M Kavram Endeksi (8. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

MAADİN-MAHKEMEYİ / MAHKUK-MAMÜL / MANEVİ-MARKAYI / MARKET-MENŞE / MERA-MESUL / MESULİYET-MİRASTAN / MİRİ-MUTLAK / MUVAFAKAT-MÜFETTİŞLERCE / MÜFLİS-MÜŞTEREKEN / MÜŞTERİ-MÜZİSYEN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

M

Y11.HDE. 1997/1979MÜFLİS ADINA GENEL KURULA KATILMA ( Müflisin Kabil Malları Üzerinde Tasarruf Yetkisini Yitirdiği için Genel Kurula Katılma Yetkisinin İflas Masasına Geçmesi )
Y19.HDE. 2001/4976MÜFLİS ALEYHİNE DAVA ( İflastan Sonra Müflis Aleyhine Masaya Giren Mal ve Haklara İlişkin Olarak Doğrudan Dava Açılamayacak Olması )
Y11.HDE. 2004/644MÜFLİS ANONİM ŞİRKET ( Müflis Şirketin Genel Kurula Davetine İlişkin Yetki Verilmesi İstemli Davada Husumetin İflas İdaresine Değil Şirket Tüzel Kişiliğine Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2000/6705MÜFLİS BANKA MÜŞTERİLERİ ADINA HAREKET EDEN BANKA ( Alacakları İflas Masasına Kayıt Ettirebileceği - Müşterilerinde Kayıt Yaptırabileceği)
Y19.HDE. 2004/11282MÜFLİS BANKADAN ALACAKLI OLAN BANKA ( Alacağını Temlik Alıp Takas Talebinde Bulunan Kredi Borçlusunun Bu Talebinin İİK.nun 201. Maddesi Uyarınca Geçersiz Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2000/2945MÜFLİS BANKANIN SORUMLULUĞU ( Müşterisi İçin Fiduciary İşlemi Yapan - Müşteriyi Aldatmaya Yönelik İşlem Olması)
Y23.HDE. 2011/714MÜFLİS BORÇLUNUN İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK KİRALARI ( Teminat Gösterme Mecburiyetinin Olduğuna Karar Verilmesi Talebi - Açılan Dava Kayıt Kabul Davası Olmayıp B.K.nun 261. Md.sine Göre Açılmış Bir Dava Olduğu/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verileceği )
Y23.HDE. 2014/10833MÜFLİS İLE BANKA ARASINDAKİ SÖZLEŞME ( İade Edilmeyen Çek Yaprakları/İflas Masasına Kayıt ve Kabul - Bankaların Çek Yaprağı Başına Sorumluluğuyla İlgili Müşterisine Rücu Edemeyeceğine ya da Sorumluluğun Teminatla Karşılanacağına Dair Sözleşme Bulunması Halinde Talebin Bu Kısmının Reddine/Aksi Halde Şarta Bağlı Olarak Kayıt ve Kabule Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/1576MÜFLİS İLE İFLASTAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İFASI (İflas Masasından İstenebileceği - İflastan Önce Müflis ile Yapılan Sözleşmelerin Masadan İfasını İstenebilmesi İçin Kazanılan Kişisel Hakkın Tapuya Şerh Verilmesi Gereği)
Y15.HDE. 2010/7553MÜFLİS İLE İLGİLİ DAVALAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Talebi - Davacı Limited Şirketin İflasına Karar Verildiği ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütüldüğü/Bu Davacı İle İlgili 2. Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonrasına Kadar Davanın Durdurulacağı )
Y11.HDE. 2004/11204MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( Dava Konusu Alacağın İkinci Alacaklılar Toplanmasında İflas Masasına Kaydedilip Alacağın Masaca Kesin Olarak Kabul Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/14228MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( İflasın Açılmasıyla Mahkemece Bir Ara Karar ile Hukuk Davasının İkinci Alacaklılar Toplantısından 10 Gün Sonraya Bırakılması - Kasko Sigortasından Doğan Rücuen Tazminat )
Y11.HDE. 2003/13581MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( İflastan Önce Müflise Karşı Acılan Hukuk Davalarında İflas İdaresi Tarafından Davanın Devamına Karar Verildiği Takdirde Müflisin Bu Davalardaki Taraf Sıfatı Son Bularak İflas Masasına Geçeceği )
Y11.HDE. 2003/13693MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Acele Haller ve İİK.194.Maddedesinde Yazılı Olanlar Haricinde Duracağı - Alacaklıların İkinci Toplanmasından 10 Gün Sonra Devam Olunabileceği )
Y11.HDE. 2004/2070MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( Şirketin Taraf Olduğu Davaların Acele Haller Dışında İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonraya Kadar Durdurulmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/13851MÜFLİS SİGORTACI ( İflasın Açılması İle Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davaları Acele Haller ve Maddede Yazılı Olanlar Haricinde Durur ve Ancak Alacaklıların Toplanmasından 10 Gün Sonra Devam Olunabildiği )
Y12.HDE. 1995/12476MÜFLİS ŞİRKET ORTAĞININ İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYET YOLU İLE İSTEMESİ
Y10.HDE. 2009/17425MÜFLİS ŞİRKETE AİT OKULDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ ( Tasfiye İşlemleri ve Ortaklarla Olan İlişkiler Tam Olarak Sona Ermediği İçin Şirketin Tüzel Kişiliğinin Yeniden İhyası Hakkında Davacının Dava Açması Sağlanarak Sonucunun Bekleneceği )
Y19.HDE. 2008/12096MÜFLİS ŞİRKETE MAL TESLİMİNİN KANITLANAMAMASI ( Davacının Bononun Sebebi Olarak Sunduğu Faturaların İçeriğindeki - Kayıt Kabul Davasının Reddinin Doğruluğu )
Y23.HDE. 2013/3023MÜFLİS ŞİRKETE VERİLEN VE İADE EDİLMEYEN ÇEKLER NEDENİYLE ALACAK TALEBİ ( Bankanın Herhangi Bir Riski Bulunmadığı/Çekler Nedeniyle İflas Masasına Kayıt Talebinde Bulunamayacağı - Çek Yaprakları ile İlgili Talebin Reddi )
Y23.HDE. 2013/3023MÜFLİS ŞİRKETİN BORCU İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN REHİN VERMESİ ( Rehinli Malın İflas Masasına Girmeyeceği/Ancak İflas Masasına Adi Alacak Olarak Kaydedileceği - Rehinli Alacağın Rehinle Temin Edilmiş Olarak Kayıt ve Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2002/2723MÜFLİS ŞİRKETİN BORÇLU OLDUĞUNUN FATURALARDAN ANLAŞILMASI ( Davalı Şirket Alacağının Masadan Terkininin Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 1988/11-768MÜFLİS ŞİRKETİN SİGORTA PRİM BORCU ( SSK.'nun Müflis Şirketten İflâs Tarihinden Sonra da Gecikme Zammı İsteyebileceği - İflas Masası Sıra Cetveline Kayıt Edilmesi Gereği )
Y14.HDE. 2004/4984MÜFLİS ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( İflastan Sonra Ancak İflas Kaldırılmadan Önce İmzalanan Sözleşmeye Dayanarak Tescil Talep Edilemeyeceği )
YHGKE. 1995/19-662MÜFLİS ŞİRKETİN VERGİ BORCU ( Yöneticiden Tahsili )
Y23.HDE. 2012/2057MÜFLİS ŞİRKETLE İLGİLİ FARKLI YARGILAMA USULÜ BULUNDUĞU ( Davanın Tefriki Gereği - İflas Eden Şirket Yönünden Davanın Kayıt Kabul Davasına Dönüşmüş Olduğu/Kayıt Kabul Talebi Yönünden İşin ESasına Girilerek Yargılmaya Devam Edileceği )
Y11.HDE. 1989/1743MÜFLİSE AÇILAN HUKUK DAVALARININ DURDURULMASI ( Ara Kararı )
Y12.HDE. 1987/6619MÜFLİSE AİT OLMAYAN MALLARIN İFLAS MASASINA GİRMEMESİ
Y12.HDE. 2001/673MÜFLİSE AİT REHİNLİ MALLAR ( Malların İflas Masasına Girmesi )
YHGKE. 2001/1-7MÜFLİSE AİT TAŞINMAZIN İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMEDEN ÖNCE İKİNCİ KEZ EL DEĞİŞTİRMESİ ( Alıcının İyiniyetli Olup Olmadığının Tespitinde Araştırılacak Hususlar )
Y12.HDE. 1993/8034MÜFLİSE AİT VERGİ BİLDİRİMİ
Y19.HDE. 2002/2659MÜFLİSE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Öncelikle İflasın Kapanıp Kapanmadığının Saptanması )
Y13.HDE. 2010/993MÜFLİSE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Müflisi İflas İdaresinin Temsil Edeceği - Sıra Cetveline Kayıt Kabul Davası Olmayan Bonoyla İlgili Davanın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği )
Y13.HDE. 1987/4906MÜFLİSE KARŞI AÇILMIŞ DAVALAR ( İflasın Açılmasıyla Durur )
Y13.HDE. 1989/3062MÜFLİSE KARŞI AÇILMIŞ HUKUK DAVALARININ DURMASI
Y19.HDE. 2002/6172MÜFLİSE KARŞI ALACAK İHDAS ETMEK ( Müflisin Borçlusu İflasın Açılmasından Evvel Alacaklısının Aciz Halinde Olduğunu Bilerek Masanın Zararına Kendisine veya Üçüncü Bir Şahsa Takas Suretiyle Menfaat Temin Etmek İçin Yaparsa Bu Takasa Mahkemede İtiraz Edilebileceği )
Y19.HDE. 2000/3070MÜFLİSE KARŞI ALACAK İHDASI ( Müflisin Takas Talebine İtirazı)
YHGKE. 2007/14-140MÜFLİSE KARŞI DAVA ( Acele Haller Müstesna Olmak Üzere Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Durması ve Ancak Alacaklıların İkinci Toplanmasından On Gün Sonra Devam Olunabilmesi )
YHGKE. 1996/707MÜFLİSE ÖDENEN ALACAK ( İflastan Önceki Satış - Tasarrufun İptali Gerekmeyeceği )
YHGKE. 1999/19-615MÜFLİSİN ADININ YANLIŞ YAZILMASI ( Sıra Cetvelinin Ticaret Sicil Gazetesinde İlanında )
YHGKE. 1996/707MÜFLİSİN ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA TASARRUF YAPILDIĞI İDDİASI ( Yapılan Tasarrufun İflas Açılmadan Önce ve Günün Rayicine Uygun Olarak Yapılması )
Y12.HDE. 1985/13141MÜFLİSİN BEYANINA BAŞVURMA ( Sıra Cetveline Alınma )
Y12.HDE. 1968/1036MÜFLİSİN BORCU İÇİN REHİN VEREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ( İflasın Açılması )
Y12.HDE. 1973/12857MÜFLİSİN BORCU İÇİN üÇÜNCÜ ŞAHSIN VERDİĞİ REHİN
Y12.HDE. 2001/673MÜFLİSİN BORCU NEDENİYLE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN VERİLEN REHİNLER ( İflas Masasına Girmemesi )
Y7.CDE. 1989/7656MÜFLİSİN ÇEK DÜZENLEMESİ ( Dolandırıcılık Suçunu Oluşturacağı )
Y14.HDE. 2006/2832MÜFLİSİN DAVA AÇMAK İÇİN SAĞLADIĞI YETKİNİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA İCRA MAHKEMESİNCE İPTALİ ( Davacı Sıfatının Sona Ermesi Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y15.HDE. 1996/3577MÜFLİSİN DAVACI VEYA DAVALI OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( İkinci Alacaklılar Toplantısından On Gün Sonra Davanın Devam Etmesi )
Y11.HDE. 1988/274MÜFLİSİN FAİZLE SORUMLU TUTULAMAYACAĞI
YHGKE. 1990/12-330MÜFLİSİN HACZİ KABİL MALLARI ( Üzerinde Rehin Bulunanlar da Dahil İflas Masasına Girmesi )
Y11.HDE. 1977/3916MÜFLİSİN HAKKINDA HACİZ VE TAKİP YAPILAMAMASI
Y12.HDE. 1998/14068MÜFLİSİN HAKLARI ( İhalenin Feshi Davası Açması )
Y15.HDE. 2008/1253MÜFLİSİN HUZURUYLA YARGILAMAYA DEVAM ETMEK ( Yasaya Aykırılığı - İflasın açılması ile Müflis Hakkındaki Hukuk Davalarının İkinci Alacaklılar Toplantısından 10 Gün Sonrasına Kadar Duracağı )
Y12.HDE. 1974/1104MÜFLİSİN İFLAS İDARESİ İŞLEMLERİNE ŞİKAYETİ
Y12.HDE. 1986/16017MÜFLİSİN İHALENİN FESHİNİ TALEP HAKKI
Y12.HDE. 1985/13141MÜFLİSİN KABULÜ ( Sıra Cetveline İtiraz Davasında Çek Vasfı Olmayan Belgedeki Alacağı )
Y19.HDE. 2005/6781MÜFLİSİN KEFALETTEN DOLAYI SORUMLULUĞU ( ... Sayılı Dosyadan Takip Konusu Yapılan Alacağın Kefilin İflas Masasına Kaydı İstenemeyeceği - Kayıt Kabul Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2001/15-339MÜFLİSİN MAL EKSİLTİCİ TASARRUFU ( Bankanın kötüniyeti)
Y4.CDE. 2007/445MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER ( İcra Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vermesi - Sulh Ceza Mahkemesinin de Yasaya Aykırı Bu Görevsizlik Kararına Dayanarak Yargılama Yapıp Hüküm Kurmasının Yasaya Aykırılığı )
Y19.HDE. 1995/2371MÜFLİSİN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI AÇAN ALACAKLININ ALACAĞI İÇİN TEMİNAT GÖSTERMESİ ( Alacaklının İflasın Kaldırılmasında Alacaklı Olarak Nazara Alınmaması )
Y15.HDE. 2006/6175MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU DAVALAR ( Acele Haller Müstesna Olmak Üzere Müflisin Davacı veeya Davalı Olduğu Davaların Duracağı - Müflisin Taraf Olduğu Davalara İkinci Alacaklar Toplantısından On Gün Sonra Devam Edilebileceği )
Y19.HDE. 1998/4187MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU DAVALARIN DURMASI ( İflasın Açılması )
YHGKE. 1988/14-631MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( İflasın Açılmasıyla Bu Davaların Belli Süre İçin Durması )
Y19.HDE. 2008/2075MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( İtirazın İptali Davası/Davalı Şirketin Hükümden Sonra İflas Ettiği - Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Duracağı/Ancak Alacaklıların İkinci Toplanmasından 10 Gün Sonra Devam Edilebileceği )
Y19.HDE. 2016/10204MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( Menfi Tespit İstemi - Acele Haller Müstesna Olmak Üzere Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Durması Gerektiği/Alacaklıların İkinci Toplanmasından On Gün Sonra Devam Olunabileceği )
Y14.HDE. 2013/7400MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARI ( Verilen ve Kesinleşen İflas Kararı Doğrultusunda İkinci Alacaklılar Toplantısının Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Eğer Toplantı Yapılmış İse Yasa Hükmü Gereği İkinci Alacaklılar Toplantısının Yapılmasından On Gün Sonra Davaya Devam Olunması Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi )
Y11.HDE. 1974/2143MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARININ DURMASI
Y15.HDE. 2014/2847MÜFLİSİN TARAF OLDUĞU HUKUK DAVALARININ DURMASI ( İtirazın İptali Davası/Davalı Şirketin İflas Etmesine İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Olup İkinci Alacaklılar Toplantısının Henüz Yapılmadığı - Duran Davanın İkinci Alacaklılar Toplanrtısından 10 Gün Sonra Devam Edeceğinin Yasal Zorunluluk Olduğu/Duruşma Yapılarak Kanunen Kısıtlanan Şirket Vekili Huzuru İle Karar Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 1993/6975MÜFLİSİN TASARRUF HAKKI ( İflas Açıldıktan Sonra İflas Masasına Ait Mal ve Haklar Üzerindeki Her Türlü Tasarrufun Alacaklılara Karşı Geçersiz Olması )
Y12.HDE. 1981/3086MÜFLİSİN TASARRUF HAKKI ( Masaya Girmesi Gereken Bir Hak Veya Para Üzerinde Tasarrufta Bulunması Halinde Bu Tasarrufun Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olması )
Y11.HDE. 1997/1979MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİ ( İflas Masasına Devredilmiş Mallar Üzerinde Müflisin Tasarruf Yetkisini Yitirmesi )
Y12.HDE. 1995/15125MÜFLİSİN VEKİLİNİN ALT VEKİL TAYİNİ
Y19.HDE. 1994/5425MÜFLİSİN YABANCI PARA BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( İflas Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirası Karşılığı )
YHGKE. 1987/15-380MÜFLİSİN YAPTIĞI TASARRUF ( Açılan İptal Davasında Bildirilen Sebeplerle Mahkemenin Bağlı Olmaması )
Y19.HDE. 2001/9239MÜFLİSİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Engel Teşkil Edeceği - Limitet Şirket Müdürlüğüne Engel Teşkil Etmeyeceği )
Y11.HDE. 2003/13840MÜFLİSİNALACAĞI KABUL ETMESİ ( Dava Konusu Alacağın İflas Masasına Kaydedilmiş Olmasına Rağmen Müflis Tarafından Henüz Alacaklar Hakkında Beyanda Bulunulmamış Olduğunun Dikkate Alınması )
Y13.HDE. 1988/6697MÜFLİSLE YAPILMIŞ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ ( İflas Masasından İstenmesi )
Y2.HDE. 1990/10319MÜFLİSTEN NAFAKA TALEBİ ( İflas İdaresine Yöneltilmesi )
Y19.HDE. 1995/9807MÜFLİSTEN OLAN YABANCI PARA ALACAĞININ MASAYA KAYDI ( İflas Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Parasına Çevrilerek Masaya Kabulü )
Y1.HDE. 1996/3309MÜFREZ KAYDIN İPTALİ
Y1.HDE. 1990/9131MÜFREZ KAYIT ( İfraz Sırasında Zeminde Belli Edilen Sınırların Saptanamaması Durumunda Müfrez Kayıtların Miktarına Bakılarak Orantı Kurulmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2003/2108MÜFREZ KAYITLAR ( Yoluyla Oluşan Tapu Kayıtlarının Kapsamının Kök Tapu Kaydı Kapsamı İçinde Aranmasının Zorunlu Olduğu - Kadastro Tespiti )
YHGKE. 2004/7-171MÜFREZ KAYITLARIN BELİRLENMESİ ( Tapu Fen Memuru ya da Kodastro Mühendisi Sıfat ve Yeteneğini Taşıyan Uzman Bilirkişi Raporlarının Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2004/7-171MÜFREZ KAYITLARIN KAPSAMI ( İfraz Yoluyla Oluşan Tapu Kayıtlarının Dayanağı Haritaların Yerine Uygulanması Yoluyla Belli Edilmesi )
YHGKE. 1980/1-668MÜFREZ PARÇANIN TESBİTİ
Y7.HDE. 2005/2953MÜFREZ TAPU KAYDI ( Dayanağı Haritaların Ölçekleri İle Kadastro Paftasının Ölçeği Eşitlenerek Yerel Bilirkişi Yardımı Uzman Bilirkişi Eliyle Çakıştırılmak Suretiyle Yerine Uygulanması Gereği )
Y1.HDE. 1988/7800MÜFREZ TAPULAR
Y6.HDE. 1996/664MÜHDESATIN ARZIN PAYDAŞLARINA DEĞİL DE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİDİYETİNİN ANLAŞILMASI ( Bu Şahsı Muhdesat Nedeniyle Davaya Dahil Etme ve Ona Satış Bedelinden Pay Vermenin Mümkün Olmaması )
Y3.HDE. 2015/3147MÜHENDİS BİLİRKİŞİ (Elektrik Faturasına Yansıtılan Perakende Satış Hizmet Bedelinin TRT Payının Hesabında Dikkate Alınması Sebebiyle Alacak İstemi - Mahkemece Dosyanın Elektrik Tüketim Hesabı Konusunda Uzman Olan Mühendis Bilirkişiye (Üçlü) Tevdii İle Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Sonuca Gidileceği)
Y20.HDE. 2016/10404MÜHENDİS BİLİRKİŞİ (Tapu İptal İle Taşınmazın Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili İstemi - Mahkemece Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Birimlerinde Görev Yapmayan Uzman Orman Yüksek Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Mühendis ve İki Harita Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Keşif Yapılacağı)
Y7.HDE. 2013/10781MÜHENDİS OLAN ŞANTİYE ŞEFİNİN ÜCRETİ ( Asgari Ücretle Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği - İşçilik Alacağı Talebi )
Y9.HDE. 1999/5829MÜHENDİS OLARAK RUSYA'DA ÇALIŞAN İŞÇİ ( Ücret Alacağının Tesbiti )
YHGKE. 2008/9-12MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI ( Ne Zaman Tamamlandığı Davacının Bakü-Tiflis-Ceyhan Proje Organizasyonunda Başarı İkramiyesi Öngörülen Dönemlerde Fiilen Çalışıp Çalışmadığı Yeterince Araştırılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y13.HDE. 2001/10836MÜHİM SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE TAZMİNAT VERMEK ŞARTIYLA AKDİN FESHİ ( Kanuni Mehillere Riayet Etmek Şartıyla Kira Müddetinin Hitamından Evvel Feshi İhbar Edilebilmesi )
YHGKE. 1999/13-152MÜHİM SEBEPLERLE KİRA AKDİNİN FESHİ ( Fesihten Sonraki Dönem Kira Paralarından Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti İle Ödenen Paraların İstirdadı Talebi )
Y21.HDE. 2014/21190MÜHİMMATIN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN KALDIĞI ( Dönemin Zor Şartlarındaki Standartlara Göre Üretildiğinden Daha Fazla Tehlike Unsuru Taşıdığı/Bu İhtimaller Öngörülerek Daha Etkili Tedbilerin Alınmasının Mümkün Olduğu - Hükme Esas Alınan Raporun Yetersiz Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2000/247MÜHLET TALEBİ ( Borçlunun Ödemeyi Teklif Ettiği Meblağın Onun Mevcudu İle Orantılı Olmasının Gerekmesi )
Y2.CDE. 2003/20552MÜHRE KURUP ÇIĞIRTKAN KULLANARAK YASAK AVLANMA ( İdari Para Cezası Öngörüldüğü - Çevre Kanunu Md. 20. Çerçevesinde Değerlendirileceği )
YCGKE. 1998/2-150MÜHRE KURUP ÇIĞIRTKANLA AVLANMA ( İdari Nitelikli Suç-Çevre Kanununun Uygulanması )
Y11.CDE. 2012/11506MÜHRÜ BOZARAK İNŞAATA DEVAM EDİLDİĞİ İDDİASI (Sanığın Mühürleme Olmadığını Savunduğu/Dosyada Mühürleme Tutanağı Olmadığı - Kurumdan İnşaatın Suç Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği Sorulacağı)
Y4.CDE. 2002/25426MÜHRÜ TAKLİT EDİLEN KURULUŞ ( Somut Olayda Suçu Oluşabilmesi İçin Mührü Taklit Edilen Kuruluşun Resmi Daire ya da Kamu Kuruluşu Olması Gerektiğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınması )
Y7.CDE. 2002/2649MÜHRÜN FEKEDİLMESİ ( Sanığın İşyeri Giriş Kapısından Mühürlenmesine Rağmen Yapılan Kontrolde Mühür Fekedilerek Üretime Devam Edildiğinden Özel Düzenlemenin Dikkate Alınması )
Y13.HDE. 2002/12670MÜHRÜN GEÇERLİLİĞİ ( Parmak İzi veya Mührün Borçlunun Oturduğu Yer Muhtarı ve İhtiyar Heyetince Onaylanmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2004/14672MÜHRÜN İADESİ TALEBİ ( Verilen Mührün İadesinin Mümkün Olmadığı Belirtilmiş İse de İdari Yargı Kararıyla Davalının Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı Almaya Hak Kazanmadığı - Ayrıca Ruhsatın İptali Gerekmediği )
Y4.CDE. 2000/4855MÜHRÜN İZİNİ TAKLİT ETMEK ( Sanığın Resmi Mühür ya da Aleti Taklit Etmeyip Trafik Mührünün İzini Taklit Ederek Taksisine Ait Plakada Kullandığının Anlaşılması )
Y10.CDE. 2004/13725MÜHRÜN KIRILMASI ( Enerji Hırsızlığı/Mühürlerin Kopuk Olduğu Gerekçesiyle Tutanak Düzenlendiği - Tutanak Mümziisinin Keşif Sırasında Mühürün Kopuk Olup Olmadığını Hatırlayamadığı Yönündeki Beyanı/Ayrıntılı Beyanının Alınması Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/15876MÜHRÜN KONULUŞ AMACINA AYKIRI HAREKET ETME (Sanığın Elektrik Sayacına Konulan Mühürü Bozmaksızın Direkten Gelen Branşman Kablosunu Sayaca Girmeden Yarmak Suretiyle Elektrik Kullanmayı Sürdürerek Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği - Mühür Bozma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)
Y12.HDE. 1976/7741MÜHÜR ( Kambiyo Senedi Düzenlenmesi )
Y9.CDE. 2013/571MÜHÜR BASILMIŞ OY PUSULASINI SEÇMENE GÖSTERME (Sanığın Propaganda Yasağı İlan Edilen Seçim Gününde Oy Vermeye Gelen Seçmenlere - 298 S.K. Md. 159'a Aykırılık/Suç Oluşturacağı)
Y4.CDE. 1997/10581MÜHÜR BOZMA
Y4.CDE. 2000/2140MÜHÜR BOZMA
Y4.CDE. 2006/6683MÜHÜR BOZMA ( 5237 S. TCK'nun Failin Lehine Olduğu Anlaşıldığından Mahkumiyet Hükümlerinin Anılan Yasanın 203. Md. Uyarınca Kurulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/8373MÜHÜR BOZMA ( 5237 S. TCY'nın 61/8. Md.sinde Yer Alan Hüküm Gözetilmeden Aynı Yasanın 62. Maddesi Gereği İndirimin Gün Üzerinden Yapılması Yerine Adli Para Cezası Üzerinden Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2006/9011MÜHÜR BOZMA ( 5237 S.K.'da Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Hangisinin Tercih Edildiği Açıklanmadan 765 S.K. Md. 274 Kapsamında Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2009/6-142MÜHÜR BOZMA ( 5237 S.K.'nın Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Girdiği/Özel Dairenin Hükmü Bozarak Dosyayı Yerel Mahkemeye Göndermesi Gereği - Dairenin Yerel Mahkemenin Takdir Hakkına Müdahale Edemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/8610MÜHÜR BOZMA ( 560 Sayılı Kararnameye Aykırılık Nedeniyle Mühürlenen İşyerinin Mührünün Bozulmasında Ceza Yasasındaki Suçu Değil Bu Kararnamede Belirlenen Suçu Oluşturması )
Y6.CDE. 2002/18140MÜHÜR BOZMA ( Abone Kaydı Yaptırmaksızın Sayaçtan Geçen Elektiriğin Kullanılması Eyleminin Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı - Sayaca El Atmadan Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçirerek Elektirik Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2011/8770MÜHÜR BOZMA ( Açılan Diğer Davaların Asliye Ceza Mahkemesinin Dosyaları Üzerinden Görüldüğü - Bunların ve Saptanması Durumunda Aynı İşyeriyle İlgili Diğer Dosyaların Akibeti Araştırılarak Henüz Sonuçlanmamış Olanların Bu Dava İle Birleştirilmeleri Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/7618MÜHÜR BOZMA ( Adli Para Cezasının Alt Sınırının Açıkça Gösterilmediği Durumlarda Alt Sınırın 5 Gün Olarak Belirlenecek Olması Karşısında Sanık Hakkında Adli Para Cezası Uygulamasının Tercih Edilmesi Durumunda Yeni Yasanın Daha Lehe Sonuç Doğurabileceği )
Y11.CDE. 2015/6073MÜHÜR BOZMA ( Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen “Mühür Bozma” Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı - Beraati Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3939MÜHÜR BOZMA ( Belirtilen Yasalarda Özel Şirketlere Mühürleme Yetkisi Verildiği ve Aykırı Davrananlar Hakkında T.C.K'nun 203. Md.Hükümlerinin Uygulanacağına Dair Hükme Yer Verilmediği/Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makamca Konulmuş Mühürleme İşlemi Bulunmadığından Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2015/15579MÜHÜR BOZMA ( Borçtan Dolayı Kesilen Elektriği Açarak Kullanan Sanığın Mühürleme Tutanağı ile Yapılan Mührü Mühürleme Tarihinden Sonra Bozarak Elektriği Kullanması - Mühü Bozma Suçunu İşlediği Sabit Olan Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerekirken Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/13262MÜHÜR BOZMA ( Davanın Mükerrer Olduğundan Bahisle Reddine Karar Verildiği - İddianame Tarihine Göre Hukuki Kesinti Gerçekleşmediğinden Ayrı Bir Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği/Zincirleme Suçun OIuştuğunun Gözetileceği )
Y5.CDE. 2011/13263MÜHÜR BOZMA ( Devlete ve Millete Karşı İşlenen Suçlar Arasında Yer Aldığı/Zarardan Söz Edilmeyeceği - Diğer Koşulları İrdelenerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Gerekip Gerekmediğine Karar Verileceği )
YCGKE. 2011/2-773MÜHÜR BOZMA ( Elektriğin Mühürlü Sayaçtan Kaçak Olarak Kullanılması Halinde Eylemin Bir Bütün Olarak 765 S.K.'nın Md. 492/2'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı - Bu Suçtan İnceleme Yapılmasına Gerek Olmadığı )
Y6.CDE. 2002/17656MÜHÜR BOZMA ( Elektriğin Sayaçtan Geçerek Kullanıldığının Sabit Olması Halinde Sadece Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu - Elektrik Sayacının Mührünün Bozulmasına Rağmen Sayaçtan Geçen Elektiriğin Kullanılmasının Hırsızlık Suçu Oluşturmadığı
Y21.CDE. 2015/12472MÜHÜR BOZMA ( Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olarak Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığı - Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen "Mühür Bozma" Suçunun Unsurları Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2014/22141MÜHÜR BOZMA ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı - Farklı Tarihlerde İşlenen Mühür Bozma Suçlarının Düzenlenen İlk İddianame Tarihine Kadar Zincirleme Mühür Bozma Suçunu Oluşturacağı Cihetle Sanık Hakkında Anılan Dava Dosyası Araştırılıp Celbi Sağlanarak Derdest Olması Halinde Davaların Birleştirilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/2582MÜHÜR BOZMA ( Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Bağımsız Olarak Düzenlendiği - Sanığın Kaçak Elektrik Kullanmak Suretiyle Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği/Mühür Bozmadan Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y6.CDE. 2006/6327MÜHÜR BOZMA ( Eylemin Hırsızlığın Yanı Sıra 5237 S. TCY Md. 203/1'de Belirtilen Mühür Bozma Suçunu da Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2011/10503MÜHÜR BOZMA ( Failin Geçmişi Sosyal İlişkileri Fiilden Sonraki ve Yargılama Sürecindeki Davranışları Cezanın Failin Geleceği Üzerindeki Olası Etkileri Hususları Değerlendirilerek Hüküm Tesisi Gerektiği - Soyut İfadeyle Maddenin Uygulanmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/3444MÜHÜR BOZMA ( Hazineye Ait Binanın Milli Emlak Memurları Tarafından Mühürlendiği - Sanığın İşgal Amacıyla Binada Onarımı Sürdürdüğü/Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2012/11969MÜHÜR BOZMA ( Herhangi Somut Zarar Bulunmadığı - Kamunun Zarar Gördüğünden Bahisle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2005/15913MÜHÜR BOZMA ( Hırsızlık - Sanığın Oturduğu Konutun Suç Tarihinden Önce Boşaltılması Nedeniyle Elektriğinin Kesildiği ve Sayacın Mühürlendiği/Katılan Kurumdan Bu Husus Araştırılıp Mühür Bozma Suçunun Oluşup Oluşmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/9351MÜHÜR BOZMA ( Hırsızlık ve Mühür Bozma Suçları Bakımından Temel Cezaların Belirlenmesi İçin Duruşma Açılıp Cezanın Bireyselleştirilmesi Amacına Yönelik Takdir Hakkının Nedenleri de Gösterilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3237MÜHÜR BOZMA ( Hükmolunan Cezanın Miktar ve Türüne Göre 14.4.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6217 S. Kanun'un 26.Md. ile 5320 S. Kanuna Eklenen Geçici 2.Md. Gereğince Hüküm Tarihine Göre Temyizinin Olanaklı Olmadığı )
Y5.CDE. 2012/347MÜHÜR BOZMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Konusunun Takdir Edilmesi Gerekirken Erteleme Gerekçesiyle de Çelişecek Biçimde Sanık Hakkında Mahkemece C.M.K.nın 231. Md.nin Uygulanmamasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2011/4-6MÜHÜR BOZMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Sanıkla Devlet Arasındaki Cezai Nitelikteki İlişkiyi Sona Erdiren Düşme Nedenlerinden Birisini Oluşturduğu - Bu Kurumun Değerlendirilip Değerlendirilmediğinin Temyiz İncelemesi Sırasında Davanın Esasına Girilmeden Önce ve Öncelikli Olarak Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2010/4-66MÜHÜR BOZMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Suçunun Koşullarının Oluştuğu - Uygulanıp Uygulanamayacağının Yerel Mahkemece Tartışılacağı )
Y3.CDE. 1981/380MÜHÜR BOZMA ( İzinsiz Kurulduğu Gerekçesiyle Mühürlenen Hızarın Mührünün Bozulması )
Y2.CDE. 2007/3852MÜHÜR BOZMA ( Kaçak Elektrik Kulanım Tesbit Tutanağından Önce Borç Nedeniyle Elektriğin Kesildiğine ve Sayacın Mühürlendiğine Dair Tutanak Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/465MÜHÜR BOZMA ( Kaçak Elektrik Kullanma - Eylemin Hırsızlık Yanında Mühür Bozma Suçunu da Oluşturduğunun Gözetileceği )
Y13.CDE. 2013/6300MÜHÜR BOZMA ( Kaçak Elektrik Kullanmak/Mührün Mevcudiyeti Gerektiği - Yetkili Makamlarca Kanuna Uygun Olarak Konulmuş Mühür Olmadığından Suçun Oluşmayacağı )
Y4.CDE. 2006/10351MÜHÜR BOZMA ( Kaçak İnşaatın Mühürlenmesinden Sonra Mührün Bozulduğu Tarihte Oluşacağı )
Y2.CDE. 2008/18600MÜHÜR BOZMA ( Kullanılan Elektriğin Sayaçtan Geçirilmediğinin Tespiti Halinde Elektrik Hırsızlığı Suçunun Oluşacağı - Sayaçtan Geçirilmesi Halinde İse Borç Nedeniyle Mühürleme Yapılmış İse Eylemin Mühür Bozmak Suçunu Oluşturacağı )
Y2.CDE. 2009/4430MÜHÜR BOZMA ( Kuruma Kaydı Olan Sayaç Yerine Kendi Sayacını Takarak Su Kullanmak - Mühür Bozmak Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Tartışılarak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2000/8610MÜHÜR BOZMA ( LPG Dolum Tesislerinde - Ruhsat Verme Denetleme ve Kapatma Yetkisinin Belediyelere Ait Olduğu/Yetkinin Sağlık Bakanlığına Ait Olduğu Gerekçesi İle Beraat Kararı Verilemeyeceği)
Y4.CDE. 2002/11995MÜHÜR BOZMA ( Mal Sahibi Sanık - Yargılama Aşamasında Sunduğu "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" Araştırılmadan Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2003/6585MÜHÜR BOZMA ( Mühürleme Sırasında Mühür Bozma Varsa Ayrıca İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2013/18277MÜHÜR BOZMA ( Mühürleme Tutanağını Düzenleyen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Mühürleme Tarihinden Önce Özelleştirildiği - Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olarak Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığı/Suçun Oluşmayacağı )
YCGKE. 2017/5-103MÜHÜR BOZMA ( Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanaklarının Asılları veya Onaylı Suretlerinin İlgili Kurumdan Getirtilip Bu Tutanakları Tanzim Eden Görevlilerin Tanık Sıfatı İle Dinlenerek Mühürlemenin Usulüne Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi ve Suç Duyurusunun Akıbetinin Araştırılıp Dava Açılmış ve Derdest İse Bu Dava İle Birleştirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/12202MÜHÜR BOZMA ( Mühürleme Yetkisinin Kanuni Dayanağının Bulunması Gerektiği - Özelleştirme Uygulamaları Neticesi Elektrik Dağıtım ve Satışının Anonim Şirkete Devredildiği/Mühürleme İşlemini Hangi Kuruluşun Yaptığının Belirleneceği )
Y4.CDE. 2003/6498MÜHÜR BOZMA ( Mühürlenmiş Ruhsatsız İşyerinde Sanıkların Faaliyetlerini Sürdürdülerinin Saptanıp Saptanmadığının Tutanak Düzenleyicilerinden Tanık Olarak Dinlenip Sorulması Gereği - Bilirkişinin Kimliği Alınmadan ve Yemini Yaptırılmadan Görüşü Alınıp Hükme Dayanak Yapılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2005/18243MÜHÜR BOZMA ( Mühürlü Sayacın Giriş Kablolarını Ters Bağlayıp Sayacın Geri Dönmesini Sağlayarak Kaçak Elektrik Kullanan Sanık - Eylemin Aynı Zamanda Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçunu da Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2007/9528MÜHÜR BOZMA ( Oto Tamir İşyerinin Verilen Süre İçerisinde Sanayi Sitesine Taşınmaması Nedeniyle Mühürlendiği - Mühür Bozulup Faaliyete Devam Edildiğinden Eylemin Oluştuğu )
Y4.CDE. 2002/3776MÜHÜR BOZMA ( Öngörülen Para Cezasının Misli Arttırıma Tabi Olmadığı - Fazla Para Cezasına Hükmolunamayacağı )
Y11.CDE. 2016/219MÜHÜR BOZMA ( Özelleşitirmeden Sonra Şirket Görevlileri Tarafından Konulan Mühür Kırılarak Elektrik Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunun Yasal Unsurlarını Oluşturmadığı - Kaçak Elektrik Kullanma )
Y4.CDE. 2000/7237MÜHÜR BOZMA ( Para Cezasının Hesaplanmasında Elde Edilen Tutarın Suç Tarihine Göre Yasadaki Alt Sınırdan Az Olamaması )
Y4.CDE. 2002/2899MÜHÜR BOZMA ( Sağlık Bakanlığınca Vurulan Mührün Bozulmasının Suç Oluşturması )
YCGKE. 2012/5-1276MÜHÜR BOZMA ( Sanığa Ait İşletmenin Belediye Görevlilerince Mühürlendiği - Belediye Başkanlığının Suçtan Zarar Gören Konumunda Olduğu/Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/25398MÜHÜR BOZMA ( Sanığa Bilirkişi Tarafından Normal Tarifeye Göre Hesaplanan Cezasız Kaçak Kullanım Bedelini Ödeyerek Şikayetçi Kurumun Zararını Gidermesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine Dair Bildirimde Bulunularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Hususunun Değerlendirme Zorunluluğunun Bulunduğu )
YCGKE. 2012/5-1591MÜHÜR BOZMA ( Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmeden Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı - İstinabe Talep Yazısında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması İhtimaline Binaen Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi İstenildiği/Ancak Bu Sanığa Bu Hakkın Tanınmadığı )
Y4.CDE. 2007/8737MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Adli İşyerini Önceki İşleticisinden Mühürsüz Olara Devraldığını Devirden Önceki Mühürlemeden Haberinin Olmadığını Savunması - Fiilen Mühürleme Olup Olmadığı Olumuş ise Mühürleme Tutanağındaki Tutanak Düzenleyicileri de Dinlenlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2012/5-1277MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlk İlamın Tarihi İle Suç Tarihi Dikkate Alındığında İlamın Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y11.CDE. 2015/6421MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Beraatine İlişkin Yargıtay Ceza Dairesinin İlâmı İle Eyleminin Suç Olmadığının Sabit Olduğu Cihetle Ödemiş Olduğu Para Cezasının Kendisine İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/13400MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Evde Kiracı Olarak Oturduğunu Suçu İşlemediğini Belirterek İleterek Kira Sözleşmesini İbraz Ettiği - Mühürleme Tutanağını Düzenleyen Tutanak Mümzileriyle Kiraya Veren Olarak Adı Geçen Kişinin Tanık Sıfatıyla Dinleneceği )
Y4.CDE. 2007/6517MÜHÜR BOZMA ( Sanığın İnşaat Mahallinde Herhagi Bir Mühürleme Bulunmadığını Belirtmesi Karşısında Tutanak Düzenleyicilerin de Beyanı Alınarak Sanığın Durumunun Tayini Gereği - Suçun Oluşması İçin Yapı Tadil Tutanağının Mahalle Muhtarına Tebliği Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2007/2475MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Katılan Kurum Tarafından Borç Nedeniyle Mühürlenen Sayacın Mührünü Kırmak Suretiyle Elektrik Kullanması Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y5.CDE. 2012/1312MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Lokantada İki Ay Çalıştığını ve Başka Müdürler de Olduğunu Belirttiği - Mühürleme Tarihi İle Sanığın Müdür Olarak Çalışmaya Başladığı Tarih Arasında Sorumlu Müdürün Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2014/7472MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Mührü Bozan ve İşyerini Çalıştıran Kişinin Üvey Annesi Olduğunu Beyan Ettiği - Mahallinde Zabıta Vasıtasıyla Araştırma Yapılarak Suça Konu Tutanakların Düzenlendiği İşyerini Mühürleme ve Fek Tarihleri İtibariyle Fiilen Kimin İşlettiğinin Tespit Edileceği )
Y11.CDE. 2012/11487MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Mührü Bozmadığına İşyerinde Lüzumsuz Eşyaların Kaldığına Dair Savunması Dikkate Alındığında İlk Tutanak Düzenlendiği Sırada İşyerinde Bulunan Eşyaların Ne Kadarının İşyerinde Bulunmadığı Hususlarının Tespit Edileceği )
Y4.CDE. 2003/12056MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Mühürlemeden Bilgisi Olduğuna Göre Ortağı Olduğunu Bildirdiği Şirketin Sorumlu Müdürü Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Mühürün Sanığın İsteğiyle Bozulduğunun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2012/8827MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Ruhsatının Bulunmaması Sebebiyle Katılan Belediye Görevlileri Tarafından Mühürlenen İşyerinde Faaliyete Devam Ettiği - 2. Denetimde Sanığın Mührü Bozarak Faaliyetine Devam Ettiğinin Tespit Edildiği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y4.CDE. 2002/5641MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Sayaç Çalışır Durumda iken Mührü Bozduğunun Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/887MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Sayaç Çalışır Durumda iken Mührü Bozduğunun Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2002/890MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Su Sayacını Bozup Çalışmasını Engelleyerek Kaçak Su Kullandığının Saptanması )
Y2.CDE. 2013/6629MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Tüketim Değerlerinin Dengesiz Olduğunun Bildirildiği - Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı/Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulacağı )
Y5.CDE. 2011/12853MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Davranışları Nedeniyle Cezasından İndirim Yapıldığı/Sabıkası da Bulunmadığı - Dosyada Bulunmayan Bazı Mahkeme Kayıtlarına Dayanarak Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaat Oluşmadığından Bahisle HAGB Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2002/8591MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Yöntemine Uygun Olarak İşyerine Konulan Mührü Birden Çok Bozması )
Y5.CDE. 2011/13220MÜHÜR BOZMA ( Sanık Hakkında Tüm Dava Dosyalarının Getirtileceği - İddianame Tarihlerine Göre Hukuki Kesintinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirleneceği/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı )
Y21.CDE. 2015/12722MÜHÜR BOZMA ( Sanıkların Savunmalarında İnşaat Faaliyetinin Eksikliklerin Giderilmesine ve Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesine Yönelik Olup Bunun Dışında Herhangi Bir Çalışma Yapılmadığını Söylemeleri İle Dosya Kapsamında Sanıkların Savunmasının Aksini Kanıtlayan Her Türlü Kuşkudan Uzak Kesin ve İnandırıcı Delillerin Bulunmaması Karşısında Sanıkların Beraatine Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2011/14045MÜHÜR BOZMA ( Sayacın Mühürlenmesinden Sonra Yapılan Kontrolde Kofradan Ayrı Bir Hat Çekerek Kesilen Elektriğin Kullanılmaya Devam Edildiği - Fiilen Mühür Bozulmasa Bile Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranma Eyleminde Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2002/2465MÜHÜR BOZMA ( Sayaç Çalışır Durumdayken/Su Alınması - Hırsızlık Suçuna İlişkin Hükmün Uygulanmayacağı/TCK. 274/1. Maddesinin Uygulanacağı )
Y4.CDE. 2007/2274MÜHÜR BOZMA ( Seçimlik Olarak Para Cezası da Öngörüldüğünden Hangi Cezanın Tercih Edildiği Açıklanıp İlgili Tüm Hükümler Uygulanarak Lehe Olan Hükmün Belirleneceği )
Y4.CDE. 2000/1657MÜHÜR BOZMA ( Suç Tarihinin Mührün Bozulduğu Tarih Olması )
Y4.CDE. 2003/3329MÜHÜR BOZMA ( Suçlarına İlişkin Davalara Kamu İdarelerinin Katılabileceğinin Kabulü Gereği - Orman İdaresinin Mühür Bozma Suçuna İlişkin Davaya Katılma İsteminin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.CDE. 2007/11814MÜHÜR BOZMA ( Suçlarına İlişkin Olarak Düzenlenen 5237 S. TCY'nın 203. Md.sinde Seçimlik Olarak Hapis ve Adli Para Cezasının Öngörüldüğü )
Y4.CDE. 2005/11645MÜHÜR BOZMA ( Suçunda Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Bu Duruşmanın Sanık Lehine Olup Olmadığı Hususunun Tartışılmamasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2009/14MÜHÜR BOZMA ( Suçundan Açılan Davada Mahkemenin Görevi Usul İşleminin Yapıldığı Tarih Gözetilerek Belirleneceği - Sulh Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı Yapılan İtirazı İddianame Tarihine Göre Görevli Olan Asliye Ceza Mahkemesinin Karara Bağlayamayacağı )
Y2.CDE. 2013/2583MÜHÜR BOZMA ( Tarımsal Sulama Amaçlı Kullanılan Sayacın Mühürlerinin Bozuk Olduğu/Enerji Hırsızlığı - Suç Tarihinden Sonra Tüketimde Bariz Bir Artma Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y4.CDE. 2007/6116MÜHÜR BOZMA ( Tesisin Faaliyetine Mühürlemeden Sonra Devam Edilip Edilmediğinin Saptanacağı - Şirketin Sorumlu Müdürü Olan Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y4.CDE. 1999/1380MÜHÜR BOZMA ( Ticaret Sicili Yazısında Şirketin Yasal Temsilcilerinin Adlarının Belirtilmesi ve Suç Tarihinde Sanığın Şirketi Temsile Yetkili Olmaması )
YCGKE. 2014/5-438MÜHÜR BOZMA ( Tutanağa Konu Aynı Yere Dair Birden Çok Mühürleme İşlemi Yapıldığının Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında Aynı İşyerine Dair Olmak Üzere Mühür Bozma Suçundan Açılan Kamu Davalarına Dair Dosyalar Tespit Edilip Ayrıca Sanığın Adli Sicil Kaydına Konu İlamlarla İlgili Dosyalar Getirildikten ve Bu Dosyalarda Bulunan Mühürleme Mühür Bozma Tutanakları İddianame Gerekçeli Karar ve Suça Esas Belgelerin Onaylı Örnekleri Temin Edildikten Sonra Eylemin Aynı Yerle İlgili Olup Olmadığı ve Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
Y4.CDE. 2002/8317MÜHÜR BOZMA ( Tutanak Düzenleyen Görevlilerin Su Vanasını Aparat Denilen Aletle Kapatarak Suyun Akışını Engellediklerini ve Mühürleme Yapmadıklarını Açıklaması )
Y7.CDE. 2013/11377MÜHÜR BOZMA (Epdk Denetçileri Tarafından Yapılan Denetim Esnasında Mühürler Devre Dışı Bırakılmak Suretiyle İstasyonun Aktif Olarak Kullanıldığının Tespit Edildiği - Atılı Suçu Zincirleme Şekilde İşlediği Gözetilmeden Sanık Hakkında İki Ayrı Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y5.CDE. 2011/8978MÜHÜR BOZMA (Sanığın Cezalandırılmasını Talep Eden Müştekinin İsteminin Kamu Davasına Katılma İradesi Olduğu Gözetilip Bu Konu Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmemesi İsabetsiz İse de Kararı Temyiz Etmediğinden Bozma Sebebi Olmayacağı)
Y21.CDE. 2015/6239MÜHÜR BOZMA (Sanığın Suça Konu Yerde 2007 Yılı İçerisinde 6-7 Ay Faaliyet Gösterdiğinin Anlaşılması Karşısında Tahliye Belgesinin Sanığa Gösterilip Sorularak Gerektiği Takdirde Belge Aslının Temin Edilip İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığını Tespitine Yönelik Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
Y11.CDE. 2012/11051MÜHÜR BOZMA (Suç Tarihlerinin Farklı Olduğunun Müdafii Tarafından Savunulup Mevcut Dosyayla Birleştirilen Aynı Mahkemenin Kovuşturma Dosyasının İddianamesinin İleriki Bir Tarihli Olması Eylemlerin Bir Bütün Halinde Zincirleme Olarak Mühür Bozma Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağının Tespiti Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/363MÜHÜR BOZMA (Suça Konu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağından Önceki Son Mühürleme İşleminin Hangi Tarihte Yapıldığı Araştırılıp Varsa Buna Dair Tutanağının Getirtilip İncelenmesi Son Mühürleme Tutanağının Adına Tanzim Edildiği Kişinin Sanık Dışında Bir Kişi Olması Halinde Bu Şahsın Olaya Dair Beyanlarının Alınması ve Mühürleme Tarihinde Tutanağa Konu Adreste Kimin Faaliyet Gösterdiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y4.CDE. 2008/1646MÜHÜR BOZMA / FEKKİ ( İnşaatın Taşeron Olan Tanığa Yaptırılması - Tanık Hakkında Sözkonusu Suçtan Suç Duyurusunda Bulunulması ve Hakkında Açılacak Kamu Davasının Bu Dava İle Birleştirilerek Yapılacak Yargılama Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/6926MÜHÜR BOZMA EYLEMİ ( Sanığı Yükletilen Eylemin Doğru Olarak Nitelendirildiği ve Yasada Öngörülen Suç Tipine Uyduğu - Hapis Cezası Paraya Çevrilirken Yanlış Hesap Sonucu Meblağ ( 825 ) YTL Yerine Eksik Belirlenmiş İse de Bu Yanılgının Sanığa Kazandırmış Hak Sağlamayacağı ve Bu Eksikliğin İnfaz Aşamasında Giderilebileceği )
Y4.CDE. 2006/3634MÜHÜR BOZMA SUÇU ( 5237 Sayılı TCK'nun Seçenekli Ceza Öngördüğü - Para Cezası Sanık Lehine Olduğu Halde Gerekçeleri Açıklanmadan Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaya Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2006/8665MÜHÜR BOZMA SUÇU ( 5560 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Önce Adli Para Cezası Olarak Belirlenecek Ceza Miktarı Hapis Cezasında Olduğu Gibi 180 Gün Değil 5237 Sayılı TCY 'nın 52/1 Md Sinde Belirtildiği Gibi 5 Gün Olduğu )
Y2.CDE. 2012/26267MÜHÜR BOZMA SUÇU ( 6352 S.K. İle Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçu İle İlgili Düzenleme Yapıldığı/Mühür Bozma Suçu İle İlgili Yapılmadığı - Her İki Suçtan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği/Bütün Olarak Karşılıksız Yararlanma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y2.CDE. 2013/29394MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Abonesiz Kullanım Nedeniyle Kaçak Elektrik Tespit Tutanağı Bulunduğu Ancak Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlendiğine Dair Tutanak Bulunmadığı - Suçun Oluşumu İçin Sayaçtaki Bakanlık Mühürlerinin Değil Katılan Kurum Tarafından Konulan Mührün Esas Alınacağı/Sanığın Beraati Gerektiği )
Y5.CDE. 2012/2105MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Adli Para Cezaları İçin Mükerrirlere Özgü Bir İnfaz Rejimi Öngörülmemesine Rağmen Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2012/2748MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Adli Para Cezasının Seçimlik Ceza Olarak Öngörüldüğü Suçlarda Bu Cezaya Dair Gün Biriminin Alt Sınırının O Suç Tanımındaki Hapis Cezasının Alt Sınırından Az Üst Sınırının da Hapis Cezasının Üst Sınırından Fazla Olamayacağı )
Y13.CDE. 2015/3898MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme Güvencesinin Özelleştirme Sebebiyle Sona Erdiği Bu Sebeple Sanığa Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Unsurları Oluşmadığı Gözetilmeden Sanığın Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/4226MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme Güvencesinin Özelleştirme Sebebiyle Sona Erdiği Bu Sebeple Sanığa Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Unsurları Oluşmadığı Gözetilmeden Sanığın Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2015/4600MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme Güvencesinin Özelleştirme Sebebiyle Sona Erdiği Bu Sebeple Sanığa Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Unsurları Oluşmadığı Gözetilmeden Sanığın Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2014/7260MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Unsurları Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2013/20133MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Apartman Yöneticiliğinin Sanık Olarak Gösterildiği - Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olamayacağı )
Y11.CDE. 2016/1074MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Asliye Ceza Mahkemesi Dosyaları Arasında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Zincirleme Şekilde İşlenen Mühür Bozma Eylemleri Sebebiyle Tayin Edilecek Cezadan Kesinleşmiş Önceki Cezanın Mahsup Edilmesi Suretiyle Sanığın Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2015/16989MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. Md. Uyarınca Kamu Davasına Katılma Üzerine Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Vekili Bulunan Katılan Lehine Tarifenin İkinci Kısım İkinci Bölümünde Belirlenen Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletileceği )
YCGKE. 2011/5-721MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bayilik Lisansının Alınmasıyla Konulan Mühür Hukuken Geçersiz Hale Geleceğinden Bunun Sökülerek Akaryakıt Pompalarından Satışa Devam Edilmesi Eyleminin Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Etme Olarak Değerlendirilemeyeceği ve Mühür Bozma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y4.CDE. 2000/1659MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Belediye Başkanlığının Eylemden Doğrudan Zarar Görmesi-Davaya Katılma İsteğinin Kabulünün Gerekmesi )
Y5.CDE. 2011/9958MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Borcundan Dolayı Mühürlenen Sayaçtaki Mührü Bozarak Elektrik Kullanıldığı İddiası İle - Olay Tarihinde Evde Kim ya da Kimlerin Oturduğu Hususu Etraflıca Araştırılıp Tutanak Tanıklarının da Olaya Dair Bilgi ve Görgülerinin Tespitiyle Sanığın Hukuksal Durumunun Takdiri Gerektiği )
Y2.CDE. 2013/10022MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suç Yönünden Mahkemece Mükerrer Karar Verilmesini Engellemek Açısından Diğer Dava Dosyası İncelenerek Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirleneceği - Kesinleşmemiş İse Eldeki Dosya ile Birleştirileceğinin Kabulü )
Y4.CDE. 2000/6349MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Bu Suçla İlgili Olarak Türk Ceza Kanununda Öngörülen Para Cezasının Alt Sınırının Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Misil Artırımına Konu Olamaması )
YCGKE. 1992/4-176MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Cezalandırılması İstenilen Fiile Haklı Çıkarı Zedelenen Kişinin Ceza Koğuşturmasında Suçtan Zarar Gören Kimse Olması )
YCGKE. 2014/2-455MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Dağıtım Lisansına Sahip Özel Şirket Tarafından Konulan Mührün Bozulması - EPDK Tarafından Çıkarılan Yönetmeliklerle Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişilere Mühürleme Yetkisi Verildiği/Yetkiye Dayanılarak Konulan Mührün Yetkili Makam Emriyle Konulduğu ve Mührün Kaldırılması Kamu Güvenini Zedeleyeceği - Atılı Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2007/12283MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Elektrik Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Sayacın Mühürlenmesi - Sanığın Mührün Bozulduğunu Bilmesine Rağmen Sayaçtan Geçirilmek Suretiyle Elektrik Kullanmaya Devam Etmesi )
Y21.CDE. 2016/10542MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmaksızın Tespiti Amacıyla Mühürleme Tutanağının Aslı veya Onaylı Örneğinin İlgili Kurumdan Getirtilerek İncelenmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Taktir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2013/24645MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Gerçekleşmesi İçin Önceden Yapılmış Usulüne Uygun Mühürleme İşleminin Bulunması Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3219MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hakkında Elektrik Hırsızlığı ve Mühür Bozma Suçlarından Beraat Kararı Verilen Sanığın Kaçak Kullanım Bedelini Ödediğinden Karşılıksız Yararlanma Suçundan Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - Kurumdan Suç Tarihi Öncesine Ait Mühürleme Tutanakları Sorularak Varsa Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/10199MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü - Hapis Cezasının Tercih Edilmesine Neden Olan Hukuki Gerekçelerin Açıklanacağı )
Y5.CDE. 2012/223MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hırsızlık Suçuna Dönüşmesinin Mümkün Olmadığı/5271 S.K. Md. 226'da Yer Alan Suç Niteliğinin Değişmesi Hükümlerinin Uygulanamayacağı - Bu Suçla İlgili Usulüne Uygun İddianameyle Kamu Davasının Açılması Sağlanmadan Yargılama Yapılamayacağı )
Y13.CDE. 2013/34482MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hükme Esas Alınan Tutanakta Sayacın Suç Tarihinden Önce Kurum Mührüyle Mühürlendiğine Dair Mühür Numarasıyla Mühürleme Tarihinin Bulunmadığının Anlaşıldığı - Söz Konusu Eksikliğin Neden Kaynaklandığının İlgili Kurumdan Sorularak Varsa Gerekli Belgelerin Temin Edilmesinin Ardından Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2011/806MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hükmedilen Beş Ay Hapis Cezasının Beş Ay Süreyle Kıraathanelere Gitmekten Yasaklanma Cezasına Çevrilmesine Karar Verilmiş İse de Sanık Aleyhine Temyiz Bulunmadığından Bozma Yapılamayacağı )
Y2.CDE. 2014/1351MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - "Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmemesi Nedeniyle" Biçimindeki Yetersiz ve Yasal Olmayan Gerekçeyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.CDE. 2013/25016MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşleyip İşlemeyeceği Hususundaki Kanaat İle Mühür Bozmak Suçundan Hükmolunan Cezanın Tür ve Süresine Göre Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/4114MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Nihai Bir Karar Olmadığı/Hüküm Niteliği Bulunmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Kararına Konu Olmayacağı - Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddi/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı/Koşullu Düşme Kararı )
Y4.CDE. 1997/7468MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İki Dava Birleştirilerek Kanıtların Öyle Değerlendirilmesi )
Y4.CDE. 2009/18095MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Mühür Bozma Suçu İle Farklı Konulara Dair Olduğu - Ruhsatsız Olduğu İçin Mühürlenen İnşaatın Mührünü Bozarak Devam Eden Sanığın İçtima Gereği Bu Suçtan da Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2008/30529MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İşlendiği Sonucuna Varılması Durumunda Cezalandırılması Yerine Sanığın Elektrik Hırsızlığı Suçundan Beraatine ve Mühür Bozma Suçundan Suç Duyurusunda Bulunulmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.CDE. 2003/736MÜHÜR BOZMA SUÇU ( İşyerindeki Makinlerin Mühürlenmesinden Sonra İşçilerin Elleriyle Kömür Torbalama İşine Devam Etmeleri )
Y21.CDE. 2016/9970MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kaçak Elektrik Kullandığı Tespit Edilen Hükümlüye Ait Sayacın Önceden Mühürlenmiş Olduğuna Dair Tutanak Bulunmadığından Eylemin Mühür Bozma Suçunu Oluşturmayacağı )
Y13.CDE. 2013/21529MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kaçak Elektrik Kullanımı Tespit Edilmesi Sonucu Mühürleme Protokolü Sayaç Kapağı ve Pano Kapağı Plastik Mühürlerle Mühürlenip Sanığın İmzasına Tebliğ Edildiği - Sanığın Mühür Bozma Suçundan Mahkumiyeti Yerine Beraatine Kararı Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.CDE. 2017/4905MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kaçak Elektrik Tespit Tutanağına Göre Sayacın Nötr Harici Hat Çekilerek Evin İçindeki Sigorta Yardımıyla Kontrol Edilerek İstenildiği Zaman Sayaçtan İstenildiği Zaman Kaçak Elektrik Kullanıldığının Tespit Edildiğinin ve Dosya İçerisindeki Mühürleme Tutanağının Onaylı Suretinden Tutanakta Belirtilen Sayacın 06.10.2003 Tarihinde Mühürlendiğinin Böylece Mühürlü Sayacın Devre Dışı Bırakılarak Atılı Mühür Bozma Suçunun Sübut Bulduğu )
Y13.CDE. 2015/2843MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kaçak İtiraz Komisyonu Kararında Suça Konu Sayacın Gövde Kapağının Açılmış Olduğunun Belirtildiği - Belirtilen Madencilik Şirketleri Arasında Düzenlenen Rödevans Sözleşmesinin Yapılması ve Sanık Beyanı Karşısında Sanığın Üzerine Atılı Suçun Sübuta Ermediği/Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2012/17815MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar Arasında Yer Aldığı - Eylemin Meydana Getirdiği Bir Zarardan Söz Edilemeyeceği/Yalnızca Zararın Giderilmediği Gerekçesi İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmamasına Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2011/8519MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kanun Maddesindeki Cezanın Alt ve Üst Sınırları Arasında Takdir Hakkının Kullanılması Zorunluluğuna Uyulması Gereği - Yasadaki İfadeleri Aynen Tekrar Ederek Temel Cezanın Hapis ve Asgari Hadden Uzaklaşılarak Cezanın Belirlenemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/20691MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kanunda Gösterilen Objektif ve Subjektif Koşullar Değerlendirilmeksizin Dosya İçeriğine Uymayan Biçimde Yalnızca Zararın Karşılanmadığı Gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/10419MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Kapak Mührünü Kopartarak Ölçü Dışı Kaçak Elektrik Kullanmak - Mühre Fiilen Dokunulmaksızın Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranışın Bile Mühür Bozma Suçunun Oluşacağı )
Y13.CDE. 2015/3583MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Katılan Kurumdan Sayacın Mühürlendiğine Dair Evrakın Aslı ya da Onaylı Fotokopisinin Sorulacağı - Gönderildiği Taktirde Elektrik Dağıtım Şirketinin Özelleştirme Tarihi İlgili Kurumdan Sorulacağı/Tutanak Tarihi Özelleştirme Tarihinden Sonra İse Sanığın Beraatine Özelleştirme Tarihinden Önce İse Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/5788MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Katılan Kurumun Maddi Bir Zararının Olmadığı - Katılan Kurumun Cevabi Yazısına Göre Sanığın Kurum Zararını Tazmin Ettiği/Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen ve Hukuka Aykırı Gerekçe ile Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y13.CDE. 2013/22974MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranılarak Kaçak Elektrik Kullanılması Nedeniyle Mühür Bozma Suçu Oluştuğu - Film Kullanarak Sayaç Diskini Engellemek Suretiyle Elektrik Kullanma )
Y11.CDE. 2014/21912MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühür Bozma Tutanağına Konu Mühürleme İşlemini Gerçekleştiren Katılan Şirketin Mühürleme Tarihinden Önce Özelleştirildiği - Lisans Sahibi Özel Şirket Görevlileri Tarafından Yapılan Mühürleme İşlemine Aykırı Davranışta "Mühür Bozma" Suçunun Unsurları Oluşmayacağı )
Y11.CDE. 2014/6928MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme İşlemini Gerçekleştiren Şirketin Mühürleme Tarihinden Önce Özelleştirildiği - Lisans Sahibi Özel Şirket Görevlileri Tarafından Yapılan Mühürleme İşlemine Aykırı Davranışta Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y4.CDE. 1994/5394MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme İşleminin Yasaya Uygun Olması Mecburiyeti )
Y21.CDE. 2016/9968MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme Tutanağı Bulunmadığı ve Tutanağın Suçun Sübutuna Mutlak Surette Etki Eden Delil Olduğu Gerekçesi İle İddianamenin İadesine Karar Verildiği/Suça Konu Su Sayacında Elektronik Ortamda Su Kesme İşlemi Yapıldığı Mühürleme Tutanağı Düzenlenmediği Anlaşılmakla Dosyaya Eklenebilecek Bir Mühürleme Tutanağı Bulunmadığı Gibi Mevcut Olsa Dahi Mühürleme Tutanağının Sanığa Tebliğinin Suçun Oluşması İçin Gerekli Olmadığından Mevcut Delillerin Mahkemesince Değerlendirileceği )
Y5.CDE. 2011/10289MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme Tutanağı İle Yapı Tatil Tutanağının Aslı veya Onaylı Örneklerinin Getirtileceği - Tutanak Düzenleyicisi Tanıkların Dinleneceği/Sanığın Savunmasında İleri Sürdüğü Davaya Konu Yer İçin Ruhsat Alınıp Alınmadığının Hususunun Araştırılacağı )
Y2.CDE. 2013/17574MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme Tutanağından Sayacın Mühürlendiğinin Anlaşıldığı/İddianameye Konu Kaçak Elektrik Tespit Tutanağının Düzenlendiği - Sanığın Suçu İşlediğinin Kabulü Gereği/Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y21.CDE. 2015/12521MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme Tutanağından Sonra Bu Mührün Bozulduğuna Dair Tutanak İle Varsa Bu Tarihten Sonraki Fek ve Mühürleme Tutanaklarının Tamamının Aslı veya Onaylı Suretlerinin Dosya Arasına Getirtilmesi/Mühürleme ve Fek Tutanaklarını Düzenleyen Görevliler Tanık Sıfatıyla Dinlendikten Sonra Eylemlerin Zincirleme Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8867MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürleme Tutanaklarında İmzası Bulunan Şahsın Dinlenilerek Eylemin Ne Suretle Gerçekleştiği Kim ya da Kimlerden Talimat Aldığı Belirlenerek Sanığın Suç Tarihinde Şirket Temsilcisi Olduğu da Gözetilerek Hüküm Kurulacağı )
Y4.CDE. 2014/9967MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlemeden Sonra Hangi Tarihte Yeniden İnşaata Başladığı ve İnşaatı Bitirdiğinin Sorulması ve Bilirkişiden Suça Konu Binanın Yapımına Ne Zaman Başlanıp Bitirildiği Konusunda Ek Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu Tarihin Saptanmaya Çalışılması Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/18767MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlemeyi Yapan Kurum Personelinin Kamu Görevlisi mi Yoksa Özel Hukuk Tüzel Kişisi Çalışanı mı Olduğunun Tespiti İle Sonuca Gidileceği - Kamu Görevlisi Statüsü Bulunmayan Özel Şirket Görevlilerince Yapılacak Mühürlemelerin İhlali Durumunda Anılan Suçun Oluşmayacağı )
Y21.CDE. 2016/11247MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlemeyi Yapan Kurumun Mührün Bozulduğu Tarihte Özelleştirilmiş Olmasının Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmadığı - Mühürleme Tutanağının Düzenlendiği Tarihte Mühürlemeyi Yapan Şirketin Henüz Özelleştirilmediği Anlaşılmakla Kanun Yararına Bozma İstemine Atfen Düzenlenen İhbarnamedeki İstemin Yerinde Görülmediği )
Y4.CDE. 2013/42206MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mühürlenen İnşaata Devam Edildiğinin Belirlenmesi/Tutanağın Sanığın Yapı Yerinde Bulunmadığından Yapı Yerine Asılıp Bir Suretinin Muhtara Bırakılması - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/3215MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Mükerrer Kabul Edilen Dava Dosyası Getirtilip İncelenerek Dosyada Bulunan Tutanaklarda Her Tespitten Sonra Tekrar Mühürleme İşleminin Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Son Mühürleme İşleminin Hangi Tarihte Yapıldığı Belirlenip ve İlgili Tutanaklar da Dosya Arasına Konularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2009/20766MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Olağan Yasa Yolu Olan Temyiz Yolu Sırasında İleri Sürülebilen Yasaya Aykırılıkların Tamamı ve Yasa Yararına Bozma Dolayısıyla Dile Getirilemeyeceği )
YCGKE. 2015/2-228MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Oluşabilmesi İçin Mühürleme Yetkisinin Kanunla Verilmesi Zorunlu Olup Mühürlemeyi Yapan Şirkete Kanunla Böyle Bir Yetki Verilmediğinden Mühür Bozma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8465MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Özel Şirketler Tarafından Konulmuş Mühürlerin Mühür Bozma Suçunun Konusunu Oluşturmayacağı - Sanığa Elektrik Dağıtım Hizmeti Sunan Şirketin Tamamen Özelleştirildiği ve Sanığın Kullandığı Panoda Yer Alan Mührün de Suç Tarihinde Özel Şirket Uhdesinde Olduğu Gözetileceği/Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2000/3591MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Ruhsatsız Olan İnşaatı Mühürleyen Belediyenin Mührünü Bozma Eylemi )
Y11.CDE. 2016/1516MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Ruhsatsız Olarak İşletilen İşyerinin Mühürlenmesi Sonrasında Faaliyetlerine Devam Ettiği - Eksik İnceleme/Mühürleme İşlemini Yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Söz Konusu Yere Dair Mühürleme Yetkisinin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - Kısa Süreli Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfaz Edileceğinin Sanığa İhtarının İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2016/1360MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Ruhsatsız Olarak İşletilen Suça Konu Yerin Mühürlenmeye Hazır Hale Getirilmesi İçin Muhataplara Tebligat Yapıldığı/Ruhsat Başvurusunun Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanaklarından Sonra Yapıldığı– Zincirleme Suç/Sanığın Üzerine Atılı Mühür Bozma Suçundan Eylemin Farklı Tarihlerde Birden Fazla Kez Gerçekleştirildiği )
Y5.CDE. 2014/1366MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Ruhsatsız Otopark İşletmekten Faaliyetten Men Edilerek Mühürlenen Otoparkın Faaliyete Devam Ettiği - Sanığın Mühürlendikten Sonra Otoparkta Bir Daha Faaliyette Bulunmadığını Beyan Ettiği/Mühürleme Ve Mühür Bozma Tutanaklarında Sanığın İşçisnin İmzasının Bulunması Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Bakımından İşçi İle Zabıt Mümzilerinin İfadelerine Başvurulacağı )
Y21.CDE. 2015/11740MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığa Ait İşletmenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmesi Yönündeki İşlemin Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle İptal Edildiği - Mühürleme İşleminin Hukuki Dayanağının Bulunmadığı Cihetle Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanığın Beraati Yerine Mahkumiyetine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/31070MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığa Şikayetçi Kurumun Bilirkişi Tarafından Tespit Edilecek Zararını Gidermesi Halinde Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği Hususunda Bildirimde Bulunulduktan Sonra Yasal Sürenin Geçmesi Sebebiyle Sanığa Makul Bir Süre de Tanınıp Bu Süre Beklenilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayininin Gerekli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2012/376MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Adli Sicil Kaydında da Mühür Bozma Suçuna İlişkin Kayıt Bulunduğu - Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı/Dava Mükerrer Olarak Açılmışsa Reddi Gerektiği )
Y22.CDE. 2015/22398MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Hukuka Uygun Her Türlü Kuşkudan Uzak Savunmasının Aksini Kanıtlayan Kesin Yeterli ve İnandırıcı Deliller Gösterilmeden Yetersiz Gerekçe İle Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/13268MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Aynı Nitelikteki Suçtan Dolayı Mahkumiyeti Olduğu - Hakimin Takdir Hakkını Kullanarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmamasına Karar Vermesinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y11.CDE. 2016/12672MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Belirtilen Fiillerinin Mühür Bozma Olmayıp Daha Eski Tarihli Mühür Bozma Fiillerinden Sonra Yeni Bir Mühürleme Olmadan Aynı İşyerini Çalıştırmaya Devam Etmesinden İbaret Bulunduğundan Suç Oluşturmadığı - Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1995/6017MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Birden Çok Eylemi Arasında Teselsül Durumunun Araştırılması )
Y2.CDE. 2007/6034MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Borç Nedeniyle Kesilen Elektriği Sayaca Müdahale Etmeden Hat Başında Bulunan Kesicideki Mührü Kırmak Suretiyle Yeniden Bağladığı ve Kullanılan Enerjinin Sayaçtan Geçmesi Nedeniyle Oluştuğu )
Y21.CDE. 2015/12905MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Dava Konusu Mühürleme İşlemine Konu Sayacın Bulunduğu Evde Oturmadığı - Sözkonusu Mühürleme İşlemine Muhatap Tutulmadığının Anlaşıldığı/Sanığın Üzerine Atılı Mühür Bozma Suçunu İşlediğine İlişkin Mahkumiyetine Yeterli Delillerin Neler Olduğu Karar Yerinde Açıklanıp Gösterilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
Y12.CDE. 2017/912MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılmasını İsteyip İstemediğine Yönelik Bir Beyanının Bulunmadığı - İtirazın Kabulüne Dair Kararda Mühür Bozma Suçu Yönünden Sanığa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesini Kabul Edip Etmediğinin Sorulmaması Sebebiyle Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y5.CDE. 2012/1334MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İddianameden Önceki Fiilleri Nedeniyle Sonuçlanmış ve Kesinleşmiş Bir Dava Bulunmadığı - Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı/Cezada Artırım Yapıldıktan Sonra Kesinleşen Dosyada Verilen Cezanın Bu Cezadan Mahsup Edileceği )
Y4.CDE. 1991/5082MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İşlediği Birden Çok Eylem Arasında Teselsül Durumunun Araştırılması Mecburiyeti )
Y5.CDE. 2011/13437MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İşyerinde Suç Tarihlerinde Kiracı Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Sanığın Elektrik Faturalarını Düzenli Olarak Ödeyip Ödemediğinin Araştırılacağı )
Y5.CDE. 2012/1281MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın İşyerindeki Sayacın Elektrik Borcundan Dolayı Mühürlendiği/Ancak Mühür Bozularak Elektrik Kullanılmaya Devam Ettiği - Kurumca Daha Sonradan Mühür Bozma Tutanağı Düzenlendiği/Mühür Bozma Suçunun Gerçekleştiği )
Y4.CDE. 2003/19437MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Konutunda Bulunan ve Borç Nedeniyle Mühürlenen Elektrik Sayacındaki Mührün Her Ne Suretle ve Kim Tarafından Bozulduğunun Öneminin Bulunmayıp Sanıkça Elektrik Kullanılmaya Devam Edilmesi )
Y21.CDE. 2015/9866MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Mühür Bozma Suçundan Yargılandığı Davada HAGB Kararı Verildiği - Denetim Süresi İçinde Yeniden Suç İşlemesi Nedeniyle Hakkındaki Hükmün Açıklanması Sırasında Hükmolunan Cezanın Ertelenmesine Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2002/25570MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Önceki İşini Terkedip Vergi Mükellefi Olmaktan Çıkmasının Vergi İşlemlerini İlgilendiren Bir Husus Olup Mühür Bozma Suçunu Varlığını Etkilmemesi )
Y2.CDE. 2015/17000MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Sayaçsız Doğrudan Bağlantı İle Su Kullandığının Belirlendiği - Mührün Bozulduğunun ya da Tesisatın Suç Tarihlerinden Önce Mühürlendiğinin Anlaşılamadığı/Bu Hususun Katılan Kurumdan Sorularak Gerektiğinde Tutanak Mümzilerinin de Dinlenip Tesisatın Önceden Mühürlenip Mühürlenmediğinin Kesin Olarak Belirleneceği )
Y4.CDE. 2008/1787MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Sorumlu Müdürü ve Ortağı Olduğu Tic.Ltd.Şti.ne Ait LPG Dolum İstasyonunun Ruhsatı Bulunmaması Nedeniyle Mühürlenerek Yapılan Denetimlerde Birden Fazla Defa Mühürlerin Bozularak Faaliyete Devam Edildiği )
Y5.CDE. 2012/1266MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Soruşturma Aşamasında Borçtan Dolayı Kesilen Elektriği Açarak Kullanmaya Devam Ettiğini Belirttiği - Kovuşturma Aşamasında Mühürleme Tutanağında Adı Yazılı Kişi İle Birlikte Yaşadığını Belirttiği/Sanığın Beraatine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2012/3976MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Su Borcundan Dolayı Mühürlenen Sayaçtaki - Seçimlik Cezada Hapis Cezasına Hükmedilmişse Artık Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği/Karşı Temyiz Bulunmadığından Bozma Nedeni Sayılmayacağı )
Y21.CDE. 2016/11066MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Adli Sicil Kaydında Yer Alan Önceki Hükümlülüğünün Elektrik Hırsızlığına Dair Olması Sebebiyle Uyarlama Yargılamasına Tabi Olduğu - Bu Suçun Yeni TCK'da Yararlanma Suçu Olarak Düzenlendiği - Sanığın Elektrik Hırsızlığı Suçundan Dolayı Adli Sicil Kaydında Bulunan ve Tekerrüre Esas Alınan Sabıkasının Silinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılacağı/Tekerrür ve Temel Cezanın Belirlenmesindeki Ölçütlerin Değerlendirileceği )
Y5.CDE. 2011/9024MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanığın ve Diğer Tanıkların Binada Tanığın İşyerinin Olduğunu Doğruladığı - Bu Şahsın Kira Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı Hangi Tarihlerde İşyerini Kullandığı ve Bu Dönemin Tespit Tutanağının Düzenlendiği Tarihleri Kapsayıp Kapsamadığı Hususlarının Net Bir Şekilde Tespiti Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/6649MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında 5 Ay Hapis Cezasına Hükmedilmiş İse de Bu Dava İle İlgili Dosya İçinde Bir Belge ve Bilginin Bulunmadığı - UYAP Üzeride Yapılan İncelemede de Sanıkla İlgisinin Olmadığı Gözetilmeden Sanık Hakkında Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y2.CDE. 2016/3822MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Adli Sicil Kaydında Bulunan Sulh Ceza Mahkemesi'nin Kararına Konu Kasten Yaralama Suçundan Hükmolunan 5 Ay Hapis Cezasının Tekerrüre Esas Olduğunun Gözetileceği )
Y5.CDE. 2011/13233MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Aynı İş Yeri İle İlgili Başka Bir Tutanak Daha Düzenlendiği - Bu Tutanakla İlgili İddianame Tanzim Edilip Edilmediğinin Araştırılıp Sonucuna Göre Davaların Birleştirilmesinin ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y11.CDE. 2012/14397MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Aynı İşyeri İle İlgili Olarak 11 Ayrı Mühür Bozma Tutanağı Düzenlendiği - Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamelerin Düzenlendiği Tarihler Saptanarak Eylemlerin Ayrı veya Zincirleme Suç Niteliğinde Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y13.CDE. 2015/3467MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Aynı Suç Nedeniyle Başka Bir Dosyadan Yargılama Yapıldığı - Farklı Tarihlerde İşlenen Mühür Bozma Suçlarının Düzenlenen İlk İddianame Tarihine Kadar Zincirleme Şekilde Tek Mühür Bozma Suçunu Oluşturabileceği/Bahse Konu Dava Dosyasının ve Varsa Başka Yakın Tarihli Eylemlere Dair Dosyaların İnceleneceği )
Y21.CDE. 2015/12650MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Aynı Yere İlişkin Birden Çok Kez Mühürleme ve Mühür Bozma Tutanağı Düzenlendiği/UYAP Sorgulamasında Hakkında Birden Çok Dava Açıldığının ve Bir Kısmının Sonuçlandığının Tespit Edildiği - Sanık Hakkında Devam Eden ve Sonuçlanmış Dava Dosyalarının Uyap Sisteminden ve Güncel Adli Sicil Kaydından Araştırılarak Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3303MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Elektrik Enerjisi Hırsızlığı ve Mühür Bozma Suçlarından Dava Açıldığı/Bu Suçun Mührün Koruduğu Hukuki Değere Karşı ve Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Edilmesiyle İşlenen Bir Suç Olduğu - Elektrik Enerjisi Hırsızlığı Suçundan Bağımsız Olarak Düzenlendiği/Her İki Suçtan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği - Sanığın Eyleminin Bir Bütün Olarak Karşılıksız Yararlanma Suçunu Oluşturduğu Gerekçesiyle Karar Verilemeyeceği )
Y21.CDE. 2016/10025MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Fek Eylemi Sebebiyle Kamu Davası Açıldığı - Başka Herhangi Bir Fek Eyleminden İddianamede Bahsedilmediği/Sanığın Atılı Suçu Farklı Zamanlarda Birden Fazla Kez İşlediğinden Bahisle Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanmak Suretiyle ve Dosya Kapsamına Uymayan Gerekçe ile Sanık Hakkında Fazla Ceza Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 2011/12171MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanık Hakkında Soruşturması Devam Eden ve Açılan Tüm Dava Dosyalarının Getirtilip Yargılaması Süren Varsa Bu Dosyayla Birleştirilmesi Gerektiği - Buna Olanak Yoksa Sonucuna Göre Teselsül Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/13749MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sanıklar Hakkında Verilen Cezaların Ertelendiği - Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeden Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2014/6334MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sayacın 02/10/1985 Tarihinde Takılarak Elektrik Verme İşleminin Gerçekleştiğinin ve Kurşun Mühürle Mühürlenerek Kayıt İşlemi Yapıldığından Mühür Kayıtlarının Mevcut Olmadığının Belirtilmesi Karşısında Usulüne Uygun Mühürleme Belgesi Mevcut Olmadığından Sanığın Üzerine Atılı Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2014/2823MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sayaç Söküm Tutanağında Belirtilen ve Sayacı Sökülen Abonenin Kim Olduğu Aboneliği Belirtilen Adreste Tutanak Tarihinde Kimin Oturduğu Kesin Olarak Tespit Edilerek Bu Aboneye Ait Tüm Bilgi Belgelerle Suça Konu Sayaç Muayene Raporu Katılan Kurumdan İstenilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2002/16657MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Sayaçtaki Mührü Bozup Su Kullanılmasının Mühür Bozma Suçunu Oluşturduğu - Sayaçtaki Mühür Bozulmasına Rağmen Ne Kadar Su Kullanıldığı Sayaçtan Anlaşıldığına Göre Hırsızlık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
YCGKE. 2012/5-1393MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Seçenek Yaptırımın "Suç Konusunun Önem ve Değeri Suç Kastının Yoğunluğu Zararın ve Tehlikenin Ağırlığı Nazara Alınarak Takdiren" Denilmek Suretiyle Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y5.CDE. 2011/11704MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Sonradan Paraya Çevrilemeyeceği/Adli Para Cezasının Doğrudan Tayin ve Tespiti Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/9879MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Seçimlik Ceza Öngörüldüğü/Para Cezası Verilmesi Düşünülüyorsa Adli Para Cezasının Doğrudan Tayin ve Tespit Edileceği - Hapis Cezası Verilecekse Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası Dışındaki Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi Hususunun Tartışılacağı )
Y13.CDE. 2014/1451MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Su Saatinin Çekvalfini Kırmak Suretiyle Su Kullanma - Mahkemece Su Sayacının Mührü Kırılmış Olduğu Gözetilerek Sanığın Müdahale Ettiği Sayacın Olay Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği Katılan Kurumdan Sorulacağı/Var İse Mühürleme Tutanağı Getirtilerek Sanığın Hukuki Durumu Değerlendirileceği - Karşılıksız Yararlanma )
Y4.CDE. 2002/3207MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Su Sayacı Çalışır Durumda İken Mührü Bozarak Su Alan Sanığın Eylemi )
Y13.CDE. 2015/4244MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suç Tarihinde Suça Konu Yerde Kimin Faaliyet Gösterdiğinin Kesin Olarak Belirlenmesi İle Suça Konu İş Yerinin Suç Tarihinde Sanıktan Başkaca Kişilerin Sorumluluğu Altında Bulunduğunun Tespit Edilmesi Durumunda Suç Duyurusunda Bulunularak Kamu Davası Açılması/Dava Dosyalarının Birleştirilerek Yapılacak Yargılama Sonucunda Sanığın Hukuki Durumunun Tespiti Gerekirken Eksik İnceleme ve Araştırma Sonucu Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2011/621MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan Yasa Gereği Adli Para Cezasının Tercih Edilmesi ve Alt Sınırdan Uygulama Halinde 5 Gün Adli Para Cezasına Hükmedileceği )
Y21.CDE. 2016/10858MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suç Tarihinin Tespitinde Yanılgıya Düşülerek Eylemlerin Bölünmek Suretiyle Ayrı Ayrı Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sanıklardan Birinin Mahkumiyetine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Somut Delillerin Bulunmadığı Gözetilerek Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2014/35444MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suç Tutanaklarında Mühür Numarasının Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Suç Tarihlerinden Önce Mühürleme İşlemi Yapılıp Yapılmadığının İlgili Kurumdan Sorularak Buna Dair Evrakın Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya Arasına Alınıp İncelenerek Sonuca Göre Sanığın Mührün Konuluş Amacına Aykırı Davranma Kastını Taşıyıp Taşımadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/3512MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suça Konu Elektrik Sayacının Borcundan Dolayı Mühürlendiği Aynı Sayaç İçin Sayaç Değiştirme İşleminin Yapıldığı/Mühürleme Tutanağı ile Sayaç Değiştirme Tutanağı Arasında 4 Yıllık Bir Süre Geçmiş Olduğu - Bu Süre İçinde Herhangi Bir Mühür Bozma Tutanağı Olup Olmadığının Araştırılacağı/Yoksa Mühürlü Sayacın Değiştirme İşleminin Ne Şekilde Yapıldığının Belirlenip Mühür Kaldırılmadan Sayaca Müdahale Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılacağı )
Y11.CDE. 2017/393MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suça Konu Mühürleme Tutanaklarını Düzenleyen Şirketin Mühürleme Tarihinden Önce Özelleştirildiği - Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olarak Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığı/Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetileceği )
Y2.CDE. 2009/58006MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suça Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Kurum Görevlileri Tarafından Mühürlendiği Sabit Olmadığından Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği - Elektrik Enerjisi Hırsızlığı )
Y13.CDE. 2015/3290MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suça Konu Sayaç Hakkında Tutulmuş Bir Mühürleme Tutanağı Bulunup Bulunmadığı Sorularak Var İse Dosyaya Bir Suretinin Getirtilmesi Gerektiği/Katılan Kurumun Maddi Bir Zararının Olmadığı Gözetilmeden Adli Sicil Kaydına Göre Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Katılan Kurumun Zararının Giderilmediğinden Bahisle Hukuka Aykırı Gerekçe İle H.A.G.B. Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y21.CDE. 2015/9953MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Suçun Oluşup Oluşmadığı Hususunda Delillerin Takdir Ve Değerlendirilmesinin Mahkemesince Yapılması Gerektiği/Mühür Bozma Suçundan Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtirazın Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı - Mercii Kararının Mühür Bozma Suçundan Verilen Red Kararı Yönünden Bozulması Gerektiği )
YCGKE. 2012/5-1373MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Tarlada Ekili Bulunan Mahsul İçin Borcundan Dolayı Kesilen Elektrik Sayacının Açıldığı - Takdiri İndirim Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Gerekçeyle Hapis Cezasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Yönelik Olarak Gösterilen Gerekçenin Çelişkili Olduğu/Bozma Nedeni Sayılacağının Kabulü )
Y5.CDE. 2011/9446MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Topluma Karşı Suçlar Arasında Yer Aldığı/Maddi Zarardan Söz Edilemeyeceği - Sanığın Sabıkası da Bulunmadığı Halde "Zararı Gidermemiş Olması ve Koşulları Bulunmadığından" Denilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y21.CDE. 2016/8512MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Usulüne Uygun Mühürleme ve Fek Tutanakları Uyarınca Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Tüm Unsurları İtibariyle Oluşup Sübuta Erdiği Gözetilmeden Hatalı Gerekçeyle Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 1998/7721MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yargıtay Denetimine Elverişli Gerekçe-İlgili Dosyanın Getirtilmesi )
Y4.CDE. 1999/821MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yasaya Uygun Şekilde Yapının Mühürlenmiş Olup Olmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
Y4.CDE. 2002/28221MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Yeniden Mühürleme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması-Tesellsül Hükümlerinin Uygulanması )
Y2.CDE. 2014/1152MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Zarar Doğurmaya Elverişli Suçlardan Olmadığı - Bir Zarar Doğurmayan veya Zarar Doğurmaya Elverişli Bulunmayan Suçlar Yönündün Suç Nedeniyle Oluşan Zararın Giderimi Koşulu Aranmayacağı )
Y2.CDE. 2014/909MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Zarar Doğurmaya Elverişli Suçlardan Olmadığı - Kurumun Uğradığı Zararın Giderilmediği Gerekçesiyle Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması Kararı Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2012/16057MÜHÜR BOZMA SUÇU ( Zincirleme Suç Hükümleri - Sonraki Eylemlerin Zincirleme Şekilde Ayrı Suç Oluşturacağı Cihetle İki Ayrı Zincirleme Mühür Bozma Suçundan Mahkumiyet Yerine Eylemlerin Zincirleme Şekilde Tek Suç Kabulü İle Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y13.CDE. 2015/4246MÜHÜR BOZMA SUÇU (Abonesiz Olarak Elektrik Kullanma - Elektrik İdaresinin Özelleştirildiği ve Mühürlemenin Kamu Güvencesine Haiz Olmadığı/Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığından Sanığa Yüklenen "Mühür Bozma" Suçunun Unsurları Oluşmadığı)
Y13.CDE. 2014/6995MÜHÜR BOZMA SUÇU (Anayasa Mahkemesinin Kısmi İptal Kararı Uyarınca 5237 S. TCK'nun Md. 53/1/b Hükmünde Düzenlenen Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına Hükmünün İptal Edilmesi Nedeniyle Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/10924MÜHÜR BOZMA SUÇU (Borçtan Dolayı Kesilip Mühürlenen Elektriği Açma İddiası - Sanığın İş Yerinde Elektrik Kesilmesi Olayının Gerçekleşmediğini Savunması Karşısında Mühürleme Tutanağında İsimleri Bulunan Tutanak Mümzilerinin Duruşmaya Çağrılarak Fiilen Mühürleme İşlemi Yapılıp Yapılmadığı Hususlarının Araştırılacağı)
Y2.CDE. 2016/745MÜHÜR BOZMA SUÇU (Davaya Konu Olmayan Tarihler de Gözetilerek Mühür Bozma Suçunun Zincirleme Şekilde İşlendiği Kabul Edilerek 5237 S. T.C.K.'nun 43/1. Md. Uygulanması Doğru Olmadığı)
Y11.CDE. 2012/11506MÜHÜR BOZMA SUÇU (Dosyada Mühürleme Tutanağının Bulunmaması Karşısında Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenebilmesi İçin Kurumdan Tutanağa Konu İnşaatın Suç Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği Sorulacağı)
Y21.CDE. 2016/9234MÜHÜR BOZMA SUÇU (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildikten Sonra Denetim Süresi İçinde Kasten Yeni Bir Suç İşlendiği Takdirde Dosyanın Yeniden Ele Alınması Durumunda Sanığa İhbar Evrakı da Eklenerek Açıklamalı Tebligat Gönderilmesi Gerektiği - Tebligat İşlemi Yapılmadan Yargılamaya Devam Edilmesinin Hatalı Olduğu)
Y17.CDE. 2016/10731MÜHÜR BOZMA SUÇU (Mühürleme Tutanağının Elektronik Ortamda Tutulmuş Olması Sebebiyle Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı Anlaşılmakla Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y5.CDE. 2011/10539MÜHÜR BOZMA SUÇU (Mühürleme Tutanağının Onaylı Sureti Mühürleme Belgesinin Aslı veya Onaylı Örneği Dosyaya Getirtilmeden Hüküm Kurulamayacağı - Tutanak Mümzi Tanıklara Dinlenmelerinden Önce Tanığa Görevinin Anlatılması Gerektiği)
Y21.CDE. 2015/13162MÜHÜR BOZMA SUÇU (Olay Tarihinde Suça Konu Dairede Kimin Oturduğunun Kolluk Aracılığı İle Araştırılması Bu Hususta Adları Geçen Şahısların Tanık Olarak Beyanlarının Alınmasından Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y5.CDE. 2011/9907MÜHÜR BOZMA SUÇU (Onaysız Fotokopiden İbaret Mühürleme Tutanaklarına İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı)
Y5.CDE. 2011/11689MÜHÜR BOZMA SUÇU (Önceki Mahkümiyeti İle İlgili Uyarlama Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Zorunlu Olmadığından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Tartışılmasına Gerek Olmadığı - İddianame Yüzüne Okunduğundan Savunma Hakkı Kısıtlanmadığı)
Y11.CDE. 2015/6233MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanığın Duruşmadaki Tutum ve Davranışlarında Dosyaya Yansıyan Bir Değişiklik Olmadığı Halde İtiraz Merci Tarafından “Sanığın Suç İşlemekten Çekineceğine Dair Olumlu Kanaat Oluşmadığı” Gerekçesi İle H.A.G.B.'na Yer Olmadığı Şeklinde Hüküm Kurularak Çelişkiye Neden Olunmasının Doğru Olmadığı)
Y11.CDE. 2012/15876MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanığın Elektrik Sayacına Konulan Mührü Bozmaksızın Direkten Gelen Branşman Kablosunu Sayaca Girmeden Yarmak Suretiyle Elektrik Kullanmayı Sürdürerek Mührün Konuluş Amacına Aykırı Hareket Ettiği Cihetle Yüklenen Mühür Bozma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)
Y13.CDE. 2014/8831MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanığın Katılan Kurumun Zararını Tazmin Ettiğinin Gözetileceği - 6352 S.K. Gözetildiğinde Sanığa Ceza Verilmesine Yer Olmadığı)
Y13.CDE. 2015/3576MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanığın Sabıka Kaydında Yer Alan İlamın Silinme Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmadan ve "Sabıkası Bulunduğundan" Denilmek Suretiyle Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçe İle CMK. 231/5 Maddesi Kapsamında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2012/8817MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanığın Şehir Dışına Çıktığı Sonrasında Mühürleme İşlemi Yapıldığı ve Bilgisi Dışında Bozulduğunu Savunduğu - Tutanakta Sanık Yerine Başkasının İmzası Bulunduğu/Tutanak Mümzilerinin Tanık Sıfatıyla Beyanları Alınacağı)
Y13.CDE. 2015/3626MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanık Hakkında Düzenlenen Tutanaklarda Sayacın Mühürlendiğini Belirtir Mühürleme Numaralarının Bulunmadığı - Mahkemece Varsa Mühürleme Tutanaklarının Aslı veya Onaylı Suretlerinin Getirtilip Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosyaya Konulacağı ve Bununla İlgili Tutanak Tanıklarının Dinlenileceği)
Y21.CDE. 2016/499MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sanık Hakkında Uyap Sistemi Üzerinden Yapılan İncelemede Tespit Edilen Dava Dosyası ve Aynı Yerle İlgili Olarak Mühür Bozma Suçundan Açılmış Başka Davalar Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Varsa Bu Dosyalar da Duruşmaya Getirtilip İncelenmesi Gerektiği)
YCGKE. 2013/11-218MÜHÜR BOZMA SUÇU (Sayacın Mühürlenmesine Rağmen Sanığın Mührü Bozarak Su Kullanmaya Devam Ettiği - Sanığın Aşamalarda Zararı Karşılayacağına Dair Herhangi Bir Savunmada Bulunmadığı/Zararı Ödeme Yönünde Bir İrade Ortaya Koymadığı - "Koşulları Oluşmadığından Sanık Hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına" Hükmeden Yerel Mahkemenin Takdirinde Bir İsabetsizlik Olmadığı)
Y21.CDE. 2016/11246MÜHÜR BOZMA SUÇU (Şüphelinin İşyerini Kiraladığını ve 7-8 Ay Kadar İşlettiğini İhtiyacının Olmaması Sebebiyle Su Kullanmadığını Mührün Kendisi Tarafından Bozulmadığını Savunduğu - Abone Su Tüketim Raporunun da Beyanları Doğruladığı/Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
Y11.CDE. 2016/1296MÜHÜR BOZMA SUÇU (Tanık Beyanlarının Çelişkili Olduğu/Sanığın Savunmasında Yapı Tatil Tutanaklarından İnşaat Bittikten Sonra Haberi Olduğunu ve Mühürleme Yapıldığından Haberi Olmadığını Beyan Ettiği - Beraat Kararı Verilmesi Amacı İle İtirazın Kabulü Gerektiği)
Y13.CDE. 2015/3290MÜHÜR BOZMA SUÇU BAKIMINDAN KURUMUN MADDİ ZARARI OLMADIĞI ( Mühür Bozma - Adli Sicil Kaydına Göre Mahkumiyeti Bulunmayan Sanık Hakkında Katılan Kurumun Zararının Giderilmediğinden Bahisle Hukuka Aykırı Gerekçe İle H.A.G.B. Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olacağı )
Y13.CDE. 2015/3212MÜHÜR BOZMA SUÇU ZARAR DOĞURMAYA ELVERİŞLİ SUÇLARDAN OLMADIĞI ( Mahkemece “Kurumun Zararının Giderilmediği” Biçimindeki Yeterli Olmayan Gerekçeye Dayanılarak Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu )
Y5.CDE. 2012/1352MÜHÜR BOZMA SUÇUNDA ZARARIN KARŞILANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI ( Maddi Bir Zarar Bulunmadığı - Kamu Güvenine Karşı Suçlar Arasında Yeraldığı/Kamu İdaresinin Mühür Koymaya Yönelik İradesine Karşı İşlenebilediği/Bir Zarar Bulunmadığının Kabulü )
Y13.CDE. 2014/35444MÜHÜR BOZMA SUÇUNDAN KURUMUN MADDİ ZARARININ OLUŞMAMASI ( Sanık Hakkında 08.02.2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5728 S.K. 562. Maddesi İle Değişik 5271 S.K. 231. Maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükümlerinin Değerlendirilmesi Zorunluluğu )
Y11.CDE. 2012/13168MÜHÜR BOZMA SUÇUNUN UNSURLARI (Mühürleme İşleminin Amacı Devlet Yönetiminin Bir Şeyi Koruma Altına Alma ve Başkalarının Tasarrufunu Önleme İradesinin Konulan Mühürle Açıklanması Olduğu - Bu İradeyi Etkisiz Duruma Getirerek Onu İhlal Eden Herhangi Bir Eylem Gerçekleştiği Takdirde Mühür Bozma Suçunun İşlenmiş Olacağı)
Y13.CDE. 2012/1779MÜHÜR BOZMA VE HIRSIZLIK ( Verilen Cezada Tekerrüre Esas Alınan Adli Para Cezası Miktar İtibariyle Kesin Olup Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2015/16828MÜHÜR BOZMA VE KARŞILIKSIZ YARARLANMA ( 6352 S.K Gözetileceği/Kurum Zararının Giderilmesi Halinde Öncelikle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekeceği - Sanığın Zarar Miktarını Gidermesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığının Bildirileceği/Ödeme İçin Makul Bir Süre Verileceği/Zararın Kaşılanması )
Y17.CDE. 2015/20785MÜHÜR BOZMA VE KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇLARI ( Sanığa Bilirkişi Tarafından Tespit Edilecek Normal Tarifeye Göre Vergiler Dahil Cezasız Kaçak Kullanım Bedeline Dair Zararı Gidermesi Halinde 6352 Sayılı Kanun'un Geçici 2/2. Maddesi Gereğince Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceğine İlişkin Bildirimde Bulunulması Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/20180MÜHÜR BOZMA VE KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇLARI ( Sanığın İşlettiği İşyerinde Sayaçtan Geçmeden Ek Kablo İle Elektrik Kullanıldığı/Ana Kolon Hattından Sayaca Girmeden Prizlere Enerji Verildiğinin Tespit Edildiği - Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Ek Savunma Hakkı - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma/Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenenler Hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1. Fıkrasının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y17.CDE. 2015/20758MÜHÜR BOZMA VE KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇLARI ( Şikayetçi Kurumun Zararını Tazmin Etmesi Halinde Sanık Hakkında Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerekirken Mahkumiyetine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2003/9420MÜHÜR BOZMAK ( Belediyenin Mühürleme ve Telle Pompa Bağlama Yoluyla Yıkım İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararının Suç Tarihi İtibariyle Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği - İhtiyati Tedbir Kararı )
Y6.CDE. 2003/2619MÜHÜR BOZMAK ( Elektrik Sayacının Mührünü Bozarak Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanma Eylemi Hakkında TCY'nin 274. Maddesi Yerine 492/2.Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Mühür Bozma/Hırsızlık )
Y4.CDE. 2000/5725MÜHÜR BOZMAK ( İçtima )
Y4.CDE. 1998/10331MÜHÜR BOZMAK ( İmar Müdürlüğünün İnşaata Devam Edilmesini Belli Şartlara Bağladığı Yazısına Rağmen )
Y11.CDE. 2012/8819MÜHÜR BOZMAK ( İmara Aykırı Olması Nedeniyle Mühürlenen Taşınmaz/Mührün İki Kez Bozulduğu - Zincirleme Şekilde Mühür Bozma Suçunun Oluştuğu )
Y2.CDE. 2008/36195MÜHÜR BOZMAK ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Bilirkişi Marifetiyle Tutanağa Konu Yerde Keşif Yapılacağı )
Y2.CDE. 2008/39266MÜHÜR BOZMAK ( Kaçak Su Kullanımı - Mühür Bozup Kör Tıpayı Çıkartarak/Zorunluluk Hali Gerekçesiyle Ceza Vermekten Vazgeçilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/690MÜHÜR BOZMAK ( Kapatılan Ve Mühürlenen Musluktan Mührü Bozarak Yeniden Kaçak Su Aldığının Anlaşılması - Kaçak Su Kullanımı )
Y4.CDE. 2000/487MÜHÜR BOZMAK ( LPG Dolum Tesisini Mühürlemiş Olan Büyükşehir Belediyesinin Davaya Müdahale Talebi )
Y4.CDE. 2006/9255MÜHÜR BOZMAK ( Maddi Öğesinin 5237 S.K. İle Değiştiği - Lehe Yasanın Tespiti İçin Duruşma Açılacağı )
Y4.CDE. 2003/9850MÜHÜR BOZMAK ( Mühürleme Sırasında Durumun İnşaata Asılarak Belirtildiği Tutanak Düzenleyicisi Tanıklar Tarafından Söylenmesine Nazaran Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Mühürleme İşlemi Sırasında Fen Elemanı Bulundurma Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y4.CDE. 2002/28230MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın İşyerinin Gayrısıhhi Şartlarda Et Kesimi Yapıldığı Gerekçesiyle Mühürlenmesi ve Suç Tarihinde de Mühürü Bozması Nedeniyle 560 sayılı KHK ya Aykırılık Suçunun Oluştuğunun Kabulü )
Y6.CDE. 2002/17514MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın Su Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sökülüp Mühürlenen Sayacın Sanık Tarafından Mühür Bozularak Tekrar Takılıp Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Tüketimi Sayaçtan Geçirdiğinin Saptanmasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 2002/19551MÜHÜR BOZMAK ( Sanığın Tek Eylemi Nitelik Bakımından İkiye Ayrılarak Hırsızlık Niteliğinden Beraat ve Mühür Bozma Niteliğinden Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y2.CDE. 2009/12035MÜHÜR BOZMAK ( Sanık Hakkında İddianame İçeriğine Göre Mühür Bozmak Suçundan Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Halde Ek İddianame Düzenlenerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y4.CDE. 2003/8667MÜHÜR BOZMAK ( Sanık Mühürleme Tutanağındaki İmza ile Mühür Fekkine İlişkin Tutanaktaki İmzanın Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiğine Göre Mühürlemeye Konu Yerlerin Aynı Yerler Olup Olmadığının Saptanması Gereği - Sanığın Nüfus Kaydının Getirtilerek Kimlik Bilgilerinin Tam Olarak Saptanması Gereği )
Y4.CDE. 2003/7943MÜHÜR BOZMAK ( Tutanak Düzenleyiciler Dinlenerek Mühürlemenin Yöntemince Yapılıp Yapılmadığının İnşaata Asılıp Asılmadığının Araştırılması Gereği - Mal Sahibinin Mühür Bozma Suçunu İşlediğine Yönelik Kanıtlar Gösterilmeden Eksik Soruşturmayla Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2004/3892MÜHÜR BOZMAK ( Yakınan Belediye Başkanlığının Eylemden Doğrudan Zarar Gördüğü Gözetilmeden Davaya Katılma İsteğinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2002/23593MÜHÜR BOZMAK SUÇU ( Borcundan Dolayı Mühürlenen Sayaçtaki Mührü Kırarak Elektrik Kullanan Sanığın Eylemi - Hırsızlık Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y6.CDE. 2002/21818MÜHÜR BOZMAK SUÇU ( Sayaçtaki Mührü Bozarak Su Kullanan Sanığın Eylemi )
Y4.CDE. 2000/3847MÜHÜR BOZMAK SUÇU OLUŞMAMASI ( İdare Mahkemesince Mühürlemenin Geçerli Yasal Bir Nedene Dayanmadığından İptal Edilmiş Olması )
Y6.CDE. 2003/17969MÜHÜR BOZMAK SURETİYLE SU HIRSIZLIĞI ( Lehe Hükmün Uygulanması - Hapis Cezalarının Paraya Çevrilerek Ertelenmiş Olması ve Ertelemenin Hukuki Sonuçları/765 S.K. Uyarınca Kurulan Hükmün Sanık Yararına Olduğu )
Y2.CDE. 2009/52616MÜHÜR BOZULARAK SU KULLANMAK ( Hırsızlık - Mühürleme Tutanağının Kesin Olarak Düzenlendiğinin Anlaşılması/Eyleminin Sadece 765 S.K. Md. 492/2'deki Suçu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2003/1994MÜHÜR FEKKİ ( Aynı Sanık Hakkında Başka Mahkemede Yürütülen Dava ile Fiili ve Hukuki İrtibat Bulunması - Görev Uyuşmazlığı )
Y4.CDE. 2005/11255MÜHÜR FEKKİ ( Belediye Encümeninin Kapatma Kararı Hakkında İdare Mahkemesince Sonradan Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesinin Suçun Oluşumunu Engellemeyeceği )
Y6.CDE. 2003/16027MÜHÜR FEKKİ ( Borcu Nedeniyle Elektriği Kesilip Pano Kapağı Mühürlenen Sanığın Tarlasını Sulamak Amacıyla Pano Mührünü Kopartıp Akımı Sayaçtan Geçirerek Elektrik Kullanması Eylemi )
Y7.CDE. 2004/2113MÜHÜR FEKKİ ( Ekmek Üretilen Fırının İşyeri Ruhsatı Almadan İşletildiğinden Mühürlenerek Kapatıldığı - Mühürlerin Bozularak İşletmeye Devam Edilmesi Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y7.CDE. 2002/13576MÜHÜR FEKKİ ( Görevli Mahkeme - Ruhsat Almadan Süt Mamulleri Üretmek/İşyerinin Mühürlenerek Kapatılması )
Y10.CDE. 2004/26584MÜHÜR FEKKİ ( Hırsızlık - 5237 Sayılı TCK'nın 7 ve 5252 Sayılı Kanun'un 9. Maddeleri Gözetilerek Sanığa Atılı Hırsızlık Suçunun Yargılama Sırasında Değişen Vasfı Nedeniyle Mühür Fekki Suçunu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2005/1829MÜHÜR FEKKİ ( İçkili Lokanta/Halk Sağlığına Zararlı Görülüp Durdurularak Mühürlenen - Sanığın Eyleminin KHK/560 Md.18/A-h'a Uygun Olduğu )
Y4.CDE. 1998/6558MÜHÜR FEKKİ ( İmar Alanı İtibariyle Denetleme Ve Mühürleme Yetkisi - Yetki Devri )
Y7.CDE. 2002/342MÜHÜR FEKKİ ( İş Yeri 560 Sayılı KHK De Belirtilen Şartlara Uymadığı İçin Bu Şartlar Yerine Getirilinceye Kadar Kapatılıp Mühürlendiği Halde Mühür Fekki Yapılarak Faaliyetine Devam Ettiği İçin Dava Konusu Edilen Sanığın Eylemlerinin Üç Ayrı Suçu Oluşturduğu )
Y6.CDE. 2001/16492MÜHÜR FEKKİ ( İşyerinde Takılı Sayacın İki Kez Mühürlenip Sanığın Sökerek Kullanması - TCK.nun 274 ve 80. Maddelerinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )
Y7.CDE. 2002/22534MÜHÜR FEKKİ ( İzinsiz Ekmek Üretmede Mühür Fekki Suçunun Oluştuğu/İdari Para Cezasını Gerektirdiği - Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y6.CDE. 2001/16125MÜHÜR FEKKİ ( Kablo Uçlarının Sayaçla Bağlantısı Kesilip Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Bu Mührü Bozup Sayaca Bağlaması )
Y10.CDE. 2004/22253MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı/Tutanakta Mühürlerin Koparılmış yada Bozulmuş Olmadığının Belirtildiği - Suçun Oluşmayacağı )
Y6.CDE. 2001/17493MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak Elektrik Kullanmak - Varsa Mühürleme Tutanağı da Getirtilerek Eylemin Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 1979/8222MÜHÜR FEKKİ ( Kaçak İnşaatı Sebebiyle Konulan Mühürün ve Aynı Tarihte Konulan 2. Mühürün - TCK. Md. 80'in Uygulanması Gerektiği/Her Mühür Bozma Ayrı Ayrı Suç Kabulüyle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y4.CDE. 2003/17928MÜHÜR FEKKİ ( LPG Dolum İstasyonunun Ruhsatının Bulunmaması Nedeniyle İşyerine Konulmuş Mühürlerin Bozulması Eylemi )
YCGKE. 2005/11-138MÜHÜR FEKKİ ( Mühür Fekkinden Sonra Kentsel Sit Alanına İnşai ve Fiziki Müdahale - Yerin Kentsel Sit Alanı İçerisinde Kaldığının Herkes Tarafından Bilinip Bilinmeyeceğinin Araştırılmasına Gerek Olmadığı )
Y5.CDE. 2007/223MÜHÜR FEKKİ ( Nedeniyle Sanık Tarafından C. Savcılığına Hakkında Suç Duyurularında Bulunulduğu Tarihte Yıkım İçin Yazışmaların Yapıldığı ve Yıkım Kararının Uygulandığı Dikkate Alındığında Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı - Rüşvet Suçundan Sanığın Beraati Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/8340MÜHÜR FEKKİ ( Sanığın Tutanak Tarihlerinde İşyerini Devrettiğini Belirtmesi Diğer Sanığın da İşyerinin Sahibi Olmadığını Savunması Karşısında Suç Tarihlerinde Mühürlenen İşletmenin Sorumlu Müdürü İle Ortaklarının Kim Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2003/15942MÜHÜR FEKKİ ( Sanık Hakkında Yapılan Birden Fazala Suç Duyurusu Bulunduğunun Anlaşılması - Sanık Hakkında Açılmış Bir Kamu Davası Bulunup Bulunmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Hukui Durumun Belirlenmesi Gereği )
Y4.CDE. 2001/13767MÜHÜR FEKKİ ( Su Saatinin Sökülerek Vanasının Belediye Görevlilerice Mühürlenmesinden Sonra Sanığın Mührü Bozarak Kaçak Su Kullanması )
Y6.CDE. 2005/702MÜHÜR FEKKİ ( Suç Tarihinde Bakanlık Mühürlerinin Kırılması Eylemi Nedeniyle de Dava Açılmış Olması Karşın Bu Eylemle İlgili Olarak TCK'daki İlgili Maddelerinin Uygulanma Olanağının Tartışılmamış Olmasının Hatalı Olması )
YCGKE. 1999/4-231MÜHÜR FEKKİ ( Yasaya Uygun Şekilde Mühürlenen İnşaata Devam Edilmesi )
YCGKE. 2000/4-17MÜHÜR FEKKİ ( Zararlı Su Sattığı Gerekçesiyle Belediye Tarafından Konulan )
YCGKE. 1981/4-273MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Belediyece Mühürlenen Gazinosunu İşletmeye Devam Eden Sanık )
Y6.CDE. 2002/23820MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Borcundan Dolayı Su Sayacı Sökülen ve Tesisatı Mühürlenen Sanığın Mührü Söküp Sayacı Tekrar Takarak Su Kullanmaya Devam Etmesi - Hırsızlık Suçunun Oluşmayacağı )
Y7.CDE. 2004/13668MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Çalışma İzin ve Tescil İşlemlerini Yaptıran Ancak Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlarını Muhafaza Etmeden Üretim Yapan İşyerleri )
Y6.CDE. 2002/20367MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Sanığın Kaçak Elektrik Kullandığının Tesbiti Üzerine Mühürlenen Sayaçtaki Mührün Bozularak Elektrik Kullanmaya Devam Edilmesi )
YCGKE. 2000/4-16MÜHÜR FEKKİ SUÇU ( Sanığın Kişiliğinin Cezanın Alt Sınırdan Takdirinde Olumlu Olarak Değerlendirilirken Cezanın Paraya Çevrilmesinde Ertelemede ve Takdiri İndirim Sebebinin Uygulanmasında Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Suretiyle Çelişki Doğması )
Y11.CDE. 2012/11508MÜHÜR FEKKİ TUTANAĞI ( Mühür Sökme Suçu - Tanıklar Dinlenerek Suç Tarihinde Sanığın Mührü Bozulduğu Belirlenen Dernekte Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
YCGKE. 1999/6 – 288MÜHÜR ISTAMPA VE BOŞ RAPOR KAĞIDI ÇALMAK ( Hırsızlık Suçunda Genel Kast Yanında “Yararlanmak Amacı” Olarak Belirlenen Özel Kastın Unsurlarıın da Oluştuğu
Y21.CDE. 2015/4125MÜHÜR İZİ ( Suça Konu Sahte Bir Adet Plakada Basılı Bulunması Gereken Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu İçerikli Soğuk Mühür İzlerinin Bulunmadığı - Plaka Üzerinde Mühür İzi Bulunmadığından Sanığın Unsurları Oluşmayan Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Beraati Gerektiği )
Y5.CDE. 2012/1281MÜHÜR KIRILARAK ELEKTRİK KULLANILMAYA DEVAM EDİLMESİ ( Daha Sonradan Kurumca Yapılan İncelemede Düzenlenmiş Bulunan Tutanağın Sanığın Elektrik Kullanmaya Devam Ettiğinin Tespiti Olduğu - 5560 S.K. Yapılan Değişikliğin Gözetilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2007/2475MÜHÜR KIRMAK SURETİYLE ELEKTRİK KULLANMA ( Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturmayan Sanığın Eyleminin Mühür Bozma Suçunu Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1978/8411MÜHÜR KULLANMANIN BONO VASFINA ETKİSİ ( Borçlunun Babasının Mührünü Kullanarak Onu da Borçlu Göstermesi )
Y2.CDE. 2013/6629MÜHÜR NUMARASININ BULUNMAMASI ( Elektrik Bağlama Fişinde Sayacın Mühürlendiğine Dair İbare ve Mühür Numarasının Bulunmadığı - Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlendiğine İlişkin Tutanağın Katılan Kurumdan Sorulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/11508MÜHÜR SÖKME SUÇU ( Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Açısından Tutanak Tanıkları Dinlenerek Suç Tarihinde Sanığın Mührü Bozulduğu Belirlenen Dernekte Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği )
YCGKE. 1984/6-514MÜHÜR SÖKMEK ( İskan İzni Alınmamış Binada Kaçak Su Kullanmanın Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y4.CDE. 1988/6485MÜHÜR VE KLİŞE TAKLİDİ ( Devlet Dairesi ve Kamu Kurumu Niteliği Bulunmayan Ülke Konsolosluğuna Ait )
Y9.HDE. 1976/5523MÜHÜR VEYA TEKSİR MAKİNESİ İLE ÇOĞALTILMIŞ İMZA ( Böyle İmzanın Vusuku Muhil ve Usule Aykırı Olması )
Y21.CDE. 2015/8294MÜHÜRDE SAHTECİLİK ( Araç Plakalarının da Resmi Belge Olarak Kabulü Gerekeceği - Sahte Oluşturulan Plakanın Bilerek Kullanılması Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Suç Vasfında Yanılgı Sonucu Mühürde Sahtecilik Suçundan Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y4.CDE. 2010/21934MÜHÜRDE SAHTECİLİK ( Çalınan Aracın Motor ve Şase Numaralarını Değiştirmek - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarınca Kullanılan Mühürler Kapsamına Girmediğinden Suçun Oluşmayacağı )
YCGKE. 2011/8-115MÜHÜRDE SAHTECİLİK ( Sahte Plaka Kullanmak Eyleminin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )
Y7.CDE. 2013/19183MÜHÜRDE SAHTECİLİK ( Sanıkların Olayda Gümrük Müdürlüğüne Ait Mührü Sahte Olarak Hazırlayıp Kaçak Sigara Taşıdıkları Aracın Brandasına Bu Mührü Takmak Sureti İle Kullanma Eylemlerinin Mühürde Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2015/13515MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇU ( Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazıldıktan Ve Denetime Olanak Verecek Şekilde Mühürlerin Ve Belgelerin Dosyada Bulundurularak İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı Kararda Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2016/9274MÜHÜRDE SAHTECİLİK SUÇU ( Sahte Olduğu İddia Edilen Mührün T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Gönderilerek Sahteliği Konusunda Bilirkişi Raporu Alınacağı )
YİBGKE. 1942/42MÜHÜRLE MUAMELE YAPILABİLECEĞİ ( Mevsukiyeti Olan Mühür - İmzaya Muktedir Olmayan Kişi )
Y11.CDE. 2014/3215MÜHÜRLEME İŞLEMİ ( Bir Mührün Bir Kez Bozulabileceği/Sonradan Mühür Bozma Suçundan Bahsedilebilmesi İçin Tekrar Mühürleme İşleminin Yapılması Gerektiği - Mükerrer Kabul Edilen Dava Dosyası Getirtilip İncelenerek Dosyada Bulunan Tutanaklarda Her Tespitten Sonra Tekrar Mühürleme İşleminin Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği )
Y10.CDE. 2004/6076MÜHÜRLEME İŞLEMİNDE TUTANAK DÜZENLEYİCİLERİN TANIKLIĞI ( Sanığın Sayaçtan Geçirmek Suretiyle Elektrik Kullanıldığı İddia Edilmiş Olması Nedeniyle - Hırsızlık )
Y11.CDE. 2014/6928MÜHÜRLEME İŞLEMİNDEN ÖNCE ÖZELLEŞTİRME ( Mühür Bozma Suçu - Mühürleme İşlemini Gerçekleştiren Şirketin Mühürleme Tarihinden Önce Özelleştirildiği/Suçun Yasal Unsurlarının Bulunmadığı )
Y11.CDE. 2014/21912MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİREN ŞİRKETİN ÖZELLEŞTİRİLDİĞİ ( Lisans Sahibi Özel Şirket Görevlileri Tarafından Yapılan Mühürleme İşlemine Aykırı Davranışta 5237 S. T.C.K.'nun 203. Md. Düzenlenen "Mühür Bozma" Suçunun Unsurları Oluşmayacağı - Mühür Bozma Suçu )
Y7.CDE. 2016/11803MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARAR ( Mahkemece Duruşmada Verilen Ara Karara Karşı İtirazın Kabulünün İsabetsizliği - Petrol Kaçakçılığı Suçu Sebebiyle Yapılan Mühürleme İşlemlerine Karşı İtiraz Yolu Düzenlenmediği/Kararın Nihai Kararla Birlikte Denetlenmesinin Mümkün Olduğu )
Y2.CDE. 2009/52616MÜHÜRLEME OLMAKSIZIN SU KULLANMAK ( 765 S.K. Md. 491/ilk'deki Suçun Oluşacağı - Hırsızlık )
Y22.CDE. 2015/19403MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Karşılıksız Yararlanma/Mühür Bozma - Sanık Elektrik Borcunu Ödediğini ve Görevlilerin Elektriği Açmaya Gelmediği İçin Elektriği Açtığını Söylediği/Kurumdan Mühürleme Tutanağına Esas Elektrik Borcu Ödenip Ödenmediği Ödenmiş İse Ne Zaman Ödendiği ve Borcun Ödenmesini Takiben Elektriğin Aynı Tarihte Açılıp Açılmadığının Sorulacağı )
Y13.CDE. 2015/3939MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Katılan Kurumun Cevabi Yazısında Belirtilen Numaralı Elektrik Aboneliğine Dair Mühürleme Tutanağının Bulunamadığının Belirtildiği/Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Mühür Bozma Suçu )
Y11.CDE. 2012/12202MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Mühür Bozma - Mühürleme Tutanağının Aslı veya Onaylı Örneğinin İlgili Kurumdan Getirtileceği )
Y2.CDE. 2007/19234MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Sanığın Evindeki Elektrik Sayacı İle İlgili Olarak Suç Tarihinden Önceye İlişkin Mühürleme Tutanağının Bulunup Bulunmadığı Katılan Kurumdan Sorulması ve Suç Tarihinden Önceki ve Sonraki 1 Yıllık Elektrik Tüketim Belgelerinin Getirtilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2004/3649MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Sayacın Tutanak Tarihinden Önce Mühürlenmiş Olup Olmadığı Sorulup Varsa Mühürleme Tutanağı Getirtilerek ve Ayrıca Gerekirse Sanık İle Tutanak İmzacıları Dinlendikten Sonra Suç Niteliğinin Belirlenmesi Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
Y2.CDE. 2009/1984MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Suç Tutanağında Mühürsüz Olduğu Bildirilen Suça Konu Sayaç - Suç Tarihinden Önce Tedaş Tarafından Mühürlenip Mühürlenmediği Araştırılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y6.CDE. 2004/1479MÜHÜRLEME TUTANAĞI ( Suça Konu Sayaca Ait Mühürleme Tutanağı Bulunmadığı Bildirildiğinden Suça Konu Sayacın Suç Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği Araştırılması Gereği )
Y5.CDE. 2011/10289MÜHÜRLEME TUTANAĞI VE YAPI TATİL TUTANAĞININ TEMİNİ ( Mühür Bozma Suçu - Tutanakların Aslının Getirtilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2012/8817MÜHÜRLEME TUTANAĞINDA SANIK YERİNE BAŞKASININ İMZASI BULUNMASI (Mühür Bozma Suçu - İşyerini Fiilen İşleten Kişi Olduğu İfade Edilen Kişiyle Tutanakta İmzası Bulunan Kişinin Beyanları Alınacağı)
Y11.CDE. 2015/6073MÜHÜRLEME TUTANAĞINI DÜZENLEYEN ŞİRKETİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ OLMASI ( Adı Geçen Şirketin Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığından Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen “Mühür Bozma” Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y11.CDE. 2013/24645MÜHÜRLEME TUTANAĞININ ASLI VEYA ONAYLI SURETİNİN GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Mühür Bozma Suçu - Suça Konu Tutanağa Dayanak Teşkil Eden Mühürleme Tutanağının Bulunup Bulunmadığı Tespit Edileceği/Var İse Aslı veya Onaylı Suretinin Getirtilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y13.CDE. 2014/1451MÜHÜRLEME TUTANAĞININ GETİRTİLMESİ ( Su Saatinin Çekvalfini Kırmak Suretiyle Su Kullanma - Karşılıksız Yararlanma/Mühür Bozma - Mahkemece Sanığın Müdahale Ettiği Sayacın Olay Tarihinden Önce Mühürlenip Mühürlenmediği Katılan Kurumdan Sorulacağı/Var İse Mühürleme Tutanağı da Getirtilerek Karar Verileceği )
Y6.CDE. 2002/21676MÜHÜRLEME TUTANAKLARI ( Sayaca Ait - Tutanakları Getirtilip Evdeki Kurulu Güce Göre Önceki Faturalarla Karşılaştırılarak Kaçak Kullanım ve Miktarı Belirlenmesi )
Y21.CDE. 2016/10542MÜHÜRLEME TUTANAKLARIN GETİRTİLMESİ ( Mahkemece Gerçeğin Kuşkuya Yer Bırakmaksızın Tespiti Amacıyla Mühürleme Tutanağının Aslı veya Onaylı Örneğinin İlgili Kurumdan Getirtileceği - Mühür Bozma Suçu )
Y11.CDE. 2015/8867MÜHÜRLEME TUTANAKLARINDA İMZASI BULUNAN KİŞİNİN DİNLENİLMESİ ( Mühür Bozma Suçu - Mühürleme Tutanaklarında İmzası Bulunan Şahısın Dinlenilerek Eylemin Ne Suretle Gerçekleştiği Kim ya da Kimlerden Talimat Aldığı Belirlenerek Sanığın Suç Tarihinde Şirket Temsilcisi Olduğu da Gözetilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y11.CDE. 2017/393MÜHÜRLEME TUTANAKLARINI DÜZENLEYEN ŞİRKETİN MÜHÜRLEME TARİHİNDEN ÖNCE ÖZELLEŞTİRİLMESİ ( Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olarak Kamusal Yetki Kullanma Hakkı Olmadığı/Anayasa ve Kanuna Dayalı Kamusal Yetkiyi Kullanan Bir Makam Tarafından Konulmuş Mühürleme İşleminin Bulunmaması Nedeniyle Sanığa Yüklenen Suçun Unsurlarının Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2015/3626MÜHÜRLEME TUTANAKLARININ GETİRTİLMESİ GEREKTİĞİ (Mühür Bozma Suçu - Mahkemece Mühürleme Tutanaklarının Aslı veya Onaylı Suretlerinin Getirtilip Denetime Olanak Sağlayacak Şekilde Dosyaya Konulacağı ve Bununla İlgili Tutanak Tanıklarının Dinlenilerek Sonuca Gidileceği)
Y2.HDE. 2006/13518MÜHÜRLEME YAPILMASI (Yapılırken Mirasbırakanla Birlikte Oturanların İhtiyaçları İçin Gerekil Eşyanın Bir Tutanakla Tespit Edilip Güvenilir Kişi Olarak Kendilerine Bırakılması Gerektiği - Terekede Bulunan Menkul Malların Tespiti İstemi)
YCGKE. 2015/2-228MÜHÜRLEME YETKİSİ ( Dağıtım Lisansı Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Elektrik Dağıtım ve Satış Faaliyeti Kapsamında Mühürleme Yapmaya Dair Olarak Kanunla Verilmiş Herhangi Bir Yetki Bulunmadığı - Mühür Bozma Suçunun Unsurlarının Oluşmadığının Kabulü Gerektiği )
Y11.CDE. 2012/12202MÜHÜRLEME YETKİSİ ( Mühür Bozma Suçu - Mühürleme Yetkisinin Kanuni Dayanağının Bulunması Gerektiği )
Y4.CDE. 1998/6558MÜHÜRLEMEYİ YETKİLİ MAKAMIN YAPACAĞI ( Ön Koşulun Gerçekleşmemesi - Hükümlülük Kararının Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 1996/1648MÜHÜRLENEN İNŞAATA DEVAM EDİLMESİ ( Sit Alanında İzinsiz Yapıldığı İçin )
Y3.CDE. 2003/4063MÜHÜRLENME TARİHİ ( Sanığın Mühürlenmeden Kullanımına Devam Ettiğine İlişkin Delil Bulunmadığından Suç Tarihinin Mühürlenme Tarihi Olması )
Y11.CDE. 2004/6992MÜHÜRLENMEK SURETİYLE FİİLEN DURDURULAN PARSEL ( İnşaatta Mevcut Müdahalesini Sit Alanı Sınırları İçine Alınmasından Sonra da Bilerek Sürdürdüğü Anlaşılan Sanığın Mahkümiyeti Gerektiği - 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet )
Y10.CDE. 2004/20389MÜHÜRLERİ BOZMAK SURETİYLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Sanığın İş Yerindeki Kurulu Güce Göre Normal Bir Sarfiyat Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/21208MÜHÜRLERİN BOZULMASI ( Sanığın Borcundan Dolayı Sökülen Sayacın Yerine Ara Boru Takmak Suretiyle Su Kullandığının Anlaşılması Karşısında Katılan Kurumdan Sayaç Söküldükten Sonra Su Borularının Mühürlenip Mühürlenmediğinin Sorulması Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/6604MÜHÜRLERİN KIRILMASI ( Tutanakları Düzenleyen Görevlilere Mühürlerin Kırık Olduğunu Ne Şekilde Saptadıkları da Sorulup Mühürler Kırılmadan Araçtan LPG Aktarmanın Mümkün Olup Olmadığı ve Mühürlerin Sağlam Bulunup Bulunmadığının Bilirkişiden Sorulup Belirlenmesi Gereği - Kaçakçılık )
Y11.CDE. 2003/16918MÜHÜRLÜ SAYACA MÜDAHALE SURETİYLE İŞLENEN ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇU ( Görevli Mahkeme )
Y2.CDE. 2007/14223MÜHÜRLÜ SAYACI BOZMAK ( 765 S.K. Md. 492/2 Uyarınca Mahkumiyet Hükmü Kurulması Gereği - Elektrik Hırsızlığı )
Y11.CDE. 2015/3512MÜHÜRLÜ SAYACI DEĞİŞTİRME ( Mühürleme Tutanağı ile Sayaç Değiştirme Tutanağı Arasında 4 Yıllık Bir Süre Geçmiş Olduğu - Bu Süre İçinde Herhangi Bir Mühür Bozma Tutanağı Olup Olmadığının Araştırılacağı/Yoksa Değiştirme İşlemin Ne Şekilde Yapıldığının Belirlenip Mühür Kaldırılmadan Sayaca Müdahale Edilip Edilemeyeceğinin Araştırılması Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/25970MÜHÜRLÜ SAYACI SÖKMEK ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Adli Para Cezasının Taksitle Ödenmesine Karar Verilirken Taksit Sayısının Gösterilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/19741MÜHÜRLÜ SAYACI SÖKMEK ( Sayaç Yerine Fileks Bağlantısı Kurarak Doğal Gaz Hırsızlığı - Eylemin 765 S. TCK. Md. 492/2'deki Suçu Oluşturacağı/Davaya Bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Dahil Olduğu )
Y11.CDE. 2002/1920MÜHÜRLÜ SAYACIN ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİ SURETİYLE HIRSIZLIK ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y11.CDE. 2002/1855MÜHÜRLÜ SAYACIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI ( Bu Şekildeki Hırsızlık Suçunda Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y11.CDE. 2002/1396MÜHÜRLÜ SAYACIN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK ( Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y11.CDE. 2002/3053MÜHÜRLÜ SAYACIN KANCASININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Mevsuf Hırsızlığın Söz Konusu Olması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y6.CDE. 2001/15538MÜHÜRLÜ SAYAÇ ( Kaçak Elektrik Kullanan Sayacın Olay Yeri Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında Mühürlü Olduğunun Belirtilmediğine Göre Bu Hususun Araştırılıp Saptanması )
YCGKE. 2011/2-773MÜHÜRLÜ SAYAÇTAN KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA ( Eylemin Bir Bütün Olarak 765 S.K.'nın Md. 492/2'de Yer Alan Suçu Oluşturacağı )
Y12.HDE. 1994/10715MÜHÜRLÜ SENEDE DAYALI TAKİP ( Borçlu Yasal Süresi İçerisinde Borcu Bulunmadığından Bahisle İtiraz Ettiği - Mühürlü Senedin İİK. 68/İlk Maddesinde Yazılı Belgelerden Olmadığı Gözetilerek İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddi Gereği )
Y13.HDE. 1974/1689MÜHÜRLÜ SENEDİN GEÇERLİLİĞİ
YİBGKE. 1930/29MÜHÜRLÜ ŞEKİLDE VERİLEN SENETLER ( İhtiyar Kurulu ve O Yerde Tanınan İki Kişi Tarafından Onanması )
Y1.CDE. 1998/4590MÜHÜRSÜZ BELGENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Adli Sicil Belgesi )
Y2.CDE. 2007/2973MÜHÜRÜ KIRARAK SU KULLANMAK ( Tutanak Düzenleyicilerinin İfadeleriyle Doğrulanmış Olması Karşısında Sanığın Eylemlerinin Hırsızlık Suçlarını Oluşturduğu )
Y10.CDE. 2005/2487MÜHÜRÜN KIRILMASI ( Suça Konu Tutanakların Aslına Uygunluğu Tasdik Edilmeyen Fotokopilerden İbaret Olması Nedeniyle Aslı veya Tasdikli Suretleri Getirtilmesi Gereği - Hırsızlık )
YHGKE. 1972/7-876MÜHÜRÜN TASDİKİ TAPU SİCİLİNE İNANMA
Y15.HDE. 1975/3823MÜKELLEF ( Düzenlenen Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı Sözleşmesinden Sonra Yürürlüğe Konan Yasa Uyarınca Davacıların Emlak Alım Vergisi Yükümlüsü Durumuna Sokulması )
YHGKE. 2002/19-290MÜKELLEF ( Yargı Harçlarını Genel Olarak Davayı Açan veya Harca Mevzu Olan İşlemin Yapılmasını İsteyen Kişilerin Ödemekle Mükellef Olması ) )
Y7.CDE. 2010/4805MÜKELLEF ADINA DEFTER TUTMAK ( Sanıkların Kayıtlı Olmadıkları Halde Muhasebecilik İcra Ettikleri İddiası/Üç Mükellef Adına Defter Tuttuları - Mali Müşavir veya Benzeri Ünvan Kullandıklarına Dair Delillerin Gösterilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2003/2248MÜKELLEFİYET ( Eşlerin Birbirinin Geçimini Sağlamalarının Mükellefiyet Olması )
YHGKE. 1983/2-235MÜKELLEFİYET ( Vasiyetçiyle Birlikte Eşinin Adlarının Yapılacak Pavyona Verilmesi İstemi )
Y11.CDE. 2008/15567MÜKELLEFİYET KAYDINI SİLDİREN SANIĞIN KDV BEYAN ETMESİ ( Bu Husus Üzerine İstenen Defter ve Belgeleri Sanığın İbraz Etmediği - Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçunun Oluşacağı )
Y11.CDE. 2010/12822MÜKELLEFİYET KAYDININ RESEN TERKEDİLMESİ ( 213 S.K.'ya Muhalefet - Defter ve Belgelerin İptal İçin İstenmesi Halinde Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmayacağı )
YHGKE. 1982/2-540MÜKELLEFİYETE BAĞLI VASİYETNAMEDE LEHİNE VASİYET YAPILAN KİŞİNİN KENDİ KUSURUYLA MÜKELLEFİYETİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İMKANSIZ HALE GETİRMİŞ OLMASI ( Vasiyetnamenin İptali Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1987/8-3MÜKELLEFİYETLE SINIRLI BAĞIŞLAMA ( Vasiyetname Hükmü Olup Şekil Olarak Vasiyetname Hükümlerine Tabi Olmayıp Taşınırlarla İlgili Olması Halinde Bu Özel Şekle Uyulmasa da Geçerli Olması )
Y1.HDE. 2015/4239MÜKELLEFİYETLER (Taşınmazlar Üzerinde Yer Alan Hacizlerin Lehine Şerh Bulunanların Davada Yer Almadığı Gözetildiğinde Mükellefiyetlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil)
Y12.HDE. 2003/10756MÜKELLEFİYETLER LİSTESİ ( Bu Listenin Düzenlenmemesinin Borçlu Bir Durum Oluşturması Ancak Bunun Borçluya Tebliğ Olunmamasının İhalenin Feshini Gerektiricek Bir Eksiklik Olmaması )
Y11.HDE. 2005/13276MÜKELLEFİYETLİ BAĞIŞ ( Personel Maaşının Banka Aracılığı ile Ödenmesi - Bağıştan Rücu )
YİBGKE. 1940/6MÜKELLEFLERDEN VERGİ BORCUNA KARŞILIK PARA ALARAK ZİMMETE GEÇİREN MALİYE VE BELEDİYE TEBLİĞ MEMURLARI ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu )
Y11.HDE. 2002/11621MÜKERER ÖDEME ( Ödeme Begesi ile İbraname Birlikte İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y21.CDE. 2015/10782MÜKERER YARGILAMA ( Yargılanmanın Yenilenmesi Talebinin Reddi - Karara Karşı Gidilebilecek Yasa Yolunun Talep Halinde Kanun Yararına Bozma Olabileceği )
Y4.CDE. 2006/9696MÜKERRELERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Adli Para Cezasının İnfazı Sırasında Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y10.CDE. 2013/7613MÜKERRER AÇILAN DAVA ( Aynı Fiil Nedeniyle Aynı Sanık İçin Önceden Verilmiş Bir Hüküm veya Açılmış Bir Dava Varsa Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2013/3935MÜKERRER AÇILAN DAVA ( Davanın Reddi Gerektiği )
Y12.CDE. 2016/2491MÜKERRER AÇILAN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( 2863 S.K.'ya Aykırılık/Jandarma Tespit Tutanağı İle Yapı Tespit ve Tatil Zaptının İnceleme Konusu Davanın Dayanağını Oluşturduğu - Söz Konusu Zapta Dayanılarak Sanık Hakkında Önceden Açılıp Sonuçlandırılan Bir Dava Dosyasının Bulunduğu/Mükerrer Açılan Davanın Reddedileceği )
Y19.HDE. 2009/1273MÜKERRER ALACAK ( Ürün Bedeli Olarak İstenebilecek Miktarın Cari Hesaba Kaydedilmiş Olması Nedeniyle - Kaydedilen Kısmın Dışında Kalan Miktarın Masaya Kaydına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y10.HDE. 2002/2716MÜKERRER BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTALİ ( Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Aleyhine Açılan Davanın Ya Genel Müdürlüğün Bulunduğu Ankara'da Ya Da Şubenin Olduğu Yer İş Mahkemesinde Açılması )
Y14.HDE. 2015/10677MÜKERRER BİR PARSEL OLUP OLMADIĞININ BELİRLENECEĞİ ( Kadastro Müdürlüğünden ve Tapu Müdürlüğünden Konu İle İlgili Yeniden Araştırma Yapılıp Bölgede Yapılan İmar Uygulaması Sonucu Oluşturulan Dağıtım Cetvelleri Getirtilerek Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Parselin Bağımsız Kadastro Parseli Olarak Mevcut Olup Olmadığının Tespit Edileceği - Ortaklığın Giderilmesi İstemi )
Y3.CDE. 2005/5314MÜKERRER CEZA TAYİNİ ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Sanıklar Hakkında Emvaller Nedeniyle Aynı Tarihli İki Ayrı Zabıt Varakası Düzenlendiği ve Aynı Eylem Nedeniyle Olay Yeri ve Tarihi Aynı Olan Eylemden Dolayı İki Ayrı Dava Açıldığı/Mükerrer Ceza Tayininin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2017/847MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ ( İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin ise Ayrı Suç Oluşturacağı - Sanığın Üzerinde Saldırıda Bulunmak Amacıyla Taşıdığı Anlaşılan Bıçak Bulunduğu/En Ağır Cezayı Gerektiren Fiilden Dolayı Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Tayini Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/29790MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ ( Parada Sahtecilik/İddianamenin Düzenlenmesiyle Hukuki Kesintinin Oluştuğu - Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davayla Eldeki Davanın Birleştirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2016/9674MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ ( Sanık Hakkında Ekspertiz Raporunda Anılan Olaydan Dolayı 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçundan Başka Dava Açılıp Açılmadığı ve Açılmış İse İddianame Tarihi Saptanıp Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerekirken Eksik Araştırmayla Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2012/20106MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ ( Suça Konu Tabancanın Başka Bir Olayda da Kullanıldığı - Ekspertiz Raporunda Yer Alan Olaydan Dolayı 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçundan Başka Dava Açılıp Açılmadığı ve Açılmışsa İddianame Tarihi Gözetilerek Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2016/4467MÜKERRER CEZALANDIRILMANIN ÖNLENMESİ (Sanık Hakkında İnceleme Konusu Olaydan Sonra İşlediği İddia Edilen Suç Sebebiyle Açılan Asliye Ceza Mahkemesi'nin Dosyasının İnceleneceği - 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçunun Suç ve İddianame Tarihi Göz Önüne Alınarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y9.HDE. 1997/7525MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Aynı Fiilden Dolayı İşçi Hakkında Ünvan İndirimi ve Yer Değiştirme Cezası Verilip Daha Sonra İşten Çıkarılması )
Y8.CDE. 2017/5620MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Mala Zarar Verme - Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Suç İşlediğinden Bahisle Yapılan İkinci İhbar Üzerine İlk İhbardan Sonra Yargılamayı Sona Erdiren Bir Karar Olduğu Gözetilmeden Önceki Hükmü Açıklamak Suretiyle Yeniden Karar Verilerek Sanığın Mükerrer Cezalandırılmasına Yol Açıldığı/Kararın Bozulacağı )
Y15.CDE. 2014/13155MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Önlemek Amacıyla Sanık Hakkında Tarafları ve Suç Konusu Aynı Olan Çek İle İlgili Açılan Davanın Akıbetinin Sorulması Dosyasının ya da Onaylı Örneğinin Getirtilerek İncelenmesi Sanık Hakkında Açılan Davanın Mükerrer Olduğunun Anlaşılması Halinde Davanın Reddinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/6981MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Önlenmesi Açısından Ekspertiz Raporunda Anılan Olaylardan Dolayı 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçundan Başka Dava Açılıp Açılmadığı ve Açılmış İse İddianame Tarihi Saptanıp Sonucuna Göre Mümkün Olduğunda Davaların Birleştirilmesi Aksi Halde İncelenerek Dosya İçerisine Alınması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/38MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Önlenmesi Bakımından Sanık Hakkında Ekspertiz Raporunda Anılan Olaylardan Dolayı 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçundan Başka Dava Açılıp Açılmadığı ve Açılmış İse İddianame Tarihlerinin Saptanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/12154MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Sanığın Mükerrer Cezalandırılmasının Önlenmesi Bakımından Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlgili Dosyasının Akıbeti Araştırılarak Hükmün Kesinleştiğinin Belirlenmesi Durumunda Sanık Hakkında Açılan İnceleme Konusu Davanın Reddi Gerektiği - 6136 S. Yasaya Aykırılık )
Y13.CDE. 2013/35670MÜKERRER CEZALANDIRMA ( Sebebiyet Vermemek Bakımından Uyap Kayıtları Üzerinden Araştırma Yapılmak ve Güncel Adli Sicil Kaydı Dosya İçerisine Konulmak Suretiyle Sanık Hakkında Aynı Yere İlişkin Karşılıksız Yararlanma İddiasıyla Açılan Davaların Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/18537MÜKERRER CEZALANDIRMANIN ÖNLENMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık Suçunun Kesintisiz Suç Olduğu - Mükerrer Cezalandırılmanın Önlenmesi Açısından Sanık Hakkında Açılan Diğer Davaların Akıbetinin Araştırılacağı )
Y8.CDE. 2017/20226MÜKERRER CEZALANDIRMANIN ÖNLENMESİ ( Eyleminin İncelenerek Tek Suç Oluşturup Oluşturmayacağı Bakımından Sanık Hakkındaki Söz Konusu Dava Dosyalarının Sonucu Araştırılarak Mümkün Olduğunda Davaların Birleştirileceği - Mümkün Olmadığı Taktirde Getirtilerek İncelenmesi Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örnekleri Dosyaya Konularak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/3352MÜKERRER CEZALANDIRMANIN ÖNLENMESİ GEREĞİ ( 6136 SK.'na Aykırılık - Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadarki Eylemlerin Tek Suç Sonraki Eylemlerin Ayrı Suç Oluşturacağı/Mütemadi Suçlardan Olduğu )
Y8.CDE. 2003/10416MÜKERRER CEZALANDIRMAYI ÖNLEMEK ( Amacıyla Dosya Celbedilerek Atılı Suçtan Dava Açılıp Açılmadığı Belirlendikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği - Cürüm İşlemek İçin Silahlı Teşekkül Oluşturmak )
Y11.CDE. 2002/9460MÜKERRER DAVA ( Açıldığından Bahisle Hüküm Kurulmuş Olmasının Yasaya Aykırılığı - Dolandırıcılık/Kaybolduğu İddia Edilen Çeki Ciro Ettirerek Vermek ) )
Y2.CDE. 2002/1375MÜKERRER DAVA ( Açılmış Bir Dava Veya Hükmün Varlığında Eldeki Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 1995/9046MÜKERRER DAVA ( Açılmış Bir Dava Veya Hükmün Varlığında Eldeki Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y15.CDE. 2014/20625MÜKERRER DAVA ( Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasının Onaylı Bir Suretinin Getirtilerek İncelenmesi Mükerrer Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edilmesi Mükerrer Dava Açılmış İse Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y7.CDE. 2004/16210MÜKERRER DAVA ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek - Dava Konusu Fiilin İşlenmesi Diğerlerinden Sonra Gerçekleşmişse ve Şartları Varsa Suçun Oluşabileceği ve Bu Nedenle Davanın Mükerrer Açıldığından Söz Edilemeyeceği )
Y16.CDE. 2015/1240MÜKERRER DAVA ( Aynı Fiil Nedeniyle Hükümlü Hakkında Daha Önceden Açılmış Bir Dava Bulunduğu - Açılan Mükerrer Davanın Reddine Karar Vermesi Yerine Yargılamaya Devamla Mahkumiyete Karar Vermesi Kanuna Aykırı Olduğu/Suç Üstlenme )
Y12.CDE. 2014/18130MÜKERRER DAVA ( Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulup Ulusal Yargı Ağı Sistemi Üzerinden de Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
Y12.CDE. 2017/8328MÜKERRER DAVA ( Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulup UYAP Üzerinden Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/443MÜKERRER DAVA ( Aynı Suçlardan Dolayı Mükerrer Kamu Davası Açıldığı Anlaşılmış Olmakla Davalar Birleştirilerek Sanıkların Hukuki Durumlarının Takdir ve Tayinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2004/5906MÜKERRER DAVA ( Aynı Suçtan Dolayı Mükerrer Kamu Davası Açıldığı Anlaşılmakla Davanın Reddinin Gerekmesi )
YCGKE. 1997/8-203MÜKERRER DAVA ( Bireysel Silah Satmaktan Yargılanan Sanık Hakkında Sonradan Ayrı Bir İddianameyle Toplu Silah Satışından Dava Açılması )
Y5.CDE. 2008/10763MÜKERRER DAVA ( Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Kesinleşen Dosya İle Temyize Gelen Arasında Benzerlik Bulunduğu/Sanığın Yeniden İstismarda Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y8.CDE. 2001/13714MÜKERRER DAVA ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
Y12.CDE. 2015/11419MÜKERRER DAVA ( Davacı Lehine Aynı Konu ve Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Başka Dava Bulunup Bulunmadığının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanıp ve Özellikle İlgili Maliye Hazinesinden Sorularak Tespit Edilmesi Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
Y2.CDE. 2017/3646MÜKERRER DAVA ( İlk İhbardan Sonra Yargılamayı Sona Erdiren Bir Karar Olduğu Gözetilmeden Mahkemeye Yapılan İkinci İhbar Üzerine Bu Kez Asliye Ceza Mahkemesince Önceki Hükmü Açıklamak Suretiyle Yeniden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Hırsızlık )
Y5.HDE. 2012/5633MÜKERRER DAVA ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Başka Mahkemece Davaya Konu Pay İçin Kesinleşen Dosyasında Bedelin Ödendiği/Kamulaştırmasız Elatma Davasının Kesin Hüküme Rağmen Açıldığından Reddi Gereği )
Y12.CDE. 2014/17367MÜKERRER DAVA ( Koruma Tedbirleri Nedeni İle Tazminat Talebi - Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Olarak Birden Fazla Davanın Açıldığının Tespit Edildiği/İlgili Birimlerden Sorulacağı )
Y7.HDE. 2006/282MÜKERRER DAVA ( Mahkemelerin Birleştirilmiş Olsa Bile Her Dava Hakkında Hüküm Yerinde Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Vermeleri Gereği )
Y3.CDE. 2005/6996MÜKERRER DAVA ( Meşe Ağacının Dallarının Yakılması/Yapılan Keşifte Aynı Ağacı Dibinden Kesildiğinin Tesbiti Üzerine İkinci Bir Dava Açıldığı - Her İki Davanın Mükerrer Dava Olmayıp Birbirinden Farklı Fiilleri İhtiva Etmesi Karşısında Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y21.CDE. 2015/12521MÜKERRER DAVA ( Mühür Bozma - Mühürleme Tutanağından Sonra Bu Mührün Bozulduğuna Dair Tutanak İle Varsa Bu Tarihten Sonraki Fek ve Mühürleme Tutanaklarının Tamamının Aslı veya Onaylı Suretlerinin Getirtilmesi Tevzi Bürosundan da Sanık Hakkında Mühür Bozma Suçundan Açılmış Başka Davalar Bulunup Bulunmadığı Sorulup Varsa İncelenerek Birleştirilmeleri/Mükerrer Dava Bulunup Bulunmadığı da Değerlendirilip Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/3215MÜKERRER DAVA ( Mühür Bozma Suçundan Açılan Davaların Mükerrer Olduğunun Kabul Edilebilmesi İçin Aynı Tutanak Sebebiyle İki Ayrı Dava Açılmış Olmasının Gerekeceği - Bir Mührün Bir Kez Bozulabileceği ve Sonradan Mühür Bozma Suçundan Bahsedilebilmesi İçin Tekrar Mühürleme İşleminin Yapılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/13262MÜKERRER DAVA ( Mühür Bozma/ Davanın Mükerrer Olduğundan Bahisle Reddine Karar Verildiği - İddianame Tarihine Göre Hukuki Kesinti Gerçekleşmediğinden Ayrı Bir Suç Olarak Kabul Edilemeyeceği/Zincirleme Suçun OIuştuğunun Kabulü Gereği )
Y2.CDE. 2017/4699MÜKERRER DAVA ( Nitelikli Hırsızlığa Teşebbüs - Aynı Eylem Sebebiyle Açılan Mükerrer Davanın 5271 S. CMK'nun 223/7. Md. Hükmü Gereğince Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2013/29734MÜKERRER DAVA ( Önüne Geçilmesi İçin Sanık ve Damadı Hakkında Suça Konu İş Yerine Dair Açılan Davaların Araştırılarak İlgili Tüm Evrakın Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosya İçerisine Alınıp Değerlendirildikten Sonra Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/8770MÜKERRER DAVA ( Sanığın Aynı Tarihli Mühür Bozma Eyleminden Dolayı Açılmış Mükerrer Dava ve Eylemler Arasında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma Olanağının Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Hukuki Durumunun Tayini Gerektiği )
Y1.CDE. 2015/468MÜKERRER DAVA ( Sanığın İkinci Bir Davaya Konu Edilen Eyleminin İlk Davaya Konu Edilen Eyleminden Tamamen Farklı Olduğu/Aynı Tarihte İşlemiş Olduğu Eylemleri Sebebiyle Açılmış Mükerrer Bir Dava Olmadığı - Sanığın Eyleminin Sübutu ve Nitelendirilmesi Konusunda Değerlendirme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2017/853MÜKERRER DAVA ( Sanık Hakkında Açılan Her İki Dava Dosyasının İncelenmesinde Suç Tarihi ve Eylemin Aynı Olduğu ve Ortada Mükerrer Dava Olmakla Birlikte Reddi Gereken Davanın Önce Açılmış Bulunsa da Sonradan Karar Verilen Dosyanın da Kanun Yararına Bozma Konusu Yapılması Halinde Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği - Tehdit Suçu )
Y19.CDE. 2017/3774MÜKERRER DAVA ( Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet Suçu - Özel Dairece Sanık Hakkında Mükerrer Açılan Kamu Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Kararın Bozulmasına Müteakip İşlemlerin Mahallinde Yapılmamasına Karar Verilmesinin İsabetli Olmadığının Gözetileceği )
Y9.CDE. 2004/10355MÜKERRER DAVA ( Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Sebebiyet Vermek - Sanık Hakkında Aynı Olay Nedeni İle Daha Önce Dava Açılmış Olup Beraat Kararı Verilerek Kesinleşmiş Olması Karşısında Yeniden Açılan Davanın Mükerrer Olduğu )
Y7.CDE. 2000/12137MÜKERRER DAVA ( Tüzel Kişilik Aleyhine Açılan Davanın Özel Kişi Yönünden Mükerrer Kabul Edilememesi - Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a Muhalefet )
Y2.CDE. 2016/18291MÜKERRER DAVA (Asliye Ceza Mahkemesi Dosyasında Yargılamanın Dayanağını Oluşturan İddianame İle Şüphelilerin Cezalandırılması Talebi İle Kamu Davası Açıldığı - Sanık Hakkında Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Davanın Mükerrer Olduğundan Bahisle Reddinin Doğru Olmadığı/Hırsızlık)
Y12.CDE. 2016/1903MÜKERRER DAVA (Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulup Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden de Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y12.CDE. 2016/2284MÜKERRER DAVA (Hazine Zararına Yol Açan Mükerrer Davalara Dair Ödemelerin Önlenmesinin Temini ve Kamu Kaynaklarının Etkili Verimli ve Hukuka Uygun Kullanılması Bakımından Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulması Gerektiği)
Y21.CDE. 2016/499MÜKERRER DAVA (Mühür Bozma Suçlarında Sanık Hakkında Düzenlenen Aynı Mühür Bozma Tutanağından Dolayı Birden Çok Dava Açılmış İse Davanın Mükerrer Açıldığının Kabulünün Gerekeceği)
Y10.CDE. 2016/1995MÜKERRER DAVA (Sanık Hakkında Aynı Fiilden Dolayı Mükerrer Olarak Dava Açıldığı/C.M.K'nun 223. Md. 7. Fıkrası Uyarınca Mükerrer Olarak Açılan Davanın Reddi Gerektiği/Kanun Yararına Bozma Talebinin Yerinde Olduğu - Kenevir Ekme Suçu)
Y16.CDE. 2017/1703MÜKERRER DAVA (Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Aynı Fiil Sebebiyle Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesi Kararıyla Hükmolunan Mahkumiyet Hükmünün Temyiz Edilmiş Olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Bulunduğu/Mükerrer Dava Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Yerine Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu)
Y12.CDE. 2016/5204MÜKERRER DAVA OLMADIĞI ( Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesine Hitaben Düzenlenen İddianamede Ölüm Olayından Ayrık Olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan Davanın Açıldığı/Ağır Ceza Mahkemesince Taksirle Öldürme Suçundan Bir Yargılama Yapılmadığı Gibi Hükme Sadece Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Konu Edildiği - Asliye Ceza Mahkemesince Yargılamaya Devamla Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2000/1209MÜKERRER DAVA SAVUNMASI ( Sanığın Aynı Konuda Yargılanıp Ceza Aldığı Savunmasının Araştırılması Mecburiyeti )
Y12.CDE. 2015/10061MÜKERRER DAVALARA DAİR ÖDEMELERİN ÖNLENMESİ (Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Tazminat - Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Olarak Birden Fazla Davanın Açıldığının Tespit Edildiğinin Anlaşılması Karşısında Hazine Zararına Yol Açan Mükerrer Davalara Dair Ödemelerin Önlenmesinin Temini Bakımından Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulacağı)
Y12.CDE. 2016/8656MÜKERRER DAVALARA DAİR ÖDEMELERİN ÖNLENMESİ (Haksız Yakalama veya Tutuklama Nedeniyle Tazminat - Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Olarak Birden Fazla Davanın Açıldığının Tespit Edildiği/Kamu Kaynaklarının Etkili Verimli ve Hukuka Uygun Kullanılması Bakımından Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulup UYAP Üzerinden de Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2004/1653MÜKERRER FAİZ ( Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Toplamı Üzerinden Temerrüt Faizi Yürütülememesi )
Y19.HDE. 1995/4826MÜKERRER FAİZ ( Kanune Mükerrer Faizin Yasak Olması )
Y19.HDE. 1996/3416MÜKERRER FAİZ ( Temerrüt Faizine Tekrar Faiz Yürütülememesi )
Y19.HDE. 1996/3941MÜKERRER FAİZ YÜRÜTÜLEMEMESİ ( Sözleşmeden Doğan Faize Temerrüt Faizi Uygulanamaması )
Y9.HDE. 1990/9547MÜKERRER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ TALEBİ ( Aylık Ücretin İçinde Zamlı Olarak Ödenmesi - Hizmet Akdine Dayanarak )
Y3.HDE. 2013/13661MÜKERRER HESAPLAMA ( Davacının Maddi Zararının Tespiti İçin Yaptırılan Bilirkişi İncelemesinde Tanzim Olunan Raporda Tedavi Gideri Hesaplanırken Taksi Ücreti Dahil Edilerek Zarar Miktarı Hesaplanmasına Rağmen Hüküm Kısmında Taksi Ücretinin Mükerrer Hesaplanarak Maddi Zarara Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2014/37987MÜKERRER HESAPLAMA (Hükme Esas Bilirkişi Raporunda Vardiya Sistemi Gözden Kaçırıldığı Gibi Davacının Gece Çalışmaları İçin Ayrıca Fazla Mesai Hesabı Yapılarak Mükerrer Hesaplama Yapılmasının Hatalı Olduğu)
Y21.HDE. 2016/2256MÜKERRER HİZMET OLUŞTURACAK ŞEKİLDE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Mahkemece Hak Alanını İlgilendirmesi Sebebiyle Diğer Dava Dışı İşyerinin Yasal Hasım Olarak Yöntemince Davaya Katılımının Sağlanarak Karar Verileceği - Hizmet Tespiti İstemi )
Y21.HDE. 2015/20560MÜKERRER HİZMETLERİN İPTAL EDİLMESİ ( İşyerlerine Ait Bordrolar Getirtilerek Bordro Tanıklarının Dinlenmesi Gereği - Bu İşyerlerindeki Çalışmaların Fiili Olup Olmadığının Araştırılacağı/Mükerrer Hizmetlerinin İptali/Mükerrer Süreler Varsa Dışlanarak Davacının Hizmet Süresinin Tespiti Gerektiği )
YHGKE. 2005/9-232MÜKERRER HÜKÜM ( İş Mahkemesinde Saklı Tutulan Bakiye Tazminat ve Alacağı - Dosyada Bilirkişice Tesbit Edilen ve Tahsiline Karar Verilen Miktarlar Bu Dosyada da İstenmesi ve Aynen Hüküm Altına Alınmasında İsabetsizlik Olmadığı )
Y9.HDE. 2014/33993MÜKERRER HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Mahkemece Davacı Tarafça Peşin Yatırılan Harçlara Dair Hüküm Kurulduğu Halde Yargılama Gideri İçerisine Yeniden Bu Harçlar Katılarak Mükerrer Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Fazla Çalışma Alacağı )
Y11.HDE. 2009/14586MÜKERRER İCRA TAKİBİ ( İcra Takibinin Mükerrer Olduğu Gerekçesiyle Davacının İcra Takibi Yönünden Borçlu Olmadığı Yönünde Verilen Kararın Hatalı Olduğu - Yerel Mahkemenin Davacının Talebi Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yapması Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/8261MÜKERRER İCRA TAKİBİ ( İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılarak Yeni Takip Yapılamayacağı - İkinci Takibin Mükerrer Olacağı/Şikayetin Kabulü İle Mükerrer Takibin Tümden İptaline Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2015/25309MÜKERRER İCRA TAKİBİ YAPILDIĞI İDDİASINA DAYANAN TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklının Düşen Takibe Devam Etmesi Mümkün Olmayıp Yeniden İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapması Gerektiği - Derdestlik İtirazı Yerinde Olmayıp Borçluların Sair İtirazları Konusunda İnceleme Yapılarak Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2006/20959MÜKERRER İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( İlamlı İcrada İhtiyati Tedbir Kararı - Şikayet Konusu İcra Takibinin Yapıldığı Takibin Mevcut Olmaması Nedeniyle Mükerrer Bir Takipten Söz Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 2005/10232MÜKERRER İNDİRİM ( Klasik İnşaat İmalatları İşi Yönünden Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle İşçilik Oranının Düşmüş Olacağı Belirtilerek Resen Belirlenen %5 Oranı Esas Alınmak Suretiyle Mükerrer İndirim Yapılmış Olmasının Hatalı Olması )
Y10.HDE. 2010/1187MÜKERRER İNDİRİM ( Sürücü ve Yayanın Kusur Raporunda Belirlenen Kusur Oranlarına Göre Değerlendirilme Yapılması Gerektiği - Dava Konusu Miktar Üzerinden Kusur Oranının Uygulanamayacağı )
YHGKE. 1980/4-1257MÜKERRER İNDİRİM ( Tazminat Davasında Davalı Yararına )
Y10.HDE. 2013/14278MÜKERRER İNDİRİM (Kabule Göre Eksik Rücu Alacağına Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Kurumca Rücu Edilebilecek Toplam Miktardan Harçtan/Vekalet Ücretinden ve Yargılama Giderlerinden Davalıların Müteselsilen Sorumlu Olduğu/Kusur)
Y10.HDE. 2014/18598MÜKERRER İNDİRİM YAPILMASI ( Kurum Talebinin %80'inin Hüküm Altına Alınmak Suretiyle Mükerrer İndirim Yapılması Sonucu Eksik Rücu Alacağına Hükmedilmiş Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Davalının Tazminle Sorumlu Olduğu Miktarın Altında Olan Kurum Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
Y16.HDE. 2000/3748MÜKERRER İSKANEN TEMLİK
Y4.HDE. 2014/13011MÜKERRER İSTEKTE BULUNULDUĞU YÖNÜNDEKİ İTİRAZ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Verilen Kararın Kesinleştiği/Dosyanın Getirtilmesi Eldeki Davada İleri Sürülen Mükerrer İstek Hakkında Bu Dosyada Bir İnceleme Yapılarak Bir Karar Verileceği - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )
Y3.HDE. 2016/16229MÜKERRER KAÇAK KULLANIM ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yayımlanan 29.12.2005 Tarihli 622 S. Karar Gereği Yürürlükte Olan Tek Terimli Aktif Enerji Bedelinin 2 Katı Uyarınca Hesaplama Yapılması Gerektiğine Dair Düzenleme Doğrultusunda Ek Rapor Alınarak Sonuca Gidileceği - Menfi Tespit Davası )
Y14.HDE. 1991/94MÜKERRER KADASRTO ( İkinci Defa Kadastro Yapılan Yerlerde İkinci kadastronun Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olması )
Y17.HDE. 2006/1455MÜKERRER KADASTRO ( 2981 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Kadastro İşlemlerinin Kesinleşmemiş Olması Karşısında Sonradan 3402 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kadastro Tespiti İkinci ( Mükerrer ) Kadastro Sayılamayacağı )
Y1.HDE. 2012/12062MÜKERRER KADASTRO ( Daha Sonraki Bir Tarihte Tespit Tutanağı Düzenlenen Davalı Taşınmaz Kayıtları Yok Hükmünde Olan 2. Kadastroya Dayalı Oluştuğundan İşlemin Hukuken Korunamayacağı - Tapu İptali ve Terkin İstemi )
Y16.HDE. 2002/4158MÜKERRER KADASTRO ( İkinci Kadastronun İptali-Kadastro Ekibi Tarafından Yenileme Paftasında Parsellerin Yüzölçümlerinin Açık Bırakılmasına Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2013/3691MÜKERRER KADASTRO ( Sebebiyle Açılan Tapu İptal Davaları Sonucunda Verilen Kararlar ve Bu Kararlara Esas Krokiler Mahallinde Uygulanmak Suretiyle Bozma İlamında Belirtildiği Üzere Oluşan Mülkiyet Durumunun Tereddüde Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Konulması Gerektiği - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi İstemi )
Y14.HDE. 2012/8306MÜKERRER KADASTRO (Söz Konusu Olduğu Hallerde Artık Kadastro Kanununun 41. Md.sine Göre Değil de 22. Md.ye Göre İşlem Yapılması Gerektiği - Düzeltme İşleminin İptali İsteği)
Y1.HDE. 2013/20119MÜKERRER KADASTRO İŞLEMİNİN İPTALİ ( Davalıya Birleşen Dosyada Davacıya Ait Taşınmazın Kadastro Tespit Tarihinin Davacıların Birleşen Dosyada Davalıların Paydaş Olduğu Taşınmazdan Daha Önce Olduğu Gözetilerek Davacılara Birleşen Dosyada Davalılara Ait Taşınmazın Kadastrosunun Mükerrer Olduğunun Kabulü Gerektiğinden Asıl Davanın Reddine Birleşen Davanın İse Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2010/24MÜKERRER KADASTRO İŞLEMİNİN İPTALİ ( Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ya da Tapulaması Yapılmış Yerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı/İkinci Kadastro Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayılacağı - Tespit Tarihine Değer Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2013/10584MÜKERRER KADASTRO ŞERHİNE İTİRAZ ( Yüzölçümleri Açık Bırakılmak Suretiyle Uygulama Tutanakları Düzenlenip Dosya Kadastro Mahkemesine Aktarıldığına Göre Mahkemece 3402 Sayılı Kanunun 22/2-A Md. Kapsamında Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/935MÜKERRER KAMU DAVASI ( Sanığın Ayrı Ayrı Bankaların Değişik Şubelerinden Aldığı Çek Karnelerini Çeşitli Tarihlerde Düzenlemesi Eylemlerini Ayrı Yer Ve Zamanda İşlemiş Olması Nedeniyle Tek Bir Fiilden Söz Edilemeyecek Olması )
Y11.CDE. 2005/5769MÜKERRER KAMU DAVASI ( Sanığın İlgili Bankanın Şubesine Başvurusu Dışında Bir Başka Banka Şubesine de Yeniden Başvurması Halinde Ayrı Yer ve Zamanda İşlenmesi Nedeniyle Tek Bir Fiilden Söz Edilemeyeceği )
Y18.HDE. 2002/368MÜKERRER KAMULAŞTIRMA ( İdarenin Kamulaştırma Kararından Önceki Kararlarının Tamamlanmış Bir Kamulaştırma İşlemi Olarak Kabulünün Mümkün Olmaması )
Y19.CDE. 2016/15495MÜKERRER KARAR ( Kararda Sanık Hakkında Hüküm Kurulmuş Olduğu Gözetilmeyerek Ek Kararda Sanık Hakkında Mükerrer Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İçki Yasağına Aykırı Hareketler )
Y18.HDE. 2008/10298MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( Bir Kadının Sözkonusu Süre İçerisinde İki Kere Doğum Yapmasının Tıbben Mümkün Olmadığı - Hakim Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yaparken Bu Kayıtların Diğerleri İle Çelişik Olmamasına Özen Göstermesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/7340MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( Hakimin Bu Davaların Kamu Düzenine İlişkin Olmaları Nedeniyle Tarafların Beyanları ve Takdiri Delillerle Bağlı Kalmaması Gerektiği )
Y18.HDE. 2005/3874MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( İkinci Kayıt Esas Alınarak Bazı İşlemler Yapıldı İse ( Evlilik Askerlik Okula Gitme Vs. ) Bu Kaydın İptal Edilmiş Olacağı Gözönüne Alınarak İlk Kaydın İptali de Bazen Zorunluluk Haline Gelebildiği )
Y18.HDE. 2002/7508MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( Kişi Sonraki Kayıtla Haklar ve Statüler Kazanmışsa Sonraki Kaydın İptalinden Sarfınazar Edip Davacının Menfaati de Dikkate Alınarak Önceki Kaydın İptal Edilmesi )
Y18.HDE. 2015/13092MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( Nüfus Kayıtlarında Düzeltme İstemine Dair Davalarda Mahkemelerin Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yer Bırakmaksızın Doğru Sicil Oluşturmak Zorunluluğu Bulunduğundan Mahkemece Taraflar ve Mevcut Tanık Beyanları İle Yetinilmeyip Tarafların Gösterecekleri ve Yaşları İtibari İle Olayları Daha Yakından Bilebilecek Tanıkların Dinlenmesi ve İddia İle İlgili Olarak Muris ve Kardeşi Olduğu Bildirilenle Oğlu Arasında DNA Testi Yaptırılıp Alınacak Rapor da Gözetilerek Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2006/11620MÜKERRER KAYDIN İPTALİ İÇİN ÖNEL VERİLMESİ GEREĞİ ( Uyuşmazlığın Mükerrer Kayıttan Kaynaklanan Mülkiyet Uyuşmazlığının Giderilmesiyle Çözümlenebileceğinden Davacıya Mükerrer Kaydın İptali İçin Dava Açmak Üzere Önel Verilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2005/1072MÜKERRER KAYDIN İPTALİ İSTEMİ ( İlgilinin Evlenme Vb. Sosyal Statüsündeki Değişikliklerin İkinci Kez Oluşturulan Nüfus Kaydına İşlenmiş Olması Durumunda Bu Kaydın Silinmesi İle Bununla Kazandığı Haklar ve Statü de Ortadan Kaldırıldığı )
Y18.HDE. 2015/12019MÜKERRER KAYDIN İPTALİ İSTEMİ (Kayıtların Aynı Kişiye Ait Olduğunun ve Ana ve Babası Daha Sonra Evlendiklerine Göre "Evlenme İle Soybağı Düzenlenen Çocuklara" Dair Bildirim Formu Düzenlenmek Suretiyle İdarece Annesinin Kızlık Hanesindeki Kaydın Kapatılıp Baba Hanesine Naklinin Mümkün Olduğunun Gözetileceği)
Y18.HDE. 1994/1254MÜKERRER KAYIT ( Doğum Kaydının İptali-Hangi Kaydın Esas Alınacağı )
Y16.HDE. 2013/11189MÜKERRER KAYIT ( Kesinleşen Mahkeme Kararının İnfazını Müteakip Karara Ek Fen Bilirkişi Raporunda Gösterilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali Sonucu Sözü Edilen Taşınmaz Bölümünün Davacılara Ait Parsel İçinde Kalacağı - Yeniden Mükerrer Kayda Neden Olacak Biçimde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2002/11396MÜKERRER KAYIT ( Mahkemece Her İki Nüfus Kaydına Ait Vukuatlı Kayıt Örnekleri ile Evlenme İhbarnameleri İncelenerek Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2012/1371MÜKERRER KAYIT ( Tapu Sicilinin Tutulmasındaki Özen Borcundan Kaynaklanan Tazminat - Davacının Haciz Şerhi Koyduramayacağı Taşınmazı İhale Yoluyla Satışa Çıkarmasının ve Satın Alabilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y1.HDE. 2006/11620MÜKERRER KAYIT ( Uyuşmazlığın Mülkiyet Uyuşmazlığının Giderilmesiyle Çözümlenebileceğinden Davacıya Mükerrer Kaydın İptali İçin Dava Açmak Üzere Önel Verilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2012/8365MÜKERRER KAYIT (Tapu İptali ve Tescil - Davacının Paydaş Olduğu Taşınmazın Kadastro Tespitinin Davalıların Paydaş Olduğu Taşınmazdan Önce Yapıldığından Davalıların Paydaş Olduğu Taşınmazın Kadastrosunun Mükerrer Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/9434MÜKERRER KAYIT İPTALİ ( Davacının Ayten İsimli Sözkonusu Tarihte Doğan Tek Bir Kızı Olduğu Halde İki Tane "Ayten" Adlı Kızı Varmış Gibi Yazıldığı İddiasıyla - Toplanacak Deliller ve Zabıta Araştırması ve Tanık Beyanları ile Karar Verileceği )
Y18.HDE. 1997/4965MÜKERRER KAYIT İPTALİ ( Mükerrer Kayıtlarda Genel Olarak Sonraki Kaydın Mükerrer Kayıt Olması )
Y18.HDE. 2011/2127MÜKERRER KAYIT İPTALİ DAVASI ( Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olup Hakim İstemle Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden de Yapacağı Araştırma İle Elde Edeceği Bulgulara Göre Kayıtlarla Çelişki Yaratmayacak Şekilde Karar Vermek Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/750MÜKERRER KAYIT NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sonraki Tapulama Tespitinde Ortaya Çıkan Mülkiyet Durumuna Göre Değil Ondan Önceki Kayıtlara ve Haklara Bakılmak ve Değer Verilmek Suretiyle Çözümlenmesi Gereği )
Y5.HDE. 2014/15878MÜKERRER KAYIT NEDENİYLE YÜZÖLÇÜMÜNDE AZALMA ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Yapılan Hatalı İşlem Nedeniyle Mükerrer Kayıt - Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması Nedeniyle Meydana Gelen Zararların Devletin Sorumluluğunda Olduğu Geri Alma İmkanının Kalmaması ve İşlem Nedeniyle Zararın Meydana Gelmiş Olmasının Dava Şartı Olduğu )
Y20.HDE. 2013/8941MÜKERRER KAYIT OLUŞTURULMAMASI ( Mahkemece Hükmen Tapuda Orman Niteliğiyle Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazın Mera Olarak Tahsisinin Yapılamayacağı Dikkate Alınarak Bu Yöne Dair Davanın Kabulüyle Mera Komisyon Kararının İptaline Karar Verileceği - Taşınmazın Tapuda Orman Niteliğiyle Kayıtlı Olması Sebebiyle Mükerrer Kayıt Oluşturulmaması Gerektiğinden İstemin Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 1996/8872MÜKERRER KAYITLARIN İPTALİ ( Sonra Tesis Edilen Kaydın İptal Edilmesi )
Y11.HDE. 2004/9021MÜKERRER KİRA ÖDEMESİ ( Kısmen Mükerrer Ödeme Yapıldığından Bahisle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmiş İse De Taraflardan Tüm Delilleri Sorulmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2005/13141MÜKERRER KREDİ ( Mükerrer Çekilen Kredi Borcunu Dava Dışı Bankaya Ödemiş Olsa Dahi Buna Bayisinin Kusurlu ve Haksız Eylemi Sebebiyet Vermiş ise Ödediği Miktarı Temlik Hükümlerine Dahi Dayanarak Davacıdan İsteyememesi )
Y10.HDE. 2015/14912MÜKERRER KUSUR İNDİRİMİ ( Rücuen Tazminat - Dava Değeri ve Mevcut Kusur Oranları Gözetilerek Mükerrer Kusur İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2013/8-604MÜKERRER MAHKUMİYET ( Hüküm Uyarlama Yargılaması Neticesinde Gelmiş Olup Özel Dairece Bu Temyiz İncelemesi Sırasında Ancak Yerel Mahkemece Lehe Kanunun Doğru Tespit Edilip Edilmediği İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapılabileceği )
Y6.CDE. 2013/27495MÜKERRER MAHKUMİYET VERİLEMEYECEĞİ (İftira Suçu - Sanık Hüküm Kurulduktan Sonra Aynı Eyleme İlişkin Yargılanıp Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı Verildiğini Beyan Ettiği/Mahkemece Sözü Geçen Dosyanın Akıbeti Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumu Takdir Edileceği)
Y15.HDE. 2009/1870MÜKERRER MAHSUP ( Asıl Davada Yüklenici Alacağı Hesaplanırken Eksik İnşaat Karşılığı Bedel Düşüldüğünden Bu Durum Gözetilerek Hesaplanan Eksik ve Nesafet Bedeline Hükmedilmesi Gerektiği - Fazla Bedele Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2013/1466MÜKERRER MAHSUP ( Bilirkişi Raporunda Davalı Tarafından Davacıya Havale Edilen Miktar İle Teminat Mektubundan Tahsil Edilen Bedelin Davalının Borcundan Mahsubunun Gerektiğinin Açıklandığı - Davacı Vekilinin Mükerrer Mahsup Yapıldığı İddiaları Üzerinde Durulmamasının Doğru Görülmediği/İtirazın İptali )
Y18.HDE. 2003/3907MÜKERRER NÜFUS KAYDI ( İptali Davasında Verilen Karar Sonucu Hak ve Hukuku Etkilenecek Olan Kişilerin Davaya Dahil Edilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2011/251MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ ( Baba Hanesine Taşınan Ancak Ana Hanesi İle Bağ Kurulmamış Olan Kayıtlara Rastlanıldığında Ana Hanesindeki Kaydına Şerh Verilerek Bu Kaydın Kapatılacağı ve Baba Hanesiyle de Bağ Kurulmak Suretiyle Ana Hanesiyle İlişkinin Belirtileceği )
Y18.HDE. 2013/17069MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ ( Sonradan Tescil Edilen Kaydın İptal Edileceği - Sosyal Statü Değişikliklerinin Sonradan Oluşturulan Kayda İşlenmesi Halinde Birinci Kayda Taşınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/6566MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ ( Sonradan Tescil Edilenin İptali Gerekli İse de İlgililerin Evlenme Boşanma Gibi Sosyal Statülerindeki Değişikliklerin İkinci Kez Oluşturulan Nüfus Kaydına İşlenmesi Halinde Sonraki Kaydın İptali Yerine Önceki Kaydın İptali Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/11599MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Kayıt Sahibince Açılabileceği Gibi Ana Baba Kardeşler ve C.Savcısı Tarafından da Açılabileceği )
Y18.HDE. 2005/10371MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Müdürü Veya Nüfus Memuru Huzuru İle Görülüp Karara Bağlanması Zorunluluğu )
Y18.HDE. 2009/9320MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Farklı Anne Baba Adıyla Hatalı Olarak Kaydedildiği - Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y18.HDE. 2012/7469MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Farklı İki Sıra Numarasında Aynı Şahsın Bulunduğu - Taraf Teşkilinin Sağlanacağı )
Y18.HDE. 2002/8867MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Meydana Gelen Deprem Sonrası Nüfus Kayıtlarının Davalı İdare Tarafından Yeniden Düzenlenmesi Sırasında Oluşan Mükerrer Kayıtların İptali Talebi )
Y11.HDE. 2005/12461MÜKERRER OLARAK BANKAYA GÖNDERİLEN PARA ( Dava Dışı Bankaya Gönderilen Mal Bedeli - Bozmadan Önceki Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verildiği/Hükme Esas Alınan Raporda Davalı Hesabına Gelen Paranın Davacının Mükerrer Ödediği Mal Bedeli İle İlgisinin Kurulacağı )
Y19.HDE. 2011/3028MÜKERRER OLARAK GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİ SEBEBİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (Davalının Hem Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ve Hem de İlamsız İcra Yolu İle Takib Başlatabileceği - Eldeki Davada Mükerrer Takip Yapıldığından Bahsedilemeyeceği)
Y11.HDE. 2004/3598MÜKERRER OLARAK ÖDENEN BONO BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalının İmza İnkarında Bulunması Nedeniyle İmza İncelemesi Yapılması )
Y11.HDE. 1996/4269MÜKERRER OLARAK ÖDENEN HAVALE ( Bankanın Açık Kredi Kullandırmış Sayılması )
Y4.HDE. 2012/15894MÜKERRER OLARAK TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Davaya Konu Tazminatın Boşanmaya Sebep Olan Olaylardan Kaynaklandığı/Davalının Kusurlu Eylemi Sebebiyle Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmolunduğu - Davacının Uğradığı Zararın Boşanma Davasında Giderildiği )
Y1.HDE. 2008/2599MÜKERRER OLUŞAN TAPU KAYITLARININ İPTALİ ( Evvelce Tespit Tescil veya Sınırlandırma Suretiyle Kadastro Yapılmış Yerlerin Yeniden Kadastrosu Yapılamayacağı - Îkinci Defa Yapılan Kadastro Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Sayıldığı )
Y8.CDE. 2007/9684MÜKERRER OY KULLANILMASI ( Sanığın İl Genel Meclis Üyeliği Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Seçimleri İçin Kullandığı - Gözetilerek Bu Seçimlerin İptal Edilip Edilmediğinin Tespiti Gereği )
YCGKE. 2007/8-217MÜKERRER OY KULLANMA ( Sanığın Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayıtlı Olduğu Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Başka Yerdeki Sandıkta da Oy Kullanması )
YCGKE. 2008/8-44MÜKERRER OY KULLANMA SUÇU ( Oy Kullandıktan Sonra Yeniden Oy Kullanmayı veya Buna Kalkışmayı Düzenleyen İki Suç Tipi Arasındaki Temel Farklılık Biri Başka Sandıkta Diğeri Aynı Sandıkta Mükerrer Oy Kullanımını Yaptırıma Bağladığı )
Y8.CDE. 2006/9344MÜKERRER OY KULLANMA SUÇU ( Sanığın İki Sandıkta Oy Kullanma Eylemi - Ayrıca Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt Nedeni İle Cezalandırılamayacağı )
Y8.CDE. 2006/5439MÜKERRER OY KULLANMAK ( Sanığın Bir Sandıkta Oy Kullandıktan Sonra Parmağına Sürülen Boyayı Silmek Suretiyle Bir Başka Sandıkta Tekrar Oy Kullanması - 298 Sayılı Kanunun 164/1. Maddesinde Tanımlanan Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 1994/358MÜKERRER OY KULLANMAK ( Tekrar Oy Kullanmak İçin Sıraya Giren Kişinin Engellenmesi-İhzari Hareket-Teşebbüs Aşamasına Ulaşamama )
Y8.CDE. 2004/7236MÜKERRER OY VERMEK ( Sanığın Aynı Sandıkta Farklı Sıralarda 2 Kez Oy Kullanmasının Bu Suçu Oluşturmayacağı - Bir Sandıkta Oy Verdikten Sonra Başka Bir Sandıkta da Oy Vermesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/37115MÜKERRER ÖDEME ( Alacak Davası - Davalı Tarafın Savunmasında Bir Takım Dosyalarda Avukatlık Ücretinin Mükerrer Tahsil Edildiğini İddia Ettiği/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda ve Kararda Bu Husus Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
Y6.HDE. 2013/7099MÜKERRER ÖDEME ( Banka Hesabına Yapılan Ödemenin Kimin Tarafından Yapıldığının İlgili Banka Şubesinden Sorulup Etraflıca Araştırılarak Varılacak Sonuç Doğrultusunda Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulması Gerektiği - İstirdat Davası )
Y4.HDE. 2004/3245MÜKERRER ÖDEME ( Bu Ödemelerin Geri Alındığı Tarihe Kadar Davacının Mal Varlığında Bir Eksiklik Oluşması - Hatalı Ödemelerin Yapıldığı Tarihler İle Bunların Geri Alındığı Tarihe Kadar Geçen Sürelere İlişkin Zarar Yasal Faiz Üzerinden Hesaplanarak Karar Verileceği )
Y11.HDE. 1989/1928MÜKERRER ÖDEME ( Çek Bedeli Ödendiği Halde Başkasına Ciro Edilmesi )
Y9.HDE. 2004/14104MÜKERRER ÖDEME ( Davacı Ödenen Aylık Ücretin İçinde Fazla Mesai Ücret Alacağının Olduğunu Kabul Ettiğinden Çalıştığı Süre İçin Tekrar Mükerrer Ödemeye Neden Olacak Şekilde Bu Alacağın Reddi Yerine Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı )
Y7.HDE. 2015/1090MÜKERRER ÖDEME ( Davacının Hafta Tatili Çalışmalarında Yapacağı Günlük Yedi Buçuk Saatlik Normal Mesainin Toplam Çalışma Süresinden Mahsup Edilmesi Gerekirken Hesaplamada Dikkate Alınmayarak Mükerrer Ödemeye Neden Olacak Şekilde Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2000/17229MÜKERRER ÖDEME ( Davacının İtirazın İptaline Karar Verilmesi İsteğine Alacakların Tahsiline Şeklinde Hüküm Verilmesinin Mükerrer Ödemeye Yol Açması )
Y4.HDE. 2011/9000MÜKERRER ÖDEME ( Davacının Önceki Maliklere de Zararın Tazmini İçin Gidebileceği ve Mükerrer Ödemeye Sebep Olabileceği Gözetilerek Hüküm Kurulurken Tahsilde Tekerrüre Sebep Olmayacak Biçimde Zarara Hükmolunması Gerektiği - Tapu Kaydının Düzeltilmesi İstemi)
Y4.HDE. 2005/12955MÜKERRER ÖDEME ( Davacıya Mükerrer Tahsilat İmkanı Tanınamayacağı-Davalının Ödenmiş Maddi Tazminatla Da Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2014/3299MÜKERRER ÖDEME ( Davalı Sigorta Şirketinin Sigortalının Hak Sahipleri Tarafından Açılan Tazminat Davası Neticesinde Hükmolunan Tazminatı Poliçe Limiti Kapsamında İcra Dosyasına Ödediklerini Savunduğu - Mükerrer Ödemeye Meydan Verilmemesi Açısından Tazminat Kapsamında Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/17904MÜKERRER ÖDEME ( Davalıların Mükerrer Ödemeyle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/3832MÜKERRER ÖDEME ( Eser Sözleşmesi/Dava Konusu Kesintiler Şantiyeye Getirilen Kum-Çakıl ve Çimentonun İmalât Süresince Yükleme Taşıma ve Boşaltması İle İlgili Olduğu - Davalı İdarenin Fazla Ödemeleri Kesmekte Haklı Olduğu )
Y9.HDE. 2008/23522MÜKERRER ÖDEME ( Geçici İşgöremezlik Ödeneğinden İşçinin Mükerrer Yararlandığı - Sözü Edilen Ödemelerin İşçi Ücretlerinden Mahsubu Gerektiği/Fazla Ödemenin İadesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2007/21369MÜKERRER ÖDEME ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/9750MÜKERRER ÖDEME ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Kurum Tarafından Sigortalıya Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Zarardan İndirilmesinde Yasal Zorunluluk Olduğu - İş Kazası Sonucu Maluliyet )
Y21.HDE. 2013/244MÜKERRER ÖDEME ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Kurumca Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Sosyal Sigortalar Kurumunca Karşılanmayan Zarardan Kaynaklanan Tazminat Davası )
Y9.HDE. 2008/21983MÜKERRER ÖDEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Denetime Elverişli Rapor Alınmadan Söz Konusu Miktarlar Mahsup Edilmeden Yapılan Ödemeler Dikkate Alınmadan Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.HDE. 2013/14220MÜKERRER ÖDEME ( İstirdat Davası - Davacı Üç Aydır Mükerrer Nafaka Ödediğini Belirterek Talepte Bulunduğu Halde Dava Tarihinden Sonraki Ödemeler de Hesaplanmak Suretiyle Sonuca Gidilmesinin Doğru Görülmediği )
Y5.HDE. 2014/14445MÜKERRER ÖDEME ( İtirazın İptali İstemi - Davacıların Daha Önce İcra Takibi Yaptıkları Sabit Olup Söz Konusu İcra Dosyasının Derdest Olup Olmadığı ve Söz Konusu Kişiden Gelen Hisselerin Karşılığının Ödenip Ödenmediği Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği Düşünülmeden Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/19289MÜKERRER ÖDEME ( Mahkemece Dava Dışı Kurumdan Yapılan Ödemenin Niteliği ve Ödemenin Zarar Sorumlularına Rücu İmkanı Bulunup Bulunmadığı Sorularak Zarar Sorumlusuna Rücu İmkanı Veren Bir Ödeme İse Davacıya Yapılan Ödemenin Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/32118MÜKERRER ÖDEME ( Menfi Tespit Niteliğinde Bulunmasına Rağmen Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Birleştirilen Davanın Açılmasına Neden Olan İcra Takibinin Kıdem Tazminatı Miktarı İtibarı İle İptali İle Takibin Devamına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/17164MÜKERRER ÖDEME ( Önlenmesinin Temini ve Kamu Kaynaklarının Etkili Verimli ve Hukuka Uygun Kullanılması Bakımından Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden ve Özellikle Maliye Hazinesinden Sorulup Ulusal Yargı Ağı Sistemi Üzerinden de Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/4419MÜKERRER ÖDEME ( Rücuen Tazminat - Davalı Sigorta Şirketinin Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Tarih İtibariyle Geçerli Olan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesindeki Limit Kapsamında Hak Sahiplerine Yaptığı Ödemeden Mükerrer Olarak Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y2.HDE. 2016/3022MÜKERRER ÖDEME ( Sebep Olacak Şekilde Karar Verilemeyeceği/Davacı Kadın ve Müşterek Çocuk Lehine Yabancı Mahkemece Tedbir Nafakasına Hükmedildiği - Yerel Mahkemece de Kadın ve Müşterek Çocuk Lehine Hükmedildiği/Yabancı Mahkeme Tarafından Hangi Tarih Aralığında Hükmedildiği Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2005/8985MÜKERRER ÖDEME ( Senedin İadesi Tek Başına Mükerrer Ödemeyi İspata Yeterli Görülmediğinden İtirazın İptali Davasının Kabulü Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 1981/5166MÜKERRER ÖDEME ( Sigortalı Araç Sahibine Yapılan Ödeme Dışında Sigortacıya da Ödeme Yapılmayacağı )
Y10.HDE. 2005/8763MÜKERRER ÖDEME ( Sigortalının Eşine Yapılan Sağlık Yardımının Davalı Bağ-Kur Tarafından Karşılanması Gerektiğine İlişkin Kabul Karşısında Ayrıca Davalı Üniversiteden Daha Önce Sigortalı Tarafından Ödenen Miktarın Tahsiline Karar Verilmesinin Yol Açacağı )
Y22.HDE. 2012/285MÜKERRER ÖDEME ( Tasarrufu Teşvik ve Nema Alacağının İstemi - Davalı İşveren Tarafından Borçların Ödendiğinin Tespiti Halinde Mükerrer Ödemeyi Engellemek İçin Onun Yönünden Davanın Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/629MÜKERRER ÖDEME ( Vergi Dairesinin Alacağı Öncelikli Sayılamayacağından Davacı İş Sahibinin Öncelikle Alacaklının İcra Takibine Dayanarak Ödeme Yapması Gerektiği - Davalının Vergi Borcunu Ödeyerek Davalıyı Bu Borçtan Kurtardığından Vergi Dairesine Yapılan ve Mükerrer Ödeme Teşkil Eden Tutarı Davalı Yükleniciden Talep Edebileceği )
Y1.HDE. 2014/5528MÜKERRER ÖDEME (Davacıların Bir Dönem Çekişme Konusu Taşınmazları Davalıya Kiraya Verdiklerinin ve Kira Bedelini Aldıklarının Saptandığı Hâlde Mükerrer Ödemeye Yol Açacak Şekilde Ecrimisile Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y21.HDE. 2015/21767MÜKERRER ÖDEME (Davanın Niteliği Gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Gelir Bağlanması Durumunda Mükerrer Ödemeye ve Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açılmaması Bakımından Kurumca Bağlanan Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilir Bölümünün Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat)
Y23.HDE. 2012/2514MÜKERRER ÖDEME (İkikez Ödeme Yapılmış Gibi Hesap Yapılıp Yapılmadığı Konusunda Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması Gerektiği - Mükerrer Ödeme Yapılması Durumunda Davacının İsteyebileceği Tazminat Miktarının Değişeceği/Menfi Tespit )
Y21.HDE. 2015/18909MÜKERRER ÖDEME (Kurumca Bağlanan Gelirlerin Peşin Sermaye Değerinin ve Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Hesaplanan Zarardan İndirilmesinin Kurumun Rücu Hakkının Korunması ve Mükerrer Ödemeyi Önleme İlkesine Dayandığından Kamu Düzenine Dair Olarak Kabul Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
Y10.HDE. 2014/4159MÜKERRER ÖDEME (Rücuen Tazminat - Sigorta Şirketi Tarafından Poliçe Limiti Dahilinde Sigortalı ya da Hak Sahiplerine Ödeme Yapıldığının Geçerli Belgelerle Kanıtlanması Durumunda Ödediği Miktar Oranında Tazmin Sorumluluğundan Kurtulacağı/Ödemeye Yönelik Belgelerin İçeriği ve Geçerliliği Yönünde Araştırma Yapılarak Karar Verileceği)
Y13.HDE. 2002/1134MÜKERRER ÖDEME İDDİASI ( Eksik İşlerin Dava Konusu Yapıldığı Tarihte Henüz Davalı Tarafından Mükerrer Alacak İçin Başlatılmış Bir İcra Takibi Olmadığından Bu Tarihte Davacının Mükerrer Ödeme İddiasında Bulunmasının Mümkün Olmadığı )
Y11.HDE. 2003/8307MÜKERRER ÖDEME İDDİASIYLA İSTİRDAT TALEBİ ( Gemi Üzerindeki Kanuni Rehin Hakkının Kaldırılması İçin Yapılan Ödemenin Davalı Rehin Hakkı Sahibi Alacağını Geminin İcra Satış Bedelinden Tahsil Ettiğinden Mükerrer Olduğu İddiası )
Y21.HDE. 1997/3819MÜKERRER ÖDEME VE HAKSIZ ZENGİNLEŞME ( Önlenmesi İçin Gelir Artışının Tazminattan İndirilmesi Gerekir )
Y8.HDE. 2017/15045MÜKERRER ÖDEME YAPILMASININ ÖNLENMESİ ( Taşınmazdaki İyileştirme Sebebiyle Oluşan Değer Artışının Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Tasfiyeye Dahil Edilerek Bu Miktar Üzerinden Davacıların Katılma Alacağının Belirleneceği - Katkı Payı Alacağı/Davacıların Miras Paylarının Hesaplamada Gözetileceği)
Y9.HDE. 2001/6844MÜKERRER ÖDEMEDEN DOĞAN PARANIN İADESİ ( Haksız Olarak Tahsil Edilen Miktarların Faiziyle Birlikte Belirlenip Davalı İşçinin İade Ettiği Miktarla Karşılaştırılması )
Y4.HDE. 2015/12237MÜKERRER ÖDEMELERE İZİN VERİLMEMESİ GEREĞİ ( Davaya Konu İcra Takip Dosyası ve Takip Ekindeki Dekont Nazara Alınarak Tedavi Gideri İle İlgili Davacılara Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kasten Öldürme Nedeniyle Uğranılan Maddi Zararlar )
Y17.HDE. 2013/1569MÜKERRER ÖDEMELERİN MAHKEMECE ÖNLENMESİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Aynı Trafik Kazası Nedeniyle SGK Tarafından Aleyhine Ayrı Bir Dava Açıldığını ve Poliçe Limitini SGK'ya Ödediğini Savunmasının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2015/14782MÜKERRER ÖDEMENİN ÖNLENMESİ GEREKTİĞİ ( Koruma Tedbirlerinden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Mahkemece Aynı Konu ve Haksız Tutuklama Nedenine Dayalı Açılmış Dava Olup Olmadığının İlgili Birimlerden Sorulup Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ( UYAP ) Üzerinden de Araştırılarak Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/13320MÜKERRER ÖDEMEYE MEYDAN VERMEME ( Trafik Kazasında Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerin Rücun Tazmini - Davalı Sigorta Şirketinin Sigortalının Annesine Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ödendiği Savunması Değerlendireleceği/Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yapılmışsa Tarih ve Miktarı Yönünden Dayanağı Belgeler Getirtilerek Araştırılacağı )
Y9.HDE. 2015/22553MÜKERRER ÖDEMEYE YOL AÇACAK ŞEKİLDE HATALI HESAPLAMA ( Haftalık 14,5 Saat Fazla Mesai Yaptığı Kabul Edilerek Bu Hesaplama Biçiminde Hafta Tatili de Fazla Mesai Ücreti İçinde Hesaplanıp, Ayrıca Hafta Tatili Ücreti Alacağı da Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y4.HDE. 2015/6572MÜKERRER ÖDEMEYE YOL AÇILMAMASI ( Haksız Eylem Nedeni İle Uğranılan Zararın Ödetilmesi İstemi/Davalı Tarafından Dava Dışı Belediye ve Kooperatif Aleyhine Açılan Tazminat İstemine Dair Dava Dosyalarının İnceleneceği - Bu Davaların Konusu İle Eldeki Davaya Konu Tazminat İsteminin Aynı Süreyi Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılacağı/Mükerrer Ödemeye Yol Açmayacak Biçimde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/15042MÜKERRER ÖDEMEYE YOL AÇMAMA ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maluliyet Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat - İş Mahkemesinde SGK'nun Rücuen Tazminat Davası Açtığı/Mükerrer Ödemeye Yol Açmamak Amacıyla İş Mahkemesi Dava Dosyası Bekletici Mesele Yapılarak Sonucuna Göre Bilirkişiden Rapor Alınıp Karar Verileceği )
Y21.HDE. 1999/4342MÜKERRER ÖDEMEYİ ÖNLEME ( Ölen Sigortalının Ailesine SSK Tarafından Bağlanan Veya Bağlanması Gereken Aylığın Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi )
Y23.HDE. 2013/8069MÜKERRER ÖDENDİĞİ İDDİA EDİLEN OTOPARK ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Kapalı Fatura Düzenlenmesi Ödemeye Karine Teşkil Edip Bu Karinenin Aksi Tarafça İspat Edilmesi Gerektiği - Kanıt Yükü Yer Değiştirdiği )
YHGKE. 2006/17-7MÜKERRER ÖDENEN İŞÇİLİK VE PARÇA GİDERİ ( Belirlenerek Hükmedilen Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/18642MÜKERRER ÖDENEN KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Mahkemece Kesin Hüküm Sayılan Mahkeme Dosyasında Eldeki Davadaki Davalılardan Birinin Taraf Olarak Yer Almadığı - Belirtilen Mahkeme İlamının Bu Davalı Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmayacağı/Bu Davalı Hakkında da Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2008/9144MÜKERRER ÖLÜM KAYDININ İPTALİ ( Ölüm Kaydının Düzeltilmesi İstenilenin Gerek Kızlık Hanesindeki Kaydına Verilen Meşruat ve Gerekse Evlilik Kaydına Yazılan Tarih Birbirini Tutmadığı - Bir Mükerrerlikten Söz Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 2003/6036MÜKERRER PRİM TAHSİLİ ( Davacının Primlerini Ödediği İş Dışında Başka İşyeri ve İşi Olmadığından Yeniden Prim Alınamaması )
Y20.HDE. 2015/951MÜKERRER SİCİL ( Davacılar Adına Tapuya Tescilli Olduğu Anlaşılan Tahdit Dışında Olan A Harfi İle Gösterilen Bölümü Hakkında Dava Varmış Gibi Davanın Kısmen Kabulüne ve Mükerrer Sicil Oluşturacak Şekilde Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu Yönündeki Bozma Kararına Uyularak Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
Y1.HDE. 2005/5432MÜKERRER SİCİL OLUŞTURMA ( Taşınmaz Bölümlerinin Önce Davacının Bayii Adına 4753 ve 5618 Sayılı Yasalar Uyarınca Tevzi Edilmiş İken Sonradan Yolsuz Olarak Davalılar Adına Mükerrer Olarak Sicil Oluştuğu Anlaşıldığına Göre İlk Tapu Kaydının Geçerli Olduğu )
Y20.HDE. 2015/961MÜKERRER SİCİLE YOL AÇILAMAYACAĞI ( Düzeltme ve Aplikasyon İşlemine Karşı İtiraz - Davaya Konu Taşınmaz İfraz Edilip Taşınmazın Halen Geçerli Olan Mevcut Tapusu da İptal Edilmeden Taşınmazın Bir Bölümünün Orman Niteliğiyle Bir Bölümünün İse Tapudaki Şekliyle Tesciline Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y1.HDE. 2012/16126MÜKERRER SİCİLİN GİDERİLMESİ ( Tapu Kaydının İptali İstemi - Davanın İptali İstenen Sicil Maliklerine Karşı Açılması Gerektiği/Tapu Sicil Müdürlüğü Hasım Gösterilerek Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2003/7129MÜKERRER SİGORTA ( Zorunlu Trafik Sigortasının Birden Fazla Sigortacıya Yaptırılamaması-Mahkemece Bu Yönde Gelen İtiraz İncelendikten Sonra Sorumluluğun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/13469MÜKERRER SİGORTALILIK ( Davacıya Nedeni Sorulmalı ve Bu Süre İçinde Davalıya Ait İşyerinde Çalışmakta Olduğu Hususu Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İkinci Bir İşyerinde Çalışması Hususu Açıklatılması Gereği )
Y10.HDE. 1994/1892MÜKERRER SİGORTALILIK ( Türkiye'deki İşverene İşvereni Tarafından Almanyadaki İşyerinde Çalıştırılmışsa Aynı Dönem için Her İki Ülkede de Sigortalı Gösterilmiş ve Primleri Ödenmiş Olması )
Y23.CDE. 2015/20382MÜKERRER SORUŞTURMA BULUNMADIĞI ( Önceki Soruşturma Sonucu Şüpheli Hakkında Şikayet Konusu Suç İle İlgili Olarak İddianamede Herhangi Bir Değerlendirme Olmadığı - Şüphelinin İfadesi Alınmadan Müşteki Dinlenilmeksizin ve Her İki Tarafın Delilleri Toparlanmaksızın Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 2012/3141MÜKERRER ŞİKAYET ( Şikayetin Boşanmanın Kesinleşmediği Sebebiyle Yapılması - Önceki Şikayetin Fazla Hesaplandığı Gerekçesi İle Yapıldığı/ Mükerrer Şikayet Kabul Edilmeyeceği )
Y10.HDE. 2003/2935MÜKERRER TAHSİL ( Maddi Zarar Hesabına Sigortalıya Geçici İşgöremezlik Ödeneği Ödenen Döneminde Dahil Edilmesi-Mükerrer Tahsil Olmaması İçin Geçici İşgöremezlik Ödeneğine İlişkin İstemin Reddi )
Y12.HDE. 1998/9250MÜKERRER TAHSİL ( Rehnin Paraya Çevrilmesi ve Genel Haciz Yolu ile Takip )
Y9.HDE. 2001/1197MÜKERRER TAHSİL ( Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Talebi - Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizin Hesaplanamayacağı )
Y21.HDE. 2013/9518MÜKERRER TAHSİL (İş Kazası Sebebiyle Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi Tazminat İstemi - Kurumun Davacılara Yaptığı Ödemelerin Rücuya Tabi Ödemeler Olduğunun Anlaşılmasına Göre Davacılar İçin Hesaplanan Maddi Tazminatlardan Kurumun Yaptığı Tahsislerin Tenzil Edilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz olduğu)
Y8.HDE. 2015/17816MÜKERRER TAHSİL ŞİKAYETİ ( İlk Takipte Mahkemece Yetkisizlik Kararı Verilerek Karar Kesinleşinceye Kadar Tedbir Nafakasına Hükmedildiği - Yetkisizlik Kararından Bağımsız Olarak Açılan Boşanma Davasında Tedbir Nafakasına Hükmedilmiş Olup Her İki Takip Dosyasının Dayanakları Farklı Olup Mükerrer Takipten Söz Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2001/5488MÜKERRER TAHSİLAT ( Asıl Davada Talep Edilen Teminat Bonosunun Eksik İş Nedeniyle Kısmen İptaline Karar Verildiği Halde Karşı Davada Tekrar Eksik İş Bedelinin Tahsiline Karar Verilemiyeceği )
Y9.HDE. 2008/42911MÜKERRER TAHSİLAT ( Bilirkişi Tarafından Yasa ve Yerleşik İçtihatlara Göre Her Bir Şirketin Sorumlu Olduğu Kıdem Tazminatı Miktarı Hesap Edilmiş İse de Mükerrer Tahsilata Yol Açacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/25221MÜKERRER TAHSİLAT ( Dava Konusu Alacaklarla İlgili Olarak Davalı Hesabından Çalışanlar Hesabına Aktarma Yapıldığı Görülmesine Rağmen İlgili Bankadan Söz Konusu Alacakların Davacı Hesabına Aktarılıp Aktarılmadığı Sorulmadan Davacının Tahsil Edip Etmediği Araştırılmadan Eksik Araştırma ile Mükerrer Tahsilata Yol Açacak Şekilde Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y15.HDE. 2012/2063MÜKERRER TAHSİLAT ( Davada Taşeronun Bakiye Alacağına Hükmedilmesi Durumunda Mükerrer Tahsilatın Olacağı Durumunun Gözetilmesi Gereği - Mahkemece Bu Hususta Dava Dışı Şirketten Sorularak Tespit Yapılacağı/Kesin Hesap Çıkarılacağı )
Y11.HDE. 2005/13223MÜKERRER TAHSİLAT ( Davalı Defterlerinin Usulüne Uygun Tutulması ve Dava Konusu Çeklere Ait Ödemelerin Mükerrer Olduğuna İlişkin İddianın ise Kanıtlanamamış Olması )
Y19.HDE. 2001/6811MÜKERRER TAHSİLAT ( Depodaki Mevcut Benzin Bedeli Hüküm Altına Alındıktan Sonra Ayrıca Benzin Bedelinin Talep Edilmesinin Mükerrer Tahsilat Niteliği Taşıması )
Y19.HDE. 2016/5209MÜKERRER TAHSİLAT ( İpotek Limiti Gözönüne Alındığında Davacı Alacağının İpotek Bedelinin Altında Olduğu - Mükerrer Tahsilat Olacak Şekilde Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y19.HDE. 2016/8562MÜKERRER TAHSİLAT ( İtirazın İptali - Davalının Davacı İle İmzaladığı Protokol Duruşmadaki İkrarları ve Ödeme Belgelerine Göre Davacıdan Daire Alımı İçin Verilen Senedi İade Etmeden İkinci Kez Tahsilat Yaptığı Bedeli İade Etmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2004/631MÜKERRER TAHSİLAT ( Yüklenicinin Ödenmesini Talep Ettiği Hakediş Dava Devam Ederken Ödendiğinden Mahkemece Yeniden Tahsile Karar Verilememesi )
Y23.HDE. 2015/1324MÜKERRER TAHSİLATIN ÖNLENMESİ ( Aynı Çek ve Senetlere Dayalı Alacak Sebebiyle Mükerrer Tahsilat Yapılabileceği İhtimali Gözetilerek Hüküm Kurulacağı/Belirtilen İcra Dosyalarındaki Alacaklarla Mükerrer Tahsilata Neden Olmamak Kaydıyla İbaresinin Yazılması Gerektiği - Eser Sözleşmesine Dayalı Alacağın Tahsili )
Y17.HDE. 2016/213MÜKERRER TAHSİLE MAHAL VERİLMEMESİ GEREĞİ ( Davacı Aracının Kasko Sigortacısı Olan Şirketin Gönderdiği Cevabi Yazıya Göre Davaya Konu Kaza Sebebiyle Sigortacısının Davacıya Bir Miktar Hasar Bedeli Ödediğinin Gözetilmesi Gereği - Kasko Sigortacısının Ödediği Bu Bedelin Düşülmesi Gereği/Tazminat Talebi )
Y10.HDE. 2003/841MÜKERRER TAHSİLİN ÖNLENMESİ ( Dava Konusu Rücu Alacağı ile Fer'ilerinin Yargılama Aşamasında Davacı Kuruma ödenmiş Olması Halinde Mükerrer Tahsilin Önlenmesi )
Y19.HDE. 2011/3028MÜKERRER TAKİBİN BULUNMAMASI (Davalının Hem Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ve Hem de İlamsız İcra Yolu İle Takib Başlatabileceği - Davalı Bankanın Teminat Bonosuna Dayalı Olarak İlamsız İcra Takibi de Yapabileceğinin Gözetilmesi Gereği)
Y8.HDE. 2016/14229MÜKERRER TAKİBİN İPTALİ (Eksik Kalan Faiz Alacağının Tahsili Amacıyla Yapıldığı İddia Edilen Takip - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Hesaplama Yapıldıktan Sonra Raporun Son Kısmında "Bakiye Kalan Alacak Miktarı Hesabı” Başlığı Altında Yeniden Takip Çıkışı Harç Vekalet Ücreti ve Takip Sonrası Faiz Olarak Belirlenen Toplam Borç Üzerinden Tüm Ödemeler Mahsup Edilerek Sonuca Gidildiği/Ek Rapor Alınması ve Hükmün Sadece Borçlu Vekili Tarafından Temyiz Edildiği de Nazara Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2016/2550MÜKERRER TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Gerekçe Bölümünde Şikayetin Kabulüne Dair Değerlendirilmeler Yapıldığı ve Gerekçeli Kararın Sonuç Bölümünde de Şikayetin Kabulüne Karar Verildiğinin Belirtildiği - Hüküm Fıkrasına Geçildiğinde Şikayetin Reddi İle Takibin Devamına Karar Verilmek Suretiyle Hüküm İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Getirilmesinin Bozma Sebebi Sayılacağı )
Y12.HDE. 2002/3324MÜKERRER TAKİP ( Alacaklı Tarafından Borçluya Karşı Yapılan İkinci Takibin Boşanma İlanı İle İlgili Olup Mükerrer Olmaması )
Y19.HDE. 2001/5104MÜKERRER TAKİP ( Bankaca Tahsilde Tekerrüre Neden Olmamak Üzere İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yaptığı Takip Yanında Çek'e Dayalı Olarak da Takibe Girişilmesi )
YHGKE. 2010/12-684MÜKERRER TAKİP ( Benzin İstasyonunun Tahliyesine İlişkin Kararın Mükerrer Olarak Takibe Konu Yapıldığının Dikkate Alınacağı )
Y12.HDE. 2005/8446MÜKERRER TAKİP ( Bir İlamın Bozulması İcra Muamelelerini Olduğu Yerde Durduracağından İkinci Kez Yapılan Takibin Mükerrer Olduğu - İkinci Takibin İptali Gereği )
Y8.HDE. 2014/9415MÜKERRER TAKİP ( Eldeki Takipten Önce Başlatılan Takip Hakkında Alacaklının Takipten Vazgeçme Beyanı İcra Müdürlüğünce de Kabul Edilmiş Olduğundan Mükerrer Takibin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Takibin Mükerrer Olduğu Gerekçesine Dayanılarak Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y12.HDE. 2012/29465MÜKERRER TAKİP ( İddiası Göz Önüne Alınarak Her İki İcra Takibine Konu Nafaka Alacağı Dönemleri ve Nafaka Alacağı Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Takibin İptali İstemi )
Y8.HDE. 2014/13246MÜKERRER TAKİP ( İlk Takipten Feragat Edilmeksizin Aynı Alacak İçin Bozmadan Sonraki İlama Dayanılarak Yeni Bir Takip Yapılması Halinde Sonraki Tarihli Takibin Mükerrer Olacağı )
Y8.HDE. 2015/15361MÜKERRER TAKİP ( İtirazın İptaline Dair İlamdaki Edayı İçeren İcra İnkar Tazminatı Avukatlık Ücreti ve Yargılama Gideri İle Birlikte İlk İlamsız Takipte İstenen Alacak Kalemlerinin de Talep Edildiği - İlamsız Takibe Konu Edilmiş Asıl Alacak Kalemlerinin de İkinci Takip İle Mükerrer Talep Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2013/16814MÜKERRER TAKİP ( Kambiyo Senedine Mahsuz Haciz Yoluyla Takip - Takibin İptali İstemi/Bononun Mevcut Borcun Yenilenmesi Amacıyla Verilmediği/İcra Takiplerindeki Tarafların Farklı Olduğu Dikkate Alındığında Mükerrer Takipten Bahsedilemeyeceğinden İtirazın Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2012/5013MÜKERRER TAKİP ( Takibin İptali - Çekin Kayıtsız Şartsız Havale Hükmünün Bulunmadığı Sonucuna Varılamayacağı/Borçlunun Mükerrer Takip İddiasının İncelenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2014/16457MÜKERRER TAKİP ( Takibin İptali İstemi - Mükerrer Takip Halinde Sonraki Takibin İptali ve Bu Dosyaya Yapılan Ödemelerin de İlk Takip İçin Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
Y12.HDE. 2012/13669MÜKERRER TAKİP ( Teminat İddiasının Borçlu Tarafça Kanıtlanamadığı ve Alacaklı Tarafından Bononun Teminat Senedi Olduğu Yönünde Bir Beyan Bulunmadığından İtirazın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İcra Takibinin İptali )
Y13.HDE. 2004/12792MÜKERRER TAKİP ( Veezy İnternet Kartı Üyelik Sözleşmesi - Mükerrer Takip Yapıldığı İddiasına Karşılık Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2016/3127MÜKERRER TAKİP NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Asıl Alacak ve İşlemiş Faizi Yargılama Gideri ve İşlemiş Faizi Şeklinde İcra Takibi Yapıldığı - Bu Haliyle Aynı İlamdan Dolayı İki Ayrı İcra Takibi Bulunduğu ve Mükerrer Takip Olduğu/Şikayetin Kabulüyle Sonraki İcra Takibinin İptali Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/3224MÜKERRER TAKİP OLMADIĞI ( Tarım Kredi Kooperatifleri Borç Senedinin İlam Niteliğinde Olduğu - Aynı Senetle Müteselsil Kefiller Hakkında da Takip Yapılabileceği )
Y12.HDE. 2016/7308MÜKERRER TAKİP OLMADIĞI (Her İki Kambiyo Takibinin Dayanağı Farklı Senetler Olmakla Beraber Aynı Alacak İçin Verildiği/Takip Dayanağı Bononun Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere Takibe Konulmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı/Borçlunun Ödeme İddiası Olmadığı Gibi Ödeme Belgesi de Sunulmadığı - Takibin İptali)
YHGKE. 2017/8-1682MÜKERRER TAKİP SEBEBİYLE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Şikayet Olunan Vekilinin İcra Emrine Konu Aracın Kendilerine Teslim Edildiğine Dair Beyanda Bulunduğu/Araç Kendisine Teslim Edilen Takip Alacaklısı İcra Emri İle Elde Etmek İstediği Amaca Ulaşmış ve Tarafların İşin Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararı Kalmadığından Yerel Mahkemece Bu Durum Gözetilerek Şikayetin Konusuz Kalması Nedeni İle Esas Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği )
Y6.HDE. 2016/3293MÜKERRER TAKİP YAPILMASI ( Kefil Tarafından Açılan Menfi Tespit ve İstirdat İstemi - Davalının Kötüniyetli Olması Nedeni İle Kötüniyet Tazminatı İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/13110MÜKERRER TALEP ( Fuzulen Ödenen Paranın Tahsili - Davalıdan Hem Mahsup ve Hem de İş Bu Dava İle Mükerrer Talepte Bulunulup Bulunulmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y15.HDE. 2009/7098MÜKERRER TALEP (İmalat Bedelinin Tahsili İstemi - Mahalli Rayiçlerin KDV'yi de Kapsadığı Gözetilerek Tekrar Talep Edilen KDV Alacağının Reddedilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 1993/2013MÜKERRER TAPU
Y1.HDE. 2005/8954MÜKERRER TAPU İŞLEMİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Uyuşmazlığın Taşınmazın Aynına Yönelik Olduğu - Davanın Genel Yargıda Görüleceği )
Y16.HDE. 2006/1014MÜKERRER TAPU KAYDI ( İkinci Tapuya Hiçbir Şekilde Değer Verilemeyeceği ve Mükerrer Tapu Üzerinden Yapılan İşlemlere Geçerlik Tanınamayacağı )
Y20.HDE. 2016/476MÜKERRER TAPU KAYDI ( Tazminat İstemine Dayanak Taşınmazların Davacıların Murisi Adına Olan Tapu Kaydının Halen Devam Ettiği/Davacının Mükerrer Tapu Kaydı Nedeni İle Tapu İptal Davası Açmadığı - Davacılar Tarafından Açılacak Tapu İptal Davasının Sonucunda Ortaya Çıkan Duruma Göre Davacının Zararının Nereden Kaynaklandığının Tesbitinden Sonra Tazminat Talebinde Bulunulabileceği )
Y20.HDE. 2001/5466MÜKERRER TAPU KAYDI OLUŞTURULMASI ( Mükerrer Tapu Kaydı Oluşturacak Şekilde Taşınmazın Tapuya Tesciline Karar Verilememesi )
Y7.HDE. 2011/1412MÜKERRER TAPU KAYDININ İPTALİ (Taşınmazların Tespitinin İtirazsız Kesinleştiği - Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı)
Y14.HDE. 1990/7392MÜKERRER TAPULAMANIN İPTALİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünce Re'sen İptal Edilmesi )
Y14.HDE. 2006/7355MÜKERRER TAPULARIN BULUNMASI ( Sahih Değerli Eski Kaydın Korunması Yasa Gereği Bulunduğundan Mahkemece İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/32617MÜKERRER TAZMİN ( Muhasebe Sorumlusunun Usulsüz Kayıtlar Tutmak Suretiyle Sebep Olduğu Şirket Zararının Ödetilmesi İstemi - Başka Şahıslar Hakkında Davaların Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/2963MÜKERRER TAZMİNAT ( Ağaçlandırma Giderine Karar Verilemeyeceği Gözetilerek Bu Kararın Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılıp Kesinleştiğinin Tespiti Halinde Hükmedilen Tazminatın Ağaçlandırma Giderini Kapsayıp Kapsamadığı Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/979MÜKERRER TAZMİNAT ( Aynı Olay Nedeniyle Birden Fazla Tazminat İstenememesi )
Y15.HDE. 2014/4949MÜKERRER TENZİLAT ( Davalı Şirketin Ticari Defterlerinde Kayıtlı Bulunmayan Faturaların Tenzilat Uygulanmış Faturalar Olması Halinde Bilirkişilerce Yapılmadan Tenzilatın da Kabulü Halinde İş Bedelinden Mükerrer Tenzilat Yapılmış Olacağı - Bu Faturalar Yönüyle Mahkeme Kararının Eksik İncelemeye Dayandığı/İtirazın İptali )
Y15.HDE. 2010/6258MÜKERRER TENZİLAT YAPILMASI ( Avanstan Dolayı Fazla Ödeme Yapıldığı Anlaşıldığından Mahkemece Hesaplamada Hataen Mükerrer Tenzilat Yapıldığı - Az Bir Tutarda Belirlenen Fazla Ödeme Tutarının Hatalı Olduğu/Maddi ve Manevi Tazminat )
Y8.HDE. 2003/3028MÜKERRER TESCİL ( Dava Konusu Parselin Kaydı İptal Edilmeden Tescile Karar Verilmesi Mükerrer Tapu Kaydı Oluşmasına Yol Açacağı - Diğer Hissedarlar Haberdar Olmadan Bir Dava ile Tapu Kayıtlarının Bir Başka Tapu Kapsamına Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 1997/4274MÜKERRER TESCİL ( Engellemek İçin Orman Vasfı ile Hazine Adına Tapuya Tesciline İbaresinin Hükümden Çıkartılması )
Y6.CDE. 2012/22800MÜKERRER UYGULAMALARA NEDEN OLUNMAMASI ( Diğer Sulh Ceza Mahkemesi Dosyasıyla Eldeki Dava Dosyanın Birleştirilmesinin Olanaklı Olup Olmadığı/Olanaklı Değil ise Denetime İmkan Sağlaması Açısından Dosyanın Onaylı Suretinin Dosya İçerisine Konulacağı - Kanıtların Bir Bütün Halinde Değerlendirileceği/Yağma Suçu )
Y12.CDE. 2014/12093MÜKERRER VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECECEĞİ ( Koruma Tedbirlerinden Kaynaklı Maddi Tazminat - Davacı Kendisini Vekil İle Temsil Ettirmiş Olması Nedeniyle Beraat Hükmünün Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan A.A.Ü.T. Üzerinden Lehine Maktu Vekalet Ücreti Hükmedildiği/Mahkemece Aynı Miktarın Maddi Tazminat Kapsamında da Hüküm Altına Alınmasının İsabetsizliği )
Y21.HDE. 2005/37MÜKERRER VEYA KISMİ ÖDEME ( Söz Konusu Olmadığından Dosyadan Gönderilen Ödeme Emrine Yönelik Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2004/6972MÜKERRER YAPILAN ÖDEMENİN İSTİRDATI TALEBİ ( Talimata Aykırı Şekilde Ödenmesi Sonucu Havale Alıcısının Elinde Kalan Çekin İkinci Defa Ödendiği İddiası - Hamilden Aldığını Öne Sürdüğü Senedi İbraz Etmeyerek İkinci Kez Ödeme Yapmasında Davacının Kendisi Kusurlu Davranışı Rol Oynaması )
Y9.HDE. 2001/13152MÜKERRER YARARLANMA ( Askerlik Borçlanmasının Davacıya Daha Önce Ödenen Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmış Olması-Mükerrer Yararlanmaya Yol Açacak Şekilde Karar Verilememesi )
Y9.HDE. 2010/45118MÜKERRER YARARLANMA ( Davalının İş Sözleşmesini Haksız Feshetme Durumu İse Yargılama Sonunda Belirleneceğinden Bu Yönde Kesinleşen Kararın Kuruma İbrazı Halinde İşsizlik Ödeneği Talebinin Değerlendirileceği - Mükerrer Yararlanmaya Yol Açacak Şekilde Davalı İşverenden Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2016/537MÜKERRER YARARLANMA ( Hakediş Ödeme Tarihinde Yürürlükte Bulunan Mevzuata Göre Hakedişten Yüzde Beş Kesinti Yapılmaması Halinde Davacının Davaya Konu İsteminin Kabulüyle Ödenen Miktarın Kurumdan Tahsili Halinin Teşvikten Mükerrer Yararlanma Sonucunu Doğurup Doğurmayacağı Hakkında Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1989/7948MÜKERRER YARARLANMA ( İş Kazasından Doğan Maddi Tazminattan Bağlanan Gelirlerin Düşülmesi )
Y22.HDE. 2013/10287MÜKERRER YARARLANMA ( Yemek Bedelinin Harcırah Tutarına Dahil Olup Olmadığı Hususu Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmeden Mükerrer Yararlanmaya Sebebiyet Verecek Şekilde Giydirilmiş Ücretin Tespiti Sırasında Çıplak Ücrete Ayrıca Yemek Bedelinin İlavesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2012/14456MÜKERRER YARARLANMA ( Yüzde Beş Fazla Ödeme Alacağı - Gecikme Süresinin İşverenin Temerrüde Düşürüldüğü Tarihe Kadar Hesaplanacağı/Aksi Halde Asıl Alacaklar Bakımından Hem Faiz Hem de Yüzde Beş Fazla Ödeme Uygulamasının Mükerrer Yararlanma Anlamına Geleceği )
Y9.HDE. 2015/32194MÜKERRER YARARLANMAYA YOL AÇMAYACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( İşveren Tarafından Bilirkişi Raporunun Tanzimi Sonrası Sunulan Ödeme Belgeleri Değerlendirilerek Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı - Sonradan Sunulan Ödeme Belgeleri İncelenmeksizin Eksik Araştırma İle Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2013/40730MÜKERRER YARGILAMA ( İmar Kirliliğine Neden Olmak/Sanığın Ruhsatsız Olarak Yaptığı Binaların Farklı Olduğu - Mükerrer Yargılama Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y21.CDE. 2015/3128MÜKERRER YARGILAMA ( Önlenmesi ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirilmesi Açısından Açılmış Olan Diğer Kamu Davası Araştırılarak Bu Davaya Dair Dosyanın Getirtilip İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Başkasına Ait Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu )
Y21.CDE. 2015/13366MÜKERRER YARGILAMA ( Önüne Geçilmesi Açısından Sanık Hakkında Kardeşine Yönelik Gerçekleştirdiği Eylemler Sebebiyle İşlediği İddia Olunan Suçlardan Diğer Dava Dosyalarının Getirtilip Mümkünse Mevcut Dava İle Birleştirilmesi Aksi Halde Özetlerinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y21.CDE. 2015/8558MÜKERRER YARGILAMA ( Resmi Belgede Sahtecilik - Her İki Çekten Dolayı Açılan Davalar Yönünden Mükerrirlik Olup Olmadığı Değerlendirileceği/Mükerrer Yargılamanın Önlenmesi Açısından Asliye Ceza Mahkemesi'nin Dosyasının Celbi İle Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilip Bu Davayı İlgilendiren Onaylı Örneklerinin Dosya Arasında Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/10835MÜKERRER YARGILAMA (Gerçeğin Şüpheye Yer Bırakmayacak Biçimde Ortaya Çıkarılması Mükerrer Yargılamanın Önlenmesi ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağının Değerlendirilmesi Açısından Aynı Nitelikteki Dosyanın Celbi İle İncelenerek Özetinin Duruşma Tutanağına Geçirilmesi Gerektiği)
Y16.CDE. 2015/2186MÜKERRER YARGILAMA (Kesinleşmiş Dosyada Sanığa Atılı Eylem ve Faaliyetler Belirlendikten ve Dosyamızda Aynı Eylem ve Faaliyetler Sebebiyle Mükerrer Yargılama Yapılıp Yapılmadığının Hiç Bir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanması Gerektiği - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma)
Y8.CDE. 2015/7796MÜKERRER YARGILAMANIN ÖNLENMESİ GEREĞİ ( Şikayetçinin İfadesinde Olaydan 1 Gün Sonra Karakola Müracaatta Bulunduğunu Belirtmiş Olduğu/Mükerrer Yargılamanın Önlenmesi Açısından Bu Müracaatın Akıbeti Araştırılarak Dava Açılmış İse Dosyaları Getirtilerek İnceleneceği/Mümkün Olduğu Takdirde Davaların Birleştirileceği/Aksi Halde Bu Davayı İlgilendiren Delillerin Onaylı Örnekleri Dosya İçerisine Alınması Gerektiği )
Y16.CDE. 2017/2288MÜKERRER YARGILAMANIN TESPİTİ ( Sanıklar Hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dosyası ile Aynı Suçtan Yargılaması Devam Eden Dava Olduğu - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Delillerin Bir Bütün Halinde Değerlendirilmesi Bakımından Anılan Dosyanın Getirtilip Sanıklara Atılı Eylemler Belirlenerek Aynı Faaliyetler Sebebiyle Mükerrer Yargılama Yapılıp Yapılmadığı Hiç Bir Duraksamaya Yer Bırakmayacak Biçimde Saptanarak Hukuki Drumun Takdiri Gerektiği )
Y11.CDE. 2015/8082MÜKERRER YARGILANMANIN ÖNLENMESİ ( Araç Kiralanmasına Dair Sahte Sözleşme Düzenlemek/Resmi Belgede Sahtecilik - Benzer Eylemler Nedeni İle Sanığın Ağır Ceza Mahkemesi İlamıyla Mahkumiyetine Karar Verildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamıyla da Beraat Ettiği/Mahkemece Belirtilen Dava Dosyalarının Getirtilip İncelenerek Özetlerinin Duruşma Tutanağına Yazılacağı Mümkünse Birleştirileceği)
Y7.HDE. 2005/2876MÜKERRER YÜKLETİLEN YARGILAMA GİDERİ ( Davalı Tarafın Yaptığı Yargılama Giderlerinden Sayılan Keşif Giderlerinin Mükerrer Olarak Davalı Tarafa Yükletilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2008/14826MÜKERRERLİĞİN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Dava Konusu ve Sebebi Aynı Olup Kesinleşmiş Birbirine Aykırı İki Mahkeme Kararı Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olduğu )
Y15.HDE. 2012/7032MÜKERRERLİK ( Ayrıca Davaya Konu Yapıldığından Asıl Davada Eksik ve Kusurlu İşler Nedeni İle Bir İndirim Yapılmaması Gerektiği - Aksi Halde Eksik ve Kusurlu İşler Giderilme Bedelinin Hem Asıl Davada Yüklenici Alacağından Mahsubu Hem de Karşı Davada İş Sahibi Alacağı Olarak Kabulünün Mükerrerlik Oluşturacağı )
Y19.HDE. 2011/1619MÜKERRERLİK ( Davalıların Kefaletinin Teminatı Olarak Verilen Bonoya Dayalı Olarak Yapılan Takibe Girişildiği Belirtilmiş İse de Anılan Bonoya Dayalı Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takibin İcra Hukuk Mahkemesince İptal Edildiği ve Böylece Mükerrerlikten de Söz Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2006/20959MÜKERRERLİK ( Kamu Düzeninden Olmayıp Ancak Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi Halinde İncelenebileceği )
Y19.HDE. 2012/17284MÜKERRERLİK ( Menfi Tespit Davası - Aynı Tarihte İpotek Borçlusu İki Şahıs Hakkında Başka Bir İcra Takibi Yapıldığı/İpotekli Taşınmazlar Satıldığı Halde Bakiye Alacağın Tahsili İçin Başka Bir İcra Takibi Daha Yapıldığı - Aynı Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak İçin İki Ayrı Takip Yapılmasının Mükerrerlik Oluşturmadığı )
Y12.HDE. 2005/8446MÜKERRERLİK İDDİASI ( Davacı Bulunduğundan Mahkemece İlk Takibin Hayatiyetini Koruduğu ve Ayakta Olduğu Nazara Alınarak Mükerrer Olan İkinci Takibin İptaline Karar Vermek Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/24854MÜKERRERLİK İTİRAZ (Borca İtiraz Olduğu - 7 Günlük İtiraz Süresine Tabi Olduğunun Dikkate Alınacağı)
Y12.HDE. 2006/10076MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Borca İtiraz Olup Yasal Süre İçerisinde Borçlunun Bu İtirazını İcra Müdürlüğüne Bildirilmesinin Zorunlu Olduğu - İcra Mahkemesine Yapılan İtiraz Geçersiz ve Gereksiz Olduğundan Reddedilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/603MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Borçlunun İtirazının Derdest Olması - Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılmasına Rağmen Alacaklının İlamların İcrası Yoluyla Yeniden Takip Yapması Halinde İtirazın Kabul Edilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2005/18685MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Genel Haciz Yolu İle Yapılan Takip Nedeni İle - İcra Müdürlüğüne Yapılması Yerine Mahkemeye Yapılmış Olduğundan Talebin Bu Nedenle Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2007/6310MÜKERRERLİK İTİRAZI ( Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Yapılmış Olduğundan Mükerrerlik Şikayet Olmayıp İtiraz Olduğu - İtirazın Süre Yönünden Reddi Gereği/Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip )
YCGKE. 2011/13-521MÜKERRERLİK SONUCU CEZADAN ARTIRIM YAPILMASI (Hırsızlık/Artırım Nedeni Olarak Düzenlenmiş Bulunan 765 S. TCK'nun 81. Md. Hükmü Uyarınca Para Cezasından İbaret Geçmiş Hükümlülüğü Bulunan Sanığın Mükerrir Olduğu - Mükerrirliğin Yasal Sonucu Olan Cezadan Artırım Yapılmasında ve Bu Artırımın Bir Gün Olarak Belirlenmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
Y11.HDE. 2007/10677MÜKERRERLİK SORUŞTURMASI ( Bankanın Kredi Kartı Düzenlerken Mevcut Müşterisi Adına Düzenlenmiş Kart Bulunduğu Hususunu Yeterince Araştırmayarak Özen Görevini Yerine Getirmediği - Sahte Kredi Kartı Düzenlenmesinde Bankanın da Kusurlu Olduğu Gözetilerek Ağırlık Kusur Oranının Belirlenmesi Gereği )
Y19.HDE. 2011/535MÜKERRERLİK VE DERDESTLİK İTİRAZI ( Borca İtiraz Edilmemesi Durumunda İcra Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y3.CDE. 2015/16287MÜKERRİLERE ÖZGÜ CEZA İNFAZ REJİMİ ( Yaralama - Mükerrir Olan Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Ayrıca Denetimli Serbestlik Süresinin Belirlenmemesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/6080MÜKERRİR ( Cinsel Taciz - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasının Sanık Aleyhine Sonuç Yarattığı )
Y23.CDE. 2015/18913MÜKERRİR ( Kişinin Mükerrir Sayılması İçin Hükmün Kesinleşmesinden Sonraki İkinci Suçun 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenmesinin Yeterli Olduğu - İlk Suçun 1 Haziren 2005 Tarihinden Önce veya Sonra İşlenmesinin Önemli Olmadığı )
Y15.CDE. 2014/19759MÜKERRİR ( Sanık Hakkında 5237 S. T.C.K.'nın 58. Md. Gereğince "Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına" Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği - Dolandırıcılık )
Y20.CDE. 2016/15MÜKERRİR DAVA ( Sulh Ceza Mahkemesine Açılan Davanın Aynı Fiil Sebebiyle ve Aynı Sanıklar Hakkında Daha Önce Asliye Ceza Mahkemesine Açılmış Bir Dava Bulunması Sebebiyle Mükerrir Olduğu - Davanın Reddi Gerektiği/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma )
Y13.CDE. 2015/11754MÜKERRİR HAKKINDA DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Denetim Süresini Belirleme ve Gerektiğinde Uzatma Görevinin Hükmü Veren Mahkemeye Değil Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Mahkemeye Ait Olduğu )
Y4.CDE. 2007/10935MÜKERRİR OLAN SANIK ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/7-173MÜKERRİR OLAN SANIK ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilebileceği - İnfazı Kısıtlayacak Şekilde Denetim Süresi Belirlenemeyeceği )
Y4.CDE. 2016/10647MÜKERRİR OLAN SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (Seçimlik Ceza Öngören Yaralama ve Hakaret Suçlarında TCK. 58/3. Maddesi Uyarınca Zorunlu Olarak Hapis Cezasına Hükmolunmasının Gerekmesi Karşısında TCK. 50/2. Maddesine Aykırı Olarak Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilemeyeceği)
YCGKE. 1997/3-146MÜKERRİR SANIĞIN DURUMU ( Sanığın Orman Kanununu İhlale Yönelik Israrlı Suç İşleme Eğilimini Sergileyen Cezasının Ertelenmemesi )
Y6.CDE. 2013/11224MÜKERRİR SANIK ( Daha Önce İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulduğu/Denetim Süresini Belirleme ve Uzatmanın Koşullu Salıvermeyle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu - Mahkemece "Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına" Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/22422MÜKERRİR SANIK ( Hakkında İnfaz Hakiminin Yetkisini Kısıtlayacak Biçimde 5275 S.Y'nın 108/4.Md.sine Göre Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2007/11583MÜKERRİR SANIK ( Sanığın Mükerrir Olması Nedeniyle Hakkında 5237 S. Yasa'nın 58. Md. sinin Uygulanmasına Karar Vermekle Yetinilmesi Gerektiği )
Y16.CDE. 2015/6783MÜKERRİR SANIK HAKKINDA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Mükerrir Olan Sanık Hakkında 5237 S.K. Md.58/7 Gereğince "Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına" Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği/İnfazı Kısıtlar Şekilde 1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Hükmedilemeyeceği )
Y3.CDE. 2015/4889MÜKERRİR SANIK HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI ( Mükerrir Olan Sanık Hakkında Adli Sicil Kaydında Yer Alan En Ağır İlamın Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği )
Y11.CDE. 1997/4599MÜKERRİR SANIK HAKKINDA LEHE HÜKMÜN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU )
YCGKE. 2008/1-57MÜKERRİR SAYILMA ( 5237 Sayılı Yasanın 58. Maddesi Uyarınca - İlk Hükmün Kesinleşmesinden Sonra İkinci Suçun 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmesinin Yeterli Olduğu )
Y20.HDE. 2012/6754MÜKERRİR SİCİL ( Davanın Sadece 10 Yıılık Süre İçinde Açılan Orman Kadastrosuna İtiraz Olduğu - Sadece Orman Kadastrosuna İtirazla İlgili Karar Verilmesi Gerekirken Taşınmazların Tekrar Tapu Sahiplerine Tescil Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.CDE. 2016/19711MÜKERRİR UYGULAMASINA DAYANAK İLAM ( Birden Fazla Mahkumiyet Hükmüne Dair Ceza Olduğu - Hangisinin Tekerrüre Esas Alındığı Belirtilmemiş İse de Mahkemece Tekerrür İradesi Ortaya Konulmuş Olması Sebebiyle Anılan İlamdaki En Ağır Cezanın İnfaz Aşamasında Dikkate Alınması Olanaklı Görüldüğü/Hırsızlık Suçu )
Y3.CDE. 2014/36827MÜKERRİRE PARA CEZASI ( Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı Bulunan Sanık Hakkında Seçimlik Cezalardan Hapis Cezasına Hükmedilerek Mükerrirlere Özgü İnfazına Karar Verilmesi Gereği - Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y17.CDE. 2017/3865MÜKERRİRLER ( Sanık Hakkında Hükmolunan Cezanın Niteliği İtibariyle 5237 S. Kanun'un 58. Md.sinin 6. Fıkrası Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2014/6-250MÜKERRİRLER HAKKINDA CEZANIN İNFAZI (Sanık Hakkında Adli Para Cezasının Yanında Ayrıca Hükmolunan Tekerrür Konusu TCK'nun Birinci Kitabının Üçüncü Kısmında "Güvenlik Tedbirleri" Başlığını Taşıyan İkinci Bölümünde Düzenlenmiş Olup Kanunun 58. Md.sinde Mükerrirler Hakkında Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirileceği)
Y14.CDE. 2014/8167MÜKERRİRLER HAKKINDA DENETİM SÜRESİ BELİRLEME ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma - 5237 S.K. Md. 58/7 Uyarınca Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin de Belirlenmesi Suretiyle İnfaz Yetkisinin Kısıtlanmasının İsabetsizliği )
Y14.CDE. 2015/1051MÜKERRİRLER HAKKINDA DENETİM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Gerektiğinde Uzatma Görevinin Hükmü Veren Mahkemeye Değil Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olacağının Gözetilmesi Gerektiği - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma )
Y6.CDE. 2006/5MÜKERRİRLERE İLİŞKİN İNFAZ HÜKÜMLERİ ( Yağma - 29.6.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Nedeniyle Uygulanamayacağı )
Y5.CDE. 2006/9325MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Aleyhe Sonuç Doğurduğundan Uygulanmayacağı )
Y10.CDE. 2013/7636MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ ( Sabıka Kaydına Göre Onsekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra İşlediği Tekerrüre Esas Bir Mahkûmiyeti Bulunmayan Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği - Uyuşturucu Madde Ticareti )
YCGKE. 2010/2-6MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ ( Yeni Ceza Sisteminde Tekerrür İçin Getirilen Düzenlemelerle Uygunluk Arz Etmediği Gerekçesiyle Üstelik Hükümlü Aleyhine Sonuç Doğuracak Biçimde Yorumlanmasının Yasal Dayanağı Bulunmadığı )
Y18.CDE. 2015/20815MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ (Sanığın Adli Sicil Kaydında Tekerrüre Esas Başka İlamları Bulunmasına Karşın Elektrik Hırsızlığı Suçuna Dair İlamın Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olduğu/Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Tehdit Suçundan Verilen Tecilli 5 Ay Hapis Cezasından Dolayı Mükerrir Olduğu Anlaşıldığından TCK. 58. Maddesi Uyarınca Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verileceği)
Y3.CDE. 2015/11169MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REHİMİNİN UYGULANAMAYACAĞI ( Kasten Yaralama Suçu - Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Esas Alınan Hükmün Kesin Nitelikte Olduğu/Tekerrüre Esas Alınamayacağı/Sanığın Mükerrir Kabul Edilerek Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmış Olmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y4.CDE. 2007/6450MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( 5237 S. TCY'nın 58. Maddesinin 6. Fıkrasında Düzenlenen Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanamayacağından Seçimlik Cezalardan Adli Para Cezasının Tercih Edilebileceği )
Y10.CDE. 2006/13025MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( 5237 Sayılı TCK'nun 7/3. Maddesi Dikkate Alınmadan Sanıkların Cezasının Aynı Kanunun 58/6. Maddesi Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2013/14175MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( 5275 S.K.'nun 108. Maddesi Uyarınca Sadece Hapis Cezaları Yönünden Söz Konusu Olduğu - Adli Para Cezasına Hükmedildiğinden Tekerrür Hükümlerinin Uygulama İmkanı Olmadığı/Bu Husus Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediğinden Kararın Düzeltilerek Onanmasının Yeterli Olduğu )
Y2.CDE. 2006/9952MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( 5275 Sayılı Yasanın 108/2. Maddesinin İnfaz Aşamasında Dikkate Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2012/6133MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Adli Para Cezası İle Hapis Cezasının Birlikte Verildiği Suçlarda Hapis Cezasını Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/10619MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/18456MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Adli Para Cezasının Kesin Nitelikte Olduğu ve Tekerrüre Esas Olamayacağı - Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Buna Bağlı Olarak Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
Y2.CDE. 2015/16838MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Teşkil Eden Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine ve Mükerrir Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.CDE. 2016/15598MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ancak Hapis Cezalarında Uygulanabileceği - Hükmolunan Adli Para Cezaları Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu/Kamu Malına Zarar Verme )
Y18.CDE. 2015/21300MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ancak Hapis Cezalarında Uygulanabileceği Gözetilmeden Hükmolunan Adli Para Cezası Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu )
Y4.CDE. 2014/46488MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ancak Hapis Cezalarında Uygulanabileceği Gözetilmeden Sanık Hakkında Hakaret Suçundan Hükmolunan Adli Para Cezası Sebebiyle Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2011/512MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet - Sanık Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan Yasaya Dayanarak Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin/Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2008/5042MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmas - Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Önceki Hükmün Kesinleşmesi ve İkinci Suçun Kesinleşmeden Sonra İşlenmesi Yeterli Olup Cezasının İnfaz Edilmiş Olmasına Gerek Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2008/18679MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Basit Yaralama - Sanığın Sabıkasına Esas Eylemini İşlediği Tarihte 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılmakla Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/21152MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Basit Yaralama - Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirileceği )
Y14.CDE. 2014/8753MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik - Tekerrüre Esas Adli Sicil Kaydı Bulunmayan Sanık Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y2.CDE. 2009/575MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi Suretiyle Yetinilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/28510MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesiyle Yetinilmesi Gerektiği - Yasada Öngörülmeyen Biçimde 1 Yıl Denetim Süresi Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2008/15421MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verildiği - Süresinin Belirlenemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/1937MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/13412MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Uygulanmasına İlişkin Verilmiş Kararlardaki Denetim Süresini Belirleme Ve Gerektiğinde Uzatma Görevi Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
Y22.CDE. 2015/13599MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Dayanak Yapılan Hükümlülüğünün Birden Fazla Suçtan Verilen Cezalardan Oluştuğu - En Ağır Cezayı İçeren Hükümlülüğü Gösterilmek Suretiyle Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği/Konut Dokunulmazlığını Bozma )
Y7.CDE. 2014/33306MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Dayanak Yapılan Hükümlülüğünün Birden Fazla Suçtan Verilen Cezalardan Oluştuğu/Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanan Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Hükümde Belirtilmesi Gerektiği - Doğrudan Tayin Olunan Adli Para Cezasının Hesabı Sırasında Uygulama Maddesi Olarak TCK 52/2 Maddesi Yerine TCK 50/1 Maddesinin Gösterilmesinin Bozma Nedeni Olduğu – Suça Konu Kaçak Sigaraların Sulh Ceza Mahkemesi Kararı İle Tasfiyesine Karar Verildiği/Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/15469MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Denetim Süresini Belirleme ve Gerektiğinde Uzatma Görevi Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
Y9.CDE. 2006/707MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Örgüt Mensuplarına da Uygulanabileceği - Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 2006/1557MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin İnfaz Aşamasında 5275 S.Y Hükümleri Uyarınca Tayin ve Tespiti Gerektiği )
Y2.CDE. 2008/22178MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin İnfaz Aşamasında Belirlenmesinin Gerektiği - İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesiyle Yetinileceği )
Y10.CDE. 2006/7634MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken, Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin De Belirlenmesi Kanuna Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2017/2938MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Erteli Hapis Cezasının İnfaz Edilmiş Sayılması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren 3 Yıllık Sürenin Sona Erdiği Tarihten Sonra İşlenen Suçtan Dolayı Yapılan Kovuşturmada Anılan Mahkeme İlamının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Sanığın Adli Sicil Kaydında Başkaca Bir Mahkumiyetinin Bulunmadığı/Cezanın İlgili Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Kanun Yararına Bozma İsteminin Yerinde Olduğu )
Y8.CDE. 2006/5196MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Göçmen Kaçakçılığı - Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan ve Sanık Aleyhine Sonuç Doğuran 5237 S. TCK'nun 58. Md. Gereğince İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/291MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hakaret Suçu - Hükmolunan Adli Para Cezasının Türü İtibariyle Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/1771MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçundan Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2012/13-1438MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hırsızlık Suçuna Teşebbüs - Hükümde Tekerrüre Esas Alınan İlamın Gösterilmesine Gerek Olmadığı/Sanık Hakkında Yalnızca Tekerrüre Esas Sabıkası Olduğu Belirtilerek 5237 S. TCK'nun 58. Md. Uyarınca Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y1.CDE. 2007/3213MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hüküm Fıkrasında Sanık Hakkında Uygulamasında Süre Tespit Edilemeyeceği - Denetimli Serbestlik Süresinin Tespiti İşleminin İnfaza İlişkin Olduğu )
Y3.CDE. 2012/25397MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hüküm Mahkemesince Mükerrir Olan Sanık Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinileceği )
Y2.CDE. 2008/31732MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Mevzuat Gereğince İlamın Kesin Nitelik Teşkil Ettiği - Bu Rejimin Uygulanamayacağı )
Y11.CDE. 2015/7431MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( İftira Suçu - Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Şartla Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı/Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin İnfaz Aşamasında Tayin ve Tespitinin Yapılması Gerektiği )
Y4.CDE. 2013/23947MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Ancak Hapis Cezalarında Uygulanabileceği )
Y10.CDE. 2007/27117MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/4-203MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kamu Görevlisine Hakaret - İkinci Suçun 01 Haziran 2005 Tarihinden Önce İşlenmesi Durumunda 5237 Sayılı Kanun Lehe Kabul Edilerek Yapılan Uygulamalarda 5237 S.K. Md. 58'in Uygulanamayacağı )
Y1.CDE. 2017/421MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Karşılıksız Yararlanma/Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezasının İnfazından Sonra 5275 S. K.'nun 108/4. Md. Hükmü Gereğince Denetim Süresinin Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - 5275 S. K.'nun 107/6. Md. Hükmünün Koşullu Salıverilen Hükümlünün Tâbi Tutulacağı Denetim Süresine Dair Olduğu )
Y1.CDE. 2008/9204MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Sanık Hakkında 6136 S. Yasaya Aykırılık Suçundan Mahkumiyet Hükmü Kurulurken 5237 S. TCK'nun 58/6 Md. Uyarınca Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2009/8421MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kasten Öldürmeye Teşebbüs/6136 S.K.'ya Aykırılık - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verildiğinde Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına da Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2015/30299MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kasten Yaralama Suçu - Sanığın Sabıka Kaydında Yer Alan Tüm İlamların Sanığın On Sekiz Yaşından Küçük Olduğu Dönemde İşlemiş Olduğu Suçlara Ait Olduğu/Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
YCGKE. 2011/2-60MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kasten Yaralama/Sulh Ceza Mahkemesi İlamı Ceza Kararnamesine İlişkin Olması Nedeniyle Tekerrüre Esas Alınamayacağından Sanığın Sabıkasında Yer Alan Asliye Ceza Mahkemesi İlamının Esas Alınacağı - Ancak Aleyhe Değiştirmeme İlkesinin Gözetileceği )
Y2.CDE. 2008/27634MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu - Başka Bir İlam Nedeniyle Mükerrir Olan Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Dentimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y13.CDE. 2011/1556MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mahkumiyet Hükmünde Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinileceği )
Y8.CDE. 2015/14183MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mala Zarar Verme ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu - Sanığın Tekerrüre Esas Alınan İlamının Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan Verilen Tedavi Ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Olduğu/Hapis Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2006/15487MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mükerrir Hakkında Cezanın İnfazının Tamamlanmasından Sonra Başlamak ve Bir Yıldan Az Olmamak Üzere Denetim Süresi Belirleyeceği - Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Koşullu Salıvermeye İlişkin Hükümler Uygulanacağı )
Y6.CDE. 2006/22846MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mükerrirler Hakkında Denetim Süresini Belirleme ve Gerektiğinde Uzatma Görevi Hükmü Veren Mahkemeye Değil Hükümlünün İnfaz Aşamasındaki Davranışlarını da Değerlendirerek Koşullu Salıverme İle İlgili Kararı Verecek Olan Mahkemeye Ait Olduğu )
Y2.CDE. 2014/3054MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezasının İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/9256MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Önceki Suç İle İlgili Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Yıllık Tekerrür Süresinin Geçmiş Bulunduğu - Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2005/2979MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ruhsatsız Silah Bulundurma - Mahkumiyet Kararında Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Reijiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2011/3630MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Ruhsatsız Silah Taşıma/Tekerrüre Esas Alınan Kararda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Verildiği - Henüz Kesinleşmemiş Mahkumiyet Hükmü Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmaması Gereği )
Y8.CDE. 2007/6336MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığa Tayin Olunan Sonuç Ceza Hapis Cezasından Çevrilme Adli Para Cezası Olduğuna Göre İnfaz Rejimine Göre Cezanın Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2011/29476MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Adli Sicil Kaydı Gözetildiğinde Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü Çektirilmesine ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2017/5778MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan ve Tekerrüre Esas Alınan Karara Dair Dört Yıl İki Ay Hapis Cezasının İnfaz Tarihinden İtibaren Üç Yıl Geçmiş Olması Sebebiyle Tekerrüre Esas Olmayacağı ve Adli Sicil Kaydında Yer Alan Diğer İlamların da Tekerrüre Esas Nitelikte Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/14681MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Adli Sicil Kaydının Birinci Sırasında Gözüken Erteli Hapis Cezasının Karar Tarihi Gözetildiğinde 765 S.K.'nun 95. Maddesi Uyarınca Vaki Olmamış Sayılma Koşullarının Oluştuğu/İkinci Sırada Gözüken İlamın Kesinleşme Tarihinin Suç Tarihi Sonrasına Ait Olduğu/Üçüncü Sıradaki İlamın Ertelendiği - Tekerrüre Esas Alınamayacaklarının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/12316MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Örgüt Mensubu Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde 5237 S. TCK.'nun 58/9. Md. Hükmü Uyarınca Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2008/15064MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Sabıkasına Konu Teşkil Eden İlamın Aslı veya Onaylı Bir Örneği Getirtilmeden ve 5275 S. Yasanın 108/2.Md. Uyarınca Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığı Denetime Olanak Verecek ve İnfazda Duraksamaya Yol Açmayacak Biçimde Gösterilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/24747MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanığın Temizlik İşlerinde Çalıştırılma Şeklinde Seçenek Yaptırım İçeren Önceki Mahkumiyetinin Tekerrüre Esas Alınamayacağı )
Y2.CDE. 2007/4157MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Göre İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulunacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2006/10559MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği )
Y2.CDE. 2008/5693MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmeyeceği )
Y8.CDE. 2007/607MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedilmesi - Cezanın İnfazından Sonra Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmemesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/9322MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verildiği Halde Denetim Süresinin Kararda Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2007/9550MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2007/11602MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanık Hakkında İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesiyle Yetinilmesi Gerekirken Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin de Belirlenmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2008/15463MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Sanıklar Hakkında Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - Etkin Direnme )
Y8.CDE. 2008/4963MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suç Tarihinde Yürülükte Olmayan ve Sanığın Aleyhine Olan Bu Rejimin Uygulanamayacağı - Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Edilerek Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulduğu )
Y6.CDE. 2006/21358MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olmayan İnfaz Rejimi İle İlgili Bulunan ve Sanık Aleyhine Hüküm Doğuracak Surette Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Çektirilmesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y5.CDE. 2006/11077MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suç Tarihinin 01.06.2005 Tarihinden Önce Olduğu Gözetilmeden 5237 Sayılı TCK'nun 58. Maddesi ile Uygulama Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y10.CDE. 2006/1085MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suçun 5237 Sayılı TCK.nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İşlenmiş Olduğu Gözetilmeden ve Bu Kanuna Aykırı Olarak Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejmine Göre Çektirileceğine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y11.CDE. 2006/5508MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Suçun 5237 Sayılı TCK'nun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce İşlenmiş Olduğu Gözetilmeden ve Bu Kanuna Aykırı Olarak Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejmine Göre Çektirileceğine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olması )
Y4.CDE. 2017/854MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tehdit - Fiiil İşlediği Sırada On Sekiz Yaşını Doldurmamış Olan Kişiler Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmayacağı/Sanığın On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonda Tekerrüre Esas Bir Mahkumiyetinin Bulunmadığı/Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.CDE. 2011/11416MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tehdit - Hükmolunan Adli Para Cezası Nedeniyle Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Uygulanmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.CDE. 2009/10760MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tehdit - Mükerirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y1.CDE. 2013/6241MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tehdit Suçundan Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 2. Kez Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Konuda Karar Verilmemesi - 5275 S.K. Md. 108/3 Uygulanamayacağı/Hükümlü Lehine Kazanılmış Hak Teşkil Ettiği )
Y4.CDE. 2011/16784MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tehdit ve Hakaret/Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2006/7105MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Koşullu Salıverilmeye İlişkin Hükümlerin Uygulanacağının Hükme Bağlandığı - Denetimli Serbestlik Tedbirinin Süresinin İnfaz Aşamasında 5275 S.Y Hükümleri Uyarınca Tayin ve Tespiti Gerektiği )
Y17.CDE. 2016/17449MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Tekerrüre Esas En Ağır Cezaya Dair Kesinleşen Hırsızlık Suçundan Erteli Beş Ay Hapis Cezasına Dair İlam Yerine Kesinleşme Tarihi İtibariyle Tekerrür Koşulları Bulunmayan İlamın Tekerrüre Esas Alınarak Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/26486MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uygulanabilmesi İçin Cezanın İnfaz Edilebilir Olması Gerektiği )
Y3.CDE. 2013/21917MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uygulanabilmesi İçin Hapis Cezasına Hükmedilmesi Gerektiği Cihetle Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı - Kasten Yaralama Suçu )
Y4.CDE. 2008/18677MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uygulanabilmesi İçin Hapis Cezasına Hükmedilmesi ve Hükmedilen Cezanın Seçenek Yaptırımlara Dönüştürülmemesi Gerektiğinin Dikkate Alınacağı )
Y1.CDE. 2006/7932MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğı - Kasten Adam Öldürme )
Y7.CDE. 2011/7858MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunda Yeniden Bir Değerlendirilme Yapılması Gerektiği )
Y10.CDE. 2008/2098MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Sanık Hakkındaki Cezanın TCK'nın 58.Maddesi Uyarınca Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilmesine Olanak Olmadığı )
Y6.CDE. 2011/1263MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yağma - Eski Hükümlülüklerine Konu Suçları İşlediği Tarihlerde 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Uygulanamayacağı )
Y4.CDE. 2008/18592MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yalnızca Hapis Cezalarına İlişkin Olduğu ve Aynı Yasanın Adli Para Cezalarının İnfaz Yöntemini Gösteren 106. Md. de Mükerrirlerle İlgili Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - 5237 S. TCY'nın 58/6-7 Md.'lerinin Uygulanamayacağı )
Y10.CDE. 2007/11698MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yalnızca Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İçin Geçerli Olduğu - Adli Para Cezasının Bu Şekilde Çektirilemeyeceği )
Y23.CDE. 2015/5749MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Adli Sicil Kaydına Göre Tekerrüre Esas Mahkumiyeti Bulunan Sanık Hakkında Uygulanacağı Gözetileceği - Dolandırıcılık Suçu)
Y7.CDE. 2012/5120MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilmesi ile Yetinilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2014/13301MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Denetimli Serbestlik Süresinin de Belirlenmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan)
Y1.CDE. 2014/826MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Hükümlünün Mükerrir Olması Halinde 5275 S. Kanunun 108/2. Md. Uyarınca Tekerrür Nedeni İle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alıman Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağı Nazara Alınarak 107/3-A Md. Uyarınca Belirlenen Otuz Altı Yıla Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Eklenmesi Sonucunda Belirlenecek Sürenin Azami Otuz Dokuz Yıl Olduğu)
Y10.CDE. 2016/2438MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Kenevir Ekme Suçu - Adli Para Cezasının İnfazı Konusunda Herhangi Bir Düzenleme Bulunmadığı/Sanık Hakkında Adli Para Cezasına Hükmedildiği İçin Hükümlülük Kararında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimlik Serbestlik Tedbirinin Uygulanacağının Belirtilemeyeceği)
Y8.CDE. 2015/7360MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama - Sanık Hakkında Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilirken En Ağır Cezayı İçeren Asliye Ceza Mahkemesi'nin İlamının Tekerrüre Esas Alınması Gerektiği)
YCGKE. 2012/6-318MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Nitelikli Yağma - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan Aleyhe Olan ve İnfazı İlgilendiren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hükmünün Uygulama Olanağı Bulunmadığından Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasının Hatalı Olduğu)
Y11.CDE. 2014/20375MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Birden Fazla Tekerrüre Esas Alınabilecek Hükümlülüğün Bulunması Halinde Bunlardan En Ağırının Esas Alınması Gerektiği)
Y8.CDE. 2015/16008MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (Sulh Ceza Mahkemesinin İlamı Sebebiyle Mükerrir Olduğu Anlaşılan Hükümlü Hakkında Tekerrüre Esas Olan Bu İlam Yerine Tekerrüre Esas Olmayan Aleyhine Olan Asliye Ceza Mahkemesinin İlamının Tekerrüre Esas Alınmasının Hatalı Olduğu - Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Bulundurma Suçu)
YCGKE. 2011/13-384MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ UYGULAMASI ( Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlamlar Denetime Olanak Verecek Biçimde Getirtilmeden ve Hangi İlamın Tekerrüre Esas Alındığı Kararda Gösterilmeden Hükmolunan Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2015/13954MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Ne Şekilde Uygulanacağı Süresi ve Bu Konuda Karar Verecek Mercii ile Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Koşullu Salıverilmeye Dair Hükümlerin Uygulanacağı Hükme Bağlandığı - Denetimli Serbestliğin İnfazında İnfazı Kısıtlar Biçimde 1 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2008/14234MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Tekerrür Dolayısıyla Belirlenen Denetim Süresinde Koşullu Salıvermeye İlişkin Hükümlerin Uygulanacağı )
Y11.CDE. 2014/8085MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ (Ne Şekilde Uygulanacağı Süresi ve Bu Konuda Karar Verecek Merci 5275 S. Kanunda Düzenlendiği - Mahkemece İnfazı Kısıtlar Biçimde Sanık Hakkında 3 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu/Özel Belgede Sahtecilik)
Y2.CDE. 2011/35417MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UGULANMASI (Sanık Hakkında Daha Önce Kasten Yaralama Suçundan Adli Para Cezası Verildiği - Uyarlama İstemi Üzerine Aynı Mahkemenin Ek Kararı İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakıldığı/Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
YCGKE. 2012/10-8MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI ( Cumhuriyet Savcılığınca Tekerrüre Konu İlam İle İlgili Gerektiğinde Uyarlama Yapılmasının Mahkemesinden İstenebileceği - Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y6.CDE. 2007/11894MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI ( Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına ve Cezanın Yerine Getirilmesinden Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Esas Alınan Hükümlülüğün Gösterilmesi Gereği )
Y6.CDE. 2008/3641MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASI ( ve Cezanın Yerine Getirilmesinden Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Esas Alınan En Ağırının İnfazda Gözetilebileceği )
Y2.CDE. 2006/10250MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA ESAS TEŞKİL EDEN İLAM ( 1412 Sayılı CMUK. Md. 305'in Yürürlükte Bulunduğu Dönemde - Bu Madde Uyarınca Kesin Nitelikte Bulunması/Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanamayacağı )
Y3.CDE. 2012/28613MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ ( Denetimli Serbestlik Uygulanmasına Karar Verilmekle Yetinmesi Gerekirken İnfazı Kısıtlar Şekilde Denetim Süresi Belirlenemeyeceği )
Y8.CDE. 2017/14350MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASI ( Tedbirinin Uygulanacağının Gösterilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Ayrıca İnfazı Sınırlar Biçimde 1 Yıl Denetim Süresi Belirlenmesinin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 2014/30512MÜKERRİRLERE ÖZGÜ ÜNFAZ REJİMİ ( 5275 S.K. Md. 108'de Yer Alan "İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması Durumunda Hükümlü Koşullu Salıverilmez" Hükmünün Uygulanabilmesi İçin Sanığın İşlediği Suçların 1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenmiş Olması Gerektiği - Kasten Yaralama )
Y10.CDE. 2006/13413MÜKERRİRLERİ ÖZGÜ TEDBİRLER ( Mahkemenin "Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin ve Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına" Karar Vermek İle Yetinmesi Gereği - Süresinin de Gösterilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y5.CDE. 2006/9325MÜKERRİRLERİN KOŞULLU SALIVERİLMELERİ İÇİN İNFAZ KURUMUNDA GEÇİRECEKLERİ SÜRENİN FAZLA OLMASI ( 5237 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 58. Maddesinin Uygulanmayacağı )
Y14.CDE. 2012/8575MÜKERRİRLERLERİN KOŞULLU SALIVERİLMEDEN YARARLANMASI ( Mahkumun Kurumdaki İnfaz Süresini İyi Halli Olarak Geçirmesi Gereği/Mahkumun En Fazla 28 Yıl Cezaevinde Kalacağı - İlamların İçerisinden Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağır Olanının Tespit Edilerek Hükümlünün Cezaevinde Kalacağı Sürenin Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2012/28613MÜKERRİRLİĞE ESAS ALINAN ADLİ PARA CEZASI ( Miktar İtibariyle Kesin Olması Sebebiyle Mükerrirliğe Esas Alınamayacağı )
Y17.CDE. 2015/13592MÜKERRİRLİĞE ESAS ALINAN CEZA ( TCK 58. Md. İle Uygulama Yapılmadığının Anlaşılması Karşısında Sanık Hakkında İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2011/26686MÜKERRİRLİĞE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI ( Kararda İnfaz Aşamasında 5237 S.K. Md.58/6-7-8 Göz Önüne Alınmasına Şeklindeki Açıklamanın Mükerrirliğe İlişkin Hükümlerin Uygulanması Niteliğinde Bir Hüküm Olarak Kabul Edilemeyeceği - Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Olmadığı )
Y3.CDE. 2012/24065MÜKERRİRLİĞE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ ( Yaralama Suçundan Hükmedilen 1 Yıl 8 Aylık Hapis Cezası Yerine Mala Zarar Verme Suçundan Hükmedilen Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasının Tekerrüre Esas Alınamayacağı - Basit Yaralama )
Y7.CDE. 1999/219MÜKERRİRLİK ( Daha Önceki Suç Nedeniyle Mahkemece Verilip Kesinleşmiş Bir Mahkeme Kararıyla Sürücü Belgesinin Geri Alınmış Olması )
YCGKE. 2011/6-542MÜKERRİRLİK KOŞULLARI (Önceden İşlediği Hırsızlık Suçuyla İlgili Kesinleşmiş Mahkûmiyetinin Bihakkın İnfaz Edildiği Tarihten İtibaren 3 Yıl Geçmeden Yeniden Suç İşleyen ve Suçu Sabit Görülerek Mahkumiyetine Hükmedilen Sanık Yönünden Koşulların Oluştuğu)
Y22.CDE. 2015/8918MÜKERRİRLİK UYGULAMASI ( Sanığın Hükümlülüğünün İçtimalı Olduğu/Mala Zarar Verme Suçundan Verilen Hükmün Karar Tarihi İtibariyle Kesin Nitelikte Olduğu Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçları Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verildiği - Koşulları Taşımayan Hükmün Tekerrür Uygulamasına Esas Alınmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y17.CDE. 2016/9816MÜKERRİRLİK UYGULAMASI (Hırsızlık/Konut Dokunulmazlığını İhlal - Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Tekerrüre Esas Alınan Cezanın En Ağırından Fazla Olamayacağının Gözetileceği)
Y4.CDE. 2014/28504MÜKERRRER DAVA VE CEZALANDIRMANIN ÖNLENMESİ (Sanığın Katılana Hitaben ''Evi Boşaltacaksınız Boşaltmazsanız Kardeşini Kardeşinin Oğlunu Öldüreceğim'' Biçimindeki Sözlerle Tehdit Ettiğinin İddia Edilmesi Ve Katılanın Kardeşinin Gıyabındaki Aynı Tehdit Sözleri Sebebiyle Sanıktan Şikayetçi Olduğu ve Sanığın Mahkumiyetine Karar Verildiği/Dava Dosyasının Getirtilmesi ve Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gereği)
Y7.CDE. 2004/19176MÜKKERER AÇILAN DAVA OLUP OLMADIĞI ( Tesbitiyle Eylemin Teşekkül Halinde Kaçakçılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağı Tartışılarak Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayini Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/12501MÜKTESAP HAK ( Bozma Sonrası Yürürlüğe Giren 5510 Sayılı Kanun'un Geçici 54. Maddesi İle Davacı Lehine Düzenlemeler Getirildiği/Bu Sebeple Bozma İlamının Taraflar Yönünden Müktesap Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesinin Gerektiği - Oda Kaydının Geçersiz Sayılması Nedeniyle Yaşlılık Aylığını İptal Eden Kurum İşleminin İptalinin Gerektiği/Davanın Kabul Edileceği Edileceği )
Y3.HDE. 2011/14999MÜKTESAP HAK ( Bozmadan Önce Hükmedilen Ecrimisil Miktarı Daha Az Olup Yalnız Davalı Tarafından Temyiz Edilmiş Olması Sebebiyle Bu Miktar İçin Davalı Taraf Lehine Doğduğu )
YHGKE. 2000/1-863MÜKTESEP HAK ( 6570/geç.m.6'nın Anayasa Mahkemesince İptalinin Etkileri )
Y1.CDE. 1996/2527MÜKTESEP HAK ( Ağır Para Cezasının Kısa ve Gerekçeli Kararda Farklı Gösterilmiş Olması Halinde Oluşmaması )
YHGKE. 1974/11-909MÜKTESEP HAK ( Ağır Taşıt Ehliyetnamesi - Uygun Olmayan Ehliyetle Araç Kullanmak )
Y3.HDE. 2016/499MÜKTESEP HAK ( Bir Mahkemenin Yargıtay Dairesince Verilen Bozma Kararına Uyması Sonunda Kendisi İçin O Kararda Gösterilen Şekilde İnceleme ve Araştırma Yaparak Yine O Kararda Belirtilen Hukuki Esaslar Gereğince Hüküm Verme Yükümlülüğünün Doğacağı )
Y7.HDE. 2005/81MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Bozma İlamında Belirtilen Şekilde İşlem Yapılması Yolunda Lehine Bozma Yapılan Taraf Yararına Kazanılmış Hak Doğması )
Y16.HDE. 2015/15393MÜKTESEP HAK ( Bozma İlamına Uyulmakla Taraflar Yararına Usuli Oluşacağı/Davacının Dava Dilekçesinde Çekişmeli Taşınmazlar Üzerindeki Zilyetliğinin Orman İdaresinden Kiralamak Suretiyle Sürdürüldüğünü Belirttiği - Zilyetlik İradesinin Asli Olmadığı/Kesin Nitelikteki Bozma İlamı Uyarınca Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2002/2123MÜKTESEP HAK ( Bozmaya Uymakla Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Oluşması )
Y6.HDE. 2015/9871MÜKTESEP HAK ( Celsede Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmişse de Davalı Yönünden Bozma İlamına Uygun Karar Verilmediği/Bozmaya Uyulduktan Sonra Karşı Taraf Yönünden Usulü Müktesep Hak Doğacağı - Kiralama İhalesinden Sonra Sözleşme Yapılmaması Nedeniyle Tazminat İstemi )
Y1.CDE. 1997/289MÜKTESEP HAK ( Cezaların İçtimasında Yapılan İşlem Hataları - Müktesep Hak Teşkil Etmeyeceği )
Y18.HDE. 2015/20078MÜKTESEP HAK ( Davalılar Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşturduğu Gözetilerek Bedel Tespiti Yapılması Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y15.HDE. 2011/547MÜKTESEP HAK ( Davalının Temyiz Etmemesi Nedeniyle Davacı Yararına Oluşacak Kazanılmış Hakların Korunacağı )
YHGKE. 2011/21-445MÜKTESEP HAK ( Davalının Temyizi Üzerine Yargıtay Tarafından Verilen Bozma Kararına Mahkemenin Önce Uyup Ancak Daha Sonraki Celsede Bu Karardan Dönünelerek Eski Kararda Direnmesinin Usuli Kazanılmış Hakkı İhlal Edeceği - Usulen Mümkün Olamayacağı)
Y11.HDE. 2004/7941MÜKTESEP HAK ( Davanın Ekonomik Koşullar ve Piyasa Şartlarının Çok Hızlı Gelişmesi Nedeniyle Genel Kurulda Alınan Kararın Davacıların ve Diğer Hissedarların Müktesep Haklarına Aykırılık Teşkil Etmediği - Hükümsüzlük ve İptali Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/30949MÜKTESEP HAK ( Genelge İle 4 Yıllık Okul Mezunlarına Yapılan Zammın 2 Yıllık Okul Mezunu Davacıya İşe Girişinde Uygulandığı - Genelgenin Davacı İçin Müktesep Hak Oluşturmayacağı )
Y19.HDE. 2007/3766MÜKTESEP HAK ( Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmayacağı - Sonradan Çıkan Kanunla Kabul Edilen Görev Kuralı Geçmişe Etkili Bir Biçimde Uygulanacağı )
Y19.HDE. 2003/4484MÜKTESEP HAK ( Görev Kuralları Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Görev Konusunda Taraflar için Müktesep Hak Doğmaması )
Y2.HDE. 2002/338MÜKTESEP HAK ( Göreve İlişkin Konular Kamu Düzeninden Olduğundan Görev Konusunda Taraflar İçin Doğmayacağı )
Y2.HDE. 2003/4365MÜKTESEP HAK ( Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Görev Konusunda Taraflar için Müktesep Hak Doğmaması )
Y2.HDE. 2002/4465MÜKTESEP HAK ( Göreve İlişkin Kuralların Kamu Düzeninden Olması Nedeniyle Görev Konusunda Taraflar İçin Müktesep Hak Doğmaması )
Y4.HDE. 2012/14901MÜKTESEP HAK ( Haksız Eyleme Dayalı Maddi Tazminat Talebi/Mahkemece Verilen İlk Kararın Davalının Temyizi Üzerine İndirim Yapılması Gerekçesiyle Kararın Bozulduğu - İlk Hükümde Tespit Edilen Zarar Miktarı Üzerinden İndirim Yapılacağı )
Y4.CDE. 2016/2021MÜKTESEP HAK ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasında Sanığın Rızasının Sorulmadığı Gözetildiğinde Halen Yürürlükte Bulunan Ceza Usulü Hükümlerine Göre Kazanılmış Hak Hükümlerine Göre Hapsin Paraya Cezasına Çevrilmesi Gereği - İlk Hükmün Verildiği Tarihte 231/6-c Bendine Eklenen Hükmün Henüz Yürürlüğe Girmediği )
Y13.HDE. 2005/12388MÜKTESEP HAK ( İlk Hükmün Davacı Tarafından Temyiz Edilmemesi Nedeniyle Davalılar Yönünden İlk Hükümde Belirtilen Miktarın Usulü Kazanılmış Hak Oluşturması )
Y9.HDE. 2010/20192MÜKTESEP HAK ( İşe Yeni Başlatılan İşçiye Yapılan Hatalı Yevmiye Ödemesinin Müktesep Hak Oluşturmadığı )
Y11.HDE. 2003/7736MÜKTESEP HAK ( Kamu Düzenini İlgilendiren Görev Sorununun Taraflara Müktesep Hak Vermeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1975/2022MÜKTESEP HAK ( Kar Payı Alma Hakkının Yedek Akçe Ayrılmasını Engelleyemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/2649MÜKTESEP HAK ( Kar Payı Almak Da Dahil Bazı Ortaklık Haklarının Olduğu/Bu Haklarda Kural Olarak İlgili Pay Sahiplerinin Rızaları Dışında Hiçbir Değişiklik Yapılamayacağı - Şirket Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y11.HDE. 1983/1687MÜKTESEP HAK ( Kar Payının Şirket Ortakları Açısından )
Y13.HDE. 2003/5921MÜKTESEP HAK ( Kararı Davalı Taraf Temyiz Etmediğinden Davacı Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2011/13439MÜKTESEP HAK ( Mahkemenin Bozma Kararına Uymasıyla Bozma Gereğince İşlem Yapılması ve Hüküm Verilmesi Halinde Taraflardan Biri Lehine Diğeri Aleyhine Sonuç Doğduğu - Mahkemece Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Bir Karar Vermesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/455MÜKTESEP HAK ( Suç Tarihindeki Lehe Yasa ve Müktesep Hak Hükümleri Nazara Alınarak Öncelikle Uzlaştırma İşlemi Yapılması Gereği - Kaçırma ve Irza Geçmeye Teşebbüs )
Y17.HDE. 2014/114MÜKTESEP HAK ( Tedavi Gideri Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Dava Eski HUMK.nın Yürürlükte Olduğu Tarihte Açıldığından Somut Olayda Anılan Usul Kanunun Uygulanması Gerekirken 6100 Sayılı HMK.nin Uygulanmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2010/21067MÜKTESEP HAK ( Teşvik Pirimi Ödetilmesini Talebi - Bilirkişi Raporu Dairemiz Bozma İlamına Uygun Olup Davalı Yararına Oluşan Müktesep Hak da Gözetilerek Teşvik İkramiyesinin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2002/8-370MÜKTESEP HAK ( Usuli Müktesep Hak Müessesesinin Usul Kanununun Dayandığı Ana Esaslardan Olup Amme İntizamı ile İlgili Olması )
Y3.HDE. 2012/4209MÜKTESEP HAK ( Yerel Mahkemenin Davalıya Yapılan Fazla Ödemenin Dava Açma Süresinin Geçirildiğinden Bahisli Kazanılmış Hak Sayılacağı Şeklindeki Hükmünün Hatalı Olduğu - Eldeki Davada Sebepsiz İktisap Hükümlerinin Uygulanabileceği )
YHGKE. 2000/16-1013MÜKTESEP HAK ( Zilyetlikle Birleşmeyen Tapu Kaydına Değer Verilememesine Dair Karar Verilmesi Halinde Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Doğması )
Y11.HDE. 2016/8800MÜKTESEP HAK (Şirketin Uzun Yıllar Kâr Payını Çoğunu Dağıtmayıp Şirket Bünyesinde Tutmasının Davacıların Müktesep Hakkını İhlal Edip Etmediği Genel Kurulda İfade Edilen Devam Eden Şirket Yatırımları Sebebiyle Şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Borçlarının Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)
Y2.HDE. 2002/565MÜKTESEP HAK DOĞMAMASI ( Göreve İlişkin Kurallar - Yeni Türk Medeni Kanunda Görevli Mahkemenin Değişmesi )
Y21.HDE. 2013/4380MÜKTESEP HAK KURALININ GÖZETİLMESİ (Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı - Yaşlılık Aylığının Yeniden Tespiti)
Y10.HDE. 2008/14439MÜKTESEP HAKKIN İHLALİ ( Muarazanın Meni/Emekli Aylığı ve Birikmiş İkramiye Tutarlarından Oluşan Alacakların Tahsili İstemi - Prim Ödenerek Geçirilmiş 2 Yıldan Fazla Süresi Bulunan Davacının Fark Aylık Alacağı Hesaplanarak Karar Verileceği )
Y11.HDE. 1988/6240MÜKTESEP HAKLARI İHLAL EDECEK NİTELİKTEKİ GENEL KURUL KARARI ( Kar Dağıtılmamasına İlişkin Karar )
Y21.HDE. 2013/3384MÜKTESEP HAKLARIN KORUNMASI ( Hesaplama Hatasının Neden Kaynaklandığının Açıkça İzah Edilecek Mahiyette Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı - Davacı Talebi ve Müktesep Hak Kurallarının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/6-2410MÜLGA 6570 SAYILI KANUNU'NUN 7/D MADDESİNE DAYALI TAHLİYE ( Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Belirlenebilmesi İçin Kira Sözleşmesi Süresinin Bilinmesinin Zorunlu Olmadığı Gözetileceği )
Y18.HDE. 2013/8125MÜLGA KAMULAŞTIRMA KANUNU UYARINCA VERİLEN KAMULAŞTIRMA KARARLARI ( İdare Adına Tescil Kararı Verilmiş Kamulaştırma Kararlarının Tebligat ve Diğer Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanmış Sayıldığı - Kamulaştırmaya veya Bedele İtiraz Davası Açılamayacağı )
YCGKE. 2012/11-1445MÜLGA KANUNUN UYGULANMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik/Suçun 25.10.2005 Tarihinde Tamamlandığından 765 S.K.'nın Uygulanmaması Gerektiği - Aleyhe Temyiz Yoksa Ceza Miktarı İtibari İle Sanığın Kazanılmış Hakkının Korunması Gerektiği )
Y3.HDE. 1992/2622MÜLHAK BÜTÇELİ KURUM ( Uyuşmazlığın Bulunduğu Malın Kurum Öz Varlığında Dahil Olmaması Durumunda Kuruluşun Sadece Mülhak Bütçeli Olmasının 3533 Sayılı Yasanın Uygulanmasına Engel Olmaması )
Y3.HDE. 2002/2082MÜLHAK BÜTÇELİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BELEDİYE ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Tahkim Yoluna Gidilememesi-Genel Mahkemelerde Uyuşmazlığın Çözümlenmesi )
Y16.HDE. 2002/4873MÜLHAK VAKFI ( Cemaat Vakfının Mülhak Vakıf Statüsüne Girmesi Nedeniyle Tüzel Kişiliklerinin Olmaması )
Y13.HDE. 2005/3976MÜLHAK VAKFIN BORÇLARINDAN SORUMLULUK ( Kiralanan Vakıf İş Hanının Kiralanma Amacına Uygun Hazır Bulundurulma Yükümlülüğüne Uyulmadığı İddiası Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi - Vakıflar İdaresi Yasal Olduğundan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 1987/3611MÜLHAK VAKIF
Y18.HDE. 2011/6524MÜLHAK VAKIF ( Aleyhine Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Vakfın Yerleşim Yeri ( Kurulduğu Yer ) Mazbut Vakıflarda İse Bunlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Yönetildiğinden Ankara Mahkemelerinin Yetkili Olduğu )
YHGKE. 2002/16-159MÜLHAK VAKIF ( Cemaat Vakıflarının Bu Şekilde Kabul Edilmesi-Tüzel Kişiliğe Sahip Olmaları )
Y18.HDE. 2003/2408MÜLHAK VAKIF ( Mütevelli Eliyle Yönetilmesi Nedeniyle Vakıf Mütevellisinin Yasal Taraf Olduğu/Davaya Dahil Edilmesi Gereği - Galle Fazlasına Müstahak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti Talebi )
Y16.HDE. 2002/4872MÜLHAK VAKIF ( Tüzel Kişiliği Bulunması-Cemaat Vakfı )
YİBGKE. 1959/3MÜLHAK VAKIF MÜTEVELLİSİNİN TEMSİL YETKİSİ ( Tek Başına Dava Açabilmesi )
Y1.HDE. 2001/13309MÜLHAK VAKIF PAYI ( Mazbuteye Alınma Kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Nezaret ve Denetim Hakkı Doğması-Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
Y18.HDE. 2009/12338MÜLHAK VAKIFLAR ( İntifa Haklarının Tespit ve Tahsili İçin Mülhak Vakıflar Aleyhine Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme Vakfın Yerleşim Yeri Olduğu )
YHGKE. 1986/1-8MÜLHAK VAKIFLAR ( Vakıf )
Y16.HDE. 1989/4849MÜLHAK VAKIFLAR ( Zilyetlikle Mal İktisap Edebilmesi)
Y18.HDE. 2011/740MÜLHAK VAKIFLAR ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME ( Vakfın Yerleşim Yeri Mazbut Vakıflarda İse Ankara Mahkemeleri Yetkili Olduğu )
Y13.HDE. 2002/13941MÜLHAK VAKIFLARA AİT GAYRIMENKULLERDE KİRA BEDELİ ( 4757 Sayılı Yasada Kira Bedelinin Ne Kadar Arttırılacağının Düzenlenmiş Olması )
Y3.HDE. 2005/1048MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZ ( Kira Bedelinin Tespiti - Davacı Vakfın Niteliği ve Dava Konusu Dönem İtibariyle DİE TEFE Uygulamasına Göre %54,6 T.E.F.E Artış Oranı Uygulanmak Suretiyle Kira Parasının Tespiti Gereği )
Y3.HDE. 2000/8792MÜLHAK VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR ( Kira Parasının Tesbiti Davası )
Y18.HDE. 2004/8772MÜLHAK VAKIFLARDA TARAF TEŞKİLİ ( Davaya Konu Mülhak Vakfın Mütevellisinin Davalı Olarak Davaya Dahil Edilmesi )
Y18.HDE. 1996/8575MÜLHAK VAKIFLARDA TARAF TEŞKİLİ ( Mülhak Vakıflarda Mütevelliliğe ve Vakıftan İmtina Veya Mülkiyet İddiasına Ait Davalarda Mütevellilerle Vakıflar İdaresinin Birlikte Hasım Gösterilmesi )
Y18.HDE. 1995/4977MÜLHAK VAKIFLARIN GELİRLERİ VE GİDERLERİ ( Bunların Ne Suretli Gerçekleştirileceğinin Düzenlenecek Bütçe ve Bu Nitelikteki Raporlarla Belirlenmesi )
Y3.HDE. 2001/5401MÜLHAK VAKIFLARIN KİRA PARASININ TESPİTİ ( Vakıfların Kira Parasının Tespitini Düzenleyen 4532 Sayılı Yasanın Uygulanmayacağı - Mülhak Vakıfların Ayrı Hükmi Şahsiyetlerinin Bulunduğu )
YCGKE. 2007/3-167MÜLHAKAT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARLARI ( Ağır Ceza C. Savcılarının Mülhakat Asliye Ceza Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresi Tefhimden İtibaren 1 Ay Olduğu - Etkili Eylem )
YCGKE. 2009/8-27MÜLHAKAT ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ ÜST SAVCILARCA TEMYİZİ ( 1412 Sayılı CMUK'ta Hüküm Bulunmadığı/5271 Sayılı CMK'nın İstinaf Hükümleri Uygulamada Olmadığından Kıyas Yapılamayacağı - 1412 S.K.'nın Temyiz Hükümlerine Kıyasen Temyiz Süresinin Tefhim Tarihinden İtibaren 1 Ay Olduğunun Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2015/14523MÜLİKYETİ NAKLEDEN CEBRİ İHALENİN GEÇERLİ OLDUĞU ( Tapu Kaydının İptali Ve Mülkiyetin Önceki Haline İadesi Talebi - Aile Konutu Üzerinde Hak Sahibi Olan Eşin İradi Tasarruflarını Diğer Eşin Açık Rızasına Bağlı Olduğu/Cebri İhaleye Dayanan Mülkiyet Aktarımında Rıza Aranmadığı/İhalenin Feshi Talebinin Reddedilerek Kararın Kesinleştiği/Talebin Reddedilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2012/7364MÜLK BİLİRKİSİNİN RAPORU (Mahkemece Emsal Taşınmaz Olmadığı Gerekçesiyle Mülk Bilirkişisinin Beyanına Göre Denetime Elverişli Olmayan ve Yasada Belirtilen Yönteme Aykırı Rapora Göre Hüküm Verilemeceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti)
Y14.HDE. 2008/3690MÜLK EDİNME ENGELİ ( İnanç İlişkisine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Yabancı Uyruklu Davacının Aynı Yerde Adına Kayıtlı Taşınmazda Mevcut Olup Mülk Edinme Engeli Bulunmadığından Öncelikle Davacıya Bu Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2005/9956MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Davalı Taraf Yararına Gerçekleştiğinin Keşif Uygulama Yerel Bilirkişi Sözleri ve Teknik Bilirkişinin Raporlu Krokisi İle Saptanmasına Göre Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği - Tespite İtiraz Davası )
Y1.HDE. 2002/5573MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Her İki Tapunun Çakıştığı Nizalı Kısımda Hangi Taraf Yararına Zilyetlikle Mülk Edinme Koşullarının Oluştuğunun Tespiti )
Y1.HDE. 2009/8860MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Tarım Arazisi Vasfında İse Kaç Yıl Kullanıldığının Belirlenmesi ve 2863 S. Yasanın 11. Md. ve Bu Yasa İle Değiştirilen 5663 S. Yasa Hükümleri de Gözetilmek Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2008/21111MÜLK EDİNME KOŞULLARI ( Yabancı Uyruklu Kişilerin Karşılıklı Olmak ve Kanuni Sınırlamalara Uymak Koşuluyla Türkiye'de Taşınmaz Edinebileceği - Mahkemenin Yalnızca Alan Sınırlamasıyla Yetinmeyip Diğer Koşulların da Yerine Getirilip Getirilmediğini İncelemesi Gereği )
Y1.HDE. 2011/5869MÜLK EDİNME KOŞULLARININ BULUNMADIĞI İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescili - Kapsamının Miktarıyla Geçerli Olduğu Gözetilerek Miktarı Kadar Yerin Sabit ve Değişmez Sınırlarla Bağlantı Kesilmemek Suretiyle Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
Y16.HDE. 2005/6275MÜLK EDİNME ŞARTLARI ( Gerçekleşmesi İçin 20 Yıllık Zilyetlik Şartının Aranmayacağı Düşünüldüğünde Taşınmazların Davacıya Ait Olduğu ve Davacı Yararına Mülk Edinme Şartlarının Gerçekleştiğinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y16.HDE. 2006/5958MÜLK EDİNME ŞARTLARI ( Taksimden Sonra Taşınmazların Davalılar Tarafından Aralıksız Çekişmesiz ve Malik Sıfatıyla Kullanıldığı - Tespitten Geriye Doğru 20 Yılı Aşkın Zilyetliği Nedeniyle Davalılar Yararına Mülk Edinme Koşullarının Gerçekleştiği )
Y16.HDE. 2004/11187MÜLK EDİNME ŞARTLARI ( Uygulanan Kayıtların Sabit Hudutlu Olması Taşınmazların Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Tespitten Geriye Doğru 20 Yılı Aşkın Çok Uzun Süre Davalılar Tarafından Aralıksız Çekişmesiz ve Malik Sıfatıyla Kullanılıp Mülk Edinme Şartlarının Davalılar Yararına Gerçekleştiği )
Y2.CDE. 2005/6594MÜLKİ AMİRDEN İZİN ALMADAN KENDİ SATIŞ BÖLGELERİ DIŞINDA TANKERLE SATIŞ YAPMA ( Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4. Maddesi Aracılığı İle 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/1949MÜLKİ AMİRDEN TAHLİYE TALEP EDİLEBİLMESİ (Davaya Konu Taşınmazın Kiralanmasına Dair İhale Evraklarının İnceleneceği/2886 S.K. Kapsamının ve Tahliye Hususundaki Ayrıcalığının Mahkemece Gözetileceği/Ecrimisil Talebi )
Y18.HDE. 1993/13381MÜLKİ AMİRE BAŞVURMADAN DAVA AÇILMASI ( İş Akdine Son Verilen Kişinin Tahsis Edilen Ortak Yerden Tahliyesi İçin )
Y7.CDE. 2004/31389MÜLKİ AMİRİN YAZISI ESAS ALINARAK HÜKÜM TESİS EDİLMESİ ( Bahis ve Şans Oyunları Kanununa Muhalefet - Mülki Amir Tarafından Düzenlenen Tevdii Yazısının Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı/Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açılması Gereği )
Y7.HDE. 2005/820MÜLKİ AMİRLİKTEN MERA TAHSİSİ YAPILIP YAPILMADIĞININ SORULMASI GEREĞİ ( Zilyedlikle İktisap Nedeniyle Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmaz İçin Hazinenin Mera İddiası )
Y1.HDE. 2005/2185MÜLKİ HUDUTLARA GÖRE YETKİLİ MAHKEMENİN TESBİTİ GEREĞİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talepli Davada Yetkili Mahkeme - Taşınmazın Aynına İlişkin Davalarda Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Kesin Yetkili Olması )
Y14.HDE. 1995/7495MÜLKİ SINIRLAR ( Mera, yaylak, kışlak davaları )
Y20.HDE. 2011/16247MÜLKİ SINIRLAR (Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptal ve Tescili - Taşınmazın Fiilen İçinde Bulunduğu İl ve İlçe Hudutlarının Tespit Edilmesi Gerektiği/Taşınmazın Aynına Yönelik Davaların Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği)
Y17.HDE. 1995/2468MÜLKİYE AMİRİNİN ONAYI ( Köy Derneği Kararı )
YCGKE. 1985/4-61MÜLKİYE MÜFETTİŞİ HUZURUNDA SAVUNMADA BULUNMAK ( Adli Sorgu Niteliği ve Zamanaşımını Kesmesi )
Y13.HDE. 2002/13486MÜLKİYET ( Aracın Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesinin Adli Yargının Görevi İçerisine Girmesi )
Y8.HDE. 2002/9157MÜLKİYET ( Arazi Üzerindeki - Yasal Sınırlamalar Saklı Kalmak Üzere Ağaçların da Gireceği/Hazine Adına Tapuda Kayıtlı Taşınmaz )
Y1.HDE. 2003/1528MÜLKİYET ( Bir Şeye Malik Olan Kimsenin O Şeyden Kanun Dairesinde Dilediği Gibi Tasarruf Edebilmesi )
Y4.HDE. 2002/12048MÜLKİYET ( Bu Eşyaların Mülkiyetinin Kendisine Ziynet Eşyası Takılan ve Alınanın Üzerinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/9857MÜLKİYET ( Dava Konusu Taşınmazda Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulmadığından Öncelikle Satışa Konu Zemin Katın Arsa Payının Hesaplanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2013/14-641MÜLKİYET ( Davacı Her Ne Kadar Sahte Kimlik Bilgileriyle Vermiş Olduğu Vekâletname İle Taşınmaz Edinmiş İse de Dava Konusu Taşınmazları Satın Almış Olduğu Bayisi İle Aralarında Bir Mülkiyet İhtilafı Bulunmadığı - Vekâletnamede Yazılı Kişi İle Davacının Aynı Kişi Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/9098MÜLKİYET ( Davacının Kayda Dayalı Mülkiyet Haklarına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
Y1.HDE. 2003/12200MÜLKİYET ( Davacının Mülkiyet Hakkının Satın Aldığı Çapla Sınırlı Olması )
Y21.HDE. 2003/633MÜLKİYET ( Davacıya Ait Motor Borçluya Ait Traktöre Takılınca Motorun Mülkiyetinin Borçlunun Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2013/3691MÜLKİYET ( Durumuna Göre Çekişmeli Taşınmazlara Tecavüz Bulunup Bulunmadığının ve Kapsamının Tespit Edilmesi Gerektiği - Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi İstemi )
YHGKE. 2010/3-3MÜLKİYET ( Ecrimisil Talebi - Mülkiyet Şeklinin Paylı Mülkiyet Olduğunun Gözönüne Alınması Gereği )
Y1.HDE. 2004/2329MÜLKİYET ( Geniş Haklar ve Buna Bağlı Yetkiler ile Birlikte Bazı Ödevlerin Oluşturduğu Bir Hukuksal Kurum Olması )
Y1.HDE. 2001/14027MÜLKİYET ( Geniş Haklar ve Buna Bağlı Yetkiler ile Birlikte Bazı Ödevlerin Oluşturduğu Bir Hukuksal Kurum Olması Yanında Bazı Ödevlerde Yükleyen Bir Ayni Hak Olması )
Y1.HDE. 2002/102MÜLKİYET ( Geniş Haklar ve Buna Bağlı Yetkiler ile Birlikte Bazı Ödevlerin Oluşturduğu Bir Hukuksal Kurum Olması Yanında Bazı Ödevlerde Yükleyen Bir Ayni Hak Olması )
Y1.HDE. 2003/3790MÜLKİYET ( Hak Sahibine Elinde Bulundurduğu Mal Hakkında Geniş Haklar ve Yetkiler Vermesi )
Y1.HDE. 2003/1936MÜLKİYET ( İdareye Ait Çaplı Taşınmaza İdarenin Muvafakatı Haricinde İnşaat Yapılmasının Haksız İşgal Olması )
Y2.HDE. 2011/204MÜLKİYET ( Karşılıklılık Bulunmadığından İntikal Etmese Dahi Davacıların Mülkiyet Hakkı Sahibi Olan Şahsın Ölümü Üzerine Onun Yasal Mirasçıları Olarak Mülkiyetten Yoksun Kalma Nedeniyle Taşınmazın Bedelini Talep Etme Hakkı Mevcut Olduğu )
Y7.HDE. 2005/3855MÜLKİYET ( Kural Olarak Tahsis ve Temlikin Yapıldığı Günde Taşınmazın Mülkiyeti Kendisine Tahsis ve Temlik İşleminin Yetkili Merci Tarafından Onaylandığı Günde Mülkiyetin Kendiliğinden Temlik Edilene Geçmesi-Tapu Sicilinin Oluşmasının Merasimden İbaret Olması )
Y1.HDE. 2003/10935MÜLKİYET ( Mülkiyet Çekişmelerinde Çap Kayıt ve Krokisi Dikkate Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulması Lüzumu )
Y1.HDE. 2003/1970MÜLKİYET ( Mülkiyet Hakkı Sahibinin Malik Olduğu Şey Üzerinde Kanuni Sınırlandırmalara Riayet Ederek Tasarruf Edebilmesi )
Y1.HDE. 2003/12703MÜLKİYET ( Mülkiyet Hakkının Kazanılmasının Tescille Olması )
Y1.HDE. 2003/13478MÜLKİYET ( Orman Sınırı Dışına Çıkartılacak Yer Sınırlaması İtirazsız Kesinleşmiş Tapulu Arazi ise Mülkiyetin Tekrar Tapu Sahibine İntikal Etmesi )
YHGKE. 1990/1-178MÜLKİYET ( Tamamlanan Kadastro Çalışama Alanı İçinde Kalan Eski Tapu Kayıtlarının İşleme Tabi Kayıt Niteliğini Kaybetmesi ve Bu Kayıtlara Dayanarak Tapu Sicil Müdürlüğünde İşlem Yapılamaması )
Y1.HDE. 2002/14298MÜLKİYET ( Tanıdığı Geniş Hak ve Yetkilerin Yanında Bazı Ödevlerde Yükleyen Bir Ayni Hak Olması )
Y1.HDE. 2004/1115MÜLKİYET ( Tanıdığı Geniş Hak ve Yetkilerin Yanında Bazı Ödevlerde Yükleyen Bir Ayni Hak Olması )
Y8.HDE. 1990/6098MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesi Bir Mülkiyet Belgesi Olmadığından Zilyetliğe Dayalı Davanın Çözümlenmesinde Esas Alınamaması )
Y14.HDE. 2003/2538MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Bir Mülkiyet Belgesi Olmayıp Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen ve İlgilisine Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyetlik Belgesi Olması- Bunun Varlığının Tahsis Edilen Yerin Adına Tahsis Yapılan Kişi veya Mirasçıları Adına Tescili için Yeterli Olmaması )
YHGKE. 1996/14-763MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Bir Mülkiyeti Belgesi Olmaması Yalnızca Fiili Kullanmayı Belirleyen Zilyetlik Belgesi Olması ve İlgilisine Ancak Kişisel Hak Sağlayabilmesi )
Y18.HDE. 1998/3762MÜLKİYET ( Tapu Tahsis Belgesinin Mülkiyet Belgesi Niteliğinin Olmaması )
YHGKE. 1996/1-336MÜLKİYET ( Tapulama Tespiti Yapıldıktan Sonra Mülkiyetin Geçmesi için Tespit Tutanağının Kesinleşmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2003/22521MÜLKİYET ( Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığı ve Mahkemece de Taşınmazın Aynıyla İlgili Karar Verilmediğine Göre Anılan Kararın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )
Y3.HDE. 2001/11038MÜLKİYET ( Taraflar Arasındaki Davanın Mülkiyet Uyuşmazlığına Ait Olması )
Y4.HDE. 2001/7848MÜLKİYET ( Yer Üzerindeki Muhtesat Yerin Tamamlayıcı Parçası Olması İtibariyle Yer Sahibinin Mülkiyetinde Olması )
YHGKE. 1979/8-589MÜLKİYET ( Zilyetliğin Korunması Davalarında Mülkiyet Uyuşmazlığının Çözümlenmemesi )
Y4.HDE. 2003/1895MÜLKİYET ( Ziynet Eşyasının Davacıya Bağışlanması Dolayısıyla Ona Ait Bulunan Eşya Olması )
YCGKE. 2003/6-176MÜLKİYET ( Zoralım Yasada Yazılı Durumlarda Belirli Malların Mülkiyet Hakkı Sahiplerinden Alınarak Devlete Geçmesini Sağlayan Bir Ceza ve Tedbir Niteliğinde Olması )
Y14.HDE. 2011/2592MÜLKİYET (Çap Kaydına Göre Malik Olduğu Tespit Olunan Kişinin Elatmanın Önlenmesini Talep Edebileceğinin Gözetilmesinin Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2013/17350MÜLKİYET (Ecrimisil İstemi - Davacılarla Kayıt Maliki Diğer Paydaşlar Arasındaki İrs İlişkisi Araştırılmadan ve Davacıların Mülkiyet ya da Kişisel Bir Hakka Dayanıp Dayanmadıkları Saptanmadan Esas Hakkında Karar Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu)
Y3.HDE. 2012/11268MÜLKİYET (Ecrimisil İstemi - Davaya Konu Edilen Dönemde Davacının Mülkiyet Hakkının Var Olduğu Gözetilerek Davalının Haksız İşgali Nedeniyle Mahallinde Yapılacak Keşif ve Alınacak Uzman Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/2842MÜLKİYET (Elbirliği Ortaklığına Tabi Taşınmazda Ortaklar Arasındaki Temliki Tasarrufların Geçerli Olduğu - Elbirliği Ortakları Arasında Mülkiyet Durumunda Değişiklik Bulunmayacağından Satış Vaadinin İfa Olanağının Bulunduğu)
YHGKE. 2014/1-204MÜLKİYET AİDİYETİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Temyize Konu Karar Gerçekte 1086 S. HUMK'nun 429/3. Maddesi Anlamında Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Özel Daire Bozmasına Konu Önceki Karardan Farklı Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
Y1.HDE. 2013/3357MÜLKİYET AKTARIM İHTİMALİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Tespit Maliki İle Aynı Bilgileri Taşıyan Bir Kişinin Daha Mevcut Olması Nedeniyle Mülkiyet Aktarım İhtimali Ortaya Çıktığı/Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Açabileceği Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/10792MÜLKİYET AKTARIMI ( 2981 Sayılı Yasa Uyarınca İmar Mevzuatına Aykırı Yapılmış Yapılar Hakkında Belediye veya Valilik Talebi ile Uygulama Yapılması - İdari İşlemin Örtülü Olarak İptali Sağlayacak Biçimde Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/16072MÜLKİYET AKTARIMI ( Adi Yazılı Paylaşma Sözleşmesi/Sözleşmenin Taraflar Yerine Eşleri ve Kardeşlerinin Arasında Düzenlendiği - Tarafları Bağlamayacağı ve Buna Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/14538MÜLKİYET AKTARIMI ( Alacaklı Borçludan Kural Olarak İfanın Yerine Geçen Bir Edimi ve Somut Olayda Olduğu Gibi Alternatif Bir Edimin Yerine Getirilmesini İsteyemeyeceği )
Y14.HDE. 2008/519MÜLKİYET AKTARIMI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Depo Edilen Eksik ve Ayıplı İşler Bedeli Olan Paranın Faizi İle Yeniden Depo Ettirileceği/Davalı Arsa Sahibine Ödenmesi Karşılığı Mülkiyet Aktarımına Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2014/17496MÜLKİYET AKTARIMI ( Arsa Sahibinin İfaya Zorlanıp Zorlanamayacağı Saptanarak Mülkiyet Aktarımı İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Mülkiyet Aktarımı İsteminin Kabulüne Karar Verilemeyeceği Sonucuna Varılır İse Şimdi Olduğu Gibi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/11030MÜLKİYET AKTARIMI ( Belediyeye Ait Taşınmazın Satışına Karar Verme Yetkisinin Belediye Meclisine Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2001/3316MÜLKİYET AKTARIMI ( Dava Konusunun Tavzihten Ayrı Bir Davanın Konusu Olması )
Y14.HDE. 2008/1632MÜLKİYET AKTARIMI ( Davacının Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanarak Hazine'den İstemde Bulunamayacağı - Dayanılan Sözleşmesinin Konusu Ne İse Vaat Alacaklısının Vaat Borçlusundan Onu Talep Edebileceği )
Y1.HDE. 2014/910MÜLKİYET AKTARIMI ( Davacının Taşınmazın Kayıt Maliki Olduğunun Tespiti Talebi - Talebin Mülkiyet Aktarımı Niteliğinde Olmadığı/Çekişmesiz Yargı Niteliğinde Olan Davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/10418MÜLKİYET AKTARIMI ( İnanç İlişkisi Yazılı Delil veya Delil Başlangıcı Niteliğindeki Delillerle Kanıtlanamadığından Davacının Bu İlişkiye Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstemiyle Açtığı Davanın Reddedilmiş Olmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/3347MÜLKİYET AKTARIMI ( İnanç Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili - Yazılı Delil İle Kanıtlanamadığından Aktarım Talebinin Reddedileceği )
Y16.HDE. 2013/4323MÜLKİYET AKTARIMI ( Kadastro Müdürlüğünce Taşınmazlardaki Yüzölçümü Hatası Yanında Kadastro Sırasında Kesinleşen Mülkiyet Durumunda Değişiklik Yapıldığı - Davanın Kabulüne ve Yerinde Olmayan Düzeltmeye İlişkin Kararın İptali Gereği )
Y14.HDE. 2006/15428MÜLKİYET AKTARIMI ( Kayıt Düzeltme Davası - Bu Tür Davalarla Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Diğer Bir Anlatımla Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y1.HDE. 2016/8566MÜLKİYET AKTARIMI ( Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği - Yapılacak İnceleme ve Araştırma Sonucu Tapu ve Nüfus Bilgileri Arasında Bağlantı ve Tutarlılık Sağlandığında Talebin Kabulü Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/14093MÜLKİYET AKTARIMI ( Kişisel Hakka Dayalı - Mal Olarak Sunulan Taşınmazın Konut Niteliğinde Olduğu/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y14.HDE. 2012/13293MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu Kaydına Eksik Yazılan Kimlik Bilgilerinin Açılacak Dava ile Düzeltilebileceği - Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gereği )
Y1.HDE. 2016/18584MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu Kaydında Düzeltim Davası - Bu Tür Taleplerde Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Diğer Bir Anlatımla Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/378MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarında Kimlik Bilgileri Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Diğer Bir Anlatımla Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/12472MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği/Mahkemece Yapılan Araştırmanın Yeterli Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/1382MÜLKİYET AKTARIMI ( Tapu Tahsis İşlemi - Dava Dışı İZSU Tarafından Kamulaştırmaya Tabi Tutulduğu Gecekondu Enkaz Bedelinin Davacıya Ödendiği/Reddi Gereği )
YHGKE. 2017/1-1553MÜLKİYET AKTARIMI ( Taşınmazların Kadastro Tespiti ya da Tapuya Tescili Sırasında Mülkiyet Hakkı Sahibinin Adı Soyadı Baba Adı Cinsiyeti Doğum Tarihleri Gibi Kimlik Bilgilerinin Kayda Eksik ya da Hatalı İşlenmesi Nedeniyle Açılan Kayıt Düzeltme Davasında Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/8346MÜLKİYET AKTARIMI DAVASI ( Taşınmaz Gerçek Yüzölçümünün Miktar Artırımı İstemi - Dava Tapu Kaydına Dayalı Mülkiyet Aktarım Davası Niteliğinde Olduğundan Nitelendirilme Bu Şekilde Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2005/1601MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Eda Hükmünü İçeren Her Talep Tespit Hükmünü De Gerektirdiğinden Mahkemenin Aynı Dava İçinde Görülmesi Zorunlu Tespit İçin Görevsiz Eda Talebi İçin Görevli Olduğu Düşünülemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/7753MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Sözleşme 2644 S. Tapu Kanununun 26. Md.den Yararlanmak Suretiyle Tapu Siciline Şerh Verilmediğinden Davacıların İstemlerinin Kabulüne Olanak Olmadığı )
Y14.HDE. 2007/15140MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Tapu İptali ve Tescil - O Yerde Ayrı Bir Tüketici Mahkemesi Varsa Çekişmenin Tüketici Mahkemesinde Görülmesi Aksi Halde Davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Bakılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/6407MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Davalı Satış Vaadi Sözleşmesinde Tapuda Ferağ Takririni Gayrimenkul Üzerindeki Takyidatın Kaldırdığında Vereceğini Beyan Ettiği/Davalının Zamanaşımı İddiası Dinlenemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/15976MÜLKİYET AKTARIMI TALEBİ ( Dava Devam Ederken Tespit Olunan Değerin Dava Dilekçesinde Bildirilen Değerden Fazla Olduğu - Noksan Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcı Tamamlanmadıkça Davaya Devam Edilemeyeceği )
YHGKE. 2014/14-200MÜLKİYET AKTARIMI TALEBİ ( Davanın Tapu Sicil Müdürlüğüne Değil Tapu Kaydında Malik Olarak Gösterilen Kişinin Mirasçılarına Karşı Açılması Gerektiği - Pasif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedilmesi Gerektiği/Davanın Tapuda İsim Düzeltim Davası Olarak Nitelendirilerek Kabul Edilmemesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/4833MÜLKİYET AKTARIMI YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN SULH SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen ve Mülkiyet Aktarımı Yükümlülüğü Getiren Sulh Sözleşmesi Mülkiyet Geçirim Borcu Doğurmadığı )
Y14.HDE. 2005/9729MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLMAK ( Baba Adının Düzeltilmesi İle Birlikte Tapuda Pay Sahiplerinin İsimlerinin Silinmesi Talebinin Kabulü - İstemin Tapu İptali Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2013/3282MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI ( Hazineye Karşı İspat Yükümlüğü Bulunan ve Gayrimenkule İlişkin/Tapu Kaydındaki İsim Yanlışlığının Düzeltilmesi - Tahkikat Yapılacağı ve Duruşma Açılması Gerektiği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2008/4124MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI ( Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davasında Taşınmaz Malikinin Değişmemesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2013/964MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI GEREĞİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası )
Y14.HDE. 2013/975MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI GEREĞİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası )
Y1.HDE. 2013/17412MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI GEREĞİ (Mahkemeye Getirilen Tapu Kayıtlarında Birbirinden Farklı Baba İsimleri Bulunduğundan Taşınmazların Son Durumunu Gösterir Şekilde Tapu Kayıtlarının Tapu Müdürlüğünden Yeniden Temini Gerektiği)
Y16.HDE. 2015/11249MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI GEREĞİ (Uygulama Kadastrosu Komisyonu Tarafından İfraz Haritası Sonucu Oluşan ve Kadastro Paftasına Aktarılan Sınıra Göre Taşınmazların Yüzölçümünün Belirlemesine Dair Kararın Yerinde Olduğu ve Davanın Uygulama Kadastrosuna İtiraz Davası Olduğu Gözetildiğinde Mülkiyet Aktarımına Neden Olacak Şekilde Karar Verilemeyeceği)
Y1.HDE. 2014/305MÜLKİYET AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI GEREKTİĞİ ( Tedavül Kayıtları Arasında Bulunan Mahkeme Kararlarının Dava Dosyasına Getirtilerek İncelenmemesinin Hatalı Olduğu - Tapu Dayanak Belgelerinin İnceleneceği/Tapu Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi )
Y1.HDE. 2005/880MÜLKİYET ALANI DEĞİŞİKLİĞİ ( Elatmanın Önlenmesi - Bağımsız Bölümlere Ayrılan Taşınmazlarda Usulüne Uygun Proje Değişikliği Yapılmaksızın Binalardaki Mülkiyet Alanının Değiştirilmesinin Olanaksız Oluşu )
Y1.HDE. 2004/8133MÜLKİYET ALANINDA BULUNAN BALKON ( Davalı Tarafından Sonradan İnşa Edildiği Anlaşılan - Komşu Parsele Elatmanın Söz Konusu Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/1497MÜLKİYET ALANINI BELİRLEYEN BELGE ( Kat İrtifak - Yapıların Usulüne Uygun Olarak Düzenlenip Onaylanan ve Sicile Yansıtılan Mimari Projesine Göre Çözümlenmesi Gereği/Sözü Edilen Projelerin Mülkiyet Alanını Belirleyen Belge Niteliğini Taşıması )
YHGKE. 2003/7-377MÜLKİYET BELGESİ ( Davacıların Dayanmış Olduğu Vergi Kaydı ve Zilyetliğin Mülkiyet Belgesi değerinin Olmaması
Y7.HDE. 2008/267MÜLKİYET BELGESİ ( Defterhanece Tutulan Hasılat Defteri - Kayıtlarının Mülkiyet Belgesi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/20-456MÜLKİYET BELGESİ ( Kadastro dışı bırakma )
Y21.HDE. 2005/10407MÜLKİYET BELGESİ ( Mülkiyet Karinesinin Aksini İspatlar Yönde Belge İbraz Etmeyen Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2003/2487MÜLKİYET BELGESİ ( Mülkiyet Karinesinin Aksinin İstihkak İddiasında Bulunan Tarafından İspat Edilmesinin Gerekli Olması )
Y14.HDE. 2007/9988MÜLKİYET BELGESİ ( Olmayan "Tapu Tahsis Belgesi" Kişisel Hak Sağlayan Bir Zilyedlik Kaydı Olduğu - Varlığı Tahsis Edilen Yerin Tahsis Yapılan Kişi Adına Tescilini Gerektirmediği )
Y7.HDE. 2005/909MÜLKİYET BELGESİ ( Sözü Edilen Vergi Kaydında Tarif Edilen Sınır Yerlerinin Taşınmazı Tümden Çevrelememesi-Mülkiyet Belgesi Niteliğinde Olmaması )
Y16.HDE. 2002/4727MÜLKİYET BELGESİ ( Tapu Kaydının Mülkiyet Belgesi Olması-Hak Sahibi Tarafından Dava Açılarak Bu Kayıt İptal Edilmedikçe Kayda Değer Verilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2008/7548MÜLKİYET BELGESİ ( Tapu Tahsis Belgesinin Bu Nitelikte Olmadığı )
Y7.HDE. 2005/3278MÜLKİYET BELGESİ ( Vergi Kaydının Mülkiyet Belgesi Olmadığı - Zilyetlikle Birleşmeyen ya da Hukuksal Sonuç Doğurmayan Zilyetlikle Birleşen Vergi Kaydına Değer Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2004/9947MÜLKİYET BELGESİ ( Vergi Kayıtlarına Mülkiyet Belgesi Olmadığından Zilyetlikle Birleşmediği Sürece Değer Verme Olanağı Olmadığı )
Y16.HDE. 2012/4132MÜLKİYET BELGESİ (Tapu Kayıtlarının Mülkiyet Belgesi Olduğu/Davacı Dayanağı Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmazı Kapsadığının Saptanması Halinde Zilyetliğe Bakılmaksızın Çekişmeli Taşınmazın Davacı Adına Tescili Gerektiği - Genel Kadastro İle Oluşan Tapu Kaydının İptali ve Tescil İstemi)
YHGKE. 1997/20-808MÜLKİYET BELGESİ BULUNMAMASI ( Orman İçi Boşluğun Özel Kişi Adına Tescil Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/5590MÜLKİYET BELGESİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Çevresinin Ormanla Kaplı Olması-Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Yer Kazandıran Kadastro Kanunu Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptali )
Y20.HDE. 2001/4890MÜLKİYET BELGESİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Dört Tarafı Ormanla Çevrili Olan Taşınmazın Memleket Haritasında Açık Alanda Gözükse Dahi Orman Sayılan Yer Olarak Kabul Edilmesi )
Y21.HDE. 2003/1515MÜLKİYET BELİRLEYİCİ BELGE ( Garanti Belgesinin Böyle Bir Belge Olmaması )
Y1.HDE. 2004/5416MÜLKİYET ÇEKİŞMELERİ ( Mülkiyet Çekişmelerinin Ayakta Olan ve Geçerliliğini Koruyan Çap Kaydına Göre Çözüme Kavuşturulmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2007/8017MÜLKİYET ÇEKİŞMESİ ( Davadaki İsteğin Sicilin Düzeltilmesine Yönelik Olduğu - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y1.HDE. 2003/6190MÜLKİYET ÇEKİŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Veraset Belgesinde Yanlışlık Sonucu Kendi Paylarının Azaldığı İddiası - Görevli Yargı Yeri )
Y16.HDE. 2005/3576MÜLKİYET DAVALARININ AKTARILMASI ( Yenileme Kadastrosu Sırasında Mülkiyet ve Mülkiyete İlişkin Haklar İnceleme Konusu Yapılamayacağından Asliye Hukuk Mahkemesine Açılan Mülkiyete İlişkin Davaların Kadastro Mahkemesine Aktarılamayacağı )
Y1.HDE. 2012/9504MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Tarihinden 4 Gün Önce Mülkiyetin Kesinleşen Mahkeme Kararıyla Davalının Anlaşmalı Olarak Boşandığı Eşine Geçtiği/Davacının Mülkiyet Değişikliğini Bilebilme İmkanı Olmadığı - Yeni Malikin Davada Yer Almasının Sağlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/1902MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Ortakların Oybirliği Şartı Terekeye Ait Bir Hakkın Tasarruf İşlemi Olduğu - Bu Halde Mülkiyet Değişikliği Söz Konusu Olacağından Ortaklar Oybirliği İle Karar Vermesi Gereği )
Y16.HDE. 2004/12998MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( Yenileme Kadastrosu İle Yapılamayacağı/Teknik Çalışmalarla Sınırlı Olduğu - Çekişmeli Parselin Bir Bölümünün İfrazına Karar Verilerek Orman Olarak Çıkarılmasının Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2016/6498MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ (Yapılan Düzeltme İşleminin Eski Hale Getirilmesi ve Tapu Kaydının Tekrar Şahıs Adına Tesciline İlişkin Eldeki Dava Mülkiyet Değişikliği Talebi İçermesi Sebebiyle Öncelikle Görev Hususunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2007/7798MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI ( Kadastro Yenilemesinden Önceki Mülkiyete Dayanarak Dava Açma Hakkı Önceki Malike Ait Olduğu - Davacının Eldeki Davayı Açmakta Hukuksal Yaranının Bulunduğu ve Aktif Dava Ehliyetine Sahip Olduğu )
Y19.HDE. 2003/6366MÜLKİYET DEVRİ ( Araç Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi-Yasada Öngörülen Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Geçersiz Olan Sözleşme Nedeniyle Herkesin Verdiği Şeyin İadesini Talep Edebilmesi )
Y11.CDE. 2009/13666MÜLKİYET DEVRİ ( Cüzdanın Kontrol Maksadıyla Kimliği Belirlenemeyen Kişiyle Fikir ve Eylem Birliği İçinde Olan Sanığa Geçici Olarak Verildiği - Devir Gerçekleşmediğinden Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı/Eylemin Hırsızlık Olduğu )
Y11.CDE. 2008/1314MÜLKİYET DEVRİ ( Sanığın Mağdura Yardımcı Olacağını Söyleyerek Parasını Aldığı - Mağdurun Sanığın Yanından Ayrılmadan ve Teslim Gerçekleşmeden Sanığın Yakalandığı/Eylemin Dolandırıcılık Değil Hırsızlık Olarak Değerlendirileceği )
Y8.HDE. 2012/13486MÜLKİYET DEVRİNE İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muristen İntikel ve Kazanmayı Sağlayan Eklemeli Zilyetlik Nedenine Dayalı - Taşınmazın İntikal Şeklinin Açıklanmadığı/Bilirkişi Raporunun da Yeterli Olmadığı/Mahallinde Keşif )
Y1.HDE. 2005/12525MÜLKİYET DURUMU ( Çekişmeli Yerle İlgili İmar Uygulamasının Dayanağını Teşkil Eden Encümen Kararına Karşı İdari Yargı Yerinde Açılan Davanın Kesinleşmesinin Belirlenmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2005/953MÜLKİYET DURUMU ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Davanın Olumlu Sonuçlanması Halinde Taşınmazlardaki Mülkiyet Durumunun Değişeceği )
Y1.HDE. 2005/4184MÜLKİYET DURUMU ( Parseldeki Davacıya Ait Pay Temlikinin ve Yeni Mülkiyet Durumunun Oluşmasının da Sözleşmeye Dayalı Bulunduğu/Çekişmenin Anılan Hukuki Sebebe Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2013/14-152MÜLKİYET DURUMU (Açıklığa Kavuşturulmadan Bilirkişi Raporu ve Krokisinde (A) ve (B) İle Gösterilen Seçenekler Dışında Diğer Komşu Parsellerden de Geçit Kurulmasının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılmadan Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
Y1.HDE. 2004/14337MÜLKİYET DURUMU HAKEMDE BELİRLENEN TAŞINMAZ ( Tapu İptali Tescil Talebi/Hakemin Görev Alanından Çıkartıldığı - Mahkemece İşin Esasına Girilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2001/978MÜLKİYET DURUMU OLMAMASI ( Mülkiyet Durumunu Kesin Sonuca Kavuşturacak İptal Davalarının Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası İçin Bekletici Mesele Yapılması )
Y1.HDE. 2003/11638MÜLKİYET DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Komisyonlarca Belirlenen Mülkiyet Durumları Bakımından Bu Haklara Etkili Olabilecek Karar ve Tasarruf Yetkisinin Yasaca İdarelere Verilmemiş Olması )
Y1.HDE. 2003/1664MÜLKİYET DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Yıkım Halinde İleride Giderilmesi Olanaksız Zararların Doğacağı Dikkate Alınarak Mülkiyet Durumunun Kesinleştirilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 1979/1737MÜLKİYET HAKKI
Y4.HDE. 2002/11235MÜLKİYET HAKKI ( Adi Belge Niteliğindeki İbraname İle Taşınmaz Mülkiyetinin Devredilemeyeceği ve Halen Davacıların Mülkiyet Hakkına Sahip Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 2001/12316MÜLKİYET HAKKI ( Ana Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinde Çıplak Mülkiyet Hakkı Sahibi Olanların Müdahalenin Önlenmesinin Talep Edebilmeleri )
Y18.HDE. 2012/2985MÜLKİYET HAKKI ( Anataşınmazın Ortak Yerlerine Elatmanın Önlenmesine ve Onaylı Mimari Projeye Aykırılıkların Eski Hale Getirilmesine İlişkin Davaların Mülkiyet Hakkına Dayanılarak Açılacağı - Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Davayı Açabilmesi İçin Özel Olarak Yetkilendirilmiş Olması Gereği )
Y20.HDE. 2011/11557MÜLKİYET HAKKI ( Anayasa ve Uluslar Arası Sözleşmeler İle Mülkiyet Hakkının Korunduğu - Kamu Yararı ile Bireysel Haklar Arasındaki Dengenin Korunması Gerektiği/Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası)
Y20.HDE. 2011/5205MÜLKİYET HAKKI ( Anayasa ve Uluslar Arası Sözleşmeler İle Mülkiyet Hakkının Korunduğu - Kamu Yararı ile Bireysel Haklar Arasındaki Dengenin Korunması Gerektiği/Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası)
YHGKE. 2012/4-575MÜLKİYET HAKKI ( Anayasaca Teminat Altına Alınan Yaşam Hakkı ve Üzerinde İkamet Ettiği Konutundaki Mülkiyet Hakkı Birlikte Değerlendirildiğinde Davacıların Davalarının Kabulünün Gerektiği - Baz İstasyonunun Kaldırılması/Muarazanın Meni )
YHGKE. 2003/5-281MÜLKİYET HAKKI ( Anayasal Güvence Altına Alınan Mülkiyet Hakkında Malikin Dilediği Gibi Tasarruf Olanağının Mümkün Olması )
Y1.HDE. 2003/4713MÜLKİYET HAKKI ( Anılan Bu Dava Derdest Olsa da Çap İptale Kadar Geçerli Olduğunundan Mülkiyet Hakkının Korunmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2014/13-159MÜLKİYET HAKKI ( Araç Bedelini Alamayan Sanığın Maliki Olduğu Aracı Babası Olan Diğer Sanık İle Birlikte Mülkiyet Hakkına Dayanarak Bulunduğu Yerden Aldığı - Sanıkların Üzerine Atılı Hırsızlık Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmadığının Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/9867MÜLKİYET HAKKI ( Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Arsa Sahibi Tarafından Davacıya Satılmış Olsun Edimler Karşılıklı Olarak Tümüyle veya Önemli Oranda Yerine Getirilmişse Davacıya Mülkiyet Hakkını Talep Yetkisi Verdiği )
Y15.HDE. 2008/1015MÜLKİYET HAKKI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Tapu Kütüğündeki Tescile Dayanarak İyiniyetle Mülkiyet Hakkı Kazanan Kişinin Korunacağı )
Y3.HDE. 2005/1278MÜLKİYET HAKKI ( Batıl Sözleşme Nedeniyle Açılan Tapu Kaydının İptali ve Tescili Davası Sonunda Verilen Karar Yenilik Doğurucu Bir Karar Olmayıp Bu Durumun Tesbiti Mahiyetinde Bir Karar Olması Nedeniyle Davalının Hiçbir Zaman Mülkiyet Hakkı Kazanamaması )
Y1.HDE. 2003/4281MÜLKİYET HAKKI ( Belediyenin İmar Planlarının Kişilerin Mülkiyet Haklarını Kaldırmayacağının Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y1.HDE. 2003/12801MÜLKİYET HAKKI ( Bir Şeye Malik Olan Kimse Hukuk Düzeninin Sınırları İçinde O Şey Üzerinde Dilediği Gibi Kullanma Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olması - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y4.HDE. 1972/14458MÜLKİYET HAKKI ( Bir Taşınmazın Yirmi Yıl Aralıksız ve Çekişmesiz Malik Sıfatıyla Kullanılmasının Sağladığı Hakkın Mülkiyet Değil Mülkiyetin Kendi Adına Tescilini İsteme Hakkı Olması )
Y14.HDE. 2007/1236MÜLKİYET HAKKI ( Bu Hakkın Yatay ve Dikey Olarak Taşınmazda Kanunla Yapılan Sınırlamalar Dışında Sahibine Tam Bir Kullanma ve Buna Elatma Halinde ise Eksiksiz Koruma Sağlaması )
Y1.HDE. 2004/12931MÜLKİYET HAKKI ( Çap Kaydından Kaynaklanması Halinde İptal Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu - Elatmanın Önlenmesi Davası )
Y1.HDE. 2014/20239MÜLKİYET HAKKI ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası - Davacıya Ait Taşınmazda Oğlu ve Gelini Olan Davalıların Davacının Muvafakati ile Oturduğu/Davanın Açılması ile Muvafakatin Sona Erdiği/Davanın Kabul Edileceği )
Y1.HDE. 2013/2702MÜLKİYET HAKKI ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davasında 4721 S.K. Md.683'e Dayanıldığı/Ortak Alana Herhangi Bir Müdahaleden Söz Edilmediği - Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Uygulanma Olanağı Olmadığı/Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2004/13576MÜLKİYET HAKKI ( Çaptan Kaynaklanan Hakkın Bir Zaman Kaydı ve Sınırlaması Olmaksızın İhlal Eden Herkese Karşı Kullanılabilmesi )
Y14.HDE. 1981/4718MÜLKİYET HAKKI ( Çıkarılan Muvakkat Kanunla İstanbul'daki Gedikler Tasfiye Edilerek Gedik Hakkı Sahiplerine Mülkiyet Hakkı Tanınması )
Y20.HDE. 2013/5158MÜLKİYET HAKKI ( Dava Devam Ederken Kadastro Tutanağı Kesinleşmediği Halde Tapuya Tescil Edilerek Oluşturulan Sicilin Yolsuz Olduğu ve Bütün Sonuçlarıyla Hükümsüz Olması Nedeniyle Malikine Mülkiyet Hakkı Kazandırmayacağı )
Y1.HDE. 2004/7289MÜLKİYET HAKKI ( Davacılar Sahip Oldukları Paylarını İradi ve İdari Bir İşlemle Her Zaman Diledikleri Kimsilere Devretmeleri Mümkün Olduğundan Kadastroyla Oluşan Mülkiyet Durumunu Bozar Şekilde Sicile Yönelik İsteğin Kabulü Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2013/5-1529MÜLKİYET HAKKI ( Davacıların Dava Tarihinde Dava Konusu Taşınmazların Maliki Olmadığı/Satış Vaadine Dayalı Açılan Davanın da Derdest Olduğu - Davacıların Mülkiyet Hakkını Elde Etmeleri Halinde Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Bedel Tahsili İçin Dava Açmalarına Engel Bir Durum Bulunmadığı/Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
Y14.HDE. 2006/14802MÜLKİYET HAKKI ( Davacıların İstemlerinin Kabulü Yerine Olaya Uygun Düşmeyen Bazı Gerekçelerle ve Sözleşme Hükümleri Yanılgılı Değerlendirilerek Reddinin Doğru Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 2012/5-682MÜLKİYET HAKKI ( Davacının Maliki Olduğu Taşınmazdan Davalılar Tarafından Sulama Kanalı Geçirmek Suretiyle Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atıldığı İddiası İle Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak El Atmanın Önlenmesi İsteminde Bulunduğu - Tazminat İstemediğine Göre Eldeki Davada Tazminat İstemi Halinde Gözetilecek Olan 2942 S. K.'nun Geç. Md. 6 Hükmünün Uygulanamayacağı )
Y1.HDE. 2004/5362MÜLKİYET HAKKI ( Davacının Taraf Olduğu Kira Aktinin Davacının Taşınmazdaki Mülkiyetten Kaynaklanan Haklarını Zedelemeyeceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/8860MÜLKİYET HAKKI ( Davacının Zararının Taşınmazın Rayiç Değerine Göre Belirlenmesi-Mülkiyet Hakkı Devam Edeceğinden Rayiç Değerden Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )
Y1.HDE. 2006/8764MÜLKİYET HAKKI ( Davalı Kadının Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Mevcut Boşanma Davası Nedeniyle Eşince Muvazaalı Olarak Temlik Edildiği İddiası - Taşınmazın Aile Konutu Olduğu ve Muvazaa Savunmasının İrdelenmesi )
Y6.HDE. 2005/6226MÜLKİYET HAKKI ( Davalıların Gerek Kadastro Parselinde Gerekse İmar Parselinde Payları Olmadığı Gibi Başkasının Arazisi Üzerine Ev Yapıp Uzun Süre Kullanması Ona Mülkiyet Hakkı Vermediği )
Y1.HDE. 2008/7159MÜLKİYET HAKKI ( Davalının Aynı Zamanda Maliki Olduğu Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olan Taşınmaz - Keşif Yapılarak Müdahelede Bulunup Bulunamayacağına Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2009/1864MÜLKİYET HAKKI ( Davalının Davacının Gelini Olduğu/Taşınmazda Mülkiyet Hakkı Bulunmadığı - El Atmanın Önlenmesine Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2004/2306MÜLKİYET HAKKI ( Davalının Satış Vaadinden Kaynaklanan Kişisel Hakkının Davacının Mülkiyet Hakkının Gerisinde Olduğun Yerel Mahkemece Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2008/2530MÜLKİYET HAKKI ( Davanın Görüldüğü Sırada Kaydında Vakıf Şerhi Bulunan Taşınmazdaki Davacılara Ait Pay Kamulaştırma Suretiyle Dava Dışı Belediyeye Geçtiğinden Davacıların Mülkiyet Hakkı Kalmadığı )
Y5.HDE. 2014/18799MÜLKİYET HAKKI ( Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Alanda Yol Su ve Elektrik Gibi Hizmetlerin Yerine Getirilip Getirilmediği Araştırılıp Davacının Mülkiyet Hakkını Kullanmasına Engel Olunup Olunmadığı da Belirlenip Kamulaştırmasız El Atma Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tespiti Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/8817MÜLKİYET HAKKI ( Devrin Yöntemince Aracın Tescil Müdürlüğüne Bildirilmemesinin Satışa Konu Aracın Mülkiyetinin Geçişini Engellemeyeceği )
Y1.HDE. 2015/2504MÜLKİYET HAKKI ( Ecrimisil İsteği - Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı - Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 2009/1-260MÜLKİYET HAKKI ( El Atmanın Önlenmesi Davası ve Muarazanın Meni Talebi/Mirasta Hakkı Bulunduğu İddiası İle Davalının Ara Sıra Geceleri Taşınmazda Kaldığı - Sataşmanın Devam Ettiği/Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Açılan Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2008/3139MÜLKİYET HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi - Bir Kimseye Dahili Dava Yoluyla Taraf Sıfatı Kazandırılamayacağı ve Islah Yoluyla Davanın Taraflarının Değiştirilemeyeceği )
Y1.HDE. 2005/6426MÜLKİYET HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi - Paydaşlar da Herbirisi Kendisine Eylemli Olarak Bırakılan Taşınmaz Bölümü Üzerinde Mülkiyet Hakkının Kendisine Tanıdığı Yetkileri Kullanmak Hakkına Sahip Olduğu )
Y1.HDE. 2005/5008MÜLKİYET HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi - Yol Olarak Kullanılan Bölümde Davacının Davalı Kullanımına Muvafakat Etmiş Olmasının Kayda Dayalı Mülkiyet Hakkından Vazgeçtiği Anlamını Taşımayacağı )
Y1.HDE. 2014/19038MÜLKİYET HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Eşyaya Bağlı Ayni Haklardan Olan Mülkiyet Hakkı Herkese Karşı İleri Sürülebileceği Gibi Hakka Yönelik Bir Müdahale Durumunda Ne Zaman Gerçekleştiğine Bakılmaksızın İleri Sürüldüğü Andaki Hak Sahibi Tarafından Her Zaman Koruma İstenebileceği )
YHGKE. 1997/7-5MÜLKİYET HAKKI ( Emlak vergi beyannameleri )
Y1.HDE. 2004/161MÜLKİYET HAKKI ( Gayrimenkül Mülkiyetinin Takyidi )
Y14.HDE. 2001/7372MÜLKİYET HAKKI ( Geçit Hakkı Kurulmasının Taşınmaz Sahibinin Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldırmaması )
YHGKE. 1995/20-1086MÜLKİYET HAKKI ( Hak Düşürücü Süre İle Mülkiyet Hakkı Değil Hak Arama Özgürlüğünün Belli Bir Süre İle Kısıtlanmasının Amaçlanması )
Y1.HDE. 2003/1809MÜLKİYET HAKKI ( Harici Sözleşme Yapılsa Dahi Tapudaki Kayıt İptal Edilmediği Müddetçe Adına Kayıt Bulunan Kişinin Mülkiyet Hakkına Sahip Olması )
Y1.HDE. 2004/9300MÜLKİYET HAKKI ( Hatalı Tespitlere Dayalı Olarak Oluşturulan Kararın Tarafların Çap Kayıtlarından Kaynaklanan Mülkiyet Haklarını Ortadan Kaldırmayacağı Düşünülmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y16.HDE. 1996/2671MÜLKİYET HAKKI ( Hazine Tapusunun Oluşmasından Sonra Davacının Bu Yeri Hazineden Kiralamış Olmasının Daha Önce Doğan Mülkiyet Hakkını Bertaraf Edememesi )
YHGKE. 1982/6-145MÜLKİYET HAKKI ( Herkesin Bu Hakka Sahip Olması-Ancak Bu Hakkın Kamu Yararı Amacıyla Kanunla Sınırlandırılabilmesi )
Y1.HDE. 2003/11977MÜLKİYET HAKKI ( İnşaat Yapılmasını Önleme Hususunda İdari Karar Bulunmaması Halinde Mülkiyet Hakkına Değer Verilmek Suretiyle Esas Hakkında Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2004/6732MÜLKİYET HAKKI ( İstihkak Savında Bulunulması Halinde Yargılamanın Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatı İle Yapılması Gereği/Aile Mahkemesinin Görevli Olmadığı - Ev Ve Ziynet Eşyalarının Aynen Veya Bedellerinin İstenmesi )
YHGKE. 1990/3-529MÜLKİYET HAKKI ( İyi niyetli malik )
YHGKE. 2015/5-441MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırma veya Takas Cihetine Gitmeyen Davalı İdarece Pasif ve Suskun Kalınıp İşlem Tesis Edilmeyerek Taşınmaza Müdahale Edildiği - İdarenin Eyleminin Mülkiyet Hakkının Özüne Dokunan ve Onu Ortadan Kaldıran Bir Niteliğe Sahip Bulunan Kamulaştırmasız El Koyma Olgusunun Varlığı İçin Yeterli Bulunduğu )
Y3.HDE. 1983/209MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırma Yapılmadan El Konulan Yerin Sahibine Mülkiyet Hakkını Sınırlayıcı Bir Kural Koymaması Sebebiyle Taşınmazın Sahibinin Ecrimisil İsteme Hakkının Bulunması )
Y5.HDE. 2003/14091MÜLKİYET HAKKI ( Kamulaştırmayı Yapan İdareye Geçmeden Faize Hükmedilemeyeceği - Mülkiyet Hakkının Geçmesi Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )
Y1.HDE. 2002/1500MÜLKİYET HAKKI ( Kapsamı Ve Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar )
Y1.HDE. 2003/7824MÜLKİYET HAKKI ( Kapsamı Ve Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar/Gürültü - Komşuluk Hukuku/Kooperatifin Park Yerine Basket ve Futbol Sahası Yapılması )
YHGKE. 2002/4-812MÜLKİYET HAKKI ( Kiracının Sözleşmeden Kaynaklanan Kişisel Hakkına Dayanarak Kiralayanın Mülkiyet Hakkını Kısıtlayamayacağı )
Y1.HDE. 2004/4283MÜLKİYET HAKKI ( Komşuların Birbirlerine Göstermekle Yükümlü Oldukları Olağan Katlanma Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığının Saptanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2012/9236MÜLKİYET HAKKI ( Köy İhtiyar Heyeti Kararı İle Mülkiyet Hakkı Köyde Kalmak Koşulu İle Sulama Tesislerinin Davalı Kooperatife Devredildiği/İhtiyar Heyeti Kararı İle Geri Alınabileceği - Mülkiyet Hakkının Kısıtlanamayacağı )
Y14.HDE. 2007/5624MÜLKİYET HAKKI ( Maden İşletme İznine Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Mahkemece Görevsizlik Kararı Yerine Uyuşmazlığın Maden Kanunu ve Medeni Kanun Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/11939MÜLKİYET HAKKI ( Malik Malını Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı İstihkak Davası Açılabileceği Gibi Her Türlü Haksız Elatmanın Önlenmesini de Dava Edebileceği )
Y4.HDE. 2001/61MÜLKİYET HAKKI ( Malikin Malını Bağımsız Olarak Tasarruf Hakkına Sahip Olduğu - Kişisel Hakların Taşınmazın Tasarruf Edilmesini Sınırlandıramaması )
Y1.HDE. 2004/13862MÜLKİYET HAKKI ( Malikin Taşınmaz Üzerinde Sahip Olduğu Kullanma-Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisinin Kanunla Sınırlandırılabilmesi )
Y4.HDE. 2001/13127MÜLKİYET HAKKI ( Miras ve Mülkiyet Haklarına Dayanılan Davalarda Zamanaşımından Söz Edilememesi )
Y1.HDE. 2002/2957MÜLKİYET HAKKI ( Müdahale Yenilendikçe veya Sürüp Gittikçe Mal Sahibinin Mülkiyet Hakkını Korumak İçin Talepte Bulunabilmesi )
Y8.HDE. 2003/6606MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkı Olmaksızın Dahi Sırf Zilyet Olmanın Veridiği Zilyetliği Koruyucu Davaların Açılabilmesinin Mümkün Olması )
Y21.HDE. 1998/8058MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkı Olmayan Kiracının İstihkak Davası Açması Hakkının Olmaması )
Y1.HDE. 2003/5024MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkının Belirlenmesinde İmar Parselinin Sebebini Teşkil Eden İdari Kararın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2003/10199MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkıyla Kişisel Hakkın Çatışması Halinde Ayni Hakka Üstünlük Tanınmak Suretiyle Çözüme Gidilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2003/12602MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyet Hakkıyla Kişisel Hakkın Çatışması Halinde Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2001/11328MÜLKİYET HAKKI ( Mülkiyetin Geniş Haklar Olması Buna Bağlı Yetkiler ile Birlikte Bazı Ödevlerin Oluşturduğu Bir Hukuksal Kurum Olması )
Y2.CDE. 2004/19390MÜLKİYET HAKKI ( Özünü Etkileyecek Şekilde İdari Önlem Almanın Kanun ve Nizama Uygun Düşmemesine ve Özel İlişkiden Kaynaklanan Eylemin Sözkonusu Kanun Hükmünün Amacıyla ve Kamu Düzeni ve Güvenliğiyle Doğrudan İlgili Bulunmadığı - Emirlere Riayetsizlik )
Y23.CDE. 2015/20504MÜLKİYET HAKKI ( Sanığın Babasının Ölmüş Olması Sebebiyle Babasına Ait Araziler Üzerinde Yasal Miras Payına ve Elbirliği İle Mülkiyet Hakkına Sahip Bulunması Sebebiyle Sanığın Bahse Konu Tarihlerde Ekimini Yaptığını Beyan Ettiği Ürünleri Gerçekten Ekip Ekmediği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık )
Y1.HDE. 2003/4726MÜLKİYET HAKKI ( Somut Olayda Mülkiyet Sahibi Vakıflar Açısından Mülkiyet Kaydına Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/12904MÜLKİYET HAKKI ( Sözleşmelerin Kişiselliği İlkesi Gereğince Satış Sözleşmesinin Davacının Ayni Nitelikteki Mülkiyet Hakkına Karşı Bir Talep Hakkı Vermemesi )
Y16.HDE. 2005/2478MÜLKİYET HAKKI ( Tahsis İşleminin İptal Edildiği ve Taşınmazın Hazineye Geri Döndüğünün Kanıtlanamaması Durumunda Hazinenin O Yerdeki Mülkiyet Hakkının Son Bulması ve Zilyet Yararına Zamanaşımı Hükümlerinin İşlemeye Başlaması )
Y1.HDE. 2005/6406MÜLKİYET HAKKI ( Tanıdığı Geniş Hak ve Yetkilerin Yanında Bazı Ödevler de Yükleyen Bir Ayni Hak Olduğu )
Y14.HDE. 2007/1311MÜLKİYET HAKKI ( Tanıdığı Yetkiyi Kullanırken Taşkınlıklardan Kaçınmak Zorunluluğu/Komşuluk Hukukunun Öngördüğü Sınırların Aşılamayacağı - Belirlerken Taşınmazın Niteliğine Yerel Adetlere Göre Emsallerin Dikkate Alınması Gereği )
Y20.HDE. 2008/2766MÜLKİYET HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil - Özde Kamu Malı Olan Taşınmazın Özel Mülk Olarak Tescil Edilmesinin Sahibine Mülkiyet Hakkı Kazandırmadığı )
Y20.HDE. 2008/16930MÜLKİYET HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Orman Sınırları İçinde Olduğu Halde Yapılan Arazi Kadastrosu İle Yolsuz Olarak Tapu Kaydı Oluşturulmuş İse de Bu İkinci Kadastro Yolsuz ve Geçersiz Olduğundan Davacıya Hiçbir Zaman Mülkiyet Hakkı Kazandırmadığı )
Y14.HDE. 2006/7418MÜLKİYET HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil - Zemininin Davalıya Ait Parsel İçine Katılması Ona Bu Bölüm Hakkında Mülkiyet Hakkı Kazandırmadığı - Toplanan Deliller İle ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölümün Yol Olduğu Anlaşıldığından İstemin Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2008/5136MÜLKİYET HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil/Tapu Kütüğündeki Sicile İyi Niyetle Dayanarak Mülkiyet Hakkı Kazanan Kişinin Kazanımı Korunacağı - Kötü Niyet İddiası Defi Değil İtiraz Niteliğinde Olduğu )
Y1.HDE. 2013/18424MÜLKİYET HAKKI ( Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - İddianın Başka Şekilde Kanıtlanmasının Mümkün Olmadığı - Taşınmazların Başka Kişilerce Kullanılmasının Davacının Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldırmayacağı/Davacının İddiasını İspat Ettiği Açık Olup Yanılgılı Değerlendirmeyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.HDE. 2002/3045MÜLKİYET HAKKI ( Tapu Kaydının Hukuki Değerini Yitirmesinden Sonra Kayıt Malikinin Mirasçılarının Adlarına İntikalen Tapuya Tescil Ettirmeleri Davacının Doğmuş Bulunan Mülkiyet Hakkını Etkilemediği )
Y14.HDE. 2005/6327MÜLKİYET HAKKI ( Tapu Kayıt Örneğine Göre Taşınmazın Davada Yer Almamış Olan Kişiye Satıldığı/Eski Maliklere Hasren Karar Verme Olanağı Olmadığı - HUMK'nun 186. Maddesindeki Yöntem İzlenmeden Mülkiyet Hakkı Elinden Çıkmış Kişiyi Bağlar Şekilde Hüküm Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2004/2972MÜLKİYET HAKKI ( Tapu Siciline Yapılan ve Tarafların Mülkiyet Hakkını Etkileyen Bir İşlemin Söz Konusu Olmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
Y17.HDE. 2005/2803MÜLKİYET HAKKI ( Tapuda Taşınmazın Tamamına ya da Belli Bir Payına Malik Olmayan Davacı Tarafın Yeniden Yapılan Kadastro Çalışmalarından Yararlanamaması )
Y1.HDE. 2003/1871MÜLKİYET HAKKI ( Taraflar Arasında Mülkiyet Hukukuna Dayanan Bir Uyuşmazlığın Bulunması )
Y1.HDE. 2003/3967MÜLKİYET HAKKI ( Tartışmalı Taşınmaza İlişkin Yeni Oluşan Tapularla Yeniden Uygulama Yapılmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2007/753MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmaz Malikleri Bu Haklarını Kullanırken Yasalarla Belirlenen ve Hoşgörü Gerektiren Bazı Yükümlülüklere Katlanmak ve Bu Sınırları Aşan Davranışlardan da Kaçınmak Zorunda Olduğu )
Y14.HDE. 2003/3484MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmaz Mallarda Mülkiyet Hakkının Kural Olarak O Taşınmazın Tapu Siciline Tescil Edilmesi ile Doğması-Tapu Siciline Kayıtlı Olmayan Bir Taşınmaz Üzerinde Mülkiyet Hakkının Varlığından Söz Edilememesi )
Y14.HDE. 2012/4615MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmaz Mülkiyet Hakkı - Hertürlü Haksız Elatmanın Önlenmesi Davasını Açabileceği/Davacı Yönetim Kurulunun Taşınmaz Maliki Olmadığından Dava Açma Ehliyetlerinin Bulunmadığı/Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası )
Y5.HDE. 2014/7923MÜLKİYET HAKKI ( Taşınmazın Orman Olarak Sınırlandırılmasının Taşınmazdan Yararlanma ve Tasarruf Etme Hakkını Kısıtladığı - Tapusunun Davacı Üzerine Olması Sebebiyle Tazminat Talebinin Reddedilemeyeceği )
YHGKE. 2003/7-283MÜLKİYET HAKKI ( Temliki Onaylanmış İskân Kayıtları - Tapuya Tescil Edilmese Dahi İlgilisine Bu Hakkı Bahşedeceği )
Y21.HDE. 2005/3947MÜLKİYET HAKKI ( Yasada Açıklanan Şartlara Uygun Olmadığı Yada Muvazaa İle İlletli Olduğu İleri Sürülüp İptal Edilmediğine Göre Alıcının Mülkiyet Hakkını Ortadan Kaldırır Şekilde Hüküm Kurulamayacağı )
Y1.HDE. 2003/3959MÜLKİYET HAKKI ( Yerel Mahkemenin İdari Kararın Mülkiyet Hakkına Etkisinin Bulunup Bulunmadığını Tespit Etmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 1993/7786MÜLKİYET HAKKI ( Zilyetliğin korunması )
Y1.HDE. 2013/17943MÜLKİYET HAKKI (Aile Mahkemesince Çekişme Konusu Taşınmazın Davalılardan Birine Tahsisine Dair Verilen Ara Karar Davacının Mülkiyet Hakkını Engeller Nitelikte Olduğundan Bu Karara Hukuki Değer İzafe Edilemeyeceği - Bağımsız Bölüme Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Y8.HDE. 2016/957MÜLKİYET HAKKI (Arzın Mülkiyetinden Bağımsız Olarak Mülkiyet Hakkı Oluşturacak Şekilde Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Aidiyetinin Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y1.HDE. 2014/10269MÜLKİYET HAKKI (Bir Şeye Malik Olan Kimse Hukuk Düzeninin Sınırları İçinde O Şey Üzerinde Dilediği Gibi Kullanma Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olduğu - Davalının Eşinin Beyanlarından Zeytinleri Toplamak Suretiyle Taşınmaza Elattığı Sabit Olduğundan Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğinin Kabul Edileceği)
Y1.HDE. 2014/5528MÜLKİYET HAKKI (Cebri Satış Sonucu Mülkiyetin Tescilden Önce Alıcıya Geçeceği/İhale Sonucu Davacıların Mülkiyet Hakkının Sona Erdiği - İhale Tarihi ve Sonrasındaki Satışlar Nazara Alınıp Davacıların Çekişmeli Taşınmazlardaki Mülkiyet Durumu Gözetilerek Hesaplanacak Ecrimisile Hükmedilmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2012/15703MÜLKİYET HAKKI (Çekişmeli Taşınmazın Tapuda Davacı Adına Kayıtlı Olduğu/Taşınmazın Bir Bölümünü Davacının Kardeşleri Olan Davalıların Haklı ve Geçerli Bir Nedene Dayanmaksızın Ekip Biçmek Suretiyle Kullandığı - Elatmanın Önlenmesi İsteminin Kabulü Gerektiği)
Y1.HDE. 2014/13401MÜLKİYET HAKKI (El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım İstemi - Davacıların Murisi Tarafından Taşınmazın Harici Satışla Satıldığı Davalının Eşinin Sağ Mı Ölü Mü Olduğunun Saptanarak Ölü İse Tüm Mirasçılarının Davada Yer Almaları Sağlanacağı - Muhdesatın Değeri Belirlenip Davalı Tarafa Ödenmek Üzere Mahkeme Veznesine Depo Edildikten Sonra Karar Verileceği)
Y5.HDE. 2011/5462MÜLKİYET HAKKI (Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı Zamanaşımına Uğramadığı - Takas Yoluyla Kamulaştırma )
Y8.HDE. 2013/4912MÜLKİYET HAKKI (İstihkak Davası - İcra Takip Dosyasının Aslını Getirterek İstihkak İddiasının 7 Günlük Yasal Hak Düşürücü Süre İçinde İleri Sürülüp Sürülmediğinin Denetlenmesi Gerektiği)
Y5.HDE. 2016/12417MÜLKİYET HAKKI (Mülkiyetin Davacı İdarece İktisap Edildiği/Tapu Siciline Yansıtılmamasının Davacı İdarenin Mülkiyet Hakkının Ortadan Kaldırmayacağı/Taşınmazları Yolsuz Kazanıp İlk El Konumunda Olan Davalıların 4721 S. T.M.K'nun 1023. Md. Koruyuculuğundan Yararlanmayacağı - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
Y20.HDE. 2015/6475MÜLKİYET HAKKI (Mülkün Değerine Karşılık Gelen Makul Bir Meblağ Ödenmeden Mülkten Mahrum Bırakmak Mülkiyet Hakkına Aşırı Bir Müdahale Oluşturduğu - Tapu Kütüğünün Oluşumu Aşamasındaki Kadastro İşlemleri İle Tapu İşlemleri Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hataların Devletin Kusursuz Sorumluluğu Kapsamında Olduğu)
Y12.CDE. 2013/306MÜLKİYET HAKKI (Sit Alanlarında Bulunan Ancak Müstakil Olarak Tescilli Olmayan Yapıların İç Kısmında ve Dışa Yansımayan Nitelikteki Müdahalelerin 2863 S. Kanunun 65/2 Md. Suçu Oluşturmayacağı - Aksinin Kabulünün Anayasanın 35. Md.Düzenlenen Mülkiyet Hakkının İhlali Sonucunu Doğuracağı)
YHGKE. 2017/1-1551MÜLKİYET HAKKI (Tapu Kayıt Malikinin Mirasçısı Olan Davacının Tapu Kaydına ve Mülkiyet Hakkına Dayanarak Eldeki Davayı Açtığı - Davada Tapu Kaydı Dışında Ayrıca Zilyetlikten Kaynaklanan Üstün Hakka Dayanılmadığı/Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil)
Y20.HDE. 2015/2520MÜLKİYET HAKKI (Taşınmaza Ait Tapu Kaydı Üzerindeki Şerhin Konusunu Oluşturan Yapının Zeminde Mevcut Olmadığı - Tapu Kaydı Üzerinde Yapılan Terkin İşleminin Bu Durumu Tespitten İbaret Olduğu/Şerhin Kişiye Mülkiyet Hakkı Vermeyeceği/Maddi Tazminat)
Y8.HDE. 2008/5276MÜLKİYET HAKKI EDİNİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tescil Konusu Taşınmazlar Tespit ve İlan Edilen Alanda Suların Akmasına Engel Olacak Bina ve Benzeri Tesisler İle Ağaç Dikmek ve Birtakım Engellerin Yapılmasının Yasaklandığı/4373 S. Kanun Mülkiyet Hakkının Edinilmesini Yasaklamadığı )
Y1.HDE. 2014/15638MÜLKİYET HAKKI İDDİALARI ( Bulunup Bulunmadığı Kendilerinden Sorulmalı Kaydı Düzeltilecek Kişilerin Nüfus Kayıtları Tapu Kayıtları ve Dayanaklarıyla Bağlantı Kurulacak Şekilde İncelenmesi Gerektiği - Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
Y14.HDE. 2011/15894MÜLKİYET HAKKI İDDİALARI ( Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Malik Olarak Görünen Kişi İle Aynı Kimlik Bilgilerine Sahip Kişiler Bulunup Bulunmadığı Sorularak Kaydı Düzeltilecek Kişilerin Nüfus Kayıtları Tapu Kayıtları ve Dayanakları İle Bağlantı Kurulacak Şekilde İnceleneceği - Tapu Kaydında Kimlik Bilgisinin Düzeltilmesi İstemi )
Y14.HDE. 2013/7934MÜLKİYET HAKKI İDDİASI ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi - Nüfus Araştırmasında İsmi Belirlenen Şahsın Mirasçıları Tespit Edilerek Tanık Sıfatıyla Dinlenilerek Davaya Konu Taşınmazda Mülkiyet Hakkı İddiası Bulunup Bulunmadıklarının Kendilerine Sorulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/16638MÜLKİYET HAKKI İDDİASI (Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Aynı Kimlik Bilgilerine Sahip Kişilerin Nüfus Kayıtlarının Gönderilmesi Halinde Bu Kişilerin Yasal Mirasçılarının Duruşmaya Çağrılarak Talebe Konu Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkı İddiaları Bulunup Bulunmadığının Sorulması Gerektiği)
Y8.HDE. 2014/23467MÜLKİYET HAKKI İDDİASINA DAYALI DAVA AÇMA HAKKI BULUNMADIĞI (Zilyetlik Durumunun Yeniden Kurulmasını Sağlayacağı - Zilyetlik Davasının Mülkiyet Hakkı Yönünden Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Zilyetlik Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gereği/Zilyetliğin Tespiti)
Y1.HDE. 2014/10400MÜLKİYET HAKKI İLE KİŞİSEL HAKKIN KARŞI KARŞIYA GELMESİ (Mülkiyet Hakkına Değer Verileceği - Davacıların Malik Olduğu Taşınmazın Sicil Kaydında Bulunan Ve Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Davalıların Mirasbırakanına Ait Olduğuna Dair Yer Alan Şerhin Kişisel Hak Niteliğindeki Temliken Tescil İsteme Hakkının Dışında Başkaca Bir Hak Bahşetmeyeceği/İstemin Kabulüne Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
Y18.HDE. 2010/1430MÜLKİYET HAKKI KAPSAMI ( Ortaklığın Giderilmesi - Muhtesata İsabet Eden Kısmın Yalnızca Muhtesat Sahibine veya Payları Oranında Sahiplerine Arza İsabet Eden Kısmın da Yine Payları Oranında Bütün Paydaşlara Veren Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/6957MÜLKİYET HAKKI KAPSAMINDA BÜTÜNLEYİCİ PARÇA ( Fahiş Zararın Oluşacağı Kanaatine Varıldığı Takdirde Taşınmaz Maliklerine Yapıyı Temellük Etmek İsteyip İstemediklerinin Sorulması Gerektiği )
Y8.HDE. 1978/9343MÜLKİYET HAKKI KAZANMADAN HARİCİ SATIŞ VEYA TRAMPA YAPILMASI
Y14.HDE. 2011/3248MÜLKİYET HAKKI KISITLANAN TAŞINMAZ ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Dava Tarihi İle Karar Tarihi Sırasında Taşınmaz Değerinde Değişim Yaratabilecek Uzunca Bir Sürenin Geçtiğinin Kabulü İle Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olunacağı )
Y14.HDE. 2006/3398MÜLKİYET HAKKI KISITLANAN TAŞINMAZ MALİKİ ( Mağduriyetine Neden Olunacağı Durumlarda Hakkın Kötüye Kullanılması Sonucunu Doğuracak Davranışları Önlemek İçin Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tesbiti Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2015/12904MÜLKİYET HAKKI KISITLANAN TAŞINMAZ MALİKLERİNİN MAĞDURİYETLERİ (Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Depo Ettirilen Bedel Bilirkişi Raporu İle Belirlenmiş ve Hüküm Kurulmuş Olduğundan Aradan 7 Yıl Gibi Uzun Bir Sürenin Geçtiği/Hakkın Kötüye Kullanılması Sonucunu Doğuracak Olası Davranışları Önlemek İçin Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değerin Tespiti Gerektiği)
Y3.HDE. 2015/18144MÜLKİYET HAKKI NEDENİYLE HUSUMET YÖNELTİLMESİ ( Davaya Konu Adreste Kiracı ve Elektrik Abonesi Olan Davacının Adresi Tahliye Etmesine Rağmen Aboneliğini İptal Ettirmediği/ Tahliye Tarihinden Sonra Tahakkuk Ettirilen Elektrik Tüketim Bedelininin Ödediği - Taşınmazın Dava Dışı Üçüncü Kişilere Kiralandığı/Tüketilen Elektrik Bedelinden Dava Dışı Üçüncü Kişinin Abone Olan Davacı ile Birlikte Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Filli Kullanımı Bulunmayan Davalıya Yöneltilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/6216MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ (Mülkiyet Hakkının Davacı Dernekte Olması Nedeniyle Davalı ve Diğer Şahıs Arasındaki Sözleşme ile Gerçekleşen Elatmanın Önlenebileceği - Mülkiyet Hakkı Sahibinin Korunduğu/Davacının Talebinin Reddinin Hatalı Olacağı)
Y14.HDE. 2002/5901MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ OLMANIN YASAL SONUCU ( Yararlanma Hakkına da Sahip Olunacağı - Geçit Hakkı )
YHGKE. 1992/1-474MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN AMACI ( Elatmanın önlenmesi )
Y14.HDE. 2011/6623MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN BELİRLENMESİ (Taşınmaz Malikinin Tapu Maliki Olduğunun İspat Edilemediği - İddiasını Kanıtlayamayan Davacının Tapu Kayıdına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltmesi Talebinin Reddedilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2011/1-631MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN DAVA HAKKI ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstediğinin Doğrudan Mülkiyet Hakkını İlgilendirdiği - Mülkiyet Hakkı Sahibi Olmayan veya Avukat Olmayan Eşin Açtığı Davanın Taraf Sıfatı Yokluğundan Reddi )
YHGKE. 1992/1-347MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN DAVA HAKLARI
Y1.HDE. 2013/22333MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN KORUNMASI İLKESİ (Anayasal Güvence Bulunduğu - Davanın Son Kayıt Malikine Açılmamasının Kayıt Malikinin Tarafı Olmadığı Bir Davada Mülkiyet Hakkını Yitirmesi Gibi Bir Sonucu Ortaya Çıkaracağı/Tapu İptali ve Tescil)
Y14.HDE. 2013/33MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRÜLMEMESİ GEREĞİ ( Hüküm Tarihine Yakın Değer Tespiti Yapılacağı - Belilenen Değerin Hükümden Önce Mahkeme Veznesine Depo Ettirileceği/Daha Sonradan Geçit Hakkına Karar Verileceği/Geçit Hakkı )
Y1.HDE. 2001/11328MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN ÖDEVLERİ ( Taşınmaz Malikinin Komşusuna Zarar Verebilecek Her Türlü Taşkınlıklardan Kaçınmakla Yükümlü Kılınması )
Y14.HDE. 2002/596MÜLKİYET HAKKI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU ( Mülkiyet Hakkını Kullanırken Komşusuna Zarar Vermemek Şartıyla Dilediği Gibi Tasarruf Edebilmesi )
Y2.HDE. 2004/8217MÜLKİYET HAKKI TANINMASI ( Miras Hakkına Mahsuben İstenilmesi - Kıymeti Dikkate Alınarak Görevli Mahkemenin Bulunacağı )
Y2.HDE. 2006/20937MÜLKİYET HAKKI TANINMASI İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Aile Konutu Olduğu Tespit Edildiği - Bu Taşınmazın Davacıya Özgülenme Görevi Şüyuun İzalesi Davasına Bakan Mahkemeye Ait Olduğu/Açıklanan Husus Dikkate Alınmadan Dosyanın Tereke Hakimliğine Gönderilemeyeceği )
Y1.HDE. 2010/334MÜLKİYET HAKKI VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( İşletme Ruhsatı Alınan Yerin Özel Mülkiyete Konu Olması Halinde Taraflarca Anlaşma Sağlanamaması ve İşletme Ruhsatı Sahibinin Talebi Üzerine Bakanlıkça Kamu Yararı Bulunduğuna Karar Verilmesi Durumunda Kamulaştırılacağı )
YHGKE. 2012/13-607MÜLKİYET HAKKINA BAĞLI HAZİNENİN TALEBİ (Kiralayan Belediyenin Sorumlu Olduğu - Hazineye Ödenen Ecrimisil Kiracı Tarafından Belediyeden Talep Edilebileceği/İhale ile Kiralanan Yerin Amacına Uygun Olarak Teslim Edilemediğinin Kabulü)
Y1.HDE. 2012/12015MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Davanın Kira İlişkisine Dayandırılmadığı/Mülkiyet Hakkına Dayalı Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
Y1.HDE. 2012/13026MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Davacının Evilik Birliği İçinde Davalıya Verdiği Vekaletnamenin Davalı Tarafından Boşanmadan Sonra Kullanıldığı İddiası/Tapu İptali ve Tescil Davasının Mülkiyet Hakkına Dayandığı - Aile Mahkemesinde Değil Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y1.HDE. 2014/19848MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Mahkemece Taraflar Arasındaki Kiracılık İlişkisi Saptandığına Göre Davalının Fuzuli Şağil Sıfatıyla Değil Bir Hukuki İlişkiye Dayalı Olarak Çekişmeli Yeri Tasarruf Ettiği Kabul Edilerek Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3853MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Mahkemece Uyuşmazlığın Esası Hakkında Bir Hüküm Kurulması Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2006/5899MÜLKİYET HAKKINA DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Kroki Kapsamında Kaldığını İddia Ettikleri Parsel Malikleri Hakkında Dava Açmalarını Sağlamak ve Bu Davaları Birleştirmek Onların da Savunmaları Sorularak Yöntemince Delil Toplamak Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/20969MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Dava Davalının Davacı Adına Kayıtlı Taşınmazı Fuzulen İşgal Ettiğinden Bahisle Açıldığına ve Bu İddia Yargılama Sırasında “Islah” da Edilmediğine Göre Uyuşmazlığın 4721 S. TMK Hükümlerinden Kaynaklandığı ve Çözümünün Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
Y1.HDE. 2015/15298MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Eldeki Dava Davalıların Çekişme Konusu Taşınmazı Fuzulen İşgal Ettiklerinden Bahisle Açıldığına Göre Anılan İsteğin 4721 S. TMK Hükümlerinden Kaynaklandığı ve Uyuşmazlığın Çözümünün Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu )
Y1.HDE. 2016/17355MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ECRİMİSİL İSTEMİ ( Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar ve Yüklenen Borçların Tavzih Yoluyla Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği/Harcı Yatırılarak Usulüne Uygun Olarak Açılmış Bir El Atmanın Önlenmesi Davası Bulunmadığı Gibi Tavzih Yoluyla El Atmanın Önlenmesi Yönünden Hükme Vekalet Ücreti Eklenmesi Suretiyle Hükmün Değiştirilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2001/6151MÜLKİYET HAKKINA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Hükümler Uyarınca İncelenmesinin Mümkün Olmaması )
Y1.HDE. 2013/18431MÜLKİYET HAKKINA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davanın Tahliye Talepli Olmadığı - Davacının Taşınmazının Haklı Bir Nedene Dayanılmadan Kullanıldığı İddiası/Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
Y1.HDE. 2015/14164MÜLKİYET HAKKINA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Talebin 4721 S.K. Hükümlerinden Kaynaklandığı Ve Uyuşmazlığın Çözümünün 6100 S.K. 2/1. Maddesi Uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevinde Bulunduğu - İşin Esasının İncelenmesi Taraflar Arasında Hukuken Geçerli Bir Kira İlişkisinin Varlığının Saptanması Halinde Davanın Reddedilmesi Aksi Halde El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil İstekleri Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/15460MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bir Şeye Malik Olan Kimse Hukuk Düzeni Sınırları İçerisinde O Şey Üzerinde Dilediği Gibi Kullanma Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olduğu )
Y14.HDE. 2006/6341MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bir Taşınmaz Kamuya Ait Bir Taşınmaza Sınır İse ve Bu Yerde Hizmetin İfası Esnasında Aşırı Davranılarak Komşu Taşınmaza Zarar Verilmekte İse Davanın Adli Yargı Yerinde Açılacağı )
Y14.HDE. 2006/14259MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Haksız İşgal Tazminatı Adı Altında Bir Ödemede Bulunması Gerekmeyen Davalı ve Davacıdan "Ecrimisil" Adı Altında Tazminat Tahsilinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/14012MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Mülkiyet Hakkı Sahibinin Hak Ettiği Saptanan Tutarlar Mahkemeler Veznesine Depo Ettirilerek Karşı Davanın Birlikte İfa Kuralı Doğrultusunda Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2012/9200MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmaz Üzerindeki Okul ve Müştemilatın Yıkılması Kararının İptali Talebi - Yapının Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Yapılanması Kısıtlı Alanda Küçük Bir Kısmının da Yolda Kaldığı/Davacı ve Davalı Kooperatif Arasındaki Sözleşmenin İmar Yasasına Aykırı Düzenlenemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/8206MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Davalarda Dava Değerini Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri Oluşturduğu )
Y1.HDE. 1995/2644MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
Y16.HDE. 2016/721MÜLKİYET HAKKINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ (Mahkemece Davalı-Karşı Davacının "Sınır Tespiti ve Yüzölçümü Düzeltimi Talebine Dair Davasının" Reddine Karar Verildiği Gerekçesiyle Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y13.HDE. 1986/1335MÜLKİYET HAKKINA DAYALI İADE TALEBİ ( Zamanaşımına Uğramaması )
Y8.HDE. 2005/6273MÜLKİYET HAKKINA DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Taşınmaz Öncesi İtibariyle Orta Malı Mer'a Olan Bir Yer Olduğundan Niteliği Değiştirilmedikçe Özel Mülkiyet Şeklinde Tasarruf Edilemeyeceği ve Kazanılamayacağı )
Y14.HDE. 2006/14722MÜLKİYET HAKKINA DAYALI İSTEM ( Hüküm Altına Alınması Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı İstemin Reddedilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Görülmediği )
Y14.HDE. 2008/1798MÜLKİYET HAKKINA DAYALI MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Malik Olan Davacının Mülkiyet Hakkını Aşırı Kullanarak Komşusuna Zarar Vermediği - Komşusu Olan Davalının Sözlü Olarak Oluşan Muarazasının Menine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5345MÜLKİYET HAKKINA DAYALI OLARAK AÇILAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Aynına Yönelik Davalarda Görevli Mahkemeyi Taşınmazın Dava Tarihindeki Değeri Belirleyeceği - Gayrimenkulün Aynına Taalluk Eden Davalarda Gayrimenkulün Değeri Nazara Alınarak Harç Alınacağı )
Y1.HDE. 2010/2141MÜLKİYET HAKKINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ ( Kural Olarak Kayıt Malikine Karşı Açılacağı - Kayıt Maliki İle Birlikte Vekil Aleyhine de Açılabilirse de Böyle Bir Zorunluluk Olmadığı )
Y14.HDE. 2003/4761MÜLKİYET HAKKINA DAYALI TAPULU TAŞINMAZ ( Müdahalenin Önlenmesi - Davacının Müşterek Paydaşı Olduğu Taşınmaza Davalının Müdahalesinin Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2000/991MÜLKİYET HAKKINA DAYALI VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ HÜKMÜNÜ iÇEREN İLAM ( Taşınmazın 3. Kişi Elinde Bulunması )
YHGKE. 1987/13-46MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN DAVA ( Emanet İlişkisine Dayanan Alacak Davası/Davacının Aynı Zamanda Malik Olması - On Yıllık Zamanaşımı İle İlgili İtirazın Reddi )
Y1.HDE. 2003/13809MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN DAVA ( Haksız Eylem Nedeniyle Mülkiyet Hakkına Dayanarak Açılan Davaya Bakma Görevinin Genel Yargı-Adli Yargıya Ait Bulunması )
Y14.HDE. 2001/8521MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Binasının Merdivenlerinin Davacı Taşınmazına Taşması Nedeniyle )
Y3.HDE. 2002/4989MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Niteliğine Göre İnceleme Görevinin Yargıtay 1. Hukuk Dairesinde Olması )
Y8.HDE. 2014/25014MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN İSTİHKAK DAVASI ( Davanın İİK'nun 96. vd. Maddelerinden Kaynaklanan İstihkak İddiası Olarak Ele Alınıp Çözümlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/13-285MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK İSTİHKAK İDDİASI ( Davalının Dava Konusu Eşyanın Davacı Tarafından Kendisine Bağışlandığını Bildirmesi )
YHGKE. 2014/16-102MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK TAPU İPTALİ DAVASI AÇILMASI ( Mülkiyet Hakkı Ayni Hak Niteliğinde Olup Her Zaman ve Herkese Karşı İleri Sürülebileceği - Tescil Harici Bırakılan Yerler Hakkında Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak Tescil İstemi İle Dava Açılmasını Süre Yönünden Sınırlayan Bir Düzenleme Bulunmadığı/Davanın Süresinde Açılmadığından Bahisle Reddedilemeyeceği )
Y8.HDE. 2002/2619MÜLKİYET HAKKINA DAYANMA ( Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olması )
Y14.HDE. 2006/3274MÜLKİYET HAKKINA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Elatma İdari Bir İşlemden Kaynaklanmakta Olsa Dahi Davanın Adli Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/9249MÜLKİYET HAKKINA GETİRİLEN KISITLAMA ( Taşınmazın Genel ve Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planıyla Kamu Hizmetine Özgülenmesinden ve Bu Planda Öngörülen Kamulaştırma İşlemlerinin Zamanında Yapılmamasından Kaynaklandığı - Kamulaştırmasız Elatma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tazmini Davasında İdari Yargının Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2013/6613MÜLKİYET HAKKINA GETİRİLEN KISITLAMA (Davaya Konu Taşınmazın Genel ve Düzenleyici Bir İşlem Olan İmar Planıyla Kamu Hizmetine Özgülenmesinden Kaynaklandığı/İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi)
Y5.HDE. 2005/3596MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN DAVALAR ( İdari Yargı Yerinin Görevli Olmadığı - Adliye Mahkemelerinde Bakılması Zorunluluğu )
YHGKE. 1987/805MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Dava Zamanaşımının Söz Konusu Olmaması )
Y1.HDE. 2005/923MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Anılan Atık Tesislerinin Dava Dışı Belediye Tarafından Yapılmış Olması Bundan Yararlanan Davalıların Davacının Çaptan Kaynaklanan Mülkiyet Hakkına Müdahale Olanağı Vermeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2006/4382MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Doğrudan Müdahalede Bulunduğu Açık Olup Bu Yapının Yıkılmak Suretiyle Davalı Elatmasının Önlenmesine Karar Verilecek Yerde Basit Nitelikteki Garajın Temelli Yapı Kabulü İle Davacı Tarafa Bedel Ödeme Koşulu Öngörülerek Karar Verilmesinin İsabetli Görülmediği )
Y14.HDE. 2005/9732MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ( Hukuka Aykırı Eylem Belediye Tüzel Kişiliğinin Davranışı İle Meydana Gelmiş İse Davanın Belediye Tüzel Kişiliğine Yöneltilebileceği - Haksız İşgal Tazminatı )
Y14.HDE. 2002/3070MÜLKİYET HAKKINA TAŞKIN KULLANIM ( Taşınmaz Mülkiyetinin İktisap Edildiği Tarihte Mevcut Tecavüzler )
Y18.HDE. 2011/10419MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ ( Bağımsız Bölümdeki Tesisat Arızasının Malvarlığı İle İlgili Olduğu - Kişilik Hakkına Saldırı Oluşturmayacağı/Manevi Tazminatın Değil Maddi Tazminatın Konusunu Oluşturacağı )
Y4.HDE. 2001/6024MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA GÖREV ( Karayolları Aleyhine Açılan )
Y14.HDE. 2006/3512MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesine Dair Hüküm Kurulmasına Rağmen Davalının İyiniyetinden Söz Edilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2014/17384MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( El Atmanın Önlenmesi İstemi - Taşınmaz Davacı Adına Kayıtlı Olup Tapunun Muhdesat Bilgileri Bölümünde Kargir Evin Davalıya Ait Olduğuna Dair Kaydın Bulunduğu/Mülkiyet Hakkı İle Kişisel Hakkın Karşı Karşıya Gelmesi Durumunda Mülkiyet Hakkına Değer Verilmesi Gerekeceği/İstemin Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/22091MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( El Atmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacının Açtığı Kadastro Tespitine İtiraz Davası Sonunda Kendisine Ait Taşınmazın 48,11 M² Miktarındaki Taşınmazın Kök Murisi Adına Tapuya Tesciline Karar Verildiği Taşınmaz Üzerinde Bulunan Ahır ve Odunluğun da Davalıya Ait Olduğu Şerhinin Düşülmesine Karar Verildiği Görülmekle Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y6.HDE. 2002/1933MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( İşyeri İhtiyacı Nedeni ile Tahliye )
Y6.HDE. 2016/1963MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye İstemi - İhtiyaçlının Kirada Olması Halinde İhtiyacın Varlığının Kabulü İçin İhtiyaçlının ya Tahliye Tehdidi Altında Bulunması veya Kiralananın Yapılacak İş İçin Daha Üstün Nitelikte Olması En Azından Halen İş Yapılan Yerle Eşdeğer Nitelikte Bulunması Gerektiği/Eşdeğerlik Durumu Varsa Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınacağı )
Y1.HDE. 2006/6469MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Göre Edimini Yerine Getirmeyen Yüklenici Kooperatif Üyesi Hakkındaki El Atmanın Önlenmesi Talebin Kabul Edilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2003/12473MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI ( Kayda ve Kayıttan Kaynaklanan Davacının Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2007/8818MÜLKİYET HAKKINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI GEREĞİ ( Elatmanın Önlenmesi - Taşınmazı Davacının Dava Dışı Kişiden Satınalma Yolu İle Edindiği - Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmak Suretiyle Davanın Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/202MÜLKİYET HAKKINA YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Önceki Hükümden Sonra Yapılan Tecavüzü Esastan Çözüme Ulaştırılması İçin Mahkemece Taraf Delilleri Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/6307MÜLKİYET HAKKINDA DAYALI DAVA ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal Davası - Davacı Tapudaki Hissesini Davadan Önce Dava Dışı Kişiye Satmış ve Tapuda Hissesinin Kalmadığından Reddi Gereği )
YHGKE. 1999/1–222MÜLKİYET HAKKINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Yolsuz tescil )
YHGKE. 2000/20-1010MÜLKİYET HAKKINDAN BAĞIMSIZ OLARAK DAVA AÇILMASI ( Kadastro Mahkemelerinde Muhtesat Şerhi )
Y17.HDE. 2005/4155MÜLKİYET HAKKINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Davaya Kadastro Mahkemesince Bakılıp Sonuçlandırılmasında ve Pay Tapu Kayıtları İle Fiili Kullanımım Durumu Gözetilerek Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y1.HDE. 2011/12133MÜLKİYET HAKKINDAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Önceki Kesinleşen Hükmün Sebebinin Farklı Olduğu/O Davada Davalı Konumunda Olan Davacının Mülkiyet Hakkını İleri Sürmemiş Olması Mülkiyet Hakkından Feragat Anlamına Gelmeyeceği )
Y1.HDE. 2012/8026MÜLKİYET HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVA ( İnançlı İşlem ve Muvazaa Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Genel Mahkemenin Görevinde Olduğu - Davacı ile Davalını Evli Olmasının Dava Hakkında Aile Mahkemesini Görevli Kılmayacağı )
Y1.HDE. 2014/1495MÜLKİYET HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME ( Davacının Murisinin Paydaş Olduğu Taşınmazı Davalının Fuzulen İşgal Ettiği İddiasıyla Dava Açıldığı - Talebin Mülkiyet Hakkından Kaynaklandığı/Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y1.HDE. 2005/5263MÜLKİYET HAKKINDAN KAYNAKLANAN TASARRUFA DAYALI BİR İŞLEM ( Davalının Kendi Mülkiyet Alanında Yapmış Olduğu Binada Açtığı Pencereler - Pencere Kapatılması Yönünden İsteğin Reddi Gerektiği )
Y18.HDE. 2016/5474MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KAT MALİKLERİ KURULU KARARINDA DAVA SÜRESİ ( Kararın Anayapının Yıkılmasına İlişkin Olduğu Ancak Davacının Yıkımdan Sonra Yapılacak Bina İle İlgili Tapuya Bir Kısım Şerhler Konulması Şartıyla Kabul Edeceğini Açıkladığı/Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Hususta Bir Aylık Sürenin Uygulanması Söz Konusu Olmayıp Mahkemece Tarafların Tüm Delilleri Toplanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1976/5-1992MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Görevli Mahkemenin Genel Hükümler Uyarınca Değer Esası Gözetilerek Belirlenmesi )
YHGKE. 1976/5-1992MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Görevli Mahkemenin Genel Hükümler Uyarınca Değer Esası Gözetilerek Belirlenmesi )
YHGKE. 1996/18-243MÜLKİYET HAKKINI İLGİLENDİREN KONU ( Kamulaştırma Konusunun Mülkiyet Hakkını İlgilendirmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı Kime Aitse Nef'i ve Hasarın Ona Ait Olması )
Y5.HDE. 2006/12570MÜLKİYET HAKKINI KAZANMA İMKANI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaz Bedelinin Tamamını Ödemek Suretiyle Taşınmazın Tamamının Mülkiyet Hakkını Kazanma İmkanı Sağlanmalı ve Talebi Halinde Taşınmaz Bedelinin Tamamına Hükmedilmesi Gereği )
Y1.HDE. 1977/7818MÜLKİYET HAKKINI ORTADAN KALDIRMAK ( Belediyenin Zorunlu Geçide Asfalt Dökmesi )
Y1.HDE. 2013/20024MÜLKİYET HAKKINI SINIRLANDIRICI MAHİYETTE KARAR ( Yerel Mahkemenin Davayı Ret Kararına Hukuki Sonuç Bağlanamayacağı )
Y14.HDE. 2008/12680MÜLKİYET HAKKININ AŞIRI KULLANILMASI ( Davanın Açıldığı Tarihte Davacının İntifa Hakkı Sahibi Olduğu - Dava Ehliyetine Sahip Olduğu/Davanın Ehliyet Yokluğu Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
Y3.HDE. 1997/458MÜLKİYET HAKKININ AŞKIN KULLANIMI ( Zararın tazmini )
Y5.HDE. 2011/3620MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ SÜRELİ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( İmar Planın Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl İçinde Ayrılma Amacına Uygun Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmemesi Halinde Taşınmazın Bedeline Hükmedilmesi Gereği - Kamu Hizmetine Ayrılmış Yerlerin El Atılmamış Olsa da Bedeline Hükmedilmesi Gereği )
Y5.HDE. 2013/4763MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANAMAYACAĞI ( Taşınmaz Bedelinin Verilmesi Gereği - 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçinde Ayırma Amacına Uygun Olarak Kamulaştırmanın İfa Edilmediği )
Y5.HDE. 2011/9098MÜLKİYET HAKKININ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( İmar Planının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 5 Yıl İçinde Davalı Belediyece Kamulaştırma Görevi Yerine Getirilmediğinden Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması Nedeniyle Yer Bedeli Ödeneceği )
YHGKE. 1989/6-527MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ ( Dava Hakkının da Devralana Geçmesi )
Y11.HDE. 2001/8817MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ ( Devrin Yöntemince Aracın Tescil Müdürlüğüne Bildirilmemesinin Satışa Konu Aracın Mülkiyetinin Geçişini Engellemeyeceği )
Y3.HDE. 1983/1505MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ ( Kamulaştırma Yapılmadan El Atılan Taşınmazın Mülkiyet Hakkının Devrine Karşılık Gelen Bedelin Tahsili Talebi )
Y3.HDE. 1983/209MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ ( Taşınmaza Malına Kamulaştırma Yapılmadan El Atılan Kişinin Mülkiyetin Devrinin Karşılı Bedeli Talep Edebilmesi )
Y6.HDE. 2012/8382MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ ( Yeniden İnşaat Nedenine Dayalı Tahliye - Kiralayan Malikin Yargılama Sırasında Kiralananı Satarak Mülkiyet Hakkını Devir Etmesi Halinde Kiralananla Olan Bağı Kesilmiş Olacağından Dava Hakkının da Sona Ereceği )
Y18.HDE. 2003/8423MÜLKİYET HAKKININ DEVRİ TALEBİ ( Çekilmezlik Hali Nedeniyle Davacı Kat Mülkiyeti Sahibinin Davalı Kat Mülkiyeti Sahibinden Mülkiyetinin Devrini İstemesi )
YHGKE. 2003/20-102MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( Mülkiyet Hakkının Kazanılmasının İlli Olması )
YHGKE. 1996/3-245MÜLKİYET HAKKININ DOĞUMU ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1976/7-750MÜLKİYET HAKKININ DOĞUSU ( İskanen Tahsislerde )
YHGKE. 2012/5-1213MÜLKİYET HAKKININ ENGELLENMESİ ( Engellenen Taşınmaz Mal Sahibi Davacıların Dava Yoluyla Kamulaştırmasız El Koyma Hükümleri Doğrultusunda Mülkiyetin Bedele Çevrilmesini ve Eş Söyleyişle İdareden Değer Karşılığının Verilmesini İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2002/13328MÜLKİYET HAKKININ GEÇİŞİ ( Satış ve Devir İşlemi Araç Üzerindeki Mülkiyet Hakkını Devre Yeterli Olup Bu Devrin Yöntemince Aracın Kayıtlı Olduğu Tescil Müdürlüğüne Bildirilmesine Gerek Olmaması )
Y5.HDE. 2003/5746MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Kamulaştırma - Tescil Kararı Veya Tapuda Ferağın Verilmesi Veya İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle Olacağı )
Y5.HDE. 2008/10072MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı - Mülkiyet Hakkının Geçtiği Tarihten Faize Hükmedileceği )
Y5.HDE. 2004/10706MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )
Y5.HDE. 2005/11217MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
Y5.HDE. 2005/11409MÜLKİYET HAKKININ GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi ile Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi ile de Geçtiği )
Y1.HDE. 2003/8300MÜLKİYET HAKKININ HAZİNEYE AİT OLMASI ( Mülkiyet Hakkı Hazineye Ait Olan Yerde Davacı Köy Muhtarının Dava Hakkının Bulunmaması )
Y1.HDE. 2005/10972MÜLKİYET HAKKININ İADESİ ( İdari İşlemin ve Tescilin Dayanağının İptal Edildiği - Buna Dayanan Tescilin İptali Gerektiği - İmar Şuyulandırma İşlemi Öncesi Mülkiyet Durumuna Göre Tescil Yapılacağı )
Y14.HDE. 2006/12019MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ( Bir Şeye Malik Olan Kimse Hukuk Düzeninin Sınırları İçinde O şey Üzerinde Dilediği Gibi Tasarrufta Bulunma Hakkına Sahip Olduğu - Maliki Olduğu Şeyi Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kişiye Karşı Her Türlü Haksız Elatmanın Önlenmesini İsteme Hakkına Sahip Olduğu )
Y1.HDE. 2004/8090MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ( Eylemli Olarak Taşınmaza Tecavüzde Bulunanlar Bakımından Elatmanın Önlenmesine Karar Verildiği - Belirtilen Yerler Bakımından İstek Bulunmadan Hazine Yönünden de Davanın Kabul Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2003/1184MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ( Mülkiyetten Doğan Yetkiler Kullanılırken ve İşletme Faaliyeti Sürdürülürken Komşuları Etkileyen Taşkınlıktan Kaçınma Yükümlülüğü - Komşuya Zarar Veren Taşınmazın Kullanma Amacı ve Niteliğinin Saptanması )
Y1.HDE. 2004/11222MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ VE SINIRLARI ( Kanunla Kısıtlanabileceği - Komşuya Zarar Veren Kullanım/Komşuluk Hukukundan Doğan Sorumluluk )
Y5.HDE. 2004/13150MÜLKİYET HAKKININ İDAREYE GEÇMESİ ( Tescil Kararı Veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle De Olacağı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
YHGKE. 2013/5-603MÜLKİYET HAKKININ İDARİ İŞLEME DAYALI OLARAK İDARECE ENGELLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli - İmar Kısıtlamalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarının İdari Yargıda Açılacağı )
Y14.HDE. 2010/8269MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMESİ ( Davacıların Maliki Oldukları Taşınmazlardaki Zeytin Ağaçlarının Ürünlerinin Haksız Yere Toplanması - Haksız Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası )
Y18.HDE. 2014/1150MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMESİ ( Tazminat Ödenmesi ile İlgili Düzenlemenin Kanunun Yayımı Tarihinden Sonrası İçin Uygulanması Gerekir ise Anayasa Mahkemesi Kararının Gözetilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
Y18.HDE. 2014/10649MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasının Uzun Süren Bir Yargılamadan Sonra Dava Tarihi İtibariyle Belirlenen Bedele Hükmedilmesinin Mülkiyet Hakkının İhlali Oluşturduğu - Davanın Dört Aylık Yasal Sürede Bitirilmemesi Halinde Mal Sahibine Tazminat Ödenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2012/5916MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ (Davalı Bakanlığın Fiilen Taşınmazı Müze Olarak Kullanımını Haklı Kılan Bir Anlayış Anayasada Teminat Altına Alınan Mülkiyet Hakkının İhlali Anlamını Taşıyacağı - Elatmanın Önlenmesi )
Y18.HDE. 2015/20078MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİN ÖNLENMESİ ( Bu Tür Davaların Dört Ay İçinde Sonuçlandırılmaması Halinde Tespit Edilen Bedele Bu Sürenin Bitiminden İtibaren Faiz Uygulanmasına İlişkin Düzenlenmenin Gözetileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescil Davası/Usuli Kazanılmış Hak )
Y14.HDE. 2007/12735MÜLKİYET HAKKININ İNTİKALİ ( Geçerli Bir Şekilde İntikal Etmesi Bu İki Muamelenin Birlikte Bulunmasına ve Özellikle İktisap Sebebinin Muteber Olmasına Bağlı Olduğu )
Y18.HDE. 1993/5320MÜLKİYET HAKKININ KANUNA AYKIRI OLARAK SINIRLANDIRILMASI ( Terasa Çıkış İçin Bir Geçit Bırakılmaması )
Y1.HDE. 2001/11328MÜLKİYET HAKKININ KANUNLA KISITLANMASI ( Bir Şeye Malik Olan Kimse O Şeyden Onun Dairesinde Dilediği Gibi Tasarruf Edebilir Hükmüyle Böyle Bir Kısıtlamanın Getirilmesi )
Y5.HDE. 2012/25227MÜLKİYET HAKKININ KANUNLA SINIRLANABİLECEĞİ ( Mülkiyet Hakkı Kullanılırken Komşuların Olumsuz Şekilde Etkileyecek Taşkınlıktan Kaçınılması Gerektiği - Kişilerin Kamu Yararı Amacıyla Mülkiyet Hakkından Yoksun Bırakılabileceği/Karşı Oy )
Y6.HDE. 1979/11085MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI
Y3.HDE. 2005/58MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI ( Arazinin Altındaki Arz Katmanlarını da Kapsaması - Davacının Taşınmazının Altındaki Mahzeni İşgal Eden Davalıdan Ecrimisil Talep Edebileceği )
Y14.HDE. 2011/11880MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI ( Bir Şeye Malik Olan Kimse O Şeyi Dilediği Gibi Kullanma Yararlanma Tasarrufta Bulunma Hakkına Sahip Olduğu - Malikin Malına Haksız Elatma Olduğu Takdirde Elatana Karşı Elatmanın Önlenmesi Davası Açabileceği )
Y8.HDE. 2005/3678MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI ( Taşınmaz Mülkiyetinin Arzın Altını ve Üstündeki Havayı da Kapsaması - Davalının Yaptığı Çatının Saçaklarını Davacıya Ait Taşınmaza Taşırmak Suretiyle Vaki Elatmasının Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2005/3814MÜLKİYET HAKKININ KAYBI ( Kayıt Sahibinin 20 Yıldan Uzun Süre Önce Ölmüş ve Herhangi Bir İntikal Yapılmamış Olması - Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Şartları Gerçekleşen Davalılar Adına Tesbiti Gereği )
Y8.HDE. 2003/2040MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI ( Kazanıldığı Kanıtlanmadıkça Kötü Niyet Meselesi Tartışma Konusu Edilemeyeceği - 743 Sayılı MK.'nın 931. Maddesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y14.HDE. 2007/12735MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI ( Kurucu İki Şartın İki Ayrı Muamelenin Varlığını Gerektirdiği - Bunlardan İlki İktisap Sebebi Diğeri İkinci Muamele İse Tasarruf Muamelesi Olan ve Tescil İle Tamamlanması Tescil Talebi Olduğu )
YİBGKE. 1996/4MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI ( Zilyetlikte Tescil Kararlarının Kesinleşmesi )
Y5.HDE. 2013/3618MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( 5 Yıl İçerisinde Davalı İdarece Ayrılma Amacına Uygun Olarak Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmemesi Malikin Mülkiyet Hakkının Süresi Belirsiz Şekilde Kısıtlanması Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y14.HDE. 2008/3150MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Herkes Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Yetkilerini Kullanırken ve Özellikle İşletme Faaliyetini Sürdürürken Komşuların Etkileyecek Taşkınlıktan Kaçınmakla Yükümlü Olduğu )
Y5.HDE. 2012/18696MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( İmar Planında Taşınmazın Hizmet Alanı Olarak Ayrıldığı Fakat İdare Tarafından Kamulaştırılmadığı - Kamu Menfaatleri İle Bireysel Haklar Arasındaki Adil Dengenin Bozulmasına Yol Açacak Şekilde Hakkın Kullanılmaz Duruma Getirildiği )
Y5.HDE. 2012/5393MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Kamulaştırmasız El Atma - Kamu Hizmetine Ayrılmış Bulunan Yerlerin El Atılmamış Olsa Dahi Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/5-1210MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI ( Kamulaştırmasız Elatma Davalarının Bu Nedenden Kaynaklandığı/İmar Uygulaması Sonucu Taşınmaza Hukuken Kullanmaya Engel Sınırlamalar Getirilmesinin Fiilen El Konulmadan Farkı Olmadığı - Tazminat Davasının Adli Yargıda Görüleceği )
Y14.HDE. 2015/3995MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI (Geçit Hakkı Davası - Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olmamak ve Diğer Tarafın Hakkın Kötüye Kullanılması Sonucunu Doğuracak Olası Davranışlarını Önlemek İçin Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılması Gerektiği)
Y3.HDE. 2004/9157MÜLKİYET HAKKININ KISITLANMASI NİTELİĞİ ( Site Yönetim Planındaki Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna Ait Hak ve Yetkilerin Kiptaş'a Devrine İlişkin Maddelerin Kat Mülkiyeti Kanunu'na Aykırı Olduğundan İptali Gereği )
Y1.HDE. 2004/2306MÜLKİYET HAKKININ KİŞİSEL HAKTAN ÜSTÜN OLMASI ( Davalının Satış Vaadinden Kaynaklanan Kişisel Hakkının Davacının Mülkiyet Hakkının Gerisinde Olduğun Yerel Mahkemece Kabul Edilmesi )
Y1.HDE. 1990/3085MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULARA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE KULLANILMASI ( Her Taşınmaz Malikinin Mülkiyet Hakkını Hoşgörü Sınırlarını Aşmayacak Şekilde Kullanması ve Zorunluluğunda Olması )
Y1.HDE. 2013/11229MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Elatma Haksız Eylem Niteliği Taşıdığından Yenilendikçe ya da Sürüp Gittikçe Mülkiyet Hakkı Sahibinin Her Zaman Dava Açabileceği - Yeni Oluşan Vakıalara Dayanılarak Açılan İkinci Davanın Birinci Davadaki Kesin Hükme Aykırı Düşmeyeceği )
Y1.HDE. 1975/3174MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Kamu Yararı İçin Gerekli ve Zorunlu Olmayan Haller Dışında 221 Sayılı Yasaya Geçerlilik Tanınmasının Söz Konusu Olmaması )
Y18.HDE. 2014/4880MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Kamulaştırma Davasının 4 Aylık Sürede Bitirilemediği Takdirde Bu sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeline Faiz Yürütüleceği )
YHGKE. 2000/5-68MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Kamulaştırmasız elatma )
Y14.HDE. 2006/3700MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ( Malik O Şey Üzerinde Dilediği Gibi Kullanma Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olduğu - Malik Her Türlü Haksız Elatmanın Giderilmesini Dava Yolu İle Talep Edebileceği )
Y1.HDE. 2004/11454MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU ( Şüyulandırma İşleminin Mahkemece İptaline İlişkin Kesinleşmiş Kararın İdarece Uygulanması Mecburiyeti - Taşınmaz Üzerinde Cadde Açılmış Olmasının Kararın Uygulanmasına Mani Teşkil Etmeyeceği )
Y1.HDE. 2014/13039MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASINA YÖNELİK DAVA (Görevli Mahkeme - Taraflar Tacir Olup Çekişme Konusu Taşınmazlar Üzerinde Tarafların Ticari İşletmeleri Bulunduğu/Uyuşmazlığın T.M.K.'nun 683. Vd. Md. Uygulanmak Suretiyle Çözüme Kavuşturulacağı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu/Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım)
Y4.HDE. 1984/4718MÜLKİYET HAKKININ KÖTÜ KULLANILMASI
Y15.HDE. 2013/6659MÜLKİYET HAKKININ KULLANILAMAMASI (Mahrum Kalınan Kira Bedeli İstemi - Davacının Hukuk Mahkemesinde Açılan Tapu İptal ve Tescil Davası Sonucu Dükkanların Kendine Verildiği ve Davalılar Edimlerin Yerine Getirilmediğini İddia Ettiği/Mahkemece Davaya Konu Bağımsız Bölümlerin Davacı Yüklenicinin Tasarrufunda Olup Olmadığı Belirlenmeden Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu)
Y1.HDE. 2016/5405MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Davadan Önce Parsellerin İfraza Tabi Tutulduğu/İfrazdan Önce Davacının Paydaş Olduğu Parselleri Davalının Kullandığı - Davacılardan Yalnızca Taşınmazı İzinsiz Kullanılanın El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talep Edebileceği )
Y14.HDE. 2001/8524MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Komşuluk Hukuku Uyarınca Bu Hakkın Kullanılmasının Sınırlandırılması )
Y4.HDE. 1997/9037MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Komşuya Verilen Zarardan Sorumluluk )
Y4.HDE. 2001/7533MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI ( Tarlaya Gidip Gelmekte Kullanılan Yolun Kapanması Nedeniyle Tazminat İstenemeyeceği )
Y1.HDE. 2009/3917MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASINA AYKIRI HÜKÜM ( İmar Yasasından Kaynaklanan Sebeple Yapının 3 M. Geriden Yapılması Şeklinde Kurulan Hüküm )
Y14.HDE. 2006/2652MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLMA ( Bir Süreyle Bağlı Olmaksızın İrtifak Hakkı Tesisi Bir Bakıma Davacıya Dava Konusu Taşınmaz Bölümünün Temliki Sonucunu Doğuracağından Yasaya Uygun Olmadığı )
Y20.HDE. 2011/13540MÜLKİYET HAKKININ OLUŞMADIĞI ( Kazandırı Zamanaşımı Zilyetliğik Şartlarının Bulunmadığı - Taşınmazın Yapısı Gereğince Zilyetliğinin Ekonomik Amacına Uygun Bulunmadığı/Yerel Mahkemece Verilen Kararının Hukuka Uygun Olacağı )
Y1.HDE. 1981/14350MÜLKİYET HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Çevreye Zarar Veren Çimento Fabrikası )
Y1.HDE. 1982/4061MÜLKİYET HAKKININ ÖNLENMESİ ( Ahır ve Ağıl Kurmayı Menetme )
YHGKE. 2012/5-1826MÜLKİYET HAKKININ ÖZÜNE DOKUNULMADIĞI ( Yasadan Kaynaklanan Bir Kısıtlama Bulunduğu - Sit Alanı İlanı/İmar Planının Taşınmazın Amacına Uygun Olarak Kullanımını Engellemediği/Dava Konusu Taşınmaza Kamulaştırmasız El Atma Bulunmadığı )
YHGKE. 2001/4-231MÜLKİYET HAKKININ SALDIRIYA UĞRAMASI ( Mera Olarak Kullanılan Yerden Kum Almak - Hazinenin Tazminat ve Eski Hale Getirilmesini Talep Hakkı )
Y7.HDE. 1979/12493MÜLKİYET HAKKININ SAPTANMASI
Y7.HDE. 1980/6869MÜLKİYET HAKKININ SAPTANMASI ESASLARI ( Tapulama Mahkemesinin Tapulamanın Yapıldığı Gündeki Hukuksal Duruma Göre Hak Sahibini Belli Etmekle Yükümlü Olması )
Y1.HDE. 2005/5314MÜLKİYET HAKKININ SATIŞ AKTİNE KONU EDİLEN ÇAP KAYDIYLA SINIRLI OLMASI ( Çap Miktarının Zeminde Kayıtla Uygunluk Taşımamış Bulunması Davacıların Çap Dışında Hak Taleplerine Dayanak Yapılamayacağı - Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi Gereği )
Y14.HDE. 1987/8340MÜLKİYET HAKKININ SINIRI
Y14.HDE. 2003/3484MÜLKİYET HAKKININ SINIRLAMALARI ( Kanundan Doğan Dolaylı Sınırlamalarının Bir Yasa Hükmü Gereği Kendiliğinden Doğmayıp Ancak Belli Koşulların Varlığı Halinde Hak Sahibine Bir Talep Hakkı Tanıdığından Bu Kısıtlamaların Doğması için Tapu Siciline Tescil Edilmesi )
Y1.HDE. 2009/9795MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( Kamu Yararının Bulunduğu Hallerde Sınırlandırılabilir veya Tamamen Kaldırılabileceği )
Y1.HDE. 2003/2022MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( Komşuluk Hukukundan Doğan Sınırlandırılmaların Bulunması )
YHGKE. 2003/5-281MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ( Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasının Kamu Yararı Amacıyla Mümkün Olması )
Y1.HDE. 2004/1115MÜLKİYET HAKKININ SINIRLANMASI ( Bir Şeye Malik Olan Kimsenin Hukuk Düzeninin Sınırları İçinde O Şey Üzerinde Dilediği Gibi Kullanma-Yararlanma ve Tasarrufta Bulunma Yetkisine Sahip Olması-Bu Hakkın Kanunla Kısıtlanabilmesi )
Y1.HDE. 1999/4763MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI
Y1.HDE. 2005/12485MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Bir Taşınmazın Maliki Komşusuna Zarar Verecek Her Türlü Taşkınlıktan Kaçınmakla Yükümlü Olduğu )
Y1.HDE. 2011/11693MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Çapa Bağlanmış Bir Taşınmazı Satın Alan Kişinin Mülkiyet Hakkının Bu Taşınmazla Sınırlı Olduğu - Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davası )
Y1.HDE. 2001/11227MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Çevre Kirliliği Yarattığı Gerekçesiyle Fabrika Kapatmak - MK.m. 661'e Dayanılan Davalar/Görevli Yargı Yeri )
Y1.HDE. 2001/6995MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Komşuluk Hukuku-Balkon ve Işıklık Yapımı Nedeniyle Aile Mahremiyetinin İhlal Edildiği İddiası )
YHGKE. 2001/1-429MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Komşuluk Hukuku-Geceleri Fazla Gürültü Yapan İşyeri )
Y14.HDE. 1999/8482MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI ( Komşuluk Hukukuna Aykırılık İddiasıyla Müdahalenin Men'i ve Kal Talebi )
Y1.HDE. 2007/5574MÜLKİYET HAKKININ SONA ERDİRİLMESİ ( Kıyıların Kamunun Yararlanacağı Yerlerden Olduğu Tapu Kaydı Oluşturulmuş İse İptalinde Kamu Yararının Bulunduğu - Karşılıklı Hak Dengesinin Sağlanması İçin Tazmini Niteliğinde Bedel Ödeneceği )
YHGKE. 1999/6 - 248MÜLKİYET HAKKININ SONA ERMESİ ( Temerrüt nedeniyle tahliye )
Y5.HDE. 2012/19148MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİ BELİRSİZ BİR ŞEKİLDE KISITLANMASI ( İmar Planı Kesinleştiği Halde Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmemesi - Kreş Yapımının Büyükşehir Belediyesinin Görevinde Olduğu )
Y5.HDE. 2012/21939MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( İmar Palınanda Özel Sağlık Tesis Alına Olarak Ayrılan Taşınmaza Fiilen El Atılmamış Olsa da Malikin Mülkiyetinin Süresi Belirsiz Şekilde Kısıtlandığı - Taşınmazın Bedelinin Ödenmesi Gereği )
Y5.HDE. 2012/1140MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi/Taşınmaza Fiilen El Atılmadığı - 5 Yıl İçerisinde Davalı İdarece Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmediği/Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/20446MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Tahsili Talebi/Mülkiyet Hakkının Süresiz Şekilde Kısıtlanamayacağı - Taşınmaz Bedeli Ödenmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/4408MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİ BELİRSİZ ŞEKİLDE KISITLANMASI ( Sebebiyle Kamulaştırmasız El Atma Koşullarının Oluştuğu Asıl Dava ve Birleşen Dava Yönünden Hukuki El Atma Devam Ettiğinden Kesin Hükümden Bahsedilemeyeceği )
Y5.HDE. 2012/13386MÜLKİYET HAKKININ SÜRESİZ ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMASI ( Kamulaştırmasız Elatma - İmar Planında Yaşlılar Yurdu Olarak Ayrılan Taşınmaz Hakkındaki İmar Planlarının Kesinleşmesinden İtibarın Beş Yıl Kamulaştırma Görevinin Yerine Getirilmemesinin Mülkiyet Hakkını Sınırlandırdığı )
YHGKE. 1981/1-386MÜLKİYET HAKKININ ŞUMULÜ
Y4.HDE. 2000/12277MÜLKİYET HAKKININ ŞÜMULÜ ( Yer Üzerindeki Muhdesatın Zilyedi Ya da Mülkiyeti Bir Kişiye Yerin İse Başka Kişiye Ait Olamaması )
YHGKE. 1984/1-345MÜLKİYET HAKKININ TAKYİDİ ( Çiftçiyi Topraklandırma )
Y1.HDE. 2003/12431MÜLKİYET HAKKININ TAKYİTLERİ ( Komşuluk Hukukuna Riayetsizlik - Davalının Faaliyetini Ortadan Kaldıracak Tedbirlere Hükmedilememesi )
YİBGKE. 1982/1MÜLKİYET HAKKININ TAKYİTLERİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Takyitlerin Mesnedi Olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması )
Y8.HDE. 2011/2065MÜLKİYET HAKKININ TANINMASI İSTEMİ ( Sağ Kalan Eş Miras Payı Karşılığında İsteyebileceği/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak )
Y14.HDE. 2014/11175MÜLKİYET HAKKININ TAŞKIN KULLANILMASI ( Bilirkişi Raporlarında Yeşil Renkle ve B Harfiyle Gösterilen Yerdeki Kotun Yükseltilmesi Eyleminin Hangi Belediye Tarafından Yapıldığının Yeterince Açıklanmadığı - Yapılan Araştırma ve İncelemelerin Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
Y14.HDE. 2013/10307MÜLKİYET HAKKININ TAŞKIN KULLANILMASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Ölüm veya Cismani Zarar Söz Konusu İse 818 S. B.K.'nun 53 Vd. Md. - Bulunmadığı Takdirde Komşu Taşınmaz Maliklerinin Sağlık Huzur ve Sükunlarının Bozulmuş Olmasından Kusursuz Sorumlulukta Uygulanan 818 S. B.K.'nun 56 Md. Uyarınca Tazminata Hükmedilebileceği)
Y14.HDE. 2005/11155MÜLKİYET HAKKININ TEMLİK EDİLMESİ ( Davacının Bu Hakka Dayanarak Dava Açamayacağı - Resen Gözetilmesi Zorunlu Aktif Dava Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y7.HDE. 1977/1035MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ
Y7.HDE. 1979/12158MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ
YHGKE. 1992/7-431MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ
Y7.HDE. 1977/3896MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( İştirak Halinde Mülkiyette Mirasçıların Birbirine Pay Satması )
Y8.HDE. 1990/14500MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Belirleme )
Y7.HDE. 1987/4849MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( Tapu Dışı Satışın Varlığı )
Y20.HDE. 1992/6100MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ( Taşınmazın Müdahil Davacıya Babasından Kaldığı )
Y7.HDE. 1980/799MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ESASLARI
Y7.HDE. 1991/10024MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİ ESASLARI ( Çekişmeli Taşınmazın Etrafının Ormanla Kaplı Olması Nedeniyle Dava Konusu Taşınmazın Ormana El Atmakla Elde Edilmesi )
Y7.HDE. 1978/1056MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİNDE ESASLAR
YHGKE. 1981/7-480MÜLKİYET HAKKININ TESBİTİNİ ÖNGÖREN NİTELİK TAŞIMASI ( Men-i Müdahale Davası )
Y14.HDE. 2005/11095MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Bulunması Zorunlu Bilgiler Malikin Adı Soyadı Baba Adı Edinme Nedeni Tarih ve Yevmiye Numarasından İbaret Olduğu - Bunların Arasında Malikin Ana Adının Yer Almadığı )
Y14.HDE. 2005/11644MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Gerekli Olan Bilgilerin Neler Olacağının Sayıldığı - Bunların İçinde Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer ve Doğum Tarihinin Yer Almadığı )
Y14.HDE. 2007/15446MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Kütük Sayfasında Yer Alması Zorunlu Malik Bilgileri Mülkiyet Hakkı Sahibinin Adı ve Soyadı Baba Adı İle Taşınmazın Edinme Nedeni Edinme Tarihi ve Yevmiye Numarasından İbaret Olduğu )
Y14.HDE. 2008/79MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Kütükte Bulunması Zorunlu Bilgiler Arasında Malikin Doğum Tarihinin Bulunmuyor Olması )
Y14.HDE. 2008/127MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Kütükte Bulunması Zorunlu Bilgiler Malikin Adı Soyadı Baba Adı Edinme Nedeni Tarih ve Yevmiye Numarası Olarak Belirlendiği - Bunların Arasında Malikin Doğum Tarihinin Yer Almadığı )
Y14.HDE. 2006/9056MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Tapu Kütüğünde Bulunması Zorunlu Olmayan Nüfus Bilgisinin İlavesi veya Düzeltilmesi Dava Yoluyla İstenemeyeceği )
Y1.HDE. 2015/12562MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Tapu Kütüğüne Nelerin Yazılacağının Tapu Sicili Tüzüğünün 28. Maddesinde Gösterildiği - Anılan Maddede "Doğum Tarihi" Bulunmadığı/Kayıt Malikinin Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2008/4493MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Tapunun Tesciline Dayanak Yapılan İşlemde Düzeltimi Gerektirir Bir Hata Yapılmışsa Bu Hatanın İlgilinin Başvurusu Üzerine O Maddedeki Koşullar Araştırılarak İdarece Düzeltilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1995/1-15MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ ( Taşınmaz iktisabında hukuki sebep )
Y8.HDE. 2005/604MÜLKİYET HAKKININ TESCİLİ TALEBİ ( Tapuya Tesciline Karar Verilirken Payla İlgili Mülkiyet Durumu Belirlenmeyip Bu Payın Tescile Tabi Tutulmamasının Doğru Olmadığı )
Y14.HDE. 2006/15485MÜLKİYET HAKKININ TESPİT VE TESCİLİ ( Mülkiyet Hakkının Alıcıya Tescil Edilebilmesi Koşullarının Sözleşmedeki Gibi Olayda Gerçekleşip Gerçeklemediğinin Tespit Edilmesi Gereği )
Y7.HDE. 1977/7027MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ
Y8.HDE. 2004/8038MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ ( Kazanma Koşullarının Oluştuğu Belirlendiğine Göre Davacının Mülkiyet Hakkının Doğduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gereği - Baraj Göl Suları Altında Kalan Bir Yer Kural Olarak Kamu Emlaki Niteliğini Aldığı )
Y1.HDE. 2013/2730MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ ( Tapu Kayıt Maliki İle Davacıların Murisinin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti - Konunun Adli Yargının Görev Alanında Kaldığı/Davacı ve Asli Müdahil Tarafından İleri Sürülen İstekler Bakımından Gerekli Değerlendirme Yapılarak Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2004/6284MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ ( Tespit Tarihinden Sonra Yapılan Harici Satış/3402 S.K. Md. 13/B-b Uygulanmasının Söz Konusu Olamayacağı - Geçersizliği )
Y1.HDE. 2007/1509MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİ KARARI ( Davacı Bu Karara Dayanarak Arsa Payının Tespiti ve Kat İrtifakının Düzenlenmesi İstemiyle Dava Açtığı - Elatmanın Önlenmesi Davasının Çözümlenebilmesi İçin Bu Dava Sonucun Beklenmesi Gereği )
YHGKE. 1980/8-685MÜLKİYET HAKKININ UNSURLARI
Y1.HDE. 2014/18886MÜLKİYET HAKKININ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Çaplı Taşınmaza İlişkin Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil/Yapılan İhale Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Yolsuz Tescil İle Davacı Adına Kaydedilmesi - Çap Kaydının İptale Kadar Geçerliliğini Koruduğu Gözetilerek Ecrimisil Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2013/17754MÜLKİYET HAKKININ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Haksız Elatılan Binaların Yıkılması - Fahiş Zarar Doğurmayacağı/Elatanın Zararını Bayiine Yöneltebileceği - Taşkın Yapılara ilişkin Koşulların Gerçekleşmediği - Yıkım Kararı Verileceği )
Y1.HDE. 2014/18555MÜLKİYET HAKKININ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Taşınmazın Davacının Annesi Olan Davalı Tarafından Kiraya Verilmesi - Davacıya Kira Bedellerinin Ödenmediği/Taşınmazdan Elde Edilen Gelirin Aile Yaşamı İçerisinde ve Aile Yardımlaşması Kapsamında Kullanıldığı İddiasına İtibar Edilmemesi Gerektiği/Mülkiyetin Davacı Adına Kayıtlı Olduğu Gözetilerek Ecrimisil Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2011/6220MÜLKİYET HAKKININ YETKİ VE ÖDEVLERİ (Kullanma Yararlanma Tasarrufta Bulunma Yetkisi - Koşuya Zarar Verebilecek Her Türlü Taşkınlıktan Kaçınma)
Y14.HDE. 2016/17495MÜLKİYET HAKKININ YİTİRİLMESİ ( Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Paydaşın Önalım Davası Açmadan Önce Herhangi Bir Sebeple Mülkiyet Hakkını Yitirmesi ya da Taşınmazın Paylı Mülkiyete Konu Olma Durumunun Sona Ermesi Halinde Önalım Hakkının da Sona Ereceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2014/19731MÜLKİYET HAKKININ ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayanan Tapu iptali ve Tescil Davası - Zamanaşımından Reddine Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1991/1-342MÜLKİYET HAKKIYLA MUHDESATTAN DOĞAN HAKKIN ÇATIŞMASI ( Mülkiyete Üstünlük Tanınacağı )
Y17.HDE. 1997/2365MÜLKİYET HAKLARI ( Yeniden Yapılan Kadastroda İnceleme Konusu Yapılamaması )
Y1.HDE. 2005/6378MÜLKİYET HAKLARININ ÇATIŞMASI ( Cebri Satıştan Kaynaklanan Hak İle Tescil İlamından Kaynaklanan Hak - İhale Sonucu Mülkiyetin Tescilden Önce Hak Alıcısına Geçmesinin Asıl Olduğu/Üstünlük Tanınacağı )
Y17.HDE. 2005/12710MÜLKİYET HAKLARININ MİRAS BIRAKANLARINDAN GELEN PAYLA SINIRLI OLMASI ( Başkaca Adlarına Kayıtlı Pay Olmamasına Davacılardan Birinin Payının Payını Davalıya Tapu Dışı Yolla Satıp Devrettiğinin Davalı Tarafça Kanıtlanamadığı - Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2012/7021MÜLKİYET HANESİ BOŞ BULUNAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydı Bulunmayan Taşınmaz Hakkında Kimlik Bilgilerinin Tapu Kaydında Düzeltilmesi Davası Açılamayacağı )
Y20.HDE. 2001/6913MÜLKİYET HUKUKU ( Taşınmazların Niteliğine Göre İmar İhya Ve Zilyetlikle Kazanılacak Yerlerden Olmadığı )
Y1.HDE. 2004/6698MÜLKİYET HUKUKU YÖNÜNDEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Adli Yargıya Ait Olduğu - İdare Tarafından Belirlenip Süre Nedeniyle Yargı Yolu Kapanmış Olsada Adli Yargı Tarafından Buna Uygun Şekilde Saptanması Gereği )
YHGKE. 1999/8-987MÜLKİYET HUKUKUNUN İKTİSABI ( İktisap İçin Hukuken Mevcut Bir Şahsın Bulunmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 2001/11062MÜLKİYET İDDİA EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ( Haczin Kaldırılması - Genel Mahkemede Dava Açılarak İstenebileceği )
Y12.HDE. 2004/7122MÜLKİYET İDDİASI ( 3.Kişinin Elinde Bulunduğu Belirtilerek İcra Müdürlüğünce İİK.nun 99. Maddesine Göre İstihkak Davası Açmak Üzere Alacaklıya Mehil Vermesinden Sonra Bu İşlemin Şikayeti Nedeniyle İcra Mahkemesince Verilen Kararın Temyizi Kabil Olduğu )
Y12.HDE. 2005/12830MÜLKİYET İDDİASI ( Davacının Haczedilen Malın Mülkiyetinin Kendilerine Ait Olduğunu İleri Sürmesi Halinde - Takipte Taraf Olmayan 3. Kişinin Başvurusunun İstihkak Davası Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 1977/365MÜLKİYET İDDİASI ( Davacının İhtiyaten Haciz Altına Alınan Malların Vergi Borçlusuna Ait Olmayıp Kendi Malı Olduğunu İddia Etmesi )
Y14.HDE. 2005/11494MÜLKİYET İDDİASI ( Elatmanın Önlenmesi - Davalı Şirket Aynı Yer Hakkında Maden Kanununa Göre Verilmiş İşletme İzni Olduğunu Bildirerek Şahsi Hakka Dayanıp Davaya Karşı Çıktığı - Adli Yargının Görevli Olduğu )
Y21.HDE. 2004/679MÜLKİYET İDDİASI ( Haczedilen Şey Üzerinde Mülkiyet veya Rehin Hakkı İddia Eden Kişilerin İstihkak Davası Açabilmesi )
Y6.HDE. 2005/8387MÜLKİYET İDDİASI ( Hangi Hallerde İstenebileceği HUMK Md. 445'te Tek Tek Sayıldığı - Davacının İleriye Dönük Mülkiyet İddiasında Bulunması Yargılamanın Yenilenmesini Gerektirmediği )
Y5.HDE. 2002/3361MÜLKİYET İDDİASI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikin Muvafakati İle Genel Hizmetler İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
Y5.HDE. 2007/4192MÜLKİYET İDDİASI ( İmar Düzenlemesi Sırasında Malikinin Muvaffakatı İle Yol Yeşil Saha ve Bunun Gibi Kamu Hizmet ve Tesislerine Ayrılan Yerler İçin Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı )
Y5.HDE. 2004/132MÜLKİYET İDDİASI ( İmar Mevzuatı Gereği Bedelsiz Olarak Yola terkedilen Taşınmaz - Eski Malikin İadesini İsteyemeyeceği )
Y21.HDE. 2008/19300MÜLKİYET İDDİASI ( İspatı Yönünden Satın Aldığını İddia Ettiği Eşyaların Faturasının Ticari Defterinde ve Fatura Kapsamındaki Malın Envanterinde Kayıtlı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği - 3. Kişinin İstihkak Davası )
Y5.HDE. 2016/15568MÜLKİYET İDDİASI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Malikinin Muvafakatiyle Kamu Hizmet ve Tesisleri İçin Ayrılan Yerlere Dair Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı ve Karşılığının da İstenemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/3632MÜLKİYET İDDİASI ( Kamuya Tahsis Edilmiş Yerlerin Eski Malikleri Tarafından )
Y21.HDE. 2003/9555MÜLKİYET İDDİASI ( Karı-Koca Olan Davacı ile Borçlu Ortak Evde Haczedilen Malların Kadının Irgatlık Geliri ile Alındığı Yönündeki Tanık Beyanlarının Yeterli Olmadığı - Takipten Sonra ve Hacizden Altın Gün Öncenin Tarihini Taşıyan Faturaların İnandırıcı Olmadığı )
Y14.HDE. 1990/1214MÜLKİYET İDDİASI ( Köylülerin Ölülerini Defnettikleri Devlet Ormanı Hakkında )
Y5.HDE. 1996/5090MÜLKİYET İDDİASI ( Malikinin Rızasıyla Kamu Hizmetlerine Terkedilip İmar Değişikliğiyle İmara Açılan Taşınmaz Üzerinde )
Y5.HDE. 2002/685MÜLKİYET İDDİASI ( Özel Parselasyon İle Kamu Hizmet ve Tesisleri İçin Ayrılan Yerler Hakkında Eski Maliklerin Mülkiyet İddiasında Bulunamaması )
Y5.HDE. 2007/14063MÜLKİYET İDDİASI ( Özel Parselasyon Sonunda Malikinin Muvafakatiyle Kamu Hizmet ve Tesisleri İçin Ayrılan Yerler İçin Eski Malikleri Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulamayacağı )
Y20.HDE. 2015/16441MÜLKİYET İDDİASI ( Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılması İşlemine İtiraz - Davaya Konu Taşınmazın Orman Sınırları İçerisinde Kaldığından Bahisle Mülkiyete Yönelik Dava Yönünden Mahkemenin Görevsizliğine Karar Verilmesinin Yerinde Olduğu )
Y14.HDE. 1992/3863MÜLKİYET İDDİASI ( Tapulama Esnasında Mülkiyetin Yanlışlıkla Başka Bir Gerçek Kişi Adına Tapuya Tecil Edilmesi )
Y12.HDE. 2001/11061MÜLKİYET İDDİASI ( Üçüncü Kişinin Haczin Kaldırılmasını Ancak Genel Mahkemelerde Dava Açarak İsteyebilmesi )
Y4.CDE. 1991/5168MÜLKİYET İDDİASI İLE EVE GİRME ( Şikayetçinin Eşyalarını Atıp Yerleşmekten İbaret Olan Eylem )
Y6.HDE. 1975/5834MÜLKİYET İDDİASININ İSBATI
Y5.HDE. 2013/26310MÜLKİYET İHTİLAFI ( Bulunduğundan Tespit Edilecek Kamulaştırma Bedelinin İleride Hak Sahipliğini İspat Edecek Kişiye Ödenmek Üzere Bankaya Üçer Aylık Vadeli Hesaba Yatırılması Yönünde Hüküm Kurulması Gerektiği - Arazi Bedelinin Faizli Hesapta Bekletilmesine Şeklinde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y2.HDE. 2007/11172MÜLKİYET İHTİLAFI ( Çözer Biçimde Mirasçılık Belgesinin İptaline ve Yeniden Mirasçılık Belgesi Verilmesine Karar Verilemeyeceği - İhtilafın Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasında Çözümleneceği )
Y16.HDE. 2015/12553MÜLKİYET İHTİLAFI ( Diğer Taşınmazlara Dair Olarak Açılmış Dava Dosyaları Birleştirilip Bundan Sonra da Mülkiyet İhtilafına Dair Olan ve Halen Yargılaması Devam Etmekte Olan Dava Dosyasının Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Kullanım Kadastrosuna İtiraz )
Y16.HDE. 2003/3968MÜLKİYET İHTİLAFI ( İlk Tapulama Tespitinde Belirlenen Hudut Yenileme Kadastrosu İle Değiştirilmesi - 2859 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Bu Nevi Davalarda Mülkiyet İhtilaflarının Çözümlenemeyeceği )
Y5.HDE. 2003/8105MÜLKİYET İHTİLAFI ( Kamulaştırılmasına Karar Verilen Taşınmazda - Tüm Tarafların Davaya Davalı Olarak Dahil Edilmesi ve Gerekli Tebligatlar İle İlanların Yapılması Gereği )
Y5.HDE. 2015/15588MÜLKİYET İHTİLAFI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tescili Davası - Dava Açılırken Dava Konusu Taşınmazların Mülkiyeti İhtilaflı iken Karar Tarihinden Önce Mülkiyet İhtilafının Sona Erdiği/Karar Başlığında Tapu Maliklerinin Davalılar Olarak Gösterilmesi ve Bedelin Bu Husus Dikkate Alınarak Ödenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2009/8-259MÜLKİYET İHTİLAFI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tapu İptali ve Tescil - Ortada Mülkiyet Uyuşmazlığı Söz Konusu Olduğundan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Değil Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y2.HDE. 2005/755MÜLKİYET İHTİLAFI ( Sırasında Çözümlenmesi Gereken Husus/Tapudaki Kişi İle Davacının Babası Görülen Kişinin Aynı Kişi Olup Olmadığı - Veraset İlamı Talebi )
Y12.HDE. 2010/30152MÜLKİYET İHTİLAFI ( Tapu İptali ve Tescil - İlamda Her Ne Kadar Bedele Hükmedilmiş İse de Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan Bu İlam H.U.M.K.nun 443. Md. Gereğince Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
Y16.HDE. 2002/5920MÜLKİYET İHTİLAFI ( Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanuna Göre Çözümlenememesi )
Y5.HDE. 2006/14025MÜLKİYET İHTİLAFI ( Taşınmaz Hazine Adına Orman Rejiminden Çıkarılmış Yerlerden Olduğu - Belirlenen Bedelin Oluşan Mülkiyet İhtilafı Halledilinceye Kadar 3'er Ay Vadeli Olarak Bankaya Depo Edilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2002/5927MÜLKİYET İHTİLAFI ( Taşınmaz Üzerindeki İhtilaf Mülkiyete İlişkin Olduğundan Davanın Kadastro Mahkemesinin Görev Alanı İçinde Olması )
Y5.HDE. 2015/22692MÜLKİYET İHTİLAFI ( Taşınmazın Mülkiyeti Üzerinde İhtilaf Olması Halinde Taşınmaz Hakkındaki Mülkiyet İhtilafı İle İlgili Davanın Taraflarına Tebligatların ve İlanların Yapılması Gerektiği )
Y5.HDE. 2007/3686MÜLKİYET İHTİLAFI ( Tespit Edilen Bedelin İlgili Davanın Sonucunda Belirlenecek Hak Sahibine Ödenmek Üzere Bankaya 3'er Ay Vadeli Hesaba Yatırılmasına Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği - Kamulaştırılan İrtifak Hakkı Karşılığının Tespiti )
Y2.HDE. 2003/5147MÜLKİYET İHTİLAFI ( Veraset İlamının Hasımsız Olarak Elde Edildiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Mülkiyet İhtilafı Açılacak Davada Tartışılacağından Veraset İlamının İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2005/345MÜLKİYET İHTİLAFI BULUNAN TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Tüm Tarafların Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2003/13633MÜLKİYET İHTİLAFI NİTELİĞİ ( Sanığın Suç Tarihinden Önce Açtığı Hukuk Davasını Kazanmış Olması - İhkakı Hak Suçunun Oluşmaması )
Y14.HDE. 2006/5612MÜLKİYET İHTİLAFINA İLİŞKİN DAVA ( Tapu Sicilinde Yanlış Yazılan Malike Ait Baba Adının Düzeltilmesi İstemi - Ancak Açılacak Bir Tapu İptali ve Tescil Davası İle Çözümlenebileceği )
Y14.HDE. 2007/464MÜLKİYET İHTİLAFINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Davanın Mülkiyet İhtilafına İlişkin Bulunduğu ve Ancak Tapu Malikine Husumet Yöneltilerek Açılacak Bir Tapu İptali ve Tescil Davası İle Çözümlenebileceği )
Y5.HDE. 2006/13681MÜLKİYET İHTİLAFININ KESİNLEŞME TARİHİ ( 15.10.2004 Tarihinde Kesinleştiği - Tapu Maliklerinin Dava Hakkı Bu Tarihten Başlayacağı Gözetilmeden 1975 Yılında El Atıldığından Bahisle Davanın Reddi İsabetsiz Olduğu )
Y5.HDE. 2012/25589MÜLKİYET İHTİLAFININ SONA ERMESİ GEREĞİ ( Davacılar Adına Tescil/Kadastro Mahkemesinin Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Yasal Süre İçinde Açılan Dava İçin Gerekli İncelemeleirn Yapılacağı/Sonucuna Göre Davanın Kabul Edileceği )
Y8.HDE. 2012/426MÜLKİYET İKTİSABININ TESPİTİ DAVASI ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazların Kadastro Tutanakları Sözkonusu Parsele Dair Hüküm Dosyası ve Tapu Kayıtlarına Göre Kayıt Malikinin Baba Adı Doğum Tarihi İtibariyle Tapu Sicilinden Kim Olduğu Anlaşılan Biri Olduğundan Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2012/9104MÜLKİYET İLİŞKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hâzinenin Çekişmeli Taşınmazla Mülkiyet İlişkisi Bulunmadığından Son İmar Uygulaması Sonucu Oluşmuş Tapu Kayıtlarının İptalini İsteyemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16752MÜLKİYET İLİŞKİSİ ( Tapuda İsim Tashihi Davası/Dava Dilekçesinde Belirtilen Parsel Numarası İle Davacının İlişkisi Bulunmadığı - Hatalı Numara Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Davacının İlişkisi Olan Parsel Üzerinden Davanın Sürdürülmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2001/6589MÜLKİYET İLİŞKİSİNİN AĞIR SURETTE İHLALİ ( Müşterek Mülkiyette Hissedarlıktan Çıkarma Kararı Verilebilmesi Şartı )
Y14.HDE. 2007/16185MÜLKİYET İLİŞKİSİNİN BULUNMAMASI ( Davalının Parselle Dava Tarihi İtibari İle Mülkiyet İlişkisinin Bulunmaması Elatma Davalarında Önem Arzetmediği )
Y18.HDE. 1994/12613MÜLKİYET KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( İrtifak Kamulaştırma Bedelinin Mülkiyet Kamulaştırma Bedelini Geçememesi )
Y18.HDE. 1994/15431MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASI ( Özel Nedenler Olmadıkça İrtifak Bedelinin Taşınmazın İrtifaka Konu Olan Bölümünün Mülkiyet Kamulaştırması Yapılması Halinde Belirlenecek Değerinin Altında Olması )
Y5.HDE. 2003/10210MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASI ( Üzerinde İrtifak Hakkı Bulunan Taşınmazda Mülkiyet Kamulaştırması Yapılmış Gibi Mülkiyet Değerine Hükmedilmemesi )
YHGKE. 2000/18-48MÜLKİYET KAMULAŞTIRMASINA İLİŞKİN KURALLAR ( Kısmen de Olsa Kıyas Yoluyla İrtifak Kamulaştırmaları İçinde Uygulanması )
Y2.HDE. 1995/10121MÜLKİYET KARİNESİ
Y6.HDE. 1994/9209MÜLKİYET KARİNESİ
YHGKE. 2000/4-727MÜLKİYET KARİNESİ
Y21.HDE. 2003/2487MÜLKİYET KARİNESİ ( 2004 Sayılı Yasaya Göre Birlikte Oturanlar Arasında Mülkiyet Karinesinin Kabul Edilmesi )
Y17.HDE. 2012/7575MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişi ve Borçluların Danışıklı İşlemleri/Alacaklı Yararına Bulunduğu ve Aksinin Davacı 3.Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği - Aksinin İspatlanmadığı/3.Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gerektiği )
Y21.HDE. 2007/21895MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişinin İstihkak Davası - Haciz Sırasında Hazır Bulunan 3.Kişinin Eşinin Haciz Uygulanan Evde Borçlunun Kaldığını 3.Kişinin de Borçlunun Yanında İşçi Olarak Çalıştığını Bildirdiğinden Alacaklı Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2006/9526MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişinin İstihkak Davası - Kazanılmış Hak İlkesi ve Yeniden Yapılan Yargılamada Varılan Sonuç Gözetilerek Öngörülen Mülkiyet Karinesinin Aksi İspatlandığı/Sadece Bu 2 Taşınır Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/6828MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Davacı Tarafından Güçlü ve Kesin Delillerle İspatlanması Gereği )
Y21.HDE. 2007/8489MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davalıların Haciz Tarihinde Haciz Adresinde Birlikte İkamet Edip Etmedikleri İlgili Muhtarlık Kayıtlarından Araştırılıp Kimin Lehine Olduğunu Saptamak Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/2814MÜLKİYET KARİNESİ ( 3.Kişi Şirket İle Bu Şirketin Ortağı Ve Müdürü Olan Borçlunun Birlikte Bulundukları İşyeri Adresinde Dava Konusu Menkullerin Haczedilmesi/Karinenin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Şirketin İstihkak Davasının Reddedileceği )
Y17.HDE. 2011/3953MÜLKİYET KARİNESİ ( Aksinin Davalı Üçüncü Kişi Tarafından İspatlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği - İstihkak İddiasının Kaldırılması İstemi )
Y21.HDE. 2004/2986MÜLKİYET KARİNESİ ( Aksinin İnandırıcı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanabileceği/Borçlunun Evindeki Eşyaların Haczi - Birlikte Oturduğu Karısının Haczedilen Eşyalarla İlgili Borcun Doğumundan Önceki Tarihli Faturalar ile Gelir Sahibi Olduğu İspatlarsa İstihkak Davasının Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2010/9876MÜLKİYET KARİNESİ ( Alacaklı Lehine Olan - Aksinin İspatı Yönünde Davacı 3. Kişi Tarafından Herhangi Bir Delil Sunulamamış Olmasına Göre Davacı 3. Kişi Vekilinin Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/2370MÜLKİYET KARİNESİ ( Alacaklı Yararına Olduğu/İstihkak Davası - Davacı ve Borçlu Şirketlerin Aynı Adreste Ticari Faaliyetlerini Sürdürdüğü Halde Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı Hareket Ettiklerinin Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/5605MÜLKİYET KARİNESİ ( Alacaklı Yararına Olduğunda İspat Yükünün Davacıya Düştüğü - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2004/152MÜLKİYET KARİNESİ ( Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Danışıklı İşlemler Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği - Taşınır Malda Mülkiyet Zilyetliğin Teslimiyle Geçeceğinden Üçüncü Kişinin Mülkiyet İddiasının Yerinde Olmadığı )
Y8.HDE. 2016/8374MÜLKİYET KARİNESİ ( Aynı Adreste Aynı Kurucu Ortaklar Tarafından Kurulan Üçüncü Kişi Şirketin Faaliyet Alanının da Borçlu Şirket İle Benzer Olduğu Dikkate Alındığında Somut Olayda Yasal Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğunun Kabulü Gerektiği - İstihkak İddiasının Reddi Talebi )
Y15.HDE. 1995/4851MÜLKİYET KARİNESİ ( Bir Menkul Malı Elinde Bulunduran Kişinin Onun Maliki Sayılması )
Y15.HDE. 1995/5003MÜLKİYET KARİNESİ ( Bir Menkul Malı Elinde Bulunduran Kişinin Onun Maliki Sayılması )
YHGKE. 1993/15-955MÜLKİYET KARİNESİ ( Birlikte ikamet )
Y21.HDE. 1997/3554MÜLKİYET KARİNESİ ( Birlikte Oturma Nedeniyle Alacaklı Lehine Olması )
Y8.HDE. 2016/5039MÜLKİYET KARİNESİ ( Borcun Şahsi Borç Olmadığının Anlaşıldığı/Ayrıca Borçlunun Davacı Üçüncü Kişi Şirketin Ortağı Olduğu Hususları da Dikkate Alındığında Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Lehine Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
Y15.HDE. 1996/862MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Adına Kayıtlı Telefonun Haciz Adresinde Bulunmasının Davacı İle Borçlunun Birlikte Oturduğunun Kanıtı Olması )
Y21.HDE. 2003/2822MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Davacının Kocası Olup Haciz Birlikte Oturdukları Evde Yapılması - İİK.nun 97/A Maddesinde Öngörülen Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması/Aksinin Güçlü Delillerle Kanıtlanabileceği )
Y17.HDE. 2011/2192MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısı İle Alacaklı Yararına Olduğu - Bu Yasal Karine Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/3230MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısı İle Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Bu Yasal Karine Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delilerle İspatlanması Gerektiği - İstihkak Davası )
Y17.HDE. 2011/1837MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Davaya Konu Hayvanların Davacıya Ait Olduğu ve Karinenin Aksinin Resmi Belgelerle İspatlandığı Anlaşıldığından Davacı Üçüncü Kişinin İstihkak Davasının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2011/17-638MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - İspat Yükü Altında Bulunan 3. Kişinin Sunduğu Hacizle Aynı Gün Düzenlenmiş Fatura Sonradan Temini Mümkün Belgelerden Olup İstihkak İddiasını Kanıtlamaya Elverişli Olmadığı )
Y17.HDE. 2011/1478MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu ve 3. Kişi İle Borçlu Arasındaki İşlemlerin İşyeri Devri Şeklinde ve Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemler Niteliğinde Olduğunun Kabulü Gerektiği - İstihkak Davası )
Y17.HDE. 2012/6920MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Aksini İspat Külfetinin Üçüncü Kişide Olduğu - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2004/6304MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Borçlu İle Kızının Birlikte Oturdukları Evde Haczedilen Menkuller - Hacizden Kısa Süre Önce Düzenlenen Faturanın Yeterli Kabul Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2013/5251MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğundan Borcun Doğumundan Sonra Yapılan Danışıklı İşlemlerin Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/1500MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması - İstihkak Davası/Dava Konusu Ev Eşyalarının Davacı 3. Kişi ve Borçlunun Boşanmaya Rağmen Birlikte Oturdukları Evde Haczedildiği )
Y17.HDE. 2009/8067MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olup İspat Yükü Altında Olan 3. Kişinin Sunduğu Ödeme Belgeleri Teknik Servis Fişleri ve Pasaport Kayıtları İle Diğerleri Karinenin Aksini Kanıtlamaya Elverişli Nitelikte Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/2786MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Alacaklının Yararına Olması Durumunda Aksinin Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanması Gereği - Davacı Üçüncü Kişi ile Borçlu Şirketin Aynı Gruba Dahil Olması Ortak ve Adresler Arasında Sıkı Bağ Bulunması Karşısında Karinenin Aksinin Kanıtlanamadığının Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2004/2907MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Dolayısıyla Davalı Alacaklı Yararına Olduğu Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanaması Zorunluluğu - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/6138MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Elinde Haczedilen Mal Üzerinde İstihkak İddiası )
Y21.HDE. 2005/8093MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Elinde Haczedilen Mallarda Alacaklı Yararına - İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İbraz Ettiği Fatura ve Dinlettiği Tanıklarla Bilgisayarın Aidiyetini İspat Etmesi )
Y21.HDE. 2003/1516MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Elinde Haczedilen Malların Borçlunun Sayılması )
Y21.HDE. 2003/11676MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Haczin Yapıldığı Üçüncü Kişi Şirkette Şirket Müdürü Olduğuna Göre Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğunun Kabulü Gereği - Karinenin Aksinin İspatı İçin Sunulan Faturaların Araştırılması Gereği )
Y21.HDE. 1997/4432MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu İle Aynı Evde Oturan 3. Kişinin Adına Kayıtlı Telefon )
Y21.HDE. 2003/11418MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu İle Üçüncü Kişilerin Menkul Malı Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Halinde Dahi Mal Borçlunun Elinde Addolunacağı )
Y21.HDE. 1998/5339MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ile Birlikte Malı Elinde Bulunduran Davacının )
Y15.HDE. 2007/2736MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ile Üçüncü Kişi Malı Elinde Birlikte Bulundurmaları Halinde Malın Borçlunun Elinde Bulunduğunun Malın Borçluya Ait Olduğu - Üçüncü Kişinin Malı Ne Surette İktisap Ettiğinin Malın Borçlunun Elinde Bulunmasını Gerektiren Hukuki ve Fiili Sebepleri İspat Etmek Zorunda Olduğu )
Y21.HDE. 2002/3947MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması - Davacı 3.Kişi Anne İle Borçlu Kızının Birlikte Oturduğu Evde Yapılan Haciz )
Y21.HDE. 2004/693MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu ve Üçüncü Kişinin Birlikte Oturdukları Evde Haczedilen Mallar-Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
Y21.HDE. 1998/1618MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Yararına Gerçekleşmişse Aksini İspat Üçüncü Kişiye Düşer )
Y21.HDE. 1998/1404MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Yararına Olması Halinde İspat Yükü Davacıya Düşer )
Y17.HDE. 2010/11892MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu/Alacaklı Yararına Olduğu - Bu Karinenin Aksinin 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/5673MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu/Alacaklı Yararına Olup Bu Yasal Karinenin Aksinin Davacı 3. Kişiler Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği - 3. Kişinin İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/11744MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Başka Bir Adreste Oturduğu Kesinleşmiş Mahkeme Kararı ile Sabit Olduğundan Annesi ile Oturduğundan Bahisle Anneye Ait Eşyaların Haczedilemeyeceği - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/10602MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Haciz Sırasında Hazır Olması )
Y21.HDE. 2003/1802MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Olduğu Yerde Haciz Yapılması Durumunda Orada Olan Menkul Malların Borçlunun Olduğunun Kabulü )
Y15.HDE. 1994/3714MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Zilyetliğindeki Satılıp Teslim Edilmemiş Menkul Mal-Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/5706MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçluyla Birlikte Mal Elinde Haczedilen Borçlunun Eşinin İstihkak Davasında )
Y21.HDE. 2003/1698MÜLKİYET KARİNESİ ( Boşanma İlamı Anlaşmalı Olduğundan ve 3. Kişi ile Borçlunun Ayrı Yaşadığına Dair Herhangi Bir Delil Sunulmadığından Karine Gereğince Yapılan Haczin Kabulünün Gerekmesi )
YHGKE. 2007/21-598MÜLKİYET KARİNESİ ( Bu Karinenin Aksinin Davacı Tarafından Her Türlü Delille Kanıtlayabilmesi )
Y21.HDE. 2003/2496MÜLKİYET KARİNESİ ( Bu Karinenin Borçlu ve Alacaklı Yararına Olması Aksinin Kesin Ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanabilmesi )
Y17.HDE. 2011/7095MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Dövizler Yönünden Tanık Beyanı Dışında Bir Delil Bulunmadığından Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlanamadığı - Diğer Eşyalar Yönünden Alınan Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/1279MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Eşya Anne Oğul Olan Davacı Üçüncü Kişi İle Borçlunun Birlikte Oturdukları Evde Haczedildiğinden Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )
Y21.HDE. 2003/108MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Eşyaların Borçlunun İkametgahı Adresinde Haczedildiğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2005/4335MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Ev Eşyalarının Davacı 3.Kişi Huzurunda Haczedilmesi )
Y17.HDE. 2012/15859MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Haczin Üçüncü Kişi Şirketin Ticaret Sicil Kaydında Geçen Faaliyet Adresinde Yapıldığı/Hacizde Hazır Bulunan Davacı Şirket Ortağı Haciz Mahallindeki Soğuk Hava Deposunun Takip Borçlusu Şirkete Ait Olduğu Yönünde Beyanda Bulunduğu/Borçlu Şirkete Ait Üç Adet Klasör İçinde Evrakların da Tespit Edildiği - Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğunun Kabulü Gerektiği )
Y21.HDE. 2000/5746MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Malların Davacının Evinde ve Huzurunda Borçlunun Yokluğunda Haczedilmesi-Davacı Kadının Eşiyle Boşanmış Olması Nedeniyle Malların Kadına Ait Olması )
Y17.HDE. 2014/13496MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Malların Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adres Dışında Üçüncü Kişi Elinde Haczedildiği - İspat Külfeti Üzerinde Olan Davacı Alacaklının Hacizli Malların Borçlu Şirkete Ait Olduğunu İspatlayamadığı/İstihkak Davasının Reddedileceği )
Y17.HDE. 2011/1928MÜLKİYET KARİNESİ ( Dava Konusu Olayda Haczin Dava Dışı Borçlu Şirketin Tebliğat Adresinde Yapılması Dolayısıyla Mahcuz Menkuller İçin Borçlu Lehine Mülkiyet Karinesi Bulunduğu )
Y21.HDE. 2005/3324MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı 3. Kişinin Borçlu Şirkete ve Şirket Ortaklarının Babasına Ait Malların Satın Alındıktan Sonra Yeniden Borçluya Kiralanması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - 3. Kişinin İstihkak Talebinin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2005/10305MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Borçlunun Karısı Olup Dava Konusu Ev Eşyaları Birlikte Oturdukları Evde Haczedildiği - Karine Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Güçlü ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/8276MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı İle Borçlu Dava Konusu Malları Birlikte Ellerinde Bulundurduklarından Alacaklı Yararına Olduğu - Aksinin Davacı Yanca Kanıtlanması Gereği )
Y21.HDE. 2003/1515MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı ile Borçlunun Baba Oğul Olması-Haczin Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Birlikte Oturdukları Evde Yapılması-Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olması )
Y21.HDE. 2003/5716MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Tarafın Haczedilen Menkullerin Borçlu Elinde Bulunmasını Gerektiren Hukuki ve Fiili Nedenleri İspatlamasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2003/11496MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Üçüncü Kişi İle Borçlunun Resmen Boşanmış Olmalarına Karşın Birlikte Oturmaya Devam Etmeleri - Hacizli Malları Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Nedeniyle Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2003/10428MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Üçüncü Kişi ile Borçlu Baba Oğula Haciz Birlikte Oturulan Adreste Gerçekleştirilmesi Halinde Alacaklı Yararına Olduğu - Karinenin Aksi Ancak İkna Edici Delil ile İspatlanabileceği )
Y17.HDE. 2011/987MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Yasal Mülkiyet Karinesinin Aksinin Kesin ve Güçlü Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği - Karinenin Aksi İspat Edilemediğinden İstihkak Davasının Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2012/6685MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı ve Borçlu Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunduğu - Borçlu İle Davacı 3.Kişi Şirketin Aralarında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Danışıklı İşlemler Yaptıkları/Mahcuzları Birlikte Elde Bulundurdukları/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2001/9232MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacı Yararına Olması - Haczedilen TV Faturası Taksit Kartı İle Tanık Anlatımları Dikkate Alındığında Emekli Aylığı Olan Davacının Bu Malı Geliri İle Satın Aldığı/İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/6484MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının Borçlunun Babası Olup Haciz Birlikte Oturulan Evde Gerçekleştiğinden Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olması )
Y21.HDE. 2001/7690MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının Hacizli Mallardan Çamaşır Makinasına İlişkin İbraz Ettiği Faturanın Gerçekliliğinin Saptanması Halinde Yasal Karinenin Aksinin Kanıtlandığının Kabulü Gerekeceği - 3. Kişinin İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/11957MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının İbraz Ettiği Faturanın Gerçekliğinin İspatı Halinde Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlandığının Kabuyü Gerektiği - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/10442MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının Sunduğu Fatura ile Hacizli Malla Marka ve Model Bakımından Uyumlu Olduğu Saptandığı Takdirde Karinenin Aksinin İspatlandığının Kabulü Gereği - İstihkak Davası )
Y8.HDE. 2013/7679MÜLKİYET KARİNESİ ( Davacının Taşınmazı Satın Alma Tarihine Göre Karinenin Üçüncü Kişi Yararına Olduğunun Kabulü Gerektiği/İspat Yükü Altında Olan ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Olan Alacaklı Tarafın Sunduğu Çiftçilik Belgeleri ve Ödeme Emri Tebligatının Karinenin Aksini Kanıtlamaya Elverişli Olmadığı - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2005/11671MÜLKİYET KARİNESİ ( Davalı 3. Kişinin Gelir Sahibi Olduğuna Dair Herhangi Bir Delil ve Emareye Dosya İçeriğinde Rastlanmadığı - Davalı 3. Kişi Tarafından Mülkiyet Karinesi Aksi İspatlanmadığından Alacaklının İstihkak Davasının Kabulü Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/11498MÜLKİYET KARİNESİ ( Davalı Üçüncü Kişi İle Borçlunun Haczin Yapıldığı Evde Birlikte Oturmaları - Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğu )
YHGKE. 2005/16-276MÜLKİYET KARİNESİ ( Davalıların Taşınmaz Üzerine Ev İnşa Etmeleri ve Ağaç Dikmiş Olmaları Uzun Süreli ve Eylemli Olarak Taşınmazı Kullanmaları Onların Malik Sıfatıyla Taşınmaza Zilyetlik Ettiklerinin Karinesini Oluşturduğu )
Y17.HDE. 2011/5772MÜLKİYET KARİNESİ ( Eldeki Davada Aksinin Davacı Tarafından İspat Edilemediği - Borcun Doğum Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Faturaların ve Vergi Kaydının Karinenin Aksini İspat İçin Yeterli Belgelerden Sayılamacağı/Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2004/1947MÜLKİYET KARİNESİ ( Eski Tarihli Faturaların Hacizli Mallar Hakkında Olup Olmadığının ve Bu Mallara İlişkin İse Gerçekliğinin Araştırılması - Hacizli Mallar Açık Artırmada Alındığı İddia Edildiğinden Bu Hususun Araştırılması Gereği )
Y15.HDE. 1996/3MÜLKİYET KARİNESİ ( Eşyaların Borçlunun Elinde Haczedilmesi )
Y21.HDE. 2004/681MÜLKİYET KARİNESİ ( Fatura Aidat Makbuzu Vergi Levhası Telefon ve Kira Sözleşmesinin Karinenin Aksini İspata Yetip Yetmemesi-İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2004/6544MÜLKİYET KARİNESİ ( Faturaların Ticari Defterlerinde Malların İse Envanterlerinde Kayıtlı Olup Olmadığı - 3. Kişi Şirketin İstihkak İddiası )
Y21.HDE. 1998/1404MÜLKİYET KARİNESİ ( Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Tekne )
Y21.HDE. 2005/5061MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Adresi ve Hacizli Malın Borçlularla İlgisi Saptanmadığından Mülkiyet Karinesi Davacı 3. Kişi Yararına Olduğu - 3. Kişinin İstihkak Davası/Vekalet Ücretinin Yarısı Oranında Davacı Yararına Vekalet Ücretinden Davalının Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/6076MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Adresinin Borçlu İle Bir İlgisinin Saptanamadığından Davacı Yararına Olduğu - Davalı Alacaklının Makinenin Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlayamadığı ve Teslimle Malın Mülkiyetinin Davacıya Geçtiğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y21.HDE. 2004/393MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Borçluya Ödeme Emri Tebliğ Olunan İşyeri Adresinde ve Borçlunun Huzuru ile Yapılmış Olup Adres Aynı Zamanda Borçlunun Ortağı Olduğu Davacı Şirket Adresi Olmakla Haczedilen Malların Borçlunun Sayılması )
Y17.HDE. 2009/10857MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Borçluya Ödeme Emrinin Tebliği Edildiği Adreste Yapıldığından Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğu - Adi Şekilde Düzenlenen Kira Sözleşmesinin Alacaklıyı Bağlamadığı İstihkak İddiasının İspatı Bakımından Yeterli Olmadığı )
Y21.HDE. 2006/11533MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Tutanağı ve Tanık Anlatımlarına Göre Ev Eşyaları İle Mahsulün Borçluya Ait Olduğu ve Bunun Aksinin 3. Kişi Tarafından İspatlanamadığı Anlaşıldığına Göre İstihkak Davasının Reddi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/12710MÜLKİYET KARİNESİ ( Haciz Yapılan İşyerindeki Masanın Çekmecesinden Borçluya Ait Basılı Kartvizitler ve Hesap Defteri Çıkmış Olmasına Göre Borçlu Yararına Olduğu - Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi )
Y21.HDE. 2003/8705MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczedilen Mallar İçin İbraz Edilen Faturanın Gerçek Olduğunun İspatlanması Halinde Alacaklı Yararına Olan Mülkiyet Karinesinin Çürütüldüğünün Kabulünün Gerekmesi )
YHGKE. 2007/21-246MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczedilen Malların İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin Elinde Bulunduğu - Mülkiyet Karinesinin Davacı Üçüncü Kişi Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2003/1049MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczedilip Muhafaza Altına Alınan Malların Borçlu Şirketin İşyerinde Yapılması Nedeniyle Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Olması )
Y8.HDE. 2015/359MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczin 2004 S. İİK'nun 97. Md. Hükmü Kapsamında Yapıldığının ve Eldeki Davada İspat Yükünün Davalı Üçüncü Kişide Olduğunun Kabulü Gerektiği - Bu Durumda Eldeki Dosya İtibariyle Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İstemi )
Y21.HDE. 2006/4431MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczin Bonoda Belirtilen ve Borçluya Tebligat Yapılacak Adreste Yapıldığı - Alacaklı Lehine Olduğu/İstihkak İddia Edenin Kesin ve Güçlü Delillerle İspat Mecburiyeti )
Y21.HDE. 2004/963MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczin Uygulanmasından Oldukça Sonraya Ait Kira Sözleşmesi Mülkiyeti İspata Yeterli Olmadığı )
Y17.HDE. 2011/4230MÜLKİYET KARİNESİ ( Hayvanların Borçlunun Ağılından Çıkması ve Davacının Kesin ve Güçlü Deliller Getiremediğinden Davacının Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat Edemediğinin Kabulü Gereği - İlçe Tarım Müdürlüğü Yazının Yeterli Olmadığı )
Y21.HDE. 2002/10126MÜLKİYET KARİNESİ ( Her Zaman İstenilen Kişi Adına Düzenlenmesi Mümkün Olan Faturaların Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yeterli Olmaması )
Y21.HDE. 2005/2100MÜLKİYET KARİNESİ ( İ.İ.K.'nun 97/A Maddesinde Öngörülen Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Davacı Alacaklı Yararına Olduğu - Karinenin Aksi Davalı 3. Kişi Tarafından Kesin ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanamadığından Haczedilen Eşya Borçlunun Sayıldığı )
Y17.HDE. 2012/16654MÜLKİYET KARİNESİ ( İcra Müdürlüğü Kararının İptaline Yönelik Şikâyet Başvurusu - İİK'nun 97/A Md. Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Haczin İİK'nun 96. Maddesi Gereğince Yapılmış Sayılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/10407MÜLKİYET KARİNESİ ( İcra Müdürünün Hatalı İşleminin Davanın Açılması Yönünden İspat Külfetinin Yer Değiştirmesine Neden Olmaması )
Y15.HDE. 1990/4986MÜLKİYET KARİNESİ ( İspat Külfeti )
Y8.HDE. 2016/12433MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak - Dava Konusu Haczin Takip Adresinde ve Takibe Konu Mahkeme İlamında Yazılı Adreste Yapıldığı Buna Göre İİK'nun 97/A Maddesinde Öngörülen Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Bu Yasal Karinenin Aksinin Davacı 3.Kişi Tarafından Kanıtlanması Gerektiği ve Davacı Üçüncü Kişinin Dayandığı Belgeler İse Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yeterli Olmadığından Mahkemece Bu Maddi ve Hukuki Olgular Gözönüne Alınarak Davanın Reddedileceği )
Y8.HDE. 2014/22969MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak - Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Sunulan İsteyen Her Kişi Adına Düzenlenmesi Olanaklı Faturalar Yasal Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmayıp Faturalar Borcun Doğumundan Sonraya Dair Olduğu Gibi Faturalarda Malın Ayırt Edici Özelliği de Belirtilmediğinden Mahcuza Dair Olup Olmadığı Kesin Bir Şekilde Tespit Edilemediği/Sunulan Kira Sözleşmesi de Adi Yazılı Olup Borcun Doğumundan Sonra Düzenlendiğinden Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığı )
Y17.HDE. 2012/6755MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak - Mahcuzların Haczedildiği Ev Boşanmadan Önce Davacı ile Borçlunun Birlikte Oturduğu Ev Olduğundan Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Davacı Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/2792MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davacısı ile Borçlunun Müşterek Adresinde Yapılan Haciz - Karinenin Aksinin İspat Edilebilmesi )
YHGKE. 1996/15-891MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak davalarında )
Y17.HDE. 2010/5294MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davalarında/Üçüncü Kişi Davacı ve Borçlunun Malı Birlikte Elinde Bulundurduğu - 2004 S.K. Md. 97/a 'nın Borçlu Yararına Olduğu ve Aksinin Kanıtlanamadığı/Mevcut İlişkinin İşyeri Devri Niteliğinde Olduğu ve 2004 S.K. Md. 44 Koşullarına Uygun Yapılmadığı Davanın Reddi )
Y17.HDE. 2011/2447MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Borçlu ve 3. Şahısların Taşınır Malı Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Halinde Dahi Mal Borçlu Elinde Addolunacağı/Yasal Karine Aksinin Davacı üçüncü kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/8831MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Davacı 3. Kişinin Alacaklı Lehine Olan Mülkiyet Karinesi Aksini Kesin Güçlü ve İnandırıcı Delillerle İspatlayamadığı Sabit Olmakla Mahkemece Davacı 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/3251MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Davacı Şirket Temsilcisi ile Borçlu Şirket Temsilcisinin Baba-Oğul Olması Haciz Adresindeki İşyerinin Girişinde Borçlunun Adının Yazılı Olması Karşınıda Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğu Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Güçlü Delille Kanıtlanması Gereği )
Y8.HDE. 2013/11333MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Davacı Üçüncü Kişiyle Borçlular Arasında Anne Baba ve Oğul Olmaları Sebebiyle Hukuki Bağ Bulunduğu Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemler Yapıldığı/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu Yapılan Danışıklı İşlemlerin Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği )
Y17.HDE. 2012/7436MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Davalı Üçüncü Kişi Yararına Olan Mülkiyet Karinesinin Aksini İspatlayamayan Davacının Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/1791MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Hacizli Menkul Ev Eşyalarının Davacıya Ait Olduğunu Gösterir Belge Sayılamayacağı )
Y17.HDE. 2010/9879MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Haciz Adresinde Haciz Sırasında Borçluya Ait Evrak Bulunduğu Bu Adreste Borçluya Tebligat Yapıldığı ve Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olup Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından İspatlanamadığı ve İşyeri Devrinin Muvazaalı Olduğu/Davanın Reddi İle Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2010/929MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Haciz Yapılan Deponun Borçlu ve Davacının Birlikte Oturduğu Evin Yanında Bulunması Nedeniyle Birlikte Elde Bulundurmanın Söz Konusu Olduğu Düşünülse Dahi Mülkiyet Karinesinin Aksinin Davacının Sunduğu Belgelerle İspatlandığının Kabulü Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/5231MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - İspat Yükü Altında Olan ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Olan Üçüncü Kişinin Sunduğu Vergi Levhası ve Kira Sözleşmesi Adi Nitelikte Olup Her Zaman Temini Mümkün Belgelerden Olduğu )
Y8.HDE. 2013/5260MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Olayda Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Bulunduğu/Bu Yasal Karinenin Aksinin Davacı 3.Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Kanıtlarla İspatlanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/10950MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Sunulan Deliller İstihkak İddiasını Kanıtlamaya Elverişli Olmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/6223MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Taşınır Mallar Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Borçluya Ait Kasa Fişi Kartvizit ve Ünvanının Bulunduğu Adreste ve Borçlunun İşçisinin Huzurunda Haczedildiği/Bu Durumda Mülkiyet Karinesi Borçlu ve Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu )
Y8.HDE. 2013/5228MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası - Yapılan İşlemlerin Muvazaalı Olup Olmadığının Belirlenmesi ve Mülkiyet Karinesinin Kimin Yararına Olduğunun Tayiniyle Sunulan Delillerin İspat Yükü Açısından Ele Alınıp Değerlendirilebilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1996/15-954MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak davası )
Y21.HDE. 2007/21180MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası/Kira Sözleşmesinin Borç Doğumundan ve Takipten Sonra Düzenlendiği - Hacizli Makinelerin Davacı Tarafından Sunulan Gümrük Belgelerindeki Makinelere Uyup Uymadığının Mahallinde Keşif Yapılarak Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Tesbit Edileceği )
Y15.HDE. 1994/4532MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası-Aksini İspat )
Y15.HDE. 1994/3790MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası-Borçlu ve Üçüncü Kişilerin Menkul Malı Birlikte Elde Bulundurmaları )
Y21.HDE. 2003/9569MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası-İcra Memurunun Haciz İşlemini Hatalı Olarak 99. Maddeye Göre Yapması Halinde İspat Yükü )
Y21.HDE. 2003/5086MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davası-İspat Yükü )
Y21.HDE. 2001/4247MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak Davasında - Boşanmanın Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olması ve Tarafların Halen Birlikte Oturması )
Y21.HDE. 2003/3271MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddia Eden Üçüncü Kişi ve Borçlunun Müşterek Adresinde Yapılan Hacizde )
Y17.HDE. 2014/18579MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiası - Borçlunun Haciz Sırasında Mahalde Hazır Bulunması/Karinenin Borçlu Lehine Olduğu ve Karine Aksinin İspatlanamadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y17.HDE. 2010/2118MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiası - Üçüncü Kişiye Ait İşyerinde Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasında Mülkiyet Karinesinin Üçüncü Kişi Yararına Olduğu Karinenin Aksini İspat Külfetinin Alacaklıya Ait Olduğu )
YHGKE. 2000/21-1012MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İfadeleri Arasında Çelişki Bulunması )
Y21.HDE. 2003/4734MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İşyerinde Yapılan Haciz )
Y21.HDE. 2008/6261MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiasının Reddi Davası/Haciz Sırasında 3. Kişinin Bulunmasının Mülkiyet Karinesini Değiştirmeyeceği - İcra Memurunun Hatalı Olarak İİK. Md. 97 Yerine Md. 99 Kapsamında İşlem Yaptığı/Hatalı İşlemin İcra Hakimini Bağlamayacağı )
YHGKE. 2009/15-462MÜLKİYET KARİNESİ ( Kamu Alacağı Nedeniyle Takip - 3. Kişi Haczedilen Mal Hakkında İstihkak İddiasında Bulunursa Mülkiyet Karinesinden Yararlanacağı ve Bu Mal Hakkında Takip Duracağı )
Y21.HDE. 2001/5338MÜLKİYET KARİNESİ ( Karinenin Borçlu Yararına Olması-Bu Yasal Karinenin Aksinin Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
YHGKE. 1987/15-429MÜLKİYET KARİNESİ ( Mahcuzlar Davacının İkametgahında Haczedildiğine Göre Bu Durumun Davacı Yararına Mülkiyet Karinesi Oluşturması-Alacaklının Bu Kanuni Karinenin Aksini Kanıtlanamakla Yükümlü Olması )
Y21.HDE. 2007/18086MÜLKİYET KARİNESİ ( Mallar 3. Kişinin Elinde Haczedildiğinden Onun Lehinde Olduğu/Alacaklının Malların Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - 3. Kişinin İstihkak İddiasının Kaldırılması Talebi )
Y21.HDE. 2003/8694MÜLKİYET KARİNESİ ( Mallar Elinde Haczedilen Üçüncü Kişi Lehine - Merci Tarafından Adres Araştırmasında Uygulanacak Usul )
Y15.HDE. 1996/964MÜLKİYET KARİNESİ ( Malları Elinde Haczedilen İcra Kefilinin )
Y15.HDE. 1990/4986MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Mahcuzlara Karşı İstihkak Davasında )
Y21.HDE. 2003/9249MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Mal Haczinin Borçlu Şirketin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Resmi ve Takip Dayanağı Belgede Borçlu Adresi Olarak Gösterilen Adresinde Yapılması-Karinenin Borçlu İçin Olması )
Y15.HDE. 1993/6015MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Malı Elinde Bulunduranın Onun Maliki Sayılması )
Y15.HDE. 1994/1335MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Malı Elinde Bulunduranın Onun Maliki Sayılması )
Y15.HDE. 1994/449MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Malın Borçlu ile Birlikte Elde Bulundurulması Halinde Malın Borçlunun Sayılması )
Y15.HDE. 1993/903MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Malın Borçlunun Elindeyken Haczedilmesi )
Y15.HDE. 1994/2627MÜLKİYET KARİNESİ ( Menkul Malların Haczinde )
Y17.HDE. 2011/6573MÜLKİYET KARİNESİ ( Mısır Mahsulünün Borçluların Elindeyken Haczedilmesi ve Karinenin Aksinin Güçlü Delillerle İspatlanamaması Nedeniyle Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğunun Kabul Edileceği - İstihkak Davası )
Y15.HDE. 1991/500MÜLKİYET KARİNESİ ( PTT Kaydıyla Aksi İspat Edilemez )
Y21.HDE. 2003/10430MÜLKİYET KARİNESİ ( Senedin Vade Tarihinden Sonra Anlaşmalı Olarak Boşanan Davacı Üçüncü Kişi İle Borçlunun Birlikte Oturdukları Evde Yapılan Hacizde Alacaklı Yararına Olduğu )
Y8.HDE. 2013/2900MÜLKİYET KARİNESİ ( Somut Olayda Borçlunun Dolayısıyla Davalı Alacaklınun Yararına Olduğu/Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği/Üçüncü Kişinin Dayandığı Faturaların Gerçek Olup Olmadığı ve Mahcuzlara Uygunluğu Araştırılması Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/9772MÜLKİYET KARİNESİ ( Takip Dayanağı Bonoda Yazılı ve Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adres Borçlunun Huzurunda Gerçekleştirildiğinden Mülkiyet Karinesinin Gerçekleştiği - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2006/15286MÜLKİYET KARİNESİ ( Takip Hukukuna Dayalı İstihkak Davası - Haczin Davacı 3. Kişinin Kayıtlı Adresinde ve Temsilcisinin Huzuruyla Uygulandığı/Karinenin 3. Kişi Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2007/17500MÜLKİYET KARİNESİ ( Takip Tarihinden Sonraki Tarihi Taşıyan Haczedilen Eşyalara İlişkin Olduğu Anlaşılamayan ve İstenilen Kişi Adına Her Zaman Temini Mümkün Olan Belgeler ile Davacı Üçüncü Kişi Karinenin Aksini Kanıtlayamayacağı )
Y21.HDE. 2004/2192MÜLKİYET KARİNESİ ( Taşınır Mallar İİK'nun 97/A Maddesi 1. Fıkra 2. Cümlesinde Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Öngörülen Yasal Karine Uyarınca Borçlunun Sayıldığı )
Y17.HDE. 2009/6241MÜLKİYET KARİNESİ ( Taşınır Malların Borçlunun Adresinde Haczedildiği/Karinenin Borçlu Yararına Olduğu - Aksinin Her Türlü Delille 3.Kişi Tarafından İspat Edilebileceği )
YHGKE. 2012/17-1333MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişi Şirket İle Borçlu Şirket Arasında Organik Bağ Olduğu/Dava Konusu Mahcuzu Birlikte Ellerinde Bulundurduklarının Kabulü Gerektiği/Malın Borçlunun Elinde Olup Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Oluştuğu - İstihkak İddiası Kanıtlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/9909MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası - Dava Konusu Haciz Davalı Borçluların Tebligat Adresinde ve Huzurunda Yapıldığından Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olup Aksinin Davacı 3.Kişi Tarafından İspatlanacağı)
Y8.HDE. 2014/14585MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Talebi - Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğunun Kabulü Gerektiği/Bu Yasal Karinenin Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/6699MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Alacaklı Yararına Bulunduğu ve İspat Yükü Kendisine Düşen Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını Kanıtlayamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği )
Y17.HDE. 2010/5295MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Dava Konusu Malların Borçluya Ödeme Emrinin Tebliğ Edildiği Adreste Haczedildiğinden Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu/Borçluya Ait Mallar İle 3. Kişi Şirketin Faaliyetine Devam Ettiğinden Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2005/7479MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Davaya Konu Hacizlerin Boşanmaya Rağmen Birlikte Oturmaya Devam Eden Davacı 3. Kişi İle Borçlunun Müşterek Konutlarında Yapıldığı/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Davalı Alacaklı Yararına Olduğu )
Y8.HDE. 2014/14581MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası - Mülkiyet Karinesinin Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği/Üçüncü Kişi Tarafından Sunulan Kira Sözleşmesi Adi Nitelikli Olup Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Olduğu/Faturalar da Borcun Doğumundan Sonraki Bir Tarihe Dair Olup Her Zaman Temini Mümkün Olduğu/Davanın Reddileceği )
Y17.HDE. 2010/10074MÜLKİYET KARİNESİ ( üçüncü kişinin İstihkak Davası - Ticari Defterler Davacılar Lehine Delil Olarak Değerlendirilemeyeceği ve İ.İ.K.97/A Md.sindeki Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olup Aksinin Güçlü ve İnandırıcı Delillerle İspatlanamadığından Davanın Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2003/10013MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası-Davacı ile Gayrıresmi İlişki Olan Borçlunun Birlikte Oturdukları Evde Haczedilen Mallar )
Y17.HDE. 2012/6513MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davasında Karinenin Alacaklı Yararına Olduğu - Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Davacı 3. Kişinin Vergi Levhası Ticaret Sicil Kaydı Gibi Delillerin Yanı Sıra Borcun Doğumundan Önce Düzenlenmiş Faturalara da Dayandığı )
Y8.HDE. 2014/3503MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddası - Temyiz Aşamasında Temin Edilen Yazı Cevapları Karşısında Hacizleri Yapan İcra Memurunun da Tanıklığına Başvurulması Mahcuzların ve Haciz Adresinin Borçluyla İlgisini Gösterir Beyanların Ayrıntılı Bir Biçimde Araştırılıp Saptanması Gerektiği/Mülkiyet Karinesinin Alacaklı ya da Üçüncü Kişiden Hangisinin Yararına Olduğunun Tayin Edilip Sunulan Delillerin de Buna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/4889MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası - Borçlu Bekar Olup Üçüncü Kişinin Kızı Olduğu Somut Olayda Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Üçüncü Kişinin İspat Yükü Altında Olduğu ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Olduğu )
Y17.HDE. 2010/11381MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası - Dava Konusu Taşınır Mallar Davalı üçüncü kişinin İşyeri Adresinde Haczedildiği/Mülkiyet Karinesi Üçüncü Kişi Yararına Olduğu/Yasal Karinenin Aksinin Her Türlü Delille İspatı Olanaklı Olduğu )
Y8.HDE. 2015/21988MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi İstemi - Haczin Yapıldığı Adresin Takip Adresi ve Dayanak İlamda Yazılı Adres Olduğu/Hacizde Borçlu Şirkete Ait Birçok Belge Bulunduğu/Borçlu Şirket İle Üçüncü Kişi Şirket Ortakları İle Faaliyet Konularının Aynı Olduğu Aynı Yerde Faaliyet Gösterdikleri/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Davanın Alacaklı Tarafından Açılmış Olması İspat Külfetinin Yer Değiştirmesi Sonucunu Doğurmayacağı )
Y15.HDE. 1995/6415MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçüncü Şahıs İle Borçlunun Menkul Malları Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Halinde Dahi Malların Borçlunun Elinde Addolunması )
Y8.HDE. 2013/11325MÜLKİYET KARİNESİ ( Üçünçü Kişinin İstihkak İddiası - Davacı Üçüncü Kişiyle Borçlu Şirket Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemler Yapıldığı Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu )
Y21.HDE. 2003/10076MÜLKİYET KARİNESİ ( Yasal Karinenin Aksinin Davacı Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1997/15-321MÜLKİYET KARİNESİ ( Yasal ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanması Zorunluluğu )
Y13.HDE. 1980/1149MÜLKİYET KARİNESİ ( Zilyetlik )
Y8.HDE. 2014/14615MÜLKİYET KARİNESİ (Aksinin Kesin ve Güçlü Delillerle Kanıtlanması Gereği - Haciz Sırasında Sunulan Belgeler ve Davacı Üçüncü Kişinin Sunduğu Deliller Arasında Borçlunun Adının Bulunmasının Mülkiyet Karinesinin Borçlunun Dolayısıyla Alacaklının Yararına Olduğunu Gösterdiği)
Y8.HDE. 2015/8520MÜLKİYET KARİNESİ (Borcun Doğumundan Sonra Düzenlenmiş ve Ayırt Edici Niteliği Bulunmayan Faturaların Yasal Karinenin Aksini İspata Yeterli Bulunmadığı/Borcun Doğumundan Sonra Düzenlenmiş Adi Yazılı Kira Sözleşmesi de Bu Doğrultuda Yasal Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığından Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlanamadığının Kabulü Gerekeceği)
Y8.HDE. 2013/7651MÜLKİYET KARİNESİ (Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu/Borçlu İle 3.Kişi Arasında Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı İşlemler ve Devirler Yapıldığının Kabul Edilmesi Gerektiği - İstihkak İddiasının Kabulü İsteminin Reddi Gereği)
Y21.HDE. 2003/2798MÜLKİYET KARİNESİ (Borçlunun Davacı 3. Kişinin Kardeşi Olup Haczin Birlikte Oturdukları Evde Yapılması - İstihkak Davasında)
Y8.HDE. 2017/11652MÜLKİYET KARİNESİ (Davalı Üçüncü Kişi İle Takip Borçlusu Arasında Yapılan Dükkan Devri Başlıklı Protokol ve Taraflar Arasındaki Akrabalık Bağı Gibi Hususlar Birlikte Değerlendirildiğinde 2004 S. İİK'nun Md. 97/a Hükmündeki Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğunun Kabulü Gerektiği)
Y8.HDE. 2014/14042MÜLKİYET KARİNESİ (Davaya Konu Haciz Borçlunun Huzurunda Yapılmış Olup Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu - Davacı Üçüncü Kişinin Mülkiyet Karinesinin Aksini Güçlü ve İnandırıcı Delillerle İspatlayamaması Sebebiyle Davanın Tümden Reddi Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/15192MÜLKİYET KARİNESİ (Faturanın İade Faturası ve Alış Faturasına Dair Olup Tespitten Sonra Düzenlendiği - Dava Konusu Mahcuzlara Dair Detay İçermediği Gibi Hem İade Hem Alım Faturası Olduğu Dolayısıyla Davacı Üçüncü Kişi Lehine Mülkiye Karinesi İçin Yeterli Olmadığı/İstihkak Davası)
Y17.HDE. 2012/7697MÜLKİYET KARİNESİ (Hacizde 3. Kişinin İstihkak İddiası - İspat Yükü Altında Olan ve Karinenin Aksini Her Türlü Delille Kanıtlama Olanağına Sahip Olan Üçüncü Kişi Fatura ya da Başkaca Bir Delil Sunamadığı/Mülkiyet Karinesinin Aksini Kanıtlayamayan Üçüncü Kişinin Davasının Reddi Gerektiği)
Y17.HDE. 2011/2387MÜLKİYET KARİNESİ (Hacizden Sonra Düzenlenmiş Satış Sözleşmesine Dayalı Satın Alındığı İddia Edilen Mallar ile Belgesi Sunulmayan Mallar Yönünden Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspat Edilemediği - Eski Tarihli Belgesi Olan Eşyalara İlişkin Olarak Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatlandığı)
Y8.HDE. 2014/21221MÜLKİYET KARİNESİ (Haczin Davacı Üçüncü Kişi Şirketin Sicil Adresinde Yapılmış Olması Adresin Borçlunun Adres Bilgileriyle İrtibatlandırılamaması Hususu Dikkate Alındığında Haczin 2004 S. İİK'nun 99. Md. Hükmüne Göre Yapılması Gerektiği - Somut Olayda Mülkiyet Karinesinin de Üçüncü Kişi Yararına Olduğu/İstihkak Davası)
Y17.HDE. 2012/3274MÜLKİYET KARİNESİ (Haczin Takibe Dayanak Senette Yazılı Adreste Yapılmış Olması Karşısında Mülkiyet Karinesinin Alacaklının Yararına Olduğu - Karinenin Aksinin Kesin ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanması Gerektiği Borcun Doğumundan Sonraki Tarihli Faturaların Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığı)
Y17.HDE. 2012/829MÜLKİYET KARİNESİ (İstihkak Davası - Dava Konusu Haciz Ödeme Emri Tebliğ Edilen Borçluya Ait İşyerinde Yapıldığından Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğu)
Y8.HDE. 2014/18342MÜLKİYET KARİNESİ (İstihkak İddiasının Reddi Talebi - Davalı Borçlu İle Davalı 3.Kişi Anne-Oğul Olup Haciz Tarihi İtibariyle Davalı Üçüncü Kişinin 18 Yaşında Olduğu/Her İki Şirketin Faaliyet Alanlarının Aynı Olması Sebebiyle Borçlunun Ticari Faaliyetine Davalı Üçüncü Kişi Üzerinden Danışıklı Olarak Devam Ettiği/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Lehine Olduğu)
Y8.HDE. 2015/13811MÜLKİYET KARİNESİ (İstihkak/Hacizlerin Kaldırılması - Davacı Üçüncü Kişi Şirket İle Davalı Borçlu Şirketin Faaliyet Konularının Aynı Olduğu Adres İtibariyle de Şirketlerin Birbirine Bitişik Binalarda Faaliyet Gösterdikleri/Mülkiyet Karinesinin Aksini İspatlayamayan Üçüncü Kişinin Davasının Reddine Karar Verileceği)
Y8.HDE. 2016/11408MÜLKİYET KARİNESİ (Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasının Reddi Talebi - İcra Müdürünün Hatalı İşlemi Sonucu Alacaklının Dava Açmak Zorunda Bırakılmasının İspat Külfetinin Yer Değiştirmesine Neden Olmayacağı/Mülkiyet Karinesinin Aksinin Davalı Üçüncü Kişi Tarafından Güçlü/İnandırıcı Delillerle İspatlanacağı)
Y17.HDE. 2012/7676MÜLKİYET KARİNESİ (Üçüncü Kişinin İstihkak Talebi - Davacı Taraf Haciz Tutanağında Yer Alan Hususların Geçerli Olmadığını Ortaya Koyan Delilleri Sunamadığı - Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğunndan Davanın Reddi Reddedileceği)
Y8.HDE. 2013/7667MÜLKİYET KARİNESİ (Üçüncü Kişinin İstikak Davası - Dava Konusu Haciz Borçluya Ödeme Emrinin de Tebliğ Edildiği Takip Adresinde ve Borçlunun Huzurunda Yapıldığı/İ.İ.K.'nun 97/A Md. Mülkiyet Karinesinin Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Yararına Olduğu)
Y21.HDE. 2003/2803MÜLKİYET KARİNESİ VE AKSİNİN İSPATI ( İstihkak Talep Eden Üçüncü Kişi ve Borçlunun Müşterek Adresinde Yapılan Hacizde )
Y21.HDE. 2003/10291MÜLKİYET KARİNESİNİ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Karine Borlu Lehine Olduğu Halde Haczin Yanlışlıkla 99. Maddeye Göre Yapılması )
Y21.HDE. 2002/66MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( Fatura )
Y21.HDE. 2002/64MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( İstihkak Davası-Borçlunun Karısı-Fatura ve Garanti Belgeleri )
Y21.HDE. 2002/515MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
Y17.HDE. 2011/6575MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT (Alacaklı Lehine Olan Bu Karinenin Aksinin Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Güçlü ve Kesin Delillerle İspat Edilmesi Gerektiği - Eldeki Davada Delillerin Yetersiz ve Soyut Düzeyde Kaldığının Kabulü/İstihkak Davası)
Y17.HDE. 2012/14728MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT ETME ( Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası - Davacı ve Borçlunun Hacizden Kısa Süre Önce Evlendiği ve Davacının Davaya Konu Eşyaları Evlilik Öncesi Aldığına İlişkin Faturalar ve Ödeme Belgeleri Sunduğu/Davacı Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat Ettiğinden Davanın Reddinde İsabet Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2010/11078MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİ İSPAT KÜLFETİ (Üçüncü Kişiye Ait Olduğu İcra Müdürlüğünce İspat Yükünün Yer Değeştirilemeyeceği - Vergi Levhası ve Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesinin Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığı)
Y21.HDE. 2003/7084MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN GÜÇLÜ DELİLLERLE İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Borçlu Elinde Haczedilen Mallar İçin Açılan İstihkak Davasında - Faturaların İspat Kabiliyeti )
Y17.HDE. 2013/2411MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATI ( Ticaret Sicili Kaydı Vergi Levhası Faturalar Gibi Belgelerin Delil Olarak Sunulabileceği - Sunulan Faturalar Yönünden Davacı ve Satışı Firmanın Ticari Kayıtlarında İnceleme Yaptırılacağı )
Y17.HDE. 2012/3274MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATI (Kesin ve İnandırıcı Delillerle İspatı Gereği - Mülkiyet Karinesinin Aksini İspat Amacıyla İleri Sürülen Faturaların Borcun Doğumundan Sonra Düzenlenmiş Olması ve Malların Misli Nitelikte Olması Karşısında Ayırt Edici Niteliği Bulunmadığı)
Y8.HDE. 2014/21101MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATLANAMAMASI ( Hacizde Borçluya Ait Evrak Bulunduğu ve Davacı Şirket Tarafından Yönetim Kurulu Kararı Alınmadan Kiralandığı/Nisan Ayında Kiralandığının Belirtilmesine Rağmen Mayıs Tarihli Abonelik Kayıtlarının Sunulduğu ve Kira Bedeli Yüksek Olduğu Halde İşyerinin Boş Tutulduğu - İki Şirketin Aynı Anda Faaliyet Gösterdiği ve Bir Kısım İşçiler İle İşyeri Müdürünün Borçlu Şirketten Ayrılan Kişiler Olduğu/Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu ve Aksi Üçüncü Kişi Tarafından Kanıtlanamadığından İstihkak Davasının Reddedileceği )
Y8.HDE. 2013/3782MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATLANAMASI ( İspat İçin Sunulan Faturalarda Malların Ayırt Edici Özelliklerinin Belirtilmediği - Her İki Şirketin Ortaklarının Aynı Olduğu/Borçlu Şirketle 3. Kişi Arasında Organik Bağ Bulunduğu )
Y17.HDE. 2011/4951MÜLKİYET KARİNESİNİN AKSİNİN İSPATLANMASI ( Davacının Sunduğu Tapu Kaydı ve Faturaların Karinenin Aksini İspat İçin Yeterli Olduğu - Davacının Haciz Yapılan Evinin 01.03.2006 Tarihinden Beri Maliki Olduğunun İspatlandığı/İstihkak Davası )
Y17.HDE. 2011/5502MÜLKİYET KARİNESİNİN ALACAKLI YARARINA OLMASI ( Haczedilen Taşınır Malların Borçlu ile Üçüncü Kişinin Birlikte Ellerinde Bulundurduklarından Mülkiyet Karinesinin Alacaklı Yararına Olduğunun Kabulü - Üçüncü Kişinin Açtığı İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2004/8327MÜLKİYET KARİNESİNİN BORÇLU DOLAYISIYLA ALACAKLI YARARINA OLMASI ( Borçlunun Evinde Haczedilen Ev Eşyaları - Eşyaların Annesi Tarafından Satın Alınarak Aynı Gün Borçlunun Eşine Kiraya Verildiğine İlişkin Noter Sözleşmesinin Muvazaalı Olması )
YHGKE. 2013/17-580MÜLKİYET KARİNESİNİN BORÇLU LEHİNE OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ ( Haciz Sırasında Borçlunun Kasada Oturduğu ve İşyerinde Çalışan İşçiler Tarafından Patron Olarak Çağrıldığı - Borçlunun Haciz Sırasında Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu/İstihkak )
Y21.HDE. 2003/9375MÜLKİYET KARİNESİNİN BORÇLU LEHİNE OLMASI ( İstihkak Davasına Konu Mahcuzlarda - Adi Nitelikteki Çeyiz Senedinin İspat Kabiliyeti )
Y8.HDE. 2015/16929MÜLKİYET KARİNESİNİN İSPATI ( İstihkak - Borcun Doğum Tarihlerinde Borçlu Şirketin Birçok Çalışanı Davalı 3.Kişi Şirkette Çalışmaya Başladığı Ayrıca Davalı 3.Kişi Şirket Yetkilisi İle Borçlu Şirket Ortağı Kardeş Olduğu/Borcun Doğumundan Sonraki Tarihleri Taşıyan ve Ayırt Edici Özellikleri Bulunmayan Faturalar İle Haczin Yapıldığı Yere Dair Sunulan Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesi Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yeterli Olmadığından Davanın Kabulüne Dair Kararın Onanacağı )
Y8.HDE. 2015/19977MÜLKİYET KARİNESİNİN İSPATI ( İstihkak - Mülkiyet Karinesinin Aksinin Davacı 3. Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlanması Gerektiği/Davacı 3. Kişi Tarafından Sunulan Kira Sözleşmesi Adi Nitelikte Olup Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Olup Yasal Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığından Davanın Reddedileceği )
Y8.HDE. 2014/18335MÜLKİYET KARİNESİNİN İSPATI (İstihkak İddiasının Reddi - Mülkiyet Karinesinin Aksinin Davacı 3.Kişi Tarafından Kesin ve Güçlü Kanıtlarla İspatlanması Gerektiği/
Y17.HDE. 2010/10166MÜLKİYET KARİNESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN AKSİNİN İSPATLANMASI ( Mevcut Deliller ve Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Davacı 3. Kişinin Karinenin Aksini İspatladığı - Davanın Bu Mahcuzlar Yönünden Kabul Edilmesi ve Üzerlerindeki Haczin Kaldırılmasına Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2015/20268MÜLKİYET KARİNESİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA OLMASI ( Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası İle Alacaklının Tasarrufun İptali - Trafik Tescil İşlemi Yaptırılmaması Sebebiyle Satış Tarihinden Sonra Haciz Konulduğu/Noter Satış Sözleşmesi İle Araç Mülkiyetinin Üçüncü Kişiye Geçtiği - İstihkak Davasının Kabulüyle Tasarrufun İptali Davasının Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1998/19-468MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ
YHGKE. 1994/2-670MÜLKİYET NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/Koca arasında )
Y14.HDE. 2006/3493MÜLKİYET NAKLİ ( Davadaki Öncelikli Talep Mülkiyet Nakli İstemi Olduğundan Bu Talep Yeterli Biçimde İncelenip Karara Bağlanmadan Seçimlik Cezaya Hükmedilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/420MÜLKİYET NAKLİ ( Meydan Vermemek İçin Mahkemece Sağlıklı Bir İnceleme Yapılmalı Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişi Olduğu Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gereği - Tapuda İsim Tashihi )
Y14.HDE. 2002/6354MÜLKİYET NAKLİ ( Sebebiyet Vermemek İçin Tapu Kayıt Maliki İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Kişiler Olduğunun Saptanması Gereği - Tapu Sicilinde İsim Düzeltilmesi )
Y14.HDE. 2006/1270MÜLKİYET NAKLİ ( Site Yöneticisi Kat Malikleri Aleyhine Mülkiyet Nakli İddiası İle Açılan Davalarda Onların Temsilcisi ve Yetkilisi Olmadığı - Davanın Taşınmazın Tüm Malikleri Davalı Gösterilerek ve Hasım Alınmak Suretiyle Açılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2005/8123MÜLKİYET NAKLİ ( Talep Yetkisi Olmayan Toplu Yapı Yönetim Kurulu Tarafından Açılan Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/3821MÜLKİYET NAKLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davada Dayanılan "Protokol" Başlıklı Belge Adi Yazılı Düzenlendiğinden Mülkiyet Nakli İstemi İçin Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
Y14.HDE. 2008/1242MÜLKİYET NAKLİ ( Tapu Kaydı Düzeltilmesi - Davanın Kabulü Halinde Yapılacak İsim Düzeltmesinin Taşınmaz Paydaşı Hakkında Mülkiyet Nakline Sebep Olacağından Davanın Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2007/3409MÜLKİYET NAKLİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Gerçekleşmemesi İçin Tapu Maliki İle Adının Düzeltilmesi İstenen Kişinin Aynı Şahıs Olup Olmadığının Saptanacağı )
Y14.HDE. 2007/15804MÜLKİYET NAKLİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası/Tapulama Sırasında Malik Olarak Belirlenen Kişinin Aynı Hanede Nüfusa Kayıtlı Olup Sonradan Öldüğü - Davanın Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Değil Kayıtta Malik Görünen Kişiye veya Mirasçılarına Karşı Açılacağı )
Y14.HDE. 2002/1042MÜLKİYET NAKLİ ( Tapu Tashihinin Mülkiyet Nakline Neden Olmaması )
Y14.HDE. 2002/1418MÜLKİYET NAKLİ ( Tapuda İsim Düzeltilmesi - Bu Tür Davaların Sonucu Kayıt Malikinin Değişmemesi Diğer Bir Anlatımla Mülkiyet Nakline Sebebiyet Verilmemesi Gereği )
Y14.HDE. 2006/1529MÜLKİYET NAKLİ ( Tapuda İsim Tashihi - Bu Tür Davalarda Mülkiyet Nakline Yol Açmamak İçin Tapuda Malik Görülen Kişi İle İsmi Düzeltilecek Kişinin Aynı Şahıs Olduğu Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/1028MÜLKİYET NAKLİ ( Taşınmazların Geometrik Durumlarının Değiştirilmesinin Davalı Yararına Mülkiyet Nakline Neden Olması )
Y14.HDE. 2002/3364MÜLKİYET NAKLİ ( Tersimat Hatası-Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2006/208MÜLKİYET NAKLİ ( Yol Açmamak İçin Tapuda Malik Görünen Kişi İle İsmi Düzeltilen Kişinin Aynı Şahıs Olduğu Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği - Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteği )
Y14.HDE. 2005/9830MÜLKİYET NAKLİ BORCU ( Satış Vaad Alacaklısının Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Mülkiyet Devir Borcu Yüklenen Satıcıdan Edim Yerine Getirilmediğinde Medeni Kanun Uyarınca Açacağı Tapu İptal ve Tescil Davasında Borcun Hükmen Yerine Getirilmesini İsteyebilmesi )
Y14.HDE. 2004/6705MÜLKİYET NAKLİ SAĞLAYAN İŞLEM ( İptali Davasının Kabulü Gereği - Tersimat Hatası Gerekçesiyle Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Düzeltme )
Y14.HDE. 2005/296MÜLKİYET NAKLİNE SEBEBİYET VERİLMEMESİ ( Adları Yazılı Tahsis Sahiplerinin 1939 Yılı İtibariyle Sağ Olmalarının Gerekmesi-Davada İsimlerinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi İstenen Kişilerin Gelen Nüfus Kayıtlarına Göre 1930 Tarihlerinde Öldükleri Anlaşıldığından Yeterli Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y14.HDE. 2001/7070MÜLKİYET NAKLİNE SEBEP OLAN YANLIŞ DÜZELTMELER ( Tapu İptali ve Tescil Davası Açılması Gereği )
Y14.HDE. 2011/7908MÜLKİYET NAKLİNE SEBEP OLUNAMAYACAĞI ( Yanlış İsme Hüküm Verilemeceği - Davacının Almış Olduğu Yetki Belgesinde Tapu Maliki Başka Bir Şahıs İçin Yetki Verilmediği Halde Bu Hissedar İçin de Düzetleme Kararı Verilemeyeceği/Tapu Tashihi Davası )
Y14.HDE. 2001/5413MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇACAK KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tersimat Hatasının Düzeltilmesi Niteliğinde Olmaması ve Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması )
YHGKE. 2012/14-3MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇILMAMASI ( Tapu Sicil Kaydının Düzeltilmesi Davası - Bu Tür Davalarda Tapuda Malik Görülen Kişi ile Düzeltilmesi İstenen Kişinin Aynı Olduğunun Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İspatlanması Gerektiği )
Y14.HDE. 2002/2381MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇILMAMASI ( Tapuda Kayıtlı İsim ve Doğum Tarihinin Değiştirilmesi )
Y14.HDE. 2005/1095MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇILMAMASI GEREĞİ ( Tapu Kaydındaki Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası )
Y14.HDE. 2006/1909MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇILMAMASI GEREĞİ ( Tapuda Kayıtlı Kişi İle İsim Tashihi İstenen Kişinin Aynı Kişi Olup Olmadığını Tespit Etmek Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/3065MÜLKİYET NAKLİNE YOL AÇMAMAK GEREKTİĞİ ( Tapuda Malik Görünen Kişi İle İsmi Düzeltilen Kişinin Aynı Şahıs Olduğu Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği - Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İstemi )
Y2.HDE. 2007/5770MÜLKİYET OLMADIĞI TAKDİRDE İNTİFA VEYA OTURMA HAKKI TANINMASI İSTEMİ ( Birlikte Yaşanılan Konut Üzerinde - Katılma Alacağı Belirlenmeden Yetmediği Takdirde Davacının Ekleyeceği Bedel Tespit Edilmeden Taşınmaz Üzerindeki Davalılara Ait Miras Payları Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınmasına Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/3481MÜLKİYET SINIRI ( Uyuşmazlık Konusu Sınıra ve Yüzölçümüne Yönelikse Bu Davalara Konu Sınırlar Paftasında İtirazlı Mülkiyet Sınırı Olarak Teknik Yönetmelikteki Özel İşareti İle Gösterilir ve Yüzölçümü Kesinleştirilmediği )
Y14.HDE. 2005/6612MÜLKİYET SINIRLARINA İLİŞKİN HATALI KADASTRO TESBİTİ ( Düzeltme Yoluyla Çapta Yer Alan Hatalı Mülkiyet Sınırlarının Değiştirilebileceği )
Y14.HDE. 2005/1938MÜLKİYET SİCİLİ ( Kadim Hale Gelmiş Yollar - Özel Mülkiyete Konu Teşkil Etmeyeceğinden Mülkiyet Siciline Yazılmalarının Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2011/3650MÜLKİYET TALEBİ ( Davacı Mülkiyet Talepte Bulunamayacağından Davalının da Kabul Ettiği Binadaki Bağımsız Bölümlerin Davalı Uhdesinde Kalması Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olacağı )
Y14.HDE. 2006/14077MÜLKİYET TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil - Uygulama İmar Planı veya Mevzii İmar Planı İçinde Bu Amaçlarla Ayrılıp Tescil Edilen Taşınmazlar Olup Olmadığını Uyruğunda Bulunduğu Ülke İle Karşılıklılık Anlaşması Olup Olmadığını Saptamak Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/5020MÜLKİYET TARTIŞMASI ( Tapu Sicilinde Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin Davaların Mülkiyet Tartışması Bulunmayan Taşınmazlara İlişkin Olarak Açılacağı )
Y14.HDE. 2005/10734MÜLKİYET TESBİTİ İSTEMİ ( Parselin Aynına Yönelik Nitelik Belirleme - Gayrimenkulün Aynına İlişkin Uyuşmazlıklara Hakemde Bakılamayacağı/Davalı Yararına Tarifenin Maktu Hükümleri Gözetilerek Avukatlık Ücreti Takdiri Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/3075MÜLKİYET TESPİT EDİLEMEYEN DURUMLARDA SİGORTA ( Satın Aldığı Aracı Kasko Sigorta Yaptırmak İsteyen Kişinin Aracın Maliki Olduğunu Belgelerle Kanıtlayamayanın Sigorta Akdi Yapamayacağı )
Y14.HDE. 2005/1147MÜLKİYET TESPİTİ ( Dava 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlar Arasında Görülmekle Bu Tür Davalarda Tespitinin Hakemde/Tescili Talebinin İse Mahkemede Görülmesi Gereği - Usuli İşlemlerle İlgili Red Olunan Davanın Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
YHGKE. 1999/15-653MÜLKİYET TESPİTİ ( Kaçak Bina Veya Ruhsatına Aykırı Bölüm İle İlgili Yasaya Aykırılık Giderilmeden Mahkemelerden Kal Dışında Eksik Veya Fazla İşler Bedeli Tescil Ya da Hukuki Yarar Söz Konusu Olsa Bile Mülkiyet Tespiti İstenemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/2575MÜLKİYET TESPİTİ ( Muhtesatların Mülkiyetinin veya Aidiyetinin Tespiti İsteminin Mülkiyet Tespiti İstemini de İçerdiği )
Y1.HDE. 2012/15572MÜLKİYET TESPİTİ ( Taşınmaz Üzerinde Taraf Oluşturulmasına ve Hak İhlaline Sebebiyet Vermeyecek Düzeltmelerin Yapılmasının Çekişmesiz Yargı İşi Sayıldığı - Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Bir Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu/Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2001/8-1091MÜLKİYET TESPİTİ ( Tespite Karar Verilmesi İçin Kazanma Koşullarının Hazineye Karşı İspatlanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 1999/2822MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Kaçak Olan Binanın Tespiti ve Tescilinin Talep Edilememesi )
Y15.HDE. 1999/2608MÜLKİYET TESPİTİ ( Yapımı Suç Teşkil Eden Kaçak Bina Veya Bölümle İlgili Tespit Talep Edilememesi )
Y4.HDE. 2000/11655MÜLKİYET TESPİTİ ( Zoralımına Karar Verilmiş Olan Aracın Satılması)
YHGKE. 2006/7-798MÜLKİYET TESPİTİ DAVASI ( İhtiyari Dava Arkadaşlığında İlk Hükmü Temyiz Etmemiş Olan Dava Arkadaşı Diğer Dava Arkadaşlarının Temyizi Üzerine Verilen Bozma Kararından Yararlanamayacağı )
Y14.HDE. 2008/4479MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( 3533 S.K. Kapsamındaki İdareler Arasında - Gayrimenkulün Aynına İlişkin Uyuşmazlıkların Hakemde Görülemeyeceği/Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2012/13889MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının İşletmesinde Bulunan Makinelerin İcra Yoluyla Finansal Kiralama Şirketine Tesliminin İstenmesi Nedeniyle - Borçlunun Dilekçe İle Makinelerin Karşı Tarafça Devralındığına İlişkin Beyanı İle Finansal Kiralama Şirketinin Açtığı Eda Davasının Dikkate Alınacağı )
Y4.HDE. 2012/14746MÜLKİYET TESPİTİ İSTEMİ ( Tanık Anlatımları Olayın Gelişim Şekli Davacının Davaya Konu Kum ve Çakılı Temin Şeklini Resmi ve İnandırıcı Belgelerle Kanıtlayamaması El Konulan Malzemenin Yıllarca Davacının Yedinde Bırakılması Gerçeği Birlikte Değerlendirildiğinde Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/9025MÜLKİYET TESPİTİNDEN YİRMİ YIL SÜREYLE TASARRUF ŞARTI ( İmar İhya Yoluyla Kazanılması İçin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2010/4380MÜLKİYET TESPİTİNE İLİŞKİN İSTEM ( Muhtesatların Dava Edilemeyeceği ve Mahkemelerce de Mülkiyet Tespitine Karar Verilemeyeceği - Ancak Muhtesatın Kim Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespiti Yapılabileceği )
Y1.HDE. 1987/6998MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI
Y17.HDE. 1997/1542MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Dava Konusu Bütün Parsellere Ait Tutanak Asılları ve Ekleri Getirtilip Birleştirilmeli ve Yerinde Uygulama Yapılmalıdır )
YİBGKE. 1939/8MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Ecrimisil Davası Zımnında Halli Halinde Temyizen Tetkike Görevli Yargıtay Dairesi )
Y3.HDE. 2005/1315MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Ecrimisil İle İlgili Talebin İncelenebilmesi İçin Öncelikle Taraflar Arasındaki Mülkiyet Uyuşmazlığının Çözümlenmesi Gereği - Derdest Olan Mülkiyetin Tespiti Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
Y14.HDE. 2005/1760MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( İlişkin Davanın Bekletici Sorun Olarak Kabulü Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y17.HDE. 2005/3362MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Kadastro Müdürlüğünce Değil Yörede Yenileme Kadastrosuna Yapıldığına Göre Kadastro Mahkemesince Giderilmesi Gerektiği - Tespite İtiraz )
Y7.HDE. 2011/6658MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Önceki Kadastral İşlem Sırasında Mülkiyet Hakkı Belirlenip Kesinleşen ve Hükme Esas Alınan Uzman Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Rapor ve Haritada İşaretli Taşınmaz Bölümleri Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği)
Y14.HDE. 2013/1417MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Vaade Konu Taşınmaza İlişkin Olarak Taraflar Arasında Görülüp Sonuçlanan Tapu İptali ve Tescil Davasının Temyiz Aşamasında Bulunduğu Anlaşıldığından Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Bu Davanın Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/10372MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Sıfatları İtibariyle Her Türlü Mülkiyet Uyuşmazlığının Anılan Yasa Hükümleri Gereğince Hakem Önünde Çözümlenmesinin Zorunlu Olması )
Y14.HDE. 2005/2933MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Sözleşmeye Konu Taşınmazla İlgili Olarak Orman Genel Müdürlüğü Tarafından Açılan ve Satış Vaadinde Bulunanların da Hukuki Durumunu Etkileyecek Nitelikteki Mülkiyet Uyuşmazlığına İlişkin Davanın Sonucunun Beklenmesi Gereği - Satış Vaadi Sözleşmesi )
Y12.HDE. 2010/11056MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığından ve Mahkemece Taşınmazın Aynıyla İlgili Bir Mesele Halledilmediğinden İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
Y14.HDE. 2000/4002MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Tapuda Soyisim Düzeltilmesi İsteminde Mülkiyet Uyuşmazlığı Söz Konusu Olmadığından Maktu Harç Alınması )
Y4.HDE. 2011/259MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Trafik Sicil Kaydının İptali ve Davacı Adına Tescili İşlemleri - İşin Esası İncelenip Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığının Kanıtlanması Durumunda Sicildeki Kaydın İptali İle Tescile Karar Verilmeden Mülkiyetin Tespitine Yönelik Karar Verilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 2006/9100MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI BULUNMAMASI ( Taşınmazın Aynıyla İlgili Uyuşmazlık Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
Y6.HDE. 1994/9209MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI VE MÜLKİYETİN TESBİTİ GEREĞİ ( Taşınır mal )
Y16.HDE. 1997/3761MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR ( Görevli Mahkemenin Taşınmazın Değerine Göre Belirleneceği )
Y6.HDE. 1987/4855MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞININ ÇÖZÜMÜ ( Taşınır Mal Ortaklığının Giderilmesinde )
Y5.HDE. 1997/14226MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞININ HAKEMCE ÇÖZÜMLENMESİ ( 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kamu Kuruluşları Arasında Kamulaştırma Durumunda )
Y1.HDE. 1979/2178MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ TAKYİTLER ( Tapu Siciline Kayda Gerek Kalmaksızın Geçerli Olan )
Y1.HDE. 1993/8462MÜLKİYET VE HUSUMET DURUMLARI ( Taşınmazın Aynına İlişkin Davalarda Lehine Kamulaştırma Yapılan İdareye Husumet Yöneltilememesi )
Y16.HDE. 2003/10949MÜLKİYET VE İRTİFAK HAKKI ( Dava Konusu Taşınmazda Uyuşmazlığa Konu Su Kaynağının Genel Nitelikte Olduğu Özel Mülkiyete Konu Olmadığının Anlaşılmış Bulunması )
Y1.HDE. 2006/8979MÜLKİYET VE İRTİFAK HAKKI KURULMASI ( Zarar ile Taşkın Yapı Malikinin Elde Edeceği Yarar Arasında Aşırı Bir Farkın Bulunmaması Halinde Taşkın Yapı Maliki Uygun Bir Bedel Karşılığında Temliken Tescil Davası İle Taşkın Kısmın Mülkiyetini veya Üzerine Bir İrtifak Hakkı Kurulmasını İsteyebildiği )
Y5.HDE. 2005/1007MÜLKİYET VE İRTİFAK KAMULAŞTIRMASI ( Hangi Parselde Kaldığı Hususunda Fen Bilirkişisinden İnfaza Esas Olmak Üzere Krokili Rapor Alınması Gerektiği Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
YHGKE. 1982/1-760MÜLKİYET VE İŞTİRAK HÜKÜMLERİNE TABİ TAŞINMAZ ( Elatmanın Önlenmesi - İştirak Halindeki Ortaklarından Birinin Tek Başına Müşterek Malik Paydaş Aleyhine Dava Açabileceği )
Y20.HDE. 2001/3397MÜLKİYET VE MÜLKİYETE İLİŞKİN HAKLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz-Görev )
Y17.HDE. 2011/7031MÜLKİYET VE SINIRLI AYNİ HAK ( Üçüncü Kişiye Ait Şahsi Hakka Dayalı Olarak İstihkak Davası/Davacının İstihkak İddiasının Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - Mülkiyet Veya Sınırlı Ayni Hak İddiasıyla İstihkak Talep Edilebileceği/İstihkak İddiası )
Y18.HDE. 2012/5399MÜLKİYET VE TİCARET HAKKI ( Tamamen Ortadan Kaldırmak Kamu Düzenine Aykırılık Teşkil Ettiği - Anataşınmazın Kat Malikleri Kurulunca Alınmış Olan Bu Nitelikteki Karar Yok Hükmünde Olduğu ve Her Zaman Davaya Konu Edilebileceği )
Y14.HDE. 2013/14375MÜLKİYET VE YOL DURUMUNA GÖRE EN UYGUN KOMŞUNUN BELİRLENMESİ ( Çıkışın Karayolu Bağlantısı Sebebiyle Gerek İlgili Mevzuat ve Gerekse Can Güvenliği Açısından Tehlike Durumunun Kara Yolları Genel Müdürlüğünden Sorulacağı - Geçit Hakkı Tesisi Talebi )
Y8.HDE. 2005/6127MÜLKİYET VE ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Tapusuz Taşınmazlar Satış ve Devir Bakımından Taşınır Mal Hükmünde Olup Mülkiyet ve Zilyetliğin Devri İçin Satışla Birlikte O Taşınmazın Devri Gerektiği )
Y8.HDE. 2003/5573MÜLKİYET VE ZİLYETLİĞİN TERKİ ( Mülkiyet Hakkı Doğduktan Sonra Taşınmazın Terör Nedeniyle Bir Süre Ekilip Biçilmemesi Bu Anlamda Olmadığı - Miras Ve Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle Tescil Davası )
Y20.HDE. 2009/10658MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKLARININ TESPİTİ ( Dava Konusu Kamu Malı-Orman Niteliğindeki Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetlik Suç Oluşturduğundan Bu Tür Bir Taşınmaz Hakkında Medeni Yasa'nın Özel Mülkiyete Konu Olan Taşınmazlar Hakkında Uygulanması Gereken Hükümlerine Dayanılarak Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )
Y18.HDE. 2011/2336MÜLKİYET VEYA ZİLYETLİK SORUNU ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili Talebi/Orman İdaresi Tarafından Taşınmaza Konu Arazinin Orman Sınırları İçerisinde Kaldığının Bildirildiği - Kamulaştırılan Taşınmaz Malla İlgili Mülkiyet veya Zilyetlik Sorununun Çözümlenmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 1998/3843MÜLKİYET YÖNÜNDEN KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Adli Yargının Görevi İçinde Olması )
Y1.HDE. 2002/7402MÜLKİYET YÖNÜNDEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Görevin Adli Yargıya Ait Olması )
Y1.HDE. 2002/3829MÜLKİYET YÖNÜNDEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Yapılması Gerekenler )
YİBGKE. 1996/5MÜLKİYET YÖNÜNDEN KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENMESİNDE GÖREV
Y16.HDE. 2014/9965MÜLKİYETE DAİR HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Uygulama Kadastrosundan Kaynaklı Dava - Taşınmazların Yeni Oluşan Yüzölçümleri de Belirtilerek Yeni Geometrik Durumları ve Yüzölçümleriyle Tapuya Tesciline Karar Verileceği/Mahkemece Bazı Bölümlerin Parsel Malikleri Adına Tescili Şeklinde Mülkiyete İlişkin Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
Y20.HDE. 2015/1802MÜLKİYETE DAİR UYUŞMAZLIK ( Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları İçinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali - Mülkiyete Dair Uyuşmazlıkta Kadastro Mahkemesinin Görevli Olmadığı/Görevsizlik Kararının Yerinde Olduğu )
Y20.HDE. 2015/16361MÜLKİYETE DAİR UYUŞMAZLIKLAR ( Bir Parselin Miktarında Çoğalmanın Değil Azalmanın Olduğu/Mülkiyete Dair Uyuşmazlıkların Uygulama Kadastrosuna İtiraz Davasına Konu Edilemeyeceği - Davanın Reddine Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
Y4.HDE. 2002/14965MÜLKİYETE DAYALI İSTİHKAK DAVASI ( Dava Hakkını Ortadan Kaldıran Bir Zamanaşımının Söz Konusu Olmaması )
Y20.HDE. 2005/3040MÜLKİYETE DAYALI KADASTRO DAVASI ( Hakem Kararı Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği - Kadastro İşlerinin 3533 Sayılı Kanun Kapsamında Hakemde Çözümlenemeyeceği )
Y13.HDE. 1992/9981MÜLKİYETE DAYANAN İSTİHKAK DAVASI ( Aracın Çalınıp Başkasına Satılması )
Y1.HDE. 2012/14370MÜLKİYETE DAYANMAYAN KULLANIM (Elatmanın Önlenmesi - Kullanımın Davacının Kullanımını Engelleyip Engellenmediğine Bakılmaksızın Mülkiyete Dayanmayan Kullanım Nedeniyle Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği)
YHGKE. 1997/17-586MÜLKİYETE ELVERİŞLİLİK ( Taşınmazın Hangi Yıla Ait Tapu Kaydında Yer Aldığı ve Mülkiyete Elverişli Olup Olmadığının Tespiti )
Y16.HDE. 2014/21360MÜLKİYETE İLİŞKİN DAVA ( Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiğine ve Davalı Hazine de Yargılama Sırasında Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğine Göre Davalı Hazine Lehine Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )
YHGKE. 1987/2-476MÜLKİYETE İLİŞKİN DAVA ( Kayyımlığın Kaldırılması Davasında Dava Konusu Taşınmazla İlgili Mülkiyete İlişkin Dava Olması Nedeniyle Mülkiyete İlişkin Davanın Bekletici Mesele Sayılması )
Y20.HDE. 2001/3398MÜLKİYETE İLİŞKİN HAKLAR ( Kadastro Mahkemesinde Süresi İçerisinde İtiraz )
Y7.HDE. 2004/4059MÜLKİYETE İLİŞKİN HAKLAR ( Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Sonucu Oluşan Kadastral Tapu - Tapu İptali ve Tescil/İnceleme Konusu Yapılamayacağı )
Y16.HDE. 2013/12376MÜLKİYETE İLİŞKİN TALEPLER ( Zilyetlik Şerhinin İptali İstemi - Davacı Hazinenin Taşınmazın Göl Yatağı Olduğuna Dair İddiası Mülkiyete İlişkin Olup Bu Talebi Yönüyle Genel Mahkemelerce Mülkiyete İlişkin Dava Olarak İncelemek Üzere Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 1996/11044MÜLKİYETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Müddeabihin Dikkate Alınması - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi )
Y20.HDE. 2007/15443MÜLKİYETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Orman Endüstri Mühendislerince Hazırlanan Raporların Mahkemelerce Hükme Esas Alınamayacağı - Mera Komisyon Kararının İptali İstemi )
YHGKE. 1990/8-21MÜLKİYETE KONU OLAMAMA VE ZAMANAŞIMIYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Mera Niteliğindeki Taşınmazlar )
YHGKE. 2006/5-54MÜLKİYETE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Tazminat Davaları Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - İdarenin Kamu Yararı İçin Taşınmaza El Atmasının Sıradan Bir Haksız Fiil Olarak Nitelendirilmesi Olanaklı Olmadığı )
YHGKE. 2013/20-2326MÜLKİYETE VE TASARRUFA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREV ( Kadastro Tespitine İtiraz/Taşınmazın Yenilemeden Önceki Haliyle Kısmen Orman Tahdidi İçinde Kaldığı - Bu Bölümün Tespitinin İptali ve Hazine Adına Tescilinin İstendiği/Mülkiyete ve Tasarrufa Dair Davada Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )
Y17.HDE. 2002/1537MÜLKİYETE YÖNELİK DAVA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tespite Verasete Dayanarak İtiraz Edilmesi )
Y20.HDE. 2015/14140MÜLKİYETE YÖNELİK DAVADA GÖREVLİ MAHKEMENİN GENEL MAHKEME OLMASI ( Taşınmazın Orman Olduğu İddiası İle Açılan Tapu İptali ve Tescil İstemi - Mülkiyete Yönelik Davanın Kadastro Mahkemesinde Değil Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2002/9044MÜLKİYETE YÖNELİK HIRSIZLIK ( Bisikleti Çalıp Evine Saklayan Sanığın Şikayetten Sonra Bisikletin Abisi Tarafından Karakola Getirilerek Teslim Edildiğinin Anlaşılmasına Göre Hırsızlığın Bisikletin Mülkiyetine Yönelik Olduğu )
Y11.CDE. 2002/1791MÜLKİYETE YÖNELİK HIRSIZLIK ( Hırsızlığın Aracın Mülkiyetine Yönelik Olduğunun Kabulü ile Sanığın Unsurları İtibariyle Oluşmayan Bu Suçtan Cezalandırılmasının Hatalı Olması )
Y11.CDE. 2001/6973MÜLKİYETE YÖNELİK HIRSIZLIK ( Hırsızlık - Şikayetten Vazgeçme Nedeni İle Kamu Davasının Düşürülmesinin Yasaya aykırı Oluşu )
YHGKE. 2009/14-124MÜLKİYETE YÖNELİK İDDİA ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Mülkiyetine Yönelik Bir İddiayı ve İstemi İçereceği/Konusu Para Olsun-Olmasın Sadece Alacaklarla İlgili Prosedürü Düzenleyen İcra ve İflas Kanunu'nun 235. Md.'nin Kapsamı Dışında Kalacağı )
Y6.CDE. 2002/19812MÜLKİYETE YÖNELİK OLMA ( Çaldıkları Mobileti Engel Bir Neden Bulunmadığı Halde İade Etmeyen Sanıkların Eylemlerinin Mülkiyete Yönelik Olması )
Y20.HDE. 2012/6892MÜLKİYETE YÖNELİK OLMAYAN TALEP ( Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz - Davanın Kullanım Şerhine Yönelik Olduğu/Kullanıcı Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2006/2657MÜLKİYETE YÖNELİK TALEP ( Malzeme Sahibinin İsteğinin Kabulü İçin Daha Önce İnşaatın Kaldırılmasının Talep Edilmemiş veya Talebin Reddedilmiş Olması ve Malzeme Malikinin Tazminat Talep Etmemiş Olması Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/14140MÜLKİYETE YÖNELİK TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMLİ DAVADA TUTANAKLARIN TAPU KÜTÜĞÜNE AYNEN AKTARILMASI ( Taşınmazın Orman Olduğu İddiası İle Açılan Tapu İptali ve Tescil İstemi - Mülkiyete Yönelik Tapu İptali ve Tescil İstemli Davada Tutanakların Tapu Kütüğüne Aynen Aktarılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/894MÜLKİYETİ 3. KİŞİYE AİT OLAN TAŞINMAZ ( Eşlerce Aile Konutu Olarak Kullanılıyor Olsa Bile Hak Sahibi Olan 3. Kişinin Bu Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet Hakkını Sınırlayıcı Şekilde Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2008/11885MÜLKİYETİ 3. KİŞİYE AİT TAŞINMAZ ( Eşler Tarafından Aile Konutu Olarak Kullanılsa Bile Tapu Kütüğüne Şerh Verilemeyeceği )
YHGKE. 2007/4-97MÜLKİYETİ BELİRLENEMEYEN YER ( Şeklen Mülkiyet Hakkı Sahibi Olunmayan Yere İlişkin Tahsis Kaydına Dayanılamayacağından Husumet Ehliyeti Bulunmayan Davacının Tazminat İsteyemeyeceği - Yolsuz Tescil )
Y5.HDE. 1994/14010MÜLKİYETİ ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Bedel Tesbitinde Uygulanacak Hükümler )
Y5.HDE. 1991/16748MÜLKİYETİ ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASI ( Duruşma Yapma Zorunluluğu )
Y14.HDE. 1982/5744MÜLKİYETİ DEVREDEN SÖZLEŞMELERİN RESMİ BİÇİMDE YAPILMASININ İSTİSNALARI
Y1.HDE. 2015/15404MÜLKİYETİ DEVRETMEYE RAZI OLMA (Yerin Kamulaştırılması İstenildikten Sonra Dava Tarihinde Yerin Mülkiyetini İdareye Devir Etmeye Razı Olunduğu - Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat Davasının Tarihinden Sonraki Dönem İçin Hem Ecrimisil Hem de Faiz İstenemeyeceği)
Y8.HDE. 1985/7523MÜLKİYETİ GEÇİREN SÖZLEŞME
Y15.HDE. 1979/947MÜLKİYETİ GEÇİREN SÖZLEŞMELER
Y14.HDE. 2003/4087MÜLKİYETİ GEÇİRİM BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER ( Mahkemenin Görevini Mülkiyeti Geçirim Borcu Doğuran Sözleşmelerde Taraflarca Saptanan Satış Bedelinin Belirlemesi )
YHGKE. 2004/4-306MÜLKİYETİ GERÇEK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR ( Sınırındaki Dere Yatağının Tapulama Tespitinden Sonra Genişleyerek Onların Bir Bölümünü de Dere Yatağı Haline Getirmesi - Devlete Ait Addedilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/1332MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT BULUNAN YER ( Bu Yerin Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilmemiş Olmasında Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
Y14.HDE. 2008/14440MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT OLAN TAŞINMAZ ( Krokide Kırmızı İle Boyanan Bölümün Hizmet Malı Olmaması Nedeniyle Zilyetlikle İktisabının Olanaklı Bulunduğu )
YCGKE. 1998/8-292MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT TAŞINMAZA TECAVÜZ ( Önleme Kararına Rağmen Ürünün Biçilerek Götürülmesinin Taşınmazın Aynına Yönelik İkinci Tecavüz Sayılması )
Y1.HDE. 2003/12190MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT YERLER ( Köy Boşlukları Mülkiyeti Hazineye Ait Yerlerden Olup Bu Yerlerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olması )
Y14.HDE. 1994/575MÜLKİYETİ HAZİNEYE GEÇEN TAŞINMAZ ( Otuzyedi Yıl Öncesinden Kamulaştırılıp İşlem Aleyhine Maliklerince Dava Açılmayan )
Y1.HDE. 2007/9483MÜLKİYETİ İDARELERE AİT DİSPANSER BİNASININ SAĞLIK BAKANLIĞINA TAHSİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın 5283 S. Yasaca Öngörülen Taşınmazlardan Olduğu/Mahkemece Tescilin Yasaya Uygun Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verildiği )
Y1.HDE. 2007/10713MÜLKİYETİ İDAREYE AİT TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çekişmeli Taşınmaza Müdahalenin Keşfen Saptandığından Davanın Kabulü Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/24480MÜLKİYETİ İHTİLAFLI İKEN KAMULAŞTIRILAN ARAZİLER( Bedeli Ödenmeyen ve Mevzuata Uygun Kullanılmayan Taşınmazların İadesi - Hazine Adına Eescil Edilen Arazilerden Mülkiyet İhtilafına İlişkin Davada Verilen Kararda Hak Sahibi Olarak Belirlenen Kişilere İade Edileceği )
Y11.HDE. 2002/2292MÜLKİYETİ İHTİLAFLI KONUT ( Kooperatiften İhraç Edilen Ortağın Açtığı Dava - Kira Kaybı Zararı Olduğundan Bahisle Açılan Tazminat Davasının Reddedilmesinin Gerekmesi )
Y5.HDE. 2002/3914MÜLKİYETİ İHTİLAFLI OLAN TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması-Kadastro Tespiti )
Y18.HDE. 1995/8136MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Kanunu Gereğince Tescil Kararı Verilebilmesi için Arttırılmış Bedelin Malike Ödenmiş Olması yada Tamamının Milli Bir Bankaya Yatırılmış Olması )
Y5.HDE. 2014/9574MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZ HAKKINDA İRTİFAK BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI AÇILMASI ( Taşınmazın Mülkiyeti İle İlgili Kadastro Mahkemesinde Açılan Davanın Tüm Taraflarına Dava Dilekçesinin Tebliğ Edileceği - Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
YHGKE. 2003/14-720MÜLKİYETİ İHTİLAFLI TAŞINMAZIN SATIMI ( Tapu Sicilinde İsmi Geçen Kişinin Gerçek Hak Sahibi Olduğuna İnanma - Yolsuzluk Bulunduğunu Bilmesi İmkânsız Olan Kişinin İktisabının Geçerli Olacağı )
YHGKE. 2013/17-580MÜLKİYETİ İSPATLAYACAK GÜÇLÜ DELİL BULUNMAMASI ( Davacı Üçüncü Kişi Tarafından Delil Olarak İbraz Edilen Adi Yazılı Kira Sözleşmesi ile Her Zaman Düzenlenmesi Olanaklı Faturaların Güçlü Delil Niteliği Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 1993/7502MÜLKİYETİ KAMU İDARESİNE GEÇEN TAŞINMAZIN ESKİ MALİKLERİNE İADE EDİLMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Uygun Kullanılmaması )
Y8.HDE. 1996/7248MÜLKİYETİ KAZANAMAMA ( Taşlık ve Kayalık Arazilerin Hazinenin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olmasınadan Dolayı Mülkiyetinin Kazanılamaması )
YHGKE. 2006/3-76MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI ( İhale Sonucunda Alıcı Tarafından Kazanılması Durumunda Taşınmazı İşgal Edene İcra Dairesince Tahliye Emri Gönderilerek Taşınmazın On Beş Gün İçinde Boşaltılması Bildirileceği )
YHGKE. 2003/20-490MÜLKİYETİ KAZANMA KOŞULLARI ( Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı ile İktisabı için Nizasız Fasılasız Malik Sıfatıyla 20 Yıllık Sürenin Geçmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/14110MÜLKİYETİ KİRALAYANA AİT ARAÇ ( Ticari Taksi Kiralama Sözleşmesinin Bitiminde Davacıya Satılacağı Bildirilen Araç - Aracın Satış İşlemlerini Yapmayan Davalının Aynı Zamanda Yapılan Masrafları da Ödememesi Nedeniyle Alacağın Temerrüt Faiziyle Tahsili Talebi )
Y14.HDE. 2010/14948MÜLKİYETİ KORUYAN HÜKÜMLERDEN FAYDALANAMAMA ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Mülkiyet Hakkı Tanımadığından Davacının Ancak 4721 S.K. Zilyetliği Koruyucu Hükümlerinden Faydalanabileceği - Elatmanın Önlenmesi Davasının Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-411MÜLKİYETİ MALİYE HAZİNESİNE AİT TAŞINMAZA MÜDAHALEDE BULUNULMASI ( Davacıların Zilyeti Oldukları Taşınmazın Davalılar Tarafından İşgal Edildiği ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Zilyedin Taşınmazdan Ekonomik Faydalanma Hakkı Bulunduğundan Mahrum Kalınan Ürün Kazanç Kaybının Müdahalede Bulunanlardan Talep Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1974/1752MÜLKİYETİ MUHAFAZA ( Taksitle Satım Nedeniyle Malın Geri Alınabilmesi İçin Satışın Mülkiyeti Muhafaza Şartı İle Yapılmasına Bağlı Olması )
Y9.CDE. 2012/6181MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Konusunun Resmen Teslim Olunan Mal Olduğu - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma )
Y21.HDE. 2005/11333MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATILAN MAL ( Ancak Bakiye Borç Ödenip Mülkiyetin Geçmesi Sağlandıktan Sonra Haczettirilebileceği - Üçüncü Kişinin İstihkak İddiası )
Y4.HDE. 1977/9039MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATIŞ
Y17.HDE. 2011/1264MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATIŞ ( Sicilde Alıcı Görünen Şahsın Araç İşleteni Olduğu - Araç Satışının Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Olmayacağı )
Y19.HDE. 2001/8791MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE YAPILAN SATIŞ ( Satış Dolayısıyla Alacaklı Olduğunu İleri Süren Kişinin Hacizler Sırasında Malın Muhafaza Kaydı ile Satıldığını İleri Sürmesi )
Y19.HDE. 2002/2283MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA ARAÇ SATIŞI ( Alıcı Sıfatıyla Sicilde Kayıtlı Görünen Kişinin Aracın İşleteni Olması-Davalının İşleten Sıfatını Taşımaması )
Y11.HDE. 1979/286MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA ARAÇ SATIŞI ( Satıcının Yaptığı Sigorta Sözleşmesinin Geçerliliği )
Y15.HDE. 1985/899MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN ARACI HAK SAHİBİNİN HACZETTİRMESİ MÜLKİYETİ MUHAFAZADAN FERAGAT ( Aracı Haczettirmek )
Y11.HDE. 1979/1757MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN ARACIN KAZADA ZİYAA UĞRAMASI ( Taksitleri Kısmen Ödeyen Alıcının Sigorta Tazminatından Yararlanması )
Y19.HDE. 2000/9397MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN ARAÇ ( Aracın İcra Yoluyla Satılması Durumunda Satan Kişinin Öncelik Hakkının Olduğunun Kabulü )
Y13.HDE. 1974/4794MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALIN HACZİ ( Mülkiyeti Muhafazadan Feragat )
Y19.HDE. 1993/9134MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALIN HACZİ ( Satıcı Tarafından )
Y21.HDE. 2004/2980MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ ( İstihkak Davası - Borçlu Temerrüde Düşmemişse Alacaklının Geri Kalan Borcu Bir Defada Ödeyerek Satış Konusu Eşya Üzerindeki Kaydı Ortadan Kaldırabileceği )
Y13.HDE. 1974/840MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ ( İstihkak İddiası )
Y12.HDE. 1976/7434MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ ( Öncelik hakkı )
Y11.HDE. 2005/13495MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATIŞ ( Satış Bedelinin Ödenememesi Nedeniyle Satışın İptali - Geminin Sicile Kayıtlı Olup Olmadığının Araştırılacağı/Kayıtlı Değilse Menkul Hükümlerine Tabi Olmakla Birlikte Teferruat ve Hasar Konusunda TTK'nın Uygulanabileceği )
Y15.HDE. 1994/5628MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN SATIŞ ( Noterce Mahsus Sicile Kaydedilip Kaydedilmediğinin Araştırılması )
Y13.HDE. 1986/491MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN SATIŞIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN ŞARTLAR MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİYLE YAPILAN SATIŞIN ŞEKİL NOKSANI NEDENİYLE ADİ TAŞINIR SATIŞI KABUL EDİLMESİ
Y13.HDE. 1976/2474MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ŞATIŞTA HACİZ YAPABİLME ŞARTLARI
Y21.HDE. 2004/2980MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİK KOŞULU ( Noter Tarafından Özel Siciline Kaydedilmesi )
Y15.HDE. 1987/4285MÜLKİYETİ MUHAFAZA KOŞULUYLA SATIŞ ( Satıcının İstihkak Davası Açabilmesi )
Y13.HDE. 1995/8654MÜLKİYETİ MUHAFAZA MUKAVELESİ ( Taksitle Satımda Fesih Hakkından Söz Edilmese Bile Bu Hakkın Zımnen Saklı Tutulduğunun Kabulü )
Y13.HDE. 1986/491MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİ ( Notere Tasdik Ettirilmeyen
YİBGKE. 1943/36MÜLKİYETİ MUHAFAZA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ( Noter Tasdiki - Siciline Kaydolunmak )
Y13.HDE. 1974/4794MÜLKİYETİ MUHAFAZADAN FERAGAT ( Malın Satıcı Tarafından Haczedilmesi )
Y15.HDE. 1990/1951MÜLKİYETİ MUHAFAZALI SATIŞ ( Menkullerde Özel Sicile Kayıt Şartı )
Y12.HDE. 1970/8768MÜLKİYETİ MUHAFAZALI SATIŞ ( Satıcının Satış Bedeli Üzerinde Diğer Alacaklılara Karşı Rüçhan Hakkı )
Y12.HDE. 1970/8768MÜLKİYETİ MUHAFAZAYLA SATILAN MALIN BAŞKA ALACAKLILAR TARAFINDAN HACZİ
Y15.HDE. 1994/574MÜLKİYETİ MUHAFAZAYLA SATIŞ ( Satışın Mahsus Siciline Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2005/13460MÜLKİYETİ NAKİL BORCU ( İnançlı İşlemle Borçlunun Alacaklısına Malını Rehin Vermek Sadece Sınırlı Ayni Bir Hak Tanımak Yerine Malının Mülkiyetini Geçirerek Rehin Hakkından Daha Güçlü Bir Hak Tanıması )
Y15.HDE. 2004/5863MÜLKİYETİ NAKİL BORCU İÇEREN SÖZLEŞME ( Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Tapu Sicil Müdürlüğünde veya Noter'de Düzenleme Biçiminde Yapılması Zorunlu Olduğu )
YİBGKE. 1952/4MÜLKİYETİ NAKLE ESAS OLAN AKİT ( Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi )
YHGKE. 1990/1-200MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER
Y13.HDE. 1995/3568MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
Y18.HDE. 1997/5490MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Devremülk Hakkının Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )
Y13.HDE. 1995/2203MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Haricen Yapılan Satım Sözleşmesi )
YHGKE. 1997/2-7MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/koca arasında )
Y13.HDE. 1996/1944MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Kazandırıcı Muamelelerin Sıhhatinin Sebebe Ait Muamelelerin Sıhhatine Bağlı Olması )
Y13.HDE. 1996/2616MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Tapulu Taşınmaz Malın Mülkiyetini Geçirme Borcu İhtiva Eden Sözleşmenin Asıl Borç Resmi Biçimde Düzenlenmediği İçin Hukuken Geçersiz Olması )
Y14.HDE. 2000/4776MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Taşınmaz Kayıtlarının İncelenmesi )
YHGKE. 1983/14-613MÜLKİYETİ NAKLEDEN SÖZLEŞMELER ( Resmi Şekilde Yapılmadıkça Geçerli Olamaması )
Y14.HDE. 2001/854MÜLKİYETİ NAKLEDEN SÖZLEŞMELER ( Resmi Şekilde Yapılmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2014/532MÜLKİYETİ NAKLEDİCİ NİTELİKTE SÖZLEŞMELER ( Noterde Yapılmasının Zorunlu Olduğu Buna Aykırı Yapılan Sözleşmelerin Hukuken Geçersizliği - Ancak Geçersiz de Olsa Doğan Uyuşmazlıklarda 6098 s. TBK. Md. 146'da Öngörülen 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/Araç Satışı )
Y13.HDE. 2000/6597MÜLKİYETİ NAKLETME VAADİ ( Devre Tatil Sözleşmesinde İçerdiği - Resmi Biçimde Yapılması Gereği )
Y21.HDE. 2004/4198MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA KAYDI ( Yapılan Satış Sözleşmeleri Ancak Resmi Şekilde Yapılacak Sözleşmenin Devralan Alıcının Yerleşim Yeri Noterliğindeki Özel Sicile Kaydedilmesiyle Geçerli Olduğu - İstihkak Davası )
Y21.HDE. 2003/14MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA KAYDIYLA SATIŞ ( Resmi Şekilde Yapılacak Sözleme İle Noterliğin Özel Siciline Kaydedilmesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 2004/1284MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyetin Satıcı Üzerinde Kaldığı ve Alıcıya Geçmediği - Alıcı Ancak Satış Bedelinin Tamamını Ödedikten Sonra Malın Sahibi Olduğu )
YHGKE. 1998/14-159MÜLKİYETİ TALEP HAKKI ( Eser sözleşmesi )
Y13.HDE. 2010/2619MÜLKİYETİ TOKİ'DE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ SPOR KOMPLEKSİNİN KAMUYA AÇIK HALE GETİRİLDİĞİ ( Sadece Site Sakinlerne Özel ve Münhasır Kullanım Bulunmadığı - Proje Reklamları ve Tanıtımlarında Davacı Üzerinde Farklı Bir İntiba Uyandırıldığı )
Y14.HDE. 2005/11231MÜLKİYETİ VERİLEN TAŞINMAZ ( Boşanma Protokolü Uyarınca - İntifa Hakkının Kaldırılması İstemi/Davalının Maliki Olduğu Taşınmazların İntikali Yapılırken Sözleşmede ve Mahkeme Hükmünde Yer Verilmediği Halde Tamamının İntifa Hakkı Davalıya Verilmesinin İsabetsizliği )
Y14.HDE. 2006/1567MÜLKİYETİN AİDİYETİ ( Birleştirilen Davanın Davacıları Tarafından Dava Konusu Yapılan Bloktaki Bağımsız Bölümler İleriye Etkili Fesih Sonucu Davalı Yükleniciye Bırakılması Kararlaştırılan Blokta Bulunduğundan - Davacılar Adına Tescilinde Tasfiye Protokolüne Aykırılık Olmadığı )
Y5.HDE. 2014/26756MÜLKİYETİN AİDİYETİ ARAŞTIRILMASI ( Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil - Fen Raporunda Taşınmaza Komşu Parsel Malikleri Tarafından Bina Yapıldığı Belirtildiği/Mahkemece Bu Binaların Mülkiyetinin Davalıya Ait Olduğuna Dair Komşu Parsel Maliklerinin Beyanı veya Mülkiyetin Aidiyetinin Davalıya Ait Olduğuna Dair Gerekli Araştırma Yapılacağı )
Y1.HDE. 2002/11638MÜLKİYETİN AİDİYETİ TALEBİ ( Tarafların 3533 Sayılı Kanunun 1. Maddesinde Belirtilen Kuruluşlardan Olduğu Gözetilerek Tefrik Kararı Verilerek Eldeki Davanın Tescil İsteğine Hasredilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y8.HDE. 2014/16267MÜLKİYETİN AİDİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ (Kabulüne Karar Verilen Muhdesatların Kim Tarafından Meydana Getirildiğinin Tespiti İle Yetinilmesi Gerekirken Yasal Düzenlemelere Aykırı Biçimde Mülkiyetinin Aidiyetine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y1.HDE. 2005/463MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Belediye Encümen Kararı Ve Ankara Valiliği Yazıları Gereği Davalı Adına Tescil Edildiği Davacının Aynı Yolla Tesis Edeceği İdari Bir İşlemle Taşınmazın Mülkiyetinin Kendisine Dönmesini Sağlayabileceğinden Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2004/4113MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Davanın Mülkiyetin Aidiyetinin Tespitine İlişkin Olarak 3533 Sayılı Yasa Hükümleri Uyarınca Hakemde Görülmek Üzere Açılmış Bulunması )
Y1.HDE. 2004/2249MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Hazine ve Belediye Arasındaki Dava/Hakemde Görülmek Üzere Davanın Tefrik Edilmesi Bu Yönde Görevsizlik Kararı Verilmesi Eldeki Davanın Köy Tüzel Kişiliklerine Hasredilmesi Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
Y14.HDE. 2005/11831MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Tapu İptali ve Tescil/Ayn'a Yönelik - Davanın Hakemde Görülme Olanağının Olmadığı )
Y14.HDE. 2005/11451MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Üzerindeki Binanın Aidiyetinin Tapu Kaydının Beyanlar Hanesine Şerh Edilmesine Olanak Olmadığı - Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedeniyle Davacıların Hukuki Yararı Bulunduğundan Taşınmaz Üzerindeki Binanın Davacılara Ait Olduğunun Tespiti İle Yetinilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2002/4679MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ (Evlilik Birliği İçinde Edinilen Mallarla İlgili Olarak Mülkiyetin Tespiti İstemi)
Y7.HDE. 2003/3507MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davacı Kendisinin Olduğunu İddia Ettiği Taşınmaz ve Üzerindeki Muhdesat Hakkında Tapuda Şerh Bulunmadığından Davayı Açmada Hukuki Yararının Bulunması )
Y1.HDE. 2004/13656MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmaza Ait Tapu Kaydının İptal Olunmasına Rağmen İptal Olunan Tapu Malikinin İcra Takibi Sonucu İptal Olunan Tapu Payını Alacağına Mahsuben Alması Nedeniyle )
Y1.HDE. 2013/9806MÜLKİYETİN AİDİYETİNİN TESPİTİNE DAİR İLAM ( Zeminin Mülkiyetini Belirleyici Etkisi Olmadığı Gözetilerek Çekişmeye Konu Dükkanın Kapsadığı Arz Üzerinden Davacının Payı Oranında Ecrimisilin Tahsiline Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2005/267MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Davacının Annesi Yerine Ziraat Fakültesi Dekanlığına Verdiği "...Parseldeki Bulunan Hissemden Vazgeçip Hissemi Adı Geçen Fakülteye Bağışladım" Şeklindeki Adi Yazılı Belge - O Tarihte Annenin de Ölü Olduğu/Mülkiyeti Geçirmediği )
Y8.HDE. 2005/910MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Davanın Kayıt Maliki Aleyhine Açılması Gereği - Yargılamanın Yenilenmesi )
Y8.HDE. 2004/8657MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Hakkının Devrini Hedef Alan Sözleşmenin Var Olabilmesi İçin Kanunun Yetkili Kıldığı Tapu Sicil Memuru Önünde Böyle Bir Anlaşmada Taraf Olanların Rıza ve İradelerinin Birleşmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2006/297MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Eldeki Davada Sadece Mülkiyetin Aktarılması İstendiğinden Davacı Katkı Payından Alacağını Kanıtlaması Koşuluyla Açacağı Bağımsız Davada Talep Edebileceği )
Y8.HDE. 2005/677MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedenine Dayalı Tapu İptali Tescil - Davanın Kayıt Maliki Kayıt Maliki Ölü İse Usulen Belirlenecek Mirasçılarına Yöneltilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2003/4128MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kayıt Maliklerine Kayıt Malikleri Ölü İse Mirascılarına Karşı Açılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/3720MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Keşifte Dinlenmelerinin Sağlanması Ondan Sonra Toplanacak Deliller Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8986MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali Ve Tescil Davası - Taşınmazın Tahsisli Ve Kadim Mer'a Kayıtları İle Kamulaştırma Paftası Kapsamında Kalıp Kalmadığının Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2004/8430MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali Ve Tescil Davası/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçmesine Göre Davanın Bu Nedenle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/3058MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacıların Murisin Eklemeli Zilyetliğine Dayanmaları Sebebiyle Miktar Fazlasının İfrazına Dair Hükümlerin Göz Önünde Bulundurulmamış Olmasının Yanlış Olduğu )
Y8.HDE. 2004/8603MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılması Yeterli Olup Ayrıca Orman Genel Müdürlüğüne Davanın Yöneltilmesinin Gerekmediği )
Y8.HDE. 2013/19729MÜLKİYETİN AKTARILMASI (Tapu İptali ve Tescil - Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereğince Hazinenin Her İki Taşınmazda Paylarının Bulunduğu/Yolsuz Tescilin Oluşmasından Sonra Dava Tarihine Kadar Hangi Şahıslara Tedavül Gördüğünün Tespiti Gerektiği)
Y8.HDE. 1990/2253MÜLKİYETİN AKTARILMASI DAVASI ( Ölen Kayıt Malikinin Mirasçıları Davaya Katılıp Taraf Durumunu Aldığından Kayıt Maliki Olmayan Hazinenin Davalı Olarak Gösterilmesine Gerek Olmaması )
Y8.HDE. 2010/6187MÜLKİYETİN AKTARILMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahallinde Keşif Yapılması ve Davacının Dayandığı Noter Senedi ve Ekli Zilyetlik Belgeleri Okunarak Sınırların Tespiti Nizalı Taşınmaz Bölümünün Hangi Parsel İçinde Kaldığının Net Bir Biçimde Saptanması Gerektiği )
Y8.HDE. 2004/4771MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN DAVA ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Talebi - Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Yeterli Olup Ayrıca Köyün Dava Edilmesine Gerek Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2005/4454MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ ( Kayıt Maliki Ölü ise Mirasçılarına Karşı Husumetin Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2001/9262MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bu Tür Uyuşmazlıklarda Davanın Kayıt Maliki Ölü İse Mirascılarına Yöneltilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1999/8–293MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Kayıt Maliki Ölü İse Mirasçılarına Yöneltilmesi Gerektiği - Tüm Paydaşlara Yöneltilmeden Uyuşmazlığın Sona Erdirilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/6698MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vakıf Şerhinin Araştırılması Vakıf Bir Taşınmaz İse Tasfiyeye Tabi Tutulup Tutulmadığı ve Halen Vakıf Taşınmazı Niteliğinde İse Böyle Bir Yerin Kazanılmayacağının Gözönünde Tutulması Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/302MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Gerekli Olan Giderleri Yatırmak Üzere Sonuçları da Hatırlatılarak Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - Gider Avansının Tutarı ve Gerekçesi Belirtilmeden İki Haftalık Kesin Süre Verilmesinin/Sonra da Süresinde Yatırılmadığı İçin Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4845MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Taşınmazın Bir Bütün Olarak Mer'a Sayılan Yerlerden Olduğu İleri Sürüldüğüne Göre Mera Niteliğinin Yöntemince Araştırılması Gereği )
Y8.HDE. 2016/13865MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Tanıklardan Dava Konusu Parsellerin Öncesinde Kime Ait Olduğu ve Kimden Kime Ne Şekilde Ne Zaman Kaldığı ve Kimin Zilyetlik ve Tasarrufunda Bulunduğu Hususlarının Sorulup Belirlenmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2004/8604MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Yeterli Olduğu )
Y8.HDE. 2005/238MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Davanın Kayıt Malikine Karşı Açılmasının Yeterli Olduğu Ayrıca Önceki Malik Veya Satıcılarına Davanın Yöneltilmesine Gerek Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2003/1813MÜLKİYETİN AKTARILMASINA İLŞKİN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tapusuz Taşınmazın Mülkiyeti Teslim İle Geçeceği )
Y8.HDE. 2010/6205MÜLKİYETİN AKTARILMASINA YÖNELİK TAPU İPTALİ İLE TESCİLİ DAVASI ( Gaiplik Kararının Kesinleştiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıllık Süre Dolmadığından Davacı Lehine Zilyetlikle Kazanma Koşullarının Gerçekleşmediği)
Y1.HDE. 2013/15049MÜLKİYETİN AKTARIMINA NEDEN OLUNMAMASI İLKESİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası )
Y17.HDE. 2011/2998MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( Davacı 3. Kişi Tarafından Haczedilen Aracın Hacizden Önceki Tarihte Usulüne Uygun Satın Alındığı İddiası/Haczin Kaldırılması Talebi - Davacının İyi Niyetle Araç Mülkiyetini Kazandığı/Trafik Siciline Tescilin Zorunlu Olmadığı )
Y1.HDE. 1987/886MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( Geçerli Bir Satış Sözleşmesi İle Sicilin Oluşması )
Y16.HDE. 2001/1198MÜLKİYETİN ALICIYA GEÇMESİ ( Menkul Mallarda Zilyetlik Devredilmedikçe Mülkiyetin Alıcıya Geçtiğinin Kabul Edilememesi )
Y1.HDE. 2005/8520MÜLKİYETİN AYNINA YÖNELİK UYUŞMAZLIKLAR ( Elatmanın Önlenmesi - 3533 Sayılı Yasa Kapsamından Çıkarıldığından Görevsizlik Kararı Verildiği/Hazinenin İdari Yargıdaki Davasının Kesinleşmesinin Beklenceği )
YHGKE. 2013/5-2229MÜLKİYETİN BEDELE ÇEVRİLMESİ ( Davacıların Dava Yoluyla Kamulaştırmasız El Koyma Hükümleri Doğrultusunda Mülkiyetin Bedele Çevrilmesini Başka Bir Deyişle İdareden Değer Karşılığının Verilmesini İsteyebileceği - Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
Y1.HDE. 2004/12351MÜLKİYETİN BEDELSİZ TESCİLİ DAVASI ( Tarafların 3533 Sayılı Yasaya Tabi Kuruluşlardan Olması - Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıklarda Taşınmazın Aynına Yönelik Çekişmelerin Hakemin Görev Alanına Girmediği - Asliye Hukuk Mahlemesinin Görevli Olduğu )
Y1.HDE. 2004/11462MÜLKİYETİN BELEDİYEYE GEÇMESİ ( 775 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinde Taşınmazın İçinde Bulunduğu Yerin Aynı Zamanda Belediye Olması Gerektiği )
Y5.HDE. 2007/14099MÜLKİYETİN ÇEKİŞMELİ OLMASI ( 2942 Sayılı Kanunun m. 38'deki Hak Düşürücü Sürenin Başlangıç Tarihi Mülkiyet Uyuşmazlığının Çözüldüğü Tarihten İtibaren Başlatılması Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/16322MÜLKİYETİN DAVACIYA AİT OLDUĞUNA DAİR MAHKEME KARARI ( Olmadığından Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Talep Edildiği Davanın Davacının Aktif Husumet Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Reddedileceği )
Y4.HDE. 1973/2094MÜLKİYETİN DAYANAĞI İLAMIN GEÇERSİZ OLMASI ( İşgal Tazminatı Talebinin Reddi )
Y16.HDE. 2005/4714MÜLKİYETİN DEDESİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEN DAVACININ KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Mahkemece Veraset İlamı Düzenlenmesi ve Taşınmazın Davacının Dedesine Ait Olduğuna İlişkin İlamın Getirtilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2008/6187MÜLKİYETİN DEĞİŞMESİ ( İfraz ve Tevhid - Mülkiyeti Değiştiren İdari İşlem Sayılmadığı/Mahkemenin Bir Önceki Kadastral Çaplara Dönülmesi Kararı Vereceği )
Y11.HDE. 2001/8817MÜLKİYETİN DEĞİŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI ( Araç Üzerindeki Mülkiyetin Değiştirilmesinin İlgili Kurum ve Noter Satış Mukavelesi Şeklinde Düzenlenmesi Zorunluluğu )
Y13.HDE. 2005/11963MÜLKİYETİN DEVREDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Yargılamaya Gelmeyen Davalılar Sözleşmedeki İmza İçin İsticvap Edilmeli İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/971MÜLKİYETİN DEVREDİLMEMESİ ( Finansal Kirala Sözleşmesi ile Kiralanın Mülkiyetinin Devredilemeyeceği - Mülkiyetin Kiralayan Borçlu Şirkette Bulunduğundan Hacizlerden Ari Olarak Tapu Kayıt ve Tescil Kararı Verilmemesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2008/10469MÜLKİYETİN DEVREDİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi İstemi - Bir Yapıyı Başkasının Arazisine Taşıran Kişinin Uygun Bir Bedel Karşılığında Bu Yer Hakkında İrtifak Kurulması veya Mülkiyetinin Kendisine Devredilmesini İsteyebilmesinin En Önemli Koşulu İyi Niyetli Olması Olduğu )
Y13.HDE. 2003/4522MÜLKİYETİN DEVREDİLMESİ ( Salt Faturanın Mülkiyetin Davacıya Ait Olduğunun Delili Olmayacağı )
Y19.HDE. 2012/5279MÜLKİYETİN DEVRİ ( Finansal Kiralama Sözleşmesi - Sözleşmede Aksi Öngörülmemişse Kiralayan Malın Mülkiyetini Bir 3. Kişiye Devredemeyeceği/Sözleşmede Bu Yetkinin Tanınması Halinde Devir Ancak Başka Bir Kiralayana Yapılabileceği )
Y11.HDE. 1997/8625MÜLKİYETİN DEVRİ ( Menkul Satımının Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmaması ve Mülkiyetin Zilyetliğin Devri ile Alıcıya Geçmesi )
Y14.HDE. 2006/1792MÜLKİYETİN DEVRİ BORCU ( Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcunu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Bulunan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Davanın Kabul Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/15417MÜLKİYETİN DEVRİ BORCU DOĞURAN SÖZLEŞME ( Tapu İptali ve Tescil - Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Olan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davasının Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2000/18-1125MÜLKİYETİN DEVRİ DAVASI ( Aynı İlam Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
Y13.HDE. 2002/13603MÜLKİYETİN DEVRİ İLE DAVA TARİHİ ( Beş Yıllık Sürenin Bu Tarihler Arasında Dolması Halinde Binanın Ayıplı Olmasından Mütevellit Satıcının Sorumluluğuna Gidilememesi )
Y13.HDE. 2000/2387MÜLKİYETİN DEVRİ KONUSUNDA GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Harici Satış Sözleşmesi )
Y11.HDE. 1998/8999MÜLKİYETİN DEVRİ VE TESCİLİ ( Finansal Kira Sözleşmesine Dayalı )
Y2.HDE. 1997/7595MÜLKİYETİN DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Muvazaa ve Tehditle Yapılması )
Y8.HDE. 1996/7602MÜLKİYETİN DİKEY KAPSAMI
YHGKE. 2011/8-765MÜLKİYETİN EL BİRLİĞİ HALİNDE VEYA PAYLI MÜLKİYET OLMASI ( Miras Payına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Elbirliği Halinde Mülkiyete Mi Paylı Mülkiyet Mi Olduğunun Tespit Edileceği/Keşif Yapılacağı )
Y14.HDE. 2006/12595MÜLKİYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( Taşınmaz Mal Kaydı Üzerine Konulan Haciz Şerhi Konulduğundan Bu Hak Kişisel Hak Sahibince İleride Mülkiyetin El Değiştirilmesi Halinde de İleri Sürülebileceği - Haciz Şerhinin Kaldırılması Talebi )
Y4.HDE. 1975/4215MÜLKİYETİN ESKİ PAYDAŞA GEÇMESİ ANI ( Şufa )
YHGKE. 2001/13-400MÜLKİYETİN GAYRI AYNİ HAKLAR ( Vakıf Evlatlarının İntifa Haklarının Birebir Bu Kapsamda Olmaması )
Y4.HDE. 1974/11038MÜLKİYETİN GEÇİŞİ
Y4.HDE. 1988/7047MÜLKİYETİN GEÇİŞİ
Y17.HDE. 2010/2000MÜLKİYETİN GEÇİŞİ ( İstihkak Davasının Konusu Aracın Hacizden Önce Noterde Yapılan Sözleşme İle Satın Alındığı - Mülkiyetin Üçüncü Kişiye Geçmiş Sayılacağı )
Y4.HDE. 2010/6471MÜLKİYETİN GEÇİŞİNE NEDEN OLABİLECEK TESPİT DAVASI ( Tapu Kaydında Yer Alan Kişi İle Miras Bırakanların Aynı Kişi Olduğuna İlişkin - Taşınmazın Öncesini Bilebilecek Yaşlı ve Tarafsız Yerel Bilirkişilerin Belirlenip Keşif Yapılacağı )
Y1.HDE. 2001/4861MÜLKİYETİN GEÇME ANI ( Cebri İhalede Taşınmazın Mülkiyetinin İhalenin Tamamlandığı An Alıcıya Geçmesi )
Y15.HDE. 1993/5503MÜLKİYETİN GEÇME ANI ( Müzayede ile Menkul İhalesi )
Y3.HDE. 2005/8054MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Ecrimisilin Taşınmazın Mülkiyetinin Tesbitine Dair İlamın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Başlaması Gerektiği - Zira Mülkiyet Bu Tarihte Davacılara Geçeceği )
Y4.HDE. 2003/4891MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Gerçekte Malik Olmayan Kişinin Sahte Kimlik Kullanmak Suretiyle Yapmış Olduğu Satış İşleminin Geçersiz Olması Sebebiyle Mülkiyetin Geçmemesi )
Y8.HDE. 2005/5401MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Bağışlandığı Kanıtlanmış Bulunduğuna Göre Davanın Reddi Gereği )
Y5.HDE. 2003/14091MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Tescil Kararı veya Taşınmazın Tapuda Ferağının Verilmesi İle Olabileceği Gibi Kamulaştırma İşleminin İdari Yönden Kesinleşmesi İle de Olacağı )
YHGKE. 1996/18-443MÜLKİYETİN GEÇMESİ ( Usulüne Uygun Bir Tebligat Yapılıp Kamulaştırmanın İptali ile İlgili İdari Dava Açılmadıkça Otuz Gün Geçmekle Kamulaştırma İdari Yönden Kesinleşmekte ve Mülkiyet İdareye Geçmekte )
YHGKE. 1992/5-162MÜLKİYETİN GEÇTİĞİ TARÎH ( Faiz )
Y20.HDE. 2014/7510MÜLKİYETİN HAZİNEYE GEÇMESİ ( Uzman Orman Bilirkişi Kurulu Tarafından Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasına Dayalı Yapılan Uygulama ve Araştırmada Taşınmazın 2/B Uygulamasıyla Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu - 2/B Uygulaması Kesinleşmesi İle Mülkiyet Hazineye Geçtiği/Orman Yönetimi Davası Reddedileceği - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
YHGKE. 2003/1-775MÜLKİYETİN HİSSE DEVRİYLE GEÇMESİ ( Konut Yapı Kooperatifindeki Hisseye Karşılık Gelen Dairenin Devrinden Sonra Devreden Eski Malikin Borcundan Dolayı Taşınmaza Haciz Konması - Mülkiyetin Hisse Devriyle Geçmesi ve Yolsuz Tescile Dayalı Haciz İşleminin Terkini Gereği )
YHGKE. 2000/1-819MÜLKİYETİN HÜKMEN DEVREDİLMESİ DAVASI ( Vakıflar Genel Müdürlüğünce Açılan Bu Davaların Adli Yargı Yerinde Görülmesi )
Y14.HDE. 2010/14952MÜLKİYETİN İADESİ ( Taşınmazlar ve Araçlar Baba Tarafından Verilen Paralarla Satın Alınmış Olunsalar Bile Bu Durum Davacıya Mülkiyetin İadesini Talep Yetkisi Değil Açılacak Bir Davada Kanıtlanabilirse Alacağın Tahsilini Talep Yetkisi Vereceği )
YHGKE. 2007/14-248MÜLKİYETİN İADESİ İSTEMİ ( Dağıtış Kararının Valilik Onay Tarihi Olan Tarih İtibariyle İki Yıllık Süre İçerisinde Açılmış Olup Davanın Süresinde Olduğu )
Y14.HDE. 2006/287MÜLKİYETİN İADESİ İSTEMİ ( Taşınmazların Dava Tarihindeki Değeri Saptanmamış Davacının Bildirdiği Değerle Bağlı Kalındığı - Keşfen Dava Konusu Taşınmazların Değeri Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 1993/8691MÜLKİYETİN İDAREYE FERAĞ EDİLMESİ ( Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı )
Y18.HDE. 2005/7484MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Bundan Sonra Kamulaştırma ve Bedele İlişkin Dava Açılamayacağı )
YHGKE. 1995/18-992MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza İdare Tarafından Daha Önce El Atılmış ise Mülkiyetin Bu Elatma Nedeniyle İdareye Geçmemesi )
Y1.HDE. 2005/7265MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Elatmanın Önlenmesi/Hükmün Kesinleştiği Tarihte Çekişmeli Taşınmaz Mülkiyetinin Davacı İdareye Geçtiği - Davacının Bu Tarih İtibariyle Ecrimisile Hak Kazanacağı )
Y5.HDE. 1989/17421MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ ( Kamulaştırma İşleminin İdari Yargı Yönünden Kesinleşmesi ile Olması )
YHGKE. 1996/18-235MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇTİĞİ TARİH ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında Faizin Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Başlaması )
Y3.HDE. 2004/9294MÜLKİYETİN İDAREYE İNTİKALİ ( Kamulaştırmada Tapuda Gerçekleştirilen Devir İşlemiyle Geçeceğinden Devrin Yapıldığı Tarihe Kadar Olan Sürenin Ecrimisiline Hükmedilmesi Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )
Y5.HDE. 2011/6911MÜLKİYETİN İDAREYE TESCİLLE GEÇECEĞİ ( Kamulaştırılan Ağaçların Değerinden Enkaz Bedelinin İndirilmeyeceği - Enkaz Bedeli İndirilmek Suretiyle Eksik Bedele Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
YHGKE. 1978/526MÜLKİYETİN İDARİ KARARLA DEVRİ ( Hukuksal Durumun Medeni Hukuk Alanına Giren Yeni Bir Nitelik Kazanması )
Y5.HDE. 2015/17239MÜLKİYETİN İHTİLAFLI OLDUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİ ( Murisini Öldürme Suçundan Davalı O.Y.'nin Yargılamasının Devam Ettiği - Mirasçılık Belgesi/Kesin Hüküm )
Y12.HDE. 2007/6322MÜLKİYETİN İHTİLAFLI OLMAMASI ( Takip Konusu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Takibin İptaline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 1994/8240MÜLKİYETİN İKTİSABI ( İhale )
Y14.HDE. 1986/8832MÜLKİYETİN İKTİSABI ( İki ayrı Kişi Adına Tescil İlâmı )
Y1.HDE. 1993/8462MÜLKİYETİN İKTİSABI ( Kamulaştırma )
Y2.HDE. 2003/4275MÜLKİYETİN İNTİKAL İMKANSIZLIĞI ( Tasarruf İrsen İntikal Etmekle Birlikte İntikal Eden Mülkiyet Değil Tasarruf Etme Hakkı Olduğundan Verasetin Buna Göre Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2008/11416MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( İcra Dairesinde Gerçekleştirilen Cebri İhale Sonucunda Mülkiyet İhale Anında Alıcıya İntikal Edeceği - Tapu Kaydına Bakarak Eski Malikten Mülkü Satın Alanın Mülkiyeti Kazandığının Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2000/6-981MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( İhtiyari ihale)
Y6.HDE. 2005/6113MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Mahkeme Hükmü Kesinleşmekle Mülkiyet İntikal Edeceğinden Davacının Bu Tarihten İtibaren Taşınmazın Maliki Olduğunun Kabulü Gerektiği - Temerrüt Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi )
Y6.HDE. 2001/5044MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Mahkeme İlamıyla-Davacının Şuf'a Davası Açmasında Menfaatinin Kalmaması )
Y7.HDE. 2008/6125MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Muhdesatların Üzerinde Bulunduğu Arzdan Ayrı Bir Mülkiyetinden Söz Edilemeyeceği - Arzın Kayden Devri İle Üzerinde Bulunan Muhdesatların da Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği )
Y12.HDE. 2003/16574MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Verilmiş Olsa da Mülkiyetin İntikalini Sağlamaması )
Y12.HDE. 2007/7494MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesi Tapu Kütüğüne Şerh Edilmiş Olsa Dahi Bu Kişi Adına Tescil İşlemi Gerçekleşmedikçe İntikalini Sağlamadığı )
YHGKE. 2001/6-278MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Taşınmazın Açık Artırmayla Satılması - Mülkiyetin Tapuya Tescille Geçebileceği/Artırma Memurunun Satıma Dayanak Olan Satım Tutanağını Tapu Sicil Müdürlüğüne Göndermesi Üzerine Tapuya Tescilin Yapılacağı )
Y21.HDE. 2007/22912MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Trafikte Kayıtlı Araçların Satış Sözleşmesinin Yapılmasıyla Mülkiyetinin Alıcıya İntikal Edeceği - Satışın Sicile İşlenmemiş Olması Mülkiyetin İntikalini Etkilemediği/Zira Sicil Tescili İdari Bir İşlem Olduğu )
YHGKE. 2007/13-914MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Yapılan Geçerli Satış Sözleşmesiyle Araç Satışının Gerçekleştiği - Bu Aşamada Aracın Trafik Tescili İşleminin Yaptırılmamasından Dolayı Araç Satıcısının Mülkiyetin Davalıya Geçtiğinin Tespitini İstemekte Hukuki Yararının Bulunduğu )
YHGKE. 1994/2-47MÜLKİYETİN İPTALİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
YHGKE. 2007/7-748MÜLKİYETİN İSPATI ( Mesaha Tashihi Kararının Somut Uyuşmazlık Yönünden Kesin Hüküm Olmasa Dahi Taraflar Arasındaki Mülkiyet Durumunu Saptayan Kuvvetli Bir Delil Niteliğinde Olduğu - Tapu İptali ve Terkin )
Y17.HDE. 2010/10255MÜLKİYETİN İSPATI ( Müstahsil Makbuzlarının Herzaman Düzenlenecek Belgeler Olması Nedeniyle Mülkiyetin İspatı Bakımından Kesin ve Güçlü Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği - Üçüncü Kişinin İstihkak Davası )
Y8.HDE. 2010/3216MÜLKİYETİN İYİNİYETLE KAZANILMASI (Tapu Siciline Güvenerek Ayni Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Kazanımının Korunacağı/İtiraz Niteliğinde Olan Karinenin Hakim Tarafından Doğrudan Gözönünde Tutulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil)
YCGKE. 2007/8-206MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Düğünde Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Açmak - Yalnızca Kanunda Belirtilen Hallerde Suça Konu Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilebileceği/Kuru Sıkı Tabancanın Geçirilemeyeceği )
Y8.CDE. 2009/11718MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Havaya Ateş Açmak/Silahın Kuru Sıkı Olarak Nitelendirilmesi Halinde Eylemin 6136 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Kabahatler Kanunu Kapsamında Gürültüye Sebep Olma Olarak Nitelendirileceği/Mülkiyetin de Kamuya Geçirilemeyeceği )
YCGKE. 2007/8-126MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Açmak - Yalnızca Kanunda Belirtilen Hallerde Geçirilebileceği )
Y7.CDE. 2004/20156MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek Şeklinde Gerçekleşen Eylemi - Dava Konusu Eşyaların Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/23631MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ( Sanığın Eski ve Kullanılmış Makineleri Yeni ve Kullanılmamış Olarak Beyan Edip İthal Etmek Şeklinde Gerçekleşen Eylemi - Dava Konusu Eşyaların Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2015/1178MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI ( Görevli Mahkeme - Sulh Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan İtirazın Esastan Reddine İlişkin Asliye Ceza Mahkemesi Kararında İsabetsizlik Bulunmadığı/Dosyanın İdari Yargı Merciine Gönderilmesine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olmayacağı )
YCGKE. 2007/8-155MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etmek/Kabahatler Kanunu'da Yer Alan Gürültü Kapsamında Olduğu - Mülkiyetin Geçirilmesi Ancak Kanunda Yazılı Hallerde Mümkün Olacağından Kararın Hukuka Aykırı Oalcağı )
Y7.CDE. 2007/17606MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Sanığın Eylemi Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Kaçakçılık Kanununun 3/11.Md.sinde Yazılı Kabahat Eylemine Uygun Olması Nedeniyle )
Y8.CDE. 2007/1959MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Kuru Sıkı Tabancanın İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y1.HDE. 1976/3379MÜLKİYETİN KAPSAMI
Y8.HDE. 2014/14407MÜLKİYETİN KAPSAMI ( Kullanılmasında Yarar Olduğu Ölçüde Üstündeki Hava Altındaki Arz Katmalarını Kapsadığı Yasal Sınırlamalar Saklı Kalmak Üzere Kalıcı Yapılar Bitiler ve Kaynakların da Mülkiyetin Kapsamına Girdiği - Muhdesatın Şahsi Bir Hak Olduğu Sahibine Arazinin Mülkiyetinden Ayrı Bağımsız Bir Mülkiyet veya Sınırlı Bir Ayni Hak Bahşetmediği )
Y14.HDE. 2003/4942MÜLKİYETİN KAPSAMI ( Yasal Sınırlamalar Saklı Kalmak Üzere Yapıları Bitkileri ve Kaynakları da Kapsaması )
Y16.HDE. 2012/5088MÜLKİYETİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Mahkemece Yeterli Araştırma Yapılmaksızın Davacıların Dayandığı Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmazın Kapsadığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
YHGKE. 1987/15-192MÜLKİYETİN KARİNE OLARAK BORÇLUYA AİT OLDUĞUNUN KABUL EDİLDİĞİ HALLER ( Karinenin Aksini İspat Yükünün İstihkak İddiasında Bulunana Ait Olması )
Y4.HDE. 1967/7404MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Emin Sıfatıyla Zilyet Olmayandan Taşınır Mal Almak )
Y8.HDE. 2005/4441MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Gereken 20 Yıllık Zilyetlik Süresine Ulaşılmadığı - Davanın Reddine Karar Verilmesinde Usul ve Kanuna Aykırılık Görülmediği )
Y15.HDE. 2003/3489MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Mahkeme Kararı ile Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılmış Bulunması )
Y1.HDE. 2004/4911MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Mahkeme Kararının Kesinleşmesi ile Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılacağı Hususunun Medeni Kanunda Belirtilmiş Bulunması )
Y8.HDE. 2003/4662MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Mülkiyet TMK.nun 713/1'de Öngörülen Koşulların Gerçekleştiği Anda Kazanılmış Olacağı - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
Y1.HDE. 2004/2107MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı Sürelerinin Somut Olay Bakımından Uygulanma Olanağının Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/2168MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Bedel Ödemek Suretiyle Belediyeden Mülkiyetini İktisap Ettiği/Bu Tarihten Geriye Dönerek Üzerinde Yapılan Bina Zeminini Başka Nedenle Edinmiş Olduğu İddiasıyla Hak Arayamayacağı )
Y20.HDE. 2011/6897MÜLKİYETİN KAZANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İcra Yoluyla Satışın Kesinleşme Tarihinde Mülkiyetin Kazanıldığı/İcra Yoluyla Satışın Kesinleşmesi Nedeniyle Tapuda Malik Olarak Görünen Kişi Aleyhine Açılan Davanın Husumetten Reddedilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/3744MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Elatmanın Önlenmesi-Davacı Paydaşların Taşınmazın Mülkiyetinin Korunmasına İlişkin Eldeki Davada Diğer Paydaşları Temsile Yetkili Bulunması )
Y1.HDE. 2003/6498MÜLKİYETİN KORUNMASI ( Paydaşların Her Birinin Mülkiyetin Korunmasına Dair Diğer Paydaşları Temsile Yetkili Olması )
Y1.HDE. 2005/7073MÜLKİYETİN MAHLULEN VAKFINA RÜCU EDECEĞİ ( Mülkiyeti Mutasarrıflarına Geçmiş Olan Gayrimenkullerde Maliklerin Hazineden Başka Varis Bırakmadan Ölümleri Halinde )
Y2.HDE. 2006/9932MÜLKİYETİN MAHLULEN VAKFINA RÜCU ETMESİ ( Son Mirasçı Sıfatıyla Hazineye İntikal Eden Taşınmazın İntikalinin Tapuya İşlenmemesi - Mülkiyetin Mahlulen Vakfına Rücu Edeceği )
Y1.HDE. 2007/5566MÜLKİYETİN NAKLİ ( 775 Sayılı Yasa Uyarınca Belediye Adına Tespit - Yasal Düzenlemelerin Konusunu Teşkil Eden Hak Bakımından Mülkiyeti Kendiliğinden Nakleden Hükümler Olmadığından İdarelere Tescil İsteme Hakkı Verdiği )
Y1.HDE. 2016/478MÜLKİYETİN NAKLİ ( Alacağın Temlikinin Devri Mümkün Olan Hak Bir Alacağa İlişkin Olabileceği - Taşınmazların Mülkiyetinin Devrini Öngörecek Nitelikte Yapılan Temliknamenin Yasal Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2003/4325MÜLKİYETİN NAKLİ ( Dava Konusu Olayda Mülkiyetin Nakline İlişkin İşlemin Tasarruf Aşamasında Kaldığı ve İntikali Sağlayan Tescilin Yapılmadığının Tespit Edilmesi )
Y1.HDE. 2006/11020MÜLKİYETİN NAKLİ ( Elbirliği Mülkiyetinde İştirakçilerden Birinin Kendi Adına Açtığı Mülkiyetin Nakli İstekli Dava Dinlenemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/4816MÜLKİYETİN NAKLİ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Mülkiyetin Nakli Dava Açılma Tarihi İtibariyle Talep Edildiğinden Dava Konusu Taşınmaz Malların Dava Tarihindeki Değerleri Keşfen Araştırılarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/9952MÜLKİYETİN NAKLİ ( Hazineye Ait Taşınmazların Bulundukları Belediyeler Adına )
Y1.HDE. 2014/183MÜLKİYETİN NAKLİ ( İhtarla Talep Edildiği ve Çekişmeli Taşınmazdaki Bağımsız Bölümlerin Davalılar Adına Tescil Edildiği - İhtarın Tebliğ Tarihi İtibariyle Taşınmazın Tasarruf Yetkisinin Satım Vaadi Alacaklısına Geçtiği/Dairenin Davacıya Teslim Edildiği Tarih de Saptanarak Ecrimisil Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2011/8203MÜLKİYETİN NAKLİ ( İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı/Tapu İptal ve Tescil - Taşınmaz Davalı "İnanılan" Taraf Üzerinde Kaldığı Sürece Borcun Varsa Sair Koşullar Bunlarla Birlikte Ödenmesi Halinde Taşınmazın Mülkiyetinin Nakledilmesi Olanaklı Hale Geleceği)
Y14.HDE. 2009/8144MÜLKİYETİN NAKLİ ( İnançlı Temlikte Taşınmaz Mülkiyetini Devralan Yeni Malik Belli Koşulların Gerçekleşmesi Halinde Taşınmaz Mülkiyetini Tekrar İade Borcu Altına Gireceği - Burada Her İki Tarafın Amacı da Mülkiyeti Nakletmek Olduğundan Mülkiyetin Alıcıya Geçirilmesinin Muteber Olduğu )
Y7.HDE. 2005/3916MÜLKİYETİN NAKLİ ( Kural Olarak Satışa Değer Verilebilmesi İçin Mülkiyetin Naklini Gerektiren Tasarrufi Nitelikteki Bu İşlemin Tüm Mirasçılarının Tümünün Muvafakatları İle Yapılması Zorunlu Olduğu )
Y14.HDE. 2003/3408MÜLKİYETİN NAKLİ ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi/Bakım Borçlusunun Tek Taraflı Başvurusunun Tapuda İntikal İçin Yeterli Olmadığı - Tescil Davasının Dayanağını ve Delilini Oluşturduğu )
Y1.HDE. 1973/11654MÜLKİYETİN NAKLİ ( Özel Ortaklıkta Alıcı Ortaklarla İşlemleri Yürüten Kişi Arasındaki İlişki )
Y8.HDE. 1992/7297MÜLKİYETİN NAKLİ ( Resmi Şekilde Yapılmayanlar Mutlak Butlanla Batıl Olması )
YCGKE. 2016/13-546MÜLKİYETİN NAKLİ ( Sanık ve Kardeşinin Müştereken Malik Oldukları Motosikletin Katılana Satışına Dair İşlemin Yasada Öngörülen Şekil Şartlarına Uygun Yapılmadığı - Bu Durumda Taraflar Arasında Haricen Yapılan Araç Satış Sözleşmesi Geçersiz Olduğundan Mülkiyetin Nakli Sonucunu Doğurmadığı/Hırsızlık )
Y14.HDE. 2007/16299MÜLKİYETİN NAKLİ ( Tapuda Baba Adının Düzeltilmesi Talebi - Kamu Yararı Bulunduğundan Mülkiyet Nakline Meydan Vermemek İçin Yöntemince Araştırma Yapılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2005/6404MÜLKİYETİN NAKLİ ( Taşınır Mal Niteliğinde Bulunan Tapusuz Taşınmazı Davacı Kardeşine Sattığı Belirlendiğine Nedeniyle Bu Tür Bir Satışa Yönelik Olan Mülkiyetin Nakli Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Müdahalenin Önlenmesi )
Y14.HDE. 2002/3324MÜLKİYETİN NAKLİ BORCU ( Alacağın Temini Amacıyla Düzenlenen Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi )
Y14.HDE. 1985/653MÜLKİYETİN NAKLİ İÇİN RE'SEN DÜZENLENMİŞ SÖZLEŞME ARANMAYAN
Y14.HDE. 2006/3211MÜLKİYETİN NAKLİ SONUCUNU DOĞURACAK SÖZLEŞMELER ( Resmi Şekilde Yapılmış Olmadıkça Geçerli Olmadığından Bu Belgelere Dayanılarak Açılan Tescil İsteğinin de Kabul Edilemeyeceği )
YİBGKE. 1970/1MÜLKİYETİN NAKLİ TALEBİYLE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ALACAKLISINCA AÇILAN DAVA ( Görevli Mahkeme )
Y8.HDE. 2004/4717MÜLKİYETİN NAKLİNE İLİŞKİN TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Yapılacak Keşifte Yerel Bilirkişi Ve Tanıkların Keşifte Dinlenmesinin Sağlanması Ve Tutanağın Edinme Sebebi Hatırlatılarak Olayın Çözümlenmesi Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
Y16.HDE. 2016/17822MÜLKİYETİN NAKLİNE SEBEBİYET VERİLMESİ ( Orman Tahdit Sınırının Dışında Kalan 49 Parsel Sayılı Taşınmaza 50 Sayısı Yazılarak Orman Yapılıp Orman Tahdit Sınırı İçinde Kalan Orman Vasfındaki Taşınmaza ise 49 Sayısı Yazılarak Tarla Yapıldığı - Hükmen Oluşan Pafta Mahallinde Zemine Uygulanarak Parsel Numaralarının Önceki Mahkeme Kararına Uygun Olarak Belirlenerek Uygulama Kadastrosu Sırasında Hükmen Oluşan İfraz Krokisine Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi ve Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2015/21732MÜLKİYETİN NAKLİNİ GEREKTİREN DAVALARDA HUSUMET ( Mülkiyetin Naklini Gerektiren Davalarda Husumetin Kayıt Malikine Yöneltileceği - Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 1996/ 15-719MÜLKİYETİN NAKLİNİ İÇEREN SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL
Y13.HDE. 2003/132MÜLKİYETİN NİTELİĞİ ( Mülkiyetin Devrinin Bütün Olarak Gerçekleşmesi )
Y8.HDE. 2012/181MÜLKİYETİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ( Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Biri Bakımından Dahi Kazanma Süresi ve Koşullarının Gerçekleşmemesi Yani Sağ Olması Halinde Payın Tamamının Kazanılma İmkanının Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2001/1477MÜLKİYETİN ÖZÜNÜ ETKİLEYEN KİRA SÖZLEŞMESİ ( 99 Yıllık Kira Sözleşmesi - Tüm Paydaşların İştiraki Olmaksızın Yapılan Böyle Bir Sözleşme İle Davalı Şirkete Kiracılık Sıfatının Tanımayacağı )
Y5.HDE. 1988/22228MÜLKİYETİN SAPTANMASI ( Kamulaştırılan Tapusuz Taşınmaz Üzerinde Zilyedlik İddiası )
Y1.HDE. 1999/7702MÜLKİYETİN SINIRLARI ( Maden Arama Sırasında Mülkiyet Hakkına Haksız Müdahale Edilemeyeceği )
YHGKE. 1998/1-563MÜLKİYETİN TANIMI
Y14.HDE. 2014/3096MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ GEREĞİ ( Vakıf Şerhinin İptali İstemi - Davacı Hazinenin Kayıt Maliki Sıfatı İle ve Mülkiyet Hakkına Dayanarak Tapu Kaydının Beyanlar Hanesindeki Vakıf Şerhinin Kaldırılması İstemi Tasarruf İşlemi Niteliğinde Olduğundan Bu Hakkını Kullanabilmesi İçin Mülkiyetin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmiş Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2011/9224MÜLKİYETİN TAŞKIN KULLANILMASI ( Ağaç ve Dalların Komşu Parsellere Zarar Verenlerin Kesilmesi Talep Edildiğinden Taleple Bağlı Kalınması Gerektiği/Sadece Güneş Işığından Yararlanmayı Engelleyenlerin Kesilmesine Karar Verilmekle Yetinilerek Hüküm Kurulması Gerektiği - Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranışın Giderilmesi İstemi )
YHGKE. 2002/8-20MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Davalının Parmak İzinin Kendisine Ait Olduğunu Kabul Ettiği Hallerde Belgenin Geçerli Olması )
Y13.HDE. 2002/482MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Kadastro Tespit Tutanaklarında Belirtilen Haklara Tutanakların Kesinleşme Tarihinden İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Dava Açılamaması )
Y7.HDE. 2003/2354MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Kadastro Tespitinden Sonra Yapılan Binaların Muhdesat Olarak Tapu Sicilinde Gösterilmesinin Mümkün Olmadığı - Tespit İstenebileceği )
Y8.HDE. 1996/7857MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Mecburi tahkim )
Y14.HDE. 2005/11085MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Önceki Keşifte Belirlendiği Şekilde İkiye İfrazının Mümkün Bulunup Bulunmadığı Hususunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak İfrazı Mümkün İse `B` Harfiyle İşaretli Bölümünün Müstakilen Davacı `A` Harfiyle İşaretli Bölümünün de Müstakilen Tescili Gerektiği )
Y8.HDE. 1994/5182MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Taşınmazın su altında kalması )
Y8.HDE. 1993/11037MÜLKİYETİN TESBİTİ ( Zilyetlikle iktisap )
YHGKE. 1990/1-561MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASI
YHGKE. 2001/8-1092MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASI ( DSİ'nin Yaptırdığı Göletin Suları Altında Kalan Taşınmaz İçin Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliğine Dayalı )
Y20.HDE. 2003/4153MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASI ( Hakem Sıfatıyla Bakılan Davada Mahkemenin Beyanlar Hanesindeki Şerhin Silinmesine Karar Veremeyeceği - Yetkinin Genel Mahkemelere Ait Olduğu )
Y20.HDE. 2005/614MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASI ( Makiye Ayrılan Daha Sonra 2/B Uygulamasına Konu Olan Taşınmaz - Hakemde Görülemeyecek Uyuşmazlık/Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
Y6.HDE. 2009/3842MÜLKİYETİN TESBİTİ KARARI ( Davacıya Ait Olduğuna Karar Verilen İki Katlı Evin İkinci Katının Bedelinin Tüm Taşınmaz Bedeline Oranının Hesaplanması Yönünden Ek Bilirkişi Raporu Alınması Satış Bedelinden Bu Oranın Davacıya Verilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/4409MÜLKİYETİN TESBİTİ TALEBİ ( Davalı Adına Tapuya Kayıtlı Tekneleri Davalıyla Davacıların Murisinin Ortak Edindiği Gerekçesiyle )
Y8.HDE. 1994/9572MÜLKİYETİN TESCİLDEN ÖNCE İKTİSABI
Y1.HDE. 2004/4911MÜLKİYETİN TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI ( Mahkeme Kararının Kesinleşmesi ile Mülkiyetin Tescilden Önce Kazanılacağı Hususunun Medeni Kanunda Belirtilmiş Bulunması )
Y8.HDE. 2004/9025MÜLKİYETİN TESCİLİ DAVASI ( İmar İhyaya Dayanarak Tescil Davası Açılması )
Y4.HDE. 1972/14458MÜLKİYETİN TESCİLİNİ İSTEME HAKKI ( Bir Taşınmazın Yirmi Yıl Aralıksız ve Çekişmesiz Malik Sıfatıyla Kullanılmasının Sağladığı Hak )
Y11.HDE. 2002/8020MÜLKİYETİN TESPİT VE TESCİLİ DAVASI ( Davacı Öldüğünden Davaya Devam Olunabilmesi İçin Mirasçıların Katılımının Sağlanmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/12019MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Çalıntı Eşya Olduğu Gerekçesiyle El Konulup Adli Emanete Alınan Bileziklerin Tespiti İstemi )
Y1.HDE. 2007/8464MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Çekişmenin Taşınmazın Aynına Yönelik Olduğu - Değeri Para İle Ölçülebilen Çekişmelerin Çözümünde Harca Esas Dava Değerinin Dava Dilekçesinde Yazılı Olan Değil Keşfen Belirlenecek Değer Olacağı ve Mahkemenin Görevinin Belirlenmesinde de Bu Değerin Gözetilmesi Gerekeceği )
Y1.HDE. 2008/8053MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Dava Kabul Edildiği Halde Davalı Lehine Avukatlık Parasına Hükmedilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/728MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Dava Konusu Yer ve Çevresinin Karakaya Barajı Göl Suları Altında Kaldığı Tarihten Sonraki Zaman Süreci İle İlgili Olarak Toplanan Deliller Davanın Kabulü İçin Yeterli Görülmediğinden Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2004/15447MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Davacı Davaya Gerekçe Yaptığı Danışıklı İşlemi ... Plakalı Aracın Tümüyle Maliki Olduğunu Kanıtladığına Göre Mülkiyetin Davacıya Ait Olduğunun Tespiti Gereği )
Y14.HDE. 2008/1019MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Davacı ve Karşı Davalı Malzeme Malikinin Mülkiyeti Davalı ve Karşı Davacılara Ait Çapa Bağlı Taşınmaza Yapı Yaparak İyiniyet İddiasına Dayalı Olarak Temliken Tescil Talebinde Bulunamayacağı )
Y1.HDE. 2004/12139MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Davacının Kamulaştırılan Bölümün Paydaşlar Arasında Yapılan Harici Taksimle Kendisine Düştüğünü Belirterek Bu Durumun Tespiti Talebi - Eylemli Taksim Olgusunun Mülkiyete Değil Taşınmazın Tasarrufuna Yönelik Olarak Değer Taşıyacağı Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2012/3747MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Davacının Taşınmazın Maliki Olup Olmadığının Araştırılması ve Malik Olduğu Sonucuna Varıldığı Takdirde Sulh Beyanının Kendisi Açısından Bağlayıcı Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/12157MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Düğünde Takılan Ziynetler Bozdurularak Alınan Şeylerin Mülkiyetinin Tespiti İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/1385MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Gayrimenkulün Aynına İlişkin Uyuşmazlıkların Hakemde Bakılamıyacağı - Yasada Yapılan Bu Değişiklik Nedeniyle Dava Değerine Göre İlgili Hukuk Mahkemesince Bakılıp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2013/17555MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Gerek Tapu Kapsamında Kaldığı Gerekse Zilyetlik Yoluyla Kazanma Koşullarının Gerçekleştiği Belirlendiğinde Dahi Bu Yerlerin Ancak Mülkiyetinin Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilebileceği )
Y3.HDE. 1977/4162MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Görevli Mahkeme )
YHGKE. 2000/14-894MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Hazine Adına Tescil Edilmiş Taşınmaz Mallardan İskan Suretiyle Veya Toprak tevzii Suretiyle Verilen Yerlerin İşlemleri Tamamlanmamış Olsa Dahi Hak Sahipleri Adına Tescili )
YHGKE. 2008/4-781MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Hazinenin Denize Düşen Hurda Demirleri İhaleye Çıkarmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığının Saptandığı - Davacının Bu Demirler Üzerinde Mülkiyet Hakkına Sahip Olmadığı Anlaşıldığından Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2010/7093MÜLKİYETİN TESPİTİ ( İlişkin Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Dosyasında Dava Açıldığı ve Halen Derdest Olduğu/Eldeki Davanın Görülmekte Olan Bu Davanın Sonucuna Bağlı Olduğu Gözetilerek Davanın Sonuçlanmasının Beklenmesi Gerektiği - 6183 S. Yasa'dan Kaynaklanan İstihkak İstemi )
YHGKE. 2000/14-1707MÜLKİYETİN TESPİTİ ( İskan Kaydına Dayanma )
YHGKE. 1984/11-359MÜLKİYETİN TESPİTİ ( İyiniyetle Zilyet Dahi Olmayan Şahıslardan Trafik Kaydına Bakarak Satın Almış Olmalarının Mülkiyetin Geçmesi İçin Yeterli Olmaması )
Y8.HDE. 2004/4955MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Kamulaştırma Veya Tahsis Tarihine Kadar Davacının Bu Bölümle İlgili Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşulları Yararına Gerçekleşmiş İse Bu Kısım Açısından Tespitine Karar Verilmesi İle Yetinileceği - Aksi Halde Ayrı Ayrı Tescil Edileceği )
Y8.HDE. 2005/6665MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Kamuya Tahsis Edilen Yer Üzerinde Zilyetlik Yoluyla Tapuya Tescile Karar Verilemeyeceği/Verilmesi Gereken Karar Mülkiyetin Tespiti Olması Gerektiği )
Y14.HDE. 2008/9154MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenme Görevinin Adli Yargı Yerine Ait Bulunduğu )
Y8.HDE. 2007/982MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Mera Tahsis Kararı İle Kamu Emlakine Dönüşen Yerle İlgili Sınırlandırma Tarihine Kadar Kazanma Koşulları Oluşmuşsa Mülkiyetin Tespiti Gereği )
Y7.HDE. 2008/4096MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Muhdesat - Taşınmaz Üstündeki Yapının Kaçak Olmasının Davanın Reddini Gerektirmediği/Davacının Muhdesatı Kendi Adına Meydana Getirip Getirmediğinin Belirleneceği )
Y8.HDE. 2014/10465MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Muhdesatların Mülkiyetinin Tespiti İsteminin Muhdesatların Meydana Getirildiğinin Tespiti İstemini De İçerdiği/Koşullarının Varlığı Ve Davanın Kanıtlanması Halinde Davaya Konu Muhdesatların Davacı Tarafça Meydana Getirildiğinin Tespitine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2010/3811MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Muhtesatın Davacı Tarafça Meydana Getirildiğinin Tespitine Karar Verilmekle Yetinilmesi Mülkiyetin Tespiti İsteminin İse Reddine Karar Verilmesi ve Sonradan Yapılan İmalatların Yeni Bir Muhtesat Meydana Getirme Sayılamayacağının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1983/4-769MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Mülkiyeti Davalılara Ait Taşınmaz )
Y20.HDE. 2016/873MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Orman Kadastrosuna İtiraz - Davaya Konu Taşınmaz Baraj Suları Altında Kaldığından ve Artık Tescile Karar Verilemeyeceğinden Bu Sebeple Taşınmaz Mülkiyetinin Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2008/12068MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Vekilinin Taşınmaz Üzerindeki Muhdesat İçin Tespit Davası Açacağını Beyan Ettiği/Bekletici Mesele Yapıldığı - Hakim Öneli Olmadığından Tarafların Süresinde Dava Açmadığı Gerekçesiyle Bekletici Mesele Yapılmasından Vazgeçilemeyeceği )
Y19.HDE. 2004/11254MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Önceki Malikin Vergi Mükellefiyetine Son Verilip Yeni Malik Adına Vergi Mükellefiyeti Tesis Edileceği Belirtildiğinden ve Davacı Talebinin Yasa İle Sağlanmış Olması Dava Açılmasında Menfaati Olmaması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2005/2669MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Paylı Mülkiyette Tüm Paydaşları Kapsar Şekilde Bir Anlaşma Olmadıkça Bir Ya Da Birden Fazla Paydaşın Taşınmazın Belli Ve Muayyen Yeri Üzerinde Hak Sahibi Olamayacağı )
Y19.HDE. 2006/4871MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Satılan Araçların Davalılara Geçtiğinin Tespiti/Talep Olumlu Tespit Niteliğinde Olduğu - Eda Davası Açılması Mümkün Hallerde Olumlu Tespit Davası Açılamayacağından Davacının Hukuki Yararının Bulunmadığı )
Y7.HDE. 1979/5390MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Tapu ya da Vergi Kaydında Gösterilen Deniz Sınırının Saptanması Olanaksız ise Genişletilmeye Elverişli Sınır Olarak Kabul Edilebilmesi )
Y15.HDE. 1997/1709MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Tapuda Paydaş Olarak Gözüken Kimse Çağrılıp Taraf Teşkil Etmeden Tespite Dair Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması )
Y7.HDE. 2012/3518MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Taşınmazda Davacı Tarafın da Paydaş Olduğu Gözetildiğinde Davalı Yararına Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Davalıların Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermedikleri ve Yargılama Gideri Talebi Bulunmadığından Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/10713MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Taşınmazın Aynına Yönelik Çekişmeler Hakemin Görev Alanından Çıkartıldığı - Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/11122MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Taşınmazın Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu - Asliye Hukuk Mahkemesinin Dava Dosyasındaki Aplikeli Orman Raporundan Tasdikli Bir Sureti Eldeki Dosya İçine Konulması Gereği )
Y7.HDE. 2012/7068MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olmadığı ve Kadastro Tespiti Sırasında Çay Yatağı Olarak Tescil Harici Bırakıldığı - Muhtesatların Kadastro Tespitinden Sonra Yapıldığı/Kadastro Kanununun 19. Md.nin Uygulanamayacağından Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2005/6650MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Trafikte Kayıtlı Aracın Noterden Satışının Yapılmasına Rağmen Davalı Adına Trafiğe Tescil Ettirilmemesi Nedeniyle - Eda Davası Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davasının Açılamayacağı )
Y1.HDE. 2004/4088MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Yargılama Sırasında Taşınmazın Kamulaştırılması - Kamulaştırma Nedeniyle Malik Olan Üniversite Aleyhine Açılacak Bir Ayın Davasının Dinlenemeyeceği/Ancak Kamulaştırma Öncesi Malikinin Davacı Olduğunun Tesbitine Karar Verilebileceği )
Y20.HDE. 2016/13492MÜLKİYETİN TESPİTİ (Hükmüne Uyulan Bozma Kararlarına Kararın Dayandığı Gerekçeye ve Uzman Bilirkişi Raporlarına Göre Çekişmeli Taşınmazın Eski Tarihli Resmi Belgelerde Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Mülkiyetin Tespiti İsteminin Reddine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı)
Y23.HDE. 2014/7582MÜLKİYETİN TESPİTİ / TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Davalı Kooperatif Hissesinin ve Bu Hisseye Tekabül Eden Taşınmazın Gerçek Maliki Olduğunun Sabit Bulunduğu Ancak Davanın Devamı Sırasında Taşınmazın Bir Başka Şahsa Devredildiği ve Davacı Vekilinin Tescil Hakkını Yeni Malike Karşı Tapu İptali Tescil Yönünden Kullandığı ve Davalının Taşınmazı Ferdileştirme Yoluyla Edindiği Bu Sebeple Tapuya Güven İlkesinden Yararlanamayacağı )
Y8.HDE. 2010/1482MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Hakem Sıfatıyla Davayı Görmüş Olmasının Yetki Aşımı Sayılacağı - Uyuşmazlık Taşınmaz Malın Aynına İlişkin Olduğundan Genel Mahkemelerde Görülmesi Gereği/Asliye Hukuk Mahkemesi )
Y11.HDE. 1997/8625MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalı Şirketten Mal Satın Alınarak Bedellerini Ödemesine Rağmen Menkullerin Noter Satışı ile Satıldığından Bahisle Mülkiyetin Tespitinin İstenilmesi )
Y7.HDE. 2003/1663MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Davaya Konu Binanın Davacı Tarafından Yapılıp Ona Ait Bulunduğu Delillerle Sabit Olduğundan Davacı Adına Tescile Karar Verilmesi )
Y7.HDE. 2003/1306MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Davacının Hakkının veya Hukuki Bir Durumunun Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalması - Hakkın Sağlanmasında Bir Duraksamanın Ortaya Çıkması Davacının da Böyle Bir Talepte Hukuki Yararının Olmasının Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 2003/2258MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Eda Davası İle İstenebilecek Konuda Tesbit Davası Açılamayacağından Davacının Bu Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması )
Y8.HDE. 2014/10047MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Gerekçenin Bulunmaması - Ortada Denetlenebilecek Gerekçeli Bir Karar Olmadığına Göre Mahkemece Yapılacak İş Öncelikle Karşı Davadaki Taleple İlgili Taraflara Delillerini Sunmaları İçin Süre Ve İmkan Vermek Sunacakları Delilleri Toplamak Toplanacak Tüm Delilleri Birlikte Tartışıp Değerlendirmek Gerektiği )
Y20.HDE. 2001/1734MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Hakem Sıfatı ile Verilen Kararlarda Sıfatın Aşılmaması Durumunda Kararın İtirazen İncelenmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/1237MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Hakem Sıfatıyla Verilen Kararların Kesin Olduğu - Yetki Aşımı Suretiyle Verilmişse Temyiz Edilebileceği )
Y8.CDE. 2011/13255MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Davası - Tapu Kaydının Getirtilerek Parselin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun Tespiti Gereği )
Y6.HDE. 2012/18900MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Muhdesatın Aidiyeti Hakkında Hüküm Kurulmayan Taşınmazın Satışı Sonucunda Elde Edilecek Satım Değerinden Muhdesata İsabet Eden Kısmın Paylaştırılmasında Yerel Mahkemece Hatalı Karar Verildiği - Muhdesat )
Y6.HDE. 2011/10922MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası Devam Ederken Açılan - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Beklenerek Sonucuna Göre Ortaklığın Giderilmesi Davası Hakkında Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2003/1803MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuçlanıp Para Paylaşıldıktan Sonra Mülkiyetin Tespiti Davası Açıldığından Davanın Reddedilmesi )
Y7.HDE. 2003/2269MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Önceki Malik Davalı Sıfatını Taşıyamayacağından Davalı Olarak Gösterilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddedilememesi )
Y20.HDE. 1994/1960MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Satış Sözleşmesine Dayanan Mülkiyetin Tesbiti Davaları - Satış Bedeli )
Y8.HDE. 2004/7129MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Tereke Elbirliği Mülkiyeti Hükümlerine Tabi Olduğundan Davanın Tüm Mirasçılar Tarafından Birlikte Açılması Veya Açılmış Bulunan Davaya Diğer Mirasçıların Katılmalarının Sağlanması Gereği )
Y18.HDE. 1996/7279MÜLKİYETİN TESPİTİ DAVASI ( Zemini Konu Eden Bir Kıymet Takdirinin Yapılmamış Olması )
Y4.HDE. 2016/14490MÜLKİYETİN TESPİTİ İLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Kalıp Bedellerinin Davalı Tarafından Hakediş Belgesi ile Dava Dışı Yüklenici Şirkete Ödendiği - Davalının Aralarında Hiç Bir Hukuki İlişki Bulunmayan Davacıya Karşı Herhangi Bir Sorumluluğu Bulunmadığı/İstemin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/13122MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Orman İçi Açıklık Niteliğinde Olması - Bu Tür Yerlerin Zilyetliğe Dayalı Olarak Kişiler Adına Özel Mülk Olarak Tescil Edilemeyeceği ve Mülkiyetin Kişilere Ait Olduğunun Tespiti Konusunda da Karar Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2003/3765MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Belediyeye Ait Arsa Üzerindeki Evi Kendisinin Yaptırdığının Tespitini İstemesi - Belediyenin Taşınmazı Daha Önceden Başkasına Satması Nedeniyle Taraf Teşkilinin Sağlanmamış Olduğu )
Y7.HDE. 2003/3738MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davanın Taraflar Arasında Görülüp Sonuçlanan Ortaklığın Giderilmesi Davasına Konu Taşınmaz Üzerindeki Muhtesatın Aideyetinin Tespitine İlişki Olması )
Y8.HDE. 2013/15138MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Aile Mahkemelerinin Bu Tür Davalara Bakma Görev ve Yetkileri Bulunmadığı/Davaya Bakma Görevinin Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
Y8.HDE. 2011/7671MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Kadastro Çalışmalarında Tespit Dışı Bırakılan Yerlere İlişkin Olarak Tespit Dışı Bırakılma Tarihinden İtibaren Makul Süre İçerisinde Açılmış Olan Davalarda Tespit Dışı Bırakıldığı Tarihten Geriye Doğru Kazanmayı Sağlayan Sürenin Nazara Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/7282MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Muhdesatların Mülkiyetinin Arzın Mülkiyetine Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gereği - Sadece Muhdesatın Davacı Tarafça Meydana Getirildiğinin Tespitine Karar Verilmesi ile Yetinileceği/Muhdesatın Aidiliyeti )
Y7.HDE. 2003/2550MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Taksim Davasına Konu Taşınmaz Üzerindeki Bina - Satış Sırasında Ayrık Tutulmamış Olması/Arzın Mütemmim Cüzü Olarak Kabul Edileceği )
Y7.HDE. 2003/3286MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Binanın/Ortaklığın Giderilmesi - Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemiş Olmasının İsabetsizliği )
Y15.HDE. 2004/3394MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ ( Yıkım Kararı Bulunan Kaçak Katla İlgili - Mahkemeler Tarafından İmar Kanunu'na Aykırılığın Korunması Sonucunu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği/Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2016/6867MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ (Çalgı Koleksiyonunun - Feragat İle Sonuçlanan Dava Sebebiyle Düzenlendiği Anlaşılan Özel Anlaşma Başlıklı Belge Düzenlenme Nedeni Olan Boşanma Davası Feragatle Sonuçlanmasına Rağmen Delil Olarak Kabul Edilerek Taraf Delilleri Değerlendirilmeksizin Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu)
Y8.HDE. 2016/13890MÜLKİYETİN TESPİTİ İSTEMİ (Usulü Kazanılmış Hak - 23.200,67 M2'lik Yüzölçümlü Taşınmazın Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verildiği Hükmün Davalı Vekili Tarafından Temyiz Edildiği/Mahkemece Bozma Sonrası 31.000 M2 Yüzölçümlü Taşınmazın Davacıya Ait Olduğunun Tespitine Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y14.HDE. 2002/2708MÜLKİYETİN TESPİTİ KARARI ( Hukuki Yarar )
Y7.HDE. 2003/2786MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Davacının Sadece Belirttiği Dairelerin Kendisi Tarafından Yaptırıldığını Ve Mülkiyetinin Kendisine Ait Olduğunun Tespitini İstemesine Göre Talep Olmadığı Halde Diğer Bölümlerin Davalıya Ait Olduğuna Karar Verilemeyeceği )
Y1.HDE. 2004/10619MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Hakem Kararının İtiraza Bağlandığı Tarihte 3533 Sayılı Yasanın 4. Maddesi Değişikliğe Uğradığından Hakem Kararının ve Buna Bağlı İtirazın Reddi Kararının Kesinleştiği Söylenemeyeceğinden Hakem Kararına Yönelik İtirazın Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/2058MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( İdarece Kıyı Kanunları Hükümleri Uyarınca Düzenlenmiş Herhangi Bir Kıyı Kenar Haritası Bulunmaması Ve Dava Tarihinden Geriye Doğru Davacı Tarafından 20 Yıldan Fazla Süreyle Tasarruf Edildiği Belirtildiğine Göre Kabulü Gereği )
Y1.HDE. 2004/13000MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Kamulaştırılan Yerler Tapu Sicilinde İdare Adına Tescil Olunacağı - Doğacak Anlaşmazlıklar Adli Yargıda Çözümleneceği )
Y8.HDE. 2003/1421MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Mer'a Olan Bir Yerin Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkün Bulunmadığı Gibi Baraj Göl Suları Altında Kalmadan Önce Kazanıldığına veya Zilyetliğinin Tesbitine Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2002/2878MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasına Konu Taşınmazda Yer Alan Kavak Ağaçları İçin Açılan Dava )
Y1.HDE. 2004/8156MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Öncelikle 775 Sayılı Yasanın Yürürlük Tarihinde Davacı Belediyenin İdari Teşkilat Yapısı İçerisindeki Yerinin Saptanması Gereği )
Y8.HDE. 2005/2666MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Su Altında Kalan Bir Yerin Tesciline Karar Verilemeyeceği - Bağ Niteliği İle Hazine Adına Tespit Ve Tescil Edildiği Tarihe Kadar Davacı Tarafından 20 Yıldan Fazla Süreyle Tasarruf Edilen Yer/Mülkiyetin Tespiti Gereği )
Y8.HDE. 2002/5884MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Bu Yerler Hakkında Davacının Herhangi Bir Tescil İsteği de Bulunmaması/Tescil Davası Açma İmkanı Bulunan Hallerde Tespit İsteminde Bulunulamayacağı - Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2003/4595MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Taşınmaz Baraj Gölü Suları Altında Kalmakla Tapuya Tescili Gerekmeyen Kamu Emlâki Niteliğine Dönüşmesi - Koşulları Mevcut Olduğu Takdirde Davacının Böyle Bir Yerin Mülkiyet ve Zilyetliğini Tespit Etmekte Hukuki Yararı Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4721MÜLKİYETİN TESPİTİ TALEBİ ( Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Ham Petrol Boru Hattı İçin Kamulaştırıldığı Ve Bu İşlemi Aynı Zamanda Bir Tahsis Olup Taşınmazın Kamu Emlakine Dönüştüğü Gözetilmeden Mülkiyetin Tespitine Karar Verilmesiyle Yetinileceği )
Y8.HDE. 2003/3041MÜLKİYETİN TESPİTİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bu Tür Dava ve İsteklerin Zilyetliğin Korunması Kuralları Çerçevesinde Değerlendirilip Çözüme Kavuşturulacağı )
YHGKE. 1994/14-196MÜLKİYETİN TESPİTİ VE SATAŞMANIN ÖNLENMESİ ( Uyuşmazlığın Mülkiyeti Dava Dışı Belediyeye Ait Olan Dava Konusu Taşınmazdaki Kişisel Hakların Devrinden Kaynaklandığı - İstemin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2001/6227MÜLKİYETİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASI ( Davada Hazine Aleyhine Karar Verilmesi Halinde Harç ve Giderlerin Davayı Kazanana Yükletilemeyeceği )
Y1.HDE. 2005/12439MÜLKİYETİN TESPİTİNE YÖNELİK İLAM ( Zamanaşımına Uğradığının İleri Sürüldüğü/Zamanaşımının Söz Konusu Olamayacağından Davanın Reddi Gereği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y3.HDE. 2015/8953MÜLKİYETİN TESPİTİNİN YETERLİ OLDUĞU ( Davacı Her Nekadar Mülkiyet Tespiti ile Tescil de Taleb Etmiş Olsa Dahi Mahkemece Sadece Traktörün Mülkiyetinin Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği/Tescile de Karar Verilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü - Araç Mülkiyetinin Tespiti ve Tescil Davası/Mülkiyet Tespiti )
Y1.HDE. 2000/14885MÜLKİYETİN VAKFA DÖNMESİ ( Mülkiyeti Mutasarrıfa Geçen Taşınmazların Mahlulen Vakfına Rücu Etmesi )
Y1.HDE. 2000/15340MÜLKİYETİN VAKFA DÖNMESİ ( Taşınmaz Mülkiyetinin Metruken Vakfına Dönmesinin Asıl Olması-Hiçbir Surette Hazineye Geçmesine Olanak Olmaması )
Y2.HDE. 2005/14788MÜLKİYETİN VAKFA İNTİKALİ ( İmkan Dahilinde Olması Halinde Soncunun Beklenilmesi Gereği - Cemaat Vakfı/Tescil Talebi )
Y2.HDE. 1994/11226MÜLKİYETİN VAKIFINA RÜCUU ( Vakfa Aitken Mülkiyeti Mutasarrıfına Geçmiş Gayrimenkulün Malikinin Mirasçı Bırakmadan Ölümü )
Y3.HDE. 2005/7170MÜLKİYETİN YARI YARIYA OLMASI ( Müşterek Hesaptaki Payların Aksi İddia Edilip Kanıtlanmadıkça Birbirine Eşit Olduğu )
Y8.HDE. 1996/7602MÜLKİYETİN YATAY KAPSAMI
YHGKE. 1999/14-548MÜLKİYETİN YAZILI BELGE VE TANIKLA DOĞRULANMASI ( Zilyet Olunan Taşınmazda Elatmanın Önlenmesi Davası )
Y18.HDE. 2011/5082MÜLKİYETİN YERİNİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ALMASI ( Tespit Edilen Bedelin Hissesine Denk Gelen Paranın Bir Bankaya Vadeli Olarak Yatırılarak Bunun Nemasının İntifa Hakkı Sahibine Bu Hak Sona Erinceye Kadar Ödenmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y1.HDE. 1992/2897MÜLKİYETİN ZİLYED ADINA GEÇMESİ ( Kayıt Sahibinin Kadastro Teknisyeni huzurunda Taşınmazın Zilyedi Adına Tespiti )
YHGKE. 1982/550MÜLKİYETİN ZORUNLU DEVRİ ( Kat İrtifakı Sahiplerinin Kendilerine Düşen Borçları Ödememeleri Nedeniyle Açılması )
Y18.HDE. 1995/3895MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ ( Artırılan Bedel Faizine Kamulaştırmanın İdari Yönden Kesinleşip Mülkiyetin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 2005/12814MÜLKİYETİNİN TESPİTİ ( Aracın Noter Satış Sözleşmesi İle Davacı Tarafından Davalıya Satılıp Teslim Edildiği - Geçerli Olan Satış Sözleşmesi Nedeniyle Sözleşme Tarihinde Araç Mülkiyetinin Davalıya Geçtiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1972/8-697MÜLKİYETLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ZİLYETLİK UYUŞMAZLIKLARINDA UYGULANMAMASI
Y20.HDE. 2015/10969MÜLKİYETTEKİ AZALMANIN HANGİ İŞLEM NETİCESİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazda Yapılan Düzeltme ve Toplulaştırma İşlemine Ait Tüm Belgelerin Askı İlan Tutanaklarının Dava Dosyasına Celbi Gereği - Mülkiyetteki Azalmanın Hangi İşlem Neticesi Olduğunun Tam Olarak Gösterileceği )
Y2.HDE. 1999/3137MÜLKİYETTEN GAYRI AYNI HAK ( İşyerinin Belirtilen Süre İçin Kullanma Hakkı - Vasiyetname )
Y1.HDE. 2011/1381MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN ÇAP ( İptal Edilmedikçe Davacının Mülkiyetten Kaynaklanan Hakkına Üstünlük Tanınmasının Yasal Zorunluluk Olduğu )
Y1.HDE. 2004/9138MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN HAK ( Davalıların İşgali Altındaki Yerlerin Kaçak ve İmara Aykırı Olmasının Davacının Bu Yer Bakımından Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
Y1.HDE. 2003/13621MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN HAK ( Tapu Kaydı Ayakta Durduğu Sürece Malikin Mülkiyetten Kaynaklanın Haklarını Yasanın Öngördüğü Sınırlar İçerisinde Kullanma İmkanına Sahip Olması )
Y10.HDE. 2003/1898MÜLTECİLERE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI ( Türk Soylu Olmayan Davacının Bağ-Kur Sigortalısı Olması Mümkün Değilse de Uluslararası Sözleşme Hükümlerinin Önceliği Gereği Aylığın Bağlanabilmesi )
YİBGKE. 1934/51MÜLTEZİM SIFATINA SAHİP VE BU İŞ İÇİN KURULMUŞ ŞİRKET ( Ticaret Şirketi Niteliğinde Bulunmaması ve Uyuşmazlıklarda Görevli Yargıtay Dairesi )
Y17.HDE. 2010/4611MÜLYET KARİNESİ ( 3. Kişi Lehine Olup Aksi Kanıtlanamadığında İstihkak İddiasının Reddedileceği )
Y13.HDE. 2003/9750MÜMESSİL ( Davacı ile Temsilci Davalının Yaptığı Sözleşmenin Gerektirdiği Yükümlülüklerin Temsil Edilen Davalıyı Bağlamasından Dolayı Temsil Edilen Davalıya Husumet Düşmesi )
Y14.HDE. 2001/7489MÜMESSİL TAYİNİ ( Davalı Malikin İsim Tashihi Davasına Muvafakati Olmadığından Murisin Terekesine Mümessil Tayin Edilmesi )
Y12.HDE. 2007/12108MÜMESSİL TAYİNİ ( Mirasçıların Miras Şirketine Mümessil Tayin Edilmeden Tek Başlarına Borçlu Hakkında İcra Takibine Geçemeyecekleri - Murislerinden İntikal Eden Bölüme Hasren İcra Müdürlüğünce Önel Verileceği )
Y6.HDE. 2001/5216MÜMESSİL TAYİNİ ( Ortaklardan Tamamının Muvafakati Sağlanmazsa Terekeye Mümessil Tayini Yoluna Gidilmesi )
Y6.HDE. 1987/3355MÜMESSİL TAYİNİ ( Şufa Hakkı Kullanma Süresinde Şekil )
Y6.HDE. 1979/17977MÜMESSİL TAYİNİ ( Tereke Adına Muvafakat )
Y1.HDE. 2012/10148MÜMESSİL TAYİNİNDEN SONRA ORTAKLARIN DAVAYI TAKİP YETKİLERİNİN SONA ERMESİ ( Eldeki Davada Tereke Mümessili Atanmasından Sonra Davacılar Vekili Tarafından Davanın Sürdürülmesine İmkan Tanınamayacağı - Tereke Mümessili Tayini )
Y12.HDE. 2007/8411MÜMESSİLE YAPILAN TEBLİGAT ( Hükmi Şahıslarda Selahiyetli Mümessil Tebligatı Bizzat Alamayacak Halde İse Yapılabilmesi - Belgede Gösterilip Açıklanması Gereği )
Y2.HDE. 2003/2050MÜMESSİLİN SIFATINA İTİRAZ ( Miras Şirketine Atanan - Uygulanacak Hükümler ve Vesayet Makamının Kararına İtirazı İncelemeye Yetkili Merci )
Y6.HDE. 1987/16507MÜMESSİLLE TAKİP EDİLEN DAVA ( Şufa )
Y11.HDE. 2005/13508MÜMEYİZ ( Husumet Düşüp Düşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y6.HDE. 1963/7235MÜMEYYİZ ERKEĞİN EVLENME SIRASINDA HİBE VAADİ
Y19.HDE. 1997/4842MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN BONO TANZİMİ ( Reşit Olduktan Sonra Borcu Kabul Etmesi )
Y19.HDE. 1999/724MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN BORÇLANMA EHLİYETİ ( Velisinin Muvafakatiyle )
Y2.HDE. 1999/13645MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN DİNLENMESİ GEREĞİ ( Evlenmeye İzin Davası )
Y16.HDE. 2003/3996MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN KANUNİ MÜMESSİLİNİN RIZASI DIŞINDA BORÇ ALTINA GİREMEMESİ ( Mal Beyanında Bulunmama Suçunun Oluşmaması )
Y11.HDE. 1982/1221MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMASI ( Şirket Ana Sözleşmesinde Fiil Ehliyeti Şartı Konmuş Olması )
YHGKE. 1980/11-1968MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN TANZİM ETTİĞİ BONO ( Ancak Kanuni Mümessilin İzin veya İcazetiyle Geçerli Olacağı )
Y5.CDE. 1989/4976MÜMEYYİZ KÜÇÜĞÜN VELİSİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANABİLECEĞİ HAKLAR ( Şikayetten Vazgeçme )
Y5.CDE. 1988/2864MÜMEYYİZ KÜÇÜK
Y4.HDE. 1995/5439MÜMEYYİZ KÜÇÜK VEYA MAHCUR
Y11.HDE. 1979/5859MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER
Y8.CDE. 1989/7MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER
YHGKE. 1979/1-122MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER
Y5.CDE. 2002/5937MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER ( Kanuni Mümessillerinin Rızası Olsun Olmasın Doğrudan Doğruya Şahıslarına Karşı İşlenmiş Suçlardan Şikayet Hakkına Sahip Bulunduğu - Sarkıntılık )
Y5.CDE. 2003/6183MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERE SARKINTILIK ( Kanuni Mümessillerinin Rızası Olsun Olmasın Doğrudan Doğruya Şahıslarına Karşı İşlenmiş Suçlardan Şikayet Hakkına Sahip Bulunduğu )
YİBGKE. 1940/14MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYA KİŞİLİKLERİNE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR ( Mümeyyiz Küçüklerin Şikayet ve Dava Hakkı )
YCGKE. 1979/1-122MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİNDEN İZİN VE İCAZET ALMADAN DAVA AÇMA EHLİYETİ ( Haksız Yakalama veya Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davasını Bizzat Açabileceği )
Y5.CDE. 1999/419MÜMEYYİZ KÜÇÜKLERİN ŞAHISLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Şikayet Hakkı )
Y2.HDE. 1997/3224MÜMEYYİZ MAHCUR ( Boşanma Kararını Doğrudan Temyiz Edip Edemeyeceği )
Y5.CDE. 2002/5666MÜMEYYİZ OLMA ( Onbeş Yaşından Küçük Mümeyyiz ise Şikayetlerinin Geçerli Sayılacağı Bu Durumda Şikayetten Vazgeçmesine Velisinin Muvafakatinin Gerekli Olması )
Y17.HDE. 1996/1269MÜMEYYİZ OLMAYAN KİMSENİN YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEM ( Hukuki İşlemin Hüküm İfade Etmemesi )
Y4.HDE. 2004/3132MÜMEYYİZ OLMAYAN KÜÇÜK ( Haksız Eylemden Sorumlu Olup Sadece Kendisine Husumet Yöneltilemeyeceği - Gittiği İlkokulun Bahçesinde Teneffüs Sırasında Oynarken Küçüğün Verdiği Zarardan Babanın Sorumlu Olduğu )
Y5.CDE. 2002/5937MÜMEYYİZ OLMAYAN KÜÇÜKLER ( Raporla Saptanması Halinde Şikayetlerinin Geçerli Sayılamayacağından Düşme Kararı Verilmesi Gereği - Sarkıntılık )
Y13.HDE. 2005/6647MÜMEYYİZ OLMAYAN ŞAHSIN TASARRUFU ( O Tasarrufunun Hüküm Taşımayacağı İddiasının Kabulü İçin Bunu Dava Eden Vasiye Diğer Tarafın Kötüniyetini Kanıtlamak Yükü Yükletilemeyeceği )
YİBGKE. 1941/4MÜMEYYİZ OLMAYAN ŞAHSIN TASARRUFUNUN HUKUKİ HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ
Y4.HDE. 1997/1337MÜMEYYİZ OLMAYANIN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Olayı Saran Özel Hal ve Şartların Varlığı Halinde Sorumlu Tutulacağı - Zarar Verenin İktisadi Gücünün, Zarar Görenin Kusurunun, Fiilin İşleniş Biçiminin Araştırılması Gerektiği )
Y1.HDE. 1979/7978MÜMEYYİZ OLMAYANLARIN TASARRUFU
YCGKE. 1987/197MÜMEYYİZ RAPORU DÜZENLENMESİ ( Sanığın Onbir Yaşını Bitirmiş Olması ve Onbeş Yaşından Küçük Olması )
Y11.HDE. 2005/8342MÜMEYYİZİN ASLİ MÜDAHALE SIFATIYLA YARGILAMAYA KATILMAMASI ( Mümeyyizin Hükmü Kendisi Bakımından ve Kendisi Adına Temyiz Etmiş Olmasına Göre Temyiz Hakkına Sahip Olmadığı )
Y11.HDE. 2005/8342MÜMEYYİZİN TEMYİZ HAKKI ( Mümeyyizin Asli Müdahale Sıfatıyla Yargılamaya Katılmadığı - Mümeyyizin Hükmü Kendisi Bakımından ve Kendisi Adına Temyiz Etmiş Olmasına Göre Temyiz Hakkına Sahip Olmadığı )
Y4.HDE. 2015/12437MÜMZİ TANIKLARIN DİNLENMESİ VE GEREKİRSE DAVALILARIN TANIKLAR İLE YÜZLEŞTİRİLMESİ GEREĞİ ( Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağı Değerlendirilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Tutanakta Davalı Küçüklerin Orman Yangınına Sebep Olduğu Yazılı Olduğundan İdarece Ağaçlandırma Gideri ve Yangın Söndürme Gideri Zararlarının Meydana Geldiğini Belirterek Uğranılan Zararın Giderilmesi İsteminde Bulunmuş Olduğu )
YHGKE. 1999/11-649MÜNASEBETSİZ DİLEKÇE ( Hakimin Bu Dilekçenin Yeniden Düzenlenmesi İçin On Günlük Ek Süre Vermesi )
YHGKE. 1994/1.477MÜNASEBETSİZ EVRAK
Y11.HDE. 2006/4314MÜNASEBETSİZ EVRAK ( “… Sorumluluğun Müvekkilime Yükletilmesi Hukuk ve Adalet Anlayışınızı Rencide Etmiyor ve Bu Haksızlık İçinize Siniyor İse Düzeltme İstemimizi Reddedin Aksi Halde Kararınızı Düzeltin” İfadesi - İade Edilip Muhaberata Uygun Dilekçe Hazırlaması İçin Süre Verildiği )
YHGKE. 2007/9-22MÜNASEBETSİZ EVRAK ( Dava Dilekçesinde Üslup - Nezaket ve Saygı Kuralları İçerisinde Kalınarak İcapsız Sözlere Yer Verilmeden Yeniden Düzenlenmesi Halinde İnceleneceği )
Y1.HDE. 2005/13256MÜNASEBETSİZ EVRAK ( Davacı Dilekçesinin "Münasebetsiz" Evrak Nitelikte Görüldüğünden Sözkonusu İbare ve Cümlelerin Çıkartılması Suretiyle Yeniden Karar Düzeltme Dilekçesi Vermesi İçin Davalı Vekiline Bu Kararın Tebliğinden İtibaren 10 Günlük Ek Bir Süre Tanınması Gerektiği )
YHGKE. 2010/13-188MÜNASEBETSİZ EVRAK ( Dilekçede "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunu Hukuka Sahip Çıkmaya Davet Ediyorum/Skandal Boyutundaki Haksızlığı Gidermesini Bekliyorum" Şeklindeki İfadeler )
Y11.HDE. 1981/552MÜNASEBETSİZ EVRAK ( Yargılama Adabına Uygun Olmayan Yazışmalar )
YHGKE. 2006/19-337MÜNASEBETSİZ EVRAK NİTELİĞİNDEKİ TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Geri Verilmesi Sağlanarak Yeni Bir Dilekçe Yazılması İçin 10 Günlük Süre Verileceği - Adli Yazışmalarda Alışılmış Olmayan İtiraz Sınırlarını Aşan Gereksiz Sözler )
YHGKE. 1994/1.477"MÜNASEBETSİZ" NİTELİKTEKİ TEMYİZ DİLEKÇESİ
Y19.HDE. 2011/8814MÜNASETSİZ EVRAK (Karar Düzeltme Dilekçesinde Yerel Mahkeme Hakimine Yönelik İcapsız Sözlerin Yer Alması - İadesi ve Yeniden Temyiz İçin Münasip Bir Mühlet Verilmesi Gerektiği/Münasebetsiz Evrak Niteliği)
YHGKE. 1988/6-585MÜNASİP OLMAYAN ZAMANDA TAKSİM ( iyi Niyet Kuralı )
Y5.HDE. 2004/8740MÜNAVEBE ( Belirtilen Ürünler Dışında Dava Konusu Taşınmaza Değer Biçilmesi İçin Davacının Başka Ürün Ekip Hasat Ettiğini Toptancı Halinden Alınan Satış Belgeleri İle İspat Etmesi Gereği )
Y18.HDE. 2014/12618MÜNAVEBE ( Değerlendirme Tarihine Ait Yıl İtibarıyla Dekara Asgari ve Azami Üretim Miktarını Verimini Kg Başına Toptan Satış Fiyatı ve Ayrıntılı Üretim Giderlerini Gösteren Veri Listesine Uygun Olarak Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Bir Önceki Yıl Verileri Uygulanıp Dava Tarihine Endeksleme Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y5.HDE. 2016/16322MÜNAVEBE ( Esas Alınan Buğday Pamuk ve Mısırın Dava Tarihi Olan Yılda Dekara Verimi Üretim Masrafı ve Hasat Dönemindeki Kg Satış Fiyatı Gıda Hayvancılık ve Tarım İlçe Müdürlüğünden Sorulacağı - Bilirkişi Raporu Denetlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/19990MÜNAVEBE ( Genellikle Her Ürün Çeşidinin Bir Kez Münavebeye Alınması Gerektiği Halde Hükme Esas Alınan Raporda Buğday Taze Fasulye ve Patates Münavebesi Yerine Buğdayın İki Kez Münavebeye Alınması Suretiyle Değerlendirme Yapılmış Olmasının İsabetsiz Olduğu )
Y18.HDE. 2014/22588MÜNAVEBE ( Geri Çevirme Sonrası Dosyaya Getirtilen Kavun İçin İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün Buğday İçin İlçe Veri Cetveline Göre Münavebeye Alınan Kavunun Değerlendirme Tarihinin Ait Olduğu Yıl İtibarıyla Kuru Şartlarda Dekar Başına Üretim Gideri Su Bedeli Hariç Bedelinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 1998/4754MÜNAVEBE ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Taşınmaza Ekilen Ürünlerin Sağlayacağı Değer Fazlasının Hesabında )
Y5.HDE. 2016/7631MÜNAVEBE ( Kmaulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Esas Ürünlerin ve Meyve Ağaçların Değerlendirme Tarihi Yılı İlçe Tarım Müdürlüğü Verileri Getirtilip İncelenerek Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2016/4503MÜNAVEBE ( Taşınmazın Sulu Tarım Arazisi Niteliğinde Olduğu/Zeminin Münavebe Ürünlerine Göre Belirlenen Net Gelirine % 4 Kapitalizasyon Faizi Uygulanacağı - Bilirkişi Raporunda Münavebeye Yan Ürün Olarak Mısır Samanının Eklenmesi Gerektiği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi )
Y5.HDE. 2003/10331MÜNAVEBE BİTKİLERİNİN BEDEL TESBİTİNDE ESAS ALINMASI ( Kamulaştırmasız El Atma Bedelinin Tahsili Davasında )
Y5.HDE. 2005/13966MÜNAVEBE BİTKİLERİNİN ÇELİŞKİSİ ( Birinci Yıl Domates-Kıvırcık İkinci Yıl Taze Fasulye-Kıvırcık Kabul Edildiği Halde Hesaplamanın Domates-Kıvırcık Taze Fasulye-Salatalık Şeklinde Yapılması Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )
Y5.HDE. 2010/10900MÜNAVEBE BİTKİSİ ( Kamulaştırmasız El Atma - Domatesin Üretim Masraflarının Brüt Gelirin %50'si Olduğu/Üretim Masrafları Daha Az Alınarak Fazlaya Hükmedilemeyeceği )
Y5.HDE. 2005/5547MÜNAVEBE BİTKİSİ ( Kamulaştırmasız Elatma/Bedelin Tahsili Davası - Değerlendirme Tarihinde Yonca Ekili Olması Halinde Yonca Geliri Aksi Halde Yonca Münavebeye Katılmaksızın Buğday Fiğ ve Korunga Gelirine Göre Değer Takdiri Gereği )
Y5.HDE. 2016/18795MÜNAVEBE ESAS DEĞER ( İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Cevap Yazısı ve Aynı Yöreden İntikal Eden Dosyalar Dikkate Alındığında Bilirkişi Raporunda Esas Alınan Buğdayın Dekara Verim Miktarının ve Hasat Dönemi Toptan Kilogram Satış Fiyatının Belirtilen Miktarda Alınması Gerektiği Gözetilerek Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmadığı - Eksik İnceleme ile Fazla Bedel Tespit Edilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y6.HDE. 2015/13042MÜNAVEBE PLANI ( Davalılar Tarafından Taşınmazların Bulunduğu Bölgede Başka Ürünlerin Daha Çok Gelir Getirdiğinden Kereviz Domates Gibi Ürünlerin Yetiştirildiği Hesaplamanın Bu Ürünlerin Dikkate Alınmasına Dair İtirazlarının Karşılanmadığı - Ürün Demetinin Belirleneceği/Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/12928MÜNAVEBE SURETİYLE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ USULÜ ( İlçe Tarım Müdürlüğü Verilerine Göre Münavebe Ürünlerinin Dekara Ortalama Verim Miktarları ile Hasat Zamanındaki Kilogram Satış Fiyatını Esas Alınacağı )
Y5.HDE. 2015/18780MÜNAVEBE UYGULAMASI ( Bilirkişi Raporunda Davaya Konu Taşınmazın Ortalama Net Gelir Hesabında Üç Yıllık Münavebe Uygulandığına Göre Esas Alınan Ürünlerin Net Geliri Toplamının Üçe Bölünmesi Suretiyle Ortalama Net Gelirin Tespiti Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/12468MÜNAVEBE UYGULAMASI ( Taşınmazın İlçe Merkezinin Çok Yakınında Mahalle Konumunda Yaş Sebze ve Meyve Firmaları Fabrikaları ve Soğuk Hava Depoları Bölgesinde Olması ve Pazarlama Olanakları ve Otel Motel Gibi Sosyal Tesis Sanayiyle Turistik Bölgelere ve Ticaret Merkezlerine Mesafesi Gibi Hususların Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazın Değerinde %50 Oranında Objektif Değer Artışına Neden Olabileceği )
Y5.HDE. 2010/21074MÜNAVEBE ÜRÜN ( Kamulaştırmasız El Atma - Üretim Masraflarına Genel Gider ve Faiz Eklenmesinin Hatalı Olduğu )
Y5.HDE. 2005/14998MÜNAVEBE ÜRÜN ( Münavebe Bitkisi Olarak Kabul Edilen Buğday ve Şeker Pancarının Dekara Ortalama Verim Miktarları Hakkında Ek Rapor Alınması Gereği )
Y5.HDE. 2005/11938MÜNAVEBE ÜRÜN ( Taşınmazın Tarım Arazisi Niteliğindeki Bölümüne Ekilebilir Ürün Geliri Üzerinden Değer Biçilirken Münavebeye Alınan Fasulye ve Salatalığın Dekara Ortalama Verim Miktarlarının Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Tespit Edilmesi Gereği )
Y18.HDE. 2006/6450MÜNAVEBE ÜRÜN ( Toptan Satış Fiyatının Fazla Alınması Suretiyle Taşınmaz Değerinin Yüksek Tutulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.HDE. 2016/15019MÜNAVEBE ÜRÜN GELİRİ ( Belirlenecek Kapama Fındık Bahçesi Bedelinden Taşınmazın Zemininin Tarım Arazisi Olarak Ekilebilecek Münavebe Ürün Gelirine Göre Biçilecek Değeri Düşülmek Suretiyle Fındık Ağaçlarının Bedellerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/12812MÜNAVEBE ÜRÜN GELİRİNE GÖRE TESPİT ( Dava Konusu Taşınmazdan Daha Önce Geçirilmiş Bulunan Enerji Nakil Hattının Taşınmazda Meydana Getireceği Değer Düşüklüğü Oranı da Belirtilmek Suretiyle İndirim Yapılması Gerektiği )
Y5.HDE. 2008/8894MÜNAVEBE ÜRÜN GELİRLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Yörede Yaygın Olarak Ekilen Münavebe Ürünlerinin Gelirine Göre Değer Biçilmesi Gerekirken Varsayıma Dayanılarak Şeftali Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2012/6780MÜNAVEBE ÜRÜNLER ( Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına Dair Verilerin Getirtileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2005/11678MÜNAVEBE ÜRÜNLER ( Objektif Değer Artırıcı Unsur Olarak Gösterilen Hususların Kapitalizasyon Faiz Oranının Belirlenmesine Esas Alınan Unsurlar Olduğu Gözetilmesi Gereği - Kamulaştırmasız El Atma )
Y5.HDE. 2011/4514MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( 2009 Yılı Hasat Dönemindeki Toptan Kilogram Satış Fiyatları İle Üretim Giderlerinin Resmi Kuruluşlardan Getirtilip Bilirkişi Kurulundan 2009 Yılı Verileri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Hususunda Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/1190MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Büyük Yüzölçümlü Sulanan Arazilerde Uygulanan Münavebenin Buğday Kuru Fasülye ve Karpuz Olması-Belirtilen Ürün Dışında Taşınmaza Değer Biçilebilmesi Şartı )
Y18.HDE. 2014/2204MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Dava Konusu Taşınmazın Sulu Tarım Arazisi Olarak Değerlendirilmesine Rağmen Bilirkişilerce Münavebeye Alınan Soğan Ürününe İlişkin Kuru Arazide Yetişme Koşullarına Göre Bildirilen Verilerle Değerlendirme Yapan Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Bedel Tespit Edilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2014/14608MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Değerlendirmeye Esas Alınan Münavebe Ürünlerinin Değerlendirme Tarihi Olan 2013 Yılındaki Kuru Arazi Niteliğine Göre Dekara Verim Satış Fiyatına ve Üretim Masraflarına İlişkin Resmi Verilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Getirtilip Bilirkişi Raporunun Denetlenmemesi İsabetsizliği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2006/13533MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Dekara Verim Miktarları İle Hasat Mevsimindeki Ortalama Toptan Kilogram Satış Fiyatları İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulduktan Sonra Bilirkişi Kurulundan Denetleme İmkanı Sağlayacak Şekilde Ek Rapor Alınması Gereği )
Y5.HDE. 2016/8925MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Dekara Verim Miktarları ve 2014 Yılı Hasat Dönemindeki Toptan Kilogram Satış Fiyatları İle Dekar Başına Üretim Giderlerinin Resmi Kuruluşlardan Getirtilip Bilirkişi Kurulundan Bu Yönde Ek Rapor Alınması Gerektiği Düşünülmeden Eksik İnceleme İle 2013 Yılı Verilerine Göre Değerlendirme Yapan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2012/5096MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihine Göre Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verim Üretim Maliyeti ve Toptan Satış Fiyatlarına Dair Resmi Verilerin Getirtilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2011/5314MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorularak İddia Edildiği Şekilde Bostan Ürününün Ekildiği Anlaşılması Halinde Diğer Ürünlerin Yanında Bostanın da Münavebeye Dahil Edilerek Değerlendirme Yapılması Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/2426MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - İlçe Tarım Müdürlüğünce Bildirilen Münavebe Ürünlerine İlişkin Dekar Başına Üretim Giderleri Gözönünde Bulundurularak Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y5.HDE. 2015/27907MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebeye Alınması Gereken Ürünlerin Kuru Arazide Dekara Ortalama Verim Miktarları İle Toptan Kg. Satış Fiyatları ve Dekar Başına Üretim Giderlerinin Getirtilip 3 Yıllık Münavebe Planı Uygulanmak Suretiyle M² Birim Fiyatının Belirlenmesi İçin Ek Rapor Alınacağı )
Y5.HDE. 2012/7530MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmaza Tarım Arazisi Olarak Değer Biçilirken Resmi Verilerde Belirtildiği Üzere Münavebe Ürünlerinin Hasat Dönemindeki Toptan Kg. Satış Fiyatları Esas Alınmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/5576MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Münavebeye Alınacak Ürünler İçin Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına Dair Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2016/6838MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili/Ecrimisil İstemi - Aynı Bölgeden Daireye İntikal Eden Dava Dosyalarında Kuru Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazlarda Münavebe Ürünü Olarak Buğday ve Bostan Ürünlerinin Esas Alındığı )
Y5.HDE. 2015/23067MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Kesinleşen Benzer Dosyalarda Ürün Olarak Patates Buğday Mısır veya Fiğ'in Alındığı - Patates D.Mısır ve Taze Fasülye Olarak Değiştirilmesi Sureti ile Farklı M2 Birim Bedelinin Belirlendiği/Taşınmazın Bulunduğu Yöredeki Mutat Ürünlerin Belirlenip Çelişkinin Giderilmesi İçin Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2017/6066MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Neler Olduğu ve Bu Ürünlerin Dekar Başına Verim Miktarları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihi Olan 2013 Yılı İtibariyle Yılı Dekar Başına Üretim Masrafları İle Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorularak Gelecek Veriler Keşif Gözlemi ve Bilirkişilerce Tespit Edilecek Özellikler Gözetilerek Değer Biçileceği )
Y20.HDE. 2016/2479MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Tapu İptali ve Tescil Davalarında Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihteki Gerçek Değerlerinin Hesaplattırılması İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirilecek Yörede Yetişen Münavebe Ürünlerine Dair Üretim Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablo İle Bilirkişi Raporu Denetlenerek Gerçek Zararının Saptanması Gerektiği )
Y5.HDE. 2004/11482MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Hasat Zamanındaki Kilogram Satış Fiyatlarının Esas Alınacağı )
Y18.HDE. 2012/5719MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ ( Taşınmazın Değerinin Saptanmasında Ürünler Yönünden Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmadığını Değerlendirmeyen Rapora Dayanarak Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2013/19786MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ (Kabul Edilen Buğday ve Mısır Ürününe Göre Taşınmazın Bir Dekarından Elde Edilebilecek Brüt Gelirinden İndirilmesi Gereken Üretim Masraflarının Türkiye Ortalaması Dikkate Alındığında Brüt Gelirin Üçte Biri Oranında Olması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil)
Y5.HDE. 2016/10572MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Taşınmazın Üzerinde Bulunan Fındık Ağaçları İle Zemine Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Dekar Başına Üretim Masrafları İle Yıllık Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorularak Bildirilecek Bu Resmi Veriler Esas Alınmak Suretiyle Fındık Ağaçlarının Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y5.HDE. 2016/4528MÜNAVEBE ÜRÜNLERİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan Taşınmazın Yol Olarak Tapudan Terkini İstemi - İdarenin Münavebeye Esas Ürünleri ve Uyguladığı Veriler Tespit Edilip Gerektiğinde Yeniden Rapor Alınmak Suretiyle Çelişki Giderilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y18.HDE. 2015/140MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNDE DAVA YILINA AİT DEĞERLER ESAS ALINACAĞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Mahkemece Dava Yılından Bir Önceki Yıl Verilerine Göre Düzenlenen Bilirkişi Kurulu Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
Y18.HDE. 2007/3797MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN BEDELİNİN TESPİTİ ( Buğday ve Karışık Sebze Ürünlerinin Bir Yıl Buğday Bir Yıl Karışık Sebze Olmak Üzere İki Yılda İki Ürün Münavebesi Üzerinden Getireceği Net Gelirin Hesaplanması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/19000MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Tarım Arazilerinin Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Üzerinden Bilimsel Yöntemle Yapılacak Değerlendirmede Münavebeye Alınacak Ürünler İçin O Yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınacağı )
Y5.HDE. 2015/18782MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI RESMİ KURUMLARDAN SORULACAĞI (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Değerlendirme Tarihinde Dekar Başına Üretim Masrafları İle Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatlarının İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulacağı)
Y18.HDE. 2005/1154MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN İLÇE TARIM CETVELİNDE YER ALAN BİRİM FİYATLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPILMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
Y5.HDE. 2016/17992MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN KG SATIŞ FİYATLARININ GETİRTİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Bilirkişi Raporlarında Münavebe Ürünlerine Ait Dekar Başına Verim Miktarlarının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihinde Dekar Başına Üretim Masrafları İle Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg. Satış Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Getirtileceği/Başka Bir Dosya İle Verim Yönünden Karşılaştırma Yapılarak Bu Dosyadan Ayrılma Nedenlerinin Belirtileceği ve Fiyat ve Masrafların Resmi Verilere Göre Denetlenmiş Olması Gerektiği )
Y5.HDE. 2005/10384MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN NET GELİRİ ( Kuru İken Sulu Hale Gelen Taşınmaz/Sulu Şartlarda Ekilebilecek Münavebe Ürünlerinin Net Gelirine Göre Bulunacak Değerinden İndirilmesi Gereği - Kamulaştırmasız Elatma )
Y5.HDE. 2014/21152MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Sulu Şartlarda Yaygın Olarak Hangi Bitkilerin Yetiştirildiğinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulup Buna Göre Münavebe Ürünlerinin Tespit Edilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmazın Yol Olarak Terkini Talebi )
Y5.HDE. 2013/27515MÜNAVEBE ÜRÜNLERİNİN VERİM MİKTARLARININ BELİRLENMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Bedelin Tahsili - Münavebe Ürünlerinin Dekar Başına Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihi Hasat Dönemindeki Fiyatlarının da İlgili Resmi Kuruluşlardan Sorulması Gerektiği )
Y5.HDE. 2011/248MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Bilirkişi Raporlarında Münavebe Ürünlerinin Dekar Başına Ortalama Verim Miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Değerlendirme Tarihi Olan Yıl Dekar Başına Üretim Masrafları İle Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg, Satış Fiyatları da İlgili Resmi Kuruluşlardan Getirtilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y5.HDE. 2014/21152MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Hükme Esas Bilirkişi Raporunda Münavebe Ürünü Olarak Yonca ve Buğday Seçilmiş İse de Yonca Çok Yıllık Bir Bitki Olup Buğdayla Dönüşümlü Olarak Ekilmesi ve İkili Münavebe Sisteminin Uygulanmasının Mümkün Olmadığının Kabulü - Münavebe Ürünlerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2009/9694MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( İlçe Tarım Müdürlüğünden Münavebeye Alınan Ürünlerin Değerlendirme Tarihi İtibariyle Dekara Ortalama Verimi ve Toptan Satış Fiyatı ve Üretim Giderinin Getirtilerek Bilirkişi Raporunun Denetlenmemiş Olmasının İsabetsizliği )
Y5.HDE. 2012/11443MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebe Uygulamasının Birinci Yıl Buğday İkinci Yıl Fasülye Şeklinde Olması Gerekirken Üçüncü Yıl Yeniden Buğdayın Münavebeye Alınması Suretiyle Aza Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y18.HDE. 2011/5166MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Zeytinin Münavebeye Alınacak Ürünlerden Olmadığı Dikkate Alınmadan Zeytin-Buğday Münavebesine Göre Değer Belirleyen Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
Y5.HDE. 2012/15197MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - İdarenin Usuli Kazanılmış Hakkı Gözetilmeden Bozma Nedeni Yapılmadığı Halde Münavebe Ürünlerinden Arpanın Hasat Dönemindeki Ortalama Satış Fiyatı Buğday Samanının İse Üretim Giderleri Bozma Öncesi Düzenlenen Rapordan Daha Farklı Alınmak Suretiyle Bedel Tespitinin Doğru Görülmediği )
Y5.HDE. 2012/938MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Taşınmaza Yakın ve Aynı Yerde Bulunan ve Aynı Amaçla Kamulaştırılan Taşınmazlarda Belirlenen Münavebe Ürünlerinden Birinin Yerine Farklı Bir Ürün Alınarak Düşük Bedel Tespit Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2010/4657MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Taşınmaza Ekilebilir Münavebe Ürünleri Esas Alınarak Değer Biçilmesi Gerektiği/Taşınmaz Üzerindeki Tel Çit ve Beton Direklerin Zarar Görüp Görmediği Araştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2009/3069MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Kamulaştırmasız Elatma - Bilirkişi Kurulu'nca Münavebe Ürünü Olarak Alınan Fasulye ve Karpuzun Verim Miktarlarının Tarım İlçe Müdürlüğü'nce Bildirilen Verilerin Ortalaması Alınmak Suretiyle Taşınmazın Değerinin Belirleneceği )
Y5.HDE. 2013/19688MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Olarak Kabul Edilen Çeltik Ürününe Göre Taşınmazın Bir Dekarından Elde Edilebilecek Brüt Gelirinden İndirilmesi Gereken Üretim Masraflarının Türkiye Ortalaması Dikkate Alındığında Brüt Gelirin Üçte Biri Oranında Olması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
Y5.HDE. 2006/12344MÜNAVEBE ÜRÜNÜ ( Üretim Masraflarının İl Tarım Müdürlüğü'nden Gelen Resmi Verilerde Gösterilen Miktarların Altında Alınarak Fazla Bedel Tespit Edilemeyeceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2016/1668MÜNAVEBE ÜRÜNÜ (Buğday ve Karpuzun Dekar Başına Verim Miktarları Değerlendirme Tarihine Ait Yılın Dekar Başına Üretim Masrafı İle Hasat Dönemindeki Ortalama Toptan Kg Satış Fiyatı İse İlgili Resmi Kuruluşlardan Getirtilip Rapor Denetlenmeden Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y5.HDE. 2017/1211MÜNAVEBE ÜRÜNÜ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Dava Konusu Taşınmaza Yalnız Buğday ve Buğday Samanı Münavebesi Uygulanarak Değer Biçilmiş İse de Yörede Yaygın Olarak Uygulanan Münavebe Ürünleri Sorulup Değer Biçilmesi Gerektiği)
Y5.HDE. 2013/15778MÜNAVEBE ÜRÜNÜ (Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili ve Ecrimisil - İlçe Tarım Müdürlüğünün Cevabi Yazısına Göre Bamyanın Münavebe Ürünü Olarak Alınmasının Mümkün Olmadığı/Bamya Ürünü Dışında Bölgede Ekimi Yaygın Olarak Yapılan Münavebe Ürünlerine Göre Değer Biçilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
Y18.HDE. 2015/19861MÜNAVEBE ÜRÜNÜ (Mahkemece Uyulan Bozma İlamında Değinilen Husus Dışına Çıkılarak Münavebenin Birinci Yıl Taze Fasulye ve Yedi Yıl Çilek Olarak Değiştirilmek Suretiyle Değerlendirme Yapan Bilirkişi Kurulu Raporuna Göre Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Taşınmazın Kamulaştırmasız El Koyma Nedenine Dayalı Olarak Bedelinin Faiz ve Masraflarla Birlikte Tahsili)
Y5.HDE. 2004/11046MÜNAVEBE ÜRÜNÜ OLAN MERCİMEK ( Dekar Başına Verim Miktarının Resmi Verilerin Üzerinde Alınması Suretiyle Fazla Bedele Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İstemi )
Y5.HDE. 2012/27147MÜNAVEBE ÜRÜNÜ OLARAK ALINAN KAVUN ( Kavun Hasadının Yoğun Olarak Yapıldığı Temmuz-Ağustos-Eylül Ayları Ortalamasının Birim Fiyatı Esas Alınarak Hesaplama Yapılacağı - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )
Y5.HDE. 2014/10431MÜNAVEBE ÜRÜNÜNÜN TOPTAN SATIŞ FİYATININ ORTALAMADAN AZ OLAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili Davası - Bilirkişi Raporuna Dayanarak Eksik Bedele Hükmedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2000/7229MÜNAVEBELİ ÇALIŞMA ( Tazminat Hesabı-Dinlenme Süresinde Çalışıldığını Kurumun İspat Etmesi)
Y1.HDE. 2014/21677MÜNAVEBELİ EKİM ( Ecrimisil Talebi/Taşınmazın Bulunduğu Bölgede Münavebeli Ekip Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Münavebeye Esas Alınacak Ürünlerin Hangileri Olduğu Dekar Başına Ortalama Verimine ve Üretim Giderleri İle Toptan Satış Resmi Verilerin Getirileceği/Üretim Gelirleri Ortalamasından Üretim Giderlerinin Ortalaması Düşülerek Net Gelirin Belirlenmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1999/1629MÜNAVEBELİ İŞÇİ ( Meslek Hastalığından Dolayı Tazminatın Hesabında Dikkate Alınacak Ocak Dışı Çalışma Miktarı )
Y21.HDE. 1998/1202MÜNAVEBELİ İŞÇİNİN MESLEK HASTALIĞI ( Ocak Dışı Çalışmadan Elde Edebileceği Kazançtan Mahrumiyet Miktarının Belirlenmesi )
Y3.HDE. 2002/783MÜNAVEBELİ KULLANIM ( Suyun Münavebeli Kullanım Halinde Her İki Tarafın İhtiyacına Yetip Yetmeyeceğinin Araştırılması )
Y18.HDE. 2011/5856MÜNAVEBENİN FARKLI ORANDA ALINMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tescili/Bilirkişi Raporunda Gösterilenden Farklı Oranda Domates ve Buğday Ürünlerinin Münavebeye Alındığı - Somut Gerekçe Gösterilmediği )
Y18.HDE. 2011/4587MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Tarım İl Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/5915MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Tarım Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 2005/784MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Tarım Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Arandığı )
Y18.HDE. 2011/1026MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Tarım Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2011/4999MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Dekar Başına Ortalama Verimi Üretim Maliyeti ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Verilerin İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilip Buna Göre Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 2011/256MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Hangileri Olduğu ve Bunlara Ait Dekar Başına Ortalama Verim Üretim Maliyeti ve Toptan Satış Fiyatlarına İlişkin Resmi Veriler Getirtildikten Sonra Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Rapor Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2010/11337MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebeye Alınacak Ürünlerin Dekar Başına Ortalama Verimi ve Üretim Giderleri İle Kg. Başına Toptan Satış Fiyatlarının Esas Alınması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/8749MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil - Taşınmazın Değerinin Saptanmasında Münavebeye Alınacak Ürünler Yönünden Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmamasının Önem Taşıdığı )
Y18.HDE. 2013/8334MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil/Malın Dava Tarihindeki Mevkii ve Şartlarına Göre Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir Üzerinden Değerinin Belirleneceği - Münavebeye Alınacak Ürünler Yönünden Sulu ya da Kuru Tarım Arazisi Niteliğinde Olup Olmaması Önemli Olduğundan Sulama Kaynağının Ne Olduğunun Açıkça Belirlenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/11948MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( Neler Olduğunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Sorulacağı/Birden Çok Ürün Yetiştirilebilen Yörelerde Tek Ürünle Yetinilemeyeceği - Arazi Niteliğindeki Taşınmazın Kamulaştırma Bedeli Tespiti )
Y18.HDE. 2013/9633MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLER ( O Yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Gerektiği/Üzümün Toptan Satış Fiyatının Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Anılan Müdürlük Verilerinden Daha Yüksek Değerin Tespit Edilmiş Olmasının Doğru Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil )
Y18.HDE. 2016/9793MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLERİN İNCELEMESİ ( Tarım Arazilerinin Olduğu Gibi Kullanılması Halinde O Yer Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğünün Dekar Başına Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına Dair Verilerinin Esas Alınması Gerektiği - İlgili Yıllara Ait Veri Cetvellerinin İlgili Müdürlüklerinden Getirtilerek Verim Fiyat ve Üretim Giderlerinin Ortalamalarının Alınması Suretiyle Taşınmazın m² Değerinin Belirleneceği )
Y18.HDE. 2015/15280MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLERİN MASRAFLARININ YANLIŞ TESPİTİ ( Münavebeye Alınacak Ürünler İçin Kamulaştırma Belgelerinin Mahkemeye Verildiği Gün İtibarıyla Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri Ve Toptan Satış Fiyatına İlişkin Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınacağı )
Y18.HDE. 2015/21041MÜNAVEBEYE ALINACAK ÜRÜNLERİN ÜRETİM MASRAFLARI ( Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Ayrı Ayrı Kuru ve Sulu Şartlarda Dekar Başına Asgari ve Azami Verimine Kilogram Başına Ortalama Toptan Satış Fiyatına ve Dekar Başına Ayrıntılı Üretim Giderlerine İlişkin Veri Listelerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden Dosyaya Getirtilerek Rapor Alınacağı )
Y18.HDE. 2013/5595MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜN ( Değerlendirme Tarihi İtibarıyla Sulu Şartlarda Dekar Başına Ortalama Verimi Olan Kg'a Göre Taşınmazın Değerinin Tespiti Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespitiyle Taşınmazda Kurulacak İrtifak Hakkının Tescili )
Y18.HDE. 2014/8128MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜN VERİMİNİN ÖNCEKİ YIL VERİM MİKTARLARINDAN DÜŞÜK OLMASI ( Münavebeye Alınan Ürün Veri Cetvelinin Çevre İl ve İlçelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden Getirtileceği/Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Karar Verileceği/Bir Önceki Yıl Verilerinin Esas Alınmasının İsabetsiz olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 2015/11197MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Bozma İlamında Mahkemece Münavebeye Alınan Ürünler Ve Münavebe Planı Bozma Konusu Yapılmadığı - Karara Esas Alınan Ek Raporda Önceki Münavebe Planından Farklı Olarak Hesaplama Yapılmasının Bozma Sebebi Olduğu )
Y18.HDE. 2007/1507MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Değerlendirme Tarihindeki Dekar Başına Ortalama Verimi Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatının İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y18.HDE. 1996/7087MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Dekar Başına Gelir Verim Ve Gider Rakamlarının Uygulanması )
Y18.HDE. 2010/5132MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası - Ürünlerin Herhangi Bir İşlemden Geçirilmeden Tarlada Elde Edildiği Haliyle Satışından Sağlanacak Gelir Esas Alınarak Değerlendirileceği )
Y18.HDE. 2001/12175MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Net Gelirin Hesaplanmasında Dikkate Alınması )
Y18.HDE. 2007/1656MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Ortalama Dekar Başına Üretim Gideri İle Üretim Miktarı ve Kg/Satış Fiyatının İlçe Tarım Müdürlüğünden Getirtilip Raporların Denetlenmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması )
Y5.HDE. 2011/2983MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER ( Silajlık Mısır ve Buğdayın Üretim Maliyetlerinin Tarım İlçe Müdürlüğünce Gönderilen Verilerde Belirtilen Değişken Masraflar Faizi Genel İdare Giderleri ve Arazi Kirası Dahil Edilmeden Hesaplanması İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y5.HDE. 2017/5885MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLER (Kamulaştırma Belgelerinin Mahkemeye Verildiği Gün İtibarıyla Dekar Başına Elde Edilecek Ortalama Verim Üretim Gideri ve Toptan Satış Fiyatına Dair Olarak Ciddi İstatistiki Bilgilere Dayalı Olduğu Bilinen O Yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Verilerinin Esas Alınması Gerektiği)
Y5.HDE. 2006/4868MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERE GÖRE BEDEL TESPİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Münavebeye Alınan Ürünlerin Üretim Masraflarının İl Tarım Müdürlüğünce Bildirlen Miktarların Altında Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2004/8276MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN VERİLERİN VE TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLARIN RAYİÇ DEĞERLERİNİN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SORULMASI GEREĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbiti Davasında )
Y5.HDE. 2017/6529MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Her İki İlçenin Veri Cetvellerinin Ortalaması Alınarak Değer Biçilmesi Gerekirken Taşınmazın Sadece Bulunduğu İlçe Verileri Esas Alınarak Farklı Değerlere Hükmedilmesi Suretiyle Eksik Araştırma ve İncelemeye Göre Karar Verilmiş Olmasının İsabetsiz Olduğu)
Y18.HDE. 2006/5817MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRME YILI ( Değer Tespitinde İdarece Belgelerin Verildiği Dava Tarihinin Esas Alınması Gereği )
Y5.HDE. 2002/4100MÜNAVEBEYE ALINAN ÜRÜNLERİN VERİM MİKTARI ( Tarım Müdürlüğü Verileri-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
Y18.HDE. 2015/13845MÜNAVEBEYE ALINAN ZEYTİNE İLİŞKİN VERİ CETVELİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve İdare Adına Tescili - Bilirkişi Kurulunca Münavebeye Alınan Zeytine Ait 2014 Yılı İtibarıyla Sulu Şartlarda Dekar Başına Asgari ve Azami Verimini Kilogram Başına Toptan Satış Fiyatını ve Dekar Başına Ayrıntılı Üretim Giderini Gösterir Veri Cetvelinin Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden ve 2014 Yılına Ait Zeytin Satış Fiyatını Gösterir Veri Cetvelinin Satış Kooperatifleri Birliğinden Getirtilip Raporun Denetlenmemesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2011/6607MÜNAVEBEYE ALINMAMA ( Kamulaştırılan Tarım Arazisinin Değer Tespiti - Verimi Fiyatı veya Üretim Maliyetinde Olağanüstü Artış veya Düşüş Yaşanan Yıllarda Ürünün Münavebeye Alınmaması Gereği )
Y5.HDE. 2004/10374MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜN ( Resmi Birim Fiyatlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulmak Suretiyle m2 Birim Fiyatlarının Tespit Edilmesi Gereği - Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti Talebi )
Y18.HDE. 2003/2351MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜN ( Verim Üretim Gideri Ve Satış Fiyatını Gösterir Belgenin İl Tarım Müdürlüğünden Temin Edilerek Değerlendirilmesi Gereği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
Y5.HDE. 2012/25585MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜNLER ( Dava Tarihindeki Yıla Ait Resmi Veriler Getirtilip Bu Veriler Doğrultusunda Taşınmaz Değerinin Belirleneceği - Önceki Yıl Verilerine Göre Hesaplama Yapıp Çıkan Sonuca Endeksleme Yoluyla Ekleme Yapan Bilirkişi Kurulu Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.HDE. 2016/15941MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜNLERDEN MISIR ( Samanının da Münavebeye Dahil Edilmesi Gereği - Kamulaştırmaya Dayalı Tespit ve Tescil Davalarında Değerlemenin Dava Tarihindeki Resmi Verilere Göre Yapılması Gereği )
Y18.HDE. 1997/11510MÜNAVEBEYE ESAS ALINAN ÜRÜNLERİN BİRİM FİYATLARININ TESBİTİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
Y5.HDE. 2016/23867MÜNAVEBEYE ESAS ÜRÜN ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı ve Pilon Yeri Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili - Değerlendirme Tarihi Olan 2015 Yılı Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Resmi Verileri Getirtilerek Bilirkişi Raporu Denetlenip Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y5.HDE. 2016/23866MÜNAVEBEYE ESAS ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti ve Bu Hakkın Davacı İdare Adına Tescili - Bilirkişi Raporunda Münavebeye Esas Alınan Buğday Pamuk ve Mısırın Dava Tarihi Olan 2015 Yılında Dekara Verimi Masrafı ve Birim Fiyatı İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulup Bilirkişi Raporu Denetlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/6462MÜNAZAALI ALACAK ( Takas Def'ine Konu Edilebileceği )
Y11.HDE. 2008/9292MÜNFERİDEN TEMSİLE YETKİLİ DAVALI ( Davalının Sözleşmeyi Dava Dışı Şirketi Temsilen Akdettiği Gibi Şahsı Adına Müteselsil Kefil Sıfatıyla da İmzaladığı - Komisyon Ücretinin Tahsili İsteminin Reddinin Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2003/13139MÜNFERİT HESAP ( Mahkemece Bu Hesabın Gerçekten Münferiden Muris Adına Açılıp Açılmadığı Ve Davalının Hangi Sıfatla Bu Hesaptan Para Çektiği Araştırılmalı
Y12.HDE. 2012/4389MÜNFERİT İMZA ( Takibin İptali İstemi - Borçlu Şirket Temsilcisinin Münferit Yetkilerinin Sona Erdiği ve Ticaret Sicil Gazetesinin İlanının Ertesi Gününden İtibaren İkisinin Müşterek Atacakları İmzalarla Şirketi Temsil ve İlzam Edebileceklerinin Kabulünün Zorunlu Olduğu )
Y12.CDE. 2011/10378MÜNFERİT İMZA YETKİSİ ( Karşlıksız Çek Keşide Etmek/Çekteki İmzanın Diğer Sanığın İmzasıyla Benzerlik Gösterdiği - Sanığın Çekte Keşideci Olarak İmzasının Bulunmadığı/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2005/15975MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Aralarında İştirak İradesi Bulunmasa da Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından İşlenen Suç Olarak Tanımlanan Toplu Kaçakçılık Suçunun Oluşmadığı )
Y7.CDE. 2004/17719MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Eylemin İki veya Daha Fazla Kişi Tarafından Gerçekleştirilmemesi Halinde - Sanıklara Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Hukuki Durumlarının Takdir Edilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2007/15426MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( İki Kişi Olan Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilememesi Nedeniyle - Buna Göre Lehe Yasa Belirlenip Ödeme Önerisinin Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/2794MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Önödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gereği - Toplu Suçlarda Önödeme Önerisinde Bulunulamayacağı )
Y7.CDE. 2006/3892MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Sanıkların Toplu Kaçakçılık Suçunu İşledikleri Kabul Edilemeyeceğinden Eylem İştirak Halinde Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilip Buna Göre Sanıklara Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edileceği )
Y7.CDE. 2004/30792MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunan ve Sanık Lehine Olan 1918 S.Y Md. 25/2 Uyarınca Sanığa Dava Konusu Kaçak Eşyalarla İlgili Olarak İdarenin Resen Belirlediği Gümrüklenmiş Değerin Bir Misli Üzerinden Önödeme Önerisi Tebliğ Edilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/3157MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Yabancı Menşeli Dedektörü Define Aramak Amacıyla Satın Alan Sanığın Eylemi - Görevli Mahkeme )
Y7.CDE. 2001/3978MÜNFERİT KAÇAKÇILIK ( Yurtdışından Kaçak Olarak Getirilen Mazotun Alıcı Satıcı Arasında Önceden Bir Anlaşma Bulunmaksızın Satılması )
Y7.CDE. 2006/3234MÜNFERİT KAÇAKÇILIK (Sanığa İsnat Edilen Eylemin Münferit Kaçakçılık Olarak Değerlendirilmesi ve Buna Göre Ön Ödeme Önerisi Tebliğ Edilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2000/7-234MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Sanığın Yurtdışında Bulunan Firmadan Kuşbaşı Et Satın Alıp İç Yağı Satın Almış Gibi Belgeler Düzenlemesinde Satıcının da Payı Olması )
Y7.CDE. 1998/4814MÜNFERİT KAÇAKÇILIK SUÇU ( Yabancı Menşeli Malı Alan ve Satanların Ayrı Ayrı Sorumlu Tutulması )
Y4.HDE. 2002/14630MÜNFERİT KUSUR SORUMLULUĞU ( Bu Tür Davalarda Sorumluların Birden Fazla Olması Durumunda Dayanışmalı ve Zincirleme Sorumluluk Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 2003/5265MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Av Bayiinde Bayıltıcı Sprey Ele Geçirilmesi - Ön Ödemelik Suçlardan Olmayan Ferdi Ticari Kaçakçılık Eylemi Hakkında Kamu Davasının Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 1998/2103MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Fiilen Kocaya Ait İşyerinin Kadın Adına Kayıtlı Olması - Suç Kastı )
Y7.CDE. 2000/2035MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İştirake İlişkin Deliller Gösterilmeden Toplu Kaçakçılıktan Hüküm Tesis Edilememesi )
Y7.CDE. 2001/14096MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( İşyerinde Ele Geçen Kaçak Eşyalar Nedeniyle )
Y7.CDE. 1998/3492MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Kargo Faturasındaki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Saptanması )
Y7.CDE. 2006/14MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 1918 Sayılı Yasa Yerine 4926 Sayılı Yasanın Tatbik Edilmesinin Sanığın Aleyhine Olduğu )
Y7.CDE. 2004/23273MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Suçundan Açılmış Bulunan Kamu Davasının Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelenmesine Karar Verildiğine Göre Dava Konusu Eşyalarla İlgili Olarak Ayrıca Bir Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 1997/10802MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK ( Ticari Araçta Sarf Etmek Amacıyla Bulundurulan Mazot )
Y7.CDE. 2002/15359MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK OLMAYAN HAL ( Kaçak Eşyaların Diğer Sürücü Sanıkların Kullandıkları Minübüslerde Ele Geçirildiği Cihetle Eşya Sahibi Olan Sanıklar İle Şoför Sanıkların Fiili Maddi Ve Manevi Dayanışma İçerisinde Birlikte İşlenen Eylemin Toplu Kaçakçılık Olduğu )
Y7.CDE. 2004/50MÜNFERİT TİCARİ KAÇAKÇILIK SUÇU ( Açılan Kamu Davası Kesin Hükme Bağlanarak Ertelendiğinden Dava Konusu Araçların İadesi veye Müsaderesi Hususunda Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2005/12710MÜNFESİH ADDOLUNAN DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Derneğe Ait Taşınmazın Davalı Vakfa Bağışlanmasıan İlişkin İşlemin Geçersiz Olması ve Hazineye Karşı Hüküm İfade Etmemesi )
Y11.HDE. 1997/5684MÜNFESİH SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Belirtilen Ürünlerin Dışında Başka Firmalara Ait Çeşit ve Tohumların Üretim Tanıtım ve Pazarlaması Yanında Adı Geçen Faaliyetleri Yapmayacağının Belirtilmesi )
Y11.HDE. 2005/13816MÜNFESİH ŞİRKET ( Hizmet Tespiti İçin Açılan Dava - Mücerret Fesih Hükmü )
Y11.HDE. 2004/903MÜNHASIR DELİL ( Taraflar Arasındaki Acentelik Sözleşmesinden Doğacak Alacaklılık ve Borçluluk İlişkilerinin Belirlenmesinde Davacı Sigortacının Defter ve Kayıtlarının Münhasır Delil Sayılmasına İlişkin Sözleşme Hükmünün Geçerli Olması )
Y11.HDE. 2005/13494MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ ( Acentenin Şirket Kayıtlarının İncelenmesi - Ödemenin Tenzili )
Y19.HDE. 2010/4085MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali - Tedarikçi Sözleşmesinde Uyuşmazlık Halinde Davalı Kayıtlarının Tek ve Kesin Delil Olacağı Hükmüne Yer Verilmesi Bu Nitelikte Olduğu )
Y19.HDE. 2011/1170MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinde Hüküm Olduğu - İtirazın İptali Davasında Uzman Bilirkişiye Banka Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2012/9624MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ (Davalının Ödeme Savunmasını Usulüne Uygun Kanıtlama Hakkına Engel Teşkil Etmeyeceği/Davacı Şirketin Bölge Müdürlüğünden Alınan Belge Suretleri ve Takibe Konu Çeklerin Bankalarca İade Edildiğine İlişkin Yazı Suretlerinin Nazara Alınması Gerektiği - İtirazın İptali)
Y19.HDE. 2008/5199MÜNHASIR KESİN DELİL ( Menfi Tespit Davası - Taraflar Arasındaki Sözleşmede Davalı Tarafın Defter ve Kayıtlarının Uyuşmazlık Halinde Münhasır Kesin Delil Olacağının Öngörüldüğü/Uyuşmazlığın Bu Delillerle Sonlandırılacağı )
Y11.HDE. 1998/7997MÜNHASIR TİCARİ MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİ
Y19.HDE. 2015/809MÜNHASIR YETKİ ( 6100 S.K. 17. Maddesindeki Yetki Kuralı Kesin Yetki Olmayıp Münhasır Yetki Niteliğinde Olduğu/17. Maddesindeki Yetki Kuralının Re'sen İncelenemeyeceği Gözetilmeden Karar Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2006/7031MÜNHASIR YETKİ ( İhtiyati Haciz Kararının Cebri İcra Yolu İle Uygulanmasına Dair Yetki - Borçlunun Türkiye'de İkametgahının ve Sakin Olduğu Yerin Bulunmaması Halinde Türkiye'de Bulunan Emvalinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Dava Açılabileceği/"Malvarlığı" Kapsamına Türkiye'deki Bankalar Nezdindeki Hesapların da Dahil Olduğu )
Y9.HDE. 2007/12043MÜNHASIR YETKİ ( Tayin Edilmediği Hallerde Taraflar Aralarındaki Yabancılık Unsuru Taşıyan ve Borç İlişkisinden Doğan Uyuşmazlığın Yabancı Bir Devlet Mahkemesinde Görülmesi Konusunda Anlaşabilecekleri )
Y8.HDE. 2000/7134MÜNHASIR YETKİ KURALI ( Taşınmaz Malın Zilyetliğinin Korunması İle İlgili Davalara Sulh Hukuk Mahkemelerinde Bakılması )
Y8.HDE. 2009/2348MÜNHASIRAN AİT OLDUĞU KİŞİ TARAFINDAN KULLANILAN EŞYALAR ( Gelinlik Tıraş Makinesi Damatlık Gibi Benzeri Eşyaların Niteliği ve Özelliği İtibariyle Bir Eşin Diğerine Bağışladığı Varsayıldığı - Bu İlke Kadın-Koca Ayrımı Yapılmaksızın Açıklanan Özel Nitelikli Tüm Eşyalar İçin Geçerli Olduğu )
Y17.HDE. 2013/16961MÜNHASIRAN ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELEN KAZA ( Kaskoya Karşı Açılan Tazminat Davası - Kasko Sigortası Genel Şartları Uyarınca Teminat Kapsamı Dışında Kaldığı/Davanın Reddedileceği )
Y11.HDE. 2004/9110MÜNHASIRAN ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELMEYEN TRAFİK KAZASI ( Kasko Sigorta Bedeli Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2015/2687MÜNHASIRAN ASIL İŞVERENE HİZMET VERME ( Asıl İşverenin Yardımcı İşinde Çalışan Davacının Münhasıran Asıl İşverene Hizmet Verip Vermediğinin Araştırılmasının Gerektiği/Davacının Münhasıran Üniversiteye İş Görme Edimini Yerine Getirdiği Anlaşıldığı Takdirde Asıl Alt İşveren İlişkisinin Varlığının Kabul Edileceği - Eksik İnceleme Yapıldığı/İşçilik Alacakları Davası )
Y10.HDE. 2011/1295MÜNHASIRAN BASAMAK SATIN ALMA İŞLEMİ ( Gerçekleştiği Tarih Sonrası Dönem Kısmi Aylığının Hesabında Satın Alınan Basamak Değerlerini Gözetir İşlem Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/11820MÜNHASIRAN ÇALIŞMA KOŞULU ( Davalı Şirketin Üretilen Parçaların Teslim ve Montajı Sırasında İşin Başında Durmasının Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulması İçin Yeterli Olmadığı - Münhasıran Çalışma Koşlulu Gerçekleşmediğinden Davacının Çalıştığı Şirket Dışında Kalan Diğer Davalıların Alacaklardan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y1.HDE. 2013/16151MÜNHASIRAN ECRİMİSİL İSTEMİ ( Somut Veriler Esas Alınmadan Davaya Konu Taşınmazlar ve Benzer Nitelikli Yerlerin Emsal Kira Bedelleri Araştırılmadan ve Taşınmazları Kullanan Kiracılardan Ödedikleri Kira Bedelleri Değerlendirilmeden Ecrimisil Belirlenmesinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 1991/1346MÜNHASIRAN İKİ TARAFIN ARZULARINA TABİ İŞLER ( İptidai İtiraz Olarak Sürülmesi Gerekenler )
Y10.CDE. 2015/5903MÜNHASIRAN KENDİ KULLANIMI İÇİN ESRAR ELDE ETMEK ( Sanığın İkametinde Yapılan Aramada Saksıda 4 Kök Halinde Daralı Ağırlığı 6 Gram Olan Hint Keneviri Ekili Bulunduğu - Bu Maddeyi Satacağına veya Başkasına Vereceğine Dair Kuşkuyu Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı/Sanığın Eyleminin Münhasıran Kendi Kullanımı İçin Esrar Elde Etmek Suçunu Oluşturduğu )
Y2.CDE. 1994/6615MÜNHASIRAN MÜSADEREYE TABİ OLAN EŞYA ( Duruşma Açılmadan Evrak Üzerinde Verilen Müsadere Kararına Karşı İtiraz Yoluna Gidileceği )
Y9.HDE. 2010/48561MÜNHASIRAN NAKLİYE İŞLERİNDE ÇALIŞMA KOŞULU ( Eldeki Davada Alt İşveren ve Asıl İşveren Durumu Bulunmadığı/Müşterek Sorumluluk Nedeniyle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer İşçi Alacaklarının Tazmini )
Y7.CDE. 2003/10754MÜNHASIRAN OYUN OYNATMAYA TAHSİS EDİLMİŞ OLMAYAN KIRAATHANENİN KAPATILAMAMASI ( Kıraathanede Bir Adet Sigara Oyun Makinesi Yakalanmış Olması )
Y18.HDE. 2005/6157MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Kişinin Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Onun Kişilik Haklarından Olup Bu Hakkı Doğrudan Kendisinin Kullanması Gerektiği )
Y5.CDE. 1999/419MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayet-Mümeyyiz Küçük-Sarkıntılık )
Y5.CDE. 1989/4976MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetten Vazgeçme )
Y5.CDE. 1991/2596MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAK ( Şikayetten Vazgeçme-Mağdur Mümeyyiz Küçük Adına Kanuni Mümessilin Vazgeçememesi-Sarkıntılık )
YİBGKE. 1940/14MÜNHASIRAN ŞAHSA BAĞLI HAKLARI İHLAL EDİLEN MÜMEYYİZ KÜÇÜKLER ( Dava ve Şikayet Hakkı )
Y4.CDE. 2007/2782MÜNHASIRAN YASA VE YÖNTEME AYKIRI DAVRANILMASI ( Görevi Kötüye Kullanma - Oluşması İçin Ayrıca Yasada Belirtilen Sonuçların da Doğması Gerektiği )
YCGKE. 2005/110MÜNHASIRAN YASA VE YÖNTEME AYKIRI DAVRANILMASI ( Görevi Kötüye Kullanma - Suçun Oluşması İçin Ayrıca Yasada Belirtilen Sonuçların da Doğması Gerektiği )
Y17.HDE. 2016/560MÜNHASIRLIK ( Kazanın Sadece Alkol Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediği Konusunda Rapor Aldırılmamasının Hatalı Olduğu - Trafik Kazasının Sadece Sürücünün Aldığı Alkolün Etkisi ile Olup Olmadığının Tespiti - Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat )
Y11.HDE. 2011/2536MÜNHASIRLIK HAKKI (Haksız Rekabetin Önlenmesi - Davacının Münhasırlık İçermeyen Tek Satıcılık Hakkını Kazanmasının Üçüncü Kişilerin Başka Yerlerden Temin Ettiği Malların Satışına Engel Olmayacağı )
Y9.HDE. 2010/7398MÜNİBÜS İŞYERİ ( İşçilik Alacakları - Esnaf Niteliği/Davalının Minübüs İşletmesinde Çalışmasının Olmaması Halinde Minübüs İşyeri Sayıldığı ve İş Kanunu'na Tabi Olduğu )
YHGKE. 1971/285MÜNZAM ZARAR
Y3.HDE. 2009/18486MÜPHEM KARAR ( İtirazın İptali Davası - Takibin İptaline Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı Hakkında Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu/İnfazda Tereddüte Neden Olunamayacağı )
Y14.HDE. 2005/6162MÜPHEM VE AÇIK OLMAYAN VEYA BİRBİRİNE ÇELİŞİK FIKRALAR ( İçeren Hükümler Hakkında Tavzih İstenebileceği )
Y13.HDE. 2005/16966MÜPHEM VE HATALI GÖRÜLEN VEKALET ÜCRETİ ( Tavzih İstemiyle Kaldırılması Talebi - Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Cevap İçin Uygun Süre Verilmeden İnceleme Yapılamayacağı )
Y16.HDE. 1997/3747MÜPHEM VE UYGULANMASI OLANAKSIZ FIKRALARI İÇEREN HÜKÜM ( İcrasına Kadar Düzeltilmesinin Mümkün Olması )
YHGKE. 2010/17-596MÜPHEM VEYA MÜTENAKIZ GÖRÜNEN İDDİA VE SEBEPLERİN AÇIKLATTIRILMAMASI (Mirasın Reddine İlişkin Tasarrufun İptali Davasında Davacının Cebri İcra Yetkisi Talep Ettiği - Mahkemenin Talebe İlişkin Açıklama Yaptırmadan Davayı Reddetmemesi Gerektiği)
Y21.HDE. 1997/2788MÜPHEN VE AÇIK OLMAYAN VEYA ÇELİŞİK FIKRALAR İÇEREN HÜKÜMLER ( Tavzihinin İstenmesi )
Y19.HDE. 2009/11792MÜRAACAT HAKKI ( Senetlerin Protesto Edilmemesi Sebebiyle Müracaat Hakkı Düşen Davacı Hamilin Lehtar Olan Davalı İle Arasında Temel İlişki Bulunmadığı - Senetlerin Dava Dışı Borçlu Tarafından Tanzim Edildiği/Davalı Lehtar Aleyhine Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Olarak İtirazın İptali Davası Açılamayacağı )
Y4.HDE. 2004/9174MÜRACAAT ( İşlemden Kaldırılmış ve Sonradan Yenilenmiş Dava İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı - Eski Hale İade Kararıyla İşlemden Kaldırma Kararının Ortadan Kaldırıldığının Kabulü Gereği )
Y12.HDE. 2012/14627MÜRACAAT BORÇLULARI (Ödeme Protestosunu Düzenlettirmeyen Hamilin Müracaat Borçlularına Başvurmak Hakkını Kaybedeceği - Bononun Bir Yıl İçinde İbraz Edilmemiş Olması Hamilin Bononun Asıl Borçlusu Olan Tanzim Edene Karşı Yöneltebileceği Haklarını Ortadan Kaldırmadığı/Bonoya Dayalı Takip)
Y12.HDE. 1998/746MÜRACAAT BORÇLULARINA BAŞVURMA ( Tedavülü Sona Ermiş ve Ciro Görmüş Senetlerde, Cirantalar Atlanarak )
Y11.HDE. 1984/5809MÜRACAAT BORÇLULARINA BAŞVURMA HAKKI BULUNMAMASI ( Senedi Zayi Eden Hamilin Mahkeme Kararına Dayanarak )
Y19.HDE. 2009/5966MÜRACAAT BORÇLULARINA BAŞVURU ( Başvurulup Başvurulamayacağı Üzerinde Durulup Tartışılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İstirdat İstemi )
YHGKE. 1997/12-783MÜRACAAT BORÇLUSU ( Çekin Takip Alacaklısından Önce de Ciranta Bulunması Sebebiyle Son Cirantanın da Müracaat Borçlularından Sayılması )
Y11.HDE. 2004/1441MÜRACAAT HAKKI ( Bono Üzerindeki Kaydın Cirodan Önce İptal Edilmesi - İlgili Kaydın Davalı Tarafından Hamile Karşı Değil Keşideciye İleri Sürülebileceği )
Y11.HDE. 1987/6418MÜRACAAT HAKKI ( Çek Borçlularından Birinin Diğerine Karşı Haiz Olması )
Y11.HDE. 1997/513MÜRACAAT HAKKI ( Çek Hamilinin Süresi İçerisinde Muhatap Bankaya Çeki İbraz Etmemesi )
Y11.HDE. 2004/467MÜRACAAT HAKKI ( Çeki Süresinde İbraz Ederek Ödenmediğini Tesbit Ettiren Bir Hamilin Cirantalara Keşideci ve Diğer Çek Sorumlularına Karşı Müracaat Hakkını Kullanabilme Hakkını Haiz Olduğu - Çek İptali Davası )
Y12.HDE. 1998/6174MÜRACAAT HAKKI ( Çekin İbraz Gününde Ödenmediğinin Sabit Olması Durumunda )
Y12.HDE. 1997/4512MÜRACAAT HAKKI ( Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Halinde Kaybedileceği )
Y12.HDE. 2002/11925MÜRACAAT HAKKI ( İbraz Süresi İçerisinde Bankaya İbraz Edilmeyen Çekte Borçluya Müracaat Hakkı - Kambiyo Senedi Yolu İle Yapılan Takibin İptali )
Y12.HDE. 2003/14267MÜRACAAT HAKKI ( İcra Takibinin Dayanağı Olan Belgenin Muhatap Bankaya Süresinde İbraz Edilmediği için Alacaklının Müracaat Hakkını Kaybetmesi )
Y11.HDE. 2012/3761MÜRACAAT HAKKI ( İhtiyati Haciz İsteyen Hamil Keşideciyi Protesto Etmediğinden Müracaat Borçlusu Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybedeceği - İhtiyati Haciz )
Y11.HDE. 2012/952MÜRACAAT HAKKINI YİTİRMİŞ OLAN HAMİL ( Çek Hamilinin Keşideciye Karşı Dava Açtığı - Çekin Keşide Tarihinin Değiştirildiği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2005/8041MÜRACAAT HAKKININ BERTARAFI ( Kabule Şayan Bir Müracaatta Kanun Yolunun veya Merciinin Tayininde Yapılan Bir Hatanın Müracaat Edenin Bir Hukukunu İhlal Etmemesi )
Y12.HDE. 2016/15210MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ İDDİASI ( Vadesi Bulunmayan Bononun Tanzim Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde Takibe Konulmaması Sebebiyle Takibin İptali İstemi - Borçlular Bonoyu Tanzim Eden ve Avalist Olup Tanzim Tarihinden İtibaren 1 Yıllık İbraz Müddeti ve 3 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Takibe Geçildiği/Takipte Usulsüzlük Bulunmadığının Gözetileceği )
Y12.HDE. 2002/5767MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Bono Lehdarının Keşideciyi Protesto Etmeden Takip Etmesi )
Y12.HDE. 2010/20183MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Çekin Süresinde Bankaya İbraz Edilmemesi - Alacaklı T.T.K.'nun 720. Md. Gereğine Müracaat Hakkını Kaybedeceğinden Anılan Belge Havale Hükmünde Olup İ.İ.K.'nun 68/1. Md.sindeki Belge Niteliğinde Olmadığı )
Y19.HDE. 2002/4819MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Hamilinin Keşideciye Karşı Talebinin Sebebsiz İktisaba Dayalı Olarak Kabul Edilip Toplanacak Delillere Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2016/17339MÜRACAAT HAKKININ KAYBEDİLMESİ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ ( İcra Dosyasında Söz Konusu Bonolar Bakımından Protesto Çekildiğine Dair Bir Belge Bulunmadığı - Alacaklı Hamilin Takibe Dayanak Bonolar Yönünden Cirantaya Karşı Müracaat Hakkını Kaybettiği /Mahkemece, İİK'nun 170/A-2. Maddesi Hükmü Uyarınca Bu Husus Re'sen Gözetilerek Alacaklının Müracaat Hakkını Kaybettiği Gerekçesi İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerekirken Şikayetin Reddi Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.HDE. 1988/5235MÜRACAAT HAKKININ KAYBI ( Çekin Süresinde İbraz Edilmemesi Dolayısıyla )
Y12.HDE. 1998/1951MÜRACAAT HAKKININ KAYBI ( İbrazın Süresinde Yapılmaması Dolayısıyla )
Y12.HDE. 2003/24521MÜRACAAT HAKKININ KAYBI ( Süresi İçerisinde İlgili Bankaya İbraz Edilmeyen Çek Hakkında Müracaat Hakkının Sona Ereceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2009/9513MÜRACAAT KOŞULU (Para Yatırmalarına Rağmen Konut Sahibi Olamayan Göçmenler/Yasadan Yararlanmanın Ön Şartı Olarak Gösterilen "Bir Yıl İçinde Müracaat Etme" Koşulunu Yerine Getirdiği - Ödenen Paranın Faiziyle Tahsili Gerektiği)
Y12.HDE. 2012/13429MÜRACAAT SORUMLUSU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Müracaat Sorumlusu Durumunda Olan Alacaklının Aynı Senede Dayanarak Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimselere Başvurmasının Mümkün Olmadığı )
Y12.HDE. 2013/18814MÜRACAAT SORUMLUSU ALACAKLI BANKA ( Kendisinin Sorumlu Olduğu Kimseye Müracaat Borçlusu Olarak Başvurmasının Mümkün Olmadığı - Ciro Silsilesi Bakımından Sorumluluk Birleşmesi Olan Çek Nedeniyle Yapılan Takibin İptali Gereği )
Y9.HDE. 2005/16298MÜRACAAT ŞARTI ( İşçinin 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14/3 Maddesine Göre Birinci Bendin Dördüncü Fıkrası Hükmünden Faydalanması İçin Aylık veya Toptan Ödeme Yapılması İçin Yaşlılık Sigortası Bakımından Bağlı Bulunduğu Kuruma veya Sandığa Müracaat Etmiş Olduğunu Belgelemesi Şart Olduğu )
Y21.HDE. 1998/6334MÜRACAAT TARİHİNDEN ÖNCE 506 SAYILI KANUNA GÖRE TESCİL EDİLMİŞ OLMAK ŞARTI ( Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına İsteğe Bağlı Olarak Devam Edilmesi )
Y11.HDE. 2005/8947MÜRACAAT TUTANAĞI VE TANIK BEYANLARI ( Çek ve Senedin Zayii Olduğuna Dair Kuvvetli Emareler Bulunduğu - Açık Kambiyo Senedi Düzenlenmesinin Mümkün Olmasına Göre Keşideci İmzasını Taşıyan Senet Hakkında da İptal Kararı Verilebileceği )
Y17.HDE. 2002/552MÜRACAATA BIRAKILAMAMA ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
Y20.HDE. 2005/162MÜRACAATA BIRAKILAN DAVA ( Süre Yönünden Reddedilecekken Bırakılması/Davanın Nizalı Sayılması - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Talebinin Kabulü İçin Nizasız Zilyet Olma Koşulunun Aranması )
Y12.HDE. 1997/9423MÜRACAATA BIRAKILAN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kıymet Takdirine İtiraz - Borçluya Tebliğ Yoluyla Kesinleştirilmesi Zorunluluğu/İhalenin Gerçekleştirilemeyeceği )
Y6.HDE. 1987/7128MÜRACAATA BIRAKILAN DAVANIN YENİLENMESİ
Y19.HDE. 2011/9265MÜRACAATA BIRAKILAN DAVAYA KONU TALEP HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece Davacı Tarafından Müracaata Bırakılan Çekler Hakkında Karar Verilmesinin Taleple Bağılılık İlkesine Aykırı Olduğu - Feragat Nedeniyle Talep Reddedildiğinden Kendisini Avukatla Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2004/11153MÜRACAATA BIRAKILAN DOSYANIN YENİLENMESİ ( Süresi İçerisinde Yenilenmeyen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
Y12.HDE. 2003/4512MÜRACAATA BIRAKMA ( Borçlu Gelmemesine Rağmen Davaya Devam Edeceğini Bildiran Alacaklının Daha Sonra Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmesi Karşısında Dosyanın Müracaata Bırakılamaması )
Y2.HDE. 1995/5925MÜRACAATA BIRAKMA ( Bozma Kararından Sonra Yeni Duruşma Gününün Tebliği İçin Gerekli Masrafların Alınmamış Olması )
Y15.HDE. 1996/5090MÜRACAATA BIRAKMA ( Davacının Davalının Rızasını Almaksızın Davasını Geri Alamaması )
Y3.HDE. 2004/2858MÜRACAATA BIRAKMA ( Davacının Duruşmaya Katılmaması Üzerine Davanın Müracaata Bırakılmasını İsteyen Davalı Hakkında Esas Hakkında Karar Verilememesi )
YHGKE. 1968/1-840MÜRACAATA BIRAKMA ( Davanın Davacı Tarafından Takip Edilmemesi )
Y9.HDE. 1998/8468MÜRACAATA BIRAKMA ( Davanın Esasına Girip Karar Verilememesi )
Y2.HDE. 2002/3974MÜRACAATA BIRAKMA ( Karşı Tarafın Davayı Takip Ettiğini Bildirmesi )
Y11.HDE. 1978/5749MÜRACAATA BIRAKMAK ( HUMK. 409. Maddenin Uygulanması - Yenileme Sayıları/Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi Şartları )
Y14.HDE. 2012/11904MÜRACAATA KALAN DOSYANIN YENİLENMESİ ( Ecrimisil İstemi - Temyiz Dilekçesi ile Birlikte Dosyaya Eklediği Sayman Mutemedi Alındı Belgesine Göre 3 Aylık Yenileme Süresi İçerisinde Yenileme Harcının Mahkeme Veznesine Yatırıldığı Sabit Olduğundan Dosyanın Yenilenmediğinden Bahsedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2010/9425MÜRACAATIN OLUP OLMADIĞI (Kredi Kartı Borcunun Tahsili - Davalıdan 5464 S. Kanunun Geçici 5. Md. Gereği Borcun Yeniden Yapılandırılması Konusunda Talebi Olup Olmadığının Sorulup Talebi Olduğu Taktirde Bu Konuda Tarafların Delilleri Toplanarak Karar Verilmesi Gerektiği)
Y6.HDE. 2008/2108MÜRACAATTA BIRAKILAN DAVA ( Salt Atanan Kayyıma Yapılan Tebliğ İşlemiyle Yenilenmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Kayyımın Temsil Ettiği Davalıya da Tebligat Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/2579MÜRACAATTA BIRAKILAN DAVA ( Usulün 409. Maddesi Hükmünde Öngörülen Koşullarda ve Süreler İçerisinde Yenilenebildiği Halde Atiye Bırakılan Davanın Yenilenmesine Yasal Olanak Bulunmadığı )
Y4.HDE. 1973/4155MÜREBBİ OLARAK AİLE YANINA VERİLEN ÇOCUK ( Normali Aşan Çalışma İçin Ücrete Hak Kazanacağı )
Y12.HDE. 1991/6828MÜREKKEP FAİZ
Y13.HDE. 2005/11333MÜREKKEP FAİZ ( Ana Paraya Faiz Yürütülmesi ve Birikmiş Faize de İcra Takip Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Borçlar Kanununa Aykırı Olup Faize Faize Yürütülememesi )
Y11.HDE. 1974/3831MÜREKKEP FAİZ ( Bileşik Faiz ve Cari Hesap Sözleşmesi Bulunmuyorsa İstenemeyeceği )
Y11.HDE. 1999/2223MÜREKKEP FAİZ ( Geçmiş Günlere Ait Faizin Ödenmesinde Temerrüt Olması Halinde Faiz Alacağına Faiz İşletilememesi )
Y19.HDE. 2003/8318MÜREKKEP FAİZ ( Hesaplanıp Talep Edilen Temerrüt Faizine Takip Tarihinden Sonra Faiz Yürütülmesinin Borçlar Kanunu'na Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y13.HDE. 2003/6178MÜREKKEP FAİZ ( İcra İnkar Tazminatına Gecikme Zammı ve Faizi Üzerinden Hükmolunamaması-Ana Para Üzerinden Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/8167MÜREKKEP FAİZ ( Kıdem Tazminatı ve Faizin Toplanıp Toplama Faiz İstenmesi )
Y11.HDE. 2004/680MÜREKKEP FAİZ ( Niteliği İtibariyle Temerrüt Faizi Olan Gecikme Zammına Yeniden Temerrüt Faizi Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y15.HDE. 2004/2909MÜREKKEP FAİZ ( Takip Tarihinden Sonraki Dönem için Sadece Asıl Alacağa Faiz Yürütülmesi Gerekirken İşlemiş Faize de Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olması )
Y11.HDE. 2002/7629MÜREKKEP FAİZ ( Takip Tarihine Kadar Hesaplanıp Asıl Alacağa Eklenen Faiz Sonucu Bulunan Toplam Alacak Üzerinden Faiz Hesaplanamaması )
Y19.HDE. 2001/7074MÜREKKEP FAİZ ( Takip Tarihine Kadar İşlemiş Temerrüt Faizine Takipten Sonra Yeniden Temerrüt Faizi Yürütülecek Şekilde İtirazın İptaline Karar Verilmesinde Hatalı Olunması )
Y19.HDE. 1992/6878MÜREKKEP FAİZ ( Takipten Önce İşlemiş Faiz ve Alacağa Toplam Olarak Takipten Sonra Faiz Hesaplanması )
Y11.HDE. 1987/8301MÜREKKEP FAİZ ( Tarafların Anlaşmaları )
YHGKE. 2001/12-446MÜREKKEP FAİZ ( Tarım Kredi Kooperatifinden Alınan Kredi Borcuna Mürekkep Faiz Yürütülmesi Genelgeye Aykırı Olduğu İddiası - Kredi Borcuna Uygulanacak Faiz Oranının Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliğince Yayınlanan Genelgelere Göre Belirlenmesi )
Y12.HDE. 1998/1187MÜREKKEP FAİZ ( Ticari İşlerde )
Y9.HDE. 2001/10840MÜREKKEP FAİZ ( Yargıtay'dan Geçerek Kesin Hüküm Halini Almış Bulunan Karar - Davalının Yerel Mahkemeden Kararın Tavzihen Düzeltilmesi Talebi )
YHGKE. 2001/12-447MÜREKKEP FAİZ UYGULAMASININ İPTALİ TALEBİ ( Tarım Kredi Kooperatifinin Üyesi Olan Kişi Hakkında Yaptığı )
YHGKE. 2001/12-445MÜREKKEP FAİZ UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI ( Tarım Kredi Kooperatifinden Alınan Kredinin İadesinde )
Y21.HDE. 2001/4373MÜREKKEP FAİZ YASAĞI ( Gecikme Zammına Faiz Yürütülmesinin Yasağın Kapsamı Dışında Olması-SSK Prim Borcu )
Y9.HDE. 2001/10361MÜREKKEP FAİZ YASAĞI ( Kıdem Tazminatının Geç Ödenmesinden Dolayı Hüküm Altına Alınan Gecikme Faiz Alacağına Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y12.HDE. 1987/8784MÜREKKEP FAİZ YASAĞI ( Takip Tarihine Kadar İşlemiş Faizi İçeren Alacak )
Y12.HDE. 2001/18656MÜREKKEP FAİZ YASAĞI ( Ticari İşlerde Geçerli Olmaması )
Y2.CDE. 2001/35713MÜREKKEP SUÇ ( Aynı Kasıtla İcrai Hareketlere Devamdan İbaret Eylemde Kastın Yenilendiğine Dair Delil Olmadığından Fazla Ceza Tayininin Hatalı Olması )
YCGKE. 1984/1-491MÜREKKEP SUÇ ( Bu Halde Ortada Tek Norm Gerçekte İhlali Olunmakta ve Bunun Sonucu Tek Suç Oluşması ve Sadece Eriten Normun Gerektirdiği Cezanın Verilmesiyle Yetinilmesi )
YCGKE. 1991/4-33MÜREKKEP SUÇ ( Görevli Memura Hakarette Sanığın Kızgınlıkla Mağdur Muhtarı Tehdit Etmesi ve Taş Atmasının Ayrı Suç Oluşturmaması )
YCGKE. 1983/1-322MÜREKKEP SUÇ OLUŞMAMASI VE CEZALARIN İÇTİMAI ( Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs ve Silahlı Gasp Suçlarının Birlikte İşlenmesinde )
YHGKE. 2017/13-559MÜREKKEP YAŞ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRMANIN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI ( Davalılar Arasında Düzenlenmiş Olan Protokol İle Davalılar Arasındaki İç İlişki Düzenlenmiş Olup Davacıya Karşı İleri Sürülmesinin Olanaksız Olduğunun Gözetileceği - Sözleşmenin İfa Edilmemesi Nedenine Dayalı Tazminat İstemi )
Y8.CDE. 1994/1224MÜRETTEP CEZANIN YARI NİSBETİNDE ARTIRILMASI ( Sayısal ve Vasıf Unsurlardan Birinin Olması Durumunda )
YHGKE. 1974/470MÜRTEHİNİN HAKLARI
Y11.HDE. 1999/6631MÜRTEHİNİN REHİNLİ MALI SİGORTALAMA HAKKI ( Malikin Sigorta Bedelinin Tahsilini Talep Edebilmesi İçin Sigortalayan Mürtehinin Muvafakati Şartı )
Y7.HDE. 2010/4905MÜRURU ZAMAN ( Mahkeme Davacı ASKİ Genel Müdürlüğü Adına İcra Takibi Yapma Konusunda Emir ve Talimat Vermeye Yetkili Temsilci veya Temsilcilerinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1992/14-79MÜRURUZAMAN ( Satış vaadi ile taşınmazın teslimi )
Y18.HDE. 1992/13564MÜRURUZAMAN ( Vakıfnamede Hizmet Karşılığı Ödeneceği Belirtilen Ücretin Talebinde )
YİBGKE. 1935/129MÜRURUZAMAN SEBEBİYLE AMME DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI ( Davanın Esasını Çözümleyen ve Suçlular Hakkında Kazanılmış Hak Sağlayan Kararlardan Olması )
YİBGKE. 1939/6MÜRURUZAMANIN KESİLİP TEKRAR BAŞLAMASI ( Birçok Kez Tekrarlanması Halinde Kesilen Sürelerinde Hesaba Katılacağı )
YİBGKE. 1939/22MÜRURUZAMANIN KESİLMESİ VE TEKRAR BAŞLAMASI ( Bir Yıldan Az Zamanaşımına Tabi Kabahat Suçlarında Hükümden İtibaren )
YHGKE. 1988/1-777MÜRURUZAMANLA TAŞINMAZ İKTİSABI ( Tescil Davası )
YCGKE. 1979/7-310MÜSAADE ALMA ZORUNLULUĞU ( Tıbbi Müstahzarlar - İlaç Hammaddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı İle Kotaya Alınıp Serbestçe İthaline İzin Verildiği İlacın Bu Kapsamda Bulunmadığı/Kaçakçılık Suçu )
Y7.CDE. 2001/16458MÜSADARE ( İddianame ile Dava Konusu Yapılmayan Eşyanın Müsaderesine Karar Verilememesi )
YCGKE. 1984/335MÜSADEME SONUCU ADAM ÖLDÜRME ( İlk Saldırının Maktulden Geldiğinin Tespit Edilememiş Olması Halinde TCK.nun 51/2. Maddesinin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1991/149MÜSADEMEDE FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Seyyar Jandarmanın Sınırdan Girmeye Çalışan Kaçakçılarla Çatışması Sonucu-Adli Yargının Görevi )
Y7.CDE. 1992/6280MÜSADERE
Y7.CDE. 1992/6467MÜSADERE
Y7.CDE. 1992/6502MÜSADERE
Y7.CDE. 1991/11669MÜSADERE ( 1705 Sayılı Yasaya Aykırılık Suçunda İtiyatın Olmaması Durumunda Müsadere Kararı Verilememesi )
Y7.CDE. 1999/2514MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet - Aracın Yasanın 47. Maddesi Yerine Uygulama Olanağı Bulunmayan 48. Maddesiyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 1997/9596MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 1999/9689MÜSADERE ( 1918 S. Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 2005/6465MÜSADERE ( 1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suç Konusu Eşyaların Nakilde Kullanılan Araç Hakkında Mahallinde Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y19.CDE. 2017/5620MÜSADERE ( 1978 Model Kamyonette 6 Kental Emval Yakalandığı - Suç Konusunun Önem ve Değeri Nazara Alındığında Aracın Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olmadığı/Aracın İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/22919MÜSADERE ( 2521 S. Kanuna Muhalefet-Geçerli Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesi Bulunmaması )
Y7.CDE. 2007/13600MÜSADERE ( 2521 Sayılı Kanun'un 13. Maddesinin Halen Yürürlükte Bulunduğu ve Ayrıca Ruhsatsız Tüfeğin Müsaderesine Hükmedileceğinin Düzenlendiği )
Y7.CDE. 2014/5504MÜSADERE ( 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suça Konu Kaçak İçkilerin Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 2014/34305MÜSADERE ( 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suça Konu Nakil Vasıtasının Kayıtlı Malikin Sosyal ve Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Ne Şekilde Aldığının Ekonomik Durumunun Nakil Vasıtasını Almaya Elverişli Olup Olmadığının Gelir Getirici Bir İşinin Olup Olmadığının Suç Tarihi İtibariyle Ehliyetinin Bulunup BulunmadığınınAraştırılacağı/ Sonucuna Göre Aracın Müsaderesine ile İlgiliye İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/27072MÜSADERE ( 4733 Sayılı Kanun'a Muhalefet Suçu/Dava Konusu Eşyanın Nakil Aracının Taşıma Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmadığı - Müsadere Koşulları Bulunmayan Nakil Aracının Sahibine İadesine Karar Verileceği/Müsaderesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/13419MÜSADERE ( 4926 Sayılı Kanun'a Muhalefet - Zoralımı Öngörülen Kaçak Eşyanın Zoralımının Yapılamaması Halinde Ayrıca Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri Kadar Daha Para Cezasının Ön Ödeme Önerisine Eklenmesinin Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2005/18322MÜSADERE ( 4926 SK'da Geçici Kabul Yoluyla Getirtilen Eşyaların Zoralımına İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunmaması )
Y19.CDE. 2017/3MÜSADERE ( 5237 S. T.C.K'nun 3. ve 54/3. Md. Yer Alan Düzenlemeler Gözetildiğinde Suçta Kullanılan Araçların Hakkaniyete Aykırı Olacak Şekilde Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Marka Hakkına Tecavüz )
Y5.CDE. 2007/3684MÜSADERE ( 5237 S.K.'da Yer Alan Sanığın Ölmesi Halinde Maddî Menfaatlerin Hakkında Davaya Devam Olunarak Müsaderesine Hükmolunabileceğine İlişkin Uygulamanın 765 S.K. ve Lehe Kanun Uyarlaması Gereği Uygulanamayacağı - Nitelikli Zimmet )
Y10.CDE. 2012/28202MÜSADERE ( 6136 S. Kanuna Aykırılık Suçundan Asliye Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın Konusunu ve Delilini Oluşturan Eşyaların Müsaderesinin Gerekip Gerekmediğine Anılan Dava Sırasında Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Bu Eşyaların Müsaderesine Hükmolunamayacağı )
Y8.CDE. 2001/9212MÜSADERE ( 6136 S. Kanuna Muhalefet-4616 s. Yasaya Göre Davanın Ertelenmesi )
Y8.CDE. 2016/2604MÜSADERE ( 6136 S. Yasaya Aykırılık ve Silahla Tehdit - Silah Üzerinde Değişiklik veya Ekleme Yaptığına Dair Bir Delil Elde Edilemeyen ve Sanığın Savunmasının Aksine Ele Geçen Tabancanın Vasıflarını Bilerek Taşıdığına Dair Cezalandırılmasına Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı Halde Bizatihi Suç Teşkil Eden 6136 S. Kanun Kapsamındaki Tabancanın Müsaderesi ve Sanığın Beraati Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/16903MÜSADERE ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - Ruhsatlı Tabanca Sahibinin Rızası Dışında Tabancanın Alınması Halinde Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/İdareye Teslimi Gereği )
Y8.CDE. 2016/12043MÜSADERE ( 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçu - Taşınması ve Bulundurulması Bizatihi Suç Teşkil Eden Mavzer Tipi Uzun Namlulu Yivli ve Setli Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/15854MÜSADERE ( 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Sanığın Beraatine Karar Verildiği/Emanetin Bıçakların Müsaderesi veya İadesi Hususunda Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2006/7143MÜSADERE ( 6831 S.K.a Muhalefet Suçunda Suça Konu Hızar ve Raylı İskelenin Sabit Tesi Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespiti Gereği - Müsaderenin 6831 S.K.Md. 108/4 Yerine TCK. Md. 36'ya Göre Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/33750MÜSADERE ( 98 Karton Sigaranın Kişisel Kullanım İçin Olmadığı Ticari Mahiyette Olduğu Sanığın Mahkumiyeti Yerine Beraatine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Suça Konu Sigaraların Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2002/7628MÜSADERE ( Açma Sahasına Dikilen ve Keşif Bilirkişisi Raporunda Belirlenen Sabit Tesis Niteliğinde Bağ Çubuklarının Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y1.CDE. 2003/2060MÜSADERE ( Adam Öldürme Suçunda Kullanılan Otomobil )
Y11.CDE. 2015/1981MÜSADERE ( Adli Emanet Sırasında Kayıtlı Nüfus Cüzdanının Sanığın Kendisine Ait Sahte Olmayan Nüfus Cüzdanı Olduğu - İlgili Nüfus Cüzdanının Sanığa İadesine veya Sanık Yeni Bir Nüfus Cüzdanı Çıkarmışsa İmha Edilmek Üzere Nüfus Müdürlüğüne Gönderilmesi Gerektiği/Resmi Belgede Sahtecilik )
Y12.CDE. 2014/19412MÜSADERE ( Adli Emanete Kayıtlı Bir Adet Harddiskin Delil Değeri Olduğu ve Dosyada Delil Olarak Saklanması Gerektiği Nazara Alınmaksızın 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.CDE. 2004/12625MÜSADERE ( Adli Emanette Bulunan Ruhsatsız Av Tüfeğinin 2521 Sayılı Kanunun 13. Maddesi Yerine TCK'nun 36. Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y5.CDE. 2013/14161MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Bulunan Ve Suçta Kullanıldığı Kabul Edilen Bıçakla İlgili Olarak TCK'nın 54. Maddesine Göre Müsadere Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/3546MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Eşyaların Müsaderesine Karar Verilmeyeceği )
Y7.CDE. 2002/23367MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Hint Kenevirlerinin TCK.nun 36. Maddesi Uyarınca Müsadere Edilmesi Gereği )
Y20.CDE. 2016/290MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Poşetlerin Terazinin Metal İşkence Aletinin ve Aparatın Atılı Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşyalar Olmasından Dolayı Müsadereleri Yerine Dosyada Delil Olarak Saklanmalarına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y10.CDE. 2015/3520MÜSADERE ( Adlî Emanette Kayıtlı Suç Konusu Uyuşturucu Maddeler ve Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesince Bu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2013/13892MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Suç Konusu Uyuşturucu Maddenin İçinde Bulunduğu Boş Çuvalların Müsaderesi Yerine İmhasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2014/4891MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu )
Y11.CDE. 2014/1907MÜSADERE ( Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Suça Konu Olmayan Diğer Belgelerin de İlgililerine İadesine Karar Verilmesi Yerine Müsaderesine Yer Olmadığına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2010/12300MÜSADERE ( Akaryakıt Kaçakçılığı - 5015 S.K. Ek Md. 5/1'in Uygulanacağı )
Y10.CDE. 1993/9608MÜSADERE ( Anayasa Mahkemesinin Genel Müsadereyi İptal Eden Kararının İnfaz Edilmiş Müsadereye Etkisi )
Y8.CDE. 2005/2774MÜSADERE ( Antika Olan Silah İle İlgili Ruhsat İşlemlerini Kendisine Yapılan Tebligata Rağmen Yaptırmamak - Silahın Müsaderesine İlişkin Talep Hakkında Asıl Davaya Bakmakla Görevli Asliye Ceza Mahkemesince Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerekeceği )
Y7.CDE. 1990/9910MÜSADERE ( Aracın Kaçak Bakırın Nakline Tahsis Edildiğinin Kabulü )
Y10.CDE. 2016/158MÜSADERE ( Aracın Trafik Sicilinde Malik Olarak Kayıtlı Olan Üçüncü Kişiye İadesine Karar Verildiği - İade Hükmüne Yönelik Bir Temyiz Talebi Bulunmadığından Yargıtay Tarafından Temyiz Yolu İle İncelenmesinin Mümkün Bulunmadığı/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )
Y10.CDE. 1999/9537MÜSADERE ( Aracın Yarı Mülkiyetinin Suçla İlgisi Olmayan Sanığın Annesine Ait Olması Nedeniyle Otonun İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2014/7048MÜSADERE ( Araç Kiralama Sözleşmesinin Varlığına Dair Herhangi Bir Araştırma Yapılmadan 5607 S. K.'nun 13. Md. Hükmündeki Müsadere Koşulları da Oluştuğu Halde Eksik İnceleme İle Nakil Aracının İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğundan Bahisle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 2003/4958MÜSADERE ( Araç Ruhsat Bilgileriyle Motor ve Şasıi Numaraları Birbirini Tutmadığından Araç Üzerinde Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması - Aracın Çenç Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre TCK'nın 36. Maddesinin Uygulanması Gerekip Gerekmeyeceğinin Tartışılması Gereği )
Y7.CDE. 2012/19643MÜSADERE ( Araçta Ele Geçen Kaçak Eşyanın Miktar ve Hacim İtibariyle Aracın Taşıma Kapasitesine Göre Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 13. Md.sindeki Müsadere Koşullarının Oluştuğu )
Y7.CDE. 2004/50MÜSADERE ( Asıl Hükümle Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2011/7225MÜSADERE ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Silahın Sanığın Oğlunun Adına Taşıma Ruhsatlı Olduğu/Silahın Ruhsat Sahibinin Bilgisi Dahilinde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılacağı )
Y8.CDE. 2012/16333MÜSADERE ( Ateşli Silahlar Kanunu'na Aykırılık - Suçta Kullanılmayan ve Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/21390MÜSADERE ( Av Sporda Kullanılan Tüfek ve Tabanca - Duruşma Açılarak Müsadere Kararı Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2003/581MÜSADERE ( Av Tezkeresi veya Sahiplik Belgesi Bulunup Bulunmadığının İlgili Zabıta Biriminden Sorulması )
Y7.CDE. 2002/19406MÜSADERE ( Av Tezkeresi veya Yivsiz Tüfek Sahipliği Belgesi Olmadan Bulundurulan Tüfeğin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2005/10193MÜSADERE ( Av Tüfeği ve Diğer Malzemelerin Bilinen Değeri İtibariyle Hükmün Temyizi Kabil Görülerek Yapılan İncelemede Bulundurulmasının Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Hartuç Hartuç Tapası ve Saçma Tanelerinin İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2003/6993MÜSADERE ( Av Tüfeğinin - Uygulanan Yasa ve Maddesinin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y9.CDE. 1981/267MÜSADERE ( Av Tüfeğinin Taşınması Yasak Silahlardan Olmadığı İçin Müsaderesinin İstenemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/3853MÜSADERE ( Aynı Nakil Aracının İki Defa Müsadere Edilememesi )
Y5.CDE. 2006/9339MÜSADERE ( Bağlı Olduğu Suçun Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2002/22751MÜSADERE ( Başkası Adına Kayıtlı Av Tüfeğini Taşıyıp Kullanmak-Müsadare )
Y4.CDE. 2004/8636MÜSADERE ( Belgesiz Av Tüfeği Bulundurma - İdari Para Cezası Miktarına Göre Davanın 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 20/2-D Maddesinde Yazılı Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y3.CDE. 2009/286MÜSADERE ( Belirlenen Değeri İtibariyle 5237 S.K 50/5 Maddesine Göre Temyizi Mümkün Bulunmadığından Sanığın Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/14910MÜSADERE ( Bıçağın Müsaderesi/6136 Sayılı Yasaya Aykırı Davranmak Suçundan Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu - Kararın Gerekçesinde Bıçağın Müsaderesine Kılıfının İadesine Hüküm Fıkrasında İse Bıçak Ve Kılıfın İadesine Karar Verilmek Suretiyle Çelişkiye Neden Olunmasının İsabetsiz Olacağı )
YCGKE. 1983/83MÜSADERE ( Bilerek Kaçak Eşya Taşınmasında Kullanılan Araç )
Y19.CDE. 2016/7720MÜSADERE ( Bilirkişi Raporunda Suça Konu Ürünlerin İktibas Yoluyla Taklit Edilmiş Ürünler Olduğunun Belirtildiği - Ürünlerin Sanığa İadesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2003/1624MÜSADERE ( Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Eşyanın Taksirli Suçlarda Müsadere Edilemeyeceği - Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu İnfilaka ve Ölüme Sebeb Olmaktan Sanıklar Hakkında Yapılan Yargılamada Olayın Tek Görgü Tanığının Dinlenmesi Gereği )
Y9.CDE. 2015/1303MÜSADERE ( Bulundurulması Bizzatihi Suç Teşkil Eden Uyuşturucu Maddelerin 5237 S. TCK'nun Md. 54/4 Hükmü Yerine Adli Emanette Bulunan Diğer Eşyalar İle Birlikte 5237 S. TCK'nun Md. 54/1 Hükmü Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y2.CDE. 2004/14244MÜSADERE ( Bulundurulması ve Taşınması Ayrıca Suç Teşkil Etmeyen Av Tüfeği Hakkında Mirasçılarının Hukuki Durumu Nazara Alınarak Belgesinin İbrazı Halinde Mirasçılarına Verilmek Üzere İdareye Teslimi Gereği )
Y8.CDE. 2015/7085MÜSADERE ( Bulundurulması ve Taşınması Bizatihi Suç Teşkil Eden Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Fişeğin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2002/26116MÜSADERE ( Bulundurulması Ya Da Taşınması Suç Teşkil Eden Silahlardan Sayılmayan Ve İddianamede De Müsaderesi Talep Edilmeyen Zapt Edilmiş Bıçağın Sanığa İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/10197MÜSADERE ( Ceza Davasının Zamanaşımına Uğramasının Gümrük Kaçağı Eşyaların Müsaderesine Engel Olmayacağı )
Y7.CDE. 2012/24711MÜSADERE ( Ceza Değil Güvenlik Tedbiri Olduğu/Müsadereye Karar Verilmemesinin Aleyhe Bozma Yasağına Konu Olamayacağı - Kaçak Eşyanın Miktar ve Değeri Hacim İtibariyle Aracın Taşıma Kapasitesinin Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu Gözetilmeksizin Aracın Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilemeyeceği/Araç Plakası Yanlış Yazılarak Başka Bir Aracın İadesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/4945MÜSADERE ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Müsaderesi Talep Edilen Av Tüfeği Konusunda Olumlu ya da Olumsuz Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/6714MÜSADERE ( Daha Önce Mahkeme Kararıyla Müsaderesine Karar Verilen Hayvan Ağılı ve Barakanın Yeniden Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2005/467MÜSADERE ( Dava İle İlgisi Olmayan ve Adli Emanette Bulunmayan Eşyaların Müsaderesine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği - İzinsiz Bildiri Dağıtmak )
Y7.CDE. 2003/13127MÜSADERE ( Dava Konusu Araç Gümrük İdaresince Satıldığından Satış Bedeli Yerine Aracın Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanıkta Ele Geçirilen Araç Geçici Olarak Alındığı İddia Edildiğinden Nasıl Alındığının Araştırılması )
Y7.CDE. 2017/10365MÜSADERE ( Dava Konusu Eşyanın 5607 S.K.'nun 13. Maddesi Yollamasıyla 5237 Sayılı TCK.'nın 54. Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/Kararda Doğrudan 5237 S.K.'nun 54. Maddesi Gereğince Müsaderesine Karar Verileceğine Yazmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2014/1217MÜSADERE ( Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Söz Konusu Eşyanın 4733 S. K.'nun 8/4. Md. Hükmü Uyarınca İmha Suretiyle Tasfiyesine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/30651MÜSADERE ( Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu/Davaya Konu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği - Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verileceği/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/28605MÜSADERE ( Dava Konusu Eşyanın Nakil Aracının Taşıma Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu Gibi Araçta Gizli Bölme de Bulunduğu/Malen Sorumlunun Yapılan Tebligata Rağmen Duruşmalara Katılmadığı ve Aracın İadesine Yönelik Talebinin Bulunmadığı - İyiniyetli Üçüncü Kişi Konumunda Olduğundan Söz Edilemeyeceği/Aracın ve Kaçak Eşyanın Değeri İtibariyle Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olmayacağının Gözetileceği )
Y7.CDE. 2013/6314MÜSADERE ( Dava konusu Eşyanın Nakil Vasıtasının Tamamını veya Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmadığı/Davaya Konu Nakil Vasıtasıyla Taşınmasının Zorunlulu Olmadığı - Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Göre Ağır Sonuçlar Doğuracağı/İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/23205MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Akaryakıtın 5015 S. Kanun'un Ek 5/1-Son Delaletiyle T.C.K'nun 54/1 Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verileceği/İddianamede Aracın Müsaderesinin Talep Edilmediği Halde Davaya Konu Edilmeyen Araç Hakkında Müsadere Kararı Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - 5015 S. Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık )
Y7.CDE. 2014/17388MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirtiği - Eşyaların İmha Suretiyle Tasfiyesine de Hükmedilemeyeceği )
Y7.CDE. 2015/1715MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği ve Sigaraların Sonrasında İmha Edildiği - Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2014/27482MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/32187MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaraların 5607 S. K.'nun 13/1. Md. Hükmünün Delaletiyle 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33902MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaraların 5607 S. K.'nun Md. 13/1 Hükmünün Yollamasıyla 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesi Gerekirken Doğrudan 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y7.CDE. 2016/8208MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaraların 5607 S.K.'nun 13/1. Madde Hükmünün Delaletiyle 5237 S.K.'nun 54. Madde Hükmü Gereğince Müsaderesi Gerektiği – Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında 5237 S. TCK'nun 53/1. Md. Hükmündeki Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Bandrolsüz Sigara Satma ve Kaçakçılık Suçları )
Y7.CDE. 2014/7116MÜSADERE ( Dava Konusu Kaçak Sigaraların Tasfiyesine Karar Verildiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/3600MÜSADERE ( Dava Konusu Olayda Yediemindeki Emvalin TCK ya Göre Değil 6831 Sayılı Yasaya Göre Müsadere Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2014/33968MÜSADERE ( Dava Konusu Sigaranın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Söz Konusu Eşyanın Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Dava Konusu Eşyanın Doğrudan 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu/Kaçakçılık )
Y6.CDE. 2014/11362MÜSADERE ( Dava Zamanaşımı İçerisinde Sahtecilik Suçuyla İlgili Her Zaman Bir Kamu Davası Açılması Mümkün Olup İki Adet Kart ve Plakanın Sahtecilik Suçunun Delili Olduğu Gözetilmeden Adli Emanette Kayıtlı Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2005/12371MÜSADERE ( Davanın Konusunun Sadece Müsadereye İlişkin Olduğu - Suça Konu Emvalin Değeri de Dikkate Alındığında Kararın Kesin Nitelikte Olup Temyizinin Mümkün Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2016/72MÜSADERE ( Davaya Konu Eşyanın Nakil Aracının Taşıma Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu - Aracın ve Kaçak Eşyanın Değeri İtibarıyla Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olmayacağı )
Y7.CDE. 2017/13304MÜSADERE ( Davaya Konu Sigara ve İçkiler Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği/Eşya Tasfiye Edilmişse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemişse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - 4733 S. Kanuna Muhalefet )
Y7.CDE. 2008/6122MÜSADERE ( Depolarında Zaptedilen Eşyaların Firma Yetkililerince Kendilerine Emaneten Bırakılıp Bırakılmadığı Hususu Sorulup Bırakıldığını Kabul Ettikleri Taktirde Eşyalar ve Sanığın İbraz Ettiği Bu Eşyalara İlişkin Fatura ve Belgeler Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayniyet Tespiti Yaptırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/1380MÜSADERE ( Devlet Ormanına Tecavüz - Sanık Hakkında Tutulan Suç Zaptına Konu Yerin Orman Sahasına Giren Ağaçları İle Evin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/3-87MÜSADERE ( Devlet Ormanını İşgal Etmek - Suça Konu Yer Orman Arazisi Olma Vasfından Çıkıp Özel Şahsa Ait Özel Mülkiyet Alanı Kapsamına Girdiği/Tapusu Geçerli Yerde Bulunan Tesislerin Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği )
YİBGKE. 1943/33MÜSADERE ( Devletten Alınan Kömürü Satan Kişiye Sadece Para Cezasının Uygulanması )
Y3.CDE. 2013/19746MÜSADERE ( Dikiliden Emval Kesmek Suçuna İlişkin Hükmün Müsadere İle İlgili Kısmı Dahi Açıklanması Geri Bırakılan Sanık Bakımından Hukuki Sonuç Doğurmayan Hükmün Devamı Niteliğinde Olduğu - Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Dışında Mütalaa Edilemeyeceği/İtiraz Üzerine Müsadere Yönünden de Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2017/473MÜSADERE ( Diyarbakır ve Antalya Kriminal Polis Laboratuvarları Tarafından Tanık Numune Olarak Alınan Uyuşturucu Maddenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.CDE. 1998/13635MÜSADERE ( Dolu Av Fişeği )
Y20.CDE. 2015/16632MÜSADERE ( Dosya Kapsamına Göre Aracın Uyuşturucu Madde Taşıma Suçunda Kullanıldığına Dair Delil Elde Edilememesi Karşısında Aracın İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2010/7065MÜSADERE ( Düğünde Ateş Eden Sanığın 6136 S.K. Uyarınca Mahkumiyetine Karar Verildiği - Tabancanın Denetimli Serbestlik Süresince Adli Emanette Muhafazası Yerine Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2002/3322MÜSADERE ( Ekili Buğdayın Tesis Niteliğinde Olmadığı - Fiilen Yediemine de Teslim Edilmediği Gözetilmeden Müsadereye Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 1993/805MÜSADERE ( El atma değildir )
Y7.CDE. 2009/9470MÜSADERE ( El Konulan Boğma Rakı İle Emanetteki Eşya Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/15448MÜSADERE ( Ele Geçen Uyuşturucu Maddenin 5237 S.K.'nun 54. Maddesi Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/21846MÜSADERE ( Ele Geçirilen Av tüfeğinin 2521 Sayılı Yasanın 13. Maddesi Yerine TCK'nun 36. Maddesine Göre Müsadere Edilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2014/2864MÜSADERE ( Ele Geçirilen Kenevir Tohumu Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İçirmediğinden İadesine Karar Verilmesi Gereği - Uyarıcı ve Uyuşturucu Madde İçermeyen Kenevir Tohumunun Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/20086MÜSADERE ( Ele Geçirilen Ruhsatsız Av Tüfeğinin 2521 Sayılı Yasanın 13. Maddesi Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Ele Geçirilen Av Tüfeğinin Ruhsat Sahibi Babanın Bilgisi ve Rızası ile Taşınıp Taşınmadığı Araştırılmadan Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2002/22523MÜSADERE ( Ele Geçirilen Tüfeğin Mirasçılardan Kime Kaldığı Tespit Edilerek Sanıkta Bulunmasına Rızası Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Tüfeğin Sahibinin Bilgisi ve Rızası Araştırılarak Sonucuna Göre Müsadere Konusunda Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/15814MÜSADERE ( Emanette Bulunan Numune Hint Keneviri - Müsadere Edilmeyip İdareye Teslim Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2014/21833MÜSADERE ( Emanette Kayıtlı Bıçağın Müsaderesi Hakkında Karar Verilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y8.CDE. 2005/2191MÜSADERE ( Emanette Kayıtlı Pompalı Av Tüfeğininin "Verasette İsmi Bulunanlardan Birisi Ruhsat Çıkardığında Ruhsat Çıkarana İadesine" Karar Verildiği - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 2000/6735MÜSADERE ( Emniyet Mensubunun Suçta Kullandığı Tabanca )
Y3.CDE. 1996/9984MÜSADERE ( Emvalin Orman Dışına Taşınmasında Kullanılan Zincirler )
Y7.CDE. 2005/5509MÜSADERE ( Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Md. 48/A-C'de Yazılı Suçların Kovuşturması Şikayete Bağlı Olduğu/Dava Konusu Koltuk Takımının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 1995/328MÜSADERE ( Erteleme Kararı Verilememesi )
YİBGKE. 1935/80MÜSADERE ( Esas Davadan Ayrı ve Bağımsız Bir Dava Olarak Görevli Mahkemede İncelenebilmesi-Temyiz Edilebilme Sınırı )
Y10.CDE. 2008/16937MÜSADERE ( Eşya Sahibinin Davaya Katılmasına Gerek Olmaksızın Müsadere Hükmünü Temyiz Edebileceği )
Y7.CDE. 2014/2092MÜSADERE ( Eşyanın 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği - Doğrudan 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verildiği Gibi Müsadereyle Yetinilmeksizin İmha Suretiyle Tasfiyesine de Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı/4733 S. Kanuna Muhalefet Suçu )
Y6.CDE. 1993/5183MÜSADERE ( Evrakta Sahtekarlık Suçuna Konu Nüfus Cüzdanı )
YCGKE. 1981/109MÜSADERE ( Fazla Fiyattan Yağ Satan Sanığın Fazla Sattığı Yağ Bedelinin )
Y7.CDE. 2005/9129MÜSADERE ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Aykırılık - Bandrolsüz Olduğu Anlaşılan Playstation ve DVD'lerin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2011/4586MÜSADERE ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - Ruhsatlı Tüfeğin Sahibinin Bilgisi ve Rızası Dışında Kullanıldığına Dair Ruhsat Sahibinin Beyanının Aksine Delil Bulunmadığı/Silahın Ruhsat Sahibine İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/1921MÜSADERE ( Gerçekleştiğinde Var İse Yatırılan Teminatın İadesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/10857MÜSADERE ( Görevsizlik Kararı Verilerek Davadan El Çekilmiş Olduğu Dikkate Alınmadan Suç Konusu Odun Kömürü İle Satıldığı Bildirilen Nakil Aracının Bedelinin Sanığa İadesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 1996/2420MÜSADERE ( Gümrük Kaçağı Vasıtaların Müsadere Edilmesi )
Y7.CDE. 1997/7204MÜSADERE ( Gümrük Kaçakçılığı )
Y11.CDE. 2008/8981MÜSADERE ( Haksız Olarak Ele Geçirilen Kredi Kartının Kullanılması - Suçun İşlenmesinde Kullanılan Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen veya Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsadere Edilebileceği )
Y5.CDE. 2014/2910MÜSADERE ( Hatalı Olduğu - Adli Emanette Bulunan Senetlerin Delil Olarak Saklanması Gerektiği/Tefecilik Suçu )
Y7.CDE. 2002/20833MÜSADERE ( Herhangi Bir Suçta Kullanılmamış Kullanılması ve Bulundurması Suç Olmayan Fişek ve Dürbün - Müsadere Talep Edilmediğinden Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y13.CDE. 2012/3590MÜSADERE ( Hırsızlık - İyiniyetli Olan Satın Alanda Bulunan Eşyaya Elkonulamayacağı )
Y6.CDE. 2011/842MÜSADERE ( Hırsızlık - Katılana Ait Olduğu Anlaşılan Direksiyon Kilidinin İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2010/24032MÜSADERE ( Hırsızlık - Müsaderesine Karar Verilen Eşyaların Suçta Kullanıldığına Dair Kanıtların Nelerden İbaret Olduğunun Karar Yerinde Açıklanıp Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2005/356MÜSADERE ( Hırsızlık - Rızaları Olmaksızın Suçta Kullanılan Silahların Sahiplerine İadesi Yerine Yazılı Şekilde Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Görülmediği )
Y13.CDE. 2013/3807MÜSADERE ( Hırsızlık - Suçta Kullanılan Aracın Suç Tarihinde Kimin Adına Kayıtlı Olduğunun Tespiti Gereği/Müsaderenin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuç Doğurup Doğurmadığına Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanacağı )
Y2.CDE. 2014/35360MÜSADERE ( Hırsızlık Suçu - Adli Emanette Kayıtlı Olup İddianamede Müsaderesi Talep Edilen Eşya Hakkında Karar Verilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y17.CDE. 2015/13168MÜSADERE ( Hırsızlık Suçu - İncelemeye Konu Dosyada Aracın Sahibi Hakkında Karar Verilmeyip Diğer Sanığın Deneme Süresinde Suç İşlemesi Sebebi İle Dosyanın Ele Alındığı/Araç Hakkındaki Müsaderenin Ruhsat Sahibi Olan Sanık İle İlgili Yargılamanın Konusu Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/13-303MÜSADERE ( Hırsızlık/Sanığın Mağdurların Zararını Karşıladığı - Sanığın Üzerinde Bulunan Paranın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2006/12280MÜSADERE ( Hizmet Karşılığı Düzenlenen Taşıma Faturası ile Yurda Eşya Sokulması - Sokulan Eşyaların Kaçak Yollardan Sokulduğu ve Taşıma Faturasını Sahte Olarak Düzenlenmiş Olması Halinde Sanıkların Sorumluluğuna ve Eşyanın Müsaderesine Kararı Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2012/29234MÜSADERE ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları Dava Konusu Olan El Konulmuş Eşya ve Nakil Aracının Müsaderesi ya da İadesi Kararlarını da Kapsayacağı )
Y7.CDE. 2015/19757MÜSADERE ( İddianame İle Müsaderesi Talep Edilen Nakil Vasıtası Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemiş İse de Bu Konuda Zamanaşımı Süresince Her Zaman Bir Karar Verilebileceği )
Y8.CDE. 2011/6786MÜSADERE ( İş Yerinde 6136 S.K.'ya Aykırı Olarak Silah ve Mermi Bulundurmak - İnceleme Dışında Kalan Mermi Sayısının Fazla Olarak Belirtilerek Müsadere Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1991/13559MÜSADERE ( İşgal Alanına Yapılan Gecekondunun Yıkılıp Orman Sınırları Dışına
Y3.CDE. 2010/3995MÜSADERE ( İşgal ve Faydalanma - Sanığa Suça Konu Tesislerin Müsaderesi Nedeniyle Ek Savunma Hakkı Tanınacağı )
Y3.CDE. 2008/19555MÜSADERE ( İşgal ve Faydalanma/Kesinleşmiş Devlet Orman Sahası Üzerindeki İzinsiz Yapılan Tesislerin Müsaderesine Karar Verildiği - Tesis Değerleri Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilebilmesi İçin Öncelikle Ölen Sanığın Kanuni Mirasçılarının Tesbit Edilip Davaya Katılmalarının Sağlanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/10226MÜSADERE ( İthalat Rejimi Kapsamında Yurda Getirilen Ancak Millileştirme İçin Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Dava Konusu Araç Hakkında Gümrük Mevzuatına Göre İşlem Yapılmasına Karar Verilmesi Gereği - Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2017/9651MÜSADERE ( İyi Niyetli Olmadığı İspatlanamayan Malen Sorumluya Ait Çekici İle Dorsenin Malen Sorumluya İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y19.CDE. 2015/17749MÜSADERE ( İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmak Koşuluyla Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılan veya Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen ya da Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesine Hükmolunacağı - Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşya Kamu Güvenliği Kamu Sağlığı ya da Genel Ahlak Açısından Tehlikeli Olması Durumunda Müsadere Edileceği )
Y5.CDE. 2007/2463MÜSADERE ( İyiniyetli 3. Kişiye Ait Olmaması Koşulu İle Suçta Kullanılan Aracın Müsaderesine Karar Verilebileceği - Kayıt Malikinin Bu Konuda Dinlenmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2017/13512MÜSADERE ( İyiniyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmamak Koşuluyla Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılan veya Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen ya da Suçtan Meydana Gelen Eşyanın Müsaderesine Hükmolunacağı - Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Kamu Güvenliği Kamu Sağlığı veya Genel Ahlak Açısından Tehlikeli Olması Durumunda Müsadere Edileceği - Dava Konusu Eşyanın 5237 S.K. Md. 54/1 Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2012/22277MÜSADERE ( İzinsiz Kireç Fırını İşletmek/ Orman Alanında Kalan Tesislerin Sabit Nitelikte Olduğu - Mahkumiyet Koşulu Aranmaksızın ve Zamanaşımı Süresinin Geçtiğine Bakılmaksızın Müsaderelerine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2007/8-143MÜSADERE ( Kabahate Konu Kurusıkı Tabanca ve Eklerinin Kabahatliye İadesine Karar Verilmesi Gereği - Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak )
Y3.CDE. 2002/7183MÜSADERE ( Kaçak Emval Naklinde Kullanılmayan Ancak Yükleme Yapıldığı Sırada Yakalanan Traktör İle Römorkun İadesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2002/886MÜSADERE ( Kaçak Emvalin Naklinde Kullanılan At ve Yediemine Alınan Semer - 6831 Sayılı Yasanın 108 /son Maddesi İle Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2017/11298MÜSADERE ( Kaçak Eşya İle Müsaderesine Karar Verilen Nakil Vasıtasının Değeri Karşılaştırıldığında Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olacağı Gözetilerek Nakil Aracının İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 1968/137MÜSADERE ( Kaçak Eşyanın İçinde Gizlendiği Kamyon-Eşyanın Çok Az Yer Tutar Cinsten Olması-Araçta Gizli Bölme Olması )
Y7.CDE. 1998/10065MÜSADERE ( Kaçak Eşyanın Naklinde Kullanılan Araç - Sürücünün Yüklenip Mühürleri Bozulmadan Varış Yerine Kadar Getirilen Eşyaların Ne Olduğunu Bilemeyecekleri )
Y7.CDE. 2012/21480MÜSADERE ( Kaçak Eşyanın Taşıma Aracı Yüküne Göre Miktar veya Hacim Bakımından Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu Ayrıca Eşyanın Taşıma Aracıyla Taşınmayı Gerekli Kılması Sebebiyle Nakil Aracının Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/13486MÜSADERE ( Kaçak Kesim Yaparak Kesilen Emvali Henüz Traktöre Yüklerken Yakalama Gerçekleştiğinden Hareket Halinde Olmayan Traktör ve Römorkun Müsaderesine Karar Verilememesi )
YCGKE. 1978/394MÜSADERE ( Kaçak Mal Taşınmasında Kullanılıp Gümrük Alanında Bekleyen Tır )
Y7.CDE. 2004/35252MÜSADERE ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Dava Konusu Eşyaların Müsadere Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2005/9795MÜSADERE ( Kaçak Olduğu Anlaşılan Uydu Alıcılarının Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1991/10685MÜSADERE ( Kaçak Olmayan Emval )
Y3.CDE. 2004/9043MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvali Naklederken Yakalanan ve Mahkum Olan Sanığa Ait Nakilde Kullanılan Plakasız Motosikletin Müsaderesine Karar Verilmemesi İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 1981/941MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Kamyonun )
Y3.CDE. 2000/11479MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Traktörün )
YCGKE. 1979/69MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan ve Malikinden Emaneten Alınmış Olan Aracın )
YCGKE. 1967/85MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınması-Kaçak Malların Bilerek Taşınması )
YCGKE. 1988/327MÜSADERE ( Kaçak Orman Emvalinin Taşınmasında Kullanılan Aracın Sahibinin Kusursuz Olması Halinde Müsadere Edilip Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 1993/2238MÜSADERE ( Kaçak Otomobil motoru )
Y7.CDE. 2017/11680MÜSADERE ( Kaçak Sigara Satma Suçu - Dava Konusu Eşyaların Müsaderesine Dair Karar ile Yetinilmesi Gerekirken Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/28894MÜSADERE ( Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Satışı - Suça Konu Kaçak Sigaraların Müsadere Edilmesi Gerekirken İmha Suretiyle Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2016/20518MÜSADERE ( Kaçak ve Bandrolsüz Sigara Satışı - Suçta Ele Geçen Eşyanın Müsaderesine Karar Verilirken Hüküm Fıkrasında Müsadere Hükmüne Atıf Yapan İlgili Maddenin Gösterilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2007/6373MÜSADERE ( Kaçakçılığa Konu Mazot Zayi Olduğu Halde Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2008/17064MÜSADERE ( Kaçakçılık - Açılan Dava İle İlgili Olan Dava Dosyasının Sonuçları Beklendikten Sonra Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi veya İadesi Hakkında Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/33300MÜSADERE ( Kaçakçılık - Dava Konusu Eşya Teminat İle İade Edildiğine Göre Kaçak Eşyanın Müsaderesi Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2005/12078MÜSADERE ( Kaçakçılık - Kaçak Olduğu Anlaşılan Eşyaların Zoralımına Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/17692MÜSADERE ( Kaçakçılık - Kayıtlı Cep Telefonlarının Yurda Yasal Yollardan Girdiğinin Kanıtlanamadığı/Kaçak Olan Cep Telefonlarının Müsaderesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2008/9063MÜSADERE ( Kaçakçılık - Sanığa Atılı ve Sübut Bulan Eylemin Kabahate Dönüşmesi Halinde Kabahatlerde Müsaderenin Söz Konusu Olmadığı Gözetilerek Dava Konusu Eşyaların Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.CDE. 2005/9460MÜSADERE ( Kaçakçılık - Suça Konu Eşyanın 4926 S.Y'nın 31 /Son Maddesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/32333MÜSADERE ( Kaçakçılık - Suça Konu Nakil Vasıtasının Kayden Malikinin Trafik Kayıtlarından Araştırılarak Tespitinden Sonra Malen Sorumlu Celbedilerek Araçla İlgili Beyanı Alındıktan ve Aracın İyi Niyetli 3.Kişiye Ait Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Müsaderesine ya da İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2009/1211MÜSADERE ( Kaçakçılık - Yediemine Teslim Edilen Suç Konusu Emvalin İstirdatı Kabil Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılacağı/Müsadere Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2008/13192MÜSADERE ( Kaçakçılık - Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2008/3937MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Ayniyet Tespiti İle Sonucuna Göre Akaryakıtın İadesi veya Müsaderesi Yönünden Bir Hüküm Kurulacağı )
Y7.CDE. 2008/2221MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Çekicilerin Gümrük Vergileri Kısmen veya Tamamen Ödenmeksizin Türkiye'ye İthal Edilip Edilmediği Tartışılarak Müsadere veya İade Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2004/37045MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Eşyaların 4926 S.K.'nın 4. Maddesi Uyarınca Zoralımına Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu/Md. 31 /Son'un Uygulanacağı )
Y7.CDE. 2004/14437MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Firma Yetkilisinin Fatura Konusu Malı Sattığını Kabul Ettiği/Faturanın Ticari Defter ve Belgelerine Kayıtlı Olup Olmadığı Hususunun Tespit Edileceği )
Y7.CDE. 2004/18820MÜSADERE ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - Ticari Miktar ve Mahiyet Arzeden Dava Konusu Eşyaların Yolcu Beraberinde Gümrük Vergisinden Muafen Getirilebilen Eşya Niteliğinde Bulunmadığı/Müsadereye Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2013/9167MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçu - Belirlenen Piyasa Değeri İle Yakalanan İçkilerin Değeri İtibariyle Müsaderesinin Hakkaniyete Aykırı Olacağından Aracın Sahibine İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y7.CDE. 2014/28914MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçu - Dava Konusu Kaçak Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Aynı Zamanda İmha Suretiyle Tasfiyesine de Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/33313MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçu - Suçta Ele Geçen Eşyanın T.C.K.'nın 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verilirken Hüküm Fıkrasında Müsadere Hükmüne Atıf Yapmayan 4733 S. Kanun'un 8/4. Md. De Gösterilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2004/25694MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçundan Sanık Hakkında Ödeme Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği ve Nakil Aracının Kaçak Olmadığı Anlaşıldığından Nakil Aracının Müsaderesine Değil İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2002/15359MÜSADERE ( Kaçakçılık Suçunun Sanıkları Hakkında Kamu Davasının Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırılmasına Karar Verildiğine Göre Kullandıkları Minübüslerin İadesi Yerine Müsaderelerine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı )
Y7.CDE. 2004/17688MÜSADERE ( Kaçakçılık/Eşyaların Yurda Yasal Yollardan İthal Edildiğine Dair Belge İbraz Edilemediği - Eşyaların Müsaderesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2012/28678MÜSADERE ( Kaçakçılık/Kaçak Eşyanın Nakil Aracının Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmadığı - Araçta Gizli Bölme Olmadığı Gözetilmeden Aracın İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2013/15826MÜSADERE ( Kaçakçılık/Nakil Aracının İyiniyetli 3. Kişiye Ait Olduğu - İade Yerine Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2008/3294MÜSADERE ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet - Hükmolunan Cezanın Nevi ve Miktarı İle Müsaderesine Karar Verilen Dava Konusu Eşyanın Değerine Göre Hükmün Temyizi Kabil Bulunmadığı )
Y7.CDE. 2014/34839MÜSADERE ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet - Nakil Aracı Kamyonun Sahibi Sanık Hakkında Atılı Suça İştirak Ettiğine Dair Yeterli Delil Bulunmadığından Beraat Kararı Verildiği Halde "Suçta Bilerek Kullanıldığı Maliki Tarafından Rızası Dahilinde Diğer Sanıklara Teslim Edildiğinden" Bahisle Nakil Aracının Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2013/21786MÜSADERE ( Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet/Nakil Aracının Kayden Sahibi Görünen Kişinin Dinlenmesi Gereği - Aracın Müsaderesi Yönünden İyi Niyetli Üçüncü Kişi Durumunda Olup Olmadığı Hususunda Karar Verileceği )
Y7.CDE. 1999/8609MÜSADERE ( Kaçakçılıkta Nakil Vasıtası Araç - 1918 S. Yasanın 47. Maddesi Yerine 41. Maddesi İle Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
Y3.CDE. 2004/10851MÜSADERE ( Kadastro Komisyonu Sanığın Suça Konu Ev İle Bahçenin Yapmış Bulunduğu Yerin Kesinleşmiş Orman Tahdidi İçerisinde Kaldığının Tesbit Edildiği - Müsadereye Yönelik Kararın Dosya İçeriğine Uygun Olduğu )
Y7.CDE. 2007/6264MÜSADERE ( Kamu Davasının Açılmaması - İadesine Karar Verilen Nakil Aracı Yönüyle Yapılan Keşif Giderinden İbaret Yargılama Giderinin Sanığa Yükletilemeyeceği )
Y7.CDE. 1998/729MÜSADERE ( Karar Verilen Araçların Rayiç Değerleri Hükmolunan Para Cezasına İlave Edilmeden Hesapla Nisbi Vekalet Ücretinin Eksik Tayini - Yasaya Aykırılığı )
Y3.CDE. 2004/5629MÜSADERE ( Karar Verilen Mahsulün Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edilmemesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y11.CDE. 2003/13325MÜSADERE ( Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı - İzinsiz Araştırma Yapmak/Bulundurulması Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Adli Emanette Kayıtlı Dedektör )
Y7.CDE. 1999/12402MÜSADERE ( Karar Verilmeyen Yağların CİF Değerinin Tayin Olunan Cezaya İlavesi Suretiyle Yapılan Hesap Sonucu Faizli Nisbi Vekalet Ücretine Hükmolunması - Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 2009/4-46MÜSADERE ( Kararı Verilen "Tahranın" Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı - Kasten Yaralamaya Teşebbüs )
Y7.CDE. 2007/2936MÜSADERE ( Kararın Duruşmalı Olarak Verilmesi Gerektiği - Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Eşya Hakkında Verilen Karar )
Y3.CDE. 2008/3884MÜSADERE ( Kasıt Yokluğu Nedeniyle Beraat Kararı Verildiğine Göre Orman Sayılan Yerde Bulunan Tesis Niteliğindeki Evin Müsaderesi Gerektiği )
Y1.CDE. 2011/908MÜSADERE ( Kasten Öldürmede Kullanılan Tabancanın Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabancanın Satımına Dair Yönetmelik Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
YCGKE. 2013/1-76MÜSADERE ( Kasten Yaralama - Sanığın UYAP Kullanılarak Çıkarılan Nüfus Kaydında Hükümden Sonra Öldüğünün Belirlendiği/ Müsaderesine Hükmolunan Eşyayı da Kapsayacak Şekilde Gereken Hükmün Mahkemesince Verilmesi İçin Hükmün Bozulacağı )
Y8.CDE. 2010/16266MÜSADERE ( Kasten Yaralama - Sanıkta Ele Geçirilen Tabanca ve Eklerinin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2007/2045MÜSADERE ( Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Sebep Olmak - Sanığın Ölenin Elinden Aldığı ve Suçta Kullandığı Bıçağın Ölenin Mirasçılarına İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2015/7055MÜSADERE ( Kenevir Ekme Suçu - Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2015/9234MÜSADERE ( Kenevir Ekme Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarınca Suça Konu Kenevir ve Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/7492MÜSADERE ( Keşif Sırasında Çoban Barınağının Yıkıldığının Belirlenmesine Göre Zoralımın Mümkün Olmaması )
Y3.CDE. 2007/7924MÜSADERE ( Kısa Kararda Emval ve Nakil Vasıtasının Müsaderesine Gerekçeli Kararda Emvalin Orman İdaresine Bırakılmasına Karar Verilmesinin Çelişki Yarattığı )
YCGKE. 1975/1-82MÜSADERE ( Kısmi Affa Tabi Olan Öldürme Eyleminde Kullanılan Av Tüfeği )
YCGKE. 2011/8-778MÜSADERE ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Olduğunun Gözetileceği - Pompalı Av Tüfeği İle Birlikte İçinde Bulunan Av Fişeklerinin de Kullanıldığı/Zoralımına Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2004/9706MÜSADERE ( Kooperatifin Yaptırdığı İnşaatlar - Sözkonusu Parsel İçinde Kaldığı Anlaşıldığından 6831 S.K 93/4.Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2011/7102MÜSADERE ( Korku Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etmek/Tüfeğin Suça Sürüklenen Çocuk Tarafından Olayda Kullanıldığı - Hakkında Takipsizlik Kararı Verildiği/Silahın Sahibinin İyiniyeti Araştırılmadan Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2002/2708MÜSADERE ( Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Devlet Malı Olması Nedeniyle Müzeye Tevdiine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2014/32384MÜSADERE ( Kovuşturma Devam Ederken Öldüğünden Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilen Sanık Adına Kayıtlı Olan Aracın Suçta Kullanıldığına Dair Delillerin Nelerden İbaret Olduğu Açıklanmadan Söz Konusu Aracın Suçta Kullanıldığından Bahisle Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Hırsızlık )
Y20.CDE. 2015/9524MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Tarafından Suça Konu Kokainden Alınan Tanık Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma/5237 S.K.'nun 53. Madde Hükümlerinin Yeniden Değerlendirilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y20.CDE. 2015/13184MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Tarafından Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma - Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma Suçu )
Y9.CDE. 2017/73MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Düzenlenen Uzmanlık Raporunda Şahit Numune Olarak Alındığı Belirtilen Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y20.CDE. 2015/8674MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
Y20.CDE. 2015/13661MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Emanette Kayıtlı Bulunan Uyuşturucu Maddenin TCK'nın 54/4. Maddesi Uyarınca Müsaderesi Yerine 54/1 Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y20.CDE. 2016/794MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verileceği - Sanıklardan Elde Edilen Paranın Suçtan Elde Edildiğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Yeterli Delil Bulunmadığı/İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y20.CDE. 2015/15473MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/Müsadere İmkanı Olmayan Kriminal İncelemede Kullanılmış Olan Maddenin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2015/5114MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verileceği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y10.CDE. 2015/5360MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu )
Y20.CDE. 2016/1499MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerinin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2016/1059MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Şüpheden Sanık Yararlanır )
Y10.CDE. 2017/1482MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
Y9.CDE. 2015/16543MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/13560MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Yağma )
Y20.CDE. 2015/8697MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.CDE. 2015/11206MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Tanık Numune Olarak Alınan Uyuşturucu Maddelerin de Müsaderesine Karar Verileceği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y10.CDE. 2015/5347MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Tanık Numune Olarak Alınan Uyuşturucu Maddenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme Suçu )
Y10.CDE. 2016/780MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunun Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/940MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı Tarafından Suç Konusu Maddeden Alınan Tanık Numunelerinin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y9.CDE. 2015/725MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Alınan Uyuşturucu Maddeye İlişkin Numunelerin De Müsaderesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2015/16038MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Alınan Uyuşturucu Maddeye İlişkin Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesi Doğru Görülmediği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y10.CDE. 2014/2207MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Esrardan Alınan Tanık De Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/14772MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y20.CDE. 2015/13553MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerinin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu )
Y9.CDE. 2016/290MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y9.CDE. 2016/2184MÜSADERE ( Kriminal Polis Laboratuvarı'nca Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu )
YCGKE. 2003/8-269MÜSADERE ( Kullanılması Yapılması Taşınması Bulundurulması ve Satılması Cürüm ve Kabahat Teşkil Eden Eşya Bir Mahkumiyet Olmasa ve Faile Ait Bulunmasa Bile Zapt ve Müsadere Olunması Lüzumu )
Y9.CDE. 2015/11813MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Jandarma Genel Komutanlığı Uzmanlık Raporunda Belirtilen Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2016/484MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Kenevirlerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/14850MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Kriminal Polis Laboratuvarınca Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2015/676MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin De Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/8397MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Jandarma Genel Komutanlığınca Düzenlenen Uzmanlık Raporu Neticesinde Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/15994MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Sanıkta Ele Geçen Paranın Bir Kısmının Uyuşturucu Madde Satışından Elde Edildiği Sabit Olduğundan Anılan Miktarın Müsaderesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/1589MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma ve/veya Kullanma - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2006/7041MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Suça Konu Uyuşturucu Maddenin Müsaderesine Karar Verilmemesi Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.CDE. 2015/1043MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma Suçu - Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y9.CDE. 2015/11597MÜSADERE ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Maddelerin TCK'nın 54. Md.sinin 4. Fıkrası Yerine 1. Fıkrası Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y8.CDE. 2008/16116MÜSADERE ( Kuru Sıkı Tabanca İle Havaya Ateş Etme Eyleminin Kabahatler Kanunu'nda Yer Alan Gürültü Hükümleri Kapsamında Olduğu - Müsadere Yerine İadeye Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/17309MÜSADERE ( Kuru Sıkı Tabanca İle Yerleşik Yerde Ateş Etmek - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/Gürültüye Neden Olma Kapsamında Olup İdari Yaptırımı Gerektirdiği )
Y5.CDE. 2012/3488MÜSADERE ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Suçun Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği
Y5.CDE. 2011/6521MÜSADERE ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Suçun Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2012/7175MÜSADERE ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/15393MÜSADERE ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetilememesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/7858MÜSADERE ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/32643MÜSADERE ( Mahkemece Dava Konusu Eşyanın Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerekirken Eşyanın İmha Suretiyle Tasfiyesine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - 4733 S. Kanuna Muhalefet Suçu )
Y9.CDE. 2016/667MÜSADERE ( Mahkemece Kriminal Polis Laboratuvarınca Alınan Uyuşturucu Maddeye Dair Numunelerin Müsaderesine Karar Verileceği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçu )
Y1.CDE. 2003/3960MÜSADERE ( Mahkumiyet Halinde Suçta Kullanılan Veya Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsadere Edilebileceği - Kime Ait Olduklarının Tereddüde Mahal Bırakmayacak Tarzda Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2004/10813MÜSADERE ( Mahkumiyet Hükmü Kurulmamış Olmasına Göre Yediemindeki Emvalin İstirdadı Kabil Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/725MÜSADERE ( Mahkumiyetine Karar Verilen Sanığın Zimmetine Geçirdiği Maddi Menfaatin 55. Madde Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2003/3518MÜSADERE ( Marka Hakkı Başvurusu veya Markanın Korunmasından Doğan Haklara Tecavüz Halinde Yapılan Yargılamada Üretilmesi Cezayı Gerektiren Eşyanın Herhalde Müsaderesinin Gerektiği - Marka Korunmasından Doğan Haklara Tecavüz )
Y10.CDE. 2007/2157MÜSADERE ( Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği - Suçtan Sağlanan Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilememesi Halinde Müsaderesinin Mümkün Olduğu )
Y8.CDE. 1994/7287MÜSADERE ( Milli Piyango Biletinde Tahrifat-Mahkemece Her Zaman Müsadere Kararı Verilebilmesi )
Y7.CDE. 2002/15556MÜSADERE ( Motorla İrtibatlı Deposunda Mazot Ele Geçirilen Kamyonun Müsadere Edilemeyeceği - Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2014/10832MÜSADERE ( Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri İle Plakada Sahtecilik - Sahte Plakaların Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 1979/7793MÜSADERE ( Muayyen Eşyanın Müsaderesi Veya İmha Yahut İstimalden Kaldırılması Caiz Olan Haller )
Y8.CDE. 2007/8593MÜSADERE ( Muhtarlık Görevi Nedeniyle Silah Verildiği/Veriliş Sebebi Ortadan Kalktığından Ruhsatın İptal Edildiği - Ruhsat İşlemlerinin Tamamlanabilmesi İçin Silahın Jandarma Komutanlığına Tevdii Edilemeyeceği/Müsaderesine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2004/9223MÜSADERE ( Müessir Fiil Suçuyla İlgili Dava Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı Halde Bulundurulması Tek Başına Suç Teşkil Etmeyen Tahranın TCK'nun 36/2.Maddesi Gereğince Müsaderesinin Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2013/30605MÜSADERE ( Mülkiyeti Devlete Ait Ağaçların Hâzineye İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hırsızlık )
Y10.CDE. 2003/3559MÜSADERE ( Müsadere Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2003/7-251MÜSADERE ( Müsaderenin Yasak Bir Şeyin Kanuna Uygun Olarak Alınmasını İfade Etmesi )
Y7.CDE. 2015/25999MÜSADERE ( Müsaderesi Talep Edilen Eşya Hakkında Olumlu Ya da Olumsuz Herhangi Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2006/8315MÜSADERE ( Müsaderesine Karar Verilen Emval ve Nakil Vasıtasının Suç Tarihindeki Değeri Üzerinden Müdahil İdare Lehine Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/389MÜSADERE ( Müsaderesine Karar Verilen Paraların İncelenmesi-T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi )
Y8.CDE. 2007/3440MÜSADERE ( Müsaderesine Karar Verilen Sahte Paraların T.C. Merkez Bankasına Gönderileceği )
Y8.CDE. 2016/10888MÜSADERE ( Müsadereye Konu Silahın Ruhsat Sahibinin T.C.K'nun 54/1. Md. Anlamında “İyi Niyetli Üçüncü Kişi” Olup Olmadığı Tartışılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - 6136 S. Yasaya Muhalefet )
Y14.CDE. 2013/2042MÜSADERE ( Müstehcenlik Suçu - Cd İçeriklerindeki Görüntülerin Ar ve Haya Duygularını İncitip İncitmediği Cinsi Arzuları Tahrik ve İstismar Eder Nitelikte Genel Ahlaka Aykırı Olup Olmadığı Saptanıp Müstehcen Nitelikte Olduklarının Tespiti Konusunda Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan Rapor Alınarak Bu Cd'lerin Müsadere Edilip Edilmeyeceğine Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2008/14446MÜSADERE ( Müteselsilen Nitelikli Zimmet - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/33564MÜSADERE ( Nakil Aracının 5607 S. Kanun'un 13/1 Md. Delaletiyle T.C.K'nun 54. Md. Gereğince Müsaderesi Gerekirken 4733 S. Kanun'un 8/4. Md.sinin de Hükme Katılmasının Bozma Nedeni Olduğu - 4733 S. Kanun'a Muhalefet )
Y7.CDE. 2014/28734MÜSADERE ( Nakil Aracının Kayden Maliki Gözüken Şahıs Celbedilerek Konu Hakkında Bilgisine Başvurulması Sonucuna Göre Aracın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Ait Olup Olmadığı Belirlendikten Sonra Müsaderesine ya da İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Toplu Kaçakçılık Suçu )
Y7.CDE. 2016/10578MÜSADERE ( Nakil Aracının Ruhsat Sahibi Olan Şahsın Dosya Kapsamında İyi Niyetli Kayıt Maliki Olmadığına Dair Somut Bir Delil Olmadığı Gibi Nakil Aracının Hacmi ve Değeri İle Ele Geçen Kaçak Eşya Miktarı ve Değeri Birlikte Değerlendirildiğinde Nakil Aracının Müsaderesine Hükmolunmasının Hakkaniyete Aykırı Olacağı - Kaçakçılık )
Y7.CDE. 2005/7444MÜSADERE ( Nakil Vasıtası Aracın Bizatihi Kaçak Olmadığı ve 4926 Sayılı Yasada Ödeme Nedeniyle Kamu Davasının Açılmaması Halinde Nakil Vasıtası Aracın Müsaderesine Olanak Verecek Bir Yasal Düzenlemenin Yer Almadığı - Aracın İadesi Gereği )
Y7.CDE. 1998/6816MÜSADERE ( Nakil vasıtası/Kaçakçılık - Müsadere Gerçekleştiğinde Teminatın İadesine Aksi Halde Teminatın İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/5609MÜSADERE ( Nisbi Vekalet Ücretinin Tayininde Müsaderesine Karar Verilen Meyve Fidanlarının Suç Tarihindeki Değerlerinin Hesaba Katılmaması Suretiyle Eksik Tayininin Hatalı Olması )
Y5.CDE. 2008/3957MÜSADERE ( Nitelikli Cinsel Saldırı - Yüklenen Eyleme İlişkin Görüntülerin Yer Alması Sebebiyle Suçun Önemli Delili Olan Emanette Kayıtlı CD'lerin Dosyada Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2006/918MÜSADERE ( Numune Olarak Saklanan Mazotun Müsaderesine ve İdarece Satılan Mazotun Satış Bedelininse Müdahil İdare Lehine İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/30089MÜSADERE ( Olay Tarihinde Aracın Fiilen Kime Ait Olduğu ve Malen Sorumlunun İyiniyetli Üçüncü Kişi Durumunda Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Sonucuna Göre Nakil Aracının Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği - 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y3.CDE. 2011/544MÜSADERE ( Orman Alanını Açma - Müsaderesine Karar Verilen Tesis Değeri Üzerinden Müdahil İdare Lehine Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edileceği )
Y3.CDE. 2010/9262MÜSADERE ( Orman Alanını İşgal - Yediemine Alınmış Mahsul Olmadığına Göre Müsaderesine Karar Verilen Şeylerin Tereddüde Mahal Bırakmayacak Şekilde Ayrıntılı Belirtilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2010/4432MÜSADERE ( Orman Alanını İşgal ve Faydalanma - Orman Olduğu Kesinlik Kazanan Suç Sahası Üzerine Yapılan Tesis Nitelikli Binanın Müsaderesi Gereği )
Y3.CDE. 1992/620MÜSADERE ( Orman Boşluğunda Yapılan Ağıl ve Etrafına Çekilen Çit )
Y3.CDE. 2002/6892MÜSADERE ( Orman Emvali Nakil Aracının Kime Ait Olursa Olsun Müsaderesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/5339MÜSADERE ( Orman Emvalinin Alınması Eyleminde Sanığın Hareket Halinde Yakalanıp Yakalanmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Nakil Aracının Müsadaresi Konusunda Karar Verilmesi Lüzumu )
YCGKE. 1977/362MÜSADERE ( Orman Emvalinin Naklinde Kullanılırken Devrilen ve Sahibi Ölen Traktör )
Y3.CDE. 2012/27193MÜSADERE ( Orman İşletmesinin Yazısında Aracın Satılmış Olduğu Belirtilmiş Olmasına Göre Araç Satış Bedelinin Orman İdaresi Lehine Gelir Kaydına Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Orman Kanunu'na Aykırılık )
Y3.CDE. 2010/4549MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Emvalin 6831 S.K. Md. 93/3'ün Delaletiyle 5237 S.K. Md. 54 Uyarınca Müsadere Uygulaması Yapılacağı )
Y3.CDE. 2012/24413MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Fındık Fidanlarının Müsaderesi Yerine Emvalin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2010/6924MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Fındık Ocaklarının İki Kere Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2008/17335MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Kanun Değişikliğinden Önceki 6831 S.K. Md. 108 Uyarınca Hüküm Uyarınca Suçta Kullanılan Nakil Aracının Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/24609MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Müsaderesine Karar Verilen Ağaçların Değerleri Üzerinden Katılan İdare Lehine Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/14253MÜSADERE ( Orman Kanununa Aykırılık - Nakil Vasıtalarının Satışının Yapılıp Yapılmadığının Orman İdaresinden Tespitinden Sonra Müsadereleri Hakkında Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/9571MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sabit Tesis Niteliğindeki Bağ Çubuklarının Müsaderesi İle Yetinilmesi Gerektiği/Bedelinin İdareye Gelir Kaydına Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2011/10354MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sahadaki Ağaçların 6831 S.K. Md. 93/3'ün Delaleti İle 5237 S.K. Md. 54 Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/8453MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Suç Tarihi İtibariyle Suça Konu Emvalin 765 S.K. Md. 36 Uyarınca Müsadere Edileceği )
Y3.CDE. 2012/27725MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Suça Konu Sahada Ağaç Bulunmadığı Halde İnfazı Kabil Olmayacak Şekilde Ağaçların Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2012/26116MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Tesis Niteliğinde Ağaçların Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/7366MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Tesis Niteliğindeki Çitin Orman Kanunu Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2010/4125MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Tesislerin 6831 S. K. Md. 93/3 Delaletiyle 5237 S.K. Md. 54 Gereğince Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/10737MÜSADERE ( Orman Kanununa Aykırılık - Vekil İle Temsil Olunan Katılan İdare Lehine Müsaderesine Karar Verilen Emval Değeri Üzerinden Nispi Vekalet Ücreti Tayin Edileceği )
Y3.CDE. 2006/14247MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Yediemine Alınan Emvalin Orman Kanunu Hükümlerine Göre Değil 765 S.K. Md. 36. Gereğince Müsadere Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/3-213MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Zoralımına Karar Verilen Emvalin HUMK Açısından Kesinlik Sınırı Altında Yer Aldığı/Temyiz Olanağı Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2011/5330MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Aykırılık/Emvalin Satıldığı - Satış Bedelinin Orman İdaresi Adına İrat Kaydedilmesi Gereği/Elde Bulunmayan Emvalin Müsaderesine Hükmolunamayacağı )
Y3.CDE. 2013/3518MÜSADERE ( Orman Kanununa Aykırılık/Sanığın Vefat Ettiği - Mirasçılarının Davadan Haberdar Edilmesi Suretiyle Davaya Devamla Zeytin Fidanlarının Müsaderesi Hususunun Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2009/6475MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhaefet - Suç Konusu Orman Sahasında Bulunan Tesis Niteliğindeki Bina İnşaatının Kanun Değişikliği Uyarınca Müsaderesine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2007/11888MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Kaçak Emval Naklederken Yakalanıp Yediemine Alınan Nakil Vasıtasının Kanun Değişikliği Uyarınca Müsaderesi Hususunda Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2006/9142MÜSADERE ( Orman Kanununa Muhalefet - Müsaderenin 5237 S.K. Değil 6831 S.K. Uyarınca Yapılacağı )
Y3.CDE. 2004/9056MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Orman Kadastrosunun Kesinleştiği/Orman Dışı Olarak Tesbit Edilen Bir Yerin Arazi Kadastro Çalışmasında Orman Alanı İçinde Alınmasının Mümkün Bulunmamasına Göre Orman Alanı Dışında Kalan Tesisin Müsadere Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 2008/15948MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verildiği/Suç Konusu Emvalin İstirdatı Kabil Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılması Yerine Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2009/4987MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Suç Konusu Orman Sahasında Dikili Bulunan Tesis Niteliğindeki Zeytin Ağaçlarının Müsaderesine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y3.CDE. 2004/14022MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Suça Konu Yerin Memleket Haritası ve Amenajman Planında Orman Olduğu/Suça Konu Yerde Bulunan Zabıt Tesis Niteliğindeki Binanın 6831 S.Y'nın 93/4. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/6036MÜSADERE ( Orman Kanunu'na Muhalefet/Emvalin Müsaderesine Karar Verildiği - Emval Hakkında Değer Kaybettirici Bir İşlem Yapılmadığı/Tazminata ve Harca Karar Verilmeyeceği )
Y3.CDE. 1988/12025MÜSADERE ( Orman Kanununa Muhalefet-Tazminat )
Y3.CDE. 2009/22425MÜSADERE ( Orman Olarak Hazine Adına Tescil - Suç Yeri Kesinleşen Orman Alanı İçinde Kaldığından Üzerinde Dikili Olan Fındık Ağaçlarının Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/İşgal ve Faydalanma )
Y3.CDE. 2003/10932MÜSADERE ( Orman Suçu - Orman Sahasında Bulunan Tesislerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2003/12371MÜSADERE ( Orman Suçu - Orman Sahasında Bulunan Tesislerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1990/2015MÜSADERE ( Orman Suçunda Karayollarına Ait Aracın İzinsiz Olarak Kullanılmış Olması )
Y3.CDE. 2000/11795MÜSADERE ( Orman Tahdit Sınırları İçinde Kalan Yerden Alınan Meyve Fidanları ve Kavak Ağaçları )
Y3.CDE. 2003/7698MÜSADERE ( Ormanda Kesilmiş Olarak Bulunan Çam Dalları/Sanığın At Arabasına Yükleyip Henüz Hareket Etmeden Yakalanması - Atlar ve Arabanın Müsadere Edilemeyeceği )
Y3.CDE. 1996/1322MÜSADERE ( Ormandan Açılan Tarlanın Etrafını Çevirmekte Kullanılan Çitler )
Y8.CDE. 2009/12608MÜSADERE ( Öldürülen Kişiye Ait Bulundurma Ruhsatlı Silahın Ruhsat Dosyasının Getirdildikten Sonra Ölenin Mirasçılarının da Dinlenerek Sonuca Bağlanması Gereği - Evrak Üzerinden Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1990/3943MÜSADERE ( Ölüm Nedeniyle Hakkındaki Davanın Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilen Sanığa Ait Olup Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Araç )
Y7.CDE. 2004/30820MÜSADERE ( Önödeme Kararı Verildiğinde Suça Konu Eşya Hakkında Verilecek Karar )
Y12.CDE. 2015/1519MÜSADERE ( Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Emanette Kayıtlı Bir Adet Laptop Bilgisayarın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Müsadere Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2006/9323MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Müsaderenin Kararının 5237 Sayılı TCK'nun 54. Maddesine Göre Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2006/8036MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verilmeden Merkez Bankasına Gönderilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2012/15884MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Sahte Paranın Müsaderesine Karar Verilirken Uygulama Maddesinin Gösterilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/1439MÜSADERE ( Parada Sahtecilik - Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesi İle 5320 S.Y'nın 17. Md. İle İlgili Yönetmelik Gereği T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmek Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33593MÜSADERE ( Petrol Kaçakçılığı - Eşyanın Taşıma Aracı Yüküne Göre Miktar ve Hacim Bakımından Tamamını veya Ağırlıklı Bölümünü Oluşturmaması ve Kaçak Eşyanın Değeri İle Müsaderesine Karar Verilen Nakil Vasıtasının Değeri Göz Önüne Alındığında Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olacağı Gözetilerek Nakil Aracının İadesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33464MÜSADERE ( Petrol Kaçakçılığı Suçu - Dava Konusu Kaçak Mazot İle Nakil Vasıtası Olan Atın 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Doğrudan 5607 S. Kanun'un 13. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y8.CDE. 2005/2383MÜSADERE ( Pratik Değerini Büyük Ölçüde Yitirmiş Olmasına Karşın Baba Yadigarı Bulunmasından Dolayı Manevi Değeri Her Geçen Gün Artan Dava Konusu Silahın Müsaderesinde Toplumsal Bir Fayda Mülahaza Edilemeyeceği - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık )
Y3.CDE. 1997/9357MÜSADERE ( Rayiç Değer Üzerinden Tazminat Belirleneceği )
Y11.CDE. 2014/14491MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Adli Emanetin Sırasında Kayıtlı Suça Konu Kimlik Belgesinin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2012/1944MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Sahte Plakaların Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Hükmolunmasının Hukuka Aykırılığı )
Y15.CDE. 2014/17987MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Çeklerin Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verildiği Halde "Müsaderesine" İbaresinin de Eklenmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2014/9169MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik - Suça Konu Sahte Sürücü Begesinin Dosyada Delil Olarak Saklanması Gerektiği/Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/3825MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Adli Emanette Kayıtlı Suça Konu Plakaların Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2010/11904MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Emanette Kayıtlı Sahte Plakalar Tescil ve Trafik Belgeleri İle Sigorta Poliçesinin Dosyada Delil Olarak Saklanacağı/Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2014/3131MÜSADERE ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Konu Sahte Sürücü Belgesinin Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderesine Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2010/15735MÜSADERE ( Ruhsat Süresi Dolan Silahın Ruhsatının Yeniletilmediği - Müsadere Talebine İlişkin Davanın Asliye Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
Y8.CDE. 2004/4098MÜSADERE ( Ruhsat Süresi Dolan ve Üçüncü Kişilere Devri Sağlanamayan Silahlarla İlgili Olarak Yönetmelik Hükümleri Gereğince Silahın Devir İşlemleri Yapılmaması Durumunda Müsadere Kararını Vermeye Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.CDE. 1997/212MÜSADERE ( Ruhsatlı Silahını Bilerek Başkasına Veren ve Bu Şahısça Suçta Kullanılan Şahsa Ait Silahın Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y2.CDE. 1997/10093MÜSADERE ( Ruhsatsız Av Tüfeği )
Y7.CDE. 1999/11145MÜSADERE ( Ruhsatsız Av Tüfeği )
Y7.CDE. 2002/18440MÜSADERE ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurma - Müsadere Kararının 2521 Sayılı Yasaya Göre Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2008/692MÜSADERE ( Ruhsatsız Av Tüfeği Bulundurmak - 2521 S.K. Md. 13'ün Yürürlükte Olduğu Dikkate Alınarak Uygulanacağı/Tüfeğin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2006/9561MÜSADERE ( Ruhsatsız Silah Taşımak - Silahın Kolluğa Teslimi Yerine Müsadere Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2002/2576MÜSADERE ( Ruhsatsız Tabanca ile Birlikte Ele Geçen Mermilerin Yasak ve Ruhsata Tabi Olması Nedeniyle Münhasıran Suç Oluşturması )
YCGKE. 1982/2-567MÜSADERE ( Ruhsatsız Yivsiz Av Tüfeğinin )
Y5.CDE. 2015/11049MÜSADERE ( Rüşvet Teklifine Konu Paranın 5237 S. TCK'nun 55. Md. Hükmüne Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Bu Konuda Herhangi Bir Hüküm Tesis Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2004/6062MÜSADERE ( Sabit Tesis Niteliğinde Olmayan Suça Konu Yerde Ekili Soğan ve Baklanın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2007/7660MÜSADERE ( Sahte Kredi Kartları İle Hesaplardan Çekilen Paraların Mağdur Olduğu Anlaşılan Kart Sahiplerine ya da Mağdurları Zararını Karşılayan Bankalara İadesinin Mümkün Olduğu/Müsadere Kararı Verilemeyeceği - Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması )
Y11.CDE. 2015/7566MÜSADERE ( Sahte Olarak Düzenlenen Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine 5237 S. TCK'nun Md. 54/1 Hükmü Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Resmi Belgede Sahtecilik )
Y8.CDE. 2007/2576MÜSADERE ( Sahte Para - T.C Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2013/4538MÜSADERE ( Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra T.C. Merkez Bankası'na Gönderilmesine Karar Verileceği - İmha Edilmek Üzere Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y6.CDE. 1993/5189MÜSADERE ( Sahtecilik Suçuna Konu Evrak - Delil Olarak Dosyada Saklanması Yerine Müsadere Kararı Verilememesi )
Y8.CDE. 2015/14167MÜSADERE ( Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koymak Suçlaması - Müsaderesine Karar Verilen 1 Adet 100 TL'nin Orijinal Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Sahte Olmadığı Anlaşılan Suç İşlenmesine Tahsis Edildiğine veya Suçtan Meydana Geldiğine Dair Bir İddia veya Delil Bulunmayan 1 Adet 100 TL'nin Sahibine İadesi Gerektiği )
YCGKE. 1980/200MÜSADERE ( Saldırı Aracı Olarak Kullanılan Av Tüfeğinin )
Y7.CDE. 2001/17241MÜSADERE ( Sanığın 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe Uyacağına Dair Verdiği Taahhüde Uymaması Nedeniyle Bayilik Ruhsatının İptali )
YCGKE. 1988/8-522MÜSADERE ( Sanığın Beraatine Karar Verilmiş Olması Halinde Suça Konu Eşyanın Müsadere Edilip Edilmeyeceği )
Y11.CDE. 2002/9287MÜSADERE ( Sanığın Bidonlara Doldurduğu Mazotu Emanete Kayıtlı Traktör İle Köydeki Evine Taşıdığına İlişkin İkrarı Karşısında Traktörün Suçta Kullanıldığının Kabulü Gereği - Hırsızlık )
Y3.CDE. 2002/6780MÜSADERE ( Sanığın Emvali Nereden Topladığı Sorulup Bu Yerin Orman Olup Olmadığının Kesin Şekilde Tespitinden Sonra Müsadere Yönünde Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2009/417MÜSADERE ( Sanığın Evinde Aramada Elde Olunan ve Orijinal Olan Euro ve Doların Diğer Sanığın Kendisine Ait Olduğu Beyanı Aksine Dosyada Kanıt Bulunmaması - Gerçek Paraların Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 1997/8570MÜSADERE ( Sanığın İşgal Ettiği Orman Alanı Üzerine Diktiği Fidanları )
Y7.CDE. 2001/15351MÜSADERE ( Sanığın Kırsal Alanda Yakalandığının Belirtildiği Yivsiz Tüfek Sahiplik Belgesine Kayıtlı Tüfeğin 2521 Sayılı Yasanın 13. Maddesine Göre Müsadere Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 1999/2503MÜSADERE ( Sanığın Mağdura Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağduru Göğüs Hizasından Yaraladığı - Fişek Tüfek Kılıfı Gibi Suça İlişkin Eşyaların Müsaderesine Değil Sahiplerine İadesine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2015/27423MÜSADERE ( Sanığın Savunmasında Davaya Konu Nakil Aracını Ruhsat Bilgilerine Göre Kayıt Maliki Olandan Emanet Olarak Aldığını Beyan Ettiği ve Bilirkişi Raporunda Araçta Özel Olarak Hazırlanmış Gizli Tertibat Tespit Edilmediğinin Belirtildiği - Aracın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Kayıt Malik Olan Dinlenilerek Nakil Aracının Sanığa Ne Şekilde Verildiğinin Açıklattırılacağı/Sonuca Göre Aracın Müsaderesi veya İadesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2003/6475MÜSADERE ( Sanığın Taşıdığı Emvali Devrikten Elde Etmesi Nedeniyle Orman Yasasına Muhalefet Suçunu İşlemesi-Suçta Kullanılan Merkebin Müsaderesinin Gerekmesi )
Y10.CDE. 2006/13606MÜSADERE ( Sanığın Üzerinde ve Evinde Ele Geçirilen Paranın Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Elde Edildiğine İlişkin Yeterli Delilin Bulunmadığı Gözetilmeden Müsaderesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2004/9121MÜSADERE ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının 4304 Sayılı Yasa Uyarınca Ertelenmesine Karar Verilmiş Olup Davaya Konu Kitaplar Hakkında Kesinleşmiş Bir Müsadere Kararının Bulunması )
Y7.CDE. 2008/12154MÜSADERE ( Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının 4616 S.K. Uyarınca Kesin Hükme Bağlanmasının Ertelendiği - Asıl Dava ve Asıl Dava İçin Zamanaşımı Müddetinin Dolduğu Gözetilerek Eşyanın Müsaderesi Konusunda Karar Verileceği )
Y19.CDE. 2015/9412MÜSADERE ( Sanık Hakkında Düzenlenen İddianamede Suça Konu Yerde Bulunan Sabit Tesislerin Müsaderesi Talep Edilmemiş Olmakla Müsadere Konusunda Ek Savunma Hakkı Verilmeden Müsadere Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Orman Alanlarının İşgali)
Y20.CDE. 2015/14688MÜSADERE ( Sanık Hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Hakkında Tedavi ve Denetimli Serbestlik Kararı Verildiği - İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2014/38479MÜSADERE ( Sanık Hakkında Silahla Tehdit Suçundan Beraat Kararı Verildiği - Sanıktan Elde Edilen Adli Emanette Kayıtlı Tüfek ile Bu Tüfeğe Ait Kovanların Sahibine İadesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2007/1581MÜSADERE ( Sanık Hakkında Tutulan Tutanağa Göre Orman Sahasında Kalan Tesislerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2004/35301MÜSADERE ( Sanık Hakkındaki Kamu Davası Önödeme Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı Cihetle Suça Konu Kaçak Eşyaların Müsaderesinin Gerekmesi )
Y20.CDE. 2015/16611MÜSADERE ( Sanık Üzerinden Ele Geçirilen Paranın Uyuşturucu Satışından Elde Edildiğine Dair Kesin ve Yeterli Delil Bulunmadığı - Paranın İadesi Gerektiği/Müsaderesine Karar Verilmemesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/10270MÜSADERE ( Sanık Yönetmelik Uyarınca Kendisine Tanınan Atmış Günlük Süre İçerisinde Ruhsat Almak Üzere Yetkili Birime Başvurmadığına Göre Aynı Yönetmelik Gereğince İdarece Silaha Elkonularak Başkasına Devrinin Sağlanması Devir Sağlanamazsa Müsaderesi İçin Adli Makamlara Başvurulması Gerektiği - 6136 S. Kanuna Aykırılık )
Y7.CDE. 2007/9919MÜSADERE ( Sanıklar Hakkında Suçun Unsurları Oluşmadığı Gerekçesiyle Beraat Kararı Verildiği Halde Adli Emanette Bulunan Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/27700MÜSADERE ( Sanıklarda Ele Geçen 6.750 Karton Sigaranın Miktar İtibariyle Nakilde Kullanılan Aracın Ağırlıklı Kısmını Oluşturduğu - Sanığın Aracı Kayıt Malikinden Haricen Satın Aldığını Beyan Edip Kayıt Malikinin de Yine Soruşturma Aşamasında C. Başsavcılığındaki Beyanında Bu Hususu Doğrulaması Karşısında Nakil Aracının Müsadere Koşullarının Oluştuğu/Aracın İyi Niyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğu Kabul Edilerek Kayıt Malikine İadesine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y4.CDE. 2008/20458MÜSADERE ( Sanıkların Babası Tanık Olarak Dinlenerek Sanıkların Olayda Kullandıkları Kendisine Ait Av Tüfeğini Rızası Dahilinde Alıp Almadıkları Sorulup Sonucuna Göre Müsadere Kararı Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2001/13654MÜSADERE ( Sanıkların Suç Aletlerini Dal Kesme İşleminde Kullanmaları Nedeniyle Müsaderesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2012/22177MÜSADERE ( Sanıkların Teşekkül Halinde Atılı Kaçakçılık Suçunu ve Zincirleme Sahtecilik Suçunu İşlediklerinin Sabit Olduğu - Sanıkların Mahkumiyetlerine Beyannamelerde Belirtilen Dava Konusu Kaçağa Kalan Araçların Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2006/17507MÜSADERE ( Sanıkta Ele Geçen Eşyaların Suçun Mağduruna İade Edilebileceği ya da Mağdurun Belli Olduğu Durumlarda Kazanç Müsaderesine Hükmedilemeyeceği - Mağdurun Müsadereye Tabi Değeri Talep Etme Hakkına Sahip Olduğu )
Y20.CDE. 2016/1181MÜSADERE ( Sanıkta Ele Geçen Paranın Bir Kısmının Uyuşturucu Madde Satışından Elde Edildiği Sabit Olduğundan Anılan Kısmın Müsaderesi İle Geriye Kalan Paranın İse Sanığa İadesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Tamamının Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 1999/6719MÜSADERE ( Sanıkta Ele Geçen Suça Konu Uyuşturucu Naklinde Kullanılmak Üzere Hazırlandığı Anlaşılan Paranın Müsaderesi Yerine Sahibine İadesine Kararının Yanlış Olması )
Y7.CDE. 2017/11681MÜSADERE ( Sanıktan Ele Geçirilen Sigaraların Tamamının Davaya Konu Olduğu - Yalnızca Adli Emanetteki Sigaraların Müsaderesine Karar Verilmesi ve Sigaraların Müsaderesine Dair Karar ile Yetinilmesi Gerekirken İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2001/13142MÜSADERE ( Satılan ve Suçta Kullanılan Nakil Vasıtası Merkebin Satış Bedelinin Orman İdaresine İrat Olarak Kaydının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2007/11616MÜSADERE ( Satıldığı Anlaşılan Emval Bedelinin İstirdadı Kabil Olmak Üzere Orman İdaresine Bırakılması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2002/7624MÜSADERE ( Satıldığı Anlaşılan Emval Bedelinin Orman İdaresi Lehine İrat Olarak Kaydı )
Y13.HDE. 1988/6846MÜSADERE ( Satın Alınan Aracın Müsadere Edilmesi )
Y10.CDE. 2002/3813MÜSADERE ( Satmak Amacıyla Yeşil Reçeteye Tabi Hap Bulundurmak Suçundan Verilen Kararda Suç Konusu İlaçların Müsadere Edilerek O Yerin Resmi Hastanesine Tesliminin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2014/33300MÜSADERE ( Sigara Kaçakçılığı - Suça Konu Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Hükümde İnfaz Yetkisini Kısıtlayacak Şekilde Doğrudan Verilen Adli Para Cezası/Ödenmemesi Durumunda Hapse Çevrileceğinin Belirtilmesinin İsabetsizliği – Sanığın Altsoyu Dışında Kalanlarla İlgili Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33107MÜSADERE ( Sigara Kaçakçılığı - Suça Konu Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Yargılama Giderinin Devlet Hazinesine Yükleneceği - Fail Yararına Cezayı Hafifletecek Takdiri Nedenlerin Varlığı Halinde 5237 Sayılı Kanun M. 62/1'in Uygulanması Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/33306MÜSADERE ( Sigara Kaçakçılığı – Suça Konu Sigaralar İmha Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği/İmha Edilmiş İse Müsadere Konusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği - Sanığın Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet Hakkı İle Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Koşullu Salıverileceği - Hakkında Tekerrür Hükümleri Uygulanan Hükümlü Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Hükümde Belirtilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2011/11026MÜSADERE ( Sigara Kaçakçılığı/5607 S.K. ve 5237 S.K.daki Şartların Oluşup Oluşmadığının Belirleneceği - Gerekçe Gösterilmeksizin Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2005/16097MÜSADERE ( Sigaralar Sanığın Kullandığı Otomobilin Bagajında Ele Geçirildiği - 4926 S.Y Md. 20'deki Şartların Oluşmadığı Gözetilmeden İadesi Yerine Müsaderesine Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2010/14502MÜSADERE ( Silah Ruhsatını Yenilememe Nedeniyle Silahın Müsaderesine Karar Verildiği - Müsadere Kararının İtiraza Tabi Olduğu/Temyiz Dilekçesinin İtiraz Dilekçesi Olarak Kabulü Gereği )
Y8.CDE. 2009/4279MÜSADERE ( Silah Ticareti Yapmak - Suça Konu Tüfek ve Mermilerin 5237 S.Y'nın 54. Md. Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2006/41MÜSADERE ( Silahın Başkasının Eline Geçmesini Engellemek İçin Gerekli Tedbiri Almamak/765 S. TCK'nun 36. Maddesinin Şartlarının Oluşmadığı - Emanette Kayıtlı Ruhsatlı Av Tüfeğinin Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2008/18923MÜSADERE ( Silahın Ruhsat Süresinin Dolduğu ve Sürenin Yenilenmediği - Zoralıma İlişkin Davaya Bakma Görevinin Asıl Davaya Bakmakla Görevli Sulh Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
Y8.CDE. 1999/10369MÜSADERE ( Silahın Sanığa Devredilmiş Olması-Silahın Ruhsatsız Olarak Sanıkta Bulunması Nedeniyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 2003/3-38MÜSADERE ( Somut Olayda Zoralımına Karar Verilen Baltanın Değeri İle İdare Adına İradına Karar Verilen Vasıtanın Bedeli Üzerinden Nisbi Vekalet Ücretinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2014/29509MÜSADERE ( Soruşturma Aşamasında El Koyma Kararı Verilmeyerek Sanığa Teslim Edilen Davaya Konu Yakıtın İddianame İle Müsaderesi Talep Edildiği de Gözetilerek Kaçak Eşyanın Müsaderesi ya da Müsaderesi Mümkün Değil İse Eşyanın Değeri Kadar Para Tutarının Müsaderesi Gerektiği - Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık )
Y3.CDE. 2005/8769MÜSADERE ( Sözkonusu Alanın Orman Sayılan Alan İçinde Kaldığının Belirlenmesi Halinde Suça Konu Konutun Bir Kısmının Müsaderesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2002/19950MÜSADERE ( Su Ürünleri Kanuna Muhalefet - 4 Adet Lamba Tavası/Yasada Müsadere Hükmü Bulunmadığı )
Y3.CDE. 2007/2365MÜSADERE ( Suç Eşyası Tüfeğinin 765 Sayılı TCY'nın 36. Maddesine Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - 5237 Sayılı TCY'nın 54. Maddesi Uyarınca Müsadere Kararı Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y4.CDE. 1993/1275MÜSADERE ( Suç İşlemekte Kullanılan Ruhsatlı Silah )
Y3.CDE. 2008/10931MÜSADERE ( Suç Konusu Emvalin Müsaderesine Satılmış Olduğu Takdirde Hazineye İrad Kaydına Denmek Suretiyle İkilemli Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YCGKE. 1962/28MÜSADERE ( Suç Konusu Eşyanın Araçta Taşınması Zorunlu Olan Birşey Olmaması Halinde-Aracın Doğrudan Doğruya Kaçak Malın Taşımına Ayrılmış Olması Gereği )
Y20.CDE. 2015/16124MÜSADERE ( Suç Konusu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y3.CDE. 1992/3235MÜSADERE ( Suç Konusu Orman Emvalinin Taşındığı At Arabası )
Y3.CDE. 1992/12455MÜSADERE ( Suç Konusu Orman Emvalinin Taşındığı Traktör )
Y3.CDE. 2008/21605MÜSADERE ( Suç Konusu Orman Sahasında Bulunan Tesislerin Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Değişik 6831 S. Yasanın 93/4 Md. Uyarınca Müsaderelerine Karar Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirilmesi Lüzumu Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2016/121MÜSADERE ( Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y10.CDE. 2015/5749MÜSADERE ( Suç Konusu Uyuşturucu Maddenin Naklinde Kullanılan Aracın Sanık Tarafından Noterlikçe Düzenlenen Satış Sözleşmesiyle Satın Alındığı ve Sanık Adına Trafik Tescil Kaydının Yapıldığı - Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/11309MÜSADERE ( Suç Konusu Uyuşturucularından Alınan Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 2003/7926MÜSADERE ( Suç Konusu Yerde İnşa Edilen Hayvan Barınağı İle Etrafındaki Çitin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2006/8383MÜSADERE ( Suç Olmaktan Çıkan Fiil/Tescilli Marka Hakkına Tecavüz - Eşyaların da Suç Konusu Olmaktan Çıktığı/İade Kararı Verileceği )
Y7.CDE. 2008/15553MÜSADERE ( Suç Olmaktan Çıkarılan Fiil Nedeniyle El Konulan Eşyanın İadesine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2014/24397MÜSADERE ( Suça Konu Adli Emanette Kayıtlı Bulunan Tabancanın Müsaderesi Hususunda Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y2.CDE. 2016/12653MÜSADERE ( Suça Konu Ele Geçen Eşya ve Materyallerin İse Suçta Kullanıldıklarına Dair Delil Bulunmaması Ancak Olayların Aydınlatılması İçin Sonrasında Delil Olarak Değerlendirilebilecekleri Gözetilerek Dosyada Delil Olarak Saklanmalarına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/6239MÜSADERE ( Suça Konu Emval ve Baltanın 6831 S.K.'nun 108 /son Maddesi Yerine 765 S.K.'un 36. Maddesi Gereğince Müsadere Edilemeyeceği )
Y7.CDE. 2017/11407MÜSADERE ( Suça Konu Kaçak Akaryakıtın 5607 S. K.'nun 13. Md. Hükmünün Yollamasıyla 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Doğrudan 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesine Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/34688MÜSADERE ( Suça Konu Kaçak Sigaraların 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Delaletiyle 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken İmha Suretiyle Tasfiyesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2014/34524MÜSADERE ( Suça Konu Kaçak Sigaraların 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54/4. Md. Uyarınca Nakil Aracının İse 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54/1. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği - Kaçakçılık Suçu )
Y21.CDE. 2015/13173MÜSADERE ( Suça Konu Motorlu Araç Trafik Belgesinin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 2002/8275MÜSADERE ( Suça Konu Olanın Çevresinde Bulunan Çitlerin Zoralımına Karar Verilmesi )
Y3.CDE. 2002/2654MÜSADERE ( Suça Konu Orman Emvalinin Müsaderesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2015/5160MÜSADERE ( Suça Konu Sahte Belgelerin Dosyada Delil Olarak Muhafazası İle Yetinilmeyip Ayrıca Müsaderesine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 2014/15608MÜSADERE ( Suça Konu Tabancanın Bir Silah Ustasının Aletli ve Esaslı Müdahalesiyle Yasak Nitelik Kazanacağı - 6136 S.K'ya Göre Yasak Niteliği Haiz Silahlardan Olmadığı/Sanığın Beraatiyle Adli Emanete Kayıtlı Tabancanın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/14279MÜSADERE ( Suça Konu Tomrukların Orman İdaresine İadesi - Müsadere Edilememesi )
Y20.CDE. 2015/8487MÜSADERE ( Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )
Y20.CDE. 2016/673MÜSADERE ( Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y10.CDE. 2017/191MÜSADERE ( Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti )
Y10.CDE. 2016/2982MÜSADERE ( Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Suça Konu Esrarın Yanında Ele Geçirilen ve Delil Niteliğinde Olan Kilitli Poşetlerin Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y3.CDE. 2010/4285MÜSADERE ( Suça Konu Yerde Tesis Niteliğinde Meyve Ağaçlarının da Dikili Olduğu - Ağaçların Müsaderesine Karar Verileceği/Orman Kanunu'na Aykırılık )
Y3.CDE. 2002/6330MÜSADERE ( Suça Konu Yerdeki Çay Bitkilerinin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/7814MÜSADERE ( Suça Konu Yerin Etrafındaki Çitin Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y5.CDE. 2012/2125MÜSADERE ( Suçların İşlenmesine Tahsis Edildiklerine veya Suçtan Meydana Geldiklerine Dair Delil Bulunmayan Sanıklara Ait Cep Telefonlarının ve Sim Kartların Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 2006/5949MÜSADERE ( Suçların Kanıtı Olan Sahte Kredi Kartı İle Sahte Nüfus Cüzdanının Dosyada Saklanacağı - Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2014/32837MÜSADERE ( Suçta Ele Geçen Eşyanın Müsaderesine Karar Verilirken Hüküm Fıkrasında Müsadere Hükmüne Atıf Yapan 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Gösterilmemesinin İsabetsizliği - 4733 S. Kanuna Muhalefet Suçu )
Y10.CDE. 2008/6684MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Aracın Kayıt Malikinin Tebligat İle Duruşmaya Çağrılıp Beyanı Alınmadan Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2008/11799MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Cep Telefonu ve Sim Kartının Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2006/1497MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Eşya Fiilde Methali Olmayan Kimselere Ait Olmamak Şartıyla Müsadere Edilebileceği Cihetle Aracın Suç Tarihi İtibarıyla Kime Ait Olduğu ve Tanık Dinlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/7911MÜSADERE ( Suçta kullanılan Nakil Aracın İdarenin İzni İle Kullanılmasından Dolayı Müsaderesinin Gerekmesi )
Y6.CDE. 1994/12496MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Nüfus Cüzdanı-Delil Olarak Dosyada Saklanması )
Y1.CDE. 1990/2848MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Silahın Kime Ait Olduğu Araştırılarak Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y1.CDE. 1999/2281MÜSADERE ( Suçta kullanılan tabanca )
Y4.CDE. 2006/6083MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Tabancanın Astsubay Olan Sanığa Bedeli Karşılığında Satılan "Zati Demirbaş Silah" Olup Olmadığının Sorulması ve Eğer Bu Nitelikte Bir Silah İse Zoralımına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1993/970MÜSADERE ( Suçta Kullanılan Taksinin Zapt veya Muhafaza veya Başka Bir Suretle Emniyet Altına Alınmış Olup Olmadığının Araştırılmaması )
Y10.CDE. 2016/1562MÜSADERE ( Suçta Kullanılan ve Sanık Adına Kayıtlı Olan Aracın Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Talebin Reddine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olup Sanık ve Müdafiinin Temyiz İtirazları ile Sanık Müdafiinin Duruşmadaki Savunması Bu Sebeple Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/7463MÜSADERE ( Suçta Kullanıldığı Kabul Edilen Aracın Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.CDE. 2007/12775MÜSADERE ( Suçta Kullanıldığı Kabul Edilip Adli Emanette Kayıtlı Suç Aletinin Müsadare İstemi Hususunda Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2015/7099MÜSADERE ( Suçta Kullanıldığı Tespit Edilemeyen ve Sanığın Üzerinden Ele Geçen Paranın İadesi Gerekirken Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y3.CDE. 2003/1880MÜSADERE ( Suçta Kullanıldığı Tespit Edilen ve Yedieminde Bulunan El Testeresi ve Baltanın Müsaderesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y2.CDE. 2004/21357MÜSADERE ( Suçta Kullanılmadığı Kabul Edilen Ve Bulundurulması Da Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Emanetin İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Meskun Mahalde Ateş Etmek )
Y4.CDE. 2010/24111MÜSADERE ( Suçta Kullanılmayan ve Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Eşyaların Sahiplerine İade Edileceği - Delil Niteliğinde Bulunanların İse Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verileceği/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2002/20832MÜSADERE ( Suçta Kullanılmayan ve Bulundurulması Bizatihi Suç Teşkil Etmeyen Emanette Kayıtlı Kenevir Tohumunun Müsadere Edilemeyeceği )
Y5.CDE. 2008/61MÜSADERE ( Suçtan Sağlanan El Konulmamış Menfaatlerin Meşru Malikinin Belli Olduğu Hallerde Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2009/351MÜSADERE ( Suçuna Konu Uyuşturucu Madde Hakkında Müsadere Kararı Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Etkin Pişmanlık )
Y10.CDE. 2001/577MÜSADERE ( Sürekli Olarak Uyuşturucu Pazarlamasında Kullanıldığı Tespit Edilemeyen Otonun Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2005/1877MÜSADERE ( Sürekli Olarak Uyuşturucu Pazarlamasında Kullanıldığı Tespit Edilmeyen Otonun Müsaderesine Karar Verilemeyeceği - Kullanmak Üzere Esrar Bulundurmak )
Y8.CDE. 2006/4671MÜSADERE ( Süresinde Yenilenmediğinden Ruhsatı İptal Edilen Silah - Davaya Sulh Ceza Mahkemesinin Bakacağı/Duruşma Açmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2006/11009MÜSADERE ( Şoför Olarak Çalışan Sanığın Şirketin Herhangi Bir Katılımı Sabit Olmaksızın Silahları Taşıdığı Çekici İle Dorsenin Şirkete İadesi Gerektiği - Müsadere Edilemeyeceği )
YCGKE. 2004/1-66MÜSADERE ( Taammüden Adam Yaralama Suçunda Kullanılan Silahın Zoralımına Karar Verilmesi )
Y8.CDE. 2012/27096MÜSADERE ( Tabancaların 6136 S.K. Kapsamında Ateşli Silah Sayılmadığı Ancak Eksik Parçalarının Temini İle Silah Ustasının Basit Aletli Müdahalesi İle Olabileceği - Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2005/4MÜSADERE ( Tabancaların Personelin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmasına Son Verildiği - Yargıtayın Benzer Bir Olayında Bu Doğrultuda Karar Verildiği/Suçta Kullanılan Tabancaların Müsadere Edilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2008/1883MÜSADERE ( Tabancanın 5095 ve 765 ve 5237 Sayılı Kanun Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Zabıtaya Teslimine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y8.CDE. 1994/7284MÜSADERE ( Tahrif Edilmiş Milli Piyango Bileti )
Y7.CDE. 2003/10411MÜSADERE ( Taklit Oldukları Tespit Edilen Ürünlerin Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - 556 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan Sanıklar Hakkında Lehe Olan Yasal Düzenlemenin Uygulanması Gereği )
YCGKE. 1974/8-283MÜSADERE ( Taklit ve Tağyir Edilmiş Reşat Altınlarından Yapılan Yüzük Halkaları )
Y7.CDE. 2005/8725MÜSADERE ( Talebi Üzerine Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Hakkında Ceza Kararnamesi İle Hüküm Verilemeyeceği )
Y20.CDE. 2015/15677MÜSADERE ( Tanık Numune Olarak Alınan Uyuşturucu Maddenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu )
Y8.CDE. 2008/1073MÜSADERE ( Taşıma Ruhsatlı Silah - Sulh Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilemeyeceği/Karar Vermenin Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Girdiği )
Y2.CDE. 2004/17380MÜSADERE ( Tehdit - Beraat Kararı Verildiği/Suç Teşkil Etmeyen Kuru Sıkı Tabancanın Müsaderesine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 2014/27821MÜSADERE ( Tehdit - Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasına Karar Verilirken Diğer Sanıkta Ele Geçirilen Şarjörün Müsaderesine de Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y13.CDE. 2011/34116MÜSADERE ( Temyiz İncelemesinden Önce Sanığın Öldüğü - Müsadereye Tâbi Eşya Olsa Bile Hükmün Bozulmasıyla Yetinileceği )
YİBGKE. 1942/25MÜSADERE ( Temyiz Kabiliyeti )
Y7.CDE. 2002/21326MÜSADERE ( Tezkeresi Yenilenmeyen Av Tüfeğinin Evde Bulundurma Yetkisi Bulunduğu - Evde Ele Geçirilen Av Tüfeğinin İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.CDE. 2008/17466MÜSADERE ( Ticaret Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak - Polis Kriminal Laboratuvarı Raporunda Üzerinde Esrar Kalıntıları Olduğu Belirtilen Suçta Kullanıldığı Anlaşılan 2 Adet Hassas Terazinin Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/7-96MÜSADERE ( Toplu Kaçakçılık - Motorinin Suç Konusu Olup Olmadığı Kesin Olarak Saptandıktan Sonra Müsadere veya İade Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/6628MÜSADERE ( Toplu Kaçakçılık Suçu - Dava Konusu Sigaralar ile Nakil Aracının Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y7.CDE. 2009/10950MÜSADERE ( Transit Mühürleri Bozulmuş Olarak El Konulan ve Nakil Araçlarından İndirilerek Depolara Boşaltılmış Bulunan Eşyaların Kaçağa Kaldıkları Kabul Edilerek Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/3603MÜSADERE ( Tutulan Suç Zaptına Konu Yerin Orman Sahasına Giren Ağaçları İle Evinin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2014/3-514MÜSADERE ( Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Kullanılarak Alınan Güncel Nüfus Kayıt Örneğinde ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tebliğnamesinin Tebliği İçin Çıkartılan Tebligatın İade Edilen Parçasında Sanığın Hükümden Sonra Öldüğünün Belirtildiği - Ölümle İlgili Mahallinde Araştırma Yapılarak Müsaderesine Hükmolunan Eşyayı da Kapsayacak Şekilde Karar Verilmesinde Zorunluluk Bulunduğu )
Y8.CDE. 2016/9146MÜSADERE ( Uyap Sorgulamasında Sanık Adına Taşıma Ruhsatlı Olan Tabancanın Asliye Ceza Mahkemesi Kararı İle Müsaderesine Karar Verildiği Gözetilmeden Sahibine İadesinin Hatalı Olduğu - 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçu )
Y10.CDE. 2010/35726MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti - Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Kalan Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y10.CDE. 2009/1053MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Kapsamında Alının Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine Uyulması Halinde Cezanın İnfaz Edilmiş Sayılacağı )
Y10.CDE. 2010/44988MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Nakletmek - Jandarma Genel Komutanlığına Gönderilmek İçin Alınan ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuarında Kalan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )
Y10.CDE. 1994/5539MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Naklinde Kullanılan Tır Çekicisi ve Dorse )
Y10.CDE. 2012/28521MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Esrardan Alınan Tanık Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y10.CDE. 2006/7056MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Kayden Şirkete Ait Olduğu Anlaşılan ve Şirket Vekili Tarafından İadesi İstenilen Aracın Kayıt Maliki Dinlenilmeden ve İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olup Olmadığı Araştırılmadan Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2015/5243MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.CDE. 2012/28273MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrardan Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verileceği )
Y20.CDE. 2016/284MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Suçtan Elde Edildiği Anlaşılan Paranın T.C.K'nun 55/1. Md. Uyarınca Müsaderesi Yerine T.C.K'nun 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verildiği/Tanığın Verdiği Uyuşturucu Karşılığı Olan Miktar Dışında Suçtan Elde Edildiği Kesin Olarak İspat Edilemeyen Adli Emanete Kayıtlı Paranın Tamamının Müsadere Edildiği/Kararın Bozulacağı )
Y10.CDE. 2016/1789MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Maddenin 5237 S.K. 54. Maddesinin 4. Fıkrası Yerine 1. Fıkrası Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y20.CDE. 2016/2461MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu - Sanığın İkametinde Ele Geçirilen ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Özelliği Bulunmayan Maddeden Alınan Tanık Numunelerin Sanığa İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verildiği/Kararın Bozulması Gerektiği )
Y9.CDE. 2017/1576MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Maddelerin T.C.K.'nın 54. Md. 4. Fıkrası Yerine 1. Fıkrası Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y10.CDE. 2016/744MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/2118MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2012/28228MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2015/7399MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Adli Emanete Kayıtlı Uyuşturucu Maddenin İmhası Yerine T.C.K.'nun 54/4. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/4975MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Esrardan Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y20.CDE. 2015/9677MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2016/3035MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.CDE. 2015/9477MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/7310MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/8672MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.CDE. 2015/14987MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2017/5092MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Olmadığı)
Y10.CDE. 2016/422MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/1825MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Laboratuvar Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2016/244MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanıklarda Ele Geçirilen Adli Emanete Kayıtlı Paraların Suçtan Elde Edildiğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Yeterli Delil Bulunmadığı/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 2015/11951MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Sanıkta Ele Geçen Paranın Sanığın İkrarı İle Atılı Suçtan Elde Edildiğinin Anlaşıldığı/Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/2230MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarına Göre Oransal Değeri Çok Fazla Olan Sanığa Ait Aracın Ne Şekilde Uyuşturucu Madde Nakil veya Satışına Tahsis Edildiği Açıklanmadan Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y20.CDE. 2015/15281MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Sanıklardan Elde Edilen Uyuşturucu Maddenin İmal Edildiği İddia Edilen Yerin Çevresinden Elde Edilen Alet ve Malzemeler Nazara Alınarak Sanıklar Tarafından Uyuşturucu Madde İmal Edilip Edilmediği Hususunda Adli Tıp 5. İhtisas Kurulundan Mütalaa Alınarak Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2015/6018MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin Müsaderesi İle İlgili Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2016/1074MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti - Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2015/16976MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )
YCGKE. 2013/10-57MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti - Sanığın Adı Geçenin Üstünde Yakalanan Eroin İle İlgisi Olduğuna veya İştirak Ettiğine Dair Delil Bulunamadığı/Tanık Numune Olarak Alınan Esrarın da Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2016/352MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti - Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2015/1587MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Suçu - Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/13945MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2015/1354MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 2015/17177MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı MAdde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kriminal Polis Laboratuvarı'nca Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )
Y20.CDE. 2015/15889MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verileceği )
Y10.CDE. 2014/4464MÜSADERE ( Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama - Suç Konusu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/16878MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu - İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarınca Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2015/6005MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu - Suç Konusu Maddelerden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/16974MÜSADERE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma/Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddelerin Ağırlığına Bağlı Olarak Temel Hapis Cezasının Alt Sınırdan Uzaklaşarak Belirleneceği – Uyuşturucu Maddeden Alınan Örnekler Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
Y20.CDE. 2015/9646MÜSADERE ( Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşyanın T.C.K'nun 54/4.Md.Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - T.C.K'nun 54/1-4.Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Suretiyle Hükümde Karışıklık Yaratılmasının Bozma Nedeni Olduğu/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma )
Y6.CDE. 2014/1502MÜSADERE ( Yağma Suçu - Emanette Kayıtlı Cep Telefonları ve Sim Kartların Sahiplerine İadesi Yerine Suçta Kullanıldıkları Kabul Edilerek Müsaderelerine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu/Mağdurun İşyerinden Zorla ve Bedel Ödemeksizin Mal Alma )
Y20.CDE. 2015/10531MÜSADERE ( Yakalama ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı İle Sanığın Üst Aramasında Ele Geçen Paranın Suçtan Elde Edildiğine Dair Her Türlü Şüpheden Uzak Yeterli Delil Bulunmadığı Halde İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti )
Y3.CDE. 2011/1846MÜSADERE ( Yapacak Vasıflı Ağaç Kesme Eyleminden Kamu Davası Açıldığı/Suça Konu Sahada Bulunan Ağaçların Başka Bir Dosyada Müsaderesine Karar Verildiğinin Gözetilmesi Gerektiği - Dayanak Kanun Maddesinin Hatalı Tayin Edilmesinin Bozma Sebebi Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2008/2633MÜSADERE ( Yargılama Aşamasında Sanığın Vefat Ettiği - Kanuni Mirasçılarının Tesbit Edilip Davaya Dahil Olmaları Sağlanarak Yargılamaya Devamla Tesis Niteliğinde Sayılan Nar Ağaçlarının Müsaderesine İlişkin Değerlendirme Yapılacağı )
Y7.CDE. 2002/19403MÜSADERE ( Yasak Zamanda Balık Avlamak - İki Ağın Müsaderesi veya İadesi Hakkında Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
YHGKE. 2008/4-356MÜSADERE ( Yediemin Olarak Teslim Edilen Suç Eşyasının İadesi - Öncelikle Davalının Teslime Hazır Olduğunu Belirttiği Malın Müsadere Konusu Mal Olup Olmadığının Tespiti İçin Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2003/7775MÜSADERE ( Yedieminde Alınan Emval Hakkında Müsaderesi Yerine Zoralımına Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y3.CDE. 2003/10006MÜSADERE ( Yedieminde Bulunan Suça Konu Emvalin )
Y3.CDE. 1992/8053MÜSADERE ( Yediemine Alınan Suç Konusu Orman Emvali )
Y7.CDE. 1997/9266MÜSADERE ( Yurda Kaçak Olarak Sokulan Sigaraların Nakline Tahsis Edilen Kamyonun Müsaderesine Karar Verilmesi )
Y7.CDE. 2003/407MÜSADERE ( Yurda Yasak Yollardan Giren Kişilerin Yurt İçinde Taşınması - Pasaport Kanununda Zoralıma Dair Hüküm Olmaması Ve Aracın Bu İş İçin Tahsis Edilmemesi Nedeniyle İadesi Gereği )
Y7.CDE. 2002/23130MÜSADERE ( Yurda Yasal Olmadan Giren Malların Diğerlerinden Ayrılarak İade Edilmemesi Gereği )
Y7.CDE. 2005/10422MÜSADERE ( Zaptedilen Dava Konusu Eşyalar Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
YCGKE. 2004/2-26MÜSADERE ( Zaruret Halinde Kullanılan Ruhsatlı Silahın Müsadere Edilememesi )
Y5.CDE. 2009/2265MÜSADERE ( Zimmet - Mağdurun Belli Olduğu ve Maddi Menfaatin Mağdura İade Edilebileceği Durumlarda Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2007/9276MÜSADERE ( Zimmet - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2012/2135MÜSADERE ( Zimmet - Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Karşılığının Müsaderesine Karar Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2014/3211MÜSADERE ( Zimmet ve Rüşvet Suçlarından Açılan Davanın Sanığın Ölmesi İle Düştüğü/Talep Üzerine Uzun Süre Sonra Ek Karar İle Adli Emanetteki Para ve Eşyaların Müsaderesine İlişkin Ek Karar Verildiği - Hazinenin Dava ve Hükümden Haberdar Edilmediği/Hazineye Kararın Tebliği Gereği )
Y3.CDE. 2006/10673MÜSADERE ( ZORALIM ) ( Devlet Ormanına Tecavüz - Sanık Hakkında Tutulan Suç Tutanağına Konu Yerin Orman Sahasına Giren Ağaçları İle Evin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2004/7-24MÜSADERE ( Zoralım Davalarının Asıl Suç İçin Öngörülen Dava Zamanaşımına Tabi Bulunması )
Y3.CDE. 2007/1197MÜSADERE ( Zoralımına Karar Verilen Traktör ve Teferruatının Maliki Olan Kişinin Vekilinin Duruşma Sırasında Tanık Dinletmek Talebini de İçeren Muhtelif Tarihlerde Verdiği Dilekçelerin Davaya Katılma İsteğini Kapsar Nitelikte Olduğu Dikkate Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1987/464MÜSADERE ( Zorla Kaçırma Suçuna İştirak Eden Sanığın Aldığı Paranın Müsaderesine Karar Verilememesi )
Y19.CDE. 2015/12479MÜSADERE (1219 S. Kanuna Muhalefet Suçu - Mahkemece Müsadere Hükmü İçermeyen 1219 S. Kanun'un Ek. 7/2-2. Cümlesine Göre Müsadere Kararı Verilmesinde İsabet Bulunmadığı/5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Gereğince Müsaade Kararı Verileceği)
Y7.CDE. 2014/23146MÜSADERE (4733 S.K.'a Muhalefet - Suça Konu Kaçak Sigaraların Müsaderesi Yerine İmhasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/31641MÜSADERE (4733 Sayılı Kanuna Muhalefet - Suçta Ele Geçen Eşyanın Müsaderesine Karar Verilirken Hüküm Fıkrasında Müsadere Hükmüne Atıf Yapan 5607 S. K.'nun 13/1. Md. Hükmünün Gösterilmemesinin Doğru Olmadığı)
Y7.CDE. 2014/29896MÜSADERE (5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık - Suçta Kullanılan ve Müsaderesine Hükmolunan Nakil Aracının Kayden Malikinin Duruşmadan Haberdar Edilip İyiniyetli Üçüncü Kişi Konumunda Olup Olmadığı Tespit Edildikten Sonra Nakil Aracının İadesine Ya da Müsaderesine Hükmolunması Gerektiğinin Düşünülmemesinin Bozmayı Gerektirdiği)
Y19.CDE. 2015/11843MÜSADERE (5237 S. T.C.K'nun 3. ve 54/3. Md. Yer Alan Düzenlemelerin Gözetileceği/Suçta Kullanılan Araçların Hakkaniyete Aykırı Olacak Şekilde Müsaderesine Karar Verildiği/Kararın Bozulacağı - Marka Hakkına Tecavüz)
Y8.CDE. 2015/14815MÜSADERE (5326 S.K. Md.34'e Göre Adli Emanete Alınan Parayla İlgili Karar Verme Yetkisinin Mülki Amirliğe Ait Olduğu Gözetilmeksizin Yasal Olmayan Gerekçeyle Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y20.CDE. 2016/1311MÜSADERE (Adli Emanette Kayıtlı Sanıktan Ele Geçirilen ve Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Anlaşılan Paranın 5237 S. TCK'nun 54. Md. Hükmü Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
Y20.CDE. 2015/14658MÜSADERE (Adli Tıp İhtisas Kurulunca ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama)
Y20.CDE. 2015/1820MÜSADERE (Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verileceği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
Y11.CDE. 2014/4149MÜSADERE (Ağır Hasarlı Alınan Aracı Şase Numarasını Değiştirerek Kullanma - Aracın Çalıntı Mı Yoksa Bizatihi Satış Neticesiyle Mi Sanığın Zilyetliğine Geçtiği Araştırılarak Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerekirken Müsaderesine Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu)
Y7.CDE. 2014/24406MÜSADERE (Araç Kayıt Malikinin Beyanına Başvurulduktan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Aracın Müsaderesi Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Tartışıldıktan Sonra Müsadere ya da İade Kararı Verilmesi Gerektiği - Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık)
Y8.CDE. 2015/13171MÜSADERE (Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet - Bizatihi Suç Teşkil Eden 6136 S.K. Kapsamındaki Tabanca ve Fişeklerin Müsaderesi Gerektiği Gözetilmeden Sanığın Aynı Kanun'un 13/3. Madde ve Fıkrası Uyarınca Cezalandırılmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği)
Y7.CDE. 2014/31861MÜSADERE (Dava Konusu Kaçak Sigaralar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği Gözetilerek Dava Konusu Kaçak Sigaralar Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kaçakçılık Suçu)
Y7.CDE. 2006/10388MÜSADERE (Dava Konusu Yabancı Menşeli ve Kaçak Akaryakıtın Petrol Piyasası Kanununun Ek 5. Md. Gereğince Müsaderesine Muafiyet Kapsamında Bulunan Akaryakıt İle Dava Konusu Nakil Aracı ve Teminatın İadesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/31845MÜSADERE (Davaya Konu Eşyanın Hacim İtibari İle Ağırlıklı Bölümünü Oluşturduğu - Davaya Konu Eşyanın Değeri ve Nakil Vasıtasının Bilinen Değeri Dikkate Alındığında Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurmayacağı/Kaçakçılık Suçu)
Y7.CDE. 2014/29048MÜSADERE (Davaya Konu Kaçak Sigaraların Müsaderesi İle Birlikte İmha Suretiyle Tasfiyesine de Karar Verilmesi Ayrıca Dava Konusu Kaçak Eşyanın 5237 S. TCK'nun 54/4. Md. Hükmü Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y15.CDE. 2017/1680MÜSADERE (Dolandırıcılık Suçu - Hüküm Fıkrasında Müstahsil Makbuzlarının Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2016/2361MÜSADERE (Edilecek Eşya Üzerinde Hakkı Olan Kimselerin Duruşmaya Çağrılması ve Bunların Sanığın Sahip Olduğu Hakları Kullanabileceği Öngörüldüğü Halde Aracın Kayıt Malikine İddianame Örneği İle Duruşma Günü ve Saati Tebliğ Edilmeden Yokluğunda Bu Aracın Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y3.CDE. 2011/14292MÜSADERE (İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğurup Hakkaniyete Aykırı Olması Halinde Suçta Kullanılan Araç Müsadere Edilemeyeceği - Kasten Silahla Yaralama)
Y7.CDE. 2017/11441MÜSADERE (Kaçak Akaryakıt Tasfiye Edilmemiş ise Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Kaçak Akaryakıt Tasfiye Edilmiş ise Bedelinin Hazineye İrad Kaydına Karar Verilmesi Gereği)
Y7.CDE. 2014/9009MÜSADERE (Kaçakçılığa Konu Eşyanın Nakli İçin Bu Araca İhtiyaç Olmadığı ve Davaya Konu Eşya ve Nakil Vasıtasının Değerleri Dikkate Alındığında Nakil Vasıtasının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı/Hakkaniyete Aykırı Olduğu - Nakil Vasıtası Aracın İadesi Gerektiği/Müsaderesine Karar Verilemeyeceği)
Y7.CDE. 2015/20818MÜSADERE (Kaçakçılık Kanununa Muhalefet - Suçta Ele Geçen Eşyanın T.C.K.'nın 54. Md. Gereğince Müsaderesine Karar Verilirken Hüküm Fıkrasında Müsadere Hükmüne Atıf Yapan 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Gösterilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2014/17752MÜSADERE (Kaçakçılık Suçu - Dava Konusu Eşyanın Müsaderesine Karar Verilmesi Yerine Söz Konusu Eşyanın İmha Suretiyle Tasfiyesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y7.CDE. 2014/31830MÜSADERE (Kaçakçılık Suçu - Sanığın da Aşamalardaki Savunmasında Malen Sorumluyu Doğrulamasına Göre Aracın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olduğunun Anlaşılması Karşısında Müsadere Koşulları Bulunmayan Nakil Aracının Sahibine İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
Y7.CDE. 2014/32131MÜSADERE (Kaçakçılık Suçu/Dava Konusu Kaçak Eşyaların 5607 S. Kanun'un 13/1 Md. Delaletiyle T.C.K'nun 54. Md. Gereğince Müsaderesi Gerekirken Doğrudan T.C.K'nun 54. Md.Uyarınca Müsaderesine Karar Verildiği - Kararın Bozulması Gerektiği)
Y12.CDE. 2015/10947MÜSADERE (Karar Verilen Bir Adet Dedektörün Kazı Mahalline Yaklaşık Yirmi Metre Uzaklıkta ve Çanta İçerisinde Ele Geçirildiği - Suçta Kullanıldığına Dair Delil Mevcut Olmayan Dedektörün Sahibi Olan Sanığa İadesi Gerektiği/2863 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçu)
Y9.CDE. 2015/17474MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumunca Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Bulundurulması Bizatihi Suç Teşkil Eden Uyuşturucu Maddelerin 5237 S. TCK'nun 54/4. Md. Hükmüne Göre Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2016/2458MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Mevcut Halleriyle Esrar Elde Edilmeye Elverişli Olmayan Kenevir Bitkisi Tohumlarından Alınan Şahit Numune İle Analiz Sonrası İade Olunanların Sanığa İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y9.CDE. 2015/9340MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Kenevirden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği - Kenevir Ekme Suçu)
Y20.CDE. 2015/9901MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği)
Y20.CDE. 2015/16008MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Adli Emanette Kayıtlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İçermeyen Kenevir Tohumunun İse İadesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2017/5058MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y9.CDE. 2015/1872MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
Y9.CDE. 2016/488MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme Suçu)
Y9.CDE. 2016/654MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y9.CDE. 2015/1336MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma Suçu)
Y20.CDE. 2016/2146MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma)
Y20.CDE. 2016/2924MÜSADERE (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca Suç Konusu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olma)
Y10.CDE. 2015/5130MÜSADERE (Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu - Adli Emanette Kayıtlı Olan ve Adli Tıp Kurumu Raporunda Eroin Bulaşıklı Olduğu Belirtilen Makasın Müsaderesi Yerine İadesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y7.CDE. 2014/32349MÜSADERE (Malen Sorumlunun Alınan İfadesinde Suçta Kullanılan Aracı Tanımadığı Kişilere Sattığını Ancak Devrini Vermediğini Bu Kişilerce de Aracın Kaçakçılık Suçunda Kullanıldığını Beyan Ettiği Sanığın İse Savunmasında Aracı Kiraladığını Beyan Etmesi Karşısında Sanığa Ait Olduğu Anlaşılan ve Suçta Kullanılan Nakil Aracının 5607 S.K.13. Maddesi Delaletiyle TCK'nın 54.Maddesi Uyarınca Müsaderesi Yerine Müsadere Talebinin Reddine Karar Verilmesi Hatalı Olduğu)
Y7.CDE. 2016/8029MÜSADERE (Nakil Aracında Gizli Bölme ya da Tertibatın Yer Almadığı/Davaya Konu Eşya ve Nakil Aracının Değerleri Göz Önüne Alındığında Nakil Aracının Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı/Müsadere Koşullarının Oluşmadığı/Davaya Konu Nakil Aracının İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Akaryakıt Kaçakçılığı)
Y7.CDE. 2015/26301MÜSADERE (Nakil Aracının 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Doğrudan 5607 S. Kanun'un 13/1. Md. Gereğince Müsadere Kararı Verilemeyeceği/Kaçakçılık Suçu)
Y10.CDE. 2002/30413MÜSADERE (Nası Izrar - Çok Basit Bir Darbe İle Yıkılması Mümkün Olan Duvara Traktör İle Zarar Verilmesi/Müsaderesine Karar Verilmesinin Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Olmadığı)
Y3.CDE. 2006/12097MÜSADERE (Orman Kanunu'na Aykırılık - Emvalin Suç Tarihi de Dikkate Alınarak Müsaderesine Karar Verileceği)
Y3.CDE. 2006/11676MÜSADERE (Orman Kanunu'na Aykırılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Bulunmayan 6831 S.K. Md.108 /Son Yerine 765 Sayılı TCK Uyarınca Müsadere Kararı Verileceği)
Y3.CDE. 2006/8398MÜSADERE (Orman Kanunu'na Aykırılık - Suç Tarihinde Yürürlükte Olan 765 S.K. Md.36 Uyarınca Karar Verileceği)
Y3.CDE. 2006/12068MÜSADERE (Orman Kanununa Aykırılık - Yediemine Alınan Emvalin 6831 Sayılı Orman Kanunu Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği)
Y7.CDE. 2014/24699MÜSADERE (Petrol Piyasası Kanununa Aykırılık - Nakil Aracının Diğer Sanığa Ait Olduğu - Olayın Oluş Şekli ve Kaçak Akaryakıtın Ele Geçiriliş Biçimine Göre Aracın İyi Niyetli 3. Kişiye Ait Olmadığı Gözetilmeden Müsaderesi Yerine Yazılı Şekilde İadesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y20.CDE. 2017/5056MÜSADERE (Polis Kriminal Müdürlüğü Tarafından Suç Konusu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Doğru Görülmediği)
Y11.CDE. 2016/11224MÜSADERE (Resmi Belgede Sahtecilik - Suçun Konusunu ve Delilini Oluşturan Emanetteki Plakanın Delil Olarak Dosya İçinda Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y11.CDE. 2015/6353MÜSADERE (Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Adli Emanette Kayıtlı Olan Suça Konu Nüfus Cüzdanının Dosyada Delil Olarak Saklanması Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y21.CDE. 2015/9075MÜSADERE (Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Konu Çeklerin Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderesine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y21.CDE. 2015/5270MÜSADERE (Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma - Suça Konu Sahte Nüfus Cüzdanının Dosyada Delil Olarak Saklanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2014/4936MÜSADERE (Sanığın Üzerinde Yapılan Aramada Ele Geçirilen Paraların Bir Kısmının Suçun İşlenmesinden Elde Edildiğine İlişkin Kuşkuyu Aşan Delil Bulunmadığı - İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu)
Y20.CDE. 2015/16622MÜSADERE (Sanık Üzerinden Çıkan ve Uyuşuturucu Satışından Elde Edildiği Sabit Olan Paranın Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Baro Tarafından Atanan ve Duruşmalara Katılan Ancak Vekaletname İbraz Etmeyen Avukat Nedeniyle Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
Y20.CDE. 2016/1209MÜSADERE (Sanıklarca Satılan Uyuşturucu Maddelerden Tanık Numune Alınmadığı - Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Ele Geçirilip Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde İçermediği Tespit Edilen Üç Adet Tabletten Tanık Numune Olarak Alınan İki Adet Tabletin İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y20.CDE. 2015/16545MÜSADERE (Sanıklardan Birinden Ele Geçen ve Suçtan Elde Edilen On Bin Euronun 5237 S. TCK'nun 54/1. Md. Hükmü Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesi ve Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2015/5403MÜSADERE (Sanıklardan Birinin Üzerinde Ele Geçirilen Paranın Sadece Yedi Yüz Lirasının Suçtan Elde Edildiği Gözetilmeden Sadece Bu Miktarın Müsaderesine ve Kalan Paranın Kendisine İadesine Karar Verilmesi Gerekirken Tamamının Müsaderesine Hükmolunmasının Doğru Olmadığı - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma)
Y7.CDE. 2013/10077MÜSADERE (Suça Konu Cep Telefonlarına El Konulmuşsa Müsaderesine El Konulamamışsa Karşılığını Oluşturan Değerin Müsaderesine Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu - Kaçakçılık Suçu)
Y7.CDE. 2014/9996MÜSADERE (Suça Konu Eşyaların Sanık Tarafından Belirsiz Kişi ya da Kişilere Satılmış Olduğu Gözetilerek Ele Geçirilememiş Eşyaların Gümrüklenmiş Değerleri Toplamının Müsaderesi Yerine Müsaderesi Mümkün Olmayan Eşyaların Aynen Müsaderesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu)
Y9.CDE. 2015/9089MÜSADERE (Suça Konu Kenevir ve Uyuşturucu Maddeden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y8.CDE. 2009/9502MÜSADERE (Suça Konu Sahte Paraların Müsaderesine Karar Verildikten Sonra İşlem Yapılmak Üzere Sahte Banknotların TC. Merkez Bankasına Gönderilmesine Karar Verileceğinin Gözetileceği)
Y2.CDE. 2014/34014MÜSADERE (Suçta Kullanılan Aracın Değeri Tespit Edildikten Sonra Suça Konu Eşya İle Aracın Değeri Karşılaştırılıp Müsadere Kararının İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır ve Hakkaniyete Aykırı Sonuçlar Doğurup Doğurmayacağı Hususları Değerlendirilerek Sonucuna Göre Müsadere Hususunda Karar Verilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu)
Y8.CDE. 2015/16167MÜSADERE (Suçta Kullanılan Tüfeğin Ruhsatı Olup Ruhsat Sahibinin Bilgisi Dahilinde Sanık Tarafından Kullanıldığına Dair Delil Elde Edilememesi ve Ruhsat Süresinin de Dolduğu Gözetildiğinde Gereğinin Takdir ve İfası İçin İdareye Teslimi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak ve Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak)
Y12.CDE. 2011/8787MÜSADERE (Suçta Kullanışlan Eşyanın - Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerektiği/Suçta Kullanılan Eşyanın Saibinin İşlenen Suça İştirak Ettiğine ya da Bilgisi ve Rızası Dahilinde Suçta Kullanıldığına Dair Delil Mevcut Olmadığı/Eşyanın Müsadere Edilemeyeceği)
Y13.CDE. 2013/14597MÜSADERE (T.C.K.'nun 54/3 Md. Uyarınca Suça Konu Eşyanın 72 Lira Olan Değeri İle Suçta Kullanılan Aracın 2300 Lira Olan Değeri Kıyaslandığında Aracın Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı)
YCGKE. 2013/8-201MÜSADERE (UYAP Sistemi Kullanılarak Alınan Nüfus Kayıt Örneğinde Sanığın Hükümden Sonra Öldüğü Bilgisi Yer Aldığı - Gerekli Araştırma Yapılarak Sonucuna Göre 5237 S. T.C.K.'nun 64 İle C.M.K.'nun 223. Md. Uyarınca Müsaderesine Hükmolunan Eşyayı Kapsayacak Şekilde Gereken Hükmün Mahkemesince Verilmesinin Temini İçin Hükmün Bozulmasının İsabetli Olduğu)
Y20.CDE. 2015/8392MÜSADERE (Uyuşturuc veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma - Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2016/3491MÜSADERE (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Aracın Ağır Ceza Mahkemesince Kayıt Malikine Teslimine Karar Verildiği ve Bu Hükmün Temyiz Edilmeksizin Kesinleştiği Gözetilmeden Sözü Edilen Aracın Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y20.CDE. 2015/1726MÜSADERE (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Emanette Kayıtlı Bulunan ve Ekspertiz Raporuna Göre Esrar Bulaşığı Olduğu Tespit Edilen Bir Adet Hassas Terazinin Müsaderesine Karar Verilmemesinin İsabetsiz Olduğu)
Y20.CDE. 2015/8352MÜSADERE (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarınca Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Düşünülmemesinin Doğru Görülmediği)
Y20.CDE. 2015/15695MÜSADERE (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Kenevir Ekmeadli Tıp Grup Başkanlığı'nca Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Şahit Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2015/5443MÜSADERE (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma/Suç Konusu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
Y10.CDE. 2015/4946MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme Suçu - Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nca Suç Konusu Uyuşturucu Maddeden Alınan Tanık Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2015/17375MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Dava Dosyası İle İlgisi Bulunmayan 1 Adet 70 Cm Uzunluğunda Oluklu Kılınç 9 Mm Çapında 5 Adet Dolu Mermi 1 Adet 9 Mm Çapında Seri Nosuz Baretta Marka Tabanca ve Şarjör İle Bizatihi Bulundurulması Suç Oluşturmayan Kenevir Tohumlarının Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y20.CDE. 2015/8368MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suça Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu)
Y10.CDE. 2015/5466MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunenin Müsaderesine Karar Verileceği)
Y10.CDE. 2015/5844MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunenin Müsaderesine Karar Verileceği)
Y20.CDE. 2015/16200MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu - Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suça Konu Maddelerden Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2016/320MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu - Suça Konu Uyuşturucu Maddelerden Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.CDE. 2015/16463MÜSADERE (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçuna Konu Uyuşturucu Maddeden Alınan Şahit Numunenin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y10.CDE. 2016/840MÜSADERE (Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Madde İle Tanık Numunenin 5237 S. TCK'nun Md. 54/4 Md. Hükmü Gereğince Müsaderesi Yerine 5237 S. TCK'nun Md. 54/1 Hükmü Gereğince Müsaderesine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y9.CDE. 2015/13754MÜSADERE (Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Uyuşturucu Maddelerin Müsaderesine Karar Verilmesi ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce Suç Konusu Uyuşturucudan Alınan Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2007/8-109MÜSADERE / ZORALIM ( Hükümlünün İdari Para Cezası İle Cezalandırılmasına ve Eylemde Kullanılan Kurusıkı Tabanca ve Eklerinin Kabahatliye İadesine Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2005/4381MÜSADERE / ZORALIM ( Makilik Alan Olarak Belirlenen Taşınmaz Üzerindeki Tapulu Arazi/Özel Kanunlar Gereğince Oluşturulan Tapulara Değer Verilmesi Gereği - Arazinin Üzerinde Bulunan Tesisin Hukuken Geçerli Bir Tapu Kaydı Üzerinde Bulunması Nedeniyle Zoralımına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2006/3-12MÜSADERE / ZORALIM ( Suça Konu Ev ve Bahçenin Bulunduğu Alan Hukuken Geçerli Tapu Kapsamında Bulunduğundan Zoralım Kararı Verilemeyeceği )
Y2.CDE. 2005/1258MÜSADERE DAVALARI ( CMUK. Md. 392 Uyarınca Açılan - Suç Teşkil Eden Eylemin Tabi Olduğu Zamanaşımına Bağlı Olduğu/Meskun Mahalde Silah Atmak )
Y2.CDE. 2002/2524MÜSADERE DAVASI ( Asıl Fiil İçin Öngörülen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2004/28720MÜSADERE DAVASI ( Av Tüfeği/Avlanma Esaslarına Uymama ve Belgesiz Avlanma - İdari Para Cezasının Miktarına Göre 5326 S. Kabahatler Kanunu Md. 20/2-d'de Yazılı Soruşturma Zamanaşımına Bağlı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/10553MÜSADERE DAVASI ( Bağlı Olduğu Kara Avcılığı Yasasının 21. ve 24. Md. Öngörülen İdari Para Cezasının Miktarına Göre Dava Kabahatler Kanununun 20/2-D Md. Yazılı 2 Yıllık Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y7.CDE. 2004/35126MÜSADERE DAVASI ( İdari Para Cezasının Miktarına Göre Müsadere Davasının da 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/2-D Maddesinde Yazılı Soruşturma Zamanaşımına Bağlı Olduğu )
Y7.CDE. 2005/1579MÜSADERE DAVASI ( Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet - Müsadere Davasının Kabahatler Kanunu 20/2-d Maddesinde Yazılı Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YCGKE. 2005/7-42MÜSADERE DAVASI ( Projektör Kullanarak Tavşan Avlayan Sanık Hakkında )
Y7.CDE. 2007/4880MÜSADERE DAVASI ( Ruhsatsız Av Tüfeği Taşıma - İdari Para Cezası Miktarına Göre Müsadere Davasının Kabahatler Kanununda Yazılı Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y2.CDE. 2004/6816MÜSADERE DAVASI ( TCK. Md. 191 Son Fıkrasında Yer Alan Sair Tehdit Suçuna Bağlı Olarak Açılması - Temyiz İncelemesinin Yüksek 4. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2004/31405MÜSADERE DAVASI ( Yasada Öngörülen İdari Para Cezasının Miktarına Göre Davanın Kabahatler Kanunundaki Soruşturma Zamanaşımına Tabi Olduğu - Suça Göre Kabahetler Kanununda Öngörülen İki Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduğundan Davanın Zamanaşımı Yönünden Düşürülmesi Gereği )
Y8.CDE. 2006/11214MÜSADERE DAVASINDA BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Sanık Sarfına Sebebiyet Vermediğinden Yükletilemeyeceği - Ruhsatnamesi Dolan ve Bu Sürede Ruhsatını Yeniletmeyene Ait Silah )
Y7.CDE. 2004/9809MÜSADERE DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİ ( Ceza Davasından Bağımsız Olan Müsadere Davasında Tazminat İsteminde Bulunulamayacağı - 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y3.CDE. 1995/5447MÜSADERE EDİLEMEME ( Orman Emvalinin Kaçak Nakline Eksik Teşebbüste Kullanılan Traktör )
YCGKE. 1988/7-38MÜSADERE EDİLEMEYEN EŞYANIN DEĞERİ KADAR TAZMİNATA HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI ( Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verirken-Kesin Karara Temyiz Kabiliyeti Kazandırmaması )
Y6.CDE. 1996/7382MÜSADERE EDİLEN ARACIN DEĞERİ ÜZERİNDEN MİSLİ VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ
YCGKE. 1978/33MÜSADERE EDİLEN ARACIN İADE EDİLEMEMESİ ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Araç Sahibinin Kamu Davası Açıldıktan Sonra Ölmesi )
Y10.CDE. 2008/16937MÜSADERE EDİLEN ARACIN KAYIT MALİKİNİN DAVADAN HABERDAR EDİLMEMESİ ( Hukuka Aykırı Olduğu )
Y13.HDE. 1986/5626MÜSADERE EDİLEN ARACIN SATIMI
Y3.CDE. 2010/9692MÜSADERE EDİLEN MOTORLU TESTERENİN SANIĞA İADESİ ( İstemi Halinde Yatırdığı Teminatın da İadesine Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y3.CDE. 1995/11449MÜSADERE EDİLEN SUÇ KONUSU MOTORLU TESTERE ( Ücreti Vekalete Esas Alınması )
Y3.CDE. 2004/5556MÜSADERE EDİLEN SUÇ KONUSU ORMAN EMVALİ ( Satış Sonucuna Göre Müsaderesi veya Orman İdaresine İrat Kaydedilmesi - 6831 Sayılı Yasaya Muhalefet )
Y3.CDE. 1989/9226MÜSADERE EDİLEN SUÇ KONUSU ORMAN EMVALİ ( Tazminat Tayinine Gerek Olmadığı )
Y2.CDE. 1999/12871MÜSADERE EDİLEN TABANCANIN DEĞERİ ( Dava Tarihine Göre Bilinen Değeri İtibariyle Meskun Mahalde Ateş Etmek Suçundan Kurulan Hükmünde Temyiz Kabiliyeti Bulunduğu )
Y4.HDE. 1999/929MÜSADERE EDİLEREK ADLİ EMANETE TESLİM EDİLEN ARAÇTA MUHAFAZA ALTINDAYKEN MEYDANA GELEN HASAR ( İdare Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Görevli Yargı Yolu )
Y3.CDE. 2002/4546MÜSADERE GEREĞİ ( Nakliye Tezkeresi Kapsamı Dışında Bulunan Defne Yaprağı - Aracın ve Kaçak Olan Emvalin )
YCGKE. 2014/7-78MÜSADERE HAKKINDA KARAR VERME (Kaçakçılık Suçu - Soruşturma Aşamasında Elkonulan ve Müsaderesi İstenilen Eşyaya İlişkin Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi İsabetsizliğinden Kararın Bozulacağı)
Y6.CDE. 2012/16915MÜSADERE HÜKMÜNÜN GÜVENLİK TEDBİRİ OLDUĞU (Hüküm Mahiyeti Bulunduğu ve Hükümlerin Temyizi Kabul Olduğunun Kabulü)
YCGKE. 1989/8-200MÜSADERE HÜKMÜNÜN TEMYİZEN İNCELENMESİ ( Müsadereye Karar Verilen ve Temyiz Edilemeyecek Hükümlerden Olan Hükmün Esasının da İnceleneceği )
Y6.CDE. 2012/16915MÜSADERE HÜKMÜNÜN TEMYİZİ KABİL OLMASI (Hüküm Niteliği ve Müsadereye Konu Eşyanın Değerine Göre Dairenin Onama Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğunun Kabulü - Müsadere/Hırsızlık Suçu/Müsadere Hükmünün Gevenlik Tedbiri Mahiyeti Bulunduğu)
Y7.CDE. 2014/28447MÜSADERE İLE YETİNME ( Kaçakçılık Suçu - Dava Konusu Kaçak Eşyanın 5237 S. T.C.K.'nun 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi İle Yetinilmesi Gerekirken "4733 Sayılı Kanun'un 8/4. Maddesi Gereğince Tasfiyesine" de Hükmedilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.CDE. 2014/7736MÜSADERE İSTEMİ ( Motor Numarası Değiştirilerek Gerçekleşen Resmi Belgede Sahtecilik - Sulh Ceza Mahkemesi Kararı İle El Konulan ve Otoparka Çekilen Araç Hakkında Yürütülen Soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildiği/Suç Eşyası Yönetmeliğinin 9/4. Fıkrası Uyarınca İşlem Yapılacağı Gözetileceği )
YCGKE. 2006/2-198MÜSADERE İSTEMİ ( Müsadereye veya Müsadere Davasının Reddedilmesine İlişkin Hükümler Davanın Esasını Çözen Mahkumiyet Dışı Hükümlerden Olduğu Cihetle Bu Kabil Bir Kararın Yasa Yararına Bozulması Üzerine Yerel Mahkemede Yeniden Yargılama Yapılması Olanaksız Olduğu )
YİBGKE. 1935/125MÜSADERE İŞLEMİNİN İDARİ MERCİLERCE TATBİKİ ( Buğdayı Koruma Karşılığı Kanunu'na Aykırılıktan Dolayı İdari Mercilerce Verilmesi Lazımgelen Vergi Zamları Dışında Verilecek Müsadere Kararı )
Y4.CDE. 1994/8474MÜSADERE KARARI ( Açılmış Dava Olmadan Verilememesi )
Y4.CDE. 2015/88MÜSADERE KARARI ( Adli Emanette Kayıtlı Suç Eşyasının Müsaderesi Hususunda Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2011/6970MÜSADERE KARARI ( Av Tüfeğinin İdareye Teslimi Gereği - Tüfek Sahibinin Bilgisi ve Rızası Dahilinde Suçta Kullanılmak Amacıyla Alındığının Sabit Olmadığı - 2521 S.K. 13 M. Gereği İdareye Teslim Edileceği/Müsadere Kararı Verilememeyeceği )
Y3.CDE. 2004/13463MÜSADERE KARARI ( Bu Kararla Birlikte Suça Konu Eşyanın Satış Bedelinin İrat Kaydına Hükmolunarak İkilemli Karar Tesis Edilememesi )
Y3.CDE. 2005/12582MÜSADERE KARARI ( Dava Değerinin Para İle Ölçülebilmesi Nedeniyle Müdahil İdare Lehine Nispi Vekalet Ücreti Takdiri Gereği )
Y5.CDE. 2007/14524MÜSADERE KARARI ( Duruşma Açılarak Kararı Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2016/5776MÜSADERE KARARI ( Güvenlik Tedbiri Olmakla Birlikte Hükmün Bir Parçası Niteliğinde Olup Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı İle Birlikte Verilen Müsadere Kararı da Bu Hükme Bağlı Olduğundan Hüküm Açıklanıncaya Kadar Hukuki Sonuç Doğurma Yeteneği Bulunmadığı - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet )
Y3.CDE. 2010/8376MÜSADERE KARARI ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları İçinde Verilen - Asıl Hükmün Tâbi Olduğu İtiraz Yasa Yoluna Tabi Olduğu/Aynı Kararla Birlikte İncelenmesi Gereği )
Y5.CDE. 2008/15389MÜSADERE KARARI ( Hükümlü Hakkında Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gereği - Zimmet Suçunda Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Mağdura İade Edilebileceği Durumlarda Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 1992/805MÜSADERE KARARI ( İyiniyetle İktisap Edilen Araca Başkasının İşlediği Suç Nedeniyle El Konulmuş Olması )
Y7.CDE. 2014/29994MÜSADERE KARARI ( Kaçak Akaryakıt Hakkında Tasfiye Kararı Verildiği/Akaryakıt Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği - Akaryakıt Kaçakçılığı )
Y7.CDE. 2006/11495MÜSADERE KARARI ( Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan 4926 S. Yasanın 31 /Son Md. Yerine 765 S. TCK'nun 36. Md. İle Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.CDE. 1985/5875MÜSADERE KARARI ( Karar Vermek İçin İncelemenin Duruşmalı Olarak Yapılması )
YCGKE. 1967/90MÜSADERE KARARI ( Müsadereye Konu Olan Aracın Daha Önce İdare Tarafından Zaptedilmiş Olması Gereği )
Y3.HDE. 2005/6500MÜSADERE KARARI ( Orman Yasasına Muhalefet - Kanunda "Aynen İade Şartı" Arandığından Aracı Teslim Alan Mal Sahibi ( Sanık ) Müsadere Kararı Üzerine Aracı Aynen Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y8.CDE. 1983/2468MÜSADERE KARARI ( Ruhsat Süresi Dolan Tabancanın İlk Ruhsatının Kanundaki Süreden Sonra Alınmış Olması ve Menşeinin Belli Olmaması )
Y3.CDE. 2007/14557MÜSADERE KARARI ( Sanığın Ölmesi Nedeniyle Hakkındaki Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiğine Göre Emanette Kayıtlı Eşyaların Kanuni Mirasçılarına İadesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/7271MÜSADERE KARARI ( Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek Protokol Md. 6 ve 9 Hükümleri Karşısında - Arıza Nedeniyle 6136 S.K. Kapsamında Olmayan Silah )
Y7.CDE. 2014/22491MÜSADERE KARARI ( Suça Konu Sigaraların Müsaderesine Karar Verilmesi Gerekirken Tasfiyesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sigara ve Çay Kaçakçılığı )
Y9.CDE. 2010/18351MÜSADERE KARARI ( Taksirli Suçta Kullanılan Ruhsatsız Av Tüfeğinin - TCK. Md. 54 Uyarınca Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/2521 S.K. Md. 13 Uyarınca İşlem Yapılmak Üzere Yönetime Teslimine Karar Verileceği )
Y17.CDE. 2015/14419MÜSADERE KARARI ( Verilebilmesi İçin Suça Konu Kazanç veya Eşyanın Mağdura İade Edilememesi Gerektiği - Müsadereye Konu Araç Mağdurdan Çalınan Para İle Alındığından Suça Konu Aracın Müsaderesine Karar Verilemeyeceği/Hırsızlık Suçu )
Y3.CDE. 2004/6462MÜSADERE KARARI ( Verilmiş Olduğunun Anlaşılmış Olmasına Göre Nakil Vasıtası Araç Bedelinin Sanıktan Tahsili İle Orman İdaresi Lehine İrat Kaydı Yerine Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.CDE. 2015/14662MÜSADERE KARARI ( Yerel Mahkemenin Kabulüne Göre Tanık Nümunenin Müsaderesine Karar Verilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2008/11384MÜSADERE KARARI ( Zimmet - El Konulmamış Suçtan Sağlanan Menfaatlerin Meşru Malikinin Belli Olduğu Hallerde 5237 S. TCK'nun 55/2. Md. Uyarınca Verilemeyeceği )
Y20.CDE. 2015/15712MÜSADERE KARARI (Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2015/17196MÜSADERE KARARI (Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce Suç Konusu Uyuşturuculardan Alınan Numunelerin Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 1995/1979MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Kaçak Orman Emvali ve Emvalin Naklinde Kullanılan Atların Satılmış Olması Halinde Bedellerinin İrat Kaydı )
Y3.CDE. 1999/2659MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Orman Suçunun İşlenmesinde Kullanılan Şerit ve Kızak İçin )
Y2.CDE. 1999/11493MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Ruhsatlı Tabancaya Ait Suçta Kullanılmayan ve Bulundurulması Suç Teşkil Etmeyen Dolu Mermiler )
Y3.CDE. 1990/7985MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Sanık Hakkındaki Dava Ölümle Ortadan Kaldırıldığından Orman Kaçakçılığında Kullanılan Traktör İçin )
Y8.CDE. 2011/3385MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Silah Bulundurma Ruhsatı Sahibinin Vefatı - Mevzuatta Belirtilen İşlemlerin Yerine Getirilmesi İçin Silahın İdareye Teslimi Gerektiği/Müsadere Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/24380MÜSADERE KARARI VERİLEMEMESİ ( Tüfek - Av Tezkeresinin Suç Tarihinde Geçerlilik Süresinin Dolmadığı )
Y20.CDE. 2015/9774MÜSADERE KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Emanete Kayıtlı Sanıklardan Zaptedilen ve Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Belirtilen Bir Miktar Paranın Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiğine Dair Kesin Delil Bulunmadığı - Sanığa İadesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2015/16086MÜSADERE KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sanığın Üzerinde Ele Geçirilen Paranın Suçun İşlenmesi İle Elde Edildiğine İlişkin Delil Bulunmadığı Gözetilerek İadesi Karar Verileceği - Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Suçu )
Y7.CDE. 2014/12223MÜSADERE KARARI VERİLEMEYECEĞİ (Dava Konusu Edilmeyen Nakil Aracının Müsaderesine Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu - Akaryakıt Kaçakçılığı)
Y9.CDE. 2002/2204MÜSADERE KARARI VERİLEN EV ( Örgüt Tarafından Yapılıp Yapılmadığına Ya Da Örgüte Ait Olup Olmadığına İlişkin Delillerin Neler Olduğu Yasadaki Koşulların Nasıl Oluştuğu Gösterilmesi Gereği - Silahlı Çete Mensuplarına Yardım Ve Yataklık )
Y3.CDE. 1989/12025MÜSADERE KARARI VERİLEN KAÇAK ORMAN EMVALİ ( Ayrıca Tazminata da Karar Verilemeyeceği )
Y6.CDE. 1998/4063MÜSADERE KARARI VERİLMESİ ( Delil Olarak Saklanma Yerine/Sahte Emisyon Ölçüm Pulu - Bozma Sebebi )
Y3.CDE. 1995/3072MÜSADERE KARARI VERİLMESİ ( Kaçak Orman Emvalinin Naklinde Kullanılan Traktör )
Y2.HDE. 2005/8117MÜSADERE KARARI VERİLMEYEN BIÇAKLAR ( Suçta Kullanılmadığı Anlaşılan ve Emanette Kayıtlı/C.Savcısının Mirasçılara İade İstemi - Suç Eşyası Emanet Yönetmeliği Md. 18 Uyarınca İşlem Yapılması Gereği )
Y3.CDE. 1995/2102MÜSADERE KARARI VERİLMİŞ OLMASI ( Dikiliden Ağaç Kesme Suçunda Ayrıca Tazminata da Hükmolunmasına Mani Olmaması )
Y8.CDE. 2015/14342MÜSADERE KARARI VERME ( Sadece Müsadereye Tabi Bulunan Eşyanın Müsaderesine Sulh Ceza Hakimi Tarafından Duruşma Yapılmaksızın Karar Verileceği - Asliye Ceza Mahkemesince Müsadere Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
YİBGKE. 1935/125MÜSADERE KARARI VERME YETKİSİ ( Buğdayı Koruma Karşılığı Kanunu'na Aykırılıktan Dolayı İdari Mercilerce Verilmesi Lazımgelen Vergi Zamları Dışında Verilecek Müsadere Kararı )
YCGKE. 2012/6-1452MÜSADERE KARARINA KARŞI İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURULABİLECEĞİ ( Ancak Suça Konu Malın Beş yıllık Denetim Süresi Göz Önünde Bulundurulduğununda Hak Kayıplarına Neden Olunmasının Önüne Geçilebilmesi Amacıyla Şartlar Dahilinde Yediemin Sıfatıyla Sanığa Teslimine Karar Verilebileceğinin Kabulü )
YİBGKE. 1938/37MÜSADERE KARARININ CEZA NİTELİĞİ VE YAZILI EMRİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ ( Mahkumiyet Kararı ile Birlikte Verilen )
Y6.CDE. 2010/20256MÜSADERE KARARININ İŞLENEN SUÇA GÖRE AĞIR OLMASI ( Hakkaniyete Aykırı Olup Olmadığı Hususunun Yerel Mahkemece Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu - Ayrıca Sanıkların Hak Kullanmaktan Yoksunluk Cezasında da Hata Yapıldığının Kabulü )
YCGKE. 2014/6-66MÜSADERE KARARININ TEMYİZİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmiş Olup Bu Karar İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğundan Hükmün Parçası Olan Müsadere Kararının da İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu - Temyiz Kanun Yoluna Tabi Olduğuna Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 1994/2461MÜSADERE KARARIYLA YETİNİLMESİ ( Kaçak Emvalin Satıldığına Dair Bilgi Bulunmadığı Halde Satılmışsa Bedelinin İrat Kaydına Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2004/8-175MÜSADERE KOŞULLARI ( Üçüncü Kişiye Ait Olup Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Kullanılan Aracın - Araç Malikinin Aracı Kira Sözleşmesiyle Sanığa Kullandırmış Olması )
Y3.CDE. 1997/5667MÜSADERE MECBURİYETİ ( Orman Emvalinin Kaçak Naklinde Kullanılan Araç )
Y13.HDE. 2015/11992MÜSADERE OLAN ARAÇ İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Tarihinde Yürürlükte Bulunan 818 S. B.K'nun 83. Md.sinin ( 6098 S. BK 99 ) Üçüncü Fıkrasında ”Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Halinde Alacaklı Bu Borcu Vade veya Fiili Ödeme Günündeki Rayice Göre Türk Parası İle Ödenmesini İsteyebileceği )
YCGKE. 1981/209MÜSADERE ŞARTLARI ( Kaçak Malın Naklinde Kullanılan Aracın Müsaderesi )
YCGKE. 1981/205MÜSADERE ŞARTLARI ( Kaçakçılıkta Kullanılan Arabanın )
Y7.CDE. 2002/23305MÜSADERE TALEBİ ( Av Fişekleri )
Y7.CDE. 2008/8403MÜSADERE TALEBİ ( Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Evrak Üzerinde Karar Verilmesi Yasa Yolunu Değiştiremeyeceği )
Y7.CDE. 2005/12162MÜSADERE TALEBİ ( Duruşma Açılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiğinden Ceza Kararnamesi İle Kurulan Hükmün Temyizinin Kabil Olduğu )
Y7.CDE. 1993/9298MÜSADERE TALEBİ ( Müsadereye İlişkin Hükmün Duruşmalı Olarak Verilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2005/10637MÜSADERE TALEBİ ( Nakil Vasıtası Aracın Bizatihi Kaçak Olmadığı ve Ödeme Nedeniyle Kamu Davasının Açılmaması Halinde Nakil Vasıtası Aracın Müsaderesine Olanak Verecek Bir Yasal Düzenlemenin de 4926 Sayılı Yasada Yer Almadığı )
Y8.CDE. 2007/3644MÜSADERE TALEBİ ( Taşıma Ruhsatı İptal Edilen Tabancanın - Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Mahkemesince Duruşma Açılarak Sonuca Bağlanması Gerektiği )
Y2.CDE. 1995/10790MÜSADERE TALEBİNİN MERCİİ ( Duruşma Açılarak Müsadere Hakkında Karar Verilmesi Gerekirken Evrak Üzerinden Sonuçlandırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y10.CDE. 2016/1562MÜSADERE TALEBİNİN REDDİ ( Yasaya Aykırı Olup Sanık ve Müdafiinin Temyiz İtirazları ile Sanık Müdafiinin Duruşmadaki Savunması Bu Sebeple Yerinde Olduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti )
Y7.CDE. 2014/12049MÜSADERE USULÜ ( Petrol Kaçakçılığı - Usulüne Uygun Olarak Zapt Edilmeyen Hakkında El Koyma Kararı Bulunmayan ve Trafik Kaydına Tedbir Şerhi Konulmayan Tankerin Müsaderesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1984/9-111MÜSADERE USULÜ ( Sanık Bulunmaması ve Eşyanın Ceza Mahkumiyeti Olmasa Bile ve Faile Ait Bulunmasa Bile Kesin Olarak Zoralımının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2014/8247MÜSADERE USULÜ ( Sanık Hakkında Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakıldığı/Denetim Süresinde Suç İşlemediği - Müsadere Hükümlerine Göre Duruşma Açılıp Sanık Usulüne Uygun Duruşmaya Çağrılarak Deliller Saptandıktan Sonra Karar Verilebileceği )
Y9.CDE. 2015/2136MÜSADERE Uyuşturucu ( Madde Ticareti Yapma Suçu - Üretimi Bulundurulması Kullanılması Taşınması Alım ve Satımı Suç Oluşturan Adli Emanetteki Uyuşturucunun Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2012/21232MÜSADERE VE MAHSUP ( Kasten Yaralama - Kısa Kararda Müsadere ve Mahsup Konusunda Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Uygulanmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.CDE. 2006/3717MÜSADERE VEYA İADE ( Dava Konusu Motorinin İthale Kadar İnilmek Suretiyle Zincirleme Menşei Araştırılıp Ayniyet Tespiti Yaptırılarak İade veya Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği - Atılı Suç Yönünden Zamanaşımı Dolduğundan Nakil Vasıtası Araç ve Yatırılmışsa Teminatın Sahibine İadesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 1980/17MÜSADERE VEYA İADE ( Sanık Astsubayın Suç İşlemekte Kullandığı Silahın Ordu Malı Olup Olmadığının Tesbiti )
Y7.CDE. 2006/2635MÜSADERE VEYA İADE ( Zamanaşımı Nedeniyle Cezanın Kaldırılmasına Karar Verilmekle Birlikte Sadece Ayniyet İncelemesi Yapılarak Müsadare veya İade Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - Sanıkların Yabancı Statüsünde Olup Olmadığı Yabancı Plakalı Araç Alma Hakları Bulunup Bulunmadığının da Araştırılması Gereği )
Y10.CDE. 2004/6134MÜSADERE VEYA İADE KARARI ( Suçta Kullanılan Araç - Trafik Kaydı Sanığa Ait Değilse Araç Sahibinin Fiilde Methali Olup Olmadığı Ya da İyiniyetinin Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı )
Y5.CDE. 2007/11617MÜSADERE YASAĞI ( Mağdurun Belli Olması ve Maddi Menfaatin Suçun Mağduruna İade Edilebileceği Durumlarda - Zimmetin Maddi Konusunu Oluşturan Değerlerin Müsadere Edilemeceği/Zimmet Suçu)
Y8.CDE. 2006/4657MÜSADERE YAZISININ NİTELİĞİ ( Bir Şüpheli Hakkında Düzenlenmiş İddianame Niteliğinde Olmadığından Bu Yazının 5271 Sayılı Kanun'un 170. Maddesindeki Unsurları Taşıması Gerekmediği )
Y3.CDE. 2002/3636MÜSADERE YERİNE İKİNCİ KEZ ZORALIMA KARAR VERİLMESİ ( Suça Konu Yere Sonradan Dikilen Meyve ve Zeytin Fidanları - Bozma Nedeni )
Y7.CDE. 1997/10806MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Eşya Nakline Tahsis Edildiği Anlaşılan Araç )
Y7.CDE. 1997/10802MÜSADERE ZORUNLULUĞU ( Kaçak Mazotun Nakline Tahsis Edilen Traktör ve Tankı )
YCGKE. 1982/129MÜSADERENİN CEZA NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Ceza Tertip Edilmeyen Sanığın Kullandığı Aracın Müsaderesi )
Y4.CDE. 2008/10106MÜSADERENİN ERTELENMESİ ( Kuru Sıkı Tabanca İle Tehdit - Suç Tarihinde Yürülükte Olmayan 765 S.K. Md. 92'nin Uygulanamayacağı )
Y7.CDE. 1998/6692MÜSADERENİN GERÇEKLEŞMEMESİ ( Aracın - İadesi İçin Yatırılan Teminatların İdare Lehine İrad Kaydı Gerekeceğinin Hüküm Altına Alınmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y7.CDE. 2015/27495MÜSADERERE ( Kaçakçılık Suçu - Davaya Konu Nakil Vasıtası Atlar Hakkında Tasfiye Kararı Verildiğinin Anlaşılması Karşısında Nakil Vasıtası Atlar Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse 5607 S. Kanun'un 13. Md. Yollamasıyla 5237 S. T.C.K.'nın 54. Md. Uyarınca Müsaderesine Karar Verileceği )
Y3.CDE. 2004/23386MÜSADERESİ İSTENEN MOTORLU TESTERENİN VE EMVALİN DEĞERİ ( Bilirkişiye Tesbit Ettirilmediği/Kıymet Takdir Tutanağında Değişik Miktarlar Belirtildiği - Teslim Tesellüm Zaptını da Orman Dışı Depo Memurlarına Teslim Edildiği Belirtilen Dava Konusu Emval İle İlgili Bir Karar Verilmemesinin İsabetsizliği )
Y7.CDE. 1988/2074MÜSADERESİ KANUNEN MECBURİ OLAN EŞYA İLE MUHAKEME MASRAFLARI ( Ertelenememeleri )
Y8.CDE. 2015/2386MÜSADERESİNE HÜKMEDİLEN RUHSATLI SİLAHIN İADESİ İSTEMİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı/Denetim Süresi İyi Halli Geçirilmesi - Denetim Süresi İçinde Sanığın Yeni Suç İşlenmediği Anlaşılması Halinde Silahın Gerekli İşlemlerin Yapılması İçin İdareye Teslimine Karar Verileceği/Hiçbir Araştırma Yapmadan İstemin Reddinin İsabetsizliği )
Y4.HDE. 2015/6449MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN ARACIN HURDAYA ÇIKMASI ( Temyiz Sonucu Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Ortadan Kaldırılarak Aracın İadesine Karar Verildiği - Mahkemece Düşme Kararının Kusurunu Bertaraf Etmeyeceği Kimsenin Kendi Kusurundan Kaynaklanan Zararı Başkasından İsteyemeyeceği Gerekçesi Ancak Davacının Müterafik Kusurunu Oluşturacağından Tazminattan İndirim Sebebi Olabileceği )
Y3.CDE. 1997/10210MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN EMVAL ( Değeri Üzerinden Avukatlık Ücretine Hükmedileceği )
Y10.CDE. 2010/46575MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN ESRARIN ADLİ EMANETTE BULUNMADIĞI ( Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tarafından Tümünün Deneyde Kullanıldığının Anlaşıldığı )
Y3.CDE. 1996/11601MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN NAKİL ARACININ DEĞERİ ( Nisbi Vekalet Ücretinin Tesbitinde Gözönünde Bulundurulması )
Y8.CDE. 2007/5684MÜSADERESİNE KARAR VERİLEN SAHTE PARALAR ( T.C. Merkez Bankasına Gönderilmesine de Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1991/14451MÜSADERESİNE KARAR VERİLMİŞ OLUP İKİNCİ KEZ KAÇAK EMVAL NAKLEDERKEN YAKALANAN ARAÇ ( Araca Ait Teminat Bedelinin Orman İdaresi Adına İrat Kaydı )
Y7.CDE. 2009/9362MÜSADEREYE İLİŞKİN KARAR (Hüküm Niteliğinde Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararında Müsadereye İlişkin Kısmın da Hükümde Yer Alması Gereği)
YCGKE. 2002/4-116MÜSADEREYE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Sanığın Eyleminin Suç Teşkil Edip Etmediğinin Suça Konu Eşyanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Değilse Onayıyla Kullanılıp Kullanılmadığının Saptanması )
YCGKE. 1989/3-330MÜSADEREYE KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ ( 15 Yaşından Küçük Sanığın Ormandan Ağaç Kesmekte Kullandığı Suç Aletleri İçin )
Y7.CDE. 2013/13751MÜSADEREYE KARAR VERİLMESİ ( Kaçakçılık Suçu - Akaryakıt ve Nakil Vasıtası Atlar Tasfiye Edilmiş İse Tasfiye Bedelinin Hazine Adına İrad Kaydına Tasfiye Edilmemiş İse 5607 S. K.'un 13. Md.si Yollamasıyla 5237 S. TCK'nın 54. Md.si Uyarınca Müsaderesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/6726MÜSADEREYE TABİ ARACIN SATIŞI ( Satıcının sorumluluğu )
Y4.CDE. 2003/5649MÜSADEREYE TABİ MALLAR ÜZERİNDE HAK İDDİA EDENLER ( Duruşmaya Çağrılıp Dinlendikten Sonra Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Zoralım )
Y7.CDE. 2004/8925MÜSADEREYE TABİ OLAN KAÇAK EŞYANIN ZAPTOLUNMASI ( 4926 Sayılı Kanunun 30.Maddesinde de Aynı Yönde Hüküm Bulunması Nedeniyle Sanığa Ait Olduğu İleri Sürülerek Dava Açılan 12 Kg. Çayın Sahipsiz Eşya Niteliğiyle Müsaderesi Gereği )
YCGKE. 2009/7-96MÜSADEREYE TABİ OLMAYAN EŞYA ( İzinsiz Araştırma Yapmak - Bizatihi Müsadereye Tabi Olmayan Eşyaların Zoralımına Karar Verilebilmesi İçin Öncelikle Sanıkların İşledikleri Eylemlerin Suç Teşkil Etmesi Gerektiği )
YCGKE. 1983/92MÜSADERE-ZORALIM ( Müşterek Mülkiyete Tabi Olup Suçta Kullanılan Aracın Suçluya Ait Hissesinin Müsadere Edilmesi )
YHGKE. 2000/2-959MÜSBET VE MENFİ ZARAR ( Birlikte Alınan Taşınmaz İçin Kadının Yaptığı Katkıların Koca Tarafından İadesi )
Y15.HDE. 2007/673MÜSBET VE MENFİ ZARARIN TAHSİLİ ( Sözleşmenin Haksız Feshi Nedenine Dayalı - Davalının Sonradan Ortaya Çıkan Durum Karşısında TİŞ'ne Dayanarak Akdi Feshetmesi Kendisi Açısından Kusur Teşkil Etmeyeceğinden Akdin Haksız Yere Feshedildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2005/696MÜSBET VE MENFİ ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Akdi Feshetmesi ve Fesihte de Kusurlu Bulunması Nedeniyle Müsbet Zarar Niteliğinde Kar Kaybı İsteyemeyeceği Gözetilerek Reddi Gereği - Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle )
Y19.HDE. 1999/8118MÜSBET VE MENFİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İhalede Teklifi Kabul Edilip, Sonradan Fiyat Hesabında Yanlışlık Yapıldığı Bildirilen Kişinin )
Y11.HDE. 1985/6385MÜSBET ZARAR
Y4.HDE. 1984/9369MÜSBET ZARAR
Y15.HDE. 2002/3428MÜSBET ZARAR ( Akdi Fesh Eden Tarafın Müspet Zarar Talep Edemeyeceği - Sözleşmeden Dönme )
Y14.HDE. 2010/5043MÜSBET ZARAR ( Akdin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Durumunda Alacaklının Müsbet Zararını İsteyebileceği - Müsbet Zararın Akdin Gereği Gibi ve Vaktinde İfaya Bağlı Menfaati Alacaklının Mameleki Ne Vaziyette Bulunacaktı ise Bu Vaziyet ile Mamelekin Hali Hazır Vaziyeti Arasındaki Farkı İfade Ettiği )
Y15.HDE. 1990/623MÜSBET ZARAR ( Cezai Şart )
Y14.HDE. 2006/14012MÜSBET ZARAR ( Davacının Dilekçeyi Verdiği Tarihten Önce Faiz İstemi Olmadığından Davacının Müsbet Zararını Ancak Islahın Yapıldığı Tarihten Geçerli Olarak Faiz Yürütülebileceği )
Y15.HDE. 2004/5528MÜSBET ZARAR ( Eksik Bırakılan İmalatın Bedeli Bu Kapsamda Kaldığından Akdin Feshi Halinde İstenmesinin Mümkün Olmadığı - Menfi Zararın Tespiti/Eser Sözleşmesi )
Y15.HDE. 2015/3942MÜSBET ZARAR ( Eser Sözleşmesinden Doğan Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili - Davacı İş Sahibi Eldeki Davada İşin Eksik ve Ayıplı Yapıldığını İddia Ederek Eksik ve Ayıplı İşlerin Giderim Bedelinin Tahsilini İstediği/İş Sahibinin Müspet Zarar Kapsamındaki Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderim Bedelini İsteyebilmesi İçin Sözleşmede Belirtilen İş Bedelini Ödediğini İspat Etmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2002/895MÜSBET ZARAR ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olarak Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybının Talep Edilebilmesi İçin Davacının Davalı ile Olan Sözleşmeden Dönmemiş Olmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2009/3404MÜSBET ZARAR ( Fazla Ödenen Kira Parasının Tahsili - Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Davacının Kar Mahrumiyeti Zararını Belirtilen Doğrultuda Hesaplamak Varsa Bu Zarar İle Haksız Fiilden Kaynaklanan Zararına Hükmetmek Gerektiği )
YHGKE. 1989/13-392MÜSBET ZARAR ( Hukuki İzahı )
Y13.HDE. 1993/2905MÜSBET ZARAR ( İhaleyi Fesheden İdarenin İsteyememesi )
Y13.HDE. 1999/504MÜSBET ZARAR ( İki ihale arasındaki fark )
Y15.HDE. 1994/414MÜSBET ZARAR ( İstisna akdinin feshi )
Y15.HDE. 2005/977MÜSBET ZARAR ( Kapsamındaki Gecikme Cezasına Hükmedilemeyeceği - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Halinde Davacı Arsa Sahibinin Menfi Zararını İsteyebileceği )
Y15.HDE. 2004/1338MÜSBET ZARAR ( Kar Kaybının Bu Kavram İçinde Olduğu - Sözleşme Davacı Tarafından Feshedildiği İçin Verdiği Dışında Ancak Menfi Zararını İsteyebileceği/Kar Kaybı İsteminin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2010/7474MÜSBET ZARAR ( KDV Alacağı ve Teminat Mektuplarının İadesi İstemi - Mal Teslimi ve Hizmet İfası Karşılığı Olmaksızın Alınan Bedeller ve Tazminatlar KDV'ye Tabi Olmadığı Müspet Zarar Kapsamında Olan Kar Kaybı Tutarına Ayrıca %18 Oranında KDV İlave Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2007/2159MÜSBET ZARAR ( Kira Kaybı Talebi Müspet Zarar Kapsamında Olup Fesih Halinde Bu Tür Zarar Talep Edilemeyeceğinden Talebin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 1991/4232MÜSBET ZARAR ( Kira Yoksunluğu )
Y14.HDE. 2006/2476MÜSBET ZARAR ( Kiracı Kendisine Tazminat Verilmedikçe Kiralananı Terke Zorlanamayacağı - Bu Gibi Durumlarda Sözleşme İleriye Etkili Feshedilmiş Olacağından Fesihten Kusursuz Olan Tarafın İsteyebileceği Tazminat Müspet Zarar Olduğu )
Y15.HDE. 2003/524MÜSBET ZARAR ( Sözleşme Davalı Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiğinden Davacının Müsbet Zarar İsteyemeyeceği - Eser Sözleşmesi )
Y15.HDE. 1998/73MÜSBET ZARAR ( Sözleşmeden Dönme Durumunda İstenemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/7313MÜSBET ZARAR ( Sözleşmenin Geçerli Bir Şekilde Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması İçin Sayıştay Tarafından Vize Edilmesi Gerekli Olması Nedeniyle Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2006/3338MÜSBET ZARAR ( Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi - Tüzel Kişiliğin Devamlılığının Bulunduğu Sözleşmenin Feshinin Belli Koşullara Bağlandığı/Davacının Kararlaştırılan Cezai Şarta Hak Kazandığı )
Y15.HDE. 2011/5829MÜSBET ZARAR ( Yargılama Sonucunda Rayiç Bedele Hükmedildiğinden Müspet Zarar Kapsamında Talep Edilen Gecikme Giderimi İsteminin Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y14.HDE. 2015/11126MÜSBET ZARAR ( Yükleniciden Temlik Alınan Bağımsız Bölümün Tapu Kaydının İptali İle Davacı Adına Tescili İstemi - Ödenmesi Gereken Tazminat Alacaklının Müspet Zararı Olduğu/Mahkemece Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Davacının İsteyebileceği Müspet Zararın Hesaplattırılması Gerektiği )
Y15.HDE. 2011/949MÜSBET ZARAR (Eserin Sözleşmesine Uygun Teslim Edilmemesi Halinde Karşı Tarafın İfa yerine Geçen Müsbet Zararını İstemeye Hakkı Olduğu - Zamanaşımı )
Y15.HDE. 2010/6374MÜSBET ZARAR (Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Müsbet zarar İstenemeyeceği - Tarafların Geçersiz Sözleşme Kapsamında Verdikleri Şeyleri Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Geri İsteyebileceği )
Y19.HDE. 1993/7910MÜSBET ZARAR İSTENEMEMESİ ( Sözleşmenin Feshi Halinde )
Y15.HDE. 2004/4363MÜSBET ZARAR TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Eser Sözleşmesini Fesheden İş Sahibinin Menfi Zarar Talep Edebileceği - Kar Mahrumiyetinin Müsbet Zarar Kapsamına Girmesi )
Y15.HDE. 2003/7040MÜSBET ZARAR TALEP EDİLEBİLMESİ ( İnşaat Sözleşmesinin İş Sahibince Haksız Feshi Halinde - Mahkemece Feshin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 1984/306MÜSBET ZARARI ( Kamyonun işten kalması )
Y15.HDE. 1997/2376MÜSBET ZARARIN TALEP EDİLEMEMESİ ( Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle Eser Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanan Davacı Tarafından )
Y15.HDE. 2000/2826MÜSBET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Eser Sözleşmesinden Dönülmüşse Reddedileceği)
YHGKE. 2004/13-208MÜSBET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İrtifak Hakkının Mahkemece İptaline Kendi Kusurlu Davranışıyla Sebep Olan Kişinin Bu Nedenle Müsbet Zarar Talep Edemeyeceği )
Y15.HDE. 2004/3073MÜSBET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( İş Sahibinin Temerrüdü Nedeniyle - İş Sahibinin Kumaşların Tesliminde Gecikmiş Olması Nedeniyle Yüklenicinin Zarara Uğradığının İspatlanması Mecburiyeti/Soyut Faturalara Dayanarak Hüküm Kurulamaması )
YHGKE. 1989/13-392MÜSBET-MENFİ ZARAR ( Mal Tesliminde Borcun Ödenmemesi )
Y3.CDE. 2003/6515MÜSNET SUÇ ( Kendisine Verilen Zati Yakacak Emvalini Kullanmayıp Köy Camisinin Yakacak İhtiyacı için Veren Sanığın Müsnet Suçtan Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2004/6147MÜSPET - MENFİ ZARAR ( Davalı Şirket Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Tutanağında O Tarihe Kadar Yaptığı İmalatın Bedelini Aldığına Dair Açıklamaları Da Dikkate Alınması Gereği )
Y19.HDE. 2016/7973MÜSPET / MENFİ ZARAR ( Kar Mahrumiyeti İstemi - Sözleşme Hükümlerinde Sözleşmenin Süresinden Önce Feshedilmesi Halinde Kar Mahrumiyeti İsteyebileceğine Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/Kar Mahrumiyeti Müspet Zararlardan Olup Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmaması Halinde Aktin Feshinden Sonra Talep Edilemeyeceği - Aktin Feshinden Sonra Talep Edilebilecek Husus Menfi Zarar Olduğu)
Y5.HDE. 2004/13221MÜSPET EDİM DAVASI ( İçerisinde Talep Edilebilecek İstem İçin Ayrıca Tespit Davası Açılamayacağı - İdarece Açılan Tescil Davası Sürerken Kamulaştırılan Taşınmazın Niteliğinin Arsa Olarak Düzeltilmesi ve İki Katlı Ev Bulunduğunun Tespiti İstemi )
Y15.HDE. 2005/8043MÜSPET VE MENFİ ZARAR ( İnşaatın Zamanında Teslim Edilmemesi Nedeniyle Oluşan Kira Alacağı Borcun İfasına Bağlı Müspet Zarar Sözleşmenin Feshedilmesi Durumunda Yalnız Menfi Zarar İstenebileceği )
Y15.HDE. 1989/1623MÜSPET VE MENFİ ZARAR ( Toplama Sistemine Göre Hesaplanması )
Y11.HDE. 2012/2067MÜSPET VE MENFİ ZARARIN TAHSİLİ (Eksik Taşıma Yaptırılması - Söz Konusu Dava Dosyası İçinde Mevcut Bilirkişi Raporu İçeriğinde Taşımadaki Risk Faktöründen Bahsedildiği ve Kar Oranının Tespitinde Taşeron Faturalarına Dayanıldığı Bildirilmiş Olup Bu Durumda Söz Konusu Davanın Eldeki Dava Açısından Emsal Oluşturduğundan Söz Edilemeyeceği/Her İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2003/1996MÜSPET ZARAR ( Akdi Fesheden Davacının Müspet Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatını İsteyememesi-Menfi Zararların İstenebilmesi )
Y15.HDE. 2003/1714MÜSPET ZARAR ( Akdi Fesheden Davacının Yüklenicinin Sözleşmeyi İfa Etmemesinden Doğan Zararları İsteyememesi - Menfi Zararların İstenebilmesi )
Y15.HDE. 2003/1716MÜSPET ZARAR ( Akdin Feshedilmesi Nedeniyle İstenemeyeceği )
Y15.HDE. 2003/578MÜSPET ZARAR ( Akdin Süresinde İfa Edilmemesi Nedeniyle Mahrum Kalınan Kira Kaybı Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan Fesh Halinde İstenememesi )
Y15.HDE. 2003/1873MÜSPET ZARAR ( Alacaklının İfadan Vazgeçerek Zararının Tazminini İstemesi )
Y15.HDE. 2005/7960MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - Taraflarca Gecikme Cezası Olarak Kararlaştırılan Bedel ve Cezayı Aşan Gecikme Tazminatının İfaya Bağlı Müspet Zarar Kapsamında Olduğu/Akdin Feshi Halinde İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığından Gecikme Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y23.HDE. 2013/8359MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi İstemi - Sözleşmenin Feshini Talep Eden Tarafın Sözleşmenin İfasına Bağlı Olarak Beklenen Menfaatlere Dair Olumlu Zararları Talep Edemeyeceği/Kira Tazminatı ve Kira Bedellerine Dair İstemlerin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2006/4576MÜSPET ZARAR ( Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Akdini Fesh Eden Tarafın Kira Alacağını Talep Edemeyeceği )
Y15.HDE. 1997/3723MÜSPET ZARAR ( Arsa Sahibinin Zararı Ayn Olarak Değil Para Olarak Ödemek Zorunda Olmaları )
Y13.HDE. 2003/9094MÜSPET ZARAR ( Belirli Bir Döneme İlişkin Müspet Zarara Hükmedildiği Halde Bu Yöndeki Diğer İsteğin Reddine Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12800MÜSPET ZARAR ( Bir Kimsenin Başkasına Ait Bir Şeyi Kira Sözleşmesine Konu Yapması Halinde Akit Süresince Onu Kullanıma Hazır Bulundurmaması Halinde Kiralayan Şahsın Kiracının Müspet Zararlarını Tazmine Mecbur Olması )
Y14.HDE. 2008/10043MÜSPET ZARAR ( Borcun Hiç veya Kararlaştırılan Sürede İfa Edilmemesinden Doğduğu - Bu Zararın Somut Biçimde Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 1996/463MÜSPET ZARAR ( Cezai Şart )
Y15.HDE. 2015/492MÜSPET ZARAR ( Davacı Gecikme Sebebiyle Kira Giderimi Talep Etmiş İse de Eserle İlgili Ödediği Bedelin Tamamını İstemekle Sözleşmeden Dönmüş Bulunduğundan Müspet Zarar Kapsamındaki Bu Bedeli Talep Etme Olanağı Kalmadığı - Davacının Kira Giderimi İsteminin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2013/2030MÜSPET ZARAR ( Davacı İş Sahibinin Davalı Yükleniciye Gönderdiği İhtarnamesinde Sözleşmeyi Feshettiğini Bildirdiği - Eksik Bırakılan İmalatın Bedeli Müspet Zarar Kapsamındaki Alacaklardan Olup Akdin Feshi Halinde İstenemeyeceği )
Y15.HDE. 2004/7365MÜSPET ZARAR ( Davacının İstediği Üç Dairenin Dava Tarihindeki Bedelinin Müspet Zarar Kapsamında Olduğundan Sözleşmeyi Fesheden Davacının Dairelerin Bedellerini İstemesinin Mümkün Olmaması )
Y14.HDE. 2012/4621MÜSPET ZARAR ( Davacının Zirai Ürün Kira Sözleşmesinin Feshini Dava Yoluyla İstediği ve Bu İsteğinin de Hüküm Altına Alındığı/Davacı Sözleşmeden Dönen Taraf Olduğundan ve Menfi Zararlarını İsteyebileceğinden Müspet Zarar Kapsamında Kalan Kar Kaybı Zararını Talep Edemeyeceği - Maddi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/18637MÜSPET ZARAR ( Davalı Belediyenin Geçerli Bulunan Satım Sözleşmesi Uyarınca Zapta Karşı Tekeffül Hükümlerine Göre Sorumlu Bulunduğu Kabul Edilerek Davacının Gerçek ve Güncel Müspet Zararına Hükmedilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y14.HDE. 2013/3550MÜSPET ZARAR ( Emlak Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınarak Davacının İsteyebileceği Müspet Zararı Belirlenmeli Bulunacak Bu Tutarın Davadaki Talebi Aşmamak Koşuluyla Davalıdan Alınmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
Y15.HDE. 2007/5521MÜSPET ZARAR ( Eser Sözleşmesinden Dönülmesi - Kira Kaybının Müsbet Zararlardan Olması Nedeniyle İş Sahibinin Bu İsteğinin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2015/3687MÜSPET ZARAR ( Eser Sözleşmesinin Feshi - Davacı İş Sahibince İş Bedelinin Tamamı Talep Edilerek Sözleşmeden Dönüldüğü/Dönme Halinde Dahi Kira Tazminatının İstenebileceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığı/T.B.K'nun 125/1-3 Md. Göre Fesih Halinde Müspet Zarar İstenemeyeceğinden Talebin Reddine Karar Verileceği )
Y15.HDE. 1989/899MÜSPET ZARAR ( Eser Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde )
Y15.HDE. 2012/6574MÜSPET ZARAR ( Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Kooperatif Tarafından İhtar İle Feshedildiği - Müspet Zarar Niteliğindeki Eksik ve Ayıplı İşler Bedelinin İstenemeyeceği )
Y15.HDE. 1996/5425MÜSPET ZARAR ( Gecikme Cezasına Dayalı Talep )
Y11.HDE. 2005/11433MÜSPET ZARAR ( Haklı Nedenlerle Sözleşmeyi Feshedenin Sadece Menfi Zararın Tazmininin Talep Edilebileceği - Müspet Zarar İddiasının Böyle Bir Davada Dinlenemeyeceği )
Y13.HDE. 1991/8879MÜSPET ZARAR ( İmkansızlığın Gerçekleştiği Tarihe Göre Belirlenir )
Y15.HDE. 2007/3277MÜSPET ZARAR ( İş Bedelinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası - Gecikme Cezasının Müsbet Zarar Kapsamında Olmadığı/Talep Edilebilmesi İçin Sözleşmenin Feshedilmemiş Olması Gerektiği )
Y15.HDE. 2007/2163MÜSPET ZARAR ( Kar Mahrumiyetinden Davalının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra Ortaya Çıkan İfa İmkansızlığının Davalının Kusurundan Kaynaklanması Gerektiği )
Y15.HDE. 2009/7316MÜSPET ZARAR ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Feshi - Müspet Zarar Kapsamında Olan Gecikme Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2001/2467MÜSPET ZARAR ( Kira Kaybı-Sözleşmenin Feshi Halinde İstenememesi )
Y14.HDE. 2016/68MÜSPET ZARAR ( Maddi Tazminat Davası/Davalının Davaya Konu Taşınmazın Mülkiyetini Davacıya Nakledemeyeceği - Davacının Müspet Zararını Davalı Yükleniciden Talep Etme Hakkı Doğduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/1350MÜSPET ZARAR ( Maddi Tazminat Davası/Sözleşmeden Kusurlu Olarak Dönen Taraftan İstenebileceği - Mahkemece Bilirkişiye Özellikle Fesihteki Kusur Durumunu Tespit Ettirerek Davacının Ortaya Çıkacak Hale Göre İstemde Bulunup Bulunamayacağının Saptanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/2188MÜSPET ZARAR ( Menkul Mal Satım Sözleşmesinin Haksız Feshi - Alım Satıma Konu Hurda Demirin Sözleşme Tarihinde B.K.'nın 188/3 Md. Sözü Edilen Mallardan Olup Olmadığı Bu Tür Mallardan İse Aynı Nitelikte ve Ortalama Kalitede Hurda Demirin Teslim Günündeki Cari Fiyatı Belirlenerek Cari Fiyat İle Satım Bedeli Arasındaki Farka Hükmolunacağı)
Y14.HDE. 2010/15156MÜSPET ZARAR ( Satış Vaadi Sözleşmesinde Vaat Borçlusunun Kusuru ile Edimini Yerine Getirmemesi Halinde Vaat Alacaklısının Müspet Zarara Uğradığı - Müsbet Zararın Borcun Konusunu Teşkil Eden Şey ve Bundan Elde Edeceği Başka Kazançlar Olduğu )
Y11.HDE. 2003/3881MÜSPET ZARAR ( Sözleşme Uyarınca Kararlaştırılan Biçim ve Koşullarda Yedi Yüz Öğrenciye Vereceği Hizmetten Sağlayacağı Kazançtan Oluşan Davacının Müsbet Zararının Saptanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2006/623MÜSPET ZARAR ( Sözleşmede Aksine Bir Hüküm de Bulunmadığı Halde Sözleşme Uyarınca Müspet Zarar Kapsamındaki Gecikme Tazminatı Karşılığına Hükmedilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
Y15.HDE. 2002/1147MÜSPET ZARAR ( Sözleşmede Aksine Hüküm Olmaması Durumunda Müspet Zarardan Sayılan Kira Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y13.HDE. 2003/8441MÜSPET ZARAR ( Sözleşmeden Dönen Davacının Karşı Taraftan Bu Zararlarını İsteyememesi )
Y15.HDE. 2001/1083MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Feshi Halinde İstenememesi-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi )
Y13.HDE. 2011/5417MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zararlar - Menfi Zararlarla Birlikte İstenemeyeceği/Yeni Bir Sözleşme Yapabilme İmkanı Dikkate Alınarak Kar Kaybı ve Diğer Müspet Zararlarının Tespit Edileceği )
Y15.HDE. 2004/4024MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Feshine Karar Verilmesi Halinde Müspet Nitelikte Olan Kira Tazminatı Alacağına Hükmolunamaması )
Y15.HDE. 2011/829MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Müspet Zararın Fesih Halinde Talep Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2012/5740MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Zarar Olduğu - Menfi Zarar İse Uyulacağı ve Yerine Getirileceğine İnanılan Bir Sözleşmenin Hüküm İfade Etmemesi ve Yerine Getirilmemesi Yüzünden Güvenin Boşa Çıkması Dolayısıyla Uğranılan Zararı İfade Edeceği )
YHGKE. 2006/13-499MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinden Doğan Zarar Olduğu )
Y15.HDE. 2003/3140MÜSPET ZARAR ( Sözleşmenin İfası Ve Gecikme Tazminatı İstenmesi )
Y13.HDE. 1991/8698MÜSPET ZARAR ( Şekil Noksanlığının İleri Sürülmesi-Hakkın Kötüye Kullanılması Durumunda Akdin İfasının Veya Müspet Zararın Giderilmesinin İstenebilmesi )
Y3.HDE. 2012/18832MÜSPET ZARAR ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin İfası İmkansız Hale Gelince Davacının Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre İadenin Talep Edildiği Andaki Zenginleşme Miktarı Bu Borcun Kapsamını Belirleyeceği - Tazminat Davası )
Y13.HDE. 2010/10479MÜSPET ZARAR ( Taşınmazın Resmi Şekle Uygun Olarak Satıldığı/Satışta Taşınmazın Tapu Kaydında Geçmişte Orman Olduğuna Dair Herhangi Bir Şerh Bulunmadığı - Davalı Belediyenin Zapta Karşı Tekeffül Hükümleri Uyarınca Gerçek ve Müspet Zarardan Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 2014/219MÜSPET ZARAR ( Yanlar Arasındaki Eser Sözleşmesi Davacı Yanca Feshedilmiş Olduğundan Müspet Zarar Kapsamındaki Eksik İşler Bedelinin ve Eksik İşlerin Nam ve Hesaba Tamamlatılması Sebebiyle Fazla Ödenen Bedelin Talep Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2012/5496MÜSPET ZARAR ( Yapıldığı Belirtilen Ödemenin Dava Tarihi İtibariyle Değeri Belirlenmek Üzere Gerekirse Bilirkişilerden Rapor Alınarak Davacının İsteyebileceği Zararın Hesaplattırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil/Tazminat İstemi )
Y11.HDE. 2003/3667MÜSPET ZARAR ( Yatırılan Teminat ile Satılan Malın Satış Bedeli Arasındaki Farkın Davacının Müspet Zararını Teşkil Edeceğinin İddia Edilmesi )
Y13.HDE. 2002/12602MÜSPET ZARAR ( Yerel Mahkemenin Müspet Zararın Hesaplanmasında Hataya Düşmüş Bulunmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y15.HDE. 2001/5504MÜSPET ZARAR ( Yüklenicinin Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Müspet Zararını İsteyebilmesi -Zarar Tutarının da Kesinti Yöntemiyle Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2012/2647MÜSPET ZARAR (Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Üçüncü Kişilere Devredilen Tapuların İptali İstemi - Davacılara Talepleri Açıklattırılarak Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshi Halinde Ancak Menfi Zararın Talep Edilebileceği Nazara Alınarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği)
Y6.HDE. 2013/16620MÜSPET ZARAR (Tazminatın Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Bir Sonucu Olup Müspet Zarar Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Davacının Taleplerinin Müspet Zarar Kapsamında Ele Alınıp Davacının Fesih Tarihinden İtibaren Aynı İşi Benzer Koşullarda Bir Başkasına Ne Sürede İhale Edebileceğinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2012/10547MÜSPET ZARAR (Uğranılan Zararın Hesabında Fesihten Sonra Kalan Tüm Sözleşme Süresi Değil Davacının Bu Haksız Fesih Sonrasında Feshedilen Sözleşme Konusu İş İle Aynı Nitelikte Bir İşi Bulması İçin Gereken Süre Göz Önüne Alınarak Uğranılan Kar Kaybının Hesaplanması Gerektiği)
Y11.HDE. 2014/6497MÜSPET ZARAR HESABI ( Davacı Şirketin Aynı Nitelikte Benzer Bir Sözleşmeyi Yapabileceği veya Benzer Bir İşi Bulabileceği Makul Bir Sürenin Belirlenmesi Davacının Sözleşme Haksız Olarak Feshedilmeseydi Bu Makul Süre İçinde Elde Etmesi Muhtemel Gelirinin Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/12576MÜSPET ZARAR HESAPLANMASI ( Müspet Zararın Belirlenmesi İçin Karanfil Fidelerinden Elde Edilecek Gayri Safi Hasılanın Bulunmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2016/3017MÜSPET ZARAR VE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Bayilik Sözleşmesi Gereğince Sözleşmenin Haksız Feshi - Davalı Şirketin Sözleşme Uyarınca Eksik Ürün Aldığı ve Sözleşme Hükümlerini Yerine Getirmediği/Sözleşmenin Davalı Yanca Haksız Feshedildiğinin Mahkemece Kabul Edildiği - Haksız Fesih Sebebiyle Ayrıca Cezai Şart da Talep Edilebileceği )
Y3.HDE. 2013/10595MÜSPET ZARARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesinin İfasının İmkansızlığından Kaynaklanan - Vaat Borçlusu ve Mirasçılarının Davanın Açıldığı Tarihte Taşınmazın Maliki Olmadığından Aynen İfa İmkansızlığı Nedeniyle Müspet Zararın İstenebileceği )
Y13.HDE. 2004/3108MÜSPET ZARARIN HESAPLANMASI USULÜ ( Satıcının Aracı Zamanında Teslim Etmemesi Nedeniyle Rayiç Bedelinin Tahsili Talebi )
Y11.HDE. 1988/9411MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ ( Başlangıçtaki İmkansızlık Sebebiyle Akdin Batıl Olması )
Y13.HDE. 1986/1850MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ ( Borcun İfa Edilmemesi )
Y13.HDE. 1994/6110MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ ( Satış Vaadinde Bulunanın Borcunu Yerine Getirmemesi )
Y11.HDE. 2005/14070MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ ( Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - İki Uçak Bileti Bedelinin Usulen Kazanılmış Hak Olduğu Gözetilerek Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi ya da Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gereği )
Y13.HDE. 2011/4644MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Geç Teslim Nedeni İle - Davalılar Arasında Yapılan Protokolde Belirlenen 16 Aylık Sürenin Davacılar İle Davalı Belediye Arasında Geçerli Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y19.HDE. 2012/2644MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İç Hukukun Yetki Kuralları Mahkemenin Milletlerarası Yetkisinin Varlığını Taraflar Arasında Bir Sözleşme İlişkisinin Bulunmasına Bağlamışsa Mahkemece Bu Hususun Araştırılması Gerektiği - Sözleşmenin İhtilaflı Olması Nedeniyle Yok Sayılmasının Açıklanan Hukuki Esaslara Uygun Olmadığı )
Y19.HDE. 2008/8271MÜSPET ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Davacının Davalıdan Aldığı Malların Sözleşmeye Uygun Bulunmayarak Dava Dışı İhale Makamınca Davacıya İade Edildiği/Davacı İle Davalı Arasında Ürünlerin Niteliği Konusunda Bir Sözleşme Bulunmadığı - Malların Ayıplı Olmadığı/Tazminat Davasının Reddedileceği )
Y18.HDE. 2005/3182MÜSTAFİ SAYILMA ( İtirazın İptali - Henüz Davacı İle YÖK Arasındaki Yazışmalar Devam Edip Sonuçlanmadan Müstafi Sayılması Nedeniyle Tazminatlı Duruma Düştüğü ve Yüklenme Senetleri Gereği İşlem Yapılacağı )
Y15.HDE. 2003/6079MÜSTAFİ SAYILMA ( Yapılan Çağrı Üzerine 15 Gün İçinde Görevine Başlamayan Öğretim Görevlisinin İstifa Etmiş Sayılması )
Y15.HDE. 2004/5988MÜSTAFİ SAYILMA KARARI ( Kesinleşmiş İse Bu Durumda Davalılar Verilen Taahhütname Hükümleri Uyarınca Sorumlu Olacaklarından Müstafi Sayılma Kararından Sonra Ödenen Maaşlar İle Yükümlüye Öğrenimi İçin Yapılan Döviz ve TL Cinsinden Harcamalar Belirlenmesi Gereği )
Y18.HDE. 1997/12568MÜSTAHDEM İŞÇİLER İÇİN KURULAN VAKIF ( Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması Şekli )
Y11.HDE. 1976/3889MÜSTAHDEM TARAFINDAN ÇALINAN ARACIN KAZA SONUCU HASARA UĞRAMASI ( Poliçe Teminat Kapsamında Olup Olmayacağı )
YİBGKE. 1966/7MÜSTAHDEMİN KUSURLU OLMAMASI ( İstihdam Edenin Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2004/7145MÜSTAHDEMİN SORUMLULUĞU ( Kusuru Oranında Tazminat Yükümlülüğünden Kurtulacağı - Müstahdemin Ölümü Üzerine Onun Mirasçılarının Tazminat Talepleri Doğrudan Zarar Olarak Değil Dolaylı Zararlarının Sözkonusu Olacağı )
YCGKE. 1988/171MÜSTAHDEMLERİN MEMUR SAYILMASI ŞARTI ( Teşrii İdari Veya Adli Bir Kamu Görevi Görmelerinin Şart Olması )
Y11.CDE. 2004/3907MÜSTAHSİL MAKBUZLARI ( Düzenleyen Şirketlere Sanıklardan Alındığı Gösterilen Miktar Kadar Pamuk Girişi Olduğuna Dair Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Dolandırıcılık )
Y4.HDE. 1966/1584MÜSTAHSİL MAKBUZU
Y19.HDE. 2013/652MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Dava Dışı İşletme Adına Olup Davacının Dava Konusu Malı Dava Dışı İşletmeye Sattığı ve Bu Malı İşletmenin Muhasebecisi Olan Davalının Onun Adına Teslim Alması Durumunda Mahkemece Taraflar Arasında Bir Ticari İlişki Bulunmadığı Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
Y13.HDE. 2005/10274MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Davacı Ait Olduğunu İddia Ettiği A.Ş. İle Yaptığı Başkaca Bir Satım İlişkisini İspatlayamamış Olması Karşısında Dava Konusu Satış Bedelinin müstahsil Makbuzu İle Ödendiğinin Kabulü İle Davanın Reddi Gereği - İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2008/10410MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Davalı Şirketin Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçilerden Satın Aldıkları Malların Bedelini Ödedikleri Sırada İki Nüsha Makbuz Tanzim Etmeye ve Bunlardan Birini İmzalayıp Çiftçiye Vermeye Diğerini de Ona İmzalatarak Almaya Mecbur Oldukları )
Y11.CDE. 2004/5968MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Düzenleyen Fabrikanın Sanıklardan Alınan Miktar Kadar Pamuk Girişi Olduğuna Dair Sevk ve Taşıma İrsaliyeleri Bulunup Bulunmadığı Yıllık İş Kapasitelerinin Yeterli Olup Olmadığı v.b. Araştırılması - Dolandırıcılık/Pamuk Destekleme Primi Almak )
YHGKE. 2016/10-1906MÜSTAHSİL MAKBUZU ( Ürün Tesliminin Özel Kuruluşa Yapılması Karşısında Hak ve Mükellefiyetin Başlangıcı Bu Tevkifatın Bağ Kurun Hesabına İntikal Etmesi Koşuluyla Tevkifat Tarihini Takip Eden Aybaşı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/10-1283MÜSTAHSİL MAKBUZU (Tarım Bağkur Sigortalılığının Tespiti - Maliye Bakanlığının Mührünün Bulunduğu Müstahsil Makbuzlarının Maliye Bakanlığı İle Anlaşmalı Matbaalarda Basıldığı ve Bir Nevi Fatura Niteliğinin Olduğu/Herhangi Bir Sahtecilik İddiasının Olmadığı/Geçerli Bir Prim Kesintisinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği)
Y9.CDE. 1996/4387MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEMEK ( Sahte - KDV ve Stopaj Gelir Vergisi Kaybına Neden Olmak )
YHGKE. 2002/13-35MÜSTAHSİL MAKBUZUNDA YER ALAN BEDELİN ÖDENDİĞİ İBARESİ ( Bedelin Avans Olarak Alınan Paradan Karşılandığı Şeklinde Anlaşılacağı )
Y11.CDE. 2006/2131MÜSTAHSİL MAKBUZUNU GİZLEMEK AMACIYLA SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sahte Fatura Düzenlemek Suçunun Oluşması İçin Yeterli Olduğu )
Y15.CDE. 2011/66969MÜSTAHSİL MAKBUZUNUN SAHTE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Fazla Beyanda Bulunarak Fazla Destekleme Primi Alındığı İddiası/Nitelikli Dolandırıcılık - Müstahsil Makbuzu İle İlgili Bilirkişi Raporu Alınacağı )
Y12.HDE. 2012/26902MÜSTAKBEL / BEKLENEN ALACAK (Bahsedilebilmesi İçin Bir Hukuki İlişkinin "Temelin" Mevcut Olması Bu Hukuki İlişkiden Doğacak Alacağın Cinsi İle Borçlunun Belli Olmasının Yeterli Olduğu - Alacağın Miktarının Belli Olup Olmaması veya Böyle Bir Alacağın Doğmama İhtimalinin Bulunmasının Önemli Olmadığı)
Y19.HDE. 2000/964MÜSTAKBEL ALACAĞIN HACZİNİN CAİZ OLMASI ( Kütlü Pamuk Destekleme Primi Alacağının Tahsili İçin Bankaya Gönderilen Haciz İhbarnamesiyle Konulan Haczin Sıra Cetvelinde İlk Sırada Yer Almasının Yerinde Olması )
Y12.HDE. 2016/19214MÜSTAKBEL ALACAKLARIN HACZİ ( Borçlu İle Üçüncü Kişi Arasında Devam Eden Hukuki İlişkinin Varlığı Halinde Müstakbel Alacakların Haczi Amacıyla Gönderilen Haciz İhbarnamesi Haciz Müzekkeresinin Sonuçlarını Doğuracağından Üçüncü Kişi Tarafından Doğacak Paraların Gönderilmesine Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
Y12.HDE. 2010/31513MÜSTAKBEL BEKLENEN VEYA DOĞACAK ALACAK ( Borçlu ile Üçüncü Kişi Arasnda Süregelen Bir Hukuki İlişkinin Varlığının Gereği - Borçluya Ödenecek Devamlılık Arz Eden Bir Alacağın Varlığı Gereği )
YCGKE. 2001/8-248MÜSTAKBEL SUÇLARIN ÖNLENİLMESİ ( Henüz Bir Suç İşlenmemiş Olsa da Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturanların Cezalandırılacakları - Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma )
Y18.HDE. 1999/821MÜSTAKİL BÖLÜMÜN MÜLKİYET HAKKININ DEVREDİLMESİ ( Dava Sebebinin Kalkmasının Etkileri )
Y4.HDE. 2016/13679MÜSTAKİL BÜTÇELİ KAMU KURULUŞU ( Alacak Davası - Davalının Yönetmelik Gereğince Müstakil Bütçeli Bir Kamu Kuruluşu Olmasına Rağmen Bütün İşlemlerinde Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Bir Kuruluş Olup Tacir Statüsünde Olduğu/Davanın Hakem Sıfatıyla Tahkim Usulüne Göre Çözülemeyeceği )
Y3.HDE. 2016/8479MÜSTAKİL DAVALAR ( Asıl ve Birleşen Davalar Birbirinden Bağımsız Müstakil Davalar Olup Asıl ve Birleşen Davaların Ayrı Ayrı Karara Bağlanması Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretlerinin Ayrı Ayrı Tayin Edilmesi Gerektiği - Birleşen Dava Olan İştirak Nafakası Davası Hakkında da Karar Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/4748MÜSTAKİL DAVALAR ( Menfi Tespit İstemi - Birleştirilen Davaların Her Biri Müstakil Davalar Olup Birleştirmeden Sonra da Bağımsızlıklarını Koruyacağı/Her Dosya Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 1996/2-716MÜSTAKİL EV AÇMAYAN KOCANIN BOŞANMA DAVASI AÇMASI
Y2.HDE. 2003/1394MÜSTAKİL EV TEMİN ETMEME ( Boşanma-Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması )
Y1.CDE. 1994/2170MÜSTAKİL FAİL ( Sanıkların Maktüle Her İkisinin de Bıçakla Vurması ve Öldürücü Yarayı Hangi Sanığın İka Ettiğinin Anlaşılamaması Eylemlerinin Müstakil Faili Belli Etmemesi )
Y4.CDE. 1990/5572MÜSTAKİL FAİLİ BELİRLİ OLMAYAN MÜESSİR FİİL ( Mağdurdaki Kırığı Meydana Getiren Sanığın Tesbiti )
Y1.CDE. 2005/331MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLAMAYACAK ŞEKİLDE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Sağ Toraks Ön ve Orta Lateral Bölgede İki Kurşun Deliği Husule Gelecek Şekilde Yaralandığı Anlaşılmakla Sanığın Öldürme Kastıyla Ateş Ettiğinin Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 1994/4842MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK BİÇİMDE ADAM ÖLDÜRME ( İki Ateş Arasında Kalan Maktulün Hangi Taraftan Gelen Kurşunla Öldüğünün Belli Olması Halinde Uygulanacak Madde )
Y1.CDE. 1998/1093MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK BİÇİMDE ADAM ÖLDÜRMEK ( Karşılıklı İki Grubun Silahlı Çatışması Sırasında Maktulün Vurulması )
Y4.CDE. 1997/247MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK BİÇİMDE YARALAMAK ( Araştırmanın Sonucuna Göre Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y1.CDE. 2007/693MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Maktülü Darp Ettikleri ve Bunun Neticesinde Maktülün Kendinde Mevcut Olan Kronik Kalp Rahatsızlığının Akut Hale Geçmesi Nedeniyle Ölümün Gerçekleştiği - Sanıkların Maktüldeki Rahatsızlığı Önceden Bilip Bilmedikleri Araştırılması Gereği )
Y1.CDE. 1995/3641MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ADAM ÖLDÜRMEK ( TCK.nun 463. Maddesi Gereğince Yapılan İndirmenin Yarı Nisbetini Geçemeyeceği )
Y1.CDE. 2006/3370MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE AYNI SEBEP VE KASIT ALTINDA TAAMMÜDEN ÖLDÜRME ( Kat Gütme Saiki ile - Sanıklar 3 Farklı Noktadan Ateş Ederek Neticeyi Elde Etme Konusundaki Görev Bölümleri ve Olayın Oluş Şekli Nazara Alındığında Suçun Doğrudan Beraber İşlendiğinin Kabulü Gerektiği )
Y1.CDE. 1993/2104MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Dava Zamanaşımı Süresi )
Y1.CDE. 2003/127MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Bıçaklarıyla Eyleme Kısa Sayılmayacak Bir Süre Dayanışmalı Olarak Destek ve Katkı Yapmaları )
Y1.CDE. 2009/558MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İki Sanığın Mağduru Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Mutad İştigaline Engel Olacak Şekilde Ateşli Silahla Yaralaması - Eylemin Müstakil Faili Belli Olmayacak Şekilde Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Oluşturduğu )
Y1.CDE. 2005/169MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE KASTEN ÖLDÜRME ( Müdahiller Vekilinin Dilekçesinde Adı Geçen Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Maktüle Bıçakla Vurup Öldürme Olayına Katıldığı Açıkça Belirtilip Tüm Sanıkların Cezalandırılmalarının İstendiği - Müdahale Talebinin Kabulü Gereği )
Y1.CDE. 2006/2064MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ÖLDÜRMEK ( Maktülenin Suç Tarihi İtibariyle 17 Yaşı İçerisinde Olduğu Gözetilerek Sanık Hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 82/1-E Maddesinin Tatbiki Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/5707MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ÖLDÜRMEK ( Sanıkların Suç İşleme İradeleri İle Fiilin İşlenişi Sırasında Ortak Hakimiyet Kurmaları Dikkate Alındığında Eylemlerinin 5237 Sayılı TCK'nun 37. Maddesine Göre Müşterek Fail Olarak Cezalandırılmalarını Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2006/282MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE ÖLÜME SEBEBİYET ( Travmatik Yaranın Niteliklerini Gösterir Şekilde Ayrıntılı Rapor Alınarak ve Maktulle Akraba Olan Sanıkların Maktulde Mevcut Kalp Damar Hastalığını Olay Öncesinde Bilip Bilmedikleri Hususu da Araştırılarak Sanıkların Hukuki Durumlarının Tespiti Gerektiği )
Y1.CDE. 2006/3696MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE TAAMMÜDEN VE KAN GÜTME SAİKİYLE ADAM ÖLDÜRME ( Suç İşleme Kararını Ne Zaman Aldığı Eylemi Ne Zaman İşlediği Bu Zaman Dilimi İçerisinde Ruhi Sükunete Ulaşıp Ulaşmadığı Araştırılması Gereği )
YCGKE. 2006/1-327MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Eylemin Muhtar Seçilen Mağduru Köyü Yönetemez Hale Sokması Karşısında Muhtarın Memuriyet Görevi Nedeniyle Saldırıya Maruz Kalma Niteliğinde Değerlendirilmesi Gereği )
Y4.CDE. 1993/2483MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Mağdurdaki Kırığı Meydana Getiren Sanığın Tesbiti )
Y4.CDE. 1996/7625MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( TCK 463. Maddenin Uygulanması )
Y4.CDE. 1992/476MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYAN MÜESSİR FİİL ( Mağdurdaki Kırığı Meydana Getiren Sanığın Tesbiti )
Y4.CDE. 1992/1547MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYAN MÜESSİR FİİL ( Mağdurdaki Kırığın Sanıklardan Hangisinin Eylemiyle Meydana Geldiğinin Tesbiti )
Y4.CDE. 1993/9798MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYAN YARALAMA SUÇU ( Mağdurdaki Çene Kırığını Meydana Getiren Sanığın Tesbit Edilip Edilememesi )
Y4.CDE. 1990/3932MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYAN YARALAMA SUÇU ( Mağdurdaki Kırığı Meydana Getiren Sanığın Tesbiti )
Y4.CDE. 1993/9025MÜSTAKİL FAİLİ BELLİ OLMAYAN YARALAMA SUÇU ( Sanığa Verilecek Cezanın Tesbiti ve Suçta Kullanılan Dirgenin Silah Niteliği )
Y1.CDE. 2004/3669MÜSTAKİL FAİLİN BELLİ OLMAMASI ( Sanıkların Maktuleyi Konuşturmak İçin Darp Ettikleri Bu Fiillerini 6 Gün Süren Nezaret Süresince Sürdürmeleri Ve Maktuldeki Yaraların Yerleri Ve Sayıca Çokluğundan Müsnet Suçu Birlikte Ve Doğrudan İka Ve İcra Ettiklerinin Düşünülmesi Gereği )
Y4.CDE. 1998/3126MÜSTAKİL FAİLİN BELLİ OLMAMASI ( Yaralama ve Kavgaya Katılma )
Y4.CDE. 1996/1556MÜSTAKİL FAİLİN BELLİ OLMAMASI ( Yaralama-Uygulanacak Madde-TCK.nun 463. Maddesinin 458. Madde Kapsamındaki Fiiller Hakkında Uygulanmaması )
Y12.HDE. 2005/10763MÜSTAKİL FAİZ ALACAĞI ( Bunun İçin Takip Yapılamayacağı - Ancak İlamda Yazılı Olup Eksik İstenen Faiz İçin İkinci Kez Takip Yapılabileceği )
Y13.HDE. 2015/13355MÜSTAKİL İHTİSAS MAHKEMESİNİN BULUNMAMASI ( Davanın Görüldüğü Yerde Müstakil Tüketici Mahkemesinin Bulunması Halinde Görevsizlik Kararı Verilmesi Bulunmaması Halinde İse Ara Karar İle Uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi Sıfatı İle Bakılmasına Karar Verilerek Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y9.CDE. 1991/2533MÜSTAKİL İKİNCİ SUÇ ( İzinsiz Define Aramada Elde Edilen Sikkelerin Satışı )
Y9.HDE. 1997/15134MÜSTAKİL İŞYERİ SAYILMA ( Asıl İşverence Bir Bölümü Alt İşverene Verilen İşyerinde Alt İşverence Çalışma Yaptırılan Yer )
Y11.HDE. 2003/7026MÜSTAKİL MUHASEBE ( Ticari İşletmeye İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Şubelerde Dahil Olmak Üzere Bir Merkezde Bilgisayar Ortamında Tutulabileceği )
Y11.CDE. 2006/2810MÜSTAKİL SUÇ ( Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Ayrı Yaptırımı Gerektiren Müstakil Suçlar Olup Dolandırıcılık Suçunun Resmi Evrakta Sahtecilik Suçuna Dönüşme Olanağının Bulunmadığı )
YCGKE. 1996/6-24MÜSTAKİL SUÇ ( Sanık Hakkında İddianame İle Dava Açıldıktan Sonra Sanığın Yeniden Suç İşlemesinin Ayrı Bir Suç Olarak Kabulü )
Y19.CDE. 2017/5334MÜSTAKİL SUÇ (Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçu - Görevlilerce Düzenlenen Her Suç Tutanağının Müstakil Suç Sayılması Halinde Suç İşleyen Kişi Hakkında İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Ceza ve Güvenlik Tedbirine Hükmolunur İlkesinin Korunamayacağı)
Y14.CDE. 2015/4823MÜSTAKİL SUÇ (Cinsel Taciz - Sanığın Günü Gönderdiği İlk Cinsel Mesajla Atılı Suçu İşlemesinden Sonra Araya Hukuki veya Fiili Kesinti Girmeksizin İkinci Cinsel Mesajı Göndermesi/İkinci Eylemin Müstakil Suç Kabulüyle Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y3.CDE. 1990/316MÜSTAKİL SUÇ OLUŞMASI ( Açma Tutanağından Sonra Ekim Yapılması )
Y12.CDE. 2013/306MÜSTAKİL TESCİLİ OLMAYAN YAPI (Sit Alanlarında Bulunan Ancak Müstakil Olarak Tescilli Olmayan Yapıların İç Kısmında ve Dışa Yansımayan Nitelikteki Müdahalelerin 2863 S. Kanunun 65/2 Md. Suçu Oluşturmayacağı - Arkeolojik Varlıklara Zarar Verildiğinin de Belirlenememesi Karşısında Kendisine Ait Depo İçinde Çukur Açan Sanığın Beraatine Hükmedilmesi Gerektiğinin Gözetileceği)
YHGKE. 2011/19-151MÜSTAKİL TİCARET MAHKEMESİ KURULMAMIŞ İLÇELER ( Ağır Ceza Mahkemesi Bulunan İlçelerde Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanına Giren İş ve Davalara O Yer Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde Bakılacağı )
Y19.HDE. 2005/1518MÜSTAKİL TRAFONUN KAPATILMASINI TALEBİ ( Menfi Tespit Davası - Bu İşlemin Yapılabilmesi İçin Sözleşme ve Yönetmelik Hükümlerince Belirtilen Şartların Yerine Getirilmiş Olması Gerektiği )
Y17.HDE. 1992/4MÜSTAKİL VEYA PAY TAPUSU ( Nısıf Hisse İbaresinin Ne Anlama Geldiğinin Araştırılarak Hüküm Kurulması )
Y1.HDE. 2015/3997MÜSTAKİLEN ECRİMİSİL İSTEMİ ( Taşınmazın Niteliğine Uygun Ecrimisil Hesabının Yapılması Hasıl Olacak Sonuca Göre Ecrimisil İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Noksan Soruşturma İle Yetinilerek Delillerin Hatalı Takdiri Neticesinde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2006/3251MÜSTAKİLEN HAZİNE ADINA TAPUYA KAYITLI OLAN PARSELDEKİ HİSSEDEN İPTALİ ( Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Şekildi Davacı Adına Eksik Hissenin İptal Ve Tesciline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y1.HDE. 2002/3876MÜSTAKİLEN ZİLYETLİK ( Davalının Müstakilen Zilyetlik Yaşına Geldiği Tarih ile Tespit Tarihi Arasında Yirmi Yılın Geçmemiş Olması )
Y14.HDE. 2001/5166MÜSTAKİLİYET İDDİASI ( Davacı Köyün Mera Konusundaki Müstakiliyet İddiasının Davalı Köyün Müşterek Yararlanma Hakkına Müdahale Niteliğinde Olması )
Y14.HDE. 2006/1994MÜSTAKİLİYET İDDİASI ( Mera ve Yaylaya Elatmanın Önlenmesi - Köyün Başka Bir Köyün Sınırları İçerisinde Müstakil Merası ve Yaylası Bulunabileceği/Her İki Taraf Dava Konusu Yaylada Müstakiliyet İddiasında Bulunduğu - Öncelikle Yaylanın Aidiyetini Belirlemek Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/1191MÜSTEAR ADLA YAZILAN ESERİN MALİ HAKLARINA YÖNELİK TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT TALEBİ ( Kısa Karardan Sonra Hakimin Müstafi Sayılarak Gerekçeyi Yazamamış Olması - Yerine Geçen Hakimin Kısa Karara Uygun Gerekçe Yazması Mecburiyeti )
Y9.CDE. 1991/306MÜSTEAR İSİMLE YAZILAN YAZININ SAHİBİNİN BİLDİRİLMEMESİ ( Sanık Hakkında Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesi )
Y6.HDE. 2001/1738MÜSTECİRİN MÜSTECİRİ ( Alt Kiracının Kiracılık Sıfatının Ana Kira İlişkisi ile Sınırlı olması )
Y18.HDE. 2009/3664MÜSTEHAK VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacılardan Varsa Kanbağı İle Bağlı Olduğu Kişilere Ait Vakıftan Galle Alınmasına İlişkin Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının İbrazı İstenip Davacıların Üst Murislerini Gösterir Nüfus Kayıtlarının Getirtilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13792MÜSTEHAR ADIN TESCİLİ ( Davacının Müstehar Adının Davalı Müzik Şirketi Tarafından Tescil Ettirilip Satıldığı - Davacının Müzik Eseri İcracı Sanatçı Olduğu/Tescilin İptaline Karar Verileceği )
Y18.CDE. 2015/29867MÜSTEHCEN DERGİ SATMA ( Sanığın Suça Konu Müstehcen Dergileri Bunların Satışına Mahsus Satış Yerleri Dışında Satmaktan İbaret Eyleminin 5237 S.K. 226/1-d Maddesinin İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y5.CDE. 1997/2375MÜSTEHCEN DERGİ YAYINLAMAK ( Ağır Para Cezası Belirlenmesinde Kriter )
Y5.CDE. 1995/795MÜSTEHCEN FİLM OYNATMAK ( Eser İşletme Belgesi Bulunduğu Savıyla Fotokopisi Dosyaya Sunulan Dava Dosyası )
Y5.CDE. 1991/561MÜSTEHCEN FİLM OYNATMAK ( İzin Belgesi Bulunan - Filme Sonradan Monte Edilebilecek Sahnelerin Araştırılması )
Y5.CDE. 1999/124MÜSTEHCEN FİLMİ SİNEMADA GÖSTERİME SUNMAK ( Kesin Bilgiler İçermeyen Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Raporu Esas Alınarak Hüküm Tesis Edilmemesi )
Y12.CDE. 2013/7154MÜSTEHCEN FOTOĞRAFI İZİNSİZ KOYMAK ( Sosyal Paylaşım Sitesine - 6352 S.K. Gereği Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y5.CDE. 2010/2024MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ BULUNDURMA ( Çocuk Pornografisi ve Hayvanlarla Cinsel Davranışlara İlişkin Resim ve Video Kaydını Dijital Ortamda Depolama ve Bulundurma Fiilinin Kişisel Amaçla Dahi Olsa Müstehcenlik Suçunu Oluşturduğu )
Y18.CDE. 2015/29886MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ YAZI VEYA SÖZLERİ İÇEREN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNDE ÇOCUKLARI KULLANMA SUÇU ( Sanığın Suç Tarihinde On Sekiz Yaşından Küçük Olan Katılan Çocuğun Müstehcen Nitelikteki Çıplak Görüntülerini İnternet Üzerinden Bilgisayar Kamerası ve Özel Bir Yazılım Aracılığıyla Kaydetmesi Şeklindeki Eyleminin Atılı Suçu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2004/499MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD BULUNDURMA SUÇU ( Ahlaka Aykırılığın Bizzat İzlenerek veya Bilirkişiden Görüş Alınarak Tesbiti Gereği )
Y5.CDE. 2007/9511MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD KİRALAMA ( İşlediği Suçtan Dolayı İki Yıl veya Daha Az Süreyle Hapis Cezasına Mahkum Edilen Kişinin Cezasının Ertelenebileceği Hükmüne Yer Verildiği Nazara Alınmadan Tayin Olunan Adli Para Cezasının da Ertelenmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2005/12628MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATIŞA SUNMAK ( 5237 Sayılı TCK'nun 7. ve 5252 Sayılı Kanunun 9. Maddesi Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun Hükümleri de Nazara Alınarak Yeniden Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y14.CDE. 2011/8283MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATMAK ( Doğal Olmayan Anal ve Oral Yollardan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Görüntülerin Yer Aldığı - 5237 S.K. Md. 226/4'teki Suçun Oluşabileceği )
Y5.CDE. 2007/5001MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATMAK ( Emanete Alınan Cdlerin İçeriklerinin Belirlenerek Müsadere veya İade Konusunda Karar Verilmesi Gerekliliği )
Y5.CDE. 2008/10801MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATMAK ( Suça Konu Filmlerdeki Görüntülerin 5237 S.Y'nin 226/4. Md. Tanımlanan Cinsel Davranışlara İlişkin Olması Karşısında Suç Niteliğinin Belirleme Görevinin Üst Dereceli Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y5.CDE. 2008/5396MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATMAK ( Yargılama Yapma ve Delilleri Değerlendirme Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y5.CDE. 2010/6039MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD SATMAK SUÇU ( Uyap Kaydında Sanığın Öldüğünün Belirtildiği - Sanığın Öldüğünün Nüfus Müdürlüğünden Sorularak Kesin Olarak Saptanacağı )
Y5.CDE. 2006/10719MÜSTEHCEN İÇERİKLİ CD.LERİ SATIŞA SUNMA ( Dava Konusu Video Kasetlerin İçeriklerinin Halkın Ar ve Haya Duygularını İncitir veya Cinsi Arzularını Tahrik ve İstismar Eder Nitelikte Genel Ahlaka Aykırı Olup Olmadıklarının Saptanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2002/7811MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ SATMAK ( Sanığın Eylemini Oluşturan Suçun Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi Dahilinde Olduğu Gözetilmeden Sulh Mahkemesince Hüküm Verilmiş Olmasının Yasal Olmaması )
Y5.CDE. 2003/5975MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ VE CD SATIŞA SUNMAK ( Davaya Asliye Ceza Mahkemesi'nde Bakılması Gereği - Basın Yoluyla İşlenmiş Suç )
Y5.CDE. 2004/719MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ YAYINLAMA SUÇU ( Yeni Basın Yasasındaki Eser Sahibi Tanımı ve Cezai Sorumluluk Hükmü - TCK. Md. 2 Gözetilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y5.CDE. 2005/18002MÜSTEHCEN İÇERİKLİ DERGİ YAYINLAMAK ( 5187 S.K. Md. 2/1'deki Eser Sahibi Tanımı ve Md. 11 Hükmü TCK. Md. 426 İle Birlikte Değerlendirilip Md. 2'de Gözetilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y5.CDE. 2003/3011MÜSTEHCEN İÇERİKLİ FİLM ( Sanığın Müstehcen İçerikli Filmi Gösterime Sunmak Suçundan Yargılanması )
Y5.CDE. 2006/13422MÜSTEHCEN İÇERİKLİ FİLM YAYINLAMAK ( Filmin İçeriğinin Halkın Ar ve Haya Duygularını İncitir veya Cinsi Arzularını Tahrik ve İstismar Eder Nitelikte Genel Ahlaka Aykırı Olup Olmadığı Ürün Üretiminde Çocukların Kullanılıp Kullanılmadığının Saptanacağı )
Y5.CDE. 1998/3958MÜSTEHCEN İÇERİKLİ FİLMİ GÖSTERİME SUNMA ( Asgari Para Cezalarının Ayrı Ayrı Gösterilmesi Suretiyle Ön Ödeme Çağrısı Gereği )
Y5.CDE. 2002/5736MÜSTEHCEN İÇERİKLİ GAZATE ( Her Bir Gazetede Yer Alan Müstehcen Nitelikteki Yayınların Müstakil Suç Teşkil Ettiği )
Y5.CDE. 2005/2927MÜSTEHCEN İÇERİKLİ GAZETE YAYIMLAMA ( 5187 S.K.'nın Cezai Sorumluluk Hükmü TCK. Md. 426. İle Birlikte Değerlendirilip Md. 2'de Gözetilmek Suretiyle Hüküm Kurulması Lüzumu - Eser Sahibi Tanımı )
Y5.CDE. 2002/9311MÜSTEHCEN İÇERİKLİ KASET SATMAK ( Sanığın Müstehcen İçerikli Video Kaseti ve Fantezi Ürünler Satmaktan Yargılanması )
Y5.CDE. 2002/8817MÜSTEHCEN İÇERİKLİ KASETİ GÖSTERİME SUNMA ( Sanığın Müstehcen İçerikli Kaseti Gösterime Sunmaktan Yargılanması )
Y5.CDE. 2004/502MÜSTEHCEN İÇERİKLİ KİTAP YAYIMLAMAK ( Kitabın Edebi Eser Niteliğinde Olduğunun İleri Sürülmüş Olması - Ek Rapor Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gereği )
Y5.CDE. 2004/7362MÜSTEHCEN İÇERİKLİ KİTAP YAYINLAMA ( Müstehcen İçerikli Olduğu iddia Edilen Kitabın Bilim ve Sanat Eseri Veya Edebi Eser Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Saptanması Gereği )
Y5.CDE. 1997/60MÜSTEHCEN İÇERİKLİ VİDEO KASET OYNATMAK ( Genel Yer Unsuru - Keşif )
Y5.CDE. 2002/5278MÜSTEHCEN İÇERİKLİ YAYIN YAPAN ŞİRKET ( Adına İmtiyaz Sahibi Sanığın Cezalandırılabileceği )
Y5.CDE. 2002/5736MÜSTEHCEN İÇERİKLİ YAYIN YAPMAK ( Şahsi Sorumluluk Sistemine Dönüldüğü ve Bu İtibarla Yayınevi Şirketin İmtiyaz Sahibinin Cezalandırılması Gereği )
Y5.CDE. 2003/3478MÜSTEHCEN KASETLERİ GÖSTERİME SUNMA SUÇU ( TCK. 427 Md. 2. Fıkrasında Geçen "ve imha" İbaresinin Madde Metninden Çıkartıldığının Nazara Alınması Gereği )
Y5.CDE. 1997/3368MÜSTEHCEN KİTAPÇIK BULUNDURMA ( Basın Kanununa Muhalefetten Açılan Davada Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y5.CDE. 1993/4751MÜSTEHCEN MATERYALLER SATMAK ( Sanığın Materyallerin Yurt Dışından İthal Edilerek Satış İçin Kendilerine Gönderildiği Savunmasında Bulunması )
Y5.CDE. 2001/6466MÜSTEHCEN NİTELİKTE CD SATMAK ( Sanığın Teşhir Dağıtma Dağıttırma Satma veya Çoğaltma Eylemlerini Gerçekleştirdiği Hususunda Delil Bulunmaması )
YCGKE. 1973/5-575MÜSTEHCEN NİTELİKTE KART POSTAL TEKSİR ETME ( Tarih ve Eski Eserler Alanında Bilimsel Yeri Olan Eski Eserin Basılıp Çoğaltılmasının Suç Olmaması )
Y5.CDE. 2006/9145MÜSTEHCEN PORNO CD SATMAK ( Şüphelinin Savunmasının Müdafii Huzurunda Alınmaması İddianamenin İadesi Sebebi Olmadığı )
Y5.CDE. 1999/523MÜSTEHCEN SEKS ÜRÜNLERİ BULUNDURMA SUÇU ( İthal İzni Bulunup Bulunmadığının ve Ürünlerin Niteliklerinin Araştırılması )
Y18.CDE. 2015/43253MÜSTEHCEN ÜRÜNLERİN SATIŞI ( Doğal Olmayan Kavramı ile Bireylerin Cinsel Yaşamının İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı vİlişkilerin Tanımlandığı - Mevcut Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin veya Cisimle Yapılan Mastürbasyon Görüntüleri Tek Başına Bu Kavram İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Sanığın Eyleminin Müstehcen Ürünlerin Satışına Mahsus Alışveriş Yerleri Dışında Satışa Arz Etme Satma İhlali Niteliğinde Olduğu ve Buna Göre Cezalandırılması Gerektiği )
Y5.CDE. 1994/3963MÜSTEHCEN VİDEO FİLMİ OYNATMAK ( Bandrollü Kaset - Aslının Araştırılması Zorunluluğu )
Y5.CDE. 1989/6182MÜSTEHCEN VİDEO FİLMİ OYNATMAK ( Dava Zamanaşımı )
Y5.CDE. 1992/53MÜSTEHCEN VİDEO KASET BULUNDURMAK ( Aslına Uygun Üretilen / Bandrol ve Eser İşletme Belgesi Bulunan - Suçun Manevi Unsurunun Oluşmaması )
Y5.CDE. 2004/725MÜSTEHCEN YAYIN ( Basın Kanunu 2 ve 11. Maddesi ile TCK.'nun 426. Maddesi Birlikte Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gereği )
Y5.CDE. 2002/8589MÜSTEHCEN YAYIN SATIŞI ( Sanığın Müstehcen İçerikli Dergileri Satışa Arzetmesi Basın Yoluyla İşlenmiş Suç Olması Nedeniyle Davaya Asliye Ceza Mahkemesinde Bakılmasının Gerekmesi )
Y18.CDE. 2015/29894MÜSTEHCEN YAYIN ÜRETME VE YAYMA ( Anal ve Oral Yoldan Yapılan Eşcinsel Eğilimli Ya da Çoklu Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin Tek Başına “Doğal Olmayan” Kavramı İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Bu Kavramın Cinsel Yaşamın İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkileri Tanımladığı Bilirkişi Raporunda İçeriği Açıklanan Görüntülerin Kapsamına Göre Sanığın Eylemi Hakkında 5237 S.K. Md. 226/4'den Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2008/2405MÜSTEHCEN YAYIN YAPMA SUÇU ( Görevli Mahkemenin Sulh Ceza Değil Asliye Ceza Mahkemeleri Olması )
Y5.CDE. 2002/9165MÜSTEHCEN YAYINLAR ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4963 Sayılı Yasa Değişikliği ile Suça Konu Dergilerin İmhasına Karar Verilemeyceğinin Gözetilmemesinin Hatalı Olması )
Y5.CDE. 2007/1175MÜSTEHCEN YAYINLARI ALIŞVERİŞ MERKEZİ DIŞINDA SATMAK VE KİRALAMAK ( Kısa Süreli Hapis Cezası Ertelenen Sanık Hakkında TCK'nın 53/1. Maddesindeki Hak Yoksunluklarına Karar Verilemeyeceği )
Y18.CDE. 2015/29867MÜSTEHCEN YAYINLARI BUNLARIN SATIŞINA MAHSUS ALIŞVERİŞ YERLERİ DIŞINDA SATIŞA ARZ ETME SATMA YA DA KİRAYA VERME ( Sanığın Suça Konu Müstehcen Dergileri Bunların Satışına Mahsus Satış Yerleri Dışında Satmaktan İbaret Eyleminin 5237 S.K. 226/1-d Maddesinin İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y18.CDE. 2015/29653MÜSTEHCEN YAYINLARI YAYINLAMAK ( Sanığa Yüklenen Suçun Kanunda Yazılı Hapis Cezasının Alt Sınırının 5 Yıldan Fazla Olduğu ve CMK. 150/3. Maddesi Gereğince Sanığın Savunmasının Müdafi Huzurunda Alınması Zorunluluğu Bulunduğunun Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y18.CDE. 2015/29928MÜSTEHCEN YAYINLARIN ÜRETİMİNDE ÇOCUKLARI KULLANMA ( Anal ve Oral Yoldan Yapılan Eş Cinsel Eğilimli Ya da Çoklu Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin Tek Başına “Doğal Olmayan” Kavramı İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Kavramın Cinsel Yaşamın İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkileri Tanımladığı da Dikkate Alınarak Suça Konu Görüntüler Üzerinde İnceleme Yaptırılıp Doğal Olmayan İlişkileri İçeren Görüntülerin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklattırılması ve Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/29683MÜSTEHCEN YAYINLARIN YAYIMLANMASINA ARACILIK ETMEK ( Tanığın Olay Günü Suça Konu Bilgisayarı Herkesin Yanında Sanığın Kardeşiyle Birlikte Açtığına İlişkin Anlatımları Dikkate Alınarak Sanığın Kardeşinin de Tanık Sıfatıyla Duruşmaya Çağrılması Tanıklık Yapmayı Kabul Etmesi Durumunda Diğer Tanığın Anlatımları Çerçevesinde Olayla İlgili Bilgi ve Görgüsünün Sorulması Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/29926MÜSTEHCEN YAYINLARIN YAYIMLANMASINA ARACLIK ETME ( Sanığın İşyerinde İçerisinde Müstehcen Görüntülerin Bulunduğu İki Adet Cd'nin Bulunması Suretiyle Ortaya Çıkartılan Müstehcen İçerikli Eşyaları Satma Eylemi Nedeniyle Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hapis ve Adli Cezası Verilmesine İlişkin Gerekçeler Somut Olgularla Gösterilip Açıklanmadan Kanunda Yazılı Genel ve Soyut İfadeler Tekrar Edilerek Karar Verilemeyeceği )
Y18.CDE. 2015/29928MÜSTEHCENLİK ( Anal ve Oral Yoldan Yapılan Eş Cinsel Eğilimli Ya da Çoklu Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin Tek Başına “Doğal Olmayan” Kavramı İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Bu Kavramın Cinsel Yaşamın İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkileri Tanımladığı da Dikkate Alınarak Suça Konu Görüntüler Üzerinde Ayrıntılı İnceleme Yaptırılıp Doğal Olmayan İlişkileri İçeren Görüntülerin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklattırılacağı )
Y18.CDE. 2015/29894MÜSTEHCENLİK ( Anal ve Oral Yoldan Yapılan Eşcinsel Eğilimli Ya da Çoklu Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin Tek Başına “Doğal Olmayan” Kavramı İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Bu Kavramın Cinsel Yaşamın İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkileri Tanımladığı Bilirkişi Raporunda İçeriği Açıklanan Görüntülerin Kapsamına Göre Sanığın Eyleminin 5237 S.K. 226/1-d Maddesinin İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y18.CDE. 2015/29926MÜSTEHCENLİK ( Anal ve Oral Yoldan Yapılan Eşcinsel Eğilimli Ya da Çoklu Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin Tek Başına “Doğal Olmayan” Kavramı İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Bu Kavramın Cinsel Yaşamın İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkileri Tanımladığı- Bilirkişi Raporunda İçeriği Açıklanan Görüntülerin Kapsamına Göre Sanığın Eyleminin 5237 S.K.226/1-d Maddesinin İhlali Niteliğinde Olduğu )
Y14.CDE. 2012/13056MÜSTEHCENLİK ( Bilirkişi Heyetince ve Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Tarafından Düzenlenen Raporda Kitabın Sanatsal ve Edebi Değerinin Olmadığının Belirtildiği - Soyut İfadeler Taşıyan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y5.CDE. 2009/10110MÜSTEHCENLİK ( Bilirkişi Raporu Gözetildiğinde Eylemin 5237 S.K. Md. 226/4'ü Oluşturabileceği - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y14.CDE. 2012/3712MÜSTEHCENLİK ( Cd'lerin Ar ve Haya Duygularını İncitip İncitmediğinin Bilirkişi Tarafından Tespit Edileceği - Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y5.CDE. 2007/9856MÜSTEHCENLİK ( Çocuk Pornografisi ve Hayvanlarla Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Çok Sayıda Resim ve Video Kaydını Bilgisayar Sistemi Vasıtasıyla Temin Edip Bilgisayarda Sistematik Bir Şekilde Depolama ve Bulundurma Fiili Kişisel Amaçlı Dahi Olsa Suçun Oluştuğu )
Y5.CDE. 2008/11111MÜSTEHCENLİK ( Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel Davranışlara İlişkin Görüntüleri İçeren CD'leri İzleten Sanığın Eyleminin 5237 .SK. Md. 226/4'teki Suçu Oluşturacağı - Asliye Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olacağı )
Y14.CDE. 2013/2042MÜSTEHCENLİK ( Dosyada Yer Alan Bilirkişi Raporunda Sanıkta Yakalanan Cd'lerden 53 Adetinde Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel İlişki Görüntülerinin Bulunduğu - Sanığın Eyleminin T.C.K'nun 226/4. Md.sindeki Suçu Oluşturduğu )
Y18.CDE. 2015/29683MÜSTEHCENLİK ( Duruşmada Dinlenen Tanığın Olay Günü Suça Konu Bilgisayarı Herkesin Yanında Sanığın Kardeşiyle Birlikte Açtığına İlişkin Anlatımları Dikkate Alınarak Sanığın Kardeşinin de Tanık Sıfatıyla Duruşmaya Çağrılması Tanıklık Yapmayı Kabul Etmesi Durumunda Diğer Tanığın Anlatımları Çerçevesinde Olayla İlgili Bilgi ve Görgüsünün Sorulması Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )
Y14.CDE. 2011/5926MÜSTEHCENLİK ( Mağdur Tarafından Babası Olan Sanığın Porno Film İzleyip Pipisine Ellediğinin Beyan Edildiği - Elleme İddiasının Tanıklar Tarafından Doğrulanamadığı/Eylemin Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Değil Müstehcenlik Olarak Kabulü Gereği )
Y12.CDE. 2015/15237MÜSTEHCENLİK ( Mağdurun Çıplak Görüntülerini Onun Bilgisi Dışında Cep Telefonu ile Kaydetme Eyleminin Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Müstehcenlik Suçlarını Oluşturduğu - Toplumun Sahip Olduğu Ar ve Haya Duygularını Yerleşik Edep Kurallarını İncitici Genel Ahlak Kurallarına Aykırı Eylem Nedeniyle Daha Ağır Cezayı Gerektiren Müstehcenlik Suçundan Ceza Verilmesi Gereği )
Y12.CDE. 2014/19535MÜSTEHCENLİK ( Mağdurun Sütyensiz ve Yarı Çıplak Resimlerini Mağdurun Facebook Hesabında Yayınlama - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu İşlendiği/Toplumun Sahip Olduğu Ortak Edep Duygularıyla Yerleşik Edep Kurallarını İncitici Nitelikteki Müstehcen Görüntülerini Mağdurun Facebook Hesabı Üzerinden Yayımlayan Çocuğun Müstehcenlik Suçunu da İşlediği )
Y5.CDE. 2008/14636MÜSTEHCENLİK ( Porno CD'sinde "Kadın Kadına Sevişme Anal Oral ve Grup Seks” Görüntülerinin Bulunduğu - Sanığın Eyleminin 5237 S. TCK Md. 226/4'da Tanımlanan Suçu Oluşturabileceği )
Y14.CDE. 2012/8700MÜSTEHCENLİK ( Porno İzleme ve İnceleme Tutanağına Göre Ele Geçirilen Suça Konu CDlerde Grup Haline Bayan Bayana ve Oral Yollardan Yapılan Cinsel İçerikli Görüntüler Bulunduğunduğunun Tespit Edildiği/Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılması Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/29647MÜSTEHCENLİK ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Bulunan 1 Yıl Denetime Tabi Erteli Hapis Cezasına İlişkin Mahkumiyet Kaydının İnfaz Tarihi İle Yeni Suçun İşlendiği Tarih Arasında TCK 58/2-B Maddesinde Düzenlenen 3 Yıllık Sürenin Geçmiş Olduğu Gözetilmeden Sanık Hakkında Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y14.CDE. 2012/8576MÜSTEHCENLİK ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hangi Sabıkası Sebebiyle Tekerrür Koşullarının Oluştuğunun Gösterilmesi Gereği - Ayrıca Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan İlamların Tekerrüre de Esas Alınamayacağı )
Y14.CDE. 2012/9694MÜSTEHCENLİK ( Sanığın Çocuk Pornografisi İle İlgili 507 Adet Görüntüyü Bilgisayarında Depoladığı - Görüntü Sayısı Dikkate Alındığından Görüntülerin Bilinçsiz Şekilde İndirildiğine Yönelik Savunmanın İnandırıcılıktan Uzak Olduğu/Sanık Hakkında Müstehcenlik Suçundan Hapis ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedileceği )
Y5.CDE. 2007/14274MÜSTEHCENLİK ( Sanığın Satışa Sunduğu CD'lerde Şiddet Kullanılarak Hayvanlarla ve Doğal Olmayan Cinsel Davranış Görüntülerinin Yer Alması - Görevli Mahkeme )
Y5.CDE. 2009/5183MÜSTEHCENLİK ( Sanıkta Ele Geçirilen CD'ler Üzerinde Yaptırılan Bilirkişi İncelemesi İle Kadın ve Erkeklerin Tekli ve Grup Halinde Cinsel İlişki Hallerinin Bulunulduğunun Saptanması - CD'leri Satışa Arz Eden Sanığın Eyleminde Suçun Oluşacağı )
Y14.CDE. 2013/3251MÜSTEHCENLİK ( Sanıktan Ele Geçirilen Cd'lerin 5237 S.K. Md. 226/1-3-4'de Yer Alan Görüntüleri İçerip İçermediğinin Bilirkişi Vasıtasıyla Tespit Ettirileceği )
YCGKE. 2013/14-216MÜSTEHCENLİK ( Temyiz Süresinin "Hükmün Açıklanmasının veya Tebliğinden İtibaren 7 Gün İçinde" Biçiminde Gösterildiği - Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilen Hüküm/Süresinden Sonra Yapılan Temyizin Reddedileceği )
Y5.CDE. 2010/2024MÜSTEHCENLİK ( Uzun Süre İçerisinde ve Kasten Yapıldığı Anlaşılan Çocuk Pornografisi ve Hayvanlarla Cinsel Davranışlara İlişkin Resim ve Video Kaydını Dijital Ortamda Depolama ve Bulundurma Fiilinin Kişisel Amaçla Dahi Olsa Suç Olduğu )
Y18.CDE. 2015/43253MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Doğal Olmayan Kavramı ile Bireylerin Cinsel Yaşamının İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkilerin Tanımlandığı - Anal ya da Oral Yoldan Yapılan Eşcinsel veya Grup Halinde Bulunulan Cinsel Birleşmelere Ait Görüntülerin veya Cisimle Yapılan Mastürbasyon Görüntülerinin Bu Kavram İçerisinde Değerlendirilemeyeceği/Sanığın Müstehcen Ürünleri Satışına Mahsus Alışveriş Yerleri Dışında Satma Eylemine Göre Cezalandırılacağı )
Y18.CDE. 2015/43173MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Doğal Olmayan Kavramı ile Bireylerin Cinsel Yaşamının İçerisinde Yeri Olmayan Aşağılayıcı veya Bütün Toplum Tarafından da Doğal Olarak Kabul Edilmeyen İlişkilerin Tanımlandığı/Görüntülerde Bir Erkek ve Kadının Cinsel Birleşmesinin Yanı Sıra Birden Fazla Kadının Cisimle Yaptıkları Müstehcen Görüntülerin Bulunduğu - Sanığın Göndermiş Olduğu Müstehcen Videoların Doğal Olmayan İlişki Türleri Çerçevesinde Değerlendirilemeyeceği/Eylemin Cinsel Taciz Boyutunda Kaldığı )
YCGKE. 2014/14-603MÜSTEHCENLİK SUÇU ( On Beş Yaşından Küçük Mağdure İle Girdiği Cinsel İlişkiyi Kayda Alan Mağdurenin Çıplak Fotoğraflarını Çeken ve Bu Kayıtları Cep Telefonunun Hafıza Kartında Saklayan Sanığın Eyleminin 5237 S. TCK'nun 226/3. Md. Hükmündeki Suçu Oluşturduğu )
Y14.CDE. 2015/6962MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Sanığın Cep Telefonuyla Mağdureye Cinsel İstismarda Bulunmalarını Kaydettiği - Tekrar Cinsel İlişkiye Girme Teklifine Mağdurenin Olumsuz Yanıt Vermesi Üzerine Anılan Görüntüleri İnternete Vermek Suretiyle Yayımladığı/Sanığın T.C.K.'nun 226/5. ve 31/3. Md. Gereğince Cezalandırılacağı )
Y14.CDE. 2015/7489MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Sanıkların Çocukların Kullanıldığı ve Doğal Olmayan Yoldan Yapılan Cinsel İlişki Görüntülerinin Yer Aldığı Cdleri Bulundurmak Şeklindeki Eylemlerinin 5237 S. TCK'nun Md. 226 Hükmündeki İki Ayrı Suçu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2007/11463MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Topluma Karşı İşlenen Suçlardan Olduğu Kişiye Karşı İşlenen Çocuğun Cinsel İsitismarı Suçuna Dönüşmeyeceği - Çocuğa İzlettirildiği İddia Edilen Yayınların Mağdureye Sorulup Müstehcen Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2009/933MÜSTEHCENLİK SUÇU ( Üretiminde Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Görüntüleri Bilgisayarında Bulundurduğu Anlaşılan Sanığın Eylemlerinde Suçun Oluştuğu - Sanığın Mükerrir Olup Olmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y14.CDE. 2016/8679MÜSTEHCENLİK SUÇU (Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilen ve Son Olarak 14.09.2015 Tarihli Celsede Segbis Aracılığı İle Beyanı Alınan Sanığın Daha Sonraki Celse İle Karar Celsesinde Segbis Sistemi İle Hazır Edilmeden ve Hazır Edilmeme Sebebi de Belirtilmeden Yokluğunda Karar Verilmesi ve Sanık Müdafiin Son Celse Hazır Edilmeyen Sanıkla Görüşerek Son Savunmasını Hazırlamak İstediğini Beyan Etmesine Rağmen Talebinin Reddine Karar Verilerek 5271 S.K. Md.196'ya Aykırı Davranılması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı)
Y18.CDE. 2016/18115MÜSTEHCENLİK SUÇU (Hapis Cezası Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Adli Para Cezasında Alt Sınırdan Gerekçe Gösterilmeden Uzaklaşılması Hususu Temyiz İncelemesinde Değerlendirilebilecekken Takdire Müteallik Konuların İnceleme Dışı Bırakıldığı Olağanüstü Kanun Yolu Olan Kanun Yararına Bozma Yoluyla Denetlenemeyeceği)
Y14.CDE. 2011/14346MÜSTEHCENLİK SUÇU (İddianame Okunmadan Sanığın Sorgusu Yapıldığı - 5271 S.K. Md.191/3-b Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiği)
Y12.CDE. 2016/12113MÜSTEHCENLİK SUÇU (Öngörülen Cezanın Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu İçin Öngörülen Cezadan Fazla Olduğu - Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı İle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Gereğince Kanun Yararına Bozma İsteminin İncelenmesi Görevinin Yargıtay On Sekizinci Ceza Dairesine Ait Bulunduğu)
Y15.HDE. 2002/1230MÜSTENİDATI BULUNMAYAN KAYDIN BULUNDUĞU DEFTERİN USULÜNE UYGUN TUTULMADIĞI ( Usulüne Uygun Tutulan Defter Kayıtlarına Tanınan Üstünlük )
Y2.HDE. 1996/10721MÜSTESNA HAL ( Tanığın Hukuki Yardım Alma Olanağı Bulunmayan Ülkede Oturması )
Y2.HDE. 2001/2269MÜSTESNA HALLER ( İki Tarafın Muvafakati İle Hakimin Tensibiyle Tayin Olunacak Müddet İçinde Cevaplarını Tahriren Beyan Etmek Üzere Şahide Soru Kağıdı Gönderilebilmesi )
YCGKE. 2008/4.MD-177MÜSTEŞARIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Teklif Alıp Bedel Üzerinde Anlaşılarak Yönetmeliğe Uygun Davranıldığı - KDV'siz Fiyat Üzerinden Anlaşılmasına Rağmen Ödemenin KDV Eklenerek Hesaplandığı Ancak KDV Ödemesinin Yapılmadığı/Suçun Oluşmadığı )
YCGKE. 2008/4.MD-178MÜSTEŞARIN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAYA TEŞEBBÜSÜ ( White Strip Olduğu Beyan Edilen Maddenin GTİP'sinde Farklı Raporlar Bulunduğu/ Eski Müsteşar Olan Sanığın Görevin Gereklerine Aykırı Davranmadığı - Davransa Dahi Suçun Unsurlarının Oluşmadığının Dikkate Alınacağı )
YCGKE. 2012/4-265MÜSTEŞARIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Mağdurun Birden Fazla Kez Görevden Alındığı ve Atamasının Yapıldığı/Kararnamenin İptali İçin İdare Mahkemesinde Açtığı Davanın Kabul Edildiği - Müsteşarın Üçlü İmza Gerektiren Kararnamede İcrai Hareketi Bulunmadığı/Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2006/4MD-326MÜSTEŞARIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İhaleye Çıkarılmadan İşin Yapılmasının Bir Firmaya Verilmesi-2286 Sayılı Yasanın 63. Maddesine Göre Hareket Edilmiş Olması ve Herhangi Bir Şahıs Lehine Kamu Zararına Hareketten Söz Edilememesi )
YCGKE. 1976/467MÜSTEŞARIN YARGI YERİ ( Sahtecilik Yapmak Suçundan Sanık Kültür Müsteşarı Hakkındaki Davaya Bakmak Görevinin Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Görevine Girmesi )
Y1.CDE. 2013/1313MÜŞAHADEYE TABİ TUTULMAK ( Kasten Öldürme/Sanığın 23 Yıldır Sara Hastası Olduğunu Belirttiği ve Tanığın da Bunu Doğruladığı - Sanığın Raporları ve Dosyasıyla Birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilerek Gözlem İhtisas Dairesinde Müşahadeye Tabi Tutulacağı )
YCGKE. 2017/12-271MÜŞAHEDE ALTINA ALINMASI GEREKEN ÖLENİN TABURCU EDİLMESİ ( Doktor Sanığın 5237 S. T.C.K.'nın 257/2. Md. Uyarınca Mahkûmiyetine Karar Verileceği - Mahkemece Taksirle Öldürmeden Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y6.HDE. 2004/206MÜŞALI PAY BIRAKILMASI TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Mümkün Olduğunun Belirtilmesi/Üzerinde Durmadan Karar Verilmesinin Hatalı Görülmesi - Paydaşlığın Giderilmesi )
Y1.HDE. 2002/5920MÜŞAVERET ( Müşaverete Muhtaç Olma Durumu Adli Tıp Kurumu Raporu İle Açıklığa Kavuşturulmadan Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olması )
Y2.HDE. 1994/2054MÜŞAVİR
Y18.HDE. 1998/14580MÜŞAVİR ATANMASI ( Süreleri Uzatmaması )
Y2.HDE. 1996/9340MÜŞAVİR TAYİNİ KARARININ KALDIRILMASI
Y2.HDE. 1998/6904MÜŞAVİR TAYİNİ KOŞULLARI ( Raporla Müşavir Tayin Edilmesi Saptanan - Hacir Altına Alınması İstenen Kişi/İsteği Olmasada Tayini Gereği )
YHGKE. 2005/18-695MÜŞAVİRLİK BÜROSU OLARAK KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Düzenlenmiş Yönetim Planında Mesken Olan - Başka Bir Amaçla Kullanılamayacağı )
Y19.HDE. 2003/2711MÜŞAVİRLİK HİZMETİ NEDENİYLE KESİLEN FATURAYA DAYALI TAKİBE İTİRAZ ( Faturanın Borçlunun Ticari Defterlerinde Kayıtlı Olması - İcra İnkar Tazminatına Hükmedileceği )
Y11.HDE. 2003/8142MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davalı Şirket Adına Vekaleten Hareket Ettiği İddiası Hususunda Sunacağı Delillerin Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2012/3384MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ (Avukatlık Ücretinin Ödetilmesi - Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmeye Göre Davacının Vekalet Ücretine Hak Kazanabilmesi İçin Karşı Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Bulunması Gerekirken Takip Dosyaları İçinde Tahsil Edilen Bir Vekalet Ücreti Bulunmadığından Davacının Avukatlık Ücreti Talebin Reddi Gerektiği)
Y15.HDE. 2008/2041MÜŞAVİRLİK VE KONTROLLÜK HİZMETİ ( Eser Sözleşmesi - Hizmet Verilen İnşaat Alanın Gerçek Miktarı Araştırılıp Sözleşmede Kararlaştırılan Birim Fiyat Üzerinden Tutarı Belirlenerek Varsa Yapılan Ödeme Mahsup Edilerek Alacağın Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 1976/8468MÜŞEVVİK ( Haksız fiilde )
Y11.CDE. 2014/18593MÜŞTEKİ ADINA BİRDEN FAZLA GSM HATTI ÇIKARTILMASI ( Cep Telefonu Bayii İşleten Sanığın Sahte Abonelik Sözleşmeleri Düzenlediği - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Elektronik Haberleşme Kanunu'nun Abone ve Cihaz Kimlik Bilgilerinin Güvenliğine İlişkin Maddesine Aykırılık Teşkil Ettiğinin Gözetileceği )
YHGKE. 1981/12-768MÜŞTEKİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ ( Müştekilerin Zararı Kalmadığından İhalenin Feshi Yerine Şikayette Haklı Olmaları Sebebiyle Ücreti Vekaletle Sorumlu Tutma )
Y5.CDE. 2004/5131MÜŞTEKİ ANA BABANIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMELERİ ( Reşit Olmayan Mağdureyi Rızasıyla Kaçırıp Alıkoyma ve Irza Geçmek - Kamu Davası Açıldıktan Sonra Oturumda/Müdahillik Hakkı ve Hükmü Temyiz Yetkilerinin Bulunmadığı )
Y10.CDE. 2004/22500MÜŞTEKİ BEYANI ( Hırsızlık - Müştekinin Fiili İşleyenin Sanık Olmadığına Dair Beyanı Dikkate Alınmadan Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y17.CDE. 2015/15016MÜŞTEKİ BEYANI (Mahkemede Dinlenmesinde Kömürlüğün Sahibi Olduğunu Sanığın Kömürlüğüne Herhangi Bir Müdahalesi Olmadığını Herhangi Bir Eşyasının Çalınmadığını Beyan Ettiği - Atılı Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olduğu/Hırsızlık)
Y3.CDE. 2015/7451MÜŞTEKİ BEYANININ ADLİ TIP RAPORU İLE DOĞRULANMASI ( Müştekinin Sanığın Silahla Burnuna Vurduğunu Beyan Ettiği - Müştekinin Beyanının Adli Tıp Raporu İle Doğrulandığı/Sanığın Kasten Yaralama Suçundan Mahkumiyetine Karar Verileceği )
Y2.CDE. 2014/3241MÜŞTEKİ BEYANININ DELİL NİTELİĞİ ( Müştekilerin Öncesinde Suça Konu Havluların Niteliklerini Kolluğa Bildirmediği Arama Sırasında Evde Bulunan Havlular İçerisinden Gösterilen Havluyu Teşhis Ederek Kendilerine Ait Olduğunu Beyan Ettiklerinin Anlaşıldığı/Havluların Müştekiye Ait Olduğuna Dair Müştekinin Beyanı Dışında Herhangi Bir Delilin Bulunmadığı - Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2013/30101MÜŞTEKİ BEYANLARI ( Yakınanın Olayın Sıcaklığı İle Verdiği Kolluktaki Anlatımı Yerine Kovuşturma Aşamasındaki Sanığın Yakınana Ait Cep Telefonları İle Cüzdanının Kendisinde Kalması Sebebini Dahi Açıklayamadığı Savunması Doğrultusunda Onu Suçtan Kurtarmaya Yönelik Değişen Anlatımına İtibar Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y18.CDE. 2015/6751MÜŞTEKİ BEYANLARI (Sanığın Savunmasında Atılı Suçu Kabul Etmemesi Müştekilerin Soruşturma Aşamasında Verdikleri Beyanlarında Sanıklardan Birinin Kendilerine Hakaret Ettiğini Belirtmeleri Sanığın Hakaret Ettiğine Dair Beyanlarının Bulunmaması Değerlendirildiğinde Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği)
Y5.CDE. 2016/5128MÜŞTEKİ BEYANLARININ ALINMASI ( Görgüye Dayalı Bilgisi Olmadığı Şeklindeki Yetersiz ve Dosya Kapsamıyla Örtüşmeyen Gerekçeyle Dinlenmesinden Vazgeçilen Müştekinin Dinlenilmesinden Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdir Edilmesi Gerektiği - Tefecilik Suçu )
Y3.CDE. 2016/5661MÜŞTEKİ BEYANLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI (Müştekinin İlk Şikayeti Üzerine Düzenlenen İlk Raporda Sağ Ayak Bileğinde Hassasiyet Şeklinde Yumuşak Doku Travması Tespit Edildiği/Müştekinin Aynı Tarihte Bu Kez de Sanığın Elindeki Nacakla Sağ Ayak Bileğine Vurduğu Yönünde Şikayette Bulunduğu - Silahla Basit Kasten Yaralama Suçunu İşlediği Sabit Olmadığından Beraat Kararı Verileceği)
Y3.CDE. 2015/28672MÜŞTEKİ BEYANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Diğer Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verildiği Halde Sanık Yönünden Müştekilerin İfadelerine Neden İtibar Edilmeyerek Beraat Hükmü Kurulduğu Açıklanmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - Kasten Yaralama Suçu )
Y13.CDE. 2014/18553MÜŞTEKİ HESABINA İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞMA ( Müşteki Hesabından Kendi Hesabın EFT Yapma - Sanığın Kastı Var Olan Veriyi Başka Bir Yere Göndermekten Ziyade Bu Verinin Temsil Ettiği Parayı Alarak Mal Edinme Olduğu/Sanığın Bilişim Suretiyle Hırsızlık Suçundan Cezalandırılacağı )
Y18.CDE. 2015/21144MÜŞTEKİ İCRA MEMURUNA VE AVUKATA SALDIRAN KİŞİNİN ŞOFÖRÜNÜN SANIK KONUMUNDA OLMASI (Sanığın Suçlamayı Kabul Etmemesi Avukat Olan Müştekinin Olay Günü Kendisine Saldıran Kişinin Başkası Olduğunu Sanığın Onun Şoförü Olup Olay Esnasında Kendi Safında Yer Aldığını Belirtmesi ve İcra Memuru Olan Müştekinin de Sanığın Kendisine Direndiğine Dair Bir Beyanının Bulunmaması - Sanığın Atılı Suçu İşlediğine İlişkin Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı/Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)
Y15.CDE. 2015/14322MÜŞTEKİ İLE SANIĞIN YÜZLEŞTİRİLMESİ ( Dolandırıcılık - Müşteki Karar Tarihinden Sonra Sunmuş Olduğu Dilekçesinde Daha Sonra Sanık İle Yüzyüze Görüştüğünü ve Kendisini Dolandıran Kişi Olmadığını Tespit Ettiğini Belirttiği/Müşteki İle Sanığın Mahkemede Yüzleştirilerek Müştekiyi Dolandıran Şahsın Sanık Olup Olmadığı Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1993/5-27MÜŞTEKİ İLE SANIK ARASINDA HUSUMET BULUNMASI ( Sanığın Hazırlık Aşamasındaki İkrarı Nedeniyle Suçun Sübuta Ermesi )
Y4.CDE. 1994/7334MÜŞTEKİ İSTEMİ ( Yakınanın İsteği Olmadan Hüküm Fıkrasının Yayınına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y1.CDE. 2007/5322MÜŞTEKİ SANIK ( Diğer Sanığı Yaralama - Birden Fazla Sanık )
Y6.CDE. 1992/8446MÜŞTEKİ SAYISI ( Dolandırıcılık - TCK. m. 71'in Uygulanması )
Y13.CDE. 2015/17113MÜŞTEKİ SAYISINCA AYRI AYRI CEZA VERİLMESİ ( Sanıkların Müştekilerin İkamet Ettiği Apartmanın Bodrum Katında Bulunan ve Müştemilat Niteliğindeki Kömürlüğe Girmelerinde Tek Bir Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Yerine Müşteki Sayısınca İki Kez Ayrı Ayrı Cezalandırılmalarına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2011/27780MÜŞTEKİ SAYISINCA MAHKUMİYET KARARI ( Kamu Görevlisine Hakaret/Tek Bir Fiil İle Birden Fazla Görevliye Karşı - Zincirleme Şekilde Suçun İşlendiğinin Kabul Edileceği/Müşteki Sayısınca Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
Y11.CDE. 1998/8089MÜŞTEKİ TARAFINDAN İMZALANARAK SANIKLARA VERİLEN SENET BEDELLERİ ( Bedellerin Ödendiği İddiasının Yazılı Belge İle İspatının Gerekmesi )
YCGKE. 2012/2-1498MÜŞTEKİ VE SANIĞIN OLAĞAN SAYILMAYACAK UZUN GÖRÜŞMELER YAPMASI ( Cinsel Taciz/Müştekinin Sanık İle Şikayet Başvurusundan Bir Saat Sonra Kendisini Aradığında 228 Saniye Süren Görüşme Yaptığı - Duruşmada Sanığın Müştekinin İsteğiyle Birlikte Olduğunu Beyan Etmesine Karşın Müştekinin Bu Hususta Beyanda Bulunmadığı/Sanığın Yüklenen Suçu İşlediği Konusunda Şüphe Oluştuğundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y4.CDE. 1996/7340MÜŞTEKİ VE TANIK BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmesi Giderilemediği Takdirde Usulünce İrdelenmesi )
Y4.CDE. 1992/3059MÜŞTEKİ VE TANIKLARIN BAŞVURMALARI ÜZERİNE YENİDEN DURUŞMA AÇILMASI ( Sanığın Yokluğunda Mahkumiyetine Karar Verilmesi-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y2.CDE. 2007/2085MÜŞTEKİ VEKİLİ ( Müdahale Dilekçesi Verdiği Halde Vekalet Sunması İçin Kendisine Süre Verilerek Sonucuna Göre Katılma Hususunda Karar Verilmesi Zorunluluğu )
Y4.CDE. 1996/9368MÜŞTEKİ VEKİLİNİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZINI VE YENİ RAPOR İSTEĞİNİ İÇEREN DİLEKÇESİ ( Müdahale Talebi Niteliğinde Olması )
Y7.CDE. 1999/3178MÜŞTEKİ VEKİLİNİN VEKÂLETNAME İBRAZ ETMEMESİ
Y3.CDE. 2015/29801MÜŞTEKİ VELİSİNİN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ ( Yaralama Suçunun Soruşturması ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu - Mağdurun Velisinin Şikayetten Vazgeçmesini Suça Sürüklenen Çocuk ve Müdafiiden Kabul Edip Etmediği Sorularak Kabul Etmesi Halinde Düşme Kararı Verileceği/Kabul Etmemesi Halinde Yargılamaya Devamla Suçun Sabit Olması Halinde Düşme Kararı Verileceği )
Y16.HDE. 2009/9311MÜŞTEKİ VEYA VEKİLİNİN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI ZORUNLULUĞU ( Müşteki Vekilin Verdiği Mazeret Dilekçesi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmeden Borçlunun Cezalandırılmasına Karar Verilemeyeceği - Ödeme Şartını İhlal )
Y4.CDE. 1993/1275MÜŞTEKİ, TANIK VE SANIK ANLATIMLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Çelişkilerin Giderilmesi Mecburiyeti )
Y5.CDE. 1990/5300MÜŞTEKİDEN DOĞAN PEK FENA MUAMELE ( Zina Eylemine Tekaddüm Eden ve Bu Gibi Eylemler Neticesinde Ayrı Yaşamayı Haklı Kılacak Sebeplerin Varlığının Araştırılması )
Y11.CDE. 2002/6288MÜŞTEKİLERDEN BİRİNİN ŞİKAYETİNİ GERİ ALMASI VE DİĞERİNİN ÖLMESİ ( Ölen Şikayetçinin Şikayetinin Geçerliliğini Koruyacağı )
Y13.CDE. 2012/325MÜŞTEKİLERE AİT PARA VE CÜZDANIN SANIĞIN ÇANTASINDA ELE GEÇMESİ ( Adli Emanetteki Paranın İade Edilmesi Gerektiği Cüzdanın da Soruşturma Aşamasında İade Edildiği/Ortada Herhangi Bir Zararın Bulunmadığı - HAGB'na Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y9.CDE. 1995/6256MÜŞTEKİLERE ŞİKAYET SONUCUNUN TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Takipsizlik Kararı - 2. Şikayette Süre Başlangıcı )
Y7.CDE. 2004/22996MÜŞTEKİLERİN BEYANLARI ( Sanıklara Yönelik Değişmeyen ve Tutarlı Olması - Sanıkların Eve Birlikte Girip Çıktıkları Eşyanın Sanıklardan Birinin Küçük Yaştaki Çocuğunun Üzerinde Yakalanması/Hırsızlık Suçunu Birlikte İşledikleri )
Y13.CDE. 2012/23437MÜŞTEKİLERİN FARKLI OLMASI SEBEBİYLE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKMÜNÜN UYGULANAMAYACAĞI ( Sanığın Önce Camiden Hırsızlık Yaptığı Daha Sonra Köydeki Camiden Hırsızlık Yapmak İstediği Sırada Fark Edilmesi Üzerine Eylemini Bıraktığı - Her İki Suçun da Müştekisinin Farklı Olduğu )
Y2.CDE. 2017/4914MÜŞTEKİLERİN İÇİNDE UYUDUKLARI TEKNELERE GİREREK EŞYA ÇALINMASI ( Tekne Girişinin veya Eşyaların Kilitlenerek Muhafaza Altına Alındığına Yönelik Kanıt Bulunmaması Karşısında TCK. 141/1. Md.sine Uyan Suçu Oluşturduğu - TCK.142/1-b Md.siyle Uygulama Yapılması Suretiyle Fazla Ceza Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
Y5.CDE. 2012/6709MÜŞTEKİLERİN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Borç Alınan Tarihler Yönünden Müşteki Beyanlarının Çelişkili Olduğu )
Y12.CDE. 2015/14890MÜŞTEKİLERİN KATILMA TALEBİ ( Katılmalarına Karar Verilmediği Halde Müştekilerin Gerekçeli Karar Başlığında Katılan Olarak Gösterilmelerinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y5.CDE. 2014/4463MÜŞTEKİLERİN KENDİLERİNDEN İSTENİLEN PARALARIN YASAL OLMADIĞINI BİLMESİ (Rüşvet Anlaşmasının Kurulmadığı Nazara Alınarak Rüşvet Almaya Teşebbüsten Hüküm Kurulacağı - Sanıkların Müştekilere Kaçak Elektrik Kullandıklarını ve Cezai İşlem Uygulayacaklarını Bunu Aralarında Halledebileceklerini Söylemesi)
Y4.CDE. 1999/5031MÜŞTEKİLERİN MÜDAHALE TALEBİ ( Karar Vermeden Hüküm Tesis Edilememesi )
Y11.CDE. 1997/4129MÜŞTEKİLERİN VE KASITLARIN AYRI AYRI OLMASI ( TCK'nin 71. Maddesi Yerine 80. Maddesinin Uygulanmasının Kanuna Aykırılığı )
Y6.CDE. 1998/11948MÜŞTEKİLERLE SANIK ARASINDA TERCÜMANLIK YAPILMASI ( Dolandırıcılık-Suça İştirak )
Y3.CDE. 2012/29520MÜŞTEKİNİN 15 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI (Şikayet Hakkının Müştekiye Ait Olduğunun Gözetileceği - Müştekinin Kanuni Temsilcisinin Şikayetten Vazgeçme Beyanıyla Yetinilmemesi Gerektiği)
YCGKE. 1992/7-112MÜŞTEKİNİN AÇIKLAMALI DAVETİYEYE RAĞMEN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Şikayetten Vazgeçme Anlamına Gelmemesi )
Y13.CDE. 2014/16390MÜŞTEKİNİN BAHÇESİNDEKİ KİRAZ AĞACINDAN KİRAZ YEME VE AĞACIN DALLARINI KIRMA ( Hırsızlık/Malın Değerinin Azlığı - Kirazların Değerinin Azlığı Suçun İşleniş Şekli ve Somut Olayın Özelliği Dikkate Alındığında T.C.K.'nun 145. Md. Uyarınca Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y4.CDE. 1997/1534MÜŞTEKİNİN BEYANLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( İrdelenip Hangi Beyanın Niçin Üstün Tutulduğunun Açıklanması )
Y2.CDE. 2007/15863MÜŞTEKİNİN BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Yaralayan Gerçek Şahsın Tespiti İle Hakkında Kamu DavasıAçılması ve Adli Raporda Yaralanmasının Nazal Fraktüre Sebep Olduğu Belirtildiğinden Durumun C. Başsavcılığınca Düzenlenen İddianame İçeriğindeki Olaylarda Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2016/5780MÜŞTEKİNİN BEYANLARINA KOVUŞTURMADA İTİBAR EDİLMEMESİ (Yağma - Müştekilerin