O Kavram Endeksi (1. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

OBJEKTİF-ORİJİNAL / ORMAN-ORMANA / ORMANDA-OYUNCAK / Ö.S.S.-ÖDÜNÇ / ÖFKE-ÖZÜRSÜZ

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

O

Y20.HDE. 1992/11300ORMAN
YHGKE. 1990/16-290ORMAN
Y8.HDE. 2005/3633ORMAN ( Anayasa Hükmü ve 6831 Sayılı Yasa Gereğince Orman Olan Bir Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve İmar-İhya Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 2004/8-15ORMAN ( Ayırma Sonucu Oluşan Parsellerin "Devlet Ormanı" Niteliği Değiştirilerek "Hali Arazi" Niteliği İle Hazine Adına Tespiti - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 1992/4882ORMAN ( Bitki Örtüsünün Yok Edilmesi - Salt Orman Toprağının Orman Olduğu )
YHGKE. 2003/20-13ORMAN ( Dava Konusu Taşınmazların 6831 Sayılı Yasaya Göre Orman Sayılmasının Zorunlu Olması )
Y20.HDE. 1996/1830ORMAN ( Davanın Esasına Girişilerek Orman Araştırmasının Yöntemince Yapılması Gereği )
Y16.HDE. 2003/11884ORMAN ( Dayanılan Tapu Kaydı Yerine Uygulanmadan ve Taşınmazın Ormanla Çevrili Olduğundan Orman Yönünden İnceleme ve Araştırma Yapılmamasının Hatalı Olması )
Y3.CDE. 2003/6482ORMAN ( Emvalin Elde Edildiği Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 1992/16-203ORMAN ( Gayrı sabit sınır )
YHGKE. 1981/1-423ORMAN ( Gayrısabit Sınır )
Y20.HDE. 1994/7757ORMAN ( İçtihadı Birleştirme Kararına Konu Ve Amacıyla Bağdaşmayacak Biçimde Yanlış Anlam Verme )
Y20.HDE. 2000/4145ORMAN ( İki Sınırı Orman Okuyan - Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği Vergi Kaydı Miktarı Kadar Tescil Edileceği )
YHGKE. 1981/7-1030ORMAN ( Kanun Değişikliği İle Orman Tarifinin Değiştirilmiş Olması )
Y20.HDE. 1992/10096ORMAN ( Kararın Dayanağı Olan Krokinin Dosyasına Konması )
YHGKE. 1993/8-751ORMAN ( Kazandırıcı zamanaşımı )
Y20.HDE. 2001/1537ORMAN ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğiyle İktisap Edilemeyeceği)
Y20.HDE. 2001/4020ORMAN ( Kesinleşmiş Tahdit Bulunan Yerlerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi-Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/6196ORMAN ( Keşifte Uygulanmayan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritası Zemine Uygulanıp Suça Konu Yerin Orman Olup Olmadığının Araştırılması Lüzumu )
Y3.CDE. 2003/4013ORMAN ( Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetiyle Keşif Yapılarak Yerin Orman Olup Olmadığının Şüpheye Yer Vermeyecek Biçimde Bilirlenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 1992/2614ORMAN ( Köyün yararlanması)
Y3.CDE. 2003/2959ORMAN ( Mahallinde Keşif Yapılarak Yanan Yerin Orman Olup Olmadığının Araştırılması )
YHGKE. 1995/20-518ORMAN ( Makilik )
Y20.HDE. 2015/11679ORMAN ( Olağanüstü Zamanaşımına Dayalı Tescil İstemi - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği )
Y16.HDE. 2003/10953ORMAN ( Orman Kadastro ve Sınırlandırılması Yapılan Bölgelerde Yerin Orman Sayılıp Sayılmayacağı Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yerel ve Uzman Orman Bilirkişiler Aracılığı ile Yerine Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )
Y16.HDE. 1991/16019ORMAN ( Orman Veya Orman Toprağının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2005/4408ORMAN ( Ormancı Bilirkişi Taşınmazın Kesinleşmiş Orman Sınırlama Hattının Dışında Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunu Açıklamışsa da Dört Tarafının Devlet Ormanı ile Çevrili Bulunması Nedeniyle Orman Kanunun 17 inci Maddesi Kapsamında Kalan Yer Olması )
YİBGKE. 1954/11ORMAN ( Ormanlar Dışındaki Sahipli Arazide ve Bunların Kenarındaki Yüzölçümü Üç Hektarı Geçen Ağaçların Orman Sayılması )
Y20.HDE. 1994/7870ORMAN ( Ormanların Mülkiyetinin Hazineye Ait Olduğu - Ormanların Tescili )
Y20.HDE. 1993/7863ORMAN ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsünün Yok Edilmesi Durumunda Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğuna Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2017/8013ORMAN ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - T.M.K.'nın 713. Md. Dayalı Tescil İstemi )
Y20.HDE. 2017/9174ORMAN ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - Orman Tahdit Kadastrosuna ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz )
Y3.CDE. 2003/5248ORMAN ( Sanıkların Savunmaları İkrarları ve Bir Adet Ladin Ağacını Odun Haline Getirmeleri Karşısında Eylemin 6831 Sayılı Yasanın Anılan Maddelerine Uyacağının Gözetilmesi Lüzumu )
Y20.HDE. 1993/602ORMAN ( Sınırları Dışına Çıkarılması Talepleri )
Y3.CDE. 2003/3441ORMAN ( Suça Konu Yerde Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Heyetiyle Keşif Yapılıp Alanın Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/5817ORMAN ( Suça Konu Yere Ait Tapu Kaydı Tedavülleriyle Birlikte Uygulanarak Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/6221ORMAN ( Suça Konu Yerin Ağaçlandırma Sahası Olarak Tahsisinin yada Orman Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/6472ORMAN ( Suçun İşlendiği Yerin Muhafaza Ormanı Olup Olmadığının ve İlanlarının Yapılıp Yapılmadığının İlgili Bakanlıktan Sorulup Sonucuna Göre Karar Verilmesi Lüzumu )
Y20.HDE. 2001/7471ORMAN ( Süresi Ne Olursa Olsun Zilyetlik Ve Tapu İle Ormandan Toprak Kazanılamayacağı - Miktar Fazlası )
Y20.HDE. 2001/1799ORMAN ( Tapu İptal Ve Tescil Davasında Mahkemenin Bozma Kararına Uyması )
Y3.CDE. 1992/6718ORMAN ( Tapu Kaydında Sözkonusu Yerin Kısmen Orman Olması - Orman Kanununa Muhalefet/Suçun Vasfı )
Y20.HDE. 1994/7512ORMAN ( Tapu Ve Zilyedlik Yoluyla Ormandan Yer Kazanma Olanağının Bulunup Bulunmadığı )
Y20.HDE. 1995/12167ORMAN ( Tapulama Komisyonunca Tutanakların Mahkemeye Verilmesi )
Y20.HDE. 2015/13677ORMAN ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Mahkemece Öncesi Orman Olan Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği )
Y20.HDE. 2016/14160ORMAN ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı Sağlayan 3402 S. Kanun'un 45. Md. İlgili Fıkraları Anayasa Mahkemesi'nin Kararları İle İptal Edilmiş Olduğundan Bu Yollarla Ormandan Yer Kazanılamayacağı/Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği )
Y20.HDE. 2001/3137ORMAN ( Taşınmazın Bulunduğu Yöredeki Kesinleşen Tahdit Haritası İle Uyumlu Uygulama Yapılması )
Y20.HDE. 1993/11791ORMAN ( Vergi Kayıtlarının Sabit Sınırları - Memleket Haritası Ve Amenajman Planı )
Y20.HDE. 2003/4660ORMAN ( Yanmasından Veya Açıklıklarından Faydalanılarak İşgal Açma Veya Herhangi Bir Şekilde Elde Edilecek Yerlerle Yapılacak Her Türlü Yapı - Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı )
Y16.HDE. 1991/3834ORMAN ( Zilyetlikle İktisap-Kütüğün Beyanlar Hanesine Kısıtlayıcı Hüküm Konulamaması )
Y8.HDE. 1993/7749ORMAN ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1991/7-533ORMAN ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1992/7-263ORMAN ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1993/20-15ORMAN ( Zilyetlikle iktisap )
Y20.HDE. 2005/1790ORMAN /KAYALIK /ÇALILIK OLAN YER ( Tespit Dışı Bırakılması/Taşınmazın Orman Olmadığı Hususu Ancak Yörede Yapılıp Kesinleşecek Orman Tahdidi Dışında Kalması Halinde Kabul Edilebileceği - Tapusuz Taşınmazın Tescili )
Y20.HDE. 2001/6136ORMAN AÇIKLIKLARI ( Bu Yerlerin Özel Mülkiyet Amacıyla Kazanılamaması )
Y8.HDE. 2005/959ORMAN AÇIKLIKLARI ( Faydalanarak İşgal veya Herhangi Bir Şekilde Yer Elde Edilmesi Suretiyle Tapuya Tescil Yapılamayacağı )
Y3.CDE. 2003/5409ORMAN AÇMA ( Açmadan Hasıl Olan ve Yedieminde Bulunan Emval Hakkında Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2011/10192ORMAN AÇMA ( Ağaç Kökleri Sökülüp Örtü Kaldırılması Eyleminin Açma Suçuna Uygun Olduğu Gözetilmeksizin Orman Alanını İşgal Suçundan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5820ORMAN AÇMA ( Sanığın Açma ve İşgal Eylemleri için Ayrı Ayrı Verilen Cezaların İçtima Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/3562ORMAN AÇMA ( Sanığın Tek Olan Açma Eyleminden Mahkumiyet Yanında Ayrıca Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/7775ORMAN AÇMA ( Suç Vasıflarının Tayini Gerekirken İşgal ve Açma Yapılan Yerlerin Ayrı Ayrı Hesaplanıp İçtima Kurallarına Göre Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2005/3200ORMAN AÇMA SUÇU ( Orman Kenar Boşluğunun Sökerek Tarlaya Katma - Dava Konusu Yerin Ormanın Devamı Niteliğinde Bitki Örtüsü Olmayan Açma Olup Ormandan Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Harita ve Kadastro Kayıtları ile Hava Fotoğrafları Karşılaştırılarak Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
YHGKE. 1998/20-118ORMAN AÇMA VE İŞGAL SEBEBİYLE CEZA DAVASI ( Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
Y20.HDE. 2010/11685ORMAN AĞACI NİTELİĞİNDEKİ DELİCE AĞAÇLARI ( Aşılanması Halinde Orman Sayılan Yerlerde 3402 S. Yasanın 17. Md.sinin Uygulanmayacağı )
Y3.CDE. 2000/10770ORMAN AĞACINI İZİNSİZ KESME ( Sanığın Kendi Bahçesindeki Meşe Ağaçlarından Emvali Sağlamış Olması Halide Oluşacak Suç )
Y3.CDE. 1997/5356ORMAN AĞACININ TEPE ÇATISINI KESEREK HAYVANLARINA YEDİREN SANIK ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
YHGKE. 2005/21-453ORMAN AĞAÇLANDIRMA FAALİYETİ ( Dosya ve Anılan Protokoller Kapsamında Tarımla İlgili Ancak Tarım İşi Niteliğinde Bulunmadığından Sigortalılığın Tespiti Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2000/4-52ORMAN AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA USULSÜZ HAYVAN OTLATILMASI ( Ağaçlandırma Gideri-Faiz )
Y20.HDE. 2007/45ORMAN AĞAÇLARI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Bilirkişi Raporunda Ağaçların Yoğunluğu ve Kapalılık Teşkil Edip Etmediği Gibi Hususların Tespit Edileceği )
Y3.CDE. 1995/3708ORMAN AĞAÇLARININ DALLARINI BUDAMAK ( Hayatiyetin Devam Etmesi - OK.m.91/5'in Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2005/8769ORMAN ALANI ( Bilirkişi Heyetiyle Tekrar Keşif Yapılarak Suça Konu Mahalle Tapulama ve İmar Paftaları Orman Kadastro Haritası ve Tutanakları Hava Fotoğrafları Uygulanarak Bu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Orman Kanununa Muhalefet )
Y3.CDE. 2001/13629ORMAN ALANI ( İki Ayrı Ormanda İşgal ve Faydalanma Suçları - İki Eylemin Aynı Kasıttan Kaynaklanan Tek Bir Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/8510ORMAN ALANI ( İşgal ve Faydalanmada Bulunulan Alana Ağaç Dikilmesi ve Ağaçların Kurutulması Sonucu Toprağın Korunmasız Bırakılması - Sanığın Kullanım Alanının Tespiti ile Hukuki Durumunun Tayini Gerekeceği )
Y20.HDE. 2005/9679ORMAN ALANI ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı - Çekişmeli Parseller Orman Alanı Dışında Bırakıldığından Davanın Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2005/2862ORMAN ALANI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisabının Mümkün Olmaması )
Y3.CDE. 2004/6373ORMAN ALANI ( Orman Kanununa Muhalefet - Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2005/300ORMAN ALANI ( Taşınmazın Çevresinde Olması Halinde Veya Ormanlık Bir Yer İse Davanın Orman İdaresine Yöneltilmesi Gereği - Zilyetliğe Dayalı Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2016/11265ORMAN ALANI (Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Parselin Özel Orman Olarak Sınırlandırılan Alan İçinde Kaldığı/Tutanağın Beyanlar Hanesine Kesinleşen Orman Tahdidinde Özel Orman Olarak Belirlenen Saha İçinde Kaldığı Yönünde Şerh İle Birlikte Niteliği “Fıstık Çamlığı” Olarak Düzeltilerek Gerçek Hak Sahibi Adına Tapuya Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2003/3393ORMAN ALANI DIŞINA BIRAKILAN YER ( Tapunun Dayanağı Kroki 3402 Sayılı Yasanın 20/A Maddesi Gereğince Zemine Uygulanıp Kapsamı Belirlenmesi Gereği/Kadastro Tespitine İtiraz - Kroki Kapsamı Dışında Kalan Bölüm Yönünden Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 1992/76ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
YHGKE. 1994/20-755ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARILMA
Y20.HDE. 1992/243ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARMA ( Gerçek Kişiler Adına Yapılamaması )
Y20.HDE. 1995/8834ORMAN ALANI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Gerçek Kişilerin İşleme Karşı Dava Açmakta Hukuki Yararı Bulunmaması )
Y20.HDE. 2010/7325ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN ÇEKİŞMELİ PARSEL ( HYUY'nın 445. Md.sinde Sayılan Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Bulunmadığı Belirlenerek İstemin Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/7806ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman Genel Müdürlüğü'nün Yasal Hasım Niteliği - Mahkemece Yapılacak İnceleme ve Araştırmalar )
Y20.HDE. 2001/671ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKMA ( Tapuların Dayanağı Kroki - Taşınmazın Bir bölümünün Satılması )
YHGKE. 2004/8-114ORMAN ALANI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ KISMI ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y13.CDE. 2014/10874ORMAN ALANI İÇİNDE MADEN OCAĞI AÇIP İŞLETME ( İşletmenin İzinsiz Olması Halinde Eylemin Orman Kanunu'nda Düzenlenen Hükümlere Göre Cezalandırılması Gereği - Suça Konu Ocağın Orman Alanı Dışında Olması Halinde İdari Para Cezasını Gerektirir Nitelikte Kabahat Fiilini Oluşturduğu )
YHGKE. 1989/16-172ORMAN ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( Memleket Haritası Amenajman Planı Vergi Kaydı Zilyetlik Durumu Gibi Yönlerden Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi )
Y7.CDE. 2005/11368ORMAN ALANI İÇİNDEKİ MİLLİ PARK SAHASI İÇİNDE HAYVAN OTLATMAK ( Orman Kanunu Gereğince İdari Para Cezasını Gerektirdiği - İdari Yaptırımın Mahkeme Tarafından Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2009/17127ORMAN ALANI KENARINDA EĞİMLİ BİR YERDE BULUNAN YER ( Taşınmazın Zabıt Mümzi Tarafından TTK.'nun Eski İrtifak Sahası İçinde Olduğu - TTK.'nun Yerin Kullanımı İle İlgili Belgelerde Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/11132ORMAN ALANI OLAN TAŞINMAZIN TAPUSUNUN İPTALİ VE TESCİLİ ( Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasına Dayalı Olarak Yapılan Araştırmada Orman Tahdidi İçinde Kalan Yerlerden Olduğu - Kabulü Gereği )
YHGKE. 1989/14-276ORMAN ALANI SAYILAN TAŞINMAZ ( Bu Yerler için Doğan Mülkiyet Uyuşmazlıklarına Genel Mahkemelerde Bakılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/8248ORMAN ALANINA AĞAÇ DİKMEK ( Orman Alanı İçerisindeki Boşluklardaki Ağaçları Kesme Veya Buralara Meyve Dikme Eylemlerinin İşgal Suçunu Oluşturması )
Y3.CDE. 2005/5166ORMAN ALANINA DAHİL MİLLİ PARK SINIRLARI DAHİLİNDE İŞLENEN SUÇ ( Sanık Hakkında 6831 S.Y'nın 111.Maddesi Yerine 2873 S.Y'nın 20. Maddesinin Tatbikinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1995/11697ORMAN ALANINA EV YAPMAK ( Su Basmanın Tamamlanmış Olması - Eksik Kalkışma )
Y3.CDE. 2004/6322ORMAN ALANINA İNŞAAT ( Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesinden Sonra Suç Tutanağının Tanzim Edildiği - Bu Tarihte İse Sanığın İnşaatın 1. Katını Tamamlayarak 2. Katının Tavan Tablasını Yaptığı/Suçun Tamamlandığı )
Y3.CDE. 2007/1541ORMAN ALANINA KISMEN TECAVÜZ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Orman Alanına Kısmen Tecavüzlü Binanın Tamamı İçin Değil Tecavüzlü Kısmı Hakkında Zoralım Kararı Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1999/10443ORMAN ALANINA TECAVÜZ OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Karayolları'na Tahsis Edilen Taşınmazın Tahsis Süresinin Sona Ermesi )
Y20.HDE. 1998/2961ORMAN ALANINA TEKABÜL EDEN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y4.HDE. 2017/3817ORMAN ALANINDA AÇMA YAPMA EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Olaya Dair Olarak Davalı Hakkında Devlet Ormanında İşgal ve Faydalanma Suçuyla İlgili Mahkumiyet Kararı Verildiği ve Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Yargıtay'a Gönderildiği - Hukuk Hâkimi Ceza Mahkemesinin Kararı İle Bağlı Değilse de Ceza Mahkemesince Belirlenecek Maddi Vakıalar Hukuk Hâkimi Yönünden de Bağlayıcı Olduğundan Ceza Dosyasının Sonucu ve Kesinleşmesinin Bekleneceği )
Y3.CDE. 2004/10879ORMAN ALANINDA DEĞİŞİK TARİHLERDE YAPILAN AÇMA EYLEMİ ( Ayrı Bir Suç Teşkil Ettiği - Açılan Davanın Kapsamı İçinde Olarak Saptanan Eylemlerinden Dolayı 6831 S.Y'nın 93/2.Md. nin 2 Kez Uygulanması Suretiyle Ayrı Ayrı Hüküm Kurulup Buna Göre Tazminat ve Ağaçlandırma Gideri Tayini Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/6702ORMAN ALANINDA İSTİHSAL AMAÇLI KESİM İZNİ VERME YETKİSİ ( Orman İdaresine Ait Olduğu-Elatmanın Önlenmesi )
YCGKE. 2004/3-81ORMAN ALANINDA İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Erteleme ve Paraya Çevirme Veya Çevirmeme - Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y19.CDE. 2015/1843ORMAN ALANINDA KAZI YAPARAK KAPTAJ İNŞA EDİLMESİ ( Orman Kanununa Muhalefet/6893 S.K. 93. Maddesi Gereğince Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/3814ORMAN ALANINDA MEYDANA GELEN ZARAR ( Bilirkişiye Gerçek Zarar Hesap Ettirilmeden Ağaçlandırma Gideri Miktarı Esas Alınmak Suretiyle Yazılı Şekilde Uygulama Yapılmasının Hatalı Olması )
Y4.HDE. 2010/1555ORMAN ALANINDA TARLA AÇMA NİTELİĞİNDEKİ HAKSIZ EYLEM ( Ağaçlandırma Gideri İstemi - Her Türlü Orman Suçu Sebebiyle Ağaçlandırma Giderine Karar Verilmesi Gerektiğine Göre Davalının Hesaplanacak Ağaçlandırma Gideri İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YCGKE. 1992/3-238ORMAN ALANINDA TEMEL KAZIP DUVAR YAPMAK ( Dava Boyunca İnşaat Tamamlanmış Olsa da Teşebbüs Halinde Kalmış Fiilden Hüküm Kurulması )
Y3.CDE. 2013/31338ORMAN ALANINDA YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Yangının Sanığın Döktüğü Köz ve Küllerden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu/Bu Çelişkinin Giderileceği - Rüzgarın Esiş Yönünün İlgili Kurumdan Tespit Edilip Farklı Bilirkişiler Vasıtasıyla Yeniden Keşif Yapılacağı )
Y20.HDE. 2001/6136ORMAN ALANINDA YASAK OLAN İŞLER ( Her Çeşit Bina ve Ağıl İnşası ve Hayvanların Barınmasına Mahsus Yerler Yapılması ve Tarla Açılması İşlenmesi Ekilmesi ve Orman İçinde Yerleşilmesinin Yasak Olması )
Y3.CDE. 1993/15412ORMAN ALANINDA YENİDEN TARLA AÇMAK ( İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 2002/13063ORMAN ALANINDA YER AÇMAK ( Orman İçerisinden Kanal Kazıp Hortum Gömmek Suretiyle 6831 Sayılı Yasaya Muhalefet Edilmesi )
Y3.CDE. 2003/631ORMAN ALANINDAKİ TAPULU YERİN İŞGALİ ( Sanığın 2/B Çalışması Sonucu Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Karardan Haberdar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YCGKE. 2012/3-1516ORMAN ALANINDAN AĞAÇ KESME ( 6831 S.K. Muhalefet Suçunun Açılan Davada Oluşmadığının Anlaşıldığı/Ağacın Kesildiği Taşınmazın Sanığın Babasına Ait Olduğu - Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi/Ceza Yasasının Kıyasa Yol Açacak Şekilde Genişletilemeceği/Fiilin Kabahat Olduğunun Anlaşıldığı/Beraat )
Y19.CDE. 2015/9522ORMAN ALANINDAN AĞAÇ KESME VE TARLA AÇMAK SURETİYLE İŞGAL ( Suçlarından Dava Açılmış Olmasına Karşın Mahkemece Yanlızca Orman Alanını İşgal Suçundan Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2004/15674ORMAN ALANINDAN AĞAÇ KESMEK KASTI ( Dedeleri Tarafından Satın Alınarak Tedavül Gören Tapu Kaydına Dayanarak Ağaç Kesen Sanıklarda Kasıt Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2002/13063ORMAN ALANINDAN SU BORUSU GEÇİRMEK ( 6831 Sayılı Kanuna Muhalefet Edilerek Orman İçerisinden Kanal Kazarak Hortum Gömülmesi Suretiyle Atılı Suçun İşlenmesi )
Y3.CDE. 2011/544ORMAN ALANINI AÇMA ( Sanığın Devlet Ormanı Sayılan Yerde Orman Örtüsünü Kaldırmak Suretiyle Bina Yaptığının Tespit Edilmesi Halinde İnşaat Devam Etse Dahi Eylemin Tamamlanmış Sayılacağı - Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmaması Gereği )
Y3.CDE. 2010/2884ORMAN ALANINI İŞGAL ( Bilirkişi Raporlarında Çelişki Olduğu - Amenajman Planı Tatbik Edilip Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığı ve Eylemin Vasfının Tespit Edileceği )
Y3.CDE. 2010/334ORMAN ALANINI İŞGAL ( Bilirkişinin Ek Raporu Düzenlenmeden Önce Eski Yeminlerinin Hatırlatılmaması veya Yeniden Yemin Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1996/2102ORMAN ALANINI İŞGAL ( Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları İçinde Kalan - Sanığın İfadesi/Tekerrürün Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2003/8248ORMAN ALANINI İŞGAL ( Orman Alanı İçerisindeki Boşluklardaki Ağaçları Kesme Veya Buralara Meyve Dikme Eylemlerinin İşgal Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 2003/3-178ORMAN ALANINI İŞGAL ( Sanığın Köylünün Ortak İstifadesine Terk Edilen Yayla Boşluğuna Taş Duvar Temel Üzerine Tuğla Örgü ile Tek Katlı Bina Yapmak Şeklindeki Eyleminin Suçu Oluşturması )
Y3.CDE. 2014/15844ORMAN ALANINI İŞGAL ( Sanığın Savunmasında Yerin Öncesinde Kendilerine Ait Olup Kadastro Sonucu Ormana Bırakıldıktan Sonra Bir Daha Buraya Girmediklerini Belirttiği - Muhtar İhtiyar Heyeti Üyeleri Civar Taşınmaz Sahiplerinin Tespit Edilerek Suç Tarihi ve Öncesinde Yeri Kimin Kullandığının Belirleneceği )
Y3.CDE. 2004/16466ORMAN ALANINI İŞGAL ( Suç Tutanaklarının Birer Gün Arayla Düzenlenmiş Bulunmasına Göre Hüküm Kurulan Dosya Getirilerek Birleştirme Kararı Verilip Verilmeyeceği Verilecekse Sanığın Eylemleri Aynı Kasıt Altında İşleyip İşlemediğinin Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2010/18223ORMAN ALANINI İŞGAL ( Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Şekilde Tespit Edileceği - Suç Tutanağının Düzenlendiği Tarihten Sonra Yerin Orman Tahdit Sınırları Dışında Bırakılmasının Sanığın Suçluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
Y3.CDE. 2005/7452ORMAN ALANINI İŞGAL KASTI ( Bulunmadığı Gözetilmeden Sanığa Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2010/4432ORMAN ALANINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Kesinleşen Tahdit Çalışmaları Sonrası Yerin Kesinleşen Orman Sınırları İçinde Kaldığının Belirlenmesi Nedeniyle Sonradan Tesis Edilen Tapunun Hukuken Geçersiz Olacağı - Sahanın Orman Olduğu/Binanın Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2004/1243ORMAN ALANINI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( 2/B Uygulamasıyla Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazı İşgal Eden Sanığın Sonradan Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Tekrar Orman İçine Alınmasından Haberdar Olup Olmadığının ve Suç Kastının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2000/10477ORMAN ALANINI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Mermer Ocağından Kalan Posa ve Artıkları Orman Alanına Dökerek Zarar Veren Sanık )
YCGKE. 2014/3-829ORMAN ALANINI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Yerel Mahkeme Hükmünün Özel Daire Tarafından Aleyhine Bozulması Sebebiyle Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Gerektiği Gözetilmeden Yargılamaya Devam Olunarak Yokluğunda Direnme Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2010/5611ORMAN ALANININ İŞGAL EDİLMESİ NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT ( Ağaçlandırma Giderinden Sorumlu Tutulması Talebi/Olayın İşgal ve Faydalanma Niteliğinde Olduğu - Ağaç Kesildiğinin ve Orman Örtüsü Temizliği Yapıldığının Kanıtlanamadığı/İstemin Reddi )
Y3.CDE. 2003/6501ORMAN ALANININ İŞGALİ ( Sanığın Kesinleşmiş Orman Alanı İçinde Kalan ve İçinde Betonarma İnşaat Bulunan Sahada İşgal ve Faydalanmada Bulunması )
Y3.CDE. 2010/9262ORMAN ALANININ İŞGALİ ( Suça Konu Yerde Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Olduğu - Kadastronun Kesinleşme Tarihinin Tespit Edileceği )
YCGKE. 2017/3-231ORMAN ALANININ İŞGALİ VE FAYDALANMA SUÇU ( Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verme - Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Yeni Hükmün Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Mümkün Olmadığından Dosyanın Özel Daireye Gönderileceği )
Y3.CDE. 2003/7235ORMAN ALANININ KİMİN TARAFINDAN SÜRÜLDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ ( Suça Konu Yerin Fiilen Kimin Tarafından Kullanıldığının Muhtar Aza ve Komşu Taşınmaz Sahiplerinden Sorularak Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/7755ORMAN ALANININ KİMİN TARAFINDAN SÜRÜLDÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ ( Suça Konu Yerin Fiilen Kimin Tarafından Kullanıldığının Muhtar Aza ve Komşu Taşınmaz Sahiplerinden Sorularak Araştırılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/5222ORMAN ALANININ ŞAHISLAR ADINA TESCİLİ ( Devlet Ormanlarının Yanmasından veya Açıklıkların İşgal Açma Kesme Sökme Budama Boğma Yolları ile Elde Edilecek Yerlerle Yapı ve Tesislerin Şahıslar Adına Tescil Olunamaması )
Y20.HDE. 2008/5866ORMAN ALANLARI ( İmar İhya ve Zilyetlik İle Kazanılamayacağı - Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/1124ORMAN ALANLARI ( Orman Olduğu Saptanan Taşınmazın Tevziinin Söz Konusu Olamaması )
Y20.HDE. 2001/7563ORMAN ALANLARI ( Orman Tahdit Haritasındaki Orman Alanlarına Taşması - Orman Alanı İçinde Bırakılması Sonucu Ortaya Çıkma )
Y20.HDE. 2001/3449ORMAN ALANLARI ( Öncesi Orman Olan Ve Ormandan Açılan Taşınmazların Zaten Orman Olduğu )
Y13.HDE. 2008/4066ORMAN ALANLARI ( Özel Mülkiyete Konu Olması Devir ve Temliki Hukuki Sonuç Doğurmadığı - Satım Akdi BK. 19-20 Maddeleri Gereğince Mutlak Butlanla Batıl Olduğu )
Y16.HDE. 2005/438ORMAN ALANLARI ( Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı - İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kadastro Tespiti Talebi )
Y20.HDE. 2008/6583ORMAN ALANLARI İÇİNDEKİ YERLER ( Orman Alanları İçindeki Yerler İmar İhya ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gibi İl İlçe ve Kasabaların İmar Planları İçinde Kalan Alanlar da Aynı Şekilde Kazanılamayacağı )
Y19.CDE. 2015/9412ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ( Müsadere Konusunda Ek Savunma Hakkı Verilmeden Müsadere Kararı Verilmesi ve Keşif Sırasında Tutanak Düzenleyicisi Olan Tanıkların Oturumdaki Yeminleri Hatırlatılmadan ve Birlikte Dinlenmelerinin Kanuna Aykırı Olduğu)
Y19.CDE. 2015/10230ORMAN ALANLARININ İŞGALİ (Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmiş Olmasına Göre 5237 S.K. 53/1. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin İsabetsizliği)
Y19.CDE. 2016/6067ORMAN ALANLARININ İŞGALİ (Suç Tarihinde Maden İşletme Şirketinde Müdür Olan Şahsın Sanıkla Birlikte Ortakları Olan Kişilerin Tanık Sıfatıyla Dinlenip Diğer Tanıklarında Yine Ayrıntılı Beyanları Alınarak Sanığın Hukuki Durumu Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y19.CDE. 2015/9308ORMAN ALANLARININ İŞGALİ (Tanığın Beyanı Alınarak Gerekirse Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulup Dava Açılması Halinde Bu Dosya İle Birleştirilip Yargılamasının Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerekirken Eksik Kovuşturma Sonucu Mahkumiyet Hükmü Tesisinin Hatalı Olduğu)
Y19.CDE. 2016/1407ORMAN ALANLARININ İŞGALİ / ORMANDAN FAYDALANMA / ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ SUÇU ( Sanığın Yetkilisi Olduğu Şirket Adına Orman Sınırı İçindeki Pasa Döküm Sahasının Kullanılabileceğine Dair Verilmiş Bir İzin Bulunmadığı - İdarece Henüz Teslim Edilmeyen Yere Pasa Dökülmesiyle Atılı Suç Oluştuğu )
Y19.CDE. 2015/35648ORMAN ALANLARININ İŞGALİ / ORMANDAN FAYDALANMA ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ SUÇU ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Ayrıca Müsaderesine Karar Verilen Emval Değeri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 2010/3444ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ ( Hükümde Tartışma Yapılmadan Zararın Tazmin Edilmediği Biçimindeki Gerekçeyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2015/3-25ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ ( Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulması İsabetsizliğinden Sair Yönleri İncelenmeksizin Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/9985ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ (Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan İdare Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Ayrıca Müsaderesine Karar Verilen Tesis Değeri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine de Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y19.CDE. 2015/16437ORMAN ALANLARININ İŞGALİ ORMANDAN FAYDALANMA VE ORMAN İÇİNDE YERLEŞİLMESİ (Sanığın Kendi Özel İhtiyacı İçin Ormanlık Alanda Bulunan Suyu Kaptaj İçine Alıp Bir Kısmı Ormanlık Alanda Kalacak Şekilde Döşediği Hortumla Kendi Arazisine Taşıdığı Eylemde Suçun Oluştuğu)
Y3.CDE. 2011/2304ORMAN ALANLARININ İŞGALİ/ORMANDAN FAYDALANMA (Yerin Orman Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gerektiği/Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu - Fenni ve Orman Mühendislerinden Oluşan Heyetçe İnceleme Yapılacağı )
Y20.HDE. 2005/5948ORMAN ALANLARININ TAHSİSİ ( Orman Niteiğini Koruyan Alanlara Özel Yasalarla Dahi Tevzi Tapusunun Tesis Edilemeyeceği-İyiniyetli Kazanım Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2009/15971ORMAN ALANLARININ TESCİLİ ( Hava Fotoğrafına Göre Orman Alanı Olan ve Ayrıca Eylemli Olarak Orman Niteliğinde Bulunan Yerin Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/4802ORMAN AMENAJAN HARİTASI ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Veya Sayılan Yerlerden Bulunup Bulunmadığının Tespitinde Hava Fotoğraflarının, Gizli Memleket Haritasının ve Orman Amenajan Haritasının Kullanılacağı )
Y3.CDE. 2003/9850ORMAN AMENAJMAN PLANI HAVA HARİTASI VE MEMLEKET HARİTASI ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Tespitinde Tüm verilerle Birlikte Değerlendilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/10036ORMAN AMENAJMAN PLANI HAVA HARİTASI VE MEMLEKET HARİTASI ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Tespitinde Tüm Verilerle Birlikte Değerlendilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1990/6408ORMAN AMENAJMAN PLANI VE MEŞCERE HARİTASI ( Tapu Kaydıyla Birlikte Uygulanması-Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki )
Y3.CDE. 2013/9760ORMAN AMENAJMAN PLANINDA ZİRAAT ALANI İÇİNDE KALAN YER ( Memleket Haritasına Göre Yeşil Renkli Orman Alanı İçinde Kaldığı - Memleket Haritası ve Amenejman Planı Arasında Çelişki Bulunduğu/Alanında Uzman Mühendislerinden Oluşacak Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Keşif Yapılarak Yerin Niteliği Net Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/13981ORMAN ANIZLARININ YAKILMASI ( Anız Yakılan Tarlanın Devlet Ormanına Bitişik Olduğunun Belirtilmesine Göre Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasanın 76/D Maddesi Delaletiyle 110/1-C Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/6036ORMAN ARASINDA VE ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Satın Alma ve Zilyetlikle Kazanma - Varsa Üzerindeki Yollar Gösterilmeden ve Niteliği Tam Olarak Belirlenmeden Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2003/4597ORMAN ARASINDA YOL OLARAK BIRAKILAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tutanak Düzenlenmediği Ve Parsel Numarası Almadığına Göre Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 1981/656ORMAN ARAŞTIRILMASI
YHGKE. 1992/7-262ORMAN ARAŞTIRILMASI
YHGKE. 2001/8-939ORMAN ARAŞTIRILMASI ( Taşınmazın Hukuksal Niteliğinin Belirlenmesi Yönünden - Sadece Orman Tahdidi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılmasının Yetmediği/Tahdit Görmeyen Yerlerde Memleket Haritası Orman Amenajman Planı ve Hava Haritasının Uygulanması Suretiyle Yapılması Zorunluluğu )
Y20.HDE. 2016/6414ORMAN ARAŞTIRMASI ( 6831 Sayılı Kanuna Göre Orman Kadastrosunun İlân Edilerek Kesinleştiği - Yöntemine Uygun Olarak Orman Araştırması Yapılmadığı/Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı/Tescil Davası )
Y20.HDE. 2006/2682ORMAN ARAŞTIRMASI ( Davacının Dayanağı Tapu Kaydı İlk Oluşumundan İtibaren Getirtilerek Yöntemince Taşınmaza Uyup Uymadığı Saptanması Gereği )
Y17.HDE. 2005/11641ORMAN ARAŞTIRMASI ( Hazinenin Taşınmazların Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğu İddiası Çerçevesinde Taşınmazların Tümünün ya da Bir Bölümünün Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Yöntemine Uygun Orman Araştırması Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/13482ORMAN ARAŞTIRMASI ( Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırları Dışında Bırakılmış Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2000/11286ORMAN ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespit Tarihinde Kesinleşmiş Tahdit Bulunmadığından Araştırmanın Usulünce Yapılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2008/935ORMAN ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespiti - Yöntemine Uygun Biçimde Orman Araştırması Yapılmalı Bu İnceleme ve Değerlendirme Yapılırken Taşınmazın Fiziksel Yapısı Meyil Durumu Komşu Taşınmazlarla Mukayesesi Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/18093ORMAN ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bir Yerin Orman Olup Olmadığı Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Çözümleneceği )
YHGKE. 2009/7-251ORMAN ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İdaresinin Taraf Olmadığı Davada Re'sen Orman Araştırması Yapılamayacağı/Mahkemenin Bozma İlamından Esenlenerek Tamamen Yeni Gerekçelerle Verdiği Karar Direnme Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/2409ORMAN ARAŞTIRMASI ( Kök Murisin Tüm Mirasçılarının Zilyetlik Yolu İle Toprak Kazanıp Kazanmadıklarının Araştırılması ve Anılan Maddedeki Miktarların Aşılıp Aşılmadığının Saptanması Gereği )
Y20.HDE. 2008/1890ORMAN ARAŞTIRMASI ( Orman Kadastro İşlemleri Tespit Tarihinden Önce Kesinleşmiş İse Öncelikle Kesinleşen Orman Tahdit Harita ve Tutanaklarının Uygulanması Gerektiği - Tescil Talebi )
YHGKE. 2006/8-157ORMAN ARAŞTIRMASI ( Orman Kanununun 1. ve İlgili Maddelerdeki Ormanla İlgili Unsurlar Göz Önünde Tutularak Orman ve Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2005/1966ORMAN ARAŞTIRMASI ( Ormancı Bilirkişi Taşınmazın Orman İçi Açıklık Olduğunu Belirtmiş Olduğuna Göre Kazanmaya Engel Bir Durumun Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2008/1094ORMAN ARAŞTIRMASI ( Özelleştirilen A.Ş.'nin Hazine'ye Olan Borçlarına Karşılık Olarak Sonradan Yetiştirilen Ormandan Oluşan Alanın Orman Bakanlığı'na Tahsisi Kesinleştiğine Göre Bu Yerin ve İçindeki Açıklıkların Orman Olarak Tespitinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2005/11097ORMAN ARAŞTIRMASI ( Resmi Belgelere Dayalı Olmayıp Taşınmazların Öncesinin Niteliğini ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olmadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.HDE. 2008/2228ORMAN ARAŞTIRMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Devlet Ormanı Olup Olmadığı ve Toprağın Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişiden Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/12764ORMAN ARAŞTIRMASI ( Tapu İptali Ve Tescil - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiğine Karar Verildiği Taktirde Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Yöntemince Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/10220ORMAN ARAŞTIRMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Ziraatçi Bilirkişi Raporundaki Olgular Gözetilerek Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Varsa Orman Tahdit Haritası ve Tutanaklarının Getirtilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1993/1098ORMAN ARAŞTIRMASI ( Tapulama Tespitine İtiraz Davası - Temyiz İncelemesi )
Y8.HDE. 2005/1765ORMAN ARAŞTIRMASI ( Taşınmazın 6831 Sayılı Orman Kanununun 1. Maddesi Hükmü Uyarınca Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Araştırılması Gereği - Tescil Talebi )
Y16.HDE. 2005/9453ORMAN ARAŞTIRMASI ( Taşınmazın Niteliği ve İmar İhya Var İse Başlama ve Bitiş Tarihi Ayrıntılı ve Denetime Olanaklı Olarak Belirlenip Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği - Kadastro Tespiti )
Y17.HDE. 2003/9497ORMAN ARAŞTIRMASI ( Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tespite İtiraz Davası )
Y20.HDE. 2001/6881ORMAN ARAŞTIRMASI ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2006/5932ORMAN ARAŞTIRMASI ( Zilyetlikle Kazanma - Taşınmazın Devlet Ormanına Sınır Bulunması/Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Mutlaka Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/314ORMAN ARAŞTIRMASI (Davacı Çekişmeli Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu İddiasıyla Dava Açmış Olup Bu İddia Taşınmazın Orman Olduğu İddiasını da Kapsadığından Usulünce Orman Araştırılması Yapılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
Y20.HDE. 2013/2812ORMAN ARAŞTIRMASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Dosyada Bulunan Orman Bilirkişi Raporu ve Rapora Ekli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarındaki Konumu Dikkate Alınarak Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirip Yitirmediğinin Araştırılması Gerektiği)
Y17.HDE. 2003/5749ORMAN ARAŞTIRMASI (Orman Tahdidi Yapılan Yerlerde Kesinleşen Orman Tahdit Haritasının Uygulaması - Tahdid Bulunmayan Yerlerde Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması)
Y17.HDE. 2003/5796ORMAN ARAŞTIRMASI GEREĞİ (Tesbite İtiraz/Hazinenin Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerlerden Olduğu İddiası - Taşınmaza Ormanın Sınır Teşkil Etmesi)
Y8.HDE. 2008/2536ORMAN ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Yer İmar-İhyaya Muhtaç Olduğu - Tescil İlamında Arzın Altındaki Madenlerin Devlete Ait Olduğunun Belirtilmesi ve Bunun Tapu Kütüğüne Yazılması Gerektiği )
Y7.HDE. 1997/1480ORMAN ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Üzerinde )
Y20.HDE. 2014/5162ORMAN ARAŞTIRMASI YAPILMASI ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili İstemi - Taraf Teşkili Davanın Görülebilme Koşullarından Olup Mahkemece Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Nazara Alınması Gerektiği/Orman Yönetimi Davadan Haberdar Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması Ondan Sonra İddiası Sorulup Göstereceği Deliler Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/6802ORMAN ARAŞTIRMASINDA YÖNTEM ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılırken Öncelikle O Yerde Orman Tahdidi Yapılıp Yapılmadığının Orman İdaresinden Sorulmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2008/418ORMAN ARAZİLERİ ( Kamu Malı Oldukları-Yolsuz Olarak Tapuya Tescil Edilmiş Olsa Bile İyiniyetle Kazanımın Mümkün Olmayacağı )
Y13.HDE. 2010/18610ORMAN ARAZİLERİNE İLİŞKİN ARAZİ TAHSİS SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (Davalının Hükümden Sonra Yürürlüğü Giren 6111 S. Yasadan Yararlanmak İçin İlgili Mercie Müracaatının Olup Olmadığı ve Müracaatı Var İse İdarece Bu Hususta Verilmiş Bir Karar Olup Olmadığının Tespiti Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2008/431ORMAN ARAZİLERİNİN KADASTROSU ( Kadastro Komisyonu ile Beraber Orman Mühendisi ve Ziraat Mühendisinin de Kadastro Tespitinde Bulunması Gerektiği )
YCGKE. 2003/3-43ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ( Sanığın Fiilinin İzinsiz Tesis Yapmaktan İbaret Olması Nedeniyle Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkındaki Yönetmeliğin Uygulanması )
Y13.HDE. 2003/1718ORMAN ARAZİSİ ( Bu Nitelikteki Taşınmaza Ağaç Dikilmesi Ev ve Havuz Yapılmasının İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturması )
Y8.HDE. 2002/1883ORMAN ARAZİSİ ( Dava konusu taşınmazın etrafında eylemli olarak orman alanları yer aldığından taşınmazın orman arazisi sayılıp sayılmadığının tespit edilmesi zorunluluğu - Taşınmazın sınırları tespit edilirken dava dışı komşu taşınmazlara ait tutanakların getirtilerek mahalline uygulanması gereği / Dava konusu taşınmazın Kadastro yasası 14'teki miktar sınırlaması yönünden araştırılması zorunluluğu )
Y5.HDE. 2012/12363ORMAN ARAZİSİ ( Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Mahkemesinin Kesinleşen Kararı İle Hazine Adına Orman Olarak Tescil Edildiği/Davanın On Yıllık Zamanaşımı Süresi Geçtikten Sonra Açıldığı - Maddi Tazminat Davası )
Y7.HDE. 2002/2097ORMAN ARAZİSİ ( Etrafı ormanla çevrilen arazinin orman arazisi olup olmadığının ve tabi olduğu orman rejiminin tespiti gereği - Revizyona uğradığı anlaşılan tapu kaydının yüzölçümüne değer verilerek belirleneceği / Bozma kararına uyulmakla orada belirtilen biçimde işlem yapılması yolunda lehine bozma yapılan taraf yararına kazanılmış hak; aynı doğrultuda yerel mahkeme için zorunluluk doğacağı hususu )
Y16.HDE. 2004/11019ORMAN ARAZİSİ ( İhtilaf Konusu Yerin Kadastro Sırasında Dereyatağı Olması Nedeniyle Tutanak Düzenlenmemesi - Kadastro Mahkemesinin Görevinin Tutanağı Düzenlenen Taşınmazlarla Sınırlı Olduğu )
Y20.HDE. 2005/717ORMAN ARAZİSİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Bilirkişice Düzenlenen Raporun Taşınmazın Orman Olup Olmadığı ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olması/Resmi Belgelerle Çelişmemesi Gereği )
Y20.HDE. 2011/11946ORMAN ARAZİSİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Ormandan Yer Kazanılamayacağı/Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği/Bir Jeolog Bir Orman Ziraat ve Bir Harita Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2002/3029ORMAN ARAZİSİ ( Kazandırıcı zamanaşımı ile iktisapta kişinin dayandığı vergi kaydına göre dava konusu taşınmazın bir kısmının orman tahdit hattı oluşana kadar orman arazisi niteliğinde sayıldığının değerlendirilmesi gereği )
Y1.HDE. 2003/6968ORMAN ARAZİSİ ( Kısa Ve Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki )
Y20.HDE. 1999/1216ORMAN ARAZİSİ ( Olağanüstü Zamanaşımına Dayanan İktisap İddiası )
YCGKE. 2005/3-87ORMAN ARAZİSİ ( Olma Vasfından Çıkıp Özel Şahsa Ait Özel Mülkiyet Alanı Kapsamına Giren Yer - Tapusu Geçerli Yerde Bulunan Tesislerin Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2010/3960ORMAN ARAZİSİ ( Orman Kadastrosunun Kesinleşmesiyle Taşınmazın Kamu Malı Niteliği Kazandığı ve Mülkiyet Hakkının Kamu Malı Olarak Hazineye Geçtiği - Kadastronun Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Hukuki Nedene Dayalı İptal ve Tescil İsteminin Dinlenmeyeceği Kadastro Kanunu Hükümlerinin Uygulanmayacağı )
Y8.HDE. 2003/1291ORMAN ARAZİSİ ( Orman Niteliğinde Olan Yerlerin Kazandırıcı zamanaşımı ve Zilyetlik Yolu İle Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2005/1011ORMAN ARAZİSİ ( Orman Tahdidinin İptali - Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Araştırılıp Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması ve Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 1998/1333ORMAN ARAZİSİ ( Özel Mülkiyete Konu Olamama ve Zilyedlikle Kazanılamama )
YCGKE. 2003/4-27ORMAN ARAZİSİ ( Sanığın 7269 S.K. 6. Maddesine Dayalı Olarak El Koydurup Orman İçinden Yol Açarak Valilik Konukevi Adı Altında Kalıcı İnşaat Yaptırması - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanmak )
Y3.CDE. 2004/5262ORMAN ARAZİSİ ( Suça Konu Yerin 1999 Yılı İçinde Açıldığının Bildirilmesi - Suç Tarihi Olarak Tutunak Tarihi Esas Alınmak Suretiyle Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı OLduğu )
Y20.HDE. 2007/15507ORMAN ARAZİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Sınır Noktası ve Hatların Uygulanmasında Tutanaklardan Orman Kadastro Haritasından Hava Fotoğraflarından Varsa Ölçü Karnelerinden Nirengi Poligon Röper Noktalarından Yararlanılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/12038ORMAN ARAZİSİ ( Taşınmazın Orman Tahdidi İçerisindeyken Genel Kadastro İle Senetsizden Oluşan Tapulama Tespitine Değer Verilemeyeceği - Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/3795ORMAN ARAZİSİ ( Taşınmazın Orman Toprağı Niteliğinde Bulunduğu Ziraatçı Uzman Bilirkişi Tarafından Açıklandığına v Mahkemece Bu Husus Benimsendiğine Göre Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Yapılması )
Y14.HDE. 1999/7111ORMAN ARAZİSİ ( Üzerinde Geçit İrtifakı Tesis Edilememesi)
Y20.HDE. 1999/6913ORMAN ARAZİSİ ( Üzerinde Kişiler Lehine Muhdesata Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 1994/7870ORMAN ARAZİSİ ( Zilyedlikle İktisap Edilememe )
Y1.HDE. 2003/7118ORMAN ARAZİSİ DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Davacının Oturumda Şerhin Terkini Talebini Atiye Bırakması - Davalının Rızası Olmaksızın Davasını Takipten Kaçınamayacağı )
Y1.HDE. 2003/5486ORMAN ARAZİSİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( 2/B Şerhinin Terkini İstemi - Mahkemenin Eksik Soruşturma ve İnceleme İle Çap Kaydının Hukuki Değerinin Olmadığına Hüküm Veremeyeceği )
Y20.HDE. 1996/2428ORMAN ARAZİSİ HAKKINDAKİ TAPU KAYDI ( Geçersiz Olması ve Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanılamaması )
Y13.HDE. 2004/12264ORMAN ARAZİSİ İÇİNDE DÜZENLENEN İRTİFAK ( Davacı İdarenin İrtifak Hakkı Bedelinin Tahsili Talebi - İhtilaf Sözleşmeden Kaynaklanmakta Olup Bu İhtilafın Özel Hukuk Ve Sözleşmelere Göre Çözümlenmemesi Gerekeceğinden Adli Yargının Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2013/8630ORMAN ARAZİSİ İÇİNDEKİ DERE ( Genel Su Niteliğinde Olduğu Genel Sudan Kadim Hakkına Göre Herkesin Faydalı İhtiyacı Kadarını Kullanabileceği - İçme ve Kullanma Suyunun Sulama Suyuna Göre Önceliği Olduğu )
Y17.HDE. 2005/11652ORMAN ARAZİSİ NİTELİĞİ ( Tapusuz Bir Taşınmazın Zilyedi Adına Tesciline Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Taşınmazın Tescile Tabi Yerlerden Olması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2004/6925ORMAN ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ MAKİ VE FUNDALIKLAR ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi - Eğimi % 12'yi Geçen Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makiliklerin Orman Arazisi Sayılması )
YHGKE. 2004/13-208ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNDE LEHİNE İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN KİŞİ ( İrtifak Sözleşmesinin İptaline Kendi Kusuruyla Sebep Olan Davacının Bu Nedenle Uğradığı Müsbet ve Menfi Zararı Talep Edemeyeceği )
YHGKE. 2013/8-1363ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNDEKİ KAÇAK BİNA ZİLYETLİĞİNİN KORUNMASI ( Hukuk Barışının Sağlanabilmesi İçin Orman Alanı Üzerinde Dahi Olsa Fiili Durumun Korunması Gerektiği - Aksi Halde Kişilerin Haklarını Konun Dışı Yollarla Temin Etmeye Çalışacağı )
Y4.HDE. 1999/6017ORMAN ARAZİSİ ÜZERİNE YAPI İNŞA EDİP AĞAÇ DİKME ( Yapının ve Ağaçların Kendisi Tarafından Yapıldığının Tesbiti Talebi )
Y1.HDE. 2003/3298ORMAN ARAZİSİNDEKİ TAŞINMAZ ( Arazi Kadastrosu Sonucu Davalılar Adına Senetsizden Tespit ve Tescil Edilmesi - Taşınmazın Bir Bölümünün Daha Sonra 1744 Sayılı Yasa ile Orman Dışına Çıkarılması Nedeniyle Tapu Kaydının İptali Gereği )
Y11.CDE. 2002/12212ORMAN ARAZİSİNDEN AĞAÇ KESİLMESİ ( Köyün Sınırlarında Bulunan Köye Ait Söğüt Ağaçların Köy İşinde Kullanılmak Üzere Kaymakamlık İzni Alınarak Kesilmesinin Suç İşleme Kastının Varlığına Yeterli Olmadığı - Orman Kanununa Muhalefet )
Y3.CDE. 2003/11616ORMAN ARAZİSİNDEN İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Kadastro Tutanaklarında Orman Görünen Dava Konusu Yerin Tahdit Haritasında Orman Sınırları Dışında Kalması - Çelişkinin Sanık Aleyhine Yorumlanamaması )
Y4.HDE. 2014/9544ORMAN ARAZİSİNE TECAVÜZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bozmadan Önceki Karara Esas Rapor ve Krokinin Hatalı Olması/Bozma İlamının Maddi Hataya Dayandığı - Kazanılmış Hakkın İstisnası Olduğu/Rapor ve Krokide Hata Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
YCGKE. 2013/8-128ORMAN ARAZİSİNE YAKIN DURUMDAKİ TARLADA ANIZ YAKILMASI ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu - Tarla ile Orman Arazisi Arasındaki Mesafe Hakkında Çelişkili Tespitlerin Bulunduğu/Bu Nedenle Teknik Bilirkişi Refakatinde Mahallinde Keşif Yapılarak Arazi Üzerinde Net Ölçüm Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/8543ORMAN ARAZİSİNİ DUVARLA ÇEVİRMEK ( Zeytin Fidanı Dikilmesi - Tapu Kaydı ve Orman Haritasının Çakışması/Kadastro Tutanaklarının Hangi Tarihte Yapıldığının İncelenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2008/912ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL ( Suça Konu Yerin Sanık Tarafından Sahiplenilerek Fiilen Kullanıldığı ve Miras Yoluyla İntikallerde İşgal Kastının Mevcut Olduğu Kabul Edilmekle Sanığın İşgal Suçundan Mahkumiyeti Gerektiği )
Y3.CDE. 2000/3928ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Ağaçlandırma Giderine Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 1981/965ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Fundalık ve Çalılıkların da Orman Niteliğinde Olması )
Y3.CDE. 1999/11530ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman İdaresi Tarafından Yanlış Hudutlandırma Yapılması Nedeniyle Hududun Dışında Bırakılan )
Y3.CDE. 2000/11795ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman Tahdit Sınırları İçinde Kalan Yerin Tapu Kaydının Geçerliliğini Yitirmesi )
Y3.CDE. 2000/2083ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sanığın Milli Park İçinde Yaptığı Yayla Evi İçin Verilen Cezanın Misli Artırıma Tabi Tutulması )
Y3.CDE. 2002/799ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sanığın Orman Sınırları İçine Yaptığı Kömürlük İçin Önceden Ceza Almış Olması )
Y3.CDE. 2002/1491ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Tesbiti Usulü )
Y3.CDE. 1999/10211ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının ve İbraz Edilen Tapunun Geçerliliğinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2003/9657ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( İşgal Edilen Alanda Yapılan Evin İddianameden Sonra Tamamlanması Halinde İki Ayrı Suç Oluşacağı )
Y3.CDE. 2002/1457ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Mütemadi Suç Niteliği )
Y3.CDE. 1995/8934ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Taşınmazın Uzun Süreden Beri Tarım Arazisi Olarak Kullanılmasının Suç Oluşumuna Etkisi )
Y3.CDE. 1996/835ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU OLUŞMAMASI ( İşgal Edilen Yerin Mera Olması Halinde Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1997/2467ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇUNUN OLUŞMAMASI ( Tapulu Olarak Satın Alınan Orman Tahdit Sınırları İçindeki Taşınmazda İnşaat Yapması )
YHGKE. 1987/8-336ORMAN ARAZİSİNİN DAĞITIMI
Y3.CDE. 2002/794ORMAN ARAZİSİNİN İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sanığın İşgal Ettiği Yerin Arazi Kadastrosunda Tesbit Edilen Orman Sınırları İçinde Kalması )
Y3.CDE. 2006/7275ORMAN ARAZİSİNİN İŞGALİ ( Süresinde Ödenmeyen Para Cezalarına İlişkin Gecikme Zammı Öngörülmemiş Olduğundan Gecikme Zammı Uygulanması Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/5061ORMAN ARAZİSİNİN KAZANILMASI ( İmar-İhya Ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkün Bulunmadığı - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
YHGKE. 2003/20-70ORMAN ARAZİSİNİN TESPİTİ ( Dava Konusu Taşınmazın Memleket Haritasındaki Konumu Tam ve Doğru Olarak Belirlenip Torak Yapısı ve Bitki Örtüsü Hakkında Kesin Kanaate Varılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/50ORMAN ARAZİSİNİN ZARAR GÖRMESİ ( Yangında Zarar Gören Sahanın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması ve Orman Sayılan Yerlerden ise Ona Göre Uygulama Yapılması )
Y14.HDE. 1990/2700ORMAN ARAZİSİNİN ZİLYEDLİKLE İKTİSABININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Tahdit Alanı Dışına Çıkarılan Taşınmazın Hazine Adına Kaydedileceği )
Y16.HDE. 2002/4876ORMAN BAKANLIĞI HAK SAHİPLERİ TESPİT KOMİSYONU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Tapu İptali Davası - Uyuşmazlığı Çözümleme Görevinin İdari Yargıya Ait Olması )
Y20.HDE. 1998/3767ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇILAN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmaz Malikine Karşı Açılacağı-Orman Genel Müdürlüğüne Husumet Düşmeyeceği )
YHGKE. 1999/20-311ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇILAN TAHDİDE İTİRAZ DAVASI ( Hasımın Kayıt Maliki Olması )
Y20.HDE. 2004/8500ORMAN BAKANLIĞI VE HAZİNENİN TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Tarafları Sebebi ve Konusu Aynı Olan Önceki Kesin Hükme Aykırı Yeni Bir Karar Verilerek Kesinleşmiş Hükmün Bulunması Sebebiyle Taraflara Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açmaları İçin Mehil Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2003/20-266ORMAN BAKANLIĞINCA AÇILAN DAVA ( Orman Tahdidine İtiraz/Daha Önce Hazine Tarafından Açılıp Orman Olmadığı Bilimsel Yöntemlerle Saptanan Yer - Kesin Hükmün Varlığından Söz Edilemezse de Yanları Bağlayan Güçlü Bir Delilin Varlığı )
YHGKE. 2006/14-264ORMAN BAKANLIĞINDAN GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Orman İçerisinde Fiili Yollar Bulunduğu Saptansa Dahi Bu Konudaki Yetkinin Orman Bakanlığına Ait Olduğu - Geçit Hakkı )
Y7.CDE. 1996/1729ORMAN BAKANLIĞININ 3800 SAYILI KANUN GEREĞİ DAVAYA MÜDAHİLLİĞİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
Y20.HDE. 2015/6939ORMAN BİLİRKİŞİ KURUL RAPORU (Taşınmazın Ziraat Kültür Bitkileriyle Muntazam Dikim Halinde Olduğu/Taşınmazın Konumunu Hava Fotoğrafı Üzerinde Aplikeli Olarak Göstermedikleri İçin Bu Beyanları Denetlenebilir Durumda Değil İse de Kurul Raporunun Kendi İçindeki ve Mahkemece Alınan İlk Rapor Arasındaki Çelişkileri Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2013/2434ORMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tescil Davası - Raporu Hükme Dayanak Alınan Orman Bilirkişi Raporunda Uygulanan Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafının Tarihi Belirtilmediğinden Raporun Denetlenemediği )
Y20.HDE. 2001/427ORMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yetersiz Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulması )
Y20.HDE. 2015/4094ORMAN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERİĞİ ( Dava Konusu Taşınmazlar Hakkındaki Keşif Sonrasında Düzenlenen Orman Bilirkişi Raporlarının İçeriğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Bütün Taşınmazların Eylemli Olarak Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Orman Niteliğinin Gözetilmesi Gereği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2015/2686ORMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Kısmen Orman Tahdidi İçinde - Kısmen Orman Tahdidi Dışında Kalan Yerlerden Olduğu/Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2013/10241ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Olmadığı Takdirde Bir Tapu ve Fen Memurundan Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2011/3486ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Orman Bilirkişi Kurulundan İlgili Yasaları Karşısında Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığını Bildiren Sit Alanı Sınırları İçinde Kaldığı Kabul Edilmiş Taşınmazlara Sınır Olduğunun Belirlenmesi Halinde Keşifte Hazır Bulundurulacak Uzman Arkeolog Bilirkişiden Çekişmeli Taşınmazın Edinilebilecek Yerlerden Olup Olmadığını Bildiren Ayrıntılı Raporlar Alınması Gerektiği)
Y3.CDE. 2004/8703ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Orman Kanunu'na Muhalelefet - Orman İdaresinden Orman Tahdit Tutanak ve Haritaları Getirtilerek Mahallinde Yeniden Uzman Orman Mühendisi ve Harita Mühendisi İle Keşif Yapılıp Suç Yerinin Orman Olup Olmadığının Tam Olarak Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7851ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Ormandan Ağaç Kesme - Orman Bilirkişisine İzinsiz Ağaç Kesme Eyleminin Açma Kastına Yönelik Olup Olmadığının Açıklattırılması ve Kesim Yapılan Sahanın Kimin Tasarrufunda Bulunduğunun Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2004/864ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Tarafsız Olmayıp Orman İşletmesi Orman Fidanlığında Orman Mühendisi Olarak Görev Yapan - Tanzim Ettiği Raporla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2006/2682ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Taşınmazın Konumu Orjinal Renkli Memleket Haritasında Gösterilip Denetlenmesine Olanak Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2006/8987ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ya da Olmadığını Gösterir Rapor Verilmemiş Olduğundan Mahkemece Yapılan İnceleme Eksik Bulunduğu )
Y17.HDE. 2004/14833ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Serbest Orman Mühendisi Bilirkişiden Teknik Verilere Dayalı Gerekçeli Rapor Alınması Gereği - Tespite İtiraz Davası )
Y16.HDE. 2002/6384ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Usulen Araştırılarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/11050ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Tescil Davası - Dava Edilen Parsellerin Ayrı Bir Renk Kalemle Boyanarak ve Kamulaştırma Parsel Numarasının da Her Bir Parsel Üzerine Yazılması Suretiyle İşaretlenmesi İçin Orman Bilirkişi ve Fen Bilirkişiden Müşterek Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/9162ORMAN BİLİRKİŞİSİ ( Uzman Orman Bilirkişisinin Açıklamalarına Gör Dava Konusu Taşınmazın Orman Niteliğine Haiz Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/3332ORMAN BİLİRKİŞİSİ (2/B Uygulamasına İtiraz - Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Yardımıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Taşınmazın Üzerinde Neler Gözüktüğünün Belirlenmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/15631ORMAN BİLİRKİŞİSİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/Bu Tür Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğu)
Y16.HDE. 2015/15238ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Dosya İçerisinde Bulunan Geniş Ölçekli ve Renkli Hava Fotoğrafında Çekişmeli Taşınmaz Üzerindeki Mevcut Orman Bitki Örtüsünün Yakın Zamanda Kaldırıldığı - Davalı Orman İdaresi Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/8300ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Orman Bitkisi Yok Edilen Yerin Orman Niteliğini Kaybetmiş Sayılmaması )
Y20.HDE. 2005/11668ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Resmi Belgelere Uygun Düşmeyen Bilirkişi Sözlerine ve Raporlarına Değer Verilemeyeceği - Zaman İçinde Taşınmaz Üzerindeki Orman Bitki Örtüsünün Kaldırılmış Olması O Yerin Orman Niteliğini Kaybettiği Anlamına Gelmediği )
Y20.HDE. 1993/197ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi )
Y20.HDE. 2001/3084ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Bilimsel Veriler )
Y20.HDE. 1993/320ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ ( Yokedilmiş Olması - Salt Orman Toprağının Orman Sayılması )
Y20.HDE. 2010/6411ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ YOK EDİLMİŞ ORMAN TOPRAĞI ( Orman Sayılması Gereği - Orman İçi Açıklık Niteliğinin Yöntemine Göre Alınacak Bilirkişi Raporu Yapılacak Keşif ve İnceleme Sonucuna Göre Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 1993/1895ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ YOKEDİLMESİ ( Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )
YHGKE. 1993/20-15ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN YOK OLMASI
Y20.HDE. 2001/349ORMAN BİTKİLERİ ( Eylemli Orman Kesminin Memleket Haritasında Orman Görülmemesi )
Y20.HDE. 2002/4895ORMAN BİTKİLERİNİ KÖKLEYİP TARIM YAPMAYA TEŞEBBÜS DELİCELERİ AŞILAMA EROZYONA SEBEP OLACAK BİÇİMDE TERASLAMA YAPMA ( Orman Niteliğinin Zorla Kaybettirilmesi - 2/B Uygulaması Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2011/8675ORMAN BİTKİSİ YOK EDİLEREK ORMAN YERİ KAZANMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Orman Bitkisi Yok Edilerek Ormandan Yer Kazanılamayacağı)
Y20.HDE. 2012/5231ORMAN BİTKİSİNİN YOK EDİLMİŞ OLMASI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünüleceği - Orman Savına Dayalı Açılan Tapu Kaydının İptalinde Toprak Yapısı Bitki Örtüsü ve Çevresinin İnceleneceği)
YHGKE. 1993/7-451ORMAN BOŞLUĞU
Y3.CDE. 1990/2616ORMAN BOŞLUĞU ( Ağaçların Açma Kastı İle Kesilmemesi )
Y3.CDE. 2003/6009ORMAN BOŞLUĞU ( İşgal ve Faydalanma - Sanığın Hükmen Tescil Edilen Tapu İbrazı/Orman İdaresinin Taraf Olmadığının Belirlenmesi Halinde Aleyhine Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y3.CDE. 2002/3588ORMAN BOŞLUĞU ( Tutanakda Suça Konu Alandan Ölü ve Diri Örtünün Sürülüp Tahrip Edildiğinin Belirlenmesi - Açma Yapılmış İse Zamanı Bilirkişiye Açıklattırılmadan Tazminat İsteğinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/2820ORMAN BOŞLUĞUNA BİNA YAPMAK (İşgal ve Faydalanmanın Teşebbüs Tam Teşebbüs Veya Tamamlanmış Olduğunun Belirlenmesi Zorunluluğu)
Y3.CDE. 2004/9616ORMAN BOŞLUĞUNDAKİ PREFABRİK BARAKA ( Sanığın Arıcılık Yaparak Kullanması - İşgal ve Faydalanma Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 1992/620ORMAN BOŞLUĞUNU İŞGAL ( Ağaçlandırma Giderine Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 1989/4134ORMAN BOŞLUĞUNU İŞGAL VE FAYDALANMA ( Orman Kanununun 93/1. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 1993/12042ORMAN BOŞLUĞUNU SÜRMEK ( Aynı Bölme Mevki ve Tarihte İki Ayrı Parça - Aynı Kasıttan Kaynaklanan Tek Suç Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 2014/6567ORMAN BOŞLUKLARI OLAN YERLERDE GENİŞLETME YAPILMASI ( Tarla Açma Suçu - Bilirkişiden Ek Rapor Alınması veya Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Suça Konu Yolun Eski Memleket ve Amenajman Haritalarında Yol Olarak Zeminde Mevcut Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/8248ORMAN BOŞLUKLARINDAKİ AĞAÇLARIN KESİLMESİ ( Orman Alanı İçerisindeki Boşluklardaki Ağaçları Kesme Veya Buralara Meyve Dikme Eylemlerinin İşgal Suçunu Oluşturması )
Y14.HDE. 2005/2015ORMAN BÖLMELERİ ( Tespit ve Muarazanın Men'i - Davacı Köy Tüzel Kişiliği Sınırları İçinde Olduğuna Göre Başka Bir Köy ya da Beldenin Üretilecek Orman Mahsülünden Yararlandırılmasının Mümkün Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2004/17413ORMAN BÖLMELERİNDEKİ SÜRÜTME MESAFELERİNİN GERÇEK DIŞI UZUN GÖSTERİLMESİ ( İdare Zararının Tazmini Talebi - Davacı İdarenin Dayandığı Müfettiş Raporu İle Ceza Mahkemesindeki Bilirkişi Raporunun Birbirleri İle Çelişkili Olması Nedeniyle İtibar Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2001/5597ORMAN BÜTÜNLÜĞÜ ( Üç veya Dört Tarafı Ormanla Çevrili Bulunan ve Herhangi Bir Mülkiyet ve Tasarruf Belgesi Bulunmayan Taşınmazın Niteliği ve Çevresine Göre Orman Bütünlüğünü Bozduğunun Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/6659ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK ( Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlikle Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2005/5482ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN BOZULMASI ( Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında - Kadastro Tesbitine İtiraz ve Elatmanın Önlenmesi )
Y20.HDE. 2014/6992ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım ve İnşaat İle Özel Mülke Dönüşme Yolunun Kapatıldığı - Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağı/Orman içiAçıklıkların Özel Mülke Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2001/6348ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI ( Korunması İstihsal Ve İmarı İle Alakalı Olarak Her Nevi Bina Ve Tesislerin Yapılabileceği - Vergi Kayıtları )
Y20.HDE. 2001/10006ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI ( Orman İçi Açıklıkların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/3449ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI ( Yeni Açma Genişletme Yangın Oluşmasının Önlenememesi )
Y20.HDE. 2015/16728ORMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASININ TEMEL İLKE OLDUĞU ( Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazlar Özel Mülke Dönüşüp Tarım ve İnşaata Açıldığında Orman Bütünlüğünün Bozulacağının Tartışmasız Olduğu - Anayasa Mahkemesinin Bu Husula İlgili İptal Kararı Bulunduğu/Orman Sayılan Yerlerin Gözetileceği)
YCGKE. 1996/2-296ORMAN CİVARINDAKİ KÖYDE ANIZ YAKMAK ( Oluşan Suç ve Uygulanacak Kanun Maddesi - Sanığın Aleyhine Olan Kanun Değişikliğinin Sanığa Uygulanmaması )
Y20.HDE. 1994/9073ORMAN ÇALILIK
Y20.HDE. 2004/10005ORMAN DAVASI ( Çekişmeli Parselin Bitki Örtüsünün Niteliğini Gösteren En Yakındaki Sembollere ve Münhanilerin Sıklığına Göre Ne Şekilde Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunu Bildirecekleri Müşterek İmzalı Rapor Alınarak Dosya İçine Konulması Gereği )
Y20.HDE. 2002/2067ORMAN DAVASI ( Ormanların Kuru Mülkiyetinin Hazineye İntifa Hakkının İse Orman Genel Müdürlüğüne Ait Olması-Davanın Hazine İle Birlikte Orman Yönetimine Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2001/10109ORMAN DIŞARISINA ÇIKARILMA İŞLEMİ ( Kesinleşen Birinci Çıkarma İşleminden Sonra Yapılan İkinci İşlem-Yokluk )
Y20.HDE. 1991/213ORMAN DIŞI BIRAKMA ( Davalı Hakkında Ceza Mahkemesince Verilmiş Mahkumiyet Kararı )
Y3.CDE. 2002/2585ORMAN DIŞI KÖY ( Sanığın Eylemi Degerlendirilirken Filin Yapıldığı Köyün Orman Dışı Köy Olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1998/3-138ORMAN DIŞI TAPULU ARAZİDEN "AKÇAKESME" KESMEK ( Sanığın Eyleminin Tutulan Zabıt ve Bilirkişi İncelemesi İle Belirlenmiş Olması )
Y16.HDE. 1996/5663ORMAN DIŞINA
Y1.HDE. 2002/14168ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİ ( Tapu İptali ve Tescil - 3116 S.K.'a Göre Yapılan Orman Tahdidinden Önce Oluşan/Mahalline Uygulanarak Çekişmeli Taşınmazı Kapsayıp Kapsamadığının Tespitinde Zorunluluk )
Y7.HDE. 2005/1581ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ÇALILIK VE HAM TOPRAK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyedliklerini İradi Olarak Terkeden Kişilerin Taşınmazı Zilyedlikle İktisap Edemeyeceği - Hayvan Otlatmak Suretiyle Sürdürülen Zilyedliğe Geçerlilik Tanınamayacağı/Beyanlar Hanesine Zilyedlik Şerhi İşlenmesi Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2009/2685ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( 2/B Kapsamında Bulunan Bölüm İçin Açılan Davadan Sonra Dışında Kalan Bölüm Hakkında Hazine Tarafından Her Zaman Dava Açılabileceği )
Y4.HDE. 2001/6489ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Bedel Takdir Komisyonunun Belirlediği Rayiç Bedele İtiraz Edilmesi )
YHGKE. 2006/8-8ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Bu Tarihte Davacılar Tarafından Oluşturulmuş Olan Muhtesat - Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebinin Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinden Gösterilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2002/4925ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Yararına - Daha Sonra Oluşan Tapu Kaydının Yolsuzluğu/İptal ve Tescil Davası )
Y16.HDE. 1990/11033ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitinde Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığına Karar Verilmiş Olması )
Y16.HDE. 1991/18973ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespiti-Muhdesatla İlgili Bilgilerin Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi )
Y17.HDE. 1999/5287ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tasarruf Eden Kişinin Beyanlar Hanesinde Gösterilebilmesinin Şartları )
Y16.HDE. 1997/2688ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tescil Talebiyle Açılan Davada Orman Yasasının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Gereği )
YHGKE. 1990/8-355ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisaba Dayalı Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2003/6683ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisabın Koşulları )
Y17.HDE. 2002/1853ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ İÇİN TESCİL TALEBİ ( Tapu Kaydına Dayanan Dava )
YHGKE. 2001/8-964ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
Y20.HDE. 2005/7280ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR ( 1744 Sayılı Yasa Uygulaması ile Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Ancak Öncesi Tapulu ise Tapu Malikleri Adına Tescil Edilebilmesi-Aksi Halde Hazine Lehine Orman Sınırları Dışına Çıkarılması )
Y17.HDE. 2002/1542ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN VE MERA OLARAK TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İddiasıyla Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y16.HDE. 2004/2914ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( 2/B Çalışmaları Sırasında Hazine Adına - Tapu Kaydına Dayanarak Açılan İptal Davası/Kayıtların Gayri Sabit Hudutlu Olup Miktarından Fazla Arazinin Davacı Adına Tespit Edilip Kesinleştiği/Ormana Bitişik Olması Sebebiyle Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/6969ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Buraya İlandan Sonra Ancak Çıkarma Kararının Kesinleşmesinden Önce Bina Yapan Sanığın Suç Kastının Olmaması )
Y8.HDE. 2005/6921ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten Tapuya Tescil Edildiği Tarihe Kadar Kazanma Süresi ve Koşullarının Geçip Geçmediğinin Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2003/7115ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Hazine Adına Tapuya Tescil Edilen/Beyanlar Hanesi İptali ve Tescil Davası - 4127 Sayılı Yasanın Uygulanma Alanı )
Y16.HDE. 1994/4483ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Bu Yerlerin Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Zorunlu Olması )
YHGKE. 2000/16-1635ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazine Adına Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 1991/15510ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazine Adına Tescilin Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 1994/2684ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazine Adına Tescilinin Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 2001/577ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hazineye İntikal Edeceği - Zilyetlikle Kazanılamayacağı)
YHGKE. 2002/16-48ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kanunlar Uyarınca Hazineye İntikal Ettiğinden Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1998/17-456ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ve Tapu Kaydına Dayalı Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y17.HDE. 2013/8151ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Taşınmazda Davacının Uzun Yıllardan Beri Zilyet Olduğu/Zilyetliğe Dayanarak Tescil Davası Açıldığı - Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/10660ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Taşınmazın Niteliğinin Vakıf Olmadığı - Hazine Yararına 6831 S. Yasanın Değişik 2/B Md. Gereğince Orman Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu Belirlenmek Suretiyle Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1999/16-906ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Yalnızca Orman Köylülerinin Nakli ve İyileştirilmesi Amacıyla Değerlendirilebilmesi )
Y16.HDE. 2000/5536ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Zilyedin Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Şartları)
Y16.HDE. 1991/14726ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Zilyetlik Şerhinin Kaldırılması-Kadastro Tespiti )
Y1.HDE. 2002/1116ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERDE ZİLYEDİN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ ( Orman Köyü Nüfusuna Kayıt Olup Beş Yıl Süre İle O Köyde İkamet Etmenin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2003/4075ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN YERLERE ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ ( Kişilerin Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı Olmaları ve En Az 5 Yıl O Köyde Oturmaları Zorunluluğu )
Y8.HDE. 2005/4799ORMAN DIŞINA ÇIKARILIP HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN YER ( Satışında Hak Sahipliği Esas Alındığı - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
YHGKE. 1994/16-386ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Eski malikin hakkı )
Y7.HDE. 1995/8897ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Hazine Adına Tapu Kaydının Oluşmamış Olması )
Y16.HDE. 1993/11152ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Hazine Adına Tapuya Tescil - Taşınmazlara Zilyetlik Şerhi Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 1999/3365ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Hazine Adına Tespit Edilmiş ve Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Ait Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmiş Olması )
Y16.HDE. 1994/661ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Kadastro Tesbiti - Hazine Adına Tescil Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2004/15421ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Yerin Suç Tarihinden Önce 2/B Uygulamasıyla Çıkarılıp İşlemin İptalinin Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiği - Sanığın Yeri Kullandığının Kabulünde Dahi Suç İşleme Kastı Bulunmayacağı )
YHGKE. 1999/8–487ORMAN DIŞINA ÇIKARILMA ( Zilyedliğin tesbiti )
YCGKE. 2003/9-8ORMAN DIŞINA ÇIKARILMIŞ HAZİNEYE AİT ARAZİDE TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMAK ( Yaşlı Ardıç Ağaçları İle Çalı ve Otların - Mahsulattan Bulunmaması/TCK.nun 566. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
YHGKE. 1998/7-125ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( 1744 S. Yasa Döneminde Başlanan İşlemin 2896 S. Yasa Döneminde Sona Ermesinin Sonuçları )
Y20.HDE. 2005/7809ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( 4785 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Devletleştirilen ve Bedeli Ödenen Taşınmazların Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Gerçek Malikin Hazine Olacağı )
YCGKE. 2008/3-204ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Bir Yerin Eylem Tarihinden Sonra İdari Bir Tasarrufla Orman Dışına Çıkarılmasının Oluşan Suçu Ortadan Kaldırmaya Bir Etkisi Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2006/3267ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Esasen Tahdit İçinde Olan Bir Yer Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman Sınırlarına Çıkartılması İçin Açılan Davaların Dinlenme Olanağı Olmadığı )
Y16.HDE. 2003/9046ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Orman Tahdidi İçinde Olan ve Orman Tahdidi Dışına Çıkarılan Yerlerin Hazine Adına Tescilinin Zorunlu Olması )
Y1.HDE. 2001/7630ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Tapu İptali ve Tescil-Beyanlar Hanesine Zilyetlik Durumunun Yazılması )
Y8.HDE. 2005/1320ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Tapuya Bağlanmayan Bir Yerin Kazanılması İçin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten Tespit veya Sınırlandırma Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süreyle Tasarruf Edilmiş Olması Gerektiği )
YHGKE. 1990/14-176ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Taşınmazı İktisap Edenin, Devredenin Tapusuna Dayanarak Orman Dışına Çıkarılan Kısım İçin Tescil Davası Açamaması )
YHGKE. 1994/16-892ORMAN DIŞINA ÇIKARMA ( Zilyetlikle iktisap )
Y1.HDE. 2001/4412ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Orman Olmayan Bir Yer Hakkında Orman Dışına Çıkarma İşlemi Yapılamaması )
Y8.HDE. 2004/8364ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Taşınmazın Tümünün Veya Bir Kısmının Çıkarılıp Çıkarılmadığının Belirlenmesi Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
YHGKE. 1999/20-31ORMAN DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olup Olmadığının Tesbiti )
YHGKE. 2001/8-1094ORMAN DIŞINA ÇIKARMA KARARI VERİLEN VE MAHKEMECE HİÇ ORMAN OLMADIĞI TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Davası )
Y7.HDE. 1999/3342ORMAN DIŞINA ÇIKARMA TARİHİNDE O YER NÜFUSUNA KAYITLI OLMAYAN ZİLYED ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası Sırasında Nüfusa Kaydolması )
YHGKE. 1999/1-570ORMAN DIŞINA ÇIKARMAYA İLİŞKİN ŞERHİN TAPUDAN SİLİNMESİ TALEBİ ( Kadastro Tesbitinde Adına Tescil Edilen Taşınmaz İçin Davacının )
Y16.HDE. 2004/2262ORMAN DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ ( Davacı Tarafın Dayandığı Hazinenin Temlikiyle Oluşan Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığının Mahkemece Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2006/15411ORMAN DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Devlete Ait Ormanlardan 2/B Maddesi Uyarınca Çıkarma İşlemleri Kesinleşenlerin Tapu Siciline Hazine Adına Tescili Tutanakların ve Sonuçların Kendilerine Bildirildiği Tapu Sicil Müdürlüklerince Hiçbir Harç Vergi ve Resim Alınmaksızın Re'sen Yapılacağı )
Y14.HDE. 2008/3678ORMAN DIŞINA ÇIKARTILAN YER ( Bu Yerin 2924 Sayılı Yasanın Öngördüğü Amaç Dışında Kullanılmasının Olanaklı Olmadığı - Kısaca Bir Bakıma Halen Kamu Malı Özelliği Taşıyan Parselden Geçit Kurulmasının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/1209ORMAN DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER ( Orman İçi Köylüsüne Dağıtılması Öngörüldüğü - Dağıtımdan Yararlanabilmek İçin O Köyün Nüfusuna Kayıtlı Bulunması Gereği ve En Az Yasanın Yürürlüğe Girme Tarihinden Beş Yıl Önce O Köyde Oturulması Hükmüne Yer Verildiği )
YHGKE. 1992/14-160ORMAN DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER ( Orman tahditine itiraz )
Y8.HDE. 2000/2572ORMAN DIŞINA ÇIKARTILMA ( Zilyetlik Yoluyla Edinmede Sürenin Başlangıcı)
Y20.HDE. 2012/8771ORMAN DIŞINDA KALAN AĞAÇLARLA ÖRTÜLÜ YERLER (Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydının Dava Dışı Başka Taşınmaz ya da Taşınmazlara Revizyon Görüp Görmediği ve Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğünden Ayrı Ayrı Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/12290ORMAN EMVALİ ( Ahır İnşaatı İçin Verilen/Bir Kısmının Evde Kullanılması - Orman Suçu Oluşturmayacağı )
Y3.CDE. 2004/19671ORMAN EMVALİ ( Ait Olduğu İddia Edilen Faturanın Dip Koçanı Tarih ve Sıra Numaraları da Dikkate Alınarak Ticari Defterlere Usulüne Uygun İşlenip İşlenmediği Tespit Edildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y3.CDE. 2003/7919ORMAN EMVALİ ( Emvallerin Kesildiği Ağaçların Hayatiyetlerini Kaybedip Kaybetmediği ve Devriktenmi Dikilidenmi Elde Edildiğinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2010/10035ORMAN EMVALİ ( Fasulye Sırığı Olarak Kullanılan - Sanığın Herhangi Bir Belge İbraz ve Menşeini İspat Edememesi/Eyleminin 6831 S. K. Md. 108/1 Kapsamında Kalacağı )
Y3.CDE. 2004/17244ORMAN EMVALİ ( Nakil Sırasında Yakalanan/Nereden ve Nasıl Temin Edildiğinin Kesin Olarak Tespit Edilememesi - Sanıkların Eylemlerinin 6831 S.K. Md. 108'deki Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2002/4546ORMAN EMVALİ ( Nakliye Tezkeresi Kapsamı Dışında Bulunan Defne Yaprağı - Aracın ve Kaçak Olan Emvalin Müsaderesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/17143ORMAN EMVALİ ( Nakliye Tezkeresi Olmadan Taşıyan Kişinin Eylemi 6831 Sayılı Orman Kanununun 100 /Son Maddesinin İhlali Olduğu )
Y3.CDE. 2003/5417ORMAN EMVALİ ( Orman İdaresi Tarafından Verilen Tapulu Kesim İzni için Nakliye Tezkeresi Verilmişse Emvalin Tezkere Kapsamında Olup Olmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/22689ORMAN EMVALİ ( Özel Ormanın Çitle Çevrilmesinde Kullanılan - Fidan Dikmek Suretiyle Yetiştirilmiş Olup Olmadığı Yoksa Çevre Ormanlardan mı Temin Edildiği Tespit Edilip Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y3.CDE. 2004/3325ORMAN EMVALİ ( Sanığın Atölyesinin Duvarına Dayalı Olarak Biçilmiş Vaziyette Hakimiyet Sahası İçinde Bulunduğunun Sabit Olması - Yasanın Md. 108/2-3 Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/5411ORMAN EMVALİ ( Sanığın Emvali Tapulu Yerden Temin Ettiğini Belirtmesi )
Y3.CDE. 2002/2463ORMAN EMVALİ ( Sanığın Evinde İhbar Üzerine Yapılan Aramada Tutanakta Yazılı Kaçak Orman Emvalinin Ele Geçirilmesi )
Y3.CDE. 2003/5268ORMAN EMVALİ ( Sanığın Evinde Keşif Yapılarak Tanıkların ve Jandarmanın Geliş Gidiş Saatlerine Göre Sanığın Atları ve Emvali Dışarı Atma İmkanının Olup Olmadığının Araştırılması Lüzumu )
Y3.CDE. 2002/773ORMAN EMVALİ ( Sanığın Evinde Yakalanan - Orman Tekniğinden Anlayan Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Gösterilecek Dip Köklerden Elde Edilip Edilmediği Kesim Tarihi ve Niteliğinin Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2004/17917ORMAN EMVALİ ( Sanığın Kesilmiş Halde Bulup İhtiyacı İçin Eve Götürmek Üzere Yolun Kenarına Taşıdığı - Bulunduğu Yerin Orman Olup Olmadığının Tespiti/Eylemin Tamamlandığı Veya Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y3.CDE. 2003/5207ORMAN EMVALİ ( Sanığın Naklettiği Emvalin Amcasına Zati Yakacak Olarak Verilen Emval Olduğunu Belirtmesine Göre Verilen Emvalin Yakalanan Emval ile Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/4903ORMAN EMVALİ ( Sanığın Naklettiği Odunları Yol Kenarında Bulup Aracına Yüklemesi - Emval Temin Edilen Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/2476ORMAN EMVALİ ( Sanığın Nakliye Tezkeresinde Belirtilen Meşe Odunları İle Taşıdığı Odunların Aynı Olup Olmadığının Tespitinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2005/8784ORMAN EMVALİ ( Sanığın Traktörün Kendisine Ait Olduğunu Ancak Suça Konu Emvali Kimin Hazırladığını Söylemediğini Belirtmeleri Karşısında Zabit Mümzi Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/3340ORMAN EMVALİ ( Sanığın Yaylaya Çıkmadan Önce Ağılında Mevcut Olduğu Anlaşılan - Kestiği Veya Getirdiği Hususunda Dosyada Delile Rastlanmaması )
Y3.CDE. 2003/3853ORMAN EMVALİ ( Sanıkların Orman Emvalini Devrikten Elde Ettiklerini Belirtmiş Olduklarına Göre Orman Yasasının Anılan Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/2128ORMAN EMVALİ ( Suça Konu Ağaçların Ormandan Kesilmiş Olduğunun Anlaşılması )
Y3.CDE. 2003/3155ORMAN EMVALİ ( Suça Konu Emvalin Meşe Ağaçlarının Gövdelerinden mi Yoksa Dallarından mı Temin Edildiği Tesbit Edildikten Sonra Suç Vasfının Berlirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/1408ORMAN EMVALİ ( Tanımadığı Kişiden Satın Alan Sanık - 6831 Sayılı Yasanın 108/1. Maddesinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2003/5170ORMAN EMVALİ ( Tesis Niteliğinde Olmayan Hayma Yapımında Kullanılan Orman Emvalinin Yediemine Alınmadığı Gözetilmeksizin Zoralımına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 1994/9430ORMAN EMVALİ ( Vekaleten Pazar Satışı İçin Kesilen - Keşif Damga ve Nakliye İşlemini Yaptırmamak )
Y3.CDE. 1993/10970ORMAN EMVALİ ( Yakacak Niteliği - Bir Ağacın Kesiminden Gövde ve Dal Odunu Elde Etmek )
Y3.CDE. 2002/4934ORMAN EMVALİ ( Yapraklı Dal Odunu/Sanığın Hayvanına Yedirmek İçin Ormandan Getirdiğini Bildirmesi - Yasanın 91/9. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 2003/9628ORMAN EMVALİ ( Yedieminde Bulunması - Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/248ORMAN EMVALİ ( Yediemine Verilen - Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y3.CDE. 1996/2628ORMAN EMVALİ ( Zati İhtiyaç Emvali - Ödünç Vermek/Ödünç Almanın Suç Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2004/7146ORMAN EMVALİ ( Zati İhtiyaç İçin Verilen/Yapacak Yakacak - Amaç Dışında Kullanıldı İse Eylemin 6831 S.K. Md. 98 Kapsamında Kalacağı/Sanığın Tapulu Tarlasının Kenarında Çit Yapımında Kullanması )
Y3.CDE. 1989/12320ORMAN EMVALİ ( Zati İhtiyaç İçin Verileni Değiştirmek - Sanığın Köknar Tomruklarını Verip İnşaatında Komşusunun Çam Tomruklarını Kullanması )
Y3.CDE. 2004/518ORMAN EMVALİ ( Zati Yakacak İhtiyacı İçin Verilen - Sanığın Savunmasında Öğrenci Olan Çocuklarına Yakması İçin Götürdüğünü Belirtmesi/Nakliye Tezkeresini Değiştirmeden Nakliyat Yapmak Suçu )
Y3.CDE. 1996/2295ORMAN EMVALİ ( Zati Yapacak Emval - Satmak Veya Ödünç Vermek/Satın Yada Ödünç Almak )
Y3.CDE. 1989/12922ORMAN EMVALİ ( Zati Yapacak İhtiyacı İçin Verilen - Babasından Alıp Atölyesinde İşleyen Sanık )
Y3.CDE. 2003/5479ORMAN EMVALİ ALMA SUÇU ( Suç Mahallinde Zabıt Mümziide Hazır Edilerek Uzman Orman Mühendisi Marifetiyle Keşif Yapılarak Emvalin Niteliğinin Saptanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2005/7063ORMAN EMVALİ BULUNDURMAK ( Maddi Hatanın Düzeltilerek Sanığa Kaçak Orman Emvali Bulundurmak Suçundan Hükmedilen ... Liranın ... Liraya İndirilmek Suretiyle Hükmün Düzeltilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1981/941ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI ( Kaçak Emvali Nakilde Kullanılan Kamyonun Müsaderesi Mecburiyeti )
YCGKE. 1989/3-317ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI ( Ormaniçi Köyde Oturmayan Sanığın Önödeme Hükümlerinden Yararlanamaması )
Y3.CDE. 1983/11400ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Emvali Başkaları İçin Nakletmesi Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 1981/204ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kaçak Olduğunu Bildiği Emvali Kamyonetine Bilerek Alması )
Y3.CDE. 1999/13226ORMAN EMVALİ KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kök Sürgünlerinden Yetişen Emvali Kesmiş ve Kökleri Bütünüyle Yok Etmemiş Olması )
Y3.CDE. 1997/13558ORMAN EMVALİ KESEREK YAYLA EVİNDE KULLANAN SANIK ( Duruşmada Meydana Çıkan İşgal ve Faydalanma Suçu İçin Yapılacak İşlemler )
Y3.CDE. 2002/6733ORMAN EMVALİ KESME ( Yayla Evinin Yapımında Kullanılan Orman Emvalini Sanığın Kestiğine Dair Delil Olmaması )
Y3.CDE. 2006/5536ORMAN EMVALİ KESMEK ( Bilirkişi Raporunun Sadece Yediemine Alınan Emval Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucu Düzenlenemeyeceği - Ağaçların Kesim Yerinde de Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y3.CDE. 2006/5534ORMAN EMVALİ KESMEK ( Eski Yıllarda Kesilmiş Ağaç Dip Köklerinden Meydana Gelen Şah ve Filizler/Sürgünden Meydana Gelmiş Ağaçlardan Elde Edilen Emval - Eyleminin 6831 S.K. Md. 91/5 Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7510ORMAN EMVALİ KESMEK ( Yediemindeki Odunlar Arasında Dal Dışında Kesilen Ağaçların Dip Köklerine Ait Emval de Bulunup Bulunmadığının Belirlenip Sonucuna Göre Eylemin 6831 S.K'nın 91/5 Kapsamında Kalıp Kalmayacağının da Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/3-216ORMAN EMVALİ NAKLEDİLMESİ ( Nereden Kesildiği ve Kesim Yapılan Yerin Tapulu Arazi Olup Olmadığının Tespiti İle Eyleminin 6831 Sayılı Yasa'nın 108. Maddesindeki Suçu mu Yoksa 116 ve 109. Maddelerindeki Kabahati mi Oluşturacağının Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 1999/14291ORMAN EMVALİ NAKLİ ( Başkasına Ait Zati İhtiyaç Emvalini Köy Dışına Nakleden Sanık )
Y3.CDE. 2004/17418ORMAN EMVALİ NAKLİ ( Faturalı/Belediye Hudutları Dahilindeki Nakillerde Geçerli Bulunduğu - Belediye Hudutları Dışındaki Nakillerde İse Nakliye Tezkeresi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/6892ORMAN EMVALİ NAKLİ ( Nakil Aracının Kime Ait Olursa Olsun Müsaderesinin Gerekmesi )
Y23.HDE. 2013/1361ORMAN EMVALİ NAKLİYE BEDELİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının Yapmış Olduğu İşin Kooperatif Yararına Olduğu Açık Olduğu Gibi Gelirinin de Davalı Kooperatifin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Kararları ile Benimsendiği Anlaşıldığından Takip Tarihi İtibariyle Davanın Ele Alınması ve Davacının Hak Ettiği İş Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/5107ORMAN EMVALİ NAKLİYE TESKERESİ ( Yeniletmeden Taşıma Yapmak - İdari Para Cezası Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2001/11042ORMAN EMVALİ TAŞINMASINDA KULLANILAN ARAÇLARIN ZORALIMI GEREĞİ ( Çalınma Ya da Gasp Yoluyla Alınması Dışında )
Y3.CDE. 2006/4039ORMAN EMVALİ TEMİN ETMEK ( Sanığın Rüzgarın Devirdiği Ağaçlardan Temin Ettiğini Ağaç Kesmediğini İddia Etmesi - Eylemin 6831 S.K. Md. 91/5'de Yazılı Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2002/6780ORMAN EMVALİ TOPLAMAK ( Sanığın Emvali Nereden Topladığı Sorulup Bu Yerin Orman Olup Olmadığının Kesin Şekilde Tespitinden Sonra Müsadere Yönünde Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1998/3-170ORMAN EMVALİ ÜZERİNDE ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK ( Ormanda Başkaları Tarafından Kesilen Devrik Ağacı Testere İle Parçalamanın Suç Olması )
Y4.CDE. 1994/6061ORMAN EMVALİ VE SUÇ EŞYALARI ( Eylemde Suçun Ögelerinin Oluştuğu )
Y3.CDE. 1994/5124ORMAN EMVALİN MAMUL HALE GETİRİLDİKTEN SONRA TAŞINMASI ( Nakliyeli Olan - Nakliyesinin Yenilenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2006/7808ORMAN EMVALİNDEN YAKACAK ELDE ETMEK ( Dava Konusu Emvalin Sanık Tarafından İhtiyacı İçin Ormandan Kaçak Olarak Temin Edildiğinin Gözetilerek Eylemin 6831 Sayılı Yasanın 91/5 Maddesine Uyar Nitelikte Olup Olmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 1991/14756ORMAN EMVALİNİ ATÖLYEDE BİÇMEK ( Orman Ürünü Ticareti )
Y3.CDE. 1997/3029ORMAN EMVALİNİ DEVRİKTEN TOPLAYAN ORMANİÇİ KÖYLÜSÜ ( Suçunun Önödeme Sınırları İçinde Kalması )
Y3.CDE. 2004/13628ORMAN EMVALİNİ GÖTÜRMEK ( Kanunda Bazı Orman Emvalleri Açısından Yasak Edilmiş Olması - Cezayı Müstelzim Fiil Niteliğinde Olduğu )
Y3.CDE. 1993/11367ORMAN EMVALİNİ İŞLEYEREK EŞYA HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK ( OK.m.108/2'deki Suçun Oluşacağı )
Y3.CDE. 1990/12922ORMAN EMVALİNİ KAÇAK İŞLEYEN SANIK ( Babasına Yakacak İhtiyacı İçin Verilen )
Y3.CDE. 1999/9863ORMAN EMVALİNİ KAÇAK KULLANMA SUÇU ( Kaçak Emvalin Niteliğinin Tesbiti )
Y3.CDE. 1992/3718ORMAN EMVALİNİ KADİM KÖY MEZARLIĞINDAN KESENLER TARAFINDAN İHALE İLE ALINIP NAKLEDİLMESİ ( Suç Unsurlarının Tekemmül Etmemesi )
Y3.CDE. 1989/10869ORMAN EMVALİNİ KENDİ TAŞINMAZINDAN KESEREK SAĞLAMAK ( İdareden İzin Almadan Satmaya Götürmek - Orman Suçu )
Y3.CDE. 2003/7278ORMAN EMVALİNİ KESMEK ( Emvalin Bir Kısmının Orta Kuturlarının 20 Cm'den Az Olması - Belirlenecek Cezanın Bir Misli Artırılması Gereği )
Y3.CDE. 2002/2714ORMAN EMVALİNİ KESMEK ( Yetkililerden İzin Alınmadan Orman Emvalinin Kesilmesi )
Y3.CDE. 1990/11489ORMAN EMVALİNİ KESMEK ( Yol Yapmak İçin - İşgal ve Faydalanma Suçunun Oluşması/Ayrıca Kesme Suçundan Mahkumiyet Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/21463ORMAN EMVALİNİ NAKLİYE TESKERESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN ŞEHİR DIŞINA NAKLETME ( İdari Para Cezasına Hükmedileceği )
Y3.CDE. 1994/1089ORMAN EMVALİNİ NAKLİYE TEZKERESİNİ YENİLEMEDEN TAŞIMAK ( OK.m.100 /son'daki Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 1994/3181ORMAN EMVALİNİ SATINALMAK ( Römorke Yüklerken Yakalanmak - Suçun Almakla Oluşması )
Y3.CDE. 1992/11180ORMAN EMVALİNİ SÜRESİ GEÇEN NAKLİYE TESKERESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN TAŞIMAK ( Zati İhtiyaç - Orman Suçu )
Y3.CDE. 1991/202ORMAN EMVALİNİ TARLASINDAN YOL GEÇMESİ NEDENİYLE DOZERİN DEVİRDİĞİ AĞAÇTAN TEMİN ETMEK ( Suç Olmayan Eylem )
Y3.CDE. 1994/5124ORMAN EMVALİNİ TAŞIMAK ( Mamul Hale Getirildikten Sonra - Nakliyeli Olan/Nakliyesinin Yenilenmesi Gereği )
YCGKE. 1976/273ORMAN EMVALİNİ TEZKERESİZ NAKLETMEK ( Malın Kaçak Olmaması Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 2003/5339ORMAN EMVALİNİN ALINMASI ( Orman Emvalinin Alınması Eyleminde Sanığın Hareket Halinde Yakalanıp Yakalanmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Nakil Aracının Müsadaresi Konusunda Karar Verilmesi )
YİBGKE. 1968/7ORMAN EMVALİNİN BAĞIŞINI KABUL EDENİN SORUMLULUĞU ( Köylülere Verilen Orman Mallarının Amaca Uygun Kullanılmaması Durumunda Sorumluluğun Alana Ait Olması )
Y3.CDE. 1975/7366ORMAN EMVALİNİN BİÇİLMESİ ( Belirli Ücret Karşılığında Biçmekten İbaret Mesleki Faaliyetin Orman Ürünü Ticareti Olarak Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 1992/838ORMAN EMVALİNİN BİÇTİRİLMEK İÇİN AYNI KÖYDEKİ HIZAR ATÖLYESİNE VERİLMESİ ( Zati İhtiyaç Tezkeresi ile Sanığa Verilmiş Olan )
Y3.CDE. 1994/1701ORMAN EMVALİNİN ELDEN ÇIKARILMASI ( Zati İhtiyaç İçin Verilen - Tarihin Kesin Tesbit Edilememesi )
Y3.CDE. 1997/3608ORMAN EMVALİNİN KAÇAK NAKLİ ( Yetkili Makamca Onaylanmamış Fatura ve Nakliye Tezkeresi Fotokopilerinin Geçersizliği )
YCGKE. 1979/69ORMAN EMVALİNİN KAÇAK NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Aracın Malikinden Başka Amaçla Emaneten Alınmış Olması )
YCGKE. 1978/33ORMAN EMVALİNİN KAÇAK NAKLİNDE KULLANILAN ARACIN MÜSADERESİ ( Sanığın Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi Halinde Aracın İade Edilememesi )
Y3.CDE. 1997/5667ORMAN EMVALİNİN KAÇAK NAKLİNDE KULLANILAN ARAÇ ( Müsaderesi Mecburiyeti )
Y3.CDE. 2003/5466ORMAN EMVALİNİN KAÇAK OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Kesim Miktasına İlişkin Tutanakların Teslim ve Tesellüm Evraklarının Nakliye Belgelerinin Getirtilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2000/13636ORMAN EMVALİNİN KAÇAK OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Kaçak Orman Emvali Taşıma İddiası )
Y3.CDE. 1981/920ORMAN EMVALİNİN KASA YAPIMINDA KULLANILMASI ( Özel İhtiyaç İçin Verilen )
Y3.CDE. 1997/3989ORMAN EMVALİNİN KULLANMA YERİ ( İhtiyaç İçin Alınan - Amaç Dışı Kullanıldığı İddiası )
Y19.CDE. 2016/4508ORMAN EMVALİNİN MÜSADERESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Suça Konu Alanda Bulunan Fındık Fidanlarının Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Yedieminde Bulunan Orman Emvalinin Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2003/9139ORMAN EMVALİNİN NAKLİ ( Orman Suçu )
Y3.CDE. 2003/9139ORMAN EMVALİNİN NAKLİ SIRASINDA KULLANILAN YÜK HAYVANINA EL KOYULMASI ( Yediemine Teslim Edilen Hayvan Satıldığına Göre Gelirinin Orman İdaresi Adına Gelir Olarak Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1977/362ORMAN EMVALİNİN NAKLİNDE KULLANILIRKEN DEVRİLİP SAHİBİ ÖLEN TRAKTÖR ( Müsadere Edileceği )
Y3.CDE. 1994/2136ORMAN EMVALİNİN NAKLİYE TEZKERESİNE UYGUNLUĞU ( Elde Olunanın Şekil Değiştirmesi - Orman İdaresinden Araştırılma Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2003/5537ORMAN EMVALİNİN NİTELİĞİ ( Orman Emvalinin Yakacak Vasıflı Fidan Olması Nedeniyle 6831 Sayılı Yasa Dikkate Alınarak Ceza Arttırımının Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 1997/10210ORMAN EMVALİNİN ODUNA DOĞRANMASI NEDENİYLE DEĞERİNDEKİ AZALMA ( Tazminata Konu Olması )
Y3.CDE. 1996/9984ORMAN EMVALİNİN ORMAN DIŞINA TAŞINMASINDA KULLANILAN ZİNZİRLER ( Müsadere Edileceği )
YCGKE. 2008/3-204ORMAN EMVALİNİN ORMANDAN ÇIKARILMASI / NAKLEDİLMESİ ( 6831 S.Y'nın 91/5 ve 108. Md.lerinde İdarenin Mal Varlığına Dâhil Olan Orman Emvalinin İzinsiz Alınması İse 765 ve 5237 S.Y'nın Hırsızlığa İlişkin Maddelerinde Yaptırıma Bağlandığı )
YCGKE. 2008/3-246ORMAN EMVALİNİN ORMANDAN ÇIKARILMASI VEYA NAKLEDİLMESİ ( Suça Konu Alanın Hukuki Statüsünün Belirlenmesi Anılan Yerde Ağaç Kesme İşleminin Hangi Yasal veya İdari Tasarrufa Dayalı Olarak Gerçekleştiğinin Saptanması Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/13205ORMAN EMVALİNİN PARKE TASLAĞI VE TAKOZ OLARAK PARÇALANMASI ( Orman Suçu - Değer Kaybı Halinde Tazminata Hükmedilmesi )
Y3.CDE. 2003/10179ORMAN EMVALİNİN SATILMASI ( Bedelinin İrat Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/7847ORMAN EMVALİNİN SATIN ALINMASI ( Yakalanan Emvalin Kesim Sahasından Toplama Ve Sanığın Suç Kastının Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/10018ORMAN EMVALİNİN TOPLANMASI ( Emvalin Temin Edildiği Yerin Orman Sayılıp Sayılmadığının Keşif Yapılarak Tespit Edilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1995/13897ORMAN EMVALİNİN YAPACAK VEYA YAKACAK NİTELİĞİ ( Tesbiti Zorunluluğu - Ormandan Çam Fidanı Kesmek )
Y3.CDE. 1991/8239ORMAN EMVALİNİN YARDIM OLARAK BAŞKASINDAN ALINDIĞI SAVUNMASI ( Emvalin Zati Yakacak Olarak Verilip Verilmediğinin Araştırılması )
YCGKE. 1984/9-282ORMAN EMVALİNİN YETİŞKİN OLMASI ( TCK 383. Maddenin Uygulanması Bakımından Böyle Bir Şartın Aranmayacağı )
Y3.CDE. 1995/7604ORMAN EMVALİNİN YURDA SOKULMASI VE SEVKİ ( İzne Tabi Olduğundan Ticari Defterlerin ve Faturaların İncelenmesi Mecburiyeti )
Y5.CDE. 2012/4500ORMAN EMVALLERİNİN FİYATINI ETKİLEMEK AMACIYLA ANLAŞMA YAPMAK ( İhaleye Fesat Karıştırmak - Suçun Oluşması İçin İhale Şartlarını ve Fiyatı Etkilemek Amacıyla Anlaşma Yapılmasının Yeterli Olduğu )
Y11.CDE. 2009/9063ORMAN EMVALLERİNİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Sanığın Zararının Giderilmesi Amacıyla Yaptığı Girişimin Katılan Tarafından Kabul Edilmediği ve Sanığın Savunmasında Emval Bedellerinin İstihkaktan Kesildiğini Savunması Karşısında Bu Hususun da Araştırılması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/6644ORMAN FİDANLIK İŞYERİNDE GEÇEN HİZMETLERİN TESBİTİ TALEBİ ( Orman-Tarım İşlerinin Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamına Alınmasından Önceki Hizmetlerin Tesbitine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/14804ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Kamu Hukuku Tüzel Kişisi Olduğu - Ormandan İzinsiz Ağaç Kesmek Eyleminden Yaşı Küçük Sanık Hakkında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2015/7001ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Orman Kadastrosuna İtiraz ve Tapu Kütüğüne Konulan Şerhlerin Silinmesi İstemi - Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Açılacak Sınırlamaya İtiraz Davalarında Hasım Orman Genel Müdürlüğü Olduğu )
Y20.HDE. 2014/7920ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE HAZİNENİN TARAF OLMASI ( Orman Kadastrosunun ve Kamulaştırmanın İptali ve Tescil Davası/Orman Kadastrosunun İptali Davalarında Hasımın Orman Müdürlüğü Olduğu - Tescil Talebi ve Hükmü Bulunduğundan Kanuni Hasım Olan Hazinenin de Taraf Olması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/1178ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜE BİLDİRİM ( Kadastro Çalışma Alanı Sınırında Orman Olduğu Takdirde Durumun Çalışmaya Başlamadan İki Ay Önce Müdürlüğe Bildirilmesi )
Y10.HDE. 2015/23877ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE HUSUMET YÖNELTME (Hizmet Tespiti İstemi - Kararın Orman ve Su İşleri Bakanlığı Vekiline Tebliğ Olunması Doğru Olmadığı/Mahkemece Orman Genel Müdürlüğü'ne Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilerek Göstereceği Deliller Toplanarak Sonuca Gidileceği)
Y20.HDE. 2005/3147ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS ( 2/B Madde Uygulaması İle Orman Rejimi Dışına Çıkarılıp da Fiilen Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y5.HDE. 2014/2688ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Kamulaştırmasız El Atma Olgusunun Gerçekleştiği - Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunan Orman Genel Müdürlüğünün Davaya Dahil Edilip Onun Yönünden Davanın Kabulü Gereği/Taraf Teşkili )
Y11.HDE. 1974/1213ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TACİR SAYILMAYACAĞI
Y20.HDE. 1997/2840ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ZİLYEDLİKLE İKTİSAP DAVASI AÇMA HAKKI BULUNMAMASI ( Kadastrosu Yapılmayan Taşınmaz İçin )
Y4.HDE. 2002/2202ORMAN GÖREVLİLERİNİN KAÇAK KESİME GÖZ YUMARAK ZARARA SEBEP OLMALARI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı )
Y4.CDE. 1997/12040ORMAN GÖREVLİLERİNİN KORUMAKLA GÖREVLİ OLDUKLARI ORMANA KARŞI SUÇ İŞLEMELERİ ( Adli Yargının Görevi )
Y3.CDE. 2003/6117ORMAN HUDUDU ( Suça Konu Yerdeki Tel Örgünün Orman Hududunu Belirleyip Belirlemediğini Orman Kadastro Haritasına Göre Tel Çit ve Hudut Taşlarının Çekilip Çekilmediğinin Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2006/8644ORMAN HUKUKU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Suç Tarihi ve Öncesinde İhtiyaç Emvali Verildiğinin Belirtildiği - Suç Tarihinden Önce Verilen İhtiyaç Emvali İle İlgili Nakliye Tezkeresi Diğer Belgeler Getirtilip Cins Vasıf ve Miktar Yönünden Uygun Olup Olmadığının Bilirkişiye Açıklattırılacağı )
Y1.HDE. 2005/1527ORMAN İÇERİSİNDE İKEN İSKANEN OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi - Davalıların Bayiine Orman Tahdit Öncesi Tefviz Edilip Edilmediği/İskanen Verildiğinin Saptanması Halinde 1744 S.K. Md. 2'den İstifade Yani Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği )
Y2.CDE. 2014/23925ORMAN İÇERİSİNDE KÖMÜR OCAĞI AÇMAK ( Suç Yerinin Orman Sınırlarında Kaldığının Tutanakda Belirtilmiş Olması/Orman Mühendisi Bilirkişi İle Keşif Yapılarak Eylemin 6831 S.K. Md. 92'deki Suçu mu Yoksa 3213 S.K. Md. 12/5'de Düzenlenen İdari Yaptırımı Gerektiren Kabahati mi Oluşturduğunun Belirleneceği - Kaçak Kömür Ocağı Açma Eyleminin Suç Olmaktan Çıkartılarak İdari Yaptırım Gerektiren Kabahate Dönüştürüldüğü )
Y1.HDE. 2001/5608ORMAN İÇERİSİNE ALINMA ( Orman Niteliğini Yitirmiş Olan Yerler-Tapulu Olup Olmama )
Y20.HDE. 2006/9570ORMAN İÇİ AÇIK ALAN ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açık Alanlar Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 1993/7-451ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI
Y20.HDE. 2008/5059ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İçi Açıklığı Niteliğindeki Taşınmazların Mülkiyetlerinin Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/6348ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI ( Öncesi Orman Olan Yerler - Özel Mülkiyete Ve Tasarrufa Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2008/11134ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI ( Tüm Çevresi Devlet Ormanı İle Çevrili Taşınmazın Tahdit Dışında Bırakılamayacağı - Hazine Adına Tescile Karar Verileceği )
YHGKE. 2000/20-1793ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI BOZUCU NİTELİKTE OLAN TAŞINMAZ ( Vergi Kaydının Miktarından Fazla Başka Tutanağı Kesinleşmiş Parsellere Revizyonlu Olması )
Y20.HDE. 2012/6489ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI BULUNMASI ( Bilimsel Verileri Bulunan Raporda Orman İçi Açıklıkların Zilyetlikle Kazanılamayacağının Gözetileceği - Yerel Bilirkişilerle Taraf Tanıklarından Taşınmazın Öncesinin Ne Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2006/20-814ORMAN İÇİ AÇIKLIĞI NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZ ( Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2003/4332ORMAN İÇİ AÇIKLIĞIN TESCİLİ TALEBİ ( Hangi Nedenlerle Olursa Olsun Tarım İnşaat Ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamayacağı - Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı )
Y20.HDE. 2010/7158ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Bilim ve Fen Bakımından Doğal ve Gerçek Anlamda Nitelik Kaybı Olmadığı - Orman Tahdidi ve 2/B Uygulaması )
Y17.HDE. 2003/9514ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Bu Tür Alanların Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2012/5302ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Çekişmeli Taşınmaza Komşu Bulunan Parselin Hükmen Orman Olduğu da Dosya Kapsamından Anlaşıldığından 6831 S. Kanunun 17/2. Md. Hükmü Gereğince Orman İçi Açıklığı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/11946ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Çekişmeli Taşınmazla Çevresindeki Parsellerin Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olup Olmadıkları Değerlendirilmeli ve Böylece Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2014/10379ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Davacının Zilyetliğe Dayalı Olarak Açtığı Davada Anılan Parsel İçinde Kalan Kısmın Öncesi Orman Olmasa Dahi Dört Tarafının Orman Parseliyle Çevrili Olduğu - Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olan Bu Yerin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı/Bu Parsele Yönelik Açılan Davanın Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/9639ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Davaya Konu Taşınmazın Komşuları Olan Parsellerle Birlikte Değerlendirildiğinde Toplam Yüzölçümünün Tamamının Etrafının Kesinleşmiş Orman Parseli İle Çevrili Olduğu - Orman İçi Açıklık Niteliğinde Bulunduğu Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
YHGKE. 1998/20-554ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklıkların Tescil Edilememesi )
Y20.HDE. 2002/1363ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamaması )
Y20.HDE. 2003/115ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıkların İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2005/20-402ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Harita ve Fotoğraflardan Çekişmeli Taşınmazların Etrafındaki Orman Alanları İle Bütünlük Arz Eden Orman İçi Açıklığı Olduğunun Anlaşıldığı - Tespite İtiraz/Gerçek Kişilerin Davasının Reddi ile Hazinenin Davasının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2013/5178ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Öncesi Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Alanın Orman İçi Açıklık Olması Durumunda Orman İçi Açıklıkların Tapu Kaydına Dayalı Olarak Kazanılabileceği Gözönüne Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/5485ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Hava Fotoğrafları ve Dayanağı Haritalar Steoroskop Aletiyle ve Üç Boyutlu Olarak İncelettirilip Taşınmazın Niteliğinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Görüldüğü ve Orman ya da 6831 S. Yasanın 17/2. Md.sinde İfade Edilen Orman İçi Açıklık Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9026ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmaz 6831 Sayılı Yasanın 17/2. Maddesi Uyarınca Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olup Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2012/3880ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydı Kapsamında Kalmadığı Tespit Edildiği Takdirde Orman İçi Açıklık Niteliğinde Oldukları - Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağından Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2012/5620ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Taşınmazla Dava Dışı Sınır Komşusu Parselin Birlikte Olarak Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu/Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Verilmediği/Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2014/6992ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamayacağı ve Özel Mülke Konu Olamayacağı/Mahkemce Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Kabulünde İsabet Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2016/4096ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Davanın Reddine ve Tespit Gibi Tesciline Karar Verilen Taşınmaz Bölümlerinin Eylemli Biçiminin Orman Olmadığı ve Taşınmazların Kısmen Açıklık Olduğu Kısmen de Taşınmazlar Üzerinde Meyve ve Fındık Ağaçları Bulunduğu/Verilen Kararın Yerinde Olduğu)
Y20.HDE. 2008/135ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Orman İçi Açıklıkların Tarım ve İnşaat İle Özel Mülke Dönüşme Olanağının Bulunmadığı/Mülkiyetin Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2009/10716ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Öncesi Orman Olan Yerlerin Zilyetlik Olarak Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2012/5312ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Yerin Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Olduğu/Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Verilmediği - Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
Y20.HDE. 2011/8830ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz/Hazine Adına Tesciline Karar Verilen Taşınmazın Bir Bölümün Komşu Taşınmazının Kısmen Orman Sayılan Kısmen Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Belirlendiği - Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Olmadığı Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y20.HDE. 2005/10496ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitleri İtirazsız Kesinleşmiş Olsa Dahi Çekişmeli Parselin Dava Konusu Edilen Bölümlerinin Orman İçi Açıklık Olduğu Olgusunun Değişmeyeceği )
Y20.HDE. 2005/12207ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2007/9781ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Komşu Parsellere Ait Kesinleşen Genel Arazi Kadastrosuna Ait Tutanak ve Dayanakları Getirtilmeli Tapu Kayıtları Getirtilmeli Çekişmeli Taşınmazların Öncesinin Orman Niteliğinin ve Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/4898ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Krokiye Göre Dört Tarafı Ormanlık Alanlarla Çevrili Bulunması/ Zilyetlikle Kazanılıp Kazanılamayacağının Düşünülmesi Gereği - Tescil Davası )
Y16.HDE. 2008/6564ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafları Zemine Uygulanarak Uzman Bilirkişi Kurulundan Taşınmazın Orman İçi Açıklık Olup Olmadığı Yönünde Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/6411ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu - Orman İçi Açıklık Niteliğinin Eski Tarihli Memleket Haritaları Uygulanarak Taşınmazın Konumu ve Niteliği Ayrıca Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetince Yerinde Yapılacak Keşifle Araştırılarak Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/3836ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Bütünlüğünü Bozacağından Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıkları Zilyetlikle Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2008/693ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Orman Bütünlüğünün Korunması Amacıyla Orman İçi Açıklıkların Özel Mülke Dönüşmesi ve Yine Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/6769ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Kanununun 17/2 Maddesinin Öngördüğü Anlamda Olup Olmadığı )
Y20.HDE. 2002/2139ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Sayılması-Zilyetlik Yolu İle Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 1993/13029ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Orman Toprağı Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2000/3071ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Öncesi Orman Olsun Veya Olmasını Orman Bütünlüğünü Bozucu Nitelikteki Açıklıkların Özel Mülkiyete Konu Olamamaları )
Y20.HDE. 2007/151ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Öncesinin Orman Olmasına Gerek Olmadığı/Tarım İnşaat Hayvancılık Yapılamayacağı ve Özel Mülk Olamayacağı - Yönetimin Derhal El Koyma Hakkı Olduğu )
Y20.HDE. 2002/4089ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Özel Mülke Konu Olamaması )
YHGKE. 2006/20-744ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Özel Mülke Konu Olamayacağı - Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Saptandığı Takdirde Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/7907ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınmalı ve Taşınmazın 6831 S. Yasanın 17. Md. Kapsamında Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/5425ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazın 6831 S. Kanunun 17/2. Md. Hükmüne Göre Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Bu Tür Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2005/11915ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Tapu İptali ve Tescil - Parselin Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Bulunduğu/Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları Dışında Kalan Orman İçi Açıklıklarının Orman Olmasa Bile Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamayacağı )
YHGKE. 2013/20-1602ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Tapu Kayıtlarının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği - Davaya Konu Taşınmazların Dayanılan Tapu Kayıtlarının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamasız Saptanmadan Hazine Adına Orman Olarak Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu/Taşınmazın Orman İçi Açıklık Vasfının Tespiti )
Y3.CDE. 2005/2880ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Taşınmazın Bu Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Toprak Yapısı İtibariyle Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığının Araştırılması Gerektiği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y20.HDE. 2005/11071ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Taşınmazın Dört Tarafı Hükmen Orman Olan ve Orman Parselleri İle Çevrili Orman İçi Açıklık Olduğu - Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2010/11732ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Taşınmazların Orman Bütünlüğünde ve 6831 S. Yasanın 17/2. Md. Hükmüne Göre Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğundan İmar ve İhyaya Dayalı Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2016/532ORMAN İÇİ AÇIKLIK (Bilirkişi Raporuna Göre Taşınmazın Dört Tarafının Ormanla Çevrili Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olmadığı - Komşu Parsellerin Kadastro Tutanakları ve Tapu Kayıtları Dosyada Bulunmadığı İçin Hükmen Kişi Adına Kayıtlı Olup Olmadıkları veya Bir Tapu Kaydına Dayanılarak Tespit Yapılıp Yapılmadığının Denetlenemediği)
Y20.HDE. 2015/13976ORMAN İÇİ AÇIKLIK (Davaya Konu Taşınmazların Dayanılan Tapu Kayıtlarının Kapsamında Kalıp Kalmadığı Duraksamasız Saptanmalı Taşınmazlar Dayanılan Tapu Kayıtlarının Kapsamında Kaldığı Belirlenirse Dava Reddedilmeli Aksi Halde Çekişmeli Taşınmazların Orman İçi Açıklığı Olarak Kabul Edilerek Dava Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2016/527ORMAN İÇİ AÇIKLIK (İşgal Açma veya Herhangi Şekilde Olursa Olsun Kesme Sökme Budama veya Boğma Yollarıyla Elde Edilecek Yerlerle Buralarda Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesislerin Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı - Buralara Doğrudan Doğruya Orman Yönetimince El Konulacağı/Arazi Kadastrosunun İptali)
Y20.HDE. 2013/4706ORMAN İÇİ AÇIKLIK (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olmadığı - Davalı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu/Hazinenin Davasının Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2002/6131ORMAN İÇİ AÇIKLIK (Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayalı Tescil Talebi - Özel Mülkiyet Konusu Olamayacağı)
Y20.HDE. 2013/3158ORMAN İÇİ AÇIKLIK (Taşınmazın Niteliği Orman ya da 6831 S. Kanunun 17/2. Md.sinde İfade Edilen Orman İçi Açıklık Olup Olmadığı Belirlenmeli ve Jeolog Bilirkişiden Sınırdaki Derenin Taşınmaza Etkisi Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi)
Y20.HDE. 2013/6798ORMAN İÇİ AÇIKLIK (ve Boşlukların Zilyetlik Yolu ile Kazanılmasına Kanuni Olanak Bulunmadığı/Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası)
Y20.HDE. 2010/8137ORMAN İÇİ AÇIKLIK ALAN ( Orman Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İçi Açıklık Alanın Ormanın Ayrılmaz Parçası Olduğu Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğu )
Y8.HDE. 2008/1514ORMAN İÇİ AÇIKLIK ALANLARI ( Dört Tarafı Ormanla Çevrili Orman İçerisinde Yer Alan Bir İç Parselde ( Açıklıkta ) Yer Aldıkları Açıkca Görülen Taşınmazların Orman Kanunu'nun 17/2. Fıkrası Kapsamında Kalan Yerlerden Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/4784ORMAN İÇİ AÇIKLIK İDDİASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu İddiasıyla Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Talepten Fazlasına Hükmedilemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/6270ORMAN İÇİ AÇIKLIK NİTELİĞİNDE ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/Bu Tür Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğunun Gözetileceği )
Y20.HDE. 2007/13122ORMAN İÇİ AÇIKLIK NİTELİĞİNDEKİ YER ( Bu Tür Yerlerin Zilyetliğe Dayalı Olarak Kişiler Adına Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği ve Mülkiyetin Kişilere Ait Olduğunun Tespiti Konusunda da Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/7268ORMAN İÇİ AÇIKLIK NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İmar İhya ve Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Tescil Davasına Konu Taşınmazın Bilirkişi Raporunda ve Memleket Haritasında Orman İçi Açıklık Olarak Gösterilmiş Olması )
Y20.HDE. 2015/15101ORMAN İÇİ AÇIKLIK SAYILMAYAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman İçi Açıklık Olduğu ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Tapu Kaydının Yöntemince Zemine Uygulanıp Taşınmazı Kapsadığı Belirlendiğinden ve Tapulu Yerler Orman İçi Açıklık Sayılmayacağından Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2005/6665ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosunun Kesinleştiği/Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2010/15226ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( ile Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı/Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2015/16728ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Herhangi Bir Şekilde Özel Mülkiyete Dönüştürülmesinin Mümkün Olmadığı - Orman içi Boşluk ve Açıklıkların Özel Mülkiyete Dönüşmesine Neden Olacak Karar Verilemeceği/Tavzih Talebinin Reddi/Esasa Etki Edebilecek İşlem Yapılamacağı)
Y20.HDE. 2011/7270ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2011/9270ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2008/10691ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
Y20.HDE. 2009/7062ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Resmi Gazetede Yayınlanan Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
Y20.HDE. 2014/321ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyedlik Yolu İle Kazanılmasına Kanunî Olanak Olmadığı/Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/5482ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/1561ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Dava Konusu Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükmesi Bu Olguyu Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2006/16718ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2008/9643ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2005/2036ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/537ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılması - Anayasa Mahkemesi )
Y20.HDE. 2005/1539ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılmasına Yasal Olanak Olmadığı/Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 2005/1658ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yolu İle Kazanılmasına Yasal Olanak Olmadığı/Dolayısıyla Bu Yollarla Ormandan Toprak Kazanımından Söz Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/1084ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR ( Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2016/543ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR (Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılmasının Öngörüldüğünün Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2015/16857ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE BOŞLUKLAR İLE ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ TAŞIYAN FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR (Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin 15.07.2004 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Orman Kadastro Yönetmeliğinin 26. Maddesinin (A) ve (J) Bentleri Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılması Öngörüldüğü - Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamaz ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği)
Y20.HDE. 2005/6571ORMAN İÇİ AÇIKLIK VE ORMAN SAYILAN YER ( Orman Kadastrosuna İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2012/5882ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı - Davaya Konu Taşınmazın Kısmen Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2006/9360ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Devlet Ormanlarının Herhangi Bir Suretle Yanmasından veya Açıklıklarından Faydalanılarak İşgal Açma veya Herhangi Şekilde Olursa Olsun Kesme Sökme Budama veya Boğma Yollarıyla Elde Edilecek Yerlerle Buralarda Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesisler Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı )
Y20.HDE. 2008/2385ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklar Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/3615ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım ve İnşaat ile Özel Mülke Dönüşme Yolununun Kapanmış Olması )
Y20.HDE. 2005/13799ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Her Çeşit Bina ve Ağıl İnşaası ve Hayvanların Barınmasına Mahsus Yerler Yapılması ve Yerleşilmesinin Yasak Olduğu - Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
Y20.HDE. 2008/561ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Yapılacak Her Türlü Yapının Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı - Aynı Orman İçi Poligonunda Bulunan Tüm İtirazlı Parsellerin Keşiflerinin Aynı Gün Yapılıp Birlikte Değerlendirileceği )
Y20.HDE. 2001/8819ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kanun Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesine İzin Vermemektedir )
Y20.HDE. 2013/9595ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kanun Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Davanın Kabulü Gerektiği/Kesinleşen Orman Kadasrosu İçinde Kalan Taşınmazın Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2008/9060ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Kazanılamayacağı - Davalı ve Tespit Malikinin Taşınmaz Üzerindeki Zilyetliğinin Ne Zaman Başladığı Kaç Yıl Ne Şekilde Devam Ettiği Sorulup Kesin Tarih ve Olgulara Dayalı Açık Yanıtlar Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2006/10347ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Olmadığı Sonucuna Varılırsa Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2008/1000ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Orman İçi Açıklıklarda Tarım ve İnşaat Yapılmasına Hayvancılık Amacı İle Ağıl Yapılmasının Bu Kesimlerin Özel Mülke Dönüşmesinin Hukuken Mümkün Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/3241ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Orman Sayılan Yerlerden Olması - Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
Y20.HDE. 2002/209ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Orman Toprağı Niteliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
YHGKE. 1998/20-441ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Ormandan Olup Zilyetlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/8183ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Özel Mülke Dönüşme Yolunun Kapamış Olması )
Y20.HDE. 2001/10006ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Özel Mülke Konu Olamaması )
Y20.HDE. 2001 1557ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Özel Mülkiyete Konu Olamaması )
Y20.HDE. 2005/1487ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Tarım ve İnşaat İle Özel Mülke Dönüşme Olanağı Olmadığı - Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükmesi Bu Olguyu Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2005/1859ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Taşınmazların Tüm Çevresi Eylemli Orman Alanları İle Çevrili ve Bu Alanlar İle Bütünlük Arz Eden Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Olup Orman İçi Açıklıkların Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2004/7894ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Kanuna Aykırı Olacağından İktisap Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/3449ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Yönetimin Derhal El Koyma Hakkına Sahip Olması )
Y8.HDE. 2005/94ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Zilyedlik ve Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2004/7896ORMAN İÇİ AÇIKLIKLAR ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2000/20-1793ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARI ( Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2008/7060ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN KİŞİLER ADINA TESCİL EDİLMEMESİ ( Tapusuz Taşınmazın Tescili - Bitişikteki Ormanın Parçası ve Devamı Olan Yerlerin Memleket Haritasında Çalılık Görünmesinin Orman Olmadığının Kanıtı Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/2005ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN ORMAN SAYILMASI ( Zilyedlikle İktisap İddiasının Dinlenememesi - Orman İdaresinin Açtığı Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2012/5312ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN VE BOŞLUKLARIN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILMASI ( Bu Tür Yerler Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı/Davaya Konu Taşınmazın Özel Mülke Dönüşmesini Sağlayacak Biçimde Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 2003/20-665ORMAN İÇİ AÇIKLIKLARIN ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Tarla Vasfıyla Davalı Adına Yapılan Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y3.CDE. 2004/5192ORMAN İÇİ BOŞLUĞUNA YAPILMAKTA OLAN EV ( İşgal ve Faydalanma - Suça Konu Evin Müsaderesi İle İlgili Olarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/5192ORMAN İÇİ BOŞLUĞUNU İŞGAL VE FAYDALANMA ( Temadi Eden Suç Niteliğinde Olduğu - Hukuki Kesintiden "İddianamenin Tanzimi Tarihi" Sonraki Eylemin Yeni Suç Oluşturacağı )
Y20.HDE. 2008/15030ORMAN İÇİ BOŞLUK ( Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olan Taşınmazın Kazanılamayacağı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2002/6607ORMAN İÇİ BOŞLUK ( Tarla Niteliğiyle Hazine Adına Tespit Edilen - Orman Bütünlüğünü Bozacağından Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2004/9142ORMAN İÇİ BOŞLUK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği - Yüzölçümünün Büyük veya Küçük Olmasının Sonucu Etkilemeyeceği )
Y8.HDE. 2002/6365ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Kullanılması ve Tasarrufu Orman Aleyhine Genişletme Kaydedeceğinden ve Orman Bütünlüğünü Bozacağından Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2005/4408ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Orman Sınırlama Hattının Dışında Kalan Orman Sayılmayan Orman İçi Boşluklar Üzerindeki Zilyetlik ve Tasarrufun Orman Bütünlüğünü Bozacağından Böyle Bir Yer Üzerinde Geçen Zilyetliğin Kazanma Bakımından Hukuken Bir Değer Taşımaması )
Y20.HDE. 2002/6659ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Toprak Kazanamayacağı )
YHGKE. 1997/20-808ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR ( Özel Mülk Olarak Tescil Edilip Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2016/6690ORMAN İÇİ BOŞLUKLAR (Kanun Koyucunun Ayrı Bir Kavram Oluşturduğu ve Hangi Sebeple Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım ve İnşaat İle Özel Mülke Dönüşme Yolunu Kapadığı - Davaya Konu Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükmesinin Bu Olguyu Değiştirmeyeceği/Tapu İptali ve Tescil)
Y3.CDE. 2004/7699ORMAN İÇİ BOŞLUKTA İŞGAL VE FAYDALANMA ( Suça Konu Yerin Eski Bir İşgal Sahası Olduğu - Ağaçlandırma Giderine Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/8983ORMAN İÇİ KÖY ( 6831 S.K. 91 /son Maddesinin Tatbik Edilmesi İçin Suçun İşlendiği Köyün Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 1986/7537ORMAN İÇİ KÖY ( Ağaç Kesilen Ormanın Köy İdari Sınırları İçinde Olup Olmadığı ve Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/9167ORMAN İÇİ KÖY ( Orman Suçunun İşlenmesi - Sanığın Bu Köy Nüfusuna Kayıtlı Olması Nedeniyle Cezanın İki Katına Çıkarılacağı )
Y3.CDE. 2002/2585ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Eylemi Degerlendirilirken Filin Yapıldığı Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/1569ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer/Orman Suçu - TCK.nun 119. Maddesinin Uygulanması )
Y3.CDE. 2002/3054ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olup Suç Tarihinde Oturduğu Yer - Orman İdaresinden Araştırılarak Sonucuna Göre TCK.nun 119. Maddesinin Uygulanması )
Y3.CDE. 2004/5764ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Nüfusuna Kayıtlı Olduğu ve Oturduğu Bildirilen Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/6343ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Oturduğu ve Suçun İşlendiği Yerinin Köy Almayıp Kasaba ( Belde ) Olduğu Anlaşılmakla 6831 Sayılı Kanun'un 91 /Son Maddesinin de Uygulanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/6300ORMAN İÇİ KÖY ( Sanığın Oturduğu Yerin Orman İçi Köyü mü Yoksa Belde mi Olduğunun Araştırılması )
Y3.CDE. 2003/7953ORMAN İÇİ KÖY ( Sanıkların Oturdukları Yerin Orman İçi Köy Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/6126ORMAN İÇİ KÖY ( Suçun İşlendiği ve Sanığın Fiilen Oturup Nüfusa Kayıtlı Olduğu Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığı Konusunda Orman İdaresinin Verdiği Cevaplardaki Çelişkinin Giderilmesi Lüzumu )
Y3.CDE. 2004/5540ORMAN İÇİ KÖY NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Ormandan Kaçak Emval Temin Etmek Suçundan Sanığın İkamet Ettiği Köy )
Y3.CDE. 1996/622ORMAN İÇİ KÖYDE OTURAN SANIK ( Orman Suçu - OK.m.91 /son'un Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 2003/10256ORMAN İÇİ KÖYDE OTURAN SANIK ( Orman Suçu - Orman Kanunu Madde 91 /son'un Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 1999/10577ORMAN İÇİ KÖYLÜNÜN SUÇ İŞLEMESİ ( Yönetimce Üretimi Yapılan Yanık Alandan Odun Toplayıp Nakletme ve Ağaçcık Kesme Eylemleri )
Y3.CDE. 2004/332ORMAN İÇİ KÖYLÜSÜ ( Ormandan Ağaç Kesmek - Sanığın Orman İçi Köylüsü Olup Olmadığının Araştırılarak 6831 S. Yasanın 91 /son Maddesinin Uygulama Alanı Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
YCGKE. 1992/3-92ORMAN İÇİ KÖYLÜSÜNÜN BAŞKA BİR KÖY ORMANINDAN AĞAÇ KESMESİ ( Cezanın İki Misli Artırılması )
Y3.CDE. 1992/8053ORMAN İÇİ KÖYÜ ( İdare Yazısında Orman Köyü Olduğu Bildirilen Köyün Niteliğinin Araştırılması )
Y14.HDE. 2003/8340ORMAN İÇİ MERA NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Meraya Elatmanın Önlenmesi Davasında Taşınmazın Orman Olduğunun Tesbit Edilmiş Olması - Taşınmazın Mera Olması Halinde Hangi Köye Ait Olduğunun Tesbiti Gereği )
Y20.HDE. 2003/3560ORMAN İÇİ MERADA YER ALAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Yolu İle Taşınmaz Kazanılmasına Yasal Olanak Bulunmadığı - Mera İçinde İlgisiz Şekilde Tarım Arazisinin Varlığının Bütünlüğü Bozacağı/Kazanımın Söz Konusu Olmadığı )
YHGKE. 1999/7-22ORMAN İÇİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 1994/1007ORMAN İÇİ YAYLAK
Y3.CDE. 2002/1017ORMAN İÇİ YER ( Sanığın Emvali Bulduğu Mevkiinin Orman İçi Yer Olup Olmadığı Tesbiti - Sonucuna Göre Uygulanacak Hükmün Tesbiti Gereği )
Y3.CDE. 2001/11295ORMAN İÇİ YER ( Suç Konusu Yerin Orman İçi Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2002/8504ORMAN İÇİNDE AĞIL YAPMA ( Sanığın Söz Konusu Ağılın Tapulu Arazisinde Olduğu Savunmasında Bulunması-Ağılın Orman İçinde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )
YHGKE. 2006/14-264ORMAN İÇİNDE FİİLİ YOL BULUNMASI ( Bu Konudaki Yetkinin Orman Bakanlığına Ait Olduğu/Davacının Öncelikle Anılan Yollardan Yararlandırılması İçin Orman Bakanlığı'na Başvurması Gereği - Geçit Hakkı Talebi )
Y20.HDE. 1999/9568ORMAN İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Bilirkişi Raporlarının Denetime Açık Olmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/6445ORMAN İÇİNDE TESPİT OLUNAN AĞAÇLAR ( Sanığın Dedesinden Kaldığını Söyleyerek Sahiplendiği Arazide Sanık Tarafından Kesilmiş Ağaçların Alınması Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin 6831 Sayılı Kanunun 91/5.Maddesinde Yer Alan Suçu Oluşturduğu )
Y20.HDE. 2010/9534ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğindeki Taşınmazlara Komşu Olması/Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2009/14502ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZLARIN İKTİSABI ( Yerel Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Çekişmeli Arazinin Orman Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Tespitinde Yetersiz Olduğu - Hükme Esas Alınamacağı )
Y3.CDE. 2001/13283ORMAN İÇİNDE YAKALANAN SANIK ( Sanık Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
YHGKE. 1998/20-157ORMAN İÇİNDE YER ALAN AÇIKLIKLAR ( Zilyetlikle İktisap Edilememesi-Yangın Sonucu Oluşan Alanda İnşaat Yapılmış Olması )
YHGKE. 1994/20-590ORMAN İÇİNDE ZEYTİNLİK
Y20.HDE. 1993/3894ORMAN İÇİNDE ZEYTİNLİK OLARAK MÜLKİYET HAKKI TESİSİ ( Şartları )
Y8.HDE. 1990/4214ORMAN İÇİNDEKİ TARIM ARAZİSİ ( Orman İhtilaflarının Çözümlenmesinde Yetkili Mahkeme )
Y14.HDE. 1999/7578ORMAN İÇİNDEKİ YER ( Mera Olarak Sınırlandırılabileceği )
Y8.HDE. 2005/1765ORMAN İÇİNDEKİ YOL ( Taşınmazın Konumunun Kesinleşmiş Orman Sınırlama Haritası Üzerinde Gösterilmesi ve Taşınmazın Batı Sınırında Bulunan Patika Yoldan Sonra Gelen Taşınmazların Niteliğinin Bilirkişiye Açıklattırılması Gereği - Tescil Talebi )
Y14.HDE. 2004/3558ORMAN İÇİNDEKİ YOLDAN YARARLANMA ( Yolun Niteliği ve Davacının Bu Yoldan Yararlanıp Yararlanamayacağı Orman İdaresinden Sorulması Gereği - Geçit Hakkı Kurulması Talebi )
Y20.HDE. 2003/3601ORMAN İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ ( Yapılan Keşif Sonunda Bir Kısmının Eylemli Orman Olduğu Bir Kısmının İse Yeni Sürüldüğünün Belirlendiğine Göre Ve Davacının Da Özel Bir Tapuya Da Dayanmadığı Anlaşılmakla Orman Sınırlamasına İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y3.CDE. 1989/10885ORMAN İÇİNE ALINAN YER ( Sanığın Taşınmazın Orman İçine Alınmasından Haberdar Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YCGKE. 1993/3-9ORMAN İÇİNE YERLEŞME
Y20.HDE. 2008/5273ORMAN İDARESİ ( Devlet Ormanlarının Yanmasından veya Açıklıklarından Faydalanılarak Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesislerin Şahıs Adına Tapuya Tescil Olamayacağı - Bu Yerlere Orman İdaresince El Konulacağı )
Y3.CDE. 2003/6009ORMAN İDARESİ ( İşgal ve Faydalanma/Sanığın Hükmen Tescil Edilen Tapu İbrazı - İdarenin Taraf Olmadığının Belirlenmesi Halinde Aleyhine Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y4.CDE. 2003/3329ORMAN İDARESİ ( Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davaya Katılma İsteminin Reddinin Doğru Olmadığı - Mühür Bozma Suçlarına İlişkin Davalara Kamu İdarelerinin Katılabileceğinin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 1994/7870ORMAN İDARESİ ( Mülkiyete Dayalı Tescil Davası Açma Hakkı Bulunmaması )
Y3.CDE. 2003/8031ORMAN İDARESİ ( Sanığa Zati İhtiyaç Emvalin Hangi Amaçla Verildiğinin Sorulup Zati İhtiyaç Emvalin Amaç Dışı Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılarak Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1989/7731ORMAN İDARESİ ADINA İRAD KAYDI ( Suç Konusu Orman Emvalinin Satılmış Olması Halinde )
Y10.HDE. 1999/9413ORMAN İDARESİ İLE KOOPERATİF ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( Kusur Oranına Göre Belirlenen Tazminattan Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk )
Y3.CDE. 2005/6217ORMAN İDARESİ LEHİNE HÜKMEDİLEN TAZMİNAT ( İçinde Ağaçlandırma Giderinin Olduğu - Ağaçlandırma Giderine Yasal Faiz Yürütülemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/7624ORMAN İDARESİ LEHİNE İRAT KAYDI ( Satıldığı Anlaşılan Emval Bedelinin Orman İdaresi Lehine İrat Olarak Kaydı )
Y3.CDE. 2004/6462ORMAN İDARESİ LEHİNE İRAT KAYDI ( Suçta Kullanılan Kamyonun Müsaderesine Karar Verilmiş Olduğunun Anlaşılmış Olmasına Göre Nakil Vasıtası Araç Bedelinin Sanıktan Tahsili İle Orman İdaresi Lehine İrat Kaydı Yerine Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 1991/8058ORMAN İDARESİ MAL VARLIĞI ( Orman İdaresince Kesilen Odunların Budantılarından Elde Edilen Odun )
YİBGKE. 1945/35ORMAN İDARESİ TARAFINDAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Yaş Ağaçların Kanuna Aykırı Olarak Kesilmeleri Nedeniyle )
Y3.CDE. 1992/10490ORMAN İDARESİ VE MALİYE İLE ZABITA YAZILARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Orman Ürünü Ticareti Yapılıp Yapılmadığı )
Y3.CDE. 2004/6453ORMAN İDARESİ VEKİLİ ( Duruşmaları Takip Etmemiş Olmasına Göre Orman İdaresi Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmeyeceği )
YİBGKE. 1936/24ORMAN İDARESİNCE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı Süresi )
Y20.HDE. 2001/6136ORMAN İDARESİNCE EL KOYMA ( Devlet Ormanlarının Yanması Açılması İşgal Edilmesi Kesme Sökme Budama veya Boğma Yoluyla Elde Edilecek Yerlere ve Yapılan Tesis ve Yapılara İdarece El Konulması )
Y1.HDE. 2001/5319ORMAN İDARESİNCE HAZİNEYE KARŞI DAVA AÇILMASI ( Tapu İptali ve Orman Olarak Tescil )
Y15.HDE. 2007/2782ORMAN İDARESİNCE KONULAN ŞERH ( Etkisi Üzerinde de Durulup Dava Tarihi İtibariyle Davacılara İsabet Edecek Dairelerin Mahalli Rayiçlerden Belirlenecek Bedelinin Davalı Kooperatiften Tahsili Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/7623ORMAN İDARESİNDEN ALIM YAPILAN İŞTE ÇALIŞAN KOOPERATİF ÜYELERİ ( İlişkinin İstisna Akdine Dayalı Olduğu - Söz Konusu Çalışanların İşçi Olmadığı/Kurumun Resen Prim Tahakkuku İşlemi İptal Edilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1994/2136ORMAN İDARESİNDEN ARAŞTIRILMA ZORUNLULUĞU ( Orman Emvalinin Nakliye Tezkeresine Uygunluğu - Elde Olunanın Şekil Değiştirmesi )
Y3.CDE. 2003/6117ORMAN İDARESİNDEN BİLGİ ALMA ( Orman İdaresinden Suça Konu Yerde Tel Örgü Mevcut Olup Olmadığının Sorulması )
Y3.CDE. 1989/11471ORMAN İDARESİNDEN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU ( Başkasının Tarım Arazisindeki Ağacı Satın Alıp Kesip Atölyeye Götürmek - Orman Suçu )
Y3.CDE. 1989/10869ORMAN İDARESİNDEN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU ( Kendisine Ait Taşınmazdan Keserek Sağladığı Orman Malını Satmaya Götürmek - Orman Suçu )
YCGKE. 2012/3-1516ORMAN İDARESİNDEN İZİNSİZ TAPULU ARAZİDEN AĞAÇ KESME ( Bu Fiilin 6831 S.K. 116/B-son M. İdari Yaptırıma Bağlandığı - Yerel Mahkemece Eylemin Niteliği Gereği Sanığın Beraatına ve Eylemin Kabahat Oluşturduğundan İdari Para Cezasıyla Cezalandırılmasına Karar Verilmesinde Kanuna Aykırılık Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2002/3062ORMAN İDARESİNE AİT MALLAR ( Sanığın Denetim ve Sorumluluğunda Bulunan Malların Muhtelif Zamanlarda Faydalanmak İçin Usulsüz Olarak Depodan Çıkarıp Evi ve İşyeri Odasında Bulundurup Hakimiyet Alanına Sokması Eyleminde Zimmet Suçunun Tamamlandığı )
Y20.HDE. 2004/9274ORMAN İDARESİNE DE HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ MECBURİYETİ ( Belediye ve Hazine Arasındaki 2/B Uygulama Alanında Kalan Taşınmaza İlişkin Tapu İptali ve Tescil Davasında )
Y3.HDE. 2002/588ORMAN İDARESİNE MES'UL MÜDÜR GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Hususi Orman Sahiplerinin Sorumluluğu )
YHGKE. 1991/8-122ORMAN İDARESİNİN AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Kararın Kesinleşmesi )
Y3.CDE. 2004/7244ORMAN İDARESİNİN DAMGALAYIP İŞARETLEDİĞİ AĞAÇLAR ( İzinsiz Ve Talimatsız Olarak Kesilmesi Halinde Beraat Kararı Verilemeyeceği - Ayrıca İzin Alınmış Olmadıkça Ağaçların Tekniğine Uygun Kesilmesinin İzinli Kesim Sayılamayacağı )
YHGKE. 1994/8-285ORMAN İDARESİNİN DAVALI OLMA ZORUNLUĞU
Y8.HDE. 2000/3676ORMAN İDARESİNİN DAVAYA KATILMASI ( Öncesi Fundalık ve Çalılık Olan Taşınmaz - Davanın Tescil Davası Olması Karşısında İlgisi Nedeniyle Orman İdaresinin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y8.HDE. 1992/7749ORMAN İDARESİNİN DAVAYA KATILMASI ZORUNLULUĞU ( Zilyetlikle Tescil Talebi - Taşınmazın Keşif Krokisinde Çalılık İşaret Edilen Yerde Kızılçam Ağaçları Bulunması )
Y20.HDE. 2002/276ORMAN İDARESİNİN DE DAVAYA DAHİL EDİLMESİ MECBURİYETİ ( Zilyedlikle İktisap Davasında Davalı Hazinenin Orman Savunması )
Y3.HDE. 2005/12801ORMAN İDARESİNİN İRTİFAK HAKKI TESİS ETMESİ ( Enerji Nakil Hatlarından Dolayı Alacak KDV ve Gecikme Cezalarının Tahsili - Davalı Yetki İtirazında Yetkili Mahkeme Olarak Birden Fazla Mahkemeyi Gösterir İse Bunun Geçersiz Olduğu )
YHGKE. 2000/20-1173ORMAN İDARESİNİN İTİRAZI ( Gerçek Kişi Adına Yapılan Tespite Orman Alanı Olarak Tescili İçin İtiraz Etmesi )
YHGKE. 2000/20-1174ORMAN İDARESİNİN İTİRAZI ( Gerçek Kişi Adına Yapılan Tespite Orman Alanı Olarak Tescili İçin İtiraz Etmesi )
YHGKE. 2000/20-1175ORMAN İDARESİNİN İTİRAZI ( Gerçek Kişi Adına Yapılan Tespite Orman Alanı Olarak Tescili İçin İtiraz Etmesi )
Y3.CDE. 2007/1114ORMAN İDARESİNİN KAMU DAVASINA KATILMA TALEBİ ( Kamu Davasından Suçtan Zarar Görme İhtimali Bulunan Orman İdaresinin Haberdar Edilmemesi ve Talebi İle İlgili Olarak Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2005/10519ORMAN İDARESİNİN KATILMA VE HÜKMÜ TEMYİZE YETKİSİ ( Av Tüfeğinin Müsaderesi İçin Müstakilen Açılan Davaya Orman İdaresinin Katılma ve Hükmü Temyize Yetkisinin Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2003/3343ORMAN İDARESİNİN KESTİRDİĞİ AGAÇLAR ( Sanığın Orman İdaresinin Kestirdiği Ağaçlardan Elde Ettiği Emvallerin Orman İdaresine Teslim Edilmemesi Eyleminin Devrikten Emval Elde Etmek Olması )
Y3.CDE. 2002/6116ORMAN İDARESİNİN MÜDAHALE TALEBİ ( Mahkemece Müdahale Talebi Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/3495ORMAN İDARESİNİN MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAMASI ( Kararda Lehine Ağaçlandırma Ve Nisbi Harca Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/6950ORMAN İDARESİNİN MÜDAHİLLİK TALEBİ ( Yetkisizlik Kararı Veren Mahkemeye Orman İdaresi Tarafından Müdahale Dilekçesi Verilmesi-Yetkili Olmayan Mahkemece Yapılan İşlemlerin Hükümsüz Olmaması )
YHGKE. 1996/20-413ORMAN İDARESİNİN ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ HAKKI
Y12.CDE. 2011/10062ORMAN İDARESİNİN SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEDİĞİ ( Davanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na İhbar Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1979/8-589ORMAN İDARESİNİN TARAF OLMADIĞI DAVA ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olmasının Zilyetliğin Korunması Davasının Görülmesine Engel Olmaması )
YHGKE. 2013/20-468ORMAN İDARESİNİN TARAF OLMADIĞI DAVA (Davalılar Adına Oluşan Tescil İlamının Orman İdaresini Bağlamayacağı - Taşınmazın Konumu Nedeniyle Orman Bütünlüğü İçerisinde Sayılan Yerlerden Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği/Orman Kadastrosuna İtiraz)
Y3.CDE. 2005/7287ORMAN İDARESİNİN TAZMİNAT İSTEMİ ( Müdahil İdarenin Tazminat İstemi Olmadığı Halde Bu Yönde Karar Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 1993/11237ORMAN İDARESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Dikiliden Ağaç Kesmek - Sanığın Kabulü Olmadan Talebin Genişletilemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/1207ORMAN İDARESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Hem Reddine Hem de Hukuk Mahkemesine Müracatta Muhtariyetine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/3281ORMAN İDARESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sanığın Beraat Etmesi - İdarenin Hukuk Mahkemesine Müracaatta Muhtariyete Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1993/10970ORMAN İDARESİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sanığın Kabulü - Red Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1981/2304ORMAN İDARESİNİN TEMYİZ HAKKI BULUNMAMASI ( Sonradan Ek İddianameyle Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasına İdarenin Müdahale Etmemesi )
Y3.HDE. 2014/21255ORMAN İDARESİNİN UĞRADIĞI MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Elektrik Enerjisi Dağıtım Hattından Kaynaklı Yangın - Mahkemece Elektrik Mühendisi Bilirkişinin de Bulunduğu Bilirkişi Raporu Alınacağı/Davacının Olası Bölüşük Kusuru da Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2003/6126ORMAN İDARESİNİN VEREDİĞ CEVAPLARDAKİ ÇELİŞKİ ( Suçun İşlendiği ve Sanığın Fiilen Oturup Nüfusa Kayıtlı Olduğu Köyün Orman İçi Köy Olup Olmadığı Konusunda Çelişkinin Giderilmesi Lüzumu )
Y14.HDE. 2001/4318ORMAN İDARESİNİN YETKİLİ OLMASI ( Orman Niteliğindeki Taşınmaza Müdahalenin Men'i Talebinde )
YHGKE. 2010/14-698ORMAN İDARESİNİN YETKİSİ ( Orman Vasfında Taşınmazdan Yararlanma Şeklini Orman İdaresinin Belirleyeceği )
Y3.CDE. 1989/8013ORMAN İDARESİNİN ZATİ İHTİYACINDA KULLANILMAK ÜZERE VERDİĞİ PARANIN UYGUN KULLANILMAMASI ( Orman Kanununa Muhalefet-Keşif Yapılması )
Y8.HDE. 2008/4836ORMAN İDARESİNİN ZİLYET VE TASARRUFUNDA OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Orman ya da Orta Malı Mer'a Olmadığı - Böyle Bir Zilyetlik TMK'nın 713/1 Maddesinin Aradığı Davasız ve Aralıksız 20 Yıl Süreyle Sürdürüldüğünde Davacı Yararına İktisap Sağlaması Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/5246ORMAN İDDİASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 6 Ay Süreyle İlanı Yapılarak Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın "A1" İle Gösterilen Bölümünün Orman Tahdidi İçinde Kaldığı/Kalan Bölümlerinin Orman Tahdit Hattı Dışında Kalan Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil İstemi )
Y20.HDE. 2013/6097ORMAN İDDİASI ( Davacı Orman Yönetimi Vekilinin Dava Dilekçesinde Taşınmazın Öncesinin de Orman Olduğunu İddia Ettiği - Uyuşmazlığın Salt Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Çözümlenmesinde İsabet Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2011/4600ORMAN İDDİASI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali ve Tescil - Devlet Ormanı Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Talep Edildiğinden Hak Düşürücü Sürenin Uygulama Olanağının Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2011/8918ORMAN İDDİASI ( Miktarıyla Geçerli Olan Tapu Kaydının Miktarının Çok Üzerinde Yer Kayıt Maliki Mirasçıları Tarafından Kullanıldığı Mahkemece Göz Önünde Bulundurulmamasının Doğru Olmadığı)
Y20.HDE. 2012/5974ORMAN İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Talep Sonucunun Dava Dilekçesinde Açık Olmaması Halinde Hakimin Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği )
Y20.HDE. 1998/6604ORMAN İDDİASI ( Taşınmazın Mera Olarak Tesbiti ve Tescili )
Y20.HDE. 2015/4099ORMAN İDDİASI (Davacı Orman Yönetimi Dava Dilekçesinde Eylemli Orman İddiasına Dayanmışsa da Öncesi İtibarıyla Orman Olmayan ve Özel Mülk Olarak Tapuda Kayıtlı Bir Yerin Sonradan Çevreden Gelen Tohumlar Yolu İle Ormanlaşması Taşınmazı Kamu Malı Haline Getirmeyeceği)
Y20.HDE. 2015/6260ORMAN İDDİASI (Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce 6831 S. Kanun Hükümlerine Göre Yapılıp İlân Edilerek Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 6831 S. Kanunun 2/B Md. Uygulaması Bulunduğu - Kesinleşmiş Orman Tahdidine Dayanılarak Orman İddiasında Bulunulabileceği/Davanın Kabulü Gereği)
Y20.HDE. 2005/1422ORMAN İDDİASI İLE AÇILAN DAVA ( Çekişmeli Taşınmazın Orman ya da Orman Toprağı Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi En Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Yerine Uygulanması Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2014/656ORMAN İDDİASINA DAYALI MERA KOMİSYON KARARININ İPTALİ DAVASI ( Davanın Mera Komisyonu ve Tahsis Kararına İtiraz Üzerine Verilen Kararın Tebliğinden İtibaren Otuz Gün İçinde Açılması Gerektiği - Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
YHGKE. 2007/20-62ORMAN İDDİASINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ TESCİL ( Davada Davalı Olarak Temsil Edilmeyen Kişinin Davaya Dahil Edilmesi Hususunda Davacı Vekiline Süre Verilip Sonucuna Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/5534ORMAN İSTİHSAL SAHALARINDAKİ İŞLER VE YARARLANMA DÜZENİ ( Konusunda İşletme Müdürlükleri Yetkili Olup Bir Orman Alanı İle İlgili Muarazanın Giderilmesinin İstenmesinde Davacı Köyün Hukuki Yararının Olmadığı )
Y13.HDE. 2011/16158ORMAN İŞÇİSİ OLAN DAVACININ TAZMİNAT TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( İşyerinde 50'den Fazla İşçi Çalışması Durumunda İş Mahkemesinin Görevli Olacağı/50'den Az İşçi Çalışıyor İse Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Görüleceği - İşyerinde Kaç İşçinin Çalıştığının Araştırılacağı )
Y4.HDE. 2014/3601ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacılar Açıkça Davalı İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandığı/Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Gideriminde İdari Yargının Görevli Olduğu - Yargı Yolu Bakımından Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/4913ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMA ( Sigortalı Hizmet Kapsamına Girip Girmemesi )
Y12.HDE. 2002/1521ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MALLARINA HACİZ KONMASI ( Malların Haczinin Mümkün Olmadığı İddiası-Uyuşmazlığın Çözümünün Vergi Mahkemesinin Görevinde Olması )
YHGKE. 2011/19-481ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın ve Gecikme Zararının Faizi İle Birlikte Tahsili - Bilirkişi Aracılığı İle Şartname Koşullarının Yerine Gelip Gelmediği ve İddia Edilen Zararın Oluşmasına Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği)
YHGKE. 2010/3-678ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT ( Orman Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Görev Yönetmeliğinde Görevlerinin Belirtildiği - İnfazı Talep Edilmeyen İlama Dayalı Alacağın İcra Giderinden Sorumlu Tutulamayacağı )
Y20.HDE. 2010/1835ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TERCİHİ (Ormandan Yararlanma Hakkının Tespiti ve Elatmanın Önlenmesi - Yaptırılacak İstihsal ve Nakliyat Sahasının Hangi Köy Mülki Hudutları Dahilinde Kaldığının Önemi Bulunmadığından Orman İşletme Müdürlüğü'nün Yaptığı Tercih Önem Kazandığı)
Y5.CDE. 2009/3652ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞ VERME KARŞILIĞI KENDİSİNE YARAR SAĞLAMASI ( Orman İşletme Müdürü Sanığın İş Verme Karşılığı Kendisine Yarar Sağladığı - Eylemlerinin Zincirleme Şekilde İşlenen Rüşvet Alma Suçunu Teşkil Edeceği )
Y3.CDE. 1997/7221ORMAN İŞLETME ŞEFLERİ ( İdari Para Cezası Verme Yetkileri - Ormandan Kekik Otu Toplayıp Kamyonetle Taşıyana )
Y3.CDE. 2008/11399ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNCE TANZİM EDİLMİŞ SUÇ TUTANAĞI ( Suça Konu Yerin Orman İçi Köyü Olduğunun Belirtmiş Olması Karşısında İddianamenin İadesine İlişkin İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/9307ORMAN İŞLETMESİ ( Suça Konu Emvalin Orman İşletmesinden Alınıp Alınmadığının İşletme ve Sanığın Kayıtları İncelenerek Tespiti Gereği )
YCGKE. 1995/YYB-155ORMAN İŞLETMESİNDE ŞOFÖR OLAN SANIK ( Yargılamasında Memur Sayılıp Sayılmaması ve Yargılamaya Görevli Merci )
Y20.HDE. 2010/1835ORMAN İŞLETMESİNDEN İZİN ALINMASI (Alınarak Dava Konusu Alanda Bulunan Ormandan Faydalanılabileceği - Ormandan Yararlanma Hakkının Tespiti ve Elatmanın Önlenmesi)
Y3.CDE. 2002/39ORMAN KAÇAKÇILIĞI ( Traktörün Kaçakçılık İşleminde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 1990/7985ORMAN KAÇAKÇILIĞINDA KULLANILAN TRAKTÖRÜN SANIĞIN MİRASÇILARINA İADESİ ( Sanık Hakkında Açılan Davanın Ölümü Nedeniyle Ortadan Kaldırılması )
Y20.HDE. 2007/10383ORMAN KADASTRO APLİKASYON VE 2/B HARİTA VE TUTANAKLARININ ÇELİŞMESİ ( Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritası İle Desteklenen İlk Orman Kadastro Tutanaklarındaki Sınırlara Değer Verilerek Orman Sınırlarının Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/8493ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI ( Orman İdaresinden Orman Kadastro Çalışmalarının Ne Zaman Bitirilip İlan Edildiği Sorulup İlgili Tutanaklar da Getirilip İncelenmesi Gereği - Orman Suçu )
Y20.HDE. 2011/441ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastro Çalışmalarının Yapıldığı/Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açabilecekleri )
Y20.HDE. 1993/1092ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Genel Kadastro Çalışmasınında Başlamış Dlması )
Y20.HDE. 2015/13484ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Orman Sınırı Dışında Kalan Bölüm Varsa Dava Tarihinden 15 - 20 Yıl Önce Çekilmiş Stereoskopik Hava Fotoğrafları ve Bu Fotoğraflara Dayanılarak Üretilmiş Orijinal Renkli Memleket Haritalarında Bu Bölümün Niteliği ve Ekonomik Amaca Uygun Olarak Tasarruf Edilen Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/8-714ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Kadastro Çalışması Yapılıp Yapılmadığının Orman Bölge Müdürlüğü'nden Sorulacağı )
Y20.HDE. 2005/3100ORMAN KADASTRO ÇALIŞMASI ( Yörede 1938 Yılında Yapılan Orman Kadastro Çalışması İle 15.06.1981 Tarihinde İlan Edilen Orman Kadastro Çalışması ve 2. Madde Uygulaması Bulunduğu - Tapu İptali ve Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2009/20018ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI ( İle Aplikasyon ve 2/B Madde Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği )
Y20.HDE. 2011/8011ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI ( İle Aplikasyon Ve 2/B Madde Harita Ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Yönetmelikler İle Teknik İzahnamelerde Yazılı Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği )
Y3.CDE. 2004/6099ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI ( Suça Konu Yerin Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Gösterildiği - İzinsiz Kesim Yapılan Sahanın Devlet Ormanı Hudutlarında Olup Olmadığının Tesbiti İçin Kesinleşen Orman Kadastro Harita ve Tutanakları Aplike Edilerek Tespiti Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/385ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI ( Uyuşmazlık Taşınmazın Orman Sınırı İçinde Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Olduğuna Göre Görev Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2010/11192ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI (Aplikasyon ve 2/B Md. Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği)
Y20.HDE. 2014/6890ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI İLE APLİKASYON ( 2/B Madde Harita ve Tutanaklarının Uyumsuz Olması Halinde Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği Düşünülerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2010/5624ORMAN KADASTRO HARİTA VE TUTANAKLARI İLE APLİKASYON VE 2/B MADDE HARİTA VE TUTANAKLARI ( Uyumsuz Olması Halinde Yazılı Yönetmelikler İle Teknik İzahnamelerde Yazılı Tutanakların Düzenlenmesine Esas Alınan Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası İle Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği )
Y20.HDE. 2011/69ORMAN KADASTRO HARİTALARI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Sınırlama Tutanakları İle Orman Kadastro Haritaları Arasında Çekişme Olduğunda Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği/Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygun İse O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 2011/3066ORMAN KADASTRO HARİTALARI ARASINDA ÇEKİŞME OLMASI ( Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği - Şerhin Silinmesi İstemi )
Y7.HDE. 1986/23425ORMAN KADASTRO HARİTASI ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Bu Şekilde Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2005/11228ORMAN KADASTRO HARİTASI ( Ölçekleri Denkleştirilerek Sağlıklı Bir Biçimde Zemine Uygulanıp En Az 4 ya da 5 OTS Noktasını Gösterir Biçimde Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Saptanması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y3.CDE. 1991/2091ORMAN KADASTRO HARİTASI ( Zabıt Mümzilerinden En Az Biri ve Harita Tekniğinden Anlayan Uzman Bilirkişi Marifetiyle Mahalline Uygulanması )
Y20.HDE. 2001/2876ORMAN KADASTRO İŞLEMİ ( Bu İşlemi Karşı Hangi Nedenle Olursa Olsun On Yıllık Dava Açma Süresinin Geçmesinden Sonra Dava Açılamaması )
Y20.HDE. 2005/2291ORMAN KADASTRO İŞLEMLERİ ( İki Aylık Bildirim Süresine Uyulmaksızın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Orman Yönetiminden Orman Sınırlamasına İlişkin Harita ve Tutanaklar İstenip Gönderilmemesi Nedeniyle Orman Kadastro İşlemlerinin İkmal Edilmiş Sayılmayacağı )
YHGKE. 1998/14-847ORMAN KADASTRO KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Görev )
YHGKE. 1981/1-504ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI ( 1744 S.K. Uyarınca Kurulan - Kararlarına Karşı Açılan İptal Davalarına Genel Mahkemelerde Bakılması Gereği )
Y20.HDE. 2014/7044ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARINCA DÜZENLENEN TUTANAĞA İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tutanak ve Haritaların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıllık Süre İçerisinde Tapuya Dayalı Olsun Veya Olmasın Kadastrodan Önceki Sebeplere Dayalı Olarak Dava Açılabileceği )
YHGKE. 2002/20-235ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARININ GÖREVİ ( Devlet Ormanları ile Evvelce Sınırlama Yapılmış Olup da Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırları Dışında Kalan Ormanların Kadastrosunun Tutulması )
Y8.HDE. 2001/5856ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARININ YETKİSİ ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığını Belirtme )
Y20.HDE. 2006/5308ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ( Fenni Hataları Düzeltmek Üzere Kurulan/Yasada Belirtilen Sayı ve Nitelikteki Kişilerden Kurulmaması - İşlemlerinin Hukuken Değeri Bulunmadığı/Mülkiyet Değişikliği Doğuracak İşlemlerinin Yasaya Aykırılığı )
Y20.HDE. 2000/11131ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ( Geçerli Bir Orman Sınırlamasından Söz Edilebilmesi İçin)
YHGKE. 1996/20-417ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ( Kadastro Alanı İçerisinde Bulunan Orman Alanlarına Ait Sınırlama ve Çıkarma İşlemlerinin Bildirimden İtibaren İki Ay İçerisinde Bu Komisyonca Yapılmasının Gerekmesi Aksi Halde Buralara Ait Tahdit İşlemlerinin Genel Kadastro Komisyonunca Yapılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/8891ORMAN KADASTRO KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Taşınmazlardaki Ortak Bölümlerin Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Tabii Olduğu/Bağımsız Bölüm Maliklerinden Biri Hakkında Verilecek Karar Diğer Kat Maliklerinin Hukukunu da Yakından İlgilendireceğinden Usül Ekonomisi de Gözetilerek Diğer Kat Malikleri Tarafından Açılan Dava Dosyaları Birleştirilerek Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2002/544ORMAN KADASTRO KOMİSYONU KARARININ İPTALİ ( Zeytincilik Parseli Olarak Bakanlıkça Kişilere Tahsis Edilen Yer-İmar ve İhya Edilmiş Olup Olmaması )
Y20.HDE. 2005/7085ORMAN KADASTRO KOMİSYONU KARARLARINA VE TUTANAKLARINA KARŞI DAVA ( Ancak Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Genel Hukuk Mahkemelerinde Dava Açabilecekleri )
YHGKE. 2010/20-478ORMAN KADASTRO KOMİSYONU ÜYELERİNİN YETKİLERİ DIŞINA ÇIKARAK DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDE YOLSUZ OLARAK TESCİL YAPMASI (Yolsuz Tescilin İptal Edileceği)
Y20.HDE. 2010/13704ORMAN KADASTRO KOMİSYONUNCA İNCELEMESİ YAPILAMAYAN TAŞINMAZLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Taşınmazların Orman Olup Olmadıkları ve Hukuki Durumlarının Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması Üzerindeki Bitki Örtüsü Toprak Yapısı Eğimi ve Çevresinin İncelenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/1806ORMAN KADASTRO KOMİSYONUNUN DÜZELTME KARARINA İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2007/6951ORMAN KADASTRO SINIRLARI ( Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Anayasanın 170. Maddesinde Belirtilen Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmesi İçin 2924 Sayılı Yasa Gereği Orman Bakanlığının Emrine Geçeceği )
Y20.HDE. 2007/14780ORMAN KADASTRO SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Davacılardan Zilyetlik Tanıkları Bildirmeleri İstenilip ve Tespit Tarihinden 20 Yıl Öncesine Ait Hava Fotoğrafları İle Memleket Haritasında Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2011/1420ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Belirlendiği Halde Taşınmazların Tamamının Orman Olarak Tescilinin Doğru Olmadığı)
Y20.HDE. 2016/9365ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇİNDE KALAN YER İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Taşınmazın Bulunduğu Köyün Yenileme Kadastrosu Sırasında Tapuya Kabalı Köyü Parseli Olarak Tescil Edildiği - Hüküm Yerinde Taşınmazın Köy İsmi Olarak Kabalı Köyü Yazılacağı Yerde Ahmetyeri Yazılmasının İnfazda Karışıklığa Yol Açacağı)
Y20.HDE. 2012/6686ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI İDDİA EDİLEN TAŞINMAZIN TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ (Keşif Sonucu Uzman Orman Bilirkişisi Tarafından Düzenlenen Rapor ve Krokide Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları Dışında Bulunduğu - Davanın Reddine Karar Verileceği)
Y3.CDE. 1998/7981ORMAN KADASTRO SINIRLARINDAKİ YERİ SÜRMEK VE TÜTÜN EKMEK ( 2.Dava Açılması - Ayrı Suç Oluşturması )
Y20.HDE. 2013/7336ORMAN KADASTRO TEKNİK İZAHNAMESİ ( Yönetmelik Hükümleri de Gözetilerek Uygulama Yapılması Gerektiği - Hava Fotoğrafı ve Memleket Haritası ile Desteklenen ve Gerçek Duruma Uygun Düşen Tutanaklara Değer Verileceği/Yetersiz Bilirkişi Raporu )
YHGKE. 1996/20-566ORMAN KADASTRO TESBİTİ ( Orman Kadastro Komisyonu - Genel Kadastro Komisyonu Görevleri )
YHGKE. 2005/20-96ORMAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Raporunun Usule Uygun ve Yeterli Olması Nedeniyle Yeni Bilirkişi Raporu Alınmasına Gerek Bulunmaması - İkinici Raporun İlk Raporla Çelişkili Olması )
Y14.HDE. 1990/2435ORMAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Yere İlişkin Tapunun Hükümsüz Olması )
YHGKE. 1996/20-566ORMAN KADASTRO TESBİTİNİN İLANI ( Genel Kadastro Komisyonu )
Y20.HDE. 2003/3600ORMAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( 6 Aylık İtiraz Süresi Geçtiği Ve Dava Tapu Kaydına Dayanılarak Açıldığına Göre Uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde Çözümleneceği )
Y5.HDE. 2004/11901ORMAN KADASTRO TUTANAĞI ( Mahallinde Bilirkişi Marifeti İle Keşif ve Uygulama da Yapılmak Suretiyle Davaya Konu Taşınmazın Orman Kadastro Komisyonunun Orman Kadastro Tutanağında Kalıp Kalmadığı Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2015/8517ORMAN KADASTRO VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması - Son Oturumda Oluşturulan Kısa Kararda "1995 Doğumlu ... Adına.." Denildiği Halde Gerekçeli Kararda "1964 Doğumlu ... Adına" Denildiği/Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olması Mutlak Bozma Nedeni Olduğu )
Y20.HDE. 2009/2794ORMAN KADASTRO YÖNETMELİĞİ ( Gereğince Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırları Dışında Bırakılmış Orman Olması Nedeniyle Taşınmazın Yapılacak Bir Orman Kadastrosunda Orman Sınırları İçinde Alınabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2003/10769ORMAN KADASTROLARINDA AYNI TAŞINMAZ İÇİN ÇELİŞKİLİ KARARLAR VERİLMESİ ( Taşınmazın Kadastro Yapılan Beldelerden Hangisinin Sınırlarında Olduğunun ve Kadastro Tesbitlerinden Hangisinin Geçerli Olacağının Tesbiti Usulü )
Y20.HDE. 2005/9194ORMAN KADASTROLU TAŞINMAZ ( Komşu Köyden Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Taşınmaz Başında Dinlenmeli Fen Bilirkişi Raporunda İşaretlenen Yerlerin Mera Niteliğinde Olup Olmadıkları Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2012/6301ORMAN KADASTROSU ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6926ORMAN KADASTROSU ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/7180ORMAN KADASTROSU ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/6355ORMAN KADASTROSU ( 3402 S. Yasanın 4. Md. Hükmüne Göre Yapılmış Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1-G Md. Gereğince Orman Sayılmaması İçin Öncelikle Sahiplik Belgesi Niteliğindeki Tapu Kaydının Bulunması Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/4882ORMAN KADASTROSU ( 4785 Sayılı Yasa İle Tüm Ormanların Devletleştirilmesi )
Y20.HDE. 2005/7331ORMAN KADASTROSU ( 4785 Sayılı Yasaya Göre Devletleştirilen ve 5658 Sayılı Yasaya Göre İadeye Tabi Olmayan Ormanlara Ait Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmesi )
Y20.HDE. 2010/4322ORMAN KADASTROSU ( 5653 S. Yasa Hükümlerine Göre Yapılan Makiye Ayırma ve 1968 Yılında Genel Arazi Kadastrosu İlanı Yapılıp Kesinleşen Aplikasyon ve 6831 S.Y'nın 2/B Md. Uygulaması Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2015/11278ORMAN KADASTROSU ( 6831 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Değil 3402 Sayılı Kanun Uyarınca Yapıldığından Hak Düşürücü Sürenin de 3402 S. K.'nun 12/3. Md. Hükmünde Düzenlendiği Şekilde Olacağından Somut Olayda 6831 Sayılı Orman Kanunun Uygulanma Olanağı Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2001/788ORMAN KADASTROSU ( Açılan Davada Tapu Kaydının İptali Ve Tesciline Karar Verilememesi )
Y20.HDE. 2008/14898ORMAN KADASTROSU ( Açılan Davanın Sebebinin Farklı Olması Nedeniyle Mahkemenin Dava Konusu Yere İlişkin Önceki Kararının Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
Y20.HDE. 2002/1402ORMAN KADASTROSU ( Aplikasyon İşleminin Orman Kadastrosu Olmaması )
Y20.HDE. 2001/6750ORMAN KADASTROSU ( Araştırmanın Yerel Tapu Sicil Müdürlüğü Ve Kadastro Müdürlüğünden Yapılmamış Olması - Tapusuz Gayrimenkuller )
Y20.HDE. 2001/9068ORMAN KADASTROSU ( Bilirkişinin Denetime İmkan Vermeyen Soyut Sözleri )
YHGKE. 1999/20-1063ORMAN KADASTROSU ( Bir Yerin Orman Sayılabilmesi için Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yerel ve Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/2590ORMAN KADASTROSU ( Bölgede Yapılan Orman Kadastrosuna Ait Tutanaklar ve Harita Dosyaya Getirtilerek Taşınmazların Orman Tahdidine Göre Konumları Tam Olarak Saptanmadan Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2015/9648ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Parsellerin Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı ve Çekişmeli Parselin Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - Askı İlân Süresinde Yapmış Olduğu İtiraz Sebebiyle Kadastronun Kesinleşmediği )
Y20.HDE. 2014/7427ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Ve ( B ) Bölümleri Dışında Kalan Bölümlerinin Eylemli Orman Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulduğu/Taşınmazın Tespit Tutanağında Da Eylemli Orman Şerhi Bulunduğu - Orman Yönetimi Davaya Dahil Edilmeksizin Yargılamaya Devam Edilerek Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2005/7416ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Niteliğinde Olması Nedeni ile Hazine Adına Tescil Edilmesi )
Y20.HDE. 2005/10167ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 4785 Sayılı Yasa Gözetilerek Yapılmış Bir Kadastro Bulunmadığı - Hakkında 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliği İle Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2016/306ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Bulunduğuna ve Davada Hazine Taraf Olmadığına Göre Sorunun Çözümünün Kesinleşen Orman Kadastro Haritasının Uygulanması Suretiyle Yapılması Gerekeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/8620ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu 3402 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Hükmüne Göre Yapıldığı/Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığından Davanın Kabulü Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2012/5312ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı/Çekişmeli Yerin Orman İçi Açıklığı Niteliğinde Oduğu/Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 2003/20-13ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosunun Yapılmamış Olması )
Y20.HDE. 2005/10239ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu İle Dava Nedeniyle Kesinleşmeyen Aplikasyon ve 2/B Madde Uygulaması Bulunduğu - Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/408ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede Yapıldığı Anlaşılan Orman Kadastrosu Halen Askı İlanına Çıkmadığına Göre Dava Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşmemiş Olup Davaya Bakma Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2001/8295ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliğinin Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2013/3643ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosunun 3402 S. K.'nun 4. Md. Hükümlerine Göre Yapıldığı ve Çekişmeli Taşınmazların Orman Sınırları Dışında Bırakıldığı - Taraf Teşkili Sağlanmadan Dosya Keşfe Hazır Olmadan Bütün Taşınmazlar Hakkında Keşfe Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2012/5844ORMAN KADASTROSU ( Çekişmeli Taşınmazların Orman Niteliğindeki Taşınmazlara Hudut Olduğu Saptanmasına Rağmen Orman Niteliğinde Olup Olmadıkları Hususunda Bir Araştırma Yapılmamış Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/11267ORMAN KADASTROSU ( Dava Dosyasının HUMK'nun 433/3. Md. ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğine Uygun Olarak Tarih ve İşlem Sırasına Göre Düzenlenip Dizi Pusulasına Bağlandıktan Sonra Gönderilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/4802ORMAN KADASTROSU ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Vasıf Değişikliği ve Varsa Tahsisle İlgili Bir Değişiklik Olup Olmadığının Araştılacağı - Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Kadastrosu Çalışmaları Hakkında Orman İdaresinden Bilgi Alınacağı )
Y16.HDE. 2004/2249ORMAN KADASTROSU ( Dava Konusu Taşınmazların Sınırında Orman Bulunduğu Yerel Mahkemece Dikkate Alınarak Orman Kadastrosunun Yapılıp Yapılmadığının Araştırılmasının Lüzumlu Olması )
YHGKE. 2007/20-133ORMAN KADASTROSU ( Davacının Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı Olup Olmadığının Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Geriye Doğru En Az Beş Yıldır O Yerde İkamet Edip Etmediğinin ve 14. Maddedeki Taşınmaz Edinmedeki Sınırlamaların Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/8258ORMAN KADASTROSU ( Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesinin Alanına Girmesi )
Y20.HDE. 2010/10146ORMAN KADASTROSU ( Değiştirilemeyeceği - Bu Nedenle Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçerisinde Kalmış Bir Yer Düzeltme Yapıldığından Söz Edilerek Orman Kadastro Sınırları Dışına Çıkarılamayacağı )
Y20.HDE. 2009/11564ORMAN KADASTROSU ( Devlet Ormanlarının Kadastro Komisyonlarınca İncelenmesi Yapılmadığı ve Niteliği Belirtilmediğinden Orman Kadastrosu Niteliğinde Olmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
YHGKE. 2007/20-458ORMAN KADASTROSU ( En Az 100 Yıldır Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığı Belirtilen Taşınmazın Orman Toprağı Niteliğinde Bulunduğu ve Ormanlık Alanlar İle Bütünlük İçinde Olduğunun Düşünülemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/2979ORMAN KADASTROSU ( Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Taşınmazın Tespitinin İptali İle Davacılar Adına Tesciline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/2381ORMAN KADASTROSU ( Evvelce Sınırlaması Yapılmış Olup da Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırı Dışında Kalan Ormanların Orman Kadastrosunu Komisyonlarına Her Zaman Yaptırıp Taşınmazı Orman Sınırı İçine Alabileceği )
Y14.HDE. 2008/2339ORMAN KADASTROSU ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Dava Konusu Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Yapılmadığı Sorulmalı Yapılmış İse Bölgeyi Gösterir Orman Kadastro Haritasının Getirtilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/754ORMAN KADASTROSU ( Haritası ve Tutanaklarıyla Hükme Esas Alınan Bilirkişi Krokisi Çelişkili Olup Mahkemece Bu Yön Üzerinde Durularak Çelişki Giderilmeden Sonuca Gidilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y17.HDE. 2003/1577ORMAN KADASTROSU ( Hazine Tarafından Taşınmazın Öncesini Orman Olduğunun İleri Sürülmesi-Orman Kadastrosu Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2015/2319ORMAN KADASTROSU ( Her Çeşit Taşınmaz Malların Ormanlarla Müşterek Sınırlarının Tayini ve Tespitinin Orman Kadastro Komisyonları Tarafından Yapılacağı - Çekişmeli Taşınmazın Orman Tahdidi İçinde Kalan Yerlerden Olduğu Anlaşılmakla Davanın Kabulüne Dair Verilen Hükmün Usul ve Yasaya Uygun Olduğu/Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2003/3258ORMAN KADASTROSU ( Herhangi Bir Mülkiyet Belgesi Bulunmayan Ve Yeşil Alanda Yer Alan Taşınmazın Bu Nitelikleriyle Orman Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/3295ORMAN KADASTROSU ( Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırları Dışında Kalmış Ormanların Kadastrosunun Olanaklı Olduğundan Orman Olarak Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2015/951ORMAN KADASTROSU ( Hükme Esas Alınan Uzman Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Çekişmeli Taşınmazın A Harfi İle İşaretli Bölümünün Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Olduğu 2/B Uygulamasına Konu Edilmediği Bu Sebeple de Davanın Konusu Olmadığı - Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2015/3764ORMAN KADASTROSU ( Hükmüne Uyulan Bozma İlamına Kararın Dayandığı Gerekçeye ve Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Raporlarına Göre Temyize Konu Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Saptanarak Hüküm Kurulmasında İsabetsizlik Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2008/17509ORMAN KADASTROSU ( İkinci Defa Yapılan Kadastro Tapu Sicil Müdürlüğünce Re'sen İptal Edileceği - Orman Kadastrosundan Sonra Yapılan Kadastronun İkinci Kadastro Olması Nedeniyle İptal Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/809ORMAN KADASTROSU ( İlgili Parsellerin Orman Olarak Tesciline Karar Verilmesi Nedeniyle Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y7.HDE. 2009/6584ORMAN KADASTROSU ( İlgili Paydaşın Önceden Bu Yerlerin Orman Olduğunu Bilemeyeceğinden Taraflar Arasında Yapılan Paylaşmanın Kendiliğinden Bozulduğunun Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2006/7834ORMAN KADASTROSU ( İlk Orman Tahdidi Aplikasyon ve 2/B Uygulamasına Ait Harita ve Tutanaklar Uygulanmadığından Yeniden Seçilecek Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisi ve Harita Mühendisinden Oluşan Kurul Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/5260ORMAN KADASTROSU ( İşlem Taşınmazın İdari Sınırları İçinde Bulunduğu Köyde İlan Edilmemişse O Taşınmaz Yönünden Kesinleşmeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2002/1178ORMAN KADASTROSU ( İtiraz Davasının Askı İlan Süresi İçinde Açılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2012/20-397ORMAN KADASTROSU ( İtiraz Davasının Reddine Dair Hükmün Onanarak Arazi Kadastrosundan Çok Sonra Kesinleştiği - Kadastrodan Sonraki Hukuki Nedene Dayanarak İptal ve Tescil İstediği İçin On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2005/8075ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Komisyonlarına Süresinde İtiraz Edilmediğinden Kesinleştiği/Tapu Kaydına İyi Niyetle Güvenin Korunmayacağı - Kesinleşen Yerlere İlişkin Tapu Kaydının Hukuken Geçerli Olamayacağı/İşgal ve Faydalanma Suçunun Oluştuğu )
Y20.HDE. 2004/3002ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Mahkemesinde Askı İlan Süresinde Dava Açılmaması/İşleminin Kesinleşeceği - Zilyetliğe Dayanılarak Açılan Davaların Dinlenemeyeceği )
YHGKE. 2007/20-380ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Karara Dayanak Alınan Uzman Orman ve Ziraat Bilirkişi Raporları Birbiriyle ve Kendi İçinde Çelişkili Olup Bu Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 1993/757ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Keşif Avansının Yatırılmaması )
Y20.HDE. 2009/13324ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bir Yörede Orman Kadastrosu Hangi Yöntemle Yapılmışsa Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde de O Yöntem Uygulanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/15971ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bir Yörede Orman Kadastrosu Hangi Yöntemle Yapılmışsa Uyuşmazlığın Çözümünde de O Yöntemin Uygulanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/4418ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı/Dayanılan Kayıt Değişir Sınırlı Olduğu - Çekişmeli Parselin Tümü İle Sınırda Bulunan Ormana Elatmak Suretiyle Kazanıldığı )
Y20.HDE. 2011/4638ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu/Davalılar Hazine ve Orman Yönetimi Yasal Hasım Olmadıkları Halde Yargılama Giderlerinin Davacılar Üzerinde Bırakılmasının İsabetsizliği )
Y20.HDE. 2015/4088ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Olduğu/Temyize Konu Bölüm Üzerinde Kızılçam Ağaçları Zemininde İse Çalı Formunda Meşe Ağaçları İle Akdeniz Maki Bitkilerinin Bulunduğu - İstemin Reddedileceği )
Y20.HDE. 2005/2137ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı/Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/11681ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Devam Ederken Suça Konu Yerin 2/B Uygulamasına Tabi Tutulup Kesinleştirilmesinin Hukuki Bir Sonucu Olmadığı )
Y20.HDE. 2012/5882ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman İçi Açıklıklardan Yararlanabilmek İçin Zorunlu Olarak Ormanın Kullanılacağı/Bu Tür Yerlerin Özel Mülk Olamayacağı/Davanın Kabulüyle Taşınmazın Tamamının Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/2978ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Bulınduğu Yerde Orman Kadastrosu Bulunduğu/Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Taşınmazın Temyize Konu Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Kısmen Kabul Kısmen Red Kararı Verileceği )
Y20.HDE. 2010/13704ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılan Yerlerin Dışında Kalan Taşınmazların Orman Kadastro Komisyonlarınca İncelemesi Yapılamadığı ve Niteliği Belirlenmediğinden O Yerde Orman Kadastrosunun Yapılmış Sayılmayacağı )
Y20.HDE. 2011/9083ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Kesinleşmemiş Orman Kadastro Haritası Getirtilip Orman Sınırının Nereden Başladığının Krokide Gösterilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/4810ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Talepten Fazlaya Hükmedilemeyeceği/Orman İçi Açıklık Konusu Resen Gözetilemeyeceğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/5204ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifle Yapılacak Araştırma Sonucu Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9679ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Orman Kadastrosu Yapıldığı - Çekişmeli Parseller Orman Alanı Dışında Bırakıldığından Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/10259ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz/Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı - Uyulan Bozma Kararı Gereğince İşlem Yapılarak Kurulan Hükümde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 1992/2797ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine Yapılan İtiraz Üzerine Sınırların Kesinleşmemesi )
Y20.HDE. 2009/2794ORMAN KADASTROSU ( Kadastrosunda Orman Sınırları Dışında Bırakıldığı - Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Herhangi Bir Nedenle Orman Sınırları Dışında Bırakılmış Orman Olması Nedeniyle Yapılacak Bir Orman Kadastrosunda Orman Sınırları İçinde Alınabileceği )
Y20.HDE. 1992/4158ORMAN KADASTROSU ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Kadastro Tespitine Hazine Tarafındna İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2005/13081ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşeceği Güne Kadar Taşınmazlar Orman Sayılan Yerlerden Olma Özelliğini Sürdüreceğinden Daha Önceki Tarihlerdeki Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2008/13540ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Orman Olan Bolümün Hazine Adına Tescili ve Fazlaya İlişkin İstemin Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/3815ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Genel Arazi Kadastrosunda Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Bir Kısmının Daha Sonra Kesinleşen Orman Kadastrosunda İse Tahdit Dışında Bırakıldığının Rapor Edildiği - Bu Kısım Yönünden Taşınmazın Öncesi İtibariyle Zilyetliğin Tespit Edilip Belirlenmesi Bakımından Usulüne Uygun Araştırma Yapılmadığı )
Y20.HDE. 2015/9352ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Kadastro Haritası İle Geniş Kadastro Paftasının Ölçekleri Eşitlenerek Çekişmeli Taşınmazla Çekişmeli Taşınmaza Komşu Taşınmazlarla Birlikte Gösterecek Şekilde Usûlünce Uygulama Yapılarak Taşınmazın Orman Kadastro Sınırları İçinde ve Dışında Kalan Bölümlerinin Saptanması Gerektiği )
YHGKE. 2002/1-19ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Makiye Ayrılan Yerlerde Özel Yasalar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
Y20.HDE. 2008/7427ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Olması Nedeniyle Tapu Kütüğüne Aynen Aktarılması Amacı İle Ada ve Parsel Numarası Verildiği Bu Nedenle Davaya Bakmaya Kadastro Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
Y20.HDE. 2010/4834ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Orman Sınırları Dışında Bırakılan Yerlerin Orman Niteliği İle Tescili İçin Orman Yönetimi veya Hazine Tespit Maliklerine Karşı Askı İlan Süresi İçerisinde Kadastro Mahkemesinde Askı İlanından Sonra İse Genel Mahkemelerde Dava Açılabileceği )
Y20.HDE. 2011/8011ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşen Tahdide Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Haritalarına Göre Konumu Genel Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterilip Keşfi İzleme Olanağının Sağlanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/3207ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşmesinden Sonra Tapu Kaydına Dayanarak 6831 S. K.'nun 11. Md. Hükmü Gereğince Orman Kadastrosunun İptali İçin Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/12930ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşmesinin Üzerinden 10 Yıl Geçtiği - 2/B Uygulaması Yeni Bir Kadastro İşlemi Olmadığından Yeni Bir Dava Açma Hakkı Kazandırmadığı )
YHGKE. 2001/20-1168ORMAN KADASTROSU ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Olan Yerlerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının O Yere Uygulanmasıyla Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2004/3281ORMAN KADASTROSU ( Kesinleştiği Yerlerde Tapuya Dayanılarak 10 Yıl İçerisinde İptal ve Tescil İstenebileceği
YHGKE. 2002/20-632ORMAN KADASTROSU ( Kesinleştikten Sonra Hazine İle Orman İdaresi Arasındaki Vasıf Değişikliği Tapu İptali ve Tescil Davası - 3533 S.K. Kapsamında Hakem Sıfatıyla Çözümlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2002/1325ORMAN KADASTROSU ( Komisyonun Tüm Harita Kayıt ve Belgeler İle Hava Fotoğraflarını Orman Sayılan Yerler İle Orman Sayılmayan Yerleri Belirlemesi )
Y20.HDE. 2005/6142ORMAN KADASTROSU ( Miktar Fazlasının Sınırdaki Ormandan Açıldığı Kabul Edilerek Orman Niteliğinde Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2010/9262ORMAN KADASTROSU ( Orman Alanını İşgal/Suça Konu Yerde Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Olduğu - Kadastronun Kesinleşme Tarihinin Tespit Edileceği )
Y20.HDE. 2001/3666ORMAN KADASTROSU ( Orman Alanlarının Zamanaşımı Zilyetliği ile Kazanılması Olanağının Olmaması )
Y20.HDE. 2015/703ORMAN KADASTROSU ( Orman Bilirkişi Raporunda Haritada Yapılan Büyük Gösterimde Taşınmazın Beyaz Renkli Küçük Gösterimde İse Kısmen Yeşil Alanda Göründüğü - Eğime Dair Açıklamalarda İse Orman ve Ziraat Bilirkişi Raporlarında Çelişki Bulunduğu )
Y20.HDE. 2014/7723ORMAN KADASTROSU ( Orman Bilirkişinin Raporunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Bildirildiği - Davaya Konu Taşınmazın Hali Arazi Niteliğiyle Davacı Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y2.HDE. 2008/9481ORMAN KADASTROSU ( Orman İdaresi Tarafından Yapılan Orman Kadastro Çalışmalarının İlanı ve Şekli Kanunla Düzenlendiği - Adreslerinin Araştırmaya Rağmen Tespit Edilememesi Halinde İlanen Tebligat Yapma Olanağının Mevcut Olduğu )
Y20.HDE. 2001/5218ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastro Haritası Bulunmadan Köy Sınırlarının Tespit Edilememesi )
Y20.HDE. 2014/9002ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastro Komisyonu Tarafından Düzenlenen Tutanak Ve Kararlara Karşı Askı Tarihinden İtibaren 6 Ay Içinde Açılacak Davalara Bakma Görevinin Kadastro Mahkemelerinde Olacağı )
Y20.HDE. 2003/11448ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastrosu Aplikasyon Yapılmış Olduğu Takdirde Asıl Olan Sınırın 1955 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları Olması )
Y20.HDE. 2001/6112ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastrosu İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresinnin Geçmesinden Sonra Dava Açılamaması- Bunun Hak Düşürücü Süre Olması )
Y20.HDE. 2001/81ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastrosu Yapıldığında Arazi Kadastro Komisyonlarının Belirlenen Orman Sınırlarına Uymalarının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2003/11852ORMAN KADASTROSU ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Müşterek İmzalı Raporlarda Gösterilen Bölümün Bitişik Ormanla Birlikte Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Aynı Bölüm Hakkında Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası Yönünden Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y3.CDE. 2012/29908ORMAN KADASTROSU ( Orman Kanununa Aykırılık - Orman İdaresinden Suça Konu Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Yapılmadığının Sorulacağı )
Y3.CDE. 2004/7767ORMAN KADASTROSU ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Orman İdaresinden Suça Konu Yerde Orman Kadastrosunun Kesinleşip Kesinleşmediği Kesinleşmişse Hangi Tarihte Kesinleştiğinin Sorulması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/5356ORMAN KADASTROSU ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Satış İşleminden Sonra Bilirkişi Raporunda Orman İşletmesinin Yazısında İse İlan Edildiğinin Bildirilmekle Birlikte Tahdidin Hangi Tarihte Kesinleştiği Orman Tahdidine İtiraz Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 1990/11485ORMAN KADASTROSU ( Orman Niteliğindeki Taşınmazda Yer Alan Muhdesat İçin Hüküm Kurulmaması )
Y20.HDE. 2005/1421ORMAN KADASTROSU ( Orman Niteliğindeki Taşınmazların Beyanlar Hanesine Diğer Özel Mülke Konu Taşınmazlarda Olduğu Gibi Şerh Verilemeyeceği - Daha Özel Olan 2863 Sayılı Yasa Kapsamında Kalan Kültür Varlığı Ve Tarihi Anıt Niteliğindeki Manastır Ve Eklentilerinin Orman Sayılmasının Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2004/7819ORMAN KADASTROSU ( Orman Sayılan Yerlere İlişkin Tapunun Hukuki Değeri Bulunmadığından Bu Husus Eksiklik Olarak Görülmediği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2005/6761ORMAN KADASTROSU ( Orman Sınırlama Çalışmaları Yapılmışsa Bunlara Ait Belgelere Yapılmamışsa Memleket Haritası Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planına Göre Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Tapu iptali ve Tescil )
YHGKE. 2007/20-967ORMAN KADASTROSU ( Orman Sınırları Dışında Bırakılma Tarihinden Dava Açma Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığından Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2006/10095ORMAN KADASTROSU ( Orman Sınırları Dışında Bırakılmasından Dava Tarihine Kadar Yirmi Yıllık Zilyetlikle Kazanma Süresinin Gerçekleşmediği - Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y3.CDE. 2004/7453ORMAN KADASTROSU ( Orman Suçu - 2/B Uygulaması ve Arazi Kadastro Tesbitlerine İlişkin Harita ve Tutanakların Tatbiki Suretiyle Suç Konusu Yerin Orman Tahdidi İçerisinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/1011ORMAN KADASTROSU ( Orman Tahdidinin İptali - Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Araştırılıp Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması ve Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2010/302ORMAN KADASTROSU ( Orman Yönetimi'nin İsteği "Kesinleşen Kadastro Mahkemesi Kararı İle Devlet Ormanı Olduğu Belirlenen Taşınmazların Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili" Olması Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2007/1267ORMAN KADASTROSU ( Önceden Yapılmış Olduğu/Aplikasyon Yapılırken Bağlantı Kurularak Sınır Noktalarının Belirlenip İhya Edileceği )
Y3.CDE. 2005/9367ORMAN KADASTROSU ( Sahada Orman Kadastrosunun da Yapılmamış Olup Suça Konu Yere Ait Tapunun Satış Yolu İle İntikal Etmesi Karşısında Kasıt Unsurunun Değerlendirilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2012/5620ORMAN KADASTROSU ( Sınır Komşusu Parselin Senetsizden İtirazsız Kesinleştiği ve Hazine Tarafından Her Zaman Dava Açılabileceği/Dava Konusu Taşınmazla Dava Dışı Sınır Komşusu Parselin Birlikte Olarak Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olduğu/Bu Tür Yerler Özel Mülk Olamayacağından Davanın Reddi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2014/10263ORMAN KADASTROSU ( Sınırlamanın İptali İle Tapu Kütüğüne Konulan Orman Şerhlerinin Silinmesi İstemi - Öncesi Orman Olmayan Ve 1953 Yılından Beri Özel Mülk Olarak Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Sonradan Ağaçlandırılmalarının Hukuken Sonuç Doğurmayacağı Gibi Davacı Gerçek Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmazları Orman Haline Dönüştürmeyeceği/Tapu Kütüğüne Konulan Şerhin Silinmesi Kararının Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2015/16166ORMAN KADASTROSU ( Sınırları İçinde Kalan Tapu Kaydının İptal ve Tescili - Keşif Sonucu Düzenlenen Bilirkişi Raporunda Taşınmazın B Bölümünün Orman Sayılan Yerlerden Olduğu A Bölümünün Orman Sayılan Yerlerden Olmadığı Belirlenerek Hüküm Kurulmasının Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2012/6133ORMAN KADASTROSU ( Sınırları İçinde Kalıp Nitelik Kaybı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - 6831 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmış Olup Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/5364ORMAN KADASTROSU ( Suç Konusu Yerin 1946 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Sonucunun Beklenmesine İlişkin Kararın 5237 Sayılı TCK'nun 67. Maddesi Kapsamında Ön Meselelerden Sayılamayacağı )
Y7.HDE. 2005/2794ORMAN KADASTROSU ( Tabi Tutulan Bölgelerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Ormancı Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanması Yoluyla Saptanacağı )
Y7.HDE. 2005/2068ORMAN KADASTROSU ( Tabi Tutulan Bölgelerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yöntemine Uygun Şekilde Yerine Uygulanması Yoluyla Belli Edileceği )
Y20.HDE. 2002/8124ORMAN KADASTROSU ( Tahdide İtiraz-Orman Yönetiminin Davaya Katılımının Sağlanması )
Y20.HDE. 2008/785ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Orman Kadastrosunun Kesinleşmediği Kabul Edilse Dahi Çekişmeli Taşınmaz Öncesi Orman Sayılan Yerlerden Olduğundan Zamanaşımı Zilyetliğine Konu Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/12086ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali Tescil ve Elatmanın Önlenmesi - Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastrosunda Orman Sınırları İçerisinde Kaldığı Saptanarak Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2005/6550ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazlar Bahçe Niteliği İle Davalı Adına Tespit Görmüş Olup Aynı Şekilde Tapuda Kayıtlı Olduğu/Bu Durumda Orman Yönetiminin Davalı Sıfatının Olmadığı )
Y20.HDE. 2011/3622ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Değişik Açı ve Uzaklıklarda Olan En Az 4 ya da 5 Orman Tahdit Sınır ( OTS ) Noktasını Gösterecek Biçimde Çekişmeli Parselin Tahdit Hattına Göre Konumu Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/5544ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptalinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2007/15507ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Sınır Noktası ve Hatların Uygulanmasında Tutanaklardan Orman Kadastro Haritasından Hava Fotoğraflarından Varsa Ölçü Karnelerinden Nirengi Poligon Röper Noktalarından Yararlanılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/8289ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Kaydının Taşınmazların 1943 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosunda Devlet Ormanı Sınırları İçinde Alınıp Kesinleşmesi İle Hukuki Değerini Yitirmesi Nedeniyle Yasal Dayanağının Kalmadığı )
Y20.HDE. 2012/6786ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Tapuda Kayıtlı Malikin Davadan Önce Öldüğü/Orman Yönetimine Önel Verilerek Kayıt Maliki Kişinin Verasat İlamında Geçen Mirasçılarınında Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y20.HDE. 2005/10047ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Orman Sınırı İçine Alınması Nedeniyle Orman Kadastro Çalışma Alanı Dışında Bırakıldığına Göre Taşınmaza İlişkin Kesinleşen Bir Orman Kadastrosunun Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/16738ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil - Yapılıp Kesinleşen İlk Orman Kadastrosunun Yapımında Esas Alınan En Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritaları Getirtilip Çekişmeli Taşınmazın Anılan Resmi Belgelerdeki Konumu Belirlenmemesinin Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2013/4328ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalı Dava Konusunu Bir Başkasına Temlik Ettiği Takdirde Davacı Tarafın Seçim Hakkını Kullanarak Dilerse Davasına Temlik Eden Kişi Hakkında Tazminat Davası Olarak Devam Edebileceği )
Y20.HDE. 2005/6408ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın Eylemli Orman Olduğu/Memleket Haritasında Dahi Çam Ağacı Sembollü Yerde Kaldığına Göre Davanın Kabulü Gereği )
YHGKE. 2012/20-586ORMAN KADASTROSU ( Tapu İptali ve Tescil/Arazi Kadastrosunun Kesinleşip Kişiler Adına Tapuya Tescilin Sağlanmasından Sonra Bu Taşınmazların Orman Sayılamayacağı - Kesinleşen Orman Kadastro Çalışmasında Yapılan Orman Sınırlandırılması İşlemi Yok Hükmünde Olup Bütün Sonuçlarıyla Geçersiz Olduğu )
Y20.HDE. 2009/9150ORMAN KADASTROSU ( Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili - Genel Arazi Kadastrosu ve Orman Kadastro İşleminin Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süre İle Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/4421ORMAN KADASTROSU ( Tapuya Dayalı On Yıllık Süre İçinde Orman Kadastrosuna İtiraz Davasının Açılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2002/651ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritası Getirilip Uygulanması Gereği - Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2008/7556ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Bulunduğu Köyde Orman Kadastrosunun Yapılıp Yapılmadığı Sorularak Yapılmış İse Bu Durumda Davanın Varlığının Orman Kadastrosunun Kesinleşmesini Önleyeceği )
Y8.HDE. 2001/8666ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Bulunduğu Yerden Geçtiğinin Belirtilmesi/Orman Tahdit Harita ve Belgelerinin Bulundukları Yerden Getirtilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2011/15798ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Kaldığı İddiası - Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Davaya Konu Taşınmazla Çevresine Uygulanıp Hava Fotoğrafları ve Dayanağı Haritalar Stereoskop Aletiyle ve Üç Boyutlu Olarak İncelettirilip Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2006/10347ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastrosu Dışında Kaldığı ve Orman İçi Açıklık Olmadığı Sonucuna Varılırsa Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 1997/3921ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti )
Y8.HDE. 2005/6109ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Orman Sınırlarından Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği-Ormanın Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2010/4805ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Orman Vasfıyla Hazine Adına Tapuya Tescili Talebi - Sicilin Yolsuz ve Geçersiz Olması/Bu Tür Kayıtlarda "İyi Niyetle Edinme" Kuralının da Uygulanamayacağı - Kaydın İptaline Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 1992/1885ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olması Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2005/699ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma İşleminin Kesinleşmesinden Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğundan Bu Süredeki Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılamayacağı )
Y20.HDE. 2013/926ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazın Yörede Yapılan Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Kalmakta İse Hangi Kısımlarının Orman Kadastro Sınırları İçinde Hangi Kısımlarının Orman Kadastro Sınırları Dışında Kaldığının Tam Olarak Çelişkiye Mahal Vermeyecek Şekilde Tam Olarak Belirlenmediği - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2007/6867ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazların Orman Bütünlüğü İçinde Bulunduklarından ve Üzerlerinden İnsan Elinin Çekilmesi Olduğu Gibi Bırakılması Halinde Yeniden Orman Haline Dönüşebileceği - Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2015/9743ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Kadastro Tespit Tarihine Kadar Yirmi Yıl Süreyle Kullanılmadığı Gerekçesiyle Taşınmazların Orman Niteliği İle Tapuya Tescillerine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2001/7514ORMAN KADASTROSU ( Taşınmazların Orman Sınırları Dışında Bırakılması - İşlemin Dava Nedeniyle Kesinleşmemesi )
Y20.HDE. 2001/6899ORMAN KADASTROSU ( Tesbit Tarihinden Önce Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunması )
YHGKE. 2005/20-520ORMAN KADASTROSU ( Tespit Dışı Bırakılıp Orman Olmadığının Saptandığı/Zilyetlikle Kazanma Koşulları Lehine Gerçekleşen Davacının Davasının Kabulü Gerektiği - İmar ve İhya Nedenine Dayalı Tescil İstemi )
Y20.HDE. 2007/585ORMAN KADASTROSU ( Tespit Tarihinden Önce Yapılmadığı Ancak Taşınmazın Paftada Orman Olarak Gösterildiği/Orman Sayılan Yer Olduğu - Kazandırcı Zamanaşımı Zilyetliğinin Olamayacağı )
Y20.HDE. 2008/2621ORMAN KADASTROSU ( Tespite İtiraz - Köylerindeki Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Haritalarına Göre Konumu Kenarlaştırılmış Harita ve Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterilip Keşfi İzleme Olanağının Sağlanması Gereği )
Y20.HDE. 2005/10502ORMAN KADASTROSU ( Toprağı İle Birlikte Orman Olan Taşınmazın Zilyetlikle İktisabı Da Mümkün Olmadığı - Yapılan Orman Kadastrosunda Taşınmazlar Orman Tahdit Hattı Dışında Bırakılmışsa Bu Tarihten İtibaren 20 Yıllık Zilyetliğin Neticesinde İktisap Edilebileceği )
Y20.HDE. 2012/6334ORMAN KADASTROSU ( Uzman Orman Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Bölümün Yöreye Ait Memleket Haritalarında Yeşil Renkli Orman Alanında Kaldığı Belirtildikten Sonra Sonuç Bölümünde Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Açıklandığı - Kendi İçinde Çelişkili Raporlara Dayalı Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )
YCGKE. 2005/3-170ORMAN KADASTROSU ( Yapılmayan Yerlerde Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/11869ORMAN KADASTROSU ( Yapılmayan Yörede Zilyetlikle Taşınmaz Kazanılamayacağı - Yapılıp Kesinleştiği Güne Kadar Vergi Kayıt Fazlasının Orman Sayılacağı )
Y20.HDE. 2015/7659ORMAN KADASTROSU ( Yörede İlk Kez 3116 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Orman Kadastrosu İle Sonraki Yıllarda Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulamalarına Ait Haritalar İle 5831 Sayılı Kanun Çalışmaları Sonucu Oluşturulan Pafta Örneği Ölçekleri Denkleştirilip Aplike Edilerek Ayrı Ayrı Gösterilip Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/3555ORMAN KADASTROSU ( Zeytincilik Parselleri Uyarınca Tahsis Edilerek Tapusu Oluşmamış Veya Kişiler Adına Tapuya Tescili İçin Tarım Bakanlığınca Olur Verilmemiş İse Bu Bölümlerin Hazine Mülkiyetinden Çıkmamış Olduğu - 2/B Uygulamasına İtiraz )
Y20.HDE. 2003/6381ORMAN KADASTROSU ( Zilyedlikle İktisap Davasına Konu Yerin Öncesinin Orman Olup Olmadığının Tesbiti )
Y20.HDE. 2011/13958ORMAN KADASTROSU (2/B Uygulamasına İtiraz - Aplikasyonun Yeni Bir Kadastro İşlemi Olmaması Nedeniyle Yeni Bir Dava Hakkı Vermeyeceği)
Y20.HDE. 2015/3536ORMAN KADASTROSU (2/B Uygulamasına İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1968 Yılında Seri Bazda Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Daha Sonra 22.11.2012 Tarihinde İlan Edilerek Eldeki Dava Sebebiyle Kesinleşmeyen Sınırlaması Yapılmamış Yerlerde Orman Kadastrosu İle 6831 S.K. 2/B Madde Uygulaması Bulunmakla İtiraz İsteminin Reddedileceği)
Y20.HDE. 2017/5645ORMAN KADASTROSU (Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede Tapulama Çalışmaları 4785 S. Kanun Yürürlüğe Girdikten Sonra Yapılıp İlân Edilerek Kesinleştiğinden Yörede İlân Edilen Orman Kadastrosunun Kadastro Parsel Sınırları Gözetilerek Yapılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
Y8.HDE. 2016/815ORMAN KADASTROSU (Çevresinde Orman Niteliğindeki Yerler Bulunması Sebebiyle Orman Harita ve Belgeleri İstenilerek Usulüne Uygun Olarak Orman Araştırma ve İncelemesi Yapılması Ondan Sonra Uyuşmazlık Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Tescil Davası)
Y20.HDE. 2012/6158ORMAN KADASTROSU (Devlet Ormanının Dış ve İç Sınırlarına Bitişik Olmayan Devlet Ormanları Hakkında Kadastro Tarafından Karar Verilemeyeceğinden Kadastro Yapılmış Sayılmayacağı - Ittıla Hasıl Olduğu Takdirde Orman Kadastrosunun Merkezce Sağlanacağı)
Y20.HDE. 2015/10951ORMAN KADASTROSU (Kadastro Tespitine İtiraz - Tespit Tutanağında Yazılı Hak Sahiplerinin Gösterecekleri Delillerle Re'sen Lüzum Görülen Diğer Deliller Toplanıp Taşınmazların Gerçek Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/3268ORMAN KADASTROSU (Kararın Dayandığı Gerekçeye Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Sonuca Gidilmesinin Yerinde Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
Y20.HDE. 2013/1925ORMAN KADASTROSU (Tapu İptali ve Tescil Davası - Dava Değerinin Görev Sınırı Altında Kaldığı Gerekçesiyle Verilen Görevsizlik Kararının Onanması Sonucunda Mahkemenin Görevli Olduğu Belirlendiği ve Kesinleşen Bu Kararla Görev Hususunun Mahkemeyi Bağlayıcı Hale Geldiği)
Y20.HDE. 2013/6735ORMAN KADASTROSU (Tespitine İtiraz - Davacıların Dayandığı Her İki Kaydın da Tescil Krokisi Bulunmasına ve Tescil Krokileri Kenar Uzunluklarını İçermesine Rağmen Mahkemece Tescil Krokileri Uygulanıp Kapsamları Belirlenmeden Yerel Bilirkişilerin Soyut Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
Y20.HDE. 2016/570ORMAN KADASTROSU (Uzman Bilirkişi Tarafından Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Kaldığı ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olmadığı Gibi Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2015/10137ORMAN KADASTROSU (Uzman Bilirkişiler Tarafından Yapılan İnceleme Sonrasında Düzenlenen Bilirkişi Raporları İle Dosya Kapsamında Yer Alan Taşınmaza Dair Fotoğraflardan Çekişmeli Taşınmazda Ekonomik Amaca Uygun Zilyetlik Bulunmadığının Anlaşıldığı - Özel Sicil Kaydının İptali ve Tescil İsteminin Reddinin Yerinde Olduğu)
Y20.HDE. 2011/3066ORMAN KADASTROSU APLİKASYON VE 2/B MADDE UYGULAMASI ( İle İlgili Sınır Noktaları Aynı Ölçeği Çevrilerek Çekişmeli Taşınmazın Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Haritalarına Göre Konumu Genel Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Gösterilip Keşfi İzleme Olanağı Sağlanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/13930ORMAN KADASTROSU BULUNAN TAŞINMAZ (Kesinleşme Tarihi İle Davanın Açıldığı Tarih Arasında 20 Yıllık Süre Geçtiği - Taşınmazın Tamamının Orman Sayılmayan ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yolu İle Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olduğu Anlaşıldığına ve Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu)
Y20.HDE. 2005/1525ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu/Zilyetliğe Konu Olabilecek Taşınmaz Niteliğinde Olmadığı )
Y20.HDE. 2015/16262ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmazlar İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanmak Suretiyle Taşınmazların Öncesinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/16569ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebiyle Tescil İstemi/Genel Arazi Kadastrosu Yapılmadığı - Bilirkişi Raporlarında Taşınmazın Yüzölçümü Farklı Farklı Belirlendiğinden Taşınmazın Yüzölçümünün Tam Olarak Belirlenmeden Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/1972ORMAN KADASTROSU BULUNMAYAN YER (Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Dairemizin Bozma Kararı Sonrasında Mahkemece Çekişmeli Taşınmaza Dair Alınan Bilirkişi Raporuna Göre Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
Y3.CDE. 2011/19491ORMAN KADASTROSU GEÇMEMİŞ ALAN ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Suç Mahallinin Orman Kadastrosu Geçmemiş Yer Olduğu/erin Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kaldığı Gerekçesiyle Cezada Artırım Yapılamayacağı )
Y3.CDE. 1992/10976ORMAN KADASTROSU İÇİNDE İÇİNDE KALAN SAHA ( Orman Suçu - Uygulanacak Hüküm )
Y3.CDE. 1999/13607ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN ALANDA AÇMA YAPMAK ( 7400 m2'lik Alanda Bitişik ve Birbirine Yakın Mesafede Beş Parça Halinde-Müteselsil Suç )
Y20.HDE. 2014/4733ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Mahkemece Yapılan Yargılama Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/20-446ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Elatmanın Önlenmesi - Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Taşınmazın Orman Niteliğine İlişkin Karar ve Tutanaklar da Kesinleştiği/Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2008/9312ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN YER ( Orman Kadastrosu İçerisinde Kalan Yerde İşgal ve Faydalanma - Tesis Niteliğindeki Zeytin Fidanları ve Dikenli Tel Çitin Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Uyarınca Müsaderelerine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 1989/13065ORMAN KADASTROSU İÇİNDE KALAN YERE YULAF EKMEK ( İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 2004/7506ORMAN KADASTROSU İLE İLGİLİ ŞERH ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Tapu Kayıtlarının Arazi Kadastro Çalışmalarına Konu Tapulama Kayıtlarının Getirtilip Hangi Tarihte ve Neye Dayanarak Kesinleştiğinin Tutanaklarda Orman Kadastrosu İle İlgili Bir Şerhin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/891ORMAN KADASTROSU KESİNLEŞEN YERDE İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Suç Tarihinin Tutanak Tarihi Olarak Kabulü/Suça Konu Eve Dair Olarak İşgal Ve Faydalanma Ve Temadi Ettiği Nazara Alınarak Davanın Zamanaşımına Uğramadığı - Suç Tarihi İtibariyle 65 Yaşından Büyük Olan Sanık Hakkında Tayin Edilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Miktarı İtibariyle Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Zorunluluğunun Gözetileceği )
YHGKE. 2001/20-351ORMAN KADASTROSU KESİNLEŞMEDEN ARAZİ KADASTROSUNA BAŞLANMASI ( Arazi Kadastrosuna İtirazın Orman Kadastrosuna İtiraz Davası Nitelini de Taşıması )
Y3.CDE. 2013/31794ORMAN KADASTROSU KESİNLEŞMİŞ YERDEKİ ALANA KATI ATIK DÖKÜLMESİ ( Orman Kadastrosu Aleni Olduğundan Herkes Tarafından Bilinmesi Gerektiği/Suç Kastının Aranmadığı - Sanıkların Bir Şirketin Çalışanı Olması ve Başkasının Talimatı İle İş Yapılmasının Suç Kastını Ortadan Kaldırmayacağı/ Sanıkların Hafriyat Dökmek ve Katı Atık Depolamak Suretiyle İşgal ve Faydalanmada Bulunduklarından Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/20-446ORMAN KADASTROSU KOMİSYONLARINCA DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Askı Suretiyle İlanı İlgililere Şahsen Yapılan Tebliğ Hükmünde Olduğu )
Y20.HDE. 2016/4832ORMAN KADASTROSU OLAN TAŞINMAZ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğa Dayalı Tazminat - Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1968 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Olduğu/Tapu İptali ve Orman Olarak Tescil Kararının Kesinleştiği ve Mülkiyetin Kaybedildiği 2002 Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Hakdüşürücü Sürenin/Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/6529ORMAN KADASTROSU SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( Dayanılan Tapu Kaydı 4785 S.Y'nın Yürürlüğünden Önce Oluşturulan Bir Tapu Kaydı Nitelikte Olmadığından Davacı Gerçek Kişinin Davasının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/1975ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Arazi Kadastro Ekiplerince Hata İle İkinci Kere Kadastrosunun Yapılıp Yeniden Yolsuz Olarak Tapuya Tescil Edildiği/Malikine Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı - Bir Süreye Bağlı Kalmaksızın İptal Edileceği )
Y20.HDE. 2009/9195ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - İkinci Kadastronun Yolsuz ve Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olması Nedeniyle Malikine Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı )
Y20.HDE. 2013/9340ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Kadastro Mahkemesinde Görülen Davada Orman İddiası ve Orman Araştırması Olmadığından Kesinleşen Tahdit İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali İstemi İle Açılan Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
Y20.HDE. 2013/3231ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescil - Taşınmazın Davalı Tarafından Dava Tarihine Kadar Tapu Kaydına Dayanılarak Tasarruf Edildiğinden Orman Yönetiminin Elatmanın Önlenmesine İlişkin Talebinin Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/16247ORMAN KADASTROSU SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTAL VE TESCİLİ (Çalışma Alanının Tespitinde Esas Alınan Sınırların Mahalle Belediye Köy İdari Sınırlarında Değişiklik Yapılmasını Gerektirmeyeceği)
YHGKE. 2001/20-401ORMAN KADASTROSU SIRASINDA ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Askı İlan Süresi İçinde Açılan Davaya Orman İdaresinin Müdahale Edip Edemeyeceği)
Y20.HDE. 2005/9906ORMAN KADASTROSU SIRASINDA ORMAN SINIRI İÇİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTALİ ( Çekişmeli Parsellerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )
Y5.HDE. 2014/7658ORMAN KADASTROSU SONUCU DÜZENLENEN TAPU KAYITLARI ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Giderilmesi İstemi - Taşınmazların Camcı Çiftliği Devlet Ormanı Olduğuna Yönelik Sınırlandırmaya İlişkin Kadastro Komisyonu Kararına ve İlan Edilen Tutanaklara Yasada Öngörülen 3 Aylık Süre İçerisinde Herhangi Bir İtirazda Bulunulmadığı )
Y20.HDE. 2012/7832ORMAN KADASTROSU SONUÇLARI ( Taşınmazın Bulunduğu Köyde İlan Edilmediği ve Kadastro Mahkemesinin Görevinin Henüz Başlamadığının Yerel Mahkemece Gözetileceği - Davanın Esasına Girilmesi Gereği/Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olmadığı )
Y16.HDE. 2001/627ORMAN KADASTROSU TAHDİDİNİN İPTALİ ( Kesinleşen Kararla Tahdit İptal Edilmiş ve Taşınmazın Orman Olmadığının Saptanmış Olması )
Y20.HDE. 2009/19664ORMAN KADASTROSU TEKNİK İZAHNAMESİ ( 49. Maddesinde Yazılı “Orman Sınır Noktası ve Hatların Uygulanmasında Tutanaklardan Orman Kadastro Haritasından Hava Fotoğraflarından Varsa Ölçü Karnelerinden Nirengi Poligon Röper Noktalarından Yararlanılacağı )
Y20.HDE. 2016/4711ORMAN KADASTROSU TESPİTİNE İTİRAZ (Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasında Taşınmazların O Yıllarda Ziraat Alanı Olarak Kullanılıp Kullanılmadığı Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Taşınmazın Toprak Yapısı ve Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlarının Kapalılık Oluşturup Oluşturmadığının İnceleceği)
Y20.HDE. 2013/6735ORMAN KADASTROSU TESPİTİNE İTİRAZ (Tapu Kayıtlarının Krokisi Harita Mühendisi Tarafından Usulüne Uygun Olarak Mahalline Uygulanıp Dayanak Tapu Kayıtlarının Kapsamları Belirlenmeden Tanık ve Yerel Bilirkişilerin Soyut Beyanları Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı)
Y20.HDE. 2001/9238ORMAN KADASTROSU TUTANAĞI VE HARİTASININ DÜZENLENMİŞ OLMASI ( Askı İlan Süresi İçinde Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olması )
Y20.HDE. 2013/7336ORMAN KADASTROSU TUTANAKLARININ DOSYAYA CELBİ ( Çekişmeli Taşınmazın Yer Aldığı Orjinal Arazi Kadastro Paftası ve Kesinleşen Orman Kadastro İşlemlerine İlişkin Tutanakların ve Haritaların Dava Dosyasına Getirtilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2004/12445ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMASI OLAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Nedeniyle Zeytinli Tarla Niteliğiyle Tesbit Edilmesi - Aynı Parsel Hakkında Açılmış Davaların Birleştirilerek Görülmesi Zorunluluğu )
Y20.HDE. 2004/4491ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMASI YAPILAN YER ( Orman İddiasına Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tahdit Haritasıyla Çelişen Krokiye Göre Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2015/9577ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazların Kadastro Tesbit Tutanaklarının Malik Hanelerinin Gerçek Hak Sahibinin Belirlenerek Doldurulmak Üzere Mahkemeye Aktarıldığından Parsellerin Tamamının Davalı Olduğu Gözetilmeden Bir Bölümleri Hakkında Araştırma Yapılarak Tescil Hükmü Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2015/9537ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde 5304 S. Kanun İle Değişik 3402 S. Kanun'un 4. Md. Hükmüne Göre Orman Sınırlandırması Yapılmış ve Taşınmazlar Orman Sınırları Dışında Bırakıldığı - Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2015/10920ORMAN KADASTROSU VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Çekişmeli Taşınmazların Malik Hanesi Açık Olup Mahkemece 3402 S. Kanun'un 30/2. Md. Uyarınca Gerçek Hak Sahibi Re'sen Belirlenecek ve Davada Taraf Olmayanlar Adına Dahi Tescile Karar Verilebileceği)
Y20.HDE. 2014/7920ORMAN KADASTROSU VE KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Orman Kadastrosunun İptali Davalarında Hasımın Orman Müdürlüğü Olduğu - Tescil Talebi ve Hükmü Bulunduğundan Kanuni Hasım Olan Hazinenin de Taraf Olması Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/8104ORMAN KADASTROSU VE UYGULAMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI ( Bir Aylık Askı İlanına Çıkarıldığı - Davacı Tarafından Temyize Konu Eldeki Davanın Bu Bir Aylık Süre İçerisinde Açılmış Olduğu/Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olduğunun Kabulü/Görev )
Y21.HDE. 2005/11742ORMAN KADASTROSU YAPILAN YERLER ( Üzerinde Halen Sedir Yabani Alıç Gibi Orman Ağacı Bulunan Taşınmaz - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2012/6015ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ TAŞINMAZ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya Sınırlandırılmanın İlk Olarak Yapıldığı Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliğinin ve Hukuki Durumunun 3116,4785 ve 5658 SK. Göre Çözümleneceği/Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2004/2248ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ YER ( Orman Sayılan ve Taşlı Alan Olarak Belirlenen Kısımlarından Artakalan Bölümünün Davalılar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/5320ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ YER ( Tespit Harici Bırakılan Taşınmazın Tescili Talebi - İmar-İhya İddiasına Dayalı Tescil Davası Hazine Yanında Orman İdaresine de Yöneltilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2012/7872ORMAN KADASTROSU YAPILMAMIŞ YERLER (Paftasında Orman Nitelemesi Yapılarak Tapulama Harici Bırakılan Yerlerde Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Ancak O Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleştikten Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2016/6790ORMAN KADASTROSU YAPILMASI ( Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde 1977 Yılında Orman Kadastrosu ve 1744 Sayılı Kanun İle Değişik 2. Madde Uygulaması 1989 Yılında İse Daha Önce Kadastrosu Yapılmamış Ormanların Kadastrosu Ve 2/B Uygulaması Yapıldığı - Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasına Dayalı Olarak Yapılan Uygulama ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Belirtilen Kısmının Orman Tahdidi İçinde Kalan Yerlerden Olduğu/Taşınmazın Geri Kalan Kısmının Eylemli Biçimde Orman Olmadığı Belirlenerek Kadastro Tespitinin İptali Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/3055ORMAN KADASTROSU YAPILMASI ( Tescil Davası - 2/B Madde Uygulama Çalışmaları Orman Kadastro Komisyonunca Yapılıp İlan Edilerek Kesinleştiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2004/13397ORMAN KADASTROSU YAPILMAYAN YER ( Miktar Fazlasının Sınırdaki Ormandan Açıldığının Kabul Edilmesi Orman Olmadığının Belirlenmesi Halinde Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gereği - Değişebilir Sınırlı Çekişmeli Taşınmazlar )
Y3.CDE. 2004/3648ORMAN KADASTROSU YAPILMAYAN YERDE İŞGAL VE FAYDALANMA ( 4342 S.K.'un Değil 6831 S.K.'un Uygulanması Gereği - Keşifte İnşaatın Orman İçi Yaylada Yapıldığının Tespiti )
Y8.HDE. 2004/8182ORMAN KADASTROSU YAPILMAYAN YERDE ZİLYETLİKLE KAZANMA ( Gerekçesiz Ormancı Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği - )
Y16.HDE. 1988/1905ORMAN KADASTROSUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Görevli Mahkeme )
Y14.HDE. 1985/1737ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ
Y20.HDE. 2005/2633ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( 2/B Uygulamasıyla Orman Dışına Çıkarılan ve Hazine Adına Kaydedilen Taşınmaz İçin Kadim Mera İddiasının Dinlenemeyeceği - Ancak Tapu Kaydına Dayanarak Tesbite İtiraz Edilebileceği )
Y20.HDE. 2008/2424ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( 3373 Sayılı Yasa'nın Yürürlüğünden Önce Yapılan Ancak Bu Yasanın Yürürlüğü Sırasında İlan Edilen Orman Kadastro İşlemlerine Karşı 3373 Sayılı Yasa İle Tapulu Taşınmazlar İçin Getirilen 10 Yıllık Sürenin Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2002/9993ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( 3402 Sayılı Yasadaki Yargılama Usul Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y20.HDE. 2013/77ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( 6831 Sayılı Kanuna Göre Yapılan - Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak Orman Kadastrosuna İtiraz Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gerekeceğinden Mahkemece İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9069ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Altı Aylık Süre İçinde Açılan - Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yapılan Araştırma ve Uygulama Sonucu Davaya Konu Parsellerin Tamamının Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2001/3882ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Askı Müddeti İçinde Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz Davalarında Kadastro Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y20.HDE. 2002/10197ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bakanlığın Özel Orman Oluru Verme Yetkisinin Olmadığı - Özel Orman Kadastrosu İkinci Kere Yapılan Yerde Orman Kadastrosu Olması Nedeniyle Yok Hükmünde Olduğu )
Y20.HDE. 2009/16968ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bakma Görevi Kadastro Mahkemesine Bu Davanın Sonucuna Göre Tapu İptaline Karar Verme Görevi Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2004/13780ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Belgesizden Adlarına Tapuya Kayıt Edilen Parselin Orman Kadastro Sınırları İçine Alınarak 2/B Madde Uyarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşleminin Yanlış Olması Nedeniyle 2/B Madde Uygulamasının İptali Gereği )
Y20.HDE. 2004/13898ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Beyanlar Hanesindeki Şerhin Silinmesi Talebinin Hakem Sıfatıyla İncelenemeyeceği - Makiye Ayrılan Taşınmazlar Hakkında Özel Yasalara Göre Oluşmayan Tapulara Değer Verilemeyeceği/Belediyenin Hazineden Satın Almak Suretiyle Oluşturduğu Tapunun Geçersiz Olması )
Y20.HDE. 2011/7042ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen Krokili Raporda Çekişmeli Taşınmazın Arazi Kadastro Çalışmaları Sırasında Tesbit Dışı Bırakıldığı - Davada Taraf Olmayan Tapu Kayıt Maliklerinin Tamamına Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/1302ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bir Davada Hak Düşürücü Süre Varsa İşin Esasının İncelenemeyeceği - Kadastrodan Önceki Tapu Kaydı ya da Kesin Hükmün Tartışma Konusu Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/4978ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Bitişikteki Ormanın Parçası ve Devamı Olan Yerlerin Memleket Haritasında Çalılık Görünmesinin Orman Olmadığının Kanıtı Olamayacağı ve Orman İçi Açıklıkların Kişiler Adına Tescilinin Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/9906ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Parsellerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Belirlendiği Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu )
Y20.HDE. 2011/6261ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlendiğinden Dava Kadastro Tespitine İtiraza Dönüştüğü - Tespit Maliki Konumundaki Hazineye Davalı Olarak Husumet Yöneltilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/5847ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Eylemli Olarak 30-35 Yıllık Çay Bahçesi Olduğu Gibi Çevresindeki Parsellerin de Kişiler Adına Özel Mülk Olarak Kayıtlı Olduğu/Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2015/4098ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bir Bölümünün Kesinleşen Orman Sınırlama Haritası İçinde Kaldığı - Eğiminin % 30-40 Civarında ve Halen Tam Kapalılıkta Meşe Kaplı Eylemli Orman Niteliğinde Bulunduğu/Bu Bölümün Tapu Kaydının İptaline ve Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapu Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/6421ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın İşaretlenen Kesimlerinin Öncesi İtibariyle ve Halen Eylemli Orman Olduğu Saptandığından Bu Kesim Açısından Tapunun Hukuki Değer Taşıması Sözkonusu Olmayacağından Bu Yere Yönelik Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/6571ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık ve Orman Sayılan Yer Olduğu Gerekçesiyle Tescil Davasının İse Görev Yönünden Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/1847ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2005/6218ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2013/2648ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Orman Kadastro İşleminin İptaliyle Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı - Hukuka Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2004/8591ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Daha Önce Aynı Köy İdari Sınırları İçinde 3116 Sayılı Yasaya Göre Seri Bazında Orman Kadastrosu Yapılmış Olması - Dava Konusu Taşınmazla İlgili Kadastronun İkinci Kadastro Niteliğinde Olmaması )
Y20.HDE. 2005/13014ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Dava Açma Süreleri Hak Düşürücü Sürelerden Olup Bu Sürelerin Bitmesinden Sonra Tapuya Dayanılarak Dahi Orman Kadastro İşleminin İptali İstenemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/7001ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Dava Sınırlamaya İtiraz Davası Olup Kanunun Açık Düzenlemesi Karşısında Hazinenin Eldeki Davada Pasif Husumet Ehliyeti Bulunmadığı - Ancak Davacı Husumeti Orman Yönetimi ve Hazineye Yönelterek Davayı Açtığı/Hazineye Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9051ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davacı İle Hazine Adlarına Tapuda Kayıtlı Olduğu Halde Sadece İşaretli Bölümler Hakkındaki Orman Sınırlamasının İptaline ve Bu Yerlerin Orman Sınırı Dışına Çıkarılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/3056ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davacıların Özel Orman Maliki Sıfatıyla 2/B Madde Uygulaması İle Orman Sınırı Dışına Çıkarılması Çalışması Yapılması Hususunda Hak Düşürücü Süre İçinde Başvuruda Bulunmadıkları İçin Reddi Gereği )
YHGKE. 2006/20-148ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davacının Özel Yasalara Göre Oluşmuş Tapu Kaydının Bulunmadığı - Bu Gibi Yerlerin Zilyetlikle Kazanma Olanağının da Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y20.HDE. 1992/17720ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davalarına Kadastro Mahkemelerinde Bakılması - Görev )
Y20.HDE. 2005/2397ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2001/3581ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davalı Sıfatı-Orman İdaresinin Hazine ve Köy Tüzel Kişiliği ile Mecburi Dava Arkadaşlığı )
Y20.HDE. 2002/5876ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Askı İlan Süresi İçinde Açılması-Davanın İtiraz Davası Olarak Nitelendirilememesi )
Y20.HDE. 2001/3584ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davanın Taşınmaz Mal Malikine Yada Tapu Sicilinde Malik Olarak Gözüken Kişiye Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2006/14084ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davaya Bakma Görevinin Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2012/5355ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Dayanılan Tapu Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı ve Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanmalı ve Uygulamada Kayıtların Revizyon Gördüğü Dava Dışı Taşınmazlar Varsa Özellikle Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/3800ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Diğer Davacının Taşınmazın Ortak Murislerinden Kendilerine Kaldığı GerekçesiyleTaşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Şeklindeki Tespite Vaki İtiraz )
Y20.HDE. 2005/61ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Düzenli Sicil Oluşturmakla Görevli Kadastro Hakiminin Taşınmazların Kim ya da Kimler Adına Tesciline Karar Verildiğini Hüküm Yerinde Göstermesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/12715ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Eğimi % 12'yi Geçen ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Yerlerin Orman Sayılacağı ve Ormanların Tevzi Edileceğine Dair Yasalarımızda Bir Hüküm Bulunmadığı Gibi Aslı Orman Yerler İçin Oluşturulan Tapu Kayıtlarının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu )
Y20.HDE. 2011/4442ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Temyize Konu Taşınmazın ( B ) Harfiyle İşaretli Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2003/9218ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Fundalık ve Makilerle Kaplı Olan ve Arazi Eğimi % 12'yi Geçen Yerlerin Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıması Nedeniyle Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2003/3599ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Gerçek Kişinin Hazine Aleyhine Açtığı Kadastro Tespitine İtiraz Davası Devam Ederken Orman Kadastrosunun Başlaması Nedeniyle Dönüştüğü - Orman Yönetiminin Davaya Katılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
YHGKE. 1992/20-580ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Görevli mahkeme )
Y20.HDE. 2004/8881ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmayan Davanın Dinlenemeyeceği - Tapuya Yazılan Orman Sınırı Dışına Çıkarılmıştır Şeklindeki Şerhin Silinmesi Talebi )
Y20.HDE. 2000/8746ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hakimin Taleple Bağlılığı )
Y20.HDE. 2001/5402ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Ham Toprak Olmaları Nedeniyle Hazine Adına Tespit Edilen Taşınmazın Tespitine Tapu Kaydı ve Zilyetliğe Dayalı Olarak İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2015/16429ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hava Fotoğrafının Ölçeği Kadastro Paftası Ölçeğine Yine Kadastro Paftası Ölçeği de Hava Fotoğrafı Ölçeğine Bilgisayar Ortamında Çevrildikten Sonra Bu Haritaların Birbiri Üzerine Aplike Edileceği - Hava Fotoğraflarının Stereskop Vasıtasıyla Üç Boyutlu İncelemesi Yapılarak Taşınmazdaki Bitki Örtüsünü Oluşturan Ağaçların Cinsi Ortalama Yaşı Kapalılık Oranı Dağılım Oranı Kullanım Şekli ve Niteliğinin Detaylı Olarak İncelendiği Ek Rapor Alınıp Dosyaya Konulması Gerektiği )
YHGKE. 1994/14-518ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazine adına tescil )
Y20.HDE. 2011/13141ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazine Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Diğer Belgelerin Getirtileceği - Orman Mühendisi ve Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı )
Y20.HDE. 1992/5748ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazine ile Orman İdaresi Arasındaki Davada Gerçek Kişilere Re'sen İhbarda Bulunulamayacağı )
Y20.HDE. 2010/5375ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazinenin Tapu Kaydı Niteliğinde Olmayan Mera Sicil Kaydına Dayanarak Orman Kadastrosuna İtiraz Davası Açmasının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2007/17239ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Hazinenin Tapulu Taşınmazı Üzerinde Kamu Hizmeti Amacıyla Ağaçlandırılan Taşınmazın Orman Kadastrosu Sırasında Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılmış Olmasının Yasaya Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2009/17384ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Husumetin Çevre ve Orman Bakanlığı İle Birlikte Hazineye de Yöneltileceği - Husumetin Eksik Yöneltildiği/Davaya Hazinenin de Dahil Edilerek Esasa Girilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2017/10494ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( İade Kararı İle Aldırtılan Ek Bilirkişiler Kurulu Raporunda da Hükme Esas Alınan Uzman Bilirkişiler Kurulu Raporunda Uygulandığı Belirtilen Memleket Haritasının Dayanağını Teşkil Eden Hava Fotoğrafının Bulunamadığından Stereoskopik Yöntemle İnceleme Yapılamadığı - Alınan Raporun Yeterli Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/2291ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( İki Aylık Bildirim Süresine Uyulmaksızın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Orman Yönetiminden Orman Sınırlamasına İlişkin Harita ve Tutanaklar İstenip Gönderilmemesi Nedeniyle Orman Kadastro İşlemlerinin İkmal Edilmiş Sayılmayacağı )
Y20.HDE. 2004/1466ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Kesinleştikten Sonra On Yıllık Süre İçinde Açılacak Davaların Genel Mahkemelerde Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2001/7779ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde 6 Aylık Yasal Süre İçinde İtiraz )
Y20.HDE. 2006/16170ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinin Dava Dilekçesinde Nitelikleri Bildirilen Taşınmazın Tespit Tutanağının Malik Hanesinin Açık Bırakılmak Suretiyle Düzenlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/3238ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Tesbitine Karşı Gerçek Kişinin Açtığı Davayı Kazanmış Olması Halinde İşlemin İptali )
Y20.HDE. 2010/12505ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yapılan Arazi ve Orman Kadastrosu Sırasında Dava Konusu Taşınmazın Kadastro Sahasında Olduğu Kabul Edilerek/Yapılan Orman Kadastrosunun Kesinleşmediğini Göstermediği )
Y20.HDE. 2005/4258ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası Aynı Zamanda Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüştüğü - Davaya Bakmaya Kadastro Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2008/737ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kadastroca Oluşturulan Tapu Kaydının Taşınmaz Orman Sınırları İçinde İken Oluşturulduğundan Yolsuz Tescil Niteliğinde Olup Bu Tür Tapular Maliki Yararına Bir Hak Sağlamadığı )
Y20.HDE. 2006/11368ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Tapu Kayıtlarının Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Genel Hukuk Mahkemesinde Açılacak Dava İle İptal Ettirilebileceği )
Y20.HDE. 2007/14620ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan ve Halen Fiilen Orman Olan Yerin İskan Yoluyla Oluşturulan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/10406ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Aykırı Kadastro Tesbitine Karşı Açılacak Davada Hak Düşürücü Süre )
Y20.HDE. 2015/14245ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kesinleşmiş Orman Sınırı İçinde Kalan Kesinleşmiş Orman Sınırı İçinde Kaldığı Sebebiyle Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Bilirkişiler Tarafından Hazırlanan Krokide Gösterilen Bölüm Hakkındaki Orman Kadastrosuna İtiraz Davasının Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/5235ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftası Ölçekleri Denkleştirilerek Sağlıklı Bir Biçimde Zemine Uygulanması ve Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Saptanması Gereği )
Y20.HDE. 2014/8416ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Mahkemece 1963 Tarihli Memleket Haritası Yapımına Esas Hava Fotoğrafları Getirtileceği - Orman ve Su İşleri Bakanlığında Görev Yapmayan Orman Yüksek Mühendislerinden Seçilecek Üç Orman Mühendisi ve Bir Fen Elemanıyla Uygulanarak Taşınmazın Öncesinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiği Belirleneceği )
Y20.HDE. 1992/11870ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Mahkemenin Bozmaya Uyduğu Halde Usuli Müktesep Hak Kuralına Aykırı Karar Vermesi )
Y20.HDE. 2005/11297ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Müdahil Orman Bakanlığı ve Hazine Yönünden Taşınmazın ( B2 ) İle Gösterilen Bölümü Yönünden Müdahale Tarihinde 6 Aylık Yasal Dava Açma Süresi Geçmiş Bulunduğundan Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/9238ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Nizalı Yer Hakkında Kadastro Tutanağının Düzenlenmemiş Olması )
Y20.HDE. 2012/7919ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Olağanüstü Zamanaşımı - Davacılar Zilyetliğe ve Tescil Tapusuna Dayanarak Taşınmazların Adlarına Tescili İstemiyle Dava Açtığı/Kadastro Tesbit Tarihine Kadar Davacılar Yönünden 20 Yıllık Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/3282ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Olanağı Getiren 3373 Sayılı Yasa Ancak Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği 28.05.1987 Tarihinden Sonra Yapılan İşlemlere Uygulanabileceği )
Y20.HDE. 2006/14336ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Ağacı Niteliğindeki Sakız Ağacının Aşılanmasının Taşınmazın Orman Niteliğini Değiştirmeyeceği - Orman Yönetimi'nin Davasının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2003/4285ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Bakanlığının Açtığı Dava - Orman Genel Müdürlüğü İle Tapu Sahiplerine Husumet Yöneltilerek Açılması Gereği )
Y20.HDE. 2008/693ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Bütünlüğünün Korunması Amacıyla Orman İçi Açıklıkların Özel Mülke Dönüşmesi ve Yine Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/5466ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Dışına Çıkartılarak Tespit Edilen Yerin Orman Olduğu Gerekçesiyle Tespite İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2011/9270ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı/Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/2017ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Kadastro Komisyonu Tarafından Orman Sayılmayarak Doğrudan Doğruya Orman Sınırları Dışında Bırakılan Taşınmazlara Yönelik Davalarda Davalı Sıfatı Taşınmaz Malikine Düştüğü )
Y20.HDE. 2006/5375ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Kadastrosu Dışında Kalan Orman İçi Açıklıklar 6831 Sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi Gereği Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2004/1041ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Olarak Tesbit Edilen Taşınmazla İlgili Tesbit Kesinleştikten Sonra Yapılan Yeni Kadastro Tesbitine İtiraz Edilememesi )
YHGKE. 1995/20-1086ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Sınırlandırılması Sebebiyle Yapılan Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2001/7615ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Tahdidi Ve 2/B Madde Uygulamasının Yapılmış Olması )
Y20.HDE. 2012/6754ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Tahdit Haritalarıyla Sınırlama Tutanaklarının Çeliştiği - Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği/Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygunsa O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 1992/12784ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Tahdit Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmaza İlişkin Tapu Kayıtlarının İncelenmesi )
Y20.HDE. 2016/686ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmaza İlişkin Tapu Kayıtlarının İptali İstemi - Taşınmazın Yer Aldığı Köyde Dava Sırasında Orman Kadastrosu Bulunması Sebebiyle Tescil Davasının Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüştüğü/Orman Sınırlaması ve 2/B Uygulamalarına İtiraz Davaların Kadastro Mahkemesinde Görüleceği )
Y20.HDE. 2009/17387ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Yönetimi Tarafından - Husumetin Çevre ve Orman Bakanlığı İle Birlikte Hazineye ve İrtifak Hakkı Sahibi Kamu Tüzel Kişiliğine de Yöneltilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9729ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Yönetimi ve Hazinenin Çekişmeli Parsellerin Tapu Kayıtlarının İptali İçin Açılmış Davaları Bulunmayıp Genel Mahkemelerde Bu Davayı Açma Olanakları Bulunduğu )
Y20.HDE. 2005/156ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Orman Yönetiminin Parselden İfraz Edilen ve Orman Olarak Tespit Harici Bırakılan Bölümün Tamamının Orman Sınırı İçine Alınması Bakımından Hazineye Husumet Yönelterek Genel Mahkemede Dava Açması Gereği )
Y20.HDE. 2005/4801ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncelikle Yörede Bir Tespit Keşfi Yapılarak Dava Konusu Yerlerin Arazi Kadastro Paftası Üzerinde Yerlerinin Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2004/3399ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Yer - Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşündüreceği )
Y20.HDE. 2008/457ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağı - 4785 Sayılı Yasa İle Tüm Ormanlar Devletleştirildiğinden Eski Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerinin Kalmadığı )
Y20.HDE. 2008/1094ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Özelleştirilen A.Ş.'nin Hazine'ye Olan Borçlarına Karşılık Olarak Sonradan Yetiştirilen Ormandan Oluşan Alanın Orman Bakanlığı'na Tahsisi Kesinleştiğine Göre Bu Yerin ve İçindeki Açıklıkların Orman Olarak Tespitinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2005/9077ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Parselin Bir Bölümü Hakkında 2/B Madde Uygulaması Kesinleşmediği - Parselin İşaretli Bölümlerin Öncesinin Orman Sayılan Yer Olduğu Anlaşılmakla Bu Bölümlerin Orman Sınırı İçine Alınmasına Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/6928ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Sadece Orman Olduğu Saptanan Taşınmazın Çevresinde Bulunan Geniş Orman Parseli İle Birlikte Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2005/6318ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Sulh Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Hükmü Kamu Davasının Tarafı Olmadığından Davacıyı Bağlayan Kesin Hüküm Olmasa da Çekişmeli Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğuna İlişkin Güçlü Delil Olduğu )
Y20.HDE. 2007/16709ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Süresi İçerisinde Yapılması Gereği - Sonradan Yürürlüğe Giren Yasayla Getirilen Sürenin Yasanın Yürürlüğünden Sonra Yapılan Orman Kadastro İşlemleri İçin Geçerli Olacağı )
Y20.HDE. 2002/914ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tahdit Yapılıp da Tescil Davası Nedeniyle Kesinleşmemesi- Tescil Davasının Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşmesi )
Y20.HDE. 2010/1090ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu İptali - Aralarında Fiili ve Hukuki İrtibat Bulunduğu ve Bir Dosyada Verilecek Kararın Diğerini Etkileyeceği Göz Önünde Bulundurularak Davaların Öncelikle Birleştirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2006/14641ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu İptali Tescil - Yapılan Ek Kadastroda Orman Rejimi Dışına Çıkan Yer Olarak Hazine Adına Tespit Edilip Kesinleştiği/Bu Yerlerin Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Zilyetliğe Konu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2007/10617ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Orman Olduğunu Belirleyen Mahkumiyet Hükmü Kesin Hüküm Olmasa da Kesin Delil Sayılacağı )
Y20.HDE. 2010/10358ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Yüzölçüme Değer Verilerek Kapsamı Belirlenmeli ve Asıl Taşınmazın Kapsamı Orman veya Ormandan Açma Değil İse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapmak Suretiyle Oluştuğunun Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/8022ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu Kaydına Ya da Başka Bir Belgeye Dayanmama - Bilirkişi )
Y20.HDE. 2008/9643ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kişi ve Kurumların Ormandan Toprak Kazanmasını Sağlayan Yasa Maddesinin Anayasa Mahkemesinin Kararları İle İptal Edildiği - Bu Tür Yerler Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman İçi Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/2812ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapulu Taşınmazlar İçin Tanınan Ek Dava İmkanının Düşen Haklara Uygulanmaması ),
Y20.HDE. 2008/15327ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tapusuz Taşınmazın Tescili Davasının Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüştüğü/Görevsizlik Kararı Verilerek İtiraz Davasının Kadastro Mahkemesinde Görülmeye Başlanacağı - İtiraz Davasının Tescil Davasında Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y20.HDE. 2005/3859ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tarafların Delil Ve Belge Bildirme Zorunluluğu Olmadığı )
Y20.HDE. 2003/3886ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Yaşlarına Göre 4785 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Arzda Mevcut Olması - Taşınmazın Devletleştirilen Orman Alanı Olduğunun Saptanması Halinde Davacının Bu Bölüme İlişkin Davalarının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2008/1500ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmaza Ada ve Parsel Numarası Verildiğine Göre Kesinleşen Kadastronun Tapuya Tescil Edilmemiş Olması Kadastro Mahkemesinde Dava Açma Hakkı Vermediği )
Y20.HDE. 2006/14072ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Eğimi Hassas Olarak Ölçülerek %12'nin Üzerinde İse 6831 Sayılı Yasanın 1/J Maddesi Kapsamı Dışında Orman Sayılacağı )
Y20.HDE. 2005/8141ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Eğiminin % 12'den Fazla Oluşu Memleket Haritasında Orman Kenarında İğne Yapraklı Ağaç Sembollü Alanda Gözükmesi ve Üzerinde Halihazırda Orman Ağaçlarından Ardıç Ağacının Bulunuşu Karşısında Açılan Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2006/7338ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliğinin Ayrıca Tartışılabileceği Gözetilerek Tapu Kaydının Beyanlar Hamsindeki 2/B Şerhinin İptali Kararı Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2012/3407ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği - Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Dahil Yargılama Giderine Hükmolunamayacağı)
Y20.HDE. 1993/602ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Tahdidinde Kalması - Men'i Müdahale )
Y20.HDE. 2001/5961ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Tahditi Sınırları Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Tespite Vaki İtiraz )
YHGKE. 2004/20-285ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Vasfında Olup Olmadığının ve Orman Kadastrosunun Kesinleşip Kesinleşmediğinin Tesbiti )
Y20.HDE. 2006/14089ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Tespit Tutanağının Malik Hanesinin Açık Bırakılmak Suretiyle Düzenlenip Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Mahkemeye Göndermesini Kadastro Müdürlüğünden İstemesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/10348ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Araştırmada Kısmen Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Saptandığı )
Y20.HDE. 2014/8771ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazlardaki Ortak Bölümlerin Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Tabi Olduğu/Yargılama Sonucu Verilecek Karar Kat Maliklerinin Hukukunu Da Yakından İlgilendirdiğinden Mahkemece Usûl Ekonomisi de Gözetilerek Ana Taşınmazdaki Tüm Kat Malikleri Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra İşin Esasına Girilerek Ana Taşınmazların Tamamı Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/8891ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazlardaki Ortak Bölümlerin Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Tabii Olduğu/Bağımsız Bölüm Maliklerinden Biri Hakkında Verilecek Karar Diğer Kat Maliklerinin Hukukunu da Yakından İlgilendireceğinden Usül Ekonomisi de Gözetilerek Diğer Kat Malikleri Tarafından Açılan Dava Dosyaları Birleştirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/5057ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazların Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Saptandığı - İtirazın Kabulü Yanında Taşınmazların Orman Sınırları Dışına Çıkarılması Kararının da Verilmesinin Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/17152ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tescilin Yolsuz Olduğu Nedeniyle Orman Sınırı İçine Alınan Kararın Kesinleştiği - Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Sırasında Kesin Hüküm Nedeniyle Orman Sınırı İçinde Gösterilmesinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2009/12490ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tespit Tutanağı Memleket Haritası Amenajman Planı Keşif Bilirkişi İncelemesi ve Her Türlü Delil Olarak Gösterildiği - Dava Sebep ve Delillerin Bildirildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2006/3982ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Tespit Tutanağında Yazılı Hak Sahiplerini de Davaya Katıp Husumet Yaygınlaştırılarak Taraf Oluşturulması Gereği )
Y20.HDE. 2016/873ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
Y20.HDE. 2009/19517ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılıp Zilyetlikle Kazanılabilecek Kültür Arazisi Olup Olmadığı Belirlenip Bu Yolda Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/1629ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Yasada Açık Hüküm Olmaması Durumunda Yayınlanan Tarihten Önceki Uyuşmazlıklara Uygulanamaması-Davanın Süre Yönünden Reddi )
Y20.HDE. 2015/3083ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (3402 S. Kanun'un 14. Md. Yazılı 40 ve 100 Dönümlük Miktar Sınırlamasının Aşılıp Aşılmadığının Saptanabilmesi İçin Davalı Gerçek Kişi ve Bayileri Adına Belgesiz Zilyetlik Yoluyla Taşınmaz İktisap Edilip Edilmediğinin İlgili Kadastro Müdürlüğü İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüklerinden Sorulması Gerektiği)
Y20.HDE. 2016/3298ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (6 Aylık Askı İlan Süresi İçerisin de Açılan - Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilen Taşınmaz Bölümlerine Yönelik Orman Kadastro Komisyonu İşleminin İptali İle Taşınmazların Orman Sınırları Dışarısına Çıkarılmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2012/5741ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Açılan Tescil Davası Devam Ederken Orman Kadastrosunun İlan Edilmesi Durumunda Davanın Kesinleşmeyeceği - Eldeki Davanın Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşüceği)
Y20.HDE. 2015/10462ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Davacı Vekilinin Davalı Hazinenin Temyizinden Sonra Vekaletnamesindeki Yetkiye Uygun Olarak ve Usûlüne Uygun Kimlik Bilgisi de Tespit Edilmiş Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiğini Açıkladığı - Mahkemece Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği)
Y20.HDE. 2007/13776ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Davacıların Tutunduğu Tapu Kaydının Zeytincilik Tapusu Olmayıp 5618 S. Kanun Gereği Tevzi Yoluyla Oluştuğu - 5618 Sayılı Yasa İle Değişik 4753 S. Toprak Tevzi Kanununda Ormanların Dağıtılacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı)
Y20.HDE. 2015/16075ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Dosya Kapsamı Davaya Konu Edilen Taşınmazların Öncesinin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığını Belirleme Noktasında Yeterli Olmadığı - Eksik İnceleme ve Araştırma İle Yetersiz Bilirkişi Raporlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı)
Y20.HDE. 2015/11730ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Mahkemece “Dosya İçerisinde Bulunan Bilirkişi Raporu ve Krokinin Karara Ek Olarak Değerlendirilmesine” Denilmesinin Doğru Olmadığı - “Orman Tahditine İtiraz Davasının Reddine Karar Verilmesi” İle Yetinilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2012/7547ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Tapu Kayıtları Yerel Bilirkişi Yardımı ve Uzman Bilirkişi Eliyle Yerine Uygulanarak Uygulamada Varsa Kaydın Revizyon Gördüğü Dava Dışı Taşınmazlar Özellikle Gözönünde Tutulması Gerektiği)
Y20.HDE. 2016/9365ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Taşınmazın Bulunduğu Köyün Yenileme Kadastrosu Sırasında Tapuya Kabalı Köyü Parseli Olarak Tescil Edildiği/Hüküm Yerinde Taşınmazın Köy İsmi Olarak Kabalı Köyü Yazılacağı Yerde Ahmetyeri Yazılmasının İnfazda Karışıklığa Yol Açacağından Doğru Olmadığı)
Y20.HDE. 2015/14050ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Taşınmazın Orman Sınırları Dışarısına Çıkarılmasına Karar Verileceği - Orman Sınırları İçerisinde Kalan ve Tutanak Düzenlenmeden Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Davacı Mirasçıları Adına ve Geriye Kalan Kısmın Aynı Parsel Numarasıyla Orman Vasfıyla Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y20.HDE. 2011/7181ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ (Taşınmazların Aynına İlişkin Davalarda Yetkinin Kamu Düzeninden Olup Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2002/6155ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVALARI ( Kadastro Sonuçlarının Yasa ve Yönetmelik Hükümlerine Göre İlan Edilmesinden Sonra Belirtilen Süreler İçinde Açılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/11962ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Bakma Görevi Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu - Orman Kadastrosunun Yapıldığının Anlaşılması Halinde Tescil Davasının Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Dönüşeceği )
Y20.HDE. 2013/8104ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Bir Aylık Süre İçinde Açılan - Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Kadastrosu ve Uygulama Çalışmalarının Yapıldığıu/Davanın Bir Aylık Askı Süresinde Açıldığı/Görev/Kadastro Mahkemesi )
Y20.HDE. 2009/6316ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Davanın Belediye Tarafından Orman Yönetimi Aleyhine Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz Davasına Katılma Olduğu Anlaşıldığından Bu Davada Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 1992/875ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2005/7331ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Hakdüşürücü Süre Olan İlan Askı Süresi İçerisinde Açılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/577ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Kadastronun Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtiği Gibi Taşınmazın Bulunduğu Köyün Tamamında Kadastro Çalışmaları Bitmediğinden Taşınmaza İlişkin Kesinleşmiş Bir Kadastrodan Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/9390ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Mahkemece Tapu Maliki Hak Sahiplerine Karşı Husumet Yaygınlaştırılıp Taraf Teşkili Sağlanmadan Sadece Davanın İhbarı ile Yetinerek İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Hak Sahipleri Davada Taraf Olmadan Hüküm Kurulması Halinde Bu Hüküm Tapu Maliki Hak Sahipleri Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
Y20.HDE. 2008/17037ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Orman Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen ve Orman Sınırı Dışında Bırakılan Yerin Orman Sınırı İçine Alınması - Orman Genel Müdürlüğü'nün Aktif Dava Ehliyeti Bulunduğu )
Y20.HDE. 2006/17390ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Orman Rejimi Dışına Çıkartma Konusunda Orman Yönetimini Zorlayıcı Nitelikte Bir Dava Açamayacağı )
Y20.HDE. 2006/15198ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine Karşı Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişilerin Altı Aylık Askı İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde İtiraz Edebileceği )
Y20.HDE. 2005/8228ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ DAVASI ( Orman Vasfında Taşınmazın Niteliği İtibari ile Kazandırıcı Zamanaşımı Sureti ile Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2003/5989ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Dolayısıyla Devlet Ormanı Olmadığı İddiasıyla İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2015/13977ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Orman Tahdidi Dışında Bırakılan Taşınmazın Orman Sınırları İçine Alınması İddiasına Dayalı Açıldığı/2/B Kapsamında Olan Taşınmazların Davaya Konu Olmadığı - 2/B Kapsamında Kalan Taşınmazlar Yönünden Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2014/4441ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMADIĞI ( Orman Tahdidi İptali İstemi Konulu Davanın Orman Tahdidinin Kesinleşmesinden Sonra Açılmış Olması Sebebiyle - Çekişmeli Parsel Hakkında Terkin Sınır Ve Yüzölçümüne Dair Herhangi Bir Düzeltme İşlemi Yapılmadığı ve Kadastro Tutanağı Tutulmadığı - Işin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/629ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ TAPUSUNUN İPTALİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede 6831 S. K. Hükmüne Göre Yapılan Orman Kadastrosu ve Md. 2/B Uygulama Çalışmaları Tamamlanarak Kesinleştiği/Dosya Kapsamına ve Çekişmeli Taşınmazın Kadim ve Halen Kullanılabilen Mezarlık Olduğu ve 6831 S.K.1-D Bendi Uyarınca Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Davanın Kısmen Reddine İlişkin Hükmün Yerinde Görüldüğü )
YHGKE. 2013/20-468ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE ORMAN SINIRININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (Orman İdaresinin Açmış Olduğu Dava - Davalıların Daha Önce Açmış Oldukları Tapu İptali ve Tescil Davasında Orman İdaresinin Taraf Olmadığı/Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olduğu)
Y20.HDE. 2002/1477ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TAPUDAKİ ŞERHİN KALDIRILMASI ( Tashihen Orman Olarak Mütalaa Edilen Yer - Tapuya Dayanan Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2011/3234ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESCİL ( Kadastro Mahkemesi 6 Aylık İtiraz Süresinde Açılan İlk Tahdit ve 2/B Md. Uygulamasına Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2016/2608ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESCİL (Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olması Halinde Taşınmazın Orman Sınırları İçine Alınmasına Karar Verilmekle Yetinileceği - Taşınmaz Orman Sayılmayan Yerlerden İse Orman Yönetiminin Davasının Reddi Davacı Gerçek Kişinin Tescil İsteği Yönünden İse Görevsizlik Kararı Verileceği)
Y20.HDE. 2003/4297ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın 3116 Sayılı Yasaya Göre 1939 Yılında Yapılıp 1941 Yılında Kesinleşen Tahditte Tahdit Sınırları İçerisinde Bulunan Bölümlere İlişkin Davacı Gerçek Kişinin Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2007/11241ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ VE TESPİTİN İPTALİ ( Çekişmeli Taşınmazla Yakın Komşu Taşınmazları da İçine Alacak Şekilde Uygulamaya ve Araştırmaya Dayalı Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Krokili Bilimsel Verileri Bulunan Yeterli Rapor Alınacağı )
Y7.HDE. 2008/4782ORMAN KADASTROSUNA TABİ TAŞINMAZ ( Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Yönetimsel İşlemin Kadastro Tespit Gününden Önce Kesinleşmiş Olması Koşulu İle Orman Sınırlandırma Haritası ve Eki Belgelerin Yöntemine Uygun Biçimde Yerine Uygulanması Yoluyla Belli Edileceği )
Y7.HDE. 2005/1478ORMAN KADASTROSUNA TABİ TUTULAN YERLER ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Yapılan ve Tespit Gününden Önce Kesinleşen Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yöntemine Uygun Şekilde Yerine Uygulanması Yoluyla Belirleneceği )
Y20.HDE. 2015/15083ORMAN KADASTROSUNA VE 2/B ÇALIŞMASINA İTİRAZ ( Mahkemece Davanın Reddine İlişkin Verilen Kararın Yerinde Olduğu - Vekille Takip Edilen Davalarda Kadastro Kanunu'nun 31 /son Maddesinde Düzenlendiği Şekilde Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2015/3037ORMAN KADASTROSUNA VE 2/B ÇALIŞMASINA İTİRAZ (Mahkemece Davanın Reddine İlişkin Verilen Kararın Yerinde Olduğu - Kadastro Kanunu'nun 31/ son Maddesinde Düzenlendiği Şekilde Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği)
Y20.HDE. 2014/6117ORMAN KADASTROSUNA VE 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Mahkemece Taşınmazların Hangi Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Kaybettiğini ya da Etmediği İnceleneceği - Taşınmazların Hangi Maddi ve Bilimsel Olgular Sonucu Nitelik Kaybettiği Bilirkişi Raporunda Açıklanacağı )
Y20.HDE. 2014/5558ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Askı İlan Süresi İçinde Usulünce Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Halde Davalı Hale Getirilen ve Tutanak Aslı Dosya İçerisinde Bulunan Davalı Adına Tespit Görmüş Taşınmaz Hakkında Kadastro Tespit Tutanak ve Eklerinin Olağan Yollardan Kesinleştirilmek Üzere Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2015/11183ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Bu Bölümün Kadastro Tespitinin İptali İle Orman Vasfıyla Maliye Hazinesi Adına Tespit ve Tesciline Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2016/4288ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Malik Hanesi Açık Olup Mahkemece 3402 S. Kanun'un 30/2. Md. Uyarınca Gerçek Hak Sahibi Re'sen Belirlenecek Davada Taraf Olmayanlar Adına Dahi Tescile Karar Verilebileceği)
Y20.HDE. 2010/13808ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Orman Yönetimi Kendisini Bir Vekille Temsil Ettirdiği Halde Davacı Orman Yönetimi Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmemiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2015/7816ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaya Konu Taşınmaz Hakkında Malik Hanesi ve Yüzölçümü Boş Bırakılmak Suretiyle Tespit Tutanağı Düzenlendiği - İlgili Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Davaya Dahil Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/16087ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hazinenin Kabul Etmesinin Mümkün Olduğu - Bu Nedenle Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/2705ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Ölü Mirasçıları Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmalı ve Tarafların Gösterecekleri Tüm Deliller Toplandıktan Sonra Bir Sonuca Varılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6578ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Kendilerine Husumet Yöneltilerek Dava Açılan Özel ya da Tüzel Kişilerin Gerçek Hak Sahibi Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği - Tespit Tutanağında Yazılı Hak Sahiplerinin Davaya Dahil Edilerek Husumet Yaygınlaştırılacağı/Deliller Değerlendirildikten Sonra Taşınmazın Gerçek Hak Sahibi Adına Tesciline Karar Verileceği)
Y20.HDE. 2016/3944ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu/Tapu Kaydının İlk Oluşumundan İtibaren Tüm Tedavülleri ve Varsa Krokileri ile Revizyon Gördüğü Tüm Parsel ve Tutanaklarının Celbi - Revizyon Görmemiş ise Neden Revizyon Görmediğinin Sorulacağı/Eksik Araştırma )
Y20.HDE. 2016/542ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (Dava Konusu Alanda Kesinleşmeyen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulanması Bulunduğu - Bir Kısım Parsellerin %12'nin Üzerindeki Eğimleri Gözetildiğinden Orman Niteliğinde Olduğunun Kabulü/Orman İçi Açıklık/Hazine Adına Tescil Kararı/Onama)
Y1.HDE. 2005/1527ORMAN KADASTROSUNDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( 1997'de Arazi Kadastrosunda 1945 Yılında Oluşturulan İskan Kayıtlarının İntikalleri Esas Alınarak Davalı Adına Tesbit Edilmesi - İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi/1744 S.K. Md. 2'den İstifade Edilip Edilemeyeceği )
YHGKE. 1999/16-1020ORMAN KADASTROSUNDA TAPULAMA HARİCİ BIRAKILARAK TESBİTE İTİRAZ DAVASINDA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( İkinci Kadastro Tesbiti Yapılamayacağı )
YHGKE. 2012/20-12ORMAN KADASTROSUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescil Talebi - Anayasa Mahkemesi'nin 3402 S.K. Md. 12 İle İlgili Yapılan Değişikliği İptal Ettiği Gözetilerek Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/10052ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ ( Ancak Tapuya Dayanılarak 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İstenebildiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2005/10939ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ ( Beyanlar Hanesindeki Şerhin Silinmesi İstemi - Hazinenin Avukatlık Ücretine Hak Kazanmasına Rağmen Sehven Bu Hususta Karar Verilmediğinden Lehine Avukatlık Ücreti Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/1657ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ ( İptali İstenen Orman Kadastrosunun İlanından İtibaren Dava Tarihi 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirilmediğinden İşin Esasına Girilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/1090ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ ( Konusunda Açılan ve Dairece Bozulan Mahkemenin Dosyasının Bekletici Mesele Yapılarak O Davanın Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2014/4306ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ AMACIYLA DAVA AÇILIP AÇILMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Tahdit İçinde Kalan Kısmının Tapu Kaydının İptali ve Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili İstemi - Mahkemece Davalılar Tarafından Daha Önce Orman Kadastrosuna İtiraz Davası Açılıp Açılmadığının Belirlenmesi Gerektiği/Açılmış Bir Dava Var İse Bu Davanın Sonucu Beklenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/826ORMAN KADASTROSUNUN İPTALİ İSTEMİ ( 10 Yıllık Süre İçinde Açılan/Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın 6831 S. Yasanın 1/İ Md. Kapsamı Dışında Orman Sayılan Yerlerden Olduğundan Reddi Gereği )
YHGKE. 1990/16-290ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMEMESİ
Y8.HDE. 2005/6399ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMEMESİ ( Orman Tahdit Harita ve Tutanaklarına Göre Orman Kadastrosu Kesinleşmemişse Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Mahalli Bilirkişi ve Orman Mühendisi Bilirkişi Marifetiyle Taşınmazın Niteliğini Belirlemek Gerektiği )
Y3.CDE. 2001/10706ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMEMESİ ( Suç Konusu Yerden Sanığın İşgal ve Faydalanmada Bulunması )
Y3.CDE. 2004/20410ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Suç Yerinin Orman Olup Olmadığının Bilirkişi Vasıtasıyla Araştırılarak Tesbiti Gereği )
Y20.HDE. 2003/3819ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( 28.05.1987 Tarihinde Yürürlüğe Giren 3373 Sayılı Yasa İle Tapu Maliklerine 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Orman Tahdidine İtiraz Davası Açma Olanağı Sağlandığı - Kanunun Yürürlüğünden Önce Kesinleşen Kadastrolara Uygulanamayacağı )
YHGKE. 2008/20-157ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Aslı Orman ve Orman Toprağı Olan ve Yasa Gereğince Tahsis Edilmeyen Yerin Aşılanmak Suretiyle Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2004/3002ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Bundan Sonra Genel Mahkemelerde Ancak Tapuya Dayanarak 10 Yıllık Süre İçinde Orman Tahdidinin İptali İle Tescil Davası Açılabileceği )
Y20.HDE. 2001/7563ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Çekişmeli Parsellerin Kesinleşen Orman Sınırları Dışında Kaldığı Şeklindeki Rapor )
Y20.HDE. 2005/10517ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Halinde Ancak Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Süre İçerisinde Dava Açma Hakları Saklı Olduğu )
Y20.HDE. 2010/9203ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Kesinleşmesinden Sonra Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açabilecekleri - Davacının Zilyetliğe Dayanarak Açtığı Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/9056ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Orman Dışı Olarak Tesbit Edilen Bir Yerin Arazi Kadastro Çalışmasında Orman Alanı İçinde Alınmasının Mümkün Bulunmamasına Göre Orman Alanı Dışında Kalan Tesisin Müsadere Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/27716ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Orman Kanununa Aykırılık - Suç Tarihinden Önce Kesinleşip Kesinleşmediği Hususunda Araştırma Yapılacağı )
Y3.CDE. 2005/8016ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Orman Tahdidi Yapılıp İlan Edilerek Kesinleşen Yerlerde Tapu Kaydının Hukuki Kıymetini Kaybedeceği - Sanığın İşgal ve Faydalanma Eyleminin Sübuta Erdiği )
Y20.HDE. 2009/18347ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Orman Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2001/1818ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Tapuya Dayanarak 10 Yıllık Süre İçinde İptal Ve Tescil Davası Açılabileceği )
Y20.HDE. 2001/1047ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Tapuya Dayanarak 10 Yıllık Süre İçinde İptal Ve Tescil Davası Açılabilir )
Y20.HDE. 2010/9133ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmaz Kamu Malı Niteliği Kazandığı ve Mülkiyet Hakkının Hazineye Geçtiği - Bu Tür Kayıtlarda İyi Niyetle Edinme Kuralının da Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2009/11670ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmaz Kamu Malı Niteliğini Kazanıp Mülkiyetinin Hazineye Geçtiği Mahkemece Verilecek İptal Kararının Yenilik Doğuran ( İnşai ) Mülkiyet Hakkını Sona Erdiren Bir Hüküm Olmadığı - Açıklayıcı ( İhzari ) Bir Hüküm Olacağı )
Y20.HDE. 2010/3960ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Kamu Malı Niteliği Kazandığı - Devlet İhale Kanununun Devlet Ormanlarının Satışını Yasakladığı Buna Rağmen Satılan Devlet Ormanın Satış Bedelinin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri İstenebileceği )
Y20.HDE. 2002/1200ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Kesinleşme Tarihine Kadar Orman Olduğunun Kabulü- Davacının Zilyetliğinin Bu Tarihe Kadar Bir Anlam İfade Etmemesi )
Y20.HDE. 2005/6665ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazların Orman İçi Açıklık Niteliğinde Bulunduğundan Açıklık ve Boşlukların Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2002/974ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ ( Tespite İtiraz Davasının Süresinde Açılmamış Olması-Orman Kadastrosunun Kesinleşmiş Olması Nedeniyle Davacının On Yıllık Süreden Yararlanamaması )
Y20.HDE. 2012/6017ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞMESİ (Tapulu Taşınmazlarda Tapu Sahiplerinin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Dava Açabileceğinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Davacının Zilyetlik Hükümlerine Dayalı Açmış Olduğu Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2003/11559ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞTİĞİ YER ( Hukuki Durumu O Yer İle İlgili Tüm Orman Kadastro Tutanakları ve Haritalarının Yasa ve Yönetmelikte Belirlenen Yöntem İle Uygulanması Sonucu Belirleneceği )
Y20.HDE. 2001/6881ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞTİĞİ YERLER ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Krokinin Tahdit Haritasıyla Çelişmesi-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/6136ORMAN KADASTROSUNUN YAPILMADIĞI YERDE ORMAN NİTELİĞİNİN SAPTANMASI ( Taşınmazın Ne Şekilde Orman Sayılmayan Yer Olduğu Üzerinde Durulup Delillerin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/8021ORMAN KADASTROSUNUN YAPILMIŞ OLDUĞU ( 1143 Parsel Numarasıyla Kadastro Tespit Tutanağının Beyanlar Hanesinde Mirasçıların Kullanımında Olduğunun Belirlendiği - 6831 S.K. 2/B M. Uyarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Kadastro Tespitine İtiraz Davası/3402 S.K. Ek-4. M. Gereğince )
Y20.HDE. 2014/5158ORMAN KADASTROSUYLA KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Keşifte Hakim Gözetiminde Taşınmazların Dört Yönden Renkli Fotoğrafları Çektirileceği - Hava Fotoğrafları Stereoskop Aleti Vasıtasıyla Üç Boyutlu İncelemesi Yapılacağı/Bitki Örtüsünü Oluşturan Unsurlar Tek Tek Sayı Olarak Tarif Edilerek Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2004/3679ORMAN KADASTROSUYLA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Mera Olarak Tesbitine İlişkin Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Öncesi Orman Olan Taşınmazın Her Zaman Yeniden Orman Sınırları İçerisine Alınabileceği )
Y20.HDE. 2005/942ORMAN KADASTROSUYLA TESBİT EDİLEN ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAPULU TAŞINMAZ ( Hazinenin Tapu İptali ve Tescil ve Elatmanın Önlenmesi Talebi )
Y3.CDE. 2001/4379ORMAN KADASTRSOU ( İlan Edilmesi ve Kesinleştikten Sonra Sınırların Sınır Taşları Dikilerek Belirlenmesi )
YCGKE. 2012/3-472ORMAN KANUNA AYKIRILIK ( Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiği - Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2011/5729ORMAN KANUNA AYKIRILIK (Devlet Ormanında İzinsiz Ağaç Kesmek Fiilinden Dolayı Uğranılan İdari Zararın Tazmini Talebi - Ceza Mahkemesi Kararı Sonucu Etkileyeceğinden Ceza Mahkemesindeki Davanın Kesinleşmesinin Bekleneceği)
Y3.CDE. 2011/4094ORMAN KANUNA AYKIRILIK (Sanığın Cezasından Artırım Yapılırken Yasa Maddesinin 6831 S.K. Md. 93/2 Olarak Belirtilmemesi Mahallinde Düzeltilebilir Görüldüğünden Bozma Nedeni Yapılmayacağı)
Y3.CDE. 2011/2304ORMAN KANUNA AYKIRILIK (Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri İçin Yerin Orman Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gerektiği - Üç Kişilik Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Kadastro Çalışmalarının Kesinleşme Tarihi de Araştırılıp Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2003/8751ORMAN KANUNA MUHALEFET ( Ağaç Keserek Bu Yerde Su Çukuru Kazıp Boru İle Yol Kenarındaki Çeşmeye Su Getirmek - Tek Suçtan İbaret Eylemin Vasıf Yönünden İkiye Bölünemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/6343ORMAN KANUNA MUHALEFET ( Kömür Yapımında Kullanılan Orman Emvalin Keşif Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Göre Meşe Şah ve Filizleri Kesilerek Elde Olunduğunun Belirlendiği - Eylemin 6831 Sayılı Kanun'un 91/5 Maddesi Kapsamında Kaldığı )
Y7.HDE. 2003/964ORMAN KANUNU 2/B UYGULAMASI ( Hangi Taşınmazların Hangi Bölümlerinin Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı Açıklattırılması Gereği - Tapu İptali Talebi/Kadastro Tespiti )
Y7.CDE. 1998/7483ORMAN KANUNU KAPSAMINDAKİ YERLER ( Sanığa Verilen Cezanın Bir Misli Artırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/5890ORMAN KANUNU M. 91/3 TATBİKİ ( Ek Savunma Hakkı Tanınması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2005/10242ORMAN KANUNU MD. 110/2'DEKİ AĞIR PARA CEZALARI ( 29 Misli İle Sınırlandırıldığı/Sanık Lehine Olan Bu Durum Dikkate Alınması Gereği - Yangına Sebebiyet Vermek )
YHGKE. 2007/20-357ORMAN KANUNU UYGULAMASI ( Çekişmeli Parselin Kadastro Tesbitine Esas Alınan Tapu Kaydı Kapsamında Olamaması Çekişmeli Taşınmazın Orman Sınırları İçinde iken Oluşturulan Kadastro Tapusuna Değer Verilememesine Göre Dava Konusu Parselin Davalılara İntikal Ettiğinin Kabul Edilememesi )
Y3.CDE. 1997/4628ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Başkalarının Kestiği Emvali Parçalayıp Nakletmek )
Y3.CDE. 1993/10970ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bir Ağacın Kesiminden Gövde ve Dal Odunu Elde Etmek - Yakacak Niteliği )
YCGKE. 1976/3-413ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Bozma İle Hüküm Ortadan Kalktığından Beraate İlişkin de Olsa Sanığın Bozmaya Karşı Diyeceğinin sorulması )
Y3.CDE. 1990/2786ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Daha Önce Kesilmiş Ağaçta Şekil Değiştirici İşlemlerde Bulunmak-Teşebbüs )
Y3.CDE. 1990/1867ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dava Konusu Yerin Hukuki Durumunun Tespiti-Önmesele )
YCGKE. 1997/3-146ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikili Yerden Ağaç Kesmek ve Ormana Ağıl Yapmak )
YCGKE. 1993/3-316ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikiliden Yakacak Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1998/3099ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikiliden Yakacak Nitelikte Emval Kesmek - Sürgün Vermesinin Suçun Oluşmasını Engellemeyeceği )
Y3.CDE. 1997/5766ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dikkatsizlikle Fidanların Ezilmesine Neden Olmak/İspit Otu Toplarken - İdari Para Cezası Gerektirdiği )
Y3.CDE. 1997/13116ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Emval Naklinde Kullanılan Araç - Zoralımı Gereği )
Y6.CDE. 1993/4239ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İdari Nitelikteki Para Cezası - Görevsizlik Kararı )
YCGKE. 1993/3-348ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( İşgal-Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1994/3181ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kaçak Satın Alınan Emvali Römorke Yüklerken Yakalanmak - Suçun Almakla Oluşması )
Y3.CDE. 1990/2015ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Karayollarına Ait Olup İzinsiz Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1997/7221ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kekik Otu Toplayıp Kamyonetle Taşıma - İdari Para Cezası İle Müeyyendirildiği )
Y3.CDE. 1998/608ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Memurun Suç İşlemesi - Görevli Mahkeme )
Y8.CDE. 1989/7970ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Meraya Tecavüz Suçları İle Temadi Eden Suçlardan Olması )
Y3.CDE. 1999/1899ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Milli Park Sınırları İçindeki Arazide İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1997/6408ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Nakliyesiz Çam Kozalağı Taşıyan Sanığa İdari Para Cezası Vermeye Görevli Merci )
Y3.CDE. 1998/8250ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( OK.m.93/3 ve TCK. m.80'in Birlikte Uygulanması - Ceza Artırımında Usul )
YCGKE. 1993/3-176ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Orman Alanın Sürülmesi Konusunda Talimat Verilmiş Olduğu İddiası-Soruşturmanın Genişletilmesi )
Y3.CDE. 1997/8720ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Orman Kenarı Köyde - Keşif Tutanağının Bazı Bölümlerinin Kopyalı Olarak Düzenlenmesi )
Y3.CDE. 1998/12217ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Orman Örtüsünü Tahrip - Kızılçam Fidanı ve Pırnal Meşesi Kesmek/Suçun Tamamlanması )
Y3.CDE. 1993/11237ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasının Ağaçların Dikili Hacminden Hesaplanması - Sanığın Kabulü Olmadan İdarenin Talebini Genişletemeyeceği )
Y3.CDE. 1998/12374ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Emvali Tapulu Yerindeki Ağaçları Budayarak Elde Ettiği İddiası )
Y3.CDE. 1998/9248ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Tarlasındaki Anız ve Benzeri Nitelikteki Bitki Örtüsünü Yakması )
Y3.CDE. 1997/8560ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sanığın Yaşı ve Farik Mümeyyiz Olmadığına Dair Rapor - Emvalin Müsaderesine Karar Verilmesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1997/11837ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Ağaçların Vasfının Keşifte Bilirkişi Aracılığıyla Tesbiti Mecburiyeti )
YCGKE. 1990/3-345ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Suç Konusu Yerin İdarî İşlemle Orman Sahası Dışına Çıkarılmış Olması-Kast )
YCGKE. 1998/3-312ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tapulu Arazinin Etrafını Çevirmek İçin Ormandan Kuru Fidan Kesmek Eylemi )
Y3.CDE. 1999/4542ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tarım Yapılan Arazinin Erozyon Nedeniyle 3'e Bölünmesi - Teselsül Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 1997/6589ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Tel Çit İle Saha Kazıklarını Tahrip Etmek - Gerçek Zararın Tesbiti ve Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1993/14146ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yayla Arazisine İnşaat Yapmak - Tahdit Görüp İç Parsel Olarak Bırakılan )
Y3.CDE. 1998/12944ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Yol Kenarına Kesilip İstiflenmiş Odunları Almak - Yerin Aidiyeti )
Y3.CDE. 1993/14790ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Zati İhtiyaç Emvalini Kabul Etmek )
YCGKE. 1992/3-366ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Ceza Zamanaşımı )
Y3.CDE. 2006/10557ORMAN KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMAK ( Hapisle Birlikte Hükmedilse Dahi Adli Para Cezasını Kapsar Biçimde Erteleme Kararı Verilemeyeceği - Sadece Hapis Cezasının Ertelenmesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/15072ORMAN KANUNUNA AYKIRI DAVRANMAK ( Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Dönüştürülen Para Cezalarının İki Milyon Liranın Altında Kalsa Dahi Temyiz Edilebileceği - Kanun Yararına Bozma Talebinde Bulunulması İçin Önce Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği )
Y3.CDE. 2008/5470ORMAN KANUNU'NA AYKIRI DAVRANMAK ( Para Cezası Ödeme Emrine İlişkin Tebligatın Usulsüzlüğü - Sanığın Öğrenme Üzerine Savcılığa Müracaat Ettiği Tarihin Geçerli Tebligat Tarihi Sayılacağı/Hükümlünün Ödemede Bulunma Talebinin Geçerli Sayılması Gerektiği )
YCGKE. 1996/3-144ORMAN KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Kaçak Orman Emvali Satın Almak ve Bulundurmak )
YCGKE. 1974/3-291ORMAN KANUNUNA AYKIRI HAREKET ( Onbeş Yaşını Bitirmemiş Çocuklara İlişkin Hükmün Gizli Tefhim Edilmesi Gerekirken Olayda Hükmün Açık Olarak Anlatılması )
Y19.CDE. 2015/10420ORMAN KANUNU'NA AYKIRI ŞEKİLDE AĞAÇ KESİLMESİ ( Önce Emvalin Yakacak Nevinden Olması Sebebiyle İndirim Yapılacağı - Sonra Suçun İşlenmesinde Motorlu Testere Kullanmasından Dolayı Artırım Yapılacağı/Suçun Önem ve Değeri İle Kesilen Ağaç Sayısının Fazla Olması Nedeniyle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Temel Cezanın Belirleneceği )
Y3.CDE. 2006/7386ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( 5252 S.K. Md. 5 Uyarınca Temel Adli Para Cezasının Alt Sınırının 450,00 YTL Olduğunun Dikkate Alınacağı - Para Cezalarının Adli Para Cezası Olarak Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/29985ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( 6831 S.K.'da Yapılan Değişiklikten Önce Ağaç Kesmenin Açma Suçunun Unsuru Olarak Kabul Edildiği/ Açma Eyleminin Tarihinin Belirleneceği )
Y3.CDE. 2002/1408ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( 91/5. Maddesi İle Hüküm Tesis Edilmesi - Aynı Yasanın 91 /son. Maddesinin Uygulanma Koşullarının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2012/31770ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ağaç Keserek Orman Alanından Faydalanma/İhbarcı Tanığın Çelişkili Beyanlarının Giderileceği - Dava Konusu Yere Yakın Arazi Sahibi ve Belirlenecek Diğer Arazi Sahiplerinin Tanık Olarak Beyanlarının Alınacağı )
Y3.CDE. 2002/106ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Ağaç Kesmek - Suçun 91/5 ve TCK.'nın 119. Maddesi Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden 91/1. Madde İle Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/31458ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olduğu - Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği/Müdahale Edilmemesi Halinde Kendiliğinden Ormanlaşacak Alanlardan Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y3.CDE. 2012/24626ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Yerden Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Geçmediği Eski İşgal ve Faydalanma Olduğunun Belirtildiği Halde Sanık Aleyhine Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2011/3-842ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporunun Sanığa Duruşmada Elden Teslim Edildiği/Katılan Kurum Vekilince Zararın Karşılanmadığının Belirtildiği - Sanığın Zararı Ödeme Yönünde İrade Göstermediği/HAGB'nin Uygulanmayacağı )
Y3.CDE. 2012/24523ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Birleştirilmelerine Karar Verilen Dava Dosyalarına Konu Eylemlerden Hangisi Hakkında Hüküm Verildiğinin Denetime İmkan Verecek Şekilde Karar Yerinde Gösterileceği )
Y3.CDE. 2007/13538ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Bitki Örtüsünün Kesilmesi Suretiyle Açma Yapıldığı - Suç Tarihinin Açma Tarihi Olarak Kabul Edilerek Günlük Para Cezasının Hesaplanacağı )
YCGKE. 1979/39ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Ceza Miktarının Takdirinde Hak ve Nesafet Kurallarına Uygunluk Şartı )
Y3.CDE. 1988/13866ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Cezanın İndirilmesi )
Y3.CDE. 2013/21265ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Dava Takip Memurunun Temyiz Yetkisi Bulunmadığı - Temyiz İsteminin Reddine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/29961ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Davaya Konu Yerin Kesinleşmiş Orman Kadastro Sınırları İçinde Kaldığı - 6831 S.K. Md. 93/2'nin Tatbiki Gerektiği )
Y3.CDE. 2008/17284ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Davaya Konu Yerlerin Maliye Hazinesi Adına Tesciline Karar Verildiği - Sanığın Davalı Olan Eşinin Vefat Ettiği/Sanığın İşgale Devam Etmesi Nedeniyle Suçun Oluşacağı )
Y3.CDE. 2009/17472ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Devlet Ormanından Düşük ve Devrikten Emval Temin Etmek - Emvalin Yediemine Alınıp Mahkemece Zoralımına Karar Verildiği ve Müdahil İdarece Başkaca Zarara Uğrama İddiası Bulunmadığı/HAGB Kararı Verilebileceği )
Y3.CDE. 2010/4899ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Fen Bilirkişisi Raporu Tapu Kaydı ve Orman Bilirkişisi Raporuna Göre Farklı Tespitler Yapılması - Çelişkinin Keşif İcrası İle Suça Konu Yerin Kadastro Tespitine Göre Orman Alanında Kalıp Kalmadığının Tespiti İle Giderilmesi Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/4508ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Fındık Fidanlarının Müsaderesi Yerine Orman Emvalinin Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2006/3-258ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Genel Olarak Normlar Mukayesesi Anlamında Olmasa da Bu Suçla İlgili Olmak Üzere Yeni Sistemde Yer Alan Düzenlemelerin Sanık Lehine Olmadığı )
YCGKE. 2011/3-213ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Hapis Cezasından Çevrilen ve Doğrudan Verilen Para Cezasının Kesinlik Sınırı Altında Kaldığı - Temyizinin Olanaklı Olmadığının Gözetileceği )
Y3.CDE. 2010/4285ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( İddianame Okunmadan Sanığın Savunmasının Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/31794ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( İddianamede Yer Almayan 6831 S.K. Md. 91/4'ten Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Uygulama Yapılamayacağı )
Y3.CDE. 2012/10771ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( İddianamede Yer Almayan 6831S.K. Md./93/2 Uygulanmasında Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2011/11282ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kabahatler Kanunu Uyarınca 2.000 TL Dahil İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu )
Y3.CDE. 2012/13273ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kadastronun Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiği Dikkate Alınarak Yerin Orman Olup Olmadığı/Eylemin Açma Olup Olmadığının Belirleneceği )
YCGKE. 2011/3-222ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Kamu Davasının Ön Ödeme Nedeniyle Düşmesine İlişkin Hükmün Temyizinin Olanaklı Olmadığı )
Y3.CDE. 2008/17335ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kanun Değişikliğinden Önceki 6831 S.K. Md. 108 Uyarınca Uyarınca Suçta Kullanılan Nakil Aracının Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/10737ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Kesim Yapılan Sahada Keşif Yapılarak Emvalin Buradan Temin Edilip Edilmediği ve Sahanın Devlet Ormanı Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y3.CDE. 2012/27976ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Keşifte Mahalli Bilirkişinin Yerin Sanığın Ailesine Ait Olduğunu Belirttiği - Köy Muhtarının Davaya Konu Yere Sanığın Annesinin Gidip Geldiğini İfade Ettiği/İhtiyar Heyeti Üyelerinin ve Sanığın Annesinin Dinleneceği )
Y3.CDE. 2006/8453ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Keşifte Satıldığı Tespit Edilen Suça Konu Emvalin İnfazı Kabil Olmayacak Şekilde Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/6907ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Mahkumiyete Konu Ceza İle Tecilli Cezanın Birlikte Tenfiz Olunacağının Belirtildiği - Yeni Suçtan Tayin Olunan Cezanın Ertelenmiş Olmasına Göre Sanığın Sabıkasına Konu Tecilli Cezanın İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/9084ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Makinalı Çalışma İle Doğal Bitki Örtüsünün Kaldırılması Suretiyle Açma Yapıldığı - 6831 S.K. Md. 93/2 Uyarınca Sanığın Cezalandırılacağı )
Y3.CDE. 2003/14056ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Nakliye Tezkeresini Değiştirmeden Nakliyat Yapmak - Para Cezası Gerektirdiği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/10467ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Olayda 765 Sayılı TCK'nun 95/2.Maddesinin Uygulanmasına Kanuni İmkan Bulunmadığı Gözetilmeksizin Ertelenmiş Cezanın Aynen İnfazına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
YCGKE. 1976/3-209ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Orman Bölge Şefliğinin Suçtan Zarar Gören Durumunda Bulunması Nedeniyle Katılan Olarak Davaya Kabulüne Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2006/9571ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Orman İdaresinin Sanığa Yönelik Usulüne Uygun Müdahale Kararı Olmadığı - Sanık Aleyhine Tazminat Ağaçlandırma Gideri Nisbi Harç ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2012/27193ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Orman İşletmesinin Yazısında Aracın Satılmış Olduğu Belirtilmiş Olmasına Göre Araç Satış Bedelinin Orman İdaresi Lehine Gelir Kaydına Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/27716ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Orman Kadastrosunun Suç Tarihinden Önce Kesinleşip Kesinleşmediği Hususunda Araştırma Yapılacağı - Keşif Gün ve Saatinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/24609ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Keşifte Zabıt Mümzii Tanıkların Ayrı Ayrı Dinlenilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2012/31454ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Orman Yangınına Sebebiyet Verme - Orman Yangınının Başladığı Alan Yakınında Sanığın Motosikletine Benzer Bir Motosiklet Görülmesinden Başka Delil Olmadığının Gözetileceği )
Y3.CDE. 2006/14804ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Ormandan İzinsiz Ağaç Kesmek - 6831 S.K.'da Yapılabileceğine Dair Açık Hüküm Bulunmadığından Uzlaşma Yoluna Gidilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/5330ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sadece Orman İdaresinin Zararının Karşılanmadığından Bahisle Hükümün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/27725ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sahada Orman Kadastrosunun Yapıldığı Bildirilmekle Birlikte Suç Tarihi İtibariyle Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/10354ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sahadaki Ağaçların 6831 S.K. Md. 93/3'ün Delaleti İle 5237 S.K. Md. 54 Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/5629ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sahanın 5.000 m2 den Az Olduğunun Tespit Edilmesi/6831 S.K. Md. 93/3'ün Uygulanma Şartlarının Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 2010/6924ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Tanınmadan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/29908ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Orman İdaresinden Suça Konu Yerde Orman Kadastrosu Yapılıp Yapılmadığının Sorulacağı )
Y3.CDE. 2012/29096ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu - Orman Tahdidinin Yapıldığının Bildirilmesi Gözetilerek Suç Tarihi İtibariyle Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2010/4125ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığa İddianame Okunmadan Savunmasının Alınmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/26000ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Adli Sicil Kaydının Bulunmadığı - Katılan Kurumun Zararının Sanık Tarafından Karşılanmış Olduğu Halde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2006/7429ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Ağacı Delil Olarak Sunduğu Parselin 80 Metre Uzağında Kestiği - Sanığa Ağacı Nasıl Bir Hataya Düşerek Kestiğinin Açıklattırılacağı )
Y3.CDE. 2012/30481ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Emvali Kesili Olarak Bulduğunu Beyan Ettiği/Bilirkişi Raporunda Emvalin Dip Kütük Sürgününden Geldiğinin Bildirildiği - Fiilin Kanun Değişikliği İle Kabahate Dönüştüğü/Zamanaşımının Gerçekleştiği )
Y3.CDE. 2006/14248ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Emvali Kesili Olarak Bulup Eve Getirdiğini Beyan Ettiği - Tanık Beyanlarının Sanığın Savunmasını Doğruladığı/Eylemin 6831 S.K. Md. 91/5 Kapsamında Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2012/19959ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Emvali Orman Alanından Kestiği/Ormandan İzinsiz Ağaç Kesme Suçunun Oluştuğu - İşgal ve Faydalanma Suçundan Dolayı Ek İddianame İle Dava Açılacağı )
Y3.CDE. 2013/15102ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Eyleminin T.C. Anayasası Md. 76. İle Özel Kanunlarda Sayılan Cezalar Kapsamında Kaldığından Arşiv Kaydından Silinmesinin Mümkün Olmadığı )
Y3.CDE. 2012/29152ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Savunmasında İl Özel İdaresinin Özel İzni İle Davaya Konu Yeri Kurduğunu Belirttiği/Sözleşmenin İbraz Edildiği - Sanığın Sözleşme Haricinde Kullanımı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/7005ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Son İşlediği Cürümden Dolayı Verilen Ağır Para Cezasının Ertelenmiş Olması İtibariyle Olayda 765 S. TCK'nun 95/2 Maddesinin Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2005/9267ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Son İşlediği Cürümden Dolayı Verilen Ağır Para Cezasının Ertelenmiş Olması Karşısında Olayda 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95/2 Maddesinin Uygulanmasına Kanuni İmkan Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2006/14253ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanığın Suça Konu Emvali Çevre Ormanlardan Temin Ettiğini Beyan Ettiği - Eylemin 6831 S.K. Md. 91 Kapsamında Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2006/13601ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Tel Örgünün Gevşekliğinden Yararlanarak Hayvanlarını İçeri Soktuğu/Fidanların Tomurcuklarını Yedirdikleri - Tek Olan Eyleminin İkiye Bölünerek Bir Yandan Beraat Diğer Yandan İdari Para Cezasına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2013/3518ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Vefat Ettiği - Mirasçılarının Davadan Haberdar Edilmesi Suretiyle Davaya Devamla Zeytin Fidanlarının Müsaderesi Hususunun Değerlendirileceği )
YCGKE. 2011/3-479ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanığın Zararın İadesi Konusunda Savunmada Bulunmadığı Aksine Açıklamalar Yaptığı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/19993ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Sanık Hakkında Verilen Cezanın Ertelendiğinden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmasına Yer Olmadığı Şeklinde Yasal Olmayan Gerekçeyle Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2006/8455ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Satıldığı Anlaşılan Suça Konu Emvalin Satış Bedeli Hakkında Hüküm Tesisi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/26116ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Kesinleşmiş Orman Kadastro Sınırları İçinde Kaldığının Keşif Sonucu Düzenlenen Bilirkişi Raporunda Tesbit Edidiği - 6831 S.K. Md. 93/2'nin Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2003/12835ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yolun Yapımı Sırasında 1 Ster Yapraklı Emvalin İmha Edilmesi - Ağaçlandırma Gideri Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/19491ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Mahallinin Orman Kadastrosu Geçmemiş Yer Olduğu - Sanığın Ağaç Kestiği ve Açma Yaptığı Yerin Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kaldığı Gerekçesiyle Cezada Artırım Yapılmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2012/27223ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde 65 Yaşını Doldurmuş Sanık Hakkında Tayin Edilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrileceği )
YCGKE. 2011/3-189ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Suç Tarihinde Toplam Ceza Miktarının 2.000 T.L.'nin Altında Bulunduğu - Katılan Vekilinin Kesinlik Sınırı Altında Bulunan Karara Karşı Temyiz Başvurusu Suç Vasfına Yönelik Olmadığından Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 2010/4549ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suç Tutanağında Ağaçları Sanığın Kestiğinin Öğrenildiğinin Yazıldığı - Tanık Sıfatıyla Tutanağı Tanzim Edenlerin Köy Muhtarı ve Azalar Komşu Taşınmaz Sahiplerinin de Dinleneceği )
Y3.CDE. 2004/9127ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerde Diri Örtü Temizliği Yapılmak Suretiyle 38 Ocak Fındık Fidanının Dikilmesi - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 2012/24413ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Yerin Vasfı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y3.CDE. 2006/6573ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Yer Olan Orman İçi Köyünde İkamet Etmeyen Sanık Hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu Md. 91 /Son'un Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2014/15844ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Şikayetçi İmzasını Taşıyan Suç Tutanağında Sürüm İşine Gözleriyle Şahit Olduğunu Duruşmada İse Kimin Sürdüğünü Görmediğini Beyan Ettiği - Şikayetçiyle Sanık Arasında Suç İsnadını Gerektirecek Derecede Husumet Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y3.CDE. 2006/14349ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Takdire Bağlı Ceza İndiriminde Yürürlüğe Girmemiş Mevzuatın Esas Alınamayacağı )
Y3.CDE. 2006/7628ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tazminat ve Ağaçlandırma Giderinin Dahil Edilmemesi Suretiyle Eksik Nisbi Vekalet Ücreti Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2009/12136ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tecavüze Konu Yerin Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Kullandığı Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Uzman Bilirkişilerin Saptama Yapacakları - Sanığın Hukuki Durumunun Yöreyi İyi Bilen Mahalli Bilirkişi İle Tanıkların da Dinlendikten Sonra Tayin Edileceği )
Y3.CDE. 1999/5604ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK ( Tekerrür Nedeniyle Cezanın Artırılması )
Y3.CDE. 2006/7366ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tesis Niteliğindeki Çitin Orman Kanunu Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/14247ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Tutanakta Sanıkların Kesilen Ağacın Gövde ve Dallarını Odun Yaptıklarını Beyan Ettiği - Sanıkların Emval Üzerinde Şekil Değiştirici Bir İşlem Yapıp Yapmadığının da Belirlenmesinden Sonra Eylemlerinin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Değerlendirileceği )
YCGKE. 2011/3-147ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Üst C. Savcısının Temyiz Süresinin Tefhim Tarihinden İtibaren 1 Ay Olduğu - Gerekçeli Kararın Bir Aylık Sürenin Dolmasından Sonra Gönderilmesi veya Hiç Gönderilmemesi Halinde Dahi Eski Hale Getirmeden Yararlanamayacağının Gözetileceği )
Y3.CDE. 2010/9228ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yakacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme - Orman Bilirkişi Raporunda Açıklamalar Dikkate Alındığında Ek Rapor Alınması Suretiyle Suça Konu Emvalin Vasfının ve Temin Edildiği Yerin Şüpheye Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y3.CDE. 2013/31338ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yangının Sanığın Döktüğü Köz ve Küllerden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu/Bu Çelişkinin Giderileceği - Yangının Başlangıç Noktasının Sanık Tarafından Dökülen Köz ve Küllerin Bulunduğu Alandan Başlayıp Başlamadığının Tespit Edileceği )
Y3.CDE. 2008/20253ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yasa'da Getirilen Köklü Değişikliklerin ve Ceza Sisteminin Lehe Hükümlerinin Bütün Halinde Değerlendirme Sonucu Sanık Lehine Uygulanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2011/18671ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK ( Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Zaman İçinde Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığının Belirleneceği - Üzerinde Orman Örtüsü Bulunmasa da Salt Toprağının Dahi Orman Olarak Kabulü Gerekeceği )
Y3.CDE. 2006/12583ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Ağacın Yakacak Oduna Dönüştürülmesi Nedeniyle Değer Kaybına Uğrayıp Uğramadığı Hususunda Bilirkişi Vasıtasıyla Tespit Yapılacağı - Varsa Tazminata Hükmedileceği)
Y3.CDE. 2006/9832ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK (Bilirkişi Orman Yüksek Mühendisine Yeniden Yemin Verdirilmemesi veya Eski Yemininin Hatırlatılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu)
Y3.CDE. 2006/12097ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Emvalin Suç Tarihi de Dikkate Alınarak Müsaderesine Karar Verileceği)
Y3.CDE. 2006/8398ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Kesilen Ağaçların Hayatiyetini Kaybetmediğinin Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği - Sanığın Eyleminin 6831 S.K. Md. 91/5'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı)
Y3.CDE. 2006/7800ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Orman Diri Örtüsünün Tahrip Edilerek Açma Yapılıp Ağaç Dikildiği - Orman Diri Örtüsünün Hangi Tarihte Kaldırıldığı Bilirkişiye Açıklattırılarak Ağaçlandırma Giderinin Tespit Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılacağı)
Y3.CDE. 2006/8639ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Sanığın Eski Açma Yerini İşgal Ettiği/Yerin Kesinleşmiş Orman Tahdit Sınırları Dahilinde Bulunduğu - 6831 S.K. Md. 93/1 Kapsamında Ceza Tayin Edileceği)
Y3.CDE. 2006/7385ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Sanığın Kaçak Orman Emvali Nakletmekten İbaret Eyleminin 6831 Sayılı Orman Kanunu Md. 108/2 Uyarınca Orman Ürünleri Ticareti Kapsamında Değerlendirilemeyeceği)
Y3.CDE. 2006/7446ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Sanık Yönünden Usulüne Uygun Müdahale Talebinde Bulunan Orman İdaresinin Müdahilliği Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği)
Y3.CDE. 2006/11676ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 6831 S.K. Md.108 /Son Yerine 765 Sayılı TCK Uyarınca Müsadere Kararı Verilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2013/1811ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Suça Konu Emval Orman Alanında Bulunan Sabit Tesislerin Müsaderesiyle Katılan Lehine Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedileceği)
Y3.CDE. 2006/7442ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Suça Konu Emvalin Kesim İzni Verilen Tarihler Dışında Dikili İken Balta İle Kesildiği - Suçun Oluşacağı)
Y3.CDE. 2006/7799ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK (Suça Konu Yerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden İken Orman İdaresine Teslim Edildiği - Suç Kastı Bakımından İşgale Konu Yerin Orman Olduğunun İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı)
Y3.CDE. 2006/12068ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK (Yediemine Alınan Emvalin 6831 Sayılı Orman Kanunu Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği)
Y19.CDE. 2015/9241ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (Dosyada Mevcut Olay Yeri Görgü ve Tesbit Tutanağında Belirtilen Yer İle Birleştirilen Dosyada Mevcut Suç Tutanağındaki Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Araştırılmaması Aynı Yer İse Bu Tutanaklar Yönünden Eylemin Tek Suç Oluşturacağının Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı)
Y3.CDE. 2013/9625ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (Eylem Tek Olup İddianamede Orman Kanunu Uyarınca Açılan Kamu Davası Sebebiyle Beraat Kararı Verildiği - Diğer Taraftan Kabahat Olarak Kabulüyle İdari Para Cezası Tayiniyle 5271 S.K. Md. 225'e Muhalefet Edildiği)
Y19.CDE. 2015/35420ORMAN KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (Sanığın Diğer Sanığın Talimatıyla İş Makinasını Kullandığı ve Davaya Konu Yerin Diğer Sanığa Ait Olmadığını Bilmediği Gözetildiğinde Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y6.CDE. 1996/12557ORMAN KANUNUNA AYKIRILIK VE HIRSIZLIK ( Ayrı Yargılama Usullerine Tabi Olması - Birlikte Görülemeyeceği )
Y3.CDE. 2005/33ORMAN KANUNU'NA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ ( Görevli Yargı Yolu - Mahkemece Verilen Görevsizlik Kararının Gerekçelendirilmesi Gereği )
Y17.HDE. 1996/2824ORMAN KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞLEMLERDEN SONRA KADASTRO YAPILMASI ( Kadastrodan Yapılan İşlem Yasadan Kaynaklanmış Olup İkinci Kadastro Olarak Kabul Edilememesi )
Y3.CDE. 2004/2438ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 110. Maddesinde Belirtilen Hapis Cezalarının Para Cezasına Çevrilemeyeceği )
YCGKE. 1979/3-583ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 30 Günden Az Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinin Şartları )
Y3.CDE. 2011/11274ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( 5237 S.K.'da Para Cezalarının Ertelenmesine Dair Düzenleme Bulunmadığı - Sanığın Önceden İşlemiş Olduğu Suç Sebebiyle Hakkında Hükmedilen Erteli Para Cezasının Aleyhe Olacak Şekilde Aynen İnfazına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/17897ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( 6217 S.K. İle Yapılan Değişiklik Uyarınca Hüküm Tarihinde İtiraz Hakkında Karar Verme Yetkisinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y3.CDE. 2004/5724ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 6831 S.K. Md. 110 İle Tayin Edilen Hapis Cezasının 647 S.K. Md. 4 Uyarınca Paraya Çevrilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/261ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( 91/5 Maddesine/Önödemeye Tabi Suç Olduğu - İhtaratda Bulunularak Sonucuna Göre Hüküm Tesisi Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/1671ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açma - Ağaçlandırma Giderinin Hesaplanması )
YCGKE. 1994/3-338ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açma - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1990/12903ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açma Tarihinin Tesbiti - Zamanaşımı Halinde İşgal ve Faydalanma Suçunun Oluşacağı )
Y3.CDE. 1990/316ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Açma Tutanağından Sonra Ekimin İkinci Eylem ve Müstakil Suç Oluşturması )
Y3.CDE. 1991/3448ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaç Kesiminde Kolostor ve Yaylı Testere Kullanmak - Motorlu Araç Olmadığı İçin Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1986/3018ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ağaç Kesmekten Hakkında Dava Açılan Sanığa Dal Kesmekten de Ceza Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1995/12069ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaççık Kesmek/Pırnal Meşe ve Sandal - Eylemin OK.m.91/5'e Uyması )
Y3.CDE. 1977/5602ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçlandırma Giderinin Tespit Edilmemesine ve Maktu Ücreti Vekaletin Eksik Hükmolunmasına Dair Hususlarda Cumhuriyet Savcısının Temyiz Yetkisinin Olmaması )
Y3.CDE. 2005/7008ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ağaçlandırma Sahası İçinde Hayvan Otlatması Nedeniyle Muteriz Hakkında Tanzim Olunan Zabıt Varakasına İstinaden Düzenlenen Orman Suçu ve Ceza Kararının Muterize Tebliğine Müteakip 7 Gün İçinde İtiraz Edildiği - İtirazın Esasının İncelenmesi Gereği )
Y3.CDE. 1995/11579ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Hayatiyetlerini Kaybettirmeden Dal Kesmek - OK.m.91/5'e Uyan Suçun Oluşması )
Y3.CDE. 2003/5902ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Kesildiği Yerin Orman Kapsamında Kalıp Kalmadığına Göre Sanık Hakkında Ceza Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/7832ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Kesildiği Yerin Orman Kapsamında Kalıp Kalmadığına göre Sanık Hakkında Ceza Tayininin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/5352ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Kesildiği Yerin Orman Olup Olmadığı Tespitle Suçun Vasfı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 1993/14808ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Motorlu Testere ile Kesilmesi )
Y3.CDE. 1989/9756ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağaçların Orta Kuturlarının Tesbit Ettirilmesi )
Y3.CDE. 1990/12174ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ağır Para Cezasının Hacme Göre Belirlenmesi )
YCGKE. 1987/3-420ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Anayasada Nelerin Gerekçe Olacağının Sınırlı Şekilde Sayılmış Olması )
Y3.CDE. 2004/6373ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Asliye Hukuk Mahkemesindeki Davaya Konu Yer İle Sulh Ceza Mahkemesindeki Davaya Konu Yerin Aynı Yer Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/10813ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Atölye Olarak Belirtilen Yerin Demir Kepenkli Kapısının Açık Bırakılmasının Köy Ortamında Bu Atölyede Sanıktan Habersiz Bir Başkasının Bina İçerisine Girip Tomruk Biçip Emvali Özel Yerine Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmayacağı - Suçun Sübut Bulduğu )
Y3.CDE. 2004/7244ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ayrıca İzin Alınmış Olmadıkça Orman İdaresince Damgalanıp İşaretlenmiş Ağaçların Tekniğine Uygun Kesilmesinin İzinli Kesim Sayılamayacağı )
Y3.CDE. 1991/4393ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Baraka Yapmak - Tesbit Tutanağında Henüz Temel Aşamasında Bulunması )
Y3.CDE. 2004/9070ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Bozmadan Sonra Yapılan Keşifte Tapulu Arazisinde Dozerin Yıktığı İki Adet Ağacı Sanığın Kendi İzni İle Aldığı Şeklindeki İfadesinin Sanığı Suçtan Kurtarmaya Yönelik Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/2434ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Kanuna Aykırı Eylemde Bulunma )
YCGKE. 1981/3-286ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Cumhuriyet Savcısının Yasal Temyiz Süresi )
Y3.CDE. 1991/4638ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Çalı Süpürgelerinin Orman Örtüsü Niteliğinde Çırpı Kabulü Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/6074ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Çıkan Yangına Sanığın Sebebiyet Verip Vermediğinin Tespiti İçin Yeniden Keşif Yapılıp Tanık Beyanlarındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1989/9618ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Daha Önce Mahkumiyete Konu Olan Orman Alanını Tekrar Sürmek )
Y3.CDE. 1994/7049ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dal Odunu Kesmek - Uygulanacak Cezanın Tesbiti )
YCGKE. 2003/3-13ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Olayda Kesilen Fidanların Motorlu Testere İle Değil Balta İle Kesildiğini Dikkate Alan Yerel Mahkemenin Kararının İsabetli Olması )
Y3.CDE. 2005/3200ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Yerin Orman Niteliğinde Olup Olmadığının Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarına Göre Tespiti - 6831 Sayılı Kanunun 91/1 Maddesi ile Dava Açıldığı Halde Bu Hususta Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2003/9521ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Dava Konusu Yerlerin Orman İçi Açıklık Olması ve Ölü Örtünün Tahrip Edilmesi - Meraya Tecavüz Suçu İle İlgili Dosyanın da Aynı Yere İlişkin Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2006/7143ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Davanın Suça Konu Emvali Sanığa Getirerek Biçmesini İsteyen Hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde Açılan Kamu Davası ile Birleştirilmesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1973/3-538ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Davanın Zamanaşımına Uğraması )
YCGKE. 1994/3-300ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Devlet Ormanından Yapacak Nitelikte Emvali Kesmek-Teşebbüs-Artırma Oranı )
Y3.CDE. 2004/5526ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Devlet Ormanından Yapılan Kesim Sonucu Elde Edilen Toplam 4 Ster Kaçak Meşe Odununu Kesen Diğer Sanık İle Birlikte Yüklemesi ve Emvali Yazılı İzin Belgesi Olmaksızın Traktörle Nakil Ettiği Esnada Yakalanması - 108/1 Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1999/4759ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Devrikten Emval Temin Etmek - Hırsızlık )
Y3.CDE. 2004/9472ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Dikiliden Ağaç Kestiğine Dair Görgü ve Bilgiye Dayalı Kesin Deliller Elde Olunamayan Sanığın Sadece Bir Adet Çamın Dallarını Budama Eylemi Sebebi 91/5. Madde Kapsamında Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/9451ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Dosyaya İbraz Edilen Fatura ve Emir Kereste Ticaret Atlı İşletmenin Ticari Defterleri Üzerinde Konusunda Uzman Vergi Elemanı Bilirkişi İle İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/1369ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Duruşma Zaptının Her Sayfasında Hakim ve Zabıt Katibinin İmzalarının Bulunması Mecburiyeti - Ağaçlandırma Giderinin Tesbiti Usulü )
Y3.CDE. 1990/1239ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Düşük ve Devrikten Toplanan Sistüs Cinsinden Odun )
Y3.CDE. 2006/9621ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Emval Yönünden Tazminat Miktarı Hesaplanmasına Karşılık Bulunan Miktarın Ağaçlandırma Masrafı Olarak Değerlendirildiği - Alanda Herhangi Bir Tahribata Rastlanmadığının Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği/Çelişkili Raporun Esas Alınamayacağı )
Y3.CDE. 2006/4948ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Emvalin Bir Kısmının Köye Ait Araziden Temin Edildiği/Miktarın Tespit Edileceği - Sanığa Muhtar Tarafından Kesim İzni Verilip Verilmediğinin Araştırılacağı )
Y3.CDE. 2003/5052ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Emvalin Dikiliden Elde Edildiğine Dair Delil Dosyada Olmamasına Göre Sanığın Devrikten Emval Elde Ettiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 1992/3718ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Emvalin Kadim Köy Mezarlığından Kesilmesi )
Y3.CDE. 2006/6036ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Emvalin Müsaderesine Karar Verildiği - Emval Hakkında Değer Kaybettirici Bir İşlem Yapılmadığı/Tazminata ve Harca Karar Verilmeyeceği )
Y3.CDE. 1990/12233ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ev Yapımında Kullanılmak Üzere Alınan İhtiyaç Emvalini Bir Yıl İçinde İnşaata Harcamamak )
Y3.CDE. 2004/5320ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Evvelce Ertelenmiş Olan Hapis Cezası Cinsinden Olmaması İtibariyle Olayda TCK.nun 95/2.Maddesinin Uygulanmasına Kanuni İmkan Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2007/10883ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Eylemin Md. 108/1 Kapsamında Olduğu - Md. 108/3'de Yer Alan İndirimlerin Md. 108/2'deki Cezalar İçin Geçerli Olduğundan Md. 108/1'e Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2004/6657ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Fidan Vasfında Olup Olmadıkları Hususunda Bir Açıklamada Bulunulmadığı - Orta Kutru 8 Cm'den Daha Az Olan Ağaçların Fidan Vasfında Olup Olmadıklarının Açıklattırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/21607ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Gelen Yazılı Belgelerin Resmi Bir Nitelik Taşımasına Göre de Orada Gerekli Olan İlgililerin de Dinlenilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Taktir ve Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7651ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Okunup Ölçülerek O.S.N'ları Zeminde Bulunup İşaretlenerek Tesbit Edilecek Orman Sınır Hattına Göre Dava Konusu Taşınmazın Konumunun Saptanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/3051ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Hükme Esas Alınan Keşif Zaptının Hakim Tarafından İmzalanmaması - Bozma Nedeni )
Y3.CDE. 2008/11405ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sabıka Kaydında Bulunan Adli Sicil Bilgilerinin Silinme Koşulları )
Y3.CDE. 2007/4034ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Konusunda Takibi Şikayete Bağlı Suç Koşulu Kaldırıldığı - Ceza Sınırı 2 Yıla Çıkarıldığı/Değişikliklerin ve Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Hususundaki Lehe Hükümlerin Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2002/3-128ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Hükmün Sanık Aleyhine Bozulması Halinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/5333ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İbraz Edilen Tapunun 21.4.1994 Tarihini Taşıdığı Şerhden Sonra Tapunun Alınmış Olduğu Zaptın Düzenlendiği 21.12.2000 Tarihine Kadar da Eylemin Devam Ettiği Suçun Maddi ve Manevi Unsurlarının Oluştuğu )
Y3.CDE. 1989/11902ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İdareden İzin Almadan Sahipli Yerinden Kesim Yapmak )
Y3.CDE. 1988/11690ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İdarenin Müdahale Dilekçesiyle Talep Etmiş Olduğu Tazminatın Karara Bağlanması )
Y3.CDE. 1990/11844ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İddianame ile Yalnız Tarla Açmak Nedeniyle Kamu Davası Açıldığı Halde İşgal ve Yerleşmeden de Ceza Tayin Edilmiş Olması )
Y3.CDE. 1997/3989ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İhtiyaç İçin Emvalin Kullanılma Yeri - Amaç Dışı Kullanıldığı İddiası ) )
Y3.CDE. 1995/13285ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İki Ayrı Yeri Açmanın İki Ayrı Suç Kabul Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2005/6854ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( İlamın Dosyasında Bulunması Gereken Kroki ve Haritalar Getirtilerek Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Anılan Mahkeme İlamına Göre Orman Sınırlarının İşaretlenerek Belirlenip Belirlenmediğinin Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/5760ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İlgili Tapuya Yazı Yazılıp Suça Konu Yerin Neden Tespit Dışı Bırakıldığının Yerin Orman Olup Olmadığının Hava Fotoğrafları da Getirtilip Belirlenmesi )
Y18.CDE. 2015/14964ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( İmar Kirliliğine Neden Olma/Suça Konu Yerin Ormanlık Alanda Kaldığının Belirtildiği - 6831S.K.' ya Muhalefet Eyleminden Suç Duyurusunda Bulunulduğu/Yapılacak Soruşturma Sonucu Beklenerek Dava Açılması Halinde Davalar Birleştirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edileceği )
Y3.CDE. 2004/9146ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( İptal Edilmeyen Fiili Tapu Kayıtları Kapsamında Kalan Yer - Sanığın Suç Kastının Bulunmadığı Anlaşılmakla Mahkemenin Kabulünde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y3.CDE. 2005/10648ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( İşgal ve Faydalanma Eyleminin Temadi Eden Suç Niteliğinde Olması Temadinin de Zabıt Tarihinde Son Bulması Karşısında Atılı Müsnet Suçun Yasal Unsurları İtibariyle Oluştuğu )
Y3.CDE. 1989/10188ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( İşgal ve Faydalanma-Suç Vasfının Değişmesi )
Y3.CDE. 2007/11888ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Kaçak Emval Naklederken Yakalanıp Yediemine Alınan Nakil Vasıtasının Kanun Değişikliği Uyarınca Müsaderesi Hususunda Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1997/3999ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kaçak Yüklü Emval İle Hareket - Eylemin Tamamlanması )
Y3.CDE. 2008/21041ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Sürdürülen İşgal ve Faydalanma Eyleminin Yeni Suç Oluşturduğu )
YCGKE. 1981/3-173ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kamu Hakkının Kaybolmaması Bakımından Savcıların Ağaçlandırma Gideri Yönünden Hükmü Temyize Yetkilerinin Olması )
Y3.CDE. 1990/1248ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kar Amacıyla Alınan Orman Malının Ticaretinin Yapılıp Yapılmadığına Göre Uygulanacak Hüküm-Sanığın Şehirde Oturuyor Olması )
Y3.CDE. 2003/5872ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kesilen Ağaçların Orta Kuturlarının Yirmi Santimden Az Olması - Cezada Artırıma Gidilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/1728ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kesilen Dikili Ağaç Miktarı ile Bunların Dikili Vaziyetteki Orta Kuturlarının Saptanması )
Y3.CDE. 1990/5080ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Kesilen Tek Ağaçtan Elde Edilen Sanayi Odunlarının Ayrı Ağaçlar Kabul Edilemeyeceği )
Y19.CDE. 2016/12432ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Kesinleşmiş Orman Sınırları İçerisinde Ev Yaparak İşgal ve Faydalanma - Hükmolunan Temel Hapis Cezasının 6831 Md. 93'ün S.K. 2. Fıkrası Uyarınca Arttırılıp Evin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/5673ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Keşif Sonucu Tanzim Edilen Bilirkişi Raporlarında Suç Konusu Yerin Taşınmazlar İçerisinde Olduğu Orman Kadastrosunun Yapılmadığı - Tapunun Hukuki Değerini Koruyup Korumadığı Araştırılıp Orman Bilirkişisinden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/4392ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Konusunda Uzman 3 Kişilik Orman Mühendisinden Oluşturacak Bilirkişiler Heyeti Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerlerin Zaman İçinde Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığı Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/10614ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Konusunda Uzman Bir Başka Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti Keşif Yapılıp Suça Konu Yerlerin Aynı Yer Olup Olmadığı Her İki Dava Dosyasındaki Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 1990/13148ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Köy Hocasına Ev Yapmak Üzere Verilen İhtiyaç
Y3.CDE. 2004/7526ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Köy Muhtarı İhtiyar Heyeti Üyeleri Varsa Köy Bekçisi Sanığın Civar Yayla Komşuları ve İmzacı Tanıklardan Sorulup Suç Tarihinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/8769ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Mahallinde Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Heyetiyle Tekrar Keşif Yapılarak Suça Konu Mahalle Tapulama ve İmar Paftaları Orman Kadastro Haritası ve Tutanakları Hava Fotoğrafları Uygulanarak Bu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1989/3-212ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Mahkemece Özel Daire Bozma Kararına Uyulduktan Sonra İnceleme Yapılarak Yeniden Aynı Kararın Verilmesinin Mümkün Olması )
Y3.CDE. 2004/7541ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Maliye Hazinesi Adına Tespitinin Yapıldığı Tarihte Kesinleştiği Tapu Kaydından Anlaşılmakla Parsele Ait Tapu Kayıtları ve Korki Mahallinde Uygulanıp Dava Konusu Yere Uyup Uymadığı Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2013/9760ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Memleket Haritası ve Amenejman Planı Arasında Çelişki Bulunduğu - Alanında Uzman Mühendislerinden Oluşacak Bilirkişi Heyeti Marifetiyle Keşif Yapılarak Yerin Niteliği Net Olarak Tespit Edildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 1977/6069ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Muayeneye Sevk Edilen Sanığın Çok Az İşitebildiği ve Konuşamadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1979/7793ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Muayyen Eşyanın Müsaderesi Veya İmha Yahut İstimalden Kaldırılması Caiz Olan Haller )
Y3.CDE. 2004/7588ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Muhtar ve Azalarla Saha Bekçisinin ve Yerin Civanındaki Taşınmaz Sahiplerinin Tespit Edilip Duruşmaya Celp Edilerek Suça Konu Yerin Suç Tarihinden Önce Sanığın Kullanımında Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Orman Yangını )
Y3.CDE. 2004/8971ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Müdahil İdare Lehine Hükmolunan Vekalet Ücretine Katma Değer Vergisi İlave Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2001/13131ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Müdahil İdarenin Duruşmaları Vekil Aracılığıyla Takip Etmediği Gözetilmeden Maktu ve Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olması )
Y3.CDE. 2005/7287ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Müdahil Orman İdaresinin 6831 Sayılı Kanunun 112. Maddesine Göre Tazmiat İstemi Olmadığından Bu Yönde Karar Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/7101ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Olay Yeri Tespit Tutanağı ve Suç Zaptında "Olayın Bir İhbarla Öğrenildiği" Yazılı Olmasına Zabıt Mümzii Tanıklardan Olayı İhbar Eden İhbarcının Kimliği Sorulup Tespit Olunarak Dinlendikten Sonra Hüküm Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1976/273ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Olayın Kaçak Olmayan Malı Tezkeresiz Nakletmekten İbaret Bulunması )
Y3.CDE. 2004/6322ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Alanına İnşaat Yapılması - Keşifte Dinlenilen Zabıt Müzminin Yeminli Beyanı ve Dosya Kapsamı İtibari İle Tespit Edildiği/ Eyleminin Tamamlandığı )
Y3.CDE. 2007/1541ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Alanına Kısmen Tecavüzlü Binanın Tamamı İçin Değil Tecavüzlü Kısmı Hakkında Zoralım Kararı Verilmesi Gereği )
Y19.CDE. 2015/1843ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman Alanında Kazı Yaparak Kaptaj İnşa Edilip Su Borusu Geçirilmesi - 6893 Sayılı Orman Kanunu 93. Madde Gereğince Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/13102ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman İçindeki Binanın Kimin Tarafından Yapıldığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2004/5556ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman İdare Şefliğince Suça Konu Emvalin Satışı Yapılacağının Bildirilmesi - Satış Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Müsaderesine veya Bedelinin Orman İdaresine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/5505ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman İdaresi ile Belediye Arasındaki Taahhüdün İptali Sonucu Sanığın Suç Kastına Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2008/10465ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman İdaresinden Ayazağa'da 3116 S. Kanuna Göre Düzenlenen Orman Tahdit Tutanakları ve Haritaları Getirtilip Dosyasına Konulması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7767ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman İdaresinden Suça Konu Yerde Orman Kadastrosunun Kesinleşip Kesinleşmediği Kesinleşmişse Hangi Tarihte Kesinleştiğinin Sorulması Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/31794ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman Kadastrosu Kesinleşmiş Alana KAtı Atık Döküldüğü - Sanıkların Bir Şirketin Çalışanı Olması ve Başkasının Talimatı İle İş Yapılmasının Suç Kastını Ortadan Kaldırmayacağı/Sanıkların Hafriyat Dökmek ve Katı Atık Depolamak Suretiyle İşgal ve Faydalanmada Bulunduklarından Mahkumiyetlerine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1991/4058ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Köylüsü İhtiyaç Sahibine Yapılan Ödemenin Amaç Dışı Kullanılması )
Y3.CDE. 1990/2836ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Mallarının Hızar Atölyesinde Yakalanması -Aletlerin Sabit Tesis Niteliği )
YCGKE. 2002/3-151ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Memurları Tarafından Düzenlenen Suç Saptama Tutanaklarının Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YCGKE. 1984/4-205ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Memurunun Orman İçerisinde Bulunan Devrik Orman Emvalini Kendi İhtiyacı İçin Hazırlatıp Ormandan Çıkarttırması )
Y5.CDE. 2010/3208ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman Muhafaza Memurunun Kaçak Kesilmiş Emval Nedeniyle Hakkında Tutanak Tutmaması İçin Rüşvet Teklif Ettiği İddiası - Orman Kanunu'na Muhalefet Etmek Suçundan Dolayı Açılan Davanın Sonucunun Araştırılacağı )
Y3.CDE. 2004/7413ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Orman Mühendisinden Müdahil İdarenin Ağaçlandırma Gideri Yönünden Zarara Uğrayıp Uğramadığına Dair Ek Rapor Alınıp Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1980/3-417ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Orman Sayılan Yere Turistlik Tesis Yapılması )
Y8.CDE. 2001/8040ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ormana Ağıl Yapılması )
Y3.CDE. 2004/9088ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ormana Tecavüzlü Alanın Miktarı Üzerinde Çelişkinin Tam Olarak Giderilemediği Gözetilerek Suça Konu Yerde Konusunda Uzman Üç Kişilik Orman Mühendisi ve Fen Elemanından Oluşan Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/10879ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ormandan Açma Yapma - Tapunun Hukuken Geçerliliğini Koruyup Korumadığı Sanığın Önceki Mahkum Olduğu Yerler İle Aynı Yer Olup Olmadığı ve Genişletme Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1982/5560ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ormandan Kaçak Olarak Kesilen Emvali Nakletmek )
YCGKE. 1975/3-80ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ortaya Çıkan Hukuki Kesintiden Sonra Aynı Alan Üzerinde Ortaya Çıkan Otları Temizlemesi Ayrı Suç Oluşturması )
Y3.CDE. 2004/7478ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Ödeme Emrinin Tebliğinden İtibaren Bir Aylık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Başlayarak Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2001/13281ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Ön Ödeme Tebligatına Uyulmaması Nedeniyle Yapılan Artırımın Kanunda Yazılı Para Cezasının Yukarı Haddini Geçememesi )
YCGKE. 1975/3-284ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Ödenmesine İlişkin Taksit Süreleri )
YCGKE. 1975/3-140ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Para Cezasının Taksitlere Bağlanması )
Y3.CDE. 2004/9896ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Para Cezasının Zamanında Ödenmemesi Halinde 6183 S. Yasanın 51.Maddesinde Belirtilen Oranın Yarısı Oranında Gecikme Zammının Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/1229ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Resen Tayini Gereken Ağaçlandırma Giderine Faiz Uygulanamaması )
Y3.CDE. 2004/6299ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sahadaki Meyva Ağaçlarının Bakımlarının Yapılıp Yapılmadıkları Ürün Alınıp Alınmadıkları Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği - Ekili Alanın Kimin Kullanımında Bulunduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/4479ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sahipli Araziden Kesilen Odunların Ağaçların Gövdesinden Değil de Dallarından Elde Edilmesi Halinde Suç Oluşmayacağı )
Y3.CDE. 2004/5332ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sahipli Araziden Ormanda Yetişen Ağaçları Orman İdaresinden İzin Almadan Kesme Eyleminin 6831 SK'nın 116. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2003/3894ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa Atılı Suçun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kalıp Kalmadığının Tartışılması )
Y19.CDE. 2015/9532ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın 139 Numaralı Bölmeden Ağaç Kestiğine Dair Mahkumiyetine Yetecek Derecede Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığından Beraatine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1991/7035ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Asker Olması-Duruşmanın Terhise Kadar Geri Bırakılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/3281ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Beraat Etmesi - İdarenin Tazminatla İlgili Hukuk Mahkemesine Müracaatta Muhtariyete Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/6445ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Dedesinden Kaldığını Söyleyerek Sahiplendiği Arazide Sanık Tarafından Kesilmiş Ağaçların Alınması Şeklinde Gerçekleşen Eyleminin 6831 Sayılı Kanunun 91/5.Maddesinde Yer Alan Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2004/9106ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Dikiliden Kaçak Olarak Yakacak Vasıftaki Ağaçları Motorlu Testere İle Kestiği - Sanığın Eylemine Uyan 6831 Sayılı Kanunun 91/2.Maddesince Cezalandırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/5404ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Dikiliden Motorlu Testere İle Yapacak Vasıfta Ağaç Kestiği Sübut Bulduğu Halde Eylemine Uyan 6831 Sayılı Kanunun 91/1-3 Maddeleriyle Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/5876ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Emvali Kendisine Ait Taşınmazdan Kestirip Diğer Sanığa Taşıttırdığını Savunması - Keşif Yapılıp Emvalin Kesim Tarihi İtibariyle Buradan Elde Edilip Edilemeyeceğinin Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1975/168ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Hüküm Tarihinde Onbeş Yaşını Bitirmemesi Nedeniyle Duruşmanın ve Hükmün Gizli Tefhim Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/5815ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Kestiği Ağacın Dikili Halde İken Kuruduğunun Belli Olması - Ağacın Vasfının Yapacak Niteliğini Kaybettiğinin Belli Olması )
Y3.CDE. 1990/12931ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Köyde Oturanlara Toplama İzni Verilmiş Olan Orman Emvalinden Toplamış Olması-Eksik Soruşturma )
Y3.CDE. 2004/17617ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Meşe Ağaçları Keserek Tarla Açtığı - Sanığın Tutanak Tarihi İtibariyle 6831 S.K 93/1 Md. Uyarınca Ek Savunması Alınıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/2404ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Meşe Odunların Kaçak Olduğunu Bildiği - Fatura İbraz Etmediği ve Orman İdaresine Haber Vermeksizin Kabullendiğinin Belirlenmesine Göre 108/1. Maddesi İle Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/5172ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olup Fiilen Oturduğu Yer Köy Olmayıp Belde Olması Nedeniyle Orman Kanunun 91 /son Maddesinin Uygulanmamasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/5750ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Orman İçinde Yakalandığı Anlaşılmakla Teşebbüs Hükümlerinin Uygulama Yeri Olup Olmadığının Tartışılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 1989/7978ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Orman Sınırları Dışında ve Umumi Yola Çıkmış Olup Olmadığına İlişkin Beyanlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
Y3.CDE. 2003/1046ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Ormandan Ağaç Kesmiş Olması ve Emvalin Bir Kısmının Çektirilmiş Olması Nedeniyle Tecziyesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 1989/12194ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Savunmasına Göre Orman Mallarının Ticari Amaçla Bulundurup Bulundurmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 1975/5649ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Suç Hakkında Beyanda Bulunmayıp Duruşmada İse Zabıtta Yazılı Avluyu Yapmadığını Söyleyerek Suçu Külliyen İnkar Etmesi )
Y3.CDE. 2003/9818ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Ağaçları Kestiği Yönünde Çelişkili Tanık Beyanından Başka Bir Delil Bulunmaması - Beraatine Hükmolunması Gereği )
Y3.CDE. 2005/9978ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Suça Konu Emvali Nereden Temin Ettiği Hususu Mahallinde Yapılan Keşifte Kesin Olarak Belirlendikten Sonra Sanıkların Eyleminin 6831 Sayılı Yasanın 108. Madde Kapsamında Olup Olmadığı Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 2001/13456ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Suçunun 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Olmaması Nedeniyle Yargılamaya Devamla Hüküm Kurulması )
Y19.CDE. 2015/660ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanığın Tarlasında Çıkan Yangının Ormanlık Alana Sıçradığının Anlaşılmasına Göre Sanık Hakkında 6831 S. Kanunun 110/3 Maddesi Yerine 110/2 Maddesinden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/13283ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Yakalandığı Yerin Orman İçi Olup Olmadığının Sorularak Sonucuna Göre Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanması )
Y3.CDE. 2004/6433ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Yeni Açma Yapmayıp İşgal ve Faydalanma Suçunu İşlediği Halde Açmanın Sanık Tarafından Yapıldığı Kabul Edilerek Tazminat ve Ağaçlandırma Giderine Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2004/5664ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Zati İhtiyaç Odunu Olarak Aldığı Emvali Suç Tarihinde Yanında Kaldığı Oğlu Diğer Sanığın Köyden Çıkararak İlçeye Getirmesi - 6831 S.K. Md. 98 Kapsamında Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2007/1974ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık 65 Yaşını Doldurmuş ise Verilecek Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezasının TCK'nın 50. Maddesindeki Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Zorunlu Olduğu )
Y3.CDE. 2007/1114ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Ek İddianame İle Açılan Kamu Davasından Suçtan Zarar Görme İhtimali Bulunan Orman İdaresinin Haberdar Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 1992/10827ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık Muhtarın Suç Konusu Emvali Köylülerden Aldığını ve Kaçak Olduğunu Bilmediğini İleri Sürmesi )
Y3.CDE. 2005/5314ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkında Emvaller Nedeniyle Aynı Tarihli İki Ayrı Zabıt Varakası Düzenlendiği ve Aynı Eylem Nedeniyle Olay Yeri ve Tarihi Aynı Olan Eylemden Dolayı İki Ayrı Dava Açıldığı - Mükerrer Ceza Tayininin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2002/12212ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Ağaç Kesilen Yerin Orman Olduğunu Bildiklerine İlişkin Yeterli Delil Bulunmaması - Meşcere Haritasında Ziraat Arazisi Olarak Görülen Yerde Köy İçin Kaymakamlık İzni ile Söğüt Ağaçlarının Kesilmesi )
Y3.CDE. 2006/9682ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Ağaçları Kesip Tomrukları Parçalarken Suçüstü Yakalandığı - Sanıkların Tomrukları Yakmak İçin Kestiklerini Beyan Ettiği/6831 S.K. Md. 91'in Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2004/5684ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Emvalin Temin Ediliş Şekline İştirak Etmeyip Sadece Köy İçerisindeki Kişinin Evinin Önünde Bulunan Yakacak Nitelikteki Odunların Kamyona Yüklenmesi İşine Yardımcı Oldukları - Beraati Gereği )
Y19.CDE. 2016/7013ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Eylemlerinin 6831 S. K. 91/5. Md.si Kasamında Olduğu - Bu Suçların 5326 S. K. Gereğince Kabahat Neviine Dönüşüp Kabahat Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Öngörülen 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmiş Bulunduğunun Gözetileceği )
Y3.CDE. 2003/5853ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Orman İçinde Yakalanmaları Karşısında Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalıp Kalmadığının Gözetilmemesi )
Y3.CDE. 2004/6318ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Suça Konu Emvali Aldıkları Yerin Orman İçi Olup Olmadığının Tespiti İle Sonucuna Göre Eylemlerinin 6831 Sayılı Kanunun 91/5 veya 108. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/19353ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sanıkların Suçun İşlendiği Yere Yabancı Olup Olmadığının Yerin Görünümünden İlk Bakışta Orman Olduğunun Anlaşılıp Anlaşılmadığının Suça Konu Yerde Orman Örtüsü Bulunup Bulunmadığının Buna Göre Suç Kasıtları Olup Olmadığının da Değerlendirilerek Hüküm Tesis Edileceği )
Y3.CDE. 2001/13142ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Satılan ve Suçta Kullanılan Nakil Vasıtası Merkebin Satış Bedelinin Orman İdaresine İrat Kaydı Olarak Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2014/5929ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sebebiyle Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi Talebi - Davalı Hakkında Orman Toprağını İşgal Etmek Suçundan Mahkumiyet Kararı Bulunduğu/Davalının Orman Alanında Açma Yaptığına ve Ağaç Kestiğine İlişkin Kesinleşmiş Hüküm ve Delil Bulunmadığı/Ceza Dosyasında Davalının Açma Yapmaksızın İşgal ve Faydalanmada Bulunduğunun Belirlendiği/Davalının Ağaçlandırma Giderinden Sorumluğuna Karar Verilemeyeceği - Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/9928ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Senetle Yediemine Alınan Emval Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y3.CDE. 1991/14284ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Sistüs'ün Kesilmesi )
Y3.CDE. 2004/9056ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sözkonusu Sahadaki Orman Kadastrosunun Kesinleştiği - Orman Dışı Olarak Tesbit Edilen Bir Yerin Arazi Kadastro Çalışmasında Orman Alanı İçinde Alınmasının Mümkün Bulunmamasına Göre Orman Alanı Dışında Kalan Tesisin Müsadere Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1989/12025ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Konusu Emvalin Müsaderesine Karar Verildiğinden Tazminata Karar Verilememesi )
Y3.CDE. 2003/5196ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Konusu Emvalin Nakliye Tezkeresine Uymadığı Anlaşıldığından Sanıkların Nakliye Tezkeresiz Emval Toplayıp Taşıdıklarının Gözetilmesi )
Y3.CDE. 2006/9142ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Konusu Emvalin Yakılarak Odun Kömürü Haline Getirildiği - Değer Kazandığı/Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YCGKE. 1997/3-16ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Konusu Kesilen Fidanların Yakacak Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2009/6475ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Konusu Orman Sahasında Bulunan Tesis Niteliğindeki Bina İnşaatının Kanun Değişikliği Uyarınca Müsaderesine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2009/4987ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Konusu Orman Sahasında Dikili Bulunan Tesis Niteliğindeki Zeytin Ağaçlarının Müsaderesine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2004/22356ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Konusu Yerin Geçmiş Zaman Süresi İçinde Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığı Araştırılarak Ormandan Kazanılmış İse Bitki Örtüsü Tahrip Edilmiş Olsa Bile Salt Toprağın Orman Sayılması Gerekeceği )
Y3.CDE. 2003/4595ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2008/15948ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suç Saptama Tutanağının Aksi İspat Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu/Tutanakta Sanığın Ağacı Kestiğini İkrar Ettiğinin Beyan Edildiği - Tanığın Tutanağı Doğrulayan Öceki Beyanının Aksine Ağacı Sanığın Kesmediğini İfade Ettiği/Çelişkinin Giderileceği )
Y3.CDE. 2002/3266ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tarihinin Tutanak Tarihinden de Sonra Gösterilmesi - Bozma Nedeni )
YCGKE. 1994/3-43ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç tesbit tutanağının delil değeri )
Y3.CDE. 2004/6399ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tutanağı İle İlgili Olarak Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığı Orman İdaresinden Sorulup Dava Açılmış İse Buna Ait Dosya Getirtilerek Eylemler Arasında Hukuki veya Fiili İrtibat Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
YCGKE. 1994/3-1ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç tutanağının değerlendirilmesi )
Y3.CDE. 2005/10036ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suç Tutanağının Mahkeme Kararından Yaklaşık 3 Yıl Sonra Düzenlendiği Dikkate Alınarak İlgili Mahkeme Kararının Suç Tarihinden Önce Sanığa Tebliğ Edilip Edilmediği Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/12489ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Emval İle Faturayı Düzenleyen Şirketin Stoğunda Bulunan Emvalin Kesim Tarihlerinin Farklı Olduğu Gözetilerek Şirkete Ait Emval Giriş ve Menşe Kayıtları da Getirtilip İncelenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/12624ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Emvalin Değer Kaybı Nedeniyle Satılacağı Belirtildiği Halde Emvalin Yediemine Alındığına Dair Belge Celbedilerek Satılıp Satılmadığı da Tesbit Olunmadan Bedelinin Müdahil Lehine İrad Kaydına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2004/5495ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Emvalin Dikiliden Kesilip Kesilmediği Yakacak mı Yapacak mı Olduğunun Belirlenmesi Gereği - Tutanak Mümzilerinin Tanık Olarak Dinlenmesi )
Y3.CDE. 2004/6425ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Emvalin Vasfı ve Cinsi Gözetilerek Kesim Tarihi İtibarıyla Köylülere Yakacak Emval Verilip Verilmediği Orman İdaresinden Sorulması Gereği )
YCGKE. 2006/3-12ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Ev ve Bahçenin Bulunduğu Alan Hukuken Geçerli Tapu Kapsamında Bulunduğundan Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/5843ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Sahanın Miktarına Göre Sanık Hakkında Ceza Tayininin Gerekmesi - Ormandan Açma Yapmak/Yangına Sebep Olmak )
Y3.CDE. 2004/6062ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Yerde Ekili Vaziyette Bulunan Soğan ve Baklanın Yediemine Alınmaması - Sabit Tesis Niteliğinde Olmadığı Gözetilmeden Müsadere Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2003/4842ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Yerin Kadastro Görüp Görmediğinin Emvalin Bu Araziden Temininin Mümkün Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2004/14022ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Yerin Memleket Haritası ve Amenajman Planında Orman Olduğu - Suça Konu Yerde Bulunan Zabıt Tesis Niteliğindeki Binanın 6831 S.Y'nın 93/4. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/8320ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Suça Konu Yerin Orman Sınırları Dışarısına Çıkartılan Yer Dışında Kalan Sahanın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Önceki Mahkumiyete Konu Yer İle Bu Davaya Konu Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/12638ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suça Konu Yerlerde Yapılan Orman Tahdidine İlişkin Harita Ve Tutanakları İle 2/B Uygulamasının Yapıldığı Tarihi Belirlenerek Harita Ve Tutanaklarının Da Celbedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1975/2567ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Suçun Af Kanunu Kapsamına Girip Girmeyeceğinin Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2005/7006ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Sulh Ceza Mahkemesi Sanık Hakkında Hafif Para Cezasına ve Müsadereye Karar Verdiği - Asliye Ceza Mahkemesinin Sulh Ceza Mahkemesinin Ceza Kararnamesini İtiraz Üzerine İnceleyip İşin Esası Hakkında Bir Karar Vermesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/5356ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Tahdidin Yapıldığı Tarih Belirlendikten Sonra Sonra Orman Tahdidi Yapılan Yerlerde Tapunun Hukuki Kıymetini Kaybedeceği ve Yerin Orman Olduğunu Bilmediği Şeklinde Bir Savunmaya da İtibar Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1992/6718ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Tapu Kaydında Sözkonusu Yerin Kısmen Orman Olması - Suçun Vasfı )
Y3.CDE. 2004/7506ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Tapu Kayıtlarının Arazi Kadastro Çalışmalarına Konu Tapulama Kayıtlarının Getirtilip Hangi Tarihte ve Neye Dayanarak Kesinleştiğinin Tutanaklarda Orman Kadastrosu İle İlgili Bir Şerhin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/9367ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Tapu Sicil Müdürlüğünden Dava Konusu Yere Ait Olduğu İddia Edilen Tapu Kayıtlarındaki Miktar Farklılıklarının Neden Kaynaklandığının ve Tapu Kaydının Kapsadığı Alanın Ne Kadar Olduğunun Kesin Bir Şekilde Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2003/5264ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Tapulama Tutanakları Getirtilerek Orman Dışı Bırakılma Nedenleri Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerekmesi )
Y3.CDE. 2006/14756ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Tapulu Yerden İzinsiz Kesim - Tazminat ve Ağaçlandırma Giderinin Ayrı Olarak Karar Altına Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/7873ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Tapunun Hudutlarının Sabit Olmaması Halinde Tapuda Yazılı Miktara İtibar Edilmesi Gerekip Sanığın Tapuda Malik Olduğu Kısmın Suça Konu Yerden Daha Az Olduğu da Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/2765ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Tarla Olarak Kullanılırken Terkedilen ve Kendiliğinden Orman Örtüsüyle Kaplanan Yerin Pullukla Sürülüp Fidanların Tahrip Edilmesi )
Y3.CDE. 1997/13828ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Taşınanın Vasfı - Kuru ve Çürük Yakacak/Ev Enkazı )
Y3.CDE. 2005/2880ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Taşınmazın 4 Yönden Orman İle Çevrili Olduğu - Orman İçi Açıklık Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Toprak Yapısı İtibariyle Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1988/12025ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Tazminat-Suç Konusu Malların Yedieminde Bulunması ve Zoralımına Karar Verilmiş Olması )
Y3.CDE. 2002/3341ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( TCK.nun 62 ve 80. Maddelerinin 6831 Sayılı Yasanın 91 /son. Maddesinden Önce Tatbiki Gerekeceği )
Y3.CDE. 1992/12348ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Temel Ağır Para Cezasının Uygulanması - Suç Yılına Ait Bütçe Kanunu )
Y3.CDE. 1993/12504ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Teselsül-İşgal Edilen Yerlerin Aynı Mevkide Bulunması )
Y3.CDE. 1980/1018ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Topladığı Emvali Götürmek Amacıyla Orman İçinde Sakladığı Sırada Yakalanan Sanığın Eyleminin Eksik Teşebbüs Derecesinde Kalması )
Y3.CDE. 2004/7585ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Uzman Bilirkişiler Raporlarında Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasını Uyguladıklarını Açıklamalarına Göre Orman İdaresinden Yazılacak Müzekkere İle Suça Konu Yerde Orman Tahdidinin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/8361ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Uzman Orman Mühendisi ve Fen Elemanı Bilirkişiler Aracılığı İle Dosyada Bulunan Tapu Kaydı da Uygulanmak Suretiyle Keşif Yapılarak Suç Yerinin Taşınmaz İçerisinde Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/5524ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Verilen Hapis ve Para Cezalarının Ertelenmesine İlişkin Verilen Karar Yargıtay Tarafından 01.06.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kanunlar Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/8028ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Yangın Sahasının 6831 Sayılı Yasanın 1. Maddesine Göre Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2006/7239ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Yangın Sonucu Meydana Gelen Gerçek Zararın Orman Alanındaki Yanan Ağaçlar Bitki Örtüsü Canlı Varlıkların Yok Olması Gibi Unsurların Gözönüne Alınarak Tespit Edileceği )
Y3.CDE. 2001/13340ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Yanlış Hesapla Eksik Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y3.CDE. 1993/14862ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Yapacak ve Yakacak Ağaçlar-Yakacak Ağaçların Hangi Tür Ağaçlardan Elde Edildiğinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2002/2952ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Yasanın 91 /son. Maddesi Gereğince Yapılan 2 Misli Artırmanın 1+2=3 Formülü İle Uygulanması Gereği )
YCGKE. 2002/3-176ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Yatık ve Devrik Orman Emvalini Götürme Suçu )
Y3.CDE. 2004/7510ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Yediemindeki Odunlar Arasında Dal Dışında Kesilen Ağaçların Dip Köklerine Ait Emval de Bulunup Bulunmadığının Belirlenip Sonucuna Göre Eylemin 6831 S.K'nın 91/5 Kapsamında Kalıp Kalmayacağının da Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/8515ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Yeniden Keşif Yapılarak Ele Geçirilen Emvallerin Verilen İzin Kapsamında Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/7637ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET ( Zabtı Düzenleyen Zabıt Mümziileri İle Tutanakta İmzası Bulunan Köy İhtiyar Heyeti Üyesinin Dinlenilerek İhbarcının Tutanakta Yazılı Şekilde Beyanda Bulunup Bulunmadığı Sorulup Beyanları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/9480ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Zamanaşımı Süresinin Dolması )
Y3.CDE. 1989/8013ORMAN KANUNUNA MUHALEFET ( Zati İhtiyacında Kullanılmak Üzere Orman İdaresinin Nakil Ödeme Olarak Vermiş Bulunduğu Paranın İhtiyaca Uygun Biçimde Kullanılmamış Olması )
Y3.CDE. 2006/12238ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET (6831 S.K. Md. 111 Gereği Cezanın İki Katı Oranında Artırılacağı)
Y3.CDE. 2006/7970ORMAN KANUNUNA MUHALEFET (Emval Bedelinin Orman İdaresi Adına Gelir Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği - Hazine Adına Gelir Kaydedilemeyeceği)
Y3.CDE. 2006/13337ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET (Kesilen Ağaçların Civar Ormanlardan Temin Edildiğinin Bilirkişi Raporu İle Tespit Edildiği - Suçun Oluşacağı)
Y4.HDE. 2010/9666ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET DOLAYISIYLA TAZMİNAT ( Hukuk Hakimi Ceza Mahkemesinin Kararıyla Bağlı Değilse de Olgu Belirlenmesi ve Mahkûmiyet Kararlarıyla Bağlı Olduğu - Yerel Mahkemece Ceza Davasının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2016/2311ORMAN KANUNUNA MUHALEFET SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Davaya Konu Olan Yerde Küçükbaş Hayvanlar Tarafından Verilen Zarar Nedeni İle Fidanların Hayatiyetlerini Kaybetmediği Anlaşıldığından Ağaçlandırma Gideri İstemine Dair Davanın Reddedileceği )
Y4.HDE. 2014/7664ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Hükmedilen Tazminatın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerekirken İnfazda Tereddüt Oluşacak Şekilde Davacıdan Tahsiline Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y19.CDE. 2016/551ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Bulunan Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Yeniden Suç İşlemesi Karşısında Hükmedilen Yirmi Beş Gün Hapis Cezasının Seçenek Yaptırım ya da Tedbirlerden Birine Çevrilerek Hükmün Açıklanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/18404ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartlarının Oluşmadığı - Müdahilin Zararının Tam Karşılanmadığı/Denetim Süresince Aylık Taksitler Halinde Ödenmesi Sureti ile Tamamen Giderilmesine Karar Verilmediği )
Y19.CDE. 2016/6433ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Kaçak Orman Emvali Nakletme Biçme İşleme Kabul Etme Kullanma Satma Satınalma veya Bulundurma - 6831 S. Kanun'un 108/1. Md. Öngörülen Suçun Önödeme Kapsamına Alınması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
YCGKE. 1983/3-370ORMAN KANUNUNA MUHALEFET SUÇU ( Ormandan Ağaç Kesilmesi ve Bu Yerin Tarla Haline Getirilmesi İddiasına Dayanan )
YCGKE. 2014/3-514ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU ( Sanığın Direnme Kararından Sonra Öldüğü Belirtildiğinden Gerekli Araştırmanın Mahallinde Yapılıp Ölümün Yerel Mahkemece Tespiti İle Sonucuna Göre Müsaderesine Hükmolunan Eşyayı da Kapsayacak Şekilde Gereken Hükmün Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2015/19-572ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (6831 Sayılı Kanuna Aykırı Şekilde Devlet Ormanını İşgal ve Faydalanma Suçunu İşlediği Sabit Olan Sanığın Mahkûmiyeti Yerine Suç Kastının Bulunmadığı Gerekçesiyle Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y19.CDE. 2015/9010ORMAN KANUNU'NA MUHALEFET SUÇU (Muhafaza Ormanı Olarak Ayrıldığına Dair Bakanlık Kararı Olup Olmadığı ve Bu Kararın Mahallinde İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılması Ayrıca Keşifte Hazır Bulunan Orman Mühendisinden Ek Rapor İstenerek Suç Yerinin Muhafaza Ormanı Olarak Ayrılan Kısımda Kalıp Kalmadığının Değerlendirilmesi İstenerek Sonucuna Nazaran Bir Hüküm Kurulması Gerektiği)
YCGKE. 1979/4-204ORMAN KANUNUNA MUHALEFET VE GÖREVLİ MEMURA AKTİF MUKAVEMET ( Davaların Birlikte Görülebilmesi )
Y4.HDE. 2015/14154ORMAN KANUNU'NA MUHALEFETTEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Anız Yakması Sonucu Orman Yangını Çıktığı İddiasıyla Uğranılan Zararın Davalıdan Tazmini İstemi - Ceza Yargılaması Sonucunda Verilecek Kararın Eldeki Davayı Etkileyecek Nitelikte Olması Nedeni İle Davalı Hakkında Devam Etmekte Olan Ceza Dosyası Bekletici Sorun Yapılacağı )
Y3.CDE. 2004/8703ORMAN KANUNU'NA MUHALELEFET ( Orman İdaresinden Orman Tahdit Tutanak ve Haritaları Getirtilerek Mahallinde Yeniden Uzman Orman Mühendisi ve Harita Mühendisi İle Keşif Yapılıp Suç Yerinin Orman Olup Olmadığının Tam Olarak Tespiti Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/4443ORMAN KANUNUNDAKİ PARA CEZASI ( 5252 S.K. Md. 4/9 İle 29 Misline Çıkartıldığı/1 YTL.nin Altında Kalan Tutarların Dikkate Alınmayacağı - Lehe Hüküm/Yeniden Hesaplanması Gerektiği )
Y4.CDE. 1985/5674ORMAN KANUNUNDAN DOĞAN YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN MUHTAR ( Görev Memuriyetiyle İlgili Olmadığından Cezanın Artırılamaması )
Y3.CDE. 2001/484ORMAN KANUNUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULANMASI ( Orman Dışına Çıkarılan Yer )
Y6.CDE. 1991/327ORMAN KANUNUNUN M.91/SONDAKİ TEMEL CEZA ( TCK.m.119'un Uygulama Olanağı Olmaması - Hırsızlık )
YHGKE. 1994/14-518ORMAN KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMA
Y3.CDE. 2004/11929ORMAN KASTI ( Orman Suçu/Sulh Ceza Mahkemesinde Yapılan Yargılamada Yapılan Keşifler Sonrası Verilen Bilirkişi Raporları Dikkate Alındığında Sanığın Suç Kastı Bulunmadığı - Suçun Manevi Unsuru Oluşmaması Nedeni İle Beraati Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/7853ORMAN KENAR AÇIKLIĞI NİTELİĞİNDEKİ YERİ İŞGAL SUÇU ( İki Adet Havuz Yapmak - Temadi Eden Suç Niteliğinde Olması ve Temadinin Zabıt Tarihinde Son Bulması/Tek Suçu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2005/3200ORMAN KENAR BOŞLUĞUNU SÖKEREK TARLAYA KATMA ( Orman Niteliğinin Belirlenmesi - Ormandan Açma )
Y3.CDE. 1997/8720ORMAN KENARI KÖY ( Orman Kanununa Aykırı Davranış - Keşif Tutanağının Bazı Bölümlerinin Kopyalı Olarak Düzenlenmesi )
Y3.CDE. 2002/4423ORMAN KENARI VEYA ORMAN BİTİŞİĞİ KÖYLER ( 6831 Sayılı Yasa 32. Madde Kapsamı )
Y21.HDE. 2003/3456ORMAN KESİM İŞİNDE MEVSİMLİK KAMU İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞMIŞ İŞÇİ ( Hizmet Tesbiti Talebi - 2100 Sayılı Kanundan Önceki Hizmetin Kapsama Girmemesi )
Y4.CDE. 2005/13083ORMAN KESİM PARASI ( Parayı İşçilere Dağıtmayarak Üzerinde Tuttuğunu Belirtmesi Bu İddianın da Orman İşletme Şefliğinin Yazısı İle Doğrulanması Karşısında Sanığın Ne Şekilde İftira Kastıyla Hareket Ettiğinin Tartışılması Gerektiği )
Y20.HDE. 1994/2442ORMAN KIŞLAK
Y20.HDE. 2002/6280ORMAN kOMİSYONLARININ GÖREVİ ( Tahdidi veya Orman Kadastrosu Yapılan Fakat Ölçüm ve Haritalama Bakımından Orman Sınır Hatlarının Aplikesini Yapmak Aplikasyon Tutanakları Tutmak )
Y4.HDE. 2004/1338ORMAN KORUMA GÖREVLİLERİNİN GÖREVİNİ GEREKTİĞİ GİBİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Davalıların Kusurlu Eylemleri İle Davacının Zarar Görmesine Neden Olması Tazminat Tutarının Belirlenmesinde Bir İndirim Nedeni Olsa da Tazminat Sorumluluğunu Tamamen Ortadan Kaldırmadığı )
Y4.HDE. 1973/5485ORMAN KORUMA MEMURUNUN YANGIN SIRASINDA ÖLMESİ ( Genel Mahkemelerin Yetkisi )
Y14.HDE. 2003/2113ORMAN KÖYLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ( Bu Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunun 2.Maddesi Uyarınca Orman Kadastro Komisyonları Tarafından Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Yerler Kapsamına Girmediği )
Y17.HDE. 1996/592ORMAN KÖYLÜLERİ ( Kadastro Yapılırken Orman Köylülerinin Korunması İle İlgili Yasanın da Dikkate Alınması )
Y20.HDE. 2012/11922ORMAN KÖYLÜLERİ ( Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna Göre Diğer Mevzuatta 2924 S.K ve 4070 S.K.'na Yapılan Atıflar Bu Kanuna Yapılmış Sayılacağı )
YHGKE. 1999/7-903ORMAN KÖYLÜLERİ ADINA TESBİT VE ŞARTLARI ( Tapu sicilinin Beyanlar Hanesine Zilyedlik kaydı )
Y8.HDE. 2005/3516ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ KANUNU ( Kanundan Yararlanacak Kişilerin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Geriye Yönelik En Az 5 Yıl Müddetle O Yerde İkamet Etmiş Olmaları Gereği )
Y4.HDE. 2001/2229ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olması )
Y4.HDE. 2001/2233ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMASI ( Hak Sahipliğinin Belirlenmesinin Zilyetliğin Tespitine İlişkin Konu Olup Eşya Hukukunu İlgilendirmesi )
Y5.HDE. 2012/5944ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Taşınmazın 6292 S.Y'nın 7. Md. Hükümlerine Göre Taraflara Sözü Edilen Yasadan Kaynaklanan Haklarının Kullandırılacağı)
YHGKE. 2000/16-37ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
YHGKE. 2006/8-38ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ( Kişilerin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı Olmaları ve Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Geriye Yönelik En Az 5 Yıl Müddetle O Yerde İkamet Etmeleri Gerektiği )
YHGKE. 2002/4-162ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE RAYİÇ BEDEL TENKİS KOMİSYONUNUN BELİRLEDİĞİ RAYİÇ BEDELE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Yargı Yolu )
Y16.HDE. 2000/4307ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN AMACI ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi-Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi )
Y16.HDE. 1999/737ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ KANUNU ( Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazdaki Muhdesatın Beyanlar Hanesinde Gösterilmesinin Şartları )
YHGKE. 2000/16-134ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMASINA İLİŞKİN KANUN ( Tahdide İtirazla Birlikte Orman Dışına Çıkarma İşleminin Birlikte Yapılmış Olması )
YHGKE. 1999/16-906ORMAN KÖYLÜLERİNİN KORUNMASI ( Orman Dışına Çıkarılan Yerlerin Orman Köylülerine Rayiç Fiyatlarla Satılması )
Y20.HDE. 2006/7817ORMAN KÖYLÜLERİNİN MERALARDAN YARARLANMASI ( Mera Yaylak ve Kışlaklardan 6831 Sayılı Yasanın 28. Maddesinde Belirlenen Kurallar Gereğince Yararlanması Gereği )
Y7.HDE. 2004/2370ORMAN KÖYLÜLERİNİN ZİLYEDLİK HAKLARININ TAPUNUN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİNİN ŞARTLARI ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazlarda )
Y7.HDE. 2001/10720ORMAN KÖYLÜSÜ ( Zilyetliği Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilecek Kişinin Orman Köylüsü Olması ve O Yer Nüfusunda Kayıtlı Olup Beş Yıldır Orada Oturuyor Olmasının Gerekmesi )
Y16.HDE. 2003/11641ORMAN KÖYLÜSÜ LEHİNE TAPUYA ZİLYEDLİK ŞERHİ İŞLENMESİNİN ŞARTLARI ( 2/B Uygulamasıyla Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz İçin )
Y3.CDE. 1991/4058ORMAN KÖYLÜSÜNE YAPILAN ÖDEMENİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI ( Nakit ile Emval Yerine Fayans ve Kalebodur Alınması )
Y17.HDE. 1999/5287ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazın Beyanlar Hanesinde Gösterilme Şartları )
Y3.CDE. 1992/8053ORMAN KÖYÜ ( Orman İçi Köyü Olup Olmadığının Araştırılması )
Y20.HDE. 2002/1325ORMAN KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLMA ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazı Tasarruf Edenlerin Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmeleri Şartı Olması )
Y7.HDE. 1998/3029ORMAN KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLMA ( Zilyedin Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Koşulu )
Y16.HDE. 2003/4075ORMAN KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI OLMAK ( Orman Dışına Çıkarılan Yerlerde Zilyetlik Şerhi Verilebilmesi İçin En Az 5 Yıl O Köyde Oturmak Zorunluluğu )
YCGKE. 1973/6-253ORMAN KURULUŞLARINDAKİ ÖZEL ZABITA MEMURLARI ( Ayrıcalık Yapılmaması )
YİBGKE. 1938/11ORMAN MALLARI ( Orman İdaresince Satılan Keresteler ile Kaçak İmal Edilen Keresteler Hakkındaki Davaları Temyizen Tetkike Görevli Yargıtay Dairesi )
Y3.CDE. 2003/5388ORMAN MALLARI ( Orman Mallarının Kanun Hükümlerine Aykırı Olarak Kesildiğini Taşındığını veya Toplandığını Bildiği Halde Kullananlar veya Bulunduranların Cezalandırılmaları )
Y3.CDE. 1980/8708ORMAN MALLARI ( Sanığın Elindeki Malların Orman Malı Olup Olmadığının Tespit edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/5268ORMAN MALLARINI ATANLAR ( Orman Mallarının Kanun Hükümlerine Aykırı Olarak Kesildiğini Bildiği Halde Taşıyanlar İşleyenler Kullananlar Atanlar Satın Alanların Cezalandırılması )
Y3.CDE. 1981/1809ORMAN MALLARINI KESİM YAPTIRILAN ALANDAN ÇIKARMA ( Sanığın Yapısında Kullandığı Orman Mallarını Orman Yönetimince Kesim Yaptırılan Alandan Çıkartılması )
YİBGKE. 1968/7ORMAN MALLARINI SATAN KİŞİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU BULUNMAMASI ( Orman Köylüsüne Zati İhtiyaç İçin Verilen Emvalin Satılması )
Y19.CDE. 2015/8345ORMAN MALLARININ KESİLMESİ ( 6831 S. Kanun'un 108/1. Md.sinde Öngörülen Suçun Ön Ödeme Kapsamına Alınması Sebebiyle Yeniden Değerlendirme Yapılması Zorunluluğu Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 1989/4349ORMAN MALLARININ NAKLİNDE KULLANILAN MERKEP ( Satılmışsa Bedelinin İrad Kaydı-Zoralıma Karar Verilememesi )
Y3.CDE. 1989/12194ORMAN MALLARININ TİCARİ AMAÇLA BULUNDURULMASI ( Sanık Savunmasının Değerlendirilmesi-Orman Kanununa Muhalefet )
Y3.CDE. 2004/10613ORMAN MALLARININ YASAYA AYKIRI KESİLMESİ ( Sanıkların Kanunun Öngördüğü Şekilde Orman Ürünü Ticaretiyle Uğraştıklarına Dair Bir Delil Bulunmadığı - Sanıkların Eylemlerinin 6831 S. Kanunun 108/1.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/12633ORMAN MALLARININ ZORALIMINA KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( Ayrıca Tazminata Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 2004/8301ORMAN MEMURLARI ( İşgal ve Faydalanma - Zabıt Mümzinin Keşifte "Sanığı Zabıt Tutarken Suça Konu Yerde Sulama Yaparken Gördük" Beyanı Dikkate Alınarak Suça Konu Alan İle Bu Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/3-134ORMAN MEMURLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN SUÇ SAPTAMA TUTANAKLARI ( Aksini Savunan Sanığın Mahkemeye Kanaat Verecek Kanıtlar Göstermek Zorunluluğu )
YCGKE. 2002/3-151ORMAN MEMURLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN SUÇ SAPTAMA TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
Y4.CDE. 1983/6434ORMAN MEMURLARINCA ZAPTOLUNAN KAÇAK ORMAN EMVALİ VE SUÇ ALETLERİNİN İHTİYAR HEYETİ AZASINA TESLİMİ ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak )
YCGKE. 1984/4-205ORMAN MEMURUNUN ORMAN EMVALİNİ KENDİ İHTİYACI İÇİN ORMANDAN ÇIKARTTIRMASI ( Orman Kanununa Muhalefet-Görevi Kötüye Kullanmaya İlişkin Hükmün Uygulanmaması )
Y4.HDE. 2006/7529ORMAN MEMURUNUN UĞRADIĞI ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT ( Uygulamada Bu Tür Haksız Eylem Sonucu Ödenen Tazminatların Eylemi Gerçekleştirenden Rücuen İstenebileceğinin Kabul Edildiği )
Y1.HDE. 2003/7802ORMAN MEVHUMU ( 3573 Sayılı Yasa Hükmü Gereği Tevzi Edilen Sahaların Orman Mevhumu Haricinde Kalması ve Bu Taşınmazların Ormanla İlgisinin Kesilmesi )
YHGKE. 2001/8-681ORMAN MUHAFAZA KARAKTERİNİ TAŞIMAYAN MAKİLİK ALAN ( İhya Edilerek Zilyedlikle İktisap Konusu Olabilmesi )
Y4.CDE. 1989/5275ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ( Görevlerini Engellemek Amacıyla Köylüleri Mukavemet Suçuna Teşvik )
Y3.CDE. 2006/9884ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI ( Kolluk Tanımı İçerisinde Yer Almadıkları - Orman Muhafaza Amirinin Emri İle Arama Yapılamayacağı )
YCGKE. 2002/3-25ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINCA DÜZENLENEN SUÇ SAPTAMA TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
YCGKE. 2002/3-93ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINCA DÜZENLENEN SUÇ SAPTAMA TUTANAKLARI ( Tutanakların Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması )
Y3.CDE. 2004/19616ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ BİRBİRLERİNİ DOĞRULAYAN VE TAMAMLAYAN BEYANLARI ( Sanığın İkamet Ettikleri Belirtilen Yerdeki Komşuları Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyelerinden Sanıklar Arasında Şahsi ve Ticari İlişkiler Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/11616ORMAN MUHAFAZA MEMURU ( Mahkemede Alınan İfadesinde Dava Konusu Emvalin Bir Kısmını Sanığın Yanmış ve Tamirat Halinde Olan Evinin Çatı Kısmında Bulduklarını Belirtmiş Olmasına Göre Hakkında Açılacak Davanın Bu Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2001/2673ORMAN MUHAFAZA MEMURU ( Sanıkların Olay Tarihinde Bilirkişi Olarak Keşif Mahallinde Hazır Bulunmamaları Sebebiyle TCK.nun 526. Maddesine Muhalefet - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2005/221ORMAN MUHAFAZA MEMURU VE ORMAN İŞLETME ŞEFİ DAVALILAR ( Görevlerini Gereği Gibi Yapmamaları Nedeniyle Orman İdaresini Zarara Uğratması - Alanın Geniş Olması İle Araç ve Yakıt Yetersizlikleri Bu Görevin Gereği Gibi Yerine Getirilmesini Zorlaştırırsa da Bu Davalıları Sorumluluktan Kurtarmadığı )
Y4.CDE. 2007/7700ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN KENDİSİNE GÖREV NEDENİYLE VERİLEN TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇMASI ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Oluşacağı - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )
YCGKE. 2013/11-397ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN MAKTA DIŞI USULSÜZ KESİM YAPTIRMASI ( Sanıkların Usulsüz Yaptırdıkları Kesimin Ortaya Çıkması Üzerine Kendilerini Kurtarmak Amacı İle Kaçak Kesim Yapmadıkları Halde Katılanlar Hakkında Beş Ayrı Suç Tutanağını Ayrı Tarihlerde Düzenledikleri - Katılanların Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Mağduru Değil Suçtan Zarar Gören Olduğu )
Y5.CDE. 2012/625ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN RÜŞVET ALMAYA TEŞEBBÜS SUÇU ( Sanığın Katılan Hakkında Suç Tutanağı Düzenlenmemesi İçin Televizyon İstediği/Katılanın Teklifi Kabul Etmiş Gibi Yaparak Televizyonu Götürüken Sanığı Yakalattığı - Eylemin Teşebbüs Olduğunun Gözetileceği )
Y4.HDE. 2014/15830ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEK KİŞİLERE KARŞI AÇILAN DAVA ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi - Gerçek Kişiler Aleyhine Açıldığı/İdare Mahkemelerinde Dava Açılamayacağı/Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y20.HDE. 2012/549ORMAN MÜHENDİSİ ( Bozma Kararında Üç Kişilik Orman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Uygulama Yapılması İstendiği Halde Mahkemece Bir Orman Mühendisi ile Uygulama Yapılmasının isabetsiz Olduğu - Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu İptali ve Tescil İstemi )
Y20.HDE. 2012/15123ORMAN MÜHENDİSİ ( Önceki Bilirkişiler Dışında Bu Konuda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Bir Orman Mühendisi ve Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Aracılığıyla Taşınmazın Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - 2/B Md. Uygulamasına İtiraz )
Y3.CDE. 2004/9451ORMAN MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİ ( Ahırda Kullanılan Emval İle Sanığın Kestiğini Belirttiği Yerdeki Dip Köklerin Kesim Tarihi Cins Nitelik ve Miktar İtibarıyla Birbirine Uygun Olup Olmadıkları Emvalin Belirtilen Dip Köklerden Elde Edilip Edilmediğinin Bilirkişiye Açıklattırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/6425ORMAN MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİ ( Suça Konu Emvalin Köylüye Zati Yakacak İçin Verilen Emvalden Elde Edilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Bilirkişiye Açıklattırılması Gereği - Orman Kanununa Muhalefet )
Y3.CDE. 2004/21426ORMAN MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Açma Yapmak - Suça Konu Yerdeki Ağaçların Açma Yapmak Amacıyla Kesilip Kesilmediği Yönünde İmzacı Tanıklardan En Az Birisi Hazır Bulundurulmak Suretiyle Orman Mühendisi Bilirkişi Aracılığı ile Keşif Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/13141ORMAN MÜHENDİSİ VE FEN ELEMANI BİLİRKİŞİLER ( Orman Kadastosuna İtiraz Davası - Çevre ve Orman Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Bilirkişiler Aracılığıyla Yeniden Keşif ve İnceleme Yapılacağı )
YİBGKE. 1946/16,1946/19ORMAN MÜLKİYET DAVALARI ( Bu Davalarda Hazineyi Temsilen Hazine Avukatına Gerek Olmaması )
Y20.HDE. 1994/7870ORMAN MÜLKİYETİ ( Ormanların İntifa Haklarının Orman Yönetimine Ait Oluşu )
Y20.HDE. 2005/5420ORMAN NİTELİĞİ ( % 12'den Fazla Eğimli Makilik Yerler Toprak ve Orman Muhafaza Karakteri Taşıyacağından Orman Sayıldığı )
Y20.HDE. 1992/17739ORMAN NİTELİĞİ ( 2/B Madde Uygulaması İle Dışarı Çıkarılma )
Y20.HDE. 2012/15123ORMAN NİTELİĞİ ( 2/B Md. Uygulamasına İtiraz - Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmazın Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/1894ORMAN NİTELİĞİ ( 2/B Uygulamasına İlişkin Dava - Zorlama Yolu İle Orman Niteliğinin Yokedilmesinin Yasalarla Korunamayacağı/Bilirkişinin Bu Hususları İnceleyeceği )
Y20.HDE. 2002/1615ORMAN NİTELİĞİ ( Bilimsel ve Teknik Olarak %12'nin Üzerinde Eğime Sahip Bulunan ve Üzeri Maki Türü Ağaç-Çalı-Fundalık ile Kaplı Taşınmazların ve Orman ve Toprak Muhafaza Karekteri Taşıması )
Y20.HDE. 2005/1422ORMAN NİTELİĞİ ( Bir Yerin Orman Niteliği ve Hukuki Durumu 3116-4785 ve 5658 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/10ORMAN NİTELİĞİ ( Çekişmeli Parsellerin İptal Edilen Bölümlerinin Kesinleşen Orman Sınırları İçinde Kaldığı ve Dayanak Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerini Yitirmesi Nedeniyle Hazine Adına Tescil Gereği )
Y3.CDE. 2003/5264ORMAN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Yerin Orman Alanı Olarak Bırakılmasında Yarar Olup Olmayacağı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi - Orman Kanununa Muhalefet )
Y20.HDE. 2002/4895ORMAN NİTELİĞİ ( Deliceleri Aşılama Erozyona Sebep Olacak Biçimde Teraslama Yapması Ya da Orman Bitkilerini Kökleyip Tarım Yapmaya Teşebbüs - Nitelik Kaybı Değil Zorla Niteliğin Kaybettirilmesi/Yasalarla Korunumayacağı )
Y20.HDE. 1992/183ORMAN NİTELİĞİ ( Develetleştirilen Ormanların İade Edilebilme Koşulları )
Y20.HDE. 1994/10510ORMAN NİTELİĞİ ( Gayrisabit Sınırlı Tapu Kaydının Geçerliliği )
Y20.HDE. 2005/10341ORMAN NİTELİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 6831 Sayılı Yasanın 11. Md. Uyarınca Orman Olduğu Saptandığına Göre Mahkemece Orman Olan Kısmın Bu Niteliğiyle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6022ORMAN NİTELİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Öncesinin Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Saptanması Halinde Ormanlarda Sürdürülen Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2008/10238ORMAN NİTELİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişisi Taşınmazın Hangi Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Kaybettiğini ya da Etmediğini İnceleyerek Raporunda Açıklaması Gerektiği )
Y17.HDE. 1996/574ORMAN NİTELİĞİ ( Kadastro Yapılırken Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2001/5352ORMAN NİTELİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Talebinde Taşınmazın Orman Niteliği Taşıyıp Taşımadığının Yöntemince Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/2615ORMAN NİTELİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımıyla İktisap Nedenine Dayalı Tescil Davası-Yerin Tespit Edilen Niteliğine Göre Araştırma Usulü )
Y20.HDE. 2001/5412ORMAN NİTELİĞİ ( Koru Cinsli Yerlerin Tarım Arazisi Olarak Kullanılamaması Nedeniyle Buraların Kanunca Orman Sayılan Yerlerden Olması )
Y20.HDE. 2005/3161ORMAN NİTELİĞİ ( Memleket Haritasında Yeşil Alanda Görüldüğünden ve Eğimi % 12'nin Üzerinde Bulunduğundan 6831 Sayılı Yasanın 1/J Maddesi Kapsamında ve 3573 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Kapsamında Davalılar Adına Yapılmış Bir Tevzi de Bulunmadığından Orman Sayılacağı )
Y20.HDE. 2001/7520ORMAN NİTELİĞİ ( Mirasçılarının HUMK nun 388/2 Maddesi Gereğince Karar Başlığında Gösterilmemiş Olması )
Y20.HDE. 2002/1350ORMAN NİTELİĞİ ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Hazine Adına Orman Rejimi Dışına Çıkarma İşlemi Kesinleşen Parsellerin Ormanla Herhangi Bir İlgisinin Kalmaması )
Y8.HDE. 2000/2706ORMAN NİTELİĞİ ( O Yerde Orman Tahdidi Yapılmış İse Tahditle Ve 2/B Uygulamasıyla İlgili Kesinleşmiş Sınırlandırma Haritası - İşe Başlama Ve Bitirme )
Y20.HDE. 2001/6408ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Yerler - Çekişmeli Taşınmazın Tahditteki Konumu )
Y20.HDE. 2001/489ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan Veya İlk Olarak Yapıldığı Yerler )
Y20.HDE. 2001/6768ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya İlk Olarak Yapıldığı Yerler-Devletleştirilen Ormanların İade Koşulları )
Y20.HDE. 2003/3494ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan Veya Sınırlandırılmanın İlk Olarak Yapıldığı Yerlerde Hukuki Durumunun 3116-4785 Ve 5658 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/10030ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya Sınırlandırılmanın İlk Olarak Yapıldığı Yerler-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/5470ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırması Yapılmayan veya İlk Defa Yapılan Yerler-Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Bütünlüğünün Bozulup Bozulmaması )
Y20.HDE. 1993/501ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Tahdit Haritasını Uzman Orman Mühendisi Aracılığıyla Uygulama )
Y20.HDE. 1993/320ORMAN NİTELİĞİ ( Öncesi Orman Olan Yerler - Orman Bitki Örtüsü )
Y20.HDE. 2001/9051ORMAN NİTELİĞİ ( Resmi Belge ve Bulgularla Çatışan Bilirkişi Raporu )
Y20.HDE. 2005/6928ORMAN NİTELİĞİ ( Sadece Orman Olduğu Saptanan Taşınmazın Çevresinde Bulunan Geniş Orman Parseli İle Birlikte Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y20.HDE. 1994/7217ORMAN NİTELİĞİ ( Sıra ve Küme Halindeki Ağaç ve Ağaçcıklarla Bütünleşen Maki, Diken ve Çalı Formundaki Bitki Örtüsü )
YHGKE. 1998/8-326ORMAN NİTELİĞİ ( Sırf Şahsi Gözleme Dayanılarak Bilirkişi Raporunun Aksi Yönde Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/2411ORMAN NİTELİĞİ ( Tapulama Dışı Bırakılmasına İlişkin Tapulama Komisyonunun ... Tarihli Kararına Karşı Dava Olmadığına Göre Çekişmeli Taşınmazın Komisyon Tespiti Gibi Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tapuya Tescili Gereği )
Y8.HDE. 2005/6975ORMAN NİTELİĞİ ( Tapusuz Taşınmazların Tescili İstemi - Taşınmazların Sınırında Orman Bulunduğundan İlgisi Nedeniyle Davanın Orman Genel Müdürlüğüne de Yöneltilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/17369ORMAN NİTELİĞİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgedeki Orman Tahdidi - Bitki Örtüsü )
Y20.HDE. 1993/11997ORMAN NİTELİĞİ ( Taşınmazla İlgili Tapu Kaydının Taşınmazın Orman Niteliğini Ortadan Kaldırmaması )
Y20.HDE. 2009/5920ORMAN NİTELİĞİ ( Tescil Davası - Tapulama Mahkemesince Hükmen Orman Olarak Tapulama Dışında Bırakılan Taşınmazın Daha Sonra Yapılan Orman Kadastrosu Sırasında Orman Sınırları Dışında Bırakılması Belirlenen Orman Niteliğini Değiştirmediği )
YHGKE. 2000/20-1663ORMAN NİTELİĞİ ( Toprak Muhafaza Karakterini Taşıyan Funda ve Makilikler )
Y20.HDE. 2015/9082ORMAN NİTELİĞİ ( Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Mühendisi Bir Ziraat Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Marifetiyle Yeniden Yapılacak İncelemede Taşınmazların 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği - 6831 S. Kanun'un 2/B Md. Uygulamasına İtiraz )
Y20.HDE. 1991/171ORMAN NİTELİĞİ ( Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu İle Saptanması )
Y20.HDE. 2005/2282ORMAN NİTELİĞİ ( Yitirmesi Nedeniyle Tapu Sahipleri Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılacak Yerler Tapu Kaydının Yüzölçümünden Fazla Olamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/11668ORMAN NİTELİĞİ ( Zaman İçinde Taşınmaz Üzerindeki Orman Bitki Örtüsünün Kaldırılmış Olması O Yerin Orman Niteliğini Kaybettiği Anlamına Gelmediği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 1993/4576ORMAN NİTELİĞİ ( Zilyetlikle Tescil Olabilmesi İçin Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Olmamasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/2876ORMAN NİTELİĞİ (Çekişmeli Taşınmazın Bozma İlamında Belirtilen Tarihten Önce Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirdiği ve 2/B Madde Koşullarını Taşıyan Yerlerden Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 1998/5222ORMAN NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( Kadim Mezarlıklar )
Y20.HDE. 1997/10240ORMAN NİTELİĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Özel Orman Tahdidine İtiraz Davasında )
Y7.HDE. 1991/8611ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Niteliğinde Yapılan Değişikliğin Taşınmazı Tapusuz Hale Getirmemesi )
Y20.HDE. 2012/3407ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL TALEBİ ( Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenmeyen Yerde Kadastro Mahkemesinin Tescile Karar Veremeyeceği - Taşınmazın Orman İçi Ziraat Poligonu Niteliğindeki Sınırlandırmasının İptal Edilerek Orman Olarak Sınırlandırılmasına Karar Verileceği)
Y20.HDE. 2005/3062ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazın Ormandan Açma Yapıldığı - 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitirmemesi Nedeniyle )
Y20.HDE. 2010/9133ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Değişik Açı ve Uzaklıklarda Olan En Az 4 ya da 5 Orman Tahdit Sınır ( OTS ) Noktasını Gösterecek Biçimde Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumu Saptanacağı )
Y20.HDE. 2005/12657ORMAN NİTELİĞİ İLE HAZİNE ADINA TESCİL TALEBİ ( Hazinenin Satış Yolu İle Mülkiyetinden Çıkan Taşınmaz Hakkında İptal Davası Açmasının Hukukun Temel İlkeleri İle Bağdaşmayacağı - Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2009/18833ORMAN NİTELİĞİ İLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİL EDİLECEĞİ ( Taşınmazın Kadastro Çapındaki Konumu İle Kesinleşen Orman Tahdit Haritasına Göre Tecviz Dahilinde Kesinleşen Orman Sınırları İçerisinde Kaldığı - Ormana Bitişik Olarak Ormanlık Alanın Devamı Niteliğinde Bulunduğu ve Eylemli Halde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu)
Y20.HDE. 2011/2888ORMAN NİTELİĞİ İLE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Parsele Orman Yönetimince Açılan Dava Sonucu, Mahkeme Kararı Gereğince İfraz İle Oluştuğu - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararının O Davada Taraf Olmayan Hazine Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
YHGKE. 2001/20-600ORMAN NİTELİĞİ İLE TESPİTİ YAPILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Husumet )
Y20.HDE. 2005/1628ORMAN NİTELİĞİ KAZANAN TAŞINMAZ ( 30 Günlük Askı Süresinde İtiraz Edilmemesi Nedeniyle - Bu Tür Tespitlere Karşı Tapuya Dayanarak 10 Yıllık Süre İçinde İptal Ve Tescil Davası Açılabileceği )
Y20.HDE. 2013/4253ORMAN NİTELİĞİ NEDENİYLE TAŞINMAZIN HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Tapu İptali ve Tescil/Asıl Davada Talebin Taşınmazın Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescil İstemine İlişkin Olduğu - Davanın Hazineye Husumet Yöneltmek Suretiyle Açılabileceği )
Y16.HDE. 2005/3090ORMAN NİTELİĞİ OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Niteliğinin Tespiti İçin Taşınmaz Başında Uzman Orman Mühendisleri Kurulu Aracılığı İle Tespit Yapılmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 1995/5561ORMAN NİTELİĞİ OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Olarak Mahkemece Araştırılması )
Y20.HDE. 1993/7783ORMAN NİTELİĞİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Tescil Edilebilmesi )
Y20.HDE. 2008/5165ORMAN NİTELİĞİ TAŞIYAN TAŞINMAZ ( Yerin Vergi Kaydına Dayalı Olarak Tarla Niteliğinde Davalı Gerçek Kişi Adına Tespit ve Tapuya Tescil Edildiği - Orman Niteliği Taşıyan Bir Yerde Ekonomik Amacına Uygun Zilyetliğin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1986/8-336ORMAN NİTELİĞİ TAŞIYAN YER ( Buranın Dağıtımının Geçersiz Olması )
Y20.HDE. 2001/5218ORMAN NİTELİĞİ VE HUKUKİ DURUM ( Bunun Eski Tarihli Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Amenajman Alanı Yerine Uygulanmak Suretiyle Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2000/15400ORMAN NİTELİĞİ VE HUKUKİ DURUMUN TESPİTİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya Sınırlandırmanın İlk Kez Yapıldığı Yerler-Şerhin Kaldırılması )
Y20.HDE. 1995/1991ORMAN NİTELİĞİ VE ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Tapusu Olmayan Aşısız Kestanelik )
Y20.HDE. 2011/8645ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Hava Fotoğrafına Göre Orman Alanı Olarak Görünen ve Ayrıca Eylemli Orman Niteliğinde Bulunan Taşınmaz Bölümlerinin Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
YCGKE. 2006/3-145ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNAN YER ( Bu Yerle İlgili Olarak Kooperatif Lehine Konan Şerh Hukuken Geçerli Olmadığı )
Y3.CDE. 1981/965ORMAN NİTELİĞİNDE BULUNMA ( Fundalık ve Çalılıklar )
Y20.HDE. 2005/7377ORMAN NİTELİĞİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Dışında Kaldığı - Bir Bölümünün Orman Niteliğinde Bulunduğu Kalan Bölümünde İse Yüzölçümü Olarak Zilyetliğin Söz Konusu Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/5407ORMAN NİTELİĞİNDE OLAN TAŞINMAZ ( Davacı Hazinenin de Taşınmazların Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescilini Talep Ettiği Halde Arazi Niteliği İle Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/10060ORMAN NİTELİĞİNDE OLAN YER ( Kadastro İşlemi Kesinleşmekle O Taşınmaz Kamu Malı Orman Niteliğini Kazandığı - Kesinleşen Orman Kadastrosunun İptalini Ancak Tapulu Taşınmaz Malikleri On Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Talep Edebildikleri )
Y20.HDE. 2014/6946ORMAN NİTELİĞİNDE OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Taşınmazın Davalı Adına Tescilinin Hatalı Olduğu - Taşınmazda 20-25 Yıldır Tarım Yapımadığına İlişkin Delillerin Bulunduğu - Taşınmazın Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/1060ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Davalı Olmadıkları Halde Kadastro Tesbit Tutanakları Davalı Şerhi Verilerek Gönderilen Taşınmazlardan Belirtilen Parseller Hakkında Sicil Oluşturulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/542ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap Edilmek İstenen Taşınmazın Bu Nitelikte Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y7.HDE. 2008/1983ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemince Belirleneceği )
Y20.HDE. 2008/833ORMAN NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ ( Tapu İptal ve Tescil Davası - Hisseli Olarak Hazine ve Gerçek Kişiler Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 1982/9583ORMAN NİTELİĞİNDE YERLER
YHGKE. 2003/20-102ORMAN NİTELİĞİNDEKİ ARAZİ ( Doğal Servet ve Kaynak Niteliğindeki Ormanların Özel Mülkiyet Konusu Olmasının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2002/4611ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAPUNUN İPTAL VE TESCİLİ ( Davacının Tapu Kaydına Dayanmayıp Vergi Kaydı ve Zilyetliğe Dayanması - Hukuki Dayanaktan Yoksun Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2000/11131ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAPUNUN İPTALİ VE TESCİL ( Tapu Kaydı Yerine Vergi Kaydı ve Zilyedliğe Dayanılamayacağı)
Y20.HDE. 2005/9031ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Davacı Orman Yönetiminin Hazine Adına Tescili İsteminde Bulunduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/9036ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Davacı Orman Yönetiminin Hazine Adına Tescili İsteminde Bulunduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2008/5148ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Dava Konusu Taşınmazın Orman Olup Olmadığının ve Hukuki Durumunun Öncesi İtibariyle Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2007/134ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılacağı - Tahsis İşleminin Tamamlandığı Anlaşılırsa Taşınmazın Orman Olduğunun Kabul Edileceği/Hazine Adına Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2008/458ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz/Hazinenin Davada Taraf Olarak Yer Alması Gerektiği - Yararlanma Hakkının Orman Yönetimine Mülkiyet Hakkının Hazineye Ait Olduğu )
YHGKE. 2006/8-106ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılması Zorunlu Olduğu - Önceden Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Yerlerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2014/1551ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Mülkiyet Hakkının Hazineye Kullanım Hakkının Orman Yönetimine Ait Olduğu Orman Arazi Hakkında Açılacak Davalarda Hazine ve Orman İdaresinin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu - Kadastro Tespit Davasının Malike Karşı Açılması Gerektiği Orman Arazisi Hakkındaki Kadastro Tespit Davasının Hazine ve Orman İdaresine Birlikte Açılması Gereği )
Y20.HDE. 2005/3080ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Orman Yönetimi Çekişmeli Taşınmazın Eylemli Orman Olduğunu Belirterek Müdahil Olarak Davaya Katılmış ve Yargılama Sonucunda Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y20.HDE. 2009/10621ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Orman Yönetiminin Davaya Yasal Hasım Olarak Dahil Edileceği )
Y20.HDE. 2016/1274ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Tapu Kaydına Üçüncü Kişi veya Kurumlar Lehine Şerh Konulamayacağı - Orman Niteliğindeki Taşınmazın Tapu Kaydında Üçüncü Kişi Lehine Bulunan Haciz Şerhinin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2006/14896ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın Eylemli Biçimde Orman Niteliğinde Olduğu - Tarım Arazisi Yapılmak Üzere Ormandan Açıldığı Anlaşıldığına Göre Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y5.HDE. 2013/30494ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın Eylemli Orman Sahasında Kalan Kısmı İle İlgili Olarak Hatalı Sicil Oluşturulduğu/Tazminat Talebi - Taşınmazın Orman Sınırları İçersinde Kalan Kısmının Vasfının Belirleneceği )
Y20.HDE. 2009/10658ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Suç Oluşturduğundan Bu Tür Bir Taşınmaz Hakkında Medeni Yasa'nın Özel Mülkiyete Konu Olan Taşınmazlar Hakkında Uygulanması Gereken Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/8358ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Yenileme Teknik Çalışmaları Kapsayacağından Tapu Siciline Geçmiş veya Geçmemiş Mülkiyet ve Mülkiyete İlişkin Haklar İnceleme Konusu Yapılamayacağı )
Y7.HDE. 2005/32ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2005/20-327ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Talebi - Vergi Kaydına Ve Zilyetliğe Dayanılarak Kesinleşen Orman Kadastrosunun İptalinin İstenemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/7327ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Talebin Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/1274ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE HACİZ ŞERHİ ( Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Orman Niteliğindeki Taşınmazın Tapu Kaydına Üçüncü Kişi veya Kurumlar Lehine Şerh Konulamayacağı )
Y14.HDE. 2011/7678ORMAN NİTELİĞİNDEKİ YER ( Bilirkişinin Krokisinde Sarı Renkle Gösterdiği Bir Kısım Yerler Orman Niteliğiyle Hazine Adına Kayıtlı Olduğundan Bu Nitelikteki Bir Yer Üzerinde Taşınmaz Malikinin Kişisel Yararı İçin Geçit İrtifakı Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2011/3823ORMAN NİTELİĞİNDEKİ YER ( Çekişmeli Taşınmazın Kayın Gürgen Meşe Ihlamur Cinsi Orman Ağaçlarıyla Kaplı Olduğu ve Bu Bölümün Eski Tarihli Memleket Haritasında da Yeşil Renkli Orman Alanında Gösterilmesi Nedeniyle - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
YHGKE. 1997/14-331ORMAN NİTELİĞİNDEKİ YERİN ZİLYETLİKLE İKTİSABI
YHGKE. 2000/20-1785ORMAN NİTELİĞİNE İTİRAZ ( Aynı Parselin Dava Konusu Edilmeyen Kısmıyla İlgili Tesbitin Kesinleşmeyeceği )
Y1.HDE. 2002/1039ORMAN NİTELİĞİNİ KAYBEDEN TAPUSUZ MAKİ ALANLARI ( 5653 Sayılı Yasa İle - İmar İhya Yolu İle Özel Mülke Konu Edilebileceği )
Y20.HDE. 2005/10502ORMAN NİTELİĞİNİ KAYBETME ( Zaman İçinde Taşınmaz Üzerindeki Orman Örtüsünün Kaldırılmış Olması O Yerin Orman Niteliğini Kaybettiği Anlamına Gelmediği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
Y3.CDE. 2004/7609ORMAN NİTELİĞİNİ KORUYAN TAŞINMAZLAR ( Hiç Kimse İçin Halen Orman Olan Taşınmaz Üzerinde Zilyetlik Satış Satın Alma Lehe Şerh Konulması Gibi Olaya Ters Düşen Herhangi Bir Hakkın Varlığından da Asla Sözedilemeyeceği )
Y16.HDE. 2017/100ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN TAŞINMAZ ( Aynı Taşınmaz Hakkında Aynı Zaman Diliminde Devam Eden İki Ayrı Dava Olduğu/Birbirleri ile Çelişkili İki Ayrı Hüküm Kurulduğu - Mahkemece Asliye Hukuk Mahkmesi'nin Dosyasının Davacıları Davaya Dahil Edilerek Delillerin Sorulup Saptanacağı/Tüm Deliller Toplanıp Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2017/269ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN TAŞINMAZ ( Hükmü Temyiz Yetkisinin Kural Olarak Davanın Taraflarına Ait Olduğu/Dava Konusu Taşınmaz Dava Tarihinden Önceki Tarihte Satılmış ve Belediye Taraf Gösterilmiş Olup Hazine Malik Olmadığından Taraf Sıfatı Bulunmadığı - Hazinenin Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Kalmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 1989/1791ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN YERİN ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILMASINA YETKİLİ MERCİ ( Zilyedlikle İktisap Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
YHGKE. 1996/20-927ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİREN YERLER ( Orman Toprağı Karakteri Taşıyacağından Orman Sayılacakları - 6831 S.K. Md 17'nin Koruması Altında Bulundukları )
Y1.HDE. 2001/5608ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ OLAN YERLER ( Orman İçerisine Alınma-Yerlerin Tapulu Olup Olmaması )
Y20.HDE. 2015/2317ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ TAŞINMAZ ( Kesinleşen Orman Kadastrosu - 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitimiş Taşınmazın 2/B Koşullarını Taşıdığının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2010/7158ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ YER ( Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Kaybetmiş Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkarılacağı - Orman İçi Açıklığın Doğal ve Gerçek Anlamda Nitelik Kaybı Olmadığı Zorla ve Ormanın Tahribi Sonucu Orman Niteliğinin Kaybettirilmesi Olduğu )
Y20.HDE. 2003/3124ORMAN NİTELİĞİNİ ZORLA KAYBETTİRME ( Teraslama Aşılama Köklemenin Nitelik Kaybı Değil Zorla Niteliğin Kaybettirilmesi Olduğu - Yasanın Tanımladığı Nitelik Kaybı İçinde Bu Tür Olaylara Yer Olmadığı )
YHGKE. 1991/7-204ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Y20.HDE. 1994/1857ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Bilirkişi Raporunda Halen Orman Ağaçlarıyla Kaplı Olduğu Belirtilen Taşınmaz )
Y20.HDE. 2006/6156ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Bulunan ve Kamu Malı Niteliğinde Olan Ormanlar Her Nasılsa Özel Mülk Olarak Tapuya Tescil Edilmiş Olsa Bile Bu Durum Taşınmazın Niteliğini Değiştirmeyeceği )
Y20.HDE. 2002/20ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapulu Taşınmaz Hakkındaki Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Bilirkişi Raporuyla Memleket Haritası Arasında Çelişki Bulunması )
Y20.HDE. 2002/549ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 2004/12178ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın - Orman Arazisinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2005/1426ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın Öncesinin Orman Olup Olmadığının Resmi Belgeler ve Keşifle Alınacak Bilirkişi Raporuyla Tesbiti Gereği )
Y17.HDE. 2005/32ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Orman Olarak Hazine Adına Tesciline Karar Verilen Taşınmazın Tapusunun Beyanlar Hanesindeki Şerhin Silinmesi Gereği )
Y20.HDE. 2002/14ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI YÖNTEMİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Yakın Parseller Hakkındaki Davaların Birleştirilmesi )
YHGKE. 1993/8-751ORMAN NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASINDA YÖNTEM
Y21.HDE. 2006/6156ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması Zorunlu Olduğu - Taşınmazın Meşelik Vasfının Orman Olarak Değiştirilmesi İstemi )
Y20.HDE. 2002/1213ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2002/1476ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2002/3378ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2001/8295ORMAN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Yeterli Ve İnandırıcı Açıklık Taşımayan Rapor )
Y20.HDE. 2010/5760ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışı Hukuken Geçerli Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/1358ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBEDİLİP KAYBEDİLMEDİĞİNİN TESPİTİ ( Kadastro Tespitine İtiraz-Hazinenin Davaya Müdahalesi-Kazandırıcı Zamanaşımıyla İktisap)
Y20.HDE. 1996/11316ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2004/1050ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBETTİRİLDİĞİ İDDİASI ( 2/B Maddesinde Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğinin Kaybından Söz Edildiği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y20.HDE. 2002/2143ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI ( Erozyon ve Ormanın Yok Olması Durumu )
Y20.HDE. 2005/11720ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırı İçinde ise de Daha Sonra Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Çekişmeli Parsel Nedeniyle Bu Tür Yerler için Açılacak Tapu İptali ve Tescil Davalarında Aktif Dava Ehliyetinin Hazineye Ait Olması )
Y20.HDE. 2003/3124ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI ( Yasanın 2/B Maddesinde Bilim ve Fen Bakımından Kayıptan Söz Edildiği - Teraslama Aşılama Köklemenin Nitelik Kaybı Değil Zorla Niteliğin Kaybettirilmesi Olduğu )
YHGKE. 1998/20-711ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI NEDENİYLE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 1998/5051ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBI VE TAHDİT SINIRININ DIŞINA ÇIKARILMA ( Zilyedlikle İktisap )
Y3.CDE. 1990/4499ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBOLMAMASI ( Yerin Zamanla Tarla ve Bağ Haline Dönüştürülmesi )
Y20.HDE. 2015/2971ORMAN NİTELİĞİNİN KAYBOLMASI ( Taşınmazların Doğal Olaylar ve Eylemler Sonucu Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Tam Olarak Yitirip Yitirmediği İncelenerek Bu Olgular Tartışılıp Orman Niteliği Kaybolmuş İse Çekişmeli Bölümler Üzerindeki Bitki Örtüsü Ağaçların Sayısı ve Yaşlarının Kesin Olarak Saptanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/8721ORMAN NİTELİĞİNİN ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞI ( Üzerindeki Orman Örtüsü Herhangi Bir Sebeple Ortadan Kalkmış Olsa Dahi - Kesinleşen Tapulama Mahkemesi Kararıyla Orman Olarak Saptanan Yer )
Y20.HDE. 2001/10243ORMAN NİTELİĞİNİN SAPTANMASI ( Tahdit Yapılmışsa Yerin Orman Olup Olmadığı - Tahdid Haritası )
Y20.HDE. 1995/3696ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ
Y20.HDE. 1996/10813ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ
Y20.HDE. 1996/12922ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi )
Y20.HDE. 1993/12408ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Dört Tarafı Meşe Ormanı ile Çevrili ve Üzerinde de Meşe Ağaçları Bulunan Taşınmaz )
Y20.HDE. 1999/6884ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Evvelce Kesinleşmiş Orman Tahdidi Bulunmayan Yerin )
Y20.HDE. 1999/6897ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y20.HDE. 1994/3465ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
Y20.HDE. 1999/8155ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında )
YHGKE. 1992/14-120ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Orman tahdidine itiraz )
YHGKE. 2007/20-399ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/4058ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Öncesi Orman Olan Taşınmaz Hakkındaki Tapunun Geçersizliği ve Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 1993/8431ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Öncesi Orman Olup Devletleştirilen Orman Arazisi )
Y3.CDE. 2003/4729ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİ ( Sanıklarca Ağaç Kesilen Yerin )
Y20.HDE. 1995/10436ORMAN NİTELİĞİNİN TESBİTİNDE BAKANLIK GÖRÜŞÜYLE YETİNİLEMEMESİ ( Orman Sınırlandırmasının İlk Kez Yapıldığı Yerdeki )
Y20.HDE. 2001/9073ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( İnceleme Usulü-Tespite İtiraz-Yetersiz ve Çelişkili Bilirkişi Raporu )
Y20.HDE. 2005/4606ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Mera Olarak Sınırlandırılan Taşınmazla İlgili Açılacak Tespite İtiraz Davasında Taşınmazın Bulunduğu Köy Veya Belediyenin Yasal Hasım Olduğu )
Y20.HDE. 2005/699ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Taşınmazın Tespit Dışı Bırakılma İşleminin Kesinleşmesinden Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleştiği Tarihe Kadar Orman Olduğunun Kabulü Zorunlu Olduğundan Bu Süredeki Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/9651ORMAN NİTELİĞİNİN TESPİTİ ( Tescil Davası-İmar İhya ve Zilyetlik Sebebine Dayanan Tescil Davası )
Y20.HDE. 2015/3332ORMAN NİTELİĞİNİN YİTİRİLİP YİTİRİLMEDİĞİ (2/B Uygulamasına İtiraz - Çekişmeli Poligonun 31.12.1981 Tarihinden Önce Bilim ve Fen Bakımından Tam Olarak Orman Niteliğini Yitirip Yitirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2007/4462ORMAN NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ ( Dava Derdestken - Zilyetliğin Korunması Davası/Davada Orman İdaresi ve Hazine Taraf Bulunmadığına Göre Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümleri Dairesinde Çözümleneceği )
Y20.HDE. 2001/6428ORMAN NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ ( Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunması )
Y20.HDE. 2012/7919ORMAN NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TESPİT ( Davacılar Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tespit Edilen Yer İçin Zilyetliğe ve Tescil Tapusuna Dayanarak Taşınmazların Adlarına Tescili İstemiyle Sadece Orman Yönetimine Husumet Yönelterek Dava Açtığı - Bu Tür Taşınmazlara Yönelik Açılacak Davalarda Orman Yönetimi ve Hazinenin Zorunlu Dava Arkadaşı Olduğu )
Y20.HDE. 2013/3976ORMAN NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Kadastro Davalarının Tespit Malikine Karşı Açılacağı - Mülkiyet Hakkının Hazineye Kullanma Hakkının Orman Yönetimine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2015/31ORMAN NİTELİĞİYLE TESPİT EDİLEN TAŞINMAZLAR ( 3402 S. K.'nun Md. 12/3 Hükmü Uyarınca On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dolduğu ve Tapuya Bağlandığı Tarihten İtibaren de Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2009/19420ORMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ (Taşınmazın Öncesinin ve Şimdiki Durumunun Tarım Yapılmaya Elverişli Olmayan Kısmen Orman ve Kısmen de Orman Bütünlüğünde Olması - Tarımsal Üretimin Yapılamayacağı/İmar ve İhyaya Dayalı Zilyetlikle Kazanma Şartlarının Davacılar Yararına Oluşmadığı)
Y20.HDE. 2009/2554ORMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikle Kazanılamayacağı - 2. Kadastronun Bütün Hükümleriyle Sonuçsuz Olduğu )
YHGKE. 1990/8-394ORMAN NİTELİKLİ YERİN TAPULANMASI
YHGKE. 2006/8-38ORMAN NÜFUSUNA KAYIT VE İKAMET ŞARTI ( Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Gereğince Kişilerin Hak Sahibi Olabilmesi İçin Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı Olmaları ve Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Geriye Yönelik En Az 5 Yıl Müddetle O Yerde İkamet Etmeleri Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/2855ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Komşu Parsellerin Durumları Gözönünde Bulundurulduğunda Çekişmeli Taşınmazın Uzman Bilirkişi Nitelendirmesindeki Gibi Açık Alanda Kalmadığının Orman Olduğunun Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2005/2622ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz/Taşınmaz Kayıt Miktar Fazlasını Oluşturduğu - Davaya Usulüne Uygun Katılan Yönetimin Davasının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2003/3691ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Kanuna Aykırı Biçimde 2/B Madde Uygulamasıyla Hazine Lehine Orman Dışına Çıkarılması Ve Tutanağın Beyanlar Hanesine Davalı Şirketin İşgalinde Olduğu Şerhi Konulması İşlemlerinin Yok Hükmünde Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2002/4452ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Kesinleşen Bu Olgu Davacıya Miras Ortaklığı Bakımından Güçlü Delil Teşkil Edeceği - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/6421ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın İşaretlenen Kesimlerinin Öncesi İtibariyle ve Halen Eylemli Orman Olduğu/Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9169ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi ve Mera Olduğu Belirlenen Taşınmazın İse 3402 Sayılı Yasanın 16/B Maddesi Gereğince Özel Sicile Yazılması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/14251ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Ancak Fiilen Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y3.CDE. 2004/5333ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Şerhden Sonra Tapunun Alınmış Olduğu Zaptın Düzenlendiği Tarihe Kadar da Eylemin Devam Ettiği Suçun Maddi ve Manevi Unsurlarının Oluştuğu - Orman Kanununa Muhalefet )
Y20.HDE. 2007/8766ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali Kararlarının Kesinleşmesi Sonucu Dava Konusu Parsellerin Kişiler Adına Olan Pay Tapu Kayıtlarının İptal Edilip Edilmediği Tapu Sicil Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
Y20.HDE. 2006/14072ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Eğimi Hassas Olarak Ölçülerek %12'nin Üzerinde İse 6831 Sayılı Yasanın 1/J Maddesi Kapsamı Dışında Orman Sayılacağı - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2005/13746ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Tespit Harici Bırakıldığı - Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında Gerekli Sürenin Geçmediği/Tapusuz Taşınmazın Tescili Davasının Reddi Gereği )
Y3.CDE. 2004/7609ORMAN OLAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE ZİLYETLİK ( Zilyetlik Satış Satın Alma Lehe Şerh Konulması Gibi Olaya Ters Düşen Herhangi Bir Hakkın Varlığından da Asla Sözedilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/4898ORMAN OLAN TAŞINMAZIN SATIN ALINMASI ( İyiniyet Kurallarından Yararlanamayacağı Gibi Tapu Kaydı Geçerli Hukuki Sebepten Yoksun Olduğundan Yasanın Koruyuculuğu Altında Bir Kayıt Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/1703ORMAN OLAN YER ( 1986 Yılında Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Dışına Çıkarıldığı Tarihe Kadar Orman Sayılan Bir Yer Olduğu - Bu Tarihe Kadar Orman Olan Bir Yerin Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilmesi Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2003/3671ORMAN OLAN YER ( Hazine Lehine Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Talebi - Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Taşınmazın Orman Olduğu Saptanmış Olduğundan Talebin Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 2004/14022ORMAN OLAN YER ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Suça Konu Yerde Bulunan Zabıt Tesis Niteliğindeki Binanın 6831 S.Y'nın 93/4. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/10046ORMAN OLAN YER ( Tapu İptali ve Tescil - Parsel Yapılan Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Komşu Parsele Uygulanan Tapu Kaydının Bu Yönü "Orman" Okuması Nedeniyle Tarla Niteliği İle Hazine Adına Tespit Gördüğü/Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 1994/268ORMAN OLAN YERİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması İle Çözümlenmesi )
YHGKE. 1985/218ORMAN OLAN YERİN TESCİLİ DAVASI ( Çekişmeli Parselde Özel Mülk Niteliğinde Bir Kesimin Varlığını Kabule Olanak Olmadığından Orman Müdürlüğü Adına Tescile Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2009/22425ORMAN OLARAK HAZİNE ADINA TESCİL ( İşgal ve Faydalanma - Suç Yeri Kesinleşen Orman Alanı İçinde Kaldığından Üzerinde Dikili Olan Fındık Ağaçlarının Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/4890ORMAN OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKEN YER ( Mülkiyet Belgesi Olmayan Etrafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükse Dahi Orman Sayılan Yer Olarak Kabul Edilmesi )
Y20.HDE. 2008/7059ORMAN OLARAK KAMULAŞTIRILAN VE ORMAN REJİMİ İÇİNE ALINAN YERLER ( Orman Sayılan Yerlerden Oldukları - Zilyetlik İle Kazanılamayacakları )
Y8.HDE. 2004/8721ORMAN OLARAK SAPTANAN YER ( Kesinleşen Tapulama Mahkemesi Kararıyla - 2/B Maddesi Uygulamasıyla Nitelik Kaybından Dolayı Orman Dışına Çıkarılamayacağı ve Orman Niteliğinin Ortadan Kaldırılamayacağı )
Y20.HDE. 2008/8597ORMAN OLARAK SINIRLANDIRILAN YER ( Yapılan Orman Kadastrosunda Orman Sınırları Dışına Çıkarılmış Olsa Bile Bu Durum O Yerin Hukuken Orman Olma Konumunu Değiştirmediği )
Y20.HDE. 2004/12492ORMAN OLARAK SINIRLANDIRILIP KESİNLEŞEN TAŞINMAZ ( Tapuda Kayıtlı Olduğu Kabul Edilemeyecek Taşınmazla İlgili Hak düşürücü Süre Geçirildikten Sonra Açılan Tapu İptali Tescil Davasının Dinlenemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/5425ORMAN OLARAK SINIRLANDIRMA ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce 1967 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Çekişmeli Taşınmazın 6831 S. Kanunun 17/2. Md. Hükmüne Göre Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ve Bu Tür Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2011/8918ORMAN OLARAK SINIRLANDIRMA ( Devlet Ormanı Sınırında Bulunan Taşınmazların Özel Orman Olarak Sınırlandırılması Mümkün Olmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2015/15631ORMAN OLARAK SINIRLANDIRMA ZORUNLULUĞU (Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Bu Tür Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılmasının Zorunlu Olduğu)
Y20.HDE. 2010/3249ORMAN OLARAK TAHSİS ( Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Sınırları Dışında Bırakılan Taşınmazın Her Zaman Orman Sınırları İçine Alınması ya da Hazine Tarafından Orman Olarak Tahsis Edilmesinin Her Zaman Olası Olduğu )
Y20.HDE. 2005/562ORMAN OLARAK TAPULAMA DIŞI BIRAKILAN ARAZİLER ( Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Orman Olarak Tapulama Dışı Bırakılan Yerlerin Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2005/61ORMAN OLARAK TAPULAMA DIŞI BIRAKILAN ARAZİLER ( Orman Olduğu Belirlenen Taşınmazların Bu Niteliklerini Yitirdikleri Gerekçesiyle 2/B Alanı Olarak Belirlenmelerinin Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2005/8207ORMAN OLARAK TAPULAMA DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Tescil İstemi - Ancak Yörede Yapılacak Orman Kadastrosunda OTS Dışında Bırakılması Halinde ve O Tarihten Başlamak Üzere Orman Olmadığının Kabul Edilebileceği )
Y20.HDE. 1997/10705ORMAN OLARAK TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Kesinleşen Tesbitte Belirtilen Taşınmazın Çapının Sonradan Değiştirilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/10851ORMAN OLARAK TESBİT EDİLEN YERE EV VE BAHÇE YAPMA ( Kadastro Komisyonu Sanığın Suça Konu Ev İle Bahçenin Yapmış Bulunduğu Yerin Kesinleşmiş Orman Tahdidi İçerisinde Kaldığının Tesbit Edildiği - Müsadereye Yönelik Kararın Dosya İçeriğine Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2002/9993ORMAN OLARAK TESBİTİN İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Taraflar Gelmese Dahi Toplanması Mümkün Olan Deliller Toplanıp İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2011/3500ORMAN OLARAK TESCİL ( Tapu İptal Tescil - Taraflar Arasında Taşınmaza İlişkin Kesin Hüküm Oluşmuş ve Taşınmazın Orman Olan Bölümleri Bu Kesin Hüküm İle Belirlendiği/Tekrar Orman İncelemesi Yapılamayacağı )
Y1.HDE. 2001/5319ORMAN OLARAK TESCİL ( Tapu İptali-Orman İdaresince Hazineye Karşı Dava Açılması )
Y20.HDE. 2013/4628ORMAN OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( On Yıllık Süre İçinde Dava Açıldığı - Kanundaki Değişikliğin Derdest Davalarda da Uygulanması Gerektiğinden Tapu Kaydı Koşulu Aranmaksızın İşin Esasına Girileceği/Tapu İptali ve Tescil İstemi )
YHGKE. 2013/20-559ORMAN OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ / TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Açma Süresi - 3402 S. Kanun Uyarınca 30 Günlük İtiraz Süresi İçerisinde Tutanağa Karşı Dava Açabileceği/Bu Süre Geçtikten Sonra da Tapuya Dayalı Olsun veya Olmasın 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçerisinde Kadastrodan Önceki Sebeplere Dayalı Olarak Dava Açabileceği Gözetileceği )
Y20.HDE. 2013/3637ORMAN OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLAR ( Yüzölçümleri İle İlgili Hesap Hatasının Tavzihle Düzeltilmesi Mümkün Olduğu - Yüzölçümü Hatalarının Tadadi Olarak Gösterilen Yargılamanın Yenilenmesi Hallerinden Olmadığı/ Verilen Ret Kararı Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/1165ORMAN OLARAK TESCİL KARARI VERİLEN BÖLÜMLER ( Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1999/7-1008ORMAN OLARAK TESCİLE KARAR VERİLEMEMESİ ( Orman İdaresince İtiraz Edilmeyerek Kesinleşen Kadastro Tesbitine Karşı Üçüncü Şahsın Açtığı Davada )
Y20.HDE. 2014/3081ORMAN OLARAK TESCİLİNE KARAR VERİLEN TAŞINMAZ ( Tapu Kayıtlarına Orman Sınırı Dışına Çıkarıldıklarına Dair Şerh Konulamayacağı Halde Hüküm Yerinde Bu Hususta Şerh Verilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazda Bulunan Kullanım Durumunun Düzeltilmesi İstemi )
Y20.HDE. 2004/4794ORMAN OLARAK TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Gerçek Niteliği Tarım Arazisi Olmayan Tarım Yapılmayan - Zilyetlikle Kazanımından Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/7501ORMAN OLARAK TESPİT DIŞI BIRAKILAN YER ( Tescil İstemi - Taşınmazın Bulunduğu Yerde Yapılan Orman Kadastrosunda Taşınmaz Tahdit Dışında Kaldığına Göre Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilebilmesi Bu Tarihten Sonra Olanaklı Hale Geldiği )
Y20.HDE. 2008/5190ORMAN OLARAK TESPİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Husumetin Hazine Yanında Orman Yönetimine de Yöneltileceği - Ormanların Mülkiyetinin Hazineye İntifa Hakkının İse Orman Yönetimine Ait Olduğu )
YHGKE. 2008/14-154ORMAN OLARAK TESPİT EDİLEN YER ( Taşınmazın Özelliğinden Dolayı Kullanım Belirlenmesi Yapılamayacağı - Köyler Arasındaki İdari Sınır Tespiti İle Oluşan Muarazanın Giderilmesi Davası )
Y3.CDE. 2005/11681ORMAN OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER ( Bu Vasfı Tapu Siciline Hazine Adına Kaydedildiğinden Sanığın Mahkeme Kararının Kesinleştiği ve Tapuya Kayıt Tarihi Olan Tarihten Sonraki Eylemlerinde Suç Kastının Yokluğundan Söz Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2015/6184ORMAN OLARAK TESPİT EDİLEN YERLER ( Gerçek Kişiler Tarafından Davaya Konu Yapılan Bölümlerinin Gerçek Kişiler Adına Tescili İçin Bu Yerlerin Orman Sayılmayan Yerlerden Olması Yeterli Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2005/156ORMAN OLARAK TESPİT HARİCİ BIRAKILAN BÖLÜM ( Tamamının Orman Sınırı İçine Alınması Bakımından Hazineye Husumet Yönelterek Genel Mahkemede Dava Açması Gereği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2007/603ORMAN OLARAK TESPİT HARİCİ BIRAKILAN YER ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Taşınmazın Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleşeceği Güne Kadar Orman Olarak Kabulü Gerektiğinden Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2016/4158ORMAN OLDUĞU HALDE ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLERDE ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMASI YAPILMASI VE İLAN EDİLMESİ ( Kadastro Mahkemesince Orman Kadastrosuna İtiraz Davası Yönünden Davanın Elde Tutularak Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası Yönünden Davanın Tefrikine Karar Verilerek Görevsizlik Kararı Verildiği - Davaya Konu Talebin Tescile Dair Olduğu ve Tapusuz Taşınmazın Tescil Hükmünün Asliye Hukuk Mahkemesince Verileceği/Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası Yönünden Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y20.HDE. 2010/455ORMAN OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili - Arazinin Öncesi İtibarıyla Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/Davaya Konu Taşınmazın Krokide ( A ) İle Gösterilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliğinde Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/24ORMAN OLDUĞU İDDİASIYLA TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE iKTİSABINA DAYANAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Raporu ile Memleket Haritasının Çelişkili Olması )
Y8.HDE. 2003/4898ORMAN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN YER ( Taşınmazın 6831 Sayılı Orman Yasasının 17/2.Maddesi Karşısında Ve Orman İçi Açıklıkların Zilyetlikle Kazanılıp Kazanılamayacağının Düşünülmesi Gereği - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2005/11097ORMAN OLDUĞU KABUL EDİLEN BÖLÜMLER ( İlişkin Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Rapor ve Krokisinin İnfaza Olanaklı Olmadığı )
Y20.HDE. 1992/12243ORMAN OLDUĞU TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Gerçek Kişilere Dağıtılamayacağı ve İlgili Tapu Kaydının Geçersizliği )
Y20.HDE. 2014/4113ORMAN OLDUĞUNUN TESPİTİ ( En Eski Tarihli Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafları ve Tespit Tutanaklarının Düzenlendiği Tarihten 15 - 20 Yıl Önce Çekilmiş Stereoskopik Hava Fotoğrafları ve Bu Fotoğraflara Dayanılarak Üretilmiş Orijinal Renkli Memleket Haritaları İle Taşınmazların Niteliğinin Bu Belgelerde Ne Şekilde Görüldüğü Orman ya da Orman İçi Açıklık Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y20.HDE. 2005/6996ORMAN OLGUSU ( Kararda Orman Olan Taşınmaz Bölümleri Miktar Bakımından Azalmış Davalı Adına Tescil Edilen Bölüm İse Arttığı - Kararı Davalı Gerçek Kişi Temyiz Etmediğine Göre Artık Bu Bölümlerin Orman Olgusunun Kesinleştiği/Davacı Orman Yönetimi Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu )
YHGKE. 2003/20-266ORMAN OLMADIĞI BİLİMSEL YÖNTEMLERLE SAPTANAN YER ( Daha Önce Hazine Tarafından Açılan Dava - Orman Bakanlığınca Dava Açılması/Kesin Hükmün Varlığından Söz Edilemezse de Yanları Bağlayan Güçlü Bir Delilin Varlığı )
Y8.HDE. 2005/2653ORMAN OLMAYAN YER ( Kadastroca Çalılık Ve Taşlık Olarak Tespit Dışı Bırakılan Yerin Tescil Talebinin Kabulünün Doğru Olduğu )
Y14.HDE. 2001/2113ORMAN OLMAYAN YER NİTELİĞİNDEKİ MAKİLİK ALAN ( Gerçek Kişi Adına Yapılan Tescilden İtibaren Hak Düşürücü Süre )
Y3.CDE. 2002/13629ORMAN OLMAYAN YERDEN AĞAÇ KESMEK ( Hazine Arazisinden Meşe Ağacı - Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2006/1531ORMAN OLMAYAN YERLERDEN AĞAÇ KESMEK ( Tapulu Araziden - Ormanlarda Yetişen Ağaç Cinsinden Emval Kesmek Suçunu Oluşturabileceği )
Y3.CDE. 2000/1647ORMAN OLMAYAN YERLERDEN ORMANLARDA YETİŞEN CİNSTEN EMVAL KESME ( Sanığın Orman Yasasına Muhalefetten Cezalandırılması )
Y20.HDE. 1996/1445ORMAN OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası Konusu Taşınmaz )
Y16.HDE. 2003/9046ORMAN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Orman Tahdit Haritasının Bulunmaması Halinde Hava Fotoğrafları Memleket Haritası ve Amenejman Planlarının Getirtilerek Bilirkişilerden Düşünce Alınması )
Y3.CDE. 1992/11440ORMAN ÖRTÜSÜ ( Yangın Kalıntıları - Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2005/5292ORMAN ÖRTÜSÜNÜ BOZMA ( Sanığın Suç Konusu Yerde Ev Yapmak Amacıyla Taşları Toplayıp Düzeltme Yaptığı/Orman Kadastrosu Sırasında Yerin Orman Sınırları İçinde Kaldığını Öğrenince Terk Ettiğini Bir Daha da Müdahalede Bulunmadığını - Suç Tarihinin Kesin Olarak Bilirkişiye Açıklattırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1991/7710ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRIP TARLA HALİNE GETİRMEK ( Aynı Kasıt Altında Aynı Mevkiinde Birbirine Yakın Üç Ayrı Saha Üzerindeki-Teselsül )
Y3.CDE. 2003/12042ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK ( Köy Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Azalarının Köye Su Getirmek İçin - 4483 Sayılı Kanun Gereğince İşlem Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2000/3928ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Orman Arazisinde Çilek Ekimi Yapan Sanık )
Y3.CDE. 1998/12217ORMAN ÖRTÜSÜNÜ TAHRİP ( Orman Kanununa Aykırı Davranış - Kızılçam Fidanı ve Pırnal Meşesi Kesmek/Suçun Tamamlanması )
Y3.CDE. 1991/13028ORMAN ÖRTÜSÜNÜ TAHRİP EDEREK HAYME/ÇADIR YAPMAK
Y3.CDE. 1995/1046ORMAN ÖRTÜSÜNÜ TAHRİP EDEREK YENİDEN TARLA AÇMAK SUÇU ( Sanığın Orman Alanındaki Fidanları Sökerek Arazinin Etrafına Avla Yapması )
Y3.CDE. 2009/3659ORMAN ÖRTÜSÜNÜ TARLA HALİNE GETİRMEK ( İşgal ve Faydalanma Suçundan Yargılanıp Üzerindeki Evin ve Ağaçların Müsaderesine Karar Verilmesi ve Hakkında Tutanak Düzenlenip Dava Açılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/4844ORMAN ÖRTÜSÜNÜN KALDIRILMA TARİHİ ( Orman Örtüsünün Kaldırılma Tarihinin Belirlenerek Eylemin Açma mı İşgal mi Olduğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2005/11636ORMAN ÖRTÜSÜNÜN KALDIRILMASI ( Suretiyle Ağaç Yetişmesi Engellendiği Gibi Tepe Sürgünleri ve Yan Dalların Yenilmesi Ağaçların Gelişimini Engelleyeceğinden Farazi Olarak Ağaçlandırma Masrafına Hükmedilebileceği )
YHGKE. 1992/20-714ORMAN ÖRTÜSÜNÜN YOK EDİLMİŞ OLMASI ( Zilyetlikle iktisap )
Y3.CDE. 2003/5238ORMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETME ( Bilirkişi Raporunda Belirtilen Yerin Orman Özelliğini Kaybettiği ve Sahadan Ağaç Kesilmediği de Gözetilerek Ağaçlandırma Giderine Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y20.HDE. 2005/3347ORMAN PARSELİ ( Çekişmeli Taşınmazın Dört Tarafının Orman Parselleri ile Çevrili Olduğuna-Orman İçi Açıklık Niteliğinde Bulunduğuna-Bilirkişi Raporuna Göre Eylemli Biçimde Orman Olduğu Saptandığına Göre Dava Konusu Yerin Orman Olarak Tescilinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2004/9476ORMAN PARSELİ İÇERİSİNDE KALAN MUHDESAT ( Zilyedlik Hakkının Tapuya Şerhinin Talep Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2004/756ORMAN PARSELİ İÇERİSİNDE KALIP KALMAMA DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmaz Parçasının - Tapu Miktarıyla Kadastro Sırasında Tesbit Edilen Miktarın Farklı Olması )
Y20.HDE. 2015/5285ORMAN PARSELİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN KISMIN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Taşınmazın Kadastro Tutanağının Dava Tarihinde Kesinleşmemiş Olması - Kadastro Tutanağının Tanzimi Tarihinden Tutanağın Kesinleşmesine Kadar Geçecek Zaman İçindeki İtiraz Ve Davalar İçin Kadastro Mahkemesinin Görevli Olması Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/57ORMAN PARSELİNİ AÇMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Miktar Fazlasının Parseli Açma Suretiyle Oluşturulduğu/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2005/381ORMAN RAPORU ( Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Açıklanan Bölüm İle Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirtilen Kesimlerini Yüzölçümleriyle Birlikte Ayrı Ayrı Gösterir Şekilde Müşterek İmzalı Ortak Ek Rapor Alınması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y3.CDE. 2003/3940ORMAN REJİMİ ( Suç Yerinin Niteliği - Bakanlar Kurulu Kararı İle İlan Edilen Hudutlar Dahilinde Kalıp Kalmadığı/Orman Sahası Dışında İse 2873 Sayılı Yasanın Uygulama Alanının Bulunup Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2003/9508ORMAN REJİMİ ALTINA ALINAN YERDE ORMAN SUÇU İŞLENMESİ ( Cezanın İki Misli Olarak Hükmedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1999/10668ORMAN REJİMİ ALTINA ALINMIŞ VEYA MUHAFAZA ORMANI OLARAK AYRILMIŞ YERLERDEN OLUP OLMAMA ( Ağaçlandırma Sahası )
Y3.CDE. 2002/5876ORMAN REJİMİ ALTINDAKİ YER ( Sanığın Emvali Temin Ettiği Yerin Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2015/258ORMAN REJİMİ DINIŞINA ÇIKARMA ( Tapu Kaydının İptali ve Tescili - İşlemin Kesinleştiği Bölümlerin Eylemli Halinin Tespit Edilerek Çekişmeli Taşınmazın Halen Orman Niteliği İle Tapuda Kayıtlı Olan ve 2/B Madde Uygulamasına Konu Edilmeyen Bölümünde Kaldığının Belirlenmesi Halinde Tapu Kaydının İptaline Karar Verilmesi Tescil Yönünde Hüküm Kurulmaması Gerektiği )
Y8.HDE. 1984/4985ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKAN YER ( Müruruzamanla İktisap )
Y20.HDE. 2008/1524ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1988/8-291ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Öncesinin Devlet Ormanı Olduğunun Anlaşılması )
Y20.HDE. 2012/8028ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLA İLGİLİ TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kaldığı ve Nitelik Kaybına Uğradığı İddası - Çekişmeli Taşınmazın 6831 S.K. 2/B Uygulamasına Tabi Olduğunun Gözetileceği )
Y16.HDE. 1992/3616ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR ( Hazine Adına Tescil Edilebilmesi )
Y20.HDE. 2005/2065ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Dört Sınırı Fundalık Okuyan Tapuya Dayanarak Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası - Böyle Bir Tapu Kaydına Dayanılarak Gerçek Kişi Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/14311ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Hangi Yasa Döneminde Olursa Olsun Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerler Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1999/1-857ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Tapu iptali ve tescil )
YHGKE. 1997/7-128ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Zilyedlikle İktisap )
Y3.CDE. 1999/6974ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILMA ( Ağaç Kesmek - Hazine Adına Çıkarılmışsa Hırsızlık Tarım Alanı Olarak Çıkarılmışsa OK.m.116/B'deki Suçun Oluşması )
Y17.HDE. 1999/1902ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARILMA ( Taşınmaz Üzerinde Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresinin Dolmamış Olması )
Y1.HDE. 2003/11025ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARIMIŞ TAŞINMAZ ( Somut Olayda Çekişmeli Taşınmazın 6831 Sayılı Kanunun 1744 Sayılı Yasa ile Değişik Hükmü Uygulanarak Orman Rejimi Dışına Çıkarılmış Olması )
Y20.HDE. 2001/6913ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARMA ( Taşınmazların Devlete Kaldığı - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2009/129ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Hazine Adına Yapılacağından Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/7882ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti - İdareye Davalı Şirketin Tasfiye İle Sınırlı Olmak Üzere İhyasını Sağlanmasını Teminen Tasfiye Memuruyla Ticaret Sicil Memurluğuna Husumet Yöneltmek Üzere Süre Verileceği )
Y20.HDE. 2010/5293ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ ( Orman Sınırları İçinde İken Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmaza Ait Tapu Kaydının İptali ve Tescil Niteliğinde Olduğu - 3402 S.Y'nın 12/3. Md. Hükümlerinin Uygulanma Olanağının Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2005/6839ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydı Üzerine Bu Konuda Şerh Konulduğu İddiası - Husumetin Hazineye Yöneltilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/11270ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER ( Ancak Fiilen Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğü'nce Tespit Edilen Yerler Talep Üzerine Maliye Bakanlığı'nca Orman Genel Müdürlüğü'ne Tahsis Edileceği )
Y20.HDE. 2005/3147ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTMA ( Fiilen Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y20.HDE. 2005/11131ORMAN REJİMİ DIŞINA ÇIKARTMA İŞLEMİ ( Davacı Kişi Yararına Bir Sonuç Doğurmayacağı - Hazine Tarafından Her Zaman Tapu İptali Davası Açılabileceğine Göre Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/13136ORMAN REJİMİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLECEK TAŞINMAZ ( Taşınmazın Sözkonusu Bölümünün Dere Yatağı Olarak Tesciline Karar Verilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y3.CDE. 2005/5166ORMAN REJİMİNE ALINIP MİLLİ PARK SAHASI OLARAK AYRILAN YER ( Köy Muhtarının Sözkonusu Yazıları İlan Etmediği ve İlam Tutanağını İmzalamadığı - Mülki Birimde İlan Edilip Edilmediği Araştırılarak Cezada Artırım Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/3591ORMAN REJİMİNE ALINMA VEYA TABİAT PARKI OLARAK AYRILMA ( Araştırılması Gereği - Gecekondu Kanununa Aykırılık )
Y3.CDE. 1995/13492ORMAN REJİMİNE ALINMANIN ARAŞTIRILMASI ( Orman Suçu - Cezada Artırım Yapılamayacağı )
YİBGKE. 1932/15ORMAN RESMİ ( Köylülerin Mahalli İhtiyaç İçin Kendi Araçlarıyla Pazar Yerlerinde Sattıkları Odun ve Kömür - 3116 s.Orman Kanunundan Önce )
Y3.CDE. 1990/6408ORMAN SAHASI ( Bilim ve Fen Bakımından Orman Vasfı Kaybedilmiş Olsa da İdarece Orman Sahası Dışına Çıkarılma Gereği )
Y3.CDE. 2007/1581ORMAN SAHASI ( İşgal ve Faydalanma/Suça Konu Sanığın İşgalindeki Yerin Orman Olarak Kesinleşen Saha İçinde Olduğu - Suçun Oluştuğu )
Y3.CDE. 2004/9056ORMAN SAHASI ( Orman Kadastrosunun Kesinleştiği - Orman Dışı Olarak Tesbit Edilen Bir Yerin Arazi Kadastro Çalışmasında Orman Alanı İçinde Alınmasının Mümkün Bulunmamasına Göre Orman Alanı Dışında Kalan Tesisin Müsadere Edilemeyeceği )
YHGKE. 1993/16-812ORMAN SAHASI DIŞINA ÇIKARILMA ( Zilyetlikle iktisap )
Y3.CDE. 2003/1887ORMAN SAHASI İÇİNDE KALAN BİNA VE TESİSLER ( Bilirkişi Raporlarından Orman Sahası İçerisinde Kaldığı Anlaşılan Bina ve Tesislerin 6831 Sayılı Yasa Gereğince Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 1995/2640ORMAN SAHASINA DEVAMLI OLARAK KÖMÜR OCAĞINDAN ÇIKAN POSALARI ATMAK ( İşgal ve Faydalanma Kastı )
Y3.CDE. 2008/8575ORMAN SAHASINDA BULUNAN EVİ KULLANMAK ( Eylemin Toprağın Üretim Gücünden Faydalanmaya Yönelik Olmayan İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturduğu - İşgal ve Faydalanma Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu )
Y3.CDE. 2004/6379ORMAN SAHASINDA İŞGAL VE FAYDALANMA ( Mevcut Taşları Alıp Götürmeye Yönelik Olduğu - Eylemin 6831 Sayılı Kanunun 91/6 Kapsamına Girdiği Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2007/12395ORMAN SAHASINDA KÖY MEZARLIĞI YAPMAK ( Diri Örtü Kaldırarak Tel Çekmek Üzere Kazık Çakmak - Eylemin Toprağın Üretim Gücünden Yararlanma Amacından Kaynaklanmayan İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2003/5689ORMAN SAHASINDA TARLA AÇMAK ( Sanık Hakkında Orman Sahasında Tarla Açmak Fiilinden Dava Açılması )
Y3.CDE. 2004/2ORMAN SAHASINI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Orman İçine Ev Yapmak Amacıyla Ağaç Kesmeden Zemini Düzelterek İşgal Eden Sanık )
Y3.CDE. 2003/2305ORMAN SAHASININ TRAKTÖRLE SÜRÜLMESİ ( Suç Konusu Yeri Traktörle Süren Sanığın Bu Yerin Orman Olduğunu Bilebilecek Durumda Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2012/5231ORMAN SAVINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Tahdidin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanmasıyla Çözümleneceği - Sınırlandırmada 4785 S.K. Hükümlerinin Nazara Alınacağı)
Y20.HDE. 2016/9413ORMAN SAVINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Taşınmazın Bakanlık Oluru İle "Tabiat Parkı"Olarak Tescil Edildiği - Orman Olduğu Saptanan Taşınmaz Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2009/18892ORMAN SAVINA DAYALI TAPUYA TESCİL ( Kadastro Tespitine İtiraz - İddianın İleri Sürülüş Biçimine Göre Yönetimin Davası Mera Olarak Sınırlandırılan Parsellerin Orman Savına Dayalı Tapuya Tescile Ait Olup Bu Tür Davalar Bir Süreye Tabi Olmaksızın Yönetimce Her Zaman Açılabileceği )
Y8.HDE. 2003/7562ORMAN SAYILAN ALAN İLE ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN ALAN ARASINDAKİ TAŞINMAZ ( Ormanlık Alan Ve Orman Dışına Çıkarılan Bölümden Ayrı Ve Bağımsız Bir Taşınmaz Niteliğinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Tapusuz Taşınmazın Tescili Talebi )
Y7.HDE. 2008/3401ORMAN SAYILAN BÖLGE ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yöntemince Araştırma Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/4753ORMAN SAYILAN BÖLÜMLERİN BELİRLENMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Yapılacak Keşifte Eski Tarihli ( 1955 ) Hava Fotoğrafları İle Memleket Haritaları Kadastro Paftası İle Aynı Ölçekte Denkleştirilip Çakıştırılacağı )
Y7.HDE. 1994/5054ORMAN SAYILAN HALLER ( Taşınmazın Bölgede Yapılan ve Kesinleşen Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Kapsam Dışında Kalması )
YHGKE. 1989/16-266ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Kanunu Uyarınca Bu Nitelikteki Taşınmazların Hazine Adına Tescilinin Gerekmesi )
YHGKE. 1987/8-571ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Açılan Tescil Davasında Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Belirlenmesinden Sonra Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2007/585ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosu Yapılmamasına Rağmen Paftada Gösterildiği - Tahdit Sınırları Dışında Bırakılarak Kesinleşinceye Kadar Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanılmasının Söz Konusu Olmadığı )
Y20.HDE. 2008/1847ORMAN SAYILAN TAŞINMAZ ( Taşınmaz ve Çevresinin Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Belirlenmesi Halinde Dayanak Vergi Kayıtları Sınırda Orman Bulunduğu ve Açık Yön Bırakmadan Taşınmazı Kapsamadığından Yüzölçümlerine Değer Verilerek Kapsamlarının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2006/9415ORMAN SAYILAN TAŞINMAZLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/1399ORMAN SAYILAN VE SAYILMAYAN BÖLÜMLERİN TESPİTİ ( Yüzölçümleri Tespit Ettirilerek Bu Yönde Bilirkişilerden Ortak Düzenlenmiş Ek Rapor Alınması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2004/2248ORMAN SAYILAN VE TAŞLI ALAN OLARAK BELİRLENEN KISIMLAR ( Artakalan Bölümünün Davalılar Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz/Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmamış Olması )
Y17.HDE. 1995/91ORMAN SAYILAN YER
Y8.HDE. 1986/10866ORMAN SAYILAN YER
Y8.HDE. 1987/12825ORMAN SAYILAN YER
Y20.HDE. 2005/8969ORMAN SAYILAN YER ( % 12'den Fazla Eğimli Makilik Yerler Orman Sayıldığı - İhtilaf Konusu Yerde Maki Ağaçları Bulunduğu ve Eğimin % 20 Olduğu Anlaşılmasına Göre Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2003/12591ORMAN SAYILAN YER ( 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2001/8847ORMAN SAYILAN YER ( 3573 Sayılı "Zeytinliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması Hakkındaki Kanun'da Açıklanan Islah ve Temlik İşlem ve Şartlarının Yerine Getirilmiş Olması Halinde Yabani Zeytinliğin Yasa Hükmü Gereği Kazanılabileceği )
Y3.CDE. 2004/15248ORMAN SAYILAN YER ( Ateş Yakılan - Bilirkişi Raporu Açıklığa Kavuşturulmadan Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/786ORMAN SAYILAN YER ( Bilim ve Fen Bakımından Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Davanın Reddi Gereği - Zilyetliğe Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi )
Y3.CDE. 2002/7666ORMAN SAYILAN YER ( Bilirkişi Raporu Düzenlenerek Suç Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y7.HDE. 2004/557ORMAN SAYILAN YER ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Orman Sınırlandırma Harita Ve Tutanağının Yerine Yöntemine Uygun Şekilde Uygulanması Yoluyla Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2000/1177ORMAN SAYILAN YER ( Böğürtlen ve Çalılıklar Bulunması - Eğimin %25-30 Olup Muhafaza Karakteri Taşıması )
Y16.HDE. 2002/6384ORMAN SAYILAN YER ( Bölgeye İlişkin Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Amenajman Planları Getirtilerek Ormanı Bilirkişiden Düşünce Alınması )
Y20.HDE. 2003/4378ORMAN SAYILAN YER ( Çekişmeli Parselin Vergi Kayıtlarının Oluşturulduğu Tarihten Sonra Sınırdaki Eylemli Devlet Ormanından Açılmak Suretiyle Tarım Alanına Dönüştürülmeye Çalışılması/Hazine Adına Tespitine Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2011/7707ORMAN SAYILAN YER ( Çekişmeli Parseller Kesinleşmiş Orman Tahdidi Dışında Bırakıldığından Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Kabul Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/1409ORMAN SAYILAN YER ( Çekişmeli Taşınmazın Funda veya Maki Çalılık Olarak Tespit Dışı Bırakılması Nedeni İle Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Tapusuz Taşınmazın Tescili Talebi )
Y7.HDE. 2005/1053ORMAN SAYILAN YER ( Dava Konusu Taşınmazın Sınırında Eylemli Biçimde Devlet Ormanı Bulunduğu Halde Çekişmeli Taşınmazın Öncesinin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Yönünde Yöntemine Uygun Bir Araştırma ve Soruşturma Yapılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/9906ORMAN SAYILAN YER ( Davacı Tapu Kaydına Vergi Kaydına ve Zilyedliğe Dayanarak Taşınmazın Orman Kadastrosu Sırasında Orman Sınırı İçine Alınması İşleminin İptalini İstediği - Parsellerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğundan Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2014/6873ORMAN SAYILAN YER ( Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiası - Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2001/3455ORMAN SAYILAN YER ( Doğal Olarak Yetişen veya Emekle Yetiştirilen Ağaç ve Ağaççık Topluluklarının Yerleriyle Birlikte Orman Sayılması )
Y20.HDE. 2001/5590ORMAN SAYILAN YER ( Doğal Olarak Yetişen veya Emekle Yetiştirilen Ağaç ve Ağaççık Topluluklarının Yerleriyle Birlikte Orman Sayılması )
Y8.HDE. 2005/7537ORMAN SAYILAN YER ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Tarafların Hususi Hukuk Hükümlerine Göre Zilyetlik Kuramayacakları/Taşınmazın Miras Bırakan Tarafından Sağlığında Davacıya Bırakıldığı ve Davalının Bu Yerdeki Ürünleri Topladığı Belirlendiğine Göre Davanın Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/13799ORMAN SAYILAN YER ( Her Çeşit Bina ve Ağıl İnşaası ve Hayvanların Barınmasına Mahsus Yerler Yapılması ve Yerleşilmesinin Yasak Olduğu - Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
Y7.HDE. 1986/23425ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitinden Önce Yapılan ve Kesinleşmiş Olan Orman Kadastro Haritası ve Tutanağının Uygulanması )
Y20.HDE. 2005/2137ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı/Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/2266ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davacıların Tutunduğu Tapu Kayıtlarının Cinsinin Kestanelik Olmadığına Çalılık ve Tarla Niteliğinde Olduğuna ve 4785 Sayılı Yasa Karşısında Hukuki Değerini Kaybettiğine Göre Davanın Reddi İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/10935ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Anlaşıldığı )
Y20.HDE. 2005/6218ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitine ve Orman Kadastrosuna İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2010/11685ORMAN SAYILAN YER ( Kadastro Tespitine ve Orman Kadastrosuna İtiraz Davası - Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makiliklerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Bilimsel Olarak Eğimin % 12'yi Aştığı Yerlerin Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyacağı )
Y20.HDE. 2002/9196ORMAN SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayalı Tescil - Yörede Orman Kadastrosunun Yapılıp Kesinleştiği Güne Kadar Orman Sayılacağı/Ancak Orman Kadastrosunun Sınırları Dışında Bırakılması Halinde Sözkonusu Olacağı )
Y20.HDE. 2010/7286ORMAN SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Orman veya Ormandan Açma Değilse Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Eylemli Ormandan Açma Yapılarak Kazanıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/2513ORMAN SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Davalı Adına Kadastrosu Yapılan Taşınmazın Kayıtlarının Sınırlarında Orman Olması )
Y8.HDE. 2005/4679ORMAN SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Davasının Reddi - Davalı Hazinenin Taşınmazın Kendi Adına Tapuya Tescili Hakkında Olumlu Veya Olumsuz Karar Verilmesi Zorunluluğu )
Y20.HDE. 2005/7567ORMAN SAYILAN YER ( Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Yer Alan ve Orman Sayılan Yerin Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göze Özel Kişi Adına Tescilinin İstenememesi-Ayrıca Söz Konusu Bu Yere Yapılan İnşaatın Kal'ine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2001/20-1168ORMAN SAYILAN YER ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Olan Yerlerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının O Yere Uygulanmasıyla Belirleneceği )
YHGKE. 2007/20-237ORMAN SAYILAN YER ( Muhafaza Karakteri Taşıyan Makilik ve Fundalıklar 6831 Sayılı Kanunun 1/J Maddesi Gereği Orman Sayılan Yerlerden )
Y20.HDE. 2012/3880ORMAN SAYILAN YER ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Orman Sayıldığı - Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacakları ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyecekleri )
Y8.HDE. 2004/8182ORMAN SAYILAN YER ( Orman Kadastro Çalışmaları Yapılmayan Yerde Zilyetlikle Kazanma - Gerekçesiz Ormancı Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/6779ORMAN SAYILAN YER ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Bilirkişiler Marifetiyle Yeniden Keşif Yapılarak Suça Konu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y20.HDE. 2001/4365ORMAN SAYILAN YER ( Orman Sayılan Yerlerden Olduğu için Tapulama Dışı Bırakılmasına İlişkin Kararın Yargıtaydan Geçerek Kesinleşmesinin Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
Y3.CDE. 2004/8320ORMAN SAYILAN YER ( Orman Sınırları Dışarısına Çıkartılan Yer Dışında Kalan Sahanın Olduğu - Önceki Mahkumiyete Konu Yer İle Bu Davaya Konu Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/19515ORMAN SAYILAN YER ( Orman ve Arazi Kadastrosuna İtiraz - Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında da Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2007/20-284ORMAN SAYILAN YER ( Ormanlar İmar Uygulamasına Tabi Tutulamayacakları - Tutulmuşsa Tapunun Yasal Dayanağı Olmadığından Yapılan İşlem Yok Hükmünde Olduğu )
Y20.HDE. 2003/10011ORMAN SAYILAN YER ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olması/Orman Toprağı Olduğu Düşünülmesi ve Araştırılması - Tapu ve Zilyedlikle Toprak Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/5914ORMAN SAYILAN YER ( Öncesi Orman Olan Taşınmazın Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilse Bile Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olarak Kabulünün Gerekmesi )
Y20.HDE. 1992/312ORMAN SAYILAN YER ( Öncesi Orman Olan Taşınmazların Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabulü )
Y20.HDE. 2005/826ORMAN SAYILAN YER ( Parselin Orman Sınırları İçerisinde Belirlenen İşaretli Bölümlerinin Maki Türü Ağaçlarla Kaplı Olduğu - Uygulanan Memleket Haritasında Bu Yerdeki Ağaçların Boyu 05-3 Metre Olduğu/Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/6318ORMAN SAYILAN YER ( Sulh Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Hükmü Kamu Davasının Tarafı Olmadığından Davacıyı Bağlayan Kesin Hüküm Olmasa da Çekişmeli Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğuna İlişkin Güçlü Delil Olduğu - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2004/1100ORMAN SAYILAN YER ( Tahdidin İlan Edilip Kesinleştiği Tarihe Kadar - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayalı Tescil/Zilyetlik Süresinin Tahdit Dışında Bırakıldığı Tarihden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2011/6962ORMAN SAYILAN YER ( Tapu İptali ve Tescil - Öncesi Orman Olan Bir Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/76ORMAN SAYILAN YER ( Tapu ve Zilyedlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2003/6399ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmaz Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Bir Yer Olduğuna Göre 6831 Sayılı Orman Kanununun 1.Maddesi Hükmü Uyarınca Orman Olup Olmadığının Araştırılacağı - Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeni İle Tescil Talebi )
Y7.HDE. 2004/475ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmazın Bu Niteliğe Sahip Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/151ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmazın Dere ve Bataklık Gibi Sınırları Nedeniyle Her Yere Uyabilecek Niteliği/Orman İçi Açıklık Olduğu - Öncesinde Orman Olmasa da Zilyetlik Yolu İle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2005/11616ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Serbest Orman Mühendislerinden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Tespite İtiraz )
Y20.HDE. 2012/5302ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Dayanak Tapu Kaydının İlk Geldisi Yerel Bilirkişi Yardımıyla ve Kadastro Fen Bilirkişi Aracılığıyla Zemine Uygulanacağı )
Y20.HDE. 2005/10047ORMAN SAYILAN YER ( Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2007/6590ORMAN SAYILAN YER ( Tescil Talebi - Ormanların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinilmesinin Olanaklı Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/487ORMAN SAYILAN YER ( Toprağı İle Birlikte Orman Sayılan Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Talebi )
YHGKE. 1989/14-656ORMAN SAYILAN YER ( Vergi Kaydı )
Y8.HDE. 2005/4244ORMAN SAYILAN YER ( Ziraati Uzman Bilirkişi Raporundaki Açıklamalar Karşısında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 1 inci Maddesi Hükmü Uyarınca Orman Sayılan Yerler Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/8987ORMAN SAYILAN YER / KEŞİF ( Keşifte Hazır Bulunan Orman Bilirkişisi Tarafından Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu ya da Olmadığını Gösterir Rapor Verilmemiş Olduğundan Mahkemece Yapılan İnceleme Eksik Bulunduğu )
Y7.HDE. 1995/8897ORMAN SAYILAN YER İÇiN OLUŞTURULAN TAPU KAYDI ( Yirmi Yıllık Zilyetlik Süresinin Geçmemesi Nedeniyle Hazine Adına Tapu Kaydının Yapılması )
Y20.HDE. 2014/5856ORMAN SAYILAN YER İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Çekişmeli Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasında Bulunulduğu ve Bu Tür İddiaları İçeren Davalarda Yargısal Uygulamada İstikrar Kazandığı Üzere 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İle Bağlı Kalınmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği )
Y20.HDE. 2016/868ORMAN SAYILAN YER İDDİASI (Kadastro Sırasında Taşınmaz Fındık Bahçesi Niteliğiyle ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Ölü Olduğu Belirtilerek Adına Tesbit Edildiği - Taşınmazın Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tapuya Tescili İstemi /Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği)
YHGKE. 1998/20-463ORMAN SAYILAN YER NİTELİĞİ ( Öncesi Orman Olan Arazinin Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y3.CDE. 2008/3884ORMAN SAYILAN YERDE BULUNAN TESİS NİTELİĞİNDEKİ EV ( Kasıt Yokluğu Nedeniyle Beraat Kararı Verildiğine Göre Evin Müsaderesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1994/2461ORMAN SAYILAN YERDEN DOZERİN SÖKTÜĞÜ AĞAÇLARI GÖTÜRMEK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 2003/7911ORMAN SAYILAN YERDEN İZİNSİZ AĞAÇ SÖKME ( Sanıklar Tarafından Yapılan Bu Eylemin Oluşmasında Sanıkların Kastının Olmaması Nedeniyle Bu Suçun Gerçekleşmemesi )
Y14.HDE. 1985/7526ORMAN SAYILAN YERİN KİŞİ ADINA TESCİLİ
YHGKE. 2004/20-148ORMAN SAYILAN YERİN MÜLKİYET VE İNTİFA HAKKI ( Bu Yerin Mülkiyetinin Devlete İntifa Hakkının İse Orman İdaresine Ait Olması )
Y7.HDE. 1982/15137ORMAN SAYILAN YERLER
Y20.HDE. 2001/8529ORMAN SAYILAN YERLER ( 3402 sayılı Yasanın 45 Maddesinin İlgili Fıkralarının Anayasa Mahkemesince İptali )
Y7.HDE. 2007/296ORMAN SAYILAN YERLER ( Ağaçlık ve Çalılıkların Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2002/1212ORMAN SAYILAN YERLER ( Baraj Gölü Altında Kalan Taşınmazlar Hakkında Kadastronun Kalmaması )
Y16.HDE. 1993/3735ORMAN SAYILAN YERLER ( Bu Taşınmazların Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2005/5948ORMAN SAYILAN YERLER ( Bu Yerlerde Oluşturulan Tapunun Hukuki Dayanağının Bulunmaması-Tescilinin Mümkün Olamayacağı )
Y20.HDE. 2015/9607ORMAN SAYILAN YERLER ( Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yörede 6831 Sayılı Yasaya Göre Yapılıp İlân Edilen ve Dava Sebebiyle Kesinleşmeyen Orman Kadastrosu ve 2/B Çalışması Olduğu - Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Hüküm Kurulmuş Olduğuna Göre Hükmün Onanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/2988ORMAN SAYILAN YERLER ( Çekişmeli Taşınmazların Eğimleri ve Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Yönünde Duraksama Olduğu - Karara Dayanak Alınan Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Düzenlenen Rapor Çekişmeli Yerin Öncesinin Orman Niteliğini Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olmadığı/Tescil Davası )
Y20.HDE. 2013/11013ORMAN SAYILAN YERLER ( Dava Konusu Taşınmazın Eski Haritalarda Yeşil Renkli Gösterilmesinin Üzerindeki Meyve Ağaçlarından Kaynaklanması Taşınmazın Başından Beri Orman Sayılan Yerlerden Olmaması - 20 Yıl Fasılasız Nizasız Olarak Davacıların Zilyetliğinden Bulunan Taşınmaz Hakkında Zilyetlik Koşullarının Oluştuğu )
Y20.HDE. 2010/455ORMAN SAYILAN YERLER ( Davaya Konu Taşınmazın Krokide ( A ) İle Gösterilen Bölümünün Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliğinde Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/50ORMAN SAYILAN YERLER ( Etrafı Ormanla Çevrili Olup Tapusu Bulunmayan Taşınmazlar - Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Kadastro Tesbitine Davacıların Tapu Kaydına Dayanarak İtiraz Etmiş Olması Nedeniyle Tapunun Aidiyetinin Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2003/9218ORMAN SAYILAN YERLER ( Fundalık ve Makilerle Kaplı Olan ve Arazi Eğimi % 12'yi Geçen Yerlerin Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıması Nedeniyle Kabulü Gereği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2002/1363ORMAN SAYILAN YERLER ( Hangi Nedenle Olursa Olsun Orman İçi Açıklıklarda Tarım İnşaat ve Hayvancılık Yapmak Amacı İle Ağıl Yapılamaması )
Y16.HDE. 2005/4872ORMAN SAYILAN YERLER ( Hukuki Kıymetini Koruyan Tapulu Taşınmazların ve Orman Sayılan Yerlerin Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 2016/1579ORMAN SAYILAN YERLER ( Hükme Esas Orman Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda Taşınmazın Değerlendirmesinin Alana Komşu Olan ve Su Yüzeyinin Dışındaki Alanlara Bakarak Yapıldığı - Sonuç Olarak Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Rapor Edildiği/Eksik İncelemeyle Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 1997/3735ORMAN SAYILAN YERLER ( Islah Edilebilmesi )
Y8.HDE. 2012/11308ORMAN SAYILAN YERLER ( İmar İhya ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın İçerisinde Çalılık Alanlar Bulunduğuna Göre Bu Gibi Yerlerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının da Araştırılıp Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/16513ORMAN SAYILAN YERLER ( İşgal ve Açma - Hava Fotoğrafları Getirtilip Mahallinde Konusunda Uzman Orman Mühendislerinden Oluşan 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılacağı/Yüzölçümünün Kesin Olarak Belirleneceği )
Y3.CDE. 2012/12612ORMAN SAYILAN YERLER ( İşgal ve Faydalanma - Dava Konusu Yerin Vasfının Tüm Teknik Özellikleri İtibariyle Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği/Tapunun İlk Tesis Tarihinden İtibaren Tüm Tedavülleriyle Birlikte Getirtileceği )
Y1.HDE. 1987/4672ORMAN SAYILAN YERLER ( İyiniyetle İktisap )
YHGKE. 1994/7-539ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y7.HDE. 2007/2015ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Zilyetlik Yolu İle Mülk Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2008/6315ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Eğimi % 12'den Fazla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Makilik Alanlar Her Zaman Orman Olarak Sınırlandırılabileceği )
Y20.HDE. 2015/767ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Orman Değilse İskan Yolu İle Oluşan Tapu Kaydının Taşınmaza Uyup Uymadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/10320ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Toprak Muhafaza Karekteri Taşıyan Funda ve Makiliklerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Bilimsel Olarak Eğimin %12'yi Geçmesi Halinde Taşınmazın Toprak Muhafaza Karekteri Taşıyacağı ve Orman Sayılan Yer Olduğu )
Y20.HDE. 2007/541ORMAN SAYILAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Ortak İmzalı Rapor ve Kroki İle Tespit Yapılacağı )
Y20.HDE. 2005/5900ORMAN SAYILAN YERLER ( Kamu Malı Niteliğinde Olduğu - Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2003/3760ORMAN SAYILAN YERLER ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunması Halinde Tahdit Haritasının Uygulanması İle Belirlenebileceği )
Y20.HDE. 2001/8263ORMAN SAYILAN YERLER ( Kütüğün Beyanlar Hanesinde Şerh Bulmadığı )
Y8.HDE. 2010/133ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman Genel Müdürlüğü ve Hazine Davada Taraf Olmadığından Mahkemece de Ormanı İşgal Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunulduğundan Salt Zilyetliğin Korunması İsteğine İlişkin Davada Bu Yön Üzerinde Durulmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2008/10691ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
Y20.HDE. 2001/8819ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman İçi Açıklıklar - Devlet Ormanları )
YHGKE. 2008/20-444ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman Kadastrosunun Yapıldığı Tarihe Kadar Taşınmazlar Orman Sayıldığı - Orman Kadastrosunun Kesinleşeceği Güne Kadar Taşınmazlar Orman Sayılan Yerlerden Olma Özelliğini Sürdüreceğinden Daha Önceki Tarihlerdeki Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
YCGKE. 2003/3-43ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman Sayılan Yerlerde Genel Müdürlükçe İzin Verilmek Suretiyle Su Ürünleri Üretim ve Tesisleri Hakkında İlave Tadilat Yapılabilineceğinin Kabul Edilmesi )
Y20.HDE. 2002/2143ORMAN SAYILAN YERLER ( Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Sahaların Orman Sayılması )
Y20.HDE. 2008/515ORMAN SAYILAN YERLER ( Öncesi Orman Olan Bir Yer Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilse Bile Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabul Edileceği - Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2005/7452ORMAN SAYILAN YERLER ( Sanığın Üzerine Atılı Orman Alanını İşgal Kastının Bulunmadığı Gözetilmeden Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/7782ORMAN SAYILAN YERLER ( Suça Konu Parsele Ait Tapulama Tutanakları ve Tespite İtiraz Davası Açılmış ise Bu Dosya Celp Edilerek Gerekirse Mahallinde Yeniden Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerekeceği )
Y20.HDE. 2013/9055ORMAN SAYILAN YERLER ( Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Ormandan Yer Kazanılamayacağı/Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu/Taşınmazın Orman Vasfıyla Hazine Adına Kayıt ve Tescilinin İsabetli Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2009/12865ORMAN SAYILAN YERLER ( Tapu veya Zilyetlik Yoluyla Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Orman Olan Yerlerin Tevzi Edilmesinin de Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/8264ORMAN SAYILAN YERLER ( Tapulama Harici Bırakılmasına Karar Verilme )
Y8.HDE. 1996/9212ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmaz ve Çevresinin Toprak Yapısı Ve Bitki Örtüsü Üzerinde Durularak Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/1272ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın 2/B Maddesi Hükmü Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılıp Çıkarılmadığının Duraksamasız Belirlenmesi Gereği - Muhdesatın Tespiti )
Y20.HDE. 2013/5068ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın Bir Bölümünün Üzerinde Civar Ormanlarda Yetişen Münferit Halde Kızılcam Ağaçlarıyla Ormanın Alt Tabakasını Oluşturan Tespih Çilbirti Çalıları Bulunduğu/Civar Orman Toprağıyla Renk ve Yapı İtibariyle Aynı Özelliklere Sahip Olduğu - Bu Bölüme Dair Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/5941ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın Kamu Malı Niteliğinde Olması Sebebiyle Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olamayacağı )
Y8.HDE. 2005/5465ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Araştırılıp Belirlenmesi Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
Y20.HDE. 2015/13694ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın Tamamının Kadastro Mahkemesi Kararı İle Orman Olarak Teciline Karar Verilen Alanda Kaldığını Belirten İlk Keşif Sonrası Düzenlenen Orman Bilirkişi Raporuyla Hükme Dayanak Yapılan Orman Bilirkişi Kurul Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2005/10515ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazın Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Resmi Belgelere Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Kısmen Orman Sayılan Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2001/1746ORMAN SAYILAN YERLER ( Taşınmazların Bu Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2007/496ORMAN SAYILAN YERLER ( Tescil Davası - Kapsamında Olup Olmadığı Araştırılmadan Yargılama Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2010/4834ORMAN SAYILAN YERLER ( Tescili İçin Orman Yönetimi veya Hazine Tespit Maliklerine Karşı Askı İlan Süresi İçerisinde Kadastro Mahkemesinde Askı İlanından Sonra İse Genel Mahkemelerde Dava Açılabileceği )
Y20.HDE. 2008/7059ORMAN SAYILAN YERLER ( Yanan Orman Alanları Muhafaza Ormanları Milli Parklar Kamulaştırılan ve Orman Rejimi İçine Alınan Yerler )
Y20.HDE. 2008/5866ORMAN SAYILAN YERLER ( Yanan Ormanlar - Muhafaza Ormanları - Milli Parklar - İzin ve İrtifakla Tesis Edilen Ormanlar - Orman Olarak Kamulaştırılan ve Orman Rejimi İçine Alınan Yerler Orman Sayılan Yerlerden Olma Özelliğini Korudukları )
Y20.HDE. 2014/8234ORMAN SAYILAN YERLER ( Yeniden Yapılacak Keşifte Yöreye Ait En Eski Tarihli Memleket Haritaları ve Hava Fotoğraflarının Çekişmeli Taşınmaz ve Çevresine Uygulanması Taşınmazın Konumu Memleket Haritaları ve Hava Fotoğraflarının Üzerinde Gösterilmesiyle Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1989/8-625ORMAN SAYILAN YERLER ( Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Edinme )
YHGKE. 1998/20–855ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyedlikle iktisap )
Y20.HDE. 1998/4661ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyedlikle Mülkiyet İktisabına Konu Olamaması )
Y8.HDE. 1983/12043ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyetliğin Korunması )
Y8.HDE. 1991/264ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyetlik Yoluyla Kazanılamaması )
Y8.HDE. 1998/7150ORMAN SAYILAN YERLER ( Zilyetlik Yoluyla Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2015/7406ORMAN SAYILAN YERLER (Tapu Kaydının Kadastro Sırasında Revizyon Görüp Görmediği Araştırılmadan Tapu Kaydı Yöntemince Taşınmaza Uygulanmadan Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
Y20.HDE. 2016/13492ORMAN SAYILAN YERLER (Uzman Bilirkişi Raporlarına Göre Çekişmeli Taşınmazın Eski Tarihli Resmi Belgelerde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Mülkiyetin Tespiti İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
Y20.HDE. 2015/10729ORMAN SAYILAN YERLER (Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığı Göz Önüne Alınarak Sonucu Gidilmesinin Yerinde Olduğu - Tapu İptali ve Tescil)
YHGKE. 1985/8-581ORMAN SAYILAN YERLERDE ZİLYEDLİK ( Elatmanın Önlenmesi )
Y20.HDE. 2003/8051ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Ormanlar Üzerinde Hiçbir Kurum ve Kişi Lehine Rehin İpotek Şeklinde Özel Haklar İçeren Şerh Konulamaması )
Y20.HDE. 2016/6548ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ (Çekişmeli Parselin (A) Harfi İle Gösterilen Kısmının Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Adına Tescil Kararı Verilen Kişiler Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu)
Y20.HDE. 2015/1820ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ (Kadastro Tespitine İtiraz - Adına Tescil Kararı Verilen Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
YHGKE. 2013/20-548ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davanın Kadastordan Önceki Zilyetliğe Dayandığı - Kadastrodan Önceki Sebeplere Dayalı Olarak 10 Yıl İçinde Dava Açılabileceği )
Y20.HDE. 2012/5044ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLMAYAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Zilyetlik Yoluyla Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği - Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliğinin Ne Olduğu Kime Ait Olduğu Zilyetliğin Nasıl Meydana Geldiğinin Araştırılacağı )
Y7.HDE. 2008/1489ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kadastro Tespit Gününden Önce Kesinleşmiş Olmak Koşulu İle Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yöntemine Uygun Şekilde Yerine Uygulanması Yoluyla Belli Edileceği )
Y20.HDE. 2008/1771ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Anlaşılması Halinde Taşınmaza İlişkin Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 1996/5180ORMAN SAYILAN YERLERİN BELİRLENMESİ ( Kadastro Parseli Ormana Bitişikse Diğer Belgelerle Birlikte Bu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2005/11378ORMAN SAYILMA ( 4785 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılan 1940 Tahdidinin Uygulanması Suretiyle Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Saptanamayacağı )
Y20.HDE. 1992/11719ORMAN SAYILMAMASI ( Mahkemenin Vergi Kayıtlarına Bakması ve Gözleme Göre Orman Saymaması Nedeniyle Hüküm Kurması )
Y3.CDE. 2003/2699ORMAN SAYILMAYAN ARAZİDE YANGINA NEDEN OLMAK (1000 Metre Yakınlıktaki Dikenleri Yakmak - 6831 S. Yasanın 110/1-C Maddesindeki Suçu Oluşturduğu)
Y20.HDE. 2012/9217ORMAN SAYILMAYAN BÖLÜMLER ( Zilyetlik Koşullarının Araştırılacağı - Taşınmazın Tümü Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2006/14336ORMAN SAYILMAYAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ARAZİ ( İmar İhya İle Tarıma Elverişli Hale Getirilen Taşınmazların Zilyetlik Yoluyla Kazanılabileceği )
Y3.CDE. 1994/2471ORMAN SAYILMAYAN KENDİ TAŞINMAZINDAN İZİN ALMAKSIZIN MEŞE AĞACI KESMEK
YİBGKE. 2004/1ORMAN SAYILMAYAN MAKİLİK ALAN ( Maki Tespit Komisyonlarının Kararı ile Orman Niteliğini Kaybeden ve Makiye Ayrılan Yerlerin Öncesi Tapuya Kayıtlı Olmasa Dahi Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )
YCGKE. 2007/3-148ORMAN SAYILMAYAN MERA OLARAK KULLANILAN YER ( Orman Alanını Sahiplenmeye İhtiyacı Olmadığı Belirlenen Sanığın Sahip Olduğu Fazla Fidanları Dikmesi Biçiminde Gerçekleşen Olayda Ormanı İşgal ve Faydalanma Kastı İle Hareket Ettiğinin Söylenemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/1969ORMAN SAYILMAYAN MEŞELİK ÇALILIK PIRNALLIKLAR ( Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olduğu Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Özel Mülkiyete Geçirilemeyeceği - Kişinin Özgülemesine Tahsis Edilemeyen Taşınmazın Geçit Hakkı Tesisine Uygun Olmadığı )
Y3.CDE. 2005/9482ORMAN SAYILMAYAN MÜŞTEREK YERDEN AĞAÇ KESİLMESİ ( Suç Konusu Sahada Bulunan Ağaçların Toplam Adedinin Tespiti İle Kesilen Ağaçların Sanığın Hissesine Düşecek Miktara Tekabül Edip Etmediği Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 1996/5382ORMAN SAYILMAYAN ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZDAN CEVİZ AĞACI KESMEK ( OK.m.116/B ve 109'daki Suçların Oluşacağı )
Y3.CDE. 2002/5130ORMAN SAYILMAYAN PARSEL ( Meşe Ağacının İdareden İzin Alınmadan Kesilmesi - Sanığın Eyleminin Izrar Suçunu Veya Hırsızlık Fiilini Oluşturup Oluşturmayacağının Değerlendirilmesi )
Y3.CDE. 1994/8410ORMAN SAYILMAYAN SAHİPLİ YERDEN PAZAR SATIŞI İÇİN KESİLEN EMVAL ( Nakliye Belgesi Alınması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1990/6349ORMAN SAYILMAYAN TAPULU ARAZİSİNDEN AGAÇ KESMEK ( Suç Oluşturmayacağı )
Y3.CDE. 1996/3673ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TARLADA İZİNSİZ AĞAÇ KÖKLEMEK ( OK.m.116/B ve 109'daki Suçun Oluşacağı )
Y20.HDE. 2001/8677ORMAN SAYILMAYAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap )
Y20.HDE. 2005/11122ORMAN SAYILMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Memleket Haritasında Yeşil Renkli Alanda ve Açık Alanda Kalan Bölümlerinin Yüzölçümleri Konusunda Ek Rapor Alınarak Orman Alanında Kalan Bölümlere Yönelik Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 1997/7283ORMAN SAYILMAYAN TAŞINMAZLAR ( Belirlenme Şartları )
Y8.HDE. 2003/4241ORMAN SAYILMAYAN YER ( 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 14 ve 17. Maddesinde Belirtilen Koşullar Altında İmar-İhya ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlikle Kazanılabileceği )
Y16.HDE. 2002/10171ORMAN SAYILMAYAN YER ( Çalılık Niteliğindeki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Kazanılmasının Mümkün Olduğu )
Y20.HDE. 1998/3428ORMAN SAYILMAYAN YER ( Doğal Tohumlama Yoluyla Oluşan Öncesi Orman Olmayan Taşınmazdaki Ağaç Toplulukları )
Y8.HDE. 2002/1779ORMAN SAYILMAYAN YER ( Kesinleşmiş Sınırlama Haritasının Dışında Kalan Bir Yer Orman Sayılamaz İse de Böyle Bir Yerin 6831 Sayılı Orman Kanununun 17. Maddesine Göre Kazanılacak Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y8.HDE. 2002/6365ORMAN SAYILMAYAN YER ( Koşulları Mevcut Olduğu Takdirde Kazanılabileceği - Orman İçi Boşlukların Kullanılması ve Tasarrufu Orman Aleyhine Genişletme Kaydedeceğinden ve Orman Bütünlüğünü Bozacağından Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y8.HDE. 2005/6917ORMAN SAYILMAYAN YER ( Nitelik Kaybı Sebebiyle Dışarı Çıkarılan Bir Yerin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Ancak Kazanılacağı - Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2005/5390ORMAN SAYILMAYAN YER ( Nitelik Kaybı Sebebiyle Orman Dışına Çıkarılmayan Bir Taşınmazın Tapu Kaydına Şerhin Konulması Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 1990/4214ORMAN SAYILMAYAN YER ( Orman İçindeki Tarım Arazisi )
Y8.HDE. 2005/4710ORMAN SAYILMAYAN YER ( Orman Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Böyle Bir Yerin Salt Zilyetlik Yoluyla Kazanılmayacağı )
Y3.CDE. 2005/9061ORMAN SAYILMAYAN YER ( Özel Mülkiyet İçindeki - İdareye Haber Vermeden Bir Adet Kızılçam Ağacı Kesme Fiili/6831 S.K. Md. 116/B ve 109 Kapsamında Mütalaa Edilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2003/4087ORMAN SAYILMAYAN YER ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırlandırma Hattının Dışında Kalan Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Açıklanmış Bulunduğuna Göre Hazinenin İsteminin Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 1992/1337ORMAN SAYILMAYAN YER ( Tapulu Araziye Heyelan Sonucu Devrilen Ağaçları Parçalayıp Götürmek - Suç Oluşmaması )
Y8.HDE. 2005/7500ORMAN SAYILMAYAN YER ( Tarla Niteliğiyle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasında Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y8.HDE. 2003/6431ORMAN SAYILMAYAN YER ( Taşınmaz Dört Tarafı Kesinleşmiş Sınırlama Haritası Ve Tutanaklarına Göre Devlet Ormanı İle Çevrili Yer - Böyle Bir Yerdeki Zilyetlik Yasaklanmış Olduğu İçin Kazandırıcı Zamanaşımı İle Kazanılamayacağı )
YHGKE. 1992/1-553ORMAN SAYILMAYAN YER ( Taşınmazın 4785 Sayılı Kanunla Devletleştirilen ve 5653 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Komisyonca Makilik Olarak Belirlenerek Orman Sayılmayan Yerlerden Olması )
Y20.HDE. 2016/8660ORMAN SAYILMAYAN YER (Çekişmeli Taşınmaz Bölümünün Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Doğru Olarak Belirlenmiş ve Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmiş İse de Kadastro Hakiminin Düzenli Sicil Oluşturma Görevi Olduğu)
Y20.HDE. 2016/10590ORMAN SAYILMAYAN YER / KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi/Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1966 Yılında Seri Bazda Yapılan Orman Kadastrosu Olduğu - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 S.K.'nun 14. Maddesinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu/Orman Olduğu İddiasıyla Davacı Hazine Tarafından Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 1999/10242ORMAN SAYILMAYAN YER OLARAK SAPTANMA ( Gerçek Kişinin Hazineye Karşı Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Varlığının Kanıtlanmasının Başlangıcı )
Y3.CDE. 2000/14008ORMAN SAYILMAYAN YERDEKİ ORMAN AĞACININ KESİLMESİ ( Zilyedin İzin Alması Mecburiyeti )
Y3.CDE. 2001/10759ORMAN SAYILMAYAN YERDEN AĞAÇ KESMEK ( Orman İdaresinden İzin Alma Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2004/12624ORMAN SAYILMAYAN YERDEN İZİNSİZ AĞAÇ KESME ( 18.05.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5349 Sayılı Yasanın 3. Md. Uyarınca Yeniden Değerlendirilmesi Lüzumu Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.CDE. 2003/4584ORMAN SAYILMAYAN YERİN YANMASI ( Sanığın Topladığı Otları Yakarken Orman Sayılmayan Yerin Yanmasına Neden Olduğu Eyleminin Taksirle Tehlikeye Sebebiyet Suçunu Oluşturması )
Y20.HDE. 2005/11868ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Bilirkişilere Bu Bölümlerin Yüzölçümleri Hesaplattırılarak İfraza Olanak Tanıyacak Şekilde İnfaza Elverişli Ölçekli Kroki Düzenlettirilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2004/10005ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Çekişmeli Parselin Bitki Örtüsünün Niteliğini Gösteren En Yakındaki Sembollere ve Münhanilerin Sıklığına Göre Ne Şekilde Olduğunu Bildirecekleri Müşterek İmzalı Rapor Alınarak Dosya İçine Konulması Gereği )
Y20.HDE. 2015/4092ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Davacının Bu Bölüme Dair Tapu Kaydı Bulunduğu Gibi Yararına 3402 S. Kanun'un 14. Md.sinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının da Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz İle Tescil İstemi )
YHGKE. 2002/20-235ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Funda veya Makilerle Örtülü Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşımayan Yerler )
YHGKE. 2008/20-486ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Kadastro İşlemi Olan Tespit Dışı Bırakma İşlemine ve Resmi Belgelere Uygun Düşmeyen Bilirkişi Sözlerine ve Raporlarına Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/20-915ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y20.HDE. 2015/5320ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğuna Dair Kabulün Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2016/569ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılmayan ve Davalı ve Davacının Dayandığı Tapu Kaydı Kapsamında Kalan Yerlerden Olduğu Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesinin İsabetli Olduğu )
Y8.HDE. 2002/6607ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Tarla Niteliğiyle Hazine Adına Tespit Edilen Orman İçi Boşluk - Orman Bütünlüğünü Bozacağından Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/544ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Taşınmaz Altındaki Madenlerin Aidiyeti - Şerh Verilmesi )
Y20.HDE. 2008/5278ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Tespit Edildiği Takdirde Oluşup Oluşmadığının Açılmış Bulunan Davaya Hazinenin Katılması Durumunda Düşünüleceği )
Y20.HDE. 2015/14391ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Uzman Orman Bilirkişi Tarafından Orman Kadastrosuna Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan İnceleme Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Anlaşıldığı - Hükmün İsabetli Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2001/10204ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşulları - Keşif )
Y20.HDE. 2010/9414ORMAN SAYILMAYAN YERLER ( Zilyetlik Yolu İle Kazanma Koşullarının Araştırılması Gerektiği - Yapılacak Keşifte Tarım Uzman Bilirkişi Olarak Ziraat Mühendisine İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/1000ORMAN SAYILMAYAN YERLER (Adına Tescil Kararı Verilen Davalı Yararına 3402 S. Kanun'un 14. Md.sinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2005/3839ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazların Eylemli Durumları Dikkate Alınarak Orman Olarak Hazine Adına Tescilinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y8.HDE. 2002/473ORMAN SAYILMAYAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Tescil Talebi - Sınırlamanın Kesinleşmesi Tarihinden Önceki Zilyetlik Kazanma Bakımından Hukuki Bir Değer Taşımadığı )
Y3.CDE. 1993/12197ORMAN SAYILMAYAN YERLERİN BELİRLENMESİ ( Bilirkişi İncelemesinde Ele Alınması Gereken Konular )
YHGKE. 1993/8-751ORMAN SAYILMAYAN YERLERİN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ YOLUYLA MÜLK EDİNİLMESİ ( Tescil )
YHGKE. 1992/16-676ORMAN SAYILMAYAN YERLERİN TESCİLİ ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y20.HDE. 2014/6697ORMAN SINIR HATTI ( Aynı Orman Kadastro Hattındaki Düzeltme İşlemine Dair Olarak Biri Hakkında Verilecek Kararın Diğerlerini de Etkilemesi Kuvvetle Muhtemel Bulunduğu Halde Tüm Taşınmazları Birlikte Olarak Gösterir Şekilde Bilirkişilere Rapor ve Kroki Düzenlettirilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y3.CDE. 2004/7651ORMAN SINIR HATTI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Hava Fotoğraflarından da Yararlanılarak Okunup Ölçülerek O.S.N'ları Zeminde Bulunup İşaretlenerek Tesbit Edilecek Orman Sınır Hattına Göre Dava Konusu Taşınmazın Konumunun Saptanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/623ORMAN SINIR HATTI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Aplikasyon İşleminin Orman Sınır Hatlarını Değiştiremeyeceği/Konusunda Uzman Bilirkişilerce Yeniden Keşif Yapılacağı )
Y20.HDE. 2016/12258ORMAN SINIR HATTININ BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporlarına Ekli Krokide Taşınmazları İlgilendiren Orman Sınır Noktalarının ve Komşu Taşınmazların Hiç Birinin Gösterilmediği/Orman Sınırının Yeşil Hat ile Çizildiği Ancak Çekişmeli Taşınmazları İlgilendiren Orman Sınır Noktalarının Bu Hattın Üzerindeki Yerlerinin İşaretlenmediği - Orman Kadastro Haritası Ölçeği Kadastro Paftası Ölçeğine Bilgisayar Ortamında Çevrilerek Birbiri Üzerine Aplike Edileceği/Konumun İşaretlendiği Raporun Dosyaya Konulacağı )
Y3.CDE. 1990/6198ORMAN SINIR İŞARETLERİ İLE DAMGA VE NUMARALARI BOZMAK ( Emvalin Tapu Kaydı Hudutları İçinde Kesilerek Elde Edilmesi )
Y20.HDE. 2013/7957ORMAN SINIR NOKTALARI ( Fenni Hata Tesbit Tutanağında Davaya Konu Taşınmazı İlgilendiren Orman Sınır Noktalarında Herhangi Bir Düzeltme Çalışması Yapılmadığı - Davanın Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmasına İtiraz Niteliğinde Olduğu Yönündeki Gerekçenin İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2001/7144ORMAN SINIR NOKTALARI ( Krokide Gösterilip Buna Göre Dava Konusu Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2016/1552ORMAN SINIR NOKTALARI TESPİTİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Yerel Bilirkişi Beyanlarına Başvurularak Yerinde Bulunmayan Orman Sınır Noktaları Bulunanlardan Hareketle Tutanak ve Haritalarda Yazılı Mevk Yer Kişi İsimleri İle Açı ve Mesafelere Göre Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Md. Uygulama Tutanak ve Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 15-20 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği)
Y20.HDE. 2016/1613ORMAN SINIR NOKTALARI TESPİTİ (2/B Uygulamasına İtiraz - Yerinde Bulunmayan Orman Sınır Noktaları Bulunanlardan Hareketle Tutanak ve Haritalarda Yazılı Mevkii Yer Kişi İsimleri İle Açı ve Mesafelere Göre Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Uygulama Tutanak ve Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 6-7 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği)
Y20.HDE. 2016/6201ORMAN SINIR NOKTALARINDAKİ FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ İŞLEMİ VE YENİLEME ÇALIŞMASINDA İTİRAZ ( Kesinleşmiş Orman Kadastro Aplikasyon ve 2/B Madde Haritaları ve Orman Tahdit ve Aplikasyon Çalışmalarında Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritaları İle Tapulama Paftası Ölçekleri Denkleştirilip Birbiri Üzerine Aplike Edileceği )
Y20.HDE. 2013/7336ORMAN SINIR NOKTALARININ TAM OLARAK TESPİT EDİLECEĞİ ( Yetersiz Araştırmaya Dayalı Bilirkişi Raporu - Orman Kadastro Tutanaklarındaki Açı ve Mesafeler Okunup Ölçülerek Arazide Bulunup Röperleneceği/Memleket Haritasında Gösterilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2007/1267ORMAN SINIR NOKTASI ( Kesinleştiği/Aplikasyon İle Değiştirilemeyeceği - Değiştiren Tahdit Haritasının Hukuken Geçerli Olmayacağı )
Y20.HDE. 2012/549ORMAN SINIR NOKTASI ( Mahkemece Yapılan Keşifte Yerel Bilirkişi Dinlenmemiş Orman Sınır Noktaları Belirlenmemiş Hava Fotoğrafları Üzerinde Uygulama Yapılmamış ve Keşifte Görev Alan Orman Bilirkişinin Uygulaması da Bozma Kararında Belirtilen Şekilde İnceleme ve Araştırmayı İçermediği - Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2014/10085ORMAN SINIR NOKTASI RÖPERLENMESİ ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Sınırları İçinde Kalan Taşınmaz/Tapu İptal ve Tescil - Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Uygulama Tutanak ve Haritaları Düzenlenmesinde Kullanılan Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 6-7 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği )
Y20.HDE. 2015/14764ORMAN SINIR NOKTASININ RÖPERLENMESİ (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Kadastrosu Aplikasyon ve 2/B Madde Uygulama Tutanak ve Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritalarından Yararlanılarak Değişik Açı ve Uzaklıklardaki En Az 6-7 Adet Orman Sınır Noktası Bulunup Röperleneceği)
Y3.CDE. 2001/13165ORMAN SINIR SAPTAMASI ( Arazi Kadastrosu Saptamasının Kesinleşmesi Durumunda Suç Yerine Uygulanacak ve Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YHGKE. 1993/17-83ORMAN SINIRI
Y20.HDE. 2011/4397ORMAN SINIRI ( Çekişmeli Taşınmazın Parsel Numarası Almadığı ve Taşınmazın 2/B Md.siyle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanda Kaldığı Belirlendiği Taktirde Şimdi Olduğu Gibi Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/7-583ORMAN SINIRI ( Kadastro Tespitine İtiraz Edilen Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Saptanması )
Y20.HDE. 2016/1335ORMAN SINIRI ( Orman Kadastrosu Yapılıp Kesinleşen Yerlerde Taşınmazın Orman Sınırı İçine Alınıp Alınmadığı Orman Kadastrosuna Dair Çalışma Tutanaklarının ve Kesinleşen Orman Kadastro Haritalarının Yöntemine Uygun Şekilde İncelenmesi ve Uygulanması İle Belirleneceği - Orman Yönetimince Açılan Kesinleşmiş Tahdite Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası)
Y3.CDE. 2002/4903ORMAN SINIRI ( Sanığın Naklettiği Odunları Yol Kenarında Bulup Aracına Yüklemesi - Emval Temin Edilen Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/2434ORMAN SINIRI ( Suça Konu Yerin Orman Sınırları İçerisinde Olması )
YHGKE. 1997/7-582ORMAN SINIRI ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
YHGKE. 1997/7-587ORMAN SINIRI ( Taşınmazın Orman Sınırı Dışında Olup Olmadığının Tespiti )
YHGKE. 1987/8-487ORMAN SINIRI ( Zilyedlikle İktisap )
Y20.HDE. 2005/2282ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER ( Orman Niteliğini Yitirmesi Nedeniyle Tapu Sahipleri Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılacak Yerler Tapu Kaydının Yüzölçümünden Fazla Olamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2014/3081ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Davacı Orman Yönetiminin Orman Olarak Tahsisini İsteyebileceği Gibi Dava Yoluyla da İsteyebileceği - 2/B Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazda Bulunan Kullanım Durumunun Düzeltilmesi Davasının Kabulü Şeklinde Kurulan Hükümde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
Y16.HDE. 2004/8160ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Çıkarılıp Tapuya Tescil Edileceği - Davacı Belediye Başkanlığının Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y16.HDE. 1997/3497ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescilinin Zorunlu Olması )
Y16.HDE. 2014/1657ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR (Hazine Adına Tapuya Tescil İstemi - Çekişmeli Taşınmaz Bölümlerinin Ek-4. Md. Uyarınca Yapılan Düzeltme Sınırının Dışında Ancak Kullanım Kadastrosuna Tabi Olan 2/B Sahasının İçinde Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Kabulü Gereği)
Y1.HDE. 2001/1734ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Hazinenin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
Y20.HDE. 2005/8541ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Orman İle Çevrili Orman Vasfını Kaybetmeyen Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2012/20-194ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Sonra Nitelik Kaybı Sebebiyle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Taşınmaz/Tapu İptali ve Tescil Davası - 3402 S.K. Md.12/3'ün Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edildiği/6292 S.K.'nın Dikkate Alınacağı )
Y20.HDE. 2011/10692ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YER OLDUĞU İDDİASI ( 2/B Uygulaması İle Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yer Olduğunun Tespiti İstemi - Gerekli Belgelerin Getirtilerek Kadastro Paftası İle İrtibatlı Olarak İnceleneceği )
Y4.HDE. 2002/12908ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN SATIŞI ( Bedel Takdir Komisyonlarınca Tesbit Edilen Bedel - İtiraz Davalarının Görüm ve Çözüm Yeri )
YHGKE. 1992/16-79ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMA
Y3.CDE. 2004/16313ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMA ( Evvelce Orman Sayılan Yer - Suç Tarihindeki Kastı Ortadan Kaldırmayacağı/Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2001/4559ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMA ( Öncesi Orman Olan Yerin Üzerindeki Orman Örtüsü Yok Edilse Dahi Orman Toprağı Olma Niteliğinin Ortadan Kalkmaması )
Y3.CDE. 2001/484ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILMA ( Suç Konusu Yerin Öncesinin Orman Olmaması )
Y16.HDE. 2002/5474ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Bu Yerlerin Öncesinin Tapulu Olması Halinde Tapu Sahiplerine Geri Verilmesi )
Y20.HDE. 2013/690ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - 6292 S. Kanun'da Bu Alanların Tapu Kaydına Konulan Şerhlerin Silinmesi Hazine Tarafından Dava Açılmaması Davalardan Vazgeçilmesi ya da Durdurulması Tapu İptaline Karar Verilen Taşınmazların Tapu Sahibine İadesi Düzenlendiği/Düzenlemelerin Davaya Etkisinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2004/17023ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Kaçak Gecekondunun Orman Dışına Çıkarılan Yerde Kalıp Kalmadığının Tespitinin Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 2006/3775ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Kesin Hükümle Orman Olduğu Saptanan Taşınmazın Daha Sonra Yapılan Orman Kadastrosu Sırasında Orman Sınırı Dışında Bırakılmasının Hukuken Geçerliliği Bulunmadığı )
YİBGKE. 2004/1ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Maki Komisyonlarının Yaptığı Maki Tespit İşlemlerinin Tespit Niteliği Taşıdığı - Teknik ve Hukuki Anlamda Orman Kadastro Sınırı Dışına Çıkarma İşlemi Olamayacağı )
Y3.CDE. 2004/7541ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Maliye Hazinesi Adına Tespitinin Yapıldığı Tarihte Kesinleştiği Tapu Kaydından Anlaşılmakla Parsele Ait Tapu Kayıtları ve Korki Mahallinde Uygulanıp Dava Konusu Yere Uyup Uymadığının Araştırılması Gereği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y20.HDE. 2000/10033ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA ( Orman Vasfı-Kadastro Tespitine İtiraz-Taşınmaz Üzerinde 80 Yaşında 3 Karaçam Bulunması )
Y20.HDE. 2005/316ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( Geçerli Olup Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Konulan Şerhin Geçerli Olduğu - Tapu Şerhinin Silinmesi Talebi )
Y20.HDE. 2014/7003ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( İdari Mahiyette Olup Gerçek Kişi Tarafından İdareyi Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı - Davacının Hukukî Yararı ve Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı/3302 S. Kanunla Değişik 2/B Md. Uygulamasına İtiraz ve Kullanıcı Şerhi Verilmesi İstemi )
Y1.HDE. 2002/3768ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ ( İşlemin Kesinleşmesiyle Orman Bakanlığının Taşınmazlarla İlgisinin Kesilmesi )
Y20.HDE. 1993/3177ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMADA GÖREVLİ MAHKEME ( Davaların Kadastro Mahkemesinde Görülmesi )
Y20.HDE. 2008/5197ORMAN SINIRI DIŞINDA BIRAKILAN ORMAN ( Yeniden Orman Sınırları İçine Alınabileceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Mülk Edinilebilecek Yerlerden Olmadığı )
Y20.HDE. 2009/15906ORMAN SINIRI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalan Taşınmazın Zilyetlik Yoluyla Mülk Edinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2011/139ORMAN SINIRI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Davacıların Davalarının Birleştirildiği - Daha Sonra Davacılardan Birinin Davasından Feragat Etmesi Nedeniyle Davasının Reddine Karar Verildiği/Diğer Davacı Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/4798ORMAN SINIRI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Orman Olduğu Belirlendiğine Göre Taşınmazın Geriye Kalan Bölümle Birlikte Tamamının 4999 Sayılı Yasa Gözönünde Bulundurularak Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2014/10349ORMAN SINIRI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ BÖLÜMLERİNİN TESPİTİ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacı Tarafın Orman Sınırı İçinde Kalan Taşınmazlara Dair Davasının Olmadığı - Taşınmazın Devlet Ormanı İçinde Kaldığı Gerekçesiyle Reddedilmiş İse de Davanın Hakdüşürücü Süre Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 1998/87ORMAN SINIRI DIŞINDA KALMA ( Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleşmiş Olması )
Y13.HDE. 1998/10164ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN ARAZİNİN SATIŞI ( Sözleşmeyi Fesih ve Satış Bedelinin Geri Alınması Davası )
Y20.HDE. 2014/7806ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Ormanlar Üzerine Sınırlayıcı Şerh Konulamayacağından Kesinleşen Orman Sınırı İçinde Kalan Bölüm Üzerinde Banka Lehine Konulan İpotek Şerhinin Silineceği - Davalı Aleyhine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2008/2718ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kurulan Hüküm Davalı Tarafından Temyiz Edilmediğinden Bu Bölümle İlgili Hükmün Kesinleştiği Ve Orman Yönetimi Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/30302ORMAN SINIRI İÇİNDE KALAN YER ( Sanığın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Yerin Orman Olduğuna Dair Dosya Kesinleşmediğinden Bahisle Beraatine Hükmedildiği - Bilirkişi Raporunda Yerin Orman Sınırlarında Kaldığının Belirtildiği/Kadastrodan Edinilen Tapu Kayıtlarının Geçerliliğinin Tartışılacağı )
Y3.CDE. 2003/3133ORMAN SINIRI İÇİNDE KALMA ( Suça Konu Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2005/10047ORMAN SINIRI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Orman Sınırı İçine Alınması Nedeniyle Orman Kadastro Çalışma Alanı Dışında Bırakıldığına Göre Taşınmaza İlişkin Kesinleşen Bir Orman Kadastrosunun Varlığından Söz Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2005/5292ORMAN SINIRILARI İÇİNDE TAŞ TOPLAMA ( Orman Örtüsünü Bozma - Suç Tarihinin Kesin Olarak Bilirkişiye Açıklattırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2003/12200ORMAN SINIRINDA BULUNAN VE KADASTRO TESBİT TUTANAĞINDA MER'A OLARAK GEÇEN TAŞINMAZ ( Orman ve Mer'a Olup Olmadığının Tesbiti Usulü )
Y20.HDE. 2005/1425ORMAN SINIRINDAKİ TAŞINMAZIN VERGİ KAYDI MİKTARINA GÖRE KAZANILACAĞI ( Miktarı Aşan Kısmın Ormandan Açma Olduğunun Kabulü Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y3.CDE. 2003/6745ORMAN SINIRINI İHLAL ( Sanığın Yaptığı Duvarın Orman Sınırı İçinde Kaldığı Bilirkişi Raporuna Göre Anlaşılmakla Atılı Suçun Oluştuğu Gözetilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2001/20-214ORMAN SINIRININ BELİRLENMESİ ( Mahkemece Sınır Noktaları Belirlenerek Taşınmazın Ölçekli Olarak Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Haritanın İlama Eklenmesine Karar Verilmesi Gereği - Orman Tahdidine İtiraz ve Tescil )
Y20.HDE. 2001/1746ORMAN SINIRININ BELİRLENMESİ ( Sınırların İki Ay İçinde Kadastro Komisyonlarınca Belirlenmemesi- Kadastro Çalışma Alanı Sınırlarının Kadastro Ekiplerince Belirlenmesi )
Y8.HDE. 2005/7270ORMAN SINIRLAMA ÇALIŞMALARI ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığını Belirlemek İçin Taşınmazın Bulunduğu Yerde Orman Sınırlama Çalışmalarının Yapılıp Yapılmadığı Orman İdaresinden Sorulup Belirlenmesi Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
Y8.HDE. 2005/3364ORMAN SINIRLAMA ÇALIŞMALARI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Belirlenmesi Halinde Daha Önce Açılmış Bulunan Davanın Sınırlamaya İtiraz Niteliğinde Bulunduğu Gözönünde Tutularak Görev Hususunun Düşünülmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/3980ORMAN SINIRLAMA HATTININ DIŞINDA KALAN YER ( Uyulan Bozma İlamı Uyarınca Yapılan İnceleme Sonunda Belirlendiğine Göre Bu Yerin Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4034ORMAN SINIRLAMA VE NİTELİK KAYBI SEBEBİYLE DIŞARI ÇIKARILAN YER ( İhya Yolu İle Kazanım - Bilirkişinin Araştırması Gerekenler )
YHGKE. 2007/20-357ORMAN SINIRLAMALARI ( Evvelce Sınıflaması Yapılmış ve Fakat Orman Bakanlığınca veya Vaki Müracaatlar Üzerine 6831 S.K. Md. 2'ye Uymadığı Anlaşılan Sınırlamaların Düzeltilmesinin Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren En Geç On Yıl İçinde Orman Kadastro Komisyonlarınca Yapılması )
YHGKE. 2001/20-401ORMAN SINIRLAMASI ( Askı İlan Süresi İçinde Açılan Davaya Orman İdaresinin Katılması)
Y8.HDE. 2005/5329ORMAN SINIRLAMASI ( Dışında Kalan Kısmın İptali İle Davacı Adına Tapuya Tesciline Kalan Kısmın ise Orman Sayılan Yerlerden Olması Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı - Miras ve Eklemeli Zilyetlik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2001/4365ORMAN SINIRLAMASI ( Geçici Kadastro Mahkemesince Verilen Yargıtayca Onanması-Ortada Kesin Hükmün Söz Konusu Olması )
YHGKE. 1996/20-417ORMAN SINIRLAMASI ( Kadastro Çalışma Alanı İçerisinde Bulunan Orman Alanlarına Yönelik Olarak Genel Kadastro Komisyonunca Yapılan Bu İşleme Karşı Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açabilmesi )
Y20.HDE. 2005/9051ORMAN SINIRLAMASI ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Davacı İle Hazine Adlarına Tapuda Kayıtlı Olduğu Halde Sadece İşaretli Bölümler Hakkındaki Orman Sınırlamasının İptaline ve Bu Yerlerin Orman Sınırı Dışına Çıkarılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/964ORMAN SINIRLAMASI ( Tapu İptali Talebi - 1947 Yılında Yapılan Sınırlamada Hangi Taşınmazların Tamamı Veya Bir Bölümünün Orman Sınırları İçerisinde Kaldığı Belirtilmesi Gereği )
Y20.HDE. 1992/2797ORMAN SINIRLAMASI ( Taşınmazın Komşularına Ait Tutanak Ve Dayanakların Toplanması )
Y17.HDE. 2003/1131ORMAN SINIRLAMASI ( Tescili İstenen Taşınmazların Sınırında Orman Bulunması Karşısında Taşınmazların Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/2862ORMAN SINIRLAMASI ( Zilyetlikle İktisap Edilen Taşınmazın Orman Alanı Dışında Olup Olmadığının Tespitinde Uzman Orman Bilirkişisinin Harita ve Raporunun Keşfi İzlemeye İmkan Verecek Nitelikte Olmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 1984/4658ORMAN SINIRLAMASI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ İÇİN İKİNCİ DEFA TAPULAMA TUTANAĞI DÜZENLENMESİ
Y14.HDE. 1985/10257ORMAN SINIRLAMASI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZLAR
Y20.HDE. 2014/9566ORMAN SINIRLAMASI İLE TESPİTE İTİRAZ VE TESCİL ( Parselin Davaya Konu Olmayan ve Diğer İtiraz Parsellerinin Kadastro Tutanak Asıllarının Olağan Yollardan Kesinleştirilmek Üzere Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesi Bundan Sonra Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 1985/1302ORMAN SINIRLAMASI İTİRAZ SÜRESİ ( Sürenin Askı İlan Tarihinden İtibaren Başlaması )
Y20.HDE. 2002/1940ORMAN SINIRLAMASI OLMAYAN YERDE KOMİSYON TARAFINDAN MAKİLİĞE AYRILAN YERLER ( Özel Kanunlarca Oluşturulacak Tapulara Değer Verilememesi )
YHGKE. 1996/20-566ORMAN SINIRLAMASI VE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİ
Y20.HDE. 1997/7421ORMAN SINIRLAMASI YAPILMAYAN VEYA İLK DEFA YAPILAN YERLER ( Orman Niteliğinin ve Hukuki Durumun Nasıl Çözüleceği )
Y20.HDE. 2005/2291ORMAN SINIRLAMASINA İLİŞKİN HARİTA VE TUTANAKLAR İSTENİP GÖNDERİLMEMESİ ( İki Aylık Bildirim Süresine Uyulmaksızın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Yazısı ile Orman Kadastro İşlemlerinin İkmal Edilmiş Sayılmayacağı )
YHGKE. 1991/14-659ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ
Y20.HDE. 2001/6295ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( 6831 Sayılı Orman Yasası - Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Altı Ay İçerisinde İtiraz Hakkı Sağlaması )
Y20.HDE. 2001/2197ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Altı Aylık Askı İlan Süresi İçinde Açılan Davada Görev )
Y20.HDE. 1992/183ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Bakanlık Aleyhine Açılan Dava - Husumet Yönünden Reddetme )
YHGKE. 1991/8-122ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Daha Önce Orman İdaresinin Açmış Olduğu Davanın Reddedilmesi )
Y20.HDE. 2005/6529ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Dayanılan Tapu Kaydı 4785 S.Y'nın Yürürlüğünden Önce Oluşturulan Bir Tapu Kaydı Nitelikte Olmadığından Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1990/714ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Gerçek Kişilerle İlgili Davanın Tefrik Edilmesi ve Her Davayı Ayrı Ayrı Hükme Bağlamanın Gerekmesi )
Y14.HDE. 1990/10854ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y20.HDE. 1994/7207ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Hazine Lehine Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaza İlişkin Geçersiz Tapu Kaydına Dayanan )
Y20.HDE. 2005/3145ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Muarazanın Giderilmesi ve İptal Davası - Ormanlar İmar Uygulamasına Tabi Tutulamayacağı ve Tutulmuşsa Tapunun Yasal Dayanağı Olmadığından Yapılan İşlem Yok Hükmünde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/13555ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Orman Yönetimi İle Davacı Arasında Görülen Kadastro Mahkemesinin Kararı İle Taşınmazların Orman Olmadığına Dair Kesin Hüküm Bulunduğu - Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/3911ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Parselin Hatalı Aplikasyon İşlemi Sonucu Değil Baştan Beri İlan Edilerek Kesinleşen Orman Kadastrosu Dışında Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülemeyeceği )
Y20.HDE. 2003/3601ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın 3116 Ve 2296 Sayılı Yasaların Uygulaması Sırasında Orman İçine Alınması - Bölgede Yapılan Makiye Ayırma İşleminin Hiçbir Zaman Yetkili Mercice Onaylanmadığı Ve Davacının Özel Bir Tapuya Da Dayanmadığı Anlaşılmakla Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2006/9339ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ ( Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Keşif Yapılması Halinde Keşif Sırasında Belirlenecek Hak Sahiplerinin Davaya Katılarak Husumet Yaygınlaştırılarak Taraf Oluşturulması Gerektiği )
YHGKE. 1989/14-270ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Mahkemesinde Görülmesi )
Y20.HDE. 2003/4222ORMAN SINIRLAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Orman Olmadığı Belirlenen Bölüm İle İlk Tahdit Dışında Kaldığı Belirlenen Bölümün Önceki Malikler Üzerinde Bırakılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/39ORMAN SINIRLAMASININ İPTALİ ( 2/B Şerhinin Silinmesi Talebi - Toprak Tevzi Yoluyla Verilen Yerlerin Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Hak Sahipleri Adına Tespit ve Tescil Edileceğine İlişkin 3402 SK'nın 45. Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığı )
Y20.HDE. 2001/2876ORMAN SINIRLAMASININ İPTALİ ( Tapuya Dayanarak On Yıllık Hak Düşürücü Süreden Sonra Dava Açılması )
Y16.HDE. 1993/11915ORMAN SINIRLANDIRILMASI
Y20.HDE. 2001/489ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Birden Fazla Parselin Davalı Olması - Kadastro Tespiti )
Y20.HDE. 1993/197ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Devlet Ormanları - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
YHGKE. 1996/20-721ORMAN SINIRLANDIRILMASI ( Orman Bölgesi Dışında Olduğu Saptanan Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesinde Yanlışlık Olmaması )
Y16.HDE. 2000/1953ORMAN SINIRLANDIRILMASI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Bu İşlemin Kesinleşmesi Nedeniyle Bu Yerin Tamamının Veya Bir Kısmının Yeniden Orman Olarak Hazine Adına Tapuya Tescil Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/10030ORMAN SINIRLANDIRILMASI YAPILMAYAN VEYA SINIRLANDIRMANIN İLK DEFA YAPILDIĞI YERLER ( Orman Niteliğinin Tespiti-Hukuki Durumun Tespiti )
YHGKE. 1989/8-707ORMAN SINIRLANDIRILMASINA İTİRAZ ( Miras Sebebine Dayanan Davada Davacının Hukuki Yararı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği-Husumet )
Y20.HDE. 2012/7567ORMAN SINIRLANDIRILMASINA İTİRAZ (Tapu İptali ve Tescil - Husumetin Hazine ve Orman Yönetimine Karşı Yöneltilmesinin Doğru Olduğu/Taşınmazın Tutanağının Davalı Olduğundan Ortada İptal Edilecek Tapu Kaydı Bulunmadığı)
Y16.HDE. 1989/15718ORMAN SINIRLANDIRILMASINA İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y7.HDE. 2007/296ORMAN SINIRLANDIRMA HARİTA VE TUTANAĞI ( Kadastro Tespit Gününden Önce Yapılan ve Kesinleşen Tutanağın Taşınmazın Ağaçlık ve Çalılık Olmadığını Belirlediği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanıldığının Kabulü )
Y7.HDE. 2005/1265ORMAN SINIRLANDIRMA HARİTA VE TUTANAĞI ( Orman Kadastrosuna Tabi Tutulan Bölgelerde Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Kadastro Tespit Gününden Önce Kesinleşmek Koşulu İle Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yerine Yöntemine Uygun Şekilde Uygulanması Gerektiği )
Y7.HDE. 1992/7183ORMAN SINIRLANDIRMA HARİTA VE TUTANAĞI KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN YER ( Orman Toprağı ve Orman Sayılan Yer-Kazandırıcı Zamanaşımı Zİlyetliği-Kadastro Tespiti )
Y7.HDE. 2005/2068ORMAN SINIRLANDIRMA HARİTASI ( Bir Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Orman Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yöntemine Uygun Şekilde Yerine Uygulanması Yoluyla Belli Edileceği )
Y8.HDE. 1998/9429ORMAN SINIRLANDIRMA HARİTASININ UYGULANMASI ( Orman Yüksek Mühendisi Niteliğine Haiz Bilirkişi Tarafından )
YHGKE. 2010/8-219ORMAN SINIRLANDIRMA İŞLEMLERİ ( Kesinleştiği Tarihten Dava Konusu Taşınmaz Bölümlerini Kapsayan Tapu Kaydının Oluştuğu Tarihe Kadar Kazanma Süresi ve Koşulları da Geçmemiş Bulunduğuna Taşınmazların Belediye İmar Planı İçerisinde Kalmış Olduklarına Göre Bu Yerlerin İmar-İhya Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y1.HDE. 2000/16332ORMAN SINIRLANDIRMA KAPSAMI ( Kapsam Altındayken Maki Komisyonları Tarafından Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar-Özel Kanunlar Gereği Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
Y20.HDE. 2001/1124ORMAN SINIRLANDIRMA KAPSAMI ( Kesinleşen Orman Tahdidi - Devlet Ormanları )
YİBGKE. 1993/5ORMAN SINIRLANDIRMA KAPSAMI ( Maki Komisyonlarınca Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar - Özel Kanunlar Gereğince Oluşturulan Tapular )
Y20.HDE. 2003/4052ORMAN SINIRLANDIRMASI ( 4785 Sayılı Yasa Hükümleri Nazara Alınmadan 3116 Sayılı Yasaya Göre Yapılmış Ve Taşınmaz Tahdit Sınırları Dışında Kalıyorsa Taşınmazın Öncesinin Belgelerde Ne Şekilde Nitelendirildiğinin Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/10942ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Aplikasyonun İlk Orman Sınırlandırmasına Uygun Olma Zorunluluğu Göz Önüne Alındığında Yargıtay Denetimine Açık Olmayan ve İlk Tahdit Haritası İle Çelişen Krokiye Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2001/8295ORMAN SINIRLANDIRMASI ( İstisnalar Dışında Bütün Ormanların Devletleştirilmesi )
Y20.HDE. 2009/19369ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Eylemli Orman Niteliğindeki Taşınmazın Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Komisyonlarca Sınırlandırma Dışı Bırakılmış Olmasının Orman Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )
Y20.HDE. 2012/5210ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Kayıt Miktar Fazlasının Sınırda Bulunan Ormandan Açma Yapılarak Kazanılmaya Çalışıldığı/Ormanların Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasına Olanak Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/4628ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Düzenlenen Tutanak ve Haritaların Kesinleştiği Tarihten İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanarak Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2015/9537ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde 5304 S. Kanun İle Değişik 3402 S. Kanun'un 4. Md. Hükmüne Göre Orman Sınırlandırması Yapılmış ve Taşınmazlar Orman Sınırları Dışında Bırakıldığı/Davanın Kabulü Gereği )
YHGKE. 2006/8-106ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Orman Olduğu Saptanan Yerlerin Orman Olarak Sınırlandırılması Zorunlu Olduğu - Önceden Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu veya Tapulaması Yapılmış Yerlerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/2027ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Sınırlandırma Yapılmayan veya Sınırlandırmanın İlk Olarak Yapıldığı Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliğinin Belirlenmesi )
Y7.HDE. 1995/8897ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Tescil Davası Sonucunda Orman İçin Oluşturulan Tapu Kaydının Hukuksal Değer Taşımaması )
Y20.HDE. 1992/10096ORMAN SINIRLANDIRMASI ( Yapılmayan Veya İlk Olarak Yapılan Yerler - Orman Alanları )
Y1.HDE. 2001/4412ORMAN SINIRLANDIRMASI KAPSAMINDA İKEN KOMİSYON TARAFINDAN MAKİLİK ALAN OLARAK BELİRLENEN YERLER ( Özel Kanunlar Uyarınca Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi )
Y20.HDE. 1999/2904ORMAN SINIRLANDIRMASI YAPILMAYAN YER ( Hukuki Niteliğinin Kanuna Göre Çözümlenmesi )
Y20.HDE. 2001/5470ORMAN SINIRLANDIRMASI YAPILMAYAN YERLER ( Orman Niteliğinin Tespiti-İnceleme Usulü-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 1996/7804ORMAN SINIRLANDIRMASINA İTİRAZ ( Daha Önce Orman Sınırları Dışında Kalan Ormanlık Alanın İkinci Kadastro İle Sınırlandırılması )
Y7.HDE. 2005/1053ORMAN SINIRLANDIRMASINA İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılıp Çıkarılmadığı Duraksamasız Belirlenmesi ve Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Orman Sınırlandırması Yapılmamış ya da Orman Sınırlandırması Yapıldığı Halde Bu Yönetimsel İşlemler Kesinleşmemiş ise Davanın Buna İtiraz Niteliğinde Olması )
Y20.HDE. 2011/14458ORMAN SINIRLANDIRMASINA İTİRAZ VE TESCİL İSTEMİ ( Sınır Denetimi Yapılmalı ve Dayanılan Tapu Kaydının Mahalline Uyup Uymadığı Tespit Edilerek Tapu Kaydı Mahalline Uyuyor İse Tapu Kaydının Kapsadığı Taşınmazları Gösterir Fenni Bilirkişiden Krokili Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/1940ORMAN SINIRLANDIRMASININ İPTALİ ( Orman Sınırlandırması Kapsamında İken Komisyonlar Tarafından Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2003/4122ORMAN SINIRLANDIRMASININ İPTALİ DAVASI ( Hazinenin de Davada Yasal Hasım Olduğu Gözetilerek Taraf Teşkilinin Tamamlanmadan Esas Hakkında Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
Y20.HDE. 2005/8821ORMAN SINIRLANDIRMASININ KESİNLEŞMESİ ( Orman Sınır Hattının Dışında Kalan Yerler Yasada Belirtilen Koşullar Altında Tasarruf Edildiği Takdirde Kazanılabileceği - Tapusuz Taşınmazın Tescili )
Y7.HDE. 2002/4528ORMAN SINIRLARI ( Dışına Çıkarılan Haritaların Yerine Uygulanması - Kadastro Yenilenme Çalışmaları/Miktar Fazlası
Y20.HDE. 2008/706ORMAN SINIRLARI ( Tapu Kaydının İptali Davası - Uzman Bilirkişi Raporunda ve Orman Kadastro Haritasında Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Olduğunun Belirtildiği/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2001/596ORMAN SINIRLARI ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2001/2876ORMAN SINIRLARI DIŞINA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Yeniden Orman Kadastrosu Yapılması ve Orman Sınırları Dışında Bırakılan Alanların Yeniden Orman Olarak Sınırlandırılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2017/719ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKAN TAŞINMAZA KULLANIM ŞERHİ VERİLMESİ ( Aynı Taşınmazlar Hakkında Halen Orman Niteliğini Taşıyan Yerlerin Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı Gerekçesiyle 2/B Çalışmalarının Yok Hükmünde Sayılması Taşınmazların Vasfının Orman Olarak Düzeltilmesi İstemli Derdest Olan Davalar Bulunduğu - Kullanım Kadastrosuna Dair Davanın Görülebilmesi İçin Taşınmazın Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinin Zorunlu Olduğu/Davanın Bekletici Mesela Yapılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )
Y3.CDE. 2010/1297ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANDAN AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Kendisini İhbar Eden İle Aralarında Husumet Olduğundan İhbar Edildiğini İddia Ettiği - Husumet Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2012/9029ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ALANLAR (Bu Alanlar İçin Hazine Tarafından Dava Açılması Açılan Davalardan Vazgeçilmesi ya da Davaların Durdurulması Gibi Konular 6292 S. Yasa İle Düzenlendiği - Bu Düzenlemelerin Dava Konusu Taşınmazın Niteliğine ve Durumuna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2001/7641ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Belediyenin Gecekondu Kanununa Dayanan Tescil Talebi )
Y7.HDE. 2003/3654ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Çıkarılması İle İlgili Yönetimsel İşlemlerin Kesinleşme Gününden Sonra Tespit Gününe Kadar Sürdürülen Zilyetliğin Hukuksal Bir Değeri Bulunmadığı )
Y7.HDE. 1998/2916ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Dava İle Bu Taşınmazın Zilyetliğinin Kime Ait Olduğuna Karar Verilmesi )
Y7.HDE. 2005/2733ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Davacıların Taşınmazların Bulunduğu Yer Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmaları En Az 5 Yıl Süre İle Orada Oturmuş Olmaları Gerçekten Taşınmazlar Üzerinde Zilyet Olmalarının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2005/14251ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Fiilen Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğünce Tespit Edilen Yerlerin Talep Üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne Tahsis Edileceği )
Y16.HDE. 2001/7563ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tapuya Tescilinin Gerekmesi )
Y16.HDE. 2006/1999ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tespit Edilen/İrsen İntikal Taksim ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Açılan Tescil Davası - Mahkemece Yapılması Gerekenler )
YHGKE. 2001/1-941ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazinenin Tapu İptal ve Tescil Talebi )
Y16.HDE. 2003/10945ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası - Davanın Reddiyle Yetinilememesi ve Tapu Sicilinin Oluşturulması Gereği )
Y7.HDE. 2005/2190ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Davanın Dayanağını Oluşturan Yasa Hükümlerine Göre Davacının Taşınmazın Bulunduğu Köy Nüfusuna Kayıtlı Olması ve En Az 5 Yıl Taşınmazın Bulunduğu Köyde İkamet Etmiş Olmasının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2015/9537ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Kadastrosu ve Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazların Bulunduğu Yerde 5304 S. Kanun İle Değişik 3402 S. Kanun'un 4. Md. Hükmüne Göre Orman Sınırlandırması Yapılmış ve Taşınmazlar Orman Sınırları Dışında Bırakıldığı - Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2000/3180ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Senetsizden Davalı Adına Tespit Gören )
Y1.HDE. 2000/3179ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydındaki Vasıf Değişikliğinin Sonuca Etkili Olmaması )
Y20.HDE. 2002/1325ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazı Tasarruf Edenlerin Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmeleri Talebi )
YHGKE. 2005/16-412ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazlardan Olmadığı - Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanarak Dava Açan Belediyenin Davasının Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2004/4392ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Tespit Gibi Davalı Hazine Adına Tapuya Tesciline Kütüğün Beyanlar Hanesinde Tespitte Olduğu Gibi Davalı ve Davacının Zilyet Olduğunun Gösterilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2014/9275ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Tescil Davası - Yapılacak Keşifte Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Taşınmazın Fen Bilirkişisi Raporunda ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölümünün Tespit Tarihi İtibari İle Kime Ait Olduğu ve Kim Tarafından Ne Şekilde Kullanıldığı Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/3144ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Kadastro Kanunu'na Eklenen Ek 4. Md. İçeriğinde Yapılan Tespitler Hakkında 3402 S.Y'nın 12/3. Md.nin Uygulanamayacağına İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2010/16279ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZIN YOLSUZ TESCİLİNİN İPTALİ DAVASI ( Yolsuz Tescilin Davalıya Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı - Mahkemenin Vereceği Kararın Yenilik Doğuran Bir Karar Olmadığı/Açıklayıcı Bir Karar Olduğunun Kabulü )
Y16.HDE. 2016/7461ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN HAK SAHİPLİĞİNDE 5 YIL KULLANMIŞ OLMA ŞARTI ( Kadastro Tespiti Sırasında Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhtesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Hazine Adına Tescil Edileceği Düzenlenmiş Olup Tespit Tarihinden Geriye Doğru 5 Yıllık Kullanım Şartı Aranmadığı )
Y16.HDE. 1991/18969ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Bu Yerlere Zilyet Olan Kişilerin Adlarının Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi )
Y20.HDE. 2005/11309ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Çekişmeli Taşınmazın Özel Orman Niteliğinde Olmadığı/Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığının Kabulü Gerektiği - Taşınmazın Tapusunun İptali İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gerektiği )
Y16.HDE. 2016/5365ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERDE KADASTRO GÜNCELLEMESİ ( Taşınmaza Kadastro Tespiti Yapılıp Kesinleştiği ve Bir Kullanıcı Adına Tespiti Yapılmamış Taşınmazın Ham Toprak Vasfıyla Hazine Adına Tescil Edildiği/Fiili Kullanıcı ya da Muhdesat Sahibinin Tespiti Yapılmamış Bulunan Taşınmazlarda İdareye Başvurarak Güncelleme Yapılmasını Talep Edebileceği - Mahkemenin İdare Yerine Geçerek Karar Veremeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2002/17-49ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( 1976'da Yürürlükte Bulunan 1744 S.K. 2.Maddesinde Tapulu Yerlerin Mülkiyetinin Tapu Sahiplerine Döneceği Hükmü - Tesbite İtirazın Kabulü Gereği )
YHGKE. 1996/20-594ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Devlet Ormanı ise Hazine Adına Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait İse Müesseseler Adına Dışarı Çıkarılması )
Y20.HDE. 2011/8056ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğunun Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilerek Öncelikle Kadastrosu Yapılarak Hazine Adına Tescil Edileceği )
YHGKE. 1999/7-903ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y16.HDE. 2002/2633ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Kayıt Kapsamlarının Miktarına Değer Verilmesi )
Y20.HDE. 2011/1301ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Kullanım Durumuna İtiraz - Hukukça Korunabilen Kullanımın Olup Olmadığının Kullanım Var ise Ne Zamandan İtibaren ve Ne Şekilde Devam Ettiğinin Maddi Olaylar ve Yerel Bilirkişi Tanıklar da Dinlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/1309ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Ormanlar İçin Oluşturulan Tapu Kayıtlarının Hukuksal Bir Değeri Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2015/13339ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Tapu İptali ve Tescil İstemi/Çekişmeli Taşınmazların Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu - Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle İktisap Edilemeyeceği/Tapu İptali ve Tescil Davaısnın Reddedilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/9061ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLER ( Taşınmaz Bilim ve Fen Bakımından Orman Niteliğini Yitiren ve 2/B Madde Koşullarını Taşıyan Yerlerden Olduğu )
Y20.HDE. 2012/6876ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA ( Hazine Adına - Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Süretiyle 3402 S.K. Md. 11'deki Askı İlanı Hariç Diğer İlanlar Yapılmaksızın Öncelikle Tescil Edileceği )
Y1.HDE. 2003/10227ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA ( Orman Sınırları İçindeki Bir Yerin Kadastro Tespitinin Yapılmış Olmasının ve Kayıt Oluşturulmasının Hukuki Bir Sonuç Doğurmaması )
Y20.HDE. 2003/4602ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA İŞLEMİ ( Hak Sahibi Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Açılacak Tespite İtiraz Davalarında Orman Genel Müdürlüğü Ve Orman Bakanlığının Hasım Olduğu )
YHGKE. 1999/20-83ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA İŞLEMİNE İTİRAZ ETMEYEN HAZİNE ( Bu Sınırların Dışında Kalan Tapulu Taşınmaza İlişkin Kadastro Tesbitine İtirazının Geçersizliği )
Y20.HDE. 2005/11198ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMA İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Hazine Adına Tapuya Tescil Edildiği Tarihe Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığı/Hazine Aleyhine Açılan Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2002/10438ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMIŞ TAŞINMAZ ( Tapu İptal Tescil Davası - Kapsamlı Bir Tapu Uygulaması Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 1993/143ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA
Y20.HDE. 2007/8538ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( "Kanunları Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar" Olduğu ve Çıkarma Tarihinden İtibaren Kamu Hizmetine Tahsis Edildiğinden Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/9045ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi )
Y20.HDE. 2013/2648ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Orman Kadastrosuna İtiraz Davası - Çekişmeli Taşınmazların Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Orman Kadastro İşleminin İptaliyle Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığı/Hukuka Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2005/10832ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Parselin Çekişmeli Bölümünün 6831 Sayılı Yasanın 2/B Maddesi Gereğince Çıkarılan Alanda Kaldığı Yönündeki Şerhin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - 2/B Şerhinin Silinmesi İsteminin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/110ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Sanığın Ceza Mahkemesince Kesinleşen Karar Uyarınca Mahkum Edilmesi Nedeniyle Taşınmazın Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığına Dair Kararın Yanlış Olması )
Y20.HDE. 2001/9046ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Tasarruf Edenlerin Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi )
Y16.HDE. 2012/4618ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Zilyetliğin Şerhi - Taşınmazın Fiilen Kullanılmasının İspatlanması Gerektiği/Keşif Yapılarak Taşınmazın Geçmişte Ne Durumda Olduğu Kime Ait Olduğu Kimden Nasıl İntikal Ettiği/Davacının Ne Şekilde Zilyet Olduğunun Araştırılacağı )
Y20.HDE. 2004/257ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman Genel Müdürlüğü'nün Pasif Husumet Ehliyeti )
Y20.HDE. 2005/7809ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ ETMİŞ İTİRAZ ( Davacı Hazinenin İtirazı Reddedilmiş Ancak Askı İlan Süresine Dava Açmamış Olduğundan Tapu Kaydındaki 2/B Şerhinin İptali Davasının Reddine Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2003/20-331ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA SONUCU ELDE EDİLEN ALANLAR ( Yasa Koyucunun Belirtilen Alanların Kullanıcılarına veya Başkalarına Hatta Orman İçi Köyler Halkına Satılmasını veya Bu Amaçla Devredilmesini Sağlayacak Bir Düzenleme Yapmasının Olanaklı Olmadığı )
YHGKE. 1996/20-593ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMAMA ( Nitelik Kaybı Nedeniyle Orman Sınırları Dışına Çıkarma ve Çıkarmama Kararının İptali-Dava Ehliyeti )
Y16.HDE. 2016/2109ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMAYA YÖNELİK ŞERH (Taşınmazın Bir Bölümünün 6831 S. Kanun'un 2/B Md. Uyarınca Orman Sınırları Dışına Çıkarılmasına ve Bu Kısımlar Üzerinde Kullanıcı Belirlenmesine Dair Şerh Düşülmesine Rağmen Mahkemece İnfazda Tereddüt Yaratacak Şekilde Taşınmazın Tamamının Orman Sınırları Dışına Çıkarılmasına Yönelik Şerh Düşülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y20.HDE. 2010/8289ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ ( Tüm Hak Düşürücü Sürelerin Geçirilerek Bu İşlemin Kesinleştiği ve 2. Fıkraya Göre Orman Rejimi Dışına Çıkartılmadığı İçin 1744 S. Yasanın Davacı Kişi Yararına Uygulanamayacağına Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2001/7-196ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YER ( Zilyedi Gösterilip Hazine Adına Tesbit Edilmesi - Tescil Davasına Hazinenin de Dahil Edilmesi Gereği )
YHGKE. 1999/1-544ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERİN ZİLYETLİKLE İKTİSABI
Y20.HDE. 2005/6362ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILAN YERLER ( Devlete Ait İse Hazine Adına Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait İse Bu Müesseseler Adına Hususi Orman İse Sahipleri Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Gereği )
Y20.HDE. 2012/7305ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKMA ( Kadastro Tespitine İtiraz - 3402 Sayılı Yasanın Ek 4. Maddesi Gereğince Yol Boşluğu Bırakılıp Tespite Konu Edilmeyerek Tutanak Düzenlenmediği/İdareyi Kullanım Kadastrosu Yapılmasına Zorlayıcı Nitelikte Dava Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2004/4488ORMAN SINIRLARI DIŞINA HAZİNE ADINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Sınırları İçine Alınmadan Önceki Tapu Kaydına Dayanarak Açılan 2/B Uygulamasına İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2015/14444ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN PARSEL (Kadastro Tespiti Yapıldığı Tarihte Çekişmeli Taşınmaz Hakkında Derdest Dava Olup 3402 S. Kanun'un 5. Md. Uyarınca Kadastro Tutanağının Malik Hanesinin Açık Olarak Tutulması Gerektiği - Yanılgı Sonucu Tespitin Yapılması Neticeyi Değiştirmeyeceği)
Y20.HDE. 2005/1902ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Tarihinden Dava Açma Tarihine Kadar 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Dolmadığından Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleşmediğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2004/3361ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2004/3368ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Zamanaşımı Süresinin Orman Kadastrosunun Kesinleşmesinden Sonra Başlayacağı )
Y20.HDE. 2006/3982ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZLAR ( Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ya da Orman Genel Müdürlüğü'nün Otuz Günlük Kısmi İlan Süresi İçinde Kadastro Mahkemesinde Dava Açabileceği )
Y20.HDE. 2001/2615ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN TARIM ALANI ( Kazandırıcı Zamanaşımıyla İktisap Nedenine Dayalı Tescil Davası-İncelemede Usul )
Y20.HDE. 2005/11041ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Evvelce Sınırlaması Yapılmış Olan Ormanların Sınırlandırılmasının Orman Kadastro Komisyonları Tarafından Her Zaman Yapılacağı )
Y20.HDE. 1997/5859ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN YER HAKKINDA ORMAN İDDİASI ( Dinlenmeyeceği )
Y20.HDE. 2011/7602ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - 6831 S.K. Md.7 Gereğince Ormanların Kadastrosu Yapılarak Tahdit İçine Alınabileceği Gibi Kesinleşmiş Tahdidin Dışında Kalsa da Orman Yönetiminin Dava Açabileceğinin Gözetileceği )
Y20.HDE. 2012/7178ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALMA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Taşınmazın Edinilmesi - Mahkemece Eksik İncelendiği/Taşınmazın İmar Planına Göre Durumu Değerlendirileceği )
Y20.HDE. 2009/15971ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALMIŞ OLAN ORMANLAR ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılabileceği - Hava Fotoğrafına Göre Orman Alanı Olan ve Ayrıca Eylemli Olarak Orman Niteliğinde Bulunan Yerin Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/8645ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALMIŞ ORMANLAR ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı Belirtildiğinden Hava Fotoğrafındaki Tarım ve Orman Alanı Sınırının Esas Alınması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y16.HDE. 2016/9328ORMAN SINIRLARI DIŞINDAKİ MUHDESATLAR ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz - Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Fiili Kullanım Durumları Dikkate Alınmak ve Varsa Üzerindeki Muhdesatın Kime veya Kimlere Ait Olduğu ve Kim Veya Kimler Tarafından Ne Zamandan Beri Kullanıldığı Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Gösterilmek Suretiyle Hazine Adına Tescil Edileceği )
Y5.HDE. 2017/30599ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN MUHDESAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Konusu Fıstıkların Bulunduğu Bölüm Kapama Fıstık Niteliğinde Kabul Edilip Net Fıstık Geliri Esas Alınarak Değer Biçilip Zemine Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Tespit Edilen Değer Düşülerek Muhtesat Bedeline Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )
Y5.HDE. 2012/7327ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y16.HDE. 2004/10058ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNE ALINAN TAŞINMAZLARA AİT TAPU KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMESİ ( 2/B Uygulamasıyla Eski Tapu Kayıtlarının Yeniden Geçerli Hale Gelemeyecekleri )
YHGKE. 2005/20-110ORMAN SINIRLARI İÇERİSİNE ALINMA İŞLEMİ ( Tahsis İşlemi İptal Edilen ve Öncesi Orman Olmayan Taşınmazın Kadastro Tespitine İtiraz - Taşınmazın “Ağaçlandırma Alanı” Olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Yapılan Tahsisin Kaldırıldığı/Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2005/5ORMAN SINIRLARI İÇİNDE İKEN OLUŞTURULAN KADASTRO TAPUSUNA DEĞER VERİLEMEYECEĞİ ( Tapu İptali ve Tescil )
YCGKE. 1992/3-238ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANDA İNŞAAT YAPMAK ( Temel Kazıp Duvar Yapmak - Teşebbüs - Keşif Sırasında Binanın Tamamlanmış Olması )
Y3.CDE. 2004/8320ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN SAHA ( Orman Kanununa Muhalefet - Önceki Mahkumiyete Konu Yer İle Bu Davaya Konu Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/10362ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Bu Bölümün Tapu Kaydının İptali İçin Orman Yönetimi Tarafından Her Zaman Dava Açılabileceği ve Bu Nedenle Şerhin Yasal Dayanağının Bulunduğu/Şerhin İptali Davasının Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2000/1-877ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılması )
Y20.HDE. 2002/3642ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Mahkeme Kararıyla Orman Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Nitelik Kaybı Gerekçesiyle Dışarı Çıkarılamaması )
Y20.HDE. 2005/5780ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Orman Yönetiminin Tapu İptali Tescil Talebi/Davanın Kabulü Gereği - Ormanların Kamulaştırılamayacağı Şayet Kamulaştırma Yapılmış İse Yok Hükmünde Olduğu )
Y3.CDE. 2011/21737ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERE TECAVÜZ ( 2/B Uygulaması İle İlgili İlanın Hangi Tarihte Yapıldığının Kesin Bir Şekilde Tespit Edileceği - 2/B İle İlgili İlanın Suç Tarihinden Önce Yapılması Halinde Kastın Yokluğu da Belirlenirse Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Etmeyeceği )
Y3.CDE. 2014/6857ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERİN ODUN DEPOSU OLARAK KULLANILMASI ( Kadastronun Herkes Tarafından Bilinmesi Gerektiği - Suç Kastının Aranmadığı/Sanığın Eyleminin Temellük Kastı Bulunup Bulunmadığı ve Eylemin Devamlılık Gösterip Göstermediği Hususunda Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/153ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI KADASTROCA TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ İÇİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Tahdit Haritası ile Krokinin Çelişkili Olması )
Y3.CDE. 2003/3056ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALMA ( Emvalin Yakalandığı Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Teşebbüs Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2012/6878ORMAN SINIRLARI İÇİNDE KALMA ( Kadastro Tespiti Davası - Bu Yere Dair Kadastro Tutanakları Düzenlenmediği İçin Kadastro Mahkemesinin Görevli Olmadığı/Genel Mahkemelerde Görüleceği )
Y8.HDE. 2004/4956ORMAN SINIRLARI İÇİNDE VE DEVLET ORMANI OLAN YER ( Taşınmaz 1988 Yılında Kesinleşen 2/B Uygulamasına İlişkin İşlemlerle Maliye Hazinesi Adına Orman Rejimi Dışına Çıkartıldığına Göre Bu Tarihe Kadar Zilyetliğe Konu Olamaması )
Y3.CDE. 2002/67ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ ALANI SÜRMEK ( Aynı Eyleme Yönelik Karar İbrazı - Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Lüzumu )
Y14.HDE. 2000/6677ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ MER'AYA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tek Başına Bir Köyün Yararlandığı Mer'adan Köyün Sınırlarının Değişmesi Durumunda Yararlanma Hakkı )
Y3.CDE. 2004/10165ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ SAHAYI İŞGAL ( Zabıt Mümziilerinden Tecavüzün Ne Şekilde Tesbit Edildiğinin Sorulup Gerekirse Mahallinde Tüm Zabıt Mümziileri de Hazır Bulundurularak Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/9549ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ YERE İNŞAAT YAPMA ( Kooperatifin Şantiye Şefliği Görevini Yürüten Sanığın - Sanığın Söz Konusu Su Deposu ve İşgalde Kullanılan Tel Çit Çekimi İle İlgili Olarak Herhangi Bir Faaliyetinin Bulunmadığından Suçun Oluşmadığı )
Y20.HDE. 2005/3337ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINMA İŞLEMİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASI ( Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil İstemi - İlan Edilen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulama Çalışmalarında Taşınmazın Orman Sınırları İçinde Bırakıldığından Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2001/6112ORMAN SINIRLARINA İTİRAZ ( Orman Sınırları İçerisine Alınan Taşınmazın Davacı Tarafından Yapılan Sınırlamanın Yanlış Olduğu İddiasıyla Sınırlamanın İptalinin İstenmesi )
Y20.HDE. 2002/2254ORMAN SINIRLARINDAN MAKİLİK OLARAK AYRILAN YER ( Makiye Ayrılan Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y7.HDE. 2005/1679ORMAN SINIRLARINI BELİRLEME İŞLEMİ ( Dava ve Temyize Konu Taşınmazın Tanımlamasını Sonradan Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükmünde Açıklanan Biçimde Tutanağın Düzenlendiği Anlamına Gelmediği )
Y3.CDE. 2002/3695ORMAN SINIRLARINI BELİRLENMESİ ( Keşif Sonucu Suçun Nerede İşlendiğinin Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2007/10383ORMAN SINIRLARININ BELİRLENMESİ ( İlk Orman Kadastro Harita ve Tutanaklarının Aplikasyon 2/B Harita ve Tutanakları İle Çelişkili Olması -İlk Orman Kadastro Tutanaklarındaki Sınırlara Değer Verilerek Orman Sınırlarının Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 1996/2772ORMAN SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN APLİKASYON İŞLEMİ VE TAHDİT HARİTASI ( Geçersizliği )
Y20.HDE. 2002/51ORMAN SINIRLARININ TESBİTİ ( Aplikasyon İşlemiyle Orman Sınırlarının Daraltılamaması - Tapulu Taşınmazın Orman Olduğu İddiasıyla Müdahalenin Men'i Talebi )
Y3.CDE. 2005/8494ORMAN SUÇ SAPTAMA TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Resmi Belge Niteliğinde Olduğu - Tutanağı İmzalamaktan İmtina Eden Sanık )
Y11.CDE. 2009/10795ORMAN SUÇ TUTANAĞI VE SEVK PUSULASI (Orman Muhafaza Memuru Tarafından Düzenlenen Orman Suç Tutanağı ve Sevk Pusulasının "Aksi Kanıtlanıncaya Kadar" Geçerli Belgelerden Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2002/4794ORMAN SUÇLARI ( Görevlendirilen Köy Muhtarı Sanığın Kaçak Orman Emvali Olduğunu Bildiği Müştekiden Onu Orman Muhafaza Memurlarına Bildirmemek Karşılığında Para Almasının Rüşvet Olması )
Y3.CDE. 2003/5727ORMAN SUÇLARI ( Sanığın Yakacak İhtiyacının Bir Kısmını Düşük ve Devrikten Toplamak Suretiyle Diğerini de Kesmek Suretiyle Karşılaması-İki Eylemin Tek Suç Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 2003/5308ORMAN SUÇLARI ( Sanık Tarafından Yapacak Nitelikteki Kızılağaç Kesilmesi )
Y3.CDE. 2004/20084ORMAN SUÇLARI ( Yanan Emval İle Birlikte Süceyrat Tohumlar Bitki Örtüsü Toprağın Verim Gücünün Azalması Canlı Varlıkları Yok Olması Gibi Unsurları da İçermesi )
Y3.CDE. 2003/5537ORMAN SUÇLARI CEZA ARTIRIMI ( Orman Emvalinin Yakacak Vasıflı Fidan Olması Nedeniyle 6831 Sayılı Yasa Dikkate Alınarak Ceza Arttırımının Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2004/55ORMAN SUÇLARINA AİT DAVALAR ( Acele Mevaddan Sayıldığı Diğer Suçlara Ait Davalarla Birlikte Görülmeyeceği )
YİBGKE. 1962/1ORMAN SUÇLARINA İLİŞKİN CEZA VE TAZMİNATLARIN AFFI ( Orman İdaresi Lehine Hükmedilmiş Avukatlık Ücreti Gibi Fer'i Hakların da Düşeceği )
YCGKE. 2004/3-195ORMAN SUÇLARINA İLİŞKİN DAVALAR ( Acele İşlerden Olduğu - Adli Tatil İçerisinde Görüldüğü/Tatil Zamanına Tesadüf Eden Sürelerin İşlediğinin Gözönüne Alınması Gerektiği )
YCGKE. 1976/3-209ORMAN SUÇLARINDA ( Suçtan Zarar Gören Durumunda Bulunması Nedeniyle Orman Bölge Şefliğinin Katılan Olarak Davaya Kabul Edilmesi ve Mümessilinin de Temsilci Olarak Duruşmaya Alınması )
Y3.CDE. 2010/3444ORMAN SUÇLARINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Mağdurda Meydana Gelen Zararın Kanaat Verici ve Basit Bir Araştırmayla Saptanacağı - Sanıktan Tespit Olunan Bu Zararı Giderip Gidermeyeceği Sorulacağı )
Y3.CDE. 2004/147ORMAN SUÇLARINDA ZARARIN TESPİTİ ( Yangına Esas Alınan Kriterler Yanına Ağaçlandırma Gideri de Eklenerek Zararın Fahiş Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
YİBGKE. 1958/30ORMAN SUÇLARININ AFFA UĞRAMASI ( Buna İlişkin Af Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Orman Malları Güvenilir Kişinin Görevinin Kötüye Kullanılması )
Y3.CDE. 1991/12550ORMAN SUÇU
Y3.CDE. 2006/5534ORMAN SUÇU ( 01.06.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5252 S.K. Md. 5 Gereğince Cezalarının Adli Para Cezası Olarak Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/9139ORMAN SUÇU ( 10 Yaşındaki Sanığın Bu Suçu İşleyip İşleyemeyeceği Konusunda Köy Halkının Bilirkişi Olarak İfadesinin Alınmaması Nedeniyle Kararın Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 1990/1467ORMAN SUÇU ( 12 Yıl Önce Sanığın Babası Tarafından Samanlık Yapımında Orman Mallarının Kullanılmış Olması-Zamanaşımı-Tazminata Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 1997/1179ORMAN SUÇU ( 15 Yaşını Doldurmayan Sanık - Cezada Daha Lehe Olanın Uygulanması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1993/6206ORMAN SUÇU ( 20 cm.'den Büyük ve Küçük Orta Kuturlu Emval Kesilmesi )
Y8.CDE. 2003/12591ORMAN SUÇU ( 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yapılan Keşifte Dava Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu/3091 S.Y'nın 6831 S.Y İle Özel Düzenleme Kapsamında Olan Orman Suçları Hakkında Uygulama Yerinin Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2003/21114ORMAN SUÇU ( 6831 Sayılı Yasaya Muhalefet - Yakılan Anız ve Kuru Otların Orman İçin Tehlike Oluşturması )
YİBGKE. 1957/18ORMAN SUÇU ( 6835 Sayılı Yasaya Göre Dört Metreküp İşlenmiş Keresteyi Geçmeyen Orman Suçlarından Dolayı Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılmaması )
Y3.CDE. 1992/9291ORMAN SUÇU ( Açılan Sahanın Yol Yapmaya Taalluk Etmesi )
Y3.CDE. 1992/10594ORMAN SUÇU ( Ada Çayı ve Kekik Otu Toplayıp Nakletmek - Görevsizlik Kararı Verilmesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2006/4779ORMAN SUÇU ( Adli Para Cezası - Suç Tarihi Eski Olsa Dahi Yeni Kanundaki Lehe Hükmün Uygulanması Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/9752ORMAN SUÇU ( Ağaç Keserek Açma Yapmak )
Y3.CDE. 1989/4134ORMAN SUÇU ( Ağaç Keserek Açma Yapma-Ormanın Başka Yerlerinden Defne Dalları Kesme )
Y3.CDE. 1992/8812ORMAN SUÇU ( Ağaç Kesmek - Tazminatın Rayiç Bedel Üzerinden Hesaplanma Gereği )
Y3.CDE. 1990/5860ORMAN SUÇU ( Ağaç Kesmek-İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1991/14914ORMAN SUÇU ( Ağaççık Kesmek - Şimşir )
Y3.HDE. 2005/11636ORMAN SUÇU ( Ağaçlandırma Tazminatına Hükmedebilmek İçin Her Türlü Orman Suçu İle Ormanın Tahrip Edilmesi Gerektiği - Tahribatın Varlığını Kabul Edebilmek İçin Ağaçların Mutlaka Hayatiyetini Kaybetmesinin Gerekmediği )
Y3.CDE. 1992/14737ORMAN SUÇU ( Ağaçların Kesildiği Yerin Orman Sayılmayan Eski Mezarlık Olup Olmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 1989/4349ORMAN SUÇU ( Ağaçların Yapacak veya Yakacak Nitelikte Olup Olmadığının Tespiti )
Y3.CDE. 1989/8372ORMAN SUÇU ( Ağaçların Yaşamlarını Yitirmeyip Ancak Gelişme Kaybına Uğramış Olmaları )
Y3.CDE. 1990/12290ORMAN SUÇU ( Ahır İnşaatı İçin Verilen Zati İhtiyaç Emvalinin Bir Kısmının Evde Kullanılması - Suç Oluşturmayacağı )
Y3.CDE. 1990/9253ORMAN SUÇU ( Aynı Devlet Ormanının Aynı Mevkiinde Orman Örtüsünü Kaldırıp Açma Yapmak-Teselsül )
Y3.CDE. 1992/13793ORMAN SUÇU ( Aynı Mevkiden Kesilen Emvalin Değişik Tarihlerde Çıkarılmış Olması-Teselsül )
Y3.CDE. 1989/1579ORMAN SUÇU ( Aynı Yerle İlgili İkinci Bir Dava Bulunması-Dosyaların Birleştirilmesi )
Y3.CDE. 1989/10402ORMAN SUÇU ( Başkalarından Aldığı Emvali Kapı Pencere Yaparak Satmak - Resmi Makamlarda Kaydı Bulunmaması/Eylemin Niteliğinin Değişmeyeceği )
Y3.CDE. 1989/11471ORMAN SUÇU ( Başkasının Tarım Arazisindeki Ağacı Satın Alıp İdareden İzinsiz Kesip Atölyeye Götürmek )
Y3.CDE. 1989/11536ORMAN SUÇU ( Bekletici Sorun-Tespite İtiraz Davasının Sonucunun Beklenmesi )
Y3.CDE. 2004/6583ORMAN SUÇU ( Bilirkişinin Kimliği ve Yemini İle İlgili Kısmının Kopyalı Tanzimi ve Zaptın Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmamasının Yasaya Aykırılığı - Keşif Zaptı )
YCGKE. 1980/3-417ORMAN SUÇU ( Bir Yerin Orman Sayılması )
Y3.CDE. 1991/228ORMAN SUÇU ( Birbirine Bitişik İki Parça Tarla Açmak - Tek Suç Oluşturacağı )
Y3.CDE. 1989/6264ORMAN SUÇU ( Büfe Yerleştirmek Suretiyle Faydalanma - İşgal Suçunu Oluşturacağı )
YCGKE. 1992/3-68ORMAN SUÇU ( C. Savcısının Sadece Ağaçlandırma Giderine Yönelik Sebeple Hükmü Temyiz Edememesi )
Y3.CDE. 2005/7008ORMAN SUÇU ( Ceza Kararının Muterize Tebliğine Müteakip 7 Gün İçinde İtiraz Edildiği - İtirazın Esasının İncelenmesi Gereği/Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y3.CDE. 1992/8230ORMAN SUÇU ( Daha Önce Kesilmiş Bir Ağacı Oduna Doğramak )
Y3.CDE. 1994/4995ORMAN SUÇU ( Dal Odunu İle Köklerden Çıkan Şah ve Filizleri Kesmek - OK.m.91/5'in Uygulanacağı )
Y3.CDE. 2004/5774ORMAN SUÇU ( Dava Konusu Emvalin Fidan Vasfında Olup Olmadığı Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Teknik ve Bilimsel Olarak Tesbit Edilmesinin Mümkün Olmadığından Kuşkulu Durumun Sanıklar Lehine Yorumlanacağı )
Y3.CDE. 1990/4023ORMAN SUÇU ( Defne Kesmek - Ağaççık Vasfında Bulunması )
Y3.CDE. 1992/6534ORMAN SUÇU ( Devrik Ağacı Alet İle Kökünden Ayırarak Parçalamak - Eksik Teşebbüs Sayılamayacağı )
Y3.CDE. 1996/1923ORMAN SUÇU ( Devrik Ağacın Parçalanması - Eylemin Tamamlanması )
Y3.CDE. 1998/128ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesip Ahır Yapmak - Tazminatın Hesap Şekli )
Y3.CDE. 1992/11081ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesmek - Resen Ağaçlandırma Giderine Hükmolunması Gereği )
Y3.CDE. 1990/6562ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 2003/9628ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1990/3961ORMAN SUÇU ( Dikiliden Ağaç Kesmek ve Devrik Ağaçları Toplamak )
Y3.CDE. 1990/5259ORMAN SUÇU ( Dikiliden Yaş ve Kuru Çam Ağaçlarını Kesmek )
Y3.CDE. 1993/8659ORMAN SUÇU ( Dikiliyi Kesmek - Tazminatın Hacmi Üzerinden Tayini Gereği )
Y3.CDE. 1992/11131ORMAN SUÇU ( Dozer Çalışması Sonucunda Çıkan Kökleri Toplayanın Orman Alanında Yakalanması - Suça Kalkışma )
YCGKE. 1990/3-58ORMAN SUÇU ( Düşme ve Beraet Kararı-Önödemeye Tabi Suç )
Y3.CDE. 1990/1239ORMAN SUÇU ( Düşük ve Devrik ) ( "Sistüs" Cinsinden Odun )
Y3.CDE. 1992/14267ORMAN SUÇU ( Düşük ve Devrikten Emval Temin Etmek - Gerçek Zarara Hükmedilmesi )
Y3.CDE. 1992/10577ORMAN SUÇU ( Düşük ve Devrikten Toplanan Orman Emvalini Naklederken Orman İçinde Yakalanmak )
Y3.CDE. 1989/7979ORMAN SUÇU ( Ek Savunma Hakkı Tanınması )
Y3.CDE. 1990/12931ORMAN SUÇU ( Eksik Soruşturma )
Y3.CDE. 1992/14193ORMAN SUÇU ( Emvali Köyü Çevresindeki Ormandan Bizzat Temin Etmek )
Y3.CDE. 1991/202ORMAN SUÇU ( Emvali Tarlasından Yol Geçmesi Nedeniyle Dozerin Devirdiği Ağaçtan Temin Etmek )
Y3.CDE. 1992/12611ORMAN SUÇU ( Emvalin Bir Kısmını Parçalayıp Oduna Dönüştürmek - Suçun Tamamlanması )
Y3.CDE. 2004/3325ORMAN SUÇU ( Emvalin Sanığın Atölyesinin Duvarına Dayalı Olarak Biçilmiş Vaziyette Hakimiyet Sahası İçinde Bulunduğunun Sabit Olması )
Y3.CDE. 2004/16313ORMAN SUÇU ( Evvelce Orman Sayılan Bir Yerin Orman Sınırı Dışına Çıkarılmış Olmasının Suç Tarihindeki Kastı Ortadan Kaldırmayacağı - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1989/9392ORMAN SUÇU ( Eylemin Köy Merasına Tecavüz Niteliği Alması-Ek Savunma Hakkı Tanınması )
Y3.CDE. 1991/2541ORMAN SUÇU ( Faydalanmak Maksadıyla Ormandan Ağaç Kesip Yol Yapmak )
Y3.CDE. 1988/11690ORMAN SUÇU ( İdarenin Müdahale Dilekçesiyle Talep Etmiş Olduğu Tazminatın Karara Bağlanması )
Y3.CDE. 1975/7394ORMAN SUÇU ( İddianamenin Metnindeki Olayın Gözönüne Alınmaması )
Y3.CDE. 1992/10256ORMAN SUÇU ( İki Ağacın Birer Dalının Motorlu Testere ile Kesilmesi )
Y2.CDE. 1996/7518ORMAN SUÇU ( İradi Olarak Anız Yakmak )
Y3.CDE. 1990/2360ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Havuz Yapmak Amacıyla Ağaç Örtüsünü Kaldırmak )
Y3.CDE. 1991/3393ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Orman Örtüsünün Bina Yapmak Maksadıyla Kaldırılması/Tahdit Görmeyen )
Y3.CDE. 2004/10742ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Suç Zaptında Bahsedilen Tutanakla İlgili Ne Gibi Bir İşlem Yapıldığı Orman İdaresinden Sorulup Dava Açılmış İse Bu Husustaki Dosya da Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1994/11635ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Teselsül Nedeniyle Cezanın Artırılması )
Y3.CDE. 1989/9425ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Tutanağı Düzenleyen Tanıklardan Birisinin Keşifde Bulundurulması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2002/140ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma - Yüzüne Karşı Tefhim Edilen Kararla Suç Yerinin Orman Olduğunu Öğrendikten Sonra Devam Etmek )
Y3.CDE. 1991/1289ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1991/13799ORMAN SUÇU ( İşgal ve Faydalanma-Teselsül )
Y3.CDE. 1991/3492ORMAN SUÇU ( İşgal-Değişik Yerlerin Değişik Zaman Dilimlerinde İşgal Edilmiş Olması )
Y3.CDE. 1992/2580ORMAN SUÇU ( İşlendiği Yerin İkamet Edilen Köyden Başka Bir Köy Olması )
Y3.CDE. 1978/6144ORMAN SUÇU ( İzin Alınmaksızın Orman Toprağına Boru Döşenmesi ve Su Motoru Kurulmak Suretiyle Orman İşgali )
Y3.CDE. 1981/380ORMAN SUÇU ( İzinsiz Hızar Kurulmasının Suç Teşkil Etmesi )
Y3.CDE. 1991/13575ORMAN SUÇU ( Kaçak Emval Sarfı İle Yapılan Bina - Süre Nedeni İle Ortadan Kaldırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/17023ORMAN SUÇU ( Kaçak Gecekondunun Orman Dışına Çıkarılan Yerde Kalıp Kalmadığının Tespitinin Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 1989/8015ORMAN SUÇU ( Kaçak Malları Taşıma Kastı/Yükleme Tamamlanmadan Yakalanma - Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kalması )
Y3.CDE. 2004/17169ORMAN SUÇU ( Kaçak Orman Emvali Bulundurma - Suç Zabtının Aksinin İspatlanamaması/Sanığın Savunmasında Satın Aldığını İddia Ettiği Şahsın Ölmesi Nedeniyle Oğullarının Duyumlara Dayalı Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1990/327ORMAN SUÇU ( Kaçak Orman Mallarını Atölyede İşleyip Satmak )
Y3.CDE. 1981/627ORMAN SUÇU ( Kaçak Orman Mallarının Yapıda Kullanılması )
Y3.CDE. 2004/16447ORMAN SUÇU ( Kamu Davasının Ön Ödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırılmış Olmasının Kişisel Hakkın İstenmesine Engel Teşkil Etmeyeceği - 6831 S.K. Md. 112 Esaslarına Tabi Olarak Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1995/5595ORMAN SUÇU ( Kamu Davasının Önödeme İle Kaldırılması - İdare Zararının Tesbiti ve Hükmolunması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2003/10053ORMAN SUÇU ( Kar Kırıklarından Orman Emvalinin Toplanması )
Y3.CDE. 1992/7735ORMAN SUÇU ( Kekik Toplayıp Nakletmek )
Y3.CDE. 1988/11111ORMAN SUÇU ( Kendiliğinden Karar Verilmesi Gereken Ağaçlandırma Gideri-Faiz )
YİBGKE. 1958/30ORMAN SUÇU ( Kendisinde Yakalanıp Yediemin Olarak Kendisine Teslim Kılınan Kaçak Orman Emvelini İade Etmemek )
Y3.CDE. 1989/10869ORMAN SUÇU ( Kendisine Ait Taşınmazdan Keserek Sağladığı Orman Malı - İdareden İzin Almadan Satmaya Götürmek )
Y3.CDE. 1990/335ORMAN SUÇU ( Kesilip Ormanda Bırakılmış Emvalin Ev Yapımında Kullanılması-Emvali Kesen Kişinin Belli Olmaması )
Y3.CDE. 1990/2559ORMAN SUÇU ( Kesin ve Yeterli Delil Yokluğu )
Y3.CDE. 1990/5349ORMAN SUÇU ( Kesinleşen Orman Tahdit Alanında - Kesinleşmeyen Çalışmalarla Tahdit Alanı Dışına Çıkartılması/Suçu Etkilemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/4826ORMAN SUÇU ( Kısa Kararda Talebe ve Bilirkişi Raporuna Aykırı Olarak Tazminata Hükmedilmesi - Bozma Nedeni )
Y3.CDE. 2004/16869ORMAN SUÇU ( Konusunda Uzman Dosyadakilerden Farklı Üç Kişilik Orman Mühendisi Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Mahallinde Keşif Yapılıp Önceden Kesinleşen Orman Tahdit Harita ve Tutanaklarının O Tarihte Uygulanan Yöntem ve Aletlerle Mahalline Tatbik Edilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2007/12395ORMAN SUÇU ( Köy Mezarlığı Yapmak İçin Orman Sahasında Diri Örtü Kaldırarak Tel Çekmek Üzere Kazık Çakmak - Toprağın Üretim Gücünden Yararlanma Amacından Kaynaklanmayan İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2005/5166ORMAN SUÇU ( Köy Muhtarının Sözkonusu Yazıları İlan Etmediği ve İlam Tutanağını İmzalamadığı - Dava Konusu Sahanın Bulunduğu Mülki Birimde İlan Edilip Edilmediği Araştırılarak Cezada Artırım Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1996/967ORMAN SUÇU ( Köy Muhtarının Yapacak Emvali Amaç Dışı Elden Çıkarması - Memur Sıfatı/Lüzumu Muhakeme Kararı Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1996/10329ORMAN SUÇU ( Kullanılan Traktörün Hareket Etmeden Yakalanması - Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/7644ORMAN SUÇU ( Mahallinde Konusunda Uzman Orman Mühendislerinden Oluşan 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Yeniden Keşif Yapılarak Suç Konusu Yerin Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/7294ORMAN SUÇU ( Mahkumiyetle Sonuçlanan Dava Sonunda Aynı Eyleme Devam Edilmesi )
Y3.CDE. 1990/11146ORMAN SUÇU ( Meşe Dallarının Kökünü Sökerek Odun Elde Etmek - OK.m.91/5'teki Suçun Oluşması )
Y3.CDE. 1990/11970ORMAN SUÇU ( Meşe Türünden Dal Odunu Kesmek - OK.91/5'in Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 1992/9740ORMAN SUÇU ( Muhafaza Ormanı )
Y3.CDE. 2003/10932ORMAN SUÇU ( Muhafaza Ormanında İşlenmesi Halinde Cezanın İki Misli Arttırılacağı )
Y3.CDE. 2003/12371ORMAN SUÇU ( Muhafaza Ormanında İşlenmesi Halinde Cezanın İki Misli Arttırılacağı )
Y3.CDE. 1989/11902ORMAN SUÇU ( Müdahil Avukatı Lehine Avukatlık Ücreti )
Y3.CDE. 1989/9226ORMAN SUÇU ( Müsadere Edilen Suç Konusu Orman Emvali Hakkında Tazminat Tayinine Gerek Olmadığı )
Y3.CDE. 1991/12983ORMAN SUÇU ( Nergis Soğanlarını Devlet Ormanından İzinsiz Olarak Söküp Nakletmek )
Y3.CDE. 1989/12194ORMAN SUÇU ( Nisbi Harç )
Y3.CDE. 1988/11295ORMAN SUÇU ( OK.m. 109 Uygulandığında Tazminata Hükmolunamayacağı )
Y3.CDE. 1988/11869ORMAN SUÇU ( OK.m.98'deki Tazminata Müdahil İsteğine Bağlı Olmaksızın Resen Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/5646ORMAN SUÇU ( Orman Bakanlığına Bağlı Ağaçlandırma Müdürlüğünde Görevli Bulunan Bilirkişinin Tarafsız Olamayacağı - Hükme Dayanak Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y3.CDE. 2004/17143ORMAN SUÇU ( Orman Emvalini Nakliye Tezkeresi Olmadan Taşıyan Kişinin Eylemi 6831 Sayılı Orman Kanununun 100 /Son Maddesini İhlal Olduğu - Sulh Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
Y3.CDE. 1989/13205ORMAN SUÇU ( Orman Emvalinin Parke Taslağı ve Takoz Olarak Parçalanması - Değer Kaybı Halinde Tazminata Hükmedilmesi )
Y3.CDE. 1991/8239ORMAN SUÇU ( Orman Emvalinin Yardım Olarak Başkasından Alındığı Savunması )
Y3.CDE. 1996/622ORMAN SUÇU ( Orman İçi Köyde Oturan Sanık - OK.m.91 /son'un Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 2003/10256ORMAN SUÇU ( Orman İçi Köyde Oturan Sanık - Uygulanacak Kanun Maddesi )
YCGKE. 1992/3-92ORMAN SUÇU ( Orman İçi Köylüsünün Başka Bir Köy Ormanından Ağaç Kesmesi-Cezanın İki Misli Artırılması )
Y3.CDE. 1993/4728ORMAN SUÇU ( Orman İçinde Kum Ocağı Açmak - Görevsizlik Kararı )
Y3.CDE. 1991/8058ORMAN SUÇU ( Orman İdaresince Kesilen Odunların Budantılarından Elde Edilen Odunun İdarenin Mal Varlığına Dahil Olmaması )
Y3.CDE. 2005/8493ORMAN SUÇU ( Orman İdaresinden Orman Kadastro Çalışmalarının Ne Zaman Bitirilip İlan Edildiği Sorulup İlgili Tutanaklar da Getirilip İncelenmesi Gereği )
Y3.CDE. 1992/10748ORMAN SUÇU ( Orman Kadastrosu Yapılmayan Alana Ev Yapmak - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1990/2191ORMAN SUÇU ( Orman Kanununun 91/1. Maddesindeki Para Cezasının Niteliği )
Y3.CDE. 1991/7710ORMAN SUÇU ( Orman Örtüsünü Kaldırıp Tarla Haline Getirmek-Teselsül )
Y3.CDE. 1991/13028ORMAN SUÇU ( Orman Örtüsünü Tahrip Ederek Hayme/Çadır Yapmak )
Y3.CDE. 1990/6198ORMAN SUÇU ( Orman Sınır İşaretleri ile Damga ve Numaraları Bozmak )
YCGKE. 1992/3-238ORMAN SUÇU ( Orman Sınırlarında Kalan Alanda İnşaat Yapmak )
Y3.CDE. 1991/14756ORMAN SUÇU ( Orman Ürünü Ticareti )
Y3.CDE. 1992/10490ORMAN SUÇU ( Orman Ürünü Ticareti Yapılıp Yapılmadığının Açıklığa Kavuşturulması )
Y3.CDE. 2006/1917ORMAN SUÇU ( Ormandan Ağaç Kesmek - Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Orman Mühendisinin Orman Muhafaza Memuru Olarak Görev Yapması Sebebiyle Tarafsız Sayılamayacağı )
YİBGKE. 1945/16ORMAN SUÇU ( Ormandan İzinsiz Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1991/6776ORMAN SUÇU ( Ormandan İzinsiz Fidan ve Orta Kutru 20 cm'den Büyük ve Küçük Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1980/7224ORMAN SUÇU ( Ormandan Kaçak Olarak Ağaç Alınması )
YİBGKE. 1935/73ORMAN SUÇU ( Ormandan Ruhsatsız Ağaç Kesmek Suçunun Kabahat Suçu Olarak Nitelendirilmesinin Yanlışlıkla Olması )
Y3.CDE. 1992/174ORMAN SUÇU ( Ormandan Yer Açarak Arı Kovanı Koymak - Yerleşme Niteliğinde Olması )
Y3.CDE. 1990/1728ORMAN SUÇU ( Orta Kutur )
Y3.CDE. 2006/10199ORMAN SUÇU ( Orta Kuturları 20 cm 'den Küçük Ağaçları Boğarak Hayatiyetlerini Kaybetmelerine Neden Olmak - Temel Ceza ve Sonuç Cezanın Belirlenmesinde Uygulanacak Hükümler )
Y3.CDE. 1996/204ORMAN SUÇU ( Oturmadığı Orman İçi Köy Sınırları İçinde - Uygulanacak Kanun )
Y3.CDE. 1990/3943ORMAN SUÇU ( Ölüm Nedeniyle Hakkındaki Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilen Sanığa Ait Aracın Müsaderesi )
Y3.CDE. 1991/14018ORMAN SUÇU ( Özel Orman Sayılan Yerden Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1990/5801ORMAN SUÇU ( Pırnal Meşesi Kesmek - OK.m.91/5 Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 2004/8595ORMAN SUÇU ( Raporda Sanığın Olay Tanısıyla Tedavi Olduğunun Belirtilmiş Olmasına Göre Akli Maluliyetinin Yahut Akıl Zayıflığının Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1991/12234ORMAN SUÇU ( Ruhsatsız Kömür Ocağı Açmak-Suçun Muhafaza Ormanı ve Milli Parklarda İşlenmesi )
Y3.CDE. 1992/10976ORMAN SUÇU ( Sahanın Kesinleşmiş Orman Kadastrosu İçinde Kalması )
Y3.CDE. 1990/2616ORMAN SUÇU ( Sahanın Orman Boşluğu Niteliği - Ağaçların Açma Kastı İle Kesilmemesi )
Y3.CDE. 2003/9212ORMAN SUÇU ( Sanığa Dava Açıldığı Halde Ek Savunma Hakkı Verilmeden Başka Bir Maddeden Ceza Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/7548ORMAN SUÇU ( Sanığın Bilirkişi Raporuna Göre 20 Cm Orta Kutrundan Küçük Ağaç Kesmesi Yanısıra Ayrıca 2 Adet de 20 Cm Orta Kutrunda Ağaç Kestiği Belirlenmekle Bu Kesim İçin de Ayrıca Ağır Para Cezası Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1981/3-126ORMAN SUÇU ( Sanığın Bu Suçtan Dolayı Sağladığı Malların Rayiç Değeri İle İdarece Yapılacak Masrafları da Ödemesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2007/4249ORMAN SUÇU ( Sanığın Eyleminden Dolayı Hükmedilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 5237 S. TCK'nun 50/I-B Maddesinde Öngörülen Zararın Tazmini Suretiyle Giderilmesi Tedbirine Çevrilmesi Yasal Olarak Mümkün Olmadığı )
Y3.CDE. 2002/1503ORMAN SUÇU ( Sanığın Haberi Olmaksızın Yokluğunda Keşif İcra Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y3.CDE. 2003/8964ORMAN SUÇU ( Sanığın Nakliye Tezkeresinde Düzenlenmiş Olandan Fazla Orman Emvalini Taşıması )
Y3.CDE. 2002/1569ORMAN SUÇU ( Sanığın Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer/Orman İçi Köy - TCK.nun 119. Maddesinin Uygulanması )
YCGKE. 1996/3-36ORMAN SUÇU ( Sanığın Orman Emvalinin Kesildiği Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmaması Nedeniyle Cezasının Artırılması )
Y3.CDE. 1981/958ORMAN SUÇU ( Sanığın Ormandan Kestiği Orman Mallarının Ormandan Çıkartırken Yakalanması )
Y3.CDE. 2002/1657ORMAN SUÇU ( Sanığın Ölmesi - Yediemindeki Kaçak Kozalakların Orman İdaresine Nakilde Kullanılan Atın İse Kanuni Mirasçılarına İadesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/5151ORMAN SUÇU ( Sanığın Suç Tarihi Olan Yılda Köy Hudutlarında Kalan Hangi Yer Nüfusuna Kayıtlı Olduğu Açıklığa Kavuşturulduktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 2005/22597ORMAN SUÇU ( Sanığın Suçu Kabul Etmemesi Tutanağı İmzalamaması - İmzacı Tanıklardan Suça Konu Ağaçların Sanıkca Kesildiğini Nasıl ve Kimden Öğrendikleri Sorulup Tesbiti Halinde Tanık Sıfatıyla İfadelerine Başvurulacağı )
Y3.CDE. 1981/1156ORMAN SUÇU ( Sanığın Sürüp Ektiği Yerin Orman Sınırlama Haritası İçinde Kalıp Kalmadığının Sanığın Dayandığı Tapunun Suç Konusu Yere Uyup Uymadığının Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 1981/1809ORMAN SUÇU ( Sanığın Yapısında Kullandığı Orman Mallarını Orman Yönetimince Kesim Yaptırılan Alandan Çıkartılması )
Y3.CDE. 1981/1082ORMAN SUÇU ( Sanığın Yaptığı Bina İçin Kaçak Orman Malı Sağlaması )
Y3.CDE. 1989/13065ORMAN SUÇU ( Sanığın Yulaf Ekerek İşgal Ettiğini İkrarı - OK.m.93/2 Uygulanması Gereği )
Y3.CDE. 1990/843ORMAN SUÇU ( Sanık Tarafından Kesildiği İspat Edilemeyen Üzeri Dalla Örtülü Kaçak Tomrukları Sahiplenmek )
Y3.CDE. 1995/8246ORMAN SUÇU ( Sanıklar Hakkında Aynı Olayla İlgili Olduğu Sanılan Dosyalar Olması )
Y3.CDE. 1990/11633ORMAN SUÇU ( Sanıklardan Birinin Beraat Diğerinin Vefat Etmesi - Nakil Aracının Geri Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/10613ORMAN SUÇU ( Sanıkların Çiftçi Olmaları - Kanunun Öngördüğü Şekilde Orman Ürünü Ticaretiyle Uğraştıklarına Dair Bir Delil Bulunmamasına Göre Sanıkların Eylemlerinin 6831 S. Kanunun 108/1.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/275ORMAN SUÇU ( Sanıkların Orman Yasasının m.108 Gereğince Cezalandırılmaları İstemi - 4616 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Tutulması Nedeniyle Yargılamaya Devam Gereği )
Y3.CDE. 1992/14131ORMAN SUÇU ( Selin Köy Yakınına Getirdiği Emvali Ev İnşaatında Kullanmak )
Y3.CDE. 1988/11653ORMAN SUÇU ( Sonradan Yürürlüğe Giren Aleyhteki Yasanın Uygulanamaması )
Y3.CDE. 1996/5356ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Emvalin Devrikten Temin Edilmesi )
Y3.CDE. 1992/1071ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Emvalin Ev İnşaatında Kullanılması - Bilirkişi Tesbiti/İdare Lehine Tazminat )
Y3.CDE. 2003/9851ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Emvalin Orman Kanununa Göre Müsadere Edileceği )
Y3.CDE. 1992/11373ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Emvalle Ormandan Çıkarken Yakalanmak )
Y3.CDE. 2004/13082ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Kekik Otunun Bahis Konusu Tarladan Temini Mümkün Olup Olmadığı da Bilirkişiye Açıklattırılıp Gerekirse Mahallinde Yeniden Keşif de Yapılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/7731ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Orman Mallarının Satılmış Olması )
Y3.CDE. 1991/2091ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Yerde Orman Kadastrosu Yapılmış Olması-Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Tespit Edilmesi )
Y3.CDE. 2004/22796ORMAN SUÇU ( Suç Konusu Yerin Bilimsel ve Teknik Özellikleri İle Birlikte Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 1996/640ORMAN SUÇU ( Suç Tarihinde 15 Yaşını Doldurmayan Sanık - Erteleme Kararı Verilmesi/2253 s.K.m.38'in Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1987/612ORMAN SUÇU ( Suç Tarihinde Veya Daha Sonraki Sanık Lehine Herhangi Bir Düzenlemenin Yapılmamış Olması )
Y3.CDE. 2006/9638ORMAN SUÇU ( Suç Tutanağında Çelişkiler - İmzacı Tanıklardan En Az Biri ve Uzman Orman Mühendisinin Hazır Bulunacağı Keşifte Orman İdaresinin Zararı Olup Olmadığı Tam Olarak Saptanıp Sonucuna Göre Suç Vasfının Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/21036ORMAN SUÇU ( Suç Tutanağını Düzenleyen Orman Muhafaza Memurları İle Jan. Karakol Komutanı İle Yardımcısı Tanık Sıfatıyla Dinlenilmeden Sırf Sanıkların Sorgulamalarına İtibarla Henüz İspatlanmadığı Halde Tutanağın Aksinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/7800ORMAN SUÇU ( Suç Zaptına Sanığın Savunmasına Dosya İçeriğine Göre Sanığın Eyleminin 6831 S.Y.'nın 91/5 Maddesi Kapsamında Kaldığı Gözetilmelidir )
Y3.CDE. 2004/6549ORMAN SUÇU ( Suça Konu Emvalin Kesildiği Yerin Dosyada Mevcut Özel Orman Vasfında Olan Tapu Kapsamında Kalıp Kalmadığı Mahallinde Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılarak Dip Kökler İncelenip Kesilen Emvalin Fidan Vasfında Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/8456ORMAN SUÇU ( Suça Konu Emvalin Motorlu Testere ile Kesilmiş Olması Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi - Nisbi Ağır Para Cezasında Misli Artırma Yapılamaması )
Y3.CDE. 2010/5376ORMAN SUÇU ( Suça Konu Yerin Kesinleşmiş Orman Tahdidi İçinde Kalıp Kalmadığı Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Kesin Olarak Tesbit Edileceği - Tutanak İle Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki de Giderilerek Sanığın Durumunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 1989/13042ORMAN SUÇU ( Tahdit Alanı İçinde Yapılan Binanın Su Basman Seviyesinde Olması - Suça Teşebbüs )
Y3.CDE. 2004/6174ORMAN SUÇU ( Tanık Orman İşletme Şefi Hakkında da C. Başsavcılığının Sahte Evrak Tanzim Ettirmek Suçu Nedeniyle Soruşturma Başlatıldığı - Talimatla Dinlenilen Tanığın İbraz Ettiği İhbar Dilekçesi Sahibinin Tanık Sıfatıyla Dinlenilmesinin Sonuca Etkili Olmadığı )
Y3.CDE. 2004/7453ORMAN SUÇU ( Tapu Kaydı Orman Kadastrosu 2/B Uygulaması ve Arazi Kadastro Tesbitlerine İlişkin Harita ve Tutanakların Tatbiki Suretiyle Suç Konusu Yerin Orman Tahdidi İçerisinde Kalıp Kalmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 1990/2442ORMAN SUÇU ( Tapulu Arazisinden İzin Almadan Meşe Ağaçlarını Kesmek - Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar 3 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Gerçekleşmesi )
Y3.CDE. 1996/3673ORMAN SUÇU ( Tapulu Tarlada İzinsiz Ağaç Köklemek - OK.m.116/B ve 109'daki Suçun Oluşacağı )
Y3.CDE. 1993/3441ORMAN SUÇU ( Tarla Açma - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1990/6408ORMAN SUÇU ( Tarla Açmak )
Y3.CDE. 1990/4519ORMAN SUÇU ( Tarla Açmak Kastıyla Gerçekleştirilen Fiilin Uzantısı Olan İşgal ve Faydalanmadan Ceza Verilmemesi )
Y3.CDE. 1992/11478ORMAN SUÇU ( Tarla Açmak-Ağaç kesmek )
Y3.CDE. 1990/11844ORMAN SUÇU ( Tarla Açmak-İşgal ve Yerleşme )
Y3.CDE. 1992/188ORMAN SUÇU ( Tarlayı Genişletmek İçin Açma Yapmak-Teselsül )
Y3.CDE. 1993/5693ORMAN SUÇU ( Tazminat Ödemenin Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 2002/3051ORMAN SUÇU ( TCK.nun 251. Maddesi Şahıslara Karşı İşlenen Suçlarda Uygulanabileceği - Bu Madde Uygulanarak Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1990/2551ORMAN SUÇU ( Teknik Bilirkişi Raporu-Emvalin Yaşlı Meşe Ağaçlarının Yan Dallarından Elde Edilmiş Olması )
Y3.CDE. 1978/5007ORMAN SUÇU ( Tesis Niteliği Taşımayacak Şekilde Ormandaki Kaynaktan Su Almanın Orman Bütünlüğüne Zarar Vermemesi )
Y3.CDE. 2007/5104ORMAN SUÇU ( Tezkere Yakacak Emval İçin Düzenlenmişken Yakalanan Emvalin Başka Bölmeden Kesilen Yapacak Nitelikte Olması ve Nakilin Sabah 05:30 Gibi Geceden Sayılacak Saatte Yapılması - Suçun Sübut Bulduğu )
Y3.CDE. 1981/899ORMAN SUÇU ( Toprak Kayması Nedeniyle Devrilen Ağaçların Kesilerek Alınması )
Y3.CDE. 1993/5008ORMAN SUÇU ( Topraktan Sökülmüş Ağaç Kökleri )
Y3.CDE. 1992/12455ORMAN SUÇU ( Traktöre Taktığı Orman Emvaliyle Ormandan Çıkarken Yakalanmak )
Y3.CDE. 2004/6551ORMAN SUÇU ( Tutanağın Köy Kahvesinde İlan Tahtasına Asıldığı - Köy Muhtarının ve Köy İhtiyar Heyetinin Dinlenerek Sanıkların Söz Konusu İlandan Haberleri Olup Olmadığı Sorularak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y3.CDE. 1996/3214ORMAN SUÇU ( Yangın Görmüş Orman Alanı/Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği - İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 1992/11440ORMAN SUÇU ( Yangın Kalıntıları/Orman Örtüsü - Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2004/16204ORMAN SUÇU ( Yerin Muhafaza Ormanı Olarak Ayrıldığına Dair Bakanlık Kararının Mahallinde İlamına Dair İlan Tutanakları Celbedilip Tarihi Tespit Edilerek Sonucuna Göre Hüküm Tesisi Gereği )
Y3.CDE. 1995/13492ORMAN SUÇU ( Yerin Orman Rejimine Alınıp Alınmadığının Araştırılması - Cezada Artırım Yapılamayacağı )
Y3.CDE. 2004/15421ORMAN SUÇU ( Yerin Suç Tarihinden Önce 2/B Uygulamasıyla Orman Dışına Çıkarılıp İşlemin İptalinin Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiği - Sanığın Yeri Kullandığının Kabulünde Dahi Suç İşleme Kastı Bulunmayacağı )
Y3.CDE. 1990/4499ORMAN SUÇU ( Yerin Zamanla Tarla ve Bağ Haline Dönüştürülmesi - Orman Olma Niteliğini Kaybetmeyeceği )
Y3.CDE. 1990/11489ORMAN SUÇU ( Yol Yapmak İçin Orman Emvali Kesmek - İşgal ve Faydalanma Suçunun Oluşması/Ayrıca Kesme Suçundan Mahkumiyet Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2004/21336ORMAN SUÇU ( Zabıt Mümzileri Tanık Sıfatıyla Dinlenip Sanık Hakkındaki Delillerinin Nelerden İbaret Olduğu Sorularak Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/709ORMAN SUÇU ( Zabıt Mümzilerinin Kendilerine Mukavemet Eden Sanıkların İsimlerinden Emin Olmaması )
Y3.CDE. 1990/12233ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç )
Y3.CDE. 1989/12320ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Emvalini Değiştirmek - Sanığın Köknar Tomruklarını Verip İnşaatında Komşusunun Çam Tomruklarını Kullanması )
Y3.CDE. 1996/2628ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Emvalini Ödünç Vermek Veya Ödünç Almak )
Y3.CDE. 1992/11180ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Emvalini Süresi Geçen Nakliye Tezkeresini Değiştirmeden Taşımak )
Y3.CDE. 1991/14745ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Emvalini Yerinde Sarfetmeyip Elden Çıkarmak-Suç Tarihi )
Y3.CDE. 1980/8708ORMAN SUÇU ( Zati İhtiyaç Nedeniyle Orman Mallarının Alınması )
Y3.CDE. 2005/9922ORMAN SUÇU ( Zati Yakacak Emvalinin İkametgahın Değişmesi Gibi Zorunlu Nedenler Dışında Verildiği Köy Dışına Çıkarılması 6831 Sayılı Orman Kanununun 98. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 1996/2295ORMAN SUÇU ( Zati Yapacak Emvalini Satmak Veya Ödünç Vermek - Satın Yada Ödünç Almak )
Y3.CDE. 1989/12922ORMAN SUÇU ( Zati Yapacak İhtiyacı Orman Emvali - Babasından Alıp Atölyesinde İşleyen Sanık )
Y3.CDE. 1989/12633ORMAN SUÇU ( Zoralım ve Tazminat )
YİBGKE. 1945/35ORMAN SUÇU (Ormandan Ruhsatsız Olarak Yaş Ağaç Kesme Eylemi)
Y3.CDE. 2010/6899ORMAN SUÇU (Suça Konu Yerin Orman Olup Olmadığı Ormandan Kazanılıp Kazanılmadığının Tam Olarak Belirlenebilmesi İçin Yapılması Gerekenler)
Y4.HDE. 1992/805ORMAN SUÇU NEDENİYLE TRAKTÖRE EL KONULMUŞ OLMASI ( Zoralım Kararının Özel Hukuktaki Mülkiyet Hakkıyla Bağlantısı Olmadığı )
YİBGKE. 1933/63ORMAN SUÇU NEDENİYLE VERİLEN PARA CEZASI ( Kamu Hukuku Nev'inden Olduğu )
Y3.CDE. 1992/3103ORMAN SUÇU OLUŞMAMASI ( Emvalin Tapulu Arazideki Ağaç Dallarından Elde Edilmesi )
Y3.CDE. 1997/7820ORMAN SUÇU OLUŞMAMASI ( Sahipli Araziden Pırnal Meşesi Kesmek )
Y3.CDE. 1992/1337ORMAN SUÇU OLUŞMAMASI ( Tapulu Araziye Heyelan Sonucu Devrilen Ağaçları Parçalayıp Götürmek )
YİBGKE. 1937/27ORMAN SUÇU( Kendilerine Ait Ormandan Ağaç Kesmek )
Y3.CDE. 1990/2015ORMAN SUÇUNDA KARAYOLLARINA AİT ARACIN KULLANILMIŞ OLMASI ( Zoralımına Karar Verilememesi )
Y3.CDE. 2002/579ORMAN SUÇUNDAN YAPILAN ÖNÖDEME İHTARINA UYMAYAN SANIK ( Para Cezasının Artırılıp Artırılamayacağı )
YHGKE. 1978/1-1008ORMAN SUÇUNUN KANITLANMASI ( Ceza Davası Sonunda )
Y20.HDE. 2013/4138ORMAN ŞERHİNİN İPTALİ DAVASI ( Kullanım Kadastrosu Sırasında Hak Sahibi Olarak Belirlenen Kişinin Gerçek Hak Sahibi Olmadığı ve Taşınmazın Kendi Kullanımında Olduğu İtirazını Öne Süren Kişinin Dava Açmakta Hukuki Yararı Olduğu )
Y20.HDE. 2005/265ORMAN ŞERHİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kayıt ve Belgeler Harita Plan ve Krokiye Dayanmakta ve Bunların Yerlerine Uygulanması Mümkün Bulunmakta İse Harita Plan ve Krokideki Sınırlara İtibar Olunacağı )
Y20.HDE. 2001/9539ORMAN ŞERHİNİN İPTALİ VE MÜDAHALENİN MENİ ( Muhafaza Makisi )
Y20.HDE. 2005/3282ORMAN ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Tapulu Taşınmazlar Yönünden 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Orman Kadastrosuna İtiraz Olanağı Getiren 3373 Sayılı Yasa Ancak Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği 28.05.1987 Tarihinden Sonra Yapılan İşlemlere Uygulanabileceği )
Y1.HDE. 2000/15400ORMAN ŞERHİNİN KALDIRILMASI VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Orman Niteliği ve Hukuki Durumun Tespitinde Değerlendirilecek Hususlar )
Y20.HDE. 2016/786ORMAN ŞERHİNİN TERKİNİ VE MÜLKİYETİN ENGELLENMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde 1948 Yılında Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu Daha Sonra 22.04.1987 Tarihinde İlan Edilerek Dava Tarihinde Kesinleşen Aplikasyon ve 2/B Uygulaması Olduğu/Genel Arazi Kadastrosu İşlemi İse 23.03.1965 Tarihinde Kesinleştiğinden Davanın Reddinin İsabetli Görüldüğü )
Y20.HDE. 2001/3212ORMAN TAHDİD HARİTASI ( İlk Tahdit Haritası Dışlanarak Yanlış Aplikasyona Göre Hüküm Kurulması )
Y20.HDE. 2001/596ORMAN TAHDİD HARİTASI ( Koordinat Değerlerinden Bahisle Değişik Sonuca Gidilmesi )
Y20.HDE. 2001/8076ORMAN TAHDİD HARİTASI ( Uygulamanın Serbest Orman Yüksek Mühendisine Yaptırılması - Bilirkişi )
Y16.HDE. 1990/5423ORMAN TAHDİD HARİTASI KAPSAMINDA KALAN YERLER ( Orman Olarak Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesi )
YHGKE. 1994/20-590ORMAN TAHDİD HARİTASININ UYGULANMASI
Y20.HDE. 2001/8241ORMAN TAHDİDE VE 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davaya Kadastro Mahkemesinin Bakmakla Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 1994/6206ORMAN TAHDİDİ
YHGKE. 1992/1-227ORMAN TAHDİDİ
Y20.HDE. 1992/17720ORMAN TAHDİDİ ( 6 Aylık İtiraz Süresi - Görevli Mahkeme Kadastro Mahkemesi )
Y20.HDE. 2001/2151ORMAN TAHDİDİ ( 6831 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılıp Haritasına İşlenmesi - Tapu İptali Ve Tescil Davası )
Y20.HDE. 2016/1730ORMAN TAHDİDİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi İlamında Davacı Yönetim Tarafından Açılan Dava Sonucu Parsellerden Birinin Tamamının ve Diğer Parselin Kısmen Orman Tahdidi İçinde Kaldığı Belirlenerek Birinin Tamamının Diğer Parselin Kısmen Tapularının İptaline Karar Verildiği - Hükmün Yasaya Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2015/13134ORMAN TAHDİDİ ( Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Taşınmazların Kısmen Orman Tahdidi İçinde Kısmen Orman Tahdidi Dışında Kaldığını Belirtmiş Olmasına Rağmen Mahkemece Talepten Fazlasına Hükmedilerek Taşınmazların Tamamının Tapusunun İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2003/4055ORMAN TAHDİDİ ( Bulunmaması Halinde Taşınmazın Orman Olup Olmadığı Yolunda Yapılacak Araştırmarda Memleket Haritası Hava Fotoğrafı Amenajman Planının Uzman Bilirkişiler Marifetiyle Uygulanması Gereği )
Y20.HDE. 2005/8292ORMAN TAHDİDİ ( Çekişmeli Taşınmazın Önceki Yıllarda Tahdit İçinde Kaldığı ve Sonra Yapılan Kadastro Çalışmalarında Şahıslar Adına Tespit Edilmesinin Davacılar Lehine Olması )
Y20.HDE. 2005/6920ORMAN TAHDİDİ ( Çeşitli Tarihlerdeki 2/B Uygulamaları Nedeniyle Dava Konusu Parselin Davalı Kooperatif Adına Olan Tapu Kaydının İptaline ve Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tescili Gerektiği )
Y1.HDE. 2001/5577ORMAN TAHDİDİ ( Dava Konusu Yerin Makilik Olup Olmadığının Tespiti )
Y20.HDE. 2001/3112ORMAN TAHDİDİ ( Davanın Orman Yönetimine de Yöneltilmesi - Davada Taraf Teşkili Sağlanması )
Y20.HDE. 2015/10265ORMAN TAHDİDİ ( Davaya Konu Taşınmazın Orman Tahdidinin İçinde Kaldığı - Mesaha Tashihi Kararının Kesin Hüküm Oluşturmadığı/Komşu Parsellere Dair Aynı İddia İle Açılan Davalarda Davanın Kabulüne Dair Verilen Kararların Onanarak Kesinleştiği/Kadastro Tespitinin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olduğu )
Y20.HDE. 2013/2772ORMAN TAHDİDİ ( Düzeltim İşlemine İtiraz Davası - Belirtilen Bölümlere Yönelik Davanın Kabulüyle Orman Tahdidi Dışına Çıkarılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 1990/14430ORMAN TAHDİDİ ( Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Ormanların Kanunla Devletleştirilmiş Olması )
Y20.HDE. 2001/8241ORMAN TAHDİDİ ( Görevli Bulunan Kadastro Mahkemesine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2001/625ORMAN TAHDİDİ ( Görevsizlik Kararı - Dosyanın Kadastro Mahkemesine İntikali )
Y8.HDE. 2002/458ORMAN TAHDİDİ ( Görmemiş İse Memleket Haritası Hava Fotoğrafları ve Amanejman Planından Yararlanılmak Suretiyle Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Usulen Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1991/14-253ORMAN TAHDİDİ ( İkinci kez )
Y3.CDE. 2004/12638ORMAN TAHDİDİ ( İlişkin Harita Ve Tutanakları İle 2/B Uygulamasının Yapıldığı Tarihi Belirlenerek Harita Ve Tutanaklarının Da Celbedilmesi Gereği - Orman Kanununa Muhalefet )
YHGKE. 1977/8-1052ORMAN TAHDİDİ ( İlke Olarak Bir Yerin Tahdid İçerisine Alınması Halinde Tahdit İçerisinde Kalan Sürede Zilyetlikle Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2015/15285ORMAN TAHDİDİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 2/B Uygulamalarına Ait Davaya Konu ve Çevresindeki Parsellere Ait Sınırlandırma Bilgilerini İçeren Tutanaklar ile Bütün İşe Başlama Çalışma İşi Bitirme ve Sonuçlarının Askı İlan Tutanakları ile Taşınmazın Bulunduğu Yeri Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Birlikte Gösterir Onaylı Orman Tahdit Harita Örneğinin Dosyada Yer Almadığı/Eksikliklerin Giderilmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Gönderileceği )
Y20.HDE. 2016/11512ORMAN TAHDİDİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - 2/B Uygulamalarına Ait Davaya Konu ve Çevresindeki Parsellere Ait Sınırlandırma Bilgilerini İçeren Tutanaklar ile Bütün İşe Başlama Çalışma İşi Bitirme ve Sonuçlarının Askı İlan Tutanakları ile Taşınmazın Bulunduğu Yeri Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Birlikte Gösterir Onaylı Orman Tahdit Harita Örneğinin Dosyada Yer Almadığı/Eksikliklerin Giderilmesi İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Gönderileceği )
Y3.CDE. 2002/140ORMAN TAHDİDİ ( Kadostrosu Yapılan Yerlerde Tesis Edilen Tapu Kayıtlarının Hukuken Geçersizliği - Suç Konusu Yerin Kesinleşmiş Orman Tahdidi İçinde Olması )
Y3.CDE. 1990/5349ORMAN TAHDİDİ ( Kesinleşen - Kesinleşmeyen Çalışmalarla Tahdit Alanı Dışına Çıkartılması/Suçu Etkilemeyeceği )
Y8.HDE. 2001/8666ORMAN TAHDİDİ ( Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi ve Kesinleşmiş İse Taşınmaza Uygulanması Ondan Sonra Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 1992/17369ORMAN TAHDİDİ ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Uygulanma Zorunluğu )
Y1.HDE. 2001/5722ORMAN TAHDİDİ ( Nitelik Yitirme-Aynı Taşınmaz İçin Sonradan Yapılan Nitelik Yitirme İşlemi-Tapu İptali ve Tescil )
Y3.CDE. 2012/29096ORMAN TAHDİDİ ( Orman Kanununa Aykırılık - Orman Tahdidinin Yapıldığının Bildirilmesi Gözetilerek Suç Tarihi İtibariyle Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/7585ORMAN TAHDİDİ ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Uzman Bilirkişiler Raporlarında Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasını Uyguladıklarını Açıklamalarına Göre Orman İdaresinden Yazılacak Müzekkere İle Suça Konu Yerde Orman Tahdidinin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
Y20.HDE. 2001/3137ORMAN TAHDİDİ ( Önceki Bilirkişiler Haricinde Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Keşif Yapılması )
Y3.CDE. 2005/5356ORMAN TAHDİDİ ( Satış İşleminden Sonra Bilirkişi Raporunda Orman İşletmesinin Yazısında İse İlan Edildiğinin Bildirilmekle Birlikte Tahdidin Hangi Tarihte Kesinleştiği Orman Tahdidine İtiraz Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y20.HDE. 2001/123ORMAN TAHDİDİ ( Süresinde Dava Açılmaması Durumunda Tahdidin Kesinleşmesi-Zilyetliğe Dayanılarak Tapu İptalinin İstenememesi )
Y20.HDE. 2007/167ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Daha Önce Orman Tahdidi Yapılıp Yapılamadığının Anlaşılamadığı - Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 1992/2836ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Bulunduğu Çalışma Alanında Tahdidin Yapılmadığının Resmi Yazı İle Belirlenmesi )
Y20.HDE. 1992/12099ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Devlet Karayolu İle Sınır Komşusu Olduğu )
Y8.HDE. 2005/7555ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazın Orman Niteliğini Kaybetmiş Olması Nedeniyle Bu Hususların da Gözönünde Bulundurulması )
Y8.HDE. 1998/9429ORMAN TAHDİDİ ( Yapılıp Yapılmadığının Orman İdaresine sorulması )
Y20.HDE. 2005/157ORMAN TAHDİDİ ( Yörede Kesinleşen Orman Tahdidi Bulunması Halinde Mahkemece Öncelikle Orman Tahdit Noktalarının Yazılı Bulunduğu Onaylı Orman Tahdit Haritasının Dosyaya Getirtilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2006/16859ORMAN TAHDİDİ ( Yörede Yapılarak Çekişmeli Taşınmaz Orman Sınırları Dışına Çıkarılıncaya Kadar Taşınmazın Orman Niteliğini Koruduğu - Bu Tarihe Kadar Olan Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 1992/7-206ORMAN TAHDİDİ ( Zilyedlikle iktisap )
Y20.HDE. 2001/4940ORMAN TAHDİDİ ( Zilyetliğe Dayanılarak Kesinleşen Orman Tahdidinin İptalinin Söz Konusu Olamaması )
Y1.HDE. 2001/6239ORMAN TAHDİDİ ( Zilyetlikle İktisap-Hazine Adına Orman Dışına Çıkarma Şerhi )
Y20.HDE. 1993/7503ORMAN TAHDİDİ ( Zilyetlikle Kazanılması İçin Elverişli Koşulların Oluşmadığı )
Y16.HDE. 2004/242ORMAN TAHDİDİ DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereği )
YHGKE. 1991/14-610ORMAN TAHDİDİ DIŞINA ÇIKARILMA ( Tapulu yer )
Y20.HDE. 1991/182ORMAN TAHDİDİ DIŞINA ÇIKARMA YETKİSİ BULUNMAMASI ( Maki Tefrik Komisyonunun )
YHGKE. 2002/8-183ORMAN TAHDİDİ DIŞINA KALAN TAŞINMAZ ( Tahdit Dışında Kalınan Yıl İle Dava Tarihi Arasında İmar İhya ve Zilyetlikle Kazanmayı Sağlayan Sürenin Geçmemiş Olması )
Y20.HDE. 2015/13977ORMAN TAHDİDİ DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINMASI ( Davaya Konu Edilmeyen 2/B Kapsamında Olan Parsel Bölümleri Hakkında da Hüküm Kurulduğu - 2/B Kapsamında Olan Taşınmazların Davaya Konu Olmadığı/2/B Kapsamında Kalan Taşınmazlar Yönünden Hüküm Kurulmasının Yerinde Olmadığı )
YHGKE. 2001/1-540ORMAN TAHDİDİ DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisabı )
Y20.HDE. 2008/2767ORMAN TAHDİDİ DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Yolsuz Biçimde Oluşturulan Kayıt Bir Süre İle Sınırlı Olmaksızın Her Zaman Açılacak Dava İle İptal Edilebileceği )
Y20.HDE. 2015/16074ORMAN TAHDİDİ DIŞINDA KALAN YER (Kadastro Tespitine İtiraz - Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Kısmen Orman Tahdidi İçinde - Kısmen Orman Tahdidi Dışında Kalan Yerlerden Olduğu)
Y20.HDE. 2008/13349ORMAN TAHDİDİ DIŞINDA KALAN YERLER ( Hazine Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Hakkında 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaksızın Her Zaman Dava Açabileceği )
YHGKE. 1997/1-308ORMAN TAHDİDİ DIŞINDAKİ TAŞINMAZ
Y20.HDE. 2005/2170ORMAN TAHDİDİ DIŞINDAKİ YER ( Tapu Kaydı Değişir Sınırlı Olup Kayıt Miktarından Fazla Olarak Dava Dışı Parsellere Ait Olduğu - Tespit Tarihinde 20 Yıllık Zilyetlik Süresi Geçmediğinden Davanın Reddi İsabetli Olduğu )
YHGKE. 1998/20–855ORMAN TAHDİDİ GÖRMEYEN YERLER ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y1.HDE. 2004/8657ORMAN TAHDİDİ İÇERİSİNDE BULUNMAYAN YER ( 831 Sayılı Yasanın 2/B Maddesi Uygulamasının Geçerli Sayılamayacağı - Tapu İptali Tescil ve İpotek Şerhinin Kaldırılması İstemi )
Y3.CDE. 2004/6167ORMAN TAHDİDİ İÇERİSİNDE KALAN ARAZİ ( Pırnal Meşelerinin Kesilmiş Olduğunun Belirlenmesi/Sanığın İşgal İle Birlikte Bu Suçunun Sübuta Erdiği - Açılan Davanın Kapsamı İçinde Ayrıca Md. 91/5-son Uygulanması Gereği )
YHGKE. 2004/20-646ORMAN TAHDİDİ İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2009/20-349ORMAN TAHDİDİ İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Yapılan Aplikasyon ve 2/B Uygulamalarında Taşınmazın Öncesi Tapulu Olsun veya Olmasın Tahdit Dışına Çıkarma İşlemi Hazine Adına Yapılacağı - Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2014/8768ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Orman Niteliğinde Hazine Adına Tapuya Tescili İstemi - Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Uygulama ve Araştırmada Çekişmeli Taşınmazın Orman Tahdidi İçinde Kalan Yerlerden Olduğu İddiası/Davanın Kabulü ve Tespitin İptali Yolunda Kurulan Hükümde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2014/5269ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Bu Bölümler Yönünden Dava Reddedilerek Kesinleştiği/Kesin Hüküm Niteliğindeki Dosyada Taşınmazın Kısmen Orman Sayılan Yerlerden Kısmen Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Belirlenmiş Olup Mahkemece Çekişmeli Taşınmazın Kesin Hükümle Orman Olduğu Belirlenen Bölümleri Yönünden Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2008/13572ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kaldığı İddiasıyla Davalıların Tapusunun İptal ve Tescili İsteğiyle Açılan Dava Hakkında Görevsizliğe Karar Verilmesi Gerektiği - Pafta Yenilemesine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 2016/1982ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Olduğu/Daha Sonra Yapılan Orman Kadastro Çalışmalarında Taşınmazın Durumunda Değişiklik Olmadığı/Taşınmazın Orman Sınırı Dışına Çıkarılmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/3319ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Maki Tefrik Çalışmalarını Komisyonunun Oluşturulmaması Nedeni İle İptal Edildiği - Tapu Kaydına Dayanarak Tescil Talebi/Öncesi Orman Olan Yerin Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2005/595ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Orman Yönetiminin Davasının Kabulü İle Parselin Tapu Kaydının İptali İle Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2014/7943ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşmiş Orman Kadastro Haritasına Dayalı Yapılan Uygulama ve Araştırma Sonucunda Taşınmazın Kısmen Orman Tahdidi İçinde Kısmen Orman Tahdidi Dışında Kalan Yerlerden Olduğu/Davanın Kabulü Kararının Onanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/11132ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN YER ( Davacı Orman Yönetiminin Açtığı Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2005/12030ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN YER ( Öncesi Orman Olan Yere Ait Tapu Kaydı Hukuki Değerini Yitireceği - Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Gereği )
Y20.HDE. 2005/2181ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN YER ( Taleple Bağlı Kalınarak Sadece Kesinleşen Tahdit İçinde Kaldığı Belirlenen Bölümle İlgili Olarak Tapu Kaydının İptali Gereği )
Y20.HDE. 2015/16031ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN YER ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Taşınmazın Mevcut Tapusunun İptaline Karar Verilmeden Yeniden Tescil Hükmü Kurulmaması Gerektiği - Reddedilen Kısmın Tapuda Zaten Kayıtlı Olmasına Rağmen İkinci Kez Sicile Kayıt Hükmünün Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2005/9442ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALAN YER ( Tapunun İptali ve Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y5.HDE. 1998/1652ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE KALMA ( Elatılan Yerin İktisabının Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2001/3270ORMAN TAHDİDİ İÇİNDE YER ALMA ( Zilyetlik Yoluyla Ormandan Yer Kazanma Hakkı Tanımama )
YHGKE. 1996/20-413ORMAN TAHDİDİ İLE GENEL KADASTRONUN İÇİÇE GİRMESİ
Y20.HDE. 2001/9553ORMAN TAHDİDİ İLE ORMAN İÇİNDE BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Yargılamanın İadesi-Maki Tefrik İşleminin Sonradan Öğrenilmesi )
Y20.HDE. 2014/4441ORMAN TAHDİDİ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Orman Noktalarının Yanlış Tesbit Edildiği İddiasında Bulunduğu - Dava Orman Tahdidinin Kesinleşmesinden Sonra Açılmış Olduğundan Orman Kadastrosuna İtiraz Niteliğinde Olmadığı - Çekişmeli Parsel Hakkında Terkin Sınır ve Yüzölçümüne Dair Herhangi Bir Düzeltme İşlemi Yapılmadığı ve Hakkında Kadastro Tutanağı Tutulmadığı - İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/9031ORMAN TAHDİDİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararları ve 5831 S. Kanunun 5. Md. ile 6831 S. Orman Kanununa Eklenen Ek 10. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağının Bulunmadığı - Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili İstemi )
YHGKE. 1999/20-287ORMAN TAHDİDİ KESİNLEŞEN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescili Zorunlu Olan Yerin Arazi Kadastrosu Sonucunda Gerçek Kişi Lehine Tapuya Bağlanmış Olması )
Y20.HDE. 1996/2772ORMAN TAHDİDİ SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Aplikasyon İşlemiyle Yapılamayacağı )
YHGKE. 1999/20-1063ORMAN TAHDİDİ SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLER
YHGKE. 1997/1–343ORMAN TAHDİDİ SÜRERKEN İDARİ KARARLA TESCİL
Y20.HDE. 2010/7158ORMAN TAHDİDİ VE 2/B UYGULAMASINA İTİRAZ ( Orman Kadastro Komisyonlarınca Tutanakların Askı Suretiyle İlanının İlgililere Şahsen Tebliğ Hükümünde Olduğu - Kadastro Mahkemelerinin Orman Kadastrosuna İtiraz Davalarına Bakmakla Görevli Olduğu Kadastro Mahkemesinin Tapu İptal ve Tescil Davasına Bakmaya Yetkili Olmadığı )
Y16.HDE. 1990/5082ORMAN TAHDİDİ VE MERA İDDİALARINDA ARAŞTIRMA VE KEŞİF YAPILMASI ZORUNLULUĞU
Y8.HDE. 2000/2706ORMAN TAHDİDİ YAPILAN YERLER ( Taşınmazın Orman Tahdit Haritasına Göre Yapılacağı Yargıtayın Yerleşmiş Ve Kararlılık Kazanmış İçtihatları Gereği Oluşu )
YHGKE. 2001/8-939ORMAN TAHDİDİ YAPILMAMIŞ YER ( Memleket Haritası Orman Amenajman Planı ve Hava Haritasının Uygulanması Suretiyle Orman Araştırması Yapılması Zorunluluğu )
YHGKE. 1992/7-262ORMAN TAHDİDİ YAPILMAYAN YER
Y3.CDE. 2005/7452ORMAN TAHDİDİ YAPILMAYAN YER ( Hakkında Kadastro Paftasına Göre Tapuda Bor Tarla Vasfıyla İl Özel İdaresi Adına Kayıtlı Olan Parsel Kapsamında Kaldığı Anlaşıldığına Göre Sanığın Üzerine Atılı Orman Alanını İşgal Kastının Bulunmadığı Gözetileceği )
Y20.HDE. 2002/2785ORMAN TAHDİDİ YAPILMAYAN YERLER ( Tescil İçin Tespit Dışı Bırakma İşleminin Yapılarak Paftanın Düzenlenme Tarihinden Dava Tarihine Kadar Yirmi Yıldan Fazla Sürenin Geçmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2004/7-174ORMAN TAHDİDİNDE ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Tahdidin Kesinleşmesinden Önceki Zilyedliğe Dayanarak Kazandırıcı Zamanaşımı Suretiyle İktisap Edilememesi )
YHGKE. 2004/7-147ORMAN TAHDİDİNDE ORMAN SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI ( Zamanaşımı Süresinin Tahdidin Kesinleştiği Tarihten Başlatılması Gereği )
Y1.HDE. 2005/1527ORMAN TAHDİDİNDEN ÖNCE İSKAN İŞLEMİ ( Saptanması Halinde 1744 S.K. Md. 2'den İstifade Yani Tespit Dayanağı Tapuya Değer Verilip Verilmeyeceği Tartışılıp Karar Verilmesi Gereği - Tapu İptali İle Hazine Adına Tescil Talebi )
YHGKE. 1993/8-456ORMAN TAHDİDİNDEN ÖNCEKİ ZİLYETLİK
YHGKE. 1992/14-120ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ
Y20.HDE. 2003/3819ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( 28.05.1987 Tarihinde Yürürlüğe Giren 3373 Sayılı Yasa İle Tapu Maliklerine 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Davası Açma Olanağı Sağlandığı - Kanunun Yürürlüğünden Önce Kesinleşen Kadastrolara Uygulanamayacağı )
Y20.HDE. 2002/2516ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Aplikasyon Uygulamasına İtiraz Edilmesi )
YHGKE. 1999/20-683ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Arazi Kadastrosuyla Birlikte Yapılan Orman Tahdidi İşleminin Taşınmazın Bulunduğu Yerde İlan Edilmemiş Olması )
Y20.HDE. 2002/2360ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Tescil Davasına Bakamaması )
Y20.HDE. 1998/9340ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Bilirkişilerin Kimler Arasından Seçileceği ve İncelemenin Nasıl Yapılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/4890ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Bilirkişinin Hukuki ve Yasal Dayanağı Olmayan Özel Görüşüyle Çok Küçük Yer Olduğu Kanaatiyle Taşınmazın Özel Mülkiyet Sayılarak Orman Dışına Çıkarılamaması )
Y20.HDE. 1999/3381ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Taşınmazların Öncesinin Orman Olduğunun Dikkate Alınarak Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2005/8668ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Çekişmeli Yerin Bir Kısmında Kökleme Yapılıp Açıldığı Kalan Kısmında İse İnsan ve Hayvan Müdahalesine Rağmen Halen Orman Varlığının Devam Ettiği - Davalı Gerçek Kişiler Adlarına Olan Tapunun İptali İle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 1999/11748ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Çelişkili Raporlar-Devletleştirilen ve İadeye Tabi Olmayan Ormanlara İlişkin Tapu Kayıtları-Orman Sınırlandırmasının Hiç veya İlk Kez Yapıldığı Yer )
YHGKE. 2003/20-266ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Daha Önce Hazine Tarafından Açılıp Orman Olmadığı Bilimsel Yöntemlerle Saptanan Yer - Orman Bakanlığınca Dava Açılması/Kesin Hükmün Varlığından Söz Edilemezse de Yanları Bağlayan Güçlü Bir Delilin Varlığı )
Y20.HDE. 2001/4265ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Dava Açmak İçin Öngörülen On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin İlgili Hükmün Yürürlüğünden Önce Sükut Eden Haklara Uygulanamaması )
Y20.HDE. 2002/954ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Dava Dilekçesindeki Maddi Hataların Düzeltilmesinin Davanın Değiştirilmesi Anlamına Gelmemesi )
Y20.HDE. 2003/4480ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Parselin Orman Sınırına El Atılarak Edinildiği ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı Düşünülerek Davanın Reddinin Gerekmesi )
YHGKE. 2007/20-284ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazların Orman Olduğu Belirlenerek Davacının Davasının Reddine Birleşen Dosyada Orman İdaresinin Davasının Kabulü İle Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2001/5358ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Dava Tarihinde Orman Kadastrosunun Kesinleşmemiş Olması Nedeniyle Tescil Davasının Aynı Zamanda Orman Tahdidine İtiraza Dönüştüğünün Kabul Edilmesi )
Y20.HDE. 2002/7084ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davacının Gelmemesi - Dosyanın İşlemden Kaldırılıp Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/3321ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülmesi - Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2002/3277ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davanın Açılmamış Sayılması - Taraflar Gelmese Dahi Mahkemece İşin Esasının Görülüp Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 1994/8268ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Davaya Kadastro Mahkemesinde Bakılması )
Y20.HDE. 2001/5425ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Devletleştirilmiş Ormanların İade Edilebilmesinin Şartları )
Y20.HDE. 2005/1568ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Elatmanın Önlenmesi - Görevsizliğe Karar Verilmiş Olmakla Anılan Kararlar Usule İlişkin Nihai Kararlar Olduğu/Ortada Sona Ermiş Bir Dava Bulunmayıp Aksine Her İki Dava da Devam Ettiği )
Y20.HDE. 1992/988ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme - Taraflar Gelmese de Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Zorunluluğu )
Y14.HDE. 1990/1230ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 1992/54ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 2001/4033ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemesi Olması )
Y20.HDE. 2002/2273ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Görevli Mahkemenin Kadastro Mahkemesi Olması-Tescil Davası İle İtiraz Davasının Ayrılması )
Y20.HDE. 1995/8834ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Hazine Adına Orman Dışına Çıkarma İşlemine Karşı Gerçek Kişinin Dava Açamaması )
Y20.HDE. 2005/2019ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Hazinenin İtirazının Reddine Karar Verilmesi Gereği - Orman Tahdidine İtiraz Davasına Bakan Kadastro Mahkemesinin Tapu İptali ve Tescil Yönünde Hüküm Kuramayacağı )
Y14.HDE. 1984/8111ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Husumetin Tutanakta İsmi Geçen Kişiye Karşı Olması )
YHGKE. 1991/14-253ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( İkinci tahdid )
Y20.HDE. 2003/3635ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( İlk Tahdit 6831 Sayılı Yasaya Göre 1963 Tarihinde İlanı Yapılarak 1963 Yılında Kesinleştiğine Daha Sonra 1987-1990 Yıllarında Yapılan Orman Kadastrosu Aplikasyon Ve 2/B Madde Uygulaması Da Eldeki Dava Nedeniyle Kesinleşmediğine Göre Davanın Bu Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması Suretiyle Çözümleneceği )
Y14.HDE. 1990/2222ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( İtirazın İncelenmesi ve Karara Bağlanması Usulü )
Y20.HDE. 2011/3328ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemeleri Görevlendirilmiş Olduğundan Görev Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağı )
Y20.HDE. 2002/3280ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Duruşma Yapılması- Taraflardan Hiçbiri Gelmezse Dosyanın İşlemden Kaldırılmaması )
Y20.HDE. 1994/8176ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar - Kadastro Kanununun Usule İlişkin Hükümlerinin Uygulanması )
Y20.HDE. 2001/10139ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Mahkemesinde Yapılan Yargılama - Tarafların Yokluğu )
Y7.HDE. 1993/8ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası İle Aynı Olması )
Y20.HDE. 2001/8819ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme )
Y20.HDE. 2001/5736ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Davasının Orman Tahdidinin İlan Süresinde Açılması Nedeniyle Davanın Tahdide İtiraz Davasına Dönüşmesi )
Y20.HDE. 1999/10777ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kesin Hükme Konu Olan Yerin Kapsamı Tam Olarak Tespit Edilmeden Hüküm Tesis Edilmemesi Gerektiği )
YHGKE. 1980/1-1284ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kesin Mehlil Sonuçlarının Taraflara Açıklanıp Anlatılmaması )
Y20.HDE. 2001/10243ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Çözümlenmesi - Yeni Yasanın Yürürlüğe Girmesi )
YHGKE. 2001/20-214ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Mahkemece Orman Sınırı İçine Alınmasına Karar Verdiği Taşınmazlarla İlgili Olan Orman Sınır Noktalarını Belirleyerek Taşınmazın Yüzölçümünü Gösteren ve Ölçekli Olarak Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Haritanın İlama Eklenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 1994/7217ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Maki, Çalı ve Dikenliklerin Ağaç Kümeleriyle Bütünleşmesi Halinde Orman Niteliğini Kazanacağı )
YHGKE. 1992/14-777ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Makilik-Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2002/20-479ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( On Yıl İçerisinde Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 1999/7768ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Bakanlığına Husumetin Düşmemesi )
Y20.HDE. 1992/11290ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaza İlişkin Tapu Kaydına Dayanan Tescil Talebi )
Y20.HDE. 2001/6392ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman kadastro Komisyonları - Tutanakların Askı Suretiyle İlanı )
Y20.HDE. 1993/3177ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Kadastrosuna Ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz Davaları )
Y20.HDE. 2001/8263ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Kadastrosunun Yapıldığı - Bilirkişi )
Y20.HDE. 1993/5909ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Niteliğini Kaybettiğinden Hazine Adına Orman Dışına Çıkarılan Taşınmaz Hakkındaki Tescil Davası )
Y20.HDE. 2005/1165ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Olarak Tescil Kararı Verilen Bölümler Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2004/8598ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Sınırı İçine Alınma İşlemi Yapılıp Bitirildikten Sonra Dava Açma Süresinin 1 Yıldan 10 Yıla Çıkarılmış Olması - Kadastronun Kesinleşmiş Kabul Edilmesi ve Davanın Süreden Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2001/5698ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Tahdidinin Sonuçlarının Askı İlan Tarihi ile Dava Tarihi Arasında On Yıldan Uzun Bir Zaman Olduğundan Davanın Reddi )
Y20.HDE. 2003/1011ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman veya Orman Toprağı Niteliğini Koruyan Yerlere Ait Tapu Kayıtlarının Geçerli Olmadığı - Sahibine Hak Bahşetmeyeceği )
Y20.HDE. 2000/5201ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Yönetimi Tarafından Orman İddiasıyla Gerçek Kişi Aleyhine Açılan Tapu İptalinin Devamı Sırasında İlan Edilen Orman Tahdidinin Dava Nedeniyle Kesinleşmemesi )
Y20.HDE. 2003/6054ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Otuz Gün Süre ile İlan Edilen Orman Sınırlamasına İlişkin Olarak Otuz Günlük İlan Süresi İçinde Açılmayan Davaya Bakma Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olması )
Y20.HDE. 1994/2021ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Öncesi Orman Olup Hazine Lehine Orman Dışına Çıkarılan Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/369ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tahdide İtiraz Davalarına Görevli Mahkemenin Tespiti )
Y14.HDE. 1985/1302ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tamam Olduğu Anlaşılan Tutanak Suretlerinin Komisyon Başkanlığınca Hemen Ait Olduğu Belde veya Köylerin Münasip Yerlerine Asılması )
Y20.HDE. 1997/3056ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydına Dayanarak Açılacak Davada Hak Düşürücü Süre ve Uyuşmazlığın Çözümü )
Y20.HDE. 2000/9580ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydının Çok Önce Oluşması ve Arazi Kadastrosunun Kesinleşme Tarihi Dikkate Alındığında Kadastro Mahkemesinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Olması )
Y20.HDE. 2001/3084ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapu Ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağı - Anayasa Mahkemesi Kararıyla İptal Edilme )
Y20.HDE. 2001/2862ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti )
Y20.HDE. 2005/8445ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapulu Taşınmazlarda Orman Kadastrosuna 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde Açılabileceğini Öngören 3373 Sayılı Yasa Hükümlerine Dayanılarak Açıldığı - Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2005/8266ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapunun Kuzey Hududu Tepe Okuyup Eylemli Sınırda Orman Bulunması Nedeniyle Bu Parselin Zilyetlikle Kazanılıp Kazanılamayacağının Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/4490ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tapuya Dayalı Olarak Açılan Davanın Devamı Sırasında Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlendiğine Göre Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği - Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2001/10112ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tarafların Yargılamaya Görevli Mahkemede Devam Etmeleri )
Y20.HDE. 2005/1775ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmaz Hakkında Halen Sulh Ceza Mahkemesinde Devam Eden Dava Olduğu Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 1992/1529ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Bulunduğu Yörede Kesinleşmiş Orman Tahdidi Olması )
Y20.HDE. 2001/4368ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Davacılara Ait Olduğu Gerekçesiyle Yapılan Orman Tahditine Vaki İtiraz )
YHGKE. 1998/20-297ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Konumunun Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/11762ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Hususunda Kesin Hüküm Olduğu Anlaşıldığından Davanın Reddinin İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2004/9869ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Taşınmazların Kesinleşmeyen Orman Kadastro Sınırları Dışında ve Resmi Belgelere Göre Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu Anlaşıldığından Davanın Kabulü Gereği )
YHGKE. 2000/20-1663ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Toprak Muhafaza Karakterini Taşıyan Funda ve Makiliklerin Orman Niteliği )
Y20.HDE. 2009/10359ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Tutanaklara Askı İlan Tarihinden İtibaren 6 Aylık Süre İçinde Hak Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Dava Açılabileceği - Davacının Malik Sıfatı İle Zilyet Olmadığı/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2006/4113ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Yüzölçümünün Üç Hektardan Çok Fazla Olması ve Eylemli Olarak 5-30 Yaşlarında Kızılçam Ağaçlarıyla Kapalı Bulunması Nedeniyle Özel Orman Olarak Sınırlandırılması İşleminin Yönetmeliğe Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2003/3555ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Zeytincilik Parselleri Uyarınca Tahsis Edilerek Tapusu Oluşturulan Veya Oluşturulmamış Olmakla Birlikte Şahıslar Adına Tescili Konusunda Tarım Bakanlığınca Olur Verilmiş Zeytincilik Parselleri Hakkında Davacı Gerçek Kişinin Davası Kabul Edileceği )
Y20.HDE. 2015/5458ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ (Dava Dilekçesinin Yeterli Açıklıkta Bulunmadığı/Öncelikle Davacıya Davasının Açıklattırılacağı/Davanın Orman Kadastrosuna İtiraz Mı Yoksa Tazminat Davası mı Olduğu Ya Da Her İki Davayı Terditli Olarak mı Açtığı Konusunun Açıklığa Kavuşturulacağı - Dava Orman Genel Müdürlüğüne Yöneltmiş Olduğundan Mahkemenin Davanın Orman İdaresine Yöneltilmediğinden Husumet Yokluğu Sebebiyle Red Kararı Vermesinin İsabetsizliği)
Y14.HDE. 1990/8932ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVALARI ( Görevli Mahkeme )
Y20.HDE. 1993/602ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVALARI ( Harçtan Muaf Oldukları - Orman Sınırları )
Y20.HDE. 2002/2585ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( 3402 Sayılı Yasaya Göre Yapılıp Kesinleşen Kadastrodan Sonra 6831 Sayılı Yasaya Göre Yapılan Kadastronun Yok Hükmünde Olması )
Y20.HDE. 2001/4458ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Altı Aylık Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak İtiraz Davasının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/6762ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Belirtildiği/Genel Kadastro Çalışmalarında Orman Parseli İçinde Yer Aldığı - Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2003/4441ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Çekişmeli Yerin Orman Sınırına El Atılarak Edinildiği ve Zilyetlikle Kazanılamayacağı Sebebiyle Davanın Reddinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/10594ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Dava Açma Süresi Hak Düşürücü Süre Olup Bu Sürenin Bitmesinden Sonra Tapuya Dayanılarak Orman Kadastro İşlemine Karşı Herhangi Bir Sebeple Dava Açılamaması )
Y20.HDE. 1991/37ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Hakeme Gitme Yasağı ve Görevli Mahkeme )
Y14.HDE. 1990/2700ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Harca Tabi Olmaması )
YHGKE. 1999/20-311ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Islah Suretiyle Taraf Değişikliği Yapılamaması )
Y20.HDE. 1998/1598ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Kadastro Mahkemesinin Görevi )
Y20.HDE. 2014/6787ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Keşifte Hâkim Gözetiminde Taşınmazların Dört Yönden Renkli Fotoğraflarının Çektirileceği - Taşınmazların Konumu İçin Çevre Parsellerle Birlikte Haritalar Üzerinde Ayrı Renklerle İşaretli ve Bilirkişilerin Onayını Taşıyan Kroki Düzenlettirileceği/Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verileceği )
Y20.HDE. 1997/7094ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Maki Tefrik Komisyonunca Makiye Tefrik Edilen Yerin Orman Tahdit Sınırları Dışına Çıkartılmış Olduğunun Kabulünün Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/8227ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Makiye Tefrik Edilen Yerin 2/B Uygulamasına Tabi Tutulması Nedeniyle )
Y20.HDE. 2001/6769ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan Veya İlk Olarak Yapıldığı Yerler - Kamu Malları )
YHGKE. 1999/20-255ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tahdit Sınırları Dışında Bırakılan Taşınmaza İlişkin Davada Husumetin Taşınmaz Malikine Yöneltileceği )
Y20.HDE. 2003/5989ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Devlet Ormanı Olmadığı Nedeniyle İtiraz Davası Açılabilmesi )
Y20.HDE. 2007/674ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tapulu Arazi Üzerinde Bulunan Üç Hektarı Geçen Ağaç ve Ağaççık Topluluklarının Bulunduğu Yerlerin Özel Orman Sayılacağı - Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2002/8888ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Tarafların Gelmemesi - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2003/3694ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Niteliğini Değiştirir Biçimde Tavzih Kararı Verilemeyeceğinden Davacının Bu Nitelikteki Tavzih İsteminin Reddinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/5013ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Yasal İtiraz Süresi İçinde Açılacak Orman Kadastrosuna ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz Davalarının Kadastro Mahkemesinde Görülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 1995/9972ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASI ( Yerel Mahkemenin Direnme Kararı Vermesi )
YHGKE. 1999/20-623ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ DAVASINDA HUSUMET ( Orman Bakanlığınca Açılan )
Y20.HDE. 2015/9535ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Altı Aylık İlan Süresi İçinde Açılacak Davaların Kadastro Mahkemesinde Görülmesi Gereği - Tapu İptal ve Tescil Mahkemelerinin Kadastro Mahkemesinde Değil Genel Mahkemede Görülmesi Gereği)
Y20.HDE. 2002/1335ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ VE TESCİL DAVASI ( Aplikasyon ve 2/B Madde Uygulamasına İtiraz ve Tescil İstemi )
YHGKE. 1999/20-622ORMAN TAHDİDİNE ORMAN BAKANLIĞINCA İTİRAZ EDİLMESİ ( Husumetin Taşınmaz Malikine Yöneltileceği )
Y20.HDE. 2001/3703ORMAN TAHDİDİNİN APLİKASYONU ( Aplikasyonun Orman Sınır Noktalarının Yeniden Aynı Noktada İhyası Yenilenmesi İşleminden İbaret Olması )
Y8.HDE. 2005/7825ORMAN TAHDİDİNİN BAŞLADIĞI TARİH ( Öncelikle Dava Konusu Yerin Hangi Tarihte ve Nedenle Tespit Dışı Bırakıldığının Kadastro Müdürlüğünden Sorularak Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Tapusuz Taşınmazın Tescili İsteği )
Y3.CDE. 2004/9116ORMAN TAHDİDİNİN DEĞİŞMESİ ( Sahadaki Arazi Kadastrosunun Hangi Tarihte Yapılıp Kesinleştiğinin Arazi Kadastrosu Sırasında Orman Tahdit Haritası Hududunun mu Orman İdaresince Bildirilen Sayısal Değerlerin mi Esas Alındığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/3218ORMAN TAHDİDİNİN DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Kaç Yıldır Kullanılıyor Olabileceği Saptanarak Mahalli Bilirkişi Ve Tanıklardan Kadastro Kanunu'nun 14 ve 17 . Maddelerinde Belirtilen Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Sorulması Gereği )
YHGKE. 1996/20-413ORMAN TAHDİDİNİN İKMAL EDİLMESİ
Y20.HDE. 2001/5736ORMAN TAHDİDİNİN İLAN SÜRESİNDE AÇILAN TESCİL DAVASI ( Davanın Orman Tahdidine İtiraz Davasına Dönüşmesi )
YHGKE. 1994/20-590ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ
Y14.HDE. 1990/8019ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( 3402 Sayılı Yasananı Tapu ve Zilyetlik YOluyla Ormandan Yer Kazanma İle İlgili Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi Sonucu Artık Bunun Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2014/3473ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( 6831 S. Kanunun 11/1 Md. Gereğince On Yıllık Süresi İçinde Açılan - Orman Tahdidine Dair İşe Başlama Çalışma İşi Bitirme ve Sonuçlarının Askı İlan Tutanaklarıyla Onaylı Orman Tahdit Harita Örneğinin Getirtilip Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Belirleneceği/Süresinde Açılmışsa Bilirkişi Kurulu Yardımıyla Taşınmazın Orman Tahdidi İçinde Kalan Bölümünün Belirleneceği )
Y20.HDE. 2001/10342ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Kesin Hükmün Kamu Düzeniyle İlgili Olması - Aynı Konuda Çıkan Uyuşmazlıklar )
Y20.HDE. 2001/10070ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Kesin Hüküm-Görev )-
YHGKE. 1996/20-987ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Orman Tahdidi Kesinleştikten Sonra Taşınmazın Kadim Mezarlık Olduğu Gerekçesi İle Dava Açılıp Tahdidin İptalinin İstenememesi )
Y20.HDE. 1991/171ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Tapu Ve Zilyedlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanılması )
Y20.HDE. 2005/1011ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Öncesi İtibariyle Niteliği Araştırılıp Memleket Haritası Amenajman Planı ve Hava Fotoğraflarının Uygulanması ve Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y20.HDE. 1991/175ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğunun Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2001/359ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Taşınmazının Orman Sınırı İçine Alınması İşlemi )
Y20.HDE. 2001/3450ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ ( Yerel mahkemece Aynı Yere İlişkin Açılan Dava Olarak Kabul )
Y20.HDE. 2001/4563ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ DAVASI ( Davanın Altı Aylık İtiraz Süresi Geçtikten Sonra ve Tapu Kaydına Dayanılarak Açılmasına Göre Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Genel Mahkemeler Olması )
Y20.HDE. 2003/3539ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ DAVASI ( Genel Mahkemelerde Zilyetliğe Dayalı Olarak Açılamayacağı - Ancak 10 Yıl İçerisinde Tapu Kaydına Dayanılarak Dava Açılabileceği )
Y14.HDE. 1990/9718ORMAN TAHDİDİNİN İPTALİ TALEBİ ( Özel Orman Olmayıp, Tapuda Ormanlık Alan Olarak Kayıtlı Bulunan Taşınmaz )
Y16.HDE. 2003/881ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞME TARİHİ ( Bu Tarihten Tespit Tarihine Kadar 20 Yıl Geçmedikçe Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Oluştuğunun Kabul Edilememesi )
YHGKE. 1996/20-413ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ
Y20.HDE. 2001/1965ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığı ve Hukuki Niteliğinin Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Belirlenebilmesi )
Y3.CDE. 2005/8544ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( İlan Tarihinden İtibaren 10 Yıl İçinde Dava Açılması Orman Tahdidinin Kesinleşmesini Önlediği - Hüküm Tesisi İçin Bu Davaların Neticesinin Beklenmesi Gereği )
Y17.HDE. 1999/1902ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( Tahdit Sınırları İçinde Kalan Taşınmaz Hakkında İdari Yoldan Tapu Alınması )
Y20.HDE. 2001/741ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olup Olmadığının Kesinleşen Orman Tahdit Haritası ile Çözülmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/5961ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( Yapılarak Kesinleşen Orman Tahdidine İlişkin Tahdit Tutanakları ve Haritasının Saptanmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2002/177ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMİŞ OLDUĞU YERDEKİ TAŞINMAZ ( Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 1992/16067ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞTİĞİNİ VURGULAYAN KARAR ( Taraflar Bakımından Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
Y20.HDE. 2003/250ORMAN TAHDİNİN İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA SÜRE (Orman Kadastrosu Kesinleştikten Sonra ancak Tapuya Dayanılarak On Yıl İçinde Orman Tahdinin İptali ve Tescil Davası Açılabilmesi)
Y13.HDE. 2003/6050ORMAN TAHDİT ALANI ( İçerisinde Kalan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı - Belediye Tarafından Satılan Taşınmaz Orman Tahdit Alanı İçerisinde Kaldığı ve Satış Sözleşmesi Geçersiz Olduğundan Satış Bedelinin Sebepsiz İktisap Kurallarına Göre İadesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/3588ORMAN TAHDİT ALANI ( Kadastro Mahkemesindeki Davanın Kesinleşme Tarihlerinin Araştırılması - Yasanın 93/2.Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması )
Y1.HDE. 2003/13478ORMAN TAHDİT ALANI ( Orman Tahdit Alanı İçindeki Bir Yerin veya Orman Toprağının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1990/16-397ORMAN TAHDİT ALANI DIŞINDA KALAN YER ( Zilyetlikle iktisap )
Y3.CDE. 1989/13042ORMAN TAHDİT ALANINDA SU BASMAN SEVİYESİNDE BİNA YAPMAK ( Suça Teşebbüs )
Y14.HDE. 1987/3032ORMAN TAHDİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Orman Sınırlaması Dışına Çıkarılan Bir Taşınmazın Koşulları Varsa Zilyedlikle Edinilebilmesi )
Y20.HDE. 2005/7377ORMAN TAHDİT DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Bir Bölümünün Orman Niteliğinde Bulunduğu Kalan Bölümünde İse Yüzölçümü Olarak Zilyetliğin Söz Konusu Olamayacağı - Davanın Kabulü İle Çekişmeli Taşınmazın Tamamının "Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili" Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/2269ORMAN TAHDİT HARİTA ÖRNEĞİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yeri Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Birlikte Gösterir Orjinalinden Renkli Onaylı Orman Tahdit Harita Örneği İle Aplikasyon ve 2. Madde Harita Örnekleri Getirtilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2013/16ORMAN TAHDİT HARİTA ÖRNEĞİ ( Dava Dosyasının 6100 S. Kanunun Geç. 3. Md. Atfıyla H.U.M.K.'nun 433/3. Md. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğine Uygun Olarak Tarih ve İşlem Sırasına Göre Düzenlenip Dizi Pusulasına Bağlandıktan Sonra Gönderilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/4603ORMAN TAHDİT HARİTA VE MAZBATALARI ( Tarafların İbraz Edeceği Tüm Kayıtlar Okunup Yerel Bilirkişiler Yardımı ile Kapsamlarının Belirlenmesi Gereği - Kamu Orta Malı Niteliğinde Mer'a )
Y16.HDE. 2006/5937ORMAN TAHDİT HARİTA VE MAZBATALARI ( Uygulanıp Kapsamları ve Bu Kapsamlara Göre Taşınmazların Konumu Belirlenmeli Uzman Orman Mühendisleri Kurulundan Arazilerin Niteliğini Belirtir Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gereği )
Y7.HDE. 2003/1881ORMAN TAHDİT HARİTA VE TUTANAĞI ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Harita ve Tutanağının Kapsamından Çıkarılması Nedeniyle Öncesinin Mera Alanı Olmaması )
Y16.HDE. 1997/1113ORMAN TAHDİT HARİTALARI ( Çekişmeli Taşınmazın Başında Yapılacak Keşifte Orman Mühendisinden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2012/6754ORMAN TAHDİT HARİTALARI ( Sınırlama Tutanakları İle Arasında Çelişki Olduğunda Ölçü Değerleri ve Tutanaktaki İfadeler Arazinin Durumuna Göre İnceleneceği/Hangisi Daha Çok Uyum Gösteriyorsa ve Gerçek Duruma Uygunsa O Esas Alınacağı )
Y20.HDE. 2001/443ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Arazi Kadastro Krokisinde İşaretlenen Yerler - Bilirkişi Krokileri )
Y20.HDE. 1993/4364ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Başkaca Zilyedliğe Dayalı Tescil Davasının Olup Olmadığı )
Y20.HDE. 1999/7395ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması - Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/4362ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Rapor ve Krokinin Orman Tahdit Haritasındaki Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Uygunluk Arzetmesinin Zorunlu Olması )
Y20.HDE. 2014/8214ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Hükme Dayanak Alınan Raporda Çekişmeli Taşınmazın Orman Tahdit Haritasındaki Konumunun Gösterilmediği - Bu Haliyle Uzman Bilirkişinin Orman Tahdit Haritası ve Tutanaklarını Nasıl Uyguladığı ve Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidinde Ne Gibi İşleme Tabi Tutulduğunun Net Olarak Anlaşılamadığı )
Y20.HDE. 2001/859ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Kapatılan Dosyalar Üzerinden Keşif Yapılması )
Y16.HDE. 2003/9046ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Orman Tahdit Haritasının Bulunmaması Halinde Hava Fotoğrafları Memleket Haritası ve Amenejman Planlarının Getirtilerek Bilirkişilerden Düşünce Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/3245ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Pafta Örneği İle Tahdid Haritasının Birbiri Üzerine Aplike Edilmesi )
Y20.HDE. 2015/16420ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Tapu İptali ve Tescil/Uzman Bilirkişilerin Orman Tahdit Haritası ve Tutanaklarını Nasıl Uyguladığı ve Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidinde Ne Gibi İşleme Tabi Tutulduğunun Net Olarak Anlaşılamadığı - Yapılan Araştırma İnceleme ve Uygulamanın Hükme Yeterli Olmadığı )
Y20.HDE. 1993/501ORMAN TAHDİT HARİTASI ( taşınmazın konumu - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 2001/7144ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Tutanakların Yerel Bilirkişiler Yardımıyla Hakim Huzurunda Yapılacak Keşifte Okunması )
Y20.HDE. 2017/6446ORMAN TAHDİT HARİTASI (İade Kararı İle Dosyaya Bir Takım Çalışma Tutanakları Gönderilmişse de Kesinleşen Çalışmaya Dair Tutanaklar ve Orijinal Orman Tahdit Haritası Gönderilmediğinden Dosyada Mevcut Orman Tahdit Haritasında İse Orman Sınır Noktaları İşaretlenmediğinden Taşınmazın Orman İçinde Kalıp Kalmadığı Anlaşılmadığı)
Y20.HDE. 2004/2925ORMAN TAHDİT HARİTASI İLE BİLİRKİŞİCE DÜZENLENEN KROKİDEKİ ORMAN TAHDİT HATTI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 1995/10488ORMAN TAHDİT HARİTASI İLE UYUM SAĞLAYAN EKSİK KROKİ VE RAPOR ( Teknik Bilirkişinin Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulaması )
Y8.HDE. 2005/959ORMAN TAHDİT HARİTASI VE TUTANAĞI ( Orman İdaresinden Getirtilerek Orman Mühendisi Bilirkişi Marifetiyle Mahalli Bilirkişi ve Fen Memurundan İstifade Edilerek Mahallinde Uygulamasının Yapılması Gerektiği - Tescil İstemi )
Y7.HDE. 2003/2901ORMAN TAHDİT HARİTASININ ÖLÇEĞİ İLE KADASTRO HARİTASININ ÖLÇEĞİ ( Kadastro Tespitindan Doğan Davada Denkleştirilip Üst Üste Çakıştırılması Gereği - Dava Konusu Taşınmazların Orman Tahdit Haritasının Neresinde Kaldığı Keşfi İzlemeye Elverişli Biçimde Gösterilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2011/3622ORMAN TAHDİT HATTI ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişilere Tahdit Hattı İle İrtibatlı Müşterek Kroki Düzenlettirilmeli ve Tahdit İçinde Kalan Taşınmaz Bölümünün Yüzölçümü Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirleneceği )
Y20.HDE. 2017/9174ORMAN TAHDİT KADASTROSUNA VE 2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( 6831 S. Kanunun 11. Md. Uyarınca Zilyetlik Nedenine Dayanılarak da Orman Kadastrosuna İtiraz Edilebileceği Göz Önünde Bulundurularak Taşınmazlar Hakkında Yöntemine Uygun Orman Araştırması Yapılacağı )
Y20.HDE. 2001/979ORMAN TAHDİT KAPSAMINDA KALMAYAN TAŞINMAZ ( Çay Yatağı-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği)
Y14.HDE. 2006/4636ORMAN TAHDİT KOMİSYONLARI ( Şerhin Silinmesi İstemi - Bu Tür Taşınmazlarda 6831 S.Y'nin 2/B Maddesi Gereğince Orman Tahdit Komisyonları Çalışmasının Mükerrer Kabul Edilip Yok Sayılacağı )
Y20.HDE. 2002/1940ORMAN TAHDİT KOMİSYONU ( Komisyonda Olması Gereken Kişiler )
YHGKE. 1996/20-594ORMAN TAHDİT KOMİSYONU ( Tahdit ve Dışarı Çıkarma Konusunda Tek Yetkili Kurum Olması )
Y20.HDE. 2005/3098ORMAN TAHDİT KOMİSYONU ( Yapmış Olduğu 1744 Sayılı Yasanın 2. Madde Uygulaması Hükmen İptal Edildiği - Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kabulü İle Taşınmazların Orman Vasfı İle Hazine Adına Tescili Gereği )
Y20.HDE. 2006/9818ORMAN TAHDİT NOKTALARI İLE ÇEVRİLİ İÇ POLİGON ( Tapu İptali ve Tescil - Uzman Bilirkişiler Tarafından İç Poligonun Tam Olarak Kadastro Paftasında Yer Alan Çekişmeli Taşınmaz İle Komşu Parselleri Gösterecek Şekilde Uygulanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2010/9133ORMAN TAHDİT SINIR NOKTASI ( Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumu Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanacağı - Taşınmazın Bu Tahdid İçinde Kalan Kısmının Orman Vasfı İle Hazine Adına Tapuya Tesciline Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2005/5738ORMAN TAHDİT SINIR NOKTASI ( Değişik Açı ve Uzaklıklarda Olan En Az 4 ya da 5 Orman Tahdit Sınır ( OTS ) Noktasını Gösterecek Biçimde Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumu Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2002/1621ORMAN TAHDİT SINIR NOKTASININ GÖSTERİLMESİ ( Bilirkişi İncelemesi İle Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumunun Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması )
Y20.HDE. 2006/7834ORMAN TAHDİT SINIRI ( Aplikasyon ve 2/B Uygulamasına Ait Harita ve Tutanaklar Uygulanmadığından Yeniden Seçilecek Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisi ve Harita Mühendisinden Oluşan Kurul Aracılığıyla Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/7567ORMAN TAHDİT SINIRI ( Bu Nitelikte Olan Taşınmaza Yapılan Taşınmazın Kal'inin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2004/2215ORMAN TAHDİT SINIRI ( Davacı Hazinenin Taşınmazın Öncesi Orman İken Hazine Adına Orman Tahdit Sınırları Dışına Çıkartıldığı Gerekçesiyle Tapu İptali Ve Tescil Davasını Açması )
Y20.HDE. 2001/6338ORMAN TAHDİT SINIRI ( Değişik Bilirkişi İncelemeleri-Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırlarında Kalan Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 1992/13717ORMAN TAHDİT SINIRI ( Orman Tahdit Sınırı İçinde Kalan Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılması ve Özel Mülkiyete Konu Olmasının Mümkün Olmaması )
Y3.CDE. 2003/5767ORMAN TAHDİT SINIRI ( Orman Tahdit Sınırları İçinde Kalan Sahaya Yaptığı Binanın İnşaat Aşamasında Kaldığı Anlaşılmakla Eylemin Tam Teşebbüs Aşamasında Kalması )
Y20.HDE. 1998/1464ORMAN TAHDİT SINIRI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle Kazanamama )
Y20.HDE. 2014/4733ORMAN TAHDİT SINIRILARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Mahkemece Yapılan Yargılama Sonucunda Taşınmazın Bir Kısmının Orman Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Belirlenmiş Olmasına Göre Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/3759ORMAN TAHDİT SINIRLARI ( Taşınmazın Bu Sınırlar İçinde Gösterildiği Belirtilerek 4999 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan Düzeltme İşleminin İptali - Kadastro Mahkemesi Dosyasında Bulunan Fen ve Orman Bilirkişi Raporlarında Taşınmazın İçinde Olduğu Poligonun Belirtildiği Hususunun da Gözönünde Bulundurulması Gerektiği )
Y20.HDE. 1993/7770ORMAN TAHDİT SINIRLARI ( Zilyedlikle Kazanılabilmesi - Malik Sıfatı )
Y20.HDE. 1992/5748ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ ( Orman Niteliğini Yitirmediği İddiasının İncelenmesi )
Y20.HDE. 1993/5909ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA ( Orman Niteliğini Yitiren Taşınmaz İçin Açılan Tescil Davası )
YHGKE. 1998/20-833ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman Vasfını Yitirip Yitirmediğinin Tesbiti )
Y20.HDE. 2004/1769ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Öncesi Makilik Olan Taşınmazın Eğiminin %30 Olması Durumunda Tahdit Sınırları Dışında Bırakıldığı Tarihe Kadar Orman Sayılacağı ve Zilyedlik Süresinin Bu Tarihten Başlatılacağı )
YHGKE. 2004/8-242ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILMADAN ÖNCEKİ ZİLYEDLİK ( Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisaba Esas Alınamayacağı )
Y20.HDE. 1992/11625ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILMASINA RAĞMEN FİİLEN ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescil Edileceği ve Özel Mülk Olamayacağı )
YHGKE. 1998/20-731ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA BIRAKMA İŞLEMİNE İTİRAZ ( Önceden Yapılan Tahdit İşleminin Bu Bölgeyi Kapsamamış Olması )
Y4.HDE. 2015/11707ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA ÇIKAN YANGIN ( Orman İdaresi Yangın Söndürme Çalışmasına Katıldığı ve Masraf Yapmak Suretiyle İdare Uygun İlliyet Bağı İle Zarara Uğradığı - Mahkemece Zarar Kapsamı Belirlenerek Hüküm Altına Alınacağı/Yangın Söndürme Masraflarının Tazmini İstemi )
YHGKE. 2000/20-1661ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Sahasının Kapsamı İçinde Kaldığının Belirgin Olması )
Y3.CDE. 2004/885ORMAN TAHDİT SINIRLARI DIŞINDA KALMASINA RAĞMEN SONRADAN ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ OLUŞAN YERLERİN ORMAN SAYILMASI ( Orman Yangınına Sebebiyet Vermek Suçu )
YHGKE. 2011/1-724ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇERİSİNDE İKEN HAZİNE ADINA ORMAN DIŞINA ÇIKARILAN TAŞINMAZ BÖLÜMÜ ( Tapusunun İptaliyle Hazine Adına Tescili İstemi - Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı Sonucu Oluşan Durumun Eldeki Maddi Anlamda Kesinleşmemiş ve Derdest Olan Davaya da Uygulanacağı)
Y5.HDE. 2014/2688ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Mülkiyet Hakkının Ancak Kamu Yararı Bulunması Halinde Sınırlandırılabileceği - Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasından Hak ve Nesafet İlkelerinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/4623ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE EV YAPMAK ( Kasıt Yönünden Beraat Kararı Verilmesi - Belirlenecek Değerleri Üzerinden Vekalet Ücreti Tayini Gereği )
Y20.HDE. 2014/4306ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN KISMIN TAPU KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Davalılar Tarafından Orman Kadastrosunun İptali Amacıyla Dava Açılıp Açılmadığı Araştırılmadan ve Davacı Orman Yönetiminin Davasının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması İle Çözülmesi Gerektiği Düşünülmeden Orman Yönetiminin Davasının Reddine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 1999/1902ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( İdari Yoldan Tapu Alınması )
Y20.HDE. 1995/12411ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y3.CDE. 2004/16869ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN YER ( Orman Tahdit Harita ve Tutanaklarının O Tarihte Uygulanan Yöntem ve Aletlerle Mahalline Tatbik Edilmesi Gereği - Orman Suçu )
Y3.CDE. 2000/11795ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERDEN ALINAN MEYVE FİDANLARI ( Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2005/9628ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERLER ( Ormandan İşgal ve Faydalanma Suçu - Öncelikle İlgili Kadastro Müdürlüğünden Dava Konusu Yerlerde 3402 Sayılı Yasanın 4. Maddesine Göre Arazi Kadastro Çalışmalarının Yapılıp Yapılmadığının Saptanması Gereği )
Y20.HDE. 1997/10705ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESBİTİ ( Zilyedlik ve Vergi Kaydına Dayanılarak Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmaz )
Y20.HDE. 1995/12573ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDEKİ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESAT ( Beyanlar Hanesine Şerh Düşülememesi )
Y3.CDE. 1983/13358ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNDEYKEN SUÇ İŞLENDİKTEN SONRA TAHDİT SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN ARAZİ ( Suçu Ortadan Kaldırmaması )
Y20.HDE. 1995/2490ORMAN TAHDİT SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ ( Öncesinin Orman Olup Olmadığının Araştırılması )
YHGKE. 2001/20-296ORMAN TAHDİT SINIRLARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN YER ( Kesinleşen/Devlet Ormanı Olmadığının da Keşfen Saptanması - Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Edinilebileceği )
Y20.HDE. 2001/1994ORMAN TAHDİT ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Maki Tefik Komisyonlarının Yaptığı İşlemlerin Geçerli Olması )
Y16.HDE. 1995/402ORMAN TAHDİT TARİHİNDEN TESBİT TARİHİNE KADAR YİRMİ YIL GEÇMEMESİ
Y3.CDE. 2008/10465ORMAN TAHDİT TUTANAKLARI ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Orman İdaresinden Ayazağa'da 3116 S. Kanuna Göre Düzenlenen Orman Tahdit Tutanakları ve Haritaları Getirtilip Dosyasına Konulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/443ORMAN TAHDİT TUTANAKLARI ( Orman Tahdit Haritasındaki Yön Ve Açılara Uyma )
Y20.HDE. 2001/596ORMAN TAHDİT TUTANAKLARI VE HARİTASI ( Orman Tahdidi İçinde Kaldığının Belirlenmesi )
Y16.HDE. 1997/3921ORMAN TAHDİT VE HARİTA MAZBATASI ( Taşınmazın Niteliğinin Tespiti İçin Yerel ve Ormancı Bilirkişiler Aracılığı ile Mahalline Uygulanması )
Y16.HDE. 1997/5645ORMAN TAHDİT VE HARİTA MAZBATASI ( Yerel Bilirkişi ve Orman Mühendisleri Aracılığıyla Mahalline Uygulanması Gereği )
Y16.HDE. 1995/4920ORMAN TAHDİT VE SINIRLANDIRILMASININ YAPILMAMASl ( Parselin Devlet Ormanına Bitişik Olduğunun Anlaşılması )
Y20.HDE. 2001/6295ORMAN TAHDİTİ ( Üç Aylık İtiraz Süresininin Geçirilmesi - Orman Sınırlamasına İtiraz )
YHGKE. 1992/14-160ORMAN TAHDİTİNE İTİRAZ ( Orman dışına çıkartılan yerler )
YHGKE. 2013/20-1602ORMAN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Hazine Adına Tescil Talebi - Orman İçi Açıklık Vasfının Belirlenmesi Hususunda Yerel Mahkemece Yapılan Araştırmanın Yeterli Olmadığı/Tarafların Tanıkları Hazır Bulunduğu Halde Davaya Konu Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gereği/Eksik Araştırma )
Y20.HDE. 2003/4494ORMAN TAPUSUNUN İPTALİ ( Kamulaştırmayı Esas Almak Suretiyle - Kamu Malı Olan Ormanlarda Kamulaştırma Söz Konusu Olamayacağı/Mahkeme Gerekçesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
Y21.HDE. 1997/544ORMAN TASNİF VE İSTİF İŞÇİSİ ( Hizmet Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalıştığı ve Sigortalı Sayılacağı )
YHGKE. 1974/3-553ORMAN TAŞINMAZINI SÜRÜP EKME ( Ağaçlandırma Giderinden Sorumluluk )
Y7.HDE. 2004/557ORMAN TESBİTİ ( Orman Sınırlandırmasına Tabi Tutulan Yerlerde O Yerin Orman Olup Olmadığının Orman Sınırlandırma Harita Ve Tutanağının Yerine Yöntemine Uygun Şekilde Uygulanması Yoluyla Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/10036ORMAN TESPİTİ ( Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Birlikte Uygulanarak Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/9850ORMAN TESPİTİ ( Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Birlikte Uygulanarak Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/2619ORMAN TESPİTİ ( Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğraflarının Uygulanmasının Zorunlu Olması )
Y20.HDE. 2001/5642ORMAN TESPİTİ ( Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Saptanması İçin Tahdit Görmeyen Yerlerde Memleket Haritası Amenajman Planı Uygulanıp Nasıl Tanımlandığının Açıklanmasının Gerekmesi )
Y7.CDE. 2003/6993ORMAN TEŞKİLATI BULUNMAYAN YERLER ( Hazine Vekilinin Orman İdaresini Temsil Edebileceği )
Y3.CDE. 2003/3585ORMAN TOPRAĞI ( Bilirkişiyle Keşif Yapılarak Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafıyla Toprak Yapısı İncelenip Yerin Orman Toprağı Sayılıp Sayılmayacağının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/9850ORMAN TOPRAĞI ( Bilirkişiyle Keşif Yapılarak Amenajman Planı Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafıyla Toprak Yapısı İncelenip Yerin Orman Toprağı Sayılıp Sayılmayacağının Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2001/3615ORMAN TOPRAĞI ( Bir Yerde Ağaç Olmasa Dahi Orman Toprağının Orman Arazisi İçerisinde Yer Alması - Buranın Orman Sayılması )
Y20.HDE. 1995/3299ORMAN TOPRAĞI ( Bitki Örtüsü Tahrip Edilmiş Olsa Bile Zilyedlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 1992/17369ORMAN TOPRAĞI ( Bitki Örtüsü Yok Edilmesi - Salt Orman Toprağının Orman Olduğu )
Y20.HDE. 1992/4882ORMAN TOPRAĞI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y20.HDE. 2001/3248ORMAN TOPRAĞI ( Memleket Haritasındaki Renklerin Ve İşaretleri İçeren Kroki )
Y20.HDE. 1991/213ORMAN TOPRAĞI ( Nitelik Kaybı - Orman Niteliği Dışında Bırakma )
YHGKE. 1998/20-441ORMAN TOPRAĞI ( Orman Sayılan Yerler-Öncesi Orman Olan Taşınmaz )
Y16.HDE. 2000/5259ORMAN TOPRAĞI ( Orman ve Orman Toprağının Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y3.CDE. 2003/10036ORMAN TOPRAĞI ( Önceden Orman Olan Yerin Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi Halinde Salt Toprağınında Orman Sayılacağı )
Y20.HDE. 2014/6787ORMAN TOPRAĞI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yok Edilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu )
Y20.HDE. 2006/14573ORMAN TOPRAĞI ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Düşünülmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 1992/165ORMAN TOPRAĞI ( Tapu Ve Zilyedlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanma - Anayasa Mahkemesi )
Y20.HDE. 1993/995ORMAN TOPRAĞI ( Tapu Ve Zilyetlik Yolu İle Ormandan Yer Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2002/1671ORMAN TOPRAĞI ( Zilyetlikle mülk edinmenin şartları - Orman toprağı sayılan yerler / Orman toprağı sayılan yerlerin bitki örtüsü değişmiş olsa dahi kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile mülk edinilemiyeceği )
Y20.HDE. 2012/7872ORMAN TOPRAĞI (Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülmeli Çevrede Henüz Orman Kadastrosu Yapılmadığından Taşınmazların Zilyetlikle Kazanılamayacağı Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Tapusuz Olan Taşınmazların Tescili )
Y20.HDE. 1993/6620ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİ VE ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olan Yer )
Y20.HDE. 1992/4811ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİ VE ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Orman Olup Kadastro Tesbitinde Gerçek Kişi Adına Kaydedilen Taşınmaz )
Y20.HDE. 1993/13029ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİ VE ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Öncesi Orman Olan Taşınmaz )
Y20.HDE. 1997/535ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİNDEKİ YER ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2003/1011ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİNİ KORUYAN YERLER ( Tapu Kayıtlarının Geçerli Olmadığı - Sahibine Hak Bahşetmeyeceği )
Y3.CDE. 1997/3682ORMAN TOPRAĞI NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ( Tapulu Arazinin )
Y16.HDE. 2003/6504ORMAN TOPRAĞI OLAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Ormana Sınır Taşınmazın Orman Niteliğinin Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 1998/8830ORMAN TOPRAĞINA TECAVÜZ ( Suç Konusu Yerin Mera veya Orman Toprağı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y4.HDE. 2014/5929ORMAN TOPRAĞINI İŞGAL ETMEK SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI OLMASI ( Orman Kanununa Muhalefet Sebebiyle Uğranılan Maddi Zararın Ödetilmesi Talebi - Orman Alanında Açma Yaptığına ve Ağaç Kestiğine İlişkin Kesinleşmiş Hüküm ve Delil Bulunmadığı/Ceza Dosyasında Davalının Açma Yapmaksızın İşgal ve Faydalanmada Bulunduğunun Belirlendiği/Davalının Ağaçlandırma Giderinden Sorumluğuna Karar Verilemeyeceği - Davanın Reddi Gerektiği )
Y3.CDE. 1999/3824ORMAN TOPRAĞINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Aynı Bölgede İki Parça Alanın İşgali Nedeniyle Cezanın Artırılması )
Y20.HDE. 1994/7207ORMAN TOPRAĞININ GERÇEK KİŞİLER ADINA TAPUYA TESCİLİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR ( Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
Y16.HDE. 1989/10426ORMAN TOPRAĞININ MER'A OLARAK TESCİLİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
Y3.CDE. 2003/4595ORMAN TOPRAĞININ SONRADAN VASFINI YİTİREREK ZİRAAT ARAZİSİNE DÖNÜŞMESİ ( Arazinin Orman Olduğunun Belirlenmesi Halinde Suçun Sübut Bulacağı )
Y14.HDE. 1991/606ORMAN TOPRAĞININ ZİLYEDLİKLE KAZANILAMAMASI ( Öncesi Orman Olan Taşınmaza Ait Tapunun İptali )
Y20.HDE. 2012/5530ORMAN TOPRAKLARININ KAZANILMASI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklarla Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y4.HDE. 2004/6722ORMAN TUTANAKLARI ( Orman Memurları İle Yasaya Aykırı Davranan Kişi Tarafından İmzalanan Tutanaklar Hilafı İspat Olununcaya Kadar Muteber Olduğu/Mahkemeleri Bağladığı - Gençleştirme Sahasında Hayvan Otlatmak )
Y21.HDE. 2004/2720ORMAN ÜRÜNLERİ TASNİF VE İSTİF İŞİNDE ÇALIŞAN VE VAHİDİ FİYAT ÜZERİNDEN ÜCRET ALAN DAVACI ( Hizmet Tesbiti Talebinin Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 2006/7385ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİ (Sanığın Kaçak Orman Emvali Nakletmekten İbaret Eyleminin 6831 Sayılı Orman Kanunu Md. 108/2 Uyarınca Orman Ürünleri Ticareti Kapsamında Değerlendirilmemesi Gerektiği)
Y3.CDE. 1996/11601ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİ YAPAN SANIK ( Ormandan Ağaç Kesen Sanığın Resmi Mercilerde Kayıtlı Olmaması )
Y3.CDE. 2001/13085ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİ YAPMAK ( Sanığın Bu Suçu İşlediğinin Mal Müdürlüğü Mükellefiyet Kaydı İle Zabıta ve Orman İdaresinin Cevabi Yazılarından Anlaşılması )
Y3.CDE. 1999/2659ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİYLE UĞRAŞMAYAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIK ( Ormandan Emval Temin Etmesi )
Y14.HDE. 2000/6677ORMAN ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA HAKKI ( Orman Ürünlerinden Yararlanma Hakkının Orman Hangi Köyün Sınırları İçinde İse O Köye Ait Olması )
YCGKE. 1973/236ORMAN ÜRÜNLERİNİN KAÇAK OLARAK TAŞINMASI ( Sürücünün Kaçak Olduğunu Bilmediği Savunmasının Araştırılmasının Gerekmesi )
YİBGKE. 1954/3ORMAN ÜRÜNÜ AYNEN TESLİM DEĞERİNİN TESBİTİ ( İcra Memurluğunun Görevi )
YHGKE. 2002/4-477ORMAN ÜRÜNÜ KESİLMESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Açılan Tazminat Davası - Davacı İdarenin İddiasını Kanıtlayamadığı/Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1975/7366ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİ ( Başkalarının Getirdiği Emvali Belirli Ücret Karşılığında Biçme Eylemi )
Y3.CDE. 1990/327ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİ ( Kaçak Orman Mallarını Atölyede İşleyip Satmak )
Y3.CDE. 1991/14756ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİ ( Orman Emvalini Atölyesinde İşlemek )
Y3.CDE. 2004/10613ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİ ( Sanıkların Çiftçi Olmaları - Kanunun Öngördüğü Şekilde Orman Ürünü Ticaretiyle Uğraştıklarına Dair Bir Delil Bulunmamasına Göre Sanıkların Eylemlerinin 6831 S. Kanunun 108/1.Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği
Y3.CDE. 2004/7452ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİ ( Zabıt Mümziilerinin Beyanlarında Sanığın Emvali Biçmediğine İlişkin Açıklamanın Doğrulamaları Karşısında Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığı )
Y3.CDE. 1995/11449ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİYLE UĞRAŞAN MOBİLYACI VE MARANGOZ ( Ormandan Kaçak Ağaç Kestirmeleri Suçu )
Y3.CDE. 1999/12255ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİYLE UĞRAŞIP UĞRAŞMAMA ( Dikiliden Ağaç Kesip Atölyesinde Biçen Sanığın )
Y3.CDE. 1989/10402ORMAN ÜRÜNÜ TİCARETİYLE UĞRAŞMAK ( Başkalarından Aldığı Emvali Kapı Pencere Yaparak Satmak - Resmi Makamlarda Kaydı Bulunmaması/Eylemin Niteliğinin Değişmeyeceği )
Y14.HDE. 2006/4029ORMAN ÜZERİNDEN İRTİFAK TESİSİ ( Sadece Turizm Amaçlı Haller İçin İrtifak Tesis Edilebileceği Öngörülmüş Olup Bunun Dışında Başka Bir Amaç İçin İrtifak Tesisine Olanak Tanınmadığı )
Y3.CDE. 2005/8490ORMAN VASFI ( Arazi ve Orman Kadastrosu Yapılmamış Yerde İşgal - Orman Olup Olmadığının Tam Olarak Belirlenmesi İçin Yapılması Gerekenler )
Y20.HDE. 1992/1331ORMAN VASFI ( Bir Taşınmazın Öncesinin Orman Olduğu Saptandığı Takdirde Üzerindeki Bitki Örtüsü Yok Edilse dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabülü )
YHGKE. 1999/20-1063ORMAN VASFI ( Bir Yerin Orman Sayılabilmesi için Sınırlandırma Harita ve Tutanağının Yerel ve Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/7732ORMAN VASFI ( Ceza Mahkemesi Kararı-Kadastro Tespitine İtiraz-Bilirkişi Raporu )
Y13.HDE. 2012/7579ORMAN VASFI ( Davaya Konu Yerin Tescili - Davacının Kendi Adına Tescil Edilen Yerin Sözleşme Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı/Araziden Yol Geçirilmesi İçin İstinat Duvarı Yapımının Taahhüt Edildiği )
Y20.HDE. 2000/1177ORMAN VASFI ( Evvelinin Orman Olması/Böğürtlen ve Çalılıklar Bulunması - Eğimin %25-30 Olup Muhafaza Karakteri Taşıması )
Y20.HDE. 2000/10033ORMAN VASFI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Orman Sınırı Dışına Çıkarma-Taşınmaz Üzerinde 80 Yaşında 3 Karaçam Bulunması )
Y20.HDE. 2016/5234ORMAN VASFI ( Kullanım Kadastrosu Sonucu Oluşan Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi - Eylemli Haline Bakıldığında Parselin Orman Vasfını Taşımadığı/Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğu/Davanın Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
YHGKE. 1997/20-316ORMAN VASFI ( Ormanlardan Tapu ve Zilyetlik Yoluyla Toprak Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2015/4686ORMAN VASFI ( Parselin Evveliyatının Orman Olduğunun Mahkeme Hükmü İle Kesinleştiği/Tapudaki Vasfının Orman Olduğu ve Orman Kanunu Gereğince Orman Dışına Çıkarılma İşlemine Konu Olmadığı - Orman Olan Taşınmaz Üzerinde Üçüncü Kişi veya Kurumlar Lehine Kullanıcı Tahsis Gibi Şerhler Verilemeyeceğinden Davanın Kabulünün Doğru Olduğu )
Y3.CDE. 2001/12742ORMAN VASFI ( Suç Konusu Yerin Orman Olup Olmadığının Belirlenmesi-Orman İse Üzerine Dikili Fındık Fidanlarının Zoralımına Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2001/14992ORMAN VASFI ( Suç Konusu Yerin Orman Vasfında Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y1.HDE. 2000/15400ORMAN VASFI ( Şerhin Kaldırılması ve Elatmanın Önlenmesi )
Y20.HDE. 2013/4888ORMAN VASFI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Ormanların Mülkiyetinin Hazineye İntifa Hakkının ise Orman Yönetimine Ait Olduğu )
Y8.HDE. 2005/3161ORMAN VASFI ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Yetkili Orman Kadastro Komisyonlarınca Orman Kadastrosunun Yapılıp Yapılmadığı Hususunun Orman İdaresinden Sorulmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2015/2464ORMAN VASFI ( Taşınmazın Yörede Yapılan Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Belgesizden Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılarak Tespit Edildiği ve Tutanağın İtirazsız Kesinleştiği - Davacının Taşınmazı Satın Aldığı ve Tapu Kaydının Orman Olduğu Gerekçesiyle İptal Edildiği/Davanın Kabulünün İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2009/20123ORMAN VASFI (Kadastro Tespitine İtiraz - Orman Kadastro Yönetmeliği'nin 23 ve 26. Md. Gereğince Bu Tür Yerlerin Herhangi Bir Sebeple Orman Sınırı Dışında Kalmış Olmasının Bu Yerlerin Orman Olma Vasfını Ortadan Kaldırmayacağı)
Y20.HDE. 2016/548ORMAN VASFI (Kadastro Tespitine İtiraz - Tapu Kaydının Niteliğine Uygun Olarak Kullanılmayan Taşınmazın İçerisindeki Bir Kısmın 3402 S. K.'nun Md. 20/B Hükmü Gereğince Hak Sahibi Adına Tescil Edilemeyeceği Gözönünde Bulundurularak Bu Kısmın Orman Vasfıyla Tesciline Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu)
Y16.HDE. 2015/14307ORMAN VASFI (Orman Bilirkişisinin Raporunda Taşınmazın Eylemli Orman Vasfında Olduğuna Dair Bilgi ve Beyan Bulunmadığı - Mahkemece Bilimsel Verilerle Çelişen Gerekçe İle Karar Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu/Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2011/7463ORMAN VASFI OLAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olması veya Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Kalması ya da Orman ve Arazi Kadastrosunun Yapılıp Kesinleştiği Tarih İle Dava Tarihi Arasında 20 Yıldan Fazla Süre Geçmesinin Tescil İçin Yeterli Olamayacağı)
Y20.HDE. 2014/6409ORMAN VASFINDA HAZİNE ADINA TESCİL ( Kadastro Tespitine İtiraz - 1956 Tarihli Memleket Haritasıyla 20 Yıl Öncesine Ait Memleket Haritası ve Bunların Yapımına Esas Hava Fotoğrafları Kadastro Paftasıyla Aynı Ölçekte Eşitlenip Birbiri Üzerine Aplike Edileceği/Orman Olan ve Olmayan Bölümler Belirlenerek Sonuca Gidileceği )
Y8.HDE. 2015/7398ORMAN VASFINDA MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZA YÖNELİK ZİLYETLİĞE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davanın Niteliği Gereği Mahkemece Tarafların Dinlenilmesi ve Duruşma Açılması Böylece Hukuki Dinlenilme Hakkını Tanıyarak Hükmünü Vermesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/11236ORMAN VASFINDA OLAN TAŞINMAZA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Elatma Eylemini Gerçekleştiren Her Bir Davalının Kullandığı Yerin Değeri Dikkate Alınarak Harç Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tayin Edileceği - Taşınmazın Her Üç Davalı Tarafından Ortak Kullanılmadığının Tespit Edildiği/Harç Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2002/1455ORMAN VASFINDA OLAN YERLER ( Çekişmeli Taşınmaza Ait Tüm Çevre Kadastro Tutanak ve Dayanağı Belgelerin Getirtilerek Keşif Yapılması )
YHGKE. 2010/14-698ORMAN VASFINDA TAŞINMAZDAN YARARLANMA ( Yararlanma Şeklini Orman İdaresinin Belirleyeceği - Davacı Köy Tüzel Kişiliğinin Hukuki Yararı Olmadığından Sınır Tespiti ve El Atmanın Önlenmesi Davasının Reddedileceği )
Y3.CDE. 2012/17554ORMAN VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Kadastro Mahkemesi Kararıyla ve Orman Vasfıyla Hazine Adına Kayıt ve Tescil Edildiği - Tescil İptal Edilmedikçe Tapunun Geçerliliğini Koruduğunun Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Orman Suçu )
Y13.HDE. 2010/9794ORMAN VASFINDAKİ TAŞINMAZ ( Taahhütnameye Aykırı Davranma Nedeniyle Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Dermeyan Edecek Kişi Köy Tüzel Kişiliği Değil Orman İdaresi Olduğu - Kira Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti İstemi/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2004/20-138ORMAN VASFINDAKİ TAŞINMAZIN ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEMESİ ( Orman Tahdidinde Orman Sınırları İçerisinde Bırakılan Yerin Ziyledlikle İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 2005/3124ORMAN VASFINDAKİ YER ( Zilyetlik ya da İmar-İhya Yoluyla Kazanılmasının Olanaklı Olmadığı - Davacının Parseldeki Zilyetliğinin Orman Dışına Çıkarma İşleminin Kesinleştiği Tarihten Sonra 20 Yıllık Süreye Ulaşması Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/10673ORMAN VASFINDAKİ YERE MEYVE AĞAÇLARI DİKME ( Devlet Ormanına Tecavüz - Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y16.HDE. 2016/5448ORMAN VASFINDAN ÇIKARILAN TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMDA BULUNMASI ( İdare Tespit Maliki Olmayıp Davaya Konu Taşınmazlar Hakkında Açılmış Bir Davası ve Yöntemine Uygun Bir Şekilde Davaya Katılımı da Bulunmadığı - Mahkeme Tarafından Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Re'sen Davaya Dahil Edilmiş Olmasının İdareye Davanın Tarafı Olma Sıfatını Kazandırmayacağı/İdare'nin Hükmü Temyiz Etmesinde Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/6773ORMAN VASFINDAN ÇIKARTILAN YER ( Mücavir Alandaki Ruhsatsız Bina Yapma Eyleminin 5237 S.K. Md. 184/1'deki Suçu Oluşturmayacağı )
Y8.HDE. 2001/5856ORMAN VASFINI BELİRLEMEDE YETKİ ( Orman Kadastro Komisyonları )
Y16.HDE. 2004/2555ORMAN VASFINI KORUYAN TAŞINMAZ ( ilk Tutanağın Malikhanesinin Açık Bırakılmış Olmasının ve Değişen Yasa Metninin Somut Olayda Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 1997/13172ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tapuya Kaydedileceği )
Y16.HDE. 2003/11652ORMAN VASFININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazın )
Y8.HDE. 2005/49ORMAN VASFININ ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Kadastroca Tesbit Dışı Bırakılan Taşınmazın Zilyedlikle İktisabı Talebiyle Açılan Davada Tesbitdışı Bırakma Sebebinin Araştırılması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2011/18671ORMAN VASFININ BELİRLENMESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Üzerinde Orman Örtüsü Bulunmasa da Salt Toprağının Dahi Orman Olarak Kabulü Gerekeceği )
YHGKE. 1994/20-517ORMAN VASFININ TESBİTİ
Y3.CDE. 2012/24609ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZ ( Sanığın Eyleminin Orman Kanunu'na Aykırılık Teşkil Ettiği )
Y3.CDE. 2003/849ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİL ( Suça Konu Yerin Orman Vasfıyla Hazine Adına Tesciline Karar Verildiğinin Anlaşılması )
Y20.HDE. 2013/7287ORMAN VASFIYLA HAZİNE ADINA TESCİL İSTEMİ ( Davaya Konu Taşınmazlar İçinde Tesbit Edilen Parseller Davalı Haline Getirilmeli ve Bu Parsellere Ait Kadastro Tutanağının Beyanlar Hanesinde Kullanıcı Olarak Belirlenen Kişiler Davaya Dahil Edilerek Husumet Yaygınlaştırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2005/11041ORMAN VASFIYLA TESCİL EDİLEN YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Tahsisi Yapılan Yerlerin Hazine Adına Tapuya Orman Vasfıyla Tescil Edileceği )
Y20.HDE. 2014/3639ORMAN VASIFLI TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescili İçin Dava Açılabileceği - 2/B Uygulamaları Sonucu Orman Rejimi Dışına Çakartılan Alalanlardan Orman Olduğu Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilen Yerlerin Maliye Bakanlağından Tahsisinin İstenebileceği )
YHGKE. 2012/20-871ORMAN VE 2/B KAPSAMINDA KALMAYAN PARSEL ( Hazine Adına Oluşan Tapu Kaydının Yolsuz Tescil Niteliğinde Olduğu ve Çekişmeli Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdit Sınırları Dışında Kaldığı Anlaşıldığından Davanın Reddi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2008/9289ORMAN VE ARAZİ KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Hazine Davadan Haberdar Edilerek Taraf Teşkili Sağlanmalı Sözkonusu Parselle ilgili Açılan Tüm Davaların Numaraları Kadastro Müdürlüğünden Sorularak Varsa Bu Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/19515ORMAN VE ARAZİ KADASTROSUNA İTİRAZ ( Öncesi Orman Olan Bir Yerin Üzerindeki Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğu Düşünülerek Bu Bölüm Hakkında da Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1986/571ORMAN VE ÇALILIKLAR SÖKÜLEREK FINDIK BAHÇESİ HALİNE GETİRİLEN TAŞINMAZ
Y20.HDE. 2016/1335ORMAN VE FEN BİLİRKİŞİ ( Kesinleşmiş Tahdite Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Davaya Konu Taşınmazın ve Komşu Taşınmazların Orman Kadastrosu ve Aplikasyon Hattına Göre Konumu Orman Kadastro Haritasındaki Sınır Noktaları İle Varsa Aplikasyon Haritasındaki Sınır Noktaları Tapulama Paftası ve Kadastro Paftası Üzerinde Ayrı Renkli Kalemlerle Çizilmek Suretiyle İnceleme Yaptırılarak Karar Verileceği)
Y20.HDE. 2015/14128ORMAN VE FEN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALMA ( Kayıt Düzeltim Davası - Çekişmeli Taşınmaz Tahdit İçinde İse İlk Defa Hangi Tahditte Orman Sınırları İçine Alındığı ve Hangi Yılda Nitelik Yitirme Nedeniyle Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarıldığına İlişkin Rapor Alınacağı )
Y20.HDE. 2015/883ORMAN VE FEN BİLİRKİŞİSİ İLE KEŞİF YAPILMASI GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Kesinleşen Dosya Krokisi 2/B Haritası ve Sözkonusu Parsel İle Sonraki İfraz Parsellerini Gösteren Paftanın Ölçekleri Birbirine Eşitlenerek Fen Bilirkişi Aracılığıyla Zemine Uygulanması Gerektiği
Y4.CDE. 2007/825ORMAN VE HAKARET SUÇLARI ( İlişkin Olarak Düzenlenen Tutanakların İçerikleri Yakınan Görevlinin Anlatımı ve Diğer Kanıtlarla Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Suçun Oluşup Oluşmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 1997/6036ORMAN VE HARMAN SINIRI ( Tapu Kaydının Değişebilir Sınırlı Olması )
Y8.HDE. 1999/4785ORMAN VE MERA SAYILAN YERLER ( Öncesi Orman Olan Yerin Bitki Örtüsü Yok Edilse Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yerlerden Sayılması )
Y3.CDE. 2006/2919ORMAN VE ORMAN REJİMİ DIŞINDA KALAN YERLER ( Tabiat Parkı Alanı Belirlenip Gerekli Yerlerin Orman Rejimine Alınmasına Bakanlar Kurulunca Karar Verilebileceği )
Y16.HDE. 2004/2522ORMAN VE ORMAN TOPRAĞI ( Bu Tür Yerler ile Belediye Sınırları İçerisinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Zilyetlikle Kazanılamayacağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/966ORMAN VE ORMAN TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ ( Üzerindeki Bitki Formasyonuyla Taşkınları Şiddetli Yağış Sonrası Oluşan Zararlı Akışları ve Toprak Erozyonu Toprağın Strüktür ve Tekstürünün Bozulmasını Önleyici ve Su Verimini Artırıcı Etkisi Bulunan ve Eğimi Yüzde On İkiden Fazla Olan Yerler Olduğu )
Y9.HDE. 2009/1558ORMAN VE TARIM İŞÇİLERİ ( 50 Dahil 50'den Az İşçi Çalıştırılan Tarım Ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde ve İşletmelerinde İş Kanunu Hükümleri Uygulanamayacağı - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2007/20-237ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ ( Bilimsel Olarak Eğimi %12'yi Geçen Yerlerin Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyacağı )
Y20.HDE. 2001/8580ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ ( Funda Ve Makilerle Örtülü Alanlar )
Y20.HDE. 2015/16857ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ TAŞIYAN FUNDA VE MAKİLİK ALANLAR (Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılması Öngörüldüğü/Bu Tür Yerler Zilyetlik Yolu İle Kazanılamaz ve Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2002/100ORMAN VE TOPRAK MUHAFAZA KARAKTERİ TAŞIYAN MAKİLİK ALAN ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Tescil Talebi )
YİBGKE. 1946/14ORMAN VE ÜRÜNLERİNİN HACZEDİLMEZLİĞİ ( Kamu Malı ve Kamu Hizmeti Niteliği )
Y20.HDE. 2013/8903ORMAN VEYA ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Dava Tarihinden 20 Yıl Önce Taşınmazların Kullanılıp Kullanılmadığının Tespit Edileceği )
Y16.HDE. 2002/1162ORMAN VEYA ORMAN TOPRAĞI ( Taşınmazın orman veya orman toprağı olup olmadığının tespitinin gerekliliği - İmar ve ihya ile iktisap şartlarının oluşup oluşmadığının tespiti / Zilyetlikle iktisapın şartları )
Y3.CDE. 2006/7635ORMAN YAKMA SUÇU ( Orman Yasası Md. 110/2 İle Para Cezasının 29 Misli İle Sınırlandırıldığı - Sanık Lehine Sonuç Doğurduğu/5237 S. TCK. Md. 7 Gözetilmeden Fazla Para Cezası Tayin Edilemeyeceği )
YCGKE. 2003/3-128ORMAN YAKMAK ( Sanığın Tarlasındaki Çalıları Yakmak İsterken Ormanı da Yakması-Suçun Kasıtla İşlendiğinin Kabulü )
YCGKE. 1982/8-308ORMAN YAKMAYA TEŞEBBÜS EDEN ŞAHIS ( Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 2004/13981ORMAN YANGINI ( Anız Yakılan Tarlanın Devlet Ormanına Bitişik Olduğunun Belirtilmesine Göre Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasanın 76/D Maddesi Delaletiyle 110/1-C Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2013/82ORMAN YANGINI ( Davalıların Çocukları Tarafından Çıkartılıp Çıkartılmadığı Hususunun İyice Tahkik Edilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
Y3.CDE. 2004/7588ORMAN YANGINI ( Muhtar ve Azalarla Saha Bekçisinin ve Yerin Civanındaki Taşınmaz Sahiplerinin Tespit Edilip Duruşmaya Celp Edilerek Suça Konu Yerin Suç Tarihinden Önce Sanığın Kullanımında Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y3.CDE. 2004/7142ORMAN YANGINI ( Oluşan Gerçek Zarar Yöntemine Uygun Saptanıp Buna Göre Lehe Ve Aleyhe Hükümlerin Uygulanıp Uygulanmayacağına Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2004/8910ORMAN YANGINI ( Sanığın Çalıştığı Fındıklık İle Dumanı Gördüğü Yer Arasındaki Mesafenin Ateşin Başkası Tarafından Yakılması Halinde Bunu Görebilecek Uzaklıkta Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2000/1045ORMAN YANGINI ( TCK.M.369 Kapsamındaki Ürünler/Karamık Alıç ve Kuşburnu Ağaçları - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Vermek )
Y3.CDE. 2005/7143ORMAN YANGINI ( Yangının Meydana Geldiği Sahanın Orman Tahdit Sınırları Dışında Olduğu - Sanığın Aksi İspatlanamayan Savunması Nazara Alınarak Eyleminin Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Neden Olmak Suçunu Oluşturduğu )
Y3.CDE. 2004/147ORMAN YANGINI ( Zararın Tespiti - Yangına Esas Alınan Kriterler Yanına Ağaçlandırma Gideri de Eklenerek Zararın Fahiş Kabul Edilerek Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2015/12527ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Asıl Davanın Ek Dava Yönünden Bağlayıcı Olması - Asıl Davada Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceğinden Davacının Fazlaya İlişkin Hakları Saklı Tutulmasına Karar Verildiği/Asıl Davada Saklı Tutulan Kısım Üzerinden Ek Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2011/2977ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Önlemsizlik ve Özensizlik Nedeniyle Maddi Tazminat - Dayanışmalı ( Müteselsilen ) Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davanın Reddinde Ret Sebebi Aynı Olan Davalılar Yararına Tek Avukatlık Ücreti Takdir Edileceği )
Y4.HDE. 2012/703ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT (TCDD Genel Müdürlüğü'ne Ait Demiryolunda Seyir Halindeki Trenin Raylardan Çıkan Kıvılcımla Orman Yangına Sebep Olduğundan Bahisle Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Maddi Tazminat Talebi - İdari Yargının Görevli Olduğu)
Y4.HDE. 2012/6554ORMAN YANGINI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kısa Karar ve Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması/Kararın Bozma Nedeni Sayılacağı - Bozmadan Sonra Mahkemenin Önceki Kısa Kararla Bağlı Olmaksızın Vicdani Kanaatiyle Çelişkiyi Gidermesi Gereği )
YHGKE. 2007/4-124ORMAN YANGINI NEDENİYLE OLUŞAN ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Jandarma Tutanağı Davalının ve Eşinin Jandarmada Tanık Sıfatıyla Verdikleri Beyanlar Dikkate Alındığında Orman Yangınına Davalının Çocuğunun Neden Olduğu - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2001/13396ORMAN YANGINI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Küçüklerin Hazırlıktaki İfadelerinde Savunma Avukatı Bulundurulmamasının İfadelerinin Yok Sayılması Gerektiği Sonucunu Doğurmaması )
Y4.HDE. 2014/5458ORMAN YANGINI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN ÖDETİLMESİ DAVASI ( Maddi Tazminat Miktarı İçerisine Uçak Kullanım Bedeli de Konulduğu Halde Uçak Kullanımından Kaynaklanan Gerçek Zararın Ne Olduğunun Tam Olarak Belirlenmediği - İdarenin Yaptığı Ödemenin Ne Kadar Olduğunun Araştırılacağı )
Y4.HDE. 2015/1173ORMAN YANGINI SEBEBİYLE DAVACI İDARENİN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıların Bir Bölümünün Davacı İdareden İzin Almak Suretiyle Domuz Avı İçin Davaya Konu Yere Geldikleri/Diğer Davalıları Sürekçi Olarak Ücret Karşılığında Görevlendirdikleri ve Maytap Olarak İsimlendirilen Yanıcı Maddeleri Verdikleri - Davaya Konu Orman Yangınının Bu Sebeple Meydana Geldiği /Tüm Davalıların Zararlı Sonuçtan Müteselsilen Sorumlu Sayılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/12791ORMAN YANGINI SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Olayın Özelliği Fiilin Dikkatsizlik Sonucu Gerçekleşmiş Olması Davalının Yangını Söndürmek İçin Çabalaması Gözetilerek Hesaplanan Tazminattan 818 S. BK'nun 43. Md. Gereğince Uygun Bir Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/4403ORMAN YANGINI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Enerji Nakil Hattındaki Tellerin Sarkması ve Rüzgarın Etkisiyle Yangın Çıktığı - Davalı Şirketin Faaliyeti İle Ortaya Çıkan Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edileceği )
Y4.HDE. 2015/10627ORMAN YANGINI SEBEBİYLE UĞRANILAN MADDİ ZARARIN TAZMİNİ ( Tazminat Miktarının Orman Yangınına Müdahale Eden İşçilerin Erzak Su ve Sigara Giderinden Oluşan İaşe Giderini Kapsadığı/Zarar Görenin Ancak Haksız Fiil Sebebiyle Uğradığı Gerçek Zararını Haksız Fiil Sorumlularından İsteyebileceği - Zarar Görenin Kendi Çalıştırdığı İşçilerinin İaşesine Ödediği Ücretlerin Haksız Fiil Meydana Gelmemiş Olsa Dahi Ödenmesi Gereken Bir Gider Olup Bunların Zarar ile İlgisi Bulunmadığı/İaşe Giderine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2015/12437ORMAN YANGINI SONRASINDA TUTULAN OLAY YERİ TUTANAĞI ( Haksız Eylem Nedeni İle Uğranılan Maddi Zararın Giderilmesi İstemi - Mahkemece Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağını Düzenleyen Mümzi Tanıklar Dinlenerek ve Gerekirse Davalı Küçükler Mümzi Tanıklar İle Yüzleştirilerek İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/5724ORMAN YANGINI SONUCU OLUŞAN ZARAR ( Gerçek Zararın Hesaplanmasında Esas Alınması Gereken Unsurlar - Bilirkişinin 6831 S.K. Md. 112 Uyarınca Hesapladığı Miktarın Gerçek Zarar Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2006/7239ORMAN YANGINI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ ( Gerçek Zararın Tespitinde Yanan Ağaçlar Bitki Örtüsü Canlı Varlıkların Yok Olması Gibi Unsurların Esas Alınacağı )
Y19.CDE. 2016/467ORMAN YANGININA NEDEN OLMA ( Bozma Sonrası Sanıklar Hakkında Hükmolunan Cezanın Bozma Öncesine Göre Daha Ağır Olduğu ve Sanıkların Bozma Sonrası Celse Açılarak Dinlenilmelerinde Zorunluluk Bulunduğu/Sanıkların Savunmaları Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı - Sanıklar Müdafiinin Lehe Hükümlerin Uygulanmasını Talep Ettiği/Sanıklar Hakkında Verilen Hapis Cezasının Paraya Çevrillip Çevrilmeyeceği Hususunun Tartışılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/5156ORMAN YANGININA NEDEN OLMA (Akaryakıt Giderine Hükmedilmiş Olduğuna Göre Zarar Kapsamına Ayrıca Dahil Edilen Bu Araç Giderlerinin Kullanımına Dair Ücretin Ne Şekilde Belirlendiği Araçların Davacıya Ait Olup Olmadığı Kiralık İse Kira Sözleşmelerinin Bulunup Bulunmadığına Yönelik Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y4.HDE. 2013/159ORMAN YANGININA SEBEBİYET ( Davalıların Jandarmadaki İfadesinde Farklı Farklı Beyanlarda Bulunduğu/Davaya Konu Eylemi Meydana Getirdiği Kanıtlanamayan Davalı Yönünden Davanın Reddi Gerektiği - Maddi Tazminat )
YCGKE. 1993/9-284ORMAN YANGININA SEBEBİYET ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle )
Y3.CDE. 2012/31454ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME ( Orman Yangınının Başladığı Alan Yakınında Sanığın Motosikletine Benzer Bir Motosiklet Görülmesinden Başka Delil Olmadığı - Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/24539ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME ( Yanan Sahanın Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Eylemin Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1998/13519ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME İDDİASI ( Sanığın Çadırında Yaktığı Ateşin Rüzgarın Etkisiyle Yayılarak Anızları Yakması )
Y3.CDE. 2004/17075ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME SUÇU ( Cezanın Artırılıp Azaltılmasına Esas Alınacak Olan Zararın Gerçek Zarar Olması - Yangın Söndürme ve Ağaçlandırma Masrafları Gibi Zararların Gerçek Zarara Dahil Olmaması )
Y3.CDE. 2004/886ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERME SUÇU ( Gerçek Zarar Miktarının Tesbiti Usulü - Cezanın Tesbitinde Zarar Miktarının Gözönünde Bulundurulması Gereği )
YCGKE. 2001/3-10ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Gerçek Zarar Miktarının Tesbitine Esas Alınacak Kayıplar )
Y9.CDE. 1993/126ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Hapis Cezasıyla Birlikte Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi Zorunluluğu )
Y3.CDE. 1996/9392ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( İdarenin Yaptığı ve Yapacağı Masrafların Cezaya Esas Alınacak Olan Zararın Tesbitinde Gözönünde Bulundurulamaması )
Y3.CDE. 2003/5553ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Oluşa ve Jandarma Tutanağına Göre Yanan Alanın İçinde Çam Ağaçları Bulunması Nedeniyle Dikkatsizlik Sonucu Orman Yangınına Neden Olmak Suçunun İşlenmesi )
Y3.CDE. 1998/13746ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Attığı Sigara İzmaritinin Yangına Sebebiyet Vermesi )
Y3.CDE. 2003/4336ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Sanığın Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Orman Yangınına Sebebiyet Vermiş Olması )
Y3.CDE. 2005/10242ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle - Teknik Bilirkişi Tarafından Gerçek Zararın Tespitinde İncelenecek Unsurlar )
YCGKE. 2005/2-120ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Yangının Olduğu Yerin Orman Olup Olmadığının Açıkça Tesbiti ve Bu Tesbit Uyarınca Uygulanacak Kanun Maddesine Göre Görevli Mahkemenin Tesbiti Gereği )
Y3.CDE. 1999/2104ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK ( Yangının Sanığın Kömür Ocağından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Tesbiti )
Y3.CDE. 2004/5395ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK SUÇU ( Cezada Artırım veya İndirime Esas Alınacak Zararın Belirlenmesinde Hesaba Katılacak ve Katılmayacak Giderler )
Y3.CDE. 2004/885ORMAN YANGININA SEBEBİYET VERMEK SUÇU ( Orman Tahdidi Dışında Kalan Ancak Sonradan Orman Bitki Örtüsü Oluşan Yerlerin de Orman Sayılacağı )
YHGKE. 2008/4-153ORMAN YANGININA SEBEP OLAN KÜÇÜK ( Uğranılan Zararın Velayeten ve Ev Başkanının Sorumluluğu İlkeleri Gereğince Tahsili - Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.CDE. 1996/7518ORMAN YANGININA SEBEP OLMAK ( Dikkatsizlikle Anız Yakarak )
Y3.CDE. 2002/7326ORMAN YANGININA SEBEP OLMAK ( Noksan Temel Ağır Para Cezasına Hükmolunması )
Y4.HDE. 2002/1102ORMAN YANGININA YOL AÇMA ( Davacının Zararına Yol Açan Yangının Davalılara Ait Taşınmazdan Başladığına Dair Herhangi Bir Kayıt Bulunamaması )
Y3.CDE. 2004/17037ORMAN YANGININDA AĞAÇLARIN HAYATİYETLERİNİ KAYBETMEMELERİ ( Gerçek Zararın Oluşmadığı/Zarar Yokluğunun Sanık Lehine Yorumla Pek Hafif Kabulü İle Cezasından İndirim Yapılması Gerektiği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yangına Sebebiyet Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/3567ORMAN YANGININDA GERÇEK ZARAR ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlikle Sebebiyet Vermek - Bilirkişiye Açıklattırılmasından Sonra Uygulama Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 1984/8052ORMAN YANGININDA TAZMİNAT
Y3.CDE. 2004/7848ORMAN YANGININDAKİ GERÇEK ZARAR ( Ağaçlar Suceyrat Tohumlar Bitki Örtüsü Toprağın Verim Gücündeki Azalma Gibi Unsurların da Bilirkişiye Açıklattırılması Gereği )
Y4.HDE. 2009/5549ORMAN YANGININDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Arızanın Trafo İle Elektrik Direğindeki Arıza Sonucu Meydana Geldiği - Adı Geçen Davalının Sorumluluğunun Kusursuz Sorumluluk Olup Yaptığı İşin Tehlikeli Sonuçlarının Neden Olduğu Zararlardan Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2010/14245ORMAN YANGININDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Hakim Durumun Gereğine Zararı Etkileyen Şartların Özelliğine ve Kusurun Ağırlığına Göre Tazminatın Şeklini ve Kapsamını Tayin Edeceği - Hakim Duruma Göre Tazminatın Miktarını Azaltabilir ya da Zararın Tamamen Tazminine Hükmedebileceği )
YHGKE. 2007/20-303ORMAN YASASI HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZ TASARRUFU ( Orman Köyü Nüfusuna Kayıtlı ve En Az Beş Yıldır O Yerde İkamet Eden ve 3402 Sayılı Yasanın 14. Maddesindeki Koşullara Sahip Olmak Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/6523ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Bilirkişi Raporuna Göre Bir Kısım Ağaçların Kesim Tarihine Göre Zamanaşımının Dolduğunun Belli Olması )
YCGKE. 2003/3-38ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Dava Konusu Olayda Özel Daire İle Yerel Mahkeme Arasındaki En Önemli Proplemin Suç Tarihi ve Buna Bağlı Para Cezası İle İlgili Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2005/3-92ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Devlet Ormanından Açma Yapılan Sahada Bulunduğu Belirlenen 10 Adet Zeytin Ağacının Tesis Niteliğinde Olmaları Nedeniyle Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2010/3-118ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Doğrudan Tayin Olunan Adli Para Cezası İle Özgürlüğü Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Adli Para Cezasının Toplamının Temyiz Sınırında Nazara Alınacağı )
Y3.CDE. 2002/1283ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Fazla Ağır Para Cezasına Hükmedilmesi/Sonuç Cezanın da Fazla Tayini - Bozma Sebebi )
Y3.CDE. 1986/7458ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Hayvan Otlatılan Yerin Gençleştirmeye Ayrıldığına İlişkin Bir Karar Olup Olmadığı Saptanmadan Cezada Artırım Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 1999/8239ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Hükümden Sonra Yasanın Sanık Lehine Değişmiş Olması )
Y3.CDE. 1999/8887ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( İlk Keşif Raporuna Göre Yeniden Keşif Yapılarak Yerin Tapu Kapsamında Kalıp Kalmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 2003/7206ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Köyün Orman İçi veya Kenarı Köyü Olup Olmadığının Araştırılarak Cezasında Artırım Yapılıp Yapılmayacağının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2001/13316ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Odunun da Dikiliden Kesilip Sanayi Odununa Doğranan Bir Adet Çam Ağzından Elde Edildiğinin Anlaşılması-Yakacak Odun İçin Ayrıca Ağır Para Cezasına Hükmedilememesi )
Y3.CDE. 1999/4372ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Orman Kadastro Haritası Getirilerek Yerinde Yöntemine Uygun Yeniden Keşif Yaptırılması )
Y3.CDE. 1998/10366ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Ormandan Kaçak Krom Madeni Çıkarıp Taşıma )
Y3.CDE. 2002/7492ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Ormandan Kaçak Olarak Yapacak Nitelikte Küçük Ağaç ve Fidan Kesimi )
Y3.CDE. 1985/3982ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Ormandan Tarla Açıp Buradan Yararlanmaya Devam Etmek Şeklinde Gelişen Olayda Tek Suç Olması )
Y3.CDE. 1999/13616ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Raporu Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi İle İmzacı Tanığın Keşifte Andsız Dinlenmeleri )
Y3.CDE. 2002/3978ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Açık Kimliği Bulunmayan İddianamede Gerekli Düzeltme Yaptırılmadan Bu İddianameyle Açılan Davaya Devamla Hüküm Kurulması )
Y3.CDE. 2003/6702ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Devrikten Elde Ettiği Emvalin Elde Edildiği Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/7713ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Kusuru Sonucu Anızların Yanması Eyleminden dolayı Cezalandırılmamasının Gerekmesi )
YCGKE. 1988/3-332ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Suç Konusu Orman Mallarının Başkaları Tarafından Bilgisi Dışında Atelyesinin Yanına Bırakıldığını İddia Etmesi )
Y3.CDE. 2003/6475ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanığın Taşıdığı Emvali Devrikten Elde Etmesi )
Y3.CDE. 2003/8462ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanıklar Tarafından Getirtildiği İddia Edilen Emvalin Zati İhtiyaç İçin Verilen Emvallerden Olup Olmadığı Yada Artanı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 2003/6941ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Sanıkların Tekerrüre Esas Cezalarının Paraya Çevrilmesinde Günlük Hesaplaması )
Y3.CDE. 2001/11117ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Günü Orman Alanı Olan Yerin Suç Gününden Sonra Orman Dışına Çıkarılsa da Sanığın Suçluluğunun Ortadan Kalkmaması )
Y3.CDE. 2001/10706ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Eski Açma Olduğu Kesinleşmiş Orman Sınırlamasında Kaldığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 1989/10885ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Konusu Yerin Orman Kadastro Komisyonu Tarafından Orman Sınırları Dışına Çıkarılması-İtiraz Üzerine Tekrar Orman İçine Alınması )
Y3.CDE. 1986/7537ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Tespit Tutanağından Sanığın İnşaatında Kullandığı Çam Kerestelerin Boyutlarının Belli Olması-Ne Kadar Ağaç Kullanıldığının Belirlenmesi )
Y3.CDE. 2003/7028ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Yerinde Tutanak Mümzilerinden Biri ve Uzman Orman Bilirkişisi de Hazır Edilerek Hazırlanacak Rapordan Sonra Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2001/11295ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suç Yerinin Sanığın Nüfusuna Kayıtlı ve Fiilen Oturduğu Köyün Mülki Sınırları İçinde Olup Olmadığının Yönetimden Sorulması )
Y3.CDE. 2003/7140ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suça Konu Emvalin Bilirkişi Raporunda Kesildiğinin Belirtildiği Tarihin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 2003/7235ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerin Fiilen Kimin Tarafından Kullanıldığının Muhtar Aza ve Komşu Taşınmaz Sahiplerinden Sorularak Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/7755ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suça Konu Yerin Fiilen Kimin Tarafından Kullanıldığının Muhtar Aza ve Komşu Taşınmaz Sahiplerinden Sorularak Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 1986/7592ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Suçun İşlendiği Tarihte Onbeş Yaşını Bitirmeyen Sanık Hakkında Uzman Hekim Raporu Alınması )
Y3.CDE. 1999/10577ORMAN YASASINA AYKIRILIK ( Yönetimce Üretimi Yapılan Yanık Alandan Odun Toplayıp Nakletme ve Ağaçcık Kesme Eylemleri )
YCGKE. 2008/3-204ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Anılan Yerde Ağaç Kesme İşleminin Hangi Yasal veya İdari Tasarrufa Dayalı Olarak Gerçekleştiğinin Saptanması Gerektiği )
YCGKE. 1981/3-265ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Günün Ekonomik Koşullarına ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre Kaçak Orman Mallarının Değerinin Hafif Olarak Kabulü )
Y3.CDE. 2002/6198ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Kesilen Fidanın Balta İle Kesildiğinin Belirlenmiş Olması Karşısında Sanığa Verilen Cezanın Artırılamaması )
Y3.CDE. 2003/5489ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Orman Alanında Yanan Ağaçlar-Süceyrat-Tohumlar-Bitki Örtüsü-Toprağın Verim Gücündeki Azalma Gibi Unsurların Dikkate Alınarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/3546ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Ormanda Hayvan Otlatmak Suçu İdari Para Cezasını Gerektirdiğinden Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/7577ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Sanığın Ağacı Tapulu Yerden Kestiğini Savunması-Bilirkişilerden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2001/13135ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Sanığın Cezalandırıldığı Maddenin Kararda Yanlış Gösterilmesi )
Y3.CDE. 2001/13598ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Tayin Olunan Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2003/7103ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Suç Tutanaklarının Aksi Kanıtlanmadıkça Geçerli Olması-Sanığın da Tutanağı Kabul Etmesi Nedeniyle Keşif Yapılmadan Karar Verilebilmesi )
YCGKE. 2008/3-246ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Suça Konu Alanın Hukuki Statüsünün Belirlenmesi Anılan Yerde Ağaç Kesme İşleminin Hangi Yasal veya İdari Tasarrufa Dayalı Olarak Gerçekleştiğinin Saptanması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/2518ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Suça Konu Emvalin Dipköklerden Elde Edilip Edilmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/8275ORMAN YASASINA MUHALEFET ( Suça Konu Olanın Çevresinde Bulunan Çitlerin Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 1993/1800ORMAN YASASINDA MİSLİ ARTIRMA ( Sadece Cezaya Taalluk Etmesi - Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/6301ORMAN YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ( 2/B Uygulamasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili İstemi - Düzenlemelerin Davaya Konu Taşınmaz Niteliğine ve Durumuna Göre Görülmekteki Davaya Etkisinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2002/25239ORMAN YASASININ VERDİĞİ HAK ( İşletme Şefinin Silahını Kullanmasının Yasalara Uygun Olduğunun Gözetilerek Beraatine Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2007/470ORMAN YAŞI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Memleket Haritasında Zemin ve Çevre Ormanların Yaşlarının İncelenmediği - Gerekli Araştırmaların Yapılacağı )
Y20.HDE. 2001/5431ORMAN YERİ ( Davalı Taşınmazın Orman Yeri Olup Olmadığının ve Hukuki Durumunun Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/4342ORMAN YERİ ( Orman Bitki Örtüsü Yokedilmiş Olsa Dahi Salt Orman Toprağının Orman Sayılan Yer Olduğunun Kabul Edilmesi- Toprak Yapısı Bitki Örtüsü ve Çevresinin İncelenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2013/966ORMAN YERİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Yerin Toprak Muhafaza Karakteri Taşıması Sebebiyle Orman Sayılabilmesi İçin O Yerin Eğim Erozyonun ve Taşkınların Önlenmesi ve Su Veriminin Arttırılması Yönlerinden Bütün Olarak Orman Bilirkişi Raporunda Tartışılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2003/3623ORMAN YERİ ( Tapu Kaydında Güneyde Kayalık Ve Çalılık Sınır Yeri Olarak Tarif Edilen Yerin Orman Yönünden Herhangi Bir Araştırma Ve Soruşturma Yapılmadan Davacı Yararına Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiğinin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.HDE. 2008/2293ORMAN YERİ ( Taşınmazın Tahsisli Mer'a veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemine Uygun Bir Biçimde Araştırılıp Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/3737ORMAN YERİ TESPİTİ ( Etrafı Ormanlarla Kaplı Yerin Orman Olup Olmadığının Tespiti için Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanarak Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2001/3615ORMAN YERİNİN BELİRLENMESİ ( Orman Tahdidinin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Olup Olmadığı ve Hukuki Niteliğinin Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )
Y20.HDE. 2007/12715ORMAN YERLER İÇİN OLUŞTURULAN TAPU KAYITLARININ YOLSUZ TESCİL NİTELİĞİNDE OLMASI ( Davacının M.Y.'nın 1023. Maddesinden Yararlanamayacağı - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2001/600ORMAN YÖNETİM HARCI ( Ödemek Suretiyle Davaya Katılma - Müdahil Sıfatıyla İstemde Bulunma )
Y20.HDE. 2005/10560ORMAN YÖNETİMİ ( Davasının Kabulüne Karar Verildiği Halde Yargılama Giderlerinin Davacı Yönetim Üzerinde Bırakılması İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2005/6836ORMAN YÖNETİMİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine ve Aleyhine Açılan Davanın Reddedilmiş Olmasına Göre Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği - Tescil Davası )
Y20.HDE. 2001/859ORMAN YÖNETİMİ ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Uygulanması )
Y14.HDE. 2008/3931ORMAN YÖNETİMİ ( Meraya Elatmanın Önlenmesi - Davada Orman Yönetimi de Taraf Olduğundan Hüküm Orman Yönetimini de Bağladığı )
YHGKE. 2002/20-479ORMAN YÖNETİMİ ( Öncesi ve Halen Orman Olan Yerlerde Orman Yönetimi Taraf Olmadan Oluşturulan Tapu Kaydı - Yönetimi Bağlamayacağı )
Y20.HDE. 2005/6550ORMAN YÖNETİMİ ( Tapu İptali ve Tescil - Çekişmeli Taşınmazlar Bahçe Niteliği İle Davalı Adına Tespit Görmüş Olup Aynı Şekilde Tapuda Kayıtlı Olduğu/Bu Durumda Orman Yönetiminin Davalı Sıfatının Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/1288ORMAN YÖNETİMİ ( Taşınmazların Sınırında Orman Bulunması Nedeniyle Davaya Dahil Edildiğine Taşınmazlara İlişkin Orman Yönetimi Tarafından Orman Savı İle Her Zaman Dava Açabileceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y20.HDE. 2007/496ORMAN YÖNETİMİ ( Tescil Davası - Yokluğunda Yargılama Yapılmaması Gerekliliği )
Y20.HDE. 2014/10169ORMAN YÖNETİMİ ( Tescil Davası - Yokluğunda Yargılama Yapılmaması Gerekliliği )
Y20.HDE. 2015/523ORMAN YÖNETİMİ ADINA KAYITLI TAPUNUN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Hukukî Yarar ve Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği - Kadastro Kanununun 31/3. Md. Uyarınca Davalı Orman Yönetimi Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedileceği )
Y20.HDE. 2005/4925ORMAN YÖNETİMİ ADINA TAPUDA KAYITLI ÖZEL MÜLK NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( İhale Yoluyla Satın Aldığı Tarihten Sonra Zilyet Etmeye Başladığı - Dava Tarihine Kadar Davacı Yararına Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Süresinin Dolmadığından Davanın Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2007/17239ORMAN YÖNETİMİ ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Orman Kadastrosuna İtiraz/Üzerinde Emekle Orman Tesis Edilmesinden Sonra Çekişmeli Taşınmaz Hazinenin Özel Mülkü Olarak Kabul Edilemeyeceği - Davacı Hazinenin Orman Yönetimi Aleyhine Açtığı Orman Kadastrosunun İptaline İlişkin Davanın Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/3672ORMAN YÖNETİMİ ALEYHİNE DAVA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davacının Murisi Yönünden 40-100 Dönüm Araştırması Usulünce Yaptırılması Gereği )
Y20.HDE. 2016/5263ORMAN YÖNETİMİ İLE HAZİNE ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK (Taşınmazların Mülkiyetine Değil Niteliğine Dair Olduğu ve Orman Yönetiminin Bu Tür Yerlerin Hazineden İdarî Yolla Orman Olarak Tahsisini Talep Edebileceği Gibi Bu Talebini Dava Yolu İle de İsteyebileceği - Tapu İptali ve Tescil İstemi)
Y20.HDE. 2001/1019ORMAN YÖNETİMİ İLE TEAŞ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tarafların Mecbrui Hakeme Tabi Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığın Hakem Tarafından Çözümlenmesi )
Y20.HDE. 2010/13223ORMAN YÖNETİMİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Mahkemenin Dava Dosyası İle Dava Konusu Edilen Taşınmaz İçinde Kalan Bir Kısım Parsellere Tespit Malikleri Davalı Gösterilerek Kadastro Tespitine İtiraz Davalarının Açıldığı ve Bu Parseller Hakkında Hüküm Kurulduğu - Bu Parsellere Yönelik Kesinleşen Mahkeme Kararları Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı )
Y20.HDE. 2005/5780ORMAN YÖNETİMİN İPTAL DAVASI ( Tapu İptali ve Tescili - Orman Sınırları İçinde Kalan Taşınmaz/Ormanların Kamulaştırılamayacağı Şayet Kamulaştırma Yapılmış İse Yok Hükmünde Olduğu - Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2009/17387ORMAN YÖNETİMİNCE AÇILAN KADASTROYA İTİRAZ DAVASI ( Husumetin Çevre ve Orman Bakanlığı İle Birlikte Hazineye ve İrtifak Hakkı Sahibi Kamu Tüzel Kişiliğine de Yöneltileceği - Husumetin Eksik Yöneltilmesi )
Y3.CDE. 2001/2193ORMAN YÖNETİMİNDEN SATIN ALINAN ODUNU TEZKERESİZ TAŞIMA ( Suçun İdari Para Cezasını Gerektirmesi Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesi )
Y20.HDE. 2011/11714ORMAN YÖNETİMİNE DAVANIN İHBAR EDİLMESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Tarafların İddia ve Savunmasının Dışına Çıkılarak Taşınmaza İlişkin Orman Araştırması Yapılıp Orman Yönetimine Davanın İhbar Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4775ORMAN YÖNETİMİNE YÖNELTİLECEK DAVA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Talebinde Çalılık Niteliği İle Hazine Adına Tespit Edilen Tutanağın Kesinleşmesi Halinde )
Y20.HDE. 2005/6529ORMAN YÖNETİMİNİN AÇTIĞI DAVA ( Bu Dosya İle Birleştirilen Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Tapu Kaydının İptali İstemi - Krokide Gösterilen Alanların da Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kaldığı/Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/2590ORMAN YÖNETİMİNİN AÇTIĞI DAVA ( Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili ve Beyanlar Hanesindeki Şerhlerin Silinmesi İstemi - Taşınmaz Hakkında Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlendiğinden Kadastro Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2014/4151ORMAN YÖNETİMİNİN AÇTIĞI HAZİNE ADINA TESCİL DAVASI ( Tevzi Sonucu Oluşan Tapu Kaydı ile Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Sebebiyle Tespiti Yapılan Taşınmazın Orman Niteliği İddiası - Krokide ( G ) Harfi ile Gösterilen Tüm Parseller Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği Gerekçesiyle Bozma )
Y20.HDE. 2001/5155ORMAN YÖNETİMİNİN DAVA AÇMA HAKKI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Ormanla İlgili Konular )
Y20.HDE. 2011/7602ORMAN YÖNETİMİNİN DAVA AÇMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - 6831 S.K. Md.7 Gereğince Dava Açabileceklerinin Daire Kararları İle Kabul Edildiği )
YHGKE. 1995/20 - 791ORMAN YÖNETİMİNİN DAVA HAKKI ( Kadastro tesbitine itiraz )
Y20.HDE. 2005/6552ORMAN YÖNETİMİNİN DAVADA TARAF OLMAMASI ( Mahkemenin Kendiliğinden Yönetimi Davaya Dahil Etmesinin Yönetime Gerçek Anlamda Taraf Sıfatı Vermeyeceği - Davada Taraf Olmasının da Hükmü Temyiz Edemeyeceği )
Y20.HDE. 2002/8124ORMAN YÖNETİMİNİN DAVADA TARAF OLMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz-Tahdide İtiraz )
Y20.HDE. 2011/10440ORMAN YÖNETİMİNİN DAVASI ( Dava Dilekçesinde Aynı Zamanda Taşınmazın Bir Bölümünün Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırlan İçinde Kalan Devlet Ormanı Olduğu İddia Edildiğinden Bu Davada Kadastro Mahkemesinin Görevli Olmadığı)
Y20.HDE. 2005/2251ORMAN YÖNETİMİNİN DAVASI ( Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Düzenlendiği Tarihe Kadar Ormandan Açılan Bu Tür Yerlerin Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Kabul Edilmeli ve Bu Bölüme İlişkin Davanın Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2010/10245ORMAN YÖNETİMİNİN DAVASI ( Yargılamanın İadesi - İleri Sürülen Sebeplerin HYUY.nın 445. Md.sinde Tahditli Olarak Sayılan Nedenlerden Hiçbirisine Uymadığı/Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/7427ORMAN YÖNETİMİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Çekişmeli Taşınmazın ( A ) Ve ( B ) Bölümleri Dışında Kalan Bölümlerinin Eylemli Orman Olduğu Gerekçesiyle Hüküm Kurulduğu/Taşınmazın Tespit Tutanağında Da Eylemli Orman Şerhi Bulunduğu - Orman Yönetimi Davaya Dahil Edilmeksizin Yargılamaya Devam Edilerek Yokluğunda Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 1993/1329ORMAN YÖNETİMİNİN DAVAYA KATILMAMASI ( Davada Asli Müdahil Sayılamaması Nedeniyle Hakkında Hüküm Kurulamaması )
YHGKE. 2001/20-401ORMAN YÖNETİMİNİN DAVAYA KATILMASI ( Orman Kadastrosu Sırasında Orman Alanı Dışında Bırakılan Taşınmazın Orman Olduğu Savı ile)
YHGKE. 1995/20 - 791ORMAN YÖNETİMİNİN DELİLLERİ BİLDİRMESİ ( Kadastro Mahkemesinin re'sen hak sahibini bulması )
Y20.HDE. 2007/151ORMAN YÖNETİMİNİN EL KOYMA HAKKI ( Orman İçi Açıklıktan Yararlanılabilmesi İçin Orman Bütünlüğünün Bozulacağı )
YHGKE. 1996/20-566ORMAN YÖNETİMİNİN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ HAKKI
Y20.HDE. 1997/3845ORMAN YÖNETİMİNİN TARAF OLDUĞU KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Memleket Haritası Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Uygulanmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/1265ORMAN YÖNÜNDEN ARAŞTIRMA ( Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tespit Edildiği Dikkate Alındığında Uyuşmazlığın Sağlıklı Bir Sonuca Kavuşturulabilmesi İçin Orman Yönünden Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2000/874ORMAN YÖNÜNDEN ARAŞTIRMA ( Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığına İlişkin Araştırma Usulü )
Y8.HDE. 1999/7478ORMAN YÖNÜNDEN İNCELEME ( Yörede Yapılan Orman Tahdidine İlişkin Harita ve Tutanakların Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/13334ORMAN ZARARI (Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu - Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Davalı İdarenin Yangının Meydana Gelmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Net Olarak Tespit Edilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat)
Y4.HDE. 2012/6502ORMAN ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Elektrik Yangını Nedeniyle - Ceza Davası Devam Ederken Zamanaşımın İşlemeyeceği/Ceza Davası Devam Ederken Açılan Eldeki Tazminat Davasında Adı Geçen Davalı Yönünden Zamanaşımının Dolduğundan Söz Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2000/15156ORMANA BİTİŞİK TARLADA ANIZ YAKMAK ( Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Bu Eyleme Katılmadığının Anlaşılması )
Y20.HDE. 2005/12240ORMANA DÖNÜŞEBİLECEK YER ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Temyize Konu Bölümünün Orman Bütünlüğünü Bozucu ve Bu Bölümden El Çekilmesi Halinde - Taşınmazın İşaretlenen Bölümünün de Orman Niteliği İle Hazine Adına Tapuya Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 1992/2614ORMANA EL ATMA
Y20.HDE. 2012/7491ORMANA EL ATMA ( Dayanılan Vergi Kaydının Güney Sınırıyla Komşu Parsele Uygulanan Vergi Kaydı Çekişmeli Taşınmaz Yönünü Mera Okumakta ve Eylemli Durumda da Taşınmazın Güneyinde Orman Parseli Devamında da Yine Komşu Köye Ait Orman Parseli Bulunduğu - Kayıt Miktar Fazlasının Ormana El Atma Suretiyle Elde Edildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y7.HDE. 1991/10024ORMANA EL ATMAK SURETİYLE KAZANMA ( Dava Konusu Taşınmazın Etrafının Ormanla Çevrili Olması Nedeniyle )
Y3.CDE. 1984/11280ORMANA ELATMA ( Meraya Elatma Suretiyle Açılan Davanın Ormana Elatmaya Dönüştürülmesi )
Y20.HDE. 2004/7737ORMANA ELATMAK ( Orman Bilirkişi Raporundan Anlaşıldığı Üzere Ormana Bitişik Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmayan Çekişmeli Taşınmaz - Kayıt Miktar Fazlası )
Y20.HDE. 2005/4418ORMANA ELATMAK SURETİYLE KAZANMA ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tesbit Tarihinden Önce Orman Kadastrosu Yapılmadığı/Dayanılan Kayıt Değişir Sınırlı Olduğu - Orman Yönetiminin Davasının Kabulü Gerektiği )
YCGKE. 1993/3-9ORMANA GECEKONDU YAPMAK
Y3.CDE. 1981/3137ORMANA HAYVAN SOKMAK ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
YHGKE. 1981/1-167ORMANA İLİŞKİN DAVADA HUSUMET
Y3.CDE. 1981/1006ORMANA İZİNSİZ HAYVAN SOKMA ( Gençleştirmeye Ayrılan Ormana Sokulması Nedeniyle Cezanın İki Kat Artırılması )
Y3.HDE. 2002/588ORMANA MESUL MÜDÜR ATANMASI ( Orman İdaresinin Davalılara Üç Aylık Süre Verip Vermediğinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2004/2877ORMANA SİRAYET ETMEYEN YANGIN ( Sanığın Tarlasındaki Diken ve Sapları Hendeğin İçinde Yakmasından Çıkan - Halkı Tehlikeye Maruz Bırakacak Kabahat Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
YHGKE. 1998/8-347ORMANA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap İddiasının Dinlenmeyeceği )
YHGKE. 1995/20-286ORMANA TAPU ÇIKARTILMIŞ OLMASI
Y3.CDE. 2004/9088ORMANA TECAVÜZLÜ ALANIN MİKTARI ( Çelişkinin Tam Olarak Giderilemediği Gözetilerek Suça Konu Yerde Konusunda Uzman Üç Kişilik Orman Mühendisi ve Fen Elemanından Oluşan Bilirkişi Heyeti İle Yeniden Keşif Yapılması Gereği )
Y20.HDE. 2003/3870ORMANA VAKİ MÜDAHALENİN MEN'İ ( Davacı Taraf Hakkında Verilip Kesinleşmesine Göre Mahkemece Bu Dosyaların Getirtilmesi Gereği/Aynı Yere Ait Olması Halinde Kesin Hüküm Olgusunun Gündeme Geleceği - Ve Orman Yönetimi Aleyhine Açılan Tescil Davası )
Y4.HDE. 2003/5511ORMANA ZARAR VERME ( Davalıların Koyunlarını Ormana Sokup Bitki Örtüsüne Zarar Verdikleri Sabit Olduğundan Zarar Kapsamı Belirlenerek Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/5281ORMANA ZARAR VERME ( Orman Sahasında Hayvan Otlatmak Şeklinde Meydana Gelen Eylem Aynı Zamanda Suç Oluşturduğundan Davalıların Ağaçlandırma Gideri İle Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2012/4910ORMANA ZEYTİN FİDANI DİKMEK ( Toprağın Üretim Gücünden Yararlanmak/İşgal ve Faydalanma Suçunun İşlendiği - Tahrip Edilen "Açılan" Alan ve Yok Edilen "Veya Yetişmesine Engel Olunan" Ağaç Sayısına Göre Ağaçlandırma Giderine Karar Verilmesi Gerektiği )

O Kavram Endeksi (3. Bölüm)