0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

S.S.K.-SANIKTAN / SANTRALDAKİ-SATTIĞI / SAV-SENDİKAYA / SENEDE-SİGARASINI / SİGORTA-SİKKELERİN / SİLAH-SÖZLERİN / SÖZLEŞME-SUCUKLARIN / SUÇ-SÜRAT / SÜRE-SVAP / ŞAH-ŞEREFİYE / ŞERH-ŞÜYUUN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

S

Y22.HDE. 2015/3744S... A.Ş. İLE İDARE ARASINDA RÖDÖVANS MI HİZMET ALIM İLİŞKİSİ Mİ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( İşletme Risk ve Sorumluğunun Tamamen Şirkete Bırakılmadığı/Tki Genel Müdürlüğünün İşin İfasında Yetkisinin Olduğu - Sözleşmenin Başlığının Dahi Hizmet Alım Sözleşmesi Olduğu/Taraflar Arasındaki İlişkinin Rödovans Niteliğinde Olmadığı ve Ortada Hizmet Alım Sözleşmesi İle Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu )
Y22.CDE. 2015/8237S.S. ÇOCUĞA ZORUNLU MÜDAFİİ ATANMASI ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığı Suçu - Mahkemece Baroya Yazı Yazılarak Çocuğu Savunmak Üzere Bir Avukatın Görevlendirildiği/ Kovuşturma Evresinde Atanan Müdafii İçin Ödenen Avukatlık Ücretinin Çocuğa Yargılama Gideri Olarak Yükletilemeyeceği )
Y17.CDE. 2016/5952S.S.Ç'UN İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU ( Çocuğun Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubu Arasında Bulunduğu/Çocuğun Gündüz Vakti Müştekinin İşyerinden Suça Konu Kabloları Çalma Şeklinde Eylemi Gerçekleştirdiği - Cezanın Türü ve Üst Sınırına Göre Öngörülen 4 Yıllık Zamanaşımının Çocuğun Savunmasının Alındığı Tarih ile Son Mahkumiyet Kararı Tarihine Kadar Geçmiş Bulunduğu/Kararın Bozulacağı )
Y17.CDE. 2016/7919S.S.Ç'UN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş Olan Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Alınmadan veya Bu Yönde İnceleme Yaptırılmamasının Gerekçesi de Kararda Gösterilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Çocuk Hakkında İddianamede Hırsızlık Suçu İçin Ek Savunma Hakkı Verilmeden Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y14.CDE. 2014/5976S.S.Ç'un SUÇA YARDIM ETMESİ ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Belirtilen Çocuğun En Baştan İtibaren Diğer Çocukların Yanında Bulunduğu ve Tuvaletin Girişinde Bekleyerek Aynı Okuldan Arkadaşları Olan Çocuklara Gözcülük Yapmak Suretiyle Suçun İşlenmesine Yardım Ettiği/Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 1996/2983S.S.K.
Y10.HDE. 2004/11022S.S.K. EMEKLİ MAAŞININ ARTTIRILMASI ( Mahkeme Daha Önce İşçilik Alacaklarına İlişkin Dava Sonucu Verilen Karara Dayanmış İse De Kararın Kesinleşmediği O Nedenle Bu Dava Yönünden Güçlü Delil Niteliği Taşımayacağı Gözetilmeden Davanın Kabul Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 2005/3951S.S.K. GELİRLERİNİN PEŞİN SERMAYE DEĞERİ ( Maddi Zarardan Düşülerek Saptanacak Maddi Tazminat Miktarına Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 2005/9902S.S.K. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞINA GEÇERLİK TANINMASI TALEBİ ( Zorunlu Sigortalılık İle İsteğe Bağlı Sigortalılığının Çakışması Halinde Asıl Olanın Zorunlu Sigortalılık Olduğu ve Aynı Dönemdeki İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin İptali Gerektiği )
YHGKE. 1997/10-882S.S.K. KURUMU MÜFETTİŞİNİN ÇALIŞMAYI TESBİT EDEMEMESİ
Y10.HDE. 1979/568S.S.K. MEMURLARININ DENETİM YETKİSİ ( Düzenlenecek belgeler )
Y10.HDE. 1978/6966S.S.K. NUN GERİ ALMA HAKKI ( Hatalı İşlem )
Y21.HDE. 2004/529S.S.K. SAĞLIK KURULLARINCA VERİLEN RAPORLAR ( İtiraz Halinde Sorunun S.S.Yüksek Sağlık Kurumuna İntikali Zorunluluğu )
Y21.HDE. 2005/7836S.S.K. SİGORTALILIK SÜRESİ İLE ÇAKIŞAN SÜREYE İLİŞKİN TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRESİNİN İPTALİ ( 2926 S. Kanun'un 5. Maddesi Gereği Sigortalılık Haklarından da Vazgeçilmesi Mümkün Olmadığından Davacının Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Sayılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/7431S.S.K. TARAFINDAN KARŞILANAMAYAN ZARARLAR ( Tazminat Belirlenirken Maluliyet Oranı Kusur Oranı Ve Kanuni Nedenler İndirildikten Sonra SSK Tarafından Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin İndirilmesi Suretiyle Belirleneceği )
Y10.HDE. 2005/417S.S.K.'NUN MALULİYET AYLIĞININ İSTİRDADI TALEBİ ( Aylık Almakla İken Sigortalı Olarak Çalışmaya Başlayan Kişi - Muayenesi Üzerine Malullüğün Devam Ettiğinin Anlaşılması/Kurumun Talebinin Buna Göre Değerlendirilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2005/4976S.S.K.'YA DAVANIN YÖNELTİLMESİ ( Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Davayı Yöntemince S.S.K.'na Yöneltmek ve Göstereceği Deliller Toplamak ve 2829/m.8 Göz Önünde Tutulmak Suretiyle Sorunu Çözmek Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/13211S.S.K.'YA TABİ SİGORTALILIKTA YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Bağ-Kur Hizmetlerinin İptali Talebi - Davacının Bağ Kur'daki Şahsi Sicil Dosyasının Tamamı ve Tesciline Esas Vergi Kaydı Celbedilerek 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılığının Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y21.HDE. 2005/2868S.S.K'LI ÇALIŞMALARININ GEÇERLİ OLDUĞUNA KARAR VERİLMESİ TALEBİ ( Önceden Başlayan ve Kesintisiz Devam Eden Sigortalılığa Değer Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 1978/4284S.S.K'NUN RÜCU HAKKI
Y10.HDE. 1975/4694S.S.KURUMUNUN RÜCU DAVASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU
Y21.HDE. 2004/5338S.S.SAĞLIK KURULU RAPORU ( İtiraz/S.S.Yüksek Sağlık Kurumuna İntikali Zorunluluğu - İtiraz Olduğunda Adli Tıp Meclisi Veya Tıp Fakültesi Konseylerinden Rapor Alarak Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2009/9174SA İBARESİNİ KİTAP ADI OLARAK KULLANMAK ( Marka Hakkına Tecavüz Oluşturmayacağı - Eylemin Haksız Rekabet Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2015/14092SAAT BEDELLERİNİN VE KAR KAYBININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Tamir İçin Gönderilen Saatlerin Tamir Edildikten Sonra İadesi Aşamasında Kargoda Kaybedilmeleri - Taşıma Sözleşmesinin Amacı Taşınmasına Karar Verilen Eşyanın Taşıyıcıya Teslim Edildiği Biçimde Aynen Alıcıya Ulaştırılması Olduğu/Taşıyıcı Kendisine Teslim Edilen Saatlerin Taşıma Sırasındaki Kaybından Sorumlu Olduğu )
Y12.HDE. 2002/1861SAAT FARKLILIĞI ( İhale Olunan Her İki Taşınmazın Satış Saatleri Ayrı Ayrı Belirlendiğinden Aynı Günde Satışın Yapılmasında da Yasaya Aykırılık Olmadığından İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 2003/15084SAAT KARTLARININ TEK BAŞINA DELİL NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İşçinin İşveren Nezdinde Çalışıp Çalışmadığının Tesbitinde - Davalı Şirket Kayıtları ve Tanık Beyanlarının da İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 2014/22-2434SAAT ÜCRETİ (Davacının Belirlenen Günlük Yevmiye Ücreti Sebebiyle Fazla Çalışma Yaptığı Sabit Olup Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanırken Saat Ücretinin 1,5 Katının Esas Alınacağı - Günlük Ücret İle Çalışan Özel Halk Otobüsü Şoförü/Fazla Çalışma Alacağı İstemi)
Y9.HDE. 2005/37152SAAT ÜCRETİNE GÖRE ÜCRET TESPİTİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Aylık Ödeme Miktarları Değil Saat Ücreti Miktarı Esas Alınarak Talep Konusu İşçilik Hakları Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2010/13838SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ ( İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi - Davacının Günlük Yevmiyesi Günlük Çalışma Süresi Olan 7,5 Saate Bölünerek 1 Saatlik Ücreti Bulunarak Bunun Üzerinden Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/17434SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞMA ( Davacı İşçinin Davalıya Ait Kurslarda Saat Ücreti İle Usta Öğretici Olarak Çalıştığı - Hükme Esas Alman Bilirkişi Raporunda Davacının Ücretinin Saat Ücretinin Yedi Buçuk İle Çarpılması ve Çıkan Sonucun da Otuz İle Çarpılması İle Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2006/2596SAATİ BELİRLENEMEYEN BİR ZAMANDA İŞLENEN SUÇ ( Binanın Dış Kapısının İçeriye Girilerek Çalınması Eyleminin 765 S. TCK Md. 491/4-Son Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YHGKE. 1981/1-86SABAN GİRMEZ ( Gayri sabit Sınır )
YCGKE. 1993/4-56SABIKA ( Cezada alt sınırın aşılması )
Y3.CDE. 2003/475SABIKA ( Sanığın Sabıkasına Konu Önceki Mahkumiyetlerinden Hangisinin Tekerrüre Esas Alındığının Denetim İçin Kararda Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2011/22877SABIKA BİLGİSİNİN İNCELENMESİ ( Mahkemenin Tekerrüre Esas Aldığı Suça İlişkin Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Sabıka Kaydında Yeralan Diğer İlamların İnfaz Bilgisi İçermediğinin Gözetileceği )
Y3.CDE. 2003/12236SABIKA KARARI GETİRTİLMEDEN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ ( Kararın Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 1995/3644SABIKA KAYDI ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış - Ortadan Kaldırılması Gerekenin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y1.CDE. 2003/97SABIKA KAYDI ( Adam Öldürmek Suçundan Hüküm Giyen Sanığın Sabıka Kaydının Silinmesini Aynı Yer Ağır Ceza Mahkemesinden Talep Etmesi )
Y2.CDE. 2008/36023SABIKA KAYDI ( Adli Sicilden Silinme Koşullarının Oluşması - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesi İçin Aranan Nesnel ve Öznel Şartlardan Hangisi veya Hangilerinin Gerçekleşmediği Denetime Olanak Verecek Biçimde Karar Yerinde Gösterileceği )
Y9.CDE. 2004/7209SABIKA KAYDI ( Araştırılarak Sonucuna Göre TCK.nun 81. Maddesi Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmaması - Bozma Nedeni )
Y9.CDE. 2004/277SABIKA KAYDI ( Dava Konusu Olayda Sabıka Kaydının Adli Sicilden Çıkarılması İçin On Yıllık Süre Şartının Gözetilmesnin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/368SABIKA KAYDI ( Davacının Dava Tarihi İtibariyle Nüfus Cüzdanı ile Birlikte Getirtilmesi Gereği - Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y16.HDE. 2012/1388SABIKA KAYDI ( Dosya İçerisinde Getirilmeden Verilen Mahkumiyet Kararının Hatalı Olduğu - Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu )
Y13.CDE. 2016/6446SABIKA KAYDI ( Gözüken İlamın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yönelik Olduğu ve Suç Tarihinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Teşkil Etmediği - Daha Önce Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y3.CDE. 2015/25265SABIKA KAYDI ( Hakaret - Sanıkların Adli Sicil Kayıtlarında Sabıkaları Bulunmadığı Halde 5271 S.K. 231 Maddesindeki Koşullar Tartışılmadan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hususunda Bir Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olacağı )
Y2.CDE. 2016/2457SABIKA KAYDI ( Hırsızlık - Tekerrüre Esas Alınan İlam Üzerinden Üç Yıl Geçtiği ve Bu İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı/Sanığın Tekerrüre Esas Başka Sabıkası da Bulunmadığı Gözetilmeden Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/19729SABIKA KAYDI ( İlamların Tekerrüre Esas Olup Olmadıklarının Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2002/10345SABIKA KAYDI ( İnfaz Olunduğu Anlaşılan Önceki Hükümlülük - Sanık Hakkında TCK. 81/1 Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y8.CDE. 2016/12865SABIKA KAYDI ( Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama - Sanığın Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçuna Dair Sabıka İlamının Olması/Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Gözönünde Bulundurularak Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususları İrdelenerek HAGB Yönünde Bir Değerlendirme Yapılması Gereği )
Y7.CDE. 2002/5522SABIKA KAYDI ( Sabıka Kaydı Bulunmadığı Anlaşılan Sanık Hakkında Verilen Paraya Çevrilemeyen Kısa Süreli Hapis Cezasının Diğer Tedbirlerden Birine Çevrilmemiş Bulunulmasının Hatalı Olması )
Y11.CDE. 2007/1428SABIKA KAYDI ( Sabıka Kayıtlarında Görülen Sabıkaya Esas İlamların İnfazını Gösterir Kesinleşme Şerhini İçeren Onaylı Örneklerinin Mahkemesinden Getirilmemesinin İddianamenin İadesi Sebebi Olamayacağı )
Y5.CDE. 2006/7827SABIKA KAYDI ( Sanığa Ait Olmadığı - Yeniden Getirtileceği )
Y10.CDE. 2002/9351SABIKA KAYDI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Sabıkası Olduğu - Tekerrüre Esas Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y1.CDE. 2002/1493SABIKA KAYDI ( Sanığın Doğum Tarihine Uymayan - İtibar Edilmemesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/7636SABIKA KAYDI ( Sanığın Nüfus Kaydına Uygun Sabıka Kaydı Celbedilmeden Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2011/6970SABIKA KAYDI ( Sanığın Nüfus ve Sabıka Kaydı Okunmayarak 5271 S.K. 209/1. M. Muhalefet Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/21208SABIKA KAYDI ( Sanığın Sabıkasına Esas İlamları Getirtilip Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Hususundaki Eğilimi de Değerlendirilerek Cezasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/8-36SABIKA KAYDI ( Somut Olay Dışında Sanıkların Memuriyet Sicillerinin Temiz Olması Ayrıca Sabıka Kayıtlarının da Bulunmaması )
Y3.CDE. 2007/4070SABIKA KAYDI ( Suç Tarihinde 73 Yaşında Bulunup Geçmişte Sabıkası Bulunmayan Sanığın Suçunu İkrarı da Nazara Alınarak Hakkında Takdiri İndirim Sebebi ve Cezasının Ertelenebilirliği Tartışılıp Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2002/5017SABIKA KAYDI ( Tekerrür Uygulamasına Esas Olacağı - Üst Sınırın Belirlenmesi Bakımından Önceki Mahkumiyetlere İlişkin İlamın Celbedilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/9377SABIKA KAYDI ( Yer Alan Hırsızlık Suçundan Erteli Cezasının 4616 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin 4. Bendi Karşısında Aynen İnfazının Mümkün Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2016/8879SABIKA KAYDI (Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan HAGB İlişkin Kararın Mahkumiyet Niteliğinde Bulunmadığı Gözetilerek Engel Sabıkası ve Suç Tarihi İtibariyle CMK. 231/8. Maddesinin Uygulanması İmkanı Bulunmayan Sanık Hakkında HAGB Hususunda Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları İrdelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği/''Sanığın Sabıka Kaydında Görünen İlamı İle Hakkında 5 Yıl HAGB Anlaşıldığından" Şeklindeki Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle HAGB'na Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği)
YCGKE. 2015/4-222SABIKA KAYDI BULUNMAYAN ÇOCUK SANIK ( Kısa Süreli Hapis Cezası - Mahkemece Hüküm Tarihi İtibarıyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce ve Re'sen Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y23.CDE. 2015/7621SABIKA KAYDI BULUNMAYAN İLAM ( Başkaca Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı Bulunmasına Rağmen Sabıka Kaydında Bulunmayan Mahkeme İlamının Tekerrüre Esas Kabul Edilmesinin İsabetsizliği - Dolandırıcılık Suçu )
Y3.CDE. 2015/21343SABIKA KAYDI BULUNMAYAN SANIK ( Yaralama - Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının 5237 S. TCK. 50/3. Md.since Seçenek Yaptırıma Çevrilmesinde Zorunluluk Bulunduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2015/32022SABIKA KAYDI BULUNMAYAN SANIK HAKKINDA TEKERRÜR (Görevi Yaptırmamak İçin Direnme/Memurlara Yönelik Hakaret ve Mağdura Yönelik Nitelikli Kasten Yaralama - Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunmayan Sanık Hakkında Sabıka Kaydında Bulunmayan Asliye Ceza Mahkemesi İlamının Tekerrüre Esas Olduğundan Bahisle Sanık Hakkında 5237 S.K. 58. Maddesi Uygulanarak Hüküm Kurulamayacağı)
Y5.CDE. 2006/8370SABIKA KAYDI SİLİNEREK ARŞİVE ALINAN KAYITLAR ( Reşit Olmayan Mağdurenin Rızasıyla Irzına Geçmek ve Alıkoymak - Sanığın 16 Ay Hapis Cezasına İlişkin Arşiv Kaydının Ancak 5352 S.K'nun 12. Maddesindeki Şartlar Gerçekleştirildiğinde Silineceği )
Y3.CDE. 2008/11405SABIKA KAYDINDA BULUNAN ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN SİLİNME KOŞULLARI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılabilebilmesi İçin Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkum Olmamış Bulunması Şartının Silinme Koşullarının Oluşmadığı Durumlarda Geçerli Olduğu )
Y2.CDE. 1986/7172SABIKA KAYDINDA HÜKMÜN KESİNLEŞME TARİHİNİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( İnfaz Zamanaşımının Tahakkuk Edip Etmediğinin Araştırılması-Tekerrür )
Y4.CDE. 2006/4558SABIKA KAYDINDA YER ALAN HÜKÜMLÜLÜK ( Silinme Koşulları Gerçekleşmiş Erteli Ceza - Ertelememe ve Paraya Çevrilmeme Kararına Gerekçe Gösterilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/3576SABIKA KAYDINDA YER ALAN İLAMIN SİLİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (Mühür Bozma Suçu - Silinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan ve "Sabıkası Bulunduğundan" Denilmek Suretiyle Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle CMK. 231/5 Maddesi Kapsamında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği)
Y3.CDE. 2003/8983SABIKA KAYDINDAKİ İLAMIN İNFAZ TARİHİ ( Tekerrüre Esas Olup Olmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2011/8448SABIKA KAYDINDAKİ İLAMLARIN SİLİNMESİ ( Koşulları Oluşan Sanığın Duruşmadaki Hal ve Davranışları Olumlu Bulunarak Hakkında İndirim Uygulanmasına Rağmen Bu Kez Kişiliği Olumsuz Kabul Edilerek Hakkında Öbür Lehe Hükümlerin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Suretiyle Çelişkiye Düşüldüğü )
Y9.CDE. 2004/277SABIKA KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI ( Bu İşlem İçin On Yıllık Süre Şartının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2007/8-261SABIKA KAYDININ BULUNMAMASI ( Sanığın Ertelemeye Karar Verilen Kısa Süreli Hapis Cezası Nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Olanağı Doğduğundan Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
YCGKE. 1990/6-247SABIKA KAYDININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Hırsızlık Suçundan Sabıkalı Kişinin 1803 Sayılı Af Kanunundan Yararlanması )
Y10.CDE. 1996/12379SABIKA KAYDININ OKUNMAMASI
Y2.CDE. 1999/10645SABIKA KAYDININ SANIĞIN BABA ADI YANLIŞ YAZILARAK İSTENMESİ ( Bozmayı Gerektireceği )
Y1.CDE. 2003/97SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ ( Adam Öldürmek Suçundan Hüküm Giyen Sanığın Sabıka Kaydının Silinmesini Aynı Yer Ağır Ceza Mahkemesinden Talep Etmesi )
YCGKE. 1987/6-201SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ ( Ceza Biçiminde Hükmedilen Her Türlü Ehliyetsizliklerin Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi Yoluyla Kaldırılmasına Engel Olmaması )
Y8.CDE. 2004/8796SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Sahte Para Tedavüle Koymak Suçuna İlişkin Kaydın Silinmesinin Sahtecilik Suçlarına İlişkin Süreye Tabi Olması )
Y6.CDE. 1990/7465SABIKA KAYDININ YENİDEN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sanığın Kimliği Esas Alınarak )
Y8.CDE. 1994/7398SABIKA KAYITLARI ( Sanık Lehine Olan Kanun Uygulanarak Kayıtların Kaldırılmasının Ve Tekerrüre Esas Alınmamasının Gerekmemesi )
Y11.CDE. 2006/750SABIKA VE NÜFUS KAYITLARI ( Sanıklara Ait Sabıka ve Nüfus Kayıtları Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Oluduğu )
Y17.CDE. 2016/10886SABIKALI GEÇMİŞ ( Suça Sürüklenen Çocuğun Suç Tarihinde Herhangi Bir Suçtan Sabıkası Bulunmadığı Halde Sabıkalı Geçmişinin Bulunduğu Gerekçesiyle Hırsızlık Suçundan Hapis Cezasının En Üst Orana Yakın Olarak Belirlenmesinin Doğru Olmadığı - Hırsızlık Suçu )
YHGKE. 2000/2-167SABIKALI ŞAHISLA EVLENEN ANNE ( Velayetin Annede Bırakılmasının Küçüğün Gelişim ve Yaşantısını Olumsuz Etkileyebilmesi )
Y5.CDE. 1974/4252SABIKANIN ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI ( Genel Afla Ortadan Kalkan Mahkumiyet Hükümlerine Ait Sicil Varakalarının Adli Sicilden Çıkarılması İsteminin Reddi )
YCGKE. 2012/2-1377SABIKANIN CEZANIN ERTELENMESİNE ETKİSİ ( Sanığın Eski Mahkumiyetine Konu İlamın Ertelemeye Engel Olmadığı - Sanığın İleride Suç İşlemekten Çekineceği Hususunda Mahkememizce Olumlu Kanaat Hasıl Olmadığından Ertelenmesine Yer Olmadığına Şeklinde Gösterilen Gerekçenin Yasal ve Yeterli Olduğu/Hakaret Suçu )
Y4.CDE. 2010/25732SABIKANIN SİLİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanığın Hukuksal Durumunu ( B ) ve ( C ) Bentlerindeki Koşulları Yönünden Tartışması Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2012/22957SABIKANIN SİLİNME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ ( Sanık Hakkında Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları İrdelenerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağına İlişkin Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/2909SABIKANIN SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMASI ( Suçu İşlediği Tarihte 15-18 Yaş Gurubunda Bulunan Sanık - 2 Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması/Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y3.CDE. 2004/14988SABIKANIN SİLİNMESİ ( Öngörülen 5 Yıllık Süre - Ertelenmiş Cezayı İçeren Hükmün Kesinleştiği Tarihten Değil Verildiği Tarihten Başlaması Gereği )
Y10.CDE. 2006/671SABIKANIN SİLİNMESİNE RAĞMEN ARŞİVDE SAKLANMASI ( 5237 Sayılı TCK'ya Göre Verilen Ceza Sanık Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uygun Davrandığı Takdirde İnfaz Edilmeyeceği - Arşivde Saklanacağı )
YCGKE. 2013/3-752SABIKASI BULUNMAYAN ÇOCUK SANIK ( Kısa Süreli Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verilen Çocuk Sanık Hakkında Hüküm Tarihi İtibarıyla Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Diğer Kişiselleştirme Hükümlerinden Önce Re'sen Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/8595SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Dosyaya Olumsuz Bir Kişiliği Yansımayan Suça Konu Yerde Örtü Tahribatı Yapmayan Ormana Bir Zarar Vermeyen Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmeyen Sanığın Lehine Olan Maddelerin Uygulanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/2067SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Katılan İdarenin Zarar Talebinde Bulunmadığı/İdare Zararı Olmadığı Belirtildiği - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanıp Uygulanmayacağının Karar Yerinde Tartışılmadığı )
Y11.CDE. 2003/5907SABIKASI BULUNMAYAN SANIK ( Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar - CİK. m.4'deki Ceza Veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi Zorunluluğu )
Y2.CDE. 2013/25277SABIKASI OLMAYAN İYİ HALLİ SANIK ( Hırsızlık - Gösterdiği Pişmanlık Nazara Alınarak Tekrar Suç İşlemeyeceği Kanaatiyle Ertelenen Sanık Hakkında Konut Dokunulmazlığını Bozma Suçundan Kurulan Hükümde "Suç İşleme Hususundaki Eğilimine Göre Koşulları Oluşmadığından" Denilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2007/1960SABIKASI OLMAYAN SANIK ( Ertelemeye Engel - Geçmişinin Gösterdiği Kişiliğine Dayanılarak Ertelemeye Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2001/15291SABIKASI OLMAYAN SANIK ( Sabıkası Olmayan Sanığa Verilen Bir Ay Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/7317SABIKASI OLMAYAN VE EV KADINI OLAN SANIKLAR ( Sanıkların Yetersiz Gerekçe İle Cezalarının Ertelenmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 1997/19393SABIKASINI GİZLEYEREK İŞE GİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( Akdin Feshi Nedeniyle İşçilik Hakları Talebi )
Y9.HDE. 1997/19376SABIKASINI İŞE GİRERKEN GİZLEYEN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y15.CDE. 2012/20340SABIKASIZ OLAN SANIK ( “Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği - Sahtecilik )
YCGKE. 1995/3-244SABIKASIZ OLAN SANIK ( Duruşmada da Olumsuz Davranışı Olmamasına Rağmen Cezasının Ertelenmemesinin Yasal Olmaması )
Y3.CDE. 2016/16438SABIKASIZ OLAN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (Hakkında Diğer Koşulların da Değerlendirilmesi Suretiyle 5271 S. CMK'nin 231. Md.sinde Düzenlenen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılmamasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y2.CDE. 2012/28998SABIKASIZ SANIK ( Hırsızlık Suçuna Teşebbüs - Müştekinin Uğradığı Bir Zarar Bulunmadığı/Sanık Hakkında “Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması" Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y8.CDE. 1997/3150SABIKASIZLIK KAYDI ( Hükümden Sonra Dosyaya Giren Sabıkasızlık Kaydının Verilen Hükme Etkisinin Olmaması )
Y3.CDE. 2004/12785SABIKASIZLIK KAYDI ( Sanığın Tam Kimlik Bilgilerine Uygunluğunun Denetlenmesi )
Y1.CDE. 1990/1961SABIKAYI HUKUKEN YOK SAYMA ( Silme Kararı )
Y11.HDE. 2010/4471SABİT BEDEL VE PEŞİN ÖDEME ESASINA DAYALI ORTAK ( Olduğu Kabul Edilse Bile İstenen Miktarın İnşaat İmalat Giderine İlişkin Olmayıp Peşin Ödeme ve Sabit Bedel Esası İle Kaydı Yapılan Ortağın da Yararlandığı - Davalının Yönetim Giderinden Sorumlu Olduğu )
Y23.HDE. 2013/5SABİT BEDELLE KOOPERATİF ORTAKLIĞI ( Ortaklığın Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Sabit Bedel Ödenmesi Yoluyla Üyelik Kabulü Bulunup Bu Kararın Açıkça Genel Kurul Kararıyla Ortadan Kaldırıldığı - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali ve Üyeliğin Tespiti )
YCGKE. 2014/2-641SABİT BİR NOKTAYA BAĞLI OLMAKSIZIN AÇIK ALANA PARK EDİLEN MOTOSİKLETİN ÇALINMASI ( Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halinin Oluşabilmesi İçin Eşyanın Açıkta Bırakılmasının Yeterli Olmadığı Hangi Nedenle Açıkta Bırakıldığının Araştırılması Gereği )
YCGKE. 2014/2-833SABİT BİR NOKTAYA BAĞLI OLMAKSIZIN İŞYERİ ÖNÜNE ARAÇ PARKETME (Hırsızlık - Eylemin Kullanım Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu)
Y14.HDE. 2011/907SABİT DERECELER SİSTEMİ ( Bir Sonucu Olarak Davacının İpoteği Boşalma Olsa Dahi Kendiliğinden Bir Önceki Dereceye İlerleyemeyeceği - Davacının Eldeki Davayı Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2006/9821SABİT ESER ( Davalının Bağımsız Bölümünde Sokak Cephesinde Pencerelere Panjur Taktığı ve Bunların Bina Dışına Çıkıntı Yapacak Şekilde İnşa Edildiği - Bu İmalatların Sabit Eser Niteliğinde Bulunduğu )
Y4.HDE. 2001/12042SABİT ESER KALMASI ( Kaza Sonucu Davacıda Sabit Eser Kaldığının Belirlenmesi Durumunda Daha Fazla Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi )
Y13.HDE. 2011/12914SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ayıplı Mal Davası - Aksine Düzenleme Bulunmayan Hallerde Her Dava 10 Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Dava Tarihi İtibariyle Zamanaşımı Süresi Dolmadığından İşin Esasına Girilmesi Gerektiği)
Y19.HDE. 2004/11736SABİT FAZLA ÖDEME ( Mahkemece Bilirkişi Raporunun Dayanağı Fatura ve Ödeme Belgeleri Yönünden Tarafların Beyanlarının Alınıp Bunlara İtiraz Olmadığı Taktirde Belgeyle Sabit Fazla Ödemenin Karşı Davacı Yararına Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y15.HDE. 1993/2960SABİT FİYAT ( Borca Karşılık Daire Verileceğini Kabul Etme - Dürüstlük Kuralı )
Y13.HDE. 2014/43810SABİT FİYAT GARANTİLİ ARAÇ SATIŞ KAMPANYASINDA ARACIN TESLİM EDİLMEMESİ ( Aynen Teslim ya da Mümkün Olmaması Halinde Ödenen Bedelin İadesi Talebi - Davalı Şahsın Diğer Davalı Şirketin Kurucu Ortağı Müdürü ve Yetkilisi Olduğu/Davalı Şahısın Haksız Fiil Teşkil Eden Eylem ve İşlemleri İle Davacıyı Zarara Soktuğu ve Davacıya Karşı Bu Davalının da Zararın Tazmininde Sorumlu Olduğu Dikkate Alınarak Davalı Şahısın Davalı Şirket İle Birlikte Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1983/3155SABİT FİYAT İLKESİNİN KABUL EDİLMESİ ( Basiretli İş Adamı Gibi Davranması Gereken Tacirin Uyarlama İsteyip İsteyememesi )
Y23.HDE. 2013/3710SABİT GÖRÜLEN VAKIALAR ( Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri Sonuç İtibariyle Tedbir Talebinin Red Kararının Hangi Sebeplerle Verildiği Hususlarını Açıklayan Gerekçeli Karar Yazılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2004/6454SABİT HİZMET ( Abone Telefonunu Açmasa Bile Sistem Her An Onu İzlemekte Olup Şebekeye Ulaştırmaya Hazır Olması-Bu Tanıtma İşlevi Görüşme Hizmeti Değil Dilediği Anda ve Dilediği Yerde Görüşme Yapma Olanağının Hazır Tutulması Şeklinde Tanımlanabilecek Görüşme Olmasa da Sürekli Verilen Sabit Bir Hizmet Olması )
Y19.HDE. 2009/5055SABİT HİZMET ÜCRETİ ( İtirazın İptali - Doğalgaz Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Faturalara Dayalı Alacak/Sözleşme Sona Erdiği İçin Davalının Alım Taahhütlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Sabit Hizmet Ücretinden de Sözleşme Gereğince Sorumlu Tutulamayacağı )
Y14.HDE. 2005/679SABİT HUDUTLU OLMAYAN TAŞINMAZLARIN YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLEMEMESİ ( Yol Taşlık ve Dere Gibi Sınırların Genişlemeye Elverişli Olması Nedeniyle Sabit Hudutlu Sayılamayacağı )
Y16.HDE. 2003/8541SABİT HUDUTLU TAŞINMAZLARDAKİ TAPU MİKTAR FAZLASI ( Tapu Malikleri Adına Tescili Gereği )
Y16.HDE. 2005/7155SABİT HUDUTLU VERGİ KAYDI ( Güneyindeki Yolun İse Ötesinin Hali Arazi Olması Nedeniyle Değişebilir Nitelikte Olduğu - Vergi Kaydının Sabit Hudutlu Olmadığı )
Y21.HDE. 2003/816SABİT İKAMETGAH GÖSTERİLMEMESİ ( Sosyal Yaşamlarının Hareketliliği Gerekçe Gösterilmek Suretiyle Davacı Annenin Adresinin Borçlu Tarafından Sadece İletişim Adresi Olarak Kullanıldığı Kabul Edilmesi Hayat Deneyimlerine Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2014/9795SABİT İZ ( Sanığın Mağdurun Yüzüne Cam Kırığı ile Vurması Neticesinde Olaydan Hemen Sonra Alınan Adli Raporda Göz-Kulak Arasında Kesik Oluştuğunun Tespit Edildiği - Olayda Kullanılan Aletin Niteliğine Göre Bu Kesinin Yüzde Sabit İze Neden Olup Olmadığının Kesin Rapor ile Saptanarak Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Yaralamaya İlişkin Maddenin Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2015/32022SABİT İZ OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YARALAMA (Sanığın Mağduru Yüzünde Sabit İz Oluşacak Şekilde Yaraladığı Kavganın Devamında Hukuki ve Fiili Kesinti Oluşmadan Sanığın Eline Aldığı Bıçak İle Mağduru Yaralamaya Teşebbüs Etmesi/Sanığa Yüklenen Eylemlerin Aynı Fiile Yönelik ve Tek Bir Suçu Oluştuduğu Halde Daha Ağır Cezayı Gerektiren Sabit İz Oluşturacak Şekilde Yaralamak Suçu İle Cezalandırılması ile Yetinilmesi Gerektiği - Ayrıca Mağduru Yaralamaya Teşebbüs Suçundan da Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği)
Y11.HDE. 2005/13266SABİT KATSAYI ESASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Sabit Katsayı Esasına Dayalı Bilirkişi Raporuna İstinaden Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/7003SABİT KUR ( Ekonomik Kriz Nedeniyle Dolar Kuru Üzerinden Ödenen Ücretin Yıl Sonuna Kadar Sabit Kur Olarak Kabul Edilen Miktar Üzerinden Ödenmesi - Ücretin Sabitlenmiş Kur Üzerinden Ödenmesinin Tarafların Rızasına Bağlı Oluduğu )
Y4.CDE. 2002/2919SABİT OLAN MALLARIN SATIŞ YERİNE GÖTÜRÜLMEMESİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Kasıt Öğesinin Eksik Olması )
Y5.HDE. 2000/21573SABİT OLMAYAN FAİZ ORANI ( Kamulaştırmasız El Konulan Taşınmazın Bedelinin Tahsili Talebi )
YHGKE. 1979/5-242SABİT OLMAYAN SINIR ( Nokta Sınır )
Y7.HDE. 2002/4728SABİT OLMAYAN SINIRLARI İÇEREN VERGİ KAYITLARI ( Kadastro Tesbitine İtiraz - İki Vergi Kaydının İç İçe Girmesi/Yüzölçümü Fazla Olan Kayda Değer Verilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2006/6085SABİT SINIR ( Kaydın İlk Oluştuğu Tarihten İtibaren Değişmediği Saptanmadıkça Yol Sırt Dere Gibi Sınırların Bu Nitelikte Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1980/7-2362SABİT SINIR ( Kuzey Sınırı Olarak Gösterilen Koca Çay ve Komşu Taşınmazların Araştırılmalı Arada Sınır İhtilafı Yoksa Sabit Sınır Olması )
Y14.HDE. 2002/1070SABİT SINIR ( Sadece Ziraat ve Yerel Bilirkişi Beyanlarının Sınırların Sabit Kabul Edilebilmesi İçin Yeterli Olmaması )
Y1.HDE. 1980/1969SABİT SINIR ( Tepe )
Y14.HDE. 2000/1893SABİT SINIR OLMASI ( Tapuda Yüzölçümü Düzeltilmesi Şartı )
Y7.HDE. 2003/3472SABİT SINIR TANIMINA UYULMASININ DOĞRULUĞU ( Yenileme Çalışmaları Sırasında Farklılığın Hatalı Ölçüm ve Tersimat ve Yüzölçümü Hesaplamasından Kaynaklandığı - Kadastro Tesbitinden Doğan Dava )
Y16.HDE. 2016/16288SABİT SINIR VE AYIRICI UNSUR ( Fotoğraflardan Çekişmeli Taşınmaz Bölümünün Mera Parseli ile Arasında Bulunmadığı - Yapılan Keşifte Komşu Köyden Dinlenen Yerel Bilirkişilerin Taşınmazın Tamamının Tüm Köylülerce Biçenek Olarak Kullanıldığını Beyan Ettiği/Çekişmeli Bölümün Meradan Açıldığının Kabulü Zorunlu Olup Meralar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğe Değer Verilmesi Mümkün Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.CDE. 1993/10575SABİT SINIRIN OLMASININ GEREKMESİ ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Oluşması İçin )
YHGKE. 1993/16-74SABİT SINIRIN TANIMI
Y16.HDE. 1997/5218SABİT SINIRLARLA BAĞLANTI KESİLMEKSİZİN İFRAZ ( Kayıt ve Belgelerde Yazılı Miktara İtibar Edilmesi Gereken Hallerde )
Y16.HDE. 2002/7334SABİT SINIRLI İSKAN KAYDI ( Kayıt Kapsamının Kaydın Sınırlarına Değer Verilerek Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2003/9034SABİT SINIRLI OLAN VE OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Kapsamlarının Tayini Usulü )
Y14.HDE. 2003/275SABİT SINIRLI OLMAYAN TAPU KAYDI ( Miktarı ile Geçerli Olduğu - Sınıları Değişebilir Nitelikte Olduğundan Yüzölçümünün Hükümle Düzeltilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/6009SABİT SINIRLI OLMAYAN TAPU KAYDI VE VERGİ KAYDI ( Kaydın Miktarı ile Geçerli Kapsamında Kalan Taşınmazlar )
Y14.HDE. 2004/5939SABİT SINIRLI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Yüzölçümünün Düzeltilmesi Doğru Olmadığından Davanın Reddi Gereği - Tapu Kaydındaki Yüzölçüm Miktarının Düzeltilmesi Talebi )
Y16.HDE. 2008/964SABİT SINIRLI TAPU ( Taşınmaza Uygulanan Tapu Kaydının Sabit Sınırlı Olmadığı - Bir Tarafının Devlet Ormanı Olduğu - Miktarıyla Geçerli Olduğu ve Miktar Fazlasının Hazine Ye Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/6675SABİT SINIRLI TAPU ( Taşınmazın Resmi Belgelerde Ve Eylemli Konumda Orman Ve Orman Toprağı Olduğunun Tartışmasız Olduğu )
Y16.HDE. 2006/5819SABİT SINIRLI TAŞINMAZ ( Dayanak Vergi Kaydı Okunup Hudutlar Zeminde Tek Tek Gösterilmeli Hudutların Taşınmazın Dört Tarafını Çevreleyip Çevrelemediğinin Araştırılması Gereği )
Y16.HDE. 2005/8389SABİT SINIRLI TAŞINMAZ ( Ne Suretle Kabul Edildiği Kararda Belirtilmesi Gereği/Taşınmazın Meradan Açıldığı Ve Taşınmazın Kenarındaki Nehrin Mecra Değiştirmesi Nedeniyle Her Sene Sınırın Değiştiği Belirtilmesi Nedeniyle - Kadastro Tespiti )
Y16.HDE. 2001/7982SABİT SINIRLI TAŞINMAZ ( Sabit Sınırlı Hale Gelen Taşınmaz Sınırından Başlanarak Davacının Dayandığı Tapu Kaydının Uygulanması ve Miktarı Kadar Yerin Ayrılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/2292SABİT SINIRLI TAŞINMAZ ( Taşınmazın Tamamı Üzerinde Zilyet Oldukları Saptandığından Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilen Bölümünün de Tapu Kaydı Malikleri Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/2157SABİT TELSİZ TESİSLERİ ( Ruhsat Alınarak Kurulmuş Olan Sabit Telsiz Tesislerinin Yer-Teknik Özellik veya İşletme Tipinin Değiştirilmesinin Ulaştırma Bakanlığının İznine Bağlı Olması )
Y2.HDE. 1995/13616SABİT TENKİS ORANI
Y2.HDE. 1995/9918SABİT TENKİS ORANI
Y2.HDE. 1996/10608SABİT TENKİS ORANI
Y2.HDE. 1996/7218SABİT TENKİS ORANI
YHGKE. 1996/2-411SABİT TENKİS ORANI
YHGKE. 1996/2 – 576SABİT TENKİS ORANI
Y1.HDE. 2005/4193SABİT TENKİS ORANI ( Araştırma Sonunda Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği - Tasarrufun Tenkisi )
Y2.HDE. 2002/14107SABİT TENKİS ORANI ( Belirlendikten Sonra Temlik Konusu Taşınmazın Tercih Tarihindeki Değerinin Belirlenmesi Gereği )
Y2.HDE. 2007/4785SABİT TENKİS ORANI ( Belirlenen Orana Göre Davalılardan Tenkis Edilecek Miktarlar Hesap Edildiği - Verilen Kararın Davacı Tarafından Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Davalılar Lehine Oluşan Usulü Kazanılmış Haklar da Nazara Alınarak Hüküm Tesis Edileceği )
Y2.HDE. 2005/10186SABİT TENKİS ORANI ( Belirlenmeden Tercih Hakkının Kullandırılmasının Hükümsüz Olacağının Düşünülmemesi Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2006/19342SABİT TENKİS ORANI ( Belirlenmesi Konusunda Ek Rapor Almak ve Doğru Sabit Tenkis Oranı Bulunmadan Yapılan Tercihin Sonuç Doğurmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/2496SABİT TENKİS ORANI ( Bölünemeyen Malın Mirasın Açıldığı Gündeki Değerleri O Günden Karar Gününe Kadar Geçen Süre İçindeki Toptan Eşya Fiyat Endeksleri İle Bu Süre İçinde Oluşan Nitelik ve İmar Değişikliği Gibi Fiyata Etkili Özel Unsurlar ve Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Karar Verileceği)
Y1.HDE. 2010/6762SABİT TENKİS ORANI ( Bölünemeyen Malın Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiatlara Göre Değeri Belirlenmeli ve Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/4927SABİT TENKİS ORANI ( Davalıdan Tercihi Sorulmak ve Dava Konusu Olup Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiatlara Göre Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/14312SABİT TENKİS ORANI ( Davalıdan Tercihi Sorulmak ve Sür'atle Dava Konusu Olup Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiatlara Göre Değerinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/4351SABİT TENKİS ORANI ( Davalının Saklı Payı Mahsup Edilmeden ve Sabit Tenkis Oranı Bulunmadan Tenkis Hesabı Yapıldığı - Davalının da Mahfuz Hisseli Mirasçı Olduğu Gözetilerek Saklı Payından Fazla Aldığı Miktarın Orantılı Olarak Tenkise Tabi Tutulması ve Sabit Tenkis Oranının Bu Esasa Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/11311SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olamayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/20014SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağı Araştırılması Gereği )
Y2.HDE. 2007/2494SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/8080SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri ile Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda/Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmadığının Tespiti )
Y1.HDE. 2006/11464SABİT TENKİS ORANI ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiğinde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olamayacağı Araştırılması Gereği )
Y2.HDE. 2004/4982SABİT TENKİS ORANI ( Diğer Davalılara Vasiyet Edilen Taşınmazların Temlik Dışı Tereke Olarak Kabul Edilmesi Suretiyle Yanlış Belirlenmesi )
Y16.HDE. 2010/5870SABİT TENKİS ORANI ( Fiyata Etkili Özel Unsurlar ve Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınıp Değer Hakim Tarafından Belirlenmeli ve Davalılara Fazla Verilen Bölümün Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/6792SABİT TENKİS ORANI ( Hesaplanmamasının Hatalı Olduğu - Tasarrufun Ölüm Tarihindeki Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasındaki Oranın Bulunmaması )
Y1.HDE. 2014/16393SABİT TENKİS ORANI ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi -Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği/Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Sözü Geçen 564. Md.deki Tercih Hakkı Gündeme Geleceği )
Y1.HDE. 2011/3526SABİT TENKİS ORANI ( Muris Muvazaası/Tapu İptal ve Tescil - Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olamayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/1387SABİT TENKİS ORANI ( Muris Muvazaasına Dayalı Tenkis İstemi - Tasarrufa Konu Malın Bu Oranda Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği )
Y16.HDE. 2012/727SABİT TENKİS ORANI ( Murise İlk Eşinden İntikal Eden Miras Payının Tereke Hesabında Dikkate Alınmadığı - Davalının Saklı Pay Sahibi Mirasçılardan Olmasına Rağmen Mahfuz Hissesinden Fazla Olarak Sorumluluk İlkesi Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2000/2-1753SABİT TENKİS ORANI ( Oran Belirlenmeden Tercih Hakkının Kullanılamaması )
Y1.HDE. 2007/7545SABİT TENKİS ORANI ( Saklı Pay Sahibi Mirasçılara Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan Kazandırmaların Onların Saklı Paylarını Aşan Kısmının Orantılı Olarak Tenkise Tabi Tutulacağı - Muris Muvazaası )
Y16.HDE. 2012/4470SABİT TENKİS ORANI ( Saklı Pay Temlik Dışı Terekeden Alınmışsa Sabit Tenkis Oranı Tespit Edilerek Temlike Konu Taşınmazın Sabit Tenkis Oranında Bölünüp Bölünemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği - Tenkis )
Y2.HDE. 2004/4605SABİT TENKİS ORANI ( Saklı Payın Yeniden Hesaplanması İle Sabit Tenkis Oranının Bulunması ve Sonuca Göre Kazanılmış Haklarda Gözetilerek Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2007/7013SABİT TENKİS ORANI ( Tapu İptali ve Tescil - Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/9218SABİT TENKİS ORANI ( Tasarruf Nisabı ve Saklı Payın Hesabı - Terekenin Ölüm Günündeki Değeri Esas Alınarak Saklı Payın Hesaplanması İle Bulunacak Sabit Tenkis Oranını Tercih Tarihindeki Değerle Çarpmak ve Hasıl Olacak Sonuç Uyarınca Hüküm Kurmak Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/2870SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Mal Bu Oranda Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2004/14345SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği - Nakit Ödetilmesinde Usul )
Y2.HDE. 2003/5672SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği - Tenkis Davası )
Y16.HDE. 2010/3165SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün Olmadığında Davacıya Seçimlik Hakkının Kullandırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/1059SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalılara Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda ( Sabit Tenkis Oranı ) Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/707SABİT TENKİS ORANI ( Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Oranında Kurulan Orandan Oluşacağı )
Y2.HDE. 2003/3522SABİT TENKİS ORANI ( Taşınmaz Üzerinde Davalı Tarafından Yapılan Bina-Taşınmazların Bu Orana Uygun Bölünüp Bölünemeyeceğinin Araştırılması )
Y2.HDE. 2010/5255SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davası - Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Takdirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2008/11075SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davası - Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oran Olduğu )
Y2.HDE. 1995/13389SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasında İzlenecek Yol )
Y2.HDE. 2003/2610SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis davasında Sabit Tenkis Oranının Tecavüz Tutarının Temlik Değeri Toplamına Bölünmesiyle Bulunması )
Y2.HDE. 2003/2474SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasında Sabit Tenkis Oranının Tecavüz Tutarının Temlik Değeri Toplamına Bölünmesiyle Bulunması )
YHGKE. 2000/1-707SABİT TENKİS ORANI ( Tenkis Davasının Murisin Tasarruflarını Mahfuz Hisse Sınırına İndirerek Miras Payını Tamamlaması )
Y1.HDE. 2013/2388SABİT TENKİS ORANI ( Uzman Bilirkişi Marifetiyle Sabit Tenkis Oranı Belirlenerek Çekişmeli Taşınmazların Belirlenen Sabit Tenkis Oranında Bölünüp Bölünemeyeceği Konusunda İlgili Makamlardan Bilgi Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/18057SABİT TENKİS ORANI ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği )
Y16.HDE. 2010/7234SABİT TENKİS ORANI ( Vasiyetnamenin Tenkisi - Fiyata Etkili Özel Unsurlar ve Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınıp Değer Hakim Tarafından Belirlenmeli ve Davalıya Fazla Verilen Bölümün Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/2184SABİT TENKİS ORANI (Bulunduktan Sonra Davalının Seçimlik Hakkını Kullandığı Tarihte Temlike Konu Taşınmazların Değerleri Yeniden Belirlenirken Sözü Edilen Ahırın Değerinin de Bu Miktara Eklenmesi Suretiyle Davalıdan Tenkis Edilecek Miktarın Fazla Tayin Edilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y1.HDE. 2014/14761SABİT TENKİS ORANI (Bulunurken Saklı Paya Tecavüz Eden Miktarın Temlike Konu Edilen Tüm Taşınmaz Miktarına Bölünmesi Şeklinde Yol İzlenmesi ve Bulunan Sabit Tenkis Oranı İle Davalıya Devredilen Taşınmazların Karar Tarihindeki Toplam Değerin Çarpımı Sonucu Bulunacak Miktara Hükmedilmesi Gerektiği - Raporun Yetersiz Olduğu)
Y2.HDE. 2009/2248SABİT TENKİS ORANI (Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y16.HDE. 2012/4965SABİT TENKİS ORANI (Tenkis İstemi - Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiği Taktirde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği)
Y2.HDE. 2003/3441SABİT TENKİS ORANI VE BÖLÜNMEZLİĞİ ( Tenkis Davası-Davalının Tercih Hakkı )
Y2.HDE. 2007/9585SABİT TENKİS ORANI VE BÖLÜNMEZLİK TESPİTİ ( Tasarrufun Tamamının Değeri İle Yapılan Fazla Teberru Arasındaki Oran Sabit Tenkis Oranı Olduğu - Mirasbırakanın Ölüm Tarihindeki Taşınmazın Değeri Esas Alınarak Sabit Tenkis Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/2494SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL ( Değer Hakim Tarafından Belirlenmeli ve Davalıya Fazla Verilen Bölümün Değerinin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2005/1081SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL ( Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiatlara Göre Değeri Belirlenmeli ve Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gereği - Tapu İptali Tescil ve Tenkis Talebi )
Y1.HDE. 2008/11075SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL ( Tenkis Davası - Davalının Tercih Hakkını Kullandığı Gündeki Fiyatlara Göre Değerinin Belirlenerek Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2012/8080SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL ( Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Belirlenen Fiatına İlişkin Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Davacıya Ödetilmesine Karar Verileceği - Tapu ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2011/3629SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL ( Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiyatlara Göre Değeri Belirlenmeli ve Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verileceği - Muris Muvazaası/Tapu İptali ve Tescil)
Y1.HDE. 2010/234SABİT TENKİS ORANINA GÖRE BÖLÜNEMEYEN MAL (Tercih Hakkının Kullanıldığı Gündeki Fiatlara Göre Değerinin Belirlenmesi Gerektiği - Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2004/883SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEME ( Vasiyetnameye Konu Mal - Vasiyet Alacaklısının Tercih Hakkı )
Y1.HDE. 2017/2295SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEYEN MAL ( Tenkis İstemi - Davalıdan Tercihi Sorulmak ve Sür'atle Davaya Konu Olup Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Karar Tarihindeki Rayice Göre Değeri Belirlenmeli ve Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/5578SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNEMEZLİK ( Tenkis İsteyen Davacının Tercih Yetkisi )
Y1.HDE. 2005/2318SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEYEN TASARRUFA KONU MAL ( Davalıya Tercihi Sorularak Hüküm Kurulacağı - Bölünmezlik Ortaya Çıkmadan Önceki Tercih Hakkı Kullanımının Geçersiz Olması )
Y1.HDE. 2003/2320SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİĞİN ORTAYA ÇIKMASI ( Tasarrufa Konu Mal - Tercih Hakkının Gündeme Geleceği/Hak Doğmadan Davalının Tercihinin Kullanılmasının Söz Konusu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2014/14294SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİK ( Davalıdan Tercihi Sorulmak ve İçtihadı Birleştirme Kararı Uyarınca Süratle Dava Konusu Olup Sabit Tenkis Oranına Göre Bölünemeyen Malın Karar Tarihindeki Rayice Göre Değerinin Belirlenmesi ve Bu Değerin Sabit Tenkis Oranıyla Çarpımından Bulunacak Naktin Ödetilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/9680SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİK ( Davalıya Tercih Hakkı Kullandırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
Y1.HDE. 2004/12444SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİK DURUMU ( Davalıdan Tercihi Sorularak Hüküm Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2005/6605SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİK DURUMU ( Davalıya Tercih Hakkının Kullandırılması Gereği )
Y1.HDE. 2004/8060SABİT TENKİS ORANINDA BÖLÜNMEZLİK ORTAYA ÇIKMADAN TERCİH HAKKININ KULLANDIRILAMAMASI ( Muris Muvazaası İddiasına Dayalı Tenkis Davasında Davalının Tercih Hakkı )
Y2.HDE. 2004/839SABİT TENKİS ORANININ TESBİTİ ( Uygulanacak Yöntem - Tasarrufa Konu Malın Bölünememesi Durumunda Yapılacak İşlemler )
Y3.CDE. 1990/2836SABİT TESİS ( Orman Mallarının Hızar Atölyesinde Yakalanması -Aletler Sabit Tesis Niteliğinde İse İade Zorunluluğu )
Y18.HDE. 1994/11330SABİT TESİS ( Sabit Çerçeve Üzerine Kurulu Panjurların Sabit Tesis Niteliğine Sahip Olması )
Y3.CDE. 2003/5395SABİT TESİS ( Sabit Tesis Niteliğindeki Meyve Ağaçları ve Üzüm Çubuklarının Zoralımına Karar Verilmesi Gerekirken Satılıp Gelirinin İrat Kaydına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y3.CDE. 2004/6062SABİT TESİS ( Suça Konu Yere Soğan ve Bakla Ekilmesi - 6831 Sayılı Yasaya Muhalefet )
Y18.HDE. 1992/9506SABİT TESİS NİTELİĞİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu - Demir Parmaklıkların Bu Nitelikte Olmadığı )
Y3.CDE. 2002/7628SABİT TESİS NİTELİĞİNDEKİ BAĞ ÇUBUKLARI ( Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 2002/1395SABİT TESİS NİTELİĞİNDEKİ PANJURLARIN BİNANIN ESTETİĞİNİ BOZMASI ( Eski Hale Getirmenin Mümkün Olması )
Y18.HDE. 2011/3837SABİT TESİS SİSTEMİ ( Projeye Aykırı Olarak Kapatılan Balkonun Eski Hale Getirilmesi İstemi - Anataşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Balkonların Açık Olarak Gösterildiği/Davanın Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2008/11001SABİT ÜCRET ( Aboneye Hattın Tahsis Edilip Bağlı Kalması Her An Başkalarının Araması veya Başkalarınca Aranarak Konuşması İçin Hazır Bulundurulmasının Karşılığı Olarak Ödenmesinde Yasaya Aykırılık Olmadığı )
Y13.HDE. 2000/9273SABİT ÜCRET ( Bu Ücret Karşılığında Hizmet Verilip Verilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2001/10884SABİT ÜCRET ( Bu Ücret Karşılığında Hizmet Verilip Verilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2009/13-122SABİT ÜCRET ( Davacının Abonelerinden Almakta Olduğu Sabit Ücretin Alınmaması Gerektiğine Dair Tüketici Sorunları Hakem Heyetince Verilen Kararın İptali İstemi - Alınan Sabit Ücretin Yasal ve Hakkaniyete Uygun Bir Uygulama Olduğundan Davanın Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2004/6454SABİT ÜCRET ( Telgraf ve Telefon Kanunu'nda Bir İş ve Hizmetin Karşılığı Olarak Alınan Ücretin Abonman Ücreti-Sabit Ücret- Konuşma Ücreti-Hat Kirası ve Benzeri Kira Ücretler ve Bunlar Gibi Değişik Ücret Kalemlerinden Birisi veya Birkaçı Olarak Tespit Edilebileceğinin Düzenlenmiş Olması )
YHGKE. 2010/13-406SABİT ÜCRET (Telekom A.Ş Tarafından Alınan Ücretin Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Tarife Kapsamında Belirlendiği - Danıştay Kararı İle İptal Edilmedikçe Tarife İle Belirlenen Ücretin Geçerli Olacağı)
YHGKE. 2013/13-661SABİT ÜCRET ALINMASI ( Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali İstemi - Yapılan Enerji Tüketimi Teknik Donanım Bakım ve Yönetim Gibi Masrafların Karşılığı Olarak, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Onaylanan Tarife Uyarınca Alınan Sabit Ücretin Yasal ve Hakkaniyete Uygun Bir Uygulama Olduğu/Yasal Ölçütler Yerine Direnme Kararında Sözü Edilen Sübjektif Esaslara Göre Değerlendirme Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2002/3339SABİT ÜCRET ALINMASININ GEREKÇESİ ( GSM Şirketinin Aboneye Gerekli Hizmetleri Sunması İçin Gerekli Olan İstasyonlar İle Elektronik Yollar için Kullanım Ücreti Ödemek Zorunda Olunması )
Y7.HDE. 2012/3468SABİT ÜCRET BEDELLERİNİN ÖDENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAİZİYLE BİRLİKTE İADESİ İSTEMİ ( Ödeme Gününden İtibaren Hüküm Altına Alınan Alacağa Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2003/137SABİT ÜCRET TALEBİ ( Alınan Ücretin Verilen Hizmet Karşılığı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y19.HDE. 2001/9313SABİT ÜCRET UYGULAMASININ YASAYA AYKIRI OLMAMASI ( GSM Operatörünün Cep Telefonu Abonesinden Aldığı Aylık Sabit Ücretin İadesi Talebi )
Y22.HDE. 2012/14062SABİT ÜCRET YANINDA BAHŞİŞ ÖDEMESİ USULÜYLE ÇALIŞMA ( Fazla Çalışma Ücretlerinin Zamsız Kısmının Sabit Ücret İçerisinde Ödendiği - Fazla Çalışmaların Sabit Ücret Nazara Alınarak Sadece % 50 Zam Nispetine Göre Hesaplanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/3468SABİT ÜCRETE YAPILAN ARTIŞLARIN İPTALİ İLE FAZLADAN TAHSİL EDİLEN BEDELLERİN İADESİ ( Davacının Fazladan Tahsil Edilen Sabit Ücret Bedellerinin Ödendiği Tarihten İtibaren Faiziyle Birlikte İadesini İstediği - Ödeme Gününden İtibaren Hüküm Altına Alınan Alacağa Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/733SABİT ÜCRETİN ALINMAMASI KARARI ( Ücret Tarifeleri Hizmet Veren Kurum Tarafından Hazırlanmakta İse de Bunun Yürürlüğe Girip Uygulanabilmesi Bağımsız Bir Kurum Olan Telekomünikasyon Kurumunun Uygun Görüp Onaylamasına Bağlı Olduğu )
Y13.HDE. 2001/544SABİT ÜCRETİN İADESİ DAVASI ( Cep Telefonu Şirketinin Aboneden Aldığı)
Y13.HDE. 2000/10885SABİT ÜCRETİN İADESİ TALEBİ ( Cep Telefonu Abonesinden Alınan)
Y13.HDE. 2001/12711SABİT ÜCRETİN İADESİ TALEBİ ( GSM Servis Sağlayıcısı Şirketin Abonesinden Aldığı Aylık Sabit Ücretin Bir Hizmet Karşılığı Olmadığı Gerekçesiyle )
YHGKE. 2010/13-444SABİT ÜCRETİN İADESİ TALEBİ ( Yerel Mahkemece Bozmaya Uyulduğu/Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı Yerinde Görülerek Davanın Reddine Karar Verildiği - Direnme Kararının Gerekçesinin Hukuki Yarar Yokluğuna Dayandırıldığı/Bu Hükmün Direnme Değil Yeni Bir Karar Olduğu )
Y9.HDE. 2015/28490SABİT ÜCRETİN YANI SIRA SEFERE VE KAT EDİLEN KİLOMETREYE GÖRE PRİM ALMA ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Sabit Ücret ve Yüzdelerden Oluşan Ücretin Tamamı Hesaplamaya Esas Alınacağı ve Fazla Çalışma Ücreti Sadece % 50 Zam Kısmına Göre Belirleneceği )
Y8.CDE. 2001/9615SABİT VE BELİRGİN SINIRIN BOZULARAK SINIRDAŞ TAŞINMAZA GİRİLMESİ ( Sınır Bozma Suçu-Hakkı Olmayan Yere Tecavüz )
Y16.HDE. 2002/12908SABİT VE DEĞİŞEBİLİR SINIRLI TAPU KAYDI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Yapılması Gerekenler )
Y11.HDE. 1988/4316SABİT VE MÜTEHAVVİL TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLECEK TAŞINMAZ ( Değerinin Tesbiti )
Y23.HDE. 2011/1646SABİT VE PEŞİN AİDAT ( Aidat Borcunun Ödenmesi İstemi - Kooperatifin Defter ve Kayıtları ve Tüm Genel Kurul Kararları Üzerinde Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak Sabit ve Peşin Aidat Ödemek Suretiyle Ortaklığa Kabul Konusunda Genel Kurulca Bir Karar Verilip Verilmediği Araştırılarak Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2004/9239SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEME SURETİYLE ÜYE ( Olduklarını İddia Eden Davacılardan da Aidat Alınmasına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali - Peşin Üyeliğe Alınan Listedeki 10 Kişiden Sadece Üçünün Bu Davayı Açtığı/Kendi Durumlarına Razı Olmaları Nedeniyle Kabulü Gereği )
Y23.HDE. 2011/319SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEMEK SURETİYLE KOOPERATİF ORTAKLIĞINA KABUL ( Konusunda Genel Kurulca Karar Verilip Verilmediğinin ya da Bu Hususun Genel Kurulca Benimsenip Benimsenmediğinin Kooperatifin Defter Kayıt ve Genel Kurul Kararlarının Bilirkişi İncelemesiyle Saptanacağı )
Y23.HDE. 2012/1903SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEMEK SURETİYLE ORTAKLIĞA ALINMA ( Usule Uyulmaması Halinde Yeni Alınan Ortağın Aidat Ödeme Borcunun Devam Edeceği Üyeliğe Alındıktan Sonra Üyelik Aidatını İsteme Hakkı Vermeyeceği - Genel Kurulca Açık Yetki Verilmedikçe Yönetim Kurulunun Farklı Statüde Ortak Alamayacağı )
Y23.HDE. 2011/144SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEMEK SURETİYLE ORTAKLIĞA ALINMA (Konusunda Belgeye Rastlanmadığı - Gerekli Araştırma Yapılarak Üyeliğin Açıkça veya Zımnen Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği)
Y11.HDE. 2004/7118SABİT VE PEŞİN AİDAT ÖDEMEK SURETİYLE VE ORTAKLIĞA ALINMADAKİ USULE UYULMAMASI ( Böyle Bir Ortağın Üyelik Aidat Yükümlülüğünün Devam Edeceği )
Y11.HDE. 2009/9281SABİT VE PEŞİN ALINAN AİDAT ( Genel Kurulca Onaylandığı Takdirde Kooperatif Ortaklığına Alınan Kişinin Sabit ve Peşin Aidat Ödemek Suretiyle Ortak Olabileceği - Usule Uyulmamışsa Üyelik Aidatı Yükümlülüğünün Devam Edeceği )
Y23.HDE. 2012/4867SABİT VE PEŞİN BEDEL ÖDEMEK SURETİYLE ORTAKLIĞIA ALINMA ( Genel Kurulun Uygulamayı Açıkça veya Zımnen Kabul Etmiş Olmasına Bağlı Olduğu Ayrıca Üyelik Aidat Yükümlülüğünün Devam Ettiği - Sabit ve Peşin Bedelle Ortalığa Alınma Hususunda Genel Kurulca Verilmiş Bir Yetki Bulunmaması Halinde İşlemin Bağlayıcı Olmayacağı )
Y19.HDE. 2014/17471SABİT YATIRIM BEDELİ ( Bayilik Sözleşmesi - Kalıcı Yatırımların Taşınmaza Değer Kattığının Tespit Edilmesi Halinde Davacı Tarafından Talep Edilebileceği )
Y19.HDE. 2014/3934SABİT YATIRIM BEDELİ ( Davacı Tarafça Yapılan ve Halen Yeni Bayi Tarafından Kullanılan Sabit Yatırımların Neler Olduğu Saptanarak Adı Geçen Davalının Bu Yatırımlardan Yararlandığının ve Bu Sabit Yatırımların Taşınmaza Değer Kattığının Tespiti Halinde Sabit Yatırım Bedeline İlişkin Talebin Uygun Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 1991/6172SABUNDAKİ NEM ORANI FAZLALIĞI ( TCK'nun 398. Maddesinin Uygulanması )
Y11.HDE. 2002/11498SACEM SÖZLEŞMESİ ( Müzik Eserlerinin İzinsiz Kullanımı - Yabancı Meslek Birlikleri İle Yapılan Karşılıklı Anlaşmalar Gereği Korumalar )
YCGKE. 2002/9-96SACİT KAYASU DAVASI ( Devletin Askeri Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif Etmek )
Y15.HDE. 2007/1116SAÇ EKİMİ ( Hatalı Olduğu Gerekçesiyle Manevi Tazminat Talebi - Tedaviye Devam Edilmemesi Durumunda İşin Amacına Uygun Gerçekleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y3.HDE. 2012/22501SAÇ EKİMİNİN BAŞARISIZ OLMASI ( Ödemiş Olduğu Paranın İadesi İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişki Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığından Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/23126SAÇ TOKASININ ANAHTAR GİBİ KULLANILARAK KAPI AÇILMASI ( Eylemin TCK. Md. 493 2. Fıkrasındaki Suçu Oluşturduğu 1. Fıkrasıyla Hüküm Kurulamayacağı - Hırsızlık )
Y1.HDE. 2005/12076SAÇAK ( Yapı Niteliğinde Olmadığı/İrtifak Hakkı Tesisine Karar Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 1988/14-834SAÇAK'IN KOMŞUYA TECAVÜZÜ
Y14.HDE. 2005/8964SAÇAKLARIN SAÇAK PAYLARI ( En Fazla 20 Cm Genişliğinde Olabileceği Yerel Bilirkişi ve Tanık Sözleriyle Sabit Olduğuna Göre Daha Fazlasına Hükmedilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.CDE. 2014/10229SAÇI TUTUP YERE YATIRARAK BTM İLE GİDERİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Basit Cinsel İstismar - Sanığın Eylemini Cebir Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirdiği ve Sevk Maddeleri Arasında T.C.K. 103/4. Md. Yer Verildiği/Mahkemece Ek Savunma Hakkı Verildikten Sonra Kasten Yaralama Suçundan Mahkûmiyet Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 1975/8355SAÇINI KAYBEDEN KADININ MADDİ ZARARI
YHGKE. 1986/2-285SADAKAT ( Evliliğin Temeli Olması- Sadakatsiz Davranışlarda Bulunan ve İğfal Ettiği Kızla Evlenmek İçin Karısını Boşamak İsteyen Davacının Açtığı Davanın Reddedilmesi )
Y2.HDE. 2010/10742SADAKAT ( Kocanın Eylemli Ayrılık Döneminde Evlilik Dışı Başka Bir Kadınla Yaşaması - Sadakat Yükümlülünün İhlal Edildiği/Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/18761SADAKAT BORCU ( İşçinin Verilen Eğitim Karşılığında İşverene Belli Bir Süre İş Görmesi İşverene Olan Sadakat Borcu Kapsamında Değerlendirileceği )
Y9.HDE. 2007/24607SADAKAT BORCU ( İşe İade - Usulsüz İşlemler Müdürün Talimatı İle de Olsa Yerine Getirilmesi İşçinin Sadakat Borcu Nedeni İle Doğru Olmadığı )
Y3.HDE. 2005/7177SADAKAT BORCU ( Ortak Hesaptan Çekilen Paranın Yarısı Yönünden Kendi Hesabına Hareket Ettiği Kabul Edilmesi Gereken Davalının Kalan Miktar için Vekil Sıfatıyla Davrandığı Kabul Edilerek Sadakat Borcu Gereği Verdiği Zarardan Sorumlu Tutulması )
Y13.HDE. 2005/16998SADAKAT BORCU ( Vekil Müvekkilinin Yararına Olacak Davranışlarda Bulunmak Ona Zarar Verecek Davranışlardan Kaçınmak Zorunda Olduğu )
Y13.HDE. 1995/6697SADAKAT BORCU ( Vekilin Bu Borcuna Uymayarak Müvekkil Zararına Sözleşme Yapması )
Y13.HDE. 1990/7987SADAKAT BORCU ( Vekilin Sahte İşlemlerle Müvekkile Ait İşyerini Kendi Adına Geçirmesi )
Y3.HDE. 2015/9077SADAKAT BORCU (Davalı Yüklenicinin Davacı İş Sahibini Eser Sözleşmesinin İfasından Sonra Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Hakkında Yeterince Bilgilendirmediği Dolayısıyla Özen ve Sadakat Borcunu Gereğince Yerine Getirmediğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
Y9.HDE. 2008/28778SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK ( İşverenin Çalışanlara Özel Sağlık Sigortası Yaptırıp Sigorta Kartı Verdiği/Bazı Mümessillerin Anlaşmalı Eczanelerin Uzak Olması Sebebiyle Davacıya Kart Fotokopilerini Vererek İlaç Aldırdığı - Çok Miktarda İlaç Alındığı/Davranışın Sadakat Yükümlülüğüne Uymadığı )
Y9.HDE. 2009/16814SADAKAT BORCUNA AYKIRILIK ( Yetkili Müdürün Oğlu Adına İşvereni İle Aynı İşkolunda Faaliyet Gösteren İşyeri Açması ( Haklı Fesih Nedeni Olacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talaplerinin Reddedileceği )
Y11.HDE. 2015/6692SADAKAT BORCUNDAN KAYNAKLANAN REKABET ETMEME YASAĞI ( İş Aktinin Devamı Sırasında İşçinin Sadakat Borcundan Kaynaklanan Rekabet Etmeme Yasağına Aykırılık Halinde Bu Tür Davalara Bakmakla Görevli Mahkeme İş Mahkemesi Olduğu - İş Aktinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağına Aykırı Hareket Edilmesi Halinde İse Ticaret Mahkemelerinin Davaya Bakmakla Görevli Sayılacağı )
Y2.HDE. 2007/2103SADAKAT GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Davacı Kadının Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Bir Erkekle Yaşamaya Başladığı - Davacı Kadın Ağır Kusurlu İse de Birlik Görevlerini Yerine Getirmeyen Davalı Koca da Kusurlu Olduğu/Boşanma Kararı Verileceği )
Y7.HDE. 2015/30955SADAKAT VE BAĞLILIK KURALLARI (Davacının Şirkete Ait İş Başvuru Formlarını Başka Bir Firma İle Paylaştığı - Davacının Bu Tutum ve Davranışlarının Sadakat ve Bağlılık Kuralına Aykırılık Teşkil Ettiği/Kendisine Menfaat Sağlamasa Dahi Güven Probleminin Doğduğu/İşverenin İş Sözleşmesini Feshetmesinin Geçerli Nedene Dayandığı)
Y14.HDE. 2011/13305SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Çatıya Yarım Seramik ve Yalıtım İşi Yapılırsa Eserden Verim Alınamayacağını Davacı İş Sahibine Bildirmek Görevi Yükleniciye Ait Olduğu)
Y13.HDE. 1993/131SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Estetik Ameliyat Yapan Doktorun )
Y1.HDE. 2003/12952SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Mirasın İntikali Amacıyla Verilen Vekaletname/Vekillerin 3. Kişiye Devretmeleri - Satışa Esas Vekaletlerin Taşınmazların Tapu Kayıtlarının Getirtilip İncelenmesi ve Keşif Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2015/14344SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Şirketin Zarara Uğratrılmasına Dayalı Tazminat İstemi - Şirket Aleyhine Yapılan Takipte Davalının Kusurlu Olduğu/Davacı Şirketin Menfi Tespit Davası Açmak İçin Ödediği Harç Masrafı ve Ödediği Vekâlet Ücretinin Davalının Tahsilinin Doğru Olduğu )
Y13.HDE. 1990/7902SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekalet Akdinde Bu Borcun Mahiyeti )
Y1.HDE. 2012/10975SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekalet İlişkisinin Karşılıklı Güvene Dayandığı - Vekilin Görevini Kötüye Kullanması Halinde İyiniyetli Üçüncü Kişi Korunacağından/Görevin Kötüye Kullanılması/Vekil ve Vekalet Eden Arasında Bir İç Sorun Olacağı )
Y1.HDE. 1998/2931SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin En Önde Gelen Borçlarından Olması )
Y1.HDE. 1997/13932SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Sorumluluğu )
Y1.HDE. 2003/1833SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Vekil Edene Karşı En Önde Gelen Borcu )
Y1.HDE. 2007/10359SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Vekil Edene Karşı En Önde Gelen Borcu Olduğu - Vekil Müvekkiline Karşı Vekaleti Hüsnüniyetle İfa İle Mükellef Olduğu )
Y1.HDE. 2005/6561SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Vekil Edene Karşı En Önde Gelen Borçlarından Olması-Vekil Edenin Yararı ile Bağdaşmayacak Bir Eylem veya İşlem Yapan Vekilin Doğan Zarardan Sorumlu Olması )
Y1.HDE. 2003/12547SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Hareket Etme Onu Zararlandırıcı Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü Altında Oluşu - Tapu İptal ve Tescil Davası - Vekalet Görevinin Kötüye kullanıldığı İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
Y15.HDE. 2003/6042SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Yüklenicinin Eseri İş Sahibinin Yararına Olacak Şekilde Ve Ona Hiçbir Zarar Vermeden Meydana Getirmesi Gereği )
Y1.HDE. 2014/7758SADAKAT VE ÖZEN BORCU (Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece Vekilin Sadakat ve Özen Borcuna Riayet Edip Etmediğinin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y13.HDE. 2013/20771SADAKAT VE ÖZEN GÖREVİ ( Vekilin Hesap Verme Yükümlülüğünden Kaynaklanan Tazminat - Mahkemece Davacıların Bildirmiş Olduğu Sebeplerle İlgili Ayrı Ayrı İnceleme ve Değerlendirme Yapılmak Suretiyle Davalı Avukatın Görevini Sadakat ve Özenle Yerine Getirip Getirmediğini Saptamak Gerektiği )
Y13.HDE. 2007/6291SADAKAT VE ÖZEN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN VEKİL ( Vekilin Azlinin Haklı Olduğu )
Y11.HDE. 2015/8834SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Davacı Şirket Ortağının Yaptığı Röportajda Davalıyı İncitici Beyanlarda Bulunduğu/Bu Haberin Tekzip Edilmeyerek Zımnen Kabul Edildiği - Sözleşmeden Kaynaklanan Karşılıklı Sadakat ve Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği/Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
Y2.HDE. 2012/22823SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma - Davacının Kocanın Eşine Birden Fazla Fiziksel Şiddet Uygulayıp Davalıyı Ortak Konuttan Gönderdiği ve Bir Başka Kadınla Yaşadığı/Bu Sebeple Sadakat Yükümlülüğünü Ağır Biçimde İhlal Ettiği/Davacı Kocanın Daha Ağır Kusurlu Kabul Edilmesi Gerektiği/Hatalı Kusur Belirlemesiyle Davalının Tazminat Taleplerinin Reddinin Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2012/20704SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Bir Başka Kadınla İlişkisi Olan Kocanın Ağır Kusurlu Olduğu/Boşanmada Az Kusurlu Olan Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/9135SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği - Eşlerden Birinin Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranışı Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Meydana Gelmiş Olsa Bile Bu Hususun Diğer Eş Tarafından İddiadan İbaret Kalmayacak Şekilde Delillendirilmesi Durumunda Mahkemece Bu İddianın Davayı Etkileyen Önemli Bir Hadise Olduğu Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2012/7026SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Devam Edeceği/Kocanın Temyiz Dilekçesi Ekinde Eşine Ait Olduğunu İddia Ettiği Bir Kısım Fotoğraflar Sunduğu - Yeni Hadise Şeklinde İleri Sürülen ve Davada Verilen Hükmü Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikteki Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık İddiası Üzerinde Durulacağı )
YHGKE. 2010/2-636SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Kararı Verilip Kesinleşinceye Kadar Evlilik Birliği Süreceğinden Bu Durumun Doğal Sonucu Olarak Taraflar Arasında Sadakat Yükümü de Evlilik Birliğinin Sona Ermesine Kadar Devam Edeceği )
Y2.HDE. 2009/5707SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanmanın Kesinleşmesine Kadar Gerçekleşmiş Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Bir Davranışın Varlığı Halinde Bu Davranış Aynı Zamanda Sadakatsizliğe Uğrayan Eşin Kişilik Haklarını Zedeler Nitelikte Olduğu )
Y4.HDE. 2014/8569SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dava Dışı Eşinin Davacıya Yönelik Sadakatsizlik Eyleminin Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Sebebiyle Manevi Tazminatı Gerektirir Nitelikte Olduğu - Kanunda Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Eden Eşin Eylemini Birlikte Gerçekleştirdiği Kişiler Yönünden Herhangi Bir Düzenleme Getirilmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/5901SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Resmi Nikahlı Eşi İle Evli Olduğu Süre İçinde Duygusal Birliktelik Kurduğu Eşin Davacıya Karşı Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Davalının da Eşin Eylemine Bilerek İştirak Etmek Suretiyle Davacının Zarar Görmesine Neden Olduğu - Manevi Tazminat )
YHGKE. 2012/2-526SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evliliğin Yasal Olarak Son Bulmasına Kadar Devam Edeceği/Boşanma Kararı Verilmiş Olsa Bile Henüz Kesinleşmediği Aşamada Devam Edeceği - Davacı Kocanın Temyiz Aşamasında Sunduğu Belgede Kadının Kolluktaki Beyanından Başka Bir Erkekle Yaşadığının Anlaşılması )
Y2.HDE. 2013/21131SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Fiili Ayrılık Döneminde Sadakatsiz Davranan ve Fiili Ayrılığa Sebep Olan Kocanın Hakaret Eden Kadına Göre Daha Ağır Kusurlu Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2014/6538SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhlal Eden Eşin Eylemini Birlikte Gerçekleştirdiği Kişiler Yönünden Herhangi Bir Düzenleme Getirilmediği - Haksız Fiil Sorumluluğunun Geniş ve Belirsiz Bir Kavram Olan Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Etmeye İştirak Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği/Manevi Tazminat )
YHGKE. 2010/2-227SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İhlali Olgusunun Boşanma Davasından Önce Gerçekleşmesi Halinde ve Buna Davada Dayanılması Durumunda Hükme Esas Teşkil Edebileceği )
Y1.CDE. 2012/3769SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kasten Öldürme - Maktulün Evlilik Birliğinin Kesin Hükümle Sona Ermesine Kadar Sadakat Yükümlülüğüne Bağlı Kalması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/18052SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sadakatsiz Tutum İçinde Bulunan Kocaya Karşı Boşanma Davası Açan Kadının da Dava Sırasında Bir Başka Erkekle İlişkide Bulunduğu Bu Suretle Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı - Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Eşit Kusurlu Olduğu )
Y4.HDE. 2016/196SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sadece Eşe Ait Olduğundan ve Yansıma Yoluyla da Tazminat İstenemeyeceğinden Birleşen Dosya Davacısının İsteminin Tümden Reddedilmesi Gerekirken Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y1.CDE. 2012/2572SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sanık İle Mağdurenin Birlikte Yaşadığı Aralarında Resmi Evlilik Bağı Olmadığı/Sanığın Mağdureye Karşı Şiddet Kullandığı - Mağdurenin Sanığı İstemediği/Mağdurenin Başka Biri İle Görüşmesinin Haksız Tahrik Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/39346SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşmenin Taraflarına Sözleşmeden Doğan Borçlarının İfasında Karşı Tarafın Şahsına Mülkiyetine ve Hukuken Korunan Varlıklarına Zarar Vermeme - Sözleşme İlişkisi Dışında Sözleşme ile Güdülen Amacı Tehlikeye Sokacak Karşılıklı Güveni Sarsacak Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü )
Y2.HDE. 2007/13429SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Uymayan Koca Tarafından Açılan Boşanma Davası - Boşanma Sebebi İspatlansa da Davalı Kadının Açtığı Birleşen Ayrılık Talebi Nedeniyle Ayrılığa Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2015/570SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Dava Dışı Eşinin Eyleminin Sadakat Yükümlülüğünü İhlali Nedeniyle Manevi Tazminatı Gerektirir Nitelikte Olduğu - Yükümlülüğünü İhlal Eden Eşin Eylemini Birlikte Gerçekleştirdiği Kişiler Yönünden Herhangi Bir Düzenleme Getirilmediği/Manevi Tazminat İsteminin Tümden Reddi Gerektiği)
YCGKE. 2017/1-286SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Tanık İle Maktul Arasında Tevilli İkrarla Sabit Olan Sevgi İçerikli Mesajların Varlığı Özellikle Tanıkların İfadelerine Göre Tanık İle Maktulün İş Yerinde Aşırı Samimi Olduklarının Anlaşıldığı - Maktulün Evlilik Birliği İçerisinde Sadakat Görevini İhlal Ettiği/Haksız Tahrik Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
Y2.HDE. 2012/25378SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANAN EŞ ( Davalı Davacı Kadının Saadet Yükümlülüğe Aykırı Davranan Eşine Bıçak Çektiği - Davalı-Davacı Kadının Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verileceği/Eşleri Birlikte Yaşamaya Zorlamanın Artık Kanunen Mümkün Görülmediği )
Y2.HDE. 2012/21588SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANAN KADIN ( Taraflar Eşit Kusurlu Kabul Edilerek Boşanma Kararı Verilmişse de Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranan Kadının Ağır Kusurlu Olduğu - Davalı Kocanın Manevi Tazminat Talebinin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2014/23776SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANILMASI ( Davalı-Davacının Kusurlu Davranışına Karşılık Davacı-Davalının Eşine Hakaret Ettiği Ona Ev Eşyalarını Fırlattığı "Erkek Arkadaşının İstediği Şekilde Giyindiğini Beyan Ettiği ve Başka Bir Erkekle Kaçmak Suretiyle Sadakate Aykırı Davrandığı - Davacı-Davalının Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Ağır Kusurlu Olduğu/Davalı-Davacının Tazminat Taleplerinin Reddedilemeyeceği )
Y2.HDE. 2012/20537SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Boşanma - Davacı-Davalı Kadının Eşine Fiziksel Şiddet Uyguladığı ve Hakaret Ettiği ve Başka Erkekle Kaçıp Birlikte Yaşayarak Sadakat Yükümlüğüne Aykırı Davrandığı - Kadının Daha Ziyade Kusurlu Olduğundan Evliliğin Devamında Korunmaya Değer Yarar Kalmadığı )
Y2.HDE. 2009/19948SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Davalı-Davacı ( Koca )'nın da Aile İçinde Gerçekleşen Bu Durumu Öğrendiği Halde Kayıtsız Kaldığı - Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Bırakmayacak Nitelikte Bir Geçimsizlik Mevcut ve Sabit Olduğu )
Y2.HDE. 2012/11802SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Davalının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu/Kusuru Bulunmayan Davalı Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminat ve Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği - Boşanma )
Y3.HDE. 2013/19835SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Tedbir Nafakası İstemi - Davalı Tanıklarının Görgüye Dayalı Olmayan Beyanlarına Dayanarak Davanın Rededilemeyeceği/Davacının Başka Bir Erkekle Mesajlaşmalarını Gösteren Kayıtların Dosyaya İbraz Edilmesi İçin İmkan Tanınması ve Detaylı Araştırma Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/12572SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ (Sabit Kabul Edilmesi Durumunda Kusur Dağılımıyla Birlikte Boşanmanın Fer'i Nitelikteki İsteklerin Yeniden Değerlendirilmesi Gerekeceği - Tedbir ve Yoksulluk Nafakası/Maddi ve Manevi Tazminat)
Y2.HDE. 2009/14136SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA ( Boşanmaya Neden Olan Tarafın Daha Ağır Kusurlu Olduğu - Yararına Manevi Tazminata Hükmedilmeyeceği )
Y4.HDE. 2014/7323SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Bütünlük Arzeden Hukuka Aykırılık Eylemi Nedeniyle Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarı Yönünden Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Hüküm Kurulacağı )
Y4.HDE. 2014/8510SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Fiil Sorumluluğu Geniş ve Belirsiz Bir Kavram Olan Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Etmeye İştirak Çerçevesinde Değerlendirmek Bu Sorumluluğu Belirsiz Hale Getireceği - Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2014/10069SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Dışı Kişi Aleyhine Açılan Davada Manevi Tazminat İsteminde Bulunulmuş ve Aile Mahkemesi'nin Dosyasında Kısmen Kabul Kararı Verildiği - Bütünlük Arzeden Hukuka Aykırılık Eylemi Nedeniyle Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarı Yönünden Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/1923SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMA ( Amirin Talebi İle Yasa Dışı İşlemlerde Bulunma ve Durumu Yetkililere Bildirmeme - Haklı Fesih Nedeni Olduğu )
Y2.HDE. 2014/19657SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI TUTUM VE DAVRANIŞI GERÇEKLEŞEN KADIN ( Tam Kusurlu Bulunduğu - Davacı ( Koca )'nın Evlilik Birliğine Dair Görevlerini Yerine Getirmediği ve Davalının Yakınlarına "Ablanıza Söyleyin Beni Boşasın Başka Aşklara Yelken Açmak İstiyorum" Şeklinde Sözler Sarfettiği - Davacı da Kusurlu Olup Müterafik Kusuru Dikkate Alınarak Tazminatlardan Uygun Miktarda İndirime Gidileceği )
Y1.CDE. 2016/1477SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNE ETKİSİ ( Maktulenin Kullandığı Telefon Hatlarının Tespit Edilerek Maktulenin Sadakat Yükümlülüğüne Açıkça Aykırı Kabul Edilebilecek Düzeyde Görüşmelerinin Olup Olmadığı Belirlenmesinden Sonra Haksız Tahrik Yönünden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/1895SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Boşanma Davası Açılmasının Eşlerin Sadakat Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmayacağı - Sadece Ön İnceleme Aşaması Tamamlanana Kadar Usulüne Uygun Şekilde Bildirilmiş Olan Vakıaların Boşanma Davalarının Sınırını Çizdiği ve Mahkemece Ancak Bu Vakıalar Hakkında Değerlendirme Yapılabileceği/Davadan Sonra Oluşan Vakıaların Görülmekte Olan Boşanma Davasında Hükme Esas Alınamayacağı/Her Davanın Açıldığı Tarihteki Şartlara Tabi Olduğu )
YHGKE. 2017/2-1906SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Davacı Karşı Davalı Erkeğin Başka Bir Kadınla İlişki Kurmak Bu Kişiyi Yakın Çevresine Yengeniz Diyerek Tanıtıp Sosyal Ortamlarda Birlikte Bulunmak Suretiyle Açık Şekilde Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı - Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2007/679SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Davacı Kocanın Bir Başka Kadınla Gayri Resmi Şekilde Evlenmesi - Davalı Kadının da Kocasına Hakaret Ettiği Eşyalara ve Kendisine Zarar Verdiği/Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/16559SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Davalı Kocanın Eşini Başka Bir Erkekle Yakalaması - Cumhuriyet Savcılığına İntikal Eden Eylemin Savcılık Tarafından Takipsiz Bırakılmasının Karının Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Sonucunu Değiştirmeyeceği )
Y7.HDE. 2015/7480SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( İşçinin Otel Müşterisi İle Mesai Saatleri İçerisinde ve Görev Yeri Dışında Uygunsuz Bir Vaziyette Görülmüş Olması - Otelin Saygınlığının Zedeleneceği/İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedilmiş Olduğu/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/13571SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( İşe İade Davası/ Davalının Davacı İşçinin Şirketin Faaliyet Alanında Bir Şirket Kurduğunu Beyan Ettiği – Davalı Şirketçe Davacıya Tahsis Edilen Telefonun Davacının Kurduğu Şirket Logosunda İrtibat Telefonu Olarak Gösterildiği/Bu Hususların Mahkemece Araştırılması Gereği )
Y2.HDE. 2010/16559SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Eşini Aldatması Nedeniyle Kusurunun Bulunduğu - Mahkemece Sadece Davalı Kocanın Tam Kusurlu Olduğunun Kabulünün Hatalı Olduğu/Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü )
Y2.HDE. 2015/3573SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL ( Kadının Başka Bir Erkekle Olan Mesajlaşmaları ve Tanık Beyanları Doğrultusunda Evlilik Birliğinin Sarsılmasında Ağır Kusurlu Olduğu - Belirlenen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Çok Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Gereği Daha Uygun Miktarda Tazminat Belirleneceği )
YHGKE. 2013/2-604SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL (Boşanma Davası Devam Ederken Kadının Bir Başkası İle İlişkiye Girip Karardan Önce Çocuk Dünyaya Getirdiği - Kadının Ağır Kusurlu Kabul Edileceği)
Y4.HDE. 2014/9122SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL EDEN EŞ ( Haksız Fiil Sorumluluğunu Geniş ve Belirsiz Bir Kavram Olan Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Etmeye İştirak Çerçevesinde Değerlendirmek Bu Sorumluluğu Belirsiz Hale Getireceği - Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2012/17463SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HÜKÜM KESİNLEŞİNCEYE KADAR DEVAM EDECEĞİ ( Eşlerin Birbirine Sadık Olma Yükümlülüğü Bulunduğu - Davacı Hakkında İleri Sürülen İddiaların Kanıtlanması Durumunda Davanın Sonucunu Etkileyeceği/Boşanma Davası/Sadakat )
Y4.HDE. 2014/11663SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Evlilik Birliği Devam Ederken Birlik Yükümlülüklerine Uyulup Uyulmadığını Manevi Tazminat İsteme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirleme Görevi Aile Mahkemesine Ait Olduğu )
Y4.HDE. 2017/1555SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNE İLİŞKİN TAZMİNAT TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Haksız Eyleme Dayalı Sorumluluk Sebebiyle Açılan Davalarda Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )
Y9.HDE. 2005/4880SADAKATLE BAĞDAŞMAYACAK EYLEMLERİ NEDENİYLE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği - İşçinin Yetkili Olmadığı Halde Bayi Olmayanlara İskontosuz Satış Yapmış Olması )
YHGKE. 1997/2-620SADAKATSIZ KOCA ( Kadının hakareti )
Y2.HDE. 2004/13709SADAKATSIZLIK NEDENİYLE BOŞANMA ( Kadının Kocası İşe Gittikten Sonra Kocasının Amcasını Sabah Eve Aldığı Akşam Saat 16.00-l6.30'a Kadar Uzun Süre Evde Kaldığı Bu Durumun Sık Sık Tekrarlanması )
YHGKE. 1993/2-788SADAKATSİZ DAVRANIŞ
Y2.HDE. 2012/23759SADAKATSİZ DAVRANIŞ SERGİLEYEN KADIN (Davacı Kadının Kusurunun Daha Ağır Olduğu - Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminatın Koşulları Gerçekleşmediği Halde Davacı Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminata Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2006/12234SADAKATSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNMA ( Davacı-Davalı Koca Boşanmaya Neden Olan Hadiselerde Ağır Kusurlu Olduğundan Kadın Yararına Uygun Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/13059SADAKATSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ( Kocanın Eşine Şiddet Uyguladığı/Kadının da Sadakatsiz Davranışlarda Bulunduğu - Tarafların Eşit Kusurlu Olduğunun Kabulü Gereği/Kadın Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 1991/2-27SADAKATSİZ DAVRANIŞTA BULUNAN KOCAYA KARININ SÜREKLİ HAKARET ETMESİ ( Kocanın Boşanma Davası Açma Hakkı )
Y2.HDE. 2002/7368SADAKATSİZ HAL ( Davalının Mütemadi Suretle Saldırıda Bulunmasına Hak Vermeyeceği - Bir Tarafın Kusurunu Diğerinden Ağır Kabul Etmek Mümkün Olmayacağı )
Y2.HDE. 2006/3327SADAKATSİZ KADIN ( Başka Bir Erkekle Karı-Koca Gibi Yaşayan Sadakatsiz Kadın Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 2000/2-980SADAKATSİZ KOCAYA HAKARET ( Davacı Kocanın Başka Bir Kadınla İlişkiye Girmesi/Güven Sarsıcı Bu Davranışının Ağır Kusur Sayıldığı - Boşanma Davasının Reddinin Doğru Olduğu )
Y2.HDE. 2015/5079SADAKATSİZLİĞİN BOŞANMAYA ETKİSİ ( Her Dava Açıldığı Tarihteki Şartlara Tabi Olup Davadan Sonra Oluşan Olaylar Boşanma Kararında Esas Alınamayacağı - Ancak Yeni Bir Davanın Konusu Olacağı/Davalının Sadakatsizliği Dava Tarihinden Sonra Olup Bu Davada Nazara Alınamayacağı )
Y2.HDE. 2003/1188SADAKATSİZLİK ( Boşanma-Diğer Eşin de Küfür ve Fena Muamelede Bulunması )
Y2.HDE. 2012/21299SADAKATSİZLİK (Kadına Atfedilen Sadakatsizlik Eyleminin İspatlanamaması Sebebiyle Kocanın Boşanma Davası Reddedilerek Kesinleştiğine Göre Artık Kadının Açmış Olduğu Temyize Konu Bu Davada Açıklanan Vakıaya Dayanılamayıp Bu Hususun Kadına Kusur Olarak İleri Sürülemeyeceği)
Y2.HDE. 2015/18543SADAKATSİZLİK İDDİASINA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Davacının Manevi Tazminat İstemi "Aile Hukuku" Hükümlerine Göre İncelenemiyorsa Haksız Fiil Sorumluluğuna Dair Genel Hükümler Çerçevesinde İncelenebileceği - Nispi Peşin Harç Noksanlığının Tamamlanması Halinde Ayırma Kararı Verilip Görevsizlik Kararı Verilerek Dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2014/9135SADAKATSİZLİK İDDİASININ SABİT OLMASI ( Durumunda Kusur Belirlemesi ve Buna Bağlı Olarak Takdir Edilecek Boşanmanın Sonuçlarından Olan Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Bundan Etkilenmesi Söz Konusu Olacağı )
YHGKE. 1987/2-310SADAKATSİZLİK KOCAYA KARŞI ONUR KIRICI DAVRANIŞLAR
Y2.HDE. 1998/8160SADAKATSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA ( Hak Düşürücü Sürenin Sadakatsizliğin Öğrenildiği Günden Başlayacağı Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihin Süreye Etkisi Bulunmadığı - Bağıştan Rücu )
Y2.HDE. 2016/1993SADAKATSİZLİK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Toplanan Delillerden Davalı Erkeğin Feragat Tarihinden Sonra Başka Bir Kadınla Yaşamaya Başladığı ve Sadakatsiz Olduğunun Anlaşıldığı/Bu Durum Karşısında Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Davalı Erkeğin Tam Kusurlu Olduğu - Gerçekleşen Kusurlu Davranışların Aynı Zamanda Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıdığı/ Davacı Kadın Lehine Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Kusurun Ağırlığı ve Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
YİBGKE. 1953/6SADARET TEZKERESİ ( Maden İçeren Taşınmazların Satılmamasına Dair Tezkere )
Y2.HDE. 1997/3388SADECE ABONELERE GÖNDERİLEN BİR GAZETEDE YAPILAN İLAN ( Dernek Genel Kurul Toplantısının İptali )
Y18.HDE. 2007/7421SADECE APARTMAN YÖNETİMİNE VE ORTAK GİDERLER İLE İLGİLİ TEBLİGATLAR (Yargılamaya İlişkin Tebligatları Kapsamadığı - Yargılama Kapsamında Bağımsız Bölüm Malikine Yapılan Tebligatın Genel Hükümlere Göre Yapılması Gereği)
YHGKE. 2010/10-521SADECE BAĞ-KUR BELGESİNE DAYALI HÜKÜM VERİLEMEMESİ ( Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına Esas Olan Hizmetlerin Çalışmaya mı Yoksa İsteğe Bağlı Hizmete mi Dayalı Olduğunun Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti )
YHGKE. 2012/18-547SADECE BANYO VE MUTFAKTA BİREYSEL KULLANIM OLACAĞI ( Kat Malikleri Kurulu Kararının Gözetilmesi Gereği - Mahkemece Ferdi Isınma Sisteminin Merkezi Siteme Zarar Vermediğinden Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.HDE. 2007/178SADECE BİNADAKİ KATKI ORANI ( Temliken Tescil/Arsa ve Yapı Bedelinin Yarısının Tahsili - Sadece Binadaki Katkı Oranının Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerekirken Arsa Bedelinin de Hesaplamada Dikkate Alınmasının Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2014/2279SADECE BİR KATLI BİNA HAKKINDA ECRİMİSİLE HÜKMETME ( Taşınmazın 2. Katının Davalı Tarafından Yapıldığı - Sadece 1 Katlı Bina Bakımından Ecrimisile Hükmedileceği )
Y17.HDE. 2015/15088SADECE BORÇLUNUN HİSSESİ DİKKATE ALINARAK TASARRUFUN İPTALİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMASI ( Diğer Hissedarların Devri Dikkate Alınarak Talebin Reddedilemeyeceği - Dava Konusu Taşınmazlar Üzerinde İhtiyati Haciz Kararı Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2015/10303SADECE DAVACI KADININ DİLEKÇESİNE GÖRE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Ziynet Eşyalarının Aynen Olmadığı Takdirde Bedelinin İadesi İstemi - Sadece Davacı Kadının Dilekçesine Göre Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hüküm Kurulduğu/Delil Olarak Dayanılmış Olan Düğün CD'si Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2016/14331SADECE DAVALI TANIKLARININ BEYANLARINA İTİBAR EDİLMESİ ( Manevi Tazminat İstemi/Mahkemece Uyuşmazlık Konusu Olan Yolun Kim ya da Kimler Tarafından Yapıldığı Kimin Bu Yoldan Yararlanacağı Hususlarının Araştırılıp Toplanan Deliller ve Elde Edilecek Neticeye Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Husumet Yönünden Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 1979/635SADECE EMRE KAYDI TAŞIYAN KONİŞMENTO ( Gönderenin Emrine Düzenlenmiş Sayılması )
Y12.HDE. 2002/11109SADECE FAİZ ORANINA İTİRAZ ( Mercice Faiz Alacağı Yönünden Borçlunun Haksız Çıktığı Miktar Üzerinden İcra İnkar Tazminatına Hükmetmek Gerekirken Tüm Alacak Üzerinden İnkar Tazminatına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2012/20971SADECE HÜKÜM SONUCUNUN TEFHİM EDİLMESİ ( Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak Bir Ay İçinde Yazılması Gereği - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Soncuna Aykırı Olmayacağı Kararın Gerekçesiyle Hükmün Uyumlu Olması Gereği )
YCGKE. 1984/6-16SADECE İMZA ATILIP VERİLEN SENEDİN BORÇ ÖDENDİĞİ HALDE DOLDURULUP TAKİBE KONMASI ( Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması-Senet Boş Verildiğinden Senette Sahtecilik Oluşmaması )
Y9.HDE. 1996/22867SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Geçersiz Olacağı )
Y9.HDE. 2002/23061SADECE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART ( Geçersiz Olduğu )
Y22.HDE. 2017/5566SADECE İŞVERENE DAVA AÇAN TANIK BEYANLARI İLE İSPAT YOLUNA GİDİLMESİ ( Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ücret Alacakları - Tanıkların Beyanını Destekleyen Başka Somut Deliller veya İşin Mahiyetinin Gerektirdiği Durumlar veya Herkesçe Bilinecek Maddi Olguların Bulunup Bulunmadığı Dikkate Alınacağı )
Y7.HDE. 2013/19137SADECE İŞYERİNİN BÜTÜNÜN SEVK VE İDARE EDEN İŞVEREN VEKİLİ ( İş Güvencesi Hükümlerininden Yararlanamaması İçin İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisinin Bulunması Gereği - İşletme Değil Sadece Banka Şubesi Fabrika Müdürü Gibi İşveren Vekillerinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamamaları İçin Koşulsuz İşe Alam ve Çıkarma Yetkisine Sahip Olmaları Gereği )
Y11.CDE. 2017/2340SADECE KAĞIT ÜZERİNDE SORUMLU OLMA SAVUNMASI ( Sahte Fatura Kullanmak Suçu - Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyen Şirketler Hakkında Karşıt İnceleme Raporların Tamamının Getirtileceği/Sahte Fatura Düzenleyen Tüm İlgili Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı )
Y19.HDE. 2012/6281SADECE KEŞİDECİ HAKKINDA TAKİP YAPILMASI ( Tek Başına Kötüniyetin Varlığı İçin Yeterli Bir Sebep Olarak Kabul Edilemeyeceği - Menfi Tespit İstemi )
Y11.HDE. 1989/5965SADECE MİKTARI YAZILI OLARAK VERİLEN BONO ( Bonoyu Devralanların Hüsnüniyetli Olmadığı İddiası )
YCGKE. 2017/15-568SADECE MÜDAFİİNİN DİNLENİLMESİNİN YETERLİ OLMADIĞI ( Hükmün Aleyhe Bozulması Hâlinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sormasının Zorunlu Olduğu/Müdafiin Dinlenilmesi ile Yetinilemeyeceği - Direnme Kararı/Savunma Hakkının İhlali/Nitelikli Dolandırıcılık )
Y8.HDE. 2017/3258SADECE PASİF MALVARLIĞI BULUNAN DERNEĞİN TASFİYESİ ( Derneğin Alacağı Düşüldükten Sonra Toplam Borcunun 1.303,33 TL Olduğu Bunun Dışında Aktif Malvarlığının Olmadığı Anlaşılmakla Aktif Malvarlığı Olmayan Sadece Pasif Malvarlığı Bulunan Derneğin Tasfiyesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Mevcut Borçtan Sorumluluk Doğuracak Şekilde Devir Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2016/2105SADECE SANIĞIN TEMYİZ ETMESİ NEDENİ İLE CEZANIN KAZANILMIŞ HAK GÖZETİLEREK İNFAZI ( Sanığın 2 Yıl 13 Ay 15 Gün Hapis ve 100 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Cezanın Kazanılmış Hak Sebebiyle 2 Yıl 13 Ay 15 Gün Hapis ve 100 TL Adli Para Cezası Üzerinden İnfaz Olunacağının Belirtilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2014/5497SADECE SANIKLAR VE KATILANLAR ARASINDA GERÇEKLEŞEN OLAY ( Tehdit - Katılanların İfadeleri Dışında Başkaca Ne Gibi Bir Kanıta İhtiyaç Olduğu Açıklanacağı/Mevcut Maddi Kanıtların Hayatın Olağan Akışı İçinde Gündelik Yaşamdan Edinilen Karine Niteliğindeki Bilgilere Göre Taraflardan Hangisinin Anlatımını Desteklediği Tartışılacağı )
Y12.HDE. 2002/13612SADECE SENET ÜZERİNDEKİ 'TEMİNAT SENEDİDİR' İFADESİNİN SENEDİN VASFINA ETKİSİ ( Bononun Kayıtsız Şartsız Bedel Ödeme Vaadi İçermesi Şartı )
Y23.HDE. 2012/1989SADECE SIRAYA İLİŞKİN İTİRAZLAR ( Bu Tür İtirazların İcra Mahkemesinde Görülebileceği - Mahkemece Görevsizlik Kararı Verileceği/Kararın Kesinleşmesinden Sonra Talep Halinde Görevli Mahkemeye Dosyanın Gönderilemesine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 2005/5475SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ ( Sıra Cetveline İtiraz - Davanın İcra Mahkemesinde Açılması Gereği )
Y23.HDE. 2012/6233SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZ BULUNMASI ( İcra Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olacağı - Davada İse Hem Sıraya Yönelik ve Hemde Alacağın Esasına Yönelik İtiraz Bulunduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Esasa Girilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2010/11325SADECE SIRAYA YÖNELİK İTİRAZLAR ( İcra Mahkemeleri Görevli Olduğu - Davalının Alacağının Esas ve Miktarına İtiraz İleri Sürülmemiş Sadece Sıraya İtiraz Edildiği/Asliye Hukuk Mahkemesince Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/14101SADECE SON OTURUMA KATILAN VEKİL ( Tarifede Yazılı Miktarın Aşılarak Vekalet Ücreti Takdiri Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2015/9791SADECE TAPU İPTALİ TALEBİNİN TESCİLİ KAPSAMADIĞI ( Davacı Tarafa Tescil Davası da Açması için Olanak Tanınması Gereği/Tescil Davası Açılması Halinde Eldeki Dava ile Birleştirilerek Esasa Girilmesi Gerektiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Davası/Tescil Talebi Bulunmaması )
Y7.HDE. 2003/1291SADECE TARAFLAR ARASINDA VE AİLECE KULLANILAN YOL ( Bu Bölümün Yol Olarak Ayrılmasına Engel Olmadığı - Kadastro Tespiti )
Y21.HDE. 2010/10507SADECE TİCARET ODASININ GÖRÜŞÜNÜN ALINMASININ YETERSİZ OLMASI ( Rayiç Bedel Hususunda Mahkemece Gerekli Araştırmanın Yapılmadığı - Sağlık Bakanlığının KOnuya İlişkin Görüşünün Alınması Gerektiği/Protez Bedelinin Hatalı Belirlendiği )
Y3.HDE. 2012/4090SADECE ÜRÜN ZARARININ TALEP EDİLMESİ ( Zarar Gören Ekili Üründen Elde Edilecek Brüt Gelir İçerisinden Ekim, Bakım ve Hasat İçin Yapılan Masrafların Düşülmesi Gerektiği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası )
YHGKE. 1989/10-688SADECE YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ( 60 Yaşından Sonra Maden İşçisi )
Y18.HDE. 2002/97SAFİ GELİR ( Gelirin Elde Edilmesi İçin Yapılan Giderlerin Düşülmesinden Sonra Kalan Miktar )
YHGKE. 1984/9-220SAFİ KARIN İHTİYARİ YEDEK AKÇE OLARAK AYRILMASI KARARI ( Pay Sahibi Olmayan Şirket Çalışanının Karşı Çıkamaması )
YCGKE. 2011/12-578SAFRA KESESİ AMELİYATININ ÖLÜMLE SONUÇLANMASI ( Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Raporunda Hastanede Bulunan Cihazın Kullanılması Gerektiğinin Belirtildiği - Sanığın Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2003/2352SAGLIK SİGORTASI ( Bu Sigortadan Yararlanmak İçin En Az Sekiz Ay Eksiksiz Sigortalının Prim Ödemesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2009/11806SAĞ DOĞMAYAN CENİN ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kazada Düşük Sonucu Kaybedilen Sağ Doğmayan Ceninden Dolayı Destek Hesabı Yapılamayacağı )
Y8.HDE. 2016/21737SAĞ EŞ LEHİNE MÜLKİYET HAKKI İSTEMİ (Aile Konutu Ölen Eşin Kişisel Malı İse Sağ Eş Lehine Mülkiyet Hakkı Tanınmayacağı / Meskenin Eşler Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Tarihte Satın Alınıp Ölen Eş Adına Tescil Edildiği - Ölen Eşin Kişisel Malı Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği)
Y8.HDE. 2014/27588SAĞ EŞ TARAFINDAN DİĞER MİRASÇIYA KARŞI ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI DAVASI AÇILMASI ( Davacı Dahil Davanın Taraflarının Ortak Mirasbırakanın Mirasçısı Olduğu ve Tereke Borçlarından Birlikte Sorumlu Oldukları/Alacaklı ve Borçlu Sıfatı Davacı Sağ Eşde Birleştiği - Mal Rejiminin Tasfiyesi Nedeniyle Talep Edilen ve Terekeye Ait Borç Sayılan Alacak Miktarından Davacı Dahil Bütün Mirasçıların Miras Payları Oranında Sorumlu Olduğunun İlamın İnfazı Aşamasında Gözetileceği )
Y8.HDE. 2011/2065SAĞ EŞİN MİRAS PAYI KARŞILIĞINDA MÜLKİYET HAKKININ TANINMASINI İSTEYEBİLECEĞİ ( Ev Eşyası ve Konut Üzerinde İsteyebileceği/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası )
YHGKE. 2010/6-285SAĞ EŞİN MÜLKİYET HAKKI ( Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi İstemi - Sağ Eşin Tam Mülkiyet İle Birlikte İntifa Payını ve Diğer Mirasçıların da Mülkiyet İle Çıplak Mülkiyet Paylarını Gösteren Mirasçılık Belgesinin Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/1908SAĞ EŞİN TAHSİS TALEBİ ( Konutunun Sağ Eşe Tahsisi Şartlarının Bulunması Gereği )
Y18.HDE. 1998/755SAĞ FAKAT NÜFUSA KAYITLI OLMAYAN KİŞİ ( Sağ Olduğunun Tespitinin İstenememesi )
Y1.CDE. 2012/5755SAĞ HİPOKONDRİUMDA GİRİŞ DELİĞİ OLUŞTURMAK SURETİYLE KARACİĞERDE YARALANMAYA SEBEBİYET VERME ( Sanığın Mağdura Tabanca İle Ateşi Sonucu Mağdurun Hayati Tehlike Geçirdiği - Kullanılan Aletin Cinsi ve Hedef Alınan Vücut Bölgesi Dikkate Alındığında Eylemin Öldürmeye Yönelik Olduğu/Sanık Hakkında Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/2301SAĞ KALAN BABANIN VELAYET HAKKI ( Küçüğün Velisi Olan Annesinin Öldüğü/Babaya İhbar Yapılması Gerektiği - Vasiyetin Atanması Konusunda Velayet Davasının Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2006/19352SAĞ KALAN EŞ ( Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İşlemlerinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.HDE. 2015/16951SAĞ KALAN EŞ ( Artık Değere Katılma Alacağı İstemi - Her Bir Davalı Miras Payı Oranında Sorumlu Olduğu )
Y8.HDE. 2016/1375SAĞ KALAN EŞ ( Ölen Eşin Yasal Mirasçıları Lehine Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkının Tanınması İçin Aile Konutu Olması Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Sağ Eşin Katılma Alacağının Olması ve Haklı Sebeplerin Bulunması Gerektiği - Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Mümkün Değilse Değer Artış Payı Alacağı İstemi )
Y2.HDE. 1997/3370SAĞ KALAN EŞ DIŞINDA MİRASÇI BULUNMAMASI ( İcareteynli Vakıf-Devlete Miras Kalmaması )
Y2.HDE. 2010/7462SAĞ KALAN EŞE AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ ( TMK. Md. 652'ye Dayalı Özgüleme İsteklerinde Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Özgülenmenin Paylaştırma Niteliği )
Y2.HDE. 2006/4871SAĞ KALAN EŞE AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ İSTEMİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.HDE. 2006/18754SAĞ KALAN EŞE KİRA GELİRİNİN VASİYET EDİLMESİ ( İradın Sermayeye Tahvili Halinde Tasarruf Nisabının Aşılıp Aşılmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Sağ Eşin Ortalama Yaşam Tablosuna Göre Geriye Kalan Bakiye Ömrünün Tespiti İle Bağlanan İradın da Belirlenerek Bu Kira Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Bulunarak Bu Değerin de Tereke Aktifine Eklenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/21830SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLEME ( Davacı ve Eşi Mirasbırakan Adına 1/2 Hisselerle Kayıtlı Davaya Konu Taşınmazın Mirasbırakanın Sağlığında Davacı ve Eşi Tarafından Aile Konutu Olarak Kullanıldığı - Konutun Aile Konutu Niteliğinde Olduğunun Tespiti İle Yetinilmesi ve Özgüleme İle İlgili Talep Yönünden İse Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/7-695SAĞ KALAN EŞİN İYİ NİYETİ ( Mirasçılığın Devam Edebilmesi İçin Evlilik Akdinin Kurulması Anında Eşin İyi Niyetli Olması Gerektiği - Davalı İyiniyetli Olmadığından Mirasçılık Belgesinin İptali Davasının Kabul Edileceği)
Y2.HDE. 2014/23249SAĞ KALAN EŞİN KUSURUNUN BELİRLENMESİ ( Boşanma Davası/Davalı Kocanın Karar Düzeltme Süresi İçinde Öldüğü - Kusur Tespiti Yönünden Davaya Devam İradesi Anlamına Geldiği )
Y1.HDE. 2009/3426SAĞ KALAN EŞİN MİRAS HAKKI ( Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde İlk Eşten Olma Çocukları İle Birlikte İkinci Eşi Olan Davacının Mirasçı Oldukları - Sağ Kalan Eş Davacının Mirastaki Hakkının 1/4 Olması Gerekeceği )
Y2.HDE. 1976/3359SAĞ KALAN EŞİN MİRAS HAKKI ( Yeniden Evlenen )
Y8.HDE. 2011/1293SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI ( İtirazın İptali Davası/Davacının Ölen Miras Bırakanın Eşi Olduğu - Davacının Davaya Konu Pay Üzerinde Miras Hakkı Bulunduğu/Terekeye Ait Borcun Sağ Eşe Ödeneceği )
Y2.HDE. 2006/20076SAĞ KALAN EŞİN MÜLKİYET HAKKI TANINMASI İSTEMİ ( Aile Konutu Üzerinde - Birinci Zümre Mirasçılarla Birlikte 1/4 Oranındaki Yasal Miras Payı Mahsup Edilecek Bedele Dahil Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2007/454SAĞ KALAN EŞİN OTURMA HAKKI ( Eşlerden Birinin ölümü Halinde Tereke Malları Arasında Eşlerin Birlikte Yaşadığı Konut Varsa Sağ Eşin Bunlar üzerinde Kendisine Miras Payına Mahsuben Oturma Hakkı Tanınmasını İsteyebilmesi )
Y17.HDE. 2015/6345SAĞ KOL KAYBI ( Taşıma Sırasında Meydana Gelen Trafik Kazası/Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Genel Şartlar'a Ekli Cetvellere Göre Tespit Edilen Sakatlık Oranı ve Buna Göre Ödenmesi Gereken Meblağın Davalı Tarafından Yapılan Ödeme de Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi Marifetiyle Tespit Ettirilerek Davalının Sorumluluğunun Tespiti Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/931SAĞ OLAN MAĞDURUN YAKINLARININ DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Kasten Yaralama/Mağdurun Eşinin Mağdura Vasi Olarak Atandığı - Adı Geçenlerin Davaya Katılmasının Mümkün Olmadığı )
Y18.HDE. 1996/822SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Nüfusa Kayıtlı Olmayan Kişinin Sağ Olduğu Tespiti İstenemez )
Y18.HDE. 2011/12138SAĞ OLDUĞUNUN TESPİTİ VE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Karardan Hukukları Etkilenecek Kayden Gözüken Mirasçıların Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlanmadan Mahkemece İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.HDE. 2009/8066SAĞ OLMANIN VE ÖLÜMÜN İSPAT YÜKÜ ( Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi - Davacı Tarafından Gösterilen Tanıklardan Miras Bırakanın Hangi Tarihte Öldüğünün Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/4439SAĞ OLMANIN VE ÖLÜMÜN İSPATI ( Mirasçıların Davaya Dahil Edilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y18.HDE. 2008/8992SAĞ OLUNDUĞUNUN TESPİTİ ( Mahkemece Sözkonusu Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti İle Sözkonusu Kişinin Nüfus Kütüğündeki Ölüm Kaydının İptaline de Hükmedilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2000/2-217SAĞ ŞERİDE GEÇMEK YERİNE ANİ FREN YAPMAK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak-Trafik Kazası-Kusur Oranları )
Y21.HDE. 2013/13684SAĞ VE CENİN HALİNDE OLMAMA ( İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Olay Tarihinde Sağ Olmadığı Gibi Tıbben Cenin Halinde Olması da Mümkün Bulunmayan Çocuğun Tazminat Talep Etmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2014/4871SAĞ VE SAĞLİM GÖTÜRME BORCU ( Biniş ve İniş Süreçleri de Dahil Olmak Üzere Yolcunun Uçakta Bulunduğu Süre İçinde Mevcut Bulunduğu - Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat )
YHGKE. 1998/19-262SAĞA DÖNÜŞ KURALLARININ İHLALİ ( Arkadan çarpma )
YCGKE. 2010/1-164SAĞIN ZORUNLU MÜDAFİİDEN HABERDAR EDİLMEMESİ ( Zorunlu Müdafiinin Yüzüne Karşı Yapılmış Olan Tefhim Kendisine Zorunlu Müdafii Atandığından Haberdar Edilmeyen Sanık Açısından Hukuksal Sonuç İfade Etmediği Gibi Temyiz Süresini de Başlatmayacağı )
Y4.CDE. 1997/10883SAĞIR DİLSİZ SANIK ( Atanması Gereken Müdafinin Görevinin Sanığın Savunmasının Alınmasıyla Sınırlı Olmadığı )
Y3.HDE. 2005/12870SAĞIR VE DİLSİZ ( 2022 Sayılı Yasaya Göre Aylık Bağlandığı - Yeniden Evlenme İle Bu Aylığın Kesileceği Hükmü Yasanın Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi İle Getirildiği/Yasanın Verdiği Bir Hak Yönetmelikle Alınamayacağı )
Y8.CDE. 2003/10240SAĞIR VE DİLSİZ ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Bitirmemiş ve İşlediği Suçun Farik Mümeyyizi Olduğu Anlaşılan Sağır ve Dilsiz Sanık Hakkında TCK.nun 58/4 Delaletiyle Aynı Yasanın 54. Maddesinin 1. Fıkrası 2. Bendi Uygulanacağı )
Y2.HDE. 1996/6469SAĞIR VE DİLSİZ KİŞİNİN EVLAT EDİNMESİ ( Sözleşmenin Noterde Şahitler Huzurunda Yapılmasının Geçerlilik Şartı Olması )
Y3.CDE. 1977/6069SAĞIR VE DİLSİZ OLAN SANIK ( Sanık Hakkında Uygulanacak Maddenin Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1993/12504SAĞIR VE DİLSİZ SANIK ( Keşifte Diyeceklerinin Tercüman Aracılığıyla Sorulması-Re'sen Müdafi Tayini )
Y2.CDE. 2003/12646SAĞIR VE DİLSİZ SANIK ( Savunmasının Müdafi Huzurunda Alınması Gerektiği )
Y1.CDE. 1988/4217SAĞIR VE DİLSİZİN ADAM ÖLDÜRMESİ ( Bu Kişilere Verilen Cezadan İndirim Yapılamaması )
Y9.CDE. 2009/10430SAĞIR VE DİLSİZLERDE UYGULANAN YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ SINIRLARI ( Mala Zarar Verme - 15 Yaşını Doldurmuş Ancak 18 Yaşını Doldurmamış Olanların İşledikleri Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamaları veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneklerinin Yeterince Gelişmemiş Olması Halinde Tedbir Kararı Verilebileceği )
Y3.CDE. 2003/5853SAĞIR VE DİLSİZLERİN YARGILANMASI ( Sağır ve Dilsiz Olduğu Anlaşınal Sanığın Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Araştırılması ve Hakkında TCK 58.Maddesinin Uygulanması )
YCGKE. 1983/6-213SAĞLAM KAPININ KIRILARAK MALLARIN ÇALINMASI ( Bu Malların Buradan Çıkarılması Eyleminin Hırsızlık Suçunu Oluşturması )
Y19.HDE. 2005/6979SAĞLAM MAL BEDELLERİNİN TALEP EDİLEBİLMESİ ( Taraflar Arasında Akdedilen Protokol Hükümlerine İstinaden İade Edilen Hasarsız Mallar Bedeli Olan Rakamların Tahsilinin İstenilebilmesi )
Y10.CDE. 2004/23535SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( İşyeri Penceresinin Demir Parmaklıklarının Elle Bükülerek Genişletilmesi - Hırsızlık )
Y6.CDE. 2003/13524SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( Kırılan 4 mm Kalınlığındaki Camının Hangi Özel Teknik ve Katkı Maddeleri Kullanılarak Sağlamlaştırıldığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/6526SAĞLAM VE MUHKEM NİTELİK ( Sağlam ve Muhkem Niteliğe Haiz Olduğu Belirlenen Şifreli Çanta Kilidinin Kırılarak İçerisindeki Paranın Çalınması )
Y6.CDE. 1995/4439SAĞLANAN HAKSIZ MENFAATIN TOPLAMI YERİNE SANIK SAYISINA BÖLÜNEREK HÜKÜM VERİLMESİ
Y11.CDE. 2006/6225SAĞLANAN HAKSIZ MENFAATİN HAFİF/PEK HAFİF OLMASI ( Ceza Tayini - 300,00 Liralık Haksız Menfaat Miktarının Günün Ekonomik Koşullarına Paranın Satın Alma Gücüne Göre Pek Hafif Olduğu Hafif Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayinin Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 1996/8377SAĞLAR ARASI SÖZLEŞME ( Velayet Hakkının Sınırlandırılamaması )
Y2.HDE. 1992/8488SAĞLAR ARASI TASARRUFLARIN TENKİSİ
Y19.HDE. 2001/543SAĞLAR ARASINDA VERİLEN SENET ( Hizmet Karşılığında Davalıya Verilmesi/Ahlaka ve Adaba da Aykırı Bir Yönü Bulunmadığı - Menfi Tespit Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2013/5017SAĞLARARASI BAĞIŞ İŞLEMİNİN TENKİSİ İSTEMİ ( Davacı Miras Bırakanın Manevi Evladı Olduğu - Miras Bırakan Tüm Malvarlığını Oluşturan Taşınmazları Vakfa Hibe Ettiği/Tanıklar Miras Bırakanın Evlat Edindiği Yeğenlerine Mal Bırakmak İstemediğini İfade Ettiği - Mahkemece Saklı Payı İhlal Kastı Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2009/9435SAĞLARARASI KAZANDIRMA ( Dava Konusu Taşınmazlar Mirasbırakan Tarafından Oğluna Kayıtsız Şartsız Bağışlandığı - Mirasbırakanın Altsoyuna Karşılık Almaksızın Yapmış Olduğu Bu Sağlararası Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olduğu/Aksini Kanıtlama Yükünün Davalıya Ait Olduğu )
Y1.HDE. 2017/1267SAĞLARARASI KAZANDIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ İLE TENKİS TALEBİ ( Tasarruf Tarihi İle Mirasbırakanın Ölüm Tarihi Arasında Bir Yıldan Fazla Bir Süre Geçtiği/ Tasarrufun Mutlak Tenkise Tabi Tasarruflardan Olmadığı - Mirasbırakanın Yaptığı Tasarrufun Yani Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacı İle Yaptığının Davacı Tarafından İspat Edilemediği/Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/625SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR ( Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçıların Miras Bırakandan Elde Ettikleri Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Denkleştirmeye Tabi Olması İçin Bunların Miras Payına Mahsuben Verildiğinin Kanıtlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/740SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR ( Saklı Pay Kuralını Berteraf Maksadına Matuf Tasarruf - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İvazlı Tasarruflardan Olduğu )
Y2.HDE. 2008/4838SAĞLARARASI TASARRUF ( Taşınmazı Vasiyetçiye Satan Lehine 10 yıl Süreyle Temlik Yasağına İlişkin Takyidat - Sağlararası Tasarrufla İlgili Olduğu/Vasiyetin İptali Sebebi Olmadığı )
Y2.HDE. 2003/2838SAĞLARARASI TASARRUF İŞLEMİ ( Murisin Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Akitleri Aksinin Kesin Bir Biçimde İspatlanamaması Halinde İvazlı Tasarruf Olarak Kabul Edilmesi ve Tenkis Edilememesi )
Y2.HDE. 2006/5762SAĞLARARASI TASARRUFLAR ( Tenkiste Saklı Pay Tamamlanıncaya Kadar Öncelikle Ölüme Bağlı Tasarruflardan Bunun Yeterli Gelmemesi Halinde En Son Tarihli Olandan Başlanarak Öncesine Doğru Olmak Koşuluyla Uygulanacağı )
YİBGKE. 1994/4SAĞLARARASI TASARRUFLARDA DAVALININ HAKSIZ İKTİSABI
Y2.HDE. 2007/15897SAĞLARARASI TASARRUFUN TENKİSİ ( Mirasbırakanın Şirketteki Hisselerini Bir Kısım Yasal Mirasçılarına Devrinden Kaynaklanan - Ticari Davalardan Olmadığı/Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y2.HDE. 2007/4930SAĞLARARASI TEBERRU ( Miras Bırakanın 3. Kişilere Ödediği Bedeller Davalılara Yapılan Sağlararası Teberru Niteliğinde Olup Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Gerçekleştirildiğinden Teberrudaki Kastına Bakılmaksızın Tenkise Tabi Olduğu )
Y2.HDE. 2010/7532SAĞLARARASI TEMLİK ( Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescili Talep Edilebileceği )
Y2.HDE. 2004/10574SAĞLARARASI TEMLİK İŞLEMLERİ ( Kesinleşen İlamla Satış Olduğu Kabul Edilen Davalıya Yapılan Temlikler Hakkındaki Tenkis Talebinin Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2015/39617SAĞLAYICININ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkını On Dört Gün İçinde Kullanabileceği - Tüketicinin Cayma Hakkını Kullandığına Dair Bildirimin Cayma Süresi Dolmadan Yazılı Olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısıyla Satıcı veya Sağlayıcıya Yöneltilmesine Dair Bildirime Sözleşmede Yer Verildiği/Belirtilen Hususların Cayma Hakkı Kullanılması İçin Yeterli Olduğu Davacı Açık ve Anlaşılır Şekilde Bilgilendirildiğinden Cayma Hakkının Süresinde Kullanılmasının Araştırılması Gerektiği )
Y4.CDE. 1997/11179SAĞLIĞA AYKIRI BESİN MADDESİ SATMAK ( Eylemin Sanık Tarafından İşlendiğinin Belirlenmesi )
Y7.CDE. 2003/21484SAĞLIĞA AYKIRI GIDA MADDESİ SATMAK ( Eylemin Müeyyidesinin İdari Cezaya Dönüştürüldüğü - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Düzenlemenin TCK. Md. 2 Gereğince Göz Önünde Tutulması Gereği )
Y4.CDE. 1995/5630SAĞLIĞA AYKIRI KOZMETİK SATMA ( Umumun Sıhatine Yenecek Ve İçecek Şeylere Mütaalik Cürümler )
Y2.CDE. 1995/8667SAĞLIĞA AZ YA DA ÇOK ZARAR VERECEK DERECEDE SUCUK İMAL ETMEK ( Ek İddianameyle Dava Açılmadan Ek Savunma Verilerek Hüküm Tesis Edilememesi )
YCGKE. 2006/148SAĞLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Sağlığın Korunması ile İlgili Yasaklara Aykırı Üretim Yapma Nedeniyle )
Y4.HDE. 2011/15870SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI İLE BAZ İSTASYONUN KALDIRILMASI TALEBİ (Adli Yargıda Açılacağı/Bu İddia Dışındaki Taleplerin ve İtirazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na Yapılacağı - Sağlığa Zarar Verdiğinin Teknik İlmi İnandırıcı Delillerle Kanıtlanacağı)
Y14.HDE. 2015/5750SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI İLE DAVALI GSM ŞİRKETİNE AİT BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Baz İstasyonunun Yönetmelikte Belirtilen Limit Değerlere ve Güvenlik Mesafesine Uygun Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/13883SAĞLIĞA ZARAR VERDİĞİ İDDİASI İLE DAVALI GSM ŞİRKETLERİNE AİT BAZ İSTASYONLARININ KALDIRILMASI İSTEĞİ ( Davacının Sağlığına Zarar Verip Vermediğinin Değerlendirileceği )
Y2.CDE. 1994/10640SAĞLIĞA ZARAR VERECEK DERECEDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ EDİLMİŞ ÇİKOLATAYI SATIŞA ARZETMEK ( TCK 395. Maddenin Uygulanması-Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y4.HDE. 2011/11469SAĞLIĞA ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI ( Baz İstasyonlarının Kaldırılması Talebi - Konusunda Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılarak Alınacak Bilirkişi Raporu ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1998/5352SAĞLIĞA ZARARLI BESİN MADDESİ SATMAK ( Sahte Çay Kur Poşetlerine Doldurulan Çayların Sağlığa Az Veya Çok Derecede Zararlı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y2.CDE. 1998/2472SAĞLIĞA ZARARLI ÇAY ÜRETMEK ( Ön Ödemeye Tabi Olması )
Y4.CDE. 2000/5779SAĞLIĞA ZARARLI DONDURMA ÜRETİP SATMAK ( Sanığın Sağlığa Az ya da Çok Zarar Verecek Derecede Dondurma Üretip Satışa Sunmaktan İbaret Eyleminin Ön Ödemeyi Gerektirdiğinin Gözetilmemesi )
Y4.CDE. 2000/8608SAĞLIĞA ZARARLI EYLEM ( Sanığın Sağlığa Zararlı Kolonya Üretmesi )
Y4.CDE. 1988/3889SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDELERİ İMALATI ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 1986/2-78SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ SATMA ( Sanığın Hakkında Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırılıktan Dava Açılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 1995/6112SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ SATMA SUÇU ( Sanığın Suç Konusu Çayların Depodan Alındığı İddiasının Araştırılması )
Y4.CDE. 1988/5554SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ SATMAK ( Şekerin Yanlış Ambalajlama Nedeniyle Kirlenmesi )
Y4.CDE. 1989/8275SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ SATMAK ( Tavukların Bozuk Olup Olmadığının Dışardan Anlaşılması Halinde )
Y2.CDE. 1999/4794SAĞLIĞA ZARARLI GIDA MADDESİ ÜRETME EYLEMİ ( Önödemeye Tabi Olması )  GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜ ( Tüzüğe Aykırı Hareketin Önödemeye Tabi Olması )
Y7.CDE. 2002/21457SAĞLIĞA ZARARLI GIDA SATIŞI ( Kokuşma ve Renk Değişimi Sebebiyle Hijyenik Şartlara Uygun Olmayan )
Y4.CDE. 1996/6349SAĞLIĞA ZARARLI GIDA SATMA ( Yağ Oranı Düşüklüğü Nedeniyle Doğal Olmayan Peynir Üretip Satma Eyleminin Suç Oluşturması )
Y7.CDE. 2002/8663SAĞLIĞA ZARARLI GIDA ÜRETİMİ ( İki Ayrı Dondurma Numunesinin Analizinde Boya Bulunması/e-coli Üretildiği - Tek Suç Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2002/2649SAĞLIĞA ZARARLI GIDA ÜRETİMİ ( Sanığın İşyeri Giriş Kapısından Mühürlenmesine Rağmen Yapılan Kontrolde Mühür Fekedilerek Üretime Devam Edildiğinden Özel Düzenlemenin Dikkate Alınması )
Y2.CDE. 1998/1494SAĞLIĞA ZARARLI KURU ÜZÜM SATMAK ( Önödemeye Tabi Olması-TCK.nun 459. Maddesi
Y7.CDE. 2012/21400SAĞLIĞA ZARARLI NİTELİKTE GIDA ( Peynirlere İlişkin Analiz Raporunda Açıklama Bulunmadığı/5179 S.K.'da Düzenlenen ve Sağlığa Aykırılık Teşkil Etmeyen Tüm Eylemlerin İdari Ceza Gerektirdiği - Numunenin Sağlığa Zararlı Nitelikte Olup Olmadığı ve Sonucuna Göre Eylemin Adli ya da İdari Cezalardan Hangisini Gerektirdiğinin Belirleneceği )
Y2.CDE. 1991/6172SAĞLIĞA ZARARLI SABUNLARI İMAL EDİP SATIŞA SUNMAK ( Gıda Maddeleri Tüzüğüne Aykırı Hareket )
Y4.CDE. 1998/812SAĞLIĞA ZARARLI SAÇ SPREYİ ÜRETMEK ( 3977 S. Kanunun 3/2. Maddeleri Uyarınca Değerlendirme Yapılması )
Y2.CDE. 1998/6469SAĞLIĞA ZARARLI SU SATMAK ( İçinde E.Coli Bulunan Su-Önödemeye Tabi Suç )
Y2.CDE. 1993/13758SAĞLIĞA ZARARLI YİYECEK SATMAK ( Son Kullanma Tarihi Dolmuş Bisküvi )
Y2.CDE. 1994/13146SAĞLIĞA ZARARLI YİYECEK SATMAK ( Son Kullanma Tarihi Dolmuş Peynir )
YHGKE. 2013/13-492SAĞLIĞA ZARARLI YİYECEK VERİLMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Davacıların Kaldıkları Dönemden Kısa Bir Süre Sonra Yapılan Denetimlerde Son Kullanma Tarihi Geçmiş ve Menşei de Tespit Edilemeyen Et Ürünlerinin Tespit Edildiği - Davacılar Bu Etlerden Kendilerine de Yedirildiği İddiasıyla Açılan Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/20813SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURDUĞU İDDİASIYLA İŞTEN ÇIKAN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı Talebi )
Y20.CDE. 2015/14533SAĞLIĞIN KORUNMASINA DAİR HÜKÜMLERE AYKIRILIK ( Sanığın Mahsulünde Rastlanan Pestisit Kalıntılarının Miktarları İtibari İle İnsan Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Düşürüp Düşürmeyeceği Hususunda Uzman Bir Kurum ya da Kuruluştan Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Zehirli Madde Katma Suçu )
Y9.HDE. 1998/13711SAĞLIĞININ BOZULMASINI GEREKÇE GÖSTEREREK HİZMET AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( İspat Külfeti )
Y15.HDE. 2007/4244SAĞLIK AÇISINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKLİ DİŞLER ( Davacı Yapılan Dişleri Zorunlu Olarak Ağzında Tuttuğu - Davacı Yönünden Manevi Tazminat İsteme Şartlarının Oluştuğu )
Y13.HDE. 2003/3261SAĞLIK BAKANLIĞI ( Husumetin Saymanlığa Yöneltilmesi - Temsilcide Yanılma )
Y21.HDE. 2009/15085SAĞLIK BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( İdari Yargı Yolu İçerisinde Davalı Doktora Yönelik Davanın İse Genel Mahkemelerin Yetki Alanı İçerisinde Bulunduğu - Davacıların Erken Doğan Bebeklerinin Başka Bir Hastaneye Sevki Sırasında Oksijen Yetersizliği Nedeniyle Vefat Etmesi )
Y4.HDE. 2009/11867SAĞLIK BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hizmet Kusuru Nedeniyle Açılan Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gereği - Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2011/4-64SAĞLIK BAKANLIĞI ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hemşirenin Hatalı İşlemi Dolayısıyla Davacıların Çocuğunun Sakat Kaldığı - Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
Y21.HDE. 2010/2066SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Ayakta Dik Pozisyonlandırma Cihaz Ve Portatif Merdiven Çıkma Cihazı Bedelinin Faiziyle Tahsili - Kurumla Protokolü Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığının Konuya İlişkin Görüşü de Alınmak Suretiyle Rayiç Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/2150SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Firmalar Tarafından Temin Edilen Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değeri Konusunda Sağlık Bakanlığının Görüşünün Alınması Gerektirği/Sadece Fatura Değerinin Esas Alınamayacağı/Menfi Tespit Davası )
Y21.HDE. 2009/16034SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )
Y21.HDE. 2010/1618SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞÜ ( Tedavi Giderinin Tahsili - Cihazların Kurum Tarafından Karşılanabilecek Değerinin Tespiti Konusundaki Yöntem Gereğince Sağlık Bakanlığı Görüşü Alınmadan Yalnızca Ticaret Odası Görüşü İle Sonuca Varılmasının İsabetsizliği )
Y3.HDE. 2013/5979SAĞLIK BAKANLIĞI İLE AİLE HEKİMİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ( Aile Hekimliği Uygulamasında Bakanlığın Sözleşmeli Personel Çalıştırma Yetkisi Bulunması Nedeniyle Aile Hekiminin Kadrolu mu Yoksa Sözleşmeli mi Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/1611SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL BELGESİ ( Göz Ameliyatlarında Kullanılan Eşyaların Göz Tıbbına Ait Olmayan Eşya Olarak Beyan Edildiği - Belgenin Gerekli Olup Olmadığı ve Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna Tabi Bulunduğunun Bilirkişi Raporu İle Belirleneceği )
Y3.HDE. 2013/5979SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AİLE HEKİMİNE YAPILAN FAZLA ÖDEMENİN İSTİRDATI DAVASI ( Nüfus İşletim Sisteminde Ölü Olduğu Halde Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden Silinmemiş Ölü Kayıtlar Nedeniyle Yapılan Ödeme - Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri )
Y22.HDE. 2015/24847SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN YÖNETMELİK ( Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname/Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanacağı - Davalıya Ait Roket Fabrikasında Floroskop Cihazı Operatörü Olarak Görevli Olan Davacının 3153 S.K. Hükümlerinden Faydalanamayacağı )
Y17.HDE. 2014/15748SAĞLIK BAKANLIĞI TARİFESİNE GÖRE ALINAN FAZLA BEDELİN İADESİ ( Acil Tedavilerde Düzenlenen Faturadaki Ücretlerin Sağlık Uygulama Tebliği Karşılığı Ödenmesi Gereken Miktarın 13.014,09.-TL Acil Hal Dışında Kazayla İlliyet Bağı Olduğu Değerlendirilen Tedavilerin Sut Karşılığı Tutarının 13.731,30.-TL Olduğu - Yalnızca Acil Hal İçin Düzenlenen Faturadaki Fazla Ödeme Miktarının Dikkate Alınmasının İsabetsizliği )
Y15.HDE. 2015/3857SAĞLIK BAKANLIĞIĞI'NA BAĞLI HASTANENİN HARÇTAN SORUMLULUĞU ( İitirazın İptali - Harçtan Muaf Olduğundan Harçtan Sorumlu Tutulamayacağına )
YHGKE. 2012/4-261SAĞLIK BAKANLIĞI'NA AİT AMBULANSIN YAPTIĞI TRAFİK KAZASI ( Ambulans Sürücüsünün Ölmesi Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davası - Motorlu Araç İşletenin Kamu Kuruluşu Olması Halinde Dahi Davanın Adli Yargıda Görüleceği )
Y9.HDE. 2007/309SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI HASTANENİN TEMİZLİK İŞİNİ YÜRÜTME ( İhale Sözleşmesine Göre İşçiler Hastanenin Yönetimi Altında Çalışırken Fesih Kararının Yine Hastaneye Verildiği - Temizlik İşi Verilen Firmaların İşverenlik Sıfatı Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2010/3415SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLEN HASTANELER ( Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri Yönünden de İdari Yargı Yeri Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2006/20670SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN PERSONEL ( Davacının Bu Personel Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması ve Devir Edilen Personel İçerisinde İse Husumetin Sağlık Bakanlığına Yöneltilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Talebi )
YHGKE. 2010/9-342SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DEVREDİLEN PERSONEL ( Davacının Yer Almadığı ve Halen Davalı Kuruma Ait Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'nde Görev Yaptığı Mahkemece Saptandıktan ve Dolayısıyla Davalının Husumete Ehil Olduğu Tespit Edildikten Sonra Karar Verildiği )
Y9.HDE. 2006/21860SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN PERSONEL ( İşçilik Alacakları - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun'un 4/C ve 10. Maddeleri Uyarınca Personel Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/4077SAĞLIK BAKANLIĞINA KARŞI HATALI TEDAVİ NEDENİYLE AÇILAN DAVA ( Küçüğün Hatalı Tedavi Nedeniyle Sakat Kaldığı İddiasına Dayalı Sağlık Bakanlığı'na Karşı Açılan Davanın Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği )
Y9.HDE. 2006/20670SAĞLIK BAKANLIĞINA NAKLEN ATANMA ( Devredilen Personel Arasında Bulunup Bulunmadığının Araştırılması ve Devir Edilen Personel İçerisinde İse Husumetin Sağlık Bakanlığına Yöneltilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/11248SAĞLIK BAKANLIĞI'NA PASİF HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ GEREĞİ ( Hastane Başhekimliği'nin Tüzel Kişiliğinin Bulunmaması - Kıdem Tazminatı Talebi )
Y4.HDE. 2008/3238SAĞLIK BAKANLIĞINA SAĞLANAN YEMEKTE OLUŞAN GIDA ZEHİRLENMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacının İddia Ettiği Olay İle Davalının Eylemi Arasında İlliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.CDE. 1995/2525SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İZİN ALMA ( İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarların Hariçte Yapılanların İthali )
Y2.CDE. 2000/8994SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İZİN ALMADAN SU SATMAK ( Sanığın Eyleminin Önödemeye Tabi Olması )
YHGKE. 1976/9-40SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ORMAN BAKANLIĞINA GEÇEN İŞÇİ ( İşçinin İşine Son Verilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı )
Y10.HDE. 2005/10612SAĞLIK BAKANLIĞININ DAVACI KONUMUNDA DAVAYA KATILIMINA KARAR VERİLEMEMESİ ( SSK Sigortalısı Davalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının Yararlanma Döneminde Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu - Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin Dava )
Y4.HDE. 2004/10686SAĞLIK BAKANLIĞININ GENELGE HÜKMÜNE RAĞMEN YÖNETMELİK HÜKMÜNE DAYANARAK ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ HASTA KABUL EDEN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Yönetmelik Hükmünün Genelgeyle Kaldırılamaması - Genelgenin de Danıştayca İptal Edilmiş Olması )
Y10.HDE. 2008/1070SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREĞİ ( Davalı Kurum İle Protokolü Dahilinde Olmayan veya Kurumla Protokolu Olmayan Firmalardan Temin Edilen Cihazların Karşılanabilecek Değerlerinin Tespiti Konusunda )
Y7.HDE. 2014/8901SAĞLIK BAKANLIĞININ HARÇTAN MUAF OLDUĞU ( Kıdem Tazminatı ve Bazı İşçilik Alacakları İstemi - Mahkemece Bakanlığın Yargılama Giderine Katılarak Harç Ödemekte Yükümlü Kılınmasının Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2015/28938SAĞLIK BAKANLIĞININ HARÇTAN MUAF OLMASI ( İşçilik Alacakları - Davalının Harca Mahkum Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/21892SAĞLIK BAKANLIĞININ KATILMA İSTEĞİ ( Müşteki Sağlık Bakanlığının Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediği Gibi 1219 Sayılı Yasa Kapsamındaki Suçları Takip Görevi de Bulunmadığından Müdahil Sıfatını Kazanamayacağı )
Y4.HDE. 2013/16064SAĞLIK BAKANLIĞININ KURUM ÇALIŞANLARININ HAKSIZ EYLEMİ NEDENİYLE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Hastane İhalesinde Kurumu Zarara Uğrattığı İddiası - Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Açılan Davanın Henüz Kesinleşmediği/Ceza Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y4.HDE. 2011/11825SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖDEDİĞİ TAZMİNATI DOKTORDAN RÜCUEN TALEBİ (Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan Rapor Alınarak Kusurun Saptanacağı - İdare Mahkemesince Benimsenen Yüksek Sağlık Şurası Raporunda 2/8 Oranında Kusur Belirlendiği/Taraf Olmadığı Davada Verilen Kusurun Kesin Nitelik Taşımadığı)
Y4.HDE. 2009/12634SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖDEDİĞİ TAZMİNATI DOKTORDAN RÜCUEN TALEBİ (Doktorun Kusurlu Olduğunun Saptandığı Ceza ve İdare Mahkemesi Dosyalarının Kesinleşmesinin Beklenilmesi Ya da Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Kusur Oranında Rapor Alınarak Karar Verileceği)
Y22.HDE. 2012/29361SAĞLIK BAKANLIĞININ SAĞLIK HİZMETLERİNİ SATIN ALMA YOLU İLE YERİNE GETİRMESİ ( Muvazaa Olgusunu Ortadan Kaldıran Yasal Gerekçelerin Bulunduğu - Geçerli Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulduğu Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2006/16695SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU ( 5283 Sayılı Yasa Gereğince Personelle İlgili Sorumluluk Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu/Sadece Sağlık Bakanlığı Aleyhine Hüküm Kurulması Gereği - SSK Aleyhine De Hüküm Kurulması Hatalı )
Y12.HDE. 2010/23264SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SORUMLULUĞU ( Sağlık Hizmeti Sunumundan ve İyileştirici Tıbbi Malzeme Alımından Kaynaklanan Borçlardan Sorumlu Olduğu - SSK'nın Verdiği Sigortacılık Hizmetinden Kaynaklanan Ödemelerden Sorumlu Olmayacağı )
Y4.HDE. 2004/14683SAĞLIK BAKANLIĞININ TAZMİNAT TALEBİ ( Doktorlara Nöbet Tutmadıkları Halde Nöbet Ücreti Ödenmesi - Dava Açılmadan Önce Aldıkları Fazla Ödemeyi İade Eden Davalıların Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2004/5460SAĞLIK BELGESİ ( Pirim Ödemesi ve Sigortalılığın Devam Ettiğinin Davacının Oğlu Adına Düzenlenen Sağlık Belgesinde Yer Alması/Tazminat ve Diğer İşçilik Alacaklarının Kabulü Gereği - Sigortalılığın Devam Ettiği )
Y13.HDE. 2013/8602SAĞLIK BEYANI (Sigorta Poliçesi İçin Muristen Prim Tahsil Etmesine Rağmen Murisi Sigorta Poliçesindeki Sağlık Beyanını Doldurması İçin İkaz Etmeyen Bankanın da Müterafik Kusurlu Olduğu - Zararın Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği/Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz)
Y12.HDE. 2016/17273SAĞLIK BİLGİLERİNE İLİŞKİN EVRAKLARIN GETİRTİLMESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte Ehliyetsizlik İddiasına Dayalı Takibin İptali İstemi - Borçluya Ait Hastane Vd. Sağlık Kuruluşları İle İlgili Rapor Tedavi Evrağı ve Sağlık Kurulu Raporları İle Varsa Bu Raporlara Dayanak Teşkil Edecek Belgelerin Getirtileceği )
Y1.HDE. 2011/6170SAĞLIK BİRİMİ NİTELİĞİ TAŞIYAN ÇEKİŞMELİ BÖLÜMLER ( Oranlama Yoluyla Davacının Taşınmazda Paydaş Kılınması Gerekirken İfrazen İptal ve Tescile Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2009/808SAĞLIK BİRİMLERİNİN BAKANLIĞA DEVRİ ( Davacı Sağlık Bakanlığı Davalı Kurumun Yasa'da Belirtilen Hak ve Borçlarına Ardıl ( Halef ) Olduğu - Bu Ardıllık Yasa Gereği Olup Kendiliğinden Sonuç Doğurduğu )
YHGKE. 2008/4-637SAĞLIK BİRİMLERİNİN BAKANLIĞA DEVRİ ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Sağlık Bakanlığı Husumetiyle Yürütülmesi Gerektiği/S.S.K Hastanesinin Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
Y1.HDE. 2007/7860SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİ ( Taşınmazın Bir Kısmında Hizmet Vermesi Halinde O Kısmın İfraz Edilerek Bakanlığa Devredileceği - Sağlık Birimi Dışındaki Taşınmaz Bölümünün Devir Kapsamında Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2013/22505SAĞLIK BÜTÜNLÜĞÜ BOZULAN SİGORTALI ( Manevi Tazminat İstemi - İş Kazası Sebebiyle Meslekte Kazanma Gücündeki Kayıp Oranı %22 Olan Sigortalı Lehine 20.000,00 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Sigortalının Eş ve Çocuklarının Yansıma Yoluyla Manevi Tazminat Talebinde Bulunamayacağı )
Y10.HDE. 1979/8424SAĞLIK CÜZDANI ( Müstehak Bulunan Davacının Emekli Sandığındna Sağlık Cüzdanının Alınmamış Olmasının Sonuca Etkisinin Olmaması )
Y13.CDE. 2014/9309SAĞLIK DANIŞMANLIK EĞİTİM TEDBİRİ ( Hırsızlık - Çocuk Hakkında Sağlık Danışmanlık ve Eğitim Tedbirine Hükmolunmaması Gereği )
Y11.HDE. 2009/3069SAĞLIK DURUMU ( Poliçe Bedelinin Tahsili/ Sigortalının Kendi Sağlık Durumuyla İlgili Beyanın Alınmadığı Bu Nedenle Sağlık Durumunu Gizlediğinin İspatlanmadığı ve Sigortalının Hastalığı İle Ölüm Nedeni Arasında İlliyet Bağının Bulunmadığı - Davanın Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2015/14557SAĞLIK DURUMUNA AYKIRI BEYANDA BULUNMA ( Davalı Sigorta Şirketinin Davacılar Murisinin Uzun Süredir Kalp Damar Hastalığı Sebebiyle Tedavi Gördüğünü İleri Sürdüğü - Davacıların ise Murislerinin Hastane Kayıtlarını ve Kullandığı İlaç Listelerini Sunarak Kalp Damar Hastalığına Dair Hastalık Öyküsü Olmadığını Savunduğu/Uyuşmazlığın Halli Bakımından Bilirkişi Raporu Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/5422SAĞLIK GİDERİ ( Prim Borcu İle Yersiz Sağlık Karnesi Kullanılmasından Dolayı Tahsil Edilen Bedelin Faiziyle Birlikte İadesi - İlgili Dönemde Davacı Henüz Sigortalı Olarak Tescil Edilmediğinden Ölen Sigortalı Eşinden Dolayı Kullandığı Sağlık Karnesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y10.HDE. 2006/12824SAĞLIK GİDERİYLE İLGİLİ TALEBİN İPTALİ ( Davacının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalı Olduğu Dönemde Kendisine 2926 SY'ya Göre Yapılan Sağlık Harcamalarını Kuruma İade İle Yükümlü Olmadığı ve Aksine Kurum İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/24134SAĞLIK GİDERLERİ ( İtirazın İptali - Yersiz Sağlık Giderleri Yönünden Davalının 5510 S. K.'nun Md. 60 Hükmünün İlgili Bentleri Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılıp Sayılmayacağı da Araştırılarak Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/12332SAĞLIK GİDERLERİ ( Tedavi Giderlerinden Sorumluluk - Acil Sağlık Hizmet Bedelinin Talep Edilmeyeceği ve Tedaviye İlişkin Bedelin Sağlık Kuruluşunun Bulunduğu Yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Talep Edilebileceği )
Y10.HDE. 2013/18113SAĞLIK GİDERLERİ (Trafik İş Kazasından Doğan Rücuan Tazminat - Trafik Kazası Sonucu Genel Sağlık Sigortalısına Yapılan Sağlık Giderlerinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Limiti Kapsamında Kalan Kısmı İçin 6111 S. Kanun'un 59. Md. İle 2918 S. Kanununun 98. Md.sinde Yapılan Değişikliğin Yürürlük Tarihi Olan 25.2.2011 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerine Güvence Hesabına Sürücü ve İşletene Karşı Kurumun Rücu Hakkının Sona Erdiği)
Y10.HDE. 2004/6165SAĞLIK GİDERLERİNDEN BAĞ-KUR'UN SORUMLULUĞU ( Büyüme Hormonu Eksikliği Nedeniyle Hayati Önemi Haiz İlaçların Bağ-Kur Sağlık Sigortasınca Karşılanması Gereği - Tedavi Alma Hakkının Kapsamının Bağ-Kur ve Türk Eczacılar Birliği Arasındaki Sözleşmeyle Ortadan Kaldırılamaması )
YHGKE. 1989/10-121SAĞLIK GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Bağ-Kur Sigortalısının Diğer Sağlık Kuruluşunda Tedavi Olması )
Y21.HDE. 2005/6412SAĞLIK GİDERLERİNE KATILIM PAYI ( Sigortalı ve Hak Sahipleri İçin %20 Aylık Alanlar ve Hak Sahipleri İçin % 10 Olduğu )
Y10.HDE. 2007/16226SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMAMASI ( Menfi Tespit Davası/Davacının Kızından Dolayı Emekli Sandığı Sağlık Sigortasından Yararlandığı - Bağ-Kur'dan Aylık Aldığının Tespiti İle Harcamanın Kızından Tahsil Edildiği/Sosyal Güvenlik Kurumlarının Aynı Tüzel Kişilik Altında Toplandığının Dikkate Alınacağı )
Y10.HDE. 2014/27422SAĞLIK GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Yaşlılık Aylığı Alan Davalı Belediye Başkanı Seçilmesi Sonrası Yaşlılık Aylığı Kesildiği ve Aktif Sigortalı Yapıldığı - 1479 S. Kanunun 38. ve 5335 S. Kanunun 30. Md. Aykırı Olarak Yaşlılık Aylığı Kesilmesi Nedeni Araştırılacağı/Yaşlılık Aylığı Kesilerek Aktif Sigortalı Olmasının Mümkün Olmadığı Durumda Dava Reddedileceği )
Y11.HDE. 2005/4970SAĞLIK GİDERLERİNİN TEMİNAT KAPSAMININ DIŞINDA KALMASI ( Yapılan Tetkiklerin Teminat Kapsamında Kalıp Kalmadığının Bilirkişi Raporu ile Belirlenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2016/1508SAĞLIK GİDERLERİNİN TERKİNİ ( Mahkemece 5510 S. Kanunun Geç. 45. Md. de Gözetilmek Suretiyle Elde Edilecek Sonuca Göre Hüküm Kurulacağı - Davalının Anılan Kapsama Girdiğinin Anlaşılması Halinde Tedavi Giderleri Yönünden Davanın Reddi Gerektiği/Yersiz Ödenen Tedavi Giderinin Tahsili İstemi )
Y15.CDE. 2011/10282SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN SANIĞIN ÇOCUĞUNU KARDEŞİNİN ÇOCUĞUNA AİT YEŞİL KART İLE TEDAVİ ETTİRMESİ ( Çocuğun Göğsüne Tığ Battığı ve Acil Tedavi Uygulandığı - Acil Sağlık Hizmetlerinden Herhangi Bir Bedel Alınmadığı/Dolandırıcılık Suçunun da Oluşmayacağı )
Y21.HDE. 2007/6334SAĞLIK GÜVENCESİNİN KAPSAMI ( Kalıcı Epilepsi Olan Hastanın Alt Bezi Giderlerinin 1 Yıl Olarak Karşılanması Yönünde Karar Verildiği - Davacının Her Yıl Dava Açma Yükü Altında Bırakılamayacağı/Giderin Sürekli Karşılanacağı )
Y10.HDE. 2004/9733SAĞLIK HARCAMALARI ( 1479 Sayılı Kanunun Ek 11-18. Maddeleri Uyarınca Davalı Kurumdan Tahsili İstemi - Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene Tedavi Tahlil Müdahale ve Ameliyat Tedavilerine Ait Fiyat Tarifeleri Esas Alınarak İlgili Kuruluşlara Ödenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2006/12824SAĞLIK HARCAMALARI ( Davacının 1479 Sayılı Yasaya Tabi Sigortalı Olduğu Dönemde Kendisine 2926 SY'ya Göre Yapılan Sağlık Harcamalarını Kuruma İade İle Yükümlü Olmadığı ve Aksine Kurum İşleminin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/7903SAĞLIK HARCAMALARI ( Davacıya SSK'ca Aylık Bağlanma Tarihi İle 1479 Sayılı Kanun'un Ek 11.Maddesinin Yürürlükten Kalktığı Tarih Arasında Davalı Kurumca Yapılan Sağlık Harcamaları Tutarı Hiç Kuşkuya Yer Bırakılmaksızın Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/15348SAĞLIK HARCAMALARINA İLİŞKİN BEDEL TALEP EDİLMESİ ( Kesinlik Sınırının Altında Kalan Talebin Reddine Dair Verilen Tespit Hükmünün Kesin Nitelikte Olduğu - Kesin Olan Kararların Temyiz İstemleri Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilebileceği )
Y21.HDE. 1999/2944SAĞLIK HARCAMALARINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazası Nedeniyle Özel Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi Masrafları )
Y10.HDE. 2008/3051SAĞLIK HARCAMALARININ KURUMDAN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Tedavisini Yapan Doktorların Ücreti Kaldığı Odanın Sınıfı ve Özellikleri Tedavide Kullanılan Malzemeler İle İlaçlar Belirlendikten Sonra Davacının Ödediği Fatura Bedelleri Üzerinde Çelişkiyi Giderecek Şekilde Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınacağı )
Y4.HDE. 2013/6601SAĞLIK HARCAMALARININ TAHSİLİ ( Banka Mevduatının Bulunan Davalının Yeşil Kartının İptal Edildiği ve Harcamalarının Tahsili İçin Yapılan Takibe İtiraz Üzerine İtirazın İptali Davası Açıldığı - Mahkemece Davalının Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Hane Halkı Yönünden Vergi Kayıtları Gelir Getiren Menkul-Gayrimenkul Mal Varlıklarıyla Tüm Gelirlerinin Belirleneceği/Eksik Araştırma İle Davanın Reddinin İsabetsizliği )
Y10.HDE. 2007/16324SAĞLIK HARCAMALARININ TAHSİLİ ( Sağlık Harcamaları Kapsamında Davalı Kurumdan Organ Vericiye Yapılan Masrafların da İstendiği - Donörün Giderlerinin Karşılanıp Karşılanmadığının Araştırılacağı )
Y10.HDE. 2006/14537SAĞLIK HARCAMASININ YASAL FAİZİ İLE TAHSİLİ ( Davaya Konu Borç Sona Ermesi Nedeniyle Davacı Tarafından Bağ-Kur'a Ödenen Sağlık Harcaması Tutarının Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiz Oranı İle Birlikte Davalı Kurumdan Alınarak Davacıya Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/7758SAĞLIK HİZMET BEDELİ ( Tazminat Davası - Trafik Kazaları Nedeniyle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Ödenecek Meblağların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı )
Y10.HDE. 2010/66SAĞLIK HİZMET BEDELİ ( Trafik Kazaları Sebebiyle Üniversitelere Bağlı Hastaneler ve Diğer Bütün Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sundukları Sağlık Hizmet Bedelleri Kazazedenin Sosyal Güvencesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanacağı )
Y13.HDE. 2010/5419SAĞLIK HİZMET BEDELİ FATURASININ BAŞKA ŞİRKET ADINA KESİLMESİ ( SGK İle Anlaşması Olduğu İçin Tercih Edilen Hastanede Hastadan Sözleşmeye Aykırı Olarak Ücret Alındığı - Başka Şirket Adına Faturanın Kesilmesinin Sözleşme ve Hasta Haklarına Aykırı Olduğu )
Y17.HDE. 2012/12901SAĞLIK HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi İle Sigortalı Aracın Karıştığı Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Yaralanmalar İçin Ödediği Tedavi Giderlerinin Davalı SGK'dan Tahsili İstemi - İş Mahkemesinde Görüleceği )
Y10.HDE. 2011/6413SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ ( Trafik Kazalarına Sağlık Teminatı Sağlayan Zorunlu Sigortalar - 6111 S. K'nun 59. Md.sine Göre Belirlenen Tutarın % 20'sinden Fazla Olmamak Üzere Belirlenecek Tutarın Üç Yıl Süreyle Ayrıca Aktarılmasıyla Anılan Dönem İçin İlgili Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabının Yükümlülükleri Sona Ereceği )
Y10.HDE. 2009/740SAĞLIK HİZMET GİDERİ ( Tedavi Giderlerinin Tahsili Talebi - Protokol Yapılmamış Sağlık Kuruluşlarında Yapılan Tedavi ve Diğer Giderlerin Belirtilen Ücret Tarifeleri Dikkate Alınarak Kurum Tarafından Karşılanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/3503SAĞLIK HİZMET GİDERLERİ ( Tıbbi Malzemelerin Sigortalı Tarafından Fatura Karşılığında Üç Farklı Şirketten Satın Alınıp Ameliyatta Kullanılması - Bedellerinin Bağ-Kur'dan Alınabilmesi/Araştırılması Gerekenler )
Y13.HDE. 2013/28006SAĞLIK HİZMETİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Sağlık Hizmetinden Yararlandığı İleri Sürülen Hastanın ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanları Getirtilerek Gerçekten İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Araştırılarak Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/7439SAĞLIK HİZMETİ ( Sigortalının Çocuğunun SSK Hastanesinde Görevli Hemşirece Yapılan Enjeksiyon Sonucu Cismanı Zarara Uğraması - Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Görevli Mahkeme )
Y13.HDE. 2014/22209SAĞLIK HİZMETİ ( Tarafın Sunduğu Raporlarda Tanı Yönünden Farklılık Olsa da Hastaya Uygulanan Tedavinin Yanlış Olduğuna Dair Dosyada Bir Bilgi Yada Belge Olmaması/Hastaya Uygulanan Tedavi Yerinde Olup Sadece Uygulanan Kodlamanın Sehven Yanlış Yapıldığı - Söz Konusu Tedavi Hizmetinin Verildiği Dosya Kapsamından Anlaşıldığından Hizmet Veren Davacının Hizmetin Bedelini Alabileceği )
Y10.HDE. 2014/14004SAĞLIK HİZMETİ GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Rücuan Tazminat - 2918 S.K. Md.98'de Yapılan Değişiklik Sonucu Davalının Çekişme Konusu Sağlık Hizmeti Giderlerinden Sorumluluğunun Ortadan Kalktığı/Davanın Söz Konusu Talep Bakımından Konusuz Kaldığı Dikkate Alınarak Uyuşmazlığın Esası Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yönünde Hüküm Kurulup Yargılama Giderlerinin Tarafların Kendi Üzerlerinde Bırakılacağı )
Y4.HDE. 2007/13612SAĞLIK HİZMETİ GİDERLERİ ( Karşılayacak Durumda Olmayan Hastalar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ücretsiz ve İndirimli Mal ve Hizmet Satımı Yasağı Kapsamında Olmadığı )
Y13.HDE. 2015/22214SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALAM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İSTİRDAT İSTEMİ ( Davalı Kurumun Sözleşmeye Göre Cezai İşlem Bedeli Uygulamasının ve Davacının Kurum Alacaklarından Mahsup Edilmesi İşleminin Yersiz Olup İptal Edilmesi Gerektiğinin Tespit Edildiği/Protokolün Dava Konusuna Dair Maddesi Açık Olup Bu Maddeye Aykırılık Halinde Uygulanacak Cezanın Düzenlendiği - Sözleşme ile Hüküm Altına Alınan Maddelere Uyulmamasının Sözleşmeye Aykırılık Arz Ettiği/Davanın Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/8367SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ UYARINCA YAPILAN KESİNTİNİN HAKSIZLIĞININ TESPİTİ (Davacının Kesinti Yapılması İle Bunun İadesine Dair İstemin Yerinde Bulunmadığı Kesintinin Hesap Tarzının Doğru Olduğu ve Kesintinin Asgari Miktardaki Kesinti Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği/Davada Davalının Yapmış Olduğu Cezai Şartla İlgili İşlemin Doğru Olup Olmadığının Çözümü Gerektiği)
Y13.HDE. 2012/25375SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALINMASI NEDENİYLE ALACAK VE MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Davacının Hak Edişlerinden Mevuzata Aykırı Kesinti Yapılması - Kesintilerin Ticari Faiziyle Talebi/Hükümde Tüm Talepler Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/9233SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ ( Menfi Tespit Davası - Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşmeye Aykırı Davranılması Halinde Cezai Şart Maddesi Uyarınca İhlal Halinde Ceza Uygulanacağı/İlgili Sözleşme Maddeleri Gözetilerek Tekrar Hesaplama Yapılması İçin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/4142SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ ( Ödenen Cezai Şartın İadesi Talebi - Üç Köyden Toplanan Kişilerin Davacı Şirket Hastanesine Götürülerek Aynı Optik Mağazasından Gözlük Alınmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Davacı Şirketle Dava Dışı Optik Mağazasının İşbirliği İçinde Olduğu Anlaşıldığından Davanın Reddedileceği )
Y13.HDE. 2016/22123SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN CEZAİ İŞLEMDEN KAYNAKLI YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ ( Bilirkişi Raporunda Cezai İşlemin Sözleşme Hükümlerine Göre Uygun ya da Hatalı Olup Olmadığının Tartışılmadığı - Bilirkişi Heyetinden Yeni Rapor Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/14950SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ UYARINCA UYGULANAN CEZAİ ŞART ( İşlemin İptali ve Tedbir Taleplerinin Reddi Halinde Cezai Şartla İlgili Kesinti Yapılacağından Kesilen Paranın İadesi İstemi - İstirdat Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmediği )
Y13.HDE. 2014/22209SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI KESİNTİLERİN İADESİ İSTEMİ ( İki Tarafın Sunduğu Raporlarda Tanı Yönünden Farklılık Olsa da Hastaya Uygulanan Tedavinin Yanlış Olduğuna Dair Dosyada Bir Bilgi Yada Belge Olmaması/Hastaya Uygulanan Tedavi Yerinde Olup Sadece Uygulanan Kodlamanın Sehven Yanlış Yapıldığı - Hizmet Veren Davacının Hizmetin Bedelini Alabileceği )
Y10.HDE. 2015/7658SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE HAKSIZ YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN KESİNTİLERİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Uyuşmazlığın Sözleşmeden Kaynaklandığı - 5510 Sayılı Yasa'dan Kaynaklanmadığından Davaya Bakmaya Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )
Y13.HDE. 2013/12787SAĞLIK HİZMETİ SONUCU DÜZENLENEN FATURADAN KESİNTİ ( Sağlık Hizmetleri Sonucu Düzenlenen Faturalarda Davalının Yapmış Olduğu Kesintilerin Doğru Olup Olmadığının Çözümü Gerektiğinden Sağlıkçı Bir Bilirkişinin Heyette Olması Zorunlu Olduğu )
Y12.HDE. 2010/20944SAĞLIK HİZMETİ SUNUCUSU ECZANENİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALACAĞI ( Devir ve Temlik Edilemeyeceği - Haczedilmezliği ile İlgili Bir Düzenleme Bulunmadığından Haczedilmezlik Şikayetinin Reddi Yerine Haciz İşleminin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2016/5583SAĞLIK HİZMETİ SUNULMADIĞI HALDE SUNULMUŞ GİBİ FATURALANDIRMA İDDİAS I ( Cezai İşlemin İptali ve Menfi Tespit İstemi - Ayaktan Tedaviye Dair Tedavi Evrakları Getirtilerek Hastanın Gerçekten Sağlık Kuruluşunda Tedavi Hizmeti Alıp Almadığının Araştırılması ve Taraf Delileri İle Birlikte Araştırma Sonucuna Göre Bir Değerlendirme Yapılacağı )
Y13.HDE. 2010/5419SAĞLIK HİZMETİ VERİLMESİ KONUSUNDA SÖZLEŞME ( Sözleşmeye Aykırı Davrandığı İçin Davacı Hastaneye Para Cezası Verildiği - Ücret Alınmaması Gereken Hastadan Sözleşmeye Aykırı Olarak ve Hastanın Onayı Alınmadan Ücret Alındığı )
YHGKE. 2003/21-95SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN SİGORTALI ( S.S.K. Mensubu Doktor İle Arasında Vekalet İlişkisi Olduğunun Kabulü - Doktorun Tıbbi Müdahalede Kusuru Nedeniyle Oluşan Zarar/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
Y13.HDE. 2014/33156SAĞLIK HİZMETİNİN SUNULMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN TAZMİN SORUMLULUĞU ( Zararın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Bir Hastanede Yürütülen Sağlık Hizmeti Esnasında Meydana Geldiği/İdari Yargı Yerince Hizmet Kusuru ilkesi Kapsamında Ele Alınması Gerektiği - İdarenin Hizmet Kusuru Niteliğindeki Eylemi Sonucu Meydana Gelen Zararlardan Dolayı İdare'ye Karşı İdari Yargı Yerinde Tam Yargı Davası Açılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/7089SAĞLIK HİZMETLERİ ( Davacının Mevzuat Hükümlerine Aykırı Davrandığı İddiasıyla Cezai Şart Uygulandığı - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Yapılan Cerahi Müdahalenin Yasak Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği/Menfi Tespit Davası )
Y10.HDE. 2010/5316SAĞLIK HİZMETLERİ (Stent Bedeli ve Tedavi Gideri Tutarının Tahsili - Finansmanı Sağlanacak Sağlık Hizmetlerinin Teşhis ve Tedavi Yöntemleri İle Belirtilen Sağlık Hizmetlerinin Türlerini Miktarlarını ve Kullanım Sürelerini Ödeme Usul ve Esaslarını Sağlık Bakanlığının Görüşünü Alarak Kurum Belirlemeye Yetkili Olduğu )
Y13.HDE. 2012/28444SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELİ ( Trafik Kazası Nedeniyle/SGK Tarafından Karşılanacağına Dair 2918 S.K. Değişiklik Yapıldığı/Yerel Mahkemece 2918 S.K. Değişikliğin Gözetilmesi Gerektiği - SGK'nın Ödeyeceğ Tutarın Tespiti Edilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2004/15321SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YAYIN ( Eleştiri Niteliğindeki Yayında Davacının Kişilik Haklarına Yönelik Saldırıdan Söz Edilemeyeceğinden Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2001/9-385SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA SSK'YLA ANLAŞMALI OLARAK ÇALIŞAN ÖZEL SAĞLIK PERSONELİ ( İşçi Sayılmaları ve SSK'nın Sendika Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü )
Y13.HDE. 2014/27550SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası - Görevle İlgili Düzenlemeler Kamu Düzenine Dair Olup Taraflar İleri Sürmese Dahi Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Gözetileceği - Davada Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Sebebiyle Davanın Usulden Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/16915SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ( Bu Sözleşme İçerisinde Teminatla İlgili Hususlarda SSK Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Uygulacağıda Dair Hükmü Bulunduğu - Anılan Yönetmeliğin Sözleşmenin Eki Haline Geldiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/13-57SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ( Eylemin İhlal Edilen Sözleşme Yılı İçerisinde Gerçekleşmesi ve Sözleşmeyi İhlal Etmesi Bu Durumda Teminat Mektubu İle Garanti Altına Alınan Riskin Gerçekleşmesi Nedeniyle Teminatın Nakde Çevrilmesinin Sözleşmeye Uygun Olduğu - Alacak Davası )
Y11.HDE. 2015/15280SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ (Tazminat Davası - Davacıların Taleplerinin Tarafların Ortağı Olduğu Şirketin Ana Sözleşmesinin Eki Niteliğinde Olan “Sözleşme” Hükümlerinin İhlaline Dayalı Olduğu/Uyuşmazlığın Sözleşme Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirileceği)
Y21.HDE. 2015/5857SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (Maluliyet Oranının Tespiti İstemi - 5510 S. Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Memur ve Diğer Kamu Görevlisi Olarak Çalışmaya Başlayanların Kanun'un 4/C Md. Uyarınca Bu Kanun Hükümlerine Tabi Sigortalı Sayılacağı ve Haklarında 5510 S. Kanun'un Uygulanacağı/Davanın Adli Yargıda Çözümleneceği)
Y10.HDE. 2005/11222SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ( Yaşlılık Aylığı Talep Tarihi İtibariyle Zorunlu Sigortalılık Kapsamı Dışında Kalan Davacının İsteğe Bağlı Sigortalı Olduğu Dönemde Sağlık Sigortası Primi Yatırmadığı Süreler Yönünden Mehil Verilerek Ödeme Halinde Yararlandırılması Gereği )
Y21.HDE. 2004/12166SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI ( Sigortalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Ana ve Babası İçin 1479 Sayılı Kanunun Ek 11. Maddesi Doğrultusunda Sağlık Karnesinden ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Bulunduğu )
Y10.HDE. 2015/20860SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Davacının Malul Olup Olmadığı ve Hangi Tarihten İtibaren Malul Sayılacağı Hakkında Olduğu - Davacının Maluliyetinin Tespiti Yönünde Yapılan Araştırma ve İncelemede Hangi Tarihten İtibaren Maluliyetinin Tespit Edilerek Sağlık Hizmetinden Yararlanma Hakkının Başlangıcının Belirlenmemesinin Hatalı Olduğu/Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/6708SAĞLIK İÇİN LÜZUMLU EŞYA NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Borçluya Ait Arabanın Hasta Naklinde Kullanılan Hareketli Sandalye Niteliğinde Olmayıp Lüks Kara Nakil Vasıtası Olması - Haczedilemezlik Şikayetinin Reddi Gereği )
Y20.CDE. 2017/949SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİN ETME SUÇU ( Sanığın Eyleminin Alkollü İçkiler Tüketilmek veya Beraberinde Götürülmek Üzere On Sekiz Yaşını Doldurmamış Kişilere Satılamaz veya Sunulamaz Hükmü Kapsamında Olmadığı - Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi Hatalı Olduğu )
Y20.CDE. 2015/14301SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ SUÇU ( Tütün Ürünlerinin Onsekiz Yaşını Doldurmamış Kişilere Satılamayacağı ve Tüketimine Sunulamayacağı - Sağlık İçin Tehlike Oluşturabilecek Maddeleri Çocuklara Akıl Hastalarına veya Uçucu Madde Kullananlara Veren veya Tüketimine Sunan Kişinin Altı Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası İle Cezalandırılacağı )
Y9.HDE. 2006/31748SAĞLIK İŞ KOLU ( Bir İş Kolunun 28 No'lu İşkolunda Sayılması İçin İşin Belediyelerin 24 Sıra Numaralı Sağlık İşkoluna Giren Belediye Hizmetlerine İlişkin İşlerden Olması Ayrıca İşkolları Tüzüğünde Yer Almayan İşlerden Bulunması Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/9729SAĞLIK İŞ KOLUNA GİRİP GİRMEME ( Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü İşyerinde Çalışan İşçiler )
Y9.HDE. 2008/1403SAĞLIK İŞKOLU ( İşkolu Tespiti - Üniversite Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Çalışan Hastabakıcı Hemşire Sağılık Teknisyeni Laborantların Gördüğü İşlerin Niteliği Gereği İşyerinin Sağlık İşkoluna Girdiği )
Y9.HDE. 2005/23901SAĞLIK İŞKOLU ( Üniversite Rektörlüğü'ne Bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine İşçi Temin Eden Bir Birim Olması Nedeniyle - İşkolunun Tespiti )
Y4.HDE. 2001/12838SAĞLIK İŞLERİ TÜZÜĞÜ ( Davacının Trafik Kazası Nedeniyle Daimi İşgücü Kaybına Uğrayıp Uğramadığının Sağlık İşleri Tüzüğündeki İlkelere Göre Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2008/6682SAĞLIK KARNELERİNE HASTALARIN BİLGİSİ DIŞINDA İLAÇ YAZILDIĞI İDDİASI (Sanık Doktorun Görev Yaptığı Sağlık Ocağında Hastaların Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığı ve Hastalıklarıyla İlgili Teşhis Sonuçlarının Yer Alıp Almadığı İle İlacı Aldığını Gösterir İmzaların Tanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Bilirkişiye Tespit Ettirileceği)
Y15.CDE. 2012/14917SAĞLIK KARNELERİNİN KURUMA İADE EDİLMEMESİ ( Hile Boyutuna Ulaşan Eylem Olmadığı - Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Beraat Kararı Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y21.HDE. 2013/8561SAĞLIK KARNELERİNİN SİGORTALILARIN HABERİ OLMADAN KULLANILMASI ( Karnelere Alabileceğinden Fazla İlaç Yazıldığı İddiası Dikkate Alındığında Davanın Yasal Dayanağı 818 S. Borçlar Kanunu'nun 41 Vd. Md.leri Olduğu - Davaya Genel Mahkemelerde Bakılacağı/Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
Y13.HDE. 2011/431SAĞLIK KARNELERİNİN USULSÜZ KULLANILMASI ( Davalının Hastalar Görülmeden Sağlık Karnelerine Dayanılarak Reçete Yazdırılmak Suretiyle Davalı Kurumun Zarara Uğratıldığı - Zararın Saptanması Gereği )
YCGKE. 2009/11-174SAĞLIK KARNELERİNİN USULSÜZ KULLANIMI ( Sağlık Karnelerine Özel Muayenehanelerde Yapılan Muayene Sonuçlarına Göre Reçete Düzenleyip Sağlık Karnelerine Düzenlenen Reçetelerin Devlet Hastanesinde Resmileştirilmelerini Sağlama - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2005/9727SAĞLIK KARNESİ ( Başkasının Sağlık Karnesi İle Hastaneye Yatmak/Nitelikli Dolandırıcılık - Sanığın Karnesinin Babası Tarafından Alınıp Yengesinin Hastaneye Yatırılmasında Kullanılması )
Y21.HDE. 2005/6412SAĞLIK KARNESİ ( Davacının Kendi Sağlık Karnesini ya da Ölen Eşinin Sağlık Karnesini Kullanması Halinde Ödediği Katkı Payının Aynı Olması Nedeniyle Kurumun Zarara Uğramadığı - Kurum İşleminin İptali Davasının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2009/12944SAĞLIK KARNESİ ( Hayat Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Tedavi Gördü İse Hangi Tarihte Gördüğü Tespit Edilip Yine Bu Durumu Sigorta Şirketinin Hangi Tarihte Öğrendiği ve Sağlık Karnesinin Sigorta Şirketine Hangi Tarihte Ulaştığı Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/5422SAĞLIK KARNESİ ( İlgili Dönemde Davacı Henüz Sigortalı Olarak Tescil Edilmediğinden Ölen Sigortalı Eşinden Dolayı Kullandığı Sağlık Karnesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı )
Y10.HDE. 2001/3629SAĞLIK KARNESİ ( Sağlık Sigortasından Sağlanan Yardımlardan Yararlanabilmek İçin Yasanın Aradığı Şartların Yerine Getirildiği Durumlarda Sadece Bir Şekil Ve İspat Şartı Olan Sağlık Karnesinin Bulunmaması Yardımlardan Yararlanmaya Engel Oluşturmadığı )
Y6.CDE. 2001/17340SAĞLIK KARNESİ ( Sanığın Akrabasına Ait Sağlık Karnesini Kullanarak Muayene Olup Tahliller Yaptırması )
Y13.HDE. 2004/14260SAĞLIK KARNESİ BULUNDURMA ( Her Ne Amaçla Olursa Olsun Davacı Eczacının Sözleşme Hükümlerine Göre Bulundurmaması Gereken Sağlık Karnelerini Bulundurmasının Sözleşmenin İhlali Olması )
Y10.HDE. 2005/1502SAĞLIK KARNESİ KULLANIMI ( Usulsüz Olarak - Tedavi Giderlerinin Davacının Bir Başka Kişiyle Evli Olduğu Bir Döneme Rastlaması Halinde Borçlu Olmadığının Tespiti Davasının Reddi Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/3174SAĞLIK KARNESİ KULLANIMINDAN DOĞAN BORÇ ( Aynı Maddi Temelden Doğan Bağ-Kur Alacağı İle Aynı Tutardaki SSK Borcunun Anılan Kuruma Devredilmesiyle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığı )
Y10.HDE. 2004/10920SAĞLIK KARNESİ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Evlat Edinenin Evlatlığın Bağ-Kur Sağlık Sigortasından Yararlanamayacağı )
YCGKE. 2013/15-450SAĞLIK KARNESİ ÜZERİNDEKİ RESİM VE BİLGİLER NEDENİYLE HİLENİN KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLMESİ ( Basit Bir Yalandan İbaret Eylem - Nitelikli Hile Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/6-43SAĞLIK KARNESİ VE REÇETE ÜZERİNDE SAHTECİLİK ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Reçetelerdeki İmzalar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y6.CDE. 2002/16079SAĞLIK KARNESİ VE SAĞLIK BELGESİ ( Başkasına Ait Olanı Kullanmak - Eyleminin Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y10.HDE. 2004/10995SAĞLIK KARNESİ VERİLMESİ TALEBİ ( Emekli Sandığınca 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenen Aylığın Sosyal Yardım Amaçlı Bir Ödeme Olup Sağlık Yardımı Almaya Engel Teşkil Etmediği )
Y11.CDE. 2015/19SAĞLIK KARNESİNE HASTAYI GÖRMEDEN HASTALIK TANISIYLA UYUMLU İLAÇ YAZMA ( Görevi Kötüye Kullanma - Lehe Kanun Hükmünün Uygulanması )
Y11.CDE. 2002/5620SAĞLIK KARNESİNİ BAŞKASINA KULLANDIRMAK ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Sağlık Karnesi ile Bağ-Kur'la Anlaşmalı Hastaneye Müracaat Ederek Kendi Çocuğuna Aitmiş Gibi İşlem Yaptırması )
Y15.CDE. 2013/28157SAĞLIK KARNESİNİ BAŞKASINA VERME ( Diğer Sanığın Hastanenin Acil Bölümünden Giriş Yaptırıp Doğum Yapmasını Sağlama - Hiçbir Sosyal Güvencesi İle Ödeme Gücü Bulunmayan Sanıktan Acil Sağlık Hizmet Bedelleri Alınmayacağı/Kamunun Herhangi Bir Zararından Söz Edilemeyeceği/Beraat Kararının Doğru Olduğu )
Y11.CDE. 2004/6964SAĞLIK KARNESİNİ BAŞKASININ KULLANMASI ( Katılan Kuruma Ödeme İçin Herhangi Bir Tahakkuk Evrakı Gönderilmeden Tedavi Masraflarının Diğer Sanık Tarafından Ödenmesinde Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2000/6768SAĞLIK KARNESİNİ KARDEŞİNE KULLANDIRTAN SANIK ( Dolandırıcılık Suçu )
Y15.CDE. 2012/11941SAĞLIK KARNESİNİ KULLANDIRMAK ( Sanıklar Hakkında Sosyal Güvencesi Olmayan ve Doğum Yapacak Sanığa Bilerek Karneyi Kullandırdıklarına Dair İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Beraat Kararı Verileceği )
Y10.HDE. 2003/4198SAĞLIK KARNESİNİN HAKETMEYEN KİŞİYE VERİLMESİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ ( İhmalkar Kurum Personeli ve Haksız Yararlanan Kişinin Müteselsil Sorumluluğu )
Y21.HDE. 2011/326SAĞLIK KARNESİNİN İADESİ İSTEMİ ( Oda Kaydının Sahtecilik Yoluyla Oluşturulduğu ve Bu İşlemin Davacının Katılımı İle Gerçekleştirildiğinin Anlaşılması Halinde Oda Kaydına Hukuken Değer Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2005/1272SAĞLIK KARNESİNİN İADESİ TALEBİ ( SSK'nın Yapması Gereken Sağlık Yardımlarını Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İfa Eden Davalının Bu Bedeli Anılan Kurumdan Tahsiline Olanak Bulunduğu )
Y10.HDE. 2004/6995SAĞLIK KARNESİNİN SEHVEN DÜZENLENMESİ ( Yapılan Sağlık Yardımlarının Geri İstenmesinin Mümkün Bulunmadığı - İyiniyetli Bağ-Kur Sigortalısı )
Y5.HDE. 2004/8186SAĞLIK KORUMA BANDI OLARAK EL ATILAN TAŞINMAZ ( El Atılıp Atılmadığının Belirlenmesi İçin Yeniden Keşif Yapılması Gereği - Kamu Yararı Gerekçesiyle Kamulaştırmada Bedelin Tahsili İstemi )
Y21.HDE. 2006/8709SAĞLIK KURULLARI RAPORLARINA İTİRAZ ( SSK Sağlık Kurulları Raporuna İtiraz Halinde SS Yüksek Sağlık Kurumuna İntikal Edeceği Bu Kurul Raporuna İtiraz Olduğunda Mahkemece Adli Tıp Kurumu Giderek Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Rapor Alarak Sonuca Gidileceği - Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet )
Y1.HDE. 2011/6962SAĞLIK KURULU RAPORLARI HASTA MÜŞAHADE KAYITLARI ( Reçeteler vs. İstenerek Tüm Dosyanın Adli Tıp Kurumuna Gönderilmesi ve Akid Tarihinde Miras Bırakanın Ehliyetli Olup Olmadığı Yönünde Rapor Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/1582SAĞLIK KURULU RAPORU ( %40 Çalışma Gücü Kaybı ile İlgili Olarak Dava Dosyasına Sunulduğu - Davacının Özürlü Durumu ve Çalışma Koşullarının Mahkemece Araştırılması Gerektiği/Davacının Özürlü Kadrosundan İşe Alınmış Bulunduğu/Özürlü İşçi )
Y18.HDE. 2008/9119SAĞLIK KURULU RAPORU ( 25 Yaşından Sonra Tıbben Yaş Tespiti Mümkün Olmadığı Gibi Kayden 25 Yaşın Üzerinde Olan Davacının Yaşının Düzeltilmesi İçin Sözkonusu Bilgi ve Belgelerin Yeterli Sayılamayacağı )
Y2.HDE. 2003/9525SAĞLIK KURULU RAPORU ( Akıl Hastası Eşe Karşı Davacı Eş Hastalığın Geçmesine Olanak Bulunmadığını Resmi Sağlık Kurulu Raporu ile Tevsik Etmek Koşulu ile Boşanma Davası Açabilmesi )
Y5.CDE. 2001/5555SAĞLIK KURULU RAPORU ( Alınan Raporda Mağdurenin Onsekiz Yaşı Sonunda Olduğu Bildirilmesine Karşın Onyedi Olacak Biçimde Düzeltilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y5.CDE. 2007/1215SAĞLIK KURULU RAPORU ( Çocuğun Cinsel İstismarı - Tıp Fakültesi Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu Alındığı Halde Adli Tıp Raporu Alınmadığı Gerekçesiyle İddianamenin Reddi Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2011/10253SAĞLIK KURULU RAPORU ( Çocuğun Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Talebi - Rapora Uygun Olmayan Tashihin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2011/13000SAĞLIK KURULU RAPORU ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Mağdurenin Kemik Grafileri Çektirilip Tam Teşekküllü Bir Hastaneden İçinde Radyoloji Uzmanının da Bulunduğu Sağlık Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/11329SAĞLIK KURULU RAPORU ( Davalı Kurum'un Sigortalının İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik Durumuna Girdiğinden Haberdar Olduğu Ve Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Da Belirlendiği Ve 506 Sayılı Yasanın 31.m.si De Gözetildiğinde Başvurusunu İzleyen Üç Aylık Sürenin Sonunda Gelir Bağlanması Gereği )
Y18.HDE. 2009/2208SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi - Hastaneden Aldıkları Çocukların Doğumuna İlişkin İbraz Edilen Raporların Tastikli Suretlerinin İncelenip Tanıkların Dinlenmesi ve Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Sağlık Kurulu Raporu Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/10269SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi - İlgilinin Doğum Tarihi İle Tanıkların Dinlendiği Tarih Arasında Uzunca Bir Zaman Geçtiğinden Anlatımlarında Yanılgı Olasılığı da Bulunduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/9856SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası/Raporun İstenen Doğum Tarihini Doğrulamadığı - Kanıtlanamayan Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2008/9474SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Gerçek Yaşının Saptanması İçin Tam Teşekküllü Bir Hastaneye Gönderilerek Sağlık Kurulu Raporu Aldırılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/6636SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Mahkemece İki Kardeşin Birlikte Tekrar Tam Teşekküllü Bir Sağlık Kuruluşuna Şevkleri Sağlanarak İkiz Olup Olmadıkları Konusunda Aldırılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/788SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Tanık Anlatımları Davacıların İstemini Doğruladığından Mahkemece Davanın Kabulü İle Nüfusta Yazılı Olan Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/9111SAĞLIK KURULU RAPORU ( Doğum Yılının Düzeltilmesi İstenen Kişinin Devlet Hastanesinden Alınan Sağlık Kurulu Raporuna Göre 17 Yaş İle Uyumlu Olduğu Bildirilmiş Olup Rapor Kayıtlı Yaşı Doğruladığı - Kanıtlanamayan Davanın Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/6218SAĞLIK KURULU RAPORU ( Düzeltilen Doğum Tarihi İtibariyle Davacının 4,5 Yaşında İlkokula Başladığının Kabulünün Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y1.HDE. 2011/6413SAĞLIK KURULU RAPORU ( Ehliyetsizlik Hile ve Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması/Tapu İptali ve Tecil - Varsa Miras Bırakana Ait Sağlık Kurulu Raporları Hasta Müşahade Kâğıtları Reçeteler vs. İstenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/1528SAĞLIK KURULU RAPORU ( Ehliyetsizlik ve Hile Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Murisin Temlik Tarihi İtibariyle Ehliyetli Olup- Olmadığının Saptanması Bakımından Varsa Murise Ait Sağlık Kurulu Raporları Reçeteler Vs. İstenerek Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/20396SAĞLIK KURULU RAPORU ( Evliliğin İptali İstemi - Davalıda Evlenme Öncesi Mevcut Olan ve Kronik Özellik Gösteren “Atipik Psikoz” Adlı Ruhsal Hastalığın Davacının veya Altsoyunun Sağlığı İçin Ağır Tehlike Oluşturup Oluşturmadığı Konusunda Yeniden Resmi Sağlık Kurulu Raporu Almak Gerektiği )
Y14.CDE. 2011/11497SAĞLIK KURULU RAPORU ( Fuhuş - Resmi Kurumda Doğmayan Mağdurenin Kemik Grafileri Çektirilip Tam Teşekküllü Bir Hastaneden İçinde Radyoloji Uzmanının da Bulunduğu Sağlık Kurulundan Rapor Alınması ve Duraksama Halinde Adli Tıp Kurumundan Görüş Alınarak Saptanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/1603SAĞLIK KURULU RAPORU ( Gerçeği Yansıtmaması Sebebiyle Sakatlık İndiriminden Yararlanılarak Bağlanılan ve Ödenen Aylıkların Hak Kazanılan Tarihe Kadarki Kısmının İade Edileceği )
Y7.CDE. 2006/13316SAĞLIK KURULU RAPORU ( Irza Geçme - Mağdurenin Beden ve Ruh Sağlığında Bozulma Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Kurulundan Görüş Alınarak Saptanması Yerine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu İle Yetinilmesi Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2008/9689SAĞLIK KURULU RAPORU ( İstenenin Gerçek Yaşının Tespiti İçin İlgilinin Tam Teşekküllü Bir Hastaneye Gönderilerek Aldırılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/30004SAĞLIK KURULU RAPORU ( İşçinin Tutulduğu Hastalığın Tedavisinin Bulunmaması Yanında İşyerinde Çalışmasının Sakıncalı Olduğunun da Sağlık Kurulunca Belirlenmesi Gerektiği - Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Husularda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2007/16026SAĞLIK KURULU RAPORU ( Kanundaki Koşulların İşçi Yönünden Oluşup Oluşmadığı İşçinin Yaptığı İşin Sağlığını Doğrudan Etkileyip Etkilemediği Yönünden Alınması Gerektiği - İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Bulunduğu )
Y18.HDE. 2011/10759SAĞLIK KURULU RAPORU ( Kemik Ölçümlerinin Doğru Olduğu - Hastaneden Alınan Doğum Belgesinin Çocuğun Diğer Kardeşlerinin Doğum Tarihleri ile Çelişki Göstermediği/Davanın Kabulü Gereği/Nüfus Kaydının Düzeltilmesi/Doğum Tarihinin Düzeltilmesi )
Y9.HDE. 2009/10473SAĞLIK KURULU RAPORU ( Kıdem Tazminatı - Davacının Rahatsızlığının Çalışmasına Engel Olup Olmayacağı Yönünden Tam Teşekküllü Bir Devlet Hastanesinden Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2005/15753SAĞLIK KURULU RAPORU ( Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığı Tespit Edilmeden TCK'nın 103/6 Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu - Irza Geçme )
YCGKE. 2004/5-67SAĞLIK KURULU RAPORU ( Mağdurun Yaşının Tespiti İçin Sağlık Kurulu Raporlarının Alınmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2011/1446SAĞLIK KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gereğince Davacının Arızasının Çalışma Gücünün En Az Üçte İkisini Yitirmiş Sayılmasını Gerektirir Düzeyde Olup Olmadığı Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2011/1618SAĞLIK KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği/Davacının YSK Sevki Sağlanarak Maluliyet Oranı ve Bu Oranın Tarihi Tespit Olunması Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/3842SAĞLIK KURULU RAPORU ( Maluliyet Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti - Yüksek Sağlık Kurulu Raporu İle Adli Tıp Kurumu Raporu Arasındaki Açık Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y10.HDE. 2008/2771SAĞLIK KURULU RAPORU ( Malullük Aylığının Başlangı - Sağlık Kurulu Raporu Tarihini İzleyen Ay Başına Karşılık Gelen Gün Esas Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/13916SAĞLIK KURULU RAPORU ( Meslek Hastalığı Sonucu Sürekli İş Göremezlik Durumunun Tespitinde Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurullarının Raporları Esas Alınması Gereği )
Y2.CDE. 2002/15997SAĞLIK KURULU RAPORU ( Müessir Fiil Nedeniyle - Sanığın Epilepsi Olduğu İddiasının Araştırılması Gereği )
Y10.HDE. 2001/5547SAĞLIK KURULU RAPORU ( Rücuan Tazminat/Sigortalıda Oluşan Meslekte Kazanma Güç Kaybı Oranına İtiraz - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınması Gereği )
Y2.HDE. 2011/7530SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sağlık Kurulu Raporunda Hukuki İşlemlerin Danışman Eşliğinde Yapılması Gerektiğinin Mahkemeye Bildirildiği - Toplanan Deliller ve Rapor Dikkate Alınarak Adı Geçene Yasal Danışman Atanacağı/Kısıtlılık Talebi )
Y21.HDE. 2009/2110SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması Gerektiğinin Tespiti - Sosyal Güvenlik Kurum'undan Emekli Olan Babasından Dolayı Maluliyeti Nedeniyle/Yüksek Sağlık Kurulunca Verilen Karar Sosyal Güvenlik Kurumunu Bağlayıcı Nitelikte Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/183SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sanığa Ait Dosya Arasında Bulunan Devlet Hastanesinin Sağlık Kurulu Raporu Suretinden Sanığın Epilepsi Hastası Olduğunun Anlaşıldığı - Sanığın “Akıl Hastalığı Nedeniyle İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığının Tespiti Gereği )
Y1.CDE. 2005/2383SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sanığa Konan Ruhsal Rahatsızlık Tanısı Hakkında Bu Defa Da Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Rapor Aldırılmak Suretiyle Yeni TCK Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tespiti Gereği )
Y21.HDE. 2010/9732SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sigortalının Raporlu Olduğu Dönemde %100 İşgücü Kaybına Uğradığının Kabul Edilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y10.HDE. 2002/7646SAĞLIK KURULU RAPORU ( Sürekli İş Göremezlik Halinin Sağlık Kurulu Raporuyla Tespit Olunacağı - Sigortalının Rapor Tarihinden İtibaren Sürekli İşgöremezlik Gelirine Hak Kazandığı )
Y18.HDE. 2013/3319SAĞLIK KURULU RAPORU ( Vasi Atanması İstemi - Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Sebebiyle Kısıtlamaya Ancak Resmi Sağlık Kurulu Raporu Üzerine Karar Verilebileceği ve Hakim Karar Vermeden Önce Kurul Raporunu Gözönünde Tutarak Kısıtlanması İstenilen Kişiyi Dinleyebileceği )
Y2.HDE. 2007/16191SAĞLIK KURULU RAPORU ( Vesayet - Davacıya Ait Dosya Arasında Bulunan Üniversite Psikiyatri Anabilim Dalı Raporu Değerlendirilmeden Düzenlendiği - Kanaat Verici Yeterlilikte Olmadığı )
Y2.HDE. 2011/4054SAĞLIK KURULU RAPORU ( Vesayet Altına Alınma Talebi - Kısıtlanması Talep Edilen Kişinin Vesayet Altına Alınmayı Gerekli Kılan Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Bulunup Bulunmadığını Resmi Sağlık Kurulu Raporuyla Tespit Ettirilerek Karar Verileceği)
Y18.HDE. 2008/7336SAĞLIK KURULU RAPORU ( Yaşının Düzeltilmesi İstenilenin Nüfusa Kaydedildiği Devlet Hastanesince Verilen Sağlık Kurulu Raporunda Yaşının Tıbben "18 Yaş" Olduğunun Tespit Edildiği - Bunun Diğer Kardeşlerinin Doğum Tarihleri İle de Çelişki Yaratmadığından İstemin Kabulü )
Y18.HDE. 2011/10374SAĞLIK KURULU RAPORU (Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasında Sadece Taraf Beyanları İle Yetinilemeyeceği - Düzeltilmesi İstenenin Gerçek Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Hastaneden Rapor Alınacağı)
Y18.CDE. 2015/19766SAĞLIK KURULU RAPORU (Hakaret - Sanığın Akıl Hastalığı Nedeniyle İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılayamadığı veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalmış Olup Olmadığı Konusunda Gözlem Altında Tutulup Usulünce Sağlık Kurulu Raporu Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği)
Y15.CDE. 2013/7604SAĞLIK KURULU RAPORU ALACAĞI İZLENİMİ OLUŞTURMA ( Dolandırıcılık - Sanığın Belli Bir Kamu Görevlisi Yanında Hatırı Sayıldığı veya İlişkisi Olduğundan Bahsetmediği/Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y18.HDE. 2009/10866SAĞLIK KURULU RAPORU ALDIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Davacının Gerçek Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Hastaneden - Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi )
Y2.HDE. 2004/6402SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Akıl Hastalığı Veya Akıl Zayıflığı Sebebiyle Kısıtlanma Kararı Verilmesi )
Y18.HDE. 2011/6630SAĞLIK KURULU RAPORU İLE YAŞIN UYUMLU OLMASI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İsteminin Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2004/13239SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( 1479 Sayılı Yasanın 56. Maddesinde Öngörülen Prosedürün Uygulanacağı - Sigortalının Oğluna Malullük Maaşı Bağlanması Talebi )
Y21.HDE. 2008/15277SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( İnceleme Adli Tıp Kurumu Aracılığıyla Yaptırılması Gerektiği - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 2006/13916SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ ( Kurum Yüksek Sağlık Kurulu'ndan Rapor Alınması, Bu Rapora Da Somut Verilere Dayanan Bir İtiraz Olursa Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2006/4681SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Adli Tıp Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Malulen Emekliliğe Hal Kazandığının Karar Verilmesini İstemi )
Y18.HDE. 2002/4281SAĞLIK KURULU RAPORUYLA BELGELENDİRME ŞARTI ( Doğumdan Sonraki Cinsiyet Değişikliğinin Nüfus Kaydına İşlenmesi İçin )
Y18.HDE. 2008/11129SAĞLIK KURULUNCA BELİRLENEN YAŞ ( Nüfusta Kayıtlı Yaşa Uymaması - Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasının Reddedilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 1993/10- 420SAĞLIK KURULUNDAN RAPOR ALMADAN YURTDIŞINDA TEDAVİ OLAN SİGORTALI ( Tedavi Ücretlerinin Kurumdan Tahsili Talebi )
Y8.HDE. 2017/2837SAĞLIK KURULUNDAN RAPORU ( Kısıtlı Adayının Resmi Sağlık Kurulundan Rapor Aldırılmadan Sadece Dinlenen Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.HDE. 2005/11982SAĞLIK KURULUŞLARI ÜCRET TARİFESİ ( Bağ-Kur Sigortalısının Özel Hastanede Yapılan Sağlık Giderlerinin Karşılanmasında Bu Ücret Tarifesinin Dikkate Alınması Gereği )
Y2.HDE. 2002/13636SAĞLIK KURULUŞLARININ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Mahcur Adayına İlişkin - Ek Rapor Alınarak Çelişkinin Giderilmesi Usulü )
Y2.HDE. 2003/14266SAĞLIK KURULUŞU ( Adli Tıp Genel Kurulunun Adli Tıp İhtisas Kurulları ile Adli Tıp Kurumu Dışındaki Sağlık Kuruluşlarının Verdikleri Raporlar Arasındaki Çelişkileri Karara Bağlaması )
Y18.HDE. 2012/1131SAĞLIK KURULUŞU RAPORU ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası - Mahkemece İki Kardeşin de Birlikte Tam Teşekküllü Bir Sağlık Kuruluşuna Sevkleri Sağlanarak İkiz Olup Olmadıkları Konusunda Sağlık Kurulu Raporu Aldırıldıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 1996/1830SAĞLIK KURULUŞUNDA DOĞMAYAN MAĞDURE ( Mağdurenin Yaşına İtiraz Edilmesi Nedeniyle Kemik Grafisine Göre Gerçek Yağının Saptanmasının Gerekmesi )
Y15.CDE. 2013/11357SAĞLIK KURULUŞUNDAN RAPOR ALMA ( Dolandırıcılık Suçu/Cezai Ehliyet Tespiti - Sanık Akıl Hastası Olduğuna İlişkin Adli Tıp Raporu Sunduğu/Mahkemece Sanığın Suç Tarihinde İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Davranışlarını Yönlendirme Yeteneği Bulunup Bulunmadığına İlişkin Rapor Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2003/676SAĞLIK KURULUŞUNUN DOĞUM RAPORU ( Dayanılarak Nüfusa Tescil Edilen Kişi - Raporun Sahteliği İddia Edilmediğine Göre Mahkemece Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2000/2-903SAĞLIK KURUMU DIŞINDA DOĞUM ( Doğumun Sağlık Kuruluşu Dışında Gerçekleşmiş Olması Sebebiyle Doğum Belgesi Getirip Nüfusa Tescil Belgesi Düzenleyenlerin Dinlenmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2009/6055SAĞLIK MALZEMELERİNDE KURUMCA KARŞILANMAYAN MİKTARIN TAHSİLİ ( Sanayi Bakanlığından Sözkonusu Malzemelerin İthalatçı Firmasının Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2008/1611SAĞLIK MALZEMESİ ( Göz Ameliyatlarında Kullanılan Eşyaların Göz Tıbbına Ait Olmayan Eşya Olarak Beyan Edildiği - Bilirkişi Marifetiyle Sağlık Bakanlığının Kontrol Belgesinin Gerekli Olup Olmadığı ve Hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna Tabi Bulunduğunun Belirleneceği )
Y10.HDE. 2013/1041SAĞLIK MALZEMESİ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Malzemeleri Davacıdan İsteyenin Araştırılacağı - Malzemelerin Hastanın Tedavisinde Kullanılması Halinde Uyuşmazlığın Davacıyla Kurum Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklandığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı)
Y10.HDE. 2011/7267SAĞLIK MALZEMESİNİN FİYATININ TESPİT EDİLMESİ ( Teknik ve Mali Bilgiye Sahip Eczacı Bilirkişiden Piyasa Değerleri ve İlgili Kuruluşların Görüşü Alınarak Belirleneceği - Tıbbi Malzeme Bedelinin Tahsili )
YCGKE. 1975/8-120SAĞLIK MEMURLARININ DÜZENLEDİKLERİ ŞAHADETNAME ( Fenne Uygun Olduğunun Tabip Tarafından Onanmasının Zorunlu Olması )
Y9.CDE. 2013/16353SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ ( Kadın Doğum Uzmanı Sanığın Mağdurun Gebe Olduğunu Tespit Ettiği - Sanığın Mağdura Karşı Cinsel Saldırı Suçunun İşlendiğini Bildiğinin Kabul Edilmesi Halinde Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçunun Oluşacağı )
YCGKE. 2008/9-168SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ TEDAVİ GÖREVLERİ İLE İLGİLİ SUÇLAR ( Yüksek Sağlık Şurasının Görüşünün Alınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
Y10.HDE. 2003/10321SAĞLIK MUAYENE KARTI ( Gıda İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Periyodik Sağlık Muayenelerinin İzlenmesi Amacıyla Düzenlenen - Yazılı Delil Niteliği/Hizmet Tespiti Davası )
Y13.HDE. 2005/13002SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞUMEVİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ ( Döner Sermaye Saymanlığı Aleyhine Açılan Borçlu Olmadığının Tespiti Davası - Bakanlıklara Bağlı ve Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşların Taraf Ehliyeti Olmadığı )
Y7.HDE. 2014/8876SAĞLIK NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının Sürekli Eğilip Kalkma Sonucu Oluşan Bel Ağrısı Sebebiyle Kendisine Önerilen Başka İşte Çalışmayarak İş Akdini Eylemli Olarak Feshetmesi - İş Akdinin Haklı Nedenlerle Feshedildiği Gerekçesiyle Davanın Kabulü Yerine Davacının Yaptığı İş ve Önerilen İşin Davacı Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı Hususunda Rapor Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2011/50666SAĞLIK NEDENİ İLE İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHİ ( Davacı İşçinin Tedavisi Yapıldıktan Sonra Hastalığının Görevini Yapmaya Engel Teşkil Etmediği/Muayene Tarihinde Şifa Bulduğu - Davalı İşyerinden Ayrıldıktan Sonra Yine Nakliye Şirketinde Çalıştığı/Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi )
Y9.HDE. 1999/1215SAĞLIK NEDENİ VE TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ KOŞULU İLE İSTİFA EDEN İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2011/2356SAĞLIK NEDENİNE DAYALI KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı İşçinin Sağlık Kuruluşuna Sevki İle Yaptığı İşin Niteliğine Göre İşin Niteliği Nedeniyle İşçinin Sağlığı ve Yaşayışı İçin Tehlikeli Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y9.HDE. 1995/4251SAĞLIK NEDENİYLE BAŞKA İŞE VERİLEN İŞÇİ ( İş Koşullarının Değiştirilmesi Nedeniyle Fesihte Bulunan İşçinin Haksız Olması )
Y9.HDE. 1996/858SAĞLIK NEDENİYLE ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA OLAN İŞÇİNİN AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 2012/23055SAĞLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH ( İşçi Tarafından Akdin Feshedildiği/Sözleşmenin Konusu Olan İşin Niteliğinden Doğan Sebebin İşçinin Sağlığı İçin Ne Ölçüde Tehlike Oluşturduğu Hususunda Yeterli Araştırma Yapılmadığı - İlgili Sağlık Kuruluşundan Usulüne Uygun Rapor Alınması Gerektiği - Tek Hekim Raporuna ve Varsayıma Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2003/1611SAĞLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Bilinmeyen ve İşin Mahiyetinden Doğan Bir Sebeple Kendi Sağlığı veya Yaşayışı İçin Yapılan İşin Tehlike Doğurması - İşveren veya Çalışanlırın Bulaşıcı Bir Hastalığı ve Yaptığı İşle Bağdaşmayan Bir Hastalığı Bulunmadığı Gözetilerek Feshin Haklı Olmadığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/11997SAĞLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Sağlığı İçin Yeni ve Münasip Bir Yere Nakledilen İşçinin Fesih Hakkı Bulunmadığı-Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2004/15160SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Trafik Kazası Sonucu Kolu Kırılan İşçinin İhbar Öneline Eklenerek Bulunan İstirahat Raporu Süresine Göre İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Olduğu - İşe İade )
Y18.HDE. 2005/8172SAĞLIK NEDENİYLE POLİSLİKTEN İLİŞİĞİN KESİLMESİ ( Öğretim Giderlerinden Sorumlu Tutulmayı Gerektiren Nedenlerden Olmadığı )
Y7.HDE. 2014/9984SAĞLIK NEDENLERİ İLE YAPILAN FESİH ( Davacı İşçi Sağlık Nedeni İle Ağır İşte Çalışamayacağı Gerekçesi İle İş Sözleşmesini Feshetmiş Olup 4857 S. İş Kanununun 24/1-A Md.sine Göre İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı ve Yaşayışı İçin Tehlikeli Olursa İşçinin Haklı Fesih Hakkı Bulunduğu )
Y9.HDE. 2008/3755SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI ( Davacı İşçinin İşyerindeki Ortam Nedeniyle Duyma Kaybına Uğradığı Yönündeki İddiası - Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/5239SAĞLIK NEDENLERİNDEN KAYNAKLANAN HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Devamsızlığının İhbar Öneline İlaveten Altı Hafta Aralıksız Devam Etmesi Halinde İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı Olduğu/Davacının Aralıklı Olarak Birden Fazla Rapor Aldığı ve İhbar Öneline İlaveten Altı Haftalık Aralıksız Süre Şartı Gerçekleşmediği - Fesih Haksız Olduğundan İşe İade İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y6.HDE. 2005/11507SAĞLIK NEDENLERİNİN TAHLİYEYE ETKİSİ OLMADIĞI ( 6570 Saydı Yasanın 7 /Son Maddesi Hükmü Mutlak Tahliye Nedeni Olduğu - Davalının Rahatsızlığının Bulunması Davanın Reddine Neden Teşkil Etmediği )
Y22.HDE. 2014/25145SAĞLIK NEDENLERİYLE FESiH ( Davacının Bozma Sözleşmesine Yazılı İcap Niteliğindeki Dilekçesinde Sağlık Problemlerinden Bahsettiği/Davacının Sık Sık Rapor Alması Sebebiyle İşyerinde İşin Yürütümünde Olumsuzluklar Görüldüğü - Davacının Süreklilik Arzeden Bu Durumu da Dikkate Alındığında Mahkmece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Feshin Geçersizliği Talebi )
Y9.HDE. 2004/33966SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞE GİTMEME ( Davacı Devamsızlık Yaptığı İddia Edilen Tarihleri Kapsayan Tedavi Belgesi Sağlık Raporu Sunmadığından Feshin Haklı Nedenle Yapıldığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/10140SAĞLIK OCAĞI DOKTORU ( İşyeri Hekimliği İçin Yaptığı Hizmet Akdi/Emekli Sandığına Tabi Çalışan - Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Talebi )
Y6.CDE. 2004/7757SAĞLIK OCAĞI HEKİMİNİN VERDİĞİ RAPORLA YETİNİLEMEMESİ ( Çocuk Sanığın Suçun Farik ve Mümeyyizi Olup Olmadığı Hakkındaki - Uzman Doktordan Rapor Alınması Gereği )
YCGKE. 1984/397SAĞLIK OCAĞI RAPORU ( 11 Yaşını Bitirip 15 Yaşını Doldurmamış Çocukların Muayenesinin Uzman Hekim Tarafından Yapılması Gereği-Sağlık Ocağı Raporunun Yetersiz Olması )
YCGKE. 1984/4-481SAĞLIK OCAĞI SORUMLUSUNUN TÜRK BAYRAĞINI ASMAMASI ( Görevi Kötüye Kullanma-Bayrak Tüzüğüne Uygun Bayrak Bulunmaması Halinde )
Y4.CDE. 2001/3552SAĞLIK OCAĞI ŞOFÖRÜNÜN YARALANMASI ( Şoförün Memur Olmaması Nedeniyle Yaptığı Hizmetin Kamu Görevi Olmaması )
Y2.CDE. 2004/10207SAĞLIK OCAĞI TABİPLİĞİ RAPORU ( Uzman Hekim Tarafından Tanzim Edilmediği - 2253 S.Y Md. 20'ye Uygun Düzenlendiği Anlaşılmakla Raporlar Asındaki Çelişkinin Giderilmemesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
YHGKE. 2004/10-503SAĞLIK OCAĞINDA GEÇEN HİZMETİN TESBİTİ TALEBİ ( Pasif Husumetin Sağlık Bakanlığı'na ve Diğer İstihdam Eden Derneğe Yöneltilmesi Gereği - Hastane Başhekimine Husumet Yöneltilememesi )
Y3.HDE. 2002/14342SAĞLIK OCAĞINDA HİZMETLİ İŞÇİ ( Yoksulluktan Kurtaracak Miktarda Gelirinin Olduğu Anlaşıldığı - Mahkemece Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2012/8039SAĞLIK OCAĞINDAN SEVK ALINMASI ( Tazminat Davası - Sevklerin Sahte Olduğuna ve Davacının Rahatsızlığının Bulunmadığına Dair Herhangi Bir İddia İleri Sürülmediğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/40635SAĞLIK PERSONELİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI ( Kartlı Sistem Bilgilerinin Yer Aldığı CD Mahkemece İncelenerek Bilirkişi Tarafından Keşif Yapılarak Kayıtların Değerlendirileceği - Medula Sistemi Kayıtları Şua İzni Talep Eden Davacılar İçin İse Dozimetre Kayıtlarının Getirtilerek İnceleneceği )
Y9.CDE. 2007/6643SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR ( Yüksek Sağlık Şurası'ndan Görüş Alınması Bir Zorunluluk İse de Yüksek Sağlık Şurası'nın Bu Konuda Son Merci Olmadığı )
Y11.HDE. 2005/8103SAĞLIK POLİÇESİ ( Tedavi Giderlerinin Tahsili - Dava Açılan Kişinin Herhangi Bir Nedene Dayalı Olarak Davaya Konu Hakka Uymakla Onu Yerine Getirmekle Yükümlü Bulunduğu )
Y11.HDE. 2005/8538SAĞLIK POLİÇESİ İLE SİGORTALILIK ( Dava Dışı Yolcu Olarak Bulunduğu Araca Davalıların Çarpması Sonucu Sigortalının Yaralanması - Davalıların Kazada Kusursuz Olmaları Nedeniyle Tedavi Masraflarının Tahsili Davasının Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2008/12899SAĞLIK RAPORLARI ( Yüksek Sağlık Kurulu'nun Raporu İle Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinin Raporu Arasında Çelişki Olması ya da Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İtiraz Edilmesi Halinde Halinde Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2000/7378SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( İşgörmezlik Derecesine İlişkin-Çelişkinin Nasıl Giderileceği)
Y21.HDE. 2008/13792SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bağ-Kur Sigortalısının Malul Olduğunun Tespiti Davası - Kurum Sağlık Daire Başkanlığı Kararı ile Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu Arasındaki Çelişkinin Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Alınacak Rapor ile Giderilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2016/8181SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Kasten Yaralama/Devlet Hastanesi Uzmanlarınca Düzenlenen Raporda Yaralanmanın Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebileceğinin Belirtildiği - Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nce Düzenlenen Raporda Yaralanmanın Organ İşlevinin Sürekli Zayıflaması Niteliğinde Olduğu Belirtilmiş İse de Gözdeki Hangi Hasarın Organ İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olduğunun Açıklanmadığı/Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İlgili İhtisas Dairesine Gönderilerek Yeniden Rapor Alınacağı )
Y10.HDE. 2015/2648SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Malullük Aylığı Tahsisi İstemi - Bu Çelişkinin Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan İtiraz Halinde İse Adli Tıp Kurumundan Alınacak Raporla Giderileceği/Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Verilecek Rapor İle Adli Tıp Kurumu'ndan Alınacak Rapor Arasında Çelişki Mevcut Olması Halinde Adli Tıp Genel Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2008/7564SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Malullük Sigortasına Dayanak Sağlık Raporları Arasında Çelişki Bulunması - Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilmesi Halinde Çelişki Adli Tıp Kurumunca Adli Tıp Kurumu ile Sağlık Kurulu Arasında Çelişkinin Tıp Fakültelerinden Alınacak Raporla Giderilmesi )
Y2.HDE. 2002/88SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Son Raporun Düzenlenmesi )
Y3.CDE. 2015/21200SAĞLIK RAPORLARI ARASINDA TUTARSIZLIK (Şehir Hastanesi ve Özel Hastane ile İl Adli Tıp Kurumlarının Raporlarının Yüzde Sabit İz Hakkında Farklı Farklı Sonuçlara Ulaştığı - Bu Nedenle Tüm Tıbbi Evrakların En Yakın Adli Tıp Kurumuna Gönderilerek Rapor Alınması Gereği/Yaralama/Haksız Tahrik)
Y9.HDE. 1999/12410SAĞLIK RAPORLARINDA TARİHTEKİ DEĞİŞİKLİĞİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y21.HDE. 2016/5311SAĞLIK RAPORLARININ USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİ ( Maluliyet Aylığı Bağlanması Talebinin Reddine Dair Kurum İşleminin İptali İstemi - Yüksek Sağlık Kurulu Adli Tıp İhtisas Dairesi ve Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu Raporlarında Birbirini Teyit Eder Biçimde Davacının Çalışma Gücünün % 60 'ını Kaybetmediği Belirtildiği/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y2.HDE. 2005/12717SAĞLIK RAPORU ( Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Yüzünden Kısıtlanmış Kişi Üzerindeki Vesayetin Kaldırılmasına Ancak Kısıtlama Sebebinin Ortadan Kalkmış Olduğunun Resmi Sağlık Kurulu Raporu İle Belirlenmesi Halinde Karar Verilebileceği )
Y14.CDE. 2012/120SAĞLIK RAPORU ( Alanya Devlet Hastanesinin Raporunda Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulduğunun Belirtildiği - Mağdurenin Olay Nedeniyle Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Norveç Adli Makamlarına Talimat Yazılarak Sağlık Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği/Cinsel Saldırı )
Y2.HDE. 2008/8147SAĞLIK RAPORU ( Alındıktan Sonra Aradan Bir Yıla Yakın Bir Süre Geçtiğinden Kişinin Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Sebebiyle Kısıtlanmasını Gerektiren Bir Durumunun Bulunup Bulunmadığının Resmi Sağlık Kurulu Raporu İle Saptanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/6980SAĞLIK RAPORU ( Alınmaksızın Sigortalının Bünyece Elverişli Bulunmadığı İşte Çalıştırılması Sonucu Meydana Gelen Hastalığı İçin Kurumca Yapılan Hastalık Sigortası Masraflarının Tümü İşverene Ödettirileceği )
YHGKE. 1979/10-1679SAĞLIK RAPORU ( Hastalığın Çalışmaya Engel Olmaması ve Daha Önceden Var Olduğunun Anlaşılması )
YHGKE. 2013/3-1630SAĞLIK RAPORU ( Hukuki Ehliyet Durumunun Doktor Raporu İle Kanıtlanması Gerektiği - Vasiyetnamenin Tanziminde Alınan Sağlık Ocağı Raporu da Celp Edildikten Sonra Vasiyetnamenin Tanzim Tarihinde Murisin Hukuki Ehliyete Sahip Olup Olmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/8441SAĞLIK RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Raporlara İtiraz Halinde Tıp Fakültelerinin Konuya İlişkin Ana Bilim Dalı Uzmanlarından Oluşturulan Kuruldan Rapor Alınması Gereği )
Y10.HDE. 2003/6941SAĞLIK RAPORU ( İşçilerin Sağlık Raporu Almadan Çalıştırılmalarının Yasaklandığı Hallerde Raporun Alındığı İspat Edemeyen İşverenin Zarardan Sorumlu Olması )
Y22.HDE. 2011/6805SAĞLIK RAPORU ( İşyerinde Davacıya Uygun Özellikte İş Olup Olmadığının Uzman Bİlirkişiler Aracılığı ile Gerektiğinde Keşif Yapılması Gerektiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
YHGKE. 1976/10-1938SAĞLIK RAPORU ( İşyerlerine Girecek İşçilerden Bulaşıcı Hastalık Bulunmadığına Dair Rapor Alınması )
Y6.CDE. 2003/14271SAĞLIK RAPORU ( Katılanın Kulak Arkasında Bulunan Yabancı Cismin Saçma Parçası Olup Olmadığı Eğer Saçma Parçası Olduğu Tesbit Edilmiş İse Bu Kadar Kısa Zaman Dilimi İçerisinde Bu Şekilde Tarif Edilen Yaranın Kabuklanıp Kabuklanmayacağının Saptanması Gereği - Yaralama )
Y5.CDE. 2002/3544SAĞLIK RAPORU ( Mağdurenin Resmi Bir Kurumda Doğmadığının Anlaşılması Halinde Yaş Tespitinde Kemik Grafileri Getirilerek Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Sağlık Kurul Raporu Aldırılması Lüzumu )
Y5.CDE. 2001/3663SAĞLIK RAPORU ( Sanığın Suç Günü İstirahatli Olduğuna Dair Rapor Vermesi )
Y9.CDE. 2009/14900SAĞLIK RAPORU ( Sanığın Suç Tarihinde Eylemin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azaltacak Akıl Hastalığı Olup Olmadığı Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/12915SAĞLIK RAPORU ( Şüphelinin Akıl Hastası Olup Olmadığının Ne Zamandan Beri Akıl Hastası Olduğunun ve Bu Hastalığın Davranışları Üzerinde Etkilerini Saptayan Sağlık Raporunun Aldırılmamasının İddianamenin İadesi Sebebi Sayılamayacağı )
Y8.HDE. 2017/1116SAĞLIK RAPORU ( Vasi Tayini İstemi - Kısıtlı Adayının Akli Dengesinin Akıllıca Yaşam Sürmek İçin Yeterli Olduğu/İradesinin Verdiği Kararlar ve Hareketleri Üzerinde Olumlu Etki Yaratacağı/Başkalarını Tehdit Etmeyeceği/Vasi Tayini Gerekmediği - Dosyadaki Sağlık Raporunun Mahkemece Dikkate Alınmadığından Vasi Tayinine İlişkin Kararın Bozulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/15947SAĞLIK RAPORU ( Yıllık İzin Ücreti Alacağı - 2006 Yılındaki Sürenin Karşısında "İzin-İst" Yazımının İstirahati de Çağrıştırdığı Göz Önüne Alınarak Davacı ve İlgili Kurumlardan Davacının Sağlık Raporu Alıp Almadığının Araştırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/19334SAĞLIK RAPORU (Öne Sürülen Rahatsızlığının İcra Dairesine Gidip Borca İtiraz Edilmesini veya Vekil Atamasını Engelleyici Olduğunun Belirlenmediği - Gecikmiş İtirazın Reddi Gereği)
Y10.HDE. 2010/4114SAĞLIK RAPORU ALAN SİGORTALININ ÜCRETSİZ İZİNDE OLDUĞU DÖNEM (İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneğini Davalı Kuruma İade İle Mükellef Olup Olmadığı - Ödeneğe Hak Kazanıp Kazanmadığının 506 S.K. Md. 37 89 ve 107 Uyarınca Değerlendirileceği)
Y7.CDE. 2002/2217SAĞLIK RAPORU ALINMASI ( Eksikliğin Giderilmesi için Verilen Süre İçinde İş Yerinde Çalışan Personelin Sağlık Kontrollerinin Yaptırılmaması ve Rapor Olmadan Çalıştırılmasının Suç Olması )
YHGKE. 1990/10-158SAĞLIK RAPORU ALMADAN İŞE ALINAN İŞÇİNİN TEDAVİ GİDERLERİ ( Kurumun İşverene Rücuu )
YHGKE. 2004/4-272SAĞLIK RAPORU ALMAK ZORUNDA BIRAKILAN DAVACI ( Cüzzamlı Olabileceği İddiasıyla Davalı Tarafından İlçe Sağlık Kuruluna Dilekçe Verilmesi Nedeniyle - Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2004/377SAĞLIK RAPORU EKLENEREK MAHKEMEYE VERİLEN SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ( Temyiz Süresini Durduracağı )
Y10.HDE. 2014/25472SAĞLIK RAPORU OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Hizmet Tespiti - Mahkemece Davalı İşyerinin Gıda Üretimi Yapılan İşyeri Olduğu Göz Önüne Alınarak Tespitine Karar Verilen Süreler Yönünden Davacının İşyerine Girerken veya İşyerinde Çalışırken Alınmış Bir Sağlık Raporu Olup Olmadığı Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/30032SAĞLIK RAPORUNA DAYANILARAK İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Bir Yıl Süre İle Ağır İşlerde Çalışmayacağını Belirleyen Geçici Rapor - Daimi Bir Rahatsızlığın Varlığı Kabul Edilemeyeceği/Haksız Fesih )
Y21.HDE. 2015/15649SAĞLIK RAPORUNA İTİRAZ ( Maluliyet Durumunun Tespiti İstemi - Rapora Davacının İtiraz Etmesi Halinde İse Adli Tıp Kurumundan Aynı Şekilde Alınacak Raporla Bu Raporun Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundan Alınan Rapora Göre Sigortalı Lehine Olması ve Davalının İtiraz Etmesi Halinde İse Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan Aynı Şekilde Alınacak Raporla İtirazın Değerlendirilmesini Sağlayarak Karar Vermek Gerektiği )
Y10.HDE. 2016/2750SAĞLIK RAPORUNDAKİ USULSÜZLÜK (Yaşlılık Aylığının İptaline Yönelik Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacının Usulsüzlüğe İştirakinin ve Sağlık Raporundaki Usulsüzlüğü Bilerek Kurumdan Tahsis Talebinde Bulunup Bulunmadığı ve Kurum Müfettiş İncelemesinin ya da Savcılık Soruşturmasının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
Y10.HDE. 2004/1851SAĞLIK RİSKİ ( İşçilerin Kadro ve Yaptıkları İşler Farklı Olmasına Rağmen Aynı Mekanda Çalıştıklarından Çalışanların Tümünün Aynı Sağlık Riskine Maruz Kalması )
Y9.HDE. 2012/34528SAĞLIK SEBEBİ İLE İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşçinin Rahatsızlığı veya Hastalığının İşyeri ve İş Koşulları İle İlişkisinin Ortaya Konulmasının Gerektiği/Dosya İçerisinde Davacının Hastalığının İşyeri ve İşyeri Koşulları İle İlişkisinin Tam Olarak Ortaya Konmadığı - Eksik İnceleme/Kıdem Tazminatı )
YHGKE. 2015/9-3558SAĞLIK SEBEPLERİ NEDENİYLE HAKLI FESİH ( Alanında Uzman Hekimin de Bulunduğu Heyet İle İş Yerinde Keşif Kararı Verilerek Davacının Mutfak Bölümünde Çalışmasının Sağlığına Olumsuz Bir Etki Doğurup Doğurmayacağı Bilirkişi Heyeti Raporu İle Belirleneceği - Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/32361SAĞLIK SEBEPLERİNE DAYALI FESİH ( İşveren Tarafından - Davacının Hizmet Süresine Göre İhbar Önelini Altı Hafta Aşacak Şekilde Rapor Kullandığı - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2009/10473SAĞLIK SEBEPLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ ( Davacının Rahatsızlığının Çalışmasına Engel Olup Olmayacağı Yönünden Tam Teşekküllü Bir Devlet Hastanesinden Rapor Aldırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/5866SAĞLIK SEBEPLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ ( İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı Doğduğu )
Y11.HDE. 2003/6749SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ ( Kaynaklanan Tazminat Davası - İlk Rahatsızlığın Önceki Poliçe Döneminde Gerçekleşip Ödeme Yapılması/Sigortalının Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğünü İhlal Etmediği )
Y17.HDE. 2014/15190SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA TEDAVİ GİDERİNİN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Bozmaya Uyulmasına Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Anılan Davacının Talebi Yönünden Aynı Gerekçelerle Eski Hükmün Aynen Tesis Edildiği/Mahkeme Tarafından Bozma Gereği Yerine Getirilmediği - Bozma Nedeni Olduğu )
Y11.HDE. 2013/17870SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Yerel Mahkemenin Gerekçesinde Yer Alan Diğer Mahkeme Dosyasında Görülen Davanın Tarafları ve Konusunun Farklı Olduğu - Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belli Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/2604SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sigortalının Alkollü Olduğu Gerekçesiyle Ödenmeyen Tedavi Giderleri İçin )
YHGKE. 2012/11-1096SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Direksiyon Başında Sürücünün Ani Ölümü Nedeniyle Sigortalının Yaralandığı - Kazanın Mücbir Sebepten Kaynaklanmadığı/Sigorta Şirketinin Tedavi Giderlerini İşletene Rücu Edebileceği )
Y17.HDE. 2014/24296SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİNİN İPTALİNİN HAKSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacılar Yurtdışında İseler Mevcut Duruma Göre İmza İncelemesine Gerek Olmadığı Yurt İçinde İseler Eldeki Belge Fotokopi de Olsa Hasar Dosyası Eski Poliçeler ve Resmi Dairelerde Yapılan İşlemlerdeki İmza Örnekleri Getirtilip İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/11118SAĞLIK SİGORTA PRİMİNİN MAHSUP EDİLMESİ ( Kurumun Sigortalıların İsteği Bulunmadığı Halde Re'sen Geçmişte Ödenmiş Sigorta Primlerinden Sağlık Sigorta Primini Mahsup Etmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2010/718SAĞLIK SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HAK VE BORÇLARIN DAVALIYA DEVREDİLMESİ ( Davalı Şirketin Adı Geçen Şirketin Halefi Olduğu/ Davalı Şirketin Yargılama Sırasında Taraf Sıfatını Kazandığı - Rücuan Tazminat)
Y17.HDE. 2016/10778SAĞLIK SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI İSTİRDAT ( Ferdi Sağlık Sigorta Poliçesinde Poliçenin Ayrılmaz Parçası Olduğu Belirtilen Sertifikada %40 Sigortalı Katılım Payına Dair Düzenlemenin Davaya Konu Poliçe Yanında Daha Önce de Bulunduğu - Bu Hususun Bilinmediği İleri Sürülemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y10.HDE. 2007/2229SAĞLIK SİGORTASI ( 2926 Sayılı Kanunun Ek 1. Madde Hükmü Kapsamında Bulunan Sigortalının Sağlık Sigortası Yardımlarından Faydalanmaya Hakkı Bulunduğu Belirgin İse de Toplanan Kanıtlar Hüküm Vermeye Elverişli Olmaması )
Y21.HDE. 2012/850SAĞLIK SİGORTASI ( Aktif Kamu Çalışanı Olan Davacının Davaya Konu Tedavisinin Sağlık Sigortası Açısından Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredildiği Tarihten Önce Başladığı ve Böylece Sağlık Giderinin Kurumdan Tahsiline Dair Uyuşmazlığın Çözümünün İdari Yargının Görev Alanına Girdiği - Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2000/10067SAĞLIK SİGORTASI ( Belgenin İptalinin Açıkça ve Ayrıca İstenmesine Gerek Olmayıp Bir Dava Sırasında Bu Husus İleri Sürülebileceği Gibi Yapıldığı Tarihten İtibaren İki Yıl İçinde İptal Edilebileceği )
Y3.HDE. 2011/15259SAĞLIK SİGORTASI ( Borçlu Bulunmadığının Tespiti/İş Mahkemesinin Görevli Olması - Davalı Şirketin Davada Haklı Olup Olmadığı Ancak Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Sosyal Güvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği )
YHGKE. 2000/10-1106SAĞLIK SİGORTASI ( Davacının Eşinin Zorunlu Bağkur Sigortalı Olması Karşısında Kendi Adına Sağlık Sigortası Primi Ödemesi )
Y11.HDE. 2001/7229SAĞLIK SİGORTASI ( Davacının Önceden Bildiği Hastalığını Gizlemesi - Teminat Kapsamı İçerisinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2013/7847SAĞLIK SİGORTASI ( Davaya Konu Olayda Bilirkişilerce Sigortacının Poliçe Konusunda Bilgilendirilmediği Belirtildiği Halde Davacının İddialarının Hangi Sebeple Kabul Edilip Edilmediği Karar Yerinde Değerlendirilip Tartışılmadan Hüküm Tesis Edilmesinin Doğru Olmadığı - Maddi Tazminat )
Y11.HDE. 2000/9932SAĞLIK SİGORTASI ( Fesih ve Cayma Hakkının Kullanılmasında Kullanma İradesinin Süresinde Ortaya Konulması Yeterli Olup Bunun Aynı Süre İçerisinde Karşı Tarafa Ulaşmış Olması Gerekli Olmadığı )
YHGKE. 2006/10-586SAĞLIK SİGORTASI ( Kocası Nedeniyle Yararlanmakta Olduğu Sağlık Yardımlarından Davacının Mahrum Bırakılması Davacının Anayasal Haklarından Olan Sosyal Güvenlik Hakkından Yoksun Bırakılması Sonucunu Doğurduğu )
Y10.HDE. 2005/10380SAĞLIK SİGORTASI ( Ölüm Aylığı Alanların Yararlanabileceği-Murisin Prim Borcunu Ödemek Suretiyle Ölüm Aylığına Hak Kazanılabileceği )
Y10.HDE. 2001/3629SAĞLIK SİGORTASI ( Sağlanan Yardımlardan Yararlanabilmek İçin Yasanın Aradığı Şartların Yerine Getirildiği Durumlarda Sadece Bir Şekil Ve İspat Şartı Olan Sağlık Karnesinin Bulunmaması Yardımlardan Yararlanmaya Engel Oluşturmadığı )
Y10.HDE. 2009/15993SAĞLIK SİGORTASI ( Sağlık Yardımı Tutarının Tahsili - Yapılacak Muayene Tetkik Tahlil Müdahale Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesi Esas Alınmak Suretiyle Konuda Uzman Farklı Bilirkişilerden Rapor Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/3035SAĞLIK SİGORTASI ( Sigorta Yapılırken Bildirilmeyen Rahatsızlığın Sigorta Teminatı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1998/9098SAĞLIK SİGORTASI ( Sigortacının Fesih Yetkisinin Şartları )
Y12.HDE. 2008/21756SAĞLIK SİGORTASI ( SSK Sigortalıları ve Hak Sahiplerinin Gelir Aylık ve Ödenekleri Sağlık Hizmeti Sunucularının Genel Sağlık Sigortası Hükümlerinin Uygulanması Sonucu Kurum Nezdinde Doğan Alacakları Devir ve Temlik Edilemeyeceğinden Haczedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2008/13679SAĞLIK SİGORTASI ( Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olduğundan Vazgeçilememesi-Kaçınılamaz Hak ve Yükümlülük Doğurduğu )
Y10.HDE. 2009/10106SAĞLIK SİGORTASI ( Tedavide Kullanılan İlaç Kaplı Stent Ücretinin Ödenmesine İlişkin Dava Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Olup Davaya Bakma Görevi 5510 S. Yasa'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra İş Mahkemelerine Ait Olduğu )
Y10.HDE. 2015/24926SAĞLIK SİGORTASI ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili İstemi - 506 S. Kanun Kapsamında Sağlık Sigortasının Yasal Temeli Anılan Kanunun 32. Vd Md. Olup Somut Olayda Tıbbi Cihaz Malzemesi Alımından Kaynaklanan Alacak Vekaletnamelerle Temlik Edilmekte Bu Vekaletnamelerle İle Davacı SSK Alacaklısının ( Sigortalısının ) Yerine Geçtiği/Anılan Belgenin Üçüncü Kişiye Alacağı Talep Etme Tahsil ve Ahzu Kabz Yetkisi Tanıdığı )
Y10.HDE. 2008/10738SAĞLIK SİGORTASI ( Uygulanan Kısırlık Tedavisinin Sağlık Sigortası Kapsamında Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumundan Sorulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/9382SAĞLIK SİGORTASI (Belgeli Olmayan Tedavi Giderlerinden SGK Sorumlu Olmayıp Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu/Mahkemece Davacı Tarafından Sağlık Sigorta Poliçesi Gereği Sigortalının Tedavi Gördüğü Hastaneye Ödenen Tedavi Giderlerinin Belgeli Tedavi Gideri Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Rücuan Tazminat)
Y10.HDE. 1991/3442SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Bağ-Kur Sigortalısının Babasının Tedavisi )
Y21.HDE. 2005/5587SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Davacının Hastalık Nedeniyle Sağlık Yardımlarından Yararlandırılmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y10.HDE. 2004/6995SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI ( Evlat Edinenin Evlat Edinilenin Sigortasından Yararlanamayacağı - Bağ-Kur'ca Sehven Düzenlenen Sağlık Karneleri Uyarınca Yapılan Sağlık Yardımlarının Geri İstenmesinin Mümkün Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2004/8324SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALARIN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Gönderme Kararının Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmesi - Tahrik Dilekçesi Verilmeden Dosyanın Gönderilen Mahkemeye İntikal Etmeyeceği )
Y11.HDE. 2005/4231SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR NEDENİYLE RÜCU TALEBİ ( Alman Sigorta Şirketinin Türkiye'de Kaza Yapan Sigortalıları İçin Yaptığı Tedavi Bedeli İçin - Rücu Alacağının Kapsamına Giren Alacak Kalemleri )
Y11.HDE. 2003/13469SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Önceden Bildiği Halde Hastalığını Gizleyerek Sağlık Sigortası Yaptırmış Olması - Sigortacının Tedavi Giderlerini Karşılamamakta Haklı Olması )
Y11.HDE. 2013/1060SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİ DAVASI ( Taraflar Arasında Sigorta Sözleşmesi Bulunduğundan Sigortalının Poliçe Teminatı Kapsamındaki Tedavi Giderlerini Sigorta Şirketinden İsteyebileceği - Tedavi Giderlerinin SGK'dan İstenebilmesinin Sigortacının Zarara Sebebiyet Vermesi Halinde Mümkün Olacağı )
Y10.HDE. 2006/19617SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU ( Davacının Prim Borcu Bulunmadığının Anlaşılması Halinde Davacının Tedavi Gideri Borcunun Tamamından Sorumlu Olmadığının Tespitine Karar Vermek Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/7459SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Eşinin Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Karşısında Kendi Adına Sağlık Sigortası Primi Ödemesi ve Kendisine Ait Sağlık Sigortasından Yararlanabileceği )
YHGKE. 2000/10-1106SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ( Davacının Eşinin Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması Karşısında Kendi Adına Sağlık Sigortası Primi Ödemesi )
Y10.HDE. 2011/1624SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ( Zorunlu Sigortalılık Süresinin Tespiti - Ayrıntıları Söz Konusu İlamda Açıklandığı Üzere 1479 S. Kanunun 53 Ek 19 ve Geç. 26. Md. Düzenlemeleri Dikkate Alınmak Suretiyle Özellikle Sağlık Sigortası Primlerinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1998/768SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ ÖDEMEME ( Emekli Sandığına Tabi Eşinin Sağlık Sigortasından Yararlanan İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısı )
Y11.HDE. 2004/9674SAĞLIK SİGORTASI SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Sağlık Sorunlarının Esasen Birbirleri İle Sıkı Bir İlişkisi Olduğu Nazara Alındığında Sözleşme Serbesti İlkesine Göre Sigorta Teminatı Dışında Tutulmuş Bir Ameliyatın Bir Başka Ameliyatla Bağlantılı Olmasından Dolayı Teminat Kapsamına Girmesi Mümkün Görülemeyeceği )
Y11.HDE. 2006/1227SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNATI ( Davacının Bel Ağrıları İle Geçirdiği İlik Kanseri Arasında Bağlantı Olup Olmadığının Uzman Hekim Raporuyla Değerlendirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/10219SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNATI ( Tedavi Giderlerini Talep Eden Sigortalının İhbar Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığının Kabul Edilebilmesi İçin Bildirilmeyen Rahatsızlık İle Riziko Arasında İrtibat Olması Gereği )
Y10.HDE. 2006/4185SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davalının Eşinin Sigortalı Eşi Nedeniyle Sağlık Sigortası Yardımından Yararlanmasına Engel Bir Durumun Bulunmaması Karşısında Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali )
Y10.HDE. 2001/7514SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI ( Davacının İsteğe Bağlı Sigortalılığının Geçerli Olması- Davacı Sigortalı İle Eş ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarının Sağlık Sigortasından Yararlanması )
Y10.HDE. 2006/18054SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI ( Kendisi de Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacı Eşinin Davacı Kocası Üzerinden Sağlık Sigortası Yardımından Yararlanmasına Engel Bir Durum Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2006/9049SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI ( Yararlanabilmek İçin İlk Defa Sigortalı Olanlar En Az Sekiz Ay Yeniden Sigortalı Olanlar En Az Dört Ay Eksiksiz Sağlık Sigortaları Primi Ödemiş Olması ve Sigorta Prim Borcunun Bulunmaması Gerektiği )
Y21.HDE. 1998/106SAĞLIK SİGORTASI YARDIMININ ŞARTLARI ( Bağ-Kur Sigortalısının Çocuğuna Yapılan Tedavide )
Y10.HDE. 2007/2282SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI ( Yardım Sağlanmasının Mümkün Olup Olmadığının Karara Bağlanması Gerektiği - Özel Hastanede Tedavisi İçin Yapılan Giderlerin Tahsili )
Y21.HDE. 2001/9331SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ ( Yurtdışından İthal Edilen İlaç Bedellerinin Tahsili Davasında Mahkemece Uzman Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2001/9222SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( Bağ-Kur Sigortalısı-Ltd. Şirket Ortağı )
Y11.HDE. 2005/4970SAĞLIK SİGORTASINA DAYALI ALACAK DAVASI ( Yapılan Tetkiklerin Sigortalının Şikayetleri ile İlgisi Bulunmadığı ve Check-up Mahiyetinde Olduğu İddiası - Yapılan İşlemlerin Teminat Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususunda Doktor ve Sigorta Hukukçusunun Bulunduğu Heyetten Raporu Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2003/1413SAĞLIK SİGORTASINA DAYALI TEDAVİ GİDERLERİNİN TAZMİNİ ( Poliçe Özel Koşullarına Göre Doğuştan Gelen Hastalık ve Tedavi Giderlerinin Poliçe Dışında Kalması - Hastalığın Doğuştan Gelip Gelmediği ve Masrafların Tanıya mı yoksa Tedaviye mi Yönelik Olduğunun Belirlenmesi Gereği )
Y10.HDE. 2003/8292SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANABİLME ( Mevcut İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısının Prim Ödeyerek )
Y10.HDE. 2002/2724SAĞLIK SİGORTASINDAN FAYDALANMA TALEBİ ( Yeşil Kartlı Sigortalı Yakınının - Davacının Yurtdışında İkamet Ettiği İddiası )
Y17.HDE. 2015/6413SAĞLIK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Mahkemece Davalı Şirketten Eksik Olan Tüm Belge Asıllarının Temini İle Gerektiğinde Belgeler Üzerinde Bilirkişilerce İnceleme Yapılmak ve Davacı İddiaları Karşılanmak Suretiyle Sigortalı Davacının Var Olan Hastalıklarını Bildirip Bildirmediği Hususunun Tespit Edileceği )
Y10.HDE. 2004/4710SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER ( Evlat Edinenin SSK'lı Evlatlığın Sağlık Sigortası Yardımlarından Yararlanamayacağı )
Y10.HDE. 2006/12887SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANDIRILMA İSTEMİ ( Sigortalının Sigortalılık Süresine İlişkin Prim Borcu Olup-Olmadığı Yöntemince Araştırılıp Borcu Varsa Davacıya Prim Borcunun Tebliği İle Ödemesi İçin Mehil Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2007/21-74SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ( Kendisi de Bağ-Kur Sigortalısı Olan Davacının Sigortalı Eşi Nedeniyle Sağlık Sigortası Yardımından Yararlanabileceği - Menfi Tespit Talebinin Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2004/13157SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Talep Tarihinden İtibaren 6 Ay İçinde Ödemeleri Şartıyla Bu Kanun Hükümleri Çerçevesinde Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekleri )
Y9.HDE. 2010/1650SAĞLIK SİGORTASININ İŞVEREN TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMESİ ( Taraflar Arasındaki İkale Sözleşmesi Gereği Devam Ettirilen Sağlık Sigortası Nedeniyle Davacı İşçinin Büyük Bir Yarar Sağladığı - İkale Sözleşmesinin Geçerli Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2005/1563SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( 4956 Sayılı Yasanın 37. Maddesiyle Yapılan Düzenlemede Bu Yönde Engelleyici Bir Hükme Yer Verilmediği )
Y10.HDE. 2008/9802SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Davalının Eşi Nedeniyle Aldığı Sağlık Sigortası Yardımlarını İade Etmemesi Hali Prim Borcunu Yasanın Öngördüğü Yöntem Uyarınca Ödeme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmadığı )
Y10.HDE. 1991/5043SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMI ( Memur Eş İçin Yapılan Tedavi Masraflarından SSK'nın Sorumluluğu )
YHGKE. 2002/8-170SAĞLIK SORUNLARI ( Murisin Harici Satış Yaptığı Aşamada Hukuki Ehliyete Sahip Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
Y22.HDE. 2013/8192SAĞLIK SORUNLARI BULUNDUĞU HALDE İŞÇİNİN UZUN BİR SÜRE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ ( Davacının Daha Sonradan İş Hayatını Olumsuz Etkileyen Çalışmasına Engel Bir Hastalığının Bulunup Bulunmaıdığı Yönünde Uzman Heyetten Rapor Alınması Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/34578SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacıda Meydana Gelen ve Devam Eden Sağlık Problemleri Sebebiyle İşverenden İş İlişkisini Daha Fazla Sürdürmesini Beklenemeyeceği/Bu Durum İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep Oluşturduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/42521SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ (İşe İade - İşyerinde Keşif Yapılarak Keşif Heyetine Davacının Çalıştığı İşyerinin İştigal Konusunda Uzman Bilirkişi İle Uzman Bir Doktor da Alınarak Rahatsızlığının İşyerinde Çalışmasına Engel Olup Olmadığı Rahatsızlığının İyileşebilir Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y22.HDE. 2013/8192SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşçinin Beyin Kanamasına Bağlı Miğren Ağrıları ile İlgili Dosyada Rapor Bulunmadığı - Sağlık Sorunları Olduğu Halde İşçinin Çalışmalarına Devam Ettiği/Uzman Heyet Raporu Alınacağı )
Y4.HDE. 2009/3119SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇAN BAZ İSTASYONU ( Kaldırılması İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/8969SAĞLIK SORUNLARININ TANIĞIN MAHKEME HUZURUNDA DİNLENMESİNE ENGEL OLMASI ( Tanığın Beyanı Alınması Sırasında Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldığı - Tanığın Sağlık Sorunlarının Mahkeme Huzurunda Dinlenmesine Engel Olması Halinde Tanığa Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirmesi İçin Soru Kağıdı Gönderilerek Tanığın Beyanlarının Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 2000/1446SAĞLIK ŞURASININ RESMİ BİLİRKİŞİ NİTELİĞİNDE BULUNMAMASI ( Tıbbi Müdahale Nedeniyle Meydana Gelen Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında )
Y13.HDE. 2012/13940SAĞLIK TEBLİĞİNE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE ÖDENMEYEN REÇETE BEDELLERİ ( Bedellerinin Tahsili İsteminin Borçlar Kanunundan Kaynaklandığı - Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
Y13.HDE. 2014/127SAĞLIK TEDAVİSİ SIRASINDA SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU AYAĞIN YANMASI ( Manevi Tazminat - Meydana Gelen Yanıklar Nedeniyle Davacının Ayrıca Yanık Tedavisi Gördüğü/Yanık Tedavisine Bağlı Olarak Sıkıntı ve Üzüntüye Maruz Bırakıldığı Mahkemece Makul Tazminata Hükmedileceği )
Y5.CDE. 2018/1826SAĞLIK TEDBİRİ ( Bir Soruşturma Sırasında Bu Tedbiri Uygulamanın Sulh Ceza Mahkemesi'nin Görevi Kapsamında Bulunduğu - Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçundan Mağdurun Gebeliğin Sonlandırılması Talebi )
Y6.CDE. 2010/23022SAĞLIK TEDBİRİ ( Suça Sürüklenen ve Ceza Sorumluluğu Olmayan Çocuklar Hakkında Koruyucu ve Destekleyici Tedbire Hükmedileceği - Ceza Sorumluluğu ve Hakkında Mahkumiyet Kararı Kurulan Sanık Hakkında Sağlık Tedbirine Hükmedilemeyeceği )
Y2.HDE. 2017/3976SAĞLIK TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTEMİ ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarafından Yapılması Gereken Zorunlu Aşıları Ailesinin Yaptırmaktan Kaçındıklarının İleri Sürüldüğü/Küçüğün Beden Sağlığının Korunması Bakımından Küçük Hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5/1-D Maddesi Uyarınca Sağlık Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Talep Edildiği )
YHGKE. 1968/9-403SAĞLIK TEDBİRLERİ ( Alındığını İspat İşverene Düşer )
Y22.HDE. 2011/408SAĞLIK ÜNİTESİNİN ZAMAN İÇİNDE YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMEMESİ (Aynı Nitelikte Yeni Eleman Alınmadığı - Fesih Geçerli Nedene Dayandığı/İşe İade İsteğinin Reddine Dair Mahkeme Kararları Onandığından İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
Y21.HDE. 2005/13608SAĞLIK YARDIM HAKKINDAN YARARLANMA ( Şarta Bağlı Hüküm Kurulamayacağı - Davacıya Süre Verilerek Bu Süre İçerisinde Prim Borcunu Ödemiş İse Sağlık Sigortasından Yararlanması Gerektiğinin Tespiti Gereği )
Y3.HDE. 2012/11185SAĞLIK YARDIMI ( 65 Yaş Ya da Muhtaçlık Aylığı Alan Ana ve Babanın Memur Olarak Çalışan Çocuklarının Sağlık Yardımlarından Yararlanabileceği - Harcamaların Kurum Zararı Olarak Tahsilinin İstenemeyeceği )
YHGKE. 1998/10-842SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısı Kadının Kocası ve Küçük Çocuklarına )
Y21.HDE. 1998/2516SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarına )
Y10.HDE. 2008/9802SAĞLIK YARDIMI ( Bağ-Kur'a Prim ve Gecikme Zammı Borcu Bulunduğundan Bahisle Eşi Üzerinden Yapılan Sağlık Yardımlarının Davalıdan İstirdadı Yardımın Yapıldığı Dönemdeki Yasal Düzenlemeye Aykırılık Oluşturacağı )
Y10.HDE. 2005/8880SAĞLIK YARDIMI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Sigortalılık Niteliğini Kaybettiği Tarihten İtibaren 90 Gün İçinde Meydana Gelecek Hastalık Hallerinde de Sağlık Yardımlarından Yararlanabileceği )
Y10.HDE. 2003/1840SAĞLIK YARDIMI ( Davalının Anne ve Babasının 65 Yaş Aylığı Almasının Onların Oğulları Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanmalarına Engel Olmaması )
Y10.HDE. 2003/4625SAĞLIK YARDIMI ( Davanın Davacıların Sigortalının Vefatı Nedeniyle Sağlık Yardımından İstifade Etmeyeceklerinden Bahisle Kurum Alacağının İptaline Karar Verilmesini İstemelerine Dair Olması )
Y10.HDE. 1998/4259SAĞLIK YARDIMI ( Emekli Sandığı Uyarınca Yapılacak Sağlık Yardımlarında Tedavi Süresiyle İlgili bir Düzenlemenin Bulunmaması )
Y10.HDE. 2004/10995SAĞLIK YARDIMI ( Emekli Sandığınca 2022 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenen Aylığın Sosyal Yardım Amaçlı Bir Ödeme Olması Nedeniyle Bağ-Kur Sigortalısının Sağlık Karnesi Almasına Engel Teşkil Etmediği )
Y10.HDE. 2003/10116SAĞLIK YARDIMI ( Hastanın Emekli Aylığı Alıp Almadığının Araştırılması ve Bu Suretle Kızından Dolayı Kurumun Sağlık Yardımından Yararlanmaya Hakkı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y10.HDE. 2001/5837SAĞLIK YARDIMI ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalılarının Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Sağlanan Sağlık Yardımlarından Faydalanmaları Durumunda Bağ-Kur Tarafından Sağlanan Sağlık Yardımlarından Yararlanamayacakları )
Y10.HDE. 2005/2497SAĞLIK YARDIMI ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısı - 1479 Sayılı Yasanın Geçici 23. Maddesine Göre Pirim Borcunu Ödeyen Sigortalının Sağlık Yardımından Yararlanabileceği )
Y21.HDE. 2003/10874SAĞLIK YARDIMI ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalısı - Sigortalılık Vasfını Kaybettiği Tarihten İtibaren 90 Gün İçinde Meydana Gelecek Hastalık Hallerinde Sağlık Sigortası Yardımlarının Devam Edeceği )
Y10.HDE. 2005/11021SAĞLIK YARDIMI ( İsteğe Bağlı Sigortalıların Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Olduğu Dönemde Gerçekleşmiş Olması Sebebiyle Bu Döneme İlişkin Yardımların İstirdadı Yoluna Gidilmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
Y21.HDE. 2010/10736SAĞLIK YARDIMI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Gerek Sigortalı Gerekse İşveren İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Kolundan Birbirlerine Karşı Değil Doğrudan Kuruma Karşı Sorumlu Oldukları - İşverenin Protez Masrafından Sorumlu Tutulamayacağı )
Y21.HDE. 2002/991SAĞLIK YARDIMI ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Her Türlü Sağlık Yardımları İle Kurumun Sorumlu Olması )
Y21.HDE. 2006/11481SAĞLIK YARDIMI ( İşveren İş Kazası Nedeniyle Kural Olarak Sigortalıya Karşı Değil Kuruma Karşı Sorumlu Olduğu )
Y10.HDE. 2002/8940SAĞLIK YARDIMI ( İşveren İş Kazasına Uğrayan Sigortalıya Kurumca İşe El Konuncaya Kadar Sağlık Durumunun Gerekli Kıldığı Yardımları Yapmakla Yükümlü Olduğu/Belgelere Dayanan Giderlerle Yol Paraları Kurumca İşverene Ödenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2001/5365SAĞLIK YARDIMI ( İşverenin Sağlık Yardımlarından Sorumlu Tutulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
Y10.HDE. 2006/159SAĞLIK YARDIMI ( Kurumun İntibak İşlemlerini de Kapsayan Hesap Hatası veya Yanılgısı - Sigortalının Sağlık Yardımından Yararlanmasını Engelleyen Prim Borcu Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 1975/8522SAĞLIK YARDIMI ( Onsekiz Yaşını Doldurmasına Rağmen Çalışamayacak Durumda Olan Çocukların Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimselerden Sayılması )
Y21.HDE. 2004/13157SAĞLIK YARDIMI ( Sağlık Sigortasından Yararlanması Gerektiğinin Tespiti İstemi - Talep Tarihinden İtibaren 6 Ay İçinde Ödemeleri Şartıyla Bu Kanun Hükümleri Çerçevesinde Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekleri )
Y10.HDE. 2002/826SAĞLIK YARDIMI ( Sağlık Yardımından Yararlanan Kişinin Davalının Eşi Olması-Davalı Üçüncü Kişi Sayılmayacağından Davanın Reddi )
Y10.HDE. 2006/2162SAĞLIK YARDIMI ( Sigortalılık Vasfını Kaybettikten ve Kurumdan Sigortalılığını Sildirdikten Sonra 90 Gün İçinde Hastalanan veya Arızaya Uğrayanların Sağlık Yardımlarından Yararlanma Haklarının İyileşinceye Kadar Süreceği )
Y21.HDE. 2004/12166SAĞLIK YARDIMI ( Sosyal Yardım Niteliği Taşıyan 2022 Sayılı Yasanın Sağladığı Olanakları Bağ-Kur Sigortalılarına 1479 Sayılı Kanunun Ek 11. Maddesinin Getirdiği Sağlık Yardımlarının Yerine İkame Olanağı Bulunmadığı )
Y10.HDE. 2005/10612SAĞLIK YARDIMI ( SSK Sigortalısı Davalının Bakmakla Yükümlü Olduğu Babasının Yararlanma Döneminde Bağ-Kur Sigortalısı Olduğu/Yardım Bedelinin Tahsiline İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali Davası - Sağlık Bakanlığının Davacı Konumunda Davaya Katılımına Karar Verilemeyeceği )
Y21.HDE. 2005/13079SAĞLIK YARDIMI ( Tedavi Giderinin Bağ-Kur'dan Ödenmesi İstemi - Öncelikle Davacı Yanca Bağ-Kur'dan Tahsiline Karar Verilmesi İstenen Tedavi Giderinin İlişkin Olduğu Tüm Belgeler Toplandıktan Sonra Karar Verileceği )
Y10.HDE. 2007/14155SAĞLIK YARDIMI ( Tedavi Giderlerinin Tahsili - Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanan 1479 S.K. Kapsamında Sigortalı Murisin Sağlık Yardımlarından Yararlanma Hakkının Bulunduğu/Tıbbi Tedaviye İlişkin Tüm Belgelerin Getirtilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2006/14933SAĞLIK YARDIMI ( Yapıldığı Sırada Prim Borcu Bulunduğu İçin Kendi Sigortalılığından Yararlanamayan Kişi Eşinin Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekleri )
YHGKE. 2015/10-1101SAĞLIK YARDIMI ( Yararlanabilmek İçin Sağlık ve Sigorta Prim Borcu Bulunmaması Şartı Arandığından Davacının Pirim Borcu Bulunup Bulunmadığı Hususu Yöntemince Araştırılarak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kurum İşleminin İptali )
Y10.HDE. 2009/15993SAĞLIK YARDIMI TUTARININ TAHSİLİ ( Sağlık Sigortası Hükümleri Kapsamında - Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Kılınmasının İsabetsiz Olduğu/Hüküm Altına Alınan Tutarın Davalı Kurumdan Alınarak Kendisine Husumet Yöneltilmeyen Dava Dışı Hastaneye Ödenmesi Gerektiğinin Tespitinin Doğru Olmadığı )
Y21.HDE. 2004/955SAĞLIK YARDIMI VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ ( İş Kazasının Oluşumundan İtibaren Kurumun Sorumlu Olduğu - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
Y3.HDE. 2011/15259SAĞLIK YARDIMINDAN DOĞAN ALACAK ( Borçlu Bulunmadığının Tespiti/Uyuşmazlığın Sağlık Sigortasının Kapsam ve Koşullarını Düzenleyen Sosyal Güvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Belirlenebileceği- İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y21.HDE. 2006/2598SAĞLIK YARDIMINDAN DOLAYI RÜCU DAVASI ( Bağ-Kur Zorunlu Sigortalısı İken Emekli Olan Eşinden Dolayı Sağlık Karnesi Bulunan Davacının Eşi Hayatta Olduğu İçin Dava Açma Ehliyeti Bağ-Kur Sigortalısı İken Emekli Olan Eşe Ait Olduğu )
Y21.HDE. 2003/1896SAĞLIK YARDIMINDAN MAHRUM KALINMASI ( Bu Durumda Yasanın Öngördüğü Sağlık Yardımlarının Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1989/10-391SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANAMAMA ( İsteğe Bağlı Bağ-Kur Sigortalı Kadın )
Y21.HDE. 2005/7903SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA ( Davacıya SSK'ca Aylık Bağlanma Tarihi İle 1479 Sayılı Kanun'un Ek 11.Maddesinin Yürürlükten Kalktığı Tarih Arasında Davacının Davalı Kurumun Sağlık Yardımından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı - Tedavi Giderinin İadesi İşleminin İptali )
Y21.HDE. 2016/4470SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA ( Kurum Tarafından Ödenmeyen Mide Küçültme Ameliyatı Bedelinin Tahsili - Davacının Ameliyat Olduğu Tarihte Sosyal Güvenlik Kanunları Kapsamında Sağlık Yardımından Yararlanma Koşulları Oluşup Oluşmadığı Araştırılmadan Eksik İnceleme İle Sonuca Gidilemeyeceği )
Y21.HDE. 2008/20274SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA İSTEMİ ( Türkiye İle Fedaral Almanya Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesi Hükümleri ve 5510 S. Yasa'nın 60. Md'nin ( G ) Fıkrası da Gözetilerek Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/5089SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI ( Tedavi Tarihinde Sağlık Sigorta Prim Borcu Bulunan Sigortalının Tedavi Giderlerini Talep Edememesi )
Y15.CDE. 2011/22751SAĞLIK YARDIMINI HAK EDEN KİŞİ ( PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiği/Sanığın Eşi Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )
Y10.HDE. 2008/18519SAĞLIK YARDIMININ KAPSAMI ( Tercih Edilen Stent Türünün Hastanın Sağlık Durumu ve Tedavi Gerekleri Yönünden Çıplak Metal Stent Yerine Kullanımının Zorunlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/13977SAĞLIK YARDIMININ KAPSAMI (Tedavi Bedelinin Tahsili İstemi - Yurt Dışındaki Tedavisinin Türkiye'deki Sözleşmeli Sağlık Sunucusunda Yapılması Durumunda Kaça Mal Olacağı Araştırılarak Fatura Miktarını Geçmemek Üzere Bu Kısmın Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemiş Olmasının Kanuna Aykırı Olduğu)
Y3.HDE. 2011/1556SAĞLIK YARDIMININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesince Verilen Görevsizlik Kararının Yargıtay'ın Denetiminden Geçmeden Kesinleşmesinin Sulh Hukuk Mahkemesini Bağlamayacağı - İş Mahkemesinin Görevli Olacağı )
Y21.HDE. 2002/3341SAĞLIK YARDIMLARI ( Bağ-Kur - Ameliyat ve Tedavi Masraflarının Yönetmeliğe Uygun Biçimde Saptanmasına Yönelik Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y10.HDE. 2011/7793SAĞLIK YARDIMLARI ( Davacının Hayati Bir Tehlike Arz Eden Hastalığı Sebebiyle Kurum Sağlık Tesisleri Dışında Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Tedavi Gördüğü - Kurumun Sağlık Yardımlarını Gereğince Yerine Getirmediği İçin Tedavi Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
Y21.HDE. 2003/11846SAĞLIK YARDIMLARI ( İsteğe Bağlı Sigortalıların Sağlık Yardımlarından Yararlanamayacağına Dair 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması )
Y10.HDE. 2011/3838SAĞLIK YARDIMLARI ( Sigortalının Sağlık Durumunun Gerektirdiği Sürece Devam Edeceği - Davacının Kendisi İçin Yapılan Tedavi Giderinin İş Kazası Sonucu Sağlık Durumunun Gerektirmesi Nedeniyle Yapılıp-Yapılmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/10103SAĞLIK YARDIMLARINDAN FAYDALANMA ( Sigortalıların Bunun İçin Prim Borcunun Olmamasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2004/1500SAĞLIK YARDIMLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANMA ( Yeterli İmkanları Olmayan ve Özellikle Hiçbir Sosyal Güvenlik Sisteminden Yararlanamayan Herkese Sağlık Yardımı Sağlanmasının Devletin Görevleri Arasında Olması )
Y10.HDE. 2009/9618SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Kız Çocuklarının Durum Değişikliklerinin Ortadan Kalkması Halinde Bu Kişiler Tekrar İlgili Kanunlarına Göre Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sayılacağı )
Y21.HDE. 2009/2110SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Sosyal Güvenlik Kurum'undan Emekli Olan Babasından Dolayı Maluliyeti Nedeniyle - Yüksek Sağlık Kurulunca Verilen Karar Sosyal Güvenlik Kurumunu Bağlayıcı Nitelikte Olduğundan Davanın Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2006/21-365SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( Alacaklılık ve Borçluluk Sıfatlarının Aynı Şahısta Toplanması Halinde Borç Sona Ereceği )
Y21.HDE. 2006/7566SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ( SSK İle Bağ-Kur Aynı Kuruma Devredildiğinden SSK'dan Yaşlılık Aylığı Alanın Eşi Nedeniyle Bağ-Kur Sağlık Yardımlarından Yararlanmasının Mümkün Olduğu )
Y10.HDE. 1980/7135SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI ( Sigortalının Yurt Dışında Özel Olarak Bulunduğu Sırada İvedili ve Zorunlu Hastalığı Nedeniyle Hastalık Yardımından Yararlandırılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2006/14954SAĞLIK YARDIMLARININ KARŞILIĞININ TAHSİLİ ( Aynı Maddi Temelden Doğan SSK Alacağı İle Aynı Tutardaki Bağ-Kur Borcunun Kuruma Devredilmesi İle Davaya Konu Borcun Ortadan Kalktığından Davanın Reddi Gereği )
Y10.HDE. 2005/1272SAĞLIK YARDIMLARININ KURUMDAN TAHSİLİ ( SSK'nın Yapması Gereken Sağlık Yardımlarını Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İfa Eden Davalının Bu Bedeli Anılan Kurumdan Tahsiline Olanak Bulunduğu )
Y10.HDE. 2015/24926SAĞLIK YARDIMLARININ ÖDETTİRİLMESİ İSTEMİ ( Tıbbi Cihaz Bedelinin Tahsili İstemi - Bu Hakkın Sigortalılar Tarafından Davacıya Temlik Edilmesi Uyuşmazlığın 5510 S. Kanundan Kaynaklanmış Olması Gerçeğini Ortadan Kaldırmadığı/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2013/12787SAĞLIKÇI BİLİRKİŞİ ( Davada Davacı Tarafından Verilen Sağlık Hizmetleri Sonucu Düzenlenen Faturalarda Davalının Yapmış Olduğu Kesintilerin Doğru Olup Olmadığının Çözümü Gerektiğinden Sağlıkçı Bir Bilirkişinin Heyette Olması Zorunlu Olduğu )
Y9.HDE. 1992/13160SAĞLIKLA İLGİLİ YERLER ( Kaplıcaların Bu Nitelikte Olmadığı-Grev ve Lokavt Yasağı Kapsamındaki Yerler )
Y2.HDE. 2003/4532SAĞLIKLARINDA DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI ( İsimlerinin Düzeltilmesi Talebinde Yanlışlık Bulunmadığı Gibi Adı Geçenlerin Sağlıklarında Talepte Bulunmadıklarından Davanın Reddi Gerekmesi )
Y18.CDE. 2015/39835SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI ( İlgili Kanunlarda Belirlenen Yükümlülüklere Aykırı Olarak Başka Bir Kimsenin Sağlığının Zarar Görmesine Elverişli Bir Şekilde Gürültüye Neden Olan Kişinin Cezalandırılacağına Dair Düzenleme İle Kişilerin Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkının Güvence Altına Alındığı)
Y2.HDE. 2016/7810SAĞLIKLI CİNSEL İLİŞKİ KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA ( Kadında Cinsel İlişkiye Engel Olacak Fizyolojik ve Psikolojik Bir Rahatsızlık Saptanmadığı/Cinsel İlişkiden Kaçınanın Kadın Olduğuna Dair Bir Delilin de Mevcut Olmadığı - Sağlıklı Bir Cinsel İlişkinin Gerçekleştirilememesinde Erkeğin Kusurlu Olduğu/Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Erkeğin Tam Kusurlu Kabul Edilmesi )
Y2.CDE. 1989/9590SAĞLIKLI GIDA MADDESİNİN BOZUK KONSERVE KUTUSUNDA SATILMASI ( 1593 Sayılı Kanunun 282. Maddesinin Uygulanması )
Y3.HDE. 2004/9166SAĞLIKLI VE ÇALIŞMA GÜCÜNE SAHİP OLMA ( Davacı Kadının Somut Olarak Bir İşte Çalıştığı İddia ve İspat Edilememesi - Asgari Ücretle Çalışsa Bile Yoksulluğun Ortadan Kalkmayacağı )
Y22.HDE. 2015/11737SAHA DIŞINDA ÇALIŞMA ( Tanığın Yemek Karnesinin Kesildiği Dönem İşyerine Erzak Getirilerek Yemek Yapıldığını ve Yemek Yendiğini Davacının Dışarıda Çalıştığı İçin Yiyemediğini Beyan Ettiği - Saha Dışına Çıkılmadığı Dönemde Davacıya Yemek Verilip Verilmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Yemek Ücretinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2013/6256SAHA ELEMANININ UYARILARA RAĞMEN ÇALIŞMA ALANINA GİRMESİ NEDENİ İLE ÖLMESİ ( Taksirle Öldürme/Kendisine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildiği - Koruyucu Malzeme de Teslim Edildiği/Sanıkların Beraatine Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2015/3693SAHA KİRASI ( Sadece Bir Stadyum Kirası Emsal Alınarak Hesaplama Yapıldığı - Sözleşmenin İlgili Maddesi Gereği Diğer Stadyumu Kirasının da Hesaplamada Dikkate Alınması Gerektiği/Alacak Davası )
Y2.CDE. 2001/13668SAHİBİ BELLİ OLMAYAN RUHSATSIZ TABANCANIN MÜSADERESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y15.CDE. 2012/3130SAHİBİ BULUNAN KÖPEĞİ ÖLDÜRMEK ( Mala Zarar Vermek - Kaybolan Keçisini Öldürüp Yerken Gördüğü Katılana Ait Köpeğini Av Tüfeğiyle Ateş Ederek Öldüren Sanığın Eyleminin Mala Zarar Verme Suçunun Oluşmadığı )
Y8.CDE. 2012/31521SAHİBİ BULUNDUĞU KÖPEĞİ GEREKLİ ÖNLEMİ ALMADAN BAŞIBOŞ BIRAKMAK ( Mağdurun Köpekler Tarafından Isırılmasında Zarar Suçu Olan Taksirle Yaralamadan Şikayet Yokluğu Nedeniyle Mahkumiyete Gidilememesi Halinde 5237 S.K. Md.177/1'den Hüküm Kurulacağı )
Y11.HDE. 1990/2463SAHİBİ LEHİNE DELİL OLAN TİCARİ DEFTERLER ( Yasaya Uygun Tutulmuş Olmaları Şartı )
YCGKE. 1983/6-280SAHİBİNE GERİ VERİLEN ÇALINMIŞ MAL ( Yasal Süre İçinde Sanığın Bilgisi ve İstemezliği Aranmaksızın Sahibine Geri Verilmesi Halinde TCK.'nun 523. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y7.HDE. 1976/7SAHİBİNİN ARSAYI MAL EDİNMESİ ( Köy Orta Malı )
Y19.CDE. 2015/12260SAHİBİNİN BİLGİSİ DIŞINDA BİLİMSEL TEZİN İNTERNET ORTAMINDA YAYINLANMASI SUÇU ( İçerik Yayımcısı ve Yer Sağlayıcının Sorumluluklarının Farklı Olduğu - İçeriğin İçerik Sağlayıcılar Tarafından Yayımlanması Yer Sağlayıcı Olan Sanık Tarafından Yayımlanmamış Olması ve Davaya Konu İçeriklerin Yayımdan Kaldırıldığı Gözetildiğinde Yer Sağlayıcı Sanığın Sorumluluk Şartlarının Oluşmadığı Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2016/9284SAHİBİNİN HUSUSİYETİNİ YANSITMASI GEREKEN ESER ( Eserin Korunma Kapsamında Olma Şartı - Eserin Tümü ya da Koruma Talep Edilen Parçasının FSEK M. 1/B-A Uyarınca Sahibinin Hususiyetini Taşıması Gerektiği - Bu Meyanda Bilimsel Gerçeklikler İle Tarihi Olgular Tüm İnsanlığın Malı Olup Kimsenin Tekelinde Olmadığı/Telif Hakkı İle de Korunmadığı )
YCGKE. 1987/6-457SAHİH BİR KEYFİYET ( İspat Edilmek İstenen Bir Hakkın İstihsaline Medar Olacak Sübut Delilini İhzara Matuf Hareket Olması )
Y11.CDE. 2006/3459SAHİH BİR KEYFİYETİN ESBAB-I SUBUTİYESİNİ TEDARİK MAKSADINA MATUF SAHTECİLİK ( Sahtecilik - Sanığın Sahtecilik Suçu Sabit Olmakla Beraber Alacağını Tahsili Amacıyla Hareket Ettiğinin Sabit Olması Halinde 765 Sayılı TCK.nun 347. veya 5237 Sayılı TCK.nun 211.Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y11.CDE. 2009/4065SAHİH BİR KEYFİYETİN ESBAB-I SUBUTİYESİNİ TEDARİK MAKSADINA MATUF SAHTECİLİK ( Sanığın Alacağını Tahsil Amacıyla Hareket Edip Etmediğinin Tespiti Gereği - Sahteciliğin Alacağın Tahsili Amacıyla Yapılması Halinde 765 S.K. Md. 347 veya 5237 S.K. Md. 211. Uygulanması Gereği )
Y17.HDE. 1993/2180SAHİH ESASA DAYANAN ESKİ TARİHLİ TAPU KAYDI
Y2.HDE. 2002/1734SAHİH NESEP BAĞI ( Davacının Davalıyı Kendi Çocuğuymuş Gibi Nüfus Siciline Yazdırdığı - Davacının Bu Anlatımının Kendisini Bağladığı/Davalının Baba Adının Değiştirilemeyeceği )
Y18.HDE. 2007/1509SAHİH NESEPLİ ÇOCUĞUN SOYADI ( Velayete Sahip Babanın Bu Hakka Dayanarak Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Kişilik Haklarıyla İlgili Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davası Açamayacağı )
Y18.HDE. 2006/6176SAHİH NESEPLİ ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Babanın Soyadının veya Çocuk Reşit Olduktan Sonra Kendi Soyadının Usulüne Uygun Olarak Açacağı Bir Dava Sonunda Verilecek Kararla Değişmedikçe Çocuğun da Soyadının Değişmemesi )
Y18.HDE. 1996/10269SAHİH NESEPLİ ÇOCUK ( Babasının İsmini Taşıması - Boşanma Veya Ölüm Üzerine Velayet )
Y3.HDE. 2001/4217SAHİH NİTELİKTE VAKIFLAR ( Taşınmazda Şerhi Bulunan - Taşınmazın Taviz Bedeline Tabi Bulunduğu )
YHGKE. 1995/17-351SAHİH VAKIF
Y3.HDE. 2005/698SAHİH VAKIF ( Bu Nitelikte Olmayan Vakıfların Taviz Bedeline Tabi Olmaması-Çekinceli Olarak Ödenen Taviz Bedelinin İadesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2005/601SAHİH VAKIF ( Taviz Bedeli İstenebilmesi için Vakfın Sahih Nitelikte Olmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2006/7976SAHİH VAKIF ( Taviz Bedeline Tabi Bulunduğu Gözetilip Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2005/8626SAHİH VAKIF ( Taviz Bedeline Tabi Olan Vakıf Şerhi Taşınmazlar Çıplak Mülkiyet Vakfa Ait "Sahih Vakıf" Niteliğindeki Bir Vakıf Şerhini Taşıyan Taşınmazlar Olduğu )
Y3.HDE. 2007/3948SAHİH VAKIF ( Vakıf Şerhine Dayanılarak Taviz Bedeli İstenebilmesi İlgili Vakfın Sahih Vakıflardan Olması Koşuluna Bağlı Olduğundan Vakıf Türü Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2013/12230SAHİH VAKIF OLMA KOŞULU (Vakıf Şerhine Dayalı Taviz Bedeli İstenebilmesi İlgili Vakfın Sahih Vakıflardan Olması Koşuluna Bağlı Olduğu - Gayri Sahih Vakıflar Yönünden Taviz Bedeli İsteminin Hukuksal Bir Dayanağı Bulunmadığı)
YHGKE. 1990/1-333SAHİH VAKIFLAR
Y3.HDE. 2008/16896SAHİH VAKIFLAR ( Bilirkişiden Rapor Temin Edilerek Gayrisahih Vakıf Olduğunun Tespiti Halinde Tavize Tabi Olmadığı Değerlendirilerek Davanın Kabulü Sahih Vakıf Olduğunun Tespiti Halinde İse Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2002/4585SAHİH VAKIFLAR ( Kadastro Tespiti )
Y1.HDE. 1995/16923SAHİH VAKIFLAR ( Nitelikleri - Taviz Bedeli - Vakıf Şerhi )
Y13.HDE. 1996/7752SAHİH VAKIFLAR ( Taviz Bedelinin Sahih Vakıflar İçin Sözkonusu Olduğu )
Y3.HDE. 2004/14184SAHİH VEYA GAYRİSAHİH VAKIFLARIN TAPUDAKİ VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Taviz Bedeli Ödenip Ödenmemesi - Sahih Vakıfların Taviz Bedeline Tabi Olup Gayrisahih Vakıfların Tabi Olmaması )
Y3.HDE. 2008/15430SAHİH YA DA GAYRİSAHİH VAKIF OLMAK ( Vakfiye Örneği İle Kök Tapu Kaydı Bütün Tedavülleriyle Birlikte Dosyaya Getirtilip Şerhe Konu Vakfın Sahih Vakıflardan Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/3029SAHİL SULAMA BİRLİĞİ ( Kamu Kurumu Niteliği Taşıdığı - Kamu Kurumu Tarafından Yapılan Tesislerin Kullanması veya Muhafazasındaki Kusurdan Doğan Zararların Tam Yargı Davası ile İdari Yargıda İstenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2006/14407SAHİL SULAMA BİRLİĞİ ( Tesisten Kaynaklanan Zararın Tazmini - Birliğin Kamu Kurumu Niteliğinde Olması Nedeniyle Davanın İdari Yargıda Görülmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/2085SAHİL ŞERİDİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin Devamı Olan Bu Tür Yerler Üzerinde Kanun Koyucu Kamunun Yararlanmasına Öncelik Tanıdığı - Özel Mülkiyet Şeklinde Kazanılması Ve Tescilinin Mümkün Olup Olmadığının Tartışılması Gereği )
YHGKE. 1980/1-967SAHİL ŞERİDİ ( Umuma Ait Mal )
Y1.HDE. 2008/10426SAHİL ŞERİDİNDE YAPILABİLECEK YAPILAR ( Duvar ve Çitin Bu Kapsamda Bulunmadığı - Hazinenin Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinin Kabulünün Doğru Olduğu )
YHGKE. 2005/10-496SAHİLDE SABİTLENMİŞ GEMİDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İşçinin Habersiz Ayrıldıktan Sonra İşyeri İle İlgili Olmayan Alanda Ölü Bulunması Olayının İş Kazası Sayılamayacağı )
Y1.HDE. 2008/10426SAHİLE YAPILAN DUVAR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulanan Yer/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinin Kabulü - Kıyı Kanunu Md. 8'de Düzenlen Yapılabilecek Muhdesatlar ve Prosedürüne Uymadığı )
Y15.CDE. 2012/197SAHİP OLMADIĞI HALDE ACİLEN SATILIK ŞEKLİNDE İLAN VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Aracın Başkasına Satışını Önlemek İçin Katılandan Kapora İstediği Katılanın Kaporayı Sanığa Ait Hesaba Havale Ettiği - Paranın Banka Aracılığı İle Sanığa Gönderilmesi Eyleminde Hilenin Gerçekleşmesinde Ödeme Aracı Durumunda Bulunan Bankanın Rolünün Bulunmadığı/Bankanın Araç Olarak Kullanılması Suçunun Oluşmayacağı/Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2002/5141SAHİP OLUNAN ARAZİ İÇİNDE KALAN TELLERİN ALINARAK BAŞKA YERE KONMASI ( Kendiliğinden Hak Alma Suçunun Oluşmaması )
Y20.HDE. 2001/8022SAHİPLİ ARAZİ ( Her Nevi Ağaç Ve Ağaççıklarla Örtülü Yerlerin Orman Sayılamayacağı )
Y3.CDE. 1990/4479SAHİPLİ ARAZİ ( Odunların Ağaçların Gövdesinden Değil de Dallarından Elde Edilmesi Halinde Suç Oluşmayacağı )
Y3.CDE. 2012/24272SAHİPLİ ARAZİDEN AĞAÇ KESME ( İzinsiz/Kabahate Dönüştüğü - Zamanaşımı Süresinin Gerçekleştiği )
Y3.CDE. 2004/5332SAHİPLİ ARAZİDEN AĞAÇ KESME ( Sahipli Araziden Ormanda Yetişen Ağaçları Orman İdaresinden İzin Almadan Kesme Eyleminin 6831 SK'nın 116. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 1994/2242SAHİPLİ ARAZİDEN DAL KESMEK ( Dalları Kesilen Çınarın Kurumayıp Hayatiyetini Devam Ettirmesi Nedeniyle Dal Kesme Şeklinde Oluşan Eylemin Suç Oluşturmaması )
Y3.CDE. 2001/13533SAHİPLİ ARAZİDEN İZİNSİZ AĞAÇ KESİLME SUÇU ( Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
Y3.CDE. 2006/2977SAHİPLİ ARAZİDEN İZİNSİZ AĞAÇ KESİMİ ( İzinsiz Kesilen Ağaçların Kesildikleri Yerin Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Belirlendiğinden İzinsiz Tarla Açma Suçunun Değil Söz Konusu Suçun Oluşmuş Olması )
YCGKE. 2012/15-1415SAHİPLİ HAYVANLARI ZEHİRLEMEK SURETİYLE ÖLDÜRMEK ( Sanıklardan Adı Geçen İle Katılan Arasında Husumet Olduğu - Bilirkişi ve Tanık Beyanları Gözetildiğinde Sanıkların Katılana Ait Hayvanları Haksız Yere Öldürmek Suretiyle Mala Zarar Verme Suçunu İşlediklerinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/6675SAHİPLİ KESTANE ORMANLARI ( Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olması )
Y12.CDE. 2013/1619SAHİPLİ KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı - Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2012/31521SAHİPLİ KÖPEK TARAFINDAN ISIRILMAK ( Tehlike ve Zarar Sonucu Doğurduğu - Zarar Suçu Olan Taksirle Yaralamadan Şikayet Yokluğu Nedeniyle Mahkumiyete Gidilememesi Halinde Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/4365SAHİPLİ PALAMUTLUK ( Sahipli Palamutlukların Devletleştirmenin İstisnasını Oluşturması )
Y20.HDE. 2001/6675SAHİPLİK BELGESİ ( Devletleştirilmiş Ormanlar - Özel Orman Statüsü İle Gerçek Kişiler Adına Tescil )
Y21.HDE. 2005/3827SAHİPLİK BELGESİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN FATURA ( İş Makinasının İstihkak İddia Eden Üçüncü Kişiye Ait Olduğuna Delil Olmayacağı )
Y21.HDE. 2004/13323SAHİPLİK BELGESİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN FATURA ( İş Makinasının Haczine Karşı Açılan İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamayacağı - İş Makinalarının Mülkiyetinin Noter Satışıyla Geçmesi )
Y21.HDE. 2003/3066SAHİPLİK BELGESİ NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İstihkak İddiasına Dayanak Gösterilen Faturanın )
Y7.CDE. 2002/2463SAHİPLİK BELGESİ OLMADAN AV TÜFEĞİ SATIN ALMAK ( Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesini Aldığı Tarihe Kadar Bu Av Tüfeğini Ruhsatsız Olarak Taşıdığından Fiilinin İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y20.HDE. 2001/4365SAHİPLİLİK ( Sahipli Palamutlukların Devletleştirmenin İstisnasını Oluşturması - Sahiplilikten Kastın Yerin Tapulu Olması Anlamında Olması )
YİBGKE. 1944/38SAHİPSİZ ARAZİ ( 8.5.1944 Günlü Yorumun Şumulü-İhya )
Y8.HDE. 2005/4682SAHİPSİZ ARAZİ VE HENÜZ O TARİHTE KULLANILMAYAN BİR YER ( Açılan Tescil Davalarında Diğer Kazanma Koşulları Yanında Kişinin Zilyetliğinin Başladığı Tarihten İtibaren Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Kazanma Süresinin de Dolması Gereği )
Y7.CDE. 2004/8925SAHİPSİZ EŞYA ( 4926 Sayılı Kanunun 30.Maddesinde de Aynı Yönde Hüküm Bulunması Nedeniyle Sanığa Ait Olduğu İleri Sürülerek Dava Açılan 12 Kg. Çayın Sahipsiz Eşya Niteliğiyle Müsaderesi Yerine Gümrük İdaresine Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 2002/14552SAHİPSİZ KÖPEĞE ÇARPILMASI ( Takibat Yapılıp Yapılmaması )
Y6.CDE. 1991/1300SAHİPSİZ MAL ( Arıların - Açıklanması Zorunluluğu )
Y3.HDE. 1994/2385SAHİPSİZ ŞEYLER
YHGKE. 1992/1-187SAHİPSİZ ŞEYLER
Y5.HDE. 1991/16767SAHİPSİZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Taşınmazdaki Bina ve Ağaçların Bedelinin Zilyede Ödenmesi )
Y8.HDE. 1990/12654SAHİPSİZ TAŞINMAZLAR ( Sahipsiz Taşınmazların Devlet Adına Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2015/18-149SAHİPSİZ TAŞINMAZLAR (Hiçbir Şekilde Özel Mülkiyette Değerlendirilemeyeceği - Bahsi Geçen Taşınmazların Kazanılması Bakımı Korunması İşletilmesi ve Kullanılmasının Özel Kanun Hükümlerine Tâbi Olduğu/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tespiti)
YHGKE. 1995/3-968SAHİPSİZ TAŞINMAZLARIN İDARESİ ( Kayyum )
YHGKE. 1977/8-562SAHİPSİZ VE UMUMA AİT YERLER
YHGKE. 1980/1-967SAHİPSİZ YERLER
YHGKE. 2006/5-227SAHİPSİZ YERLER ( Mer'ayı Kapsamadığı - Mer'a Üzerinde Kanunun Tarif Ettiği Biçimde Muhtesat Oluşturulması ve Bedelinin Ödenmesi Olanağı Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/2665SAHİPSİZ YERLER ( Yararı Kamuya Ait Mallar Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olduğu - Tescile Tabi Bulunan Taşınmaz Mallar İle Tarım Alanına Dönüştürülmesi veya Ekonomik Yarar Sağlaması Mümkün Olan Yerler Hazine Adına Tescil Edileceği )
YHGKE. 1981/8-645SAHİPSİZ YERLERİN HAZİNE ADINA TAHDİDİ
Y7.CDE. 1980/2877SAHNE ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN ADIN SANIKLARCA YARGI KARARIYLA SOYADI OLARAK ALINMASI ( Haksız Rekabet İddiası )
Y11.CDE. 2005/9160SAHTE “BORCU YOKTUR” YAZISI ÇIKARILMASI ( Vergi Borcunun Bulunması - Noterden Diğer Sanığa Satarak Sanıkların Fikir ve Eylem Birliği İçinde İşledikleri İddia Olunan Sahtecilik Suçundan Şikayetçi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Zarar Görme Olasılığının Bulunduğu/Katılma İsteminin Kabulü Gereği )
Y21.CDE. 2015/11683SAHTE ABONE TAŞIMA İŞLEMİ YAPMA ( İletişim Şirketine Sanığın Yetkilisi Olduğu Şirketin Suça Konu Sözleşmenin Düzenleyicisi Olduğuna Dair Bilgi ve Belge Bulunup Bulunmadığının Sorulcağı - Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
Y11.CDE. 2015/4793SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( 5809 S. Kanunun 63/10 Md. Uyarınca Açılan Davada 5809 S. Yasaya Muhalefet Suçundan Beraat Kararı Verildiği ve Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçu Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiğinden Bahisle Suç Duyurusunda Bulunduğu - Bunun Üzerine Açılan Davada Aynı Konuda Hem Beraat Hem de Suç Duyurusunda Bulunulamayacağı Cihetle Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2015/3455SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 6518 S.Kanun'un 104 ve 105. Md.leri İle Değişik 5809 S.Kanunun 63. Md. 10. Fıkrası İle Yaptırıma Bağlanan 56. Md. 2. ve 5. Fıkrasındaki Hükümler Karşısında Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan ve Lehe Olan 5809 S. Kanunun 56. Md.Gözetilerek Sanığa Önödeme Önerisinde Bulunulması Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/8444SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Kimlikte Bir Sahtecilik Yapılıp Yapılmadığının Tespiti İçin Sözleşmelerin Ekinde Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopilerindeki Fotoğrafın Katılana Ait Olup Olmadığının İnceleneceği/Sözleşmelerde Bulunan Bayi Kodunun İptal Edilip Edilmediği İle Suç Tarihinde Bayi Kodunun Ne Olduğunun Sorulacağı - Özel Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2017/5886SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu - GSM Hat Satışı Bayisi İşleten Sanığın Katılan Adına Dört Ayrı Sahte Abonelik Sözleşmesi İle GSM Hattı Çıkartıp Yüklenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S.K. Md. 56 Gözetilip Ön Ödeme Önerisinde Bulunularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )
Y11.CDE. 2015/3859SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Beyanlarında Geçen İletişim Firmasının Yetkilisi İle İlgili Personelin Suç Tarihinden Önceki Resmi Kurumlardan Temin Edilecek İmza ve Yazı Örnekleri Getirtilip Huzurda Alınan Yazı ve İmza Örnekleri İle Birlikte GSM Abonelik Sözleşmesi Üzerindeki Yazı ve İmzaların Sanığın Ya da Firmanın Yetkilileri İle Personelinin Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Suça Konu Hattın Aktivasyon İşleminin Hangi Bayi Tarafından Yapıldığının Tespiti Gerektiği )
Y8.CDE. 2017/15706SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Mağdur Şirketlerden Sabit Telefon Hatları İçin Sahte Abonelik Sözleşmeleri Düzenletmek Şeklindeki Eylemlerinin Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/17265SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md. Düzenleme Gözetilerek Sonuca Gidileceği - Sanığın Müştekiye Ait Kimlik Bilgilerini Ele Geçirip Kullanarak Müşteki Adına Sahte Abonelik Sözleşmesi Düzenlemesi/Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
Y11.CDE. 2013/5213SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Huzurda Alınan Yazı Örnekleriyle Birlikte Suça Konu Abonelik Sözleşmelerindeki Yazıların Aidiyeti Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/10691SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Manevi Tazminat - Davalı Şirket Yetkilisi Hakkında Başlatılan ve Derdest Olduğu İleri Sürülen Ceza Kovuşturma ve Soruşturmaları İle Davacı Hakkında Başlatılan Ceza Kovuşturma ve Soruşturma Dosyaları ve Davayla İlgili Diğer Ceza Dosyaları Sonucunda Verilecek Hükümler Beklenerek Davacının Talebinin Değerlendirileceği )
Y15.CDE. 2014/20746SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Sanığın Nüfus Müdürlüğünün Maddî Varlıklarından Olan Nüfus Cüzdanı Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık - Eylemin Kamu Kurumu Olan Nüfus Müdürlüğü'nün Maddi Varlıklarından Olan Nüfus Cüzdanı Kullanılarak Gerçekleştiği/Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.CDE. 2016/1327SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLETMEK (Harcama Yapılırken Hangi Kullanıcı Bilgileriyle Siteye Giriş Yapıldığı Tespit Edilip Kullanıcı Bilgileri Detayları İlgili Siteden Sorulacağı - Alınan Mal veya Hizmetlerin Kime ve Hangi Adreslere Teslim Edildiği Araştırılacağı/Gerektiğinde Uzman Bilirkişiden Görüş Alınacağı)
Y11.CDE. 2015/7918SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ İE HAT ÇIKARMA (Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Abone Tesis Edilmesi Suçu - Eylem Hakkında Elektronik Haberleşme Kanunu Hükümleri Uygulanarak Önödeme Önerisinde Bulunularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği)
Y21.CDE. 2015/9435SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ İLE CEP TELEFONU HATTI TAHSİS ETME ( 5809 S.K. 56/2. ve 5. Fıkra Hükmü Karşısında Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S.K. Md.56'daki Düzenleme de Gözetilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/5619SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ İLE GSM HATTI ÇIKARMA ( Sözleşmenin Alt Bayi Tarafından Düzenlenerek Kendilerine Gönderildiği Savunması Karşısında Öncelikle Alt Bayii Yetkilisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Açıldığı Takdirde Davaların Birleştirilmesi Sözleşmenin Nerede Düzenlendiği Hususunun GSM Şirketinden Sorularak Netleştirilmesi Sözleşmedeki İmza ve Yazıların Kimin Eli Ürünü Olduğu Yönünde İnceleme Yaptırılması Gereği )
Y11.CDE. 2015/5097SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ İLE GSM HATTI ÇIKARTMA SUÇU ( Eylemin Sübutu Halinde Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan ve Lehe Olan 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu ve Ön Ödeme Önerisinde Bulunarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği Gözetilmeden Eksik Araştırma ve İnceleme İle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2014/21769SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI (Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Aboneliklerin Kullanılamayacağı - 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunulacağı)
Y8.CDE. 2016/3489SAHTE ABONELİK TESİSİ ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği ve Bunların Kullanılamayacağı - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmünün Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/21073SAHTE ABONELİK TESİSİ ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1996/11794SAHTE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ( Kendine Ait Olmayan Otomobili Satmak - Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2002/5949SAHTE ALINDI BELGESİ ( Gazete Bayisinin Gazete Tarafından Düzenlenen Kampanyada Verilen Telefonları Yetkisi Olmadığı Halde Para Alıp Sahte Alındı Belgesi Vermesi - Şikayetçinin Zararı Tam Olarak Karşılanmadığı Halde TCK'nın 523. Maddesine Göre İndirim Yapılarak Eksik Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2007/4382SAHTE ALTIN ( Milli Ziynet Altını Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden Alınacak Rapor İle Saptanıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/20187SAHTE ALTIN ( Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde Eylemin Bütün Halinde 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1'de Tanımlanan Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2009/13979SAHTE ALTIN ( Sanıkta Ele Geçen Sahte Altınların Milli Ziynet Altınları Kapsamında Olup Olmadığının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Alınacak Rapor İle Saptanması Gereği )
YCGKE. 1977/8-76SAHTE ALTIN BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Reşat Altınlarının Milli Para Olarak Kabulü )
YCGKE. 1980/8-185SAHTE ALTIN İMALİ SURETİYLE KALPAZANLIK ( Altınların İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadıklarının Tesbiti )
Y8.CDE. 1990/7241SAHTE ALTIN SATMAK ( Darphane Dışında Basılmış Kalplığı Kolaylıkla Anlaşılamayan Altınların Kuyumcu Olan Sanıklar Tarafından Satılması )
Y11.CDE. 2010/9258SAHTE ARAÇ MUAYENE İŞLEMİ YAPTIRMAK ( Sanığın Eylemi Sonucu Ne Gibi Somut Zarar Oluştuğunun Gerekçeye Yansıtılacağı - Kamu Zararının Giderilmediği Gerekçesi İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2006/6042SAHTE ARAÇ MUAYENESİ ( Muayenenin Başkası Tarafından Yaptırıldığının Savunulması Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirleneceği - Savunmada İsmi Geçen Tanık Dinlenilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y21.CDE. 2015/9280SAHTE ARAÇ MUAYENESİ ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açıldığı - Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kastla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Zincirleme Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Açısından Benzer Nitelikteki Ceza Dosyası ile Muayenede Sahtecilik Suçundan Açılmış Başka Davaların Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Mümkünse Mevcut Dava ile Birleştirilmesi Aksi Halde Bu Davayı İlgilendiren Belgeler İncelenerek Hukuki Durumun Belirleneceği )
Y21.CDE. 2015/4742SAHTE ARAÇ MUAYENESİ (Sanıkların Araçların Vergi Borcu Olduğuna ve Araçları Muayeneye Göndermeden Sadece Ruhsatı Verdiklerine Dair Savunmaları Karşısında Muayene İşleminin Sahte Yapılmış Olacağını Bilen Sanıkların Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik)
Y11.CDE. 2014/10209SAHTE ARAÇ MUAYENESİ İŞLEMİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Aracı Haricen Sattığını Belirttiği Şahsın Tanık Sıfatı İle Beyanı Alınıp Aracı Haricen Satın Alıp Almadığı Satın Almış İse Kimden Satın Aldığı ve Satın Alma Tarihinde Motorlu Araç Trafik Belgesindeki Sahte Muayene İşleminin Var Olup Olmadığının Sorulması Gerektiği)
Y11.CDE. 2013/655SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPILMASI ( Sanık Hakkında Benzer Nitelikte Fiileri Nedeniyle Mahkumiyetine Karar Verilmiş Davaların Bulunduğu - Fiilerin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Birkaç Kez İhlal Etmek Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suç mu Oluşturduğunun İncelenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/863SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPILMASI ( Sanık Hakkında Benzer Nitelikteki Eylemleri Sebebiyle Mahkumiyetine Karar Verilmiş Temyiz İncelemesi Sırası Bekleyen Dosyalar Bulunduğu - Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirileceği/Davaların Mümkünse Mevcut Dava İle Birleştirileceği )
Y21.CDE. 2015/9493SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMA ( Resmi Belgede Sahtecilik - Araca Ait Motorlu Araç Trafik Belgesinin Arka Yüzünde Bulunan Aracın Muayenesi Bölümünde Yer Alan Rakam ve İmzanın Sanığa Aidiyeti Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Sanığın Orada Faliyette Bulunup Bulunmadığı Hususunda Zabıta Araştırması Yaptırılacağı )
Y21.CDE. 2015/9212SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMA ( UYAP'tan Yapılan Araştırmada Sanığın Benzer Nitelikteki Fiilleri Sebebiyle Mahkumiyetine Karar Verilmiş Dosyası Bulunduğu/Mahkemece Sanığın Fiilleri Her Biri Yenilenen Kastla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararı Çerçevesinde mi İşlendiği Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2013/4671SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMA SUÇU ( Sanık Suçlamayı Kabul Etmediği - Sanıkla Aynı Odada Çalışan Tanıkların Müştekiyi Tanımadıklarını Beyan Ettiği/Müşteki İse Muayene İşleminin Sanık Tarafından Yapıldığını Beyan Ettiği - Mahkemece Suça Konu Belge Üzerinde İmza ve Yazı İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2017/140SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMAK ( Sanık Hakkında Benzer Nitelikteki Fiilleri Sebebiyle Mahkûmiyet Kararı Verildiği - Mahkemece Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kastla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Zincirleme Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Açısından Dosyaların Birleştirileceği/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y11.CDE. 2014/8217SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMAK (Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçları mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kanunun Aynı Hükmünün Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Birkaç Kez İhlal Etmek Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2014/15419SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPMAK SUÇU ( Zincirleme Suç İlişkisi İçindeki Eylemlerden Bazılarının Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmüne Konu Olmasının Diğer Eylemlerin Davaya Konu Yapılmasına Engel Olmayacağı Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2015/7422SAHTE ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMA ( Sanığın Ruhsatı Almaya Geldiğinde Kendisinin Orada Bulunmayıp Araç Sahibini de Tanımadığını Beyan Ettiği - Mahkemece Tanıklar Hakkında Beyanları Gereği Suç Duyurusunda Bulunulduğu/Sanık Aleyhine İleri Sürülen Beyanların Çelişkili Olduğu/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2011/13145SAHTE ARAÇ PLAKASI OLUŞTURULMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Aynı Araca İlişkin Aynı Zamanda Ele Geçirilen Sahte Trafik Tescil Belgeleri ve Araç Plakasının Kullanılması Fiilinin Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y3.HDE. 2012/22069SAHTE ARAÇ RUHSATI İLE ARAÇ SATIŞI ( Maddi Tazminat - Emanete Alınan Davaya Konu Ruhsat ve Belgelerin Asılları Getirtilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belgelerin İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/16161SAHTE ASKERLİKLE İLİŞİĞİ BULUNMADIĞINA DAİR BELGE DÜZENLEYEREK KULLANAN SANIK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y7.CDE. 2002/15791SAHTE AVUKAT ( Baro Levhasına Kayıtlı Olmayanların ve İşten Yasaklanmış Olan Avukatların Şahıslarına Ait Olmayan Dava Evrakını Düzenleyememesi ve İcra İşlemlerini Takip Edememesi )
Y1.CDE. 2002/53SAHTE AVUKATIN SANIĞIN VEKİLLİĞİNİ YAPMASI ( Sahteliğin Anlaşılması Üzerine Sanığa Yeniden Savunma Hakkı Verilmesi )
Y6.CDE. 2004/4417SAHTE BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİ ( İşi Bırakma Formu Sunularak Sanığa Haksız Hizmet Süresi Kazandırıldığı - Sanığın 765 Sayılı TCK'nun 356 ve 80. Maddeleri Uyarınca Hükümlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/9415SAHTE BAĞ-KUR GİRİŞ KAYDI ( Sanığın Mütefevvanın Gerçekte Kaydı Olmadığı Halde Bakkallar ve Bayiler Odasına Ait Üye Kayıt Defterinde Kayıtlı Olan Bir Üyenin İsmi Silerek Yerine Ölen Kişinin Kaydını Yapması - Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik )
Y19.CDE. 2015/16216SAHTE BANDROLLÜ VE KOPYA ESERLER ELE GEÇİRİLMESİ ( Bir Süre Sonra Henüz Hukuki Kesinti Oluşmadan Yine Başka Bir Adresteki İş Yerinde Yapılan Aramada da Dava Konusu Bandrol Taşımayan Kopya Eserlerin Ele Geçmiş Olması/Bu Davaların İrtibat Sebebiyle Birleştirilmiş Olması Karşısında Sanığın Aynı Suç İşleme Kararı Altında Gerçekleştirdiği Belirtilen Eyleminin Tek Suç Olarak Kabul Edilip TCK. 43. Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/3558SAHTE BANKA KARTI BULUNDURMAK ( Aynı Bankaya Ait Düzenlenen 4 Adet Sahte Kredi Kartının Değişik Zamanlarda Üretildiğine veya Kabul Edildiğine Dair Delil Bulunmadığından Sanıklar Hakkında Kopyalanan Kart Sayısı Dikkate Alınarak Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hüküm Kurulması ile Yetinilmesi Gereği - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasının Fazla Ceza Hükmolunmasına Neden Olduğu )
Y8.CDE. 2014/27246SAHTE BANKA KARTI ÜRETTİRİLMESİ ( Sanığın Başka Bir Kişiye Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırıp Sahte Banka Kartı Ürettirdiği - Banka Kartının Değişik Yer ve Zamanlarda Kullanılarak Menfaat Temin Edilmesi Nedeniyle Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanarak Cezada Artırım Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/9777SAHTE BANKA VE KREDİ KARTI ÜRETMEK ( Sanığın Birden Fazla Bankaya Müracaat Ettiği/Sanıkların Müracaat Formlarındaki Yazı/Rakam ve İmzalarını Mukayese İçin Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Rakam ve İmzaların Kıyaslanması İçin Sağlıklı bir Kanaate Ulaşılamadığı/İmza Karşılaştırması )
Y11.CDE. 2011/1917SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA ( Hapis Cezaları Takdiren Asgari Hadden Tayin Olunduğu Halde Aynı Gerekçelerle Adli Para Cezalarının Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Gerekçede Çelişkiye Düşülmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2010/16131SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANARAK YARAR SAĞLAMAK ( Gerçeğe Aykırı Banka veya Kredi Kartı Üretmek - Fiilin Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanarak Yarar Sağlamak Suçunun Unsuru yada Ağırlatıcı Nedeni Olmadığı/Bağımsız Suç Olduğu )
Y8.CDE. 2017/18909SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA ( Banka veya Kredi Kartı ile Harcama Yapma Eylemlerinin Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olup Mağdurunun Kredi ya da Banka Kartını Üreten Banka veya Finans Kuruluşu Olması Nedeniyle Sahte Belgelerle Üretilen Kartların Bağlı Olduğu Banka Sayısınca Suça Konu Kartlarının Birden Fazla Kullanılmaları Halinde ise Kendi İçerisinde Zincirleme Şekilde Suç Oluşacağı Hususunun Gözetileceği - Sonuca Göre Hukuki Durumun Takdiri Gerektiği )
Y8.CDE. 2017/6775SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA ( Davaya Konu Katılana Ait Sahte Kredi Kartının İşyerinde de Kullanıldığı ve Gerçek Kart Hamilinin Bu İşlemlere İtiraz Ettiğinin Anlaşılması Karşısında Bu Harcamaların Kim Tarafından Yapıldığının Araştırılması Harcamalarla İlgili Olarak Fatura veya Slip Düzenlenip Düzenlenmediğinin Düzenlendi İse Faturanın Kimin Adına Düzenlendiğinin Slipin İse Kim Tarafından İmzalandığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2016/2564SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA ( Sanıktan Aynı Tarihte Ele Geçen Aynı Bankaya Ait Kartların Kullanılması Sebebiyle Yargılama Yapıldığının ve Mahkumiyet Hükmü Kurulduğunun Anlaşılması Karşısında Öncelikle O Dosya Getirtilip İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örnekleri de Dosyaya Konulduktan Sonra Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Bakımından Sanık Hakkında Aynı Eylemden Dolayı Kurulan Mahkumiyet Hükmünün Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Edileceği )
Y5.CDE. 2017/1069SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇU ( Sanık Hakkında İlgililer Adına Mağdurdan Sahte Kredi Kartı Aldığı ve Kullandığı İddiasıyla Yargılama Yapılmakta Olduğu - Sanığın Mükerrer Cezalandırılmasının Önlenmesi Bakımından Sanık Hakkında Açılan Davaların Birleştirilmesi Aksi Halde İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin İncelenip Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/8329SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA SUÇU ( Sanıklar Hakkında Bankaya Yönelik Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Halde Mahkemece Bu Suçtan Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2015/11067SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME KABUL ETME ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu - Sanıkların Suç Tarihinde Kullandığı Sahte Kredi Kartlarının Alış-Veriş Sliblerinin Bankalararası Kart Merkezine Gönderilerek Kredi Kartının Manyetik Şeridine Bilgileri Kopyalanan Banka Belirlenip Kartın Sahteliğine Dair Rapor Alınması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/1107SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME KABUL ETME ALIŞVERİŞ YAPMA PARA ÇEKME ( Mağdurun Kredi veya Banka Kartını Üreten Banka veya Finans Kuruluşu Olduğu Eylemin Bir Kül Halinde Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu - Sahte Kartların Değişik Zamanlarda Kullanılmış Olduğu Gözetilerek Eylemin Zincirleme Suç Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2014/37684SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETME VE KULLANMA ( Zincirleme Suç - Sanıkların Farklı Bankalara Ait Sahte Kredi Kartları İle Değişik Zamanlarda Nakit Para Çektikleri ve Alışveriş Yaptıkları/Mahkemece Banka Sayısınca T.C.K.'nun 245/3 Md. ve Fıkrası Uyarınca Cezalandırılmaları ve Tayin Edilen Cezalarının T.C.K. 'nun 43. Md. İle Arttırılacağı )
Y8.CDE. 2001/6878SAHTE BANKNOT ( Bilirkişi İle Merkez Bankası Komisyonu Raporu Arasındaki Çelişki - Denetim Açısından Suça Konu Paranın Dosyada Bulundurulması Gereği )
Y3.CDE. 2005/7501SAHTE BANKNOT ( Suça Konu Sahte Paranın Karar Kesinleştiğinde T.C. Merkez Bankası Merkez veya Taşra Birimine Gönderilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2006/3545SAHTE BANKNOTLARIN İMHA EDİLMESİ ( Karar Verilmesi Gerekirken Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/5752SAHTE BANKNOTLARIN İMHASI ( Suça Konu Sahte Paraların Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerekirken "Merkez Bankası Koleksiyonuna Gönderilmek Üzere" Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2009/9502SAHTE BANKNOTLARIN İMHASI (Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi Gereği İşlem Yapılmak Üzere TC. Merkez Bankasına Gönderileceği)
Y8.CDE. 2012/35562SAHTE BANKNOTLARIN TEDAVÜLE KOYULMASI ( Sanığın Suça Konu 1 Adet Sahte Parayı Bu Niteliğini Bilerek Tedavüle Koyduğuna Dair Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Beraati Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/3440SAHTE BANKNOTUN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ ( Paraların T.C. Merkez Bankasına Gönderileceği )
Y7.CDE. 2006/16554SAHTE BEGELERLE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi - Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Süreye Göre Belirlenmesi Gereği )
Y11.CDE. 2008/21945SAHTE BEGLERELE BAŞKASINA AİT TAŞINMAZI SATMA ( Hileli Davaranışları ile Sanığın Taşınmaz Malikinin Zararına Kendine Çıkar Sağladığı Gözetilerek Eylemin Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu - Malikle Yüz Yüze Gelinmediği Bu Nedenle Suçun Oluşmadığından Bahisle Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2002/19086SAHTE BELGE ( Adedine Göre Sanık Hakkında TCK 80. Maddesi Uygulanacağı - Sanığın Eylemi TCK 504/1. Maddesine Uygun Kredi Açılmasını Sağlamak Yoluyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2003/4492SAHTE BELGE ( Düzenlenilen ve Buna Dayanılarak Düzenlenen Belgelerin İçeriğinin Sahte Olmasına Göre Eylemin Zincirleme Biçimde Devam Ettiğinin Gözetilmesi Gereği )
YCGKE. 2006/5-276SAHTE BELGE ( Görevlilerce Düzenlenen ve Resmi Belge Niteliğinde Olan Arama Tutanağı "Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanmadığı" Tarzıyla Düzenlenmesi Nedeniyle )
Y7.HDE. 1996/7254SAHTE BELGE ( Yargılamanın İadesi Talebi )
Y11.CDE. 2014/14494SAHTE BELGE ALTINDAKİ İMZA ( Suça Konu Belge Altındaki İmzanın Cep Telefonunu Sanığa Satan Tanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Kararın Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması Gereği/Sahte Belgede Aldatma Yeteneğinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2015/9106SAHTE BELGE ASLI (Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Sahte Belge Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması ve Denetime İmkan Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği)
Y10.CDE. 1998/6941SAHTE BELGE BASANLAR ( Eylemi Yapan ve İştirak Edenler )
Y5.CDE. 2014/4719SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Aldatıcı Nitelikteki Hileli Davranışlarla Zimmet Suçunu İşlediği - Hakkında TCK'nın 247/2. Md.sinin Uygulanacağı/5237 S. TCK'nın 53/1-A Md.sindeki Hak ve Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle Atılı Suçu İşleyen Sanık Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Başlamak Üzere Hükmolunan Cezanın Yarısından Bir Katına Kadar Bu Hak ve Yetkinin Kullanılmasının Yasaklanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2000/8507SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Posta Dağıtıcı Olan Sanığın Tebligatı Muhatabına Teslim Etmeden Teslim Etmişçesine Banka Görevlisinin İmzasını Taklit Etmesi )
Y11.CDE. 2006/4917SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - İmza Attığı Belgenin Senet Olmadığını Belirtmesi Karşısında Sanığın ve Katılanın İfadelerinde Adı Geçen İşçiler Tanık Sıfatıyla Celbedilerek Bu Hususta Bilgilerine Başvurulması Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/1972SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Sanıkların Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Düzenleme veya Kullanma Eylemlerinde Ayrıca Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Lehe Yasanın Belirleneceği )
Y11.CDE. 2005/1968SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Suç Sabit Kabul Edilip Mahkumiyet Hükmü Kurulduğu - Kanıt Takdiri Yapılarak Verilen ve Yasal Yollara Başvurulmaması Nedeniyle Kesinleşen Mahkeme Kararı Aleyhine Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )
Y5.CDE. 2010/7227SAHTE BELGE DÜZENLEME (Sanığın Zimmeti Sağlamak ve Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Sahte Belge Düzenleme Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği)
Y11.HDE. 1996/7271SAHTE BELGE DÜZENLEME Davalıların Görevi Kötüye Kullandıklarına Dair Belgelerin Davalılarca Sahte Olarak Düzenlendiğine Dair Sabit Görülen Vakıanın Mahkemeyi Bağlaması )
Y6.CDE. 2003/4392SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( Hasta İstek Fişi Düzenleyerek İstek Fişlerine Rontgen Filmi Eklenmesi )
Y11.CDE. 2003/15055SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( İhaleyle İşini Aldığı Hastanede Çalışan İşçilerin Çalışmasını SSK'ya Eksik Bildiren Sanığın Hastaneye İşçilerin Tam Çalıştıklarına İlişkin Belge Düzenleyerek İbraz Etmesi )
Y19.CDE. 2015/3038 SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın 2007 ve 2008 Yıllarında 534 Adet Sahte Müstahsil Makbuzu Düzenleyip Komisyon Karşılığında Sattığı - Mahkemece Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek Suçundan Cezalandırılmasına İlişkin Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Sanığın Eyleminin Zincirleme Şekilde Sahte Belge Düzenlemek Suçunu Oluşturduğu/Suç Vasfında Hataya Düşüldüğü )
Y11.CDE. 2004/2558SAHTE BELGE DÜZENLEME SUÇU ( Vergi Tekniği İnceleme Raporu İle Vergi Suçu Raporlarında Sanıklara Yüklenen Suç 4811 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Birinci Fıkra Kapsamı Dışında Kaldığından Kovuşturma Yapılması Gereği )
Y11.CDE. 2003/6422SAHTE BELGE DÜZENLEME VE SAHTE BELGE KULLANMA ( Birbirinden Farklı İki Ayrı Eylem ve Suç Olduğu - Her İki Suçtan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.CDE. 2006/2065SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Bilirkişi Raporu ve Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya Aktarılması Dosya İçinde Bulunan İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinin Verdiği Raporla Karşılaştırılma Yapılması Gereği )
YCGKE. 1998/6-40SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Hayali Firmalar Adına Teklif Mektubu Düzenlemek )
Y7.CDE. 2006/9549SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Kararda Sanıklar Hakkında Takdiri İndirim Nedenleri Uygulanmadığı Halde Uygulanmama Gerekçesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 1975/5337SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
Y6.CDE. 2003/19125SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığın Azledildiğini Bildiği Halde Geçersiz Kalan Vekaletnamedeki Yetkilerini Başkasına Devrederek Yakınana Ait Taşınmazı Satması - Sübutu Halinde Eyleme İlişkin Delilleri Tayin ve Takdir Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y21.CDE. 2016/3954SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanığın Her Takvim Yılı İçerisinde Birden Fazla Belge Düzenlediği - Sanık Hakkında Her Takvim Yılında Hükmolunan Cezalara Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2001/6841SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Sanıkların Transit Rejime Tabi Eşyaları Türkiye'de Boşaltıp Açık Pazar Yoluyla İran'a Satmak İstemeleri - İmza İstiktabı ve Araştırılması Gerekenler )
Y7.CDE. 2005/11419SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanunu'na Aykırılık - Sahte Belge Düzenlemek Suçundan Mütalaa Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
Y5.CDE. 2006/13318SAHTE BELGE DÜZENLEMEK ( Zimmet - Sahte Belgeler Düzenleme ve Bazıları Yerine İse Bunlara Benzetilen Kuru Sıkı Silahların Teslim Edilmesi Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/6436SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SUÇU ( Gerektiğinde Sevk İrsaliyelerini Kullanan Kişiler Dinlenilip Sözü Edilen Belgeleri Kimden ve Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıkları ve Bunlarla İlgili Belgeler Olup Olmadığı Sorulduktan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/7289SAHTE BELGE DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ KAÇIRMA SUÇU ( Sahte Sinema Biletleri Düzenleyerek Seyircilere Kullandıran Sanık )
Y6.CDE. 2003/8710SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Serbest Muhasebeci Olarak Çalışan Sanık İle Diğer Sanıkların Eylemleri - 3568 S.K. Md. 47 Aracılığıyla Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2016/4000SAHTE BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SUÇU (Faturalardan Kanaat Oluşturacak Kadar Asılları veya Onaylı Suretleri Dosya İçerisine Konulup İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi İle Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y13.HDE. 2012/7565SAHTE BELGE DÜZENLENEREK KREDİ ALINMASI ( Borcun Tamamının Muaccel Olması Şartı Aranmayacağı - Sahteciliğin Ortaya Çıktığı Anda Kredinin Tamamının İstenebileceği )
Y11.CDE. 2004/9302SAHTE BELGE DÜZENLENMESİ ( Vergi Kanunları Uyarınca Tanzim Edilmesi Gereken Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesi Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y6.CDE. 1981/3327SAHTE BELGE DÜZENLETME ( Sanığın Herkesçe Bilinen Eskiden Kullandığı Soyadını Bonoya Yazdırmasının Bu Amacı Taşımaması )
Y4.HDE. 2007/1526SAHTE BELGE İLE ARAÇ SATIŞI ( Noter Sorumluluğuna Dayalı Alacak Talebi/Sahtecilik İşlemi Yapılması - Sahte Tescile Dair Evrak İncelenmeli Sonucuna Göre Davalı Noterin Sorumlu Olup Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2007/3981SAHTE BELGE İLE BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİ ve İLİŞİK KESME BELGESİ DÜZENLEMEK ( Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu/Sanıklardan Bir Kısmı İçin İştirak Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Zamanaşımının Gerçekleşmediği )
Y11.CDE. 2010/12089SAHTE BELGE İLE BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMEK ( Memur Olmayan Kişinin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğunun Gözetileceği )
Y6.CDE. 2002/15868SAHTE BELGE İLE CEP TELEFONU HATTI ALMAK ( Eyleminin TCK'nın 356. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Başkasına Ait Kimlik Bilgileri ile Mahale Muhtarına Nüfus Cüzdanı ve Yerleşim Yeri Belgesi Düzenletmek )
Y11.HDE. 2000/5855SAHTE BELGE İLE ÇEK KARNESİ ALMAK ( Dava Dışı 3. Kişinin Sahtecilik Eyleminden Dolayı Bankanın Sorumluluğunu Gerektiren İlliyet Bağı Kesilmiş Bulunduğundan Banka Zararın Tazmininden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y15.CDE. 2014/10601SAHTE BELGE İLE İŞYERİ AÇMA ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Dosya İçerisinde Fotokopileri Bulunan ve Sanık Tarafından İmzalandığı Görülen SGK İşyeri Bildirgelerinin Asılları Temin Edilerek Bu Bildirgeler Üzerindeki İmza ve Yazılar İle Sanıkların İmza ve Yazılarının Karşılaştırılması Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3270SAHTE BELGE İLE KOOPERATİF TARAFINDAN TAHSİS EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yönetim Kurulunun Tahsis Edilen Villaların Değiştirilmesine İlişkin Kararının İptali Talebi )
Y11.HDE. 2009/14427SAHTE BELGE İLE KOOPERATİFE ORTAK OLMAK ( Davalının Düşük Faizli Kredi Kullandığı ve Yönetim Kurulunu Aldattığı İddiası İle Aleyhinde Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açıldığı - Banka Tarafından Davacının Hesabından Kredinin Tahsil Edildiği Yönündeki İddianın Üzerinde Durulacağı )
Y3.HDE. 2013/16892SAHTE BELGE İLE NOTERDEN YAPILAN ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Belgelerin Sahteliğinin Net Olduğu/Teknik Bilgi Gerektirmediği/Bilirkişi İncelemesine Muhtaç Olmadığı - Davanın Her İki Tarafının da Müterafik Kusuru Olduğunun Kabulü Gereği )
YCGKE. 2012/11-1512SAHTE BELGE KULLANMAK ( Belgesiz Yapılan Alım ve Hizmetin Başka Bir Mükellefin Belgesi ya da Sahte Belgeyle Belgelendirilmesinde Belgenin Sahte Olduğunun Kabul Edileceği - Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasında Eylemin Yanıltıcı Belge Kullanmak Mahkemece Eylemin Sahte Belge Kullanmak Suçu Olduğunun Belirtildiği/Mahkemenin Mütalaa İle Bağlantılı Olmadığının Kabulü Gereği )
Y5.CDE. 2007/7158SAHTE BELGE KULLANMAK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Sahtecilik Suçunun da Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/4041SAHTE BELGE KULLANMAK ( Sanık Hakkında Kamu Davası Açıldığı - Belgeleri Düzenleyen Firmalar Hakkında da Vergi Tekniği Raporları Bulunduğu/Raporların Dosyaya Getirtilip Sahte Belge Düzenleyenler Bakımından Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2012/3260SAHTE BELGE KULLANMAK ( Suçuna İştirak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğunun Gözetileceği - Tek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2011/5280SAHTE BELGE KULLANMAK ( Yüksek Bedelli Fatura Bedellerinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Satıcının Hesabına Girdiğini Gösteren Geçerli Hiçbir Belge İbraz Edilmediğinin Gözetileceği )
Y7.CDE. 2005/11620SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Sorgusu Yapılmadan Savunma Hakkı Kısıtlanmak Suretiyle Yazılı Şekilde Mahkumiyet Hükmü Kurulmasında İsabet Görülmediği )
Y11.CDE. 2012/1350SAHTE BELGE SAYISI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Belge Sayısının Temel Cezanın Tayininde Değerlendirilebileceği - Senetlerin Sanık Tarafından Katılana Değişik Zamanlarda Verildiği Yönünde Bir İddia ve Tesbit Bulunmadığı/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y12.HDE. 2007/19982SAHTE BELGE TANZİM ETMEK ( İmzanın Borçluya Ait Olduğu Ancak Metnin Sonradan Borçlunun Rızası Dışında İmzanın Üstüne Eklendiği - 2004 S.K. Md. 169a/6'da Yer Almadığı Halde Alacaklı Aleyhinde Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/27SAHTE BELGE VE FATURALARLA HAK ETTİĞİNDEN FAZLA VERGİ İADESİ ALAN İŞÇİ ( Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranış Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1998/8868SAHTE BELGE VE FATURALARLA HAK ETTİĞİNDEN FAZLA VERGİ İADESİ ALAN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y11.CDE. 2008/11085SAHTE BELGEDE ALDATMA YETENEĞİNİN TESPİTİ ( Belge Aslı Üzerinden Araştırma Yapılacağı - Belge Aslının Bulunamaması Durumunda Dosyadaki Belgenin Özelliklerinin Duruşma Tutunağına Yazılacağı/Lehe Olan Kanunun Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/11856SAHTE BELGELER ( Kamu Kurumları Vasıta Kılınarak Temin Edilip Sigorta Bedelini Almak - Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2010/12326SAHTE BELGELER İLE BAŞKASININ ADINA ÇEK HESABI AÇTIRMAK ( Adına Çek Hesabı Açtırılan Kişinin Doğrudan Zararı Bulunmadığının Gözetileceği - Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilip Özel Hukuka İlişkin Haklarının Saklı Tutulmasına Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/7862SAHTE BELGELER İLE DAVACININ HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacının Alacak Davası Açtığı/Bankaların İşlemlerini Yaparken Basiretli Bir Tacir Gibi Özen Yükümlülüğü İçinde Davranması Gerektiği - Bankanın Sorumlu Olacağı )
Y23.CDE. 2015/1784SAHTE BELGELER İLE HASTANE KAYITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ( Reçete Sahibi Hastaların Dinlenilmesi Gereği - Hastane Kayıtlarında Karşılaştırma Yapılarak Reçetede Belirtilen Hastalıklarının Hastalarda Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği/Fatura ve İrsaliye Makbuzlarının Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2009/13007SAHTE BELGELER İLE YAPILAN TAŞINMAZ DEVRİ ( Gerçek Hak Sahiplerinin Devralan 3. Kişi Hakkında Açtığı Davada 3. Kişinin İyiniyetli Olmadığının Kabul Edildiği - 3. Kişinin Hazineden Talep Ettiği Tazminatın Müterafik Kusur Oranında İndirilerek Ödeneceği )
Y6.CDE. 2002/18128SAHTE BELGELER KULLANILMASI ( Sahte Belgeler Kullanarak Katılan Bankadan Aldığı Kredi Kartını Alarak Bu Kartla Alışveriş Yapıp Para Çekmek Suretiyle Sanığın Haksız Çıkar Sağlaması )
Y23.HDE. 2012/2992SAHTE BELGELERE DAYALI KOOPERATİF HİSSE DEVRİ İŞLEMİNİN İPTALİ ( Kooperatif Üyeliğinin Sahte İmza ve Belgelerle Davalı Tarafından Devredildiği İddası - Mahkeme Kararının Kooperatin Hukukunu Doğrudan Etkilediği/Kooperatifin İhyası Gereği )
Y11.HDE. 2009/13610SAHTE BELGELERE İSTİNADEN ÇEK KARNESİ DÜZENLENMESİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Bankanın Çek Hesabı Açarken Müşterisinin Kimliğini Ekonomik Durumunu ve İkametini Araştırması Gereği - Yeterli Araştırma Yapmadan Hayali Kişi Adına Hesap Açarak Çek Karnesi Veren Bankanın Çekin Karşılıksız Çıkmasında Ağır Kusurlu Olduğu )
Y4.CDE. 1997/7137SAHTE BELGELERİ İNCELEMEDEN İMZALAMAK ( Görevi Kötüye Kullanmak )
Y11.CDE. 2007/9175SAHTE BELGELERİ ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Fiilin Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y6.CDE. 1995/3445SAHTE BELGELERİN ALDATMA KABİLİYETİ ( Aldatma Kabiliyeti İle Suça Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2009/20103SAHTE BELGELERİN ASILLARININ DOSYA İÇERİSİNE KONULMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Denetime Olanak Verecek Şekilde Sahte Belgelerin Asıllarının Dosya İçerisine Konulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/1961SAHTE BELGELERİN AYNI ANDA İBRAZI ( Sahteciliğe Konu Belgelerin Aynı Anda İbraz Edilmesi Karşısında Eylemin Tek Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gerektiği - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2007/6615SAHTE BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ (Varsa Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşacağı - Yoksa Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşacağı)
Y5.CDE. 2014/12260SAHTE BELGELERİN İHALE YETKİLİSİNE VERİLMESİ (Eylemle İlgili Olarak Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Ayrıca Hüküm Kurulduğu da Gözetilerek Unsurları Oluşmayan Atılı İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanıkların Beraatine Karar Verileceği - İhaleye Fesat Karıştırma Suçu)
Y11.CDE. 2005/2983SAHTE BELGELERİN KULLANILMASI VE VERGİ ZİYAI ( Kaçakçılık Suçunun Unsuru Olmadığı - Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesi İle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2002/22895SAHTE BELGELERLE BANKADAN ALINAN ÇEK ( Kullanan Sanığın Eylemi Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Suça Konu Çekin İlgili Factoring Şirketine Ne Amaçla Verildiği Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2003/6275SAHTE BELGELERLE ÇEK HESABI AÇILDIĞI SAVUNMASI ( Sahte Açılmadı İse İmzaların Sanığa Ait Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Karşılıksız Çek )
Y11.HDE. 2014/7007SAHTE BELGELERLE ÇEK HESABI AÇILMASI ( Maddi Tazminat İstemi - Her Ne Kadar Davacı %50 Kusuru Bulunduğunu Kabul Etmiş İse de Kusur Oranı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y15.CDE. 2014/8623SAHTE BELGELERLE ÇEK KARNESİ ALINMASI (Her Bir Çekteki Ciro Silsilesi Geriye Doğru Takip Edilerek Sanığın Keşidesinden Sonra Şikayetçilerin Eline Geçme Aşamasına Kadar Çeklerin Hangi Hukuki İlişkiler Sebebiyle Kime Verildiği Hangi Aşamada Kime Karşı Dolandırıcılık Suçunun İşlendiğinin Tespiti Gerektiği)
Y11.CDE. 2002/6668SAHTE BELGELERLE DOLANDIRICILIK (Kamu Kurumu Niteliğindeki Bankayı - Bankanın Suça Vasıta Kılınması Söz Konusu Olmayıp Suçun Bankaya Karşı İşlendiği)
Y11.CDE. 2015/1251SAHTE BELGELERLE İHRACAT YAPILMIŞ GİBİ GÖSTEREREK KDV İADESİ ALINMASI ( Sanıklara Yüklenen Memurun Resmi Belgede Sahteciliği Suçunun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü Ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Ve Lehe Olan 765 S.K.102/3 Ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Son Suçun İşlendiği İddia Olunan Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği - Sanıklar Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/25153SAHTE BELGELERLE İPOTEK YAPMA ( Mahkemece İçerik İtibariyle Sahte Olduğu Anlaşılan Ticaret Sicil Memurluğunun Yazısının İpotek Tesisi Sırasında Tapuya Sunulup Sunulmadığının Tapuya Sunulmuş İse Kim Tarafından Temin Edilerek Sunulduğunun Araştırılacağı - Resmi Belgede Sahtecilik/Dolandırıcılık )
Y23.CDE. 2015/20246SAHTE BELGELERLE KREDİ ÇEKMEK ( Sanıkların Gerçekte Olmayan Ticaret Ünvanlarının Bulunduğunu Gösteren Sahte Belgelerle Katılan Banka Şubelerine Kredi Almak Amacıyla Başvuruda Bulunduğu - Eylemlerinin Banka Tarafından Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2010/4547SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMA ( İhbar Üzerine Kredi Kartının Teslim Edilmeden Kuryeden Geri Çekilmesi - Eylemin Sahte Kredi Kartlarını Kullanmaya Teşebbüs Değil TCK'nun 245/2. Fıkrasında Öngörülen Suçu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2007/7796SAHTE BELGELERLE KREDİ VERİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ ( Sanıkların Hesaplarına Para Aktarmaları Banka Mudilerinin Hesaplanndan Sahte İmza İle Para Çekerek Zimmetlerine Geçmesi Fiillerinin Sübutu Halinde Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2002/19987SAHTE BELGELERLE KURUM HASTAHANESİNDE TEDAVİ OLMAK ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı - Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2002/19221SAHTE BELGELERLE KURUMDA TEDAVİ ( SSK.Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
Y1.HDE. 2005/8725SAHTE BELGELERLE OLUŞAN TAPU KAYDI ( Kaydı Yok Hükmünde Olduğundan Sonradan Mülkiyet İktisap Edenin İyi Niyet İddiasına Değer Verilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 2001/8855SAHTE BELGELERLE OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( Tapu Kaydına İyiniyetle Güvenmenin Sonuç Doğurmaması-Kaydın Yok Hükmünde Olması )
Y8.HDE. 2005/6715SAHTE BELGELERLE SATILAN TAŞINMAZ ( İptali Talebi - Parsele Ait Tapu Kayıt Örneğinin Getirtilip Dosya Arasına Konulması Taraflara Tüm Delillerini Varsa Tanıklarını Bildirmeleri İçin Süre ve İmkan Tanınması Gereği )
Y21.HDE. 2003/4808SAHTE BELGELERLE SİGORTALI SAYILIP YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN KİŞİ ( Kazanılmış Hak İddia Edemeyeceği )
Y11.CDE. 2010/5662SAHTE BELGELERLE SÜRÜCÜ BELGESİ VERMEK ( Sanıkların Sürücü Kursunda Yönetici Öğretmen Uzman Öğretici ve Usta Öğretici Olarak Görev Yapmaları Halinde Yetkili Merciden Soruşturma İzni Alınması Gerektiği )
Y15.CDE. 2016/3148SAHTE BELGELERLE ŞİRKET BİRLEŞTİRME YAPMA ( Sahte Olduğu İddia Olunan Belgelerin Aslı Ele Geçirilmemiş İse de Bu Belgelere İstinaden Ticaret Sicil Gazetesi'nde Birleşme Yapılan Şirkete Dair İlanların Yapılmış Olması Nedeni İle Artık Bu İlanların İçerik İtibari İle Sahte Olan Resmi Belge Haline Geldiği - Mahkemece Beraat Kararının Doğru Olmadığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y6.CDE. 2003/19318SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL ( Ltd.Şti'lerin Hangi Tarihlerde Kurulduğu Hangi Tarihlerde Hisse Devri Yapıldığı ve Yeni Ortak Alındığı Hayali Otobüslerin Trafiğe Tescil Tarihlerinde Şirket Ortakları İle Temsile Yetkili Kişilerin Kimler Olduğu Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y11.HDE. 2001/2503SAHTE BELGELERLE ÜRETİM KAPASİTESİ ÜZERİNDE FATURA DÜZENLENMESİ ( Faturalarda Yem İade Bedeli Alındığının Saptanması Nedeniyle Davacıların Kendi Kusuruna Dayalı Şekilde Açtığı Davanın Yerinde Olmadığı )
YHGKE. 2004/3-245SAHTE BELGELERLE VERGİ İADESİ ALAN ÜCRETLİ ( İşveren Kurumun Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Vergi Dairesine Yaptığı Ödeme Nedeniyle Ücretli İşçiye Rücu Talebi - Vekaletsiz İşgörme ve Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanacağı - Belgelerin Sahte Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y9.CDE. 1991/3998SAHTE BELGELERLE VERGİ İADESİ ALINMASI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet-Görev-Zamanaşımı )
Y3.HDE. 2014/18424SAHTE BELGELERLE YAPILAN ARAÇ SATIŞI ( Geçerli Olmayacağından Araç Satımına İlişkin Noterden Yapılan Satışın İptaline Karar Vermek Gerekirken Bu Yönün Gözardı Edilerek Diğer Davalı Hakkındaki Davanın Tümden Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2013/3-2329SAHTE BELGELERLE YAPILAN ARAÇ SATIŞI (Noterin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Noter Tarafından Aslı Alınmayan ve Fotokopi Olan Vekaletname İle İşlem Yapıldığı Aracın Gerçek Maliki ve Motor Şasi Numarası Araştırılmadığı - Kusursuz Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Şekilde İlliyet Bağı Kesilmediği/Davanın Kabulüne Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2001/8360SAHTE BELGELERLE YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE GEREKLİ ARAŞTIRMAYI YAPMADAN ÇEK HESABI AÇAN BANKA ( Karşılıksız Çekten Dolayı Hamilin Uğradığı Zarardan Müterafik Sorumluluğu )
Y7.CDE. 1994/506SAHTE BELGELİ ARAÇ SATIŞI ( Sanığın Aracı Satın Aldığı Kişinin Araştırılıp Dinlenerek Hukuki Durumunun Tayini Gereği - 1918 Sayılı Yasaya Muhalefet )
Y21.CDE. 2015/10310SAHTE BELGENİN ALDATA YETENEĞİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Sanıktan Yeteri Kadar İmza ve Rakam Örneklerinin Aldırılarak Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden Yeniden Rapor Alınmasından Sonra Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri Hakime Ait Olduğu Cihetle Suça Konu Sahte Belge Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması Gereği )
Y21.CDE. 2015/5986SAHTE BELGENİN ALDATICI NİTELİKTE OLMASI ( Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri Hakime Ait Olduğu Cihetle Suça Konu Reçete Asıllarının Duruşmaya Getirtilip İnceleneceği/Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadıklarının Kararda Tartışılmasından Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/9761SAHTE BELGENİN ALDATMA KABİLİYETİ BULUNMAMASI (Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Başkası Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanmak Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği İddiasıyla Açılan Kamu Davasında Suça Konu Belgenin Sahte Olduğu İlk Bakışta Anlaşıldığından Aldatma Kabiliyeti Bulunmadığı ve Suçun Unsurlarının Oluşmadığından Sanığın Beraatine Hükmedileceği)
Y8.CDE. 2016/2591SAHTE BELGENİN ALDATMA YETENEĞİ (Suça Konu Belgenin İlgili Kurumdan Verildiğine Dair Herhangi Bir Belgenin Dosyada Bulunmaması Nedeniyle Suça Konu Nüfus Cüzdanının İlgili Kurum Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediğinin Sorulması Buna Dair Belgelerin İstenmesi Düzenlenmediğinin Anlaşılması Halinde Belgelerde Yapılan Sahteciliğin Aldatma Yeteneği Bulunup Bulunmadığı Yönünde Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/12872SAHTE BELGENİN ALDATMA YETENEĞİNİN TESPİTİ ( Belgenin Sahte Olduğu İlk Bakışta Anlaşıldığı - Nüfus Cüzdanının Aldatma Yeteneği Bulunmadığı Ve Bu Nedenle Suçun Unsurlarının Oluşmadığı Gözetilmeden Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2009/945SAHTE BELGENİN BAŞKA BİR SUÇTA KULLANILMASI ( Zimmete Konu Makbuzların Aldatma Yeteneği Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Eylemlerin Sahtecilik Yönünden de Değerlendirilerek Lehe Yasanın Belirlenmesi Gereği )
Y9.CDE. 2012/4392SAHTE BELGENİN BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı - Parada Sahtecilik Suçu İşlerken Başkasına Ait Kimlik Kullanılması Suçu da İşlendiği/Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurulacağı )
Y5.CDE. 2011/1377SAHTE BELGENİN BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILMASI ( Sanığın Sahte Fiş Düzenleyerek Zimmetine Para Geçirdiği - Sanığın Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının İçtima Hükümleri Gereği Tartışılacağı )
Y5.CDE. 2009/9649SAHTE BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILMASI ( Sahtecilik Suçunun Şartlarının Araştırılacağı - Sahte Ortak Adına Pay Defterine Gerçeğe Aykırı Kayıt Yapıldığı/Kasa Defterine Girişler Yapıldığı/Eylemlerin Araştırılacağı )
YCGKE. 1994/6-199SAHTE BELGENİN DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENMESİNDE VASITA OLUŞU ( İki Ayrı Kanun Maddesinin İhlal Edileceği - Cezası Ağır Olan Suçtan Cezalandırılması Gereği )
Y11.CDE. 2006/5949SAHTE BELGENİN DOSYADA SAKLANMASI ( Suçların Kanıtı Olan Sahte Kredi Kartı İle Sahte Nüfus Cüzdanı - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/Dosyada Saklanacağı )
YCGKE. 2013/8-409SAHTE BELGENİN ELE GEÇİRİLEMEMESİ ( Objektif Olarak Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Tespiti Açısından Dosyada Bulunan Suretinin İmza Mühür Şekil Gibi Yönlerden İncelenmesi Başta Olmak Üzere Diğer Delillerin Değerlendirilmesi ve Bu Değerlendirmenin Gerekçeli Karara da Yansıtılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/14494SAHTE BELGENİN İĞFAL KAABİLİYETİ ( Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Eksik Soruşturmaya Dayalı Verilen Kararın Hatalı Olduğu/Sahtecilik/Sahte İmza )
Y11.CDE. 2010/7866SAHTE BELGENİN MİRASÇILARIN PAYLARINA DÜŞEN HAKLARINI ALMALARINA ENGEL TEŞKİL ETMEMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2011/5102SAHTE BELGENİN NİTELİĞİ ( Suça Konu Belgenin Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Oluduğunun Kabulü )
Y9.CDE. 2013/11723SAHTE BELGENİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN TANZİM EDİLDİĞİ ( Sanığın 5188 S.K. 23. M. Uyarınca Kamu Görevlisi Statüsünde Bulunduğu )
Y11.HDE. 2012/13390SAHTE BELGEYE DAYALI ÇEK KARNESİ VERİLMESİ ( Tazminat Davası - Hakimin Her İki Tarafı Dinlemedikçe veyahut Sav ve Savunmalarını Bildirmeleri İçin Yasal Şekillere Uygun Olarak Davet Etmedikçe Karar Veremeyeceği )
Y14.HDE. 2011/305SAHTE BELGEYE DAYALI KAT İRTİFAKININ İPTALİ TALEBİ ( Dava Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü ya da Hazine Avukatının Bulunmadığı Yerlerde Tapu Sicil Müdürlüğü Tarafından Açılabileceği )
Y19.HDE. 2013/10378SAHTE BELGEYE DAYALI TAKİP (Kötüniyet Tazminatı - Takip Sahte Belgeye Dayalı Yapıldığından Davalının Kötü Niyet Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği)
Y4.HDE. 1997/7833SAHTE BELGEYE DAYANILARAK İCRA TAKİBİ YAPILMASI NEDENİYLE UĞRANILAN MANEVİ ZARAR ( Hak Arama Özgürlüğünden ve Ağır Kusur ve Ağrı Zararın Olması Gereğinden Bahisle Davanın Reddi )
Y6.CDE. 2003/12282SAHTE BELGEYİ ASLI GİBİDİR ŞEKLİNDE ONAYLAMA ( Sahteliğini Bildiği Belgeyi Aslı Gibidir Biçiminde Onaylama Eyleminin TCK'nın 356. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2006/7477SAHTE BELGEYİ BİLEREK KULLANMAK SUÇU ( Yargılanan Sanığın Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İlamı Kapsayan Kaydın 5352 Sayılı Yasa'nın Geçici 2/2. Maddesi Uyarınca Arşiv Kayıtlarından Çıkarılmasına İlişkin Olarak Verilen Karar Yerinde Olmaığı )
Y11.CDE. 2006/4904SAHTE BELGEYİ KULLANARAK İÇERİĞİ İTİBARİYLE SAHTE TAPU TESCİL KAYDI OLUŞTURMAK ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2002/21567SAHTE BELGEYİ KULLANMAK ( Muhtar Olan Sanığın Diğer Sanığın Kendi Mahallesinde Oturmadığını Bilerek Sahte Evrak Vermesi- Diğer Sanığın Bunu Bilerek Kullanması )
Y11.CDE. 2011/1770SAHTE BELGEYİ MAHKEMEDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE SUNMA ( Kooperatife İlişkin Uyuşmazlıkta Projeye Sonradan Bölüm Eklenerek Delil Olarak Bilirkişiye Gönderilmeye Çalışıldığı İddiası - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y11.HDE. 2013/10709SAHTE BELGEYLE AÇILAN ÇEK HESABI ( Keşideci Şirkete Yapılan Takipte Ödeme Emrinin Tebliğ Edilemediği - Ticaret Sicilindeki Adresinin Araştırılıp/Cironun Bulunduğu Yerdeki Adrese Tebligatın Yapılması Gerektiği - Gerekli Araştırmanın Yapılmaksızın Bankaya Müracaat Edilmesi Karşısında Davanın Erken Açıldığı Anlaşıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/5873SAHTE BELGEYLE ARAÇ SATMA ( Davalı Noterin Sahte Belgelerle Araç Satışı Sırasında Motor ve Şasi Numaralarının Kısalığını ve Dolayısıyla Sahteliğini Görevi Gereği Olarak Fark Etmesi Gerektiği - Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermemesi Halinde Sorumluluğu Gerektiği )
YHGKE. 2006/11-753SAHTE BELGEYLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( Bankada Hesabı Bulunan Şirketin Muhasebe Personeline Sürekli Olarak Para Çekme İşlemi Yaptırmış Olması - Bankadan Sahte Belgeyle Para Çekilmesi Şeklinde Gerçekleşen Olayda Banka Müşterisi Şirketin de Müterafık Kusuru Bulunduğu )
Y4.HDE. 2010/12873SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR ( Sahte Kimlik Belgesine Dayanan Vekaletname İle Taşınmaz Satın Alan Kişinin Muhatap Olduğu Tapu İptali Davası Sunucunda Doğan Zarardan Hazine Sorumlu Olduğu )
YCGKE. 2002/6-111SAHTE BİÇİMDE DÜZENLENİP KULLANILAN ÖZEL BELGE ( Belgenin Dolandırıcılık Suçunun Desise ve Hile Unsurunu Oluşturması-Cezası Ağır Olan Suçtan Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/5475SAHTE BİLET ( İdare Otobüslerinde Kullanılan Biletleri Piyasaya Sürmek Üzere İş Yerinde Bulunduran Sanığın Eyleminin Biletlerin Aldatma Yeteneğine Haiz Olması Durumunda Suç Oluşturacağı - Dolandırıcılık ve Sahtecilik )
Y6.CDE. 1990/8597SAHTE BİLET BASTIRIP ARKADAŞLARININ SİNEMAYA GİRMELERİNİ SAĞLAMAK ( Özel Evrak Kabulü - Dolandırıcılığın Tartışılması zorunluluğu )
Y6.CDE. 1998/7519SAHTE BİLETLE PARK PARASI ALMAK ( Dolandırıcılık - Sokak ve Belli Yerleri Belediyeden Kiraladığından Bahisle )
Y6.CDE. 2002/17237SAHTE BİLGİSAYAR KAYDI ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Oluşturulan Eylem TCK'nun 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )
Y19.HDE. 2016/19449SAHTE BLOKE OLUŞTURULMASI (Davalıların Yazı ve İmzalarının Bulunup Bulunmadığı ve Yine Sahte Blokeli Çekleri Davalı Şirkete Teslim Eden Kişinin Davalı Gerçek Kişilerden Biri Olup Olmadığı Üzerinde Durularak Davalı Gerçek Kişilerin Davalı Gıda Tarafından Davacıya Karşı Yapılan Haksız Fiil Niteliğindeki Dolandırıcılığa Fiilen İştirak Etmeleri Durumunda Sorumluluğa Gidilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2014/ 22217SAHTE BONO ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu ve Sahte Olduğu Kabul Edilen Bonolar İncelenerek Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılacağı/Gerekçede Aldatıcılık Niteliği İrdeleneceği - Denetime Olanak Verecek Şekilde Suça Konu Bono Asılları Dosya İçerisinde Bulundurulmadan Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 1980/1798SAHTE BONO ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Evraktan Olmayıp Aksi İspat Edilinceye Kadar Muteber Evraktan Bulunduğu )
YCGKE. 1997/6-363SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Borçlu Olarak Hayali Kişilerin Gösterilmesi-Soruşturmanın Genişletilmesi )
YCGKE. 1997/6-23SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Borçlunun İmzasını Taşıyan Pulun Başka Yerden Kaldırılıp Yapıştırılması )
Y6.CDE. 2003/4410SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Düzenleme Yeri Olmayan/Aldığı Mal Karşılığı Verme Eylemi - Dolandırıcılık )
YCGKE. 1997/6-67SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Evrakta Sahtekarlık )
Y6.CDE. 1997/2347SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( İmza Taklit Ederek - Kredi Almak İçin İki Ayrı Bankaya Vermek )
Y11.CDE. 2011/7318SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Suça Konu Bononun İki Ayrı Vade Tarihi Taşıması Nedeniyle "Bono" Vasfını Taşımadığı - Eylemin "Özel Belgede Sahtecilik" Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2011/1893SAHTE BONO DÜZENLEMEK ( Şirket Ortağı Sanığın Bonoyu Şirketin Borcu İçin Kendisinin Yetkili Olduğunu Düşünerek İmzalayıp Verdiğini Savunduğu - Gerçek Bir Borcu Belgelemek Amacıyla Belgede Sahtecilik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y23.CDE. 2015/357SAHTE BONO DÜZENLENEREK HAKSIZ MENFAAT ELDE ETME ( Mahkumiyet Kararı Verilmesi Halinde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Lehine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/18189SAHTE BONO DÜZENLENMESİ (Bono Aslının Dava Dosyasına Getirilmesi Gereği - Ayrıca Bononun İncelenerek Özelliklerini Zapta Geçirileceği/Yapılan Sahteciliğinin Aldatma Yeteneği Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Senet Metninde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurların Olup Olmadığının Tespiti)
YCGKE. 1992/6-244SAHTE BONO TANZİMİ
Y6.CDE. 1979/711SAHTE BONO TANZİMİ ( Bir Senedin Borçlunun Arzusuna Uygun Şekilde Doldurulduğu Karinesinin Esas Olması )
Y6.CDE. 1977/5143SAHTE BONO TANZİMİ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
YCGKE. 1976/4-245SAHTE BONO TANZİMİ ( Suçun Düzenleme Anında Oluşması )
Y6.CDE. 1976/992SAHTE BONO TANZİMİ ( Suçun Senedin Düzenlendiği Tarihte Oluşması )
Y11.CDE. 2008/17340SAHTE BONO VERME ( Bonoların Önceden Doğan Borç Nedeniyle Sonradan Verildiği ve Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2015/8015SAHTE BONOLARIN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Gerektiği - Suçun Aynı Anda Bir Kişiye Karşı Birden Fazla İşlenmesi Halinde Zincirleme Suçun Gerçekleşmediğinin Gözetileceği )
Y6.CDE. 1981/3796SAHTE BONONUN KULLANILMASI ( Ayrı Suç Oluşturmaması )
Y12.HDE. 2009/2863SAHTE BONONUN TAKİBE KONULMASI ( Alacaklının Kambiyo Takibi Yapmasına Olanak Bulunmadığı - Genel Hükümlere Göre Dava Açması Gerektiği )
Y5.CDE. 1993/1357SAHTE BORDRO DÜZENLEMEK ( Evrakta Sahtekarlık-Mesaiye Kalmayan Görevlileri Mesaiye Kalmış Gibi Göstermek )
Y11.CDE. 2014/16863SAHTE CEP TELEFONU HATTI ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Sanığın Üst Bayi Olduğunu İddia Ettiği ve Alt Bayi Olan Başka Bir Şirket Tarafından Sahte Abonelik Sözleşmesinin Düzenlendiği İddiası - Hatta Kontör Yüklediği İddia Olunan ve Hattı Fiilen Kullanan Kişinin Dinlenilmemiş Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu/Suça Konu HTS Raporlarının ve Adı Geçen Kişilerin Yazıları İle İmzalarının İncelenmesi Gerektiği/Sözleşme Düzenlenirken Sahte Nüfus Cüzdanı İbraz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı/Suça Konu Aktivasyonun Kim Tarafından Yapıldığının Sorulmamasının Bozma Sebebi Olduğu )
YHGKE. 2002/19-80SAHTE CİRO ( Bedeli Ödenen Çekin Yeniden Tahsil Edilmesi Üzerine Önceki Verilen Bedelin İstirdatının İstenmesi )
Y11.CDE. 2017/4317SAHTE CİRO ( Resmi Belgede Sahtecilik - Çek Aslının Dosya İçinde Bulundurulması)
YCGKE. 2013/11-332SAHTE CİRO İŞLEMİ ( Sanığın Temsile Yetkili Kişi Olmadığı Halde Şirket Adına Ciro İşlemi Yaptığı - Sanığın Sahih Olarak Keşide Ettiği Çekin Arka Yüzünde Sahte Ciro İşlemi Yapmak Suretiyle Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediğinin Hiçbir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıktığı )
Y7.CDE. 1997/167SAHTE ÇAY VE ÇAYKUR POŞETLERİ ( Markalar Kanununa Aykırı Davranış )
Y21.CDE. 2015/7429SAHTE ÇEK ( Çek Asıllarının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özellikleri Tutanağa Geçirilip Unsurlarının Tam Olup Olmadığının ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Yöntemince Tartışılarak Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçinde Bulundurulması Yine Sanığın Yazı Ve Imza Örnekleri Alınarak Suça Konu Çekin Ön ve Arka Yüzlerindeki Yazı ve İmzaların Sanığa Ait Olup Olmadığının Hususunun Bilirkişi Aracılığı İle Saptanacağı )
Y11.HDE. 2005/8322SAHTE ÇEK ( Çek Karşılığının Tahsili/Davalının Çekin Sahte Olduğunu Bildiği Durumda Çek Bedelini Ödemekten Kaçınabileceği - Davacının Cirantaya Karşı Takipte Bulunmadığı ve Zarara Uğradığını Kanıtlamadığı Gerekçeleriyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 1997/10471SAHTE ÇEK ( imzaların Taklit Olması )
Y19.HDE. 2003/8207SAHTE ÇEK ( Keşidecinin Değil de Cirantanın İmzasının Sahteliği İddia Edildiğinden Çekin Sahteliğine İlişkin Mutlak Def'in Uygulanamaması )
Y11.HDE. 2012/192SAHTE ÇEK ( Ödemiş Olmasından Doğan Zararın Muhatabına Ait Olacağı - Mahkemece Çekteki İmzanın Keşideciye Ait Olup Olmadığı İncelenmeden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YCGKE. 2014/15-460SAHTE ÇEK ( Resmi Belgede Sahtecilik - Çek Aslı Getirtilip Duruşmada İncelenmeden ve Aldatma Yeteneği İle İlgili Gerekçeli Kararda Hiçbir Değerlendirme Yapılmadan Sanık Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulması Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
Y21.CDE. 2015/10587SAHTE ÇEK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Çekin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyada Bulundurulacağı )
Y11.CDE. 2004/4373SAHTE ÇEK ( Sanığın Bankanın Maddi Varlığı Olan Ve Haksız Olarak Ele Geçirdiği Çeki Sahte Adıyla Ciro Edip Şikayetçiye Vermesi - Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delillerin Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y23.CDE. 2015/9235SAHTE ÇEK ( Sanığın Bir Şekilde Temin Ettiği Gerçek Çeki Tahrif Edilmiş Vaziyette Katılandan Satın Almış Olduğu Mallar Karşılığında Katılana Teslim Ettiği Çekteki Çizilmiş Ciroyu Gören Katılanı Telefonda Kendi Cirosundan Bahisle İkna ve Teskin Ederek Denetim Olanağı Ortadan Kaldırdığı ve Bu Suretle Sahte Çek Kullanarak Katılanı Kandırmak Suretiyle Haksız Menfaat Temin Etmiş Olduğu Anlaşılmakla TCK. 158/1-f 168/1 ve 204/1 Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması Gerekirken Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2006/4023SAHTE ÇEK ( Sanığın Sattığı Mala Karşılık Aldığını Belirtmesi - Bu Kişilerin Beyanları Alınarak Sanıkla Yüzleştirilmesi Telefon Numaralarının Dökümleri Getirtilerek İncelenmesi Delillerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/16951SAHTE ÇEK ( Sanığın Suça Konu Çekinin Çalındığını İddia Etmesi - Resmi Belgede Sahtecilik/Sanığın İş Yaptığı ve Sahte Çek Vermiş Olabileceklerini İddia Ettikleri Hakkında Bu Çek Sebebiyle Suç Duyurusunda Bulunulup Dava Açılması Halinde Bu Dosya İle Birleştirilip Toplanan Tüm Deliller Işığında Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edileceği )
Y6.CDE. 2002/19592SAHTE ÇEK ( Sanığın Yakınandan Aldığı Telefonlar Karşılığında Vermiş Olması Karşısında Eylemin Sahtecilik Suçu Yanında TCK.'nun 503/1.Maddesine Uyan Suçu Da Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2012/8506SAHTE ÇEK (Çek Üzerinde Tahrifat - Davacı Sahte Çek Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazminini Talep Etmesi/Tahrifat Yapıldığı İleri Sürülen Kısımda Paraf Bulunması Karşısında Diğer Davalının Çekle İlgili Kusurunun Belirtilmesi Gereği)
Y11.HDE. 2012/17465SAHTE ÇEK BEDELİNİN HAMİLDEN RÜCUAN TAHSİLİ (Hamilin İyi Niyetli Olması Halinde Rücu Edilemeyeceği Kötü Niyetli Olması Halinde Rücu Edilebileceği - Hamilin Çekin Sahte veya Tahrif Edildiğini Biliyor veya Bilmesi Gerekmesi Halinde Kötü Niyetli Olduğunun Kabulü Gereği)
Y15.CDE. 2014/15299SAHTE ÇEK CİRO ETME ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Suça Konu Çeki İş Karşılığı Şirketle Birlikte Aldıklarını Birinci Ciranta İmzasının Şirket Yetkili Temsilcisine Ait Olduğunu Belirttiği/Suç Tarihindeki Yetkililerinin Beyanlarına Başvurulup Çekle İlgilerinin Bulunup Bulunmadığı İlgileri Varsa Çeki Hangi Hukuki İlişki Karşılığında ve Kimden Aldıklarının Sorulacağı )
Y11.CDE. 2009/2200SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Dolandırıcılık - Suça Konu Birden Fazla Çekin Aynı Anda Verildiği Gözetilerek Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmaması Gereği )
Y11.CDE. 2012/27844SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Eylemin 765 S.K. Zamanında İşlendiği 5237 S.K. Uygulandığında Dava Zamanaşımının Uygulanacağı -Sonradan Yürürlüğe Giren Yasanın Gerektirdiği Daha Kısa Zamanaşımının Önceki Yargılama Sırasında Dolduğunun Gözetileceği )
Y11.CDE. 2015/663SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - Belgede Sahtecilik Suçlarında Önceden Verilen Rıza Üzerine Borçlu Yerine Onun İmzasının Atılmasında Zarar Verme Bilinç ve İradesi İle Hareket Edilmediğinden Suç Kastından Söz Edilemeyeceği/Sanığın Sahtecilik Kastı Tartışılarak Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2011/738SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Sanığın Aynı Suç Hakkında Dosyası Bulunduğunu İddia Ettiği - Davanın Mükerrer Olarak Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Açısından Dosyanın Getirtileceği )
Y11.CDE. 2008/15442SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Suça Ait Delilleri Takdir ve Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
Y21.CDE. 2015/7496SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Suça Konu Çek Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması ve Denetime İmkan Verecek Şekilde Aslının Dosya İçine Konulmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edileceği )
Y15.CDE. 2013/21335SAHTE ÇEK DÜZENLEME ( Usulüne Uygun Bir Şekilde Kendisine Tevdi Edilmemiş Ancak Ne Şekilde Ele Geçirdiği Tespit Edilemeyen Özel Eğitim ve Rehabilitasyona Muhtaç Çocukları Koruma Derneğine Ait Suça Konu Çeki Doldurup İmzaladığı ve Piyasaya Sürdüğü - Sanığın Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği )
Y11.CDE. 2009/3680SAHTE ÇEK DÜZENLEME (Sanıkların Yaptıkları Alışveriş Karşılığında 14 Adet Dava Konusu Sahte Çekleri Düzenleyip-Ciro Ederek Aynı Anda mı Yoksa Farklı Zamanlarda mı Katılana Verildiği Hususunun Araştırılması Gerektiği)
Y11.HDE. 2004/581SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Çalınan veya Kaybolan Çekin Bankaya Bildirilmemesi - Çekin Kaybolmasını Bankaya Bildirmeyenin Ödeme Yapan Banka Kadar Sorumlu Olması )
Y11.CDE. 2013/26504SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Kredi Borcu Karşılığı Sahte Çek Vermek/Sanığın Savunmasında Kendisine İş Vereceğini Vaadeden Adı Geçene İnanıp Noterde Bir Takım Belgeler İmzaladığını Beyan Ettiği - Sirkülerdeki İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olmadığı/Sirkülere Dayanak Nüfus Cüzdanının Celbedileceği )
Y11.CDE. 2011/1938SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Sahte Kimlik İle Şirket Hisseleri Devralan Sanıklar - Sanıklardan Birisinin Savunmasının Aksine Şirket Kaşesi Altında İmzası Bulunduğu/Hisseleri Devredilen Diğer Şirket İle Adına Çek Hesabı Açtırılan İki Şirkete de Ortak Olan Kişinin İfadesinin Alınacağı )
Y11.CDE. 2009/16740SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Sanığın Yokluğunda Verilen Karara İlişkin Tebliğ Mazbatasında Kararın Sanıkla Aynı Konutta Oturan Oğluna Tebliğ Edildiğinin Belirtildiği/Sanığın Adresin Kendisine Ait Olmadığını İddia Ettiği - Tebligatın Geçerliliğinin Araştırılacağı )
YCGKE. 1996/6-263SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK ( Usul Kanununca Sanığa Tanınan Hakların Sorgu Esnasında Hatırlatılmamış Olması )
Y6.CDE. 2003/14837SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Aldığı Çekleri Sahte Düzenleyerek Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında İlgili Bankadan Çek Karnesi Alımı Sırasında Sunulan Belgelerin Asılları Getirtilip Saptanması Gerektiği - Sahtecilik )
Y11.CDE. 2015/723SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Ciro Silsilesinde Sanığın Adının Bulunmadığı/Raporda Çekteki Yazı Ve İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Açıklandığı - Çek Aslının Temini İle Çek Üzerindeki İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılacağı/Sanığın Diğer Sanık İle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ettiğine Dair Katılanın Beyanı Dışında Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Tartışılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/1083SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
Y15.CDE. 2013/7172SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ ( Şirketin Noter İmza Sirküleri Arkasında Bulunan ve Çek Keşide Etmeye Yetkili Olduğu Anlaşılan Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının Sahte Olduğunun Nüfus Müdürlüğü Yazılarından Anlaşıldığı - Şirket Hakkında Açılan Kamu Davasının Akibetinin Mahkemece Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2015/1719SAHTE ÇEK DÜZENLENMESİ (Sanığın Söz Konusu İşlemlerden Katılanın Haberdar Olduğunu Onun Bilgi ve Rızasıyla Çeki İmzaladığını Savunması Karşısında Sanık Tarafından Düzenlenen Çeklerle İlgili Yapılan İcra Takipleri Sırasında Keşideci Olarak Görünen Katılanın Herhangi Bir İtirazda Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği)
Y11.CDE. 2009/3048SAHTE ÇEK DÜZENLEYEREK ÇEKİ ALIŞVERİŞTE KULLANMAK ( Eylemin Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Olduğunun Gözetileceği )
Y11.CDE. 2009/3243SAHTE ÇEK DÜZENLEYEREK KULLANMAK ( Eylemlerin Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2013/12570SAHTE ÇEK HESABI AÇILMASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/Sanık Müdafiinin Sanığın Kimlik Bilgileri Kullanılarak Sahte Çek Hesabı Açtırdığını Beyan Ettiği - Sanığın Başka Amaçla Atılmış Samimi İmzalarını İçeren Belgelerin Getirtilerek İmza İncelemesi Yapılacağı )
Y21.CDE. 2015/9205SAHTE ÇEK İBRAZI (Özel Belgede Sahtecilik - Yasal Unsurları Taşımayan Çekin Özel Belge Niteliğinde Olduğu)
Y10.CDE. 1993/7520SAHTE ÇEK İÇİN AÇILACAK DAVADA MUHATAP ( Çekin Maliki Olan Ciranta )
Y15.CDE. 2012/20378SAHTE ÇEK İLE ALINAN OTOMOBİL KARŞILIĞINDA HAYVAN SATIN ALMAK ( Sanıkların Otomobilin Gerçek Sahibinin Verdiği İlanı Referans Gösterdikleri/Karşılığında Mağdurdan Büyükbaş Hayvan Satın Aldıkları - İlanda Hile Bulunmadığından Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2006/6530SAHTE ÇEK KULLANILMAK SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Kardeşi Adına Çek Keşide Etme Yetkisinin Bulunmadığının Bildirilmesi ve İmza Sirkülerinin Olmaması - Bankanın Maddi Varlıklarından Olan Sahte Çek Kullanılmak Suretiyle Banka Vasıta Kılınarak İşlendiği )
Y10.CDE. 1996/11624SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Çekin Sahte Olduğunu Bilerek Kullanmanın Türk Ceza Kanununa Göre Suç Teşkil Etmesi )
Y11.CDE. 2006/885SAHTE ÇEK KULLANMAK ( İki Ayrı Bankaya - İki Ayrı Sahtecilik Suçunun Banka Yönünden Teselsül Eden Suçu Oluşturduğunun Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1993/3129SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Müteaddit Sahte Çek Kullanılması-Müteselsil Suç )
Y11.CDE. 2011/1204SAHTE ÇEK KULLANMAK ( Sanığın Çekte Ciranta Olarak İmzasının Bulunmadığı/Çeki Keşide Edenin Yanında İşçi Olarak Çalıştığı - Mahkumiyetine Yeter Delil Tespit Edilemediği/Beraat Kararı Verileceği )
Y15.CDE. 2013/7568SAHTE ÇEK KULLANMAK ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN DOLANDIRICILIK ( Çekin Arkasındaki Ciroda Bulunan İmzanın Sanığın Eli Ürünü Olduğuna Dair Yeterli Kaligrafik Bulguya Rastlanmadığı - Mahkemece Çeki Kullanan Kişinin Kolluk Marifetiyle Araştırılacağı/Çeki Kullanan Kişinin Suça Konu Eşyaları Ne Zaman Geri Aldığını ve Nereye Götürdüğünün Sanık ve Tanıkdan Sorulacağı )
Y15.CDE. 2013/21299SAHTE ÇEK NEDENİYLE NİTELİKLİ DOLANDICILIK (Resmi Belgede Sahtecilik - Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkarılması Bakımından Sanığın Savunmasında Adı Geçen Şahsın Kimlik Bilgilerinin Tespit Edilerek Suça Konu Çek ile İlgili İfadesine Başvurulacağı/İmza ve Yazı Örnekleri)
YCGKE. 1989/7-45SAHTE ÇEK TANZİM ETMEK ( Dolandırıcılık Suçunun Unsuru Olmayıp Müstakil Bir Suç Olduğu )
YCGKE. 1994/6-95SAHTE ÇEK TANZİMİ
Y10.CDE. 1995/539SAHTE ÇEK TANZİMİ ( Evrakta Sahtecilik-Yetki-Çekin İbraz Edildiği Bankanın Yer Mahkemesi )
Y10.CDE. 1996/11624SAHTE ÇEK TANZİMİ ( Evrakta Sahtekarlık Suçunu Oluşturması )
Y10.CDE. 1992/13164SAHTE ÇEK TANZİMİ CÜRÜM İŞLEMEK İÇİN TEŞEKKÜL OLUŞTURMAK
YCGKE. 1989/7-45SAHTE ÇEK TANZİMİ VE DOLANDIRICILIK ( Ayrı Ayrı Suçlar Olduğu ve Cezalandırılacağı )
Y6.CDE. 2004/10884SAHTE ÇEK VE KEŞİDE YERİ OLMADIĞI İÇİN ÇEK NİTELİĞİ TAŞIMAYAN SAHTE BELGE ( Ayrı Müştekilere Verilen - Tümünün Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
Y15.CDE. 2014/15461SAHTE ÇEK VERME ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Nitelikli Dolandırıcılık Suçu – Sanığın Suça Konu Çekleri Temine İlişkin Çelişkili Beyanlarda Bulunduğunun Anlaşıldığı – Sanığın Çeki Hangi Hukuki İlişki Çerçevesinde Aldığına Dair Fatura İrsaliye veya Belge İbraz Edemediği – Çeklerin Çalıntı Olduğu/Kriminal Raporda Çeklerin Sanık Tarafından Ciro Edilerek Katılana Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Sanığın Mahkumiyetinin Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/9491SAHTE ÇEK VERME (Dolandırıcılık Suçu - Satın Alacakları Araç Karşılığında Suça Konu Çeki Verdikleri ve Hileli Hareketin Yöneltildiği Kişinin Duruşmaya Çağrılarak Yasal Hakları Hatırlatılmak Suretiyle Mağdur Sıfatıyla Dinlenileceği/Çekin Hangi Hukuki İlişki Sebebiyle Kime Verildiğinin Araştırılacağı)
Y15.CDE. 2013/26033SAHTE ÇEK VERME (Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Ciranta Yazı ve İmzalarının Aynı Kalem Ürünü Olup Olmadığının Tespit Edileceği ve Ciranta Olarak Görünen Kişilerin Hayali Olup Olmadıklarının Belirlenmesinden Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y15.CDE. 2014/17959SAHTE ÇEK VERME EYLEMİ ( Suça Konu Çeklerin Çalıntı Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Ait Oldukları Bankalardan Sorulacağı - Gerektiğinde Çeklerin Keşidecileri Araştırılarak Dosya Kapsamında Beyanları Alınarak İmza ve Yazı Örnekleri İle Çekler Üzerindeki İmza ve Yazıların Karşılaştırılacağı/Nitelikli Dolandırıcılık Suçu )
Y6.CDE. 2001/11995SAHTE ÇEK VERMEK ( Sanığın Otomobil Pazarlığı Yaptığı Sırada Sahte İsim Kullandığı ve Yasal Öğeleri Tam Olan Sahte Çek Vererek Otomobil Satın Alması )
Y15.CDE. 2012/6696SAHTE ÇEK VERMEK ( Sanığın Vadeli Olarak Aldığı Aracın Borcuna Karşılık Sahte Çek Verdiği - Sahte Çekin Daha Önceden Doğmuş Bir Borç İçin Verilmiş Olması Sebebiyle Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )
Y11.HDE. 2005/13760SAHTE ÇEKİ ÖDEYEN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Sahte Çek Hazırlayan Dava Dışı Kişinin Davacı Şirketin Banka İşlemlerini Yapan Çalışanı Olduğu - Bankanın ve Davacının Kusurlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/13371SAHTE ÇEKİ ÖDEYEN MUHATAP BANKANIN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Sorumluluğun Bankanın İç İşleyişine İlişkin Tamimlerle ve Taraflar Arasında İmzalanan Taahhütnamelerle Ortadan Kaldırılamayacağı - Çek Yaprağının Çalındığını Bankaya Bildirmeyen Keşidecinin de Müterafik Kusurlu Olması )
Y11.HDE. 2009/14253SAHTE ÇEKİN ÖDENMİŞ OLMASINDAN DOĞAN ZARAR ( Sahte veya Tahrif Edilmiş Bir Çeki Ödemeden Ötürü Oluşan Zarara Banka Katlanacağı - Keşideci Zararın Doğmasına Kusurlu Davranışı İle Neden Olmuşsa B.K.nun 44. Md. Uyarınca Sorumlu Olduğu )
Y15.CDE. 2013/21439SAHTE ÇEKİN SATIŞ BEDELİ OLARAK VERİLDİĞİ (Önceden Doğmuş Bir Borç İçin Hileli Davranışlarda Bulunulması Halinde Zarar veya Borç Kandırıcı Nitelikte Davranışlar Sonucu Doğmayacağından Dolandırıcılık Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağının Dikkate Alınacağı - Nitelikli Dolandırıcılık/Sahte Çek)
Y21.CDE. 2015/7265SAHTE ÇEKLER VERMEK (Sahte Belge Sayısı ve Kastın Yoğunluğu Dikkate Alınıp Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenmesi Gerektiği - Suça Konu Çeklerin Şirkete Aynı Anda mı Farklı Tarihlerde mi Verildiği Araştırılıp Aynı Anda Verildiğinin Tespiti Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma İmkanı Bulunmadığı)
Y6.CDE. 2004/10884SAHTE ÇEKTE BAĞIMSIZ SUÇ ( Sanığın Bir Müştekiye Verdiği Sahte Çek 765 Sayılı TCK m.342/1 Diğer Müştekiye Verdiği Keşide Yeri Olmadığı İçin Çek Niteliği Taşımayan Sahte Belge İçin Aynı Yasanın 345. Maddesi Gereğince Hüküm Kurulacağı - Tümü Zincirleme Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2000/14101SAHTE DAMGA PULU SATMAK ( Pulları Bizzat Alıp Tedavüle Sokmak-Ceza İndirimi )
Y4.CDE. 2001/17268SAHTE DAMGA PULU SATMAK ( Sanığa Yükletilen Sahte Damga Pulu Satmak Eylemiyle Ulaşılan Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğelerinin ve Bu Eylemin Sanık Tarafından İşlendiğinin Saptanması )
Y11.HDE. 2003/13289SAHTE DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Konutun Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verebilmek İçin Öncelikli Olarak Davalı Kooperatife Olan Akçalı Yükümlülükleri İle Davalı Tarafından Konut İçin Yaptığı Giderleri Davacının Depo Etmesi Gereği )
Y6.CDE. 2002/19231SAHTE DİPLOMA ( Bu Nitelikte Olduğunu Bildiği Halde Kullananın Eyleminin Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )
Y5.CDE. 2016/5143SAHTE DİPLOMA DÜZENLEME (Sanığın Eylemine İştirak Ettiği Belirtilenler İle Adına Sahte Lise Diploması Düzenlendiği İddia Edilen Şahısların Tanık Olarak Dinlenilmeleri Haklarında Anılan Sahtecilik Suçuna Dair Herhangi Bir Soruşturma Yürütülüp Yürütülmediğinin Araştırılarak Tespiti Gerektiği)
YCGKE. 1989/6-105SAHTE DİPLOMA DÜZENLETTİREREK KULLANAN SANIK ( Memurla İşbirliği Yapmış Olup Olmaması Hallerinde Uygulanacak Kanun Maddeleri )
Y15.CDE. 2013/11968SAHTE DİPLOMA KULLANILMASI ( Dolandırıcılık Suçu - Katılan Şirkette Kalite Kontrol Müdürü Olarak İşe Alınmasını Sağladığı Olayda Kamu Kurumunun Maddi Varlıklarından Sayılan Sahte Diploma Kullandığı/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y11.CDE. 2010/15230SAHTE DİPLOMAYI NOTERE ONAYLATMAK ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Hukuki Kesinti Meydana Geldiğinden Teselsül İle Temadiden Söz Edilemeyeceği/Ayrı Hüküm Kurulacağı )
Y6.CDE. 2004/8695SAHTE DOĞUM TUTANAĞI DÜZENLETMEK ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğüne Gidip Torunları Olan Çocuğu Kendilerininmiş Gibi Beyanda Bulunup Doğum Tutanağı Düzenlettirmek İsterken Yakalanması - 765 Sayılı TCY Hükümlerinin Sanıklar Yararına Bulunduğu )
Y6.CDE. 2001/15927SAHTE DOLAR SÜRMEK SUÇU ( Sanığın Önceden Sağladığı Sahte Doları Yakınana Bozdurup Karşılığında Türk Lirası Alarak Dolaşıma Sahte Dolar Sürmesi )
Y8.CDE. 2003/1558SAHTE DOLARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Banknot Matbaası Sahte Banknot ve Efektif İnceleme Komisyonu'ndan Görüş Alınması Gereği )
Y11.CDE. 2006/117SAHTE DÖVİZ ALIM BELGELERİ DÜZENLETME İDDİASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - İhracattan Dolayı KDV İadesi Yapılıp Yapılmadığı Adı Geçen Firmaya Bu İhracatlar Nedeniyle Kredi Kullandırılıp Kullandırılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/10626SAHTE DÖVİZ ALIM BELGESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Özel Belgede Sahtecilik )
Y6.HDE. 2010/4437SAHTE DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLEN ADİ BELGE ( İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası - Dar Yetkili İcra Mahkemesinde Çözümlenemeyeceği )
Y11.HDE. 2015/7311SAHTE DÜZENLENEN ÇEKLERİN TAHSİL EDİLMESİ (Ödenen Çek Bedellerinin İstirdatı - Diğer Davalı Davacı Şirketin Banka Hizmetleri Çalışanı Olduğu/İyi Adam Çalıştırmayan Davacının da Olayda Müterafik Kusuru Olup Olmadığı Değerlendirileceği - Davalı Banka'nın Tüm Çek Bedellerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
Y5.CDE. 2012/13687SAHTE DÜZENLENEN DİPLOMANIN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE TERCÜMESİNİN ONAYLANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Aslı Getirilen Diplomanın Tercümanları Vasıtasıyla Yapılan Tercümesini Onayladığını Savunduğu/Mahkemece Adli Emanette Bulunan Diploma Aslının Getirtilip Huzurda İncelenerek Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2012/11221SAHTE DÜZENLENMİŞ VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI (Koşulları Bulunmayan Firmaya İhalenin Verilmesi Nedeniyle Eldeki Davada İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Bulunduğunun Kabulü - Sanığın Eylemin Görevi Kötüye Kullanma Olarak Nitelendiremeyeceği)
Y11.CDE. 2005/1351SAHTE EDİNME BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'nden Sanık Adına İşlem Dosyasının Aslı Getirtilerek Aracı Edinme Tarihinin Belirlenmesi Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y11.CDE. 2005/1858SAHTE EDİNME BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Suçun Tespiti Açısından Sanığın Gerçek Edinme Tarihini Gösteren Sahiplik Belgesinin Temin Edilmesinin Gerekmesi )
Y23.CDE. 2015/9125SAHTE EHLİYET BELGESİ ( Sanıkların Sahte Ehliyet Belgesi Düzenleyerek Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarını İşlediği İddiası - Kamu Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Eylemin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına Dair Delilleri Takdir Ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/9702SAHTE EHLİYET VE NÜFUS CÜZDANI İLE YAKALANMAK ( Düzenlenme Tarihleri ve Belgelerin Farklı Yer ve Zamanlarda Kullanıldığına İlişkin Bilgi Bulunmaması - Tek Suç Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2017/13929SAHTE EHLİYETLE TELEFON ABONELİĞİ YAPILMASI ( Sanığın Sahte Sürücü Belgesi Kullanarak Gsm Abonelik Sözleşmeleri Düzenlemek Suretiyle İki Adet Hat Alması Şeklindeki Eyleminin 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Suçu Oluşturacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1988/6911SAHTE EHLİYETNAME DÜZENLEMEK ( Ehliyetnamenin Ruhsatname Niteliği ve Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.HDE. 2015/13523SAHTE ELEKTRİK ABONELİĞİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Abonelik Sözleşmesindeki İmzanın Sahte Olduğu İddiası/Yerel Mahkemece Elektriği Fiilen Kullananın Tespit Edilmesi Gereği - Davalıya İlişkin Vergi ve Ticaret Sicil Kayıtlarının Celbinin İstenmesi Gereği/Fiili Kullanıcı )
Y6.CDE. 1998/4063SAHTE EMİSYON PULU SATAN SANIKLARA UYGULANACAK HÜKÜM
YCGKE. 1988/6-367SAHTE EMRE YAZILI SENET DÜZENLEMEK SUÇU ( Başka Yerdeki Borçlunun İmzasını Taşıyan Pulu Kaldırıp Senede Yapıştırmanın Senedin Geçerliliğine Etkisi )
Y1.HDE. 2014/20353SAHTE ENCÜMEN KARARI İLE YAPILAN TEMLİKLER (Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Parselin Davacı Belediyeye Temlik Edildiği ve Davacı Belediye'nin de Sahte Encümen Kararı İle 3. Kişilere Devrettiği ve Kısa Aralıklarla Yapılan Temliklerin de Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu ve İyiniyetli Kabul Edilen Dava Dışı Kişinin TMK. 1023. Md.sinin Koruyuculuğundan Yararlanmayacağı)
Y11.CDE. 2008/21148SAHTE ESERLERİ KULLANARAK PARA HAVALESİ SAĞLAMA ( Kazı Sırasında Buldukları Sahte Heykelleri Yurt Dışından Gelecek Müşterilere Satacaklarını Söyleyerek Sahte Eserleri Katılanlara Emanet Edip Para Göndermelerini Sağlama - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y5.CDE. 1979/1256SAHTE EVLENME AKDİ İCRASI ( Bu Suretle Hile İle Kadın Bulup Irza Geçme Suçunun İşlenmesi )
YCGKE. 1981/1-111SAHTE EVLENME BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Sanık Muhtarın Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2006/2039SAHTE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Evlenmesine Yasal Olanak Bulunmayan ve Kardeşinin Nüfus Cüzdanıyla Evlendirme Memurluğuna Başvuruda Bulunan Sanığın Eyleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
Y4.CDE. 1994/6514SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Dilekçeleri İlgili Makamın Onayından Geçirilmiş Gibi Gösterme )
YCGKE. 1987/6-457SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sahte Evrakın Dayandığı Hakkın Sıhhatinin İtham Olunan Kimse Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2008/75SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Tartışılıp Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Sonucuna Göre Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/5341SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sanığın Emekli Olabilmesini Sağlamaya Yönelik Olarak Eksik Olan Hizmet Sürelerini Tamamlamak Amacıyla "Hizmet Belgesi" ve "Şahıs Emeklilik Keseneği İcmal Bordrosu" Düzenlenmesinde Suçun Oluştuğu )
Y15.HDE. 2007/1944SAHTE EVRAK DÜZENLEME ( Sübutu Halinde Verilen Ceza Mahkemesinin Maddi Vakıaların Sübutuna İlişkin Kararı Hukuk Hakimini Bağlayacağından Ceza Davası Sonucunun ve Verilen Kararın Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği - İstirdat Davası )
Y11.CDE. 2005/1968SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Mevcut Kanıtların Taktir Tercih ve Değerlendirilmesinde Yanılgıya Düşüldüğünden Bahisle Yazılı Emir Yoluyla İnceleme Yapılamayacağı )
Y7.CDE. 1999/1032SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Suçundan Evrakların Tefrik Edilmesi - Yurtdışından Yasal Olmayan Yollarla Getirilen Araçları Sahte Belgelerle Trafiğe Tescille Yasal Hale Getirip Yurt İçinde Satmak )
YCGKE. 1987/443SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Şehir ve Kasaba Muhtarlarının İşledikleri Suçlardan Dolayı Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna Tabi Olmaları )
Y4.CDE. 1997/7137SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK ( Zarar ve Kullanma Unsuru-Sahte Evrağın Kuruma Sunulması )
YCGKE. 2008/11-139SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Kararın Sanıklara Tebliğ Edilmiş Olması Nedeniyle Dilekçenin Üzerindeki Havale Tarihi Nazara Alındığında Sanık Açısından Temyizin Süresinde Olduğu )
Y9.HDE. 2000/19724SAHTE EVRAK DÜZENLEYEREK İŞVERENİ ZARARA UĞRATMAK ( Hem Hukuk Davasında Hem de Ceza Davasında Hüküm Verilmiş Olması )
YCGKE. 2005/11-129SAHTE EVRAK DÜZENLEYEREK MAĞDURLARI ALDATMA FİİLİ ( Yeni Yasa İle Düzenlenen Etkin Pişmanlık Kurumunun İşletilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2016/11048SAHTE EVRAK KULLANILDIĞI İDDİASINA DAYALI ÖDENEN BEDELİN İADESİ DAVASI (Girişimcilik Eğitimi İçin Görevlendirine Davalının Sahte Evrak Kullandığı ve Şartları Taşımadığı İddiası - Ancak Sözleşmenin Davalı Kurum Tarafından İfa Edildiğinin ve Bir İtiraz Bulunmadığının Mahkemece Gözetileceği)
Y7.CDE. 2007/17179SAHTE EVRAK KULLANMA ( Ne Şekilde Ortaya Çıkarıldığına İlişkin Belgelerin Onaylı Örneklerinin Denetime Olanak Verecek Biçimde Bu Dosyaya Konularak İncelenmesi Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2000/5527SAHTE EVRAK KULLANMAK ( Özel Gider İndiriminde Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Kullanmak )
Y6.CDE. 2004/8316SAHTE EVRAK TANZİMİ ( 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiğinden Kanun Yararına Bozma İsteminin Kabulü Gereği )
Y6.CDE. 1979/8428SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Mahkeme İlamları İle Noterlerce Düzenlenen Senetlerin Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )
Y6.CDE. 1976/2286SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Resmi Bir Varakanın Tanzimi Sırasında Bu Varaka İle Sıhhati İspat Olunacak Ahval Hakkında Memuruna Karşı Yalan Beyanatta Bulunma )
Y6.CDE. 2002/4804SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Sürücü Kursunda Usta Öğretici Sanıklar - Eksik ve Gece Eğitimi Yaptırmadıkları Halde Yaptırmış Gibi Belgeler Düzenleyip Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri )
Y3.CDE. 2004/6174SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Tanık Orman İşletme Şefi Hakkında da C. Başsavcılığının Sahte Evrak Tanzim Ettirmek Suçu Nedeniyle Soruşturma Başlatıldığı - Talimatla Dinlenilen Tanığın İbraz Ettiği İhbar Dilekçesi Sahibinin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesinin Sonuca Etkili Olmadığı )
Y6.CDE. 1978/8411SAHTE EVRAK TANZİMİ SUÇUNUN UNSURLARI ( Bonoda Mührü Kullanılarak Başkasının da Borçlu Gösterilmesi )
Y3.CDE. 1988/11129SAHTE EVRAK TANZİMİNDEN AÇILMIŞ DAVA BULUNMADIĞI HALDE BU NEDENLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEMESİ ( Hakimin Açtığı Dava ile Bağlı Olması )
YCGKE. 1995/6-238SAHTE EVRAKI BİLEREK KULLANMA ( Duruşmaya Usul Kurallarına Uyularak Başlanmamış Olması )
Y3.HDE. 2013/16892SAHTE EVRAKIN İĞFAL KAABİLİYETİNE HAİZ OLMAMASI ( Davanın Her İki Tarafı İçin de Müterafik Kusur Bulunduğunun Kabulü Gereği )
Y5.CDE. 2007/6615SAHTE EVRAKLARIN MÜSADERESİ (Adli Emanete Alınan Evraklardan Sahte Olanlarının Delil Olarak Dosyada Saklanması Gerektiği - Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği)
Y6.CDE. 2004/73SAHTE FAKS YAZISI ( Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün Genelgesine Göre Faks Yazıları Beş Günde Resmi Yazıyla Teyit Edilmesi Gerektiğinden Dava Konusu Yazının Araştırılması Gereği - Sanıkla İlgisi Saptanamayan Faks Yazısına Binaen Sanığın Mahkum Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2002/8889SAHTE FATURA ( Alımın Borsada Tescil Edilmiş Olmasının Alım Satımın Gerçek Olduğunu Kanıtlamayacağı - Sahteliği İleri Sürülen Faturaların Elden Ödenmesinin Ticari Teamüle Kanıtlama İhtiyacına ve Yaşamın Olağan Akışına Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2001/6053SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Başka Mükellefin Faturasiyle Belgelendirilmesi )
Y11.CDE. 2001/1689SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi - Gerçek Bir Alım Satım Olmadığı )
Y11.CDE. 2002/9256SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satınalmanın Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Faturanın Sahteliğinin Kabul Edilmesi Gereği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2003/16997SAHTE FATURA ( Belgesiz Yapılan Satınalmanın Bir Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi Halinde Bu Faturaların Düzenleyip Verenle Gerçek Bir Alım-Satım Olmadığından Sahte Olarak Kabulü Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/646SAHTE FATURA ( Bu Yolla Katma Değer Vergisi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi )
Y11.CDE. 2004/3039SAHTE FATURA ( Düzenlendiği Tarih İtibariyle Suçun Oluşabilmesi İçin Alınan Faturaların Vergi Yasalarına Göre Kullanılıp Vergi Ziyaının Doğması Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2002/3446SAHTE FATURA ( Fatura Bedellerinin Satıcılara Ödendiğine Dair Para Akışı Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2002/8860SAHTE FATURA ( Faturaların Gerçek Bir Alım Satıma Dayanıp Dayanmadığı Araştırılmadan Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Faturanın Ait Olduğu Mükellef ile Alıp Kullanan Arasında Gereçek Bir Alım Satıma Dayanmayan Faturanın Sahte Olduğu )
Y11.CDE. 2000/5899SAHTE FATURA ( Görevli Mahkeme )
Y11.CDE. 2004/10487SAHTE FATURA ( KDV İndiriminde Kullanılmasında Suç Tarihi Verginin Tarhı İçin Kanunda Yazılı Sürenin Son Günü Olduğu - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
Y11.CDE. 2001/10385SAHTE FATURA ( Mal Veya Hizmet Alımına Dayanmayan - KDV. İndiriminde Kullanılması )
YCGKE. 2000/11-90SAHTE FATURA ( Özel Vergi İndiriminde Kullanılması - Görevli Mahkeme )
Y6.CDE. 2003/15905SAHTE FATURA ( Resmi Evrak Niteliğindeki Gümrük Giriş Beyannamesi Düzenlemek - Görev )
Y11.CDE. 2004/11595SAHTE FATURA ( Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Alan Şirket ve Firma Yetkililerinin Dinlenerek Faturaları Kimden Aldıklarının Tespitinin Yapılması )
Y11.CDE. 2011/10240SAHTE FATURA ( Sanığın 2002-2005 Yıllarında Sahte Fatura Kullandığı İddiası - Ayrı Ayrı Kurulan Tüm Mahkumiyet Hükümleri Bulunduğu/Sanığa İlişkin Suçun Niteliği Gereğince Dava Şartı Olan Defterdarlık Mütalasının Alınması Gereği )
Y11.CDE. 2002/13025SAHTE FATURA ( Sanığın Başka Şirkete Ait Fatura Düzenleyip KDV İadesinde Kullandığı Anlaşıldığından Hüküm Kısmında Sadece Sahte Fatura Kullanımından Bahsedilerek Hüküm Kurulamayacağı - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2012/1924SAHTE FATURA ( Sanığın Sahte Faturalara Konu Malları Gerçekten Satın ve Teslim Aldığını Savunduğu - Sanığın Suçlamaları Kabul Etmediği/Vergi Tekniği Raporunda Bahsedilen Cumhuriyet Savcılığının Soruşturma Dosyasının Akıbetinin Öğrenileceği )
Y7.CDE. 2005/7846SAHTE FATURA ( Sanığın Şirket Yetkilisinin Beyanı ile Sahte Fatura Düzenlediği Hiçbir Kuşku Bulunmayan Şirketten Aldığı Faturaların Sahte Olduğunu Bilemeyeceği Yönündeki Savunmasına İtibar Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2002/967SAHTE FATURA ( Sanığın Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Temin Ettiği Sahte Faturaları Zincirleme Olarak İş Arkadaşlarına Vermesi-Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
Y21.CDE. 2016/5214SAHTE FATURA ( Suça Konu Eylemde Suç Tarihinin Faturanın Düzenlendiği Tarih Olduğunun Göz Önüne Alınacağı - Zamanaşımı Hususunun da Gözetilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2006/6740SAHTE FATURA ( Suçun İşlendiğini Haber Alan Cumhuriyet Savcılığı'nın İlgili Vergi Dairesi'ni Haberdar Ederek İnceleme Yapılmasını İstemesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/12659SAHTE FATURA ( Şirket Kar Payının Tahsili Talebinden Kaynaklanan Dava - Sahte Faturalarla İşlem Yapıldığı ve Kar Payı Hakkı Doğmadığına İlişkin Derdest Davanın Eldeki Dava İle Birleştirileceği veya Derdest Davanın Sonucunun Bekleneceği )
Y11.CDE. 2008/1324SAHTE FATURA ( Tanzim Olunan Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairelerinden Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/1946SAHTE FATURA ( Vergi Barışı Kanunu'ndan Yararlanıp Vergi ve Cezası Bulunmayanlar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/11527SAHTE FATURA ( Vergi İadesinde Kullanma/Haksız Vergi İadesi - İdari Para Cezasını Gerektirdiği )
Y21.CDE. 2016/3491SAHTE FATURA ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Faturaların Asılları ve Onaylı Suretleri Getirtilerek Yasada Ön Görülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin İncelenmesi Faturaları Kullananlar Belirlenip Sanıktan Alınıp Alınmadığı Hususlarında İfadelerine Başvurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/7159SAHTE FATURA ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - Vergi Tekniği Raporu ve Eklerinin Onaylı Suretleri Getirtilip Suç İhbarı Akıbeti de Araştırılıp Ayrıca Sahte Faturaları Düzenleyen Firma Hakkında Ne Gibi İşlem Yapıldığının Saptanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2011/1769SAHTE FATURA (İthal Edilen Mallara Dair Satıcı Firmada Kalan Fatura Nüshalarının Tarih Sayı Miktar ve Meblağ Olarak Gümrük Giriş Beyannameleri Ekindeki Faturalarla Uyumlu Olup Olmadıkları ve İthalatların Satıcının Ülkesindeki Gümrük ve Vergi İdarelerine Beyan Edilip Edilmediklerinin Araştırılması Gerektiği)
Y11.CDE. 2007/590SAHTE FATURA BASARAK KULLANMAK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında - Defterdarlık Ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )
Y6.CDE. 2003/1775SAHTE FATURA BASIP KULLANMAK ( Suça Konu Belgelerdeki Değişikliğin Onaysız Fotokopi Üzerinde Yapılması - Evrakta Sahtekarlık )
Y11.CDE. 2002/1852SAHTE FATURA BASMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
Y11.CDE. 2016/10697SAHTE FATURA DÜZENEME ( Faturaların VUK. 230. Md.sinde Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerekmesi - 2006 Takvim Yılında Düzenlendiği ve Kullanıldığı İddia Olunan Faturaların Dosya İçine Konulmadığının Anlaşılması Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Bakımından Suça Konu Faturaların Asılları veya Onaylı Örneklerinden Kanaat Oluşturacak Sayıda Dosya İçerisine Konulup İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2003/10558SAHTE FATURA DÜZENEMEK ( Gerçek Alım Satıma Dayanmayan ve Sahte Olarak Bastırılan Faturaları Düzenleyen Sanığın Cezalandırılması - Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesinin Yeterli Olduğu )
Y11.CDE. 2012/25524SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Düzenleyen Şirketler ve Şahıslar Hakkında Düzenlendiği Belirtilen Vergi Tekniği Raporları ve Sair Raporların Onaylı Örnekleri Getirtilerek Anılan Raporlarla İlgili Olarak Faturaları Düzenleyen Şirket Yetkilileri ve Şahıslar Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının Araştırılacağı - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
Y21.CDE. 2016/5111SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Fatura Dökümleri ve Faturaların Verildiği Mükelleflerin Bilgilerinin Tespit Edileceği/Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Faturaları Kimden ve Hangi Hukuki İlişki Karşılığında Aldıklarının Sorulacağı - KDV Beyannamelerinin Kim Tarafından Verildiğinin Araştırılacağı )
Y19.CDE. 2015/3176SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Faturaların Asılları ve Onaylı Suretleri Varsa Getirtilerek Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin İncelenmesi Gerektiği - Faturaları Kullananlar Belirlenip Sanıktan Alınıp Alınmadığı Hususunda İfadelerine Başvurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/4387SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Faturaların Asılları veya Onaylı Örneklerinin Vergi Dairesinden Sorulup Dosya Arasına Konulmasından Sonra İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Tespit Edilmesi Suça Konu Faturaları Kullanan Kişi ve Şirket Yetkilileri Dinlenerek Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıkları Konusunda Beyanlarının Alınması Gerektiğinde Faturalar Üzerindeki Yazı ve İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y11.CDE. 2016/4421SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Faturaların Onaylı Suretleri Getirtilerek 213 S.K. 230. Maddesinde Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilerek Dosyaya İntikalinin Sağlanmasından Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumun Değerlendirilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2017/15840SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Faturaların Vergi Usul Kanunu'nun 230. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerektiği - Her Takvim Yılına Dair Faturalardan Kanaat Oluşturacak Sayıdaki Asıllarının veya Onaylı Örneklerinin Getirtilerek Dosya İçine Konulması İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2011/5028SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Müessesesinin Uygulanmasına Engel Oluşturabilecek Somut Bir Zararın Meydana Geldiğinin Kanıtlanamadığı - CMK'nun 231. Md.nin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2017/17395SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Kanun Yararına Bozmanın Kesinleşen Hüküm Yönünden Hüküm Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan Gerek Usul Gerekse Maddi Hukuka Dair Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi İle Sınırlı Olduğu - Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Karar Verildiğinden Bahisle Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olmadığı )
Y21.CDE. 2016/5132SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Karşıt İnceleme Raporları Getirtilip Sahte Faturaları Kullanan Kişiler/Şirketler Hakkında Kamu Davası Açılıp Açılmadığının Sorulacağı/Açılmış İse Dava Dosyasına İntikallerinin Sağlanacağı - Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri veya Kişiler Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıkları ve Sanıkları Tanıyıp Tanımadıklarının Saptanacağı )
Y11.CDE. 2002/427SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Özel Gider İndiriminde Kullanılmak Üzere Düzenlendiğinden Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması )
Y19.CDE. 2015/3191SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenlediği Belirtilen Şirket Yetkilisi Hakkında Düzenlendiği Bildirilen Vergi Tekniği Raporu Gereğince Yapılan Suç Duyurusu Nedeniyle Adı Geçen Şirket Yetkilisi Hakkında Sahte Faturaları Düzenlemek Fiili İle İlgili Olarak Tanzim Edilmiş Vergi Suçu Raporunun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/5852SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaların Asıllarının veya Onaylı Örneklerinin Dosya Arasına Getirtilip Özellikleri Duruşma Tutanağına Geçirilerek 213 S.Kanun'un 227/3 ve 230. Md. Kapsamında Yasal Unsurları Taşıyıp Taşımadıkları Belirleneceği )
Y11.CDE. 2016/2794SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Düzenlediği İddia Olunan Faturaları Kullanan Şirket Yetkililerin veya Kişilerin Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıkları ve Sanığı Tanıyıp Tanımadıkları Konusunda Beyanlarının Alınması ve Düzenlenen Faturalar Üzerindeki Yazı ve İmzaların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu da Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/3065SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Kullandığı Ve Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyen ŞirketYetkilileri Hakkında "Sahte Fatura Düzenlemek" Suçundan Dava Açılıp Açılmadığının Açılmışsa Akıbetinin Araştırılması Gerektiği/Her Ne Kadar Savcılık Safhasında Bilirkişi Raporu Alınmış İse de Bu Raporun Yetersiz Olması Nedeniyle Faturaları Düzenleyen Mükellef İle Sanığın Yetkilisi Olduğu Firmaya Ait Defter Ve Belgeler Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y11.CDE. 2013/3609SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Şirket Ortağına Vekaletname Vererek Şirketi Kapatmasını Söylediğini Ancak Ortağın Şirketi Kapatmayarak Fatura Düzenlediğini Beyan Ettiği - Şirket Ortağı Savunmayı Doğrulayarak Duruşmada Kendisine Gösterilen Faturayı da Kendisi Düzenlediğini Beyan Ettiği/Mahkemece Faturayı Kimin Bastırıp Teslim Aldığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2005/14962SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanığın Yetkilisi Bulunduğu Şirket Tarafından Düzenlenen ve Herhangi Bir Mal veya Hizmet Alımına Dayanmayan Sahte Faturaların Düzenlenmesi Fiilinden Cezalandırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/12185SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Sanık Yapmış Olduğu Savunmasında 2004 Yılında Yanlarında İşçi Olarak Çalıştığını Sigorta İşlemlerini Yapmaları Sebebiyle Kendilerine Vekalet Verdiğini ve Birtakım Evrakları İmzaladığını Kendisinin Sahte Fatura Düzenlemediğini Savunması Karşısında Sahte Fatura Düzenleme Eylemine Sanığın İştirak Edip Etmediğinin Belirlenmesi İçin Bildirmiş Olduğu Kişilerin Araştırılarak Bulunması Halinde Tanık Olarak Beyanlarına Başvurulacağı )
Y11.CDE. 2004/6446SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirtilen Sürenin Sonunda Kullanıldığı Tarih Olduğu - Katma Değer Kurumlar ve Gelir Vergisi Bakımından Dava Zamanaşımının Fatura Tarihine Göre Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2016/5456SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suça Konu Faturaları Kullanan Firmalar Hakkında Düzenlenen Vergi Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Suça Konu Faturaları Kullanan Şirket Yetkililerinin Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıkları Konusunda Beyanlarının Alınması Faturalar Üzerindeki Yazı ve İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu da Alınarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/6380SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suçun Maddi Unsurunun Fatura Olduğu Suça Konu Faturaların Kanunda Düzenlenen Zorunlu Bilgileri İçermesi Gereği - Belgelerin Kanunda Öngörülen Şekil Şartları Taşıdığının Anlaşılması Halinde Beglelerin Gerçek Alım Satım Kaşılığı Düzenlenip Düzenlenmediğinin İlgili Kayıt ve Belgeler İncelenerek Belirlenmesi Gereği )
Y11.CDE. 2016/8600SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Dava Şartı Olan Mütalaa Bulunmadığı Gibi Sahte Fatura Kullanma Suçundan Sanıklar Hakkında Açılmış Bir Dava da Bulunmadığı/İddianame Dışına Çıkılmak Suretiyle Hükümler Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2016/4624SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Açılan Kamu Davasının Araştırılarak Dava Dosyasının Getirtilip İncelenmesi Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına Eklenmesi ile Derdest Olması Halinde Birleştirileceği/Mükelleflerin Kimler Olduğu ve Haklarında Vergi İncelemesi Yapılıp Yapılmadığı Bu Faturalardan Dolayı Soruşturma veya Kamu Davaları Açılıp Açılmadığı Sorulup Varsa Celbiyle İncelenerek Karar Verileceği )
Y19.CDE. 2015/2757 SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Yasal Olarak Suçun Oluşabilmesi için Düzenlenen Sahte Faturaların Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesi Gereği - Vergi Suçu ve Tekniği Raporlarında Sanığın İşyeri ve İkametgah Adreslerinde Bulunamadığı/Fatuların Asıl ve Onaylı Örneklerinin Dosya İçerisine Alınması Gereği )
Y19.CDE. 2015/14511SAHTE FATURA DÜZENLEME (Firma Hakkında Düzenlenmiş Olan Vergi İnceleme Raporu Kapsamında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Açıldığının Tespiti Halinde Mümkünse Davaların Birleştirilmesi Mümkün Olmadığı Takdirde Dava Dosyası Getirtilip İncelenerek Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikal Ettirilmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/2789SAHTE FATURA DÜZENLEME (Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Bağımsız Niteliği Bulunduğu - Sahte Fatura Düzenlemek ve Sahte Fatura Kullanmak Suçlarının Birbirine Dönüşmeyeceği/Sanık Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmamasına Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı/Tekerrür Hükümleri)
Y19.CDE. 2015/17536SAHTE FATURA DÜZENLEME (Sahte Faturaları Kullanan Mükelleflerden Kanaat Oluşturacak Sayıda Tanığın Dinlenerek Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıkları Konusunda Gerektiğinde Sanıkla Yüzleştirme de Yapılarak Sorulmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği)
Y11.CDE. 2017/15638SAHTE FATURA DÜZENLEME (Sanık Tarafından Kullanılan Suça Konu Faturalar Tespit Edilip Ba-Bs Formlarında Bildiren Şirketlerden İlgili Takvim Yıllarına Ait Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin Temin Edilip Dosya Arasına Konulması ve İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2016/4695SAHTE FATURA DÜZENLEME (Suç Tarihinin ve Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Biçimde Belirlenebilmesi Bakımından Suça Konu Fatura Asılları veya Onaylı Suretleri Temin Edilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Tespit Edilmesinden Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği)
Y11.CDE. 2016/2638SAHTE FATURA DÜZENLEME (Suça Konu Fatura Aslı ya da Onaylı Suretlerinin Temin Edilip Duruşmaya Getirtilerek İncelenip Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2017/3624SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( 213 S.K. Md. 227/3 Uyarınca Faturaların 230. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesi Gerektiği - Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Bir Kişiye Karşı Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2017/3571SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Aramanın Usulüne Uygun Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi Usulüne Uygun Olarak Yapılmadığının Belirlenmesi Halinde Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Tek Başına Hükme Esas Alınamayacağı Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2011/5756SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Başkası Tarafından Adına Kurdurulan İşyerinde Günlük 10.-TL Ücret Mukabilinde Çalışan Sanığın Sahte Fatura Düzenlemekteki Maddi Menfaatinin Ne Şekilde Olacağının Gerekçede Gösterileceği - Sahte Fatura )
Y11.CDE. 2016/4098SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Belgeler Üzerinde Sanığın İmza Örnekleri İle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerekirken Sanığın Savunmasının Aksini Kanıtlayan Delillerin Neler Olduğu Kararda Gösterilmeden Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/10857SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Emniyet Görevlileri Tarafından Sanığın V.U.K.'nun 359. Md. Kapsamında Kalan Suçu İşlediğinin Tespit Edildiği - Kanun Koyucunun Öngördüğü ve Daha Güvenceli Olan 213 S. Kanun'un 142 Vd. Md. Özel Usule Uygun Olarak Arama ve El Koyma İşleminin Gerçekleştirilmemesinin İsabetsizliği/Hukuka Aykırı Delil )
Y21.CDE. 2016/6424SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Mükellefin Yeterli Üretimi Mal Girişi ya da Stoğu Olup Olmadığı da Araştırılarak Toplanan Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2018/1579SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Mükellefin Yeterli Üretimi Mal Girişi ya da Stoğu Olup Olmadığı da Araştırılıp Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/9635SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Şirket Hakkında Vergi Tekniği Raporu Düzenlendiği - Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı/ Faturaların Karşılığı Olup Olmadığının Mal Ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Bedellerinin Ödendiğine Dair Geçerli Ödeme Belgeleri ve Satıcının Kasasına ya da Banka Hesabına Girip Girmediği Araştırılıp Bilirkişi İncelemesinden Sonra Karar Verileceği )
Y21.CDE. 2016/1660SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Kullanan Kişi veya Şirketlerin Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Gerekli Görülmesi Halinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/2459SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sanıkları Tanıyıp Tanımadıklarının Hangi Sanık İle Ticari İlişkide Olduklarının Sorulması Faturalarda Yer Alan İmza ve Yazıların Sanıklara Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/9409SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişki Karşılığında Kullandıklarını Sanıkla Muhatap Olup Olmadıklarının Sorulmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/3557SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri veya Kişiler de Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıklarının Sorulmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/7696SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaların Basıldığı Tarihten Önce Mükellefiyet Sona Erdiği - Sanık Faturaları Düzenlemediğini ve Kaşe Altındaki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Belirttiği/Vergi Suçu Raporu Düzenlendiği Dikkate Alındığında Şirket Hakkında Açılmış Kamu Davası Var İse Tespit Edilerek Getirtileceği )
Y11.CDE. 2016/3112SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaların Gerçek Alım-Satım Karşılığı Olup Olmadığı Yönünden Geçerli Ödeme Belgeleri ve Satıcının Kasasına ya da Banka Hesabına Girip Girmediğinin Tespiti ile Faturaları Düzenleyen Mükellefin Yeterli Üretimi Mal Girişi ya da Stoğu Olup Olmadığı Araştırılıp Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/5534SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Faturaların Vergi Usul Kanunu'nun 230. Md. Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerekmesi Karşısında Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesi'nden Sorularak Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin İstenerek Dosya Arasında Bulundurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/4181SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Gelirler Bölge Müdürlüğü Mütalaasının Bu Suçuna İlişkin Olduğu - Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Açılan Kamu Davasında Kullanılamayacağı )
Y11.CDE. 2016/8190SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Her Takvim Yılı İçin Sahte Fatura Aslının ya da Onaylı Örneğinin Temin Edilip İncelenerek Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri veya Kişiler Tanık Sıfatıyla Dinlenerek Suça Konu Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak ve Kimden Aldıklarının Sanıkları Tanıyıp Tanımadıklarının Sorulacağı/Gerekirse Faturalardaki İmza ve Yazıların Sanıklara Aidiyeti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Hukuki Durumun Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/4780SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Kamu Davasının Vergi Mütalaası Kaçakçılık Suçu ve Vergi Tekniği Raporlarına Uygun Olarak İki Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanma Suçlarından Açıldığı - Muhteviyatı İtibariyle Sahte Fatura ve Gider Pusulası Düzenleme Suçlarından Açılmış Dava Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/7984SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Katılan Kurumdan Zararın Giderilip Giderilmediği Sorulmadan Sanık Hakkında HAGB Hükümlerinin Zararın Giderilmediğinden Bahisle Uygulanmamasına Karar Verilemeyeceği - Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyenler Hakkında Karşıt İnceleme Raporları Düzenlenip Düzenlenmediğinin/Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması/Açıldığının Tespiti Halinde Birleştirilmesi Mümkün Olmadığı Takdirde Dava Dosyaları Getirtilip İncelenerek Delil Örneklerinin Dava Dosyasına İntikali Gerektiği - Faturaların Gerçek Alım-Satım Karşılığı Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y11.CDE. 2016/5594SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Kovuşturmanın Her Aşamasında Kamu Davasına Katılma Hakkı Bulunan Şikayetçi Kuruma Duruşma Gününün Usulen Bildirilip Davaya Katılma Olanağı Sağlanmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2016/8110SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Kullanılan veya Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına Verdiği Yetkiye Dayanılarak Kullanma Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Öngörülen Zorunlu Bilgileri Taşımaması Halinde Bu Belgeler Vergi Kanunları Bakımından Hiç Düzenlenmemiş Sayılacağı - Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesinden Sorularak İstenip En Son Fatura Tarihine Göre Suç Tarihi Saptanıp Dava Zamanaşımı Süresinin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi ve Faturaların Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/10292SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Maddi Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği/Vergi Tekniği Raporunda Gösterilen Faturaları Kimden ve Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Aldıkları ve Bunlarla İlgili Belgeler Olup Olmadığı Sorulacağı - Faturaların Gerçek Alım-Satım Karşılığı Olup Olmadığının Belirleneceği/Tüm Deliller İncelendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/4445SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Mahkemece Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Kimden ve Hangi Hukuki İlişki Karşılığında Aldıklarının Sanıklarla Muhatap Olup Olmadıklarının Sorulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2018/2022SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Mahkemece Öncelikle İlgili Vergi Dairesinden Söz Konusu Vergi Tekniği Raporunun Tamamının İsteneceği )
Y11.CDE. 2012/6653SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Mal ve Para Akışını Gösteren Taşıma Sevk İrsaliyeleri Teslim Tesellüm Belgeleri Bedellerinin Ödendiğine ve Satıcı Hesabına Girdiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneğini Haiz Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/2803SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Mükellefin Yeterli Üretimi Mal Girişi ya da Stoğu Olup Olmadığı Hususlarının Araştırılması Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/1633SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığa İsnat Olunan Eylemle İlgili Dava Şartı Olan Mütalaa Bulunmadığı - Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaanın Verilip Verilmeyeceğinin Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulacağı/Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/1664SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın 30 Yıl Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kılındığı - Mahkemece Söz Konusu Faturaların Sanığın Sorumluluğunun Başlamasından Önce mi Sonra mı Düzenlendiği Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y21.CDE. 2016/2003SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Aksi Yöndeki Savunması Nedeniyle Faturalara Dair Ödeme Belgeleri/Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri/Teslim Tesellüm Belgelerinin Bulunup Bulunmadığı Sorularak Gerekli Araştırmanın Yapılması Gereği - Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Çıkarılacağı )
Y21.CDE. 2016/2151SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Düzenlediği Faturaları Kullanan ve Sanığın Kullandığı Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyen Şirketler Tespit Edilip Bu Şirketlerle İlgili Vergi İncelemesi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı - Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/5214SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Kimlik Bilgileri ile Haberi Olmadan Şirket Kurulduğu - Şirket Ortağı Gözükmesinden Dolayı Beyannamelerden ve Faturalardan İmzasının Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği/Nüfus Cüzdanı Fotokopisindeki Fotoğrafın Sahte Olduğu )
Y11.CDE. 2013/3390SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Sahte Fatura Düzenleyen Şirkete Noterde Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesiyle Ortak ve Müdür Olduğu - Sanık Kendisine İş Vereceğini Söyleyen Kişilere Nüfus Cüzdanını Verdiğini ve İçeriğini Bilmediği Belgeleri İmzaladığı/Şirketle ve Faturalarla İlgisi Olmadığı Yönünde Savunma Yaptığı - Şirketin Diğer Ortağının Tanık Olarak Dinlenileceği/Beyannamelerdeki İmzaların Kime Ait Olduğu ve Beyannamelerin Kim Tarafından Verildiğinin Araştırılacağı - Adına Fatura Düzenlenen Mükelleflerden Sahte Faturaları Kimden Aldıklarının Sorulması Gerektiği - Her Takvim Yılında İşlenen Fiillerin Ayrı ve Bağımsız Suç Teşkil Ettiği )
Y21.CDE. 2016/1615SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Suçlamayı Kabul Etmemesi - Öncelikle Faturaları ve Müstahsil Makbuzlarını Kullanan Kişi veya Şirket Yetkilileri Hakkında Düzenlenmiş Vergi Raporlarına İstinaden Açılmış Dava Varsa Dosyalarının Celp Edilip İncelenmesi ve Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikal Ettirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/8129SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın UYAP Aracılığı ile MERNİS Üzerinden Temin Edilen Nüfus Kaydında Hükümden Sonra Vefat Ettiğinin Belirtildiği - Bu Durumun Kesin Olarak Tespiti Halinde Kamu Davasının Düşürülmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2016/1799SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmeyeceğinden Bahisle Merciince Daha Önce Verilen Re Kararı ile Çelişkili Karar Verilerek İtirazın Kabulü Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz )
Y21.CDE. 2016/9670SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanık Hakkında İlgili Takvim Yılı İçin Hüküm Kurulduğu - Aynı Vergilendirme Döneminde Birden Fazla Sahte Fatura Düzenlenmesi Sebebiyle Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/4745SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanıklar Hakkında Dava Açıldığı Fakat Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Dava Şartı Olan Mütalaa Bulunmadığı/Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Eylemlerinin Birbirinden Bağımsız ve Ayrı Suçları Oluşturduğu - Kararın Gerekçesinde Sanıklarca Sahte Fatura Düzenlediklerini ve Suçu İşlediklerini Kabul Edildiği/Hüküm Kurulurken Sahte Faturalar Kullanıldığının Tespit Edilmesi Suretiyle Gerekçe ve Hüküm Arasında Çelişki Yaratılmasının Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/7709SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Sanıkların Düzenlediği ve Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Kullanan ve İsimleri Tespit Edilen Şirket ve Şahıslar Hakkında Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılacağı - Yapılmış İse Düzenlenen Vergi İnceleme ve Sair Raporların Onaylı Suretlerinin Getirtileceği )
Y11.CDE. 2016/6767SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suç Tarihinin Düzenlenen Son Fatura Tarihi Olduğu - Düzenlendiği İddia Olunan Sahte Faturaların Dava Zamanaşımın Tespiti Yönünden Önemli Olduğu da Nazara Alınarak Her Takvim Yılı İçin Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin Temin Edilip Dosya Arasına Konulacağı )
Y21.CDE. 2016/1619SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suça Konu Faturaları Düzenleyenler Hakkında Öncelikle Düzenlenmiş Karşıt İnceleme Raporlarının Dosyaya İntikali Sağlanarak Haklarında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması/Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilerek Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi - Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığı Araştırılarak Mal ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Teslim Tesellüm Belgelerinin İncelenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/17478SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suça Konu Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri de Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıklarının ve Sanıkları Tanıyıp Tanımadıklarının Sorulmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/12026SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suça Konu Faturaların Gerçek Alım-Satım Karşılığı Düzenlenip Düzenlenmediğinin Belirlenmesi Bakımından Teslim-Tesellüm Belgeleri Bedellerinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Banka Hesapları ve Kasa Mevcudu İle Uyumlu Geçerli Belgeler Olup Olmadığı Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2017/21SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suça Konu Yıllara Ait Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesinden Sorularak Her Takvim Yılı İçin Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin Temin Edilip Dosya Arasına Konulacağı - Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin İncelenerek Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2016/5172SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suçun Maddi Konusunun Fatura Olması ve Faturaların Vergi Usul Kanunu'nun 230. Md. Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerekmesi Karşısında Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesi'nden Sorularak Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin İstenerek Dosya Arasında Bulundurulacağı )
Y11.CDE. 2016/3276SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Düzenlenen Belgelerin Zorunlu Unsurları Taşıması Gerektiği Aksi Takdirde Hiç Düzenlenmemiş Sayılacağı - Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenebilmesi Bakımından Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Suretlerinin Duruşmaya Getirtilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edilmesi Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/5617SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Şirketin Kanuni Temsilcisinin Sanık Olmadığı - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğunun Mahkemece Gözetileceği/Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yirmi Yıl Şirket Müdürlüğü Görevinin Diğer Sanığa Verildiği/Sahte Faturadan Sorumluluk Bulunmadığı/Beraat Kararı )
Y21.CDE. 2016/10487SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Zamanaşımının Gerçekleşmediği Takvim Yıllarında Sahte Fatura Düzenleme Suçuyla İlgili Dava Şartı Olan Mütalaanın Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesinden Sorularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/7253SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU ( Zincirleme Suç - Suça Konu Faturaları Düzenleyenler Hakkında Hazırlanan Karşıt İnceleme Raporlarının Dosyaya İntikali Sağlanarak Haklarında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması/Açılmışsa Davaların Birleştirilmesi ya da Dosyaların Celbi İle Delil Suretlerinin Dosyaya İntikali/Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığı Araştırılarak Mal ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Teslim Tesellüm Belgelerinin İncelenmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/2765SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (213 S.K. Özel Hükümlerinin Gözetileceği/Faturaların Gerçek Olup Olmadığının Tesbiti Bakımından Faturalar Konusu Hizmetlerin Sunulduğuna Dair Belgelerin Getirileceği - Faturaları Kullananlar ile Sanıkların Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırılacağı)
Y21.CDE. 2016/1630SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Davanın Reddi - Sanık Hakkında Aynı Mükellefiyet Kaydı İle İlgili Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Kamu Davası Açıldığı/Mahkemece Sanık Hakkında Mükerrer Dava Olup Olmadığının ve Buna Bağlı Olarak Davanın Reddi Gerekip Gerekmeyeceğinin Belirleneceği)
Y21.CDE. 2016/9100SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Davaya Dayanak Teşkil Eden Vergi Suçu Raporu ve Ekindeki Belge İçeriklerinden Faturalardan Hangilerinin Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayanmayan Sahte Fatura Olduğuna Dair Net Bir Tespitin Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2017/16092SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Faturalarda Yer Alan İmza ve Yazıların Sanıklara Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği Gözetilmeden Eksik Araştırma ve İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y21.CDE. 2016/3005SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Faturaları Kimden ve Hangi Hukuki İlişki Karşılığında Aldıklarının Sanıkla Muhatap Olup Olmadıklarının Sorulması Tüm Bu Araştırmaların Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2016/4048SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Gerektiğinde Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri veya Kişiler de Dinlenerek ve Fatura İle Belgeler Üzerindeki İmza ve Yazıların da Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y11.CDE. 2017/7943SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Gerektiğinde Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri veya Kişilerin de Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıkları ve Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının Sorulmasından Sonra Toplanan Delillere Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2016/3967SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Her Takvim Yılına Ait Suça Konu Fatura Asıllarından Kanaat Oluşturacak Sayıda Temin Edilip Dosya Arasına Konularak Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği - Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğu)
Y21.CDE. 2016/7898SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU (Sanığın Şirketin Evrak Üzerinde Müdürü Olduğunu Savunduğu - Sanığın Şirket Adına İşlemler Yapmak İçin Şirketin Diğer Ortağını Yetkilendirdiği/Diğer Sanığın Beyanlarından Suça Konu Faturalarla İlgili İşlemlerin Kendileri Tarafından Gerçekleştirildiği - Sanığın Beraatine Karar Verileceği)
Y11.CDE. 2016/6650SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇLARI ( Sahte Fatura Düzenleme Suçunda Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğu - Mahkemece Faturaların V.U.K.'nun 230. Md. Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerekmesi Sebebiyle Her Takvim Yılına Ait Suça Konu Fatura Asıllarından Kanaat Oluşturacak Sayıda Temin Edilip Dosya Arasına Konulacağı )
Y19.CDE. 2015/14834SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Şirket ve Yetkilisi Hakkında Vergi Suçu Raporu Düzenlendiği - Faturaları Düzenleyen Kişi veya Kişiler Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığı Araştırılacağı/Açılmış İse Mümkünse Davaların Birleştirileceği Mümkün Olmadığı Takdirde Akıbetleri Sorulup Dava Dosyaları Getirtilip İnceleneceği )
Y19.CDE. 2015/2849SAHTE FATURA DÜZENLEME VE SAHTE FATURA KULLANMA SUÇLARI (İki Ayrı Suç Mahiyeti Bulunduğu - Suça Konu Düzenlenen Faturalardan Birkaçının Onaylı Suretleri Getirtilip İnceleneceği/Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği/Delillerin Onaylı Örneklerinin Alınacağı)
Y11.CDE. 2016/3114SAHTE FATURA DÜZENLEME VE SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğu - Suça Konu Faturanın Yasal Zorunlu Şartları Taşıyıp Taşımadığı Gerçek Bir Alım Satım İlişkisinde Kullanılıp Kullanılmadığı Maliye Kayıtları ve İlgili Diğer Kayıt ve Belgeler Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y11.CDE. 2004/9428SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( 4369 Sayılı Yasadan Önce Oluşabilmesi İçin Suça Konu Faturaların Alanlarca Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi ve Suç Tarihinin de Ziyaa Uğratılan Vergi Türüne Göre Tespiti Gerektiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2005/705SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Belgesiz Yapılan Satın Almanın Sahte Olarak Kabulünün Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/9129SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Bir Takvim Yılında Değişik Vergi Dönemlerinde İşlenen Suçlar Müteselsil Suç Her Takvim Yılındaki Eylemler ise Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2003/3756SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Bu Eylemin Hırsızlık Suçunu Değil Vergi Kaçakçılığı Suçu Oluşturması )
Y11.CDE. 2012/26979SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 S. TCK'nun 102/4 ve 104/2. Md.lerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının En Aleyhe Kabulle Suç Tarihi Olarak Kabul Edilen Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Mahkemece Verilen Kararın Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2013/11-645SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Dava Zamanaşımı Süresi - Sanığa Atılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna 213 Sayılı Kanunun 359/A-2 Md.sinde 18 Aydan 3 Seneye Kadar Hapis Cezası Öngörülmüş Olup 765 S. Kanunun 102/4. Md.si Uyarınca 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresine Tâbi Olduğu )
Y11.CDE. 2006/2131SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Düzenlenmesi Gereken Belgenin Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlenmesiyle Oluşacağı )
Y11.CDE. 2003/5603SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2003/4386SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Evinde Sahte Faturaların Faks Çıktıları Ele Geçirilen Sanık Hakkında Suça İştirakten Hüküm Kurulması Gereği - İddanamede Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Kamu Davası Açıldığı Gözetilmeden Sahte Fatura Kullanma Suçundan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Oluduğu )
Y11.CDE. 2001/10122SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Fatura Bedellerinin Ödendiğine İlişkin Tahsilat Makbuzlarının Düzenlendiği Tarihlerde Sanığın Müdürü Olduğu Şirketin Kasa Mevcudunun Ödemeye Müsait Olup Olmaması )
Y11.CDE. 2017/1539SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Faturaların Asılları ve Onaylı Suretleri Araştırılıp Getirtilerek Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin İncelenmesi Ba-Bs Form Analizine Göre Sanıklara Ait Şirketten Mal Alındığına Dair Ba Formu İle Bildirimde Bulunan Yani Suça Konu Faturaları Kullanan Mükelleflerin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/11735SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Faturasız Yapılan Alımın Başka Mükellefe Ait Fatura ile Belgelendirilmesi - Fatura Düzenleyen ile Alan Arasında Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmadan Başka Mükellefe Ait Fatura ile Belgelendirilmesinin Sahte Fatura Düzenleme Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2002/7304SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Gelir ve Katma Değer Vergisinde Kullanıldığı Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Teselsül Eden Suçu Oluşturduğu - Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaasının Alınması Gereği )
Y11.CDE. 2002/575SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Gerçek Bir Alım Satım Olmadığından Sahte Olarak Kabulünün Gerekmesi )
Y11.CDE. 2002/8924SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İhbar Dilekçesindeki Mükelleflerin Hesapları İnceletilerek Bu Firmalara Fatura Düzenlenip Düzenlenmediğinin Tespiti - Sahte Olarak Düzenlendiği İddia Edilen Faturaların Gerçek Bir Alım Satıma Dayalı Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2003/14269SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İki Takvim Yılı İçindeki Eylemlerin Tek Suç Kabul Edilerek Tek Ceza Tayin Edilmesinin Yasaya Aykırılığı - Farklı Takvim Yılında İşlenen Suçların Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2012/3260SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İle Sahte Belge Kullanmak Fiiline İştirak Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu - Tek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2010/8796SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( İncelemenin Dairede Yapılmasına İmkan Veren İstisnalardan Birinin Varlığı Önceden Belirlenmeden Faaliyetini Sürdürdüğü Anlaşılan Sanığa Defter ve Belgelerin İbrazı İçin Yapılan Tebligatın Hukuki Geçerliliği Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2006/9505SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kaçakçılık Suçu Raporuyla Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulanın Celbiyle Sanıkların Suça Katılımlarının Olup Olmadığına İlişkin Dinlenmesi Hakkında Dava Açılmışsa Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1993/488SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Davası - Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
Y11.CDE. 2008/458SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Davasının "Sahte Fatura Kullanmak" Suçundan Açıldığı - Kaçakçılık Suçu İle Vergi İnceleme Raporlarına Uygun Ancak Dava Konusu Yapılmayan "Sahte Fatura Düzenlemek" Suçundan Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2005/3238SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Kamu Kurumu Olan İcra Müdürlüğünü Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşmayacağına İlişkin Delillerin Takdir Yetkisinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y11.CDE. 2004/2902SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Muhasebe İşlerini Yürüten Kişinin Yasal Faturalara Benzer Sahte Faturalar Bastırarak Piyasaya Satmış Olabileceği Şeklindeki Beyanının Cezadan Kurtulmaya Yönelik Olduğu - Eylemin Sabit Olduğunun Kabulü Gerekmesi )
Y11.CDE. 2018/2096SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Ayrı ve Bağımsız Bir Suç Olduğu Ayrıca Her Takvim Yılının Birbirinden Bağımsız ve Ayrı Suçlar Olduğu - Birden Fazla Suç Bulunmasına Rağmen Tek Suçtan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2012/3241SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Defter ve Belge İbraz Etmemek Eylemleri Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı - Suçların Birbirinden Bağımsız Olduğunun Gözetileceği )
Y11.CDE. 2002/1388SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanığın Çalıştığı Matbaada Fazla ya da Hatalı Olarak Basılan Faturaları İptal Etmeyerek Komisyon Karşılığı Bazı Şirketlere Vermesi )
Y11.CDE. 2005/150SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıklara İsnad Edilen Suçlar Nedeniyle Ceza Verilebilmesi için Kuruluşundan İtibaren Sanıkların Ortağı Oldukları Şirketi Komisyon Karşılığı Fatura Düzenlemek için Kurduklarına Dair Kesin Delil Bulunmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/9412SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkları Faturaları Gerçek Alım-Satım Olmadan Mükerrer Olarak Başka Mükelleflere Gerçeğe Aykırı Şekilde Sahte Olarak Düzenlemeleri Nedeniyle Suçun Oluştuğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2008/1348SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Katılanın Yetkisi Olduğu A.Ş'nin Faturalarını Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemesinde Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 1998/1569SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Sahte Fatura Düzenleyerek Bunları Bir Şahsa Vermeleri-Bu Şahsın da Bu Faturaları Kullanarak Vergi Ziyaına Sebep Olmaları )
Y11.CDE. 2002/3355SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Son Soruşturmada İbraz Edilen Ödeme Belgelerinin Suç Konusu Faturalara İlişkin Olmamasına Göre Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y11.CDE. 2016/2668SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suça Konu Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sözü Edilen Faturaları Hangi Hukuki İlişkiye Dayanarak Kimden Aldıkları ve Sanıkları Tanıyıp Tanımadıkları Konusunda Beyanlarının Alınması Sanıkların Şirket Faaliyetleriyle İlgili Beyanname Fatura veya Şirkete Ait Bir Belge Düzenleyip Düzenlemediklerinin Araştırılması Gerekirse Faturalar Üzerindeki Yazı ve İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Hukuki Durumlarının Belirleneceği )
Y11.CDE. 2003/8036SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçun Oluşumu İçin Düzenlenmesinin Yeterliliği - Kullanılması ve Vergi Ziyaının Suçun Unsuru Olmadığı )
Y11.CDE. 2007/2628SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 765 S.K. Md. 102/4'de Öngörülen 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımın Tabi Olduğu - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/9451SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Sübutu - Ancak Önceki Yılda Şirket Kanuni Temsilcisi Olmadığından Suçunun Yasal Unsurları İtibariyle Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2003/1666SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Suçunun Yasal Unsuru Suçun İşlendiği Tarihte Vergi Ziyaı Olduğundan Faturaların Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2007/8773SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Şirketin Hiçbir Ticari Faaliyetinin Olmaması - Vergi Tekniği Raporu İçeriği Kaçamaklı İkrarlar ve Tüm Dosya İçeriğinden Unsurları İtibariyle Oluşan ve Sübuta Eren Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Sanıkların Mahkumiyeti Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/2891SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Şirketin Öz Sermayesi Dikkate Alındığında Mevcut Cirosuna Ulaşmasının Mümkün Olmadığının Tespit Edilmesi )
Y11.CDE. 2006/2745SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Şirketler Hakkında Mevcut İse Vergi İnceleme Raporu İle Dava Dosyalarının Araştırılması Gerektiği - Celp İle İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/11439SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Topluca Örgütlenerek Bu Suçu İşleyen Sanıklar Hakkında Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak Hükmünün Uygulanması )
Y7.CDE. 2005/3671SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Üretim Rakamları ile Envanter ve Satış Rakamları Arasında Denge Sağlamak Amacıyla )
Y11.CDE. 2002/10861SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere/Komisyon Karşılığında Satılması Eylemi - Kullanılması ve Vergi Ziyaının Şart Olmadığı/Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2004/5298SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Vergi Tekniği Raporları İçeriğine Göre Kısa Zamanda Yüksek Miktarda Cirolar Beyan Etmesine Rağmen Muhtasar Beyannamelerine Göre İşçi Çalıştırmadığından Suçun Sübuta Erdiği )
Y11.CDE. 2004/11517SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - Vergi Barışı Yasası Kapsamı Dışında Kalan Sahte Fatura Düzenlemek Suçu İle İlgili Olarak Yargılamaya Devamla Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/2456SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Yargılama Şartı Olan Defterdarlık Mütalaası Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Değerlendirilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2016/1993SAHTE FATURA DÜZENLEMEK (Düzenlenen Sahte Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sahte Faturaları Kimden ve Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak ve Sanıktan Alıp Almadıklarının Gerektiğinde Sanıkla da Yüzleştirme Yapılarak Sorulmasından Sonra Sonucuna Göre Hukuki Durumun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2004/9243SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Dava Şartı Olan Defterdarlık veya Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası da Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y11.CDE. 2017/17433SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Faturaları Kullanan Şirketler İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Gerekli Görülmesi Halinde Karşılıklı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Tüm Deliller Birlikte Tartışılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/4603SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Faturaların Vergi Usul Kanunu'nun 230. Md. Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesinin Gerektiği - Mahkemece Suça Konu Belgelerden Her Takvim Yılı İçin Kanaat Oluşturacak Miktarda Onaylı Suretleri Getirtilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Tespit Edileceği )
Y9.CDE. 1996/1099SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Gelir Vergisi Ziyanına da Sebebiyet Verildiği - Vergi Ziyanının Sahte Belgenin Ait Olduğu Takvim Yılını İzleyen Senenin Verginin Tarhı Döneminin Sonunda Gerçekleşeceği - Zamanaşımı Başlangıcı )
Y11.CDE. 2010/2879SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Gerçek Bir Mal Satışı Olmadan Faturanın Alıcı Yerine Bir Başkası Adına Yasal Şekline Uygun Olarak Düzenlenmesi - Kamu Görevlileri Adına Özel Gider İndiriminden Faydalanmalarını Sağlamak İçin Sahte Faturalar Düzenleyip Vermek )
Y11.CDE. 2018/105SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Mahkemece Faturaları Kullanan Şirket Yetkilileri Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının Sorulacağı - Nüfus Müdürlüğü'nden Gönderilen Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki Fotoğrafın Sanığa Ait Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y21.CDE. 2016/5100SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Ödeme Belgeleri Araştırılarak Temini Halinde Şirketlerin Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı İnceleme Yaptırılması Suretiyle Toplanan Deliller Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2018/344SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Sanıklar Hakkında Vergi Denetim Kurulu Rapor Değerlendirme Komisyonu'nca Verilmiş Bir Mütalaa Bulunmadığının Anlaşıldığı - Öncelikle Durma Kararı Verilip 213 Sayılı VUK'nın 367. Maddesi Gereğince Dava Şartı Olan Mütalaanın Verilip Verilmeyeceğinin Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulması Gerektiği )
Y21.CDE. 2017/63SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU ( Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan 5237 S. TCK'nun 43. ve 62. Md. Hükümleri Uygulanması Gerekirken 765 S. TCK'nun 80. ve 59. Md. Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Sanıklar Hakkında Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2017/7961SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Faturaları Kullanan Şirket Yetkililerinin Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıkları Konusunda Beyanları da Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik Araştırma İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y21.CDE. 2016/4812SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Her Takvim Yılının Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturduğu/Her Bir Takvim Yılı İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Bazı Yıllara Dair Davaların Zamanaşımına Uğradığı da Gözetilmeden Hangi Yılda İşlenen Suçla İlgili Olduğu da Belirtilmeksizin Tek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2016/3094SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Karşılıklı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Fatura İle Belgeler Üzerindeki İmza ve Yazıların da Sanığa Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesine Başvurulmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/1624SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaasının Zorunlu Olduğu Gözetilerek Durma Kararı Verilerek Usulüne Uygun Şekilde Mütalaa Alınıp Dava Şartı Yerine Getirtildikten Sonra Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2017/8809SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Sanıkların Faturaların Gerçek Bir Alışveriş Karşılığı Düzenlendiğini Beyan Ederek Suçlamaları Kabul Etmemesi - Faturaları Kullanan Firma Hakkında Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Düzenlenen Herhangi Bir Karşıt İnceleme Raporu Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/10758SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Sanıkların Ortağı Oldukları Şirket Tarafından Belge Basımı Yapıldığına Dair Bir Bilgiye Rastlanmadığı - Kağıt Ortamında ya da Elektronik Ortamda Form Ba ve Form Bs Bildiriminde Bulunulmadığı/Mahkemece Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y11.CDE. 2013/23357SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU (Vergi Mütalaası Bu Suçtan Verilmişse de Sanık Hakkında Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Kamu Davası Açıldığı - Vergi Dairesi Başkanlığından Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Vergi Mütalaası Verilmediğinden Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2005/6789SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPMAK ( Eski Türk Ceza Kanunundaki Zamanaşımı Süresinin Sanıklar Lehine Olması Nedeniyle Bu Hükmün Uygulanmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2003/17047SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SURETİYLE VERGİ KAYBINA SEBEBİYET ( Dava İle İlgili Herhangi Bir Karar Verilmediği Anlaşılmış İse de Mahkemesince Her Zaman Karar Verilmesinin Mümkün Görüldüğü )
Y11.CDE. 2016/5659SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( 213 S. K.367. Md.si Uyarınca Dava Şartı Olan Vergi Dairesi Başkanlığı Mütalaasının Hakkında Mahkumiyet Hükümleri Kurulan Sanık İçin Verildiği Sanık Hakkında 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullanmak ve Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Şartı Olan Mütalaanın Bulunmaması Nedeniyle Öncelikle Durma Kararı Verilip Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/23SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Ayrı Suçlar Oluşturması/Tek Suçtan Hüküm Kurulamaması - Ceza Miktarı Takdir Edilirken Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
Y11.CDE. 2011/1585SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği - Özel Belge Niteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )
Y11.CDE. 2003/16017SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Suçlarının Kanunda Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle TCK'nun 102/4 ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2003/2625SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK EYLEMLERİ ( Bu Fiillerin Her Birinin Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturması )
Y11.CDE. 2016/2597SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SUÇU ( Adli Emanette Kayıtlı Faturaların Duruşmaya Getirtilerek Şirketin Düzenlediği ve Kullandığı İddia Olunan Suça Konu Her Takvim Yılına Ait Kanaat Oluşturacak Sayıda Olup Olmadığının ve İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2017/17216SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SUÇU ( Vergi Raporu ile Dava Şartı Olan Mütalaanın Dosya Kapsamında Bulunması Gereği - Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçuna İlişkin Yargılamada Dava Şartı Olan Mütalaanın Dosya İçinde Bulunmaması Halinde Durma Kararı Verilerek Mütalaanın Verilip Verilmeyeceğinin Vergi Dairesinde Sorularak Sonucuna Göre Hukuki Durumun Belirlenmesi Gereği )
Y21.CDE. 2016/2775SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SUÇU (Sanığın Sorumlu Olduğu Dönemde Herhangi Bir Fatura Düzenlenmediği ve Kullanılmadığı Ayrıca Kdv Beyanında da Bulunulmadığı Anlaşılması Karşısında Sanığın Üzerine Atılı Sorumluluğu Bulunmadığı Yılda Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarından Beraati Gerektiği)
Y11.CDE. 2003/17064SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK SURETİYLE KDV İADESİ ALMAK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun 4811 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalması )
Y16.CDE. 2017/1746SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE TEMİN ETMEK ( Sanığın Oğlu İle Yapılmış Telefon Konuşmalarının Hükme Esas Alınamayacak Olması ve Üzerinde Ele Geçen Bir Kısım Düzenlenmemiş Boş Fatura ve Not Kağıtlarının da Atılı Suçun İşlendiği Yönünde Kesin ve İnandırıcı Delil Niteliğinde Bulunmaması Karşısında Beraat Kararı Verileceği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçu )
Y11.CDE. 2012/3089SAHTE FATURA DÜZENLEMEK/KULLANMAK ( Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu - Her Takvim Yılında İşlenen Bu Suçlardan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması İle Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanıp Fatura Adet ve Tutarları Nazara Alınarak Alt Sınırdan Ayrılarak Temel Cezanın Belirleneceği )
Y11.CDE. 2001/5333SAHTE FATURA DÜZENLENMEK ( Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini - Temsil Yetkisinin Bölüşümündeki Ağırlık ve Sınırlar )
Y21.CDE. 2016/4145SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Faturalar İle Sanığın Şirkette Yetkili Olduğu Dönemde Düzenlenen Başkaca Fatura Asıllarının Bulunduğu Yerlerden Yine Bu Dönemlere Ait Beyannamelerin Temini İle Üzerinde İmza İncelemesi Yaptırılacağı - Faturaları Kullananlar Hakkında Düzenlenen Vergi Suçu Raporları ve Eklerinin Onaylı Örneklerinin İsteneceği/Sahte Fatura Kullanmak Suçu Yönünden Açılmış Dava Bulunup Bulunmadığı Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2013/3503SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sahte Faturaları Düzenlediği Anlaşılan Şirket Hakkında Vergi Tekniği Raporlarının Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirilip Adları Geçen Şirketlerin Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı - Açıldığının Tespiti Halinde Dosyaların Celp Edilerek Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirileceği/Delillerin Onaylı Örneklerinin Dosyaya İntikal Ettirilerek Suça Konu Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığının Belirlenmesi Yönünden Sevk ve Taşıma İrsaliyeleriyle Ödeme Belgeleri Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/4141SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Kullanan Şirket ve Şahıslar Hakkında Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Yapılmış İse Haklarında Düzenlenen Vergi İnceleme ve Sair Raporların Onaylı Suretleri Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği - Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet )
Y11.CDE. 2001/11796SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Muhasebe İşlerini Yürüttüğü Şarküteriye Ait Faturaların Bir Kısmını Sahte Olarak Düzenleyip Özel Gider İndiriminde Kullanması )
Y19.CDE. 2015/17926SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanığın Şirketi Temsil Yetkisi Bulunmadığı - Sahte Fatura Düzenlemediğini Savunduğu/Faturaların Her Tavkim Yılına İlişkin Kanaat Oluşturacak Sayıda Asılları Getirtilerek Üzerindeki Yazı ve İmzaların Aidiyeti Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Faturaları Kullanan Mükelleflerden Kanaat Oluşturacak Sayıda Tanığın Dinlenerek Faturaları Kimden Hangi Ticari İlişkiye Dayanarak Aldıklarının Gerektiğinde Sanıkla Yüzleştirme de Yapılarak Sorulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/2983SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanık Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanmak Üzere Sahte Fatura Düzenlenmiş Olmasına Göre Eyleminin Vergi Kaçakçılığı Suçunu Oluşturmasına Rağmen Özel Evrakta Sahtecilik Suçundan Ceza Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2006/9596SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Sanıklara Akaryakıt Satış Faturaları Düzenleyen Yetkililer Hakkında Açılan Dava veya Davaların Araştırılıp Gerekirse Birleştirilmeleri de Düşünülerek Sonucuna Göre Sübuta Erdiğinde Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunun Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/5726SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Suçun Unsurlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İncelenmesi )
Y11.CDE. 2004/9441SAHTE FATURA DÜZENLENMESİ ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Sanığın Düzenlediği Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaların Nelerden İbaret Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 1994/1597SAHTE FATURA İLE ARAÇ SATIŞI ( Faturanın Sahte Düzenlendiğini İspatlayacak Nitelikte Herhangi Bir Delil Bulunmaması - Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2007/8426SAHTE FATURA İLE GELİR VERGİSİ KAYIBINA SEBEBİYET ( Fatura Tarihi Suç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2011/5701SAHTE FATURA İLE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ TANZİM EDİLMESİ ( Yerel Mahkemece Suçun Maddi Unsurunun Ne Şekilde Oluştuğunun Karar Yerinde Tartışılmadan İsabetsiz ve Yersiz Gerekçe ile Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y11.CDE. 2011/543SAHTE FATURA KULLANARAK VERGİ ZİYAINA SEBEP OLMAK ( Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Suçun İşleniş Biçimi İle Geçmişteki Halinin Olumlu Olarak Değerlendirildiği - Daha Sonra Deliller Gösterilmeden Sanığın Suç İşlemeye Eğilimli Olduğunun Belirtilemeyeceği )
Y7.CDE. 2006/14577SAHTE FATURA KULLANILMASI ( 213 Sayılı Kanuna Muhalefet - Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı Hususu Gözetilmeden Sanık Tarafından Sahte Fatura Düzenlenip Düzenlemediği Hususunun Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/5109SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Faturasız Yapılan Satın Almanın Bir Başka Mükellefin Faturası ile Belgelendirilmesi )
Y7.CDE. 2006/11832SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Sanığın Sahibi Olduğu İnşaat Limited Şirketinde Piyasadan Temin Ettiği 2000 Yılında Düzenlenmiş Olan 20 Adet Sahte Faturayı Kullandığı - Suç Tarihinin 2001 Olduğu Gözetilerek Yargılamaya Devam Edileceği )
Y21.CDE. 2016/7904SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Suça Konu Faturaları Düzenlediği İddia Edilen Şirketler Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının Dosyaya Getirtileceği - Adı Geçen Şirketlerin Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenleme Suçundan Açılmış Dava Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2011/2279SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Vergi Kaçakçılığı - Birden Fazla Sahte Fatura Kullanıldığından Teselsül Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2004/8714SAHTE FATURA KULLANILMASI ( Yüksek Ciroyu Bulan Satışları Gerçekleştirmesinin Ekonomik Gerçeği Yansıtmadığı/Elden ve Peşin Ödeme Beyanının Geçerli Sayılamayacağı - Suçun Oluştuğu )
Y21.CDE. 2016/10338SAHTE FATURA KULLANILMASI SUÇU ( Sanığın Kullandığı ve Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyen Firmalar Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Akıbeti Araştırılıp Dava Dosyası Celp Edilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/27552SAHTE FATURA KULLANMA ( Aynı Takvim Yılına Ait Sahte Fatura Kullanma Eyleminin Tek Bir Suç Oluşturacağı/Sahte Faturaların Birden Fazla Olması Halinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2004/4181SAHTE FATURA KULLANMA ( Dava Şartı Olan Gelirler Bölge Müdürlüğü Mütalaasının Sahte Fatura Düzenlemek Suçuna İlişkin Olduğu - Yeni Mütalaa Alınmadan Davaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2017/8114SAHTE FATURA KULLANMA ( Faturaların Asılları veya Onaylı Suretleri İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği - Faturaları Düzenleyen Şirketler Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının Getirtilerek İlgili Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2002/851SAHTE FATURA KULLANMA ( Herhangi Bir İlişkisine Dayanılmadan Düzenlenmesi )
YCGKE. 2002/11-28SAHTE FATURA KULLANMA ( KDV İndiriminden Yararlanmak Amacıyla Sahte Fatura Kullanma Suçunun Her Hesap Dönemi Takvim Yılı İçin Teselsül Eden Bir Suç Olması )
Y21.CDE. 2016/1846SAHTE FATURA KULLANMA ( Sanık Hakkında Verilmiş Bir Mütalaa Bulunmadığı/Öncelikle Durma Kararı Verilip Sanık Hakkında "2005 Ve 2006 Takvim Yıllarında Sahte Fatura Düzenlemek" Suçundan Dava Şartı Olan Mütalaanın Verilip Verilmeyeceği Anılan Vergi Dairesi Başkanlığından Sorularak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/3633SAHTE FATURA KULLANMA ( Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Geçerli Belgelerin Sunulamaması ve Sanığın Faturayı Düzenleyen Kişilerden Alışveriş Yapmadığına İlişkin Beyanı Karşısında Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2011/2575SAHTE FATURA KULLANMA ( Vergi Dairesi Başkanlığının veya Defterdarlığın Mütalaasının Bulunmaması Karşısında 213 S. Y'nın 367. Md. Uyarınca Dava Şartı Olan Mütalaanın Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2017/11-213SAHTE FATURA KULLANMA ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Hakkında Sahte Fatura Kullanmak Eyleminden Vergi Tekniği Raporu Düzenlenen Şahsın Suç Konusu Faturaları Hangi Ticari İlişki Sebebiyle Kimden Aldığı Hususunda Ayrıntılı Beyanının Alınması Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/10013SAHTE FATURA KULLANMA (Faturaların Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadıkları Tespit Edileceği/Sahte Olduğu İddia Olunan Faturaları Düzenleyen Şirket Hakkında Karşıt İnceleme Yapıldığından Şirket Yetkilileri Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının Araştırılacağı - Açılmış İse Dava Dosyaları Getirtilip İnceleneceği)
Y21.CDE. 2016/11265SAHTE FATURA KULLANMA (Sanığın 2005 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kullandığı En Son Sahte Fatura Tarihinin 14.12.2005 Olduğunun İddia Olunduğu/Suç Tarihinin 21.01.2006 Tarihi Olarak Belirlenmesi Gerektiği Cihetle Suç Tarihi İtibariyle Tabi Olduğu 5237 S.K. 66/1-e ve 67/4. Maddelerinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresinin Suç Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Dolmadığı Gözetilmeden Kamu Davasının Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2016/2707SAHTE FATURA KULLANMA (Sanığın Düzenlediği Faturaları Kullanan Şirketler Hakkında Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı İlgili Vergi Dairelerinden Sorulacağı - Mal ve Hizmet Alımında Bulunduğu Şirket Yetkilileri Hakkında Sahte Fatura Düzenlemekten Dava Açılmış Olup Olmadığının Araştırılacağı)
Y19.CDE. 2015/14854SAHTE FATURA KULLANMA (Sanığın Yetkilisi Olduğu Kabul Edilen Şirketin 2006 Takvim Yılında Sahte Fatura Kullandığının Kabul Edildiği Olayda Faturaları Düzenleyen Şirket İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Yeniden Karşılıklı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Tüm Bu Araştırmaların Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği)
Y11.CDE. 2016/3114SAHTE FATURA KULLANMA SAHTE FATURA DÜZENLEME ( Suçlarının Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olduğu Birinin Diğerinin Unsuru Olmadığı - Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçlarının Birbirine Dönüşmeyeceği Bu Nedenle Her Bir Suç İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerekirken Hangi Suçtan Olduğu Belirtilmeden Tek Bir Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2016/8505SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 213 S. K. 367. Maddesi Gereğince Dava Şartı Olan ve Dosya İçerisinde Bulunan Komisyon Mütalaasının Diğer Sanık Adına Düzenlenmiş Olduğu - Hakkında Usulüne Göre Verilmiş Bir Mütalada Bulunmadığından Bu Sanık Hakkında da Mütalaa Verilip Verilmeyeceği İdareden Sorulup Verilmeyeceğinin Belirtilmesi Halinde Kamu Davasının CMK. 223/7. Md.sine Göre Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/11-315SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S. TCK'nun 102/4. Md. Uyarınca Bu Suçun Asli Dava Zamanaşımı 5 Yıl 104/2. Md. de Göz Önünde Bulundurulduğunda Kesintili Dava Zamanaşımı 7 Yıl 6 Ay Olduğu )
YCGKE. 2013/11-297SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( 765 S.K. Lehe Olduğu - İçtimaya Tabi Suçlardan Biri Hakkındaki Hüküm Bozulduğu ve Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Dava Düştüğünden Kalan 17 Ay 15 Gün Süreli Hapis Cezasının Ertelenmesi Mümkün Hale Geldiği )
Y11.CDE. 2003/3011SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Belgesiz Satın Alınan Malın Başka Mükellefin Faturasıyla Belgelendirilmesi )
Y21.CDE. 2016/1632SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde Dava Açıldığı/Dava Dosyası Celbedilerek Mümkünse Birleştirileceği Değilse Davayı İlgilendiren Belgelerin Onaylı Suretlerinin Dosyaya Alınacağı - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tüm Deliller İncelendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/2046SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Gerekli Görülmesi Halinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Faturaları Düzenleyen Şirket Yetkilileri veya Kişiler de Dinlenerek Faturaları Kime Verdiklerinin ve Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının Sorulması Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/1823SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Her Takvim Yılında İşlenen Suçların Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçları Oluşturacak Olup Ancak Aynı Takvim Yılı İçerisinde Farklı Zamanlarda Kullanılan Sahte Fatura Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Zincirleme Sahte Fatura Kullanma Suçunu Oluşturacağı - Her Takvim Yılındaki Eylemlerin Ayrı Ayrı Zincirleme Biçimde İşlenmiş Suçları Oluşturacağı Gözetilmeden Tek Hüküm Kurulması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/3553SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Kullanıldığı İddia Edilen Faturaları Düzenleyen Şirket/Şirketler Hakkında Karşıt İnceleme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılacağı - Yapılmış İse Düzenlenen Vergi İnceleme ve Sair Raporların Onaylı Suretleri Getirtileceği )
Y11.CDE. 2016/1795SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Mal ve Para Akışını Gösteren Belgeler Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Banka Hesapları ve Kasa Mevcuduyla Uyumlu Geçerli Belgeler Faturaları Düzenleyenlerin Yeterli Mal Girişi veya Üretimi Olup Olmadığı da Dikkate Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/21SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Dava Açılmadığı - Birbirinden Ayrı ve Bağımsız Suçlar Olan Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Birbirine Dönüşmeyeceği/Mahkemece Sahte Fatura Düzenlemek Suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı'na İhbarda Bulunulup Dava Açılması Halinde Birleştirileceği )
Y21.CDE. 2016/3880SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sahte Faturaları Düzenlediği İddia Olunan Mükellef Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporu Bulunduğunun Anlaşıldığı - Mahkemece Adı Geçen Mükellef Hakkında Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Açılmış Dava Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Varsa Dava Dosyalarının Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/3834SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sanığın Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunda Beyan Edilen Şirket İle Aralarındaki Ticari İlişki Açıklattırılacağı - Sahte Fatura Kullanma Suçu Yönünden Savunmasının Alınacağı/Mal veya Hizmet Alınan Şirketin Gerçek veya Hayali Şirket Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y21.CDE. 2016/7866SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sanık Hakkında Dava Açılmasına ve Vergi Kaçakçılığı Suçunu İşlediğine Dair Yeterli Delil Bulunmadığı – Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği/Hüküm Fıkrasında Gerçek Dışı Fatura Düzenlendiğinden Bahsedilmek Suretiyle Karışıklığa Yol Açılmasının Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/1827SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sanıklar Hakkında Benzer Eylemlerden Dolayı Davan Açıldığı - Mahkemece İlgili Dosyanın Getirtilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirileceği/Suça Konu Faturalar İle Dosyadaki Faturaların Karşılaştırılması İle Mükerrer Yargılama Olup Olmadığı ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Değerlendirileceği )
Y21.CDE. 2016/4595SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sanıklar Şirketi Geçici Olarak Kendi Üzerlerine Devredildiğini Şirketin Faaliyetleri İle İlgileri Olmadığını Savunduğu - Sanıkların Savunmasında Geçen Kişinin ve Şirketin Muhasebecisinin Ayrıca Suça Konu Faturaları Düzenleyen Şirketlerin Yetkililerinin Tanık Sıfatıyla Beyanlarının Alınması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/5278SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Sanıkların Şirket İşlerine Aktif Şekilde Katılıp Katılmadıkları Araştırılıp Şirketteki Rolleri İrdelenip Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İnceleme Sonucu Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/7957SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Suça Konu Faturaların Kullanıldığı Tarih İtibariyle Şirket Ortakları Olan Sanıklardan Hangisinin Şirketi Temsil Yetkisi Bulunduğunun Ticaret Sicil Memurluğundan Sorularak Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2016/3133SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU ( Suçun Maddi Konusunun Fatura Olduğunun Kanunda Faturalarda Bulunması Zorunlu Olan Bilgilerin Neler Olduğunun Belirtildiğini Dosya İçerisinde İlgili Takvim Yıllarına Dair Faturaların Bulunmadığının ve Getirtilip Duruşmada İncelenmediğinin Anlaşıldığı - Sanığın Kullandığı İddia Olunan Faturalardan, Her Takvim Yılına Ait Kanaat Oluşturacak Sayıdaki Asıllarının veya Onaylı Örneklerinin Getirtilerek Kanunda Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin Tespit Edilmesi Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/7140SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Fatura Ayrıntılarının Vergi Dairesinden Sorularak Kanaat Oluşturacak Sayıda Fatura Aslı ya da Onaylı Suretinin İstenmesi En Son Fatura Tarihi Saptanıp Maddi Gerçeğin Lehe Kanunun ve Dava Zamanaşımı Süresinin Kuşkuya Yer Vermeyecek Biçimde Belirlenmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/14620SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Faturaları Düzenleyen Gerçek Mükellefin Öldüğüne Dair Sanık Savunması Dışında Dosyaya Yansıtan Herhangi Bir Resmi Kayıt Bulunmadığından Hayatta İse Olayla İlgili İfadesine Başvurulması Mükellef Hakkında Düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının Aslı Veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Faturaları Düzenleyen Bu Firma Yetkilisi Hakkında Dava Açılmış Olup Olmadığının İlgili Vergi Dairesinden Araştırılması Gerektiği)
Y11.CDE. 2016/4448SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Faturaları Düzenleyen Şirketler İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Gerekli Görülmesi Halinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması İle Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/1586SAHTE FATURA KULLANMA SUÇU (Sanığın Pasif Ortak Savunması - Mahkemece Mükellef Şirketin Tarh Dosyasında Bulunan Beyannamelerin Kim Tarafından Verildiğinin Sanık Tarafından Şirket Faaliyetleriyle İlgili Beyanname Şirkete Ait Bir Belge Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılacağı)
Y19.CDE. 2015/18117SAHTE FATURA KULLANMA VE DÜZENLEME SUÇU ( Vergi Raporundan Varlığı Anlaşılan Faturaların Onaylı Suretleri Getirtilip İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2008/11806SAHTE FATURA KULLANMAK ( 213 Sayılı Yasaya Muhalefet - İddianamede Yer Alan “Sahte Fatura Kullanmak” Suçundan 213 Sayılı Yasanın 367.Maddesi Uyarınca Dava Şartı Olan Mütalaa Alınmadan Yargılamaya Devam Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2003/16117SAHTE FATURA KULLANMAK ( 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesi Uyarınca Vergi Ve Kesilen Cezalar İle Gecikme Faizi Ve Zamlarının Tamamının Ödenmesi - İdari Yargıya Bir Dava Açılmışsa Vazgeçilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2008/4388SAHTE FATURA KULLANMAK ( 5271 S. CMK. Md. 248/2'de Sayılı Katalog Suçları Dışında Kaldığı - Sanık Hakkında "Kaçak" Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2001/7140SAHTE FATURA KULLANMAK ( Borsa Tarafından Yapılan Tescil İşlemi - İcra Ediliş Biçimi ve Mahiyeti İtibariyle Alım Satımın Gerçek Olduğunu Tek Başına Belirleyip Kanıtlayacak Nitelikte Olmadığı )
Y11.CDE. 2004/10005SAHTE FATURA KULLANMAK ( Cezalarının Türü Ve Üst Sınırları İtibariyle Tabi Olduğu Dava Zamanaşımı Suçların İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Vaki Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y11.CDE. 2010/1638SAHTE FATURA KULLANMAK ( Denetim Grup Müdürlüğü İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü'nün Onay İle Diğer Belgeler Birlikte Değerlendirilerek Aynı Başkanlığın Dava Şartı Niteliğindeki Mütalaasının Vergi Usul Kanunu'nun 367. Md.sine Uygun Bulunduğu )
Y11.CDE. 2003/17162SAHTE FATURA KULLANMAK ( Duruşma Açılıp Yargılama Yapılarak Suçtan Zarar Gören İdareye De Davaya Katılma Olanağı Sağlanmak Suretiyle Karar Verilmesi Zorunlu İken Duruşma Açılmadan Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu - Vergi Usul Kanununa Aykırılık )
Y11.CDE. 2002/7965SAHTE FATURA KULLANMAK ( Farklı Yıllarda Katma Değer Vergisinde Kullanıldığından Ayrı ve Bağımsız Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y7.CDE. 2007/11930SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturadaki Yazı ve İmzanın Kime Ait Olduğu Tespit Edilerek Davanın Sanığın Ortağı Hakkında Açılmış Kamu Davasında Birleştirilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2006/5081SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturaları Düzenlemiş Görünen Şirket Yetkililerinin Dinlenilmesi Faturaları Verdiklerini Kabul Ettikleri Takdirde Ticari Defter ve Belgelerin Bilirkişiye İncelettirilmesi Bedelinin Ödendiğine Dair Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeterliliği Olan Şirket Banka Hesapları Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y11.CDE. 2002/8375SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturanın Sahteliğini Belirleyen Delillerin Neler Olduğu Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2008/1841SAHTE FATURA KULLANMAK ( Faturayı Basan Firmalar İle İlgili Açılan Dava Dosyalarının Getirtilmesi Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığının Araştırılması Nakit Olarak Elden Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Ticari Geleneklere Göre Saptanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/7788SAHTE FATURA KULLANMAK ( Her Takvim Yılına İlişkin Eylemlerin Ayrı ve Bağımsız Suçlar Oluşturduğu - Sahte Faturanın Aynı Yıl İçinde Birden Fazla Dönemde Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması Fillerinin Müteselsil Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2008/2585SAHTE FATURA KULLANMAK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Yasa - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2011/6137SAHTE FATURA KULLANMAK ( Kamu Davasının Bu Suçtan Açıldığı - Dava Konusu Yapılmayan "Sahte Fatura Düzenlemek" Suçundan Mahkumiyet Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y11.CDE. 2012/24587SAHTE FATURA KULLANMAK ( Kamu Davasının Defter ve Belgeleri İncelemeye İbraz Etmemek Suçundan Açıldığı - Sahte Fatura Kullanmak Suçundan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2003/12871SAHTE FATURA KULLANMAK ( Katma Değer Vergisi İndiriminde Kullanılması - Cezanın Türü ve Sınırı İtibariyle TCK'nın 102/4, 104/2. Maddelerinde Öngörüen Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y11.CDE. 2004/11517SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Bağımsız ve Ayrı Suçları Oluşturduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2003/14878SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanığa İsnat Edilen Sahte Fatura Kullanmak Fiilinde Suça Bakmak Ve Delilleri Tartışıp Değerlendirmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2004/9186SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanığın Fiili Kabul Edildiği Halde Gerekçe İle De Çelişerek "Sahte Fatura Düzenlediğinden" Bahisle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2012/1496SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanığın Suçlama ve Şirketle Bağlantısı Olmadığının Sanığın Savunması ve Dosya Kapsamından Anlaşıldığı - Ek İddianameyle Dava Açılmasının Sağlanacağı/Sehven Düzenlenen İddianameye İstinaden Yargılama Yapılamayacağı )
Y11.CDE. 2008/398SAHTE FATURA KULLANMAK ( Sanık Tarafından Defterlerine İntikal Ettirilen ve Kurumlar Vergisi Beyanına Esas Alınan Suça Konu Faturaların Gerçek Mal ve Hizmet Hareketine Dayanmadan Komisyon Karşılığı Düzenlenmiş Sahte Fatura Oldukları )
Y11.CDE. 1999/371SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Yedi Yıldan Fazla Zaman Olması Nedeniyle Zamanaşımının Gerçekleşmesi )
Y11.CDE. 2016/4978SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suça İlişkin Cezanın Alt Sınırı Hakkındaki Ceza Miktarı Değiştiğinden Suçun İşlendiği Tarihe Göre Lehe Olan Hükmün Uygulanması Gereği - Aynı Takvim Yılı İçinde Birden Fazla Sahte Fatura Kullanmak Eyleminin Zincirleme Suç Oluşturduğunun Kabulü Gereği)
Y21.CDE. 2016/6312SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçun Yasada Gerektirdiği Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle Tabi Olduğu Suç Tarihlerinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 765 S.K.'da Öngörülen Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Bozulmasına Ancak Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Vermek Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/1866SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçundan Açılan Kamu Davasında İlgili Vergi Dairesi Başkanlığından Mütalaa İstenilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/7235SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçundan Verilmiş Mütalaa veya Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeden Yargılamaya Devamla “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçundan Ayrı Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2004/10064SAHTE FATURA KULLANMAK ( Suçunun Yasada Öngörülen Dava Zamanaşımının Suçun İşlendiği Tarihten Hüküm Tarihine Kadar Gerçekleşmesi Nedeniyle Katılan Vekilinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerin Bulunduğuna İlişkin Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
Y11.CDE. 2010/16483SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Kanunu'na Aykırılık - Sanığın Suç İşleme Hususundaki Eğilimi ve Kişiliği İle Pişmanlık Duymayacağı Kanaatini Uyandıran Nedenler Açıklanmadan Hakkında Takdiri İndirime ve Cezanın Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2004/9942SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - 5 Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Suçun İşlendiği Tarihten İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y11.CDE. 2003/17047SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Usul Yasasına Muhalefet - Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davasının 4811 S.K Md. 14/1 Gereğince Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/7248SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Yasasının 367. Maddesi Uyarınca Dava Şartı Olan Mütalaa Alınmadan Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği - Vergi Usul Yasasına Muhalefet )
Y11.CDE. 2003/8071SAHTE FATURA KULLANMAK ( Vergi Ziyaı Doğup Doğmadığı Araştırılıp Vergi İnceleme Raporu ve Eklerinin Onaylı Örnekleri de Getirtilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
YCGKE. 2008/11-48SAHTE FATURA KULLANMAK ( Yerel Mahkemenin Lehe Yasa Değerlendirmesine Tabi Tutulan Her İki Yasal Düzenlemeye Göre Sanığın Cezasının Ertelenmesi Koşullarının Bulunmadığı - Lehe Olan 765 Sayılı TCY'nın Uygulamasında İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2003/11839SAHTE FATURA KULLANMAK ( Yüklenen Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 S. Vergi Barışı Yasasının 14. Maddesi Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılması Gereği )
Y19.CDE. 2015/14620SAHTE FATURA KULLANMAK (2004 Takvim Yılında - Suçun İşlendiği Tarih İle İnceleme Tarihi Arasında Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanığın Lehine Olan 765 S.K. 102/4. ve 104/2. Maddelerinde Öngörülen Zamanaşımının Gerçekleşmesi Nedeniyle 1412 S.K. 321. Maddesi Uyarınca Hükmün Bozulmasına Anılan Maddeler Uyarınca Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşmesine Karar Verileceği)
Y11.CDE. 2003/2609SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Bu Suçun Niteliği ve İşlendiği Tarih İtibariyle 4811 Sayılı Kanun Gereğince Yeniden Takdir ve Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/11034SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Defterdarlık Veya Gelirler Bölge Müdürlüğünden Mütalaa Alınmasının Dava Şartı Olduğu - Mütalaa Alınmadan Dava Açılmışsa Mahkemece Bu Eksikliğin Giderilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2016/9121SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Denetim Süresinin Kazanılmış Hakka Konu Olamayacağı Cihetle Cezası Ertelenen Sanık Hakkındaki Denetim Süresinin Alt Sınırının Mahkum Olunan Ceza Süresinden Az Olamayacağının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y19.CDE. 2015/2848SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Faturaları Düzenleyen Mükellefin Yeterli Üretimi Mal Girişi ya da Stoğu Olup Olmadığı Dikkate Alınarak Faturaları Düzenleyen İle Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/3072SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Faturaların VUK'un 230. Maddesinde Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçermesi Gerektiği - Fatura Asılları ya da Onaylı Suretlerinin Temin Edilip Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediği İncelenerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y21.CDE. 2016/4465SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Mahkemece Sanığın İş Yerinde Katılan Kurumca Yoklama Yapılıp Yapılmadığı Sorularak Varsa Buna Dair Belgelerin Getirtilip İnceleneceği - Anılan Yıllarda İşyerinin Faaliyette Olup Olmadığının Şirket Adına Kayıtlı Araç Bulunup Bulunmadığının İşçi Çalıştırılıp Çalıştırılmadığının Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2016/2624SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Mahkemece Sanıklar Tarafından KDV İndiriminde Kullanılan Suça Konu Fatura Aslı ya da Onaylı Suretlerinden Kanaat Oluşturacak Sayıda Temin Edilip Dosya Arasına Konulacağı ve İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadıklarının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2017/3450SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Mahkemece Suça Konu Fatura Asılları ya da Onaylı Örneklerinden Kanaat Oluşturacak Sayıda Temin Edilip Dosya Arasına Konulacağı ve İncelenerek Kanunda Öngörülen Şekil Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2017/2340SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU ( Sanık Hakkında Verilmiş Bir Mütalaa Bulunmadığı - Mahkemece Öncelikle Durma Kararı Verilip Dava Şartı Olan Mütalaanın Verilip Verilmeyeceği Vergi Dairesi Başkanlığından Sorulup Verilmeyeceğinin Anlaşılması Durumunda Davanın Düşürülmesine Karar Verileceği )
Y21.CDE. 2016/4903SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU (Faturaları Düzenleyen İle Kullanan Mükelleflerin Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y11.CDE. 2013/23357SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU (Sahte Fatura Düzenlemek Suçundan Ayrı ve Bağımsız Bir Suç Olduğu - İddianamede Anlatılan Eylemin Dışına Çıkılarak Başka Suçtan Yargılama Yapılıp Hüküm Kurulması Mümkün Olmadığı)
Y11.CDE. 2010/1580SAHTE FATURA TANZİM ETMEK ( İsteyen Kişi ve Şirketler Adına Herhangi Bir Mal ve Hizmet Sağlamadan Komisyon Karşılığı - Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 1994/8365SAHTE FATURA TANZİM ETMEK ( Tanzim Suretiyle İhaleye Fesat Karıştırmak Suçundan Sanık Hakkındaki Davanın İhalenin Gerçekleştirilip Menfaatin Ortaya Çıktığı Yer Mahkemesinde Görülmesi )
Y9.CDE. 1995/5371SAHTE FATURA TANZİM ETMEK ( Vergi Usul Kanununa Aykırı Davranış - Görevli Mahkeme )
YİBGKE. 1947/6SAHTE FATURA TANZİMİ ( İhtikar Suçunun Oluşması )
Y4.HDE. 2012/1289SAHTE FATURA TANZİMİ ( Vergi Cezasının Tahsili - Sahte Fatura Tanzimiyle İhraç Edilmemiş Malların İhraç Edilmiş Gibi Gösterilerek Mal Müdürlüğünden Vergi İadesi Alındığı )
Y21.CDE. 2016/5973SAHTE FATURA TİCARETİ ( Sahteliği Belirleyen Delillerin ve Faturaların Onaylı Örneklerinin Dava Dosyasına İntikal Ettirilmesi Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığının Mal ve Para Akışını Gösteren Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Teslim Tesellüm Belgeleri Bedellerinin Ödendiğine İlişkin Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Geçerli Ödeme Belgeleri ve Satıcının Kasasına Ya da Banka Hesabına Girip Girmediğinin Tespiti Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/817SAHTE FATURA VE BELGELERLE TAHAKKUK ETTİRİLEN DESTEKLEME PARALARI ( Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturacağı/Özel Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturmadığı - Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davalarının Ortadan Kaldırılamayacağı )
Y6.CDE. 2004/5960SAHTE FATURA VE FİŞ KULLANMAK ( Sanığın Vergi İadesinden Yararlanmak İçin Suça Konu Sahte Fiş ve Faturaları Katılan Kuruma Vermesi Biçiminde Oluşan Eyleminin 2978 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde Yer Alan ve İdari Para Cezasını Gerektiren Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1996/10669SAHTE FATURA VE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )
Y21.CDE. 2015/9241SAHTE FATURA VE İRSALİYELER TANZİM EDEREK TESLİM ALINAN BORULARI İSTENİLEN YERE TESLİM ETMEME (Özel Ve Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık - Kooperatife Ait İş Takip Formunda Sanığın Kullandığı Belirtilen Gsm Hattına Ait HTS Raporundaki Bilgilere Göre Görüşme Yapan Kişilerin Tanık Olarak Beyanlarına Başvurularak Söz Konusu Gsm Hattının Suç Tarihi İtibariyle Kullanıcısının Sanık Olup Olmadığının Araştırılacağı)
Y11.CDE. 2004/4969SAHTE FATURALAR ( Suç Oluşturabilmesi İçin Bu Faturaların Alanlar Tarafından Kullanılması Suretiyle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Gerektiğinden Düzenlenen Faturaların Ltd. Şirketi Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2003/8397SAHTE FATURALARI KDV İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Faturanın Mal ve Hizmet Alımına Dayandığı ve Nakden Ödeme Yapıldığına İlişkin Belgelendirilmemiş Savunmaya İtibar Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2001/5176SAHTE FATURALARI KULLANARAK VERGİ İADESİ ALINMASI ( Sanığın 2978 Sayılı Yasaya Uyan Suçu İşlemesi )
Y11.CDE. 2003/10057SAHTE FATURALARI ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Vergi İadesi Hakkında Kanun Kapsamında Olması - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2002/1596SAHTE FATURALARI ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK ( Sanığın Eyleminin Vergi İadesi Hakkında Kanun Kapsamında Olması )
Y7.CDE. 2005/3563SAHTE FATURALARLA KURUMLAR VERGİSİ ZİYAINA NEDEN OLMAK ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Bitimi Olan 1 Mayıs Olduğu )
Y11.CDE. 2001/4804SAHTE FATURALARLA MAL SATILMASI ( Sanığın Şİrketin Ortağı ve Suç Tarihinde Müdürü Olması )
Y11.CDE. 2000/6139SAHTE FATURALARLA VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Bunun İdarece Tutanakla Tespit Edilmiş Olması )
Y11.CDE. 2000/5999SAHTE FATURALARLA VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Suç Tarihinin Verginin Tarhı İçin Yasada Belirlenen Sürenin Sonu Olan Gün Olduğunun Gözetilmesi )
Y11.CDE. 2017/3668SAHTE FATURANIN TESPİTİ ( Faturaların Asılları veya Onaylı Suretleri Araştırılıp Getirtilerek Yasada Öngörülen Zorunlu Bilgileri İçerip İçermediğinin İncelenmesi Faturaları Kullananlar Belirlenip Faturaların Sanıktan Alınıp Alınmadığı Hususunda İfadelerine Başvurulması Yine Faturalardaki İmza ve Yazıların Sanığa Ait Olup Olmadığı Hususunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y5.CDE. 1993/4592SAHTE FATURAYA İLİŞKİN HARCAMA BELGELERİ ( Bu Belgelere Eklenen İsim Lİstesindeki Çocuklardan Bir Kısmının Getirtilip Sorgulanması )
Y6.CDE. 2002/20304SAHTE FUTBOL MAÇI TRİBÜN BİLETLERİ ( Sanığın Diğer Sanık Aracılığıyla Satarak Haksız Çıkar Sağlaması/Her Mağdur İçin Ayrı Suç Oluşturacağı - Dolandırıcılık )
Y6.CDE. 2003/13559SAHTE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Bu Belge İle Bir Çok Taşınmaz Satımının Taahhüt Edilmesi - Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2011/2692SAHTE GENEL KURUL KARARLARINA DAYALI OLARAK KATILAN ŞİRKETE AİT YURTDIŞINDAKİ TAŞINMAZIN SATILMASI ( Türk Vatandaşı Olan Sanık Türkiye'de İse İşlediği Suçtan Dolayı Yabancı Ülkede Hüküm Verilmemiş İse Suçun Türkiye'de Kovuşturulabileceği )
Y21.CDE. 2015/3780SAHTE GSM ABONELİĞİ ( Suça Konu Hattın Kim Tarafından Kullanıldığının Belirlenmeye Çalışılması ve Tespit Edilmesi Halinde Hattı Kullanan Şahsın Beyanının Alınmasından Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği - Özel Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2009/2269SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Suça Konu Sözleşme Aslı Operatörden Getirtilerek Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Sözleşme Ekinde Nüfus Cüzdanı Sureti Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edileceği)
Y11.CDE. 2014/14633SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Gsm Şirketinden Alınan Hatla İlgili Numara Taşıma İşlemi Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Kimin Başvurusuna Binaen Bu İşlemin Yapıldığının Sorulması Ve Suça Konu Belge Üzerinde Bulunan Yazı Ve Rakamların Sanık Ve Müştekinin Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/20105SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md. 4. Fıkrası ve 5. Fıkrası Hükümleri İle T.C.K.'nun 7. Md. Karşısında Özel Hüküm Niteliğinde Bulunup Lehe Olan ve Ön Ödeme Önerisi Gerektiren Sanıkların Eyleminin Yeniden Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2012/28787SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Kişilerin Kimlik Bilgilerini Kullanak ve İmzasını Taklit Ederek Özel Belge Niteliğindeki GSM Abonelik Sözleşmesinin Sahtesini Düzenlemek - Özel Belgede Sahtecilik Suçunu İşlediği İddia ve Kabul Edilen Sanığın Durumunun Elektronik Haberleşme Kanunu Kapsamında Tayin ve Takdiri Gereği )
Y11.CDE. 2015/5834SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Özel Belgede Sahtecilik - İlgili GSM Operatörlerinden de Sorulmak Suretiyle Suça Konu Sözleşmelerin Hangi Bayii Tarafından Düzenlendiğinin Tespitine Çalışılmasından Sonra Suçun Sübutu Halinde Hükümden Sonra 5809 S.K. Md.63/10 Md.56/4 ve 56/5 Hükümleri İleTCK. 7. Maddesi Karşısında Özel Hüküm Niteliğinde Bulunup Lehe Olan ve Önödeme Önerisi Gerektiren Sanığın Eyleminin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunmasının Bozmayı Gerektireceği )
Y6.CDE. 2004/7461SAHTE GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ ( Aslı Ele Geçirilemeyen Gümrük Çıkış Beyannamesine Dayanak Oluşturan İçerik İtibariyle Sahte Fatura Suça Konu Gümrük Çıkış Beyannamesinin Fotokopisi İle Bu Belgenin Geçerli Olduğunu Belirten Sahte Teyit Yazısının Birlikte Kullanımı Halinde Hukuki Sonuç Doğurmaya Yeterli Olup Olmadığı Tartışılması Gereği )
Y6.CDE. 1996/10669SAHTE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ VE FATURA ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )
Y6.CDE. 2005/166SAHTE HARCAMA FİŞLERİ DÜZENLENMESİ ( Karayolları Genel Müdürlüğü Şube Şefliğinde Ambar Görevlisi ve Akaryakıtçı Olan Sanıkların Kendilerine Teslim Edilen Motorini Piyasada Satarak Mal Edindikleri ve Eylemin Ortaya Çıkmaması İçin Düzenlemeleri - Nitelikli Zimmet )
Y8.CDE. 2016/2939SAHTE HAT ABONE SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ SUÇU ( Sanıkların Tüm Eylemleri Birlikte Gerçekleştirdiklerinde Şüphe Olmadığı - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56/2. Md. Hükmü de Dikkate Alınarak Mahkumiyetleri Yerine Beraatlerine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2010/5736SAHTE HESAP CÜZDANI İLE ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI ( Davacının Sakatlığı Bulunan Çocuğunun İşleri İçin Okuldan Arkadaşına Kimlik Bilgilerini Vermesinde Bir Kusurunun Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/6498SAHTE HİSSE DEVRİ İDDİASI ( Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali Talebi - Temliknamedeki İmzanın Davacıya Ait Olduğunun Mahkeme Kararıyla Tesbit Edilmiş Olması/Sahte Pay Devrini İspat Külfetinin Davacıda Olması )
Y11.CDE. 2014/20929SAHTE HİSSE DEVRİ YAPILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Sanıkların Sahtecilik İşleminden Haberdar Olmadıkları İddiası/Sanıklarının Kasıtlarının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Araştırılacağı/Eksik Araştırmaya Dayalı Karar/Ayrıca Suça Konu Belgelerin Akıbeti Hakkında da Karar Verilmesi Gereği )
Y19.HDE. 2008/8263SAHTE HİSSE SENEDİ BASTIRIP TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( İpotek Tesis Edilirken Davacıya Baskı Yapıldığının İspat Edilemediği - Baskı Yapıldığı Kabul Edilmiş Olsa Bile İpotek Tesisinden 3 Yıl Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının Dinlenemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/16325SAHTE HİSSE SENEDİ DÜZENLEMEK VE TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Menkul Değerler Bürosu Sahibi Olan Sanıkların Sahte Hisse Senedi Basması )
Y6.CDE. 2004/6030SAHTE HİZMET TESPİT BELGESİ ( Sanığın Haksız Sigortalılık Süresi Elde Etmek Amacıyla Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Adına Sahte Hizmet Tespit Belgesi Düzenleyip Katılan Kuruma Sunması - Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1994/6107SAHTE HÜVİYETLE BAŞKASINA GÖNDERİLEN BANKA HAVALESİNİ ALMAK ( Dolandırıcılık - Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 1989/9079SAHTE HÜVİYETTE RESMİ EVRAK TANZİMİ ( Ceza Hükmünün Hukuk Mahkemesine Etkisi )
Y6.CDE. 2002/16643SAHTE İÇERİKLİ MERNİS DOĞUM TUTANAĞI ( Düzenlenmesini Sağlayıp Kendisinden Olmayan Çocuğu Kendisininmiş Gibi Nüfusa Tescilinin Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y11.CDE. 2012/3832SAHTE İÇERİKLİ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ BEYANNAMESİ DÜZENLEMEK (Kotaya Tabi Olan Eşyaları Kotasız Olarak Yurda Sokmak ve Eksik Vergi Ödemek Amacıyla Gerçeğe Aykırı Faturalar İbraz Ederek Aynı Kuruma Karşı Birden Fazla Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
Y7.CDE. 2014/4838SAHTE İÇKİ ÜRETİMİ ( Sanığın Adresinde Boş Şişeler İle Satışa Hazır İçkiler ve Bir Kısım Malzemelere Rastlandığı/Eylemin "Alkollü İçki Üretmek Üzere Fabrika Tesis Veya İmalathane Kurmak" Suçu Teşkil Edecek Yeterlilikte Olmadığı - Eylemin 4733 S.K. Md. 8/3 ve 4'de Düzenlenen Suçları Oluşturduğu/Fikri İçtima Sebebiyle Daha Ağır Hükmün Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/266SAHTE İETT BİLETİ SATMAK ( Aldatma Kabiliyeti Olan - Eyleminin Atılı Suç Öğelerini Taşıdığı/765 ve 5237 S.K.'ların İlgili Hükümlerinin Karşılaştırılarak Sanık Yararına Hükmün Saptanması Gereği )
Y4.CDE. 2006/4083SAHTE İETT OTOBÜS BİLETİ SATMA EYLEMİ ( Bilet Gişesi İşleten Sanığın Eyleminin Özel Belgede Sahtecilik ya da Dolandırıcılık Suçlarını Oluşturup Oluşturmayacağının Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y11.CDE. 2014/9237SAHTE İFADE TUTANAĞI DÜZENLEMEK ( Resmi Belgede Sahtecilik/Katılanların İfade Veremeyecek Surette Yaralandığı Trafik Kazası Sonucu - Olayda Yaralanmış Olmasına Rağmen İfade Veremeyecek Olması Sebebiyle İfade Tutanağı Düzenlenmeyen Kişiler Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği )
YCGKE. 2010/162SAHTE İFADE TUTANAĞI DÜZENLEMEK (Resmi Belgede Sahtecilik - C. Başsavcısı Olan Sanığın Tebaası İle Birlikte Yargıtayda Yargılanması Gereği)
Y4.CDE. 2003/16364SAHTE İKAMET BELGESİ DÜZENLEMEK ( Muhtarın Mahallesinde Oturmayan Kişi İçin Hazırladığı - Eyleminin TCY.'nın Md. 240.da Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gereği )
Y4.CDE. 2003/5283SAHTE İKAMET BELGESİ DÜZENLEMEK ( Muhtarın Mahallesinde Oturmayan Kişiye - Eyleminin TCY.'nın Md. 355.de Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gereği )
Y4.CDE. 2007/9057SAHTE İKAMETGAH BELGESİ DÜZENLEMEK ( Muhtarın Mahallesinde Oturmayan Kişi Hakkında Düzenlediğinin İddia Olunduğu - Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik/Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği )
Y6.CDE. 2002/17640SAHTE İKAMETGAH İLMUHABERİ ( Cezaevindeki Yakınıyla Görüşmek İçin Yalan Beyanla İkametgah İlmuhaberi Düzenlettirilmesinin Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Yalan Beyanda Bulunmak )
YCGKE. 2004/8-114SAHTE İKAMETGAH İLMUHABERİ DÜZENLEMEK SURETİYLE İLÇEDE OTURMAYAN KİŞİLERİN OY KULLANMASINI SAĞLAMA İDDİASI ( Belediye Başkanı Hakkında Açılan Davada Hak Düşürücü Süre )
Y11.CDE. 2006/143SAHTE İKAMETGAH İLMÜHABERİ ( Suça Konu İlmühaberlerinin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/8066SAHTE İKAMETGAH SENEDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Hazinenin Davalının Gerçek Zilyet Olmadığı 2/B Uygulamasına Tabi Yerlerde Zilyetliğin Devrinin Mümkün Bulunmadığı Ve İkametgah Senedinin Sahte Olduğuna Dayanması Halinde Talebin Reddi Gereği )
Y6.CDE. 1999/7048SAHTE İLAÇ KUPÜRLERİ KULLANARAK DOLANDIRMA SUÇU ( Zamanaşımı Süresi ve İncelenme Tarihine Kadar Dolması Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılması )
Y15.CDE. 2011/25237SAHTE İLAÇ KUPÜRÜ (Nitelikli Dolandırıcılık - Sipariş Fişleri Faturalar ve Sevk İrsaliyeleri Araştırılıp Varsa Eczane İle Ecza Depoları Kayıtları Üzerinde Karşılaştırmalı Olarak İnceleme Yaptırılarak Suça Konu Kupürlerin İlaçlarıyla Birlikte Ecza Depolarından Alınıp Alınmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/8479SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİ HAKKINDA İLAÇ DEPOLARINDA ARAŞTIRMA YAPILACAĞI ( İlaç Alınması Halinde Suç Tarihine Kadar Kaç Aded Alındığının Tespiti - Gerektiğinde Karşıt İnceleme Yaptırılarak Bu İşyerlerinin Ticari Defterleri ile Muhasebe Kayıtlarının Karşılaştırılması Gereği/İmza Tespiti )
YCGKE. 2002/6-315SAHTE İLAÇ KÜPÜRLERİNİN DOKTOR REÇETELERİNE YAPIŞTIRILARAK FATURALARA BAĞLANMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşması )
YHGKE. 2012/13-1711SAHTE İLAÇ KÜPÜRÜ ( Eczacı ya da Çalışanı Tarafından Davalı Kuruma Fatura Edilmesi Halinde Davacı Eczane Hakkında Cezai Şartın Uygulanabilmesi İçin Kupürlerdeki Sahteliğin İğfal Kabiliyetinin Bulunmasının Sonuca Etkili Olmadığı Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği - Muarazanın Giderilmesi )
Y6.CDE. 1999/6848SAHTE İLKOKUL DİPLOMASIYLA EHLİYET ALMAK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Sahte Varakayı Bilerek Kullanmak )
Y8.CDE. 1996/6379SAHTE İLMUHABER DÜZENLEMEK ( Köy Muhtarının Yetki ve Sıfata Haiz Olmadığı Halde - Seçmen Kütüğüne Kayıt İçin )
Y8.CDE. 2007/1312SAHTE İLMUHABER DÜZENLEMEK ( Sanığın Seçim İşleriyle Doğrudan Görevlendirilmiş Olması Halinde 298 SK'a Göre Yargılanması Gereği )
Y6.CDE. 200/23335SAHTE İLMUHABER VE VESİKA TANZİM ETMEK VE KULLANMAK SUÇU ( Evrakın Doğruluğunun İbraz Edilen Kurumca Araştırılmasının Olağan Olmaması Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 2002/8-90SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEME SUÇU ( Muhtar Olan Sanığın Mahallede Oturan Müştekilerin Orada Oturmadıklarına Dair İlmühaber Düzenlemesi )
Y6.CDE. 2004/6109SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK ( Nüfus Müdürü Sanığın Tanıdığı Kişi İle Yabancı Uyruklu Bayanı Huzurda Nikah Akdi Yapmadan ve Evlenme Kütüğüne İşlemeden Mernis Evlenme Bildirimi Düzenlemesi - Evrakta Sahtecilik )
Y8.CDE. 2006/7810SAHTE İLMÜHABER DÜZENLEMEK ( Seçim İşlerinde Doğrudan Görevli Olmayan Sanık Muhtarın Kasabada Oturmayan Şahıslar Adına Seçimle İlgili İşlerde Kullanılmak Üzere Seçmen Yeni Kayıt Formu ve Seçmen Bilgileri Değişiklik Formundaki İkamet Adreslerini Onaylama Eylemi )
Y1.HDE. 2012/9404SAHTE İMZA ( Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Raporu Aranması Gereği - Temlikte Kullanılan İmzasının Davacının Eli Ürünü Olup Olmadığının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Aydınlatılacağı/Ceza Dosyasından Yararlanılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/10883SAHTE İMZA ( Belgelerin Katılan İçin Nasıl Bir Zarar Tehlikesi Yarattığı Araştırılıp Gereğinde Belgelerde Adı ve İmzaları Bulunan Diğer Ortakların Örnek İmzaları Alınıp Mağdur Adına Atılan Sahte İmzaların Bu Kişiler Yönünden de Araştırması Yapılması Gereği )
Y12.HDE. 2010/13094SAHTE İMZA ( Bir Poliçe Poliçe İle Borçlanmaya Ehil Olmayan Kimselerin İmzasını Sahte İmzaları Merhum Şahısları İlzam Etmeyen İmzaları Taşırsa Diğer İmzaların Sıhhatine Bu Yüzden Halel Gelmeyeceği )
Y19.HDE. 2005/2935SAHTE İMZA ( Bir Poliçe Poliçe İle Borçlanmaya Ehil Olmayan Kimselerin İmzasını Sahte İmzaları ve Namlarına İmzalanmış Olan Şahısları Herhangi Bir Sebep Dolayısıyla İlzam Etmeyen İmzaları Taşırsa Diğer İmzaların Sıhhatine Halel Gelmediği )
Y6.CDE. 2002/6039SAHTE İMZA ( Cezayı Azaltan Durumun Söz Konusu Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y6.CDE. 2004/1965SAHTE İMZA ( Kira Kontratosu - Yakınanın İmzasının Sahte Olduğu İddia Edildiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tartışma Konusu Olmayan Sanık Adına Atılan İmza Yönünden Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y21.CDE. 2015/1112SAHTE İMZA ( Sanıkların Katılanın Rızası İle Onun Kendilerine Sigorta İşlemlerinin Yaptırılması İçin Bıraktığı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İle Katılanın Sigorta İşlemlerini Yaptığı - İşe Giriş Bildirgesindeki Adına Atılı İmza Katılana Ait Olmasa da İşlemin Katılanın Rızası ve Bilgisi Dahilinde Yapıldığı/Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y6.CDE. 2003/10512SAHTE İMZA ( Suça Konu Senette Yakınan Kefil Gösterilmek Suretiyle Sahte Olarak Atılan İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılıp Saptanması Gereği - Sahtecilik )
Y7.CDE. 2016/8870SAHTE İMZA ( Tediye Fişine Mudi Yerine Sahte İmzalar Atılmak Suretiyle Gerçekleştirilen İşlemler İle İlgili Olarak Fişler Üzerindeki Sahte İmzaların İlk Bakışta ve Basit Bir İnceleme İle Sahteliğinin Anlaşılması Halinde Eylemin Basit Zimmet Suçunu Oluşturacağı )
Y19.HDE. 2011/3574SAHTE İMZA (Menfi Tespit İstemi - Davacı Davaya Konu Çekte Keşideci Olup Lehtarın Ciro İmzasının Sahte Olduğuna Dayanamacağı )
Y9.HDE. 1991/12786SAHTE İMZA ATANIN CEZAYA HÜKÜM GİYMESİ ( Manevi Tazminat İçin Yeterli Sayılmaması )
Y6.CDE. 1997/7202SAHTE İMZA ATMA ( Tanıkların Belge Altındaki İmzaların Kendilerine Ait Olmadığını Söylemelerine Karşılık Araştırma Yapılmamış Olması )
Y11.CDE. 2014/20239SAHTE İMZA BEYANNAMESİ VE VEKALETNAME DÜZENLETTİRME ( İmza Beyannamesi İle Vekaletname Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olup Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu Gözetileceği )
YCGKE. 2009/3-58SAHTE İMZA İDDİASI ( Zabıt Katibinin Kararda İmzasının Bulunmadığı/Yasa Yararına Bozma Konusunu Oluşturmayacağı - Sahtelik İddiası İleri Sürülmüş Olsa Dahi Yargılamanın İadesi Kapsamında Ele Alınabileceği )
Y11.HDE. 2010/7548SAHTE İMZA İLE BANKA HESABINDAN ÇEKİLEN PARA ( İspatlandığı Takdirde Mevduat Sahibinin Müterafik Kusurundan Söz Edilebileceği/Bankanın Bu Kusur Oranı Üzerinden Hesap Sahibinin Alacağından Mahsup Talebinde Bulunabileceği - Bankanın Tam Kusur Esasına Göre Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2000/9306SAHTE İMZA İLE DÜZENLENEN ÇEKLERDEN DOLAYI BANKANIN ÖDEME YAPMASI ( Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranan Bankanın Sorumlu Olacağı - Çekteki İmzanın Şirketi İlzam Edici İmzalarla Karşılaştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/3455SAHTE İMZA İLE DÜZENLENEN DENETÇİ RAPORUNUN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Denetçi Seçildiğinden Haberdar Olmadığı ve Düzenlenen Denetçi Raporundaki İmzanın da Kendisine Ait Olmadığı İddiası )
Y11.HDE. 2010/10830SAHTE İMZA İLE İŞLEM YAPAN ŞAHSA DAVACININ ZIMNEN İCAZET VERDİĞİ ( Yapılan İşlemlere 5 Yıl Boyunca Davacının İtiraz Etmediği - Davacının Ticari Tecrübesi Dikkate Alındığında Sahte İmza ile Yapılan Bu İşlemleri Bilmemesinin Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2010/5736SAHTE İMZA İLE PARA ÇEKİLDİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Alacak Talebi - Davacının Sakatlığı Bulunan Çocuğunun İşleri İçin Okuldan Arkadaşına Kimlik Bilgilerini Vermesinde Bir Kusurunun Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Kabulünde İsabetsizlik Olmadığı )
Y7.CDE. 2007/7796SAHTE İMZA İLE PARA ÇEKME ( Sahte Belgelerle Kredi Verilmiş Gibi Gösterilmesi - Hesaplarına Para Aktarmaları Banka Mudilerinin Hesaplanndan Sahte İmza İle Para Çekerek Zimmetlerine Geçmesi Fiillerinin Sübutu Halinde Bankalar Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturacağı )
YHGKE. 2007/12-235SAHTE İMZA İLE SENET TANZİM EDİLİP TAKİBE KONULMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Ortada Üzerinde İmza İncelemesi Yapılabilecek Bir Bono Bulunmadığından Borçlunun İmzaya İtirazının Haklı Olup Olmadığının Saptanmasına Olanak Olmadığı )
Y11.HDE. 2008/12962SAHTE İMZA İLE ŞİRKET HİSSELERİNİN DEVRİ NEDENİYLE YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yönetim Kurulu Kararının Yokluğunun Tespiti - Adli Tıp Araştırmasında İmzanın Hissedar Murise Ait Olmadığının Anlaşıldığı/Sahte İmzayla Devir )
Y11.HDE. 2010/10830SAHTE İMZA İLE YAPILAN İŞLEMLERE UZUN SÜRE DAVACININ İTİRAZ ETMEMESİ ( Davacı ile Davalı Banka Arasında Teamül Oluşduğunun Kabulü - Sahte Olduğunu İddia Ettiği İşlemlerden Davacının Bilgi Sahibi Olmamasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y15.CDE. 2014/14585SAHTE İMZA KULLANARAK GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan ve Lehe Olan 5809 S. Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 56. Md. Düzenleme Gözetilerek Sanığa Önödeme Önerisinde Bulunulmasından Sonra Karar Verileceği - Özel Belgede Sahtecilik Suçu )
Y11.HDE. 2003/3704SAHTE İMZA NEDENİYLE ŞİRKET DENETÇİLER RAPORUNUN GEÇERSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Mahkemece İncelenemeyeceği - Denetçiler Raporuyla İlgili Butlan İddiasının Şirket Genel Kurulunda İncelenmesi Gereği )
Y11.HDE. 2007/939SAHTE İMZA VE İŞLEMLERLE PARA ÇEKİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT ( Hazine Zararından Davalı Bankanın Hangi Nedenle Sorumlu Olduğunun da Açıklanması Gerektiği - Bu Konudaki Tarafların İtirazları Dikkate Alınarak Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y11.HDE. 1979/1597SAHTE İMZA VE KABUL ŞERHİ ( Poliçe Üzerine Gerçek Muhatabın İmzası ve Kabul Şerhini Yaptırmadan İşleme Koyan Bankanın Sorumluluğu)
Y7.CDE. 2013/13770SAHTE İMZALARIN ALDATICILIK KABİLİYETİNİN BELİRLENMESİ (Mudilere Ait Hesap Kartonetlerinde Bulunan İmzalarla Mudiler Adına Sahte Olarak Atılan Fişlerdeki İmzalar Karşılaştırılıp Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanması Gerektiği - Nitelikli Zimmet)
Y9.HDE. 1998/6544SAHTE İMZALARLA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTEREREK ÇALIŞMAYANLARA MAAŞ ÖDENMESİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y11.HDE. 2003/6625SAHTE İMZALARLA PAYLARIN DEVREDİLDİĞİ İDDİASI ( Pay Devrinin İptali ve Ortaklığın Tesbiti Talebi - Davacıların Paylarını Devrettiklerine İlişkin Bir Belge Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2015/18079SAHTE İMZALI BELGELERİN ALDATMA YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ SAPTANMASI ( Zimmet - Gerektiğinde Grafoloji Uzmanının Görüşüne Başvurulması Suretiyle Her Bir İşlem Bakımından Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Eylemlerin Ayrı Ayrı Basit veya Nitelikli Zimmet Olup Olmadıkları Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 1988/3981SAHTE İMZALI CİROYLA İBRAZ SÜRESİNDEN SONRA İBRAZ EDİLEN ÇEKİN ÖDENMESİ ( Lehdarın Çekin Eline Geçmediğini Bankaya Bildirmemiş Olması - Müterafik Kusur )
Y11.CDE. 2006/2489SAHTE İMZALI ÇEK ( Sanığın Keşideci İmzası Sahte Atılmış Olan Çeki Verip Karşılığında Mal Aldığı - Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçunun Gerçekleştiği )
Y11.HDE. 2000/535SAHTE İMZALI ÇEK BEDELİNİN İSTİRDADI TALEBİ ( Senetteki Sahteciliğin İyiniyetli Hamile Karşı da İleri Sürülebileceği - Bankanın Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Yasa Hükmünün İstirdat İmkanına Engel Olmayacağı )
Y11.HDE. 2005/13615SAHTE İMZALI ÇEK İLE BANKADAN PARA TAHSİLİ ( Davacı Şirket Tarafından Kaybedilen Çekin Sahte İmza İle Keşide Edilerek Davalıdan Tahsil Edildiği - Çek Defterini İyi Muhafaza Etmeyen Davacının da Olayda Müterafik Kusurunun Olduğunun Gözetileceği )
Y19.HDE. 2008/1720SAHTE İMZALI KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Hamilin Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Ettiği - Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2003/13218SAHTE İMZALI SENEDİ İCRA TAKİBİNE KOYMAK ( Sanığın Fiili Dolaylı Yoldan Kabullendiği - Adli Tıp Raporunun da Sahteciliği Doğruladığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğunun Dikkate Alınacağı )
Y6.CDE. 2002/16686SAHTE İMZALI VEKALETNAME ( Notere Onaylatılmasının Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Huzurda İmzalanmamış Vekaletnamenin Noter Yeminli Katibi Tarafından Onaylanmasının Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2009/17702SAHTE İMZANIN SANIĞA AİT OLUP OLMADIĞININ BELİRLENEMEMESİ ( Ortaklar Kurulu Kararındaki/ Kriminal Raporda Sahte İmzanın Sanığa Ait Olduğunun Tespit Edilemediği - Bu Kararın Kim Tarafından Yazıldığının Tespit Edileceği )
Y15.CDE. 2013/11393SAHTE İMZAYLA ÇEK CİRO ETME İDDİASI ( Dolandırmak Maksadıyla - Sanık Katılanın Ortağına Çeki Verdiğini Savunduğu/Suça Konu Çekin Önceden Doğan Borç Karşılığı Verilip Verilmediği Anlaşılması İçin Katılanın Beyanında Geçen Taşeron Sözleşmesi Temin Edileceği - Borcun Ödeme Zamanına Göre Borcun Çekin Keşide Tarihi Öncesi Doğup Doğmadığı Belirleneceği )
YHGKE. 2011/11-437SAHTE İMZAYLA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN PARANIN TAHSİLİ (Pasaport ve Kredi Mektupları Asıllarını Gereği Gibi Muhafaza Etmeyen Başkası Eline Geçmelerine Sebep Olan Cezaevinde Bile Olsa Telefon veya Mektupla Haberleşme İmkanını Kullanarak Gerekli Tedbiri Almayan Davacının Ağırlıklı Kusurlu Olduğu)
Y11.HDE. 1988/5005SAHTE İMZAYLA TANZİM EDİLMİŞ BONO ( Borçtan Sorumluluk )
YCGKE. 2003/6-234SAHTE İPOTEK BELGESİ İLE BANKA KREDİSİ SAĞLAMAK ( Üzerlerinde Çeşitli Bankalar Lehine Muhtelif Derecelerde İpotek ve Haciz Şerhi Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Hiçbir Takyidat Bulunmadığı Bildirilerek 1. Derecede İpotek Tesis Edilmesi - Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik Suçlarına Azmettirmek )
Y3.HDE. 2014/10691SAHTE İSİMLE ALINAN HATLA TELEFONDA TACİZ EDİLME ( Manevi Tazminat - Davalı Şirket Yetkilisi Hakkında Başlatılan ve Derdest Olduğu İleri Sürülen Ceza Kovuşturma ve Soruşturmaların Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2010/639SAHTE İSİMLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI ( Talebinin Reddedilmesi Eylemlerinin Her Bir Banka Yönünden TCK'nın 245/2. Maddesinde Düzenlenen Suça Teşebbüs Aşamasında Kaldığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/5689SAHTE İSTİFA DİLEKÇESİ (Katılanın Çalıştığı Kurumun Statüsünde Değişiklik Yapılarak Rehabilitasyon Kurumuna Dönüştürüleceğinden Haberdar Olması ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İle İş Sözleşmesi İmzaladığı - Sanığın Eylemin Faydasız Sahtecilik Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması Gerektiği)
YCGKE. 2012/11-1311SAHTE İSTİRAHAT RAPORU KULLANMAK ( Öğretmenin Sahte Olarak Düzenlenen İstirahat Raporunu Askerlik Şubesine İbraz Ettiği - 765 S.K Md. 342/1'in Değil 765 S.K. Md.356'nın Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2001/16715SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİ ( Yetkiyi Haiz Olmadığı Halde Bu Belgenin Düzenlenip Kullanılmasının Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y5.CDE. 2014/3136SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİ SUNMA ( Sanıkların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen İhalelere İki Ayrı Sahte İş Bitirme Belgesi Sunmaları/Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve Belediyenin Suçun Mağduru Olmayıp Suçtan Zarar Gören Oldukları - Zincirleme Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2013/14650SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALE EVRAKLARI İÇİNDE VERİLMESİ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı - Beraatlerine Karar Verileceği )
Y15.CDE. 2011/21960SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ İLE PRİM VE HİZMET BELGELERİ DÜZENLEME ( Serbest Muhasebecilik Yapan Sanığın Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Düzenleme Eyleminin Sabit Olması Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
Y21.CDE. 2015/8362SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Elektronik Ortamda Verilip Verilmediği ve Gönderilen Bu Bildirgenin Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanıp İmzalanmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Toplanan Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği - Özel Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2006/4310SAHTE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Diğer Sanıkların İşyerinde Çalışmadıkları Halde Fiilen Çalışıyormuş Gibi İşe Giriş Bildirgesini Vermesi - Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
Y11.HDE. 2006/5471SAHTE İŞLEM ( Kartlı Ödemeler Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Davacı Tarafın Sözleşmeden Kaynaklanan Edimlerini Usulüne Uygun Yerine Getirmiş ve Sahte İşlemin Varlığından da Haberdar Olduğu İspat Edilememiş Bulunması Nedeniyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/58SAHTE İŞLEMLE TAŞINMAZIN TEMLİKİ ( Davalı İlk El Olduğundan TMK'nun 1023. Maddesinin Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı - Yolsuz Nitelikteki Sicil Kaydının İptal Edilmesine Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2000/11809SAHTE İŞLEMLER NEDENİYLE ŞİRKETİN ZARARA UĞRAMASI ( Mahkemenin Seçtiği Bilirkişi Heyeti İle Sonuca Gidilememesi )
Y6.CDE. 2002/15531SAHTE KANTAR FİŞİ EKLENEREK AKARYAKIT DIŞSATIMI ( Gümrük Çıkış Beyannamesi - Resmi Belgede Sahtecilik Niteliği/Görevli Mahkeme )
Y11.HDE. 2008/11549SAHTE KART İLE ALIŞVERİŞ (Yapılan Harcamaya Konu Bedelin Faiziyle Tahsili - Yapılan Harcamanın Toptan Kontur Harcaması Olup Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı/Davalı İşyeri Sahibinin Sahte Kart İle Yapılan Alış Veriş Bedelinden Sorumlu Olduğu)
Y19.HDE. 2008/4541SAHTE KART İLE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ ( Satış Tutarının Üyelik İlişkisinin Düzenleyen Sözleşme Uyarınca Bloke Edilmesi - Uyuşmazlığın Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerine Göre Çözülmesi Gereği )
Y11.HDE. 2008/12425SAHTE KART KULLANIMI ( Engelleyici Teknik Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ve Tarafların Kusurlarının Bulunup Bulunmadığı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gerektiği - Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )
Y8.CDE. 2014/9348SAHTE KART ÜRETİMİ ( Aynı Bankaya Ait Farklı Hesaplarda İlişkilendirilmiş Birden Fazla Kopyalanmış Kartın Üretilmesi ve Kullanılması - Kendi İçerisinde Zincirleme Suç/Sahte Olarak Üretilen Kredi Kartlarının Değişik Zamanlarda Kullanıldığı )
Y8.CDE. 2013/10220SAHTE KART ÜRETME SUÇU (Kartların Tümü Aynı Bankaya Ait Olup Farklı Zamanlarda Üretildiğine Dair Dosya Kapsamında Herhangi Bir Delile de Rastlanmadığından Sahte Kart Üretmek Suçundan Kart Sayısı Kastın Yoğunluğu Suçun İşleniş Biçimi Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılarak 5237 S. TCK'nun 245/2. Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
Y8.CDE. 2016/10088SAHTE KART ÜRETMEK (Kredi Kartlarının Aynı Bankaya Ait Olması ve Farklı Zamanlarda Üretildiğine Dair Delil Bulunmaması Nedeni İle T.C.K'nun 245/2. Md.sinden Bir Kez Cezalandırılması Gerektiği - Kart Sayısınca Mahkumiyet Hükümleri Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu)
Y11.HDE. 2004/5605SAHTE KARTLA İŞLEM YAPILMASI ( Yapılan İşlem Tutarının Yurt Dışı Bankalara Davalıdan İadesinin İstenilmesi Nedeniyle Davalının Takas-Mahsup İşleminin Yerinde Olduğu )
Y8.CDE. 2016/10464SAHTE KARTLAR ÜRETMEK VE KULLANMAK SUÇU ( Sanık Hakkında Temel Hapis Cezaları Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Aynı Gerekçelerle Adli Para Cezalarına Esas Birim Gün Sayılarının Alt Sınırın Üstünde Belirlenmesi Suretiyle Hükümlerde Çelişkiye Neden Olunmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/10091SAHTE KARTLAR ÜRETMEK VE KULLANMAK SUÇU (Aynı Bankaya Ait Üretilmiş Kartların Farklı Kişiler Adına Olması ve Bu Kartlarla Birden Fazla İşyerinde Alışveriş Yapılması Durumunda Zincirleme Suç Hükmünün Değerlendirilmesi Gerekeceği Gözetilmeden Adına Sahte Kart Üretilen Kişi Sayısınca Hükümler Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2004/13093SAHTE KAŞE VE MÜHÜR KULLANILMASI ( Sanıkların Trafik Tescil Şubesinde Görevli Memurlar Adlarına Yaptırdıkları Sahte Kaşe ve Mühürleri Kullanarak Pek Çok Sahte Trafik Tescil Belgesi Düzenledikleri - Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturacağı )
YCGKE. 1993/6-45SAHTE KEŞİF TUTANAĞI DÜZENLEYEN HAKİM
Y6.CDE. 2000/7175SAHTE KİMLİĞE UYGUN TAKLİT İMZALARLA ÇEKLER DÜZENLEMEK ( Dolandırıcılık-Evrakta Sahtekarlık-Müteselsil Suç )
Y9.CDE. 2013/9943SAHTE KİMLİĞİ DOLANDIRICILIK İÇİN KULLANMAK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu - Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davada Soruşturma ve Kovuşturmayı Engellemek İçin Görevlilere İbraz Etmediğinden Suçtan Beraati Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/16743SAHTE KİMLİĞİN İNCELENMESİ ( Teknik İnceleme Yapılmasını Gerektirmeyecek ve Kişinin Çıplak Gözle Fark Edebileceği Kadar Net Farklılıkların Tacir Konumundaki Davacı Tarafından Tespit Edilmesi Gerektiği - Davacının Gerekli Özeni Göstermediğinin Kabulü )
Y11.CDE. 2011/10581SAHTE KİMLİK ASLININ DOSYADA BULUNDURULMASI ( Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması - Suç Konusu Sahte Kimlik Aslının Araştırılarak Dosyada Bulunması Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/1255SAHTE KİMLİK BELGESİ ( Ele Geçirilen Noter Vekaletnameleri ve Satış Sözleşmeleri İle Eklerinin İncelenmesi Belge Eklerinde Bulunan Kimlik ve Diğer Belge Fotokopileri Üzerindeki Fotoğrafların Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y8.CDE. 2016/2566SAHTE KİMLİK BELGESİ ( Sahte Olduğu İddia Olunan Belge Duruşmaya Getirilip Mahkemece İncelenip Özellikleri Zapta Geçirilerek Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosya İçerisinde de Bulundurulması ve Belgenin Niteliğine Göre Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/10105SAHTE KİMLİK BELGESİ (Aslı Araştırılarak Bulunması Halinde Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması Denetime Olanak Verecek Şekilde Belge Aslının Dosya İçine Konulması Gerektiği)
Y8.CDE. 2017/10236SAHTE KİMLİK BELGESİ DÜZENLEME ( Hakkındaki Yakalama Kararının İnfazını Engellemek İçin Emniyet Görevlilerine Üzerinde Kendi Fotoğrafının Yapıştırıldığı Sahte Kimlik Belgesini Veren Ancak Herhangi Bir Belge Düzenlenmeden Gerçek Kimlik Bilgilerini Söyleyen Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ve Kabahatler Kanununun T.C.K'nun 40. Md. Yazılı Eylemi Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2009/10122SAHTE KİMLİK BELGESİ İLE AÇILAN HESABA BAĞLI ÇEK ( Bankadan Talepte Bulunabilmesi İçin Çekte İmzası Olan Sorumlular Hakkında Tüm Hukuki Yolları Tüketmesi Gerektiği - Asıl Borçluların Aciz Halinde Olup Olmadıklarının Henüz Belirlenmediği/ Zamansız Açılan Davanın Reddi Gereği )
YCGKE. 2004/6-173SAHTE KİMLİK BELGESİ KULLANMA ( Sanığın Bununla Bankalardan Çek Karnesi Alması ve Alışveriş Yapması - Nitelikli Dolandırıcılık/Sanığın Mal Aldığı Yakınanlara Yönelik Eylemlerde Bankaların Vasıta Olarak Kullanılmış Olması )
Y4.HDE. 2010/12873SAHTE KİMLİK BELGESİNE DAYANAN VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIN ALAN KİŞİ ( Muhatap Olduğu Tapu İptali Davası Sunucunda Doğan Zarardan Hazine Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2011/14720SAHTE KİMLİK BELGESİNİN İĞFAL KİBİLİYETİ ( Rücuen Taminat Davası - Vekaletnamenin Düzenlendiği Tarihte Kimlik Belgesi Örneğinin Evraka Eklenmesinin Zorunlu Olmadığı/Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin İncelenemediği )
Y20.HDE. 2015/12834SAHTE KİMLİK BELGESİYLE KREDİ KARTI DÜZENLEME İDDİASI ( Davacının Davalıya Borçlu Olmadığının Tespiti İle Haksız Fiil ve Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsili İstemi - Davacının İddiası Dava Dışı 3. Kişi ya da Kişilerce Kimlik Bilgilerinin Kullanılarak Adına Kredi Kartı Çıkarıldığı Yönünde Olup Göre İşlemin Tüketici İşlemi Olmadığı/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2004/7861SAHTE KİMLİK BİLDİRMEK ( Gerçek Bir Kişiye Aitse İftira Suçunu Oluşturacağı - Sahtecilikten Suçundan Sanık )
Y21.CDE. 2015/5SAHTE KİMLİK BİLGİLERİ İLE BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA ( Bankalarla Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri İmzalamak Suretiyle Hesaplar Açtırmak ve Tahsil İşlemleri İçin Bankalara Sahte Senetler Vermek Şeklindeki Eylemlerin Bir Bütün Halinde Zincirleme Şekilde İşlenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/7055SAHTE KİMLİK BİLGİLERİ KULLANARAK GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLETTİRMEK (Sanığın Babasının Kimlik Bilgilerini Kullanarak Babası Adına Olan Kontörlü Telefon Hattını Faturalı Hatta Çevirttiği/Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. Kanunun 56. Md. Düzenleme Gözetilip Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği - 5809 S. Kanuna Muhalefet)
Y15.CDE. 2014/19561SAHTE KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI ( Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu - Sanığın Kendisini Yakalayan Görevli Polis Memurlarına Gerçek Kimlik Bilgilerini Verdiği/Sahte Kimlik İle Araç Kiralama Ve Araç Satışı Sırasında Başkası Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Eylemi Atılı Suçu Oluşturmadığı )
YHGKE. 2013/14-641SAHTE KİMLİK BİLGİLERİYLE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Ceza Dosyasının İncelenmesi ve Nüfus Müdürlüğünden Görüş Alınması Gerektiği/Vekâletnamede Yazılı Kişi İle Davacının Aynı Kişi Olup Olmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi )
Y11.CDE. 2014/13571SAHTE KİMLİK DÜZENLEME ( Sanığın Kendi Fotoğrafı Olan Amcasının Oğlunun Kimlik Bilgilerini İçeren Nüfus Cüzdanının Akıbeti Araştırılıp Bu Hususta Başka Dava Açılıp Açılmadığı Belirlenerek Ele Geçirilmesi Durumunda Aldatma Yeteneği de Tartışılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/13483SAHTE KİMLİK FOTOKOPİSİNE DAYALI OLARAK ÇEK KARNESİ VERMEK ( Bankanın Ekonomik Durum Araştırması Yapmadan Dava Dışı Kişiye Çek Hesabı Açtığı - Tarafların Müterafık Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Kusur Durumlarının Tespit Edileceği )
Y21.CDE. 2015/6109SAHTE KİMLİK İBRAZ EDİLMESİ ( Sanığın Suça Konu Sahte Kimliği İbraz Ettiği - İşlediği Suç Nedeniyle Başkasının Kimliğini ya da Kimlik Bilgilerini Kullanarak Kendisini Suçsuz Diğer Kişiyi İse İşlemediği Bir Suçun Faili Olarak Göstermesinin Söz Konusu Olmadığı/Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y11.CDE. 2016/7824SAHTE KİMLİK İBRAZI ( Kamu Görevlisinin Sanığın Beyan Ettiği Hususun Doğruluğunu Araştırması Gerektiği - Düzenlenen Resmi Belgenin Beyanın Doğruluğunu İspat Edici Bir Güce Sahip Olmadığı/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu )
Y15.CDE. 2014/19561SAHTE KİMLİK İLE ARAÇ KİRALAMA ( Eylem Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçunu Oluşturmadığı - Atılı Suçun Oluşabilmesi İçin Kişinin Önce Bir Suç İşlemesi Daha Sonra Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Adli Makamlara Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Vermesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/242SAHTE KİMLİK İLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI (Satıcı Adına Düzenlenmiş Sahte Kimlik Belgesinin İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı ve Davalı Noterin Sahte Belgeyi Anlamasının Mümkün Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)
Y3.HDE. 2013/16743SAHTE KİMLİK İLE ÇALINTI BİR ARABANIN SATIŞININ YAPILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Noterin Kusursuz Sorumluluğu Var İse de Davacının Sürekli Araç Alım Satımı Yapması Nedeniyle Yeterli Araştırma ve İncelemeyi Yapmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2014/8091SAHTE KİMLİK KARTI KULLANMA ( Sanığın Sahte Kimlik Kartı Kullandığına Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu ve Hangi Sahte Belgeye Dayanıldığı Karar Yerinde Gösterilip Tartışılmadan Genel Geçişli İfadeler ve Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y3.HDE. 2015/3587SAHTE KİMLİK KULLANARAK ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Noterin Sorumluluğuna Dayalı Maddi Tazminat İstemi/Bölüşük Kusur - Araç Alım-Satım İşi İle Uğraşan Davacının da Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermediği/Mahkemece Davacının Bölüşük Kusur Oranı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y3.HDE. 2009/20502SAHTE KİMLİK KULLANILARAK BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( Olay Haksız Fiil Nedeniyle Sorumluluk Esasına Dayalı Olduğu - Birden Fazla Davalının Bulunduğu Uyuşmazlık Hakkında Mevduat Sözleşmesine Dayalı Uyuşmazlık Hakkında Sözleşmenin Yapıldığı Yer Mahkemesi'nin de Yetkili Olduğunun Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2008/5369SAHTE KİMLİK KULLANILARAK DAVALI BANKADA HESAP AÇTIRILMASI ( Sahtecilik İşleminin Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirildiği - Bankacılık Şifresinin Davacı Kanalıyla Ele Geçirildiğinin Banka Tarafından İspatlanamadığı/Bankanın Sorumlu Olduğu )
Y11.CDE. 2015/8102SAHTE KİMLİK KULLANILARAK KREDİ KARTI DÜZENLENMESİ ( İhbar Sonrasında Sanığın İkametinde Yapılan Aramada Sahte Kimlik Kullanılarak Düzenlenmiş Visa Kredi Kartı Bulunduğunun İddia Olunduğu/Suça Konu Kredi Kartı İle Yapılan Herhangi Bir Harcamanın Bulunmadığı - 5237 S. TCK'nun 245/2. Md. Hükmünde Tanımlanan Suçun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2003/2010SAHTE KİMLİK KULLANILMASI ( Davacının Hesabından Para Çekilmesi - Davalı Bankaya Kimliğin Kayıp Olduğunun Bildirilmemesi/Birlikte Kusurun Olduğu )
Y11.CDE. 2015/4201SAHTE KİMLİK KULLANMA (Beyanı Alan Kamu Görevlisinin Beyanın Doğruluğunu İnceleyip Buna Kanaat Getirdikten Sonra Resmi Belgeyi Düzenlemesi Durumunda Resmi Belge Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Oluşmayacağı - Karakolda Sahte Kimlik Kullandığını Beyan Eden Sanığın Eyleminin Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunu Oluşturmayacağı)
Y4.CDE. 1991/68SAHTE KİMLİK KULLANMA SUÇU ( Sahte Kimliğin Dosyaya Konması ve Aldatma Gücü Olup Olmadığının Bilirkişi Aracılığıyla Araştırılması Mecburiyeti )
Y10.CDE. 2005/80SAHTE KİMLİK KULLANMAK ( Ticaret Maksadıyla Uyuşturucu Bulundurmak - Sanığın Gerçek Kimliğine Uygun Olarak Düzenlettirilecek İddianame İle Kamu Davası Açılmasının Sağlanması Gerektiği )
YCGKE. 1988/6-230SAHTE KİMLİK KULLANMAK VE MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Yasa Dışı Örgüt Üyesinin Yakalanmamak İçin Yaptığı Bu Fiillerin Bir Bütün Olarak Aynı Hukuki Değeri İhlal Etmesi )
Y11.CDE. 2009/1144SAHTE KİMLİK OLUŞTURMA ( Suça Konu Belgelerin Getirtilerek Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyada Bulundurulduktan Sonra Belgelerin Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/8878SAHTE KİMLİK TAŞIMAK ( Denetime Olanak Sağlanması Açısından Sahtecilik Suçundan Tekerrüre Esas Alınan Önceki Hükümlülüğün Karar Yerinde Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y9.CDE. 2006/1239SAHTE KİMLİK TAŞINMASI ( Sanığın Adına Düzenlenen Sahte Kimlik Taşıyan Örgüt Militanının Aleyhteki Kolluk C.Savcılığı ve Sorgudaki İfadeleri Karşısında Anılan Örgüt Mensubunun Bu Niteliğini Bilerek Sanık İle Birlikte Kaldığı Evde Barındırdığı - Silahlı Örgüt Üyeliği Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/5001SAHTE KİMLİK VE BELGELERLE MUHTELİF BANKA ŞUBELERİNDE ÇEK HESAPLARI AÇTIRMA ( Bu Hesaplardan Aldığı Çek Yapraklarının Haksız Yarar Elde Edilebilmesi Amacıyla Piyasada Kullanılmasını Sağlama Eyleminde Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
Y6.CDE. 2002/22286SAHTE KİMLİK VE İMZA ATILMASI ( Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması ve Belgelerde Adları Yazılı Kişiler Adına Sanığın Sahte İmzalar Atıp Atmadığının Bilirkişi Raporuyla Saptanması Gereği )
Y15.CDE. 2013/4016SAHTE KİMLİK VE TAPU FOTOKOPİSİ VEREREK KAPORA ALMAK ( Müştekiler İşlem İçin Tapu Müdürlüğü'ne Gittiklerinde Verilen Belgelerin Sahte Olduğu Aynı Yer İçin Satış Sözleşmesi Yapıldığının Anlaşıldığı - Belgelerin Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği )
Y21.CDE. 2016/9791SAHTE KİMLİKLE ABONELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Anılan Şirketin Hattın Açılış İşlemini Gerçekleştiren Üst Bayii mi Abonelik Sözleşmesini Düzenleyen Bayii mi Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği - Sanığın Şirketin Sahibi ve Yetkili Temsilcisi Olup Olmadığının Araştırılarak Suça Konu Belgedeki Yazıların ve Şirket Kaşesi Altındaki İmzanın Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği )
Y21.CDE. 2015/7915SAHTE KİMLİKLE ABONELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMASI (İbraz Edilen ve Bir Örneği Dosya İçinde Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Üzerindeki Fotoğrafın Katılana Aidiyeti Araştırılıp Sözleşme Düzenlenirken Sahte Kimlik Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2005/3671SAHTE KİMLİKLE AÇILAN HESAP ( Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenlenerek - Gerçek Nüfus Cüzdanları ile fakat İlgilinin İradesi Dışında İmzaları Taklit Edilerek )
YCGKE. 2000/6-239SAHTE KİMLİKLE ARAÇ KİRALAMAK ( Ve Kira Süresi Dolduğu Halde İade Etmeyen Kişilerin Eylemleri - Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y3.HDE. 2014/285SAHTE KİMLİKLE ARAÇ SATIŞI (Yapıldığı Davacının Bu Sebeple Zarara Uğradığının Sabit Olduğuna Göre Nedensellik Bağının Kesildiğinin İspatının Davalı Notere Düştüğü - Tazminat Davası)
Y11.HDE. 2009/14924SAHTE KİMLİKLE BANKA HESABINDAN ÇEKİLEN PARANIN TAHSİLİ (Davacının Davalıya Evinin Anahtarını Vermesi ve Hırsızlık Olayını Bankaya Zamanında Bildirmemesi Nedeniyle - Dava Konusu Olayda Davacının da Müterafik Kusurunun Olduğu Kabul Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2009/11-4SAHTE KİMLİKLE BANKADAN PARA ÇEKMEK ( Teşekkül Meydana Getirerek/Nitelikli Dolandırıcılık - Cezanın Üst Sınırının 5 Yılı Geçemeyeceği )
Y11.CDE. 2009/1845SAHTE KİMLİKLE BANKAYA BAŞVURMA ( Aynı Bankanın İki Şubesine İki Farklı Sahte Kimlikle Başvurarak Kredi Almak Suretiyle Dolandırıcılık Suçlarını İşlediği İddiası - Eyleminin İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2002/3145SAHTE KİMLİKLE BAŞVURU YAPILARAK TELEFON HATTI ALINMASI ( Müteselsil Dolandırıcılık Suçunun Oluşması )
Y10.CDE. 2004/10670SAHTE KİMLİKLE ÇEK HESABI AÇARAK ÇEK KEŞİDE EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Sanık Adına Keşide Edilen Çekin Karşılıksız Çıkması - Sanığın İmza İnkarı Halinde Mahkemece İmzanın Aidiyetinin ve Çek Hesabını Açtıranın Üçüncü Kişi Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2002/3090SAHTE KİMLİKLE ÇEK HESABI AÇILMASI ( Dava Konusu Çekle İlgili/İddiayla İlgili Soruşturma Dosyasının Celbedilmesi - Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2007/8423SAHTE KİMLİKLE HESAP AÇMAK ( Paranın Sanığın Açtırdığı Hesaba İntikaline Kadar Katılana Yöneltilmiş Hile Bulunmaması ve Tamamen Bilişim Sistemi İçinde Gerçekleştirilmesi Nedeniyle Bilişim Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2011/12689SAHTE KİMLİKLE KİRALANAN OTOMOBİLİ SAHTE VEKALETNAME İLE SATMAK ( 765 S.K. Kapsamında Noterliğin Kamu Hizmeti Görmesine Rağmen Kamu Kurumu Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Eylemin Basit Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2009/18692SAHTE KİMLİKLE KREDİ KARTI ALIP KULLANMA ( Sanığın Eyleminin Zincirleme Şekilde Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2005/1024SAHTE KİMLİKLE KREDİ KARTI ALMA ( Sanıkların Bu Kartlarla Hem ATM Makinesinden Nakit Para Çekmek Hem de Alışveriş Yapmak Suretiyle Haksız Kazanç Sağlamak Şeklinde Oluşan Eylemleri Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 1998/316SAHTE KİMLİKLE NOTERDE TAHSİS HAKKININ DEVRİ
Y11.CDE. 2015/5341SAHTE KİMLİKLE NOTERDE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Vekaletnamede Fotoğrafı Bulunan Kişinin Yerel Emniyet Müdürlüğü İle Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıtlarından Yüz Tanıma Sistemi Kullanılarak Tespit Edileceği/Hakkında Soruşturma Dosyası Olup Olmadığı Araştırılarak Sanığın Bu Kişilerle İştirak Halinde Hareket Edip Etmediğinin Araştırılacağı - Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği )
Y4.HDE. 2003/4891SAHTE KİMLİKLE SATIŞ ( Gerçekte Malik Olmayan Kişinin Sahte Kimlik Kullanmak Suretiyle Yapmış Olduğu Satış İşleminin Geçersiz Olması )
Y14.HDE. 2013/1154SAHTE KİMLİKLE TAŞINMAZIN TAPUYA DEVRİ ( Tapuya Devirden Önce Taşınmazn Davacıya Ait Olduğunun Tespiti Hususunda Dava Açmak Üzere Yetki Verildiği - Aynı Mahkemede Davacının Gösterdiği Delillerin Toplanarak Yolsuz Tescil İddiasına Dayalı Olarak Karar Verilebileceği )
Y9.CDE. 2002/725SAHTE KİMLİKLE YAKALANIP ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNAN SANIK ( Teşekkül Gizli Çete veya Cemiyetin Yapısı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi Vermek Suretiyle Teşekkül Oluşturması )
Y11.CDE. 2014/20929SAHTE KİMLİKLE YAPILAN DİĞER SUÇ DUYURLARININ AKİBETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Eldeki Davayı İlgilendiren Belgelerden Birer Suret Dosyaya Eklenmesi Gereği - Anılan Dosyalarda Yer Alması Halinde Adres/Telefon Numarası/Diğer Bilgilerden Gerçek Kimlik Bilgilerinin Araştırılması Gereği/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2010/9643SAHTE KİMLİKLE YAPILAN KREDİ KARTI BAŞVURUSU ( Sanığa Herhangi Bir Teslimat Yapılmadığından ve Kredi Kartı Henüz Kullanılmadığından Eylemin TCK'nun 245/3. Md. deki Sahte Kredi Kartını Kullanmaya Teşebbüs Suçunu Oluşturmayacağı )
Y4.HDE. 2001/5014SAHTE KİMLİKLE YAPILAN VERGİ KAYDI İŞLEMLERİNİN İPTALİ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
Y11.CDE. 2010/15673SAHTE KİMLİKLER İLE BANKALARA KREDİ KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMAK ( Başvurunun Reddedildiği - Eylemin 5464 S.K. Md.37/2'de Yer Alan veya 5237 Md. 245/2'de Yer Alan Suçları Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılacağı )
Y11.CDE. 2008/21148SAHTE KİMLİKLERLE OLUŞTURULMUŞ HESAPLARDAN PARA ÇEKMEK ( Bankanın Ödeme Vasıtası Olması ve Suçun İşlenmesi Sırasında Bankanın Maddi Bir Varlığının Kullanılmaması Nedeniyle İşlenen Dolandırıcılık Suçlarında Vasıta Olarak Kullanılmadığı - Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 2004/6-94SAHTE KİMLİKLİ ŞAHSIN EVLENME İŞLEMLERİNİ BİLEREK YAPAN MUHTAR ( Fiilinin Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1993/8509SAHTE KİRA KONTRATOSU ( Tapuda İşlem Yapılamıyacağı - Tarafların Birlikte Gitmesi Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2003/18323SAHTE KİRA KONTRATOSU DÜZENLEMEK ( Kira Kontratosunun Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Elektirik Bağlanması İçin Sahte Kira Kontratosu Düzenlenmesi )
Y15.CDE. 2015/14133SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ ( Mağdurun Arazilerin Kullanımı Konusunda Önceden Rızası Olduğunu Ancak Kimseyle Kira Sözleşmesi Yapmadığını ve İzin Vermediğini Beyan Ettiği - Sanıkların Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahte Kira Sözleşmesi Düzenlemeleri ve Kullanmaları Nedeniyle Eylemin 5237 S. TCK'nun Md. 211 Kapsamında Kaldığı )
YHGKE. 2002/13-396SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Kira Sözleşmesinin İptalinin İstenmesi )
Y11.CDE. 2012/28853SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Sanığın Katılanın Yerine İmza Atmak Suretiyle Sahte Olarak Düzenlemiş Olduğu Kira Sözleşmesini Vergi Dairesine ve Ruhsat Almak Amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbraz Ederek Sahte Özel Belgeyi Kullandığı - Tek Bir Özel Belgede Sahtecilik Suçundan Cezaya Hükmolunması Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/15889SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME (Sanık Kira Sözleşmesine Konu İşyeri Kendi Üzerine İse de Suça Konu Belgenin Düzenlenmesine Bir Dahil Olmadığını İşleri Eşinin Yürüttüğünü Savunduğu - Diğer Sanık ve Tanık Bu Hususu Doğruladığı/Suçun Delilleri Nelerden İbaret Olduğu Tartışılmadan Mahkumiyet Hükmü Verilmesinin İsabetsizliği)
Y6.CDE. 2004/6958SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ ( Sahtecilik - Sözleşme Aslının Bulunmadığının Belirtilmesi/Belgenin Aslını Gördükten Sonra mı Fotokopisini Aldıkları Yoksa Fotokopi Belgeyle Yetinip mi İşlem Yaptıklarının Sorulması Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/1798SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEYEREK ÇİFTÇİ BELGESİ ALINMASI ( Ceza Yargılanmasında Sanığın Sorgusu Yapılmadan Hüküm Kurulabileceğine Dair Kuralın Derhal Beraat Kararı Verilmesi İle Sınırlı Olarak Uygulanabileceği Delillerin Takdir ve Tayini Gereken Durumlarda İse Sanığın Savunması Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı Gözetilmeden 5271 Sayılı CMK. 193. Md.sine Yanlış Anlam Verilerek Sanığın Sorgusu Yapılmadan Eksik Kovuşturma İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2003/16802SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ İBRAZ EDİLMESİ ( Pamuk Ekilmeyen Yerlere İlişkin - Destekleme Primi Alınması Suretiyle Haksız Mefaat Elde Edildiğinden Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2004/687SAHTE KİRA SÖZLEŞMESİ SUNMA ( Dolandırıcılık - Parsellere İlişkin Sahte Tanzim Edilmiş Kira Kontratlarını Kullanarak Destekleme Pirimi Alan Sanığın İkrara Dayalı Beyanı İle Tüm Dosya İçeriğinden Yüklenen Suçun Oluştuğu )
Y11.HDE. 2002/12798SAHTE KREDİ KARTI ( Bankanın Pos Cihazının Onay Vermesini Engelleyeci Sistem Kurmamakla Kusurlu Olduğu - Üye İşyerinin Kart Hamilinden Kimlik Sormamak ve İmza Karşılaştırması Yapmamakla Müterafik Kusurlu Olduğu )
Y11.HDE. 2007/10677SAHTE KREDİ KARTI ( Başkası Adına Düzenlenen Kredi Kartı ile Üye İşyerinde Yapılan Harcamalar - Davacı Bankanın Sahte Kredi Kartı Düzenlenmesinde Kusuru Bulunup Bulunmadığı Satış İşleminin Nasıl Gerçekleştiği ve Harcama Miktarı Uzman Bilirkişi Heyetinden Alınacak Rapor ile Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y11.HDE. 2003/7848SAHTE KREDİ KARTI ( Davalı Bankanın Sahte Kredi Kartları İle İlgili Gerekli Önlemleri Alıp Almadığının Araştırılmasının Gerekli Olması )
Y11.CDE. 2006/5208SAHTE KREDİ KARTI ( Kartlardan Birinin İki Kez Kullanıldığı Anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nun 43. Maddesi Uyarınca Zincirleme Suç Sözkonusu Olduğu - Kredi Kartını Kötüye Kullanma )
Y11.CDE. 2002/8598SAHTE KREDİ KARTI ( Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık Davasında Kredi Kartları Üye İşyeri Sözleşmesi Gereğince İşyerinde Kurulu Pos Cihazının Dokuz Haneli Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Dolandırıcılık )
Y11.HDE. 2005/3204SAHTE KREDİ KARTI ( Pos Cihazı İle Yapılan Satış Bedelinin Davalı Banka Tarafından Kartların Sahte Olduğunun Tespit Edildiği Gerekçesiyle Bloke Edilmesi - Bankaca Sorgulama Talebinde Bulunulmadığı Yurt Dışı Bankadan Sorgulanan Kart İle Yapılan Satış İçin Chargeback Girişiminde Bulunulmadığı/Bedeli Ödemesi Gereği )
Y19.HDE. 2003/10647SAHTE KREDİ KARTI ( POS Cihazından Geçirilirken Encoder Cihazında İşleme Tabi Tutularak Kopyalanan Manyetik Alanlar Aktarılarak Düzenlenen - İstihdan Edenin Mesuliyeti )
Y11.CDE. 2008/20909SAHTE KREDİ KARTI ALMAK ( Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Nüfus Cüzdanının Duruşmaya Getirilip İnceleneceği - Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılarak Gerekçeli Kararda Aldatma Niteliğini Taşıyıp Taşımadığının Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2014/21644SAHTE KREDİ KARTI ALMAYA ÇALIŞMA SONUCU KİMLİĞİNİ KULLANDIĞI KİŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINA SEBEP OLMA ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Sanığın Mağdurun Özgürlüğünü Bizzat Kısıtlamadığı Gibi Görevlileri Azmettirdiği Hususunda Delil Olmadığı/Mahkemece Atılı Suçun Yasal Unsurları Oluşmadığının Gözetileceği )
Y11.CDE. 2009/13310SAHTE KREDİ KARTI BULUNDURMAK ( Birden Fazla Bankaya Ait Olduğunun Tespiti Halinde Sahte Üretilen Kredi Kartlarını Çıkaran Banka Sayısınca ve Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Kart Bilgilerinin Kopyalandığının Tespiti Halinde İse Kendi İçerisinde Zincirleme Suçu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2014/32263SAHTE KREDİ KARTI DÜZENLETTİRİLMESİ ( Sözleşme ve Ekleriyle Birlikte Harcama Belgelerinin de İstenilip Gerek Sanıkların Gerekse Katılanın Suç Tarihinden Önce Resmi Dairelerde Mevcut Bulunan İmza ve Yazı Örnekleri Getirtilip Tüm Bankalara Ait Belgelerde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/9013SAHTE KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ YAPILMASI NETİCESİNDE DAVACININ BANKA HESABINA BLOKE KONULMASI ( Sistemi Kuran ve İşleten Davalı Banka İle Davacının Müterafik Kusurlu Olduğu/Davalının Sistemin Sahibi ve İşleteni İle Kart Düzenleyip Dağıtan Olması Nedeniyle Sistemin Güvenliğinden ve İşleyişinden Sorumlu Olduğundan Asli Kusurlu Olduğu - Davacının Olayı Satış Miktarındaki Artış ve Kullanılan Kartların Niteliği İtibariyle Farketmiş Olduğu Halde Bankayı Gerektiği Şekilde Bilgilendirip Uyarmadığı İçin Tali Derecede Kusurlu Olduğu/Kusur Oranı Dikkate Alınarak Hesapta Bulunan Bedel Yönünden Davanın Kısmen Kabul Edileceği/Kazanç Kaybı ve Manevi Tazminat Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/9507SAHTE KREDİ KARTI İLE BİRDEN ÇOK DEFA SLİP ÇIKARMA ( Bu Şekilde Parayı Bankadan Tahsil Etme Eylemi TCK'nın 504/3 Ve 80 Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu - Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2003/15125SAHTE KREDİ KARTI İLE DEĞİŞİK ÜYE İŞYERLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI ( Ödemeyi Yapan Türk Bankalarının Farklı Olmasına Rağmen Zincirleme Suç Oluşturduğu - Dolandırıcılık )
Y11.HDE. 2008/2507SAHTE KREDİ KARTI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM ( Pos Cihazı Kullanım Sözleşmesinden Doğan Alacak - Bankadan Provizyon Alınması Gerektiğine Yönelik Bir Düzenleme Bulunmadığından Davacıya Kusur İzafe Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2016/5311SAHTE KREDİ KARTI İLE İŞLEM YAPILMASI ( Diğer Pos Cihazının Ait Olduğu Şirketten Söz Konusu Cihazın Tahsis Edildiği Firmanın Yurtdışı Bankalara Ait Kredi Kartlarını Kabul Etme İzninin Olup Olmadığı ve Pos Cihazından Sahte Kartla Yapılan İşlemin Neden Onaylanmadığı Hususlarının Sorulması Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/3490SAHTE KREDİ KARTI İLE MENFAAT TEMİNİ ( İtirazın İptali-Ceza Mahkemesi Kararı )
Y11.HDE. 2007/11679SAHTE KREDİ KARTI İLE SATIŞ ( Satış Yapmadığı Halde Yapmış Gibi Göstererek Davalı Bankadan Slip Miktarı Kadar Alacak İstediği - Bankada Bloke Edilen Paranın Tahsili İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2008/5216SAHTE KREDİ KARTI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞ BEDELİNE BANKA TARAFINDAN BLOKE KONULMASI ( Davacı İşyeri Sahibi İle Davalı Banka Arasındaki Sözleşmede İmzaların Kontrol Edilmesinin Kararlaştırıldığı - İmzaların Birbirini Tutmadığının Çıplak Gözle Dahi Tespit Edilebileceğinin Dikkate Alınacağı )
Y19.HDE. 2006/5754SAHTE KREDİ KARTI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER ( Yabancı Banka Tarafından Verilen - Üye İşyeri Sözleşmesi Uyarınca Bedelin Tahsili/Geri İbraz ( Chargeback ) Süresince Davalı Bankanın Bloke Yetkisi ve Bedel Ödemişse Bu Bedeli Geri İsteme Hakkı Mevcut Olduğu )
Y11.HDE. 2008/950SAHTE KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞ ( Davacı Üye İşyerinin Sözleşmeye Aykırı Haraket Etmesi Nedeniyle Kusurlu Olduğunun Bilirkişi Raporu ile Sabit Olması - Taraflar Arasındaki Sözleşme ile Sözleşmeye Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Ödeme Yapılmaması Yapılan Ödemenin İadesi Düzenlendiğinden Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/593SAHTE KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞ ( Kredi Kartının Sahte Olduğunun Pos Makinesinde İşlem Yapıldıktan Sonra Anlaşılması - Sahte Kredi Kartı ile Yapılan Satışta Tarfların Kusur ve Oranlarının Tespiti Gereği )
Y8.CDE. 2016/6350SAHTE KREDİ KARTI KULLANILARAK İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Gerçekleşen veya Gerçekleştirilmeye Çalışılan İşlem Bulunmadığı - Sanığın Sahte Olarak Üretilmiş Kartları Kullanarak Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlama Suçundan Beraati Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/3685SAHTE KREDİ KARTI KULLANILMASI ( Sliplerdeki İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Suça Konu Kredi Kartının Başka Bir İşyerinde Kullanıldığına İlşikin Slip Dosyasına konulmadan Sanık Hakkında TCK'nun 43. Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2016/11388SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA ( Açılan Dava İle İlgili Hüküm Kurulması Gerekirken CMK. 225. Maddesine Aykırı Şekilde Davaya Konu Edilmeyen ve HAGB Kararları Verilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarına Dayanak Yapılan Sahte Belgeler Esas Alınıp Sahte Kredi Kartları Üretmek Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y11.CDE. 2006/5949SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA ( Sanığın Tüm İcra Hareketlerini Tamamlamasına Karşılık Bakiyenin Yetersiz Olması Nedeniyle Haksız Çıkar Sağlayamadığı - Cezadan Yarı Oranından Daha Az İndirim Yapılacağı )
Y8.CDE. 2016/8407SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA SUÇU ( Şikayetçinin Kimlik Bilgileri Kullanmak Suretiyle Adına Kredi Kartı İçin Katılana Telefon Bankacılığı İle Başvuruda Bulunup Başvurunun Kabulüyle Suça Konu Kart Üretilip Düzenlenen Sözleşme İle Teslim Alınarak Sahte Kredi Kartı Üretilmesi Suçu İle İlgili Dava Açılmasının Sağlanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/15546SAHTE KREDİ KARTI KULLANMA SUÇU (Katılana Ait Gerçek Kredi Kartlarının Manyetik Şerit Bilgilerinin Kopyalanarak Sahte Kredi Kartlarının Üretilmesi ve Bu Kartları Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlaması Gerekçeli Kararda Belirtildiği Halde Eylemlerin Kül Halinde 5237 S. TCK'nun Md. 245/3 Hükmü Kapsamındaki Suçları Oluşturacağı Kabulüyle Uygulama Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y11.CDE. 2007/480SAHTE KREDİ KARTI KULLANMAK ( Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlayan Kişi Fiil Daha Ağır Bir Cezayı Gerektirmemesi - Sanığın Kredi Kartını Pos Cihazından Geçirerek Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kredi Kartını Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği Ayrıca Dolandırıcılık Suçundan Mahukmiyet Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2013/1676SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME ( Katılana Ait Kredi Kartı Hesabından Sanığın Cep Telefonuna Yapılan Kontör Yüklemelerinin Tam Olarak Hangi Tarihten İtibaren Başladığı Her İşlemin Hangi Yöntemle Yapıldığı ve Yüklenen Kontör Miktarının Toplam Bedelinin Ne Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2018/2494SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME ( Mağdura Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırarak Nüfus Cüzdanını Kullanmak ve Nüfus Cüzdanıyla Bankaya Başvurup Kredi Kartı Sözleşmesi Düzenleyerek Sahte Kredi Kartı Çıkarttırıp Teslim Almak - Eylemlerinin Mağduru Banka Olan Zincirleme Şekilde Sahte Kredi Kartı Üretme Suçlarını Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/11388SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME ( Sanık Hakkında Sahte Oluşturulan Kredi Kartlarını Kullanmak Suçundan Dava Açılması Karşısında Açılan Dava İle İlgili Hüküm Kurulması Gerekirken CMK. 225. Maddesine Aykırı Şekilde Davaya Konu Edilmeyen ve HAGB Kararları Verilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarına Dayanak Yapılan Sahte Belgeler Esas Alınıp Sahte Kredi Kartları Üretmek Suçundan Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2017/25872SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME SUÇU ( Sanığın Katılana Ait Kimlik Bilgileri ve Sahte Belgelerle Şikayetçi Bankalara Müracaat Ederek Kredi Kartı Sözleşmeleri İmzalayıp Sahte Kredi Kartları Çıkartması Eylemlerinin Suç Tarihi İtibariyle Banka Sayısınca 5237 S. TCK'nun Md. 245/2 Hükmüne Uyan Suçları Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/15426SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME SUÇU ( Sanık Hakkında Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçundan Dava Açıldığına Dair Bir Anlatım ve Sevk Maddesi Bulunmadığı Halde Açılmayan Davadan Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği/Hükmün Ancak İddianamede Unsurları Gösterilen Suça Dair Fiil ve Fail Hakkında Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2017/5651SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME SUÇU (Katılan Banka Vekilinin Şikayet Dilekçesinde Bilgileri Yer Alan ve Şikayetçi Adına Katılan Banka Tarafından Düzenlenen Suça Kredi Kartına Dair Harcama Detayları Getirtilerek Sonucuna Göre Sanık Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2014/26263SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME VE KULLANMA SUÇUNUN MAĞDURU ( Suçun Mağdurunun Banka Olduğu Banka Sayısınca Suç Oluşacağı - Başkasına Ait Kimlik Bilgileriyle Bankaya Müracatla Kredi Kartı Alıp Kullanmanın Ayrı Ayrı Kredi Kartı Üretmek ve Kullanmak Suçunu Oluşturacağı Sadece TCK'nın 245/3 ve 43. Maddesiyle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2017/18835SAHTE KREDİ KARTI ÜRETME VEYA KULLANMA SUÇU ( Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Hapis Cezaları Alt Sınırdan Tayin Olduğu Halde Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezalarına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşarak Belirlenmesi Suretiyle Hükümlerde Çelişkiye Neden Olunmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2014/26263SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileriyle Bankaya Başvurarak Sahte Kredi Kartı Alıp Değişik Zamanlarda Kullanmanın Sahte Kredi Kartı Üretmek ve Kullanma Suçlarını Ayrı Ayrı Oluşturduğu - Suçun Mağdurunun Banka Olduğu Banka Sayısınca Suç Oluşacağı )
Y11.CDE. 2008/11714SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK ( Manyetik Şerit Bilgileri Kodlanarak - Dolandırıcılık Suçunda Kartı Çıkaran Yabancı Banka Kart Hamili Üye İşyeri Aracı Bankanın Davaya Katılabilecekleri - Sahtecilik Suçunda İse Doğrudan Zarar Görenin Yabancı Banka Olduğu/Aracı Bankanın Katılma Hakkı Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2016/2281SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK (Sahte Kimlik Kullanılarak Kart Talebinde Bulunulduğu Hususunda Katılan Bankanın Yazı İçeriği ve Şikayetçinin Beyanı Dışında Dosya İçinde Delil Bulunmadığından Suça Konu Kartla İlgili Belgelerin İstenmesi Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y8.CDE. 2013/20094SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK KULLANMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2'de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2016/3346SAHTE KREDİ KARTI ÜRETTİRMEK SUÇU ( Mağdur Sahte Banka veya Kredi Kartı İle İlişkilendirilen Hesapların Bulunduğu Banka Olup Suçun Mağdurunun İlgili Banka Olması Nedeniyle Adlarına Kart Üretilen Gerçek Kişi Sayısınca Değil Banka Sayısınca Suç Oluşacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/1871SAHTE KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE YARAR SAĞLAMA ( Olay Tarihinden Sonra Başka Bir Olay Sebebiyle Sanık Yakalandığında Üzerinden Davaya Konu Banka Kredi Kartları İle Katılan Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanının Ele Geçtiği - Suça Konu 3 Adet Banka Kredi Kartlarının Suç Tarihine Ait Harcama Hesap Ekstreleri Getirtilip İnceleneceği )
Y11.CDE. 2010/9643SAHTE KREDİ KARTINI KULLANMAYA TEŞEBBÜS ( Sözleşme İmzalandıktan Fakat Kartın Düzenlenmemesi Halinde İse TCK'nun 245/2. Md. ve Fıkrasında Öngörülen Suçun “Teşebbüs Aşamasında” Kalacağı )
Y8.CDE. 2017/6775SAHTE KREDİ KARTININ BAŞKA BİR İŞYERİ TARAFINDAN KULLANILDIĞININ TESPİTİ ( İşyeri Yetkilileri ve Bankadan Söz Konusu İşlemin Ne Suretle Yapıldığı Sorulup İşleme Ait Bilgi ve Belgelerin Temini İle Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumların Tayin ve Takdiri Gerektiği Gözetilmeden Eksik Araştırmayla Beraat Kararları Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y8.CDE. 2013/7794SAHTE KREDİ KARTININ DEĞİŞİK ZAMANLARDA KULLANILMASI ( Zincirleme Suç Sayılacağı - Kredi Kartının Kötüye Kullanılması )
Y11.CDE. 2006/5514SAHTE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Adli Para Cezasının Hesaplanması )
Y11.CDE. 2010/4547SAHTE KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sanığın Şikayetçiye Müracaat Ederek Kredi Kartı Talebinde Bulunması Üzerine Başvuru Aşamasında Anılan Banka Tarafından Kredi Kartı Sözleşmesi İmzalanmadan İstemin Reddine Karar Verildiği - Suçun Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/3835SAHTE KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMAK ( Kopyalanmış Kredi Kartını Pos Cihazından Geçirerek Kullanamak - Soruşturma Evresinde Şüphelinin Lehine Olan Kanıtların da Toplanarak İddianamede Gösterilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2009/15793SAHTE KREDİ KARTIYLA HARCAMA YAPMA ( Farklı Kimlik Bilgileriyle Bir Bankanın Aynı veya Değişik Şubelerinden Birden Fazla Kredi Kartı Alıp Kullanmak Şeklindeki Eylemin Dolandırıcılığa Teşebbüs Suçunu Oluşturacağı )
Y11.HDE. 2005/9839SAHTE KREDİ KARTIYLA SATIŞTAN DOĞAN ZARARDAN SORUMLULUK ( Bankanın Teknik Bir Takım Önlemler Almasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılarak Karşılıklı Kusur Durumu Saptanması Gereği )
Y11.CDE. 2011/450SAHTE KREDİ KARTLARI İLE ALIŞVERİŞ YAPMAK ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Sahte Kredi Kartının ya da Aynı Bankaya Ait Kartın Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Halinde Zincirleme Biçimde Ayrı Ayrı Suçların Oluşacağı )
Y15.CDE. 2015/1SAHTE KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Bu Nedenle Bir Kamu Davası Açılmadığı/Bir Dava Açılması Halinde Bu Davayla Birleştirilmesinin Sağlanarak Zincirleme Suç Hükümlerinin Oluşup Oluşmadığının Değerlendirilmesinden Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdirinin Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/17685SAHTE LİSE DİPLOMASI ( İntibak İşlemlerini Yaptırdığı Ve Bu Suretle Bir Süre Farklı Maaş Aldığının İddia Edilmesi - Yüklenen Suçların Memuriyet Görevinden Doğmadığı )
Y8.CDE. 2011/6505SAHTE LOTO KUPONU BULUNDURMAK VE SATMAK ( 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen Sayısal Loto Kuponlarına İlişkin Cezai Hükümlerinin Yürülüğe Girmediği/Khk'da Yer Alan Suçun Oluşmayacağı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşup Oluşamayacağının Araştırılacağı )
Y5.CDE. 2007/13984SAHTE MAKBUZ DÜZENLEME ( Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılıp Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 1996/9SAHTE MAKBUZ KULLANMAK ( Sanığın Nitelikli Zimmet Suçunu İşlemiş Olması )
Y7.CDE. 1997/167SAHTE MALIN ZORALIMI ZORUNLULUĞU ( Markalar Kanununa Aykırı Davranış )
Y11.HDE. 1998/7790SAHTE MARKA İTHALİ
Y7.CDE. 2003/13029SAHTE MARKALI ÜRÜN SATMAK ( Sanığın Sahte Markalı Aynı Tür Ürünlerin Marka İsimlerini ve Değişik Markalardan Olmalarını Önemsemeden Bunları Satarak Haksız Aşırı Kazanç Elde Etmesi )
Y6.CDE. 2002/24456SAHTE MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLEMEK (TCK.nun 356. Maddesine Uygun Suçu Oluşturduğu)
YHGKE. 2007/10-226SAHTE MESLEK KURULUŞU KAYDI ( Murisin Sağlığında -Meslek Kuruluş Kaydında- Belirtilen İşle İlgisinin Bulunmadığını Bilmemenin Davalı Eş Yönünden Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - Bu Kayda Dayalı Olarak Bağlanan Ölüm Aylığı Nedeniyle Davalının İyi Niyetli Olmadığı )
Y6.CDE. 2004/8267SAHTE MEZUNİYET BELGESİ DÜZENLEMEK ( Diğer Sanık Hakkında Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53.Maddesine Göre Bir İşlem Yapılmadan Yargılamaya Devamla Sanığın Bu Eylemden Mahkumiyetinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2009/7021SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ VE SAHTE KİMLİK BELGESİ ( Kullanılarak Noterde Yapılan Satış İşleminde Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunması Durumunda Noterin Kusursuz Sorumluluğundaki İlliyet Bağının Kesilmiş Olacağı )
Y4.CDE. 2004/12883SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL VE TRAFİK BELGELERİ KULLANMAK ( Eylemin TCY.nın 350/1-3, 80. Maddelerine Uyduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2018/1459SAHTE MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ KULLANILARAK ARAÇ SATIŞININ YAPILMASI ( Çalıntı Araç Satışı Nedeni Maddi Tazminat - Noterin Motorlu Araç Trafik Belgesinde Hatalar Sebebiyle Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesi ve Vekaletnamenin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği/Mahkemece Davanın Kabul Edileceği )
Y11.CDE. 2014/15105SAHTE MUAYENE İŞLEMİ ( Sanıklar Hakkında Yasal Olmayan Gerekçe ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y23.CDE. 2016/4152SAHTE MUVAFAKATNAME ( Sanıkların Birlikte Hareket Ederek Katılan Banka Tarafından Sanığa Kredi Olarak Kabul Edilen Banka Teminat Mektubu Verilmesini Sağlamak Amacıyla Diğer Sanığın Bilgisi ve Yönlendirmesi İle Diğer Sanık Tarafından Oluşturulan ve Tapuda Adı Geçen Sanık Adına Kayıtlı Olan Aile Konutu Niteliğindeki Taşınmaz Üzerine İpotek Konulmasına Dair Sahte Muvafakatnameyi Bankaya İbraz Ettiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2002/22107SAHTE MÜHÜR ( Sayaca Sahte Mühür Vurularak Hırsızlık Suçunun İşlenmesi )
Y11.CDE. 2007/2724SAHTE MÜHÜR İLE OLUŞTURULAN PLAKA KULLANMAK ( Belgenin Varlığının Kabulü İçin Yazılı Kağıdın Bulunmasının Zorunlu Olmadığı - Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )
Y4.CDE. 2004/12883SAHTE MÜHÜR İZİ TAKLİT EDİLMESİ ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1 ve 334. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 2009/13177SAHTE MÜHÜR KULLANMA ( Kandırma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Yerine Bu Eylemin de Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İçerisinde Düşünülmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2004/12883SAHTE MÜHÜR KULLANMAK ( Araç Plakaları - Saptanması Halinde TCY.nın 333/1. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y11.CDE. 2006/8681SAHTE MÜHÜR KULLANMAK ( Araç Plakalarında Yapılan Sahteciliğin 5237 Sayılı TCK.nun 204/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y8.CDE. 2015/13515SAHTE MÜHÜR ÜRETMEK VEYA KULLANMAK ( Mühürleri Üreten Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden Rapor Aldırılması Belgelerle Mühürlerin Sahte Olduklarının Tespiti Halinde Mühürlerde Ve Belgelerde Yapılan Sahteciliğin Aldatma Yeteneği Bulunup Bulunmadığının Takdir Ve Tayininin Mahkemeye Ait Olması Nedeniyle Emanete Kayıtlı Sahte Mühürle Belgelerin Getirtilip İnceleneceği )
Y8.CDE. 2011/14887SAHTE MÜHÜR ÜRETMEK VEYA KULLANMAK (Sahte Resmi Belgeyi Başka Şahsın Düzenleyerek Kendisine Verdiğini Savunan Sanığın Bu Suça İlişkin Kanıt Bulunmadığı İçin Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı)
Y4.CDE. 2000/655SAHTE MÜHÜR VE DAMGALARLA ARAÇ PLAKASI BASARAK KULLANMA VE SATMA ( TCY. Md 333/1'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2011/1660SAHTE MÜHÜRLE DÜZENLENEN ARAÇ PLAKASI ( Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Kapsamında Olduğu )
Y7.CDE. 2006/4934SAHTE MÜLKİYET BELGESİYLE İTHAL EDİLME İDDİASI ( Dava Konusu Otomobilin İlk Tescil Tarihinden İtibaren El Değiştirdiği Kişiler İle Elden Çıkartıldığı Tarihler Ayrı Ayrı Saptanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/5656SAHTE MÜSTAHSİL BELEGESİ DÜZENLEME ( Üretim Yapılmadığı Halde Bal Destekleme Parası Alma - Özel Belgede Sahtecilik )
Y19.CDE. 2015/3038 SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEME ( İki Farklı Yılda Birden Fazla Düzenlenmiş Olmasının Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektirdiği - Sanığın Eyleminin Sahte Belge Düzenlemek Suçunu Oluşturmasına Rağmen Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçundan Cezalandırılmasının Bozma Sebebi Olduğu )
Y21.CDE. 2016/1611SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEMEK SUÇU ( Sanığın Suçlamayı Kabul Etmeyerek Zahirecilik Yaptığını ve Düzenlenen Makbuzların Gerçek Mal ve Hizmet Alımına Dayandığını İfade Ettiği - Müstahsil Makbuzlarında Belirtilen Miktarda Ürün Üretip Üretmediklerinin/Makbuzdaki Miktar ve Fiyattan Ürünü Sanığa Verip Vermediklerinin/Düzenlenen Müstahsil Makbuzları İçeriklerinin Doğru Olup Olmadığının/Sanığın Satın Aldığı Mal Bedelini Nasıl Ödediğinin Sorulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/2547SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU VE ÜRETİCİ BELGESİ DÜZENLEMEK ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2013/3057SAHTE NOTER BEYANNAMESİ DÜZENLENMESİ ( Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği - Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
Y11.CDE. 2002/1999SAHTE NOTER SENEDİ DÜZENLEME ( Senet Düzenlemenin Amacının Davalının İşlediği Suçun Ortaya Çıkmasını Geciktirmek Olması-Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması )
Y11.CDE. 2010/3594SAHTE NOTER TASDİKLİ ARAÇ RUHSATI ( Yolcu Taşıma Kapasitesinin 14+1 Olmasına Rağmen Sonradan Noter Tasdikli Ruhsat Fotokopileri Üzerinde "Okul Taşıtı 18+1 Öğrenci Taşır" İbaresini Eklediği/Renkli Fotokopilerini Çekerek Milli Eğitim Müdürlüğüne Verdiği - Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulacağı )
Y11.CDE. 2009/6953SAHTE NOTER VEKALETNAMESİ VE KİMLİK BELGESİYLE OTO SATIŞI (Suça Konu Belgelerin Aldatma Yeteneğine Sahip Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Başkasına Ait Kimlik ve Sahte Noter Vekaletnamesiyle Yapılan Oto Satış Sözleşmesi Eyleminin Zincirleme Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşturduğu)
Y5.HDE. 2014/7200SAHTE NOTER VEKALETNAMESİYLE YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Devletin Sorumluluğu Bakımından Kusurun Varlığı veya Yokluğunun Önemli Olmadığı Kusurun Sadece Devletin Rücu Halinde İç İlişkide Etkili Olduğu - Kusur Bulunsun Bulunmasın İşlem Nedeniyle Kişilerin Malvarlığında Bir Zarar Meydana Gelmesi Halinde Sorumluluğun Ortaya Çıktığının Kabulü Gereği )
YCGKE. 2014/11-173SAHTE NUFÜS CÜZDANI VE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ YAPMA ( Sanığın Aynı Suç İşleme Kararıyla Aynı Suçu Değişik Zamanlarda İşlediği - Eylemin Bir Bütün Halinde Zincirleme Şekilde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y7.CDE. 1998/3951SAHTE NUMUNE İLE İTİBARI ZEDELEYECEK AÇIKLAMADA BULUNMAK ( Tekel'e Karşı Haksız Rekabet )
Y6.CDE. 2002/23114SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Aldatma Yeteneği Taşımaması ve Bir Bildirimde Bulunulmamış Olması Karşısında Sanık Hakkında TCY'nin 343/2. Maddesi Uyarınca Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Denetime Olanak Sağlamak Üzere Dava Konusu Belgelerin Dosya İçerisine Konulması Gereği )
Y11.CDE. 2015/6916SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Aslı Gönderilen Suça Konu Nüfus Cüzdanı Üzerinde Yapılan Gözlem Neticesinde Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzinin Bulunmadığı ve Tahrifen Yapıştırılan Fotoğrafın Kenarlarının Düzgün Kesilmediğinin Anlaşıldığı - Belgenin Aldatma Özelliğine Sahip Olmadığı ve Atılı Suçun Unsurları Yönünden Oluşmadığı )
Y23.CDE. 2015/740SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Özel Belgede Sahtecilik Suçu - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 Sayılı Kanundaki Düzenleme de Gözetilip Sanığa Ön Ödeme Önerisinde Bulunarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininde Zorunluluk Bulunduğu )
Y11.CDE. 2012/1535SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Mahkemeye Ait Olduğu/Nüfus Cüzdanınının Getirtileceği )
Y6.CDE. 2003/517SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Sanığın Savunması Doğrultusunda Verildiği Yer İle Gerçek Kimliğinin Araştırılması Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Bulundurulması Gereği )
Y11.CDE. 2014/20753SAHTE NÜFUS CÜZDANI ( Sanığın Üst Aramasında Kendi Fotoğrafı Olan ve Başka Birinin Kimlik Bilgileri İle Sahte Oluşturulmuş Nüfus Cüzdanının Ele Geçirildiği - Suça Konu Belge Aslının Celp Edilerek İncelenmek Suretiyle İğfal Kabiliyetinin Tartışılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/2591SAHTE NÜFUS CÜZDANI (Suça Konu Nüfus Cüzdanının Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Resmi Belgelerden Olmadığı Gözetilmeden 5237 S.K. 204/3. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu - Suça Konu Nüfus Cüzdanının Niteliği Belirlenmesi Sonucunda Dolandırıcılık Suçundan Kurulan Hükümlerde 5237 S.K. 158/1-J Fıkrası Yanında D Fıkrasının Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiğinin Gözetileceği)
Y21.CDE. 2015/7504SAHTE NÜFUS CÜZDANI ALINMASI ( Sahtecilik Suçu Sanıkların Nüfus Müdürlüğü'nden Katılan Adına Aldıkları Sahte Yerleşim Yeri Belgesi ile Muhtar Sanığa Müracaat Ettiği/Sanıklar Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17555SAHTE NÜFUS CÜZDANI ALMAK ( Suçundan Sanık Hakkında Ceza Kanununun 80. Maddesinin Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Sahtecilik )
Y11.CDE. 2005/1210SAHTE NÜFUS CÜZDANI ÇIKARTMA ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanığın Fotorafı Bulunan Katılana Ait Kimlik Bilgilerini Havi Sahte Nüfus Cüzdanını Çıkartması - Sanıkların TCK'nun 350. Maddesinde Düzenlenen Sahtekarlık Suçunu Müteselsilen Gerçekleştirdikleri )
Y11.CDE. 2007/4332SAHTE NÜFUS CÜZDANI DEĞİŞTİRME BELGESİ VE SAHTE PASAPORT DÜZENLEME ( Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2009/15759SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME ( Nüfus Müdürü Vekili Sanığın Muhtarı Azmettirmesi Nedeniyle 5490 S.K. Md. 67 Uyarınca Cezalandırılacağı - Fotoğrafın Adına Düzenlediği Kişiye Ait Olup Olmamasına Göre Görevi Kötüye Kullanma veya Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan da Cezalandırılacağı)
Y11.CDE. 2015/3685SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME ( Sanığın Benzer Nitelikteki Fiilleri Sebebiyle Mahkûmiyetine Karar Verilmiş ve Derdest Olan Kamu Davaları Bulunduğu/Benzer Nitelikteki Diğer Dava Dosyaları Getirtilip İncelenerek Mümkünse Birleştirilmeleri Aksi Halde Bu Davayı İlgilendiren Kısımlarının Onaylı Örnekleri Dosya İçerisine Konulup Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/12857SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME ( Sanığın Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan Yakalandığında Kolluk Görevlilerine Başkası Adına Düzenlenmiş Üzerinde Kendi Fotoğrafı Bulunan Sahte Nüfus Cüzdanı İbraz Edip Bu Ad İle Yakalama Ve Üst Arama Tutanaklarının Düzenlenmesinden Sonra Mağdur Hakkında Kovuşturma Başlamadan Önce Şüphe Üzerine Sorulduğunda Gerçek Kimliğini Açıkladığı - Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Şartlarının Gerçekleştiği Gözetilmeden Hüküm Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olacağı )
Y11.CDE. 2015/7566SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME ( Suça Konu Nüfus Cüzdanı Üzerindeki Sanığa Ait Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzinin Bulunmadığı - Sahteciliğin İlk Bakışta Dikkat Çekecek Nitelikte Olduğu/Aldatıcılık Niteliğini Haiz Olmadığı/Yüklenen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2015/6376SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLEME (Yetkisizlik Kararı Verilen Soruşturma Dosyasının Getirtilip İncelenerek Dosyasında Belge Örneği Var İse Dosyamızda Bulunan Belge Örneği İle Fotoğraf ve Kimlik Bilgileri Yönünden Aynı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu)
Y21.CDE. 2017/40SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ ( Suça Konu Nüfus Cüzdanındaki Fotoğraf Üzerinde Mühür İzinin Bulunmadığı - Belgenin İlk Bakışta Aldatma Kabiliyetinin Olmaması Nedeni İle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )
Y21.CDE. 2015/9239SAHTE NÜFUS CÜZDANI İBRAZI (Tüm Adli İşlemlerin Gerçek Kimlik Bilgileriyle Yapıldığı/Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engelleyemediği/Kendisini Suçsuz Diğer Kişiyi İse Suçun Faili Olarak Gösteremediği - Başkasına Ait Kimlik veya Bilgilerinin Kullanılması Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı/Beraat Kararı Verileceği)
Y11.CDE. 2006/7200SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE ALIŞ VERİŞ YAPMA ( Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık - Delillerin Takdir ve Değerlendirmesinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y11.CDE. 2009/14916SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKA DOLANDIRMAK ( Gerçeğe Aykırı Kredi Kartları Alıp Değişik Tarihlerde Kullanmak Suretiyle Menfaat Temin Etmek - Her Bir Bankaya Ait Kart İçin Zincirleme Biçimde “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” Suçlarını Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2013/23070SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKA HESABI AÇTIRMAK ( Nüfus Cüzdanının En Son Kullanıldığı Tarihte Suçun Tamamlandığı - 5237 S.K.'nın Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2008/627SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKADAN PARA ÇEKME ( Noterce Düzenlenmiş İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname İle - Nitelikli Zimmet Suçuna İştirak Fiilinin Suça Yardım Etmek Şeklinde Gerçekleştiği )
Y15.CDE. 2011/13958SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BANKAYA KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAK ( Adı Geçen Kişinin Beyanlarında Çelişki Olduğu - Bahsedilen Limited Şirketin Gerçek Bir Ticari Faaliyeti Olup Olmadığının Tespit Edileceği /Şirkette Ne Kadar Çalıştığının Tespiti Gereği )
Y15.CDE. 2012/22303SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE BAŞKASININ HESABINDAN PARA ÇEKMEK ( Nitelikli Dolandırıcılık - Eylemin Bankanın Maddi Varlığı Değil Nüfus Müdürlüğünün Maddi Varlıklarından Kimlik Belgesinin Kullanılması Suretiyle Gerçekleştirildiğinin Gözetileceği )
YCGKE. 2013/13-643SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE GERÇEK DIŞI ADLİ KAYITLARIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLMA ( Sanığın Yargılama Konusu Hırsızlık Suçunu İşlediği Tarihten Çok Önce Sahte Nüfus Cüzdanı İle Muhteviyatı İtibarıyla Gerçek Dışı Adli Kayıtların Düzenlenmesine Neden Olduğu - Sanık Bakımından 5237 S. TCK'nun 268. Md. Düzenlenen Suçun Kanuni Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2014/17531SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE GSM ABONELİĞİ YAPTIRMA ( İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisine Abonelik Kaydı Sırasında Abonelik Bilgileri Konusunda Gerçek Dışı Belge ve Bilgi Verilemeyeceği - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan 5809 S. K.'nun 56. Md. Hükmündeki Düzenlemenin Gözetilmesi Gerektiği/Özel Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2010/2691SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE GSM HATTI ALMAK ( Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1994/12523SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE İKİ AYRI BANKAYA ÜÇ AYRI EYLEM ( Sahtecilik ve Dolandırıcılık )
Y8.CDE. 2014/24293SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE İNTERNET ÜZERİNDEN KREDİ KARTI BAŞVURUSU ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması - Mağdur Bankaya Yapılan Başuruda ise İnternet Üzerinden Tanzim Edilen Kredi Kartı Talep Formu ve Eklerinin Aslı veya Onaylı Suretlerinin Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya Getirtileceği )
Y15.CDE. 2014/18241SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNMA ( Sözkonusu Bankalara Katılan Adına Sahte Nüfus Cüzdanı İle Müracaat İşlemlerini Kimin Yaptığının Sanığın Başvurusuna Diğer Sanığın Kefil Olup Olmadığının Suça Konu Belgelerde Sanıkların Yazı ve İmzalarının Bulunup Bulunmadığının Alınacak Rapor İle Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2013/20094SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI ÇIKARMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2'de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2009/6640SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI ÇIKARMAK ( Sanığın Kartı Teslim Sırasında Yakalandığı - Kredi Kartının Basılı Kartı veya Fiziki Varlığı Bulunmayan Kart Numarasını İfade Ettiğinin Dikkate Alınacağı )
Y11.CDE. 2012/2110SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI TALEBİ ( 5464 S.K. Md.37/2'deki Gerçeğe Aykırı Kredi Kartı Sözleşmesi Düzenlemek Suçunun Oluştuğu - TCK'da Düzenlenen Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2011/10450SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI TEMİNİ ( Katılan Bankaya Müracaat Ederek Temin Ettiği Kredi Kartını Kullanması Eylemlerinin TCK'nun 245/2 ve 245/3. Md.lerinde Düzenlenen İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2015/9127SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE NOTERDE ARAÇ SATIŞI YAPMA (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Nüfus Cüzdanının Dosya Kapsamından Ele Geçirilemediğinin Anlaşılması Karşısında İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığı Belirlenemediğinden Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı)
Y11.CDE. 2011/7126SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE NOTERDEN VEKALETNAME DÜZENLETTİREREK TAŞINMAZ SATIŞI ( Tapudaki Malik Fotoğrafı İle Kimlik Fotoğrafının Uyuşmaması Üzerine Sahteciliğin Ortaya Çıktığı - Eylemin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y15.CDE. 2015/13962SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE SAĞLIK KARNESİ DÜZENLETME VE YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık - Sanığın Tüm Aşamalarda “Suçlamaları Kabul Etmediğine ve Kendisinin Okuma Yazması Olmaması Nedeni İle Eşinin Yönlendirmesi İle Hareket Ettiğine” Yönelik İstikrarlı Savunmaları ve Sanığın Dolandırıcılık Kastı İle Hareket Etmediği Gözetildiğinde Beraati Gerektiği )
Y23.CDE. 2015/4837SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE SAHTE TELEFON HATTI ÇIKARMA (Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık/Sanığın Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunduğu/Mükerrire Özgü İnfaz Rejimi Uygulanabileceği/Ancak Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Sayılmadığı - Aleyhe Bozma Yasağı/Tekerrür)
Y4.HDE. 2011/2568SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Davacının Sahibi Olduğu Taşınmaz Üzerinde Evi Bulunduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yapının Ruhsatsız Olmasının Tazminat Talebine Engel Olamayacağı )
Y11.CDE. 2010/17664SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE TELEFON HATTI ALMAK ( Kamu Kurumunu Aracı Kılmak Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2015/3943SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ (Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti Bakımından Vekaletnameler İle Müstenidatı Olan Belgelerin Nüfus Müdürlüğünce Düzenlenen Nüfus Cüzdanına Dayanak Talep Belgesinin Celp Edilip İncelenmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu)
Y6.CDE. 2003/2763SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME DÜZENLETME ( Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2007/5499SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE VEKALETNAME TANZİM ETME ( Noterde Şirket Hisselerini Devir Almak İçin Tanzim Ettirdiği - Sanığın Eylemleri Zincirleme Suretiyle Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2003/9210SAHTE NÜFUS CÜZDANI KAYIP İLMUHABERİ ( Sanığın Kardeşine Ait Kimlik Bilgileri İçeren İlmuhaber ile Kendi Fotoğrafını Yapıştırarak Nüfus Cüzdanı Alması - Eylemin TCK'nun 350. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2004/5342SAHTE NÜFUS CÜZDANI KAYIP VE DEĞİŞTİRME BELGESİ SUNMA ( İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sahte Nüfus Cüzdanına İlişkin Belgeler İle ve Varsa Noterliklerinden Sahte İbraname Örneği Getirtilmesi Gereği - Sahtecilik )
Y21.CDE. 2015/4547SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANARAK ARAÇ SATMAYA ÇALIŞMA (Dolandırıcılık Suçu - Sanıklar Başkasına Ait Aracı Noter Vasıtası İle Satmaya Çalışma/Müştekinin Aldanarak Sanıklara Kapora Parası Vermesi İle Sanıkların Menfaati Elde Ettikleri ve Suçun Tamamlandığı - Sanığın Tamamlanmış Suçtan Cezalandırılacağı)
Y21.CDE. 2015/6098SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANARAK KURULAN ŞİRKET ADINA SAHTE KİMLİKLE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ ( Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve İmza Beyannamesinin Asıllarının Duruşmaya Getirtilip İnceleneceği - Sahteciliğe Konu Belgeler Üzerindeki Fotoğrafların Sanığa Ait Olup Olmadığı Yönünde İnceleme ve Karşılaştırma Yapılacağı/İmza Beyannamesinde Mağdur Adına Atılı İmzaların Sanığa Ait Olup Olmadığı Hususunda Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y21.CDE. 2015/5763SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANILARAK NOTERLİKÇE SAHTE İÇERİKLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİNE SEBEP OLMA ( Eylemin Sübutu Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceğinin Gözetileceği )
Y6.CDE. 2001/9092SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANILMASI ( Dolandırıcılık Suçunun Unsuru Olması Halinde Ayrıca Bu Suçtan da Ceza Verilememesi )
Y6.CDE. 2002/1421SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANIMI ( İle Yapılan Katılan Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazı Tapu Dairesinde Tapu Kütüğünde Yapılan Sahte İşlem Sonucu Diğer Katılana Satmaktan İbaret Eylemin TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçları Oluşturacağı )
Y21.CDE. 2015/12872SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMA ( Nüfus Cüzdanındaki Halen Mevcut Fotoğrafın Daha Önce Aynı Yerdeki Fotoğrafın Sökülmesinden Sonra Yapıştırılmış Olduğunun Ve Dosyaya İntikali Sağlanan Suç Konusu Belge Üzerindeki İncelemede Fotoğrafta Yer Alan Mühür İzinin Belgenin Ön Yüzünde Devamının Bulunmadığı - Nüfus Cüzdanının Aldatma Yeteneği Bulunmadığı Ve Bu Nedenle Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Unsurlarının Oluşmadığı )
YCGKE. 2013/9-593SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMA ( Sanığın Başlangıçta Asker Kaçağı Olduğu İçin Yakalanmamak Amacıyla Sahte Nüfus Cüzdanı Kullandığı/Daha Sonra İse Yurt Dışına Çalışmak İçin Gidebilmek Amacıyla Sahte Pasaport Kullandığı - İşlenmiş İki Ayrı Sahtecilik Suçunun Söz Konusu Olduğu )
YCGKE. 2000/6-174SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMA ( Sanığın Bununla Giderek Bankadan Çek Karnesi Alması ve O Çeklerle Alışveriş Yapması )
Y11.CDE. 2008/13440SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( 5237 S. Yasanın Temel Cezanın Belirlenmesi İle Bireyselleştirilmesine İlişkin Tüm Hükümleri Olaya Uygulanarak Ortaya Çıkan Sonuçların Denetime İmkan Verecek Şekilde Gösterilip Birbiriyle Karşılaştırılması Suretiyle Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17181SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Başkasının Nüfus Cüzdanı Düzenlettirilmesinin TCK'nın 350/3. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu - Suç Konusu Nüfus Cüzdanının İlgili Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmek Yerine Dosyasında Saklanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/1356SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Bu Sahte Kimlikle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Kurulan Hükümde TCK. Md. 80'in Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2002/6-50SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( İlgili Nüfus İdaresinden Gerekli Araştırmanın Yapılması )
Y11.CDE. 2012/2535SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Sanığın Adı Verilerek Sahte Nüfus Cüzdanı Kullandığının Polise İhbar Edildiği - Görevlilerce Sanığın İsminin Baştan Beri Bilindiği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2007/4742SAHTE NÜFUS CÜZDANI KULLANMAK ( Sanıkların Sahte Nüfus Cüzdanlarını Kullanarak Başka Kişiler Adına Bono Düzenlediği - Katılan Şirketten Alışveriş Yaptıkları/Eylemlerinin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2002/15868SAHTE NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileri ile Mahalle Muhtarına Düzenletilmesi ve Yerleşim Yeri Belgesi ile Cep Telefonu Hattı Almak )
Y11.CDE. 2010/2615SAHTE NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ ( Düzenleyen Muhtarın Suça İştirak Ettiği Konusunda Delil Bulunmaması Karşısında Eylemin 5237 S. TCK'nun 204/1. Md. Hükmündeki Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğunu Kabul Eden Mahkemenin Uygulamasının İsabetli Olduğu )
Y21.CDE. 2015/8855SAHTE NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ DÜZENLETMEK SURETİYLE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri Hakime Ait Olduğu Cihetle Suça Konu Sahte Belge Aslının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması ve Denetime İmkan Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2007/952SAHTE NÜFUS CÜZDANI TANZİM ETME ( Sanıkların Fuhuş Yapmak İçin Kendi Rızasıyla Türkiye'ye Giriş Yapan 21 Yaşını Bitirmiş Mağdurelerin Turist Vizelerinin Bitmesi Üzerine Sahte Kimlik Temin Etmek Suretiyle Yurtta Kalmalarına İmkan Sağladıkları )
Y11.HDE. 2002/6005SAHTE NÜFUS CÜZDANI TANZİMİ ( Düzenleyen Nüfus İdaresinin Sahte Vekaletname Düzenleyen Noterin ve Durumdan Şüphelenmeyen Bankanın Gerekli Özeni Göstermemesi Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
Y11.CDE. 2003/1378SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE İKAMETGAH İLE KREDİ ALMAK ( Kredi Almak İçin Bankaya İbraz Edilen Sahte Nüfus Cüzdanı ile İkametgah Belgesinin Aldatıcı Özelliği Araştırılmadan Sanık Hakkında Dolandırıcılık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2010/9126SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE İKAMETGAH İLE TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKMEK ( Sanığın Yakınanın Kimlik Bilgileri İle Muhatara ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne Başvurarak Sahte Nüfus Cüzdanı Çıkarttığı - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Suçun Zincirleme Biçimde Gerçekleştiği )
Y11.CDE. 2010/12190SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE ÖSYM GİRİŞ KARTI ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S.K.'ya Göre Cezalandırılacağı - Arşiv Sicil Kaydının Silinme Koşullarının Oluşmadığı )
Y11.HDE. 2009/13527SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE PASAPORT ( Banka Görevlilerinin Gerekli Özen ve İhtimamı Göstermesi Gereği )
Y20.HDE. 2015/2590SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Taraflara Davaya Konu Taşınmaza Yakın Bölgelerden ve Değerlendirme Tarihinden Önce ve Yakın Zaman İçinde Satışı Yapılan Benzer Yüzölçümlü Satışları Bildirmeleri İçin Olanak Tanınacağı )
Y11.CDE. 2009/10932SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE ARAÇ KİRALAMAK ( Belgelerin Olay Öncesinde Başka Bir Yerde Kullanıldığı Dosyaya Yansımadığı - Eylemin Tek Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2003/4578SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANILARAK ÇIKARILAN VEKALETNAME ( Tapu Dairesi Aracı Kılınarak Taşınmaz Satmak Suretiyle Gerçekleştirilen Dolandırıcılık - TCK. 504/3. Maddesine Uyduğu )
Y15.CDE. 2011/66151SAHTE NÜFUS CÜZDANINA DAYANILARAK ÇIKARTILAN VEKALETNAME İLE MÜŞTEKİ ADINA ŞİRKET KURMAK ( Sanığın Bu Yolla Çek Keşide Ettiği - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y10.CDE. 2012/19754SAHTE NÜFUS CÜZDANINDA YER ALAN İSİM HAKKINDA DAVA AÇILMASI ( İddianamedeki Sanığa Ait Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesinin Sağlanarak Düzeltilen İddianameye Karşı Sanığın Diyeceğinin Sorulması Gereği )
YHGKE. 2004/4-526SAHTE NÜFUS CÜZDANIYLA TAŞINMAZ SATIŞI ( Davacının Davalı İdareden Tapu Kütüğünün Tutulmasından Dolayı Uğradığı Zararın Giderilmesini İstemi - Kusursuz Sorumluluk/İlliyet Bağı )
Y4.HDE. 2008/8835SAHTE NÜFUS KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Düzenleyen Nüfus İdaresi İle Bu Belgeye Dayanılarak Hazırlanan Sahte Vekaletnameye Göre İşlem Yapan Tapu İdaresinin Ortaya Çıkan Zarardan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/328SAHTE OLAN NOTER DEVİR SÖZLEŞMESİNİN TESPİTİ ( Hisse Devri Kanuna Uygun Olsa da Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Davanın Kabulü )
Y19.HDE. 2001/326SAHTE OLARAK ATILAN İMZA ( Kooperatifin Bu İşlemleri Benimseme Nedeniyle Sorumlu Tutulabilmesi İçin Bu İşlemlerin Aynı Kişi İle Yapılmış ve Tekrar Edilmiş Olması Halinde Mümkün Olduğu )
Y11.CDE. 2012/24741SAHTE OLARAK DÜZENLEDİĞİ FATURAYI İBRAZ ETMEYEN SERBEST MUHASEBECİ ( Sahte Olarak Düzenlediği Faturaları İbraz Yükümlülüğü Bulunmadığı - Defter ve Belge İbraz Etmemek Suçunun Oluşmayacağının Kabulü Gereği )
Y11.CDE. 2004/9441SAHTE OLARAK DÜZENLENEN BELGELER ( Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaının Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkartıldığı - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2007/633SAHTE OLARAK DÜZENLENEN ÇEK ( Sanığın İki Adet Çeki Ltd. Şirketinden Aldığı Boya Karşılığında Bu Şirkete Vermek Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu İşlediği )
Y11.CDE. 2005/9482SAHTE OLARAK DÜZENLENEN HAKEDİŞ RAPORU ( Raporlarının Düzenlenmesinde Doğrudan Doğruya Kontrol Görevi Bulunanların Sorumluluğu - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y6.CDE. 2002/21569SAHTE OLARAK DÜZENLENEN KANTAR FİŞİ ( Gümrük Çıkış Beyannamesine Eklenmesi Suretiyle Akaryakıt Dış Satımı - Resmi Belgede Sahtecilik/Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y21.CDE. 2015/12588SAHTE OLARAK DÜZENLENEN SENETLERRİN İCRA TAKİBİNE KONULMASI ( Suça Konu 5 Adet Bono Aynı Anda İcra Takibine Konularak Kullanıldığı - Eylemin Bir Bütün Olarak Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu/Eylemde Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanma Olanağının Bulunmadığını Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1983/6-13SAHTE OLARAK DÜZENLENMİŞ MEKTUP ( İspat Vasıtası Olduğu İçin TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
Y11.CDE. 2010/14224SAHTE OLARAK TAHSİLAT MAKBUZU DÜZENLEMEK ( Gerçekte Makbuzun Bir Başka Vatandaşın Ödemesi Karşılığında Düzenlenmiş Olduğu İddiası - Sanığın Para Tahsil Etme ve Makbuz Düzenleme Yetkisinin Bulunması Halinde Eylemin Zimmet Olup Olmayacağının Tartışılacağı )
Y2.CDE. 2014/24094SAHTE OLARAK TANZİM EDİLMİŞ SÜRÜCÜ BELGESİNİ KENDİSİNE AİT GİBİ KOLLUK GÖREVLİLERİNE İBRAZ EDEN SANIK (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık - Tanık Sıfatıyla Dinlenen Adı Kullanılan Kişinin Ayrıntılı İfadesinin Alınması İfade Tutanağı ve Ekindeki Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Gösterilip İfadenin ve İfade Tutanağındaki İmzanın Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin ve Üzerindeki Fotoğrafın Kendisine Ait Olup Olmadığının Sorulacağı)
Y1.CDE. 2014/2282SAHTE OLARAK ÜRETİLEN İÇKİNİN SATIŞI SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Sahte Rakı Üretilmesi/İnsan Sağlığına Zararlı Olduğundan Kişi Ya da Kişilerin Ölebileceğinin Açıkça Öngörülebildiği - Sanığın Olası Kastla Öldürme Suçundan Cezalandırılması Gerektiği/Olası Kast )
Y15.CDE. 2011/66892SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMAK ( Lehe Kanun Uygulamasının 765 S.K.'da Yer Alan Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle 5237 S.K.'da Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Arasında Yapılması Gereği )
Y8.CDE. 2016/3793SAHTE OLARAK ÜRETİLEN KREDİ KARTLARININ KULLANILMASI SUÇU ( Aynı Bankaya Ait Birden Fazla Kartın Değişik Zamanlarda Kullanıldığı - Kart Sayısınca Hüküm Kurulması Suretiyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2017/15965SAHTE OLARAK ÜRETİLMİŞ KREDİ KARTLARINI KULLANMAK ( Mahkemece Katılana Karşı Şikayetçiler Adlarına Sahte Kart Üretmek Suçundan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulduğu Halde Sahte Olarak Üretilmiş Kredi Kartlarını Kullanmak Suçlarını Tek Suç Kabulüyle Uygulama Yapmak Suretiyle Eksik Ceza Tayinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2010/6032SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAMAYAN İMZA ( Ancak Detaylı İnceleme Sonucunda İğfal Kabiliyetinin Bulunmadığı Kanaatine Varılabiliyorsa 4389 Sayılı Yasada Basit Zimmet 5411 Sayılı Yasada İhtilasen Zimmet Suçunun Oluştuğu )
Y15.CDE. 2014/11497SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN ABONELİK SÖZLEŞMELERİ (Tamamının Getirtilmesi Sanığın Şirket Yetkililerinin ve O Tarihte Şirkette Çalıştırılan Diğer Kişilerin Usulüne Uygun Olarak Yazı ve İmza Örneklerinin Alınması ve Mukayeseye Elverişli Belge Aslı ve Suça Konu Sözleşme Asıllarıyla Birlikte Kriminale Gönderilerek Söz Konusu Yazı ve İmzaların Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği - Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma)
Y11.CDE. 2008/13066SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN BELGELERİN TAMAMININ NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN GÖSTERİLMEMESİ ( İddianamenin İadesi Sebebi Yapılamayacağı )
Y11.CDE. 2002/12015SAHTE OLDUĞU İDDİA OLUNAN FATURA ( Düzenleyen Şirket Hakkında Vergi Tekniği Raporunun Onaylı Bir Örneği Getirtilip İncelenerek Sahteliği Belirleyen Delillerin Neler Olduğunun Tespiti Gereği - Vergi Usul Kanununa Muhalefet )
Y19.CDE. 2015/3191SAHTE OLDUĞU İDDİA OLUNAN FATURALARI DÜZENLEDİĞİ BELİRTİLEN ŞİRKET YETKİLİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ( Vergi Tekniği Raporu Gereğince Yapılan Suç Duyurusu Nedeniyle Adı Geçen Şirket Yetkilisi Hakkında Sahte Faturaları Düzenlemek Fiili İle İlgili Olarak Tanzim Edilmiş Vergi Suçu Raporunun Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/11413SAHTE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ÇEKİ ÖDEYEN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Mevzuat Karşısında Değerlendirilmesi ve Davanın Esası Hakkında Yapılacak Araştırma Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/7982SAHTE OLDUĞU SONRADAN ÖĞRENİLEN PARAYI KULLANMAYA KALKIŞMAK ( Hangi Suçu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2005/1028SAHTE OLMADIKLARI SAPTANAN PARALAR ( Emanete Alınan Şikayetçilere Ait Paralar İle Sanığın Otomobilinde Ele Geçirilen Suçta Kullanılmayan ve Kullanılmak Üzere Hazırlandığı Anlaşılamayan Paraların İadesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2008/3819SAHTE OLUŞTURULAN BANKA KARTI İLE HAKSIZ MENFAAT TEMİN ETMEK ( 5728 Sayılı Yasa İle Değişik CMK'nın 231.Maddesinin Uygulanması Olanağı Bulunmayan Sanık Hakkında Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/22078SAHTE OLUŞTURULAN BİRDEN FAZLA KREDİ KARTININ KULLANILMASI ( Eylemlerin Her Farklı Banka Kartı İçin Ayrı Ayrı Suç Oluşturup Kartların Birden Çok Kullanımı Halinde Her Kart İçin Zincirleme Şeklinde İşlenen Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2016/75SAHTE OLUŞTURULAN KARTLAR İLE NAKİT ÇEKME ( Eylemlerin Banka Sayısınca T.C.K.'nın 245/3. ve 43. Md. Kapsamında Suç Oluşturacağı - Temel Ceza Tayininde Kart Sayısı ve Elde Edilen Menfaat Gözetilerek Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Cezalandırılması Gerektiği/Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu )
Y11.CDE. 2015/7875SAHTE OLUŞTURULMUŞ BELGE İBRAZ ETME ( Sürücü Belgesindeki Bilgiler Hususunda Çelişkili Beyanlarda Bulunması Üzerine Kolluk Görevlilerince Polis Merkezine Götürülen Sanığın Parmak İzinden Gerçek Kimliğinin Tespit Edildiği ve Başkası Adına Tutanak Düzenlenmediği - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunun Oluşmayacağı)
Y11.CDE. 2006/3327SAHTE OLUŞTURULMUŞ KREDİ KARTI ( Alış Veriş Yapmak - Manyetik Şeridi Kopyalanan Yabancı Bankaların Zarar Görmesi/Banka Sayısınca Dolandırıcılık Suçu Oluşacağı )
Y6.CDE. 1977/1744SAHTE ONAY BELGESİ ( Suçun Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )
YCGKE. 2009/4-55SAHTE OTOBÜS ABONMAN BİLETİ SATMAK ( 1Yıllık Hapis Cezası Gerektirdiği - Cezanın Üst Sınırı İtibariyle ve Lehe Hükümler İçermesi Nedeniyle 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğuna Dikkat Edileceği )
Y6.CDE. 2002/2112SAHTE OTOBÜS BİLETİNİ PİYASAYA SÜRMEK ( İETT İdaresinin Otobüslerinde Kullanılan - Amme Kağıtlarında Sahtekarlık )
Y8.CDE. 2006/5439SAHTE OY KULLANMAK ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 298 Sayılı Kanunun 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1995/13833SAHTE ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ İLMUMABERİ DÜZENLEMEK ( İcra Müdürünün Bu Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2009/11359SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Fişi Düzenlemesinin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu - Mütalaa Alınması Gerektiği )
Y11.CDE. 2010/4959SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ DÜZENLEME ( Vergi Usul Kanunu'nun 359/B-L Md. Kapsamındaki Suçun Oluşması İçin Belgenin Sahte Düzenlenmiş Olması Yeterli Olup Kullanılması ve Vergi Ziyaının Koşul Olmadığı )
Y11.CDE. 2000/5527SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ KULLANMAK ( Özel Gider İndiriminde - TCK.'nun 345. Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturacağı )
Y15.CDE. 2015/14588SAHTE ÖDEME TALİMATI İLE ŞİRKETİN HESABINDAN PARA ÇEKME ( Dilekçelerde Yer Alan Şirket Kaşeleri Üzerindeki İmzaların Şirket Yetkililerinin Eli Ürünü Olmadığı/Belgeler Üzerindeki Yazıların Sanığa Ait Olduğu - Sanığın Sübut Bulan Eylemi Nedeniyle Zincirleme Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik Suçlarından Mahkumiyetine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17237SAHTE ÖLÜM AYLIĞI VE YAŞLILIK AYLIĞI ( Sanıkların Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı - Sahtecilik )
Y11.CDE. 2002/8263SAHTE ÖZEL BELGE DÜZENLEMEK ( Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerini Vergi İadesinde veya Özel Gider İndiriminde Kullanacak Kişilere Satmak - Ödeme Kaydedici Fişleri Komisyon Karşılığında Satılması Eyleminde Kullanma Ögesinin Belgeyi Başkasına Vermekle Gerçekleştiği )
YCGKE. 1988/446SAHTE ÖZEL BELGE DÜZENLETTİRMEK SUÇU ( Kendi Yerine Sınavlara Başkasını Sokmak )
Y4.HDE. 2014/16367SAHTE ÖZEL BELGEYİ KULLANMA ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Olay Gününde Yürürlükte Bulunan 5237 S. Türk Ceza Yasası'nın 207. Maddesinde Tanımlanan "Sahte Özel Belgeyi Kullanma" Suçu Niteliğinde Olup Uygulanacak Ceza Zamanaşımı Süresi Aynı Yasanın 66. Md. Uyarınca 8 Yıl Olduğu )
Y11.CDE. 2005/2881SAHTE ÖZEL EVRAK DÜZENLEME SUÇU ( Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesi Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olup Bu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı )
Y11.CDE. 2009/2269SAHTE ÖZEL EVRAK TANZİMİ ( Suça Konu GSM Abonelik Sözleşmesinin Aslının Operatörden Getirtileceği - Hattın Operatör Tarafından Önceden Açık ve Konuşmaya Hazır Biçimde Gönderilip Gönderilmediğinin ve Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı)
Y6.CDE. 1998/3443SAHTE ÖZEL SENET DÜZENLEYİP BANKADAN KREDİ ALMAK ( Dolandırıcılık - Cezada Artırım )
Y4.CDE. 2002/25333SAHTE PARA ( Dolaşıma Çıkarılmasıyla Suçun Oluşacağı Gözetilmeden ve Tam Kalkışmaya Elverişli Bulunmadığı da Düşünülmeden Hükümlülüğe Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2007/2576SAHTE PARA ( Müsaderesine Karar Verilen Paranın T.C Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2005/7501SAHTE PARA ( Paranın Karar Kesinleştiğinde T.C. Merkez Bankası Merkez veya Taşra Birimine Gönderilmesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2010/19908SAHTE PARA ( Sanığın Üzerinde 100 USD Ele Geçirilmesi/Sahteliği Bildiğini ve Koleksiyon Nedeniyle Bulundurduğunu Savunması - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği - Eylemin 5237 SK. Md. 197/1'deki Suçu Oluşturabileceği )
Y8.CDE. 2006/6561SAHTE PARA ( Suça Konu Paraların Müsaderesiyle Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Sadece Müsaderesiyle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 1997/10910SAHTE PARA ( T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü Banknot Şubesinden Görüş Alınması Gereği )
Y8.CDE. 2003/1655SAHTE PARA ( Zoralımı İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İmhası İçin T.C. Merkez Bankası Başkanlığına Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/4753SAHTE PARA ( Zoralımına Karar Verilmesi Gereği - T.C.Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2016/9728SAHTE PARA BULUNDURMA SUÇU ( Sanığın Diğer Sanık Tarafından Kiralanan Ancak Kendisinin Kullandığı Araç İçerisinde Ele Geçen Sahte Paralardan Haberdar Olmadığına Yönelik İnkara Dayalı Savunma Yaptığı/Tanık Anlatımı ve Dosya Kapsamından Sanığın Suça Ne Şekilde Katıldığının Tespit Edilemediği/Kolluk Tutanağında Suça Konu İki Adet Sahte Paranın Sanığın İçerisinde Bulunduğu Aracın Vites Kolunun Körük Kısmına Gizlenmiş Vaziyette Bulunduğu )
Y8.CDE. 2007/7473SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2005/1172SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanık Hakkında TCK'nun 81 /Son Maddesi İle Artırım Yapılırken 1 Yıl 3 Ay 1 Gün Yerine 1 Yıl 6 Ay 1 Gün Hapis Cezasına Hükmedilmek Suretiyle Fazla Ceza Tayin Olunmasında İsabet Görülmediği )
Y8.CDE. 2005/7211SAHTE PARA BULUNDURMAK ( Sanıkların Savunması Oluş ve Dosya Kapsamı Karşısında Tutanak Mümzileri de Dinlenerek Hüküm Kurulması Gerektiği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık ve Tedavüle Koymak Amacıyla Sahte Para Bulundurmak )
Y8.CDE. 1999/5631SAHTE PARA BULUNDURMAK VE PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( Paraların Sahtelik ve Aldatıcılık Vasıflarının Tesbiti )
Y8.CDE. 2015/14182SAHTE PARA BULUNDURULMASI SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemi - 5352 S. Adli Sicil Kanununun Geç. 2/3 Md. Uyarınca Arşive Alınan Kayıtların Şartları Oluştuğunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce Silineceği Gözetileceği )
Y8.CDE. 2004/8470SAHTE PARA İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMASI ( Mükerrer Cezalandırmayı Önlemek Açısından Sanık Hakkında Başka Bir Yerde Herhangi Bir İşlem Yapılıp Yapılmadığı Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği - Piyasaya Sahte Para Sürmek )
YCGKE. 2014/15-399SAHTE PARA KULLANILMAK SURETİYLE DOLANDICILIK ( Sanığın Mağdura Çay Ismarlayarak ve Telefonunu Kullanmasına İzin Vererek Güveninin Kazanmaya Çalıştığı - Tedavülde Bulunmayan Yabancı Para ile Mağduru Dolandırdığı/Sanığın Eyleminin Basit Dolandırıcılık Suçu Niteliğinde Bulunduğu )
Y4.CDE. 1997/10226SAHTE PARA KULLANMA ( Para Üzerindeki Bilirkişi İncelemesinin Yetkili Kurum Olarak T.C.Merkez Bankasınca Yapılması )
Y4.CDE. 2001/4578SAHTE PARA KULLANMA ( Sanığın Sahte Olduğunu Bildiği Parayı Kira Bedeli Olarak Vermesi Karşısında Sahte Parayı Bilerek Kullanma Suçunun Oluşması )
Y4.CDE. 1997/8931SAHTE PARA KULLANMAK ( İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmamasına Göre Uygulanacak Kanun Maddeleri )
Y8.CDE. 2002/4381SAHTE PARA KULLANMAK ( Uygulama Maddesinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2011/2251SAHTE PARA MİKTARI ( Olayın Büyük Boyutta Bir Özellik Arz Etmediği - Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2006/7940SAHTE PARA MİKTARI ( Oluş ve Dosya Kapsamı Gözönünde Bulundurulduğunda Fiil ve Ceza Arasında Hak ve Nesafet Kuralları ve Orantılılık Ölçütü Gözetilerek Uygun Bir Ceza Tayini Gerektiği )
Y8.CDE. 1993/9885SAHTE PARA SATMAK ( Ek Savunma Verilmeden Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2006/5193SAHTE PARA SÜRMENİN TEDAVÜLÜN ÖĞESİ OLMASI ( Parada Sahtecilik - Mükerrer Cezalandırılmayı Önlemek Bakımından Bu Dava Dosyalarının Sonucu Saptanarak Davaların Derdest Olması Halinde Birleştirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2004/8796SAHTE PARA TEDAVÜLE KOYMAK SUÇU ( Adli Sicil Kaydının Terkininde Süre ve Başlangıcı )
Y8.CDE. 1996/11656SAHTE PARA VE ALTIN BASMA ( Darphanede Basılmayan Altın Paraların Alınması Satılması ve Bu amaçla Bulundurulması )
Y8.CDE. 2006/3939SAHTE PARA VERİLMESİ ( Parada Sahtecilik - Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek Piyasaya Sürülmesinin Bu Suçun Sürekliliğini de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2012/17727SAHTE PARA VERME SUÇU (Sahte Parayı Tedavüle Koyma Suçunun Oluşup Oluşmadığına Dair Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu)
Y8.CDE. 2001/9208SAHTE PARALARI 3 GÜN İÇİNDE İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRMEMEK ( TCK'nın 531. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2007/7473SAHTE PARALARI BİZZAT TAKLİT VE TAĞYİR ( Sanığın Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli Delil Olmadığı - Eyleminin Başkalarının Taklit ve Tağyir Ettiği Parayı Bulundurma Olarak Kabulü Karşısında 765 S.Y'nin Md. 318'in Uygulanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/7473SAHTE PARALARI MUHAFAZA ETMEK ( Sanığın Sahte Paraları Bizzat Taklit ve Tağyir Ettiğine İlişkin Dosyada Yeterli ve İnandırıcı Kanıt Bulunmaması - Eylemin Bu Nitelikte Kabulü )
Y8.CDE. 2006/954SAHTE PARALARI PİYASAYA SÜRMEK ( 765 S. TCK Md. 316 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK'nun da 197/1. Madde ve Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
Y8.CDE. 1999/6560SAHTE PARALARIN ALDATICILIK NİTELİĞİ ( Bulunup Bulunmadığı Konusunda Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması Gerektiği - Bankanın Şube Veznedarlarının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2006/5038SAHTE PARALARIN ALDATMA YETENEĞİ ( Suça Konu Sahte Paraların T.C. Merkez Bankası Başkanlığının Merkez veya Taşra Birimlerine Gönderilerek Aldatma Yeteneğine Sahip Olup-Olmadıklarının Araştırılması Gerektiği - Parada Sahtecilik )
Y8.CDE. 1995/6736SAHTE PARALARIN BİLEREK PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Taklit Paranın Tedavüle Konulmasından Kamu Davası Açılıncaya Kadar Değişik Kişilere Para Sürülmesinin Suçun Temadi Unsurunu Teşkil Etmesi )
Y8.CDE. 2006/3237SAHTE PARALARIN BULUNDUĞU ARAÇTA SİLAH ELE GEÇİRİLMESİ ( Parada Sahtecilik - Ele Geçen 10 Adet Silahla İlgili Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1998/14068SAHTE PARALARIN İĞFAL KABİLİYETİ ( Merkez Bankası Başkanlığından Görüş Alınması-Piyasaya Sahte Para Sürmek )
Y8.CDE. 2001/10806SAHTE PARALARIN İĞFAL KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI ( Merkez Bankasından Görüş Alınması )
Y8.CDE. 2007/5684SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Kararı İle Birlikte T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine de Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2007/4918SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği - Alt Soy Üzerindeki Hak Kısıtlamasının Koşullu Salı Verme Süresine Kadar Olması Gereği )
Y8.CDE. 2006/9205SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Müsaderesine Karar Verilen Sahte Paralar T.C. Merkez Bankası'na Gönderilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2006/3237SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesine de Karar Verilmesi Gerekirken Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2006/2776SAHTE PARALARIN MÜSADERESİ ( Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2016/2587SAHTE PARALARLA ALIŞVERİŞ YAPMA ( Parada Sahtecilik Suçunun Bünyesinde Tedavül Unsurunu da Barındırdığı Gözetilerek Kül Halinde Parada Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2005/7501SAHTE PARANIN MERKEZ BANKASINA GÖNDERİLMESİ ( Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Suça Konu Sahte Paranın Karar Kesinleştiğinde Gönderilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2013/4538SAHTE PARANIN MERKEZ BANKASINA GÖNDERİLMESİ ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra T.C. Merkez Bankası'na Gönderilmesine Karar Verileceği - İmha Edilmek Üzere Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2006/1853SAHTE PARANIN PİYASAYA SÜRÜLMESİ ( Değişik Kişilere Sahte Para Verilerek - Bu Suçun Temadii de Kapsaması ve İddianame İle Hukuki Kesinti Oluşuncaya Kadarki Eylemlerin Tek Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2011/9352SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL ETMEK ( Hükümlünün Sahte Parayı Tedavüle Sürmek Şeklinde Gerçekleşen Eylemine İlişkin 5237 S.K. Md.197 1. Fıkra Yerine 2. Fıkrayla Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2004/9345SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL ETMEK ( Parada Sahtecilik - Sanığın Polis ve Sulh Ceza Mahkemesindeki İfadeleri Dikkate Alındığında Sahte Parayı Bilerek Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2005/12894SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRME ( Sahte Paranın Zoralımına Karar Verilmesi İstemi - Bu İstek Yetkili Sulh Ceza Hakimince Duruşma Açılmaksızın Karara Bağlanabileceği )
Y8.CDE. 2001/15448SAHTE PARAYI BİLEREK PİYASAYA SÜRMEK SUÇU ( İstekte Bulunulmayan Bir Hususta Niçin Karar Verilmediğine İlişkin Olarak Yazılı Emir Kanun Yoluna Başvurulamaması )
Y4.CDE. 2003/6584SAHTE PARAYI BİLEREK SATIN ALMAK ( Kalpazanlık ve Taklit Parayı Tedavüle Çıkarma Suçunu Oluşturabileceği ve Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olacağı )
Y8.CDE. 1999/14341SAHTE PARAYI BİLEREK TEDAVÜLE KOYMAK ( Ayrıca Dolandırıcılık Suçunun da Oluşmaması )
Y4.CDE. 2002/6250SAHTE PARAYI DOLAŞIMA SÜRME ( Kanıtların Gösterilip Tartışılmadığı - Suça Konu Paranın Bilirkişilere İncelettirilmediği/Polislerce Düzenlenen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2008/15109SAHTE PARAYI MUHAFAZA ETMEK ( Araçta Yakalanan Sanığın Emniyete Götürülmek Üzere Bindirildiği Ekip Otosunda Paspas Altına 4 Tane 10 Milyonluğu Gizlerken Görüldüğü Olayda Oluştuğu )
Y8.CDE. 2006/3291SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Hükümlünün Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın - 765 S. TCK'nun 316. Md. ile Birlikte 318. Md.nin de Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2006/4428SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME ( Taklit veya Tağyirde İştiraki Olmaksızın Taklit veya Tağyir Eden Kimse veya Mutavassıt İle Anlaşmaksızın Gerçekleşen Eylem - 765 S. TCK'nun Sanık Lehine Olduğu )
Y8.CDE. 2010/3008SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME AMACIYLA BULUNDURMA ( Suçu Oluşabileceği Gözetilerek Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılamasının Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y8.CDE. 2006/5763SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Eylemin Taklit ve Tağyirde İştirak Olmadan ve Diğer Sanıklarla Doğrudan veya Aracı ile Anlaşmaksızın İşlenmesi - Eylem Hakkında 765 Sayılı Ceza Yasasının 316 ve 318. Maddelerinde Öngörülen Cezanın Sanığın Lehine Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2001/3293SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRMEK ( Paraların İğfal Kabiliyeti Olup Olmadığı ve Sahteliğinin Kolayca Anlaşılıp Anlaşılamayacağı Hususlarında Merkez Bankasından Görüş Alınması )
YCGKE. 2011/8-445SAHTE PARAYI TEDAVÜLE ÇIKARMAK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İçin Objektif Engeli Olmayan Sanık Hakkında Sanığın Tutum ve Davranışlarına Dayandırılmış Yasal ve Yeterli Gerekçe Olmadığından Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2012/35562SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMA ( Sanığın Sahte Parayı Bu Niteliğini Bilerek Tedavüle Koyduğuna Dair Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2006/10720SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMA SUÇU ( Sanığın Şikayetçiye Sahte Para Verip Aldatarak Koyunlarını Satın Alarak Şikayetçinin Zararına Kendine Yarar Sağlaması - Doladırıcılığın Sahte Parayı Tedavüle Koyma suçunun Bir Unsuru Olduğu Gözetilmeden Ayrıca Dolandırıcılık Suçundan da Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2003/5445SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
YCGKE. 2003/8-10SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Sanığın Sahte Paraları Tedavüle Koymak Suçundan Dolayı Cezalandırılması-Sanığa Fazla Ceza Verilip Verilmediğinin İncelenmesi )
Y8.CDE. 1999/13001SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK ( Sanık Hakkında Aynı Suçtan Açılmış Bir Dava Daha Bulunması Nedeniyle Dosyaların Birleştirilip Celbedilmesi Mecburiyeti )
Y8.CDE. 2012/17727SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK SUÇU (Yaptığı Alışveriş Karşılığı Şikayetçiye Sahte Para Veren Sanığın Eyleminin Bu Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına Dair Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu)
YCGKE. 2004/8-43SAHTE PARAYI TEDAVÜLE KOYMAK SURETİYLE KALPAZANLIK SUÇU ( Sanığın Yabancı Parayı Çok Düşük Değerden Almasının Sahte Olduğunu Bildiğine Delalet Etmesi )
Y8.CDE. 2001/14452SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Sanıkların Suça Konu Paraları Taklit Edenden veya Onun Aracısından Bizzat Aldığının İspatlanamaması )
Y8.CDE. 2011/9352SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Şeklinde Gerçekleşen Eylemde 5237 S.K. Md.197 1. Fıkra Yerine 2. Fıkra İle Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2011/1257SAHTE PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Temadi Eden Suçlardan Olduğu ve Temadinin İddianame Tarihinde Kesileceği - Sanığın Üzerinde Sahte Para Ele Geçirildiği ve Dava Açıldığı/Sanık Hakkında Mükerrer Cezalandırmanın Önlenmesi Açısından Davaların Birlikte Görülmesi Gereği )
Y11.CDE. 2013/983SAHTE PASAPORT ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Pasaport Sahibi Diğer Sanığa Suça Konu Pasaportun Ne Zaman Düzenlenip Verildiğinin ve Bu Sanık Tarafından Pasaportun Kaybedildiğine Dair Herhangi Bir Kuruma Müracaatta Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/18252SAHTE PASAPORT ( Sanığın Düzenlenmesine Doğrudan Katılmadığı Aldatma Yeteneği de Bulunmayan - Kullanarak Yurtdışına Çıkmaya Çalışma Eyleminin TCK'nın m. 528'deki Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1997/4502SAHTE PASAPORT ( Suçta Kullanılan/Dosyada Delil Olarak Saklanması Gereği - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
Y21.CDE. 2015/11139SAHTE PASAPORT DÜZENLEME SUÇU ( Sanığın Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunduğu/Mükerrirler Hakkındaki İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verileceği - Bu Durumun Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Sayılmadığı/Aldatma Yeteneği )
Y21.CDE. 2015/1190SAHTE PASAPORT KULLANARAK YURT DIŞINA ÇIKMA ( Belgelerde Sahtecilik Suçunun Hukuki Konusunun Kamu Güveni Olduğu ve Fiil Tarihleri de Dikkate Alınarak Sanığın Fiillerinin Her Biri Yenilenen Kasıtla İşlenmiş Ayrı Suçlar mı Yoksa Bir Suç İşleme Kararıyla Kanunun Aynı Hükmünün Kısa Zaman Aralıkları İçerisinde Birkaç Kez İhlal Etmek Suretiyle Zincirleme Biçimde İşlenmiş Tek Suçu mu Oluşturduğunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/10399SAHTE PASAPORT TEMİNİ ( Sanığın Yasa Dışı Yollardan Ülkeye Soktuğu Yabancı Uyruklu Kişilere Sahte Pasaport Temin Ederek Önceden Anlaştığı Diğer Sanığın Kullandığı Kendisine Ait Araçla Yüksekova'dan Şırnak'a Gönderdiği ve Bu İş İçin Her Bir Göçmenden Para Alması - Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Oluştuğu )
YCGKE. 2012/11-999SAHTE PASAPORT VE NÜFUS CÜZDANI ( Kendisi Tarafından Hazırlandığına Dair İddia Bulunmayan İki Belgenin Aynı Anda Kullanılması - Değişik Zamanlarda İşlenmemiş Olması Sebebiyle Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2000/1287SAHTE PASAPORTLA YURDA GİRMEK ( İkrar )
Y1.CDE. 1999/2290SAHTE PASAPORTUN İĞFAL KABİLİYETİ ( Çelişkili Bilirkişi Raporları - Aslının Dosyaya Konulmaması/Bozma Sebebi )
Y11.CDE. 2018/1686SAHTE PLAKA ( Kriminal Polis Laboratuvarının Ekspertiz Raporunda Suça Konu Sahte Plakada Herhangi Bir Soğuk Mühür İzinin Bulunmadığının Belirtildiği - Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30. Maddesine Göre Tescil Plakalarında İşlemi Yapan Tescil Kuruluşu İle Plaka Basım İşlemini Gerçekleştiren Kuruluşun Mühürlerinin Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Suça Konu Plakanın Resmi Belge Niteliğini Kazanabilmesi İçin Üzerinde Mührün Olması Gerektiği )
YCGKE. 2012/11-1506SAHTE PLAKA ( Sanığın Hacizli Olması Nedeniyle Gerçek Plaka ve Ruhsatıyla Kullanamadığı Aracını Başkası Tarafından Düzenlenen Sahte Plaka ve Tescil Belgeleriyle Yakalandığı Ana Kadar Kullandığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Sahte Belge Kullanılarak İşlendiği - Aynı Belgelerin Süregelen Kullanımının Tek Bir Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2006/8681SAHTE PLAKA DÜZENLEMEK ( Sahte Olarak Düzenlenen Mührün Kullanılması İle Oluşturulan Araç Plakalarında Yapılan Sahteciliğin 5237 Sayılı TCK.nun 204/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1994/12985SAHTE PLAKA DÜZENLEMEK YA DA BİLEREK KULLANMAK
Y11.CDE. 2011/10809SAHTE PLAKA DÜZENLENMESİ ( Resmi Belge Niteliğinde Bulunduğu/Aynı Anda Ele Geçirilen Suça Konu Sahte Plaka ve Tescil Belgelerinin Farklı Tarihlerde Düzenledikleri Saptanamadığından Eylemin Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y21.CDE. 2015/6821SAHTE PLAKA İLE MOTORLU ARAÇ KULLANILMASI ( Sahte Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi de Düzenlendiği - Belgelerin Arka Yüzlerinde Belgeyi Düzenleyen ve Onaylayan Hanelerinin Boş Olduğunun Görüldüğü/Belgelerin Aldatıcılık Mahiyetinin Araştırılması Gereği/Gerçeğin Kuşkuya Yervermeyecek Şekilde Tespiti Gereği )
Y21.CDE. 2015/6200SAHTE PLAKA İLE SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ ELE GEÇİRİLMESİ ( Sanığın Dosyası Tefrik Edilen Şahıs İle Birlikte Müştekiye Ait Olan Çalıntı Araç Üzerinde Sahte Olarak Düzenlenmiş Tescil Plakaları İle Kullanırken Yakalandığı - Soruşturma Aşamasında Tefrik Edilen Suça Konu Aracın Çalınması Eylemi Dolayısıyla Hırsızlık Suçundan Yapılan Soruşturmanın Akıbeti Araştırılarak Getirilerek Onaylı Örneği Dosya Arasına Alınarak Karar Verileceği )
Y6.CDE. 1996/174SAHTE PLAKA KULLANARAK DOLANDIRICILIK ( Müştekilerden Aldığı Gübreleri Maledinmek/Müşteki Adedince Ayrı Ayrı Suç Oluşturması )
Y15.CDE. 2015/9979SAHTE PLAKA KULLANMA ( Sanıkların Sahte Plaka ve Sahte Trafik Tescil Belgesi Kullanmak Suretiyle Sanıkların Şikayetçilerin İradesini Sakatladıkları Sanıkların Başlangıçtaki Amaçlarının Malı Teslim Etmek Değil Malı İade Etmemek Üzere Almak ve Yakalanmamak Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
YCGKE. 2011/8-115SAHTE PLAKA KULLANMAK ( Resmi Belgede Sahtecilik/Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgelerinin Sanık Tarafından Farklı Zamanlarda Kullanıldığına Dair Belge Bulunmadığı - Eylemin Zincirleme Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2008/6267SAHTE PLAKA KULLANMAK ( Trafik Tescil Belgesindeki Sahteciliğin Sahte Plaka Kullanma Suçunun Maddi Öğesi İçerisinde Değerlendirilemeyeceği - Eylemlerin 2 Ayrı Suç Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2007/734SAHTE PLAKA TRAFİK VE TESCİL BELGELERİ DÜZENLEMEK ( Eyleminin TCK Md. 204/1 Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2011/13123SAHTE PLAKA VE ARAÇ TESCİL TRAFİK BELGESİ İLE ÇALINTI ARACI SATMAK ( Kamu Kurumunun Vasıta Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendirileceği )
Y4.CDE. 1997/10246SAHTE PLAKA VE TESCİL BELGESİ DÜZENLEMEK
Y6.CDE. 1994/1809SAHTE PLAKA YAPTIRIP KULLANMA EYLEMİ ( TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )
Y21.CDE. 2015/10763SAHTE PLAKALAR İLE TRAFİK VE TESCİL BELGELERİNİN AYNI ANDA ELE GEÇMESİ ( Suça Konu Belgelerin Değişik Zamanlarda Düzenlendiğine Dair Bir Tespitin Bulunmaması ve Aynı Anda Birden Fazla Sahte Belgenin Ele Geçmesi Nedeniyle Sanık Hakkında Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/461SAHTE PLAKALARIN AYNI ANDA ELE GEÇİRİLMESİ (Suça Konu Belgelerin Farklı Zamanlarda Düzenlendiğine Dair Delil Bulunmadığı - 5237 S. T.C.K.'nun 43. Md. "Değişik Zamanlarda" Şeklinde Düzenlendiğinden Zincirleme Suç Koşulları Oluşmadığı/Mahkemece Zincirleme Suç Hükümlerine Göre Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı)
Y11.CDE. 2012/1944SAHTE PLAKANIN DELİL OLARAK SAKLANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Sahte Plakaların Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Hükmolunmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2006/6379SAHTE PLAKAYA UYGUN TESCİL BELGESİ ( Dayanarak Sanığın Açık Oto Pazarında Araç Satış Sözleşmesi İle Aracı Satın Almasında Hırsızlık Malı Bilerek Satın Alma Suçunu İşlediğine İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı )
Y15.CDE. 2013/29999SAHTE POLİÇE DÜZENLEME ( Sanığın Söz Konusu Poliçenin Kendisi Tarafından Düzenlenmediğini Mağdurun da Poliçenin İşyerindeki Bir Bayan Tarafından Kesildiğini Belirtiği - Anılan Şahsın Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı Poliçenin Kim Tarafından Kesildiği Gibi Hususlarda Beyanının Alınması Gerektiği/Nitelikli Dolandırıcılık )
Y6.CDE. 2004/5880SAHTE POLİS TANITMA KARTI ( Fotoğraf Üzerinde Soğuk Damga Olmadığı Gibi Belge Üzerindeki Yazılardaki Tahrifat da Açıkça Görülmemesi - Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanmadan Sahtecilikten Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1984/5274SAHTE PUL BASMAK ( Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek - Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması )
Y8.CDE. 2006/444SAHTE RAKI İMAL EDEREK PİYASAYA SÜRMEK ( Kamu Sağlığını Tehlikeye Düşürmek - Sahte Rakı İçmesi Nedeniyle Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırılan Kişinin Tanık Olarak Dinlenek Hastane Kayıtlarının da İncelenmesi Gereği )
Y1.CDE. 2014/2282SAHTE RAKI NEDENİYLE KİŞİ VE KİŞİLERİN ÖLEBİLECEĞİNİN ÖNGÖRÜLEBİLDİĞİ ( Olası Kastla Öldürme Suçunun Gerçekleştiğinin Kabulü )
Y7.CDE. 1997/1SAHTE RAKI PAZARLAMASI ( Toplu kaçakçılık )
Y1.CDE. 2014/2282SAHTE RAKI SATIŞI ( İnsan Sağlığı Açısından Zararlı Bir Durum Oluşturduğundan Sanık Tarafından Kişi ya da Kişilerin Ölebileceğinin Önceden Öngördüğünün Kabulü Gerektiği - Sanığın Olası Kastla Ölüme Sebebiyet Verme Suçundan Cezalandırılacağı )
Y9.HDE. 2012/21804SAHTE RAPOR ALINMASI ( Davacı Hakkında Ceza Davası Açıldığı - Ceza Davasının Sonucunun Kıdem Tazminatı Davasında Bekletici Sorun Yapılması Gerektiği/Mahkumiyet Kararı Kesinleşmesi Halinde Sahte Raporlu Günlerin Sayılmayacağı )
Y10.HDE. 2005/6575SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( Davalı Doktor Yönünden Herhangi Bir Haksız Fiilin Varlığından Söz Edilemeyeceğinden Adı Geçen Davalı Bakımından Davanın Reddi Gereği/Malullük Aylığı - İtirazın İptali )
Y6.CDE. 1980/386SAHTE RAPOR DÜZENLEME ( İdare Elemanlarınca - Taşeronun Yaptığı İnşaatla İlgili )
Y13.HDE. 2012/13546SAHTE RAPOR DÜZENLEME (İlaç Kullanım Raporunun Aslı Bulunmadığı ve Sahte Olduğu Halde Davacı Tarafından Rapor Üzerine Davalı Kurumu Yanıltacak Şekilde Aslının Davacı Eczacı Tarafından Görüldüğüne Dair “ Aslı Gibidir” Şerhinin Verildiği - Davacının Sözleşme İle Üzerine Düşen Yükümlülüğü Yerine Getirmediği/Sözleşmenin İptali İsteminin Reddi Gereği)
Y9.CDE. 1992/10566SAHTE RAPOR DÜZENLEMEK ( Müteahhid İle Kontrolörün Hakediş Raporu - TCK.m.345'in Uygulanma Gereği )
Y6.CDE. 2003/20053SAHTE RAPOR VE REÇETE ( Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerinin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca TCK'nun 71. Maddesi Yollamasıyla 342/1 ve 80. Maddelerine Uygun Suçu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2014/8485SAHTE RAPOR VE REÇETE DÜZENLEMEK ( SGK Başkanlığınca Davacı Aleyhinde Kurum Zararına Neden Olduğuna Yönelik İdari Bir İşlemle Borç Tahakkuk Ettirilmiş Olduğu - İdari İşlemin Yerinde Olup Olmadığının Denetiminin İdare Hukuku Kuralları Çerçevesinde Ve İdari Yargı Yerinde Yapılması Gerektiği/İdari Yargı Yerinde Menfi Tespit Davası Biçiminde Bir Dava Yolu Düzenlenmediğinden Dolayı Dava Dilekçesinin Reddedileceği )
Y13.HDE. 2015/36953SAHTE RAPOR VE REÇETELERE İSTİNADEN KURUMA İLAÇ BEDELİ FATURA ETME ( Ceza-i Şarta Dair Kurum İşleminin İptali - Davalı İdarenin Cezai İşleme Dayanak Oluşturan Soruşturma Raporundaki Tespitler Yönünden Değerlendirme Yapılmadığı Gibi Aynı Soruşturma Sırasında Beyanı Alınan Hasta Yakınlarının da Mahkemece Dinlenmemesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 1978/540SAHTE RAPOR VERME ( Ebenin Doğum Tescili İçin - Kanuni Zorunluluk Bulunmamasına Rağmen )
Y10.HDE. 2008/10432SAHTE RAPORLA BAĞLANAN AYLIK TEDAVİ GİDERİ VE VERGİ İADESİ ALACAĞI ( Herhangi Bir Hesaplamaya Gerek Olmaksızın Yanlız Başına Borç Miktarını Davalının Bilecek Durumda Olduğu - Alacağın Likit Olduğu İcra İnkar Tazminatının Takip Konusu Alacak Üzerinden Hükmedilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2006/4822SAHTE REÇETE ( Bir İlaç Firmasında Tıbbi Mümessil Olarak Çalışan Sanığın Oluşa Uygun Olarak Sübutu Kabul Edilen Sahte Reçete İle SSK Adana Hastanesi Bünyesindeki Eczaneden Suça Konu Beslenme Solüsyonlarını Almaktan İbaret Eylemleminde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y21.CDE. 2015/8922SAHTE REÇETE ( Doktorun Hastaları Muayene Etmeksizin Adlarına Reçete Düzenlemesi/Resmi Belgede Sahtecilik - Sahte Reçeteler Üzerinde İlaç Alımına Dair Adlarına Atılı Bulunan İmzaların Bu Kişilere Aidiyeti İle Reçetelerin Düzenleyen Kısımlarındaki İmzaların Sanık Doktorun El Ürünü Olup Olmadığına Dair Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y23.CDE. 2015/64SAHTE REÇETE ( Dolandırıcılık Suçu - Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Fatura İle Yeşil Kart Döküm Listesinin Dayanağını Oluşturan Reçetelerin Teminiyle Belirtilen Tarih ve Sayıları İçeren Bu Reçetelerin Sahte Olup Olmadıklarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/4425SAHTE REÇETE ( İlaç Küpürlerini İçeren Reçetelerin Sahte Olup Olmadığının Reçete Üzerinde Adı Yazan Doktorun Dinlenmesi Ve İmza İle Mühürlerin Gerçekliğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2013/1568SAHTE REÇETE DÜZENLEDİĞİ İDDİASI İLE ECZACININ SGK İLE SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Feshin İptali Davası - Hukuk Mahkemesinin Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararı İle Değil Ancak Belirlenen Maddi Olgularla Bağlı Olduğu/Davanın Kabulü Gereği )
Y11.CDE. 2008/11166SAHTE REÇETE DÜZENLEME ( SSK Hastanesinde Dahiliye Uzmanı Olarak Görevli Olan Doktorların Diğer Sanıklarla Fikir ve Eylem Birliği İçinde Hareket Ederek Düzenledikleri - Zamanaşımı Süresinin Henüz Gerçekleşmediği )
Y21.CDE. 2016/1400SAHTE REÇETE DÜZENLEME (Sanıkların Usulsüz Olarak Sağlık Güvencesi Olan Müştekilerin Kimlik Bilgilerini Kullanarak Onların Bilgi ve Rızaları Dışında Adlarına Hiç Almadıkları Ya da Sadece Cam Aldıkları Halde Gözlük Camı ve Çerçevesi Almış Gibi Gerçeğe Aykırı Belgeler Düzenlemek/Düzenletmek Şeklindeki Eylemlerinin TCK.204/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu/TCK. Md. 204/2'nin Uygulanması Suretiyle Fazla Cezaya Hükmolunmasının Hatalı Olacağı)
Y11.CDE. 2005/1591SAHTE REÇETE DÜZENLEMEK ( Düzenleyen Olarak Gözüken Doktorlar Dinlenerek Reçetelerin Kendileri Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediğinin Sorulması Gerektiği - Rakam ve İmza Örnekleriyle Birlikte Doktorların Eli Ürünü Olup Olmadığının Saptanacağı )
Y11.CDE. 2006/3880SAHTE REÇETE DÜZENLEMEK ( Protokol Defter Kayıtlarının Karşılaştırılması İlgili Kişinin Huzurdaki Beyanı İle Müdahil Kurum Müfettişliğinde Verdiği İfade Arasında Oluşan Çelişkinin Giderilmeye Çalışılması Gerektiği - Gerektiğinde Adı Geçen Hastanın Oğlunun ve Diğer Hastaların Dinlenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2016/27230SAHTE REÇETE DÜZENLENMESİ ( Muarazanın Giderilmesi/Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali - Reçete Yazılmasına Aracılık Edenin Dava Dışı Başka Bir Eczanenin Kalfası Olduğundan Bahisle Davacı Eczanenin Sahte Reçete Düzenlenmesi İle Bir İlgisinin Bulunduğunun Tespit Edilemediği - Mahkeme Kararının Onanması Gerekirken Zuhulen Bozulduğu Anlaşılmakla Davacının Karar Düzeltme Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/6066SAHTE REÇETE DÜZENLENMESİ ( Uğranılan Zararın Tazmini Davası - Davalı Hakkında Yapılan Soruşturma Sonucunda Lüzumu Muhakemesine Karar Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
YCGKE. 1994/6-72SAHTE REÇETE DÜZENLEYEREK EMEKLİ SANDIĞINDAN PARA TAHSİL EDEN ECZACI ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
Y21.CDE. 2016/1400SAHTE REÇETE İLE USULÜNE UYGUN İMZALANMIŞ REÇETELER ARASINDA KARŞILAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ (Bir Kısım Suça Konu Reçeteler İle Bir Kısım Poliklinik Hasta Çıkış Özetlerine Ait Belgelerden Doktor İmzası Dışındaki Bölümlerde Sanığın On Adet Diğer Sanığın İse Beş Adetinin Elleri Ürünü Olduğunun Belirlenmesi Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Ortaya Çıkarılması Bakımından Doktor Olan Sanığın Daha Önce Usulüne Uygun Şekilde İmzalamış Olduğu Reçete Örnekleri Getirtilip Sahte Reçetelerdeki İmzalar İle Karşılaştırma Yapılması Gerektiği)
Y13.HDE. 2005/10318SAHTE REÇETE KULLANILMASI ( Sözleşmenin Feshine İlişkin İşlemin İptali İstemi - Emekli Sandığı Müfettişlerinin Yaptığı Tahkikat Sırasında Aldıkları Şahit Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
Y10.CDE. 2003/8470SAHTE REÇETE KULLANMAK ( "Akineton" Adlı İlacın Aktif Maddesinin "Biperiden-HCI" "Rivotril " Adlı İlacın Etkin Maddesinin İse " Klonazepam " Olduğu ve Her İki İlacında Yeşil Reçeteye Tabi Olduğu - Uyuşturucu Madde Kapsamına Girmediği )
Y13.HDE. 2014/34666SAHTE REÇETENİN KURUMA FATURA EDİLMESİ SEBEBİ İLE FATURA BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( Eldeki Davada İse Sahte Olduğu İddia Edilen Reçetelerle İlgili Olarak Davalının da İçinde Bulunduğu Şüpheliler Hakkında Soruşturmanın Tamamlandığı ve İddianame Düzenlendiği - Bu Ceza Davası Sonucunun Bekletici Mesele Yapılarak Hasıl Olacak Sonuca Uygun Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/23183SAHTE RESMİ BELGE DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Ayrı Ayrı İş Yerleri İçin Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı - Eylemleri TCK. Md. 350/1-3 ve 71. Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2014/8380SAHTE RESMİ BELGE KULLANAM MEMURA YALAN BEYAN ( İhaleye Fesat Karıştırma - Hükümde Çelişki Yaratma )
YCGKE. 2003/6-232SAHTE RESMİ BELGE SURETİ DÜZENLEMEK ( Sanığın Resmi Belge Sureti Düzenleyerek İka Ettiği Eylemin Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunmaması Nedeniyle Suç Sayılmayacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2013/9-618SAHTE RESMİ BELGEYİ KULLANMA ( Sanığın Başkasına Ait Kimliği Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacıyla Değil Adına Çıkarılan Yakalama Kararının İnfazını Engellemek Amacıyla Kullandığı - Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Ceza Verileceği )
Y5.CDE. 2007/4900SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BAŞKA BİR SUÇTA KULLANILMASI ( Hem Sahtecilikten Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı - Sanıkların Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Gerçekleşen Eylemin Sahtecilik Olması Halinde Ayrıca Cezalandırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2014/2559SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BAŞKA BİR SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı - Sanıkların Nitelikli Zimmet Suçunu Oluşturan Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılacağı )
Y5.CDE. 2007/4842SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BAŞKA BİR SUÇUN İŞLENMESİNDE KULLANILMASI ( Sahtecilik ve İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunması Gereği )
Y5.CDE. 2006/5975SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Halinde Hem İlgili Suçtan Hem de Sahtecilik Suçundan Dolayı Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/75SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
Y5.CDE. 2007/13984SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
Y5.CDE. 2007/1643SAHTE RESMİ VEYA ÖZEL BELGENİN BİR BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ( Zimmetin Yanında Bunu Gerçekleştirebilmek İçin Düzenlenen Sahte Belgelerden Dolayı da Mahkümiyet Hükmü Kurularak Lehe Yasanın Saptanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/19318SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEMİNDE TRAFİK MÜŞAVİRLİGİNİN SORUMLULUĞU ( Trafik Müşavirliği İşlemlerinin Nasıl Yürütüldüğü Müşavirin Araçları Görüp Görmediği İşleri Hangi Sıfatla Takip Ettiğinin Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2007/3981SAHTE SAĞLIK KARNESİ İLE İLAÇ ALMANIN SAĞLANMASI ( Birden Fazla Sanık/Eylemin Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu - Sanıklardan Bir Kısmı İçin İştirak Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y15.CDE. 2017/11546SAHTE SAĞLIK KURULU RAPORLARINA İSTİNADEN TANZİM EDİLEN REÇETELERİN KURUMA FATURA EDİLMESİ ( Mahkemece Sağlık Kurulu Raporlarında ve Reçetelerde İsimleri Yazılı Sanıkların Gerçekte Bu İlaçları Alıp Almadıkları Reçetelerdeki İmza ve Yazıların Hastalara Ait Olup Olmadığına Yönelik Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Görevi Kötüye Kullanma Suçu)
Y15.CDE. 2013/26051SAHTE SAĞLIK KURULU RAPORU (Sanığın Mevzuat Uyarınca Halihazırda Almış Olduğu Sahte Sağlık Kurulu Raporuna Göre Özürlü Aylığı Almasına İmkan Bulunmadığı - Sosyal Güvenlik Kurumunun Herhangi Bir Zararının Oluşmadığı/Sanığın Eylemlerinin Faydasız Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği/Atılı Suçların Unsurlarının Oluşmadığı)
Y11.CDE. 2016/486SAHTE SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEME (Raporların Aslı Araştırılıp Bulunması Durumunda Getirilip İncelenerek Aldatma Yeteneğinin Ne Şekilde Oluştuğunun Mahkemece İncelenerek Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Denetime Olanak Verecek Şekilde Sahte Belge Aslının Dosya İçerisine Konulması Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/8479SAHTE SAĞLIK RAPORLARINDAKİ İMZALARIN ARAŞTIRILACAĞI ( Bu Raporda İsimleri Geçen Doktorlara Aidiyeti ile Reçetelerdeki Eklenen Bölümlerin Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığına İlişkin Bilirkişi Raporu Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y21.CDE. 2015/9822SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ ( Sanığın Bunların Teminine Ne Şekilde Katıldığı ve Diğer Sanıkların Eylemlerine İştirak Ettiğine Dair Somut Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılmadan Yetersiz Gerekçe İle Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y21.CDE. 2015/9054SAHTE SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ ( Sanığın Hafta Sonları Sürücü Kursuna Gelerek Kursiyerleri Muayene Ettiği ve Muayene Sonrası Gerekli Notlarını Alarak Rapor Tanzim Etmesi İçin Evrakları Doktor Olan Sanığa Götürdüğü/Anılan Sanığın Hiçbir Sürücü Adayını Muayene Etmeden Rapor Düzenlediği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2007/6491SAHTE SATIŞ BELGESİ VE BONO DÜZENLEMEK ( Pazarlama Elemanlarının Düşük Bedelle Sattıkları Eşyalar İçin - Eylemlerinin Zincirleme Şeklinde Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Oluşturduğu )
Y7.CDE. 1993/1547SAHTE SATIŞ FATURASI ( Tanzim Edilerek Araç Satışı - Kaçakçılık Suçu )
YCGKE. 2008/277SAHTE SEÇMEN KAYDI OLUŞTURMAK ( İlçede Görevli Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Görevleri Sebebiyle İşledikleri Suçlarda Kaymakam Tarafından İzin Verileceği )
Y19.CDE. 2015/8543SAHTE SEÇMEN KAYIT FORMLARI DÜZENLEME (Köy Muhtarının Köyde İkamet Etmedikleri Halde Bazı Kişileri Seçim Kuruluna Bildirerek Seçmen Kütüklerine Kayıtlarını Sağlaması - Eylemin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 142. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturuğununu Gözetilmesi Gereği)
Y4.HDE. 2004/8567SAHTE SENEDE DAYALI İCRA TAKİBİ VE HACİZ ( Menfi Tespit Davası Sonucunda Davacının Borçlu Olmadığının Tespit Edilmesi - Haksız Yere Bir Kimsenin Malının Haczedilmesi Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı/Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1998/4-264SAHTE SENEDE DAYALI TAKİP ( Asıl Borç Miktarının Tesbiti )
Y4.CDE. 2008/9553SAHTE SENEDE DAYALI YAPILAN TAKİP ( Sanık Avukatın Yakınana Ait Taşınmazları Haciz Ettirerek Satılmasına Neden Olduğu İddiası - Diğer Davalılar Hakkındaki Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarından Dava ile Birleştirilmesi Gereği )
Y19.HDE. 1998/2633SAHTE SENEDE DAYANAN TAKİP ( Menfi Tesbit Davası )
Y19.HDE. 1992/2495SAHTE SENEDE İSTİNADEN İCRA TAKİBİ ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y6.CDE. 1999/7222SAHTE SENEDİ CİRO MAKSADIYLA BAŞKASINA CİRO ETME ( Dolandırıcılık Suçunun Oluşmaması )
Y11.CDE. 2006/868SAHTE SENEDİN TAKİBE KONULMASI ( Özel Belgede Sahtecilik - Senet Borcunun Haricen Ödediğinin Anlaşılması Karşısında ve Suç Kastıyla Hareket Ettiklerine İlişkin Bir Delil Elde Edilemeyen Sanıkların Beraatleri Gereği )
YHGKE. 1995/19-458SAHTE SENET ( Menfi tesbit davası )
Y6.CDE. 1991/4906SAHTE SENET ( Sanığın Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş/İcra Takibine Koyması - Sahtekarlık )
Y6.CDE. 2003/9328SAHTE SENET ( Sanığın Suça Konu Senedi Katılan Şirketi Alacaklı Göstererek Düzenlettirip Katılan Adına 1. Ciranta Olarak İmzasını Atarak Kullanması - Sahtecilik Suçu )
Y12.HDE. 1999/14093SAHTE SENET ( Senedin Sahteliği İddia Edildiği Takdirde Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
Y13.HDE. 1996/6369SAHTE SENET ( Senet Altındaki Parmak İzinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2006/4917SAHTE SENET DÜZENLEME ( Ödeme Makbuzlarının Hangi Alacağa İlişkin Olduğu Tespit Edildikten Sonra Katılanın Borcunun Bulunması Halinde Alacağın Tahsili Amacıyla Borcu Kadar Sahte Senet Düzenlenip Düzenlenmediğinin Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/6881SAHTE SENET DÜZENLEME ( Sanığın Gayrimenkul Alımından Dolayı Borçlu Bulunduğu Katılana Diğer Sanığın Sahte Düzenlediğini Bildiği Senetleri Verdiği - Senetlerin Önceden Doğan Borç Nedeniyle Sonradan Verildiği ve Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2003/9794SAHTE SENET DÜZENLEME ( Suç Yükleyen Sanığın Duruşmadaki Senedi Yakınan Düzenleyip Bana Verdi Ben İmzaladım Şeklindeki Sözlerinin İftiradan Dönme Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y21.CDE. 2015/5639SAHTE SENET DÜZENLEME ( Suça Konu Senedin Hangi Hukuki İlişki Sebebiyle Düzenlendiği Sanık İle Ortak İş Yaptığı Şahsın Birlikte İşlettikleri İşyeri İle İlgili Olup Olmadığı Senet Karşılığında Alınan Paranın İşletme Hesabına Girip Girmediği Hususlarının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 1978/2562SAHTE SENET DÜZENLEMEK ( Alacaklının Elinde Alacağına Dair Delil Olmamasından Dolayı Sahte Borç Senedi Düzenlendiği ve Gerçekten Alacaklı Olduğunun Saptanması Durumunda Cezada İndirim Yapılması )
YCGKE. 2002/6-56SAHTE SENET DÜZENLEMEK ( Senetteki Yazı Rakam ve İmzaların Sanıkların veya Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığının Bilirkişi Aracılığıyla Kesin Olarak Saptanması )
Y11.CDE. 2014/11985SAHTE SENET DÜZENLENMESİ ( Sanığın Katılandan Alacağı Var İken Bir Ay Sonra Katılana Borçlu Sıfatıyla Senet Düzenleyerek Vermesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Dava Konusu Senedin Hangi Tarihte Hangi Yerde Kendisine Verildiği Senedin Yazılı Olarak mı Getirildiği Yoksa Huzurunda mı Yazıldığı İle Olayın Tanığı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y6.CDE. 2003/15562SAHTE SENET DÜZENLENMESİ ( Suça Konu Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2010/20097SAHTE SENET İDDİASI (Usulüne Göre Açılmış Bir Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı)
Y15.CDE. 2013/9377SAHTE SENET KULLANILMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Kredi Teminatı Olarak Bankaya Sahte Senet Verildiği/Senet Borçluları Hakkında Gerçek Kişi Olup Olmadığının Tespiti Açısından Kolluk Araştırması Yaptırılacağı - Banka Kayıtlarının ve Muhasebe Kayıtlarının İnceleneceği/İmza İncelemesi Yaptırılacağı )
Y23.CDE. 2015/9815SAHTE SENET KULLANILMASI ( Suça Konu Senedin Hangi Borca Teminat Teşkil Ettiğinin Kredi Sözleşmesinin Tanzim Edildiği Tarihte Kredinin Tamamının Kullanılıp Kullanılmadığının Tamamı Kullanılmış İse Senedin Bu Esnada Bankaya Verilip Verilmediğinin Sorulması Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y12.HDE. 2006/151SAHTE SENET NEDENİYLE CEZA DAVASI AÇILMASI ( HUMK.nun 317. Maddesinde Öngörülen Koşulların Araştırılması ve Ceza Davasının Ön Mesele Olarak Kabulünün Gerekip Gerekmediği Düşünülmesi Gereği )
Y11.CDE. 2005/1969SAHTE SENET TANZİM ETMEK ( Çekteki İmzanın Müştekinin El Ürünü Olmadığının Bildirildiği ve İcra Tetkik Merciince Takibin İptaline Karar Verilerek Kararın Onanarak Kesinleştiği - Sanıklara İsnad Edilen Suçlara Ait Delillerin Değerlendirilmesinin Mahkemesine Ait Bulunduğu )
Y6.CDE. 1998/3289SAHTE SENET TANZİMİ ( Ağır cezalık suç )
Y10.CDE. 1993/416SAHTE SENET TANZİMİ ( Kanıtların ve Suç Niteliğinin Tartışılması Görevinin Üst Dereceli Mahkemeye Ait Olması )
Y4.HDE. 1978/2086SAHTE SENET TANZİMİ ( Manevi tazminat )
Y6.CDE. 1999/7838SAHTE SENET TANZİMİ ( Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu )
YCGKE. 1973/6-242SAHTE SENET TANZİMİ ( Tefhim Olunan Kısa Karar Metninde -Eski Kararda Direnilmesine Karar Verildi- Demekle Yetinilmesi )
Y6.CDE. 2003/10400SAHTE SENET TANZİMİ ( Yakınanın Sanığa Borcuna Karşılık Bono İmzalayıp Verdiği Borcunu Ödediğinde Sanığın Sahte Olarak Düzenlediği Aynı Miktar Başka Bir Senedi İade Ettiği - Sahtecilik Niteliğinde Olduğu )
Y11.CDE. 2011/5441SAHTE SENET TANZİMİ İLE İCRA TAKİBİNE KOYULMASI ( Sahtecilik/Sanık ile Şikayetçi Arasında Yapıldığı İddia Edilen Protokolün Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Protokol ile Senet Üzerinde Adli Tıp Kurumundan İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/1096SAHTE SENET VE MAKBUZLAR DÜZENLENMESİ ( Kooperatif Müdürü Olan Sanığın Kooperatifin Para ve Malları Üzerinde Sahte Evraklar Düzenleyerek Kredi Verilmiş Gibi Hareket Ederek Kooperatif Üyelerine Ait Paraları Uhdesine Geçirdiği İddiası )
Y7.CDE. 2011/4182SAHTE SENET VE ÖDEME TALİMATI DÜZENLENMESİ ( Banka Görevlisi Sanığın Kredili Müşterili Adına Kredi Hesabı Açarak Parayı Zimmetine Geçirdiği/Sahte Olarak Düzenlenen Belgelerin Zimmet Suçunun Unsuru Olduğu - Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2014/14285SAHTE SENET VERİLMESİ (Suça Konu Sahte Senedin Katılana Alışveriş Karşılığında Teminat Olarak Verildiğinin İddia Edilmesine Rağmen Dosya Kapsamından Senedin Ne Tür Bir Alacak-Borç İlişkisi Sebebiyle ve Hangi Tarihte Katılana Verildiğinin Anlaşılamaması Karşısında Bu Hususun Araştırılarak “Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle” Verildiğinin Tespiti Halinde Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 1994/3314SAHTE SENETE DAYALI İCRA TAKİBİNDE BULUNMA ( Takip Yapan Hamilin Kötüniyetli Olduğu İspatlanmadan Manevi Tazminata Karar Verilememesi )
Y4.HDE. 2001/10437SAHTE SENETLE TEMLİK EDİLEN DAİRE ( Davacının Uğranılan Zararın Giderilmesini İstemesi )
Y15.CDE. 2012/6415SAHTE SENETLERİN İCRAYA KONULMASI ( Kendisini Başarılı İş Adamı Olarak Tanıtan Sanığın Dosyası Tefrik Edilen Avukat Üzerine Vekaletname Aldırdığı/ Resmi Kurum İşlemini Bahane Ederek Boş Senet İmzalatıp Takibe Koyduğu - Gerekli Araştırmanın Yapılacağı/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y21.CDE. 2015/8995SAHTE SENETLERİN İĞFAL KABİLİYETİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Senetlerin Getirtilerek Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyada Bulundurulduktan Sonra İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığı Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2002/4528SAHTE SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMEK ( Fiilin Verginin Tarhı İçin Kanunda Belirlenen Sürenin Başlamasından Önce Meydana Çıkarılması )
YCGKE. 2009/4-156SAHTE SEVK İRSALİYESİ KULLANMAK SURETİYLE KAMU KURUMUNU DOLANDIRMAK ( Sevk İrsaliyelerinin Ordino Amaçlı Düzenlendiği - Resmi Belge Niteliği Taşımadığı Yolundaki Görüşle Örtüşür Biçimde İrsaliye Belgeleri Özel Belge Olarak Kabul Edilip, Sahte Özel Belge Kullanma Fiilleri Sabit Görülerek Mahkumiyeti Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/2386SAHTE SİGARA SATIŞI ( Mavi Bandrollu Sigaraların - 1918 Sayılı Yasaya Aykırılık/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/2830SAHTE SİGORTA POLİÇELERİYLE DOLANDIRICILIK ( Eyleminin Haksız Yarar Elde Edilen Kişi Sayısınca 503/ilk Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2007/6163SAHTE SİGORTA POLİÇESİ İLE TRAFİK SİGORTA PULU KULLANMAK ( Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Olduğu - Her Bir Belgeden Ayrı Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/14219SAHTE SİGORTALI YAPMAK ( Muhasebeciliğini Yaptığı Kişileri Aldığı Vekaletnameler ile Gerçekte Olmayan İşyerinde Çalışıyor Göstererek Sahte Sigortalı Yapmak - TCK'nın 504/7. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
Y21.HDE. 2016/7406SAHTE SİGORTALILIK ( Davacının Sahte Sigortalılık Gerekçesiyle Maluliyet Aylığının İptal Edildiği/Davacının Sigortalılıklarına Esas Sicil Dosyaları ve Maluliyetine Esas Raporlarının Davalı Kurum'dan İsteneceği/Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki Giderilerek Davacının Fiili Çalışması Bulunup Bulunmadığının Ortaya Konacağı - Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi )
Y10.HDE. 2016/3416SAHTE SİGORTALILIK ( Hizmet Tespiti - Dava Dışı İşyerlerinden Bildirim Yapılan Dönemlerde Davacının Gerçekten Bu Şirketlerde Çalışıp Çalışmadığı Hususunun Anılan Şirketler Nezdinde Davacı İle İlgili Tutulan Özlük Dosyası Ücret Ödeme Belgeleri Gibi Kayıtlardan da Araştırılması Gerektiği )
Y15.CDE. 2013/15316SAHTE SİGORTALILIK KAYDI OLUŞTURULDUĞU İDDİASI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarar Görmesi Söz Konusu Değilse Suç Oluşmayacağı - Çocuğun 3 Gün Sigortalı Gösterilmesi Karşısında Çalışmalarının 90 Günü Bulmaması Sebebiyle Katılan Kurumun Sağlık Sigortasından Faydalanmasının Mümkün Olmadığı/15 Yaşından Küçüklerin Çalışıp Çalışmadıklarının Katılan Kurum Tarafından Resen Kontrol Edildiği/Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı Sebebiyle Verilen Beraat Kararının Doğru Olduğu )
Y15.CDE. 2013/8237SAHTE SİGORTALILIK KAYDI OLUŞTURULDUĞU İDDİASI ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarar Görmesi Söz Konusu Değilse Suç Oluşmayacağı - Sanığın Sigortalı Olarak Gösterildiği Dönemde Primlerin Düzenli Olarak Ödendiği/Eşinin De Aynı İş Yerinde Çalışması Sebebiyle Sigortalı Olduğu ve Sağlık Giderlerinin Sigortalı Olan Eşi Üzerinden De Karşılanabileceği/Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı Sebebiyle Verilen Beraat Kararının Doğru Olduğu )
Y15.CDE. 2013/10091SAHTE SİGORTALILIK KAYDI OLUŞTURULDUĞU İDDİASI ( Sanıkların İskan Ruhsatı Bulunmayan Taşınmazının Bu Eksiğini Gidermek İçin ve Yapı Kullanma İzni Alabilmek İçin İnşaattaki Eksiklikleri Tamamlattıklarını Göstermek Üzere Gerçekte Çalışmadıkları Halde Diğer Sanıkları Bu Taşınmazın İnşaat İşlerinde Çalışmış Gibi Katılan Kuruma Sigortalı Olarak Bildirdikleri - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zarar Görmesi Söz Konusu Değilse Suç Oluşmayacağı/Sanıkların Söz Konusu İnşaatta Çalışmadıklarına Dair Savunmalarının Aksinin İspatlanamadığı )
Y15.CDE. 2012/8251SAHTE SİGORTALILIK KAYDI OLUŞTURULDUĞU İDDİASI (Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - İşyeri Sahibinin Beyanları Küçüklerin İşe Giriş Bildirgelerinde Belirtiği Şekilde Çalıştıklarının Aksine Bir Durum Tespit Edilememesi ve Kurum Aleyhine Zarar Doğurucu Durum Olmadığı)
Y10.HDE. 2015/15545SAHTE SİGORTALILIK SEBEBİYLE YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN İSTİRDADI ( Uyuşmazlık Konusu Dönemde Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin Faaliyetinin Olup Olmadığının Tespiti Yönünden Kurumlardan Ve Kolluk Vasıtasıyla Faaliyetinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Dönem Bodroları Getirtilerek Bodroda İsmi Olan Yanıklara Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'Nin Uyuşmazlık Konusu Dönemde Faaliyeti ile Bu Dönemde Fırın İşyerinin İlgili Tarafından İşletimesi Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/16072SAHTE SİM KART VE SAHTE KİMLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNTERNETTEN İZİNSİZ PARA TRASFERİ ( Şifrenin Dolandırıcıların Eline Geçmesine Davacının Sebep Olduğunun Banka Tarafından İspatlanamadığı - Zararın Banka Tarafından Karşılanması Gereği )
Y11.CDE. 2013/5239SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ ( İddianameyle Sanığın Üzerinde Kendi Resminin Bulunduğu Başka Bir Ad ve Soyad İle Yaptırdığı Sahte Nüfus Cüzdanını Kimliğini Soran Güvenlik Görevlilerine İbraz Etmek Suretiyle Kullandığı İddiasıyla Dava Açıldığı - Hükmün Konusunun İddianamede Gösterilen Fiilden İbaret Olduğu/Sahte Sürücü Belgesinin Davaya Konu Yapılmadığı/Belgenin Nüfus Müdürlüğünden Alınıp Alınmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2015/12983SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Ekspertiz Raporunda Suça Konu Belgenin Tamamen Sahte Düzenlendiğinin ve İğfal Kabiliyetini Haiz Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdiri Hakime Ait Olduğu Cihetle Mahkumiyet Hükmünün Konusunu Oluşturan Emanette Kayıtlı Suça Konu Sahte Sürücü Belgesi Celp Edilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı )
Y11.CDE. 2014/3131SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Sahte Sürücü Belgesinin Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderesine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2014/19997SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ (Farklı Tarihlerde Düzenlenip Kullanıldığına Dair Tespit Bulunmadığı - Adlarına Sahte Belgeler Düzenlenen Kişilerin Gerçek Şahıslar Olmaları Cihetiyle 5237 S. TCK'nun 43/1. Md. Hükmünün Uygulanması Gerektiği)
Y13.CDE. 2016/3768SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ (Resmi Belgede Sahtecilik - Aslı Ele Geçmeyen Sürücü Belgesi Üzerinde İnceleme Yapılmasının Mümkün Olmaması ve Aldatıcılık Niteliğinin Belirlenememesi Sebebiyle Yüklenen Suçun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı)
Y11.CDE. 2014/9169SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Suça Konu Sahte Sürücü Belgesinde Belge Üzerinde Bulunması Gereken İmza ve Mühür İzinin Mevcut Olduğu - Belgenin Sahteliğinin İlk Bakışta Anlaşılamadığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Yasal Unsurlarının Oluştuğu Kabul Edileceği )
Y21.CDE. 2016/1076SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Suçuna Yardım Ettiğinden Bahisle Kurulan Hükme Dair İncelemede Sanığın Kendi Kimlik Bilgilerini ...'Ye Vererek Onun Sahte Sürücü Belgesi Düzenleyerek Kullanması Eylemine İştirak Ettiğine Dair Delil Bulunmadığı - Sanığın Beraati Gereği )
Y11.CDE. 2008/19597SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZI ( Fotokopisinin Çekileceği Sırada Bankadan Ayrıldığı İddiası - Savunma ve Savunmayı Teyit Eden Tanık Beyanı İle Evrak Kapsamına Göre Sanığın Henüz Dolandırıcılık Suçunun İcrai Hareketlerine Başlamadığı/Beraati Gereği )
Y11.CDE. 2015/1696SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI ( Suça Konu Belge Aslının Araştırılarak Aldatıcılık Niteliği Hususunda İncelenip Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği - Belgenin Onaysız Fotokopiden İbaret Olduğunun Anlaşılması Durumunda İse Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşmayacağı )
Y3.HDE. 2014/14381SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE ARAÇ SATIMI ( Davalı Noterin Sorumluluğu Cihetine Gidilmesi Gerektiği - Davacının Uğradığı Zararın Miktarı Belirlenip Davacının Bölüşük Kusuru Nedeniyle Belirlenen Zarar Tutarından Uygun Bir İndirim Yapılarak Kalan Miktardan Davalıların Sorumlu Tutulması Gerektiği/Maddi Tazminat )
Y21.CDE. 2015/13042SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE CEZAEVİNE GİRME ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanık Hakkında 2-5 Yıl Arasında 4 Yıl Hapis Cezasına Hükmedildiği/”Suçun İşleniş Şekli Geçmişteki Sabıkalığı Tayin Olunacak Cezanın Sanığı Uslandırmayacağı" Biçimindeki Soyut ve Genel Nitelikli Açıklamalar Yeterli ve Yasaya Uygun Gerekçe Sayılamayacağı Gözetileceği )
Y11.CDE. 2010/14173SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALAMAK ( Sanık Adına Düzenlenmiş Kart Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Düzenlenmişse Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2013/1288SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE NOTERDE ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRME ( Zincirleme Şekilde İşlenen Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
Y3.HDE. 2012/5858SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ İLE VEKALET İŞLEMİ ( Sürücü Belgesindeki Bütün Bilgiler Doğru Olsa da Belgedeki İsim ve Resmin Çeliştiği - Araç Malikinin Cinsiyetinin Noter Tarafından Araştırılması Gereği/Kusursuz Sorumluluk Durumu Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2014/15929SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANMA ( Başka Bir Suç İşleyeceği Yönünde İhbar Üzerine Durdurulduğunda Suça Konu Sahte Sürücü Belgesinin Sahte Olduğunu ve Gerçek Kimliğini Beyan Ederek İbraz Ettiği - Henüz Herhangi Bir Suç İsnadının Bulunmaması Nedeniyle İftira Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı )
Y4.CDE. 2009/16865SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANMA ( Ortada Kabahatin Ötesinde Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasının Engellenmesi Amaçlanan Bir Suç Bulunmaması Karşısında Eylemin TCK.nun 206. Md.sinde Düzenlenen Yalan Bildirimde Bulunma Suçunu Oluşturacağı )
Y11.CDE. 2006/4179SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANMAK ( Fotoğraf Değişikliğinin İlk Bakışta Dikkati Çekmeyeceği Açıklandığına Göre Suçun İğfal Kabiliyeti İtibariyle Oluştuğu )
Y11.CDE. 2006/4140SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANMAK ( Üzerinde Sanığın Fotoğrafı Bulunan Suça Konu Sahte Sürücü Belgesini Kullanmaktan İbaret Eylemlerinin Tek Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2010/5722SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ NEDENİYLE SAHTECİLİK ( Olay Yeri Tutanağına Göre İki Adet Sahte Sürücü Belgesi Bulunduğu Anlaşılmakla Hangi Sürücü Belgesinden Hüküm Kurulduğu ve Zoralıma Karar Verildiğinin Kararda Belirtilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/5210SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ SUNMA (Resmi Belge Düzenlendiği Sırada Görevlilere Üzerinde Kendi Fotoğrafının Olduğu Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Sürücü Belgesini Sunmasından ve Sunduğu Kimlik Adına İdari Yaptırım Tutanaklarının Düzenlenmesine Sebebiyet Vermesi - Fiilin "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" Suçunu Oluşturacağı)
Y11.CDE. 2012/28706SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ VE NÜFUS CÜZDANINDAKİ SOĞUK MÜHÜR İZLERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Kriminal Raporda Belgelerdeki Fotoğraflar Üzerinde Soğuk Mühür İzinin Bulunup Bulunmadığından Bahsedilmediği - Belge Asıllarının Yerel Mahkemece İncelenerek Duruşma Tutanağına Geçirileceği/Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y21.CDE. 2015/13154SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ VE PLAKALAR ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Belgelerin Farklı Zamanlarda Düzenlendiğine Dair Kesin Delil Olmadığı/Tek Bir Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği/Birden Çok Sahte Belgenin Düzenlenmesi Olgusunun Temel Cezanın Belirlenmesi Sırasında Nazara Alınabileceği )
Y11.CDE. 2008/18159SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİNİN BİRDEN FAZLA KULLANILMASI ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Sahte Sürücü Belgesinin Birden Fazla Kullanılmasının Düzenlemenin Tabii Sonucu Olduğu/Zincirleme Suç Hükmü İle Cezanın Artırılamayacağı )
Y3.HDE. 2013/10376SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI NEDENİYLE ZARAR (Noterin Sahte Belgelerle İşlem Yapması Gerçek Maliki İyi Tespit Edememesinin Hatalı Eksik İşlem Olduğu - Araç Satışı Yapan Kişinin Belgedeki Yaşı ile Gerçek Yaşını Karşılaştırmamakla Noterin/İşi Araç Alım Satımı Yapmak Olan Davacının Gerekli Araştırmayı Yapmamakla Zararda Ortak Kusurlu Olduğu)
Y3.HDE. 2014/10848SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİYLE ARAÇ SATIŞI YAPILMASI ( Kamu Hizmeti Yürüten Noterin Sürücü Belgesindeki Hatalar Sebebiyle Daha Özenli Davranıp Gerekli Araştırmayı Yaparak Sürücü Belgesinin Sahte Olup Olmadığını Detaylı Şekilde Araştırması Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y11.CDE. 2012/4082SAHTE ŞİRKET KURMA ( Sanığın Bununla İlgili Yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesinde Sürdüğünü Belirtmesi - Sanığın Suça Konu İki Adet Çeki Sahte Olarak Düzenleyerek Piyasaya Sürdüğünün İddia Olunduğu/Bahse Konu Dava Dosyası Celp Edilip Birleştirme Olanağının Bulunması Halinde Kamu Davalarının Birleştirileceği )
Y7.CDE. 1999/2704SAHTE TABİBLİK YAPMAK
Y7.CDE. 1998/7454SAHTE TABİPLİK ( Eylemin Bu Nitelikte Olup Olmadığının Yüksek Sağlık Şurasından Sorulması Gereği )
Y11.HDE. 2008/13657SAHTE TABLONUN KATALOGDA KULLANILMASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Ettiği Kabul Edildiğinde Davacının Tecavüzün Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Talepleri Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )
YCGKE. 2008/5-96SAHTE TAHSİL FİŞİ DÜZENLEMEK ( Holdinge Ait Teknelerin Bakım Borçlarının İşletme Müdürlüğü'nün Muhasebe Kayıtlarında Göründüğü/Marina Müdürü Sanığın Diğer Sanıkların Talimatı Olmadan Borcu Yoktur Belgesi Düzenlediği - Mal Edinme Kastı Olmadığından Eylemin Zimmet Değil Sahtecilik Olduğu )
Y7.CDE. 1999/10515SAHTE TAKLİT VE YANILTICI NİTELİKLERİN TESBİTİ ( Taklit Çay/Marka Hakkına Tecavüz - Mahkemece Tesbit Edilmesinde Yapılması Gerekenler )
Y6.CDE. 1997/2369SAHTE TALİMAT MEKTUBUNU BANKAYA İBRAZ EDİP BAŞKASININ HESABINDAN PARA ÇEKMEK ( Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Dolandırıcılık-Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi )
YCGKE. 1998/6-343SAHTE TALİMATLA BAŞKASININ HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Dolandırıcılık-Para Çekilmesi Konusunda Önceden Talimat Verilmemişse Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmaması )
Y13.HDE. 2010/12160SAHTE TANZİM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN VEKALETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Kendisine Dava İhbar Edilen 3. Kişi Davaya Müdahale Etmez İse veya Fer'i Müdahil Sıfatıyla Katılırsa Onun Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 2004/7-79SAHTE TAPU KAYDI ( Bu Kayda Dayanarak Karar Verilememesi )
Y11.CDE. 2006/4904SAHTE TAPU TESCİL KAYDI OLUŞTURMAK ( Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Sanığın Muhtarlıklara Düzenlettiği Sahte Belgeleri Kullanarak )
Y6.CDE. 1981/7666SAHTE TASARRUF BONOSUNU BİLEREK KULLANMA ( Tasarruf Kuponlarının Hamiline Yazılı Olması Nedeniyle Para Mahiyetinde Olması )
Y21.CDE. 2015/5296SAHTE TAŞIMA İZİN BELGESİ (Suça Konu Belgelerin Ele Geçtiği Araç Şoförlerinin Sanıkla Yüzleştirmeleri Yapılarak Belgelerin Sanık Tarafından Kendilerine Teslim Edilip Edilmediğinin Tespit Edilip Sonucuna Göre Gerektiğinde Araç Şoförleri ve Şirket Sahibi Tanık Hakkında da Suç Duyurusunda Bulunulması Adı Geçenler Hakkında İddianame Düzenlenir İse Bu Dosyaların Birleştirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği)
Y15.CDE. 2013/1423SAHTE TATİL DÜZENLEME ( Katılan Adına Sanığa Ait Şirket Tarafından Belirtilen Tarihler Arasında Bir Rezervasyon Yaptırılıp Yaptırılmadığı Sorulup Bu Durumun Tespitinden Sonra Sanığın Kastı Belirlenerek Sonuca Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/12335SAHTE TEDİYE FİŞİ DÜZENLEMEK ( Dolandırıcılığın Unsuru Bulunmadığı - Bazı Mudilerin Döviz ve Türk Parası Hesaplarınıdaki Banka Parasının Mal Edinilmesi/Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2011/3881SAHTE TEDİYE FİŞİ DÜZENLEMEK ( Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması ve Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Sonucuna Göre Lehe Kanunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2001/1388SAHTE TEDİYE FİŞLERİ DÜZENLEMEK ( Banka Parasını Mal Edinme Fiilinin 4389 Sayılı Yasadaki Fiili Oluşturması )
Y4.HDE. 2004/7292SAHTE TELEFON ABONE SÖZLEŞMESİ İDDİASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Dayanak Borcun Dönemini Kapsayan Abone Sözleşmesi Getirtilerek Gerekirse Sözleşmedeki İmza İle Davacı İmzaları Üzerinde İnceleme Yapılması Gereği )
Y11.CDE. 2014/9563SAHTE TELEFON ABONELİĞİ (5809 Sayılı Kanunun Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlemek veya Değiştirmek Suretiyle Kişinin Bilgi ve Rızası Dışında Tesis Edilmiş Olan Abonelikler Kullanılamaz Hükmü Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/9087SAHTE TELEFON ABONELİĞİ DÜZENLEME (Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında Abonelik Tesisi - Özel Hüküm Niteliğinde Bulunan Elektronik Haberleşme Kanunu'nun Uygulanmasının Gözetilmesi Gereği)
Y11.CDE. 2014/8083SAHTE TELEFON ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Hatta İlişkin Suç Tarihlerini Kapsar HTS Raporlarının Getirtilerek En Çok Görüşme Yapılan Yeteri Kadar Şahsın ve Tespiti Halinde Abonelik Sözleşmesinde Belirtilen Adreste Oturan Şahısların Tanık Sıfatıyla Dinlenmek Suretiyle Hattın Fiilen Kim Tarafından Kullanıldığı Belirlenip Fiili Olarak Kullanan Sanıktan Başkası İse Sanıkla Yakınlık/Tanışıklık Durumunun da Araştırılması Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/27SAHTE TELEFON ABONELİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME ( Sanığın Alt Bayi Olarak İşlettiği İşyerince Katılanlar ve Müştekilerin Kimlik Bilgileri Kullanılarak Adlarına Haberleri Olmadan Sahte Telefon Abonelik Sözleşmeleri Düzenlendiği - 5809 S. Kanunu'nun 63/10 ile 56/4 ve 5. Fıkrasındaki Hükümler Özel Hüküm Niteliğinde Bulunup Lehe Olan ve Ön Ödeme Önerisi Gerektiren Sanığın Eylemlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y15.CDE. 2015/14788SAHTE TELEFON HATTI ÇIKARMA ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci Veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı ve Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceği - Dolandırıcılık )
Y21.CDE. 2015/7162SAHTE TELEFON HATTI ÜRETME ( Kişinin Bilgisi ve Rızası Dışında İşletmeci veya Adına İş Yapan Temsilcisi Tarafından Abonelik Tesisi İşlemi veya Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt İşlemi Yapılamayacağı ve Yaptırılamayacağı ve Bu Amaçla Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenlenemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/9830SAHTE TELEFON KARTININ KULLANIMI ( Sanığın Sahte Olduğunu Bilmesi - Eylem Otomatik Aletlerden Bedelsiz Yararlanma Suçunu Oluşturduğu )
Y19.HDE. 2005/3387SAHTE TEMİNAT MEKTUBU ( İlgili Bankadan Yazılı Teyit Almadan Geçerli Olduğunu Kabul Ederek Satış Konusu Malı Teslim Eden Satıcı ve Teminat Mektubuna Karşı Sözlü de Olsa Teyit Veren Banka Çalışanları Doğan Zarardan Karşılıklı Olarak Kusurlu Olduğu )
Y19.HDE. 2007/5407SAHTE TEMİNAT MEKTUBU ( İtirazın İptali - Son Bilirkişi Raporunda Davacı Şirketin Bankaya Yazılı Olarak Müracaat Etmemesi ve Yazılı Teyit Almaması Nedeniyle Kusurlu Olduğu/Davalı Bankanın da Sahte Teminat Mektubunda İğfal Kabiliyeti Olsa Bile Bankanın Daha Dikkatli ve Özenli Olması Gerektiği/Olayda Her İki Tarafında Kusurlu Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/1836SAHTE TEMİNAT MEKTUBU ( Yazı Ve İmzaların Sanığın Veya Şirketin Yetkilileri Veya Çalışanlarının Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespiti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Ve Delillerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi Gereği - Dolandırıcılık )
Y11.CDE. 2002/10730SAHTE TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDEREK İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALMAYA ÇALIŞAN SANIK ( Banka Vasıta Kılınarak Dolandırıcılığa Eksik Teşebbüs )
Y11.HDE. 1997/10671SAHTE TEMİNAT MEKTUBUNDAN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Banka Personeli ile Lehdarın Anlaşarak Bankayı Dolandırmasının Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi - Bankadan Mektubu Teyit Etmeyen Hamilin de Müterafik Kusurlu Olması )
Y11.HDE. 1990/6782SAHTE TEMİNAT MEKTUBUNU BANKANIN TEYİT ETMESİ ( Gerçeği Bankaya İade Edilmiş Olmasına Rağmen Yapılan Teyitten Dolayı Sorumluluk )
Y11.HDE. 1992/1956SAHTE TEMİNAT MEKTUBUNUN TEYİD EDİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI ( Bankaca Mektup Tarihi ve Miktarı Belirtilerek Yapılan Başvuruda Böyle Bir Mektup Verildiğinin Bildirilmesi )
Y11.CDE. 2011/1719SAHTE TESCİL BELGESİ İLE YAKALANAN SANIĞIN BELGEDEKİNDEN FARKLI BİR KİŞİNİN BİLGİLERİ İLE DÜZENLENMİŞ KİMLİK İBRAZ ETMESİ ( Belgelerin Aynı Tarihte Düzenlendiğine İlişkin Delil Olmadığından İki Ayrı Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşacağı )
Y11.CDE. 2007/6163SAHTE TRAFİK TESCİL BELGESİ VE SİGORTA POLİÇESİ KULLANMAK ( Sahte Belge Çeşitliliği Dikkate Alınarak Temel Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşarak Tayin Edileceği - Her Bir Belgeden Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması/Bozma Nedeni )
Y7.CDE. 2003/13080SAHTE TRAFİK VE TESCİL BELGESİ ( Olan Sakat Aracı/Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilmesi - Sanığın Muafen İthal Edilen Sakat Aracının İthal Amacı Dışında Kullanılması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
Y3.HDE. 2002/3441SAHTE TUTANAK ( Adli Tıp Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden Tutanaklardan Hangisinin Sahte Hangisinin Geçerli Olduğu Hususunda Rapor Alınması )
Y13.HDE. 2013/1592SAHTE UYGUNLUK BELGESİ ALINDIĞI İDDİASI ( Ceza Davası Dosyasındaki Davalıların Beyanlarının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/10737SAHTE ÜCRET BORDROSU ( Sanıkların Kredi Kartı Almak İçin Şirket Kurup Önceki Yıllarda Vergi Ödemiş Gibi Sahte Vergi Levhası Düzenleyip İşyerdinde Eskiden Beri Çalışıyor Gibi Düzenlemeleri - Bankaya İbraz Edip Kredi Kartı Alıp Kullanma Eyleminde Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2016/6242SAHTE ÜRETİLEN KARTI KULLANMAK (Şikayetçilerden Biri Hakkında Kredi Kartı Başvurusunda Bulunulmadığı/Sadece Bilgisayar Satın Alınırken Bedelinin Tüketici Kredi Sözleşmesi İle Alınan Bedel İle Ödendiği - Sanıkların Sahte Üretilen Kartı Alışveriş Yapmak Suretiyle Kullanmak Suçundan Beraatleri Gerektiği)
Y8.CDE. 2017/16858SAHTE ÜRETİLEN KREDİ KARTININ KULLANILMASI SUÇU ( Sanık Hakkında Teşdiden Ceza Tayin Edildiğinin Belirtilerek Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlendiği - Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Olunması Suretiyle Hükümde Çelişkiye Neden Olunmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/4272SAHTE ÜRETİLEN KREDİ KARTLARININ KULLANILMASI ( Sanıkların Bankaya Ait Kredi Kartlarını Alışverişlerde Kullandıkları Anlaşılması Karşısında Sanıklar Hakkında Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayini Gerektiğinin Gözetilmeyerek Farklı Kart Numarası Sayısınca Hükümlerin Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/15122SAHTE ÜRETİLMİŞ KARTI KULLANMAK SUÇU (Çelişkili Karar Verilemeyeceği - Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Olduğu Halde Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşarak Belirlenmesi Doğru Olmadığı)
Y8.CDE. 2016/10088SAHTE ÜRETİLMİŞ KREDİ KARTLARINI KULLANMAK SURETİ İLE HAKSIZ YARAR SAĞLAMA (Suça Konu Kartların Aynı Bankaya Ait Olup Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kullanılması Nedeni İle T.C.K'nun 245/3 İle 43. Md.lerinden Cezalandırılması Yerine Kart Sayısınca Cezalandırılmasına Karar Verildiği - Kararın Bozulacağı)
Y4.CDE. 1997/3671SAHTE ÜRÜN SATMA ( Toptan Ticaretini Yapan Sanığın Bunların Sahte Olduklarını Bilmesinin Gerekip Gerekmediğinin Belirlenmesi )
Y5.CDE. 2014/5180SAHTE ÜYELİK BELGESİ DÜZENLEME (Sanıkların Sebzecilik Mesleği İle İştigal Etmeyen Sanıklar Adına İçerik İtibariyle Sahte Üyelik Belgesi Düzenledikleri/Adlarına Düzenlenen ve İçerik Olarak Sahte Olan Belgeleri Bu Sanıkların Sebze Pazarındaki Dükkanları İhale Satış Fiyatı Üzerinden %10 İndirimli Alabilmek İçin Kullandıkları - Zincirleme Biçimde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Azmettirme Suçunun Oluştuğu)
Y11.HDE. 2004/408SAHTE VAKALETNAME İLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( Vekaletnamedeki İmza ile Hesap Cüzdanındaki İmzalar Arasında Çıplak Gözle Dahi Tesbit Edilebilecek Bariz Fark Olması Davalı Bankanın da Zarardan Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y6.CDE. 1999/6848SAHTE VARAKAYI BİLEREK KULLANMAK ( Sahte İlkokul Diplomasıyla Ehliyet Almak )
Y5.CDE. 2015/9357SAHTE VE EKSİK BELGELERLE KAYIT TESCİL İŞLEMİ YAPMA ( Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Soruşturmada Memur Olmayan Şahıslar Hakkında Tefrik Kararı Verildiği/Mahkemece Anılan Dosyalar Arasında Hukuki ve Fiili Bağlantı Bulunması Nedeniyle Anılan Dosyanın Akıbetinin Araştırılması Derdest Olması Durumunda Birleştirileceğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2001/10740SAHTE VE GEÇERSİZ VEKALETNAME ( Pay Devrinin İptali İstemi - Özel Vekaletnamenin Sahteliği Savının Vekaletnameyi Düzenleyen Noteri de Kapsadığı ve İlgili Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada Bu Konunun Çözüme Bağlanmayacağının Gözetileceği )
Y4.HDE. 2002/5808SAHTE VE İĞFAL KABİLİYETİ OLAN KİMLİK BELGELERİ ( Düzenleyen Davalıların Eylemlerinin Ağır Kusur Oluşturduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y11.CDE. 1999/2846SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİ VE BİLEREK KULLANILMASI ( Sevk İrsaliyesi - Görevli Mahkeme )
Y11.CDE. 2002/1926SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURA KULLANILMASI ( KDV Açısından Aynı Hesap Dönemi İçerisinde Farklı Tarihlerde Kullanılmasının Teselsül Eden Suçu Oluşturması )
Y11.HDE. 1999/5785SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN BANKA TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Bankanın Özen Borcunu Yerine Getirmemesi Nedeniyle Sorumlu Olması )
Y19.HDE. 2007/10083SAHTE VE USULSÜZ İŞLEMLER ( İhmal ve Kötüniyetli Davranışlar/İtirazın İptali - Yapılan Sahte ve Usulsüz İşlemler/Taraflar Arasındaki Üye İşyeri Sözleşmesinde Konu Hakkındaki Hükümlerin de Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/20807SAHTE VE USULSÜZ RAPORLAR İBRAZ EDEREK İSTİRAHAT KULLANAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Talebinin Reddi Gereği - İmzaların İşçiye Ait Olmamasının Feshi Haksız Kılmayacağı )
Y11.CDE. 2005/436SAHTE VE YANILTICI BELGE DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet - Fiilin Temas Ettiği 359/b-1 Maddedeki Suça Ağır Ceza Mahkemesinin Bakması Gerektiği )
Y7.CDE. 1999/10376SAHTE VE YANILTICI NİTELİK ( Suça Konu Mallarda Bu Niteliklerin Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2012/4415SAHTE VE YETKİSİZ İMZALARLA ŞİRKETİN BORÇLU GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI ( Borçlu Tarafından Yetkililerden İkisinin İsminin Belirtilmesinin İmzaların Diğer Yetkililere Ait Olduğunun Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği - Diğer Şirket Yetkililerine Ait Olup Olmadığı Yönünde İnceleme Yapılacağı )
Y1.HDE. 2008/6187SAHTE VEKALET ( Kullanılarak Parsellerin Birleştirilmesi ve Ayrılması - Belediyenin Özel İşlerine İlişkin Olduğu/Mahkemenin Bir Önceki Kadastral Çaplara Dönülmesi Kararı Vereceği )
Y6.CDE. 2002/19822SAHTE VEKALET ( Sanığın Vekaletnameyi Sahte Olarak Düzenleyip Bunu Kullanarak Bankayı Zarara Uğratması Eylemin - Dolandırıcılık )
Y2.HDE. 2003/4067SAHTE VEKALET ( Vekaletnamenin sahteliğinin anlaşılması durumunda Avukatın Dava Açma ve Takip Etme Yetkisinden Sözedilememesi )
Y1.HDE. 2004/4886SAHTE VEKALET ( Vekaletnameye Yasaya Aykırı Olarak Olarak Olmadığı Halde Tevkil Yetkisi Eklettirilmek Suretiyle Vekil Tayin Edilen Kişi Tarafından Taşınmazların Başka Kişilere Devri Nedeniyle )
Y4.HDE. 1974/7152SAHTE VEKALET BELGESİ
Y4.HDE. 2000/6166SAHTE VEKALETLE KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Noterden Tazmini Talebi )
Y11.HDE. 2003/13105SAHTE VEKALETLE TAPUDA TAŞINMAZ SATIŞI ( Noter'in Kusurlu Olduğunun Anlaşılması Sigortacının Kanundan Doğan Sorumluluğu Nedeniyle Davalı Hazine'ye Rücu Edemeyeceği - Noter Sorumluluk Sigortacısı )
Y13.HDE. 2004/17197SAHTE VEKALETNAME ( Dayanarak Çıkarılan Vekaletnamenin Kullanıldığı Davada Feragatten Yararlanan Davalı ve Noterin Sorumluluğu - Vekaletnamenin İptali Davası )
Y3.HDE. 2012/19303SAHTE VEKALETNAME ( İğfal Kabiliyeti Bulunduğu Takdirde Noter Sorumluluktan Kurtulacağından Mahkemece Vekaletnamenin Düzenlenmesine Dayanak Oluşturan Nüfus Kayıt Bilgileri ve Ruhsatnameyle İlgili Olarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y1.HDE. 1987/6593SAHTE VEKALETNAME ( Kendisine Okunmadan Temliki Sağlayan Vekaletname )
Y11.HDE. 2011/4819SAHTE VEKALETNAME ( Mevduat Hesabından Sahte Vekaletname ile Çekilen Paranın Tahsili - Usulsüz Yapılan Ödemelerin Hesap Cüzdanına İşlenen Davacının Cüzdana Yapılan Bu İşlemlere Zamanında Karşı Çıkmamasının İcazet Verdiği Anlamına Geleceği )
Y11.HDE. 2001/4254SAHTE VEKALETNAME ( Noterce Düzenlenen/Davacılara Ait Taşınmazların Satılması Nedeniyle Tazminat İstemi - Noterin Kendi Akidine Karşı İleri Sürdüğü Temyiz İtirazında Sigorta Hukukunun Uygulama Alan ve Olanağı Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2000/6373SAHTE VEKALETNAME ( Nüfus Cüzdanı Tanzimine Dayalı/Meydana Gelen Zarardan İçişleri Bakanlığı ve Tapu Sicil Muhafızlığına İzafeten Hazinenin MK.nun 917. Maddesi Uyarınca Sorumluluğu Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y13.HDE. 1996/1944SAHTE VEKALETNAME ( Sahte Vekaletname ile Yapılan Satışta İyiniyet Savunmasına İtibar Edilmemesi )
Y13.HDE. 1995/7196SAHTE VEKALETNAME ( Sahte Vekaletname Nedeni İle Temsil Yetkisinden Yoksun Kimsenin Başkasını Temsilen İyiniyetli Üçüncü Kişiye Geçerli Bir Sözleşme Yapmasının Mümkün Olmaması )
Y4.HDE. 2001/3236SAHTE VEKALETNAME ( Sahteliği İddia Edilen Vekaletnamenin Bizzat Davalı Noter Tarafından mı Yoksa Başka Bir Noterlik Görevlisince Düzenlendiğinin Tespitinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2006/12186SAHTE VEKALETNAME ( Usulüne Uygun Olarak Düzenlenen Vekaletnameye Göre Yaptığı Ödemede Kusursuz Olduğu Saptandığına Göre Ödeme Nedeniyle Oluşan Zarardan Bankanın Sorumlu Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
Y6.CDE. 1994/11599SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Eksik Soruşturma )
Y11.CDE. 2011/3656SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Hazırlanan Vekaletnamenin Düzenlenmesi Sırasında Nüfus Cüzdanı da İbraz Edilmiş Olması Karşısında Başkatip Olan Sanığın İbraz Edilen Nüfus Cüzdanının Sahte Olduğunu Bilerek Hareket Ettiğine İlişkin Somut Delil Bulunmadığının Gözetileceği )
Y11.CDE. 2010/6907SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMEK ( Hükümde Yasa Yoluna Başvuru Yönteminin Gösterilmediği/Cezaevinde Bulunan Sanığın Adresine 7201 S.K. Md.35'e Göre Tebligat Yapıldığı - Usulsüz Olarak Kesinleşen Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği )
Y11.HDE. 2004/3177SAHTE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Alacak Talebi - İddia Savunma Bilirkişi Raporu ve Tüm Dosya Kapsamından Davanın Sübut Bulmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
Y11.CDE. 2012/27803SAHTE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Belgelerin Duruşmaya Getirilerek İncelenip Özelliklerinin Tutanağa Yazılacağı - Belgenin Onaysız Fotokopi Belgeden İbaret Olması Halinde Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Onaylı Olması Durumunda İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )
Y13.HDE. 2000/6266SAHTE VEKALETNAME DÜZENLENMESİ ( Vekaletnamenin Sahteliğinin Tespiti ve İptali - Davacının Tapu İptali Davasından Ayrı Olarak Böyle Bir Dava Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
Y3.HDE. 2014/9689SAHTE VEKALETNAME DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Dava Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölmesi Halinde Ölen Kişinin Taraf Ehliyetinin Son Bulacağı )
Y11.CDE. 2014/3247SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEYEREK OTOMOBİL SATILMASI ( Şikayetçi Dinlenerek Aracı Kime Kiraladığı Hususunda Çelişkili Beyanlarının Giderileceği/Tanıktan Aracı Sanıktan Satın Aldığına Dair Herhangi Bir Sözleşme Yapıp Yapmadıklarının Varsa İbraz Etmesinin İsteneceği - Suça Konu Vekaletnamenin Ne Şekilde Eline Geçtiğinin Sorulacağı/Suça Konu Vekaletnamenin Üzerinde Yer Alan Fotoğrafın Sanığa Ait Olup Olmadığının Tespit Edilerek Karar Verileceği )
Y6.CDE. 2003/2763SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞI ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2005/5SAHTE VEKALETNAME İLE ARAÇ SATIŞINI SAĞLAMA ( Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlamaktan Oluşan Eylemlerinin Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında TCK'nun 342/2 ve 80. Maddelerine Uyan Zincirleme Tek Suç Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2014/17563SAHTE VEKALETNAME İLE BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacının Daha Önce Yaptığı İşlemler Dolayısıyla Dekontlarda İmzası ve Ekinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Bulunduğu - Belgelerin Onay Forumu İle Fakslanması Halinde Yapılacak Basit Bir Kontrolle Durumun Anlaşılacağı/Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2006/2193SAHTE VEKALETNAME İLE BANKA ŞUBESİNDEN PARA ÇEKİLMESİ ( Üzerinde Düzeltmeler Bulunan ve Sahte Olan Vekaletname ile Hesaptaki Tüm Paranın Çekilmesi - Ödemenin Büyüklüğü Parayı Çeken Şahsın Şüpheli Hareketleri Karşısında Tüm Parayı Ödeyen Bankanın Dikkat ve Özen Sorumluluğunu Yerine Getirmediği )
Y19.HDE. 2007/10503SAHTE VEKALETNAME İLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( İtirazın İptali - Vekaletnamedeki İmza İle Hesap Kartındaki İmzayı Karşılaştırması Halinde İmzanın Farklı Olduğunu Tespit Edebileceğinden Davalı Bankanın Özen Borcuna Etkisi Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/15817SAHTE VEKALETNAME İLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Vekaletnameyle Davacıya Ait Yüksek Meblağlı Bir Hesabın Kapatılması Talep Edilmesine Rağmen Davacıya Bilgi Verilmediği/Davalı Bankanın Kurtuluş Kanıtı Getiremediği/Davalı Banka Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/6005SAHTE VEKALETNAME İLE ÇEKİLEN PARA ( Sahte Nüfus Cüzdanı Düzenleyen Nüfus İdaresinin Sahte Vekaletname Düzenleyen Noterin ve Durumdan Şüphelenmeyen Bankanın Gerekli Özeni Göstermemesi Nedeniyle Sorumlu Olduğu )
Y11.CDE. 2012/18132SAHTE VEKALETNAME İLE DAVA AÇILMASI ( Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik/Avukat Olan Şikayetçinin Katibi Şüpheli İle Diğer Şüphelinin Kendisine Sahte Vekaletname Getirdiği İddiası - Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Şüphenin Oluştuğu )
Y4.HDE. 2011/15234SAHTE VEKALETNAME İLE GERÇEK MALİKLERİN HABERİ OLMADAN NOTERDEN SATIŞ (Gerçek Maliklerin veya Gerçek Maliklerden Mal Aldığını Sanarak Mal Almış Olan İyiniyetli Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Noterler Aleyhine Açmış Oldukları Tazminat Davasının Reddi)
YHGKE. 1979/4-1086SAHTE VEKALETNAME İLE İPOTEK TESİSİ
Y1.HDE. 2012/7404SAHTE VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPILDIĞI İDDASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Kapsamlı Araştırma ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği İle Kararın Bozulduğu - Bozmaya Uyulmasına Karar Verildiği/Bozmanın Gereklerinin Yerine Getirileceği )
Y4.HDE. 2006/1956SAHTE VEKALETNAME İLE İŞLEM YAPILMASI ( Zararın Tazmini Talebi - Maliye Hazinesi ve Noterin Sorumlulukları MK ve Noterlik Kanunu Gereğince Kusursuz Sorumluluk Olduğu )
YHGKE. 2009/14-449SAHTE VEKALETNAME İLE OLUŞTURULAN YOLSUZ TESCİL ( Dayalı Olarak Tapu Kaydında İsim Düzeltilmesinin İstenemeyeceği )
Y3.HDE. 2015/4966SAHTE VEKALETNAME İLE SATILAN ÇALINTI ARAÇ SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Araç Daha Sonra Gerçek Malik Tarafından Davacının Elinden Alınmış Olduğundan ve Davalı Noterliklerin Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmemiş Olduğundan Davanın Kabulüne İlişkin Verilen Kararın İsabetli Olduğu )
Y4.HDE. 2004/16580SAHTE VEKALETNAME İLE SATILAN TAŞINMAZ ( Vekaletnameye Yapıştırılan Fotoğraf ile Nüfus Cüzdanındaki Fotoğrafın Birbirine Benzememesi Nedeniyle Noter ve Tapu İdaresinin Doğan Zarardan Sorumlu Tutulacağı )
Y3.HDE. 2012/18852SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ ( Tazminat Davası - Davalılardan İkisinin Kötüniyetli Olmaları Durumunda Haksız Eylemleri Nedeniyle Davalı Noterin İse Kusursuz Sorumluluk Uyarınca Tazminatla Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/7667SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ İDDİASI (TMK'nun 724. Md.sine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Mülkiyetinin Daha Önce Satış Yoluyla Davacıya Geçtiğine İlişkin Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı Bulunması/Mahkemece Dava Şartı Noksanlığının Tamamlanması İçin Davacı Tarafa Kesin Süre Verileceği)
Y4.HDE. 2005/7386SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ İŞLEMİ ( Tapu İdaresi Görevlilerinin Denetleme Görevini Tam Olarak Yerine Getirmedikleri - Davacının Tacir Olması/Basiretli Tacir Gibi Hareket Etme Yükümlülüğünün Bulunmasının Zararı İstemesine Engel Olmadığı )
Y4.HDE. 2009/7135SAHTE VEKALETNAME İLE TAPU İŞLEMİ YAPILMASI (Tazminat İstemi - Yolsuz Tescille Mülkiyet Geçmeyeceğinden Davacıların Zararı Taşınmazı Almak İçin Ödediği Bedel Tapu İptali ve Tescil Davasındaki Yargılama Gideri ve Bunların Faizleri Toplamından İbaret Olduğu)
Y4.HDE. 1973/7152SAHTE VEKALETNAME İLE TAPUDA İŞLEM YAPMAK
Y1.HDE. 1995/6437SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ DEVRİ ( Sahte Vekaletname İle Taşınmazı Devralan Kişiden Taşınmazı Satın Alan ve "İkinci El" Konumunda Bulunan Kişinin İyiniyetinin Gözetileceği )
YHGKE. 1998/4-173SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Devletin MK. 917. Madde Gereğince Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı )
Y8.HDE. 2004/8114SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Satış İptali ve Elatmanın Önlenilmesi Davasının Kabulü Gereği )
Y21.CDE. 2015/10151SAHTE VEKALETNAME İLE TAŞINMAZ SATMAK ( Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı Gözetilmeden Sanıklar Hakkında İki Ayrı ve Üç Ayrı Suçtan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y1.HDE. 2007/10911SAHTE VEKALETNAME İLE TEMLİK İŞLEMİ ( Gerçekleştirildiği ve Davalının İlk El Olması Nedeniyle TMK'nun 1023. Md. Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı Anlaşıldığına Göre Davanın Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2006/6233SAHTE VEKALETNAME İLE YAPILAN SATIŞ ( Hazinenin Kusursuz Sorumluluğu Olduğu ve İlliyet Bağının Kesildiğini İspatlaması Gereği )
Y2.HDE. 2006/6233SAHTE VEKALETNAME İLE YAPILAN SATIŞLAR ( Hazinenin Sorumluluğu Yönünden İlliyet Bağının Kesilmesi Sadece Satış İşleminin Tarafı Durumunda Olan İlk Alıcı Hakkında Söz Konusu Olduğu )
Y1.HDE. 2004/13245SAHTE VEKALETNAME KULLANILMAK SURETİYLE YAPILAN TEMLİKİN GEÇERSİZLİĞİ ( Yolsuz Tescile Güvenerek Taşınmazı Bu Kişiden Satın Alan İyiniyetli Üçüncü Kişinin İktisabının Korunacağı )
Y4.HDE. 1975/5652SAHTE VEKALETNAME SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı )
Y11.HDE. 2001/4684SAHTE VEKALETNAME VE İMZA SİRKÜLERİ ( Ortak Olmayan Kişilerin Toplantıya Katıldığı Ortaklara Yöntemince Toplantıya Giriş Belgesi Verilmediği Sahte Vekaletnameler ve İmza Sirküleri Kullanılmasından Dolayı Genel Kurulda Alınan Tüm Kararların Yok Hükmünde Olduğu )
Y1.HDE. 2004/8282SAHTE VEKALETNAMEYE DAYALI SATIŞ İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Talebi - Vekaletnamenin Sahte Olması Durumunda Sonraki Maliklerin İyiniyetinin Araştırılması Gereği )
Y4.HDE. 2004/11409SAHTE VEKALETNAMEYE DAYALI TAŞINMAZ SATIŞI ( Devletin Tapu Kaydının Yanlış Tutulmasından Kusursuz Sorumluluğunun Kapsamı - Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Hareketiyle Uygun İlliyet Bağının Kesilmiş Olması )
Y1.HDE. 2002/6828SAHTE VEKALETNAMEYE DAYANAN SATIŞ VE TAKİP EDEN SATIŞLAR ( Tapu Kaydına Güvenerek Hüsnüniyetle İktisap İddiası )
Y4.HDE. 2011/14720SAHTE VEKALETNAMEYE DAYANARAK TAŞINMAZIN SATIŞI ( Rücuan Tazminat Davası/Noterin Tüm Dikkat ve Özeni Göstermesi Gerektiği - Kusursuz Sorumlulukları Bulunduğu/Noterin Üzerine Düşen Gerekli Özeni Gösterdiğini Kanıtlayan Delil Bulunmadığı)
Y1.HDE. 1989/2783SAHTE VEKALETNAMEYE DAYANILARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasının Tapu Kayıt Malikine Tevcih Edileceği )
Y11.HDE. 2014/14518SAHTE VEKALETNAMEYLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Zararın Davalı Bankadan Tazmini İstemi - Bilirkişi Raporu Alınmaksızın Yetersiz ve Dosya Kapsamına Uygun Olmayan Gerekçeyle Davacı Şirketin Vekilini Seçerken Gerekli Dikkat ve Özeni Gösterdiği Sonucuna Ulaşılarak Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2007/2740SAHTE VEKALETNAMEYLE İŞLEM YAPMA ( Müdahil Bankanın Yetkilileri İle Sanık ve Kardeşinin de Yüzleştirilmesi Suretiyle Gerçek Failin Tespiti Gerektiği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y1.HDE. 2005/1133SAHTE VEKALETNAMEYLE PARSEL SATIŞI ( Davacının Tapu İptali ve Tescil Mümkün Olmadığı Takdirde Tazminat Talebi - Parseldeki Hakkın Tevhitle Oluşan Yeni Parsele Yansıyıp Bağımsız Bölümlere Dönüştüğü/Davanın Bu Bölümlerle İlgili Kabul Edilmesi )
Y4.HDE. 2009/1913SAHTE VEKALETNAMEYLE SATIŞ ( Vekaletnamedeki Nüfus Bilgileriyle Tapu Dairesi'ndeki Nüfus Bilgilerinin Birbiriyle Uyuşmadığı - Söz Konusu Zarardan İdare Sorumlu Olduğu )
Y10.HDE. 2003/8387SAHTE VEKALETNAMEYLE SSK'DAN ÖLEN KİŞİYE AİT YAŞLILIK AYLIĞINI ALMAK ( Kurumun İade Talebi - Sahte Vekaletnameyi Düzenleyenler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulması Gereği )
Y1.HDE. 2004/14134SAHTE VEKALETNAMEYLE TAŞINMAZ SATIŞI ( Yolsuz Tescile Güvenerek İyiniyetle Taşınmaz İktisap Eden Üçüncü Kişinin İktisabının Korunması - Yolsuz Tescil Maliklerinin Yaptığı Bağışlama Akdinin Geçerli Olması )
Y1.HDE. 2005/3930SAHTE VEKALETNAMEYLE VERİLEN FERAĞIN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASIYLA TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Kamulaştırmada Mülkiyetin Tescilden Önce Geçmesi - Sahte Vekaletnameyle Verilen Ferağın Yolsuz Tescil Oluşturmayacağı )
Y1.HDE. 2005/10985SAHTE VERASET İLAMINA DAYALI TESCİL ( Taşınmazın İktisabında - Davalıların Sahtecilik İşlemini Bilebilecek Durumda Oldukları - İyiniyetli 3. Kişi Sayılamayacakları - Tescilin Yolsuz Olduğu )
Y6.CDE. 2000/1843SAHTE VERASET İLAMINA GÖRE İŞLEM YAPAN TAPU MEMURU ( Durumu Öğrenince Tapu Kaydını Yırtıp Atmasından Doğan Görevi Kötüye Kullanmak Suçu )
Y6.CDE. 2001/15887SAHTE VERESİYE FİŞLERİ DÜZENLENMESİ ( Pompa Sayacından Yazılı Günlük Satış Miktarını Karşılayacak Şekilde Belediyeye Benzin Verilmiş Gibi Sahte Veresiye Fişi Düzenlenmesi )
YHGKE. 2004/3-247SAHTE VERGİ İADESİNE AİT BELGELER ( Vergi Kontrolleri Sırasında Tesbit Edilip Davacı Kuruma Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Ceza - Rücuan Alacak Davası )
Y11.CDE. 2002/10737SAHTE VERGİ LEVHASI ( Sanıkların Kredi Kartı Almak İçin Şirket Kurup Önceki Yıllarda Vergi Ödemiş Gibi Düzenlemeleri - İşyerdinde Eskiden Beri Çalışıyor Gibi Sahte Ücret Bordrosu Düzenleyerek Bankaya İbraz Edip Kredi Kartı Alıp Kullanma Eyleminde Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2002/11365SAHTE VERGİ ÖDEME MAKBUZLARI ( Kamyon Satışında Kandırma Öğesi Olarak Kullanılıp Noterliğin de Aracı Kılınması - Dolandırıcılık )
Y5.CDE. 1993/2857SAHTE VESİKALARI KULLANARAK VEYA VESİKALARI TAHRİF EDEREK VERGİ İADESİ ALMAK ( Bu Tür Eylemlerin Vergi İadesi Hakkındaki Kanunundaki Suçu Oluşturması )
Y13.HDE. 2004/18770SAHTE VEYA ÇALINTI KREDİ KARTI ( Bankanın Bunu Kontrol Etme Olanağını Davacının Kaldırması Halinde Doğacak Zarardan Davacının Sorumlu Olduğu )
Y8.CDE. 2016/3606SAHTE VEYA KREDİ KARTI KULLANARAK KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA ( Başkasına Ait Banka Hesabıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi Satılması Devredilmesi veya Satın Alınması Suçundan Bağımsız Bir Suç Olduğu - Eylemin Tespiti Halinde Her Bir Suçtan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.HDE. 1986/1119SAHTE VEYA TAHRİF EDİLEN ÇEK ( Ödemekten Doğan Zararın Muhataba Ait Olması )
Y11.HDE. 2009/14253SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ BİR ÇEKİ ÖDEME ( Zarara Bankanın Katlanacağı - Keşideci Zararın Doğmasına Kusurlu Davranışı İle Neden Olmuşsa B.K.nun 44. Md. Uyarınca Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2002/5981SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK ( Çekin Yetkisiz Kişi Tarafından Keşide Edildiği İddiası - İmzanın Aidiyetinin Araştırılması Sahteliği Ortaya Çıkarsa TTK.'nun 724. Maddesine Göre Karar Verilmesi Gereği
Y11.HDE. 1991/1137SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK ( Ödenmiş Olmasından Doğan Zararın Bankaya Ait Olması )
Y11.HDE. 2012/17465SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK (Çekin Bedelini Ödeyerek Zarara Uğrayan Bankanın Ancak Bu Fiilin Failinden Zararının Tazminini İsteyebileceği - İyi Niyetli Hamile Rücu İmkanının Bulunmadığı)
Y11.CDE. 2015/9758SAHTE VİZE İŞLEMİ İDDİASI (Resmi Belgede Sahtecilik - Sanık ve Ailesinin Yeşil Kart Alma Koşullarını Yitirmemiş Olmaları Durumunda Eylemin 5237 S. TCK'nun 211. Maddeleri Kapsamında Kalıp Kalmadığı da Tartışılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
Y8.CDE. 2000/26180SAHTE VİZELERLE ÇOK SAYIDA KİŞİYİ BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERMEYE KALKIŞMAK ( Sanıkların Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma Suçundan Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi )
Y6.CDE. 2006/22034SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEME ( Sevk Zincirine Uyularak Sanığın Özel Bir Hastanede Kalp Kapakçığının Değiştirilmesi İşlemini Yaptırdıkları ve Yapılan Bu İşin Faturasını da Kuruma Ödettirdikleri - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
YCGKE. 1988/576SAHTE VİZİTE KAĞIDI DÜZENLEMEK ( Resmi Evrakta Sahtekarlık-Uzun Sayılmayacak Aralıklarla İşlenmesi Halinde Müteselsil Suç Olup Olmadığının Araştırılması )
Y8.CDE. 1988/4767SAHTE YABANCI PARAYI TEDAVÜLE SÜRMEK ( Taklit ve Tağyirin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılabilecek Olması Durumunda Eylemin Suç Teşkil Etmemesi )
Y10.HDE. 2010/12086SAHTE YAPILANDIRMA BELGESİ DÜZENLENMESİ ( Yönündeki İtirazları Üzerinde Durularak 506 S. Yasanın 87. Md. Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Çelişkiden Uzak Biçimde Ortaya Konulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/2881SAHTE YAZAR KASA FİŞİ ( VUK'nun 359/B-1 Maddesinde Öngörülen Suçu Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Delilleri Takdir Ve Tartışmanın Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y15.CDE. 2015/14123SAHTE YEŞİL KART ALMA ( Suçta Kullanıldığı ve Sahte Olduğu İddia Edilen Yeşil Kart Sağlık Karnesinin Ele Geçmediği - Karneyle Sağlık Yardımından Faydalanan Kişinin Yeşil Kart Verilmesini Gerektirir Şekilde Muhtaçlığının Tespit Edildiği/Atılı Dolandırıcılık Suçunun Yasal Unsurları Bakımından Oluşmadığı )
Y23.CDE. 2015/19369SAHTE YEŞİL KART DÜZENLEME ( Suça Konu Yeşil Kartlar Adli Emanette Kayıtlı Olanlar Değil İse Yeşil Kartların Nerde Olduklarının Araştırılması Suç Tarihinden Sonra Aynı Kartla Başka Yerlerde Tedavi Olup Olunmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y23.CDE. 2015/19362SAHTE YEŞİL KART DÜZENLEME (Suç Tarihinde Sanıkların Ekonomik ve Mali Durumuna Göre Yeşil Karta İhtiyacı Bulunup Bulunmadığı ve Hukuken Yeşil Kart Alabilecek Durumda Olup Olmadıkları Sanıkların Suça Konu Yeşil Kartlarla Hangi Tarihte ve Ne Şekilde Tedavi Gördüklerinin Araştırılması Gerektiği - Dolandırıcılık)
Y15.CDE. 2014/22381SAHTE YEŞİL KART KULLANILMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Kurum Zararının Tespiti/Yeşil Kartın Tamamen Sahte Olup Olmadığı/Sahte Belgenin Hangi Tarihlerde ve Kaç Kez Kullanılıdığının Tespit Edilmesi Gereği - Sahteciliğinin Kim Tarafından ve Ne Şekilde Yapıldığı Hususlarının Araştırılacağı )
Y15.CDE. 2014/18355SAHTE YEŞİL KART KULLANILMASI ( Sanığın Suça Konu Yeşil Kartla Hangi Tarihte ve Ne Şekilde Tedavi Gördüğü Hastaneye Hangi Şikayetle Geldiği Poliklinik veya Acilden Giriş Yapıp Yapmadığı Tedavi Sırasında Hangi Yeşil Kartı Kullandığı ve Bu Sırada Sigortalı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Dolandırıcılık Suçu )
Y19.HDE. 2001/5189SAHTE YETKİ BELGESİNE ÖDEME YAPILMASI ( Bankanın Kredi Borçlusundan Teyit Almadan Sahte Yetki Belgesine Ödeme Yaparak Davacı Tarafın Zararına Neden Olması )
Y11.CDE. 2002/33SAHTE YOLCU LİSTESİ KULLANILMASI ( Şehirler Arası Yolcu Taşımasında Bilet Kesmeye Mecbur Olan Mükellefin Sahte Basılmış Yolcu Bileti Kullanması Suretiyle )
Y1.HDE. 2014/19972SAHTECİLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Murisin 1950 Yılında Ölmesine Rağmen 1961 Yılında Satış Vaadi Sözleşmesi İle Vekâletname Düzenleyemeyeceği Gözetilmediği - Mahkemece İşlemin Sahte Olduğu İrdelenmemiş Olması Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2005/5SAHTECİLİĞE KONU BELGELER ( Denetime Olanak Sağlaması Bakımından Dosya İçinde Bulundurulmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y11.CDE. 2016/919SAHTECİLİĞİN ALDATICI NİTELİK TAŞIMASI ( Halinde Fiilin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Gerekçeli Kararda Belgenin Aldatıcı Niteliğinin Bulunmadığının Açıklandığı/Ekspertiz Raporunda Nüfus Cüzdanının Aldatıcı Niteliğe Haiz Olmadığının Belirtildiği - Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2013/649SAHTECİLİĞİN ALDATMA YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞI ( Tayini Mahkemeye Ait Olduğu Cihetle Öncelikle Suça Konu Motorlu Araç Trafik Belgesi Aslı Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılacağı - İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sonuca Gidileceği/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y8.CDE. 2006/10207SAHTECİLİĞİN BİLİNMESİ ( Benzin Parasını Ödeyen Sanığın Sahte Parayı Taşıyan Diğer Sanıktan Parayı Aldığı ve Her İki Sanığın Birlikte Hareket Etmiş Olmaları Nedeniyle Sahteciliği Bilmemenin Mümkün Olmaması )
Y11.CDE. 2011/11193SAHTECİLİĞİN GEREKSİZ YAPILMASI ( İzinsiz İlçe Dışında Bulunan Noterin Telefon Talimatıyla Yeminli Noter Katibinin Noterin Adını Yazarak İmzasını Atması - Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği/Düzenlenen Belgelerin Gerçeği Yansıttığı Noterin 4 Gün İstirahatli Olduğu Eylemler Sübuta Erse Dahi Sahteciliğin Gereksiz Yapıldığı )
Y23.CDE. 2015/4688SAHTECİLİĞİN İĞFAL KABİLİYETİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (Sahteciliğin İğfal Kabiliyetini Haiz Olup Olmadığının Bilirkişi Raporu ve Mahkeme Gözlemi İle Tespit Edilmemiş Olması ve Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu da Dikkate Alınarak Gerçeğin Kuşkuya Yer Verilmeyecek Şekilde Açığa Çıkarılabilmesi ve Suçun Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tespit Edileceği)
Y11.CDE. 2015/7404SAHTECİLİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILDIĞI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu/Kendi Fotoğrafı Yapışık Başkası Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı Kullanma )
Y6.CDE. 2004/4262SAHTECİLİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının İlk Önce Hakim Tarafından Tesbiti Gereği - Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2001/3907SAHTECİLİĞİN KANITLANMASI ( Sahte Fatura - Bilirkişice Yapılması Gereken İncelemeler )
Y15.CDE. 2014/22381SAHTECİLİĞİN KİM TARAFINDAN YAPILDIĞININ TESPİTİ ( Sanığın Yeşil Kartla Yapılan Sahteciliği Bilip Bilmediğinin Tespit Edilmesi Gereği - Sahteciliğin Kim Tarafından ve Ne Şekilde Yapıldığının Mahkemece Araştırılacağı/Hastane Acilinden Giriş Yapılıp Yapılmadığı/Bütün Delillerin Toplanması Gerektiği )
Y10.CDE. 1995/8858SAHTECİLİĞİN NEREDE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Evrakta Sahtekarlık-Yetki )
Y10.CDE. 1995/2500SAHTECİLİĞİN NEREDE YAPILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ ( Yetki-Belgenin Takibe Konduğu İcra Müdürlüğü Yer Mahkemesi )
Y11.CDE. 2015/3662SAHTECİLİĞİN RESMİ BELGEDE YAPILMIŞ SAYILMASI ( İlgili Kambiyo Senedinin TTK'nda Öngörülen Bütün Unsurları Taşımasının Gerekli Olduğu/Keşide Yerinin Duraksamaya Meydan Vermeyecek Biçimde Açık ve Anlaşılır Olması Gerektiği - Çekte Keşide Yerinin Gösterilmemiş Olması Sebebiyle Çek Aslının Duruşmaya Getirtileceği/Keşide Yerinin Yazılmamış Olması Durumunda Eylemin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturucağı - Hükmün Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 1997/168SAHTECİLİK
Y6.CDE. 1978/8428SAHTECİLİK
YCGKE. 1992/6-244SAHTECİLİK
Y6.CDE. 2001/11712SAHTECİLİK ( 4616 Sayılı Yasanın 1.Maddesinin 5.Bendinin TCY.'nın 240.Maddesi Yönünden Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Karşısında TCY.'nın 240.Maddesi Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verilen Sanığın Belirtilen İptal Kararından Yararlandırılacağı )
Y6.CDE. 2005/15626SAHTECİLİK ( 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan 204/1'de Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
Y6.CDE. 2003/2382SAHTECİLİK ( 5237 Sayılı TCY.nın Aynı Suça Uyan 37. Maddenin 1.Fıkrasının Yollamasıyla 204/1 43.Maddelerinin Sanıklar Yararına Olması ve 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Olduğu )
YCGKE. 2010/7-38SAHTECİLİK ( 5411 S. Bankacılık Yasasında Sahtecilik Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Bir Düzenleme Olmaması ve Nitelikli Zimmet Suçu İçin Öngörülen Ceza Miktarının Ağırlığı Birlikte Değerlendirildiğinde Bu Suçu Bileşik Suç Olarak Düzenlediği Sonucuna Ulaşıldığı )
Y6.CDE. 2004/1369SAHTECİLİK ( 6 Adet Sahte Çekin Farklı Kişilere Verilmesi - Sanıklar Hakkında TCK'nun 71. Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2005/137SAHTECİLİK ( 765 S. TCY ile 5237 S. TCY'nin Aynı Suça Uyan Maddelerinin Ayrı Ayrı ve Bir Bütün Olarak Uygulanması Sonucunda Mahkemece 765 S.Y Uyarınca Kurulan Hükmün Zamanaşımı Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
Y11.CDE. 2005/9242SAHTECİLİK ( Abonenin Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin de Bulunması Karşısında "Cihazın Boşa Çıktı Belgesi"ni Almak İçin Abonenin Yazılı Bir Başvurusu Gerekip Gerekmediği Bu Başvuruya Eklenmesi Gereken Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 1988/6-408SAHTECİLİK ( Açığa İmza Atılmak Suretiyle Verilen Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasından Kaynaklanan İhtilaf )
Y7.CDE. 2013/6245SAHTECİLİK ( Adı Geçen Sanık Hakkında Benzer Nitelikte Kamu Davaları Bulunduğu - Yurtdışında Sanık Hakkında Yapılan Soruşturmanın ve Yurtiçinde Açılan Davaların Akıbetinin Sorulması Gerektiği )
Y5.CDE. 1991/177SAHTECİLİK ( Adiyen Zimmetle Mukayesesi )
Y6.CDE. 1997/7202SAHTECİLİK ( Adlarına Sevk İrsaliyesi Düzenlenen Bir Kısım Tanıkların Gübre Almadıklarını ve Belgedeki İmzaların Kendilerine Ait Olmadıkları Söylemesi )
Y11.CDE. 2007/4289SAHTECİLİK ( Adli Sicil ve İstatistik Yasasındaki Koşullar Gerçekleşmeden Silinmemesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2008/5916SAHTECİLİK ( Adli Tıp Raporu'nda Dava Konusu Çekteki İmzanın Keşideci Davacıya Ait Olmadığının Belirlendiği - Sahtecilik Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def'ilerden Olduğu )
YCGKE. 1973/166SAHTECİLİK ( Adli Tıp Raporunda Kesin Kanaat Belirtilmemiş Olması )
YCGKE. 1996/YYB-23SAHTECİLİK ( Adli ve Askeri Yargı Makamları Arasında Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olması )
Y11.CDE. 2006/2818SAHTECİLİK ( Alacağın Senetteki Miktar Kadar Olduğunun Tespiti Halinde Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Suçunu Aksi Halde Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2003/2514SAHTECİLİK ( Alacaklı Gösterilen "Görsel Turizm Org."nun Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmaması Nedeniyle Resmi Belge Niteliği Bulunmayan Senetler Üzerinde Sahtecilik Suçunu İşlediği )
Y5.CDE. 2012/4733SAHTECİLİK ( Aldatıcılık Özelliğinin Tespiti Hakime Ait Olduğu - Belgenin Aldatma Yeteneğinin Ne Şekilde Gerçekleştiği Belirlenerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y11.CDE. 2012/1961SAHTECİLİK ( Aldatıcılık Özelliğinin Tespitinin Hakime Ait Olduğu - Adli Emanete Kayıtlı Belgelerin Getirtilerek İnceleneceği )
Y11.CDE. 2009/1144SAHTECİLİK ( Aldatıcılık Özelliğinin Tespitinin Hakime Ait Olduğu - Suça Konu Belgeler Getirtilerek Duruşmada İncelenip Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1989/5896SAHTECİLİK ( Aldatma kabiliyeti - Teminat Mektubu )
Y6.CDE. 1996/3267SAHTECİLİK ( Aldatma Kabiliyeti Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği - Onaysız Fotokopi )
Y15.CDE. 2012/20340SAHTECİLİK ( Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu - Söz Konusu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenipAldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
Y11.CDE. 2010/1636SAHTECİLİK ( Anayasa'nın 76. Maddesi Kapsamı Dışında Kaldığından Bu Suça İlişkin Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2014/4916SAHTECİLİK ( Ara Malik Davalı Hakkında Verilen Beraat Kararının Gerekçesi Eldeki Dosya İçindeki Delillerle Birlikte Değerlendirildiğinde Mahkum Olan Diğer Davalılar İle El ve İşbirliği İçerisinde Hareket Ettiğini ve Kötüniyetli Olduğunu Söyleyebilme Olanağı Olmadığı )
Y11.CDE. 2005/1922SAHTECİLİK ( Araç Tescil Belgesi'nin Gerçek Olup Olmadığı ve Suça Konu Aracın Sanık Tarafından Hangi Tarihte Satın Alındığı Sanıktan Önceki Malik ya da Maliklerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2004/6243SAHTECİLİK ( Araçların Satış ve Devrinin Yapılabilmesi İçin İlişik Kesme Belgesinin İlgili Tarafından Sunulması Gerektiği - İlgili Noterlikçe Belge Görüldükten Sonra Fotokopisi Çekilerek Satışın Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2009/4065SAHTECİLİK ( Aralarında Alacak Borç İlişkisi Bulunan Sanığın Alacağını Tahsil Amacıyla Hareket Edip Etmediğinin Tespiti Gereği - Sahih Bir Keyfiyetin Esbab-ı Subutiyesini Tedarik Maksadına Matuf Olacak Şekilde Sahtecilik )
Y6.CDE. 2002/17675SAHTECİLİK ( Aralarında Ticari İlişki Bulunan Diğer Sanığın Rızası Bulunmamasına Rağmen Kendi İmzasıyla Diğer Sanık Adına Senet İmzalamasının Sahtecilik Suçu Oluşturmadığı - Hukuki İhtilaf )
Y6.CDE. 1993/6758SAHTECİLİK ( Asıl Cezanın Ertelenip Feri Cezaların Erteleme Dışı Bırakılması )
Y11.CDE. 2002/9961SAHTECİLİK ( Asilin Ölümüyle Son Bulan Vekalete Dayanarak Birden Fazla Tarihlerde Emekli Maaşı Çekmek - Emekli Sanığı Genel Müdürlüğü Zararına Neden Olacak Şekilde Ve Kendi Lehine Haksız Çıkar Sağlayan Sanığın Eyleminin Zincirleme Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2004/8701SAHTECİLİK ( Asli Dava Zamanaşımı - Zamanaşımı Nedeniyle Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması )
Y11.CDE. 2006/2697SAHTECİLİK ( Aynı Anda İşlenen Fiillerde Zincirleme Suça İlişkin Hükümlerin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2004/671SAHTECİLİK ( Aynı Sanıklar ve Eylemleriyle İlgili Kaçakçılık Suçu Nedeniyle Açılmış Bulunan Davanın Sonucu Araştırılıp Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/11008SAHTECİLİK ( Aynı Suç İşleme Kararı İle Birden Fazla Eylem Olduğu - Zincirleme Sahtecilik Suçunun Oluştuğu/Eylemlerinin Tek Suç Oluşturduğu Gözetilerek Ceza Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1998/272SAHTECİLİK ( Bağ-Kur Giriş Bildirgesinde Vergi Dairesi Mührü ve İlgili İmzasının - Görevli Mahkeme )
YHGKE. 2012/10-1151SAHTECİLİK ( Bağ-Kur Sigortalılığının İptali İstemi - Davacının Kimliğini Ele Geçirenlerce Kurulan Şirket Tarafından Bildirilen İşçilerin ve Komşu İşyeri Sahiplerinin Belirlenerek Şirketin İştigal Konusuyla Şirket Sahiplerinin Kim Olduğunun Sorulması Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-85SAHTECİLİK ( Bağlantılı Olmaları Koşuluyla Kaçakçılık Suçları İle Sahtecilik Suçları Bakımından Yargılamaların Birleştirilmesi Zorunluluğu Getirildiği )
Y6.CDE. 2004/5801SAHTECİLİK ( Bahse Konu Parselde Hisse Satışı Yapılması Mümkün Değildir Şeklinde Yanıt Verildiği Halde Satışın Olanaklı Olduğuna İlişkin Tamamen Sahte Belgenin Tapu Sicil Müdürlüğüne Verilmesi )
YCGKE. 1989/6-230SAHTECİLİK ( Banka Teminat Mektubu Düzenlemek )
Y6.CDE. 2002/295SAHTECİLİK ( Bankada Güvenlik Görevlisi Olduğu Halde Personel Yetersizliği Nedeniyle Sözlü Olarak Başka İşte Görevlendirme )
Y6.CDE. 1996/13696SAHTECİLİK ( Bankaya Ait Sahte Teminat Mektubunu Düzenleyip Resmi İhalede Kullanma )
Y6.CDE. 1997/11171SAHTECİLİK ( Bankaya karşı )
Y6.CDE. 2002/19822SAHTECİLİK ( Bankayı Zarara Uğratmak - Sanığın Vekaletnameyi Sahte Olarak Düzenleyerek Bunu Kullanması )
Y6.CDE. 2003/568SAHTECİLİK ( Başka Mahkemede Görülen Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine İlişkin Dava Dosyasının Onaylı Örneğinin Dosya Arasına Alınması Gereği )
Y6.CDE. 2003/7778SAHTECİLİK ( Başkası Adına Düzenlenmiş Pasaportu Üzerinde Hiçbir Değişiklik Yapmadan Kendisine Ait Olduğunu İddia Ederek Kullanmak - Eylemin TCK'nun 357. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2002/12048SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Kaşe Kullanılarak Kendi İsim ve Adresi Yazılarak Bono Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturmadığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
Y6.CDE. 2002/15868SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileri ile Muhtara Düzenletilen Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Yeri Belgesi ile Cep Telefonu Hattı Almak - Eylemin TCK'nın 356. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2002/17555SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Kimlik Bilgileriyle Nüfus Cüzdanı Alınmasının Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Sahte Nüfus Cüzdanı Çıkartıp Kullanan Sanık Hakkında TCK'nın 80. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 2004/6208SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanı Pasaport ve Oturum Belgesinin Kendisine Ait Olduğunu İddia Ederek Kullanmak Biçimindeki Eylem 5237 Sayılı TCK'da Suç Olarak Tanımlanmamış Olduğundan Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.CDE. 1981/641SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Nüfus Cüzdanına Kendi Resmini Yapıştırıp Bu Belgeyi Kullanmak )
Y6.CDE. 1994/1414SAHTECİLİK ( Başkasına Ait Olan Pasaportun Kullanılması )
Y6.CDE. 1991/6553SAHTECİLİK ( Başkasının Adını Kullanarak İhbarda Bulunmak - Kendi Adıyla da Yapabileceği İçin Suçun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 2003/15344SAHTECİLİK ( Bayındırlık Bakanlığının Belgenin Doğruluğunu SSK'dan Sormasının Olağan Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 1987/5580SAHTECİLİK ( Belediye Başkanını Azmettirerek Sınava Girmediği Halde Sınav Kazandı Belgesi Alma )
Y6.CDE. 2004/5570SAHTECİLİK ( Belediye Mührü Bulunan "Yapı İzin Belgesi" ve "Yapı Kullanma İzin Kağıdının" Eklendiği/Belge Üzerindeki Adı Geçen Tanığa Ait İmza ve Kaşe İle Belediye Mührünün de Sahte Olduğu - Eylemin 765 Sayılı TCK'nun 350. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 2004/6-221SAHTECİLİK ( Belgede Sahterkarlıkta Bulunmak Kastına Mağdurun Rızasının Etki Yapması- Bu Suçlarda Kastın Zarar Vermek Bilinç ve İradesinin Olması )
Y6.CDE. 1992/2265SAHTECİLİK ( Belgelerin Fotokopi Olması )
Y6.CDE. 2001/10883SAHTECİLİK ( Belgelerin Katılan İçin Nasıl Bir Zarar Tehlikesi Yarattığı Araştırılıp Gereğinde Belgelerde Adı ve İmzaları Bulunan Diğer Ortakların Örnek İmzaları Alınıp Mağdur Adına Atılan Sahte İmzaların Bu Kişiler Yönünden de Araştırması Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2005/12431SAHTECİLİK ( Belgelerin Sahteliğinin Ancak Bir İhbar veya Şikayet Sonucunda Mahallinde Bilirkişiler Aracılığı ile Anlaşılabileceği/Kandırma Yeteneği Taşıdıkları - Eylemlerin Hukuki Nitelendirme Yetki ve Görevinin Mahkemeye Ait Olduğu )
Y4.CDE. 1997/10883SAHTECİLİK ( Belgenin Aldatma Gücü Bulunup Bulunmadığı Üzerinde Durulması )
Y6.CDE. 2003/686SAHTECİLİK ( Belgenin Hukuksal Sonuç Doğurucu Nitelikte Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuksal Durumunun Takdiri Gereği )
Y6.CDE. 2001/6958SAHTECİLİK ( Bilirkişi Yemininin Yaptırıldığı Tutanağın Önceden Hazırlanan Biçimde Basılı Olması ve Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2004/7720SAHTECİLİK ( Bir Adet Aldıkları Halde İki Adet İşitme Cihazı Yazıp Eşinin İşitme Cihazı Firmasına Gönderdiği ve Firmanın Emekli Sandığı'ndan Bu Cihazların Parasının Tahsiline Neden Olduğu Biçimindeki Eylem )
YCGKE. 2001/6-255SAHTECİLİK ( Bir Varakanın Kaldırılması ve Bozulması Halinde Bundan Umumi Veyahut Hususi Bir Zararın Meydana Gelmesi Durumunda Suçun Oluşması )
Y6.CDE. 2003/15350SAHTECİLİK ( Birden Fazla Belge Düzenlenerek Gerçekte Hastaneye Yatıp Ameliyat Olmadığı ve Ameliyat Sırasında Medikal Malzeme Kullanılmadığı Halde Kullanılmayan Medikal Malzemelerin Bedellerinin Alınması Eylemleri )
Y6.CDE. 2004/588SAHTECİLİK ( Birden Fazla Kişi Adına Ayrı Ayrı Sahte Sicil Fişi Hizmet Cetveli ile İşçi Maaş Nakil İlmuhaberi Düzenlenmesi - İçtima )
Y6.CDE. 2002/16206SAHTECİLİK ( Bono - Rakamla Yazılı Bölümün Önüne ( 1 ) Rakamının Eklenip Boş Bırakılan Bölümede Yazı İle Yazılması - Tüm Öğelerinin Tam ve Kandırıcılık Yeteneğinin Bulunduğu )
Y6.CDE. 1993/5818SAHTECİLİK ( Bono Adedi-Müteselsil Suç )
Y6.CDE. 2002/18515SAHTECİLİK ( Bono Üzerine Başka İsim Yazılarak İmzalanması Eyleminin Bu Suçu Değil Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2001/17919SAHTECİLİK ( Bonoda Bulunması Zorunlu Öğelerden Düzenleme Yeri Yazılı Olmayan Suça Konu Senet - Hususi Evrakta Sahtecilik )
Y6.CDE. 1993/6377SAHTECİLİK ( Bonodaki Tanzim Tarihlerinin Kaşe İle Basılması - Sanık/Banka Görevlileri )
Y5.CDE. 1989/5495SAHTECİLİK ( Bordroda Gerçek Miktara Nazaran Fazla Gösterip Menfaat Sağlamak -Tahrifatın Aldatıcı Olması )
YCGKE. 2002/6-47SAHTECİLİK ( Boş Çek Yaprağını Haksız Biçimde Ele Geçirerek Aldatıcılık Yeteneği Bulunacak Surette Sahte Olarak Düzenlenen Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2001/17907SAHTECİLİK ( Boş Olarak Çalınıp Sahte Düzenlenen Suça Konu Çekin Birinci Ciranta Olarak İmzalayıp Satın Alınan Mal Karşılığı Çıkar Sağlama )
YCGKE. 1990/6-128SAHTECİLİK ( Boşanma Davasında Yanlış Tebligat Adresi Verilerek Boşanma Kararı Çıkarılması )
Y4.CDE. 1999/6724SAHTECİLİK ( Bozma Üzerine Kurulan Hükümde İddia Savunma Kanıtların Değerlendirilmesi Suçun Unsurları İle Sabit Kabul Edilen Eylemler ve Dayanılan Gerekçelerin Açıklanıp Gösterileceği )
Y6.CDE. 2004/4130SAHTECİLİK ( Bozmaya Uyularak Yapılan Yargılama Sonucu Sanığın Haciz Tutanağını Yırtıp Yok Etmesi Eyleminin TCK Md. 348 Yollaması İle Aynı Kanununun 339/1. Maddesine Uyduğu )
Y6.CDE. 2000/5003SAHTECİLİK ( Cezanın En Üst Oranda Arttırıldığı - Yasal Ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Uygulamanın Yapılamayacağı )
Y6.CDE. 2002/16771SAHTECİLİK ( Cumhuriyet Savcısı Dinlenmeden Müdahale Hakkında Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olması )
Y6.CDE. 2002/13225SAHTECİLİK ( Cumhuriyet Savcısının Görüşü Alınmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
Y6.CDE. 2003/5037SAHTECİLİK ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka Üzerinde İnceleme Yapılması Sonucu Damga Varsa ve Sahteyse Devlete Ait Mühürlerin Taklidi Suçunun Oluştuğunun Gözetilmesi Gereği )
Y6.CDE. 1998/4687SAHTECİLİK ( Çalıntı Otonun Sahte Belgelerle Trafikte Yeni Oto Olarak Kayıt ve Tescili/Görevli Mahkeme - Hırsızlık Malı Bilerek Satın Almak )
Y11.CDE. 2012/28631SAHTECİLİK ( Çek Asılları Mahkemece İncelenmeden Kararın Verilmiş Olması Karşısında Belgelerde Sahtecilik Suçlarında Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğu )
Y6.CDE. 2002/176SAHTECİLİK ( Çeke İmzanın Sahte Olarak Atılması - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y6.CDE. 1994/12483SAHTECİLİK ( Çekin Arkasına Birinci ve İkinci Cirantaları Sahte Olarak Yazıp İmzalamak )
YCGKE. 1997/6-63SAHTECİLİK ( Çekin Fotokopisi Üzerinde Yapılan İmza İncelemesi-Soruşturmanın Genişletilmesi )
Y6.CDE. 1996/10450SAHTECİLİK ( Çekin Yazıları Çizilip Üzerine İptal Yazılması )
Y6.CDE. 1993/6670SAHTECİLİK ( Çekte Keşide Yerinin Bulunmaması - Hüküm Tarihindeki Maddenin Uygulanması )
Y6.CDE. 1991/5163SAHTECİLİK ( Çekte Keşide Yerinin Kısa Yazılması Nedeniyle Unsurunun Tam Olmaması )
Y6.CDE. 1990/8619SAHTECİLİK ( Çocuğunun Okulunun Adını Değiştirmek - Karısının Adını Kullanarak Müracaat/Velayet Hakkını Kaybetmeden )
Y1.HDE. 2012/16169SAHTECİLİK ( Davacının Davaya Konu Taşınmaz Payının Satışına Konu Vekaletnameyi Bizzat İmzalamadığı/Sahte Vekaletnameye İstinaden Davaya Konu Taşınmaz Payının Davalıya Satışına İtibar Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
YCGKE. 2007/11-44SAHTECİLİK ( Davaya Konu Edilmeyen ve Bağımsız Bir Diğer Suç Teşkil Eden Başka Bir Eylemden Dolayı Yargılama Yapılması ve Sahtecilikten Açılmayan Davadan Hüküm Kurulabileceğinin Düşünülerek Görevsizlik Kararı Verilmesinin Önerilemeyeceği )
Y11.CDE. 2011/3736SAHTECİLİK ( Dayanak Vekaletname İle Beyannameye Ekli Vekaletname Aslının Getirtilerek Aldatma KabiliyetiAçısından İnceleneceği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y6.CDE. 2004/6092SAHTECİLİK ( Defter ve Belgeler Üzerinde Uzman Bilirkişi Aracılığı İle İnceleme Yaptırılarak Anılan Alışverişe İlişkin Bir Kaydın Bulunup Bulunmadığı Ayrıca Katılanın Bankalardaki Hesap Hareketleri ve Tanığa Para Havalesi Yapılıp Yapılmadığının İncelenmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/6742SAHTECİLİK ( Dolandırıcılık - Suça Konu Belgelere İstinaden Özel Kuruma Ödeme Yapılıp Yapılmadığı ve Yapılmış İse Miktarının Ne Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesinden Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/13947SAHTECİLİK ( Duruşmanın Sona Erdiği Tefhim Olunmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y6.CDE. 1992/8923SAHTECİLİK ( Dükkan Devri Karşılığı Resmi Olmayan Evrak/Bono - TCK. m. 347'nin Uygulanmasının Araştırılıp Tartışılması )
Y6.CDE. 2002/16560SAHTECİLİK ( Düzenleme Yeri Olarak Sadece Mahalle ve Sokak Adı Yazılarak Senet Keşide Edilmesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Bono Niteliği Taşımadığı )
Y6.CDE. 2003/4392SAHTECİLİK ( Düzenlenen Belgedeki Usulsüzlüğün Hastahane Kurallarına Göre Belirlenmesi Gereği - Düzenlenen Belgenin Aldatma Yeteneğinin Ne Surette Oluştuğunun Belirlenmesi Gereği )
YCGKE. 1998/6-301SAHTECİLİK ( Düzenlenen Gerçek Bir Belgeyi Ortadan Kaldırmak Yada Bozmak )
Y6.CDE. 2004/1597SAHTECİLİK ( Düzenlenen Sözkonusu Belgenin Kişisel Yarar Sağlayıcı Belge Niteliğinde Olduğu Gözetilmeden Sanık Hakkında TCK'nun 355 ve 356. Maddesi Yerine 342/1. Maddesi İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2002/16155SAHTECİLİK ( Eksper Olarak Görevlendirilen Sanığın Görevlinin Geçici Olarak Ayrıldığı Sırada Başkası Adına Çay Teslim Etmiş Gibi Sahte Kayıt Yapması - Tekerrüre Esas Cezası Bulunan Sanık Hakkında TCK 'nın 522. Maddesinin İndirim Hükmünden Yaralandırılmaması Gereği )
Y6.CDE. 2003/18323SAHTECİLİK ( Elektrik Bağlanması İçin Özel Belge Niteliğindeki Kira Kontratosu Düzenlemek - Suç Tarihi ile İnceleme Tarihi Arasında 7 Yıl 6 Ay Süre Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y6.CDE. 2002/1213SAHTECİLİK ( Emekli Sandığından Maaş Bağlanmasını Sağlamak - Evrakta Sahtecilik )
Y6.CDE. 1998/4063SAHTECİLİK ( Emisyon Ölçüm Pulu Basmak - Satan Sanıklara Uygulanacak Hüküm )
Y6.CDE. 2002/959SAHTECİLİK ( Emniyet Amirliğinde Tescil Ve Denetleme Büro Amir Vekili Olarak Görev Yapan Sanık - Evrakta Sahtekarlık )
Y6.CDE. 1999/7033SAHTECİLİK ( Evrakta Sahte Montaj Yapılıp Yapılmadığı Hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarından Rapor Alınması )
Y6.CDE. 2000/4854SAHTECİLİK ( Evrakta/Sanığın Kendisine Yarar Sağlamak Gayesiyle İşlediği - TCK'nun 347. Maddesinin Uygulanması Olanağının Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/3913SAHTECİLİK ( Eylemin Suç Olmaktan Çıkarılması Ceza Sorumluluğunun Kaldırılması veya Belirlenen Cezanın Bir Değerlendirme ve Takdir Gerektirmemesi Gibi Hallerde Duruşma Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Karar Verilebileceği )
Y6.CDE. 2003/20246SAHTECİLİK ( Eylemlerin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışmanın Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 2005/6-38SAHTECİLİK ( Failin Gerçek Bir Durumun Kanıtlanmasını Sağlamak Amacıyla Hareket Etmiş Olması Gerek 765 S. TCY'nın 347. Md. Gerekse Fiil ve Hükümden Sonra Yürürlüğe Girmiş Bulunan 5237 S. TCY'nın 211. Md.de Ortak İndirim Nedeni Olarak Kabul Edildiği )
Y11.CDE. 2006/1232SAHTECİLİK ( Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olunan İmalatların Gerçekte Hiç Yapılmaması veya Sonradan Tamamlanmaması Hallerinde Ödemeye Esas Alınan Belgelerin Düzenlenmesi Fiilleri )
Y6.CDE. 2002/197SAHTECİLİK ( Firmaya Sattıkları Çikolata Ve Şekerleme Karşılığında Katılanın da Kargo İle Suç Konusu Çekleri Gönderdiğini Belirtmeleri - Evrakta Sahtekarlık )
Y11.CDE. 2004/9276SAHTECİLİK ( Gayrimenkul Devri İçin Hile ve Desise ile Vekaletname Alınması - Sanıkların 101 Yaşındaki Vesayet Altında Bulunan Mağdura Yönelik Hile ve Desiselerinden Dolayı Onun Kandırılmasından Sözedilememesi/Zincirleme Sahtecilik Suçunun İşlendiği )
Y5.CDE. 2011/2052SAHTECİLİK ( Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini Noter Kayıtlarına İntikal Ettirmeyip Yok Etmeye Çalışarak Parayı Uhdesinde Bırakan Sanığın İlgilisinin Müracaatı İle Ortaya Çıkan Eyleminin Sadece Nitelikli Zimmet Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 1995/4047SAHTECİLİK ( Gayrımenkul satışı )
Y11.HDE. 1997/752SAHTECİLİK ( Genel Kurul Kararlarının İptali İçin Açılan Davada Olayla İlgili Açılan Kamu Davasının Sonuçlanmasının Beklenmesi )
Y6.CDE. 1977/6356SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Evlendirme )
Y6.CDE. 2002/731SAHTECİLİK ( Gerçeğe Aykırı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerini Dolaşıma Sürmek - Özel Belgede Sahtecilik )
Y5.CDE. 2008/16281SAHTECİLİK ( Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Yapıldığından Sanıkların Eylemlerinin 765 Sayılı TCK'nun 347 ( 5237 S. TCK'nun 211 ) Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 2004/6-206SAHTECİLİK ( Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Direnme Hükmünün Bozulması ve TCY.nın 102/4 ve 104/2. Maddeleri Gereğince Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2006/11-183SAHTECİLİK ( Gerek 647 Sayılı Gerekse 5237 Sayılı Yasalarda Erteleme Bakımından Öngörülen Diğer Koşulların Oluşup Oluşmadığının Saptanabilmesi Bakımından Öncelikle Soruşturmanın Genişletilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2013/23039SAHTECİLİK ( Gişe Memuru Olan Sanığın Mudi Hesabından Havale Yaparak Mal Edindiği/Banka Zimmeti - Zimmet Eylemleri Gerçekleştirilirken Sahte Belge Tanzim Edilmesi Fiillerinin de Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2001/10460SAHTECİLİK ( Görev )
Y6.CDE. 1993/8526SAHTECİLİK ( Gümrük Çıkış Beyannameleri Düzenlemek - İhracat Yapılmış Gibi Gösterip Vergi İadesi Almak )
Y7.CDE. 2008/15108SAHTECİLİK ( Gümrük Giriş Beyannameleri Ekindeki Faturalarda Eşya Kıymetinin Farklılığı Nedeni İle Sanıklar Hakkında Kamu Davası Açıldığı - Eylemlerinin Süreklilik Arz Etmesi ve Suçun Sübutu Halinde Eylemin Teşekkül Kaçakçılığı Suçunu Oluşturacağının Gözetileceği )
Y6.CDE. 2003/15530SAHTECİLİK ( Gümrük Müdürlüğünce Düzenlenen Çıkış Beyannamesi ve Eklerinin Gümrük Müdürlüğü'ne İade Edilen Örneklerinin Tamamının Gerçekliğinin İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 1993/5685SAHTECİLİK ( Hacir Altındaki Kişinin Davaya Müdahil Olarak Katılıp Katılamaması )
Y1.HDE. 2012/11502SAHTECİLİK ( Hasım Olarak Gösterilen Kişi Payı Satılan Kişi Değilse Gerçek Hak Sahibinin Davada Yer Almasının Sağlanması ve Ondan Sonra Sahtecilik Üzerinde Durularak Toplanacak Delillerin Değerlendirilmesi ve Varılacak Sonuç Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y6.CDE. 2003/19624SAHTECİLİK ( Her İki Sanığın Aşamalardaki Anlatımlarına Göre Sanığın Suça Konu Belgede Yapılan Tahrifata Katıldığının Sabit Olduğu - Beraatinin Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2007/3121SAHTECİLİK ( Herkese Karşı İleri Sürülebilen Mutlak Def'ilerden Olduğu - Mahkemece İddia ve Savunma Doğrultusunda Deliller Toplanıp Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi de Yapılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2002/486SAHTECİLİK ( Hizmet Akdiyle Çalışmayan Davalıya Kurumca Ödenen Bedelin Tahsili Talebinin Kabulü )
YCGKE. 2003/6-232SAHTECİLİK ( Hukuki Faaliyetleri Kanıtlamaya Hizmet Eden Varakalara Duyulan Güvenin Korunması ve Geçerliliğinin Sağlanması Amacıyla Bu Belgeler Üzerinde Sahteciliğin Önlenmesinin Amaçlanması )
Y11.CDE. 2006/4307SAHTECİLİK ( Hurdaya Ayrılan Aracı İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Amacıyla Aracın Faturası İle Şahadetnamesinin Kaybolduğundan Bahisle Yeniden Tanzim Olunarak Tarafına Verilmesi Talebini İçeren Dilekçesi Üzerine Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne Başvurması - Resmi Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2009/3654SAHTECİLİK ( Hükmolunan Ağır Hapis Cezasının Hapis Cezasına Dönüştürüldüğü - Cezanın Tecilinin Mümkün Hale Geldiği/Bu Konuda Bir Karar Verileceği )
YCGKE. 2006/11-301SAHTECİLİK ( Hükümdeki Yasaya Aykırılık Ceza İle İlgili Olmayıp Güvenlik Tedbiri İle İlgili Olduğundan Aleyhe Bozma Yasağı Kapsamına Konu Olamayacağı )
Y6.CDE. 2004/1891SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan Cezanın Türü Alt ve Üst Sınırları Bakımından Sanık Yararına Olduğu )
Y6.CDE. 2004/8316SAHTECİLİK ( Hükümlü Hakkında 1918 S.Y Gereğince Kaçakçılık Suçlarından Verilen Cezaların İnfazının Durdurulması Kararı Nedeniyle Yalnızca Sahtecilik Suçlarından Verilmiş Cezaların Toplanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/22102SAHTECİLİK ( Hükümlülüklerine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Kanıt Bulunmadığı - Sonradan Değiştirildiği İddia Edilen Sözleşme Bitiş Tarihinin Şikayet Dilekçesi Ekinde Sunulan Sözleşme Suretinde de Aynen Bulunduğu/Beraati Gereği )
Y6.CDE. 2004/9214SAHTECİLİK ( Hükümlülüklerine Yeterli Kuşkudan Uzak Kesin İnandırıcı ve Hukuka Uygun Kanıtlar Bulunmadığı Gözetilmeden Yüklenen Suçtan Beraatları Yerine Yazılı Biçimde Mahkumiyetine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2001/17591SAHTECİLİK ( Hükümsüz Kalan Eski Trafik Belgesinin Kullanılması - Evrakta Sahtecilik )
Y6.CDE. 1998/4900SAHTECİLİK ( Hüviyet Cüzdanı Pasaport ve Sürücü Belgesini Düzenletip Kullanmak - Üç Ayrı Suç Oluşturması )
Y6.CDE. 1990/8760SAHTECİLİK ( Hüviyet Cüzdanında Soğuk Damganın Olmaması - Suçun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 2004/1858SAHTECİLİK ( İcra İşlemleri Sonucunda Katılanın Türk Ticaret Bankası Şubesinde Bulunan Hesabındaki TL'nin Alacaklı Konumunda Olan Sanık Vekiline Ödenmesinin Sağlanması - Tebligat Hilesi )
Y12.HDE. 2005/22544SAHTECİLİK ( İcra Mahkemesince Anılan Rapor Hakkında Herhangi Bir Açıklama ve Değerlendirme Yapılmadan İmzanın Borçluya Ait Olmadığı Şeklinde Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.CDE. 2002/127SAHTECİLİK ( İcra Müdürü Olan Sanığın Haciz Tutanağı Düzenlendiği Sırada Haciz Mahallinde Bulunmayan Alacaklıyı Var Göstermesi - Haciz Tutanağı )
Y6.CDE. 2003/21094SAHTECİLİK ( İddianamede Ağır Ceza Mahkemesinin Dava Dosyasının Bulunduğu Ayrıca Ankara DGM ve İstanbul DGM C.Başsavcılıklarınca Soruşturmaların Yürütüldüğünün Açıklanmasına Göre Anılan Dosya ve Soruşturma Belgelerinin Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/4350SAHTECİLİK ( İddianamenin Düzenlediği Tarihte Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342/1. Maddesindeki Suça Bakıp Delilleri Takdir Etmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y11.CDE. 2005/2943SAHTECİLİK ( İddianamenin Düzenlendiği Tarihte Yürürlükte Bulunan 765 Sayılı TCK'nun 342/1 Maddesindeki Suça Bakıp Delilleri Takdir Etmek Görevinin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y5.CDE. 2014/2920SAHTECİLİK ( İhale Evrakı Olarak Sahte Teminat Mektubu Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Teklif Veren Sanık Tarafından İhaleye Fesat Karıştırma Suçun İşlenemeyeceği/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2013/14650SAHTECİLİK ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Suça Konu Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemiyle İlgili Olarak Sahtecilik Suçundan Ayrıca Kovuşturma Yapıldığı - İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği )
Y11.CDE. 2006/885SAHTECİLİK ( İki Ayrı Bankaya - Sahte Çekleri Kullanmaktan İbaret Eylemlerin İki Ayrı Sahtecilik Suçunun Banka Yönünden Teselsül Eden Suçu Oluşturduğunun Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1990/2404SAHTECİLİK ( İki Gün Ara İle İki Ayrı Müştekiye - Bir Suç İşleme Kararı İcrasının Tartışılması )
Y11.CDE. 2006/8973SAHTECİLİK ( İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Görevli Memurun Sürücü Kursiyerlerinin Sınav Sonuçlarını Kursiyerler Lehine Düzeltmesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1993/2535SAHTECİLİK ( İlacın İmalatçısının Belli Olmaması - Faturadaki Ecza Deposu Mesullerinin Dinlenilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2003/4425SAHTECİLİK ( İlaç Küpürlerini İçeren Reçetelerin Sahte Olması )
Y5.CDE. 2014/4636SAHTECİLİK ( İlçe Özel Müdürü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri Muhasebecisi Olan Sanığın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlediği Gönderme Emirleriyle Mal Edindiği - İçtima Hükümleri Gözetildiğinde Sanık Hakkında Zamanaşımı Süresi İçinde Sahtecilik Suçundan Mahallinde İşlem Yapılabileceği )
YCGKE. 2007/6-3SAHTECİLİK ( İlk Hüküm Sanığa Başka Bir Cezaevinde Tebliğ Edildiği - Bozma Kararından Haberdar Edilmeden Yokluğunda Direnme Kararı Verildiği/Sanığın Bulunduğu Yer Mahkemesine Talimat Yazılarak Bozma İlamından Haberdar Edilmesi ve Diyeceklerini Bildirme Olanağının Sağlanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17371SAHTECİLİK ( İmza Kısmı Yırtılarak Alınmış ve Düzenleme Tarihi Bulunup Bulunmadığı Anlaşılmayan Bononun Kullanılmasının Senette Sahtecilik Suçu Oluşturduğu - Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bonoda Sahteciliğin Resmi Evrakta Sahtecilik Oluşturmadığı )
Y6.CDE. 2000/6263SAHTECİLİK ( Kambiyo Senedi Vasfı Olmayan Senedi Ödeme Aracı Olarak Vermek Fiilinin Dolandırıcılık Teşkil Edeceği )
Y6.CDE. 2005/789SAHTECİLİK ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Usulen Mahkemeye Başvurarak Davaya Katılma İsteğinde Bulunmayan Yakınan Hazine Vekilinin Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığından Bu Konudaki İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/10823SAHTECİLİK ( Kandırıcılık Yeteneğinin Maddi Öğeye Göre Belirlenmesi ve Takdirinin Yalnızca Mahkemeye Ait Bulunduğu - Bilirkişinin Yetkisi Dışındaki Görüşünün Benimsenemeyeceği/Bonoda Ekleme Sahteciliği )
Y6.CDE. 2004/10943SAHTECİLİK ( Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Yalnızca Hâkime Ait Bulunduğu Gözetilerek Belge ve Fotoğraf Üzerinde Soğuk Mühür İzi Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Sanığın Beraatına Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/11-82SAHTECİLİK ( Kanun Yararına Bozma İsteminde İleri Sürülmesi Halinde Kesinleşen Hükümde Suç Niteliği Yönünden Hukuka Aykırılık Bulunup Bulunmadığının Yargıtay'ca Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 1998/6572SAHTECİLİK ( Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Nisbi Nitelikte Olması Nedeniyle Cezanın Artırılamaması )
Y6.CDE. 2004/5462SAHTECİLİK ( Karar Defterinde Yer Alan İmzaların İlgili Kişilerin Elinden Çıkıp Çıkmadığının ve İmzaya Yetkili Bulunup Bulunmadıklarının Araştırılması )
Y11.CDE. 2005/7547SAHTECİLİK ( Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 1412 Sayılı CMUK'nun 263. Maddesine Göre Verilen Görevsizlik Kararlarına Karşı C.Savcısının İtiraz Hakkı Olup Temyiz Yolunun Mümkün Olmadığı )
Y6.CDE. 2003/12824SAHTECİLİK ( Kardeşine Ait Yeşil Kartı Kendisininmiş Gibi Kullanan Sanığın Eylemi Dolandırıcılık Yönünden Değerlendirilmesi Gereği - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y12.HDE. 2009/12284SAHTECİLİK ( Karşılaştırılan İmza veya Yazının Hangi Nedenle Farklı veya Aynı Kişinin Eli Ürünü Olduklarını Fotoğraf ya da Diğer Uygun Görüntü Teknikleriyle de Desteklenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/3187SAHTECİLİK ( Katılana Ait Kredi Borçlarının Sanık Tarafından Ödenip Ödenmediği ve Sanığa Ait Bankaca Açılan Kredilerin de Katılan Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığı Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2004/2959SAHTECİLİK ( Katılanın İsteği İle Fazla Olarak Senedin … Doları Haline Getirdiğini Savunması Karşısında Sanığın Gerçekte Bu Miktara Ulaşan Bir Alacağının Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/19044SAHTECİLİK ( Katılanın Kira Bedelinin Peşin Olarak Aldığını Söylemesi ve Suça Konu Belge Üzerinde Sonradan Sanıkların Yaptığı İddia Olunan Eklemenin de Bu Konuya İlişkin Bulunması - TCK Md. 347'nin Uygulanıp Uygulanamayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/5840SAHTECİLİK ( Katılanlar Vekili Hiçbir Oturuma Katılmadığı Halde Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde KDV İle Birlikte Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2001/13752SAHTECİLİK ( Kazı Kazan Biletinde - Sanığın Sorgusunun Yapılmadan Hüküm Kurulması Doğru Değildir )
YCGKE. 1990/6-144SAHTECİLİK ( Kendince Doğru Olan Bir Keyfiyetin İspatı İçin Başvurulması-Hafifletici Sebep )
Y6.CDE. 1989/8572SAHTECİLİK ( Kendisi Veya Başkası İçin Gerçek Bir Durumun Kanıtlama Nedenlerini Sağlamak - TCK.m.347'nin Tartışılması )
Y6.CDE. 1999/7096SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Mal Almaya Çalışmak Fiilinin Sahtecilik Olmaması )
Y6.CDE. 1989/10755SAHTECİLİK ( Keşide Yeri Unsurunu Taşımayan Çekin Özel Belge Sayılması )
Y6.CDE. 2001/8626SAHTECİLİK ( Keşide Yeri ve Tarihi Olmayan Senet/Özel Belge Niteliğinde Olduğu - Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Kullanma İle Oluşacağı )
Y6.CDE. 2003/19185SAHTECİLİK ( Keşideci Gözükenlerin Taraflarca Tanınmaması Karşısında Çekin Kimden Alındığının Sanığın Muhasebecisinden Sorularak Adı Geçen Keşideciler ve 1. Cirantanın Gerçekten Var Olup Olmadığının Kolluk Aracılığıyla Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/16247SAHTECİLİK ( Keşidecinin Önceden Verdiği Yetkiye Dayanılarak Onun Yerine İmza Konulmasında Suçun Manevi Ögesinin Oluşmadığı - Eylemin 3167 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi )
Y6.CDE. 2004/1965SAHTECİLİK ( Kira Kontratosu - Yakınanın İmzasının Sahte Olduğu İddia Edildiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/Tartışma Konusu Olmayan Sanık Adına Atılan İmza Yönünden Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 1996/12028SAHTECİLİK ( Kooperatif Başkanının İhraç Edilen Üye Yerine Adını Yazması - Toplu Konut Fonundan Kredi Almak İçin )
Y6.CDE. 2003/3175SAHTECİLİK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanının Defterlerde Aldatma Yeteneği Bulunmayan Ekleme Çıkarma ve Değişiklik Yapması - Eyleminin Görevini Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2000/6524SAHTECİLİK ( Kooperatife Ait Gelir-Gider Kesin Hesap ve Bilanço Defterlerinin İncelemeye Tabi Tutulmamış Olması )
Y6.CDE. 2004/1591SAHTECİLİK ( Kooperatifler Kanununun 62 /Son Maddesi Uyarınca Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kooperatife Yönelik Suçlarıyla İlgili Devlet Memurları Gibi Cezalandırılacağı )
Y4.CDE. 2002/6488SAHTECİLİK ( Köy Muhtarı Olan Sanıkların Köylerinde Oturmadıklarını Bildikleri Kişilere İkametgah Belgesi Vermesi )
Y6.CDE. 1997/11833SAHTECİLİK ( Köy Muhtarının Taraflardan Birinin Yokluğunda Evlenme Akti İcra Etmesi - Kovuşturmanın Genel Hükümlere Göre Yapılması )
Y5.CDE. 2007/14005SAHTECİLİK ( Lehe Olduğu Kabul Edilen "Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
Y11.CDE. 2010/4953SAHTECİLİK ( Mağdur Sayısınca Teselsül Eden - Sanığın Başkası Adına Sahte Kimlik İkametgah Belgesi Maaş Bordrosu Oluşturarak Değişik Tarihlerde 5 Ayrı Bankadan Sözleşme İmzalayıp Kredi Tahsisi Sağlaması )
Y6.CDE. 1999/4440SAHTECİLİK ( Mağdurlarının Zararının Karşılanmış Olduğu Beyanının Araştırılması )
Y5.CDE. 2008/44SAHTECİLİK ( Makbuz Dip Koçanları Üzerine Farklı Bedeller Yazmak Suretiyle Zimmet - Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y6.CDE. 1979/7788SAHTECİLİK ( Maliyede Memur Olarak Çalışan Sanığın Eski Dosyalardaki Bazı Makbuzların Makam Ve İsimlerini Değiştirip Yeni Dosyalara Koyması )
Y6.CDE. 2003/5424SAHTECİLİK ( Maliyeden Geldiklerini Söyleyerek Hile ve Yalan ile Bonuyu İmzalatan Sanıkların TCK'nın 342/1. Maddesinde Uyan Suçu İşledikleri - Kendi İçinde ve Birbiriyle Çelişen Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmeyen Savunmalara Değer Verilmemesi Gereği ) )
Y11.CDE. 2008/11714SAHTECİLİK ( Manyetik Şerit Bilgileri Kodlanarak Sahte Kredi Kartı Üretmek - Doğrudan Zarar Görenin Yabancı Banka Olduğu/Aracı Bankanın Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı )
Y5.CDE. 1994/1791SAHTECİLİK ( Memur Olan Sanığın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmadığı Halde Kazanmış Gibi Belge Düzenlemesi )
Y6.CDE. 2004/6123SAHTECİLİK ( Memurun Göreviyle İlgili Olmayan Eylemi - Lüzumu Muhakeme Kararıyla Değil Hakkında İddianameyle Dava Açılması Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/11124SAHTECİLİK ( Menfaat Karşılığı İşçilerin İstifası ve Diğer Sendika Üyeliğini Kullanarak Noter Başkatibinin Yapması )
Y6.CDE. 1994/12985SAHTECİLİK ( Motorlu Araç Trafik Tescil Belgesi Düzenlemek )
Y6.CDE. 1979/7746SAHTECİLİK ( Muhtarın İmzasını ve Mühürünü Benzeterek Ölü Babasına Yoksulluk Belgesi Düzenleme )
YCGKE. 2005/6-25SAHTECİLİK ( Murisin Ehliyetsizliğine İlişkin Görüş Bildiren Adli Tıp Kurumu Raporunun İşlem Tarihlerinden Yıllarca Sonra Ortaya Konan Tıbbi Mütalaanın İncelenmesine Dayalı Olması - Sanığın Sahtecilik Bilinci ve Kastıyla Hareket Ettiğine Elverişli Bulunmadığı )
Y6.CDE. 1991/1038SAHTECİLİK ( Mutemet - Bordroda Vergi İadesi ve Maaşı Fazla Gösterip Maliye'den Çekmek/İğfal Kabiliyeti )
Y5.CDE. 1979/436SAHTECİLİK ( Mutemet Sanığın Yetkilinin İmzasını Atarak İdareye Ait Parayı Bankadan Çekmesi )
Y6.CDE. 1996/11955SAHTECİLİK ( Müşteki Şirketin Cirosu Bulunan İki Çeki Bedellerini Ödeyip Geri Aldıktan Sonra İcra Kovuşturması Yapılacak Şekilde Keşide Tarihini Değiştirme )
Y5.CDE. 2006/13318SAHTECİLİK ( Nitelikli Zimmet - Sahte Belgeler Düzenleme ve Bazıları Yerine İse Bunlara Benzetilen Kuru Sıkı Silahların Teslim Edilmesi Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/21945SAHTECİLİK ( Noter ve Tapu Memurunu Aldatıp Sahte Belgelerle Mağdurun Arsasını Satma Eyleminin Doğrudan Mağdurla Yüz Yüze Gelinmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Dolandırıcılık Suçunun Oluşması İçin Hileli Hareket Sonucu Mal Varlığı Azalan Kişiyle Yüz Yüze Gelmenin Gerekmediği )
Y6.CDE. 2002/5739SAHTECİLİK ( Okul Müdürü Olan Sanığın Dışarıdan Bitirme Sınavına Katılmayan Kişiler Adına Sahte Diplomalar Düzenlemekten İbaret Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
Y5.CDE. 2008/5346SAHTECİLİK ( Öğretmenlerden Eski Tarihli İmza Alan Sanığın Eyleminde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 1992/7507SAHTECİLİK ( Özel evrakta )
YCGKE. 2011/8-335SAHTECİLİK ( Pasaportun Üstüne Fotoğraf Yapıştırmak Suretiyle/Pasaportun Sahte Olduğunun Yurtdışındaki Yetkililerce İlk Kontrolde Tespit Edildiği - Aldatma Kabiliyetinin Tespiti İçin Belgelerin İnceleneceği )
Y6.CDE. 2002/6784SAHTECİLİK ( Postacı Olan Sanığın Tebligatları Yaptığı Kişinin Kimliğini Kontrol Etmeden Tebliğ Belgelerini Katılanın Yerine Başka Bir Kişiye İmzalattırmasının Görevi İhmal Olması )
YCGKE. 1990/6-143SAHTECİLİK ( Protesto Edilen Bonolarda Gecikmeden Kaynaklanan Zararı Gidermek Maksadıyla Tahrifat Yapılması )
YCGKE. 2005/6-58SAHTECİLİK ( Resmi Belgede/5237 S.K.'da Yeni Unsur ve Yaptırım İçerecek Biçimde Yeniden Düzenlenmesi - Bu Yasal Değişiklik Nedeniyle İlk Derece Mahkemesince Yeniden Değerlendirme Yapılması Gereği )
Y6.CDE. 2002/24232SAHTECİLİK ( Sahibinin Rızası Dışında Ele Geçirilen İmzalı Boş Kağıdın TTK'nın 688. Maddesine Uygun Olarak Doldurularak Düzenlenmesi - Eylemin TCY'nin 342/1. Maddesindeki Suçu Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delilleri Takdir ve Tartışma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y8.CDE. 1990/6999SAHTECİLİK ( Sahte Amerikan Doları Basma ve Bu Sahteliğin Herkes Tarafından Anlaşılıyor Olması )
Y5.CDE. 2007/637SAHTECİLİK ( Sahte Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Ceza Verileceği )
Y5.CDE. 2008/75SAHTECİLİK ( Sahte Evrak Düzenleme Eyleminde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığı Tartışılıp Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Sonucuna Göre Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/1841SAHTECİLİK ( Sahte Fatura Kullanmaktan Açılan Davada Faturayı Basan Firmalar İle İlgili Açılan Dava Dosyalarının Getirtilmesi Faturaların Gerçek Alım Satım Karşılığı Olup Olmadığının Araştırılması Nakit Olarak Elden Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Ticari Geleneklere Göre Saptanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/16683SAHTECİLİK ( Sahte İmza ve Sahte Belgeyle Aldığı Kredi Kartıyla Kredi Çeken Sanığın Sahtecilikten Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Annesi Babası ve Kardeşinin İmzasının Sahtesi Atarak ve Hazırladığı Sahte Belgelerle Kredi Çeken Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2002/16731SAHTECİLİK ( Sahte İşbitirme Belgesi Düzenlenip Kullanılmasının TCK'nın 356. Maddesi Kapsamında Bulunduğu - Sahte Belgenin Kandırıcılık Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu )
Y1.HDE. 2013/515SAHTECİLİK ( Sahte İşlemler Sonucu Taşınmazın Elden Çıktığının İddia Edildiği - İpotek Belgesindeki İmzanın Davacının Elinden Çıkıp Çıkmadığı Husususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinden Rapor Alınmak Suretiyle Durumun Vuzuha Kavuşturulması Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2003/1-388SAHTECİLİK ( Sahte Kimlik Kartıyle ve Sahte Vekaletnameyle Resmi Sözleşme Yapılmasının Yoklukla Müeyyidelendirilmiş Olması )
Y6.CDE. 1993/8509SAHTECİLİK ( Sahte Kira Kontratosu İle Tapuda İşlem Yapılamıyacağı - Tarafların Birlikte Gitmesi Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2004/1356SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Belediye Başkanlığı'na İki Kez İçeriği de Sahte Dilekçe Vermek - Kurulan Hükümde TCK. Md. 80'in Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 2003/2763SAHTECİLİK ( Sahte Nüfus Cüzdanı İle Suça Konu Vekaletnameyi Düzenleten ve Anılan Vekaletnameye Dayanarak Aracın Satışını Sağlayan Sanığın Eylemi )
Y11.CDE. 2006/3880SAHTECİLİK ( Sahte Oldukları İddia Edilen Reçetelerle Onkoloji Bölümü Protokol Defter Kayıtlarının Karşılaştırılması İlgili Kişinin Huzurdaki Beyanı İle Müdahil Kurum Müfettişliğinde Verdiği İfade Arasında Oluşan Çelişkinin Giderilmeye Çalışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 1991/3916SAHTECİLİK ( Sahte Özel Evrak Düzenlemek )
Y8.CDE. 2006/4850SAHTECİLİK ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra Merkez Bankası'na Gönderilmesi Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1994/1809SAHTECİLİK ( Sahte Plaka Yaptırıp Kullanma Eylemi - TCK.m.345'le Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2003/20053SAHTECİLİK ( Sahte Rapor ve Reçetelerde Yazılı Malzeme Bedelinin Alınmasını Sağlamak Biçimindeki Eylemlerin Adına Sahte Belge Düzenlenen Kişi Sayısınca Suçu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2007/4842SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Başka Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması - Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunması Gereği )
Y5.CDE. 2012/2130SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Ayrıca Sahtecilikten Hüküm Kurulacağı - Zimmet )
Y5.CDE. 2006/5975SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem İlgili Suçtan Hem de Sahtecilik Suçundan Dolayı Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/13984SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı )
Y5.CDE. 2007/7158SAHTECİLİK ( Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Sahtecilik Suçunun da Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/16865SAHTECİLİK ( Sahte Sürücü Belgesi Kullanma - Ortada Kabahatin Ötesinde Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasının Engellenmesi Amaçlanan Bir Suç Bulunmaması Karşısında Eylemin TCK.nun 206. Md.sinde Düzenlenen Yalan Bildirimde Bulunma Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2002/2324SAHTECİLİK ( Sahte Sürücü Kursu Sertifikası - TCK.'nun 350. Maddesine Uygun Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1994/11599SAHTECİLİK ( Sahte Vekaletname Düzenlemek-Eksik Soruşturma )
Y15.CDE. 2012/2821SAHTECİLİK ( Sahte Vekaletname İle Menkul ve Gayrimenkul Devri - Tapudaki Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarıyla Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Bağlantılı Olması Sebebiyle Davaların Birleştirilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2006/22034SAHTECİLİK ( Sahte Vizite Kağıdı Düzenleyip Sevk Zincirine Uyularak Sanığın Özel Bir Hastanede Kalp Kapakçığının Değiştirilmesi İşlemini Yaptırdıkları ve Yapılan Bu İşin Faturasını da Kuruma Ödettirdikleri - Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y10.CDE. 1995/8861SAHTECİLİK ( Sahteciliğe Konu Belgenin Nerede Düzenlendiğinin Tespit Edilememesi Halinde Kullanıldığı Yerde Suçun İşlenmiş Sayılması )
Y6.CDE. 2013/4717SAHTECİLİK ( Sahtecilik Suçundan Kurulan Hükümde Uygulama Maddesinin Hatalı Gösterilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 1976/6996SAHTECİLİK ( Sahteliği İddia Olunan Resmi Senedin Arkasına Yazılan Açıklamalarla Adi Senet Niteliğine Dönüşmesi )
Y6.CDE. 1999/7296SAHTECİLİK ( Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirilmeden Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği - Nüfus Kaydının Celp Edilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2007/12826SAHTECİLİK ( Sanığa Tayin Olunan Hak Yoksunluğunun Koşullu Salıverilmeye Kadar Uygulanabileceği Gözetilmeden 53/1 Md.deki Haklardan Hapis Süresince Yasaklılığına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2001/17340SAHTECİLİK ( Sanığın Akrabasına Ait Sağlık Karnesini Kullanarak Aksaray Doğumevinde Muayene Olup Tahliller Yaptırması )
Y4.CDE. 1997/352SAHTECİLİK ( Sanığın Aldatma Yeteneği Bulunan Belge Düzenlemesi )
Y6.CDE. 1977/1744SAHTECİLİK ( Sanığın Arkadaşlarının İmzalarını Atarak Notere Arkadaşlarının İmzaladığını Söylemesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturmaması )
Y6.CDE. 2003/21084SAHTECİLİK ( Sanığın Banka Şubesine Ödemeyemediği Borcuna Karşılık Tarihleri Lastik Kaşe İle Basılmış Başka İsimli Kişilerin Borçlu Olduğu Üç Ayrı Bonoyu Verdiği - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı/Eylemin Zincirleme Sahtecilik Olarak Değerlendirileceği )
Y6.CDE. 2002/18526SAHTECİLİK ( Sanığın Başka Adla Muhtarı Şikeyet Edip Soruşturma Geçirmesine Neden Olmasının Sahtecilik Suçunu Değil İftira Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2004/9462SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanığa Onun da Bir Başkasına Verdikleri Vekaletnamenin Genel Nitelikte Olması ve Dava Konusu Taşıtla İlgili Bilgi İçermemesi Karşısında Suçun Sübutu Durumunda TCK'nun 342/1.Fıkrası İle Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/5419SAHTECİLİK ( Sanığın Diğer Sanığı Eczanesinin Her Türlü İşlerini Yapmak Üzere Yetkilendirildiği Anlaşılmakla Sahtecilik Suçuna Katıldığına İlişkin Kanıtların Neler Olduğunun Tartışılması )
Y6.CDE. 2003/13395SAHTECİLİK ( Sanığın Duruşma Gününden Önce Mahkeme Kaleminde Davacısı Olduğu Dava Dosyasında Dava Dilekçesine Tükenmez Kalemle Ada ve Parsel Numarası Eklemesi - Eylemde Kandırma Yeteneğinin Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2003/10486SAHTECİLİK ( Sanığın Eşinin Kardeşini Borçlu Gösteren İki Adet Sahte Bono Düzenleyip Bunları Bankaya İbraz Ederek Kredi Alması )
Y6.CDE. 2002/19086SAHTECİLİK ( Sanığın Eylemi TCK 504/1. Maddesine Uygun Kredi Açılmasını Sağlamak Yoluyla Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu - Bankanın Özel Veya Kamu Bankası Olmasının Fark Yaratmadığı )
Y6.CDE. 2002/18183SAHTECİLİK ( Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçu İle İlgili Olduğu Gözetilerek Suça İlişkin Kanıtların Ağır Ceza Mahkemesince Değerlendirilmesi Gerektiğinin Dikkate Alınması )
Y11.CDE. 2007/9209SAHTECİLİK ( Sanığın Fiilinin Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan Yasa Maddesi Kapsamında Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Karar Yerinde Tartışmasız Bırakılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2003/4885SAHTECİLİK ( Sanığın Gerçek Dışı Sigortalılık Tesbit Belgesi Düzenleyip Kuruma Sunarak Kendi Lehine Haksız Olarak Sigortalılık Süresi Elde Etmesi )
YCGKE. 1998/6-8SAHTECİLİK ( Sanığın İmzalayarak Verdiği Çek ve Bonoların Daha Önce Getirilen Malların Karşılığı Olarak Verilip Verilmediğinin Araştırılması )
Y6.CDE. 2004/3582SAHTECİLİK ( Sanığın İmzalı Boş Bir Kağıda İmza Attığına Dair Savunması - Yazılı Delille İspat Etmesi Gereği )
Y6.CDE. 2001/16715SAHTECİLİK ( Sanığın İş Bitirme Belgesini Sahte Olarak Düzenleyip Kullanması )
Y6.CDE. 2003/4441SAHTECİLİK ( Sanığın İş Ortağına Ait Çeki Onun Yerine İmzalayıp Keşide Etmesinin Bu Suçu Oluşturması )
Y11.CDE. 2008/9591SAHTECİLİK ( Sanığın İşe Girmek İçin Başvuran Katılana Ait Nüfus Cüzdanını Alarak Kendi Fotoğrafını Yapıştırdığı Olayda Resmi Belgeyi Bozmak Suçunun Oluştuğu )
Y6.CDE. 2003/6445SAHTECİLİK ( Sanığın Katılanın Kimlik Bilgilerini İçeren Sahte Düzenlediği Belgeleri Kullanarak Bankada Katılan Adına Sahte Çek Hesabı Açılmasını Sağlaması ve Çek Karnesi Alması )
Y6.CDE. 1997/8573SAHTECİLİK ( Sanığın Kendi Yerine Diğer Sanığı Sınava Sokması - Durumun Sınav Bitmeden Anlaşılması )
Y6.CDE. 2004/8665SAHTECİLİK ( Sanığın Kendisini Alacaklı Üçüncü Kişiyi de Borçlu Göstererek Başkasına Düzenletiği Sahte Bonoyu Yakınandan Alıdığı Mallar Karşılığında Vermesi - Atılan Borçlu İmzalarının Sahte Olduğuna İlişkin Bilirkişi Raporuna Göre Sabit Olan Suç Hakkında Beraat Kararı Verilmesinin İsabetli Olmadığı )
Y6.CDE. 2003/14837SAHTECİLİK ( Sanığın Kimliği İle Çek Hesabı Açtırdıktan Sonra Aldığı Çekleri Sahte Düzenleyerek Kullandığının İleri Sürülmesi Karşısında İlgili Bankadan Çek Karnesi Alımı Sırasında Sunulan Belgelerin Asılları Getirtilip Saptanması Gerektiği )
Y6.CDE. 1996/13108SAHTECİLİK ( Sanığın Kızkardeşinin Ölümünden Önce Verdiği Vekaletnameyi Kullanmak )
Y5.CDE. 2008/12540SAHTECİLİK ( Sanığın Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesinin İmzasını Taklit Etmek Suretiyle Keşide Ettiği Çeklerin Bedellerini Bankadan Tahsil Edip Kooperatif Kayıtlarında İse Müteahhidin Hak Edişleri Karşılığı Olarak Ödenmiş Gibi Göstermesi - Nitelikli Zimmet Suçunun da Oluştuğu )
Y6.CDE. 2001/17061SAHTECİLİK ( Sanığın Köy Yolları Stabilize Kaplama İşi İhalesi ile İlgili Gerçeğe Aykırı Hakediş Raporu Düzenleyerek Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılmasına Neden Olması )
Y15.CDE. 2012/21519SAHTECİLİK ( Sanığın Mağdurların Kimlik Bilgilerini İçeren Kendi Fotoğrafının Bulunduğu Nüfus Cüzdanı İle Telefon Aboneliği Yaptırdığı/Bu Telefon Numaralarını Adı Geçen Şahıs Adına Düzenlenen Kimliği Kullanan Kişiye Tahsis Ettiği - Bu Şahsın Tüketici Kredisi Çekerek Araç Satın Aldığı/Kimliği Tespit Edilemeyen Kişi İle Birlikte Ne Şekilde Hareket Ettiği Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2002/21567SAHTECİLİK ( Sanığın Muhtar Olduğu Mahallede Oturmadığını Bildiği Diğer Sanığa Suça Konu Belgeleri Düzenleyip Vermesi )
Y6.CDE. 1993/7894SAHTECİLİK ( Sanığın Müdahil Bankadan Aldığı Krediye Karşılık Verdiği Suç Konusu Senetlerin Adres ve İmza İtibariyle Hayali Şahıslar Adına Düzenlendiğinin Anlaşılması )
Y6.CDE. 2001/16160SAHTECİLİK ( Sanığın Otomobilini Satması ve Bu Satış Sonucu Alıcı Şahsın Vermiş Olduğu Çekin Sahte Çıkması )
Y4.CDE. 2000/4855SAHTECİLİK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullanması )
Y6.CDE. 2002/22286SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Kimlik ve İmzalarla Görevli Olduğu M.E. Vakfına Ait Banka Şubesindeki Hesaptan Değişik Zamanlarda Para Çektiğinin İddia Edilmesi - Sahteciliğe Konu Ödeme Talimatı Belgeleri ve Buna İlişkin Banka Dekontlarının Hangileri Olduğunun Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 2005/5SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Olan Vekaletnamenin ve Bu Vekaletnameye Dayanılarak da Araç Satış Sözleşmesi Düzenlenerek Katılana Ait Taşıtın Diğer Katılana Satılmasını Sağlama Eyleminin Zincirleme Tek Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2001/17518SAHTECİLİK ( Sanığın Suç Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması - Evrakta Sahtekarlık )
Y6.CDE. 2003/9328SAHTECİLİK ( Sanığın Suça Konu Senedi Katılan Şirketi Alacaklı Göstererek Düzenlettirip Katılan Adına 1. Ciranta Olarak İmzasını Atarak Kullanması - Hükümlülük Kararı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2001/16058SAHTECİLİK ( Sanığın Sürücü Belgesini İade Etmemek için Kolluk Kuvvetlerine Kayıp Ettiğine İlişkin Bildiriminin Tutanakla Saptanması )
Y11.CDE. 2006/1494SAHTECİLİK ( Sanığın Ticari Defter ve Belgeleri Üzerinde Yeniden Karşılaştırılmalı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Sonucuna Göre Deliller Bütün Halinde Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/17055SAHTECİLİK ( Sanığın Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Basılıp Bedeli Karşılığı İş Sahiplerine Verilen Belgelerin Sahtelerini Satarak Haksız Çıkar Sağlaması )
Y11.CDE. 2010/5286SAHTECİLİK ( Sanığın Üst Aramasında Nüfus Cüzdanının Fotkopisinin Ele Geçirildiği/Aslının Ele Geçirilemediği - Aldatma Yeteneğinin Ne Şekilde Oluştuğu Açıklanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2005/1210SAHTECİLİK ( Sanığın Üzerinde Diğer Sanığın Fotorafı Bulunan Katılana Ait Kimlik Bilgilerini Havi Sahte Nüfus Cüzdanını Çıkartması - Bununla Noterliğe Müracaat Ederek Müşterek Çocuklarının Yurt Dışına Çıkmasını Sağlaması )
Y6.CDE. 2002/13624SAHTECİLİK ( Sanığın Vize Almak Amacıyla Para Karşılığında TCK 355. Madde Kapsamındaki Sahte Olarak Vergi Levhası Esnaf Odası Üye Kartı Vergi Mükellefliği Yazıyı Başkonsolosluğa İbraz Ederek Anılan Belgeleri Kullanmak Şeklinde Oluşan Eyleminin TCK'nın 356 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2001/7128SAHTECİLİK ( Sanığın Yabancı Ülkeden Aldığı Diplomasının Sahte Olduğu İddiası - Diplomaların Denkliği İçin YÖK Tarafından Araştırma Yapılıyor Olduğundan İğfal Kabiliyetinin Ne Şekilde Olduğunun Belirleneceği )
Y6.CDE. 2003/5395SAHTECİLİK ( Sanığın Yakınandan Alacaklı Olduğunu İleri Sürdüğü İşlerin Bedeli Konusunda Uzman Bilirkişilere İnceleme Yaptırılması )
Y6.CDE. 2004/9197SAHTECİLİK ( Sanığın Yakınanın Nüfus Cüzdanına Kendi Fotoğrafını Yapıştırıp Kullanması Eyleminde Mahkemece Yapılan Fotoğraf Değişikliğinin Aldatıcılık Yeteneğini Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/12275SAHTECİLİK ( Sanığın Yarışma Sınavı Cevap Anahtarındaki Bazı Yanlış Şıkları Silip Doğru Şıkları İşaretlemesi - Eylemin TCK'nın 339. Maddesindeki Suçu Oluşturduğunun Kabulü Gereği )
Y6.CDE. 2004/6039SAHTECİLİK ( Sanığın Yasal Bağıtsız Eşinden Olan Oğullarının Mernis Doğum Tutanakları Düzenletmesi - Her Bir Eylem Arasında Zaman Aralığının Uzunluğu ve Nüfusa Yazdırılanların Ayrı Kişiler Olduğu/Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Kararla Belirlenen Cezanın Kazanılmış Hak Oluşturduğu Gözetilerek Ayrı Ayrı Hüküm Kurulacağı )
Y11.CDE. 2005/8025SAHTECİLİK ( Sanığın Zabıta Tarafından Alınan Beyanında Suça Konu Çekleri Aldığını Bildirdiği Kişinin Beyanının da Alınmasının Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/13351SAHTECİLİK ( Sanığın, ÖSS Sınavına Giriş ve Kimlik Belgesindeki Fotoğrafı Bilgisayar Ortamında Değiştirerek Yerine Başkasının Sınava Katılmasını Sağlamak - Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik Suçu Oluşacağı )
Y6.CDE. 2004/8267SAHTECİLİK ( Sanık Adına Sahte Mezuniyet Belgesi Düzenlemek Eylemi İle İlgili Olarak Diğer Sanık Hakkında Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53.Maddesine Göre Bir İşlem Yapılmadan Yargılamaya Devamla Sanığın Bu Eylemden Mahkumiyetinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1995/3445SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında İşlediği Suçtan Dolayı Zamanaşımı Süresince Her Zaman Karar Verilmesi Olanağının Olması )
Y6.CDE. 1996/10720SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Sahte Ehliyetname İle İmza Sirküleri Düzenletmek Suçundan Ayrı Olarak Banka Şubelerinde Çek Hesabı Açtırması Nedeniyle Ayrı Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y6.CDE. 1999/5511SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Sahtecilik İddiasının Bulunduğu - Kararda Suç Hakkında Herhangi Bir Karar Verilmediği )
Y6.CDE. 1996/14133SAHTECİLİK ( Sanık Hakkında Verilen Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Tedbirler )
Y6.CDE. 2002/24286SAHTECİLİK ( Sanık ile Mağdur Arasında Bir Alacak Borç İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanık Hakkında TCY'nin 347. Maddesinin Uygulama Olanağının Takdiri Gereği - Suça Konu Senetteki Yazıların Mağdurun Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2004/8098SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Ciro Edilip Yine Bu Sanık Tarafından Tahsil Amacıyla Bankaya Verilen Çekin Düzenleme Yerinin Bulunmaması Özel Belge Niteliğinde Olup Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2001/17195SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Sahte Olarak Düzenlenen ve Kendisinin Hemşire Olarak Görev Yaptığına ve Maaşının Hacizli Olmadığına İlişkin Belge )
Y6.CDE. 2003/16773SAHTECİLİK ( Sanık Tarafından Senetlerin Şirket Tarafından Ödenip Ödenmediği Senetlerle İlgili Kayıtlar da Araştırıldıktan ve Sanığın Suç İşleme Kastının Neler Olduğunun da Karar Yerinde Açıklanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/73SAHTECİLİK ( Sanıkla İlgisi Saptanamayan Hiçbir Resmi Yazı ve Belgeye Dayanak Yapılmayan Sahte Faks Yazısından Sanığın Sorumlu Tutularak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Dava Konusu Faks Yazısının Ne Şekilde Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğunun Araştırılması Gereği )
Y7.CDE. 2008/18005SAHTECİLİK ( Sanıklar Hakkında Ağır Ceza Mahkemesine Açılan Sahtecilik Davasının Akıbeti Araştırılarak Mülkiyet Belgesinin Sahte Olup Olmadığının Araştırılacağı - Daha Sonra Müsadere Edilen Aracın İadesi Hakkında Bir Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2010/9658SAHTECİLİK ( Sanıklar Tarafından Harç Miktarları Üzerinde Harcama Yapılmış Gibi Gösterildiği - Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkûmiyet Hükmü Kurulacağı )
Y6.CDE. 2003/14196SAHTECİLİK ( Sanıkların Hırsızlık Suçuna Konu Olan Yakınana Ait Plaka Sayılı Aracın Sahte Belgelerle Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğünde Yeniden Tescilini Yaptırması - Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2003/16890SAHTECİLİK ( Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gerektiği Gözetilmeden ve 765 Sayılı TCK'nun 347. Maddesinin Uygulanma Olanağının Anılan İki Belge Yönünden de Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılması Gereği )
Y6.CDE. 2006/13952SAHTECİLİK ( Sanıkların Hükümlülüklerine İlişkin Asliye Ceza Mahkemesinin Kararının 3. Sayfasının Dosyada Bulunmadığı - Karar Kesinleşti İse Kesinleşme Şerhli Onaylı Örneğinin Eklenmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2002/20132SAHTECİLİK ( Sanıkların Kendilerini Farklı Bir Kişi Olarak Tanıtıp O İsimlerle Bono İmzalayıp Keşide Etmeleri )
Y6.CDE. 2002/7266SAHTECİLİK ( Sanıkların Kesin İstihkak Raporu Üzerinde Tahrifat Yapmaları )
Y6.CDE. 2004/8695SAHTECİLİK ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğüne Gidip Torunları Olan Çocuğu Kendilerininmiş Gibi Beyanda Bulunup Doğum Tutanağı Düzenlettirmek İsterken Yakalanması - 765 Sayılı TCY Hükümlerinin Sanıklar Yararına Bulunduğu )
Y6.CDE. 2002/17237SAHTECİLİK ( Sanıkların Ölüm Aylığı Ve Yaşlılık Aylığı Almak İçin Muhtardan Sahte Belgeler Alarak Bağ-Kur Da Görevli Bir Memur Aracılığıyla Sahte Bilgisayar Kaydı Oluşturma Eylemi TCK'nın 342/1 Ve 80. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturacağı )
YCGKE. 2002/6-315SAHTECİLİK ( Sanıkların Sahte Olarak Basılan İlaç Küpürlerini Bazı Doktorlara Menfaat Temin Etmek Amacıyla Elde Ettikleri Sahte Raporlara Yapıştırmak Suretiyle Menfaat Temin Etmeleri )
Y6.CDE. 2003/18908SAHTECİLİK ( Sanıkların Yazı ve İmza Örnekleri Teminle Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilerek Çekteki Yazı ve İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/18019SAHTECİLİK ( Satın Aldığı Otonun Faturasında Yazılı Rehinlidir İbaresini Daksil İle Kapatma - Rehin Kaydı Yokmuşçasına Trafiğe Tescil Ettirme )
Y6.CDE. 1996/13353SAHTECİLİK ( Satış Sözleşmesinde Müştekiyi Müşterek Borçlu Gösterip İmzasını Atmak )
Y6.CDE. 1993/4459SAHTECİLİK ( Senedin Resmi Evrak Olarak Kabul Edilmemesi - Tanzim Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması )
Y11.CDE. 2005/1200SAHTECİLİK ( Senet Bedelinin Fazla ve Tanzim Tarihi İle Vade Tarihi Arasında Beş Yıl Olması Alacaklı Kısmının Sonradan Doldurulması - Bertakrib Ele Geçirildiği Sonucunu Kesin Surette Göstermeyeceği )
Y6.CDE. 2002/22207SAHTECİLİK ( Senete Ekleme Suretiyle - Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Eksik Soruşturma İle Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2001/13031SAHTECİLİK ( Senette Düzenleme Yerinin Kısa Yazılması - Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması )
Y6.CDE. 1995/10955SAHTECİLİK ( Senetteki İmzalı Pulu Çıkarıp Sahte Senede Yapıştırmak - İmzanın Senette Devam Ettirilmemesi )
Y6.CDE. 2001/12179SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebeci Olan Sanığın Diğer Sanık Adına Sahte Sigorta Primleri Bordrosu Düzenleyerek Katılan Kuruma Vermesi-Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olması )
Y15.CDE. 2011/21960SAHTECİLİK ( Serbest Muhasebecilik Yapan Sanığın Eşi İle Diğer Sanıkları Çalışmadıkları Halde Muhasebeciliğini Yürüttüğü Şikayetçinin İşyerinde Çalışıyor Olarak Gösterdiği ve Bu Kapsamda Sahte İşe Giriş Bildirgeleri İle Bu Ayları Kapsayan Prim ve Hizmet Belgeleri Düzenlemesi Halinde 5237 S. TCK'nun 204/2 Md.sinde Düzenlenen Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1995/7465SAHTECİLİK ( Sınava Başkasını Sokmak - Durumun Cevapların Bitirilmesinden Önce Anlaşılması )
Y6.CDE. 1998/6090SAHTECİLİK ( Son Sözün Duruşmada Hazır Olan Sanık Vekiline Verilmemiş Olması-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y5.CDE. 2010/8611SAHTECİLİK ( Sosyal Hizmetlerde Mutemet Olan Sanığın Bağışlanan Paralardan Diğer Sanık Olan Eşi Adına Ödeme Talimatları Çıkardığı - Aldatma Yeteneğinin Bulunması Halinde Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
Y6.CDE. 2003/19446SAHTECİLİK ( Sözkonusu Belgenin Suça Konu Senetle Bir İlgisi Olmadığını Savunmuş Olması Karşısında Öncelikle İddia Doğrultusunda Senedin Tutarına İlave Yapılıp Yapılmadığı Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/1550SAHTECİLİK ( Sözkonusu Bölümün Anılan Belgeye Sonradan Eklenip Eklenmediği ve Eklendiği İleri Sürülen Bu Bölümdeki Yazı İle Belgenin Diğer Bölümlerindeki Yazının Sanık veya Katılanın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2002/16581SAHTECİLİK ( SSK Evrakında Bulunması Gerekli Unsurları İçermeyen Çalışabilir Kağıtlarının Ne Surette Aldatma Yeteneğinin Bulunduğunun Araştırılması Gereği - Resmi Evrakta Sahtecilik )
Y11.CDE. 2006/4488SAHTECİLİK ( SSK'ya Ait Basılı Evrak Doldurularak Kurumun Mührü İle Yetkililerin İmzalarının Taklidi Suretiyle - Kurumun Davaya Katılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/6974SAHTECİLİK ( Suç Konusu Çekte Keşide Yerinin Belli Olmaması )
Y5.CDE. 1994/2738SAHTECİLİK ( Suç Konusu Olayda Kandırıcılık Ögesinin Olmaması Nedeniyle Sahteciliğin Oluşmaması )
Y6.CDE. 2003/11613SAHTECİLİK ( Suç Tarihi İle İnceleme Tarihi Arasında Uygulanması İstenen 765 Sayılı TCK'nun 345. Maddesinde Öngörülen Cezanın Tür ve Süresine Göre Aynı Yasanın 102/4 ve 104/2.Maddelerinde Yazılı 7 Yıl 6 Aylık Sürenin Geçmiş Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2003/19918SAHTECİLİK ( Suç Tarihinden İtibaren 15 Yıl Geçtiğinden Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması Gereği - Zamanaşımı )
Y11.CDE. 2005/5120SAHTECİLİK ( Suça Konu "Tutanak'ın" Projenin Hangi Aşamasında ve Hangi Hukuki İşleme Esas Alındığı ve Düzenlendiği Tarih İtibariyle Belgenin Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/24212SAHTECİLİK ( Suça Konu Belge Getirtilip Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edilmesi Gereği - Suça Konu Nüfus Cüzdanı Sureti Sanığın Muhtar Olan Babası Adına Sahte Olarak Düzenlemesi Şeklindeki Eylemin TCY'nin 356. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2002/1107SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgelerde Yapılan Değişikliğin Aldatma Yeteneği Taşımadığının Gözetilmemesi - Yalan Beyanda Bulunmak )
Y6.CDE. 2003/16586SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgelerin Asılları Araştırılıp Getirtilerek Üzerlerinde İnceleme Yapılması ve Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Taktir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/21863SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığını Belirleme Yetkisinin Hakime Ait Olduğu - Sahte Olduğu İddia Olunan Sürücü Belgesinin Denetime Olanak Sağlayacak Biçimde Dosya İçinde Bulundurulmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2003/19167SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Diğer Kurumlara Hangi Tarihte Sunulduğu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2007/1663SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Okul Diploması Olmadığı Halk Eğitim Merkezinin Düzenlediği Kursa Kısa Süreli Katılanlara Verilen Başarı Belgesi Olduğu - 765 Sayılı TCK'nun 355. Maddesine Uyan Eylemin 5237 Sayılı TCK'nun 204/2. Maddesi ile Karşılaştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/3587SAHTECİLİK ( Suça Konu Belgenin Resmi Belge Olması Karşısında Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2003/11665SAHTECİLİK ( Suça Konu Bonolardaki Borçlular Adına Atılan İmzalar İle Bonoların Ön Yüzündeki Yazı ve Rakamların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 2003/19987SAHTECİLİK ( Suça Konu Bonoların Borçlusu Görülen Kişi İle Alacaklısı Gösterilen Dinlenilmeden Borçlu ve Alacaklı İle Sanık Arasında Senet Alış Verişini Gerektirir Ne Tür Bir İlişki Bulunduğu Araştırılıp Saptanmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2001/7513SAHTECİLİK ( Suça Konu Bononun Önceden Doğan Borca Karşılık Verildiğinin Anlaşılması - Suç Oluşturmayacağı )
Y6.CDE. 2004/7683SAHTECİLİK ( Suça Konu Çeklerin Daksille Kapatılan Arka Yüzlerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gizlenen Cirantaların Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanıp Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi Gereği )
Y6.CDE. 2004/11019SAHTECİLİK ( Suça Konu Çekteki Keşideci İmzasının ... Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılıp Saptandıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/9195SAHTECİLİK ( Suça Konu Diploma Fotokopisinin Sanığın Kullandığı Belge Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Aldatma Yeteneği )
Y6.CDE. 1992/9674SAHTECİLİK ( Suça Konu Gümrük Çıkış Beyannameleri İle Bunların Dayanağı Olan Faturalardaki İmzaların Yetkili Kişilerce Atılmamış Olması )
YCGKE. 1986/6-210SAHTECİLİK ( Suça Konu Olan Belgelerin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Tartışılması ve Belirlenmesinin Hakimin Yetki ve Görevi İçinde Olması )
Y11.CDE. 2013/653SAHTECİLİK ( Suça Konu Pasaportun Gerçek Olması Nedeniyle Sahtecilik Yapılan Sayfasına İptal Şerhi Verilerek Sahibine İadesi Yerine Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/21145SAHTECİLİK ( Suça Konu Plaka ve Ruhsatlarda Kullanılan Soğuk Mühür İzleri ile Bunların Mukayeseye Esas Orjinal Örnekleri Karşılaştırmadan Hüküm Kurlmasının Hatalı Olduğu - Cezalar Toplandıktan Sonra 647 Sayılı Yasanın 6. Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2004/5880SAHTECİLİK ( Suça Konu Polis Tanıtma Kartındaki Fotoğraf Üzerinde Soğuk Damga Olmadığı Gibi Belge Üzerindeki Yazılardaki Tahrifatın da Açıkça Görülmemesi - Belgenin Ne Suretle Aldatma Yeteneğine Sahip Olduğu Açıklanmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2005/1591SAHTECİLİK ( Suça Konu Sahte Küpürlerin Eklendiği Reçeteleri Düzenleyen Olarak Gözüken Doktorlar Dinlenerek Reçetelerin Kendileri Tarafından Düzenlenip Düzenlenmediğinin Sorulması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/21064SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Aldatma Yeteneği Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi- Senedin Nasıl Sanığın Eline Geçtiğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 2004/1340SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Dosyaya Konulması Gereği - Onaysız ve Okunaksız Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2005/496SAHTECİLİK ( Suça Konu Senedin Sanıklarca Düzenlenip Katılana Verilmesi Sırasında Zorunlu Biçimsel Öğeleri Taşımayıp Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmadığı - Dolayısıyla Sanıkların Eylemlerinin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2005/1493SAHTECİLİK ( Suça Konu Senet Üzerindeki Yazı ve Rakamların Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığı Diğer Senetlerdeki Yazı ve Rakamların Sanığın veya Borçlunun İmzaların da Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/15562SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Kredi Verildikten Sonra Önceden Doğmuş Borç İlişkisi İçin mi Yoksa Kredinin Açılmasını Sağlamak Amacıyla Sözleşme Anında mı Verildiğinin Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17488SAHTECİLİK ( Suça Konu Senetlerin Önceden Doğan Borç İçin Verilip Verilmediğinin Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Dava Konusu Senetler Önceden Doğan Borç İçin Verilmişse Sahtecilik Suçu Aksi Halde Dolandırıcılık Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2003/10512SAHTECİLİK ( Suça Konu Senette Yakınan Kefil Gösterilmek Suretiyle Sahte Olarak Atılan İmzaların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılıp Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 2002/19863SAHTECİLİK ( Suça Konu Tebligat Parçasının Hukuki Sonuç Doğuran ve Görevli Memur Tarafından Düzenlenmiş Belge Olduğu Anlaşıldığından Eylemin Bu Suçu Oluşturması )
Y11.CDE. 2008/20096SAHTECİLİK ( Suça Konu Tüm Senetler Üzerinde Keşideci İmzaların Aidiyeti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruşmada Dinlenen Tanıkların Anlatımları da Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/5889SAHTECİLİK ( Suçlarının Asıl ve Öncelikle Bilirkişisi Hakim Olup Somut Olaya Göre Kandırıcılık Yeteneğini Taktirin de Yalnızca Hakime Ait Bulunduğu )
Y6.CDE. 2007/12741SAHTECİLİK ( Suçlarının Öncelikle ve Asıl Bilirkişisinin Mahkeme Olduğu - Belgelerdeki Sahteciliğin Kandırıcılık Yeteneği Taşıyıp Taşımadığını Maddi Öğeye Göre Belirlemek ve Takdir Etmek Yetkisinin de Hakime Ait Bulunduğu )
YCGKE. 2006/5-182SAHTECİLİK ( Suçu Yönünden Herhangi Bir Değerlendirme Yapılmaksızın Önceki Hükümdeki Uygulama Maddelerinin Karşılaştırılması İle Yetinilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1981/898SAHTECİLİK ( Suçun Gerçekleşme Anının Belgenin Düzenlenme Anı Olması )
Y8.CDE. 2007/1795SAHTECİLİK ( Suçun Kazı Kazan Biletlerinde Yapılması - Zamanaşımı Süresi )
Y6.CDE. 2003/4385SAHTECİLİK ( Suçun Niteliğinin Farklı Olduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmemesi )
Y11.CDE. 2013/3054SAHTECİLİK ( Suçun Oluşabilmesi İçin Soğuk Damga İzinin Plaka Üzerinde Bulunmasının Zorunlu Olduğu - Üzerinde Herhangi Bir Soğuk Damga İzi Bulunmayan Plakaların Aldatma Kabiliyeti Bulunmadığı Bu Nedenle Sahtecilik Suçunun Unsurları Oluşmadığın Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Kara Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2005/9117SAHTECİLİK ( Suçun Unsurlarının Tayini Takdir Hakkı Kullanılarak Cezanın Belirlenmesi veya Kişiselleştirilmesinin Gerektiği Hallerde Davaya Katılan veya Şikayetçiye de Haber Verilerek Duruşma Açılması Gereği )
Y15.CDE. 2012/1482SAHTECİLİK ( Suçundan Açılan Bir Davanın Bulunmadığı Gözetilmeden Dolandırıcılık Suçundan Açılan Davanın Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağından Bahisle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2011/1833SAHTECİLİK ( Suçundan Ayrıca Cezaya Hükmolunacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmaması Karşısında Sanığın Zimmet Eylemlerini Gerçekleştirirken Sahte Belge Tanzim Etmesi Fiilinin Zimmet Suçunun Unsuru Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1992/10470SAHTECİLİK ( Sulh Hakiminin İzni Olmadan Sanığın Karısının Senette Borçlu Gösterilmiş Olması-Dolandırıcılık )
Y6.CDE. 2004/7476SAHTECİLİK ( Sunulan Faturanın Değer ve Satılan Malların Niteliğinin Farklılık Göstermesi - Şirketin Kayıt ve Defterlerinin İncelenmesi )
Y6.CDE. 2003/4496SAHTECİLİK ( Şifreli Yayını Televizyona Abone Olmadan Müşterilerine İzlettiren Sanığın Bu Eyleminin Bu Suçu Oluşturması )
Y6.CDE. 2003/3613SAHTECİLİK ( Şirket Faturalarını Kullanan Sanık - Vergi Ziyaına Neden Olması Halinde Vergi Usul Yasasının Aksi Halde Türk Ceza Yasasının İlgili Hükümlerinin Uygulanması Gereği )
YHGKE. 1995/11-314SAHTECİLİK ( Şirketin feshi şirket adına olan tapunun iptaliyle muris terekesine iadesi )
YCGKE. 2006/6-192SAHTECİLİK ( Şirketteki Payını Devreden Sanığın Şirketi Kendisine Borçlu Gösteren Senedi Sonradan ve Eski Tarihli Olarak Düzenleyip Ciro Ederek Arkadaşı Olan Diğer Sanık Aracılığı İle İcra Takibine Koyduğu - Suçun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2010/10810SAHTECİLİK ( Şüphelinin Şirketi Tek İmzayla Temsile Yetkili Olduğu/Diğer Şüphelinin Şirket Aleyhine Başlattığı İcra Takibini Kabul Ettiği - Şikayetçinin Açtığı Menfi Tespit Davasında Şüphelinin İmzaladığı Bonoların Dosyaya Sunulduğu/Kaşelerin Sahteliği Araştırılmadan Takipsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 1967/7429SAHTECİLİK ( Tahkikat Esnasında Ceza Takibatına Esas Teşkil Eden Sahtelik Hadisesinin Zuhur Etmesi )
Y8.CDE. 1989/5999SAHTECİLİK ( Taklit ve Değiştirilmiş Paranın Aldatma Kabiliyetin Olmaması Durumunda Suçun Oluşmaması )
Y6.CDE. 2002/16484SAHTECİLİK ( Tanık Beyanlarına Göre Katılan Tarafından İmzalan Bononun Adli Tıp Raporuna Göre Yazı ve İmzanın Katılanın Eli Ürünü Olmadığının Tespiti - Kanıtlar Arasında Çelişki Giderilerek Eylemin TCK. Md. 342/1 Ya da 347'de Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y7.CDE. 1996/5869SAHTECİLİK ( Tanzim ve Tevdii İle Hukuki Sonuç Doğurması Olanaksız Olan Belgeye Dayanılarak Tecziye Kararı Verilememesi )
Y1.HDE. 2010/12292SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Tarihinden Önce Ölen Kişinin Taraf Ehliyetini Yitireceği Aleyhine Dava Açılamayacağı/Davanın Görülebilirlik Koşulunun Yerine Getirilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/427SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının İyiniyetli Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması ve Bu Doğrultuda Tanık Dahil Tüm Delillerin Toplanması ve İrdelenmesi ve Toplanan ve Toplanacak Olan Deliller Birlikte Değerlendirilerek Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/356SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Yükletilemeyeceği )
Y1.HDE. 2005/8329SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil İstemi/Temliki İşlemin Hileli Yollarla Gerçekleştirildiği İddiası - Sahtecilik İddiası Yönünden de Gerekli İncelemenin Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/1764SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayandığı - Çekişme Konusu Taşınmazın Temlikine İlişkin Resmi Satış Akdinde Davacıya Atfen Bulunan Parmak İzinin Davacıya Ait Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumu Başkanlığımdan Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/13149SAHTECİLİK ( Tapu Müdürlüğünde Satışla İlgili Olarak Düzenlenen Resmi Senet ve Tapu Kütüklerinin Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamaması )
Y6.CDE. 2004/5983SAHTECİLİK ( Tapu Senetlerinin Hukuksal Değerinin Bulunmadığı/Asıl Olanın Tapu Dairesindeki Herkese Açık Kayıtlar Olduğu - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
YHGKE. 1999/1–222SAHTECİLİK ( Tapu Sicilinden kayıt terkini )
Y6.CDE. 1990/933SAHTECİLİK ( Tarafların Çek Alıp Vermek Niyetleri - Keşide Yerinin Tamamlanması/Suçun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 2002/1074SAHTECİLİK ( Tarımda Verimliliğin Arttırılması İçin Bakanlar Kurulunca Çıkarılan Kararname - Dolandırıcılık )
Y6.CDE. 1994/528SAHTECİLİK ( Tebliğ Tarihinin Başına ( 1 ) İlavesi İle ( 11 )'e Dönüştürmek - Tetkik Merciine Bu Tarihe Göre İtiraz Yapmak )
Y5.CDE. 1993/3272SAHTECİLİK ( Tekel Memurunun İskontosuz Olarak Bayi Olmayan Kişilere Sigara Satışı Yapması Karşılığı Elde Ettiği Menfaatte Aldatıcılık Durumu Olması )
Y6.CDE. 2001/17478SAHTECİLİK ( Tekele Satmak Üzere Anason Yetiştirme - Dolandırıcılık ) )
Y6.CDE. 2001/9017SAHTECİLİK ( Tekerrür )
Y5.CDE. 1991/1338SAHTECİLİK ( Telefon Faturalarının Üzerindeki Rakamlar Değiştirilerek Tebliğ Edilmesi ve Bu Nedenle Yatırılan Fazla Paraların Mal Edinilmesi-İğfal Kabiliyeti )
Y6.CDE. 2004/7853SAHTECİLİK ( Torunlarını Kendi Çocukları Gibi Göstererek Mernis Doğum Tutanağı Düzenletip Nüfus Kütüğüne Kaydettirmek - Lehe Kanun Uygulaması )
Y6.CDE. 2003/7688SAHTECİLİK ( Türk Ticaret Kanununun 28. Md. Dayanılarak Çıkarılan Ticaret Sicili Nizamnamesinde Ticaret Sicilinin Resmi Belge Niteliğinde Olduğuna İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y6.CDE. 1994/4453SAHTECİLİK ( Uluslararası Aile Cüzdanı - TCK.m.350'de Gösterilen Belgelerden Olması )
Y5.CDE. 2008/5463SAHTECİLİK ( Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması ve Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Sonucuna Göre Lehe Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/4010SAHTECİLİK ( Üzerinde Fotoğraf Değişikliği Yapılan Nüfus Cüzdanı/Zorunlu Olan Soğuk Damga İzinin Bulunmaması - Sahtecilikten Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2003/8556SAHTECİLİK ( Vergi Dairesine İbraz Edip Vergi Levhası Almak Amacıyla Kira Sözleşmesi Düzenlemek - Müştekinin Kira Paralarını Eksiksiz ve Düzenli Aldığını Bildirmesi Karşısında TCK'nun 347. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
YCGKE. 2005/6-53SAHTECİLİK ( Vergi Kimlik Numarasının Çekin Geçerliliğine Etkisi - Dosyanın ve Temyiz Davasının Esası Değerlendirme Konusu Edilmeyerek Hangi Yasanın Sanık Lehine Olduğunun İlk Derece Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/17406SAHTECİLİK ( Veri Kontrol İşletmeni Olan Sanığın Görevli Veznedar Olmadığı Sırada Tahsil Edilen Para Makbuzlarının Nüshalarını Yok Edip Bedelleri Mal Edinmesi Mağdur Sayısınca TCK'nın 504/3 Maddesine Uyan Suçu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2004/6958SAHTECİLİK ( Verilen Cezanın Paraya Çevrilip Ertelenmesi ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları Gözetildiğinde 765 Sayılı Yasa Uyarınca Kurulan Hükmün Sanıklar Yararına Olduğunun Kabulünün Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2001/15221SAHTECİLİK ( Yakınan Yerine Taklit İmza Atılmak Suretiyle Sahtecilik Yapılan Şirket Kararının Özel Belge Niteliğinde Olması )
Y6.CDE. 2004/69SAHTECİLİK ( Yakınana Ait Malların Sevk İrsaliyesini Sanığın İmzalaması Karşısında Yakınanın Sanığın Şirket Adına Hareket Ettiğini Bildiğinin Kabulü Gereği - Şirket Adına Harekete Yetkili Sanığın Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturmadığı )
Y6.CDE. 2003/19535SAHTECİLİK ( Yakınana Ait Unsurları Tamam Olan Çeki Tahrif Ederek Başkasına Ciro Etmek - Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y6.CDE. 2003/468SAHTECİLİK ( Yakınanın Bilgisi Dışında Alacaklı Kısmı Boş Yasal Unsurları Eksik Senedi Düzenleyip İmzalayarak Aldığı Krediye Karşılık Teminat Olarak Bankaya Vermek )
Y6.CDE. 2003/10400SAHTECİLİK ( Yakınanın Sanığa Borcuna Karşılık Bono İmzalayıp Verdiği Borcunu Ödediğinde Sanığın Sahte Olarak Düzenlediği Aynı Miktar Başka Bir Senedi İade Ettiği Yanında Alıkoyduğu Gerçek Senedi de Tahrif Ederek Bedelini Yükseltip İcra Takibine Koyduğu )
YCGKE. 1988/364SAHTECİLİK ( Yanlış Tebligat Adresi Vererek Karşı Tarafın Fiilen Dava Dışı Bırakılması-Mahkemeyi Yanıltıp Sahte İlam Almak )
Y11.CDE. 2006/6331SAHTECİLİK ( Yapıldığı İddia Edilen Listelerde Kursu Verdiği Belirtilen Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürünün de İmzalarının Bulunduğu - Öncelikle Böyle Bir Sınav Yapılıp Yapılmadığı ya da Komisyon Kurulup Kurulmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/7458SAHTECİLİK ( Yasal Abone Olan Kişinin Kimlik Bilgileri Kullanılarak Abonelik Sözleşmesi Düzenlenip Üçüncü Kişiye Hat Verilmesi Eyleminin Sübutu Halinde Yalnızca Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği )
Y4.HDE. 2001/10196SAHTECİLİK ( Yayında Belirtildiği Üzere Davacı Hakkında Şikayette Bulunulduğu ve Dava Açıldığının Belirlenmesinin Görünürdeki Gerçeğe Uygun Olduğunun Kabülü )
YCGKE. 1993/6-37SAHTECİLİK ( Yerel Mahkemenin Bozulan İlk Kararında Gösterilen Savunma Tanıklarının Neden Dinlenip Dinlenmediğini Hiç Tartışmaması )
YHGKE. 2011/1-8SAHTECİLİK ( Yolsuz Tescil İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tapu Sicili Kapsamı İçine Girmeyen Konularda Yolsuz Tescilin Batıl ya da Yok Hükmündeki İşleme Dayanması Halinde Dayanak Belgeden Edinen Kişi İlk El Durumunda Bulunduğundan İyiniyetten Faydalanamayacağı )
Y6.CDE. 2001/17887SAHTECİLİK ( Yurt Dışından Permiye Dayalı Olarak İthal Edilen Otonun Ülkeye Girişi - Resmi Evrakta Sahtekarlık )
Y6.CDE. 2003/1913SAHTECİLİK ( Yürürlükten Kaldırılan ve Yürürlüğe Konan Kanun Hükümleri Bütün Halinde Olaya Ayrı Ayrı Uygulanıp Sonucuna Göre Sanıkların Yararına Olan Kanun Belirlenerek Hukuki Durumlarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2006/10942SAHTECİLİK ( Zimmet - Dip Koçanlarının Farklı Düzenlenmesi ve Makbuzların Son Sayfasında Yer Alan Toplam Miktarı da Buna Göre Değiştirmesi Eyleminde Sahtecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2010/9476SAHTECİLİK ( Zimmet - Makbuzlarda Tahrifat Yaptığı ve Defteri Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlediği İddia Edilen Sanığın Eyleminde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Kararda Tartışılacağı )
Y5.CDE. 2012/2135SAHTECİLİK ( Zimmet - Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y5.CDE. 2007/2033SAHTECİLİK ( Zimmet/Sanığın Sayman Mutemedi Alındı Makbuzlarının Birinci Suretleri İle Dip Koçanlarını Farklı Düzenleyerek Mal Edindiği - Sahteciliğin Unsurlarının Olup Oluşmadığının Gözetileceği )
Y5.CDE. 2009/945SAHTECİLİK ( Zimmete Konu Makbuzların Aldatma Yeteneği Bulunup Bulunmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı - 5237 S.K. Md. 212 Kapsamında Sanıkların Eylemlerinin Sahtecilik Yönünden de Değerlendirilerek Lehe Yasanın Belirleneceği )
Y5.CDE. 2006/10627SAHTECİLİK ( Zimmetin Açığa Çıkmasını Engellemek İçin Mahsup ve Tediye Fişleri İle Kooperatif Muhasebe Kayıtlarında Bu Ücretleri Ödenmiş Gösterme Eylemlerinde Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/9023SAHTECİLİK ( Zorunlu Öğelerinde Eksiklik Bulunan Emre Yazılı Senet Sahtecilik Suçu Yönünden Özel Belge Sayılacağı )
Y11.CDE. 2010/3414SAHTECİLİK (Başka Bir Suçtan Tutuklu Olduğu Anlaşılan Sanığın Hükmün Açıklandığı Oturuma da Getirtilmemesi Suretiyle 5271 S. CMK'nın 193 ve 196. Md.lerine Aykırı Davranılarak Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y11.CDE. 2010/10807SAHTECİLİK (Gerçeğe Aykırı Evrak Tanzim Etmek ve Kullanmak - Hükümlünün Sabıka Kaydını Oluşturan Suçun “Sahtecilik| Suçu Olup 5352 S. Adli Sicil Kanunu'nun 12. Md.sinde Yazılı Koşulların Gerçekleşmemesi Halinde Arşiv Kaydının Silinemeyeceği)
Y4.CDE. 2010/22690SAHTECİLİK (Özel Yasalarda Sahtecilik ve Diğer Bazı Suçları İşleyenlerin Affa Uğrasalar Bile Milletvekili Seçilemeyecekleri veya Memur Olarak Görevlendirilemeyeceklerinin Açıklandığı - Piyasaya Sahte Para Sürmek)
Y6.CDE. 2002/24456SAHTECİLİK (Sahte Menşe Şahadetnamesi Düzenlemek - TCK.nun 356. Maddesine Uygun Suçu Oluşturduğu)
Y1.HDE. 2012/6722SAHTECİLİK (Tapu İptali ve Tescil - Son Kayıt Maliki Konumunda Davalının Ediniminde İyiniyetli Olup Olmadığının Araştırılması ve Tarafların Bildirdikleri ve Bildirecekleri Tüm Delillerin Toplanması Gerektiği )
Y11.CDE. 2011/13088SAHTECİLİK (Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Yasal Unsurları Taşımayan Bir Kambiyo Senedinde Sahtecilik Yapılması Halinde Fiilin Özel Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı)
Y5.CDE. 2010/7227SAHTECİLİK (Zincirleme Surette Nitelikli Zimmet - Sahte Resmi veya Özel Belgenin Bir Başka Suçun İşlenmesi Sırasında Kullanılması Halinde Hem Sahtecilik Hem de İlgili Suçtan Dolayı Ayrı Ayrı Cezaya Hükmolunacağı)
Y6.CDE. 2004/5342SAHTECİLİK / DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi Sunma Eylemi - İlgili Nüfus Müdürlüğünden Sahte Nüfus Cüzdanına İlişkin Belgeler İle ve Varsa Noterliklerinden Sahte İbraname Örneği Getirtilmesi Gereği )
Y12.HDE. 1997/11682SAHTECİLİK DAVASI ( Bilirkişi İncelemesine ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Senet Dava Sonuna Kadar Hiçbir İşlem ve İsteğe Tabi Tutulamaz )
Y6.CDE. 2002/19022SAHTECİLİK DAVASI ( Hak Düşürücü Sürenin Geçmesine Rağmen Tebliğlerin Süresinde Yapıldığına İlişkin Sahte Noter Yazılarının Sunulmasının Sahtecelik Suçuna Vücut Vermesi )
Y12.HDE. 2011/16983SAHTECİLİK DAVASI ( İmza İnkarına Dayalı Takibin İptali Talebi - Davacının Aynı Zamanda Menfi Tespit Davası ve Sahteciliğe İlişkin Kamu Davası da Açtığı/Senedin Herhangi Bir İşleme Alınamayacağı )
Y12.HDE. 2002/1127SAHTECİLİK DAVASI ( Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 2002/231SAHTECİLİK DAVASI ( Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verilmesi )
Y11.HDE. 1999/9744SAHTECİLİK DAVASI ( Sermaye Arttırım ve Değişikliği Kararına Karşı 6 Yılı Aşkın Bir Süreden Sonra İtiraz ve Dava Açılmasının Gerek Hukuk Güvenliği İlkesi Yönünden Hakkın Kötüye Kullanılması Kapsamında Kalacağı )
Y19.HDE. 2016/5424SAHTECİLİK DEFİ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Lehtar Şirketin Kendisine Atfen Atılan İmzanın Sahteliğini İleri Sürmesinin Mümkün Olduğu ve Sahtecilik Defi Mutlak Defilerden Olup Herkese Karşı İleri Sürülebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/4090SAHTECİLİK EYLEMİ ( Yasa ve Genelgelere Uygun Olarak Düzenlenen Belgelere Göre Davalı Banka Tarafından Dava Dışı Kişiye Çek Karnesi Verilmesi Sonucu Dava Dışı 3. Kişinin Sahtecilik Eyleminden Dolayı Bankanın Davacı Zararının Tazmininden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y6.CDE. 2004/8130SAHTECİLİK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK VE TİCARETE HİLE KARIŞTIRMAK ( Sanığın Anılan Kurumdaki Bir Kısım Sorumluların da İştirakiyle Yüklenen Suçu İşlediğinin Gözetilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2012/3506SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Usul Kurallarının Kendiliğinden ( Re'sen ) Gözetilmesi Gerektiği - Mahkemece Açıklanan İlkeler Doğrultusunda İşlem Yapılması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/8000SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ ( Kayıt Maliki Davaya Dahil Edilmişse de Dahili Dava Yolu İle Taraf Sıfatı Verilemeyeceğinden ve Davanın Kayıt Malikine Yöneltilmesi Zorunlu Olduğundan Davacıya Kayıt Malikine Karşı Dava Açması İçin Önel Verileceği )
Y1.HDE. 2013/14655SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı İle Şirket Arasında Geçmiş Döneme Ait Bir Çok İdari Davalar ve Davacının Fiilen Taşınmazı Tasarruf Ediyor Olması Nedeniyle Taşınmazın Davacıya Ait Olduğunun Şirketin Bilgisi Dahilinde Olması Gibi Hususların da Dikkate Alınarak Davalı Şirketin TMK'nin 1023. Md.sinin Koruyuculuğundan Yararlanıp Yararlanmayacağının Hüküm Yerinde Tartışılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/13972SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhtilaf Konusu Olan Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak HSBC Bank AŞ.nin Şubesinden Alınan Kredi Borcu İle İlgili Olduğu - Miras Payı Oranında Tazminat İsteğinin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2012/10189SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İsteğin Tazminata Tebdil Edildiği Gözetilerek İddia ve Savunma Doğrultusunda Toplanan ve Toplanacak Taraf Delillerinin Birlikte Değerlendirilerek Tazminatın Hüküm Altına Alınacağı )
YHGKE. 2007/1-911SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mühür Bulunmadığı Takdirde Parmak İzinin Alınacağı - Verilen Vekaletnamede Mührün Basılmış Olması Yeterli Olup Sahteliği Başka Şekilde de İspatlanamayan Satışın Geçerli Olduğu )
Y1.HDE. 2011/193SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulu Taşınmazların İntikallerinde Huzur ve Güveni Koruma Toplum Düzenini Sağlama Uğruna Tapu Kaydında İsmi Geçmeyen Ama Asıl Malik Olanın Hakkı Feda Edildiğinden İktisapta Bulunan Kişinin İyi Niyetli Olup Olmadığının Tam Olarak Tespiti Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/11296SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Yasa Koyucunun Amacının İlk Bakışta Şeklen İyi Niyetli Gözükeni Değil Gerçekten İyiniyetli Olan Kişiyi Korumak Olduğu Hususlarının Daima Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/13779SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Ceza Davası ve Hasımlı Olarak Açılan Veraset Davasının Sonucunun Bekleneceği )
Y1.HDE. 2014/17137SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( İyiniyet Konumunda Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Gerekli Araştırma ve Değerlendirme Yapılarak Davalının İyiniyetli Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/8368SAHTECİLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI YOLSUZ TESCİL (Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil - Davalı İlk El Konumunda Olup Davalının TMK'nun 1023. Md.sinin Koruyuculuğundan Yararlanamayacağı )
Y1.HDE. 1981/2762SAHTECİLİK İDDİASI
Y6.CDE. 2002/22588SAHTECİLİK İDDİASI ( Bonodaki Düzenleme Yerinin Sonradan Yazıldığı İddiasının Araştırılması Gereği - İcra Dosyasındaki Onaylı Fotokopide Tanzim Yeri Bulunmamasına Rağmen Dava Dosyasında Bononun Unsurlarının Tam Olduğunun Tesbit Edilmiş Olması )
Y15.HDE. 1991/5798SAHTECİLİK İDDİASI ( Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi )
Y11.HDE. 2013/16320SAHTECİLİK İDDİASI ( Cumhuriyet Başsavcılığına Yapmış Olduğu Şikayeti İle Aynı Kapsamda Olduğundan Soruşturmanın Sonucunu Bekleyerek Soruşturma Sonucunun da Nazara Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
Y19.HDE. 2008/4251SAHTECİLİK İDDİASI ( Davacıya Ait Çek Koçanlarının Davadışı Damadı Tarafından Doldurulup Sahte İmza İle Davalılara Verildiği - Sahtecilik İddiasının Sadece Bu Fiili Gerçekleştiren Kişiye Karşı Değil Herkese Karşı İleri Sürülebileceği )
Y13.HDE. 2014/13767SAHTECİLİK İDDİASI ( Devremülk Satışından Doğan Tazminat - Sözleşmeyle Ödemeye Esas Teşkil Eden Belgelerin Asılları İbraz Edildikten Sonra Davalı Belediyenin Sahtecilik Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/4654SAHTECİLİK İDDİASI ( Dul ve Yetim Aylığının İptali İstemi - Esnaf Odası Kayıtlarının Sahtecilik Suretiyle Oluşturulduğu İddiasıyla Oda Yöneticileri Üyeleri Hakkında Ceza Davası Açılması ve Oda Kayıtlarının Sahtecilik Suretiyle Oluşturulup Oluşturulmadığının Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 1986/14607SAHTECİLİK İDDİASI ( Hak Düşürücü Süre )
Y1.HDE. 2013/2415SAHTECİLİK İDDİASI ( İmza İncelemesi Yapılmak Üzere Murisin Çeşitli Resmi ve Özel Kurumlarda Bulunan İmza ve Yazılarını Havi Belgelerin Temin Edilmesi Gerektiği - Murisin Tatbike Esas Alınan İmza Örnekleriyle Birlikte Dosyanın Kül Halinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/1356SAHTECİLİK İDDİASI ( İstihkak Davası - Takibe Dayanak Senetlerle İlgili Sahtecilik İddiası İle Başlatılan Hazırlık Soruşturması Evrakı Getirtilip İncelenerek Bekletici Mesele Sayılması Gerekip Gerekmediği de Değerlendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/19-1746SAHTECİLİK İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Borçlunun Senette Tahrifat Olduğunu İddia Ettiği/Mahkemece Tahrifat İddiasının Tarafların Delilleri Toplanıp Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Kişi veya Kişilerden Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/446SAHTECİLİK İDDİASI ( Menfi Tespit Davası - Ceza Davası Sonucunda Verilecek Kararın Hukuk Hakimini Bağlayıcı Nitelikte Olabileceği Düşünülerek Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/19-236SAHTECİLİK İDDİASI ( Mutlak Def'i Olan Sahtecilik İddiasının Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi )
Y19.HDE. 2013/8348SAHTECİLİK İDDİASI ( Mutlak Defi Olup Herkese Karşı İleri Sürülebileceği - Menfi Tespit Davası )
Y19.HDE. 2011/3681SAHTECİLİK İDDİASI ( Mutlak Def'ilerden Olduğundan Herkese Karşı İleri Sürülebileceği )
Y19.HDE. 2004/7944SAHTECİLİK İDDİASI ( Mutlak Def'ilerden Olup Herkese Karşı İleri Sürülebileceği - Davacının Çeklerdeki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası/Çekteki Cirolardan Birinin Sahte Olması Diğer İmzaların Sıhhatini Etkilemediği )
Y12.HDE. 2011/1622SAHTECİLİK İDDİASI ( Sahteciliğe İlişkin Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasının Kesinleşmesinin Beklenmesine Karar Verildiği Halde Bilahare Bu Ara Kararından Dönülerek Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2011/19-413SAHTECİLİK İDDİASI ( Senetlerin Sahte İmza İle Ciro Edildiği İddiasına Dayalı Menfi Tespit İstemi - Diğer Ciro İmzasının Davacıyı Bağlamayacağı ve Mutlak Def'ilerden Olan Sahtecilik İddiasının Herkese Karşı İleri Sürülebileceği )
Y1.HDE. 2007/9787SAHTECİLİK İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Kök Miras Bırakanları İle İlgili Olarak İrs ve Akti İlişkinin Varlığı Gereği Gibi Saptanmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.HDE. 2014/2288SAHTECİLİK İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazların Satış ve Gerçek Değerleri Arasında Fahiş Farkın Bulunduğu Bu Doğrultuda Tarafların Gösterdiği ve Gösterecekleri Tüm Delillerin Toplanarak İrdelenmesi ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1994/15858SAHTECİLİK İDDİASI ( Tapuda ifraz ve tevhid )
Y19.HDE. 2016/13450SAHTECİLİK İDDİASI (Davacının İmza İncelemesine Esas Olacak Davaya Konu Bonoların Tanzim Tarihlerinden Önceki Tarihli İmzalı Mukayese Belge Asıllarının Taraflardan Sorularak İlgili Yerlerden Getirtileceği/Davacının Mahkeme Huzurunda İmza Örnekleri de Alınarak İmza İncelemesi Yaptırılacağı - Menfi Tespit)
Y19.HDE. 2013/10924SAHTECİLİK İDDİASI (Menfi Tespit Davası - Davalı Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Dava Açıldığı Anlaşılmış Olmakla Mahkemece Ceza Mahkemesindeki Dava Dosyasının Sonuçlanmasının Beklenmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2014/13490SAHTECİLİK İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sahteliği Sabit Olan Vekâletname İle Yapılan Satış İşlemi Geçersiz Olup Çekişmeli Taşınmazın Davalı Adına Tescilinin İlletten Yoksun ve Yolsuz Olduğu - Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/386SAHTECİLİK İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Süreye Tabi Olmaksızın Davanın Her Zaman Açılabilmesi )
YHGKE. 2002/19-18SAHTECİLİK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ ( Bunun Hukuk Davasının İçinde Hadise Şeklinde İleri Sürülebilmesi Gibi Ayrıca Ceza Mahkemesinde Sahtecilik Davası Olarak da Açılabilmesi )
Y12.HDE. 2014/9285SAHTECİLİK İDDİASININ İMZA İTİRAZI DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI HALİNDE UYGULANACAK KANUNA İLİŞKİN YARGITAYIN İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ ( Senet Üzerindeki Yazıya İlişkin Sahtecilik İddiası - 2004 S.K.'da Hüküm Bulunmadığından 6100 S.K.'nın 209. Maddesinin Uygulanacağına İlişkin Görüşün Değiştiği/Borca İtiraz Niteliğinde Olduğundan 2004 S.K.'daki 169. Maddesinin Uygulanması Gerektiği Görüşüne Varıldığı )
Y11.HDE. 1995/367SAHTECİLİK İDDİASININ İSPATI ( Kooperatif Çekilişinin Noterce Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2009/1065SAHTECİLİK İLE DAVACININ BANKA HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Bankanın Davacıya Vermiş Olduğu Şifre ve Parolanın Davacının Kusuru İle Ele Geçirildiğini de Kanıtlayamadığı - Tüm Kusurun Davalı Bankada Olduğunun Kabulü Gereği )
YHGKE. 2009/15-22SAHTECİLİK İNCELEMESİ ( Sözleşmenin Tarafları Bağlayıcı Olduğu Sonucuna Varılması Halinde Sahtecilik İncelemesi Yapılmadan Sonuca Gidilmesi Aksi Halde İse Sahtelik İncelemesi Yapılarak Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
YCGKE. 1985/4-141SAHTECİLİK İSNADI ( İftira-Sahte Senet Düzenlenip Takibe Konulduğu İddiası )
Y11.HDE. 2009/11721SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Banka'ya Karşı Gerçekleştiğinden Sahteciliğe Konu Para da Banka'nın Parası Olduğundan Davacının Davalı Bankaya Husumet Yöneltmesinin Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2009/9801SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Davacıya Ait Para Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaptan Bir Başka Hesaba Havale Edilmiş Olup Bu Durum Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
Y11.HDE. 2008/2852SAHTECİLİK İŞLEMİ ( Davalı Bankanın Kendisine Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemine Dayalı Olarak Ödemeden Kaçınması Mümkün Olmayıp Davacının Sahtecilik İşlemine Karıştığı İspat Edilmediği Sürece Hesap Sahibinin Özensizliği Ancak Müterafik Kusur Teşkil Edeceği )
Y11.HDE. 2009/14338SAHTECİLİK İŞLEMİ ( İnternet Bankacılığının İzinsiz Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davası - Bankanın İnternet Bankacılığında Kendisinin ve Müşterilerinin Güvenliğini Sağlayacak Güvenlik Enstrümanlarının Kullanılmasını Zorunlu Kılmayıp Davacının İnisiyatifine Bırakması Zararın Doğmasında Başlıca Etken Olup Davalı Bankanın Zarardan Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2017/2386SAHTECİLİK İŞLEMİ İLE BANKADAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacıya Ait Mevduat Davalı Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Hesaplardan Çekilerek Başka Hesaplara Havale Edilmiş Olup Bu Durumun Davalı Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
Y11.HDE. 2008/11681SAHTECİLİK İŞLEMİ İLE HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ ( Davacının Kusuru İle Şifrenin Ele Geçirildiğini İspat Yükünün Davalı Bankada Olduğu - Davalı Bankanın İspat Edemediği/Bankanın Mevduatı İade İle Yükümlü Olacağı )
Y11.HDE. 2008/1977SAHTECİLİK İŞLEMİNİN BANKAYA KARŞI YAPILMIŞ OLMASI ( Bankanın Zararı Kaşılaması Gereği - Bankanın Özen Borcu Bulunduğu )
Y11.CDE. 2009/14765SAHTECİLİK KASTI OLMAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Kooperatif Kararı Üzerinde Tahrifat Yapıldığı - Eklemeler İlk Bakışta Anlaşılabildiğinden Aldatma Kabiliyetinin Bulunmadığı - Mevzuatı Bilmemelerinden Kaynaklanan Acemilikle Hareket Edildiği/Beraat Kararı Verileceği )
YCGKE. 2006/5-276SAHTECİLİK KASTI VE EYLEMİ ( Resmi Belgeler İçerdikleri Saptamalar Ölçüsünde İçermesi Gerekirken İçeriğinden Dışlananlar Yönünden de İspat Vasıtası Olacaklarından Bu Yöndeki Bilinçli Bir Eksiklik Halinde )
Y21.CDE. 2015/2073SAHTECİLİK KASTININ BULUNMAMASI ( Sanığın Hasta Olan Çocuğunu Muayene Ettirebilmek İçin Eylemde Bulunduğu - Çocuğun Gerçek Babası Üzerine Kaydedilmesinin Derhal Mümkün Olmadığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı )
Y1.HDE. 2005/10985SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Davalıların Sahtecilik İşlemini Bilebilecek Durumda Oldukları - İyiniyetli Sayılamayacakları - Tescilin Yolsuz Olduğu )
Y1.HDE. 2010/7310SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davalının T.M.K.nun 1023. Maddesinde Öngörülen İyiniyet Karinesinden Yararlanamayacağı Saptanarak Bozma Kararı Doğrultusunda İptal Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2006/1-513SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalıların Dikkat ve Özen Göstermeden Taşınmazı Değerinin Çok Çok Altında Fiyatla Satın Almaları - İyiniyetli Kabul Edilemeyecekleri/Tapu Siciline Güven İlkesinden Yararlanamayacakları )
Y1.HDE. 2012/9404SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Temlik İşleminde Davacının İmzasının Sahte Olduğu İddiası - Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Raporu Aranması Gereği/Sahte İmza/Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğunun Kabulü )
Y1.HDE. 2007/7205SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temlik İşleminde Kullanılan Vekaletnamenin Sahte Olduğu İddiasıyla - Ölen Annenin Terekesi El Birliği Mülkiyete Tabi Olduğundan Davanın Tereke Adına Açılması Gerektiği/Paya İlişkin İsteğin Dinlenmeyeceği )
Y1.HDE. 2005/11568SAHTECİLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Temliklerin Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekalet Görevi Sona Erdiği Halde Yapılması - Ölüm Tarihinin Açıkça Saptanması Zorunluluğu )
Y1.HDE. 2005/7543SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İkinci Ve Sonraki El Konumunda Mülkiyet İktisap Edenlerin İyi Niyet Savunmaları Araştırılması Gereği )
YCGKE. 2007/6-139SAHTECİLİK OLGUSUNUN SAPTANMASI ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Tür Bir İncelemenin Öncelikle Bünyelerinde Grafoloji Uzmanı Bulunduran Resmi Kurumlar Bu Mümkün Olmadığı Taktirde İse İncelemenin Grafoloji Uzmanlarına Yaptırılacağı )
Y1.HDE. 2013/15095SAHTECİLİK SEBEBİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Dosyada Tapu Müdürlüğü Taraf Olmasına Rağmen Önce Açılan Dosyada Taraf Olmadığı Ayrıca Anılan Davada Sahtecilik Yanında Mülkiyet Hakkına da Dayanıldığı - Eldeki Davayla Anılan Dosyadaki Taraflar ve Hukuki Sebebin Farklı Olduğu/Mahkemenin Derdestlik Sebebi İle Ret Gerekçesinin Yerinde Olmadığı)
Y6.CDE. 2000/6375SAHTECİLİK SUÇLARI ( Birden Fazla Müteselsil Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçu İçin Ayrı Ayrı Hüküm Verileceği )
Y7.CDE. 2012/28728SAHTECİLİK SUÇLARI ( Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık - Yargılama Görevinin Sahtecilik Suçlarıyla Birlikte İşlenme Hali Hariç Olmak Üzere 1 Numaralı Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetileceği )
YCGKE. 2011/15-491SAHTECİLİK SUÇLARINDA İÇTİMA ( Korunan Hukuki Yararın Kamu Güveni Olması ve Unsurlarının Tamamen Benzer Olarak Düzenlenmesi de Göz Önüne Alındığında Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İle Özel Belgede Sahtecilik Suçlarının Aynı Suç Olduğunun Kabulü Gerektiği - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/20187SAHTECİLİK SUÇU ( 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1'de Tanımlanan - Suça Konu Altınların Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde )
Y11.CDE. 2005/1350SAHTECİLİK SUÇU ( Adı Geçen Büyükelçiliğin Konsolosluk Şubesinin Yazısıyla Sahte Olduğu Bildirilen 48 Adet İkametgah Belgesi İle Suça Konu Belge Arasında Düzenleme Biçimi Tarih Yazı ve İmza Benzerliği Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2006/7477SAHTECİLİK SUÇU ( Adli Sicil Kaydından Çıkartılarak Arşiv Kaydına Alınan "Sahtecilik" Suçunun Arşiv Kaydının Silinmesi Ancak 5352 Sayılı Adli Sicil Yasasının 12. Maddesindeki Koşullar Gerçekleştiği Takdirde Olanaklı Olduğu )
YCGKE. 1981/6-226SAHTECİLİK SUÇU ( Adli Tıp İhtisas Şubelerince Verilen Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Metodu )
Y11.CDE. 2015/3680SAHTECİLİK SUÇU ( Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Sanığın Aile Hekimliği Yeni Kayıt Formuna İl Dışında İkamet Eden ve Vefat Eden Kişileri Kayıt Etmesi - Eylemin Kül Halinde İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanmak Suçu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Değerlendirileceği )
Y11.CDE. 2010/3594SAHTECİLİK SUÇU ( Aldatıcılık Özelliğinin Tespitinin Hakime Ait Olduğu Cihetle Belgelerin Getirtilerek Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan Sonra İğfal Kabiliyetlerinin Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
YCGKE. 1987/456SAHTECİLİK SUÇU ( Bankada Bekçi Olan Şahsın Para Çekmek İçin Sıraya Giren Müşterilerin Kartlarını Alarak Kendi Yararına Para Çekmesi )
Y5.CDE. 1978/1628SAHTECİLİK SUÇU ( Başkaları Adına Resmi Belgeyle Çek Düzenleyerek Bankadan Para Alan Belediye Görevlisi )
YCGKE. 1987/6-260SAHTECİLİK SUÇU ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapılması )
YCGKE. 1973/417SAHTECİLİK SUÇU ( Bono Yırtmak )
YCGKE. 1976/4-245SAHTECİLİK SUÇU ( Bononun Kullanma Vade Tarihinde Değil Düzenleme Gününde Oluşması )
Y6.CDE. 1999/7168SAHTECİLİK SUÇU ( Boşanma Davasının Sonunda Verilen Kararın Tebliği Sırasında Yapılan )
Y6.CDE. 2003/7413SAHTECİLİK SUÇU ( Düzenleme Tarihi Bulunmayan Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Haiz Olmaması - Senetteki Rakamların Değiştirilmesinin Özel Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 1994/3503SAHTECİLİK SUÇU ( Eksik İnceleme İle Hüküm Verilemeyeceği - Tacir Olan Sanığın Savunmasının Defter ve Faturalarında İncelenmesi Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2003/18177SAHTECİLİK SUÇU ( Eski ve Yeni TCK'lardaki Hükümlerden Sanık Lehine Olanın Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 2003/4485SAHTECİLİK SUÇU ( Eylemin Yasada Öngörülen Suç Tipine Uygun Olması ve Takdiri İndirici Nedeninde Gözetilmesi Nedeniyle Kararın Doğru Olması )
YCGKE. 1976/467SAHTECİLİK SUÇU ( Gerçek Bir Durumu Kanıtlama Nedenlerini Sağlamak Amacıyla Evrakta Sahtecilik Yapılması )
Y5.CDE. 2006/12944SAHTECİLİK SUÇU ( Görev Uyuşmazlığında Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YCGKE. 1994/4-59SAHTECİLİK SUÇU ( İddianamede Geçmemesi Nedeniyle Dava Konusu Yapılmasının Yanlış Olması )
Y4.CDE. 2000/4727SAHTECİLİK SUÇU ( İhraç Edilmek Üzere Üretilmiş Olan Tekel 2000 Sigaralarının İhraç Ürünü Olduklarına İlişkin Bandrollerin Sonradan Değiştirilmesi Suretiyle Satışa Sunulması )
Y5.CDE. 2008/3272SAHTECİLİK SUÇU ( Kamu Kurumu Niteliğindeki Bankada Kambiyo Servisinde Şef Yardımcısı Olan Sanığın Gerçeğe Aykırı Fişler Düzenlediği/Suçun Unsurlarının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği - Sahteciliğin Varlığı Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Kurulacağı )
YCGKE. 1987/6-596SAHTECİLİK SUÇU ( Kanıt Değeri Olan Belgelerin Yok Edilmesi )
Y6.CDE. 1990/7652SAHTECİLİK SUÇU ( Kendisine Bırakılan Kira Kontratını Yok Eden ve Kiracı Aleyhine Tahliye Davası Açan Kiralayan )
Y6.CDE. 2003/12286SAHTECİLİK SUÇU ( Maddi Ögeye Göre Kandırıcılık Yeteneğinin Takdirinin Mahkemeye Ait Olduğundan İncelemede Bulunmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Suça Konu Ehliyetin Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1999/6-302SAHTECİLİK SUÇU ( Mağdurun Rızasının Failin Kastını Ortadan Kaldırması )
YCGKE. 1988/474SAHTECİLİK SUÇU ( Memur Olmayan Bir Kimsenin Memurun İşlediği Suça Katılması Halinde Hakkında Genel Hükümlere Göre Dava Açılması )
YCGKE. 1994/8-351SAHTECİLİK SUÇU ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat Yaparak İkramiye Almak İçin İbraz Eden Sanık )
Y6.CDE. 2004/9594SAHTECİLİK SUÇU ( Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine Ait Bildirim Belgesi - 765 S. TCK. Md. 356'da Düzenlenen Özel Yarar Sağlayan Belgelerden Olduğu )
Y7.CDE. 2017/13857SAHTECİLİK SUÇU ( Oluşup Oluşmadığı Yönünden Anılan Belgelerin Aldatıcılık Unsurunun Olup Olmadığı Tartışıldıktan Sonra Hüküm Tesis Edilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2002/6-175SAHTECİLİK SUÇU ( Özel Dairece İncelenmeyen Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenememesi )
YCGKE. 1982/6-319SAHTECİLİK SUÇU ( Özel Evrakta Sahtekarlık Suçunun Oluşması İçin Sahte Evrakın Bilerek Kullanılmış Olması Zorunluluğu )
Y21.CDE. 2015/10351SAHTECİLİK SUÇU ( Resmi Belgede - Senedin Borçlu Kısmına Katılanın İsmi Yazılmış Olsa da Atfen Bir İmzanın Atılmadığı Kefil Kısmında İse Sanıklardan Birinin İsminin Yer Aldığı ve İmzaların da Bu Şahsa Ait Olduğu/Sahtecilik Suçunun Unsurları İtibariyle Oluşmadığı/Sanıkların Beraatine Karar Verileceği )
YCGKE. 1993/6-26SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bono Tanzim Eden Sanık )
Y6.CDE. 1995/1187SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bonolar Düzenlenmek )
Y6.CDE. 1997/10203SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Bonolar Düzenlenmek )
Y6.CDE. 2004/7416SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Nüfus Cüzdanının Aldatıcılık Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Gözlemlenip Karar Yerinde Tartışılması Gereği - Polis Kriminal Laboratuvarı Raporunda Soğuk Mührün Fotoğraf Üzerinde Bulunmadığının Belirlenmiş Olması )
Y6.CDE. 2001/903SAHTECİLİK SUÇU ( Sahteciliğin Evrak Üzerinde mi, Yoksa Sureti Üzerinde mi İşlendiğinin ve Buna Göre Uygulanacak Maddelerin Tesbiti )
Y6.CDE. 2002/7235SAHTECİLİK SUÇU ( Sahtecilik Eyleminde Sahte Nüfus Cüzdanı ve İçeriği İtibariyle Sahte Olan Vekaletname ve Tapu Kaydı ile Dayanaklarının Bulunması )
Y6.CDE. 2003/5384SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Çeki Onun İzni ve Bilgisi Üzerine Doldurup Kendi İmzasını Atarak Borcuna Karşılık Katılan Şirkete Vermesinde Suçun Manevi Öğesinin Oluşmaması )
Y21.CDE. 2015/7733SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Diğer Sanığı Tanımadığını Söyleyerek Suçlamaları Kabul Etmemesi Karşısında Savunmasının Aksine Atılı Suçu İşlediğine Dair Sanığın Başka Delillerle Desteklenmeyen Soyut Beyanı Dışında Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Delil Yetersizliğinden Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/6-214SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Hakkındaki Davadan Habersiz Olması Nedeniyle Bu Suretle Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y7.CDE. 2012/20794SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Ortağı ve Yetkilisi Olduğu Şirketin Büyüklüğü İş Hacmi İstihdam Kapasitesi Suç Tarihine Kadar Yapılan İhracat Miktarları ve Dosya Kapsamına Göre Sanığın Atılı Suçları İşlediğine Dair Yeterli Delil Elde Edilemediği - Beraati Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/16071SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Sahte Olarak Yazar Kasa Fişleri Düzenlemesi )
Y6.CDE. 2002/19545SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Senetleri Hayali Kişileri Borçlu ve Kendisini Alacaklı Olarak Düzenleyip Ciro Ettiği Anlaşıldığından Fiilin Bu Suçu Oluşturması )
Y6.CDE. 2003/10738SAHTECİLİK SUÇU ( Sanığın Yakınana Kendisini Sahte Kimlikle Tanıtıp Aldığı Tarım makineleri Karşılığında Yasal Unsurları İçermeyen Sahte Senetler Vermesinin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
Y11.CDE. 2008/9172SAHTECİLİK SUÇU ( Sanık Hakkında Belli Haklardan Yoksun Bırakılma Cezası- Alt Soy Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Haklarından Yoskunluğun Koşullu Salıverme Tarihine Kadar Diğer Haklardan Yoksunluğun ise İnfaz Tamamlanıncaya Kadar Olması Gereği )
YCGKE. 1981/1-111SAHTECİLİK SUÇU ( Sanık Muhtarın Evlenme Defterinde Sahte Evlenme Bildirgesi Düzenleyip Nüfus İdaresine Göndermesi )
Y6.CDE. 2002/23183SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Ayrı Ayrı İş Yerleri İçin Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleyip Kullanmaları - Eylemleri TCK. Md. 350/1-3 ve 71. Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y21.CDE. 2015/7504SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Nüfus Müdürlüğü'nden Katılan Adına Aldıkları Sahte Yerleşim Yeri Belgesi ile Muhtar Sanığa Müracaat Ettiği - Katılanın Kimlik Bilgilerini İçeren Fakat Üzerinde Sanığın Fotoğrafı Bulunan Sahte Nüfus Cüzdanı Talep Belgesini Düzenlettirmek Suretiyle Nüfus Müdürlüğünden Sahte Nüfus Cüzdanı Alındığı/Sanıklar Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/10456SAHTECİLİK SUÇU ( Sanıkların Özel Belgenin Aslını Ortadan Kaldırmasıyla Suçun Tamamlanmış Olacağı - Belgenin Suretinin Bulunmasının Suçun Tamamlanmasına Mani Olmaması )
Y6.CDE. 2003/757SAHTECİLİK SUÇU ( Sendika Görevlisi Sanığın İşçilerin Sendikadan İstifa Ettiklerine İlişkin Sahte İmzalı Dilekçe Düzenleyerek Diğer Sanık Noter Katibine Onaylatması - Mağdur Adedince Suç Oluşacağı )
Y6.CDE. 2003/5140SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Nüfus Cüzdanı Üzerinde Fotoğrafın Yapıştırılma Şekli ve Soğuk Damga İzi Olmadığına Göre Aldatma Yeteneğinin Bulunmadığının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y17.CDE. 2015/25693SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Oto Plakasının Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan Sonra Aldatma Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2002/20476SAHTECİLİK SUÇU ( Suça Konu Senette Alacaklı Gösterilen Gerçek Veya Tüzel Kişi Olmadığından Suçun Memur Olmayan Kimsenin Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturması )
YİBGKE. 1945/6SAHTECİLİK SUÇU ( TMO'ya Olan Borcun Ödenmemek İstenmesi Üzerine Resmi Evrak Üzerinde Yapılması )
Y11.CDE. 2006/4179SAHTECİLİK SUÇU ( Unsurlarından Olan İğfal Kabiliyetinin Belgeden Objektif Olarak Anlaşılması Çok Sayıda Kişiyi Aldatacak Nitelikte Olması Gereği - Sahte Sürücü Belgesindeki Fotoğraf Değişikliği )
Y6.CDE. 2004/5885SAHTECİLİK SUÇU ( Vasiyetnamenin ve Buna Dayanılarak Oluşturulan Yurtdışındaki Tapu Kayıtlarının Sözleşmeyi Düzenleyen Notere İbraz Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı - Varsa Fotokopilerin Getirtileceği )
Y11.CDE. 2005/2327SAHTECİLİK SUÇU ( Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin ( A ) Bendi Uyarınca Yabancı Ülkeden Verilmiş Olan Suça Konu Diplomanın Geçerliliği Araştırılıp Saptanmadıkça Sonuç Doğurmayacağı )
Y11.CDE. 2009/713SAHTECİLİK SUÇU ( Yüklenen Suçun Unsurlarının Nelerden İbaret Olduğunun Açık Olarak Gerekçeye Yansıtılması Gereği - Hükmün Gerekçesinin Suç Olduğu Kabul Edilen Eylemlerin Savunmada İleri Sürülen Hususların Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2013/32398SAHTECİLİK SUÇU (İett Ücretsiz Taşıma Kartının Aslı Üzerinde Mahkemece Gözlem Yapılmadan ve Belge Aslı Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçinde Bulundurulmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/31716SAHTECİLİK SUÇU (Resmi Belgede - Dahilde İşleme Rejimi Belgesinin Celb Edilerek Geçerlilik Süresinin İşlenmek Üzere İthal Edilen Eşyanın Cinsi Niteliği ve İthal Kapsamının Tespit Edileceği/Bu Eşyaların İzin Belgesine Uygun Olarak İhraç Edilip Edilmedikleri İle İhraç Edilmiş İseler İhraç Tarihlerinin Suç Tarihinden Önce Olup Olmadıklarının Tespiti Gerektiği)
YCGKE. 1989/6-144SAHTECİLİK SUÇU İDDİASI ( Senetteki Değiştirmenin İlk Bakışta Anlaşılması )
Y6.CDE. 2004/52SAHTECİLİK SUÇU İDDİASI ( Üzerinde Soğuk Damga Bulunmayan ve Fotoğrafın Sonradan Yapıştırıldığı ilk Bakışta Anlaşılan Nüfus Cüzdanının Aldatma Yeteneğinin Bulunmaması - Kısa Kararda ve Gerekçeli Kararda Ceza Miktarının Farklı Yazılmış Olmasının Bozma Nedeni Olması )
Y6.CDE. 1993/5189SAHTECİLİK SUÇUNA KONU EVRAK ( Delil Olarak Dosyada Saklanması Yerine Müsadere Kararı Verilememesi )
Y11.CDE. 2010/3938SAHTECİLİK SUÇUNDA ALDATICILIK ÖZELLİĞİ ( Tespitinin Hakime Ait Olduğu/Belgenin Getirtilerek Duruşmada İncelenip Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı - Sürücü Belgesinin Dosyada Saklanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/19918SAHTECİLİK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI ( Suç ve İnceleme Tarihleri Arasında 15 Yıllık Sürenin Geçmiş Olması - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )
Y12.HDE. 1998/3775SAHTECİLİK SUÇUNDAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI ( Takip Dayanağı Senet Hakkında )
Y6.CDE. 2003/5384SAHTECİLİK SUÇUNUN MANEVİ ÖĞESİNİN OLUŞMAMASI ( Sanığın Diğer Sanığa Ait Çeki Onun İzni ve Bilgisi Üzerine Doldurup Kendi İmzasını Atarak Borcuna Karşılık Katılan Şirkete Vermesi )
Y6.CDE. 2002/22570SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Bankadan Kredi Kullanmak İçin Sahte Bonolar Tanzim Edilmesinin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Unsuru Olması )
YCGKE. 1989/161SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Maaş Bordrolarında Basit Bir Kontrolle Ortaya Çıkacak Sahtecilikle Para Edinen Mutemet )
YCGKE. 1990/6-211SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASI KOŞULLARI ( Özel Belgede Sahtekarlık )
YCGKE. 1990/6-246SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI ( Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Doğrudan Hukuki Sonuç Doğurması Gerekliliği )
Y5.CDE. 2009/9649SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARININ ARAŞTIRILMASI ( Sahte Ortak Adına Pay Defterine Gerçeğe Aykırı Kayıt Yapıldığı/Kasa Defterine Girişler Yapılpıldığı/Sahte Borç Senedi Düzenlendiği - Bu Gibi Eylemlerin Suç Vasfının Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 1984/5274SAHTECİLİK SUÇUNUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sahte Pul Basmak - Uygulama Aşamasından Önce Makinayı Satıp Pulları Yok Etmek )
Y6.CDE. 2003/20292SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( 5237 Sayılı TCY'nın Aynı Suça Uyan Maddelerinin Sanık Yararına Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/6347SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( 765 S.TCY'nın 504/7 ve 522. Maddelerine Göre Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCY'nın Aynı Suça Uyan 158/1-E Maddesinde Öngörülen Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Sanık Yararına Olduğu )
Y6.CDE. 2001/16446SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Anayasada Yapılan Değişiklik Gereğince 3167 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçundan Dolayı Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza Verilememesi )
Y6.CDE. 2003/14399SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Araç Satış Tarihi İle Senet Düzenleme Tarihi Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığı Tanzim Tarihinin Sonradan Eklenip Eklenmediği veya Senedin Satış İşleminden Sonraki Bir Tarihte Verilip Verilmediğinin Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/841SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Çekin Neden Verildiği Sorulup Saptanması ve Sonucuna Göre Eylemin Hizmet Nedeniyle İnancı Kötüye Kullanma mı Yoksa Dolandırıcılık mı Oluşturacağı Araştırılıp Tartışılması Gereği )
YCGKE. 2003/6-174SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece Sanığın Bu Eylemlerinden Dolayı Beraetine Karar Verilmiş Olması )
Y6.CDE. 2003/5414SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Dolandırılanın Parası Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ödendiğinden Hakkında TCK. 523. Maddedeki İndirim Hükümlerinin Uygulanmaması )
Y11.CDE. 2016/3013SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Geminin Mülkiyetinin Sahte Mahkeme Kararlarıyla Başka Şirketlere Geçirilip Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarının İşlendiği İddiası - Suçtan Zarar Görenin Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olduğu/Kanun Yararına Bozma İstemine Atfen Düzenlenen İhbarnamedeki Düşünce Yerinde Görüldüğü )
Y6.CDE. 2003/16944SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Haksız Olarak Alınan Paranın Kamu Davası Açılmadan Önce Yasal Faizi İle Birlikte Katılan Kuruma Ödendiği - Sanıklar Hakkında TCK Md. 523/1.Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/1621SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Haksız Olarak Çek Karnelerini Elde Eden Sanığın Bu Çeklerden Suça Konu İki Adedini Doldurup Yakınanlara Vererek Haksız Çıkar Elde Etme Eylemlerinin TCK'nun 503/1. Md. Uyan Suçları Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1996/10669SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( İthalat Yapan Sanıkların Hazineyi Zarara Uğratması - Görevli Mahkeme )
Y6.CDE. 2003/14908SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Katılan Şirket İle Sanıklara Ait Şirketin Muhasebe Kayıtları ve Ticari Değerleri Arasında Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
Y6.CDE. 2003/16076SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Öncelikle ve Asıl Bilirkişinin Mahkeme Olduğu ve Belgelerdeki Sahteciliğin Kandırıcılık Yeteneğini Maddi Öğeye Göre Belirlemek ve Takdir Etmek Yetkisinin de Mahkemeye Ait Bulunduğu )
Y6.CDE. 2003/19057SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Özel Belgeler İle Haksız Menfaat Sağladığı Kabul Edilen Sanık Hakkında TCK'nun 79.Maddesi Yoluyla 503/1.Maddesi İle Hüküm Kurulması İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1994/12523SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Nüfus Cüzdanı - İki Ayrı Bankaya Üç Ayrı Eylem )
Y6.CDE. 2001/17685SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Olarak Düzenlettiği Lise Diplomasını Görev Yaptığı Kuruma Vermek - İntibak İşlemlerinin Yapılmasını Sağlamak )
Y6.CDE. 2001/15823SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahte Olarak Oluşturulan Banka Kredi Kartlarına Başkalarına Ait Bilgileri Bilişim Sisteminde Yer Alan Bilgileri Kullanarak Zarar Vermenin Bilişim Suçu Olması )
Y6.CDE. 2002/1421SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sahtecilik İşleminin Tapu Kütüğünde Yapılması Halinde TCY.'nın 342/1 Ve 504/3.Maddelerine Uyan Suçların Oluşacağı )
Y6.CDE. 2004/8788SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Suç Tarihinde Şirketin Temsil ve İlzama Yetkilisi Olup Olmadığı ve Ortağı Diğer Sanığın Keşidecisi Olan Çekleri Düzenleme ve İmzalamasına Rıza ve Kabulü Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/19592SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Suça Konu Sahte Çeki Yakınandan Aldığı Telefonlar Karşılığında Vermiş Olması Karşısında, Eylemin Sahtecilik Suçu Yanında TCK.'nun 503/1.Maddesine Uyan Suçu Da Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2001/17027SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yakınanın Bulunmadığı Sırada İşyerine Girerek O'nun Çantasından Bir Miktar Türk Lirası ile Banka ve Kredi Kartlarını Çalmasının Hırsızlık Olması )
Y6.CDE. 2003/1083SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Yakınanlara Ayrı Ayrı İkişer Adet Sahte Çek Düzenleyip Verdiğinin Anlaşılması Karşısında TCK'nun 71. Maddesi Uyarınca Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y6.CDE. 1995/3582SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Noterde Sahte Olarak Düzenlettikleri Vekaletname )
Y6.CDE. 2002/17769SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Senet Üzerindeki Miktarda Oynama Yapılması Halinde Eylemin TCK'nın 342/1 Maddesine Uyacağı - Suça Konu Senedin Önceki Bir Borç İlişkisine Dayalı Olarak Verilip Verilmediğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
Y6.CDE. 2002/19221SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( SSK Hastanesi Hizmetlisinin Birer İkişer Ay Arayla Oğlunu SSK Hastanesine Tedaviye Götürmediği Halde Gütürmüşcesine 15 Ayrı Zamanda Düzenlediği Sahte Belgelerle Kurumunu Dolandırma Eyleminin TCK'nun 342/1 Ve 504/7 Maddelerindeki Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1999/8036SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suç Tarihindeki Şartlara Göre 30 Milyonun Normal Kabulü )
Y6.CDE. 2004/9488SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Aracın Kayıt Malikinden Aracın Elinden Ne Şekilde Çıktığı ve Sanığın Ne Şekilde Sahip Olduğunun Araştırılması )
Y6.CDE. 2002/22868SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Bononun Sanık Tarafından Kredi Alınmasından Önce İlgili Bankaya Verilip Verilmediği Araştırılmadan Dolandırıcılıktan Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2002/22895SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Çekin İlgili Factoring Şirketine Ne Amaçla Verildiği Araştırılması Gereği - Sahte Belgelerle Bankadan Aldığı Çeki Kullanan Sanığın Eylemi TCK'nun 503/1. Maddesine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2003/11420SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetlerde Düzenleme Tarihlerinin Kaşe İle Basıldığı - Düzenlendiği Sırada Sanık Tarafından mı Yoksa Takibe Konulduğu Sırada Banka Görevlileri Tarafından mı Yapıldığının Araştırılması Gereği )
Y6.CDE. 2003/15540SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Suça Konu Senetteki Düzenleme Tarihinin Kaşe İle Basıldığı - Tarihin Düzenleme Sırasında mı Yoksa İcra Takibi Sırasında mı Basıldığının Araştırılacağı )
Y6.CDE. 1993/4254SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( TCK. 345.Madde İle Ceza Tayini Gerekirken 503/1'le de Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2004/1612SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( TCK'nun 345. Maddesinde Sayılan Özel Belge Niteliğindeki Senetleri Bankaya Vererek Kredi Almak Biçiminde Gerçekleşen Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2004/8398SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK ( Vekalet Ücretinin Katılan Asil Yerine Vekiline Ödenmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 1993/939SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK DAVASI ( Tescil Davasında Ön Mesele Oluşturması )
Y6.CDE. 1999/7566SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK İDDİASI ( Kütlü Pamuk Alım Satımında )
Y11.HDE. 2003/3660SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( Davacının Bu Yüz Kızardıcı Suçlar Nedeniyle İfadesinin Alınmasının da Onun İçin Manevi Zarar Teşkil Edeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2005/935SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ( Sahte Belgelerle Ayrı Ayrı Bankaların Değişik Şubelerinden Alınan Çek Karnelerinin Çeşitli Tarihlerde Düzenlenmesi Eyleminin Her Bir Banka Adına Çek Keşide Edilenler Yönünden Ayrı Sahtecilik Suçlarını Oluşturması )
Y4.CDE. 1995/2539SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Aldatıcı Nitelikte Sahte Otobüs Bileti Satan Sanıklar )
YCGKE. 2005/6-3SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Aksi Sabit Oluncaya Kadar Hukuken Geçerli Belge Olan Noterce Düzenlenmiş Vekaletnamede Zincirleme Biçimde Sahtecilik Yapması )
Y5.CDE. 2005/15350SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞI ( Tartışılması Gereği - Belediye Tahsilat Memurunun Vatandaştan Fazla Para Tahsil Etmesi/Yasal Tevdi İçermeyen Hal )
Y6.CDE. 2003/11451SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI ( Sanığın Vekaletnameye Dayanarak Diğer Sanık Adına Karşılıksız Çek Keşide Etmesi )
Y4.HDE. 2005/10410SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK YAPILDIĞINA İLİŞKİN YAYIN ( Yayında Gelecek Değerlendirmeler Yapılırken Davacı Gerçek Kişinin Adı ve Sahibi Bulunduğu Davacı Şirketin Adının Birlikte Kullanıldığı - Manevi Tazminat Davasının Kabulü Gereği )
Y15.CDE. 2017/27707SAHTECİLİK VE DOLANDIRICLIK ( Sanığın Her İki Suçtan da Beraatine Karar Verildiği Anlaşılmakla Müşteki İle Şüpheliler Arasında Gerçekleşen Olaylara Dair Tüm Dava Dosyalarının Temin Edilerek Tarafların Ayrıntılı Olarak Beyanlarının Alınması Teslim Edilmeyen Daire Bedelinin Ödenmesine Dair Bütün Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesini Müteakip Haklarında Benzer Suçlardan Dolayı Dava Açılan Şüphelilerin Üzerlerine Atılı Bulunan Suçların Unsurlarının Oluşup Oluşmadığının Tespiti İle Hukuki Durumlarının Tayin Edileceği )
YCGKE. 1994/9-131SAHTECİLİK VE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Fikri İçtima )
Y6.CDE. 2000/6184SAHTECİLİK VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişli )
YCGKE. 1989/6-205SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI ( Cezaların İçtimaı )
Y11.CDE. 2005/3086SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI ( Deneyeceğinden Bahisle Aldığı Aracı Sahte Kimlikle Bir Başkasına Sattığı İddia ve Kabul Olunan Olayda Sanığın Eyleminin Dolandırıcılık Suçunu Oluşturması )
Y6.CDE. 2003/9453SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunması )
Y6.CDE. 2003/8787SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Karardan Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Yeniden Değerlendirme ve Uygulama Yapılmasında Zorunluluk Bulunması )
Y6.CDE. 2003/15387SAHTECİLİK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇU ( Katılan Şirkete Ait Mağazada Müdür Olarak Görev Yapan Sanığın Hizmet İlişkisi Nedeniyle Kendisine Tevdi Olunan Şeyler Üzerinde Atılı Suçu İşlemesi )
Y5.CDE. 2007/14776SAHTECİLİK VE KAÇAKÇILIK SUÇLARI ( Asliye Cezalık Suç Olmalarına Karşılık Bağlantılı Olmaları Koşuluyla Kamu Görevlisi Olmayan Kişilerin İşlediği - Ağır Cezalık Suçlara Dönüştüğü )
YCGKE. 2007/4-19SAHTECİLİK VE SAHTE PLAKA KULLANMAK ( İadeden Sonra Hüküm Kurulurken 5237 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Hangi Yasanın Daha Lehe Olduğu Konusunda Yeni Değerlendirmeler Yapıldığı - Özel Daire Denetiminden Geçmediğinden Genel Kurulda İncelenemeyeceği )
Y6.CDE. 1993/6485SAHTECİLİK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇLARI ( Belge Aslı Araştırılıp İğfal Yeteneğine Haiz Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2012/9035SAHTECİLİK VE YOLSUZ TESCİL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yolsuz Tescilden Sonra Taşınmazı Edinen Davalı Tarafın Sahtecilik Eylemini Gerçekleştiren Kişiler ile İlişkisi Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2013/8009SAHTECİLİK VE ZİMMET SUÇU (Sahteciliğin Varlığının Kabulü Halinde Bu Suçtan da Mahkumiyet Hükmü Kurularak Lehe Kanunun Belirleneceği)
YCGKE. 1999/6-302SAHTECİLİK YAPILDIKTAN SONRA MAĞDURUN RIZASI ( Meydana Gelen Kastın Ortadan Kalkmaması )
Y6.CDE. 2003/11531SAHTECİLİK-DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sahte Olarak Düzenlenen Çeklerden Bazılarının Arkalarını Ciro Ederek Bedellerini Bankalardan Almak Şeklinde Gerçekleşen Eylem )
Y6.CDE. 2004/5889SAHTECİLİKTE ALDATICILIK YETENEĞİ ( Suça Konu Ortasından Kırık ve Üzerindeki Fotoğraf Kendine Ayrılan Bölümle Örtüşmeyen Sürücü Belgesinin Aldatıcı Özelliği Bulunup Bulunmadığı Kararda Tartışılması Gereği )
Y15.CDE. 2014/17959SAHTECİLİKTE ALDATMA YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ HAKİME AİT OLDUĞU ( Nitelikli Dolandırıcılık Suçu - Mahkemece Çek Asıllarının Duruşmada Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenip Özellikleri Zapta Geçirilerek Suça Konu Çeklerin İğfal Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y15.CDE. 2013/26033SAHTECİLİKTE ALDATMA YETENEĞİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİ HAKİME AİT OLDUĞU (Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Mahkemece Suça Konu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenip Özelliklerinin Zapta Geçirilmesi Yine Kabul Edilen Araç Satışına Dair Belgelerin İstenileceği)
Y6.CDE. 1997/10203SAHTECİLİKTE UYGULANACAK TCK HÜKÜMLERİ ( Bonoda Alacaklının Gerçek veya Tüzel Kişiyi İçermemesi )
Y6.CDE. 1995/1187SAHTECİLİKTE UYGULANACAK TCK HÜKÜMLERİ ( Bonoda Alacaklının Tüzel Kişiyi İçermemesi )
Y6.CDE. 2002/10893SAHTECİLİLK VE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Sahte Belgeler Kullanarak Ve Banka Görevlilerini Kandırarak Kamu Yararına Çalışan Kurumun Zararına Haksız Çıkar Elde Ettiği Eyleminin TCK'nun 504/3-7-Son Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 1993/5-294SAHTEKARLIK
Y6.CDE. 1982/6950SAHTEKARLIK ( Aslının Bulunamaması Nedeniyle Üzerinde İnceleme Yapılamayan ve Başka Şekilde Kanunda Yazılı Koşulları Taşıdığı Kesin Olarak Belirlenemeyen Senet )
Y6.CDE. 1991/818SAHTEKARLIK ( Belgede Tahrifat - İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Zorunluluğu )
Y6.CDE. 2003/1727SAHTEKARLIK ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki - Giderilmeden Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenemeyeceği )
Y6.CDE. 1990/5581SAHTEKARLIK ( Bono Niteliği - Lehdarın Hakiki Veya Tüzel Kişi Olduğunun Belirtilmemesi )
Y6.CDE. 1992/1616SAHTEKARLIK ( Bonoda İmza Dışındaki Yazıların Sanık Veya Müştekiye Aidiyetinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 1991/4906SAHTEKARLIK ( Eli Ürünü Olmayan Lehine Düzenlenmiş Sahte Senedi İcra Takibine Koymak - Bizzat Yazılmasının Şart Olmadığı )
Y6.CDE. 1994/9438SAHTEKARLIK ( İğfal Kabiliyeti - Soğuk Damga İzinin Fotoğrafta Bulunup Sayfaya Taşmaması )
Y6.CDE. 1996/7557SAHTEKARLIK ( İki Ayrı Kişinin İmzalarını Taklitle Senet Vermek - Ayrı Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y6.CDE. 2002/19687SAHTEKARLIK ( İlmuhaber ve Vesikalarda - Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesinin Sahte Olarak Düzenlenmesi )
Y6.CDE. 2002/1787SAHTEKARLIK ( Köy Muhtarının Gerçeğe Aykırı İlmuhaber Düzenlemesi - TCK.'nun 355, 80. Maddelerinde Öngörülen Suçu Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2000/6206SAHTEKÂRLIK ( Mahalle Muhtarı Olan Sanığın Başkasına Ait Fotoğraf Yapıştırılarak Nüfus Cüzdanı Almak İçin Sahte Düzenlenen Değiştirme Belgesinin Onaylaması )
Y6.CDE. 2003/4206SAHTEKARLIK ( Mahalle Muhtarı Sanığın Kendi Mahallesinde Yaşamadıklarını Bildiği Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgeleri Düzenlemesi )
Y6.CDE. 2002/22105SAHTEKARLIK ( Motorlu Araç Trafik Belgelerindeki Araç Muayene İşlemlerinin Sahte Olarak Yapılması - TCK.nun 71 ve 350/1. Maddelerine Uyan Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 1994/999SAHTEKARLIK ( Müştekiyi Borçlu Gösteren Tanzim Tarihsiz Senetin Elden Götürülüp Fotokopi Verilmesi - Kullanma Olmadığından Suçun Unsurları Oluşmayacağı )
Y4.CDE. 2003/737SAHTEKARLIK ( Nüfus Cüzdanında - Mahalle Muhtarının Başkasının Ait Kimlik Bilgileri Bulunan Nüfus Cüzdanını Kayıp ve Değiştirme Belgesini Araştırmadan Onaylaması )
Y6.CDE. 2002/23926SAHTEKARLIK ( Nüfus Zayi İlmuhaberinden Kardeşine Ait Fotoğrafı Çıkartarak Kendisine Ait Fotoğrafı Yapıştırmak Eylemi )
Y6.CDE. 2002/5352SAHTEKARLIK ( Özel Doktor Reçetesinin Sağlık Ocağı Mührü İle Mühürlenip Görevli Doktora Ait Kaşe Kullanılarak Sahte İmza İle Düzenlenmesi )
Y6.CDE. 2002/4856SAHTEKARLIK ( PTT Dağıtıcısının Dava Dilekçesinin Tebliğine Dair Belgeye Sahte İmza Koyup Davanın Yokluğunda Sonuçlanmasına Neden Olması )
Y6.CDE. 1998/6081SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakın Tahrif Edilmiş Olması Nedeniyle Zararın Doğduğunun Kabulü )
Y6.CDE. 2002/4788SAHTEKARLIK ( Resmi Evrakta - Otoyu Sahte Belgelerle İkinci Kez Trafiğe Tescil Ettirmek Eylemi )
YCGKE. 1983/6-13SAHTEKARLIK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Mektup - İspat Vasıtası Olduğu/TCK.nun 345. Maddesinde İfade Olunan Özel Evrak Mefhumuna Dahil Bulunduğu )
Y6.CDE. 1975/5337SAHTEKARLIK ( Sanığa Başkası Tarafından Verilen Bononun Lira Sayısının Sonuna Sıfır İlave Edilerek İcra Takibi Yapılması )
Y6.CDE. 1989/7991SAHTEKARLIK ( Sanığın Alacaklı Olduğu Senetleri Cirodan Sonra İmzaları Karalayarak Hükümden Düşürmesi - Bozma Niteliği )
Y6.CDE. 1997/5157SAHTEKARLIK ( Sanığın Bonoya Kimliğini Değişik Şekilde Yazıp İcra Takibi Sırasında Bu Kimliği ve İmzayı İnkar Etmesi - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği/TCK. Md. 342/1'e Uyan Suç )
Y6.CDE. 1998/4285SAHTEKARLIK ( Sanığın Çalıştığı Bürodan Elde Ettiği Çekleri Bankayı Vasıta Kılarak Tahsil Etmesinin Mevsuf Dolandırıcılık Olması )
Y6.CDE. 1982/5114SAHTEKARLIK ( Sanığın Müştekinin İmzası ve Adını Kullanarak Bono Düzenlemesi )
Y8.CDE. 1978/304SAHTEKARLIK ( Sanığın Tağyir Ettiği Milli Piyango Biletinin Yine Kendisi Tarafından Tedavüle Konulduğunun Anlaşılması )
Y6.CDE. 1995/921SAHTEKARLIK ( Sanık Hakkındaki Gıyabi Hükmün Tebligat Kanunu Gereğince Resmi Gazetede İlan Edilmesine Rağmen Mahkeme Divanhanesine Asılmaması )
Y6.CDE. 1989/9866SAHTEKARLIK ( Sanık Yararına Düzenlenen Senetler - İmzaların İrdelenmesi Gereği )
Y6.CDE. 2003/14870SAHTEKARLIK ( Sanıkların Vize Almak İçin Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sundukları Vergi Levhası ve Vergi Mükellefi Olduğuna İlişkin Belge )
Y6.CDE. 1992/3582SAHTEKARLIK ( Senette Karının Koca Lehine Kefil Olması - Sulh Hakimi Tarafından Tasdik Zorunluluğu )
Y6.CDE. 1996/12264SAHTEKARLIK ( Suç Konusu Senette Keşide Yerinin Yazılı Olmaması - Eylemin TCY. Md. 348 Aracılığı İle Aynı Yasanın Md. 345'e Uyduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 1990/7969SAHTEKARLIK ( Tecile Yer Olmadığına Gerekçesiz Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 1991/7546SAHTEKARLIK ( Tek Nüsha Düzenlenen Miras Taksim Sözleşmesinin Fotokopisinin Müştekiye Verilmemesi - Suç Unsurlarının Oluşmaması )
Y6.CDE. 2002/13240SAHTEKARLIK ( Trafik Tescil Belgeleri Fotokopisinde - Bunlarla Ulaştırma Bakanlığı Görevlileri Kandırılıp C-2 Belgesi Elde Edilmiş Olması )
Y6.CDE. 2002/4704SAHTEKARLIK ( Vasi Olarak Atandığı Mağdur'a Ait Taşınmazı Sulh Hukuk Hakiminin İzni Olmaksızın Tapu Sicil Müdürü İle Anlaşarak Satın Almış Gibi Adına Tescil Ettirmek )
Y6.CDE. 1987/148SAHTEKARLIK İDDİASI ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Firmanın Alacaklı Gösterildiği Senedin Bono Vasfını Kazanamaması )
Y15.HDE. 1996/1156SAHTEKARLIK İDDİASI ( Üçüncü Şahsın İstihkak İddiasına Karşı Davalı Alacaklının Sahtekarlık İddiasında Bulunması )
Y4.HDE. 2004/7506SAHTEKARLIK SUÇUNDAN HAKKINDA DAVA AÇILAN KİŞİYE SAHTEKAR DENMESİ ( Davacının Kişilik Haklarının Zedelenip Zedelenmediğinin Ceza Dosyalarının Getirtilerek Belirlenmesi )
Y6.CDE. 1997/4245SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin HUMK 295. Maddedeki Evraktan Sayılmaması )
Y11.CDE. 2009/10795SAHTELİĞİ / AKSİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Orman Muhafaza Memuru Tarafından Düzenlenen Orman Suç Tutanağı ve Sevk Pusulasının "Aksi Kanıtlanıncaya Kadar" Geçerli Belgelerden Olduğu - Memurun Resmi Belgede Sahteciliği )
Y7.HDE. 1996/7254SAHTELİĞİ BELİRLENEN KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Yargılamanın İadesi Talebi )
Y11.CDE. 2013/4915SAHTELİĞİ İDDİA EDİLEN BELGE ASILLARININ İNCELENMESİ ( Duruşmaya Getirtilip İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Aldatıcı Nitelikte Olup Olmadığının Kararda Tartışılması ve Denetime İmkan Verecek Şekilde Dosya İçine Konulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2016/1098SAHTELİĞİ İDDİA EDİLEN BELGELERİN ASLININ VE FOTOKOPİLERİNİN FARKLI DOSYALARDA BULUNMASI ( Mükerrer Cezalandırılmaya Sebebiyet Vermemek Bakımından UYAP Kayıtları Üzerinden Araştırma Yapılacağı - Varsa Derdest Davaların Birleştirilmesi Hususunun Düşünüleceği/Suç ve İddianame Tarihlerinin Belirlenmesinden Sonra İddianame Düzenlenmesi İle Hukuki Kesintinin Oluşacağı Gözetilip Suça Konu Eylemler Sebebiyle Sanıkların Her Bir Eylemi Yenilenen Suç Kastıyla mı Bir Suç İşleme Kararıyla Değişik Zamanlarda Aynı Suçu Birden Fazla Kez mi İşlediğinin Tartışılacağı )
Y11.CDE. 2005/7564SAHTELİĞİ İDDİA EDİLEN MÜHÜR ( Emsal Alınan Belgelerden Bir Kısmı İle Uyumlu Diğer Bir Kısmı İle Uyumsuz Olduğu Tespiti Üzerinde Durularak Gümrük Müdürlüğünden Birden Çok Mühür Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )
Y12.HDE. 2002/6802SAHTELİĞİ İDDİA EDİLEN SENET İÇİN DAVA AÇILMASI ( Takibin Ceza Davası Sonucuna Kadar Durdurulması Gereği )
Y11.CDE. 2006/6934SAHTELİĞİ İDDİA OLUNAN EVRAK ( Özel Belgede Sahtecilik - Özel Evrakın Kimin Tarafından Düzenlendiği Hususunda İmza Önekleri Alınarak Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/2897SAHTELİĞİ İLERİ SÜRÜLEN BELGELER ÜZERİNDE İNCELEME YAPTIRILMASI ( Akreditif Bedelinin Tahsili - Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belirtilen Malların Alıcıya Teslim Edilip Edilmediği Konusu Üzerinde Durularak Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2014/21009SAHTELİĞİ İLERİ SÜRÜLERİN BONOLARIN İCRA TAKİBİNE KONU EDİLMESİ ( Eylemlerin Sübutu Halinde Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarını Oluşturup Oluşturmayacağına İlişkin Delillerin Takdir ve Tayin Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
Y11.HDE. 2009/1989SAHTELİĞİ İLERİ SÜRÜLMEYEN VE İTİRAZA UĞRAMAYAN KARTLI İŞLEMLER ( Karşılığı Olarak Yatırılan Tutarların Taraflar Arasındaki Üye İşyeri Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Davacıya Ödenmesi Gerektiği - Pos Cihazı Sözleşmesi )
Y6.CDE. 2003/4578SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Önceden Düzenlenmiş Vekaletnameye Dayanılarak Tapu Sicilinde Düzenlenen Resmi Senet - Sayılamayacağı )
Y6.CDE. 1997/4245SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin Bu Nitelikte Sayılmaması )
YCGKE. 2006/6-296SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
Y11.CDE. 2013/1288SAHTELİĞİ KANITLANINCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Sanığın Sahte Sürücü Belgesi İle Noterde Sözleşme Kapsamında Araç Satışı Gerçekleştirdiği - Zincirleme Şekilde İşlenen Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2014/14915SAHTELİĞİ KANITLANINCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Sahte Olarak Düzenlenen Belgelerin İçerisinde Sahteliği Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Noterden Düzenlenen Hisse Devir Sözleşmesi Bulunduğu - Cezada Artırım Yapılmamasının İsabetsizliği)
Y11.CDE. 2004/4969SAHTELİĞİ ORTAYA KOYAN BELGELER ( Dosyadaki Vergi Suçu ve Ekindeki Belgelerdeki Sahteliği Ortaya Koyan Deliller de Dikkate Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/13490SAHTELİĞİ SABİT OLAN VEKÂLETNAME İLE YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ ( Geçersiz Olup Çekişmeli Taşınmazın Davalı Adına Tescilinin İlletten Yoksun ve Yolsuz Olduğu - Davalı Hakkındaki Tapu İptali ve Tescil Talebinin Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 2013/11-439SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Kendisini Ablasının Kocası Olarak Tanıtarak Sahte Vekaletname Düzenletme - "Eylemin Noterlik ve Mahkeme Güvenini Sarsacak Şekilde Gerçekleşmesi" Gerekçesi İle T.C.K.'nun 204. Md. 3. Fıkrası Uygulandığı/Aynı Gerekçenin Takdiri İndirim Uygulanmama Nedeni Gösterilmesinin İsabetsizliği )
Y11.CDE. 2010/15230SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Lisans Diplomasının Düzenleme Şeklindeki Belgelerden Olmaması ve Noter Onayında da Bir Sahtecilik Bulunmaması Nedeniyle Bu Kapsamda Olmadığının Kabul Edileceği )
Y11.CDE. 2014/20239SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanığın Noterde Sahte İmza Beyannamesi ve Vekaletname Düzenlettirmek Suretiyle Şirket Adına Katılan Bankaya Başvurarak Taşıt Kredi Sözleşmesi İmzaladığı/Sanığın Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y21.CDE. 2015/5417SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE ( Sanığın Diğer Sanık İle Birlikte Katılana Ait Nüfus Cüzdanı Sureti İle Notere Başvurup Araç Devri İçin Vekaletname Düzenlettiği - Cezanın T.C.K.'nun 204/3. Md. Uyarınca Artırılacağı/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y21.CDE. 2015/5336SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Noterliğe Düzenletilen Suça Konu Sahte İmza Beyannamesinin Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olduğu ve 5237 S. T.C.K.'nun 204/3. Md. Uygulanması Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu)
Y11.CDE. 2008/18754SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE (Vasilik Kararlarının Her Zaman Değiştirilebilir ve Hasımsız Olması Nedeniyle Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Sayılamayacağı - Resmi Belgede Sahtecilik)
Y15.CDE. 2014/18991SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE NİTELİĞİ ( Verilecek Cezanın Yarısı Oranında Artırılacağı/5237 S.K.'nun 204/3. Maddesinin Şartları Oluşmadığı Halde Sanıklar Hakkında Cezanın Artırılamayacağı - Daha Az Cezayı Gerektiren Hal - Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2014/4149SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE OLMAMA (Ağır Hasarlı Alınan Aracı Şase Numarasını Değiştirerek Kullanma - Şase Numarasına Uygun Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu Trafik ve Tescil Belgesi ve Trafik Sigorta Poliçesi Çıkarttığı/Change İşleminden Önce Yapılan Satış Sözleşmesi Sahte Olmadığı/T.C.K.'nun 204/3. Md. Uygulanamayacağı)
Y21.CDE. 2015/5416SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGE OLMAMA (Suça Konu Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve Nüfus Cüzdanının 5237 S. T.C.K'nun 204/3. Md. ve Fıkrası Kapsamında Belgelerden Olmadığı - Sanık Hakkında Anılan Fıkra Uyarınca Cezada Artırım Yapılamayacağı)
Y21.CDE. 2015/5763SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Sahte Nüfus Cüzdanını Kullanarak Noterlikçe Düzenlenen Sahte İçerikli Satış Sözleşmesinin Düzenlenmesine Sebep Olduğu İddiası - Eylemin Sübutu Halinde Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerde Sahtecilik Suçunu Oluşturabileceği )
Y21.CDE. 2016/11245SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Lehe Olan 765 Sayılı Yasada Öngörülen On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Suç Tarihinden İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştiği - Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımları Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
Y21.CDE. 2016/11024SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (Tabi Olduğu On Yıllık Asli Dava Zamanaşımının Kesici Son İşlem Olan Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Gerçekleştiği Anlaşılmakla Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Gerçekleşen Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verildiği)
Y15.CDE. 2013/4016SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ OLAN BELGE ( Sahte Kimlik ve Tapu Fotokopisi Vererek Kapora Almak - Belgelerin Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y11.CDE. 2009/17499SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ OLAN BELGELERDEN SAYILAMAMA ( Tapu Müdürlüğünde Satışla İlgili Düzenlenen Resmi Senet ve Tapu Kütüklerinin 5237 S. TCK'nun 204/3 Madde ve Fıkrası Kapsamında Sayılamayacağı )
YCGKE. 2014/6-150SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU ( Yasada Belirtilen Zamanaşımı Süreleri Gözetildiğinde Yerel Mahkemenin Direnme Kararı Verdiği Tarihten Sonra Ancak İnceleme Tarihinden Önce Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olduğu - Kamu Davasının Düşeceğinin Kabulü )
Y16.HDE. 1995/7457SAHTELİĞİ SÖZ KONUSU OLMAYAN SENETLER ( Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Değer Verilememesi )
Y5.CDE. 1991/5059SAHTELİĞİN İĞFAL KABİLİYETİ BULUNMAMASI ( Banka Memuru - Zimmetine Geçirdiği Parayı İddianameden Önce Tamamen Ödemesi )
Y8.CDE. 2007/11584SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILIP ANLAŞILMADIĞI ( Posta Pulunda Sahtecilik - Sahteliğin İlk Bakışta Herkes Tarafından Anlaşılıp Anlaşılamayacağı ve İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden Görüş Alınması Gerektiği )
Y11.CDE. 2008/14997SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluşması İçin Belgenin Kullanılmasının Zorunlu Olmadığı Düzenlenmesinin Yeterli Olduğu - Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Düzenlenen Formunun İlk Bakışta Sahteliğinin Anlaşıldığından Bahisle Suçun Oluşmadığına Karar Verilmesini Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 1997/8931SAHTELİĞİN KOLAYCA ANLAŞILMASI ( İğfal Kabiliyeti Bulunan Sahte Para Kullanmak-Cezanın İndirilmesi )
Y8.CDE. 1987/3822SAHTELİĞİN KOLAYLIKLA ANLAŞILABİLİR NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Yabancı Para - Polis Memurlarının Dinlenilmesi )
Y11.HDE. 2002/5753SAHTELİĞİN TESPİTİ ( Yurt Dışında Noterde Düzenlenmiş Gibi Gösterilen Vekaletname Feragatname ve Azilnamenin Sahteliğinin Tespiti Talebi )
Y4.HDE. 2013/18431SAHTELİĞİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı Belediyenin İmar Düzenlemesine Esas Aldığı Kooperatif Adına Verilen Dilekçenin Sahte Olduğunun Tespiti - Belediye Başkanlığı Yönünden Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/21SAHTELİĞİNİ BİLEREK ÇEK CİRO ETME İDDİASI ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Suça Konu Belgenin İğfal Kabiliyetinin Bulunduğu Anlaşılması Halinde Çekin Ön Yüzünde Bulunan Keşideci İmzasının Katılanın Eli Mahsulü Olup Olmadığının Tespiti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanığın Hukuki Durumu Takdir Edileceği )
Y8.CDE. 2015/15420SAHTELİĞİNİ BİLMEDEN KABUL ETTİĞİ PARAYI SAHTE OLDUĞUNU BİLEREK TEDAVÜLE KOYMA SUÇU ( Çıkan Görev Uyuşmazlığı Sonucunda Merciince Çocuk Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olarak Belirlenmesi Gerektiği Gözetilmeden Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Mahkeme Olarak Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2015/14167SAHTELİĞİNİ BİLMEDEN KABUL ETTİĞİ PARAYI SAHTE OLDUĞUNU BİLEREK TEDAVÜLE KOYMAK SUÇLAMASI ( Müsaderesine Karar Verilen 1 Adet 100 TL'nin Orijinal Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Sahte Olmadığı Anlaşılan Suç İşlenmesine Tahsis Edildiğine veya Suçtan Meydana Geldiğine Dair Bir İddia veya Delil Bulunmayan 1 Adet 100 TL'nin Sahibine İadesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2011/3920SAHTELİĞİNİ BİLMEDİĞİ KIYMETLİ DAMGAYI KABUL EDEREK BİLEREK TEDAVÜLE KOYMA ( Pulların Sahteliği ve İğfal Kabiliyetine Sahip Olup Olmadığı İle İlgili Pulları Çıkaran Kurumdan Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y11.HDE. 1986/8075SAHTELİK ARAŞTIRMASI ( Liman İşletmesi Müdürlüğü Tarafından Gönderilen Onaylı Kargo Raporu )
YHGKE. 2012/19-1394SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/4471SAHTELİK DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasının Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
Y12.HDE. 2013/35992SAHTELİK İDDİASI ( Borçlu Vekilinin Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olmayabileceğini Senetteki Yazıların Müvekkiline Ait Olmadığını Senetteki Boş Kısımların Sonradan Doldurulduğunu İddia Ettiği - Borçlunun İddiası Sahtelik İddiası Niteliğinde Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1976/11-3343SAHTELİK İDDİASI ( Ciranta Dışında İyiniyetli Hamillere Karşı da İleri Sürülebilmesi )
Y9.HDE. 1998/15987SAHTELİK İDDİASI ( Çoğunluk Tespitine itiraz Edilmesi )
Y17.HDE. 2003/596SAHTELİK İDDİASI ( Davacının Dayanağı Senedin Sahte Olduğunu İleri Süren Davalının Bu İddiası Hakkında Mahkemece Olumlu veya Olumsuz Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2006/4455SAHTELİK İDDİASI ( Her Bir Taşınmaz ve Senet Yönünden Ayı Ayrı Değerlendirilerek Lüzumlu Tahkikat Yapılması Gereği )
Y19.HDE. 2002/2817SAHTELİK İDDİASI ( Herkese Karşı İleri Sürülebileceği - Kooperatif Adına Yetkisiz Kişilerce Sahte Olarak Düzenlenen Senetlerden Dolayı Menfi Tesbit Davası )
YHGKE. 2003/12-3SAHTELİK İDDİASI ( İcra Tetkik Merciinin Sahtelik İddiasını İncelemesi Hakkındaki Yetkisinin Genel Mahkemeye Göre Kısıtlı Olması )
Y19.HDE. 2001/5349SAHTELİK İDDİASI ( İmzaya İtiraz Edilmemesi Halinde İmzanın Borçludan Sayılacağına İlişkin Hüküm Takip Hukukuyla İlgili Olup Menfi Tespit Davasında İleri Sürülmesine Engel Teşkil Etmemesi )
Y19.HDE. 2013/10107SAHTELİK İDDİASI ( İstirdat Davası/Davaya Konu Senetlerin Davacıya Ait Olmadığının Bilirkişi Raporuyla Saptandığı - Sahtelik İddiasının Herkese Karşı İleri Sürülebileceği/Davacının İmzasını Taşımayan Senetler Sebebiyle Sorumlu Tutulamayacağından Davanın Reddedilmemesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2014/7800SAHTELİK İDDİASI ( İtirazın İptali Davası - Davalı İcra Dosyasında Ödeme Emrine İtirazında İcra Takibine Konu Edilen Genel Kredi Sözleşmesindeki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Bildirdiği Açılan İtirazın İptali Davasında İspat Yükünün Davacıya Ait Olduğu/Sahtelik İddiasıyla İlgili Olarak İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/12815SAHTELİK İDDİASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte - İmza İnkarı Sebebiyle Sahteliğinin İddia Edilmesi Halinde Satış Dışında Hiçbir Takip İşleminin Durmayacağı/İmza İnkarı Dışındaki Bir Nedene Dayanması Halinde İse 6100 S. HMK'nun 209/1. Md. Amir Hükmü Gereği İcra Takibinin Duracağı )
Y19.HDE. 2008/156SAHTELİK İDDİASI ( Kanıtlanamadığı - C. Savcılığına Yapılan Şikayet Üzerine Takipsizlik Kararı Verildiği Gerekçesiyle Davanın Reddininin İsabetli Olduğu )
Y17.HDE. 2013/10432SAHTELİK İDDİASI ( Rücuen Tazminat Davası - Sigorta Şirketi Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılarak Sahtelik İddiasıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulunulmuş ise Buna Dair Dosyalar da İncelenmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1999/14093SAHTELİK İDDİASI ( Senedin Sahteliği İddia Edildiği Takdirde Takibin Sürmesinin Mümkün Olmaması )
Y12.HDE. 2002/14362SAHTELİK İDDİASI ( Senetteki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiasının Sahtelik İddiasını da İçermesi )
Y12.HDE. 2005/14736SAHTELİK İDDİASI ( Tebligattaki İmzanın Her Türlü Delille Kanıtlanması Mümkün Olmakla Şikayetçinin Örnek İmzaları Alınıp Yöntemince İnceleme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2007/1242SAHTELİK İDDİASI ( Usulüne Uygun Araştırılması Gereği - Poliçenin Sahteliği İddia Edildiğine Göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden Böyle Bir Poliçenin Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği )
Y23.HDE. 2014/4609SAHTELİK İDDİASI ( Yapı Ruhsatlarının Sahte Olduklarının Tespiti İstemi - Tarafların Ne Tür Bir Hukuki Yararlarının Bulunduğu İncelenmeden Soyut Olarak Davacıların Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararı Olmadığı Gerekçe Gösterilerek Davanın Reddi Cihetine Gidilmesinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 1980/9-7SAHTELİK İDDİASI ( Yetkili Sendikayı Belirleyen Mahkemenin Görevi İçinde Olması )
Y14.HDE. 2003/5271SAHTELİK İDDİASINA DAYALI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İlk Davadaki Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
Y12.HDE. 2014/12741SAHTELİK İDDİASINA DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davanın İİK'nun 72. Md. Kapsamında Oluğu - Mahkemeden Alınacak İhtiyati Tedbir Kararı İle İcra Takibinin Durdurulabileceği/Savcılığı'na Yapılan Şikayet ve Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın İcra Takibini Durdurmayacağı )
Y19.HDE. 2014/8042SAHTELİK İDDİASINA DAYANAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Lehdar Cirosunun Sahte Olmasının Senedin Asıl Borçlusu Olan Keşidecinin Senetten Kaynaklanan Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı - Keşidecinin İmza İnkarı Bulunmadığından Hamile Karşı Sorumlu Olduğu/Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2000/761SAHTELİK İDDİASININ ARAŞTIRILMASI ( Noterde Yapıldığı Belirlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiasının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2012/19755SAHTELİK İDDİASININ İMZA İNKARI DIŞINDA BİR NEDENE DAYANMASI ( Takip Hukukunun Özelliği Gereği Borçlunun Sehtelik İddiasının Sonuçlanıncaya Kadar İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gereği - Sahtelik İddiası/Suç Duyurusu )
Y3.HDE. 2002/3424SAHTELİK İDDİASININ REDDEDİLMİŞ OLMASI ( Açılan Bu Davada Hukuksal Yarar Kalmadığından Davanın Reddi )
Y4.CDE. 2002/6250SAHTELİK RAPORU ( Suça Konu Paranın Bilirkişilere İncelettirilmediği - Polislerce Düzenlenen Rapora Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 2016/1083SAHTELİK SEBEBİYLE HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Dava Açıldığı Takdirde Bu Dava İle Birleştirilerek Görüleceği)
Y4.CDE. 1990/3960SAİK ( Suç Kastıyla Karıştırılarak Beraat Kararı Verilemeyeceği - Görevli Memura Sen Kim Oluyorsun Diye Sövmek )
YCGKE. 1989/9-283SAİK HATASI ( Hazırlık Soruşturmasında Şikayetinden Vazgeçen Müdahilin Tazminat İsteyip İsteyemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/3512SAİKİ AÇIKLANAMAYAN TANIK BEYANLARI ( Boşanma Davasında Dikkate Alınmaması )
YCGKE. 2003/8-259SAİKİN ÖNEMİNİN OLMAMASI ( Meskun Mahalde Ateş Etme Eyleminde )
Y4.HDE. 2002/2856SAİKİN ÖNEMLİ OLMAMASI ( Manevi Tazminat Davasına Konu Hakaret Eyleminde )
YHGKE. 1992/5-581SAİKTE HATA
Y11.HDE. 1999/2255SAİKTE HATA ( İşlem Yapma İradesinin Oluşumuna Etken Olan Tasarım ve Düşünce Yanılgısı )
Y12.HDE. 2011/6632SAİNT KİTTS-NEVİ UYURUKLU ALACAKLI ( Yabancı Uyuruklu Alacaklıların İcra Takibi Yapabilmeleri İçin Teminat Göstermeleri Gerektiği - Saint Kitts-Nevi Bağımsızlığını İlan Etmiş ise de Karşılıklılık İlkesini Kabul Ettiğinden Uyruğunun Açtığı Takibin Teminat Alınmadan İşlem Yapılması Gereği )
Y13.HDE. 2003/14253SAİR BİLCÜMLE HUKUKİ DELİL ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Senedin Tanık Dahil Delille İspat Edilebileceği - Sair Bilcümle Delil Diyerek Davacı Yemin Deliline de Dayandığından Gerektiğinde Yemin Teklifinin Hatırlatılabileceği )
Y9.HDE. 2010/50055SAİR DELİL ( Dava Dilekçesinde Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline da Dayanması Karşısında Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gerekirken Yetersiz Tanık Anlatımlarına İtibar Edilemeyeceği - İşçilik Alacakları Davası )
Y19.HDE. 2001/1146SAİR DELİL ( Davacı Vekilinin Yemin Deliline Başvurması )
Y15.HDE. 2012/152SAİR DELİL ( Davacının Deliller Bölümünde Sair Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanmış Sayılacağından Yemin Teklifi Etme Hakkı Hatırlatılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2005/1373SAİR DELİL ( Demek Suretiyle Yemin Deliline De Dayanmış Sayılacağından Davacıya Bu Hakkının Hatırlatılması Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2001/12103SAİR DELİL ( Hakimde Davanın Kabulüne İlişkin Kanat Oluşmadığı Takdirde Yemin Deliline Dayanılabileceğinin Davacıya Hatırlatılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1987/13-347SAİR DELİLE DAYANMA ( And Yöneltme Hakkının Bulunması )
Y6.HDE. 2004/11123SAİR DELİLLER ( Dava Dilekçesinde Dayanılması Halinde Bunun Yemin Delilini de Kapsadığı - Davalının Kiracı Olmadığın İleri Sürmesi/Kira İlişkisinin Varlığını Davacının Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 2005/12658SAİR DELİLLER ( Tescil Davası - Davacı Gerek Dava Dilekçesinde Gerekse Delil Listesinde "Sair Deliller" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandıklarına Göre Davacı Yana Davalı Tarafa Yemin Teklif Hakkı Olduğunun Hatırlatılması Gerektiği )
YHGKE. 1997/13-792SAİR DELİLLER ( Yemin Teklif Edebilme )
Y13.HDE. 1991/5512SAİR DELİLLER ( Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
Y14.HDE. 2004/8166SAİR DELİLLER İBARESİNİN YEMİN DELİLİNİ DE İÇERMESİ ( Eşler Arasındaki İnanç Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Zorunluluğu - Mahkemece Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Zorunluluğu )
Y3.HDE. 2004/2096SAİR DELİLLER İFADESİ ( Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gereği )
Y11.HDE. 1998/9627SAİR DELİLLER KAVRAMI ( Yemin Deliline de Başvurma Olanağı Doğurması )
Y6.HDE. 2014/5648SAİR DELİLLERE DAYANILMASI ( Yemin Deliline Dayanılmış Olduğu Anlamına Geleceği - Aynen İadesi Olmadığı Takdirde Bedeli Talep Edilen Emtianın Miktarının Yazılı Delillerle Kanıtlanamadığı/Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2004/8786SAİR DELİLLERE DAYANMA ( Davalıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerekirken Eksik İnceleme Sonucu Davanın Kısmen Kabulü Cihetine Gidilmesi Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2005/15262SAİR HER TÜRLÜ DELİL ( Davacılar Dava Dilekçesinde "Sair Her Türlü Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayandıkları - Davacıların Davalıya Bir Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğu Hatırlatılarak Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/3761SAİR HER TÜRLÜ DELİL ( Yemin Deliline de Dayanıldığının Kabulü Gereği - Çekin Teminat Olarak Verildiğini Yazılı Belgeyle Kanıtlayamayan Davacıya Yemin Teklifine Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1987/7377SAİR KANUNİ DELİLLERE BAŞVURMA HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Yemin Hakkının Hatırlatılması )
YCGKE. 2007/177SAİR KAZA SALAHİYETİNE HAİZ MAKAMLAR ( Arasında Cumhuriyet Başsavcılığının Yer Almadığı )
Y4.CDE. 2004/17281SAİR TEHDİDAT ( Dolayı Açılmış Bir Dava ve Hükümlülük Kararı Bulunmadığı Gözetilmeden Tek Başına Suç Oluşturmayan Kuru Sıkı Tabancanın Zoralımına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2004/2666SAİR TEHDİDAT ( Müştekinin Çocuklarını Tehdit Maksadıyla Ateş Etmek/Davanın Bu Nitelikte Kabulü İle Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılamayacağı - Silahlı Tehdit Suçunu Oluşturduğu )
Y2.CDE. 2004/4454SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Müştekiye Hitaben Söylediği "Bu Evden Çıkacaksın Yoksa Gününü Görürsün Çıkmada Göreyim" Şeklinde Sözleri )
Y2.CDE. 2004/10248SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Müştekiye Yumruk Vurmak İsterken Müştekinin Aracını Hareket Ettirerek Uzaklaştığı Sırada Bu Kez Silahla Ateş Ettiği Aracın Arka Camına Kurşunun İsabet Etmesi İle Camın Kırıldığı Sanığın Yaralama Kastını Açıkca Gösterdiği - Eylemin Sair Tehdidat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2002/2976SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Silahla Ateş Etmesinin Tahrik Altında Silahla Tehdit Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suçun Nitelendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Sair Tehdidat Olarak Nitelendirilmesi )
YCGKE. 1976/2-563SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Söylediği Sözde Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratacağını Bildirme Halinin Olmaması )
Y4.CDE. 2004/14913SAİR TEHDİDAT ( Sanığın Tanığa Mağdurlara İletilmek Üzere "...'i ve Çocuklarını Öldüreceğim" Sözlerinin Ağır ve Haksız Bir Zarara Uğratmak Niteliğinde Olduğu - Eylemlerin Sair Tahdidat Olmadığı )
Y2.CDE. 2005/2243SAİR TEHDİDAT ( Sanık İle Mağdur Tartışırlarken Sanığın Kavgada Korkutmak Amacıyla Bıçak Çekmesi Eylemi - Sair Tehdidat Kabulü İle Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Davanın Düşürülemeyeceği )
Y4.CDE. 2009/2458SAİR TEHDİDAT ( Suçun Temel Şeklinin Somut Olayda Yalın Haliyle Oluşup Oluşmadığının TCY 61/1-4 Uyarınca Tartışılıp Saptanması ve Sair Tehdidat Suçunun İşlendiği Sonucuna Varılırsa Maddenin 2. Fıkrasının Uygulanmaması Gerektiği )
Y2.CDE. 2003/20725SAİR TEHDİDAT SUÇU ( Kavgada Silah Çekme Suçu Oluştuğu Gözetilmeden Sair Tehdidat Suçundan Beraat Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2004/6816SAİR TEHDİDAT SUÇUNDA KULLANILAN TABANCA ( Müsadere Davası - Temyiz İncelemesinin Yüksek 4. Ceza Dairesine Ait Olduğu/Davanın TCK. Md. 191 Son Fıkrasındaki Suçu Bağlı Olarak Açılması )
Y2.CDE. 2005/1022SAİR TEHDİDAT VE SÖVME SUÇU ( Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Uzlaşma Hükümleri Uygulanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y4.CDE. 1998/6882SAİR TEHDİT ( Havaya Ateş Etmek )
Y4.CDE. 1998/9602SAİR TEHDİT ( Önödeme Kapsamında Olması )
Y4.CDE. 2015/11546SAİR TEHDİT ( Sanığın Katılanı "O Parayı Senden Alacam Sonu Ne Olursa Olsun Nerdesin Lan Ben Geldim Adamsan Çık Lan Karşıma Adamsan Gel Lan Nerdeysen Paramı Vermemek Neymiş Görelim Bakalım Adres Ver Biz Gelelim Ulan Şerefsiz Nerdeysen Yerini Söyle Oraya Geleyim Ben Burdayım" Şeklindeki Sözlerle Tehdit Ettiğinin Kabul Edilmesi Karşısında Sanığın Eyleminin "Sair Tehdit" Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılacağı )
Y4.CDE. 2015/12417SAİR TEHDİT ( Sanığın Katılanlara Telefonda Ayrı Ayrı Sizi Yarın Mahvedeceğim Dağa Kadıracağım Siz Ölmeyi Bayılmak mı Zannediyorsunuz Biçimindeki Sözlerinin Hayat ve Vücut Dokunulmazlığna Yönelik Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Sair Tehdit Suçundan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2007/5131SAİR TEHDİT ( Sanığın Kavga Sırasında Üzerinde Bulunan Bıçağını Çıkartarak Müdahile Göstermekten İbaret Eyleminin Sair Tehdit Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/5452SAİR TEHDİT ( Sanığın Yakınana Yönelik "Seni Öldürmem Ama Kolunu Bacağını Kırarım Sürünürsün" Biçimindeki Sözlerinin Bu Anlamda Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2000/4-145SAİR TEHDİT ( Silah Doğrultmak )
Y4.CDE. 2006/9369SAİR TEHDİT ( Suçunun Herhangi Bir Koşula Bağlı Olup Olmamasına İlişkin Bir Tanımlama ve Tasnife Gidilmemesi ve Sanığın Sözlerinin Anılan Yasanın 106/1. Maddesi Anlamında "Hayata Vücut ve Cinsel Donulmazlığına" Yönelik Saldırı Tehlikesi İçermediği )
Y2.CDE. 1999/10036SAİR TEHDİT ( Takibi şikayete bağlı suç )
Y4.CDE. 1995/8034SAİR TEHDİT ( Unsurları Oluşmayan Memura Mukavemetten Ceza Verilmemesi )
Y4.CDE. 1996/5844SAİR TEHDİT ( Uzaktan Hedef Almadan Ateş Ettikten Sonra Gelip Silahsız Olarak Tehdit Sözlerini Söylemek )
Y4.CDE. 2016/2615SAİR TEHDİT (TCK'nın 106/1- İkinci Cümlesinde Yaptırım Olarak Altı Aya Kadar Hapis veya Adlî Para Cezası Şeklinde Seçimlik Cezanın Öngörüldüğü ve Adli Para Cezasının Alt Sınırı Belirtilmediğinden Bu Sınırın 1 Ay Olarak Belirlenmesi Gerekirken Cezanın Alt Sınırının 6 Ay Olarak Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu)
Y2.CDE. 2004/1483SAİR TEHDİT SUÇU ( Araca Doğru Attığı Mermilerin Araçta Bulunan Kişilere İsabet Edebileceğini Bilebilecek Durumda Olan Sanığın Müdahillere Karşı Eylemlerinin Hangi Nedenle ve Ne Şekilde Suç Oluşturmadığının Açıklanması Gereği )
Y2.CDE. 2003/19060SAİR TEHDİT SUÇU ( İşyerinde Otururken Sanığın Müştekiye "Yarından İtibaren Senin Peşindeyim Seninle Hesaplaşacağım" Demesi Eylemi - Takibi Şikayete Bağlı Olduğu )
YCGKE. 2007/177SAİR YARGI YETKİSİNE HAİZ MAKAMLAR ARASINDA OLUŞACAK GÖREV VE YETKİ UYUŞMAZLIKLARI ( 1684 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Kapsamında Yer Almadığı )
Y6.HDE. 2012/1493SAİR YASAL DELİL ( Teminat Olarak Verilen Bono Nedeni İle Borçlu Olmadığının Tespiti - Davalının Alacaklı Olduğunu Açıkladığı Miktar Üzerinden "Sair Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 1995/9228SAİR YASAL DELİLLER ( Yemin Delilinin Bu İfade Kapsamında Olması )
Y15.HDE. 2007/4230SAİR YASAL DELİLLERİN TÜMÜ İBARESİ ( Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması-Akdi İlişkinin İspat Edilememesi )
Y4.HDE. 2007/2170SAKA VE FLORYA KUŞLARI ( Avlanmalarının Ölü Ya Da Canlı Bulundurulmalarının Ve Nakledilmelerinin Yasak Olması -Tazmini Gereği )
Y9.HDE. 1990/5978SAKALINI KESMEYEN AŞÇININ HİZMET AKDİNİN FESHİ ( İkaz İhtar ve Ücret Kesimine Rağmen )
Y9.HDE. 2000/18594SAKALINI KESMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNE ALINMAMASI VE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y4.HDE. 2004/15205SAKAR-MEKE KUŞUNUN BEDELİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Dava Konusu Edilen Kuşların Davalılar Tarafından Avlanıldığı İddiası Sübuta Erdiğinden Zarar Kapsamı Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y7.CDE. 2003/19865SAKAT ARACI ( Plakasında Sakat Amblemi ve Üzerinde Özel Tertibat Bulunmadığı Haldeyken Zaptedilmiş Olduğu/Devri Hibe Edilmesi ve Satışının Yasak Olduğu - İthal Amacı Dışında Kullanıldığı/Kaçakçılık Suçu )
Y7.CDE. 2003/13080SAKAT ARACI ( Plakasında Sakat Amblemi Ve Üzerinde Özel Tertibatı Bulunmadığı Halde Sanığın İdaresinde Zapt Edilip İbraz Edilen Trafik Ve Tescil Belgelerinin De Sahte Olması - Aracın İthal Amacı Dışında Kullanılmasını Sağlamaya Yönelik Olması Nedeniyle Kaçakçılık Suçunun Oluştuğu )
Y9.CDE. 2002/2654SAKAT ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Yükümlülüklerin Doğmasından İtibaren Bir Ay İçinde İstemde Bulunulmuş Olması )
Y9.HDE. 2005/4038SAKAT İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ( Çalışan Davacının Sağlık Durumu İtibari İle Kendisi İçin Beton Kırma Gibi Ağır Sayılabilecek İşlerde Çalıştırıldığı - İş Akdinin Kendisi Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiğinden İhbar Tazminatının Reddi Gereği )
Y9.CDE. 1990/966SAKAT İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI ( Çalıştırılacak Sakat İşçi Sayısının Tesbiti )
Y9.HDE. 1998/9984SAKAT İŞÇİ ÇIKARILAMAMASINA İLİŞKİN ÖZELLEŞTİRME KANUNU HÜKMÜ ( Geçerlilik Süresi )
Y9.HDE. 2002/15538SAKAT İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMA ( Özelleştirme Süreci İçerisinde Bu Nitelikteki İşçilerin İşten Çıkarılamaması-Özelleştirme Süreci Tamamlandıktan Sonra ise Feshin Mümkün Olması )
Y9.HDE. 2005/12400SAKAT İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLEMEMESİ ( Özelleştirme Kapsamında Bulunan Davalı Kurumda Çalışırken İş Akdi Feshedilen Özürlü İşçi - İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 2012/1035SAKAT KİŞİNİN KISITLANMA TALEBİ (28 Yıldır İstememesinin İsteğin Reddi İçin Yasal Sebep Oluşturmayacağı - Geçirdiği Kazaya Bağlı Yürüyemeyen Fiziki Olarak Başkasının Yardımına İhtiyaç Duyan Davacının Talebinde Haklı Olduğu)
Y9.HDE. 1998/2282SAKAT OLAN VE BAŞKA YERDE İŞ BULMASI ZOR OLAN İŞÇİNİN DEVAMSIZLIKTAN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILMASI ( Kıdem Tazminatı Ödenmesi )
Y9.HDE. 1999/13143SAKAT STATÜSÜNDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI ( Özelleştirme Kapsamına Alınan İşyeri - Kötüniyet /İş Kaybı Tazminatı )
Y9.HDE. 2001/18694SAKAT STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN İŞE İADE TALEBİ ( İşerinin Kapatılması Nedeniyle Hizmet Akdinin Feshinde )
Y9.CDE. 1990/3353SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ( Bankaların Yükümlülüğü )
Y9.CDE. 1990/2979SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ( Yükümlülük Doğduktan Sonra Kurum'dan Talep Zorunluluğu )
Y9.CDE. 1993/5163SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Belirlemede Mevsimlik İşçilerin Dikkate Alınmaması )
Y9.CDE. 1993/867SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( İdari Para Cezası - Her Ay İçin Ayrı Alınması )
Y9.CDE. 1990/3349SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İşyerindeki Daimi İşçi Sayısına Göre Tesbiti )
Y9.CDE. 1990/3771SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İşyerindeki Daimi İşçi Sayısının Tesbiti - Otelde )
Y9.CDE. 2000/1704SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( İşyerindeki Daimi İşçi Sayısının Tesbiti Zorunluluğu )
Y9.CDE. 1993/5SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAK ( Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği - Cezanın Merkez Birliğine Kesilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2003/1691SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMA ( Eylemi Hakkında Ceza Uygulanması İçin Kasıt Unsurunun Gerekli Bulunmadığı - Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırı Davranan İşyeri Hakkında İdari Para Cezası Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 1993/1297SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK ( Banka - Kadro Açığı Bulunmadığı İddiası )
Y9.CDE. 1995/327SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAMAK ( İdari Para Cezasının Fiilen Çalışmakta Olanlar Hesaba Katılmadan Tayin Edileceği )
Y9.CDE. 1996/684SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVEREN ( İdari Para Cezasına İtirazının Reddi )
Y9.CDE. 2002/785SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAMASI ( İşveren Veya Vekiline Verilecek Ceza )
Y9.CDE. 1995/5257SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ SAYISININ BELİRLENMESİ ( Özel Okullarda Öğretmen Sayısının da Dikkate Alınma Zorunluluğu )
Y9.CDE. 1990/3771SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ TALEP YAZISI ( İşyeri Durum Çizelgesinin Bu Niteliği Olmaması )
Y2.HDE. 2001/8302SAKATLAR DERNEĞİ ( Derneğin Federasyona Katılmaması Nedeniyle Feshinin Mümkün Olmaması )
Y12.HDE. 2005/4001SAKATLARA MAHSUS ÖZEL ARACIN HACZİ ( Haczedilmezlik İtirazının Reddi - Mahcuz Aracın Sakatlara Mahsus Özel Araç Olmayıp Üzerinde Bazı Değişiklikler Yapılmış Lüks Sayılan Kara Nakil Aracı Olduğu )
Y10.HDE. 1988/2206SAKATLIK AYLIĞI ( Çalışmaya Başlanılan Günden Başlayarak Kesilmesi )
Y10.HDE. 1987/7291SAKATLIK AYLIĞI ( SSK'nın 10 Yıl Sonra Hizmet Birleştirilmesi Nedeniyle Aylığı Kesmesi )
Y21.HDE. 2005/8097SAKATLIK DERECESİNİN TESPİTİ ( Maliye Bakanlığı Aleyhine Vergi Mahkemesinde Dava Açarak Sakatlık Derecesinin Saptanması Gerektiği - Yaşlılık Aylığı Talebi )
Y10.HDE. 2004/12699SAKATLIK İNDİRİM ORANININ DEĞİŞMESİ ( Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanması Dolayısıyla Yaşlılık Aylığına Hak Kazanarak Yaşlılık Aylığı Alanlar Kurumca Kontrol Muayenesine Tabi Tutulabildikleri )
Y10.HDE. 2005/12006SAKATLIK İNDİRİMİ ( Dayalı Olarak Bağlanan Yaşlılık Aylığı İşleminin Çalışma Gücü Kaybı Oranının %20'ye İnmiş Olduğunun Tespiti Üzerine İptali Talebi - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Talebi )
Y9.HDE. 2004/22169SAKATLIK İNDİRİMİ ( Görme Özürlü İşçiye Faydalandırılmaması Ve İzin Kullandırılmaması Nedeni İle Davalı İşvereni BÇM İş Müfettişliğine Şikayetinden Sonra İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Kötüniyetle Yapıldığı )
Y9.HDE. 2007/9203SAKATLIK İNDİRİMİ ( Vergi İle İlgili Olduğu - Yapılmaması Sebebiyle İşçinin Ücretinden Daha Fazla Kesilen Vergiler Hazineye İntikal Ettiği )
Y10.HDE. 2005/1965SAKATLIK İNDİRİMİ ( Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Durumda Olan Sigortalılara Yaşları Ne Olursa Olsun 15 Yıldan Beri Sigortalı Bulunmaları ve En Az 3600 Gün Malûllük Yaşlılık Ölüm Sigortaları Prim Ödemeleri Halinde Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı )
Y10.HDE. 2004/12667SAKATLIK İNDİRİMİ ( Yararlanan Sigortalının Çalışma Gücü Kayıp Oranı/Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi ve Başlangıçtaki Oranının Sonradan Azalıp Azalmadığının Saptanması Gereği - Yaşlılık Aylığı Talebi )
Y10.HDE. 2017/4540SAKATLIK İNDİRİMİ (Kurum İşleminin İptali ve Kesilen Aylıklarının İadesi - Mahkemece İlk Raporda Yer Alan Bulguların O Tarih İtibariyle Mevcudiyeti Halinde Bu Bulguların Sonradan Vaki Tedavi İle İyileşme Gösterip Gösteremeyeceğinin Araştırılacağı)
Y9.HDE. 2011/52395SAKATLIK İNDİRİMİ ALACAĞI TALEBİ (Gelir Vergisi İle İlgili Olduğu/İşçinin Ücretinden Fazla Kesildiği İddia Edilen Vergilerin Maliye Hazinesi'ne İntikal Etttiği - Talep Edileceği Merci İşveren Olmayıp Maliye Hazinesi Olduğu/Yargı Yolunun Caiz Olmaması/Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2011/52395SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANDIRILMAMA (Gelir Vergisi İle İlgili Olduğu/İşçinin Ücretinden Fazla Kesildiği İddia Edilen Vergilerin Maliye Hazinesi'ne İntikal Etttiği - Talep Edileceği Merci İşveren Olmayıp Maliye Hazinesi Olduğu )
Y10.HDE. 2014/14714SAKATLIK İNDİRİMLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sakatlıktan Dolayı Bağlanan Yaşlılık Aylığı İptal Edildiği - Mahkemece Kurumdan Gerekli Bilgi ve Belgeler Getirtilmeli/Kayıp Oranıyla Birlikte Zaman İçerisinde İyileşme Söz Konusu İse Tarihlere Göre Oranlar Açıklıkla Ortaya Konularak Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2014/8SAKATLIK MAAŞINA HACİZ KONULMASI ( Haczi Yasaklanan Gelir Aylık ve Ödeneklerin Haczedilmesine İlişkin Taleplerin Borçlunun Muvafakati Bulunmaması Halinde İcra Müdürü Tarafından Reddedileceği - Borçlunun Hesabına Yatırılan Paranın Niteliğinin Araştırılacağı ve Haczin Sakatlık Maaşına İlişkin Olduğunun Anlaşılması Halinde Şikayetin Kabulü İle Haczin Kaldırılmasına Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2005/8097SAKATLIK NEDENİ İLE VERGİ İNDİRİMİ ( Davacıya Sakatlık Derecesinin Saptanması İçin Maliye Bakanlığı Aleyhine Vergi Mahkemesinde Dava Açması İçin Önel Verilmeli Sonucuna Göre Mahkemece Değerlendirme Yapılıp Hükmedilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2009/1179SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ ( Kuruma Borçlu Olmadığının Tespiti - Çalışma Güç Kaybı Oranının Yaşlılık Aylığının Bağlandığı Tarihte ve Bunun Sonrasında %20 Olup Olmadığı Belirlenmesi Gerektiği/Başlangıçtaki %60 Çalışma Güç Kaybı Oranı Sonradan %20'ye Düştüğü Anlaşılırsa Davanın Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2000/4464SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( İdari Olarak Kaldırılması Sağlanmadıkça Bağlanmış Aylığın İptali ve İstirdadına Karar Verilememesi)
YHGKE. 2006/10-68SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ( Yaşlılık Aylığı Alanların Sonradan Değişen Durum Nedeniyle Kontrole Tabi Tutulmalarının ve Bu Çerçevede Sigortalı İle Kurum Arasında Çıkan İhtilafların Çözümlenmesi Gereği )
Y10.HDE. 1994/12698SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Maluliyet Oranının Tesbiti Zorunluluğu )
Y4.HDE. 2006/62SAKATLIK ORANI ( Daimi İş Göremezlik Zararının Tahsili - Devlet Hastanesinden Verilen Raporda Belirtilen Oranın Hangi Esaslara Göre Tespit Edildiği Açıklanmadığı Gibi Hangi Yaş ve Meslek Grubuna Ait Baremlerin Uygulandığı da Gösterilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.HDE. 2004/12667SAKATLIK ORANI ( Yaşlılık Aylığı Talebi - Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Değerlendirilmesi ve Başlangıçtaki Oranının Sonradan Azalıp Azalmadığının Saptanması Gereği )
Y10.HDE. 1989/6431SAKATLIK ORANINA İŞVERENİN İTİRAZI ( İtirazın İncelenmesinde Uyulacak Prosedür )
Y21.HDE. 2016/10882SAKATLIK ORANININ BELİRLENMESİ ( 193 Sayılı Kanunun Öngördüğü Sakatlık İndiriminden Yararlanabilmek İçin Bu Yasada Belirtildiği Üzere Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Sakatlık Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2009/13491SAKATLIK ORANININ TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Gelir Vergisi Kanunun'ndan Kaynaklandığı/Davanın Maliye Bakanlığı'na Karşı Açılacağı - Davacıya Vergi Mahkemesinde Maliye Bakanlığı'na Karşı Dava Açması İçin Süre Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/17799SAKATLIK ÖDENEĞİ ( Sosyal Hak Adı Altında Hesaplanarak Kabulüne Karar Verilen Sakatlık Ödeneği Davacı İş Kazası Geçirdiği Tarihte ve Meydana Gelen Fesih Bu Sakatlıkla İlgili Olmadığından Reddi Gerektiği )
Y10.HDE. 2015/14969SAKATLIK SEBEBİYLE BAĞLANAN AYLIK ( Sonradan Alınan Raporlarda Yer Alan Bulgular ve İşgöremezlik Dereceleri de İrdelenip Sakatlık Sebebiyle Bağlanan Aylığın Kesildiği Tarih İtibariyle Tıbbi Durumun Belirlenerek Sigortalıdaki Mevcut Arazların Kesilme Tarihine Kadar Devam Edip Etmediği Hususunda İrdeleme Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/11579SAKATLIK SEBEBİYLE İŞGÜCÜ KAYBINDAN DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Davacı Çalışamadığı Dönemin Ücretlerini Talep Ettiği - İstek Olmadığı Halde Daimi İşgücü Kaybından Doğan Maluliyet Zararının Hesaplanmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2011/9997SAKATLIK TAZMİNATI ( Ferdi Kaza Poliçesine Dayalı - Davacı Sigortalının Silahlı Saldırıya Uğraması Sonucu Yaralanmasının Poliçe Genel Şartlarının Anılan Hükmü Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y10.HDE. 2014/14714SAKATLIKTAN DOLAYI BAĞLANAN YAŞLILIK AYLIĞININ İPTAL EDİLDİĞİ ( Uygulanan Sakatlık İndirimlerinin Tahsili İstemi - Mahkemece Kurumdan Gerekli Bilgi ve Belgeler Getirtileceği/Çalışma Gücü Kaybı Bakımından Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y8.CDE. 2015/15443SAKİN VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA YAŞAMA HAKKI ( Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak - Suçun Mağduru Belirli Bir Kişi Olmayıp Tehlike Altında Bulunan ve Zarar Görme Olasılığı Olan Çok Sayıda Kişi Olduğu/Bu Suçun İşlenmesiyle Kişilerin Sakin ve Güvenli Bir Ortamda Yaşama Hakları İhlal Edildiği )
Y11.HDE. 2012/13907SAKLAMA MÜDDETİ ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatifin Pay Karşılığı Verdiği İddia Edilen Muvakkat İlmühaberin Zayi Sebebiyle İptali Davası - 6762 S.K.nın "Poliçe Karşılığı Devri" Hükümlerine Dayalı Olarak Açıldığı/"Saklama Müddeti" Hükümlerine İlişkin Düzenlemeler Uygulanarak Davanın Reddedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/7435SAKLAMA SÖZLEŞMESİ ( Emtianın Hasara Uğraması - Zamanaşımının Kesilmesi Sonucunu Doğuracak Bir İcra Takibi Yapılmadığı Dikkate Alınarak Zamanaşımı Def'inin Değerlendirilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2016/9623SAKLAMA SÖZLEŞMESİ (Davacının Taraflar Arasında Vekalet İlişkisi Kurulduğu Yolundaki İddiasını İspatlayamadığı - Uyuşmazlığın Vekalet Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Mümkün Olmayıp Davanın Saklama Sözleşmesi Kapsamında Nitelendirilmesi Gerektiği/Alacak Davası)
Y11.HDE. 2014/14692SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Karara Esas Alınan Dekont İncelendiğinde Ödemenin Konusunun Davacının Talebini Kapsayıp Kapsamadığının Anlaşılamadığı - Ödemenin Ne İçin Kime Hangi Kalem Zararlar İçin Yapıldığı ve Mahsuplaşma Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2000/12170SAKLANAN MALLARIN MANİFESTO MUHTEVİYATINDAKİ MALLARLA AYNI OLMASI ( Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal-Malların Yerli Olması )
Y4.HDE. 2002/11532SAKLI HAK ( Somut Olayda 516 Sayılı KHK'nın Yürürlük Tarihinden Evvel Olupta Süreleri Bitmeyen Sözleşmelerden Doğan Hakların Saklı Olduğun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2001/8477SAKLI HÜKÜMLER ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı TTK.nun 8 /Son Maddesi Uyarınca Ödünç Para Verme İşleri Bankalar Tasarruf Sandıkları ve Tarım Kredi Kooperatifleri Hakkında Uygulanmayacağı )
Y18.HDE. 2012/5291SAKLI NÜFUS ( Nüfusa Tescil İstemi - Davacının Talebi Soybağının Kurulmasına Yönelik Hükümlere Dayanmakta Olup Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.HDE. 2017/2867SAKLI NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİL ( Nüfusta Kaydı Bulunmayanlar - Saklı Nüfus Kütüğüne Tescilleri İçin Süre Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği)
Y8.HDE. 2017/978SAKLI NÜFUSTAN SİCİLE YAZILMA ( Nüfusa Kayıt Edilmeden Kendisinden Önce Doğup Ölen Kardeşine Ait Nüfus Kaydını Kulanan Kişinin Nüfusa Tescil - Saklı Nüfus Olduklarını İddia Edenlerin Aile Kütüklerine Tescil İçin Müracaat Makamının İllerde Valilikler İlçelerde Kaymakamlıklar Olduğu Doğum ve Ölüm Olayını Nüfus Kütüğüne Geçirme Görevinin Nüfus İdaresine Ait Olduğu )
YHGKE. 1996/2-411SAKLI PAY
Y2.HDE. 2007/1353SAKLI PAY ( Bakım Alacaklısının Sözleşme Sırasında Bakıma Muhtaç Olmaması veya Sözleşmeden Sonra Kısa Süre Yaşamış Olması Saklı Payları Bertaraf Amacına Yönelik Olduğunu Göstermediği )
Y2.HDE. 2006/10293SAKLI PAY ( Birden Çok Saklı Pay Sahibine Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Nisabı Sınırını Geçen Kazandırmalar Bu Mirasçıların Her Birinin Saklı Payını Aşan Tutarlarla Orantılı Olarak Tenkis Edilebileceği )
Y1.HDE. 2003/11861SAKLI PAY ( Çekişmeli Taşınmazın Dava Tarihindeki Rayiç Değer Üzerinden Davacıların Saklı Payının Hesaplanması ve Bu Miktarın Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2008/6125SAKLI PAY ( Davacıların Net Tereke Üzerinden Hesaplanan Saklı Paylarından Temlik Dışı Terekeden Aldıkları Miras Payları ve Davacı Yönünden Gösterilen Kazandırma Miktarı da İndirildikten Sonra Kalan Miktarların Gerçek El Atma Olduğu Gözetilerek Her Bir Davacının El Atılan Saklı Paylarının Ayrı Ayrı Hesaplanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/4256SAKLI PAY ( Davacının Taşınmaz Bedeli ile Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmuş İse de Yerel Mahkemenin Taşınmaz Bedelini Aşarak Davacını Talebinden Fazlaya Karar Verimesinin Yasal Olmaması )
YHGKE. 1983/2-396SAKLI PAY ( Davalıya Satılan Taşınmazın Satış Günkü Rayiç Değeri İle Satış Bedeli Arasında Fark Olması Nedeniyle Miras Bırakanın Mirasçıların Saklı Payını Zedeleme Kastı Olduğunun Kabulü )
Y2.HDE. 1977/4850SAKLI PAY ( Eşin )
Y2.HDE. 1977/4850SAKLI PAY ( Kardeşlerin )
Y2.HDE. 2001/12717SAKLI PAY ( Lehine Bağış Yapılanın Bağışlayandan Önce Ölümü Halinde Rücu Şartı İle Yapılan Bağışın Saklı Pay Kurallarının Bertaraf Amacıyla Yapıldığının İspatında Tenkisin Uygulanması )
Y2.HDE. 1986/9035SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Hastalığında 15 Seneye Yakın Davalıların Kendisine Bakmaları ve Masraf Yapmaları Etkisiyle Bağışta Bulunmasında Saklı Payı Zedelemek Kastı İle Hareket Etmediği - Tenkis/Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2003/4426SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı veya Sağlararası Bir Kazandırma İşlemi İle Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemesi Durumunda Tenkis Davasının Açılmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2008/9726SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Ölümünden Bir Yıldan Daha Önceki Zamanda Gerçekleştirdiği Bağışlamalar Ancak Saklı Payı Zedeleme Kastıyla Yapıldığının Aşikar Olması Halinde Tenkise Tabi Olduğu )
Y2.HDE. 2004/6829SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıldan Daha Önce Temlik Edilen Taşınmaz )
Y2.HDE. 2003/15486SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarını İhlal Kastı ile Yaptığı Açık Kazandırmaların Tenkise Tabi Olması )
Y1.HDE. 2003/3863SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Saklı Payı İhlal Eden Ölüme Bağlı Tasarrufları veya Sağlar Arası Tasarrufları Halinde Bu Davanın Açılması )
Y2.HDE. 2009/3014SAKLI PAY ( Miras Bırakanın Verdiği Borcun Mirasın Açıldığı Tarihteki Değerinin Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edildiği - Olayda Saklı Paya İlişkin Hükümlerin Uygulanamayacağı )
Y2.HDE. 2010/8492SAKLI PAY ( Mirasbırakanın Davacıyı Mirasçılıktan Çıkardığı/Mirasçılıktan Çıkarma Sebebi Kanıtlanamadığı - Davacının Saklı Payını İsteyebileceği )
Y2.HDE. 1996/10608SAKLI PAY ( Muayyen mal vasiyeti )
Y16.HDE. 2010/2402SAKLI PAY ( Ölünceye Kadar Bakma Akitleri İvazlı Tasarruflardan Olup Tenkisi İstenemeyeceği - Miras Bırakanın Açıkça Saklı Payları İhlal Kastı İle Yaptığı Ölünceye Kadar Bakma Akitleri Tenkise Tabi Olduğu )
Y4.HDE. 2004/16744SAKLI PAY ( Resmi Vasiyetnamenin İptali Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili - Ölüm Günü İtibariyle Net Tereke Nakit Olarak Hesaplanarak Elde Edilen Saklı Paya Düşen Miktarın Belirleneceği ve Sabit Tenkis Oranının Bulunacağı )
Y16.HDE. 2010/3165SAKLI PAY ( Sabit Tenkis Oranına Göre Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün İse Bu Kısımlar Bağımsız Bölümler Halinde Tescil Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/14955SAKLI PAY ( Sağ Eşin Saklı Payı Altsoy İle Birlikte Mirasçı Olduğundan Kanuni Miras Hakkının Tümü Evlatlığın Saklı Payı İse Kanuni Miras Hakkının Dörtte Üçü Olduğu )
Y2.HDE. 2003/740SAKLI PAY ( Tasarrufun Saklı Pay Kuralını Berteraf Etmeye Yönelik Olup Olmadığının Kanıtlanması Gereği - Tenkise Tabi Kazandırmalar )
Y2.HDE. 2003/3522SAKLI PAY ( Taşınmaz Üzerinde Davalı Tarafından Yapılan Bina )
Y2.HDE. 2007/9106SAKLI PAY ( Taşınmazın Tenkisi - Davalının Pay Vermeyi Kabul Ettiği/Davacının Saklı Payı Dışında Kalan Miktarın Davalıya Ödenmesi Karşılığında Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2007/10196SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.HDE. 2007/15457SAKLI PAY ( Tenkis Davası - Bağışlar Mirasbırakanın Ölümünden 35 Yıl Öncesine Ait Olduğu - Bağışın Mirasbırakan Tarafından Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yapıldığının İspat Edilemediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/13595SAKLI PAY ( Tenkis Davası - Davalıya Yapılan Bağışın Saklı Payı Zedelemek Kastını Taşımadığından Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/1689SAKLI PAY ( Tenkis Davasının Dinlenebilmesi İçin Murisin Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarruflarla Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Bulunmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2005/20014SAKLI PAY ( Tenkis Davasının Dinlenebilmesi İçin Murisin Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması Gereği - Saklı Payların Zedelenip Zedelenmediğinin Tespiti İçin Öncelikle Terekenin Tespiti Gereği )
Y16.HDE. 2012/4470SAKLI PAY ( Tenkis İstemi - Muvazaalı Olduğunun Belirlenmesi Halinde Davacının Saklı Payını Temlik Dışı Terekeden Alıp Almadığı Hususunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1999/1532SAKLI PAY ( Tüm Mirasçılar Arasında Paylaştırma Yapılması )
Y2.HDE. 2005/7640SAKLI PAY ( Türk Medeni Kanununun 561, 563 ve 570. Maddeleri Dikkate Alınarak Her Bir Lehtardan Ne Miktar Alınarak Tamamlanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/15265SAKLI PAY ( Vasiyetnamenin İptali Davası - Tenkis Saklı Payın Yaptırımı Olduğu/Saklı Pay Tamamlanıncaya Kadar Önce Ölüme Bağlı Tasarruflardan Bu Yetmezse En Yeni Tarihlisinden En Eskisine Doğru Geriye Gidilmek Üzere Sağlararası Kazandırmalardan Yapılacağı - Tenkis Talebi Hakkında İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2010/4970SAKLI PAY ( Vasiyetnamenin İptali Davasında Vasiyetnamenin Geçerli Olmasına Rağmen Mirasçıların Saklı Paylarının Zedelenip Zedelenmediği Konusunda İnceleme Yapılmaksızın Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2013/18968SAKLI PAY ( Vasiyetnamenin İptali ve İptalin Mümkün Olmadığı Takdirde Tenkis Talebi - Tasarruf Nisabının Terekenin Vefat Günündeki Haline Göre Hesaplanacağı/Tercih Hakkı Tarihindeki Değeri Esas Alınarak Saklı Pay Hesabı Yapılamayacağı )
Y1.HDE. 2014/4351SAKLI PAY ( Yasal İlkeler Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yapılması Davalının da Mahfuz Hisseli Mirasçı Olduğu Gözetilerek Saklı Payından Fazla Aldığı Miktarın Orantılı Olarak Tenkise Tabi Tutulması ve Sabit Tenkis Oranının Bu Esasa Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1979/9487SAKLI PAY ( Yeğenlerin )
Y16.HDE. 2010/2848SAKLI PAY (Dava Konusu Olup Olmadığına Bakılmayarak Önce Ölüme Bağlı Tasarruflarla Davacının Saklı Payını Tamamlamak Sonra Sağlararası Tasarrufları En Sonda da Kamu Yararına Yapılan Kazandırmaları Dikkate Almak Gerektiği)
Y2.HDE. 2003/4005SAKLI PAY İHLALİ KASTI ( Taraflararası Tasarrufların Tenkisinde Satışın Gerçek Olması ve Satışta Saklı Pay Kurallarını Bertaraf Amacı ile Saklı Payı İhlal Etme Kastının Olmaması )
Y2.HDE. 2003/1062SAKLI PAY KURALLARINI BERTARAF ETMEK AMACI ( Taşıyan Temliklerin Tenkise Tabi Olacağı - Murisin Bir Yıl Öncesine Ait Bağışları )
Y2.HDE. 2003/5928SAKLI PAY KURALLARINI İHLAL ( Murisin Ölümünden 1 Yıl Öncesinden Daha Evvelce Yaptığı Bağışların Tenkisi için Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarına Tecavüz Kastının İsbat Edilmesi Lüzumu )
Y2.HDE. 2003/9236SAKLI PAY KURALLARINI İHLAL ( Murisin Ölümünden 1 Yıl Öncesinden Daha Evvelce Yaptığı Bağışların Tenkisi için Miras Bırakanın Saklı Pay Kurallarına Tecavüz Kastının İsbat Edilmesi Lüzumu )
Y2.HDE. 2004/1613SAKLI PAY KURALLARINI İHLAL KASTININ ARANMASI ( Murisin Ölümünden Bir Yıldan Daha Önceki Tarihli Bağışların Tenkise Tabi Tutulabilmesi İçin )
Y1.HDE. 2017/1267SAKLI PAY KURALLARININ ETKİSİZ KILINDIĞI İDDİASI ( Davacı Tanıklarının Mirasbırakanın Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacı İle Temlikte Bulunduğu Konusunda Beyanda Bulunmadığı - Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Yapılması İçin Sözleşme Anında Temlikte Bulunanın Bakıma Muhtaç Olmasının Şart Olmadığı ve Ekonomik Durumunun Bozuk Olduğundan Mirasbırakanların Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacı İle Temlikte Bulunduğunun Kanıtlanamadığı/Davanın Reddedileceği )
Y2.HDE. 2008/19924SAKLI PAY KURALLARININ İHLALİ ( Yapılan Kazandırmaların Miras Bırakanın Ölümünden Bir Yıldan Daha Önceki Bir Zamana Ait Olduğu - Yapılan Temliklerin Mahfuz Hisse Kurallarını Bertaraf Etmek Kastıyla Yapıldığını Gösteren Bir Delil Getirilmediği/Tenkis Davasının Reddedileceği )
Y16.HDE. 2012/1915SAKLI PAY KURALLARININ İHLALİ (Davacının Mahfuz Hissesine Tecavüz Edildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İse Murisin Davacının Saklı Payını İhlal Kastıyla Hareket Edip Etmediği Araştırılarak Bundan Sonra Tüm Deliller Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2007/15406SAKLI PAY SAHİBİ MİRAS BIRAKAN ( Alt Soyu Murislerinin Tenkis Davası Açma Süresi Dolmadan Ölümü Halinde Halefiyete Dayalı Tenkis Talep Edebilecekleri )
Y3.HDE. 2011/14754SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR ( Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan ve Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan Kazandırmaların Saklı Paylarını Aşan Kısmının Orantılı Olarak Tenkisini İsteyebilecekleri - Vasiyetnamenin İptali )
Y2.HDE. 1997/7715SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILARIN TENKİS DAVASI AÇABİLME KOŞULLARI ( Ölüme Bağlı Tasarrufla Yapılan Teberru )
YHGKE. 1996/1 - 440SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYAN MİRASÇININ MURİS MUVAZAASI DAVASI AÇABİLMESİ
Y2.HDE. 2004/2009SAKLI PAY SAHİBİ OLMAYANLAR ( Tenkis Davası Açamayacakları )
YHGKE. 1989/2-680SAKLI PAY SAHİBİ OLSUN OLMASIN MİRASÇILARIN DAVA AÇMASI ( Murisin Yaptığı Satış Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
Y2.HDE. 2013/16482SAKLI PAY SAHİBİNİN ALACAK İDDİASI ( Murisin Davalı İle Ortak Hesabında Bulunan Paranın Yarısının Davacı Mirasçının Hakkı Olduğu/İzinsiz Aktarıldığı İddiası - Hakimin Taleple Bağlı Olduğu/Ülke Parası İle Ödeme Hükümlerinin Gözetilerek Karar Verileceği )
Y2.HDE. 1983/5638SAKLI PAY SAHİBİNİN EVLATLIK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Saklı Pay Sahibinin Tenkis Davası Açma Hakkı Olduğu - Talebinin Reddedileceği )
Y2.HDE. 1977/7499SAKLI PAY SAHİBİNİN HAKLARI
Y1.HDE. 2003/4358SAKLI PAY SAHİPLERİ ( Muvazaa Nedeniyle Haklarından Yoksun Kalan Tüm Mirasçılar Saklı Pay Sahibi Olsun Olmasın Dava Hakkına Sahip Olması )
YHGKE. 2003/1-374SAKLI PAY SAHİPLERİ ( Muvazanın Varlığı Halinde Hakkı Çiğnenen Bütün Miras Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Hakkının Olması )
YİBGKE. 1974/7SAKLI PAY SAHİPLERİNİN TENKİS DAVASI AÇMA HAKKI ( Muris Muvazaası Sonucu Murisin Bilgisi Dışında Taşınmazı Kötüniyetli Üçüncü Kişilere Nakletmesi )
Y2.HDE. 2005/1103SAKLI PAYA EL ATILAN DEĞER ( Tenkis Davası - Davanın Saklı Paya El Atılan Değer Üzerinden Kabulü Gereği )
Y2.HDE. 1997/2088SAKLI PAYA EL ATILMASI ( Tenkis Davasının Öğrenme Gününden İtibaren Bir Yıl İçinde Açılmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2005/15954SAKLI PAYA EL ATMA ( Tespit Edilebilmesi için Tüm Terekenin Bilinmesi ve Ölüm Tarihindeki Değerinin Hesaplanmasının Zorunlu Olduğu - Tenkis Davası )
Y2.HDE. 2006/22343SAKLI PAYA ELATMA ( Tenkis Davası - Mirasbırakanın Tasarruf Nisabının Buna Göre Tespiti Davacının Saklı Payına Elatılmasının Ortaya Çıkması Halinde Davacının Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Hükmedilen Bedelin Saklı Payından İndirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/1-360SAKLI PAYA ELATMA ( Zedelendiğinden Söz Edilebilmesi İçin Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma ( Temlik ) Dışı Terekenin Tümü İle Bilinmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1984/10375SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Bulunmasında Temlik Dışı Terekenin de Tenkis Hesaplarında Gözönünde Tutulması Gerektiği )
YHGKE. 2010/1-360SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerekmekte İse de Somut Olayda Mahkemece Düzenlenen "Tenkis Hesap Tutanağı"nın Taraf Vekillerine Tebliği Üzerine Taraf Vekillerince Tutanağın İçeriğine ve Hesaplama Yöntemine İlişkin Herhangi Bir İtirazda Bulunulmadığı )
Y2.HDE. 2006/17071SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Çocukların Yaşları ve İkinci Eş Faktörü Dikkate Alındığında Satışların Gerçek Satış Olmayıp Bağış Olduğu ve Bu İşlemlerin Saklı Paya Tecavüz Kastıyla Yapıldığı - Tenkis Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirme Yapılıp Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/12203SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Davacı Tanık Dinletmekten Vazgeçmiş Olmasına Göre Temliklerin Davacının Saklı Payını Zedeleme Kastıyla Yapıldığı Kanıtlanmamış Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2007/16038SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Hükmün Gerekçesinde Kendi Yaptığı Hesap Usulünü de Yargıtay Denetimine Olanak Sağlayacak Şekilde Göstermediği - Karar Gerekçesi İtibarıyla Yargıtay Denetimine Elverişli Nitelikte Olmadığı/Denetime Olanak Vermeyecek Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.HDE. 2002/2289SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Miras Bırakanın Taşınmazını Sattığı - Elde Edilen Paranın Mirasçıların Mahfuz Paylarına Tecavüz Kastı İle Davalıya Verildiği/Tenkis Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/19259SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Tasarrufun Tenkisi - Vasiyetname İle Yapılan Kazandırmalar Mutlak Tenkise Tabi Olduğu/Delillerin Bu Çerçevede Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/4302SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Tenkis Davası - Davalının Annesine Ölümüne Kadar Baktığı Tedavi Ettirip Bütün Giderlerini Karşıladığı/Bağış İşleminin Davacının Saklı Payına Tecavüz Amacıyla Yapıldığını Gösterir Bir Delil de Gösterilmediğinden Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2012/10662SAKLI PAYA TECAVÜZ ( Terekenin Aktifinden Borçları Dahil Pasifinin Çıkartılmasıyla Net Terekenin Elde Edilmesi Gereği - Elde Edilen Net Terekenin Mirası Açıldığı Tarihteki Fiyatlarla Değerlendirmesi Yapılarak Parasal Miktarı Tespit Edilip Sonucuna Göre Saklı Paya Tecavüz Oranının Belirlenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2014/14761SAKLI PAYA TECAVÜZ (Sabit Tenkis Oranı Bulunurken Saklı Paya Tecavüz Eden Miktarın Temlike Konu Edilen Tüm Taşınmaz Miktarına Bölünmesi Şeklinde Yol İzlenmesi ve Bulunan Sabit Tenkis Oranı İle Davalıya Devredilen Taşınmazların Karar Tarihindeki Toplam Değerin Çarpımı Sonucu Bulunacak Miktara Hükmedilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2006/13597SAKLI PAYA TECAVÜZ OLUP OLMADIĞI ( Tenkis Davası - Mirasbırakanın Taşınmazlarını Araştırmak Tespiti Halinde Bunların Ölüm Tarihindeki Değerlerini de Tespit Ederek Varsa Davacıların Temlik Dışı Terekeden Aldıklarını Saklı Paylarından Düşmek Saklı Paya Tecavüz Olup Olmadığını Bu Suretle Ortaya Çıkarmak Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/5578SAKLI PAYA TECAVÜZ ORANININ TESBİTİ ( Davacıya Hibe Edilmiş Taşınmazın da Gözönünde Bulundurulacağı )
Y2.HDE. 2007/15407SAKLI PAYDAN İNDİRİM ( Vasiyetnameler Kayıtsız Şartsız Tenkise Tabi Olduğu - Davacının Mirasbırakanın Sağlığında Ondan Aldığı Karşılıksız Kazandırmalar Tenkise Tabi Oldukları Takdirde Saklı Paydan İndirilebileceği )
Y16.HDE. 2011/4041SAKLI PAYI AŞAN VASİYETNAMENİN TENKİSİ TALEBİ ( Son Oturum Tutanağında Hükme Bağlanılan Hususların Açıkça ve Tek Tek Belirtilmediği/Davanın Kabulüne Denmekle Yetinildiği - Hükmün Tefhim Edilmediği ve Hukuki Varlık Kazanmadığı )
Y2.HDE. 1977/7041SAKLI PAYI GİDERME
Y1.HDE. 2014/12039SAKLI PAYI İHLAL (Tenkis Davası - Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılan Bağışlamaların Koşulsuz Tenkise Tabi Olduğu Ölümünden Önceki Bir Yıldan Sonra Yapılanlarda Saklı Payı İhlal Kastının Araştırılması Gereği)
Y2.HDE. 1986/9315SAKLI PAYI İHLAL AMACI ( Taşımazın Satış Fiatı İle Rayiç Değer Farkı - Farkın Saklı Payı Zedelemek Kastı İle Hareket Edildiğinin Objektif Delili Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1989/9445SAKLI PAYI İHLAL KASTI
Y2.HDE. 1986/9498SAKLI PAYI İHLAL KASTI ( Ölünceye kadar bakma akdi )
YHGKE. 1992/2-127SAKLI PAYI İHLAL KASTI ( Satış Değeri ile Gerçek Değer Arasında Açık Nispetsizlik-Tenkis Davası )
Y1.HDE. 2013/5017SAKLI PAYI İHLAL KASTI İLE HAREKET ETME ( Tenkis İstemi - Davacı Miras Bırakanın Manevi Evladı Oldu/Miras Bırakan Tüm Malvarlığını Oluşturan Taşınmazları Vakfa Hibe Ettiği - Tanıklar Miras Bırakanın Evlat Edindiği Yeğenlerine Malları Bırakmak İstemediğini İfade Ettiği/Mahkemece Davanın Reddi Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.HDE. 2008/14312SAKLI PAYI ORANINDA TAPUDA TESCİL BU MÜMKÜN OLMAZSA BEDELİNİN TENKİSİ ( Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünebilirse Bu Kısımların Bağımsız Bölüm Halinde Taraflar Adına Tescili Gerektiği )
Y16.HDE. 2010/4753SAKLI PAYI TECAVÜZ EDEN TASARRUF İŞLEMİNİN İPTALİ ( Gösterilen Tanıklar Dinlenmeksizin Eksik İnceleme ile Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YİBGKE. 1956/12SAKLI PAYI ZEDELEME ( Şufa Hakkı )
Y2.HDE. 2003/14445SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI ( Davacı Murisin Bağış İşlemini Saklı Payını Zedeleme Kastı ile Yaptığını Gösterir Herhangi Bir Delil Göstermemiş Olması )
Y2.HDE. 2002/6686SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI ( Delil Sunulamaması/Ölümden 16 Sene Önce Yapılan Bağış - Tenkise Tabi Tutulamayacağı )
Y2.HDE. 2006/2191SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI ( Murisin Ölümünden 1 Yıldan Daha Önceki Zamanda Gerçekleştirdiği Bağışlamalar Ancak Yapıldığının Aşikar Olması Halinde Tenkise Tabi Tutulacağı )
Y1.HDE. 2017/4188SAKLI PAYI ZEDELEME KASTI ( Tenkis Bakımından Bir İnceleme Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - Mirasbırakanın Saklı Payı Zedeleme Kastının Araştırılması Davaya Konu Temlikin Saklı Payı Zedeleme Kastı İle Yapıldığı Saptanırsa Mirasbırakannın Tüm Aktif Malvarlığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/5129SAKLI PAYIN BEDEL OLARAK ALINMASI ( Alan Kişi ve Dava Açmamış Olan Mirasçıların Dava Konusu Gayrimenkuldeki Paylarının Davalı-Birleşen Davanın Davacısı Adına Tescili Gerektiği - Tenkis ve Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası )
Y1.HDE. 2014/19982SAKLI PAYIN BERTARAF EDİLDİĞİ İDDİASI ( Mirasbırakanın Hukuki Ehliyeti Haiz Olduğu - Muris Muvazaasına Dair İddianın Değerlendirilmesi Delillerin Toplanarak Soruşturmanın Tamamlanacağı/Çekişme Konusu Temlikin Gerçek Satış Olduğunun Saptanması Halinde Tenkis İddiasının Dinlenemeyeceği de Gözetilerek Hüküm Kurulacağı )
YHGKE. 1977/2-625SAKLI PAYIN BERTARAF EDİLMESİ ( Kısa Bir Süre Önce İpotek Yaptırma )
Y2.HDE. 2003/4965SAKLI PAYIN BERTARAF EDİLMESİ KASTI ( İsbat Edilemediğine Göre Tenkis Talebinin Reddi Gereği - Murisin Ölümünden Bir Yıl Öncesinden Daha Evvele Ait Bağışı )
Y2.HDE. 1977/2457SAKLI PAYIN HESAPLANMASI
Y2.HDE. 1985/3916SAKLI PAYIN HESAPLANMASI
Y2.HDE. 1987/88SAKLI PAYIN HESAPLANMASI
YHGKE. 1996/2-888SAKLI PAYIN ISKAT EDİLENE GEÇMESİ ( Iskat Edilenin Kendi Mirasçısı Aleyhine Açtığı Dava )
Y1.HDE. 2014/18573SAKLI PAYIN İHLAL EDİLMESİ ( Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Paylarını Alamamaları - Mirasbırakanın Tasarruf Edebileceği Kısmı Aşan Tasarruflar Hakkında Tek Başına Tenkis Davası Açabileceği )
Y16.HDE. 2011/5497SAKLI PAYIN İHLALİ ( İhlal Edilen Saklı Payın Murisin Ölüm Tarihinde Ulaştığı Değere Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İşletileceği - Tercih Hakkının Kullanıldığı Tarihe Uyarlama Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2010/2039SAKLI PAYIN İHLALİ ( Mirasçılık ve Mirasın Geçişinin Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirleneceği - Saklı Payın İhlal Edilip Edilmediğinin Tespiti İçin Kazandırma Konusu Tereke ile Kazandırma Dışı Terekenin Tümüyle Bilinmesi Gereği )
Y3.HDE. 2011/15568SAKLI PAYIN İHLALİ ( Vasiyetnamenin İptali Nedenleri Arasında Bulunmadığı - Koşulların Varlığı Halinde Tenkis Davasına Konu Olabileceği/Vasiyetnamenin İptali İstemi )
Y16.HDE. 2012/3177SAKLI PAYIN İHLALİ NEDENİYLE TENKİS DAVASI ( Davacı Tarafın Daha Önceden Açılmış Bulunan Başka Bir Davada Vermiş Olduğukları Dilekçenin Şarta Bağlı Olduğundan Davadan Ferağat Sayılamayacağı - Vazgeçme Dilekçesi Mahiyetinde Bulunduğu )
YHGKE. 1995/1-740SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ
YHGKE. 1980/2-2715SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ ( Miras Bırakanın Parasını Kendisi Ödeyerek Başkası Adına Bir Şey Satın Alması - Tenkis Davası Açmak Hakkı Vereceği )
Y1.HDE. 2008/11075SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ ( Tenkis Davası - Zedelenip Zedelenmediğinin Tespiti İçin Önce Terekenin Hesaplanacağı )
Y3.HDE. 2010/19757SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ ( Tenkis İddiası Defi Yoluyla Her Zaman İleri Sürülebileceği - Yasal Mirasçı Olan Davalıların Saklı Payının Zedelendiğini Belirterek Saklı Paylarının Gözetilerek Tasarrufun Tenkisi İstemi/Tenkis Definin İncelenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2018/527SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ ( Tenkis İstemi - Dosya İçeriğinden ve Toplanan Delillerden Mirasbırakanın Temlikinin Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yaptığı Kanıtlanamadığı/Tenkis Koşullarının Oluştuğundan Söz Etme Olanağı Olmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/2-648SAKLI PAYIN ZEDELENMESİ ( Uyuşmazlığın Davacılar İsteminin Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Mi Yoksa Tenkise Mi İlişkin Olduğu Noktasında Toplandığı - Davacıların Saklı Paylarının Zedelendiğini İddia Ederek Tenkis Talep Ettiğinin Dikkate Alınacağı )
Y16.HDE. 2011/3966SAKLI PAYINI AŞAN VASİYETNAMENİN TENKİSİ ( Miras Bırakanın Kardeşleri Saklı Paylı Mirasçı Olmaktan Çıkarılmış Olup Tenkis Davası Açma Hakları Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2006/10789SAKLI PAYLARA EL ATILIP ATILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ ( Tenkis Davası - 512. Maddedeki Sıralamada Gözetilerek Mahfuz Hisse Tamam Oluncaya Kadar En Son Tarihli Olan Temlikten Başlayarak En Evvel Vaki Olana Doğru Çıkılmak Suretiyle Mahfuz Hisselerin Tamamlanması Gerektiği )
YHGKE. 2000/2-1591SAKLI PAYLARI AÇIKÇA ZEDELEME ( Nesnel Olgunun Öznel Olgularla Doğrulanmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2010/7234SAKLI PAYLARI AŞAN VASİYETNAMENİN TENKİSİ ( Davalıya Yapılan Tasarrufun Tenkisine Sıra Geldiğinde Tasarrufun Tümünün Değeri İle Davalıya Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Oranda Tasarrufa Konu Malın Paylaşılmasının Mümkün Olup Olmayacağının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1990/2-470SAKLI PAYLARI ZEDELEMEK KASTININ ARANMASI ( Mirasbırakanın Ölümünden 1 Yıldan Daha Önce Yaptığı Tasarrufların Tenkise Tabi Tutulabilmesi İçin )
Y2.HDE. 1994/2298SAKLI PAYLARI ZEDELEYEN İŞLEMLERİN İPTALİ ( Muvazaalı İşlem )
Y2.HDE. 2002/3365SAKLI PAYLARIN HESAPLANMASI ( İzlenecek Yöntem )
Y2.HDE. 2006/10789SAKLI PAYLARIN HESAPLANMASI ( Tenkis Davası - Dava Konusu Taşınmazın Davalıya Yapılan Kazandırma Kapsamında Tereke Hesabına Dahil Edilmesi ve Daha Sonra Tasarruf Nisabı ve Saklı Payların Hesaplanması Gerektiği )
Y16.HDE. 2011/8567SAKLI PAYLARIN İHLAL EDİLMESİ ( Tenkis Davası - Davaya Konu Alacaktan Davalıların Hangi Oranda ya da Ne Şekilde Sorumlu Olacaklarının Belirtilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/4621SAKLI PAYLARIN İHLALİ ( Davacıların Temlikin Saklı Pay Kurallarını Zedelemek Amacı ile Yapıldığını Kanıtlamalarının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2011/2496SAKLI PAYLARIN ZEDELENMESİ ( Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma Dışı Terekenin Tümü İle Bilinmesiyle Mümkün Olduğu - Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünmezliği Ortaya Çıktığı Takdirde Tercih Hakkının Gündeme Geleceği)
Y2.HDE. 2003/5672SAKLI PAYLARIN ZEDELENMESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma Dışı Terekinin Tümü İle Bilinmesiyle Mümkün Olabileceği - Tenkis Davası )
Y2.HDE. 2004/14345SAKLI PAYLARIN ZEDELENMESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Kazandırma Konusu Tereke İle Kazandırma Dışı Terekinin Tümü İle Bilinmesiyle Mümkün Olabileceği )
Y2.HDE. 2007/5238SAKLI PAYLI MİRASÇI ( Miras Bırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufuyla Mirasçılıktan Çıkartılabileceği - Çıkarılma Sebebinin Varlığını Yararlanan Mirasçı İspat Ettiğinde Mirastan Pay Alamayacağı Gibi Tenkis Davası da Açamayacağı )
Y3.HDE. 2017/152SAKLI PAYLI MİRASÇI ( Tenkis Davası - Mahkemece Tereke Kapsamındaki Taşınır Taşınmaz Mal Varlığı Hakkındaki Bilgi Belge ve Kayıtlar Celbedileceği/Tenkis Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Saklı Paylı Mirasçı Olan Davacının Saklı Payı Oranında Tenkise Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2008/3734SAKLI PAYLI MİRASÇILAR ( Mirasçılıktan Çıkarılmanın Ancak Saklı Paylı Mirasçılar İçin Söz Konusu Olabileceği )
Y1.HDE. 2012/9172SAKLI PAYLI MİRASÇILAR ( Tenkis Davası - Dosya Kapsamı İle Davacılardan Birinin Saklı Payını Almadığı Açık Olup Anılan Davacıya da Saklı Payının Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/16310SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN BİLİNMESİ ( Tenkis Hesabının Yapılabilmasi İçin Saklı Paylı Mirasçıların Bilinmesi Gerekeceği - Davacı Tarafından İbraz Edilen Hasımsız Veraset İlamları Arasında Mirasçılar Yönünden Farklılık Bulunduğu/Mahkemece Davacıya Hasımlı Veraset İlamı Alması İçin Dava Açmak Üzere Süre Verileceği - Dava Açılır İse Sonucu Beklenerek Temin Edilecek Hasımlı Mirasçılık Belgesi Doğrultusunda Karar Verileceği )
YHGKE. 2009/21-435SAKLI TUTULAN ALACAK ( Alacaklı İşlemiş Bulunan Faizlerine İlişkin Talep Hakkını Saklı Tuttuğunu Asıl Borcun Sona Erme Anına Kadar Beyan Etmişse Asıl Borç Sona Erdikten Sonra da Temerrüt Faizlerinin Talep Edilebileceği - Ölüm Aylıklarının Tahsili )
YHGKE. 2002/10-247SAKLI TUTULAN ALACAK ( Rücuan Alacak Davası - İlk Rücu Davasında Kesinleşen Kusur Oranı ve Tavan Miktarının Gözönünde Bulundurulması Gereği )
YHGKE. 2002/21-339SAKLI TUTULAN BAKİYE MADDİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Bozma İlamından Esinlenerek Yeniden Hesap Yapıldığından Ortada Yeni Bir Hüküm Söz Konusu Olup Bir Direnme Kararı Bulunmadığından Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosya Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2005/9-232SAKLI TUTULAN BAKİYE TAZMİNAT VE ALACAKLARI İSTEMİ ( Dosyada Bilirkişice Tesbit Edilen ve Tahsiline Karar Verilen Miktarlar Bu Dosyada da İstenmesi ve Aynen Hüküm Altına Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı )
Y5.HDE. 2015/28290SAKLI TUTULAN BEDELİN TAHSİLİ ( Ecrimisil - Zamanaşımının Failin ve Zararın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Başlatılacağı/Davacı Faili ve Zararın Miktarını 22/05/2013 Tarihinde Kesinleşen Mahkeme Karar İle Öğrenmiş Olduğundan Bu Kararın Kesinleştiği Tarihe Kadar Zamanaşımının Duracağının Kabulü İle Ek Davan Süresinde Açıldığından İşin Esasının İnceleneceği )
Y5.HDE. 2010/6332SAKLI TUTULAN BEDELİN TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli - Taşınmazın Değerinin İlk Dava Tarihine Göre Belirlendiği/Hüküm Altına Alınan Bedele de İlk Dava Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği)
Y5.HDE. 2004/1340SAKLI TUTULAN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bu Davada Islah Yolu İle Olsa Dahi İlk Davada Talep Edilen Birim Fiyatın Fazlasına Hükmedilememesi )
Y18.HDE. 2013/4294SAKLI TUTULAN BÖLÜM HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Alacağın İstendiği Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği - İlk Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y5.HDE. 2013/28980SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ ( Baraj İçin Yapılan Kamulaştırma Sonucu Ekonomik ve Sosyal Yönden Yararlanma Olanağı Kalmadığı İddiası - Muhtesatın Davacı Tarafından Fiilen Kullanılmaya Devam Edildiği Anlaşıldığından Muhtesat Bedeline Hükmedilemeyeceği )
Y5.HDE. 2004/11048SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ ( Davacı Ek Dava Açabileceği - Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili İsteminin Kabulü Gereği )
Y5.HDE. 2012/20266SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Yapı Bulunan Taşınmazın M2 Birim Fiyatından % 10 Oranında Objektif Değer Azalışı Olacağı Bilirkişi Kurulunca Kabul Edildiğinden Bu Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y5.HDE. 2010/21972SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ (Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2005/2699SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ DAVASI ( Değerlendirme İlk Dava Tarihine Göre Yapıldığından Faize de İlk Dava Tarihinden İtibaren Hükmetmek Gerekeceği - İlk Davanın Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Amacıyla Yapılması )
Y5.HDE. 2011/17543SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ İSTEMİ ( İlk Davada Yapılan Islahın Fazlaya İlişkin Haktan Vazgeçme Niteliğinde Olmayıp Keşif Sonucu Alınan Birinci Raporda Belirlenen Bedel İçin Yapıldığı Gözetilerek İşin Esasına Girilerek Davanın Kabulü Gerekirken Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.HDE. 2014/11618SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atılarak Üzerine Pilon Dikilip Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmazın Pilon Yeri Bedeli İle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili - Harç ve Vekalet Ücretinin Maktu Olarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/7787SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedeli - Aktif Husumet Nedeniyle Davanın Reddi/Davacıların Dava Konusu Taşınmazlardaki Paylarını Başka Kişilere Devrettiği Pay Sahibi Olmadıkları )
Y5.HDE. 2005/11674SAKLI TUTULAN BÖLÜMÜN TAHSİLİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız Elatma - Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Önceki Davada Tespit Edilen Bedel Esas Alınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2003/22163SAKLI TUTULAN FAİZ ALACAĞI ( Davada ve İcra Takibi Sırasında Faiz Hakkı Saklı Tutularak Verilen İbranın Saklı Tutulan Faiz Alacağını Kapsamadığı - Faiz Alacağı Saklı Tutularak Veriler İbranın Dosya Numarası Belirtilen Alacağı Kapsadığı )
Y4.HDE. 2007/1153SAKLI TUTULAN FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN EK DAVA İLE İSTENMESİ ( Talep Ettikleri Tazminat Tutarının Kabul Edilmesine Karşın Davada Vekil İle Temsil Edilen Davacılar Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.HDE. 1981/173SAKLI TUTULAN HAKKIN DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI ( Görevsizlik Kararı Verilebilmesi İçin )
Y9.HDE. 1995/531SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN AÇILAN DAVA ( İbraz Edilen İbranamenin Önceki Davada Oluşan Kesin Hüküm Karşısında Hukuken Geçerli Olmaması )
Y9.HDE. 1997/16110SAKLI TUTULAN HAKLAR İÇİN DAVANIN SONUÇLANDIRILMASI ( İşçilik Alacakları İçin Açılan Davanın Sonuçlanmasından Önce )
Y3.HDE. 2005/2736SAKLI TUTULAN KESİMİN TAHSİLİ TALEBİ ( Saklı Tutulan Tazminat Miktarı Davacıya Sorulmalı ve Saklı Tutulan Hakla Birlikte Dava Konusu Edilen Miktar 5.000.000.000 Lirayı Geçtiği Taktirde Davaya Asliye Hukuk Mahkemesince Bakılacağı )
Y3.HDE. 2002/2780SAKLI TUTULAN KISIM ( Görevli Mahkeme Belirlenirken Saklı Tutulan Kısmın Sorularak Ona Göre Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y11.HDE. 1988/4444SAKLI TUTULAN KUR FARKINDAN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİNDE ZAMANAŞIMI
Y10.HDE. 2004/412SAKLI TUTULAN KUSUR FARKININ TALEP EDİLMESİ ( Kurum Tarafından İstenilen Farkın Tedavi ve Geçici İşgöremezlik Ödeneğine İlişkin Olması Nedeniyle Talebin Tamamının Kabulünün Gerekmesi )
Y5.HDE. 2004/11172SAKLI TUTULAN MUHDESAT BEDELİ ( Davacı Tarafından Enkazın Davalı Belediye Tarafından Alındığı Hususu İspatlanmadığından İlk Davada Belirlenen Meyveli Ağaç ve Bina Bedellerinden Enkaz Değerinin İndirilerek Tespit Edilen Bedele Hükmedilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği - Kamulaştırmasız Elatma )
Y15.HDE. 2008/459SAKLI TUTULAN PAY ( İlk Dava Dosyası İle Davalılar Sadece O Dosyada Dava Konusu Yapılan Miktar Yönünden Temerrüde Düşürüldüğü - Bu Dosyada Karar Altına Alınan Miktar Yönünden İlk Dava Tarihinden Faiz Yürütülemeyeceği )
Y21.HDE. 2003/1523SAKLI TUTULAN ŞAHSİ HAKKIN CEZA DAVASINDA REDDEDİLMESİ ( Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açmaya Engel Olmadığı - Hak Arama Özgürlüğü )
Y11.HDE. 1993/932SAKLI TUTULMAYAN FAİZ ALACAĞININ TALEP EDİLEMEMESİ ( Asıl Alacak Tahsil Edilirken )
Y13.HDE. 2007/5117SAKLI TUTULMAYAN FAZLAYA İLİŞKİN TALEP ( Islah Dilekçesinde Haklarını Saklı Tutmamış Olan Davacı İlk Davadaki Hadiseye Dayanarak Ek Dava Açamayacağı )
Y11.HDE. 1997/6180SAKLI TUTULMAYAN HAK ( Davacı Alacağının Tamamının Faiziyle Birlikte Tahsil Etmiş Fazla Hak BK. 113/2. Maddesine Göre Saklı Tutulmadığından Reddi Gereği - Çek Bedellerinin Tahsili Talebi )
Y11.HDE. 2005/20SAKLI TUTULMAYAN HAK ( Temerrüt Faizine İlişkin/Atıfet Süresi Tanınmadığının Kabulü Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Kasko Sigortası )
Y3.HDE. 2005/2364SAKLI TUTULMAYAN KISIM ( Fazlaya İlişkin Talep Ve Dava Haklarını Saklı Tutmayan Davacının Ne Islah Yoluyla Ne De Ek Dava Yoluyla Fazla Kısım İçin Talepte Bulunamayacağı )
Y12.HDE. 2008/15889SALAHİYETLİ HAMİL ( Kambiyo Senetleriyle İlgili Hak Sahipliğini İspat Külfeti - Senedi Elinde Bulunduranın Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirodan Anlaşıldığı Takdirde Selahiyetli Hamil Sayılacağı )
Y11.HDE. 2003/11373SALAHİYETLİ MAKAM OLAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAŞVURARAK TAŞINAN MALDAKİ HASARI TESBİT ETTİREN ALICI ( Hasarın Varlığına İlişkin İspat Külfetini Yerine Getirmiş Sayılacağı - Nakliyat Sigortacısının Rücu Talebi )
YHGKE. 1963/6-24SALAHİYETSİZ AÇILAN DAVA
Y2.CDE. 1992/3409SALAMURA SİYAH ZEYTİNDE KOKU VE ACILIK ( Evsaf Kaybı veya Sağlığa Zararlılık Hali Oluşturup Oluşmadığı Hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan Mütalaa Alınması )
Y10.CDE. 1997/6291SALD1RGAN SARHOŞLUK
Y4.CDE. 1999/3874SALDIRGAN SARHOŞLUK
Y4.CDE. 2000/2574SALDIRGAN SARHOŞLUK
Y4.CDE. 2000/6493SALDIRGAN SARHOŞLUK
Y3.CDE. 2005/8801SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İle 35. Maddesinde Düzenlenmiş Olup Uygulanacak Müeyyidenin İdari Para Cezası Olduğu )
Y8.CDE. 2002/4797SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 647 Sayılı Yasanın Beşinci Maddesinin Uygulanabilirliği için Toplam Para Cezası Esas Alınarak Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2004/8114SALDIRGAN SARHOŞLUK ( 765 Sayılı TCK'nun 102/5. Maddesine Göre Hesaplanan İki Yıllık Zamanaşımının Mahkumiyet Hükmü ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleştiği - Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2001/24608SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Alkollü Olan Sanığın Müştekiye Hakaret ve Tehditte Bulunmaması Nedeniyle Suçun Sarhoşluk Olması )
Y4.CDE. 2002/8468SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Alkollü Olarak Geceleyin Ailesiyle Ayrı Oturan Sanığın Evin Eklentisine Girerek Kapıyı Zorlaması )
Y4.CDE. 1997/577SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Alkolün Etkisiyle Tahrik Bulunmaksızın Görevliye Sövmek )
Y2.CDE. 1998/638SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Asker Sanık-Zamanaşımı )
Y2.CDE. 1998/10395SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Aynı Eylemden Verilen Cezaların İnfaz Aşamasında Mahsubu )
Y4.CDE. 2002/4926SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Beyanı hükme esas alınan tanığın yeminsiz dinlenemeyeceği/Tanık beyanlarındaki çelişkiler giderilmeksizin hüküm kurulamayacağı - Sanığın saldırgan davranışlarının sarhoşluk durumunda yapıldığı tespit edilmeden saldırgan sarhoşluktan hüküm kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2000/7421SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Ceza Yasasında Öngörülen Cezanın Üst Sınırına Göre Ceza Yasasında Yazılı Üç Yıllık Sürenin Dolmuş Bulunması )
Y2.CDE. 2004/11042SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Cezanın Miktar Ve Nevi İtibariyle Tabi Olduğu 765 Sayılı TCK'nun 102/5.Maddesine Göre Hesaplanan 2 Yıllık Asli Zamanaşımının Mahkumiyet Kararı Ve İnceleme Tarihleri Arasında Gerçekleşmesi )
Y4.CDE. 1994/6360SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde Esas Alınacak Birim )
Y4.CDE. 1992/3831SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Ögeler - Sanıklar Tarafından İşlendiğinin Kanıtlanması )
Y4.CDE. 1992/6051SALDIRGAN SARHOŞLUK ( Çözümü Haklı Kılıcı Zorunlu Öğelerin Saptandığı )
Y4.CDE.