine Cetvelde Pay Ayrılmadığını İfade Ettiği - Tasarrufun İptali Davasında Taşınmazın 3. Kişilere Devrinin Önlenmesini Sağlayamadığı Gerekçesiyle Davasının Reddedilemeyeceği )
Y19.HDE. 2005/2418SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Alacaklının Takip Konusu Meblağ Kadar Alacaklı Olduğunu Kanıtlayamaması - Davanın Kabulü Halinde Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2002/9536SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Bankanın Haciz İhbarının Üçüncü Kişiye Ulaştığı Tarihin Diğer Alacaklılar Yönünden Haciz Tarihi Olması-Bu Tarihe Görede İtirazın Reddinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/8320SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Yanca Rehnin Temin Ettiği Alacağın Tahsil Edilmiş Olduğu Dolayısıyla Rehnin de Sona Erdiği İddiası Nedeniyle )
Y23.HDE. 2013/1139SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası - Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesine Mümkün Olmayıp Sadece Davalıya Ayrılan Satış Bedelinin Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/23-1208SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Takibine Dayanak Olan Çeklerin İbraz Tarihinin Davacının Takip Dayanağı Kıldığı Çekin İbrazından Önce Olduğu - Davalı Alacağının Davacı Alacağından Önce Doğduğu ve Sonraki Alacak Bakımından Muvazaa Yaratılamayacağı )
Y19.HDE. 2003/9494SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Ticari Defterleri Usulüne Uygun Tutulmasına Rağmen TTK.nun 83. Maddesi Uyarınca Tamamlayıcı Yemin Verilmemesinin İsabetsiz Olması )
Y19.HDE. 2011/1075SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Davanın Kazanılması Halinde Davacının İstifade Edeceği Tutara Göre Görevli Mahkemenin Belirleneceği )
Y19.HDE. 1997/5941SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Geçerli Rehin Sözleşmesi Bulunmadığı İddiası )
Y19.HDE. 2005/8406SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Geçici Dağıtım Pay Cetvellerinin İptali İstemi Nedeniyle )
Y19.HDE. 2001/2953SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Gemi Alacaklısı Hakkı Kanundan Doğduğundan Alacakla İlgili Olarak İlamsız Takip Yapılmasının Bu Haktan Feragat Edildiği Anlamına Gelmemesi )
Y23.HDE. 2011/4830SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Gemi Alacaklısı Hakkının Yasa Gereği Hacizli ve Rehinli Alacaklardan Önce Geleceği ve Geminin Satışı Halinde de Bu Alacaklardan Önce Ödeneceği )
Y23.HDE. 2012/1989SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görev - Dava Dilekçesinin Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Verileceği/Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kural Olarak Genel Mahkemelerde/Sıraya İlişkin İtirazların İse İcra Mahkemesinde Görülebileceği )
Y19.HDE. 1992/6282SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y19.HDE. 1998/3431SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y19.HDE. 1992/2589SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli ve Yetkili Mahkeme )
Y23.HDE. 2013/993SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevsizlik Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olduğundan Davacının Temyiz Başvurusunun Reddine ilişkin Yargıtay İlamının Tebliğ Tarihi ile Başvuru Günü Arasında İki Haftadan Fazla Süre Geçtiğinden Mahkemece Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/1858SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Gümrük Vergisi Alacağının Rüçhanlı Olarak Sıraya Kaydedildiği İddiası - Gümrük Vergisine Tabi Eşyanın Satışından Elde Edilen Bedelden Öncelikle Gümrük Vergisinin Ödeneceği/Gümrüğe Tabi Eşyanın Tespiti Gereği )
Y19.HDE. 2011/1574SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Haciz Tezkeresi İle Doğmamış Alacağa Haciz Konulmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2010/532SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Haczin Kesinleşmesinden İtibaren İki Yıllık Süre İçinde Satış Talep Edilmesi Halinde Haczin Ayakta Olduğunun Kural Olarak Kabul Edileceği - İkinci Satışta Alacaklı Çıkmaması Halinde Satışın Düşmesi Halinin İse Kuralın İstisnası Olduğu )
Y11.HDE. 1987/5894SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Harç Oranı )
YHGKE. 2006/19-693SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Hazine Alacağının Sıra Cetvelinde İİK Uyarınca Üçüncü Sıraya Alınması Gerektiği İddiası Nedeniyle )
Y23.HDE. 2012/2419SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Her Alacaklının İlgilisine Dava Açabileceği ve İtiraz Hakkı Bulunduğu - Bu Hakkın Alacaklılar Tarafından Kullanılabileceği/Kural Olarak Borçlunun Sıraya İtiraz Hakkı Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2007/3914SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İcra Takibinin Zamanaşımı Nedeniyle Geri Bırakılmasını Ancak Borçlu Talep Edebileceği - Davacı Tarafından Sıra Cetveline İtiraz Suretiyle Bu İddianın İleri Sürülmesi Olanaklı Olmadığı )
Y19.HDE. 2011/2825SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Talepte Bulunan Tarafından O İşlemin Yapılması İçin Gerekli Masrafların Avans Olarak Yatırılması Gereği - Aynı Derecede Hacze İştirak Eden Alacaklılardan Her Birinin İçinde Bulunduğu Derece Namına Satış İsteyebileceği )
Y19.HDE. 2011/1443SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İflasın Ertelenmesi Halinde Borçlu Hakkında Takip Yapılamayacağı ve Yapılan Takiplerin Duracağı Yönünde İhtiyati Tedbir Uygulaması Başlayacağı - Yargıtay'ca Hükmün Bozulması Halinde Dahi Yeni Bir Karar Verilene Kadar Tedbirlerin Mevcudiyetini Koruyacağı )
Y19.HDE. 2011/3032SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İhtiyati Haciz - Şikayet Olunan Banka Tarafından Konulan İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesinin İtirazın İptali Davası Nedeniyle Sonraki Bir Tarihe İsabet Edeceği/İlk Hacze İştirak Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2003/4285SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İlk Haczin Kamu İdaresi Tarafından Konulmuş Olması Halinde Bu Hacze İştirakin Mümkün Olmaması - Hacze İştirak/İşçilik Alacakları )
Y19.HDE. 2010/6497SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İpotek Süresini Doldurduğundan Alacaklının Sıra Cetveline İtirazda Hukuki Yararı Olmayacağı - Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2006/9508SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İş Kazasından Doğan Manevi Tazminat Alacağının İşçi Alacağı Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2006/739SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kabulü Halinde İptale Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Davacı Alacağının Öncelikle Ödenmesine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2009/3738SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Kural Olarak Genel Mahkemelerde Görüleceği - İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2010/10572SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Maaş Haczine İlişkin İşlemlerin Sıra Cetveli Yerine Geçeceği )
Y23.HDE. 2016/7244SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvaza Nedenine Dayalı - Yemin Delilinin Sadece Temel İlişkinin Tarafları Hakkında Söz Konusu Olabileceği ve Bu Tür Davalarda Davanın Tarafları Arasında Hukuki İlişki Bulunmadığı Yemin Deliline Dayanılmasının da Mümkün Bulunmadığı Göz Ardı Edilerek Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Suretiyle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2012/4564SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı - İspat Yükünün Davalıda Olduğu/Davalının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olduğunu Birbirini Teyit Eden Usulüne Uygun Delillerle İspatlaması Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/615SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu )
Y23.HDE. 2012/5612SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı/İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )
Y19.HDE. 2002/9386SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Oalyda Sıra Cetvelinde Pay Ayrılan Alacaklıların Hiçbirinin İhtiyati Haczi Vergi Dairesinin Haczinden Önce Kesin Hacze Dönüşmediğinden Vergi Dairesinin Haczine İştirak Edemeyeceği - Davacı İdarenin Şikayetinin Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2009/6996SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Ödeme Emrinin Usulsüzlüğünün Borçlu Tarafından İleri Sürülebilecek İtirazlardan Olduğu - Alacaklıya Sıra Cetvelinin İptalini İsteme Hakkı Vermediği/Davanın Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/8591SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Özel Hukuk Kişileri Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştiraki Uygulanacağı - Birden Fazla Kamu Alacağı Nedeniyle Konulan Hacizlerin İştirakinde İse Tarih Sırası Yönteminin Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2004/7273SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Rehinli Alacaklıların Haklarının Mahfuz Olması-Ancak Gümrük Resmi-Bina ve Arazi Vergisi Gibi Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Amme Alacaklarının O Eşya ve Gayrimenkul Bedelinden Tahsilinde Rehinli Alacaklardan Evvel Gelmesi )
Y19.HDE. 2009/11330SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Satış Tarihinde Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerinde Derdest Bir Haczin Bulunması Gereği - İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözetileceği/Alacaklının 2 Yıllık Süre İçinde Satış Talebinde Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği )
Y19.HDE. 2001/3958SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Satıştan Sonra Düzenlenen Cetvelde Davacıya Ayrılan Payın Az Olduğu Alacağın Tamamının Rehinli Olduğundan Satış Bedelinin Kendilerine Ödenmesinin İstenilmesi )
Y19.HDE. 2010/12980SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinin İptaline Değil Davalıya İsabet Eden Payın Davacıya Alacağı Nispetinde Verilmesi ve Varsa Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2002/9221SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
Y19.HDE. 2003/265SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıraya Yönelik İtirazın Sırasına İtiraz Edilen Alacaklıya Yöneltilerek Bu Alacaklının Savunması Doğrultusunda Delillerin İncelenerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2011/280SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Şikayetçinin İhalenin Usulsüz Yapıldığı veya Alacakların Hiç ya da Gösterildiği Miktarda Olmadığı Yönünde Bir İtirazı Olmadığı - Şikayetin Hacizlerin Geçerliği İle Alacağın Esas ve Miktarına da Yöneldiğinin Kabulü İle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y23.HDE. 2013/1360SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapu Sicil Kaydında Sahtecilik Yapıldığı İddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde Resmi Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçlarından Dava Açıldığı - Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y12.HDE. 1987/6163SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Taraf Vekilleri İçin Nisbi Değil Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi )
YHGKE. 2009/19-256SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınır Malların Satışının Hacizden İtibaren 1 Yıllık Süre İçerisinde İstenilmesi Gerektiği/Aksi Takdirde Haczin Kalkacağı - Somut Olayda Süre Geçtiğinden Davanın Dinlenemeyeceği )
Y19.HDE. 2006/11709SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmaz Üzerine Haczin Uygulanmasını İzleyen İki Yıl İçinde Satış İstenmezse Haczin Düşeceği/İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü - Davalının İptali İstenen Sıra Cetvelinde Pay Alamamış Olmasına Rağmen Davacı Tarafından Hasım Gösterilemeyeceği )
Y19.HDE. 2004/9592SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Uyuşmazlık Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği Noktasında Değil Rehinli Alacağın Miktarında Olması - İcra Mahkemesi ile Genel Mahkemeler Arasındaki İlişki Görev İlişkisi Olduğu )
Y19.HDE. 2005/8138SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Vergi Usul Kanunundaki Şartaların Oluşmaması Nedeniyle Davalı Alacağının Sıra Cetvelinden Çıkartılmasının İstenilmesi )
Y12.HDE. 1986/2395SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Yetki-İflas Davasının Görüldüğü Mahkemede İnceleneceği )
Y23.HDE. 2011/644SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik İtirazların İnceleme Yeri Genel Mahkemeler Olduğu)
Y19.HDE. 2010/9969SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yargıtay'ın ve Tarafların Temyiz Denetimine Elverişli Olması ve Yeterli Gerekçeleri ve Açıklığı İçermesinin Zorunlu Olduğu)
Y23.HDE. 2015/3627SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Muvazaa İddiasının Aksinin İsbatının Davalıya Ait Olduğu - Herhangi Bir Sürenin Geçmesinden İstifade Hakkı Olanların Bu Süreden Vazgeçmesinin Mümkün Olduğu Ancak Bu Vazgeçmenin Üçüncü Şahıslara Tesir Etmeyeceği)
Y19.HDE. 2001/1400SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI (Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Açılması Zorunluluğu - Ek Davanın da Bu Süreye Tabi Bulunduğu)
Y23.HDE. 2013/583SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI AÇMA SÜRESİ ( İflas Masası Kararının Tebliğe Çıkarıldığı Ancak Tebligat Yapılamayan Adresin Davacı Şirketin Ticaret Sicil Müdürlüğündeki Adresi Olduğu - Bu Nedenle Dava Açma Süresinin Sıra Cetvelinin İlanından İtibaren Başlayacağı/On Beş Günlük Yasal Süresinde Davanın Açılmadığı )
Y19.HDE. 2005/2368SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINA KONU ALACAK ( Sıra Cetvelinde İhtilaflı Alacak Olarak Gösterilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/5050SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Genel Mahkemelerde Görüleceği İtirazın Yanlız Sıraya İlişkin Olması Halinde İcra Mahkamesinin Görevli Olduğu - Alacağın Zamanaşımına Uğradığı İddiasının Alacağın Esasına Dair Olduğu Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/2708SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HEM SIRAYA HEM MUVAZAA İDDİASIYLA ALACAĞIN ESASINA İTİRAZ ( Genel Mahkemenin Görevli Olduğunun Gözetileceği - Yalnız Sıraya Dair İtirazın İcra Mahkemesinde Görüleceği )
Y23.HDE. 2012/6656SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HUSUMET ( Şikayetçiye Göre Sıra Cetvelinde Öncelikli Olan ya da Aynı Derecede Olan ve Hacze İştirak Eden Alacaklılara Yöneltilmesi Gereği - Eldeki Davada Bu Şart Gerçekleşmediğinden Hukuki Yarar Bulunmadığı/Husumet )
Y12.HDE. 1978/4434SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ ( Takas Edilebilmesi )
Y19.HDE. 2005/2418SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM ( Davalıya Ayrılan Payın Alacağı Oranında Davacıya Ödenmesine Bakiye Kısmın Davalıya Ödenmesine Şeklinde Olması Gereği )
Y19.HDE. 2001/1400SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM (Davalıya Ayrılan Payın Davacıya Ödenmesine Şeklinde Hüküm Kurulması Gerekip Tahsiline Karar Verilemeyeceği)
Y19.HDE. 2003/6106SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ İADE-İ MUHAKEME DAVASININ YERİNE GEÇMESİ ( Davalının Borçlunun Anlaşarak Boşandığı Eşi Olması ve Alacağının Boşanma Davasında Protokole Bağlanan Tazminattan Kaynaklanması )
Y19.HDE. 2000/964SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ REDDİ GEREĞİ ( Müstakbel Alacağın Haczinin Caiz ve Pamuk Destekleme Primi Alacağı İçin Bankaya Gönderilen Haciz Yazısının Geçerli Olması )
Y23.HDE. 2013/2081SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Davacı Alacağın Miktarına Değil Sırasına İtirazda Bulunduğundan İtirazın Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürülmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/373SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( İdarenin Haciz Tarihi İtibariyle Alacağının Kaynağı ve Bunun Satış Tarihine Kadar Geçen Sürede Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/7887SIRA CETVELİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Muvazaa Nedenine Dayalı İptal İstemi - Mahkemece Davanın Dava Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan TBK.nın 19 Md.sinde Düzenlenmiş Muvazaa İddiasına Dayalı İptal İstemine Dair Olduğunun Kabulüyle İspat Yükü Yönünden Genel İlkelere Uygun Olarak Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/690SIRA CETVELİNE İTİRAZ OLANAĞININ TANINMIŞ OLMASI ( Sıra Cetveli Düzenlenirken İpotekli Alacaklılar ile Haciz Uygulayan Diğer Alacaklıların Sıra Cetvelinde Gösterilmesi Gerektiği - İtirazların Çözümünün Ancak Sıra Cetveli Yapılarak Aşılabileceğinin Gözetilmesi Gereği/Sıra Cetveline İtiraz/İpotek Alacaklısı )
YHGKE. 1999/19-615SIRA CETVELİNE İTİRAZ SÜRESİ ( Sıra Cetveli İlanında Hata Yapılması )
Y12.HDE. 2014/26909SIRA CETVELİNE İTİRAZ VE ŞİKAYET ( Sıra Cetveli Yapılmasından Sonra Mümkün Olduğu - Üçüncü Kişinin Geçerli Alacağı Bulunmadığından Sıra Cetvelinde Yer Almaması Gerektiğine Yönelik Alacaklı Başvurusunun Bu Aşamada Dinlenemeyeceği/İcra Müdürlüğünce Üçüncü Kişinin Alacak İddiası Araştırılmasından Sonra Sıra Cetveli Yapılması Kararını Şikayet )
YHGKE. 1976/12-3313SIRA CETVELİNE İTİRAZA BAKILMASI ( İcra Tetkik Mercinin Görevine Girmesi )
Y23.HDE. 2017/1054SIRA CETVELİNE İTİRAZDA ÇÖZÜM YERİ ( Borçluya Ait Mahcuz Satış Bedelinin Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaması Halinde Düzenlenecek Sıra Cetveline İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına ya da Bununla Birlikte Sıraya Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Şikayetçinin İddialarının Hiçbirinin Şikayet Edilen Alacağının Esasına Dair Olmadığı/Şikayet Mahiyetinde Olan Talebin İcra Mahkemelerinde Çözümlenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1993/9136SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE
Y12.HDE. 1982/6570SIRA CETVELİNE İTİRAZDA SÜRE ( Tebliğ Tarihinden İtibaren - Mahkeme veya Mercie )
Y23.HDE. 2012/6597SIRA CETVELİNE İTİRAZIN ALACAĞIN ESAS VE MİKTARINA YÖNELİK OLMADIĞI ( Yalnız Sıraya İlişkin Olan İtirazın İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği - Vakıalardan Yola Çıkarak İleri Sürülmeyen Sonuçlar Çıkarılıp Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/1765SIRA CETVELİNE İTİRAZIN KABULÜ ( Davalıya Ayrılan Payın Öncelikle Davacı Alacağının Ödenmesine Tahsisi Artan Tutar Kalırsa Davalıya Bırakılması Gerektiği - Alacağın Paylaştırılması İçin Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz )
Y12.HDE. 1985/11971SIRA CETVELİNE KABUL EDİLEN ALACAĞIN TERKİNİ ( Merciden Talep Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 1995/2371SIRA CETVELİNE KABUL EDİLMEYEN ALACAKLININ AÇTIĞI KAYIT KABUL DAVASI ( Dava Sonuçlanmadıkça İflasın Kaldırılması Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabul Edilememesi )
Y23.HDE. 2012/3148SIRA CETVELİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZ ( Şikayet Olunanın Adresinin Yazılı Olmaması Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - Şikayet Dilekçesine Ekli Haciz İhbarnamesinde Adresin Yazılı Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 1991/4SIRA CETVELİNE KAYDEDİLEMEYECEK ALACAKLAR ( İflas Süresince İşleyecek Gecikme Faizi )
Y19.HDE. 1993/9328SIRA CETVELİNE KAYDOLUNAN ALACAK ( Asıl Alacak ve İflas Açılıncaya Kadarki Faiz )
Y19.HDE. 1992/6431SIRA CETVELİNE KAYIT ( İflas Tarihinden Sonra İşleyecek Ve Ana Alacağın Ferisi Niteliğinde Bulunan Gecikme Zammının Sıra Cetveline Kayıt Edilememesi )
YHGKE. 2006/19-587SIRA CETVELİNE KAYIT ( Öncelikle Dava Dosyalarının Akıbetleri Araştırılarak Kesinleşmeleri de Beklenerek Sonuçlarının Dosyaya Yansıtılması Ardından Dosyanın Yeni Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Tevdii İle Müflis Bankaya Kredi Borçlularınca Havale Yoluyla Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/2418SIRA CETVELİNE KONU MEBLAĞIN ALACAKLILARA ÖDENMESİ ( Hükmün Şeklini Etkilemeyeceği - İcra Müdürlüğünce Hükümden Sonra İcra ve İflas Kanununun 361. Maddesi Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
Y23.HDE. 2012/564SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( 3.Şahıslar Tarafından Uygulanan Hacizlere Kamu Alacakları Yönünden Konulan Hacizlerin İştirakı Uygulanması Gerektiği - Garame Yöntemi )
Y23.HDE. 2013/4976SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacağın Esas ve Miktarına İlişkin İtirazların İncelenmesinin Genel Mahkemelerin Görevinde Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Alacağın Muvazaalı Olduğu İleri Sürüldüğü )
Y23.HDE. 2014/317SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacağın Esasıyla İlgili Bir İhtilaf Bulunmamakla Mahkemece Görevli Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Esası İncelenip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2013/4460SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Alacaklıya Yüklenen Görev Süresinde Satış İsteyerek Avansı Yatırmak Olduğu - Şikayetçinin Haczi İlk Haciz Olup Mahkemece Şikayetçinin Haczinin ve Satışının Ayakta Olduğunun Kabulü İle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/3282SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Asıl Dosyada İcra Memur Muamelesine Şikayetin Kabulüne ve Yetkisiz İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Düzenlenmesine Dair İcra Memuru İşleminin İptaline Birleşen Dosyada İse Asıl Dosyada Sıra Cetvelini Düzenleyen İcra Müdürlüğünün Yetkili Olmadığı Belirlendiğinden Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2013/3893SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Avukatın Tahsil Edilecek Para Yahut Alınacak Mallar Üzerinde Rüçhan Hakkı Olduğu - Şikayetçinin İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvuru Tarihi Davalının Haczinden Önce Olduğundan Davalı Alacaklıya 1. Sırada Yer Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y23.HDE. 2013/4982SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Bankanın Alacaklarının Limit İpoteğinden Kaynaklanan İmtiyazlı Alacak Olduğunu Belirterek Paylaştırmaya İlişkin İcra Müdürünün Kararının İptali İstemi - İpoteğin Üst Lİmit İpoteği Olduğu/Şikayetin Kabulü İle İcra Müdürlüğünün Kararının Kaldırılması Kararı Yerinde Olduğu )
Y12.HDE. 2014/31377SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Birden Fazla Alacaklı Bulunması ve İhale Bedelinin Alacağı Karşılamaması Nedeniyle İİK'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y23.HDE. 2013/8354SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Borçluyla Yapılan İlk Taksitlendirme Sözleşmesiyle Duran Satış İsteme Süresinin 1. Taksidin Ödenmediği Tarihte Devam Edeceği/Sonradan İcra Kefiliyle Yapılan Sözleşmenin Satış İsteme Süresini Etkilemeyeceği - İki Yıllık Süre İçerisinde Satış Talebinde Bulunmayan Şikayetçinin Haczinin Düştüğü/Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/5032SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dava Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/568SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Davalı Şirket Alacağının Muvazaalı Olmadığını ve Alacağının Ticari Defterlerde Kayıtlı Olduğunu Fatura ve İrsaliyelerin Mevcut Olduğunu Belirtmesine Rağmen Gerekli İnceleme Yapmadan Hüküm Tesisinin Doğru Görülmediği )
Y23.HDE. 2014/710SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Olan 6100 Sayılı Kanunun Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Uyarınca Yargılamanın Yürütülmesi Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Tahkikatın Duruşmalı Olarak Yapılması Gerektiği - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/2522SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
Y23.HDE. 2013/374SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Gayrinakti Çek Kredi Riskinden Kaynaklanan Alacağın Genel Kredi Sözleşmesinde Yazılı Şartlar Kapsamında Verilen ve Masaya Bildirilen Çek ve Mevduat Hesabı İle İlgili Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/6767SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Gerekçede Yer Alması Gereken Hususlara Hükmün Fıkrasından Yer Verilmesi Kanuna Aykırı Olduğu Gibi İcra Müdürünün Yerine Geçilmek Suretiyle Mahkemece Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Anlamına da Geldiğinden Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2015/6788SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Hacizlere Karşı Açılan Dava Sonuçlarının Araştırılacağı - Şikayet Edilenlerin Koydurdukları Hacizler Borçlu Tarafından Şikayet Konusu Yapıldığı/Hacizlerin İptal Edilip Edilmediği ve Kararların Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y23.HDE. 2015/6743SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Her İki Talebin Niteliği İtibariyle Sıra Cetveline Şikayet Olduğu - Dolayısıyla Görevli Mahkemenin İcra Hukuk Mahkemesi Olduğu Dikkate Alınmadan Görevsizlik Gerekçesiyle Asıl Davanın Reddedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y23.HDE. 2015/6766SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Hukuki Yarar - Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayetçiye Pay Ayrılmadığından Şikayetçinin Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2014/6374SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Dosyasında Alacaklı Şikayet Olunan Vekilinin Tasarrufun İptali Davası Sonuçlandıktan Sonra Davaya Konu Taşınmazlara Karar Gereğince Şerh Ettirdiği Haczin Dikkate Alınması Gerekirken Mahkemece İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınmasının Hatalı Olduğu - Şikayetin Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y23.HDE. 2012/4771SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
Y23.HDE. 2015/5162SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesinde Anılan Tebliğ Uyarınca Sıra Cetvelinde Muhafaza Bedeli Kapsamında Belirlenen ve Öncelikle Ödenen Bedelin Anılan Tarifeye Uygun Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği Denetlendikten Sonra Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1998/6838SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Memurunun İhtiyati Haczi Kesin Hacze Dönüşmeyen Bir Alacaklıyı Dönüşmüş Gibi İşlem Yaparak Sırasını Değiştirmişse Bundan Hakkı Etkilenecek Olan Alacaklı Sıra Cetveline Şikayet Yoluyla Ödeme Emrinin Tebliğindeki Usulsüzlüğü İleri Sürebileceği )
Y23.HDE. 2012/2515SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Müdürünün Satış ve Avans Yatırma Talebini Kabul Etmiş Olmasına Rağmen Avans Tutarını Belirlememesi ve Avansı Talep Etmemiş Olmasının Sorumluluğunun Taraflara Yüklenemeyeceği )
Y23.HDE. 2012/571SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İhtiyati Haczin Kesin Hacizlere İştirakı İçin İ.İ.K 100. Maddedeki Şartları Taşıması Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/439SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İmtiyazlı Alacak - Vekalet Ücreti İçin Rüçhan Hakkı Tanındığı/2004 S.K.'nun 101. Maddesinde Tanınan Hacze Takipsiz İştirak Hakkı Tanımadığı )
Y23.HDE. 2016/3097SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İpoteğe Konu Taşınmazın Paraya Çevrilmesinden Sonra Bakiye İhale Bedeli İçin Parsel Tahsisi Hakkı Üzerinde Birden Fazla Haciz Bulunduğundan Sıra Cetveli Hazırlandığı/Şikayetçi Bankanın Bir Yıllık Süre Sonrasında Satış Talebinde Bulunması Sebebiyle Hacizleri Ayakta Olmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/4852SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacaklarının Sıra Cetvelinin 1. Sırasına Kaydedileceği )
Y23.HDE. 2015/5594SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Mahkemece Gerekçede Yer Alması Gereken Hususlara Hükmün Fıkrasından Yer Verilmesinin Özel Olarak 2004 S. İİK'nun 17/1. Md. Hükmüne ve Genel Olarak da Hükmün Sonuç Kısmında Gerekçeye Ait Bir Sözün Tekrar Edilmemesine İlişkin 6100 S. HMK'nun 297/2. Md. Hükmüne Aykırı Olduğu )
Y23.HDE. 2012/1856SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Mahkemece Gerekirse Mahcuz Menkuller Üzerinde Uzman Bilirkişi Refakatinde Keşif Yapılarak Şikayetçi Tarafından Haczedilen İki Menkulün Şikayet Olunan Tarafından Daha Önceki Bir Tarihte Haczedilen Menkuller Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/7397SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Müflis Şirketin Alacaklısı Bankanın Alacağını Şikayetçiye Devir ve Temlik Ettiği/İflas İdaresine Bildirmediği/İcra Dairesince Tebligatın İlgili Bankaya Yapılmasının Usule Uygun Olduğu )
Y23.HDE. 2013/3868SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Paylaştırmada İntifa Hakkı Sahiplerinin Dikkate Alınmadığı ve Sıra Cetveline Konu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı İçin Pay Ayrıldıktan Sonra Bu İntifa Hakkı Üzerine Haciz Koyanlar Açısından Ayrı Bir Sıra Cetveli Düzenlenmesi Gerektiği İleri Sürülerek - Bu İddiayla İlgili Uyuşmazlığın Esası İncelenerek Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2012/5708SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Rehinli Alacaklar İçin Red Kararı Verilemeyeceği ve Sıra Cetveline Kabul Edilmeyen Alacakların Red Sebebinin Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - İİK'nun 233. Maddesine Aykırı Olan İşlemin İptalinde Görevli Mahkemenin İcra Mahkemesi Olduğu )
Y23.HDE. 2011/743SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Satış Bedelinin Tamamının Davacının Alacaklı Olduğu Dosyaya Ödenmesi Gerektiğini İleri Sürerek - İddianın Usulünce Araştırılması Gerekirse İcra Müdürünün Görüşünün Alınması ve Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/4438SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şirketin Sırasının İptal Edilmesi Halinde Dahi Şikayet Olunan Şirkete Yeni Düzenlenen Sıra Cetvelinde Pay Verilmeyeceği - Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmayan Şikayet Olunan Şirket Yönünden Şikayette Hukuki Yarar Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Usulden Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/3480SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıraya İlişkin - Para Üzerine Üçüncü Kişiden Sonra Birden Çok Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması Halinde Bütün Kamu Alacaklarının İlk Hacze İştirakinin Kabulü Gerektiği/Böyle Bir İhtimalde Kamu Alacakları Bakımından Yasanın 69. Md. Uygulanmayacağı )
Y23.HDE. 2012/2537SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Sıraya İlişkin - Şikayetçinin Haczinin Satıştan Önce Olması Sebebiyle İlk Hacze İştirak Etmesi ve Satış Bedelinin Aralarında Garameten Paylaştırılması Gerektiği/ Vergi Borçları )
Y23.HDE. 2012/390SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Edilen Alacağının Limitle Sınırlı Olduğu Limiti Aşan Miktar Yönüyle Öncelik Hakkının Bulunmadığı Gerekçesiyle İstemin Kabulüne Karar Verildiği )
Y23.HDE. 2014/7768SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Olunanın Hapis Hakkının Sarfedilen Emek ve Malzeme İle Aracın Servise Gelmesi İle Tamirinin Tamamlanması Arasında Oluşacak Değer Farkı Üzerinde Önceliğinin Bulunduğu - Bütün Bedel Üzerinde Öncelik Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y23.HDE. 2012/4479SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Olunanın Satış Talebinin İcra Müdürlüğünce Reddedildiği ve Şikayet Olunanın Şikayet Yoluna Başvurmadığı - İcra Müdürlüğünün Kararının Kesinleşmesi Nedeniyle Geçerli Bir Satış Talebin Olmadığının Gözetileceği )
Y23.HDE. 2012/4910SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayet Olunanın Şikayetçinin Takibi Öncesinde Açtığı İtirazın İptali Davasına Dayalı Olarak Sıra Cetvelinde Satış Bedelinde Pay Almasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Şikayetin Reddedileceği )
Y23.HDE. 2015/6561SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayetçinin İlama Dayalı Alacağının Rüçhanlı Olması Sebebiyle Sıra Cetveline İtiraz Ettiği - Sıra Cetveline Şikayet Taleplerinde Mahkemenin Gerekçesinde Sıra Cetvelinin Hangi Şartlarda Düzenlenebileceğini Belirledikten Sonra Hükümle de Sıra Cetvelinin İptali İle Yetinilmesi Gerektiği - Mahkeme Kararında İcra Takibine Konu Edilen Alacağın Ne Kadarının Rüçhanlı Olduğu Yeni Yapılacak Sıra Cetvelinde Hangi Esaslara Göre Sıra Cetveli Yapılacağına Dair Açıklama Getirilmediği )
Y23.HDE. 2016/860SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şikayetçinin İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvuru Tarihi Şikayet Olunanların Haczinden Önce Olduğundan Şikayet Olunan Alacaklılara 1. Sırada Yer Verilmesinin Doğru Olmadığı - Şikayetçinin Alacağının Rüçhanlı Olduğu/Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/3482SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Şirket Hakkında Takip Yapılıp Tahsil Etme Yolu Tüketilmeden Şikayet Olunan Tarafından Prim Alacağı Sebebiyle Ortağın Aracına Haciz Konulmasının ve Şikayet Olunana Pay Ayrılmasının Doğru Olmadığı İleri Sürüldüğü - İncelemenin Alacağın Esasına ve Miktarına Değil Takip Hukukuna Dair Olduğu Gözetilerek Görevli Olduğunun Kabulüyle Uyuşmazlığın Esası İnceleneceği )
Y23.HDE. 2013/6228SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Takibin Durmadığı Dikkate Alındığında Şikayetçi Bankanın Yabancı Para Cinsinden Olan İpoteğinin Satış Tarihi İtibariyle Kur Hesabı Yapılması ve Alacağın Bu Tarih İtibariyle Hesaplanması Gerektiği - Paylaşım Sonucu Kalan Para Olması Halinde Bu Miktarın İflas Masasına Gönderilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/1096SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Takip Borçlularının Sürelerden Feragat Etmesinin Üçüncü Kişilere Tesir Etmeyeceği - Ödeme Süresinin Dolduğu Gün İtibariyle İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşeceği/Şikayetin Reddinin Yerinde Olduğu )
Y23.HDE. 2015/7345SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Takip Dosyasında Borçlu Olan Davacının Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/3259SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanan İhtiyati Haczin Davanın Kabulüyle Kesin Hacze Dönüşeceği - İhtiyati Haczin Tasarrufun İptali Davasının Karara Bağlandığı Tarihte Kesinleşeceği ve Bu Tarihte Sıra Cetvelinde Yer Alacağı )
Y23.HDE. 2015/2505SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Gerekçeli Kararın Şikayet Olunan Vekiline Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilip Yasal Temyiz Süresinin Beklenmesi İle Kararın Temyiz Edilmesi Halinde Dilekçenin Şikayetçi Vekiline Tebliği İle Yasal Temyize Cevap Süresinin Beklenmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemesine Geri Çevrilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/9845SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İki Hafta İçerisinde Dava Dosyasının Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talep Edilmediğinden Resen Dikkate Alınması Gereken Bu Husus Uyarınca Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2012/6234SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Husumet Borçluya Değil Şikayet Edene Göre Öncelikli Olan veya Aynı Derecede Hacze İştirak Edene Yöneltilmesi Gereği - İcra Mahkemesi Şikayet Hakkında Duruşma Açıp Açmamayı Takdir Edeceği Duruşma Yapmaya Karar Verilmesi Halinde Taraf Teşkili Sağlayarak Yargılamanın Yapılması Gereği)
Y23.HDE. 2015/6450SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (İcra Müdürlüğünün Dosyasında Düzenlenen Sıra Cetvelinde Vergi Dairesinin Hacizleri Şikayetçinin Haczinden Önce Olup Bu Nedenle Öncelikle Ödenmesi Gerektiği - Sıra Cetvelinin Bu Nedenle İptali Gerekirken Garameye Tabi Tutulmasının Doğru Görülmediği)
Y23.HDE. 2015/7879SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (İİK 138. Md. ve Anılan Tebliğ Hükümleri Uyarınca Hesaplanacak Yedieminlik Ücretinin Öncelikle Şikayet Olunana Ödenmesine Kalan Paranın İse Öncelikle Şikayetçiye Ödenmesine Karar Verilmesi Gerekirken Tüm Paranın Şikayet Olunana Ödenmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y23.HDE. 2016/6580SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Kurulan İpoteğin Borçluya Ait İki Ayrı Taşınmaz Üzerinde Toplu Rehin Olarak Düzenlendiği - Şikayet Olunanın Toplam Alacağının Tamamının Bedeli Paylaşıma Konu Taşınmazın Satış Bedelinden Karşılanması Gerektiği)
Y23.HDE. 2013/4297SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (SGK Başkanlığında Yapılan Sıralamanın Bir Sıra Cetveli Olmadığı - SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Paylaştırma İşlemine Yönelik Şikayeti İnceleme Görevinin İcra Mahkemelerine Ait Olmadığı)
Y23.HDE. 2012/6320SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Şikayet Olunanların İpotekten Doğan Kendi Alacaklarına Göre Öncelikli Olmadığı Şikayet Olunanların Sıra Cetvelinden Çıkartılmasına Dair Şikayetin Alacağın Miktarına ve Esasına Olmadığı - Kendi Alacağına Göre Önceliği Bulunmayan Alacakların Sıra Cetvelinden Çıkartılması Talebinin İcra Mahkemesinde Çözülmesi Gereği)
Y23.HDE. 2015/4182SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Şikayete Konu Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlardan Birinin Alacaklısı Olduğu Takip Dosyaları İle Diğer Şikayet Olunanın Alacaklısı Olduğu Dosyalara Pay Ayrılmadığı Anlaşılmış Olup Şikayetçinin Adı Geçenler Aleyhine Şikayette Bulunmasında Hukuki Yararı Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/886SIRA CETVELİNE ŞİKAYET (Uyulan Bozma İlamında Asıl Dosyada Şikayetçinin Haczinin Şikayet Olunanın Haczinden Önce Olduğunun Kabul Edilmesinin Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu Belirtildiğine Göre Asıl Dosyada Şikayetçinin Haczinin İlk Haciz Olduğu Gerekçesiyle Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2014/8662SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Satışı Yapılan Araç Yönünden Aracın Satılması Takibin Devam Ettiği Araç Yönünden İse Alacaklı Banka Tarafından Rehinli Olduğunun Bildirilmesi Sebebiyle Masaya Dahil Edilmediği - Alacaklı Bankanın Alacağının Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Mümkün Olmadığından Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/5159SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI ( Sıra Cetveline Kayıtta Haciz Talebi Tarihine Bakılması Gerektiği - İşçilik Alacaklarına İmtiyazın Hacze İştirak ile Tanınacağı/Kamu Alacağına İştirak Edilemeyeceği )
Y23.HDE. 2011/362SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI (Sıra Cetveli Düzenlenirken Bedeli Paylaşıma Konu Mallar Üzerine Konulan İlk Kesin Haciz (Veya İlk Önce Kesinleşen İhtiyati Haciz) İle Bunlara İştirak Edebilecek Diğer Hacizler Belirleneceği)
Y23.HDE. 2015/5698SIRA CETVELİNE ŞİKAYET İSTEMİ ( 1. Sıradaki Alacağın Kesinleşme Tarihinin 24.09.2012 Tarihi Olarak Kabulü İle Dahi Şikayetçinin Kesinleşme Tarihinin 26.09.2012 Olması Sebebiyle Şikayetçi Lehine Bir Değişiklik Meydana Getirmeyeceği - Şikayetin Reddi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/6233SIRA CETVELİNE VE DAVALININ ALACAĞININ ESASINA YÖNELİK İTİRAZ ( Bu Tür Davaların Genel Mahkemelerde Görüleceği/Ancak İtirazın Sadece Sıraya Yönelik Olması Durumunda Davaya Bakmaya Görevinin İcra Hukuk Mahkemesinde Olduğu - Sıra Cetveli )
Y23.HDE. 2011/802SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZLAR ( Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
Y23.HDE. 2012/2748SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET ( Şikayetin Kabulü Halinde Hakkı Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerekirken Anılan Alacaklıların Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2015/1052SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET (İcra Mahkemesinin Alacaklıların Ne Miktar İçin Hangi Sıralarda Yer Alması Gerektiğini Saptaması ve Hukuka Uygun Olmayan Kısımları Göstermesi ve Bu Çerçevede İşlem Yapılması İçin İcra Müdürüne Talimat Vermesi Gerektiğinden İptal Nedenlerinin Gerekçede Belirtilmesi ve Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2009/3266SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET TALEPLERİ ( Duruşma Açılarak Neticelendirilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/3175SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYETLER ( Taraf Teşkili Sağlanarak Duruşma Açılması Gereği - Evrak Üzerinde İnceleme Yapılarak Şikayet Olunanın Savunmasının Alınmamasının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 2010/13302SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME GÖREVİ ( Malın Satış Bedeli Bütün Alacaklıların Alacağını Karşılamaya Yetmezse İcra Müdürünün Sıra Cetveli Düzenleyeceği - Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu )
Y23.HDE. 2013/557SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Avukat Diğer Alacaklılara Nazaran Rüçhan Hakkını Haiz Olup İcra ve İflas Kanunu Hükmü Saklı Olduğundan Şikayetçinin Sıra Cetveline Giren Alacağının Hangi Kapsamda Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/1345SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Davacının Sıra Cetvelinde Yer Verilen Müvekkiline Ait İcra Dosyasında Dosya Borcunun Daha Fazla Olduğunu İddia Ettiği Halde Mahkeme Kararında Bu Hususa Yer Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
Y23.HDE. 2015/9422SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Duruşmalı Olarak İncelenip İncelenmeyeceğini Hakim Takdir Etse de Olayda Takdir Hakkını Şikayetin Duruşmalı İncelenmesi Yönünde Kullanması Gerektiği - Sıra Cetveline Konu İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olup Olmadığı ve İpotekle İlgili Hususların Ancak Duruşma Açılarak Neticelendirilebileceği )
Y23.HDE. 2012/591SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Mahkemece Satış Bedelinden Borçlunun Şikayete Konu Devlet Hakkı Özel İdare Payı ve Hazine Payı Borçlarının Mahsubu Suretiyle Düzenlenen Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/3089SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Satışa Konu Araçlar Yönünden Vergi Dairesinin Alacağının Araçların Aynından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Belirlenerek Bilirkişiden Sıra Cetvelinin Ne Şekilde Düzenlenmesi Gerektiği Hususunda Rapor Alınacağı )
Y23.HDE. 2012/1766SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinin İhtiyati Hacizlerin Her Bir Takip Bakımından Ödeme Sürelerinin Dolduğu Günün Akşamı Mesai Saati Sonu İtibariyle Kesin Hacze Dönüştüğünün Gözönünde Tutulması Suretiyle Kesinleşme Tarihlerine Göre Düzenleneceği - Üçüncü Kişilerce Sıra Cetveline Şikayet Ancak Sıra Cetveli Düzenlendiğinde Üçüncü Kişinin Hak Kaybına Yol Açıyorsa Yapılabileceği )
Y23.HDE. 2011/622SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET (Davanın Kabulüyle Vergi Dairesinin 2. Sırada Olmasına ve Buna Göre Ödeme Yapılmasına Karar Verildiği - Vergi Dairesinin Şikayeti Mahkemece Kabul Edildiğine Göre Şikayet Eden Lehine Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2012/3088SIRA CETVELİNİ ŞİKAYET (İtiraz Alacağın Esas ve Miktarına Yönelikse Dava Yoluyla Genel Mahkemede Sıraya Yönelikse Şikayet Yoluyla İcra Mahkemesinde İleri Sürüleceği)
Y11.HDE. 1989/3251SIRA CETVELİNİN DÜZELTİLMESİ ( Mutlak Ticari Dava )
Y23.HDE. 2011/595SIRA CETVELİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Tarafların Tüm Delillerinin Açıkça Değerlendirilerek Şikayetlerin Hangi Gerekçeyle Reddedildiğinin Karara Yansıtılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/2273SIRA CETVELİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Satışından Sonra Arta Kalan Para Üzerine İlk Konulan Haczin Davacıya Ait Olduğu ve Davalı Yanın İhtiyati Haczinin Kendi Hacizlerine İştirak Edemeyeceğinden Bahisle )
YHGKE. 1999/19-233SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Borçlunun Yasal Sürelerden Vazgeçerek Takibi Kesinleştirme Sonucu Yapılan Haczin Davacı Üçüncü Kişi Alacaklı Açısından Hüküm İfade Edeceği Tarih Muacceliyet Tarihine İlamsız Takiplerdeki Yasal İtiraz Süresinin Eklenmesiyle Belirlenir )
Y19.HDE. 2004/7158SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Düzenlenebilmesi İçin Bedeli Paylaşıma Konu Mal Üzerine Konulan Hacizlerle İlgili Bilgilerin Eksiksiz Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2004/10912SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Düzenlenme Tarihinde Henüz 4949 Sayılı Yasa İle İİK'nun 206. Maddesinde Değişiklik Yapılmamasına Göre Mahkemece Anılan Maddenin Önceki Şekline Uygun Biçimde Hüküm Kurulması Gereği )
Y12.HDE. 1990/14520SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Görev )
Y19.HDE. 1995/8473SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Hacze İştirak Edebilecek Hacizler )
Y19.HDE. 2009/8667SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( İlk Kesin Haczi Koyan İcra Dosyasından Düzenleneceği )
Y23.HDE. 2012/1824SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Kesin Hacizlerin İnfaz Tarihlerine İhtiyati Hacizlerin İse Kesinleşme Tarihlerine Bakılacağı/İhtiyati Haczin Kesinleşmesi İçin Ödeme Süresinin Geçirilmesi Gerektiği - Eksik İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeyle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y23.HDE. 2011/1835SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi - Dağıtıma Konu Paranın Önceki Tarihli Kamu Haczine Tahsisi Artan Para Varsa Bu Kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 21/1. Md. Gözetilerek Paylaştırılması İçin Düzenleneceği )
Y23.HDE. 2016/860SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Şikayet - Vekalet Ücreti Alacağı/Avukatın Tahsil Edilecek Para Yahut Alınacak Mallar Üzerinde Rüçhan Hakkı Olduğu/Rüçhan Hakkı Vekaletnamenin Düzenlenme Tarihine Göre Vekaletname Umumi İse İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvurma Tarihine Göre Sıra Alacağı )
Y23.HDE. 2013/3893SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Vekalet Ücreti Alacağı - Avukatın Tahsil Edilecek Para Yahut Alınacak Mallar Üzerinde Rüçhan Hakkı Olduğu/Rüçhan Hakkı Vekaletnamenin Düzenlenme Tarihine Göre Vekaletname Umumi İse İş Sahibi Adına Ücret Konusu İşten Dolayı İlk Yapılan Resmi Başvurma Tarihine Göre Sıra Alacağı )
Y23.HDE. 2012/2522SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ ( Dosyaya Gelen Paranın Alacaklılara Ödenmesine Karar Verildiği - İcra Dairesinin Usulüne Uygun Sıra Cetveli Düzenlemeden Paylaştırma Yapamayacağı )
Y23.HDE. 2015/6805SIRA CETVELİNİN İCRA MAHKEMESİ KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( Sıra Cetvelindeki Alacakların Hem Sırasına Hem de Esasına İtiraz - İşbu Davada Davacının Sıraya Dair İtirazları Konusuz Kaldığından Mahkemece Esasa Dair İtirazlar İncelenmeksizin Sırf Bu Gerekçe İle Yetinilerek Konusuz Kalan Davanın Esası Hakkında Karar Verilemeyeceğinden Davanın Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2013/1593SIRA CETVELİNİN İLAN EDİLDİĞİ GAZETELERİN FARKLI TARİHLİ OLMASI ( Yasal On Beş Günlük Sürenin Son İlanın Yapıldığı Tarihten İtibaren Başlayacağı - Ticaret Sicil Gazetesindeki Son İlanın Yapıldığı Tarihe Göre Davanın Yasal Süre İçinde Açıldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2011/666SIRA CETVELİNİN İLANINDAN SONRA DAVA AÇMAK ( 15 Günlük Yasal Süreden Sonra - Davacının Alacak İddiası Bulunduğundan Mahkemece Alacağın Mevcudiyeti Üzerinde Durulmak ve İspatlanması Halinde Masaya Kayıt Kararı Vermek Gereği )
Y23.HDE. 2012/2147SIRA CETVELİNİN İLK KESİN HACZİN KONULDUĞU İCRA DOSYASINDAN BAŞKA BİR DOSYADAN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu )
Y19.HDE. 2009/8667SIRA CETVELİNİN İPOTEKLİ TAKİP DOSYASINDAN DÜZENLENMESİ ( Ayrı Bir İptal Sebebi Olduğu )
Y19.HDE. 2004/4959SIRA CETVELİNİN İPTAL EDİLMESİ ( İcra Müdürlüğünce Yeni Bir Sıra Cetveli Düzenleneceği - Davacı ve Davalının İşgal Edeceği Mevkiler ve Kendilerine İsabet Edecek Dağıtım Paylarına Göre Birbirleri Aleyhinde Tekrar Dava İmkanına Sahip Olacağı )
Y23.HDE. 2013/2058SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Alacağın Esas ve Miktarına Yönelik Sıra Cetveline İtiraz Davalarının Kabulü Halinde Sıra Cetvelinin İptaline ya da Davanın Taraflarının Sırasının Değiştirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2007/8637SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Alacağın Kamu Alacağı Niteliğinde Olup Olmadığının İhale Tarihine Göre Belirleneceği )
Y19.HDE. 2004/8848SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Bankalar Kanunu'nun Ek 5. Maddesinin Yürürlüğe Girdiği 26.12.2003 Tarihinden Sonra Düzenlenen Sıra Cetvellerinde Maddede Belirtilen Bankaların Alacakları İçin 6183 Sayılı Yasa'nın 21. Maddesine Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/6608SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Borçlunun Mal Kaçırma Gayesiyle Taşınmazını Satması Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi-Sıra Cetvelinde İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınmadığı İddiası )
Y23.HDE. 2012/3976SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Cetvel Suretinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Her Alacaklının İlgililer Aleyhine Cetvele İtiraz Edebileceği - Cetvele İtiraz Hakkının Alacaklıya Tanındığı Hakları İhlal Edilmiş Olmadıkça Borçlunun Sıra Cetveline İtiraz Hakkı Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2005/6016SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Davalı Alacağının Muvazaaya Dayandığı İddiası - Sıra Cetvelinin İptaline Değil Davalıya İsabet Eden Paydan Öncelikle Davacı Alacağının Ödenmesine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 1997/2424SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Davalının Alacaklı Olduğu Dosyadan Borçluya Tebliğ Yapılmadığı ve Borcun Kesinleşmediği İddiası )
YHGKE. 2006/19-649SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Diğer Alacaklıların Muvazaadan Ari Haklarının Etkilendiği Durumlarda Maddede Belirtilen Bankalar Yönünden Fon Alacaklarının Tahsili İle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına ve Bu Bankaların Hacizlerinin İlk Hacze İştiraklerine Olanak Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2012/2298SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Genel Mahkemede Görülen Davada Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilemeyeceği - Genel Mahkemede Sıra Cetvelinde Davalıya Ayrılan Satış Bedelinin Dava Masrafları da Dahil Edilmek Üzere Davacıya Ödenmesine Kalan Paranın Davalıya Ödenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 1996/2974SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Gerekçe Gösterilmeden Karar Verilemez )
Y23.HDE. 2012/955SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Haczin Geçersizliğinin Tespiti - Kim Tarafından İlave Edildiği Belli Olmayan Şekilde El Yazısıyla İmzasız Olarak Verile Paranın Vergi Borcu Olduğu Yönündeki Eklemenin Geçerliliği Araştırıldığına Dair Belgeler Getirtilip Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/545SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Hak Sahibi Görünen ve Şikayet Sonunda Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Karşı Açılması Gerektiği - Hasımsız Olarak Açılmasının Yanlış Olduğu )
Y19.HDE. 2011/941SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( İkinci Artırmada Alıcı Çıkmazsa Satış Talebinin Düşeceği )
Y23.HDE. 2016/3187SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Mahkemece Dosya Kapsamına Göre TTK. 1235/6. Madde Kapsamında Gemiye Sağlanan Yakıt ve Hizmet Nedeni İle Alacaklı Olan Kişiye Gemi Alacaklısı Hakkı Tanındığı Gemi Alacaklısı Hakkının Alacaklının Alacağını Deniz Servetinden Öncelikle Almasını Sağlayan Bir Tür Kanuni Rehin Hakkı Olduğu Bu Hakkın Kanundan Doğduğu ve Tescilsiz Kazanıldığı Bu Alacağın Rehin ve İpotek Alacaklarından Önce Ödenmesi Gerektiği Gerekçesiyle Şikayetin Kabulüyle Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Kararın Yerinde Görüldüğü )
Y23.HDE. 2013/1121SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Mahkemece, Birden Fazla Şikayet Olunan Bulunduğunun Gözetileceği - Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücretinin Hangi Şikayet Olunandan ve Hangi Gerekçeyle Tahsiline Hükmedildiğinin Gerekçede Açıklanması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2757SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Satış Bedelinin Rehin Alacaklısı Şikayetçi Bankaya Ödendikten Sonra Geri Kalanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ödenmesi Gerektiğinden İptali Gerektiği - Sıra Cetvelindeki Sıraya Şikayet )
Y23.HDE. 2011/802SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinde Şikayet Olunanlara Ayrılmış Olan Miktarın Şikayetçiye Ödenmesi İstemi - Sıra Cetveline Yönelik İtirazlar Sıra Cetvelinin Tebliğinden İtibaren Yedi Gün İçinde Yapılacağı)
Y19.HDE. 2005/6300SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelindeki Sıralamanın Haciz Tarihleri Dikkate Alınarak Yapıldığı Gerekçesiyle Davaların Reddine Karar Verilmesi ve Davalı Vergi Dairesi'nin Alacağı da Kamu Alacağı Olduğu - Davanın Reddinin İsabetsiz Olmadığı )
Y19.HDE. 2006/11703SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetveline Göre Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınarak Kendisine Verilmesini İsteyen Alacaklının Talebi İİK'nun 72. Maddesi Kapsamında İstirdat Davası Olmadığı )
Y19.HDE. 2010/12980SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetveline İtirazın Mahkemece İncelenmesi Halinde İptaline Karar Verilemeyeceği - Davalıya İsabet Eden Payın Davacıya Alacağı Nispetinde Verilmesi ve Varsa Artan Kısmın Davalıya Bırakılmasına Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2012/2147SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Sıra Cetvelinin İlk Haczi Koyan İcra Dosyası Dışında Başka Bir Dosyadan Düzenlenmesinin Sıra Cetvelinin İptali Nedeni Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
Y19.HDE. 2008/4598SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Süresinde Kıymet Takdiri ve Satış İstenip Masraf Avansı Yatırılmış İse Geriye Satış İşlemleri İçin Yeterli Avans Kalmamış da Olsa Haciz Düşmediği )
Y23.HDE. 2011/4599SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Şikayet Olunan Alacaklının Satış Tarihi İtibariyle Haczinin ve Takibinin Düştüğü İddiasıyla/Taşınmaz Üzerine Konulan Hacizden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstenmediğinden Haczin Düştüğü - Yeniden Haciz İsteyebilmek İçin Yenileme Talebinde Bulunulması Gerektiği )
Y23.HDE. 2016/8801SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Şikayetçinin Vergi Alacağının Hakedişin Doğduğu İşten Kaynaklanması Halinde İcra Müdürlüğü'nce 6183 S.K. 22/A Md.si Uyarınca Öncelikle Bu Vergi Borcunun Ödenip Artan Miktar Kalması Halinde Sıra Cetveline Tabi Tutulması Gerektiğinden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesi Şikayetçinin Vergi Alacağının Sıra Cetveline Konu Hakedişden Kaynaklanmaması Halinde İse Şikayetçi Vergi Dairesi'nin Hakediş Üzerine Koymuş Olduğu Haczinin Garameye Girmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/1060SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Şikayeti Duruşmalı İncelemeyi Takdir Eden İcra Mahkemesi Taraflar Gelmeseler Bile Evrak Üzerinden Karar Vermesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2010/14635SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Ticari Plaka Üzerinde Rehin İddiası İle İptal Talebi - Şikayetin Aktif Şikayet Ehliyeti Yokluğundan Reddi )
Y19.HDE. 1996/8698SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Yarış Atlarının Haczinde Kaydi Haczin Geçersiz Olduğu - Davacı Tarafından Fiilen Haczedilen 2 Atın Satış Bedelinin Davacı Alacaklıya Ödenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/1020SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Şikayet Edilen Bankanın Yasal Prosedürü Yerine Getirdiği/Satış Avansını Yatırdığı/Yapılan Haczin Sıhhatini Koruduğu - Süresi İçinde Satışın Talep Edildiği/Bankanın Birinci Sırada Olmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı)
Y23.HDE. 2016/2295SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Şikayet Olunanın Birden Çok Taşınmaz Üzerinde İpotekleri Bulunduğundan Bu İpoteklerin İflas Masasına Yazılı Borcun Teminatı İçin Verilip Verilmediğinin Araştırılması Bu Borcun Teminatı İçin Verildiğinin Anlaşılması Halinde Karşıladığı Miktar Kadar Rüçhanlı Olarak Kaydedilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2011/2062SIRA CETVELİNİN İPTALİ (Taşınmazların Tamamının Satışında Dava Dışı Bankanın Alacağını Aldıktan Sonra Kalan Miktarda İkinci Derecede İpotek Alacaklısının Payına Düşen Rakamın Bulunacağı)
Y19.HDE. 2008/7097SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Davacı Kurumun Kesin Haciz Tarihinin Davalının İhtiyati Haczinin Kesinleşme Tarihinden Önce Olduğu - Davalının İhtiyati Haczinin Davacı Kurumca Konulan Kesin Hacze İştirakinin Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2005/6222SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( İhtiyati Haciz ile Haczedilen Malların Başka Alacaklı Tarfından Kesin Hacizle Haczedilmesi - İhtiyati Haciz Sahibinin Hacze Muvakkaten İştirak Ettiği Düzenlenen Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılarak İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşünceye Kadar Veznede Depo Edilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2009/9534SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı - Satış Talebinin Reddi )
Y19.HDE. 2008/1187SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Sıra Cetveline Esas Alacakların Tesbitinde İhale Tarihinin Dikkate Alınması Gereği )
Y23.HDE. 2013/5767SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçi Banka İle Borçlu Arasında Taksitlendirme Sözleşmesi Yapıldığı/Tarafların Anlaşması Halinde Taksit Süresinin 10 Yıla Kadar Çıkacağı ve Satış İsteme Süresinin Duracağı - Taksitlerden Biri Zamanında Verilemezse İcra Muamelesinin Devam Edeceği/Satış İsteme Süresinin Durup Durmadığının Araştırılacağı )
Y23.HDE. 2013/6868SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI ( Şikayetçi TMSF'nin 6183 S.K. Uyarınca İlk Hacze İştirak Etmesi Gerektiğini İleri Sürerek Talep Ettiği - TMSF'nin Batık Bankaların Hakim Ortak Yönetici ve Bunların Eş ve Çocukları Dışındaki Kişilerden Olan Alacaklarının Fon Alacağı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği/Ancak Usuli Kazanılmış Hakkın Gözetileceği )
Y19.HDE. 2010/11588SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI (Borçlu Malikin Kredi Kartından Doğan Borcunun Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerinde Tesis Edilen Limit İpoteği Kapsamında Olduğundan İcra Müdürlüğünce Sıra Cetvelinde İlk Sıraya Yerleştirildiğini İleri Sürdüğü/İhtilafın Çözümlenmesi Yönünden İpotek Akit Tablosunun Eksiksiz Olarak Dosyaya Getirtilip İncelenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y23.HDE. 2015/2612SIRA CETVELİNİN İPTALİ İLE ÖNCELİKLE PAY AYRILMASI TALEBİ ( Şikayetçinin Hapis Hakkından Kaynaklı Rüçhanlı Alacağının 1. Sıraya Alınması İle Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi Kararının Onanması Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/4529SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( 3. Kişilerin Alacağı İçin Haczedilen Malları Satış Tarihinden Önce Kamu Alacağı İçin de Haczedilirse Kamu Alacağının İlk Hacze İştirak Edeceği - Bedelin Garameten Paylaşılacağı )
Y23.HDE. 2014/3581SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aile Mahkemesi'nce Verilen İhtiyati Tedbir Mahiyetindeki İhtiyati Haczin Kesinleşmediği ve Ayrıca İİK Kapsamında İhtiyati Tedbirin İhtiyati Hacze İştirak Edeceğine Dair Bir Hüküm de Bulunmadığı Gerekçesiyle Şikayetin Reddi Kararının İsabetli Olduğu )
Y23.HDE. 2015/5672SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Şirketin Taşınmaza Haciz İşlemi Uygulayarak Süresinde Satış Talebinde Bulunup Satış Avansını Yatırdığı/İcra Memurunun Kıymet Takdiri İşleminin Tamamlanmadığından Bahisle Satış Talebini Reddettiği - Red Kararı Alacaklının Haczinin Düşmesine Sebep Teşkil Etmediğinden Hakkın Kaybına Neden Olacak Bir Karar Olmadığı/Şikayetçinin Haczinin Ayakta Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/1567SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Sıra Cetveline Yönelik Açılmış Başka Davalar Olup Olmadığı Araştırılacağı - Davaların Birlikte İncelenmesinin Birbiriyle Çelişik Hükümlerin Engellenmesinden ve Bir Dosyada Verilen Kararın Diğer Dosyanın Sonucunu Etkileme Olasılığından Kaynaklandığı )
Y23.HDE. 2016/7826SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Aynı Tarihli Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Olarak İlgili Banka Tarafından Açılan Davanın İcra Hukuk Mahkemesi Dosyasında Devam Ettiği - Bu Davanın Sonucunun Eldeki Davayı Etkileyeceği Anlaşıldığı/Dava Dosyasının Bekletici Mesele Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/4680SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Adı Yazılmak Suretiyle Hasımsız Olarak Şikayette Bulunulmasının Doğru Olmadığı - Sıra Cetvelinde Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayet Sonucundan Etkilenecek Olan Alacaklıların da Yargılamaya Dahil Edilip Onlar Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/6819SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Sonra İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Tanzim Edildiği Ve Bu Sıra Cetvelinin İptali İstendiği - İcra Müdürlüğünce Tanzim Edilen Sıra Cetveli İle İlgili Olarak Tarafların Delilleri Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2011/1835SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dağıtıma Konu Paranın Önceki Tarihli Kamu Haczine Tahsisi Artan Para Varsa Bu Kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 21/1. Md. Gözetilerek Paylaştırılması İçin Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/831SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dar Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Şikayet Olunanın Şikayetçinin Alacağının Esası İle İlgili Savunma Olarak İleri Sürdüğü Hususları Tartışamayacağı Bunların Dava Yoluyla İddia Eden Alacaklılar Tarafından Ayrıca Genel Mahkemelerde İleri Sürülmesi Gerektiği - Şikayetçinin Sıra Cetvelinde Sıraya Yönelik İtirazlarının İİK'nın 101 ve 206 Md.leri Kapsamında Değerlendirilip Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2012/2961SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Eda Hükmünü İhtiva Edecek Şekilde Tespit Edilen Miktarların Taraflara Ödenmesinin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y23.HDE. 2013/4685SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Geçerli Satış Talebi Olmadığından - Alacaklı Süresinde Satış Talep Ederek Satış Avansını Yatırdığı/İcra Müdürlüğünce Kıymet Takdiri Yapılmadığı Gerekçesiyle Satış Talebi Reddedildiği/Karara Karşı Süreli Şikayet Yoluna Başvurulmadığından Bahisle Haczin Düştüğü Kabul Edilemeyeceği - Haciz Ayakta Olduğu/Dava Reddedileceği )
Y19.HDE. 2010/14080SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Haciz İhbarnamesi Göndermek Yerine Müzekkere İle Alacak Üzerine Haciz Konulması Menkul Haczi Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y23.HDE. 2012/5421SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Husumetin Kendisine Pay Ayrılan ve Şikayetin Kabulü Halinde Hukuki Durumları Etkilenecek Olan Alacaklılara Açılması Gerektiği - Taraf Teşkili Sağlanarak Davaya Devam Edileceği )
Y23.HDE. 2011/457SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Karar Düzeltme Sonrası İbraz Edilen Belgelerden Takip Borçlusunun İflasına Karar Verildiği ve 1. Alacaklılar Toplantısının Yapıldığının Anlaşıldığı - İflas Kararının Kesinleşmesi İle Bu Takipler Düşeceği ve İflasın Tasfiyesi Müddetince Müflise Karşı Takip Yapılamayacağı)
Y23.HDE. 2012/6250SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y23.HDE. 2013/366SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Olarak - Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Düştüğü )
Y23.HDE. 2013/4473SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Muvazaa Sebebiyle/İspat Yükünün Davalı Alacaklıda Olduğu - Davalının Alacağının Gerçek Bir Alacak Olduğunu Birbirini Teyit Eden ve Takipten Önce Düzenlenmiş Usulüne Uygun Delillerle İspatlaması Gerektiği Hususlarının Gözönünde Bulundurulup Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/516SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Para Alacaklarının Haczinde Satış İsteme Süresinin Dolduğundan Bahisle Haczin Düştüğünün İleri Sürülemeyeceği )
YHGKE. 2012/19-507SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Reddine Karar Verilen Bir İstemin Yasaya Uygun Bir Satış İstemi Olarak Kabulüne Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2010/13302SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelini Düzenleme Görevinin İlk Kesin Haczi Koyan İcra Müdürünün Olduğu - Bu İlkeye Uyulmadan Sıra Cetveli Düzenlendiğinin Gözetileceği )
Y23.HDE. 2012/6830SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takip Borçlusu Davalı Şirketin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı - Öncelikle Şikayetçiye Husumeti Tamamlaması İçin Kesin Süre Verilerek Şikayet Nedeniyle Verilecek Karardan Etkilenecek Olanlara Şikayet Dilekçesi Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/8597SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (HMK'nın Yürürlüğe Girdiği 01.10.2011 Tarihinden Sonra Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davaları İçin Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu)
Y23.HDE. 2012/2960SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ (İcra Dosyaları Celbedilerek Masrafların Satış Bedelinden Düşülüp Düşülmediği ve İcra Memurunun Üzerine Düşen Görevleri Yerine Getirip Getirmediği Hususları Üzerinde Durulacağı)
Y23.HDE. 2012/6250SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİNDE HARÇ ( Mahkemece Şikayet Sıra Cetvelinin İptali İstemine İlişkin Olarak Tavsif Edildiği Halde İcra Memurunun Muamelesini Şikayetlerde Uygulanması Gereken 492 S.K. Md.13/d Gereğince Harç Alınmamasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y23.HDE. 2015/2344SIRA CETVELİNİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla/Görevli Mahkeme - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y19.HDE. 2004/8180SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Bu Nevi Davalarda Aktif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı )
Y19.HDE. 1997/4461SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ödeme Emri Mübaşir Vasıtasıyla Tebligat Kanununun 21. Maddesinde Öngörülen Usulle Tebliğ Edildiği - Tebliğ İşleminde Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne Aykırılık Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2007/1283SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Para Dağıtımı İçin Düzenlenen - Hacizlerin 2004 S.K. Md. 106 ve 110 Uyarınca Ayakta Bulunup Bulunmadığının ve 1. Haciz İhbarnamesine Göre Ne Miktar Paranın Davalı Yanca Haczedildiğinin Saptanacağı )
Y23.HDE. 2011/4415SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sıra Cetvelinde 1. Sırada Gösterilen Takipte Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası - Ödeme Emrinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilip Edilmediği Usulsüz İse Borçlunun Tebligatı Öğrenip Öğrenmediği Araştırılıp Sonucuna Göre İşlem Yapılacağı)
Y19.HDE. 1995/7341SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Süresinde Satış İstenmediği )
Y19.HDE. 2011/706SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ ( Taşınmaz Üzerine Kesin Haciz Konulmasından Sonra İki Yıl İçinde Masrafını Vermek Suretiyle Satış İsteneceği )
Y23.HDE. 2013/4494SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ (Üst Sıraya Alınan Bankanın Hacizlerinin Düştüğü İddiası/Bankaca Zamanında Satış Talep Edildiği ve Avans Yatırıldığı - Satış Talebinin Bir Kez Yapılmasının Haczin Ayakta Kalması İçin Yeterli Olduğu/6100 S.K. Md.266'ya Aykırı Atanmış ve Aksine Görüş Beyan Eden Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
Y23.HDE. 2015/7029SIRA CETVELİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (Sıra Cetveline İtiraz - Sıra Cetvelindeki Davalıya Ayrılan Payın Davacıya Ödenmesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Sıra Cetvelinin Davacı Yönünden İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y23.HDE. 2015/9175SIRA CETVELİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Sıra Cetvelinde 7. Sırada Bulunan Şikayetçinin 3. Sıradaki Alacaklının Haczinin Düştüğünden Bahisle Sıra Cetvelinin İptaline Karar Verilmesini İstediği - Satış Bedelinden 3. Sıra İptal Edilmiş Olsa Dahi 7. Sırada Yer Alan Şikayetçiye İntikal Edebilecek Para Kalmayacağından Şikayetçinin Sıra Cetvelinin 3. Sırasındaki Alacaklıya Yönelik Şikayette Bulunmakta Hukuki Yararının Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
Y11.HDE. 1988/8425SIRA CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ ( Özel Protokoldeki Faiz Uygulaması )
Y12.HDE. 2014/13914SIRA CETVELİNİN KESİNLEŞMESİ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasının Taraf Olmayanlar Açısından Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davası Açıldığından İcra Dosyasında Bulunan Paranın Ödenmesi Aşamasına Geçilmemesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/6387SIRA CETVELİNİN TAKİP HUKUKUNA AYKIRI DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tetkik Merciinde İnceleneceği )
Y23.HDE. 2012/3139SIRA CETVELİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ ( Kayıt Kabul İstemi/Onaylı İcra Tutanağında Davacı Tarafça Tebliğ Avansı ve Geç Kayıt Masrafı Yatırıldığının Belirtildiği - Sıra Cetvelinin Davacı Tarafa Tebliğ Edildiği/Davanın Esasına Girileceği )
Y12.HDE. 1990/627SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ ( Takipte Taraf Olmayan Kişinin Şikayet Hakkı )
Y19.HDE. 2004/11748SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ ( Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde İtiraz Yapılabileceği - Kamu Alacağından Dolayı Konulan Hacze Borçlunun Diğer Alacaklılarının Koyduğu Hacizler İştirak Edemeyeceği )
Y11.HDE. 1989/1889SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ İÇİN MASRAF YATIRILMASI
Y19.HDE. 2007/7592SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ İÇİN YATIRILAN AVANS ( Miktarı Tebliğ'e Aykırı Olarak Eksik Olsa Dahi Bu Eksikliğin Giderilmesi Her Zaman İçin Mümkün Bulunduğu )
Y12.HDE. 2015/33341SIRA CETVELİNİN YAPILMADIĞI (Şikayetçinin Alacağının İhale Bedelini Karşılayıp Karşılamadığı Saptanıp ve Dolayısıyla Şikayetçi Aleyhine Fark Doğduğu Tespit Edilmeden İpotek Alacaklısı Olan İhale Alıcısından Alacağı Temellük Eden Şikayetçiye Üçüncü Kişi Bankanın Alacak Miktarını Yatırması İçin Süre Verilmesine Dair Kararın Hatalı Olduğu)
Y12.HDE. 2016/11526SIRA CETVELİNİN YAPILMASI (Şikayet/Birden Fazla Alacaklı Bulunması - Mahkemece İhale Bedelinin Tüm Alacakları Karşılamaması Nedeniyle İ.İ.K.'nun 140. Md. Gereğince İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasının Emredilmesine Karar Verileceği)
Y19.HDE. 2005/5483SIRA CETVELİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ( Şirketin Vergi Borcundan Dolayı İkinci Derecede Sorumlu Bulunduğu - Davacı Alacağının Dava Giderleri de Dahil Olmak Üzere Davalı Vergi Dairesine Ayrılan Paydan Ödenmesini Teminen Sıra Cetvelinin Yeniden Düzenlenmesine Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2012/1997SIRA CETVELİNİN YETKİSİZLİK SEBEBİYLE İPTALİ ( Önceki Sıra Cetveli Sadece İcra Dairesinin Yetkisizliği Sebebiyle İptal Edildiğinden Taraflar İçin Kazanılmış Usuli Bir Hak Doğurmayacağı - Düzenlenen Yeni Sıra Cetveline Yeni İddialarla İtiraz Edilmesinde Yasaya Aykırı Yön Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2004/12785SIRA HAKKININ DAVALI KOOPERATİFÇE TANINMASI VE ADLARINA TESCİLİ İSTEMİ ( Aynı Yükümlülükleri Yerine Getiren Davacılara 2. Üyelik Hakkının Verilmediği Anılan Davacılara da Aynı Hakların Verilmesi Gerektiği - Davanın Sözkonusu Davacılar Yönünden Kabulü Gereği )
Y6.HDE. 1997/8993SIRA NUMARASI ( İsteklerden Herbiri Hakkında Verilen Hüküm Taraflara Yüklenen Borç ve Haklar )
Y8.HDE. 2015/23399SIRA VE DERECE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Ödemenin Gerçek Alacaklı ve Mahcuz Malların İlk Sahibi ve Satıcısı Olan Müvekkiline Ödenmesini Talep ve Dava Ettiği - Muvazaaya Dayalı Eda Davası Niteliğinde Olduğuna Göre Daha Önce Verilen ve Dosyadaki Bilgi ve Belgelere Göre Kesinleşmediği Anlaşılan Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Dosyası Üzerinden Davacının Davayı Açmakta Hukuki Yararının Olmadığı Gerekçesiyle Verilen Red Kararı da Temyize Konu Dava İçin Bağlayıcı Nitelik Taşımadığı )
YİBGKE. 1955/19SIRADA OLMAYAN NEDENLER ( Sıradakilerden Önce ve Kendi Aralarında Suçlunun En Çok Lehine Sonuç Verecek Biçimde Uygulanmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2013/27522SIRADAN BİR HASTANEDE TESPİT EDİLEBİLECEK RAHATSIZLIKLARI TESPİT EDEMEME ( Maddi Tazminat İstemi - Hükme Esasa Alınan Bu Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulunda Çocuk Hastalıkları ve Radyoloji Uzmanının Olmadığı/Mevcut Raporun Olayda Davacıların İddialarını Karşılamaktan Uzak Olduğu ve Hükme Esas Alınamayacağı )
Y3.HDE. 2013/16743SIRADAN BİR KİŞİNİN FARKEDEBİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER ( Sistemde Yer Alan Gerçek Şahıs “Bağdeşen” Nüfusuna Kayıtlı İken Kendisini Sahte Kimlikle Tanıtan Kişi “Bağdeşen Köyü” Nüfusuna Kayıtlı Olduğunu Gösteren Kimliği İbraz Ettiği - Bölüşük Kusur Bulunduğu )
Y11.HDE. 2013/1521SIRALI SİGORTALILIK İLKESİ ( ZKTMS Sigortacısı, Trafik Sigortacısı ve Varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı Bakımından Müşterek ve Müteselsil Bir Sorumluluk Bulunmadığının Yerel Mahkemece Gözetilerceği - Maddi Tazminat Davası )
Y17.HDE. 2013/11130SIRALI SORUMLULUK ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Yolcunun Uğradığı Bedeni Zarar - Yasa Koyucunun Yolcuların Uğradığı Bedeni Zararlar Bakımından Taşımayı Yapan Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortacısı Trafik Sigortacısı ve Varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı Bakımından Müştereken ve Müteselsilen Bir Sorumluluk Öngörmediği/Sıralı Sorumluluk Düzenlediği )
Y17.HDE. 2014/16518SIRALI SORUMLULUK ( Esasına Göre Davalı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısına Ancak Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Limitinin Üzerinde Bir Zararın Tespiti Halinde Limitin Üzerinde Kalan Kısım Yönünden Başvurulabileceği - Maddi Tazminat )
Y17.HDE. 2014/7371SIRALI SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Vefat Etmesinden Kaynaklı Tazminat - Yolcuların Uğradığı Zararlar Bakımından Taşımayı Yapan Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortacısı Trafik Sigortacısı ve Varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı Bakımından Sıralı Sorumluluk Düzenlendiği )
Y11.HDE. 2012/5055SIRALI SORUMLULUK ( Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Limit Aşımında Sırasıyla Zorunlu ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacılarının Sorumluluğunun Söz Konusu Olacağı )
YİBGKE. 1955/19SIRAYA DAHİL OLMAYAN NEDENLER ( Önce Artırıcı Sonra Azaltıcı Nedenler Uygulanmak Suretiyle Cezanın Belirlenmesi )
Y23.HDE. 2015/3480SIRAYA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Sıra Cetvelinde - Para Üzerine Üçüncü Kişiden Sonra Birden Çok Kamu Alacağı İçin Haciz Konulması Halinde Bütün Kamu Alacaklarının İlk Hacze İştirakinin Kabulü Gerektiği/Böyle Bir İhtimalde Kamu Alacakları Bakımından Yasanın 69. Md. Uygulanmayacağı )
Y23.HDE. 2015/2344SIRAYA İTİRAZ ( Alacağının Üst Sınır İpoteği Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Sıra Cetvelinin İptali Şikayeti - Şikayetçinin Kendisine İpotek Limitinden Daha Az Pay Ayrıldığı İddiasına Dayalı İtirazı Üzerine Mahkemece İpoteğin Kapsamının İncelenmesi Gerekeceğinden Bu İtiraz Sıraya Yönelik Olduğu/İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetileceği )
YHGKE. 1989/12-87SIRAYA İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciinin Görevli Olması )
Y19.HDE. 2004/11854SIRAYA İTİRAZ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SIRA CETVELİ ( Alacağın Miktarına Yönelik İtiraz Nedeniyle Açılan Davayı Görmeye Engel Olmadığı )
YİBGKE. 1942/36SIRAYA UYULMAKSIZIN DAVANIN ESASINA CEVAP YAZILMASI ( Cevap Layihasında )
Y19.HDE. 1995/11542SIRAYA VE ALACAĞIN ESASINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Dava Yoluyla Mahkemede İleri Sürülebilmesi )
Y19.HDE. 2009/3738SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( İtiraz Sadece Sıraya Yönelikse İcra Mahkemelerinin Görevli Olduğu - Genel Mahkemelerde Görülmeyeceği )
Y19.HDE. 2007/3893SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( Şikayet Niteliği - Önceden Sıra Cetveli Düzenlendiği İtirazı/Olumsuz Dava Şartı Olduğu )
Y19.HDE. 2011/707SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemesi'nce İnceleneceği/Şikayetçinin Hem Sıraya ve Hem de Esasa Yönelik İtirazları Bulunduğundan İnceleme Görevinin Genel Mahkemede Olduğu - Sıra Cetveline İtiraz )
Y23.HDE. 2014/1539SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İflas Sıra Cetvelinin İptaline Değil Cetvelin Düzeltilmesine Karar Verileceği - Sıra Cetveline İtiraz )
Y19.HDE. 2007/7002SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( Şikayet Niteliğinde Olup Yapılacak Yargılamada Duruşma Açılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2002/5918SIRF ASKERİ SUÇ ( Yabancı Ülkeye Firar Suçunun Yalnızca Asker Şahıslar Tarafından İşlenebilmesi - Bu Yönüyle Sırf Askeri Suç Niteliğinde Bulunması )
YCGKE. 1999/11-159SIRF ASKERİ SUÇ NİTELİĞİ ( Fiilin Kısmen Veya Tamamen Başka Bir Kanunda Suç Olarak Öngörülmemiş Olmasının Gerekmesi )
YCGKE. 1987/211SIRF ASKERİ SUÇ NİTELİĞİNDEKİ SUÇLAR ( Sırf Askeri Cürümler Hakkında Sadır Olan Hükümlerin Tekerrüre Esas Olmaması )
Y2.HDE. 1985/10661SIRF GAİPLİK KARARININ EVLİLİK BAĞINI ORTADAN KALDIRMAMASI
Y18.CDE. 2015/28491SIRF HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK ÖZEL KASTI ( Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği - Sanığın Katılana Telefonda “Tanışmak İsteyip Kocanı Boşa Benimle Evlen” Demesi ve “Seninle Suhpet Edelim” Şeklinde Mesaj Göndermesi/Eyleminin Cinsel Taciz Suçunu Oluşturduğu )
YHGKE. 2015/22-1035SIRF İŞE İADE KARARININ MALİ SONUÇLARINDAN YARARLANMAK İÇİN TALEPTE BULUNMA (Boşta Geçen Süre Ücretinin Tahsili İstemi - Davacının İşe Başlatılması İçin İşverene Başvurmasına Rağmen Başka Bir Yerde Çalıştığı İçin İşe Başlamadığı/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2015/23061SIRF TANIK BEYANLARI DOĞRULTUSUNDA HÜKÜM TESİSİNİN HATALI OLDUĞU ( Davacının Sigortalı Hizmet Cetvelinde Bildirimde Bulunan İşyerlerinin Hangi İşverenlere Ait Olduğu ve Davalıdan İhale İle İş Alıp Almadığı Davacının Aynı İşyerinde Kesintisiz Olarak Aynı İşte Çalışmaya Devam Edip Etmediği Dava Tarihi İtibari İle Fesih Olgusunun Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı - Kıdem Ve İhbar Tazminatı)
Y5.CDE. 1990/3237SIRNAŞIK SÖZLER SÖYLEDİKTEN SONRA CİNSEL UZVUNU ÇIKARIP SALLAMAK ( Bütün Halinde Sarkıntılık Suçunu Oluşturması )
Y5.CDE. 1992/174SIRNAŞIKÇA VE TEVALİ EDEN SÖZLER SÖYLEMEK ( Sarkıntılık )
Y4.HDE. 1969/148SIRRIN AÇIKLANMASI TEHDİDİ
Y7.HDE. 2003/2108SIRT SINIRI ( Kural Olarak Değişebilir ve Genişletilmeye Elverişli Sınırlardan Olduğu - Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 2001/8421SIRT SINIRI İTİBARİYLE İTİBARİYLE DEĞİŞEBİLİR VE GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitine Dayalı Olarak Oluşan Tapu Kaydının İptali - Kadastro Kanununun 20. Maddesi Hükmü Uyarınca Yüzölçümü İle Belirlenmesi Zorunlu Tapu Kayıtlarından Olduğu )
Y7.HDE. 2005/2452SIRT VE TEPE NİTELİĞİ ( Niteliğindeki Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanılabilmesi İçin Meylin Sağlıklı Biçimde Saptanması Gerektiği - Kadastro Tespiti )
Y3.CDE. 2012/30621SIRTTAN YUMRUKLANARAK YARALAMA ( Dosya İçindeki Raporla Teyit Edildiği Halde Soyut İddiadan Başka Delil Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verilmesi Hukuka Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1932/14SITMA MÜCADELESİ ( Genel Muayeneden Kaçınma Suçunda Görevli Mahkeme - 4871 Sayılı Sıtma Savaş Kanunundan Önce )
Y21.HDE. 2000/8081SIVA USTASININ İŞ KAZASINDA ÖLMESİ ( Sıva Ustasının Yılda 365 Gün Çalışmasının Mümkün Olmadığının Kabulü Gereği - Tazminatın Çalışılabilecek Gün Sayısı Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )
Y1.HDE. 2010/283SIVA YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacı ve Müdahilin Bina Duvarının Yağmur Suları ve Rutubetten Korunmak İçin Sıva Yaptırmak Zorunda Kaldığı ve Bunun İçin de Mutlak Surette Davalı Taşınmazına İskele Kurmak ve Onun Taşınmazına Zorunlu Olarak Müdahale Etmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/6158SIVAT VE EĞREK YERLERİ ( Somut Uyuşmazlıkta Ortaya Çıktığı Gibi Orman Tahdidi Yapılmamış Olsa Bile Orman Sayılan Bir Arazi Bölümünde de Bulunabileceği )
Y7.HDE. 2005/1026SIVAT YERİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Kadastro Tesbit Maliklerinin Dayandığı Tapunun Değişebilir Sınırlı Olması - Tapu Miktar Fazlasının Sıvat Yeri Olarak Tesbiti Gereği )
Y18.CDE. 2015/13175SIVI HAYVAN PİSLİĞİNİ KÖY YOLUNA AKITMA ( Fekal Atık Alıcı Ortam Olan Toprağı Kirleten ya da Kirletme İhtimali Bulunan Atık Olmadığından Alıcı Ortam Olan Toprağın Dolayısıyla Çevrenin Kirletilmesi Suçu Oluşmayacağı - Çevreyi Kasten Kirletmek Suçu )
Y14.CDE. 2012/11328SIVI İÇİREREK RIZAYI İFSADA UĞRATMAK ( Kendisini Tarikat Lideri Olarak Tanıtan Sanığın İçeriği Belirlenemeyen Bir Sıvıyı Zorla İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurlar İle Cinsel İlişkiye Girdiği - Dini İstismar Etmek Suretiyle Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )
Y13.CDE. 2015/3871SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ ENERJİ HAKKINDA HIRSIZLIK ( İşyerinde Fiili Olarak Görev Yapan Kişilerin Tespiti - Belediyeden Söz Konusu İş Yerinin Suç Tarihi İtibariyle Ruhsat Sahibinin Sorulacağı/Suç Tarihlerinde Suça Konu İş Yerine Ait Su Elektrik Telefon Aboneliklerinin Kim veya Kimler Adına Yapıldığının İlgili Kurumlardan Sorulacağı )
YCGKE. 2014/2-716SIVI VEYA GAZ HALİNDEKİ ENERJİ HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇU ( Yeni ve Değişik Gerekçe İle Direnme Kararı Verme - Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Olan Bir Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilmesine Kanuni İmkân Bulunmadığı/Direnme Kararı Özel Dairece İnceleneceği )
Y7.CDE. 2009/5782SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kanuna Aykırı Olarak Bayilik Sözleşmesinin Feshedildiği/Sanığın Kişisel Kullanım Dışında Boş Tüp Bulundurduğu - İdari Para Cezasına Hükmedileceği/Kabahatler Kanunu Uyarınca Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2012/7089SIZAN SU NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR (İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Hasarın BK'nun 279. Md. Kapsamında Olmadığı/Hasarın Dava Dışı Sigortalının Sorumluluğunda Bulunduğu ve Davalı Kiralayan Maliklerin Bu Hasardan Sorumlu Tutulamayacakları)
Y11.HDE. 2005/8571SIZAN SULARIN SİGORTALI BULUNAN İŞYERİNDEKİ SİGORTALI EMTİAYA ZARAR VERMESİ ( Hasar Bedelinin Tahsili - Davalıların Zararla İlgilerinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
Y18.HDE. 2005/5221SIZINTININ GİDERİLMESİ ( Tamamen Giderilip Giderilmediği Konusunda Ek Rapor Alınması Gerektiği - Gerekli Onarımın Yapılmadığının Saptanması Durumunda Davanın Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2004/8-113SİCİL ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Sınırlandırılması - Parsel Numarası Verilerek Yüzölçümü Hesaplanması ve Bu Gibi Taşınmaz Malların Özel Siciline Yazılması )
Y1.HDE. 2004/3064SİCİL ( İmar Parselinin Dayanağını Oluşturan İdari Kararın Ortadan Kalkması ve İmar Parselinin Dayanaksız Hale Gelmesinin Sicili Kendiliğinden Ortadan Kaldırmaması )
Y16.HDE. 2004/3161SİCİL ( Kadastro Hakiminin Doğru Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
Y16.HDE. 2004/1068SİCİL ( Kadastro Hakiminin Doğru ve İnfaz Sırasında Duraksamaya Neden Olmayacak Biçimde Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
Y7.HDE. 2004/1134SİCİL ( Kadastro Hakiminin Doğru ve İnfazı Mümkün Olacak Şekilde Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
Y8.HDE. 2002/4385SİCİL ( Tespit Dışı Bırakılan Bir Yer Hakkında Sicil Oluşmadığı için Böyle Bir Kaydın İptal ve Tescilinin Söz Konusu Olmaması )
Y11.HDE. 2005/14259SİCİL ALEYHİNE HARÇ YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Davanın Davalı Şirket Tüzel Kişiliğinin İhyasına İlişkin Olduğu - Davalılardan Ticaret Sicil Memurluğu Yasal Hasım Konumunda Bulunmasına Göre Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği )
Y4.HDE. 1984/4071SİCİL AMİRİNİN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ VE HAKSIZ YAZILARI ( Manevi tazminat davasında görev )
Y4.HDE. 1999/1479SİCİL AMİRİNİN YANSIZ DAVRANMAMASI ( Tazminat Davası )
Y19.HDE. 2004/12784SİCİL ÇEVRESİNDEKİ NOTER ( İşletme Rehni Sözleşmesi Mutlaka Düzenleme Şeklinde ve Ticari İşletmenin Kayıtlı Bulunduğu Sicil Çevresindeki Bir Noter Tarafından Yapılması Gereği )
Y1.HDE. 2011/1106SİCİL DAYANAĞININ YOLSUZ HALE GELMESİ ( Taşınmazın Yüzölçümünün Encümen Kararı İle Azaltıldığı/İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edildiği - Talebin Bu Sebeple Kabul Edileceği )
Y21.HDE. 2013/3726SİCİL DOSYASININ DAVALI KURUMDAN GETİRTİLMESİ GEREĞİ (Hizmet Cetvelindeki 1973/4. Dönem Hizmetin İptali Edilip Edilmediğinin ve İptal Edildiyse Neden İptal Edildiğinin Araştırılacağı - İşe Giriş Bildirgesinin İncelenmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2009/9920SİCİL DÜZENLEME İŞİ ( İdari İşlem Niteliğinde Olduğu - Kişisel Hakları Doğrudan Zarara Uğrayanlar Tarafından Açılan Tam Yargı Davalarına İdari Yargı Yerinde Bakılacağı )
Y1.HDE. 2003/8307SİCİL İHDASI ( Davacıların Sicildeki Yolsuzluktan Söz Ederek İşbu Davayı Açtıkları Yeniden Sicil İhdasının Yargı Kararını Zorunlu Kıldığının Gözetilmesi Lüzumu )
Y1.HDE. 2012/12799SİCİL KAYDI ( Bedel Ödendiğinde Taşınmazın Tapusunun İptaliyle Davalı Adına Tesciline Karar Verildiği ve Kesinleştiği/Taşınmazın Sicil Kaydı Getirtilip Mülkiyetin Davalıya Geçip Geçmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
YHGKE. 2004/1-648SİCİL KAYDI ( Belediyenin Şuyulandırma İşlemi Sonucunda Oluşan Sicil Kaydı İdari Yargı Yerinde İptal Edilip Ortadan Kaldırılmadığı Sürece Hukuk Mahkemesinde Tapu İptali Davası Açılamayacağı )
Y1.HDE. 2011/6767SİCİL KAYDI ( İdari Bir İşleme Dayandığı/Tapu İptal ve Tescil İsteği İstemi - İdari İşlem Anılan Kaydın İlletini Teşkil Ettiği/Özellikle İsteğin Sicile Yönelik Bulunduğu ve İdari İşleme ( Karara ) İlişkin Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.CDE. 2002/5711SİCİL KAYDI ( Sanığın Geçmişte Hükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Sicil Kaydı Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y1.HDE. 2006/10986SİCİL KAYDI ( Sicil Kaydı İptal Edilmeden Farklı Olan Kadastrol Mülkiyet Durumuna Göre Karar Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y21.HDE. 2005/5230SİCİL KAYDI ( Sildirmemek Suretiyle Kurumun Yasa Uyarınca Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulamasına Davacı Sebebiyet Verdiğinden Yapılan Kesintilerin Faizsiz İadesi Gerektiği )
YHGKE. 2006/21-197SİCİL KAYDI ( Vergi Kaydının Silinmiş Olması Bir Kimsenin Bağ-Kur Sigortalısı Olmadığının Karinesi İse de Oda ve Sicil Kaydının Devam Etmiş Olması O Kimsenin Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Karinesi Olduğu )
Y19.HDE. 1992/7807SİCİL KAYDINA HACİZ KONULMASI ( Kara Taşıt Araçlarında Geçerlidir )
Y11.HDE. 2005/10784SİCİL KAYDINA TESCİL TALEBİ ( 551 Sayılı KHK'nın Verilen Süre İçersinde Söz Konusu Ücretin Yatırılmaması Halinde Başvurunun Reddedileceği )
Y12.CDE. 2015/14419SİCİL KAYDINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ BULUNMASI ( Yeniden Hükmün Açıklanması Kararı Verilmesine Engel Teşkil Etmediği - Özel Hayatın Gizliliği )
Y1.HDE. 2012/12374SİCİL KAYDINDA MEYDANA GELEN HATA ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararının İnfazı Sırasında Tapu Sicil Müdürlüğü'nün İşlemi Sırasında Hata Oluştuğu - Bu Nedenle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasının Kesin Hüküm Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2016/13752SİCİL KAYDINDA MÜKERRER HÜKÜM BULUNMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamı İle Sadece Kasten Yaralama Suçundan Hapis Cezasına Dair Mahkumiyet Hükmü Sebebiyle Mükerrer Olduğu - Bozulmasına Karar Verilen 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan Da Ayrıca Mükerirliğine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/12956SİCİL KAYDINDAN SİLİNMESİ OLANAKSIZ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ ( TCK.nun m. 448. Dayalı - Ertelemeye Engel Olduğu )
YCGKE. 1989/6-130SİCİL KAYDININ DÜZELTİLEMEMESİ ( Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Giymiş Olma )
Y1.HDE. 2012/8950SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Talebin Niteliğine Göre Mülkiyete Yönelik Olmadığı/Sicil Kaydının Düzeltilmesiyle İlgili Olduğu - Maktu Harç ve Avukatlık Ücreti Tayin ve Takdiri Gereği/Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2007/8098SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hükme Esas Alınamayacağı - İhtisas Sahibi Üç Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/1243SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Yolsuz Tescil Nedeniyle - Yasa Koyucunun Amacının İlk Bakışta Şeklen İyi Niyetli Gözükeni Değil Gerçekten İyiniyetli Olan Kişiyi Korumak Olduğu Hususlarının Daima Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/2977SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kamusal Tasarruftan Kaynaklanan Sicil Kaydının Düzeltilmesine İlişkin Talepte Hüküm Altına Alınması Gereken Vekalet Ücretinin Maktu Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/13602SİCİL KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Bir Kamu Kurumu Olan Davalı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Husumet Yöneltilmek Suretiyle Tutulan Sicil Kaydının İptali Talebi/İşlemin Salt İdari Nitelik Taşıdığı - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y21.HDE. 2005/4953SİCİL KAYDININ KURUMCA GEÇERLİ SAYILMAMASI ( Mahkemenin Esnaf Sicil Memurluğu İle Yazışma Yapılarak Gerekse İlgili Defterler Getirtilerek Üzerinde İnceleme Yaptıktan Sonra Sonuca Gitmesi Gerektiği - Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti )
Y1.HDE. 2009/11366SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ ( Kıyı Kenar Çizgisine Göre Taşınmazın Tamamının 3621 S. Yasanın 4. Md.snde Tarifi Yapılan Kıyıda Kaldığı - Davacı Hazinenin Dava Tarihi İtibariyle Davasında Haklı Olduğu )
Y1.HDE. 2009/13840SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ İSTEMİ ( Taşınmazın Tamamının Kıyı Kenar Çizgisine Göre Kıyıda Kaldığı Dava Tarihinde Davacı Hazinenin Davasında Haklı Olduğunun Anlaşıldığı - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )
Y1.HDE. 2005/9227SİCİL KAYDININ TAPUDAN TERKİNİN ÖNLENMESİ ( Çap Halen Ayakta Olup Davacı Kayden Paydaş Görüldüğü - Davacının Sicilden Kaynaklanan Hukukunu Etkiler Nitelikte İdari Bir İşlem Bulunmadığına Göre Kendisine Yapılan Tebligat İşleminin İptali Konusundaki İddiasının Dinlenebilir Olmadığı/Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2004/13392SİCİL KAYDININ TERKİN EDİLMESİ ( Kalan Kısmın Eldeki Davanın Davalıları Adına Tesciline Karar Verildiği - Söz Edilen Hükmün Tarafı Olan Hazineyi de Bağlayacağı )
Y11.HDE. 2005/7967SİCİL KAYDININ TERKİNİ ( Davacı Karşı Davalı Tarafından Açılan Davanın Reddine İlişkin Karar Onanarak Kesinleştiği - Bu Dava İle Birleştirilen Davanın Kabulü İle Tasarımın Hükümsüzlüğüne Sicil Kaydının Terkinine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y18.HDE. 2011/7246SİCİL KAYDININ TERKİNİ ( Kamulaştırması Yapılan Taşınmaz Mal Tahsis Edildiği Kamu Hizmeti İtibariyle Sicile Kaydı Gerekmeyen Niteliğe Dönüşmüş İse İstek Halinde Karar Verileceği - Tescil İsteğinin Dikkate Alınmadan Terkine Karar Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/2551SİCİL KAYITLARI ( Kadastro Hakimi İnfazı Mümkün Doğru Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olduğu - Kadastro Tespiti )
Y9.HDE. 2011/10206SİCİL KAYITLARI ( Kıdem Tazminatına Esas Alınan Gazetecinin Çalışmalarına Esas Alınan Kayıtların Mülki Amir ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Tarafından Tutulduğu - Gazetecinin Kıdem Hakkının Özel Koruma Altında Olduğu )
Y1.HDE. 2011/5389SİCİL KAYITLARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Sicil Kayıtlarının İlletten Mücerret Hale Geldiğinde Davanın Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2012/6222SİCİL KAYITLARI (Tasarrufun İptali - Mahkemece Borçlu Davalı Şirketin Sicil Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılarak Borçlu Davalının Şirkette Durumunun Tesbit Edilmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2011/930SİCİL KAYITLARININ İLLETİNİ TEŞKİL EDEN İDARİ İŞLEM ( İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kaydın Dayanaksız Hale Geldiği ve Sicilin Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - İhdasen Oluşan Dava Konusu Parsel Kapsamında Kalan Yer Yönünden Davanın Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2011/4407SİCİL KAYITLARININ İLLETİNİN DAYANAKSIZ HALE GELMESİ ( İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği ve Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/210SİCİL KAYITLARININ İPTALİ ( Kadastral Parselin İhyası İstemi - Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kayıtların Dayanaksız Hale Geldiği/Sicil Kayıtlarının İptaline Karar Verilmeksizin Eski Hale İhya Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2001/6401SİCİL KONUSUNDA YANSIZ DAVRANMAMA ( Davalıların Kişisel Kusurlarının Olduğunun Kabulü )
Y11.HDE. 1982/3701SİCİL MEMURLARININ KARARI ( Şirket Yetkili Organ veya Temsilcilerinin İtiraz Etmesi )
Y11.HDE. 1993/2241SİCİL MEMURLUĞU KARARININ İPTALİ ( Terkin Talebinin Reddi Kararından İtibaren Sekiz Gün İçinde Dava Açılabileceği )
Y11.HDE. 2011/2490SİCİL MEMURLUĞUNUN HACİZ NEDENİYLE HİSSE DEVRİ TALEBİNİ REDDETMESİ ( Yasada Haciz Baki Kalarak Devrin Tesciline de Bir Engel Bulunmadığı ve Sicilin Görevinin Yasa Gereği Olan Tescili Yapmaktan İbaret Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabulüyle Davalının Tescil Talebinin Reddine Yönelik İşleminin İptaline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
YHGKE. 2002/11-825SİCİL MEMURUN VERDİĞİ KARARA İTİRAZ ( Mahkemece Verilen Karara Karşı Ancak Sicil Memuru ve İlgililerin Temyiz Yoluna Başvurabilmesi )
Y11.HDE. 1981/4751SİCİL MEMURUNUN ANONİM ŞİRKETTE ORGAN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE GEÇİCİ TESCİLİ REDDİ
Y11.HDE. 1981/4751SİCİL MEMURUNUN GÖREVİ ( Tescili İstenen Hususun Doğruluğunu Araştırmak - Reddedebilmek )
Y11.HDE. 2004/13647SİCİL MEMURUNUN İLGİLİLER İÇİN VERECEĞİ TESCİL TADİL VE TERKİN KARARLARI ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde İtiraz Edilebileceği )
Y11.HDE. 1981/4751SİCİL MEMURUNUN KARARINA İTİRAZ ÜZERİNE MAHKEMECE ALINAN KARAR ( Sicil Memuru ve İlgililerce Temyiz Edilebileceği )
Y16.HDE. 2010/3614SİCİL OLUŞMAMIŞ OLMASI ( Davanın Hazine'ye Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu - Tüzel Kişiliği Bulunmayan İdari Birim Niteliğindeki Kadastro Müdürlüğü'nün Davada Taraf Gösterilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/2924SİCİL OLUŞTURMA ( Birleştirilen Davalarda Davaya Konu Edilen Taşınmazlardan ... Nolu Parsel Hakkında Sicil Oluşturmaya Esas Olacak Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olması Doğru Olmadığı )
Y7.HDE. 2004/564SİCİL OLUŞTURMA ( Kadastro Hakimi Bununla Yükümlü Olduğundan Bu Dava İle Sınırlı ve Geçerli Olmak Üzere Veraset Uyuşmazlıklarını da Çözümlemekle Yükümlü Olması )
Y16.HDE. 2003/13137SİCİL OLUŞTURMA ( Kadastro Hakiminin İtirazlı Parselin Tamamı Hakkında Sicil Oluşturmak Zorunluluğu )
Y16.HDE. 2001/9669SİCİL OLUŞTURMA ( Kadastro Hakiminin İtirazlı Parsellerle İlgili Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
Y17.HDE. 2002/955SİCİL OLUŞTURMA ( Sicili Düzenli Olarak Oluşturmada Görevli Kadastro Hakiminin Kararda Pay Oranlarını ve Paydaşları da Belirtmek Zorunda Olması )
Y16.HDE. 2003/12791SİCİL OLUŞTURMA ( Taşınmazın Tamamının Veya Bir Bölümünün Hangi Miktarla Kim Adına Tescil Edileceğinin Hüküm Fıkrasında Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2001/9088SİCİL OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Hakiminin İtirazlı Parsellere İlişkin Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
YHGKE. 1980/7-3314SİCİL OLUŞTURMAK
Y16.HDE. 1999/667SİCİL OLUŞTURMAK ( Kararın Hüküm Fıkrasında Bulunması Gereken Hususlar )
Y17.HDE. 2005/2814SİCİL OLUŞTURMAKLA GÖREVLİ KADASTRO HAKİMİ ( Taşınmazın Ada Pafta ve Parsel Numarası İle Paydaş ve Pay Oranlarını Belirtmek Suretiyle Taşınmazın Kim ya da Kimler Adına Tesciline Karar Verildiğini Hüküm Yerinde Göstermesi Gerektiği )
Y16.HDE. 1999/1778SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda Malik Hanesinin Açık Olması )
Y1.HDE. 2007/10039SİCİL OLUŞTURULACAK YERLER ( Tescile Tabi Bulunan Taşınmaz Mallar İle Tarım Alanına Dönüştürülmesi veya Ekonomik Yarar Sağlanması Mümkün Olan Yerler Niteliği İtibariyle Hakkında Özel Sicil Oluşturulması Mümkün Olan Yerlerden İse Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği )
Y17.HDE. 2005/2818SİCİL OLUŞTURULMAMASI ( Tespite İtiraz - Dava Konusu Parselin Bir Bölümü Hakkında Sicil Oluşturmaya Esas Olacak Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y16.HDE. 1999/619SİCİL OLUŞTURULMASI ( Dava Konusu Parseller Hakkında )
Y16.HDE. 1997/2836SİCİL OLUŞTURULMASI ( Kadastro Hakiminin Sicil Oluşturma Zorunluluğu )
Y16.HDE. 2003/13518SİCİL OLUŞTURULMASI ( Kadastro Tespiti - Gerçeğe Uygun Ve İnfaz Sırasında Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Oluşturulması Gereği )
Y16.HDE. 2004/208SİCİL OLUŞTURULMASI ( Kadastro Tespiti - Gerçeğe Uygun Ve İnfaz Sırasında Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Oluşturulması Gereği )
Y16.HDE. 2011/1805SİCİL OLUŞTURULMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Kadastro Hakimi Doğru ve İnfaz Sırasında Duraksamaya Neden Olmayacak Biçimde ve İnfazı Kabil Hüküm Oluşturmak Zorunda Olduğu )
Y16.HDE. 1991/17024SİCİL OLUŞTURULMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Kadastro Hakimi )
Y16.HDE. 2004/12999SİCİL OLUŞTURULMASI ( Taşınmazın Ada ve Parsel Numarasının Maliklerinin Hisse Miktarlarının Doğru Olarak Yazılması Gereği - Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2005/1117SİCİL OLUŞTURULMASI ( Taşınmazın Tamamının veya Bir Bölümünün Kim Adına Tescil Edileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2003/10945SİCİL OLUŞTURULMASI MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davanın Reddiyle Yetinilemeyeceği )
Y16.HDE. 2003/12750SİCİL OLUŞTURULMASI MECBURİYETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Edilen Parsellerle İlgili Hüküm Kurulmasının Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 2003/13136SİCİL OLUŞTURULMASI ZORUNLULUĞU ( Kadastro Hakimi Dava Konusu Parsellerle İlgili Sicil OluştUrmak Zorunda Olması )
Y4.HDE. 2008/6091SİCİL RAPORLARININ OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN KÖTÜ NİYETLİ OLARAK DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Zararın Davalıların Kişisel Kusuru Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirlemek Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/906SİCİL RAPORUNUN İDARE MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Başlı Başına Tazminatı Gerektirmediği - Sorumluluk İçin Bu İşlemin Kişisel Ağır Kusur ve Zarar Verme ( Kin Garez Husumet vs ) Kastıyla Yapılmış Olduğunun İspatı Gereği )
Y4.HDE. 2003/1367SİCİL RAPORUNUN OBJEKTİF OLMAMASI ( Açılan Davalar Sonucu İptal Edildiği - Kasten Olumsuz Sicil Vermek Suretiyle Kişilik Haklarına Zarar Verildiği İddiası İle Açılan Manevi Tazminat Davasının Kabulü Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/2914SİCİL SİLİNME KOŞULLARI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan Önceki Hükümlülüklerinin Silinme Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı Araştırılarak Silinme Koşullarının Bulunması Durumunda Diğer Koşullar da Tartışılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/11196SİCİL TUTMA İLKESİ (Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Gözetildiğinde Hakimin Doğru Sicil Tutmakla Yükümlü Bulunduğu - Muris Muvazaasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil İstemi )
Y19.HDE. 2009/1006SİCİL ÜZERİNE ŞERH ( Sıra Cetveline İtiraz - Bir Sicile Tescili Zorunlu Bulunan Taşınırların Zilyetlik Devredilmeden Sicil Üzerine Şerh Verilmek Suretiyle Rehnedilmesinin Mümkün Olduğu )
Y22.HDE. 2012/15704SİCİL VE BAŞARI DEĞERLENDİRME RAPORLARI (Personelin Geçerli Olmadığının Tespiti ve İptali Talebi/İş Hukukunda İşveren İşlemlerinin İptaline Olanak Veren Bir Uygulama Bulunmadığı - Hukuka Aykırı Olduğunun Tespiti İle Yetinilmesi Gerektiği/İptaline Karar Verilemeyeceği)
YHGKE. 2012/4-1069SİCİLDE ARAÇ MALİKİ GÖRÜNEN KİMSE ( Kural Olarak Aracı Kendi Hesabına ve Kendisine Ait Olmak Üzere Kullanıyor Üzerinde Çıkar Sağlıyorsa Hem Şekli Hem de Maddi Anlamda İşleten Sıfatını Alacağı - Olayda Araç Malikinn İşleten Sıfatının Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2001/9539SİCİLDE TESCİL VE İLAN ( Sermaye Artırımına İlişkin Kararları Bakımından Sicilde Henüz Tescil ve İlân da Edilmemiş Olması )
YHGKE. 2004/1-26SİCİLDEKİ GERÇEK DURUMUN BİLİNMESİ ( İyiniyetin Ön Plana Çıkdığı - Karar Düzeltme İsteğinin Reddinin Doğruluğu )
Y4.HDE. 2011/259SİCİLDEKİ KAYDIN İPTALİ ( Trafik Sicil Kaydının İptali ve Davacı Adına Tescili İşlemleri - İşin Esası İncelenip Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığının Kanıtlanması Durumunda Sicildeki Kaydın İptali İle Tescile Karar Verilmeden Mülkiyetin Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/16643SİCİLDEKİ TÜM ÇALIŞMALARIN DAVACIYA MAL EDİLMEMESİ GEREĞİ (Sicildeki Çalışmaların Hangisinin Davacıya Ait Olduğunun Belirleneceği/Bu Çalışmalarla İlgili Dönem Bordrolarını Getirtip Bordro Tanıklarının Belirlenip Beyanlarının Alınacağı - Sigorta Sicil Numarasının Davalıya Ait Olduğu Hususu da Göz Önünde Bulundurulup ve Davanın Nitelikçe Kamu Düzenini İlgilendirdiği Nazara Alınıp Araştırmanın Genişletilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2002/1085SİCİLDEKİ YANILGININ DÜZELTİLMESİ ( Davacının Dava Açmaması Durumunda Durumun Savcılığa İhbar Edilerek Dava Açılmasının Sağlanmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2009/2121SİCİLDEN KAYDI SİLİNEN KOOPERATİF ( Kooperatife Karşı İleri Sürülen Alacak İsteminin Dava Tarihi İtibariyle Bu Davanın Aynı Anda İhyaya İlişkin Dava İle Birlikte Yürütülemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/7718SİCİLDEN KAYDIN SİLİNMESİ ( Dairelerin Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle/Kooperatif Aleyhine Davalar Açıldığı - Borcu Bulunduğu Halde Kooperatifin Tasfiye Edildiği Sicilden Kaydının Silindiği Gerekçesiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/9558SİCİLDEN KAYDINI SİLDİREN KOLLEKTİF ŞİRKET ( Husumet Yöneltilememesi )
Y11.HDE. 2014/12860SİCİLDEN RE'SEN TERKİN EDİLMİŞ ŞİRKETLER (İhya Kararı Verilmesi Halinde Şirketin Yeniden Tasfiye Haline Gireceğine Dair Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı - İhya Kararı Verilmesi Halinde Tasfiye Memuru Atanmasının Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2005/12271SİCİLDEN TERKİN ( Davalı Adına Tescilli Markanın da Davacı ile Aynı Faaliyet Alanlarına Sahip Olmasının Terkini Gerektirmesi )
Y11.HDE. 2003/4692SİCİLDEN TERKİN ( Davalı Şirketin Tescilli Markasının Sicilden Terkini İstenmeden Haklı Kullanıma Dayalı Fiili Durumun Ortadan Kaldırılmasının İstenmesinin Mümkün Olmaması )
Y11.HDE. 1998/524SİCİLDEN TERKİN EDİLEN KOOPERATİF ALEYHİNE AÇILAN DAVADA TARAF TEŞKİLİ
Y6.HDE. 2005/5759SİCİLDEN TERKİN EDİLEN PARSEL ( ... Parsel Numarasını Aldığından Bu Parsel Yönünden İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gereği - Ortaklığın Giderilmesi )
Y23.HDE. 2015/5976SİCİLDEN TERKİN EDİLME ( Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yapılan İlana Rağmen Münfesih Olma Sebeplerini Ortadan Kaldırılan İşlemlerin Yerine Getirildiğinin İspatlayıcı Belgelerle Birlikte Bildirilmemesi ya da Tasfiye Memurunun Bildirilmemesi Nedeniyle Davalı Kooperatifin Sicilden Terkin Edildiğinin Anlaşıldığı - Tasfiye Hali Sona Erip Sicilden Terkin Edilerek Tüzel Kişiliği Sona Eren Kooperatife Tekrar Tasfiye Memuru Ataması Talebinin Hukuki Dayanağı Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2010/4274SİCİLDEN TERKİN EDİLMEMİŞ DERNEK ( Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/7347SİCİLDEN TERKİN EDİLMİŞ OLAN ŞİRKET ( İhyası İçin Tasfiye Memuru Hasım Gösterilerek Dava Açılması Yönünde Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği - Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Talebi )
Y11.HDE. 2003/9332SİCİLDEN TERKİN KARARI ( Tescil Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Haklı Bir Neden Olmadan Kullanılmayan ve Hükümsüzlüğü de Tespit Edilen Marka )
Y11.HDE. 2004/13966SİCİLDEN TERKİN TALEBİ ( Davalının Tescilli Tasarımlarının Daha Önceden Dünyanın Muhtelif Yerlerinde Kamuya Sunulmuş Tasarımlar Olduğundan Yenilik ve Ayırt Edicilik Özelliği Bulunmadığı - Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2003/7724SİCİLDEN TERKİN TALEBİ ( Faydalı Model Tescil Belgesinin Hükümsüzlüğü Talebi - Faydalı Model Belgesinin Yenilik Özelliği Taşıyıp Taşımadığı Davacı Tarafın Anılan Kararnamenin Buluş İddiasına Konu Ürünü İle Benzerliğinin Uzman Bilirkişilerden Sorulup Belirlenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2003/4325SİCİLE GÜVEN ( Sicile Güvenen Kişinin Sicil Dayanağını Oluşturan Kayıt ve Belgeleri İnceleme Yükümünün Olmaması )
Y1.HDE. 2012/15075SİCİLE GÜVEN (Tapu Kütüğündeki Tescile İyiniyetle Dayanarak Ayni Hak Kazanan Kişinin Bu Kazanımının Korunacağı İyiniyetin Kişiye Özen ve İtina Borcu Yüklediği - Sicile Güvenin Kişiye Sicilin Dayanağı Kayıt ve Belgeleri İnceleme Yükümlülüğü Yüklemediği)
Y14.HDE. 2003/18SİCİLE İŞLENME (Kamunun Yararlandığı Orta Malı Taşınmazların Sınırlandırılarak Parsel Numarası Verilmesi ve Özel Siciline İşlenmesinin Gerekmesi)
YHGKE. 2002/4-608SİCİLE İTİMAT PRENSİBİ ( Bu İlke Tapu Sicili Anlamında Geçerli Olup Buna Aynı Zamanda Güven İlkesi de Denilmesi )
Y18.HDE. 2006/10892SİCİLE KAYDOLAN VAKFIN İLANI ( Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Tescili - Mahkemenin Tescil Kararından Sonra V. Genel Müdürlüğünce Merkezi Sicile Kaydolunan Vakfın Sadece Resmi Gazete İle İlan Edileceği )
Y11.HDE. 2001/10296SİCİLE KAYITLI BULUNAN GEMİLER ( Türk Gemi Siciline Kayıtlı Geminin Mülkiyetinin İktisap ve Ziyaının Türk Kanunlarına Tabi Olması )
Y11.HDE. 1987/6618SİCİLE KAYITLI GEMİNİN TEMLİKİ ( Malik İle İktisap Edenin İntikal Amacıyla Anlaşmaları )
Y6.HDE. 2005/324SİCİLE ŞERH ( Önalım Hakkının Satış Tarihindeki Yürürlükteki M.K Hükümlerine Göre Satışın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Bir Ay ve Herhalde Sicile Şerh Verildiği Tarihten İtibaren On Sene İçinde Kullanılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2007/7494SİCİLE ŞERH VERİLEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( 5 Yıl Süreyle 3. Kişilere Karşı İleri Sürülebileceği )
Y1.HDE. 2003/10252SİCİLE YANSITILMA ( Dava Konusu Taşınmazla İlgili Yenileme Çalışmalarının Sona Erdiği ve Kesinleştirilerek Sicile Yansıtıldığının Anlaşılması )
Y1.HDE. 2003/13085SİCİLE YANSIYAN RUCU ŞARTI ( Taşınmazın Davalı Oğlu Süleyman'a Daha Önce Ölmesi Halinde Rücu Şartı ile Bağışlanması ve Bunun Tapu Siciline Şerh Edilmesi - Şartın Gerçekleşmemesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Talebinin Reddedilmesi Gereği )
Y8.HDE. 1989/21405SİCİLİ DÜZENLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN TAPU DAİRESİ ( Soyadı ve Hudut Tashihine İlişkin Davalar )
Y1.HDE. 2010/11608SİCİLİN ALENİYETİ İLKESİ ( İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Taşınmazı Edinme Tarihlerinde Sicil Üzerinde "Davalıdır” Şerhi Mevcut Bulunduğuna Göre Adı Geçen Bu Davalıların Şerhi Bilmediklerini Savunmalarına Olanak Olmadığı )
Y1.HDE. 1987/886SİCİLİN DAYANAĞI SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde İradeyi Bozucu Bir Sebebin Varlığı )
Y1.HDE. 2009/11411SİCİLİN DAYANAĞI SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Trampa Sözleşmesinin Önceki Kesinleşen Kararla İptal Edildiği Gözetilmek Suretiyle Toplanan ve Toplanacak Delillerin Tümünün Birarada Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
YHGKE. 2011/1-8SİCİLİN DAYANAĞI YOK HÜKMÜNDEKİ BELGE ( Edinen ve İlk El Konumunda Bulunan Kişi Olduğundan 4721 S. TMK'nun 1023. Md.nin Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı )
Y1.HDE. 2011/2907SİCİLİN DAYANAĞININ GEÇERLİ BİR HUKUKİ SEBEBİNİN BULUNMAMASI ( Onu Yolsuz Tescil Durumuna Düşüreceği - Birinci El Konumundaki Edinenin İyiniyetli Olması Neticeyi Değiştirmediği )
Y1.HDE. 2013/187SİCİLİN DAYANAKSIZ KALMASI ( İmar Şuyulandırmasının Dayanağı Olan İdari İşlemin İptal Edilmesi İle Dayanıksız Kalacağı ve Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği - Dayanıksız Kalan Kaydın İptalinin Gerekeceği ve Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Şeklinde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/189SİCİLİN DAYANAKSIZ KALMASI ( İptalinin Gerekeceği ve Kadastral Parselin Geometrik ve Hukuki Durumunun İhyası Şeklinde Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2003/8417SİCİLİN DEĞİŞİMİ ( Sicilin Değişimine İlişkin İsteklerin Genel Yargıdan Bir Hüküm Almayı Gerektirmesi )
Y1.HDE. 2012/16721SİCİLİN DOĞRU TUTULMASINI DEVLETİN ÜSTLENDİĞİ VE TAAHHÜT ETTİĞİ ( Dayanıksız ya da Hukuksal Duruma Uymayan Kayıtlar Düzenlemenin Taşınmazın Niteliğinde Yanlışlıklar Yapmanın da Aynı Kapsamda Düşünüleceği - Tapu Sicillerinin Tutulmasından ve Bundan Doğan Zararlardan Sorumlu Olacağı )
Y1.HDE. 2007/8017SİCİLİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Mülkiyet Çekişmesi Bulunduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2006/4825SİCİLİN DÜZENLEME SURETİYLE OLUŞMASI ( İpoteğin Kaldırılması İstemi - Tescil İle Birlikte Taşınmaz Yükümü Olarak Diğer Davalıların Yanısıra Davalı Yararına da İpotek Tesis Edildiği/Ödenmesi Gereken Bu Miktarın Kaydın Tesisi İle Birlikte Muaccel Hale Geleceği )
Y1.HDE. 2006/1771SİCİLİN GEÇERLİLİĞİ ( Taşınmazın Tasarruf Şeklini Belirleyen İdari Karar İdari Yargı Yerinde İptal Edilmedikçe Sicilin Geçerliliğini Koruyacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2004/1594SİCİLİN HUKUKİ DAYANAĞININ ORTADAN KALKMASI ( Kesinleşen İdari Yargı Kararı İle Taşınmazın Mülkiyetinin Davalı Hazineye Geçmesi de Geçerli Sebebe Bağlandığı - Tapu İptali ve Tescil/Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2012/312SİCİLİN İLLETİNİ TEŞKİL EDEN İDARİ İŞLEM ( Belediye Encümeninin Kararı İle Yapılan Arsa ve Arazi Düzenlemesine İlişkin Kısmın İptali İsteğinin Reddi Halinde İşlem Hukuksal Varlığını Koruyacağından Kadastral Parselin İhyası Davasının Reddedileceği - Aksi Durumda Sicilin Dayanaksız Kalacağı )
Y20.HDE. 2005/4880SİCİLİN İPKASI GEREĞİ ( Mera Niteliğiyle Özel Sicilinde Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Fen Bilirkişi Krokisinde ( B ) İle Gösterilen Bölümü Yönünden Dava Reddedildiğine ve Mera Olduğu Saptandığına Göre Özel Sicilinde Olduğu Gibi İpkasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2009/6020SİCİLİN KÜTÜKTEN TERKİNİ TALEBİ ( Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği/Yasa Değişikliğiyle Sürenin Devlete Ait Taşınmazlar İçin de Geçerli Olacağının Hüküm Altına Alındığı - Davalıların Temyize Başvurmamasının Sonuca Etkili Olmadığı/Davanın Reddedileceği )
Y14.HDE. 2007/367SİCİLİN OLUŞTURULMASI SIRASINDA BİR HATA YAPILMASI ( Kütüğe Yazılması Gerekmeyen Bu Hataların Düzeltimi Tapu Sicil Tüzüğü'nün 87. Maddesinden Yararlanılarak Müdürlük'ten Talep Edilebileceği )
Y14.HDE. 2006/3986SİCİLİN OLUŞTURULMASI SIRASINDA HATA YAPILMASI ( Kütüğe Yazılması Gerekmeyen Bu Hataların Düzeltimi Müdürlükten Talep Edilebileceği )
Y14.HDE. 2006/1180SİCİLİN SON DURUMU ( Tapuda İsim Tashihi İstemi - Sicilin Getirtilen Son Durumuna Göre Parsele İlişkin Mahkemenin Redde İlişkin Hükmünde İsabet Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2008/5459SİCİLİN TERKİN VE DÜZELTİLMESİ ( Gemi Siciline Tescil Terkin ve Düzeltme İlgilinin Talebi Üzerine Olacağı - İlgililer Mahkemeden Gemi Mülkiyetinin Sicile Tesciline Dair İstemde Bulunamayacağı/İlgililer Ancak Sicil Memurunun Kararları Hakkında Kanun'un 36. Md.sine Göre İtiraz Hakları Mevcut Olduğu )
Y1.HDE. 2007/10873SİCİLİN YOLSUZ OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Temlikinin Belediye Meclis Kararına Dayanmadığı ve Sicilin Yolsuz Oluştuğu/Sicilin İlletini Teşkil Eden İdari Tasarruf İdari Yargı Yerinde İptal Edildiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/930SİCİLİN YOLSUZ TESCİL DURUMUNA DÜŞMESİ ( Sicil Kayıtlarının İlletini Teşkil Eden İdari İşlemin İdari Yargı Yerinde İptal Edilerek Kaydın Dayanaksız Hale Geldiği ve Sicilin Yolsuz Tescil Durumuna Düştüğü - İhdasen Oluşan Dava Konusu Parsel Kapsamında Kalan Yer Yönünden Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2010/6056SİCİLİN YOLSUZ VE GEÇERSİZ OLMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği/Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/12934SİCİLİN YOLSUZLUĞU ( Usulsüzlüğün İddia Edilen İşlemlere İhale Alıcısı Davalının Katkısının Bulunması Halinde Oluşan Sicilin Yolsuzluğundan Söz Edilebileceği )
YİBGKE. 1943/36SİCİLİNE KAYDOLUNMAK VE NOTER TASDİKİ ZORUNLULUĞU ( Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Ticari Satış )
Y4.HDE. 2003/16012SİCİLLERDE DEĞİŞİKLİK ( Trafik - İdari Bir İşlem Olup Bu Sicillerde Değişiklik Yapılmasını İçeren İsteklerin de İdari Yargıda İncelenerek Karara Bağlanması Gereği )
YHGKE. 2002/4-1107SİCİLLERİ OLUMLU KAMU GÖREVLİSİ ( Haklı Neden Olmadan Olumsuz Sicil Vermek - Manevi Tazminat/Kişilik Haklarına Saldırı )
Y1.HDE. 2007/8593SİCİLLERİN ALENİYETİ ( Ölü Kişi Adına Tescile Karar Verilmiş Olması Sicillerin Aleniyeti ve Doğru Sicil Oluşturulması İlkelerine Aykırı Olup Gerçek Maliki Yansıtmadığı Gibi Davada Yer Almayanlar Yararına da Sicil Oluşturulmasının Doğru Olmadığı )
Y7.HDE. 2007/5121SİCİLLERİN DOĞRU TUTULMASI ( Devlet Dolayası İle Hazinenin Sorumlu Olduğu - Bu Olgu Kamu Düzenine İlişkin Olup İstek Olmasa Bile Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/3989SİCİLLERİN DOĞRU TUTULMASI ( Devlet ve Dolayısıyla Hazine Sorumlu Olduğu )
Y14.HDE. 2006/475SİCİLLERİN DOĞRU YAZILMASI İSTEĞİ ( Kamu Düzenine Dayalı Bu Tür İstemler Vazgeçilmez Haklardan Olup Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığından Her Zaman İstenebileceği )
Y4.HDE. 1982/9583SİCİLLERİN HUKUKSAL DEĞERİ ( Orman )
Y4.HDE. 2007/4735SİCİLLERİN OBJEKTİFLİĞİ ( Her Objektif Sicil Doldurmama Olayı Sorumluluk Hukuku Yönünden Tek Başına Sicil Dolduran Kamu Görevlilerine Karşı Sorumluluk Nedeni Oluşturmadığı )
Y7.HDE. 2005/1283SİCİLLERİN TUTULMASI ( Kural Olarak Sicillerin Doğru Tutulmasından Devlet ve Dolayısıyla Hazinenin Sorumlu Olduğu )
Y16.HDE. 2005/6915SİCİLLERİN TUTULMASI ( Sicil Oluşturulurken Taşınmazın Tamamının veya Bir Bölümünün Kim veya Kimler Adına Hangi Hisseler Oranında Tescil Edileceğinin Kararın Hüküm Fıkrasında Mutlaka Belirtilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2013/17403SİCİLLİ TAŞINIR REHNİ ( Teslime Bağlı Rehin Yanında Zilyetliğin Alacaklıya Devrine Gerek Olmaksızın Taşınır Malın Kayıtlı Bulunduğu Sicile Kaydedilmek Suretiyle Taşınır Mal Üzerinde Rehin Kurulabileceği - Böyle Bir Rehin Teslime Bağlı Taşınır Rehni Olmadığından T.B.K'nun 586. Md.sinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesine Göre Müteselsil Kefilin Takibine Engel Teşkil Etmediği )
Y7.CDE. 1998/6816SİGARA ( Tekel Eşyası Olmaktan Çıkartılarak Gümrük Eşyasına Dönüştüğü -Tekel İdaresinin Müdahale ve Temyiz Hakkı Bulunmaması )
Y4.CDE. 2001/11189SİGARA BANDROLLERİNİ DEĞİŞTİRMEK ( Sanığın İhraç Edilmek Üzere Ayrılmış Sigaraların Üzerindeki Bandrolleri Değiştirerek İç Piyasaya Sunmasının Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2002/9194SİGARA ÇALMAK ( Hırsızlık - Zarar Miktarı Kesin Olarak Saptanıp Zararın Giderilip Giderilmediği Ve Verilen Senetlerin Ödeme Niteliğinde Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
Y11.CDE. 2002/11235SİGARA ÇALMAK ( Sanığın Girdiği Dükkandan Alıp Cebine Koyduğu Sırada Şikayetçi Tarafından Fark Edilmesi Üzerine Sigarayı Bırakması/Eylemin TCK. ‘nun 491. Maddesinin 3. Bendindeki Suçu Oluşturduğu - Suçun Tam Teşebbüs Aşamasında Kaldığı/Hırsızlık )
Y9.HDE. 2009/11679SİGARA İÇEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem İhbar Tazminatı Talebi/Zaman Zaman Sigara İçen Bazı İşçilerin İş Akidlerinin Feshedilmediği - İşçinin Eyleminin Fesih İçin Geçerli Neden Olabileceği Haklı Sebep Oluşturmadığı/Davanın Kısmen Kabulü )
Y9.HDE. 1989/6773SİGARA İÇEREK İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2007/11576SİGARA İÇİLMESİ İÇİN SERBEST ALAN BULUNMASI ( İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek Şekilde Yasak Alanda Sigara İçen İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Olduğu - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/11576SİGARA İÇİLMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşyerinde Çabuk Yanacak Malzeme Bulunduğundan İş Güvenliğinin Tehlikeye Düşürüldüğünün Kabulü/Serbest Alanda İçilmediği - Feshin Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 2004/1834SİGARA İÇME YASAĞI OLAN YERDE SİGARA İÇEREK İŞYERİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK ( İşçinin İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1994/15644SİGARA İÇME YASAĞINA UYMAMA ( Disiplin Kurulu Kararıyla İşten Çıkarılan İşten Çıkarılan İşçiye Tazminat Ödenmemesi )
YCGKE. 2013/1-255SİGARA İZMARİTİNDEKİ TÜKÜRÜK ( Eşini Kasten Öldürme/Sanığın Olaydan Sonra Eve Geldiğinde Maktuleyle İlgilenmemesi Gibi Davranışlarının Şüphe Uyandırdığı - Kan Örneğinin ve Evdeki İzmaritte Bulunan Tükürük Örneğinin Başkasına Ait Olduğu/Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Uygulanacağı )
Y22.CDE. 2015/16SİGARA İZMARİTLERİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Hırsızlık - Olayda Kullanıldığı İddia Aracın İçerisinde Dört Adet Sigara İzmariti Bulunduğu/Sigara İzmaritlerinin Sanıklara Ait Olup Olmadığı Araştırıldıktan Sonra Düzenlenecek Rapora Göre Sanıkların Hukuki Durumu Belirleneceği )
Y7.CDE. 2017/11352SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Suçu - Sanık Hakkında Açılan Davalara Konu Eylemlerin Benzer Nitelikte Olduğu ve Zaman Aralığı İtibariyle Birbirine Yakın Olduğu - Sanığın Tek Bir Suç İşleme Kararı Doğrultusunda Hareket Edip Etmediğinin/Zincirleme Suça Dair 5237 S. Kanunun 43. Maddesinin Uygulanma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Açısından Davaların Birleştirilerek Görülmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/5571SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Adli Para Cezasının Karşılığının Belirlenmesi Sırasında Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2016/18887SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Bireysel Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Sabit Olan Her Bir Sanığa Kendisinden Ele Geçen Kaçak Eşyaya Dair Bağımsız Bilirkişinin Belirleyeceği CİF Değer Üzerinden Hesaplattırılan ve Lehe Olan Gümrüklenmiş Değer Esas Alınmak Suretiyle Gümrüklenmiş Değerin 3 Katı Üzerinde Ön Ödemede Bulunulacağı )
Y7.CDE. 2014/33107SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Cezaların Şahsiliği ve Uygulamada Birliğin Sağlanması/Kaçak Eşyanın Miktarı İtibarıyla Suç Konusu Önem ve Değerine Göre Benzer Olaylarla Mukayese Edildiğinde Hakkaniyete Uygun Adil Bir Ceza Tayin Edileceği - Fail Yararına Cezayı Hafifletecek Takdiri Nedenlerin Varlığı Halinde 5237 Sayılı Kanun M. 62/1'in Uygulanacağı – Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/30651SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Davaya Konu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği - Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verileceği/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/1715SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Dava Konusu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği ve Sigaraların Sonrasında İmha Edildiği - Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/9057SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Diğer Sanığın Aşamalardaki Savunmalarında Sigaraların Ele Geçirildiği Araca Yolcu Olarak Bindiği ve Sigaralardan Habersiz Olduğunu İfade Etmesi ve Sanığın İse Bu Savunmaları Doğrular Yönde Beyanlarda Bulunması Nedeniyle Beraati Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33300SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Doğrudan Verilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin İsabetsizliği - Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği – Bazı Maddeleri İptal Edilen 5237 Sayılı Kanun'un 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği/Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakları İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/34798SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kaçak Eşyanın Miktarı Suçun İşlenişinde Bir Özelliğin Bulunmayışı Kast Yoğunluğuna Göre Cezaların Şahsiliği ve Uygulamada Birliğin Sağlanması Bakımından Benzer Olaylarla Mukayese Edildiğinde Hakkaniyete Uygun Adil Bir Ceza Tayin Edileceği - 985 Karton Sigara Kaçakçılığı Yapan Sanığın Cezasının Asgari Hadden Fazla Uzaklaşılarak Tayin Edilemeyeceği )
YCGKE. 1980/7-339SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kaçakçılık Konusu Malın Değerinin Az Olması Nedeniyle Cezanın İndirilmesinde Eski ve Yeni Kanun Hükümleri )
YİBGKE. 1934/44SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Kullanmak ve Tüketmek İçin Bulundurulan Tütün ve Sigara Kağıdının Herbirinin Ayrı Bir Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 2011/11026SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Önce Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda Belirtilen Müsadere Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirileceği - Şartlar Oluşmuşsa 5237 S.K. Uyarınca Müsaderenin Hakkaniyete Uygun Olup Olmadığının Tartışılacağı )
Y7.CDE. 2017/11592SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Aşamalarda Sigaralardan Haberi Olmadığını Araca Gezmek Amacıyla Bindiğini Savunduğu Bu Savunmanın Diğer Sanık Tarafından da Doğrulanması Karşısında Sanığın Üzerine Suçtan Beraatine Karar Verileceği - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2014/30602SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kaçak Sigaraların Ele Geçirildiği Yerin Kime Ait Olduğu Hakkında Arama Esnasında Kolluk İfadesinde Farklı Şekilde Beyanda Bulunduğu - Sanığın Babası ve Eşinin de Dinlenmesi Yine Kolluk Marifeti İle Sigaraların Bulunduğu Yerin Kime Ait Olduğu ve Kimin Kullanımında Olduğu Hususları İle Sanığın Belirttiği İlçede İkamet Edip Etmediğinin Araştırılacağı/Sanığın Başlangıçta Yakınları Adına Suç Gizleme ve Üstlenmesinin Bulunup Bulunmadığın İrdelenerek Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2009/10032SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kargo Şirketinin Müdürü Olduğu/1000 Karton Miktarındaki Sigara Eşyasının Kargoya Kabulünün Titizlikle Yapılması Gerektiği - Eşyaların Kargo Şirketinde Kimler Tarafından Teslim Alındığının Tespiti İle Beyanlarının Alınarak Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2006/9881SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Suça Konu Eşyanın Bir Kısmını Yakalanmadan Önce Elinden Çıkardığı ve Kalanını da Satmayı Düşündüğünü Açıkladığı - Her Malın Ekonomik Bir Değerinin de Bulunduğu Gözetilerek Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/27700SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sanıklarda Ele Geçen 6.750 Karton Sigaranın Miktar İtibariyle Nakilde Kullanılan Aracın Ağırlıklı Kısmını Oluşturduğu - Sanığın Aracı Kayıt Malikinden Haricen Satın Aldığını Beyan Edip Kayıt Malikinin de Yine Soruşturma Aşamasında C. Başsavcılığındaki Beyanında Bu Hususu Doğrulaması Karşısında Nakil Aracının Müsadere Koşullarının Oluştuğu)
YCGKE. 2010/7-141SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaraların Dışarıdan Bakıldığında Fark Edilemeyecek Siyah Poşet İçerisinde Bulunduğu ve Sigaraların Taşınması İçin Araçta Özel Bir Yer Hazırlanmadığı Gibi Gizleme Gayretine de Girişilmediği ve Boşta Gezmekte Olan Sanığın Nakliyecilikle de İlgisinin Bulunmadığı - Beraati Gereği )
Y7.CDE. 1993/419SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Sigaranın Tekel Eşyası Olmaktan Çıkarılması-Gümrük Eşyasına Dönüşmesi )
Y7.CDE. 2016/17068SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Somut Olayla İlişkilendirilebilecek Hususiyetin Bulunmadığı - Kaçak Eşyanın Miktarı Suçun İşlenişinde Bir Özelliğin Bulunmayışı Suç Konusunun Önemine Göre Cezaların Şahsiliği ve Uygulamada Birliğin Sağlanması ile Fazla ve Az Miktarda Kaçakçılık Yapanlar Arasında Hakkaniyete Uygun Ceza Tayin Edebilmek Bakımından Belirtilen Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapan Sanıkların Cezasının Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçeyle Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayininin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/7116SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Suça Konu Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplam Tutarının Kamu Zararı Olduğunun Sanığa Bildirileceği - Mağdura veya Kamuya Verdiği Zararı Denetim Süresince Aylık Taksitler Halinde Ödemek Suretiyle Tamamen Gidermesi Koşuluyla da HAGB Kararı Verilebileceği )
Y7.CDE. 2014/19162SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Suça Konu Kaçak Sigaraların Müsaderesine Karar Verilmesi ile Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/33306SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Suça Konu Kaçak Sigaraların Sulh Ceza Mahkemesi'nce Tasfiyesine Karar Verildiği/Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Bazı Maddeleri İptal Edilen 5237 Sayılı Kanun'un 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği/Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakları İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverilmesi Gerektiği - Suçun Niteliğinin Değişmesi/Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanan Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Hükümde Belirtileceği )
Y7.CDE. 2003/220SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Tek İthalatçısının Tekel Olduğu - Cif Değeri Tekel İdaresinden Sorulup Gümrük İdaresinden Gümrüklenmiş Değeri Hesaplattırılıp Ceza Tayini Gereği )
Y7.CDE. 2014/1723SİGARA KAÇAKÇILIĞI ( Temel Cezanın Belirlenmesi - 24 Paket Sigara Kaçakçılığı Yapan Suça Sürüklenen Çocuğun Cezasının Belirlenmesinde Asgari Hadden Uzaklaşılmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2009/17175SİGARA KAÇAKÇILIĞI (Hakkında Adli İşlem Yapılan Sanığın Eylemi Fiili Kesintiye Uğradıktan Sonra Farklı Tarihte Tekrar Kaçak Sigara Sattığı - Her İki Eylemi Nedeniyle Ayrı Ayrı Cezalandırılması Gerektiği/Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )
Y7.CDE. 2006/10860SİGARA KAÇAKÇILIĞI (Kararda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Niteliği Tespit Edilmeyen El Konulan Sigaraların Tamamı Hakkında Suç İhbarında Bulunulması Yerine Bir Kısmının Ayrılarak İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı)
Y7.CDE. 2013/17485SİGARA KAÇAKÇILIĞINA KONU ARACIN MÜSADERESİ ( El Konulan Aracın Kayden Malikinin Duruşmada Aracı Devrettiği Beyanı - Aracın İyiniyetli Üçüncü Şahsa Ait Olduğu Olmadığını Tespit Bakımından Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Kolluk Marifetiyle Araştırma )
Y7.CDE. 2014/31908SİGARA KAÇAKLIĞI ( Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek ve Ticarî Amaçla Satın Almak - Sanığın Aşamalardaki Savunmalarında Sigaraların Ele Geçtiği Araca Kendi Aracı İle Öncülük Etmediğini ve Diğer Sanıkları Hiç Tanımadığını Sigaralarla ya da Diğer Sanıklarla Hiç Bir Alakasının Olmadığını Savunduğu /Savunmasının Aksine Somut Bir Kanıt da Bulunmaması Sebebiyle Beraati Gereği )
Y2.CDE. 2009/54087SİGARA MAKİNESİNİN BAHT VE TALİHE BAĞLI MAKİNELERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Makinenin Emniyet Kumar Masası Uzmanı ve Makine Mühendislerinden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna İncelettirileceği - 1072 S.K.'ya Aykırılık )
YHGKE. 1977/9-144SİGARA MOLASINDAN DOĞAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Sözleşme Koşullarının Araştırılması )
Y9.HDE. 1976/4586SİGARA PAYDOSU ( Çalışılan Yer ve İş Bakımından Çalışırken Sigara İçmenin Tehlikeli ve Yasak Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2002/399SİGARA PURO VE TÜTÜNÜN CİF DEĞERİNİN TESPİTİ ( Bu Tespitin Tütün-Tütün Mamulleri-Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Yapılması )
Y11.CDE. 2003/6815SİGARA SATARAK DOLANDIRICILIK ( Gümrük Hattı Mağazalarında Ucuz Satılan Mavi Bandrollü Sigaralara Sarı Bandrol Takılarak Satılması/Alanların Zarara Uğradığı - Basit Dolandırıcılık )
YCGKE. 1984/7-304SİGARA STOK ETMEK ( 1177 Sayılı Kanuna Muhalefet )
YCGKE. 1978/4-20SİGARA STOKÇULUĞU YAPMAK ( Fazla Fiyatla Satma Maksadıyla )
Y4.HDE. 2002/3149SİGARA STOKÇULUĞUNDAN AÇILAN CEZA DAVASI ( Davanın Devamı Sırasında Sigaraların Özelliğini Kaybetmemesi İçin Satılması ve Bedelinin de Emanete Alınması )
Y10.CDE. 2007/3619SİGARA ŞEKLİNDEKİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BİRLİKTE İÇME ( Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunu Oluşturduğu )
Y7.HDE. 2015/3022SİGARA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERİ ( Fark Ücret ve İşçilik Alacakları - Davacı Tütün ve Ambalaj Malzemelerini İşyeri Bina ve Bölümleri Arasında Forkliftlerle Taşıdığı/İşe İade Davasında Yargıtayca Muvazalı Asıl-Alt İşveren İlişkisi Tespit Edildiği -Mahkemece Davacının Asıl İşverenin İşçisi Olduğu Kabul Edilerek Emsal İşçiye Göre İstem Kabul Edileceği )
YCGKE. 2013/6-817SİGARA VE ALKOL İÇİN 20 LİRA TALEP ETME ( Daha Az Cezayı Gerektiren Yağma - Sanık Mağdurenin Evinin Önüne Gelip Kapıyı Yumruklayarak ve Pencere Camını Kırarak Zorla Para İstediği/Gasp Edilmek İstenen Para Miktarı Cezadan İndirim Yapılmasını Haklı Kabul Ettirecek Düzeyde Olduğu - Sanık Hakkında 5237 S. T.C.K.'nun 150/2. Md. Uygulanacağı )
Y7.CDE. 1991/2094SİGARA VE PURO'DA CİF DEĞER TESBİTİ ( Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorulmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1980/9-2173SİGARA VERMEYİ TAAHHÜT ( Tekel İdaresinin Taahhüdünü Zamanında Yerine Getirmemesi )
Y11.CDE. 2004/7602SİGARALARIN BANDROLLERİNİ DEGİŞTİREREK SARI BANDROLLÜ SİGARAYMIŞ GİBİ YURTİÇİNDE SATMAK ( Dolandırıcılık Suçu )
Y7.CDE. 2012/19643SİGARALARIN BANDROLSÜZ OLMASI ( Kaçakçılık - Aynı Zamanda 4733 S. Kanunun 8/4. Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğundan Fikri İçtima Sebebiyle Sanığın Daha Ağır Cezayı Öngören 4733 S. Kanun'un 8/4. Md. Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 1991/7426SİGARANIN CİF DEĞERİNİN TESBİTİ ( Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sorulması )
Y7.CDE. 1999/2523SİGARANIN GÜMRÜK EŞYASI SAYILMASI ( Sanığın Sigaraların Gümrüklenmiş Değerinin Bir Misli Ağır Para Cezası İle Cezalandırılması )
Y9.HDE. 1991/16257SİGARASINI YAKARAK İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN İŞÇİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y11.HDE. 2003/13720SİGORALI EMTİANIN TAŞIMA SIRASINDA UĞRADIĞI HASAR NEDENİYLE NAKLİYAT SİGORTACISININ TAŞIYANA RÜCU TALEBİ ( Hasarın Kendi Kusurundan Kaynaklanmadığını İddia Eden Taşıyanın İspat Külfeti )

S Kavram Endeksi (5. Bölüm)