I Kavram Endeksi (4. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

IHLAMUR-IZTIRAR / İ.E.T.T.-İCRAYA / İÇ-İFLASTAN / İFRADA-İHATA / İHBAR-İHDASİ / İHKAKI-İKAMETGAHTA / İKİ-İLLEGAL / İLLER-İNSANLIK / İNŞA-İRTİFAKLA / İRTİKAP-İSTİHDAM / İSTİHKAK-İSTİSNALAR / İŞ-İŞBAŞI / İŞBÖLÜMÜ-İŞE / İŞGAL-İŞTİRAKTE / İŞVEREN-İTHAM / İTİBAR-İTTİFAK / İVAZ-İZRAR

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

İ

YHGKE. 1994/13-316İHBAR
Y21.HDE. 2005/10392İHBAR ( 3.kişi İhbar Eden Tarafın Temsilcisi İse İhbar Olunan 3. Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
Y15.HDE. 2008/2466İHBAR ( Açık veya Gizli Ayıp İhbarında Bulunulduğu Takdirde Eser Sahibi B.K Md. 360'da Düzenlenen Hakları Kullanabileceği )
Y11.HDE. 1983/1064İHBAR ( Ayıp İhbarının Süresinde Yapıldığı İddiasının Tanıkla Kanıtlanabilmesi )
Y13.HDE. 2012/8640İHBAR ( Ayıp Sebebiyle - Süresinde Olup Olmadığının Tüketici Tarafından İspatlanacağı/Üretim Hatasından Kaynaklanan Ayıbın Gizli mi Yoksa Açık Ayıp mı Olduğunun Belirlenerek Süresinde İhbar Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y2.HDE. 2004/6247İHBAR ( Babalık Davası - Davanın Cumhuriyet Savcısına Hazineye Ana Tarafından Açılmışsa Kayyıma Kayyım Tarafından Açılmışsa Anaya İhbarı Gereği )
Y2.HDE. 2002/4655İHBAR ( Babalık Davasının Cumhuriyet Savcısı İle Hazineye İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
Y12.HDE. 2002/631İHBAR ( Bankaca Borçluya Gönderilen İhtarnamenin İhbar Niteliğinde Olması-Borçluya İcra Emri Çıkarılmasına Usulsüzlük Olmaması )
Y2.HDE. 2009/2502İHBAR ( Boşanma İle Küçüğün Velayet Hakkı Kendisine Verilen Annenin Ölmesi Durumunda Küçüğe Vasi Tayini İçin Açılan Davanın Babaya İhbarı İle Velayetin Kendisine Verilmesi Konusunda Dava Açması Halinde Sonucunun Beklenilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/10110İHBAR ( Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası - Hazine Ve Cumhuriyet Savcısına İhbar Edilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/12073İHBAR ( Davacı Alıcının Satın Almış Olduğu Mal Üzerinde Bulunan Ayıplar Hakkında Fırsat Bulur Bulmaz İhbar Etmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2004/5193İHBAR ( Davacı Emlak Bankasının Ziraat Bankasına Devredilmesi Nedeniyle Taşınmazın Yeni Malikine Davanın İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2000/314İHBAR ( Davacının Satın Aldığı Malın Ayıplı Olduğunu Öğrendiği Andan İtibaren Usulüne Uygun Olarak Satıcıya İhbar Etmiş Olması )
Y11.HDE. 2004/457İHBAR ( Davalı Sigorta Şirketine Takip Tarihinden Önce Yapılmış Bir Başvurunun Belgelenmesi Halinde Temerrüt Tarihinin Buna Göre Hesaplanması - Yapılmaması veya Belgelendirilmemiş Olması Halinde İse Sigorta Şirketinin Takip Tarihinden İtibaren Temerrüde Düşeceği )
Y11.HDE. 1999/9104İHBAR ( Davalıya Yapılan İhbar Tarihi ve İhbar Edilen Günün Hitamı İle Borçlu Olan Davalının Temerrüde Düşmesi )
Y7.HDE. 2009/1103İHBAR ( Davanın Her Aşamasında İhbarının Mümkün Olduğu - Davayı Kaybettiği Takdirde Rücu Hakkı Olduğu Kanaatinde Olan Taraf Davayı Üçüncü Kişiye İhbar Edebileceği/İhbar Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılamayacağı )
Y11.HDE. 2004/2914İHBAR ( Davanın Sigorta Şirketine İhbarı-Kaza Tarihinden Sonra Sigorta Şirketinin Ekspertiz İncelemesi Yaptırması/Bu Durumda Sigorta Şirketinin İhbar Tarihinden Önce Temerrüdünün Gerçekleşmiş Olması )
Y15.HDE. 2006/5479İHBAR ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gizli Ayıp - 10 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olacağı/İhbarın İse Derhal Yapıldığı Yönündeki İddia İçin Tanık Dinletilebileceği )
Y15.HDE. 2002/402İHBAR ( Fatura Tebliğinin Borcun Ödenmesi İçin İhbar Yerine Geçmemesi )
Y12.HDE. 2000/15261İHBAR ( Hisse Senedi Çıkartmayan Anonim Şirketin Hisselerini Haciz - 89/1 İhbarı Yapılacağı)
Y11.HDE. 2001/4595İHBAR ( İhbar Olunanın Hakkında da Hüküm Verilmişse İhbar Olunanın Hükmün Kendisine İlişkin Bölümünü Kendi Adına Temyiz Edebileceği )
Y15.HDE. 2009/3131İHBAR ( İhbar Olunanlar Davaya Müdahil Olmadıkları Gibi Davayı Kabul ve Takip Etmediklerinden Davada Taraf Sıfatını Kazanmış Sayılamayacağı - Davada Sıfatı Bulunmayan İhbar Edilenler Aleyhine de Tahsil Kararı Verilemeyeceği )
Y19.HDE. 2002/2827İHBAR ( İhbar ve Şikayet Gerçeği Yansıtıyorsa Anayasal Hakkın Kullanılması Olması-İhbar ve Şikayet Edileceği Tehdidiyle Sözleşmeye Razı Edilmesi )
Y11.HDE. 1974/992İHBAR ( İhbar Yapıldığından İhbar Edenin Üçüncü Şahsa Karşı Yalnız Hile ve Ağır Kusurundan Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 1989/2796İHBAR ( İpotek )
Y11.HDE. 1987/551İHBAR ( İpotek Borcunun Muaccel Olması )
Y12.HDE. 2010/29658İHBAR ( İpotekli Taşınmaz Maliki Olan Kişilere İhbar Yapılmadıkça Bunlar Yönünden Borç Muaccel Hale Gelmeyeceğinden İlamlı Takip Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2011/32305İHBAR ( İşçilik Alacağı - Davanın Asıl İşveren Olan Belediyeye İhbar Edilmesinin Talep Edildiği Halde Talebin Yerine Getirilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1997/9-60İHBAR ( İşin zorlayıcı sebeplerle durması )
Y4.CDE. 2008/15541İHBAR ( İşlenmemiş Bir Suçu İşlenmiş Gibi - İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının "Suç Uydurma" Suçunu Oluşturacağı )
Y11.HDE. 1988/8790İHBAR ( ipotek )
Y11.HDE. 2003/4341İHBAR ( Karayolları Trafik Kanununa Göre Sigortacının Kendisine Tazminat Ödenmesi için Gerekli İhbar Yapılıp Belgelerin İbrasından İtibaren Sekiz İş Günü İçinde Ödeme Yapmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/4793İHBAR ( Karayolları Trafik Kanununa Göre Temerrüt Faizi Belirlenirken Davacıların Davalı Sigorta Şirketine Davadan Önce İhbarda Bulunup Bulunmadığının Tespitinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2012/3642İHBAR ( Kazadan Sonra 5 Gün İçinde Yapılması Halinde İhbarı Takip Eden Günden İtibaren Sigorta Alacağının Muaccel Olacağı - 5 Günlük Sürede İhbarın Yapılmaması Halinde Mühletin Geçtiği Tarihten Sigorta Alacağının Muaccel Olacağı )
Y11.HDE. 2003/8079İHBAR ( Kendisine Dava İhbar Olunan Davada Taraf Sıfatını Taşımadığından Mahkemece İhbar Olunan Hakkında Hüküm Kurulamaması )
YHGKE. 2002/16-465İHBAR ( Keşif İçin Masrafların Yapılmaması Durumunda Sonucun Ne Olacağının İlgililere İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
Y6.HDE. 2001/9774İHBAR ( Kira Sözleşmesi Belirsiz Süreli ise Feshi İhbarla Süresinin Belirlenmesi )
Y14.HDE. 2010/9168İHBAR ( Kiracı İşletmede Kendisinin Gidermesi Gerekmeyen Esaslı Tamiratların Ortaya Çıkması veya Kiracılık Hakkı İle Bağdaşmayan 3. Kişilerin Hak İddiaları Karşısında Sessiz Kalmamalı Kiralananı İlgilendiren Bu Gibi Hak İddialarını Kiralayana İhbar Etmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2016/3309İHBAR ( Rücuan Tazminat İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyasında Taraf Olmayan Davalıya Edilmediğinden Davalının Bu Davada Taraf Olmadığı/Temyize Konu Bu Dosyada Yeni Bir Rapor Alınmadan Eski Raporların Davalıyı Bağlamasının Kabul Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2002/13958İHBAR ( Satıcının Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ayıbın Teslimden İtibaren Dokuz Gün İçinde Satıcıya İhbar Edilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2004/1020İHBAR ( Sigorta Pirim Borcunun İptali Davasının Maliye Bakanlığına İhbar Edilmesi )
Y11.HDE. 2003/4893İHBAR ( Sigortacının Tazminat Ödemesi İçin İhbar ve Sekiz Günlük Süreleye Dikkat Edilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1995/1236İHBAR ( Tacirler Arasında Sözleşmeyi Fesih veya Rücu Amacıyla Yapılması )
Y14.HDE. 2008/13660İHBAR ( Taraflar Borcun İfa Gününü Kararlaştırmışlarsa İhbar Olmaksızın Borçlunun Temerrüde Düşeceği )
Y11.HDE. 2003/3450İHBAR ( Temerrütün Belirlenmesinde İhbarın Önemli Olduğunun Kabul Edilmesi )
YHGKE. 2003/15-298İHBAR ( Tespit Zaptının Tebliği Süresinde İhbar Sayılması )
Y10.CDE. 2007/5723İHBAR ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Satmak İçin Bulundurduğuna İlişkin Muhbirin Yaptığı Soyut İhbar Dışında Kuşku Sınırlarını Aşan Yeterli ve Kesin Kanıt Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/16191İHBAR ( Vesayet - Sulh Hukuk Mahkemesine Bozmada Açıklanan Doğrultuda İhbarda Bulunulduğu/Bu İhbarın Akibetinin Araştırılacağı )
Y8.HDE. 2012/12015İHBAR ( Yapılmadıkça Üçüncü Kişi Yönünden Borç Muaccel Olmayacağından Mahkemece İtirazın Kaldırılması Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın Kaldırılması Davası )
YCGKE. 2009/7-159İHBAR ( Yasa Yararına Bozma Başvurusu Nedeniyle Yapılan İnceleme Sırasında Adalet Bakanlığının İstem Yazısında İleri Sürülmeyen ve Sonuca Etkili Bulunan Başkaca Hukuka Aykırılıklar Görüldüğünde Bu Yönlerden de Başvuruda Bulunulmasını Sağlamak Bakımından Adalet Bakanlığına İhbarda Bulunulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/11938İHBAR ( Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigorta Sözleşmesine Dayalı Alacak - Sigortacıdan Temerrüt Faizi İstenebilmesi İçin Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Poliçesi Genel Şartlarında Yer Alan Hükümler Çerçevesinde Sigortacıya Gerekli Belgeler İle Birlikte İhbarda Bulunulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/2050İHBAR ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının Rizikonun İhbar Edildiği Tarihten İtibaren Sekiz İş Günü İçinde Tazminatı Ödememesi Halinde Bu Tarihten İtibaren Temerrüt Faizinden Sorumlu Olması )
Y17.HDE. 2012/7592İHBAR (Davanın İhbar Ediliği Kişinin Davalı Olarak Davada Yer Almaması Nedenile O'nun Hakkında Hüküm Kurulamayacağı)
Y12.HDE. 2013/36432İHBAR (İİK'nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)
Y9.HDE. 2007/36130İHBAR / KIDEM TAZMİNATI ( Önelsiz İstifa Eden İşçinin İşe Devam Etmesi ve Daha Sonra Noter Kanalı İle Önel Kullanacağını Belirtmesi İhbar Tazminatını Ödemekten Kurtulmayı Amaçladığından İşverenin Daha Sonra İşe Almaması İşçinin Fesih İradesini Ortadan Kaldırmayacağı )
Y9.HDE. 2006/29711İHBAR / KIDEM VE İZİN ÜCRETİ ( Davalının İşverenlik Sıfatını Kazanıp Kazanmadığı Belirlenmeden Tüm Çalışma Süresiyle İlgili İşçilik Alacaklarından ve Akdin Feshinden Doğan Alacaklardan Davalının Sorumlu Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y13.HDE. 2003/17177İHBAR BORCU ( Davacı İhbar Borcunu Yerine Getirmemişse Teslim Edilen Daireyi Gözle Görülebilen Açık Ayıpları İle Kabul Etmiş Sayıldığı - Tazminat Davası )
Y11.HDE. 2005/8867İHBAR BORCU ( Sigorta Bedelini Ödeme Borcu Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya İhbar Borcunun Doğduğu Tarihte Muaccel Olacağı - İhbar Olunan Günün Bitimi İle Birlikte Sigortacının Temerrüde Düşeceği )
Y11.HDE. 1999/5427İHBAR BORCU ( Sigortacının Sigorta Bedelini Ödeme Borcunun Rizikonun Gerçekleştiğinin Sigortacıya İhbar Edilmesiyle Doğması )
Y15.HDE. 2001/1074İHBAR BORCU ( Yüklenicinin Dayanıksız ve Kalitesiz Malzemeyi İmalatta Kullanması Halinde Bunu İş Sahibine İhbar Etmesi Aksi Halde Eserde Meydana Gelecek Zarara Katlanmayı Kabul Etmiş Olması )
YHGKE. 1997/13-371İHBAR BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sorumluluğa etkisi )
Y4.HDE. 1998/9715İHBAR DİLEKÇESİ ( Olaya Uygun Öz ve Biçim Dengesini Taşıyan Sözcükler Kullanılması )
Y11.HDE. 2004/7147İHBAR DİLEKÇESİ ( Tebliğine Rağmen Davaya Müdahale Etmediği Gibi İhbar Eden Tarafın Temsilcisi Olarak da Davaya Katılmadığı - İhbar Olunan Sigorta A.Ş Vekilinin Kararı Temyiz Etmede Hukuki Yararı Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2009/3510İHBAR DİLEKÇESİ ( Vermek İçin Süre İstenildiğinde Sürenin Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirilebilmesi Bakımından İhbar Koşullarını Araştırabileceği )
Y7.HDE. 2015/14718İHBAR DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ ( İhbarı Talep Edilen Tüm Alt İşveren Şirketlere İhbar Dilekçesi ve Dava Dilekçesinin Tebliği Sağlanarak ve Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Parçaları Eksiksiz Temin Edilerek İhbar Edilen Taşeron Şirket/Şirketlerin Sunmaları Halinde Beyan Dilekçeleri İle Varsa Delillerinin Toplanması Gerektiği )
YHGKE. 2016/4-1516İHBAR EDİLEN CEZA MAHKEMESİ HAKİMİNİN YARGISAL FAALİYETİ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( 6545 S. K. 70. Md.siyle Değişik CMK. 141/3. Md.siyle 142. Md.si Uyarınca Dosyanın Talep Hâlinde Görevli Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne Gönderileceği )
YHGKE. 2012/3-1345İHBAR EDİLEN HAKİM ( Hakimin Sorumluluğuna İlişkin Tazminat Davası/İhbar Edilen Hakimin Baktığı Davada Davalıya Usulune Uygun Tebligat Yapılmasına Rağmen Davalının Davaya Cevap Vermediği/Mahkemece Verilen Kararın Onandığı - Dosya İçeriğine Göre Hakimin Sorumluluk Nedenlerinin Gerçekleştiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı )
Y14.HDE. 2012/7624İHBAR EDİLEN HAKKINDA HÜKÜM KURULMASI ( Elatmanın Önlenmesi - Davada Davalı Sıfatına Sahip Olmadığı Halde Aleyhine Açılmış Bir Dava Varmış Gibi Taşınmazı Satın Alan Yeni Malik Hakkında Davanın Reddine Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
Y11.HDE. 2005/8342İHBAR EDİLEN HAKKINDA HÜKÜM TESİS EDİLMEMİŞ OLMASI ( Mümeyyizin Asli Müdahale Sıfatıyla Yargılamaya Katılmadığı - Mümeyyizin Hükmü Kendisi Bakımından ve Kendisi Adına Temyiz Etmiş Olmasına Göre Temyiz Hakkına Sahip Olmadığı )
YCGKE. 1976/4-166İHBAR EDİLEN KİŞİNİN AMİRCE SERBEST BIRAKILMASI ( İhbar Edenin Hazineye Ait Duvara Taş Atma Eyleminin Mağduru Küçük Düşürme Amacına Yönelik Olması )
Y8.CDE. 2012/31924İHBAR EDİLEN SANIKLARIN KART KOPYALAMASI YAPAMADAN YAKALANMASI ( ATM Cihazına Kart Bilgilerini Kopyalamak İçin Sistem Kurdukları/Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçuna Teşebbüs Suçunun Oluştuğu - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçuna Teşebbüsten Hüküm Kurulamayacağı )
Y21.HDE. 2005/2226İHBAR EDİLENİN DAVAYA KATILMAMASI ( Adı Geçen Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Temyiz Hakkı Olmadığı - İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat )
Y1.HDE. 2012/14818İHBAR EDİLENİN TARAF SIFATI KAZANMASI ( Kanunda Belirtilen Durumlar Dışında İhbar Edilenin Kendiliğinden Taraf Sıfatını Kazanamayacağı-Taraf Sıfatının Kazanılıp Kazanılmadığının Mahkemece Re'sen Gözetilmesi Gerektiği/Taraf Sıfatı )
Y21.HDE. 2005/2226İHBAR EDİLENİN TEMYİZ HAKKI ( Adı Geçen Aleyhine Hüküm Kurulmadığından Temyiz Hakkı Olmadığı - İş Kazasında Ölüm Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat )
Y11.HDE. 1987/4048İHBAR EDİLMESİ ( Kararda Davalı Olarak Gösterilmesinin Usül Hükümlerine Aykırı Olması )
Y6.HDE. 2005/7214İHBAR GÖNDERİLMESİ ( Davacı Önceden İhbar Gönderip Müteakiben Bonoyu İcraya Koyup Usulünce Takip Yapmadığından Temerrüt Olgusunun Gerçekleştiğinin Söylenemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/11865İHBAR GÖNDERİLMESİ ŞARTI ( Şirketteki Hissesi Haczedilen Borçlunun Şirketten Kar Payı Alacağının Bulunmaması ve Şahsi Mallarının Borcunu Karşılamaması Nedeniyle Tasfiyesi Talebi )
Y11.HDE. 2004/14144İHBAR HAKKI ( Manevi Tazminat İstemi - Davalı Bankanın İhbar Hakkını Kötüye Kullanmadığı - Davacıya Zarar Vermek Amacıyla Hareket Etmediği/Kamu Hukukundan Doğan Bir Yükümlülüğünü Yerine Getirmeye Çalıştığından Davanın Reddi Gereği )
Y4.CDE. 1995/5732İHBAR HAKKININ KULLANILMASI ( Hakaret, Sövme veya İftira Suçlarının Oluşup Oluşmadığının Tesbiti )
YHGKE. 1997/11-772İHBAR HATASININ SİGORTACININ SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMASI DURUMU ( Trafik Kazasında )
Y11.HDE. 1998/4289İHBAR İLE DAVAYA DAHLETME ( Sorumlunun Biri Hakkında Dava Açıldıktan Sonra Diğer Sorumlu İhbar Edilmek Suretiyle Davaya Dahil Edilerek Hakkında Hüküm Tesis Edilememesi )
Y9.HDE. 2005/26404İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Bekçilik İşinin Ağır Bastığı Anlaşıldığından ve Bekçilik İşi de Tarım İşi Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Yapılan İş İş Kanunu Kapsamında Olup İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1993/559İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Garson Olarak Çalışması )
Y9.HDE. 2004/27840İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesi İşyerinden Aldığı Ve Kapatmadığı Avansları Sebebiyle Feshedildiğinden Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/31992İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşyerinde Çalışan Diğer İşçiye Sataştığı ve Kavga Ettiği Dosya İçeriğindeki Belgelerden Anlaşıldığından Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/10278İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Davacının Haklı Bir Neden Olmadan Belirtilen Tarihten İtibaren Devamsızlık Yaptığını Kanıtlayamadığından Davacının İş Akdinin İşverence Haklı Bir Neden Olmadan Feshedilmesi Nedeniyle Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/9414İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davalının İşyerinin Bulunduğu Sebze Hali Müdürlüğüne Müzekkere Yazılarak Halde Çalışan Hamalların Ücret Ödemelerinin Ne Şekilde Yapıldığının Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 2007/42526İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Davaya Konu Miktarların Islah Yoluyla Artırılmasından Sonra Davalı Vekilince Usulüne Uygun Olarak Zamanaşımı Definde Bulunulmuş Olmakla Bu Savunma Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/33909İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Gazetenin Elektronik Ortamda Yayınlanması/Davacının Gazetenin Koordinatörü Olması Sebebiyle Fikir ve Sanat İşi Yaptığı - Aylık Ücret Karşılığı Olan Çalışmalarının 5953 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı )
Y9.HDE. 2005/36126İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Alacaklarına İlişkin Davada Davalı Tanıkları İşe Giriş Bildirgesini Doğruladıklarından Hizmet Süresinin İşe Giriş Bildirgesindeki Tarihte Başladığının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2000/9-896İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 1990/11449İHBAR KIDEM TAZMİNATI ( Yargılama Giderleri )
Y9.HDE. 1997/16608İHBAR KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Siyasi Parti İl Başkanlığına Husumet Yöneltilmesi )
Y9.HDE. 2004/18778İHBAR KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAKLARI ( Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Çalışan İşçi İşine Son Verildiğinde Kalan Süre İçin Talepte Bulunabileceği )
Y9.HDE. 2008/3761İHBAR KIDEM TAZMİNATI YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacının İhaleyi Kazanan Yeni İşveren Nezdinde Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Ettiği - İş Sözleşmesi Feshedilmeksizin İşyerini Devralan Yeni İşveren Yanında Çalışmayı Sürdüren Davacının Feshe Bağlı Hakları İstemesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 1998/6484İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacının İzin Ücreti Konusunda Herhangi Bir İsteğinin Bulunmaması )
YHGKE. 2001/9-125İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Eşinin Kira Sözleşmesi İle Oturduğu Yerde Kapıcılık Yapan Davacı - Hizmet İlişkisinin Tesbiti )
Y9.HDE. 2003/17464İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Mahkemelerinin Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği )
Y9.HDE. 2007/3938İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İşyerinde 2002 Yılı Haziran Ayında İkramiye Uygulamasının Kaldırıldığı Ve Tutarın Ücrete Eklendiği - 2003 Yılı Hesabında İkramiyenin Gözönüne Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2001/5155İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATLARI ( Davacı ve Haklarında Suç Duyurusunda Bulunulan Diğer İşçi ve Sanıklar Hakkında Delil Yetersizliğinden Beraat Kararı Verilmesi - Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar )
Y9.HDE. 2004/4860İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATLARI TALEBİ ( İşçinin Çalıştığı Belediyedeki Bazı Görevliler Hakkında Şikayette Bulunması Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1999/10064İHBAR KIDEM VE SENDİKAL TAZMİNAT ( İlk Davada Saklı Tutulan Fazlaya İlişkin Ek Dava - Ölü Kişi Adına Vekil Sıfatı İle Dava Açılamayacağı)
Y9.HDE. 1995/34701İHBAR KIDEM VE SENDİKAL TAZMİNAT ( İşverenin Haklı Nedenle Fesihte Bulunması Tazminat Ödenmemesi )
YHGKE. 2002/9-751İHBAR KIDEM VE SENDİKAL TAZMİNAT ( Mahkemece ve Temyiz İncelemesi Sırasında Özel Dairece İncelenmeyen Bozmadan Sonra Dosyaya Konulan Belgelere Dayanarak Direnme Kararı Verdiğinden Ortada Varlığından Sözedilebilecek Bir Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Yeni Bir Hüküm Söz Konusu Olduğu )
Y11.HDE. 1995/3732İHBAR KOŞULUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Kasta Dayanmaması )
Y11.HDE. 1993/1956İHBAR KÜLFETİ ( Deniz Yoluyla Taşınan Malların Ziya ve Hasarı )
Y11.HDE. 2000/2831İHBAR KÜLFETİ ( Taşıyıcının mesuliyeti)
Y13.HDE. 2013/6844İHBAR KÜLFETİ (Davacının Evi Satın Aldıktan Kısa Bir Süre Sonra Durumu Davalılara Bildirerek Yasada Öngörülen İhbar Külfetini Yerine Getirdiği - Satın Alınan Taşınmazda Gizli Ayıp Bulunduğu/Maddi ve Manevi Tazminat İstemi)
Y6.HDE. 1997/300İHBAR MECBURİYETİ ( Yeni Malikin Kim Olduğunun Bildirilmesi )
Y4.CDE. 2003/9862İHBAR MEKTUBU ( Yazan ve İştirak Eden Kişinin sanık Olup Olmadığı Gerekirse Yazı İncelemesi Yapılmadan Teslim Tutanağındaki Kişiler Tanık Olarak Dinlenmeden Eksik İncelemeyle Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Sanığın Kasti Bir Davranışı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/İftira )
YİBGKE. 1958/31İHBAR MÜDDETİNİN SONUNA KADAR OLAN ZAMANA İLİŞKİN İŞ PARASININ İSTENMESİ ( İşveren Tarafından Sözleşmenin Bozulduğunun Bildirilmesi )
Y8.HDE. 2012/888İHBAR MÜESSESESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - İhbar Olunan Kimsenin Davada Davalı Sıfatını Kazanamayacağı Gibi Bu Kişi Aleyhine Hüküm de Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2007/1971İHBAR MÜESSESİ ( Amacın Dava Sonunda Verilecek Hüküm Konusunda Kendisine Rücu Edilecek veya Hakkı Zedelenecek Kişiye Dilerse Katılması/İhbar Edenin Yerine Geçerek Takip Etmesi Suretiyle Haberdar Olmasını Sağlamak Olduğu )
Y15.HDE. 2015/5140İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Davacı Taşeronun Davalının Gerçekleştirdiği İnternet Bağlantısı Üzerine Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Yazılımın Yeterli Şekilde Yüklenemeyeceği ya da Kullanılamayacağı Konusundaki İhbar Mükellefiyetini Süresinde Yapıp Yapmadığı Anlaşılamadığı - Bilirkişi Raporlarında Bu Husus İrdelenmediği/Davacının İhbar Mükellefiyetinin Bulunduğu ve Bunun Süresinde Yerine Getirip Getirmediğinin Tartışılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/13829İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Davacının İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmediği veya İyiniyet Kurallarına Aykırı Bir Davranışının Bulunduğunu Sigortanın İspatlayamadığından Davanın Kısmen Kabulü Gereği - Kasko Sigortalı Aracın Tek Yanlı Trafik Kazası Sonucunda Hasarlanması )
Y15.HDE. 2007/2713İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Eser Sözleşmesi - Eserin Teslim Olunmasından İtibaren İş Sahibinin Teslim Alınan Eseri İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanını Bulur Bulmaz Muayeneye ve Kusurları Varsa Bunları Yükleniciye İhbar Etmeye Mecbur Olduğu )
Y15.HDE. 2003/2279İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( iş Sahibinin Gizli Ayıbın Varlığından Yükleniciyi Haberdar Etmesi Gereği )
YHGKE. 1974/844İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Sigortadan Yararlanan Kimsenin Rizikonun Gerçekleştiğini Öğrendiği Tarihten İtibaren Beş Gün içinde Durumu Sigortaya Bildirmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2010/1074İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Sigortalı Rizikonun Gerçekleştiğine Dair Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmez veya İyiniyet Kurallarına Açıkça Aykırı Şekilde Sigorta Teminatı Dışında Kalan Bir Hususu Sanki Bu Oluşan Rizikoyu Teminat İçinde İmiş Gibi İhbar Ederse İspat Külfeti Yer Değiştireceği )
Y11.HDE. 2003/4943İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Sigortalının Rizikonun Gerçekleştiğine Dair Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getimemesi veya İyiniyet Kurallarına Uymamasının İspat Külfetini Etkilemesi )
Y11.HDE. 2000/6073İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Sigortalının Sigorta Sözleşmesi Yapılırken Teklifnamede Mide Kanseri Olduğunu Bildirmemesi Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Olarak Addedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/10583İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Taşıyıcı Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi - T.T.K.nun İhbar Mükellefiyetine İlişkin 1292. Md. Tartışılıp Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Tarihi Gözetilmeksizin Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2000/9142İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Zorunlu mali mesuliyet sigortacısının temerrüdü )
Y17.HDE. 2011/3399İHBAR MÜKELLEFİYETİ (İyiniyet Kurallarına Aykırı Şekilde Yerine Getirildiğinin Sigortacı Tarafından Somut Delillerle Kanıtlanması Gerektiği/Bu Durumda İspat Külfetinin Yer Değiştirip Sigortalıya Geçeceği - Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat)
Y15.HDE. 2016/1295İHBAR MÜKELLEFİYETİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİNİN İSPATLANAMADIĞI ( Mahkemece Teknik Bilirkişiden Alınacak Ek Rapor İle Zararın Oluşmasında İş Sahibi ve Yükleniciye Verilecek Kusurlar ve Zarar Miktarı Konusunda Rapor Alınıp Davanın Sonuçlandırılacağı - Ayıplı İmalattan Kaynaklı Tazminat İstemi )
Y2.CDE. 2012/18317İHBAR NİTELİĞİNDEKİ SUÇ DUYURUSU ( Karara Bağlanması Dahi Zorunlu Olmayan İhbar Niteliğindeki Suç Duyurusunun 5271S.K. Md. 309'un Tanımladığı Anlamda Bir Karar Olmadığı - Bu Şekildeki İhbarın Esas İtibariyle Her Zaman ve Her Şekilde Yapılması Mümkün Bulunduğu )
Y11.HDE. 2008/13577İHBAR OLUNAN ( İhbar Dilekçesinin Tebliğine Rağmen Davaya Müdahale Etmediği Gibi İhbar Eden Tarafın Temsilcisi Olarak da Davaya Katılmadığı - İhbar Olunan Vekilinin Kararı Temyiz Etmede Hukuki Yararının Bulunmadığı )
Y21.HDE. 2013/3800İHBAR OLUNAN ALEYHİNE HÜKÜM KURULAMAMASI ( İhbar Olunan Hakkında Açılmış Dava Bulunmadığı - İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
Y11.HDE. 2005/12657İHBAR OLUNAN ALEYHİNE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Hakkında Usulünce Açılmış Bir Dava Bulunmaması Nedeniyle - Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi Zararların Tahsili Talebi )
Y7.HDE. 2013/13874İHBAR OLUNAN FİRMA ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Dava Üzerinden Tasarruf Hakkı Bulunan Davacı Yerine Geçerek İhbar Olunan Firmanın Resen Davaya Dahil Edilerek Yargılamaya Devamla Davacı İşçinin Davaya Dahil Edilen Firmaya İadesine Karar Verilemeyeceği )
Y22.HDE. 2016/10161İHBAR OLUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN DAVADA TARAF SIFATINI KAZANAMAMASI ( Hükmün Davanın Tarafları Arasında Kurulacağı/Hükmü Temyiz Etme Hakkının Taraf Olan Kişilere Ait Olduğu - Kendisine Dava İhbar Olunan Davaya Katılmadıkça Müdahil Olmadıkça Verilen Kararı Temyiz Etme Hakkı Bulunmadığı/Taraf Sıfatını Almayan İhbar Olunan Kişi Hakkında Hüküm Kurulmuşsa İhbar Olunan Hükmün Kendisiyle İlgili Bölümünü Temyiz Edebileceği )
YHGKE. 2015/4-1348İHBAR OLUNAN HAKİMİN TEMYİZ İSTEMİ ( Davanın Yargısal Faaliyeti Gerçekleştiren Hakime İhbar Edildiği/Yargılama Sırasında İhbar Edilen Hakimin Müdahale Talebinde Bulunmadığı - İhbar Olunan Hakim Hakkında Bir Hüküm Kurulmadığı/Temyiz Hakkı Bulunmayan İhbar Olunan Hakimin Temyiz İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/2966İHBAR OLUNAN KİMSE ( HUMK'nun 49. Md. Vd. Uyarınca Davada Davalı Sıfatını Kazanamayacağı Gibi Bu Kişi Aleyhine Hüküm de Kurulamayacağı )
Y11.HDE. 1996/5363İHBAR OLUNAN KİMSE ( Sonradan Davaya Katılan Kişi )
Y11.HDE. 2016/6496İHBAR OLUNAN KİMSE ALEYHİNE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI ( Murisin Yolcu Olarak Bulunduğu Uçağın Düşmesinden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Aleyhinde Davacı Tarafından Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava Olmadığı Halde Asıl Davada İhbar Olunan Aleyhine Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Odluğu )
Y22.HDE. 2016/10161İHBAR OLUNAN ŞİRKETİN DAVAYA MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNMAMASI ( Talebinde Bulunmadığı Gibi Kendisine Davayı İhbar Eden Davalıyı Temsil Etmek İstediğini Bildirmediği ve Hakkında Hüküm Kurulmadığı - İhbar Olunanın Davada Taraf Sıfatını Kazanmadığı ve Temyiz Hakkı da Bulunmadığının Gözetileceği )
Y15.HDE. 2006/7868İHBAR OLUNAN TARAF ( Davanın Tarafı Sıfatını Kazanmayacağından İhbar Olunan Hakkında Hüküm Kurulması Mümkün Olmadığı )
Y22.HDE. 2017/971İHBAR OLUNANIN DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Söz Konusu Talebin Feri Müdahil Sıfatıyla Katılma Talebi Mahiyetinde Olduğu/Öncelikle İhbar Olunan Vekiline Harçlar Tarifesinde Öngörülen Başvuru Harcını Yatırması İçin Süre Verilip Neticeye Göre Feri Müdahil Sıfatıyla Katılma Talebi Hakkında Bir Karar Verileceği - İşçilik Alacakları )
Y13.HDE. 2013/8136İHBAR OLUNANIN KARARI TEMYİZ ETMESİ ( Ayıplı Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi İstemi - Hakkında Hüküm Kurulmadığından ve Feri Müdahil Olmadığından Temyiz Hakkı Bulunmadığından Dilekçenin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/7529İHBAR OLUNANIN TEMYİZ ETME HAKKI ( İhbar Eden Tarafın Temsilcisi Olarak Davaya Katılmadığı/Kararda Davalı Olarak Gösterilmediği Aleyhine Hüküm Kurulmadığı/Temyiz Etmede Hukuki Yararı Bulunmadığı/Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmediği Gibi Temyiz Harcı da Yatırılmadığı/Temyiz İsteminin Reddedileceği - Alacak Davası )
Y11.HDE. 2008/13577İHBAR OLUNANIN TEMYİZ HAKKI ( İhbar Dilekçesinin Tebliğine Rağmen Davaya Müdahale Etmediği Gibi İhbar Eden Tarafın Temsilcisi Olarak da Davaya Katılmadığı - Kararı Temyiz Etmede Hukuki Yararının Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2003/828İHBAR OLUNANIN TEMYİZ HAKKI ( İhbar Edenden Bağımsız Temyizde Bulunamayacağı - Islah Yoluyla Taraf Değiştirilemeyeceği )
Y8.CDE. 2015/11067İHBAR OLUP OLMADIĞI ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu - Post Cihazları Kullanılan Yapı Kredi ve Garanti Bankasından Mağdur Yabancı Bankalardan Kullanımın Sahte Olduğu Yönünde İhbar Olup Olmadığı Sorularak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/11002İHBAR ÖDENCESİ ( İhbar Önelinin İşçi Lehine Artırılabilmesi )
Y9.HDE. 1996/21778İHBAR ÖDENCESİ ( İşçinin Altı Haftalık Önelden Yararlanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/18221İHBAR ÖDENCESİ ( İşçinin Emeklilik Nedeniyle İş Akdini Sona Erdirmesi )
Y9.HDE. 1996/6520İHBAR ÖDENCESİ ( İşyerine Gitmeyen İşçiye Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2008/11561İHBAR ÖNELİ ( Bekleme Süresinin Sonunda İşverenin Devamsızlık Nedeni İle 25/1.B Md. Uyarınca Bildirimsiz Fesih Hakkı Doğacağı - Bekleme Süresi Anılan Madde Uyarınca İhbar Öneline İlaveten 6 Haftalık Süre Olduğu )
Y9.HDE. 2007/13845İHBAR ÖNELİ ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Taraflarca İhbar Öneli Tanınmak Suretiyle ya da İhbar Tazminatı Ödenerek Her Zaman Feshi Mümkün İse de Bu Hakkın da Her Hak Gibi Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kurallarına Uygun Biçimde Kullanılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/3639İHBAR ÖNELİ ( Bitmeden İşveren Tarafından İş Kanunu 17/II Maddesi Gereğince Fesih Yoluna Gidilmesi - Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2008/1925İHBAR ÖNELİ ( Bitmesinden Sonra Çalışmaya Devam Eden ve Böylece İş Sözleşmesinin Sona Ereceği Tarihi Bilmeyen Davacı İşçinin Daha Önce Yapılan Fesih Bildirimi Tarihi İtibariyle Dava Açma Süresini Geçirdiğinin Düşünülemeyeceği )
Y9.HDE. 1996/17132İHBAR ÖNELİ ( Bölünememesi Nedeniyle Yasal Süresinden Az Olan Önele Yapılan Fesihin Önelsiz Sayılması )
Y9.HDE. 1990/9563İHBAR ÖNELİ ( Bölünmez Bütünlüğü - Kısmi İhbar Tazminatı Ödenerek Hizmet Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1998/11622İHBAR ÖNELİ ( Çalışılmadan Geçmesi Nedeniyle Yıllık Ücretli İzin Hesabına Yansıtılamaması )
Y9.HDE. 2000/6172İHBAR ÖNELİ ( Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Hesaplanan İhbar Önelini Vermeden İş Akdini Haklı Neden Olmadan Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olması )
YHGKE. 2009/9-593İHBAR ÖNELİ ( Davacı İşçiye İhbar Öneli Kullandırılmasına Rağmen İş Arama İzni Verilmediği - Çalışılmayan Günler İçin Verilemeyeceği/Çalıştığı Günler Bakımından Her Gün 2 Saatlik İzin Ücretinin %100 Olarak Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2002/8904İHBAR ÖNELİ ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2006/32361İHBAR ÖNELİ ( Davacının Hizmet Süresine Göre İhbar Önelini Altı Hafta Aşacak Şekilde Rapor Kullandığı/İş Sözleşmesinin Feshi İş Kanunun 25/I-B Maddesi Kapsamına Girdiği - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2013/141İHBAR ÖNELİ ( Davacının Kıdemine Göre 6 Haftalık İhbar Öneline Hak Kazandığı/İş Sözleşmesinin İhbar Öneline Uyularak Feshedildiğinin Anlaşıldığı - İhbar Tazminatı Talebinin Reddinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/5866İHBAR ÖNELİ ( Davacının Rahatsızlığı Nedeni İle Devamsızlığının İhbar Öneline İlaveten 6 Hafta Aralıksız Devam Etmesi Halinde İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı Doğduğu )
Y9.HDE. 2008/17181İHBAR ÖNELİ ( Davalı İşçi İstifası Genel Müdürlükçe Kabul Edilmeden veya İhbar Öneli Kullandırmadan İstifa Dilekçesi Vererek Hemen İşyerinden Ayrıldığından Davacı Bankanın Davalı İşçiden Personel Yönetmeliği Gereği İhbar Tazminatı İsteyebileceği )
Y9.HDE. 2003/12070İHBAR ÖNELİ ( Davalı İşveren Feshe Rağmen İhbar Tazminatını Ödemediğinden İhbar Öneli İçerisinde Doğacak Parasal Haklardan Davacının Yararlanmasının Gerekmesi )
Y22.HDE. 2011/10824İHBAR ÖNELİ ( Davalı İşverence Daha Önce Davacıya Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olup Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan Davacıya Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı )
Y22.HDE. 2012/6691İHBAR ÖNELİ ( Davalı İşverence Daha Önce Davacıya Usulüne Uygun Olarak Verildiyse Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan Davacıya Tekrar Verilmesine Gerek Olmadığı - İşçilik Alacakları İstemi )
Y9.HDE. 2003/8562İHBAR ÖNELİ ( Dört Hafta İhbar Öneli Karşılığı Tazminata Hükmetmek Gerekirken Tüm Çalışma Süresi Nazara Alınarak Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin Hatalı Olması )
Y22.HDE. 2012/21801İHBAR ÖNELİ ( Fesih Bildiriminde İki Saatlik İş Arama İzinlerinin Kullandırılması İle İlgili Hususlar Bulunmadığı Gerekçesiyle Bildirimin İhbar Mahiyetinde Olmadığının Kabul Edilemeyeceği - İhbar Tazminatının Reddine Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2007/30777İHBAR ÖNELİ ( Fesih Bildirimiyle Birlikte veya Fesihten Sonra Savunma İstenmesi Feshi Geçersiz Kılacağı - Keza İhbar Önel Süreleri İçinde Savunma Alınması da Feshin Geçersiz Olması Sonucunu Doğurduğu )
Y9.HDE. 1998/1438İHBAR ÖNELİ ( Genelge ile Kapsam Dışı Personele Uygulanan TİS )
YHGKE. 1982/9-300İHBAR ÖNELİ ( Hizmet İlişkisinin Peşin Ödemeden Sonra Sona Ermesi )
Y9.HDE. 2007/27704İHBAR ÖNELİ ( İçerisinde İş Arama İzninin Kullandırılmamış Olmas Önelinin Geçerli Olmadığı Sonucunu Doğurmadığı - Kullandırılmayan İzin Alacağının Her Zaman Ayrı Dava Konusu Olabileceği )
Y9.HDE. 2004/29164İHBAR ÖNELİ ( İçinde Emeklilik Başvurusu Yapan İşçinin İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/19515İHBAR ÖNELİ ( İhbar Süresi İçinde İş Arama İzninin Kullandırılmasının Gerekmesi-Kullandırılmaması Halinde Usulüne Uygun Önelden Söz Edilemeyeceğinden İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2003/7916İHBAR ÖNELİ ( İhbar Tazminatına Esas Alınan İhbar Önelinin Ücretli İzin Süreleri ile İç İçe Geçememesi ve Bu Önelin Bölünememesi )
Y9.HDE. 1998/5899İHBAR ÖNELİ ( İhbar Tazminatının Peşin Ödenmiş Olması )
Y9.HDE. 2004/8053İHBAR ÖNELİ ( İlavesi Suretiyle Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanıldığının Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1995/17832İHBAR ÖNELİ ( İş Arama İzni Verilmemişse İhbar Tazminatına Hükmedilmesi )
Y9.HDE. 2006/26618İHBAR ÖNELİ ( İş Arama İznini İçermemesi Halinde Dahi Geçerli Olduğu Zira İş Kanunu'nun 27. Maddesi Gereğince İş Arama İzni Verilmemiş Olan Sürelerin Ücreti %100 Zamlı Olarak İşçiye Ödeneceği )
Y9.HDE. 2006/34941İHBAR ÖNELİ ( İş Sözleşmesi Feshedilen Davacı İle İlgili İstirahat Raporlan Getirtilmeli İhbar Öneline İlaveten 6 Haftalık Bekleme Süresinin Dolup Dolmadığı Anılan Maddeler Kapsamında Araştırılması Gereği )
Y22.HDE. 2017/6672İHBAR ÖNELİ ( İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayanmaması Durumunda İhbar Öneli Tanınmaması Halinde İhbar Tazminatı Ödenmesi Gereği - Karşı Tarafça Yasal İhbar Öneli Verildiği Halde İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/37425İHBAR ÖNELİ ( İş Sözleşmesinin Tarafların Ortak İradesi Suretiyle Sona Erdirilmesinde Tanınması Gerekmediği - İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/11002İHBAR ÖNELİ ( İşçi Lehine Artırılabilmesi )
Y9.HDE. 2012/1829İHBAR ÖNELİ ( İşçilik Alacakları Davası - 6 Haftalık İhbar Önelinin 48 Güne Tekabül Ettiği Sonucuna Varılıp İhbar Tazminatı Alacağı Hesaplanamayacağı/Bir Haftanın 8 Gün Olarak Kabul Edildiği Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y7.HDE. 2014/14263İHBAR ÖNELİ ( İşçilik Alacakları Talebi/Davacının Davalı İşyerinde 2 Yıl 6 Ay 7 Gün Çalıştığı - İhbar Önelinin 6 Hafta Olduğu/İhbar Tazminatı Hesaplanırken İhbar Önelinin 6 Hafta Olarak Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/21778İHBAR ÖNELİ ( İşçinin Altı Haftalık Önelden Yararlanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2006/25254İHBAR ÖNELİ ( İşçinin Aynı Konuda Faaliyet Gösteren Ortağı Bulunduğu Şirkete Ait İşyerinde Çalışmak Üzere Aybaşına Kadar Çalışarak İşyerinden Ayrılmak İstediği - İşverenin Feshinden Söz Etmenin Yanlış Olduğu )
Y7.HDE. 2014/3228İHBAR ÖNELİ ( İşçinin Muvazzaf Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshinde İhbar Öneli Tanınmasına Gerek Olmadığı/Davacının Muvazzaf Askerlik Sebebiyle İş Akdini Sonlandırdığı - İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği/Kabülünün Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2007/11209İHBAR ÖNELİ ( İşçiye 2 Ay Önceden İhalenin Süresinin Bitmesi Nedeniyle İş Akdinin Feshedileceğinin Bildirilmesi - Belirtilen Tarihe Kadar Davacının Çalıştırılıp Ücretinin Ödemiş Olması/İhbar Önelinin Kullandırıldığı )
Y9.HDE. 2004/10039İHBAR ÖNELİ ( İşveren Hizmet Sözleşmesini Feshederken İşçiye Günde En Az İki Saat Olmak Üzere İş Arama İzini İçeren İhbar Öneli Vermesi Gereği - Ücretli Yıllık İzin Süresi İle İç İçe Giremeyeceği )
Y7.HDE. 2013/2240İHBAR ÖNELİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar Verilmesine Gerek Olmadığı/İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği - İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 2009/11670İHBAR ÖNELİ ( İşverenin Kullandırıldığı Savunması ve Davacı Tanığının Beyanları Dikkate Alındığında İş Sözleşmesinin Haklı Nedene Dayanılmaksızın Feshedildiğinin Kabulü Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemlerinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/18547İHBAR ÖNELİ ( işgöremezlik Raporu ile Çakışması Durumunda İşlememesi )
Y9.HDE. 2007/18608İHBAR ÖNELİ ( Kadın İşçinin Yasanın Tanıdığı Fesih Hakkı Kullanması Nedeniyle İşverene İhbar Öneli Tanıması Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1996/19763İHBAR ÖNELİ ( Kadının Evlenme Nedeni İle 1 Yıllık Sürede Hizmet Sözleşmesinin Feshetmesi - İhbar Öneline Uyma Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2008/352İHBAR ÖNELİ ( Kıdem Tazminatı Hesabında Esas Alınacak Ücret İş Sözleşmesinin Feshedildiği Anda Geçerli Olan Ücret Olduğu - İhbar Öneli Tanınmak Suretiyle Yapılan Fesihte Önelin Bittiği Tarihte Fesih Gerçekleştiğinden Önelin Bittiği Tarihteki Ücretin Esas Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/3749İHBAR ÖNELİ ( Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Süreye Eklenmemesi )
Y9.HDE. 2003/2828İHBAR ÖNELİ ( Kısmi Süreli İş Sözleşmesi - İşverence Feshi Halinde Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/17591İHBAR ÖNELİ ( Personel Yönetmeliğinde "İşten Çekilme Halinde Gerekli Görüldüğünde Çekilmek İsteyen Personelden İş Yasası Hükümlerine Göre İhbar Öneline Uyması İstenebilir" Şeklinde Olduğu - Davalı İşçi İstifa Ettiğinden İşverenin İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1996/9763İHBAR ÖNELİ ( Peşin Ödemeli Fesih Durumu )
Y9.HDE. 2001/286İHBAR ÖNELİ ( Son Kararın Kesinleşmesinden Sonra Daha Fazla Olduğunun İleri Sürülememesi-İhbar Tazminatı )
YHGKE. 1978/9-597İHBAR ÖNELİ ( Süresi Belirli Olmayan İş Sözleşmeleri İçin Öngörülmesi )
YHGKE. 2005/9-631İHBAR ÖNELİ ( Süresi Belirli Olmayan Sürekli İş Akitlerinin Feshinden Önce Durumun Diğer Tarafa Bildirilmesinin Gerekmesi- İşçinin Hizmet süresine Göre İki ila Sekiz Hafta Arasında Değişen Öneller Kabul Edilmiş Olması )
Y9.HDE. 2001/1448İHBAR ÖNELİ ( TİS ile İşçi Lehine Uzatılmış Olması Halinde İhbar Tazminatı )
YHGKE. 2000/9-1709İHBAR ÖNELİ ( Toplu İş Sözleşmesiyle İşçi Lehine Artırılabilmesi )
Y9.HDE. 2006/28188İHBAR ÖNELİ ( Üç Ay Önceden Bildirimde Bulunmak Suretiyle Akdin Feshedilebileceğinin Hükme Bağlandığı/Bu Üç Aylık Sözleşme Yenilememe İfadesinin İhbar Öneli Olarak Kabul Edildiği - Bu Düzenlemenin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Öngörülen İhbar Önelleri İle İlgisi Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2008/27533İHBAR ÖNELİ ( Yeni İş Arama İzni İşçinin İhbar Öneli İçinde Çalıştırıldığı Günler İçin Geçerli Olacağı - İşçinin Hafta Tatili Bayram ve Genel Tatil İzinlerini Kullandığı Günler İçin İş Arama İzni Verme Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2008/42707İHBAR ÖNELİ ( Yeni İş Arama İzni İşçinin İhbar Öneli İçinde Çalıştırıldığı Günler İçin Geçerli Olacağı - İşçinin Hafta Tatili Bayram ve Genel Tatil İzinlerini Kullandığı Günler İçin İş Arama İzni Verme Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2008/42741İHBAR ÖNELİ ( Yeni İş Arama İzni İşçinin İhbar Öneli İçinde Çalıştırıldığı Günler İçin Geçerli Olacağı - İşçinin Hafta Tatili Bayram ve Genel Tatil İzinlerini Kullandığı Günler İçin İş Arama İzni Verme Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1995/6773İHBAR ÖNELİ ( Yıllık İznini Kullanan ve Fesih Tarihinden Sonra Emekli Olmak İçin Başvuran İşçi )
Y9.HDE. 2015/2611İHBAR ÖNELİ (Davalı İşveren Tarafından Yasal İhbar Öneli Verilerek İş Akdinin Feshedileceğinin Davacı İşçiye Bildirildiği Anlaşılmakla Birlikte Fesih Bildiriminin Davacıya Tebliğ Tarihinin Anlaşılamadığı/Belgenin Davacıya da Sorularak Tebliğ Tarihi Konusunda Delillerin Toplanacağı ve Tebliğ Tarihinin Düzenleme Tarihi Olduğunun Tespit Edilmesi Halinde Davacıya İhbar Öneli Verilmiş Olacağından İhbar Tazminatı İsteminin Reddine Aksi Halde Talebin Kabulüne Karar Verileceği)
Y9.HDE. 2008/42568İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİ ( Çalıştırılan Günler İçin Verileceği - İşçinin İhbar Öneli İçinde Çalıştığı Günler Bakımından Her Gün İçin İki Saat İş Arama İzin Ücretinin % 100 Olarak Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/16671İHBAR ÖNELİ İÇİNDE DOĞAN BAŞARI PRİMİ, İKRAMİYE VE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( İşverence İşten Çıkarılan İşçinin)
Y9.HDE. 2000/19901İHBAR ÖNELİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN HAKLAR ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödendikten Sonra - Yararlanmak İçin İş Akdinde Veya Toplu İş Sözleşmesinde Açık Hüküm Bulunması Gereği )
YHGKE. 1986/9-666İHBAR ÖNELİ İÇİNDE İMZALANMAYAN TİS ( Yürürlük ve İmza Tarihleri Arasında Akdi Feshedilen İşçinin Tis'nden Faydalanamaması )
Y9.HDE. 2007/40738İHBAR ÖNELİ İÇİNDE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI ( İşverenin Derhal Feshinin Ardından İşçinin İhbar Tazminatı Ödenmediği Bir Anda Yaşlılık Aylığı İçin Tahsiste Bulunmasının İşveren Feshini Ortadan Kaldırmayacağı )
Y9.HDE. 2008/28965İHBAR ÖNELİ İÇİNDE İŞÇİYE YILLIK İZİN KULLANDIRILMASI (İhbar Önelinin Usulüne Uygun Olmadığı - Tazminat Talebinin Reddedilmemesi Gereği)
YHGKE. 1991/9-338İHBAR ÖNELİ İÇİNDE ÜCRETLERDE MEYDANA GELEN ZAMLAR ( İhbar Tazminatı Verilerek İş Akdi Feshedilen İşçinin Fark İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2007/39446İHBAR ÖNELİ İÇİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU ( Fesih Bildiriminin Sonuç Doğurmayacağı Konusunda Bir Anlaşma da Bulunmadığına Göre İş Sözleşmesinin Emeklilik Suretiyle Davacı Tarafından Feshedildiğinin Kabulünün Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2005/9-142İHBAR ÖNELİ İÇİNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU ( İhbar Tazminatının Davacı İşçiye Ödendiği Tarihin Tespiti Gerektiği - Ödeme Tarihi İle Kuruma Başvuru Tarihinin Aynı Güne Rastlaması Durumunda Hangisinin Daha Önce Gerçekleştiğinin Tespiti Gerektiği )
Y9.HDE. 2017/4841İHBAR ÖNELİ KARŞILIĞI TAZMİNAT ÖDENMESİ ( Davacı Davalı İşyerinde 5 Yıla Yakın Çalışmış Olup Bu Kıdemine Göre İhbar Öneli 8 Hafta Olduğu/Davalı Vekilinin Beyanı Karşısında Davacıya 6 Haftalık İhbar Öneli Karşılığı Tazminatın Ödendiği Sonucu Doğduğu/Mahkemece Bakiye 2 Haftalık İhbar Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınacağı )
Y9.HDE. 1998/6275İHBAR ÖNELİ KONUSUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ ( Kapsamdışı Özel Güvenlik Görevlisinin )
YHGKE. 2004/9-416İHBAR ÖNELİ SÜRESİ ( Hizmet Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshini İçeren Yazının İşçiye Gönderilmesinden Sonra Önel Süresi İçerisinde İşçinin Emeklilik Nedeniyle Hizmet Sözleşmesini Sona Erdirmesi Durumunda İşçinin İhbar Tazminatı Alamayacağı )
Y9.HDE. 2005/10722İHBAR ÖNELİ TANINMADAN İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce İşçinin Yaşlılık Aylığı Talebinde Bulunması Halinde İş Akdinin İşçi Tarafından Feshedildiğinin Kabul Edileceği - İşe İadeye Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/30752İHBAR ÖNELİ TANINMADAN İŞVERENCE SEBEPSİZ OLARAK FESHEDİLEN SÖZLEŞME ( Sözleşmeli Öğretmenin 625 Sayılı Yasaya Tabi Bir Çalışması Bulunmadığı - Sözleşme Belirli Süreli Olmadığından İhbar Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/28789İHBAR ÖNELİ TANINMADAN SÖZLEŞMENİN FESHİ (Haklı Neden Bulunması Halinde İhbar Tazminatına Hükmedilemeceğinin Gözetilmesi Gereği - İşçi Alacağı)
Y9.HDE. 1998/15051İHBAR ÖNELİ TANINMASI ( Yazılı Olarak Tebliği Şartı )
YHGKE. 1998/9-613İHBAR ÖNELİ ÜCRETİ ( Fesih Sırasında Geçerli Olan Yasal Süre Üzerinden Hesaplanması-TİS ile Artırılmış Süre )
Y9.HDE. 1990/8210İHBAR ÖNELİ VERİLDİKTEN SONRA DÖNÜLMESİ ( Yeni Fesih İradesinde Bulunulması - Hukuki Sonucu Değiştiremeyeceği )
Y9.HDE. 2008/39618İHBAR ÖNELİ VERİLEREK FESHEDİLEN SÖZLEŞME ( Feshedilen Sendika Üyesi İşçilerin Bu Toplu İş Sözleşmesinin Getirdiği Tüm Haklardan Yürürlük ve Uygulama Tarihleri İtibariyle Yararlanacakları )
Y9.HDE. 2005/14296İHBAR ÖNELİ VERİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN FESİH ( Bir Aylık Hak Düşürücü Süre İçinde Feshin Geçersizliği Ve İşe İade Davasının Açılmaması Nedeniyle Davacı İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı )
Y9.HDE. 1990/5794İHBAR ÖNELİ VERİLEREK HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Sendika Üyeliğinin Kabul Tarihine Rastlaması )
Y9.HDE. 1999/143İHBAR ÖNELİ VERMEDEN İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Yeni İşvereninin Sorumluluğu Koşulları )
Y9.HDE. 2001/5153İHBAR ÖNELİ VERMEDEN İŞTEN AYRILAN İŞÇİ ( Davacı Bankaca Yapılan İcra Takibine Davalı İşçi Tarafından İtiraz Edilmesi )
Y9.HDE. 1998/4428İHBAR ÖNELİ YASAL DÜZEYE İNDİRİLMİŞ BİRLİKTE ÇALIŞAN İŞÇİ ( İhbar Tazminatı Miktarının Tesbiti )
Y9.HDE. 1995/13363İHBAR ÖNELİNDE GERÇEKLEŞEN HAKLARDAN YARARLANMA ( Akdin Feshi Durumunda İhbar Önelinin Peşin Ödenmemiş Olması Durumunda Haklardan Yararlanma )
YHGKE. 1981/9-1223İHBAR ÖNELİNE İLİŞKİN ÜCRETİN PEŞİN ÖDENMESİ ( iş Sözleşmesine Son Verilmesi )
Y9.HDE. 1997/3705İHBAR ÖNELİNE UYMADAN İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Yıllık İzin Süresi Hakkının İhbar Öneli Yerine Sayılması Talebi )
YHGKE. 2006/9-377İHBAR ÖNELİNE UYMAMAK ( İşyeri Personel Yönetmeliğine Aykırı Olarak İstifası Banka Genel Müdürlüğünce Kabul Edilip Bildirilmeden Veya İhbar Öneline Uymadan Ayrılan Personel - Tazminatdan Sorumlu Olacağı )
Y9.HDE. 2009/4236İHBAR ÖNELİNE UYULMAMASI ( İhbar Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınmasının İsabetli Olduğu - Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Akdine Dayandığı ve Davalı İşverenin Davacının İş Sözleşmesini Haklı Bir Sebep Olmaksızın İhbar Önellerine Uymaksızın Feshettiği )
Y9.HDE. 1997/13629İHBAR ÖNELİNİN BİR KISMINA UYULMASI ( İhbar Tazminatının Bölünerek Hüküm Kurulamaması )
YHGKE. 1983/9-775İHBAR ÖNELİNİN BİTİMİNDEN SONRA BİR SÜRE DAHA ÇALIŞILMASI ( Önelin Uzatılmış Olduğunun Kabulü-Bu Süre İçin İhbar Tazminatına Karar Verilememesi )
Y7.HDE. 2016/17771İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( İşçilik Alacağı Talebi/Yıllık İzinin İhbar Önelinden Önce Kullandırılmasının Asıl Olduğu - Davalının İhbar Önelinin Son İki Haftalık Kısmında Yıllık İzin Kullandırması Sebebiyle İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği/Yıllık İzin Hesabında Kullanılan Süre Düşülmeden Yapılan Hesaplamaya İtibarla Fazla Yıllık İzin Alacağına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2011/54410İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ KURALI ( Davacıya 8 Hafta İhbar Öneli Verilmesi Gerekirken 31 Gün Önel Verilerek İş Aktinin Fesdildiği - İhbar Öneli Hiç Kullanılmamış Gibi Önele Ait Ücretin Tamamının Ödeneceği/İşverence İhbar Önelinin Usulüne Uygun Kullanılmadığı )
Y22.HDE. 2012/6930İHBAR ÖNELİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Dava Önceden Usulüne Uygun Olarak Davalı İşverence Verilen İhbar Önelinin Geçerli Olduğu - Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan Davacıya Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı )
Y9.HDE. 2004/4314İHBAR ÖNELİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Yasadan Kaynaklanan İş Arama İzni Verilmemesi - İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2011/54410İHBAR ÖNELİNİN HİÇ KULLANILMAMIŞ SAYILMASI ( İhbar Tazminatı Alacağı - Davacıya Tanınması Gereken İhbar Öneli 8 Hafta Olup Davacı İşçiye Sadece 31 Gün İhbar Öneli Tanındığı/İhbar Öneli Hiç Kullanılmamış Gibi Önele Ait Ücretin Tamamının Ödeneceği )
Y9.HDE. 1998/8255İHBAR ÖNELİNİN HİZMET SÜRESİNE EKLENEREK BU SÜREDE DOĞAN HAKLARIN TAZMİNAT MİKTARLARINA YANSITILMASI TALEBİ ( İş Akdi Feshedilen İşçinin )
YHGKE. 1991/9-148İHBAR ÖNELİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESABINA KATILAMAMASI ( İşverence Akdin İhbar ve Kıdem Tazminatı Peşin Ödenerek Feshi )
Y9.HDE. 2007/35405İHBAR ÖNELİNİN KULLANDIRILDIĞININ KABULÜ ( İhalenin Süresinin Bitmesi Nedeniyle İş Aktinin Feshedileceğinin Bildirilmesi Davalının Belirtilen Tarihe Kadar Davacıyı Çalıştırıp Ücretini Ödemesi - İhbar Tazminatının Reddi )
Y22.HDE. 2013/9663İHBAR ÖNELİNİN KULLANDIRILMASI ( İhbar Tazminatı İstemi - Davacının İşyeri Karar Defterinde İşine Son Verildiği Tarihten Sonraki Ay İşine Son Verildiğini ve Bir Süre Daha İşyerinde Çalışabileceğinin Söylendiğini Beyan Ettiği - Davacının İhbar Süresi Kadar Bir Süre Çalışmaya Devam Ettiği ve İhbar Önelinin Kullandırıldığından İhbar Tazminatına Hükmedilmeyeceği )
YHGKE. 1998/9 – 686İHBAR ÖNELİNİN UZATILMASI ( Zamlı ücret uygulanabilir mi? )
YHGKE. 1983/9-775İHBAR ÖNELİNİN UZATILMIŞ SAYILMASI ( Önelin Bitiminden Sonra da Bir Süre Çalışılmaya Devam Edilmesi )
Y9.HDE. 2006/16037İHBAR ÖNELİNİN YATIRILDIĞI GÜN BAŞVURUNUN YAPILMASI ( Yaşlılık Aylığı Başvurusu - İşçi Lehine Yorum İlkesi Uygulanarak İş Akdinin İhbar Tazminatı Ödenerek Feshedildikten Sonra Davacının Kuruma Başvurduğu Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/33705İHBAR ÖNELiNiN BÖLÜNMEZLİĞİ ( İhbar Önelinin Bütünlük Arz Ettiği ve Kısmi Olarak Ödenemeyeceği - İhbar Önelinin Bitimini Beklemeden İşçinin Hizmet Sözleşmesini Fesheden işveren İhbar Öneli Hiç Kullanılmamış Gibi Önele Ait Ücretin Tamamını Ödemek Zorunda Oluşu - İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2001/20615İHBAR ÖNELLERİ ( Arttırılmış İhbar Önellerine Ait Ücrete Sadece İşverenin Mahkum Edilebilmesi )
Y9.HDE. 2002/8670İHBAR ÖNELLERİ ( Belirsiz Süreli Hizmet Akitlerinin sona erdirilmesinde İhbar Önellerine Uyulmaması )
YHGKE. 1982/9-392İHBAR ÖNELLERİ ( İşçiye İhbar Tazminatının Peşin Ödenmesi Nedeniyle Önel İçindeki Haklardan Yararlanamaması )
Y9.HDE. 2001/2343İHBAR ÖNELLERİ ( TİS'ndeki Kuralların Uygulanması Zorunluluğu - İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/111İHBAR ÖNELLERİ KONUSUNDA İŞ KANUNUNDA ÜST SINIR BULUNMAMASI ( Toplu İş Sözleşmesi İle Belirlenen İhbar Önellerinin Üst Sınırını Hakim Tayin Etmek Durumunda Olduğu )
Y9.HDE. 2006/2630İHBAR ÖNELLERİNDEN HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Yasal İhbar Önellerinin 5 Katından Daha Fazla Önel Öngörülmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2008/20598İHBAR ÖNELLERİNE AİT ÜCRET ( Kötüniyet Tazminatı İhbar Önellerine Ait Ücretin Üç Katı Tutarı Olarak Belirlendiği ve Ayrıca İhbar Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/14146İHBAR ÖNELLERİNE RİAYET EDİLMEMESİ ( İhbar Tazminatı İstemi - İşçinin Raporlu Olduğu Süreler Dışında Devamsızlık Yaparak İşyerini Terk Ettiğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1971/452İHBAR ÖNELLERİNE UYULMAMIŞ OLMASI ( Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Davacıdan İzahat Alınması ve Bunu Gerektiren Mucip Sebeplerin Araştırılması Gereği )
Y9.HDE. 2006/109İHBAR ÖNELLERİNİN ARTTIRILMASI ( Sözleşmelerle Fahiş Şekilde Arttırılmasının Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturacağı - Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Sözleşme Adaleti Anlayışı Çerçevesinde Ele Alınması ve Uygulanması Bir Zorunluluk Olduğu )
Y9.HDE. 2006/2630İHBAR ÖNELLERİNİN FAHİŞ ŞEKİLDE BELİRLENMESİ ( Yasal İhbar Önellerinin 5 Katından Daha Fazla Önel Öngörülmesi - Toplu İş Sözleşmesinin Anılan Düzenlemesinin 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 1998/564İHBAR ÖNELLERİNİN İŞÇİ ALEYHİNE ARTIRILAMAMASI ( İşverenin İhbar Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2003/137İHBAR ÖNELLERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE ARTTIRILMASI ( İhbar Tazminatının Arttırılmış Sürelere Göre Hesaplanması Gereği ( -
YHGKE. 1996/11-35İHBAR SORUMLULUĞU ( Sigorta ettirenin )
YİBGKE. 1966/8İHBAR SÜRELERİ ( Kiracının Temerrüdü - Altı, Otuz ve Altmış Günlük Sürelerin Başlangıcı )
Y9.HDE. 1999/4792İHBAR SÜRELERİ ( Yıllık Ücretli İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı )
Y22.HDE. 2014/22649İHBAR SÜRELERİN KULLANDIRILMASI ( İhbar Tazminatı İstemi - Usulüne Uygun Olarak İhbar Süresi Kullandırılan İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceğinden İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y15.HDE. 2012/47İHBAR SÜRESİ ( Açık Ayıplarda İmal Edilen Şeyin Tesliminden Sonra İşlerin Mutad Cereyanına Göre İmkanı Bulur Bulmaz Eserin Muayenesinin ve Varsa Ayıplarını Yükleniciye İhbarının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Cezasının Tahsili İstemi )
Y3.CDE. 2003/9818İHBAR SÜRESİ ( Ağaç Kesim Tarihinden Çok Sonra Suç İhbarında Bulunulması Halinde Sanığın Suçu İşlediğine Dair Şüphe Olduğunun Belirlenmesi - Şüpheden de Sanığın Yararlanması )
Y19.HDE. 2007/6360İHBAR SÜRESİ ( Alıcının Ayıba Karşı Tekeffül Hükümlerinden Yararlanabilmesi İçin TTK'nun 25. ve BK'nun 198. Maddelerinde Düzenlenen Açık ve Gizli Ayıplar İçin Öngörülen Yasal Sürelere Uymasının Şart Olduğu )
Y9.HDE. 2009/37İHBAR SÜRESİ ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Davacının Kıdemine Göre İhbar Süresi 8 Hafta Olup İşverenin Fesih İhtarı İle Fesih Tarihi Arasında Geçen Süre Üç Aya Yakın Olup 8 Haftalık İhbar Süresini Fazlasıyla Karşıladığından İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/6-320İHBAR SÜRESİ ( Davacı Feshi İhbarında Yasada Belirtilen Süreden Daha Fazla Olmak Üzere Akdin Fesh Edileceği Tarihi Göstermiş Olup Yapılan Bu İhbarın Süresinde Kabul Edilmemesinin Düşünülemeyeceği )
Y9.HDE. 2013/3590İHBAR SÜRESİ ( Davacının Çalıştığı Hizmet Süresine Göre İhbar Önelinin 1 Ay Olduğu - İş Kanunu Uyarınca 8 Hafta Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2016/6321İHBAR SÜRESİ ( İçinde Tarafların Hak ve Borçlarının Devam Ettiği/Davacı Tarafça 18.06.2012 Tarihine Kadar İhbar Öneli Tanındığı - İş Akdinin 24.04.2012 Tarihi İtibariyle Sona Ermediğinin Kabul Edileceği/İşverenin 14.06.2012 Tarihinde Haklı Nedenle İş Akdini Feshettiğini Bildirdiği - Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2010/28809İHBAR SÜRESİ ( İstifa Dilekçesinde Şirket Temsilcisinin Belirttiği Tarihin Varlığı - İmzasının Geçerliliğine İlişkin Araştırma Yapıldıktan Sonra Belgenin Bağlayıcılığına Göre Hareket Edileceği )
Y22.HDE. 2015/4573İHBAR SÜRESİ ( İşi Birbuçuk Yıldan Üç Yıla Kadar Sürmüş Olan İşçinin Altı Haftalık İhbar Tazminatına Hak Kazanacağı - Davacının İhbar Süresinin Altı Hafta Olması Gerektiği Konusunda Mahkeme De Bozma İlamına Uymuş Olmasına Rağmen Kırkiki Gün Olarak Hesaplanması Gereken Sürenin Kırksekiz Gün Olarak Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2002/287İHBAR SÜRESİ ( Maldaki Ayıbın Belli Olması Halinde İki Belli Değilse Sekiz Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 1986/1573İHBAR SÜRESİ ( Taşınmazdaki Ayıbın )
Y11.HDE. 1997/2860İHBAR SÜRESİ ( Yasada Öngörülen Sürenin Dolmadığının Anlaşılması )
Y13.HDE. 2013/8150İHBAR SÜRESİ (Ayıplı Teslim Edilen Taşınmaz - Davacının Otuz Gün İçerisinde Açık Ayıpları Satıcıya Bildirmişse Dava Zamanaşımı Süresi İçinde Bedel İndirimi ya da Ücretsiz Onarım İsteme Haklarına Sahip Olduğu/2008 Yılında Fiilen Teslim Alınan Taşınmazla İlgili İhbarın 2010 Yılında Yapıldığı - İhbarın Süresinde Yapılmadığından Davanın Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2012/9-116İHBAR SÜRESİ (İhbar Tazminatı İstemi - Personel Yönetmeliği Hükmüne Göre İstifa ve Çekilme Halinde Davacı Bankanın İşçiyi İhbar Süresi Kadar Çalıştırma Hakkı Tanınmış İse de Davacı Bankanın Bu Konuda Bir İstemi Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1997/15322İHBAR SÜRESİ İÇİNDE EMEKLİLİK ( İş Arama İzninden Doğan Ücretin İşverene İadesi Talebi )
Y9.HDE. 1992/8596İHBAR SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN EK HAKLAR ( İhbar Tazminatı Peşin Olarak Ödenip Akdi Feshedilen İşçinin Tis'nde Hüküm Varsa Faydalandırılması )
Y9.HDE. 1992/17878İHBAR SÜRESİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN İŞÇİLİK HAKLARI ( İhbar ve Kıdem Tazminatını Nakden ve Peşin Alan İşçinin Tis'nde Hüküm Varsa Yararlanacağı )
Y9.HDE. 1994/753İHBAR SÜRESİ İÇİNDE İŞ BULAMAYAN İŞÇİ ( Tazminat Talep Edebilmenin Mümkün Olmaması )
Y9.HDE. 2007/38515İHBAR SÜRESİ İLE İŞ ARAMA SÜRESİNİN İÇ İÇE GİRMESİ ( İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi Halinde İç İçe Giremeyeceği - İşçinin İşakdini Feshetmesi Halinde İse İhbar Süresi İle İzin Süresinin İç İçe Girebileceği )
Y11.HDE. 1990/1959İHBAR SÜRESİ TANINARAK FESİH ( Süresiz Bayilik Sözleşmesi )
Y9.HDE. 2015/22646İHBAR SÜRESİNİ GEÇEN RAPOR ALMAYA DAYALI FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşle İade İstemi - Davacının Kıdemi 3 Yıldan Fazla Olduğu ve İhbar Süresi 8 Hafta Olduğu/İhbar Süresi 8 Hafta + 6 Haftayı Aşan Durumda Fesih İmkanı Doğacağı - Davacının Kesintisiz Rapor Kullandığı Süre 14 Haftayı ( 98 Günü ) da Aşmadığı/Davanın Kabulü Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/4343İHBAR SÜRESİNİN ESER SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMA YERİ BULUNMADIĞI ( Mahkemece Yapılacak İş Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Eser İncelettirilmeli ve Varsa Ayıpların Niteliği Değerlendirilmeli ve İş Sahibinin Seçimlik Haklarını Düzenleyen TBK'nın 475. Md. Hükümleri Gözetilmeli ve Eserin Reddinin Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/8469İHBAR SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Hırsızlık Sigorta Poliçesi Genel Şartlartında Öngörülen 5 Günlük İhbar Süresi - İşyerinde Meydana Gelen Hırsızlık Nedeniyle Sigorta Bedelinin Tahsili Talebi )
Y6.HDE. 2011/6588İHBAR ŞARTI ( Kiracının Taşınmazı Tahliye Ederek Anahtarı Davalı Vekiline Teslim Ettiğine Göre Bu Tarihin İhbar Tarihi Kabul Edilerek Davalının Bu Tarihten İtibaren Ayrıca Bir Aylık Kira Parasından da Sorumlu Tutulması Gerektiği - Kira Alacağı/İtirazın İptali İstemi )
Y19.HDE. 2002/217İHBAR ŞARTI ( Şahsen Sorumlu Olmayan İpotek Borçlusu Aleyhine Takibe Geçilebilmesi İçin )
Y19.HDE. 1992/3955İHBAR ŞEKLİ ( Tacirler Arasındaki Mukavelenin Satılandaki Ayıp Nedeniyle Feshini )
Y9.HDE. 2002/26600İHBAR TAMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Bir Kez Uzatılmış Olduğu - Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Bir Kez Uzatılmakla Bu Niteliğini Yitirmediğinden İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2003/6685İHBAR TARİHİ ( Sigortacının Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi - Rizikonun Gerçekleştiğinin Davacı Tarafından Davalı Şirkete İhbar Edildiği Tarihin Tarafların Bu Konudaki Delillerine Dayalı Olarak Saptanacağı )
Y17.HDE. 2008/2261İHBAR TARİHİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Sigorta Şirketi Kazanın İhbarı Tarihinden İtibaren 8 İş Günü İçinde Ödeme Yapmak Zorunda Olduğu - İhbar Tarihi Araştırılmadan Kaza Tarihinden Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2005/13616İHBAR TARİHİ ( Zorunlu Trafik Sigorta Sözleşmesine Dayalı Alacak - Davalı Sigortacının İlk Yargılamada Yapılan İhbar Tarihinde Temerrüde Düştüğüne İlişkin Davacı İddiasının Değerlendirileceği )
Y9.HDE. 1977/8464İHBAR TAZMİNATI
Y9.HDE. 1985/367İHBAR TAZMİNATI
YHGKE. 1994/9-50İHBAR TAZMİNATI
YHGKE. 1997/9-259İHBAR TAZMİNATI
YHGKE. 1997/9-552İHBAR TAZMİNATI
YHGKE. 1997/9-577İHBAR TAZMİNATI
Y7.HDE. 2013/17251İHBAR TAZMİNATI ( 193 S. K.'nun 103/1. Md. Hükmü Uyarınca İhbar Tazminatından %15 Oranında Kesinti Yapılması Gerekirken Bu Kesintinin %27 Oranında Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2000/5275İHBAR TAZMİNATI ( 47 Gün Tutuklu Kalan Davacı İşçinin Sözleşmesinin Zorlayıcı Sebeple Feshedildiğinin Kabulü İle İhbar Tazminatının Reddi Gereği - Kıdem Tazminatına Karar Verilmesi Doğru Olduğu )
Y9.HDE. 2006/37425İHBAR TAZMİNATI ( 4857 S. İş Kanunu Döneminde Tarafların Tazminatlar Ödenmek Üzere İş Sözleşmesinin Feshini Kararlaştırmalarının Mümkün Olduğu - İhbar Öneli Tanınması Gerekmediği )
Y9.HDE. 2004/10002İHBAR TAZMİNATI ( 5004 Sayılı Yasadan Yararlanmak İsteyen İşçilerden Kendi İsteği ile İşten Ayrıldıklarının Kabulü Gereği - İhbar Tazminatı Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 2001/1788İHBAR TAZMİNATI ( Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle İş Akdinin Feshinin Süresinde Yapılmaması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi )
Y9.HDE. 2001/19820İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/10867İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Fesheden Tarafın Haklı Olsa da İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/13130İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Fesheden Tarafın İsteyememesi )
Y9.HDE. 2000/14888İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Feshedenin Haklı Olsa da İsteyememesi )
Y9.HDE. 1997/10256İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Feshedenin İsteyememesi )
Y9.HDE. 1992/14903İHBAR TAZMİNATI ( Akdi Haklı da Olsa Kendi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
YHGKE. 1983/9-368İHBAR TAZMİNATI ( Akdin Emeklilik Nedeniyle Sona Erdirilmesi Halinde )
Y9.HDE. 1992/11655İHBAR TAZMİNATI ( Akdin İşveren Tarafından Haklı Sebeple Feshi Halinde Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1991/207İHBAR TAZMİNATI ( Akdin Kim Tarafından Feshedildiğini Belirlemek İçin Tanık Beyanları ve Olayın Oluş Tarzının Birlikte Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/15229İHBAR TAZMİNATI ( Akdin Sona Erme Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y9.HDE. 1999/5867İHBAR TAZMİNATI ( Akit İhbar Öneli Dolmadan İşverence Feshedilmişse İşverenin Talepte Bulunamayacağı )
Y9.HDE. 2006/19972İHBAR TAZMİNATI ( Akti Feshedilmeyen Bir Kişinin İhbar Kıdem Tazminatı Ödenmesi Mümkün Olmadığı Gibi Hizmet Akdi Devam Ederken Alınan İbranameye de Değer Verilemeyeceği - Davalıların Sorumlulukları Ayrı Ayrı Belirlenerek Dosya İçerisindeki Deliller Değerlendirilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2002/9-429İHBAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olmayıp Yargılamayı Gerektirdiği - İcra İnkar Tazminatının Reddine Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2005/9-162İHBAR TAZMİNATI ( Almadan Önce ve İhbar Öneli İçinde Yaşlılık Aylığı İçin Kuruma Başvurma ve Tahsis Yapılması - Feshin İşçi Tarafından Emeklilik Suretiyle Gerçekleştirildiğinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2009/46208İHBAR TAZMİNATI ( Aralıklı Çalışmalarda Her Bir Fesih Tarihinden İtibaren Ayrı Ayrı İhbar Tazminatı Talebi Gündeme Gelebilecek Olup Bu Durum Kıdem Tazminatı Bakımından Hizmetlerin Birleştirilmesini Öngören 1475 S. Yasa'nın 14/ 2. Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu )
Y9.HDE. 2003/9790İHBAR TAZMİNATI ( Asıl İşveren Gibi Son Alt İşveren Olan Davalının Devir Nedeniyle Tüm Süre Üzerinden Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağından Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 2012/21736İHBAR TAZMİNATI ( Asıl İşverenin İş Sözleşmesinin Feshinden Önce İşyerini Devrettiği - Asıl İşverenlik Sıfatının Ortadan Kalkması Sebebiyle Sorumlu Olmayacağı )
Y9.HDE. 1996/5147İHBAR TAZMİNATI ( Asıl İşverenin Taşeronun İşçisine Karşı Olan Sorumluluğu )
Y9.HDE. 1992/3183İHBAR TAZMİNATI ( Askerlik Nedeniyle Fesihte )
Y9.HDE. 2007/37200İHBAR TAZMİNATI ( Aylık Giydirilmiş Ücretin 30 Güne Bölünerek Hesaplanması Yerine Tavan Ücretin 30 Güne Bölünerek Belirlenmesi ve Fazladan İhbar Tazminatına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/20887İHBAR TAZMİNATI ( Aylık Ödemenin İçinde Fazla Mesai İle Hafta Tatili Alacaklarının da Bulunması - Gerçek Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 1998/19242İHBAR TAZMİNATI ( Ayni Sosyal Haklardan Doğan Alacakların Miktarlarının Gerçekleştikleri Dönemde Yürürlükte Olan TİS'e Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/19321İHBAR TAZMİNATI ( Ayrı İşverenlerin İşyerlerinde Geçirilen Sürelerin Birleştirilememesi )
Y9.HDE. 2001/481İHBAR TAZMİNATI ( Banka İşçisinin İhbar Öneline Uymadan İş Akdini Feshi - Yıllık Ücretli İzin vb. Alacaklarının Takas Mahsubu İçin Süresinde Talebi )
Y9.HDE. 2003/2919İHBAR TAZMİNATI ( Basın İş Kanununda İhbar Tazminatının Giydirilmiş Ücretten Hesaplanacağına Dair Kural Bulunmadığı - Bürüt Çıplak Ücret Yerine Giydirilmiş Ücretten İhbar Tazminatının Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2000/9652İHBAR TAZMİNATI ( Belediye Çalışanlarının Yeni Seçilen Başkan Tarafından Hizmet Akitlerinin Haklı Neden Olmaksızın Feshi - Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1998/9–647İHBAR TAZMİNATI ( Belirli süreli akitler )
Y9.HDE. 1992/12253İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Akitlerin Feshinde Söz Konusu Olmaması )
YHGKE. 2007/9-759İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Akitlerin Zincirleme Olması Nedeniyle Belirsiz Süreli Akit Haline Geleceği - İsteğin Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olduğu )
Y9.HDE. 1997/13120İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Feshi - Tazminata Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2003/11650İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Feshi Halinde Bu Tazminatın İstenememesi )
Y9.HDE. 1990/12317İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Feshinde Gerekmeyeceği )
Y9.HDE. 2002/8670İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Haksız Feshi Durumunda Dahi İhbar Tazminatı Hakkı Doğmaması )
Y9.HDE. 1997/19361İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde Hükmedilememesi )
Y9.HDE. 1993/8962İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde İstenemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/4703İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde Söz Konusu Olmaması-Süresi Belirsiz Akitler İçin Geçerli Olması )
Y9.HDE. 2003/4437İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akti - İşçinin Hizmet Süresi Dolmadan Feshi/Bu Tür Sözleşmelerde Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı ) )
Y9.HDE. 2003/267İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi - Belirli Süreli Olma Niteliği Devam Sözleşme Nedeniyle İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2000/18324İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinde Feshin Kim Tarafından Yapıldığı Uyuşmazlığı - Davacı İşçinin İşyeri Açtığının Araştırılması Gereği )
Y9.HDE. 2004/8152İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinde İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği - Bakiye Süre Alacağı )
Y9.HDE. 2004/9243İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 2007/30238İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Gemi Adamının Hizmet Sözleşmesi Süre Bitimi Nedeniyle Sona Erdiğinden İhbar Tazminatından Söz Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/20847İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Akdi - Tarafların Birbirlerinden Talep Edemeyecekleri )
Y9.HDE. 1990/9462İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Akitlerinin Sona Ermesinde İstenememesi )
Y9.HDE. 2004/16908İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Mümkün Olmadığı - Hataen Ödenmesi Halinde Davalının Davacının Hak Kazandığı Bakiye Süreye Ait Ücretten İndirilmesi İsteğinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2013/22266İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Talep Edilemezse de Kadın Doğum Uzmanının Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapmasını Gerektirecek Objektif Şartların Bulunmadığı - İş Akdinin Bir Yıl İçin Geçerli Olduğunun Yazılmasının Akdi Belirli Süreli Hale Getirmeyeceği )
Y9.HDE. 2003/1553İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Bir Nedene Dayanmaksızın Yenilenmesi - Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüşen Hizmet Sözleşmesi İhbar Öneli Verilmeksizin Fesihedildiğinden İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2004/5852İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi Halinde İhbar Tazminatına Hükmolunamayacağı - Davalının Kabul Ettiği İhbar Tazminatı Dışında Kalan Miktarın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1992/13104İHBAR TAZMİNATI ( Belirli süreli sözleşme )
Y9.HDE. 2003/4470İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 1992/11203İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmelerde Söz Konusu Olmaması-Zorunlu Ücretsiz İzne Çıkarıldığı İçin Akdi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 1998/6307İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmelerin Bozulmayarak Zincirleme Sözleşme Niteliği Kazanması ve Belirsiz Süreli Sözleşmeye Dönüşmesi )
Y9.HDE. 2003/5165İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmenin Yenilenmeyeceği Davalı İşverence Bildirilmek Suretiyle İş Sözleşmesi Sona Erdiğinden Davacının İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2001/15242İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli Hizmet Akdi )
Y9.HDE. 2003/12151İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli Hizmet Akdi Devam Ederken Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılmasının İhbar Tazminatı İstemine Engel Olmaması )
Y9.HDE. 1992/14926İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli Hizmet Akitlerinin Feshinde Söz Konusu Olması )
Y22.HDE. 2014/28100İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Ödenmesi Gereken Bir Tazminat Olduğu/Davacının Deniz İş Kanununa Tabi Olduğu - Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Kanuni Sebebin Bulunduğu/Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulünün Bozmayı Gerektirdiği )
Y22.HDE. 2014/23744İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedeni Olmaksızın ve Usulüne Uygun Bildirim Öneli Tanımadan Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu - Haklı Fesih Nedenine Rağmen İşçi ya da İşverenin Hak Düşürücü Süre İçerisinde Fesih Yoluna Gitmemeleri Halinde Sonraki Fesihlerde Karşı Tarafa İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Doğacağı )
Y22.HDE. 2015/12528İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini Haklı Bir Sebep Olmaksızın ve Usulüne Uygun Bildirim Süresi Tanımadan Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu - Davacı Feshi Mevcut Olmakla İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2017/6672İHBAR TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Haklı Bir Neden Olmaksızın ve Usulüne Uygun Bildirim Öneli Tanınmadan Feshedilmesi Halinde Ödenen Bir Tazminat Olduğu - İş Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayanmaması ve Yasal Usule Uyularak İhbar Öneli Tanınmaması Halinde İhbar Tazminatının Ödenmesi Gereği )
Y22.HDE. 2014/4476İHBAR TAZMİNATI ( Bildirim Süresi Tanınarak Yapılan Fesihlerde Yeni İş Arama İzninin Kullanılacağı - Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Bildirim Süresi Tanınmaksızın Derhal Feshinde ya da Bildirim Sürelerine Ait Ücretin veya İhbar Tazminatının Peşin Ödendiği Hallerde de İş Arama İzni Verilmesinin Gerekmediği )
Y9.HDE. 2015/2148İHBAR TAZMİNATI ( Bilirkişi Ek Raporuna İtibar Edilmesi ve Bu Raporda Brüt 1.929,51 TL İhbar Tazminatı Hesaplanması Karşısında Brüt 1.929,51 TL İhbar Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerekirken Mahkemece İtibar Edilmeyen Kök Rapordaki Brüt 4.302,27 TL İhbar Tazminatının Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/40188İHBAR TAZMİNATI ( Bir Kısım İşçilik Alacakları Ödenmeyen İşçilerin İşyerinden Ayrılmaları/Eylemli Olarak Haklı Biçimde Fesih - Kıdem Tazminatının Kabulü İhbar Tazminatının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2000/1658İHBAR TAZMİNATI ( Bordronun ve İkramiyelerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
Y9.HDE. 2009/18327İHBAR TAZMİNATI ( Bozma Sözleşmesi İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirildiği - Sözleşmede Ödeneceğine Dair Bir İbare Bulunmadığından Talebin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2001/11400İHBAR TAZMİNATI ( Bölge Çalışma Müdürlüğünden İntikal Eden İş Uyuşmazlıkları - Faiz Başlangıcı/Davanın Harcın Yatırıldığı Tarihte Açılmış Sayılacağı )
Y9.HDE. 1997/8169İHBAR TAZMİNATI ( Bölge Çalışma Müdürlüğüne Yapılan Tespite Göre Hizmet Akdini Feshettiği Anlaşılan Davalı Şirketin İşveren Olarak İşçilik Haklarından Sorumlu Tutulması )
Y9.HDE. 1997/13629İHBAR TAZMİNATI ( Bölünememesi )
Y9.HDE. 2006/17014İHBAR TAZMİNATI ( Bu Tazminat Toplu İş Sözleşmesinden Değil Kanundan Doğduğundan Yasal Faiz Yerine İşletme Kredisi Faizi Yürütülmesinin Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2001/9768İHBAR TAZMİNATI ( Bunun İçin İşveren Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y9.HDE. 2007/31427İHBAR TAZMİNATI ( Çalışma Koşullarında Yapılacak Değişikliğin Yazılı Olarak Bildirileceği/Aksi Halde İşçiyi Bağlamayacağı - İşçi Değişiklik Nedeniyle Sözleşmeyi Feshettiğinde İhbar Tazminatı Alamayacağı )
Y9.HDE. 2007/34487İHBAR TAZMİNATI ( Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi Aynı Zamanda Koşullarının Uygulanmaması Anlamına Geldiğinden İşçinin Haklı Fesih Nedenleri Arasında Sayıldığı - İşçinin İhbar Tazminatı Talep Hakkı Doğmazsa da Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/20081İHBAR TAZMİNATI ( Çelişik Savunma - İşverenin İşçinin İstifa Ettiğini Savunmakla Birlikte Bir Kısım Ödeme Makbuzu da İbraz Etmesi )
Y9.HDE. 2001/4677İHBAR TAZMİNATI ( Dava Açılmadan Önce Davacı Bankanın Davalılara İhtarname Çekmiş Olması )
Y9.HDE. 2004/12333İHBAR TAZMİNATI ( Dava Dilekçesinde Kötüniyet Tazminatı Talep Edildiğine Göre İhbar Tazminatının da Talep Edildiğinin Kabul Edilmesi Gereği - Kötüniyet Tazminatı İhbar Tazminatının Vasıflı Şekli Olduğu )
Y9.HDE. 2005/18709İHBAR TAZMİNATI ( Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Reeskont Faizi Yürütülmüş Olmasının Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2004/9-312İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Daha Önce İhbar Tazminatı Yönünden Davalıyı Temerrüde Düşürmediğine Göre İcra Takibindeki Fark İhbar Tazminatı Alacağı İçin Birikmiş Faizden Söz Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/16965İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Davasını Açtıktan Sonra Islah Yoluna Başvurması-Kıdem Tazminatı Dışındaki İşçilik Alacakları İçin Faiz Başlangıç Tarihinin Dava Tarihi Olması )
YHGKE. 2006/9-20İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Gazetecinin İstifa Etmek Suretiyle İşyerinden Ayrıldığı Anlaşılmasına Göre Karşı Davaya Konu İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/8282İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Gazetecinin İşe İade Sonrasında Eski İşine Başlatılmadığı ve Çalışma Ortamının Sağlanmadığından Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2003/6481İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Gazetecinin Mahkemece de Kabul Edilen Hizmet Süresi İki Yıl Olduğundan Bir Ay Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/16541İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İş Akdini Haklı Olarak Feshetse Dahi Fesheden Kişi Yararına İhbar Tazminatına Hükmolunamayacağı )
Y9.HDE. 2005/17563İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İş Şartlarındaki Ağırlaşmayı Kabul Etmediğini Bildirerek İşe Gelmemesi Eylemi İşçinin Haklı Feshi Olarak Kabul Edileceği - Kıdem Tazminatının Kabulü Yerinde İse de İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2005/30346İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçi İş Koşullarında Meydana Gelen Esaslı Değişiklik Sebebiyle İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshettiği - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Talebi Yerinde İse de İhbar Tazminatına Hak Kazanmadığı )
Y9.HDE. 2003/13575İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Davalıya Ait İşyerinde Genel Müdür Olarak Çalışırken Sahte Araç Ruhsatı Düzenleyerek Banka Kredisi Alması - Bağlılık Doğruluk Kuralına Aykırı Davaranan İşçinin İş Akdinin Feshinin Haklı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/9415İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Emekli Olmak Nedeni İle İşyerinden Ayrılmış Olduğuna Göre İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 2009/12787İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İş Aktini Haklı Olarak Feshettiği - İş Aktinin Haklı Nedenle Feshedilmesi Halinde Dahi Fesheden Davacı İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamadığı/Davacının İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği)
Y9.HDE. 2001/5337İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverence Devamsızlıkta Bulunduğu İleri Sürülen Tarihler Arasında İstirahat Raporu Alması )
Y9.HDE. 2001/11406İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Masrafları Yatırmamış Olması - Davanın Red Edilemeyeceği/İsbat Zorunluluğunun İşverende Olması )
Y9.HDE. 2006/27359İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Ödenmeyen Bir Kısım İşçilik Hakları Sebebiyle İşyerinden Ayrıldığı - Davacının İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2004/20190İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Sekiz Ay Önceki Sigorta Değişikliğini İleri Sürerek Hizmet Akdini Kendisinin Feshetmesi Karşısında Talebin Reddi Gereği )
YHGKE. 2005/9-142İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçiye Ödendiği Tarihin Tespiti Gerektiği - Kıdem Tazminatı Farkı Alacağı )
Y9.HDE. 2001/2051İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşçiye Verilen Görevlerin Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Davacının Davranışları da Dikkate Alınmak Suretiyle Sonuca Gidilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/30599İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşveren Tarafından Tazminatın Verildiği Kanıtlanamadığından ve Ayrıca Haklı Bir Fesih Sebebinin Bulunduğu da İspatlanamadığından Davacı İşçinin İşe İadesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2010/30911İHBAR TAZMİNATI ( Davacı İşveren Vekilinin Şikayeti Üzerine Davalı İşçinin Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçundan Sanık Sıfatıyla Yargılandığı ve Beraate Dair Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kararının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/7107İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Kendisine Verilen İhbar Süresinin Elli Altı Gün Olduğunu Bildiğinden Davalı İradesinin İhbar Süresini Elli Altı Gün Olarak Tam Kullandırmak Niyeti Açık Olduğundan Kullanılmayan İki Güne Dair de Ödeme Yapıldığından İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Vermek Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/20073İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Nitelikli Bir İşçi Olup Birden Fazla Yapılan Hizmet Sözleşmesi Belirli Süreli Olma Niteliğini Koruduğundan İhbar Tazminatına Hükmolunamaması )
Y9.HDE. 2003/13738İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Önel Süresi İçinde Emekli Olmak Suretiyle İş Sözleşmesini Sona Erdirdiğinden Yararlanmayacağı )
Y9.HDE. 2009/7996İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Tanıklarının da Davalı İşveren İle Davalı Olması Nazara Alındığında İş Sözleşmesi Davacı İşçi Tarafından Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Olarak Feshedildiğinden Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/9246İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Tanıklarının da Davalı İşveren İle Davalı Olması Nazara Alındığında İş Sözleşmesi Davacı İşçi Tarafından Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Olarak Feshedildiğinden Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/15207İHBAR TAZMİNATI ( Davacı Tanıklarının İşyerindeki Tüm Çalışanların Davacıya Şiddet Uygulandığını Söyledikleri - Davalı Tanığının da Doğruladığı Tartışma Olayı Sonrasında İşveren Tarafından İş Akdine Son Verildiği Kabul Edilerek İstemin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/13536İHBAR TAZMİNATI ( Davacının 1 yıl 11 ay 24 Gün Çalışmış Olmasına Rağmen Önel Verilmeksizin Hizmet Aktinin Feshi - 6 Haftalık İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gerekirken 8 Hafta Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Oluşu )
Y9.HDE. 2007/14127İHBAR TAZMİNATI ( Davacının 5277 S.K'nun Kamu Kuruluşlarında Çalışanların Yaşlılık Aylıklarının Kesilmesini Öngörmesi Nedeniyle Aylık Almayı Tercih Ederek İşden Ayrıldığından Alamayacağı )
Y9.HDE. 1999/11400İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Ailevi Bir Sebepten Dolayı İşyerine Gidemediğini Bildirmesine Rağmen Mazeretini İspatlayamamış Olması )
Y7.HDE. 2015/4910İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Ailevi Nedenlerle İşten Ayrıldığını Bildirmiş İse de İş Yerinde 5 Yılı Aşkın Kıdemi Bulunan ve İşçilik Alacakları Ödenmemiş İşçinin Haklarından Vazgeçerek İşi Kendiliğinden Bırakmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığu/İş Sözleşmesinin İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Davacı Tarafından Haklı Nedenle Fesh Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı Ancak İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/42850İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Ana Kasadan Sorumlu Olduğu ve Kasadan Avans Çekme Yetkisinin Olmadığı - Davacının Eyleminin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Bir Davranış Olduğundan Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/1551İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Aralıklı Olarak Toplamda 4 Yıl 2 Ay 16 Gün Çalıştığı/Fesih Uygulaması Yapılmadığı - İhbar Tazminatının Toplam Süre Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2016/5612İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Babasının ve Kardeşinin İş Mahkemesinde Görülen Davalarında Tanık Olarak Dinlendiği/Beyanları Dikkate Alındığında Davacının Ücret Cinsinden Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle İşten Ayrıldığı - İhbar Tazminatı Talebinin Reddinin Gerektiği )
Y22.HDE. 2016/14451İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Bir Kısım Alacaklarının Ödenmediğinin Anlaşıldığı/Bu Olgunun İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Fesih Hakkı Verdiği - İş Sözleşmesini Haklı Da Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamadığı - Reddinin Gerektiği/Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2006/8366İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Birinci Dönem Çalışma Süresinin Sona Erdiği Tüm Alacakları Ödenerek Tasfiye Edildiği - Bu Süreye Ait Alacakların Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/8904İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Çalışma Süresi Bir Buçuk Yılın Altında Olduğundan İhbar Önelinin Dört Hafta Olmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2008/39183İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Dava Dışı Şirkette Çalışmasına Rağmen İşvereni Olduğu Düşüncesiyle Şirket Ortağı ya da Yetkilisi Olan Davalı Aleyhine Dava Açtığı - Davacıya Gerçek Hasıma Davayı Yöneltmesi İçin Mehil Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/20833İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Davalıya Ait Değişik İşyerlerinde Kısa ve Belirli Sürelerle Çalışması - Akitlerin Arka Arkaya Akdedilmemesi ve Aralarında Uzun Süre Bulunması Nedneiyle Akdin Belirli Süreli Olduğu İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2009/8924İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2003/5357İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Doğrululuğa Uymayan Davranışı/Müşteriye Eksik Mazot Verilip Daha Fazla Para Alınması - Haklı Fesih )
Y9.HDE. 2001/14555İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Emekli Olup Aynı İşyerinde Çalışmasını Sürdürmesi - İstek Konusunda Önceki Dönemin Dikkate Alınması Olanağı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2003/938İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Emekliye Ayrıldığı Tarihten Sonraki Hizmeti için İhbar Tazminatına Hükmedilmesine Rağmen Tüm Süre Üzerinden Kıdem Tazminatına Karar Verilmesinin Çelişkili Olması )
Y9.HDE. 2009/3625İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi ve Ödenmeyeceğinin Beyan Edilmesi Nedeni İle İş Akdini Feshettiği Anlaşıldığından Hizmet Akdini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden Tarafın Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/14722İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi ve İş Şartlarının Aleyhine Değiştirilmesini Kabul Etmemesi Üzerine İş Akdini Eylemli Olarak ve Haklı Nedenle Kendisinin Feshettiği - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/1141İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Güveni Kötüye Kullandığı Hususunun Davalı Tarafça İspat Edilemediği - Talebin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2013/139İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Haklı Fesih Nedenine Dayanmadığı/Davacının İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiği Kabulünün Dosya Kapsamına Uygun Olmadığı - İşverenin Devamsızlık Nedeni İle Haklı Fesih İddiasını Usulünce Kanıtlayamadığı/İşverenin Haksız Feshi Kabulüyle İhbar Tazminatı Talebinin de Hüküm Altına Alınmasının Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/18414İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Haklı Olarak İşyerinden Ayrılmak Suretiyle İş Sözleşmesini Feshettiği - Davacının Fazla Mesai Genel Tatil Ücretlerinin Ödenmediği/Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Doğru İse de İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/27882İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Hizmet AKdinin Askıya Alındığı Dönemde Emekli Olarak Hizmet Akdini Sona Erdirmesi - Hizmet Akdinin İhbar Süresi İçinde Davacı Tarafından Feshedildiği Kabul Edilerek İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2014/35695İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Hizmet Akdinin Niteliği İtibariyle Belirsiz Süreli Hizmet Akdi Olduğu/İş Akdinin İşveren Tarafından İhbar Öneli Verilmeden Feshedildiğinin Anlaşıldığı - İhbar Tazminatı Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/16701İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Hizmet Akti 625 Sayılı Yasa Gereğince Belirli Süreli Nitelikte Olduğu Halde İhbar Tazminatına Hükmedilmesi İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2001/7732İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Hizmet Aktinin Bittiği Sırada Personel Yönetmeliğinde Yer Alan -60 Yaşını Bitiren Personelin İlişiği Resen Kesilir- İbaresi )
Y9.HDE. 2004/14219İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İlgili Dönemde Vergi Mükellefi Bağ-Kur Üyesi ve Nakliyeciler Derneği Üyesi Olup Olmadığı İlgili Yerlerden Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 2004/4891İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İlk İşe Girdiği İşyerinin Sicil Numarası ile Sonraki İşyerinin Sicil Numaraları ve Faaliyet Alanlarının Ayrı Olması - Davalının Bütün Çalışma Süresinden Değil Yanında Geçen Son Dönem Çalışma Süresinden Sorumlu Olması Gereği )
Y9.HDE. 2013/2232İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Haklı Nedenle De Olsa Kendisi İşten Ayrılmak Suretiyle Feshettiği/İhbar Tazmanatına Hak Kazanamayacağı - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2014/17097İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmiş Olduğu Kabul Edildiğinden İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2015/33117İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiği/İhbar Tazminatının İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olması Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanması Mümkün Olamayacağından Bu Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2014/36130İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Kendisinin Haklı Sebeple Feshettiği - İhbar Tazminatı Talbinin Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/17407İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Kötüniyetle Feshettiğini Gösteren Bir Olgu Tespit Edilemediğinden Davacıya İhbar Tazminatı Yerine Kötüniyet Tazminatı Adı Altında Ödemeye Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/3228İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdinin Askere Gitmesi Sebebiyle Sona Erdiği/İşçinin Muvazzaf Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesini Feshinde İhbar Öneli Tanınmasına Gerek Olmadığı - Davacı İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceğinden Bu Talebin Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/27420İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdinin Çalışmasını Sürdürdüğü Seyahat Şirketince Sona Erdirildiği Anlaşıldığından İhbar Tazminatından Bu Şirketin Sorumlu Olduğu )
Y7.HDE. 2014/8865İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdinin Davalı Şirkete Ait Hastaneye Başvuran Bir Hastanın Özel Hayatını İfşa Ettiği Gerekçesiyle Feshedildiği/Davacının Feshe Dayanak Yapılan Olaya İlişkin Alınan Yazılı Savunmasında Söylediğini Beyan Ettiği Sözlerinin Hasta Mahrumiyetini İhlal Mahiyetinde Olduğu - İhbar Tazminatı Talebinin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1966/3960İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdinin Haksız Olarak Bozulduğu Gerekçesiyle İstediği Tazminat Hakkında İnceleme Yapılmamış Olması )
Y9.HDE. 2013/1568İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdinin Sona Eriş Şekli Net Bir Şekilde Belirlenerek Buna Göre İhbar Tazminatına Hükmedilip Hükmedilmeyeceğinin Değerlendirilmesi Gerekirken Fesih Gerekçesi Somut Bir Şekilde Ortaya Konulmadan İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
Y9.HDE. 2004/7992İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin İhbar Tazminatı Ödenmek Suretiyle Feshedilmesi - İşyerinde Geçerli Toplu İş Sözleşmesinin İhbar Tazminatına İlişkin Hükümlerine Göre Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2008/21894İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin İşyerinde Çalışan Bayan İşçi İle Gayri Ahlaki Vaziyette Yakalanması ve Durumunun Tutanaklar İle Tespit Edilmesi Üzerine Feshedildiği - Davacının İş Akdinin Feshinin Haklı Nedene Dayandığı/İstemin Reddine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2015/33384İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İşyerinden Ayırılıp Ertesi Gün Yaşlılık Aylığı İçin Tahsis Talebinde Bulunduğu/Kendisine Yaşlılık Aylığı Bağlandığı - Davacının İşyerinden Emekli Olmak Amacıyla Ayrıldığı Anlaşılmış Olup Davacının Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Yerinde İse de İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2001/7275İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Kaybolan Zarftan Sorumlu Tutularak İşverence Sözleşmesinin Feshedildiğinin Anlaşılması )
Y9.HDE. 2003/5771İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Kusurlu Eylemi ile Davalı İşverene Ait Aracı On Günlük Ücretini Aşacak Şekilde Hasara Uğratması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/23198İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Pozisyonunda Yeni İşçi Alınmadığı Anlaşıldığından Kanıtlanamayan Kötüniyet Tazminatı Yerine Sadece İhbar Tazminatına Hükmedilmesi İle Yetinilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/6112İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Saat Ücreti 3,33 Dolara Çalıştığının Dosya Kapsamındaki Kanıtlarla Sabit Olduğu - Aylık Tutarı Aşan Miktarın Fazla Mesai Hafta ve Genel Tatil Çalışmalarının Karşılığı Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/32301İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Sekiz Ay Önce Yapılmış Sigorta Giriş-Çıkışını Sebep Göstererek Hizmet Akdini Feshetmesi Halinde Hak Kazanmadığı )
Y9.HDE. 2001/4727İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Siyasi Nedenlerle İşten Çıkarıldığını İddia Etmesi )
Y9.HDE. 2007/10570İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Şoför Olarak Çalıştığı Gözetilmeden İş Akdinin Belirli Süreli Olduğundan Bahisle İhbar Tazminatı İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu - Yapılan İşin Niteliğinin Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Yapılmasını Gerektiren Bir İş Olmadığının Gözetilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/7013İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Talebi Dikkate Alınmadan Tazminata En Yüksek Mevduat Faizinin Uygulanmasının Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2001/10126İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Talep Ettiği Miktarı Belirtip Harçlandırması Zorunluluğu - Hüküm Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2000/19340İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Temininde Güçlük Zammını Giydirilmiş Ücrette Talep Etmediği Halde Hükmedilmesi - Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılık )
Y9.HDE. 2003/7916İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Terditli Olarak Açtığı Davada Öncelikli İsteminin İhbar Tazminatına Karar Verilmesi Olması )
Y9.HDE. 2003/4286İHBAR TAZMİNATI ( Davacının Yurtdışında Davalıya Ait İşyerinde Uzun Süre Çalışmış Olması/Çalışmanın Geçicilik Vasfını Ortadan Kaldırmayacağı - Yabancı Para Olarak Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
Y7.HDE. 2013/25234İHBAR TAZMİNATI ( Davacıya Bir Kısım Ücret Ödemesi Karşılığı matbu Bir Dilekçe Alındığının Dilekçe İçeriğinden de Anlaşıldığı/ Bilgisayar Çıktısı Şeklinde Hazırlandığı/Davalı İşyerinde Çalışan ve 3 Yıl Kıdemi Olan Davacının Neden Olmaksızın İşyerinden Ayrılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/İstifa İradesinden Söz Edilemeyeceği - Davalı Tanıklarının Dahi Davacının Muhasebe Birimine Gittiğini Belirttiği/Davalı Tanıklarından Birinin Davacıya O Güne Kadar Hak Ettiği Ücreti Alıp Ayrılabileceğini Beyan Ettiğini Söylediği - Davacının İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinden Bahisle İhbar Tazminatına Hak Kazandığının Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2001/7704İHBAR TAZMİNATI ( Davacıya İşveren Tarafından Verilen Avansların Kapatılması İçin Davacı Tarafından Düzenlenen Ancak Eski Makbuz Gibi Belgeye Dayanmayan Harcama )
Y9.HDE. 1980/14590İHBAR TAZMİNATI ( Davada Bu Tazminatında Hüküm Altına Alınmasının İstenmesi )
Y9.HDE. 2005/14285İHBAR TAZMİNATI ( Davadan Önce Davacı Tarafça Davalıya Tebliğ Ettirilen İhtarname İle Davalı Temerrüde Düşürülmüş Olmasına Rağmen İhbar Tazminatı İçin Faize Hükmedilirken İhtarname İle Gerçekleşen Temerrüt Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/16698İHBAR TAZMİNATI ( Davalı 625 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Usta Direksiyon Öğreticisi Olarak Çalıştığı - Akit Yasadan Kaynaklanan Nedenle Belirli Süreli Nitelikte Olduğundan İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/11844İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2003/3801İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İhtarname ile Temerrüde Düşürüldüğünden Faizin Temerrüt Tarihinden Yürütülmesi Gereği - Faizin Dava Tarihinden Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2008/17181İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşçi İstifası Genel Müdürlükçe Kabul Edilmeden veya İhbar Öneli Kullandırmadan İstifa Dilekçesi Vererek Hemen İşyerinden Ayrıldığından Davacı Bankanın Davalı İşçiden Personel Yönetmeliği Gereği İsteyebileceği )
Y9.HDE. 2008/39990İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşçi İstifası Genel Müdürlükçe Kabul Edilmeden veya İhbar Öneli Kullandırmadan İstifa Dilekçesi Vererek Hemen İşyerinden Ayrıldığından Davacı Bankanın Davalı İşçiden Personel Yönetmeliği Gereği İsteyebileceği )
Y9.HDE. 2007/30188İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşçinin Bir Gerekçe Göstermeden İşten Ayrıldığı/Davacının İşten Ayrılmadan 3 Ay Önce Bildirim Yükümlülüğü Konusunda Anlaştıklarını Kanıtlayamadığı - Buna Rağmen Yasadaki İhbar Öneline Uyulmadığından İhbar Tazminatına Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2006/1437İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşçinin İşvereni İbra Etmesi İşverenin de İşçiyi İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği Konusunda İbra Ettiği Anlamına Gelmediği - Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/16602İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşveren Tarafından Davacının Sigorta Bildiriminin Yapılmadığı - Davacının İş Akdini Haklı Sebeple Sona Erdirdiği Kabul Edilerek Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/10824İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşverence Daha Önce Davacıya Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olup Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan Davacıya Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığından İsteğin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/141İHBAR TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Davacıya İş Sözleşmesinin Sona Ereceğinin Bildirildiği ve Tebliğ Edildiği/Davacının Kıdemine Göre Hak Kazandığı İhbar Süresine Uyularak İş Sözleşmesinin Feshedildiği - İhbar Tazminatı Talebinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2010/18887İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Karşı Davacı Lehine Mahsuptan Sonra Kalan Miktarın İhbar Tazminatına Hükmedilirken Aynı Zamanda Davacı Karşı Davalı Lehine Ücret ve Vergi İadesi Alacağının Tahsili Cihetine Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/11520İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Kıdem Tazminatını Ödediğine Göre Feshin Haksız Olduğu - İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2017/7637İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Şirketin Son İşveren Olarak Haklı Bir Neden Olmadan İş Akitlerine Son Verdiği Dava Dışı İşçinin Bu Alacak Talebinin Tamamından Sorumlu Olması Gerektiği Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/11921İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Şirketlere Ait Yurtdışındaki İşyerinde Çalışan İşçi - Ücreti Ödenmediğinden İş Görmekten Kaçınabileceği/İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2017/1785İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Tarafından Dosyaya Sunulan Davacının İmzasına Havi İstaifa Dilekçesinde Haklı Bir Nedene Dayanılmadığı/Bozma Sonrası İsticvabında Davacının İmzasını İnkar Etmediği İstifa Dilekçesinin Fesada Uğranılarak Alındığını İddia Ettiği - Davacının İspata Yönelik Bir Delil Göstermediği/İstifa İradesine Değer Verilerek İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/7599İHBAR TAZMİNATI ( Davalı Tarafından Husumet İtirazında Bulunulması )
Y9.HDE. 2003/3769İHBAR TAZMİNATI ( Davalılara Ait Minibüste Şöför Olan Davacının Haksız Olarak İşten Çıkarıldığı İddiası - Davalının Görev İtirazının İncelenmesi Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2002/325İHBAR TAZMİNATI ( Davalıların Şirketleşmeden Önce de Davacının İşvereni Oldukları/O Dönemden Sorumlulukları - Davanın Husumet Nedeni İle Reddedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2010/18030İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Bölge Çalışma Müdürlüğü Aleyhine Açtığı Davanın Sonucu Beklenmeli ve Davacının Davalı İşyerinde Çalışıp Çalışmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/30896İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Davacı Tarafından İmzalandığını İddia Ettiği Belge İle Ödeme Yapıldığını İleri Sürmesi - Belge Davacı Tarafa Gösterilerek İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y9.HDE. 2006/10098İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Davacının Verdiğini Bildirerek İbraz Ettiği İstifa Dilekçesi Konusunda Davacının Beyanı Alınıp Tartışılmadan Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2002/1232İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Davacıyı İşten Çıkartırken İhbar Önellerine Uymadan Çıkartması )
Y9.HDE. 2000/15335İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Davadan Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2009/16815İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesinde Belirttiği İş Arama Sürelerinin Kullandırıldığı Tarihler Arasında Çelişki Olması/Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/22893İHBAR TAZMİNATI ( Davalının İş Koşullarındaki Değişiklik Talebini Davacı Kabul Etmediği Raporu Sona Ermesine Rağmen İşe Gelmediği Davalı Tarafından Gönderilen İhtarnameye Rağmen İşe Gelip Başlamadığı ve Devamsızlık Nedenini Açıklamadığı - Davacının Çalışma Koşullarının Ağırlaştırıldığı Part Time Çalışmadan Tam Gün Çalışmaya Geçildiği ve Bu Konuda Yazılı Muvafakat Alınmadığı/Davacı İşe Gelmeyerek İş Akdini Haklı Sebeple Kendisi Feshettiğinden İhbar Tazminatına Hak Kazanmadığı )
Y22.HDE. 2013/11990İHBAR TAZMİNATI ( Davalının İş Sözleşmesinin Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Feshedildiğinin Kanıtlanamadığından Bahisle Davacı Lehine Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedildiği Ancak Davacı İşçinin Dava Dilekçesinden Haklı Nedenle İstifa Ettiği Anlaşıldığından Davacı Lehine Hükmolunan İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/13239İHBAR TAZMİNATI ( Davalının işten İşveren Tarafından Haksız Çıkartıldığı Gerekçesiyle İhbar Tazminatını Talep Etmesi )
Y9.HDE. 2001/7894İHBAR TAZMİNATI ( Davalının Ödeme İtirazında Bulunması )
Y9.HDE. 2001/3538İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi İle Dava Açılması İle Meydana Gelen Sonuçların Ortadan Kalkması )
Y9.HDE. 1997/6783İHBAR TAZMİNATI ( Davanın Orman Bakanlığı Aleyhine Açılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2003/6457İHBAR TAZMİNATI ( Davranışları Dolayısıyla Hizmet Akti Feshedilen İşçi - Davalının İbraz Ettiği Yazılı Belgede İmzaları Bulunan Şahısları Tanık Olarak Göstermesi/Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/9-481İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık )
Y9.HDE. 1997/17655İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Hali Olmaksızın Akdin Derhal Sona Erdirilmesi Durumunda İşçinin Tazminata Hak Kazanması )
Y9.HDE. 1999/10979İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeni İle Hizmet Akdinin Sona Erdiren İşverenin İşçiden Tazminat Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2003/4938İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Fesih - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y9.HDE. 2007/5763İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Akdinin Haklı Feshi/İşçinin İzninin Devam Ettiğini Somut Delillerle Kanıtlayamaması - İsteğin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/2979İHBAR TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle İşverenin İş Akdini Devamsızlıktan Sonraki Altı İş Günü İçinde Fesih Kararı Vermemesi Nedeniyle Feshin Haksız Sayılması )
Y9.HDE. 2008/16007İHBAR TAZMİNATI ( Devralan İşveren İhbar Tazminatı İle Kullandırılmayan İzin Ücretlerinden Tek Başına Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2007/35715İHBAR TAZMİNATI ( Diğer İşyerinde Elde Edilen Gelirleri Düşüldükten Sonra Çalışmamış Olmaktan Dolayı Yapmak Zorunda Olmadığı ve Tasarruf Ettiği Giderler İçin Bu Oranda Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/4553İHBAR TAZMİNATI ( Dilekçeye Ekli Ödeme Belgesinin Re'sen Dikkate Alınması Gereği )
Y9.HDE. 1995/34442İHBAR TAZMİNATI ( Disiplinsizlik Nedeniyle Görev Yeri Değiştirilen İŞ Akdini Feshi )
Y9.HDE. 2006/25278İHBAR TAZMİNATI ( Dolayısıyla Davacı İstifa Dilekçesi İmzalarken İradesinin Fesada Uğradığını İspatlayamadığı - Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Özellikle Tanık Beyanlarından İşyerinin Çalışma Koşullarının Değiştiği Bu Nedenle Davacının İstifa Etmek Zorunda Kaldığı )
Y9.HDE. 2014/34900İHBAR TAZMİNATI ( Dosyadaki Bilgi Belge ve Özellikle Davacı Tanığının Açık Beyanından İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiğinin Anlaşıldığı/İş Akdini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanmadığı - İhbar Tazminatının Kabulünün Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2014/22-2348İHBAR TAZMİNATI ( Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Davacının İş Sözleşmesini Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle Kendisinin Feshettiğinin Anlaşıldığı - Davacı İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshetmiş Olup Bu Durumda İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/10493İHBAR TAZMİNATI ( Döner Ustasının Kıdem ve İhbar Tazminatı ile İşçilik Alacaklarını Talep Ettiği/İstifa Dilekçesinde Kendi Özgür İradesiyle İstifa Ettiğini Bildirdiği - Tanıkların Evinin Uzaklığı Nedeniyle İstifa Ettiği Beyanı/İşçilik Alacaklarının Varlığı Nedeniyle Haklı Nedenle Feshettiğinin Kabul Edileceği/İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/14525İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava İle Hükmolunan - Ek Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütüleceği )
Y9.HDE. 1999/12443İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava İle Hüküm Altına Alınan Miktarlar İçin Ek Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2007/11127İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava İle İstenen - İlk Davanın Ek Davaya Konu Miktar Yönünden Temerrüt Oluşturmayacağı/Ek dava Tarihinden Faize Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/844İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava Kapsamına Giren Miktar İçin Ek Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/11410İHBAR TAZMİNATI ( Ek Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği - İlk Dava Tarihinden İtibaren Yürütülemeyeceği )
Y9.HDE. 1995/13458İHBAR TAZMİNATI ( Ekstra İşçinin Tazminata Hak Kazanması )
Y9.HDE. 2004/15842İHBAR TAZMİNATI ( Emekliliğe Hak Kazanan İşçinin İş Akdinin İşverence Feshi - İşçinin Ödenmeden Yaşlılık Aylığı İçin Başvurması/Davacı İşçinin Feshinin Söz Konusu Olacağı )
Y9.HDE. 2000/16393İHBAR TAZMİNATI ( Emekliliği İsteyerek İşten Ayrılma - Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 1998/8738İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik Başvurusundan Önce Ödenmesi )
Y9.HDE. 2007/17561İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Davacı Tarafından Sona Erdirilmesi Nedeniyle Davacının Hak Kazanamayacağı )
YHGKE. 1998/9–708İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik sebebiyle fesihte )
Y9.HDE. 2007/36441İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik Sonrası Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu - Böyle Olunca İşçinin Hizmetlerinin İhbar Tazminatı Hesabı Noktasında Birleştirilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/17062İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik Sonrası Dönem Nazara Alınarak Bu Dönemler için Hesaplanıp Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2002/1070İHBAR TAZMİNATI ( Emeklilik Tarihinden Sonra Çalışılan Süre - Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y9.HDE. 1998/14272İHBAR TAZMİNATI ( Esas Alınacak Ücret Miktarı )
Y9.HDE. 2007/8381İHBAR TAZMİNATI ( Evlilik İzni Sonucu İşyerine Dönmeyerek Hizmet Akdini Evlilik Nedeniyle Fesheden İşçi - Hüküm Altına Alınamayacağı )
Y9.HDE. 1997/19265İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 1998/11114İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 1998/17978İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 2007/30158İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıcı da İşçinin İşe Alınmayacağının Açıklandığı Tarih ya da Bir Aylık İşe Başlatma Süresinin Sonu Olduğu - Uygulanması Gereken Faiz Oranı Değişen Oranlara Göre Yasal Faiz Olması Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/4471İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıç Tarihi )
YHGKE. 1991/9-287İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Başlangıç Tarihi )
Y9.HDE. 1999/10597İHBAR TAZMİNATI ( Faiz Oranı )
Y9.HDE. 2013/12664İHBAR TAZMİNATI ( Faize Hak Kazanmak İçin Kural Olarak İşverenin Temerrüde Düşürülmesinin Gerektiği/İhbar Tazminatına Dava Tarihi Yerine Fesih Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesinin Hatalı Olduğu - Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.HDE. 2001/15501İHBAR TAZMİNATI ( Faize Temerrüt Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi-İhtarnamede Ödeme İçin İki Gün Süre Verilmiş Olması )
Y9.HDE. 2000/14943İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanması )
Y9.HDE. 1997/20356İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Yürümeye Başlayacağı Tarih )
Y9.HDE. 1998/5914İHBAR TAZMİNATI ( Faizin Yürütülmeye Başlayacağı Tarih )
YHGKE. 2005/9-439İHBAR TAZMİNATI ( Fark Kıdem Tazminatı Talep Eden Davacıya Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin SSK. Genel Müdürlüğü'ne Başvurduğu Tarihden Önce Ya da Sonra Ödenmesinin Etkisi )
Y9.HDE. 2003/5088İHBAR TAZMİNATI ( Fark Ücret Alacağı İsteği Reddedildiğinden Aylık Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2008/31907İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Alacağının Ödenmediği Sebebiyle İş Sözleşmesinin Davacı Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği Kanıtlandığından Karşı Dava Yönünden İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/311İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Ücretiyle Birlikte İstenmesi )
Y9.HDE. 2009/1550İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretleri Ödenmediği İçin İşe Gitmeyerek İşçinin İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiği - Kıdem Tazminatına Hak Kazansa da İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2004/26398İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Hizmet Akdini Haklı Nedenle De Olsa Kendisi Fesheden Davacının Talep Edemeyeceği )
Y13.HDE. 2016/5430İHBAR TAZMİNATI ( Feshe Bağlı Bir Hak Olan İhbar Tazminatından Diğer İşverenler Sorumlu Olmayıp Sadece Son İşveren Sorumlu Olduğu - Davacı Üst İşveren Dava Dışı İşçiye Ödemiş Olduğu İhbar Tazminatını Ancak Son İşverenden Rücuen Tahsilini Talep Edebileceği )
Y9.HDE. 2003/2862İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Emekliye Ayrılmak Suretiyle Davacı İşçi Tarafından Gerçekleştirilmesi - Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 2008/12025İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Geçersizliği ile İşe İade Kararı - Geçersiz Sayılan Fesih Öncesinde Kullandırılmış İhbar Önelinin Bildirim Süresinden Düşülmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/37495İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası - Davacı İle Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yapılmasını Gerektiren Esaslı Bir Neden Bulunmadığı/Davacı İşçiye İhbar Tazminatının Ödenmesi İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabulü Olduğu )
Y22.HDE. 2015/24709İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Haklı veya Geçerli Bir Sebebe Dayandığını İspat Yükümlülüğünün İşverene Ait Olduğu - İş Akdinin Haklı veya Geçerli Bir Nedenle Feshedildiğini Kanıtlayamayan İşverenin İşçiye İhbar Tazminatı Ödemesi Gereği )
Y9.HDE. 1991/90İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Haksız Olması Yeterli Olup Kötüniyetin Gerekmemesi )
Y9.HDE. 2001/8141İHBAR TAZMİNATI ( Feshin İşverence Yapılmış Olduğunda İhtilaf Olmamasına Rağmen Mahkemenin Feshin İşçi Tarafından Yapıldığı Kanısının Yanlış Olması )
Y9.HDE. 1998/3144İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Önelli Fesih Şartlarına Uymadan Yapılmış Olması )
Y9.HDE. 2001/5255İHBAR TAZMİNATI ( Feshin Ücretin Ödenmemesi Nedeni İle Davacı İşçi Tarafından Gerçekleştirilmiş Olması )
Y9.HDE. 1995/35613İHBAR TAZMİNATI ( Fesih Bildiriminde Yer Alan İki Saat İş Arama İzninin Kullandırılmadığı İddiası )
Y9.HDE. 1996/12250İHBAR TAZMİNATI ( Fesih Durumunda Tazminat Ödenmeksizin İşçinin SSK'ya Başvurarak Emekli Olması )
Y9.HDE. 2004/18066İHBAR TAZMİNATI ( Fesih Geçersiz Sayıldığından İş İlişkisinin Devam Ettiği Kabul Edilip Tazminata İlişkin Yapılan Değişiklik Dikkate Alınarak İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/18901İHBAR TAZMİNATI ( Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebilmesi İçin İşverenin Daha Önceden Temerrüde Düşürülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2002/977İHBAR TAZMİNATI ( Fesihte Haklı Olduğuna Dair Somut Bir Olayın Varlığını Kanıtlayamama - Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/29354İHBAR TAZMİNATI ( Geminin Satılması Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Geminin Türk Bayrağını Taşımasına Engel Olmayacak Bir Satış Söz Konusu İse Davalının İhbar Tazminatı Ödemesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/42280İHBAR TAZMİNATI ( Genel Anlamda İbra Geçerli Olmadığından Fazla Çalışma Alacakları Yönünden Borcu Sona Erdiren Bir Etkisi Bulunmadığı Ancak Hafta Tatili ile Dini ve Milli Bayram Tatili Ücretleri Yönünden Borcun Sona Erdiğinin Kabulü Gerektiği - İşçi Alacağı )
Y9.HDE. 1999/15435İHBAR TAZMİNATI ( Giydirilmiş Günlük Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/7743İHBAR TAZMİNATI ( Görev Yerinden Haklı Nedenle Ayrılan İşçiye Ödenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2007/9956İHBAR TAZMİNATI ( Hafta ve Genel Tatil Ücretleri ile Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi - Haklı Nedenle de Olsa İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2001/17829İHBAR TAZMİNATI ( Hak Düşürücü Süre - Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller/Haklı Nedenle Fesih )
Y9.HDE. 2005/38230İHBAR TAZMİNATI ( Hak Kazanılamaması - İşçinin Hizmet Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi )
Y9.HDE. 1998/6327İHBAR TAZMİNATI ( Hakimin Taleple Bağlılığı )
YHGKE. 1972/9-76İHBAR TAZMİNATI ( Haklı da Olsa Akdi Fesheden Tarafın İsteyememesi )
Y9.HDE. 2011/7820İHBAR TAZMİNATI ( Haklı da Olsa Fesheden Tarafın Talebi Kabul Edilmeyeceği )
Y9.HDE. 2008/35729İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Fesih Nedenine Rağmen İşçi ya da İşverenin 26. Maddede Öngörülen Hak Düşürücü Süre İçinde Fesih Yoluna Gitmemeleri Halinde Somaki Fesihlerde Karşı Tarafa İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü Doğacağı )
Y9.HDE. 2007/16646İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle de Olsa İş Akdini Fesheden İşçinin Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/10133İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle de Olsa İş Akdini Feshedenin Tazminat Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2007/25644İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle De Olsa Sözleşmeyi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Alamayacağı - İşyeri Değişikliğinin Haklı Nedenle Fesih Gerekçesi Olduğu )
Y9.HDE. 1997/21620İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle de Olsa Sözleşmeyi Fesheden Tarafın İsteyememesi )
Y9.HDE. 2006/36932İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenle İş Akdini Fesheden Karşı Taraftan İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/557İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Nedenlerle de Olsa Hizmet Akdini Fesheden İşçinin Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2002/1210İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Olarak İş Aktini Sona Erdiren İşçi - Talep Etme Hakkı Olmadığı )
Y22.HDE. 2013/28949İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Sebeple de Olsa İş Sözleşmesini Kendisi Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - İş Akdini Ücreti Zamanında Hesaplanıp Ödenmediği İçin Fesheden İşçinin Feshinin Haklı Olduğu Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı Ancak İş Akdini Kendisi Feshettiği İçin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y7.HDE. 2013/4847İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinim Talebi Reddedileceği - Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Davranış Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 2009/4705İHBAR TAZMİNATI ( Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasına Rağmen İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2003/14140İHBAR TAZMİNATI ( Hastalığı Nedeniyle Aldığı İstirahatin Başladığı Tarih İle Fesih Bildiriminin İşçiye Tebliğ Edildiği Tarihte Maddede Belirtilen Süre Fazlası İle Geçtiği - Davalı İşveren Bildirimsiz Fesih Hakkını Usulüne Uygun Kullanmış Olduğundan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2005/16376İHBAR TAZMİNATI ( Her İki Taraf Tanıklarının Davacının Askerlik Hizmetini Yerine Getirmek İçin İşyerinden Ayrıldığını Beyan Etmeleri - İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/9960İHBAR TAZMİNATI ( Herşeyin Akaryakıt Pompalarıyla Ölçümlendiği Akaryakıt İstasyonunda Teknik Verilere Dayanmayan Fesih İşleminin Haklı Olarak Nitelendirilememesi )
Y9.HDE. 2005/36159İHBAR TAZMİNATI ( Hesabına İkramiye Ödemelerinin Yansıtılmaması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y7.HDE. 2015/35297İHBAR TAZMİNATI ( Hesabında Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para Veya Para İle Ölçülebilir Menfaatlerin de Dikkate Alınacağı/Ücret Dışındaki Parasal Hakların 1 Yılda Yapılan Ödemeler Toplamının 365'e Bölünmesi Suretiyle 1 Günlük Ücrete Eklenerek Tutarın Belirleneceği - Yol ve Yemek Ücretinin Hangi Miktarda Ödendiğinin Sorulup Olumsuz Cevap Gelmesi Halinde Meslek Kuruluşlarından Yol ve Yemek Sosyal Haklarının Rayiç Fiyatlarının Araştırılacağı )
Y9.HDE. 1996/14401İHBAR TAZMİNATI ( Hesaplamanın İşçinin Yararlanamayacağı TİS Hükümlerine Göre Yapılmasının Yanlış Olması )
Y9.HDE. 2000/18909İHBAR TAZMİNATI ( Hesaplanması - Emeklilikten Sonraki Çalışma/Yeni Bir Hizmet Akdine Dayandığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/1650İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdi İşçi Tarafından Feshedildiğinden İhbar Tazminatı Hakkı Doğmadığı )
Y9.HDE. 2001/16403İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdi İşverence Haklı Nedenle Feshedilen İşçinin Tazminat İsteyememesi )
Y9.HDE. 1999/7790İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdini Fesheden Tarafın İsteyememesi )
Y9.HDE. 2004/24939İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Feshinden Sonra Verilen İbranamede Ayrıntılı ve Tüm Hakları Sayılmadığından Tüm Fark İsteklerinin Reddi Gereği - İbraname İhtirazi Kayıt Konulmadan Verildiğinden Yıllık İzin Ücretinin Ödendiğinin Kabulü )
YHGKE. 2002/9-448İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Feshinin Kötüniyete Dayanmaması Nedeniyle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyip İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/7060İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Haklı Nedenle Feshi Gereği - İşyerinde Çalışan Diğer İşçiye Hakaret Nedeniyle İş Akdi Feshedildiğinden Feshin Haklı Olduğu İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/1100İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Haksız Feshi - Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde Hak Kazanılmayacağı )
Y9.HDE. 2004/6393İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Feshedilmesi - Feshin Gerçekleşmesi İçin İhbar Tazminatının Peşin Olarak Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/2924İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Noter İhtarı ile Feshedilmesi - Feshin İşverence Gerçekleştirildiği Kabul Edilerek İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2002/27344İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşçilik Haklarının Ödenmemesi Nedeniyle İşçi Tarafından Feshedilmesi - İşçinin Hizmet Akdini Feshi Halinde İhbar Tazminatına Hak Kazanması Olanağı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2007/5143İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşveren Tarafından Feshedildiğinin Somut Delillerle Kanıtlanamaması - Haklı Nedenlerle Fesheden Davacı İşçi İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/7750İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşveren Tarafından İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Sonucu Feshedilmesine Rağmen İşçinin İşyerinde Daha Sonra Geçici Olarak Çalışması )
Y9.HDE. 2001/16001İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşverence Haksız Şekilde Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2002/16213İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İşverenin İşçi Tarafından Şikayet Edilmesi Nedeniyle Feshedilmesi - Kötü Niyet Tazminatı Yerine İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1997/18479İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin İzin Sonunda Feshine İlişkin Yazılı Bildirim Nedeniyle Tazminata Hükmedilememesi )
Y9.HDE. 1997/21463İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Şirketi Bağlamaması )
Y9.HDE. 2005/17411İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Sözleşmelerinin İncelenmesinde Birbirini Takip Ettiği Gibi Davacının Yaptığı İş İtibari İle Belirli Süreli Hizmet Akti İle Çalışmasını Gerektirecek Nitelikte İş Yapmamasına Göre Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1998/2354İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet sözleşmesi Tazminat Ödenerek Feshedilen İşçi )
Y9.HDE. 1999/4175İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Sözleşmesinin Feshi Bakımından Bildirim Önelinin Sekiz Hafta Olması- Bu Sekiz Hafta Üzerinden İhbar Tazminatının Hesaplanması )
YHGKE. 2004/9-416İHBAR TAZMİNATI ( Hizmet Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshini İçeren Yazının İşçiye Gönderilmesinden Sonra Önel Süresi İçerisinde İşçinin Emeklilik Nedeniyle Hizmet Sözleşmesini Sona Erdirmesi Durumunda İşçinin Alamayacağı )
Y9.HDE. 1995/37691İHBAR TAZMİNATI ( Husumetin İstisna Akdi ile İşverenden İş Alan Müteahhide Yöneltilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2015/16090İHBAR TAZMİNATI ( Hükmedilen Bedelin Tamamından Davalı Son İşverenin Sorumlu Olduğu Hükmedilen Diğer Kalemler Yönünden İse Davacı İle Davalının Yarı Yarıya Sorumlu Oldukları Göz Önünde Bulundurulacağı - Hizmet İhalesi İşinden Doğan İşçilik Alacakları İstemi )
Y9.HDE. 2002/7720İHBAR TAZMİNATI ( Hüküm Altına Alınan İhbar Tazminatının Ek Dava Kapsamında Girmesi Nedeniyle Yasal Faizin Ek Dava Tarihinden İtibaren Hesaplanması )
YHGKE. 2009/9-228İHBAR TAZMİNATI ( Hüküm Altına Alınmadığı ve Böyle Bir Talebin Olmadığı Sadece Davacı Tarafın Yolluk Harcırahı Jübile İkramiye ve İzin Ücreti Talebi Bulunduğundan Sadece Bunlar Hakkında Hüküm Kurulmasının İsabetli Olduğu )
Y9.HDE. 2007/29852İHBAR TAZMİNATI ( İbraname Matbu Tarihsiz ve Savunma İle Çeliştiğinden İtibar Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2014/21325İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede İş Kanunu 17. Md. İstinaden İşyerinden Ayrıldığı Belirtildiği Halde Davacıya İhbar Tazminatı Ödendiği İspatlanamadığı - İşyeri Değişiklik Teklifini Kabul Etmeyen İşçiye İşveren Değişikliğin Geçerli Nedene Dayandığını Yazılı Olarak Açıklamak ve Bildirim Süresine Uymak Sureti İle iş Aktini Fesh Etmesi Gerekirken Yazılı Fesh Bildirimi Bulunmadığı/İstemin Kabulünün Doğru Olduğu )
YHGKE. 1998/9–648İHBAR TAZMİNATI ( İbranameden sonra )
Y9.HDE. 2007/14692İHBAR TAZMİNATI ( İbraz Edilen İbraname İhbar Tazminatını ve Fazla Mesai Alacağını İçermediği - Söz Konusu İhbar Tazminatı ve Fazla Mesai Alacakları Yönünden Tarafların Delilleri Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/35405İHBAR TAZMİNATI ( İhalenin Süresinin Bitmesi Nedeniyle İş Aktinin Feshedileceğinin Bildirilmesi Davalının Belirtilen Tarihe Kadar Davacıyı Çalıştırıp Ücretini Ödemesi - İhbar Önelinin Kullandırıldığı/Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1994/2854İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Mehline Uymadan Ayrılan İşçiyi İşe Alan Yeni İşverenin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 1998/15051İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneli Tanındığının Yazılı Olarak Tebliğ Edilmemiş Olması )
Y9.HDE. 2007/42521İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneli Verilerek Fesih Bildirimi Yapılan Davacı İşe İade Kararına Rağmen İşe Başlatılmadığından İhbar Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1995/17832İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneli Verilmesine Rağmen İş Arama İzni Verilmemişse İhbar Tazminatına Hükmedilmesi )
Y9.HDE. 2002/877İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneli Vermeden Hizmet Aktini Fesheden İşçi - Yeni İşverenden Talep Edilebilmesi Şartları )
YHGKE. 1983/9-775İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Önelinden Sonra da Bir Süre Devam Edilen Çalışma Süresi İçin Karar Verilememesi )
Y9.HDE. 2004/29476İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Öneline Riayet Etmeden ve Geçerli Bir Sebebe Dayanmadan İstifa Eden İşçi - İşverenin İhbar Tazminatı İsteme Hakkı Doğacağı )
Y9.HDE. 2004/33705İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Önelinin Bitimini Beklemeden İşçinin Hizmet Sözleşmesini Fesheden İşveren İhbar Öneli Hiç Kullanılmamış Gibi Önele Ait Ücretin Tamamını Ödemek Zorunda Oluşu )
Y9.HDE. 2004/10039İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Önelinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemesi ve Önel İçinde Yıllık İzin Ücretinin Kullanıldırılması - Usulüne Uygun İhbar Öneli Verilmediğinden Talebin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1994/3926İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Önellerine İlişkin Sürelerin Bölünmemesi )
Y9.HDE. 2004/19515İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Süresi İçinde İş Arama İzni Kullandırılmayan İşçinin Bu Tazminata Hak Kazanması )
Y22.HDE. 2014/21858İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Süresinin Usulüne Uygun Olarak Kullandırıldığının İşverence İspatlanmasının Gerektiği/Fesihten Önce İhbar Süresi Tanındığı ve İhbar Süresinin Usulüne Uygun Olarak Kullandırıldığının Davalı Tarafından Yöntemince İspatlanmadığı - İhbar Tazminatının Kabulünün Gerektiği )
Y9.HDE. 1995/36096İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatı Hüküm Altına Alındıktan Sonra Kötüniyet Tazminatı Olarak Ayrıca Üç Değil İki Katı Tazminata Hükmedilmesi )
Y9.HDE. 2003/16116İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatı Peşin Ödenerek Akdi Feshedilen İşçiye Yazılı ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Şekilde Belirten Fesih Bildirimi Yapılmadığından Feshin Geçersizliği )
Y9.HDE. 2004/27630İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatının Davacıya Ödenmesinden Önce Davalı İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Gecikme Faiz Alacağı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/20615İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatının Sosyal Kamu Düzeni ile İlgili Olması )
Y9.HDE. 1998/8557İHBAR TAZMİNATI ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Davacının Hak Kazanıp Kazanmadığı ve Aldığı Son ,Aylık Ücretin Miktarının Tespitinin Yargılamayı Gerektirmesi )
Y9.HDE. 2002/18285İHBAR TAZMİNATI ( İhbar ve Kıdem Tazminatları Ödenerek İşten Çıkarılan İşçilerin Başka Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet Sürelerinin Birleştirilememesi )
Y9.HDE. 2006/19923İHBAR TAZMİNATI ( İle Yıllık Ücretli İzin Alacağından Son İşveren Olan Şirketin Sorumlu Olduğu Yazılı Olmasına Rağmen Hüküm Fıkrasında Bu Alacaklardan Şirketle Birlikte Davalının da Sorumluluğuna Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2002/16093İHBAR TAZMİNATI ( İlk Davanın Ek Davaya Konu Miktar Yönünden Temerrüt Oluşturmayacağı )
Y9.HDE. 2001/1126İHBAR TAZMİNATI ( İmzalı Tediye Makbuzunun Varlığı - Alacağın Ona Göre Saptanması Gereği )
Y9.HDE. 2004/9326İHBAR TAZMİNATI ( İndirim Yapılmaksızın Ödenmesi Gereken Ücret ile Fiilen Ödenen Ücret Arasındaki Fark Ücret Alacağı Olarak Kabulü Gereği - İhbar Tazminatı Hesaplanırken Fark Ücret Alacağının Nazara Alınması Gereği )
Y9.HDE. 1991/8961İHBAR TAZMİNATI ( İnşaatın Kaba İşlerinde Çalıştırılmak İçin Yapılan Akdin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabulü-İşin Bitiminde İhbar Tazminatı Ödeme Gereği )
Y9.HDE. 2004/4386İHBAR TAZMİNATI ( İspat Yükü Kendinde Olan İşverenin Hizmet Akdini Haklı Nedenle Feshettiğini ya da Davacının İşi Terk Ettiğini Kanıtlayamaması - İş Akdini Haksız Nedenle Fesheden İşverenin İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2012/6549İHBAR TAZMİNATI ( İsteğinin Reddi Gerektiği/Haklı da Olsa İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Tazminata Hak Kazanamayacağı - İşçilik Alacaklarının Tahsili Davası )
Y9.HDE. 2001/2247İHBAR TAZMİNATI ( İstekten Daha Fazla Bir Miktarın Hüküm Altına Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y9.HDE. 2006/1797İHBAR TAZMİNATI ( İstifa Dilekçesinin İşveren Tarafından Uygun Görülmesi İşçiye İşverene İhbar Öneli Tanıma Yükümlülüğünden Kurtarmadığı )
Y9.HDE. 1997/12409İHBAR TAZMİNATI ( İstifa Ederek İş Yerinden Ayrılma - Hak Kazanılamayacağı )
Y22.HDE. 2015/20512İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdi İşveren Bakımından Haklı Sebebe Dayalı Olarak Feshedilse dahi İşverenin Hakdüşürücü Süre Geçtikten Sonra Fesih Yoluna Gitmesi Halinde İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı Doğacağı - İşçi İş Akdini Haklı Nedenle Kendisinin Feshetmesi Halinde İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2001/13818İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdi İşverence Haklı Nedenle Feshedilen İşçinin Tazminat Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2001/15439İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdi İşverence Haklı Nedenle Feshedilen İşçinin Tazminat Talep Edememesi )
Y9.HDE. 1992/806İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Fesheden İşçinin Haklı da Olsa İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/13815İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 1992/14073İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Haklı da Olsa Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/16244İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Haklı Nedenle de Olsa Kendisi Fesheden Davacı İşçinin İhbar Tazminatı Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2006/15547İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Haklı Nedenle de Olsa Kendisi Fesheden Taraf Hak Kazanamayacağı - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/15012İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Haklı Olarak Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/5111İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdini Haksız Olarak Fesheden İşverenin Ödemesi Gereken Miktar )
Y9.HDE. 2001/1245İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin 3 Aylık Sürenin Bitimine 6 Hafta Kaldığında Fesih Edilebileceği - İncelendiğinde Belirsiz Süreli Olduğu )
Y9.HDE. 2009/9029İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Çalışma Koşullarında İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik Yapılması Nedeni İle Davacı İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği - İş Akdinin Haklı Dahi Olsa İşçi Tarafından Feshi Söz Konusu Olduğundan Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/13306İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Davalı İşveren Tarafından Haksız Olarak Feshedildiği İspat Edilemediği Gibi Mahkemece Kararın Gerekçe Kısmında İş Akdini Davacının Haklı Olarak Feshettiği Sonucuna Ulaşıldığı Belirtilmesine Rağmen İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2001/20271İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Akti Feshedenin Fesihte Haklı Olsa Dahi Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/10995İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Faiz Başlangıcının Temerrüt Tarihi Olması )
Y9.HDE. 1991/15155İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - İşyeriyle İlişiksiz Bir Suçtan Alındığı Gözaltı Takipsizlikle Sonuçlanan İşçi )
Y9.HDE. 2000/19959İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Uzman Bilirkişiye Başvurulması Zorunluluğu/Davalıya Ait Kayıtlarda Davacının Depo Eksperi Olduğunun Belirtilmesi )
Y9.HDE. 1997/15333İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshinin İlgili Kanun Maddesinde Sayılan Nedenler Gerçekleşmediği - Sendika Yöneticilerinin Durumları )
Y22.HDE. 2013/3509İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshinin Usulüne Uygun Olmaması Durumunda Feshi Yapanın Karşı Tarafa İhbar Tazminatı Ödemesi Gerektiği - Davacıya Bildirim Süresi Verildiğinin İspat Edilemediği/Mahkemenin Hiçbir Gerekçe Göstermeden İhbar Tazminatını Reddedemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/4080İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Hakaret Nedeniyle Haklı Olarak Bozulması - Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 2001/3522İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Feshi Nedeniyle Kıdem Tazminatına Karar Verilmesi - İşçinin İhbar Tazminatına da Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2003/23772İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi - İhbar Tazminatına Hak Kazanılması Olanağı Bulunmadığı
Y9.HDE. 2000/19867İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi - Talep Hakkı Olmadığı )
Y9.HDE. 2001/2024İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshi - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/17500İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1992/335İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin Raporlu Olduğu Sırada Feshi )
Y9.HDE. 2002/825İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşverence Feshedilmemesi - Davacı İşçinin Maruz Kaldığı Haksız Suçlama ve Baskılar Neticesinde İşyerinden Ayrılması )
Y9.HDE. 1999/10214İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshi )
Y9.HDE. 2005/407İHBAR TAZMİNATI ( İş Akdinin Yönetim Kurulunca 1475 S.K. Md. 13 ve 14'e Göre Feshi - Davacının Akdi Devam Ederken Vermiş Olduğu Koşullu Feshe Muvafakat Dilekçesine İtibar Edilemeyeceği/Fesihte Md. 13 Belirtildiğine Göre Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1998/2600İHBAR TAZMİNATI ( İş Aktinin İşçi Tarafından Feshedilmesi Nedeniyle İstenememesi )
YHGKE. 1992/9-734İHBAR TAZMİNATI ( İş eşyaları )
YHGKE. 2005/9-631İHBAR TAZMİNATI ( İş Kanununda Belirsiz Süreli ve Sürekli Hizmet Akitlerinin Taraflarca Feshinden Evvel Önceden Haber Verme Suretiyle Bir Fesih Güvencesi Sağlamak Amacıyla Yer Verilmiş Olması )
Y13.HDE. 2003/635İHBAR TAZMİNATI ( İş Kanununun Uygulanamayacağı Durumlarda Kıdem Tazminatı ve İzin Ücretinin İstenemeyeceği-Ortaya Çıkan Zararın Tazmin Edilebileceği )
Y9.HDE. 1995/29690İHBAR TAZMİNATI ( İş Kazasından Sonra İşçinin Sözleşmeyi Feshetmesi Nedeniyle İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/5576İHBAR TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Tutulan Tutanak ve Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması Nedeniyle Tazminat Ödenmesi )
Y9.HDE. 2007/18597İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesi 1475 S. İş Kanunu'nun Yürürlükte Bulunduğu Dönemde Feshedildiğinden ve Dairemizce Bu Dönemde Kötüniyet Tazminatı İhbar Tazminatının Vasıflı Şekli Kabul Edildiğinden Hükmedileceği )
Y22.HDE. 2013/6165İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesi Davacı İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshedildiğinden Karşı Davacının İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2004/13460İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesi Davalı Tarafından İhbar Tazminatı Ödenmek Suretiyle Feshedildiğinden Önceki Kamu Kuruluşu Nezdinde Geçen Sürenin Birleştirilmesi Mümkün Bulunmadığı - Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2010/13866İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesi İş Şartlarında Aleyhe Yapılan Değişiklik Nedeniyle Davacı İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği - İş Sözleşmesinin Davalı İşverence Haksız Olarak Feshedildiği Belirtilerek İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2009/19124İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinde Sürenin Belirli Olduğuna Dair İbare Bulunmadığı/"Şenörlük İşlerinin Tamamlanması" İbaresinin Yeterli Olmadığı - Tazminatın Kabulüne Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2004/27355İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Emekliye Ayrılmak Sureti İle Sona Erdiren İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y22.HDE. 2015/25254İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa da İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - İşçinin İş Akdini Emeklilik Askerlik Evlilik Gibi Sebeplerle Feshetmesi Durumunda İhbar Tazminatı Talep Hakkı Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2015/22568İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa da İhbar Tazminatına Hak Kazanayacağı - İşçinin Emeklilik Muvazzaf Askerlik Evlilik Gibi Sebeplerle Feshedilmesi Durumunda İşçi ve İşveren de İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y7.HDE. 2015/6802İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu/Fesheden Tarafın Haklı Bir Nedeni Olsa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı - İş Akdini Davacının Feshettiği/İhbar Tazminatı Talep Hakkı Bulunmadığı - Reddedileceği )
Y7.HDE. 2015/6222İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu/İş Akdini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanılamayacağı - İşçinin İş Koşullarının Ağırlaşması Sebebiyle İş Akdini Feshetmesi Haklı Nedene Dayanıyor İse de İhbar Tazminatı Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı/İhbar Tazminatı Talebinin Kabulünün Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/32258İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu/İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanılamayacağı - İşçinin Emeklilik Muvazzaf Askerlik Evlilik Gibi Nedenlerle İş Sözleşmesini Feshetmesi Durumunda İhbar Tazminatı Talep Hakkı Bulunmadığı/Anılan Fesihlerde İşveren de İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y7.HDE. 2013/4370İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olması Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2009/1553İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin İşçilik Alacaklarına Hak Kazanacağı - İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2008/17514İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/4363İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Sona Erdiren İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanmasına Rağmen İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2007/15216İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Kendisi Fesheden Taraf Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2009/30796İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Kendisi Fesheden Haklı Neden Olsa Dahi İhbar ve Buna Bağlı Olarak Kötüniyet Tazminatlarını Talep Edemeyeceği - İhbar Tazminatına Hak Kazanma Karşı Tarafın İş Sözleşmesini Feshetmesi Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y22.HDE. 2015/16097İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Belli Bir İşin Tamamlanması Amacıyla Yapılmış Olduğu - Taraflar Arasındaki İlişkinin Belirli Süreli İş Sözleşmesine Dayandığı/İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/35435İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Davacı Tarafından Yıllık Ücretli İzin Kıdem Tazminatı Haketmek İçin Zorunlu 1 Yıllık Yasal Süre Dolmadan Sonlandırılmış Olması Nedeniyle Yıllık Ücretli İzin Kıdem Tazminatı ve İşçinin İstifası Nedeniyle Hakkı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2010/33291İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedilip Karşı Dava Olarak İhbar Tazminatı Talep Etmesi - Hizmet Aktini Fesheden Taraf Olarak Tazminata Hak Kazanamayacağı )
Y7.HDE. 2013/22689İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Feshedilmesi - İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanması Mümkün Olmayacağı/Davacı İşçi Ücretinin Ödenmemesi Sebebiyle İş Aktini Haklı Sebeple Feshettiğinden Kıdem Tazminatına Hak Kazanmış İse de İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y7.HDE. 2013/14969İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Dahi Olsa Fesheden Taraf İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağından İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/19279İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin İstifa İle Sona Ermesi - El Yazısı ve İmzaya Davacı Tarafından İtiraz Edilmediği Gibi İrade Fesadına Dayalı Olduğu da İspatlanmayan İstifa Dilekçesinin Varlığı Karşısında İş Sözleşmesinin Davalı İşçi Tarafından Haksız Olarak Feshedilmesi Nedeniyle Davalının Karşı Dava İle İstediği İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/9425İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Feshedilmesi Durumunda Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/1356İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshİ - İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2016/32860İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedildiği ve Önel Süresinin İzin Raporlu Gibi Olgularla Çakışmaması Hususunun Gözardı Edildiği Gerçeği Karşısında Geçerli Bir Protokolden de Söz Edilemeyeceği - Davacıya İhbar Öneli Kullandırılmadığının Anlaşılması Karşısında İhbar Tazminatının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2015/22-278İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sona Erdirildiği Anlaşılmakta Olup Davalı İşveren Feshin Haklılığını Yöntemince Kanıtlayamadığı - Hizmet Akdinin Davalı İşverence Haksız Feshedildiğinin Kabulüyle İhbar Tazminatından Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/24180İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Sona Ermesi - İş Sözleşmesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdiğini Kanıtlama Yükü İşveren Üzerinde Olduğu/Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Şikayetinden Sonra Düzenlenen Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilmesine Olanak Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2005/28701İHBAR TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Süre Bildirilmeden Askıya Alınması - Davacının 3 Ayın Sonunda Açtığı Davasının İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Niteliğinde Olduğu/Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/18315İHBAR TAZMİNATI ( İş Şartlarında Aleyhte Bir Değişiklik Olduğu - Davacının Yeni İşyerindeki Görevini Beğenmeyip İş Aktini Kendisinin Haklı Bir Nedenle Feshettiği/Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/2118İHBAR TAZMİNATI ( İş Şartlarının Esaslı Şekilde Değiştirilmesi - İş Akdinin İşçi Tarafından Feshi/Hükmedilmeyeceği )
Y9.HDE. 2009/8483İHBAR TAZMİNATI ( İş Şartlarının Zorlaştırıldığı - Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2003/4721İHBAR TAZMİNATI ( İş Yeri Devredildiğinde İhbar Tazminatı Ve Yıllık Ücretli İzin Alacağının Son İşverenden Tahsili Cihetine Gidilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2006/33459İHBAR TAZMİNATI ( İş Yerinde Yakacak ve Yemek Yardımı Yapılmadığının Tanıklarca Doğrulandığı - Buna Rağmen Davacının İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesinde Kömür ve Yemek Yardımının Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y23.HDE. 2011/4810İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Alacağına Dayalı Kayıt Kabul İstemi - Akdi Sona Erdiren İşçinin İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği Hususu Gözardı Edilerek Bu Kalem Yönünden de Kayıt Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/1923İHBAR TAZMİNATI ( İşçi İle İşveren Arasında İmzalanan Adi Ortaklık Sözleşmesi/İş Sözleşmenin Karşılıklı Mutabakatla Sona Erdiği - Talep Hakkını Ortadan Kaldıracağı )
Y9.HDE. 2007/31462İHBAR TAZMİNATI ( İşçi İle İşveren Arasında Yapılan Belirli Süreli Sözleşme Her Yıl Yenilendiğine Göre Ortada Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olduğu Kabul Edilmeli ve Fesih Durumuna Göre İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2014/12328İHBAR TAZMİNATI ( İşçi İş Şartlarındaki Esaslı Değişiklik Nedeniyle İş Akdini Feshetmediği Sürece Kısaca Bu Yönde İrade Açıklamasında Bulunmazsa Yeni Görev Yerine Gitmeyen İşçinin İş Akdini Kendisinin Feshettiğinin Kabul Edilemeyeceği - Davacı İş Şartlarında Esaslı Değişiklik Olan Görev Yerine Gitmediği/Eski Görev Yerinde Çalışmaya Devam Etmek Niyetinde Olup İstemin Reddinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1998/17980İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Nitelikli Değilse Süresi Belirli Hizmet Akdi Düzenlenmesini Gerektirecek Bir Nedenin Olmaması )
Y9.HDE. 2001/1692İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Tarafından Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2003/519İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Tarafından Yapılan Devamsızlığın Fesihten Sonra Yapıldığı Anlaşıldığından Feshin Haksız Olması ile Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2008/372İHBAR TAZMİNATI ( İşçi Ücreti Saptandıktan Sonra Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/2813İHBAR TAZMİNATI ( İşçilerden Birinin Hırsızlık Nedeniyle Ceza Alması Davacı İşçi Hakkında İse Takipsizlik Kararı Verilmesi Durumunda Araştırma Yapılarak Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2017/4841İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacağı İstemi - Davacı Davalı İşyerinde 5 Yıla Yakın Çalışmış Olup Bu Kıdemine Göre İhbar Öneli 8 Hafta Olduğu/Davalı Vekilinin Beyanı Karşısında Davacıya 6 Haftalık İhbar Öneli Karşılığı Tazminatın Ödendiği Sonucu Doğduğu/Mahkemece Bakiye 2 Haftalık İhbar Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınacağı )
Y9.HDE. 2010/20470İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - Davacının Yurt Dışı Seferler Yerine Yurt İçi Seferlerde Görevlendirilmesi Üzerine Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sebebiyle İşten Ayrıldığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/14264İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları Davası - Davalı Şirketin Kararı Temyiz Etmediği Gözetilerek Davacının İşçilik Alacaklarının Varlığı Sebebiyle İşçinin Haklı Sebeple İş Akdini Feshettiği Kabul Edilirse İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği/Davalının Feshetmiş Olduğu Kabul Edilirse İhbar Tazminatına Hak Kazanılacağı )
Y7.HDE. 2013/22880İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları Davası/İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı ve Eylemli Feshi Sebebiyle Kıdem Tazminatına Hükmedileceği - İhbar Tazminatı Talebinin Reddedilmesi Gerektiği/Emsal Ücret Araştırması Yapılarak Belirlenen Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılacağı )
Y9.HDE. 2011/13656İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Birden Fazla İşyerinde İşyeri Hekimliği Yapmasına Bağlı Olarak İşyeri Hekimliği Hizmeti Verdiği İşçi Sayısının Yüzü Aşması Sebebiyle Çalışma Onayının İptal Edilmesinin İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/8691İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Haklı Nedenle Feshi Halinde İhbar Tazminatına Hak Kazanmadığı Gibi İşverenin İş Güvencesi Tazminatını da Ödeme Yükümlülüğünden Söz Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2013/1741İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacının Terditli Olarak İstediği İhbar Tazminatı Talebi ile Davalının Karşı Davasında İstediği Talepleriyle İlgili Usulüne Uygun Ayrıntılı Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/17169İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Davalı İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y9.HDE. 1991/3033İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Haklarının Ödenmemesi Nedeniyle Akdi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/9531İHBAR TAZMİNATI ( İşçilikten Memuriyete Geçen Personelin İstemesi )
Y9.HDE. 2010/16789İHBAR TAZMİNATI ( İşçini İşverenin Başka İşçisine Sataşması - Haklı Olarak İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/26993İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Hükümlerine Göre Emekli Veya Yaşlılık Aylığı Kesilerek Çalışması - Seçimlik Hakkı Tanınmadan İş Sözleşmesinin Feshi/Tazminata Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1980/2948İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Eylemleri Nedeniyle İşverenin Sözleşmeyi Feshetmesi Halinde Bu Tazminatın Ödenememesi )
Y9.HDE. 1996/1415İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Akdi Feshetmesi Nedeniyle Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 2002/9355İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Akdin Feshinden Sonra Başka Bir Yerde İş Bulması )
Y22.HDE. 2013/27383İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Alacaklarının Ödenmemesi Halinde İş Sözleşmesini Sonlandıracağını İhtar Ettiği/Davalı Tanıklarının da Davacının İşyerinden Kendi İsteği ile Ayrıldığını Belirttiği - Fesheden Tarafın Feshi Haklı Olsa Dahi İhbar Taminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 1997/17235İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Asgari Bir Yıl Süre İle Çalışılacağının Kabul Edilmesinin Akdi Belirli Süreli Hale Getirmemesi )
Y9.HDE. 1997/4586İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ayakkabı İşyeri Açmak Üzere İş Akdini Feshetmesinin Haklı Nedene Dayanmaması Nedeniyle Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1998/99İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Başka İşyerine Girip Çalışmasından Yeni İşverenin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 2001/4092İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Çalışırken Gerek Kendi Gerekse Annesinin Aracı İçin Gerçeğe Uygun Olmayan Şekilde Hasarsızlık İndirimi Yapmış Olması )
Y9.HDE. 1999/11575İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Daha Önce Davalı İşveren Hakkında Açmış Olduğu Benzer Bir Davanın Yargılaması Sonunda Mahkemece İstek Doğrultusunda Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması )
Y9.HDE. 1999/18428İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Deneme Süresi Uygulanarak İşe Alındığının Kanıtlanamaması - Belirsiz İş Akdi )
Y9.HDE. 1996/20830İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemlerde Bulunması Nedeniyle İşçinin İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedilmesinden Dolayı Tazminat İsteminin Reddi )
Y9.HDE. 2001/13451İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Emekli Olup Aynı Yerde Çalışmasını Sürdürmesi )
Y9.HDE. 2007/41150İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Emeklilik Muvazzaf Askerlik Evlilik Gibi Nedenlerle İş Sözleşmesini Feshetmesi Durumunda Talep Hakkı Bulunmadığı - İşverenin de Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 1997/16463İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılması Durumunda İşverenin İhbar Tazminatı İsteminin Reddine Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 1990/5336İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Evlenme İzin İsteminin Kabul Edilmemesi - Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi
Y9.HDE. 1997/15646İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunması Sebebiyle İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Durumunda Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1998/8356İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Nedenle de Olsa Feshetmesi Nedeniyle İsteyememesi )
Y9.HDE. 2009/47956İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Nedenle İş Aktini Feshetmesi Durumunda Sadece Kıdem Tazminatı Şartlarının Oluşup Oluşmadığının İncelenmesi Gerektiği - İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği/İş Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 2003/3137İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshettiği Durumlarda İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y22.HDE. 2015/15480İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Sebeple de Olsa İş Sözleşmesini Kendisinin Feshetmesi Halinde İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı Dikkate Alınarak Davacının İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/13962İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Sebeple İş Akdini Derhal Feshi - Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2002/16031İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Haksız Çıkartılması Nedeniyle Bu Tazminatın İstenmesi )
Y9.HDE. 2002/3945İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Hizmet Akdini Haklı Nedenle de Olsa Feshetmesinin Ona İhbar Tazminatı Talep Hakkı Vermemesi )
Y9.HDE. 2003/5119İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Hizmet Sözleşmesini Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Nedenle Feshetmesi-Bu Durumda İhbar Tazminatına Hak Kazanılamaması )
Y9.HDE. 2007/14146İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İhbar Önellerine Riayet Etmeksizin Raporlu Olduğu Süreler Dışında Devamsızlık Yaparak İşyerini Terk Ettiği - İşverenin İhbar Tazminatı Talebi Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/34347İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İhbar Tazminatı Ödenmediği Bir Anda Yaşlılık İçin Tahsis İsteminde Bulunması İşveren Feshini Ortadan Kaldırmadığı )
Y9.HDE. 2001/6498İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İçin Dava Açmasından ve Fesihten Sonra Düzenlenen İbraname İle İşçinin İsteğiyle İşyerinden Ayrıldığının Anlaşılması )
Y9.HDE. 1998/18056İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İmzasını Taşıyan İhbar Farkı Listesine Göre Yapılan Ödemenin Mahsubu )
Y9.HDE. 2000/15536İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İstifası-İşveren Tarafından Tazminat İstenmesi )
Y9.HDE. 2003/19384İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdini Haklı Sebeplerle Feshi - Kıdem Tazminatına Hükmedileceği/İhbar Tazminatına Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y9.HDE. 1997/16787İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Devamsızlık Nedeniyle Feshi Nedeniyle Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 2003/5172İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Fesih Tarihi ile Tutanak Tarihleri Arasında 6 İş Günlük Hak Düşürücü Sürenin Geçirilmesi - İstemin Kabulü Gerekeceği )
Y9.HDE. 2001/4050İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haklı Nedenlerle Feshi - İhbar Tazminatı Talep Etmesinin Mümkün Olamayacağı )
Y9.HDE. 2001/10882İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin İşverence Haksız Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 2001/7764İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Sona Eriş Tarihinden Sonra Alacakların Ödenmesini Talep Etmek Amacıyla Verdiği Dilekçenin İstifa Sayılmaması )
Y22.HDE. 2013/27271İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiğinin Kabulünün Dosya İçeriğine Uygun Olduğu/İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddinin Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2007/8685İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/1017İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşçilik Alacağının Mahkemece Hüküm Altına Alındığı - İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından İş Kanununun 24/11-E Maddesi Gereğince Feshedilmiş Sayılacağından Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2003/4069İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşe Alınmadığını İleri Sürmesi - Hastalık Nedeniyle İşten Çıkarıldıktan Sonra Yöneticiye Hakaret Etmesinin Dikkate Alınmaması Gereği )
Y9.HDE. 1997/16548İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşe Çağrıldığı Halde Ücreti Az Bularak İşe Başlamamasından Dolayı İşçiye Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 1997/8120İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşi Bırakması Suretiyle Hizmet Akdinin Feshetmesinin Haklı Neden Sayılamaması Nedeniyle Tazminat Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 1999/5866İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşi Terketmiş Olması Halinde İşverenin Hak Kazanması-Akit İhbar Öneli Dolmadan İşverence Feshedilmişse İşverenin Talepte Bulunamayacağı )
Y9.HDE. 1997/7531İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşlediği Eylemlerin Üzerinden Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Akdin Feshedilmesi Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi )
Y9.HDE. 2009/45756İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşverenden Önce İhtarname İle İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiği - İşçi Lehine İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1997/7706İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin İşyerine Devamsızlığının Olup Olmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/16904İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kanun Dışı Topluca İşi Bırakma Eylemine Katılması Nedeniyle Haklı Nedenle Fesih Uyguladığından Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2007/24497İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kendi İsteğiyle İşi Bırakması - İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/15598İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kendi İsteğiyle İşten Ayrılmış Olması )
Y22.HDE. 2017/3541İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacaklarının Tahsili İstemi - Emeklilik Nedeni İle İş Akdini Fesheden İşçi Lehine İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/4497İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Kusuru Olmaksızın Hastalanmasına Rağmen İşverenin Akdi Feshetmesi )
Y9.HDE. 1998/312İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Önel Vermeksizin İşten Ayrılması )
Y7.HDE. 2013/19177İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Rızası Hilafına Ücretsiz İzne Çıkartılmasının İşverenin Feshi Mahiyetinde Olduğu - Mahkemece İşverenin Haksız Feshi Sebebiyle Tazminata Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2003/12158İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Rızası ve Yazılı Muvafakatı Olmadan İşverence Ücretsiz İzne Çıkarılması - Haksız Fesih Nedeniyle İhbar Tazminatına Hak Kazanılması )
Y9.HDE. 1998/17926İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Sendikaya Üye Olması Nedeniyle Sözleşmesinin Feshedildiğini İddia Etmesi )
Y9.HDE. 2001/6109İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Söylediği Sözlerin İşvereni Temsil Eden Kişi Hakkında Şeref ve Haysiyet Kırıcı Asılsız İhbar ve İsnatlar Olarak Değerlendirilmesi )
Y9.HDE. 2007/4525İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Sözleşmeyi Haklı da Olsa Feshetmesi Nedeniyle İhbar Tazminatı Talebinde Bulunamayacağı )
Y9.HDE. 2001/1802İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Tam Olarak Tedavisi Mümkün Olmayan Hastalığa "epilepsi" Yakalanması - İş Akdinin Feshinde Ödenmesi Gereği )
Y9.HDE. 1992/4060İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Tedavi ve İstirahat Süresinin Bildirim Öneline Altı Hafta Eklenerek Bulunan Süreyi Aşmış Olması Halinde Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2003/14633İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Tek Taraflı Olarak Üç Ay Süreyle Ücretsiz İzne Çıkarılması - İş Akdi Haksız Olarak Feshedilen İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2006/30791İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Tutuklanması Nedeni İle Devamsızlık Yapmasının 1475 S. İş Kanunu Uyarınca Zorlayıcı Sebep Kabul Edildiği/İşverene Derhal Fesih Hakkı Verdiği - Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1992/5494İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ücret Ödenmemesi Nedeniyle Akdi Feshetmesi Halinde )
Y9.HDE. 2004/11454İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ücreti Konusunda Duraksama Varsa İlgili Meslek Kuruluşundan Ücret Araştırılması Yapılması Gereği )
YHGKE. 1999/9-542İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Haklı Nedenle Fesihte Bulunması Nedeniyle Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 2001/15931İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Zorlayıcı Sebeplerle İşverenin Talebini Yerine Getirmemesi-İşverenin Feshinin Haksız Olması )
Y9.HDE. 2007/11209İHBAR TAZMİNATI ( İşçiye 2 Ay Önceden İhalenin Süresinin Bitmesi Nedeniyle İş Akdinin Feshedileceğinin Bildirilmesi/İhbar Önelinin Kullandırıldığı - Talebin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/37372İHBAR TAZMİNATI ( İşçiye Kısmen Ödeme Yapıldığı/Ödenen Miktarın Mahsubu İle Bakiye Tazminata Hükmedileceği - İşverenin Savunması İle Çelişen İbranamenin Geçersiz Olduğu )
Y9.HDE. 2001/16005İHBAR TAZMİNATI ( İşçiye Yasa Kurallarına Uygun İş Arama Öneli Verilmediğinden Tazminatın Kabulü )
Y9.HDE. 2001/8148İHBAR TAZMİNATI ( İşe Devamsızlık Yapılması Nedeniyle İş Akdinin İşverence Feshi Durumunda Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2007/14444İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Davasında Verilecek Karar Akdin Feshine Bağlı Tazminat Alacakları Davasını Etkileyeceğinden Söz Konusu Davanın Bekletici Mesele Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/10324İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Davasında Verilen ve Kesinleşen İşe İade Kararı İle İşveren Tarafından İş Akdinin Feshedildiği Belirtilen Tarihte Feshin Gerçekleşmediği - Yeni Bir Dava ile İşçilik Alacaklarının Talep Edilebileceği )
YHGKE. 2009/9-526İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Kararı Sonucu İşçinin Yasal Süresi İçinde İşverene Başvurduğu/İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı - İş Akdinin Feshedilmiş Sayılarak İşçiye İhbar Tazminatının Ödeneceği/Geçersiz Sayılan Fesih Öncesinde İhbar Öneli Kullandırılmış Olması Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/14721İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Kararı Üzerine İşverene Süresinde Başvuran Davacının İşe Başlatılmaması Nedeni İle İş Sözleşmesi Feshedildiğinden O Tarihte Aldığı Ücret ve Kıdemi Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2009/9-524İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı - Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/797İHBAR TAZMİNATI ( İşlemiş Faizlerin de İcra Takibine Konu Edilmesi - Faizin Oranı ve Temerrüt Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2003/16680İHBAR TAZMİNATI ( İşletmenin Devri Gerekçesiyle İşçilerin Ücretli İzne Çıkarılması - Dava Açarak Hizmet Akdine Haklı Nedenle de Olsa Kendisi Son Veren İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanmayacağı )
Y9.HDE. 1998/10001İHBAR TAZMİNATI ( İşsizlik Ödencesi Niteliğinde Sayılmaması )
Y9.HDE. 2010/22895İHBAR TAZMİNATI ( İşveren İş Şartlarında Esaslı Değişikliğe Giderek Baskı Sonucu İşçiyi İş Sözleşmesini Sona Erdirmeye Yöneltmeye Çalıştığı - İhbar Tazminatından Kurtulmak Amacı da Görüldüğünden İhbar Tazminatının Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/8914İHBAR TAZMİNATI ( İşveren İşçiyi İşe Davet Etmeyerek İş Sözleşmesini Feshetmiş Bulunduğundan İhbar Tazminatı Ödemek Zorunda Olması )
Y9.HDE. 2009/7034İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Haklı Sebeple İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 1997/16365İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Tarafından İşyerinde İşi Değiştirilen ve Buna Dayanarak Hizmet Akdini Haklı Sebeple Derhal Fesheden İşçinin Tazminat İsteyememesi )
YHGKE. 1982/9-256İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Peşin Ödenmesi Nedeniyle Tazminatın Ödendiği Tarihte Sözleşmenin Sona Ermesi )
Y9.HDE. 2001/7770İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Temerrüde Düşürülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2004/7467İHBAR TAZMİNATI ( İşveren ve İşçi Arasında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi Bulunduğundan İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 1997/17626İHBAR TAZMİNATI ( İşveren Vekiline Hakaret Edilmesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi Durumunda Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 2007/40739İHBAR TAZMİNATI ( İşverence Gerçekleştirilen Feshin Ardından Ödenmediği Bir Anda İşçinin Yaşlılık Aylığı Tahsis Talebinde Bulunması İşverence Gerçekleştirilen Feshi Ortadan Kaldırmadığı )
Y9.HDE. 2014/26096İHBAR TAZMİNATI ( İşverence Yapılan Fesih İşlemi İş Kanunu'nun 18 - 19. Md.lerine Göre Geçerli Nedenle Olsa Dahi Davacı Kıdem Tazminatını Hak Edeceğinden ve Fesih Sırasında İhbar Öneli Verilmemesi Sebebiyle İhbar Tazminatını da Hak Edeceğinden Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/109İHBAR TAZMİNATI ( İşverene Karşı Birlikte Açılan Seri Davalar Gözetildiğinde İşverence Ödenmesi Gereken İhbar Tazminatı Tutarının Davalı Belediye Açısından Ödeme Güçlüğü Doğuracağı - İhbar Tazminatı Tutarı Hakim Tarafından Taktir Olunacağı )
Y9.HDE. 2007/30866İHBAR TAZMİNATI ( İşverene Makul Bir Biçimde Taleplerini İleten Çalışanın İşten Çıkarıldığı - Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2015/7556İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin - İzin Kullandırılması ve İzin Dönüşü Önceki İşi Verilmeyen Davalı İşçiden Önel Kullandırılmasının ve Çalışmasının İstenmesi Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu - Davacı İşveren Davalının Amiri Konumunda İşveren Vekili Olarak İşlem Yapan ve Bu Nedenle İşveren Olarak Sorumlu Olduğu İşlemden Dolayı Davacının Önel Kullanmasını İstememiş ve Feshi Bu Şekilde İşleme Koyduğu/Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1992/5443İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Ağır Sözlerine Maruz Kalıp İşi Bırakan İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/7001İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Baskı Ya Da İyiniyet Kurallarına Aykırı Hareketi Olmadan Sözleşmenin Feshedilmesi )
Y7.HDE. 2015/5557İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Beyanları Fesih Anlamı Taşımadığından İş Akdinin İşyerini Terk Eden Davacı Tarafından Feshedildiği Açık Olup İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/9981İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanması Nedeniyle Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 2001/7771İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y9.HDE. 2001/8132İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemiş Olması )
Y9.HDE. 1998/9383İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Değişiminin İşçiye İş Akdini Feshetme Hakkını Vermemesi )
Y9.HDE. 1998/8260İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedene Dayanması Nedeniyle Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1998/16858İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle Fesihte Bulunması Nedeniyle Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1997/18440İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle Fesihte Bulunması Nedeniyle Tazminatın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/16813İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshetmesi Nedeniyle Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 1999/11520İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenlerle Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanması Nedeniyle Tazminat Ödenememesi )
Y9.HDE. 1997/18199İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haksız Feshi Nedeniyle Ödenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1995/38129İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Haksız Fesih Yapması )
Y9.HDE. 2003/6336İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İstifa Dilekçesini Kabul Etmiş Olmasının İhbar Mükellefiyetinin Yerine Getirilmesi Hususunu Ortadan Kaldırmaması-İşverenin Tazminat Talebinin Kabulü )
Y9.HDE. 2001/2İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İş Akdini İşçinin Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemleri Nedeniyle Feshettiğinden Tazminat Ödememesi )
Y7.HDE. 2013/8074İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İş Akdinin İşçinin Yolsuzluk Yapması Nedeniyle Haklı Nedenle Sona Erdirildiği İddiasının Soyut Düzeyde Kaldığı - Davacının Ödenmemiş Ücret Alacağı Bulunduğundan İş Akdinin Haklı Nedenle İşçinin Feshettiği/Davacının İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/14616İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İş Kanununun 25. Maddesinin ( A ) ve ( B ) Bentleri Yönünden Feshi Haklı Fesih Olmadığı/İşveren Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu - İşverenin Bildirim Sürelerine Uyma ve İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırdığı )
Y9.HDE. 2001/5253İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İşçinin Kıstelyevm Esasına Göre Hesaplanan İkramiye Alacağının Ocak Bordrosu İle Peşin Ödendiğini Savunması )
Y9.HDE. 2001/7333İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İşçiyi Bir Hafta Çalıştırıp Ertesi Hafta İzinli Saymasına Rağmen Ücretlerin Tam Olarak Ödenmiş Olması )
Y22.HDE. 2012/19158İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İşe Başlatmama İradesine Sahip Olmadığının İşçi Tarafından Anlaşıldığı Anda İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Olacağı/İş Güvencesi Tazminatı İle İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2007/29383İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İşe İade Davetinin Davacı Adreste Bulunamadığından Muhtara Tebliğ Edildiği/İşçinin 1 Aylık Süresi İçinde İşverene Başvurmadığı - İşverence Yapılan Feshin Geçerli Nedene Dayandığının Kabulü Gerektiği/İhbar Tazminatının Ödeneceği )
Y9.HDE. 1995/24809İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin İşin Bir Ay Durdurulmasına İlişkin Kararını Fesih Olarak Anlayıp İşe Gitmeyen İşçi )
Y9.HDE. 2001/1221İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Kısmi Dava ve Sonradan Açılan Ek Dava İle Temerrüde Düşürülmesi - Dava Tarihlerinden İtibaren Ayrı Ayrı Faize Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/11411İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Konutta Teslim Şeklindeki Havalesi - İşçinin Kabul Etmemesi/Faiz Yürütülemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/20310İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Ödeme Yükümlülüğü Bulunmaması - Geminin Türk Bayrağı Taşıma Hakkını Sonlandıracak Biçimde Satılması/Hizmet Akdinin Kendiliğinden Bozulacağı )
Y9.HDE. 2001/18727İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Ödenmesi Konusunda İşçiye İhtarname Göndermesi - Temerrüt Nedeniyle Süre Bitiminden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/17433İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Şirketinin İşçinin Çalışmaya Başladığını Beyan Ettiği Tarihten Sonra Kurulduğunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesini İbraz Etmesi )
Y9.HDE. 2001/5259İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Takipten Önce Temerrüde Düşürülmediğinden Takibe Konu Alacaklara Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanamaması )
Y9.HDE. 2001/3250İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Talebi - İşçinin Önel Vermeden İş Akdini Bozduğu İddiası/Takas Mahsup Defi )
Y9.HDE. 1997/14528İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Temerrüde Düşürülmemesi - Faizin Dava Tarihinden Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/16883İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin TİS'e Göre Yevmiye Kesme Cezası Vermesi Gerekirken İşten Çıkarma Cezasının Haksız Olması Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2005/38538İHBAR TAZMİNATI ( İşverenin Ticari Defter Kayıtlarında Ödendiği İleri Sürülen Tazminatların Vergilerinin de Ödendiği ve Tahakkuk Belgelerini İşçinin İmzalamış Olması - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/33251İHBAR TAZMİNATI ( İşverenle Para Konusunda Çıkan Bir Uyuşmazlığın Ardından Davacı İşçinin İşyerinden Ayrılması İş Kanunu'nun 24/E Bendi Uyarınca İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshi Niteliğinde Olduğu - İhbar Tazminatının Reddi Kıdem Tazminatının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/12938İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Devri - Devredildiği Tarih İtibarıyla Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 2002/3171İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Devri ve İşin Devam Etmesi )
Y9.HDE. 2001/7026İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Dışında ve İşle İlgisi Olmayan Bir Suçtan Dolayı İşçinin Bir Haftadan Fazla Süre İle Çalışmaktan Alıkoyan Tutukluluğu )
YHGKE. 2006/9-377İHBAR TAZMİNATI ( İşyeri Personel Yönetmeliğine Aykırı Olarak İstifası Banka Genel Müdürlüğünce Kabul Edilip Bildirilmeden Veya İhbar Öneline Uymadan Ayrılan Personel - Tazminatdan Sorumlu Olacağı )
Y9.HDE. 1997/16576İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinde Başka İşçiye Sataşma Sebebiyle Derhal Feshin Kanuna Uygun Olması Nedeniyle Tazminat Verilmemesi )
Y9.HDE. 2007/34368İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinde Garanti Ücret Dışında Bahşiş ve Prim Ödemesi Olup Olmadığını Tanıklara Etraflı Bir Şekilde Sorup Açıklattırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/1547İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinde İşçiyi Bir Haftadan Fazla Süre ile Çalışmaktan Alıkoyan Zorlayıcı Sebebin Ortaya Çıkması - Gözaltına Alınan İşçinin Bir Haftalık Süre Dolmadığı Yasal Koşul Gerçekleşmeden İş Akdi Feshedildiğinden İşçi Yararına İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2003/6468İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinde Kavga Etmesi ve Amirlerine Hakaret Etmesi Nedeniyle Hizmet Akti Feshedilen Davacı - TİS.'nin Ceza Cetveline Uygun Karar Verilmesi Gereği/Haksız Fesih )
Y9.HDE. 1997/14623İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinden Ayrılan İşçinin Ayrılmadan Önce Karşı Tarafa Önel Vermesi Gerekip Gerekmeyeceği - Hizmet Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 2009/1525İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinden Ayrılma Talebi Kabul Edilmeyen İşçinin İşyerini Terk Etmesi Karşısında İş Akdinin İşçi Tarafından Sona Erdirildiği - Fazla Çalışma Alacağının Ödenmemesinin Haklı Fesih Nedeni Olduğu Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü İhbar Tazminatının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/1073İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinden İstifa İle Ayrılarak Başka İşte Çalışan İşçi Aleyhindeki İşverenin İhbar Tazminatı İsteminin Kabul Edilmesi )
Y9.HDE. 1997/18403İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinden İstifa Yoluyla Ayrılmış Olan İşçiye Kıdem Tazminatının Ödenmiş Olması )
Y9.HDE. 2001/10238İHBAR TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelmek - Kanıtlanması Gereği )
Y9.HDE. 1997/21409İHBAR TAZMİNATI ( İşyerini Haklı Neden Olmaksızın Terkeden İşçi Lehine Hükmolunamaması )
Y9.HDE. 1992/14819İHBAR TAZMİNATI ( İşyerini Terkedip İşveren Tarafından Çağrıldığı Halde İşe Dönmeyen İşçinin Alamayacağı )
Y9.HDE. 1996/5529İHBAR TAZMİNATI ( İşyerini Terketmek Suretiyle Akdi Fesheden İşçinin Alamaması )
Y22.HDE. 2013/21275İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Başka Bir Yere Taşındığı/Davacının İşyeri Değişikliğini Kabul Etmediğini Bildirmek ve Ödenmeyen İşçilik Alacaklarını Talep Etmek İçin İşverene Başvurdurduğunda İş Sözleşmesinin Son Bulduğunun Anlaşıldığı/Aynı Mahiyetteki Dosyada İşçinin Haklı Sebeple Sözleşmeyi Feshettiği Gerekçesiyle İhbar Tazminatı Talebinin Reddedildiği - İhbar Tazminatı Reddedilmek Üzere Hükmün Bozulmasının Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/19060İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Devri - Devreden İşverenin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 1999/20255İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Devri )
Y9.HDE. 2000/18288İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Devri İle Birlikte Hizmet Akdinin Feshedildiği Gerekçesiyle Devreden İşverenden İstenmesi )
Y9.HDE. 2001/3820İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Devri/İş Akdinin Kıdem Tazminatı Verilerek Feshi - İşçinin İhbar Tazminatına da Hak Kazandığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2003/4700İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Fiilen Devralınması - TİS Yürürlüğe Girdikten Sonra Davacının İşten Çıkması/Bu Dönem İçin Yürürlüğe Giren Ücret Nedeniyle Oluşacak Fark İhbar Tazminatından Yararlanması Gereği )
Y9.HDE. 1998/12387İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Nakli İsteğini Kabul Etmeyip Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi )
Y7.HDE. 2013/1880İHBAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali - Sözleşme Davalı İşveren Tarafından Haksız Feshedilmekle İhbar Tazminatının da Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/29677İHBAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali İstemi - Davalı İşveren İstirahat Süresini Aştığı Gerekçesiyle Davacının İş Sözleşmesini Feshetmiş İse de Davacının İstirahat Süresinin Anılan Maddede Öngörülen Süreyi Aşmadığının Kesinleşen İşe İade Davasında Saptandığı/Davacının Tazminata Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1994/16833İHBAR TAZMİNATI ( İzin Süresi Bitiminde İstifa Edeceğini Bildiren Ancak Kabulü Beklemeden İşten Ayrılan İşçi )
Y9.HDE. 1997/18516İHBAR TAZMİNATI ( İzinli Olan Kızına Ait Kartı Basmak Suretiyle İşyerinde Çalıştığı Sonucunu Doğuracak Davranışın Doğruluk ve Bağlılık İle Bağdaşmayan Haklı Neden Olması )
Y9.HDE. 2009/30602İHBAR TAZMİNATI ( İzinsiz ve Mazeretsiz İki Gün Üst Üste İşe Devam Etmemek - Haklı Sebeple İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçinin İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 1995/4330İHBAR TAZMİNATI ( Kampanya İşçisi Olarak Çalışan İşçinin Kampanyaya Çağrılmaması )
Y9.HDE. 2008/11913İHBAR TAZMİNATI ( Kanunda Kötüniyet Tazminatının Bildirim Süresinin Üç Katı Olacağı Belirtildikten Sonra Bildirim Şartına da Uyulmaması Halinde Ayrıca İhbar Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/5486İHBAR TAZMİNATI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını İhbar Tazminatından Feragat Ettiğini Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğu Göz Önüne Alındığında Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilemeyeceği - Talebin Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2000/47İHBAR TAZMİNATI ( Kesin Vade Kararlaştırılmışsa Temerrüde Düşürmek İçin İhbara Gerek Bulunmaması )
Y22.HDE. 2015/11457İHBAR TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatı - Bozma İlamına Uyulduktan Sonra İhbar Tazminatı Talebinin Reddedilmiş Olmasının Doğru Olduğu/Bozma Kapsamı Dışında Kalan Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Ücreti Fazla Mesai Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti Alacakları Hakkında Bozma Öncesi Olduğu Gibi ve Açıkça Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 1992/10235İHBAR TAZMİNATI ( Kısım Amirinin İşçilere Kötü Davranması Nedeniyle Akdi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2003/2828İHBAR TAZMİNATI ( Kısmi Süreli İş Sözleşmesi - İşverence Feshi Halinde Dahi İhbar Öneli Tanınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/21009İHBAR TAZMİNATI ( Kömür Yardımı Giydirilmiş Ücrete Eklenerek Hesaplandığı - Kömür Yardımı Tanık Beyanlarının Ortalama Miktarı Esas Alınarak Hesaplandığı/İlgili Yerlerden Fiyat Araştırması Yapılarak Tespit Edilen Kömür Yardımı Miktarı Giydirilmiş Ücrete Eklenerek Hesaplanacağı )
Y9.HDE. 2009/7108İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı İhbar Önellerine Ait Ücretin Üç Katı Tutarı Olarak Belirlendiği ve Ayrıca İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/13414İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı İhbar Tazminatının Vasıflı Bir Şekli Olduğu - Davacıya İhbar Tazminatının Fesih Tarihinde Yürürlükte Bulunan Yasa Hükmü Gereği İki Katı Tutarında Kötüniyet Tazminatının Ödenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/11407İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı Talebi İçinde Bulunulduğunun Düşünülmesi - Evlilik Hazırlığındaki İşçinin Akdini Fesh )
Y9.HDE. 2001/1286İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı Talebi İçinde İhbar Tazminatının da İstendiğinin Kabulü Gerekeceği )
Y9.HDE. 2001/10876İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatı Talebiyle Bu Tazminatın da Talep Edilmiş Olacağı )
Y9.HDE. 2007/14221İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatının Unsurlarının Olmadığı Durumlarda İstenebileceği - Ancak İşçi İhbar Tazminatını Ayrı Bir Kalem Halinde Talep Etmişse Ancak O Zaman İki Kez İhbar Tazminatı İstenemeyeceği )
Y9.HDE. 2002/818İHBAR TAZMİNATI ( Kötüniyet Tazminatları Yıllık İzin İle Ücret Alacağının Ödetilmesine Karar Verilmesi - Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 1996/23021İHBAR TAZMİNATI ( Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden Olan Alacak İçin Genel Müdürlüğe Dava Açılması )
Y9.HDE. 2007/27704İHBAR TAZMİNATI ( Kullandırılmayan İzin Alacağının Her Zaman Ayrı Dava Konusu Olabileceği - İhbar Önelinin Kullandırıldığı Kabul Edilerek İhbar Tazminatına İlişkin Talebin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/18442İHBAR TAZMİNATI ( Mahkemece Ek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp İlk Rapordaki Hatalar Düzeltilmesine Rağmen İlk Raporun Karara Esas Alınamaması )
Y9.HDE. 2005/35194İHBAR TAZMİNATI ( Mahkemece Hizmet Akdinin İşveren Tarafından Sona Erdirildiğinin Kabul Edilmesi - Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
Y9.HDE. 2000/51İHBAR TAZMİNATI ( Mahkemece Reddedilip Davacı Tarafından Temyiz Edilmediği Halde Şartları İspat Edilemeyen Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmiş Olması Halinde )
Y22.HDE. 2017/6106İHBAR TAZMİNATI ( Mahkemece Talebin İhbar Süresi İçerisinde İş Arama Haklarının Tanındığı Usulüne Uygun Şekilde Kanıtlanmadığından Kabul Edildiği/ İş Arama İzninin Kullandırılmamış Olmasının Bildirim Önellerinin Verilmediği Anlamına Gelmediği - İhbar Tazminatının Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/34538İHBAR TAZMİNATI ( Meşru Bir Mazeretten Söz Edildiğine Göre Davacının Kardeşlerinin Başına Gelen Olay Sebebiyle İzin Talebinin Geçerli Bir Mazerete Dayandığının Kabul Edilmesi Gerektiği - Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/8265İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan İşçinin Hizmet Akdinin Feshi Üzerine İşyerinin El Değiştirmesinden Etkilenmeden Ödenmesi )
YHGKE. 1976/9-3194İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan İşçinin İş Akdinin Mevsim Sonunda Bozulduğu İşçiye Bildirilmediğinden Kampanya Başladığı Zaman İşe Alınmamış Olmasına Göre Tazminat İstenmesi )
Y9.HDE. 1997/21045İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Akdinin Önel Verilmeksizin Mevsim Çalışmasının Sonunda Feshi )
Y9.HDE. 1996/6346İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Almasının İşyerinin Yeni Mevsimde Açılıp Açılmamasına ve Açılmışsa İşçinin Çağrılmış Olup Olmamasına Bağlı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/4053İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Yeni Mevsimde İşe Çağrılmamak Suretiyle İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 1995/9-681İHBAR TAZMİNATI ( Mevsimlik işçi )
Y9.HDE. 2006/14009İHBAR TAZMİNATI ( Müdürün Davacıya "Sen Hırsızsın Ödemeyene Şerefsiz Derler" Şeklinde Hakareti/Olaydan Sonra İşe Gelmeme - Hizmet Akdinin Haklı Nedenle Feshi/İşverenin Tazminat Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 1989/7983İHBAR TAZMİNATI ( Normal Yasal Faiz Uygulanması )
Y9.HDE. 2005/35825İHBAR TAZMİNATI ( Olayda Taraflardan Hangisinin Önce İşlem Yapmış Olduğu Belirlenemediğinden İşçi Lehine Yorum İlkesi Uygulanarak İş Akdinin İhbar Tazminatı Ödenerek Feshinden Sonra Davacının Kuruma Başvurduğu Kabul Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/6493İHBAR TAZMİNATI ( On Yılı Aşkın Bir Süre İle Çalışan Kişinin Tazminatından Vazgeçecek Şekilde Hizmet Akdini Feshetmesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması )
YHGKE. 1997/9-566İHBAR TAZMİNATI ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y9.HDE. 1992/514İHBAR TAZMİNATI ( Onu da Kapsayacak Şekilde Üç Katı Tutarında Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmişse )
Y9.HDE. 2010/30996İHBAR TAZMİNATI ( Otel İşyerinde Geleneksel Çalışma Sisteminin Ne Olduğu ve Yapılan İşin Mevsimlik İş Olup Olmadığı ve Davacının Yaptığı İşin Niteliği de Dikkate Alınarak Tespit Edilip Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/4032İHBAR TAZMİNATI ( Ödeme Belgelerinde Hangi Miktarın Kıdem ve İhbar Tazminatı Karşılığı Alındığı da Davacı Tarafından Kabul Edilmiş Olduğu Halde Ödenen Miktarların Önce Yıllık İzin Sonra İhbar Tazminatına Mahsup Edilmesi Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/41429İHBAR TAZMİNATI ( Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Araştırılarak İhbar Tazminatı İle İşçinin Bakiye Süre İçinde Başka İşyerinde Çalışması Karşılığı Elde Ettiği Gelirlerinin Bakiye Süre Ücretinden İndirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/17120İHBAR TAZMİNATI ( Ödenen Tazminatın Takas Mahsubu Talebinde Bulunulduğu - Davacı Vekili Bu İsteme Karşı Çıkmadığı/Davalının Anılan İstemi Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2007/9-151İHBAR TAZMİNATI ( Ödenmeyen Ücretleri Sebebiyle İşyerinden Ayrılan İşçinin Hizmet Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiği - İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/21684İHBAR TAZMİNATI ( Ödenmiş Olması İş Sözleşmesinin Belirli Süreli Olmadığının Göstergesi Olduğu )
Y9.HDE. 2001/4005İHBAR TAZMİNATI ( Ödeyerek Raporlu İşçinin Hizmet Akdini Fesih - İşçinin 1 Ay Sonra Emekli Olması/Süresi İçinde Fesih Bildiriminin Geri Alınması ve Tazminatın Geri İstenmesi )
YHGKE. 1997/9-230İHBAR TAZMİNATI ( Öğretmenin )
YHGKE. 1979/217İHBAR TAZMİNATI ( Önceden Ayrılacağını Bildirmeden İstifa Eden İşçinin Ödemesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1999/10852İHBAR TAZMİNATI ( Önel Süresinin Hizmet Süresine Eklenememesi )
Y9.HDE. 1991/12592İHBAR TAZMİNATI ( Özel Lisede Her Yıl Yenilenen Sözleşme - Süresinden Önce Feshedilmesi Halinde Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 2001/2226İHBAR TAZMİNATI ( Özel Öğretim Kurumunda Belirli Süreli Sözleşme İle Çalışma - Süre Bitiminde Talep Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/17591İHBAR TAZMİNATI ( Personel Yönetmeliğinde "İşten Çekilme Halinde Gerekli Görüldüğünde Çekilmek İsteyen Personelden İş Yasası Hükümlerine Göre İhbar Öneline Uyması İstenebilir" Şeklinde Olduğu - Davalı İşçi İstifa Ettiğinden İşverenin Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1982/9-392İHBAR TAZMİNATI ( Peşin Ödenmesi Durumunda İş Sözleşmesinin O Anda Sona Ermesi )
Y9.HDE. 2007/16061İHBAR TAZMİNATI ( Protokol Gereği Ücretsiz İzini Kabul Etmeyen İşçilerin Dava Açarak Fesih İradelerini Ortaya Koydukları - Kıdem Tazminatı İsteğinin Hüküm Altına Alınması Yerinde İse de Akdi Haklı Olarak Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/19623İHBAR TAZMİNATI ( Radyo ve TV Kuruluşunda Haber Seslendirme Elemanı Olarak Çalışan Davacı - Basın Mesleğinde Çalışanlar Hakkında Kanuna Tabi Olup Olamayacağı )
Y9.HDE. 1996/858İHBAR TAZMİNATI ( Sağlık Nedeniyle Çalışamayacak Durumda Bulunduğu İçin Akdi Feshedilen İşçiye Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 2005/4038İHBAR TAZMİNATI ( Sakat İşçi Kadrosunda Çalışan Davacının Sağlık Durumu İtibari İle Kendisi İçin Beton Kırma Gibi Ağır Sayılabilecek İşlerde Çalıştırıldığı - İş Akdinin Kendisi Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiğinden Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/3326İHBAR TAZMİNATI ( Sendika Yöneticisi Olup İşten Ayrılan ve Görevinin Sona Ermesiyle Eski İşine Dönmek İstediği Halde İşe Alınmayan İşçinin Tazminata Hak Kazanması )
Y9.HDE. 2001/19740İHBAR TAZMİNATI ( Son İşverenin Sorumlu Olacağı )
Y9.HDE. 2001/286İHBAR TAZMİNATI ( Son Kararın Kesinleşmesi-İhbar Önelinin Daha Fazla Olduğunun İleri Sürülememesi )
Y9.HDE. 2001/20815İHBAR TAZMİNATI ( Son Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği )
Y9.HDE. 2006/30752İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşme Bitiminden Sonra Çalışmaya Devam Eden Öğretmen - İhbar Öneli Tanınmadan İşverence Sebepsiz Olarak Feshedildiği/625 Sayılı Yasaya Tabi Bir Çalışması Bulunmadığı/Sözleşme Belirli Süreli Olmadığından Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/16256İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşme Çalışma Süresi İçinde Hiç Feshedilmemiş Gibi Sekiz Hafta Üzerinden Tazminat Hesabı Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 2000/19320İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşmede Zorunlu Bir Çalışma Süresi Öngörülmekle Yetinilmesi/Belirli Süreli Bir Nitelik Görülmemesi - Belirsiz Süreli Hizmet Akdi )
Y9.HDE. 2006/21899İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşmeye Göre Başka Bir Yerde Çalıştırılabilen İşçinin Yeni Atandığı İşyerinde Çalışmaması - Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi İhbar Tazminatı İsteminin Kabulü Gererği )
Y9.HDE. 1997/21431İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşmeyi Haklı da Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/10905İHBAR TAZMİNATI ( Sözleşmeyi Haklı Sebeple Fesheden İşçi/Tır Şöförünün Yedek Şöför Olarak Çalıştırılmak İstenmesi - İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 1980/15645İHBAR TAZMİNATI ( Süresi Belirli Olmayan İş Sözleşmelerinin Bildirim Koşuluna Uyulmadan Bozulması Durumlarında Koşula Uymamış Olan Tarafın Diğer Yana Ödemek Zorunda Olduğu Tazminat Tutarı Olması )
Y9.HDE. 1997/11179İHBAR TAZMİNATI ( Süresi Belirli Olmayan Sürekli Hizmet Akitlerinin Feshi Halinde Söz Konusu Olması-Belirli Süreli Akitlerde Söz Konusu Olmaması )
Y9.HDE. 1999/18733İHBAR TAZMİNATI ( Süresi Belirsiz Sözleşme İle Çalışan İşçinin Son Dönem Çalışma Süresine Göre İhbar Tazminatı Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
Y22.HDE. 2012/5914İHBAR TAZMİNATI ( Süresinin Onyedi Haftalık Olarak Belirlendiğine Dair Yönetmeliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten Fesih Tarihine Kadar İşyerindeki Uygulamasının Araştırılması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2004/5288İHBAR TAZMİNATI ( Tamamına İhtarnamede Verilen Sürenin Sonundan İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/38258İHBAR TAZMİNATI ( Tanık Beyanından Davacının Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Nedeniyle Davalı İşyerinden Ayrıldığı Anlaşıldığından İhbar Tazminatı İstenemeyeceği )
Y9.HDE. 1992/4801İHBAR TAZMİNATI ( Tanık Beyanının İş Müfettişi Tutanağının Aksini Kanıtlayacak Derecede Açık Olmaması Halinde )
Y9.HDE. 1996/9824İHBAR TAZMİNATI ( Tanıklar Dinlenmeden Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2001/10264İHBAR TAZMİNATI ( Taraf İradelerinin Birleştiği İş Aktinin Tasfiyesi - Farkları da Dahil Ödenmiş Olması/Açılan Dava Üzerine Mahkemenin Tekrar Hesaplattırma Zorunluluğu )
Y9.HDE. 1997/18404İHBAR TAZMİNATI ( Taraf Vekillerinin Yüzlerine Karşı Verilen Kısa Kararda Miktarda Belirtilmek Suretiyle Hüküm Altına Alınması )
Y9.HDE. 2003/6681İHBAR TAZMİNATI ( Taraflar Arasında Belirli Süreli Hizmet Akdi Mevcut Olduğu - Talep Etmesi Mümkün Olmadığından İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/9660İHBAR TAZMİNATI ( Taraflar Arasında Süresi Belirli Bir Hizmet Akdinin Varlığını Gösteren Belge ve Bilgiye Dosyada Rastlanılmaması )
Y23.HDE. 2014/120İHBAR TAZMİNATI ( Taraflar Arasındaki Hizmet Alım Akdine Dayalı Dava Dışı İşçiye Ödenen İşçilik Alacaklarının Rücuen Tahsili İstemi - Davalının İhbar Tazminatının Dava Dışı İşçinin Diğer İşverenler Yanında Süreler de Dahil Olmak Üzere Tüm Çalışma Dönemi Dikkate Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/14710İHBAR TAZMİNATI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin Belirli Süreli İş Sözleşmesine Dayandığı/Süre Bitimi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdiği - İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği/Kabulünün Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1999/9-307İHBAR TAZMİNATI ( Taraflar Arasındaki Özel Hayat Dışında Hizmet Akdi Bulunup Bulunmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2002/3172İHBAR TAZMİNATI ( Tarafların Diyecekleri Ayrı Ayrı Sorularak Varsa Bu Konu İle İlgili Delillerin Toplanması - Yapılan Prim Ödemeleri )
Y9.HDE. 1999/891İHBAR TAZMİNATI ( Tarafların Gelmemesi Nedeniyle Daha Önce Dava Yenileninceye Kadar İki Kez Dosyanın İşlemden Kaldırılmış Olması )
Y9.HDE. 1999/1106İHBAR TAZMİNATI ( Tarafların Sözleşmede Belirledikleri İhbar Öneline Göre Hüküm Kurulacağı )
Y9.HDE. 2001/9696İHBAR TAZMİNATI ( Tarafların Tazminatın Ödendiğini Kabul Etmeleri Nedeniyle Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y9.HDE. 2001/10161İHBAR TAZMİNATI ( Tasfiye Edilen Ltd.Şti. - Ortağın Açtığı İşyerinde Çalışıp Ayrılmak )
Y9.HDE. 1997/16424İHBAR TAZMİNATI ( Tazminat İçin Davalı İşverenin Temerrüde Düşürülmemiş Olması Nedeniyle Faizin Dava Tarihinden Başlatılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/16757İHBAR TAZMİNATI ( Tazminat İçin Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y9.HDE. 2001/8442İHBAR TAZMİNATI ( Tazminat İsteklerinin Kabulü Şartları Oluştuğu Takdirde Hangi Ücret Üzerinden Hakların Tespit Edilmesi Gerekeceğinin Önem Taşıması )
Y9.HDE. 2001/5601İHBAR TAZMİNATI ( Tazminatın Ödenmediğini Belirten ve İşveren Temsilcisinin İmzasını da İçeren İş Müfettişliği Raporunun Geçerli Olması )
Y9.HDE. 2002/12236İHBAR TAZMİNATI ( Tazminatın Ödenmesinin Belirli Süreli Hizmet Akdini Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüştürmemesi )
Y9.HDE. 2001/1448İHBAR TAZMİNATI ( Tazminatın TİS'nde İşçi Lehine Uzatılan Önele Göre Hesaplanması )
Y9.HDE. 2004/11756İHBAR TAZMİNATI ( Tebligat Davalı Şirketin Muhasebecisine Yapıldığı Gerekçesiyle İhbar Tazminatı Faizinin Dava Tarihinden İtibaren Yürütülmesi - Şirket Muhasebecisine Yapılan Tebligat Usulüne Uygun Olduğundan Davalının Bu Tarihte Temerrüde Düşürüldüğü Bu Tarihten Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 1995/34172İHBAR TAZMİNATI ( Tebligat Gitmemesi Nedeniyle Birikmiş Faiz Alacağına Hükmedilememesi )
Y9.HDE. 2001/11485İHBAR TAZMİNATI ( Temerrüde Düşürülmeyen Borçlu - Takipten Önce Faize Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1997/20971İHBAR TAZMİNATI ( Temettü İkramiyesinin Dikkate Alınmaması )
Y9.HDE. 2000/1/8893İHBAR TAZMİNATI ( TİS.'nde Önel Verilmek Suretiyle Yapılan Fesihler Dışında Kanuni Önellere Riayet Edilmesinin Öngörülmesi - Hesabın Buna Göre Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2001/6099İHBAR TAZMİNATI ( TİS'deki Hükümlere Göre İşçiye Eylemi Nedeniyle Öncelikle Gündelik Kesme Cezasının Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2006/16668İHBAR TAZMİNATI ( TİS'den Kaynaklanmadığından Yasal Faizle Birlikte Tahsiline Karar Vermek Gerekirken En Yüksek İşletme Kredi Faizine Hükmedilmesi Yerinde Görülmediği )
Y9.HDE. 1998/19723İHBAR TAZMİNATI ( TİS'e Aykırı Hareket Sonucu İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanması )
Y9.HDE. 1998/8821İHBAR TAZMİNATI ( TİS'e Göre Uygulanan İhbar Önelinin Kaldırılması )
Y9.HDE. 2001/2343İHBAR TAZMİNATI ( TİS'ndeki Kurallar - Yasal İhbar Önellerine Riayet Olunması Gereği )
Y9.HDE. 2001/4830İHBAR TAZMİNATI ( TİS'nden Doğmayan Alacaklar - En Yüksek İşletme Kredisi Faizinin Yürütülemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/4832İHBAR TAZMİNATI ( TİS'nden Doğmayan Alacaklar - En Yüksek İşletme Kredisi Faizinin Yürütülemeyeceği/Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği ) )
Y9.HDE. 2003/137İHBAR TAZMİNATI ( Toplu İş Sözleşmesiyle İhbar Önellerinin Arttırılması Halinde İhbar Tazminatının da Arttırılmış Sürelere Göre Hesaplanması Gereği )
YHGKE. 1998/9 – 686İHBAR TAZMİNATI ( Toplu iş sözleşmesi zammının uygulanması )
Y9.HDE. 2001/10898İHBAR TAZMİNATI ( Toplu Olarak İşi Bırakma Eylemi - Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 1996/21966İHBAR TAZMİNATI ( Uygulanacak Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 2004/24501İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Farkı ve Diğer İşçilik Alacakları İçin Feragatname Verildiği İddiasının Araştırılması Gereği - Feregat Sebebiyle Red ile Sonuçlanan Davanın Bulunması Halinde İkinci Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1995/35212İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Olarak Kabul Edilmemesi Nedeniyle On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y9.HDE. 2003/3506İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Zammı Talebinin Kabul Edilmemesi Sebebiyle İşyerini Terk - Haklı Fesih Sebebi Sayılamayacağı )
Y9.HDE. 2001/11421İHBAR TAZMİNATI ( Ücretin Uyuşmazlık Konusu Oluşturması - Meslek Kuruluşundan Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 1991/12881İHBAR TAZMİNATI ( Ücretin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle İstifa Halinde Hak Kazanılamayacağı )
Y9.HDE. 2001/16592İHBAR TAZMİNATI ( Ücretsiz İzinde Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatının Hesabında ve İşçilik Haklarının Belirlenmesinde Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 1992/4799İHBAR TAZMİNATI ( Üç Katı Tutarındaki Kötüniyet Tazminatının İhbar Tazminatını da İçerdiği )
Y9.HDE. 2001/12581İHBAR TAZMİNATI ( Vasıflı İşçinin Asgari Ücretli Gösterilmesi - Bordroda İmzasının Bulunmaması )
Y9.HDE. 1992/12030İHBAR TAZMİNATI ( Verilen Ek İşin Ne Kadar Süreceğinin Açıklanmaması Nedeniyle Akdi Fesheden İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2004/4İHBAR TAZMİNATI ( Vize Süresinin Dolması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinin Sözleşmenin Belirli Süreli Olduğu Anlamına Gelmemesi-Bu Sebeble İhbar Tazminatına Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/16755İHBAR TAZMİNATI ( Yargılama Sırasında Davacı Tarafın Islah Yoluna Başvurması - Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 2009/10573İHBAR TAZMİNATI ( Yasa İşverene Derhal Fesih Hakkı Tanımakta Olduğundan Bu Hakkın İşverenin Bildirim Sürelerine Uyma ve İhbar Tazminatı Ödeme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırdığı - İşçilik Alacaklarının Tahsili )
Y9.HDE. 2007/22569İHBAR TAZMİNATI ( Yasada Kötü Niyet Tazminatı İhbar Önellerine Ait Ücretin Üç Katı Tutarı Olarak Belirlendiği ve Ayrıca İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/3387İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faiz İşletilerek Kıdem Tazminatı Dışında Muaccel Hale Gelen Diğer İşçilik Alacaklarından Mahsup Edilmemesinin Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacaklarının Tahsili )
Y9.HDE. 2008/33748İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faiz İşletilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/14227İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faiz Oranının Uygulanmasının Gerekmesi-Faiz Başlangıç Tarihinin Dava Tarihinden İtibaren İşletilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2008/12449İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faiz Yürütülmesi Gerektiği - Mevduat Faizi Uygulanamayacağı )
Y9.HDE. 2007/30955İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Faizi İle Tahsiline Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2006/28188İHBAR TAZMİNATI ( Yasal İhbar Önellerine Uyulmadan Belirsiz Süreli Hale Gelen İş Sözleşmesinin İşverence Feshi Nedeni İle Yasal İhbar Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/17132İHBAR TAZMİNATI ( Yasal Süresinden Az Olan Önele Yapılan Fesih )
Y9.HDE. 2001/17796İHBAR TAZMİNATI ( Yaş Nedeniyle İş Akdinin Feshi/İş Kanununda Bir Düzenleme Bulunmadığı - Hükmedilmesi Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2008/35098İHBAR TAZMİNATI ( Yaşlılık Aylığı Almak Üzere İş Sözleşmesini İşçinin Haklı Nedenle Sonlandırması - Reddedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/34779İHBAR TAZMİNATI ( Yaşlılık Aylığı İstemi - Davacının İşyerinden Ayrılışının 1475 S. Yasanın 14/5. Bent Hükmüne Uygun Olduğu - İhbar Tazminatı İsteğine Hak Kazanılması Mümkün Değilse de Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/19373İHBAR TAZMİNATI ( Yeni İşyerinde İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması/İşçinin Devamsızlığının Her Durumda Haklı Sebeple Fesihe Neden Olmayacağı - İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2000/9-1320İHBAR TAZMİNATI ( Yerel Mahkemenin Kısmen Kabule İlişkin Kararının Özel Dairece Davalının Ek Davada İleri Sürdüğü Zamanaşımı Definin Değerlendirilmesi İçin Bozması )
Y9.HDE. 2004/27850İHBAR TAZMİNATI ( Yol Parası Verilmediğinden Davacının İş Şartlarında Ağırlaşma Olduğunun Kabulü - İş Akdinin Feshi Nedeniyle Davalı İşverenin İhbar Tazminatı İsteminin Reddedileceği/İşçinin Kıdem Tazminatının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/18201İHBAR TAZMİNATI ( Yolsuz İşlemleri Bildiği Halde Yasal Yollara Başvurmayan İşçinin Eyleminin Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylem Olması )
Y22.HDE. 2014/35628İHBAR TAZMİNATI ( Yönünden Kanuni Faizin İşletilmesini Talep Etmesine Rağmen Mahkemece Bankalarca Mevduata Uygulanan En Yüksek Faize Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1997/9-564İHBAR TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
YHGKE. 1997/9-567İHBAR TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
Y9.HDE. 2001/17364İHBAR TAZMİNATI ( Zincirleme Akitler Halindeki Belirli Süreli İş Akdi - Belirsiz Süreli Haline Geleceği/Hüküm Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1993/12848İHBAR TAZMİNATI ( Zincirleme Hizmet Akdinde )
Y9.HDE. 1992/4182İHBAR TAZMİNATI ( Zincirleme Sözleşmelerle Belirli Süreli Gibi Gösterilen Aralıksız Çalışmalar İçin Akdin Feshinde )
Y22.HDE. 2015/6816İHBAR TAZMİNATI (Davacının Davalıya İhtarname Göndererek İşçilik Alacaklarını Talep Ettiği ve Ödeme Yapılmadığı Takdirde İş Sözleşmesinin 4857 S.K. Md. 24/II Uyarınca Tek Yanlı Olarak Feshedileceğini İhtaren Bildirdiği/Her Ne Kadar Söz Konusu İhtarın Fesih Niteliği Taşımadığı Kabul Edilmişse de Tanık Anlatımlarına Göre Davacının İhtarname Gönderdikten Sonra İşyerini Terk Ettiği ve Dolayısıyla Davacının İş Sözleşmesini Feshettiği Anlaşılmakla Mahkemece İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği)
Y9.HDE. 2014/33090İHBAR TAZMİNATI (Davacının İş Akdinin Davalı İşveren Tarafından Haklı Neden Olmaksızın Feshedildiği Anlaşıldığından İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği)
Y22.HDE. 2016/15323İHBAR TAZMİNATI (Davacının İş Sözleşmesini Kendisinin Feshettiği Gerekçesi İle Kıdem Tazminatı Hüküm Altına Alınırken İhbar Tazminatının Reddine Karar Verildiği/Davacıya Ait Çalışma Belgesinde Sözleşme Bitimi Sebebiyle Ayrıldığının Belirtildiği Ayrıca Davacının Dilekçesinin İradesini Yansıtmadığı ve Geçerli Olmadığı - İş Sözleşmesinin İşverence İş Bitimi Gerekçesi İle Haksız Olarak Feshedildiğinin Kabulüyle İhbar Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
Y9.HDE. 2014/26832İHBAR TAZMİNATI (Davalı İşverence Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilen ve Resmi Belge Niteliğini Haiz İşten Ayrılış Bildirgesinde Çıkış Sebebinin “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi “ Olarak Bildirildiği/Davalı İşverenin Resmi Kuruma Bildirdiği Fesih Sebebi İle Yargılama Safahatındaki Savunması Çelişkili Olduğundan Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiği - İhbar Tazminatı Talebinin Kabul Edileceği)
Y9.HDE. 2011/20926İHBAR TAZMİNATI (İş Akdini Haklı Sebeple de Olsa Kendisi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı Gözetilmeden İhbar Tazminatı İsteminin Hüküm Altına Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği)
Y9.HDE. 2002/14357İHBAR TAZMİNATI (İş Akdinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi - Talep Edilemeyeceği)
Y7.HDE. 2013/2307İHBAR TAZMİNATI (İş Aktinin Gemi Adamı İşçi Tarafından Feshedildiğinden İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı)
Y22.HDE. 2012/2592İHBAR TAZMİNATI (İş Sözleşmesi Feshedilen ve Fesih Bildirimine İtiraz Davası Lehine Sonuçlanan İşçiye Davalı İşverence Daha Önce İhbar Öneli Verilerek İş Sözleşmesi Feshedilmiş Olduğundan İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı)
Y9.HDE. 2007/13159İHBAR TAZMİNATI (İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi - İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanmayacağı)
Y22.HDE. 2015/15592İHBAR TAZMİNATI (İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır İse de İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağından Davacının İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2015/15216İHBAR TAZMİNATI (İş Sözleşmesinin İstifa Sureti İle Davacı Ya da İkale Yolu İle Her İki Taraf Tarafından Sona Erdirildiğinden Söz Edilemeyeceğinden Davacının İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından 4046 S.K. Md. 21 Uyarınca Süre Verilmeksizin Feshedildiği/Davacının İş Sözleşmesinin Tâbi Oldukları İş Kanunları ve Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince İhbar Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde İşveren Tarafından Sona Erdirildiğinin Kabulü Gerektiği)
Y22.HDE. 2015/11496İHBAR TAZMİNATI (İşçilik Alacakları Davası/Çalışma Şartlarındaki Esaslı Değişikliği Kabul Etmeyen Davacı İşçinin Fesih İşlemi Haklı Sebebe Dayandığı - İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır İse de İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2015/5833İHBAR TAZMİNATI (İşyerinin Yeni Adresinin Davacının İkametgahına Uzak Olduğu - İşyeri Taşınmadan Evvel Sağlanan Servis İmkanının İşyeri Taşındıktan Sonra Sağlanmaması İş Şartlarında Davacı Aleyhine Değişikliklik Niteliği Taşıdığından Davacının İş Sözleşmesini Feshetmesinin İşçinin Haklı Feshi Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği/Ancak Haklı Nedenle de Olsa İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanmayacağının Kabulü Gerektiği)
Y9.HDE. 2017/5873İHBAR TAZMİNATI (Özel Öğretim Kanununa Tabi Öğretmenlerin Hizmet Akitlerinin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabulü Gerektiği - Özel Öğretim Kanununa Tabi Öğretmenin İhbar Tazminatı İsteme Hakkı Bulunduğu)
Y9.HDE. 2009/10338İHBAR TAZMİNATI (Reddine Karar Verilmesine Rağmen Kendini Vekille Temsil Eden Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesinin Yanlış Olduğu )
Y9.HDE. 2013/7158İHBAR TAZMİNATI (Sözleşme ile Daha Yüksek Akdi veya Gecikme Faizi Kararlaştırılmadığı Hallerde Yabancı Para Borcunun Faizinde Devlet Bankalarının O Yabancı Para ile Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz Oranının Uygulanacağı - Yabancı Para ile Ödemesi Kararlaştırılan İhbar Tazminatına Devlet Bankalarının Bir Yıllık Hesaba Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği)
Y9.HDE. 2012/2557İHBAR TAZMİNATI (SSK Kayıtları ve Yeni İhale Sözleşmesi İle İlgili Belgeler Getirilmeden Davacının Aralıksız Çalışmasına Devam Edip Etmediği Belirlenmeden Karşı Dava Olan İhbar Tazminatının Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2001/7755İHBAR TAZMİNATI (Tazminat İşçiye Peşin Olarak Ödenmediğinden İhbar Öneli İçinde Gerçekleşen ve TİS ile Öngörülen Ücret Artışından Yararlanılması-Tazminat Hesabının Buna Göre Yaplması)
Y22.HDE. 2013/21949İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( Belirsiz Alacak Olmadığı - Dava Konusu Edilen Alacak Gerçekte Belirlenebilir Alacak Olmaları ve Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyecekleri Anlaşılmakla İhbar Tazminatı Alacağı Yönünden Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Usulden Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/30751İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( Davacının Dava Tarihinden Önce Davalıyı Temerrüde Düşürmediği/Davayı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açmadığı - Hüküm Altına Alınan Alacağın Islahla Artırılan Kısımları İçin Islah Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği/Tamamına Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmemesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/12599İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( Davacının Kıdem Tazminatı Davasının Sonucunu Beklemek Kesinleşmişse Dosya İçine Getirtilip Konulmak Kesinleşmemişse Davaları Birleştirmek ve Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/54410İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( Davacıya Tanınması Gereken İhbar Öneli 8 Hafta Olup Davacı İşçiye Sadece 31 Gün İhbar Öneli Tanındığı - İhbar Önelinin Bölünmezliği Nazara Alınarak 8 Hafta Karşılığı İhbar Tazminatı Alacağının Hüküm Altına Alınacağı )
Y22.HDE. 2012/24052İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( Emeklilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdiği İleri Sürülerek Açılan Alacak Davası - Dava Dilekçesinin Davalı Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilemediği/Taraf Teşkili Sağlanmadan Sonuca Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 2012/32939İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( İş Sözleşmesinin Haksız Feshi - İş Sözleşmesinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödenmesini Gerektirmeyecek Şekilde İspat Külfeti İşverene Ait Olduğu/Davalı İşveren Davacının Kendisini Zarara Uğrattığını Dosya Kapsamına Göre İspat Edemediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/6172İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI ( İşçinin Haklı Bir Nedene Dayanmadan ve Önel Vermeden Sözleşmeyi Feshettiğinden Bahisle )
YHGKE. 2012/9-840İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI DAVASI ( Karşı Davanın Ücret Alacağının Tahsili İstemine ilişin Olduğu - Direnme Kararına Konu Miktarın Açık Bir Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğunun Gözetileceği/Kararın Temyiz Edilemeyeceği )
Y22.HDE. 2012/25824İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI İSTEMİ ( Davalı Vakıf Üniversitesinin Sürekli ve Düzenli Nitelikteki Kamu Hizmetinde Çalıştırdığı Davacının Statüsü Göreve Alınması Hak ve Yetkileri Gözetildiğinde İdare Hukuku Kapsamında Bir Kamu Personeli Olduğu - Uyuşmazlığın Çözüm Yeri İdari Yargı Olduğundan Hükmün Yargı Yolu Yönünden Bozulduğu )
Y9.HDE. 2014/7222İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI İSTEMİ ( İşçinin İmzasını Taşıyan Bordrolar Bulunması - Ortada Davacının İmzasını Taşıyan Miktar Belirten 2 Adet Belge Olup Yazılı Belgeye Karşı Yazılı Belge İle İspat Zorunluluğu Bulunduğu/Davacı Tarafın İrade Fesadı Hâllerini İspatladığı Söylenemeyeceğinden Mahkemece Ödeme Belgelerinin Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2013/7158İHBAR TAZMİNATI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ (Yabancı Para - Devlet Bankalarının Döviz Cinsinden Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz Oranının Uygulanması)
Y9.HDE. 2001/4638İHBAR TAZMİNATI ALACAĞINDAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ MAHSUBU ( Takas ve Mahsup Def'i İleri Sürülmedikçe Mahkemece Re'sen Göz Önüne Alınamayacağı )
Y9.HDE. 1990/8001İHBAR TAZMİNATI ALINAMAMASI ( İş Akdinin Feshi - Sigorta Priminin Gerçek Ücretten Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1990/6452İHBAR TAZMİNATI ALINAMAYACAĞI ( Fazla Çalışmaya Zorlama ve Akşam Yemeği Vermeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y22.HDE. 2013/9215İHBAR TAZMİNATI Davacının Davalıya Ait İşyerindeki Çalışma Süresi Üç Ay Bir Gün Olduğu - 4857 S. Kanun'a Göre Deneme Süresinin Üst Sınırı İki Ay Olarak Düzenlendiğinden Deneme Süresi İçinde İş Sözleşmesinin Feshedildiği Kabul Edilerek İhbar Tazminatı İsteminin Reddinin Hatalı Olduğu)
Y22.HDE. 2014/11275İHBAR TAZMİNATI Davacıya Tebliğ Edilen Yazı İle Davacının İş Sözleşmesinin İhalenin Uzatılması Sebebiyle Feshedileceğinin Bildirildiği - Davacıya Davalı Tarafından Çalışma Süresine Uygun İhbar Süresi Verildiği Dosyadaki Bu Belge İle Sabit Olup İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2003/5918İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Davalı İşçinin Meslek İçi Eğitime Gönderildiği - İş Aktini İhbar Öneli Vermeden Feshetmesi )
YHGKE. 2013/22-2015İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Tarafların İradesinin Uyuşmamış Olması Nedeni İle İkale Sözleşmesinin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Davacının İş Sözleşmesinin Tâbi Oldukları İş Kanunları ve Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince İhbar Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde İşveren Tarafından Sona Erdirildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/5104İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( Temerrüde Düşürülmeden Dava Öncesi İçin Faiz Talebi )
Y9.HDE. 2016/10545İHBAR TAZMİNATI DAVASI (Davacının İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından 4046 S. K.'nun 21. Md. Hükmü Uyarınca Önel Verilmeksizin Feshedildiği - Davacının Anılan Yasa Hükmü Gereği Kıdem Tazminatı Yanında İhbar Tazminatına da Hak Kazandığı)
Y9.HDE. 2000/15528İHBAR TAZMİNATI FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davalının Davadan Önce Temerrüde Düşürülmemiş Olması Halinde )
Y9.HDE. 1997/3866İHBAR TAZMİNATI FARK ALACAĞI ( Yürütülecek Faiz Oranı )
Y9.HDE. 1996/5766İHBAR TAZMİNATI FARKI ( Yasal Faize Karar Verilmesi Gerekirken En Yüksek İşletme Kredisi Faizine Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1999/9-839İHBAR TAZMİNATI FARKI TALEBİ ( Salt Toplu İşten Çıkarma Prosedürüne Uymama Halinde Bireysel İşten Çıkarma Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/12851İHBAR TAZMİNATI FARKI TALEBİ ( TİS. İle Kıdemli İşçiler İçin Tazminatın Artırılmasının Öngörülmesi - Belirli Tarihden Sonra İşe Girenler İçin Yasal İhbar Öneli Verilme Uygulamasının Eşitlik İlkelerine Aykırılık Oluşturmadığı )
Y9.HDE. 2001/10249İHBAR TAZMİNATI FARKI TALEBİ ( TİS'nden Doğan Tazminatı İsteyebilme Şartları )
Y9.HDE. 2003/19557İHBAR TAZMİNATI FARKI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Tüm İşçilik Alacaklarının Ödendiğine İlişkin İbranamenin Düzenlendiği Tarihten 12 Gün Sonra Kıdem Tazminatının Ödenmiş Olması - İbranameye Değer Verilerek Hüküm Kurulamaması )
Y9.HDE. 1998/18348İHBAR TAZMİNATI HAKKINDAKİ EK DAVA ( Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 2006/24974İHBAR TAZMİNATI HESABI ( Devamlılık Arz Eden Bir Ödeme Olmayan Vekalet Ücretinin Hesaplamaya Dahil Edilmesinin Hatalı Olduğu - İhbar Tazminatının Hesabında İştiraklı Payın Bürüt Miktarının Hesaplamaya Dahil Edilmesi Gereği Nete Göre Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 1996/22741İHBAR TAZMİNATI HESABI ( Emeklilik Sebebiyle Akdin Sona Erdiği Tarihten Önceki Dönemin Nazara Alınmasının Mümkün Olmaması )
Y9.HDE. 2008/24706İHBAR TAZMİNATI HESABI ( Kanunun 32. Md. Yazılı Olan Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatler de Dikkate Alınabileceği - Bir Yılda Yapılan Ödemeler Toplamının 365'e Bölünmesi Suretiyle Bir Günlük Ücrete Eklenmesi Gereken Tutarın Belirleneceği )
Y9.HDE. 2000/19794İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Çıplak Ücret Üzerinden Değil, Giydirilmiş Ücret Üzerinden Hesaplama Yapılacağı )
Y9.HDE. 1998/18735İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilememesi )
Y9.HDE. 1998/18736İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Hizmet Sürelerinin Birleştirilememesi )
YHGKE. 2001/9-1027İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Toplu İş Sözleşmesinde Belirtilen İhbar Önelinden Fazla Bir Süre Üzerinden Hesap Yapılmış Olması )
Y9.HDE. 2001/2453İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Toplu İş Sözleşmesinde Yollamada Bulunulan Grup Toplu İş Sözleşmesindeki Zam Oranından Yararlandırılma Talebi )
Y9.HDE. 1998/1464İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Toplu İş Sözleşmesindeki İhbar Önelinden Yararlanamayan Kapsamdışı Personel )
Y22.HDE. 2013/38255İHBAR TAZMİNATI HESAPLANMASI ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının İkinci Çalışma Sezonunda Ücretinin Eksik Ödenmesine Rağmen Çalışmaya Devam Etmesi Aylık Ücret Miktarının Düşürülmesine Onay Verdiği ve Fark Ücret Alacaklarından Vazgeçtiği Anlamını Taşımadığı/İhbar Tazminatı Alacağı Aylık Net Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/14135İHBAR TAZMİNATI İÇİN FAİZ ( Yürütülecek Miktar )
Y9.HDE. 1996/5992İHBAR TAZMİNATI İÇİN İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEMİŞ OLMASI ( Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi )
Y22.HDE. 2014/14449İHBAR TAZMİNATI İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ALACAKLARI ( Bakımından Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktarlar İçin Dava Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanmasına Karar Verilmesi Gerekirken Fesih Tarihinin Faiz Başlangıç Tarihi Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2014/10171İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ ( Davacının Aynı Alacak Kalemleriyle İlgili İki Ayrı Şirkete Dava Açtığı - Her İki Davanın Davalısı Aynı Olmadığından Kesin Hüküm Koşullarının Oluşmadığı/Ayrıca Asıl -Alt İşverenlik İlişkisinde Mecburi Dava Arkadaşlığı Sözkonusu Olmadığı/Davacı Davasını Tercih Ettiği İşverenlerden Birine Yöneltebileceği )
Y9.HDE. 2017/992İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (Yargıtay Tarafından Bozulan Bir Hükmün Bozma Kararının Kapsamı Dışında Kalmış Olan Kısımları Kesinleşeceği - Kesinleşmiş Bu Kısımlar Lehine Olan Taraf Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluşturduğu)
Y9.HDE. 2004/8504İHBAR TAZMİNATI İLE ÜCRET VE FAZLA MESAİ ALACAĞI TALEBİ ( Davalı Olarak İsim Benzerliğinden Dolayı Başka Bir İşverenin İsminin Yazılmış Olması - Temsilde Hata Niteliği/Gerçek İşverene Dava Dilekçesi Tebliğ Edilerek Hüküm Kurulacağı )
Y9.HDE. 2008/35445İHBAR TAZMİNATI İSTEĞİ ( Her Hangi Bir Objektif Neden Olmadığı Halde Bu Akdin Belirli Süreli Olduğu Kabul Edilerek İsteğin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/31469İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Aylık Ücretin Miktarının Belirlenmesi - İşçinin Meslekte Geçirdiği Toplam Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Sendikalarla İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılarak Davacının Tesbit Edilecek Bu Ücretle Çalıştığı Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/22-434İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Bozma Sonunda Yapılan Yargılamada Yeni Delile Dayanılması - Usul ve Yasaya Uygun Bir Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Bozma Çerçevesinde Yapılan Araştırma Sonucu Oluşturulan Yeni Bir Hükmün Varlığının Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2014/9-1567İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişikliğin Ancak Durumun İşçiye Yazılı Olarak Bildirmesi İle Yapılabileceği/Davalı İşveren Tarafından İş Yeri Koşulu Olan İkramiyenin Kaldırıldığı İle İlgili Şirket Yönetim Kurulu Kararı İş Yerinde İlan Edilmiş İse de Davacının İkramiye Uygulamasının Kaldırılması İle İlgili Değişikliği Altı İşgünü İçinde Yazılı Olarak Kabul Ettiğini Gösterir Yazılı Belge Bulunmadığı )
Y7.HDE. 2014/8295İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sebebine Dayalı İş Sözleşmesini Feshettiği - Yargılama Sonucu Davacının Fazla Mesai Ücreti Alacağı Bulunduğu Açık Olduğu/Davacı-Karşı Davalının Yapmış Olduğu Fesih Haklı Olup İhbar Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2014/17095İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı İş Akdini İş Kanununun 24/1-A Md. İstinaden Kendisi Feshettiği - İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2014/21662İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı İşçilik Alacakları Ödenmemesi Sebebiyle İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiği - İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verileceği )
Y22.HDE. 2017/6646İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedildiğini İddia Ettiği Gün Davalı İşveren Tarafından Kendisinden Fazla Çalışma Yapması İstenmesi Üzerine Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Gerekçesi İle Yapmadığını Beyan Ettiği - İş Sözleşmesinin Davacı İşçi Tarafından Eylemli Olarak Feshedildiği/Talebin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/37145İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı İşçinin Ödenmeyen Ücretleri Sebebiyle Bu Görüşmenin Ardından İşyerini Terk Etmesi İş Sözleşmesinin İş Kanunu'nun 24/II E Md. Uyarınca Haklı Sebep Niteliğinde Olduğundan İstemin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2015/4573İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Asıl İşveren Olan Davalı Yanındaki Toplam Çalışma Süresinin 1 Yıl 8 Ay 28 Gün Olduğu - Altı Haftalık İhbar Tazminatına Hak Kazanıldığından Dolayı Sürenin Kırkiki Gün Olarak Hesaplanması Gerektiği/İhbar Süresinin Altı Hafta Olarak Belirlenmesine Dair Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen Kırksekiz Gün Olarak Hatalı Hesaplanmasının Bozma Sebebi Olduğu )
Y7.HDE. 2013/22690İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Davalı Şirket Yetkilisi Tarafından Darp Edilmesinden Sonra Davalı İşyerine Gitmeyerek İş Aktini Kendisinin Haklı Sebeple Sonlandırdığı - İşçinin Haklı Sebeple de Olsa Feshi Sözkonusu Olduğundan İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/2335İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Eyleminden Dolayı Davalı Şirketin Somut Bir Zararı Bulunmadığı Bilirkişi Raporu İle Ortaya Konulmuş İse de Davacının Usulsüz İşleminden Dolayı Davalı Şirketin Ticari İtibarının Zedeleneceği ve Bundan Ötürü Müşteri Kaybına Uğrayabileceği - Davacının İş Sözleşmesi Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışı Sebebiyle Feshedildiğinden Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/4535İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının İşçilik Alacakları Hesaplandığı Ancak Zamanaşımına Uğradığı - Davacı Ödenmemiş İşçilik Alacakları Sebebiyle İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği/Talebin Reddedileceği )
Y22.HDE. 2013/9663İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının İşyeri Karar Defterinde İşine Son Verildiği Tarihten Sonraki Ay İşine Son Verildiğini ve Bir Süre Daha İşyerinde Çalışabileceğinin Söylendiğini Beyan Ettiği - Davacının İhbar Süresi Kadar Bir Süre Çalışmaya Devam Ettiği ve İhbar Önelini Kullandığı/İstemin Reddedileceği )
Y7.HDE. 2014/21469İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Rızası Olmaksızın Ücretsiz İzne Çıkartılmak İstendiği - Davacının Bu Durumu Kabul Etmeyerek Haklı Sebeple İş Akdini Feshettiği/Haklı Nedene Dayansa da Akdi Davacı İşçi Feshetmiş Olmakla İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y22.HDE. 2013/25118İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Söz Konusu Dönem Çalışma Durumu Netleştirilerek Kurum Kayıtlarının Aksini İspatlar Bir Delil Elde Edilemediği Takdirde Söz Konusu Kesinti de Dikkate Alınarak Alacak ve Tazminat Hesaplamalarının Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/3658İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının Ücret Alacaklarının Ödenmemesi Sebebi İle İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Sona Erdirdiği - İhbar Tazminatı Yönünden Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2013/22-2014İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalı İşveren Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen İşten Ayrılış Bildirgesinde İş Akdinin Sona Erme Nedeni Olarak Gösterilen Yasa Maddesinin Açık Düzenlemesi Karşısında Davacının İş Sözleşmesinin İhbar Tazminatına Hak Kazanacak Şekilde İşveren Tarafından Sona Erdirildiğinin Kabulü Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/28742İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Dosya İçerisinde Davacının İş Sözleşmesini Feshettiğine Yönelik Belge Bulunmakta İse de Aynı Tarihte İşten Çıkarılan Çok Sayıda İşçinin Açtığı ve Yargıtay Denetiminden Geçerek Kesinleşen Dosya İçeriklerine Göre Bu Belgenin İşçinin İradesi Dışında Alındığı Anlaşıldığı )
Y7.HDE. 2013/1449İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Fazla Mesai Yıllık İzin Hafta Tatili ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının İşveren Tarafından Zamanında Ödenmediği - Davacının İşe Gelmemek Suretiyle İş Akdini Eylemli Olarak Feshettiği/Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedip İşyerinden Ayrıldığı Anlaşıldığından İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y7.HDE. 2014/6653İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İstemi - İşçinin İstifa Ettiğini İddia Edip İşçiye Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesinin Çelişkili Bir Davranış Olduğu/Davalı İşveren Tarafından Yürütülen Prosedürün İkale Bozma Sözleşmesi Olarak Değerlendirilmesinin Somut Olayda Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2014/9-1135İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Haklı Nedenle Fesih - Sözleşme Devam Ederken Davacı Tarafından İşverene Verilen İstifa Dilekçesi İse İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedenine Dayalı Derhal Fesih Hakkının Kullanılması Şeklindeki Bir Fesih İradesi Niteliğinde Olduğu )
Y22.HDE. 2013/25886İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İstifa Ederek İş Sözleşmesini Kendisi Sona Erdiren Taraf Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı/Dilekçeye İtibar Edilerek Davacının İş Sözleşmesini Kendisinin Sona Erdirdiğinin Kabulü Gerekirken Hatalı Değerlendirme İle Davacının Kıdem İle İhbar Tazminatlarının Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y22.HDE. 2017/5827İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/11698İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Haklı Feshi - İş Aktinin Davacı İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedilmesi Karşısında Kıdem Tazminatına Hak Kazanılmış Olmasına Karşılık İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/33828İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi - Davacı İşçi Kendi Kusurlu Davranışı İle Aradaki Güven İlişkisini Zedelediği ve İşverenin Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Feshettiği/Bu Sebeple Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/10429İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Dahi Olsa Kendisi Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği Gözetilmeden İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y7.HDE. 2013/19423İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Haksız Feshedildiği İddiası - Davacının İşini de Sinkaf Ederim Kargosunu da Şeklinde Sözler Söylediği/Davacı İş Akdinin Haksız Olarak Sona Erdirildiğini Beyan Etmiş İse de Davacının İşverene ve İşe Sövmesi Yasal Olarak İşveren Yönünden Haklı Fesih Sebebi Olduğu )
Y22.HDE. 2013/2983İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin İstifa İle Sona Ermesi - Bu Halde İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanması Mümkün Olmadığı Gibi İhbar ve Kıdem Tazminatlarına da Hak Kazanılamayacağı/Yargılama Aşamasında Mahkemece Sorulduğu Halde İstifa Dilekçesindeki Yazı ve İmzayı İnkar Etmediği de Dikkate Alındığında Davacının Kendi Serbest İradesi İle İşyerinden Ayrıldığı Anlaşıldığından Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/2933İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin İstifa İle Sona Ermesi - Mahkemece İstifa Dilekçesinin Baskı Altında Alındığı Gerekçesi İle Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulüne Karar Verilmiş İse de Bir An İçin İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedildiği Kabul Edilse Bile Yemekhanede Çalışan İşçinin İnsan Sağlığına Aykırı Davranışı Fesih İçin Haklı Sebep Oluşturduğu )
Y22.HDE. 2013/21965İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İş Yerinde Güvenlik Görevlisi Olan Davacının Görev Alanını Terk Ederek Uyumasının Kabul Edilebilir Bir Özüre Dayanmadığı ve İş Yerinin Güvenliğini Tehlikeye Soktuğu Hususları Sübuta Erdiği ve Sübuta Eren Hususlar İşveren Açısından Haklı Fesih Hali Teşkil Ettiğinden Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedilmesinde İsabetsizlik Görülmediği )
Y9.HDE. 2010/26015İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçi İş Sözleşmesini Fesihte Haklı Olsa Dahi İş Akdini Fesheden İşi Kendisi Bırakan İşçinin Hak Kazanamayacağı )
Y22.HDE. 2013/5089İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçiye Ödenen Aylık Ücretin Miktarının Tespiti - Mahkemece Davacının Kıdemi ve Yaptığı İşe Göre İlgili Meslek Kuruluşlarından Uyuşmazlık Konusu Dönemde Alabileceği Emsal Ücret Belirlenmeli ve Dava Konusu Alacaklar Buna Göre Hesaplatılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/2240İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı - İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/16777İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşyeri Devri - Alt İşverenler Arasında İşyeri Devri Olduğu Kabul Edilerek İşyeri Devri Fesih Niteliğinde Olmadığından Devir Sebebiyle Feshe Bağlı Hakların İstenmesinin Mümkün Olmayacağı )
YHGKE. 2013/22-1320İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşyeri Devri Fesih Niteliğinde Olmadığından Devir Sebebiyle Feshe Bağlı Hakların İstenmesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2014/10456İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşyeri Personel Yönetmeliğine Göre İş Sözleşmesi Yaşlılık Aylığı Bağlanması Sebebiyle Sona Ermesi Halinde İhbar Tazminatı Ödeneceği - İşverenin Bu Düzenlemeyi Kaldırmasına İlişkin Değişikliği İşçi Kabul Ettiğini Yazılı Olarak İşverene Bildirmediği/İşçi Aleyhine Değişiklik İşçiyi Bağlamayacağı - İstemin Kabulü Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/22649İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kıdem Tazminatı İstemi - İhbar Süresinin Bildirildiği Tarih İle İşçinin Çıkışının Yapıldığı Tarihleri Arasında Yirmi Haftalık Süre Bulunmakta Olup İhbar Süresinin Usulüne Uygun Olarak Kullandırıldığının Kabulü Gerektiği/Usulüne Uygun Olarak İhbar Süresi Kullandırılan İşçi İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceğinden İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/22689İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ödemeleri Yapılan Çalışma Dönemleri Tasfiye Edildiği Kabul Edilerek Bakiye Çalışma Dönemi Dikkate Alınarak Söz Konusu Alacakların Hesaplandığı/Davacıya Kıdem ve İhbar Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemelerin Fesih Tarihine Kadar Yasal Faiziyle Birlikte Hesaplanacak Tutar Mahsup Edilerek Bakiye Kıdem ve İhbar Tazminatının Hüküm Altına Alınacağı )
Y22.HDE. 2014/21556İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Ödeme - Artan Miktar Bulunması Halinde İhbar Tazminatı Yönünden Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Olan Dönem İçin Faiz Hesaplanıp Mahsup Edilmeli Bakiyesi İçin Çıkacak Miktara Göre Islahtan İtibaren Faiz İşletilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/3662İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Kısmi Süreli Çalışma - Davacının Sözleşme İçeriği Çalışma Şekli Hizmet Cetveli Birlikte Değerlendirilerek Taraf ve Tanıklarının Beyanlarına Tekrar Başvurarak Çalışma Şartları Şekli İşe Çağrılmaları ve Ayrılmalarının Tam Olarak Ortaya Konulması Gerektiği/Çalışmanın Kısmi Süreli veya Çağrı Usulü Bir Çalışma Olup Olmadığı Netleştirildikten Sonra Alacak İsteklerinin Değerlendirileceği )
Y9.HDE. 2012/4468İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Mahkemece 4 Haftalık Ücret Üzerinden Hesaplandığı - İş Kanunu'nun 17. Md. Göre Kıdem Süresi 3 Yılı Geçen İşçinin İhbar Tazminatının Fesih Tarihindeki 8 Haftalık Giydirilmiş Brut Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
Y22.HDE. 2013/16225İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Olay Günü İşverence İşten Çıkartıldığına ya da İşverence Davacıya Hakarette Bulunulduğuna Dair Dosyada Delil ve Tanık Beyanı Bulunmadığı - İş Sözleşmesini Haklı Bir Neden Olmadan Fesheden İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y7.HDE. 2013/14439İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Sakıncaları Ürünleri Tespit Etmekle Görevli Davacının Paketlediği Peynirde “Kıl” Olmasına Rağmen Yeterli İnceleme Yapmadan Kolilediği - “Kıl” Bulunan Peynirin Müşteriye Ulaşması Durumunda Davalının Ekonomik Güvenliği İle Ticari İtibarının Tehlikeye Düşeceği/İşverenin İş Aktini Haklı Sebeple Feshettiğinden İstemin Kabulünün Doğru Olmadığı )
Y22.HDE. 2013/37445İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Tanık Beyanları - Öncelikle Dinlenen Şahitlerin Beyanı Birleşen Dava Dosyasındaki Dava Konusu Edilen Çalışma Dönemine İlişkin Olmadığından Şahitlerin Beyanlarının Fazla Çalışma Ücret Hesabına Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/27493İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Tekstil İşinde Çalışan Davacının İşyeri Çalışanı Olmayan Başka Kişiye Ürün Tasarımlarına Ait Resimleri Gönderdiği - İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği/İstemin Kabulünün İsabetsizliği )
Y22.HDE. 2015/4616İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Yeni Toplu İş Sözleşmesi İle Birlikte Ücretlerin Düşürülmek İstendiği - Davacı El Yazısı İle Ücret Değişikliğini Kabul Etmediğini İfade Ederek İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği/Fesih Bildiriminin Davalı Tarafından Davacının İradesi Sakatlanarak Alındığı Yöntemince Kanıtlanamadığı - İstemin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/29193İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Yetkili Mahkeme - İş Mahkemelerinde Açılacak Her Dava Açıldığı Tarihte Dava Olunanın Türk Medeni Kanunu Gereğince İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı İşyeri İçin Yetkili Mahkemede de Bakılabileceği )
Y9.HDE. 2016/36009İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Davacıya Oluşan İkale Nedeni İle Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiği/Belirli Süreli Olması ve Davacının İkaledeki Talebinin Kıdem Tazminatı ve Özlük Hakları İle Sınırlanması Nedeni İle İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Doğru İse de Kıdem Tazminatının Reddinin Hatalı Olduğu)
YHGKE. 2012/9-116İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ (Personel Yönetmeliği Hükmüne Göre İstifa ve Çekilme Halinde Davacı Bankanın İşçiyi İhbar Süresi Kadar Çalıştırma Hakkı Tanınmış İse de Davacı Bankanın Bu Konuda Bir İstemi Bulunmadığı - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/26625İHBAR TAZMİNATI İSTENEBİLMESİ ( Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesinin İşverence Feshi - Çalışılmayan Süreye İlişkin Ücret Talep Edilememesi )
Y9.HDE. 1990/6462İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ ( İş Akdinin Devamsızlık Nedeniyle Feshinde İşverenin )
Y9.HDE. 2001/20863İHBAR TAZMİNATI İZİN ÜCRETİ VE ÜCRET ALACAĞI ( İcra Takibinden Önce Davalının Temerrüde Düşürülmemesi - Takip Tarihinden İtibaren Faize Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2008/17682İHBAR TAZMİNATI MİKTARI ( "Bildirim Süresine Ait Ücret" Olarak Kanunda Belirlendiği - Buna Göre İhbar Tazminatı Yasadan Doğan Götürü Tazminat Olarak Nitelendirilebileceği - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
Y9.HDE. 1991/9879İHBAR TAZMİNATI MİKTARI ( Hizmet Süresine Göre Hesaplanması )
Y9.HDE. 1998/4428İHBAR TAZMİNATI MİKTARI ( İhbar Öneli Yasal Düzeye İndirilmiş Birlikte Çalışan İşçinin Alacağı )
Y9.HDE. 1992/3560İHBAR TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Toplu İş Sözleşmesinde Kanundan Az Bir Önel Tanınamaması )
Y9.HDE. 1998/2352İHBAR TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Üç Yıldan Fazla Hizmeti Bulunan İşçinin İhbar Öneli )
Y9.HDE. 2006/32582İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ ( Feshin İşveren Tarafından Gerçekleştirildiği Sonucuna Varılması Gereği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 2005/37555İHBAR TAZMİNATI ÖDENDİKTEN SONRA DAVACI İŞÇİNİN EMEKLİYE AYRILMASI ( İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedildiği Gerçeğini Değiştiremediği - İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 1998/4994İHBAR TAZMİNATI ÖDENDİKTEN SONRA KIDEM TAZMİNATI TAVANININ YÜKSELMESİ ( Fark Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2009/20438İHBAR TAZMİNATI ÖDENEN İŞÇİYE KARŞI HAKLI FESİH SAVUNMASI YAPILAMAYACAĞI ( İşçiye İhbar Tazminatı Ödendiğine Göre Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı İşverenin de Kabulünde Olduğu )
Y9.HDE. 1997/21690İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK AKDİN FESHİ ( TİS'te İhbar Süresi İçin de Hakların Devam Edeceğinin Belirlenmiş Olması )
Y9.HDE. 1999/7817İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK FESHİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( İşçinin Yeni Bir Hizmet Akdiyle Ancak Düşük Ücretle İşe Alınması - Son Düşük Ücretin Baz Alınmasının İsabetli Olduğu )
Y9.HDE. 2005/29577İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN SSK'YA BAŞVURMASI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Feshedildiğinin Kabulü Gereği - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/19873İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSUNDA BULUNMASI ( İş Akdinin İşçi Tarafından Feshedilmiş Sayılacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/4280İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE KIDEM TAZMİNATI TAVANININ YÜKSELMESİ ( Fark Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2004/959İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCEKİ ASKERLİK BORÇLANMASI VE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ ( Kıdem Tazminatı Hesabında Borçlanma Süresinin de Gözönünde Bulundurulması Gereği )
Y9.HDE. 1991/17411İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEK SURETİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Borçlanılan Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Değerlendirilmemesi )
Y9.HDE. 2004/19854İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEMESİ ( İş Akdinin İşverence Feshi Nedeniye Davacının Feshin Geçersizliğine ve İşe İadesine Karar Verilmesi Talebi - İşçinin Yaşlılık Aylığı İçin Kuruma Başvurması Halinde Akdin İşçi Tarafından Feshedildiğinin Kabulü Gerekeceğinden Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1997/14529İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİ ( İşverene - İşçinin İmzalı Fesih Bildirimi/Baskı Altında Verildiğinin Usulüne Göre İsbat Edilememesi )
Y9.HDE. 1997/21478İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNDEN ÖNCE EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNAN KAMU İŞÇİSİ ( Askerlik Süresi İçin de Kıdem Tazminatı Alınacağı )
Y9.HDE. 1991/13010İHBAR TAZMİNATI ÖDENMİŞ İŞÇİYE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İki Katı Ödeneceği )
Y9.HDE. 1990/4473İHBAR TAZMİNATI PEŞİN ÖDENEREK İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesi Yürürlük Tarihinden Bir Gün Önce )
Y9.HDE. 2005/30929İHBAR TAZMİNATI PEŞİN ÖDENEREK YAPILAN FESİH ( İşe İade Davası Açmak İçin Zorunlu Olan Altı Aylık Çalışma Süresinin Hesabında İhbar Önelinin Gözönünde Bulundurulamayacağı )
Y9.HDE. 2007/375İHBAR TAZMİNATI REDDEDİLEN KISIM ( Karşı Taraf Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/12787İHBAR TAZMİNATI ŞARTLARININ OLUŞMAMASI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedeni Olmaksızın ve İhbar Öneli Tanınmaksızın Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gerektiği - Davacı Yönünden İhbar Tazminatı Koşullarının Oluşmadığı)
Y9.HDE. 1989/6047İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Anonim Şirket Genel Müdürünün Sözleşmesinin Dönem Sonunda Feshi )
Y9.HDE. 2003/1523İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Bir Kez Yenilenmesi - Niteliğini Kaybetmeyeceği/Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2014/14263İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshinden Önce Durumun Diğer Tarafa Bildirilmesi Gerektiği - Davacının Davalı İşyerinde 2 Yıl 6 Ay 7 Gün Çalıştığı/İhbar Tazminatı Hesaplanırken İhbar Önelinin 6 Hafta Olarak Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/13271İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Birden Çok Yenilendiğinden Belirsiz Süreli Hizmet Akdine Dönüşen Belirli Süreli Sözleşmenin İşverence Haksız Feshi )
Y9.HDE. 2001/348İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Brüt Miktar Üzerinden Talep Edilen Alacak İçin Net Miktarın Hüküm Altına Alınamayacağı )
Y9.HDE. 1998/18379İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Çalışmasına Engel Hastalık Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 2000/13077İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Çalıştığı Süre İçinde Ücretlerini Fazla Mesai Tahakkuku Olmaksızın Aldığı - Davacıya Ödenen Maaşlar da Yüksek Miktarlarda Olmakla Davacının Görevi Gereği Yapmış Olduğu Fazla Çalışmalarında Bu Ücret İçinde Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2006/16103İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Fazla Mesainin Ödenmesini Talep Etmesi ve İşverence Ödenmemesi Üzerine İşyerini Terk Ettiği - Haklı Nedenle de Olsa Hizmet Aktini Fesih Eden Davacı Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/16561İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Hizmet Aktini Haklı Nedenle Kendisinin Feshettiği Kabul Edildiğine Göre İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/29165İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İş Akdinin Emeklilik Sebebiyle Feshedilmiş Olması Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2001/9-611İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı İşverenin Devamsızlık İddiası ve Tanıkların İşçinin Yaşlı Olduğunu Söylemesi )
Y9.HDE. 2009/2284İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davaya Konu İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İstekleri Hakkında Açıkça Red Hükmü Kurulması Gereği )
Y9.HDE. 1998/18449İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Emeklilik Nedeniyle İşyerinden Ayrılan İşçi )
Y9.HDE. 1997/20968İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Faiz Başlangıcı )
Y9.HDE. 1998/17881İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Fazla Mesai Ücretleri Ödenmediğinden Akdi Fesheden İşçi )
Y22.HDE. 2013/35997İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Haklı Fesih - İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Sebebe Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanması Mümkün Olmayacağından İhbar Tazminatı Alacağı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/16367İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Hizmet Akdini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1989/5046İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Hizmet Sözleşmesine Göre Altmış Yaşında Akdi Feshedilen İşçi )
Y22.HDE. 2015/12507İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Hükmün Gerekçesinde Davacının İhbar Tazminatına Hak Kazanamadığı Belirtilip Değerlendirme Bölümünde İhbar Tazminatına Hak Kazandığının Belirtildiği - Gerekçe Kendi İçinde Çelişkili Olduğu Gibi Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna da Açıkça Aykırı Olduğu/Kararın Bozulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/29164İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İhbar Öneli İçinde Emeklilik Başvurusu Yapan İşçinin İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/1261İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İhbar Öneli Veren İşverenin Bu Süre İçinde İşçiye İş Arama İzni Vermemiş Olması )
Y9.HDE. 1998/17951İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini Haklı Nedenle Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1998/7398İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini Haklı Nedenle Feshettiğini İspat Edemeyen İşçiden İşverenin )
Y9.HDE. 1998/8060İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini İşyerinin Değiştirilmesi Nedeniyle Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1993/15285İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini Yaşlılık Aylığı Almak İçin Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1994/2473İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Feshi Konusunda Tarafların Anlaşmış Olması )
Y9.HDE. 2009/10877İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Davacının İhtarından Önce Davalı Tarafından Haklı Neden Olmadan Feshedildiği - Talebin Kabulüne Karar Verileceği )
Y9.HDE. 1997/4861İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Şartlarındaki Değişme Nedeniyle Akdi Haklı Olarak Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1997/20320İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Emeklilik İçin İş Akdini Bildirimsiz Feshi Nedeniyle İşverenin )
Y9.HDE. 2011/52614İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İşveren Tarafından Birkaç Kez Sert Şekilde Uyarıldığı Anlaşılan Davacının Bunu Hak Etmediği Düşüncesiyle İşyerinden Ayrıldığı ve İş Akdinin Davacı Tarafından Sona Erdirildiği ve Haksız ve Usulsüz Feshe Muhatap Olan Tarafça Talep Edilebileceği Göz Önüne Alındığında Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/21814İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin - Davalı İşçinin Fazla Mesai Alacağı Bulunduğu Gerekçesiyle Takas-Mahsup Talebi - İşyerinin Niteliğinin Fazla Mesai Alacağının Varlığına Karine Teşkil Etmesi )
Y9.HDE. 2004/4314İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Davacıya İhbar Öneli Verilip Yasadan Kaynaklanan İş Arama İzni Verilmemesi )
Y9.HDE. 1991/12689İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Kıdem Tazminatı Verilerek İstifa Dilekçesi Alınması - Mali Kriz Nedeniyle )
Y9.HDE. 2005/19342İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Ödenmeden SSK.'na Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Tahsisler Dairesi Başkanlığına Başvurmak - İşverenin Kıdem Tazminatını Ödediğine Göre Davacının Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 1992/9-335İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Özel Lisede Birer Yıllık Sözleşmelerle Çalışırken Süre Bitiminden Önce Akdi Feshedilen Öğretmenin )
Y9.HDE. 1998/18414İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Pazar Günü Çalışmak İstemediğinden İş Akdi İşverence Feshedilen İşçi )
Y9.HDE. 1997/4218İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yöneticiliği Sona Erdikten Sonra İşyerine Geri Alınmayan İşçinin )
Y9.HDE. 1996/22110İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Sözleşmeyi Haklı Nedenle Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 2006/5882İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Taraflar Arasındaki İş İlişkisi İşin Niteliği ve Amacı Gibi Hususlar Göz Önüne Alındığında da Belirli Süreli Hizmet Akdi Yapılmasını Gerektirir Objektif Nedenler Olmadığı - Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/689İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
Y9.HDE. 2004/29545İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Temizlik İşçisinin İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiğinden Talebin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/14027İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Yasadan Kaynaklanan Alacak Niteliği - En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Değil Yasal Faizi Uygulanması Gereği )
Y9.HDE. 1998/8866İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin İş Akdini Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1997/20968İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Yeni İşverenin Sorumluluğunun Şartları )
Y9.HDE. 2008/28965İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (Davacı İşçiye İhbar Öneli İçinde Yıllık İzin Kullandırıldığı - İhbar Önelinin Usulüne Uygun Olmadığı)
Y9.HDE. 1991/7294İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süre Bitiminden Önce Feshi )
Y9.HDE. 1994/9401İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İş Akdini Emekli Olmak Amacıyla Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1989/7853İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İş Akdini Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1995/20830İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İş Şartlarında Değişiklik Nedeniyle Akdi Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1989/6512İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İşçinin İşe Girmeden Önce İşlediği Suçtan Mahkumiyeti Nedeniyle Akdin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 1993/15892İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İşyeri Dışında İşlediği Suçtan Dolayı Tutuklanan İşçinin Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 1991/6238İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( Süresi Belirli Hizmet Akdinin Süre Bitiminden Önce Feshi Halinde )
Y22.HDE. 2017/34873İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ (Davalı Üniversite ile Davacı Arasındaki Sözleşmenin Niteliği İncelendiğinde Davacının Azami Süreli Sözleşme ile Üniversitede Çalıştığı ve Belirlenen Süre Sonunda Sözleşmesinin Sona Erdirildiğinin Anlaşıldığı - İhbar Tazminatı Talebinin Reddi/Akademik Personel)
Y9.HDE. 2004/18480İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Belirli Süreli İş Akdiyle Çalışan İşçinin Sözleşmesinin Süresinden Önce İşverence Feshi )
Y9.HDE. 2003/4302İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İşçinin İşverenin Hizmet Akdinin Feshi İçin Verdiği Önel Sona Ermeden İşyerinde Bir İşçiyi Yaralaması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 2003/19825İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Ücret İndirimini Kabul Etmeyen Davacı İşçinin Akdi Bildirimsiz Feshetmiş Olması )
Y9.HDE. 1991/17090İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEMEME ( İş Akdini Ücretleri Ödenmediğinden Haklı Nedenle Bozan İşçi )
Y9.HDE. 1998/6323İHBAR TAZMİNATI TALEP EDEMEME ( Sözleşmeyi Haklı Nedenle Fesheden İşçi )
Y9.HDE. 1992/13027İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLEMEMESİ ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süre Bitiminde İşverence Sona Erdirilmesi )
Y9.HDE. 2004/12579İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLEMEMESİ ( Özelleştirme Kapsamındaki Kurumda Çalışmaktayken 5004 Sayılı Yasadan Yararlanmak Maksadıyla Ayrılan İşçi Tarafından - Askerlik Borçlanma Süresi İçin Fark Kıdem Tazminatı Talebi/Ödenmiş İhbar Tazminatının Mahsubu Gereği )
Y9.HDE. 1990/1095İHBAR TAZMİNATI TUTARLARININ SÖZLEŞMELERLE İŞÇİ ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ
Y9.HDE. 2001/10098İHBAR TAZMİNATI VE CEZAİ ŞART ALACAĞI TALEBİ ( Cezai Şart Alacağı Miktarının Tesbiti )
Y9.HDE. 2006/21162İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesine Dayalı Bakiye Süre Ücret Alacağı - İşin Yapılmamasından Dolayı Tasarruf Edilen veya Diğer Bir İşle Kazanılan Veya Kasten Kazanılmaktan Feragat Edilen Kısmın Mahsubu Gereği )
YHGKE. 1987/9-427İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI ( İşverenin Temerrüt Gününden Geçerli Olmak Üzere Faiz Uygulanması )
Y9.HDE. 2011/1452İHBAR TAZMİNATI VE EK ÖDEME İDDİASI ( Davalı Tarafa Açıklattırılarak İlgili Belgeler Dosya İçerisine Celp Edilmeli ve Mahsup Talebine Dair Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2004/18194İHBAR TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA ( İbranamede Akdin Sona Eriş Tarihinin Çelişkili Olması - Gerekli Tespitler Yapılmadan İbranemenin Hizmet Aktinin Devamı Sırasında Alındığının Kabulü Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/2923İHBAR TAZMİNATI VE İKRAMİYE ALACAĞI ( Fesih Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi İçin Temerrüde Düşürülme Zorunluluğu )
YHGKE. 2007/9-68İHBAR TAZMİNATI VE İKRAMİYE ALACAĞI ( Islah İle Arttırılan Kısma Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/41139İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( Feshe Bağlı İşçilik Hakları Olan İhbar Tazminatı ve İzin Ücretinden Sadece Devralan İşverenin Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2002/18083İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( İşverenin Değişmesi - İş Akdini Fesheden Son İşverenin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 2001/12872İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( İşyerini Devreden İşverenin Sorumlu Olmayacağı )
Y9.HDE. 2005/8639İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( İşyerinin Farklı Tarihlerde Farklı İşverenlere Ait Olması - Son İşverenin Tek Başına Sorumlu Olacağı )
Y22.HDE. 2012/9100İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( Son İşveren Sorumlu Olup Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Herhangi Bir Sorumluluğu Bulunmadığı - Devir Tarihinden Sonraki Çalışmalar Sebebiyle Doğan Sözü Edilen İşçilik Alacakları Sebebiyle Devreden İşverenin Sorumluluğunun Olmadığı )
Y9.HDE. 2006/13757İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ( Son İşverenler Konumunda Olan Şirketlerin Birlikte Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/18401İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Uygulanacak Faiz Oranı ve Başlangıcı )
Y13.HDE. 2013/24537İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ YÖNÜNDEN HÜKMEDİLEN BEDELDEN SORUMLULUK ( Tamamından Davalıların Son Alt İşveren Olarak Sorumlu Oldukları ve Bu Sorumluluğun Davacı İle Yarı Yarıya Paylaşılması Gerektiği - Kıdem Tazminatı Talebi Yönünden İse Her Alt İşverenin Yanında Çalışılan Süre İle Orantılı Olarak Sorumlu Oldukları ve Bu Sorumluluğunda Davacı İle Yarı Yarıya Paylaşılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/27248İHBAR TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETLERİ ( Devredilen İşyerinde İhbar Tazminatı ve Kullanılmayan İzin Ücretlerinden Son İşverenin Sorumlu Tutulacağı )
Y9.HDE. 2005/38759İHBAR TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı İşverenin Tanık İfadeleri İle Kanıtladığı Devamsızlık Savunmasına Karşı Belirtilen Tarihlerde İzinli veya Mazeretli Olduğunu Kanıtlayamadığından İşverenin Feshi Haklı Olup Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/15818İHBAR TAZMİNATI VE KÖTÜNİYET TAZMİNATININ FARKLI NİTELİKTE ALACAKLAR OLDUĞU ( Ayrı Ayrı Talep Edilmesi Gereği - Kötüniyet Tazminatının 1475 S.K. Dönemindeki Gibi İhbar Tazminatına Dönüşmesinin Mümkün Olmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2009/37798İHBAR TAZMİNATI VE KULLANILMAYAN İZİN ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUK ( Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu Bulunmadığı - Devralan İşveren Tek Başına Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2008/10811İHBAR TAZMİNATI VE KULLANILMAYAN İZİN ÜCRETLERİNDEN SORUMLULUK ( Son İşverene Ait Olmakla Devreden İşverenin Bu İşçilik Alacaklarından Sorumluluğunun Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2014/33806İHBAR TAZMİNATI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN GİYİM YARDIMI ALACAĞI (Alacağın Hesaplama Gerektirmesi ve Açıkça Belirli Olmaması Sebebiyle Kısmi Davaya Konu Edilebileceği - Davacının Belirsiz Alacak Davası Açmakta Hukuki Yararı Bulunmadığının Kabulü Gereği)
Y9.HDE. 2007/8670İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ALACAĞI ( Müddabihin Islahından Önce İhtarname Gönderilerek Davalının Temerrüde Düşürülmesi - İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağına Temerrüt Tarihi Yerine Islah Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/4825İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( Davacının Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmayan "Kapsam Dışı" Personel Statüsünde Bulunduğu - Kapsamdışı Kamu Personeli Hakkındaki Uyuşmazlıklarda İdari Yargının Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2001/347İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Alacağın Hesaplanmasında Brüt Ücretin Esas Alınacağı )
Y9.HDE. 2004/17310İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşçiden Çalışırken Alınan İbranamelerin Geçersiz Olduğu - İbranameye İtibar Edilerek Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1999/9604İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI ( İşçinin Gerçek Kişinin Yanında Başlamış Daha Sonra İşyerinin Şirketleşmesiyle Çalışmasını Sürdürmüş Olması )
Y9.HDE. 1999/16156İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI İÇİN FAİZ BAŞLANGICI ( İşverenin Temerrüde Düşmemesi - Dava Tarihi )
Y9.HDE. 2005/27708İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Kısmi Davada Sunulmayan İbraname ve Yıllık İznin Kullandırıldığına İlişkin Belgelerin Ek Davada İbraz Edilmesi - İtiraz Niteliğindeki Belgelerin Davanın Her Aşamasında İncelenmesi Gereği )
Y9.HDE. 1990/10698İHBAR TAZMİNATI YERİNE GEÇMEME ( İş Sözleşmesindeki Cezai Şart )
Y9.HDE. 2011/46589İHBAR TAZMİNATI/YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Davacı Ambar ve Depo Sevkiyat İşinde Çalıştığından Yaptığı İşin Mevsimlik İş Niteliğinde Kabul Edilemeyeceği - Belirsiz Süreli Hizmet Akdi İle Çalıştığı/Taleplerin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/8690İHBAR TAZMİNATINA ESAS OLAN SÜRE ( İşçinin Yıllık Ücretli İzin Süresi İle İç İçe Giremeyeceği - İhbar Süresinin İşçinin İzin Ücretinden Mahsup Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/3951İHBAR TAZMİNATINA FAİZ BAŞLANGICI ( İşverenin Daha Önce Temerrüde Düşürülmemiş Olması Halinde Dava Tarihinden )
Y9.HDE. 1989/449İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( Hizmet Akdi Tutuklanması Nedeniyle Feshedilen İşçi )
Y7.HDE. 2013/22242İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Dahi Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağının Kabulü - Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Feshi Sebebiyle Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü/İşçi Alacağı )
Y9.HDE. 1991/13651İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( İşi Onayı Alınmadan Değiştirilen ve Ücreti Düşürülen İşçinin Akdi Feshi )
Y9.HDE. 1991/12816İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( Kronik Şizofreni Hastalığına Yakalandığından İstifa Eden İşçinin )
Y9.HDE. 1998/19681İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( Yabancı Şirkete Satılarak Türk Bayrağını Kaybeden Gemi Çalışanı )
Y9.HDE. 1992/10078İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Süre Bitiminden Önce Feshi )
Y9.HDE. 2004/4300İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi Halinde )
Y9.HDE. 2003/414İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi - İşçinin Sadece Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1991/7859İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( İşçinin Nakledildiği Yere Gitmemesi Nedeniyle Akdin Feshinde )
Y22.HDE. 2012/29968İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI (İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu İçin İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2005/26748İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İş Akdinin İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshi - Muhasebe Sorumlusu Olan İşçinin Genel Müdür Sekreteri Yapılmak İstendiğinden Akdi Feshetmesi )
Y9.HDE. 1994/3683İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( İş Akdinin İşçinin İşyeriyle İlgili Olmayan Bir Nedenle Tutuklanmasından Dolayı Feshi )
Y9.HDE. 1991/573İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmişse )
YHGKE. 2004/9-774İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Yasal Önel Verilerek Basın İş Kanunu'na Tabi İş Akdi Feshedilen İşçi Lehine )
Y7.HDE. 2013/3456İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( İş Akdinin Davacı İşçi Tarafından Feshedildiğinden İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Yerine Kabulünün Hatalı Olduğu - Kıdem Tazminatı ve Bazı İşçi Alacaklarının Ödetilmesi Davası/Ücretin Tespiti )
Y9.HDE. 2015/28789İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ (Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi/Davacı Avukatın Adres Değişikliği Nedeniyle Kendisinin Haklı Nedenle Sözleşmeyi Feshettiğiden İhbar Tazminatı Hükmedilmeceği - İzin ücreti Alacağı/Haklı Neden Olmaksızın İş Aktinin Feshi/İhbar Tazminatı/Haklı Nedenle Fesih Şartı)
Y9.HDE. 2003/11089İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ( İş Akdinin Kötüniyetle Feshedildiği Davacı Tarafından Kanıtlanmadığında İhbar Tazminatına Hükmedilmesi ile Yetinilmesinin Gerekmesi )
Y22.HDE. 2015/14859İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ ( Mahkemece İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Davalı Tarafça Kanıtlanması Nedeniyle Davalı Karşı Davacı Yararına Hükmedildiği - İş Sözleşmesini Haklı da Olsa Fesheden Taraf İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağından Çelişki Oluşturacak Şekilde İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Olduğu Gerekçesiyle İşveren Lehine İhbar Tazminatının Kabul Edilmesinin Gerekçe Kısmında Yer Almasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2005/12282İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( İşyeri Değişikliğini Kabul Etmeyen İşçinin İş Akdinin Feshi - Akdin Feshinde Kötüniyetli Olmayan İşveren Aleyhine Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1992/539İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmişse )
Y9.HDE. 1990/9157İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Süresi Belirli Hizmet Akdinin Feshinde )
Y9.HDE. 1998/18279İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece İşçinin Kötüniyet Tazminatı Talebinin Reddedilmiş Olması )
Y9.HDE. 2009/2869İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Değişen Oranlara Göre Yasal Faiz Uygulanacağı - Bireysel Ya da TİS.'nde Farklı Faiz Türü Öngörülmüşse Yasal Faizin Altında Olmamak Kaydıyla Uygulanabileceği )
Y9.HDE. 2006/22808İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ( Yasal Faiz Uygulanması Gereği - Mevduata Uygulanan En Yüksek Faiz Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/21691İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ (Yasal Faiz Yürütülmesi Gereği - İhbar Tazminatına En Yüksek Mevduat Faizi Yürütülmesinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2007/9982İHBAR TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANI ( Yasal Faiz Uygulanması Gereği - Mevduat Faizi Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1997/19349İHBAR TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Davalının Temerrüde Düşürülmemiş Olması )
Y9.HDE. 2000/19567İHBAR TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ BAŞLANGICI ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Aracılığıyla Açılan Davalarda Davanın Açıldığı Tarih )
Y9.HDE. 1999/11109İHBAR TAZMİNATINA YÜRÜTÜLECEK FAİZ BAŞLANGICI ( Önceki Davanın Temerrüt Tarihi Kabul Edilememesi )
Y9.HDE. 1995/35251İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ ( Yüzde Otuz Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2001/20079İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICI ( Davacı Tarafından Gönderilen İhtarnamede Davalıya Süre Tanınmış Olması )
Y9.HDE. 2004/32011İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICI ( Davacının Davalıyı İhtarname Çekerek Temerrüde Düşürmüş Olması )
Y9.HDE. 1999/13620İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICI ( İhtarname İle Verilen Süre Bitiminden Başlama Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2009/2869İHBAR TAZMİNATINDA FAİZ BAŞLANGICI ( İşçinin İşe Alınmayacağının Açıklandığı Tarih Ya da Bir Aylık İşe Başlatma Süresinin Sonu Olduğu )
Y9.HDE. 1998/4307İHBAR TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGICI ( Davalının Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmemiş Olması )
YİBGKE. 1958/21İHBAR TAZMİNATINDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ŞARTI ( Sabit Esaslara Bağlanamayacağından İçtihadı Birleştirmeye Yer Olmadığı )
Y9.HDE. 2005/5470İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN OLMAMASI ( Davacıya Kıdem Tazminatı Tavan Üzerinden Ödendiğinden Davacının Kıdem Farkı İsteğinin Reddi Gereği - Ancak İhbar Tazminatında Böyle Bir Tavan Sınırlaması Olmadığı )
Y9.HDE. 1997/6272İHBAR TAZMİNATINDA TEMERRÜT ( Geçekleşmemişse Faize Hükmedilemez )
Y9.HDE. 2007/34347İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI ( Yasadan Doğan Götürü Tazminat Olarak Nitelendirilebileceği - 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y9.HDE. 2008/41224İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (Akdin Feshinden İtibaren 10 Yıl Olduğu)
Y9.HDE. 2007/5486İHBAR TAZMİNATINDAN FERAGAT EDİYORUM BEYANI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödendiği - Geçerli Bir İbraname Olmadığından İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulüne Karar Verileceği )
Y9.HDE. 1999/13717İHBAR TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ DÜŞÜLMESİ ZORUNLULUĞU
Y9.HDE. 1990/12595İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( İhbar Öneline Riayet Etmeden İşten Ayrılan İşçinin )
Y9.HDE. 1996/9827İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( İş Akdine Son Verenin Sorumlu Olduğu-İş Akdine Son Veren Belediye Yanında Büyükşehir Belediyesinin de Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2003/4853İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( İşverenin Daha Sonra Şirketleşmesi Nedeniyle Tazminattan Son İşveren Olan Tüzel Kişiliğin Sorumlu Olmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/746İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( İşyeri Devrinden Sonra İş Akdi Son İşverence Feshedilen İşçinin Hakettiği )
Y9.HDE. 1996/19712İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Kamu İktisadi Teşebbüsü Müdürünün Taahhüdünün Kurumu Bağlamaması )
Y9.HDE. 1998/9266İHBAR TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Yeni İşverenin İş Akdini Haksız Olarak Feshetmesi Durumunda )
Y9.HDE. 1991/14900İHBAR TAZMİNATINDAN YARARLANAMAMA ( Askerlik Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y22.HDE. 2012/10007İHBAR TAZMİNATINI GEÇEN CEZAİ ŞART ( 30 Günlük Haber Verme Süresine Uyulmaması Halinde - İş Sözleşmesinde İşçi Aleyhine Tek Taraflı Olarak Öngörülmesinin Kural Olarak Geçerli Olmadığı/İhbar Tazminatını Aşacak Şekilde Hükmolunamayacağı )
YHGKE. 1998/9–708İHBAR TAZMİNATININ ( Takas mahsubu )
Y22.HDE. 2011/16036İHBAR TAZMİNATININ BELİRLENMESİ ( İşçiye Verilmesi Gereken Zorunlu Yeni İş Arama İzinlerinin Yıllık Ücretli İzin Süreleri ile İç İçe Giremeyeceği Hükmünün İşe İade Davası Yönünden Uygulama Olanağının Bulunmadığı - İşe İade Talebi)
Y9.HDE. 1992/13194İHBAR TAZMİNATININ BÖLÜNEREK UYGULANMASI ( Emredici Kurallara Aykırı Olması )
Y9.HDE. 2008/12025İHBAR TAZMİNATININ BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ ( Peşin Ödenen Bildirim Süresine Ait Ücretin İhbar Süresinden İndirilemeyeceği - Peşin Ödenen Bildirim Süresinin İhbar Süresinden Mahsubunun İhbar Önelinin Bölünmezliği İlkesine Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 1999/16223İHBAR TAZMİNATININ BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN BELİRLENİP HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREĞİ
Y9.HDE. 1991/16634İHBAR TAZMİNATININ EKSİK ÖDENMESİ ( Eksik Kalan Kısmı Talep İçin İhtirazi Kayıt Koyma Şartının Olmaması )
Y9.HDE. 2008/26792İHBAR TAZMİNATININ HESABI ( 32. Md.sinde Yazılı Olan Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatler de Dikkate Alınacağı - Ücret Dışında Kalan Parasal Hakların Bir Yılda Yapılan Ödemeler Toplamının 365'e Bölünmesi Suretiyle Bir Günlük Ücrete Eklenmesi Gereken Tutar Belirleneceği )
Y22.HDE. 2013/26235İHBAR TAZMİNATININ HESABI ( 4857 S. K.'nun 32. Md. Hükmünde Yazılı Olan Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatlerin de Dikkate Alınacağı - İhbar Tazminatına Esas Ücrete İkramiyenin de Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/52614İHBAR TAZMİNATININ HESABI ( İş Kanunu'nun 32. Md.sinde Yazılı Olan Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatler de Dikkate Alınacağı )
Y9.HDE. 2008/17682İHBAR TAZMİNATININ HESABI ( Kanun'un 32. Md. Yazılı Olan Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatler de Dikkate Alınacağı )
Y9.HDE. 2008/1017İHBAR TAZMİNATININ HESABI ( Ücrete Ek Olarak İşçiye Sağlanmış Para veya Para İle Ölçülebilir Menfaatler de Dikkate Alınacağı - Ücret Dışında Kalan Parasal Hakların Bir Yılda Yapılan Ödemeler Toplamının 365'e Bölünmesi Suretiyle Bir Günlük Ücrete Eklenmesi Gereken Tutar Belirleneceği )
Y9.HDE. 2013/6568İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( İşçilik Alacakları Davası - İhbar Tazminatının Giydirilmiş Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanacağı )
YHGKE. 1998/9-312İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Kapsamdışı Kalan Personelin Toplu İş Sözleşmesi Hükmünden Yararlanma Talebi )
Y9.HDE. 2007/34347İHBAR TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ ( Yasadan Doğan Götürü Tazminat Olarak Nitelendirilebileceği )
Y22.HDE. 2013/2336İHBAR TAZMİNATININ İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN TARAFIN KARŞI TARAFA ÖDEMESİ GEREKEN BİR TAZMİNAT OLMASI ( Eldeki Davada İhbar Tazminatına Hak Kazanma Şartlarının Bulunmadığı - Davacının İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Kendisinin Feshettiği )
Y9.HDE. 1990/1095İHBAR TAZMİNATININ KAMU DÜZENİNE DAYALI NİSBİ EMREDİCİ HÜKÜM NİTELİĞİ ( Sözleşmelerle İşçi Aleyhine Değiştirilemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/13059İHBAR TAZMİNATININ KIDEM TAZMİNATI GECİKME FAİZ ALACAĞINDAN MAHSUBU
Y9.HDE. 1992/13194İHBAR TAZMİNATININ KISMEN PEŞİN KISMEN ÇALIŞTIRMA YOLUYLA ÖDENMESİ ( Emredici Kurallara Aykırı Olması )
Y9.HDE. 1990/9563İHBAR TAZMİNATININ KISMİ ÖDENEREK HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Önel Verildikten Sonra )
YHGKE. 1997/9-568İHBAR TAZMİNATININ MAHİYETİ ( Tabi Olacağı Zamanaşımı Müddeti )
YHGKE. 1997/9-564İHBAR TAZMİNATININ NİTELİĞİ
YHGKE. 2005/9-144İHBAR TAZMİNATININ ÖDENDİĞİ TARİHİN TESPİTİ GEREĞİ ( Kıdem Tazminatı Farkı Alacağının Tahsili Talebinde Gerektiği )
YHGKE. 1999/9 - 258İHBAR TAZMİNATININ ÖDENME TARİHİ ( İş akdinin feshinin geçerliliği )
Y9.HDE. 2004/4475İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMEMESİ ( İhbar Tazminatının Ödenmemesi Halinde Hizmet Aktinin İhbar Önel Süresinin Sonuna Kadar Devam Etmesi )
Y9.HDE. 2007/35913İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİ ( İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabulü Olduğu - İşe İade İstemi )
Y9.HDE. 1996/11399İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDEN ÖNCE EMEKLİLİK BAŞVURUSU ( Kıdem Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresinin de Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 1997/10846İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDEN ÖNCE EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU YAPILMASI ( Akdin Emeklilik Nedeniyle Feshedilmiş Sayılması )
Y9.HDE. 1999/1824İHBAR TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Aleyhinde Açılmış Bulunan Davanın Reddedilmesi )
Y22.HDE. 2012/6930İHBAR TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Feshin Geçersizliğine Dair Verilen Kararın Kesinleşmesinden Sonra Davacının Süresinde Başvurusuna Rağmen İşe Başlatılmadığı - Davacıya Daha Önceden İhbar Öneli Verildiği/Tazminat İsteğinin Reddi )
Y9.HDE. 2008/14699İHBAR TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Mahkemece Meslek Kuruluşlarından Ücret Araştırması Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 1992/8596İHBAR TAZMİNATININ PEŞİN OLARAK ÖDENİP İŞ AKDİNİN FESHİ ( Tis'nde Hüküm Varsa İhbar Süresi İçinde Gerçekleşecek Ek Haklardan İşçinin Faydalandırılacağı )
Y9.HDE. 1995/13352İHBAR TAZMİNATININ PEŞİN ÖDENMESİ ( Bu Tarihin İş Akdinin Fesih Tarihi Sayılması )
Y9.HDE. 1998/5899İHBAR TAZMİNATININ PEŞİN ÖDENMESİ ( İhbar Öneli İçinde Gerçekleşen Haklardan Yararlanamama )
YHGKE. 1981/166İHBAR TAZMİNATININ PEŞİN ÖDENMESİ ( İşçiye Asgari Ücrete Göre Kıdem Tazminatı Farkı Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2010/51007İHBAR TAZMİNATININ REDDİ ( İşçinin Haklı Feshine İlişkin Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleştiği - Kesinleşmiş Mahkeme Kararına Göre İş Akdini Haklı Nedenle de Olsa Fesheden Davacının İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1992/3428İHBAR TAZMİNATININ RÜCUAN ÖDETİLMESİ ( Eski - Yeni İşveren )
Y9.HDE. 2004/2164İHBAR TAZMİNATININ SENDİKAL TAZMİNATTAN MAHSUBU ( İşe İadesine Karar Verilen İşçinin İşverene Süresi İçerisinde Başvurması Halinde Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatının Sendikal Tazminattan Mahsubunun Gerekmesi )
Y9.HDE. 2010/42629İHBAR TAZMİNATININ ŞARTLARININ OLUŞMAMASI ( Usulüne Uygun İhbar Öneli Verilmemesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 1998/506İHBAR TAZMİNATININ TESPİTİ ( Eda Davasının Açılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1997/719İHBAR TAZMİNATININ VASIFLI ŞEKLİ ( Kötüniyet Tazminatı )
Y9.HDE. 1993/5358İHBAR TAZMİNATININ YASAYA AYKIRI OLMASI ( İşçi Yararına Hakkın Söz Konusu Olması Nedeniyle Eda Davası Açılması )
Y7.HDE. 2013/4076İHBAR TAZMİNATİ ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini Haklı Bir Neden Olmaksızın ve Usulüne Uygun Bildirim Öneli Tanımadan Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olduğu - Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Söz Konusu Olmayacağı )
Y4.CDE. 2006/6210İHBAR TUTANAĞI ( Kimliği Belirsiz Şahıs Tarafından Jandarmaya Telefonla İhbarda Bulunulduğu - İhbarın Kim Tarafından Yapıldığı Araştırılmadan ve Sanığın İhbarda Bulunduğuna İlişkin Kanıtlarda Açıklanıp Gösterilmesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2005/9853İHBAR TUTANAĞI İLE OLAY TUTANAĞINDAKİ İHBARA İLİŞKİN FARKLILIK ( Tutanak Düzenleyiciler Dinlenilerek Giderilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2007/5466İHBAR UYARI VE SORUŞTURMA OLMADAN TAHSİL EDİLEN PARAYI YATIRAN SANIK ( Eylemin Kullanma Zimmeti Niteliğinde Olduğu - Bu Tarihler Arasında Sağlanan Nema Miktarı Tutarının Zimmet Miktarı Olarak Belirleneceği )
YCGKE. 1983/528İHBAR ÜZERİNE ARAMA YAPILACAK EVDE ARAMA YAPTIRMAYAN KÖY MUHTARI ( Nüfuz ve Müessir Kuvvet Sarfetmemesi )
YCGKE. 1994/3-112İHBAR ÜZERİNE DÜZENLENEN TUTANAĞIN DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ( Ormandan Kaçak Emval Kesme İddiasında )
YCGKE. 1996/159İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİS ( Görevinin Başlaması ve Kaçan Adamı Yaralaması Nedeniyle Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olması )
Y9.HDE. 2004/30811İHBAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ( Özel Okullarda Görev Yapan Müdürlerin Ücretinin Emsali Konumdaki Memura Ödenen Ücretin Altında Ücret Ödenmesinin Mümkün Olmadığı - Emsali Ücretin Belirlenmesinde Kök Ücretin Esas Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2010/5208İHBAR VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI ( İşçiye Ödenen Gerçek Ücretin Tespit Edilmesi Gerektiği - Davacı İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre ve İşyerinde Çalıştığı Tarihlerin Mahkemece Araştırılacağı/Ücret Araştırması Yapılması Gereği )
YHGKE. 2007/21-664İHBAR VE İLAN ( Malvarlığının veya İşletmenin Devrinin İlan Edilmesi Halinde İhbar veya İlandan İtibaren İki Yıl Boyunca İşletmeyi ya da Malvarlığını Devreden Devralanla Birlikte Müteselsil Borçlu Olacağı )
Y9.HDE. 1997/17612İHBAR VE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ( İşverene Hakaret Eden İşçinin Savcılığa Şikayet Edilerek İş Akdinin Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1997/11625İHBAR VE KIDEM ( İbraname ve Bordroda İşveren Olarak Şirketin Gösterilmesi )
Y9.HDE. 1997/10274İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan İşçinin Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 1997/18159İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Asgari Ücretin Altında Çalışan İşçinin Tazminatının Belirlenmesi )
Y9.HDE. 1998/9897İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Hizmet Sözleşmesinin İşi Devralan İşverence Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1998/5053İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Hizmet Tespiti Davasında Karar Altına Alınan Çalışma Süresinin Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 1997/16135İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Hizmetlerin Birleştirilip Buna Göre Hesaplama Yapılması )
Y9.HDE. 1996/22738İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İbranamenin Hangi Alacaklara Karşı Verildiğinin Araştırılması )
Y9.HDE. 1996/18822İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İş Akdinin İşçi Tarafından Haksız Yere Feshedilmesi Nedeniyle Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1998/5911İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İş Bitimi Nedeniyle Tazminat Ödenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 1996/22729İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşçinin Haklı Nedenle İşyerinden Ayrılması )
Y9.HDE. 1997/18151İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşçiye Verilen İzin Günü İçin Ücret İsteyememesi )
Y9.HDE. 1997/10746İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşverenler Arasında Organik Bağın Varlığının Araştırılması )
Y9.HDE. 1998/16939İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşyerinin Devredilmesi )
Y9.HDE. 1997/21651İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşyerinin Devri Durumu )
Y9.HDE. 1997/17180İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşyerinin Devri Durumunda Gerekli Olan Araştırmalar Yapılmaması Nedeniyle Ödence Verilmemesi )
Y9.HDE. 1996/16827İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( İşyerinin Esnaf ve Sanatkarlar Yasasına Tabi Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1998/2418İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Konut Kapıcılarının Yararlanması )
Y9.HDE. 1997/7522İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Mevsimlik İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Askıya Alınması )
YHGKE. 1998/9-46İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Sendika Yöneticiliğinden Ayrılan İşçinin Yeniden İşe Dönmeyi Talep Edip de İşverence Kabul Edilmemesi )
Y9.HDE. 1998/3191İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( Sigortalı Hizmetin Saptanması )
Y9.HDE. 1998/7390İHBAR VE KIDEM ÖDENCESİ ( TİS'in Öngördüğü Bir Artış Olması Durumunda Yararlanılması )
Y9.HDE. 1994/64İHBAR VE KIDEM TAZMINATI ( Asıl İşverenin Alt İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 1999/13770İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 12 Yıl Süre İle Hergün ve Genel Tatillerde 3 Saat Fazla Çalışma- Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )
Y9.HDE. 2001/17714İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 12 Yıldır Aynı İşyerinde Çalışan Davacının İş Akdinin Feshi - İşe Giriş Kartını Başkasının Basması/Daha Hafif Bir Ceza Verilebileceği )
Y9.HDE. 1994/10510İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 12 Yıldır Çalışan İşçinin Nedensiz İşten Ayrıldığı İddiası )
Y9.HDE. 2006/6675İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 14 Yılı Aşkın Hizmeti Bulunan Davacı İşçinin Nedensiz İstifası Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Davacının İstifa Dilekçesini İradesi Dışında İşverenin Baskısı Sonucu İmzaladığının Kabulü İle Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1990/10223İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 16 Yıllık İşçinin 3 İşgünü Haklı Nedenle Devamsızlığı - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1999/12410İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 5 Gün Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi - Rapor Tarihindeki Değişikliğin Araştırılması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2007/512İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( 6 Haftayı Aşan İstirahat Raporu Sebebiyle İşverence İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde İşçinin Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü ve İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/27038İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Eylemden İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra İş Akdinin Feshi Haklı Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1990/11889İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık - Evinde Kaçak Elektrik Kullanan TEK İşçisi )
Y9.HDE. 2001/11791İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Fesih - TİS'ne Göre Disiplin Kurulundan Geçirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/7525İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Hak Düşürücü Süre )
Y9.HDE. 1993/13833İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Davranışı Nedeniyle Süresinden Sonra İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 2007/16583İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Akdi Fesih Yetkisi İki Taraftan Birinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Davranışlarda Bulunduğunu Öbür Tarafın Öğrendiği Günden Başlayarak Altı İş Günü Geçtikten ve Herhalde Fiilin Vukuundan İtibaren Bir Sene Sonra Kullanılamayacağı )
Y9.HDE. 1995/20947İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Akdin Haklı Nedenle Feshine Konu Eylemin Devamlılığı )
Y9.HDE. 2007/12833İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aleyhine Karar Verilenler Birden Çok İse Yargılama Giderleri Davayla İlgililerine Göre Paylaştırılacağı ve Kendileri Zincirleme Olarak Sorumlu Sayılabileceği )
Y9.HDE. 2002/9658İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Alt İşveren İle Asıl İşverenin de Birlikte Sorumlu Olacağı )
Y9.HDE. 1997/648İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ambar Görevlisi İşçinin Sorumluluğu Altındaki Malzemelerin Kaybolması )
YHGKE. 1984/9-248İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Arkadaşı Tarafından Dövülen İşçinin Gösterdiği Tepki Nedeniyle İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 2005/30239İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Asıl İşverenin Dava Konusu Alacaklardan Diğer İşverenlerle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 1999/6415İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Davayı İş Değil de Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Sonuçlandırmış Olması-Temyiz Süresi )
Y9.HDE. 1998/8441İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Avukatın Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2001/20126İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aylık Ücretin Davacının İmzasını Taşıyan Bordroya İtibar Edilerek Hesaplanması )
Y9.HDE. 2008/40877İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aynı Dönem İçin Yeniden İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 2000/18523İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aynı İşyerinde İki Dönem Çalışma - İlk Dönemde 15 Ay İçinde Üç Kez Tayini Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1996/6072İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aynı Taraflar Arasında Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Davada Alacağa Hükmedilmesi )
YHGKE. 2007/9-120İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Aynı Yerde Sözleşmeli Personel Olarak Çalışmak İçin İstifa Eden İşçi Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 1999/11477İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bağkur Üyesi Kişinin Çalışması )
Y9.HDE. 2001/10241İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Çalışanı - Şubeden Başka İldeki Şubeye Nakil/Hizmet Akdinde İşverene Ait Olması )
Y9.HDE. 2007/17178İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Dekontu İbraz Edilerek Yapılan Ödeme İtirazı Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Mahkemece Bu Husus Araştırılmadan Ücret Alacağının Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/6058İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka İçinde Birçok Yolsuzluğa Karışan Veznedarın Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Harekette Bulunması Nedeniyle Akdin Feshinin Haklı Olması )
Y9.HDE. 2001/14556İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Müdürünün Karşılıksız Çeke Bloke Kaydı Koydurması-İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışı )
Y9.HDE. 2001/1233İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Operasyon Yönetmeninin İş Akdinin Feshi - Uzman Bankacı Bilirkişiyle Sonuca Varma Gereği )
Y9.HDE. 2000/18615İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Şube Müdürünün Maliye'ye Borçlu Firmaya Limit de Aşılarak Kredi Vermesi/Bankacılık Mevzuatına Aykırı Davranış - Talebin Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2002/7548İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Basın İş Kanunu'nun 6. Maddesinde Mesleğinde En Az Beş Yıl Çalışan Gazetecilere Kıdem Hakkı Tanınacağı Ve Kıdeminin Mesleğe İlk Girişten İtibaren Hesaplanacağı - Gazeteci İşçi )
Y9.HDE. 2001/7724İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Basın Mesleğinde Çalışan İşçilerin Kararlaştırılan Ücretlerinin Her Ay Peşin Olarak Ödenmesi )
Y9.HDE. 1998/9393İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Başka Firmaya Geçmesi İstenip Geçmeyince Akdi Feshedilen Bekçi )
Y9.HDE. 2001/15182İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bekçinin Görev Yerini Terki - Nöbet Yerindeki Eşyaların Kaybı/İspat Yükü )
Y9.HDE. 2005/7794İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belediye Başkanı Belediye Encümen Kararı Olmadan Ve TİS Ve Yasalarda Gösterilmeyen Kendi Takdiri İle Arttırmış Olduğu Ücret Artışlarını Her Zaman Geri Alabileceği )
Y9.HDE. 1992/1911İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belediyenin Temizlik İşlerini İhaleyle Verdiği Şirket İşçisinin İşçilik Haklarından Sorumlu Olup Olmayacağı )
Y9.HDE. 2007/16098İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdi İle Çalışan İşçinin İşine Son Verilmesi Halinde Geri Kalan Süre İçin İşçinin İstekte Bulunabileceği - Mahkemece Söz Konusu Araştırma Yapılmalı Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 1994/16836İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinde )
Y9.HDE. 2009/37İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Davacının Kıdemine Göre İhbar Süresi 8 Hafta Olup İşverenin Fesih İhtarı İle Fesih Tarihi Arasında Geçen Süre Üç Aya Yakın Olup 8 Haftalık İhbar Süresini Fazlasıyla Karşıladığı - İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/4681İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bilirkişi Raporunda Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Maddi Hata Yapılması Nedeniyle Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/1856İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bilirkişiye Yeniden Hesaplama Yaptırılarak Kararı Davacının Temyiz Etmemesi Nedeniyle Davalı Yararına Oluşan Usulü Kazanılmış Hak İlkesi de Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
YHGKE. 2007/9-288İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bir Hukuki İrade Serbestisi Olmadığı Tıbben Tespit Edilen İşçinin İşten Ayrılma Dilekçesinin “İstifa Beyanı” Olarak Kabul Edilemeyeceğinden İstemin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/7926İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Borç Kesinleştikten Sonra İtiraz Yapılması )
Y9.HDE. 2006/20085İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bordrolarda Temel Ücret Yanında Bazı Hak Ödemeleri de Tahakkuk Ettirilip Ödendiği - Hizmet Akitlerindeki Ücret Belirlemeleri Yok Sayılarak Bordrolardan Sonuca Gidilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2010/4175İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen İzin Ücreti Konusunda Bozma İlamı Uyarınca Alınan Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Yeniden Hüküm Kurulmaması ve Bozma Kararı Üzerine Önceki Hükmün Tamamen Ortadan Kalkıp Bozma Sonrasında Tüm Talepleri Karşılar Şekilde Hüküm Kurulacağı )
Y9.HDE. 2002/6572İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bozma Kararından Sonra Yapılan Bilirkişi İncelemesi İle Davacının Feshe Dayanak Olayda Kusuru Olmadığının Anlaşılması )
Y9.HDE. 1996/6577İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bölge Çalışma Müdürlüğünce Yapılan Tespitlerde Feshin Haksız Olduğu Sonucuna Varılması )
Y9.HDE. 1999/1866İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bölüm Şefine Hakaret Ettiği İçin Akdi Feshedilen İşçinin Alamaması )
Y9.HDE. 1996/22768İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Bunlar Dışındaki İşçilik Hakları İçin Dosyadaki Ödeme İzin ve Tahakkuk Belgelerinin Mevcut Olması )
YHGKE. 2005/9-88İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Cam İşçisinden Bekçi Kulübesi Yapımında Tuğlanın Taşınması ve Ustaya Yardım Talep Edilmesi/İş Koşullarının Ağırlaştırılmış Sayılamayacağı - İşçinin Feshinin Haklı Olmadığı/Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1997/648İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ceza Davasının Alacak Davasını Etkilememesi )
Y9.HDE. 2004/24583İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma İzninin Alınmamış Olması Veya Bu İznin Süresiz Olarak Alınması Halinde İş Sözleşmesi Belirsiz Süreli Hale Dönüşeceğinden Bu Koşulların Araştırılarak Hükmedip Hükmedilemeyeceğine Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/28876İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Koşullarında Değişikliğe Dayalı İşverenin Geçerli Sebeple Feshi Kabul Edilse Bile Davacının Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1996/16620İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Süresine Ait Sigorta Primlerinin Yatırılmadığının İşverene Bildirilmesi )
Y9.HDE. 1998/3337İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çalışma Süresinin Eksik Hesaplanması )
Y9.HDE. 2006/30399İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çekincesiz İmzalı Ücret Bordrolarına Ait Ayların Hesaplama Dışı Bırakılarak Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücreti Tahakkuku Olmayan Aylar İçin Hesaplama Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/13723İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Çok Önceki Tarihte Yayınlanan Genel Tamimin Hatırlatma Sayılamayacağı - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1993/1253İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Daha Önceden İşten Çıkarılan Kişilerin Tanıklıkları )
Y9.HDE. 1998/6621İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dava Dilekçesinde İstem Kalemleri İçin Miktar Bildirilmemesi )
Y9.HDE. 2008/17081İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dava Dışı Şirket Davalılara Artış Yerinde Yardımcı İş Mahiyetindeki Temizlik ve Yemekhane Hizmetlerini Üstlendiğinden Davalılar İle Dava Dışı Şirket Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisi Olduğu )
Y9.HDE. 1997/8247İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dava Konusu Ücret Alacağının Ödendiği İşverence Yazılı Belgelerle İspat Edilemediğinden Hüküm Altına Alınmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1998/2969İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dava Sonucunda Kesinleştiği İçin Likit Olması )
Y9.HDE. 2005/10959İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Adına Prim Bildirgesi Verilen Prim Bildirgelerinin Verildiği İşyerlerinin Sahipleri ve Adresleri Davalı İle İlişkileri İşyeri Devri Şirketin Ünvan Değiştirmesi veya Hizmet Akti Devri Gibi İşlemlerin Belirlenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2004/6209İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Bozmadan Sonra Yapılan Yargılama Sırasında Islah Dilekçesi Vererek Dava Konusunu Arttırmış Ve Mahkemece Arttırılan Miktarlar Üzerinden Hüküm Tesisi - Bozma Kararından Sonra Islah Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2006/16811İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalı Belediyeyi Temerrüde Düşürdüğü Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/18315İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Davalıya Gönderdiği İhtarname İle Ücretlerinin Ödenmediğinden ve Hizmetlerinin SSK'ya Eksik Bildirildiği Gibi Davacının Bir Kısım Ücret ve Hakların Ödenmediği - Kıdem Tazminatının Kabulü Yerinde İse de İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/31976İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Hizmet Tespiti Davası Açmış İse Söz Konu Davanın Kesinleşmesine Kadar Bu Dava Bekletici Mesele Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2006/16750İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İçin Yapılmış Olan Eğitim Gideri Harcamasından Davacının Çalışmış Olduğu Sürenin Çalışması Gereken Süreye Oranlanarak İndirim Yapılmış Olması Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2003/12070İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanıp Daha Sonra Emekli Olduğundan Bahisle İhbar Tazminatının Reddedilmesinin Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2007/17464İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İrade Bozukluğu İddiasında Bulunduğuna Göre Bu Durumun Tanık İle İspat Edilebileceği )
Y9.HDE. 2001/1459İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Çalışması Ama Üzgün Olduğu İçin Kartını Başkasına Bastırması - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2007/7254İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Davalı Şirketle İlgisi Bulunmayan Bir Bayanı İş Önlüğü Giydirdiği ve Sözü Edilen Bayanla Daha Sonra Davalı Şirketçe Bedeli Ödenen Otelde Kaldığı - Feshin Haklı Nedene Dayanması Nedeniyle Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/10306İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Hizmet Akdinin Bir Günlük Devamsızlık Nedeniyle Feshedilmesi Nedeniyle Haklı Fesihten Söz Edilememesi )
Y9.HDE. 2004/17749İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Olarak Feshedilmesi - Talebin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/22865İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Kıdemi Yaptığı İş ve Diğer Vasıfları Belirtilerek Meslek Odalarından Davacının Alabileceği Emsal Ücret Araştırması Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/27255İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Kusurlu Olduğu ve Buna Göre Zarar Tutarının İşçinin 30 Günlük Ücretini Aştığı Belirlendiğinde İşverence Yapılan Fesih Haklı Olduğundan Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/17321İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşçinin Küçük Olması - Reşit Olmayan Fakat Temyiz Kudretine Haiz Çocuğa Ödenen Ücretler Geçerli Olması )
Y9.HDE. 2004/32275İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı İşe Girdiği Tarihten İtibaren Belirsiz Süreli İş Aktiyle Çalıştığı - Davacının İş Aktinin İşverence Feshedildiği Anlaşılmakla İhbar ve Kıdem Tazminatı Alacağına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/11481İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Kovulduktan Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanaklarının Önemi Olmadığından İşverence Devamsızlık Nedeniyle Yapılan Feshin Geçersiz Olduğu )
Y9.HDE. 2006/21605İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Rahatsızlık Nedeniyle 3 Gün İşe Gelemediğini Ancak Her Gün İçin Bizzat ya da Aynı İşyerinde Çalışan Kardeşi Aracılığıyla Mazeretini Bildirdiğini İleri Sürmüş ve Bu Hususu Belge ve Tanık Beyanlarıyla Kanıtladığından Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2004/13233İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Tanıkları Davacı İşçinin Rahatsızlıkları Yönünde Açıklamalarda Bulunduğu - Konunun 1475 Sayılı İş Kanunun 16/1-A Maddesi Uyarınca Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/17458İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı ve Tanıkları İşverenin Fesihten Sonra Ödeme Yapmak İçin Belge Yazdırıp İmzalattırdığını İddia Etmişlerse de İrade Sakatlığının Gerçekleştiğini Belirtecek Yeterli Kanıt Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2007/15269İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacı Yazılı Belgelerin Aksini Eşdeğer Bir Belge İle Kanıtlamadığı - Buna Göre Bilirkişi Raporundaki Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan İkinci Seçenek Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/10975İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacın Ücret Alacağının Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanması )
YHGKE. 2003/9-761İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının 17 Yıllık Bir Çalışma Hayatında Bir Kez Yapılan ve Menfaate Dayanmayan Kısa Sürelik İzinsiz Bir Çalışmasının Fesih Gibi Ağır Bir Sonuçla Karşılaşması Eylemin Cezaya Oranlılık İlkesi ve Hakkaniyetle Bağdaşmadığı )
Y9.HDE. 2006/16672İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Aldığı Ücret Taraflar Arasında İhtilaflı Olması Nedeniyle Davacının Çalışma Yılları Yaptığı Görev Açıklanarak Meslek Kuruluşlarından Alabileceği Ücret Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 2008/42621İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Belirtilen Tüm Sürede Davalı Asıl İşveren Nezdinde Çalıştığının ve Emekli Olduğunun Dava Dilekçesinin Delil Listesinde Dahi Yazılı Olan SSK Kaydı Getirtilmeden ve Hiçbir Resmi Kayıt İle Desteklenmeden Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2005/18382İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Bir Yıldan Az Çalışması Nedeniyle Kıdem Tazminatı İle Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hak Kazanamadığını Savunmasına Göre Savunma İle Çakışan İbranameye Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 2003/9-558İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Çalıştığı İşyerine Emsal Olabilecek Şirketlerden Davalı Konumundaki Bir Denizcilik Şirketinde Davacının Eğitim İş ve Bilgi Düzeyi İle Mesleki Kariyerine Sahip Aynı Unvanda Çalışan Bir Kişinin Yabancı Para Üzerinden Çalıştırılmasının Mutad Olup Olmadığı Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 2006/28012İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının da Kabul Ettiği Ödemeler Dışında Kalan Ücretlerinin Ödendiği İmzalı Bordro Banka Hesap Ekstresi ve Benzeri Deliller İle İspatlanamamış İse de Davacıya Resen Yemin Teklifinde Bulunması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/16633İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalı Yanında Herhangi Bir Çalışması Bulunmadığı İçin Bu Davalı Açısından Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/10294İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Davalıyı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürmüş Olmaması )
Y9.HDE. 2004/25446İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Emrindeki İşçilerle Birlikte Fazla Çalışma İçin İşyerinde Kalmasının İstenmesine Rağmen Fazla Mesaiye Kalmaması/Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmaması Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/33422İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Eşinin İşyerindeki Kişiye Telefonla Küfür Etmesi/Telefondan Sonra İş Aktinin Haksız Olarak İşverence Feshedildiği - Talebin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2006/21226İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle Hizmet Akdini Haklı Nedene Dayanarak Kendisinin Belirttiği Tarihte Feshettiği Anlaşıldığından Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2003/980İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Hizmet Akdinin Haklı Bir Neden Bulunmaksının İşveren Tarafından Feshedildiğinden Bahisle Açmış Olduğu İhbar ve Kıdem Tazminatı Davası Olması )
Y9.HDE. 2003/9107İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Mahkemece İşyerinde Arandığı Zaman Bulunamadığı ve Verilen İşleri Layıkıyla Yapmadığı Gerekçesiyle Red Edilmesi )
Y9.HDE. 1999/10614İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İstediği Miktarın Üzerinde Hüküm Kurulması )
Y9.HDE. 2005/12514İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Feshi Konusunda Her Hangi Bir Olay veya Durumun Varlığının Davalı Tarafça İddia Edilmemesi de Nazara Alındığında Davacının İmzalamış Olduğu Dilekçenin Gerçek Anlamda Bir İstifa İradesini Taşımadığı )
Y9.HDE. 1996/9895İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İş Sözleşmesinin Yürürlükten TİS'in İmzalanmasından Önce Askıya Alınması )
Y9.HDE. 2001/18841İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşe Giriş Tarihi Konusunda Uyuşmazlık-Davacı Tanıkları ile İşveren Arasında Husumet Bulunması )
Y9.HDE. 2008/31406İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşverenden Talimat Aldığı/İş Sözleşmesinin En Önemli Unsuru Olan Bağımlılık Unsurunun Gerçekleştiği ve Ücret Aldığı - İş Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2009/43812İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşverenin Diğer İşçilerinden Belirtilen Şekilde Para Alma Eylemi İşverenin Güvenini Sarsıcı ve Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Niteliğinde Olduğundan Davalı İşverenin Davacının İş Akdini Feshi Haklı Nedene Dayandığı - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/273İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşverenin Güvenini Kötüye Kullandığı Açık Olup Banka Gibi Bir İşyerinde Çalışma Güven Esasına Dayandığından ve Davacıda Karşılıklı Güven Duygusunu Ortadan Kaldıran Eylemde Bulunduğundan İşverenin Feshi Haklı Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2004/13286İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşyerinde Çalışan Bayan İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması/Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Eylem - Haklı Fesih )
Y9.HDE. 2007/22876İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşyerine Aldığı Tüp Sayısından Fazla İrsaliye Keserek İşyerinden Haksız Kazanç Sağladığı Gerekçesi İle Yapılan Fesih Haklı Nedene Dayandığından Reddi Gereği )
YHGKE. 2005/9-84İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İşyerini Terk Etmek Suretiyle İş Akitlerini Haklı Bir Neden Olmadan Feshettiğinden Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2006/12406İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının İzinsiz ve Mazeretsiz Olarak İşyerini Terk Ettiği Anlaşıldığından Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/3412İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatı İçin Reeskont Faizi İsteğinde Bulunması )
Y9.HDE. 2006/18918İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Koli Tartma Görevini Yerine Getirmesi Konusunda Uyarılıp Aynı Olay Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Haklı Olmaması Nedeniyle Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/12914İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Şirket İş Yerinde Çalışması Sona Erdikten Çok Sonra Adi Ortaklık Yanında Çalışmasının Ayrı Ayrı Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/14813İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Talebinden Fazla İhbar Tazminatına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 1996/22551İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Ücretinin Tesbitinde Tanık Beyanlarına Dayanılması )
Y9.HDE. 2001/13839İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının ve Davalının Beyanlarına Göre Günlük Ücret Üzerinden Tazminat Hesaplanması )
Y9.HDE. 2008/6150İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Yurtdışına Giriş ve Çıkış Tarihlerini Gösteren Bir Kısım Pasaport Kayıtları Sunulduğu - Söz Konusu Kayıtlar İncelenmeden Aylık Bir Buçuk Sefer Hesabıyla Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/14321İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacıya Banka Aracılığı İle Yapılan Ödemelerin Kıdem ve İhbar Tazminatı İçin Olduğu Hususunda Bir Açıklık Bulunmadığı - Yapılan Ödemelerin Maaş Olduğu/İstemin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2006/17605İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davacıya Çalıştığı Hafta Tatilleri Yerine Hafta İçinde İzin Kullandırıldığı Davalı Tarafça İspatlanamadığı - Bu Durumda Kış Aylarına Rast Gelen Tatil Günlerinde Çalıştığının Kabulü İle Anılan Alacakların Tahsili Gereği )
Y9.HDE. 2004/14312İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı AŞ.Hakkında Hükmedilen Hafta Tatili Ücret Alacağı Dışındaki Alacak Talebi Reddedildiğine Göre Kabul ve Red Oranları Dikkate Alınarak Ücreti Vekalete Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2004/1126İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Bankanın İhale Makamı Olduğu Belli Olduğundan Dava Konusu İşçilik Haklarından Sorumlu Olmayacağının Belirli Olması )
Y9.HDE. 2006/17036İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürülmediğine Göre İşçilik Alacaklarına Kısmi Dava İle İstenen Miktarlara Dava Tarihinden Islahla Arttırılan Miktarlara da Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/8980İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Davacının Nezdinde Çalıştığı Kabul Edilen Şirket İle Alt-Üst İşverenlik İlişkisi Olmadığını Savunduğu - Davacı Bu Dönem Münhasıran Davalıya Ait İşyerinde Çalıştığını Kanıtlaması Gereği )
Y9.HDE. 2003/15494İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İstek Kalemlerinin Bankaya Yatırılmak Suretiyle Ödeme Def'inde Bulunduğuna Göre Bu Hususun İncelenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/3314İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşveren Fazla Mesai Ücret Ödemelerini Yazılı Delille Kanıtlaması Gereği )
Y9.HDE. 2001/7023İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşveren Tanığının İfadeleri Doğrultusunda İşçinin İŞ Akdinin Devamsızlık Yapması Nedeniyle Feshedildiğinin Kabulü )
Y9.HDE. 2001/16452İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşverenin Davaya Karşı Diyeceklerini Bildiren Cevap Dilekçesini Mahkemeye İbrazına Rağmen Mahkemece Deliller Toplanmadan Sonuca Gidilmesi )
Y9.HDE. 2002/15937İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşverenin İşçinin Bıyık Bırakması Nedeniyle İş Akdini Feshetmesi Nedeniyle )
Y22.HDE. 2013/28757İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Şirketin Kiralama Sözleşmesi İle Araç Temin Ettiği Dava Dışı Şirkete Kaza İle İlgili Olarak Yanlış Beyanda Bulunduğu - İşveren Tarafından Yapılan Fesih Haklı Sebebe Dayandığı/Davacının İsteminin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/8041İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Tanığı Dışındaki Tanıklar Fesih Bildiriminde Açıklanan Hakaret ve Darp Olayını Görmediklerini Beyan Ettiği - Talebin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2006/16679İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Tanıkları İşyerinde İkramiye Ödemesi Yapılmadığını Açıklamalarına Rağmen Davacı Tanık Beyanlarıyla Yetinilerek İş Yerinde İkramiye Uygulaması Bulunduğu Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2005/18498İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Tarafça Temyiz Dilekçesine Eklenen Belgelerde Banka Havalesi Yoluyla Davacıya Ödemeler Yapıldığı Görülmesi Nedeniyle Bu Ödemeler Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/18323İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı ve Ortakları Adi Ortaklıksa Ortakların Her Birisine Davanın Yöneltilip Dilekçenin Tebliğ Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/5138İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalı Vekilinin Tanık Listesini İbraz Etmesine Rağmen Tanıkların Çağrılmaması )
Y9.HDE. 2001/5364İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalının Cevap Dilekçesinde Belirtmesine Rağmen Tanıkların Dinlenmemiş Olması )
Y9.HDE. 2000/15807İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalının Mukabil Davasının Olumlu ya da Olumsuz Karara Bağlanması Gereği )
YHGKE. 2009/9-128İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalının Ziraat Odası'na Kaydının Bulunduğu Buna Göre Geçimini Münhasıran Minibüs İşletmeciliğinden Karşılamadığı Anlaşıldığından Görevsizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2002/2969İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davalıya Ait İşyerinde Şoför Olarak Çalışırken Hizmet Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2007/5893İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Davanın Bir Kısmının Reddine Karar Verilmesine Rağmen Vekille Temsil Edilen Davalı Yararına Reddedilen Kısım Yönünden Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
Y19.HDE. 1995/10513İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dayalı Alacağın İİK.nun 206. Maddesi Uyarınca Birinci Sırada Yer Alması Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/6506İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Deniz İş Kanununun Uygulanması )
Y9.HDE. 1999/5239İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık Halinde İstenememesi )
Y9.HDE. 1992/7032İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Fesih )
Y9.HDE. 1991/11834İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle Haklı Feshin Altı Gün İçinde Kullanılmaması - Devamsızlığın Sürmesi )
Y9.HDE. 1996/3738İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Tazminata Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 2008/11183İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devamsızlık ve Feshe İlişkin Tutanakların Fesihten Sonraki Günlerde Tutulduğundan Kabulü Gereği )
Y22.HDE. 2012/9100İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devralan Şirkete Bağlı Olarak Aynı İşverene Ait İşyerinde Çalışmaya Devam Ettiği/Devralan Şirkete Bağlı Olarak Aynı İşverene Ait İşyerinde Çalışmaya Devam Ettiği - Feshe Bağlı İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Alacağını İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 1994/2379İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Devreden İşverenin Sorumluluğunun Olmaması )
Y9.HDE. 1991/12798İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Dini Bayramın 2 ve 3.Günü Fazla Çalışmaya Gelmemek - Bildirimsiz Ödencesiz Fesih )
Y9.HDE. 1999/13721İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Disiplin Kurulu Kararının TİS'nde Öngörülen Süre Aşılarak Verilmesi - İşverenin Feshinin Haksız Hale Gelemeyeceği )
YHGKE. 1979/9-172İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Disiplin Kurulunun Haklı Nedenle Çıkarılmasına Karar Verdiği İşçi )
Y9.HDE. 1994/5313İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Nedeniyle Fesih )
Y9.HDE. 1995/37186İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış-İşçinin İşverene İletilmek Üzere Kendisine Verilen Şeyi Kullanması )
Y9.HDE. 1998/8712İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulması )
Y9.HDE. 2003/15688İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Eksik İnceleme ile İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2002/8475İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( El Yazısı İle Yazılan İbranamede Rakam Zikretmeksizin Alındığının Kabulü - Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1997/15340İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Emekli Aylığı Bağlandıktan Sonra Çalışma - Kayıt ve Bordrodaki Ücretin Tesbit ve Esas Alınması )
Y9.HDE. 2001/1435İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Eşinin Böbrek Hastalığı Nedeniyle İzinler Alan İşçi - İşyerine Dönmek İstediğinde İşverenin Bunu Onaylamaması/Haksız Fesih )
Y9.HDE. 1998/9374İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Eşinin Rahatsızlığı Nedeniyle İşe Gelmeyeceğini Telefonla Bildiren İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2004/9568İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ev Hizmetlerinde Çalışan Davacının Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklarını Asliye Hukuk Mahkemesinde Açacağı Davada İstemesi Gereği )
Y9.HDE. 1995/17851İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Faiz Alacağının Saklı Tutulması )
Y9.HDE. 2001/222İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Faizin Dava Tarihinden Yürütülmesi Talebi/Fesih Tarihinden İtibaren Hüküm Kurulması - Taleple Bağlılık İlkesi )
Y9.HDE. 2002/14254İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fark Alacağı Talebi - Sonradan Kaldırılan İkramiye Uygulaması Nedeniyle/Talebin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2000/19901İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fark Talebi - Ödendikten Sonra İhbar Öneli İçinde Gerçekleşen Haklar/Yararlanmak İçin İş Akdinde Veya Toplu İş Sözleşmesinde Açık Hüküm Bulunması Gereği )
Y9.HDE. 2006/18308İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Parası İle Ücret Alacağının Ödetilmesine Karar Verilmesini İstemi - Son İşveren Yayın Sanayi Anonim Şirketinin Tüm Hak ve Borçlardan Sorumlu Olması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/16381İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Saatlerinin Tanık Beyanlarına Göre Tek ve İki Kişi Çalışılan Dönemler Ayırt Edilmeden Sürekli İki Kişi Olarak Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/27424İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fazla Çalışma ve İzin Ücretinin Ödetilmesine Karar Verilmesi İstemi - Davalı Belediye Olduğu/6 İş Günlü Süre Feshe Yetkili Makamın Öğrendiği Tarihten Başladığı )
Y9.HDE. 2006/20146İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fazla Mesai İle Genel Tatil Ücretlerinin Ödetilmesine Karar Verilmesi İstemi - Dosya İçerisinde Yer Alan Tespit Tutanağı Tanık Olarak Dinlenen Tutanak İmzalayıcılarının Birbirini Teyit Eden İfadelerinin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/13407İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fazlaya İlişkin Haklar Saklı Tutularak Açılan Kısmi Davaya Konu İşçilik Alacakları Talebi - Davacının Alacağının Tamamı Ehil Bir Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/33600İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Feshin Disiplin Kararından Geçirilmemiş Olması Feshi Haksız Kıldığından İşçinin Hak Kazandığı Ancak Davacının Eylemleri İşyerinde İşin Yürütümünü Bozucu Nitelikte Olduğundan Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2005/20810İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Feshin Geçersizliği ve İşe İadeye Karar Verilmesi/İşçinin İşe Davet Edilse de İşe Başlamakla Yükümlü Olmadığı - Tazminat Taleplerinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1993/11945İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Feshin Haklı Olduğunu İspat Edemeyen İşverenin Ödemek Zorunda Olduğu )
Y9.HDE. 1997/13624İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Feshin İşveren Veya İşçi Tarafından Yapıldığının Belirlenmesi )
Y9.HDE. 2006/22815İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Feshin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/4858İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesih Bildiriminde Bulunulmuş Olması )
Y9.HDE. 1992/14533İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesih İradesinin Açıklanmasından Sonra Bunun Tek Taraflı Olarak Geri Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2005/257İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesih Konusunda Yazılı Bildirim Bulunmadığından Tanık İfadeleri İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1983/1023İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesih Tarihi Kesin Olarak Belirlenerek Tazminatın Buna Göre Belirlenmesi )
Y9.HDE. 2001/11833İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesih Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi - Fesih Tarihinden Dava Tarihine Kadar Ayrıca Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/16313İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Fesihten Sonra Düzenlenen ve Davacının İmzasını Taşıyan İbranamede Tüm Ücret ve Fazla Çalışma Ücretlerinin Tam Olarak Ödendiği Yıllık İzinlerinin Kullandırıldığı Başkaca Alacağı Kalmadığı Belirtildiğine Göre İbranameye Değer Vermek Gereği )
Y9.HDE. 2004/12270İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Gazetecilik Mesleğindeki Hizmeti 10 Yıldan Fazla Olan Gazeteciye Her Yıl İçin 6 Hafta Ücretli İzin Verileceği )
Y9.HDE. 1993/16161İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Gece Vardiyasında Çalışan Kadın İçin İzin Alınmamış Olması )
Y9.HDE. 2005/36577İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Geçerli Bir Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Varsa Davacı İşçi Alt İşverene Ait İşyerinde Çalışmış Olmakla ve Asıl İşverenin Sorumluluğu Alt İşverenin Ödemekle Yükümlü Olduğu İşçilik Alacakları İle Sınırlı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/22173İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Geçici Personel Olarak Çalışan Memur - Davacı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Sözleşmede Belirtilen Ücret ve Süre Sınırları İçinde Çalıştırılan ve İşçi Sayılmayan Kimselerden Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2000/3470İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Gerçek Ücretin Bordroda Yazılı Olandan Farklı Olması Halinde-İşçinin Feshi İhbarı Tebellüğden İmtina Etmesi )
Y9.HDE. 1997/1732İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Gerekçe Gösterilmeden Bilirkişi Raporunda Belirtilen ve Talep Edilen Miktarın Daha Azına Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2001/13778İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Görevli Yargı Yeri - Türk Büyükelçiliğinde Yıllık İdari Sözleşme İle Çalışan Personel )
Y9.HDE. 1993/1714İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Greve Katılmayıp Devamsızlık Yapan İşçi )
Y9.HDE. 1999/1811İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Güvenlik Görevlisi/İşçiliğin Nitelikli Olması - Asgari Ücretin Üzerinde Çalıştığının Kabulü )
Y9.HDE. 2007/15638İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerine İlişkin Bilirkişi Raporunun Esas Alındığı Kararda Hesaplamaya Yönelik Çelişkiler Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.HDE. 2007/4303İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Bir Nedene Dayanmadan İşyerini Terk Eden İşçinin İsteklerinin Reddedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2008/7724İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Fesih Hallerinde Davacı Kıdem ve İhbar Tazminatı Talep Edemezken Feshin Geçerli Sayıldığı Durumda İşveren Diğer Şartlar Var İse İhbar ve Kıdem Tazminatını Ödemekle Yükümlü Tutulacağı )
Y9.HDE. 2001/17326İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Fesih-Doktorun Başka İşçinin Sağlık Karnesinden Diğer İşçileri Faydalandırması )
Y9.HDE. 2002/3794İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Fesih-İşçilerin İşi Yavaşlatması ve Verilen İşi Yapmamaları )
Y9.HDE. 1997/20686İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Haklı Nedenle Fesih de Olsa Yasada Öngörülen Sürelerin Geçmesi Nedeniyle Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 2004/11257İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Harca Tabi Davaların Temyiz Tarihi Harcın Yatırıldığı Tarih Olduğu )
Y9.HDE. 2001/9929İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Harca Tabi Olmasına Rağmen Harç Alınmadan Temyiz Defterine Kaydedilen Temyiz Dilekçesi )
Y9.HDE. 1992/6524İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hastalık Nedeniyle İşe Devam Edemeyen İşçinin Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1992/484İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hatalı İmalat Nedeniyle İşten Çıkarma Halinde )
Y9.HDE. 2004/23997İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Her İki Tarafa Da Tanıkların Dinletilmesi Konusunda Usulüne Uygun Olarak Kesin Süre Verilmiş Olmamasına Rağmen Tanıklar Dinlenmeden Sonuca Gidilmesinin Eksik İnceleme Olduğu )
Y9.HDE. 2001/866İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hesaplanırken Bir Yılda Alınan İkramiye Tutarlarının Toplamının 365'e Bölünerek Bir Güne İsabet Eden Miktarın Belirlenmesi Gereği - Son İkramiyenin 4 İle Çarpılarak Hesap Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2008/32256İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hesaplanırken Prim Alacağının Dikkate Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2000/18595İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hırsızlığa Teşebbüs/İş Aktinin Bildirimsiz Feshi - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1992/421İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdi Atandığı Yeni İşyerine Gitmeme Sebebiyle Feshedilen İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/18371İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdini Fesheden İşverenin Tazminat Ödemesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2006/21593İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Davacı Tarafından 24/II m. Gereğince Sona Erdirildiği - Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Yerinde İse de İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/3192İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Davacı Tarafından Fesholunduğu Dosyadaki Bilgiler ve Tanık Anlatımlarıyla Sabit Olduğundan Davacının Bu Tazminatlara Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 1997/11983İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Eki Niteliğindeki Personel Yönetmeliğindeki Süreler - Derhal Fesih )
Y9.HDE. 1990/5973İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Akdinin Haklı Feshi - Ücretsiz İzin Bitiminde İşe Gelmemek )
Y9.HDE. 1997/14117İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Dört Aylık Prim Bordrolarının Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 2000/19829İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hizmet Tespiti Davasının Sonucunun Beklenmesi )
Y9.HDE. 2006/16756İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hüküm Altına Alınan İhbar Tazminatı ve İlave Tediye Alacaklarına Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/16306İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Islah Dilekçesi İle Arttırılmasına Islah Nazara Alınmadan Kısmi Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktarların Tahsiline Karar Verilmesi İle Yetinilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2000/19449İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İbraname - İmzanın Beyaza Alındığı İddiası/Eksik İncelemeyle Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/17965İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İbraname Altına Yazılan Açıklama İle Davacı Yazı İle Ödediğini Açıklamış Olmasına Göre Miktarlı Olan İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olduğu )
Y9.HDE. 1999/5796İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İdaresindeki Araçla Kazaya Sebep Olan İşçinin Kusur Oranının Tespit Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2000/19721İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İdareyi Zarara Uğrattığı Gerekçesiyle Akdi Feshedilen Kişi Hakkında Aynı Sebeple Ayrıca Tazminat Davası Açılmış Olması )
Y9.HDE. 2006/16101İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İddia Edilen Çalışma Süresinde İş Alan Taşeronlarca Asıl İşverene Verilmiş Olması Gereken Bilgi ve Belgelerle İşçi Listeleri SSK Dönem Bordroları Getirtilip İncelemeye Tabi Tutulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/30219İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İflas Eden Şirketin Bütün Hak ve Borçları Yasa Gereği Olarak İflas Masasına İntikal Ettiğinden ve Müflisin Bu Hak ve Borçları Üzerinde Tasarruf Ehliyeti Kalkacağından Husumetin İflas Masasına Yönetilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 1994/10158İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İflasın Açılmasından Evvelki Bir Yıl İçin İşçilerin Kanun ve Sözleşmelerden Doğan Ücret ve Para İle Ölçülebilen Hak ve Menfaatleri İle Bir Yıllık Süreye Bakılmaksızın İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Birinci Sıraya Kaydedileceği )
Y9.HDE. 1998/8598İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İhale Alacaklısının Sorumluluğu )
Y9.HDE. 2008/39618İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İhbar Öneli Verilmek Suretiyle İş Sözleşmesi Feshedilen Sendika Üyesi İşçilerin Bu Toplu İş Sözleşmesinin Getirdiği Tüm Haklardan Yürürlük ve Uygulama Tarihleri İtibariyle Yararlanacakları )
Y9.HDE. 1990/11725İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İhtarla Cezalandırılmış Eylem Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2001/20617İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İki Davalı Hakkında Dava Açıldığı Halde Ad Belirtilmeksizin Davalıdan Tahsiline Şeklinde Hüküm Kurulmasının İnfazı İmkansız Hale Getirebilmesi )
Y9.HDE. 1995/30176İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İki Gün Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/19024İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İlamsız İcra Takibi İle Usulüne Uygun Olarak Açılmış Bir Dava Mevcut Olduğundan Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
Y9.HDE. 2002/910İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İle Birlikte Manevi Tazminat Talebi - Salt Fesih İşleminin Şahsiyet Haklarını Tecavüze Uğratmayacağı )
Y9.HDE. 1993/7712İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İlişkinin İş Akdine Dayanması )
Y9.HDE. 1997/5129İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İlk Dava Dilekçesinde Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulması )
Y9.HDE. 2000/19995İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İlk İşveren Gerçek Kişinin Sorumluluğunun Kendi İşverenliği Dönemi İle Sınırlılığı - A.Ş.'de Geçen Çalışmalardan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2004/27673İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İmzaları Kabul Edilmiş Hile Veya Zorla Alındığını Kanıtlayacak Delil De Bulunmayan Ve İhbar Tazminatı Kıdem Tazminatı İzin Ücreti Alacaklarını İçeren İbranameler Makbuz Niteliğinde Olup Üzerinde Yazılı Olan Miktarlarla Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 1998/8607İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İsteğin Aşılarak Alacağın Hüküm Altına Alınması )
Y9.HDE. 1999/6698İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İstifa Halinde İstenememesi )
Y9.HDE. 2000/13520İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İstifa Suretiyle İş Akdini Fesheden İşçiye Ödenememesi )
Y9.HDE. 2001/1330İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar/Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
Y9.HDE. 1997/15273İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi Olması Nedeniyle Husumetin İşverene Yöneltilmesi )
Y9.HDE. 1990/9536İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdini Fesh - Peşin Satınalma İçin Verilen Parayı Taksitle Alıp Üzerinde Bırakmak )
Y9.HDE. 2001/1276İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Amirin Talimatlarına Uymamak Nedeni İle Feshi )
Y9.HDE. 1997/18409İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Bildirimsiz Feshi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1999/13600İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Devamsızlık Nedeniyle Feshi - İş Müfettişliği Tutanağındaki Kişilerin Dinlenilmesi )
Y9.HDE. 1990/6639İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Evrakta Tahrifat Nedeniyle Feshi - Ceza Mahkemesinde Beraat Kararı Verilmesi
Y9.HDE. 1999/4669İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshe Sebep Olan Olaydan Uzun Süre Sonra Feshedilmiş Olması )
Y9.HDE. 2001/2231İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Başbakanlık Müsteşar Muavini Şoförünün Makam Arabasıyla Pavyona Gidip Polis Süsü Vermesi )
Y9.HDE. 2001/2937İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - İşyerindeki Bekçinin Şirket Yönetim Kurulu Odasına Girip Televizyon ve Video Seyredip Evrakları Karıştırması )
Y9.HDE. 2001/1466İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Kamyonlara Yükleme İşinde Kantar Kullanılmayıp Kepçe Sayısına Göre Göz Kararı Yapılması )
Y9.HDE. 1991/15099İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Problemli Hamilelik Nedeniyle İznin Uzatılması )
Y9.HDE. 2001/1096İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi - Sözlü Anlaşmanın İş Şartı Haline Gelmesi/Uzun Süre Sonra Başka Bir Alanda Çalışmanın İstenmesi )
Y9.HDE. 2002/14367İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi/Bekçinin Mesai Saatlerinde Uyuduğunun İş Müfettişliğince Tesbiti - Aksini Kanıtlayamadığından İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2000/18319İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi/Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Hal - İşçinin Genel Müdüre Ait Olduğunu Bildiği İçki Şişesini Kişisel Dolabına Koyması )
YHGKE. 2003/9-621İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi/İşçinin 15 kg. Etin İmhasına Kusuru İle Neden Olması - Verdiği Zararın 10 Günlük Ücretiyle Karşılanıp Karşılanamayacağının Tesbiti Zorunluluğu
Y9.HDE. 2001/1421İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi/İşçinin İşe Devamsızlığı - Haklı Sebep/Anne Baba Eş Çocuk Gibi Yakınlardan Birinin Vefatı )
Y9.HDE. 1999/12251İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshinden Sonra Yapılan TİS'nde Ücret Zammının Geriye Doğru Tesbiti )
Y9.HDE. 1990/10229İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haklı Feshi - İşçinin Aynı İşkolundaki Firmanın da Montaj İşlerini Yapması )
Y9.HDE. 2001/17550İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi - Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirdiğinin İsbatının Davalı İşverene Düşeceği )
Y9.HDE. 2001/17508İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi/6 Günlük Hak Düşürücü Süre - Öncelikle A. Ş.'de Feshe Yetkili Organın Belirlenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/19726İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haklı Sebep Olmaksızın İşveren Tarafından Feshi )
Y9.HDE. 1993/15079İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haklı Sebeple Feshedildiğini İspat Edemeyen İşverenin Ödemek Zorunda Olduğu )
Y9.HDE. 1998/16734İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2002/2787İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Feshi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2000/19076İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız ve Kötü Niyetle Feshedilmesi Nedeniyle )
YHGKE. 1997/9-195İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2001/1452İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçi İşveren Kurulu Kararı İle Feshi - Hak Düşürücü Süre Başlangıcı/Kararın Feshe Yetkili Banka Umum Müdürlüğüne Bildirildiği Tarih )
YHGKE. 2002/9-292İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışı Nedeniyle Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1999/14573İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin İşvereni SSK'ya Şikayeti Nedeni İle Feshi )
Y9.HDE. 1997/11562İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin İşyerinde Aldığı Alkolün Etkisiyle Kat Sakinlerine Hakaret Etmesi Nedeniyle Feshedilmesi Halinde )
Y9.HDE. 1992/7023İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşçinin Verimsiz Çalışması Nedeniyle Feshedilmesi Halinde Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/14307İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2003/3315İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1990/5420İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Ödeme Güçlüğü Nedeniyle Askıya Alınması - Bir Haftalık Süreyi Aşması )
Y9.HDE. 2002/5405İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Sendikal Nedenlerle Feshi )
Y9.HDE. 1993/681İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin TİS'in Yürürlük Tarihinden Önceki Bir Tarihte Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1994/19016İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdinin Yabancı Para ile Yapılması )
Y9.HDE. 1998/4314İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Amire Hakaret Nedeniyle Feshi )
Y9.HDE. 1995/8687İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Feshi Sırasına Savunma Alınmaması )
Y9.HDE. 2005/16379İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Fesih Nedeni Olan Eylemlerin Bankacılık Mevzuatına Uygun Düşüp Düşmediği Bankacılık İşlerinden Anlayan Uzman Bilirkişileri Vasıtasıyla Saptanmadan İsteklerin Hüküm Altına Alınmasın Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1998/2455İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin Haksız Yere Feshedildiği İddiası )
Y9.HDE. 1997/21653İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Aktinin İşveren Tarafından Feshedilmemesi )
Y9.HDE. 1992/4810İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Değişikliği Nedeniyle İşyerinin Kapatılması )
Y9.HDE. 2007/17232İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Kanunu'na Göre İşçi Sayılan Kimselerle İşveren veya İşveren Vekili Arasında İş Akdinden veya İş Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde Görüleceği )
Y9.HDE. 1998/8036İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Kanununa Tabi Olan İş )
Y9.HDE. 2002/24762İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Hazırlanan Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
Y9.HDE. 1995/8655İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Saatinde İş Yerinde İçki İçtiği Anlaşılan İşçinin Tazminat Kazanamaması )
YHGKE. 1978/9-8İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesi Tazminatsız Olarak Feshedilen İşçinin Bir Süre Çalıştırıldıktan Sonra İlişiğinin Kesilmesi )
Y9.HDE. 2006/27648İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - İstifa Eden İşçiye Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi Çelişkili Olduğu )
Y9.HDE. 2005/2236İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Davalı İşverence Haklı Nedenle Feshedildiği İddia ve İspat Olunmadığından Davacının Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2003/13755İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Sebebe Dayandığından İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2002/5209İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Yavaşlatma-Verilen İşi Yapmama-Haklı Fesih )
Y9.HDE. 1997/11695İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Hesaplanması Yöntemi )
YHGKE. 2002/9-516İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Tarafından İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Talebi- Alacak Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1992/14077İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilerin İşi Bırakıp İşyerini Terketmeleri Nedeniyle Akitlerinin Feshedilmesi Halinde )
Y9.HDE. 2002/222İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilerin İşi Yavaşlatmaları ve Diğer İşçilere de Bunu Dayatmaları Nedeniyle İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayanmasından Dolayı Tazminatın Reddi )
Y9.HDE. 2007/15164İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları - İbraname Ödeme İtirazı Olup Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceğinden Anılan Belge Hakkında Davacının Diyeceklerinin de Sorulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/38631İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Alacakları İle İlgili Davanın Açıldığı Tarihte Yapılmış Bir Fesihten Bahsedilemeyeceğinden Feshe Bağlı Olarak Talep Edilebilen Alacak Taleplerinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1995/37556İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Hakları İçin Çalışılan Süreden Kendi Hesabına Çalıştığı Sürenin Düşülmesi )
Y9.HDE. 2001/19169İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçilik Haklarının Yazılı Belge -İbraname- Doğrultusunda Kabul Edilmesi )
Y9.HDE. 1999/12411İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin 2 Saat İşyerinden Ayrılması Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1995/35973İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Hareketi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi )
Y9.HDE. 1995/20913İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Akdi Haklı Nedenle Feshetmesi )
Y9.HDE. 1992/13556İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Akdi Ücret Azlığı Nedeniyle Feshetmesi Halinde )
Y9.HDE. 1994/650İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Akdinin İşverence Haklı Olarak Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1990/2945İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Aynı İş Yerinde Çalışan Kardeşini Dövmesi - İş Akdinin Haklı Feshi )
Y9.HDE. 2001/16978İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Başka İşyerinde Çalışmak Amacıyla İşyerinden Ayrılması - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1993/13643İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Beş Yıl Faaliyetlerini Durduran ve Sonradan Başka Bir İşyeriyle Birleşen İşyerinde Ücretsiz Çalıştığı İddiası )
Y9.HDE. 2007/16412İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Çalışma Koşullarında İşçi Aleyhine Değişiklik Niteliğinde Olan Görevlendirmelerin Uyarınca İşçiyi Bağlamayacağından Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1999/17566İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Çalıştığı Birimdeki Anahtarın Alınarak Hırsızlık Yapılması - İş Akdinin Haklı Feshi )
Y9.HDE. 1999/13209İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Çalıştığı Süreler Göz Önüne Alınarak Hesaplanması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2006/4971İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Çalıştığı Yer İçin Yetkili İş Mahkemesinde de Davanın Açılabildiği )
Y9.HDE. 2001/17583İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Dava Açmasından Sonra Çekilen Devamsızlık Sebebiyle İşe Davet İhtarnamesi - Sonuca Etkili Olmaması )
Y9.HDE. 2000/15646İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Devamlı Çalışması-Ara Vermenin Kağıt Üzerinde Kalması )
Y9.HDE. 2001/7058İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Devamsızlık Olgusunu Gizlemek İçin Bir Başka İşçiye Kartını Bastırması Eyleminin İşverene Haklı Nedenle Akdi Feshetme Yetkisi Vermesi )
Y9.HDE. 2000/17627İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları Nedeniyle İşveren Tarafından Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayanması )
Y9.HDE. 1995/38170İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Doğrulukla Bağdaşmayan Eylemde Bulunması )
Y9.HDE. 1999/13728İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin En Son Aldığı Aylık Brüt Ücret Üzerinden - Bordroda İşçinin İmzasının Bulunmaması )
Y9.HDE. 1998/11465İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Eşinin Kendisine Sataşması Üzerine İşverenin İş Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 2000/19285İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Evine Gitmek Üzere Servis Aracındayken Bahçede Kalan İşleri Bitirmesinin İstenmesi/Daha Hafif Bir Ceza Verme Yoluna Gidilebileceği - Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1998/17507İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Fazla Mesai, Hafta Tatili Gibi İşçilik Haklarını İstediğinden İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 1999/13771İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Görevini Yapmaması - Çok Önceki Genel Tamimin Hatırlatma Sayılması )
YHGKE. 1982/9-865İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Grevin Yasadışı Olduğunu Bilebilecek Durumda Olmaması )
Y9.HDE. 1995/37575İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Hakkı Olan Tazminatın Altında Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2007/14438İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Bir Nedene Dayanmadan ve Bildirim Öneli Tanımaksızın İş Sözleşmesini Feshi İstifa Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği - İstifa İradesinin Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Birlikte İş İlişkisinin Sona Ereceği )
Y9.HDE. 2001/1248İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Haklı Nedene Dayanmadan İşe Devam Etmemesi ve Başka Bir İşte Çalışması - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1996/7739İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Haksız Yere İşine Son Verildiği İddiası )
Y9.HDE. 1998/2415İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Hediye Kabulü Nedeniyle Hizmet Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 1994/5570İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Hizmet Akdinin Haksız Olarak Feshedildiği İddiası )
Y9.HDE. 2001/6555İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Hizmetlerinin Bir Kısmının Çiftçi Mallarını Koruma Bekçisi Son Kısmının İse İşçi Olarak Geçtiğinin Anlaşılması )
Y9.HDE. 1999/4367İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İstifa Etmiş Olması Halinde )
Y9.HDE. 1996/3149İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdine Uymaması )
Y9.HDE. 1996/11408İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haklı Nedenle Feshe Uğraması )
Y9.HDE. 1999/6279İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haksız Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2001/5238İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Akdinin Haksız Yere Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1990/7832İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Başı Yapmaması - İşyerine İlan Asarak Mevsim Çalışmasının Duyurulması )
Y9.HDE. 1996/6919İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Sözleşmesinin Feshetmesi )
Y9.HDE. 2006/16801İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Erdiği Tarih Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gereği - Raporda Belirtilen Miktarlar )
Y9.HDE. 1992/7030İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Şartlarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle Akdi Feshetmesi Halinde )
Y9.HDE. 2006/14497İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İş Şartlarının Aleyhine Değiştirilmesi Üzerine İşe Gitmeyerek Haklı Nedene Dayanarak İş Akdini Kendisinin Feshettiği Anlaşıldığından İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1991/15678İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşe Devamsızlığının İşverence İspat Edilememesi )
Y9.HDE. 1992/4407İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşe Geç Gelmesi Erken Gitmesi Ustaya Küfretmesi Sebepleriyle Akdinin Feshedilmesi Halinde )
Y9.HDE. 1999/14574İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşe Giriş Bildirgesini İmzalamaması - İşyeri Devrinin Muvazaalı Olduğu İddiası )
Y9.HDE. 1990/14037İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşi Terk Ettiği İddiası - İsbat Yükümlülüğünün İşverende Bulunması )
Y9.HDE. 1997/21467İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşi Terketmekte Haklı Olduğunu Kanıtlayamaması )
Y9.HDE. 2008/11135İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşverenin Daveti Üzerine İşe Başlamamış Olması - İşe İade Davasında Karara Bağlanan İşe Başlatmama Tazminatı İle Boşta Geçen Süreye Ait Ücret ve Diğer Hakların Talebinin Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2001/8244İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşverenin Teklif Ettiği Yeni İşyerine Gitmemesinin Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olması Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )
Y9.HDE. 2001/5653İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşyerinde Diğer İşçiye Sataşıp Tokat ve Hortumla Vurması - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1996/7849İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşyerini Terketmesi )
Y9.HDE. 1995/37967İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İşyerini Terkte Haksız Olması )
Y9.HDE. 2000/14890İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin İzin Almaksızın Üç Gün Üst Üste İşe Gelmemesi-Haklı Fesih )
Y9.HDE. 2001/1149İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Kendi İsteği İle Ayrıldığını İzin Hakkını Kullandığını Açıkladığı - İşe Girerken Alındığı İddiası )
Y9.HDE. 2008/43920İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Kıdemi Meslek Unvanı Fiilen Yaptığı İş ve İşyerinin Özellikleri ve Emsal İşçilere Ödenen Ücretler Gibi Hususlar Dikkate Alındığında İmzalı Bordrolarda Yer Alan Ücretin Gerçeği Yansıtmadığı Şüphesi Ortaya Çıktığında Bu Konuda Tanık Beyanlarının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/17831İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Kullandığı İşyerine Ait Araç İçin Almış Olduğu Benzin Bedelinden Fazla Fiş İstemesi )
Y9.HDE. 2001/9920İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Kurumda Sözleşmeye Göre mi Yoksa Atama Tasarrufu İle mi Çalıştığının Belirlenmesi )
Y9.HDE. 1991/9912İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Özel Doktordan Aldığı Rapora Dayanarak Devamsızlık Yapması Nedeniyle Akdinin Feshedilmiş Olması Halinde )
Y9.HDE. 1996/17129İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Raporlu Olduğu Sürede İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1997/12425İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Raporlu Sırada İş Akdinin İşverence Feshi Halinde )
Y9.HDE. 2001/20510İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Son Dönem Çalışmalarının Yetersiz Görülmesi Sebebi İle İş Akdinin Feshi Nedeniyle Tazminata Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 1994/6893İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Sözleşmesinin Haksız Olarak Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2008/42499İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Süresi İçinde Yapmış Olduğu Başvurunun Geçerli Olduğu - Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre Ücret ve Diğer Haklara Hak Kazandığından İstemin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1996/19459İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin TİS'den Yararlanma Şartı )
Y9.HDE. 2001/9975İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Usulsüz Olarak Düzenlenen Fatura ve Belgelerle Menfaat Elde Edilmesi Olayına Katılması Nedeniyle İş Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 2001/853İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücret Konusunda İşverenle Yaptığı Görüşme Sonunda İşi Bırakıp Bir Daha İşyerine Dönmemesi - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/13134İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücret Zammı İsteğinin Reddi Nedeniyle İş Akdini Sona Erdirmesi-Tazminat Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 2007/2622İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Ücreti Tespit Edilemiyor İse İlgili Meslek Kuruluşundan Emsal Ücret Bilgileri İstenmesi Gereği )
Y9.HDE. 1991/12678İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Üç Gün Üst Üste İşe Gelmediğinin Kanıtlanamaması )
Y9.HDE. 2001/1072İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Verdiği Dava Dilekçesinde Miktar Göstermemesi/Vekilinin Açıklamalı Dilekçe Vermesi - Talep Edilen Faize Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2001/18286İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Verilen Görevi Olmayan İşi Bir Kez Yapmaması - İşverene İhbar Önelsiz Fesih Hakkı Vermeyeceği )
Y9.HDE. 2001/20831İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yaptığı İş Dikkate Alınarak Hizmet Süresi ve Kıdemi de Gözetilerek İlgili Meslek Kuruluşundan Alacağı Ücretin Sorulması )
YHGKE. 1979/9-585İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yasadışı Eyleme Katılması Nedeniyle Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 1992/4589İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yıllık İzin Hakkı Doğmadan Bu Hakkı Kullanma ve Bu Süre Sonunda da İstifa Etmiş Sayılmayı İstemesi Halinde )
YHGKE. 1987/9-583İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Yıllık İzinden Sonrası İçin Rapor Vermesine Rağmen Başka Bir İşyerinde Çalışmış Olması )
Y9.HDE. 1994/5908İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Zarara Yol Açması Nedeniyle Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 2001/1122İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçiye Kalite Kontrol Görevi Dışında Ek Olarak Postabaşı Görevi Verilmesi - İşçinin Bu Görevi Yerine Getirmek İstememesi/İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1995/24043İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşçiye Yapılan Çağrılara Rağmen Gelmemesi Üzerine Feshin İşçi Tarafından Yapıldığının Kabulü )
Y9.HDE. 1999/14658İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşe Başlangıç Tarihi Konusunda Uyuşmazlık - Tesbiti Şekli )
Y9.HDE. 2003/14994İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşe İade Talebiyle Birlikte İstenemeyeceği/İstenmişse Bu Taleplerin Tefrik Edilmesi Gereği - İşe İade Davasının Seri Yargılama Usulüne Tabi Olması )
Y9.HDE. 2001/12631İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşten Kendiliğinden Ayrılan İşçinin Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 2006/16729İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Cevap Dilekçesinde Açıkça İhbar Tazminatının Ödendiğini Kıdem Tazminatının Ödenmediğini Kabul Ettiği - Savunma İle Çelişen ve Davacı İmzası da Bulunmayan İbranameye Değer Verilerek Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/17404İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Akdin Sona Erdirildiğine Dair Yazılı Kanıt Sunulamaması - İşçinin İş Yerini Terk Ettiği Sonucuna Varılması/Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/17538İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Davacıya Oluşturulmuş Hizmet Akdinin Feshi Yazısı Mevcut Olmadığından İşveren Tarafından Yapılmış Bir Fesih Kanıtlanamadığından Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2008/10241İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşveren Tarafından Dosyaya Sunulan ve Davacının İmzasını Taşıyan Bordrolarda Asgari Ücretten Ücret Tahakkuku Yapılıp Ödendiği - Davacının Yaptığı İş ve Kıdemi Belirtilerek Meslek Kuruluşlarından Alabileceği Ücretin Sorulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/16255İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence Davacının İş Sözleşmesi Feshedilmiş Olup Feshin Haklı Nedenlere Dayandığı Kanıtlandığından İsteklerin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/17922İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence Hizmet Akdinin Haksız Nedenle ve Önel Tanınmadan Feshi )
Y9.HDE. 2001/1061İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence İşçinin Raporlu Olduğu Bilinmediği İçin Devamsızlığı Sebebiyle İş Akdinin Feshi - Devamsızlık Haklı Nedene Dayandığına Göre Feshin Haksız Olduğu )
YHGKE. 1981/9-1200İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence Peşin Ödenerek Bozulması Durumunun Bozucu Yenilik Doğuran Haklardan Olması )
Y9.HDE. 1996/16196İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverence Rızası Dışında Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkarılma )
Y9.HDE. 1997/10292İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverene Bağlı Olarak Çalışan Kişi )
Y9.HDE. 1993/7752İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Akdi Feshetmekte Haklı Olması Nedeniyle Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1995/31518İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Akdi Haklı Nedenle Feshetmesi )
Y9.HDE. 1994/2324İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Akdi Haklı Olarak Feshetmesi )
Y9.HDE. 1992/707İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Başka İşçisine Sataşma Nedeniyle Hizmet Akdinin Feshedilmesi Halinde )
Y9.HDE. 1995/13365İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Bulunmadığı Sırada İşçilerle Çıkan Tartışma Nedeniyle Sözleşmenin Feshi )
Y9.HDE. 2001/19469İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Dava Tarihinden Önce Davacının Banka Hesabına Yatırması - Bu Miktar Alacaklarla İlgili Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1993/9642İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Devamsızlık Nedeniyle Akti Fesih Süresinin Geçmemiş Olması )
YHGKE. 1986/9-476İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Eşine Sataşma Nedeniyle İşten Çıkarma Halinde )
Y9.HDE. 1995/21904İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Güvenini Kötüye Kullanan İşçinin Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 1995/8653İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Güvenini Kötüye Kullanan İşçinin Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 1998/9982İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle Akti Feshi )
Y9.HDE. 2001/14181İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle Feshi Durumunda İşçinin Tazminat Taleplerinin Reddedilmesi )
Y9.HDE. 1997/19632İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle Fesihte Bulunması )
Y9.HDE. 1997/8661İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Nedeniyle Tazminat İstenememesi )
Y9.HDE. 1994/3712İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haklı Olarak Feshetmesi Nedeniyle Tazminat Ödememesi )
Y9.HDE. 1999/12911İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Haksız Olarak İşçinin İş Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 1998/9403İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin İşçinin İş Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 1996/16365İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin İşçinin Mamül Açığına Neden Olduğu İddiası )
Y9.HDE. 2001/312İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin İşe Girmeden Önce İşçiden İstifa Dilekçesi Alması - Taleplerin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 1997/13230İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin İşe Zamanında Gelmeyen İşçiye Konuşulacak Birşey Olmadığını Söylemesinin Fesih Bildirimi Olarak Kabul Edilmesi )
Y9.HDE. 1999/13891İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Prim Taahhüdünü Ekonomik Nedenleri Göstererek Ödememesi )
YHGKE. 1966/9-999İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Raporlu Olduğundan Haberdar Olmadığı İşçinin Akdini İşe Gelmemesi Sebebiyle Feshetmesi Halinde )
Y9.HDE. 1995/2822İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 2001/14076İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Sunduğu Bordolar Üzerinde Durulması )
Y9.HDE. 2001/11832İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunması - Nazara Alınmadan Hesaplama Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 1997/14088İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Tesis ve Malına Zarar Verilmesi - On Günlük Ücret Tutarını Aşıp Aşmadığının Tesbiti )
Y9.HDE. 1990/8227İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin TİS Disiplin Hükümlerine Uymaması - Disiplin Kuruluna Sevk Etmeden İşten Çıkarma )
Y9.HDE. 1992/13909İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Yaptığı Ödeme Nedeniyle Diğer İşverene Rücuan Açtığı Davanın İş Mahkemesinde Görülmeyeceği )
Y9.HDE. 2001/20742İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Yargılamayı Takip Etmemesi - Davacının Bilirkişi Ücretini Yatırmaması Üzerine Davanın İspat Edilemediğinden Sözedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1994/19018İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşverenin Yasada Öngörülen Haklı Nedenle Sözleşmeyi Feshi )
Y9.HDE. 2001/12486İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Anahtarını Kaybeden İşçinin On Günlük Ücretinden Daha Yüksek Miktarda İşverenin Zarara Uğraması Nedeniyle İş Akdinin İşverence Feshi )
YHGKE. 1987/9-478İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Başka Bir Şehre Nakledildiği İçin Akdi Fesheden İşçinin İsteyip İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/25772İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Belgeleri Üzerinde Gerekli İnceleme Yapılarak Davacının İşgüvencesi Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi İle İşgüvencesi Tazminatı Hakkında Bir Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/10904İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Çalışanlarını Küçük Düşürücü Mail - Mail'deki İfadelerin Haklı Fesih Nedeni Sayılacak Mahiyette Olmadığı Ancak Geçerli Fesih Sebebi Olduğu Anlaşıldığından Davacının Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1990/7006İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Değişikliği - İşçinin Yeni Görev Yerine Gidemeyerek Eski İşyerinde Beklemesi )
Y9.HDE. 1999/18135İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Değişikliği )
Y9.HDE. 2006/15348İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri Mevcutsa Önceki İşverenin Kıdem Tazminatından Sorumluluğu Kendi Çalıştırdığı Dönemle Sınırlı Olduğu - İhbar Tazminatından Sorumlu Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 2002/3591İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Devri Nedeniyle Açık ve Kesin Bir Fesih İradesinin Olup Olmadığının Araştırılarak Ona Göre Hüküm Verilmesi )
Y9.HDE. 1998/2414İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Dışında İşlediği Hırsızlık Suçundan Hüküm Giyen İşçinin İş Akdinin Feshinde Hak Düşürücü Süre )
Y9.HDE. 2006/23900İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri İle Davacının Çalışmaya Başladığı İşyerinin İşvereni ve Aradaki İş Merkezi Arasındaki İrtibat Tespit Edilemediğinden Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1991/15746İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyeri Ortaklığından Ayrılan Kişinin Sorumluluğu )
Y9.HDE. 1990/7975İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Diğer İşçiye Müessir Fiilde Bulunan İşçi - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2001/1424İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Görev Değişikliği - İşçinin Haklı Bir Gerekçe Göstermeden İşyerini Terki )
Y9.HDE. 2001/1090İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde İkramiye Uygulaması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesabına Yansıtılması Gereği )
Y9.HDE. 2001/14089İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde İşçiyle Çıkan Tartışmada İşverenin İşçiyi Kovalaması-İşçinin Tazminat Talebinin Kabulü )
Y9.HDE. 2006/21599İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde İşverene Ait Araçla Mal Pazarlayan Davacının Mesai Saatleri İçerisinde Doğruluğa ve Bağlılığa Uymayacak Şekilde Aracı Kullandığı - Davalı Bu Sebeplerle Hizmet Akdini Feshetmekte Haklı Olduğundan Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2008/9076İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Kaç İşçi Çalıştığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Davacının İş Kanunu Kapsamında Olup Olmadığı Belirlenmesinin Gerektiği - Tarım İşyeri )
Y9.HDE. 1995/24526İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Kaybolan Eşyalar Hakkında Delil Bulunamaması Nedeniyle Takipsizlik Kararı )
Y9.HDE. 2000/2154İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Olay Çıkarma Sebebine Dayanan Feshin Haklılığı )
Y9.HDE. 1999/5785İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinde Tutulan Devamsızlık Tutanağı Yerine Soyut Tanık Beyanlarına Değer Verilemeyeceği-Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1976/5009İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelen ve İşverenin Uyarısı Üzerine İşyerini Terkedip Giden ve Bir Daha Dönmeyen İşçinin Tazminat İsteyememesi )
Y9.HDE. 2001/2004İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Sarhoş Gelip Çalışmak İstemek/İş Akdinin Feshi - Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/73İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerine Üstüste İki Gün Gelmemesi Nedeniyle Aktin Feshi )
Y9.HDE. 2007/29794İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerini Terk - Dava Sırasında Sunulan Delillerden Davacı İşçinin Terkettiğinin Anlaşıldığı/İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/5713İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri - İşçinin Aleyhindeki Değişmelerin Şahit İfadeleri İle Değil Yazılı Belgelerin Getirtilmesiyle Değerlendirilebileceği )
Y9.HDE. 2001/10039İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri )
YHGKE. 1987/9-831İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devri-İş Akdinin Eski İşverence Feshi-Husumet )
Y9.HDE. 1995/36343İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Devrine Rağmen Çalışmasını Sürdüren İşçi )
Y9.HDE. 2005/21048İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Kalorifersiz İki Blok ve 18 Daireden Oluşan Bir Apartman Olmasına Göre Böyle Bir Apartmanda Yapılacak Günlük İşlerin Tamamı Nazara Alındığında Fazla Mesai Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/14230İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İşyerinin Kapanma Sürecine Girdiği Ağustos 2003 Ayında Kapandığı Düşünüldüğünde Nisan Ayında Zam Yapılıp Uygulandığından Ücret Farkına İlişkin Talebin ve Buna Bağlı Fazla Çalışma Ücreti Farkının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1990/14393İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İzin Dilekçesi Bırakarak İşe Gelmemek - Teamül Olsa Bile Devamsızlık Sayılacağı )
Y9.HDE. 1990/5417İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İzin Sonrası Alınan Raporun Zamanında İşverene Bildirilmemesi - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1999/712İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İzinsiz ve Mazeretsiz Üç Gün İşe Gelmeyen İşçinin Tutanak Tutulduktan Sonra İzin Talebinde Bulunmuş Olması )
Y9.HDE. 1999/12288İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kalifiye Eleman/Baskı Operatörü - Asgari Ücretle Hesap Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 1992/2577İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kalite Kontrol İşçisinin Gelen Malları Kontrol Etmemesi Nedeniyle Fesihte Zararın Onbeş Günlük Ücreti Aşıp Aşmamasına Göre )
Y9.HDE. 1997/14199İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kalorifersiz Birden Fazla Konut ve İşverene Hizmet Veren Kapıcı - Görevli Mahkeme )
Y9.HDE. 1996/17445İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kamu Kurumundaki Çalışmaya İlişkin Resmi Giriş Bildirgesi )
Y9.HDE. 2006/16669İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kanıtlanamayan Davacı İddiasına Değer Verilerek Hesaplama Yapılması Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1999/13089İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kaynakçı Olarak Çalışan İşçinin Temizlik İşine Verilmesi Nedeniyle İş Yerinden Ayrılması )
Y9.HDE. 2001/2246İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kendisine Görevini Hatırlatan Amirine Sataşan ve İstenen İşi de Yapmayan İşçi - İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1993/15482İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kesin Hüküm Bulunması )
Y9.HDE. 2007/15652İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kesin Süre Yasaya Uygun ve Yeterli Olmalı - Tarafların Sav ve Savunma Olanaklarını Kısıtlamamalı Ne İçin Verildiği Somut Olarak Belirtilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1998/9-566İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatı Faiz Oranı )
Y9.HDE. 2007/17220İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kıdem Tazminatına Esas Giydirilmiş Ücrete Servis Ücretinin de Dahil Edilerek İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Bu Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1998/362İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması )
Y9.HDE. 2001/10827İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kısa Kararda Faize Hükmedilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Faizden Bahsedilmemesi-Tavzih Yoluyla Düzeltilememesi )
Y9.HDE. 1998/2297İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kısmi Çalışan İşçinin Açtığı Hizmet Tespiti Davasından Sonra İstemesi )
Y9.HDE. 1992/95İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Korumakla Görevli Olduğu Malzemeleri Çaldırdığı İçin Akdi Feshedilen Bekçiye Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 2002/808İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kötü Niyet Tazminatının İçinde İhbar Tazminatı İsteğinin de Olduğu Gözetilmeden Bu Hususta Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
Y9.HDE. 2006/3008İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kuvvetli Bir Delil Olarak Nitelendirilecek İşe İade Davası Gerekçeli Onama Kararı Esas Alınarak Geçerli Feshin Sonucu İhbar ve Kıdem Tazminatına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/27338İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ltd.Şti. İle Davalı Arasında Alt İşverenlik İlişkisi Bulunup Bulunmadığı Belirlenmeden Davalının Husumetle İlgili İtirazları Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1996/8900İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Maddelerin Bozuk Bile Olsa İşverenin İzni Olmadan İşyeri Dışına Çıkarılması )
Y9.HDE. 1999/13665İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mahkemece Mahsuba Gidilmesi - Ekstrede Davacının İmzasının Bulunmaması )
Y9.HDE. 2007/19756İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mahkemenin Davacının Yatırım Danışmanlığı Yaptığına Dair Tespitte Bulunan Bilirkişi Raporunu Hükme Esas Aldığı - Davacının Hak ve Sorumluluğunun Belirlenebilmesi İçin Öncelikle Davacının Görevinin Doğru Olarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/21377İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Makinalara On Günlük Ücretinin Tutarı ile Ödeyemeyecek Derecede Hasar Verdiği İleri Sürülen İşçi )
Y9.HDE. 1998/19751İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mamelekin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Devirden İtibaren Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 1997/10853İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mazeretsiz ve İzinsiz Olarak Üst Üste İki Gün İşe Gelmediği İçin Akdi Feshedilen İşçinin Alamaması )
Y9.HDE. 2001/5575İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsim Açılmasına Rağmen Mevsimlik İşçinin İşe Çağrılmaması - Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2001/19511İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçi Olarak Çalışan Davacıların İşin İcabı Gereği Belirli Süreli Akitle Çalışmalarının Söz Konusu Olamayacağı - Yapılan Hesaplama Değerlendirilerek Hükmedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1993/10562İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçi Olarak İşe Başlayıp Sonradan Devamlı Olarak Çalışan İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 2002/23829İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçi/Çalıştığı Bölümün Taşerona Devredilerek İşe Başlatılmaması - İş Aktinin İşverence Haksız Feshi/Tazminatlara Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2004/27370İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Başvuruya Rağmen İşe Çağrılmaması/İşçinin İş Akdinin Feshinin Haksız Olduğu - Talebin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1976/9-3194İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Sözleşmesinin Kampanya Başladığı Dönemde Sona Erdirilmiş Olması )
Y9.HDE. 1999/15937İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşçinin Zincirleme Akitlerle Sürekli Çalışması )
Y9.HDE. 1993/5767İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Mevsimlik İşlerde Ödenememesi )
Y9.HDE. 1994/15864İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Miktar İçermeyen İbraname Olması )
Y9.HDE. 2000/19969İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Miktarlı ve Makbuz Niteliğindeki İbraname - Belirtilen Bedelinde Ödendiğinin Kanıtlanamamış Olması )
Y9.HDE. 1998/5028İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Murakıp İle Anonim Şirket Arasındaki İlişki )
Y9.HDE. 2005/10684İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Muvazaa İddiası Hakkında Yeterince Araştırma Yapılmadan Salt Kayıtlarda Dava Dışı Bir Şirketin İşveren Olarak Görüldüğü Gerekçesiyle Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2004/12137İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Noterde Düzenlenen Belge İle Adi Ortaklığın Bozulması Üzerine Alacaklardan Son İşveren Olan Şirketin Sorumlu Tutulması Gereği )
Y9.HDE. 2006/16696İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ocak ve Temmuz Aylarında Yarım Maaş İkramiye Ödenmesine Karar Verildiği -Tanıkların Çelişkili Anlatımlarına İtibar Edilerek Yılda Dört Tam Ücret Miktarında İkramiye Ödendiğinin Kabulü Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2004/31943İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
Y9.HDE. 2008/31535İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Olayın İki Tarafı Olan Her İki İşçinin Eylemleri Arasında Denklik Bulunmadığı - İşverence Diğer İşçiye Uyarma Cezası Verilmesi İle Yetinilmesinin Fesihte Eşit Davranma Borcuna Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceğinden Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1998/457İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( On Günlük Ücret Tutarı İle Ödeyemeyecek Derecede Hasara Neden Olan İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 2004/14043İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( On Yıllık Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Oldukları )
Y9.HDE. 1999/13634İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması - Munzam Müddetten Yararlanabilme Koşulları )
Y9.HDE. 2006/31969İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödemek Sureti İle İş Sözleşmesinin Feshedildiği - İş Kanunu'nun 17. Maddesi Çerçevesinde Feshi Halinde İse Aynı Kanunun 19. Maddesinde Belirtilen Şekli Koşulların Yerine Getirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/17795İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödenen İhbar Tazminatı Alacağını Nazara Almayan Hatalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olması )
Y9.HDE. 2000/2684İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödenmiş Olduğu Açıklanan Bölge Çalışma Müdürlüğü Soruşturma Evrakının Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 1996/22004İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödetilmesine Dair Dava Sırasında Davalının İflası )
Y9.HDE. 1991/11623İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ödevli Olduğu İşi Hatırlatılmasına Rağmen Yapmayan İşçi - İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 2001/1362İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Önceki Çalışma Dönemine İsabet Eden - İşverenler Arasında Rücuan Alacak Davası/Görevli Mahkeme )
Y9.HDE. 1995/36127İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Öncelikle Ücretin Miktarının Açıklığa Kavuşturulmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 1992/9958İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Özel Güvenlik Görevlisinin İş Akdinin Sendika Üyeliği Nedeniyle Feshedilmesi Halinde )
Y9.HDE. 1999/2843İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Birleştirilmemesi )
Y9.HDE. 1997/20763İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Özürsüz İşe Devam Etmeyen İşçinin Aktinin Feshinin Haklı Sayılması )
Y9.HDE. 2001/2205İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Pazarlama Elamanının Yetki ve Sorumluluğunu Aşarak Gerçeğe Aykırı Beyanlarda Bulunması Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1999/4467İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Personel Çıkış Belgesindeki İmzanın İşçiye Ait Olup Olmadığının Araştırılması )
YHGKE. 1981/9-1203İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Peşin Ödenmesi Suretiyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1995/516İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Prim Ücretlerinin Hesaplamada Dikkate Alınmaması )
Y9.HDE. 1996/21517İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Protesto Eylemine Katılan İşçinin İşine İşveren Tarafından Son Verilmesi )
Y9.HDE. 1994/11216İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Raporlu Olan İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1998/8835İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sadece Kıdem Tazminatı İçin Faiz İstenmesi )
Y9.HDE. 1990/5978İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sakalını İkaz İhtar ve Ücret Kesimine Rağmen Kesmeyen Aşçı )
Y9.HDE. 1992/14786İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sarkıntılık Nedeniyle Fesih Halinde )
Y9.HDE. 2001/3780İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Satış Priminin Devamlılık ve Kararlılık Arzetmeyen Bir Ödeme Olması - Hesabında Dikkate Alınmaması Gereği )
Y9.HDE. 1992/9959İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sendika Üyeliği Gerekçesiyle İş Akdi Feshedilen Özel Güvenlik Görevlisine Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/3092İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sendikada Çalışan Hizmet Akdi Olmayan Bürosu Bulunan Avukat )
YHGKE. 1969/9-832İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sendikal Faaliyet Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçinin Sendikal Tazminatla Birlikte İsteme Hakkı )
Y9.HDE. 1996/19387İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Servis Tutularak İşyerine Getirilip Götürülmesi Pahalı Olduğundan İş Akdi Feshedilen İşçi )
Y9.HDE. 2003/12188İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sigorta Kayıtlarına Göre Davalının Asıl İşveren Olduğu Taşeron Olarak Savunmada Gösterilen Kişilerin Aslında Davalı Adına Hareket Eden İşveren Vekilleri Olduğu Anlaşıldığından Red Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2002/3723İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Siyasi Parti Tüzel Kişiliğine Ait İl Başkanlığında Çalışırken Hizmet Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1999/13540İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olması )
YHGKE. 2002/9-256İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmelerinin Feshedilmesi Üzerine İşçilerin İş Bırakarak İşvereni Bahçede Protesto Etmeleri )
Y9.HDE. 1998/3076İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmenin Askıya Alınmasından Sonra Çalışmanın Olmaması )
Y9.HDE. 2005/18454İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmenin Belirtilen Maddesine Göre İş Akdinin Bir Yıl Daha Uzamasına Göre Akdin Belirli Süreli Olduğu Sonucuna Varılarak İhbar Tazminatının Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1997/5317İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmenin Haksız Yere Feshedildiği İddiası )
Y9.HDE. 2001/8150İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi Nedeniyle Tazminat İsteminin Reddi )
Y9.HDE. 1992/12171İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( SSK'nun Hasım Gösterilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/18822İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( ş Akdi Feshedilen İşçinin Alt İşveren Tarafından İşe Alınarak Çalıştırılmaya Devam Edilmesi Halinde İşçi Başlangıçtan İtibaren Asıl İşverenin İşçisi Sayılacağı - Asıl İşverene Karşı Haklarını Talep Edebileceği )
Y9.HDE. 1997/17676İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tahakkuk Belgesinde Miktarların Belirlenmiş Olması )
Y9.HDE. 2006/17380İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tanık Beyanlarına İtibarla Davacıların İddia Ettiği Ücreti Esas Alarak Dava Konusu İstekleri Hüküm Altına Alması İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2000/17475İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tanıkların Liste Halinde Verilmesi İçin Gelecek Duruşma Gününe Kadar Kesin Mehil Verilmesi Gereği- Sonraki Duruşmada Dosyanın Karara Bağlanması )
Y9.HDE. 2001/9913İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Taraflar Arasındaki Hizmet Akdinin Aralarındaki Sözleşme Uyarınca Bitim Tarihinden Bir Ay Önce Yazılı Bildirim Yapılmadığından Yeni Dönem İçin Yenilenmesi )
Y9.HDE. 1996/22915İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tarım İşlerinde Çalışan İşçinin İş Yasası Dışında Kalması )
Y9.HDE. 1995/3521İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Taşeronu Sürekli Değişen İşte Çalışan İşçi )
Y9.HDE. 2001/2248İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tavzih Dilekçesinde Ltd.Şti. Yerine Gerçek Şahsın İşveren Olarak Gösterilmesi )
Y9.HDE. 1994/14370İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tebligatın Usulsüz Yapıldığı ve Geçersiz Olduğu Kanısına Varılması )
Y9.HDE. 1992/13356İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tecrübeli Olduğu Halde Dikkatsizlik Sonucu Zarara Sebebiyet Veren İşçiye Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 2005/16570İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tefhim Edilen Kısa Kararda Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verildiği Halde Gerekçeli Kararda Davacının Tüm İstekleri Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 1992/3068İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Teknik Bilgi Gerektiren İşe Verilen İşçi İşe Ehil Değilse Tazminatsız Feshin Söz Konusu Olmaması )
Y9.HDE. 2002/101İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tespit Edilemeyen Ücretin İşçinin Mensubu Olduğu Meslek Kuruluşundan Sorulması )
Y9.HDE. 1993/6517İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS Hükümlerinin Uygulanması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2000/19120İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS. Varsayılarak Hesaplanması - TİS.'nin Varlığının Kanıtlanamaması/İmzalı Bordroya Göre Saptanması Gereği )
Y9.HDE. 1996/6809İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'de Tazminatın On Gün İçinde Ödeneceğinin Belirtilmiş Olması )
Y9.HDE. 1996/18491İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'deki Hükmün Uygulanması )
Y9.HDE. 1994/15566İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'den Kaynaklanan Haklar İçin İşletme Kredisi Faizi Uygulanması )
Y9.HDE. 1996/13682İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'in Teşmili Uygulaması )
Y9.HDE. 1997/13271İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'le Getirilen Sınırlama - Disiplin Kurulundan Geçirilmeme Nedeniyle Feshin Haklı Sayılması )
Y9.HDE. 1999/13074İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'nde Önce İşe Girenler ve Daha Sonra Girenler İçin Ayrı Kurallar Konulması - Hesapta Dikkate Alınma Zorunluluğu )
Y9.HDE. 1991/11569İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'nde Yer Alan - İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinde İstenemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/17701İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'ndeki Sosyal Hak ve Yardımları Nazara Almayan Rapor - Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y9.HDE. 1997/14257İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( TİS'nden Yararlanma - Sendika Üyesi Olma Veya Dayanışma Aidatı Ödeme Koşulu )
YHGKE. 1986/9-562İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tis Hükmüne Uygun Şekilde Basın Yoluyla İşbaşı Yapılması Çağrısına Rağmen İşbaşı Yapmayan İşçinin İsteyememesi )
Y9.HDE. 1996/23047İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Tis'nde Feshin Disiplin Kurulundan Geçirilmesi Öngörülmüş Olmasına Rağmen İş Akdinin Doğrudan Feshedilmiş Olması Halinde )
Y9.HDE. 2002/3355İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Usuli Kazanılmış Hak-İşçinin İtiraz Etmediği Raporun Değil de Lehine Olan İkinci Raporun Hükme Esas Alınmış Olması )
Y9.HDE. 2004/6179İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Usulsüzlüğün Muhatabı Olan Tanık İfadesinde Açıkça Araba Almak İçin Davacıya Verdiği Avansın Davacı Tarafından Şirket Kayıtlarına Geçirilmediği - Belgede Tarih Kısmının Kaşe Basılmak Suretiyle Atılması Geçersiz Olduğunu Göstermediği )
Y9.HDE. 1992/2491İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Uygunsuz Davranışı Nedeniyle Uyardığı İşçinin Kendisine Vurması Üzerine Kavgaya Tutuşan İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 1998/4393İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Uyuşmazlığın Konusunun Hizmet Sözleşmesinin Kimin Tarafından Feshedildiğinin Anlaşılamaması )
Y9.HDE. 1981/645İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Uzun Bir Süreden Beri İşyerinde Çalışan ve Doğum Yaptığı Bilinen İşçinin İşe Gelmeme Nedeni Araştırılmadan Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2003/15446İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Alacağının Feshe Bağlı Bir Sonuç Olmaması )
Y9.HDE. 1991/14917İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Artırımı Yapılmadığı İçin İstifa İddiası - İşçinin İstifa Dilekçesindeki İmzanın Araştırılması )
Y9.HDE. 1996/8892İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Artırımı Yapılmaması Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşçiye Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1995/29659İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Artış İsteğinin İşverence Reddedilmesi Nedeniyle İşçinin İşi Bırakması )
Y9.HDE. 1999/1450İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Bordrosu ve Ödeme Belgesi Bulunmaması - Ücretin İlgili Meslek Kuruluşlarından Sorularak Belirlenmesi )
YHGKE. 2001/9-11İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücret Konusunda Uyuşmazlık - Davacının Ücret Bordrolarında İmzası Bulunması ve Bordrolara İtiraz Edilmemesi )
Y9.HDE. 2005/20710İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücretin Aile Geçimine Yetmemesinin Haklı Fesih Hallerinden Olmadığı )
Y9.HDE. 1990/13025İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücretin Düşük Olması Nedeniyle İşçinin İş Akdini Feshi )
Y9.HDE. 1992/14442İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücretine Zam Yapılmadığı İçin Kendiliğinden İşten Ayrılan İşçinin İsteyememesi )
Y12.HDE. 1997/3751İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Ücretten Sayılmadığı - Tamamının Haczedilebileceği )
Y9.HDE. 1996/17123İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Üç Gün İşe Gelmeyen İşçinin Aktinin Feshi )
Y9.HDE. 1999/18391İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Üç Ortaklı Gazinodan İkisinin Ortak Olduğu Gazinoya Nakil )
Y9.HDE. 2001/1284İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Verilen Önel İçinde Davacının İşe Gelmemesi ve İşyerini Terki - Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/11348İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yalancı Tanıklık Suçundan Kamu Davası Açıldığı Anlaşıldığından Ceza Davasının Sonucu Beklenmeden Hüküm Kurulması Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1991/15564İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yapılan İşin Karşılığı - Daha Fazla Olduğunun Tanıkla İsbatlanamayacağı )
Y9.HDE. 2006/16555İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yapılan Nakliye İşi Bir Başka Alt İşverene Verildiği ve Davacı İşçi İşine Devam Ettiğinden İş Sözleşmesinin Feshinden Söz Edilemeyeceği - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/10308İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yargıtayca Kararın Bozulmasından Sonra Islah Yapılamaması )
YHGKE. 1974/9-630İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yargıtayca Yanlışlıkla Bozulmasına Karar Verilen Hüküm )
Y9.HDE. 1985/7135İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yasadışı Greve Katılan İşçinin İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi )
Y9.HDE. 1996/5613İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yasadışı Örgütlere Üye Olduğu Ceza Davasıyla Kesin Olan İşçilere Ödenmeyeceği )
YHGKE. 2008/9-349İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Durumunda Belirtilen Yerlerde Çalışmayı Sürdürmenin Önünde Bir Engel Bulunmadığı - Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2002/2137İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Meslek Kuruluşundan Ortalama Ücretin Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 1997/13105İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yazılı ve Sözlü Tüm Deliller Üzerinde Durulması - Eksik İncelemeyle Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2008/9-640İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yemeklerin Verilen İzin ve İcazetlerle İhtiyacı Olan İşçiler Tarafından Uzun Bir Zamandan Beri Eve Götürüldüğü - Bu Sebebe Dayalı Feshin Haksız Olduğundan Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/42741İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İş Arama İzni - Taraflar İhbar Önelini Arttırabilecekleri Gibi Günlük En Az İki Saat Olan İş Arama İzin Süresini de Daha Fazla Olarak Belirleyebileceği )
Y9.HDE. 2000/19550İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İşyerindeki Temizleme İşinin Davacının Görevi Kapsamında Bulunmadığı - İsteklerinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1997/16129İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yevmiye Kesme Cezasıyla Cezalandırılan İşçinin Aynı Eylemden Dolayı İşten Çıkarılmış Olması )
Y9.HDE. 1992/732İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yöneticiye Sataştığı İçin Akdi Feshedilen Kapıcıya Ödenmeyeceği )
Y9.HDE. 1993/4588İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Yürütülecek Faiz Oranları )
Y9.HDE. 1997/14384İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Zamanaşımı Süresi )
Y9.HDE. 1999/4389İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Zincirleme Hizmet Akdi-Mevsimlik Olarak Çalışılan Dönemlerin Birbirine Eklenmesi )
Y9.HDE. 1996/11034İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Zincirleme Sözleşmeyle Çalışmaktayken Önceden Hazırlanmış Olan İbranamelerin Doldurulması )
Y9.HDE. 2001/20971İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (Davacı İşçinin Çalıştığı Kısmın Özelleştirilmesi Sonucu Kapatılmasının Söz Konusu Olması-Cezai Şartın Uygulanamaması)
Y9.HDE. 2002/3579İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (İşçinin Müdürlüğük Görevini Yaparken Aldığı Ücret Üzerinden Tazminatların Hesaplanması-Ücrette İndirim Yasağına Aykırılığın Söz Konusu Olması)
Y9.HDE. 2001/9270İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (İşyerinin Taşeronlar Arasında Devredilmesi-Hizmet Akitlerinin Sona Erdirilmemesi ve İşçinin Halen Çalışması Nedeniyle Tazminat Taleplerinin Reddi)
Y9.HDE. 2009/10788İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (Kısmen Reddedilen Miktar B.K.'nun 43,44, 161 /Son ve 325 /Son Md.lerinin Uygulanmasından Kaynaklanan İndirimler Sebebiyle Reddine Karar Verilen Miktar İçin Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Olsa da Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği)
Y9.HDE. 2009/37801İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI (Ödenmiş Olması Feshin Geçerliliğini Ortadan Kaldırmadığı - Davacının Müşterisi Olan Evli Bir Erkekle Özel İlişkiye Girdiği İsçinin Olumsuz Davranışları Yüzünden Artık İş İlişkisi İşveren Açıcından Normal Ölçülerde Sürdürülemeyeceği)
Y9.HDE. 2002/13594İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI ( Kıdem Tazminatı Dışındaki Alacaklarla İlgili Islaha Konu Miktarlara Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2012/5811İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI DAVASI (Davacının Yargı Yoluna Başvuru Hakkının Hukuki Yararı Bulunduğu Olarak Değerlendirileceği - Yasanın Düzenleme Amacı ve Ruhunun Dikkate Alınacağı/30 Günlük Yasal İtiraz Hakkı/Hukuki Yarar)
Y9.HDE. 1999/11013İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ALDIĞINA DAİR İBRANAME METNİ ( İşçilik Hakları Talebine İlişkin Dava )
Y9.HDE. 2003/2771İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI Davanın Taraflar Arasındaki Kıdem İhbar Tazminatı ile Hafta Tatili ile İzin Ücreti Alacağının Ödetilmesi Hususunda Olması )
Y9.HDE. 1997/14432İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Aynı Zamanda SSK ve İşveren Aleyhine Hizmet Tesbiti Davası Açılması - Ön Mesele )
Y9.HDE. 1996/20020İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Bankadan Aldığı Avansı Amacına Uygun Kullanmadığı İddiasıyla Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 2000/104İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Görevli Mahkeme - İşçinin İkametgahı/İş Yerinin Bulunduğu Mahkeme)
Y9.HDE. 2001/892İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( İşverene Karşı Çalışılan İşyerinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesinde de Dava Açılabilmesi )
Y9.HDE. 1997/18427İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI ( Tazminat Hesaplamasında Esas Alınacak Ücretin Tesbiti )
YHGKE. 2013/9-634İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASI (Davanın Reddi Yönünde Yerel Mahkemenin Direnme Kararı - Özel Dairenin Bozma Kararının Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmediği/Taraf Teşkili Sağlanmadığı/Hukuki Dinlenme Hakkının İhlali/Savunma Hakkı/Tebliğat)
Y9.HDE. 1998/6485İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA BİLİRKİŞİNİN NİTELİĞİ ( Bankayı Zarara Uğrattığı Gerekçesiyle İşten Çıkarılan İşçi )
YHGKE. 1997/9-242İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( İşçinin Kamu Personeli Olması )
YHGKE. 2000/9-1270İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kursta Öğretmen Olarak Çalışan Davacının )
Y9.HDE. 1998/2486İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Taksi Şoförü Olarak Çalışan İşçinin )
Y9.HDE. 1996/2720İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ İŞÇİLİK HAKLARI ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )
Y9.HDE. 2001/4006İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI FARKI ( İbraname - İkramiye Fazla Mesai Ücreti İle Diğer İşçilik Alacaklarının Tek Tek Zikrederek Tamamen Alındığının İfade Edilmesi/İsteklerin Reddine Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1995/12072İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI FARKI ( Kapsam Dışı Personele Yapılan Zamda Ayrıcalık Yapılması )
Y9.HDE. 2005/749İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HAKLARININ SAKLI TUTULMASINA DAİR TALEPLERLE İLGİLİ KARAR VERİLEMEMESİ ( İşe İade Davasında - Bu Taleplerin Reddi Nedeniyle Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1991/9613İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESABI ( Çıraklıkta Geçen Çalışmaların Hesaba Katılmaması-13 Yaşından Önceki Çalışmalar )
Y9.HDE. 2000/1228İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESABI ( İşçinin Daha Önceden Ücreti Az Bularak İşi Bırakmış Olduğu Dönemin Dikkate Alınmaması )
Y9.HDE. 1998/10108İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( İstenmediğinden Bahşişin Gözönünde Bulundurulamaması )
Y9.HDE. 1998/11191İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( İşyerinde Verilen Yemek Yardımının Dikkate Alınması )
Y9.HDE. 1998/18353İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI ( Taşeronun Yanındaki Çalışmanın da Asıl İşveren Yanındaki Çalışmaya Eklenmesi )
Y9.HDE. 1997/5128İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASINDA SEFER PRİMİNİN YANSITILMASI ( Gemi İşçisinin )
Y9.HDE. 2004/33267İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İÇİN DAVA AÇILMIŞ OLMASI ( İşsizlik Ödeneğine İlişkin 1 Aylık Hak Düşürücü Süreyi Durdurmayacağı )
Y22.HDE. 2012/18135İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacı İşçinin Kendi El Yazısı ile Yazmış Olduğu "Sezon Bitimi Sebebiyle İşten Ayrılmak İstediği" ne Dair Yazının İstifa Niteliğinin Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 2015/7-2567İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İbranamame İmzalanmış Olması/Ancak İbranamenin 07.03.2012 Tarihinde Yani 6098 S.K. Yürürlük Tarihinden Önce Olduğu - İbranamenin Yargıtay İçtihatları ve İlkeleri Doğrultusunda Değerlendirileceği/İbraname/İşçi Alacağı )
Y7.HDE. 2013/22242İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( İşverenin Hakareti Nedeniyle İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshi - İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Dahi Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamacağı )
Y7.HDE. 2014/6860İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( Fazla Çalışmanın Yazılı Belgelerle Kanıtlanamaması Durumunda Tarafların Tanık Beyanlarına Dayanabileceği - Ancak Eldeki Davada Davacı ve Davacı Tanıklarının Çelişkili Beyanlarda Bulunduğu Anlaşıldığı/Çelişkili Beyan )
Y7.HDE. 2013/20068İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI ( İmzalı Bordronun Kesin Delil Niteliği/İhtirazi Kayıt Yoksa Bordroda Belirtilen Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Kabulü - Aksinin Ancak Yazılı Delille İspatlanacağı )
Y22.HDE. 2012/8851İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İş Sözleşmesi mi Yoksa Vekalet Akti mi Olduğunun Aydınlatılacağı - Davacının İşverene Karşı Bağımlılık Unusuru Bulunmadığının Gözetileceği )
Y9.HDE. 2011/12029İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ DAVASI (Yerel Mahkemece Takdiri İndirim Yapılması Gereği - Davacının Ulusal Bayram ve Tatil Ücreti Alacağının Bir Yıldan Uzun Bir Süre İçin Hesaplandığının Gözetileceği)
Y9.HDE. 2003/15084İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( İşçinin Davalı İşveren Nezdinde Çalışmasının Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Usulü )
Y9.HDE. 2001/3235İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Faiz Başlangıcı )
YHGKE. 2000/9-1837İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE İZİN VE TATİL ÜCRETİ TALEBİ ( Yeni Olgulara Dayanılarak Verilen Kararın Direnme Niteliğinde Bulunmaması )
Y9.HDE. 2004/5937İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE SENDİKAL TAZMNİAT TALEBİ ( Davacı İşçinin İşyeri Tuvaletinin Kapısına Personel Müdiresi Hakkında Edebe Aykırı Sözler Yazmış Olmasının Haklı Fesih Sebebi Olması )
YHGKE. 1998/9-238İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE SENDİKALAR KANUNU m.12'DEKİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yönetim Kuruluna Seçilmeyip Eski İşine Alınmayan İşçinin )
Y9.HDE. 2001/10219İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE SOSYAL YARDIM KAPSAMINDAKİ EK ÖDEMELER ( Faydalanabilecekler - Özel Dershane/Özel Okul )
Y9.HDE. 2006/14538İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE ÜCRET ALACAĞI ( Hesaplanırken Kesinleşmiş Olan Hizmet Tespiti Davasında Saptanan Hizmet Süresi ve Ücret Miktarının Esas Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/19606İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE ÜCRET FARKI VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Doktor Olan Davacıya Türk Tabipler Birliği Tarifesinin Altında Ödeme Yapılmış Olması )
Y9.HDE. 2004/3586İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İLE ÜCRET VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Ücret Miktarının Tesbiti Usulü - Mahkemece İşçinin Alabileceği Ücretin Meslek Kuruluşundan Sorulması Gereği )
Y9.HDE. 1999/14491İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEKLERİNİN REDDİ ( Yasa Dışı Eylemde Teşvik Edici ve Öncülük Yapan İşçiler )
Y22.HDE. 2013/21134İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı Davalıya Ait İşyerine Atanmakla Kendisine Davalıya Ait İşyerinde Yürürlükte Bulunan Personel Yönetmeliğinin Uygulanmaya Başladığı/Davacının Bu Uygulamaya Yıllarca İtiraz Etmediği - Davalı Şirkete Ait Personel Yönetmeliğindeki İhbar Süreleri Esas Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2013/5958İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının İş Akdinin Firma Yetkilisi Tarafından İşyerine Alınmadığı Tarihte Sona Erdirilmiş Olup Bu Tarihten Sonrası İçin Tutulan Devamsızlık Tutanaklarının Sonuca Etkisi Olmadığı - İspatlanamayan Devamsızlık Olgusu Sebebiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2015/7-565İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacının İşyerinden Hırsızlık Yapan Bir Kişiyi Polisin Elinden Alıp Etkili Eylemde Bulunması Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshedildiği - Davacının Menfaat Elde Etme Saikiyle Hareket Ettiğine ve Davalının Eylem Sebebiyle Zarara Uğradığına Dair Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Mahkemece Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/15094İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalıya Ait Ticari Takside Şoför Olarak Çalıştığını Belirterek - Davalıya Bağ-Kur'dan Aylık Gelir Bağlandığı/Uyuşmazlık İş Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
Y9.HDE. 2003/8554İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Davanın İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödetilmesine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması )
Y22.HDE. 2012/22622İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Fesihten Önce Davacıya Uyarı Cezaları Verilmiş Olup 4857 S. K.'nun 26. Md. Hükmü Gereğince Altı İş Günü Geçtikten Sonra Fesih Yetkisi Kullanılamayacağından Yapılan Feshin Haksız Olduğu - Feshin Haklı Sebebe Dayandığı İspat Edilemediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2012/9-852İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( Gerek İşverenin Fesih Bildiriminde Belirttiği Davacıya Görevlerinin Hatırlatıldığı Tutanağın Düzenlenme Tarihi Üzerinden Gerekse İşverenin Davacı Tarafından Kulübe Yapıldığını Öğrendiği Tarihten İtibaren Altı İş Günlük Süre İçinde Derhal Fesih Yoluna Gidilmeyerek Hak Düşürücü Sürenin Geçirildiği - Davanın Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y9.HDE. 1994/12046İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverenin Haklı Olarak Akdi Feshetmesi Nedeniyle Tazminat Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1999/6410İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI İşçinin Dilekçesinde Sigortalı Çalıştığının Tespitini İstemesi )
Y9.HDE. 1991/6126İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Akdin İşverence Feshi Halinde Önceki Hizmetlerle Birleştirilememesi )
Y9.HDE. 1999/10644İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Bilirkişi Raporundaki Miktarın Esas Alınması )
YHGKE. 1996/9-636İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ORANI VE UYGULANACAK FAİZ ORANI ( İşe Çağrılıp İşbaşı Yaptırılmayan İşçinin Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 1998/4348İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hafta Tatili Ücreti Talep Eden İşçinin İş Akdini Fesheden İşverenin )
YHGKE. 2004/11-254İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA KALAN ASIL İŞVEREN ( Taşeronuna Rücu Talebi - Uygulanacak Hükümler )
Y9.HDE. 2008/26792İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİ VAAT EDİLMESİ ( Sözü Edilen Bu Vaat Güven Prensibi Gereğince İşvereni Bağlayacağı )
Y9.HDE. 1992/16845İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK AKDİN FESHİ ( Fesihten Bir Gün Sonra İmzalanan Toplu İş Sözleşmesinden İşçinin Yararlanması )
Y9.HDE. 2006/32204İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşe İade Davası - Feshin Son Çare Olduğu İlkesine Uyulup Uyulmadığının Araştırılıp Buna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/236İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK YAPILAN FESİH ( Özelleştirme Yüksek Kurulunun Hisse Devir Sözleşmesi İmzalanarak Özelleştirildiği İçin Merkez Teşkilatında Çalışan Memur Ve Sözleşmeli Personelin Hizmet Akdi - Feshin Geçersizliği Ve İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1990/9440İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİP CEZAİ ŞARTIN ÖDENMEMESİ ( Komisyonun Yaptığı Denetim Sonucu İş Akdinin Feshinin Önerilmesi )
Y9.HDE. 2006/3780İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ ŞARTINA DAYALI FESİH ( Bu Şarta Bağlı Olarak İşçinin İstifa Ettiği İddiası - Anılan Tazminatların Ödenmesinden Sonra İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedildiği Savunmasına İtibar Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/5772İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Akdi İşçinin Feshettiği ve İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine Dair İbranamenin Geçerliliği )
YHGKE. 1989/9-667İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Akrabasına Ait İşyerinde Çeyiz Karşılığı Çalışırken İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 1997/21408İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Alt İşverenin İşçisi Tarafından Asıl İşverene Karşı Açılan )
Y9.HDE. 1997/17597İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Arkadaşlarının İş Akdinin Feshini Protesto Amacıyla Eylem Yaptıkları İşçi İşten Çıkarılan İşçiler )
Y9.HDE. 1997/17598İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Arkadaşlarının İş Akdinin Feshini Protesto Amacıyla Eylem Yaptıkları İşçi İşten Çıkarılan İşçiler )
YHGKE. 2004/9-238İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Asıl Davada Husumet Yöneltilmeyen Davalı Şirket Yöneticisine Ek Davada Husumet Yöneltilebileceği )
Y9.HDE. 2005/36137İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Devrinin İşlemin Muvazaalı Olduğunu ve İşçinin İşin Başından Beri Asıl İşverenin İşçisi Olduğunu Göstermesi - Asıl İşverene Süresinden Sonra Açılan İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/28445İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Askerlik Süresi Hariç Toplam Süre Üzerinden Hizmet Akdinin Kabulü İle Dava Konusu Alacakların Hesap Edilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2003/14098İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Aylık Yol Yardımı Miktarının Davacı Talebi Aşılarak Hesaplanması - Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılık )
Y9.HDE. 1998/19652İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Aynı Faaliyet Alanı İçindeki Başka Şirkette Çalıştığından İşten Çıkarılan İşçi )
Y9.HDE. 1996/22150İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Aynı İşverenin Bitişik İşyerinde Çalışmayı Kabul Etmeyerek İşyerini Terkeden İşçi )
Y9.HDE. 1998/3751İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Aynı Konuda İştigal Eden Rakip Firmayla İş İlişkisine Girdiğinden İş Akdi Feshedilen İşçi )
Y9.HDE. 1995/11294İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bahçıvanın )
Y9.HDE. 1998/18346İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Banka Müdür Yardımcısının Gerekli İstihbaratı Yapmadan Kredi Vermesi Nedeniyle İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 1997/3676İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Başka Bir İşçiye Hakaret Ettiğinden İş Akdi İşverence Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 1997/18665İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Başka Bir İşçiyle Gönül İlişkisi Bulunan İşçinin İş Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 2003/20352İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Belediyenin Temizlik İşlerini İhale ile Alan Birden Çok Alt İşveren Nezdinde Aynı İşte ve Araçtaki Çalışmalardan Son İşverenin Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 1991/12872İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bildirimsiz Ödencesiz Fesih - İşçinin Görev Zamanında İşini Yapmaması - Bir Ay İçinde Üç Gün İşe Gelmemesi ) )
Y9.HDE. 1991/13482İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bildirimsiz Ödencesiz Fesih - İşçinin Görev Zamanında İşini Yapmaması )
Y9.HDE. 2000/18306İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Birden Fazla Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Çalışan İşçinin)
Y9.HDE. 2004/6953İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Bordrodaki Ücret ile Davacının İddia Ettiği Ücret Arasında Fark Bulunması - Mahkemece Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Ücret Miktarının Tesbiti Usulü )
Y9.HDE. 1996/17431İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ceza Davası Delil Yetersizliğinden Beraatle Sonuçlanan Mağaza Müdürü İşçinin )
Y9.HDE. 2001/1039İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çağrı Usulü Çalışan İşçinin Çağrı Almaması Nedeniyle İş Akdini Feshinde)
YHGKE. 2000/9-859İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çalıştığı Şirketle Eşine Ait Şirket Arasında Ticari İlişki Kurulmasına Aracılık Ettiği İddiasıyla İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 1989/7319İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çıraklık Sözleşmesinin Feshinde )
Y9.HDE. 2003/22585İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çocuğunu Hastaneye Yatırıp Kendisi de Refakatçi Olarak Kaldığından İşe Gelemeyen İşçinin İş Akdinin Devamsızlık Gerekçesiyle Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1998/6425İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Çocuğunun ve Eşinin Hastalıkları Nedeniyle İşe Devamsızlık Yapan İşçinin Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2004/26646İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Dava Dilekçesinde Faiz Başlangıcı ve Türü Gösterilmemiş Olması Nedeniyle Faiz Talebinin Reddedilemeyeceği - İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Faiz Türü ve Oranı )
Y9.HDE. 2003/18704İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Dava Konusu Alacağın Dava Sırasında Ödenen Kısmı Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gereği - Talebin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/32252İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Dava Tanıklarının da Çalışma Saatlerini Teyit Ettiği Dikkate Alınarak Fazla Çalışma Ücreti Hesabı Yapılıp Alınacak Rapor Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulacağı )
Y9.HDE. 2006/17002İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı Dava Dilekçesinde Kıdem Tazminatı İçin 3.000.000 TL. Talep Ettiği Halde Mahkemece Taleple Bağlılık Kuralına Aykırı Olarak 1.466.00 YTL'ye Hükmetmesi Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2004/33966İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı Devamsızlık Yaptığı İddia Edilen Tarihleri Kapsayan Tedavi Belgesi Sağlık Raporu Sunmadığından Feshin Haklı Nedenle Yapıldığı Kabul Edilerek Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/33513İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı Hakkında Hırsızlık Suçundan Ceza Davası Açılması Nedeniyle İlgili Ceza Dosyasının Celp Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2003/20093İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı İşçinin Aynı İşyerinde İşçi Olan Eşine Küfürler Etmek ve Kaba Kuvvette Bulunmak Suretiyle Sataşması - İşveren İşçisine Sataşmış Olması Nedeniyle İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 2005/654İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı İşçinin Başka Bir İşçiyle Eşcinsel İlişkisinin Sona Erdirilmesi Talebi Üzerine Aralarında Küfürlü Tartışma Çıkması )
Y9.HDE. 2004/7539İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı İşçinin Gelen İşini Aksattığı Gerekçesiyle İş Akdinin Feshedilmiş Olması - Davacı İşçinin Aksattığı İşin Somut Olarak Bildirilmesi Mecburiyeti )
Y9.HDE. 2004/18432İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacı İşçinin Kullandığı Vincin Başka Bir Üretim Aracına Çarpmasına ve İşverenin Büyük Zarara Uğramasına Sebep Olması Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2000/19826İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacıdan Başka Üç Kişinin Daha Çalıştığı Takside Şoförlük Yapan İşçinin)
Y9.HDE. 2004/13600İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacıların Murisinin Aylık Ücretinin ...TL Net Olduğu Kabul Edilerek Davaya Konu İstekler Hesaplanmalı ve Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y9.HDE. 2004/33412İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Alacak Miktarını Belirtmeyip Harcını Yatırmaması - Mahkemece Davacıya Mehil Verilerek Müddeabihi Açıklaması ve Harcını Yatırmasının İstenmesi Gereği/Süre Verilmeden Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/30971İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Basın İş Yasasına Tabi Çalıştığı İddiasının Araştırılması Usulü )
Y9.HDE. 2004/28427İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verdigi Dilekçedeki Ücretinin Aşılmaması Gereği - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2004/19728İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Çeki Demirini Deneyimi Olmayan Çalışana Çıkarttırması Eyleminin İşi Savsama Sayılması Ve İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi Olarak Nitelendirilip Mahkemenin Davayı Reddetmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/7572İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İmzaladığı İbranamede Kıdem Tazminatını Aldığını Beyan Etmesi )
Y9.HDE. 2003/7941İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İmzasını Taşıyan İstifa Dilekçesinin Geçerliliğinin İspatı Gereği )
Y9.HDE. 2005/388İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İş Akdinin İşverence Feshedildiğini İspat Edememesi - Davalı Tanıklarının Davacının İşyerini Terkettiğini Beyan Etmesi Nedeniyle Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2001/9-709İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşveren Aleyhine Tanıklık Yaptığından Akdin Feshedildiği İddiası - Davalının Devamsızlık İddiası )
Y9.HDE. 2000/16680İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının İşyerinde Çalıştığının Bölge Çalışma Müdürlüğünce Tesbit Edilmiş Olması )
Y9.HDE. 2003/14574İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Talebine Konu Dönemde Değişik İşverenler Nezdinde ve Değişik İşyerlerinde Çalışmış Olması - Tüm İşçilik Haklarından Son İşverenin Sorumlu Tutulamaması )
YHGKE. 2005/9-388İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Apartmanın Kapıcı Konutunda Oturduğu ve Kapıcılık Hizmetini İşverenin Gözetim ve Denetiminde Sürekli Olarak Yerine Getirmesine Göre Taraflar Arasındaki İlişkinin Hizmet Sözleşmesine Dayandığı )
Y9.HDE. 2004/4914İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı İşverenin Cevap Dilekçesinde İş Akdinin İhbar ve Kıdem Tazminatını Hak Etmeyecek Şekilde Sona Erdirildiği İddiası ve İbraname Gereği Bu Alacakların Ödendiği İddiasının Çelişmesi )
Y9.HDE. 2005/6628İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı İşverenin Yeni Bir Oluşumla İşyerini İşletmeye Devam Ettiği Fiili Devir Olgusunun Gerçekleşmesi Nedeniyle Davalı İşverenin Önceki Dönemden De Sorumlu Olması Gereği )
Y9.HDE. 2000/19070İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Kooperatifin Tasfiye Edildiği Gerekçesiyle Husumet İtirazı ve Davacıya Tescil Davası Açması İçin Süre Tanınması )
Y9.HDE. 2004/3733İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Şirketle Diğer Davalı Belediye Arasındaki İlişki Araştırılmadan Tüm Çalışma Süresinden Belediyenin Sorumlu Tutulamaması )
Y9.HDE. 2007/10553İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Tarafından İbraz Edilen Delil Listesindeki Deliller Toplanmadan ve Tanıklar Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/13375İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalının Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin İbraname İbraz Etmesinin Bir Yıldan Fazla Çalışma İddiasını Kabul Ettiği Anlamına Gelmesi - İbranamedeki Miktarın Mahsubuyla Bakiye Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2003/12772İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalının Ödediğine İlişkin İbraz Ettiği Makbuzun İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 2004/9-422İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davalıya Ait Otelde Orkestra Elemanı Olarak Çalışan Davacının İş Akdinin Feshedilmesi - İlişkinin İş Akdi İlişkisi Sayılması İçin Bulunması Gerekli Unsurlar )
Y9.HDE. 2000/19257İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davanın Takipsiz Bırakılması Nedeniyle Açılmamış Sayılmasına İlişkin Kararın Verildiği Tarihten İtibarern Derdestlik İtirazına Konu Olamayacağı )
Y9.HDE. 2001/2069İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Davanın Yargılaması Sırasında İbraz Edilen İşverenin İflas Kararı - Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/3604İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Delillerin Toplanması Aşamasından Önce Yetkisizlik Kararı Verildiğinden Vekalet Ücretine Yarı Oranında Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/16497İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Depo Sayımı Sırasında Bazı Malları Gizlediğinden İşten Çıkarılan Depo Sayım Şefinin )
Y9.HDE. 1998/16762İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Devamsızlık İddiasının İşverence Kanıtlanamaması )
Y9.HDE. 2006/16754İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Devamsızlık Nedeni İle İş Akdinin Davalı İşveren Tarafından Haklı Olarak Feshedildiğinin Kanıtlanamadığından Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2004/8163İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Haklı Sebeple Feshedilen İşçinin - Toplu İş Sözleşmesindeki Böyle Durumlarda Disiplin Kurulu Kararı Aranmayacağına İlişkin Hükmün Geçerli ve Bağlayıcı Olması )
Y9.HDE. 2001/18408İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Esnaf Odasına Kayıtlı ve Üç Kişinin Çalıştığı İşyerinde Çalışan Minibüs Şoförünün )
YHGKE. 2002/9-255İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Fabrikadaki İşçi Eylemleri Nedeniyle İşyerine Alınmayan ve İş Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 1998/7404İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Fazla Ücret Talepleri Kabul Edilmeyince İşyerini Terkedip Devamsızlık Yapan İşçiler )
YHGKE. 2001/9-1066İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Fevren Söylediği Kötü Temenniler Yüzünden Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 1998/3213İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Gazetede İşveren Hakkında Şeref ve Haysiyeti Kırıcı Asılsız İddialarda Bulunan İşçi )
Y9.HDE. 1987/7164İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Gerçek Ücretleri Yansıtmayan ve İşçinin İmzasını Taşımayan Bordroların Hükme Esas Alınamayacağı - Gerçek Ücretin Tesbit Edilerek Hükme Esas Alınması Gereği )
Y9.HDE. 1992/8774İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Gerekli Özeni Göstermediğinden Bankayı Zarara Uğrattığı İddiasıyla Akdi Feshedilen Banka Şef Yardımcısının )
Y9.HDE. 1998/8103İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Gitmediği Halde Görevli Olarak İl Dışına Gitmiş Gibi Göstererek Yol Parası Alan İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1997/19393İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Güvenlik Görevlisi Olarak İşe Girerken Sabıkasını Gizleyen İşçinin )
Y9.HDE. 1992/9774İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Hamamda Götürü Çalışırken İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 1994/12175İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Hastalığı Nedeniyle İşe Devam Edemeyen İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 1997/16210İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Herhangi Bir Koşul İleri Sürmeden İstifa Eden İşçinin )
Y9.HDE. 1997/5377İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Hırsızlık İddiasıyla İş Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 1999/10101İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Hizmet Süresiyle İlgili Kesinleşmiş İş Mahkemesi Kararının İşveren İçin Kazanılmış Hak Doğurması )
Y9.HDE. 2004/4498İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılması Üzerine Artırılan Miktar İçin Davalının Zamanaşımı İtirazında Bulunması - Zamanaşımı İtirazının Süresinde Olması )
Y9.HDE. 2004/12823İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İbranamede İşçinin Kendi İsteği İle İşyerinden Ayrıldığı Belirtildiğine Göre Talebin Reddedileceği )
Y9.HDE. 1996/22632İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İbranamede İşi Kendi İsteği ile Bıraktığını Belirten İşçinin )
Y9.HDE. 2003/15376İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatının Ödendiğine İlişkin İbranamenin Geçerli Olması - İhtirazi Kayıtsız Alınan Kıdem Tazminatına Faiz İstenememesi )
Y9.HDE. 2006/34203İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İlave Tediye ve İkramiye Alacağı Talebinin Islah Talebi İle Artırıldığı Dikkate Alınmadan Sadece İkramiye Alacağının Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2000/13381İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İnşaat İşinde Mevsimlik Olarak Çalışan İşçinin İşten Çıkarılması)
Y9.HDE. 1997/6843İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İstifa Ederek İşten Ayrılan İşçinin )
Y9.HDE. 2003/18659İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İstifa Suretiyle İşten Ayrılan İşçinin İmzasını Taşıyan Belge Nedeniyle Bu Çalışmanın Tazminatlara Esas Alınamayacağı - Sonraki Çalışmalarda da 1 Yıllık Süre Dolmamış Olması )
Y9.HDE. 1998/365İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdi Başka Bir İşçiyle Gönül İlişkisi Bulunduğu Gerekçesiyle Feshedilen İşçinin )
YHGKE. 1998/9-636İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdi Sendika Yönetimine Seçilmesi Nedeniyle Askıya Alınan İşçinin Yönetimden Alınınca İşbaşı Yaptırılmaması )
Y9.HDE. 1997/14586İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini Ayakkabı Dükkanı Açmak İçin Haklı Neden Olmaksızın Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1998/5042İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini İşyerinin Devri Nedeniyle Bozan İşçinin )
Y9.HDE. 2003/20015İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Süre - Bankada Nakit İşlemleri Uzmanı Olan İşçinin Mudinin Hesabından Bilgisi Dışında Para Çekilmesine İlişkin Dekontu İmzalamak Suretiyle Görevi İhmal Etmesi )
Y9.HDE. 1998/13233İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Süre )
Y9.HDE. 1998/6421İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Süre )
Y9.HDE. 2005/12520İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin Haksız Feshedildiği İddiasıyla - Akdin Haklı Sebeple Feshedildiğini İspat Külfetinin İşveren Ait Olması )
Y9.HDE. 2005/12153İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdinin İşçinin Devamsızlığından Kaynaklandığını İspat Külfetinin İşverende Olması - İşçinin Devamsızlık Tutanaklarının Tek Taraflı Tanzim Edildiği ve Devamsızlık Yapmadığı İddiası )
Y9.HDE. 2005/10762İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş İlişkisi Devam Ederken Verilen İbranamenin Geçersiz Olması - İşverenin Hem İbraname Sunmak ve Hem de İş Akdinin İşçinin İstifasıyla Sona Erdiğini Beyan Etmek Suretiyle Çelişkiye Düşmesi )
Y9.HDE. 2000/16898İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Müfettişi Raporunda İşçinin İş Akdinin İşverence Feshedildiğinin Tesbit Edilmiş Olması )
Y9.HDE. 2012/33759İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Usulsüzlük Nedeniyle Feshedildiği/İşverenin Fesih Sırasında Hak Düşürücü Süreye Uyup Uymadığının Araştırılmadığının Anlaşıldığı - Bu Hususun Değerlendirilmeden Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2004/8117İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Şartları Ağırlaştırılan İşçinin Yeni Görevi Kabul Etmediğinden İş Akdinin İşverence Feshedilmesi - Haklı Nedenle Fesihten Bahsedilememesi )
YHGKE. 2001/9-337İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçi Hakkındaki Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesine Gerek Bulunmaması )
Y9.HDE. 2001/18730İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçilerden Birinin Hatası Nedeniyle İşverenle Tartışan Bant Şefi İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 2005/20696İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçilerin İşi Aksatmadan Çay Molası Saatinde İşverenle Ücret Zammı Konusunu Konuşmak İçin Toplanmalarının İşverene Akdi Fesih Hakkı Vermeyeceği - İşverenin Çelişkili Tanık ve Belgelerine Değer Verilemeyeceği )
YHGKE. 2000/9-895İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçilerin Topluca İşyerini Terkedip Çalışmadığından İş Akitlerinin Feshi )
Y9.HDE. 1998/19726İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Baskı Sonucu İstifa Ettirilmiş Olması )
YHGKE. 2000/9-1792İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Belirli Süreli Hizmet Akdiyle Çalıştığına İlişkin Yazılı Sözleşme Bulunmaması )
Y9.HDE. 2004/14102İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Bir Ay İçinde Üç Gün Üstüste İşe Devamsızlık Etmesi Nedeniyle İş Akdinin Haklı Nedenle İşverence Feshi - İşçinin Çocuğunun Rahatsızlığı Nedeniyle İşe Gitmediği İddiasını Kanıtlayamaması )
Y9.HDE. 2004/6408İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Çalıştığı İşyerindeki İhaleyi Alan Alt İşverenin İhale Süresinin Sonunda İşyerinden Ayrılması ve İşçinin İş Akdinin Sona Ermesi - İşçinin Aynı İşyerinde Yeni İhaleyi Alan Başka İşveren Nezdinde Çalışmaya Başlamasının İşyeri Devri Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/10044İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Görevinin Değiştirilmesi Talebinin Reddi Nedeniyle Akdi Bozması )
Y9.HDE. 1998/6460İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Hırsızlık Yaptığı İddiasının Kanıtlanamaması )
Y9.HDE. 1998/15704İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İstediği Zammı Alamaması Üzerine İşyerini Terketmesi )
YHGKE. 2001/9-571İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İstifa Dilekçesini İşleme Koymayan İşverenin Sonradan Akdi Feshetmesi )
YHGKE. 2004/9-767İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İş Akdinin İşverence İşyeri Kapatıldığından Feshedildiği İddiası - İşyerinin Kapatılmadığının ve İşçinin İşyerini Kendisinin Terkederek Başka Bir Yerde Çalışmaya Başladığının Tesbiti/Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/6471İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İş Sözleşmesinin İşyerindeki Bir Bayan İşçiye Cinsel Tacizde Bulunmasından Dolayı Haklı Sebeple Feshi )
Y9.HDE. 1998/8321İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşini Terkederek İşyerinde Oturma Eylemi Yapması Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 2005/652İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşveren Şirket Ortaklarından Birinin Babasına Ait Başka Bir İşyerinde Görevlendirilmek Suretiyle İş Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 2003/16007İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşverence İşe Alınmaması ve Bu Şekilde Tutulan Devamsızlık Tutanakları ile İş Akdinin Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2004/15589İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçiyle Kavga Edip İşten Ayrılması Ve Bir Daha Gelmemesine Göre Feshin Haklı Olduğu - Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/8546İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşyerinde Yapılan İş Bırakma Eylemine Katılmış Olması Nedeniyle İş Akdinin İşverence Haklı Nedenle Feshi )
Y9.HDE. 1996/14301İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İşyerine Ait Bazı Malları İzinsiz Götürmesi ve Tutanağı İmzalamaktan Kaçınarak İşyerini Terketmesi )
Y9.HDE. 2004/7127İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Rızası ve Yazılı Muvafakati Olmadan İşverence Ücretsiz İzne Çıkarılmasının Eylemli Fesih Niteliği )
Y9.HDE. 2005/4880İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Sadakatle Bağdaşmayacak Eylemleri Nedeniyle İş Akdinin İşverence Haklı Nedenle Feshedilmesi )
Y9.HDE. 1991/15705İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Senetlere Yapıştırılacak Damga Pulu Paralarını Müşterilerden Tahsili ve Yapıştırmaması )
Y9.HDE. 2004/26759İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - Hak Düşürücü Süre Başlangıcı )
Y9.HDE. 1998/6544İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Şirkette Çalışmadığı Halde Çalışıyormuş Gibi Gösterdiği Kişilere Maaş Ödemesi Yapması )
Y9.HDE. 1998/17799İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Uyarılmasına Rağmen İşyerine Geç Gelmeye Devam Etmesi Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1998/5112İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılmış Olmasının İş Akdinin Feshi Niteliği )
Y9.HDE. 1997/16236İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşe Geç Geldiğinden Akdi Feshedilen Banka Güvenlik Görevlisi İşçinin )
Y9.HDE. 1995/21185İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşe Gelmeyerek İşi Terkettiğinden İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 2004/30139İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşe İadesine Karar Verilen ve İşe Başlatılmayan İşçinin Boşta Geçirdiği 4 Aylık Sürenin de Hizmet Süresinden Sayılacağı )
Y9.HDE. 1998/5059İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşi Savsaklayarak İşyerine Zarar Verdiği İddiasıyla İşten Çıkarılan İşçinin )
Y9.HDE. 1998/4521İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşini Savsaklayan ve Diğer İşçilerden de İşlerini Yavaşlatmalarını İsteyen İşçi )
Y9.HDE. 1994/15721İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşten Çıkarılan İşçilerin İşe Alınması İçin Topluca İş Bırakan ve Bu Nedenle Akitleri Feshedilen İşçilerin )
Y9.HDE. 1998/19655İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşveren Aleyhine Bir Davada Tanıklık Yaptığından İş Akdi Feshedilen İşçinin )
YHGKE. 1991/9-148İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverence Akdin İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenerek Sona Erdirilmesinde İhbar Önelinin Hesaba Katılamayacağı )
YHGKE. 1996/9-931İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Akdi İşçinin İşe Mazeretsiz Devamsızlığı Nedeniyle Feshettiği İddiası )
YHGKE. 1991/9-351İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Bilgisi Dışında Aynı İş Kolunda Kurulu Başka İşyerinde Çalışan İşçi )
Y9.HDE. 2003/10121İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Davacıyı Başka Bir İşverene Ait İşyerine Nakletmesi )
Y9.HDE. 2004/23994İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Devirden Önceki İşçilik Alacaklarından Sorumlu Olduğu - Devreden Davalı İşverenin İhbar Tazminatı İzin Ücreti İle Devirden Sonraki Ücret Alacağından Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y9.HDE. 1998/18431İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Fesih Bildiriminin Açık ve Kesin Olmaması )
Y9.HDE. 2004/13470İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Fesih Nedeni Olaydan Aynı Gün Haberdar Olmasına Rağmen Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra İş Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 2004/717İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Fesih Sebepleriyle Bağlılığı - İşyeri Kurallarına Uymadığına İlişkin Soyut Tutanak Esas Alınarak İş Akdinin Feshinin Haksız Olması )
Y9.HDE. 2004/8622İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin İş Müfettişliği İncelemesinde İşçinin Çalıştığını İnkar Etmesine Rağmen Dava Aşamasında İbraname Vermesi - İbranamenin Kendi İçinde Çelişmesi/İbranamedeki Tanzim Tarihinin İşten Ayrılma Tarihinden Eski Bir Tarih Olması )
Y9.HDE. 2000/1676İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin İşçinin Devamsızlığı İddiası ve İşçinin İşe Kabul Edilmemeye Dayalı İhtarname Göndermiş Olması )
Y9.HDE. 2004/8671İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin İşyerindeki Tüm İşçilerin Ücretine Zam Yapmasına Rağmen Davacı İşçiye Zam Yapmamak Suretiyle Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranışı - İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetmesi )
Y9.HDE. 2000/7575İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Kabul Ettiği Bu Taleplerin Feshin Kimin Tarafından Yapıldığının Tesbit Edildiği Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/67İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Mevcut Şartları Kabul Etmiyorlarsa Çalışmayabilecekleri Sözleri Üzerine Akdi Fesheden İşçi )
Y9.HDE. 1998/6396İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşverenin Teminat Senetlerini İcraya Koyması ve İşçinin Menfi Tesbit Davası Açması )
Y9.HDE. 1998/11794İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyeri Dışında İşlediği Suçtan Dolayı Gözaltına Alınan İşçinin İş Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 1992/5444İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Arkadaşlarıyla Birlikte İçki Alemi Yapan Gece Bekçisinin Akdinin Feshi )
YHGKE. 2000/9-714İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Bant Şefine Hakaret Ettiğinden İş Akdi Sona Erdirilen İşçinin )
Y9.HDE. 2004/8413İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Başka Bir İşçiyle Kavga Eden ve Kaşı Yarılan Davacının İş Akdi Feshedilmesine Rağmen Diğer İşçinin İş Akdinin Feshedilmemiş Olmasının Hakkaniyete Aykırı Olması )
Y9.HDE. 2000/19999İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Başka İşçiye Küfür Edip Sataşarak Kavga Çıkaran İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1998/18866İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Mali Kriz ve Ortaklar Arasındaki İhtilaflardan Dolayı Ücret Ödemeleri Aksayan İşçi )
Y9.HDE. 1996/17797İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde On Günlük Ücretini Aşan Bir Zarara Neden Olan İşçi )
Y9.HDE. 1999/14439İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinde Şefine Hakaret Eden İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1997/4185İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerine Ait Yiyecek Maddelerini Çalmak İsterken Yakalanması )
YHGKE. 1997/9-341İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerine Sarhoş Olarak Geldiği İddiasıyla Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 2000/18231İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Devri Sırasında Devralan İşverenin Önceki Dönem Kıdem Tazminatını Ödemeyi Taahhüt Etmiş Olması )
Y9.HDE. 1998/3244İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Devri Üzerine İşyerini Terkeden İşçinin )
Y9.HDE. 1997/7539İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyerinin Şirketleşmesinde Hizmet Akdinin Feshedildiğini İddia Eden İşçinin )
Y9.HDE. 2005/423İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İşyeriyle İlgisi Bulunmayan Davacı Tanıklarının Soyut Beyanlarına Karşı İşyerinde Çalışan Davalı İşveren Tanıklarının Davacının İşyerini Terkettiğini Beyan Etmiş Olması - Davanın Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1992/96İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İzinsiz ve Mazeretsiz Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshedilen İşçi )
Y9.HDE. 1997/6240İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İzinsiz ve Mazeretsiz İşe Gelmeyen ve Ustabaşı Tarafından Verilen Görevleri Yapmayan İşçi )
Y9.HDE. 2000/12795İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kadın İşçinin Gece Fazla Mesaiye Tabi Tutulması Yasağı )
Y9.HDE. 1998/4985İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kendi İsteği ile İşten Ayrılan İşçinin )
Y9.HDE. 1996/1845İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kendisine Aldığı Malları İşveren Hesabına Yazdıran İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 2003/12771İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kesin Mehil İçerisinde Bildirilen Tanık Listesi ve Kısmen Verilen Tebligat Ücretine Rağmen Mahkemece Tanık Dinlenmeden Karar Verilmesi - Savunma Hakkının İhlali )
Y9.HDE. 2003/2812İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kıdem Tazminatının Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Türk Lirası Olarak Hesaplanması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2004/22311İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunmasının Bozma Nedeni Olması )
Y9.HDE. 1999/10615İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kullandığı Aracın Kilometresini Fazla Göstererek Fazla Benzin Masrafı Aldığından İşten Çıkarılan İşçi )
Y9.HDE. 2005/18637İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Kusurlu Hareketiyle Trafik Kazası Sonucu İşverene Ait Aracın On Günlük Ücretini Aşan Miktarda Hasara Uğramasına Sebep Olan İşçinin İş Akdinin Feshinin Haklı Sebebe Dayanması - Kasko Sigortasının Zararı Karşılamasının Feshi Haksız Hale Getirmeyeceği )
Y9.HDE. 2001/4066İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Makineye Sıkışan Maddeyi Çıkarmaya Çalışırken Kırılmasına Sebep Olan ve İş Akdi Feshedilen İşçinin Olayda Kusurlu Olup Olmadığının Bilirkişi Vasıtasıyla Tesbiti Gereği )
Y9.HDE. 1997/4880İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Mazeretsiz Olarak İki İşgünü Peşpeşe İşe Gelmediğinden İş Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 2000/11970İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Merkezi Isıtma Sistemine Geçmiş Olan Apartmanda Çalışmaya Başlayan Kapıcının )
YHGKE. 2001/9-107İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Merkezi Isıtma Sistemine Geçmiş Olan Apartmanda Çalışmaya Başlayan Kapıcının )
Y9.HDE. 1998/6412İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Mesai Bitiminden Önce İşyerinden Ayrılan İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2004/25217İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Meslek Odasına Üye İşyerlerinin Bekçiliğini Yapan İşçinin Odaya Karşı Açtığı Davada Pasif Husumet İtirazı - İşe Almanın İşyeri Sahiplerinin Ortak Kararıyla Gerçekleştirilmiş Olmasının Odayı Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
Y9.HDE. 1997/4201İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Mevsimin Açılacağı Tarih İlan Edilmesine Rağmen İşbaşı Yapmayan Mevsimlik İşçinin )
Y9.HDE. 1997/4829İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Mevsimlik İşçinin Mevsimin Açıldığı İlan Edildiği Halde İşbaşı Yapmaması Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1999/9669İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okuldan - Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y9.HDE. 2000/10380İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Mücbir Sebeple Fazla Mesai Yaptırılan İşçinin İşi Yarım Bırakarak Dönmesi )
Y9.HDE. 2004/24899İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Müfettişlerin Tespite Yönelik Raporları Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 2001/360İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Odalar Birliğinde Avukat Olarak Çalışan Kişinin )
YHGKE. 2001/9-110İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Olağanüstü Hal Bölgesinde Bulunan Askeriyeye İşverene Sormadan Bağışta Bulunan Genel Müdür Vekili )
Y9.HDE. 1998/15953İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ödeme İtirazının Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi )
Y9.HDE. 2004/14106İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Pasif Husumet Ehliyeti - Davacı İşçinin Nezdinde Sigortalı Gösterildiği Şirketin Davalı Şirketin Taşeronu Olduğu İddiası )
Y9.HDE. 2003/2695İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Personel Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İhbar Önelleri ve Kıdem Tazminatı Miktarıyla İzin Sürelerinin İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin İşçi İçin Haklı Fesih Nedeni Olması - Süresi İçinde İş Akdini Feshetmeyen İşçinin Yeni Düzenlemeyi Kabul Etmiş Olacağı )
Y9.HDE. 1998/15678İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Peşpeşe Üç Gün Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 1997/20293İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Raporda Sağlık İzni Verilmemiş Olan İşçinin İşe Devamsızlığı )
YHGKE. 1991/9-223İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Raporlu Olduğu Dönemde Başka Bir İşverenin İşyerinde Çalışan İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1996/22670İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Raporunun Bitim Tarihinden Sonra Üç Gün İşbaşı Yapmayan İşçinin )
Y9.HDE. 1997/19376İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sabıkasını İşe Girerken Gizleyen Güvenlik Görevlisi İşçinin )
Y9.HDE. 1998/8868İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sahte Belge ve Faturalarla Hak Ettiğinden Fazla Vergi İadesi Alan İşçinin )
Y9.HDE. 1998/27İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sahte Belge ve Faturalarla Hak Ettiğinden Fazla Vergi İadesi Alan İşçinin Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2000/18594İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sakalını Kesmeyen İşçinin İşyerine Alınmaması ve İş Akdinin Feshi )
YHGKE. 1998/9-46İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yöneticiliği Sona Eren İşçinin Eski İşine Dönmek İstediği Halde İşe Başlatılmaması )
Y9.HDE. 1999/10211İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Olup Sendika İçin Hizmet Akdiyle Çalışan Kişinin Yönetim Kuruluna Seçilememesi )
Y9.HDE. 1997/14430İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yönetim Kuruluna Tekrar Seçilmeyerek Eski İşine Dönme Talebi Kabul Edilmeyen İşçi )
Y9.HDE. 1997/16268İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sendika Yönetim Kuruluna Tekrar Seçilmeyip İşyerine Geri Dönme Talebi Reddedilen İşçi )
Y9.HDE. 1989/6773İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Sigara İçerek İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürdüğünden İş Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 2006/1239İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Talep Edilen Tazminat ve Alacaklara Uygulanacak Faizin Türü ve Faizin Hangi Tarihte Yürütülmesi Gerektiğinin Kararda Açıklanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/30862İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Talep Konusu Dönemde İşçinin Kesintisiz Çalışıp Çalışmadığının Tebiti Gereği )
Y9.HDE. 2001/1119İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminata Esas Alınacak Çalışma Ücretinin Tesbiti)
Y9.HDE. 1999/11592İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Temyiz Aşamasında İleri Sürülen Ödeme İddiası )
Y9.HDE. 1997/21453İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Temyiz Aşamasında Ödemeye İtirazda Bulunulması )
Y9.HDE. 1999/7844İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( TİS'de Emekliliğe Zorlanamayacağı Belirtilmesine Rağmen İş Akdine Son Verilen Gazeteci İşçinin )
Y9.HDE. 2004/8567İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesi Ceza Cetvelindeki Sıralamaya Uymadan İş Akdi Feshedilen İşçinin - Yeri Değiştirilen İşçinin Prim Bordrolarını Yırttığı İddiasının Tanık Beyanlarıyla Desteklenmemesi )
Y9.HDE. 1997/7407İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesi Uygulamasını Kabul Etmeyerek İşyerini Terkeden İşçinin )
Y9.HDE. 1997/19297İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesindeki Enflasyona Endeksli Ek Ücret Zammının Hesaplanması )
Y9.HDE. 1998/7405İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesindekinden Fazla Ücret Talebi Kabul Edilmediğinden İşyerini Terkeden İşçinin )
Y9.HDE. 1995/33957İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesine Göre Disiplin Kurulu Kararı Olmadan Akdin Feshi )
Y9.HDE. 2003/18300İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesinin İmza Tarihiyle Yürürlük tarihi Arasında İşten Çıkarılan İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 1999/10606İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Uyurken Yakalandığından İş Akdi Feshedilen İşçinin )
Y9.HDE. 1997/4925İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücret Miktarının Tesbiti )
Y9.HDE. 1998/19602İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücret Zammı Konusunda İşverenle Tartışıp İşyerine Gitmeyen İşçinin Akdinin İşverence Feshi )
Y9.HDE. 1998/3327İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücretine İşverence Yapılan Zammı Beğenmeyerek İşyerinden Ayrılan İşçinin )
Y9.HDE. 1998/11133İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücretleri Artırılmadığından İşbaşı Yapmayarak Evlerine Giden İşçilerin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2006/20320İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücretlerine Aldığına İlişkin Tutanağın İşçiden Çalışırken Alındığı - Bilirkişi Tarafından Hesap Edilen "İhbar Tazminatı Dışında" Reddedilen Dava Konusu Alacakların Bir İrdelemeye Tabi Tutulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/4267İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Ücretsiz İzne Çıkarılan ve Daha Sonra İş Akdi Feshedilen İşçinin Çalışmadığı İzin Süresinin Tazminat Hesaplamalarında Dikkate Alınamayacağı )
YHGKE. 2002/9-264İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yargılama Aşamasında Tazminat Miktarının Tevdi Mahalline Yatırılmış Olması )
YHGKE. 1996/9-510İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yeni Mevsim Başlamasına Rağmen İşe Çağrılmayan Mevsimlik İşçinin )
YHGKE. 1990/9-183İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yetkisi Olmadığı Halde Kooperatif Adına Çek İmzalayarak İşleme Koyduğundan Akdi Bozulan Muhasebecinin )
Y9.HDE. 1997/18437İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zam İsteği Kabul Edilmeyen İşçinin İş Akdini Feshi )
Y9.HDE. 1998/16885İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zamanaşımına Uğrayan Alacak İçin Zamanaşımı Def'inde Bulunulmamış Olması )
Y9.HDE. 2001/10248İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Zorunlu Olarak İşe Devam Edememe Koşulunun Gerçekleşmemesi - İzinsiz Gittiği İlde Tutuklanan İşçi )
Y9.HDE. 1994/13192İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( Bankada Çalışan İşçinin Üçüncü Kişilere Karşılıksız Provizyon Vermesi Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1994/1541İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İş Akdinin İşverence Feshi Halinde )
Y9.HDE. 2001/4112İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İşyerinin Devrinden Sonra İşçinin İş Akdini Feshetmiş Olması )
Y9.HDE. 2001/3960İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( Müşterilerin Hesaplarından Kendi Hesabına Para Aktaran İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 2004/30947İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İş Sözleşmesinde İşverenin Görevlendireceği İşyerlerinde Çalışmayı Taahhüt Eden İşçinin Naklen Atamayı Kabul Etmemesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2003/20445İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İşçinin Başka İşyerinde İşe Başladığını Belirterek İstifa Etmesi )
Y9.HDE. 2004/1834İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İşçinin Yangın Tehlikesi Doğuracak Şekilde İşyerinde Sigara İçilmesine Ayrılan Yer Dışında Sigara İçmesi )
Y9.HDE. 2004/20985İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İşyerinin Taşınması Nedeniyle İşçinin İş Akdini Feshetmesi - İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Bir Yere Taşınmış Olması ve İşçinin İşe Servisle Gidip Gelmesi )
Y9.HDE. 1992/9677İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİ ( Ödenek Yokluğundan Mevsim Çalışmasına Başlanamayan İşyerinde Çalışan Mevsimlik İşçinin Akdi Feshi )
Y9.HDE. 1999/1027İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN İNCELENMESİ ( İşçinin Devamsızlık Durumunun Tanıklardan Sorulması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 1995/21148İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( Banka Çalışanının Müşterinin Hesabından Kendi Hesabına Para Aktarması )
Y9.HDE. 1994/5617İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( Başka Bir Kadın İşçiye Sarkıntılık Eden İşçinin İşten Çıkarılması )
Y9.HDE. 1997/4847İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( İşçinin İşverenin Haberi Olmadan Ticaret Yapması Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1992/3164İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( İşçinin İşyerinde Lakayt Davranışları Nedeniyle Akdin Feshi Halinde )
Y9.HDE. 1996/7565İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( İşçinin Raporluyken Rakip Bir İşyerinde Çalışması Nedeniyle Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1994/12325İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( İşçinin Üstüste Üç Gün İşe Gelmemesi Nedeniyle Akdin Feshinde )
Y9.HDE. 1991/16257İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( Sigara Yakmak İçin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçi )
Y9.HDE. 2001/2310İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TUTARI ( Likit Mahiyet Arzetmeyip Yargılama Gerektirdiği - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/13147İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VB. ALACAKLARDA SORUMLULUK ( İşyerini Devir Alan Taşeronun Kendi Döneminde Geçen Süre İle Sınırlılığı )
Y9.HDE. 2004/8374İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Miktar İçermeyen İbranamenin Makbuz Olarak Kabul Edilememesi ve Alındığı Beyan Edilen Alacaklar Açısından İşvereni İbra Etmesi )
Y9.HDE. 2003/13385İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( İşe İade Kararından Sonra İhtara Rağmen Emekli Olduğu Gerekçesiyle İşe Dönmeyen İşyeri Sendika Temsilcisinin )
Y9.HDE. 2003/13386İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( İşe İade Kararından Sonra İhtara Rağmen İşe Dönmeyen ve Ücretleri Ödenmediği Gerekçesiyle İş Akdini Fesheden İşyeri Sendika Temsilcisinin )
Y9.HDE. 2006/19966İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Aktin Sona Eriş Tarihi ve Fesih Şekli Taraflar Arasında İhtilaflı Olduğu - Davacının İddiası İle Yetinmeyerek Aktin Davacının Bildirdiği Tarihte İşveren Tarafından Sona Erdiğinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2005/29247İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( İşverenin Takas Def'inin İncelenmesi Gereği - Ücret Alacağına İlişkin İsteğin Atiye Terk Edildiği Oturumda Davalının Davanın Reddini Talep Etmesi Nedeniyle İspat Edilemeyen Davanın Reddi Gereği/Atiye Terk Beyanına Değer Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/30825İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının İbranamedeki İmzanın Hileyle Alındığı ve Okuma Yazma Bilmediği İddiası - Davacının Okuryazar Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y9.HDE. 2001/18903İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI, FAZLA MESAİ ÜCRETİ, YILLIK İZİN ALACAĞI TALEBİ ( Petrol İstasyonunda Çalışan İşçinin )
Y9.HDE. 2004/17373İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINACAK BRÜT ÜCRETİN TESBİTİ ( Fazla Mesai Ücretinin Bu Ücrete Dahil Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/6480İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINACAK ÜCRET ( Ücret Bordrolarının İhtirazi Kayıtsız İmzalanmış Olması )
Y9.HDE. 1992/6342İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ( İş Elbisesi ve Malzemeleri Gibi Sosyal Yardım Sayılmayan Şeylerin Hesaba Katılmayacakları )
Y9.HDE. 2000/18836İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ TALEBİ ( Sözlü Yargılamada İlk Duruşmada Tutanağa Geçirilen Talebin İddianın Genişletilmesi Yasağına Aykırı Olmaması )
Y9.HDE. 1989/6824İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( İşverene Sarhoşken Hakaret Eden İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1989/10447İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA ( Mevsimlik İşçinin Tebligata Rağmen Sezon Çalışmasına Gelmemesi )
Y9.HDE. 1995/30093İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAMASI ( İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmaktan Dolayı Akdin Feshi )
Y9.HDE. 1990/10979İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILAN KARARA DAYANILARAK BOŞTA GEÇEN SÜRELER İÇİN ÜCRET İSTENEMEYECEĞİ
Y9.HDE. 2001/1705İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ( İspat Yükümlülüğü - Davalı İşverene Düşeceği/İbraname ve İstifa Belgeleri Verilerek Çelişkili Savunma Yapılması )
Y9.HDE. 1995/21269İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ( İşyerinde Çalışma Sürdürüldüğü Halde Çağrılmayan Mevsimlik İşçi )
Y9.HDE. 1992/6312İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK ( Cezai Şart İstenmesine Engel Değildir )
Y12.HDE. 2013/18872İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA YÖNELİK İTİRAZ ( İİK.nun 68/3.Md. Gereğince Aynı Maddenin Birinci Fıkrasında Sayılan Belgelerle İspat Edemediğinden Bu Alacak Kalemleri Yönünden İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1995/17851İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDA FAİZE HÜKMEDİLMESİ ŞARTLARI
Y12.HDE. 1990/10398İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDA KONKORDATO
Y9.HDE. 1987/10942İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI
Y9.HDE. 2004/32713İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI ALAN İŞÇİNİN FESİH TARİHİNDE İMZALADIĞI İŞE İADE HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNE İLİŞKİN YAZILI BEYANI ( Geçersiz Olması ve İşe İadeye Karar Verilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1998/18894İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI ALIP İŞVERENİ İBRA EDEN İŞÇİ ( Daha Sonra Rapor Süresi İçindeki Ücret Artışlarından Yararlanma Talebi )
Y9.HDE. 1992/14058İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ EKSİK ÖDENMESİ ( Miktar Göstermeyen İbranamenin Bu Haklardan Vazgeçildiğini Göstermemesi )
Y9.HDE. 1999/5826İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ GERÇEK ÜCRETE DEĞİL DE ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASI ( İbranamede Alacağını Tam ve Eksiksiz Aldığını Belirten İşçinin Fark İsteyememesi )
Y9.HDE. 1997/5126İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Deniz İş Kanununa Tabi İşçinin )
Y9.HDE. 2004/8568İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI USULÜ ( Sendika Üyeliğinden Kendi İradesiyle İstifa Eden ve Bu Nedenle Maaşı Artırılan İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacağı - Fark Tazminat Taleplerinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1991/14900İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ LİKİT OLMAMASI ( Bu Hakların Araştırma ve İncelemeye Tabi Olması - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 1992/17878İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ NAKDEN VE PEŞİN ÖDENMESİ ( İhbar Süresinde Doğan Yeni Haklardan İşçinin Yararlanıp Yararlanamayacağı )
Y9.HDE. 1990/12840İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENDİĞİNİN İBRANAME İLE KANITLANMAYA ÇALIŞILMASI ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi İddiası )
YHGKE. 2004/12-162İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE TEMERRÜT ( Temerrüt Faizi İçin Açılan Davada Temerrüt Tarihiyle Dava Tarihi Arasındaki Döneme İlişkin Faize Tekrar Faiz Yürütülüp Yürütülemeyeceği )
Y9.HDE. 1997/4276İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ ( İşyerinde Yangın Çıkmasında İşçinin Kusuru Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y9.HDE. 1991/16845İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ PEŞİN ÖDENMESİ ( Bir Gün Sonra İmzalanan TİS'nden Yararlanma )
Y9.HDE. 2008/10070İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ YER DEĞİŞTİRİLEREK GÖSTERİLMESİ ( Faizin Türü Bakımından Sonuca Etkili Olacağından Hatalı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 1991/14878İHBAR VE KIDEM TAZMİNATIYLA TOPLU SÖZLEŞME FARKLARINDAN YARARLANMA ( Sendika Baskısıyla Üç Gün Önce İş Akdi Fesh Edilen İşçi )
Y9.HDE. 2000/16935İHBAR VE KIDEM TAZMİNATIYLA ÜCRET ALACAĞI TALEBİ ( Atamayla İşe Alınan Davacının Açtığı Davada Görevli Mahkeme )
Y9.HDE. 2001/5629İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranış/İş Akdinin Feshi - Hangi Tarihte Gerçekleştiği Açıklanmadığı Gibi Bu Olaylarla İlgili Herhangi Bir Tutanakta Düzenlenmemesi )
Y12.HDE. 2008/17246İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş Alacakların İİK Md. 206/1. Sırasındaki Alacaklardan Olduğu )
Y19.HDE. 2008/4854İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( İflasın Açılmasından Önceki Bir Yıl İçinde Tahakkuk Etmiş İhbar ve Kıdem Tazminatları Dahil Alacakları İle İflas Nedeniyle İş Akdinin Sona Ermesi Üzerine Hak Edilen İhbar ve Kıdem Tazminatları Sıra Cetvelinin Birinci Sırasına Kaydedileceği )
Y9.HDE. 2000/18212İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ( İşçi Tarafından İş Akdinin Feshi - İsteklerinin Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1994/5188İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ÖDENEREK FESHEDİLEN İŞ AKİTLERİ ( İşverenlerin TİS'de Yer Alan Hükme Uymaması )
Y9.HDE. 1994/13112İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI ÖDENEREK İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ( Sözleşmeli Personel Olarak Çalıştığını İddia Etmesi )
Y9.HDE. 1997/17171İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARINA HÜKMEDİLMESİ ( Prim Belgelerinin Geç Verilmesi Sonucu Para Cezasına Maruz Kalmasından Dolayı İşverenin Hizmet Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 1996/8694İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ GEÇ ÖDENMESİ ( Bu Tazminatları Aldığına Dair İbraname Veren İşçinin Gecikme Nedeniyle Faiz İsteyememesi )
Y9.HDE. 1996/5479İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ GEÇ ÖDENMESİ ( Geçmiş Günler Faizi )
YHGKE. 1982/9-300İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARININ PEŞİN ÖDENMESİ ( Hizmet İlişkisinin Sona Ermesi )
Y9.HDE. 2005/31150İHBAR VE KIDEM TAZMiNATI ( Davacı İşçinin Aylık Ücretinin Asgari Ücretin Üzerinde Olduğunu İspatlayamaması Nedeniyle Tazminatın Fesih Tarihindeki Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2003/19185İHBAR VE KIDEMTAZMİNATI İSTEMİ ( İş Sözleşmesinin Haksız Feshedildiğini Belirten Davacının İşçilik Alacakları Yanında İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteminde Bulunması )
Y9.HDE. 1991/14000İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Sendikal Nedene Bağlı İşyeri ve İşkolu Değişimi - İstenemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/32437İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Uzunca Bir Süreden Beri İşyerinde Çalışan İşçinin Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmadan İşverence İşten Çıkarılması - İşverenin İşçinin İşe Gelmediği İçin İş Aktini Feshettiğine Dair Yazısına İtibar Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2013/23404İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Süresinde Verilmeyen ve Islah Edilmeyen Cevap Dilekçesiyle İleri Sürülen İtirazın Dikkate Alınamayacağı )
Y9.HDE. 1997/16098İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEBİ ( İş Akdini İşverenin Kendisine Sözlü Saldırısı Nedeniyle Fesheden İşçinin )
Y9.HDE. 1991/12908İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ ( İş Değişikliği Nedeniyle Akdi Fesheden İşçinin )
Y13.HDE. 2002/14546İHBAR VE MUAYENE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Parkelerde Sözleşmeye Aykırı İmalat ve İşçilik Hatası )
Y4.CDE. 2006/907İHBAR VE ŞİKAYET ( Bulunduktan Sonra Mağdur Hakkında Dava Açılması Üzerine Yargılama Evresinde İddialarından Dönerek Onun Suçsuzluğunu Bildirmesi Karşısında Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesi Gerektiği - Mala Zarar Verme/Konut Dokunulmazlığını Bozma )
YCGKE. 2005/4-17İHBAR VE ŞİKAYET ( Failin Suçsuz Olduğunu Bildiği Başka Deyişle Suçsuzluğunda Kuşku Bulunmayan Kimse Aleyhinde Yapılmış Olması Gereği - İftira )
Y16.CDE. 2015/66İHBAR VE ŞİKAYET ( Sanığın İsim Vermeden ve Belirli Bir Kişiye İsnatta Bulunmadan Faili Meçhul Kişi veya Kişilerin Kendisi Adına Cep Telefonu Hattı Alarak Kullandıklarını Beyan Ederek C. Savcılığına İhbar ve Şikayette Bulunmaktan İbaret Eyleminin Suç Uydurma Suçunu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 2013/5004İHBAR VE ŞİKAYET (İftira Suçunun Oluşabilmesi İçin Yetkili Makamlara İhbar veya Şikayette Bulunarak İşlemediğini Bildiği Halde Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma Başlatılmasını ya da İdari Bir Yaptırım Uygulanmasını Sağlamak İçin Bir Kimseye Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnat Edilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2004/4965İHBAR VE ŞİKAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Davalı Bunu Yaparken Davacıyı veya Bir Başkasını Değil Sadece Suç ve Suçluların Bulunmasını Amaçladığından Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2012/2869İHBAR VE ŞİKAYET HAKKI ( Davalının Bu Hakkını Kötüye Kullandığı İddiası İle Manevi Tazminat Davası - Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olmadığı )
Y7.HDE. 2009/2874İHBAR VE ŞİKAYET HAKKI ( Kasten ve Zarar Verme Amacı İle Kullanılmaması Gerektiği - Aksi Halde Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye Kullanılmış Olması Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/10787İHBAR VE ŞİKAYET HAKKI ( Ne Suretle Aştığı ve Hukuka Aykırılık Öğesinin Ne Suretle Gerçekleştiğinin Tartışılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/15454İHBAR VE ŞİKAYET HAKKININ AŞIRI VE ÖZENSİZ KULLANILMASI ( Kişilik Hakkına Saldırı Oluşturduğu - Müşteriden Alınan Dövizin Sahte Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Yapılan Şikayetin Aşırı ve Özensiz Olduğundan Korunamayacağı )
Y11.HDE. 2001/10575İHBAR VE ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şikayet Hakkının Amacına Uygun Olarak Kullanılmaması ve Gerçek Olaylara Dayanmama Durumunda Söz Konusu Olması )
Y4.CDE. 2005/12961İHBAR VE ŞİKAYETTE BULUNMA KOŞULU ( Hırsızlık - Sanığın Katılan Hakkında Dava Açılmasından Sonra da Tanıklığını Sürdürmesi Eyleminde Nasıl Gerçekleştiğinin Açıklanması ve Yalan Tanıklık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/38449İHBAR VE YILLIK İZİN ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ ( Yasal Faiz Olduğu - Ancak Yerel Mahkemenin İhbar ve İzin Ücreti Alacağı İçin İstek Aşılarak En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanmasının Hatalı Olduğu/İşçi Alacaklarının Hatalı Hesaplandığı )
Y19.HDE. 2009/5439İHBAR VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Ticari Satıma Konu Olan Aracın Satışından Doğan Uyuşmazlıkta İhbar ve Zamanaşımı Sürelerinin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/11-700İHBAR YANLIŞLIĞI ( Sigorta Poliçesi Genel Şartları Uyarınca Sigortacının Rücu Hakkını Bertaraf Eden İhbar Yanlışlığı Hallerinden Birinin Mevcut Olması Durumunda Sigortacının Sorumlu Olmaması )
Y11.HDE. 1997/10529İHBAR YANLIŞLIĞI ( Sigortacının Riziko Bedelini Ödemekten Kurtulabilmesi Şartları )
Y12.HDE. 2010/25785İHBAR YAPILMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMASI ( Böyle Bir İşlem Gerçekleştirilmeden Takip Yapılmasının Mümkün Olmadığı - İhbar Yapılmadıkça üçüncü kişi Yönünden Borç Muaccel Olmadığı Cihetle Mahkemece Şirket Yönünden Takibin İptali Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/4893İHBAR YAPILMAMASI ( Dava Konusu Olayda Sigortacıya İhbar Yapılmamış Olduğunun ve Doğrudan İcra Takibine Başlanılmış Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y19.HDE. 2005/7476İHBAR YAPILMASI GEREĞİ ( ( İpotekli Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Değilse İhbarda Bulunulmadan Aleyhine Takip Yapılamayacağı - İtirazın İptali )
YHGKE. 1973/409İHBAR YAPILMASINA BAĞLI KILINAN HALLER ( Dava Zamanaşımı Süresi )
Y11.HDE. 2005/10593İHBAR YAZISI ( Belirtilen Süreden İtibaren Temerrüt Faizi Uygulanacağının Belirtildiği - İhbarın Tebliğ Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y2.HDE. 2006/5260İHBAR YETKİSİ ( Velayetle İlgili Davalarda Herkes İhbar Yetkisine Sahip Olduğu - Mahkemece Yapılacak İş Tarafların Bu Konuda Gösterdikleri Delilleri Toplayarak Sonucu Uyarınca Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y19.HDE. 2012/15724İHBAR YÜKÜMLÜĞÜNÜN DAVA ŞARTI NİTELİĞİ BULUNDUĞU ( Mahkemece Gerekli Araştırma ve İncelemenin Yapılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/13515İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alacak Davası - Davacı Ayıba Muttali Olur Olmaz İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İçin Satılan Aracı Mevcut Haliyle Kabul Etmiş Sayıldığı/Bu Durumda Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/9767İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Alıcının Satılandaki Ayıbı İhbar Yükümlülüğünün Bulunması )
Y13.HDE. 2011/2119İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ayıplı Mal Davası - Davacı Ayıbı Raporun Kendisine Tebliğ Edildiği Tarihte Öğrenmiş ve Davalılara İhtar Çekerek Süresinde İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirdiği )
Y11.HDE. 2005/10826İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacı Kazanın Oluş Tarihinden Dava Tarihine Kadar Sigortacıya Başvurmadığından Kazayı İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Geçerli Bir Nedene Dayandıramadığından Bu Yükümlülüğünü Kasten Yerine Getirmediğinin Kabulünün Gerekmesi )
Y13.HDE. 2012/8796İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Yerine Getirmediği Takdirde Bu Ayıplardan Doğan Zararını Talep Etmesinin Mümkün Olmadığı - Ayıplı Malın Tamirinden Kaynaklanan Alacak Davası )
Y11.HDE. 2009/13245İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Sigortacı Yönünden Sigorta Bedelini Ödeme Yükümlülüğü Ancak İhbar Tarihinde Böyle Bir Başvuru Olmadığı Takdirde İse Dava Tarihinde Muaccel Hale Geldiği )
Y15.HDE. 2015/5794İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Yüklenicinin Faks Mesajı İle Büyüklüğün Yeterli Olmayacağını Bildirdiği - İş Yerine Uygun Olmayan Büyüklükteki Klimanın Takılmasını Sağlamayan Davalının Davacının Uğradığı Maddi Zararı Karşılaması Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/307İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalının Davacı Tarafından Taşınmaz Malikine Yapılan Ödemenin Tümünden Sorumlu Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kabul Edildiği - İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirildiği İddia ve İspat Olunmadığı Gibi Mahkemece Bu Yükümlülüğe Uyulmamasının Sonuçlarının da Değerlendirilmeden Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu )
Y2.CDE. 2013/28414İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Denetim Süresi Geçtikten Sonra İşlenen Suçtan Mahkumiyet Hükmü Verildiği - İhbarda Bulunulması Halinde Yeni İşlenen Suçun Açıklanması Geri Bırakılan Hükmü Ortadan Kaldıracağı/Davanın Düşeceği )
Y15.HDE. 2004/1212İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Gizli Ayıp Ortaya Çıktıkta Sonra İş Sahibinin Makul Süre İçerisinde Yükleniciye İhbarda Bulunması Gereği )
Y15.HDE. 2004/7298İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserdeki Ayıp Sonradan Ortaya Çıkarsa İş Sahibi Ayıbı Öğrenir Öğrenmez Yükleniciye İhbar Etmek Zorunda Olduğu )
Y15.HDE. 2003/5114İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eserin Tesliminden Sonra İş Sahibinin Gözle Görülebilecek Kusurları Yükleniciye Bildirmek Zorunda Olduğu )
YHGKE. 1974/844İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hayat Sigortalarında Uygulanıp Uygulanmayacağı )
Y15.HDE. 2003/6666İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İş Sahibinin Temin Ettiği Malzemenin veya Tahsis Ettiği Arsanın Kusurlu Olması Durumunda Yüklenicinin - Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu )
Y11.HDE. 2015/8840İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinden Kaynaklı Rucüen Alacak İstemi - Davacı Tarafından Yapılan Ödeme Tazminat Miktarı İle Birlikte İşlemiş Faiz Yargılama Gideri Vekalet Ücreti İcra Giderleri ve İlam Sonrası İşleyen Faizi de İçerdiği/Mahkemece Sözleşmede Ki İhbar Yükümlülüğüne Uyulmamasının Sonuçları Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği )
Y15.HDE. 2012/96İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İtirazın İptali Davası - Ayıp İhbarının Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadıkça Kanunda Belirtilen Sürelerde Yapılması Zorunlu Olup Başka Bir Kuruma Yapılan Başvurunun İş Sahibini Yükleniciye İhbar Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
Y17.HDE. 2010/3776İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Aracın Tek Anahtar İle Satın Alındığı İleri Sürülmüş Olup Diğer Anahtarın Bulunmadığının Beyan Edildiği Sigortalının Doğru İhbar Yükümlülüğünü Kasten Yerine Getirip Getirmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/1295İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kasko Sigortası Nedeniyle Tazminat - Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde 5 Gün İçinde Sigorta Ettiren Sigortacıya Haber Vermek Zorunda Olduğu )
Y11.HDE. 2005/11212İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kaza Sonucunda Oluşan Hasar Bedelinin Tahsili - Davacının TTK'nun 1292 /Son Maddesinde Öngörülen İhbar Yükümlülüğünü Kasten Yerine Getirmediği Anlaşılmış Olmakla Davasının Reddi İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2001/233İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mal Sigortası - Sigortacının Rizikonun İhbar Edildiği Günün Sonunda Temerrüde Düşmüş Sayılacağı )
Y19.HDE. 2016/12208İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Malın Ayıplı Olduğu Teslim Sırasında Açıkça Belli İse Alıcının İki Gün İçinde Durumu Satıcıya İhbar Etmesi Gerektiği/Açıkça Belli Değilse Alıcı Malı Teslim Aldıktan Sonra 8 Gün İçinde İnceleme ve İnceleme Sonucunda Malın Ayıplı Olduğu Ortaya Çıkarsa 2 ve 8 Günlük Süre İçinde Durumu Satıcıya İhbarla Yükümlü Olunduğu - Araçtaki Ayıpların Aynı Gün Öğrenildiği Ayıp İhbarının ise Daha Geç Yapıldığı/İhbar Yükümlülüğü İncelenerek Karar Verileceği )
Y15.HDE. 2003/4409İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Malın Ayıplı Olması - Yerine Getirildiğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
YHGKE. 1984/15-745İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Müteahhidin İşin Yapılmasını Zorlaştıran Durumları İş Sahibine Bildirme Külfeti )
Y19.HDE. 2014/326İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu - Malın Ayıplı Olduğu Teslim Sırasında Açıkça Belli İse Alıcının İki Gün İçinde Durumu Satıcıya İhbar Etmesi Gerektiği/Bu Husus Gözetilmeden Ayıp İhbarının Makul Sürede Yapıldığından Bahisle Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y11.HDE. 2004/3568İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sigorta Şirketini Temerrüde Düşermek İsteyen Kişinin, Rizikoyu ve İlgili Bilgi ve Belgeleri Sigorta Şirketine İhbar Etmesi Gereği )
Y11.HDE. 2002/7563İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Süresinde Yerine Getirilmese Dahi Taşınan Malların Konişmentoda Yazılı Olan Halde Teslim Edildiğinin Karine Olarak Kabul Edilmesi )
Y7.CDE. 2006/10536İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ticari Marka Lisansı Sözleşmesi - İhlal Halinde Ltd. Şti'ne Sadece İhbar Yükümlülüğünün Verilmesi 5846 S. Kanunun 52. Md. Anlamında Dava ve Şikayet Hakkı Tanımadığından Müdahale Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/19138İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davalı Şirket Bakımından Temerrüt Faizinin Başlangıcını Oluşturan İhbar Yükümlülüğünde Esas Olan Zarar Miktarı Değil Kazanın İhbar Edilmesi Olduğu/Kazanın İhbar Edilmesiyle Zararın Miktarını Belirlemek Sigortanın Sorumluluğunda Olduğu )
Y15.HDE. 2007/2593İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yüklenici Genel İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirdiği Halde İş Sahibi İşin ya da Eserin Yapılmasını İstemiş İse Oluşacak Zararlı Sonuçtan Kendisinin Sorumlu Olacağı )
Y13.HDE. 2015/18022İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Ayıplı Teslim Edilen Ürünlerin Davacıya İadesiyle Aleyhine Başlatılan İcra Takibinden Dolayı Borçlu Olmadığının Tesptine Karar Verilmesi İstemi - Dosya Kapsamından Davacının Satın Almış Olduğu Ürünlerdeki Ayıpların İhbarını Süresinde Yapıp Yapmadığı Anlaşılamamakla Birlikte Mahkemenin de Bu Hususta Bir İnceleme Yapmadığı/İhbar Yükümlülüğünün Süresinde Yerine Getirildiğinin Yazılı İspat Yükü Davacıya Düştüğünden Mahkemece İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gereği)
Y11.HDE. 2006/1227İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçekleşebilmesi İçin Bildirilmeyen Rahatsızlık İle Riziko Arasında İrtibat Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/10219İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Tedavi Giderlerini Talep Eden Sigortalının İhbar Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığının Kabul Edilebilmesi İçin Bildirilmeyen Rahatsızlık İle Riziko Arasında İrtibat Olması Gereği - Sağlık Sigortası Talebi )
Y11.HDE. 1998/5509İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İYİNİYET KURALLARINA UYGUN YAPILIP YAPILMAMASI ( Rizikonun Sigorta Teminatı Kapsamında Olmadığı İddiasında İspat Külfeti )
Y11.HDE. 2004/6950İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KASTEN VE KÖTÜNİYETLE YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sigortalı Rizikonun Sigorta Sözleşmesi Kapsamında Gerçekleştiğini ve Tazminata Hak Kazandığını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
Y11.HDE. 2001/9716İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KASTEN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Sigortalının Haklarının Zayi Olması )
Y11.HDE. 1999/2458İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN USULÜNE UYGUN OLARAK YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Hasarın Sigorta Poliçesindeki Riziko Kapsamına Girip Girmediğini İspat Yükü )
Y11.HDE. 1977/866İHBAR ZORUNLUĞU
Y2.HDE. 2002/1536İHBAR ZORUNLULUĞU ( Baba Tarafından Açılan Babalık Davasında Küçük İçin Kayyım Tayin Edilerek Davanın Cumhuriyet Savcısına Hazineye İhbarının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2004/7042İHBAR ZORUNLULUĞU ( Babalık Ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası - Hazineye Ve Cumhuriyet Savcılığına )
Y12.HDE. 2010/2662İHBAR ZORUNLULUĞU ( Borçlu Taşınmazı İpotek Verenden İpotekle Yükümlü Olarak Satın Alan 3. Kişi Olduğu - İhbar Yapılmadıkça 3. Kişi Yönünden Borç Muaccel Olmadığı Cihetle Mahkemece Şikayet Eden Yönünden Takibin İptali Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/1132İHBAR ZORUNLULUĞU ( Bulunmadığı ve Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği - Sözleşme Kapsamında Davacının Kredi Borcunu Vadesinde Ödemediği Davalının Bu Borcu Öderken İdari Takibe Alması Gerektiği )
Y12.HDE. 1998/1342İHBAR ZORUNLULUĞU ( İpotek Veren Üçüncü Kişiye )
Y12.HDE. 1998/5906İHBAR ZORUNLULUĞU ( İpotekle Takyid Edilmiş Olan Taşınmaz Maliki Borçtan Şahsen Sorumlu Olmasa da Alacak Talebinin Kendisine Karşı Geçerli Olabilmesi İçin Kendisine de İhbar Yapılması )
Y15.HDE. 1987/775İHBAR ZORUNLULUĞU ( Noksan İş ve Ayıplı İş Arasındaki Fark )
Y6.HDE. 1996/11111İHBAR ZORUNLULUĞU ( Süresiz Akitlerde Altı Aylık Dönemler İçin Üç Ay Önceden Davalıya Feshi İhbar Tebliğ Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 1998/6699İHBAR ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Satılan Maldan Başka Bir Malın Tesliminde Alıcının )
YHGKE. 1990/9-464İHBAR, KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEBİ ( İşçinin İş Akdinin İşverence Devamsızlık Nedeniyle Bozulmuş Olması Durumunda )
Y9.HDE. 1989/10495İHBAR, KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI TALEP EDEMEME ( Bir Ayda Üç İş Günü Devamsızlık Yapan İşçinin İş Akdinin İşverence Bildirimsiz Feshi )
Y13.HDE. 2012/13346İHBARA GEREK KALMADAN AYIPLI ARACIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ (Aracı Satın Aldıktan Çok Kısa Süre Sonra Açtığı Davada Esasa Girileceği - Ayıbı Fark Eder Etmez Dava Açtığından Ayrıca İhbara Gerek Kalmadığı)
Y12.HDE. 2000/3031İHBARA İTİRAZ EDİLMESİ ( 3.Kişinin 89/1 İhbarına - Alacaklının Aksini İsbat Ederek Cezalandırılmasını ve Tazminat Talebi )
Y3.CDE. 2012/31770İHBARCI TANIĞIN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI ( Sanıkların Ağaç Kesip Kesmediklerine İlişkin Çelişkili Beyanları Karşısında İftira Suçundan Hakkında Kovuşturma Yapılabileceği Hatırlatılarak Yeniden ve Detaylı Şekilde Beyanının Alınması ve Gerektiğinde Suç Duyurusunda Bulunulması Gerektiği )
YCGKE. 1995/5-234İHBARCININ DİLEKÇESİ ( Ekli Mağdurelere Ait Yazılar Yasal Anlamda Bir Şikayet Dilekçesi Niteliğinde Olmadığı )
Y3.CDE. 2005/9042İHBARCININ KİMLİĞİ ( Aracın Başkası Adına Trafikte Kayıtlı Olduğunun Tespit Edilmekle Birlikte Adı Geçenin Adresinin Belirlenememesine Göre Orman İşletmesinden İhbarcının Varsa Kimliğinin Belirlenip İfadesinin Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y3.CDE. 2004/9868İHBARCININ KİMLİĞİ ( Müdahil İdareden Sorularak Kimliğinin Tespiti Gereği - Suça Konusu Çamları Kestikleri Söylenen Kişiler Haklarında Kamu Davasının Açılması Sağlanarak Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Birlikte Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y19.HDE. 2013/8098İHBARDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İtirazın İptali Davası - Gizli Ayıp Varlığı Halinde Alıcının Ayıbın Varlığını Öğrendiğinde Derhal Satıcıya İhbarda Bulunma Yükümlülüğü Altında Olduğu)
Y5.CDE. 2013/7560İHBARDA BULUNULAMAYACAĞI ( Görevi Kötüye Kullanma - Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Kararın Suç Tarihinden Sonra Kesinleştiği/Mahkemece İhbarda Bulunulamayacağı )
Y19.HDE. 2002/2445İHBARDA ŞEKİL ŞARTI ( Ticari Satış Konusu Maldaki Ayıbın İhbarı )
YHGKE. 2008/13-21İHBARIN 6 ALTI AY ÖNCEDEN YAPILMASI GEREĞİ ( Hasılat Kirasına İlişkin Sözleşme - Sürenin Sonunda Kiralananın Kullanılmasına Devam Olunduğu/Bir Senelik Bir Müddetin Hitamından Altı Ay Evvel İhbar Suretiyle Fesholununcaya Kadar Seneden Seneye Akdin Tecdit Edilmiş Sayıldığı )
Y4.CDE. 2008/2832İHBARIN ASILSIZ ÇIKMASI ( Sanığın Adına Kayıtlı Cep Telefonu İle 155 Polis İmdat Telefonunu Arayarak Kendisinin Terör Örgütü Mensubu Olduğu ve 67 Kişilik Terörist Grubu İle Jandarma Karakolunu Basacaklarını Bildirmesi Üzerine - Suç Uydurma Suçunu Oluşturduğu )
Y11.HDE. 2003/4793İHBARIN BULUNMAMASI ( İhbar Bulunmadığı Taktirde Davalı Sigorta Şirketinin Bu Dava ile Temerrüde Düştüğünün Kabulü ile Bu Tarihten İtibaren Temerrüt Faizinin Tatbikinin Gerekmesi )
Y15.CDE. 2012/2605İHBARIN DEĞERLENDİRMESİ ( Yeterli Araştırma Yapılmadan Kovuşturmaya Yer Olmadığı Şeklinde Karar Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 2010/16602İHBARIN DİĞER KATILANLAR HAKKINDA HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMASI ( Sanığın Katılan Hakkında Yazdığı İhbar Yazısının Diğer Katılanlar Hakkında Hakaret Suçunu Oluşturduğu - 5237 S.K. Md.43'ün Uygulanıp Uygulanmayacağı Tartışılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 1976/10341İHBARIN HUKUKA AYKIRI OLMASI ( Manevi tazminat )
Y15.HDE. 2001/5537İHBARIN ŞAHİTLE İSPAT EDİLMESİ ( İşsahibinin Verdiği Eski Malzeme Kullanıldığı Takdirde İmalatın İşe Yaramayacağını İhbar Etmesi Yükümlülüğü )
Y15.HDE. 2001 530İHBARIN TANIKLA İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Yıkama İşi Bedelinin Tahsili Talebinin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
Y11.HDE. 2003/5391İHBARIN TEBLİĞ TARİHİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Bu Tarihe 8 İş Günü İlavesiyle Davalı Sigortanın Temerrüt Tarihi Belirlenmesi Gereği - Rücu Davası )
Y23.HDE. 2014/1106İHBARIN YAPILMASI ( Ayıplı İşler Bedelinin Tahsili İstemi - Gizli Ayıplarla İlgili Olarak Ayıbın Ortaya Ne Zaman Çıktığı Ayıplardan Yüklenicinin 818 S. BK'nın 362. Md.sine Uygun Olarak Haberdar Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1997/7787İHBARININ YAPILMAMASINDA KUSUR ( Davacının Öngörülen Süre İçinde Hesap Cüzadınını Kaybettiğini Zamanında Bankaya Bildirmediğinden Bankayla Birlikte Kusurlu Olması )
Y9.HDE. 2005/39113İHBAR-KIDEM TAZMİNATI ÖDEME KOŞULUYLA İSTİFAYA ZORLAMA ( İş Sözleşmesinin Davalı İşverence Feshedilmesi Neticesine Ulaşıldığı - İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 2002/13820İHBAR-KIDEM TAZMİNATI VE FAZLA ÇALIŞMA İLE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davanın İşçilik Haklarının Tahsili Talebine İlişkin Olması )
Y11.HDE. 2002/9386İHBARLA DAVAYA DAHİL EDİLEN HAKKINDA HÜKÜM TESİSİ ( Sorumlulardan Biri Hakkında Dava Açıldıktan Sonra Hüküm Tesis Edilememesi )
Y3.CDE. 2004/7101İHBARLA ÖĞRENİLEN OLAY ( Orman Kanunu'na Muhalefet - Zabıt Mümzii Tanıklardan Olayı İhbar Eden İhbarcının Kimliği Sorulup Tespit Olunarak Dinlendikten Sonra Hüküm Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/11879İHBARLA TEMERRÜDÜN OLUŞMASI ( Alacağın Tamamına Temerrüdün Oluştuğu Sigorta Şirketine İhbar Tarihinden İtibaren Faiz Uygulanması Gereği )
Y19.HDE. 2001/3720İHBARNAME ( Banka Tarafından Senetlerin Bankada Bulunduğu İhbar Edilmişse Senet Lehdarına Değil Hamile Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 1998/1415İHBARNAME ( Tahliye İçin Eski Malikin Yaptığı İhbardan Yeni Malikin de Yararlanması )
Y6.HDE. 1990/11248İHBARNAME TEBLİĞİ ( Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İçin )
Y12.HDE. 1990/12009İHBARNAMEDE BORÇ MİKTARININ BİLDİRİLMEMESİ
Y12.HDE. 2002/6542İHBARNAMELERİN TEBLİGATLARININ USULSÜZLÜĞÜ ( 89/1-2 İhbarnamelerinde Muhatap Tüzel Kişinin Ünvanının Yanlış Yazılmış Olması ve Tebligatın Kendisine Yapıldığına İlişkin Notlar )
Y12.HDE. 1998/1700İHBARNAMELERİN USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEDİĞİ ŞİKAYETİ ( Duruşma Yapılıp Yapılmayacağı )
Y4.HDE. 2003/433İHBARNAMENİN GÖNDERİLMESİ ( İhbarnamenin Gönderilmesi Üzerine, Davacının Asıl Borçlu Olan Kişiye Borcunun Olmadığına İlişkin Bir İsteminin Olması )
YİBGKE. 1977/3İHBARNAMENİN KABULÜ ( Erteleme İstemi Hakkında Karar Verilmemesi Üzerine Adalet Bakanlığınca Verilen Yazılı Emir Üzerine Kabulünün Yanlış Olması )
Y12.HDE. 2003/20234İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİH ( Tebliğ Tarihi Olması )
Y13.HDE. 1995/3146İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILDIĞI TARİH ( Tebliğ Tarihi Olması )
Y1.HDE. 2013/20309İHBARNAMENİN KAPIYA YAPIŞTIRILMASI TARİHİ ( Tebliğ Tarihi Sayılacağı/Muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki Adresinde Hiç Oturmaması - Tebliğ Olunacak Evrakın O Yerin Muhtar ve İhtiyar Heyeti Azalarının Birine İmza Karşılığı Teslim Edileceği )
YHGKE. 1981/9-344İHBARSIZ FESİH ( İşe Can Güvenliği Olmaması Nedeniyle Gelmeyen İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Haklı Nedene Dayanmaması )
Y14.HDE. 2009/12557İHBARSIZ FESİH YETKİSİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti ve Kiralanan Üzerinde Çıkartılan Muarazanın Giderilmesi İstemi - Eldeki Davada Kira Sözleşmesi ve Kira Şartnamesinde Kiralayana Sözleşmeyle İhbarsız Fesih Yetkisi Tanındığı/Kira Sözleşmesi Sırf Bu Sürenin Dolması İle Son Bulduğundan Bundan Sonra da Kiralayan İdare Kiracıyı Kiralanandan Çıkartabileceği )
Y9.HDE. 1992/13356İHBARSIZ VE TAZMİNATSIZ FESİH HAKKI ( İşçinin Dikkatsizlik Sonucu Zarara Sebep Olması )
YHGKE. 1969/7-1221İHDAS EDİCİ İSTEK ( Dava Konusu Olayda İleri Sürülen İsteğin Mahkemeden Hüküm Almayı Gerektiren İhdas Edici Nitelik Taşıyıp Taşımadığının İncelenmesinin Gerekmesi )
Y19.HDE. 2004/9692İHDAS NEDENİ ( Menfi Tespit İstemi - Bonoda İhdas Nedeni Yazılı Olmadığından Talilden Söz Edilemeyeceği/Somut Olay Bakımından İspat Külfetinin Davacı Tarafta Olduğu )
Y19.HDE. 2005/6330İHDAS NEDENİ HANESİNDE MALEN KAYDI BULUNAN BONO ( Davalıların Murisine Verdiği Borç Para Karşılığında Düzenlendiğini İddia Etmekle Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiği - Bu Durumda İspat Külfetinin Davacıda Olduğu )
Y19.HDE. 2008/6250İHDAS NEDENİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Bononun Davalı Tarafça Talil Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 1998/12-13İHDAS NEDENİNİN BONODA YAZILI OLMASININ SENEDİN VASFINA ETKİSİ ( Teminat Bonosu İddiasıyla Takibin İptali Talebi )
Y19.HDE. 2005/557İHDAS SEBEBİNİN TALİL EDİLMESİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfetinin Davacıya Düştüğü/Davacının İddiasını Yazılı Delille İspatlayamadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
Y1.HDE. 2011/6283İHDAS SURETİYLE BELEDİYE ADINA TESCİL EDİLEN PARSEL ( Kadastral Durumun İhyası İstemi - Hazinenin İmar Öncesi Kayıtların Oluşumunda Bir Yanlışlık Olduğu İddiası Var İse Öncelikle O Kaydı Düzelttirip Ondan Sonra Dava Açması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/3195İHDAS SURETİYLE TAPU KAYDI OLUŞTURULMASI ( Taşınmazın Bahçeli Kargir İki Ev Niteliği İle Tapuya Kayıtlı Olduğu/Tapu Kaydının İhdas Suretiyle Oluştuğu - Davalı Tarafın Taşınmazdan Pay Satın Alırken Üzerindeki Muhdesata da Bedel Ödeyerek Taşınmaza Sahip Olduğunun Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 1972/6599İHDAS TARİHİ OLMAYAN BELGE, KAMBİYO BELGESİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR.
Y14.HDE. 2016/10869İHDASEN TESCİL İSTEMİ ( Hükmün Ancak Davanın Tarafları Hakkında Kurulabileceği - Hükmün İnfazında Şüphe ve Tereddüt Oluşturacak Şekilde Oluşturulduğu/Feri Müdahil Davalıymış Gibi Hakkında Karar Verildiği ve Bu Hali İle Verilen Kararın Yasaya Aykırı Olduğu )
Y14.HDE. 2014/14850İHDASIN NİTELİĞİ ( Kadastral Parsellerin İlk Tesislerinden İtibaren Tapu Kayıtlarının ve Dayanak Belgelerin İrdelenerek Bilirkişi Raporu Alınacacağı - Davaya Konu Taşınmazın 775 S.K. Yürürlük Tarihi İtibariyle Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılacağı/Tapu İptali ve Tescil Davası )
Y1.HDE. 1996/14548İHDASİ HÜKÜM
Y16.HDE. 2005/8834İHDASİ NİTELİKTE HAK ( Kadastro Tesbitinden Önce Yapıldığı Söylenen Sözleşme - Kadastro Mahkemesinde Bakılamayacağı/Yenilik Doğurucu Hüküm Almayı Gerektiren Dava Niteliği )
Y4.HDE. 2016/10027İHİTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacının Evlilik Birliğinin Devamı Sırasında Dava Dışının Eşi Adına Satın Alınan Taşınmazda ½ Katkısı Bulunduğunu İleri Sürerek Alacak Talebinde Bulunduğu/Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasında Belirtilen Miktarın Tahsiline Karar Verildiği Bu Miktarın Yargıtay'ca Bozulmasından Sonra Belirtilen Kadar Kesinleştiği - Davacının Başlattığı Takip Sonrası Kendisine Bir Miktar Ödeme Yapıldığı/Davacının Olay Sebebiyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y14.HDE. 2012/12695İHİTİYATİ TEDBİRİN ŞARTLARI ( Tapu Kaydının İptali İle Tescil Talebinde Bulunulduğu - Yargılama Aşamasında Taşınmazın Üçüncü Kişilere Satılması Halinde Hakkın Elde Edilmesi Önemli Ölçüde Zorlaşacak ya da Hakkın Elde Edilmesi Tamamen İmkânsız Hale Geleceğinden İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılmasının Yerinde Olmadığı )
Y2.CDE. 2006/6110İHKAK-I HAK ( 5237 S.K.'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilemeyeceği - 765 S.K. Md. 308/1 İle 5237 S.K. Md. 144/1-b Karşılaştırılarak Lehe Kanun Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
Y2.CDE. 2006/5366İHKAK-I HAK ( 5237 Sayılı Yasa'da Suç Olarak Düzenlenmediğinden Bahisle Beraat Kararı Verilmesi Yerine Eylemin 5237 Sayılı Yasanın 144/1-B Fıkrası Kapsamında Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gereği )
Y2.CDE. 2007/518İHKAK-I HAK ( 765 S.TCK'nın Md. 308/3 İle 5237 S. TCK'nın 86/2'de Öngörülen Cezalardan Hangisinin Lehe Olduğu Belirlenip Lehe Olan Madde Uyarınca Ceza Tayini ve Eylemin 5237 S.TCK'nın 86/2'de Düzenlenen Suçu Oluşturmadığının Kabulü Halinde İse Sanıkların Beraatleri Gereği )

I Kavram Endeksi (6. Bölüm)