H Kavram Endeksi (2. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

HABER-HAİLİN / HAK-HAKİKİ / HAKİM-HAKLI / HAKSIZ-HALEFLİK / HALEN-HATAYLA / HATIR-HEYETİ / HIRSIZ-HİZBULLAH / HİZMET-HUDUT / HUKUK-HÜCRE / HÜKME-HÜVİYET

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

H

Y4.HDE. 2006/14685HAKİM ( Bağımsız Olduğu/Hiçbir Kurum ve Kuruluşun Memuru Olmadığı - Kişisel Kusuru Nedeniyle Kendisine Dava Açılabileceği/Yargısal Eylemi Nedeniyle Adalet Bakanlığına Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y14.HDE. 2001/9089HAKİM ( Hakimin Kural Olarak İki Tarafın İddia ve Savunmaları ile Bağlı Olması ve Talepten Fazlasına veya Başka Bir Şeye Hükmedememesi )
Y12.HDE. 2003/14252HAKİM ( Hukuki Nitelendirmenin Hakime Ait Olması )
YHGKE. 2014/4-373HAKİM ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Devlet Aleyhine Açılacak Tazminat Davasının Ancak Dava Konusu İşlem Faaliyet veya Kararın Dayanağı Olan Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Açılabileceği Şartının Kaldırıldığı )
YHGKE. 2008/9-947HAKİM ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN REDLE SONUÇLANMASI ( Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
YHGKE. 2001/4-710HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Haksız Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Gerçekleşen Haksız Eylem Nedeniyle )
YHGKE. 2007/9-298HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacı İddiasını HUM'nun 573. Maddesindeki Koşulları Oluşturacak Şekilde Somut Delillerle Kanıtlayamadığından Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2002/4-277HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Reddi Durumunda Miktarı Belirsiz ve Takdire Bağlı Olarak Hakim Lehine Tazminata Hükmedilmesi )
YHGKE. 2011/4-836HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet ve Kararları Nedeniyle Ancak Devlet Aleyhine Açılabileceği - Kişisel Kusur Haksız Fiil veya Diğer Sorumluluk Sebeplerine Dayanılarak Hâkim veya Savcı Aleyhine Açılamayacağı )
YHGKE. 2014/18-431HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Dilekçeler Aşaması Tamamlandıktan Sonra Öncelikle Dosya Üzerinden Dava Şartları ve İlk İtirazların İncelenmesi ve Bu Konularda Yine Dosya Üzerinden Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/11019HAKİM ALEYHİNE DAVA ( Hakimin Dava Konusu Eyleminin Hakimlik Görevi ile İlgili Olmadığı Gibi Yargısal Çalışmaları Nedeniyle Vermiş Olduğu Kararlarla İlgili de Olmaması Sebebiyle Davanın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi )
Y20.HDE. 2010/9206HAKİM ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( HYUY'nin 29/5. Md.de Belirtilen “Davalı Olmak” Anlamında Yorumlanamayacağı )
Y20.HDE. 2003/4241HAKİM ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Yargılama Devam Ederken Açılması Veya Şikayette Bulunulması - HUMK.'nun 29. Maddesinde Tanımlanan Red Sebeplerinden Olmadığı/Davalı Olmak Anlamında Yorumlanamayacağı )
YHGKE. 2009/1-33HAKİM ALEYHİNE TAZMİNAT ( Davalının Eylem ve İşleminden Kaynaklanan ve Onun Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddi Gereği )
YHGKE. 1973/4-95HAKİM ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI
Y19.HDE. 2016/7973HAKİM AŞIRI GÖRDÜĞÜ CEZA KOŞULUNU KENDİLİĞİNDEN İNDİREBİLECEĞİ ( Mahkemece Borçlu Şirketin Defterlerinin İncelenmesi ve Hükmolunacak Cezai Şartın Şirketin Mahvına ( Yokolmasına) Neden Olacaksa Makul Oranda İndirim Yapılması Gerektiği - Süresi Sona Ermeden Sözleşmenin Sona Erdirerek Akdin İfasını İmkansız Hale Getirilmesi)
YHGKE. 1982/4-667HAKİM BOZMA KARARINA UYUP UYMAMAK ÜZERE KARAR VERMESİ ( Tarafların Uyma Talebine Yönelik Beyanlarıyla Bağlı Olması )
YCGKE. 2004/5-29HAKİM C.SAVCISI VE TUTANAK KATİBİNİN AD VE SİCİL NUMARALARI ( Gerekçeli Karar Başlığında Bulunmamasının Yargılama Yasasına Aykırılık Oluşturacağı )
Y11.HDE. 2015/5134HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( 4054 S. Yasanın 58. Md. Dayalı Tazminat İstemi - Rekabet Kurulu'nun Davalının Hakim Durumu Kötüye Kullandığına Dair Başvuru İle İlgili Yapacağı İşlem Sonucunun İşbu Dava İçin Bekletici Mesele Yapılacağı )
Y11.HDE. 2009/3852HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Telekomünikasyon Alanında/Yararlanılmak İstenen Alt Yapının Zorunlu Unsur Olması Gereği - Davalıların Bizzat Alt Yapılarından Yararlandırılacakları Yönünde Her Hangi Bir Söz Vermedikleri/Tazminatın Reddine Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2014/13296HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI EYLEMİ SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Davacı Tarafın Tazminatı Gerektiren Olayı Öğrenerek Rekabet Kurumu'na Başvurduğu Tarih İle Bu Davaya Esas Dava Tarihi Birlikte Değerlendirildiğinde Dava Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı - Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddinin Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 1999/3350HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASIYLA TAZMİNAT TALEBİ ( Rekabet Kurulunun Durumu Tesbit Etmiş Olması Mecburiyeti )
YHGKE. 2005/2HAKİM GÜVENCESİ ( Bu Hükümlerin Hakimin Vicdani Kanaatindeki Bağımsızlığını-Yargı Erkinin Herhangi Bir Etki Altında Kalmamasını ve Adalete Güven Duygusunun Sarsılmamasını Temin Amacıyla Yasa'ya Konulmuş Olması )
Y20.HDE. 2012/13574HAKİM HAKKINDA DAVA VE ŞİKAYET ( Hakimin Davalı Konumunda Olması Olarak Yorumlanamayacağı - Aksini Düşüncenin Yargılama Yapan Hakimlerin Kötü Niyetli Taraflarca Reddedilmesini Kolaylaştırır Nitelikte Olduğu/Reddi Hakim Talebi İle Mahkeme Hakiminin Çekilmesi Hakkında Merci Tarafından Ret veya Kabul Kararı Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1975/2-77HAKİM HAKKINDA RED İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Hakim Ayrılsa Bile Red Konusunda Karar Verilmesinin Zorunlu Olması )
YHGKE. 2012/4-48HAKİM HAKKINDA SORUMLULUK SEBEBİNE DAYALI TAZMİNAT ( Devlet Aleyhine Açılan - Sanık Yerine Davacının Gıyaben Tutuklanmasına İlişkin Kararının Gerekli Kontrol Yapılmadan Haksız ve Hukuka Aykırı Olarak Verildiği İddiası/Davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde Görülüp Sonuçlandırılacağı )
Y4.HDE. 1999/4284HAKİM HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI ( Görevli Mahkeme )
YİBGKE. 1957/14HAKİM HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLME ŞARTI ( Yetkinin Vekaletnameye Yazılmış Olması )
Y7.CDE. 2008/3961HAKİM HAKKINDA VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARI ( Karayolları Trafik Kanunu'na Aykırılıktan Dolayı Verilen - Tutanak Düzenlenmesinden Sonraki İşlemlerin 2802 S.K. Çerçevesinde Yürütüleceği )
Y2.HDE. 1988/10859HAKİM HAVALESİ ( Boşanma Davaları ve Harca Tabi Davalarda Davanın Açıldığı Tarihin Hakimin Havale Tarihi Olmayıp Harcın Yatırıldığı Tarih Olması )
Y9.CDE. 1996/6079HAKİM HAVALESİ ( C. Savcısının Temyiz Dilekçesinde Olması Gerektiği )
Y2.HDE. 1995/2932HAKİM HAVALESİ ( Cevap Dilekçesi/Yetki İtirazı - Süresi İçinde Mahkemeye Verildiğinin Dilekçe Üzerinde Hakim Havalesi Yahut Başka Bir Tutanakla Belgelendirilmesi Zorunluluğu )
Y9.CDE. 2000/3043HAKİM HAVALESİ ( Cumhuriyet Savcısının Temyiz Dilekçesinde Bulunması Gereği )
YCGKE. 2003/6-308HAKİM HAVALESİ ( Hakim Havalesi Olmadan Dosyaya Eklenen Süre Tutum Dilekçesinin Kabul Edilememesi )
Y19.HDE. 2006/11525HAKİM HAVALESİ ( Olmayıp Süresinde Verildiğini Gösteren Bilgi ve Belge de Dosyada Bulunmayan Yetki İtirazı Dikkate Alınamayacağı )
YCGKE. 1999/3-282HAKİM HAVALESİ ( Sanığın Temyiz Dilekçesinde Bulunmamasının Sanığın Haklarını Etkilememesi )
YCGKE. 1998/6-59HAKİM HAVALESİ ( Savcının Temyiz Dilekçesinde Bulunması Gereği )
YCGKE. 1997/8-336HAKİM HAVALESİ ( Savcının Temyiz Layihasında Bulunmamasının Sonuçları )
YCGKE. 2007/4-224HAKİM HAVALESİ ( Yazı İşleri Müdürü Tarafından Yazılan Kaydın Tarih Bölümünün de Hakim Havalesi Bölümünün Altına Gelen Tarih Kısmı Altında İmza Bulunduğu Bu İmzanın da Duruşma Hakimi İmzaları İle Aynı Olduğu - Temyizin Süresinde Olduğu )
YCGKE. 2011/6-246HAKİM HAVALESİ (Özel Dairece C. Savcısının Temyiz Dilekçesinde Hakim Havalesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği - C. Savcısının Sanık Aleyhine Yaptığı Temyiz İsteminin Süresinde Olup Olmadığının Tespiti Bakımından Mahkemenin Defter ve Kayıtları İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği)
YCGKE. 2011/7-303HAKİM HAVALESİ BULUNMAYAN TEMYİZ İSTEMİ ( Süresinde Olduğu Yazı İşleri Müdürünün Havalesinden Anlaşılan Cumhuriyet Savcısının Temyiz İsteminin Özel Dairece Dilekçede Hakim Havalesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2011/2526HAKİM HAVALESİ İÇERMEYEN DAVA DİLEKÇESİ ( Bu Dilekçede Fazlaya Dair Haklar Saklı Tutulduğu Halde Davalıya Tebliğ Edilen Dava Dilekçesinde Bu İbarenin Yer Almadığı - Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmaması Durumunda Müddeabihin Sonradan Islah Yoluyla Arttırılamayacağı )
Y6.CDE. 2003/11583HAKİM HUZURUNDA REDDEDİLEN SUÇ ( Reddettikleri Kolluktaki Soyut Suç Atmaları Dışında Yüklenen Suçları İşlediklerine İlişkin Yeterli ve İnandırıcı Kanıtlar Bulunmadığının Anlaşılması Karşısında Beraatleri Gereği )
Y14.HDE. 2002/1707HAKİM HUZURUNDA ZAPTA GEÇİRİLEN VE DAVALININ İMZASI İLE ONAYLANAN BEYANI OLAN ZABIT ( Davalı Elinden Çıkan Bir Belge Sayılması )
Y4.CDE. 2003/15476HAKİM HUZURUNDAKİ İFADELER ( Samimi Görülmemesinin Nedenleri Belirtilmeden Eksik Soruşturma ve Kanıt Yokluğuna Dayalı Yetersiz Gerekçeyle Hüküm Kurulması Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2002/6690HAKİM HÜKMÜYLE NESEBİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Bekar Olarak Ölen Kişinin Evlenme Olanağı Varken Evlenme Bağıtı Kurulmaması - Şartların Oluşmadığı )
YCGKE. 2007/5-70HAKİM İLE AVUKAT ARASINDA ASTLIK ÜSTLÜK İLİŞKİSİ ( Bulunmaması Nedeniyle Emir Vermesi Mümkün Olmadığı Gibi Baskı veya Nüfuz İcrası Sayılabilecek Bir Davranış da Tespit Edilemediği - Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Kalkışma Suçunun Oluşmadığı )
Y18.HDE. 2011/1070HAKİM İLE CUMHURİYET SAVCISI OLAN EŞLERİN AYNI DURUŞMADA KARAR VERMESİ ( 2802 S.K. Md.46/1 Gereği Karı Kocanın Mahkemenin Aynı Dairesinde Görev Yapamayacağı )
Y11.HDE. 2016/1839HAKİM İMZALI FİZİKİ GEREKÇELİ KARAR İLE UYAP ORTAMINDA KAYITLI GEREKÇELİ KARARIN FARKLI OLDUĞU ( Alacak - Ortada İcra Edilebilir Bir Karar Bulunmadığı/Yeniden Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozulacağı )
Y8.CDE. 1997/14761HAKİM İMZASI ( Bilirkişi Yemin Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozmayı Gerektirmesi )
Y8.CDE. 2001/15197HAKİM İMZASI ( Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Olmamasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/15042HAKİM İMZASI ( Esas Hakkındaki Mütalaayı Son Sözü ve Kısa Kararın Bir Kısmını İçeren Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Bulunmamasının Bozma Nedeni Olması )
YCGKE. 2011/1-391HAKİM İMZASI ( Kısa ve Gerekçeli Kararda Yer Alan Hakim İmzalarında İlk Bakışta Farkedilecek Derecede Farklılık Bulunduğu - İmza Noksanlıkları ya da Farklılıklarından Kaynaklanan Sorunun Mahallinde Yapılacak Araştırma İle Tespit Edileceği )
Y15.HDE. 2010/1736HAKİM İSİMLERİNİN KARARDA BULUNMASI ( Gerekçeli Kararda Adı Geçen Hakim Yerine Başka Bir Hakim İmzasının Bulunduğu - Mahkemenin Kararının HUMK'nın 388. Md. Kapsamında Sayılan Hususları İçermediğinden Hükmün Bozulmasının Uygun Bulunduğu )
Y2.HDE. 2000/7338HAKİM İZNİ ( Onbeş Yaşını İkmal Etmeyen Kızın Evlenmesi Durumunda )
Y19.HDE. 1997/6184HAKİM İZNİ OLMADAN EŞ ADINA YAPILAN KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Hükümsüzlüğü )
Y2.HDE. 2007/16487HAKİM İZNİYLE EVLİLİK ( Evlenmesine İzin Verilmesi İstenilen Kişinin Dava ve Hüküm Tarihinde Onaltı Yaşını Doldurmadığından Reddi Gereği )
YHGKE. 1972/5-1413HAKİM KARARI ( İlgililerin Hakim Kararı da Dahil Olmak Üzere Yapılan İşlemlerin Yasaya Aykırı Olduğunu Tespit Etmişlerse İnfaz Beklenmeksizin Dava Açılabilmesinin Mümkün Olması )
Y8.CDE. 2007/8616HAKİM KARARI ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesi - Hakim Kararı Gereken İşlerden Olmadığı )
Y13.CDE. 2012/17565HAKİM KARARI (Mağdurun Rızası Varsa Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması İçin Hakim veya C. Savcısından Karar Alınmasına Gerek Olmadığı )
Y1.CDE. 2015/2586HAKİM KARARI GEREKTİREN İLETİŞİMİN TESPİTİ TEDBİRİ ( Şüpheli veya Sanık Tarafından Kullanılan Telefonlar Hakkında Uygulanabileceği - Tanığın Telefonu Açısından İletişimin Tespiti Uygulaması Mahkemenin Genel Soruşturması ve Delil Toplama Yetkisi Çerçevesinde Değerlendirileceği/Kasten Öldürme/Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İtirazı )
Y2.CDE. 2006/9178HAKİM KARARI GEREKTİREN İŞLER ( İfadelerine Başvurulmak Üzere Çağrı Gönderilen Şüpheliler ve Çağrılıp Mazeretini Bildirmeksizin Gelmeyen Tanık İçin Zorla Getirme Kararı )
Y14.HDE. 2005/11472HAKİM KARARI İLE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ( Ancak Taşınmazdaki Ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurulmak Suretiyle Giderilmesinin İstenmesi Halinde Mümkün Olduğu )
Y4.HDE. 2010/13413HAKİM KARARININ BASINDA ELEŞTİRİLMESİ ( Basın Yolu İle Kişisel Haklara Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Davalının Davacı Hakim Tarafından Verilen "Tartışmalı" Olduğu Kabul Edilen Kararı Eleştirdiği/Kişilik Hakkına Saldırıcı Teşkil Edici Bir Yönü Olmadığından İstemin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2010/13448HAKİM KARARININ ELEŞTİRİLMESİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedenine Dayalı Manevi Tazminat - Davacının Vermiş Olduğu Kararla Suç İşlediği ve Görevini Kötüye Kullandığı Şeklindeki Açıklamaların Bazı Hukukçuların Beyan Ettiği Görüşlere Dayanması/Kişilik Haklarına Saldırı Boyutuna Ulaşmadığı )
Y2.HDE. 2010/18351HAKİM KARARIYLA SOYBAĞI İLİŞKİSİ KURULMASI ( Gerektiğinde Uzmanlardan Görüş de Alınarak Davacı İle Çocuklar Arasında Kişisel İlişki Tesisi Konusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 1998/2856HAKİM KESİNLEŞMİŞ CEZA DAVASINDA SAPTANAN MADDİ OLGULARLA BAĞLI OLUP KUSUR ORANIYLA BAĞLI DEĞİLDİR ( Ölümle Sonuçlanan İşkazası )
YHGKE. 2006/4-495HAKİM LEHİNE TAZMİNAT ( Hakimin Verdiği Karar Nedeniyle Hakime Karşı Açılan Maddi Tazminat Davasının Reddi Durumunda HUMK.nun 576. Maddesi Uyarınca Davalı Hakim Yararına Manevi Tazminat Takdiri Gerekeceği )
Y4.HDE. 1998/10096HAKİM MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI TAYİNİ ( Tarafların Kusur Oranının Sıfatının İşgal Ettikleri Makamın ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Dikkate Alınması )
Y2.HDE. 2006/19596HAKİM MÜDAHALESİ ( Eşler Arasında Ortak Konut Temini Hususunda Uyuşmazlık Çıkması Durumunda Ayrı Ayrı veya Birlikte Hakimin Müdahalesinin İstenebilmesi )
Y18.HDE. 2012/7273HAKİM MÜDAHALESİ ( Ortak Yerlerde Yapılması Gerekli Onarımların Yapılmamasından Dolayı Bağımsız Bölümlerinin Zarar Gördüğü ve Yönetim Tarafından İvedilikle Bu Tadilat Tamirat ve Onarımların Yapılmasının Talep Edilmesi Halinde Doğrudan İstenebileceği - Çatı Onarım Masrafının Tahsili )
Y3.HDE. 2005/11201HAKİM MÜDAHALESİ ( Satış İçin Mecurun Gösterilmesine İzin Verilmesi İstemi Nedeniyle )
Y13.HDE. 1995/3221HAKİM MÜDAHALESİ ( Sözleşmenin Zaman İçinde Taraflardan Biri İçin Çekilmez Hale Gelmesi Durumunda Sözleşmeye Bağlılık İlkesi Gözardı Edilerek Hakimin Sözleşmeyi Günün Şartlarına Uyarlaması )
Y18.HDE. 2012/4952HAKİM MÜDAHALESİ İLE PROJEYE UYGUN SERVİS YOLU AÇILMASI ( Mahkemece Kat Maliklerinin İradesi Yerine Geçilemeyeceği - Site Yönetim Planında Bütün Kat Maliklerinin Onayı Olmadıkça Site Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım ve Değişiklik Yapılamayacağı )
Y18.HDE. 2011/10454HAKİM MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Md. Uyarınca Genel Kurul Kararının Uygulanması İçin - Davacının Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği/Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği)
YHGKE. 1987/5-547HAKİM MÜDAHELESİ ( Mahkemece Kat Mülkiyeti Yasasına Göre Başka Çözüm Şeklinin Belirlenmesi )
YHGKE. 2003/18-416HAKİM MÜDEHALESİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE TAHLİYE ( Depo Nitelikli Olan Bağımsız Bölümün Penceresinin Projeye Aykırı Olarak ve Kat Maliklerinin Muvafakatı Alınmaksızın Vitrin Yapılması )
Y5.HDE. 2008/11868HAKİM MÜŞAHADESİ ( Kıymet Takdir Komisyonu Raporunda Taşınmazın Kuru Tarım Arazisi Olduğunun Belirtildiği/Keşifte Hakimin Müşahadesi Olmadığı Halde Bilirkişi Kurulunca Taşınmazın Kapama Bağ Olduğunun Kabul Edildiği - Hakim Müşahadesi de Zapta Geçirilerek Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
YCGKE. 2001/4-421HAKİM OLAN SANIĞIN GÖREVİ SAVSAMA SUÇU ( Kalem Denetimini Yapmamak Kısa ve Gerekçeli Kararların Yazımını Katiplere Bırakmak Suretiyle Görevlerin Savsanması )
YCGKE. 2009/3-21HAKİM OLARAK GÖREV YAPAMAYAN SAVCI ( Yargılama Konusu Uyuşmazlık Hakkında Görüş Bildirmesi ve Kovuşturma Aşamasında Benimsediği Bu Görüşü Sürdürecek İl C. Başsavcısının Aynı Davada C.Savcısı Olarak Görev Yapması Nedeniyle )
YHGKE. 2012/21-1356HAKİM OLARAK GÖREV YAPTIKTAN SONRA EMEKLİYE AYRILARAK SERBEST AVUKATLIK YAPMA ( Emekli Olduktan ve 5510 S.K.'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Serbest Avukatlık Faaliyetine Başladığı - Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesine Dair Kurum İşleminde İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y4.CDE. 1994/5158HAKİM OLURU ( Yetkili Kılınmamış İse Eylemin Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturduğu )
Y2.HDE. 1990/1552HAKİM ONAYI ( Boşanmanın Yan Sonuçlarına İlişkin Yapılan Sözleşmelerin Geçerliliği )
Y19.HDE. 2004/6169HAKİM ORTAKLARA KULLANDIRILAN KREDİYE KEFİL OLAN KİŞİ ( TMSF'ce Aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulüne Göre Takip Yapılabileceği )
Y11.HDE. 2016/3251HAKİM ORTAKLARIN ŞİRKET ZARARLARINDAN SORUMLU OLACAĞI ( Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Zarardan Sorumlu Tutulması Gereği - Şirkette Hizmet Sözleşmesi ile Çalışanların Verilen Kararların Alınmasında ve Denetiminde Söz Sahibi Olmadıkları/Davalıların Zarardan Sorumlu Olmadıkları/Şirketin Zarara Uğratılması )
Y6.CDE. 1988/5307HAKİM ÖNÜNDE YÜKLETİLEN SUÇUN REDDEDİLMESİ ( Sanıklar Hakkında Başkaca Delil Olmamasına Rağmen Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y12.CDE. 2012/20227HAKİM ÖNÜNÜNE ÇIKARILMAMAK ( Davacının 30 Gün Boyunca Hakim Önüne Çıkarılmaması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talep Ettiği - Uyap Üzerinden de İfade Alınabilecekken Uzun Süre Tutulmasının En Kısa Süre veya Makul Süreyle Dahi Bağdaşmayacağı )
YCGKE. 1980/10HAKİM SIFATINI TAŞIMAYAN ADLİYE MEMURU ( Görevli Memura Görev Sırasında Müessir Fiil Suçundan Yargılanmasında Uygulanacak Usul )
Y22.HDE. 2016/8410HAKİM SİCİL VE İMZASINI TAŞIMAYAN TEBLİGAT PARÇASININ ÜZERİNE GİDER AVANSI ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİN YAZILMASI ( Bu Tebligat Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikte Olmadığından Gerekleri Süresi İçerisinde Yerine Getirilmemiş Olsa Dahi Temyiz Eden Vekilinin Hükmü Temyizden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )
Y4.HDE. 2004/16718HAKİM SORUMLULUĞU ( İlk Derece Mahkemelerinde Görevli Hakimler Hakkındaki Tazminat Davalarında Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin Görevli Olduğu - Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlayıncaya Kadar Yargıtayın Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2004/16718HAKİM SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Davasında Görevli Mahkemenin Müddabihe Göre Belirlenmeyeceği - Davalı Tarafa Dava Dilekçesinin Tebliği Gereği )
YHGKE. 1987/15-381HAKİM TAKDİRİNİ BIRAKILAN İŞLEMLER ( Hangi Tasarrufların İptale Tabi Olduğunun Yasa Tarafından Hakime Bırakılması )
Y18.HDE. 2002/12542HAKİM TARAFINDAN ATANACAK YÖNETİCİ ( Kat Malikleri Anagayrimenkulün Yönetiminde Anlaşamaz Veya Toplanıp Bir Yönetici Atayamazlarsa Taraflardan Birinin Başvurusu Üzerine )
YHGKE. 2012/19-779HAKİM TARAFINDAN BELİRLENEMEYEN SÜRELER ( Kanun Öngördüğü Bir Sürenin Hakim Tarafından Uzatılıp Kısaltılamayacağı - Direnme Kararını Temyiz Edildiği Tarih İtibariyle Sekiz Günlük Yasal Temyiz Süresi Dolduğundan Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddinin Gerektiği )
YİBGKE. 1940/9HAKİM TARAFINDAN BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE POSTA ÜCRETİNİN VERİLMEMESİ ( Temyiz İsteğinden Vazgeçmiş Sayılması )
Y11.HDE. 2009/14518HAKİM TARAFINDAN BİLİNMEYEN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALİN VARLIĞI ( Bilirkişi - Bilirkişiye Gidilmesine Karar Verildikten Sonra Uyuşmazlığın Hakimlik Mesleğinin Hukuki ve Mesleki Bilgisiyle Çözümlenebileceğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 1997/7276HAKİM TARAFINDAN DOLDURMA ( Kira Sözleşmesinde Yer Alan Boşluk )
Y8.HDE. 2013/23719HAKİM TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANIP ONAYLANAN İLAM ( Uyap Avukat Portalından Editör Programı İle Yazdırılarak Takibe Konulmasında Yasa'ya Uymayan Bir Yön Bulunmadığı - İstemin Reddedileceği/İcra Emrinin İptali )
Y12.HDE. 2013/16428HAKİM TARAFINDAN GEÇİCİ ÖNEMLERİN ALINABİLECEĞİ ( İnandırıcı Kanıtların Bulunması - Geciçi Ödeme Yapılabileceği )
Y15.HDE. 2006/3462HAKİM TARAFINDAN HAKEM KARARININ TASDİKİ ( Kesinleştiğini Tespit Eden Şerh Niteliği - Aynı Zamanda Usule Şekle ve Kamu Düzenine Uygun ve Kesin Hüküm ve İcra Edilebilir Olma Niteliği Veren Yargısal Bir Karar Olduğu )
YİBGKE. 1930/15HAKİM TARAFINDAN HÜKMOLUNAN CEZA MİKTARININ ESAS ALINMASI ( TCK 414, 415, 416 ve 417. Maddelerinde Yazılı Eylem ve Hareketler İçin 418. Maddenin Uygulanması Gerektiğinde )
Y2.HDE. 2011/4235HAKİM TARAFINDAN İZİN VERİLMESİ SONUCU EVLENME ( 16 Yaşın Tamamlanması Gereği - 15 Yaşını Doldurmadan Evlenen Davacının Evlenme Akdinin Butlanla Sakat Değil Yok Hükmünde Olacağı )
Y11.CDE. 2012/2552HAKİM TARAFINDAN KARAR VERİLMESİ GEREKEN HUSUS ( Sanığın Başkasına Ait Nüfus Cüzdanı Üzerine Kendi Fotoğrafını Yapıştırdığı/Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olduğu/Belgenin Getirtileceği )
Y23.HDE. 2014/2816HAKİM TARAFINDAN MAKTU TAZMİNATIN TARAFLARI BAĞLAYACAĞINA İLİŞKİN BELİRLENEN MAKUL SÜRE ( Sonrasında Gecikme Tazminatının Belirlenmesi - Taşınmazın Mevkii Ülkenin ve İnşaatın Yapıldığı Yerin Sosyo Ekonomik Koşulları Gözönünde Tutulmak Suretiyle En Az Mahalli Piyasa Rayiçlerine Göre Mahrum Kalınan Kira Bedeli Kadar Olacağı )
Y2.HDE. 1998/13832HAKİM TARAFINDAN MÜHÜRLENMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizine Karar Verilmesi )
Y8.HDE. 2011/3000HAKİM TARAFINDAN RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR ( 10 Yıllık Hakdüşürücü Sürenin Geçtiği - Davanın Reddedileceği )
Y2.HDE. 1996/2745HAKİM TARAFINDAN RE'SEN GÖZETİLME ( Duruşma Günü İle Dava Dilekçesinin Tebliğ Günü Arasında En Az On Gün Süre Olmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2016/14742HAKİM TARAFINDAN RE'SEN YAPILACAK DEĞERLENDİRME ( Delillerin Elde Ediliş Biçiminin Mahkeme Tarafından Re'sen Gözönüne Alınması Gerektiği / Diğer Tarafça Bu Konuda İtiraz İleri Sürülmese Dahi Mahkemece Bu Sunulan Delillerin Caiz Olmadığına Karar Verilerek Dosya Kapsamında Değerlendirilmemesi İlkesinin Benimsenseneceği )
YİBGKE. 1935/103HAKİM TARAFINDAN TAKDİR ( Evlenme İçin Belirtilen Olağanüstü Durum ve Önemli Sebebin Kayıtsız ve Şartsız Olması )
Y15.CDE. 2011/67228HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK HUSUS ( Resmi Belgede Sahtecilik - Çeklerin Asıllarının İncelenerek İğfal Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığının Hakim Tarafından Tespit Edileceği )
Y4.HDE. 2001/9297HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK MİKTAR ( Mevcut Halde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması )
YİBGKE. 1984/41HAKİM TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN PARA CEZASI ( Kanunun Öngördüğü Sınırlar İçerisinde Cezanın Ferdileştirilmesi )
Y17.HDE. 2010/8839HAKİM TARAFINDAN TALEP SONUCUNUN AÇIKLATTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Talebinin Anlaşılamadığı - Tasarrufun İptali )
YHGKE. 1983/13-6HAKİM TARAFINDAN TANIĞA YEMİN VERDİRİLMESİ ( Taraflardan Birinin İstemi Nedeniyle )
Y17.HDE. 2010/10736HAKİM TARAFINDAN TAYİN EDİLEN SÜRE (Süre Verilen Tarafa Yüklenen Sorumlulukların ve Yerine Getirilmediği Takdirde Sonuçlarının Açık ve Net Bir Şekilde Ara Karara Yazılması Gereği - Hakim Tarafından Verilen Kesin Sürenin Sonuçlarının Açıklanmaması Halinde Süreyi Geçirenin Yeni Süre İsteyebileceği)
Y3.CDE. 2005/12536HAKİM TARAFINDAN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN SÜRESİNDE HAVALESİNİN YAPILMAMASI ( Reddi Gereği - Cumhuriyet Savcısı'nın Temyiz Dilekçesi )
Y2.CDE. 2007/17274HAKİM TARAFINDAN UYARIDA BULUNULMASI ( Mahkumiyetin Ertelendiği - Sanığa Yükümlülük Yüklenirse Aykırı Davrandığında Uyarıda Bulunulacağı/Hükümlünün Aykırı Davranmakta Israrı Bulunursa Cezanın İnfazına Karar Verilebileceği )
Y12.HDE. 2012/5576HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜRE ( Haczedilmezlik Şikayeti - Ara Kararın Yerine Getirilmesi İçin Kesin Süre Verilmediği/Geçerli Bir Kesin Mehil Verildiğinden Söz Etmenin Mümkün Olmadığı )
Y23.HDE. 2014/1917HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜRE ( Sonuç Doğurabilmesi İçin Ara Kararda Yapılması İstenen İşlemlerin Her Biri İçin Ne Miktar Ücret Yatırılması Gerektiğinin Açık Bir Şekile Belirtilmesi Gereği - Kesin Süreye Uymamanın Hukuki Suonuçların Açık Olarak Anlatılarak Tutanağa Geçirilmesi Uyulmaması Halinde Mevcut Kanıtlara Göre Karar Verileceği Gerektiğinde Davanı Reddedileceğinin Açıkça Belirtilmesi Gereği )
Y12.HDE. 2009/23794HAKİM TARAFINDAN VERİLEN KESİN SÜREDEN SONRA İŞLEM YAPILMASI ( Yargılamayı Sürümcemede Bırakma Amacına Yönelik Olmaması )
Y21.HDE. 2003/3250HAKİM TARAFINDAN VERİLEN MEHİL ( Kesin Mehil Olarak Kabulü İçin Bu Durumun Ara Kararda Belirtilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2002/1036HAKİM TARAFINDAN VERİLEN MEHİL ( Keşif Giderleri-Ara Karar veya Meşruhatlı Davetiyede Açıklanması Gereken Hususlar-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y17.HDE. 2002/2176HAKİM TARAFINDAN VERİLEN ÖNELE UYULMAMASININ SONUÇLARI ( Keşif Giderlerinin Yatırılmaması )
Y14.HDE. 2008/954HAKİM TARAFINDAN VERİLEN SÜRE ( Kural Olarak Kesin Olmadığı/Birden Fazla Verildiğinde Kesin Olarak Kabul Edilebileceği - Keşif Gideri Miktarı Belirtilmediğinden Kesin Süre Verildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2011/7435HAKİM TARAFINDAN VERİLEN SÜRELER ( Kural Olarak Kesin Olmadığı Kanunun Tayin Ettiği Sürelerin Hakim Tarafından Azaltılıp Çoğaltılamayacağı - Hakim Tarafından Tayin Edilen Sürelerin Dolmadan Azaltılıp Çoğaltılabileceği Kesin Olarak Belirlenebileceği )
Y4.HDE. 2009/3459HAKİM TARAFINDAN VERİLEN SÜRELERİN KESİN OLMASI ( Kesin Sürede İşlem Yapılmaması Durumunda O İddiasını Kanıtlayamamış Sayılarak İsteminin Reddedileceği Tutanağa Yazılarak Saptanması Gerektiği )
Y12.HDE. 2014/30808HAKİM TARFINDAN SÜRE VERİLMESİ ( Temyiz Harcı Veya Giderinin Ödenmesi - HUMK'nun 434/3.Md.sine Uygun Olarak Hakim Tarafından Verilmiş Bir Süre Olmaması Nedeniyle Muhtıraya Uyulmaması Hukuki Sonuç Doğurmayacağından Borçlunun Temyiz İsteminin Süresinde Yapıldığı Kabul Edilerek Temyiz İtirazlarının İncelenmesi Gerektiği )
Y14.HDE. 1997/6449HAKİM TAŞINMAZ ( Motopomplu Sistemin Hakim Taşınmaza Nazaran Özgü Nedenlerle Sakıncalı Bulunduğu Saptanmadan Zorunluluk Olmadan Mecra Hakkı Tesisine Karar Verilememesi )
Y12.HDE. 2014/30824HAKİM TÜRK HUKUKUNU RESEN UYGULAR İLKESİ ( Hakimin Taraflarca İleri Sürülen Maddi Vakıalar İle Bağlı İse De Hukuki Nitelendirmeleri İle Bağlı Olmadığı/Borçluların İcra Mahkemesine Yaptıkları Başvurusunun İhalenin Feshi İstemi Olup İhalenin Feshi İstemine Dair Şikayetin Yetkili Mahkemeye Yapılıp Yapılmadığının Değerlendirildikten Sonra İhalenin Feshi İstemine Dair İleri Sürülen Şikayet Nedenlerinin Ve Resen Dikkate Alınması Gereken Fesih Nedenlerinin İncelenerek Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2003/2346HAKİM UNSUR OLARAK KULLANMAMAK KOŞULUYLA TESCİLLİ MARKAYI İZİNSİZ KULLANMA YETKİSİ ( Servis Hizmeti Veren İşletmenin )
Y4.CDE. 1996/8405HAKİM ÜZERİNDE NÜFUZ KULLANMA SUÇU ( Suç Öğesi Oluşmaması )
YCGKE. 1980/YYB-320HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ KİŞİSEL SUÇLARI ( Bunların Yargılanmasında Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olması )
Y14.HDE. 1988/5757HAKİM VE HADİM GAYRİMENKUL PAYDAŞLARI
YHGKE. 1990/14-73HAKİM VE HADİM GAYRİMENKULLERE YÜKLENEN KÜLFETLE SAĞLANAN YARARLARIN KARŞILAŞTIRILMASI GEREĞİ ( İrtifak Hakkının Terkini Davasında )
Y14.HDE. 1998/10060HAKİM VE HADİM TAŞINMAZLARIN AYNI KİŞİDE OLMASI ( Birinin Lehine Diğerinin Aleyhine İrtifak Hakkı Kurulabilmesi İçin Tapu Memuruna Müracaat Edilmesi )
Y14.HDE. 2000/5354HAKİM VE HADİM TAŞINMAZLARIN MALİKLERİ ( Geçit Hakkı Taşınmazların Leh ve Aleyhine Kurulacağından Maliklerin Tamamının Davada Yer Almasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/5387HAKİM VE KATİBİN AD VE SOYADI İLE SİCİL NUMARASI ( Karar Başlığında Yer Alması Gerektiği - Aksi Hal Bozma Nedeni Olduğu )
Y11.CDE. 2012/11103HAKİM VE KATİBİN DURUŞMA TUTANAĞINI ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALAMASI ( Elle Atılan İmza İle Aynı Hukuki Sonucu Doğuracağı/Bozma Nedeni Olmadığı - Her Türlü Ceza Muhakemesi İşlemlerinde UYAP Kullanılmasının Zorunlu Hale Geldiği )
Y9.HDE. 2008/42544HAKİM VE KATİP İMZASI ( Kararın Verildiği Tarih ve Hakim veya Hakimlerin ve Tutanak Katibinin İmzaları Yönündeki Hükümlerin Kararın Yazımında Dikkate Alınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2000/11509HAKİM VE KATİP TARAFINDAN KEŞİF TUTANAĞIN TÜM SAYFALARININ İMZALANMAMASI ( Bozma Nedeni Oluşturacağı - Usule Aykırılığı )
YİBGKE. 1938/38HAKİM VE MAHKEMECE İLERİ SÜRÜLEN DELİLLER ( Delil İkamesi Kavramına Dahil Olduğu )
Y7.CDE. 1996/6574HAKİM VE MAHKEMENİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA MÜTALAA YAYINLAMAK ( Basın Kanununa Muhalefet Suçunun Oluşması )
Y5.CDE. 2017/600HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA SORUŞTURMA ( Görevi Kötüye Kullanmak Suçu - Soruşturmanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesi'ne En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tarafından Yapılması Gerektiği/Son Soruşturmanın O Yer Ağır Ceza Mahkemesi Tarafından Yapılması Gerektiği )
Y5.CDE. 2011/5259HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI (HSYK'nın 29.12.2003 Tarih ve 610 Sayılı Kararının Dikkate Alınması Gereği - Dava Konusu Olayda Yargılamanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gereği/Bankacılık Kanunu Kapsamında Davalara Bakma Görevinin İstanbul Dışındaki Yerlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
YHGKE. 2003/4-274HAKİM VE SAVCILARA "MANİSA VE İZMİR'DEKİLERE RAĞMEN" YARGIYA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ ( Açıklamanın Yazı Bütünü İçinde Değerlendirildiğinde Kişilik Haklarına Saldırı Nitelikli Olmadığı )
YCGKE. 2007/222HAKİM VE SAVCILARIN GÖREV NEDENİYLE YARGILANMASI ( Haklarında Son Soruşturma Açılmasına Karar Verilenlerden Birinci Sınıfa Ayrılmış Olanlarla Ağır Ceza Mahkemeleri Heyetine Dahil Bulunan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Son Soruşturmalarının Yargıtay'ın Görevli Ceza Dairesinde Görülmesi )
YCGKE. 2004/218HAKİM VE SAVCILARIN GÖREV SUÇLARI ( Birinci Sınıfa Ayrılmayan ve Ağır Ceza Mahkemesi Heyetine Dahil Bulunmayan Sanık C. Savcısının Yargılanması Görevi - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 2007/5-83HAKİM VE SAVCILARIN HUKUKA VE ETİK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLARI ( Kişilerin Mağduriyetine Yol Açması Veya Kamunun Zararına Neden Olması Ya da Kişilere Haksız Kazanç Sağlaması - Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluştururacağı )
Y4.HDE. 2007/7990HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL STATÜSÜ ( Adalet Bakanlığı'nın Personeli Olmadığı - Şahsi Kusurdan Dolayı Savcı ve Hakimin de Sorumlu Olduğu Düşünülecek İse Adalet Bakanlığı'na Karşı Husumet Yönetilmemesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/1927HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI ( Hakkında Soruşturma İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2006/8258HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI ( Soruşturmanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturmanın O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2007/7389HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI ( Soruşturmanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı ile Sorgu Hakimine ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y7.CDE. 2005/11622HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI HAKKINDA SORUŞTURMA ( İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y19.CDE. 2016/51HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI HAKKINDA SORUŞTURMA ( İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2006/6830HÂKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI HAKKINDA SORUŞTURMA (İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine/Adalet Bakanlığı Merkez Bağlı ve İlgili Kuruluşlarındaki Hâkim ve Savcıların Kişisel Suçları Hakkında Soruşturma ve Kovuşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu)
YCGKE. 2007/222HAKİM VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARINDAN DOLAYI YARGILANMASI ( Soruşturmanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturma O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olması )
YHGKE. 1990/4HAKİM VE SAVCILARIN SORUMLULUĞU ( Verdikleri Kararlardan Dolayı )
Y5.CDE. 2016/5143HAKİM VE SAVCILARIN SUÇLARINA İŞTİRAK ETME (Sanıkların Suçuna Katıldıkları İddia Edilen Cumhuriyet Savcısı İle Aynı Mahkemede Yargılanmaları Bunun Mümkün Olmaması Halinde Dosyanın Onaylı Örneğinin Getirtilerek Değerlendirilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2003/4-40HAKİM VE SAVCILARIN YARGILANMASI ( Dava Konusu Olayda Sanık Hakkında Derhal Adalet Bakanlığına Bildirimde Bulunulması Gerekirken Buna Riayet Edilmemiş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2017/4-3120HAKİM VE SAVCILARIN YARGISAL FAALİYETİ SEBEBİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Gerekçeli Kararın Davacının Vasisine Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesine Rağmen Vasi Tarafından Süresi İçerisinde Verilmiş Bir Temyiz Dilekçesi Bulunmadığı - Davacı Kısıtlının Temyiz Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/2675HAKİM VE SAVCILARIN YARGISAL FAALİYETLERDEN SORUMLULUĞU ( Hakim ve Savcıların Bir Soruşturma Kovuşturma veya Davayla İlgili Olarak Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet veya Verdikleri Her Türlü Kararlar Nedeniyle Ancak Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği - Kişisel Kusur Haksız Fiil veya Diğer Sorumluluk Sebeplerine Dayanılarak da Olsa Hakim veya Savcı Aleyhine Tazminat Davası Açılamayacağı )
YHGKE. 2013/4-1896HAKİM VE SAVCİ HAKKINDA AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemeyi Yanıltmak Amacıyla Düzenlenen Bilirkişi Raporunda Suç İşlemiş Gibi Gösterildiği İddiasıyla - Davacının İleri Sürdüğü Karışıklığın Bilirkişi Raporundan Kaynaklandığı/Reddi Gereği )
Y8.CDE. 2001/11935HAKİM VE TUTANAK YAZMANININ KARI KOCA OLMASI ( Aynı Duruşmada Görev Alamamaları )
Y9.CDE. 1996/6979HAKİM VE ZABIT KATİBİ ( Duruşma Tutanağına İsim Soyadı ve Sicil Numaraları Yazılması Zorunluluğu )
Y3.CDE. 2004/1369HAKİM VE ZABIT KATİBİNİN DURUŞMA ZAPTINI İMZALAMAMIŞ OLMASI ( Duruşma Zaptının Geçersiz Olması )
Y10.HDE. 2002/4538HAKİM VE ZABIT KATİBİNİN İMZASI OLMAYAN DURUŞMA TUTANAĞI ( Tutanağın Yasaya Aykırı Olması )
Y7.CDE. 2013/23580HAKİM VEYA CUMHURİYET SAVCISININ İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ETMESİ ( Evrakın İlgilinin Yargı Çevresindeki Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır C.M.'nin C.Başsavcılığına Gönderileceği - Kırmızı Işık İhlali )
Y13.CDE. 2014/24767HAKİM VEYA MAHKEME HUZURUNDA DOĞRULANMAYAN MÜDAFİİSİZ KOLLUK İFADESİ ( Sonraki Aşamalarda ve Diğer Sanıkların Tüm Aşamalarda Suçlamayı Red ve İnkar Ettiği - Mahkemece Sanığın Müdafiisiz Kolluk Savunmasına İtibar Edilmemesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y7.CDE. 2008/1279HAKİM VEYA SAVCI HAKKINDA TRAFİK TUTANAĞI DÜZENLEMEK ( Duraklamanın Yasak Olduğu Yere Park Etmek Nedeniyle - Sonraki İşlemlerin 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Çerçevesinde Yürütülmesi Gerektiği )
YHGKE. 2008/9-947HAKİM YARARINA TAZMİNAT ( Davalı Yargıç Yararına Mahkemece Kendiliğinden Tazminata Hükmolunacağı - İstek Gerekmediği/Dolayısıyla Karşı Davaya Gerek Bulunmadığı )
Y19.HDE. 2001/5743HAKİMCE UYGUN GÖRÜLMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimin Uygun Görmediği Rapor Konusunda Bilirkişiden Ek Rapor Alması veya Başka Bilirkişinin Düşüncesine Başvurmasının Gerekmesi )
Y8.HDE. 2005/2417HAKİME AİT İŞ VE İŞLEMLER ( İlgili Tapu Kayıtları Kadastro Tutanakları Ve Dayanak Belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğü İle Kadastro Müdürlüklerinden Getirtilmesi Yerel Ve Teknik Bilirkişilerin Belirlenmesi Ve Taşınmazların Başında Keşif Yapılması )
Y4.CDE. 1999/3873HAKİME DİLEKÇE İLE SÖVME ( Kurula Ya da Duruşmadaki Hakime Karşı Sövme Eylemlerini Cezalandıran T.C.K. Md. 268/1'le Hüküm Kurulamayacağı)
YCGKE. 1998/4-225HAKİME GÖREVİ DOLAYISIYLA HAKARET ( Sanık Avukatın Savunma Sınırlarını Aşarak Söylediği Sözlerin Hakaret Niteliğinde Olması )
YCGKE. 2003/6-175HAKİME GÖREVİ NEDENİYLE HAKARET ( Sanığın Hakim Tarafından İkaz Edilmesine rağmen "Sizin Ön Yargılı Karar Vereceğinizi Bildiğim İçin Temyiz Dilekçesini Hazır Getirdim Buyurun" Sözcükleri )
YCGKE. 2007/4-102HAKİME GÖREVİ SIRASINDA HAKARET ( Sanık Avukatın Keşif Sırasında Sarf Ettiği Aşağılayıcı Nitelikte Görülen Söz ve Davranışları Nedeniyle Suçun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2000/20HAKİME GÖREVİNDEN DOLAYI SÖVME ( Yazılıp Gönderilen İki Ayrı Dilekçeyle/TCY. Md. 268/3 Aracılığıyla 266/3'ün Uygulanmasını Gerektirdiği - Tek Suç Oluşturduğu )
YCGKE. 1994/4-14HAKİME HAKARET
Y4.CDE. 2008/4079HAKİME HAKARET ( Avukatın Temyiz Dilekçesindeki Sözlerinin Savunma Sınırını Aşarak Kararı Veren Hakimin Onur Şeref ve Saygınlığını İncitici Değer Yargıları İçermesi - Beraat Kararının Yasaya Aykırılığı )
Y2.CDE. 2011/25687HAKİME HAKARET ( Hakim Olan Şikayetçinin Duruşmanın Düzenini Bozduğu Gerekçesiyle Sanığı Duruşma Salonundan Çıkardığı - Sanığın Bunun Üzerine Söylediği " Siz Açıkça Taraf Tutuyorsunuz" Sözlerinin Suçu Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 2008/10995HAKİME HAKARET ( Sanığın "Allah Belanı Versin Adalet Mülkün Temeli Değildir" Sözleri - Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama Suçunun Oluşmayacağı/Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret Suçunu Oluşturduğu )
Y4.CDE. 2013/4591HAKİME HAKARET ( Sanığın “... Adliyesi Eğitim Dairesi Başkanlığı Değildir” Demesi Eylemi/Suçun Unsurlarının Oluşmadığı - Mağdurun Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp Nezaket Sınırlarını Aşan Kaba Sözler Niteliğinde Olduğu )
Y15.CDE. 2012/6180HAKİME HAKARET ( Sanığın Tutuklama Kararı Veren Hakime Sinkaflı Sözler Söylediği - Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Suçunun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2006/4571HAKİME HAKARET ( Sanığın Yazdığı Mektupta Hakimin Kişileri Mağdur Etmeye Hakkı Yoktur Şeklindeki Söz ve Değerlendirmeleri - Eleştiri Niteliğindeki Sözlerin Şikayet Hakkının Dile Getirilmesi Olduğu TCK'nun 266. Maddesine Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y10.CDE. 1995/2634HAKİME HAKARET ( Sanıkların Tutuklanmalarına İlişkin Verdiği Karar Üzerine )
Y20.HDE. 2008/5152HAKİME İLİŞKİN BİLGİLER ( Karar Başlığında Hakim ve Katibin Ad ve Soyadları İle Sicil Numaralarının Bulunması Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/16HAKİME KARŞI AÇILACAK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hukuki Sorumluluğa İlişkin - Asıl Davanın Sonuçlanmasının Beklenmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
YHGKE. 2006/4-358HAKİME KARŞI AÇILAN DAVA ( Davalılar Verilen Tedbir Kararını ve Takipsizlik Kararını Veriliş Amaçlarına Göre Yorumlayıp Mevcut Delil Durumlarını da Gözeterek Karar Oluşturduğundan Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2006/4-495HAKİME KARŞI AÇILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Açık ve Kesin Bir Yasa Buyruğuna Aykırı Bir Karar Verme Durumuna Rastlanamadığından Reddi Gereği )
YHGKE. 2009/12-248HAKİME KARŞI AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Borçlusu Olduğu İcra Takibine İlişkin Şikayetinin Reddedildiği İddiasıyla - Davanın Açılabilmesi İçin Davanın Doğumunu ve Dayanağını Sağlayan Yargılamanın Hüküm ve Bütün Delillerinin Dava Tutanaklarının Bulunması Gereği )
YCGKE. 1978/9HAKİME KARŞI GELMEK ( Keşfe Engel Olma Amacı Taşıyan Sanığın Eylemine Kendisinin Tutuklamaktan Kurtarma Nedeniyle Ceza Verilememesi )
Y4.CDE. 2000/4416HAKİME SÖVME
Y4.CDE. 1996/2529HAKİME SÖVME ( Jandarma Karakol Komutanı Olan Sanığın Yargıca Karşılık Vermesi Konuşmalarını Senli Benli Sürdürmesinin Keşif Düzenini Bozucu Davranış Sayılması )
Y4.CDE. 2002/21847HAKİME SÖVME ( Sanığın "Aslanım" Biçiminde Hitabı - Görev Sırasında Keyfi Davranma Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.CDE. 1999/10178HAKİME SÖVME SUÇU ( Temel Cezaya Dayanak Yapılan Maddenin Gösterilmemesi )
YCGKE. 2014/2-328HAKİME SÖYLENEN "ALLAH BELANI VERSİN" İFADESİ ( Sanığın Kendisinin Haksız Bir Şekilde Tutuklanmasına Karar Verildiğini Düşünerek Bunun Sorumlusu Olarak Gördüğü Sorguyu Yapan Hakime Yönelttiği "Allah Belanı Versin" Şeklindeki Beyanı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını İçermemesi ve Sövme Fiilini de Oluşturmaması Nedeniyle Hakaret Suçunu Oluşturmadığı )
YHGKE. 2002/17-437HAKİME SÜRESİNDE HAVALE ETTİRİLEN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ ( Dilekçenin Temyiz Defterine Süresi Geçtikten Sonra Kaydedilme Nedenine İlişkin Kalem Personelince Bir Tutanak Tutulmadığı - Düzeltme Talebinin Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2010/8839HAKİME VERİLEN GÖREV ( Talep Sonucunun Anlaşılamaması Nedeniyle Hakim Tarafından Davacıdan İzahat İsteneceği )
YHGKE. 2009/4-209HAKİME YÜKLENİLEN GÖREVİN SAVSANAMAYACAĞI ( Gerekçesiz Olarak Sadece Özel Daire Kararının Hukuka Aykırı Olduğundan Direnilmesine Şeklinde Verilen Yerel Mahkeme Kararının Yetersiz Olduğu - Kararda Yasal ve Mantıklı Bir Gerekçe Bulunacağı )
YCGKE. 2006/9-338HAKİME ZARARIN DOĞUP DOĞMADIĞINI BELİRLEMEK YÖNÜNDE TAKDİR HAKKI TANINMAMASI ( 466/m.1-6. Fıkrası Uyarınca Tazminata Hak Kazanabilmek İçin Yakalama veya Tutuklamanın Hukuka Uygun Olması Gerektiği - Hakimin Sadece Zararı Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Olarak Belirlemesi Gerektiği )
YCGKE. 2006/5-127HAKİMİ ETKİLEME SUÇU ( Sanık Hakkında Basında Çıkan Haberlerin Müvekkilleri Aleyhine Yargıyı Etkileyebileceği Endişesini İfade Eden Savunma veya Başvuru Yapıp Yapmadıklarının İlgili Dava Dosyası Getirtilerek İncelenmesi Gereği )
Y8.CDE. 1996/1853HAKİMİ GÖREVİNDEN DOLAYI HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanıkların Hukuki Durumuna Uygulanacak Normun Belirlenmesi )
YHGKE. 1984/14-540HAKİMİ RED İSTEĞİ ( Davayı Uzatmak Amacı İle Yapıldığının Açıkça Anlaşılması Hali )
Y3.CDE. 1988/11129HAKİMİN AÇILAN DAVA İLE BAĞLI BULUNMASI ( Sahte Evrak Tanziminden Açılmış Dava Bulunmadığı Halde Bu Nedenle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y10.CDE. 2002/12138HAKİMİN AD VE İMZASI ( Gerekçeli Karar Başlığında Yazılmadığı - CMUK'un 256. Maddesine Aykırı Davranıldığı )
Y4.HDE. 1998/5491HAKİMİN ADALETE UYGUN TAKDİR HAKKI ( Trafik Kazası Sonucu Doğan Zarar Miktarını )
Y3.HDE. 2012/12233HAKİMİN AİDATLARI BELİRLEME YETKİSİ OLMADIĞI ( Aidatlara Katılım Oranı Tespiti İstemi - Tapuya Kayıtlı Yönetim Planı Hükümleri Bağımsız Bölüm Maliklerini Bağlayacağından Yönetim Planı Dahilinde Aidatları ve Katılım Payını Belirleme Görevi Site Kat Malikleri Kuruluna Ait Olduğu )
YHGKE. 1984/2-892HAKİMİN ANAYASAYA AYKIRI YORUMU
Y2.HDE. 2005/10528HAKİMİN ANLAŞMALI BOŞANMA KOŞULLARINI UYGUN BULMAMASI ( Taraflardan Delilleri Sorulup Toplanması Sonucunda Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olup Olmadığının M.K. Md. 184 Çerçevesinde Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 2001/12326HAKİMİN ANLAŞMALI BOŞANMAYI UYGUN GÖRMEMESİ ( MK. m. 150'ye Göre Delillerin Takdiri)
Y13.HDE. 2001/12918HAKİMİN ARA KARARINDA HANGİ HUSUSUN İSPATLANMASI GEREKTİĞİNİN AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU ( Getirilmesi Gereken Delillerin Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanması )
YHGKE. 2013/13-597HAKİMİN ARA KARARINDAN DÖNEBİLMESİ (Bozmaya Uyulmasına İlişkin Kararın Bunun İstisnalarından Olduğu/Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda İşlem Yapılması Gerektiği/Doğan Usulü Kazanılmış Hakka Aykırı Biçimde Verilen Kararın Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İtirazın İptali)
Y1.HDE. 2001/5658HAKİMİN ARAŞTIRMA GÖREVİ ( Özverileri Denkleştirme İçin Yapması Gerekenler - Meni Müdahale ve Kal Davası/Komşuluk Hukuku )
Y2.HDE. 2005/21494HAKİMİN ARAŞTIRMA YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evlat Edinme Kararı Vermeden Önce Evlat Edinmeye Ancak Esaslı Sayılan Her Türlü Durum ve Koşulların Kapsamlı Biçimde Araştırılması ve Evlat Edinen İle Edinilenin Dinlenmeleri Gereği )
Y2.HDE. 2005/6902HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evlat Edinme - Evlat Edinen Dinlenmeden ve Kapsamlı Bir Araştırma Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı ) )
Y2.HDE. 2009/16480HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evlat Edinme - Evlat Edinen İle Edinilenin Kişiliği ve Sağlığı Karşılıklı İlişkileri Ekonomik Durumları Evlat Edinenin Eğitme Yeteneği ve Evlat Edinmeye Yönelten Sebepler ve Aile İlişkileri İle Bakım İlişkilerindeki Gelişmelerin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/3206HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evlat Edinme - Medeni Kanunun 316. Maddesi Gereğince Kapsamlı Bir Araştırma Yapılmadan Eksik İnceleme İle Davanın Kabul Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/14702HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Evlat Edinme Kararı Vermeden Önce Hakimin Taraflarla İlgili Geniş Bir Araştırma Yapmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2005/7729HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Küçüğün Evlat Edinilmesi - Bir Yıl Süreyle Bakma ve Eğitme Şartının Gerçekleşip Gerçekleşmediği )
Y2.HDE. 2004/7269HAKİMİN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Küçüğün Evlat Edinilmesi - Koşulların Kapsamlı Biçimde Araştırılması Tarafların Dinlenmeleri ve Gerektiğinde Uzmanların Görüşü Alındıkdan Sonra Karar Verileceği )
YİBGKE. 1977/2HAKİMİN ASIL DAVAYA BAKAN MAHKEMEYE İŞTİRAKİ ( Sanığın Tutuklanmasına Karar Veren Hakim )
Y13.HDE. 2001/11158HAKİMİN AŞIRI GÖRDÜĞÜ CEZAİ ŞARTI İNDİRME ÖDEVİ ( Ceza Koşulunun Aşırı Olup Olmadığının Araştırılması )
Y13.HDE. 2003/16053HAKİMİN AŞIRI GÖRDÜĞÜ CEZALARI İNDİRME GÖREVİ ( Cezai Şartın Sözleşenler Arasındaki İlişkiye Uygun Düşmeyecek Ölçüde Yüksek Tutulması ve Açıkça Hakseverliğe Aykırı Bulunması )
Y8.HDE. 2014/18165HAKİMİN AYDINLATMA GÖREVİ ( Hakimin Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Kıldığı Durumlarda Maddi Veya Hukuki Açıdan Belirsiz Yahut Çelişkili Gördüğü Hususlar Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği - Mahkemece Eksik İnceleme Yapılarak Belirsiz Hususlar Aydınlatılmadan Hüküm Kurulmuş Olmasının Bozma Sebebi Olduğu )
Y22.HDE. 2015/11061HAKİMİN AYDINLATMA GÖREVİ ( Ödev Olduğunun Kabulünün Gerektiği/Davacının Çalıştığı Tüm Döneme Dair Ücretini Alamadığını Savunduğu - Davacı Tanığının Harçlık Olarak Adlandırılan Parça Parça Ödemeler Yapıldığını Belirttiği/Hakimin Aydınlatma Görevi Kapsamında Davacıyı Davet Etmesinin Gerektiği - Ücret Ödemelerine Tanığın Beyanına ve Ödemelere Dair Anlatımının Sorulacağı - İşçilik Alacakları Davası )
Y17.HDE. 2012/1406HAKİMİN AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davacının Davasının Tasarrufun İptali Davası mı Yoksa Borcun Tespiti Davası mı Olduğunun Belirleneceği/Davanın Doğrudan Reddedilemeyeceği - Hakimin Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Gereği )
Y10.CDE. 2006/7775HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Yargılamada Görev Alan Hakimin Aynı İşte Görev Alamayacağı - İstemin Hükmü Veren Mahkemeye Sunulacağı )
Y4.CDE. 2008/864HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALMAMASI ( Kararda Heyet Başkanı Olan Hakimin Yargılanmanın Yenilenmesi Talebini İncelemesi - Olaya Tamamen Yabancı Bir Hakimin Talebi İncelemesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/1397HAKİMİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN İRADESİNİN YERİNE GEÇEMEYECEĞİ ( Anayapının Mimari Projesinde Yapılacak Değişikliğe İlişkin Bağımsız Bölüm Malikinin Özgür İradesiyle Karar Vermesi )
Y4.HDE. 2004/11295HAKİMİN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ ( Hakimin Kusuru Nedeni İle Adalet Bakanlığından Manevi Tazminat İstemi/Ancak Kişisel Kusura Dayanılarak HUMK.'a Göre Dava Açılabileceği - Husumetten Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2006/14685HAKİMİN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ ( Hakimin Kusuru Nedeni İle Adalet Bakanlığından Tazminat Talep Edildiği/Ancak Kişisel Kusura Dayanılarak Kendisine Dava Açılabileceği - Husumetten Reddi Gereği )
YHGKE. 2008/2HAKİMİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI ( Davacının Keyfi Davrandıkları Gerekçesiyle Yargıtay Üyelerinden Tazminat Talebi - Sorumluluklarının Sınırlı Hallerde Kabul Edildiği/Görevli Merci Tarafından Cezai Sorumluluk Yönünden Karar Verilmeden HGK'da Açılan Tazminat Davasının Reddedileceği )
Y3.HDE. 2004/1445HAKİMİN BAĞLILIĞI ( Maddi Vaka Ve Netice-i Talep Bağlılığı - Tarafların İddia Ve Savunmaları İle Dayanılan Kanun Hükmü Ve Tavsifi İle Bağlı Olmamaları )
Y11.CDE. 2009/20103HAKİMİN BELGEYİ İNCELEMESİ GEREKLİLİĞİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Adli Emanete Kayıtlı Suça Konu Nüfus Cüzdanı ve Sürücü Belgesinin Celbi Sağlanıp İncelenmek Suretiyle Özelliklerinin Duruşma Tutanağına Yazılması Gerektiği )
YHGKE. 2002/15-572HAKİMİN BELİRLEDİĞİ SÜRELER ( Kural Olarak Kesin Olmaması-Hakimin Bu Süreyi Azaltıp Çoğaltabileceği Gibi Ayrı Süre de Verebilmesi )
Y15.HDE. 2004/5873HAKİMİN BELİRLEDİĞİ SÜRELER ( Olduğuna da Karar Verebileceği - Mahkemece Yapılması Emredilen İşlemin Gerektirdiği Masrafları Verilen Süre İçinde Yatırmayan Taraf İsteğinden Vazgeçmiş Sayıldığı )
Y15.HDE. 1999/4959HAKİMİN BİLGİSİ İLE ÇÖZÜMÜ GEREKEN HUSUSLAR ( Hukukçu Bilirkişiden Alınan Rapora Atıfla Karar Verilemeyeceği - Yasanın Aradığı Gerekçenin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
YHGKE. 1966/1079HAKİMİN BİLİRKİŞİ DÜŞÜNCESİNİ YETERSİZ GÖRMESİ ( Davacının Kendiliğinden Tespit Yaptırması )
Y18.HDE. 2002/23HAKİMİN BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİYLE BAĞLI OLMAMASI KURALI ( Kararı Hakimin Kendisinin Takdir Etmesi )
Y18.HDE. 1999/4464HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI GÖZARDI EDEREK RE'SEN KARAR VEREMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
YHGKE. 1990/5-511HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI YETERSİZ BULMASI ( Yeni Bilirkişi Seçmesi ya da İnandırıcı Biçimde Raporlara İştirak Etmememe Nedenini Açıklaması Gereği )
Y13.HDE. 2004/12088HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMASI ( Ameliyatta Hata - Delilleri Değerlendirip Olayın Özelliklerini ve Dosyadaki Diğer Verileri Esas Alarak Kusurun Mevcut Olup Olmadığını Takdir Edip Belirleyeceği )
Y2.CDE. 2008/12497HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMASININ KAPSAMI ( Kasten Yaralama/Sanığın Mağdurun Saçlarını Çekip İttiğini İkrar Ettiği - Doktor Raporunda Müştekinin Yaralandığının Belirtildiği/Hakimin Doktor Raporuna Neden İtibar Etmediğini Açıklaması Gerektiği )
Y20.HDE. 2013/11182HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA AYKIRI KARAR VERMESİ (Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Özel Uzmanlık Gerektiren Bir Konuda Hakimin Bilirkişi Raporuna Aykırı Düşecek Şekilde Kendi Görüşüyle Karar Veremeyeceği)
Y11.HDE. 2004/9575HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR ETMEMESİ ( Bir Kez Bilirkişiye Gittikten Sonra Bundan Dönerek Uyuşmazlığı Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi İle Çözmesinin Mümkün Olmadığı )
Y19.HDE. 2002/2950HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUNU YETERSİZ BULMASI ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y3.HDE. 2015/2682HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUNU YETERSİZ BULMASI (Elektrik Enerjisi Kullanım Bedelinin Tahsili İstemi - Dosyanın Önceki Bilirkişi Dışında Uzman Mühendis Başka Bir Bilirkişiye Verileceği/Bilirkişiden Davacının Davalı Taraftan İsteyebileceği Bedelin Hesaplanması Konusunda Rapor Alınarak Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2010/14772HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BAĞLI OLMAMASI ( Hakimin Raporu Serbestçe Takdir Edebileceği - Özel ve Teknik Bilgiyi Gerekli Kılan Hususta Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Cihetine Gidildikten Sonra Hakimin Raporun Aksine Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/12086HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BAĞLI OLMASI ( Hakimlik Mesleğinin Dışında Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Hallerde )
YCGKE. 1986/6-210HAKİMİN BİLİRKİŞİ TAYİN ETMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller )
Y11.HDE. 2004/3744HAKİMİN BİLİRKİŞİ TAYİNİ KONUSUNDAKİ ARA KARARI ( Bilirkişilerin Hangi Kararlara İlişkin Görüş Bildirmesi Gerektiğinin Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Gösterilmesi Gereği - Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
YHGKE. 2014/15-2182HAKİMİN BİLİRKİŞİ YERİNE GEÇEREK İŞ BEDELİNİ GEREKÇELİ KARARDA HESAPLAMASI ( Teknik Bilirkişinin Hesaplama Yapmasını Gerektirecek Bir Konuda Hakimin İş Bedelini Hesaplayarak Karar Vermesinin Doğru Olmadığı - Dosyadan Elini Çeken Hakimin Bu Yanlışlığa Veya Hataya Vardığını Anlaması Halinde Düzeltme Olanağının Bulunmadığı/Taraflara Bilirkişi İncelemesine Yapılan Hatalar veya Yanlış Görülen Konularda İtiraz Olanağı Sağlanacağı )
Y15.HDE. 2009/1194HAKİMİN BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜ İLE BAĞLI OLMAYACAĞI ( Hakime Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak veya Bilirkişiden Açıklık Olmayan Konularda Ek ve Tamamlayıcı Görüş Alabilmek Yetkisini Haiz Olduğu Şeklinde Anlaşılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/6560HAKİMİN BİLİRKİŞİYE GİTMESİ ( Bundan Dönerek Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgilerle Karar Oluşturamayacağı - Raporu Serbestçe Takdir Edip Kanaat Verici Bulmazsa Ek Rapor Veya Yeni İnceleme Yaptırma Yolunu Seçebileceği )
Y15.HDE. 2009/7347HAKİMİN BİR DAVAYI RE'SEN TETKİKİ ( Taraflardan Birinin Talebi Olmadan Hakimin Re'sen Bir Davayı Tetki ve Halli Mümkün Olmadığı - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasında Hakkında Dava Açılmamış Kayıt Maliki Hakkında Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 2011/13478HAKİMİN BİR KEZ BİLİRKİŞİYE GİTTİKTEN SONRA BUNDAN DÖNMESİ (Uyuşmalığın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi ile Çözümleneceğinin Kabul Edilemeyeceği - Bilirkişinin Rey ve İncelemesinin Hakimi Bağlamadığı Hakimin Bilirkişi Raporunu Serbestçe Takdir Edebileceği)
Y18.HDE. 2015/17967HAKİMİN BİZZAT GERİ ÇEVİRME KARARI VERMESİ (Davalı Vekilinin Reddi Hakim Talebinde Bulunduğu/Mahkemece Reddi Hakim Taleplerinin Bir Hafta İçinde İncelenerek Düşünce Yazısı İle Merciine Gönderilmek Üzere Yazı İşleri Müdürüne Verileceği/Hakimin Bizzat Kendisi Tarafından Geri Çevrilmesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti)
YHGKE. 2013/15-232HAKİMİN BORÇLUNUN KENDİSİNİ YANILTMASI SONUCU YENİ TEMİNAT GELECEĞİ İNANCIYLA TEMİNATI İADE ETMESİ (Teminat İadesi Hakimin Takdirinde Olduğundan Kararın Kanun Hükmüne Aykırı Sayılamayacağı/Hakimin Kasıtlı Bir Hareketi Olmadığı - Borçlunun Tedbirli Taşınmazlarından Alacağı Tahsil İmkanı Bulunduğu/Devlet Aleyhine Tazminata Hükmedilmemesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2006/10409HAKİMİN BOŞANMA KARARI VEREBİLMESİ İÇİN TARAFLARI DİNLEMESİ ZORUNLULUĞU ( İradelerin Serbestçe Açıklandığına Kanaat Getirmesi ve Boşanmanın Mali Sonuçları İle Çocukların Durumu Hakkında Taraflarca Yapılacak Düzenlemeyi Uygun Bulması Gereği )
Y2.HDE. 2007/17475HAKİMİN BOŞANMA PROTOKOLÜNE MÜDAHALESİ ( Tarafların Onayı Alınmaksızın Farklı Şekilde Düzenleme Yapamayacağı - Müşterek Çocukla Davalının Kişisel İlişkisi ve Tedbir Nafakası )
Y2.HDE. 2008/11258HAKİMİN BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ ( Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmediği Gerekçesiyle/Taraflara Sormadan Yapamayacağı - Anne ve Babanın Belirli Günlerde Mutabık Kaldıkları Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişki )
Y2.HDE. 2015/10801HAKİMİN BOŞANMA VE AYRILIK DAVASI AÇILINCA DAVANIN DEVAMI SÜRESİNCE GEREKLİ ÖNLEMLERİ KENDİĞİNDEN ALMASI ZORUNLULUĞU ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )
YHGKE. 1993/2-894HAKİMİN BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİNİ DENETLEME ZORUNLUĞU
YHGKE. 1982/8-293HAKİMİN BOZMA İLAMINA UYMA ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI ( Taraflar Bozmaya Uyulmasını İstemeleri )
YHGKE. 1999/13–551HAKİMİN BOZMA KARARINA KARŞI TAKDİR HAKKININ BULUNMASI ( Tarafların İsteklerine Bağlı Olmaması )
YHGKE. 2012/1-330HAKİMİN BOZMA KARARINA UYMAK YA DA UYMAMAK KONUSUNDA ÖZGÜR OLDUĞU ( Ancak Kamu Düzeniyle İlgili Olmayan Bozma Nedenler Durumunda Tarafların Bozma Kararına Uyulması Şekildeki Beyanlarının Mahkemece Dikkate Alınması Gereği/Fer'i Müdahele )
YHGKE. 1986/6-127HAKİMİN BOZMAYA UYMA ZORUNLULUĞU ( Tarafların Bozma Uyulmasını İstemesi ve Bunun Bozmaya Uyulmasını İsteyen Tarafı Bağlayabilecek Nitelikte Olması )
Y3.HDE. 2017/13490HAKİMİN BOZMAYA UYULMASINDAN SONRA DEĞİŞMESİ (Usuli Kazanılmış Hak İlkesi Kamu Düzeni İle İlgili Olup Yargıtayca Kendiliğinden Dikkate Alınması Gerektiği - Hakimin Değişmesinin Dahi Açıklanan Bu Hukuki İlkeye Etki Yapamayacağı/Alacak Davası)
Y23.HDE. 2012/2955HAKİMİN CEZA DAVASI İLE BAĞLILIĞI (Hakimin Ceza Davasında Verilen Delil Yetersizliğinden Beraat Kararı ile Bağlı Olmadığı - Hakimin Ceza Davasında Verilen Sanığın İsnat Edilen Eylemi İşlemediğine İlişkin Beraat Kararı ile Bağlı Olduğu)
Y13.HDE. 2002/3941HAKİMİN CEZA KOŞULUNU İNDİRMESİ ( Cezai Şartın Aşırı Derecede Yüksek Belirlenmesi Nedeniyle )
Y2.CDE. 1999/13948HAKİMİN CEZA TAKDİRİ ( Temel Cezaların Tayini Sırasında Somut Takdir Nedenlerinin Kararda Mutlaka Gösterilmesi Gereği )
YCGKE. 2014/13-73HAKİMİN CEZADA İNDİRİM YAPMA YETKİSİ ( Hırsızlık Suçu - Sanığın Şikayetçi Aleyhine Birer Kilogram Kıyma ve Et Almak Suretiyle Gerçekleştirdiği Eyleminde Kişiliği Suçun İşleniş Şekli Mağdurun Konumu ve Suça Konu Eşyanın Değeri Göz Önüne Alındığında Hakkında 5237 S. TCK'nun 145. Md.sinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususunun Tartışılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/3291HAKİMİN CEZAİ ŞART MİKTARINI İNDİRMESİ ( Cezai Şartın Hakkaniyete Açıkça Aykırı Olması Nedeniyle )
Y13.HDE. 2015/28987HAKİMİN CEZAİ ŞARTTA İNDİRİME GİTMESİ ( Mahkemece Dosyada Bulunan Deliller Kapsamında Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığına Dair Bir Değerlendirme Yapılarak Fahiş İse İndirim Yapılarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Cezai Şartın Tamamen Kaldırılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2011/10971HAKİMİN ÇEKİLME İSTEĞİ ( Davacının Red Talebini İnceleyen Asliye Hukuk Mahkemesi Kararında Hem Ret Talebini Hem de Çekilme İsteğini Kabul Ettiği - Verilen Karar Usul ve Yasaya Uygun Görülmediği)
Y9.CDE. 2013/7007HAKİMİN ÇEKİLME TALEBİNİN REDDİ ( Karar Niteliği Kesin Olsa Dahi Asıl Hükümle Birlikte Temyiz Edilebilir Mahiyeti Gereği Olağan Kanun Yoluna Başvurulabileceği - Kanuna Yararına Bozma Talebinin Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olduğu/Eldeki Davada Olağan Kanun Yoluna Başvurunun Mümkün Olduğu )
Y20.HDE. 2014/6275HAKİMİN ÇEKİLMESİ ( Davanın Tarafının Kendisini Başka Bir Vekil İle de Temsil Ettirebileceğinden Vekilden Kaynaklı Nedenler Çekilme Sebebi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2012/7240HAKİMİN ÇEKİLMESİ ( Yasada Hakimin Çekilmesini ve Reddini Gerektiren Hallerin Belirtildiği/Davalı Tarafından Ret Nedeni Olarak Belirtilen Nedenlerin Hiç Birisinin Belirtilen Ret Nedenlerinden Olmadığı - Menfi Tespit Davası )
Y20.HDE. 2014/2650HÂKİMİN ÇEKİLMESİ KARARI ( Karar Düzeltme Talebi - Hâkimin Çekilmesi Kararının Merci Tarafından Uygun Bulunduğu ve Bu Karara Karşı Yapılan Temyiz İsteminin de Reddedilerek Merci Kararı Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Tarafından Onanmakla Kesinleştiği/Hâkimin Reddine İlişkin Kararlar Karar Düzeltme Yolu İle İncelenemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/12562HAKİMİN ÇEKİNMESİ ( Gerektirecek Bir Bulguya da Rastlanmadığından Hakimin Davaya Bakmaktan Çekinmesini Yerinde Bulan Merci Kararının da Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
YİBGKE. 1934/53HAKİMİN ÇEKİNMESİ NEDENİYLE DAVANIN NAKLİ ( Görevli Yargıtay Dairesi )
Y20.CDE. 2016/2152HAKİMİN ÇEKİNMESİ VE İNCELEME MERCİİ ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma - Mercinin Bir Başka Hâkim veya Mahkemeyi Davaya Bakmakla Görevlendirileceği/Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca Takdir Olunacak Bir Hakim ve Bir Üye Hakimin Belirlenmesine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 1993/5368HAKİMİN ÇEKİNMEYİ KABUL ETMESİ ( Çekinmenin Yerinde Olup Olmadığının Merciince İncelenmesi )
YHGKE. 2002/4-476HAKİMİN ÇOCUĞUNUN DAVALI KURUMDA ÇALIŞMASI ( İstinkaf Sebebi Olup Olmaması-Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu )
Y9.HDE. 2006/27672HAKİMİN ÇÖZMESİ GEREKLİ MESELE ( İş Sözleşmesinin İşletmeden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Feshi Konusunda Hakiminin Genel Hukuk Bilgisi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Bu Konuda Bilirkişi Raporu Alması İsabetsiz Olduğu )
Y11.HDE. 2012/4320HAKİMİN ÇÖZÜMLEYECEĞİ HUSUSLAR ( Genel ve Hukuki Bilgisiyle Çözümleyebileceği Hususlarda Bilirkişi İncelemesi Yaptıramayacağı - Borçtan Davalıların Sorumlu Olup Olmadıkları Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2013/14609HAKİMİN DAHA ÖNCE DAVALININ VEKİLİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMASI ( Davalı Vekilinin İşi Reddetme Mecburiyetinin Bulunduğu - Davalıya Başka Bir Avukata Vekalet Vermesi İçin Uygun Süre Verileceği/Avukatın İşi Reddetme Zorunluluğu Doğduğu Tarihten Sonra Yapılan Usul İşlemlerinin Yenilenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 1990/14086HAKİMİN DAVA DİLEKÇESİNDEKİ OLAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA İSTEMESİ
Y4.HDE. 1976/2237HAKİMİN DAVA ESASINI AÇIKLATTIRMASI ( Davacının Dayandığı Hukuki Esas )
Y1.CDE. 1974/678HAKİMİN DAVA HAKKINDA DAHA ÖNCE OYUNU AÇIKLAMIŞ OLMASI ( Görevsizlik Kararının Rey İhdası Olmaması )
YCGKE. 1992/7-46HAKİMİN DAVA HAKKINDAKİ REYİNİ AÇIKLAMIŞ OLMASI ( Görevsizlik Kararının Bu Nitelikte Olmadığı )
Y11.HDE. 2016/1428HAKİMİN DAVACI TARAFA TALEPLERİNİ AÇIKLATMASI ( Alacak Davası - Mahkemece Davacıya Öncelikle Hangi Kalem İçin Ne Kadar Talepte Bulunduğu Açıklattırılacağı/Hükmedilen Tutara Nasıl Ulaşıldığı Açıklanmadan ve Yargıtay Denetimine İmkan Vermeyecek Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 1971/3034HAKİMİN DAVACIDAN AÇIKLAMA İSTEMESİ ( Meslek Hastalığına Dayalı Tazminat Davasında Maluliyet Oranının Tespiti )
Y15.HDE. 2006/33HAKİMİN DAVACININ İDDİASI İLE BAĞLILIĞI ( Davacı Talepleri Esas Alınmak Suretiyle Bulunacak Miktara Hükmedilmesi Zorunluluğu - İmalat Bedelinin Tahsiline İlişkin Yapılan İcra Takibi )
Y20.HDE. 2011/10971HAKİMİN DAVACIYI CUMHURİYET SAVCILIĞINA ŞİKAYET ETMESİ ( Hakkında Sulh Hukuk Mahkemesinde Tazminat Davası Açması H.U.M.K.nun 29/5. Md.sinde Gösterilen "Davalı Olmak" Anlamında Yorumlanamayacağı ve Hakimin Davadan Çekilmesini Haklı Kılmayacağı)
Y21.HDE. 2000/9302HAKİMİN DAVADA DELİLLERİ RE'SEN TOPLAMASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davasında)
Y20.HDE. 2016/10772HAKİMİN DAVADA İKİ TARAFTAKN BİRİNE ÖĞÜT VERMİŞ YA DA YOL GÖSTERMİŞ OLMASI ( Reddi Hakim Sebebinin Varlığı Kabul Edildiği - Hakimin Kanuni Bir Zorunluluk Olmadan Davanın Neticesine Etkili Olacak Şekilde İşlem Yapmış Olması Gerektiğinin Kabul Edileceği )
Y11.HDE. 1999/5481HAKİMİN DAVADA UYGULANACAK HUKUK KURALINI RESEN BULMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hakim Tarafların Hukuki Sebep Göstermemiş Olması Halinde de Davada Uygulanacak Hukuk Kuralını Kendiliğinden Bulması )
Y10.CDE. 2007/11735HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Çekilen Hakim Tarafından Yapılan İşlem Gecikmesinde Sakınca Bulunan Durum Nedeniyle Yapılmış İşlemlerden Sayılması ve Aynı Zamanda Bir Savunma Delili Niteliğinde Olması Nedeniyle Tekrarlanmasının Gerekmediği )
Y20.HDE. 2012/15330HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( İcra Dairesinin İcra Mahkemesi Hakiminin Daimi Gözetimi Ve Denetimi Altında Olduğu - İcra Dairesi Müdür ve Yardımcıları İle İcra Hakimi Arasında Dosya Üzerinde Görüş Teatisinde Bulunulabileceği/Bu Hususun Reddi Hakim veya Çekilme Sebebi Olmayacağı )
Y20.HDE. 2011/15066HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( İhtiyati Haciz Kararına Karşı Yapılan İtiraz Üzerine/Reddi Hakim Talebi Olmadığı Gibi Hakimin Davadan Çekilme Nedenleri de Olmadığı - Çekilme Talebinin Mercice Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
Y20.HDE. 2009/10368HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Maddi Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddialar Dayanak Gösterilerek Hakimlerin Davadan Çekinemeyecekleri )
Y20.HDE. 2013/2029HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Mahkemenin Baskı Altına Alınmak İstendiği Neticede Verilecek Kararın da Aleyhe Olması Halinde Adaletten Beklenen Yararın Sağlanamayacağı Gerekçesiyle Çekilme Kararı Verildiği - Maddi Bulgu ve Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddialardan Dolayı Hakimin Çekilmesini Kabul Eden Kararın İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 1995/6100HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Merci Tayini Yetkisinin Yargıtayda Olması )
Y20.HDE. 2013/5409HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Reddi Haki Talebi Üzerine Böyle Bir Kararın Bulunmadığı/Yalnızca Ret Talebinin Reddi Yönünde Görüş Bildirildiği/Davalı Vekilinin Duruşmayı Müvekkili Namına ve Hesabına Takip Ettiği ve Reddi Hakim Talebini de Müvekkili Namına Yaptığı - Vekilin Para Cezası İle Yükümlü Tutulmasının Hatalı Olduğu )
Y20.HDE. 2016/10751HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ ( Yargılamanın Devamı Sırasında Taraflardan Birinin Mahkeme Hakimi Hakkında Şikayette Bulunması veya Aleyhine Dava Açmasının Hakimin Reddi Sebepleri Arasında Bulunan "Davalı Olmak" Anlamında Yorumlanamayacağı - Aksi Takdirde Kötü Niyetli Kişilerce Açılacak Uydurma Dava ve Şikayetler Sonucu Davaya Bakan Hakimlerin Sağlıklı Baskıdan Uzak ve Hür İradeleri İle Görev Yapmalarına Engel Olunacağı )
Y20.HDE. 2013/6729HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ (Hakimin Reddi İstemi - Maddi Bulgu ve Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddiaların Hakimlerce Duygusallıkla Karşılanıp Davadan Çekilmelerine Neden Olmasının İleride Giderilmesi Mümkün Olmayacak Zararlara Yol Açacağından Kabul Edilemeyeceği)
YHGKE. 2002/4-476HAKİMİN DAVADAN ÇEKİLMESİ SEBEPLERİ ( Hakimin Çocuğunun Davalı Kurumda Çalışmasının İstinkaf Sebebi Olup Olmaması )
Y20.HDE. 2005/1299HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ ( Davalı Şirkete Ait Dershanede Oğlunun Öğrenci Olmasının Yasada Kabul Edilen Çekinme Sebeplerinden Sayılamaması )
Y20.HDE. 2010/9206HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ ( Hakim Alayhine Tazminat Davası Açılması - HYUY'nin 28. Md. Anlamında Çekinme Değil Aynı Yasa'nın 29. Md.sindeki Hakimin Kendi Kendini Reddetmesi Şeklinde Algılanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6062HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ ( Mahkeme Hakimi Tarafından Davalı Kooperatif Tarafından Yapılan Taşınmazlardan Birisinin Satın Alınmış Olduğu/Yasaklı Olduğu - Talep Olmasa Bile Davadan Çekinmek Zorunda Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında Merci Tarafından Çekinme Talebinin Uygun Bulunması Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/5700HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ ( Üzerine Merciince Verilen Kararın Ara Karar Olduğu - Hakimin Davaya Devam Etmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/4042HAKİMİN DAVADAN ÇEKİNMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Çekinme Sebebi Sayılamayacağı)
Y11.HDE. 2004/1545HAKİMİN DAVADAN EL ÇEKMESİ ( Kısa Kararın Tefhimi ile El Çektiğinden Verdiği Bu Kısa Karara Aykırı Olarak Gerekçeli Karar Verememesi )
Y18.HDE. 1994/11679HAKİMİN DAVADAN EL ÇEKMESİ ( Vazgeçmenin Yargılama Bitirildikten Gerçekleşmesi Halinde Hakim Davadan El Çektiğinden Temyiz üzerine Mahkeme Kararı Bozulduktan Sonra Yargılama Yapılabilmesi )
Y4.CDE. 1983/4534HAKİMİN DAVADAN İSTİNKAFI ( Yeni Hakimin Duruşma Gününü Bildiren Davetiye Çıkarmasının Dava Zamanaşımını Kesmemesi )
YHGKE. 1978/11-865HAKİMİN DAVALARI AYIRMASI ( Yetkisizlik Kararı Verilmesi )
Y2.HDE. 2006/13524HAKİMİN DAVANIN DEVAMI SÜRESİNCE GEREKLİ OLAN GEÇİCİ ÖNLEMLERİ RESEN ALMAK ZORUNLULUĞU ( Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere İşi ve Geliri Olmayan Kadın Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2014/5457HAKİMİN DAVANIN HUKUKİ NİTELİĞİNİ BELİRLEME YETKİSİ ( Davanın Hakem Heyeti Kararının İptali Talebiyle Açıldığı Ancak Ayıplı Hizmete İlişkin Olduğu - Davacı Tarafından Davalıya Hizmet Verilmediği Halde Aboneliğin Aktif Edilmesine ve Sağlayıcı Tarafından Sorunun Giderilmesine Karar Verildiğinden Hakem Heyeti Kararının İptal Talebinde Hukuki Yarar Bulunduğu )
YHGKE. 1999/1–159HAKİMİN DAVANIN HUKUKİ SEBEBİNİ TAYİNİ
Y11.HDE. 1990/441HAKİMİN DAVANIN MADDİ OLGULARI HAKKINDA TARAFLARI DİNLEMESİ
Y11.CDE. 2008/9687HAKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI ( Önceki Yargılamada Görev Yapan Hakime Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Gelmesi Halinde Artık Bu Davaya Bakamayacağı )
YCGKE. 1974/1-252HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HAL ( Hakimin Hazırlık Soruşturmasını Yürütmüş Olmasının Davaya Bakamayacağı Anlamına Gelmemesi )
Y18.CDE. 2015/19505HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER ( Aynı Davada Soruşturma veya Kovuşturma Aşamalarında Tanık Olarak Dinlenmiş Bulunanların O Davada Hakimlik Yapmalarının Mümkün Olmadığı/Hakimin Davaya Bakamayacağı Hallerden Olduğu - Yargılama Yöntemine Kesin Biçimde Aykırılık Oluşturduğu/ Mutlak Bozma Nedeni Sayılacağı )
Y8.CDE. 1978/7140HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER ( Suçun İşlendiği Çevrede İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Görevini Yapmış Olan Hakimin Seçimlerin Temel Hükümlerine Aykırı Davranan Sanığı Yargılayamaması )
YCGKE. 2011/13-250HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Olarak Tebliğname Düzenleyip Görüş Bildirdiği Olayda Aynı Kişinin Özel Dairede İşin Müzakeresine Katılıp Oy Kullanamayacağı/Böyle Bir Kararın Yok Hükmünde Sayılacağı - Hırsızlık)
Y9.HDE. 1968/11280HAKİMİN DAVAYA BAKMA ENGELİ ( Davalı Vekilinin Dilekçe Vermek İçin Mehil İstemesine Rağmen İşlem Yapılmayarak Reddedilen Hakim Tarafından Hüküm Verilmesi )
YHGKE. 1976/11-1991HAKİMİN DAVAYA BAKMA YASAĞI ( İstinkafa Davet Dilekçesinde Hakimlerin Reddedilmediği Açıkça Yazılı Olsa Dahi Red Niteliği Taşıması )
Y20.HDE. 2007/5159HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN ÇEKİNMESİ ( Alacak Davası - Hakimin Davada Gerekli Özeni Göstermemesinin HUMK Kapsamında Bir Red veya Çekinme Nedeni Olamayacağı )
YHGKE. 1983/2-571HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN ÇEKİNMESİ ( İsteme Neden Olarak Hükmün Gerekçesinde Düşüncesini Açıkladığını Belirtmesi )
Y20.HDE. 2004/14210HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN ÇEKİNMESİ VE REDDİ ( Red Ve Çekinmeyi Değerlendirecek Merciin Bu Talebi Kabul Etmesi Halinde Görevli Hakim Veya Mahkemeyi De Belirleyeceğine İlişkin Yasada Herhangi Bir Hüküm De Bulunmadığı )
YCGKE. 1976/1-335HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ ( Asliye Ceza Mahkemesinde Görevsizlik Kararı Veren Hakimin Ağır Ceza Dairesindeki Davada )
Y4.CDE. 1981/2565HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ ( Sulh Ceza Davasında Görevsizlik Kararı Veren Hakimin Asliye Ceza Mahkemesinde )
Y20.HDE. 2012/6062HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIĞI ( Dava Sonucunda Verilecek Karardan Doğrudan veya Dolaylı Olarak İlgisinin Bulunduğu/Yasaklı Olduğu - Talep Olmasa Bile Davadan Çekinmek Zorunda Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında Merci Tarafından Çekinme Talebinin Uygun Bulunması Gerektiği )
YİBGKE. 1977/2HAKİMİN DAVAYA KATILMASI ( İddianame Yada Son Soruşturmanın Açılması Kararındaki Suç Niteliği Yönünden Görevsizlik Kararı Veren Hakim )
Y22.HDE. 2015/24134HAKİMİN DAVAYI ANLATMA ÖDEVİ (Mahkemece Davacıdan Kullanmadığı Yıllık İzin Süresi Sorulmalı ve Yapılacak Araştırma Sonucuna Göre Davacının Yıllık İzin Ücreti Alacağı Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği - Yıllık İzin Alacağı İstemi)
Y2.HDE. 2012/7026HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Boşanma/Kocanın Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunduğu ve Eşine Ait Olduğunu İddia Ettiği Fotoğrafların Davada Verilen Hükmü Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikteki Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık İddiası İçerdiği - Bu Hususta Taraflardan Açıklama İstenilmesi ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilip Gerçekleşecek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2013/15563HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Dava Konusu Ürünün Kime Ait Olduğunun Belirlenemesi Durumunda Tapuda İsim Tashihi Davası Açması İçin Davacıya Süre Verileceği - Taşınmaz Üzerindeki Ürünün Kime Ait Olduğunun Tespiti/Maddi Tazminat Talebi )
Y23.HDE. 2012/6138HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Davacılar Vekilinden Hangi Davacıların Hangi Hakka Dayanarak Ne Talep Ettikleri Hangi Sebeple Hangi Davalılardan Ne İstedikleri Açıklattırılarak Uyuşmazlığın Çözülmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y23.HDE. 2013/730HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Davalının Alacağın Çeke Dayalı Olduğu ve Hangi Hususun İspatlanması Gerektiğinin Bildirilmesi Hususundaki Taleplerinin Gözetileceği - Davalının İspatlayacağı Hususun Belirtilmesi Gereği/İncelemenin Buna Göre Yapılacağı )
Y7.HDE. 2016/8812HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Dosyaya Sunulan Protokolün Açıklayıcı ve Aydınlatıcı Olmaktan Uzak Olduğu Resmi Belgelerin Aksinin İspat Edilemediği Gerekçesi İle Bu Belgeye İtibar Edilmediği/Mahkemenin Kendisine Yüklediği Davayı Aydınlatma Görevi Kapsamında Davacıdan Protokole ve Altındaki İmzaya Karşı Diyeceğinin Sorulmasının Gerektiği - Tüm Delillerin Değerlendirlerek Protokol Hakkında Sonuca Varılacağı/İşçilik Alacakları Davası )
Y22.HDE. 2012/306HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Fesih Gerekçesi Yapılan Tutanakları İmzalamış Olan Kişilerin Tanık Olarak Çağrılması ve İşveren Tarafından Sunulan Tutanak İçerikleri Tanıklara Gösterilerek Tanıkların Beyanlarının Alınması Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/12564HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Gereği Davacının Karıştığı Trafik Kazaları ile İlgili Evraklar Temin Edilerek Gerektiğinde Kusur ve Zarar Miktarı Yönünden Bilirkişi Tespit ve Görüşüne İhtiyaç Olduğu - İşe İade Davası )
Y22.HDE. 2013/25225HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Hakimin Tutanak İmzacılarını Dinlemeksizin Eksik İncelemeyle Karar Vermesinin Bozmayı Gerektirdiği/Olayın Aydınlatılması ve Tutanakların Doğrulanması İçin Tutanak Tanıklarının Dinlenmesinin Hakimin Davayı Aydınlatma Görevi Gereği Olduğu - Yapılan Araştırmanın Eksik ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )
Y7.HDE. 2014/12841HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( İş Akdinin Feshi Sebebiyle Cezai Şart İstemi - Sözleşmede Öngörülen Süre Dolmadan Önce Taraflardan Herhangi Biri Tarafından Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın İş Akdinin Feshedilmesi Halinde Tazminat Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı/Gerekirse Hakimin Davayı Aydınlatmak Görevi Kapsamında Tanık Dinlenilerek ve Fesih Hususunun Aydınlatılarak Karar Verileceği )
YHGKE. 2013/8-1014HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Katkı Payı ve Katılma Alacağı İstemi - Hesaplama ve Değerlendirme Anları İle Faiz Başlangıç Tarihleri Farklı Olmakla Mahkemece Davacı Talebinin Ne Kadarının Katkı Payı Ne Kadarının Katılma Alacağı Olduğunun da Açıklattırılmalı Tarafların Delilleri Birlikte Değerlendirilerek Yapılacak İnceleme İle Oluşacak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/22223HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Nişanın Bozulması İle Tazminat Talebi - Karşı Davacının Maddi Tazminat Talebinin Hakimi Davayı Aydınlatma Görevi Gereğince Hangi Nedenlerden Kaynaklandığı Açıklattırılmak Suretiyle Toplanan Tüm Deliller Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2012/17701HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ ( Uyuşmazlığın Aydınlatılmasını Zorunlu Kıldığı Durumlarda Maddi veya Hukuki Açıdan Belirsiz Yahut Çelişkili Hususlar Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği/Mahkemece Davacı Vekiline Talebinin Ne Olduğu Hususunun Açıklattırılması Gerektiği - Vasiyetnamenin Açılması )
Y11.HDE. 2010/6041HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ (Davacılar Ayrı Ayrı Davacı Gösterilip Her İkisi Yararına da Manevi Tazminat İstenilmesi - Hangisi İçin Ne Kadar Tazminat İstendiğinin Davacılar Vekiline Açıklattırılması Gerektiği)
Y3.HDE. 2012/11776HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ (Davacının İddiasının Yeterince Araştırılmamasının Hatalı Olduğu)
Y10.HDE. 2012/3196HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ (Maddi veya Hukuki Açıdan Belirsiz ya da Çelişkili Gördüğü Konular Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği - Yerel Mahkemece Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayalı Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2015/5998HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( 6183 S. Yasaya Dayalı Alacak İstemi - İki Şirketin Faaliyet Alanının Aynı Olması Davacının Davalı Şirketin Muvazaalı Kurulduğu İddiası Olduğu/Dahili Davalı Şirketlerin Davalı Şirket İle Arasında İmzalanan Sözleşme Tarihinde ve Sözleşme Tarihinden Önce Alacağı Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y15.HDE. 2014/2081HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Alacak Davası - Davacının Talep Konusu Ettiği Alacağın Her Bir Alacak Kalemi İçin Ne Miktarda Olduğu Davacı Tarafa Verilecek Uygun Süreyle Açıklattırılacağı )
Y23.HDE. 2012/2481HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Ayıplı ve Eksik İmalat Bedelinin Tahsili Davası - Hangi Bağımsız Bölümler İçin Ne Miktarda Tazminat Talep Edildiği Davacıya Açıklattırılarak Bu Doğrultuda Sözleşme Kapsamıyla Değerlendirilmek Suretiyle Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/18311HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Boşanma Davası - Davalı ( Kadın ) Cevap Dilekçesinde Tazminat Talebinde Bulunduğu/Mahkemece İstenilen Tazminatın Boşanmanın Eki Niteliğinde Bir Tazminat Olup Olmadığı Eki Niteliğinde Tazminat İse Maddi Tazminat ya da Manevi Tazminat Olup Olmadığı Hususları Açıklattırılacağı )
Y2.HDE. 2016/11627HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Boşanmadan Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Davacı “Eşinin Kendisinden Yüksek Kazançlar Beklemesi Eşyaların Kendisinden Habersiz Götürülmesi Ayrılık Süresince Uğratılan Maddi Zararlarının” Tazminini İstediği/Mahkemece Maddi Tazminat Hakkında Açıklama İsteneceği )
Y22.HDE. 2017/34893HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davacı Asil Dinlenilerek İzin Talep Dilekçelerinde Belirtilen İzinlerin Kullandırılıp Kullandırılmadığı Yönünde Beyanının Alınması ve Neticeye Göre Yıllık İzin Ücreti Alacağında Bir Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2015/29846HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davacı Sendika Vekilinin Hangi Dönemden İtibaren Aidat Alacağı Talep Ettiği Hususunda Çelişki Olduğu - Mahkemece Davacı Taraftan Sorulmak Sureti İle Bu Çelişkinin Giderilmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Sendika Üyelik Aidat Alacağı İstemi )
Y19.HDE. 2012/7240HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davacının Harca Esas Gösterdiği Değer İle Sonuç Kısmında Talep Ettiği Değerin Farklı Olduğu - Davacı Alacaklının İtiraza Uğrayan Tüm Alacak Yönünden Takibin Devamını İstemesi Halinde Harcın Tamamlattırılacağı/İtirazın İptali Davası )
Y17.HDE. 2012/4799HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davacının Maddi Tazminat İstediğini Belirttiği Ancak Bunun Neye Dair Olduğunu Açıklamadığı - Mahkemece Talebin Neye Dair Olduğunun Sorulması ve Alınacak Cevaba Göre Maddi Tazminat Hesabı Yaptırılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/15096HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Davalının Dayanmış Olduğu Feshe Neden Olan Olayla İlgili Tutanağı İmzalayanların Dinlenilmesi Gerektiği - Bu Kişilerin Tutanak İçeriklerini Doğrulayıp Doğrulamadığının Sorulacağı/Eksik İncleme Yapıldığı )
Y1.HDE. 2014/4449HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Ecrimisil İstemi - Mahkemece Davacının Hangi Tarihler Arasındaki Dönem İçin Ecrimisil Talep Ettiği Davacıya Açıklattırılacağı )
Y22.HDE. 2017/8675HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Hakimin Zorunlu Durumlarda Maddi veya Hukuki Açıdan Belirsiz Yahut Çelişkili Gördüğü Hususlar Hakkında Taraflara Soru Sorabilerek Delil Gösterilmesini İsteyebileceği - Gerekçede İstifa Dilekçesinin Sunulmadığını Belirtmişse de İbranamede Davacının Kıdem Tazminatını Aldığını İfade Ettiği/Davacı Duruşmaya Çağrılarak Kıdem Tazminatı Tarafına Ödenip Ödenmediği Netleştirilerek Fesih Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/3465HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Hizmet Tespiti - İhtilaflı Dönemde Davalı İşveren Adına Çok Sayıda İşyeri Olduğu/Mahkemece Davacıya Sorulmak Suretiyle Davacı Çalışmalarının Bu İşyerlerinin Hangilerinde Geçtiği Tespit Edileceği )
Y7.HDE. 2014/5775HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - İş Müfettişlerinin Hazırlamış Olduğu Raporda İsmi Geçen İşçiler Davaya Dahil Edilerek İfadelerine Başvurulması Gereği/Raporların Aksi Kanıtlanana Kadar Geçerli Olduğu )
Y1.HDE. 2014/19541HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Kadastro Paftasında Yol Olarak Gösterilen Yere Denk Gelen Alanın Bozma Öncesi Talep Doğrultusunda Her Bir İstem Konusunun Değerinin Ayrı Ayrı Açıklattırılması Anılan Alanın Değerinin ve Eski Hale İade Bedelinin Tespiti Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/30085HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Kapsamında Davacı Asilin Dinlenilmesi ve Tüm Dosya Kapsamı Nazara Alınarak Söz Konusu Belgenin Dair Olduğu İkinci Çalışma Dönemi Bakımından İş Sözleşmesinin Ne Suretle Sona Erdiğinin Tespiti Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y8.HDE. 2015/2626HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Katkı Payı Alacağı İstemi/Kooperatif Üyelik Hakkı Tasfiyesi - Kooperatif Hakkında Tasfiye Tarihine Kadar Yapılan Ödemeler Getirtilerek Tasfiyeye Tabi Tutulması Gereken Miktarın Belirleneceği )
Y7.HDE. 2013/3200HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Kıdem Tazminatının Ödendiğine Dair Belge Sunulduğu - Davacı Tarafından Ödemenin Kıdem Tazminatı Ödemesi Olmadığının Belirtildiği/Ödemenin Nedeni Hakkında Beyanda Bulunulmadığı )
Y10.HDE. 2016/18209HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Mahkeme Hükmünün Eksik İncelemeye Dayalı Olduğu/Davacının Son Celseye Kadar Yapmış Olduğu Açıklamaların Prim Borcunun İptaline İlişkin Olduğu Gözetilerek Davacıya Talebi Açıklattırılarak Elde Edilecek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/3245HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Maddi ve Hukuki Açıdan Belirsiz Yahut Çelişkili Gördüğü Hususlar Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği ve Delil Gösterilmesini İsteyebileceği - Kredi Kartı Harcamalarına Dair Olarak Paraları Davacıdan Mı Yoksa Davalı Şirketten Mi Aldığı Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YHGKE. 2013/15-1606HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Mahkemece Davacı Taraf Delilleri Arasında Bulunan Davalı Çalışanı Mimarın Belgeler Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığı İle Davaya Konu Alacağın Dayanağı Olan İşlerin Davacı Tarafça Yapılıp Yapılmadığı Konusunda Tanık Sıfatıyla Beyanının Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/4710HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Mahkemece Vefat Eden Anne ve Baba Yönüyle Talep Edilen Manevi Tazminat Miktarının Açıklattırılarak Karar Verileceği/Trafik Kazasından Dolayı Davacıların Anne ve Babasının Vefatı Nedeni İle Manevi Tazminat İstemi )
Y11.HDE. 2006/122HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Marka Hakkına Tecavüz Sebebiyle Kazanç Kaybı İstemi - Davacıya Maddi Tazminat İstemi Açıklattırılması Gerektiği/556 S. K.H.K.'nin 66. Md. Göre Marka Sahibinin Elde Edebileceği Muhtemel Gelir Tecavüz Edenin Elde Ettiği Kazanç veya Lisans Bedeli Yoksun Kalınan Kazanç Olarak İstenebileceği )
YHGKE. 2013/15-1620HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Masraf ve İmalat Bedeli Alacağı - Talep Edilen Miktarın İçerisinde Ne Kadarının Masraf Ne Kadarının İmalat Bedeli Olduğu Belirtilmediği/Mahkemece Karar Altına Alınmasını İstenilen Miktar İçerisinde Ne Kadarının Masraf Ne Kadarının İmalat Bedeline Dair Olduğu Açıklattırılacağı )
Y16.HDE. 2014/19946HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Miras Yoluyla Gelen Hakka Dayalı Mirasçılar Adına Tescil İstemi - Mahkemece Davacı Tarafa Dava Dilekçesi Açıklattırılarak Hangi Taşınmazın Kimden Ne Şekilde Kaldığı Mirasçılar Arasında Taksim Yapılıp Yapılmadığı Sorulacağı )
Y16.HDE. 2015/9185HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Murisin Yeni Tarihli Verasete Esas Nüfus Kayıt Örneği Getirtilerek Davalıların Murisin Terekesine Göre Konumlarının Belirleneceği - Yaşlı Tarafsız Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Arasından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişileri ve Fen Bilirkişisi Huzuruyla Keşif İcra Edileceği/Kadastro Tespitine İtiraz)
Y2.HDE. 2011/12586HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Nafaka Talebinin Tedbir ve Yoksulluk Olarak Hukuki Niteliğinin Açıklanmaması - Hakimin Açıklama İsteyip Yapılacak Açıklamaya Göre Karar Vermesi Gerektiği/Her İkisine Birlikte Hükmedemeyeceği )
Y3.HDE. 2017/152HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Tenkis - Mahkemece Murisin Davaya Konu Vasiyetname İle Tüm Malvarlığı Üzerinde Tasarrufta Bulunduğu ve Davaya Konu Vasiyetnamenin Davacının Saklı Payı Dışında Yerine Getirileceği Göz Önünde Alınarak Tenkis Davası Şartları İnceleneceği ve Öncelikle Mirasbırakanın Tereke Mevcudunun Belirleneceği )
Y17.HDE. 2015/5586HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacılar İhtiyari Dava Arkadaşı Olup Dava Dilekçesinde Talep Edilen Maddi Tazminatın Neye Dair Olduğunun Hangi Davacı İçin Ne Kadar Maddi Ne Kadar Manevi Tazminat Talep Edildiği Açıklattırılarak Karar Verileceği)
Y16.HDE. 2013/3151HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Yapılan Keşifte Dinlenen Tanıkların Beyanlarının Olayı Aydınlatmaya Yeterli Olmadığı - Hükme Esas Alınan Eski Tarihli Belge Satın Almaya Dair Olmayıp Tarla Bedelinin Ödenmesi Taahhüdünü ve Yapılan Ödemeleri Gösteren Bir Belge Niteliğinde Olduğundan Olayın Aydınlatılmasına Yeterli Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2013/28794HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Yıllık İzin Alacağı - Davacı Yıllık İzinlerin Bir Kısmının Kullandığını Beyan Ettiği/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İse Davacının Tüm Hizmet Süresi Boyunca Hak Etmiş Olduğu Yıllık İzin Ücreti Alacağı Hesaplandığı - Yıllık İzinlerin Ne Kadarı Kullanıldığı Konusunda Davacı Tarafın Ek Beyanları Alınacağı )
Y22.HDE. 2012/14428HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ ( Yıllık İzin Ücreti - Davacı Tarafın Talebinin Kapsamını Açıklattırmak ve Gerekli Görülürse Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Kapsamında Davacı Asilin Beyanına Başvurulmalı ve Talep Çekişmeye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/18043HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Çerçevesinde Davacıya Talep Ettiği Alacak Kalemleri ve Değerleri Açıklattırılıp Her Bir Kalem İçin Ne Miktar Alacak Talep Ettiğinin Sorulması Harcın Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği)
Y8.HDE. 2014/24132HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Dava Dilekçesinde Alacağın Niteliği ve Kapsamının Yeterli Açıklıkta Olmadığı - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Çerçevesinde Davacı Taraftan Yasal Düzenlemeler Uyarınca Katılma Alacağı Hesabına Katılması İstenen Mal ve Haklar Konusunda Açıklama İstenmesi Gerektiği)
Y15.HDE. 2017/1897HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Davacı Talebinin Her Bir Kalem Talep İçin Ne Miktarda Olduğunun Davacı Tarafa Verilecek Uygun Süre İle Açıklattırılmasından Sonra Gerektiğinde Ankara İstanbul ve İzmir Gibi Büyük Merkezlere Talimat Yazılması Gerektiği - Alacak Davası)
Y15.HDE. 2016/3976HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Davacı Vekili Islah Dilekçesi İle Talebini Arttırmış Ancak Alacak Kalemlerinden Her Biri İçin Ne Kadar Talepte (Artırımda) Bulunduğunu Açıklamadığı - Mahkemece Öncelikle Davacının Her Bir Alacak Kalemi İçin Ne Miktar Artırımda Bulunduğu Açıklattırılacağı/Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak)
Y7.HDE. 2015/5230HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Davacının İzinlerini Kullandığına İlişkin İmzalı Belgeler Olduğu Halde Bu Belgelerin Değerlendirilmemesi Bu Belgelerle İlgili Olarak Davacının İsticvap Edilerek Beyanlarının Alınmaması ve Mahkeme Gerekçesinde Dosya İçerisinde Yer Alan Yıllık İzin Belgelerine Neden İtibar Edilmediğinin Açıklanmadan Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olması Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2014/26258HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Fazla Mesai Alacağı - Davacının VPN Bağlantıları Dahil bir Kısım Kayıtlar dosyaya İbraz Ettiği/Bu Kayıtların Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olup Olmadığının Tereddüde Mahal Verilmeksizin Ortaya Konulması Gerektiği)
Y22.HDE. 2012/16217HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (İşyeri Devri Olup Olmadığı - Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Gereği Taraflara Yeniden Delillerini Sunması Yönünde Süre Verilerek ve Toplandıktan Sonra Hüküm Kurulması Gereği/Davacı Tanığının Anlatımının Tek Başına Yeterli Olamayacağı)
Y14.HDE. 2012/7836HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Maddi ve Hukuki Açıdan Belirsiz Görülen Hususların Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Dava Dilekçesindeki Şüpheli Hususlar İçin Doğrudan Kesin Süre Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y20.HDE. 2015/5458HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Mahkemece Dava Orman Kadastrosuna İtiraz Davası Olarak Nitelendirilmiş İse de Davacının Dilekçesinin Yeterli Açıklıkta Bulunmadığı - Hakimin Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Kıldığı Durumlarda Maddi veya Hukuki Açıdan Belirsiz Yahut Çelişkili Gördüğü Hususlar Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği Soru Sorabileceği ve Delil Gösterilmesini İsteyebileceği)
Y21.HDE. 2015/18583HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Uzlaştıklarını Beyan Eden Davacı Taraf ve Davalıdan Hangi Kalemler Üzerinde Hangi Miktarlarda Anlaştıkları Açıklattırılmaksızın Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y8.HDE. 2014/25457HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Taraflar Talepte Bulunmasa Bile Mahkeme Hakimince Davanın Aydınlatılması Görevi Çerçevesinde Resen Keşif Yapılmasına Karar Verilebileceği - Mahkemece Yapılan Araştırma ve İncelemenin Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil)
Y22.HDE. 2015/15588HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (Yıllık İzin Alacağı İstemi - Davacının Davalı İşyerinde Çalıştığı On Bir Yıl Bir Ay Süresince Hiç Yıllık İzin Kullanmamış Olduğu İddiası Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Mahkemece Davacının Bu Konudaki Beyanları Alınarak Sonucuna Göre Yıllık Ücretli İzin Alacağının Hesaplanacağı)
YHGKE. 2013/15-1523HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ / ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İSTİCVAP EDİLEMEYECEĞİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı İtirazın İptali - Alacağın Varlığını İspatlamak İçin İbraz Edilen Sevk İrsaliyesinde Üçüncü Şahsa Atfen İmza Bulunduğu/Belge Aslının Zayii Nedeniyle İmza İncelemesi Yapılamadığı - Mahkemece Sevk İrsaliyesinde İsmi Geçen Üçüncü Şahsın Tanık Sıfatıyla Beyanı Alınarak Sonuca Gidileceği )
Y23.HDE. 2013/857HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının Dayandığı Anılan Maddi Vakıalar Hem Doğrudan İflas Hem de İflas Yoluyla Adi Takibe İtiraz Edilmemesi Üzerine İflas İstemine Uymakta Olup Her iİki İflas Talebinin Koşulları ve Sonuçları Farklı Olduğun Mahkemece Açıklattırılması Gerektiği - İflas Davası )
Y3.HDE. 2014/19516HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMÜ ( Dava Dilekçesinde Davanın Konusunu Oluşturan Takip Dosyasının Ait Olduğu İcra Dairesi İle Esas Numarasının Belirtilmediği/Davacının Davaya Konu Ettiği Takip Hakkında Beyanı Alınarak İddianın Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - İtirazın İptali )
YHGKE. 1996/2-309HAKİMİN DAVAYI ÇÖZMEK GÖREVİ
Y10.HDE. 2010/1873HAKİMİN DAVAYI KENDİLİĞİNDEN İNCELEYEREK ÇÖZÜME KAVUŞTURAMAYACAĞI KURALI ( Sosyal Güvenlik Hukukunadan Kaynaklanan Uyuşmazlığın Bu Kuralın İstisnası Olduğu - Uyuşmazlığın Bilirkişi Ücreti Yatırılmaması Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2013/5246HAKİMİN DAYANABİLECEĞİ DELİLLER ( Sanık Hakkında Mağdura Yönelik Tehdit Suçu Yönünden Duruşmaya Çağrılmayıp Önceki İfadelerine Dair Tutanaklar Dahi Okunmayan Tanıkların Beyanları Esas Alınmak Suretiyle Hükümlülük Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 1979/7232HAKİMİN DEĞERLEME YETKİSİ
Y11.HDE. 1976/1606HAKİMİN DEĞERLENDİRME YETKİSİ
YHGKE. 1986/1-50HAKİMİN DEĞİŞMESİ ( Önceki Hakimin Verdiği Bozma Kararına İlişkin Ara Kararından Yeni Hakimin Dönmesinin Mümkün Olmadığı - Bozmadaki Esaslar Uyarınca Karar Verilmesi Konusunda Usuli Kazanılmış Hak Doğduğu )
Y4.HDE. 1998/7013HAKİMİN DELİL SORMASI ( Her İki Tarafın da İddialarını İspat Edememiş Olması )
YHGKE. 1990/2-372HAKİMİN DELİL TOPLAMA YETKİSİ
YHGKE. 2006/2-335HAKİMİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ ( Anlaşmalı Boşanmada Tarafların Tek Bir Konuda Anlaşamamış Olmaları Halinde Delil Toplanmadan Karar Verilememesi )
Y13.HDE. 2000/11176HAKİMİN DELİLLERİ DEĞERLENDİRMESİ ( Hakimin Delilleri Değerlendirmesinin Mesleğinin Gereği Olması )
YHGKE. 2001/2-601HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİR EDECEĞİ ( Boşanma Davasında Tarafların Kabulünün Hakimi Bağlamaması )
YHGKE. 1986/39HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİR HAKKI ( Sınırsız Olmaması )
YHGKE. 2001/5-594HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİR HAKKI ( Takdirde Hatanın Temyize Konu Olabilmesi )
YHGKE. 1999/2-219HAKİMİN DELİLLERİ SERBESTÇE TAKDİRİ ( Boşanma Davasında Tarafların Delilleri Kabulü - Hakimi Bağlamayacağı/Ailenin Korunmasının Ön Planda Tutulması Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/5501HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma Davalarında Hakimin Kanıtları Serbestçe Takdir Yetkisinin Bulunması )
YHGKE. 1987/2-310HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Boşanma )
YHGKE. 1985/2-106HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Yargıtay Denetimi )
YHGKE. 1993/9-835HAKİMİN DELİLLERİ TOPLAMASI
YİBGKE. 1983/7HAKİMİN DİLEKÇEYİ KALEME HAVALE ETTİĞİ TARİH ( Harca Tabi Olmayan Davalarda Davanın Açılmış Sayıldığı Tarih )
YHGKE. 1986/6-127HAKİMİN DİRENME HAKKI ( Hakimin Bu Konuda Serbest Olduğu-İstisnası )
YHGKE. 1993/8-936HAKİMİN DİRENME KARARI VEREBİLECEGİ HALLER ( Tarafların uyma talep etmesi )
YHGKE. 1986/6-127HAKİMİN DİRENME KARARI VEREMEYECEĞİ HALLER
YHGKE. 1999/13–551HAKİMİN DİRENME YETKİSİ ( Taleple bağlılık ilkesi )
Y7.HDE. 2011/7306HAKİMİN DOĞRU SİCİL OLUŞTURMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Adına Tescile Karar Verilen Taşınmaz Bölümünden Arta Kalan ve Uzman Bilirkişi Raporunda Gösterilen Bölümün Tespit Gibi Harman Yeri Niteliği İle Orta Malı Olarak Sınıflandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/7898HAKİMİN DOĞRU SİCİLİ OLUŞTURMA GÖREVİ ( Mükerrer Kayıtlı Çocuklar Olup Olmadığı ve Her İki Hanede Aynı Adı Taşıyan Farklı Kimseler Bulunup Bulunmadıkları Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2010/4904HAKİMİN DOĞRUDAN ARAŞTIRMA YAPMASI ( Gerçek ve Fiili Çalışmanın Tespit Edilmesi Bakımından Hakimin Soruşturmayı Genişletebileceği - Sigortalılık Başlangıcının Tespiti/Kamu Düzenine İlişkin Olduğu/Hakimin Re'sen Araştırma Yapabileceği )
Y10.HDE. 2004/210HAKİMİN DOLDURMASI GEREKEN HUKUKİ BOŞLUK ( K.H.K.'nin Anayasa Mahkemesince İptali - Yürürlükten Kaldırdığı Veya Değiştirdiği Yasa Hükümlerinin Uygulanabilir Hale Gelmeyeceği )
Y20.HDE. 2016/8385HAKİMİN DOSYADAN EL ÇEKMESİ ( Yargılama Sonunda Uyuşmazlığın Esası İle İlgili Nihai Kararın Verilmesinden Hakimin Bu Şekilde Dosyadan El Çekmesinden Sonra Re'sen Ya da Tarafların Talebi İle Dosyanın Tekrar Ele Alınması Ve Yeniden Dosya Esası Hakkında İşlem Yapılmasının Mümkün Olmayacağı )
YHGKE. 1962/4-155HAKİMİN DOSYANIN İNCELENMESİ İÇİN TARAFLARA SÜRE TANIMASI ( Sözlü Yargılama Usulünde Söz Konusu Olmayacağı-Yetki İtirazının Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmüş Olması Gereği )
Y20.HDE. 2016/10772HAKİMİN DURUŞMA TUTANAĞINA "DAVALI VEKİLİNİN BEYANLARININ SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİNE MUVAFAKAT ETMEDİĞİNİ BELİRTTİĞİ" YAZDIRMASI ( Hakimin Yasal Bir Zorunluluk Olmadığı Halde Davanın Sonucuna Etkili Olacak Şekilde Davacı Tarafa Yol Gösterdiği - Reddi Hakim İsteminin Kabulüne Karar Verileceği )
Y1.CDE. 2005/10HAKİMİN DURUŞMA TUTANAĞINI İMZALAMAMASI ( Mahkeme Hükmüne Ait Duruşma Tutanağının Son Sayfasının Üye Hakimlerden Biri Tarafından İmzalanmamış Olmasının Bozmayı Gerektirmesi )
Y10.HDE. 1998/5338HAKİMİN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM VEREMEYECEĞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması Davası )
Y5.HDE. 1981/640HAKİMİN ELATMASI ( Taşınmaz Maldan Yararlanan Kimsenin Borç ve Yükümlerini Yerine Getirmemesi Nedeniyle Zarar Gören Kat Maliki Sulh Mahkemesine Başvurarak Hakimin Elatmasını İsteyebilmesi )
YHGKE. 2003/4-274HAKİMİN ELEŞTİRİSİ ( Manisa'lı Gençlere İşkence Davasının Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Davalı Tarafından Basına Yapılan ve Birçok Gazetede Yer Alan Açıklamalar Üzerine Manevi Tazminat Talebi )
Y2.HDE. 2002/4784HAKİMİN EVLENMEYE İZİN VERMESİ ( Olağanüstü Hallerde ve Pek Önemli Bir Nedenle Verebileceği - Hüküm Tarihinde 14 Yaşını Bitirme Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2003/3718HAKİMİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Davalarında Hakimin Mümkün Oldukça Evlilik Birliğini Ayakta Tutmaya Çalışması )
Y4.HDE. 1983/9089HAKİMİN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERMESİ ( Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Kararının İptali-Karşı Tarafın Savunmasının Alınması Gereği )
YİBGKE. 1940/7HAKİMİN FAHİŞ CEZAİ ŞARTI TENKİSİ ( Ticari Olmayan İşlerde Sözkonusu Olacağı )
Y13.HDE. 2015/32576HAKİMİN FAHİŞ GÖRDÜĞÜ CEZAİ ŞARTI KENDİĞİNDEN İNDİREBİLECEĞİ (Mahkemece Ceza-İ Şartın Fahiş Olup Olmadığı İndirim Gerekip Gerekmediği Fahiş İse Ne Oranda İndirim Yapılması Gerektiğinin Saptanacağı - Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeni İle Cezai Şart Alacağı İstemi)
Y2.HDE. 2012/20207HAKİMİN GEÇİCİ ÖNLEMLERİ ALMASI ( Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına Dair Geçici Önlemleri Resen Alması Gerektiği - Boşanma Davası )
Y21.HDE. 2002/2281HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLEYEMEYECEĞİ İŞLER ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bilirkişiye Gitmek Zorunluluğu )
Y15.HDE. 2002/2330HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİSİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almasının Zorunlu Olması )
Y2.HDE. 2003/3718HAKİMİN GENİŞ TAKDİR HAKKI ( Boşanma Davalarının Hakimin Takdir Yetkisini En Geniş Ölçüde Kullandığı ve Taraflarca Sunulan Delilleri Serbest Olarak Takdir Ettiği Davalardan Olması )
YHGKE. 1994/19.19HAKİMİN GERÇEĞİ ARAMASI
Y2.CDE. 1995/2419HAKİMİN GEREKÇELİ KARARI YAZMADAN ÖLMESİ ( Kısa Kararı da Kapsayacak Yeni Bir Hüküm Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2016/23663HAKİMİN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALACAĞI ( Çocukla Şahis İlişki Kurulması - Davacı Kadının Tedbir Nafakası Yanında Ortak Çocuğun Geçici Velayetinin Kendisine Verilmesini İstediği/Mahkemece Velayet Düzenlemesi Yapılması Zorunluyken Davacının Geçici Velayete Dair Talebini Kapsayacak Şekilde Ret Hükmü Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2015/23289HAKİMİN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPMA HAKKI ( Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş İse Eşlerin Birlikte Başvurması Ya da Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesi Halinde Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Sayılacağı - Hakim Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözönünde Tutarak Bu Anlaşmada Gerekli Gördüğü Değişikliği Yapabilirse De Bu Değişikliğin Taraflarca Kabulü Halinde Boşanmaya Karar Vermesi Gerektiği )
Y10.CDE. 2009/13908HAKİMİN GÖREV ALAMAMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Önceki Yargılamada Görev Yapan Hakim Aynı İşte Görev Alamayacağı )
Y1.CDE. 2016/1528HAKİMİN GÖREV ALAMAMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Önceki Yargılamada Görev Yapan Hakimin Verilen İtirazın Reddi Kararında da Mahkeme Heyetinde Görev Alamayacağı )
Y1.CDE. 2009/10007HAKİMİN GÖREV ALAMAMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Önceki Yargılamada Görev Yapan Hakim Aynı İşte Görev Alamayacağı )
Y4.HDE. 2004/11295HAKİMİN GÖREV KUSURU ( Nedeni İle Adalet Bakanlığından Manevi Tazminat İstemi/Hakimin Bağımsızlığı İlkesine Aykırılığı - Ancak Kişisel Kusura Dayanılarak HUMK.'a Göre Dava Açılabileceği )
YCGKE. 2003/4-204HAKİMİN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI ( 3194 S.K.'un 18. Maddesinin Son Fıkrasıyla Öngörülen Yasağa Karşın Hisse Devrinin Mümkün Hale Gelmesini Sağladığı Kararları - Zincirleme Suç )
YCGKE. 2012/4-425HAKİMİN GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Yaralama Davasına İlişkin Olayda Sanığın Gazinosuna Gittiği/Sanıkların Beraati Yönünde Oy Kullandığı - Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşacağı )
Y13.HDE. 1981/7082HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada Dayanılan Olguları Belirlemek Hukuksal Yönden Nitelemek Uygulanacak Yasa Hükümlerini Arayıp Bulmak )
YHGKE. 1995/13-823HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada İleri Sürülen Maddi Olguları Nitelendirmek Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak Doğrudan Doğruya Hakimin Görevi Olması )
Y13.HDE. 2001/1453HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada İleri Sürülen Olguları Kanıtlamak Taraflara Kanıtlanan Olgulara Gmre Davadaki İstemi Nitelendirmek ve Uygulanacak Yasa Maddelerini Bularak Uygulamak )
YHGKE. 2001/13-569HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada Öne Sürülen Maddi Olgulara Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak Uygulamak ve Davanın Hukuki Nitelendirmesini Belirlemek Görevlerinin Olması )
YHGKE. 2000/18-1843HAKİMİN GÖREVİ ( Bir Davada Öne Sürülen Maddi Olgulara Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak ve Davanın Hukuki Nitelendirilmesini Belirlemek )
Y4.HDE. 2002/14325HAKİMİN GÖREVİ ( Borçlar Hukukuna Göre Zararın Gerçek Miktarının Belirlenmesinin Hakimin Görevi İçine Girmesi )
Y13.HDE. 1989/1041HAKİMİN GÖREVİ ( Dava Dilekçesindeki Olayların Nitelendirilmesi ve Uygulanacak Kanun Maddelerinin Belirlenmesi )
YHGKE. 2003/4-171HAKİMİN GÖREVİ ( Dava Dilekçesinin Yorumu ve Hukuki Nitelendirmenin Yapılması Her Somut Olayın Özelliğine Göre HUMK'un Verdiği Yetkiyle Hakime Ait Olması )
Y4.HDE. 1998/5584HAKİMİN GÖREVİ ( Davalının Hak Arama Özgürlüğü ile Davacının Çatışan Kişilik Haklarının Sınırının Hakim Tarafından Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2012/892HAKİMİN GÖREVİ ( Davanın Nitelendirmesi Talep ve Taraflarca Getirilme İlkesi ve Taleple Bağlılık İlkeleriyle Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Birlikte Gözetilerek Mahkeme Tarafından Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 1999/2-642HAKİMİN GÖREVİ ( Hakimin Evlilik Birliğinin Onarılmaz Şekilde Sarsılıp Sarsılmadığını Araştırmak Zorunda Olması )
Y4.HDE. 2003/2558HAKİMİN GÖREVİ ( Hakimin Tarafların Bildirdikleri Hukuki Sebeplerle Bağlı Olmaması ve Taraflar Hiçbir Hukuki Sebep Göstermeseler de Hukuki Nitelendirmeyi Yaparak Hukuk Kuralın Uygulaması )
YHGKE. 2003/13-6HAKİMİN GÖREVİ ( Her İki Tarafın İddia ve Savunmalarıyla Bağlı Olup Ondan Başka Şeye ve Fazlaya Hükmedememesi )
Y12.HDE. 1997/6300HAKİMİN GÖREVİ ( Hukuki Belirleme Yapması-Taraf Teşkili Sağlanarak Noksan Harcın Tamamlattırılmas )
YHGKE. 1999/19-1000HAKİMİN GÖREVİ ( Hukuki Boşluk Olması Halinde Kanun Koyucu Gibi Hareket Etmek Zorunda Olması )
Y12.HDE. 2005/1317HAKİMİN GÖREVİ ( Hukuki Sebebin ve Uygulanacak Yasanın Hakim Tarafından Tesbit Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2003/13-389HAKİMİN GÖREVİ ( Hukukun Hakime Yüklediği Görev ve Yetkilerin Savsanmasının Dahası Hafife Alınmasının Yargılama Faaliyetinin Ruhuna Uymaması )
Y14.HDE. 2007/1262HAKİMİN GÖREVİ ( HUMK Uyarınca Davada Maddi Olayları Anlatmak Görevi Taraflara Anlatılan Olaylara Uygun Yasa Hükmünü Bulup Uygulamak Görevi ise Hakime Ait Olması )
Y11.HDE. 2005/10410HAKİMİN GÖREVİ ( İcra Aşamasında Taraflarca Düzenlenen İbra Belgesinin Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - İbra Begesinin İcra Müdürlüğünce Dikkate Alınması Gerekçesiyle Davada Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2003/2424HAKİMİN GÖREVİ ( İddia ve Savunma Çerçevesinde Soruşturmayı Yürütmenin Hakimin Görevi Olması )
Y4.HDE. 1992/1511HAKİMİN GÖREVİ ( Kanıtların Değerlendirilmesi Olguların Belirlenmesi ve Hukuki Nitelendirme Gibi Tamamıyla Kendisine Ait Yargılama Çalışması )
YHGKE. 1998/4-27HAKİMİN GÖREVİ ( Maddi Olguların Hukuki Nitelendirilmesi - Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak )
Y3.HDE. 2015/324HAKİMİN GÖREVİ ( Murisin Sözlü Vasiyetinin Tutanak Altına Alınması Talebi - Mahkeme Hakiminin Sadece Vasiyetnameyi Zapta Geçirmekle Yetinmesi Gerektiği/İşin Esasına Girerek Sözlü Vasiyetin Kanundaki Şartları Taşımadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Veremeyeceği )
Y18.HDE. 2003/3116HAKİMİN GÖREVİ ( Nüfus Kayıtları Düzeltilirken Kayıtlar Arasında Çelişki Yaratmamaya ya da Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamaya Özen Göstermek Durumunda Olması )
Y2.HDE. 2004/5253HAKİMİN GÖREVİ ( Olayları Açıklamak Taraflara Hukuki Nitelendirmeyi Yapmanın ise Hakime Ait Olması )
Y2.HDE. 2007/15885HAKİMİN GÖREVİ ( Olayları Anlatmanın Taraflara Hukuki Nitelemenin İse Hakime Ait Olduğu - Davacının Velayet Hakkının Kaldırılarak Kendisine Verilmesini İstediği/Mahkemenin Bu Yöndeki Delilleri Toplayarak Karar Vereceği )
Y13.HDE. 2000/10639HAKİMİN GÖREVİ ( Olgulara Göre Davadaki İstemi Nitelendirmek Bu Nitelendirmeye Göre Uygulanması Gereken Yasa Maddelerini Arayıp Bulmak ve Doğru Olarak Uygulamak )
Y20.HDE. 2001/9045HAKİMİN GÖREVİ ( Orman Bakanlığına Verilmiş Görev Olarak Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu )
Y19.HDE. 2001/7389HAKİMİN GÖREVİ ( Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Uyuşmazlıklarda Konusunda Uzman ve Ehil Bilirkişilere Rapor Tanzim Ettirilmesi )
Y20.HDE. 2001/9046HAKİMİN GÖREVİ ( Sicilin Orman Bakanlığına Verilmiş Görev Olarak Değerlendirilmesinin Doğru Bulunmadığı )
Y13.HDE. 2000/10712HAKİMİN GÖREVİ ( Tarafların Kanıtladıkları Maddi Olaylara Göre Uygulanacak Yasa Maddelerini Arayıp Bularak Uygulama )
Y2.HDE. 1985/4018HAKİMİN GÖREVİ ( Terekeyi Tesbit Davasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Çözümü )
YHGKE. 2000/14-1200HAKİMİN GÖREVİ ( Uyuşmazlığın Yasal Karine Olmayıp İtiraz Niteliği Taşımasının Yargılamanın Her Aşamasında Hakim Tarafından Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y1.HDE. 2002/3679HAKİMİN GÖREVİ ( Vakıalara En Uygun Yasa Hükümlerini Bulup Uygulamak ve Çekişmeyi Çözüme Kavuşturmak )
YCGKE. 2005/4-43HAKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Gece Alkollü Olarak Şikayetçinin Tekel Büfesine Gidip İçki İsteyip Zamanın Geç Olduğundan Veremeyeceğini Söyleyen Şikayetçiye Hukuk Dışı İşlemlerde Bulunmak - Suç Tipinin Yargıtay Özel Dairesince Tartışılması Gereği )
YCGKE. 2012/1424HAKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanığın Suç Tarihinde Birinci Sınıfa Ayrılmamış Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Olduğu/Daha Sonra Başka Şehirde Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Olarak Atandığı - Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu )
YCGKE. 2004/4-84HAKİMİN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Yasa Hükümleri ve Yerleşik İçtihat ve Uygulamalarla Çelişen Çok Sayıdaki Kararı Ortaya Çıkan Zararın Ağırlığı Dolayısıyla Suç İşleme Kastının Yoğunluğu/TCK Md. 240 1 nci Cümlesi Uyarınca Ceza Tayini )
YCGKE. 2005/4-165HAKİMİN GÖREVİ SAVSAMASI ( Hükme Bağladığı 297 Davanın Gerekçeli Kararını Bu Sürelerden Çok Sonra ve Yedi Aya Varan Gecikmelerle Yazması )
YHGKE. 2007/4-803HAKİMİN GÖREVİNDEN DOĞAN MALİ SORUMLULUĞU ( Hakimin Kasıtla Hareket Etmesi Verdiği Kararın Yasaya Aykırı Olması ve Görevini Savsaklamış Olmasının Gerektiği - Tazminat Davası )
YCGKE. 2014/5-69HAKİMİN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ (Bir Suç İşleme Kararı İle 813 Adet Dava Dosyasının Gerekçeli Kararlarının Makul Sürede Yazılmaması Şeklinde Gerçekleşen ve Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Eylemlerin Zincirleme Biçimde İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu - Sanığın T.C.K.'nun 257/2 ve 43/1. Md. Uyarınca Cezalandırılacağı)
YCGKE. 2003/4-203HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
YCGKE. 2006/6-296HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
YCGKE. 2003/4-318HAKİMİN GÖREVİNİ SAVSAMASI ( Bazı Dosyaların İnfaza Verilmesinde Bazılarının Yargıtay'a Gönderilmesinde Bazılarının da Tebliği Sürelerinde Gecikmeler Olması - Gerekçeli Kararların Yazılmasından Sonra Gecikme İle Kısa Kararların Yazılması )
YHGKE. 2013/1-2063HAKİMİN GÖREVİNİ YASAYA VE USULE UYGUN YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASI ( Devlet Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Verilen Karar Dava Tarihinde Kesinleşmediğinden İstemin Dinlenilebilir Olmadığı )
Y13.HDE. 1994/694HAKİMİN GÖREVLERİ ( Maddi Olguları Belirlemek Hukuki Değerlendirmesini Yapmak Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak )
YCGKE. 1976/4-219HAKİMİN GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA YARGILAMADA BULUNMASI ( Soruşturma ve Yargılama Yapmaksızın ve Oyunu Açıklamadan Görevsizlik Kararı Vermesi - Görevli Mahkemede Görev Yapabileceği )
Y8.HDE. 2008/5737HAKİMİN GÖSTERİLEN DEĞERLE BAĞLI OLMAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişiler Aracılığıyla Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Gerçek Değerinin Saptanması ve Buna Göre Görev Yönünün Düşünülmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/2050HAKİMİN HAK SAHİBİNİN İRADESİ YERİNE GEÇEREK KARAR VEREMEMESİ ( Kat Malikinin Olumsuz Oy Kullanmasına Rağmen Olumlu Oy Kullanmış Gibi Karar Verilememesi )
Y4.HDE. 2000/7740HAKİMİN HAK VE NISFETLE KARAR VERMESİ ( Hakimin Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hak ve Nısfetle Karar Vermesinin Gerekmesi )
Y21.HDE. 1997/2788HAKİMİN HAKKINDA KARAR VERMEYİ UNUTTUĞU TALEP ( Tavzih Yoluyla Unuttuğu Talebi Karara Bağlayamayacağı )
YHGKE. 2002/4-277HAKİMİN HAKSIZ YERE DAVA EDİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Böyle Bir Durumda Hakimin Maddi ve Manevi Zarar ve Ziyanının Doğduğunun Baştan Kabul Edilmesi )
Y6.HDE. 1997/7837HAKİMİN HANGİ SIFATLA KARAR VERDİĞİNİN BELİRTİLMESİ ( Kararda Açıkça Yer Alması )
YHGKE. 2014/2-1166HAKİMİN HAVALE ETTİĞİ TARİHİN KABUL EDİLMESİ ( Hukuk Genel Kurul Kararına Karşı Karar Düzeltme Talebi - Dilekçenin Postaya Verildiği Tarihin Kabul Edilmeyeceği )
Y2.HDE. 2003/1027HAKİMİN HAVALE TARİHİ OLMAYAN DİLEKÇE ( Kesin Sürede Delil ve Tanıkların Bildirilmesi - Tanıkların Dinlenilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1979/9565HAKİMİN HAVALE VE İMZASINI TAŞIYAN DİLEKÇE ( Temyiz İsteminde Bulunulduğunun Kabulü )
YİBGKE. 1961/2HAKİMİN HAVALESİ ( Savcıların Temyize Başvurmaları Durumunda Temyiz Dilekçelerinin Havaleyle Hükmü Temyiz Edilen Mahkemeye Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 1966/1358HAKİMİN HAVALESİ ( Şikayet Tarihinin Saptanması )
Y5.CDE. 1981/3110HAKİMİN HAVALESİ ( Temyiz Dilekçelerinin Cumhuriyet Savcılarınca Hakime Havale Ettirilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1987/484HAKİMİN HAVALESİNİ İÇERMEYEN DAVA DİLEKÇESİ ( Dilekçenin İptalini Gerektirmemesi )
Y2.HDE. 1997/11918HAKİMİN HER İKİ TARAFIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Talepten Fazlasına Hükmedememesi )
Y20.HDE. 2003/403HAKİMİN HERHANGİ BİR NEDENLE YARGILAMAYA KATILAMAMASI ( Reddi Hakim Veya Davadan Çekinme - Hangi Hakimin Yetkili Olacağının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yetki ve Görevlendirmesine Göre Çözülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/14834HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Blokların Oluşturduğu Toplu Yapının Yönetimiyle İlgili Uyuşmazlıklar - Tatil Köyü Ortak Yerler Yönetiminin Aidat Alacağı )
Y13.HDE. 1996/1734HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Hakimin Kamu Düzenine Aykırı Sözleşmeyi Yok Sayarak Yeni Fiyatlar Belirlenmesi )
YHGKE. 2003/10-531HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Kanun Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptali ve Yeni Bir Düzenleme Yapılmaması Nedeniyle Oluşan Yasa Boşluğu - SSK'nın Ek Prim Tahakkuku )
Y13.HDE. 2002/2974HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Sözleşmedeki Uyum Boşluğunu Hakkaniyet-Doğruluk ve Dürüstlük Kuralları Işığında MK'daki Yetkiye Dayanarak Bizzat Kendisinin Yaratıp Takdir Etmesi )
Y18.HDE. 1994/9987HAKİMİN HUKUK YARATMASI ( Yasanın Zımnen Yasakladığı Bir Oluşuma Hakimin Hukuk Yaratması Kuralına Dayanılarak Olanak Sağlanamaması )
Y19.HDE. 2003/12100HAKİMİN HUKUK YARATMASI VE KANUN BOŞLUĞUNU DOLDURMASI GEREĞİ ( Bankayı Batıran Yöneticilerin Şahsen İflaslarının İstenebileceği )
Y6.HDE. 1980/7228HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİNİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
Y19.HDE. 1998/6866HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE ÇÖZMESİ GEREKEN KONULAR ( Sözleşmenin Feshinin Haklı Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
Y13.HDE. 1995/2814HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE ÇÖZÜLECEK KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
Y5.CDE. 1992/558HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE HALLETMESİ GEREKEN KONULAR ( Bilirkişiye Başvuramaması )
Y2.HDE. 1986/11256HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE HALLETMESİ GEREKEN KONULAR ( Bilirkişiye Başvuramayacağı-Tenkis Hesaplarının Yapılması )
YHGKE. 1997/19-665HAKİMİN HUKUKİ BOŞLUĞU YASA KOYUCU GİBİ DOLDURMASI
Y9.HDE. 2015/2903HAKİMİN HUKUKİ NİTELENDİRME YAPMA GÖREVİ ( Tarafların Hukuki Nitelendirmesi İle Bağlı Olmadığı - Yargıç Aradaki Sözleşmesel İlişkiyi Yorumlar Sözleşme Türünü ve İçeriğini Kendisi Belirleyeceği/Tarafların Gerçek ve Ortak İradelerini Esas Alacağı )
Y4.HDE. 2016/9968HAKİMİN HUKUKİ NİTELENDİRME YAPMASI ( Olayları İleri Sürmek ve Uygulanacak Kanun Maddelerini Belirlemenin Hakime Ait Olduğu/Hakimin Olay ve Olguların Hukuki Tavsifini Kendisinin Tayin Edeceği - Davacının Eşinin Ölümünden Sonra Altınların Davalılar Tarafından Paylaşılarak Kendisine Verilmediği İddiasının Haksız Eylemden Kaynaklanan Alacağa İlişkin Olduğu/Vasıflandırmada Hataya Düşülmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2013/4-303HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Dava Konusunun Ceza Kovuşturması Sırasında Yapılan İşlemlere İlişkin Olduğu - Açılan Ceza Davasının İse Derdest Bulunduğu/Ancak Asıl Dava Sonucunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tazminat Davası Açılabileceğinden Davacının İsteminin Dinlenilemeyeceği )
YHGKE. 2014/22-1516HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacı Yanca İleri Sürülen Hususların Tamamının Hukuka Uygunluğunun Hukuk Dairesince Onandığı - Davaya Bakıp Karara Bağlayan İhbar Olunan Hakim Hakkında İleri Sürülen İddiaların Subut Bulmadığı/Hâkimin Hukuki Sorumluluğuna Dair Şartın Gerçekleşmediği/Maddi Ve Manevi Tazminat )
YHGKE. 2011/4-670HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacıların Hakimlerin Tutuklama ve Kısıtlama Kararlarının ve Bu Kararlara İtiraz Üzerine Verdikleri Kararların Soyut ve Gerekçesiz Olarak Verildiğini İleri Sürdüğü - Davanın Koruma Tedbirleri Nedenine Dayalı Tazminat Talebi Olarak Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 2014/6-678HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacıların Kiracı Olarak Bulundukları Evden Sulh Hukuk Mahkemesi Hakiminin Sonrasında Bozulan Kararı ile Tahliye Edildiği/Kiracıların Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Davanın Devlet Aleyhine Açılacağı/Hakim Aleyhine Doğrudan Dava Açılamayacağından Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2012/4-142HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacının Kişisel Verilerinin İzinsiz Açıklanmasına Dair Açtığı Davanın Reddi Nedeniyle - Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olmasının Yasaya Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği/Manevi Tazminat Davasının Reddedileceği )
YHGKE. 2016/11-17HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacının Müvekkili Hakkındaki Tedbirin Kaldırılması Yolunda Yaptığı Başvuru Doğrultusunda İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılmamış Olmasının Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Bir Karar veya Yargısal Uygulama Olarak Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 2001/4-1016HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Gördüğü Manevi Tazminat Davasında Taraflardan Birini Alenen Destekleyerek Karşı Tarafı İncitici Sözler Söylemesi )
YHGKE. 2001/4-332HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Görevini Kötüye Kullanan Hakim Hakkındaki Tazminat Davasında HSYK Kararının Beklenmesine Gerek Olmaması )
YHGKE. 2015/7-3418HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakimin Özel Amaçla Kasıtlı Davrandığı Konusunda Soyut İddia Dışında Somut Herhangi Bir Delilin Dava Dosyasında Bulunmadığı - Yasada Sayılan Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiçbirisinin Bu Davada Mevcut Olmadığı/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
YHGKE. 2014/7-1014HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Hatalı Olduğu İleri Sürülen Yargısal İşlemde Özel Amaç İle Kasıtlı Davranıldığı Yönünde Bir Delil Dava Dosyasında Bulunmadığı )
YHGKE. 2012/4-588HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Manevi Tazminat Davası - Asıl Ceza Davasının Yargılaması Devam Etmekte Olup Ancak Asıl Dava Sonucunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2012/4-637HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Manevi Tazminat Davası - İhbar Olunan Statüsüne Geçen Temyiz Eden Hakimin Davada Taraf Sıfatı Bulunmadığı )
YHGKE. 2008/2HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Sınırlı Hallerde Kabul Edildiği - Yargıtay Üyelerinin Görevleri İle İlgili Suçlardan Yargılanmasında Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2015/13-1780HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Tapu Müzekkeresinde Yanlışlık Yapılması Bazı Bağımsız Bölüm Numaralarının Yazılmaması veya İlgisiz Parsellerin Müzekkereye Derç Edilmesinde Hakimin Kusuru Bulunmadığı - Devlet Aleyhine Açılan İşbu Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
YHGKE. 2014/12-2353HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Tazminat Davası - Dava Usulden Reddedildiğinden ve HMK'nun 49.Md.sinde Usulden Ret Halinde Disiplin Para Cezası Öngörülmediğinden Anılan Para Cezasına Hükmedilmemesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
YHGKE. 2013/4-1246HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Tazminat Davasının Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar veya Kovuşturma Sonucunda veya Dava Sonunda Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Açılması Gerektiği - Bu Sürenin Geçirilmesi Sebebiyle Davanın Reddinin İsabetli Olduğu/Manevi Tazminat )
YHGKE. 2012/18-1355HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Yapılan Yargılamada Davacının Gelmemesi Nedeni İle Dava İşlemden Kaldırılmış ve Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - İhbar Edilen Hakim Yazdığı Ek Karar İle Bu Aşamadan Sonra Sorunun Ancak Temyiz İstemi İle Çözülebileceği Belirtilerek Davacının İstemi Reddettiği/Hakimin İşten El Çekmiş Olması Nedeniyle Bu Talebi Reddedebileceği/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2014/4-766HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Yargıtay Hukuk Dairesinin Yanlış Kararı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Davaya Bakacağı )
YHGKE. 2015/18-3129HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Yerel Mahkemece Kamulaştırma Bedelinin Tespitinden Sonra Söz Konusu Paranın İdarece Bankaya Hak Sahipleri Adına Bloke Edilmesi Sağlanarak Ardından Taşınmazın Tesciline ve Kamulaştırma Bedelinin Davalılara Ödenmesine Karar Verildiği - Hakimin Hukuki Sorumluluğu Koşullarının Gerçekleşmediği )
YHGKE. 2011/4-838HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Dayanak Yapılan Olgunun Asıl Ceza Sorumlusunun Tespit Edilmesinde Gösterilen İhmal Olduğu/Yasa Yollarına Başvurulmak Suretiyle Düzeltilme Olanağının Bulunduğu ve İnsani Nitelikte Maddi Hatadan Kaynaklandığı/Hakimin Sorumluluk Koşullarının Bulunmadığı - Maddi ve Manevi Tazminat)
YHGKE. 2015/13-2399HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Hakimin Eyleminin Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Karar Vermek Hükmüne Aykırı Bulmuş İse de Maddede Yönetmelik Hükümlerine Atıf Yapılmadığı Kanun Hükümlerine Atıf Yapıldığı Düşünüldüğünde Hakimin Davaya Konu Kararı Özel Bir Kasıtla Verdiğinin Söylenemeyeceği)
YHGKE. 2016/9-257HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Hakimin Onur Kırıcı Olduğu İleri Sürülen Davranışının Avukatın Davranışına Karşı Mahkemeye Gösterilmesi Gereken Saygıyı Tesise Yönelik Olmakla Birlikte Maksadı Aşan Bir Davranış Olduğu - Sınırlı ve Sayılı Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiç Birisi Bulunmadığından Davanın Reddinin Yerinde Olduğu)
YHGKE. 2014/13-2465HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Hakimin Toplanabilecek Tüm Delilleri Topladığı ve Tanıkları Dinlediği Azlin Haklı Olduğu Kanaatine Vararak Bitmiş İşler Yönünden Hesap Bilirkişinin Raporuna ve Bozma İlamındaki Kazanılmış Haklara Göre Hüküm Kurulduğu - İhbar Olunan Hakimin Kanunun Açık Hükmünü İhlal Ettiği İddialarının Kanıtlanamadığı)
YHGKE. 2015/18-2588HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Maddi Tazminat Davası - Sulh Hukuk Mahkemesi Kararı İle Vasi Atamasına Dair Olayda Hakimin Hukuki Sorumluluğunu Düzenleyen 6100 S. HMK'nun 46. Md. Hükmündeki Koşulların Hiçbiri Gerçekleşmediği)
YHGKE. 2016/8-1252HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Yapılan Yargılama ve Verilen Kararların 6100 S. HMK'nun 46. Md. Hükmünde Belirtilen İhbar Olunan Hakimin Sorumluluğunu Gerektirecek Nitelikte Olmadığı - Kasti Olarak Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Karar Verdiğine Dair de Bir Delil Bulunmadığı/Davanın Reddinin İsabetli Olduğu)
YHGKE. 2015/18-2589HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİ İLE DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Hakimin H.M.K.'nın 46. (A) ve (B) Maddelerine Aykırı Davrandığını İddia Etmiş İse de Davacı Tarafından İspat Edilemediği - Davanın Esastan Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği)
YHGKE. 2015/18-1302HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE HAZİNE ALEYHİNE DAVA (Tarafların Ön İnceleme Duruşmasına Davet Edileceği/Tahkikat Duruşmasının Yapılacağı/Karar Düzeltme Talebinin Kabulü - Ön İnceleme Duruşmasının Yapılacağı/Daha Sonra Tahkikat Duruşmasına Geçildiği/Davanın Reddi Gerektiği)
Y4.HDE. 2009/16HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Tutuklandığı Tarihte Kalp Spazmı Geçirdiği/Tutukluluğun Devamına İlişkin Kararın Davacının Yaşam Hakkını Tehlikeye Düşürdüğü - Davalı Hakimlerin Sorumlu Tutulacağı )
YHGKE. 2012/4-827HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiği - Davacı Vekilinin Kesin Süre İçinde Vekaletnameyi İbraz Ettiğinin Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 2016/8-1638HÂKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAİR TAZMİNAT DAVASI ( Davacının İddiasını Dayandırdığı H.M.K'nun 46/1-C Md. Belirtilen Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Karar ve Hüküm Verilmemiş Olduğundan Davanın Reddi İle Belirlenen Disiplin Para Cezasının Davacıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2015/4-3519HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Usul Hükümleri Gerekleri Yerine Getirilmeksizin Özel Dairece Maliye Hazinesinin Resen “Davaya Dâhil Edilmesi” Yönünde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
YHGKE. 2010/4-553HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Tutuklama Kararının Verildiği Aşamada Davacı Hakkındaki Deliller Henüz Toplanmadığı - Salt Tutuklama Kararının Verilmesi Ceza Hukukunun Prensiplerinden Olan Suçsuzluk Karinesinin İhlali Anlamına Gelmediği )
YHGKE. 2015/2-3483HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yerel Mahkeme Hakiminin Dava Açıldığında Küçüğün Yurtdışına Çıkışının Engellenmesine Karar Verip Daha Sonra Deliller Toplandıktan Sonra ve Talep Üzerine Yurtdışına Çıkış Yasağını Kaldırmasında Usul ve Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2016/6-1058HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT ( Davanın Kira Bedelinin Tespitinden Kaynaklandığı - Davaya Bakma Görevinin Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Olduğu )
YHGKE. 2014/14-934HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT (Hakimin Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin Bozma İlamına Uyarak Verdiği Hüküm Davacı Tarafından Temyiz Edilmiş ve Dairemizce Onanmış Olup Karar Düzeltme İstemi de Reddedilerek Kesinleştiği - 6100 S. HMK'nun 46/C ve E Fıkraları Gereğince Hakimin Sorumluluğuna İlişkin Koşulların da Gerçekleşmediği Anlaşıldığından Davanın Reddi Gereği)
YHGKE. 2016/4-1512HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olgular Usul Kurallarına Uyulmama ve Taraf Tutmak Suretiyle Karar Verme Olduğu - Verilen Kararların Yasa Yolundan Geçmek Suretiyle Kesinleştiği Taraf Tutma Konusunda İse Bir Delil Sunulmadığı/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2015/6-3079HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıların Davaya Dayanak Yaptıkları Hususların Yargılama Safahatından Geçerek İnceleme Araştırma ve Karar Tesisi Yoluna Gidildiği - Koşulları Oluşmayan Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2016/13-234HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Asıl Zararının Tehiri İcra Kararı Alınması İçin Mehil Vesikasının Dairemize Sunulmamasından Kaynaklandığı - Zarara Bizzat Davacı Tarafın Sebep Olduğu Kanaatine Varıldığından İlgili Hakime Doğrudan Yüklenecek Bir Kusur Bulunmadığı/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
YHGKE. 2016/13-722HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Devlet Aleyhine Açılan - Tedbirin Devamı Yönündeki Kararın Hâkimin Takdir Yetkisi Altında Olan Bir Husus Olması Sebebiyle H.M.K.'nın 46. Md. Şartların Oluşmadığı Kanaatine Varılarak Davanın Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
YHGKE. 2016/14-247HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Duruşma Hakiminin Tüm Kayıtları Temin Etmeden Mirasçılık Belgesi Vermesi ve HMK'nın 46. Maddesinde Tahdidi Olarak Sayılan Hakimin Hukuki Sorumluluğunu Gerektiren Sebepler Kapsamında Kalmadığı - Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2015/4-1099HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Ceza Mahkemesi Hakimlerinin Yargısal Faaliyetleri İlgili Bu Tip Davalarda Görevli Mahkeme C.M.K.'nun 142. Md. Gereğince Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
YHGKE. 2015/8-1767HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( H.M.K'nun 46/1-C ve E Bendlerdeki Unsurların Gerçekleştiğinin Kabulü İçin Davaya Bakan Hakimin Kasıtlı Tutum ve Davranışı İle Zararın Oluşmasına Sebebiyet Vermesi Gerektiği/Olayda Mahkeme Hakimine Atfı Kabil Kusura da Rastlanmadığı - Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
YHGKE. 2015/13-711HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Hakimlerin H.M.K.'nın 46. Md. Nedenlerden Birisiyle Yargılama Yaptığı ve Ortaya Çıkan Bir Zararın Olmasının Zorunlu Olduğu - İşbu Davanın Açılmasına Neden Olan Dava Dosyasından Delil Elde Edilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Olduğu )
YHGKE. 2015/21-523HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Haksız Uygulanan İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Daha Önceleri Tek Başına Girilen ve Kazanılan İhalelerin Ancak Ortak Girişim Olarak Alınabilmesi İddiası - Bu Husus Soyut İddia Düzeyinde Kaldığı ve Gerekli İlliyet Kurulamadığından Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2015/19-3256HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( İcra Dosyasının Satış Gününde Mahkemece Gönderilmemesi - Davacının İddiaları H.M.K.'nın 46/1 Md. A-B-C-Ç-D-E Bentlerinde Tahdidi Olarak Sayılmış Olan Durumlardan Hiçbirine Uymadığı/Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
YHGKE. 2014/7-2492HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Nedeni İle - Para Alacağına Dair Bir Davada İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Hukuka Uygun Olmadığından Verilmemesi Gereken İhtiyati Tedbir Kararının İtiraz Üzerine Kaldırılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2015/18-1753HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına Dair Beyan Esas Alınarak Tapu Kaydı Üzerine Konulan İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasından Sonra Taşınmazın Satıldığı - Hakimin Hukuki Sorumluluğunu Düzenleyen H.M.K.'nun 46. Md. Koşulların Hiçbiri Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2016/4-574HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemenin Görevsizliğine Dosyanın Talep Halinde Görevli Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildiği/Süresi İçerisinde Temyiz Dilekçesi Sunulmadığı/Hükmün Kesinleştiği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Ek Kararın Onanması Gerektiği )
YHGKE. 2015/14-3506HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Taraflara Yapılan Tebligatlardaki Usul Hatalarının H.M.K.'nın 46. Md. Sayılan ve Hakimin Hukuki Sorumluluğu Gerektiren Hallerden Olmadığı - İlgili Maddede Belirtilmeyen Sebeplere Dayanılarak Tazminat İstenmesinin Mümkün Olmadığı/Davanın Reddi Kararının Doğru Olduğu )
YHGKE. 2014/14-1587HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Asliye Hukuk Mahkemesinin Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Görevli Olduğuna Dair Görevsizlik Kararının Onandığı/Kesinleşen Bu Kararın İlk Derece Mahkemesi Sıfatı İle Yargılama Yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığını Bağlayacağı/Yargıtay 4. Hukuk Dairesince Görevsizlik Kararı Verildiği - Yargıtay 14. Hukuk Dairesince Görevsizlik Nedeni İle Davanın Usulden Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2015/8-881HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Olaya Dayanak Teşkil Eden İcra Hukuk Mahkemesi'nin Dava Dosyasının Karar Düzeltmeye Konu Olduğu ve 8. Hukuk Dairesince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddine Karar Verildiği - Davanın Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2011/4-854HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Karşılıksız Çek Davasında Mahkumiyet Kararı Verilmesi Nedeniyle - Yasada Hakimlerin Sorumluluğun Sınırlı Sayı İlkesi İle Belirlendiği/Bu Haller Kapsamında Yer Almayan Talebin Reddedileceği )
YHGKE. 2013/23-1099HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Sonunda Verilecek Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçerisinde Açılabileceği - Tazminat Davasına Konu Edilen Dava Dosyasının Halen Derdest Olduğu/Dava Şartı Oluşmayan Erken Açılan Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/15170HAKİMİN HUKUKİ TAVSİFLERLE BAĞLI OLMADIĞI ( Davacının Kira Talebini Ecrimisil Olarak Adlandırması - Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Mahkemece Belirlenmesi Zorunluluğu )
Y11.HDE. 2004/11968HAKİMİN HUKUKİ VE MESLEKİ BİLGİSİ ( Bir Kez Bilirkişiye Gittikten Sonra Bundan Dönerek Uyuşmazlığı Bu Yolla Çözümleyemeyeceği - Hasarlı Aracın Rayiç Değer Tespitinin Teknik Bir Konu Olduğu )
YHGKE. 2000/2-1051HAKİMİN HUKUKU ( Kanunlar ihtilafı)
Y2.HDE. 1993/11964HAKİMİN HUKUKU ( Milletlerarası hukuk )
Y2.HDE. 2011/3767HAKİMİN HUKUKU (Yabancı Mahkeme Kararı Hakkında Usul Hukukuna Ait Konularda Hakimin Hukukunun Geçerli Olduğu - Yargılamanın Yapıldığı Ülkenin Yargılama Hükümlerine Göre Tam Olan Kararın Tanınması Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
YİBGKE. 1977/2HAKİMİN HÜKÜM MAHKEMESİNE KATILMASI (Görevsizlik Kararı Veren, İlk ve Son Soruşturmada Sanığın Sorgusunu Yapan ve Hazırlık Soruşturmasında Sanığın Tutuklanması veya Salıverilmesine Karar Veren)
YCGKE. 2009/4-176HAKİMİN HÜKÜMDE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPMASI ( Görevi Kötüye Kullanma - Hüküm Verdiği Sırada Unuttuğu ve Sonuca Etki Etmeyeceğini Düşündüğü Tali Bir Hususla İlgili Olarak Devletin Eksik Harç Almak Suretiyle Zarar Etmesini Engellemek Düşüncesinden Hareketle/Kastından Söz Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2004/6488HAKİMİN İDDİA VE MÜDAFAA İLE BAĞLI OLMASI ( Davalı Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hak )
Y11.HDE. 2006/6454HAKİMİN İDDİA VE MÜDAFAA İLE BAĞLI OLUŞU ( Talep Aşılmak Suretiyle Alacağın Tahsile Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )
YHGKE. 2011/19-617HAKİMİN İDDİA VE SAVUNMA İLE BAĞLI OLDUĞU KURALI ( İtirazın İptali Davasında Takip ve Dava Konusu Edilmeyen Fatura Değerlendirmeye Alınarak Hüküm Oluşturulduğu - Oysa Takip ve Dava Konusu Olmayan Faturanın Dikkate Alınamayacağı )
Y1.HDE. 2003/5102HAKİMİN İDDİA VE SAVUNMA İLE BAĞLI OLMASI ( 1086 Sayılı Yasada Hakim Her İki Tarafın İddia ve Savunmalarıyla Bağlı ve Bu İddia ve Savunmaların Fazlasına Hükmedemeyeceginin Belirtilmesi )
Y4.HDE. 2002/11057HAKİMİN İDDİA VE SAVUNMA İLE BAĞLI OLMASI ( Yerel Mahkemece Davacıların İstemlerini Aşan Mahiyette Vermiş Olduğu Kararın 1086 Sayılı Yasaya Uygun Olmaması )
Y11.HDE. 1989/983HAKİMİN İDDİA VE SAVUNMA İLE BAĞLILIĞI
YHGKE. 1980/3-1715HAKİMİN İDDİA VE SAVUNMA İLE BAĞLILIĞI
YHGKE. 2004/14-464HAKİMİN İDDİANIN DOĞRULUĞUNU YAŞAM DENEYİ KURALLARINA DAYANARAK KABUL EDEBİLECEĞİ ( Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği - Yaşamın Olağan Akışına Dayanan Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı )
Y4.HDE. 2015/5141HAKİMİN İKİ TARAFTAN BİRİNİN SÖYLEMEDİĞİ ŞEYİ VEYA VAKIALARI KENDİLİĞİNDEN DİKKATE ALAMAMASI ( Haksız Şikayet Sebebiyle Kişilik Haklarına Saldırı Hukuksal Nedenine Dayalı Manevi Tazminat İstemi - İstemin İleri Sürülüş Biçimi Uyuşmazlığın Haksız Şikayete Dayalı Olması Davacının Dayandığı Vakıalar ve Talebi Uyarınca Delillerin Değerlendirilerek Karar Verileceği )
Y8.HDE. 2000/2373HAKİMİN İLERİ SÜRÜLMEYEN HUSUSU KENDİLİĞİNDEN NAZARA ALAMAYACAĞI ( Delillerin Toplanması)
Y11.CDE. 2002/7140HAKİMİN İMZASI ( Duruşma Tutanığında ve Tensip Sonunda Hakimin İmzası Olduğundan Sayfa Sonuda İmza Eksikliğinin Bozma Nedeni Olmadığı - Eksik Teşebbüs Suçundan Açılan Dava Hakkında Karar Verilmemesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2004/2686HAKİMİN İMZASI ( Tensip Tutanağında Hakimin İmzasının Mevcut Olmamasının Hatalı Olması )
YHGKE. 2004/21-370HAKİMİN İMZASININ BULUNMADIĞI KISA KARARIN VERİLDİĞİ GÜNE AİT DURUŞMA ZAPTI ( Geçersiz Olması - Gerekçeli Kararın İmzalanmış Olmasının Usulsüz Tutanağı Geçerli Hale Getirmeyeceği )
Y7.CDE. 2005/10422HAKİMİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Bilirkişinin Kimliğinin Tespit Edildiği Tutanakta - Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2012/7-1554HAKİMİN İMZASININ BULUNMAMASI ( Duruşma Tutanağında/C.Savcısının Temyiz Hakkını Kullanmadığı - Sanık ve Katılan Vekilinin de Tutanağa Güvenlerinin Sarsıldığına Dair Beyanda Bulunmadıkları/Mahallinde Giderilebilir Eksiklik Olarak Kabul Edileceği )
YHGKE. 2012/21-115HAKİMİN İMZASININ GEREKÇELİ KARARDA BULUNMAMASI ( Yargıtay H.G.K.nca İnceleme Yapılamayacağı - Eksiğin Tamamlanması İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Geri Çevrilmesi )
Y7.HDE. 1986/17861HAKİMİN İNCELEMESİ ( Tespit Tutanağı Düzenlenen Taşınmazın Davaya Konu Edilen Bölümü İle Sınırlı Olması )
YHGKE. 1971/391HAKİMİN İNDİRİM YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLMASI ( Fahiş Cezalar )
Y1.CDE. 2005/690HAKİMİN İSİM VE SİCİL NUMARALARININ BİRBİRİNİ TUTMAMASI ( Hükmün Tefhim Edildiği Oturum Başlığında - Bozma Nedeni/Usule Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 1982/878HAKİMİN İSTEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Yaş ve kayıt tashihi davalarında )
Y3.HDE. 2011/14570HAKİMİN İSTEKLE BAĞLI OLMASI ( Tazminat - İstemden Fazlasına Karar Veremeyeceğinin Gözetileceği )
Y9.HDE. 1999/10614HAKİMİN İSTEMDEN FAZLASINA HÜKMETMESİ ( Bozma Nedeni )
Y15.HDE. 2003/1309HAKİMİN İSTEMDEN FAZLAYA HÜKMETMESİ ( Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Olması )
YHGKE. 1981/4-250HAKİMİN İSTİNKAFI ( Yapılacak İşin O Davaya Bakmaya Yetkili Diğer Bir Hakimin Davaya Bakmasının Sağlanması )
Y20.HDE. 2005/12562HAKİMİN İSTİNKAFI ( Yerel Mahkemelerce Verilen ve Yargıtayca İncelenip Karara Bağlanan Hakimin Reddine İlişkin Kararların Karar Düzeltme Yolu İle İncelenemeyeceği )
Y4.HDE. 2000/6402HAKİMİN İŞİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKMASI
Y11.CDE. 2006/3067HAKİMİN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Hakimin Davacılarla İşbirliği Yaparak Davalıların Bir Kısmının Ölmüş Olduğunu Bilerek Taraf Teşkili Sağlamadan Davanın Kabulüne Karar Vermesi İştirak Halinde Memurun Resmi Evrakta Sahteciliği Suçunu Oluşturduğu )
Y4.HDE. 2010/7361HAKİMİN İŞLERİN OLAĞAN GİDİŞATINI GÖZETEREK ZARAR TUTARINI KENDİLİĞİNDEN BELİRLEMESİ ( Davacının Zararın Gerçek Tutarını Kanıtlamakta Zorlandığı veya Kanıtlanmasının Davacıdan Beklenemeyeceği Durumlarda - Belediye veya Müftülükten Sorularak Cenaze ve Defin Giderlerinin Uygun Düzeyde Belirleneceği )
YHGKE. 2012/18-1355HAKİMİN İŞTEN EL ÇEKMESİ ( Davacının Gelmemesi Nedeni İle Dava İşlemden Kaldırılmış ve Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği - İhbar Edilen Hakim Yazdığı Ek Karar İle Bu Aşamadan Sonra Sorunun Ancak Temyiz İstemi İle Çözülebileceği Belirtilerek Davacının İstemi Reddettiği/Hakimin İşten El Çekmiş Olması Nedeniyle Bu Talebi Reddetmesinde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y12.HDE. 1997/8299HAKİMİN İZNİ ( Kadının kocası lehine kefalet vermesi )
YHGKE. 1997/2-326HAKİMİN İZNİ ( Vasiye dava açması için )
Y2.HDE. 2013/20482HAKİMİN İZNİ İLE EVLENME İZNİ VERİLMESİ ( Olağanüstü Durumlarda ve Önemli Sebeple Onaltı Yaşını Doldurmuş Kişinin Evlenmesine İzin Verilebileceği - Davacı Dava ve Hüküm Tarihinde Onaltı Yaşını Doldurmadığından Davanın Reddedileceği )
Y2.HDE. 2007/17963HAKİMİN İZNİ İLE EVLİLİK ( 16 Yaşını Doldurmuş Kadın veya Erkeğin Hakimin İzni Olmadan Evlenmiş Olmalarının Nisbi Butlan Sebebi Olduğu - C.Savcısının Nisbi Butlan Nedeniyle Evliliğin İptalini İsteme Yetkisi Bulunmadığı/İsteğin Reddi Gerektiği )
Y8.CDE. 1999/9021HAKİMİN İZNİ OLMADAN DİNLENEN TELEFON KAYITLARI ( Hükme Esas Alınamaması )
Y15.HDE. 2015/983HÂKİMİN İZNİYLE MALIN AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATTIRIP BEDELİNİ TEVDİ ETME HAKKI ( Davacı İş Sahibi Tarafından Açılan Davada Eser Sözleşmesinin Feshedilmiş Olması Sebebiyle - Davacı Davadan Önce İhtar Koşulunu Yerine Getirmiş Olup Mahallinde Keşif Yapılarak 108. Maddedeki Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılarak Karar Verileceği )
YCGKE. 2009/7-182HAKİMİN KANAAT VE TAKDİRİ ( İlgili Fiili Sorunlardan ve Takdir Yanılgısından Dolayı Yasa Yararına Bozma Yoluna Gidilmesine Olanak Olmadığı )
Y11.CDE. 2003/17164HAKİMİN KANAAT VE TAKDİRİ ( İlişkin Fiili Sorunlardan Dolayı Yazılı Emir Yoluna Gidilemeyeceği )
Y9.CDE. 2013/16902HAKİMİN KANAAT VE TAKDİRİNE AİT FİİLİ SORUNLAR ( Kanun Yararına Bozma Talebi - Kanun Yararına Bozma Talebinde İleri Sürülen Bozma Nedeninin Tutukluluğun Adli Kontrolün ve Sanığın Tabi Tutulmakta Olduğu Yükümlülüğün CMK'nın İlgili Hükümlerinde Gösterilen Objektif Kurallara Aykırılık İddiasını İçermediği Aksine Takdire Dair Hususlara Yönelik Olduğu Görüldüğünden Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddi Gerektiği )
Y18.CDE. 2015/12932HAKİMİN KANAAT VE TAKDİRİNE AİT FİİLİ SORUNLAR ( Olağanüstü Bir Yasa Yolu Olan Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilmesini Sağlayan Sebepler Olmadığı - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma )
YHGKE. 1999/19-664HAKİMİN KANUN KOYUCU GİBİ DAVRANARAK HUKUK BOŞLUĞUNU DOLDURMASI ( Anayasa Mahkemesince İptal Edilen KHK'yla Yürürlükten Kaldırılmış Kanunların Kendiliğinden Yürürlüğe Girmemesi )
Y10.HDE. 2003/9429HAKİMİN KANUN KOYUCU GİBİ DAVRANMASI ( Hukuki Boşluk Olması Durumunda Hakimin Kanun Koyucu Gibi Davranarak Hukuki Problemi Gidermesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 1998/4842HAKİMİN KANUNU
Y2.HDE. 1998/938HAKİMİN KANUNU ( Lex Fori )
Y20.HDE. 2001/7780HAKİMİN KARAR VERME ZORUNLULUĞU ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Taraflardan Hiçbirinin Gelmemesi)
Y18.HDE. 1994/12097HAKİMİN KARAR VERMESİ ( Kat Mülkiyetine Geçilmesi Suretiyle Ortaklığın Giderilmesinin Hakimin Bu konuda Vereceği Karara Göre Mümkün Olabilmesi )
Y5.CDE. 1976/1072HAKİMİN KARARA KATILAMAMASI ( Sulh Hakiminin Tutuklama Kararına İtirazı İnceleyip Sanıkları Serbest Bırakan Hakimin Kamu Davasında )
Y1.HDE. 2002/14207HAKİMİN KARARI GEREKÇESİ İLE BİRLİKTE YAZMASI VE HÜKÜM SONUCUNU TEFHİM ETMESİ ZORUNLULUĞU ( Duruşmanın Bittiği Bildirildikten Sonra )
Y7.HDE. 1991/2352HAKİMİN KARISININ DAVADA HAZİNEYİ TEMSİLİ
YHGKE. 2008/3-216HAKİMİN KASITLI HAREKETİ ( Hakimlerin Görevlerini Yaparken "Yargısal Faaliyetler" Nedeniyle Vermiş Oldukları Zararlar İçin Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Hakimin Kasıtlı Hareket Etmiş Olması ve Verdiği Kararın Kanuna ve Adalete Aykırı Bulunması Gerektiği )
YHGKE. 2015/8-1767HAKİMİN KASITLI TUTUM VE DAVRANIŞI ( H.M.K'nun 46/1-C ve E Md. Unsurların Gerçekleşmesi İçin Davaya Bakan Hakimin Kasıtlı Tutum ve Davranışı İle Zararın Oluşmasına Sebebiyet Vermesi Gerektiği/Olayda Hakimine Atfı Kabil Kusura Rastlanmadığı/Davanın Reddi Kararının Onanacağı - Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi )
Y18.HDE. 2014/10937HAKİMİN KAT MALİKLERİ İRADESİ YERİNE GEÇEMEYECEĞİ ( Hangi Ada Yönetiminin Ne Oranda Kapıcı Dairesi Kullanacağı Tespiti - Mahkemece Yönetim Odasının da Kapıcı Dairesi Olarak Kabulüyle Yönetim Planı Çerçevesinde Değerlendirme Yapılacağı )
Y18.HDE. 2003/2304HAKİMİN KAT MALİKLERİ YERİNE KARAR VERMESİ ( Hakimin Yapının Sağlamlığına Katkıda Bulunacağı Gerekçesiyle Kat Maliklerinin İradesi Yerine Geçip Çatı Yapılmasına Karar Verememesi )
Y18.HDE. 2008/10150HAKİMİN KAT MALİKLERİ YERİNE ONAY VEREMEYECEĞİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Olan Yerlerin İşyeri Olarak Kullanılması Kat Maliklerinin Oybirliği Kararı İle Mümkün Olduğu )
Y20.HDE. 2010/9206HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDETMESİ ( Hakim Alayhine Tazminat Davası Açılması - Duruşma Hakiminin Davadan Çekinmesinde İleri Sürdüğü Gerekçe Dikkate Alındığında 29. Md.deki Hakimin Kendi Kendini Reddetmesi Şeklinde Algılanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/4042HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDETMESİ (Sırf Taraflar Arasındaki Başka Bir Davada Karar Vermiş Olması - Olanak Vermeyeceği)
Y20.HDE. 2016/10751HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDİ ( Maddi Bulgu ve Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddiaların Hakimlerce Duygusallıkla Karşılanıp Davadan Çekilmelerine Neden Olunmasının İleride Giderilmesi Mümkün Olmayacak Zararlara Yol Açacağı - Bir Yerde Görev Yapan Hâkimlerin Aynı Yöntemle Davadan Çekilmeleri Sağlanarak Tabii Hakim İlkesinin Zedelenmesine Yol Açılacağı )
Y18.HDE. 2004/9820HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA GÖREVİ ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesine İlişikin Davalar ve Diğer Kayıt Düzeltme Davalarının Kamu Düzeni ile Yakından İlgili Olması Nedeniyle )
Y18.HDE. 2007/6972HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA GÖREVİ ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesine İlişikin Davalar ve Diğer Kayıt Düzeltme Davalarının Kamu Düzeni ile Yakından İlgili Olması Nedeniyle )
YHGKE. 2013/22-1920HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN BAŞVURACAĞI DELİLLER ( Fazla Çalışma Alacağının Tespiti Talebi/Soyut Tanık Anlatımlarına Dayanarak Karar Verilemeyeceği - Fiili Çalışma İddiasının Somut Delillerle Desteklenmesi Gerektiği/Bilirkişi ve Keşif Deliline Başvurulacağı )
YHGKE. 1997/11-313HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN DİRENME KARARI VEREBİLMESİ ( Çekişmesiz Yargılamada Re'sen Araştırmanın Olması )
Y20.HDE. 2007/5159HAKİMİN KENDİNİ REDDETMESİ ( Alacak Davası - Hakimin Davada Gerekli Özeni Göstermemesinin HUMK Kapsamında Bir Red veya Çekinme Nedeni Olamayacağı )
Y20.HDE. 2005/1299HAKİMİN KENDİNİ RET ETMESİ ( Hakimin Davadan Çekinmesinin Yasada Belli Hallerden Birinin Varlığı Halinde Mümkün Olması Onun Dışındaki Sebeplerin Kendi Kendini Ret Olarak Algılanması )
Y12.HDE. 2005/10080HAKİMİN KESİN SÜRE TAYİNİ ( Sürenin Bitiminden Sonra Belirtilen İşlemin Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Şayet Yapılmamış İse Taraf Bu Konudaki Hakkını Kaybedeceği )
Y18.HDE. 2001/10950HAKİMİN KESİN SÜRE VERİRKEN AÇIKLAMASI GEREKEN UNSURLAR ( Kesin Süreye Uymama Durumunda Davanın Reddedileceğinin Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2010/11172HAKİMİN KESİN SÜRE VERMESİ ( Ara Kararında Hiçbir Tereddüde Yer Vermeyecek Derecede Açık Şekilde İfade Edileceği - Yapılması Gereken İşlerin Teker Teker Açıklanması Sürenin Bu İşlemleri Yapmaya Elverişli Bulunması ve Süreye Uymamanın Sonuçlarının Açıklanarak Tarafların Uyarılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3744HAKİMİN KESİN SÜRE VERMESİ ( Sürenin Kesin Olduğunun Hiçbir Şüphe ve Tereddüte Yer Olmayacak Şekilde Ara Kararında Açıkça Yazması ve Tanınan Sürenin Yeterli ve Elverişli Olması Gereği - Süreye Uymamanın Sonuçları Açıklanıp Zapta Geçirilmesi Mecburiyeti/Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y18.HDE. 2003/4762HAKİMİN KESİN SÜRE VERMESİ ( Süreye Uyulmamasının Sonuçlarının Kararda Birer Birer Açıklanarak Gösterilmesi Gereği - Süreye Uyulmamasının Sonuçlarının Neler Olduğunun Yazılıp Açıklanmaması Halinde Kesin Süre Kararının Sonuçlarını Doğurmayacağı )
Y14.HDE. 2012/7836HAKİMİN KESİN SÜRE VERMESİ (Dava Dilekçesindeki Şüpheli Hususların Açıklanması İçin Doğrudan Kesin Süre Verilmesinin Hatalı Olduğu - Maddi ve Hukuki Açıdan Belirsiz Görülen Hususların Açıklığa Kavuşturulmasının Hakimin Ödevi Olduğu)
Y20.HDE. 2005/12282HAKİMİN KESİNLEŞEN İNFAZA KONU KARARIN İNFAZI HAKKINDA GÖRÜŞ BEYAN ETMESİ ( Reddi Hakim Talebi Sebebi Sayılamayacağı - İcra Muamelelerini Şikayet Davası/Red Sebebinin Davadan Önceki Sebeplere İlişkin Olduğu )
YCGKE. 1972/223HAKİMİN KEŞFE GİTMEMESİ ( Engel Hali Olmamasına Rağmen Gitmemesinin Görevi Savsama Suçu Oluşturması )
Y16.HDE. 2010/8210HAKİMİN KISA KARARI İMZALAMAMASI ( Sair Hususlar İncelenmeksizin Hükmün Bozulacağı - C.M.K. Md. 219'a Aykırılık Oluşturduğu )
Y1.HDE. 2007/6736HAKİMİN KISA KARARLA DAVADAN EL ÇEKMESİ ( Artık Bu Kararını Değiştirmesine Yasal Olanak Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y1.CDE. 2005/690HAKİMİN KİM OLDUĞU HUSUSUNDA TEREDDÜDE NEDEN OLUNMASI ( İsim ve Sicil Numaralarının Birbirini Tutmaması - Usule Aykırılığı/Bozma Nedeni )
YHGKE. 1990/3-527HAKİMİN KİRA BEDELİNİ TAKDİR ETMESİ ( Sözleşmede Özel Şartlar Bulunması )
Y3.HDE. 2000/7585HAKİMİN KİRA PARASINI BELİRLEMESİ ( Taşınmazın Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Parasının Türk Lirası Olarak Belirleneceği )
Y3.HDE. 2013/932HAKİMİN KİRA PARASINI TAKDİR ETMESİ ( Aylık Kiranın Net Olarak Tespitine Karar Verilmesi İstemi/Hakimin Dosyadaki Verilere Göre Kira Parasını Kendisi Takdir Edeceği - Hak ve Nesafete Uygun Kira Parasına Hükmetmek Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/2840HAKİMİN KİRA PARASINI TESPİT ETMESİ ( Kiralanan Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parası Saptandıktan Sonra Hak ve Nesafet Kurallarına Hakimce Göre Takdir Edilmesi )
Y3.HDE. 2004/1195HAKİMİN KİRA PATASINI TESPİTİ ( Yerin Serbestçe Kiralanması Halinde Getirebileceği Kiranın Belirlenmesi Benzer Yerlerin Kira Sözleşmelerinin Dava Konusu Yer İle Karşılaştırılması Gereği )
Y6.HDE. 2013/16387HAKİMİN KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ BOŞLUĞUN DOLDURMASI ( "Hak ve Nesafet" Kuralına Uygun Bir Kira Parası Takdir Etmek Suretiyle Doldurmak Gerektiği - Yeni Dönemde Hakimin Yaptığı Sınırlama Sonucunda Belirlediği Ücret Unsuru İle Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi Sağlandığı )
Y4.HDE. 2001/5383HAKİMİN KİŞİSEL KUSURU ( Açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davasına İdari Yargıda Bakılamaması )
Y4.HDE. 2001/9259HAKİMİN KİŞİSEL KUSURU ( Özensizliğin de Bir Kusur Oluşu Kanıtlanması durumunda sorumluluğu gerektireceği )
YHGKE. 2016/4-1516HAKİMİN KİŞİSEL KUSURU İLE VERDİĞİ ARAMA KARARI İLE AĞIR HAK İHLALİ YARATTIĞI VE MANEVİ ZARARA UĞRANILDIĞI İDDİASI ( Davaya Bakmakla Ağır Ceza Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2009/1831HAKİMİN KİŞİSEL KUSURUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( İlk Derece Mahkemesi Yargıçları Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları - Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar Geçecek Sürede Yasal Değişiklik Öncesi ( Eski ) Düzenlemenin Geçerli Olduğu )
Y7.CDE. 2006/7416HAKİMİN KİŞİSEL SUÇU ( 2918 S.K. Md. 61'e Aykırı Davranıldığı - Dosyanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına Gönderileceği )
YHGKE. 2000/9-726HAKİMİN KUSUR VE ZARARIN TAYİNİ KONUSUNDAKİ KARARI ( Ceza Mahkemesinden Verilen Kararın Hukuk Hakimini Bağlamayacağı )
YHGKE. 1996/1-51HAKİMİN MADDİ OLAY VE NETİCEİ TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hukuki sebep )
YCGKE. 2012/5-1270HAKİMİN MAHKEME KARARININ BOZULMASINI SAĞLAYACAĞI YÖNÜNDE KANAAT UYANDIRMASI ( Katılandan Para Almak İçin Anlaştığı/Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlamak Suçunun Oluştuğu - Katılanın Parayı Vermediği/Yürürlükteki Kanun Gereğince Eylemin Teşebbüs Aşamasında Kaldığı )
Y2.HDE. 2013/10294HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI SAPTAMASI ( Kişilik Hakları Zedelenenin Ekonomik Sosyal Durumu Boşanmada Kusuru Bulunup Bulunmadığı Varsa Kusur Derecesi Fiilin Ağırlığı ve Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunanın Kusur Derecesi Ekonomik Sosyal Durumu Göz Önünde Bulunduracağı )
Y3.HDE. 2013/12126HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI TAYİN ETMESİ ( Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/4299HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI TAYİNİ ( Nedenleri Karar Yerinde Objektif Olarak Göstermesi Gereği )
Y21.HDE. 2010/6562HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR ETMESİ ( Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Takdir Edileceği - İş Kazası Sonucu Malüliyetten Doğan Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 2012/10883HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDERKEN DİKKATE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarını Gözeteceği - Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyetten Doğan Manevi Tazminat Talebi )
YHGKE. 2002/4-893HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERİRKEN UYGULAMASI GEREKENLER ( Takdir Hakkına Etkili Olan Nedenleri Kararda Göstermesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 1996/3880HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN ELE ALACAĞI HUSUSLAR ( Somut Olayda Belirtilen Özel Hal ve Şartları Değerlendirerek Hak ve Nesafete Adalete Uygun Takdir Etmekle Yükümlü Olması )
Y21.HDE. 2011/5820HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE TAKDİR HAKKI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Takdir Hakkına Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği/Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminatın Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1999/3689HAKİMİN MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARINI TAYİN ETMESİ ( Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını ve Makamlarını da Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/1344HAKİMİN MEHİL TAYİNİ ( Hakim Tarafından Tayin Edilmiş Sürelerin Kural Olarak Kesin Olmaması )
YHGKE. 1981/1-497HAKİMİN MUVAZAALI İŞLEMİ RE'SEN GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( İşlemin Hiçbir Hüküm Doğurmaması Nedeniyle )
Y18.HDE. 1994/10530HAKİMİN MÜDAHALE YETKİSİNİN SINIRI ( Hakimin Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yerine Geçerek Onların Adına Yapılan İşe Onay Verememesi )
Y18.HDE. 1994/16361HAKİMİN MÜDAHALESİ
Y18.HDE. 2002/1820HAKİMİN MÜDAHALESİ
YHGKE. 1994/18-6HAKİMİN MÜDAHALESİ ( 634 Sa.Ka. )
Y15.HDE. 2002/6354HAKİMİN MÜDAHALESİ ( 634 Sayılı Yasa Kat İrtifakı Kurulmasını Paydaşların Oybirliğine Bırakması -Paydaşlar Arasında Uyuşmazlık Çıktığında Kat İrtifakı Tesisi için Mahkemeye Başvurulamaması )
Y18.HDE. 1992/14490HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Anabinanın Ortak Yerlerinde Tamirat Ve Tadilat Yapılması )
Y18.HDE. 2002/8210HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Anataşınmazda Bağımsız Bölüm Maliki Olanların Yöntemince Davaya Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlanarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2000/4129HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Anlaşmalı Boşanma-Çocukların Durumu )
Y18.HDE. 1997/1368HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Bağımsız Bölümü Kötü Kullanan Kiracıya İhtar Verilmesi )
Y11.HDE. 2001/10788HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Beklenmeyen Durum İlkesi Uyarınca Sözleşmenin Taraflardan Biri İçin Dengeyi Temelden Bozması Durumunda Hakimin Müdahalesinin Söz Konusu Olabilmesi )
Y3.HDE. 2005/8074HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Beklenmeyen Gelişme Yüzünden Sözleşmeye Baştan Kararlaştırılmış Koşullarla Olduğu Gibi Katlanmak Taraflardan Biri İçin Özveri Sınırının Aşılması Anlamına Geliyorsa Sözleşmesel Risk Dağılımı Çerçevesinde Sözleşmeye Hakimin Müdahalesi Gündeme Geleceği )
Y13.HDE. 1994/6791HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Borcun Yeni Şartlara Uyarlanmasında )
Y18.HDE. 2003/3088HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Bütün Kat Maliklerinin Rızası Olmadıkça Eklenti Olabilecek Nitelikteki Bir Yerin Bağımsız Bölümlerden Birine Sonradan Maliklerin İradesi Yerine Geçilip Mahkemece De Eklenti Olarak Tahsis Ve Tesciline Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 1997/7643HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Ceza Verilmesi İçin Hakimin Yapılması İstenen Hususu İstem Üzerine Nihai Bir Kararla Belirledikten Sonra Bu Kararın Davalıya Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 1997/12348HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Cezayı Gerektiren Eylemin Mahkemeye Verilen Sürenin Bitiminden Sonra Devam Etmesi )
Y1.CDE. 1994/3379HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Çocukları himaye için )
YHGKE. 2012/18-593HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Davalılara Projeye Aykırılıkların Giderilmesi İçin Otuz Gün Süre Verildiği/Verilen Süre İçerisinde Hakimin Verdiği Kararın Yerine Getirilmediği/634 S. KMK'nun 33. Md. Hükmüne Göre Tespit Edilen Süre İçerisinde Hakimin Kararını Yerine Getirmeyenlere Aynı Mahkemece İdari Para Cezası Verileceği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2009/4903HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Davalının Diğer Bağımsız Bölümlerde Oturanlara Rahatsızlık Verdiği - Davalının Eylemlerine Son Vermesi Konusunda Gerekli Uyarının Yapılmasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2004/2963HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Depreme Dayanaksız Binanın Güçlendirilmesi - Kat Maliklerinden Her Birinin Diğer Kat Maliklerinden İsteme Hakkına Sahip Oldukları/Bu Konuda Gerekirse Hhakimin Müdahalesi de İstenebileceği )
Y18.HDE. 2009/946HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Eski Yöneticinin Yönetim İle İlgili Defter Makbuz ve Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslimden Kaçınması Halinde İstenebileceği )
YHGKE. 2001/18-560HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Evde Kedi Beslemek-Kat Maliki Olmayan Yöneticinin Dava Açma Ehliyeti )
Y18.HDE. 1997/5489HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Geceleri Dışarıda Kalıp Sabahın Erken Saatlerinde Muhtelif Erkeklerle Birlikte Eve Gelmesinin Randevu Evi Olarak Kullanılması )
Y18.HDE. 1994/10530HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Hakimin Bağımsız Bölüm Maliklerinin Yerine Geçerek Onların Adına Yapılan İşe Onay Verememesi )
Y18.HDE. 2002/6558HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Hüküm Fıkrasında Yalnızca Yapılacak Onarımın Şekli ve Kim Tarafından Yapılacağı ve Yapılacak Giderlerin Kimden Ne Oranda Tahsil Edileceğinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y18.HDE. 1996/10337HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İçkili Yer Ruhsatı Bakımından Kat Maliklerinin Onay Vermiş Sayılması İçin )
Y18.HDE. 1996/7387HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İhtilafta Kat Mülkiyeti Kanununun Maddelerinin Uygulanamayacağı )
Y18.HDE. 1996/7294HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İstemin Zımnen Reddedilmesi - Müdahale İsteme Hakkının Doğması )
Y9.HDE. 2006/835HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İşveren Hangi İşyerinde Ne Kadar İşçi Çalıştıracağını İşyeri İhtiyaçlarına Göre Belirleme Hakkına Sahip Olması İşverenin Yönetim Hakkı İle İlgili Olduğu - İşverenin Bu Hakkını Kötüye Kullandığı Kanıtlanmadıkça Hakim İşverenin Bu Eylemine Müdahale Edemeyeceği )
Y18.HDE. 2013/8718HAKİMİN MÜDAHALESİ ( İtirazın İptali Davası - Anataşınmazın Genel Giderleri Yakıt Giderleri Mutat Yönetim Giderleri ve Avansıyla İlgili Kat Malikleri Kurulu Kararlarının Hakimin Müdahalesi Sonucu İptal Edilmedikçe Geçerli Olduğu )
Y18.HDE. 2005/8801HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Maliki Olan Davalı Yönetici Dışında Kalan Ana Taşınmazdaki Diğer Bağımsız Bölüm Maliklerinin Tespiti İle Bunların Davaya Yöntemine Uygun Olarak Dahil Edilip Taraf Teşkili Sağlanması Gereği )
Y12.HDE. 2009/5663HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikinin Borç ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Yüzünden Zarar Gören Kat Malikinin Bulunduğu Yer Sulh Mahkemesine Başvurarak İsteyebileceği )
Y18.HDE. 2002/11164HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikinin Yasada Öngörülen Yükümlülüklerini Yerine Getirmediği İddiasıyla Açılan Davada Mahkemece Kat Malikinin Yasal Yükümlülüğüne Uygun Düşmeyen Hususların Her Birisinin Varlığının ve Doğruluğunun Araştırılması )
Y18.HDE. 1993/1293HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kuruluna Başvuru Yapılmadan Müdahalenin İstenemeyeceği )
Y18.HDE. 2001/11904HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunca Verilen Karara Razı Olmayan Kat Maliklerinin Ana Gayrımenkulün Bulunduğu Yerin Sulh Hukuk Mahkemesine Başvurabilmeleri )
Y18.HDE. 2013/12659HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunca Verilen Karara Razı Olmayanların Mahkemeye Başvurarak Hakimin Müdahalesini İsteyebileceği/Yönetim Kurulunca Alınan Kararların İptali İçin Doğrudan Mahkemeye Başvurulacağı Konusunda Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği - Doğrudan Yönetim Kurulu Kararlarının İptaline Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 1997/5231HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı )
Y18.HDE. 1992/4179HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Malikleri Kurulunun ya da Yöneticinin Aldığı Karara Karşı Kiracının Hakime Başvuramaması )
Y18.HDE. 2011/6669HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Maliklerinden Birinin Yahut Onun Katından Kira Akdine Oturma Hakkına veya Başka Bir Sebebe Dayanarak Devamlı Surette Faydalanan Kimsenin Anagayrimenkulün Bulunduğu Yerin Sulh Mahkemesine Başvurarak İsteyebileceği )
Y18.HDE. 1992/6461HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Maliklerinin Tamamının Hasım Gösterilmesi Zorunluluğu )
YHGKE. 1999/18-980HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Mülkiyeti )
Y18.HDE. 1992/9697HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kat Mülkiyetine Tabe Bina - Çatıya Yerleşme İsteği )
Y18.HDE. 1992/3531HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Kiracı Değil Kat Malikleri Tarafından İstenebileceği )
Y18.HDE. 2004/10220HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Ortak Yer Olan Terasta Tüm Kat Maliklerinin Rızası Olmadan İnşaat Ve Değişiklik Yapılamayacağı - Hakimin Değişikliğe Rıza Vermeyen Kat Malikinin İradesi Yerine Geçip Muvafakat Etmiş Sayılmasına Karar Veremeyeceği )
Y18.HDE. 1994/9450HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Ortak Yerlerin Kiraya Verilmesi-Kat Mülkiyeti )
Y18.HDE. 1993/1572HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Rahatsız Edici Unsurların Bilirkişi Tarafından Tespiti )
Y13.HDE. 1994/4395HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Sözleşme Serbestliği İlkesi Uyarınca Değişen Ekonomik Şartlarda Hakimin Müdahalede Bulunarak Sözleşmenin Uyarlanmasına Karar Verebilmesi )
Y13.HDE. 1995/4613HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Sözleşme Serbestliği İlkesi Uyarınca Değişen Ekonomik Şartlarda Hakimin Müdahalede Bulunarak Sözleşmenin Uyarlanmasına Karar Verebilmesi )
Y18.HDE. 1994/650HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Tapuda Mesken Olarak Kayıtlı Bağımsız Bölümün Şirket Bürosu Olarak Kullanılması )
Y1.HDE. 2005/6406HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Taşınmazların Konumlarını Kullanma Amaçlarını Niteliklerini Yöresel Örf ve Adetleri Toplumun Doğal İhtiyaç ve Gerçeklerini Göz Önünde Bulundurarak Komşuların Birbirlerine Göstermekle Yükümlü Oldukları Olağan Katlanma ve Hoşgörü Sınırını Aşan Bir Taşkınlığın Bulunup Bulunmadığını Saptamakla Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2012/12711HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Toplu Yapı Yönetim Planının Oluşturulması Konusunda Hakimin Müdahalesi Talebi - Henüz Toplu Yapı Yönetimine Geçilmediğinden Kat Mülkiyeti Yasası Hükümleri Uygulanmayacağı/Asliye Hukuk Mahkemelerinin Davaya Bakacağı )
Y2.HDE. 1987/642HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Velayetin Nez'i )
Y2.HDE. 2010/17939HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Yeterince Özen Göstermedikleri İspatlanamadıkça Hakimin Ana Babanın Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkına Müdahalede Bulunamayacağı )
YHGKE. 1999/18-824HAKİMİN MÜDAHALESİ DAVASI ( Proje Tadilatına Onay Vermeyen Malikin Onay Vermiş Sayılmasına Karar Verilmesi Talebi )
Y18.HDE. 1993/6376HAKİMİN MÜDAHALESİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA ( Terasın Tamir Edilmesi ya da Projede Olmayan Şekilde Çatı Yapılması )
Y18.HDE. 1995/5538HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Anagayrimenkulde Davalı Şirketin Tutum ve Davranışlarından ve Özellikle Faaliyetlerinden Kaynaklanan Bir Rahatsızlık Bulunup Bulunmadığının Araştırılması )
Y18.HDE. 2009/9510HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Anataşınmazdaki Diğer Kat Maliklerine Rahatsızlık Verdiği Anlaşılan Köpeğin Binadan Uzaklaştırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/6012HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Anataşınmazın Yıkılıp Yeniden Yapılması veya Depreme Karşı Güçlendirilmesi İçin - Davaya Konu Taşınmazın Üzerinde Kat İrtifakı Kurulu Olup Mevcut Durumu İtibarıyla Acilen Güçlendirme Yapılması Gerektiği/Eksik Araştırmaya Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Binanın Yıkılması İçin Tüm Kat Maliklerinin Rızasının Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
Y18.HDE. 2010/3440HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Davaların Tarafları Aynı Olmakla Birlikte Bu Davadaki İstem Açılan İlk Davadaki İstemden Farklı Olup Mahkemece Ortak Kapıcı Dairesinin Kullanımı ve Kapıcılık Hizmetlerinin Sağlanması Konusundaki Muaraza İşin Esasına Girilerek Giderilmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/11444HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Davalıların Bağımsız Bölümünü Kullanırken Doğruluk Kaidelerine Uymak Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Etmemek Haklarını Çiğnemek ve Yönetim Planına Uymaları Konusunda Hakimin Müdahalesi İstemi - Temyiz İncelemesi İçin Dosyanın Fiziki Olarak Gönderilmeyeceği/Dosyadaki Tüm Belgelerin Taranarak Sisteme Aktarılması ve Temyiz İncelemesinin Elektronik Ortamda Yapılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2002/7328HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Değişikliğe Rıza Göstermeyen Davalının Bağımsız Bölümüne Girilmesine İzin Verilmesi ve Davalının Uyarılması İstemi )
Y18.HDE. 2005/1450HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( İstemin Niteliği İtibariyle Alınacak Önlemlerin Gerektirdiği Giderlere Tüm Kat Maliklerinin Katılacağı )
Y18.HDE. 2003/811HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( İşletmenin Faaliyetten Tamamıyla Men Edilmemesi Durumunda Saat 24:00'den Sonra Men Edilmesini İstenmiş Olmasına Rağmen İstem Aşılarak 23:45'ten Sonra Canlı Yayın Yasağı Konmasının Hatalı Olması )
Y18.HDE. 2013/3011HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Kat Maliklerinden Birinin Bütün Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olmadıkça Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat Onarım Tesis ve Değişiklik Yaptıramayacağı )
Y18.HDE. 2008/2731HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ( Ortak Yer Olan Çatının Onarılması ve Bundan Doğan Zararın Karşılanması Tüm Kat Maliklerini İlgilendirdiğinden Bu Konuda Açılacak Olan Davanın Tüm Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/10446HAKİMİN MÜDAHALESİ NİTELİĞİNDE TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Aralarında Resmi Evlilik Bulunmayan İmam Nikahlı Eşe Karşı Müşterek Çocuklar İçin Tedbir Nafakası Talep Edilemeyeceği )
Y3.HDE. 2005/3581HAKİMİN MÜDAHALESİ NİTELİĞİNDE TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Boşanma Davası Reddedilmesine Rağmen Eşlerin Ayrı Yaşamaya Devam Etmesi - Davacı Eşin Ekonomik Durumunun Daha İyi Olmasının Davalı Eşi Nafaka Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı )
Y3.HDE. 2005/11710HAKİMİN MÜDAHALESİ NİTELİĞİNDE TEDBİR NAFAKASI TALEBİ ( Boşanma Davasının Reddinden Sonra Haklı Bir Sebep Göstermeden Ayrı Yaşamaya Devam Eden ve Eşine Karşı Sadakatsiz Davranan Kadının - Nafaka Talebinin Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2002/9327HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Anataşınmazın Depreme Dayanaklı Hale Getirilmesi İçin Hazırlanan Güçlendirme Projesine Davalı Kat Malikinin Karşı Çıkması Nedeniyle )
Y18.HDE. 2005/5037HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Bütün Kat Maliklerinin Muvafakatı Olmasa Dahi Kat Maliklerinden Biri Anayapıda Güçlendirme Yapılmasına Ve Bedelinin Tahsiline Karar Verilmesini İsteyebileceği - Ancak Kat Malikinin Muvafakat Vermiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 2003/1137HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Bütün Kat Maliklerinin Muvafakatı Sağlanmadan Yapılan Projeye Aykırılığın Tanınan Süre İçerisinde Eski Hale Getirilmesine Karar Verilebileceği )
Y18.HDE. 2004/10179HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Davalının Oturduğu Bağımsız Bölümde Köpek Beslemek Suretiyle Diğer Bağımsız Bölümlerde Oturanlara Rahatsızlık Verdiği Dolayısıyla Davacının Bu Davayı Açmakta Haklı Olduğu )
Y2.HDE. 2004/14093HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Haklı Nedenle Ayrı Yaşamaya Başlayan Eşin - Diğer Eşe Husumetin Yöneltilmesi Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )
Y18.HDE. 2005/2688HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İstemi - Bu Karar Davacının Kat Maliki Olmadan Önce Alınmış Olmakla Birlikte Geleceğe Yönelik Olarak Davacının Kat Maliki Olduğu Dönemde de Hükmünü İcra Edeceği )
Y18.HDE. 2005/6384HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarına Karşı Dava Hakkının Kullanılmasında Süre Sınırlaması Olmadığı )
Y18.HDE. 2005/2605HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Maliklerinin Yarısının İstemesi Halinde Bunların Arsa Payları Ne Olursa Olsun Yönetim Planında Yazılı Zamanlar Dışında da Tutulan Hesapların Gösterilmesini Yöneticiden İsteyebilecekleri )
Y18.HDE. 2008/137HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Her Türlü Anlaşmazlık Sulh Mahkemelerinde Çözümleneceği )
Y18.HDE. 2005/2157HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Anataşınmazın Mimari Projesinde Yer Alan Asansörün Yaptırılması Talebi - Yeniden Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Bulunmaması )
Y18.HDE. 2005/1989HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Ortak Yerlerin İşgalinin Önlenmesi Amacıyla )
Y18.HDE. 1998/2574HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Yönetim Planını İmza Etmek İstemeyen Kat Malikinin Bu Planı Hür İradesi Dışında İmza Etmiş Sayılmasına Karar Verilmesi Şeklinde Müdahale Yetkisinin Olmaması )
Y2.HDE. 2004/9589HAKİMİN MÜDAHALESİNİ GEREKTİREN HAL ( Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması İstemi - Taraflar Arasında İhtilaf Bulunduğu/Tapu Sicil Memurunun İdari İşlemle Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Şerhi Kendiliğinden Kaldıramayacağı )
Y18.HDE. 2005/2218HAKİMİN MÜDAHALESİNİ TALEP ( Kat Malikleri Kurulunca Verilen Karara Razı Olmayan Kat Maliki - Zarar Görmesi Nedeniyle Kararın İptali Amacıyla )
Y18.HDE. 2001/11632HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ ( Dokuz Bağımsız Bölümden Oluşan Kat İrtifaklı Ana Taşınmazda Bağımsız Bölüm Maliklerinden İkisinin Yönetici Atanmasının İstemesi )
Y18.HDE. 1999/15414HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ ( Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Ortak Yerlerinde Projeye Aykırı Değişiklik Yapılması )
Y18.HDE. 2003/6121HAKİMİN MÜDAHALESİNİN SINIRLARI ( Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Bağımsız Bölümde Kiracının Kahvehane İşleterek Komşulara Verdiği Rahatsızlık Nedeniyle Tahliyeye Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 1996/312HAKİMİN MÜDAHELESİNİN İSTENİLMESİ ( Rahatsız Edici Davranışların Önlenilmesi için İhtarda Bulunulmasının İstenilmesi )
YHGKE. 2003/13-332HAKİMİN MÜDEHALESİ ( Hakimin Somut Olayın Verilerine Göre Alacaklı Yararına Borçlunun Edimini Yükseltmeye veya Borçlu Yararına Onun Tamamen veya Kısmen Edim Yükümlülüğünden Kurtulmasına Karar Vermesi )
YHGKE. 1996/11-385HAKİMİN MÜPHEM GÖRDÜĞÜ HUSUSLARDA İZAHAT İSTEMESİ
Y3.HDE. 2005/11654HAKİMİN NAFAKA TAKDİRİ ( Nafaka Alacaklısı Kadının İhtiyaçları İle Nafaka Yükümlüsü Davalının Gelir Durumu Arasındaki Dengeyi Kurarak Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2005/235HAKİMİN NAFAKADA GÖREVİ ( Çocuk Kendisine Tevdi Edilmemiş Taraf Gücüne Göre Onun Bakım ve Eğitim Giderlerine Katılmakla Yükümlü Olması-Bu Hususu Hakimin Kendiliğinden Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 2011/4595HAKİMİN NÜFUS KAYITLARINDA DÜZELTME KARARI VERİRKEN ÇELİŞKİ MEYDANA GETİRMESİ ( Düzeltilen Tarih Sonucu İki Kardeş Arasında 5 Aylık Bir Yaş Farkı Olduğu/Bir Kadının Bu Kadar Kısa Sürede İki Kez Doğum Yapamayacağı - Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1978/4-1209HAKİMİN O KONUDAKİ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİSİNİN YETERSİZ OLMASI ( Bilirkişi İncelemesi İçin )
Y18.HDE. 2006/7606HAKİMİN OBJEKTİF DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Adil ve Hakkaniyete Uygun Bir Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/191HAKİMİN OBJEKTİF ÖLÇÜLER KULLANMASI ( Hakimin Tazminatı Belirlerken Özel Hal ve Şartları Gözönünde Bulundurması ve Tazminat Miktarını Adalete Uygun Olarak Belirlemesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 1999/10116HAKİMİN OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE KARAR VERMESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )
Y22.HDE. 2012/7584HAKİMİN OLAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAYALI OLARAK DELİL İSTEYEBİLMESİ ( Feshe Dayanak Teşkil Eden Olayın Şahiti Durumundaki Servis Müdürlünün İfadesinin Alınması Gerektiği - Taraf Tanıklarının Yüzleştirilmsinin Sağlanması Gereği )
Y14.HDE. 2002/4210HAKİMİN ONAYI ( Miras Bırakan Kocasının Borcundan Dolayı Davalı Kooperatif Lehine Kurulan İpoteğin Geçerliliği İçin Hakim Onayına Gerek Bulunmaması )
Y4.CDE. 2000/4839HAKİMİN OTURUM TUTANAĞININ BİRİNCİ SAHİFESİNİ İMZALAMAMASI ( Belgelendirme Hükümlerine Uyulmaması )
Y6.HDE. 2010/2264HAKİMİN ÖDEVİ ( Bir Davada Olayları Ortaya Koymak Taraflara Ait Olup Öne Sürülen Maddi Olguların Hukuki Nitelendirilmesini Yapmak ve Uygulanacak Yasa Maddelerini Bulmak ve Uygulamak Hakime Ait Olduğu )
Y19.HDE. 2004/2900HAKİMİN ÖLMESİ ( Kısa Kararda Muhalefet Şerhi Yazan Hakimin Ölümü Üzerine Yerine Geçen Hakimin Gerekçeli Kararda Muhalefet Şerhi Yazarak İmzalaması Mecburiyeti )
YHGKE. 1997/8-385HAKİMİN ÖLÜMÜ ( Gerekçeli kararı yazıp imzalamadan önce ölüm )
YHGKE. 1990/13-10HAKİMİN ÖNCEKİ KARARINDA DİRENEMEYECEĞİ BOZMA HALLERİ ( Bozma Sebeplerinin Kamu Düzenine İlişkin Olmaması ve Tarafların Bozmaya Uyulmasını İstemesi )
Y6.HDE. 2008/12068HAKİMİN ÖNEL VERMEMESİ ( Açılacak Davanın Derdest Davada Bekletici Mesele Yapıldığı - Davayı Kendiliğinden Açan Tarafların Süresinde Dava Açmadığı Gerekçesiyle Bekletici Mesele Yapılmasından Vazgeçilemeyeceği )
YHGKE. 1982/2-711HAKİMİN ÖZEL BİLGİSİNİ HÜKME DAYANAK YAPAMAYACAĞI ( Denetime İmkân Bulunmayan Bir Olguya İlişkin Özel Bilgisini - Tedbir Nafakası )
Y4.HDE. 2000/12437HAKİMİN ÖZEL HALLERİ GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/2961HAKİMİN ÖZEL HALLERİ GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Manevi Zarar Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1985/4-854HAKİMİN ÖZEL HALLERİ GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Manevi Zarar Nedeni İle Hak Sahibine Vereceği Kararın Adalate Uygun Olması )
Y18.HDE. 2005/8366HAKİMİN ÖZEN BORCU ( Nüfus Kayıtları Arasında Çelişki Yaratmamak Hayatın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmamak - Bir Kişinin Doğmadan Nüfusa Kaydı Söz Konusu Olamayacağı/Doğum Tarihinin Düzeltilmesi )
Y18.HDE. 2008/10298HAKİMİN ÖZEN GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Hakim Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yaparken Bu Kayıtların Diğerleri İle Çelişik Olmamasına Özen Göstermesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2008/7361HAKİMİN ÖZEN GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Hakim Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yapılmasına Karar Verirken Bu Kayıtlar Arasında Çelişki Meydana Getirmemek Zorunda Olduğu )
Y18.HDE. 2008/7358HAKİMİN ÖZEN GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Nüfus Kayıtlarında Düzeltme Yapılmasına Karar Verirken Bu Kayıtlar Arasında Çelişki Yaratmamak ya da Yaşamın Olağan Akışına Ters Düşecek Durumlara Yol Açmaması Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/3807HAKİMİN PROTOKOL DIŞINA ÇIKARAK HÜKÜM TESİSİ ( Hakimin Protokola Müdahale Etmemesine Rağmen/Yasaya Aykırılığı - Anlaşmalı Boşanma )
Y2.HDE. 2005/9743HAKİMİN PROTOKOLE MÜDAHALESİ ( Protokolde "Boşanmanın Mali Sonuçları" Anlaşılır ve Ayrıntılı Şekilde Düzenlenmemesi/Boşanma Kararı Verilemeyeceği - Hükmün Açık ve İnfaza Elverişli Verilmesi Gereği )
YHGKE. 2002/10-561HAKİMİN RAPORLA BAĞLI OLMASI ( Hukuk Hakimi Ceza Davasında Alınan Kusur Raporu ile Bağlı Olmayıp Kesinleşen Maddi Olgularla Karar Vermek Durumunda Olması )
YİBGKE. 1940/46HAKİMİN RED NEDENLERİNİ KENDİLİĞİNDEN BİLDİRMESİ ( İstemi İnceleyecek Merciin İleri Sürülen Nedenin Niteliğini İncelemeksizin Davayı Başka Yer Mahkemesine Göndermekle Yetinmesi )
Y2.HDE. 2013/25141HAKİMİN REDDEDİLMESİ ( Mahkemece Bu Ret Talebi Hakkında Bir Karar Verilmeden Yargılamaya Devamla İşin Esası Hakkında Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
Y20.HDE. 2003/403HAKİMİN REDDEDİLMESİ VEYA DAVADAN ÇEKİNMESİ ( Değerlendirecek Mercinin Bu Talebi Kabul Etmesi - Görevli Hakim Veya Mahkemeyi Belirleme Yetkisi Bulunmadığı )
YİBGKE. 1958/29HAKİMİN REDDİ ( Bir Yerde Aynı Yetkiyi Taşıyan Başka Hakimler Bulundukça Davanın Nakledilememesi )
YCGKE. 1997/1-105HAKİMİN REDDİ ( Bu Konuda Karar Verilmeden Verilen Direnme Kararının Geçersizliği )
Y20.HDE. 2011/8666HAKİMİN REDDİ ( Dava Açıldıktan Sonra ve Yargılama Devam Ederken Duruşma Hakiminin Şikayet Edilmesi Veya Hakkında Dava Açılmış Olmasının Red Nedeni Olmadığı - HYUY. Md. 29'daki Şartların Oluştuğu Anlamında Yorumlanamayacağı )
Y20.HDE. 2016/930HAKİMİN REDDİ ( Davacının Talebi Bulunmamasına Rağmen Hakimin Davanın İhbar Edilmesi Yönünde Ara Karar Kurması Nedeniyle Hakimin Reddinin Talep Edildiği - Hakimin Reddi İçin İleri Sürülen Sebeplerin İşin Esası Yönünden Temyiz Sebebi Olduğu/Reddi Hakim Talebinin Reddedilerek Talepte Bulunan Davalının Disiplin Para Cezası İle Cezalandırılması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/6062HAKİMİN REDDİ ( Davalı Kooperatifle Mahkeme Hakimi Arasında Bulunan Alacak Davasının Kendi Kendini Red Sebebi Olduğu - Tasarrufun İptali )
Y9.HDE. 1968/11280HAKİMİN REDDİ ( Davalı Vekilinin Dilekçe Vermek İçin Mehil İstemesine Rağmen İşlem Yapılmayarak Reddedilen Hakim Tarafından Hüküm Verilmesi )
Y20.HDE. 1993/5065HAKİMİN REDDİ ( Davaya Bakıldığı Sırada Öğrenilen Sebepler Nedeniyle )
Y20.HDE. 2005/3802HAKİMİN REDDİ ( Dilekçede Ret İsteyenin Dayandığı Durum ve Olaylarla Delillerin Açıkça Gösterilmesi ve Varsa Belgelerin Eklenmesi Gereği )
Y20.HDE. 2005/6748HAKİMİN REDDİ ( Duruşma Hakiminin Davadan Çekinmesinde İleri Sürdüğü Gerekçe Dikkate Alındığında Hakimin Çekinmesinin H.Y.U.Y.'Nın 28. Md. Anlamında Çekinme Değil Aynı Yasanın 29. Md. deki Hakimin Kendi Kendini Reddetmesi Şeklinde Algılanması Gerektiği )
Y1.CDE. 1995/2694HAKİMİN REDDİ ( Hakimlerin Reddi Kabul Edip Davaya Bakmaktan Çekinmesi-Heyeti Oluşturan Bütün Hakimlerin Reddedilmiş Olması )
Y20.HDE. 2003/1928HAKİMİN REDDİ ( İlgili Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/3141HAKİMİN REDDİ ( İlişkin Herhangi Bir Talep Bulunmadığı ve Dilekçe İçerisinde de Hakimin Reddine İlişkin Herhangi Bir Beyan Olmadığı - Hangi Hakimin Hangi Sebeple Red Edildiği Belirtilmediği Dilekçenin Bu Hali İle Hakimin Red Edildiği Anlamına Gelmeyeceği )
YHGKE. 1976/11-1991HAKİMİN REDDİ ( İstinkafa Davet Dilekçesinde Hakimlerin Reddedilmediği Açıkça Yazılı Olsa Dahi Red Niteliği Taşıması )
Y20.HDE. 2010/15448HAKİMİN REDDİ ( Mahkemece Bu Talebin Kabulü ya da Reddine Dair Bir Ara Karar Verilmeden Dosyanın Mercie Gönderilmesi ve Talebin Mercice İncelenerek Karara Bağlanmasının Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 1993/8825HAKİMİN REDDİ ( Merci Tarafından Reddedilmesi )
Y2.CDE. 2009/38439HAKİMİN REDDİ ( Nedenlerinin Bilirkişi İçin de Geçerli Olduğu - Bir Davada Tanıklık Yapan Kişinin Aynı Davada Bilirkişilik Yapamayacağı )
Y20.HDE. 1998/6104HAKİMİN REDDİ ( Para Cezasının Hesaplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar )
Y4.HDE. 1977/6409HAKİMİN REDDİ ( Red İsteminin İncelenmesinin Şekli Olması )
Y20.HDE. 1993/4537HAKİMİN REDDİ ( Red Talebinin Reddinden Sonra Red Talebine Uyulmaması )
Y4.HDE. 1981/10971HAKİMİN REDDİ ( Reddi İstenen Hakimin Kendi Hakkındaki Red Kararı Kesinleşinceye Kadar Zabıt Katibinin Reddi İstemine Bakamayacağı )
Y20.HDE. 2012/7552HAKİMİN REDDİ ( Şikayet/Red Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Soyut Nitelikte Bulunup Açılmış Davaya Hasredilmeksizin Açılmış veya Açılacak Tüm Davaları Kapsar Şekilde Hakimin Reddinin Mümkün Olmadığı )
Y20.HDE. 2004/1803HAKİMİN REDDİ ( Talebin Reddi - Hükmolunan Para Cezasından Asilin Değil de Vekilin Yükümlü Tutulmasının Kanuna Aykırılığı )
Y1.HDE. 2008/7414HAKİMİN REDDİ ( Taraflardan Biri Hakimin Reddini Gerektiren Bir Sebebi Öğrendiği Takdirde Usule İlişkin Yeni Bir İşlem Yapmadan Derhal Red İsteminde Bulunması Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/13574HAKİMİN REDDİ ( Taraflardan Birinin Red Talebi Üzerine veya Kendiliğinden Çekilme Yönünde Görüş Bildirirse Red Talebini İncelemeye Yetkili Mercinin Bu Çekilmenin Kanuna Uygun Olup Olmadığına Karar Vereceği - Hakimin Davalı Konumunda Olması Olarak Yorumlanamayacağı/Merci Tarafından Ret veya Kabul Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 1980/4100HAKİMİN REDDİ ( Tetkik Hakimleri Hakkında Red İstemlerinin Reddedilen Hakimin Görev Yaptığı Dairece İncelenmesi )
YHGKE. 2014/4-1054HAKİMİN REDDİ ( Usulüne Uygun Bir Şekilde İncelenmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinin İşin Esasını Temelden Sakatlayacağı - Öncelikle Ret Talebinin Usulüne Göre İncelenip Karara Bağlandıktan Sonra İşin Esası Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği/Özel Daire Kararının Bozulması Gerektiği/Manevi Tazminat )
Y20.HDE. 2011/6935HAKİMİN REDDİ ( Yargılama Devam Ederken Hakimin Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna Şikayet Edilmesinin Hakimin Reddi Nedeni Olmadığı - Hakimin Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna Şikayet Edilmesi Şikayetçinin Hakimle Davalı Olduğu Anlamına Gelmediği )
Y20.HDE. 2010/15362HAKİMİN REDDİ ( Yargılama Devam Ederken Taraflarca Hakim Hakkında Tazminat Davası Açılmasının HUMK. Md. 29/5'de Belirtilen "Davalı Olmak" Anlamında Yorumlanamayacağı )
Y20.HDE. 2003/4241HAKİMİN REDDİ ( Yargılama Sürerken Taraflardan Birinin Mahkeme Hakimi Heyeti Hakkında Adalet Bakanlığı'na Şikayette Bulunması Veya Aleyhlerine Dava Açılmış Olması HUMK.'nun 29. Maddesinde Tanımlanan Red Sebeplerinden Olmadığı/Davalı Olmak Anlamında Yorumlanamayacağı )
Y11.HDE. 1996/5981HAKİMİN REDDİ ( Yargıtay Daire Başkan ve Üyeleri - Toplu Ret Nİteliğinde Olması Nedeniyle Dinlenemeyeceği )
YCGKE. 1978/6-165HAKİMİN REDDİ ( Yargıtay Dairesi Başkan ve Üyelerinin Reddi Talebini İnceleyecek Merci )
Y18.HDE. 2015/17967HAKİMİN REDDİ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Davalı Vekilinin Reddi Hakim Talebinde Bulunduğu/Mahkemece Reddi Hakim Taleplerinin Bir Hafta İçinde İncelenerek Düşünce Yazısı İle Merciine Gönderilmek Üzere Yazı İşleri Müdürüne Verileceği/Hakimin Kendisi Tarafından Geri Çevrilmesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y20.HDE. 1998/309HAKİMİN REDDİ DOLAYISIYLA PARA CEZASI ( Vekile Yüklenememesi )
Y8.HDE. 2005/4711HAKİMİN REDDİ HUSUSUNDA MÜVEKKİLLERİYLE GÖRÜŞMEK ÜZERE SÜRE İSTEYEN DAVALILAR VEKİLİ ( Mahkemece Müvekkilleriyle Görüşmesi İçin Süre Verilmesi ve Hakimin Reddi Durumunda Buna İlişkin Usulün Uygulanması Gereği )
Y20.HDE. 2009/15117HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ( Dava Taraflarından Herbiri HUMK Madde 29'da Sayılan Sebeplerin Varlığı Halinde Davaya Bakan Hakimin Reddi İsteminde Bulunabileceği - Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde Red Talebinde Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği )
Y20.HDE. 2014/6353HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ( Geri Çevirme Yetkisi - Merci Ret Talebi Hakkında İncelemesini Yaparak Talebin Kabulü veya Talebin Reddi Şeklinde Bir Karar Vermesi Gerekirken Reddedilen Hâkime Tanınan Geri Çevirme Kararı Vermesinin Usûl ve Kanuna Uygun Olmadığı )
Y20.HDE. 2014/7297HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Ret Talebini İnceleme Görevi HMK'nun 40. Md.si Uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğundan Merci Kararının Usûl ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y20.HDE. 2013/6729HAKİMİN REDDİ İSTEMİ (Hakimin Tarafları ve Konusu Benzer Olan Ayrı Davalarda Verdiği Ret veya Kabul Kararlarının Sebeplerinin Gerekçeli Kararda Açıkça Gösterilmesinin İki Taraftan Birine veya Bir Üçüncü Kişiye Kanunen Gerekmediği Halde Görüşünü Açıklamak veya İhsası Reyde Bulunmak Olarak Değerlendirilemeyeceği)
Y20.HDE. 1998/309HAKİMİN REDDİ İSTEMİNİN REDDİ ( Tek Başına veya Esas Kararla Birlikte Temyiz Edilebilecek Durumlar )
YHGKE. 2017/20-1550HAKİMİN REDDİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR MERCİ KARARININ BOZULMASI ( Veya Ret İsteminin Kabulüne Dair Merci Kararının Yargıtayca Onanması Halinde Ret Sebebinin Doğduğu Tarihten Başlayarak Reddedilen Hakimce Yapılmış Olan ve Ret İsteminde Bulunan Tarafından İtiraz Edilen Esasa Etkili İşlemlerin Davaya Daha Sonra Bakacak Hâkim Tarafından İptal Olunacağı - Dolayısıyla Yargıtay İlgili Dairesinin Hâkimin Reddi Talepleri Hakkındaki Merci Kararlarının Temyizi Üzerine Vermiş Olduğu Kararlara Uymanın Zorunlu Olduğu )
Y20.HDE. 2014/7848HAKİMİN REDDİ NEDENLERİ ( Davanın Taraflarına Dair Bulunması Gerektiği Nazara Alınarak İstemin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Ret Sebebinin Vekilden Kaynaklanması Davalı Asil Yönünden Ret Nedeni Bulunmadığından Talebinin Esasının İncelenemeyeceği ve Davalı Aleyhine Disiplin Para Cezasına Hükmedilemeyeceği )
Y20.HDE. 2016/6464HAKİMİN REDDİ SEBEPLERİ ( Merci Tarafından Reddi Hâkim Talebinin Reddine Karar Verildiği - İleri Sürülen Sebepler İşin Esası Yönünden Temyiz Sebebi Olup Yasada Tanımı Yapılan Hakimin Reddi Sebeplerden Olmadığı/Kararın İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2014/214HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( İleri Sürülen Sebeplerin H.M.K. 36. Md. Düzenlenen Sebeplerden Olmadığı/İşin Esası Yönünden Temyiz Sebebi Olduğu - H.M.K. 41/1-b Md. Uyarınca Verilecek Geri Çevirme Kararlarının Yargılamanın Hızlandırılması Amacıyla Reddedilen Hakime Tanınan Bir Yetki Olduğu/Taraflar Arasındaki Davanın Esasına Dair Verilen Karar İle Birlikte Temyiz İncelemesine Tabi Bulunduğu )
Y20.HDE. 2014/7297HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - Davaların Taraflarınca Her İki Hakim Hakkında da Aynı Nedenlere Dayalı Olarak HMK'nun 36. Md.si Uyarınca Reddi Hakim İsteminde Bulunulduğundan Ret Talebini İnceleme Görevi HMK'nun 40. Md.si Uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
YCGKE. 1984/1-250HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Reddi İstenen Hakimlerin Yokluğunda Oluşturulacak Bir Heyetçe Oluşmazsa En Yakın Ağır Ceza Mahkemesince İncelenmesi )
Y9.CDE. 1979/4417HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Son Tahkikatta Dermeyan Olunan Hakimin Reddi Talebinin Reddine Dair Verilecek Kararın Esas Hükümle Birlikte Temyiz Edilebilmesi )
Y20.HDE. 2010/1831HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Talebin Yasa Değişikliğinden Sonra Yapıldığı/Yasa Değişikliğinin Uygulanacağı - Talepte Bulunanların Her Biri Hakkında Verilecek Olan İdari Para Cezalarının Dikkate Alınacağı )
Y20.HDE. 2014/5152HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Vekilin Özel Yetkisi Bulunmadığından Talebin Usul Yönünden Reddedildiği - Ret Taleplerinin Esası İncelenerek Ret Kararı Verilmediğinden Davalı Aleyhine Disiplin Para Cezasına Hükmedilmemesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-2379HAKİMİN REDDİ TALEBİ ( Yargıtay Başkanı ve Üyelerinin Reddolunabileceği Kanunda Düzenlenmiş Ancak Devam Eden Usulün Nasıl Olması Gerektiği Konusunda Ayrıntılı Düzenleme Yapılmadığı - Kanuni Boşluk Bulunduğu/Boşluk Olan Hususlarda 6100 S.K. 34.vd M. Gereğince Uygulama Yapılacağı/Önsorun İncelemesi )
Y20.HDE. 2013/6199HAKİMİN REDDİ TALEBİ (Davalı Vekilinin Vekaletnamesinde Hakimin Reddine Dair Özel Yetkisi Bulunmadığından Hakimin Reddi Talebinin Bu Gerekçeyle Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Usulden Karar Verildiğine Göre Disiplin Para Cezasına Hükmedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2003/4042HAKİMİN REDDİ TALEBİ (Reddine Dair Merci Kararının Yanısıra Fazla Para Cezasına Hükmedilmiş Olması - Usul ve Yasaya Aykırılığı)
YHGKE. 1982/2-850HAKİMİN REDDİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARAR KESİNLEŞMEDEN HAKİMİN DAVAYA DEVAM EDEREK VERDİĞİ DİRENME KARARININ BU SEBEPLE USULDEN BOZULMASI ( Kararın Esası Hakkında Usuli Kazanılmış Hak Oluşmayacağı - Mahkemece Önceki Bozmaya Uyma veya Direnme Konusunda Yeni Bir Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2004/14210HAKİMİN REDDİ VEYA ÇEKİNME HALİNDE GÖREV ( Red Ve Çekinmeyi Değerlendirecek Merciin Bu Talebi Kabul Etmesi Halinde Görevli Hakim Veya Mahkemeyi De Belirleyeceğine İlişkin Yasada Herhangi Bir Hüküm Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2003/1780HAKİMİN REDDİNİN TOPLU MAHKEMEDE İSTENMESİ ( Reddi İstenenen Hakiminde Katılacağı Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenmesi - Hakimin Tek Başına Karar Veremeyeceği )
Y2.HDE. 2003/1741HAKİMİN RES'EN ALACAĞI TEDBİRLER ( Aile Birliğinin Mallarının Çocukların Ve Eşlerin Korunması - Tedbir Nafakası )
Y2.HDE. 2002/6665HAKİMİN RESEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU GEÇİCİ ÖNLEMLER ( İşi ve Geliri Olmayan Kadın Yararına Türk Medeni Kanununun 185/2, 186/3 Maddelerine Uygun Miktarda Tedbir Nafakası )
Y2.HDE. 2001/1848HAKİMİN RESEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU TEDBİRLER ( Boşanma/Tedbir Nafakası - Talep Olmasa Bile Kadın Yararına Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 1999/6847HAKİMİN RESEN ALMAK ZORUNDA OLDUĞU TEDBİRLER ( Çocukların Korunması - Velayetin Kullanılması )
Y2.HDE. 2006/21171HAKİMİN RE'SEN ALMASI GEREKEN GEÇİCİ TEDBİRLER ( Boşanma Davası - Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Herhangi Bir Geliri Olmayan Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2003/1879HAKİMİN RE'SEN ALMASI GEREKEN KORUMA TEDBİRLERİ ( Kadın Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/1881HAKİMİN RE'SEN ALMASI GEREKEN KORUMA TEDBİRLERİ ( Müşterek Çocuk Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2003/1140HAKİMİN RESEN ALMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ( Boşanma Davası Açılması - Barınma Geçinme Malların Yönetimi Çocukların Bakımı )
Y18.HDE. 2005/29HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA GÖREVİ ( Kayıt Düzeltme Davaları Kamu Düzeni ile Yakından İlgili Bulunması Nedeniyle Hakimin Taleple Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden Araştırma Yapması )
Y2.HDE. 2012/3966HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Soybağının Reddi Davası - Resen Yapılması Emredilen İşlemin Gerektirdiği Masrafın İki Taraftan Birinin Ödemesine Karar Verildiği Halde Tayin Olunan Süre İçinde Yatırılmaması Durumunda İlerde Haksız Çıkan Taraftan Alınmak Üzere Devlet Hazinesinden Karşılanmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/8-943HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ÖDEVİ ( Kadastro Tespiti Sırasında "Taşlık" Vasfı İle Tescil Harici Bırakılan Taşınmaz Hakkında İhya ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Tescili İstemi - Kamusal Niteliği Ağırlıklı Olan Dava Türlerinden Olduğundan Hakimin Resen Araştırma ve İnceleme Yapma Görevi Bulunduğu Gözetileceği )
Y18.HDE. 2008/9191HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi - Hakim Taleple Bağlı Kalmayarak Kendiliğinden de Yapacağı Araştırma İle Elde Edeceği Bulgulara Göre ve Öteki Kayıtlarla Çelişki Meydana Getirmeyecek Şekilde Karar Vermek Zorunda Olduğu )
YHGKE. 1995/4-406HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Borçlar Kanununa Göre Hakimin Zarar Olup Olmadığını ve Kapsamını Resen Araştırmakla Yükümlü Olması )
YHGKE. 1996/11-372HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Sözleşmenin Haksız Feshinde Zararın Tutar ve Kapsamı )
Y16.HDE. 2010/7850HAKİMİN RESEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HALLER ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek/Şikayet Dilekçesinde Sanıkların Hangi Eylemleriyle Mal Varlığından Neleri Eksilttiğinin Belirtilmediği - Resen Araştırılmayacağı/Beraat Kararı Verileceği )
Y15.HDE. 1996/1344HAKİMİN RE'SEN BAKACAĞI İŞLER ( Taraflar Arasındaki Delil Sözleşmesi )
YHGKE. 2004/21-139HAKİMİN RE'SEN DE DELİL TOPLAYARAK SONUCA ULAŞMASI GEREĞİ ( Hizmet Tespiti Davaları - Kamu Düzenine İlişkin Olduğu )
Y17.HDE. 2003/5290HAKİMİN RE'SEN DELİL ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tespitten Önce Açılmış Bir El Atmanın Önlenmesi Davası Olduğuna Göre Tutanağın Malik Hanesinin Doldurulmuş Olması Hukukça Hüküm İfade Etmediği )
YHGKE. 1997/4-41HAKİMİN RE'SEN DİKKATE ALACAĞI HUSUSLAR ( Husumet )
YHGKE. 2000/11 - 745HAKİMİN RE'SEN DİKKATE ALACAĞI HUSUSLAR ( Rücu davası )
YHGKE. 1988/3-682HAKİMİN RE'SEN DİKKATE ALMASI ( Kanunda Yapılan Değişiklikleri )
Y9.HDE. 1999/4553HAKİMİN RE'SEN DİKKATE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Ödeme İtirazı-Dilekçeye Ekli İhbar Tazminatının Ödendiğine İlişkin Belge )
YHGKE. 1997/11-313HAKİMİN RE'SEN DİRENMESİ ( Çekişmesiz yargı )
Y18.HDE. 1997/13108HAKİMİN RE'SEN DÜZENLEME YETKİSİNE HAİZ OLMAMASI ( Kat Maliklerinin İradesi Yerine Kaim Olup Onların Yerine Muvafakat Etmiş Sayılmalarına Karar Verememe )
Y2.HDE. 2016/15106HAKİMİN RE'SEN GEÇİCİ ÖNLEMLER ALMASI ( Boşanma veya Ayrılık Davası Açılınca Hakimin Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına Dair Geçici Önlemleri Kendiliğinden Almak Zorunda Olduğu )
Y17.HDE. 1992/13980HAKİMİN RESEN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DELİLLERİ TOPLAMASI ( Kadastro Kanunu )
Y19.HDE. 2004/7652HAKİMİN RESEN GÖZETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davalı Tarafça Açılan Karşılık Davanın Süresinde Olmadığına Dair Davacı Tarafın Def'i Olmadan Bu Konuda Resen Karar Verilememesi )
YHGKE. 2004/1-46HAKİMİN RESEN GÖZETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Yargıtay Kamu Düzenine Aykırı Bir Husustan Dolayı Hükmü Temyiz Edenin Aleyhine Olarak Bozabilir Çünkü Kamu Düzenine İlişkin Hususları Hakimin Kendiliğinden Gözetme ile Yükümlü Olması )
Y13.HDE. 1997/2101HAKİMİN RE'SEN GÖZETMESİ ( 634 Sayılı Yasada belirtilen Görev Hususu Hakim Tarafından Re'sen Gözetilmesinin Lüzumlu Olması )
Y2.HDE. 2003/399HAKİMİN RESEN GÖZETMESİ ( Boşanma Davası Açılmakla Hakimin Gerekli Tedbirleri Almakla Yükümlü Olması )
Y4.HDE. 2002/12847HAKİMİN RE'SEN GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( Hak Düşürücü Sürelerden Farklı Olarak Zamanaşımının Yargıç Tarafından Görevinin Gereği Olarak Kendiliğinden Gözönünde Tutulmasının Zorunlu Olmaması )
YHGKE. 2001/2-701HAKİMİN RE'SEN GÖZÖNÜNE ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Tedbir Nafakası - Boşanma Davası Açılması İle Eşlerin Ayrı Yaşama ve Nafaka İsteme Hakkı Doğduğu )
Y1.HDE. 2000/1208HAKİMİN RE'SEN HAREKETE GEÇMESİ ( Temyiz Edilen Kararın Yargıtay Tarafından Bozulup Mahkemeye Gönderilmesi-Oturum Gününün Belirlenmesi )
Y6.HDE. 1981/6447HAKİMİN RE'SEN KARAR VERMESİ ( Tahliye davasında süre )
Y17.HDE. 1992/7907HAKİMİN RESEN KARARI ( Ölü Olduğu Yazılmak Suretiyle Oşahıs Adına Tescil Yapılması )
Y7.HDE. 2003/431HAKİMİN RE'SEN KEŞİF YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Hakiminin Keşifle Halli Gereken Çekişmelerde Resen Keşif Yapmakla Yükümlü Olması )
Y2.HDE. 2002/2612HAKİMİN RESEN TEDBİR ALMASI ( Boşanma Davası Açılmakla İstek Olmasa Bile Gerekli Tedbirleri Alması Gerektiği - Davalı Ve Yanındaki Küçük İçin Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 1999/9548HAKİMİN RE'SEN TEDBİR NAFAKASINA KARAR VERMESİ
Y20.HDE. 1994/1340HAKİMİN RESEN TESPİTİ ( Dava Dilekçesinde Değere İtiraz Edilmeme - Hakimi Bağlayıcı Nitelik Taşımaması )
YHGKE. 1989/5-567HAKİMİN RE'SEN TÜRK KANUNLARI MUCİBİNCE KARAR VERMESİ ( 2981 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gecekondulardan Ecrimisil ve Arsa Kullanım Bedeli Alınmaması )
Y18.HDE. 1997/12164HAKİMİN RE'SEN UYGULAMASI ( Uyuşmazlığa Uygulanacak Yasa Hükümlerinin Tarafların İstemi İle Bağlı Olmaksızın Re'sen Belirlenmesi )
YHGKE. 2003/2-106HAKİMİN RESEN VAKIALARI GÖZETMEMESİ ( Hakimin Davacının Dava Dilekçesinde Göstermediği Vakıaları Kendiliğinden Gözetememesi )
Y2.HDE. 1996/11449HAKİMİN RE'SEN YAPMASI GEREKENLER ( İstek Olmasa Bile Boşanma Davasının Devamı Boyunca Gerekli Tedbirlerin Davaya Bakan Hakim Tarafından Re'sen Alınmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2001/5463HAKİMİN RE'SEN YEMİN TEKLİF ETMESİ ( Şartları )
Y19.HDE. 2003/8822HAKİMİN RESEN YETKİSİZLİK KARARI VEREMEMESİ ( Kamu Düzenine İlişkin Olmayan İhtiyati Haciz Talebinin Yetki Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2006/6-296HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
YCGKE. 1993/6-45HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIĞI
Y20.HDE. 2004/6178HAKİMİN REYİNİ BEYAN ETMESİ ( Yargıtay Bozma Kararından Sonra Dosya Kapağına Israr Yazılması - Reyini Beyan Etme Anlamına Gelmeyeceği )
YCGKE. 2005/5-36HAKİMİN RÜŞVET ALMASI ( Mahkeme Başkanına Yargılamasını Yaptığı Sanıkla İlgili Daha Az Ceza Verilmesi Konusunda Para Verilmesi )
YCGKE. 2011/5-137HAKİMİN RÜŞVET ALMAYA TEŞEBBÜSÜ ( 5237 S.K.'da Yer Alan Belli Haklardan Yoksun Bırakılma Hükmünün Yürürlüğe Girmesi Nedeniyle 2918 S.K.'da Yer Alan İşlenen Suçlar Nedeniyle Sürücü Belgelerinin Geri Alınması Hükmünün Uygulanamayacağı )
YCGKE. 1993/6-45HAKİMİN SAHTE KEŞİF TUTANAĞI DÜZENLEMESİ
YHGKE. 1996/516HAKİMİN SEÇİMİ KENDİ DENETİMİ ALTINDA YAPMASI ( Vakıf Yönetiminin Dava Açıldıktan Sonra Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması )
YHGKE. 2014/12-1118HAKİMİN SINIRLI SORUMLULUK HALLERİ (Alacaklının Tasarrufun İptali Davası Açabilme Borçlunun Başka Mal ve Alacakları Üzerine Haciz Koydurabilme ve Alacağını Tahsil Edebilme İmkanı Varken Takip Dosyası İşlemsiz Bırakılarak Bu Davanın Açıldığı - Hakimin Sınırlı Hukuki Sorumluluk Hallerinden Hiçbirinin Mevcut Olmadığı)
Y22.HDE. 2015/31349HAKİMİN SİCİL NUMARASI VE İMZASINI TAŞIMAYAN TEBLİGATIN MUHTIRA NİTELİĞİNDE SAYILAMAYACAĞI ( Hakim Sicil ve İmzasını Taşımayan Tebligat Parçasının Üstüne Sadece Tebliğden İtibaren Bir Haftalık Kesin Süre İçinde Gider Avansının Ödenmesi Aksi Takdirde Temyiz Talebinden Vazgeçilmiş Sayılacağı Hususunun Yazıldığı/Tebligat Üzerine Yazılan ve Hâkimin Sicil Numarası ve İmzasını Taşımayan Açıklamaların Kanunun Aradığı Yönteme Uygun Kabul Edilemeyeceği - Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikte Olmadığı )
Y7.HDE. 2003/2695HAKİMİN SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Hakimi Doğru Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olduğundan Mahkemece Tespit Gibi Tescile Karar Verilememesi )
Y7.HDE. 2003/3185HAKİMİN SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Hakiminin Doğru ve İnfazı Mümkün Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
Y8.HDE. 2012/11121HAKİMİN SON KARARI VEREREK DAVADAN EL ÇEKMESİ ( Sonrasında Olumlu ya da Olumsuz Karar Verme Yetkisinin Asıl Dosyada Temyiz İncelemesi Yapacak Olan Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine Ait Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası )
YHGKE. 1978/14-1118HAKİMİN SON OTURUMDA TUTANAĞA GEÇİRİP TARAFLARA BİLDİRDİĞİ KARAR ( Esas Karar Olması )
Y21.HDE. 2002/4266HAKİMİN SON OTURUMDA TUTANAĞA YAZDIRIP TEFHİM ETTİĞİ KARAR ( Esas Karar Olması ve Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması )
YHGKE. 1989/8-645HAKİMİN SON OTURUMDA TUTANAĞA YAZDIRIP TEFHİM ETTİĞİ KISA KARAR ( Esas Olup Sonradan Yazılan Gerekçeli Kararın Bu Karara Aykırı Olmaması Gereği )
YHGKE. 2007/13-80HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Davacının Hakimin Açık ve Kesin Olan Bir Kanun Hükmüne Aykırı Şekilde Karar Verdiğini Karardan Dolayı Zarar Gördüğünü Hakimin Davranışı İle Zararı Arasında İlliyet Bağının Bulunduğunu İspat Etmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
YHGKE. 1985/4-16HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Eylemiyle Zarar Arasında Uygun Neden Sonuç Bağının Bulunmasına Bağlı Olması )
Y3.HDE. 2003/71HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Ker İki Tarafı Usule Uygun Çağırıp Taraf Teşkilini Sağlamadan Hüküm Verememesi )
Y4.HDE. 1997/6754HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 1997/6588HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Özel Halleri Gözönünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2004/9-187HAKİMİN SORUMLULUĞU ( İş Davasındada Delil Olan Ceza Davasının Gelişiminin Açıklanmasına Matuf Olduğu Şikayet Dilekçesini Verenleri Şaibede Bırakmak için Kullanılmadığından Suçun Oluşmaması )
Y1.HDE. 2002/2148HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Kesin Süre ile İlgili Ara Kararında Süreye Uyulmamanın Sonuçlarının Açıkça Anlatılmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2006/14685HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Kişisel Kusuru Nedeniyle Kendisine Karşı Dava Açılabileceği - Bağımsız Olması/Yargısal Eyleminde Husumetin Adalet Bakanlığına Yöneltilemeyeceği )
Y1.HDE. 2003/1833HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Olayları Bildirmek Yanlara Hukuki Nitelemeyi Yapmak ve Uyuşmazlığı Çözüme Ulaştıracak Yasa Hükmünü Bulup Uygulamanın Hakime Ait Olması )
Y18.HDE. 2001/12084HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Tarafların İleri Sürmedikleri Şeyleri Resen Dikkate Alamaması )
YHGKE. 1996/8-731HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Verilen Sürede Tarafların Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Durumunda Bundan Sonra Yapılacak İşlemleri Belirlemenin Hakime Ait Olması )
YHGKE. 2008/9-947HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Yargıç Aleyhine Açılan Dava Redle Sonuçlandığında Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
YHGKE. 2014/15-1172HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Yargılama Sırasında Görevli Olan Hakimlerin Farklı Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Kanun Hükmüne Aykırı Bir Karar veya Hüküm Vermediği - Yargılamanın Uzun Sürmesinin Birden Fazla Kanun Yoluna Gidilmesinden Kaynaklandığı/Hakimlerin Sorumluluğu Sebebiyle Devletin Tazminata Mahkum Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2000/6402HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Yasanın açık buyruğuna uygun davranmaması )
YHGKE. 2014/4-2366HAKİMİN SORUMLULUĞU (Dayanak Yapılan Olgu Ceza Soruşturması Sırasında İddianamede Yer Verilmemesi Gerektiği İleri Sürülen İfadelere İlişkin Olup Bu Husus İtiraz Konusu Yapılabileceğinden Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dair Koşulların Gerçekleşmediği - Manevi Tazminat Davası)
YHGKE. 2015/13-2400HAKİMİN SORUMLULUĞU (Devlet Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Hâkimin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İle Bunların Gerçekleştirilmesine Yönelik Teminatlar Hâkimlerin Keyfî Davranabilecekleri İstedikleri Şekilde Karar Verebilecekleri ve Bu Kararlardan Da Sorumlu Olmayacakları Anlamına Gelmediği/H.M.K.'nın 46. Md. Sayılan Sebeplerden Hiçbirisi Mevcut Olmayan Davanın Reddinin Doğru Olduğu)
YHGKE. 1975/5HAKİMİN SORUMLULUĞU HALLERİ ( Yargıtay Üyelerini Kapsamaması )
YHGKE. 2012/4-1112HAKİMİN SORUMLULUĞU NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Kaçma Şüphesi Bulunmamasına Rağmen Tutukluluğunun Devamına Karar Verilmesi Nedeniyle - Davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesince Görüleceği )
YHGKE. 2013/1-2063HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI DAVA ( Hakimin Reddi İsteminin Usule ve Yasaya Aykırı Olarak Reddedildiği İddiası - Davaya Asıl Dayanak Olarak Gösterilen Asliye Hukuk Mahkemesinin Dosyasında Verilen Karar Dava Tarihinde Kesinleşmediğinden İstemin Dinlenemeyeceği )
YHGKE. 2015/17-159HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Davacıların Davayı Takip Etmemesi Aşamasında Davalı Tarafın Teminat Mektubu Karşılığı İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılmasına Yönelik Talebi İse Kati Teminat Mektubu Almak Suretiyle İki Adet Çekle İlgili Tedbiri Kaldırdığı - Takip Dosyasına Aciz Belgesi İbraz Edilmiş ve Faiz Alacağının Alacağın Aciz Belgesine Bağlanmış Olması Sebebiyle Alınamadığı/Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2011/6193HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Devlet Aleyhine Açılan Davaların Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı ve İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği )
YHGKE. 2010/4-439HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( HUMK'nun 573-576. Md.lerinde Düzenlendiği - Salt Kararın Leh veya Aleyhte Olması Yasanın Açık Hükmüne Aykırılık Olarak Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 2012/3-1345HAKİMİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI ( İhbar Edilen Hakimin 6100 S. HMK'nun 46. Md. Hükmünde Belirtilen Sorumluluk Nedenlerinin Gerçekleştiğinin Kabulünün Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2016/4-497HAKİMİN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Uyuşmazlık Konusu Eksilikiğin Tamamlanabilir Bir Eksiklik Olduğu - Davacıya Vekâletname İbraz Etmesi İçin Kesin Süre Verilmesi Verilen Kesin Süre Beklenildikten Sonra HGK'na Gönderilmek Üzere Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi Gerektiği/Gerekçeli Karar ve Temyiz Dilekçesinin İhbar Olunana Tebliğ Edildiğine Dair Tebligat Evrakı Dosya Arasında Bulunamadığından Dosyanın Özel Dairesine Geri Çevrileceği )
YHGKE. 2012/2-508HAKİMİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİRİR BİR DURUM BULUNMADIĞI ( Manevi Tazminat Talebi - Mahkeme Kararının Yasal Olduğu )
Y21.HDE. 2007/12696HAKİMİN SORUŞTURMAYI GENİŞLETMESİ ( Görevi Gereği Doğrudan Soruşturmayı Genişleterek Sigortalılık Koşullarının Oluşup Oluşmadığını Belirlemesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/298HAKİMİN SÖZLERİNİ TEMYİZE TAŞIMANIN İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURMAMASI ( Sanığın Temyiz Dilekçesinde "Mahkeme Hakiminin ... Yargılamayı Şahsileştirerek Yasal Olmayan Hukuka Dayanmayan Haksız Ceza Verilmesine Neden Olmuştur" Biçimindeki Açıklamaları )
Y13.HDE. 2012/8250HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ETME GÖREVİ ( Sözleşme Şartlarının Bir Taraf Aleyhine Öngörülemez Şekilde Aşırı Derece Değişmesi Durumunda - Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırması Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/17188HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Anlaşmalı Boşanmalarda Tarafların ve Çocukların Menfaatlerini Gözeterek Anlaşmada Gerekli Değişiklikleri Yapabileceği )
Y13.HDE. 2014/24204HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Davalı İdarenin Davacının Sözleşmenin Güncel Mevzuata Uyarlanması Talebini Kabul Etmediği - Tarafların Artık Akitle Bağlı Tutulmasının Adaletsizliğe Yol Açacağı Durumlarda Dürüstlük Kuralının Bir Gereği Olarak Hakimin Sözleşmeye Müdahalesinin İstenebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/885HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Ölçüde Bozulmuş Olması - Sözleşmenin Uyarlanmasına Karar Verebilmek İçin Hüküm Tarihinde Dahi Sözleşmenin Ayakta Kalması Zorunluluğu )
Y15.HDE. 2000/417HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Eser Sözleşmesinde Yükleniciden Kaynaklanmayan Sebeplerle Sözleşmenin Yürürlüğe Konulamaması Halinde Yeniden Anlaşmaya Gidileceğinin Belirlenmiş Olması - Yeniden Anlaşma Halinde Hangi Kuralların Uygulanacağının Belirlenmemiş Olması Halinde Mahkemece İzlenecek Yol )
Y13.HDE. 1998/5829HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( İstisnai ve Tali Nitelikte Olması )
Y19.HDE. 2003/5020HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Müdahale Koşulunun Oluşmaması Durumunda Uyarlama İsteminin Reddi Gereği - Finansal Kiralama Sözleşmesi )
Y13.HDE. 2001/8361HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın Aşırı Olması Halinde İndirim Yapabildiği - Komisyonculuk Sözleşmesi )
Y3.HDE. 2010/8686HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Sözleşmenin Aynı Koşullarda Devamı Taraflar Yönünden Çekilmez Hale Geldiği Takdirde Hakim Sözleşmeye Müdahale Etmeli Sözleşmede Kararlaştırılan Yönteme Göre Oluşan Kira Parası Hesap Edilip Bir Miktar Artırılarak Bir Kira Parası Tayin Etmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 1999/3968HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ ( Taraflardan Birinin Sözleşmeyle Kendisine Tanınan Yetkiyi Kötüye Kullanması )
Y13.HDE. 2012/15109HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ (Ödemenin Sözleşme Tarihindeki Kur Üzerinden Yapılması İçin İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi İstemi - Mahkemece Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği)
Y13.HDE. 2013/2885HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALESİ VE UYARLAMA TALEBİ ( Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan - 6100 S.K. 326 M. Belirlenen Yargılama Giderlerinden Kimlerin Sorumlu Olcağına Dair Yasal Düzenlemeye Aykırı Olarak Karar Verilemeceği )
Y11.HDE. 2002/10455HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHELESİ ( Tarafların Yükümlendikleri Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Ölçüde Bozulmuş Olması - Yeni Koşullara Uyarlanmasının İstenebileceği )
Y12.HDE. 2005/19934HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDEHALESİ ( Genel Yargılama Yöntemi İçinde Değerlendirilebicek Bir Konu Olduğundan İcra Mahkemesinde Tartışma Konusu Yapılamaması )
Y11.HDE. 2003/3903HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDEHALESİ ( Sözleşmenin Düzenlenmesinden Sonra Ortaya Çıkan Durum ve Koşulların Olağanüstü Değişmesi ve Edimler Arasındaki Dengenin Aşırı Şekilde Bozulması )
Y11.HDE. 2002/9076HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDEHALESİ ( Uyarlamanın Yapılabilmesi İçin Hüküm Tarihinde Sözleşmenin Ayakta Olmasının Gerekmesi )
Y5.CDE. 2009/461HAKİMİN SUÇUNA İŞTİRAK ETMEK ( Rüşvet Almaya Teşebbüs - Hakimin İşlediği Suça İştirak Ettikleri İddia Edilen Sanıkların Hakimler ve Savcılar Kanunu Uyarınca Hakimle Aynı Mahkemede Yargılanmaları Gerektiği )
Y3.HDE. 1984/395HAKİMİN SÜRE TANIMASI ( Hiç Yatırılmayan Temyiz Harcının Yatırılması İçin )
Y9.HDE. 2017/1902HAKİMİN SÜRELERİ ARTIRIP EKSİLTEMEYECEĞİ ( İş Mahkemeleri Kanunu'nda Temyiz Süresinin Tefhim ve Tebliğden İtibaren 8 Gün Olduğunun Belirtildiği/Kanunda Belirtilen Sürelerin Kesin Olduğu - Kısa Karar Tefhim Edildikten Sonra Gerekçeli Kararın Tebliğ Edildiği - Gerek Tefhim ve Gerekse Tebliğe Göre Yasal 8 Günlük Temyiz Süresinin Geçtiği/Hakimce Sürenin Arttırılmasının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ve İstemin Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 1998/10134HAKİMİN SÜREYE UYULMAMANIN SONUÇLARINI AÇIKÇA ANLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kesin Süreye Uyulmaması Halinde Gereğinin Hakim tarafından Yerine Getirilmesi )
YCGKE. 1993/6-45HAKİMİN ŞAHSl BİLGİSİ
Y20.HDE. 2011/8666HAKİMİN ŞİKAYET EDİLMESİ ( Dava Açıldıktan Sonra ve Yargılama Devam Ederken/Red Nedeni Olmadığı - Delillendirilmesinin Bu Aşamada Şikayetin Ciddi Görüleceği Koğuşturma Yapılacağı Veya Ceza Alacağı Anlamını Taşımadığı )
Y11.HDE. 1977/5598HAKİMİN TAKDİR HAKKI
Y15.HDE. 1975/5498HAKİMİN TAKDİR HAKKI
Y9.HDE. 1982/8156HAKİMİN TAKDİR HAKKI
Y2.HDE. 2002/6617HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Babanın Velayeti Verilen Küçüğü Devamlı Olarak Davacı Anne Yanında Bırakıp Yanına Hiç Almaması - Babadan Alınıp Anneye Verilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2001/2702HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminatın Yanında Karar Özetinin de Yayınına Karar Verilmesi )
YHGKE. 1986/2-250HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma )
YHGKE. 1998/2–260HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma )
YHGKE. 1997/2-487HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma davaları )
Y2.HDE. 2005/13395HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma Davasında Ayrılık Kararı - Barışma İhtimalinin Varlığını ve Kendisini Böyle Bir İnanca Götüren Nedenleri Kanun Yolu Denetimine Olanak Verecek Açıklıkta Göstermesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2007/3671HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma Davasında Geniş Takdir Hakkı Tanındığı - Hakimin Gösterilen Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği/İki Tarafın Kabulleri Dahi Hakimi Bağlamayacağı )
Y2.HDE. 2004/8447HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanma/Evliliğin Devamının Toplumun Düzenini Zedeler Hale Gelmesi - Hakimin Evliliği Sona Erdirmesinin En Uygun Çözüm Olacağı )
Y2.HDE. 2015/11105HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Boşanmadan Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi - Kişilik Hakları Zedelenen Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumu Boşanmada Kusuru Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Kusur Derecesini Fiilin Ağırlığını Öbür Yandan da Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunanın Kusur Derecesini Ekonomik ve Sosyal Durumunu Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y5.CDE. 1980/3557HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Cezanın Ertelenmesi Konusunda )
Y1.HDE. 2004/1571HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinde Yıkımın Aşırı Zarar Doğurup Doğurmayacağının Takdirinin Hakime Ait Olması )
Y11.HDE. 2001/9490HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Davacı Sigorta Şirketinin Halefi Olduğu Sigortalı ile Davalı Arasındaki Tazminat Davasında Taraf İradeleri Dışında Hakimin Takdir Hakkını da İlgilendirmesi )
Y1.HDE. 2000/15553HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağı)
YCGKE. 1984/4-48HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Ertelemede Sınırları )
Y4.HDE. 1990/4315HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Evlenme Şansı ve Oranının Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Olarak Takdir Hakkının Hakim Tarafından Kullanılması )
YCGKE. 2014/4-135HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hakaret Suçu - Objektif Şartları Oluştuğu Halde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle İlgili Hiçbir Değerlendirme Yapılmaması Hâkimin Takdir Hakkına Taalluk Eden Bir Husus Olmadığı/Özel Dairece Bu Yöne İlişen Kanun Yararına Bozma Talebinin Takdire Taalluk Ettiğinden Bahisle Reddinin İsabetsizliği )
Y4.HDE. 2015/11067HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hakimin Manevi Tazminat Miktarına İlişkin Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gerektiği - Olayın Gerçekleşme Şekli Tarafların Konumu ve Olay Tarihi de Dikkate Alındığında Hükmedilen Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2002/370HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adıyla Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarın Tespitinde Takdir Yetkisinin Adalete Uygunun Gerekmesi )
Y4.HDE. 2015/12779HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Hal ve Şartların Bulunacağı Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenlerin Karar Yerinde Objektif Olarak Gösterileceği/Hakimin Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal Ve Ekonomik Durumlarını Dikkate Alması Gerektiği )
YCGKE. 2009/6-163HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hırsızlık - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması/Takdir Hakkını Kullanacağı Bir Husus Olmadığından Yasa Yararına Bozma Konusuna Dahil Edilebileceği )
Y13.CDE. 2011/32645HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hırsızlık/5 TL Civarındaki Bozuk Parayı Çalmak İsterken Yakalanan Sanık - Malın Değerinin Az Olması Halinde Keyfiliğe Kaçmadan Hakimin Takdir Hakkı İle İndirim Uygulanabileceği )
Y17.HDE. 2014/9119HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Hükmedilecek Paranın Zarara Uğrayanda Huzur Doğurmayı Gerçekleştirecek Tazminata Benzer Bir Fonksiyonu Olduğu Ceza Olmadığı Mamelek Hukukuna İlişkin Bir Zararı Karşılamayı Amaçlamadığı - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutarak Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği/Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y21.HDE. 2010/4145HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( İş Kazası Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özelliklerin Göz Önünde Tutulması Gerektiği )
Y21.HDE. 2012/16759HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( İş Kazasından Kaynaklanan Manevi Tazminat Talebi - Tazminatın Az Olduğunun Kabulü Gereği )
YHGKE. 2001/4-276HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm Vereceğinin Medeni Kanun'da Belirtilmiş Olması - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı/Gazetede Yer Alan Köşe Yazısındaki Sözlerin "İbne" Anlamını Çağrıştırdığı )
Y4.HDE. 2004/9021HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm Vereceğinin Medeni Kanunda Belirtilmiş Olması )
YHGKE. 2001/2-276HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hususlarda Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm Vereceğinin Medeni Kanun'da Belirtilmiş Olması )
Y13.HDE. 1992/5191HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kira Parasının Peşin Ödenmesine Rağmen Uyarlama Talebinde Hakimin Tarafların Objektif ve Subjektif Hal ve Şartlarını Tartışarak Karar Vermesi )
Y4.HDE. 2001/5845HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Davada Hakimin Manevi Tazminat Yerine Kişilik Haklarına Saldırıyı Kınayan Karar Verebilmesi )
Y4.HDE. 2007/1153HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
Y21.HDE. 2008/10321HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumunu Göz Önünde Tutması Gerektiği )
Y13.CDE. 2012/17444HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Malın Değer Azlığı Nedeniyle - TCK'nın 145. Md.nin Uygulanmasında Hâkime Takdir Hakkı Tanınmış Olup Hâkim Takdir Hakkını Kullanırken Keyfiliğe Kaçmadan Her Somut Olaya Uygun Yasal ve Yeterli Gerekçe Göstermek Suretiyle Uygulama Yapması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/308HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat - Hak ve Adalete Uygun Davranmalı Hukuk Biliminden Yararlanmalı Toplumun Sosyal Ekonomik ve Moral Yapısını ve Özellikle de Somut Olayın Koşullarını Gözetmesi Gereği )
YHGKE. 2008/13-364HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat - Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Kararında Objektif Ölçülere Göre Göstermesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1997/2928HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat - Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Gösterilmesi )
Y4.HDE. 2001/12977HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Adı Altında Hükmedilecek Paranın Olaya Uygun Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1983/4-58HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Davası )
Y21.HDE. 2009/1602HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat İsteminde Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tafraların Kusur Durumu Olayın Ağırlığını Dikkate Alacağı )
Y4.HDE. 1997/9699HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Miktarını Belirlemede )
Y4.HDE. 2001/10610HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Miktarını Belli Ederken Olayın Özelliklerini Dikkate Almasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2007/2757HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat Tutarını Etkileyecek Özel Hal ve Şartlar Her Olaya Göre Değişeceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
YHGKE. 2006/4-297HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminat/Hakimin Hak ve Nisfetle Hüküm Vereceği - Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
Y4.HDE. 1998/995HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatın Hesabında Hakimin Hak ve Nısfetle Hüküm vermesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 1997/704HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Her Olayın Özelliklerine Göre Uygun Karar Verilmesi )
Y4.HDE. 1999/8861HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatta Miktara Etkili Olan Nedenlerin Kararda Gösterilmesi )
Y21.HDE. 2016/15768HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Tazminatta Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Gibi Özelliklerini Göz Önünde Tutması Gerektiği - Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Manevi Tazminatın Az Olduğu )
Y4.HDE. 2007/936HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Manevi Zarar Adı Altında Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarı Adalete Uygun Olması Gereği - Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre İsabetli Bir Biçimde Göstermesi Gereği )
Y4.HDE. 2001/13033HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Medeni Kanunda Yasanın Takdir Hakkı Tanıdığı Durumlarda Hakimin Somut Olaydaki Olguları Gözeterek Hak ve Adalete Göre Karar Verebileceğinin Düzenlenmiş Olması )
Y4.HDE. 2001/13435HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Miktarı Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranının ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarının da Dikkate Alınması )
Y15.HDE. 2003/3244HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Para Alacağı Tahsili Davasında Avukatlık Vekalet Ücretinin Tarifnameye Göre Nisbi Olmasının Gerekmesi ve Bu Hususta Hakimin Takdir Hakkının Olmaması )
Y11.HDE. 2014/18483HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Rayiç Bedelin Üç Misli Artırım Yapılması Suretiyle Zararının Giderilmesine Dair Hak Sahibi Olan Davacı Talebinin Makul Olmadığı Takdirde Daha Az Bir Artırım Yapılması Hususunda Hakimin Takdir Hakkı Bulunduğuna Dair Gerekçesinin 5846 S. FSEK'nun Md. 68 Hükmündeki Düzenlemenin Amacına Uygun Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2003/3902HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı-Sıfatı-İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumların Dikkate Alınması )
Y4.HDE. 2003/4569HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Saldırı Teşkil Eden Filin Ve Olayın Özelliği Tarafların Kusur Oranları Sosyal Ve Ekonomik Durumlarının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2013/3-820HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Sanığı Birebir Gözlemleyen Mahkemenin Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Adli Para Cezasına Çevirirken Alt Sınırdan Uzaklaşmasının Hukuka Uygun Olduğu - Dosyada Bulunan Bilgileri Değerlendirerek Sonuca Ulaşan Hakimin Takdir Yetkisine Dosya İçeriğiyle Açıkça Çelişmediği Sürece Müdahale Edilmemesi Gereği )
Y10.CDE. 2002/21428HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Sanığın Hakimin Takdir Hakkını Kullanarak Cezada İndirim Talebi Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y23.HDE. 2015/9422HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Sıra Cetvelini Şikayet/Duruşmalı Olarak İncelenip İncelenmeyeceğini - Olayda Takdir Hakkını Şikayetin Duruşmalı İncelenmesi Yönünde Kullanması Gerektiği/Sıra Cetveline Konu İpoteğin Üst Sınır İpoteği Olup Olmadığı ve İpotekle İlgili Hususların Ancak Duruşma Açılarak Neticelendirilebileceği )
Y4.HDE. 2002/173HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Siyasi İçerik Taşıyan Olayların Karara Bağlanmasında )
Y5.CDE. 2010/2117HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Somut Gerekçelerle Cezanın Alt ve Üst Sınırları Arasında Kullanılması Gerektiği - Madde Metnindeki Gerekçelerin Tekrarı İle Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Alt Sınırdan Uzaklaşılmasının Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2002/10855HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Somut Olayda Hakim Takdir Hakkını Kullanırken Olayın Özellikleri ve Tüm Olguları Sosyal Çevre ve Şartları Gözönünde Bulundurmasının Gerekli Olması )
Y13.HDE. 1992/4792HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Sözleşmede Açık Kalan Tarafın Hakim Tarafından Tarafların Nasıl İsteyebilecekleri Düşünülerek Doldurulması )
YCGKE. 1976/7-574HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Takdiri Hafifletici Sebeplerin Uygulanıp Uygulanmaması Konusunda )
Y21.HDE. 2013/7149HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Tarafların Sosyal Ekonomik Koşulları Ülkenin Koşulları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Tarihi Gibi Özelliklerinin Göz Önünde Tutulmasının Gerektiği - İşverenin Sağlık ve Güvenlik Önlemlerini Yeterince Almamasından Da Kaynaklandığının Gözetilerek Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Takdir Edilmesinin Gerektiğinin Ortada Olduğu )
Y1.HDE. 2004/5095HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteklerinde Yıkımın Aşırı Zarar Doğurup Doğurmayacağının Takdirinin Hakime Ait Olması )
Y21.HDE. 2013/22246HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Trafik İş Kazası Sebebinden Kaynaklanan Manevi Tazminat İstemi - Hakimin Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutulacağı )
Y21.HDE. 2011/9258HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Ülkenin Ekonomik Koşulları, Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları, Paranın Satın Alma Gücü, Tarafların Kusur Durumu, Olayın Ağırlığı, Olay Tarihi gibi Özelliklerin Gözözetileceği - Fazla Manevi Tazminat )
Y18.HDE. 2004/7501HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınmaları İstemi - Hakimin Her Eylemini Ayrı Ayrı Takdir Etmesi Aykırılıkta Israr İyiniyet Ölçülülük Eylem Yaptırım Dengesi Unsurlarını Dikkate Alması Gereği )
Y18.HDE. 2000/224HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Vakıf Yöneticisinin Görevden Uzaklaştırılmasında )
YHGKE. 2003/4-58HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Yayım Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat/Davalıların Ödeme Gücü )
YHGKE. 2001/4-410HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Tesbiti )
Y1.HDE. 2000/2521HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Yıkımın Aşırı Zarar Doğurup Doğurmayacağı )
Y2.HDE. 2005/1809HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Yoksulluk Nafakasının Toptan Ödenmesine Karar Verme Yetkisi )
YİBGKE. 1997/2HAKİMİN TAKDİR HAKKI ( Yüksek Enflasyona Dayanarak Munzam Zarar Talebi - İçtihatların Birleştirilmesi Yolu İle Tek Bir İspat Vasıtasına Bağlanamayacağı )
Y21.HDE. 2010/7793HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Hakim Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özelliklerini Göz Önünde Tutması Gerektiği)
Y10.HDE. 2002/9631HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Hâkimin Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Kanaat Yürütüp Olguları Değerlendirerek Kusur Oranını Belirleyememesi)
Y4.HDE. 2016/1041HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Manevi Tazminat Tutarının Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum ve Koşulların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenleri Karar Yerinde Nesnel Olarak Göstermesi Gerektiği - Haksız İcra Takibi Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat)
Y21.HDE. 2015/12863HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Hakim Bu Takdir Hakkını Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği)
Y21.HDE. 2015/7265HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Tarafların Sosyal Ekonomik Koşulları Ülkenin Koşulları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Sürekli İşgöremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özelliklerinin Göz Önünde Tutulacağı/Hükmedilecek Tutarın Caydırıcılık Uyandıracak Oranda Olmasının Gerektiği - İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası )
Y5.CDE. 2011/2919HAKİMİN TAKDİR HAKKI BULUNMAMASI ( Akıl Zayıflığı Saptanan Sanığa Hükmedilen Süreli Hapis Cezasından Madde Metninde İzin Verilen Oranlarda İndirim Yapılmasının Kanuni Bir Zorunluluk Olduğu - 5237 S.K. Md. 32 /son Maddesi Uyarınca İndirim Yapılacağı/Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y1.CDE. 2005/2691HAKİMİN TAKDİR HAKKI KULLANMASI ( Lehe Yasanın Belirlenmesi ve Uygulanması - Adam Öldürme Suçundan Kurulan Hüküm/Tahrik İle İlgili Uygulama Nedeniyle Takdir Hakkının Kullanılması ve 6136 S.K.'ya Muhalefet Suçunda İse Seçenek Yaptırımların Uygulanmasına Olanak Sağlanmasının Sözkonusu Olduğu )
Y2.HDE. 1999/781HAKİMİN TAKDİR HAKKI VE SINIRLARI ( Boşanma İstekli Davada Ayrılık Kararı Verilmesinde )
Y2.HDE. 1998/7127HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANIRKEN GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Boşanma Davasında Ayrılık Kararı Verilmesi )
Y21.HDE. 2012/12186HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANIRKEN OBJEKTİF ÖLÇÜLERE GÖRE HAREKET ETMESİ ( Her Olaya Göre Farklılık Gösterebileceği - Ülkenin Ekonomik Durumuları ve Paranın Satın Alma Gücünün/Tarafların Kusur Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/1384HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Hakim Gerekirse Bilirkişilerin Bildirdiği Teknik Bilgilerden ve Görüşlerden de Yararlanabileceğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.CDE. 2017/3078HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Mahkemenin Takdirine Bağlı İstekler ve Uygulamadaki Takdir Yanılgıları veya Takdirin Yerinde Olup Olmadığının Denetlenmesine Dair Başvuruların Temyiz Yasa Yolundan Farklı Olarak Yasa Yararına Bozma Konusu Yapılamayacağı - Kasten Yaralama Suçu )
Y21.HDE. 2015/13282HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Manevi Tazminatın Belirlenmesi/Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özelliklerin Göz Önünde Tutulacağı - Hükmedilecek Tutarın Manevi Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Olması Gerektiği/Zarar Görenin Müterafik Kusurunun Varlığı Halinde Bu Durumun da Göz Önünde Tutulacağı )
Y18.HDE. 2002/11882HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Vakfın Dağıtılması ve Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınmaları Talebiyle Açılan Dava )
YCGKE. 2010/6-224HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASI ( Yağma Suçunda İndirim Yapılabilmesi İçin Değerin Haklı Saydıracak Düzeyde Az Olması Gerektiği - Suç Tarihindeki Değerler Gözönüne Alındığında İndirim Uygulanamayacağı )
Y4.HDE. 2001/5047HAKİMİN TAKDİR HAKKINI KULLANMASINDA HAK VE NISFET ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında )
Y4.HDE. 2003/6919HAKİMİN TAKDİR ŞEKLİ ( Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranı-Sıfatı-İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumların Gözetilmesi )
Y7.CDE. 2008/13530HAKİMİN TAKDİR TERCİH VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR BAKIMINDAN KANUN YARARINA BOZMAYA BAŞVURULAMAYACAĞI (Maden Kanuna Aykırılıktan Doğan İdari Para Cezası)
Y11.CDE. 2006/4179HAKİMİN TAKDİR TERCİH VE DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ( Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulamayacağı )
Y7.CDE. 2007/13589HAKİMİN TAKDİR VE TERCİH DEĞERLENDİRMESİ ( Maddi Ceza Yasaları İle Yargılama Yasası Kurallarına Aykırılık Hallerinde Kanun Yararına Bozma Yoluna Başvurulması Mümkün Olmakla Birlikte Hakimin Takdir Tercih ve Değerlendirmesine İlişkin Sorunlar İçin Bu Yola Başvurulamayacağı )
Y18.HDE. 2006/8210HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Adil ve Hakkaniyete Uygun Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi-Bilirkişi Kurulu Raporunda Belirlenen Değerin Altında veya Üstünde Bir Bedel Belirlendiğinde Bunun Dayanaklarının da Denetime Olanacak Verecek Biçimde Gösterilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1989/360HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerin Takdirinde )
Y4.HDE. 2015/11299HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Manevi Zararın Tazmini İstemi - İfade Özgürlüğüne Getirilecek Sınırlamanın Kanuni Olmasının Meşru Amaca Dayanması ve Demokratik Toplumda Gerekli ve Orantılı Olması Gerektiği - İfade Özgürlüğünün Kural Sınırlamanın İse İstisna Olduğu/Tazminat Miktarının Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle Orantılı Olacağı - Haber Yayınının İçeriği Tarafların Konumu Haksız Eylem Tarihi Dikkate Alındığında Davacı Yararına Hüküm Altına Alınan Tazminat Miktarının Fazla Olduğu/Daha Alt Seviyede Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/2-721HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
YHGKE. 1998/2–182HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma )
Y2.HDE. 2002/9448HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma Davalarında - Gösterilen Olayların Varlığına Vicdanen İnanmadıkça Sabit Addedemeyeceği/İki Tarafın Bu Konudaki Kabullerinin Dahi Hakimi Bağlamayacağı )
Y2.HDE. 2003/12310HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Boşanma Davalarında Hakime Geniş Takdir Hakkı Tanınması Tarafların Bu Dava Üzerinde Serbestçe Hareket Etme İmkanının Olmaması )
Y6.HDE. 2009/6629HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Cezai Şartın İndirilmesi - Hak Adalet ve Nesafet Kurallarına Uygun Bir Cezai Şart Miktarına Hükmedilmesi Gerektiği/Hakimin Bu Kuralı Uygularken Kullanacağı Takdir Hakkının Yargıtay Denetimine Elverişli Esaslara Dayanmasının Zorunlu Olduğu )
Y15.HDE. 2002/956HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Cezai Şartın Tenkisinin Gerekip Gerekmediğinin Hakimin Takdirine Ait Olması- Hakimin Fahiş Gördüğü Cezayı İndirmekle Yükümlü Olması )
Y8.CDE. 1999/9935HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Daha Önce Aldığı Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Para Cezasına Çevrilmiş Olan Sanık Hakkındaki Yeni Cezanın Para Cezasına Çevrilmesinde )
Y2.HDE. 1983/6664HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Davacının İki Yıllık Ayrılık İsteği/Bir Yıl Olarak Tayin Edilmesinde Yanlışlık Bulunmadığı - Tamamen Hakimin Takdirine Bırakıldığı )
Y3.HDE. 2010/19929HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Eğitim Giderleri Davalı Tarafından Karşılanmakta Olan Müşterek Çocuğun Tedavisi Devam Eden Rahatsızlığı ve Diğer İhtiyaçları Gözetildiğinde Takdir Edilen Nafakanın Az Olduğu Hakkaniyet İlkesine Uygun Bulunmadığı )
Y22.HDE. 2013/15167HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının Yazılı Belgelere ve İşyeri Kayıtlarına Dayanmayıp Tanık Anlatımlarına Dayanması/Uygun Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - İndirim Oranı Baştan Belirli Olmadığından Alacağın Belirsiz Kabul Edileceği/Belirsiz Alacak Davası )
Y15.HDE. 2002/4636HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Götürü Bedelle Alınan İşte Fiyat Artırımı Talebi-Hakimin Takdir Yetkisini Kullanarak Olağanüstü Gelişmeleri Dikkate Alarak Bir Talepte Bulunabilmesi )
Y4.HDE. 2012/3690HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakaret ve Tehdit İçerikli Mesajlardan Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası - Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum ve Koşulların Bulunacağı Gözetilerek Nedenlerin Karar Yerinde Nesnel Olarak Gösterilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2007/14877HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakim Adil ve Hakkaniyete Uygun Kamulaştırma Bedelini Tayin Ederken Keyfi Olarak Hareket Edemeyeceği - Bilirkişi Raporları Mahkemece Karar Vermeye Yeterli Görülmez İse Yeniden Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 1999/5194HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin İkame Olunan Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği - Sonuca Göre Karar Vereceği )
Y4.HDE. 1997/6857HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Bir Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2004/10352HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin Takdir Hakkını Kullanırken Olaya Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesi )
Y21.HDE. 2012/19326HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin Tazminat Miktarını Belirlemede Tatmin Duygusu Yanında Caydırıcılık Uyandıran Oranda Manevi Tazminat Takdir Etmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
Y21.HDE. 2008/14826HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı İşçinin Kusursuz Olduğu/Hakimin Manevi Tazminat Tutarını Belirlerken Uğranılan Zarar İle Orantılı Olarak Karar Vermesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2003/3537HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İş Sahibi Tarafından Reddedilmeyen Ayıplı Malın Bedelinde Yapılacak İndirimin Hakim Tarafından Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/1348HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( İşgal Ettikleri Makamı Ve Diğer Sosyal Ve Ekonomik Durumları - Objektif Olarak Belirleme )
Y18.HDE. 2005/7784HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Bilirkişi Kurulu Raporunda Saptanan Değerlerden Ayrılma Nedenlerini Kararında Açıkça Göstermesi Yanında Gerekçesinin de Makul ve Kabul Edilir Nitelikte Olması Gereği )
Y2.CDE. 2009/39898HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kanuni İlkeler Çerçevesinde Kullanacağı/Kasten Yaralama - Hakimin Suçla İlgisi Olmayan Fidan Diktirme Mükellefiyetine Karar Veremeyeceği )
Y21.HDE. 2013/533HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kullanırken Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Tarafların Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Davacının Sürekli İş Göremezlik Oranı İşçinin Yaşı Olay Tarihi Gibi Özellikleri Göz Önünde Tutması Gerektiği - Manevi Tazminat Davası )
Y2.HDE. 2017/3168HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Ziynet Eşyaları Nafaka Talepli Boşanma İstemi - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Davalı-Karşı Davacı Kadın Lehine Hükmedilen Yoksulluk Nafakasının Fazla Olduğu/4721 S.K. Md. 4 Uyarınca Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2001/7389HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşü İle Bağlı Bulunmaması )
Y11.HDE. 2004/2521HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Acıya Etkili Olan Nedenlerin Karar Yerinde Objektif Olarak Gösterilmesi ve Bu Taktir Hakkını Hukuka ve Hakkaniyete Uygun Olarak Kullanmasının Gerekmesi-Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2009/3446HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminat - Tutarın Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Durum ve Koşulların Bulunacağı da Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenler Karar Yerinde Nesnel Olarak Gösterilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1999/5085HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminat Miktarını Belirlerken Mevcut Halde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1978/4-826HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminata Hükmedilmesinde Hak ve Nısfetle Hüküm Verilmesi )
Y11.HDE. 2000/2761HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminatın Miktarının Belirlenmesinde Hakimin Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2006/2-14HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Manevi Tazminatın Takdirinde Hakime Çok Geniş Takdir Yetkisi Verildiğinden Bu Yetkisi Bölünemeyeceği )
Y3.HDE. 2012/6314HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Müdahalenin Önlenmesi ve Ağaçların Kaldırılması Talebi - Arsa Sahibi Davacının Ağaçlar Nedeniyle İyiniyetli Olmayan Malzeme Sahibine Ödemesi Gereken Tazminatın Belirleneceği)
Y5.CDE. 2011/13268HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Mühür Bozma Suçu/Sanığın Aynı Nitelikteki Suçtan Dolayı Mahkumiyeti Olduğu - Hakimin Takdir Hakkını Kullanarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmamasına Karar Verebileceği )
Y2.HDE. 2002/14900HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Nafakanın İrad Biçiminde Ödenmesine Karar Verilebilmesi İçin İstekte Bulunulmasının Zorunlu Olduğu - Hakimin Kendiliğinden Bu Yolu İzleyemeyeceği )
Y21.HDE. 2016/13454HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Özel Halleri Göz Önünde Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Paranın Adalete Uygun Olması Gerektiği/Tazminatın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusuna Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği - Ülkenin Ekonomik Koşulları Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Paranın Satın Alma Gücü Kusur Durumu Olayın Ağırlığı Gibi Özellikler Göz Önünde Tutularak Caydırıcılık Uyandıran Oranda Tazminat Takdir Edileceği/Kararın Bozulacağı )
YCGKE. 1976/490HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Para Cezasının Taksitlendirilmesi Konusunda - C. Savcısının Buna İlişkin Yetkisini Kısıtlayıcı Nitelikte Kullanılmaması Gereği )
Y7.CDE. 2002/1360HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanığın Duruşmada Söylenen Affınıza Sığınıyoruz Şeklindeki İfadesinin Takdiri İndirim Nedenlerinin Tatbiki İsteğini de İçermesi )
Y9.CDE. 2003/2005HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Sanıklar Hakkında TCK'nın 55. Maddesinin Gereği Yapılan İndirimin Doğru Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2008/14688HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Düzenlenmesi - Düzenlenmeyeceğine Karar Verilmesi Durumunda Gerekçesinin Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y23.HDE. 2012/2155HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Duruşma Açılması Yönünde Kullanılması Taraf Delilleri Toplanıp İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
Y17.HDE. 2009/3824HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Tasarrufun İptali Davası - Kanunun İptale Tabi Bazı Tasarruflar İçin Genel Bir Tanımlama Yaparak Hangi Tasarrufların İptale Tabi Olduğu Hususunun Tayinini Hakimin Takdirine Bıraktığı )
Y4.HDE. 2004/16436HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Tedavi ve Yol Masrafı Yaptığı Sabit Olan Fakat Bu Kalemler için Belge Sunamamış Olan Davacı Lehine Adalete Uygun Bir Tazminat Miktarına Hükmolunmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 1997/2719HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Temel Ceza Tayini - Cezanın Arttırılması ve Eksiltilmesinde Göz Önüne Alınacak Hususlar )
Y17.HDE. 2015/2118HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Trafik Kazası Sonucunda Yaralanma Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kanunun Takdir Yetkisi Tanıdığı veya Durumun Gereklerini Ya da Haklı Sebepleri Göz Önünde Tutmayı Emrettiği Konularda Hakimin Hukuka ve Hakkaniyete Göre Karar Vereceği - Olayın Meydana Geliş Şekli Tarafların Kusur Durumu Davacının Yaşı ve Yaralanma Şekli Dikkate Alındığında Davacı İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Hakkaniyete Uygun Şekilde Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/10025HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Uyuşmazlığın Özelliği Dikkate Alınarak Hükümet Tasarruflarının Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İş Yapan Taraflara Uygulanabilirliğinin Hakim Tarafından Takdir Olunmasının Gerekmesi )
Y11.CDE. 2006/4601HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Yetersiz Gerekçelerle Koşulları Oluşmadığından Bahisle ve "Takdiren" Sözcüğü İle Yetinerek Cezanın Ertelenmesi İstemini Red Edemeyeceği )
Y15.HDE. 2003/5281HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Yüklenicinin Bakanlar Kurulu'nca Çıkarılan Kararnamedeki Fiyatlardan Yararlanıp Yararlanamayacağı - Uygulama Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Hakim Tarafından Saptanacağı )
Y4.HDE. 2001/9046HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Zarara Uğrayanda Manevi Huzuru Doğurmayı Gerçekleştirme - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı )
Y4.HDE. 2003/9694HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Zararın Kapsamı Tam Olarak Belirlenemeyecek Olsa Dahi Borçlar Kanununun 42.maddesinin Hakime Tanıdığı Takdir Hakkı da Kullanılmak Suretiyle Karar Verilmesi )
Y6.HDE. 2012/7128HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ (Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Kanunun Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinden Karar Verilmesinde Hakime Takdir Hakkı Tanıdığı Hallerde Dosya Üzerinden Karar Verilebileceği/Duruşma Yapmadan Karar Verilebilmesi İçin Hukuken Bunun Mümkün Olması Gerektiği)
Y21.HDE. 2015/18777HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ (Manevi Tazminatın Tutarını Belirleme Görevi Hakimin Takdirine Bırakılmış İse de Hükmedilen Tutarın Uğranılan Manevi Zararla Orantılı Duyulan Üzüntüyü Hafifletici Olması Gerektiği - Yasal İlkeler Gözetildiğinde Davacı Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminatın Fazla Olduğu)
Y2.CDE. 2002/6677HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ VE SINIRLARI ( Ceza Miktarının Tesbitinde - Ölüme Sebebiyet Veren Sanığın Olumlu Kişiliğine Rağmen En Üst Hadden Ceza Tayini )
YCGKE. 1995/5-142HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANIRKEN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR ( Kanunda Asgari ve Azami Hadleri Belirtilen Ceza Miktarını Tesbitte )
Y9.CDE. 2000/2347HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİ YANLIŞ KULLANDIĞI İDDİASI ( Yazılı Emir Yoluna Konu Yapılamayacağı )
Y18.HDE. 2004/7827HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI ( Görevden Alınan Vakıf Yöneticilerinin Bir Daha Vakıf Yöneticiliğine Seçilemeyeceklerine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 1979/301HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI ( Kusur Oranının, Ceza Miktarının Alt Sınırın Üstünde Tayinine Neden Olamayacağı )
YCGKE. 1995/6-139HAKİMİN TAKDİRE ESAS SEBEPLERİ GÖSTERMESİ ZORUNLULUĞU ( Asgari Haddin Üzerinde Ceza Tayininde )
Y2.HDE. 1998/12095HAKİMİN TAKDİRİ ( Anlaşmalı Boşanmada Taraflarca Gösterilen Olayların Varlığına Hakim İnanmadıkça Boşanmaya Karar Verilememesi )
YHGKE. 2000/13-1839HAKİMİN TAKDİRİ ( Bilirkişi Ücretini Herhangi Bir Şekle Tabi Olmaksızın Belirlemesi )
Y4.HDE. 2001/9306HAKİMİN TAKDİRİ ( Birlikte Sorumlular Arasında Hakkaniyete Göre Denge Kurma )
YHGKE. 1968/809HAKİMİN TAKDİRİ ( Borca İtirazda Duruşma Yapılması )
Y2.HDE. 2002/5533HAKİMİN TAKDİRİ ( Boşanma Davasında Tarafların İkrarları - Anlaşmalı Boşanmanın Şartları )
Y9.HDE. 2005/9494HAKİMİN TAKDİRİ ( Boşta Geçen Süredeki Ücretin En Çok Dört Aya Kadar İbaresi Davanın Ser Yargılama Usulüne Tabi Olmasına Rağmen Uygulamada Daha Uzun Sürmesi İhtimeline Göre Düzenlenmiş Olup Hakime Takdir Yetkisi Verilmesiyel İlgisinin Bulunmaması )
Y4.HDE. 2001/1436HAKİMİN TAKDİRİ ( Eğer Zararın Tazmini Borçluyu Zarurete Düşürüyorsa Hakimin Olayın Özelliği ve Davalının Koşullarını Gözönüne Alarak Zarar ve Ziyanı Tenkis Etmesi )
Y9.HDE. 1992/3438HAKİMİN TAKDİRİ ( Eski İşverenin Zararından Yeni İşverenin Sorumluluk Derecesi )
Y2.HDE. 2002/4355HAKİMİN TAKDİRİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olup Olmadığı - Davacı Asılın Dinlenilmemesi/Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 2000/2-1150HAKİMİN TAKDİRİ ( Haklı Nedene Dayanmayan Sadece Yasal Düzenlemeden Yararlanmak İçin ve Eşin Evlilikten Beklediklerini Engelleme Amacının Olması Durumu )
Y11.HDE. 1997/2967HAKİMİN TAKDİRİ ( İddia Eden İspat Edemezse Adalete Bağlı Olarak Hesap Edilme )
Y8.HDE. 2017/6537HAKİMİN TAKDİRİ ( İleri Sürülen Nedenin ve Yeni Alınmak İstenen Ad veya Soyadının Toplum Değerlerine ve Kanunun Buyurucu Kurallarına Ters Düşmeyen Özellikle Başkalarına veya Çevreye Zarar Vermeyen İncitmeyen Nitelikte Bulunduğunun Tespiti Gerektiği )
Y13.HDE. 1990/5697HAKİMİN TAKDİRİ ( Kira Sözleşmesinin Enflasyona - Rayiç Kira Bedeline Göre Uyarlanması )
Y13.HDE. 1993/7167HAKİMİN TAKDİRİ ( Kira Sözleşmesinin Enflasyona - Rayiç Kira Bedeline Göre Uyarlanması )
Y13.HDE. 1994/2733HAKİMİN TAKDİRİ ( Kira Sözleşmesinin Enflasyona - Rayiç Kira Bedeline Göre Uyarlanması )
YHGKE. 1997/4-735HAKİMİN TAKDİRİ ( Manevi Tazminat Davasında Tazminin Ne Şekilde Olacağının Takdirinin Hakime Ait Olması )
Y4.HDE. 2001/10947HAKİMİN TAKDİRİ ( Manevi Tazminatın Miktarıyla İlgili Takdiri )
Y3.HDE. 2005/700HAKİMİN TAKDİRİ ( Nafakanın Tenkisinin Hakimin Takdirine Bağlı Olması-Karar Tarihinde Muayyen ve Muaccel Alacağın Kabulü ile Karar Tarihinden İtibaren İadesi İstenen Miktara Faiz İstenebilmesi )
Y11.HDE. 2002/10476HAKİMİN TAKDİRİ ( Olayın Meydana Geldiği Tarih Davacının Yaşı Evlenme Çağında Olması Evlenme ve İş Bulma Olanaklarının Tümünün Birlikte Değerlendirilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2012/4023HAKİMİN TAKDİRİ ( Resmi Belgede Sahtecilik Suçu - Belgenin Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdirinin Hakime Ait Olacağı/Orijinal Belge Örneklerinin Temin Edilerek Suça Konu Sahte Polis Kartı İle Silah Ruhsatı Aslının Getirilerek Duruşmada Karşılaştırılacağı/İğfal Kabiliyetlerinin Değerlendirileceği )
Y4.HDE. 1997/6487HAKİMİN TAKDİRİ ( Rücuun Amacının Birlikte Sorumlular Arasında Hakkaniyete Göre Denge Kurmak Olması )
YHGKE. 2000/2-999HAKİMİN TAKDİRİ ( Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Nazara Alınması )
Y20.HDE. 2001/6222HAKİMİN TAKDİRİ ( Taşınmazların Malik Hanelerinin Açık Olduğu - Deliller )
YHGKE. 2000/2-1298HAKİMİN TAKDİRİ ( Tedbir Nafakasına Hükmedilirken Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İncelenmesi )
Y2.HDE. 2002/1070HAKİMİN TAKDİRİ ( Velayetin Anaya Verilmeyeceği Durumlarda Hakimin Çocuğun Menfaatine Göre Vasi Ataması Veya Velayeti Babaya Vermesi )
Y1.HDE. 2001/5551HAKİMİN TAKDİRİ ( Yıkımda Aşırı Zarar - Bilirkişi Raporunun Bağlayıcı Olamayacağı )
Y1.HDE. 2003/8171HAKİMİN TAKDİRİ ( Yıkımda Aşırı Zarar - Binanın Korunması Hususundaki Genel Yararın Gözardı Edilemeyeceği/Subjektif Olarak Değerlendirilmesi ve Hak Yarar Dengesi Kurulması Gereği )
YHGKE. 1996/1-40HÂKİMİN TAKDİRİ ( Yıkımda fahiş zarar )
Y15.HDE. 2004/3055HAKİMİN TAKDİRİ ( Zararın Miktarı ve Hangi Dönemde Oluştuğunun Kesin Olarak Saptanamadığı için Mahkemece BK.nun 42 ve Müteakip Maddeleri Uyarınca Hakkaniyete Uygun Bir İndirime Gidilerek Davacı Alacağının Saptanmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2012/1757HAKİMİN TAKDİRİ VEYA YASAL NEDENLERLE İNDİRİM YAPILARAK BELİRLENEN ALACAK ( Belirsiz Alacak Olduğu - Fazla Mesai ve Tatil Çalışmalarının Kayda Dayanmadığı Durumlarda Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
YİBGKE. 1938/6HAKİMİN TAKDİRİNE BAĞLI KONULAR( Tevhidi İçtihada Mevzubahis Olamayacağı )
Y11.CDE. 2003/5893HAKİMİN TAKDİRİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ( Yazılı Emir Yoluna Başvurulamayacağı )
Y2.HDE. 2001/1623HAKİMİN TAKDİRİNİN DENETLENEBİLİR OLMASI ZORUNLULUĞU ( Boşanma Davasında Ayrılık Kararı Verilebilmesi )
YHGKE. 1984/11-88HAKİMİN TALEBE BAĞLI KALMASI ( Talebi Aşar Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 1993/8-936HAKİMİN TALEBİNE BAĞLILIĞI ( Yargıtay bozma kararına karşı )
Y4.HDE. 2002/3829HAKİMİN TALEP DIŞI BİR YAPTIRIMA HÜKMETMESİ ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı/Manevi Tazminat Talebi - Hukuka Uygun Bir Gerekçeye Dayandırmak Zorunluluğu )
YHGKE. 2003/2-280HAKİMİN TALEP EDİLMEYEN BİR HUSUSTA KARAR VEREMEMESİ ( Yoksulluk Nafakasına Karar Verilebilmesi için Bu Hususta Öncelikle Bir Talebin Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1996/897HAKİMİN TALEP EDİLMEYEN KONUDA KARAR VERMESİ ( Boşanma Davasında İstenmediği Halde Tazminatın Reddine Şeklinde Verilen Karar )
YHGKE. 1982/9-538HAKİMİN TALEP HARİCİ KARAR VEREMEMESİ ( Taleple Bağlılık İlkesi Gereğince )
Y19.HDE. 2004/3286HAKİMİN TALEP İLE BAĞLILIĞI ( Karşı Davada Talep Olunmayan Meblağın Asıl Davada Mahsubu İle Mahsup Edilen Alacağın Karşı Davada Yeniden Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y8.HDE. 2015/12203HAKİMİN TALEP SONUCUNDAN DAHA AZINA KARAR VEREBİLECEĞİ ( Fahiş Faiz Nedeniyle İcra Emrinin İptali Talebi - İİK. Md.17'de İse Şikayetin İcra Mahkemesince Kabulü Halinde Şikayet Olunan Muamelenin Bozulacağı Yahut Düzeltileceği Belirtilmekle Mahkemece Yasal Düzenlemeler ve Usul Ekonomisi Gözetilerek Borçlunun Şikayetleri Yönünden İnceleme Yapılması ve Neticesine Göre İcra Emrinin Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken İcra Emrinin Tümden İptali Yönünde Hüküm Tesisinin Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2013/22323HAKİMİN TALEP SONUCUYLA BAĞLI OLMASI ( İş Kazası Sebebiyle Rücuan Tazminat İstemi - Mahkemece Talep Aşılarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y3.HDE. 2012/19658HAKİMİN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLDUĞU ( Kaynak Suyuna Davalının Müdahalesinin Önlemesi Talep Edilmesine Rağmen Taşınmaza Müdahalenin Önlenmesine Karar Verildiği - Hakimin Talepten Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği )
Y16.HDE. 2004/1421HAKİMİN TALEP VE DAVA İLE BAĞLI OLMASI ( Somut Olayda 1086 Sayılı Yasada Belirtilen İlkelere Yerel Mahkeme Hakiminin Bağlı Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1996/11-451HAKİMİN TALEP VE SAVUNMA İLE BAĞLILIĞI
Y4.HDE. 2001/7197HAKİMİN TALEPLE BAĞLI KALMASI ( Davacının Dava Dilekçesinde İstediği Tazminattan Fazlasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.HDE. 2017/2194HAKİMİN TALEPLE BAĞLI KALMAYACAĞI ( Doğum Tarihinin Düzletilmesi Davaları da Diğer Kayıt Düzeltme Davaları Gibi Kamu Düzeni ile Yakından İlgili Bulunduğundan Hakimin Kendiliğinden de Yapacağı Araştırma ile Elde Edeceği Bulgulara Göre ve Öteki Kayıtlarla Çelişki Meydana Getirmeyecek Şekilde Karar Vermek Durumunda Olduğu - Küçüğün Yaşının Tespiti İçin Tam Teşekküllü Bir Hastaneye Sevki Sağlanarak Sağlık Kurulu Raporu ve Varsa Tanıkların da Beyanı Alındıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2016/32488HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLDUĞU ( İşçilik Alacakları İstemi/Hâkimin İki Taraftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendiliğinden Dikkate Alamayacağı - Kanunun Talep Aşımını Yasakladığı/Davacının Bu Beyanları Karşısında Bahşiş Alacağının Farklı Hesaplanarak Hüküm Altına Alınmasının Talep Aşımı Olup Hatalı Olduğu )
Y18.HDE. 2002/12043HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMAMASI ( Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası - Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Bulunduğu )
Y6.HDE. 1996/11351HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMAMASI ( Talep Dışına Çıkarak Karar Verememesi )
Y3.HDE. 2012/5865HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( 2007-2010 Yılları İçin Ecrimisil Talep Edilmesine ve 2006 Yılı İçin Talep Edilen Ecrimisilden Ferağat Edilmesine Rağmen Mahkemece 2006 Yılı İçin Ecrimisile Hükmedilmesinin Hatalı Olduğunun Kabulü )
YHGKE. 2009/13-183HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Ayıplı Aracın Muhafazası Nedeniyle Tazminat Talebi/Davacının Taleplerini ve Talep Etmediklerini Tek Tek ve Açıkça Belirttiği - Hakimin de Taleplere Uygun Şekilde Karar Verdiğinin Gözönüne Alınacağı )
YHGKE. 1986/11-617HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Daha Farklı Kararlar Verememesi )
Y4.HDE. 2003/7770HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Dava Konusu Olmayan Eylemle İlgili Meydana Gelen Zararla İlgili Karar Verilmesinin HUMK Hükmüne Aykırı Olması )
Y14.HDE. 2008/8660HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davacı Bağımsız Bölüm Yerine Tazminat Talep Ettiği Halde Bu Bağımsız Bölümün Davacı Adına Tesciline Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y10.HDE. 2005/6651HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davacının Dava Dilekçesinin Yaşlılık Aylığı Talebini İçermemesi Nedeniyle Bu Yönde Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y13.HDE. 2002/7120HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davacının Dövizin Fiili Ödeme Günündeki TL. Karşılığı Üzerinden Talepte Bulunması - Takip Tarihindeki TL. karşılığı Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2006/555HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davacının Sigorta Bedeli Talebinin İçinde Gizli Faiz Talebinin de Olduğu Kabul Edilerek Talepte Bulunulmamış Olmasına Rağmen Aracın Satım Bedelinin Faiziyle Tahsiline Hükmedilmiş Olması Taleple Bağlılık Kuralına Aykırılık Teşkil Ettiği )
Y2.HDE. 2012/21842HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davacının Ziynet Eşyaları Yönünden Belirtmiş Olduğu Değeri Aşar Mahiyetteki Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Verilen Kararda Talebe Bağlılık İlkesinin İhlal Edildiği - Boşanma Davası/Ziynet Eşyası Değeri )
Y8.HDE. 2017/14366HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Davalı/Birleşen Dosya Davacısı Tarafından Açılan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dosyasının İlgili Dava Dosyası ile Birleştirilmesine Karar Verildiği - Birleşen Dosyanın Dosya Kapsamına Alındığı Ancak Birleşen Davaya Yönelik Mahkemece Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmediği/Birleşen Dava Hakkında Karar Verilmemiş Olması Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğundan Hükmün Bu Sebeple Bozulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/14336HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Fazla Mesai Ücreti Talebi )
Y7.HDE. 2006/766HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( İstekten Azına Karar Verebilirse de İstekten Fazlasına Karar Veremeyeceği )
Y3.HDE. 2004/476HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Kira Bedelinin Tesbiti Davasında Talep Edilmeyen Dönem Kirasının Tesbit Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2015/18377HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Konut Satışından Kaynaklanan Zararın Tazmini - 6100 S.K. Md. 26/1 Gereğince Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği - Davacının Talep Miktarına Uygun Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Bu Talebini Aşar Şekilde Alacağa Hükmedilmiş Olmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y10.HDE. 2000/3212HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Rücuan Tazminat - Hakimin Davacı Kurumca İstenilen Miktarın Üzerinde Hüküm Kuramayacağı )
Y6.HDE. 2001/1857HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Şufalı Payın İptali/Davalı Vekilinin Müvekkilinin Payları Satın Aldığını Belirtmesi Hibe Savunmasında Bulunmaması - Mahkemenin Talep Dışına Çıkarak Karar Vermesinin Hukuka Aykırılığı )
Y16.HDE. 1993/11539HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI ( Talepten Fazlasına Hükmedememesi )
Y11.HDE. 1985/1453HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
Y14.HDE. 1986/6501HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
Y2.HDE. 1995/6026HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
YHGKE. 1994/1-321HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI
Y2.HDE. 2001/1188HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( 1086 Sayılı Yasa Gereği Olarak Hakimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olması - İstek Olmadığı Halde Yoksulluk Nafakası Takdir Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 2009/7248HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Alacağın Ticari Temerrüt Faiziyle Tahsili Talebi - Talep Dışına Çıkılarak Avans Faizine Hükmedilemeyeceği )
Y8.HDE. 2015/7786HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Alacak ve Nafaka İstemi/Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükmün Kararda Gösterilmesi Gerektiği – Davacı Vekili Dava Dilekçesinde Banka Mevduat Hesapları Yönünden de Mal Rejiminin Tasfiyesi ile Alacak İsteğine ve Aynı Zamanda da Yoksulluk Nafakasına Karar Verilmesini İstediği/Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Sundukları Delillerinin Keşif Dışında Tartışılıp Değerlendirilerek Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2004/3864HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Ana Sözleşme Değişikliği İle İlgili Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Genel Kurulda Alınan Tüm Kararların İptaline Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2011/14703HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Araç Hasarı İstenirken Değer Kaybı İstenmediği Halde Hüküm Altına Alınamayacağı - Mahkemenin Tarafların Talep Sonuçları İle Bağlı Olduğu/Fazlasına Veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği )
Y15.HDE. 2011/5268HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Bilirkişice Hesaplanan Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerekirken İstemin Aynen Kabulüyle Fazlaya Hüküm Kurulamayacağı - Yazılı Anlaşma Bulunmayan İş Bedelinden Doğan Uyuşmazlık )
Y13.HDE. 2009/1827HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Borçlu Olmadığının Tesbiti Talebi/Mahkemenin Dava Tarihi İtibariyle Karar Vermesi Gereği - Takip Tarihi İtibariyle Karar Vermesinin Yasaya Aykırılığı/Ödemenin Takip Tarihinden Sonra Yapıldığı )
Y2.HDE. 2016/12946HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Boşanma Davası - Davalının Mal Rejiminin Tasfiyesi Konusunda Açılmış Bir Davası Olmadığı Halde Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Talebin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 1992/9-734HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Bozma kararını takiben )
Y11.HDE. 2003/12804HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Bozmadan Sonra Hakimin Önceki Kısa Karar İle Bağlı Olmaksızın Çelişikliği Kaldırmak Kaydıyla Vicdani Kanaatine Göre Yeni Bir Karar Vermesi Gereği )
YHGKE. 1999/13–551HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Bozmaya uyma )
Y15.HDE. 2008/2016HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Cezai Şart/Arsa Payı Karşılığı İnşaat - Davadaki Talep Konusu Dönem Sürenin Uzatıldığı Tarihten Önceki Döneme İlişkin Bulunduğu/Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2015/19487HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Dava Dilekçesindeki Miktar Islah Edilerek Daha Fazla Yıllık İzin Ücreti Alacağının Hüküm Altına Alınmasının Talep Edildiği/Taleple Bağlı Kalınarak Islah Edilen Miktarın Hüküm Altına Alınması ve Davacının Fazlaya İlişkin Haklarının Saklı Tutulması Gerektiği - Islahtan Sonra Hesaplanan Yıllık İzin Ücretinin Hüküm Altına Alınamayacağı/İşçilik Alacakları İstemi )
Y11.HDE. 2003/8544HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Dava Tam Kusur Oranına Göre Açılmış Olduğundan Davalının Belirlenen Kusur Oranına Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y21.HDE. 2006/2800HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacı 1 Gün Süre İle Çalıştığının Tespitini İstediği Halde 6 Aylık Çalışma Süresinin Tespitine Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Hizmet Tespiti )
Y11.HDE. 2004/206HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacı Ek Davasında Dövize Dayalı Alacak Kalemleri için Faiz Talebinde Bulunulduğu Tarih Dikkate Alınmadan İlk Dava Tarihinden Önceki Bir Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
Y11.HDE. 2003/8441HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacı Olay Tarihinden İtibaren Reeskont Oranında Faiz Talep Ettiğinden Mahkmece Talep Aşılarak Avans Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilememesi )
Y14.HDE. 2000/5645HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacı Taşınmazının Kayıt Miktarının Düzeltilmesi Gerekirken Keşifte Saptanan Hazine Taşınmazına Ait Hesap Hatasının da Düzeltilmesi )
Y11.HDE. 2004/2662HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacıların Kanuni Faiz Talebinde Bulunmasına Rağmen Talebi Aşar Şekilde Reeskont Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Eserin İzinsiz Kopyalanması )
Y13.HDE. 1989/2466HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Belirttiği Miktar Üzerinden Hesaplama Yapılmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2010/11100HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Biyolojik Yönden Erkek Olan Cinsiyetinin Kadın Olarak Değiştirilmesine İzin Verilmesini Talep Ettiği - Talepten Farklı Karar Verilemeyeceği )
Y15.HDE. 2005/3830HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Cezai Şart Talebi İle İlgili Olarak Bir Karar Verilmemiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2005/575HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Miktarda Göstermek Suretiyle Açık Bir Yoksulluk Nafakası İsteği Bulunmadığı - İstek Dışına Çıkılarak Takdirin Bozma Nedeni Olacağı )
Y11.HDE. 2005/4465HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davacının Ortaklarla Şirket Arasındaki Uyuşmazlıkların Hakem Vasıtasıyla Çözüleceğine İlişkin Anasözleşme Hükmünün de İptalini İstemi Hakkında Hüküm Kurulmamasının Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2005/1226HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davalı Kadının Maddi Tazminat Talebi Bulunmadığı - İstek Olmadığı Halde Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Red Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 1997/2-23HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davalı Kadının Tedbir Nafakası İstemediğini Açıkça Beyan Etmesi )
Y9.HDE. 2001/20814HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davalının İcra İnkar Tazminatı İsteği Olmadığı Halde Lehine Ödenmesi Kararı Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/5309HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Davalının İsteği Olmadığı Halde Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Yoksulluk Nafakasının Reddi Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y6.HDE. 2007/7535HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Eşya Ve Altınların İadesi Olmazsa Bedelinin Tahsili Talebinin Eda Davası Olması - Mahkemenin Tespit Kararı Vermemesi Gereği )
Y15.HDE. 2000/1522HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Faiz Alacağı )
Y9.HDE. 2001/2247HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Fazlaya Ya da Başka Bir Şeye Hüküm Verme - Usul ve Yasaya Aykırılığı )
YHGKE. 2002/16-764HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakim Taleple Bağlılığının İstisnası-Kamu Düzenine İlişkin Hallerde Talepten Fazlasına Karar Verilebilmesi )
Y13.HDE. 2002/122HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Bilirkişi Raporunda Belirtilen Hususları da Hükme Almasının Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y13.HDE. 2003/1698HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Davacı Talebini Aşacak Şekilde Karar Verememesi )
Y15.HDE. 2006/3893HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Davacının İstediği Rakamın Üzerinden Hüküm Kurmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.HDE. 2004/13368HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Her İki Tarafın İddia ve Müdafaaları ile Bağlı Olup Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Hüküm Verememesi-Nafakanın Artırılması Davasında Sonraki Yılların Artış Oranı Talep Edilmediğinden Karar Verilememesi )
Y2.HDE. 2016/24874HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Hakimin Talepten Fazlaya Hükmedemeyeceği - Talep Aşılarak Kadın Tarafından Dava Dilekçesinde 1 Adet Yüzük Bedeli Talep Edildiği Halde Fazladan 2 Adet Daha Yüzük Bedeline Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2004/1274HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Her İki Tarafın İddia ve Savunmaları İle Bağlı Olup Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Hükmedemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/2718HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Şekilde Talep Aşılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y3.HDE. 2002/13666HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İdarece Taşınmazın Geçici İşgali - 20 Zeytin Ağacı Bedeli Talebi/25 Adete Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2001/4-522HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası )
Y14.HDE. 2008/4462HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İddia ve Savunmayla Bağlı Olan Hakimin Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Hüküm Verememesi )
YHGKE. 1997/2-141HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İstirak nafakası )
Y2.HDE. 2003/1350HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İştirak Nafakası )
Y2.HDE. 2003/1374HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İştirak Nafakası-Her Yıl Artırılması )
Y6.HDE. 2012/9541HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İtirazın İptali Davası - Alacağın Tamamına Yönelik İtirazın İptali Talep Edilmiş Olmasının Davanın Alacak Davası Olarak Nitelendirilmesi Sonucunu Doğurmayacağı )
Y15.HDE. 2004/7191HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( İtirazın İptali Davası - Dava Konusu Olmadığı Halde Takip Konusu Faiz ve Ceza Koşuluna İtirazların da İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y16.HDE. 2002/2086HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava-Zilyedlikle İktisap )
Y10.HDE. 1977/8147HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kamu Düzeniyle İlgili Konularda Talep Edilen Toplam Zararla Sınırlı Olması )
Y5.HDE. 2009/2798HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi ve ve Sökülen Ağaç Bedellerinin Tahsili İstemi - Talep Aşılarak Ayrıca Elatılan Bölümlerin Bedeline Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2015/18509HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kanunda Öngörülen İstisnalar Dışında Hâkimin İki Taraftan Birinin Söylemediği Şeyi veya Vakıaları Kendiliğinden Dikkate Alamayacağı - Delil Durumu ve Kanun Karşısında Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Yoğun Dönemlerde Haftada 3 Gün Süre ile Belirtilen Saatler Arasında Diğer Zamanlarda ise Sadece Haftada 1 Gün Belirtilen Saatler Arasında Çalıştığı Kabul Edilerek Hesaplama Yapılması Gerektiği/İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi )
Y15.HDE. 2000/1067HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası - Davalı Namına İnşaatın Davacı Tarafından Yaptırılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/22946HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kıdem Tazminatı Faizi - Dava Dilekçesindeki Tarihden İtibaren Yürütülmesi Gerekirken Fesih Tarihinden İtibaren Uygulanmasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/2315HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kıdem Tazminatı İçin Açılan Davada İstenmediği Halde Geçmiş Günler Faizine Hükmedilmesi )
Y7.HDE. 2014/9146HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı ile İşçilik Alacakları Talep Edildiği/Talep Edilen Çalışma Döneminden Sonraki Dönemlerin Kıdem Esas Sürelere Dahil Edildiği - Talep Sonucundan Fazlasına Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/17190HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kıdem Tazminatı, İkramiye ve İzin Ücretiyle Ücret Alacağının Ödetilmesi Davası )
Y3.HDE. 2012/436HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Kira Parasının Tesbiti İstemi - Tarafların Vergi Yükümlülükleri İle İlgili Hüküm Kurulmayıp Yalnızca Kira Parasının Tesbiti Gerektiği/Gelir Vergisi Stopajı Dahil Veya Hariç Tespitin Mümkün Bulumadığı )
Y11.HDE. 2002/11388HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Maddi Tazminat İstemi - Davacı Yararına Talep Edilen Miktar Aşılarak Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/1485HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Maddi Tazminat Talebi Bulunmadığı Halde Kesin Hüküm Teşkil Edecek Surette Red Kararı Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/8745HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Mahkemece Davacı Taraf da Kusurlu Bulunduğundan İstenilen Tazminattan Kusur Oranında İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2012/678HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Mahkemece Talep Aşılarak Tüm Alacak İle İlgili Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu - İtirazın İptali/Borcun Bir Kısmının Kabul Edildiği Alacaklının İtiraz Edilen Kısım Üzerinden Dava Açtığı )
Y11.HDE. 1983/591HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Mahkemenin Davacının Dava Dilekçesinde Talep Ettiğinden Fazlasına Karar Verememesi )
YHGKE. 1991/6-523HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Mahkemenin Şufa Bedelinin Tespiti Konusunda Re`sen Değerlendirmeye Girişip Girişemeyeceği
Y16.HDE. 2011/8644HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Sanıkların Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek Suçundan Cezalandırılmaları İstemi Dışına Çıkılarak Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet Suçundan Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y11.HDE. 1990/825HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Sigorta Ettiren ve Eşinin Müştereken Talepte Bulunmaları ve Bunlardan Birinin Talebinin Reddedilmesi Halinde )
YHGKE. 1992/6-752HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Şufa )
Y2.HDE. 2007/7719HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Takıların Bedelinin Tahsili Talebi - Bedele Hükmedilmesi ve Gram Olarak Talebin Altında Kalınmasına Göre Talebin Aşıldığından Söz Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2001/6602HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Taksim Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası-Hakimin Talep Olmadığı Halde İştirak Halinde Mülkiyeti Müşterek Mülkiyete Çevirmesi )
Y15.HDE. 1999/4062HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Talep Edilmediği Halde Sözleşmenin Feshine Karar Verilememesi )
Y11.HDE. 2003/5261HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Talep Olmadığı Halde Faize Hükmedilerek HUMK.nun 74. Maddesine Aykırı Şekilde Karar Verilmesi Doğru Görülmediği - Rücuan Tazminat )
YHGKE. 2003/1-608HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Talep ve Dava Olmaksızın Çekişme Konusu Taşınmaz Kaydı Üzerinde Mevcut "6831 Sayılı Yasanın 2/B Maddesi Uyarınca Orman Dışına Çıkarılmıştır" Şerhinin Silinmesine Karar Verilemeyeceği )
Y16.HDE. 2008/10127HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Taşınmazın Kadastro Sırasında Tarla Olarak Tespit Edilen Niteliğinin Orman Olarak Değiştirilemeyeceği - Davada Orman İdaresi ve Hazinenin Böyle Bir Talebi Olmadığı )
Y9.HDE. 1998/565HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Tatil Ücreti Konusunda Talepte Bulunulmadığı Halde Bu Konuda Karar Verilmesi )
Y17.HDE. 2016/460HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Tazminat İstemi/Kusur Yönünden Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulması Söz Konusu Olmadığından Davalılar %60 Kusurlu Kabul Edilerek Hüküm Kurulamayacağı - Hakimin Tarafların Talebinden Fazlasına veya Başka Bir Şeye Karar Veremeyeceği/Talep Aşılarak Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y15.HDE. 2007/2192HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Teminat Mektupları İçin Bankaya Ödenen Komisyon Gideri )
Y2.HDE. 1992/10502HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Tenkis davalarında )
YHGKE. 2001/2-220HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Terekenin borca batık olması )
Y11.HDE. 2003/125HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Trafik Kazası/rücu Davası - Kusur Oranları ve Davalının Fazlaya İlişkin Talepleri Hakkında Henüz Ek Dava Açmadığı Gözetilmeden Talep Aşılacak Şekilde Birleşen Davanın Aynen Kabul Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2008/114HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Vasiyet Alacaklısı Tarafından Açılan Yerine Getirme Davası - Davalılarca Açılmış Bir Dava Bulunmadığı Gözetilmeksizin Vasiyetnamenin Davalılarla İlgili Bölümünün de İfası İle Tescile Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/13587HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Yoksulluk Nafakası - Davacı Kadının Açık İsteği Olmadığı Halde Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 1993/2-745HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Yoksulluk Nafakası - Davacının Açık Bir İsteği Bulunmadığı Halde İstek Dışına Çıkılarak Hükmedilmesinin Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılığı )
YHGKE. 2001/2-1152HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi İçin Miktarı Belirtilmek Suretiyle Açıkça Talepte Bulunulmasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2010/18753HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi/Tedbir Nafakası Talebi - Talep Olmadığı Halde Boşanmaya Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı)
Y2.HDE. 2010/20751HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Cevap Dilekçesinde Boşamayı Kabul Ettiğini Bildiren Davalının Fer'i Taleplerde Bulunması - Hakimin Talep Olmaksızın Kendiliğinden Bir Davayı İnceleyemeyeceği ve Karara Bağlayamayacağı/Karşı Boşanma Davası Bulunmadığı)
Y13.HDE. 2002/11245HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Davacı Takas Talebinde Bulunmadığı Halde Davacının Davalılara Olan Borcundan Takibe Konu Alacağın Takas ve Mahsubuna Karar Verilemeyeceği)
Y6.HDE. 2010/8187HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Ortaklığının Giderilmesi Davası - Tarafları İlgilendirmeyen ve İdari Bir İşlem Olan Taviz Bedeli Hakkında Karar Veremeyeceği)
YHGKE. 1992/2-332HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI (Talep Aşılarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasa'ya Aykırılığı - Velayetin Değiştirilmesi/Küçüğün Velayetinin Verilmesi İle Yetinilmesi Gerektiği)
Y14.HDE. 1988/9461HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI İLKESİ ( Geçit Hakkı Talebi - Davacının İstediği ve Bilirkişice de Yeterli Bulunan Miktarın Üzerinde Hükmedilmesinin İlkeye Aykırılığı )
Y2.HDE. 2011/15683HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI İLKESİ ( TMK. Md. 405 ve 406 Uyarınca Kısıtlama İstemi - Md. 405 Uyarınca Reddedilen Davada Md. 406 Uyarınca da Karar Verilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y14.HDE. 2002/4998HAKİMİN TALEPTEN BAŞKA BİRŞEYE HÜKÜM VERMESİ ( İsim Tashihi Talebi - Baba Adının da Düzeltilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 1979/13-454HAKİMİN TALEPTEN EKSİĞİNE HÜKMETMESİ ( Taleple Bağlılık Kuralına Uygun Olması )
Y15.HDE. 1999/2473HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEMESİ ( İnşaatın Süresinde Bitirilip Teslim Edilmemesi )
Y22.HDE. 2015/14881HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEYECEĞİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Duruma Göre Talep Sonucundan Daha Azına Karar Verebileceği/Ücret Farkını Talep Edilenden Fazla Hesaplayan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y16.HDE. 2002/4764HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA KARAR VEREMEMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
Y1.HDE. 2014/8248HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA KARAR VEREMEMESİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Pay Oranında Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davacılar Miras Payları Oranında Tapu İptal Ve Tescil İstedikleri Halde İstek Aşılarak Dava Dışı Mirasçıları Da Kapsar Şekilde İptal Ve Tescile Karar Verilmesinin Bozma Sebebi Olduğu/Mirasçılık Belgesine Atıf Yapılarak Tescile Karar Verilen Kişi Ve Pay Belirlemesi Yapılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
Y8.HDE. 2014/9812HAKİMİN TALEPTEN FAZLASINA KARAR VEREMEMESİ ( Taşınmaz Üzerindekiş Muhdesatın Tespiti - Hakimin Talepten Fazlasına Karar Veremeyeceği/Dava Dışı Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine Karar Veirlerek Talebin Aşılamayacağı )
Y13.HDE. 2008/3523HAKİMİN TALEPTEN FAZLAYA KARAR VEREMEMESİ ( Davacı Tarafından İstenilen Alacak Miktarı Aşılarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 1994/12296HAKİMİN TANIĞIN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇMESİ ( Tanıklıktan Çekinen Kişinin Sebep Bildirmemesi Durumunda Hakimin Gerekli İncelemeyi Yaparak Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçmesi )
Y2.HDE. 2012/7424HAKİMİN TANIK ADEDİNİ BELİRLEMESİ ( Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturmasının Doğru Olmadığı - Gösterilen Tanıkların Hangi Vakıalar İçin Dinletilmek İstenildiği Hususunda Açıklama İstenilmediği/Vazgeçme de Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2012/5455HAKİMİN TANIK SAYISINI BELİRLEYEMEYECEĞİ ( Çekişmeli Vakıanın İspatı İçin Tanık Bildiren Tarafın Tanık Sayısı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmadığı Sürece Sınırlanamayacağı - Vakıa Bir Kısım Tanık Anlatımı İle İspatlanmışsa Geri Kalan Tanıkların Dinlenilmemesine Karar Verilebileceği )
YCGKE. 2006/5-127HAKİMİN TANIKLIĞI ( Aynı Davada Soruşturma veya Koğuşturma Aşamalarında Tanık Olarak Dinlenmiş Bulunanların O Davada Hakimlik Yapamayacakları )
Y19.HDE. 2011/10836HAKİMİN TARAF DELİLLERİYLE BAĞLI OLMASI İLKESİ ( Davacının Asıl Alacak Üzerinden Açmış Olduğu Davasında Mahkemenin Tarafların İddia ve Delilleriyle Kalması Gerektiği - Re'sen Hareket Edemeyeceği/İtirazın İptali Davası )
Y6.HDE. 2013/10083HAKİMİN TARAFLARA AÇIKLAMA YAPTIRMASI ( Geç Teslimden Kaynaklanan Kazanç Kaybı - Hakimin Uyuşmazlığın Aydınlatılmasının Zorunlu Kıldığı Durumlarda Maddi ve Hukuki Açıdan Belirsiz veya Çelişkili Gördüğü Hususlar Hakkında Taraflara Açıklama Yaptırabileceği/Davacının Sezon Kaybına Dair Talebi Açıklamaya Muhtaç Olup Mahkemece Davacıya Bu Konu Açıklattırılarak Sonuca Gidileceği )
Y1.HDE. 2002/6216HAKİMİN TARAFLARA KESİN MEHİL TANIMASI ( Mehilden Sonra Verilen Delil Listesinin Geçerliliği )
YHGKE. 1992/15-438HAKİMİN TARAFLARDAN RE'SEN DELİL TALEP EDEBİLMESİ
Y2.HDE. 2004/886HAKİMİN TARAFLARI BİZZAT DİNLEMESİ GEREĞİ ( Boşanma/En Az Bir Yıl Sürmüş Evlilikler - Tarafların Düzenlemesinin Uygunluğunun Denetimi )
Y7.HDE. 2008/2179HAKİMİN TARAFLARI DAVET ETMESİ ZORUNLULUĞU ( İstisnalar Haricinde/İddia ve Müdafaalarını Beyan Etmeleri İçin - Davet Etmedikçe Hükmünü Veremeyeceği )
Y2.HDE. 2003/4254HAKİMİN TARAFLARI DİNLEME GEREĞİ ( Boşanma - Davacı Vekili ve Davalının Beyanı İle Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
YHGKE. 1990/2-372HAKİMİN TARAFLARI DİNLEMESİ
Y2.HDE. 2007/16492HAKİMİN TARAFLARI İSTİMA VEYA İDDİA VE MÜDAFAALARINI BEYAN ETMELERİ İÇİN KANUNİ ŞEKİLLERE TEVFİKAN DAVET ETMEDİKÇE HÜKMÜNÜ VEREMEYECEĞİ ( Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde )
Y2.HDE. 2004/14860HAKİMİN TARAFLARIN ANLAŞMALARINA MÜDAHALESİ ( Boşanma - Tarafların Hakim Huzurunda Müşterek Çocuk İçin İştirak Nafakası Takdir Edilmemesi Beyanları/Müdahalenin Yerinde Olmadığı )
Y11.HDE. 1999/5481HAKİMİN TARAFLARIN BİLDİRDİĞİ HUKUKİ SEBEPLE BAĞLI OLMAMASI ( Hakimin Tarafların Bildirdikleri Vakıalar ile Bağlı Olup Bu Vakıaları Uygulanacak Hukuki Sebepleri Bulup Uygulaması )
Y8.HDE. 2010/7123HAKİMİN TARAFLARIN HUKUKİ TAVSİFİ İLE BAĞLI OLMAMASI ( Menfi Tespit Taahütname İptali Tazminat Davası Olarak Açılan Davada Tarafların Arasındaki Uyuşmazlığın Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Mal Varlığının Tasfiyesine İlişkin Olduğu )
Y3.HDE. 2004/11221HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI İLE BAĞLI OLDUĞU ( İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Defini Re'sen Nazara Alamayacağı - Mükerrer Ödemenin İadesi İstemi )
Y11.HDE. 2003/3762HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI İLE BAĞLI OLMASI ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece Medeni Usul Hukukunun Bu İlkesinin Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
Y11.HDE. 2002/6334HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARINA BAĞLI OLMASI ( Talepten Fazlasına Hüküm Verilmesinin Yasal Olmaması )
Y13.HDE. 2008/6234HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Davacı İcra Takibinde Alacağına Yasal Faiz Yürütülmesini İstemiş ve İşlemiş Faiz Miktarını Bildirdiği Halde Talep Aşılarak Avans Faizi Yürütülmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y14.HDE. 2008/13412HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Davacı Taşınmazlarda İsminin Düzeltilmesini Talep Etmesine Rağmen Mahkemece Tapu Kaydına Baba Adı ve Soyadının Eklenmesine de Karar Verilemeyeceği )
Y6.HDE. 2008/8717HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Davacının Dava Dilekçesindeki Talebinin Üzerine Çıkılarak Hüküm Altına Alınmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2010/1256HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Tecavüzlü Kısmın Yıkılması Suretiyle Taşınmazlarının Eski Hale Getirilmesi veya Tecavüz Eden Binanın Bedeli Karşılığında Mülkiyetinin Geçirilmesi İstemi - Davacıların İstemedikleri Taşkın Yapı Bedelinin Ödetilmesine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2007/3346HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Trafik Kazası Neticesinde Davacının Yaralandığı İddiasına Dayalı Tedavi Gideri İş Gücü Kaybı ve Manevi Tazminat İstemi )
Y4.HDE. 2008/4401HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Yatıralan Harcın Baz Alındığı Miktarı Aşar Şekilde Karar Verilmiş Olmasının HUMK Md. 74'e Aykırılık Oluşturduğu )
Y1.HDE. 2003/4992HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Yerel Mahkemenin Davacının Miras Payı Oranında İptal ve Tescil Talebinin Olduğunu Gözetmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2011/11181HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLI OLMASI İLKESİ ( Davacının Bölüşük Kusuru Saptanmış Olmasına Rağmen Manevi Tazminat İsteminin Tamamının Hüküm Altına Alınmasının İstemin Aşılması Niteliği Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
Y14.HDE. 2007/531HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARIYLA BAĞLILIĞI ( Ondan Fazlasına veya Başka Bir Şeye Hüküm Veremeyeceği )
Y21.HDE. 2010/12807HAKİMİN TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMAYALARIYLA BAĞLI KALMASI (Davacı Eş İçin İstenilen Tazminat Miktarı Aşılacak Mahiyette Bilirkişi Raporunda İstinaden Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - Davada Bozma Kararından Önce Islah Dilekçesi Verilmediği)
YHGKE. 1998/10-183HAKİMİN TARAFLARIN İDDİALARIYLA BAĞLI OLMASI ( Taleple Bağlılık İlkesi )
Y13.HDE. 2003/8589HAKİMİN TARAFLARIN İSTEMLERİ İLE BAĞLILIĞI ( Bozma İlamı - Mahkemece Uyulduğu Takdirde Gereklerinin Tam ve Eksiksiz Olarak Yerine Getirilmesi Gereği
Y2.HDE. 1998/11936HAKİMİN TARAFLARIN SAVUNMALARINI DİNLEMESİ ( En Az On Gün Süre Verilmesi )
Y7.HDE. 1990/2150HAKİMİN TARAFLARIN TALEBİ OLMADAN DAVA DIŞINA ÇIKARAK RESEN DAVAYI TETKİKİ
Y4.HDE. 2003/2310HAKİMİN TARAFLARIN TALELERİYLE BAĞLI OLMASI ( Somut Olayda 1086 Sayılı Yasaya Aykır Olarak Tarafların İstemleri Aşılmak Suretiyle Yerel Mahkemece Karar Verilmiş Olmasının Yasal Olmaması )
Y8.HDE. 2015/18828HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUCU İLE BAĞLI OLMASI ( Alacak İstemi/Dava Dilekçesinde Araç ve Oyak'taki Birikimler Nedeni ile Talep Edilen Miktarın Hangi Kalem İçin Ne Kadar Olduğu Açıklanmayıp Mahkemece de Talepler Bakımından Açıklatma Yapılmadığı - Her Bir Kalem İçin Eşit Alacak Talebinde Bulunulduğunun Kabulü Gerektiği/Araç Nedeni ile Fazla Alacağa Hükmedilmesi Yasal Düzenlemeye Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.HDE. 2012/11425HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUCUYLA BAĞLI OLDUĞU ( Fazlasına Karar Verilemeyeceği - Mahkemece Islah Dilekçesindeki Miktara İtibare Edilerek Hüküm Kurulması Gerektiği/Değer Artış Payı ve Katkı Alacağı Davası/Islah/Talebe Bağlılık )
Y17.HDE. 2015/5776HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLDUĞU ( Trafik Kazasında Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası - Davacının Dava Dilekçesinde Davalının %75 Kusurlu Bulunduğunu Belirttiği/Kusur Oranında Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmadığı - Kusur Oranı Konusunda Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmaması Sebebiyle Davacının %100 Kusura Göre Islah Edilmesi Göz Önüne Alınamaz )
Y8.HDE. 2015/17128HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLDUĞU (Katkı Payı Alacağı - Davacı Tarafın Talebi Şirketteki Payı Olduğu/Talep Konusu Olmayan Şirketin Kuruluş Sermayesinden Sermaye Arttırımından Sermaye Arttırımı İle Oluşan Değer Artışından Ayrı Ayrı Alacak Hesaplanmasının Doğru Görülmediği)
Y10.HDE. 2013/1511HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUÇLARIYLA BAĞLI OLMASI ( Karşı Dava veya Eldeki Dava İle Birleştirilen ve Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılarak Tespiti Talebini İçeren Davanın Bulunmadığı - Talep Aşılarak Davacı Aleyhine Sigortalının Sürekli İş Göremezlik Oranının Artırılamayacağı )
Y23.HDE. 2012/1667HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLMASI ( Haciz Yoluyla Yapılan Maaş Kesintilerin İstirdatı - Söz Konusu Miktarın Faizi İle İstirdatı Talep Edilmemesine Rağmen Mahkemece Yasal Faizi İle Birlikte Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı )
Y20.HDE. 2013/6751HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLMASI ( Hakimin Tarafların Taleplerinden Başka Şeye Karar Veremeyeceği - Hakimin Talebin Daha Azına Hükmedebileceği/Hakimin Talepten Daha Fazlasına Hükmedemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/1909HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİ İLE BAĞLI OLMASI ( Talep Ve Davanın İtirazın İptaline İlişkin Olması - Ayrıca Alacağın Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2003/2307HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİNE BAĞLI KALMASI ( 1086 Sayılı Yasaya Göre Hakimin Tarafların Taleplerine Uygun Olarak Karar Vermesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2003/2318HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI KALMASI ( 1086 Sayılı Yasanın Gereği Olarak Hakimin Tarafların Talepleriyle Bağlı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/5032HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI OLMASI ( Dava Konusu Olayda Gizli Talep Aşılması Sonucu Olarak 1086 Sayılı Yasaya Aykırı Hüküm Verilmiş Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2012/6194HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI OLMASI ( Davacıya Taşınmaz Satış Bedeli Olarak Daha Önceden Yapılan Kısmi Ödeme ile Talep Olunan Taşınmazın Gerçek Satım Bedeli Arasında Karar Verileceği - Talebin Aşılamayacağı/Taleple Bağlılılık )
Y21.HDE. 2013/105HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLI OLMASI ( Hizmet Tespit Davası - Davacının Tespitini İstediği Çalışma Süreleri Aşılmak Suretiyle Karar Verilemeyeceği - Hakimin Kural Olarak Tarafların İddia ve Savunmalarıyla Bağlı Olduğunun Kabulü )
Y9.HDE. 2001/19627HAKİMİN TARAFLARIN TALEPLERİYLE BAĞLILIĞI ( Kıdem Tazminatı - İsteği Aşarak Daha Önceki Tarihden Faiz Yürütülemeyeceği )
Y14.CDE. 2016/947HAKİMİN TARAFSIZ GÖRÜNMESİ İLKESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Üzerine Bu İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Karar Verilmesinde Görev Alabileceği Düşünülse Bile Bu Kabulün Hâkimin Tarafsız Olmasının Yanında Tarafsız da Görünmesi Gerektiği İlkesine Uymayacağı )
Y3.CDE. 2009/27HAKİMİN TARAFSIZLIĞI ( Mahkemenin Ek İddianame Talebinin Hakimin Tarafsızlığıyla da Bağdaşmayacağı - 5271 S.K.'da Ek İddianame İle Açık Bir Düzenleme Bulunmadığı/Mahkemece Suç Duyurusunda Bulunmakla Yetinmek Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/8859HAKİMİN TARAFSIZLIĞI (Önceki Yargılamada Görev Yapan Hâkimin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulması Halinde Artık Bu Davaya Bakamayacağı Hükme Bağlanarak Hâkimin Tarafsızlığının Sağlandığı)
Y4.CDE. 2017/3518HAKİMİN TARAFSIZLIĞI KONUSUNDA KUŞKU OLUŞMASI ( Tehdit Suçu - Eşlerden Birinin Düzenlediği İddianame İle Açılan Davaya Diğer Eşin Hakim Sıfatıyla Bakamayacağının Gözetileceği/Davanın Tarafsız Mahkemede Görülmesi İlkesi )
Y2.HDE. 2013/25141HAKİMİN TARAFSIZLIĞINDAN ŞÜPHE ( Reddi Hakim Talebi - Mahkemece Bu Ret Talebi Hakkında Bir Karar Verilmeden Yargılamaya Devam Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2014/33889HAKİMİN TARAFSIZLIĞINI ŞÜPHEYE DÜŞÜRECEK HALLERDE REDDİ İSTENMESİ ( Mahkemenin Davaya Bakmaktan Çekinmesi Talebi - Mahkemenin Görevsizlik Kararında Kesin Olarak İşkence Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı Belirtilerek Hukuki Düşüncesini Açıklamak Suretiyle Tarafsızlığını Şüpheye Düşürdüğü/Mahkeme Heyetinin Davadan Çekinme Kararı Vermesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2004/6457HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ KESİN SÜRE ( Uymamanın Doğuracağı Sonucu Açık Olarak Anlatıp Tutanağa Geçmesi Uyulmaması Durumunda Mevcut Kanıtlara Göre Karar Verileceğini Açıkça Bildirilmek Suretiyle İlgili Tarafı Uyarması Gereği )
Y14.HDE. 2005/10253HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ MÜDDET ( Hakim Kati Olduğuna da Karar Verebileceği ve Bu Sürede İşlem Yapılmazsa O Hakkın Sakıt Olacağı )
YHGKE. 1984/4-822HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ MÜDDETLER ( Makul Sebeplerle Tenkis veya Tezyidinin Mümkün Olması )
Y1.HDE. 2003/5876HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRE ( Hakimin Belirlediği Sürelerin Kural Olarak Kesin Olmaması ve Hakimin Tayin Ettiği Süreyi Henüz Dolmadan Azaltıp Çoğaltabilmesi )
Y1.HDE. 2004/1248HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRE ( Hakimin Tayin Ettiği Süreyi Henüz Dolmadan Azaltıp Çoğaltacağı gibi Süre Geçtikten Sonrada Tarafın İsteği Üzerine Yeni Bir Süre Tanıma Yolunada Gidebilmesi )
Y1.HDE. 2004/577HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRE ( Henüz Dolmadan Azaltıp Çoğaltacağı gibi Süre Geçtikten Sonrada Tarafın İsteği Üzerine Yeni Bir Süre Tanıma Yolunada Gidebilmesi - İkinci Sürenin Kesin Olması )
Y1.HDE. 1997/14149HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRELER ( Hakim Tarafından Azaltılıp Çoğaltılabileceği Gibi Kesin Olmasına da Karar Verilebileceği )
Y18.HDE. 2001/11434HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRELER ( Süreler Kesin Olmamakla Birlikte Bu Sürede Yapılacak İşlerin Ne Olduğu Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Biçimde Hakim Tarafından Açıklanmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2005/10860HAKİMİN TAYİN ETTİĞİ SÜRENİN KESİN OLMASI ( Verilen Sürenin İşin Mahiyetine ve Amacına Uygun Olması Gereği - Yapılacak Başka İşlemler ve Deliller Bulunurken Öncelikle Keşif Kararı Verilmesi Yerinde Olmadığı )
Y21.HDE. 2011/2154HAKİMİN TAZMİNAT MİKTARINI BELİRLEMESİ ( İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Hakiminin Kararında Objektif Ölçülere Göre Hesaplama Yapması Gereği )
YHGKE. 1998/13–353HAKİMİN TAZMİNAT MİKTARINI TAYİNİ ( Munzam zarar )
YHGKE. 2004/4-351HAKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( İhtiyati Haciz Talep Eden Bankadan Kendi Düzenlediği Teminat Mektubunu Teminat Olarak Kabul Eden Mahkeme Heyetinin Usulsüz İhtiyati Haciz Kararı Verdiği İddiasıyla Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
YHGKE. 1986/4-126HAKİMİN TAZMİNATI BELİRLEMESİ ( İş Kapsamı ve Niteliğine Bakılması )
Y4.HDE. 2015/5918HAKİMİN TAZMİNATI TAKDİR ETMESİ ( Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Saldırı Teşkil Eden Eylem ve Olayın Özelliği Yanında Tarafların Kusur Oranını Sıfatını İşgal Ettikleri Makamı ve Diğer Sosyal ve Ekonomik Durumlarını da Dikkate Alması Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/10068HAKİMİN TAZMİNATI TAYİNİ ( Borçlar Kanununun 42.Maddesi Uyarınca Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmetmesinin Gerekmesi - Haksız Eylem )
YHGKE. 1996/2-406HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİN ETMESİ
YHGKE. 1994/2-47HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİNİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
Y4.HDE. 2000/7740HAKİMİN TAZMİNATTA TAKDİR HAKKI ( Hakimin Manevi Tazminatın Miktarını Tayin Ederken Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Konularda Hak ve Nısfetle Hüküm Vermesi )
Y17.HDE. 2010/6157HAKİMİN TEKLİF ETTİĞİ YEMİN ( İddia Olunun Hususun Kesin Delilerle İspat Edilmemiş Olması ve İddia Olunan Hususun İspatı İçin Gösterilen Delillerin Hüküm Verebilecek Derecede Hakimi İkna Edememesi Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Gerektiği )
YCGKE. 1993/4-56HAKİMİN TEMEL CEZAYI TAKDİR HAKKI
Y11.CDE. 1999/5128HAKİMİN TEMEL CEZAYI TAKDİRİ ( Sebeplerini Kararda Mutlaka Göstermesi Zorunluluğu )
YHGKE. 2012/4-637HAKİMİN TEMYİZ HAKKI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Manevi Tazminat Davası - Davada Taraf Sıfatı Bulunmadığı Gibi Usulüne Uygun Bir Şekilde Davaya Müdahalesi de Söz Konusu Olmadığından Direnme Hükmüne Yönelik Temyiz Hakkı Bulunmadığı )
Y2.CDE. 2009/24548HAKİMİN TERCİH HAKKI ( Sanık Hakkında Mükerrir Olması Nedeniyle Uygulanan Maddede Seçenek Olarak Öngörülen Yaptırımlardan Hakimin Tercih Hakkı Bulunmadığından - Seçenek Yaptırımlardan Birisine Çevrilmesine Yasal Bir Engel Bulunmadığı )
Y18.HDE. 1995/717HAKİMİN TESCİL KARARI ( Hakimin Tescil Kararı Vermeden Önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mütalaasına Başvurabilmesi Mümkün ise de Bu Mütalaa ile Bağlı Olmaması )
Y11.CDE. 2012/3332HAKİMİN TESPİTİNİ GEREKTİREN HUSUS ( Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatıcılık Özelliğinin Tespitinin Hakime Ait Olduğu/Suça Konu Belgenin Getirtilerek Duruşmada İncelenip Özellikleri Duruşma Tutanağına Yazılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/15268HAKİMİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜ YORUMLAMASI ( Hakimin Yolu Kendisi Seçmesi - Bilirkişiden Rapor Alınmasının Doğru Olmaması )
Y9.HDE. 1994/16730HAKİMİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞEN EKONOMİK ŞARTLARA UYARLAMASI
Y2.CDE. 2000/1133HAKİMİN TUTANAĞI İMZALAMAMASI ( Esaslı İşlerin Yapıldığı Celse - Bozma Sebebi )
Y4.HDE. 2002/10813HAKİMİN TÜM OLGULARI GÖZETMESİ ( Zararın Miktarının Belirlenmesinde Hakimin Tüm Olguları Gözeterek ve Adalete Uygun Olarak Bir Sonuca Ulaşmasının Gerekli Olması )
Y3.HDE. 2000/2648HAKİMİN TÜRK KANUNLARI MUCİBİNCE RE'SEN KARAR VERMESİ ( Dava Dilekçesinde Bildirilen Hukuki Sebebin Hakimi Bağlamaması )
Y14.HDE. 2010/11131HAKİMİN TÜRK KANUNLARI UYARINCA HÜKÜM VERME ZORUNLULUĞU ( Bir Davada Olayları İzah Taraflara Hukuki Tavsif Mahkemeye Ait Olduğu - Kadim Yola Müdahalenin Önlenmesi İstemi )
Y15.HDE. 2006/7028HAKİMİN TÜRK KANUNLARINI RE'SEN UYGULAYACAĞI ( Maddi Olayları Bildirmek Taraflara Hukuki Nitelendirme Yapmak Hakime Ait Olduğu )
Y10.HDE. 2012/3783HAKİMİN USUL HUKUKU HÜKÜMLERİNDEN KAYNAKLANAN BAŞLICA GÖREVİ ( Bir Davada İsbat Yükünün Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi ve İspat Yükü Altında Bulunan Taraftan Delillerini İstemesi Gerektiği )
Y12.CDE. 2012/17126HAKİMİN UYARISINA RAĞMEN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMA ( Ertelenen Cezanın Kısmen veya Tamamen İnfaz Kurumunda Çektirilmesine Denetim Süresi İçerisinde İşlenecek İkinci Suçtan Dolayı Hüküm Veren Mahkeme Tarafından Karar Verileceği )
YCGKE. 2009/4-12HAKİMİN UYARLAMA KARARINI SAVCILIĞA GÖNDERMEYEREK KESİNLEŞTİRMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Olan Kişilerin Mağduriyeti Kamunun Zararına Neden Olunması ve Kişilere Haksız Kazanç Sağlama Öğeleri Gerçekleşmediğinden Beraat Kararı Verileceği )
Y13.HDE. 2002/4540HAKİMİN UYGULANACAK HUKUK KURALINI BULMA GÖREVİ ( Tarafların Yaptığı Hukuki Nitelendirmenin Hakimi Bağlamaması )
Y8.HDE. 2005/4538HAKİMİN UYGULANACAK YASA MADDESİNİ TAYİNİ ( HUMK Uyarınca Maddi Olayların İleri Sürülmesinin Taraflara Bunların Nitelendirilmesinin ve Uygulanacak Kanun Maddesini Tayin Etmenin Hakime Ait Olması )
Y1.HDE. 1991/3747HAKİMİN UYGUN KANUN HÜKMÜNÜ RESEN BULMAK ZORUNLULUĞU ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Trampa ve Hile )
Y20.HDE. 2015/13314HAKİMİN UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMEKLE YÜKÜMLÜ OLMASI ( Tapu İptali ve Tescil İle Tapu Kaydındaki Şerhin Silinmesi İstemi - Kararının Usul Yönünden Bozulmasından Sonra Mahkemece Talep Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )
YCGKE. 1983/6-399HAKİMİN ÜST MAHKEMEDEKİ YARGILAMAYA KATILMAMASI ( Olay Hakkında Kanaat Görüş ve Oyunu Belli Etmiş Olan )
Y16.CDE. 2015/3698HAKİMİN ÜZERİNE YÜRÜME (Tehdit - Sanığın Keşif Sırasında Sinirli Bir Şekilde ve Bağırarak Hakimin Üzerine Doğru Yürüyerek Keşfe Konu Davanın Karşı Tarafını Tehdit Etmesi Şeklindeki Eyleminin Tehdit Suçunu Oluşturduğu - Suçun Nitelendirilmesinde Yanılgıya Düşülerek Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
Y3.HDE. 1994/6791HAKİMİN VAZII KANUN OLMASI ( Kira uyarlaması )
Y3.HDE. 1998/2632HAKİMİN VAZII KANUN OLMASI ( Tecavüz edilen hayvandan yararlanamama )
Y19.HDE. 1995/10938HAKİMİN VAZİFESİ ( Hakimin Karşılıklı Olarak Delillerini Tebliğ Ettirmek Üzere Taraflara Süre Vermesi ve Uygun Gördüğü Delilleri Toplamasının Gerekmesi )
YHGKE. 2000/1-23HAKİMİN VAZİFESİ ( Kesin Mehile İlişkin Sonuçların Anlatılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2006/2017HAKİMİN VE TARAFLARIN GÖREVLERİ ( Maddi Vakıaları Bildirmek Yanlara Hukuki Sebebi Belirlemek Hakime Zararın Varlığını Kanıtlamak Ayrık Haller Dışında Davacıya Zararın Miktarını Belirlemek İse Hakime Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2003/8209HAKİMİN VEFAT ETMESİ ( Hükmün Tüm Niteliklerini "Harç Yargılama Giderleri Vekalet Ücreti v.s" Taşımayan Kısa Kararı Veren - Dosyanın Yeniden Esasa Kaydı İle Yerine Gelen Hakimin Katılımıyla Yeni Bir Karar Verilmesi Gereği )
YHGKE. 1989/8-645HAKİMİN VEFATI ( Gerekçeli Kararı İmzalayamadan )
Y2.HDE. 1999/6625HAKİMİN VEKALETSİZ İŞLEM YAPILMASINA İZİN VERMESİ ( Kesin Süre İçinde Vekaletnamenin İbrazı Şartı - Verilmezse Asilin Dilekçe İle İşlemi Kabul Ettiğini Mahkemeye Bildirme Zorunluluğu )
Y12.HDE. 2016/18203HAKİMİN VERDİĞİ HÜKÜM İLE BAĞLI OLDUĞU ( Hakimin Sonradan Hükmün Yanlış Olduğu veya Kararda Eksik Hususlar Bulunduğu Kanaatine Ulaşsa Bile Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Verdiği Kararı Değiştiremeyeceğinin Gözetileceği - Tashih Talebi )
YHGKE. 2006/4-496HAKİMİN VERDİĞİ KARAR NEDENİYLE AÇILAN MADDİ TAZMİNAT ( Davalının Sorumluluğunu Gerektirecek Açık ve Kesin Bir Yasa Buyruğuna Aykırı Bir Karar Verme Durumuna Rastlanamadığından Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2008/38782HAKİMİN VERDİĞİ KESİN SÜRE ( Kesin Süreye İlişkin Ara Kararında Süreye Uyulmamanın Sonuçlarını Açıkça Anlatması ve Tarafları Uyarması Gerektiği )
Y12.HDE. 2009/23794HAKİMİN VERDİĞİ KESİN SÜRE ( Süre Tayini Hakimin Takdirine Bırakılan Hallerde Yapılacak İşlemin Niteliğine Göre Makul Bir Süre Belirlenmesi Gereği - Hakimin Verdiği ve Kesin Olduğu Belirtilen Sürede İşlemin Mutlaka Yapılması Gereği Sürenin Bitiminden Sonra İşlem Yapılamayacağı )
YHGKE. 2001/14-940HAKİMİN VERDİĞİ KESİN SÜREYE UYULMAMASININ SONUÇLARININ AÇIKLANMAMIŞ OLMASI ( Tanınan Sürenin Hak Düşürücü Etki Göstermemesi )
YHGKE. 2013/7-1231HAKİMİN VERDİĞİ SÜRE ( Kadastro Tespitine İtiraz İstemi - Hakim Tayin Ettiği Müddetin Kesin Olduğuna Karar Verebileceği Aksi Takdirde Tayin Olunan Müddeti Geçirmiş Olan Taraf Yenisini İsteyebileceği Bu Suretle Verilecek Müddet Kesin Olduğu ve Bir Daha Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 2004/2395HAKİMİN VERDİĞİ SÜRENİN KESİN OLMASI ( Tanıdığı Süre İçinde Yapılması İstenen İşlerin Ne Olduğunu Hiçbir Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Açıklaması ve Kesin Süreye Uymamanın Doğuracağı Sonucu Açık Olarak Anlatması ve Bu Anlatılanları Tutanağa Geçmesi Zorunluluğu )
Y14.HDE. 2002/2523HAKİMİN VERDİĞİ SÜRENİN YETERSİZ OLMASI ( Kesin Mehil-Yurtdışında Yaşayan Tarafa-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
YHGKE. 2001/2-367HAKİMİN VİCDANEN KANİ OLMASI MECBURİYETİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanmaya Karar Verebilmesi İçin )
Y11.HDE. 1988/5603HAKİMİN YANLARA YEMİN TEKLİFİNİ HATIRLATMASI ( İddia Olunan Konunun Kesin Kanıtlarla Kanıtlanamamış Olması Gereği - Tespit Davası )
Y4.CDE. 1996/1756HAKİMİN YANLI OLMASI ( Sanıkların Dilekçelerindeki Sözlerin Hakimin Yanlılığını Yansıtmak İçin Söylenmesi Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması )
Y1.HDE. 1991/13839HAKİMİN YAPMASI GEREKENLER ( Sınır Düzeltilmesi - Tapu İptali ve Tescil )
Y4.CDE. 2013/4514HAKİMİN YARGI OTORİTESİNİN SARSILMADIĞI VE TARAFSIZLIĞININ BERTARAF EDİLMEDİĞİ (Katılanın Müvekkili ile Kendisi Olmadan Görüşülmesinin Meslek Etiğine Aykırı Görülerek Hakime Sarfedilen Sözlerin Eleştiri ve Şikayet Hakkı Kapsamında Kaldığı)
Y4.HDE. 2006/14685HAKİMİN YARGISAL EYLEMİ ( Sebebiyle Açılacak Davanın Adalet Bakanlığına Yöneltilemeyeceği )
YHGKE. 2007/12-786HAKİMİN YARGISAL FAALİYETİ NEDENİYLE VERMİŞ OLDUĞU ZARAR ( Borçtan Kurtulma Davası Nedeniyle Duran Takibin Hakim Kararı İle Devam Ettiği - Kararın Bozulduğu ve Hakimin Bozmaya Uyduğu/Hakimin Yasal Sınırlar Dışına Çıkmadığının Kabul Edileceği )
Y15.HDE. 1992/1496HAKİMİN YARGISAL FAALİYETLERİ ( Kendi Kaza Sınırları İçinde Yürütmek Mecburiyetinde Olması )
YHGKE. 2006/4-495HAKİMİN YARGISAL FAALİYETLERİ SIRASINDA VERDİĞİ ZARAR ( HUMK.nun 573. Maddesinde Sayılan Hallerde 573-576. Madde Hükümlerine Göre Hakime Karşı Tazminat Davası Açılabildiği )
YİBGKE. 1964/2HAKİMİN YASA KOYUCU GİBİ BOŞLUĞU DOLDURMASI ( Anayasa Mahkemesinin İptali - Kira Parasının Belirlenmesi )
YHGKE. 2004/10-109HAKİMİN YASA KOYUCU GİBİ HAREKET ETMESİ ( Mevcut Hukuk Düzeni ve Hukuki Güvenlikle Bağdaşan Kural Bulması Gereği - Yasa Hükmünün Anayasa Mahkemesince İptali/Hukuki Boşluk )
YCGKE. 1982/4-15HAKİMİN YASAKLI OLDUĞU DAVAYA BAKMASI ( Sulh Ceza Mahkemesinde Görevsizlik Kararı Veren Hakimin Asliye Ceza Mahkemesinde Karar Veremeyeceği )
Y7.CDE. 2013/3395HAKİMİN YASAKLILIĞI ( Bir Karar veya Hükme Katılan Hakimin Yüksek Görevli Mahkemece Bu Hükme Dair Olarak Verilecek Karar veya Hükme Katılamayacağı - Başvurunun Görev Yönünden Reddine Karar Veren Hakim Tarafından İtiraz Konusunda da Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
YHGKE. 2016/13-234HAKİMİN YASAYA AYKIRI VE YANLIŞ KARAR VERDİĞİ İDDİASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Davacının Asıl Zararının Tehiri İcra Kararı Alınması İçin Mehil Vesikasının Dairemize Sunulmamasından Kaynaklandığı/Davanın Reddi Kararının Onanacağı - Adli Hata Sebebiyle Hakimlerin Hukuken Sorumlu Tutulamayacağı )
Y20.HDE. 1999/7395HAKİMİN YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ ( Tahdit Haritası İle Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması )
YCGKE. 1994/MD-150HAKİMİN YERİNE İMZA ATAN MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA AÇAN SAVCI ( Görevi Kötüye Kullanma İddiası )
Y4.CDE. 2000/4086HAKİMİN YETKİ AŞIMINA YOL AÇMAK SURETİYLE GEREKÇESİZ HÜKÜM KURMASI
Y2.HDE. 2012/8434HAKİMİN YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI RESEN DİKKATE ALMASI ( Evlilik Sona Erince Velayet Kendisine Kalan Eşin Çocuğun Malları Hakkında Defter Sunma İşi Tarafların Arzusuna Tabi Olmayan Bildirimi Alınca Hakimin Resen Yapması Gereken Bir İş Olduğundan Hakim Yetkili Olup Olmadığını da Kendiliğinden Gözeteceği - Çocuk Mallarının Korunması )
Y2.HDE. 1998/1890HAKİMİN YETKİSİ ( Anlaşmalı Boşanmada Taraflarca Kabul Edilen Boşanmanın Mali ve Çocuklarla İlgili Kısmıyla İlgili Gerekli Değişiklikleri Yapabilmesi )
YCGKE. 2002/11-329HAKİMİN YETKİSİ ( Aşağı ve Yukarı Sınırları Belirlenen Cezalarda Temel Cezayı Belirleme Yetkisinin Hakime Tanınmış Olması )
Y12.HDE. 2003/16583HAKİMİN YETKİSİ ( Hakim Mahdut Yetkili Olması ve Hakimin Yorum ile İlama Aykırı Uygulama Yapamaması )
YHGKE. 1997/13-493HAKİMİN YETKİSİ ( İşlem Temelinin Çöktüğü Durumlarda Hakimin Borçlu Yararına Onu Tamamen Veya Kısmen Edim Yükümlüğünden Kurtarabilmesi )
YHGKE. 1992/13-360HAKİMİN YETKİSİ ( Kira Uyarlama Davası - İntibak Boşluğunu Hak Nesafet Doğruluk Dürüstlük Kuralları Işığında MK.nun 1. Maddesindeki Yetkiye Dayanarak Kendisinin Yaratıp Taktir Ettiği Bir Kuralla Doldurması Gereği )
Y21.HDE. 1997/2108HAKİMİN YETKİSİ ( Müphem Gördüğü İddialar Hakkında Açıklama Yapmak Hakkına Sahip Olması )
Y2.HDE. 1976/6392HAKİMİN YETKİSİ ( Tereke İdaresi Sırasında Şuyuun Giderilmesi Kararını Durdurmak )
Y2.HDE. 2004/6723HAKİMİN YETKİSİ ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Yada Tenfizi - Yabancı Mahkemede Karar Oluşturulurken Hangi Vakaların Kabul Edileceğini Veya Edilmeyeceğini Değerlendirme Yetkisi Bulunmadığı )
YHGKE. 1999/11-649HAKİMİN YETKİSİ ( Yargılama Adabı Dışında Hareket Edenleri Men Edebilmesi )
Y11.HDE. 1998/9441HAKİMİN YETKİSİ ( Zarar Tazminat ve Cezai Şart Miktarlarında Tenkis )
YCGKE. 1997/4-58HAKİMİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( İşlenen Fiillerde İki Ayrı Suç Tipinin Olması )
Y9.HDE. 1997/609HAKİMİN YETKİSİNİN SINIRLARI ( Fahiş Cezai Şart Miktarında İndirim Yapılması Konusunda )
YHGKE. 1998/2-53HAKİMİN YOKSULLUK NAFAKASI TAKDİRİ
Y18.HDE. 2002/3450HAKİMİN YÖNETİM PLANINA İNŞAİ BİR MÜDAHALEDE BULUNAMAMASI ( Yasaya Aykırı Olmayan Yönetim Planı Hükmünün Mahkemece Değiştirilememesi )
Y13.HDE. 2001/849HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Cezai Şartın Borçlu Üzerinde Adalete Aykırı Sonuç Doğurmamasının Gerekmesi -Hakimin Fahiş Gördüğü Cezaları Tenkisle Yükümlü Olması )
Y3.HDE. 2000/3698HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Dava Şartlarının Olup Olmadığını Resen Araştırmakla Yükümlü Olması )
Y10.HDE. 2004/388HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hakimin Bir Davada Sadece Tarafların İleri Sürdükleri Maddi Vakıalar ve Neticei Taleple Bağlı Olması )
Y16.HDE. 2001/8680HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Hakiminin Gerçek Hak Sahipleri Adına Tescile Karar Vermekle Yükümlü Olması )
Y16.HDE. 1989/987HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kadastro Tespitinde Doğru ve Düzenli Sicil Oluşturmakla Yükümlü Olması )
YHGKE. 2002/13-53HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanıtlanan Maddi Olaylara Göre Davadaki Uyuşmazlığı Nitelendirmek ve Uygulanacak Yasa Maddelerini Arayıp Bulmak )
Y2.HDE. 2002/87HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakimin Her İki Tarafı Dinlemesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2002/1262HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanunun Gösterdiği İstisnalar Haricinde Hakimin Tarafların İddia ve Müdafaalarını Beyan Etmeleri İçin Kanuni Şekillere Uygun Olarak Davet Etmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2001/10929HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Mahkemece Kesin Süre Verilirken Bu Süreye Uyulmaması Halinde Ne Gibi Bir İşlem Yapılacağının da Belirtilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 1999/8118HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tarafları Kanuni Şekilde Davet Etmedikçe Karar Verememesi )
Y15.HDE. 1977/670HAKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Tarafların Bilmeyerek ve Hataen Kullandıkları Tabir ve İsimlere Değil Birleşmiş Maksatlarını Gözönünde Tutmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2007/4-164HAKİMİN ZABIT KATİBİNE SÖVMESİ ( Uyarı Sınırını Aşan Aşağılayıcı Sözler Söyleme Eylemi - Kamu Görevlisine Sövme Suçunun Tüm Unsurları İtibarıyla Oluştuğu )
YHGKE. 1997/11-369HAKİMİN ZARARI RE'SEN TAHKİKİ
Y11.HDE. 1998/7790HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ
Y11.HDE. 1998/9757HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Haksız rekabet )
YHGKE. 1996/2-498HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Karı-koca arasında )
YHGKE. 1996/3-971HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Menkul eşyada ecrimisil )
YHGKE. 1995/11-122HAKİMİN ZARARI TAYİNİ ( Haksız Eylemde - Küçüğün Geçirdiği Trafik Kazası )
YCGKE. 1976/7-382HAKİMİNİ TAKDİRİ ( Mahkemelerin Her Türlü Kararlarını Yasal Gerekçe Göstererek Yazması Gerektiği - Takdiren Kelimesini Kullanmakla Yetinilemeyeceği )
Y20.HDE. 2005/6748HAKİMİNİN DAVADAN ÇEKİNMESİ ( İleri Sürdüğü Gerekçe Dikkate Alındığında Hakimin Çekinmesinin H.Y.U.Y.'nın 28. Md. Anlamında Çekinme Değil Aynı Yasanın 29. Md. deki Hakimin Kendi Kendini Reddetmesi Şeklinde Algılanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2014/6275HAKİMİNİN DAVANIN TARAFLARINDAN BİRİ HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNMASI ( Hakimin Çekilmesi - Yargılama Sürerken Taraflardan Birinin Mahkeme Hâkimi Hakkında Şikayette Bulunması veya Aleyhine Dava Açması veya Mahkeme Hâkiminin Davanın Taraflarından Biri Hakkında Şikayette Bulunması HMK'nın 36/1-D Md.sindeki Davalı Olmak Anlamında Yorumlanamayacağı )
Y20.HDE. 2012/15311HAKİMİNİN REDDİ TALEBİ ( Reddedilen Hakim Tarafından Verilen Geri Çevirme Kararları Aleyhine Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Başvurulabileceği - Karardan Sonra Aynı Ret Talebi Hakkında Merci Tarafından H.M.K.'nun 42. Md. Uyarınca Yeniden İnceleme Yapılamayacağı )
YHGKE. 1998/16-518HAKİMİNİN RE'SEN ARAŞTIRMA ZORUNLULUĞU ( Kadastro davalarında )
YCGKE. 1982/4-565HAKİMİYET ALAMETİ NİTELİĞİNDE OLMAMA ( Türk Parası )
YİBGKE. 1964/1HAKİMLER ( Hakemlik Yapamamaları )
YHGKE. 1981/4-1HAKİMLER ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI ( Şikayet Konusu Mahkeme Zabıtnamesinin Dava Dilekçesinde Gösterilmesi )
YHGKE. 2011/4-839HAKİMLER ALEYHİNE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yurtdışına Çıkma Yasağını Kaldırmamaları Sebebiyle - 6110 S.K.'nın Getirdiği Değişiklik İle Asıl Dava Kesinleştikten Sonra Dava Açılabileceği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
YHGKE. 2011/4-220HAKİMLER ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Davalı Hakimler Aleyhine Devam Edilemeyeceği - Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Yasal Hasım Devlet Olup Hakimin İse Ancak Zorunlu İhbar Olunan Sıfatıyla Davada Yer Almasının Olanaklı Olduğu )
YHGKE. 2009/13-467HAKİMLER ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI ( Görevinden Dolayı Açılacak Davalarda Dava Dilekçesine Deliller ve Dava Konusu Dosya Zabıtlarının Tasdikli Örneği Eklenmemişse Dilekçenin Reddedileceği )
YHGKE. 2015/4-2906HAKİMLER HAKKINDA AÇILAN DAVALAR (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Suç Soruşturması veya Kovuşturması Sırasında Yapılan Her Türlü İşlem veya Alınan Kararlar Sebebiyle Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Açılan Davaların Ağır Ceza Mahkemeleri Tarafından Hükme Bağlanacağı)
YHGKE. 2011/19-54HAKİMLER HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI ( Yargıtay İlgili Dairesi Tetkik Hakimi Olan Davalı Aleyhine Açılan Maddi ve Manevi Tazminat - Davanın Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda Açılıp İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği )
Y7.CDE. 2002/10429HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU ( Hangi Mahkemenin İhtisas Mahkemesi Olarak Görevlendirileceğine Adalet Bakanlığının Teklifi Üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Karar Vermesi )
YHGKE. 2001/4-332HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARINI BEKLEMENİN GEREKMEMESİ ( Görevini Kötüye Kullanması Nedeniyle Hakim Hakkında Açılan Tazminat Davasında )
Y4.CDE. 2006/10499HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU ( Adli Görevi Kötüye Kullanmak - En Üst Dereceli Kolluk Amiri Sıfatı Taşımadığından Sanık Hakkında Hakimler ve Savcılar Kanunu Yöntemlerinin Uygulanmayacağı )
Y13.HDE. 2002/5455HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ( 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Geçici 1. Maddesinde Tüketici Mahkemesi Kuruluncaya Kadar Bu Mahkemelerde Görülmesi Gereken Davalara Bakacak Mahkemeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Belirleyeceği )
Y20.HDE. 2003/7427HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ( 4722 Sayılı Yasaya Göre Aile Mahkemesi Olmayan Yerlerde Bu Kurulun Belirleyeceği Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y9.HDE. 2005/11694HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ( Bir Mahkemenin Kaldırılması veya Yargı Çevresinin Değiştirilmesi Konularında Bu Kurulun Yetkili Kılınmış Olması )
Y3.CDE. 2006/10983HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ( Çocuk Mahkemeleri Bölgelerin Coğrafi Durumları ve İş Yoğunluğu Göz Önünde Tutularak Belirlenen İlçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Olumlu Görüşü Alınarak Kurulabileceği )
Y11.HDE. 2010/3510HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Bakırköy Ticaret Mahkemelerinin Kurulmasına Karar Verildiği - Mahkemenin Yetkisizliğine Karar Verilmiş İse de Verilmesi Gereken Karar Bir Yetkisizlik Kararı Olmayıp Devir ( Gönderme ) Kararı Olması Gerektiği )
Y5.CDE. 2016/8582HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Göreve İlişkin Kanun Hükümlerini Yürürlükten Kaldırma Niteliği Taşımadığı/Mahkemelerin Görevlerinin Kanunla Belirlenmesine İlişkin Anayasal ve Yasal Kuralların İdari Nitelikte Bir İşlemle Değiştirilemeyeceği - Çocuk Mahkemesinin Görevsizlik Kararının Kaldırılması Gerektiği/Hırsızlık )
Y16.CDE. 2015/7729HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI ( Mahkemelerin Görevlerinin Kanunla Belirlenmesine Dair Anayasal ve Yasal Kuralların İdari Nitelikte Bir İşlemle Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - HSYK'nın Göreve Dair Kararının Kanun Hükümlerini Yürürlükten Kaldırma Niteliği Taşımadığının Kabulü Gereği )
Y20.HDE. 2015/13746HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU'NUN İŞ MAHKEMESİNİ KALDIRMA KARARI ( İlgili Kararının Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Yetkili Mahkeme )
Y9.HDE. 2007/11712HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( Büyükçekmece Adliyesindeki Görülmekte Olan İş Davalarının Bakırköy İş Mahkemesine Devredilmesine Karar Verildiğinden Önceki Uygulamaya Dayanılarak Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y7.CDE. 2007/12553HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARI ( HSYK'nun Kararları İle Belirlenen Mahkemelerin 5411 S. Bankacılık Kanununun Geçici 1. Maddesi Gereğince Bu Kanundan Doğan Davalara Bakmaya Devam Etmelerine Karar Verildiği )
Y7.CDE. 2014/12337HAKİMLER VE SAVCILARIN KİŞİSEL SUÇLARI ( Hız Sınırlarına Uymama - Soruşturmanın İlgilinin Yargı Çevresinde Bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine En Yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısına ve Son Soruşturmanın da O Yer Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağı )
Y5.CDE. 2007/4965HAKİMLERDEN BİRİNİN HÜKMÜ İMZA EDEMEYECEK HALE GELMESİ ( İzin Nedeni İle İmzalanmamasının Bu Kapsamda Sayılamayacağı )
YHGKE. 2008/4-158HAKİMLERE HAKARET ( Karşı Oy Yazan - Toplumun Belli Bir Kesimine Karşı Hedef Olarak Gösterilmek Suretiyle Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulduğundan Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 1998/9027HAKİMLERE KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI ( Husumetin Adalet Bakanlığına Yöneltilememesi )
Y9.CDE. 2007/10276HAKİMLERE KARŞI EYLEM ( Sanığın Paravana Tekme Atıp Kapısını Kırması ve "Bu Nasıl Adalet Bu Nasıl Mahkeme" Demek Suretiyle Tepki Göstermesinden İbaret Eyleminde Kurul Halinde Çalışan Görevlilere Hakaret Suçunun Oluşmadığı )
Y4.CDE. 2002/28922HAKİMLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Stajyer Avukata Karşı Yasada Belirtilen Görevlerini Yaptığı Sırada İşlenen Suçlarda Hakimlere Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hükümlerin Uygulanması )
YCGKE. 1995/9-127HAKİMLERE YÖNELİK HAKARET İÇEREN SÖZLER SÖYLEYEN HAKİM ( Adliyenin Manevi Şahsiyetini Tahkir ve Tezyif Suçu )
YCGKE. 2002/7-277HAKİMLERİ ELEŞTİRMEK ( Hüküm ve Kararların Niteliğinin Önemli Olmadığı Gibi Yapılan Usuli İşlemin Türünün de Önemsizliği - Mahkeme Disiplini İle İlgili İşlemlerin Tenkit Edilmesinin Dahi Basın Kanununa Aykırılığı )
Y8.CDE. 2005/2843HAKİMLERİ ETKİLEMEK ( Suretiyle Kendilerine Başvuran Şahıslar Lehine Kararlar Çıkartma Vaadiyle Haksız Çıkar Sağlama Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunu Oluşturduğu )
YHGKE. 2011/4-349HAKİMLERİ HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Davalarda Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Görevli Kılınmış Olmakla Davalı Hakimin Hukuki Sorumluluk Davasının Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
YHGKE. 1976/13-1982HAKİMLERİ RED ( Karara Katılan Yargıtay Daire Başkan ve Üyelerinin Tek Tek ve Adları Gösterilmek Suretiyle Reddedilmesi - Olayın Toplu Red Olarak Nitelendirilemeyeceği )
YİBGKE. 1948/1HAKİMLERİN BAŞKA YERE GÖREVLE YÜKÜMLÜ OLMAMALARINA RAĞMEN GİTMELERİ ( Yolun Uzunluğuna Bakılmaksızın Yol Tazminatı Verilmesi )
YHGKE. 2010/4-352HAKİMLERİN GÖREVİ SAVSAMASI ( Tutanaklara Geçmemiş Bir Nedene Dayanması ve Kasıtlı Hareketle Yasaya ve Adalete Aykırı Karar ya da Kesin Bir Yasa Buyruğuna Aykırı Hareketlerinin Bulunmadığı - Tazminat Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 2010/4-352HAKİMLERİN HAKİMLİK GÖREVİNİ YAPARKEN VERDİKLERİ ZARARLAR ( Tazminat Davası Açılabileceği - HUMK'nun 573 ve İzleyen Maddelerine Dayandırıldığı/Böyle Bir Dava İçin Hakimin Kasıtla Hareket Etmiş Olması ve Verdiği Kararın Kanuna ve Adalete Aykırı Bulunması Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/608HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davacının Davalı Hakimlerin Tutukluluk Durumunu İncelememeleri ve Keyfi Davranmaları Nedeniyle Uğradığı Zararın Manevi Tazminini İstemesi )
YHGKE. 2011/2-109HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Davaya Davalı Hakim Aleyhine Devam Edilmesi İmkanı Kalmadığından Yasal Hasım Devlet Olup Hakimin İse Ancak Zorunlu İhbar Olunan Sıfatıyla Davada Yer Almasının Olanaklı Olduğu )
YHGKE. 2004/4-496HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Dosyadaki Delillerin Yanlış Değerlendirildiği İddiası ile Hakimler Hakkında Tazminat Davası Açılamayacağı - Bu Hususun Temyiz Nedeni Yapılabileceği )
YHGKE. 2009/2HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Görevle İlgili Suçtan Cezai Sorumluluğa Karar Verilmeden Yargıtay Üyeleri Hakkında Tazminat Davası Açılmasına Olanak Bulunmadığı )
YHGKE. 2011/1-46HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakim ve Savcıların Bir Soruşturma Kovuşturma veya Davayla İlgili Olarak Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet ve Kararları Sebebiyle Ancak Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği - Hakim veya Savcı Aleyhine Tazminat Davası Açılamayacağı )
YHGKE. 2010/2-733HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakim ve Savcıların Bir Soruşturma Kovuşturma veya Davayla İlgili Olarak Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet ve Kararları Sebebiyle Ancak Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2002/4-476HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakimin Çocuğunun Davalı Kurumda Çalışmasının İstinkaf Sebebi Olup Olmaması )
YHGKE. 2013/13-1152HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakimin Eylemi Nedeniyle Uğranılan Zararların Ödetilmesi - Vekilin Vekaletnamesinde Özel Yetki Bulunması Gerektiği/Özel Yetkiye Haiz Bulunan Vekaletnamenin Mahkemeye İbraz Edildiği/Dava Şartı/Vekaletname )
YHGKE. 2016/15-693HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Hakimlerinin Yargılama Faaliyetinden Dolayı Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabilmesi İçin Hakimin Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Karar veya Hüküm Vermiş Olması Gerektiği )
YHGKE. 2014/4-387HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Kararın Hukuka Aykırılı Tespiti ve Hükmün Yayımlanması İstemi - 6098 S. T.B.K.'nun 58/2 Md. Göre Yayım İstemi de Bir Nevi Tazminat İstemi Olduğu/Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6545 S. Kanun Görevli Mahkeme Konusunda Düzenlemeler Getirdiği - Görev Konusunda Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
YHGKE. 2014/4-1049HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Suç Soruşturması ve Kovuşturması Sırasında Yapılan Her Türlü İşlem Veya Alınan Karar Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi - Ağır Ceza Mahkemelerince CMK 141. ve Devamı Md.leri Uyarınca Devlet Aleyhine Yürütülmek Suretiyle Karara Bağlanacağı/Ceza Hakimleri Ve C. Savcıları Hakkında Hukuk Mahkemelerinde Açılan ve Hâlen Derdest Olan Tazminat Davasına İlişkin Dosyalar Mahkemesince Yargıtay İncelemesinde Bulunan Dosyalar İse Esası İncelenmeksizin İlgili Dairece Yetkili Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )
YHGKE. 2012/4-143HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU (Manevi Tazminat İstemi - Asıl Ceza Davasının Yargılaması Devam Etmekte Olup Asıl Dava Sonucunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2015/4-2269HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HÜKÜMLERİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Devlet Aleyhine Açılacak Tazminat Davasının Ancak Davaya Konu İşlem ve Faaliyet veya Kararın Dayanağı Olan Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Açılabileceği Şartının Kaldırıldığı - Dava Şartı/Tazminat)
Y4.HDE. 2012/1415HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI ( İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı - Davalı Adalet Bakanlığı'na Yönelik Hakimin Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Talep Konusu Hakkında Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/9-215HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Hatalı Olduğu İleri Sürülen Yargısal İşlemlerde Özel Amaç İle Davranıldığı Yönünde Bir Delil Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2014/9-216HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacı Tedbir Kararının Kaldırılması Üzerine Alacağının Tahsil İmkanının Tehlikeye Düştüğünü Belirttiği - H.M.K. 46 Md. Sınırlı Sayıdaki Sebepler Bulunmayan Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2014/4-1690HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Görevli Mahkeme Konusunda Yeni Düzenlemeler Getirildiği - Görev Sorununun Kamu Düzenini İlgilendirdiği Kabulü Karşısında Mevcut Düzenlemeler Dikkate Alınarak Eldeki Dava Hakkında Karar Verilmek Üzere Daire Kararının Bozulması Gerektiği)
YHGKE. 2016/4-1513HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT (Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olguların İdari İşleme Karşı Açılan İptal Davasında Ret Kararı Verilmesi ve Yasa Yolu Başvurusunun da Aynı Biçimde Reddedilmiş Olması Olduğu - Olayda Sınırlı ve Sayılı Hukuki Sorumluluk Nedenleri Mevcut Olmadığı/Davanın Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2013/4-688HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Devlet Aleyhine Tazminat/Gerekçe ile Hüküm Arasında Çelişkili Karar Verildiği/Verilen Kararın Usule Uygun Olmadığı - Adil Yargılanma Hakkının İhlali/Kararın Tutarlı Olması )
YHGKE. 2013/4-1905HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI OLARAK DEVLET ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Özel Vekalet/Vekilin Vekaletnamesinde Özel Yetki Bulunması Gerektiği - Özel Vekaletnamenin Bir Dava Şartı Olduğunun Kabulü Gereği)
YHGKE. 2014/4-384HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT ( Davanın Açıldığı Sırada Dava Şartı Olarak Kanunda Yer Almayan Ancak Muhakeme Sırasında Getirilen Dava Şartının Yine Hüküm Kesinleşmeden Kaldırılması Karşısında Mahkemece ( Dairece ) İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 2013/4-1247HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT ( Gerek Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar ve Gerekse de İtiraz Üzerine Verilen Karar Yargısal İşlemlerin Özünde Mevcut Bulunan Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin Olduğu - Reddi Gereği )
YHGKE. 2014/4-2299HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT (Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olgu Ceza Soruşturmasındaki Tutuklamaya Sevk İşlemleri İle Kovuşturması Sırasında Verilen Tutuklama ve İtirazın Reddi Kararlara İlişkin Olduğu/Sınırlı ve Sayılı Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiç Birisi Mevcut Olmadığı - Davanın Reddedileceği)
YHGKE. 2016/6-1059HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Edilen Hususların Yargılama Faaliyeti Kapsamında Hakimin Yargı Yetkisini Kullandığı Alanlara İlişkin Olduğu - Davanın Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
YHGKE. 2016/1-692HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Hüküm Kesinleşmeden 2802 S. Kanunun 93/A Md. Yürürlükten Kaldırıldığı - "Dava Şartı Yokluğundan Dolayı Davanın Reddine” Dair Kararına İlişkin Hukuk Genel Kurulu'na Ait Onama İlamının Kaldırılacağı )
YHGKE. 2014/4-371HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkumiyet Kararının Usulsüz Tebliğ İşlemine Dayalı Olarak Kesinleştirilmesi/Kişi Özgürlüğünün Yasaya Aykırı Olarak Kısıtlanması - Kanun Hükmüne Aykırı Karar Verildiği Ve Zararın Meydana Geldiği/Hakimin Sorumluluğu Koşullarının Oluştuğu )
YHGKE. 2015/4-2907HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olgu İhbar Olunan Hakim Tarafından Hukuka Aykırı Olarak Şikayet Dilekçesi Verilmesi Olduğu - Şikayet Maddi Olgulara Dayalı Bulunmakta Olup Hak Arama Kapsamında Olduğu/Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
YHGKE. 2005/4-342HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( Özel Dairenin İlk Derece Mahkemesi Olarak Verdiği Kararın Temyizi Üzerine Hukuk Genel Kurulu'nun Duruşmalı İnceleme Yapamayacağı )
YHGKE. 2012/11-551HAKİMLERİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU ( Manevi Tazminat - Hatalı Hukuksal Değerlendirmeye Dayalı Olarak Karar Verilmesi Halinin Hakimlerin Hukuksal Sorumluluğuna Yol Açmayacağı/Davanın Reddinin Yerinde Olduğu )
YHGKE. 2010/4-737HAKİMLERİN KİŞİSEL KUSURLARINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Yeni Yasal Düzenleme Doğrultusunda İlk Derece Mahkemesi Olarak Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2009/1-33HAKİMLERİN MESULİYETİ ( Davalının Eylem ve İşleminden Kaynaklanan ve Onun Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddi Gereği )
Y20.HDE. 2009/10368HAKİMLERİN MESULİYETİ ( Maddi Delillerle Desteklenmeyen Soyut İddialar Dayanak Gösterilerek Hakimlerin Davadan Çekinemeyecekleri )
YHGKE. 2010/4-352HAKİMLERİN MESULİYETİ ( Memuriyet Görevini Yapmakta İhmal ve Terahi Gösterilmesi HUMK'nun 573/7 Maddesinde Düzenlendiği - Sayılan Bu Haller Örnek Niteliğinde Olmayıp Sayılı ve Sınırlı Durumları İfade Edeceği )
YHGKE. 1971/5-178HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Ağır İddiaların Dayanaksız ve Hukuk Dışı Amaçlarla İleri Sürülmesi Suretiyle Onların Kamu Önündeki İtibarlarının Zedelenmesini Önleyici Hükümler Olması )
YHGKE. 2006/4-685HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Davalı Yargıcın Verdiği Karar Gerekçesinde Yersiz ve Gereksiz Bazı Açıklamaların Bulunduğu İleri Sürülerek Manevi Tazminat İstenmişse de Bu Olguların Temyize Konu Edilebilecek Hususlardan Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddinin Gerekmesi )
YHGKE. 2009/2-379HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Yargısal Faaliyetinden Dolayı Sorumluluğu İçin Kasıtlı Hareket Etmiş Olması Verdiği Kararın Açık Bir Kanun Hükmüne Aykırı Bulunması ve İhmal ve Terahi Göstermiş Olması Gerektiği )
YHGKE. 2004/9-188HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Hakimlerin Verdikleri Kararlardan Dolayı Kural Olarak Sorumlu Olmamaları - Kasıtlı veya Ağır İhmal Hallerinde Mali Sorumluluklarının Kabul Edilmiş Olması )
YHGKE. 2006/4-151HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Hakimlik Görevini Yaparken "Yargısal Faaliyetleri" Nedeni İle Vermiş Oldukları Zararlar İçin Haklarında Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2005/2HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( HUMK'da Mahalli Mahkeme Hakimlerin Sorumluluk Sistemi İçerisinde Yargıtay Üyelerine Değinilmediği ve Onlar Hakkında Düzenlemede Bulunulmadığı Halde Sorumluluk Nedenleri Bakımından Yargıtay Üyelerini de Kapsamına Aldığının Düşünülmesinin Yorum Kuralları ile Bağdaştırılamaması )
YHGKE. 1986/1HAKİMLERİN SORUMLULUĞU ( Yargıyatay Üyelerini Kapsamaması )
YHGKE. 2014/13-1661HAKİMLERİN SORUMLULUĞU (Asliye Hukuk Mahkemesi İlamının Davacı Tarafça Süresinde Temyiz Edildiği ve Bu Kararın Yargıtayca Onadığı ve Yine Bu Karara Karşı Davacı Tarafça Karar Düzeltme Yoluna Başvurulduğu Bunun Üzerine Karar Düzeltme Talebinin Reddedildiği - Hakimin Hukuki Sorumluluğunu Gerektirecek Neden Bulunmadığı)
YHGKE. 2007/1HAKİMLERİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Usulen Görevli Merci Tarafından Görevle İlgili Suçtan Cezai Sorumluluk Yönünden Bir Karar Verilmeden Yargıtay Üyeleri Hakkında Hukuk Genel Kurulu'nda Açılan Tazminat Davasının Görülmesine Olanak Bulunmadığı )
Y18.HDE. 2004/5231HAKİMLERİN TAKDİR HAKKI ( Vakıf Yöneticilerinin Görevlerinden Uzaklaştırılmaları - Hakimin Dikkate Alması Gereken Unsurlar )
YCGKE. 2002/4-291HAKİMLERİN TARAFSIZLIĞI ( Gerek Hazırlık Soruşturmasında Gerekse Son Soruşturmada Tanık Sıfatıyla Dinlenen Kimsenin O Davada Hakimlik Yapamaması )
Y4.HDE. 2003/608HAKİMLERİN TUTUKLULUK DURUMUNU İNCELEMEMESİ ( Davacının Davalı Hakimlerin Tutukluluk Durumunu İncelememeleri ve Keyfi Davranmaları Nedeniyle Uğradığı Zararın Manevi Tazminini İstemesi )
Y4.HDE. 2013/1663HAKİMLERİN YARGILAMA FAALİYETİ ( Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği - Tazminat Davasının Yargıtay'ın İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı )
YHGKE. 2013/4-1247HAKİMLERİN YARGISAL FAALİYETLERİ NEDENİYLE SORUMLULUKLARI ( Gerek HUMK 'nu Gerekse Yargılama Aşamasında Yürürlüğe Giren HMK'nun Her İki Yasa'da da Gösterilen Sorumluluk Nedenleri Örnek Niteliğinde Olmayıp Sınırlı ve Sayılı Durumları İfade Ettiği )
YHGKE. 2013/4-305HAKİMLERİN YARGISAL FAALİYETLERİ NEDENİYLE SORUMLULUKLARI ( Hâkimin Keyfi ve Kişisel Kusuruna Dayalı Karar Verdiği İddiası İle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılması - Ön İnceleme Duruşmasının Dosya Üzerinden Yapılarak Tahkikat Duruşmasına Geçilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y1.CDE. 1975/2577HAKİMLERİN YETKİ BELGELERİ ( Duruşmaya Katılan Yetkili Hakimlerin Yetki Belgeleri Örneklerinin Dosyaya Konulmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2000/7859HAKİMLİĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONULAR ( Bilirkişi İncelemesi Gerekmemesi)
YHGKE. 2006/4-496HAKİMLİK GÖREVİNİ YAPARKEN VERİLEN ZARAR ( HUMK.nun 573. Maddesinde Sayılan Hallerde 573-576. Madde Hükümlerine Göre Hakime Karşı Tazminat Davası Açılabildiği )
Y19.HDE. 2000/8519HAKİMLİK MESLEĞİ ( Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
Y4.HDE. 1994/6307HAKİMLİK MESLEĞİ ( Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilecek Uyuşmazlık - Mahkemece Bilirkişiye Başvurulması ve Raporundaki Görüşün Hükme Dayanak Yapılmasının Usule Aykırılığı - Manevi Tazminat/T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakaret )
Y13.HDE. 2008/2196HAKİMLİK MESLEĞİ ( Hakimlik Mesleği Dışında Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Usule Uygun Uzman Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 2012/7933HAKİMLİK MESLEĞİ DIŞINDA ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HUSULAR (Önemine Binaen Bilirkişinin “Rey ve Mutaalası” Hakimi Bağlamaz Kuralının İstisnası Teşkil Ettiği - Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası/Bilirkişi )
YHGKE. 2006/1-4921HAKİMLİK MESLEĞİ DIŞINDA TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Akıl Hastalığı Akıl Zayıflığı Gibi Biyolojik ve Buna Bağlı Psikolojik Nedenlerin Belirlenmesi )
Y15.HDE. 1991/1695HAKİMLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
YCGKE. 2006/5-142HAKİMLİK MESLEĞİ İLKELERİ ( Sanık Olan Hakimin Meslek İlkeleriyle Bağdaşmayacak Biçimde Diğer Sanığın Otellerine Gidip Karşılıksız Yararlandığı - Disiplin Kovuşturmasının Kanıtı Olabileceği/Rüşvet Anlaşamasının Kanıtı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 2004/14317HAKİMLİK MESLEĞİNİ GEREKTİREN HUKUKİ BİLGİ ( Asıl Alacağın İşlemiş Faizinin Belirlenmesi Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği )
YHGKE. 2004/4-239HAKİMLİK MESLEĞİNİ VE NÜFUZUNU KÖTÜYE KULLANMA VE DOLANDIRICI OLAN BİR ŞAHISLA MUVAZAALI İŞLEM YAPARAK MÜVEKKİLİ ZARARA UĞRATMA İDDİASI ( Kişilik Haklarına Saldırı İddiasıyla Manevi Tazminat Talebi - Savunma Masuniyeti )
Y1.HDE. 2011/5394HAKİMLİK MESLEĞİNİ YAPAN KİŞİYE GECEKONDU KANUNU KAPSAMINDA ARSA TAHSİSİ ( Davalının Tahsis Tarihinde Hakim Olduğu ve Yoksul Olarak Kabul Edilemeyeceği - Koşulları Oluşmadığından Davacının Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabul Edileceği )
Y19.HDE. 2001/4807HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKLERİ ( Davanın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ile Çözümlenmesi Gerekirken Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olması )
Y19.HDE. 2001/8622HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLER ( Bu Bilgiler ile Çözümlenebilecek Durumlarda Bilirkişi Görüşüne Başvurulmasının Yanlış Olması )
Y4.HDE. 2003/15464HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLER HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ ( Bu Gibi Hususlarda Bilirkişi Dinlenmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y21.HDE. 2007/22419HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL BİLGİ ( İstihkak Davası - Çözümü Özel veya Teknik Bilgi Gerektirmeyen Durumlarda Rapor Alınamayacağı )
Y4.HDE. 1997/2784HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL HUKUKİ BİLGİ ( Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenmemesi )
YHGKE. 2014/12-738HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN BİR KONUDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Satış Bedelinin İİK'nın 129. Md.sinde Belirtilen Şartları Taşıyıp Taşımadığının Tespiti İcra Hâkiminin Genel ve Hukuki Bilgisi İle Çözümlemesi Gereken Bir Konu Olduğu - Bilirkişiye Başvurulduktan Sonra Hakimin Kendi Değerlendirmesini de Katarak Karar Vermesi Halinde Salt Bilirkişiye Başvurulduğu Gerekçesiyle Bozma Kararı Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2001/12249HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Manevi Tazminat )
Y21.HDE. 1997/1049HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Gidilmemesi )
Y5.CDE. 2013/2595HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Tefecilik Suçu - Çözümü Özel Ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirmeyen Tefecilik Suçunun Oluşup Oluşmadığını Belirleme Görevinin Mahkemeye Ait Olduğu/Makemece C.M.K.'nun 63. Md. Muhalefet Edilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Rapor İçeriği de Esas Alınmak Suretiyle Sanığın Beraetine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y9.HDE. 2003/12541HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİLERİN ÇÖZÜMÜ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilen Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
Y10.HDE. 2003/11519HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKSAL BİLGİ ÇEVRESİNDE ÇÖZÜLEBİLECEK UYUŞMAZLIK ( Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması Nedeniyle Davanın İspat Edilemediğinden Bahisle Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y23.HDE. 2015/4615HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ BİLGİ ( Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali İstemi - Davacıya Uygun Süre Verilerek Ortak Olma Koşulu İçin İmkan Sağlanması Yönünde İhraç Öncesi İhtarname Gönderilmediği/Gerçek Borç Yönünden Henüz Bilirkişi İncelemesine Gerek Bulunmadığı - Bilirkişi Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsizliği )
Y15.HDE. 1992/1430HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMASI ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
Y11.HDE. 2005/12830HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ VE MESLEKİ BİLGİ ( Hakimin Bir Kez Bilirkişiye Gittikten Sonra Bundan Dönerek Uyuşmazlığı Çözeceğinin Anlaşılmaması Gerektiği - Bilirkişinin Rey ve Mütalaasının Hakimi Bağlamayacağı/ Yeter Derecede Kanaat Verici Bulmazsa Bilirkişiden Ek Rapor Alabileceği )
Y11.HDE. 2004/9575HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ VE MESLEKİ BİLGİ ( Hakimin Çözmesinin Mümkün Olmadığı Uyuşmazlık - Bir Kez Bilirkişiye Gittikten Sonra Bundan Dönmesi )
YCGKE. 2002/4-291HAKİMLİK YAPILAMAMASI ( Gerek Hazırlık Soruşturmasında Gerekse Son Soruşturmada Tanık Sıfatıyla Dinlenen Kimsenin O Davada Hakimlik Yapamaması )
YCGKE. 1999/1-136HAKİM-SAVCININ EŞ OLMASI ( Tanığın Anlatımlarının Bunlar Tarafından Alınmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.HDE. 2005/5458HAKKA DAYALI DAVA ( Elatmanın Önlenmesi - Harici Satış Senetleri Dinlenen Yerel Bilirkişi ve Davacı Tanıklarının Anlatımları Dikkate Alındığında Gecekondunun Davacıya Ait Olduğundan Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 1992/11553HAKKA DAYALI ZİLYETLİK DAVASI ( Dava Olunanın Değerine Göre Mahkemenin Görevinin Belirlenmesi )
YİBGKE. 1966/6HAKKA TECAVÜZ ( Mukavemetin Giderilmesi veya Azaltılması )
Y1.HDE. 2003/11331HAKKANİYET ( Ana ve Babanın Çocuğun Mallarının Gelirlerini Hakkaniyete Uyduğu Ölçüde Aile İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Sarfedebilmeleri )
Y3.HDE. 2002/4411HAKKANİYET ( Annenin Konfeksiyonda Çalışması Nedeniyle Takdir Edilen Nafaka Miktarının Fazla Olması )
Y4.HDE. 2002/10585HAKKANİYET ( Borçlar Hukuku Gereği Hakimin Hal ve Mevkiinin İcabı ve Hakkaniyete Göre Yapmış Olduğu Tazminattan İndirimin Somut Olayda Lüzumlu Olmaması )
Y2.HDE. 2001/6458HAKKANİYET ( Boşanma Davasında Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası )
Y2.HDE. 2002/185HAKKANİYET ( Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Kadının Hiçbir Kusurunun Olmaması Nedeniyle Kadın Lehine Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Maddi Tazminata Karar Verilmesi )
YHGKE. 1987/15-304HAKKANİYET ( Cezai Şartın Tenkise Tabi Olması )
Y3.HDE. 2004/1624HAKKANİYET ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Hükmetmiş Bulunduğu Yardım Nafakasının Miktarının Hakkaniyete Aykırı Olduğunun Anlaşılmış Bulunması )
Y15.HDE. 2001/4110HAKKANİYET ( Davacının Tüm Mesaisinin İki Makinanın Varlığına Bağlı Olmayacağı )
Y22.HDE. 2017/44625HAKKANİYET ( Davalının Kontrol Görevini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu ve Fakat İddiası Doğrultusunda İzinde Olduğu Dönemlerin Araştırılarak Bu Dönemler Dışında Yapılan Usulsüz Ödemelerden Hakkaniyet Gereği Yüzde Atmış Oranında Sorumluluğuna Gidilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )
Y15.HDE. 1975/4714HAKKANİYET ( Değişik Sözleşme Tiplerine İlişkin Kuralların Birbirine Ters Düşmesi Durumunda Karşılıklı Çıkarların Tartılmasına Göre Hakkaniyete Göre Uygun Çözüme Ulaşılması )
Y13.HDE. 2002/15326HAKKANİYET ( Edimler Arasında Dengenin Bozulması Nedeni ile Taraflardan Edimlerini Yerine Getirmelerini Talep Etmenin Hakkaniyete Aykırı Olmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 1996/6770HAKKANİYET ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Nedeniyle İleriye Dönük Olarak İptalinin Hakkaniyete Uygun Olması )
Y14.HDE. 2007/16451HAKKANİYET ( Geçit Hakkı Davasında Geçit Bedelinin Tayini-Yargılamanın Uzun Sürmesi Durumunda Bedelin Keşif Tarihindeki Değer Üzerinden Saptanması )
Y4.HDE. 2016/5199HAKKANİYET ( Hakimin Hukuka Aykırı Karar Veremeyeceği/Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenlerin Objektif Olarak Gösterilmesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktarın Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olacağı - Hükmedilen Manevi Tazminat Davalının Eylemi ile Orantılı Olmadığı - Daha Alt Düzeyde Tazminata Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2002/2981HAKKANİYET ( Hakimin Nafaka Miktarını Artırırken Hakkaniyet İlkesini de Göz Önünde Bulundurması )
Y11.HDE. 2003/4759HAKKANİYET ( Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Tutarak Manevi Zarar Adı ile Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2003/4-89HAKKANİYET ( Hakkaniyet Gerektirdiği Hallerde Hakimin Temyiz Kudretine Sahip Olmayan Kişileri Başkasına Verdiği Zararları Tazmine Mahkûm Edebilmesi )
Y14.HDE. 2002/4000HAKKANİYET ( Hükmedilen Bedelin Tam İvaz Karşılığı Olmasının Gerekmesi-Taraf Yararları Davalının Yüklendiği Külfet Ve Edindiği Yarar da Gözetilerek Hakkaniyete Uygun Bir Şekilde Karar Verilmesi )
Y5.CDE. 2008/7369HAKKANİYET ( Hükümlünün Sınırlı ve Zorunlu Bir Yargılama Faaliyeti Olan Uyarlama Yargılamasındaki Giderlerden Sorumlu Olmamasının Hakkaniyet Ölçütünün Bir Gereği Olduğu )
Y2.HDE. 2002/4358HAKKANİYET ( Kadın Yararına Takdir Edilen Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminatın Az Olması Nedeniyle Hakkaniyet İlkesi Doğrultusunda Daha Uygun Nafaka ve Tazminata Hükmedilmesi )
Y23.HDE. 2014/2859HAKKANİYET ( Kazanç Kaybının Gerçek Miktarının Somut Verilerle Tam Olarak Saptanamaması Halinde Mahkemece Somut Olayın Özellikleri Gözönünde Bulundurularak Hakkaniyete Uygun Bir Miktar Kazanç Kaybına Hükmedilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
Y12.CDE. 2013/12066HAKKANİYET ( Koruma Tedbirleri Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi - Davacının Sosyal ve Ekonomik Durumu ve Tutuklu Kaldığı Süre Gözetilerek Manevi Tazminatın Belirleneceği/Fazlasına Hükmedilmemesi Gereği )
YHGKE. 1997/2-414HAKKANİYET ( Kusursuz eşe tazminat )
Y17.HDE. 2013/7920HAKKANİYET ( Kusurun Varlığı Kabul Edilse de Davalının Sigortalı Aracı Kurtarmaya Çalışması Karşılığında Bir Ücret Almadığı - Rücuen Ödettirilecek Tazminatın Kapsamı Belirlenirken Hakkaniyet Gereği Hal ve Mevkii Gözetilip Onun İcabı Olarak Belirlenen Miktarından Daha Yüksek Oranda Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 2012/3-1344HAKKANİYET ( Maddi Durumu Oldukça İyi Olan Bir Babanın Çocuklarının da Aynı Yaşam Standardında Bir Yaşam Seviyesi Sürmelerinin TMK'nun 4. Md. Hükmüne Daha Uygun Olacağı/Aksinin Çocukların Yararına Olmayacağı - Takdir Edilen İştirak Nafakası Miktarının Makul Oranda ve Hakkaniyete Uygun Bulunduğu )
Y3.HDE. 2016/17252HAKKANİYET ( Nafakanın Artırılması - Çocukların Yaşı Eğitim Durumları İhtiyaçları İle Nafaka Yükümlüsü Babanın Ekonomik Durumu da Gözetilerek ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 1997/1548HAKKANİYET ( Rücuan Tazminat Davalarında Dikkate Alınacak Unsurlar )
Y7.CDE. 2002/10506HAKKANİYET ( Sanığın Bağ Evinin Arka Kısmındaki Bahçesine İzinsiz Ekilen Hint Kenevirlerinin Sayısının Azlığı Karşısında Hakça Oranda Ceza Artırımı Yapılmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2012/6-1127HAKKANİYET ( Satış Vaadi Sözleşmesi Tarihi İle Dava Tarihi Arasında Yirmi Yıl Beş Aylık Süre Geçtiği - Bu Durumda Önalım Bedelinin Dava Tarihinde Belirlenecek Pay Değeri Olmasının Hakkaniyet Gereği Olduğu )
Y2.HDE. 2002/2832HAKKANİYET ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları/Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı Dikkate Alındığında - Kadın Yararına Takdir Edilen Tazminatın Az Olduğu )
Y2.HDE. 2012/4098HAKKANİYET ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları/Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Eşit ya da Ağır Kusuru Bulunmayan Davacı Kadın Yararına Maddi Tazminat ve Kişilik Hakları da Zarar Gördüğünden Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2014/6441HAKKANİYET ( Taşınmazın Sözleşmede Belirtilen Sürede Tahliye Edilmemesi Halinde Ceza Ödeneceğinin Kararlaştırıldığı/Tacir Sıfatını Haiz Borçlunun Cezai Şartın İndirilmesini İsteyemeyeceği - Hakimin Borçluyu İktisaden Sarsan Ceza Miktarını Tenkisle Mükellef Olduğu/Borca Aykırı Davranılması Sebebiyle Uğranılan Zarar İle Tayin Edilen Ceza Arasında Adalet ve Hakkaniyet Ölçüsünü Zedeleyen Fark Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2002/5198HAKKANİYET ( Yoksulluk Nafakasının Hakkaniyete Göre Artırılmasının Gerekmesi )
Y5.HDE. 2017/6529HAKKANİYET (Aynı Kamulaştırma Kapsamında Kalan ve Benzer Nitelikteki Tarım Alanlarının Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Fahiş Oranlarda Farklılık Bulunmasının Bilimsel Yöntemler ve Hakkaniyet İle Bağdaşmayacağı)
Y13.CDE. 2015/2423HAKKANİYET (Hırsızlık - Suça Konu Demir Kapının Değerinin 200 TL Olduğunun Anlaşılması Karşısında Sanığın Geçim Kaynağı Olduğu Anlaşılan ve Suçta Kullanılan At ve Arabanın Müsadere Edilmesinin 5237 S.K. 54/3. Maddesi Uyarınca İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı ve Hakkaniyete Uygun Olmayacağı Düşünülmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y17.HDE. 2014/11454HAKKANİYET (Kanunun Takdir Hakkı Verdiği Hallerde Hakimin Hak ve Nesafete Göre Hükmedeceği - Hükmedilen Manevi Tazminatların Yüksek Olduğu Görülmüş ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği)
Y13.CDE. 2013/14597HAKKANİYET (Suça Konu Eşyanın 72 Lira Olan Değeri İle Suçta Kullanılan Aracın 2300 Lira Olan Değeri Kıyaslandığında Aracın Müsaderesinin İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır Sonuçlar Doğuracağı ve Hakkaniyete Aykırı Olacağının Gözetileceği)
Y4.HDE. 2016/3415HAKKANİYET DEĞERLENDİRMESİ ( Olayda Tazminat İsteminin Tümden Reddini Gerektirir Bir Durum Bulunmadığı - Öncelikle Davalının Eylemi ile Meydana Gelen Zarar Sebebiyle Davacının Ödediği Miktarın Kapsamının Belirleneceği/Hakkaniyet Hususunda ise Davalının Sosyal ve Ekonomik Durumu Araştırılarak Sonucuna Göre Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/8578HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ VE DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Nedensiz Zenginleşme Sebebine Dayalı Alacak Davasında Amacın Olduğu - Haksız Zenginleşmenin Geri Verme Gününde Oluştuğunun Kabul Edildiği )
Y13.HDE. 2013/8695HAKKANİYET GEREĞİ BEDEL İNDİRİMİ ( Ayıplı Malın Bedelinin İadesi - İadesine Hükmedilen Araç Bedeli İle Ayıp Nedeniyle Doğan Değer Kaybı Dikkate Alındığında Mahkemenin Ayıp Oranında Hakkaniyet Gereği Bedel İndirimi Seçeneğini Değerlendirmemesinin İsabetsizliği )
Y18.HDE. 2016/10167HAKKANİYET GEREĞİ FAİZ (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İstemi - 30.04.2013 Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesinleşmemiş Davalarda da Öngörülen Dört Aylık Yargılama Süresinin Makul Süre Kabul Edilerek Dava Tarihinden İtibaren Dört Aylık Sürenin Bittiği Tarihten Karar Tarihine Kadar Kamulaştırma Bedeline Faiz Uygulanacağı)
Y10.HDE. 2002/3602HAKKANİYET GEREĞİNCE TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI ( Akli Maluliyet Nedeniyle Sigortalıyı Öldüren Kişiye Kurumun Rücuu )
YHGKE. 1986/4-724HAKKANİYET GÖZETİLMESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde )
YHGKE. 1989/4-317HAKKANİYET GÖZETİLMESİ ( Manevi Tazminata Hükmedilecek Bedel Konusu )
Y11.HDE. 2015/4466HAKKANİYET İLKESİ ( Acentelik Sözleşmesinin Feshinden Kaynaklanan Portföy Tazminatı - Taraflardan Portföy Tazminatı Konusunda Delillerini Sunması İstenerek Acentenin Davalı Adına Ne Tür Poliçeler Düzenlediği Bu Poliçelerin Süreleri Davalının Ne Gibi Önemli Menfaatler Elde Edeceği ve Hakkaniyet İlkesi Gereğince Portföy Tazminatı Gerekip Gerekmediği Belirlenerek Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2003/14097HAKKANİYET İLKESİ ( Anlaşmaya Duyulan Güven İlkesi Sarsılmadan TMK.nun 4. Maddesi Uyarınca Hakkaniyetle ve "İbra" Şartları da Gözetilerek Bir Karar Vermek Gereği - Nafaka Davası )
Y2.HDE. 2016/21558HAKKANİYET İLKESİ ( arafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Velayeti Anneye Bırakılan Çocuk Yararına Takdir Edilen Nafakanın Çok Olduğu - Aynı Nedenlerle Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Yoksulluk Nafakasının Fazla Olduğu/aha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2009/17859HAKKANİYET İLKESİ ( Arttırılan Yoksulluk Nafakası Davalının Belirlenen Gelir Durumu Özellikle de TUİK'in Yayınladığı ÜFE Artış Oranı Nazara Alındığında Hakkaniyet İlkesine Uygun Bulunmadığı )
Y2.HDE. 1992/964HAKKANİYET İLKESİ ( Ayrı yaşama hakkı)
Y3.HDE. 2008/2242HAKKANİYET İLKESİ ( Ayrı Yaşamda Haklı Olan Davacı Lehine Açıklanan TMK'nun 4. Maddesinde Vurgulanan Hakkaniyet Esasları Nazara Alınarak Uygun Bir Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/13717HAKKANİYET İLKESİ ( Ayrı Yaşamda Haklılık Nedenine Dayalı Tedbir Nafakası İstemi - Davalı Kocanın Tesbit Edilen Geliri İle Orantılı Olacak ve Onu Zarurete Düşürmeyecek Şekilde Hakkaniyet İlkesine Göre Davacı Lehine Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2004/1449HAKKANİYET İLKESİ ( Bağ-Kur Sigortalısını Kasden Öldürerek Bağ-Kur'u Zarara Uğratan Kişiye Rücu Talebi - Davalının Akıl Hastası Olmasının Sorumluluğuna Etkisi )
YHGKE. 1986/5-363HAKKANİYET İLKESİ ( Belediye Hudutları veya Mücavir Alanları İçinde Bulunan Aynı Nitelikteki Bir Taşınmaz Mala Başka Köyde Bulunan Başka İlkere Göre Değer Biçilmesinin Hakkaniyet Kuralları ile Bağdaşmaması )
YCGKE. 2014/12-483HAKKANİYET İLKESİ ( Beş Yüz Üç Gün Tutuklu Kalan Davacının Tutuklu Kaldığı Günler Karşılığında Manevi Tazminat Olarak Otuz Lira Talep Etmesinin Makul Görülemeyeceği ve Bu Miktar Üzerinden Değerlendirme Yapılmasının Adalet ve Hakkaniyet İlkeleri İle Bağdaşmayacağı)
Y2.HDE. 2005/1140HAKKANİYET İLKESİ ( Borçlar Kanununun 44. Ve 49. Maddeleri Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 2007/539HAKKANİYET İLKESİ ( Borçlar Kanunu'nun 44. ve 49. Maddeleri Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/11257HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma - Davacı Kadının Geçimi İçin Gerekli ve Davalının Geliri ile Orantılı Olacak Şekilde Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2013/3781HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası - Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/12611HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesinin Dikkate Alınacağı )
Y2.HDE. 2012/23133HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası/Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Çok Olduğu - Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminatın Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/18157HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası/Maddi Tazminat - Hakkaniyet İlkesi ve ve Tarafların Durumuna Göre Tayin Edileceği )
Y2.HDE. 2012/8633HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası/Maddi Tazminat İsteyen Eşin Diğerinden Daha Ziyade ve Eşit Kusurlu Olmadığı - Davacı Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2014/16496HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası/Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları - Boşanmaya Yol Açan Kusur Dereceleri/Paranın Alım Gücü - Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlal Edilen Menfaatin Dikkate Alınacağı/Uygun Miktarda Tazminata Hükmedileceği )
YHGKE. 2013/2-598HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davası/Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Nazaran Kadın Yararına Hükmolunan Tazminatın Az Olduğu - Daha Uygun Miktarda Tazminata Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2014/16385HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Davacı Kadın Yararına Hükmedilen Tazminat Miktarının Az Olduğu )
Y2.HDE. 2014/16188HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Davacı Kadın Yararına Hükmedilen Tazminat Miktarının Fazla Olduğu )
Y2.HDE. 1999/9812HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Kusursuz Eş Yararına Maddi Tazminat )
YHGKE. 2002/2-379HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Maddi Tazminat ve Nafaka Miktarının Tesbiti )
Y2.HDE. 2004/4702HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesi Lüzumu )
Y2.HDE. 2004/4405HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Nafakaya Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesinin Gözönüne Alınması Lüzumu )
Y2.HDE. 2014/25487HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Talep Edilen Maddi ve Manevi Tazminatın Takdirinde Göz Önünde Bulundurulacağı )
Y2.HDE. 2003/2009HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Tazminat Talebi - Sosyal Ekonomik Koşullar İhlal Edilen Kişilik Hakları Dikkate Alınanarak Miktarın Tespit Edileceği )
Y2.HDE. 2015/989HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Sebebiyle Tazminat - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Paranın Alım Gücü Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Tarafların Kusur Dereceleri Boşanma Sebebiyle Kaybedilen Mevcut Menfaatler ve Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Kapsamına Göre Tazminat Tayin Edileceği/Ölçülülük ve Hakkaniyet İlkesinin Gözetileceği )
Y2.HDE. 2011/4494HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Sonucu Eş En Azından Diğerinin Maddi Desteğini Yitirdiği - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Davacı-Davalı Koca Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminat Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/17548HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma/Maddi Manevi Tazminat - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Kişilik Haklarına Yapılan Saldırıyla İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
YHGKE. 2013/2-2213HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma/Maddi Manevi Tazminat - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Kişilik Haklarına Yapılan Saldırıyla İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/12007HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma/Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Bu İlke ile Borçlar Kanunu Md. 42 ve 44 Hükmü Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Taktiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/2398HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmada Kusursuz Eş Lehine Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2012/3613HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmada Maddi Tazminat - TMK'nun 4. Md.sindeki Hakkaniyet İlkesiyle B.K.nun 42. ve Devamı Md.leri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/2592HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2002/13344HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmada Manevi Tazminat - Aile Bütünlüğüne Yapılan Saldırının Ağırlığı Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 2003/10966HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmada Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi Tazminat Verilmesi )
Y2.HDE. 2005/11838HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Anlaşılan Kadına Manevi Tazminat Takdirinde Gözönüne Alınması Gereği )
Y3.HDE. 2002/3782HAKKANİYET İLKESİ ( Çocuğa Verilen İştirak Nafakasının Günün Şartlarına Göre ve Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Belirlenmesi )
YHGKE. 2008/2-128HAKKANİYET İLKESİ ( Daha Az Kusurlu Olan Eşin Maddi Tazminat İsteminin Bu İlke ve Tarafların Sosyal Ekonomik Durumları ve Kusurları Gözönüne Alınarak Tespit Edileceği - Boşanma )
Y3.HDE. 2003/4797HAKKANİYET İLKESİ ( Davacı Eşin Daha Ağır Kusurlu Olmadığı Boşanma Tarihi İtibariyle de Düzenli Bir İşi ve Geliri Bulunmadığından Boşanmayla Birlikte Yoksulluğa Düştüğü - "Hakkaniyet" İlkesine Uygun Nafakaya Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2004/5207HAKKANİYET İLKESİ ( Davacı Tarafın Geçimi İçin Gerekli Davalının Ödemede Mali Durumunu Zorlamayacak Onu Zarurete Düşürmeyecek Nitelikte Nafaka Miktarı Tayin Edilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2003/4083HAKKANİYET İLKESİ ( Davacı Tarafın Geçimi İçin Gerekli Davalının Ödemede Mali Durumunu Zorlamayacak Onu Zarurete Düşürmeyecek Nitelikte TMK.nun 4. Maddesindeki Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Nafakaya Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2005/5514HAKKANİYET İLKESİ ( Davacı Tarafın Geçimi İçin Gerekli Davalının Ödemede Mali Durumunu Zorlamayacak Onu Zarurete Düşürmeyecek Nitelikte TMK'nun 4.Maddesindeki "Hakkaniyet " İlkesine Göre Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/19127HAKKANİYET İLKESİ ( Davacının Emekli Olma Nedeniyle Ekonomik Durumunun Kötüleşmesi/Yoksulluk Nafakasının İndirim Sebebi Olabileceğinin Kabulü Gereği - Davalının Eline Geçen Gelir Miktarının Onu Yoksulluktan Kurtaracak Mahiyette Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2005/10762HAKKANİYET İLKESİ ( Davacının Geçimi İçin Gerekli Davalının Geliri İle Orantılı Olacak Şekilde Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/4768HAKKANİYET İLKESİ ( Davacının Tazminat Taleplerinin Tamamına Hükmedilemeyeceği - Kusur Durumunun Gözetilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2015/3573HAKKANİYET İLKESİ ( Davalı Kadının Sadakat Yükümlülüğünü İhlal Ettiği Açık Olsa Da Mahkemece Belirlenen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarlarının Yüksek Olduğu/Tarafların Tespit Edilen Ekonomik Ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlal Edilen Mevcut Ve Beklenen Menfaat Dikkate Alınarak Karar Verileceği )
Y3.HDE. 2016/9614HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Aldığı Nafaka İle Geçinmesinin Günümüz Ekonomik Koşullarında Mümkün Görünmediği/İşinin Devamlı ve Güvenli Olacağının Belli Olmadığı - Asgari Ücret Düzeyinin Üzerinde Gelirinin Bulunması ve Gelirinin Devam Etmesi Halinde Davalının Yoksulluğunun Ortadan Kalktığının Kabul Edilebileceği - Hakkaniyet İlkesi Nazara Alınmak Suretiyle Nafakanın Kaldırılmasına Karar Verilemeyeceği )
Y3.HDE. 2002/4846HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Bakıma Muhtaç Durumda Olup Huzur Evi Ücretini Karşılamak Zorunda Bulunduğu Gözetildiğinde 322.200.000 Lira Emekli Maaşına Karşılık 70.000.000 TL Olarak Takdir Edilen Nafakanın Çok Olduğu - Nafaka Davası )
Y3.HDE. 2010/20270HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Çalışması Sonucunda Mali Durumunun Olumlu Yönde Değiştiği - Nafakanın TMK'nun 4.Md.deki Hakkaniyet İlkesine Uygun Bir Oranda İndirilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/13166HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Ekonomik Durumu Yeterince Araştırılmadan Soyut Tanık Beyanları Dikkate Alınarak Hükmedilen İştirak Nafakası Miktarının İlkeye Uygun Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2003/3457HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Gelirini Tam ve Sağlıklı Olarak Tespit Ettikten Sonra Davalının Geliri İle Orantılı Davacının Geçimini Sağlayacak Şekilde Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Uygun Bir Nafakaya Hükmedileceği - Nafakanın Arttırılması )
Y10.HDE. 2015/21550HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Kardeşinin Durumundan Dolayı Karşılık Gözetmeksizin Kendi Aracı İle Muayene ve Tedavi Temennisiyle Götürdüğü Sırada Aracın Devrilmesi Şeklinde Meydana Gelen Olayda Yasal Kriterlere Göre Yüzde Yirmi Oranında Yapılan İndirimden Daha Fazla Oranda İndirim Yapılmasının Hakkaniyet İlkesine Uygun Olacağı )
Y3.HDE. 2002/8002HAKKANİYET İLKESİ ( Davalının Yüzbaşı Olduğu ve Ayda 779.000.000 Lira Maaş Alması Nedeniyle Davacı Kadın İçin 75.000.000 TL. Olarak Takdir Edilen Nafakanın Az Olduğu - Nafaka Davası )
Y4.HDE. 2005/3456HAKKANİYET İLKESİ ( Devrilen Askeri Araçta Yaralanan Ere Yapılan Ödeme Nedeniyle Rücuan Tazminat - Rücu Hakkının Kapsamı Belirlenirken Hakkaniyete Göre Denge Kurulması Gereği )
Y2.HDE. 2012/7875HAKKANİYET İLKESİ ( Dikkate Alınarak Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Çocukların İhtiyaçlarına Nazaran Hükmedilmesi Gerektiği - Boşanma Davası )
Y3.HDE. 2010/19929HAKKANİYET İLKESİ ( Eğitim Giderleri Davalı Tarafından Karşılanmakta Olan Müşterek Çocuğun Tedavisi Devam Eden Rahatsızlığı ve Diğer İhtiyaçları Gözetildiğinde Takdir Edilen Nafakanın Az Olduğu - Hakimin Takdir Yetkisi )
Y3.HDE. 2016/19061HAKKANİYET İLKESİ ( Eğitimine Devam Eden Reşit Bireyin Kendi Emek ve Geliriyle Yaşamını Sürdürmekten Yoksun ise Ana Babasından Öğrenimi Tamamlanıncaya Kadar Yardım Nafakası İsteyebileceği/Yükümlülerin Geçim Sıkıntısına Düşürülmemesi Gerektiği - Nafaka Yükümlüsünün Geliriyle Orantılı Nafaka Takdir Edileceği/ Davacının Okuduğu Okul Yaşı ve İhtiyaçları Göz Önüne Alınarak Daha Yüksek Miktarda Nafakaya Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2013/18615HAKKANİYET İLKESİ ( Eldeki Davada Mahkemece Belirlenen Tazminat Miktarının Az Olduğunun Kabulü/Boşanma Davasına Bağlı Maddi ve Manevi Tazminat - Boşanmaya Neden Olaylardaki Kusur Derecesi/Kişilik Haklarına Saldırı/Mevcut ve Beklenen Mefaatler )
Y2.HDE. 2010/6402HAKKANİYET İLKESİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Velayeti Anneye Verilen Müşterek Çocuğa Takdir Edilen İştirak Nafakası )
Y3.HDE. 2004/1761HAKKANİYET İLKESİ ( Faturaların Ödenmemesi Halinde Faiz Oranını Belirleme Yetkisi Tek Taraflı Olarak Kendisine Bırakılmış Olan Davacının Fahiş Miktarda Faiz Oranı Belirlemesinin Hakkaniyete Aykırı Olması )
Y2.HDE. 2005/1160HAKKANİYET İLKESİ ( Gereğince Maddi Ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2016/14374HAKKANİYET İLKESİ ( Gözetilip Uygun Miktarda Tazminat Takdir Edileceği - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Göre Kadın Yararına Hükmolunan Maddi Tazminatın Az Olduğu/Boşanma Davası )
YHGKE. 2004/3-203HAKKANİYET İLKESİ ( GSM Abonesinin Temerrüdü Nedeniyle Uygulanacak Faiz Oranının Tesbitinde - Faiz Oranını Belirleme Yetkisinin Sözleşmeyle GSM Şirketine Tanınmış Olması )
Y2.HDE. 2003/2686HAKKANİYET İLKESİ ( Hakimin Hüküm Tesis Ederken Hakkaniyet İlkesini Dikkate Alması )
Y13.HDE. 2001/1433HAKKANİYET İLKESİ ( Hakimin Manevi Tazminat Miktarını Belirlemede Bu İlkeye Dikkat Etmesinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2016/18387HAKKANİYET İLKESİ ( Her Yıl Yapılacak Olan Artışın Davalı Ticari Defterlerine Göre Belirlenmesi Hakkaniyete ve Devre Tatil Sisteminin Özelliğine Uygun Düşmeyeceği Gibi Artış Hususunun Davalının Tek Taraflı Olarak İnsiyatifine Bırakılacağı Sonucunu Doğuracağı - Devre Servis Bedelinin Tesbiti ve Yenileme Katkı Bedelinden Borçlu Olmadığının Tesbiti )
Y2.HDE. 2012/6198HAKKANİYET İLKESİ ( Hükmolunan Maddi Tazminatın Fazla Olduğu - Hakkaniyet İlkesiyle 6098 S.K. Md. 50 vd. Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2006/1709HAKKANİYET İLKESİ ( İlk Nafaka Takdiri Sırasında Taraflar Arasında Sağlanan Dengeyi Koruyacak Şekilde Nafakada "Hakkaniyete" Uygun Bir Miktarda Artırma Yapılması Gereği )
Y3.HDE. 2016/10480HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası - Davalının Bir Su Bayiinde Asgari Ücretle Çalıştığı 650 TL Kira Verdiği Davacının Satış Elemanı Olarak Çalıştığı Asgari Ücret Aldığı 500 TL Kira Verdiği Müşterek Çocuğun İse 2003 Doğumlu Olduğu/Tarafların Gerçekleşen Sosyo Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Müşterek Çocuğun Yaşı ve İhtiyaç Düzeyine Davacı Annenin de Çalıştığı ve Müşterek Çocuğun Bakım ve Eğitim Masraflarına Katılma Yükümlülüğünün Bulunduğunun Gözetilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/3181HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası - Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Nafakaya Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2016/17719HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası - Mahkemece Davalının Geliri Olmadığı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmiş İse de Sosyal Durum İnceleme Raporunda Davalının Aylık Gelirinin 10.000 TL Olduğunu Beyan Ettiği Anlaşılmakla Davalı Babanın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Ayrıntılı Şekilde Araştırılarak Davalı Babayı Ödemede Zorlamayacak Onu Zarurete Düşürmeyecek Şekilde Hakkaniyet İlkesine Göre Çocuk Lehine Uygun Bir İştirak Nafakasına Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2014/1428HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası Takdir Edilirken Müşterek Çocukların Yaşı Eğitimi ve İhtiyaçlarının Yanında Ana Babanın Gelir Durumu da Gözetilerek Nafaka Yükümlüsünün Gelir Durumuyla Orantılı Olacak Şekilde Hakkaniyete Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2014/18304HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına - Nafakanın Niteliğine/Günün Ekonomik Koşullarına Göre Belirleneceği
Y2.HDE. 2007/14461HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakası/Velayeti Davalı Kadına Verilen Çocuklar İçin - Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Nafakaya Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2015/9745HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması - Davacının Memur Olduğu 2.000 TL Gelirinin Olduğu Davalının Nafaka Borcunu Çeşitli Şirket Hesaplarından Gönderdiği/Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Müşterek Çocukların Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları Davalının Yaşam Tarzı Nazara Alındığında Takdir Olunan İştirak Nafakası Miktarı Az Olup Hakkaniyet İlkesine Uygun Bir Nafaka Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2014/9876HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması Davası/Annenin Güvenlik Görevlisi Olduğu - Babanın Öğretmen Olduğu/Annenin Katkısı Dikkate Alnarak Babayı Ödemede Zorlamayacak ve Zarurete Düşürmeyecek Şekilde Belirleneceği )
Y3.HDE. 2013/19124HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması İstemi - Davacı Annenin de Katkısı Dikkate Alınarak Davalı Babayı Ödemede Zorlamayacak Onu Zarurete Düşürmeyecek Şekilde Hakkaniyet İlkesine Göre Dengenin Sağlanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2017/819HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması İstemi - Tarafların Boşanmalarına Dair Verilen Karar İle Eldeki Davanın Açıldığı Tarih Arasında Geçen Sürede Müşterek Çocukların Yaşlarının Büyüdüğü ve İhtiyaçlarının Arttığı/Mahkemece Davalı Babanın Sosyal ve Ekonomik Durumunun Ayrıntılı Şekilde Araştırılarak Sonuca Gidileceği )
Y3.HDE. 2015/8424HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması Talebi - Davalının Elde Ettiği Tüm Gelir Miktarı Ayrıntılı Olarak Araştırılarak Tespit Edilen Sosyal Ekonomik Durumuna Göre TMK Md. 4'de Vurgulanan Hakkaniyet İlkesi Uyarınca Belirlenecek Nafakaya Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/19324HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması Talebi/Babanın Kendi Aracı İle Şoförlük Annenin İşçi Olarak Çalıştığı - Çocuğun Artan İhtiyaçları ve Nafakaya İlk Hükmedildiği Tarihten Dava Tarihine Kadar 5 Yıllık Bir Sürenin Geçtiği/Hakkaniyete Uygun Bir Miktara Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2010/9478HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Arttırılması - Dönem Bitmeden Çocuğun Özel Okulunun Değiştirilmesi ve Özel Okul Masraflarını Baba Tarafından Karşılanacağı Bulunmadığı Halde Artan Okul Masrafları Nedeniyle Nafakanın Arttırlmasının Sözleşmeye Bağlılık ve İyiniyet İlkesine Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2014/15873HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Arttırılması İstemi - Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları Davacı Anne İle Nafaka Yükümlüsü Babanın Ekonomik Durumu Gözetilerek TMK'nun 4.Md.sinde Vurgulanan Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Bir Nafakaya Hükmetmek Gerektiği )
Y3.HDE. 2003/771HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Belirlenmesi - Taleple Bağlılık )
Y2.HDE. 2002/33HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Belirlenmesinde Bu İlkeye Dikkat Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2011/2-594HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarına ve Hakkaniyet İlkesine Göre Belirleneceği )
Y2.HDE. 2012/20771HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak Nafakasının ve Maddi Tazminatın Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi Gereğince Daha Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1999/9909HAKKANİYET İLKESİ ( İştirak ve Yoksulluk Nafakalarının Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2015/23699HAKKANİYET İLKESİ ( Kadın Yararına Hükmedilecek Maddi Tazminat Miktarının Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Göre Belirleneceği - Boşanma Davası )
Y3.HDE. 2005/13613HAKKANİYET İLKESİ ( Karşılık Dava Dilekçesi İle Talep Edilen Nafakanın Artırılması İsteminin Tümüyle Reddinin TMK'nun 4.Maddesinde Vurgulanan "Hakkaniyet" İlkesine Uygun Olmadığı )
Y2.HDE. 2012/6787HAKKANİYET İLKESİ ( Kusur Derecesi/Paranın Alım Gücü ve Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Gözetilmesi Gerektiği - Ayrıca İhlal Edilen ve Mevcut ya da Beklenen Menfaatlerin Kapsamlarının Belirlenmesi Gereği )
Y3.HDE. 2003/4795HAKKANİYET İLKESİ ( Küçüğün Eğitim Durumunun Değişmesi Yaşının Büyümesi İle İhtiyaçlarının Artmış Bulunduğu Gözetilerek Nafaka Miktarının Arttırılacağı )
Y2.HDE. 2014/9418HAKKANİYET İLKESİ ( Maddi Tazminat İstemi - 4721 S. Türk Medeni Kanununun 4. Md.sindeki Hakkaniyet İlkesiyle 6098 S. Türk Borçlar Kanununun 50. vd. Md.leri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminatın Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/7487HAKKANİYET İLKESİ ( Maddi Tazminata Hükmedilirken Dikkate Alınacağı )
Y3.HDE. 2016/8331HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Aradan Geçen Zaman Çocuğun İhtiyaçlarının Artması Nafakanın Niteliği ve Ekonomik Göstergelerdeki Değişim Göz Ününde Bulundurularak Hakkaniyet İlkesine Uygun Olarak İştirak Nafakasının Bir Miktar Arttırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/9117HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Belirlenen İştirak Nafakasının Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kararın Kesinleştiği Tarih İle Eldeki Artırım Davasının Açıldığı Tarih Arasında Kısa Bir Zaman Oluşu Gözetildiğinde Fazla Olduğu - Taraflar Arasındaki Dengeyi Koruyacak Miktarda İştirak Nafakasına Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2015/25699HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Hatalı Kusur Belirlemesinin Sonucu Olarak Davacı-Karşı Davalı Kadının Tazminat Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Kusurları ve Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Davacı-Karşı Davalı Kadın Yararına Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/17373HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Hükmedilen İştirak ve Yoksulluk Nafakasının Fazla Olduğu - Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Nafakaya Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2016/21426HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece İştirak Nafakası Takdir Edilirken Müşterek Çocukların Yaşı Eğitimi ve İhtiyaçlarının Yanında Ana-Babanın Gelir Durumu da Gözetilerek Nafaka Yükümlüsünün Gelir Durumu İle Orantılı Olacak Şekilde Hakkaniyete Uygun Bir Nafakaya Hükmedileceği - Nafakanın Niteliği Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları İle Tarafların Tespit Edilen ve Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Göre Yüksek Miktarda Nafakaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2014/17117HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Medeni Kanunun 4. Maddesindeki Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği - Çocuğun İhtiyaçları ile Ekonomik Koşullar Değerlendirildiğinde Hükmedilen Nafaka Miktarının Az Olduğu )
Y3.HDE. 2014/9271HAKKANİYET İLKESİ ( Mahkemece Yardım Nafaka Miktarı Tayin Edilirken Davacının İhtiyaçları ve Davalının Geliri Birlikte Göz Önünde Bulundurularak Hakkaniyet İlkesi de Nazara Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2014/1492HAKKANİYET İLKESİ ( Manevi Tazminat Davası - Olayın Meydana Gelmesinde Ölenin de İhmalinin Olduğu Kabul Edildiğine Göre Bu Durum Göz Önüne Alınarak Hakkaniyete Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1998/2-306HAKKANİYET İLKESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2004/3869HAKKANİYET İLKESİ ( Manevi Tazminat Takdirinde Türk Medeni Kanununun 4. Maddesindeki Hakkaniyet İlkesi İle Borçlar Kanununun 44. ve 49. Maddeleri Nazara Alınarak Uygun Miktarda Tazminat Takdiri Gereği )
Y2.HDE. 1995/10075HAKKANİYET İLKESİ ( Manevi zararın tesbiti )
Y13.HDE. 2007/14808HAKKANİYET İLKESİ ( Menfi Tespit Davası - İdarenin Kendi Kusurundan Kaynaklanan Zararına Katlanması Hakkaniyet İlkesinin Bir Gereği Olduğu )
Y6.CDE. 2013/35355HAKKANİYET İLKESİ ( Müsadere Kararının İşlenen Suça Nazaran Daha Ağır ve Hakkaniyete Aykırı Sonuçlar Doğurup Doğurmayacağı Hususlarının Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2016/13807HAKKANİYET İLKESİ ( Müşterek Çocukların Yaşı, Eğitim Durumu, İhtiyaçları, Davacı Anne İle Nafaka Yükümlüsü Babanın Ekonomik Durumu Gözetilerek, TMK'nun 4.Maddesinde Vurgulanan Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Daha Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/9875HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Alacaklısının Darülacezede Kaldığı - Bakım ve İhtiyaçlarının Kurum Tarafından Karşılandığı ve Herhangi Bir Gelirinin Olmadığı/Nafaka Yükümlüsü Davalının Ödemede Zorlamayacak Şekilde Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Davacı Tarafın Yardım Nafakası Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/1735HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Artırımında Dikkate Alınacağı )
Y3.HDE. 2004/1740HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Arttırımında Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2005/7989HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Davası - Davalının Ödeme Gücünün Oldukça Zayıf Olması ve Önceki Nafaka Davasında Hükmedilen Nafaka Miktarının TEFE'nin Yansıtılması Halinde Elde Edilecek Miktardan Fazla Nafakaya Karar Verilmesinin Hakkaniyete Uygun Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2012/2190HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Davası/Davalının Emekli Olduğu - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Müşterek Çocukların Yaşı İtibariyle İhtiyaç Durumları Gözetildiğinde Takdir Edilen Miktarın Hakkaniyet İlkesine Uymadığı )
Y3.HDE. 2006/1995HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Miktarı Hakkaniyet İlkesine Uygun Değilse de Bu Hususun Düzeltilmesi Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
Y3.HDE. 2002/3483HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Miktarının Belirlenmesinde Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarının Dikkate Alınması )
Y3.HDE. 2016/21235HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Miktarının Çocuğun İhtiyaçları ile Ana Babanın Hayat Koşulları ve Ödeme Güçlerine Göre Belirleneceği - Velayet Kendisine Tevdi Edilmeyen Tarafın Ekonomik İmkanları Yanında Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu ve İhtiyaçları Dikkate Alınıp Velayet Hakkı Kendisine Tevdi Olunmuş Tarafın Bu Görev Sebebiyle Emeği ve Yüklendiği Sorumlulukların da Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği/Müşterek Çocuk Lehine Hükmedilen Nafaka Miktarının Az Olduğu )
Y3.HDE. 2004/14273HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Miktarının Takdirinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
YHGKE. 1996/2-331HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka takdiri )
YHGKE. 2000/2-164HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Takdirinde )
Y3.HDE. 2016/5768HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Talebi - Davacı Lehine Hükmedilen Yardım Nafakası Miktarının Davacıya Ait Giderlerin Büyük Bölümüne Annenin Katlanmasına Neden Olacak Miktarda Olduğu/Nafakanın Davacıların İhtiyaçları ve Karşı Davacının Gelirleri Değerlendirilerek Hakkaniyete Uygun Olacak Şekilde Yeniden Belirlenmesi Gerektiği/Reşit Olan Ortak Çocuk Lehine Yardım Nafakası Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/5656HAKKANİYET İLKESİ ( Nafaka Yükümlüsü Davalı Babanın Tespit Edilen Gelir Durumu Müşterek Çocuk İçin Daha Evvel Hükmedilen Nafaka Tarihi İle Eldeki Dava Arasında Geçen Süre Müşterek Çocukların Yaşı ve İhtiyaçları Nazara Alındığında Hükmedilen Miktarların Az Olup Hakkaniyet İlkesine Aykırı Görüldüğü )
YHGKE. 1998/2-106HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması - İlk Nafaka Tayin ve Takdirinden İtibaren Uzunca Bir Süre Geçmiş Olması ve Paranın Satın Alım Gücü Karşısında Hakkaniyet İlkesi de Nazara Alınarak Uygun Miktarda Artırılması Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/459HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması Davasında )
Y3.HDE. 2004/194HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması Davasında Mahkemece Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )
Y3.HDE. 2016/10346HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması Talebi - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları Ekonomik Göstergelerdeki Değişim ve Nafaka Yükümlüsünün Gelir Durumu Nazara Alınarak İştirak Nafakasının Hakkaniyet İlkesine Gereğince Değerlendirileceği )
Y3.HDE. 2016/4481HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Artırılması Talebi - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Değiştiği Gibi Çocuğun Yaşı ve İhtiyaçlarının da Arttığı/Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları Davacı Anne İle Nafaka Yükümlüsü Babanın Ekonomik Durumu Gözetilerek Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Uygun Bir Artış Miktarına Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2002/4490HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Bağlandığı Tarihten Çok Kısa Bir Zaman Sonra Açılması Durumunda Bu Dönem İçerisinde Tarafların Mali Durumlarında Önemli Ölçüde Bir Değişiklik Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Zorunlu Olduğu )
Y3.HDE. 2004/12911HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın İndirilmesi Davasında Davacının Ekonomik Durumunun Çok Fazla Değişmemiş Olmasına Rağmen İnidirimin Çok Fazla Yapılmasının Hakkaniyet İlkesine Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y3.HDE. 2004/7717HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Miktarı Belirlenirken Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2015/1529HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Niteliği Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu İhtiyaçları Ekonomik Göstergelerdeki Değişim Dikkate Alındığında Mahkemece Hakkaniyet İlkesine Uygun Nafaka Artışına Hükmedilmesi ve Bu Suretle Dengenin Yeniden Sağlanması Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/10617HAKKANİYET İLKESİ ( Nafakanın Niteliğine ve Yaklaşık İki Yıllık Süreçteki T.E.F.Endeksindeki Artışa Göre ve TMK'nun 4.Maddesinde Vurgulanan "Hakkaniyet" İlkesine Uygun Olarak Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2012/20431HAKKANİYET İLKESİ ( Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği - Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2012/22702HAKKANİYET İLKESİ ( Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği - Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2010/9932HAKKANİYET İLKESİ ( Olaydaki Kusur Dereceleri ve Beklenen Menfaatler Gözetilerek Hakkaniyet Çerçevesinde Karar Verilmesi Gereği - Boşanma )
Y10.HDE. 2012/2747HAKKANİYET İLKESİ ( Oranı Takdir Edilerek İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir Geçici İş Göremezlik Ödeneği İle Tedavi Giderinden Oluşan Kurum Zararına Takdir Edilecek Hakkaniyet İndirim Oranı Uygulanarak Kurumun Rücu Alacağının Belirleneceği )
Y3.HDE. 2014/15541HAKKANİYET İLKESİ ( Talep Edilen Nafakaların Nitelikleri Davalı Babanın Bakım Yükümlülüğü ve Gelir Durumu Bunun Yanında Annenin de Nafakaya Katılma Yükümlülüğü Bulunduğu Hususları Nazara Alınarak Hakkaniyet İlkesine Uygun Şekilde Üniversitede Öğrenim Gören Davacı İçin Bir Miktar Yardım Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2005/7195HAKKANİYET İLKESİ ( Taraflar Arasında Sağlanan Denge Korunacak Şekilde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Nafaka Yükümlüsünün İspat Edilen Aylık Gelir Durumuna Göre Artırılan Nafaka Miktarı Fazla Olup TMK Md. 4'de Vurgulanan "Hakkaniyet" İlkesine Uygun Bulunmadığı )
Y3.HDE. 2012/23209HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Ekonomik Durumları Nafaka Alacaklılarının İhtiyaçları ve M.K'nun 4. Md.sindeki Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alarak Nafakalarda Daha Az Oranda Artırım Yapmak Gerektiği - İştirak ve Yoksulluk Nafakalarının Artırılması Talebi )
Y2.HDE. 2014/4151HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Takdir Edilen Tazminat Miktarının Fazla Olduğu - Daha Uygun Miktarda Tazminat Takdir Edileceği/Boşanma Davası )
Y2.HDE. 2012/15243HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Nazaran Kadın Yararına Hükmolunan Tazminatın Fazla Olduğu - Bu İlke de Dikkate Alınarak Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2016/7353HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Ekonomik Ve Sosyal Durumlarına Kişilik Haklarına Özellikle Aile Bütünlüğüne Yapılan Saldırının Ağırlığına Manevi Tazminat İsteyenin Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Ağır ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Anlaşılmasına Nazaran Davalı Kadın Yararına Hükmolunan Manevi Tazminatın Az Olduğu - Hakkaniyete Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edileceği )
Y3.HDE. 2015/19599HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği En Son Artırımdan İtibaren Geçen Süre Dikkate Alındığında Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hakkaniyet İlkesine Uygun Görülmediği )
Y3.HDE. 2016/21193HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği ve Özellikle Davalının Tespit Edilen Mevcut Gelir Durumuna Göre Mahkemece Takdir Edilen Nafaka Miktarının Az Olduğu - Davacı Vekilinin Sadece Kadın İçin mi Yoksa Kadın ve Çocuklar İçin mi Nafaka Talep Ettiğinin Açıklattırılarak Davalı Kocanın Tespit Edilen Geliri ile Orantılı Olacak Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/7664HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları ve Nafakanın Niteliği ve Özellikle Davalı Nafaka Yükümlüsünün Aylık Gelir Durumu Nazara Alınarak Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2015/6405HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal Ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuklar Yararına Takdir Edilen Tedbir Ve İştirak Nafakasının Çok Olduğu - Mahkemece Hakkaniyet İlkesi De Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2014/16736HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyal Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Küçüğün İhtiyaçlarına Nazaran Takdir Edilen İştirak Nafakasının Yetersiz Olduğu - Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/2744HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Değiştiğinde Küçüğün Yaşı Eğitim Düzeyi ve Davalının Ekonomik Gücü Doğrultusunda Uygun Bir Miktar Nafaka Artırılması Lüzumu )
Y3.HDE. 2004/3871HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetilerek Hakkaniyet İlkesi Çerçevesinde Uygun Bir Miktar Nafakaya Karar Verilmesi )
Y3.HDE. 2017/532HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Ekonomik Göstergelerdeki Değişiklikler ve İhtiyaçlar Dikkate Alındığında Davalı Kadın Yönünden Yoksulluk Nafakası İndirim Miktarının Fazla Olduğu/Mahkemece Boşanma Kararından Sonra Davacının Gelirindeki Azalmanın Kararlaştırılan Nafaka Miktarını Ödemede Ne Ölçüde Etkisi Bulunduğunun Araştırılması Gerektiği - Nafakanın Uygun Bir Miktarda İndirilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemece Yapılan İndirim Miktarının Mütenasip Olmayacak Şekilde Fazla Olmasının Bozmayı Gerektirdiği/Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Azaltılması İstemi )
Y3.HDE. 2015/4276HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumlarının Ve Nafaka Alacaklısının Yoksulluğunu Ortadan Kaldırır Şekilde Gelir Elde Edip Etmediği Ve Düzenli Gelir Getiren Bir İşinin Bulunup Bulunmadığı Hususunun Araştırılması Gerektiği/Hakkaniyet İlkesi Nazara Alınarak Gerektiğinde Nafakanın İndirilmesi Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Tartışılacağı )
Y3.HDE. 2016/13789HAKKANİYET İLKESİ ( Tarafların Sosyo-Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği ve Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu ve İhtiyaçları Gözetildiğinde Hakkaniyet İlkesine Uygun Şekilde Daha Yüksek Miktar İştirak Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği - Nafakanın Artırılması )
Y2.HDE. 2014/15082HAKKANİYET İLKESİ ( Tazminat Miktarı Saptanırken Kişilik Hakları Zedelenen Tarafın Ekonomik ve Sosyal Durumu Boşanmada Kusuru Bulunup Bulunmadığının ve Varsa Kusur Derecesi İle Fiilin Ağırlığının Gözetileceği - Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunanın Kusur Derecesi İle Ekonomik ve Sosyal Durumunun da Göz Önünde Bulundurulacağı/Hakkaniyet İlkesine Göre Tazminat Belirleneceği )
Y3.HDE. 2012/5061HAKKANİYET İLKESİ ( Tedbir Nafakası - Ayrı Yaşamaya Haksız Olarak Sebebiyet Veren Eş Tedbiren Nafaka Vermekle Yükümlü Olduğu/Hükmedilecek Nafakanın Miktarını Tayinde Bu Husus Dikkate Alınmak Zorunda Olduğu )
Y3.HDE. 2015/17353HAKKANİYET İLKESİ ( Tedbir Nafakasının Artırılması İstemi - Nafakanın Niteliği Paranın Satın Alma Gücünün Azalması Hususları Gözönünde Bulundurularak Davalı Kocanın Tespit Edilen Geliri İle Orantılı Olacak Şekilde Hakkaniyet İlkesine Göre Daha Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gereği/Davacı Kadın Lehine Az Miktarda Nafaka Takdir Edilmiş Olmasının İsabetsizliği )
Y2.HDE. 2009/1604HAKKANİYET İLKESİ ( Tedbir ve İştirak Nafakası - Mahkemece T.M.K.nun 4. Md.deki Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2009/17122HAKKANİYET İLKESİ ( TMK'nun 4. Md.sindeki Hakkaniyet İlkesi İle Borçlar Kanununun 42. ve Devamı Maddeleri Hükmü Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği )
YHGKE. 1995/3-539HAKKANİYET İLKESİ ( Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki Artışın Bir Yıllık Kira Döneminde %65'i Geçtiği Hallerde Bunun Kira Parasına Yansıyan Bölümünün %65 Oranı ile Sınırlandırılmasının Adil Bir İlke Olarak Kabul Edilmesi )
Y2.HDE. 2005/13516HAKKANİYET İLKESİ ( Türk Medeni Kanununun 4. Maddesindeki Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2007/20115HAKKANİYET İLKESİ ( Üniversitede Okuyan Ortak Çocuğun Yardım Nafakası Talebi - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği ve Ekonomik Göstergelerdeki Değişimin Nazara Alınması Gereği )
Y3.HDE. 2013/15765HAKKANİYET İLKESİ ( Yardım Nafakası - Davacının Geçinmesi İçin Yeterli Nafaka Yükümlüsünün Geliriyle Orantılı Olacak Şekilde Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/10934HAKKANİYET İLKESİ ( Yardım Nafakası - Davacının Öğrenci Oluşu Paranın Alım Gücü Günün Ekonomik Koşulları ve Hakkaniyet İlkesi Gözönüne Alınarak Davacı Yararına Uygun Bir Miktar Yardım Nafakasına Hükmedileceği )
Y3.HDE. 2015/16917HAKKANİYET İLKESİ ( Yardım Nafakası İstemi - Davacı Tarafça İstenilen Nafakanın Davalı Baba İçin Kanuni Bir Ödev Haline Gelmiş Olduğu/Davacının İhtiyaçlarını Karşılayacak Davalı Babanın Geliri İle Orantılı Olacak Şekilde Hakkaniyete Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2011/15573HAKKANİYET İLKESİ ( Yardım Nafakası Talebi - Davacının Öğrenci Olduğu Okulda İhtiyaçlarının Ne Kadarının Devlet Tarafından Karşılandığı Araştırılarak Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/17310HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Artırılması Talebi/Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetildiğinde Yüksek Olduğu - Hakkaniyet İlkesine Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2016/13817HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Arttırılması İstemi - Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumunun Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılarak Tespit Edilmesinden Sonra Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetilip Nafaka Takdir Edilirken Taraflar Arasında Mevcut Olan Denge Durumu da Dikkate Alınarak TMK Md. 4'de Vurgulanan Hakkaniyet İlkesi Nazara Alınmak Suretiyle Bir Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2012/20742HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/2-1232HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Belirlenmesinde Gözetilmesi Gerektiği/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları ile Nafakanın Niteliğinin ve Günün Ekonomik Koşullarının Gözetileceği - Kocanın İşten Ayrıldığı Da Dikkate Alınarak Kadın Yararına Daha Uygun Miktarda Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/13823HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi - Yetim Aylığı Bağlanmasının Yoksulluğu Ortadan Kaldırmadığı/Mali Durumunu Olumlu Yönde Değiştirdiği Dikkate Alındığında Nafakada Hakkaniyete Uygun Bir Oranda İndirim Yapılması Gerekirken Davanın Tümden Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2002/50HAKKANİYET İLKESİ ( Yoksulluk Nafakasının Zaman İçinde Tarafların Ekonomik Durumlarındaki Değişim Dikkate Alınarak Artırılıp Azaltılabilmesi )
Y2.HDE. 2015/7797HAKKANİYET İLKESİ (Boşanma - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuğun İhtiyaçlarına Nazaran Takdir Edilen İştirak Nafakasının Az Olduğu/Mahkemece Hakkaniyet İkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedileceği)
Y2.HDE. 2013/11492HAKKANİYET İLKESİ (Boşanma Davası - Bir Tarafın Zenginleşmesine Yol Açacak Sonuçlar Doğurur Miktarda Manevi Tazminat Takdir Edilemeyeceği/Davacı Kadın Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Fazla Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Daha Uygun Miktarda Tazminat Takdiri Gerektiği)
Y2.HDE. 2012/12250HAKKANİYET İLKESİ (Boşanma Davasında Maddi Tazminat Miktarının Takdirinde Hakkaniyet İlkesi İle 6098 S.K. Md 50 ve Devamının Nazara Alınacağı)
Y3.HDE. 2015/19441HAKKANİYET İLKESİ (Çocuğun Yaşının Büyümesi Eğitiminin Devam Etmesi İhtiyaçlarının Artması Dikkate Alınarak Babayı Ödemede Zorlamayacak Şekilde Hakkaniyet İlkesine Göre Annenin Katkısı da Düşünülerek Dengeyi Sağlayacak Bir Miktar İştirak Nafakası Artışına Karar Verilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2014/3096HAKKANİYET İLKESİ (Davacı Kadının Zorunlu İhtiyaçları Davacı Kadına Boşanma İlamından Sonra Babasından Dolayı Bağlanan Aylık Miktarı Nazara Alındığında Mahkemece Takdir Edilen Nafaka Yüksek Olduğu - TMK'nun 4.Md.sindeki Hakkaniyet İlkesine Göre Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2015/16607HAKKANİYET İLKESİ (Davacı ve Davalının Ekonomik ve Sosyal Durumları Nafaka Artırım Davası İle Aradan Geçen Süre Nafakanın Niteliği ve Müşterek Çocuğun Yaşı Eğitim Durumu ve İhtiyaçları Gözetildiğinde Yerel Mahkemece Takdir Edilen İştirak Nafakası Miktarının Düşük Olduğu/Hakkaniyete Uygun Bir Karar Verileceği)
Y3.HDE. 2012/10877HAKKANİYET İLKESİ (Geçersiz Sözleşme Gereğince Akdin Düzenlendiği Tarih İtibariyle Verilen Paranın Aynen İadesine Karar Verilmesinin Enflasyonist Ekonomik Yapının Bulunduğu Toplumlarda Hakkaniyete Uygun Düşmeyeceği/Davacının Taşınmaz İçin Ödediği Parayı Uyarlama Sonucu Ulaştığı Alım Gücüne Göre Davalıdan İsteme Hakkı Bulunduğu - Sebepsiz Zenginleşme İddiasına Dayalı Tazminat Talebi)
Y3.HDE. 2013/10992HAKKANİYET İLKESİ (Gereğince Nafakanın Uygun Bir Miktarda İndirilmesine Karar Vermek Gerektiği - Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İstemi)
Y3.HDE. 2017/1320HAKKANİYET İLKESİ (İştirak Nafakası - Davalı Babanın Tespit Edilen Geliri İle Orantılı Onu Zarurete Düşürmeyecek Şekilde TMK'nun 4. Md.sindeki Hakkaniyet İlkesine Uygun İştirak Nafakasının Azaltılması Gerekirken Fazla Oranda İndirime Gidilmesinin Doğru Görülmediği)
Y2.HDE. 2013/9768HAKKANİYET İLKESİ (Kadın Yararına Hükmolunan Maddi Tazminatın Çok Olduğu/Hakkaniyet İlkesi ve Diğer Yasal İlkeler Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi Tazminat Takdiri Gerektiği - Boşanma Davası)
Y4.HDE. 2017/1131HAKKANİYET İLKESİ (Kişilik Haklarına Saldırı ve Haksız Eylem Nedenleri İle Uğranılan Manevi Zararın Ödetilmesi - Olayın Oluş Şekli Olayın Gelişimi Tarafların Durumu Söylenen Sözlerin Ağırlığı ve Eylemlerin Birden Ziyade Olması Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Olunan Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu/Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği)
Y2.HDE. 2015/10570HAKKANİYET İLKESİ (Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı İle İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Uyarınca Davalı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminat Az Olduğu/Hakkaniyet İlkesi Dikkate Alınarak Daha Uygun Miktarda Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edileceği)
Y4.HDE. 2012/8517HAKKANİYET İLKESİ (Manevi Tazminat İstemi - Olay Tarihi Olayın Gelişim Biçimi ve Diğer İlkeler Gözetildiğinde Davacı Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu )
Y3.HDE. 2012/11299HAKKANİYET İLKESİ (Manevi Tazminat İstemi - Olayın Oluş Biçimi Kusur Durumu Olayın Özellikleri Ekonomik Olgular Gözetildiğinde Tazminat Miktarının Çok Fazla Olduğu )
Y3.HDE. 2016/10037HAKKANİYET İLKESİ (Önceki Nafaka Takdirinde Taraflar Arasında Oluşan Dengeyi Koruyucu Üfe Artış Oranı da Dikkate Alınarak Hakkaniyete Uygun Oranda Artırım Kararı Verilmesi Gerektiği)
Y2.HDE. 2015/17300HAKKANİYET İLKESİ (Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Müşterek Çocuk Yararına Verilen Tedbir Nafakasının Az Olduğu - Hakkaniyet İlkesi de Dikkate Alınarak Daha Uygun Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2014/1868HAKKANİYET İLKESİ (Tedbir Nafakası İstemi - Davacı Kadın Yanında Kalan Ortak Çocuk Yararına Tarafların Ekonomik Sosyal ve Mali Durumlarıyla Ortak Çocuğun İhtiyaçları da Gözönünde Bulundurularak 4721 S. TMK'nun 4. Md. Hükmünde Vurgulanan Hakkaniyet İlkesine Uygun Bir Miktar Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/7964HAKKANİYET İLKESİ (Yardım Nafakası - Davacının Üniversite Öğrencisi Olduğu Davalı Babasının İmam Olup Aylık 2.040 TL Maaşının Olduğu Davacının Dava Dışı Annesinin İse Ekonomik ve Sosyal Durumunun Eksik Tespit Edildiği/Mahkemece Davacının Dava Dışı Annesinin Ekonomik ve Sosyal Durumunun Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılıp Tespit Edilmesinden Sonra Nafakanın Niteliği Davalı Babanın ve Mirasçılıkta da Aynı Sırada Yer Alan Dava Dışı Annenin Gelir Durumu İle Davacının İhtiyaçları Gözetilerek Nafaka Takdiri Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/9850HAKKANİYET İLKESİ (Yasal İlkeler Dikkate Alındığında Davacılar İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Düşük Olduğu ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
Y3.HDE. 2013/12156HAKKANİYET İLKESİ (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması - Davalının Gelirinin Yoksulluğu Ortadan Kaldırmadığı/Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Gözetilip Nafaka Takdir Edilirken Taraflar Arasındaki Denge Durumu Dikkate Alınıp Hakkaniyet İlkesi Gereği Nafakanın Uygun Miktarda İndirilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2013/18444HAKKANİYET İLKESİ GEREĞİ PORTFÖY TAZMİNATI ( Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesinden Kaynaklı Alacak - Mahkemece Sözleşme İlişkisinin 2 Yıl Kadar Sürdüğü ve Davalı Markasının Tanınmış Marka Olduğu Gözetilerek Hakkaniyet İlkesi Gereğince Bir Portföy Tazminatı Hesabı Gerektiği )
Y3.HDE. 2012/11876HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRI NAFAKA TAKDİR EDİLEMEYECEĞİ (Boşanmadan Sonra Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları İle Özellikle Ekonomik Göstergelerdeki Değişim İle TÜİK'in Yayınladığı ÜFE Artış Oranı Nazara Alındığında Takdir Edilen Miktarın Çok Olduğu)
Y3.HDE. 2014/7660HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRILIK ( Davacı Annenin Memur Olduğu/Davalı Babanın Emekli Maaşı Ve Makam Şoförlüğünden Aylık Ücret Aldığı - Davacı Annenin de Çalıştığı Ve Çocuğun Masraflarına Katılma Yükümlülüğünün Gözetileceği - Takdir Edilen Nafakanın Fazla Olduğu )
Y3.HDE. 2006/3HAKKANİYET İLKESİNE AYKIRILIK ( Nafaka Artırım Davası - Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Önceki Takdir Edilen İle Bu Dava Tarihi Arasında TEFE Oranlarına Göre Hükmedilenin Fazla Olduğu )
Y3.HDE. 2016/5204HAKKANİYET İLKESİNE UYGUN OLARAK NAFAKAKANIN BELİRLENMESİ ( Nafakanın Artıtımı - Davacının Ekonomik ve Sosyal Durumunun Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılarak Mevcut Çelişkinin Giderilmesinden Sonra Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumları Nafakanın Niteliği Davalının Gelir Durumu Gözetilerek Hakkaniyet İlkesine Göre Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/5202HAKKANİYET İLKESİNE UYGUN OLARAK NAFAKAKANIN BELİRLENMESİ ( Nafakanın Artıtımı - Davalının Ekonomik ve Sosyal Durumunun Ayrıntılı Bir Şekilde Araştırılıp Tespit Edilmesinden Sonra Davacı Annenin de Katkısı Dikkate Alınarak Davalı Babayı Ödemede Zorlamayacak Çocuğun İhtiyaçları da Gözetilerek Hakkaniyet İlkesine Göre Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/10269HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLECEĞİ ( Davalının Gelirinin Asgari Ücretin Üzerine Olduğuna Dair Tanık İfadesi Bulunduğu - Davacının Herhangi Bir Geliri Bulunmadığı/Davacının Ev Hanımı Olduğu/Ailesiyle Birlikte Yaşadığı/Tarafların Müşterek Çocuklarının Onaltı Aylık Olduğu/Tedbir Nafakasının Az Olduğu )
Y3.HDE. 2014/9616HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ ( Çocuklardan Birinin İlköğretim 3. Sınıf ve Diğerinin İse İlköğretim 7. Sınıf Öğrencisi Olduğu - Boşanma Davasının Kesinleştiği Tarihle Eldeki Davanın Açıldığı Tarih Arasında 3 Yıllık Bir Sürenin Geçmiş Olduğu/İştirak Nafakası )
Y3.HDE. 2014/143HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ ( Davacının Gelir Durumuna Göre ve Taraflar Arasındaki Mevcut Denge Durumu Dikkate Alınarak Nafakanın Uygun Bir Miktarda İndirileceği - Eksik Araştırma ve İncelemeye Dayalı Kararın Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y3.HDE. 2016/5569HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ ( Tedbir Nafakasının Davalıdan Tahsili İstemi - Eksik İncelemeyle Hüküm Tahsisinin İsabetsiz Olduğu/Davalının Sosyal ve Ekonomik Durumu Araştırılıp Hakkaniyet İlkesi de Gözetilerek Davacı Kadın Yararına Nafaka Takdiri Gerektiği )
Y3.HDE. 2015/15029HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ (Eşlerin Birlikte Yaşarken Sürdürdükleri Hayat Seviyelerinin Ayrı Yaşamaları Halinde de Korumaları Gerektiği)
Y2.HDE. 2012/4183HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ( Olayın Özelliği ve Kusur Durumları ile İhlal Edilen Menfaatler Dikkate Alındığında Kadın Lehine Belirlenen Maddi ve Manevi Tazminatın Fazla Olduğu - Boşanma Davası/Hakkaniyet İlkesi/Kusur )
Y3.HDE. 2012/22802HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ ( Davacı Yararına Belirlenen Miktarın Az Olduğu - Davacının Ev Hanımı Olduğu ve Müşterek Çocuğun Üniversitede Okduğu/Davalının Ekonomik Durumunun Gözetileceği/Davalının Kira Ödemediği )
Y10.HDE. 2013/1800HAKKANİYET İNDİRİM ( İşveren Şirketin Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenen İlk Peşin Sermaye Değerinden Sigortalının Kusurunun Yüzde Ellisinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Kurum Zararının Yüzde Doksanından Sorumlu Olduğunun Gözetilmediği - Rücuen Tazminat )
YHGKE. 1996/21-140HAKKANİYET İNDİRİMİ
Y4.HDE. 2013/16170HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Asker Kişinin Askeri Araçla Yaralamalı Trafik Kazasına Sebep Olmasından Kaynaklı Ödenen Tazminatın Rücuen Tahsili - Davalının Hizmetin Karşılığında Ücret Almaması ve Anayasal Ödevde Bulunulması Dolayısıyla Tazminatın Tümüyle Sorumluluğu Durumunda Hakkaniyet Öğesinin Kapsam Belirlemede Dikkate Alınmamış Olacağı/Mahkemece Tazminatta İndirim Yapılacağı )
Y4.HDE. 2014/3984HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Avrupa Birliği Hibe Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İhalede Usulsüzlük Yapılmasından Dolayı Hibe Bedelinin Bir Bölümünün İade Edilmesinden Kaynaklı Kurum Zararı Tahsili - Davalı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Olup İhale Alanında Uzman Olmadığı Gibi İdarece Bu Konuyla İlgili Eğitim de Verilmediği/Zarar Miktarından Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/14506HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ayıplı Olarak İnşa Edilen Konutların Yıkılmış Olması Nedeniyle Tazminat - Müteahhit Davalılar Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Yapılmasından Dolayı Depremde Oluşan Davacı Zararının Tamamından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Oldukları/Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )
Y13.HDE. 2013/5761HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bilirkişi İncelemesi Sonucu Davalının Kusuru Nedeniyle Hizmetin Aksadığı ve Cezai Şart Alacağı Doğduğu Belirtildiği Ancak Cezai Şarttan Hakkaniyet İndirimi Yapıldığı - Davalı Tacir Olup Ticari Olarak Mahfına Neden Olmayacak Cezai Şarttan İndirim İsteyemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/10676HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacağı Üzerinden %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/8151HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bir İşçinin Haftanın Her Günü Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması Nedeniyle İşveren Lehine Hesaplanan Miktarlardan Hakkaniyet İndirimi Yapılması Lüzumu )
Y9.HDE. 2008/22499HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bir İşçinin Uzun Süre ve Her Gün Aynı Şekilde Günlük Çalışma Süresinin Üzerinde Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği - Yargıtay'ın Yapılmasını Öngördüğü İndirimi Çalışma Süresinden İndirim Olarak Algılamak Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/7017HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Bir Kimsenin Senenin Bir İki Günü Dışında Her Gün ve Her Hafta Çalıştığının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Ters Düşmesi Nedeniyle İndirim Yapılması )
Y19.HDE. 2012/16814HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Cezai Şart Miktarının Ekonomik Yönden Borçlunun Yıkımına Sebep Olabilecek Tarzda Yüksek Olduğunun Saptanması Halinde Tacir Olan Borçlu Yönünden de Cezai Şarttan İndirim Yapılabileceği - Bu Hususa İlişkin Olarak Yapılan Araştırma ve İncelemenin Yeterli Olmadığı )
Y9.HDE. 2010/49302HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Çalışılmadığı Sabit Olan Günler İçin Hesaplamaya Dahil Edilemeyeceği - Takdiri İndirim )
Y11.HDE. 2015/14554HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacı Gönderenin Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Aralarında Uluslararası Bankacılık Konusunda Uzmanın Bulunduğu Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerekip Gerekmediği de Değerlendirilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/9403HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacı Motorsiklet Sürücüsünün Olay Anında Kask Takarak Kendi Can Güvenliği İçin Gerekli Önlemi Alıp Almadığının Araştırılması - Kask Takmamış Olması Halinde Hesaplanacak Tazminattan Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2010/7584HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Fazla Çalışma Süresi Davalı Belediyenin Resmi Kayıt ve Beyanlarına Dayanmakla Takdiri İndirim Uygulanmaması Gerektiği - İşçi Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2011/19286HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Fazla Çalışması Takdiri Delil Niteliğindeki Tanık Beyanları İle İspat Edildiği Halde Belirlenen Fazla Çalışma Süresinden Uygun Bir Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y22.HDE. 2015/32529HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Fazla Mesai ve Hafta-Genel Tatil Alacakları Tanık Anlatımlarına Göre Hesaplandığı - Tanık Beyanları Esas Alınarak Hesaplanan Alacaklardan Dosya İçeriğine ve Çalışma Süresine Uygun Düşecek Yüzde Otuzdan Aşağı Olmamak Üzere Bir Oranda Hakkaniyet İndirimi Uygulanması Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/4982HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının İşyerinde Üst Düzey Yönetici Olması ve Çalışma Biçimi Dikkate Alındığında Yüzde Elli Oranından Aşağı Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Fazla Çalışma Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y21.HDE. 2016/15671HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Sürekli Bakıcı Çalıştırmayıp Aile İçi Bakım Dayanışmasından Yararlanacağı Gözetilerek İndirim ile Uygun Bir Bakıcı Giderine Hükmedileceği - Hesap Raporunda Tespit Edilen Bakıcı Gideri Sebebiyle Oluşan Maddi Tazminat Alacağından Davacının Aile İçi Bakım Dayanışmasından Yararlanacağı Gözetilerek Uygun Bir Miktar İndirim Yapılacağı/ Sonuca Göre Kazanılmış Haklar Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/15069HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Taleplerinin Hakkaniyet İndirimi Nedeniyle Kısmen Kabul Edildiği - Kısmen Kabul Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2004/29239HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinde Haftada 12 Saat Fazla Mesai Yaptığı Ve Bütün Milli Bayram Ve Genel Tatillerde Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hatalı Olması Nedeniyle Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2004/27123HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Tüm Çalışma Süresinin Her Günü Günde Bir Buçuk Saat Fazla Çalışma Yapması Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Fazla Mesai Alacağından Makul Bir İndirim Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2017/3387HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Zararının Haczin Konulduğu ve Kaldırıldığı Tarihler Arasında Kalan Tüm Günler Üzerinden Tespit Edildiği/Davacının Bu Süreyi Kapsayan Günlerin Tamamında Çalışmasının Mümkün Olmadığı - Bu Durumun Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Zarar Miktarından Uygun Bir Miktarda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/8860HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davacının Zararının Taşınmazın Rayiç Değerine Göre Belirlenmesi-Mülkiyet Hakkı Devam Edeceğinden Rayiç Değerden Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması )
Y10.HDE. 2004/6142HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davalı İşverenin Sorumluluğunun Belirlenmesinde Dış Tavana Uygulanması Gereken İndiriminin İç Tavandan Yapılmasının Yerinde Olmadığı Ancak Sonra Açılabilecek Artış Davalarında Dikkate Alınabileceği - Rücu Davası )
Y9.HDE. 2011/43739HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davalı Lehine Hüküm Altına Alınan Vekalet Ücretinin Kaynağının Hakkaniyet İndiriminden Kaynaklanmadığı Anlaşıldığından Kanun Yararına Bozma Talebinin Yerinde Görülmediği )
Y11.HDE. 2012/8709HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Davalıya Ait Malın Antrepoya Alındıktan Bir Süre Sonra İmha Edildiği - Davacının Zararın Artmasına Sebebiyet Verip Vermediği ve Hakettiği Ücretten Bir İndirim Yapılması Gerekip Gerekmediği Hususlarının da Değerlendirilip Tartışılarak Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2015/6301HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Dosya Kapsamı İtibariyle Arsa Sahibi Davalı Birleşen Dosya Davacısının Tacir Olmadığı/Birleşen Davadaki Cezai Şart İsteminin Dayanağını Oluşturan Taraflar Arasındaki İnşaat Sözleşmesindeki Miktarın Çok Aşırı Olduğu - Cezai Şart Miktarında Hakkaniyete Uygun Tenzilat Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/7109HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ebe Olarak Görev Yapan Davalıların Hatalı Tedavi Uygulamaları Sebebiyle Hastaya Ödenen Tazminatın Rücuan Tahsili - Davacı İdarenin Davalılara Eğitim Verilmesi Konusunda Kusuru Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği/Hakkaniyet İndirimi Konusunun Tartışılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/2366HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı - Bozma Sonrası Alınan Raporda Belirtilen Miktar Üzerinden 1/3 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Fazla Çalışma Alacağının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/19767HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı - Davacının Çalışma Süresi ve Yaptığı İşin Niteliği İle Dosya Kapsamı da Göz Önünde Bulundurularak Makul Oranda Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/27336HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı - Fazla Çalışma Yapıldığı Taktiri Delil Niteliğindeki Tanık Beyanlarına Göre Tespit Edildiğinden Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y7.HDE. 2014/12887HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı - Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı/Takdiri Delil Nitliğindeki Tanık Beyanlarına Göre Hesaplandığından Makul Oranda Takdiri İndirim Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2015/28490HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı/Fazla Çalışmanın Taktiri Delil Niteliğindeki Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Böyle Bir İndirime Gidilemeyeceği )
YHGKE. 2013/9-1643HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Alacağı İstemi - İşyeri Puantaj Kayıtlarında İşe Giriş ve Çıkış Saatleri Belirtilmeden Haftada 6 Gün Çalışıldığının Kayıtlı Olduğu Dikkate Alındığında Fazla Çalışma Olgusu Kesin Delillerle Değil Tanık Beyanlarıyla Kanıtlandığı/Bilirkişi Raporunda Belirlenen Fazla Çalışmadan %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y7.HDE. 2013/10409HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatili Ücretinin Yazılı Belgeye Dayanmaksızın Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği - Hakkın Özünü Ortadan Kaldıran Bir Oranda İndirime Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/9958HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacaklarının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/44426HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Hafta Tatiliyle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Davacı İşçi Tarafından Tanık Beyanıyla İspat Edilmesine Rağmen İndiriminin Yapılıp Yapılmayacağının Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu - İşçilik Alacakları İstemi )
YHGKE. 2011/9-41HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belge ve İşveren Kayıtlarına Dayanıyorsa Takdiri İndirim Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2015/9-504HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücreti Davacının İşe Giriş Çıkış Saatlerini Gösteren Kesin Nitelikteki Yazılı Deliller Yerine Tanık Beyanlarına Göre Hesaplanmış Olmakla Takdiri İndirim Yapılmaksızın Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Fazla Çalışma Alacağı İstemi )
Y9.HDE. 2000/14135HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücreti-İşçinin 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenmesi)
Y9.HDE. 2009/18221HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücretinde - Yapılan İndirimlerden Reddine Karar Verilen Miktar Bakımından Kendisini Vekile Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2011/9-741HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücretinde Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Fazla Çalışma Ücretine Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu )
Y22.HDE. 2012/10502HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücretinden İndirim Yapılabilmesi için Fazla Çalışmanın Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşyeri Kayıtlarına Dayanması Durumunda Uygulanacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası/Fazla çalışma )
Y9.HDE. 2007/19061HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma Ücretinden İndirimi Öngören Bir Yasal Düzenleme Olmasa da Yargıtay'ın Yapılmasını Öngördüğü İndirimi Çalışma Süresinden İndirim Olarak Algılamak Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/48913HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışma ve Genel Tatil Ücretlerinden % 50 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulmuşsa da Yapılan Bu İndirimin Hakkın Özünü Etkileyecek Düzeyde Fazla Olduğu - Makul Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/27276HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Tanık Beyanlarına Dayanılarak Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Bir İşçinin Aynı Şekilde İzin Tatil Günleri Nedeni İle Fazla Mesai Yapmayacağı - Bunun Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olacağı Gerekçesi İle Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y9.HDE. 2014/26990HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Tanık Beyanlarına Dayanılarak Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde İstikrarlı Olarak Bir İşçinin Aynı Şekilde İzin Tatil Günleri Nedeni İle Fazla Mesai Yapmayacağı Bunun Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olacağı Gerekçesi İle Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı - Bu İndirimin Hakkın Özünü Ortadan Kaldıracak Nitelikte Olmaması Gerektiği/%60 Oranında Takdiri İndirimin Hakkın Özünü Etkileyecek Derecede Yüksek Olup Daha Makul Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/14643HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı - Yazılı Belgelere ve İşyeri Kayıtlarına Dayanan Fazla Çalışmalarda Hakkaniyet İndirimi Yapılmayacağı )
Y9.HDE. 2012/31217HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - Yapılan Yarı Oranda İndirim Fahiş Olup Hakkın Özüne Aykırılık Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/423HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/15191HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/14190HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/923HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/17204HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yargıtay'ca Son Yıllarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/1636HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yargıtay'ca Son Yıllarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/22179HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yargıtayca Son Yıllarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiğinin İstikrarlı Uygulama Halini Aldığı/Tanık Anlatımlarına Dayalı Olarak Hesaplanan Fazla Mesai ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarına Taktiri İndirim Uygulanmamasının Bozmayı Gerektirdiği - Talebin Kıdem ve İhbar Tazminatı İle Fazla Mesai ve Genel Tatil Ücreti Alacağının Hüküm Altına Alınmasına İlişkin Olduğu – Davanın İhbarı )
Y9.HDE. 2007/34172HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmaların Uzun Süre İçin Hesaplanması ve Miktarların Yüksek Çıkması Halinde Yapılacağı )
Y9.HDE. 2011/657HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmanın İşçinin İşe Giriş Çıkış Saatlerini Gösteren Puantaj Kayıtlarına Dayalı Hesaplanmadığı - Tanık Beyanlarına Dayalı Hesaplanan Fazla Çalışma Ücretinden Takdiri İndirime Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/12698HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmanın Takdiri Delil Niteliğindeki Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Böyle Bir İndirime Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/41570HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmanın Takdiri Delil Niteliğindeki Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağının Gözetileceği )
Y7.HDE. 2014/7307HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmanın Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Böyle Bir İndirime Gidilmemesi Gerektiği - Yapılacak İndirim İşçinin Çalışma Şekline ve İşin Düzenlenmesine ve Hesaplanan Fazla Çalışma Miktarına Göre Taktir Edileceği )
Y9.HDE. 2009/37001HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Çalışmanın Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Hakkaniyet İndirimine Gidilmeyeceği )
Y7.HDE. 2014/15985HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai - Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması Ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2000/15350HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai Alacağı Üzerinden Hesaplanan Miktardan Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2017/1260HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmalarının Takdiri Delil Niteliğindeki Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Böyle Bir İndirime Gidilmeyeceği - Tanık Beyanları İle Kanıtlanan Anılan Alacaklarından Takdiri İndirim Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/19372HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai Ücreti Alacağıyla Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Alacağı - Mahkemece Bilirkişi Raporunda Belirlenen Alacak Miktarları İçin %45 Oranında Hakkaniyet İndiriminde Oranın Yüksek Olduğu )
Y9.HDE. 2011/37236HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai Ücreti Hesaplanırken %50 Oranında Yapılan Hakkaniyet İndiriminin Fazla Olduğunun Gözetileceği )
Y9.HDE. 2010/22001HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesinden Sonra Bulunacak Miktarın Tümü Üzerinden Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - Mahkemece Islahtan Geriye Beş Yıl İçin Hesap Edilen Miktardan Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2005/8392HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesai ve Genel Tatil Alacakları - Davacının Hizmet Süresi ve Yaptığı Görevin Göz Önüne Tutulması Gereği )
Y9.HDE. 1996/22749HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Fazla Mesaide )
Y4.HDE. 2012/15846HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Göçük Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi - Binanın Zarar Öncesi Durumu Tekniğe Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı/Ruhsatının Olup Olmadığı Bu Durumun Zarara veya Zararın Artmasına Neden Olup Olmadığı Araştırılarak ve Gerekirse Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınarak Hakkaniyet İndiriminin Değerlendirilmemesinin Doğru Görülmediği )
Y13.HDE. 2015/38418HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haciz Tutanağında Toplam Değeri 45.500 Tl Olarak Gösterilen Mahcuz Malların 350 Gün Süre İle Yediemin Deposunda Kaldığı - Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu Yediemin Ücretinin Fazlalığı Göz Önüne Alınarak Ücretten Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği/Yediemin Ücret Alacağının Tahsili İstemi )
Y7.HDE. 2014/6755HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarının Tanık Beyanlarına Göre Hesaplandığı - Mahkemece Takdiri indirm Yapılmamasnın Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/25276HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hafta Tatili Ulusal ve Genel Tatil Ücreti Alacağı - Şahit Beyanlarına Göre Tespit Edilmiş Alacaktan İşçinin Çalışma Şekline ve İşin Düzenine Göre Uygun Bir İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/29429HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hafta Tatilli Çalışmalarının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Dairemizce Son Yıllarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/10843HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haksız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Davası - Aracın Karşılanacak Belirli Bir Teminat Karşılığı Davacı Tarafından Yedieminden Teslim Alınması Mümkün iken Alınmamış Olması ve Aracın Yedieminde Bulunduğu Uzun Süre Zarfında Davacının Tamamen İşsiz Kalmayacağı da Göz Önüne Alınarak Hesaplanacak Tüm Tazminatlardan Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/11219HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Davası - Yolun Kalitesi ve Başka Araçların da Yolu Kullanması Göz Önüne Alınarak Hakkaniyet İndiriminin Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması ve Zarar Kapsamı Belirlenerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2014/13802HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazmminat İstemi - Dosyaya Yansıyan Olgular İtibariyle Zarar Miktarından Hakkaniyet Nedeniyle İndirim Yapılmasını Gerektirecek Bir Durum Bulunmadığı/Tespit Edilen Zararın Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/10933HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haksız Eylem Sebebiyle Tazminat - Zeminde Yapılan Yapıların Temelinde Kısmi Çökmelerin Olması ve Gözle Görülür Düzeyde İşçilik ve Malzemenin Kötü Olması da Etken Olarak Kabul Edildiği/Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/11657HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Haksız Eyleme Dayalı Ürün Zararının Tazmini - Davacı Davalı Kooperatifin Kasten Su Vermediğini İddia ve İspat Edemediğine Göre Kuraklık Sonucu Oluşan Zarara Her İki Tarafın da Katlanması Gerektiği/Tespit Edilen Zarardan Uygun Bir Miktarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/12907HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hastalık Mazeret İzin Gibi Nedenler Belirtilen Şekilde Çalışılamayan Günlerin Olması Kaçınılmaz Olduğu - Fazla Çalışma Ücreti İle İlgili Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y10.HDE. 2002/1747HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hatır Taşımacılığı Söz Konusu Olduğundan Davalının Kusuruna Göre Belirlenen Tazminat Miktarından Hakkaniyet İndirimi Yapılması )
Y9.HDE. 2001/19919HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hergün Fazla Mesai Yapılması ve Tüm Hafta Tatillerinde Çalışılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olması Nedeniyle Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 2014/17793HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hesaplamaya Esas Alınan Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Değerlerden Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulduğu - Davaya Konu Yapılan Talepler Yönünden Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/29323HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hesaplanan Fazla Çalışma Ücretinden Bilirkişi Tarafından % 30 Hakkaniyet İndirimine Gidildiği/Asfalt Sermenin Kışın Yapılmadığından Bahisle Ayrıca 1/2 Oranında İndirime Gidildiği - Tek Bir İndirim Yapılabileceği )
Y9.HDE. 2010/44831HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hesaplanan Hafta Tatili Ücretinden Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Gerekip Gerekmediğinin İrdelenmesi Gereği )
Y15.HDE. 2002/1191HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Cezai Şarttan Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılmasının Öngörülmesi-Cezai Şartın Tamamen Ortadan Kaldırılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y4.HDE. 2016/9025HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İhalenin İptal Edilmiş Olması Davalının İdareyi Zarara Uğratma Amacı Taşımaması Dikkate Alındığında Önemli Bir Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Kurum Zararının Giderilmesi İstemi )
Y9.HDE. 2004/7481HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İnsanın İzin Almadan Uzun Süre Çalıştığının Kabulü Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - İşçinin Çeşitli Nedenlerle İşyerinden Zaman Zaman Ayrılacağı Kabul Edilerek Fazla Mesai Alacağından Hakkaniyet İndirimi Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/11139HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Akdinin Haksız Feshedilmesi - Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışma Ücret Alacağı Tanık Beyanlarına Göre ve Bir Yıldan Uzun Süre İçin Hesaplandığı Hâlde Hakkaniyet İndirimi Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
Y10.HDE. 2012/2953HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası - 506 S.K'nun 9-10. Md. nin Varlığı Halinde Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenecek İlk Peşin Sermaye Değerinden B.K.'Nun 43-44. Md. Uyarınca Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Yapılacağı )
Y21.HDE. 2009/6174HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi Tazminat Talebinde - İşveren ve İşçinin Kusur Oranlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2005/9260HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Rücuan Tazminat - Eşin Gerçek Zararından Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/1610HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Sigortalıya Bağlanan İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir ve Masraf Toplamına Mahkemece Kabul Edilen Hakkaniyet İndirimi Oranı Uygulanarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/1367HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Davalı İşverenden Tahsili İstemi - Davalı İşverenin Sorumluluğundan Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Yapılarak Rücu Alacağına Hükmedileceği )
Y10.HDE. 2011/8127HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Kazasının Meydana Geldiği İş Kolunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Kusur Raporu Alarak Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Davalı İşverenin Sorumluluğuna Karar Verileceği - Rücuen Tazminat )
Y9.HDE. 2001/6224HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İş Saatlerini Kendisi Belirleyen İşletme Müdürünün İstediği Fazla Mesai ve Hafta Tatili Alacakları İçin İndirim Yapılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2009/29766HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçilik Alacakları - Davacının Haftada 18 Saat Fazla Çalışma Yaptığı/Mahkemece ¾ Oranında İndirime Gidildiği - Fazla Çalışma Ücretinden İndirim İşçinin Her Gün Belirtilen Şekilde Çalışmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/37229HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçilik Alacakları - İşçinin Sürekli Fazla Mesaiyi Gerektirir Şekilde Çalışması Hafta Tatili ve Genel Tatillerde Hizmet Vermesi İnsan Yapısı ve Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Alacaklardan Takdiren % 30 Oranında İndirim Uygulanmasının Doğru Görüldüğü )
Y7.HDE. 2013/1773HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçilik Alacakları Davası - Fazla Mesaiyle Milli Bayram ve Genel Tatil Mesai Ücretlerinin %5 Fazlalıklarında Yapılacak Hakkaniyet İndiriminin Hakkaniyet İndirimli Fazla Mesai ve Milli Bayram Genel Tatil Mesai Ücretleri Üzerinden Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/17875HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçilik Alacakları Davası - Mahkemece Kısmi Davanın Kabulüne Karar Verilmişse de Karar Gerekçesinde Hakkaniyet İndirimi Konusunda Bir Oran Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/2755HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçilik Alacakları İstemi - Fazla Çalışmanın Tanık Anlatımları Yerine Yazılı Belgelere ve İşveren Kayıtlarına Dayanması Durumunda Böyle Bir İndirime Gidilmediği/Yapılan %50 Hakkaniyet İndirimi Hakkın Özünü Zedeleyecek Nitelikte Olup Makul Orana Tekabül Eden Bir Oranda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/4292HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçinin 5 Yıl Gibi Uzun Bir Süre Her Hafta 13 Saat Fazla Mesai Yaptığının Kabulü - Hayatın Olağan Akışına Aykırılığı )
Y22.HDE. 2015/14212HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçinin Bordrolarda Gözükenden Daha Fazla Çalışma Yaptığını Yazılı Delillerle İspatlayamadığının Kabulü Halinde Fazla Çalışma Tahakkuku Olup İhtirazı Kayıtsız İmzalanan Bordro Dönemleri Hesaplamadan Dışlanması Gerektiği – Alacak Miktarından İndirim Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.HDE. 2003/4942HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçinin Müterafik Kusuru-Bildirilmediği Dönemler Nedeniyle Sigortalıya Yapılan Masraflar İçin İşverene Rücu Davasında )
Y9.HDE. 2007/2622HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşçinin Ücreti Tespit Edilemiyor İse İlgili Meslek Kuruluşundan Emsal Ücret Bilgileri İstenmesi Gereği - Hesaplanan Fazla Mesai ve Genel Tatil Ücretinden Bir İndirim Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2009/39449HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşveren Kayıtlarına Göre Hesaplamanın Yapıldığı Dönem Dışında Kalan ve Ortalama Hesap Yönteminin Benimsendiği Süre İçin Hesaplanan Fazla Çalışma Ücretinden İndirime Gidilmemesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2011/4031HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşveren Şirketin 506 S.K. Md. 26'ya Dayalı Rücu Sorumluluğu/%50'den Aşağı Olmamak Üzere İndirim Yapılmak Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği - Adalet ve Hakkaniyet Ölçüleri İçerisinde %50'den Fazla Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/16565HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşverenin %100 Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek İlk Peşin Değerli Gelirden BK'nın 43 ve 44. Maddeleri Uyarınca Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Kurumun Rücu Alacağına Hükmetmek Gerektiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik )
Y10.HDE. 2014/17181HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İşverenin Sorumluluğu Sebebiyle Rücuan Tazminat İstemi - Bildirilen Dönem Bordrosunda Kayıtlı Çalışanlar İle Diğer Tanıkların Bilgi ve Görgüsüne Başvurularak Sigortalının İşe Giriş Bildiriminin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği/Hakkaniyet İndirimi Nazara Alınarak ve Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verileceği )
Y7.HDE. 2012/9388HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İtirazın İptali - Davacının Davalının Sayacında Periyodik Şekilde Kontrol Yapmadığı İçin Dava Konusu Miktarın Artmasına Sebebiyet Verdiği/Müterafik Kusurunun Olduğu/Eksik Tüketim Bedeli Nedeniyle Hesaplanan Alacak Miktarı Üzerinden Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/41280HAKKANİYET İNDİRİMİ ( İzin Ücreti Alacağı Davası - Bilirkişi Raporunda Belirlenen Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Ulusal Bayram Genel Tatil Günleri Çalışma Karşılığı Ücret Alacaklarından Hakkaniyet İndirimi Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2009/35748HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kargo Şirketinde Şube Müdürü Olan İşçinin Fazla Mesai Ücreti Alacağı Talebinde Davacının Çalıştığı Dönemdeki Çalışma Süresine Göre Ara Dinlenmesi Düşülerek Yapılacak Hesaplama Sonucu Bulunan Tutardan 818 S.K. Md.43 44'e Göre İndirim Yapılacağı )
Y10.HDE. 1998/9515HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kazaya Sebebiyet Veren Kimsedenin Kusurlu Olup Olmaması Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Uygulanması )
Y9.HDE. 1997/680HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kıdem Tazminatının Faizinden Yapılamaması )
Y3.HDE. 2017/2784HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Mahkemece Taşınmazın Boş Olarak Kiraya Verilmesi Halinde Getirebileceği Kira Bedelinden Davalının Eski Kiracı Olduğu Gözetilerek Hakkaniyete Uygun Bir Miktarda İndirim Yapılacağının Gözetileceği )
Y6.HDE. 2012/16523HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kira Sözleşmesinin Haksız Feshi Sebebiyle Tazminat - Bir Sezona Karşılık Gelen Günlük Üzerinden Kar Kaybından Bu Sezonda Kiracının Karşılaşabileceği Risk Unsurları Gözetilerek Hakkaniyet İndirimi Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/41289HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kısmen Reddedilen Miktar Asıl Alacaktan Hakkaniyet ve Takdiri İndirimden Kaynaklanmakta İse Bu Durumda Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/13889HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kurum Zararı Nedeni İle Maddi Tazminat - Davalı Tarafından Fiyat Farkı Ödemesine Dair Belgenin İmzalanmadan Önce Fiyat Farkı Komisyonu Kurularak Yapılacak Ödemenin Belirlendiği ve Davalının da Buna Dayanarak Ödeme Belgesini İmzaladığı/Olayın Oluş Şekli ve Davalının İfa Ettiği Görevin Önemi Nazara Alındığında Yapılan Hakkaniyet İndiriminin Yeterli Olmadığı Daha Üst Seviyede İndirim Yapılacağı )
Y4.HDE. 2014/10247HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kurum Zararının Ödetilmesi - Bilirkişi Raporunda Astsubay Olarak Görev Yapmakta Olan Davalıya Fazladan Birçok Görev ve Sorumluluk Yüklendiği Kaybolan Malzemelerin Bir Kısmının Nitelik İtibariyle Diğer Malzemelerle Karışma İhtimalinin Bulunduğu Belirtildiği/Mahkemece Zarar Miktarından Hakkaniyet İndirimi Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.HDE. 2010/4992HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kurum Zararının Rucuan Tahsili - Hesaplanacak Maddi Tazminat Miktarından B.K'nun 43 ve 44. Md.leri Uyarınca Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y10.HDE. 2003/3715HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Kurum Zararının Rücuan Tazmini Davası-Sigortalının Müterafik Kusuru Oranında Olması )
Y21.HDE. 2002/4083HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi Tazminatlardan %20 Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y21.HDE. 2005/7569HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Tazminat Miktarı Belirlenirken Olayın Oluş Şekli Müterafık Kusur Oranları Davacının Duyduğu Elem ve Izdırabın Derecesi İle Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2011/13919HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - İş Kazasına Dayalı Olarak Sigortalının Sürekli İş Göremezliği Nedeniyle Hesaplanan Maddi Zararlarından Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Mümkün Olmadığı )
Y21.HDE. 2013/998HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Maddi ve Manevi Tazminat/Kısmen veya Tamamen Rücu Edilemeyen Sosyal Güvenlik Ödemeleri İle İfa Amacını Taşımayan Ödemelerin Bedensel Zararların Belirlenmesinde Gözetilemeyeceği/Zarar veya Tazminattan İndirilemeyeceği - Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2016/14254HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Mahkeme Tarafından Hesaplanan Zarardan Yüzde Otuz Oranında İndirim Yapılmışsa da Yapılan İndirimin Olayın Oluşu ve Dosya Kapsamına Göre Az Olduğu - Hükmedilecek Tazminattan Daha Yüksek Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/2038HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Mahkemece Fırtınanın Zararın Artmasına Neden Olduğu Sonucuna Varıldığı Takdirde Bilirkişi Tarafından Belirlenen Tazminat Miktarından Adalete Uygun Bir Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - Haksız Eylem Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi )
Y4.HDE. 2004/16949HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Mahkemenin 11/2 Oranında Yapmasının Düşük Olması - Davacı Bakanlık Davalının Askerlik Görevini Yaparken Üçüncü Kişiye Verdiği Zarar Nedeniyle Rücuen Tazminat İstemi )
Y3.HDE. 2017/13369HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Mahkemenin İlk Hükmü Davacı Eş ve Müşterek Çocuk İçin Hakkaniyete Uygun Bir Miktar Tedbir Nafakasına Hükmolunması Gerekçesiyle Davalı Yararına Bozulduğundan Mahkemece Takdir Edilen Nafakalarda Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği)
Y10.HDE. 1997/2239HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Meslekte Kazanma Gücünün Yükselmesi )
Y4.HDE. 2012/11028HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Mülkiyetin Zarara Uğrayan Davacılar Lehine Kaldığının Gözetileceği - Zarar Miktarının Taşınmaz Bedelinden Fazla Olduğu Durumda Davalılar Lehine Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği/Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )
Y10.HDE. 2002/1323HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Olaya Karışan Meçhül Üçüncü Kişinin Bulunmasının Zor Olması-Hakkaniyet İndirimi Yapılması )
Y10.HDE. 2002/1493HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Olayın Hatır Taşımacılığı Esnasında Olması-Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirin İlk Peşin Değeri İle Cenaze Yardımından Takdir Edilecek Oranda İndirim Yapılması )
Y21.HDE. 2004/899HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde - Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 2014/8717HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Olayın Meydana Geliş Şekli Davacı İşyerinde Güvenlik Kamerası Bulunmaması İş Yoğunluğu İle Soruşturma Dosyası Nazara Alındığında Tahsiline Karar Verilen Zarar Miktarından TBK. Md. 51 Gereğince Uygun Bir Miktarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/12437HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ormanda Ağaç Kesim İşi Yaparken Ağaç Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Şahısın Mirasçılarının Tazminat İstemi/Kooperatifin Kusurlu Bulunduğu ve Davacı İdarenin Olayda Hizmet Kusurunun Bulunduğu - Davalıların Ödeme Güçlüğü İçine Düşeceklerinin Açık Olduğu Hususları Dikkate Alınarak % 25 Oranında Hakkaniyet İndirimi Yapıldığı/Daha Yüksek Oranda Hakkaniyet İndirimi Uygulanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2012/2447HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ortak Olduklarının Tespiti İstemi - Davalının Kendi Adına Yaptığı İşten Elde Ettiği Kazancın Yarısının Davacıya Verilmesi Hakkaniyet Kurallarına Uygun Düşmeyip Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açacağından Mahkemece Belirlenen Tazminat Miktarından Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2009/7803HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ölen Sigortalının Eşine Yapılan Sosyal Sigorta Yardımı Nedeniyle Rücuan Tazminat Davası - İşverenin Sorumluluğunun İlk Peşin Sermaye Değeri ve Sosyal Yardım Zammı Toplamından Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Saptanacağı )
Y13.HDE. 2013/19629HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlığı - Adalet Bakanlığı Tarafından Açılan Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Tarifesindeki Kurallardan Yararlanılarak Hakkaniyet İndirimi Yapılmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/36445HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Rekabet Yasağına Aykırılık Sebebiyle İşçiden Talep Edilen Tutar İşveren Tarafından Daha Önce Ödenmiş Olan Miktar Olup İşçinin Malvarlığında Eksilmeye Neden Olacak Bir Talepte Bulunulmadığı/Hakkaniyet İndirimi Yapılamayacağı - Alacak Davası )
YHGKE. 2000/10 - 20HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Rücu davası )
Y10.HDE. 2012/24068HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Rücuan Tazminat - 506 S. K.'nun 10. Md. Hükmüne Göre Koşulların Oluştuğu Anlaşılırsa Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenen İlk Peşin Sermaye Değerinden Sigortalının Kusurunun Yarısından Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2006/8078HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Rücuan Tazminat - Hesaplanacak Maddi Tazminat Miktarından Zararlandırıcı Sigorta Olayında Sigortalı İşverenin %70 Oranında Kusurlu Olduğu Dikkate Alınarak Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2013/460HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Rücuen Tazminat/Davalının Hakkı Olan Askerlik Ödevi Sırasında Kusuruyla Zarara Yol Açtığı/Tazminattan Belirli Bir İndirim Yapılmak Üzere Kararın Bozulduğu/Bozmaya Uyulmasına Rağmen Yapılan İndirimin Yetersiz Olduğu - Daha Üst Düzeyde Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2002/840HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sigortalının Müteferik Kusurundan Az Olmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2004/9682HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sigortalının Müterafik Kusuru Oranında İndirim Yapılması Halinde 26. Maddeye Dayanılarak Açılan Dava Sonucunda Verilecek Karar İle 10. Maddeye Dayanılarak Açılan Dava Sonucunda Verilecek Karar Arasında Herhangi Bir Fark Kalmayacağı - İndirimin Sigortalının Müterafik Kusurundan Az Olması Gereği )
Y10.HDE. 2010/3065HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sigortalının Müterafık Kusurunun Bir Miktarını İşverenin Kusuruna Eklemek ve İşveren Kusursuz İse İlk Bağlanan Gelirin Peşin Değerinden %50'den Az Olmamak Üzere İndirim Yapılarak Kurumun Rücu Alacağına Hükmedileceği )
Y10.HDE. 2005/11705HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sigortalının Müterafik Kusurunun Borçlar Kanununun 43 ve 44. Maddeleri Uyarınca %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği - İş Kazası Sonucu Geçici İşgöremezlik )
Y13.HDE. 2015/32771HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sözleşmede Düzenlenen Cezai Şart Ödeneceğine Dair Hükmün Taraflarca İtiraz Edilmeksizin İmzalanmış Olmakla ve Aksi Yönde Yasa Hükmü de Bulunmamakla Sözleşme Serbestisi İlkesi Gereğince Geçerli Olduğu - Tacir Olan Davalının Mahfına Neden Olmayacak Cezai Şarttan İndirim Yapılamayacağı )
Y3.HDE. 2017/6538HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Sözleşmedeki Cezai Şart Sebebiyle Davacının Ekonomik Olarak Mahfına Yol Açacağından Cezai Şarttan Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Hüküm Kurulduğuna Göre Hakkaniyet İndirimi Yapılan Taraf Aleyhine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi Gerektiği - Alacak Davası )
Y4.HDE. 2013/19215HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tahsil Edilemeyen Krediler Sebebiyle Oluşlan Zararın Tazmini İçin Banka Müdür ve Yardımcısı Davalılar Aleyhine Dava Açıldığı - Kredilerin Tahsilat Aşamasında Yeterli Özenin Gösterilmediği/Banka Üst Yönetiminin Riskli Kredilerin Kullandırılmasını Teşvik Ettiği/%50nin Üzerinde Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y22.HDE. 2012/18119HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tanık Anlatımlarıyla Kanıtlanan Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 2015/9-1320HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tanık Beyanları İle Davacının Yaptığı İşin Niteliği ve Mahkemece Yapılan İndirimin Hakkın Elde Edilmesini Etkiler Nitelikte Olmaması Gerektiğine Dair Yerleşik İçtihatlar Gözetilerek Uygun Bir Oranda İndirim Yapılması Gerekirken Hakkı Elde Etmesini Engelleyecek Oranda İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y21.HDE. 2000/8081HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tarafların Hal ve Mevkiinie Kusur Oranlarına Olayın Oluşuna ve Hesap Edilen Tazminat Miktarı Dikkatı Alınarak %10 İndirimin Az Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölüme Dayalı Tazminat )
Y10.HDE. 2008/20149HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tarafların Kusur Oranı Gözetilmeksizin Belirlenecek İlk Peşin Sermaye Değerinden Borçlar Kanunu'nun 43-44. Md. Uyarınca Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılarak Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Belirlendikten Sonra Rücu Alacağına Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2010/16710HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Tatil Günleri Dahil Sürekli Fazla Mesai Gerektirir Şekilde Çalışmanın İnsan Yapısına Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu - Sosyal ve Ailevi Yaşam Gereği İşçinin Günlük ve Saatlik İzin Kullandığı Hastalık İstirahat Gibi Nedenlerle Çalışamayacağı Günler Olabileceği )
Y10.HDE. 2013/9596HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Rücuan Tazminat - 10. Md. Koşullarının Gerçekleştiğinin Anlaşılması Halinde İşverenin %100 Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Belirlenecek Kurum Zararından Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Yapılması Gerektiği )
Y10.HDE. 2007/10660HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Rücuan Tazminat - Sigortalının Müterafik Kusurunun Bir Miktarını İşverenin Kusuruna Eklemek İşveren Kusursuz İse İlk Bağlanan Gelirin Peşin Değerinden %50'den Az Olmamak Üzere İndirim Yapılarak Kurumun Rücu Alacağına Hükmedileceği )
Y10.HDE. 2009/16802HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Rücuan Tazminat - Davalı İşverenin 506 S.K'nun 10. Md. Uyarınca Sorumlu Tutulması Halinde İşverenin %100 Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Tazminat Miktarından Dava Dışı 3. Kişi Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Yapılacağı)
Y11.HDE. 2005/2874HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik Kazası Sonucu Geçici ve Daimi İş Görmezlik Hali Meydana Gelen Davacının Tazminatının Kusur Durumuna Göre Tespit Edilmesi - Kusur Oranına Göre Tespit Edilen Gerçek Zarardan Gerekçesi de Gösterilmeden Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2016/10350HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Cismani Zarar Nedeni İle Maddi Tazminat İstemi - Kask Takmayışının Kazanın Oluşumuna Etki Etmeyen ve Sadece Zararı Artıran Bir Durum Olduğu Gözetilmek Suretiyle Tazminattan Makul Oranda Hakkaniyete Uygun Müterafik Kusur İndirimi Gerekip Gerekmediğinin İrdeleneceği )
Y4.HDE. 2012/15644HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Ölüm Sonucunun Meydana Gelmesinde Desteğin Müterafik Kusuru Olduğu/Hükmedilecek Maddi Tazminattan Uygun Bir Miktarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/2862HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası/Davalının Hatır Taşıması Yapıldığı İddiası - Hatır Taşıması Yapılması Halinde Tazminattan İndirim Yapılacağı/Hatır Taşıması Savunması Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2011/6304HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Trafik-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Rücuan Tazminat - İşveren Yönünden Rücuya Konu Miktarın Kusursuz Sorumluluk Gereği %100 Kusur Oranından B.K'nun 43 ve 44. Md.leri Gereği Yapılacak Hakkaniyet İndirimi Sonucuna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/23881HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmalarının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Yapılan Takdiri İndirimin Yazılı Delil Bulunması Halinde Yapılamayacağının Kabulü - Puantaj Kayıtları )
Y13.HDE. 2015/38727HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Vekalet Sözleşmesine Dayalı Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Mahkemece Kabul Olunan Çocuğun Çalışamayacak Olmasından Dolayı İleride Destekten Yoksun Kalacak Davacı Anne ve Baba İçin Destek Kaybının Takdirinde Hakkaniyet İndirimi Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Değerlendirilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği )
YHGKE. 2012/13-311HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Vekilin Özen Borcunu İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası - Vekilin de Bu Eylemden Zarar Görmüş Bulunmasından Özen Yükümünün Hafifleştirilmesi Suretiyle Uygun Bir Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/10384HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yangın Mahalline Seyir Sırasında Meydana Gelen Kaza Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi/Davalının Davacı Belediyenin İtfaiye Dairesi Başkanlığında İtfaiye Şoförü Olarak Çalıştığı - Davalının Tazminatın Tamamından Sorumlu Tutulamayacağı/Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı )
Y7.HDE. 2013/10833HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yapılan İlk Yargılamada Fazla Çalışma Genel Tatil Hafta Tatili Ücretlerinden Yarı Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapıldığı - Kararın Yalnızca Davalı Tarafça Temyiz Edilmesi Karşısında Davalı Yararına Doğan Usuli Kazanılmış Hakkı Ortadan Kaldıracak Şekilde Üçte Bir Oranında Hakkaniyet İndirim Yapılması Suretiyle Belirlenen Tutarlar Üzerinden Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.HDE. 2002/2696HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yapılmamış Olması/Bozma Nedeni - Fazla Mesai )
Y7.HDE. 2013/21224HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yargıtayın İstikrarlı Uygulaması Gereğince Fazla Mesainin Tanıkla İspatlanması ve Uzun Süre İçin Hesaplanması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı/Uzun Süre Boyunca İzinsiz Çalışmanın Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı - Bilirkişi Tarafından Hesaplanan Fazla Çalışma Alacağından Hakkaniyet İndirimi Yapılmaksızın Aynen Tahsiline Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2013/2856HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yol Çalışmaları Sırasında Davalının Kamyonlarının Üzerinden Kalkan Hafriyat Tozlarının Araziye Zarar Verdiği - Yol Davalının Kullanımına Münhasır Olmasa da 2/3 Hakkaniyet İndiriminin Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2015/10929HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Yolda Davalıya Ait Araçların Dışında Başkaca Araçların Geçip Geçmediğinin Araştırılması/Eğer Geçiyor İse Bu Araçların da Yola Zarar Verdiği Dikkate Alınarak Mahkemece Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - Asfalt Yola Zarar Verilmesi Nedeni İle Haksız Fiile Dayalı Maddi Zararın Ödetilmesi İstemi )
Y4.HDE. 2011/10971HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zarar Göreceği Bilinerek Her Yıl Aynı Yerlerin Kiralanıp Ekilmesi Karşısında Yapılan Takdiri İndirim Miktarının Az Olduğu - Ürün Zararının Tazmini )
Y4.HDE. 2003/5011HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zararın Davalının Askerlik Yaptığı Sırada Meydana Gelmesine Rağmen Ağır Kusur Söz Konusu Olduğundan Tazminatta Hakkaniyet İndirimi Yapılamaması )
Y21.HDE. 2013/16663HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zararın Meydana Gelmesinde İşverenin Yüzde Doksan İşçinin de Yüzde On Oranındaki Kusurlu Davranışlarının Etkili Olması ve Tazminatın Miktarı ve Zararın Tazminin Borçluyu Müzayakaya Maruz Bırakmayacağının Belirgin Bulunmasına Göre Zarardan Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2016/4729HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Sonucu Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi İstemi – PMF Yaşam Tablosuna Göre Belirlenen Bakiye Ömür Boyunca Bakıcı Gideri Bulunacağı Kabulünün Yerinde Olmadığı - Sürekli Bakıcı Çalıştırmayıp Aile İçi Bakım Dayanışmasından Yararlanılacağının da Gözetilerek Hakkaniyet İndirimi İle Uygun Bir Bakıcı Giderine Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2013/11546HAKKANİYET İNDİRİMİ ( Zirai Ürünün Termik Santral Nedeniyle Zarara Uğraması - Zirai Faaliyet Yapılan Taşınmazın Yarıcı Olarak Kullanıldığı Ürünün Zarar Göreceğinin Önceden Bilindiği Bu Nedenle Takdir Edilen Zarardan %10 Oranından Yapılan Hakkaniyet İndiriminin Az Olduğu )
Y9.HDE. 2010/23052HAKKANİYET İNDİRİMİ (Daha Makul Oranda Yapılması Gerektiği - ½ Oranında İndirim Hakkın Özünü Etkileyecek Düzeyde Yüksek Olduğu/Fazla Çalışma Ücreti)
Y9.HDE. 2009/45054HAKKANİYET İNDİRİMİ (Davacının Çeşitli Sebeplerle Çalışmadığı Günler de Olabileceği Dikkate Alınarak Fazla Çalışma Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti Alacaklarından Hakkaniyet İndirimi Yapılmasının Hatalı Olduğu)
Y8.HDE. 2014/21904HAKKANİYET İNDİRİMİ (Davacının da Binanın Yapımında Az da Olsa Katkısının Bulunduğunun Kabulü Gerektiği - Usul ve Yasaya Uygun Şekilde Tanzim Edildiği Görülen Hesap Bilirkişi Raporunda Yüzde On Beşlik Katkı Oranı Üzerinden Belirlenen Katkı Payı Alacağı Miktarının Hukuk ve Hakkaniyete Uygun Olduğu)
Y6.HDE. 2015/7757HAKKANİYET İNDİRİMİ (Davacının Kira Süresi İçinde Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeni İle Uğradığı Kar Kaybını İstemeye Hakkı Olduğu/Hakkaniyet Gerekçesiyle İndirime Gidilemeyeceği - Kira Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklı Kar Kaybı İstemi)
Y9.HDE. 2009/10303HAKKANİYET İNDİRİMİ (Davacının Yıllık İzinli ve Raporlu Olduğu Dönemler Dışlanmaksızın Yapılan Hesaplamaya İtibar Edilmesi ve Uzun Bir Çalışma Süresi İçin Hesaplama Yapıldığı Dikkate Alınarak Hakkaniyet İndirimi Yapılmadan Hüküm Kurulmasının Bozma Sebebi Olduğu)
YHGKE. 2015/22-1616HAKKANİYET İNDİRİMİ (Fazla Çalışma Olgusu Yazılı Belge İle Kanıtlanamamış Olup Takdiri Delillerle Kanıtlandığından Hakkaniyet İndirimi Yapılmasında Bir Yanlışlık Bulunmadığı - Uygun Bir Oranda İndirim Yapılması Gerektiği)
Y22.HDE. 2015/16029HAKKANİYET İNDİRİMİ (Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması ve Miktarın Yüksek Çıkması Halinde Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği - Yapılacak İndirimin İşçinin Çalışma Şekline ve İşin Düzenlenmesine ve Hesaplanan Fazla Çalışma Miktarına Göre Takdir Edilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2014/21284HAKKANİYET İNDİRİMİ (Hafta Tatili Alacağı Bakımından Bu Alacak da Sadece Festival Dönemi İçin Hesaplanmış Olmakla Fazla Mesai Bölümünde Belirtilen Gerekçelerle Yazılı Delile Değil de Tanık Anlatımlarına Dayandığından Uygun Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)
Y4.HDE. 2015/8271HAKKANİYET İNDİRİMİ (Haksız Eylem Sebebiyle Maddi Tazminat İstemi - Davacının Taşkın Kısımdaki Yıkıma Rıza Göstererek Diğer Tarafta Oluşacak Zararın Oluşumuna Kendisinin de Neden Olması Nazara Alınarak Uygun Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılacağı)
Y10.HDE. 2013/15031HAKKANİYET İNDİRİMİ (İşverenin 506 S. K.'nun 26. Md. Hükmü Yanında 506 S. K.'nun 10. Md. Uyarınca da Sorumlu Tutulacağının Tespiti Halinde İşverenin Yüzde Yüz Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Hesaplanacak Maddi Tazminat Miktarından Sigortalının Kusurunun %50'sinden Az Olmamak Üzere Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)
YHGKE. 2015/22-330HAKKANİYET İNDİRİMİ (İtirazın İptali - Ceza Koşulu Borçlusu İşveren Tacir Olsa Bile İş Sözleşmesinde Düzenlenen Ceza Koşulu Bakımından Emredici Düzenleme Sebebiyle Hakimin Fahiş Gördüğü Takdirde Ceza Koşulundan Resen İndirim Yapmasının Zorunlu Olduğu)
Y6.HDE. 2013/12924HAKKANİYET İNDİRİMİ (Kira Bedeli Tespiti İstemi - Eski Kiracı İçin Lehine %10-20 Oranında Bir Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği/İndirim Yapılmaksızın Bilirkişi Tarafından Tespit Edilen Kira Bedeline Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
YHGKE. 2002/10-1032HAKKANİYET İNDİRİMİ (Kurum Zararı Devam Eden Bir Zarar Olduğundan Hakkaniyet İndirimi Yapılamaz olması)
Y4.HDE. 2016/9220HAKKANİYET İNDİRİMİ (Kurum Zararından Kaynaklanan Tazminat - Borçlar Kanununda Hakimin Hal ve Mevkiin İcabına ve Hatanın Ağırlığına Göre Tazminatın Suretini ve Şumulünün Derecesini Tayin Edeceğinin Düzenlendiği/Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Davalıların Oluşan Zararda Kastı Ya da Kişisel Bir Çıkarları Olmadığı Anlaşıldığına Göre Belirlenen Kurum Zararından Davalılar Yararına Uygun Miktarda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)
Y10.HDE. 2013/9023HAKKANİYET İNDİRİMİ (Maddi Tazminat İstemi - Davacının Kasten Kazanmaktan Feragat Ettiği Miktarla Çalışmamaktan Dolayı Tasarruf Ettiği Kısım İçin Belirlenen Zarar Miktarından Uygun Bir Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)
Y6.HDE. 2015/1109HAKKANİYET İNDİRİMİ (Peşin Ödenen Kira Parasının İadesi ve Kar Kaybı Alacağının Tahsili İstemi - Mahrum Kalınan Kâr Üzerinden Davacı Kiracının Bu Yeri İşletememesi Nedeniyle Uğrayabileceği Risklerden Uzak Kalması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Bir İndirim Yapılarak Bir Karar Verileceği)
Y10.HDE. 2014/28122HAKKANİYET İNDİRİMİ (Rücuan Tazminat İstemi - İşverenin Kusursuz Bulunduğu Durumlarda İlk Peşin Sermaye Değerli Gelir Miktarı Olarak Ortaya Çıkan Tazminat Tavanından B.K'nun 43 ve 44. Md. Uyarınca % 50'den Aşağı Olmamak Üzere İndirim Yapılacağı)
Y17.HDE. 2012/14652HAKKANİYET İNDİRİMİ (Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Desteğin Yolcu Taşıma Aracı Olmayan Motorsiklete Kendi İsteği İle Binmesi Karşısında Hayatını Kaybetmesinde Müterafik Kusurunun Bulunduğu/Olayda Hakkaniyet İndirimi Yapılıp Yapılmayacağı Hangi Nedenle ve Ne Oranda Yapılacağının Değerlendirilerek Karar Verileceği)
Y9.HDE. 2011/12029HAKKANİYET İNDİRİMİ (Ulusal Bayram ve Tatil Ücreti Alacağının Bir Yıldan Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması Durumu)
Y9.HDE. 2011/10642HAKKANİYET İNDİRİMİ (Yapılan % 50 Hakkaniyet İndiriminin Fazla Olduğu - Davacının Çalışma Şekline Göre Daha Makul Oranda Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerektiği)
Y10.HDE. 2011/13660HAKKANİYET İNDİRİMİ (Yapılmaksızın Kurum Zararının Tamamından Davalının Sorumlu Tutulmuş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - Rücuen Tazminat )
Y21.HDE. 2003/9986HAKKANİYET İNDİRİMİ ORANININ TESBİTİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
YHGKE. 2015/9-3556HAKKANİYET İNDİRİMİ UYGULANMASI (Yerel Mahkemece Fazla Çalışma Alacağına Hakkaniyet İndirimi Uygulanarak Karar Verildiği - Ancak Fazla Çalışma Alacağının Düşük Bir Miktarda Bulunması Nedeniyle Temyiz Sınırı Altında Kaldığı/Temyiz Edilebilirlik Kaabiliyeti Bulunmadığı/Temyiz Kesinlik Sınırı)
YHGKE. 2013/7-1171HAKKANİYET İNDİRİMİ VE YIPRANMA PAYININ TALEP EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILMASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat Davası/Bilirkişi Raporunda Tespit Edilen Hasar Bedelinin Talep Edilenden Fazla Olduğu – Taleple Bağlılık Kuralının Uygulanacağı )
Y9.HDE. 2010/42519HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( Fazla Çalışma Alacağı - Tanık Beyanlarıyla Belirlenmesi Durumunda )
Y9.HDE. 2004/19169HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILACAĞI ( İşçinin Haftada 33 Saat Fazla Çalışma Yaptığı Hafta Tatilleriyle Bayram Ve Genel Tatillerinin Tamamında Çalıştığı Kabul Edilmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y21.HDE. 2003/2743HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAMASI ( Hizmet Tesbiti Davasında Tesbit Edilen Hizmet Süresinden )
Y21.HDE. 2004/8874HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMAMASI GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Borçlu İşvereni Müzayakaya Düşürecek Ağırlıkta Olmaması )
Y7.HDE. 2013/24723HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Fazla Çalışmaların Uzun Bir Süre İçin Hesaplanması - Hakkın Özünü Ortadan Kaldıracak Oranda Bir İndirime Gidilmemesi Gerektiği/Mahkemece %50 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulaması Hakkın Özünü Etkileyecek Biçimde Yüksek Bir Oran Olup Alacak Miktarı ve Belirlenen Çalışma Düzenine Göre %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulanmasının Uygun Olacağı )
Y9.HDE. 2009/12406HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması - Delillerle Fazla Mesai Süresinin ve Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanacağı ve Davalı Lehine Oluşan Usuli Kazanılmış Hak da Dikkate Alınacağı )
Y13.HDE. 2014/4795HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI ( Yediemin Ücret Alacağı - Adalet Bakanlığınca İşletilen Yediemin Depoları Hakkında Uygulanmakta Olan Ücret Tarifelerinden Özel Yediemin Depolarına İlişkin Ücret Uyuşmazlıklarında Yararlanılacağı/Hacizli Eşyanın Değeri Depoda Kaldığı Sürenin Uzunluğu Ortaya Çıkan Yediemin Ücretinin Fazlalığı Göz Önüne Alınarak Ücretten Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gerekeceği )
Y4.HDE. 2016/117HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI (Davaya Konu Olayın Gerçekleşme Biçimi ve Çalışma koşullarının Tespiti - İşçilerin Hizmetlerinden Yararlanılmış Olması Halinde Davalının Çıkar Elde Etme Amacı Bulunmadığının Gözetileceği - Tahsiline Karar Verilen Zarar Miktarından Uygun Bir Miktarda İndirim Yapılması Gereği)
Y4.HDE. 2013/13278HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI GEREĞİ ( Dava Konusu Yolun Trafiğe ve Ulaşıma Açık Bir Köy Yolu Mahiyetinde Bulunduğu - Yol Çalışmalarında Araçların Dışında Başka Araçlarda Geçmekte Olduğu ve Bu Araçlarında Toz Bulutuna Neden Olduğunun Kabulü )
Y9.HDE. 2004/14117HAKKANİYET İNDİRİMİNİN KAPSAMI ( Fazla Mesai Ücretinin Hesabında - Kullanılan Yıllık İzin Süresinin Bu Kapsama Girmemesi/Mazerete Dayalı İzinlerin Bu Kapsama Gireceği )
Y9.HDE. 2011/51998HAKKANİYET iNDİRİMİ ( Uzun Süreli Ulusal Bayram Genel Tatil ve Hafta Alacağının Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Altına Alınması - Yazılı Belgelere Dayanması Durumunda İndirime Gidilemeyeceği )
Y4.HDE. 2015/5186HAKKANİYET KRİTERİ (Kusur - Davacıların Yakınının Yangın Müdahalesinde Hayatını Kaybetmesi/Manevi Tazminat İstemi - Bodrum Katta Ki Tiner Tenekelerinin Patlaması Diğer Davalıya Ait Depoya da Yangının Sirayet Etmesi İle Davacıların Yakını Üzerine Laminant Parkelerin Devrildiği/Ölüm Nedeniyle Hiçbir Kişiye Kusur Verilmemesi Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2003/1940HAKKANİYET KURALI ( Kooperatiften Anasözleşmedeki Süresinden Önce Gönderilen İhtarnameyle İhraç Kararı Verilmesi - Eksikliğin Giderilemeyeceği )
Y21.HDE. 2015/19970HAKKANİYET KURALI ( Menfi Tespit Davası - Davacının Uyuşmazlık Konusu Dönemdeki 506 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalılığın Kısa Bir Süreden İbaret Olduğu/Anılan Süre Haricinde 2926 Sayılı Kanun Kapsamında Sigortalı Olduğunun Kabulünün Usul ve Yasalar İle Hakkaniyet Kuralına Uygun Olduğu )
Y15.HDE. 1993/2323HAKKANİYET KURALLARI ( Aynı Fiyatla İşin Bitirilmesinin Yükleniciden İstenemeyeceği - Aktin Feshi )
Y7.HDE. 2013/19372HAKKANİYET ORANIN YÜKSEK OLMASI ( Fazla Mesai Ücreti Alacağıyla Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Alacağı - Mahkemece Bilirkişi Raporunda Belirlenen Alacak Miktarları İçin %45 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulandığı/%45 Oranında Hakkaniyet İndiriminin Yüksek Bir Oran Olup %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulanmasının Hakkın Özüne Daha Uygun Olacağı )
Y15.HDE. 2015/919HAKKANİYET ORANINDA İNDİRİM ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Yapılan İmalât Bedelinden Sözü Edilen Kuyudan Su Çıkmaması da Gözetilerek Öncelikle Hakkaniyet Oranında Bir İndirim Yapılıp Davalı Tarafından Ödenen Bedelin Mahsubuyla Bakiye Alacak Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2003/517HAKKANİYET ÖLÇÜSÜ ( Zararlandırıcı Olayın Tamamen Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Geldiğinin Saptanması Halinde Sorumluluğun Hakkaniyet Ölçüsünde Saptanmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2010/11215HAKKANİYET ÖLÇÜSÜNDE UYGUN TAZMİNAT ( Sökülen Ağaçlara İlişkin Zarar Fiili Duruma Göre Farazi Olarak Belirlenebiliyorsa Hakkaniyet Ölçüsünde Tazminata Karar Verileceği - Ne Kadar Zararın Meydana Geldiğinin Tam Olarak Tespit Edilememiş Olmasının İstemin Reddini Gerektirmediği )
Y1.CDE. 2008/4898HAKKANİYET ÖLÇÜTÜ ( Uyarlama Yargılaması Sırasında Yapılan Yargılama Giderlerinden Hükümlünün Sorumlu Tutulamayacağı )
Y2.HDE. 2004/12100HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanma Davasında Az Kusurlu Eş Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesinde )
Y2.HDE. 2004/1349HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanma Davasında İstenen Tazminat Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2002/3345HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanma Davasında Kusursuz Eş Lehine Takdir Edilen Tazminat ve Nafaka Miktarının Tayininde )
Y2.HDE. 2004/7226HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Miktarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2004/1778HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanmada Az Kusurlu Eş Lehine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y2.HDE. 1999/8997HAKKANİYET PRENSİBİ ( Boşanmada Yoksulluk Nafakası ve Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde )
Y3.HDE. 2004/2389HAKKANİYET PRENSİBİ ( Davalının Eski Kocasının Bağ-Kur Sigortasından Dulluk Maaşı Almaya Başlaması Nedeniyle Nafakanın İptali Talebi ve Davalının Nafakanın Artırılması Karşı Talebi )
Y10.HDE. 2003/4114HAKKANİYET PRENSİBİ ( İş Kazasında Kusur Oranlarının Tesbitinde )
Y2.HDE. 2004/93HAKKANİYET PRENSİBİ ( İştirak Nafakası Miktarının Takdirinde )
Y3.HDE. 2004/13971HAKKANİYET PRENSİBİ ( İştirak Nafakasının Artırılması Davasında Günün Ekonomik Koşullarına Göre Uygun Bir Miktarda Artırıma Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 1992/9-219HAKKANİYET PRENSİBİ ( Manevi Tazminat Miktarının Tesbitinde )
YHGKE. 1994/11-689HAKKANİYET PRENSİBİ ( Sigortacının Hatır Taşıması Sırasında Meydana Gelen Zarardan Sorumluluğu )
Y3.HDE. 2004/10323HAKKANİYET PRENSİBİ ( Yoksulluk Nafakası Tayin Edilirken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar )
Y13.HDE. 2006/10847HAKKANİYET VE ADALET İLKELERİNE GÖRE İNDİRİM ( İş Sahibinin Taşınmaz Tellallığı Sözleşmesinde Belirlenen Süreden Önce Haklı Bir Neden Olmaksızın Sözleşmeyi Feshetmesi Halinde )
Y11.HDE. 2014/18182HAKKANİYET VE DÜRÜSTLÜK KURALLARI (Sözleşmenin Haksız Feshinden Kaynaklı Tazminat İstemi - Sözleşmede Davalının Bildirimsiz ve Tazminatsız Fesih Yetkisi Yer Almakta İse de Bunun İçin Davacının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Gerektiği/Gecikmenin Davalı Tarafın Taleplerinden Kaynaklandığı - İstemin Kısmen Kabulü Kararının Onanacağı)
Y8.HDE. 2013/3775HAKKANİYET VE FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ ( Yapılacak Hesaplamada Net Olarak Taraf Gelirleri ve Katkının Belirlenememesi Halinde Hakkaniyet ve Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi İle 6098 S. TBK'nun 50. ve 51. Md. Hükümlerinin Verilecek Hükümde Dikkate Alınacağının Gözetilmesi Gerektiği - Katkı Alacağı Davası )
Y12.CDE. 2014/10548HAKKANİYET VE NESAFET ( İş Yerinde Makineden Sıçrayan Parçacığın Mağdurun Gözünü Yaraladığı - Asgari Sınırdan Ayrılmak Suretiyle Makul Bir Cezaya Hükmedileceği )
Y9.HDE. 2009/49635HAKKANİYET VE TAKDİRİ İNDİRİM ( Kısmen Reddedilen Miktar Asıl Alacaktan Hakkaniyet ve Takdiri İndirimden Kaynaklanmakta İse Bu Durumda Davalı Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/32417HAKKANİYET VE TAKDİRİ İNDİRİM ( Kısmen Reddedilen Miktar B.K'nun 43, 44 ve 161 /Son Maddesinden Kaynaklanan Bir İndirim İse İndirim Miktarı Yasadan Kaynaklandığından Bu İndirim Nedeni İle Davalı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
YCGKE. 2012/13-1492HAKKANİYETE AYKIRI SONUÇ DOĞMASI (Suça Doğrudan Katıldığı Anlaşılan Sanığın Yardım Eden Olarak Kabul Edilip Cezasından İndirim Yapılması" İsabetsizliğinin Aleyhe Temyiz Bulunmaması Gerekçesiyle Eleştiri Sebebi Yapıldığı - Kazanılmış Hak Saklı Tutulmak Kaydıyla Hükmün Lehe Aleyhe Bozulmasına Karar Verileceği)
Y6.HDE. 2005/3155HAKKANİYETE AYKIRILIK ( Yapılan Ödemeler Davacı Tarafından İhtirazı Kayıt Konulmaksızın Alındığına ve Karşılığında Kapalı Fatura Düzenlendiğine Göre Ödemenin Bu Şekilde Oluştuğu - Geçmiş Yıllara Ait Kira Farkını İstemesi Hakkaniyet Kuralı İle Bağdaşmadığı )
Y3.HDE. 2004/2128HAKKANİYETE AYKIRILIK İDDİASI ( Velayet Altındaki Çocuklar İçin Ölen Eşin Anne Babasından Yardım Nafakası Talebi - Davacının Kendi Babasına Karşı Dava Açmadığından Samimi Olmadığı Savunması )
Y21.HDE. 2003/2268HAKKANİYETE GÖRE İNDİRİM ( Borçlar Hukukunun Düzenlemesi Çerçevesinde ve Hakkaniyete Uygun Olarak Maddi Tazminatta İndirim Yapılabilmesi )
Y3.HDE. 2014/15033HAKKANİYETE UYGUN ARTIŞA HÜKMETME ( İştirak Nafakası Artırılması - Mahkemece Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Ayrıntılı Araştırılacağı/Çocuğun Yaşı Eğitimi ve Sağlık Durumuna Göre Artan İhtiyaçları Dikkate Alınarak Nafakada Hakkaniyete Ugun Artış Yapılacağı )
Y2.HDE. 2006/12503HAKKANİYETE UYGUN BEDEL ÖDEME ( Davacı Kadın Evin Mutfak Kartonpiyer ve Saten Boya Dahil Yapılan İlave Harcamalarına da Maaşından Katkı Sağladığı - Davacıya Katkısı Oranında Hakkaniyete Uygun Bir Bedel Ödeneceği )
Y12.CDE. 2015/7782HAKKANİYETE UYGUN BİR CEZAYA HÜKMOLUNMASI ( Temel Cezanın Asgari Hadden Fazla Uzaklaşılarak Tayin Edilmesinin Hatalı Olduğu - Failin Kusuru ve Yaralanmanın Niteliği ile Meydana Gelen Zararın Ağırlığının Gözetilmesi Gereği/Taksirli Suçlar Açısından Temel Cezanın Belirlenmesi/Fazla Ceza Tayini )
Y17.HDE. 2014/21737HAKKANİYETE UYGUN BİR TAZMİNAT MİKTARININ TESPİTİ (Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu - Olayın Meydana Geliş Biçimi/Kusur Durumu Gözetileceği)
Y2.CDE. 2002/19237HAKKANİYETE UYGUN CEZA ( Olayın Vahameti ve Kusur Derecesine Göre Ceza Belirlenirken Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Hakkaniyete Uygun Bir Cezaya Hükmedilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2016/17068HAKKANİYETE UYGUN CEZA TAYİN EDİLMESİ ( Somut Olayla İlişkilendirilebilecek Hususiyetin Bulunmadığı - Kaçak Eşyanın Miktarı Suçun İşlenişinde Bir Özelliğin Bulunmayışı Suç Konusunun Önemine Göre Cezaların Şahsiliği ve Uygulamada Birliğin Sağlanması Bakımından Belirtilen Miktarda Sigara Kaçakçılığı Yapan Sanıkların Cezasının Dosya İçeriğine Uygun Düşmeyen Gerekçeyle Asgari Hadden Uzaklaşılarak Tayininin Hatalı Olduğu )
Y12.CDE. 2015/16832HAKKANİYETE UYGUN CEZA TAYİNİ ( Temel Cezanın Belirlenmesinde Failin Kusuru Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Suçun İşleniş Biçimi ile Suçun İşlendiği Yer ve Zaman Nazara Alınmak Suretiyle İşlenen Fiilin Ağırlığıyla Orantılı Olacak Şekilde Öngörülen Cezanın Alt ve Üst Sınırları Arasında Bir Cezaya Hükmolunması Gerektiği - Sanıkların Taksirinin Yoğunluğu ve Meydana Gelen Zararın Ağırlığı Gözetilerek Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılıp Hak ve Nesafete Uygun Bir Ceza Tayini Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/17800HAKKANİYETE UYGUN DÜŞMEME ( Davalının Kabulü Hatta Bilgisi Dani Bulunmayan Masrafların Talep Edileceğine Dair Sözleşme Hükmünün Ceza-i Şart Mahiyetinde ve Tek Taraflı Bir Düzenleme Olduğu/Taleb Edilmesinin Hakkaniyete Uygun Düşmeyeceği)
Y3.HDE. 2003/10742HAKKANİYETE UYGUN FAİZ ( Davanın Kabulü Halinde Emsal Şirketlerin Uyguladığı Hakkaniyete Uygun Kabul Edilecek Bir Gecikme Faizinin Tatbik Edilmesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2002/201HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( 3. kişinin kusurlu hareketi nedeniyle Bağ-Kur tarafından yapılan ilk peşin yardımın rücuan istenebileceği / Mahkemenin ölen ile kusurlu sürücü arasındaki akrabalık ilişkisi nedeniyle indirim yapamayacağı - Araç sahibine kusuru olmasa dahi rücu edilebileceği hususu )
Y21.HDE. 2010/1839HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( Bütün Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılması Gerektiği Halde Maddi Tazminat Miktarından Hangi Nedenlerle Hakkaniyet İndirimi Yapıldığının Kararda Açıklanmamasının İsabetsizliği )
Y3.HDE. 2014/6278HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( İştirak Nafakasının Azaltılması - Davacının Boşanmadan Sonra İşyerini Kapattığı ve Hakkında İcra Takipleri Olduğu/Müşterek Çocuğun Kolejden Alınarak Devlet Okuluna Verildiği/Mahkemece Aylık 2.500,00 TL Olan Nafakanın 1.000,00 TL'ye İndirilmesinde Yapılan İndirimin Fazla Olduğu - Hakkaniyete Uygun İndirim Yapılacağı Gözetileceği )
Y15.HDE. 2004/3978HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( Kurumca Tek Yanlı Hazırlanmış ve Genel İşlem Şartı Niteliğinde Konulan Cezai Şartın Fahiş Olması Nedeniyle BK.161 /Son Maddesince Hakkaniyete Uygun Biçimde İndirim Yapılarak Cezai Şart Tayini Gereği )
Y17.HDE. 2013/5262HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Yolcu Olan Davacının Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Kusuru Yok İse de Yaralanma Şekli İtibariyle Kaza Sırasında Zararın Artmasını Önleyecek Güvenlik Tedbiri Olan Emniyet Kemerini Takmadığı/Müterafik Kusurun Araştırılacağı )
Y21.HDE. 2002/4093HAKKANİYETE UYGUN İNDİRİM SURETİYLE KARAR VERMEK GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi Tazminat )
Y4.HDE. 2016/6471HAKKANİYETE UYGUN KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Hâkimin Zararı Olayların Olağan Akışına ve Hakkaniyete Uygun Olarak Belirlemesi Gerektiği - Ağaçlandırma Sahasında Tahribat Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi/Fidan Sayısının ve Zarar Ziyanın Hakiki Miktarının Belirlenemediği )
Y3.HDE. 2008/9901HAKKANİYETE UYGUN KİRA ( Kiralananın Kullanılmadığı Dönemlere İlişkin Olmak Koşuluyla Hakkaniyete Uygun Düşük Bir Kira Parasının Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/11491HAKKANİYETE UYGUN KİRA BEDELİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyularak Brüt 73.632,00 TL Kira Bedelinden Davalının Eski Kiracı Olduğu Gözetilerek Hakkaniyete Uygun Miktarda İndirim Yapılarak Brüt Kira Bedeli Tespit Edilmesi Gerekirken Hakkaniyete Uygun Olmayacak Derecede Düşük İndirim Yapılmak Suretiyle Net Kira Bedeline Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektireceği )
Y17.HDE. 2011/12998HAKKANİYETE UYGUN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Cismani Zarar - Davacı İçin Takdir Olunan Manevi Tazminatın Çok Düşük Olduğu ve Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği/Olay Sebebiyle Duyulan Acı ve Elemin Kısmen de Olsa Giderilmesi Amaçlanacağı )
Y2.HDE. 2015/24742HAKKANİYETE UYGUN MANEVİ TAZMİNAT (Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına, Paranın Alım Gücüne Kişilik Haklarına Özellikle Aile Bütünlüğüne Yapılan Saldırının Ağırlığına Manevi Tazminat İsteyenin Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Ağır Ya da Eşit Kusurlu Olmadığı Anlaşılmasına Nazaran Davacı Kadın Yararına Hükmolunan Manevi Tazminatın Az Olduğu/Hakkaniyet İlkesi İle 6098 S.K. 52. ve 58. Maddeleri Nazara Alınarak Daha Uygun Miktarda Manevi Tazminat Takdiri Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/3452HAKKANİYETE UYGUN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENECEĞİ ( Araç Sürücüsünün Kusur Oranı ve Kazanın Meydana Geliş Şeklinin Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2010/8569HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA ( Ayrı Yaşama Hakkına Dayalı Olarak Tedbir Nafakası/Hakimin Eşlerin Birlikte Yaşarken Sürdürdükleri Hayat Seviyesini De Göz Önünde Tutacağı - Davacı Kadının Gelirin Bulunmasının Tedbir Nafakası Almasını Engelemeyeceği )
Y3.HDE. 2014/9613HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA ( Davacının Davalının Kızı Olup Üniversite Öğrencisi Olduğu - Davalının Aylık Gelirinin 1.330,59 TL Olduğu ve Davacı Dışında Bakmakla Yükümlü Olduğu Okuyan Bir Oğlu Olduğu/Mahkemece Hükmedilen 300,00 TL Nafaka Fazla Olup Hakkaniyet İlkesine Uygun Görülmediği ve Bozmayı Gerektirdiği )
Y3.HDE. 2004/10809HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA ( Önceki Nafaka Takdirinde Taraflar Arasında Kurulan Dengeyi Koruyucu Çocukların İhtiyaçlarını Asgari Ölçüde Karşılayacak Davalının Geliri İle De Orantılı Olacak Şekilde Olması Gereği )
Y3.HDE. 2004/8005HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumlarını Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak ve Davalının Geliri İle Orantılı Olacak Şekilde Saptanması Gereği )
Y3.HDE. 2008/18481HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA TAKDİRİ ( Bağımsız Konut Temin Edilmeyen ve Haksız Yere Baba Evine Gönderilen Davacı Ayrı Yaşamakta Haklı Olması Nedeniyle )
Y3.HDE. 2015/19212HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA TAKDİRİ ( Esas Alınması Gereken Giderlerin Makul Sınırlar İçinde Kalmasına Özen Gösterilmesi ve Velayet Kendisine Bırakılmayan Tarafın Ağır Yükümlülüklere Maruz Bırakılmaması Gerektiği - Çocuğun Yaşı Eğitimi ve İhtiyaçları ile Ana-Babanın Gelir Durumu ve Nafaka Yükümlüsünün Gelir Durumunun Gözetileceği/Artırılan Miktarın Fazla Olup Hakkaniyete Aykırı Olduğu )
Y3.HDE. 2016/7058HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA TAKDİRİ ( Herkesin Yardım Etmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoyu ve Altsoyu ile Kardeşlerine Nafaka Vermekle Yükümlü Olduğu - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Nafakanın Niteliği Davalının Gelir Durumu Davacının Giderleri Değerlendirilip Hakkaniyet İlkesi de Gözetilerek Daha Uygun Bir Nafaka Takdir Edileceği )
Y2.HDE. 2006/15471HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA TAKDİRİ ( Tarafların Gerçekleşen Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Nafakanın Niteliğine Günün Ekonomik Koşullarına Göre Davalı Kadın İçin Takdir Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/3-2334HAKKANİYETE UYGUN NAFAKA TAKDİRİ ( Yoksulluk Nafakası Artırılması - 200 Tl Olan Nafakanın 500 Tl Ye Çıkartıldığı/Ekonomik Göstergelerdeki Değişim İle TÜİK'in Yayınladığı ÜFE Artış Oranları Nazara Alındığında Takdir Edilen Miktarın Çok Olduğu/Mahkemece Hakkaniyet İlkesine Uygun Artırım Yapılacağı )
Y3.HDE. 2013/18493HAKKANİYETE UYGUN NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ ( İştirak Nafakasının Artırılması - Anne ve Babanın Sosyal ve Ekonomik Durumlarıyla Küçüğün Yaşı İhtiyaçları ve Nafaka Yükümlüsünün Ödeme Gücü ve Geliriyle Orantılı Nafakaya Hükmedileceği/Hükmedilen Nafakanın Hakkaniyete Uygun Olmadığı )
Y3.HDE. 2004/7502HAKKANİYETE UYGUN TAKDİR ( En Azından Enflasyon Oranında Nafakanın Artırılması Gereği )
Y3.HDE. 2002/11749HAKKANİYETE UYGUN TAKDİR ( Nafakanın Arttırılması - Davacı Kadının Geçimi İçin Gerekli Davalının Ödemede Mali Durumunu Zorlamayacak Nitelikte Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2002/7991HAKKANİYETE UYGUN TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ ( Nafaka Talebi )
Y17.HDE. 2014/16567HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNAT ( Davacı Eş İçin 30.000,00 TL Davacı Çocuklar İçin Ayrı Ayrı 10.000,00 TL. Manevi Tazminatın Düşük Olduğu - Hakkaniyete Uygun Manevi Tazminata Hükmedilmek Üzere Kararın Bozulacağı/Desteğin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesinden Kaynaklı Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2016/2147HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNAT ( Tazminatının Miktarının Belirlenmesinde Her Olaya Göre Değişebilecek Özel Şartların Bulunacağı Gözetilerek Takdir Hakkını Etkileyecek Nedenlerin Karar Yerinde Objektif Olarak Göstermesi Gerektiği - Takdir Edilecek Miktarın Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gerektiği/ Davacılar Lehine Hükmedilen Miktar Fazla Olduğundan Kararın Bozulması Gerektiği )
Y23.HDE. 2013/5119HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNAT MİKTARI ( Alarm Sisteminin Kurulması ve İşleyişiyle İlgili Sözleşmeden Doğan - Tüm Araştırma ve İncelemeler Sonrasında Gerçek Zararın Miktarı Kesin Olarak Saptanamaz İse Hakimin Kendisinin Değerlendirme Yapacağı )
Y3.HDE. 2014/12542HAKKANİYETE UYGUN TAZMİNAT TAKDİRİ ( Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden Mütevaffa Yakınlarının Manevi Tazminat İstemi - Davacı Eş Lehine 5.000 TL Çocuklar Lehine 2.000'er Tl Kardeşler İçin 1.000'er TL Manevi Tazminatın Az Olduğu/Olayın Oluş Şekli Biçimi ve Davacılarda Yarattığı Üzüntü Dikkate Alındığında Hakkaniyete Uygun Tazminat Takdir Edileceği )
Y3.HDE. 2013/9843HAKKANİYETE UYGUNLUK ( Müşterek Çocuk Lehine Mahkemece Hükmedilen Aylık 3000,00 TL İştirak Nafakası Fazla Olup Müşterek Çocuk Lehine Belirtilen Kıstaslar da Dikkate Alınarak Hakkaniyete Uygun Olarak İştirak Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2016/10721HAKKANİYETİN ARTIRIMI GEREKTİRMESİ ( Davacının İhtiyaçları ile Davalının Gelir Durumunda Nafakanın Takdir Edildiği Tarihe Göre Olağanüstü Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde Yoksulluk Nafakasının Belirtilen Oranda Artırılması ve Taraflar Arasında Önceki Nafaka Takdirinde Sağlanan Dengenin Korunması Gerektiği - Yoksulluk Nafakasının Niteliği ve Takdir Edildiği Tarih Gözetilerek Nafakanın Belirtilen Oranda Artırılması Suretiyle Dengenin Yeniden Sağlanacağı )
Y4.HDE. 2003/1190HAKKANİYETİN GEREKLİ KILDIĞI HALLER ( BK Gereğince Fiil Ehliyetine Haiz Olmayanların Vermiş Oldukları Zararlarda Hakkaniyet Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2003/13-332HAKKANİYETİN GÖZETİLMESİ ( İşlemin Temelinden Çökmesi Durumunda Tarafların O Akitle Bağlı Olmadıklarının Kabul Edilmesinin Adalete Muvafık OLması ve Hakkaniyete Uygun Olarak Düzeltilmesi )
Y15.HDE. 2006/1078HAKKANİYETİN TAKDİRİ ( İşin Nev'i Zorluk Derecesi Maliyetini Etkileyecek Unsurlar Fiyat Farkı Verilmemesi Halinde Eserin Baliğ Olacağı Miktar Kısaca Hakkaniyetin Takdirine Yeterli Diğer Bulgular Bilirkişilere Açıklattırılması Gereği - Fiyat Farkı Talebi )
Y5.CDE. 2014/12398HAKKI BULUNAN KİŞİLER YERİNE HAKKI OLMAYANLARIN ATANMASI ( Müracaat Edenler Arasında Yeterli Sayıda KPSS Puanına Sahip Aday Bulunmaması Halinde Diploma Notu Usulünün Uygulanmasının Talep Edildiği/4 Yıllık Yüksek Okul Mezunu Ebe Olan Mağdurun İkamet Ettiği Köydeki Sağlık Evi İçin Başvuruda Bulunduğu Diğer Adayların Lise Mezunu Oldukları - Bu Köyde İkamet Etmesi Halinde Öncelik Hakkının Ona Ait Olacağı Nazara Alınarak Başvuru Tarihinde Köyde İkamet Edip Etmediği Hususunun Araştırılacağı )
Y7.HDE. 2003/3598HAKKI BULUNMAYANIN MALI TEMLİKİ ( Kural Olarak Bir Şey Üzerinde Hakkı Bulunmayan Kişinin Bir Başkasına o Şey Üzerindeki Hakkını Devir ve Temlik Etmesinin Hukuken Mümkün Olmaması )
Y3.HDE. 2001/11038HAKKI DAVA ETMEK YETKİSİ ( Hakkın Hamiline Ait Olması )
Y4.CDE. 2002/7842HAKKI DİLE GETİRMEK ( Sanığın Hakkımı Yiyemezsin Yediğin Takdirde Seni Kurşuna Dizerim Sözleri İradeyi Zorlamaya Yönelik Olmayıp Kendisiyle İlgili Hakkını Dile Getirmesinden İbaret Bulunması )
YHGKE. 1998/11-829HAKKI HUZURUN İADESİ DAVASI ( Davalının Takas Mahsup Savunması Olmaması - Mahkemenin Resen Takas İşlemi Yapamayacağı )
Y7.HDE. 1984/14481HAKKI KARAR ( Bu Tür Arazilerden Yararlanmak Hakkı Tapu Kaydı Maliklerine Ve Rekabesi Devlete Aittir - Miri Arazi İçin Geçerli Oluşu )
Y14.HDE. 2008/622HAKKI KARAR ( Davacı Taşınmazın Taşınmazın Yayla Yeri Olduğunu İddia Ettiği/Taşınmazın Hazinenin de Taraf Bulunduğu Hakkı Karar İşlemi İle Tapuda Revizyon Gördüğü - Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddedileceği )
YHGKE. 1993/1-464HAKKI KARAR ( Tapu iptali ve tescil )
YİBGKE. 1943/2HAKKI KARAR( Tapu Kaydı İptali )
YCGKE. 1996/YYB-23HAKKI OLMAYAN RÜTBE TAKMAK ( Adli ve Askeri Yargı Makamları Arasında Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olması )
YCGKE. 1982/6-265HAKKI OLMAYAN TAŞINMAZA BİLEREK TECAVÜZ SUÇU ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y7.CDE. 2004/6586HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMA ( Dava Konusu Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait veya Köylünün Öteden Beri Ortaklaşa Kullanımına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y6.CDE. 1977/907HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK
Y8.CDE. 2004/6987HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK ( İnfaz Gün ve Saatine İlişkin ya da İnfazın Yapıldığına Dair Tebligatın Sanığa Yapılıp Yapılmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2004/6586HAKKI OLMAYAN YERE EL ATMAK ( Mahallinde Yöntemince Keşif Yapılıp Taşınmazın Köy Tüzel Kişiliğine veya Köylünün Kullanımına Ait Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
YCGKE. 1997/8-365HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
Y8.CDE. 2002/12216HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( 2. Men Kararının İdare Mahkemesi Tarafından İptal Edilip Kesinleşmesi Karşısında Anılan Yasaya Aykırılık Suçunun Oluşmadığı )
Y8.CDE. 2015/16014HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Adli Sicil Kaydında Sabıkası Olmayan ve Suç Tarihi İtibariyle 65 Yaşının Üzerinde Olan Sanık Hakkında Verilmiş Olan Bir Yıldan Az Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Bulunduğu )
Y8.CDE. 2001/12051HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Ağır Para Cezasının Taksitlendirilmesi )
Y3.CDE. 2007/6904HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu - Orman Dışında Kalan Yerler Bakımından Söz Konusu Olacağı )
Y8.CDE. 1989/10012HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Meraya Tekrarlanan Tecavüzler Nedeniyle Tek Suçtan Dava Açılmasına Rağmen Tekerrür Hükümleri İle Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 2003/1652HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Aynı Mevki ve Parseldeki Meraya - Değişik Zamanlarda Gerçekleşmesinin Eylemin Temadi Ettiği Gözönüne Alındığında Birden Fazla Suç Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 2003/12617HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Başkasının Tasarruf Ettiği Taşınmazı Tamamen Veya Kısmen Sahiplenmek veya Bunlardan Yararlanmak İçin Taşınmazın Sabit ve Belirlenmiş Sınırlarının Değiştirilip Bozulmasının Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/11021HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Sınırları İçinde Tapulu Yer Olan ve Hukuki Niteliği Sıkça Değişen Dava Konusu Yere Taş Dökülmesinde Suç Unsurunun Olmaması )
Y8.CDE. 2009/3185HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Kamuya Ait Taşınmazlara - TCK. Md. 154'deki Suçu Oluşturmayacağı - Koşulların Varlığı Halinde 3091 S.K.'a Aykırılıktan Söz Edilebileceği )
Y8.CDE. 2003/2154HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Mer'aya - 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Sözedilebileceği )
Y8.CDE. 1990/11506HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Belirtilen Değerlerin Hafif Olarak Kabul Edilmesi )
Y8.CDE. 2009/11659HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bilirkişi Raporunda Fail Olarak Adı Belirtilen Kişinin Köyde Varolup Olmadığının Tespit Edileceği - Sanığın Gerçek Kimliğinin Belirleneceği )
Y8.CDE. 2009/9045HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bilirkişi ve Tanık Anlatımlarına Göre Yerin Başka Kişi Tarafından Kullanıldığının İddia Edildiği - Bu Kişi Hakkında Ek İddianame Düzenlenip Düzenlenmemesinin Takdiri Hususunda Dosyanın C. Savcılığına Tevdii Gerektiği )
YCGKE. 2010/8-99HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bir Hükümle İlgili Olarak Henüz Olağan Yasa Yoluna Başvurma Olanağı Devam Etmekte İken Dosyanın Yeniden Ele Alınarak Aynı Konuda Farklı Kararlar Verilmesinin Olanaklı Görülmediği )
Y8.CDE. 2012/10994HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bitişik Olan Mera Parsellerine Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümlerinin Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2001/15084HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bu Suçtan Mükerrir Olan Sanık Hakkında Cezadan İndirim Yapılamaması )
Y8.CDE. 1993/10575HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Bu Suçun Oluşması İçin Kadastroca Saptanıp Haritasına İşaret Edilen Geometrik Sınırın Sanık Tarafından Bozulması )
Y23.CDE. 2015/18853HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Cezasının Altı Aydan Üç Yıla Kadar Hapis ve Bin Güne Kadar Adli Para Cezası Olduğu - Temyiz İncelemesinin Sekizinci Ceza Dairesinin Görevi Dahilinde Olduğu )
Y8.CDE. 2006/7184HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Çaplı Krokinin Uyuşmazlık Konusu Yere Uygulanmasının Yapılmadığı Gerekçesi İle İddianamenin İadesi - Bozma Nedeni )
Y8.CDE. 2001/13714HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Daha Önce Meralara Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı Halde Sonradan 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Dolayı Dava Açıldığından Mükerrer Davadan Söz Edilememesi )
Y8.CDE. 1999/9935HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Daha Önce Para Cezasına Çevrilmiş Mahkumiyeti Bulunan Sanığın Yeni Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Takdir Yetkisi )
Y8.CDE. 2001/13969HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Açılmadığı Halde Sanığın 1 Nolu Parsel ve Yola da Tecavüz Ettiği Gerekçesi İle Fazla Ceza Tayin Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/8921HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Taşınmazın Tapuda Maliye Hazinesi Adına Tarla Vasfında Kayıtlı Olması )
Y8.CDE. 2009/12647HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Yerin Köy Sınırı İçersinde Kalmadığı - 765 S.K. Md. 513/2'de Yer Alan Suçun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2003/10562HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Konusu Yerin Mahalli Bilirkişiler Aracılığıyla Değeri Tesbit Olunarak Sanık Hakkında TCK.nun 522. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
YCGKE. 2013/8-257HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dava Zamanaşımını Kesen En Son İşlem Sorgu Olup Bu Tarihten Sonra Dava Zamanaşımını Kesen veya Durduran Başkaca Bir Neden Olmadığı - T.C.K.'nın 66/1-E Md. Sekiz Yıllık Asli Dava Zamanaşımı Süresinin Ceza Genel Kurulunun İnceleme Tarihinden Önce Dolduğu )
Y8.CDE. 2002/3997HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Devamla Sonuçlandırılması İsteği - Beraatini Gerektiren Koşulların Bulunması )
Y8.CDE. 2005/3775HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yerin "Tapulama Harici" Olarak Belirtildiği - Bu Yerle İlgili Tapulama ( Kadastro ) Kayıtları Getirtilerek Taşınmazın Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2011/8475HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yerin İlçe Halkı Tarafından Yayla Olarak Kullanıldığı - Yerin Köy Sınırları Dışında veya Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
Y8.CDE. 2003/10652HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Davaya Konu Yolun Belediye Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Suçun Oluşmadığı Fakat Koşulları Bulunduğu Takdirde 3091 Sayılı Yasanın Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2002/3840HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağı Olarak Belirlenen Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup-Olmadığı Ve Niteliği Tarafsız Yerel Bilirkişi Ve Tanıklardan Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Tayini Gereği )
Y8.CDE. 2009/12980HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağının Belediye Sınırları İçersinde Kalıp Kalmadığının Saptanacağı - Belediye Sınırlan Dışında Kalması Halinde Niteliği ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerlerden Olup Olmadığının Mahalli Bilirkişi ve Tanıklardan Sorulacağı )
Y8.CDE. 2002/8794HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Dere Yatağının Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yer Niteliğinin Araştırılması Gereği - Mezarlığın Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yer Sayılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/15197HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Duruşma Tutanağında Hakim İmzasının Olmamasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2001/7952HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Gerçekleşmesi-İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olması )
Y8.CDE. 2001/14018HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Eylemin Temadi Ettiğinin Anlaşılması-Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olması )
Y8.CDE. 2002/10552HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Fiilen Mer'a Olarak Kulanılan Yerin Sürülmesi/Suçun Oluşacağı - Ayrıca Ekim Yapılması Şartı Aranmayacağı )
Y8.CDE. 2011/10103HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Fiilin Kabahat Oluşturması Halinde Kabahatler Kanunu'na Göre Mahkemece İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gerektiği - İdari Yaptırım Kararına Mülki Amirin Karar Vereceği Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2008/8503HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Keşif Cumhuriyet Savcısı Tarafından Yapılacağı )
Y8.CDE. 2011/399HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( HAGB Kararının Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı Kanaati İle Ortadan Kaldırıldığı - Keşinleşen Hükümlerde Yasaların Hükümlü Lehine Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Yapılan Uyarlama Yargılanmasında 5252 S.K. Yerine 5275 S.K. 'nın Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2011/3634HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( HAGB Kararının Zararın Giderilmesi Şartına Bağlı Tutulabileceği - Sanığın Tecavüzünü Haklı Kılacak Biçimde "Sanığın En Geç ... Tarihine Kadar Tecavüzüne Son Vererek ... Zararı Gidermesi Koşulu"na Bağlı Tutularak HGB'ye Karar Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/13978HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hakkında Tekerrür Uygulaması Yapılan Sanığın Geçmişteki Hali ve Suç İşleme Eğilimi İrdelenmeden Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2003/4311HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hali "Taşlık" Arazi Olduğu Belirtilen Dava Konusu Taşınmazın Mer'a Harman Yeri Yol Gibi Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y3.CDE. 2004/10921HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hazine'ye Ait Parsellerde Sınırın Yanlışlıkla İhlal Edildiği - Sanığın Kök Söktüğü Kişiye Ait Parselin Sanığa Ait Parsele Sınır Olduğu - Şahıs Arazisine Yönelik Eyleminin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olup Hazine Arazisine Yönelik Eyleminde İse Hırsızlık Kastının Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2011/10314HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hazineye Ait Taşınmaza Ahır Yapmak - Taşınmazın İmar Mevzuatı İçinde Kalıp Kalmadığının Belediye Sınırları İçinde Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y8.CDE. 2001/14864HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükme Esas Alınan ve Sanığın Yokluğunda Dinlenen Tanık Beyanları ile Bilirkişi Raporlarının Oturumda Hazır Bulunan Sanığa Okunarak Ne Diyeceğinin Sorulmaması )
Y8.CDE. 2003/11127HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükmedilen Aynı Neviden Para Cezalarının TCK'nun Md. 72 Uyarınca İçtima Ettirilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2016/7802HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hüküm Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Değişiklikle Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım İfadesinin Tedbir Olarak Değiştirildiği - İnfazda Yetkiyi Kısıtlayacak Şekilde Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezasının Ödenmemesi Durumunda Hapis Cezasının Kısmen veya Tamamen İnfazına Karar Verileceğinin Belirtilemeyeceği )
Y8.CDE. 2008/1058HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra 5237 S. TCK'nun 154/1.Madde ve Fıkrasında Yapılan Değişiklik Gözetilerek Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğunun Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2011/1210HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Sanık Hakkındaki Suçun Şikayete Bağlı Hale Getirilmesi Karşısında Uzlaşma Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2010/7580HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Durumunun Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2011/1167HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Madde Değişikliği Kapsamında Sanıkların Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2002/4661HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İdarenin Aynı Men Kararındaki Birden Fazla Taşınmaza Tecavüzün Tek Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2010/6752HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame Tarihi İtibari İle Zamanaşımının Dolduğundan Bahsedildiği - Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Teknik ve Yerel Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılarak Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )
Y8.CDE. 2001/11670HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianame ve Sanığın Sorgusunun Yapıldığı Duruşma Tutanağının Onaysız Fotokopiden İbaret Bulunması )
Y8.CDE. 2008/8515HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İddianamenin İadesi Kararı - Suçun Sübutuna Etki Edebilecek Delil Toplanmadığı Şikayetçinin İddiaları Doğrultusunda Yeterli Soruşturma Yapılmadığı/İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y8.CDE. 1992/3495HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İka Edilen Zararın Kıymetinin Pek Fahiş Olarak Kabul Edilmesi )
Y8.CDE. 2003/10682HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki Mera Parsellerine - İki Ayrı Suçtan Hüküm Kurulması Gereği/Tek Suç Kabul Edilerek Cezada Artırım Yapılamayacağı )
Y8.CDE. 2002/3117HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İki Ayrı Mevkideki Meraya - İki Ayrı Suç Oluşturacağı/Tek Suç Kabul Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2013/18518HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İlçe Belediye Başkanlığına Başvurulabilecek Kanun Yolu Süresi Mercii ve Şeklinin Belirtilerek Yöntemine Uygun Tebliğ Yapılmasının Sağlanacağı )
Y8.CDE. 2001/10159HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İlgili Yasanın ve Uygulama Maddesinin Gösterilmesi )
Y8.CDE. 1996/14805HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İlk Men Kararına Konu Taşınmazın İkinci Men Kararına Konu Taşınmazla Aynı Olması Halinde Suçun Oluşması )
Y8.CDE. 2002/9542HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İnşa Edilen Binanın Temelinin Köy Boşluğuna Tecavüz Etmeyip İkinci Katındaki Bu Yöne Doğru Olan Balkon Uzantısının Hukuki İhtilaf Niteliğinde Sayılacağı )
Y8.CDE. 2001/9850HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( İşleniş Tarihinden Hüküm Tarihine Kadar Beş Yıldan Fazla Zaman Geçmiş Olması )
Y8.CDE. 2003/12351HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kadastro Gören Köydeki Meranın Bilinmediğine İlişkin Savunmanın İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmadığı - Köy Yaşamının Gerçeklerine Aykırılığı )
Y8.CDE. 2013/1786HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kanun Değişikliği Uyarınca Sanığın Belediye Sınırları İçindeki Taşınmaza Tecavüz Etmekten İbaret Eyleminin Suç Teşkil Etmeyeceği )
Y8.CDE. 2001/13223HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kanun Yollarının Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2002/1852HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Karayolları Bölge Müdürlüğü Tarafından Taşeron Şirkete Teslim Edilen Yer ile El Atılan Yerin Aynı Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi )
YCGKE. 2013/8-290HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Katılma Talebine İlişkin Karar Verilmemesi - Mağdur İle Şikâyetçinin Soruşturma Evresinde Delillerin Toplanmasını İsteme Kovuşturma Evresinde Tutanak ve Belgelerden Vekili Aracılığı İle Örnek Alma ve Tanıkların Davetini İsteme Haklarının Bulunduğu/İlgili Katılan Sıfatını Kazanmadan Dahi Haklarını Kullanabileceğinden Sonuç Olarak İddia ve Delillerini Bildirme Hakkının Kullanılmamasının da Söz Konusu Olmayacağı )
Y8.CDE. 2014/3472HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Kesintisiz Suçlardan Olup Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Oluşturduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunun Şikayete Bağlı Hale Getirildiği Bu Nedenle Uzlaşma Girişiminde Bulunmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2009/10430HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşfin Davaya Konu Doğru Yerde Yapılıp Yapılmadığı ve Bu Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
Y8.CDE. 2003/10558HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Sırasında Dinlenen Ve Raporu Hükme Esas Alınan Teknik Bilirkişiye Yemin Verilmemesi Suretiyle CMUK.un 72. Maddesine Aykırı Davranıldığı )
Y8.CDE. 2006/1146HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Yapıldıysa Tutanağının Dosyaya Konulması Yapılmadıysa Yöntemince Keşif Yapılıp Dava Konusu Yerin Niteliği Değeri ve Tecavüz Olup Olmadığı Saptanıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2001/15723HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşif Yerinde Dinlenen Mahalli Bilirkişiye Önceden Yemin Yaptırılmadığı Halde Yeminin Hatırlatıldığı Belirtilerek Beyanın Alınmasının Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2009/8329HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişi ve Fen Bilirkişisine Yemin Verdirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2013/908HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Keşifte Eylemin Devam Ettiğinin Anlaşıldığı - Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihinde Olduğunun Gözetileceği )
Y8.CDE. 2008/4453HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Koşulların Varlığı Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
Y8.CDE. 2009/9800HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Halkının Ortak Kullanımında Bulunan Köy Yoluna Demir Kapı Yapmak - Suçun Oluşacağı )
Y8.CDE. 2001/14482HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Harman Yerine Ev Yapmak Amacıyla Taş Dökmek ve Temel Kazmak Suretiyle Zapt ve Tasarruf Edilmesi - Eksik Teşebbüs Suçundan Dava Açılması/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y8.CDE. 2013/9473HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merası İken İl İdare Kurulu'nun Kararı İle Köy Yerleşim Alanı Olarak Kabul Edilen Taşınmaz - Mera Vasfını Kendiliğinden Kaybettiği/Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2001/14601HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merasına Ahır Yapma İddiası )
Y8.CDE. 2001/10579HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Merasının İki Ayrı Suç Yerine Yapılan Tecavüzün Tek Suç Olarak Kabulü )
Y8.CDE. 2002/10869HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy mezarlığı - Sanıkların Tel Örgüyle Çevirip Zapt ve Tasarruf Etme Eylemleri )
Y4.CDE. 1994/8887HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Muhtarı - Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y8.CDE. 2001/11178HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Muhtarı Tarafından Ölü Olduğu Beyan Edilen Sanığa Ait Nüfus Kaydı Getirtilmeden Eksik Soruşturmayla Davanın Ortadan Kaldırılmasının Hatalı Olması )
YCGKE. 1988/4-535HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Muhtarı ve Kurul Üyelerinin Köy Bütçesine Gelir Sağlamak Amacıyla Köy Merasını Ekip Biçmeleri )
Y8.CDE. 2001/11040HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Taşınmaz - Hukuki Çekişme Niteliğinde Olduğu )
Y8.CDE. 2003/3017HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliği Adına Tapuya Arsa Olarak Tescil Edilen Yere Elatma Eylemi - Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2013/1266HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliğine Ait Tarlaya Tecavüz/Köy Tüzel Kişiliğinin Davadan Haberdar Edileceği - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Hükümlerinin Gözetileceği )
Y8.CDE. 2002/11313HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Tüzel Kişiliğine Bağışlanan ve Arsa Niteliğinde Olan Taşınmaza Elatma Eylemi - Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2003/3197HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yoluna - Dava Açılmasından Önce o Yere İlişkin Hak İddiasıyla Dava Açmış Olması Karşısında Sanığın Suç Kastının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 2003/1148HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yoluna Duvar Yapmak Suretiyle Tecavüz Eden Sanığın İddianame Düzenlendikten Sonra Yola Odun Yığmak Suretiyle Yeniden Tecavüz Etmesinin Yeni Bir Suç Oluşturacağı )
Y6.CDE. 1974/7305HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yolunda Değişiklik Oluşturmadan Yolun Oyuntu Yerlerinden Yararlanarak Tarlalarına Su Akıtan Sanıkların Eyleminde Yolu Zaptetmek Kastının Olmaması )
Y8.CDE. 2001/10032HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köy Yolunun Kullanımını Sözle Engellemek-Taşınmazın Aynına Müdahale )
Y8.CDE. 1997/15636HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köye Ait Kapalı Su Şebekesine Boru Takmak Suretiyle Bahçesine Su Götürmesi - Görevsizlik Kararı Verilmesi )
Y8.CDE. 2003/2007HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylülerce Hayvanların Gelip Geçmesi İçin Ortak Kullanılan Taşınmaz - Mahkumiyet Hükmü Verilmesi Gereği )
Y4.CDE. 2009/21017HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylünün Ortak Kullanım Alanı Yerlere - Muhtarın C. Başsavcılığına İhbarda Bulunmaması/Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçunu Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2003/10504HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Yaylanın 600 m2'lik Bölümüne Ağaç Dikip Etrafını Tel Örgü İle Çevirmek Sureti İle Elatmak )
Y8.CDE. 2003/12762HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köylünün Öteden Beri Ortaklaşa Kullandığı Ve Hukuk Mahkemesinin Kararıyla Da Yol Olduğu Saptanmış Bulunan Köy Yoluna Tel Örgü Çekmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri Anlaşılmakla Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2011/17432HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Köyün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Yere Tecavüz - Birinci Men Kararı Verilip Usulen İnfaz Edildikten Sonra Aynı Yere İkinci Kez Tecavüz Edilmesi Karşısıda Sanığın Durumunun 3091 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
YCGKE. 2013/8-208HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mahkumiyet Hükmünün Tarihi ve Suç Tarihi Gözetildiğinde Deneme Süresi İçinde Suç İşlenmediğinin Kabulü Gereği - Hükmün Vaki Olmamış Sayılacağı/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılacağı )
Y8.CDE. 2003/12644HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mahkumiyet Kararı Verilememesi - 2. Men Kararının İnfazında Sanığın Hazır Bulunmaması/İnfaz Gün ve Saatinin de İnfazdan Önce Sanığa Tebliğ Edilmediği )
Y8.CDE. 2004/6859HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mera Vasfında Olan Taşınmaza Ağaç Dikmek )
Y8.CDE. 2001/8266HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mera Vasfının Tayini İçin Mera Tahsis Kaydının Zorunlu Olmaması )
YCGKE. 2015/8-989HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Meraların Sahibi Olup Üzerinde Sınırlı da Olsa Tasarruf Denetleme ve Koruma Yetkisi Bulunan Hazinenin Meraya Tecavüz Suçlarında Doğrudan Zarar Gördüğü ve Buna Bağlı Olarak Davaya Katılma Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Karara İtiraz Etme ve Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisinin Bulunduğu )
Y8.CDE. 2001/10055HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Meranın Mevkiinin Kesin Olarak Tespiti )
Y8.CDE. 1996/13323HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Meraya Tecavüz Suçunun Unsurlarının Oluşmasına Rağmen Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2008/12028HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mer'ayı Sürüp Ekmek - Eylemin 5237 S.K. Md. 154/2'ye Aykırılık Oluşturabileceği - Bu Suça Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y8.CDE. 2003/12268HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Müdahele Dilekçesi Aynı Zamanda Sanık Oğluna Ait Olup Hüküm Yüzüne Karşı Tefhim Edildiği Halde Kararı Temyiz Etmediğinden Müdahale Talebi Konusunda Karar Verilmemiş Olması Bozma Nedeni Olarak Görülmemesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/2117HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olan Ve Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılan Yerler - Aynı Suçtan Mükerrir Bulunan Sanık )
Y8.CDE. 2001/14967HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Müştekinin Sanığa Ait Arazide Yer Alan Su Kaynağını Kendi İmkanlarıyla İşler Hale Getirerek Boru Döşetip Evine Götürmesi )
Y8.CDE. 2010/917HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç Olduğu - Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olacağı/Sanığın Men Kararı Üzerine Tecavüze Son Vermesinin Oluşan Suçu Ortadan Kaldırmayacağı )
Y8.CDE. 2001/8691HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç-İddianame Tarihinde Hukuki Kesinti Gerçekleşmiş Olması )
Y8.CDE. 2014/2383HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suçlardan Olduğu ve Hukuki Kesintiyi Oluşturan İddianamenin Düzenlendiği Tarihe Kadar Gerçekleştirilen Eylemlerin Tek Suç Bu Tarihten Sonra Gerçekleştirilen Eylemlerin İse Ayrı Suç Oluşturacağı - Hangi Tarihte Tecavüz Edildiğinin Kesin Biçimde Saptanması İçin Keşif Yapılacağı )
Y8.CDE. 2001/9842HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Mütemadi Suç-Yerin Değeri )
Y8.CDE. 2001/14351HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Etmesi ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianame Tarihinin Suç Tarihi Olarak Kabulü )
Y8.CDE. 2003/10352HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Olayda Eylemin Temadi Ettiği ve Hukuki Kesintinin Meydana Geldiği İddianamenin Düzenlendiği Tarihin Suç Tarihi Olduğu ve Buna Göre de Temel Ağır Para Cezasının 2.620.000 Liradan Az Olamayacağı )
Y8.CDE. 2003/13130HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Önceki Hükmün Sanığın Temyizi Sonucu Kazanılmış Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla Bozulmuş Olduğu Halde Sonuç Ceza Miktarının İndirilmesi Gerektiğinin Gözardı Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2005/994HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden veya Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Kesin Biçimde Saptanması Gereği )
Y8.CDE. 2003/13222HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Para Cezasının Ödeme Emrinin Sanığa Tebliğinden İtibaren İşleyecek Bir Aylık Süre İçinde Ödenmemesi Halinde Para Cezasının Gecikme Zammı Oranının Yarısı Oranında Gecikme Zammı Uygulanacağı )
Y8.CDE. 1998/1041HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Salt Sınır Kaldırmanın Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
Y8.CDE. 2005/3799HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığa Para Cezası Tayin Edilirken Her Aşamada "Bir" Yeni Türk Lirası Küsurunun Atılması ve Ödenmeyen Para Cezasına Gecikme Zammının Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2001/14552HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Açık Kimliği ve Şahsi Durumu Belirlenmeden Sorguya Çekilmesi Suretiyle Yasaya Aykırı Davranılması )
Y8.CDE. 2001/10594HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ağıl Yapmak Suretiyle Tecavüz Ettiği Parselin Köy Tüzel Kişiliği Adına Arsa Olarak Tapuda Kayıtlı Olması )
Y8.CDE. 2001/14856HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Annesi Tarafından Yıllar Önce Örülen Duvarın Hukuk Mahkemesince Yapılan Keşif Sırasında Yola Tecavüzünün Saptanması )
Y8.CDE. 2013/15696HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Arsanın Hissedarı Olduğu - Taşınmazı Katılanın Payını Kullanmasını Önleyecek ve Kendi Payını Aşacak Biçimde Ekip Biçtiği/Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2003/9496HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkideki Farklı Mera Parsellerine/Ayrı Suç Oluşturacağı - Ek İddianame İle Dava Açılması Gereği )
Y8.CDE. 2002/11425HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Mevkiideki İki Ayrı Köy Boşluğuna Elatması - Müteselsil Tek Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2001/11010HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Parsele Dava Açılıncaya Kadar Müteaddit Aralıklarla Tecavüz Etmesi Eyleminin Tek Suç Oluşturması-Temerrüt Nedeniyle Cezada Artırım Yapılamaması )
Y8.CDE. 2001/8655HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Aynı Yere İki Kez Tecavüz Etmesi Nedeniyle 3091 Sayılı Yasanın Uygulanması )
Y8.CDE. 2006/3432HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Cezalandırılması İle Yetinilmesi Gerekirken Eylem İkiye Bölünerek 3091 Sayılı Yasaya Aykırılıktan Beraat Hakkı Olmayan Yere Tecavüzden Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/10626HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Daha Önce Aynı Yere Tecavüzden Mahkumiyet Hükmü Almasının Sonraki Tecavüzü Nedeniyle Cezalandırılmamasına Sebep Olmaması )
Y8.CDE. 2001/15417HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Daha Yüksekte Bulunan Tarlasına Geçebilmek İçin Yol Seviyesini Yükselmek Amacıyla Yola Sadece Toprak Dökmekten İbaret Eylemi )
Y8.CDE. 2003/10740HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dava Konusu Taşınmaza Yaptığı Ahır Nedeniyle Müştekinin Taşkın Sonucu Zarara Uğraması - Uyuşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu )
Y8.CDE. 1998/14847HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dere Kıyısından Su Hareketleri İle Oluşan Kumları Alma Eyleminin İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
Y8.CDE. 2003/7683HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Dozer İle Köy Merasından Yol Açmak Suretiyle Meranın Aynına Tecavüz Etmesi )
Y8.CDE. 2011/8449HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın El Attığı Yerin Köy Merası Kapsamında Bulunmadığı - El Attığı Yer İle İlgili Olarak Bu Konuda Açılmış Bir Dava Bulunmadığı/Beraatine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2003/13858HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Erteli Mahkumiyetinin Suç Tarihi ve Niteliğine Göre 4616 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden Aynen Çektirilmesine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2014/34538HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ev Ahır Mutfak ve Bahçe Yapmak Suretiyle Tecavüz Ettiği Yerin Ham Toprak Vasfıyla Hazine Adına Kayıtlı Olduğu - Mahalli Bilirkişi Beyanına Göre Köylünün Ortak Kullanımında Bulunduğu/Sanığın Haksız Yere Tecavüz Suçundan Cezalandırılacağı )
Y8.CDE. 2002/5711HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Geçmişte Hükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığına Dair Adli Sicil Kaydı Getirtilmeden Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2002/5735HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Geçmişteki Hali Suç İşlemedeki Eğilimi İrdelenip Kişiselleştirilmeksizin Sanığın Kastının Yoğunluğuna Dayanılarak Ertelememenin Hatalı Olması )
Y8.CDE. 2008/18620HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hangi Taşınmaza Tecavüz Ettiğinin Açıklanmadığı Gerekçesiyle İddianamenin Kabulünden Sonra Yargılama Aşamasında Durma Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2009/14768HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hazine Adına Susuz Tarla Vasfıyla Kayıtlı Parseli Sürüp Ekmesi - TCK. Md. 154/1 İle Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığı/Beraat Hükmünün İsabetli Olduğu )
Y8.CDE. 2013/74HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hazineye Ait Mera Parseline Ev Yapmak İçin Malzeme Koyduğu - Tutanağa Göre Su Basmanı Yaptığı/Tecavüze Son Vermesinin Suçun Oluşumuna Engel Olmayacağı )
Y8.CDE. 2014/30066HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hazineye Ait Olan Yere Ev İnşatı Yaparak Tecavüz Ettiğinden Bahisle Dava Açıldığı - Köylünün Ortak Kullandığı Taşınmaza Tecavüz Suçundan Hüküm Kurulduğu/Taşınmazın Tapu Kaydı Getirilerek Öteden Beri Köylünün Yararlanmasına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı Saptanarak Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2001/15130HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Her Bir Suçu İçin Uygulama Maddeleri Gösterilmek Suretiyle Ayrı Ayrı Ceza Tertibinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/14176HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Hükümden Önce Ölmesi Nedeniyle Davanın Ortadan Kaldırılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2005/3909HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Kendisine Ait İki Parsele Bitişik Meraya Çit Çekmek Suretiyle Tecavüz Etmesi - Eylemin Tek Suç Oluşturduğu 765 Sayılı TCK'nun 80. Maddesinin Uygulanmasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/13015HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Camiinin Çeşmelerine Kaynaktan Gelen Suyun Borusunu Kesip Taktığı Özel Bir Boru ile Evine Akıtması )
Y8.CDE. 2003/1990HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy İçme Suyuna Ait Boruyu Keserek Bu Suyu Kendi Evine Akıtması - 7478 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçunu Oluşturabileceği/Görevli Mahkeme )
Y8.CDE. 2001/13702HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy İhtiyar Heyetinden İzin Aldıktan Sonra Ev Yapması Nedeniyle Suç Kastından Bahsedilememesi )
Y8.CDE. 2009/12633HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Karar Defterinde Belirtilenin Çok Üstünde Yer Kullandığı - Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2001/13481HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Merasını Ahşap Çiftle Çevirerek Geçici Hayvan Barınağı Yapması )
Y8.CDE. 2001/12370HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Yoluna Çok Az Bir Tecavüzü Olsa da Tecavüzün Bilinçli Olarak Yapıldığına İlişkin Kesin ve İnandırıcı Kanıt Olmaması )
Y8.CDE. 2013/4837HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Yoluna Foseptik ve Tuvalet Yaptığı - Suçun Oluşacağı )
Y8.CDE. 2009/2278HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köy Yoluna Merdiven Yaptığı - Suçun Oluştuğu )
YCGKE. 2003/3-178HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köylünün Ortak İstifadesine Terk Edilen Yayla Boşluğuna Taş Duvar Temel Üzerine Tuğla Örgü ile Tek Katlı Bina Yapmak Şeklindeki Eylemi )
Y8.CDE. 2004/4657HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Köy Merasına - Beraat Hükmü Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2001/8040HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Köyün Yaylasındaki Mera Alanına Ev Yaptığı İddiası )
Y8.CDE. 2014/28670HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Kullandığı ve Yan Yana Bulunan Bitişik Taşınmazlara Farklı Tarihlerde Ayrı Suç İşleme Kararı Altında Tecavüz Edilip Edilmediği Tartışılmadan Sırf Köy Yoluna ve Köy Merasına Tecavüz Edilmesi Sebebiyle 5237 S. T.C.K'nun 43. Md. Uyarınca Cezada Arttırım Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y8.CDE. 2001/14717HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mahkeme Kararıyla Şikayetçiler Lehine Geçit Hakkıyla Tesis Edilen Özel Yolu Ot ve Kum Yığarak Kapatmasında Suç Oluşmaması )
Y8.CDE. 2003/142HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mera Niteliğinde Bulunan Taşınmaza Ev ve Ahır Yapmak Suretiyle - Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2003/1854HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Mülkiyeti Kendine Ait Geçit Hakkı Tesis Edilen Yerdeki Telleri Kopararak Arazisine Geçme Eylemi - Hukuki Anlaşmazlık Niteliği )
Y8.CDE. 2003/2969HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekinin Taşınmazının Bir Bölümünü Zapt ve Tasarruf Amacıyla Taşla Çevirmekten İbaret Eylemi - Hukuki Nitelikte Olduğu )
Y8.CDE. 2004/5374HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekiye Ait Badem Ağaçlarını Keserek Zarar Verdiği - Sanığın Bu Eyleminin 765 S. TCK 516/6. Maddesinde Sayılan Suçu Oluşturduğu )
Y8.CDE. 2003/1945HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Müştekiye Ait Taşınmazın Sınırlarında Herhangi Bir Değişiklik Yapmaksızın 200 m2'lik Kısmını Sürmesi - Suçun Oluşmayacağı/Hukuki İhtilaf Niteliğinde Olduğu )
Y8.CDE. 2006/1143HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Ortakçısı Olduğu Tarlanın Mahsülünü Yıla Temadi Eden Suç Tarihinin Daha Önceki Bir Tarih Gösterilmesinin Hatalı Olduğu - Sanığın Ortakçısı Olduğu Mera Parseli ile Bitişikteki Meralara Parsellere Tecavüzün Tek Suç Olduğu )
Y8.CDE. 2001/11309HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Sabıkasız Olması Nedeniyle Hükmedilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesinde Yasal Zorunluluk Olması )
Y8.CDE. 2013/7315HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Suça Konu Meranın Bir Kısmına Hayvan Ağılı Yapmak Etrafını Çevirmek ve Ağaç Dikmek Suretiyle Tecavüzde Bulunduğunun Gözetileceği - Suçun Oluştuğu )
Y8.CDE. 2015/9020HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Suça Konu Yerin Babasından Kaldığını Ve Ekip Biçtiğini Savunduğu - Tapu Müdürlüğü Tarafından Kadastro Çalışmalarının Başladığının Bildirildiği/Suça Konu Yerde Kadastro Çalışmalarının Tamamlanıp Tamamlanmadığı, Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/15264HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Suçun İşlendiği Tarihte Adli Sicilden Silinme Koşullarının Gerçekleşmemesi )
Y8.CDE. 2001/13695HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Sulama Sırasına Uymadan Arkın Önüne Toprak ve Çuval Koyarak Suyu Kendi Taşınmazına Akıtmaktan İbaret Eyleminde Suç Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/13564HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tapulu Taşınmazı Bitişiğindeki Köylülerce Öteden Beri Boşluk ve Mera Olarak Kullanılan Yere Fidan Dikmesi )
Y8.CDE. 2012/1718HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tapulu Taşınmazının Bitişiğindeki Köy Yolunu Daraltacak Biçimde Taş Dökme Şeklinde Gerçekleşen Eyleminde Zapt ve Tasarruf Kastı Bulunmadığından Suçun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2003/11123HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tarlasını Taşkından Korumak Maksadiyle Dere Yatağına Bir Miktar Çalıçırpı Yığmaktan İbaret Eyleminde Suçunun Unsurlarının Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2002/11419HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanığın Tarlasının Sınırını Belirlemek ve Çıkan Suyun Zararını Önlemek İçin 1 Metre Eninde 15 Metre Uzunluğunda Kanal Kazdırması - Merayı Zapt ve Tasarruf Amacı Bulunamayacağı )
Y8.CDE. 2008/1231HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanık Hakkında Meraya Tecavüz Nedeniyle Dava Açıldığı ve Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği - Aynı Yere 2. Tecavüzü Nedeniyle Açılan Davanın Yeni Bir Suç Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2006/2734HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanık Tarafından İnşa Edilen Yayla Evinin Sadece Yayla Mevsiminde Kullanılan Geçici ve İstenildiğinde Sökülüp Taşınabilen Vasıfta Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2004/371HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıklar Hakkında Her Bir Sanığın Kendi Adına Hareket Ettiği - Suçun İşlenmesinde Birlik ve Beraberlik Bulunmadığı Anlaşılmakla Kamu Davasının Ortadan Kaldırılmasına Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
Y8.CDE. 2001/10190HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıklara Tayin Olunan Cezanın Yarı Oranında Artırılması )
Y8.CDE. 2003/12597HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların ... Mevkiindeki Köy Yoluna Avlu Çevirmek Suretiyle Tecavüz Ettikleri - Mahkumiyetleri Gereği )
Y8.CDE. 2011/9017HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Başka Köyün İstifade Ettiği Derenin Mecrasını Değiştirmeksizin Boru Döşeyerek Kendi Köylerine Getirerek Kullanmaları - Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı/Eylemin Hukuki İhtilaf Niteliğinde Bulunduğu )
Y8.CDE. 2003/10156HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Eylemlerinin TCK.nun 516/5. Madde ve Fıkrasında Yazılı Suçu Oluşturması Halinde Delillerin Değerlendirilmesinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y8.CDE. 2001/13793HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Köy Yoluna ve Yol Boşluğuna Taş Duvar Çekmek Suretiyle Müdahale Etmeleri-Taşınmazların Kayma Tehlikesi Altında Olup Olmadığının Araştırılması )
Y8.CDE. 2003/13498HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Ortaca Köyü Arpalık Mevkiinde Tapuda Mera Olarak Kayıtlı Bulunan Yerlere Tecavüzde Bulundukları - Kaymakamlıkça Men Kararı Verildikten Sonra Bu Yerleri Terk Ettiklerinden Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Gereği )
Y8.CDE. 2003/12474HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Suç Konusu Yere Birlikte Tecavüz Ettiklerinin Anlaşılması Karşısında Görevli Mahkemenin Asliye Ceza Mahkemesi Olduğu )
Y8.CDE. 2005/2819HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sanıkların Sürerek Tecavüzde Bulunduğu Yerin Öteden Beri Köy Halkının Ortak Kullanımına Bırakılmış Mer'a Harman Yeri Yol Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2001/12956HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sicil Kaydından Silinmesi Olanaksız Bulunan TCK.nun m. 448. Dayalı Mahkumiyet Hükmünün Ertelemeye Engel Olduğu )
Y8.CDE. 2001/13029HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Oluşma Şartları )
Y8.CDE. 2001/12298HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Oluşması İçin Sabit Bırakılmış ve Belirgin Bir Sınırın Olup Olmadığının Usulen Saptanması )
Y8.CDE. 2001/9615HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozma Suçunun Unsurları )
Y8.CDE. 1994/11527HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Sınır Bozmak Suçunun Oluşması Şartları )
Y8.CDE. 2002/10790HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Son 20 Yıldan Beri Köylü Tarafından Kullanılmayıp Terkedilen Yer - Suç Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2009/16099HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Soruşturma ve Kovuşturmanın Yapılmasına İlişkin Gerçekleşmesi Gereken Herhangi Bir Şart Bulunmadığı - Belgelerdeki Çelişki ve Eksikliklerin Yargılama Aşamasında Mahkeme Tarafından Giderilebileceği/Durma Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 1995/6680HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Konusu Taşınmaza İki Kişinin Birlikte El Atması Halinde Cezanın Artırılması )
Y8.CDE. 1989/10911HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Konusu Yıla Göre Suç Konusu Yerin Değerinin Hafif Sayılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2003/13386HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 647 Sayılı Yasanın 5/4 Ve 6831 Sayılı Yasanın 51. Maddesi Uyarınca Gecikme Zammı Uygulanmasına Karar Verilmesi Yasaya Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/14969HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Tarihine Göre 4616 Sayılı Yasanın Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 4758 Sayılı Yasayla Değişik Koşullarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/10252HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suç Üstü Yasasına Tabi Olmayan ve Genel Hükümlere Göre Açılan Davanın Adli Tatil Süresi İçinde Görülerek Karara Bağlanmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/10655HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Edilen ve El Atılan Yerin Hazine Adına Kayıtlı Tarla Niteliğinde Olması-Suçun Unsurlarının Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/13795HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Meralar Belediye Sınırlar İçinde Olduğundan Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 2001/13027HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Meraya Çitle Çevrilmek Suretiyle Tecavüz Edilmesi )
Y8.CDE. 2003/10649HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Taşınmaz İle İlgili Olarak Yapılan Keşif ve Yargılama Giderinin Mahkum Olan Sanığa Yükletilmeyerek CMUK'nun 407. Maddesine Aykırı Davranılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2004/846HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Belediye Sınırları İçerisinde Kalıp Kalmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/7525HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Hazine Adına Ham Toprak Vasfıyla Tapuda Kayıtlı Olduğu - Eylemin Suç Olmaktan Çıkarıldığının Gözetileceği )
Y8.CDE. 2009/11103HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Yerlerden Olmadığı/Sanığın Babasına Ait Bir Yer İken Yola Bırakılıp Daha Sonra Tekrar Yola Katıldığı - Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y8.CDE. 2001/13002HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köye Ait Mezarlık Yeri Olarak Belirtilmesi ve Aynı Yerle İlgili Olarak Sanık Hakkında Daha Önce Verilen Kesinleşen Mahkumiyet Hükmü Olması )
Y8.CDE. 2001/14749HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Köylünün Ortaklaşa Kullandığı Yerlerden Olup Olmadığı Konusunda Yöreyi İyi Bilen Yerel Bilirkişiden Görüş Alınmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2003/13417HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle Değeri - Normal Yerine Pek Fahiş Olarak Kabulü ile Fazla Ceza Tayin Edildiği )
Y8.CDE. 2003/13014HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihinde 808.800.000 Liradan İbaret Değerinin Günün Ekonomik Koşulları Ve Paranın Satın Alma Gücüne Göre "Hafif" Kabulü Gerektiği - "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2003/11183HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değeri - "Hafif" Kabulü Gerekirken "Normal" Kabulüyle Fazla Ceza Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2011/9152HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Mağdurunun Köy Tüzel Kişiliği Olup Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Maliye Hazinesinin Davaya Müdahale Hakkı Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2003/1338HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşabilmesi - Sabit ve Belirgin Bir Sınırın Başkasının Tasarrufunda Bulunan Emlak ve Araziyi Tamamen Veya Kısmen Zapt ve Tasarruf Etmek Yada Bunlardan Yararlanmak Amacıyla Değiştirilmiş Veya Bozulmuş Olması Gerektiği )
Y10.CDE. 2002/23366HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşması İçin Eylemlerin Başkasına Ait Emlak Ve Araziyi Tamamen Veya Kısmen Zapt Ve Tasarruf Etmek Veya Bunlardan Yararlanmak Amacına Yönelik Olması Gereği )
Y8.CDE. 2004/4060HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Oluşması İçin Tecavüz Edilen Yerin Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olması Veya Öteden Beri Köylünün Ortaklaşa Yararlanmasına Bırakılmış Bulunması Gereği )
Y8.CDE. 2002/3705HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Ögelerinin Oluşmayacağı - Köy Tüzelkişiliği Adına Arsa Olarak Tescil Edilen Yere Elatma )
Y8.CDE. 2001/8457HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Temadi Özelliği Olmayan Ani Suçlardan Olması )
Y8.CDE. 1992/1055HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçun Unsurlarının Oluşmaması - Başka Köyün Merasında Hayvan Otlatmak )
Y8.CDE. 2003/2024HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Suçunun Gerektirdiği Cezanın Tür ve Üst Sınırına Göre TCK.nun 102/4. Madde ve Fıkrası Uyarınca 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y8.CDE. 2003/11924HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Süresinde Verilmeyen Diğer Bir Sanığın Temyiz Dilekçesi Hakkında İsteminin Reddi Gereği )
YCGKE. 2013/8-306HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Şikayetçi Vekilinin Soruşturma Aşamasında Verdiği Dilekçede Sanığın Cezalandırılması İstemiyle Kamu Davası Açılmasını Talep Ettiği/ Kovuşturma Aşamasında Eski Beyanlarını Tekrar Ettiği - Hükmü Temyiz Etmiş Olmasının Yerel Mahkemece Karara Bağlanmayan Katılma Talebinin Temyiz Merciince İncelenip Karara Bağlanmasına Yönelik Bir İstemi de Kapsadığının Kabul Edileceği )
Y8.CDE. 2017/16748HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Şüphelinin Şikayetçinin Akrabası Olması Dolayısıyla Bir Sorun Çıkarmayacağını Düşünerek Ona Ait Tarlayı da Kiraya Verdiğini Belirttiği - Suçun İşlendiği Hususunda Yeterli Şüphe Oluştuğu/Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yapılan İtirazın Kabul Edileceği )
Y8.CDE. 2011/13255HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tapu Kaydının Getirtilerek Parselin Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun Tespit Edileceği )
Y8.CDE. 2003/10969HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tapulama Sırasında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Tescil Harici Bırakılmış Yerlerden Olduğu Teknik Bilirkişi Raporundan Anlaşılan Tecavüze Konu Yerin TCK. Md. 513/2'de Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı Keşifte Dinlenilen Mahalli Bilirkişiye Sorulup Saptanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/10208HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tarla Etrafındaki Avlayı Köy Yoluna Doğru Bir Metre Genişleterek/Tecavüz Bulunmadığının Saptanması - Su Deposunun Köy Yoluna Tecavüzünden Ek İddianame İle Dava Açtırılmadan Hüküm Kurululamayacağı )
Y8.CDE. 2013/7663HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Belediye Sınırları İçinde Mera Olduğu - Hükümden Önce Yürürlüğe Giren Değişiklik Nedeniyle Eylemin Suç Olmaktan Çıktığı )
Y8.CDE. 1990/5859HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Değerinin Pek Hafif Kabul Edilmesi - Cezada Yapılacak İndirim )
Y8.CDE. 2013/724HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Bakımından Yeniden Keşif Yapılıp Mahalli Bilirkişiden Görüş Alınacağı )
Y8.CDE. 2011/9688HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Öteden Beri Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Yerlerden Olup Olmadığının Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirleneceği - Tarafsız Bilirkişinin Görüşünün Alınacağı/Tanık Dinleneceği )
Y8.CDE. 2001/12778HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Sanığa Ait Tapu Kaydı Sınırları İçinde Kalması ve Orman İdaresince Geçici Kullanım İçin Yol Olarak Açılması Nedeniyle Suçun Oluşmaması )
Y8.CDE. 2002/10545HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Şahıslar Adına Tapuda Kayıtlı Olması - Köylülerin Burayı Kullanmalarının Oraya Mera Niteliğini Kazandırmayacağı )
Y8.CDE. 2013/7318HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Tapu Kaydı Getirtilerek Niteliği ve Öteden Beri Köylünün Ortak Kullandığı Yerlerden ve Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olup Olmadığının Kesin Olarak Saptanacağı )
Y8.CDE. 1996/6966HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( TCK. 513/1 'deki Suçun Oluşmaması - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Olması )
Y8.CDE. 2003/13404HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Devam Ettiğinden Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğu - Suça Konu Yerin Değerinin Mahalli Bilirkişice Tespiti Gereği )
Y8.CDE. 2001/8299HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Edilen Dere Yatağının Köylüler Tarafından Ortaklaşa Yol Olarak Kullanılması Nedeniyle )
Y8.CDE. 2001/14291HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Edilen Yerin Değerinin Hafif Yerine Pek Fahiş Kabulü ile Sanığa Fazla Ceza Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
Y8.CDE. 2001/9847HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüz Olunan Yerin Değeri-Cezanın Arttırılması )
Y8.CDE. 2001/8437HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Kano Bölümün Köy Tüzel Kişiliği Adına Tarla Olarak Kayıtlı Parselin İçinde Kalması )
Y8.CDE. 1996/4316HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Keşif Yapılarak Suç Tarihindeki Değerinin Saptanmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/10089HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Yerin Değerinin Pek Hafif Olması Nedeniyle Temel Cezada Yapılacak İndirimin Yarı Oranından Fazla Olmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 1996/12246HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Yerin Suç Tarihi İtibariyle Değerinin Belirlenmesi )
Y8.CDE. 2003/13093HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüze Uğrayan Taşınmazın Köylünün Ortak Kullanımına Bırakılmış Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Yerel Bilirkişi Ve Tanıklara Sorulması Gereği )
Y8.CDE. 2003/11722HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Tecavüzün Temadi Eden Niteliğine Göre Suç Tarihinin Temadinin Kesildiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetilmesi Gereği - Suç Tarihindeki Yasal Düzenlemeye Göre Noksan Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
Y8.CDE. 2012/18391HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Temel Ceza Belirlenirken Hapis Cezasının Alt Sınırdan Tayin Edildiği - Aynı Gerekçeyle Adli Para Cezasına Esas Alınan Birim Gün Sayısının Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirlenemeyeceği )
YCGKE. 2000/8-121HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Temel Cezadan İndirim-Suça Konu Şeyin Değerinin Pek Hafif Olması )
Y8.CDE. 1997/287HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Temel Cezadan Suça Konu Yerin Değeri Nedeniyle Yapılan İndirim Maddesinin Gösterilmesinin Gerekmesi )
Y8.CDE. 2012/35993HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı Herhangi Bir Köy Adına Mera Tahsis Kaydı Bulunup Bulunmadığının Saptanacağı - Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren 5841 S.K. İle Değişik 5237 S.K. Md. 154'ün Dikkate Alınacağı )
Y8.CDE. 2011/12349HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Belediye Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığı/Çevre Köyler Adına Mera Tahsis Kaydı Kararı Bulunup Bulunmadığının Kesin Olarak Saptanacağı - Belediye Sınırları İçinde Kalması Halinde Suçu Oluşturmayacağı )
Y8.CDE. 2001/9063HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değeri-Cezada Arttırım )
Y8.CDE. 2002/10432HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değerinin Pek Hafif Kabul Edildiği Durum - Cezanın 1/2 den Fazla Olmak Üzere 1/3 üne Kadar İndirilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 1998/435HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Değerinin Pek Hafif Olması - Cezanın 1/3'e Kadar İndirilmesi Gereği )
Y8.CDE. 1996/5153HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Köyün Ortak Kullandığı Yerlerden Olup Olmaması - Bilirkişiden Düşünce Alınması Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/12964HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Miktarının Ceza Tayininde Asgari Haddin Üzerine Çıkılmasını Gerektirmesi - Dosya İçeriğine Göre En Üst Hadden Ceza Tayininin Hak ve Nesafet Kurallarına Uygun Bulunmaması )
Y8.CDE. 2003/12483HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Yerin Niteliği Suç Tarihindeki Değeri Tecavüzün Şekli ve Kapsadığı Alan Konusunda Keşifte Dinlenilecek Yerel Bilirkişinin Anlatımına Başvurulması Gereği )
Y8.CDE. 2009/12962HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ( Zeytin Ağaçlarının Mera Üzerinde Bulunuyorsa Kimin Tarafından Dikildiğinin Kesin Olarak Saptanacağı - Keşif Yapılmadan Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y8.CDE. 2010/11067HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Devletin Tasarrufu Altında Bulunan Yer Olduğu Belirtilen Taşınmazın Köylünün Ortak Yararlanmasına Terk Edilmiş Mera Harman Yeri Yol ve Sulak Gibi Yerlerden Olup Olmadığı ve Niteliğinin Belirleneceği)
Y8.CDE. 2001/9743HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Evin Yıkık Bahçe Duvarının Köyün Merasına Tecavüzlü Durumda Bulunması - Babasına Ait Evde Oturmak Dışında Suça Katıldığına Dair Mahkumiyetine Yeterli Delil Olmayan Sanık)
Y15.CDE. 2013/12686HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Katılanlara Ait Arazi Kenarındaki Yolu Genişletmek İçin İş Makinesi Getirerek Katılana Ait Taşınmazı Kazdırdıkları Sırada Arazi Üzerinde Bulunan Ağaçlar ve Üzüm Bağlarını da Sökme Eylemi İle Sanıkların Nitelikli Mala Zarar Verme ve Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçlarının Oluşmasına Sebebiyet Verdiği)
Y8.CDE. 2012/9771HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Muhtar Olan Sanığın Görevi Sebebiyle Suç İşlediğinin İddia Olunması Karşısında 4483 S. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümleri Uyarınca Yetkili Merciden Soruşturma İzni Alınacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2012/22651HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Sanığın Kalıcı Nitelikte Ev Yaptırdığı Yerin Köyüne Tahsis Edilmiş Parselde Kain Yayla İçerisinde Bulunduğunun Tespit Edilmesi Karşısında Suçun Oluştuğu)
Y8.CDE. 2015/14756HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ (Suçun Kesintisiz Suçlardan Olması Nedeniyle Suç Tarihinin Hukuki Kesintinin Gerçekleştiği İddianame Tarihi Olacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2014/34909HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETME ( Taşınmazlardan Birinin Ham Toprak Diğer Parselin İse Orman Vasfıyla Hazine Adına Tescil Olduğu/Keşif Yapılarak Ham Toprak Olan Taşınmazın Öteden Beri Köylünün Ortak Kullanımında Olup Olmadığı Diğer Parsel Yönünde İse Orman İdaresi Davadan Haber Edilip Orman Bilirkişisi Marifeti İle Suça Konu Taşınmazın Niteliği Kesin Olarak Saptanıp Orman Sayılan Yerlerden Olduğunun Anlaşılması Halinde Bu Suçtan Ek Savunma Hakkı Tanınarak Sanıkların Hukuki Durumunun Tayin Edileceği )
Y8.CDE. 2016/2810HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETME SUÇU ( Sanıklara Yüklenen Suçun Cezasının Türü ve Üst Sınırı İtibariyle 8 Yıllık Dava Zamanaşımına Tabi Olduğu - Zamanaşımını Kesen Son İşlem Olan Sanıkların Sorgusunun Yapıldığı Tarihten Temyiz İnceleme Tarihine Kadar Zamanaşımının Gerçekleştiği/Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Hususta Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanıklar Hakkında Açılan Kamu Davalarının Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2012/7561HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ ETME SUÇU ( Suça Konu Yere Ait Tapu Kaydı Getirtilerek Taşınmazın Kimin Adına Kayıtlı Olduğu Belirlenmeden Katılanın Eşi Dinlenilip Sanıkla Aralarında Kiralama Konusunda Anlaşma Olup Olmadığı Sorulmadan Beraate Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2014/3064HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Araziye Demir Kapı ve Traktör Ekipmanları ile Müdehale Edildiği İddiası/Temadi Suç - Taşınmazın Aidiyetinin Belirlenmesi Gereği/Katılanın Hak Sahibi Olmadığından Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu/Suç Tarihinin Tespiti )
Y8.CDE. 2010/11597HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Kamu Zararı Doğmuş İse Bu Zararın Giderilmesi Koşulu Yerine Getirildikten Sonra Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2009/7033HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Katılana Ait Çay Bahçesini İşgal Edip Kullandığı Sabit Olan Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Temadi Eden Suçlardan Olan Hakkı Olmayan Yere Tevavüz Suçunun Suç Tarihinin İddianame Tarihi Olduğu )
YCGKE. 2013/8-139HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Katılma Talebi - İlk Derece Mahkemesinde İleri Sürülüp Reddolunan veya Karara Bağlanmayan Katılma İstekleri Kanun Yolu Başvurusunda Açıkça Belirtilmişse İncelenip Karara Bağlanacağı )
Y2.CDE. 2010/20104HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Kira Borçlarını Ödemeyen Kiracının Ev Sahibi Tarafından Kapı Kilidinin Değiştirilerek Kiracının Konuta Girmesinin Engellenmesi - Yetkili Mahkeme )
Y8.CDE. 2016/5769HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz - Şüpheliler Hakkında Şikayetçiye Yönelik Eylemleri İle İlgili Olarak Düzenlenen İddianame Getirtilip İnceleneceği/Daha Önce Açılan Davaya Atıf Yapılmak Suretiyle Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Yapılan İtirazın Kabulü Gerektiği )
Y8.CDE. 2003/13060HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Köy Yoluna Gübre ve Moloz Döken Sanığın Zapt ve Tasarruf Kastının Araştırılması Gereği )
Y8.CDE. 2014/26592HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Köyün Orta Mallarının Korunması - Sanığın Taşınmazı Satın Aldığını Belirttiği Kişinin Tanık Olarak Dinlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/13852HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanığın 65 Yaşından Büyük Olduğu/Engeli ve Sabıkasının Bulunmadığı - Sanık Hakkında Kısa Süreli Hapis Cezasına Hükmedildiği/Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y8.CDE. 2015/13154HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanığın Savunmalarında Suça Konu Taşınmazın Eşi Olan Diğer Sanığın Annesinden Kaldığını ve Taşınmazı Ektiklerini Söylediği - Sanığın Ne Şekilde Eşine Ekim İşinde Yardım Ettiği ve Suç İşleme Kastı Kesin Olarak Belirlenip Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği/Eksik Araştırma ile Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )
Y8.CDE. 2004/4784HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Sanıkların Köy Mer'asından Ot Biçmek Şeklindeki Eylemlerinde Mer'anın Aynına Yönelik Tecavüz ve Sahiplenme Kastının Bulunmaması Karşısında Suçun Oluşmaması Nedeniyle Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y8.CDE. 2010/6736HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Suça Konu Yerin Suç Tarihindeki Değerinin Tespiti Bakımından Mahalli Bilirkişiden Görüş Alınacağı - Görüş Doğrultusunda 765 S.K. Md. 522'nin Uygulanacağı )
Y8.CDE. 2003/4949HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yargıtay Temyiz İncelemesini Yaparken Temyiz Dilekçesinde Belirtilen Neden ya da Nedenlerle Bağlı Kalmadan Temyiz Edilen Kararda Yasaya Aykırılık Oluşturan Başka Durumların Bulunup Bulunmadığını da Araştıracağı )
YCGKE. 2014/8-681HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yeni ve Değişik Gerekçeyle Hüküm Kurulmuş Olması Nedeniyle Direnme Kararı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Yeni Gerekçenin İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği/Dosyanın Temyiz İncelenmesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderileceği )
YCGKE. 2014/8-375HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2014/8-739HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2014/25666HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU ( Zincirleme Suç - Mahkemece Aynı Mevkiide Bulunan Farklı Parsellere Tecavüz Tarihleri ve Aynı veya Ayrı Bir Suç İşleme Kararı Bulunup Bulunmadığı Değerlendirilerek Sonucuna Göre Zincirleme Suç Hükümleri Değerlendirileceği )
Y8.CDE. 2016/8864HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (Daha Önceden Aynı İddia İle İlgili Olarak Yürütülen Soruşturma Sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Nedeni İle Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz - Daha Önceden Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İlişkin Belgelerin Temin Edilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2014/8-742HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (Mahalli Mahkemenin Son Kararı Direnme Niteliğinde Bulunmayıp Bozma İlamında Araştırılması ve Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususlar Tartışıldıktan Sonra Eylemli Uyma Neticesi Verilen Yeni Hüküm Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2015/8-956HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (Sınırlı da Olsa Tasarruf Denetleme ve Koruma Yetkisi Bulunan Hazinenin Meraya Tecavüz Suçundan Sanığın Cezalandırılması İddiasıyla Açılan Davaya Katılma ve Hükmü Temyiz Etme Hak ve Yetkisinin Bulunduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği)
YCGKE. 2015/8-304HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Dava Zamanaşımının Gerçekleşmesi Sebebiyle Bozulmasına Ancak Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmeyen Bu Konuda Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y8.CDE. 2002/9831HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Aynı Mevkiide Birbirine 400-500 Metre Mesafede Bulunan İki Ayrı Mera Parseline Aynı Tarihte - Tek Suç Oluşturacağı/Teselsül Nedeniyle TCK. Md. 80. Uygulanması Gereği )
Y6.CDE. 1977/6715HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Emlak ve Arazinin Zilyedi Şahsın Bu Emlak ve Arazi Üzerinde Zilyetliği Yönünden Şüphe Olmamasının Gerekmesi )
Y6.CDE. 1980/2258HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Köy Hükmü Şahsiyetine Ait Yere Tecavüz Edilmesi )
Y8.CDE. 2003/1872HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Mahalli Bilirkişi ve Tanık Anlatımlarının Çelişkili Bulunması - Çelişkilerin Giderilmesi ve Gerekirse Teknik Bilirkişiden Ek Rapor ve Kroki Alınması Gereği )
Y8.CDE. 2003/3164HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Evinin Bitişiğinde Bulunan Köy Boşluğuna Aracının Daha Rahat Girip Çıkmasını Temin Etmek ve Park Etmek Amacıyla Duvar Çekmesi )
Y8.CDE. 2002/10663HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın İki Ayrı Mevkideki Mer'a Parsellerine - Eylemin İki Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y8.CDE. 2009/12832HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulu Raporuna İstinaden Suç Tarihinde Cezai Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
Y8.CDE. 2002/10046HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Kiraladığı Taşınmaza Sınır Olan Meraya Yaptığı 2760 m2.'lik Tecavüz - Miktar Bakımından Farkedilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı )
Y8.CDE. 2002/9400HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Maliye Hazinesine Ait 15-20 Yıl Önce Devir Alıp Ecrimisil Ödediği Yere Bitişik Mera - Suçun Manevi Unsurunun Oluşmadığından Söz Edilerek Beraat Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırılığı )
Y8.CDE. 2003/1615HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Rızai Taksim Yapılmış Hissedarı Olduğu Tarladaki Sınır Taşlarını Söküp Müştekiye Düşen Hissenin Bir Bölümünü Sürerek Ekmesi - Anlaşmazlığın Hukuki Nitelikte Bulunduğu )
Y8.CDE. 2002/12232HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Sanığın Şikayet Üzerine Ölçüm Yaptırarak Kendi Taşınmazının Sınırlarını Belirlemesi ve Fazla Yeri Terk Etmesi - Beraatine Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2003/1357HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Suça Konu Yolun Müşteki ve Sanığın Müştereken Kullandığı Yol Olduğunun Anlaşılması - Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2002/11339HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Suçu Ögelerinin Oluşmaması - Köyün Özel Mülkü Niteliğinde Bulunan Taşınmazı Sürüp Ekmek Suretiyle Elatma Eylemi )
Y8.CDE. 2002/5481HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Belediye Sınırları İçinde Bulunması - TCK.nun 513/2. Maddesinde Tanımlanan Suçun Oluşmayacağı )
Y8.CDE. 2003/10975HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Taşınmazın Köylünün Ortak Kullanımında Bulunan Yerlerden Olup Olmadığı Bu Nitelikte İse Savunma Gözönüne Alınarak Sanığa Ev Yapabileceğine Dair Muhtarlık veya Kaymakamlık İzni Verilip Verilmediği Belirlendikten Sonra Hükmedilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2001/14988HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ ( Tecavüze Konu Olan Parselin Hazine Arazisi Olması Nedeniyle Suçun Oluşmaması-Köylünün Ortak Kullandığı Yere Göl Yatağına Tecavüzün Suç Oluşturması )
Y8.CDE. 2014/2682HAKKI OLMAYAN YERLERE TECAVÜZ SUÇU (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Suretiyle Zarar Miktarı da Belirtilmeden İmkansız Bir Tarihe Kadar Dava Konusu Taşınmaza Vaki Tecavüzün Sürdürülmesine Olanak Sağlayacak Biçimde Süre Tanınmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y8.CDE. 2003/692HAKKI OLMIYAN YERLERE TECAVÜZ ( Köy Boşluğundan Sıva Yapmak Üzere Toprak Alınması - 3091 Sayılı Kanuna Aykırılık Suçunun Oluşacağı )
Y9.HDE. 2008/30935HAKKI ORTADAN KALDIRABİLECEK İTİRAZLAR ( Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödetilmesi Talebi - Temyiz Dilekçesi Ekinde Kıdem Tazminatlarının Kısmen Ödendiğini Gösteren Banka Kayıtları Sunulduğu/Ödeme İtirazının Bu Kapsamda Olduğu )
Y9.HDE. 2006/24276HAKKI ORTADAN KALDIRABİLECEK NİTELİĞİNDE İTİRAZ ( Davalının İşe Giriş ve Çıkış Saatlerini Gösteren Kayıtları Sunması/Anılan Savunma Üzerinde Durulması Gereği - Fazla Çalışma İle Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı )
Y7.HDE. 2016/6561HAKKI ORTADAN KALDIRAN BELGE ( Borcun İtfa Edildiği İddiası - Davalının ve Davacının Banka Hesap Ekstreleri Getirtilerek Davacıdan Diyecekleri Sorulmalı ve Sonucuna Göre Mahsup Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği/Borcu Söndüren Bir Belgenin Ortaya Çıkması/Yargılamanın Devam Etmesi Halinde Gözetileceği )
YHGKE. 2017/7-2097HAKKI ORTADAN KALDIRAN BELGE ( İşçilik Alacakları - Davalı Vekilince Temyiz Dilekçesi Ekinde Sunulan Bordrolar Dikkate Alınarak Hakkı Ortadan Kaldıran Ödeme Savunması Niteliğindeki Bordrolar Üzerinde Durularak Gerekirse Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulduktan Sonra Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2015/1735HAKKI ORTADAN KALDIRAN BELGELER ( İşçilik Alacaklarının Ödetilmesi İstemi/Ödeme Belgelerinin Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınması Gerektiği - Davalının Temyiz Aşamasında Yıllık İzin Alacağının Ödendiğine Dair Makbuzları İbraz Ettiği/Mahkemenin Bu Belgelere Karşı Davacıya Diyeceklerini Sorması ve Ödemenin Tespiti Halinde Mahsubunu Yapması Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/21860HAKKI ORTADAN KALDIRAN ÖDEME SAVUNMASI ( Kıdem Tazminatı Bordrosu ve İbraname Birlikte Değerlendirildiğinde Bu Belgeler Sonradan İbraz Edilmiş ise De Hakkı Ortadan Kaldıran Ödeme Savunmasının Yargılamanın Her Aşamasında Hatta Temyiz Aşamasında Dahi Dikkate Alınacağı - Ödemenin Avans Sayılacağı )
Y5.HDE. 1988/17781HAKKI SAKLI TUTMA
YHGKE. 1981/8-943HAKKI TALEBE İCBAR OLUNAMAMA ( Kanunen Sarahat Olmayan Husular )
Y16.HDE. 1991/3698HAKKI VEYA BORCU DAVANIN SONUCUNA BAĞLI 3. KİŞİLERİN DAVAYA KATILABİLMELERİ ( Kadastro - Her Aşamada )
YHGKE. 2016/8-1252HAKKI YERİNE GETİRMEMEK İÇİN GÖREVİ SAVSAKLAMA (Davalı Hakim Tarafından İlamlardaki Vekalet Ücreti Alacağı Hükmüne Dayalı Olarak Davacıların Tek Vekalet Ücreti Üzerinden Yeniden Takip Yapabilmelerini Engelleyen Bir Karar Verilmediği - Hakkı Yerine Getirmemek İçin Görevi Savsaklamış Olduğuna Dair Bir Delil Bulunmadığı)
Y6.CDE. 1975/2514HAKKIM ELDE EDİLMESİ ( İhkakı Hak Suçunu İşleyenin Haklı Olması Zorunlu Değilse de Hakkını İhkak Eden Kimsenin Hak Saiki İle Hareket Etmesi ve İddia Ettiği Hakkın Geçerli Sayılan Haklardan Olması )
Y13.HDE. 2002/6964HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASI ( erkes Borçlarını Yerine Getirirken Bu Kurala Uymak Zorunda Olması ve Bir Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmasını Hukuk Düzeninin Korumaması )
Y8.HDE. 1977/3013HAKKIN AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANILMASI ( Meni müdahale )
YHGKE. 1997/4-327HAKKIN BAŞKASINI ZARARA SOKMAK İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASI ( Şufa Davası )
Y12.HDE. 2012/33427HAKKIN CİRO YOLUYLA DEVRİ ALACAĞIN TEMLİKİ USULÜ ( Kambiyo Senedi Vasfı Taşımayan Bonodaki Hakkın Ciro Yolu İle Devri Mümkün Olmadığı - Alacağın Temliki Suretiyle Devri Mümkün Olsa da Usulüne Uygun Yapılmış Bir Temlik İşlemi Bulunmaması Halinde Takip Yapanın Tasarruf Etme Hak ve Yetkisinin Olmadığı )
Y7.HDE. 2003/3598HAKKIN DEVİR VE TEMLİKİ ( Kural Olarak Bir Şey Üzerinde Hakkı Bulunmayan Kişinin Bir Başkasına o Şey Üzerindeki Hakkını Devir ve Temlik Etmesinin Hukuken Mümkün Olmaması )
YHGKE. 2009/14-275HAKKIN DEVREDİLMESİ ( Tapu İptal ve Tescil/Davacının Başka Davada Taşınmazın Şirket Adına Tesciline Muvafakat Ettiği - İnanç İlişkisinden Doğan Haklarından Taşınmazın Davalı Şirket Adına Tescilini Sağlayarak Şirket Lehine Vazgeçmiş Sayılacağı )
Y8.HDE. 2008/919HAKKIN DEVRİ ( Kesinleşmiş Kadastro Tespiti Tarihi İtibariyle Mülkiyet Hakkına Sahip Olmayan Kişi Bu Hakkını Alıcıya Devredemeyeceği - Hiç Kimse Sahip Olmadığı Hakkı Başkasına Devredemeyeceği )
Y11.HDE. 1988/5573HAKKIN DEVRİ ( Resmi Makamlar Önünde Yapılan Sözleşme )
Y12.HDE. 2012/6307HAKKIN DOĞDUĞU TARİH İTİBARİYLE YENİDEN FAİZ HESAPLAMASI YAPTIRILACAĞI ( Tarafların Bildirdiği Bankalardan Birer Yıllık Devreler Halinde Bankalarca Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranın Sorulacağı - İlamlı İcra Takibine İtiraz )
Y8.HDE. 2012/12042HAKKIN DOĞUM TARİHİ ( Bu Tarihten Takip Tarihine Kadar İstenebilecek Faiz Miktarının Gerektiğinde Farklı Bir Bilirkişiye Hesaplattırılması Gereği - Hatalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı/İlamlı İcra Takibine İtiraz )
Y8.HDE. 2012/12093HAKKIN DOĞUM TARİHİ ( Kıdem Tazminatı Talebi/Tarafların Bildirdikleri Bankalardan Hakkın Doğum Tarihinden İtibaren Yıllık Devreler Halinde Mevduata Fiilen Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Sorulması Gereği - Takip Tarihine Kadar Faiz Miktarının Belirleneceği )
Y10.HDE. 1980/5215HAKKIN DÜŞMESİ ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları MYÖ Sigortalarından Her Hangi Bir Döneme İlişkin Gelir veya Aylığını Beş yıl içinde almayanların Aylıklarının Ödenmemesi )
Y6.HDE. 2012/18775HAKKIN ELDE EDİLMESİNİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZORLAŞMASI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilebileceği/Davacının İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Talebi - Davalıların Mal Kaçırıp Kaçırmadıkları Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/867HAKKIN ELDE EDİLMESİNİN ZORLAŞMASI (Ya da Tamamen İmkansız Hale Geleceğinden veya Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Yahut Ciddi Bir Zararın Doğacağından Endişe Edilmesi Hallerinde Uyuşmazlık Konusu Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebileceği)
Y11.HDE. 2006/2171HAKKIN İHLALİ İLE AYKIRILIK ARASINDAKİ NEDENSELLİK BAĞI ( Karar İle Aykırılık Arasında Bir İlliyet Bağının Bulunması Kararın Alınmasına Sözkonusu Aykırılığın Neden Olmuş Olması Şart Olmadığı )
Y11.HDE. 2004/8579HAKKIN İHLALİNE ZIMNEN MÜSAADE EDİLMESİ ( Karşı Tarafın Senelerden Beri İyiniyetle Kullandığı Unvanın İptalinin Dava Konusu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2003/9142HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Elatma Devam Ettiği Sürece Kayda Dayalı Hakkın Herzaman İleri Sürülebilmesi )
Y4.HDE. 2003/15907HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİNE ENGEL DURUM ( Zamanaşımı Def'i - Öncelikle ve Hadise Hükümleri Uyarınca Çözümlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 1975/9494HAKKIN KONUSU ( İrtifak Hakkı )
Y14.HDE. 2006/68HAKKIN KORUNMASI İSTEMİ ( Davacıların Ortada Henüz Tecavüze Uğrayan Bir Hakkı Korunması Gereken Bir Hukuki Menfaati Olmadığı - Hakkın Saldırıya Uğraması Olasılığı İse Kural Olarak Hak Sahibine Erken Dava Açma Hakkı Tanımayacağı )
Y2.HDE. 2009/6125HAKKIN KÖTÜLE KULLANILMASI ( Kendisine Fiziki Şiddet Uygulayan Kocasına Kadının Ağır Sözler Söylemesi Karşısında Kadın ve Kocanın Kusurlu Olduğu - Davacı Koca da Davalı Kadın da Dava Açmakta Haklı Olduğu Kadının Kocasının Davasına Karşı Koymasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y9.HDE. 2007/25124HAKKIN KÖTÜYE KULLANILAMAMASI KURALI ( Miktarı Belirlenebilen Alacaklarla İlgili Kısmi Dava Açılıp Daha Sonra Ek Dava İle Miktarın Belirlenmesi - Ek Dava İçin Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2003/9-32HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI ( Hakkın Objektif İyi Niyet Kuralına Aykırı Olarak Kullanıldığı İtirazının Kamu Düzeni İle İlgili Olması )
Y1.HDE. 1984/4128HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI
Y7.HDE. 2014/11021HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( 15 Yıl 3600 Prim Günü Koşullarını Taşıtan İşçinin İşten Ayrılarak Kıdem Tazminatı Talep Edebileceği/ Emekli Olduktan Kısa Bir Süre Sonra Çalışmaya Başlamanın Hakkın Kötüye Kullanılaması Olarak Yorumlanamayacağı - Çalışma Hakkı )
Y11.HDE. 2001/10744HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( 6 Yılı Aşkın Süre Sonra Sermaye Artırımı ve Dağılımına İlişkin Kararların Batıl Olduğunun Tespiti Talebinde - Davacıların Yapılan Usulsüz İşlemelere Uzun Süre Sessiz Kalarak Oluşan Sermaye Artırımları ve Pay Durumuna İcazet Vermeleri )
YHGKE. 2013/2-1207HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Aile Konutu Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Tapu İptali ve Tescil - Davacının Taşınmazın Devri Sırasında Hazır Bulunarak Devre Karşı Çıkmadığı/Uzun Süre Sessiz Kaldıktan Sonra Davalı Tarafından Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabulünden Sonra Devrin Rıza Dışında Gerçekleştirildiğinden Bahisle Dava Açmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y6.HDE. 2008/2432HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye İstemi - Aradan Bir Kira Yılından Fazla Bir Zaman Geçtikten Sonra Önceki Olgulara Dayanılarak Dava Açılmış Olmasının İyiniyet Kuralıyla Bağdaşmadığı )
Y13.HDE. 2012/25184HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Muayene ve İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Halinde Satılanı Ayıplı Olarak Kabul Etmiş Sayılacağı/Satıcı Tarafından Ayıpların Giderileceği Hususunda Alıcıya Oyalama Yapılırsa Hakkın Kötüye Kullanılmasını Kanun Himaye Etmeyeceğinden Satıcının Bu Yasal Korumadan Yararlanamayacağı - Değer Kaybının Ödetilmesi İstemi )
Y19.HDE. 2001/9781HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Alıcının Sözleşmedeki Nitelikte Akreditif Açmamasına Rağmen İlk Parti Malın Teslim Edilmesi/Zımnen Değiştirildiği Anlamını Taşıyacağı - Satıcının Mal Tesliminden Kaçınması )
Y15.HDE. 2006/5579HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi - Kural Olarak Paydaşların Birlikte Hareket Etmesi Gerekliliği/Bazı Hallerde İcazet Vermemenin Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )
Y13.HDE. 2008/13133HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ayıplı Mal Davası - Davacının Onarım Hakkını Kullandıktan Uzun Bir Süre Sonra Dava Açması Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geldiği )
Y2.HDE. 2005/2764HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ayrı Yaşayan Kadının İhtara Rağmen Dönmemesi ve Haklı Bir Nedene Dayanarak Dönmediğini Kanıtlayamaması Nedeniyle Açtığı Şiddetli Geçimsizliğe Dayalı Boşanma Davasının Terke Dayalı Boşanma Davasını Sonuçsuz Bırakmaya Yönelik Olması )
Y2.HDE. 2006/1831HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Az Kusurlu Eş Boşanmaya Karşı Çıkarsa Bu Halin Tespiti Dahi Tek Başına Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Yeterli Olmadığı - Az Kusurlu Eşin Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması Gereği )
Y2.HDE. 1997/2467HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Az Kusurlu Olan Davalının Açılan Davaya İtiraz Hakkının Olmasına Rağmen Bu Hakkın Kötüye Kullanılmamasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2006/5679HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Banka Teminat Mektubu - Banka Teminat Mektubu ile Garanti Edilen Risk Gerçekleşmediği Halde Ödeme Talebinde Bulunmanın Hakkın KötüyeKullanılması Oluşturduğu )
YHGKE. 2002/14-759HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bankanın Üzerinde Binaları Görerek Taşınmaz Kaydına İpotek Koyması ve Daha Sonra da Satın Alması )
YHGKE. 1995/11-468HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Başkasının nam ve hesabına hareket )
Y11.HDE. 2006/7877HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Benzeyen Markaya Karşı Benzeyen Markanın Tescilinden İtibaren Uzunca Bir Süre Dava Açmamanın Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y19.HDE. 2007/11490HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Avukatın Kullandığı Kredi Kartından Doğan Borçtan Sorumlu Olmayacağını İleri Sürmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y6.HDE. 2002/7648HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Aylık Hak Düşürücü İçinde Şufa Hakkını Kullanma Yolunu Seçen Davacıların Sonradan On Yıl Olan Dava Açma Süresine Çok Az Bir Zaman Kala Dava Açmaları )
Y13.HDE. 1995/3568HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir İstemin Şekil Eksikliğinden Kendi Yararına Sonuç Çıkaran Kimsenin Hakkını Kötüye Kullanmış Olmaması )
YHGKE. 2002/2-401HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Kimsenin Hukuki İşlemin Butlanını Eskiden Beri Bilmesine Rağmen Uzun Yıllar Ses Çıkarmayıp Şu veya Bu Nedenle Durum Aleyhine Dönünce Butlana Dayanması )
Y7.HDE. 2012/7715HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Birlik Üyesi Kişilerin Elektriğin Kesilmesinden Doğrudan Etkilenmeleri Söz Konusuysa da Birliğin Borçlarını Ödemesi Konusunda Girişimde Bulunmaları Yerine Kendi Adlarına Tedbir Talep Ederek Elektriğin Bağlanmasını Talep Etmelerinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y7.HDE. 2012/8236HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Borcun Büyük Bir Kısmının Davacının İtirazına Uğramadığı Halde Cüz'i Bir Miktar İçin Dava Açılmasının Hakkın Köyüye Kullanılması Sayılacağı - İhtiyati Tedbir Kararına İtirazın Reddedilmesi/Menfi Tespit Davası )
YHGKE. 1987/9-332HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşandıktan Kısa Süre Sonra Aynı Kişiyle Tekrar Evlenip İşten Ayrılan Kadının Kıdem Tazminatı Alamayacağı )
Y8.HDE. 2007/20815HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Az Kusurlu Eşin Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmalı Eş ve Çocuklar İçin Korunmaya Değer Bir Yararın Kalmadığının Anlaşılması Gerektiği )
Y2.HDE. 1998/5382HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Çifte Tabiyetli Eşler/Kadının Yabancı Ülkede Açtığı Dava Sonucu Boşanmalarına Rağmen Türkiye de Kocanın Açtığı Boşanma Davasına Karşı Çıkması )
Y2.HDE. 2014/16491HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Davacı-Karşı Davalı da Boşanma Davası Açtığından Evlilik Birliğinin Devamında Taraflar Bakımından Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığı/Az Kusurlu Olan Davacı-Karşı Davalının Boşanmaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2006/10693HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Davalı Kadının Evlilik Birliğinin Kendisine Yüklediği Görevleri Yerine Getirmediği Eşine Karşı Ağır Hakaretlerde Bulunması Nedeniyle Davalının Boşanmaya Karşı Çıkması )
Y2.HDE. 2010/10662HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Kadının Kocanın Davasına Karşı Çıkması ve Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup Evlilik Birliğinin Devamında Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığı/TMK'nun 166/2. Md. Koşullarının Kocanın Davası Bakımından Oluştuğu )
Y2.HDE. 2012/22298HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma - Koca Ağır Kusurlu İse de Kadın da Kusurlu Olup Kendisi de Boşanmayı Talep Ettiğine Göre Kocanın Boşanma Davasına İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Evlilik Birliğinin Devamında Kadın Bakımından Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığı )
Y2.HDE. 2008/9908HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma Davası/Davacı Kadının Sadakatsiz Hareketlerde Bulunduğu Davalının da Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği - Davalının Boşanmaya Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu/Davanın Kabul Edileceği )
Y2.HDE. 2014/1037HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma Davasına İtiraz Etme - Kocanın Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı Eşine Fiziki Şiddet Uyguladığı Evden Kovduğu ve Hakaret Ettiği/Davalı Kadının İse Birlik Görevlerini Yapmadığı Çocukları İle İlgilenmediği Eşine Hakaret Ettiği - Az Kusurlu Olan Davalı Kadının Davaya İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2003/2561HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma Davasının Reddi için Daha Az Kusurlu Eşin Karşı Koymasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olmamasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2004/1829HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Evlilik Birliği Devam Ettiğinden Yıllar Sonra Davacının Hükmü Tebliğe Çıkarması )
Y2.HDE. 2008/20391HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Boşanmaya Karar Verilebilmesi İçin Davalının Az da Olsa Kusurlu Olması ve Boşanmaya Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2002/5-338HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bu Savunma Olarak İleriye Sürülmüş Olmasa Dahi Bu Husus Defi Değil İtiraz Olarak Kabul Edildiğinden Hakimin Resen Gözönüne Alması )
YHGKE. 2002/2-441HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Butlanın Yıllar Sonra İleri Sürülmesi )
Y15.HDE. 2008/1881HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Dava Tarihine Kadar %99 Seviyesine Getirilen Bir Yapım İşine Ait Sözleşmenin İnşaatın Tamamına Yakınının Bitmesi ve Aradan 9 Yıl Geçtikten Sonra Geçersizliğinin İleri Sürülmesi )
Y19.HDE. 2006/6489HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Biri Gibi Hareket Edebilen Davalının Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürerek İfadan Kaçınması )
YHGKE. 2003/4-693HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Eczacıyla Kamu Kurumu Niteliğinde Olan Belediye'nin İlaç Alma Konusunda Sözleşme Yapmaması - Türk Eczacılar Birliği ile Maliye Bakanlığı Arasında Düzenlenen Protokol/Tekel Durumunda Bulunan Kişiler )
Y9.HDE. 2011/53977HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı İşçinin Tayinini İsterken Harcırah ve Yolluk İstemediğini Beyan Ettiği - Bu Talebe İstinaden İşçinin Naklinin Harcırahsız Olarak Yapıldığı/Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olan Harcırah Talebin Reddedilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2011/21393HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Kocanın Başka Bir Kadınla İlişki Yaşadığı ve Davalı Kadının da Eşine Tepkiyi Aşacak Şekilde Hakaret Ettiği - Davacı Dava Açmakta Haklı Olup Davalının İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Boşanma Koşullarının Oluştuğu )
Y8.HDE. 2005/2941HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacılar Vekilinin Revizyon Gören Vergi Kaydının Söz Konusu Parsele Ait Olmadığı Şeklindeki İddiası ise Taşınmazı Mer'a Olmaktan Çıkarmaya Yönelik Olup Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Bulunduğundan Dinlenememesi )
YHGKE. 2003/17-164HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacıların Mirasbırakanın Ölümünü Bildikleri Halde Menfaatleri İcabı Ses Çıkarmayıp Daha Sonradan Yargılamanın Yenilenmesi İddiasında Bulunmaları )
Y11.HDE. 2000/7237HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacıların Yapılan Usulsüz İşlemlere Uzun Süre Sessiz Kalarak Oluşan Sermaye Arttırımları ve Pay Durumuna İcazet Verdiği - 6 Yılı Aşkın Süre Sonra Dava Açmalarının Hakkın Kötüye Kullanılması Kapsamında Kalacağı )
Y13.HDE. 2014/9623HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacının İcra Müdürlüğünün Maaş Haczine Sessiz Kalarak Kabul Ettikten Sonra 6 Yıl Boyunca Yaptığı Ödemeleri Geri İstemesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmayacağı - Davanın Reddedileceği/Emekli Maaşından Hacizle Yapılan Kesintilerin İstirdatı )
Y9.HDE. 2008/1316HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacının Kendi Eylemlerinden Dolayı Sendika Yöneticiliği Görevinden Uzaklaştırılması ve Sendika Üyeliğinden İhraç Edilmesi Bir Cezalandırma Olup Sendika Yöneticiliği Görevinden İstifa Ederek Hukuka Aykırı Şekilde Hizmet Ödeneği Hakkından Yararlanmak İstemesi )
YHGKE. 2017/13-637HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacının Sözleşmenin İmzalandığı Tarihden Yaklaşık 3 Yıl Sonra Dava Açarak Cayma Hakkını Kullanmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu - Cayma Hakkını Süresinde Kullanmadığının Kabul Edileceği/Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi ve Ödemelerin İadesi İstemi )
Y11.HDE. 2001/8057HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalı Bankaca Davacı Genelgeden Haberdar Edilmeksizin Borcun Tamamının Tahsil Edilmesi/Davanın Kabulü İsabetli Olduğu - Pamuk Destekleme Priminin Tahsili )
Y2.HDE. 2010/12753HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalı Kadının Az da Olsa Kusurunun Bulunduğu Boşanma Davasında Davaya İtirazının Bu Nitelikde Olduğu - Evliliğin Devamında Taraflar İçin Yarar Kalmadığı )
YHGKE. 2017/13629HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalı Kooperatifin Uzun Yıllar Protokoldeki Taahhütlerini Yerine Getireceğine Dair Davacıda Güven Yarattığı - Akdin Şekil Şartı İle Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Davalının Davacının Uğradığı Müspet Zararı Tazmin İle Yükümlü Olduğu )
Y2.HDE. 2015/22923HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalı-Davacı Erkeğin Ağır Kusuru Sabit İse de Kadının da Eşine Şiddet Uyguladığı - Kadın da Boşanma Davası Açarak Boşanmayı Talep Ettiğine Göre Kadının Erkek Tarafından Açılan Boşanma Davasına Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Erkek Tarafından Açılan Boşanma Davasının da Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/18628HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalı-Karşı Davacı Kadının Ortak Konutu Terk Etmeye Zorlandığı/Davacı-Karşı Davalının Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Bulunmadığı - Davacı - Karşı Davalı Tam Kusurlu Davalının Kusursuz Olduğu/Davalı-Karşı Davacının Karşılık Boşanma Davası Açmasının Kötü Niyetli Olmadığı - Davacı-Karşı Davalının Boşanma Davasının Reddine Davalı-Karşı Davacının Karşılık Boşanma Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/14652HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalının Ağır Hakaretlerine Karşı Davacının Evlilik Birliğinin Kendisine Yüklediği Görevleri Yerine Getirmediği Eşini Dövüp Burnunu Kırdığı - Davalının Boşanmaya Karşı Çıkması Evliliğini Kurtarmaya Yönelik Olduğundan Bu Davranışı Hakkın Kötüye Kullanıldığı Şeklinde Yorumlanamayacağı )
Y4.HDE. 2001/12335HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalının Altınları Davacıya Hediye Etmesine Rağmen Şikayet Ederek Gasp İddiasında Bulunmasının Manevi Tazminatı Gerektirmesi )
Y15.HDE. 2008/6404HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Davacının Zilyetliğinde Bulunan Dükkana İlişkin Alacak Talebinde Zamanaşımı Def'inde Bulunulması )
YHGKE. 1992/6-102HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davanın Her Safhasında İleri Sürülebilmesi-Savunmanın Tevsiinin Bu Gibi Durumlarda Söz Konusu Olmaması )
Y1.HDE. 2005/973HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Harici Satışa Taraf Olan Kişinin Satıştan Vazgeçerek Ecrimisil İsteğinde Bulunmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması )
Y2.HDE. 2006/2378HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Eşini Döven ve Aşağılayan Kumar Oynayan Davacı ( Koca ) Ağır Kusurlu Olduğundan Davalının Evliliğin Devamını İstemesi Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Bulunmadığı )
YHGKE. 1988/9-225HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlendiği İçin Kıdem Tazminatını Alıp İşten Ayrılan Kadının Sonradan Başka Bir İşe Girebileceği )
Y2.HDE. 2004/3467HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evliliğin Devamında Davalı Ve Çocuklar İçin Korunacak Bir Değer Kalmadığı Halde Davalı Kocanın Boşanmaya Karşı Çıkması Nedeniyle )
Y2.HDE. 2002/13646HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylardaki Kusurun Ağırlığının Davacı Kocada Olması Ve Kadının Boşanmaya Karşı Çıkmasının Da Hakkın Kötüye Kullanılması Biçiminde Yorumlanamayacağı )
Y2.HDE. 2012/22627HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda Kocaya Göre Az da Olsa Davacı-Davalı Kadının da Kusurlu Olduğu ve Kendisinin de Boşanma Davası Açtığı - Kocanın Davasına İtirazın Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2010/6917HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması - Davalı Karşılık Dava İle Boşanma Talep Ettiğine Göre Kocanın Davasına İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olup Evlilik Birliğininin Devamında Kadın Bakımından Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığı )
Y2.HDE. 2006/5786HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Hadiselerde Kusurun Ağırlığı Davacı Kocada Olduğu - Davalı Kadının Boşanma Davasına Karşı Koyması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmadığı )
Y2.HDE. 2012/21633HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Neden Olan Olaylarda İki Tarafında Kusurlu Olduğu Ancak Davacı- Davalı Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olduğu ve TMK'nun 166/2. Md. Koşullarının Oluştuğu - Davalı- Davacı Kadının Boşanmaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y2.HDE. 2003/1371HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Tek Başına Sebep Olan Kocanın Boşanma Davası Açması )
Y19.HDE. 2013/16226HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Fiil Ehliyeti Yokluğuna Dayalı İpoteğin Fekki İstemi - Davacının Ortağı ve Yetkilisi Olduğu Şirket Adına Taşıt Kredisiyle Jeep Aldığı/Davalı Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Biri Gibi Hareket Edebilen Davacının Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürerek İfadan Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y14.HDE. 2006/1450HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Geçit Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesi Halinde Mülkiyet Hakkı Kısıtlanan Taşınmaz Malikinin Mağduriyetine Neden Olunacağından Hakkın Kötüye Kullanılması Sonucunu Doğuracak Davranışları Önlemek İçin Yeniden Keşif Yapılacağı )
Y14.HDE. 2006/3398HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Geçit Hakkı Kurulması İstemi - Mağduriyetine Neden Olunacağı Durumlarda Hakkın Kötüye Kullanılması Sonucunu Doğuracak Davranışları Önlemek İçin Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tesbiti Yapılması Gerektiği )
Y14.HDE. 2007/16300HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Geçit Hakkı/Dava Tarihi İle Hüküm Tarihi Arasında Uzun Bir Zaman Olduğu - Engellemek İçin Hüküm Tarihine Yakın Yeni Bir Değer Tespiti Yapılacağı )
Y2.HDE. 2006/11220HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Gerçekleşen Durum Karşısında Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Davacı-Davalı Koca Ağır Kusurlu Olmakla Birlikte Davalı-Davacı Kadının da Boşanmaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması )
Y4.HDE. 2009/5761HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haciz Tutanağındaki Bilgilere Dayanarak Alacağı Almak Amacıyla İcra Takip Alacaklısı Davalı Banka İle Vekili Olan Davalı Avukatın Dava Haklarını Kötüye Kullanarak Davacıların Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunduklarının Kabul Edilemeyeceği )
Y12.HDE. 2012/4971HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haczedilemezlik Şikayeti - Borçlu Belediyenin Haczi Kabil Olmayan Paralarla Haczi Mümkün Olan Paralarını Ayrı Hesaplarda Tutması Yerine Havuz Hesabı Oluşturmasının İyi Niyetle Bağdaşmayacağı )
Y4.HDE. 2002/384HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Hak Arama Özgürlüğünün Sınırsız Olmaması Sebebiyle Kişinin Başkasını Zarara Uğratmak Maksadıyla bu Hakkını Kullanmamasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2002/12489HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Hak Arama Özgürlüğünün Tüm Özgürlüklerde Olduğu Gibi Sınırsız Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2001/2-239HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Hak düşürücü süreyi geçirtmek)
YHGKE. 1975/2-77HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Hakimin Reddi İsteminin Usulünce Karara Bağlanması Sonunda Tekrar Aynı Hakim İçin Red Talebi )
Y13.HDE. 1995/2203HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Haricen Düzenlenen Senetle Satın Alınan Dairenin Davalıların Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersizliğini İleri Sürmelerinin İyiniyete Aykırı Olması )
Y6.HDE. 1991/2319HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Harici ve Fiili Taksime Rağmen Şufa Hakkının Tapuda Satış Üzerine Kullanılması )
Y13.HDE. 1995/5604HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Hem Kendine Yarar Sağlamak Hem de Karşı Tarafa Zarar Vermek İçin Kullanıldığı Haller )
Y6.HDE. 1990/5478HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Her Zaman İleri Sürülebilmesi ve Mahkemece Re'sen Dikkate Alınması )
YİBGKE. 1958/21HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İçtihadı Birleştirme Yoluyla Sabit Esaslara Bağlanamaması )
Y11.HDE. 1990/6933HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İhraç Tarihine Kadar ki Davranışlar ile Güvence Verilmesi )
YHGKE. 2001/6-1042HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İlk Kiralayan ve Kiracının Sırf Alt Kiracıyı Zarara Sokmak İçin İlk Kira Sözleşmesini Bozmaları - Zararı Tazminle Yükümlü Olacakları )
Y11.HDE. 2014/16555HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İmzalanmış Sözleşmenin Yürütümü Sırasında da Hukukun Genel İlkelerinden Olan Hak ve Borçların Kullanımı ve İfasında da İyiniyet Kurallarına Uyulması Gerektiği - Bir Hakkın Sırf Başkasını Zarara Sokacak Şekilde Kötüye Kullanılmasını Kanunun Himaye Etmeyeceği )
Y15.HDE. 2011/3349HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İş Bedelinin Tahsili - Eserin Reddedilemeyecek Derecede Teslime Hazır Olması Durumunda Onay Verilmemesinin Objektif İyiniyet Kuralına Aykırı Olduğu )
Y7.HDE. 2014/14437HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İşçilik Alacakları İstemi - Davalı Şirketten Davacının Davalı Şirketin Fiilen Kullandığı Adres İle Yazışma Yapıp Yapmadığı Davacının Bu Adresi Davadan Önce Bilip Bilmediği Araştırılmalı ve Bu Hususta Toplanacak Deliller Dosya İçinde Bulunan Tebligata Dair Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Davalıya Yapılan Tebligatların Usulüne Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1998/13-4HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İşlem Temelinin Çöktüğünün Dikkate Alınmasının Dürüstlük Kuralının Gereği Olması Diğer Bir Anlatımla Durumun Değişmesi Halinde Sözleşmede Israr Etmenin Dürüstlük Kuralına Aykırı Bir Tutum Olması )
YHGKE. 2001/19-920HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İşleten Sıfatıyla Sorumluluk-Sözleşmeyle Sorumluluğu Yükleniciye Devreden İş Sahibinin Dışarıya Karşı Aksi Yönde Tutum ve Davranış Sergilemesi )
Y14.HDE. 1992/1904HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İştirak halinde mülkiyet )
Y18.HDE. 1996/6992HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( İyi Komşuluk İlişkileri - Kat Malikinin Tutum Ve Tavrı )
Y2.HDE. 2012/20766HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kadın Kendisi de Boşanmayı Talep Ettiğine Göre Kocanın Davasına Karşı Çıkması Bu Nitelikte Olduğu - Kocanın Boşanma İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/1296HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kadının Boşanmaya Karşı Çıkması Evlilik Birliğini Kurtarmaya Matuf Olduğu - Kadının İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Bulunmadığı )
Y2.HDE. 2004/17045HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kadının Kendi Talebi Üzerine Verilmiş Bulunan Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması İsteğine ve Boşanmada Türk Hukukunun Uygulanmadığından Bahisle Yaptığı İtirazı )
Y3.HDE. 1999/11821HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kamulaştırma İşlemleri Devam Eden ve Malik Olunmayan Taşınmaz Üzerine Yapılan Bina /Muhdesat/ İçin Hak Talep Etmek )
YHGKE. 1990/9-63HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kanuna Karşı Hile Yapılması )
Y23.HDE. 2013/5641HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Tarafların Karşılıklı Edimlerini Yerine Getirmeleri Nedeniyle Sözleşmenin Geçerli Olduğunun Kabul Edileceği )
Y15.HDE. 2006/5967HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Geçerlilik Koşulu Olduğu - İnşaatın Tamalanıp Bitirilmesi ve Tarafların Edimlerini Önemli Oranda Yerine Getirmesi Adi Yazılı ve Şifahi Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Oluşturduğu )
YHGKE. 1993/4-119HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kat Malikinin Ortak Giderleri Ödememek İçin Şikayet Hakkını Yöneticiyi Tahkir Edecek Şekilde Kullanması )
Y13.HDE. 2015/20159HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kat Mülkiyetine Tabi Olmak Üzere Başlanılan Bir Binada Resmi Şekle Uyulmadan Satıcıdan Bağımsız Bölümü Satın Alan Kişinin Bütün Borçlarını Yerine Getirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu - Davacının Ödeme İddiası Dikkate Alınarak Ödemenin Yapılıp Yapılmadığına Dair Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra İşin Esasına Girilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2006/14957HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kayınvalidesinin Davalıyı Dövdüğü Kocanın Buna Sessiz Kaldığı - Kadının Boşanmaya Karşı Çıkması Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olmadığı/Davacı Kocanın Boşanma Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2014/32225HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacının İş Yerinden Ayrılıp Başka Firmada Çalışmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği/Davacının Kanunun Kendisine Verdiği Emeklilik Hakkını Kullandığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/28785HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kıdem Tazminatı İstemi/İşyerinden Ayrılmadan Önce Yeni İş İçin Görüşmeler Yapıp İş Sözleşmesi İmzalama - Davacının İş Yerinden Ayrılarak Yaptığı Fesih Haklı Nedene Dayanmayıp Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Yönelik Olduğu/Davanın Reddedileceği - Emeklilik Hakkına Dayalı Fesih İddiası Hakkın Kötüye Kullanımı Olduğu )
Y22.HDE. 2012/27761HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kıdem Tazminatının Emeklilik Sebebiyle Yapılan Fesihlerde İşçiye Ödenmesi Gerektiğinin Kanuni Bir Hak Olarak Davacıya Verildiği ve Kanuni Hakkın Kullanılmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği )
Y13.HDE. 2003/578HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kira Sözleşmesindeki Sonraki Dönem Kira Bedelini Belirleme Yetkisine Dayanarak Kiraya Verenin Fahiş Kira Bedeli Talep Etmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olması )
YHGKE. 1980/6-3046HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kiracıyı Sürekli Taciz Eden Kiralayanın Kiracının Huzur ve Sükunu Bozduğu Gerekçesiyle Tahliye İstemesi )
Y13.HDE. 2003/3175HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kiralayanın Her Yıl Ayrı Ayrı Aynı Tarihte Tahliye Taahhüdünü Yenilemesinin Dürüstlük Kuralına Aykırılık Teşkil Etmesi )
Y13.HDE. 2001/2102HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kiralayanın Kira Miktarını Belirlerken Hakkını Kötüye Kullanarak Fahiş Fiyat Belirlemesi )
Y2.HDE. 2004/7507HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olması - Çocukların da Menfaatleri Dikkate Alındığında Kadının Boşanmak İstememesinin Kötüye Kullama Sayılamayacağı )
Y2.HDE. 2014/20623HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kocanın Evlilik Birliği İçerisinde Eşine Bir Çok Kez Fiziksel Şiddet Uyguladığı ve Birlik Görevlerini Yerine Getirmediği Davalı-Davacı ( Kadın )'ın İse Kocanın Ailesine Saygı Sınırlarını Aşan Söz ve Davranışlarda Bulunduğu - Davacı-Davalı ( Koca ) Ağır Kusurlu İse de Kadın da Kusurlu Olup Kocanın Boşanma Davasına İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 1997/11-133HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kooperatif ortaklığı niteliğinin yitirilmesi )
Y2.HDE. 2010/16799HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Koşulları Gerçekleştiği Halde Boşanmaya Karşı Çıkma - Güven Sarsıcı Davaranışlar İçine Giren Eşine Kocanın Fiziksel Şiddet Uygulaması Birlik Görevini Yerine Getirmemesi Güven Sarsıcı Davranışlar İçine Girmesi )
Y8.HDE. 2015/16674HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kötü Niyetli Olmasa da Alacaklı Tarafından Yasadaki Boşluktan Yararlanılarak Bir İlamdaki Haklar İçin Ayrı Ayrı Takip Başlatılarak Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Fazladan Avukatlık Ücreti Talep Edilmesi Davacı Borçlu Tarafa Fazladan Yargılama Giderleri Yükletilmesine Neden Olunması Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y8.HDE. 2014/5221HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kötü Niyetli Olmasa da Alacaklı Tarafından Yasadaki Boşluktan Yararlanılarak Bir İlamdaki Haklar İçin Ayrı Ayrı Takip Başlatılarak Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Fazladan Avukatlık Ücreti Talep Edilmesi Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y2.HDE. 2003/3108HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açmasının Mümkün Olmakla Beraber Davalı Eşin de Az da Olsa Kusurlu Olmasının Gerekmesi )
Y13.HDE. 1991/8879HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Kusurlu Hareketlerle Sebebiyet Verilen Şekil Noksanının İleri Sürülmesi )
Y4.HDE. 2012/1646HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Manevi Tazminat - Aldatılan Eş Durumunda Olan ve Çeşitli Resmi Mercilere Davaya Konu Olayla İlgili Müracaatlarda Bulunan Davacının Kendi Eşi Aleyhine Boşanma Davası Açmamış Olmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Düşünülemeyeceği )
Y21.HDE. 2003/519HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Manevi Tazminat İsteyebilecek Kişilerin Kapsamının Son Derece Genişletilmesinin Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Edeceğinin Gözetilmesi )
Y14.HDE. 2006/8742HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mecra İrtifakında Taşınmaz Malikinin Zararının Ödendiği Kamulaştırmada ise Kamulaştırılan Kısmın Tam Bedeline Hükmedileceği - Mecra İrtifakının Kurulmasının Hakkın Kötüye Kullanılmasına Sebebiyet Vereceği )
Y3.HDE. 2012/11495HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Menfi Tespit İstemi - Davalının Taşınmazın Tahliye Edildiğini Bilmesi Karşısında Taşınmazın Kendisine Teslim Edilmediğinden Bahisle Kira Sözleşmesinin Devam Ettiği İddiası Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y18.HDE. 1994/8305HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mimari Projeye Aykırı İnşaata Muvafakat Etmeyen Kat Malikinin Kötüniyetli Sayılamayacağı )
Y11.HDE. 1998/9242HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Miras Taksim Sözleşmesinden Sekiz Sene Sonra Muris Muvazaasının İleri Sürülmesi )
Y8.HDE. 2005/6920HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mirasçılar Arasındaki Taksimde Anılan Kuralın Uygulama Yerinin Olmaması Gerektiği )
YİBGKE. 1953/13HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Mirasçıların Sözleşmedeki Biçim Eksikliğini İleri Sürmeleri )
YHGKE. 2013/1-2302HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Davalarda Zamanaşımının Söz Konusu Olmadığı/Muris Muvazaasına Dayalı Olarak Dava Açılmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Değerlendirilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2012/12689HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi/Herhangi Bir Süreye Bağlı Olmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği - İddianın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Değerlendirilemeyeceği )
YHGKE. 1993/1-79HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muvazaa )
Y9.HDE. 2014/28278HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Muvazaa Sebebiyle Akdin Hükümsüzlüğünün İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılan Hallerde Muvazaa İleri Sürülemeyeceği - Kişinin Kendi Muvazaasına Dayanarak Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
Y18.HDE. 2012/5487HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Müdahalenin Meni - Projeye Aykırılıklara Kat Maliklerince Yazılı Rıza Gösterilmediği Takdirde Her Zaman Davaya Konu Edilebileceği/Bu Durumun İyi Niyetle veya Hakkın Kötüye Kullanılmasıyla Bir İlgisi Bulunmadığı )
Y15.HDE. 2003/949HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Müteahhitin İnşaatı Zamanında Bitirememesi Nedeniyle Teslimden Sonraki Altı Ay İçin Kira Ödemek Zorunda Olması - Bu Süre Sonunda Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Feshe Zorlanamayacağı )
YHGKE. 2006/18-528HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Onarım ve Güçlendirmeye Rıza Gösterip Göstermemek Tamamıyla Kat Malkinin Takdirinde ve Yasa ile Kendisine Tanınmış Bir Hak Olduğundan Özgür İradesi ile Ortaya Koyduğu Tavrın Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Nitelendirilememesi )
Y18.HDE. 1992/2999HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ortak Yerler - Çatı Arasının Kullanılması )
Y11.HDE. 2015/10874HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ortaklık Sıfatını Yitiren ve Şirketteki Görevleri Sona Eren Davalının Daha Sonraki Tarihlerde Bu Sıfatlarla Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılarak Karar Almasının Kanunun Koyduğu Amaca Aykırı Olup Aynı Zamanda Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
Y11.HDE. 2009/13438HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ödeme ve Tahsil Yetkisinin Çift İmzaya Bağlandığı Şirkete Tek İmza ile Ödeme Yapılması - İnternet Bankacılığı Yoluyla da Olsa Tek Başına Para Çekme Yetkisi Verilen Kişiye Yapılan Ödemenin Usulsüz Olduğu İddiasının İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y14.HDE. 2006/13930HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Konu Taşınmazın Bakım Borçlusuna Teslim Edilmesi - Taşınmazın Bakım Borçlusu Adına Tescilinin 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Sürsine Tabi Olmadığı Zamanaşımı Savunmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
YHGKE. 2012/6-855HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Önalım Davası - Davacının İhaleden Haberdar Olduğu Halde İhaleye Katılmayıp Payı Almadığı/Bu Halin Davacıya Yasayla Tanınmış önalım Hakkını Kullanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği Gibi Davacının Kötüniyetli Olduğunu Göstermeyeceği )
YHGKE. 2014/14-292HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - Davalı Dava Konusu Taşınmazdaki 1/3 Payın Satışına İlişkin Satış Akdinin Tarafı Olduğu/Hiç Kimse Kendi Muvazaasına Dayanamayacağından Davalının Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunması Açıkça Hakkın Kötüye Kullanması Olduğu )
Y11.HDE. 1998/10031HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Önceki Eserlerdeki Değişikliklere İtiraz Edilmemesi )
Y14.HDE. 2005/119HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Paydaşlardan Hazine'nin Soyut Davaya Muafakat Etmediğini Söylemesi Bu Nitelikte Olduğu - Geçit Hakkı Kurulması Talebi )
Y15.HDE. 2008/3136HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Resmi Şekilde Yapılması Gereken Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Adi Şekilde Yapılması - Yüklenicinin Edimini Tamamen veya Reddedilmeyecek Bir Oranda Yerine Getirdiği Halde Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y9.HDE. 2004/3120HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sadece Belirli Süreli İşçinin Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesiyle Elde Edeceği Kimi Hakları Engelleme Amacıyla Yapılan Sözleşmeler Hakkın Kötüye Kullanılması Sayıldığı )
Y13.HDE. 1990/5909HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Satıcının Taşınmaz Satışının Şekil Noksanı Sebebiyle Geçersizliğini İleri Sürmesi )
Y9.HDE. 1998/13662HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sendika Olağanüstü Genel Kurulunun Toplanmasının Kötüye Kullanma Sayılmaması )
Y11.HDE. 1999/9744HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sermaye Arttırım ve Değişikliği Kararına Karşı 6 Yılı Aşkın Bir Süreden Sonra İtiraz ve Dava Açılması Halinde Olduğu - Genel Kurul Kararının İptali Talebi )
Y11.HDE. 2002/8233HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek İçin Hareket Edilmesi Halinde Davanın Yetki Yönünden Reddinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2012/9906HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sırf Davanın Hak Düşürücü Sürenin Sonuna Yakın Bir Süre İçinde Açılmış Olması Sebebiyle Hakkın Kötüye Kullanılması Mahiyetinde Olduğundan Söz Edilemeyeceği/Hatalı Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Davanın Tümden Reddine Karar Verilmesi Doğru Görülmediği - Marka Hükümsüzlüğü İstemi )
Y2.HDE. 1999/9308HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sokağa Atılan Eş Tarafından Açılan Boşanma Davasına Karşı Çıkma )
YHGKE. 1996/3-717HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşme Serbestisi/PTT.'nin Telefon Borcuna Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasına Göre Belirlediği Gecikme Zammı - Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Gelmeyeceği )
Y13.HDE. 2002/1741HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşmede Kira Bedelini Tespit Yetkisi Davalıya Verildiğinden Hakim Bu Hakkın Kullanımın Objektifliğini Araştırması Gerekliliği )
Y13.HDE. 1999/7296HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşmede Kira Bedelini Tespit Yetkisi Davalıya Verildiğinden Hakim Bu Hakkın Kullanımının Objektifliğini Araştırması Gerekliliği )
YHGKE. 2003/13-332HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşmede Olumlu ve Olumsuz İntibak Kaydı Bulunmakla Beraber Sözleşmenin Bu Kayıtla Birlikte Aynen Uygulanmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olabilmesi )
Y3.HDE. 1994/6791HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşmenin uyarlanması )
Y13.HDE. 2002/3656HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sözleşmeye Uygun Davranarak Davacı Tacirin Sözleşmesini Fesheden İdarenin Davranışının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Kabul Edilememesi )
YHGKE. 1993/13-125HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şekil Şartı )
Y11.HDE. 1988/2888HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şirkete Sermaye Olarak Konan Taşınmazın Tescili İsteminin Zamanaşımına Uğradığı Savunması )
Y9.HDE. 2008/29995HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şube Başkanının Genel Kurul Sonunda Yapılan Şube Organ Seçimlerine Yeniden Seçilmemiş Olması Seçimi Kaybettiği İçin İş Bu Davayı Açtığı Yönündeki Davalı Savunması - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1991/6-370HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa )
YHGKE. 1991/6-371HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa )
Y6.HDE. 1987/10333HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa Davası )
Y6.HDE. 1999/8136HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa Davası-Fiilen Taksim Edilen Yer-Daha Önce Satılan Yer İçin Tapu İşlemi Üzerinde Hakkın Kullanılması )
Y13.HDE. 1996/8841HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufalı Taşınmazın Bedeli Ödeyene Resmi Olmadan Satışının Vaadi - Davalının Adına Tescil Ettirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
Y8.HDE. 2013/1419HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Takibin İptali/Alacaklı Bankanın Tüketici Kredisi İle Birlikte Diğer Alacak Kalemlerine İlişkin Alacağını Aynı İhtarla Talep Edip Aynı İcra Takibine Konu Etmesi İyi Niyetle Bağdaşmayacağı - Böyle Bir Davranışın Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2010/1-1HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davacının Muvazaalı Olduğunu İddia Ettiği İşlemde Velayeten Bulunduğu/Davacının Kendi Muvazaasına Dayanarak Hak Talep Edemeyeceği )
Y14.HDE. 2011/4599HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu Kaydının Düzeltmesi İsteği - Davacının Kütük Dışı Kazandığı Ayni Hakkı İtiraza Uğramadığı/Davalıların 20 Yılı Aşkın Bir Süre Sonra İşlemin Geçersizliğini İleri Sürmeleri Hakkın Kötüye Kullanılması Anlamına Geleceği )
YHGKE. 2002/4-796HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taraf Muvazaasına Dayanan Tapu İptali ve Tenkis - Miras Bırakanın 3. Kişilerden Mal Kaçırmak Amacı İle Oğluna Taşınmazı Devrettiğini Bilen ve Göz Yuman Diğer Mirasçıların Murisin Ölümünden Sonra Ona Teb'an Açtıkları Davadaki İddiaları )
Y13.HDE. 2003/2914HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taraflarca Sözleşmenin Bazı Hükümleri Yerine Getirildikten Sonra Şekil Yönünden Geçersizliği Davası )
Y3.HDE. 1990/3645HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tarlasına Giren Hayvanları Zehirlemesi )
YHGKE. 1992/1-273HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Taşınmaz Satışına Yetkili Kılınan Vekilin Değerinin Çok Altında Satış Yapması )
Y6.HDE. 1989/7513HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Temerrüt Gerçekleştikten Uzun Süre Sonra Tahliye Davası Açılması )
Y15.HDE. 2007/2557HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Teminat Kesintilerinin İadesi İstemi - Davacının Yaptığı İmalatların Ana Yüklenici Tarafından Teslim Alınmış ve Kabul Edilmiş Olması Halinde Sözleşmeye Dayanılarak Teminatın Elde Tutulması )
YHGKE. 2012/8-726HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Trampa Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası - Tarafların Hür İrade ve Arzuları ile Tapuda Yerine Getirdikleri Edimlere Değer Verilerek Davacının Geçersiz Sözleşmeye Dayalı İsteğinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/40652HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Ulaşım Bedelinin Tahsili - İşçinin 25 Seneyi Geçen Bir Zaman Sonrasında İşyerinde Servisin Olması Gerektiği İddiası İle Talepte Bulunmasının İyiniyetle Bağdaşmadığı )
Y15.HDE. 2008/6271HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Uzun Süre Geçtikten ve Sözleşme Genel Kurulca Benimsendikten Sonra Akdin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi - İnşaatın Süresinde Teslim Edilmemesi Nedeniyle Alacak İstemi )
Y12.HDE. 2012/18690HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Üç Takip Dosyasının Tek Bir Dosyada Birleştirilmesi İstemi - Kötü Niyetli Olmasa da Alacaklı Tarafından Yasadaki Boşluktan Yararlanılarak Bir İlamdaki Haklar İçin Ayrı Ayrı Takip Başlatılarak Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Fazladan Avukatlık Ücreti Talep Edilmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y14.HDE. 2015/4647HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalı Önceki Eşi İle Boşanma Davasının İstediği Doğrultuda Sonuçlanması İçin Boşanma Protokolü İmzalayıp Boşanmayı Sağladıktan Sonra Sözleşmede Belirtilen Taşınmazın Devrine Yanaşmadığı/İstemin Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 1988/626HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Varlığı Sona Eren İşletme Adına Tescilli Ünvanın Başkası Tarafından Kullanılmasına Engel Olunması )
Y3.HDE. 2003/8582HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Vekaleten Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesi - Yetkisini Kasden Vekil Edenin Zararına Kendisi Veya Çıkar Birliği İçerisinde Olduğu Kişi Yararına Kullanmak )
Y21.HDE. 2010/4705HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yapılandırma İşleminin İptali İstemi - Ödediği Miktarın Yapılandırma Kapsamında Karşıladığı Sürenin Medeni Kanun'un 2. Md. Uyarınca Kabul Edilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2006/2630HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yasal İhbar Önellerinin 5 Katından Daha Fazla Önel Öngörülmesi - Toplu İş Sözleşmesi Yapmak Anayasal Hak Olmakla Birlikte Bu Hakkın Kötüye Kullanılması Yasalar Karşısında Korunmaması Gereği )
YHGKE. 2014/1-560HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yasanın Kişilere Tanıdığı Bir Hakkın Kullanılmasının Kötü Niyetle Bağdaştırılamayacağı - İşlemin Muvazaalı Olduğunun Belirlenmesi Durumunda İşlemin Tarafı Olan Kişiler İyi Niyetli Olamayacakları Gibi Süre Geçmekle de İyi Niyetli Kabul Edilmelerine Yasal Olanak Bulunmadığı/Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1991/6-648HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yeniden İnşaat Nedeniyle Tahliye )
Y10.HDE. 2011/3204HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yersiz Ödendiği İleri Sürülen Ölüm Aylığının Geri Alınması Talebi - 5510 S.K.'da Yapılan Düzenlemeden Sonra Birlikte Yaşama Olgusunun Ortaya Konması Durumunda Hakkın Kötüye Kullanıldığının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2013/10331HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yetki İtirazı İle Karşılaşılmadığı Sürece İstenilen Yer Mahkemesinden İhtiyati Haciz Kararı Talep Edilebilmesi Mümkün Olmakla Alacaklının Kanundan Kaynaklanan Hakkını Kullanmak Suretiyle Mahkemeden Talepte Bulunması Halinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Nitelendirilemeyeceği )
Y15.HDE. 2003/1390HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Yüklenicinin Çok Uzun Süre Ruhsat Almadıkları Gibi İnşaatada Başlamamaları - Davacı Arsa Sahiplerinin Fesihte Haklı Oldukları )
Y2.HDE. 2014/16935HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Zina Eden Kadının Başkasıyla Nişanlanan Kocasına Oranla Evlilik Birliğinin Sarsılmasında Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Davacı-Davalı Kocanın da Boşanmayı İstemiş Olması Karşısında Davalı-Davacı Kadının Boşanma Davasına Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Sayılacağı/Koca Yararına Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2012/7921HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Aynı İlama Dayanılarak Ayrı Takipler Yapılarak Takip Vekalet Ücreti Talep Edildiği - Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Fazladan Avukatlık Ücretinin Talep Edilmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu )
Y2.HDE. 2015/11731HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Her İki Tarafta Kusurlu Olmakla Birlikte Kadına Göre Davacı-Davalı Erkek Daha Ağır Kusurlu Olduğu - Taraflar Boşanmayı Talep Ettiklerine Göre Tarafların Birbirlerinin Boşanma Davasına İtirazı Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu)
Y14.HDE. 2017/3067HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Davacı Davaya Konu Taşınmazı İrtifak Hakkı Şerhini Bilerek ve Basiretli Bir Tacir Olarak Satın Almış Olup Davalının İrtifak Hakkının Devamını İstemesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği)
Y11.HDE. 2015/12367HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Davacı İle Benzer Sektörde Faaliyette Bulunan Davalının Davacıya Ait Olduğunu Bildiği Markayı Davacının Uzun Süredir Kullandığı Mallarla İlişkilendirilecek Biçimde Marka Olarak Tescil Ettirmesinin Hakkın Kötüye Kullanımı Niteliğinde Olduğu)
Y19.HDE. 2016/1490HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Davalı Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Biri Gibi Hareket Edebilen Davacının Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürerek İfadan Kaçınmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu - Menfi Tespit)
Y13.HDE. 2015/13415HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Davalı Bankanın Ödeme Talebine Kadar Tam Ehliyetli Biri Gibi Hareket Edebilen Kısıtlı Borcun İfası İstendiğinde Ehliyetsizliğini İleri Sürerek İfadan Kaçınması Hakkın Kötüye Kullanılmasını Teşkil Ettiği)
Y1.HDE. 2017/1394HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi/Davacının Maliki Olduğu Payın Farklı Kişi Adına Tescili Sonucunu Doğuracak İşlemler Yaptığı - Davalının İse Daireyi Teslim Aldıktan Sonra Masraflar Yaparak Oturmaya Başladığı ve Halen de İkametini Sürdürdüğü/Davacının Sahip Olduğu Hakkı Açıkça Kötüye Kullandığı)
Y7.HDE. 2013/12848HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Emekli Olduktan Sonra Başka İşte Çalışmaya Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatını Almak İçin Emekliliğini İstemesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Nitelendirilemeyeceği - Emekli Olduktan Sonra Primini Ödemek Koşuluyla Başka İşte Çalışmaya Engel Olmadığı)
Y2.HDE. 2015/7955HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Erkeğin Kadına Oranla Daha Kusurlu Olduğu/Kadının da Eşine Hakaret Ettiği - Kadının da Kusuru Gerçekleştiğinden Boşanmaya Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Evlilik Birliğinin Devamında Kadın Bakımından Korunmaya Değer Bir Yarar Kalmadığı)
YHGKE. 2012/3-1927HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Hem Suyu Kullanıp Hem de Bedelini Ödemeden Aboneliğin Devam Edilmesini Gerektiğini İleri Sürmenin Tipik Bir Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu - Böylesi Bir Duruma Hukuk Düzeninin İzin Vermeyeceği/Kaçak Kullanılan Su Bedelinin Tahsili İstemi)
Y10.HDE. 2013/9436HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Hiç Kimse Kendi Kusurundan Yararlanamayacağından Sigortalının Mirasçısı Tarafından Kasten Öldürülmesi Halinde Bu Kişilerin Hak Sahibi Olamayacağı - Rücuen Tazminat)
Y11.HDE. 2005/1459HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (İyiniyet Kuralına Aykırılık)
Y8.HDE. 2017/14178HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Kötü Niyetli Olmasa da Alacaklı Tarafından Yasadaki Boşluktan Yararlanılarak Bir İlamdaki Haklar İçin Ayrı Ayrı Takip Başlatılarak Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Fazladan Avukatlık Ücreti Talep Edilmesi Davacı Borçlu Tarafa Fazladan Yargılama Giderleri Yükletilmesine Neden Olunması Hakkın Kötüye Kullanılması Olduğu - Ödeme Emrinin İptali Şikayeti)
Y19.HDE. 2016/1728HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Protokoldeki İnşaat İşleri Bedeline Dair Olarak Davacı Tarafından Düzenlenen Fatura Bedelinin Davalı Şirket Tarafından Davacı Şirket Hesabına Yatırılarak Ödendiği - Davacının Prokoldeki İmzanın Şirket Yetkilisine Ait Olmadığı Yönündeki İddiasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu)
Y8.HDE. 2013/5000HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Şekle Aykırı Bir Akit Varken ve Bu Akit Geçersizken Kanunun Emredici ve Hakimin Resen Gözetmesi Zorunlu Hükmünü Bertaraf Edecek Şekilde Bu Kuraldan Söz Edilmesinin Yanlış Olacağı)
Y16.HDE. 2016/1743HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI BULUNMADIĞI (Zilyetliğe Dayalı Tescil ve Hacizlerin Kaldırılması İstemi - Taşınmazların Parsel ve Vasıflarının Çapraz Yazıldığı/Davacı Tespitten Önceki Sebeplere Dayalı Olarak Eldeki Davayı Açtığı - Mahkemece Davanın Kabulü İle Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verileceği)
Y19.HDE. 1997/5007HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASI ( Bankanın Kredi Sözleşmesi Gereğince Artan Faiz Oranını Belirlemesi )
Y6.HDE. 2000/3067HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASI ( İntifa Hakkı Sahibinin Taşınmaz Üzerinde Bina Yapılması Düşünülen Binadan Bir Daire İstemesi )
Y4.HDE. 2000/10596HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Komşunun Dairesindeki Tamiratı Normalden Çok Fazla Sürdürmesi)
YHGKE. 1990/6-583HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİ ( Fiilen Taksim Edilmiş Taşınmazdaki Payını Satan Paydaşa Karşı Şuf'a Hakkının Kullanılması )
Y2.HDE. 2011/7001HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDE BOŞANMAYA İTİRAZ ( Kadının Zina Eyleminde Bulunduğu - Davacı Davalı Az Kusurlu Kocanın Davaya Karşı Çıkması Bu Nitelikte Olup Evlilik Birliğinin Devamında Davalı ve Çocuklar Bakımından Yarar Kalmadığından Boşanmaya Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2013/21556HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI NİTELİĞİNDEKİ İTİRAZ (Davacı Kocanın Daha Fazla Kusurlu Olduğu - Az Kusurlu Olan Davalı Kadının Davaya İtirazının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu/Evlilik Birliğinin Devamında Kadın Bakımından Korunmaya Değer Bir Yararın Kalmadığı)
YHGKE. 2013/9-1792HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( Davalı İşverenin Kendi Muvazaasına Dayalı Olarak Davacıyı Toplu İş Sözleşmesinden Yararlandırmamak Suretiyle Maddi Menfaat Elde Etmeyi Amaçladığı - Davalının Savunmasının Dürüstlük Kuralına Aykırı ve Bu Bağlamda Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olduğu )
YİBGKE. 1983/3HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( Gününde Bitmeyen Yapı Nedeniyle Akdin Feshi )
Y14.HDE. 2009/6028HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( Harici Satın Alma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Talebi - Biçim Koşuluna Uygun Yapılamayan Sözleşmeye Dayanılamayacağı/Hakkın Kötüye Kullanılması Kuralından Söz Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/14586HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( İcra Takibinin Mükerrer Olduğu Gerekçesiyle Davacının İcra Takibi Yönünden Borçlu Olmadığı Yönünde Verilen Kararın Hatalı Olduğu - Yerel Mahkemenin Davacının Talebi Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yapması Gerektiği/Menfi Tespit Davası/Mükerrer İcra Takibi )
Y11.HDE. 2002/5960HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI ( Kooperatifin Mevcudiyetinin Tehlikeye Düşeceği Hal Dışındaki Hallerde Yönetim Kurulunun Tehir Yetkisinin Bulunmaması )
Y14.HDE. 2011/11146HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (Bazı İstisnai ve Özel Durumlarda Geçersiz Bir Sözleşme Bulunsa Dahi MK'nın 2. M. Gereğince Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığının Kabul Edilebileceği - MK 2.M. Adaletin Sağlanmasında Daha Uygun Düşeceği)
Y14.HDE. 2005/9863HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞINA AYKIRILIK ( Geri Alım ( Vefa ) Şerhinin Şekil Noksanlığı Nedeniyle Geçersiz Olduğu İddiasını Taşınmazları Satın Aldıktan Sonra İleri Sürülmesi )
Y19.HDE. 2005/911HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI ( Belirlenen Faiz Oranının Diğer Banka Ortalamaları Gözetildiğinde Fahiş Olmaması Nedeniyle Davalının Hakkını Kötüye Kullanmadığı - Menfi Tespit Davasının Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2013/9215HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI (Deneme Süreli İş Sözleşmesi - İşverenin Sürekli Olarak 2'şer Aylık Deneme Süresi Öngörülerek İşçi Çalıştırması ve Bunun Genel Bir Uygulama Halini Alması Durumunda Kötüniyetin Varlığından Söz Edileceği/İşçinin Aynı İşverene Ait İşyerinde Çalışırken veya Daha Önce Çalıştığı İşyerine İkinci Kez İşe Girişinde Öngörülen Deneme Kaydının Geçersiz Olduğu)
Y13.HDE. 2015/21861HAKKIN KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI (Akıl Hastasının Normal Bir İnsan Gibi İşlem Yaptıktan Sonra Daha Sonradan Hukuki Muamelenin Hükümsüzlüğünü İddia Ederek Hakkını Kötüye Kullanmasının Kanunun Himaye Etmediği - Kredi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Bankanın Davalının Durumunu Bilemeyeceğinin Kabulü)
Y2.HDE. 2003/1841HAKKIN KULLANDIRILMAMASI ( Mahkemenin Kişisel İlişki Kurulması Yönünde Karar Vermemesi/Küçüğün Aleyhe Beyanlarıyla - Yasaya Aykırılığı )
Y4.HDE. 1968/7513HAKKIN KULLANILACAĞI ŞARTLARI
Y4.HDE. 1968/7513HAKKIN KULLANILACAĞI TEHDİDİ
Y4.CDE. 2006/10787HAKKIN KULLANILMASI ( Hakaret - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bildirildiği Halde İşlem Yapılmaması Belirtilerek Yetkililerin Kınanması ve İstifaya Davet Edilmesi İçeriğinin İhbar ve Yakınma Hakkının Sınırlarını Ne Suretle Aştığı ve Hukuka Aykırılık Öğesinin Ne Suretle Gerçekleştiğinin Tartışılması Gerektiği )
Y13.CDE. 2011/7180HAKKIN KULLANILMASI ( Nitelikli Hırsızlık - Mağdur Tarafından Kullanılan Öğretim Üyesi Odasına Kendi İsteği İle Yerleştirilen Güvenlik Kamerası Görüntülerinin Hukuka Uygun Olarak Elde Edilen Delil Niteliğinde Olduğu )
Y4.CDE. 2017/18554HAKKIN KULLANILMASI ( Tehdit - Anılan Sözlerin Sanığın Maruz Kaldığını Düşündüğü ve İddia Ettiği Haksızlığa Karşı Şikayet Hakkını Kullanacağını Bildirme Niteliğinde Olduğu/Anılan Sözlerin Tehdit Niteliği Taşımadığı/Olayda T.C.K'nun 26/1. Md. Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunduğu/Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/7499HAKKIN KULLANILMASI KOŞULU ( Bir Kimsenin Sağ Veya Ölü Olduğunu Veya Başka Bir Kimsenin Ölümünde Sağ Bulunduğunu İleri Süren Kimsenin İddiasını İspat Zorunluluğu )
YHGKE. 1970/84HAKKIN KULLANILMASI TEHDİDİ
Y4.HDE. 1967/2642HAKKIN KULLANILMASI TEHDİDİ ( İkrah )
Y13.HDE. 2003/578HAKKIN KULLANIMI ( Kira Sözleşmesindeki Sonraki Dönem Kira Bedelini Belirleme Yetkisine Dayanarak Kiraya Verenin Kira Bedelini Hak ve Nesafetle Belirlemesinin Gerekmesi ) )
Y6.HDE. 2011/319HAKKIN KULLANIMININ İYİ NİYETLE BAĞDAŞMAMASI ( Kiracının Akde Aykırı Davranışını Uzun Süredir Bilen ve Karşı Çıkmayan Kiralayanın Bu Davranışa İcazet Vermiş Sayılacağı - Kiralayanın Bu Durumu Tahliye Nedeni Yapmasının İyi Niyetle Bağdaşmadığı )
Y7.HDE. 2003/3593HAKKIN MİRAS YOLUYLA GELMEMESİ ( Keşif Tutanağına Yansıyan ve Belgelendirilen Beyanına Göre Taşınmazlar Üzerinde Davacının Terekeden Miras Yoluyla Gelen Bir Hakkının Bulunmaması )
YHGKE. 1996/10-906HAKKIN ORTADAN KALKMAMASI ( Dava Hakkını Önleyen Kurallar )
Y9.HDE. 2014/6740HAKKIN ORTADAN KALKMAMASI ( Kıdem Tazminatıyla Yıllık İzin Ücreti Alacağı Fesihle Muaccel Olup Bu Alacak Bakımından Zamanaşımı İşler Zamanaşımında Hak Ortadan Kalkmaz Talep Edilebilirlik Ortadan Kalkacağı )
Y13.HDE. 2011/3018HAKKIN ÖZÜNDEN FERAGAT EDİLMEMESİ ( Davalının Vermiş Olduğu Taahhütname İle Borcunu Kabul Ettiği - Davalının Bu Şekildeki Beyan ve Kabulü Nedeniyle Davacının Davadan Feragat Ettiği - Hakkın Özünden Feragat Etmediği Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 1997/3230HAKKIN ÖZÜNDEN FERAGAT ETMİŞ SAYILMAMA ( Davasının Geri Alan davacı )
YHGKE. 1998/2-722HAKKIN ÖZÜNDEN ŞARTSIZ VAZGEÇME ( Geçerli Feragat Beyanı İçin )
Y9.HDE. 2012/31217HAKKIN ÖZÜNE AYKIRILIK ( İşçilik Alacakları Davası/Mahkemece Fazla Çalışma Ücretiyle Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacaklarından İkide Bir Oranında İndirime Gidildiği - Yapılan İndirim Fahiş Olup Hakkın Özüne Aykırılık Oluşturduğu )
Y8.HDE. 2012/9093HAKKIN ÖZÜNE DOKUNACAK ŞEKİLDE DAVANIN REDDEDİLMEMESİ GEREĞİ ( Tapu Kaydı Getirilmeyen ve Eksiklikleri Tamamlanmayan Buca'daki Taşınmazla İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Şeklinde Karar Verilmesi Gereği - Katkı Payı Alacağı )
YHGKE. 1982/10-72HAKKIN ÖZÜNE İLİŞKİN SIRNIRLAMA ( 506 Sayılı Yasayla Getirilen Sınrılamanın Aylıklar ve Toptan Ödemeye İlişkin Olması )
Y7.HDE. 2013/19372HAKKIN ÖZÜNE UYGUN OLMA ( Fazla Mesai Ücreti Alacağıyla Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Alacağı - Mahkemece Bilirkişi Raporunda Belirlenen Alacak Miktarları İçin %45 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulandığı - %45 Oranında Hakkaniyet İndiriminin Yüksek Bir Oran Olup Alacak Miktarı ve Belirlenen Çalışma Düzenine Göre %30 Oranında Hakkaniyet İndirimi Uygulanmasının Hakkın Özüne Daha Uygun Olacağı )
Y22.HDE. 2013/27515HAKKIN ÖZÜNÜN KALDIRILMASI ( Fazla Çalışma Alacağının Uzun Bir Süre İçin Hesaplanmasında İşçinin Hastalık İzin Mazeret Gibi Sebeplerle Fazla Çalışma Yapmadığı Günler Bulunduğu Kabul Edildiği - Takdiri İndirim Yapılması Gerektiği/Hakkın Özünü Ortadan Kaldıracak Oranda İndirime Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 2015/25776HAKKIN ÖZÜNÜN KORUNMASI (Takdiri İndirimin Makul Oranda Yapılması Gerektiği - Belediye Çalışanının Fazla Çalışma Hafta Tatili ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Talebi/Takdiri İndirim)
Y1.HDE. 2003/8831HAKKIN PARA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Davanın Taşınmaz Malın Aynına İlişkin Olduğu ve Konusunu Oluşturan Hakkın Para ile Değerlendirilmesinin Mümkün Bulunması )
Y11.HDE. 1990/1922HAKKIN SAKLI TUTULDUĞUNUN KARŞI TARAFA BİLDİRİLDİĞİNİN İSPATI ( Kur Farkı İstenebilmesi İçin )
Y15.HDE. 1992/5923HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Cezai Şart Talep Etme Hakkını Saklı Tutmadan Edayı Kabul )
YHGKE. 1992/5-737HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Esas Alacak Tamamen Ödenmedikçe Faiz Alacağının Sükut Etmiyeceği )
YHGKE. 1984/4-797HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Fazlaya İlişkin Kısımdan Feragat Edildiği Anlamına Gelmesi )
Y15.HDE. 2004/2413HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( İşin Geçici ve Kesin Kabulünde Düzenlenen Tutanaklarda Ceza İsteme Hakkı - Cezai Şart İsteme Hakkının Yitirileceği )
Y15.HDE. 2004/6730HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( İşlemiş Faiz İstemeksizin ve Bu Hakkını Saklı Tutmadan Ödediği Paranın İadesini İstediğinden İşlemiş Faiz İsteme Hakkından Zımnen Vazgeçmesi Nedeniyle İhtarnamenin Tebliği İle Davalılar Temerrüde Düşmüş Sayıldığı )
Y17.HDE. 2007/3351HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat Davası - Davacının Davalının %60 Kusurlu Olduğu Yönünde Davayı Açıp Talepte Bulunduğu/Bilirkişi Raporunda Belirtilen %75 Kusur Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/12-795HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacak Ödendikten Sonra Faizin İstenebilmesi İçin )
Y9.HDE. 1993/10980HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Bilirkişi İncelemesinden Çıkan Sonuca Göre Talepte Bulunulması-Yorum )
Y15.HDE. 1992/5596HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Borçlunun İkinci Davada Temerrüde Düşmesi )
Y9.HDE. 2010/1409HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatını Kısmen Talep Ettiği/Islah İle Artırdığı - İlk Kesinleşen Davanın Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
Y9.HDE. 2008/30393HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Ödemeden Önce Açtığı Davada Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutmuş Olması ve Yine Ödemeden Önce Yaptığı İcra Takibinde de Hem Fazlaya Dair Haklarını Saklı Tutması Hem de İşlemiş Faiz İsteğinde Bulunması Faizleri Talep Hakkının Saklı Tutulduğu Anlamına Geldiği )
Y21.HDE. 2002/9071HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat - Sözkonusu Olamayacağı )
YHGKE. 1996/21-397HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Manevi Tazminatta Söz Konusu Olamıyacağı )
Y9.HDE. 1970/400HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Rücu Davasında Hak Saklı Tutulmadıkça Aynı Kişiye İkinci Bir Dava Açılamayacağı )
Y19.HDE. 2010/348HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Gereğince Kur Farklı Alacağının Ayrıca Ödeneceği Belirtildiği - TL Cinsinden Çeklerin Teslim Alınmasında Kur Farkı Hakkının Saklı Tutulmasının Gerekmediği/İtirazın İptali Davası )
Y8.HDE. 1985/7057HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Zamanaşımını Kesmemesi )
Y10.HDE. 2011/3108HAKKIN SAKLI TUTULMASI (Mahkeme Kararı Sonucunda Yaşlılık Aylığına Hak Kazanılması/Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenmesi Talebi - Ana Para Ödenmeden Dava Açılmakla Faiz İsteminin Saklı Tutulduğunun Kabulünün Halin İcabı Olduğu)
Y14.HDE. 2010/7468HAKKIN SALDIRIYA UĞRAMASI OLASILIĞI ( Kural Olarak Hak Sahibine Erken Dava Açma Hakkı Tanımayacağı - Dava İleride Hakkın Tecavüze Uğraması Halinde Eda Davası Olarak Açılabileceğinden Eldeki Davanın Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/13621HAKKIN SINIRLAR İÇİNDE KULLANILMASI ( Tapu Kaydı Ayakta Durduğu Sürece Malikin Mülkiyetten Kaynaklanın Haklarını Yasanın Öngördüğü Sınırlar İçerisinde Kullanma İmkanına Sahip Olması )
Y11.HDE. 2010/10577HAKKIN SINIRLARI DIŞINA ÇIKMA ( Ticaret Unvanının Silinmesi Talebi - Aradan Çok Uzun Süre Geçtikten Sonra Açılan Davanın Hakkın Sınırları Dışına Çıkarak Yaratılan Mal Varlığı Değerinin Yok Olması Sonucuna Yol Açabileceği )
YHGKE. 1990/3-529HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Ecrimisil )
YHGKE. 1998/6 - 795HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Fiili taksim de şuf'a )
YHGKE. 1984/2-845HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Nikah Akdinin Feshi )
YHGKE. 1993/11-500HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Pay devrine itiraz )
YHGKE. 1996/1-178HAKKIN SUİİSTİMALİ ( Paydaşın haksız Müdahaleye onay vermesi )
YHGKE. 1977/1-384HAKKIN SUİSTİMALİ
YHGKE. 1992/15-129HAKKIN SUİSTİMALİ
Y13.HDE. 2005/9919HAKKIN SUİSTİMALİ ( Bankanın Hesabı Kat Etmeyerek Uzun Süre Beklemesi Temerrüt Tarihini Borçlu Aleyhine İleri Bir Tarihe Erteleyerek Hesap Kat Tarihine Kadar Faizin Kapitalize Edilerek Faize Faiz Yürütülüp Borçlu Aleyhine Davranılması Hakkın Suistimali Olduğu )
Y13.HDE. 2005/10175HAKKIN SUİSTİMALİ ( Borçlunun Temerrüde Düşmesi İçin Yasal Koşullar Oluşmasına Rağmen Bankanın Hesabı Kat Etmeyerek Uzun Süre Beklemesi ve Temerrüt Tarihini Borçlu Aleyhine İleri Bir Tarihe Ertelemesi - Borcun Tespiti Talebi )
Y18.HDE. 1995/1938HAKKIN SUİSTİMALİ ( Davacının Tadilat ve İnşaata Muvafakat Etmesine Rağmen Aradan Dört Yıldan Fazla Bir Süre Geçtikten Sonra Eski Hale Getirme İsteminin Hakkın Suistimali Olması )
Y2.HDE. 1996/3014HAKKIN SUİSTİMALİ ( Fiili ayrılık sebebiyle boşanma )
Y13.HDE. 1995/6285HAKKIN SUİSTİMALİ ( Gecikmiş İfa )
YHGKE. 1987/2-463HAKKIN SUİSTİMALİ ( Kadının İhtarı Geçersiz Kılmak İçin Boşanma Davası Açması )
YHGKE. 1997/18- 687HAKKIN SUİSTİMALİ ( Kat malikinin muvafakat vermemesi )
Y11.HDE. 2000/4507HAKKIN SUİSTİMALİ ( Şirkete Sermaye Olarak Konulan Taşınmaz - Kadastro Tesbitinde Ortakların Adlarına Tescil Ettirmeleri/Hak Düşürücü Süre İleri Sürülemeyeceği )
Y6.HDE. 1993/9652HAKKIN SUİSTİMALİ ( Şufa )
Y18.HDE. 1992/2999HAKKIN SUİSTİMALİ ( Uzun Süre Hakkın Kullanmamış Olması - Hakkından Vazgeçme Anlamını Taşımayacağı )
Y18.HDE. 1995/5452HAKKIN SUİSTİMALİ SAYILMAMA ( Yasadan Doğan Hakkın Kullanımının Sırf Gayri Izrar Amacına Yönelik Olduğu ve Bu Suretle Hakkın Suistimal Niteliğinde Bulunduğunun Söylenememesi )
Y8.HDE. 2014/26267HAKKIN TAPU KAYDINA VEYA SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYANMAMASI ( Durumunda Davanın Zilyetliğin Korunması Davası Olacağı - Davada Davacı ya da Murisi Adına Kayıtlı Bir Taşınmaz Bulunmadığı/Davaya Bakmakla Görevli Mahkemelerin Sulh Hukuk Mahkemeleri Olacağı Gözetilmeden Davanın Görev Yönünden Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y14.HDE. 2007/238HAKKIN TAPUYA TESCİLİ / SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Devre Mülk Sözleşmesine Dayalı - Mahkemece Güncelleştirilmiş Bedel Yerine Yöntemince Yapılmayan Hesaplamadaki Değerin Benimsenip Hüküm Altına Alındığından Kararın Bozulması Gereği )
Y14.HDE. 2006/68HAKKIN TECAVÜZE UĞRAMASI ( Eda Davası Olarak Açılabileceğinden Eldeki Davanın Hukuki Yarar Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği - Hakkın Korunması İstemi )
Y11.HDE. 2003/4292HAKKIN TECAVÜZE UĞRAMASI ( Mali ve Manevi Hakları İhlal Edilen Kimsenin Tazminattan Başka Temin Edilen Kârın Kendisine Verilmesini de İsteyebilmesi )
Y11.HDE. 2001/752HAKKIN YALNIZ KULLANIMI İÇİN İZİN VERME ( Marka Kullanımı - Şartları Oluştuğunda Geri Alınabileceği )
Y12.HDE. 2009/5593HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Süresinden Sonra Yapılan Borca İtiraz/Alacaklının Talebi Üzerine İcra Memurunun Takip Muamelelerine Devam Edeceği - Memurun Takibin Durdurulması Yönündeki Kararına Karşı Her Zaman Şikayet Yoluna Başvurulabileceği )
Y12.HDE. 2010/31513HAKKIN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Şikayetin Süreya Tabi Olmadığı - Birinci Haciz İhbarnamesine Süresinde İtiraz Eden Üçüncü Kişiye İkinci Haciz İhbarnamesi Çıkarılamayacağı )
Y12.HDE. 2003/11886HAKKIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Emredici Kurala Aykırı Ödeme Emri Düzenlenmesi Halinde Bu Husus Bir Hakkın Yerine Getirilmesiyle İlgili Olduğundan Süresiz Şikayete Tabi Olması )
Y12.HDE. 2002/24749HAKKIN ZAYİ OLMASI ( Maddi Hata Sonucu Dosya Numarasının İtiraz Dilekçesine Yapılmamış Olması Hakkın Zayiine Neden Teşkil Etmediği )
Y11.CDE. 2008/20407HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI ENGELLEMEK AMACIYLA BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANMA ( Resmi Belgede Sahtecilik - Belgenin Aldatma Yeteneğine Sahip Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y15.HDE. 2017/140HAKKINDA ANLAŞMA BULUNMAMASI HALİNDE İŞ BEDELİ ( Piyasa Rayiçlerine Göre Belirlenmesi - Yüklenici Tarafından Yapılan İşlere İlişkin Gönderilen Faturalara Süresinde İçeriğine ve Bedeline İtiraz Edilemediği İçin Kesinleştiğinden İşin Bedelinin Piyasa Rayici Yerine Kesinleşen Faturalara Göre Belirlenmesi Gereği )
Y10.CDE. 2016/2925HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNMAYAN BİR AŞAMADA POLİSİN SORMASI ÜZERİNE ÜZERİNDEKİ KOKAİN MADDESİNİ ÇIKARIP GÖREVLİLERE TESLİM ETME ( Makul Suç Şüphesi Halinde Karar Alınmadan Şahısların Üzerinin El İle Dıştan Kontrol Edilebileceğine Dair Düzenlemeler Birlikte Değerlendirildiğinde Koşulları Oluşmadığı Halde Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanması Suretiyle Eksik Ceza Tayininin İsabetsizliği )
Y3.CDE. 2006/7429HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLEN SANIĞA TAZMİNAT VE YARGILAMA GİDERLERİNİN YÜKLETİLMESİ ( Orman Kanunu'na Aykırılık - Sanığa Tazminat Ağaçlandırma Gideri ve Vekalet Ücreti Yükletilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/11HAKKINDA BİR TİCARİ HÜKÜM BULUNMAYAN TİCARİ İŞ ( Ticari Örf ve Adete Göre O da Yoksa Umumi Hükümlere Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2003/7018HAKKINDA CEZA TERTİBİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLEN SANIK ( Tıbbi Kontrol ve Muayene Kararı Verilebilmesi İçin Suçu işlediğinin Sabit Olması Şartı )
Y16.HDE. 2013/3064HAKKINDA DAVA BULUNMAYAN TAŞINMAZIN YARGILAMA SIRASINDA DAVA KAPSAMINA ALINMASI ( Tapu Kaydının İptali İle Taşınmazın Vakıf Adına Tescili Davası )
Y4.HDE. 2008/7791HAKKINDA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN CEZA DAVASI AÇILAN AVUKATI BAROYA ŞİKAYET ETMEK ( Sırf Adli Merciiler Dışında Baroya Şikayet Etmesi İle Davalının Şikayet Hakkını Kötüye Kullandığından Söz Edilemeyeceği )
Y1.CDE. 2012/5821HAKKINDA HÜCRE CEZASI VERİLEN HÜKÜMLÜ ( Cezanın İnfazından Bir Yıl Geçtikten Sonra Ancak İyi Halli Olarak Kabul Edilebileceği )
Y17.CDE. 2015/213HAKKINDA HÜKÜM KURULAN KİŞİNİN OLAY TARİHİNDE ASKERDE OLMASI ( Hakkında Hüküm Kurulan Kişinin Suç Tarihinde Askerde Olup Olmadığına İlişkin Belgelerin Getirileceği/Sanığın Alınmış Parmak İzi Varsa Kolluktan Getirtilerek İnceleneceği - Kimliği Kullanılarak Suç İşlendiğini İddia Eden Kişi İle Aynı İsmi Kullanarak Dosyada Sanık Olan Kişinin Yazı ve İmza Örneklerinin Mukayese Edileceği/Ehliyet ve Kimlik Kaybettiğine Dair Başvuru Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2015/12764HAKKINDA İFLAS ERTELEME DAVASI DEVAM EDEN ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN İCRA TAKİBİ ( Mahkemece Borçlu Şirket Hakkında Takiplerin Engellenmesi Yönünde Tedbir Kararı Verildiği/Takibin Başlatıldığı Tarihte İhtiyati Tedbir Kararının Mevcut Olduğu - İcra Takibi Başlatılmasının İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık Teşkil Ettiği )
Y10.HDE. 2015/2508HAKKINDA İFLAS ERTELEME TEDBİRİ BULUNAN ŞİRKETİN PRİM BORCU ( İflasın Ertelenmesi Kurumu İle Üst Düzey Yönetici Ve Yetkililerin Şirketi İlzama İlişkin Yetkilerinin Kısıtlandığı/İflasın Ertelendiği Döneme İlişkin Prim Borcunun Ödenmemesinin Doğrudan Sorumluluğu Bulunmayan Üst Düzey Yönetici Yönünden Haklı Neden Oluşturacağı - İflasın Ertelenmesi Süreci Öncesine Ait Prim Borçları İçin Haklı Neden Oluşturmayacağı )
Y23.CDE. 2015/9574HAKKINDA İŞTEN YASAKLAMA TEDBİRİ VERİLEN AVUKAT (Kendisini Avukat Olarak Tanıtıp Dava İşlerini Yürütmek İçin Mağdurdan Para Aldığı - Eylemin T.C.K.'nın 158/1-D Md. Kapsamında Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu)
Y11.HDE. 2005/4414HAKKINDA İZAFETEN DAVA AÇILANLARIN SORUMLULUĞU ( Kaybolan Seyahat Çeklerinin Bedelinin Tahsili Talebi - Hükümde Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsiline Karar Verilerek İzafeten Hakkında Dava Açılanların Asıl Borçlu Gibi Değerlendirilemeyeceği )
Y16.HDE. 1991/8497HAKKINDA KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DAVALAR ( Genel Mahkemelerin Görevi )
Y11.CDE. 2016/2794HAKKINDA KATILMA KARARI OLMAYAN TARAF LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TESİSİ ( Sahte Fatura Düzenleme - Usulüne Uygun Şekilde Duruşmadan Haberdar Edilmeyen ve Yargılama Aşamasında Katılma Talebinde Bulunmadığı Gibi Hakkında Katılma Kararı da Verilmeyen Müşteki Kurum Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y8.HDE. 2017/6539HAKKINDA KORUMA KARARI ALINAN ÇOCUĞUN KURUMA YERLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA EVLAT EDİNİLMESİ ( Evlat Edinmede Ana ve Babasının Rızasının Aranmaması Talebi - Ana Baba Rızasının Aranmamasının Evlat Edinme Davası İçinde Değerlendirilmesi Gerektiğinden Davanın Reddi Gereği )
YCGKE. 1963/23HAKKINDA KOVUŞTURMA BULUNAN KİŞİYİ KURTARACAĞI GEREKÇESİYLE YAKINLARINDAN PARA ALMAK ( Fiilin Dolandırıcılık Olup Olmadığı )
Y4.CDE. 2009/9527HAKKINDA KOVUŞTURMAMA KARARI VERİLEN ŞİKAYET İÇİN YENİDEN SAVCILIĞI BAŞVURULMASI ( Suç Uydurma Eylemini Oluşturmayacağının Dikkate Alınması Gerektiği )
Y8.HDE. 2014/7102HAKKINDA NAFAKAYA HÜKMEDİLEN ÇOCUĞUN 18 YAŞINI DOLDURMASI ( Takibe Konu İlamın Boşanmadan Kaynaklanan Tazminat Ve Nafaka Alacağı Olduğu - Birikmiş Nafaka Hesaplanırken Çocuğun 18 Yaşını Doldurduğu Tarihin Esas Alınması Ve Devam Eden Ayların Talep Edilemeyeceği/İlama Aykırılığın Süresiz Şikâyete Tabi Olduğu )
Y7.HDE. 2012/2369HAKKINDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI VEYA KAMULAŞTIRMA DAVASI BULUNMAYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MUHDESAT ( Aidiyetin Tespiti Davasının Hukuki Yarar Yokluğundan Davanın Reddi Gereği - Eda Davası Açılması Mümkün Olan Talebin Tespit Davasına Konu Edilmesinde Hukuki Yarar Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1995/35212HAKKINDA ÖZEL HÜKÜM BULUNMAYAN DAVALAR ( On Yıllık Zamanaşımına Tabi Olması )
Y4.HDE. 2012/14933HAKKINDA SAVCILIK SORUŞTURMASI BULUNAN SANIK ( Soruşturma Dosyasındaki Bilgilerin Dava Konusu Kişilik Haklarına Saldırı Yapıldığı İddia Edilen Kitaba Aktarılmış Olduğu - Eldeki Davada Görünür Gerçeğe Uygunluk Şartının Gerçekleştiği )
Y11.CDE. 2015/8492HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILMASINA ENGEL OLMAMA ( Başkasına Ait Kimlik ve Kimlik Bilgilerinin Kullanılması - Hakkında Yakalama Emri Bulunan Sanığın Kendi Resmi Bulunan Abisi Adına Düzenlenmiş Sürücü Belgesini Görevlilere İbraz Ettiği - Araştırmalar İle Sanığın Gerçek Kimliği Tespit Edildiği/Sanığın Beraat Edeceği )
Y11.CDE. 2014/18281HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YAPILMASINI ENGELLEME AMACI ( Sanık Hakkında Kesinleşmiş Mahkumiyet Hükmü Nedeni İle Yakalama Kararı Bulunduğu - Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmasını Engelleme Amacının Bulunamayacağından Sanığın Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçundan Cezalandırılamayacağı )
Y23.HDE. 2012/2543HAKKINDA ŞİKAYET BULUNMAYAN BANKA ( Banka Dosyası Üzerinden İnceleme Yapılamayacağı - Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz )
Y6.CDE. 2013/13103HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ UYGULANAN SANIK ( Sanığın Suç Tarihinde On İki Yaşında Olduğu ve Sabıkasının Bulunmadığı/Hakkında Başka Herhangi Bir Suçtan Soruşturma Ya da Kovuşturma Bulunduğuna Dair Dosyada Bir Bilgi Bulunmadığı - Mahkemece Sanık Hakkında Geçmişteki Hali İle Yargılama Sürecinde Pişmanlık Göstermemesi Gibi Soyut Bir İfade İle Hapis Cezasının Ertelenmesi Hükümleri Uygulanmamasının Hatalı Olduğu )
Y8.CDE. 2001/11412HAKKINDA TEVKİF VE YAKALAMA MÜZEKKERESİ BULUNAN KİŞİLERİ YETKİLİ MERCİLERE HABER VERMEMEK ( Sanıkların Duruşmanın Gizli Yapılmasını Talep Etmeleri )
Y17.HDE. 2005/2818HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMEYEN YER ( İlgili İtiraz ve İsteklerin Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Olduğu/Krokide Yol Olarak Gösterilen İşaretli Bölümlere Yönelik Davanın Görev Yönünden Reddi Gerektiği - Tespite İtiraz )
Y17.HDE. 1997/2365HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMEYEN YERLERLE İLGİLİ TALEPLER ( Kadastro Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Olması )
Y9.HDE. 2007/15713HAKKINDA TUTANAK TUTULARAK UYARILAN İŞÇİ ( Eylemlere Devam Etmesi Durumunda İş Sözleşmesinin Feshinin Geçerli Olduğu )
Y9.HDE. 1999/5051HAKKINDA USULEN DAVA AÇILMIŞ OLMAYAN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİ ( Bunlar Hakkında Mahkemenin Hüküm Kuramaması9
Y10.CDE. 2013/134HAKKINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN KİŞİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ ( Sanığın Savunması Karşısında Tutanak Düzenleyicisi Görevlilerin ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Hakkında Ayrı Soruşturma Yürütülen Kişinin Tanık Olarak Dinlenmesi ve Gerektiğinde Sanıkla Yüzleştirilerek Sanıktan Suç Konusu Eroini Alıp Almadığının Sorulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/10672HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURUSUNUN SONUÇSUZ KALMASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Çalıştığı Banka Hesabından Zimmetine Para Geçirme ve Emniyeti Suistimal Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunulması - Şikayet Hakkının Kullanılması İçin Suçun İşlendiğine Dair Emarenin Varlığının Yeterli Olduğu )
Y11.CDE. 2015/1537HAKKINDA YASAL DÜZENLEME BULUNMAYAN SUÇ ( Beraat Kararı Verilmesi Gereği - Suçu Bildirmeme Suçu )
Y5.HDE. 2012/10826HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLEN YAPI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebine İlişkin Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YHGKE. 2000/4-1731HAKKINDAKİ HÜKÜM KESİNLEŞEN TARAF ( Direnme Kararını Temyiz Edememesi )
YCGKE. 1972/18HAKKINDAN FAZLASINI ALMA ( Hırsızlık Suçunun Oluşması )
Y4.CDE. 2001/4048HAKKINI ALMAK AMACIYLA TEHDİT ETME ( Sanığın Var Olduğuna İnandığı Hakkını Almak Amacıyla Yakınanı Tehdit Etmesinin Kendiliğinden Hak Alma Suçuna Eksik Teşebbüs Olması )
Y3.HDE. 2014/12359HAKKINİYET İNDİRİMİ ( Depremin İlliyet Bağını Kesecek Nitelikte Olmadığı Doğal Afet Olduğu - Tazmini İstenen Zarara Neden Olan Yıkılan Binanın Birinci Derece Deprem Bölgesinde Olduğu Gözetilerek Belirlenen Tazminattan Hakkaniyet İndirimi Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2000/9528HAKLAR YARIŞI ( Basın Özgürlüğü/Kişilik Hakları - Basının Görevi/Bazı Kişi ve Kurumları Eleştirmek Zorunda Kalması )
Y11.HDE. 2003/4385HAKLARA HALEF OLMA ( Sigorta Şirketinin Poliçeden Kaynaklanan Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirdikten Sonra Sigortalısının Haklarına Halef Olması Hali )
Y7.CDE. 2012/29823HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık - Oyun CDlerinde Hak Sahibinin Talebi Üzerine Bandrol Yapıştırılmasının Zorunlu Olacağı/Hak Sahiplerinin İlgili Bakanlıktan Bandrol Yapıştırılması Talebinde Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/7764HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ (575 Adet Usulsüz Bandrollü Olduğu Belirtilen Ancak Bilirkişi Raporuna Göre Bandrolleri Sahte Olduğu Anlaşılan Kitaplar İle 60 Adet Bandrolsüz Kitap Satma - Eylemlerin T.C.K.'nın 44. Md. Aracılığıyla 5846 S. Kanunun 81/9. Md. Uyduğu Gözetilmeden Aynı Kanun'un 81/4. Md. Uyarınca Hükümler Kurulmasının İsabetsiz Olduğu)
Y19.CDE. 2015/34527HAKLARA TECZAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Şikayetçi Vekili İle Temsilcisinin Davaya Konu Eserlerle İlgili Olarak Sadece Yayınevinden Aldığı Yetki Belgesini İbraz Etmesi Diğer Şikayetçilerin İse Hak Sahibi Olduklarını Kanıtlayan Belgeleri İbraz Etmemesi Karşısında Sanık Hakkında 5846 S.K. 81/4. Maddesi Yerine 71/1 ve 81/13. Maddeleri Gereğince Uygulama Yapılmasının İsabetsiz Olacağı )
Y6.CDE. 2006/20698HAKLARDAN MAHRUMİYET ( Kendilerinin Alt Soyları Üzerindeki Velayet-Vesayet ve Kayymlık Yetkileri Dışındaki Haklardan Sanıkların Mahkum Oldukları Hapis Cezalarının İnfazları Tamamlanıncaya Kadar Bunlar Yönünden ise Koşullu Salıverilme Tarihlerine Kadar Yoksun Bırakılması )
Y6.CDE. 2008/23080HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Gece Bıçakla Tehdit Ederek Taksi Ücretini Ödememenin Yağma Suçunu Oluşturduğu - Haklardan 5237 Sayılı TCK'nun 53/1. Maddesinin c Bendi İçin İnfaz Tamalanıncaya Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Koşullu Salıverilinceye Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y8.CDE. 2006/4762HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMA ( Parada Sahtecilik - Sanığın Kasten İşlemiş Olduğu Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkumiyetinin Kanuni Sonucu Olarak 5237 S. TCK'nunda Belirtilen Haklardan Yoksun Bırakılmamasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y8.CDE. 2006/3833HAKLARDAN YOKSUNLUK ( 5237 Sayılı TCK'nun 53/1.Maddenin Uygulamasında a,b,d ve e Bendindeki Haklarından Hapis Cezasını Tamalayıncaya Kadar - 53. Madde Uygulanırken c Bendindeki Haklarından İse Aynı Maddenin 3. Fıkrası Uyarınca Koşullu Salıverilmesine Kadar Yoksun Bırakılması Gereği )
Y5.CDE. 2009/11814HAKLARDAN YOKSUNLUK ( Mahkemenin Kabulüne Göre Koşulları Oluşmadığı Halde ve Altsoy Ayırımı Yapılmadan Belirtilen Hakları Kullanmaktan Koşullu Salıverme Tarihine Kadar Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Hatalı Olduğunun Kabulü )
Y5.CDE. 2010/6885HAKLARDAN YOKSUNLUK ( Mahkemenin Kabulüne Göre Sanık Hakkında Belirlenen Cezanın 1 Yıldan Fazla Olması Nedeniyle Kısa Süreli Olmayan Ceza Nedeniyle 5237 S.K. 53/1 M. Uygulanması Gerektiğinin Gözetileceği - Polisin Nüfus Ticareti/İrtikap )
Y10.CDE. 2006/8736HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Uygulandığının Karar Yerinde Belirtilmemesi - Mahkumiyetin Yasal Sonucu Olarak İnfaz Aşamasında Dikkate Alınmasının Mümkün Olduğu )
Y14.CDE. 2014/9194HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA ( Suç Tarihinde 18 Yaşını Doldurmamış Çocuk Hakkında TCK'nın 53/1. Maddesinin Uygulanamayacağı - Suçu Tarihinde 15 ila 18 Yaş Gurubunda Bulunan Çocuk Hakkında Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Ceza İndirimi Yapılması Gereği )
Y10.CDE. 2006/13545HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUNLUK ( TCK. Md. 53/1'de Belirtilen - "Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar" Sürmesine Karar Verilerek Maddenin 3. Fıkrasına Aykırılık Oluşturulmasının Yasaya Aykırılığı )
Y10.CDE. 2006/11130HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUNLUK ( TCK'nın 53. Md. ( 1 ) Numaralı Fıkrası Uygulanırken Sanığın Bu Hakları Kullanmaktan Yoksunluğunun “Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar” Sürmesine Karar Verileceği )
Y5.CDE. 2012/3875HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUNLUK (sanığın Sadece Kendi Altsoyu Üzerindeki Velayet ve Vesayet ile kayyımlığa Ait Hak Yoksunluğunun Koşullu Salıverme Tarihinden İtibaren Uygulanamayacağı Gözetilmesi Gereği - Zimmet Suçu/Hak Yoksunluğu)
Y22.HDE. 2014/21159HAKLARI SAKLI TUTULARAK DAVA AÇILMASI ( Saklı Tutulan Kesim İçin Zamanaşımını Kesmeyeceği Zamanaşımı Alacağın Yanlız Kısmi Dava Konusu Yapılan Miktar İçin Kesileceği - İşçilik Alacaklarının Beş Yıllık Zamanaşamına Tabi Olduğu Kısmi Dava Açılması Halinde Alacağın Yanlız Dava Açılan Kısmı İçin Kesileceği Dava Dışı Kalan Kısım İçin Zamanaşımı İşlemeye Devam Edeceği )
Y11.HDE. 2010/11204HAKLARIN AİDİYETİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Rekabet Yasağının Anonim Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyesi Olma Şartına Bağlandığı - Anonim Şirketteki Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesinden Sonra Yapılan Kalker Ruhsatı Başvurusunun Haksız Rekabet Kapsamında Olmadığı )
Y13.HDE. 1977/1254HAKLARIN BİRLEŞİMİ ( Telahuku )
Y1.HDE. 2004/2306HAKLARIN ÇATIŞMASI ( Bu Durumda Mülkiyet Hakkına Üstünlük Tanınmasının Gerekli Olması )
Y15.HDE. 1999/2640HAKLARIN GECİKEREK KULLANILMASI ( Ortak Yerlerdeki Noksanlıklar Nedeniyle Eksik İşler Bedelinin Tahsili )
Y10.HDE. 2016/8797HAKLARIN GÖSTERİLMESİ ( Taraflara Yüklenen Borç ve Hakların Şüphe ve Tereddüte Yer Vermeyecek Şekilde Gösterilmesi Gerektiği - İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Karar Verilmesinin Kabul Edilmediği )
Y1.CDE. 2006/1911HAKLARIN HATIRLATILMAMASI ( Maktulün Babası Olan Müdahile Kovuşturma Aşamasındaki - Usule Aykırı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/12907HAKLARIN İADESİ ( Kooperatif Üyeliğinden İstifa - Davacının Alacağı Ayrıldığı Yılın Bilançosunun Kabul Edildiği Tarihten Bir Ay Sonrası Muaccel Hale Geleceği Kabul Edilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gereği )
Y9.HDE. 1995/30131HAKLARIN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜM ( İş Hukukunda İşvereni Zorlayıcı İşlem Yapılamaması )
Y13.HDE. 1982/5281HAKLARIN KULLANILMASI ( Kira bedelinde teminat )
Y5.HDE. 2016/4081HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi - Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesi Bakımından Kamulaştırma İşleminin Mal Sahibi Açısından Usulüne Uygun Olarak Yapılan Tebligatla Başlayacağı )
Y6.CDE. 2007/15442HAKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASI ( TCY'nın 53. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Aynı Maddenin 1. Fıkrasında Öngörülen Hakları Kullanmaktan Yoksun Kılınmasına Karar Verileceği )
Y14.HDE. 2013/9472HAKLARIN KULLANIMI VE BORÇLARIN İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI ( Bir Hakkın Açıkça Kötüye Kullanılmasını Hukuk Düzeninin Korumayacağı - Mirasçının Alacaklılara Zarar Vermek Kastı İle Mirası Reddetmesi/Alacaklın Reddin İptalini Dava Edebileceği )
Y16.HDE. 2008/2965HAKLARIN ÖDENMESİ ( Bilançonun Kesinleşmesinden Yani Bilançonun Genel Kurulca Kabulünden İtibaren En Erken Bir Ay Sonunda Mümkün Hale Geleceği - Bu Tarihten İtibaren Davacının Temerrüt Faizine Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2007/13961HAKLARIN ÖDENMEYECEĞİ ŞARTI ( Bu Baskı Altında Altında Belirtilen İbareyi Yazdığını Açıklamışsa da Bunu İspatlayamadığı - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2003/515HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Asıl Alacağın Tahsil Edildiği Gün Diğer Alacağın Fer'ileri İçin de Ayrıca Dava Açılmış Olmasının Davacıların Haklarını Saklı Tuttuklarını Göstermesi )
Y10.HDE. 2003/2006HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Bilirkişi Raporu İle Konrtollerden Anlaşılacağı Üzere Davacı Kurumun Talep Ettiği Bedelin Hakların Saklı Tutulmadığı Gerekçesiyle Reddinin Yasal Olmaması )
Y4.HDE. 2003/69HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacıların Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Etmesi )
Y11.HDE. 2003/4923HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Davacının Kendi Serbest İradesi İle Hukuki Haklarını Kullanmaksızın ya da Haklarını Saklı Tutmaksızın Ödemede Bulunmuş Olduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y15.HDE. 2011/4703HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( İlk Davada Kesin Hesap Alacağı ile İlgili Hakların Saklı Tutulmasının Bu Konuda Açılacak Dava Bakımından Zamanşımını Kesmeyeceği - 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Davanın Reddedileceği/Alacak Davası )
Y4.CDE. 2002/26278HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Katılanın Kişisel Hakkının Saklı Tutulması Talebi Konusunda Bir Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2002/6222HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Kurum İle Olan Anlaşma Kayıtlarının Farklı Tutulması )
Y13.HDE. 2002/12732HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Munzam Zararın Bağımsız Olma Özelliği Gereği Olarak Saklı Tutulmasına Lüzum Bulunmaması )
Y4.HDE. 2003/1814HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Tazminat Alacağının İcra Takibi Sırasında Tazminatı Saklı Tahsil Ederken Diğer Alacağın Fe'ilerininde Saklı Tutulması )
Y21.HDE. 2016/8243HAKLARIN SAKLI TUTULMASI (Davacı Alacaklının İlama Dayalı Asıl Alacağa Dair İfayı Kabul Ettiği Tarihte Davalı Borçluya Faize Dair Talebini İhtirazi Kayıtla Saklı Tuttuğunu Bildirmediği - Daha Sonraki Tarihli İcra Takibinin ise İhtirazi Kayıt Olarak Değerlendirilemeyeceğinin Kabulü)
Y9.HDE. 1978/9466HAKLARIN SAKLI TUTULMASININ ZAMANAŞIMINI KESMESİ
Y5.HDE. 1988/24385HAKLARIN SINIRLANDIRILIP MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ
Y15.HDE. 2007/985HAKLARIN TELAHUKU ( Davacının Muvazaaya Dayalı Tapu İptal Davası Veya Tasarrufun İptali Davası Açma Hakkı Olduğu )
Y3.HDE. 2006/1964HAKLARIN YARIŞMASI ( İcra Takibinde Borçludan Yanlışlıkla Fazla Para Tahsil Edilmesi Durumunda - İİK'da Özel Hüküm Bulunması Borçlunun Genel Hükümlere Göre Açacağı Davaya Engel Olamayacağı )
Y14.HDE. 2001/8147HAKLARIN YARIŞMASI ( İki Ayrı Kişil Hakkın Yarışması Halinde Önceki Tarihli Sözleşmeden Doğan Kişisel Hakka Üstünlük Tanınmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2015/14242HAKLARINDA AYNI NEDENLE DAVA AÇILAN DAVALILAR ALEYHİNE DAVANIN KISMEN KABULÜ (Reddedilen Miktar Üzerinden Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalılar Yararına Tek Bir Vekalet Ücretine Hükmedileceği/Her Bir Davalı Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin İsabetsizliği)
YCGKE. 1989/3-330HAKLARINDA CEZA TERTİBİNE YER OLMAYAN 15 YAŞINDAN KÜÇÜK SANIKLAR ( Ormandan Ağaç Kesmekte Kullandıkları Suç Aletlerinin Müsaderesi )
Y18.HDE. 1993/2722HAKLARINDA DAVA AÇILMAYAN MİRASÇILAR ( Dava Dilekçeleri Tebliğ Edilerek Dava Katılmaları Sağlanmalı )
Y11.HDE. 1989/8786HAKLARINDA ÖDEME YASAĞI BULUNAN TAHVİLLERİN TAHSİLİ ( İade Davası )
Y5.CDE. 2004/7593HAKLARINDA YAKALAMA TUTUKLAMA VEYA MAHKUMİYET KARARI BULUNANLAR ( Firar Halinde Olanların Herhangi Bir Süreye Bağlı Olmaksızın 4616 Sayılı Yasadan Faydalanma Haklarının Olduğu - Zorla Kaçırıp Alıkoyma )
Y10.CDE. 2015/5115HAKLARINDAKİ SORUŞTURMANIN AYRILDIĞI ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA (Soruşturmanın Sonucunun Araştırılacağı/Dava Açılmış İse Davanın Bu Dava İle Birleştirileceği/Hüküm Verilmiş ve Kesinleşmiş İse Dosyanın Getirtilerek Bu Dosya İçine Konması Gereği - Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılacağı)
Y9.HDE. 1992/14073HAKLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH ( Akdi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 2007/16878HAKLI / GEÇERLİ FESİH ( Davacının Geçmişte Yasadışı Örgüt Üyesi Olması Davalı İşveren Açısından İş İlişkisinin Devamı İçin Gerekli Olan Güvenin Sarsılmasına Yol Açtığı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y13.HDE. 2008/12672HAKLI AZİL ( Aldığı İşi Sonuçlandırmayan Avukatın Azledildiği - Ücrete Hak Kazanamayacağı )
Y13.HDE. 2006/528HAKLI AZİL ( Avukat Kusur veya İhmalinden Dolayı Azledilmiş İse Avukatlık Ücreti Ödenmeyeceği )
Y13.HDE. 2008/7738HAKLI AZİL ( Avukat Kusur veya İhmalinden Dolayı Haklı Olarak Azledilmiş İse Ücrete Hak Kazanamayacağı )
Y13.HDE. 2005/4634HAKLI AZİL ( Azlin Haklı Olduğunun Tespiti Halinde Azil Tarihine Kadar Sonuçlandırılan Davalar Dışında Davacının Avukatlık Ücreti İsyememesi )
YHGKE. 2009/13-482HAKLI AZİL ( Davacı Avukat Müvekkilini Yanlış Yönlendirmek ve Yanıltmak Suretiyle Müvekkili Aleyhine Sonuçlanan Gereksiz Davalar Açtığı - Davranışları Nedeniyle Müvekkilinin Güvenini Sarstığından Ücret Talep Edemeyeceği )
Y13.HDE. 2013/31516HAKLI AZİL ( Davacı Müvekkil Tarafından Davalı Avukata Ödenen Vekalet Ücretinin İadesi İstemi - Davalı Avukatın Duruşmalara Mazeretsiz Olarak Katılmayarak Dosyanın İki Kez İşlemden Kaldırılmasına Neden Olduğu Olayda Azlin Haklı Olduğu )
Y13.HDE. 2008/8962HAKLI AZİL ( Dosyanın Fotokopisinin Müvekkile Verilmemesinin Avukat İle Müvekkil Arasındaki Güven İlişkisinin Kalkması İçin Yeterli Olduğu )
Y13.HDE. 2015/15144HAKLI AZİL ( Haklı Azil Halinde Ancak Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanıp Kesinleşen İşlerden Dolayı Vekalet Ücreti Talep Edilebileceği )
Y13.HDE. 2014/21284HAKLI AZİL ( Halinde Ancak Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanıp Kesinleşen İşlerden Dolayı Vekalet Ücreti Talep Edilebileceği - Bu Dosyalar Yönünden Davalının Hakettiği Vekalet Ücretinin Hesaplanması ve Davacının Alacağından Mahsup Edilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
Y13.HDE. 2017/7677HAKLI AZİL ( Kanıtlanması Halinde Müvekkilin Avukata Vekalet Ücreti Ödemekle Yükümlü Olmadığı - Kökleşmiş İçtihatlara Göre Haklı Azil Halinde Ancak Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanıp Kesinleşen İşlerden Dolayı Vekalet Ücreti Talep Edilebileceği )
YHGKE. 2009/13-290HAKLI AZİL ( Vekalet İlişkisi Karşılıklı Güvene Dayalı Olması Nedeniyle Davacı Avukat Bu Kuralı İhlal Etmiş Bunu Fark Eden Müvekkil de Avukatı Haklı Olarak Azlettiği - Davacı Avukat Davalı Müvekkilinden Bir Talepte Bulunamayacağı )
Y13.HDE. 2013/13098HAKLI AZİL (Azil Haklı Olduğundan Davacı Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanıp Kesinleşmeyen Dava ve Takiplerden Dolayı Vekalet Ücreti Talep Edemeyeceği)
Y13.HDE. 2015/31871HAKLI AZİL (Vekalet Ücreti Alacağı İstemi - Avukatlık Ücret Sözleşmesine Göre İhtilafın Sulh İle Bitirilecek Olması Halinde İş Sahibinin Durumu Avukata Yazılı Bildireceği/Davalıların Sulh Hususunda Davacılara Yazılı Talimat Vermedikleri Halde Davacıların Sulh Oldukları - Azil Tarihinde Davanın Kesinleşmediği Gözetilerek Davanın Reddi Gerektiği)
Y13.HDE. 2014/10726HAKLI AZİL HALİ ( Vekalet Ücreti Alacağının Tahsili İstemi - Azil İşleminin Haklı Nedene Dayandığının Kanıtlanması Halinde Müvekkilin Avukata Vekalet Ücreti Ödemekle Yükümlü Olmadığı )
Y13.HDE. 2009/6471HAKLI AZİL NEDENİ ( Vekilin Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunması - Haklı Nedenle Azledilen Avukat Tam Ücret İsteyemeyeceği/Ancak Yaptığı İşlerden Dolayı Emek ve Mesaisi Dikkate Alınarak Hak ve Nesafete Göre Ücret İstenebileceği )
Y13.HDE. 2014/7006HAKLI AZİLDEN ÖNCE BİTİRİLEN İŞLER SEBEBİYLE VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI ( İtirazın İptali - İcra Müdürlüğü Dosyasının Azil Tarihi İtibariyle Sonuçlanmadığı/Mahkemece İcra Dosyası İçin Düzenlenen Karşı Yan Vekalet Ücretine Dair Fatura Bedelinin Bilirkişi Raporunda da Belirtildiği Üzere Davacının Hak Ettiği Vekalet Ücretinden Mahsubu Gerektiği )
YCGKE. 2005/5-41HAKLI BİR HUSUS İÇİN RÜŞVET ( Sanığın Verip Vermediğinin Belirlenmesi Gerektiği - Rüşvet Vermek )
Y5.CDE. 2007/9979HAKLI BİR HUSUSUN SAĞLANMASI AMACIYLA RÜŞVET TEKLİFİ ( Rüşvet Verme - Rüşvet Teklif Eden Sanık Hakkında Kaçakçılıktan Kamu Davası Açıldığı da Gözetilerek Teklifinin Haklı Bir Hususun Sağlanması İçin Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2000/5014HAKLI BİR HUSUSUN TEMİNİ İÇİN RÜŞVET VERMEK ( Eylemin Eksik Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Görevli Memurlara Rüşvet Teklifi/Memurların Keyfiyeti Tutanakla Tesbit Ettikleri )
Y5.CDE. 2002/1367HAKLI BİR HUSUSUN TEMİNİ İÇİN RÜŞVET VERMEK ( Trafik Suçundan Takibat Yapılmaması İçin Para Karşılığı Konunun Kapatılması Teklifi - Takibatın Yapılmadığının Gözetilerek TCK.'nun 213/2. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartışılması Gereği )
Y20.CDE. 2015/2544HAKLI BİR MAZERETE DAYALI OLARAK DENETİM PLANININ İHLAL EDİLMESİ Vaka Sorumlusu Görüşmesine Gitmeyerek Denetim Planını İhlal Eden Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Aynen İnfazına Karar Verildiği - Görüşme Tarihinde Sanığın Yatarak Tedavi Gördüğünün Anlaşıldığı/Haklı Bir Mazerete Dayalı Olarak Gerçekleşen Denetim Planı İhlalinde Aynen İnfaz Kararı Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/2956HAKLI BİR NEDEN OLMADAN İSTİFA EDEN AVUKAT ( Müvekkilinden Ücret İsteyemeyeceği - İstifa Eden Avukatın Müvekkilinden Ücret Talep Edebilmesi İçin İstifanın Müvekkilin Kusurlu Davranışlarından Kaynaklanması Gereği )
YHGKE. 1986/3-678HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN BAŞKASININ ZARARINA MAL ELDE ETME ( O Malı Geri Vermekle Yükümlü Olması )
YHGKE. 2012/13-691HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN YENİ BİR AVUKATIN GÖREVLENDİRİLMESİ ( Kanunda Belirtilen Usule Uymaksızın Yeni Bir Avukat Görevlendirildiğinden Davacının Eldeki Davayı Açmakta Haklı Olduğu - İtirazın İptali Davası )
Y2.HDE. 2012/10987HAKLI BİR SEBEP OLMADIĞI HALDE ORTAK KONUTA DÖNMEME ( Davalı Kadının Tamamen Kusurlu Olduğu - Boşanmada Kusurlu Bulunan Kadın Yararına Maddi Tazminata ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği/Boşanma Davası/Ortak Konuta Gelmeme/Kusur )
YHGKE. 2006/1-103HAKLI ÇIKAN TARAFIN BİLEREK VE İSTEYEREK DAVAYI UZATMASI ( Veya Gereksiz Masraf Yaparsa ya da Elinde Bulunup da Hükme Etkisi Olan Belgeleri Zamanında Karşı Tarafa Bildirmezse Davayı Kazanmış Olmasına Rağmen Yargılama Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebildiği )
Y13.HDE. 2015/2867HAKLI ÇIKILAN KISIM ÜZERİNDEN HASMA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİ (Bir Davada Görev Yapan Avukatın Vekil Edeninden Aralarındaki Sözleşmeye Göre Kararlaştırılan Miktarı Talep Etmek Hakkına Sahip Olduğu Gibi Ayrıca Yargılama Sonunda Haklı Çıkılan Kısım Üzerinden Hasma Yüklenen Vekâlet Ücretini de Talep Etmek Hakkına Sahip Olduğu)
YHGKE. 2014/9-2165HAKLI FESHİ ( Kıdem Tazminatı İstemi - Olay Günü İşyerinde Yaşanan Tartışmanın Bizzat Davalı Vekili Tarafından da Doğrulandığı/Aynı Gün Davacı Tarafından Hakaret İddiası İle Kolluk Birimlerine Başvurulduğu - Davacı İşçinin Yaşanan Tartışma Sonucunda İşyerinden Ayrılmak Suretiyle İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği/Davanın Kabul Edileceği )
Y22.HDE. 2014/3187HAKLI FESHİ İŞVERENİN İSPAT EDEMEDİĞİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacı İzinsiz ve Mazeretsiz İşe Devam Etmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesi Feshedildiği/Devamsızlık Tutanakları Mevcut Olup Davalı Taraf Tutanakları Düzenleyen Kişileri Tanık Olarak Dinletmediği - Davalının Feshin Haklı Sebebe Dayandığı Yönündeki İddiasını İspat Edemediği/İstemin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/1141HAKLI FESHİN İSPAT EDİLEMEMESİ ( Davacı İşçi Hakkında Güveni Kötüye Kullanmak Suçu Nedeni İle Açılan Kamu Davası Sonunda Beraatine Karar Verildiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/14430HAKLI FESHİN İŞÇİ VE İŞVEREN YÖNÜNDEN DE OLUŞMASI ( Kıdem Tazminatı - İradesi Öncelikle Ulaştıran Taraf )
Y9.HDE. 2005/17540HAKLI FESİH - GEÇERLİ FESİH AYRIMI ( İşçinin Yeterliliği ve Davranışlarının İşyerinde Olumsuzluklara Sebep Olmasının Geçerli Fesih Sebebi Olması - İşçinin Trafik Kazasına %50 Kusurlu Olarak Karışmasının Geçerli Fesih Sebebi Oluşturacağı )
Y9.HDE. 2008/34018HAKLI FESİH ( 18. Madde Uyarınca Fesihlerde Aranan Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Olarak Belirtilme Koşulunun Aranmaması Gerektiği )
Y13.HDE. 1984/6823HAKLI FESİH ( Adi Şirket Yöneticisinin Hesap Verme Borcunu Yerine Getirmemesi )
Y13.HDE. 1996/3139HAKLI FESİH ( Aynı Binada Randevuevi İşletilmesi )
Y9.HDE. 2008/14793HAKLI FESİH ( Banka Şube Müdürü Davacının Şube Yetkilerini Aşarak İstihbaratları Olumsuz ve Ödenme Kabiliyeti Olmayan Kıymetleri Kredi Teminatı Olarak Kabul Ettiği - Feshin Haklı Olduğu/Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/8810HAKLI FESİH ( Banka Şube Müdürünün Usulsüz Kredi Kullandırarak Banka Zararına Hareket Etme Fiilinin Hizmet Akdinin Haklı Nedenle Feshetme Sebebi Sayılması )
Y9.HDE. 2000/2154HAKLI FESİH ( Bazı İşçilerin İşten Çıkarılmasına Tepki Olarak Olay Çıkaran İşçilerin Akitlerinin Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2016/22698HAKLI FESİH ( Büro Personeli Olarak Çalıştırılan Davalının Temizlik İşinde Görevlendirildiği - Bu Durumun İş Şartlarında Esaslı Değişiklik Olduğu/İşçinin İş Kanunu'nun 22. Md. Uyarınca Kabul Etmeyebileceği Gibi 4857 S. İş Kanunu'nun 24/II.F Md. Uyarınca İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshedebileceği/İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Tespitine Dair Türkiye İş Kurumu Raporuna İtirazın Reddedileceği )
Y15.HDE. 2007/7077HAKLI FESİH ( Cezai Şart Belirgin Olsa Da Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Mahkemece İncelenip Değerlendirilmesi Gereği - İcra Takibine İtirazın Haklı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/21793HAKLI FESİH ( Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince Düzenlenen İnceleme Raporunda Aktin İşverence Haklı Nedenle Feshedildiğinin Belirtildiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/19820HAKLI FESİH ( Çalışma Sürelerinin Kuruma Eksik Bildirilmesi-Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2009/9549HAKLI FESİH ( Davacı Aleyhine Kasa Açığının Tahsili Konusunda Açılmış Dava Bulunduğu - Bu Davanın Sonucuna Göre Feshin Haklı Olup Olmadığı Anlaşılıp Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2008/33562HAKLI FESİH ( Davacı Fesih Hakkını Sözleşmenin Uzadığı Süreden Önce Kullanma İmkanına Sahip İken Sözleşmenin 1 Yıl Daha Uzamasından Bir Hafta Sonra Kullandığı - İyiniyet Kuralına Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/15603HAKLI FESİH ( Davacı İşçi Haklı Bir Neden Olmadan İşverenin İşe Davetine İcabet Etmediği - İş İlişkisinin Devamı İle İlgili Talebinde Samimi Olmadığını Nihai Hedefinin Boşta Geçen Süre Ücreti İle İşe Başlatmama Tazminatını Almak Olduğunu Gösterdiğinden Feshin Geçerli Hale Geldiği )
Y9.HDE. 2005/17424HAKLI FESİH ( Davacı İşçi Personel Müdürü Olup Fesih Bildiriminde Belirtilen Hususlarla Bağlı Olduğu - Sadece 4857 Sayılı İş Kanununun 24. Maddesinin 1. Bendi ( A ) Alt Bendinde Yazılı Olan Koşullar Yönünden Feshin Haklı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2009/447HAKLI FESİH ( Davacı İşçinin İşverene Elektronik Posta Yoluyla Hakaret Ettiği/Elektronik Postaların İşverenin Denetleyebileceği - Kıdem ve İhbar Tazminatına İşçinin Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2007/39339HAKLI FESİH ( Davacı İşçinin İşyerinde İş Disiplinini ve Düzenini Bozduğu İş Görme Edimini Yerine Getirmediğinin Tutanak Altına Alınması - İş Akdinin Feshinin Haklı Nedene Dayanması Halinde Feshin Yazılı Olarak Bildirilmesi Şartının Aranmayacağı )
Y9.HDE. 2014/29933HAKLI FESİH ( Davacı Müşterilerin Bilgisi Haricinde Gerçekleştirilen Paket Satışı İşlemlerini Hedef Tutturabilmek Amacıyla Gerçekleştirdiği - Müşterinin İmzasını Taklit Ederek Yaptığı İşlemlerin İse Bir Anlık Boş Bulunmaktan Gaflete Düşerek Yaptığı İşlemler Olduğu/Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu - Feshin Geçersizliği ve İşe İade )
Y23.HDE. 2012/1915HAKLI FESİH ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı İş ve İmalattan Varsa Davalıların Yararlanabileceklerinin Bilirkişi Aracılığıyla Tespit Edilerek Bunların İmal Edildiği Tarihteki Piyasa Rayicine Göre Değerlerinin Hesaplattırılıp Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/33696HAKLI FESİH ( Davacının Arkadaşları İle Birlikte İşi Yavaşlatarak Üretimin Düşmesine Neden Olduğu/Sözlü Olarak Uyarılan Davacının Üretimi Yavaşlatmaya Devam Ettiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2006/30093HAKLI FESİH ( Davacının Başka Bir Bölüm veya Diğer Bir İşyerinde Değerlendirilme Olanağı Yoksa Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2004/19728HAKLI FESİH ( Davacının Çeki Demirini Deneyimi Olmayan Çalışana Çıkarttırması Eyleminin İşi Savsama Sayılması Ve İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi Olarak Nitelendirilip Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2015/20966HAKLI FESİH ( Davacının Davalı Şirket Nezdinde Çalışmakta İken Davalı Şirket İle Aynı Faaliyet Alanında Dava Dışı Şirketi Kurduğu - Davacının Sadakat Borcuna Aykırı Davrandığı ve İşverence Gerçekleştirilen Feshin Haklı Nedene Dayandığının Gözetileceği/Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 2003/5357HAKLI FESİH ( Davacının Doğruluğa ve Bağlılığa Uymayan Davranışı/Müşteriye Eksik Mazot Verilip Daha Fazla Para Alınması - Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 2005/16452HAKLI FESİH ( Davacının Gece Vardiyasında Çalıştığı da Dikkate Alındığında Herhangi Bir Zarar ve Tehlikeye Meydan Vermeden Çok Kısa Bir Süre Dinlenmek Maksadı İle Oturma Eyleminin Hakli Fesih Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/12330HAKLI FESİH ( Davacının İkramiye ve Ücretinin Zamanında Ödenmesini Talep Ettiği İhtarnameden Sonra İstifa Etmesi ve İbraname Vermesi - İbranamede Ödendiği Belirtilmeyen Kıdem Tazminatı vb. Hükmedilmesi Gereği/Haklı Fesih )
Y9.HDE. 2007/15209HAKLI FESİH ( Davacının İş Sözleşmesi Daha Önce de Askıya Alınmış İse de Dava Konusu Edilen ve Kabul Edilen Bir Kısım İşçilik Alacaklarının Ödenmemiş Olması Davacıya Haklı Fesih İmkanı Verdiğinden Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2007/27521HAKLI FESİH ( Davacının İş Sözleşmesini 74. Madde Hükümlerini İşverenin Uygulamaması Üzerine Haklı Nedenlerle Feshettiği Anlaşılmakta Olup Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/21174HAKLI FESİH ( Davacının İş Yerinde Hırsızlık Olayının Meydana Geldiği Saatlerde Uyuduğu - Davacının Görevi Dikkate Alındığında Uyuma Eylemi Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olduğundan Feshin Haklı Olduğu )
YHGKE. 2007/9-820HAKLI FESİH ( Davacının İşverenin Bilgisi Dışında İşyerinde Mevcut Hurdaları Sattığı Bu Durumun Ortaya Çıkması Nedeniyle İşyerini Terk Ettiği/İşe Devamsızlık Yaptığı - İhbar ve Kıdem Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/20125HAKLI FESİH ( Davacının İşyeri Sağlık Kurallarına Göre Toz Maskesinin Kullanılmasının Gerekli Olduğu Bölümde Çalışırken Maskeyi Kullanması Kendisinden İstenmiş Olmasına Rağmen Kullanmaması )
Y9.HDE. 2007/16405HAKLI FESİH ( Davacının Şirket Bilgisayarını Mesai Saatleri İçinde Bir Çok Kez Kişisel Mailinde Kullandığı ve Elektronik Ortamda Yazılan Bir Takım Yazıları İşyerinde Çalışan Bir Çok Arkadaşının Mailine Göndermesi )
Y9.HDE. 2009/39160HAKLI FESİH ( Davacının Ücretinin Düşürülmesi Nedeni İle İşyerini Terk Ettiği ve İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshettiği - Davacı İşçinin Haklı Fesih Nedeni Kıdem Tazminatına Hak Kazandırsa da İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği)
Y22.HDE. 2012/7046HAKLI FESİH ( Davacının Yeni Şirkette Çalışmaya Devam Etmesi Sebebiyle Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacaklarına Hak Kazanmadığı Gerekçesiyle Bu İsteklerin Reddedilmesinin Hatalı Olduğu - İşçi Alacağı )
Y9.HDE. 2008/14809HAKLI FESİH ( Davalının İşyerini Ankara Dışına Nakletmesinde Yasaya Aykırı Bir Yön Görülmediği - Dinlenen Tanıklar İşyerinin Taşındığı Yeni İş Merkezine İşveren Tarafından Sağlanan Servis İle Gidip Geldiklerini İfade Ettiği/Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/16956HAKLI FESİH ( Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayanması Halinde İşverenin Derhal ve Haklı Nedenle Fesih İmkanı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2007/16625HAKLI FESİH ( Devamsızlık Saatlerinin Toplanması Suretiyle Belli Bir Gün Sayısına Ulaşılmasıyla İşverenin Haklı Fesih İmkanı Doğmadığı )
Y9.HDE. 1986/3759HAKLI FESİH ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış ve İşçinin İşini Önemli Şekilde İhmal Etmesi )
Y9.HDE. 1995/37186HAKLI FESİH ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış-İşçinin İşverene İletilmek Üzere Kendisine Verilen Şeyi Kullanması )
Y9.HDE. 2008/38571HAKLI FESİH ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan İşçi Davranışı - Hırsızlık ve İşverenin Sırlarını Ortaya Atmak )
Y22.HDE. 2017/504HAKLI FESİH ( Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan İşçi Davranışları/Davacının Kaçak Elektrik Kullanma Eyleminin İşverene İş Akdini Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verdiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
Y7.HDE. 2013/4847HAKLI FESİH ( Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Davranış Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2001/17326HAKLI FESİH ( Doktorun Başka İşçinin Sağlık Karnesinden Diğer İşçileri Faydalandırması-Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranış )
Y9.HDE. 2004/1389HAKLI FESİH ( Eğitim Semineri Görevini Yapmayacağını Bildirenin İşverenin Yazısından Sonra İtiraz Etmemesine Rağmen Duyuru Yapılan Tarihten Önce Aldığı Raporu Gün Geçtikten Sonra Vermesi - Çalışma İlkeleri İle Bağdaşmadığı )
Y15.HDE. 2007/4727HAKLI FESİH ( Eser Sözleşmesi - Davalı Taşeronun Yapmadığı İşlerin Başka Şirkete Geç Yaptırılmış Olması Nedeniyle Zararın Artmasına Sebebiyet Veren Davacı İşverenin Bu Gecikmesinden Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2004/21978HAKLI FESİH ( Fabrika ve Planlama Müdürü Olan İşçinin 10 Günlük Ücretini Aşacak Şekilde İşvereni Zarara Uğratması - İşverence İş Sözleşmesinin Feshi )
Y9.HDE. 2009/1525HAKLI FESİH ( Fazla Çalışma Alacağının Ödenmemesinin Haklı Fesih Nedeni Olduğu - İşyerini Terk Eden İşçinin İş Akdinin Kendisi Tarafından Feshedildiği Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1997/13200HAKLI FESİH ( Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Sebebiyle Fesih )
Y9.HDE. 1995/21362HAKLI FESİH ( Ferdi Hizmet Sözleşmesine Daanarak Cezai Şart Ödenmeyeceği )
Y7.HDE. 2013/7214HAKLI FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacı Sözleşme Hükmüne Uygun Olarak Görevlendirildiği Halde Görevlendirmeyi Kabul Etmeyen Davacının Bu Tavrı Sebebiyle İş Akdine Son Verilmiş Olmasının Haklı Neden Olduğu )
Y9.HDE. 2015/34368HAKLI FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Her Ne Kadar Tutanağa Konu Eylemlerin Haklı Fesih Nedeni Olmasalar da İş Yeri Kayıtlarının Değerlendirilmesinde Davalı İşverenin Davacının İş Akdini Geçerli Nedenle Feshettiği ve Davacının Asli İş Görme Edimlerini Yerine Getirmemesi Nedeni İle Davalı İşverenden İş İlişkisine Devam Etmesinin Beklenemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/24530HAKLI FESİH ( Fesih Bildirim Tarihinde Davacının Sürekli İstirahattı Olduğu Gün Sayısı İhbar Öneli İle Birlikte Altı Haftalık Süre Eklendiğinde 96 Günlük Süreyi Bulmadığından İş Kanunu'nun 25/1.B Maddesindeki Haklı Fesih Nedeni Koşullarının Oluşmadığı )
Y9.HDE. 2008/31967HAKLI FESİH ( Fesih Kararında Belirtilen Olaylar Haklı Fesih Ağırlığında Olmayıp Geçerli Feshi Gerektirecek Mahiyette Olduğu - Yapılan Feshin Haksız Olduğu/Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/16598HAKLI FESİH ( Fesih Tarihinde Ödenmeyen Ücret ile Buna Bağlı Haklar Olduğuna ve Bu Alacaklar Daha Sonra Ödendiğine Göre İşçinin İstifasının Haklı Fesih Sayılmasının Gerekmesi )
Y9.HDE. 2015/25369HAKLI FESİH ( Fesin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacının Sık Sık Rapor Alması İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı ve İş İlişkisini İşveren Açısından Çekilmez Hale Getirdiği/İşverenin Feshi Davacının Yeterliliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedene Dayandığı - Davanın Kabulü Bozma Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2007/14130HAKLI FESİH ( Gazeteci - Kıdem Tazminatına Hak Kazanıp Kazanmadığının Belirlenmesi İçin Davalı İşyerinden Önce Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışıp Çalışmadığı ve Bu Kanun Kapsamındaki Hizmetinin Toplam Beş Yılı Doldurup Doldurmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2006/1570HAKLI FESİH ( Grev Uygulamasının Başladığı Tarihte Greve Katılmayan veya Greve Katılıp Sonradan Vazgeçerek İşyerinde Çalışan İşçi Sonradan Greve Katılması Halinde )
Y9.HDE. 2007/34191HAKLI FESİH ( Güvenlik Görevlisinin Yapılan Denetimde Nöbet Yerinde Bulunmaması/İşyerinin Güvenliğini Tehlikeye Düşürdüğü - Haklı Nedenle Fesih Sebebi Oluşturduğu )
Y9.HDE. 1996/2830HAKLI FESİH ( Hatalı Havale Sonucu Bankanın Zarara Uğratılması-Ödemenin Başka Bir Şahsa Yapılmış Olmasına Sebep Olunması )
Y9.HDE. 2007/22097HAKLI FESİH ( İçlerinde Davacının Hastalığı Konusunda Uzman Doktorun da Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Tarafından Davacının Sabit Olan Hastalığı İle İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlikeli Olup Olmadığının Belirleneceği )
Y22.HDE. 2017/5827HAKLI FESİH ( İhbar Tazminatı İstemi - İş Sözleşmesini Haklı Sebeple de Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı/Mahkemece Davanın Reddedileceği )
Y22.HDE. 2013/2933HAKLI FESİH ( İhbar Tazminatı İstemi - İşçinin Sadakat Borcuna Aykırılık Oluşturan Söz ve Davranışları İşverene Fesih İmkanı Tanıdığı/Yemekhanede Çalışan İşçinin İnsan Sağlığına Aykırı Davranışı Fesih İçin Haklı Sebep Oluşturduğundan Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/35997HAKLI FESİH ( İhbar Tazminatı Talebi - Sigorta Primlerinin Hiç Yatırılmaması Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde İşçinin Haklı Fesih İmkanı Bulunmakta Olup Davacının Feshi Haklı Sebebe Dayandığı/İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Sebebe Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmanın Mümkün Olmayacağı )
Y9.HDE. 2007/15152HAKLI FESİH ( İsçinin Devamsızlığı Her Durumda İşverene Haklı Fesih İmkânı Vermediği - Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayanması Halinde İşverenin Derhal ve Haklı Nedenle Fesih İmkânı Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2009/9029HAKLI FESİH ( İş Akdinin Çalışma Koşullarında İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik Yapılması Nedeni İle Davacı İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği - İş Akdinin Haklı Dahi Olsa İşçi Tarafından Feshi Söz Konusu Olduğundan İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/33399HAKLI FESİH ( İş Göremezlik Belgesine Göre Davacının Fesihten Sonraki Dönemde İstirahatli Olduğu - Davacının İzinsiz İşe Gelmediği Günler İçin Geçerli Bir Mazereti Olduğunu Belgeleyip İspat Edemediği/Feshin Haklı Olduğu Kabul Edilerek İstemin Reddedileceği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/19203HAKLI FESİH ( İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Önemli ve Makul Ölçüler İçinde İşverenden Beklenemeyeceği Durumlarda Feshin Geçerli Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2012/2207HAKLI FESİH ( İş Kanunu'n 25/II-e Maddesine Göre - 6 İş Günlük Süresinde Yapıldığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2006/12228HAKLI FESİH ( İş Koşullarının İşçinin Aleyhine Değiştirilip Fazla Çalışma ve Genel Tatil Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesi - İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Bilirkişi Hesaplaması Değerlendirmeye Tabi Tutularak Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2009/7996HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesi Davacı İşçi Tarafından Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği - İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2009/9246HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesi Davacı İşçi Tarafından Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiği - İhbar Tazminatına Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/9594HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesi Disiplin Kurulu Kararı İle Feshedilmiş ve Süresinde Feshe Yetkili Makam Tarafından Onaylanarak Davacıya Tebliğ Edilmesi Nedeniyle )
Y10.HDE. 2007/996HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesinin 506 Sayılı Yasa'nın 60/A-A ve B Alt Bentlerindeki Yaş Dışında Kalan Şartları ve Aynı Yasa'nın Geçici 81. Md. Göre Yaşlılık Aylığı Bağlanması İçin Öngörülen Süre ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayarak Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2008/37806HAKLI FESİH ( İş Sözleşmesinin Konusu Olan İşin Yapılması İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Yaşayışı İçin Tehlikeli Olması Durumunda İş Akdinin İşçi Tarafından Feshedileceği/Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı - İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/1470HAKLI FESİH ( İş Şartlarının Ağırlaştırılması )
YHGKE. 2003/9-427HAKLI FESİH ( İş Şartlarının İşçi Aleyhine Olarak Tek Taraflı Değiştirilmesi )
Y9.HDE. 2002/5209HAKLI FESİH ( İş Yavaşlatma-Verilen İşi Yapmama )
Y9.HDE. 2008/20717HAKLI FESİH ( İşçi Hakkında Delil Yetersizliğinden Verilen Beraat Kararı İşçinin Sadakat Yükümlülüğüne Uyduğunu Göstermediği - Dava Konusu Somut Olayda İş Kanunu Hükümleri Yönünden Haklı Fesih Sebebi Oluşup Oluşmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/28023HAKLI FESİH ( İşçi Önceki Vardiyada Yapılan Hatalı Üretimi Fark Etmiş Ancak Yetkilileri Uyararak Üretimi Sürdürdüğü - Hatalı Üretime Bilerek Devam Eden İşçinin Eylemi Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranış Olduğundan İşveren Feshin Haklı Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2007/11936HAKLI FESİH ( İşçiden Fazla Mesai İçin Önceden Onay Alınmamış Olsa da Daha Önce Fazla Çalışma Yapan ve Ücreti Tam ve Düzenli Olarak Ödenen İşçinin Fazla Mesaiye Kalmak İstememesi Fesih İçin Geçerli Neden Kabul Edilebileceği )
Y9.HDE. 1997/1425HAKLI FESİH ( İşçilerden Toplanan Paraların İşverene Teslim Edilmemesi )
Y9.HDE. 1992/14077HAKLI FESİH ( İşçilerin İşi Bırakarak İşyerini Terketmeleri-İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2002/3794HAKLI FESİH ( İşçilerin İşi Yavaşlatması ve Verilen İşi Yapmamaları )
YHGKE. 2000/9-896HAKLI FESİH ( İşçilerin Mesasi Saatlerinde İşi ve İşyerini Topluca Terketmesi )
Y9.HDE. 2007/13202HAKLI FESİH ( İşçilik Alacakları - Davacının Feshe Konu Olan Günler Dışında Önceki Tarihlerde Ücretsiz İzin Almaları Geçerli Fesih Sebebi Olacağı/Haklı Fesih Sebebi Sayılmayacağı )
Y9.HDE. 2010/18808HAKLI FESİH ( İşçilik Alacakları Davası - Davacı Yaklaşık 5 Yıllık Çalışan Olup Olay Bir Bütün Halinde Değerlendirildiğinde İş Sözleşmesini Fesihte Haklı Olduğu Anlaşıldığından Kıdem Tazminatının Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/17258HAKLI FESİH ( İşçilik Alacakları Davası - Davacının İşyeri Dosyasında Hatırlatılmasına Rağmen Görevini Yapmaması Sebebiyle Uyarıldığına Dair Tutanakların Bulunduğu/Bu Tutanakların Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/10573HAKLI FESİH ( İşçilik Alacaklarının Tahsili - İşverenin İş Kanununun 25. Md.nin I -Son Bendine Davalı Feshinin Haklı Fesih Olmadığı/İşverenin Yürürlükte Olan İş Kanunu Hükümlerine Göre Kıdem Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu )
Y9.HDE. 2010/16789HAKLI FESİH ( İşçini İşverenin Başka İşçisine Sataşması - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2009/41271HAKLI FESİH ( İşçinin Aile Bildirim Beyannamesinde Boşanmasına Rağmen Evli Gibi Bildirimde Bulunup Bir Yıl Eş Yardımı ve Velayeti Annesine Bırakılan Çocukları İçin Çocuk Yardımı Alması - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği/Doğrulukla Bağdaşmayan Eylem )
Y9.HDE. 2008/6460HAKLI FESİH ( İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Meydana Getirilmesi - Ek Ücret Talebinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle İşçinin İşyerini Terk Ederek İş Sözleşmesini Tek Taraflı Olarak Haklı Sebeple Feshettiğinden Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/27647HAKLI FESİH ( İşçinin Diğer Bir İşçinin Üzerine Yürüyerek Kavga Ve Hakaret Etmesi İşveren Yönünden Haklı Fesih Nedeni Olduğu - İşe İade Davası )
Y9.HDE. 1996/2720HAKLI FESİH ( İşçinin Geceleyin İşyerine Hayat Kadını Getirmesi )
Y9.HDE. 1996/6046HAKLI FESİH ( İşçinin Görevine Girmeyen Başka Bir İşe Verilmesi )
Y9.HDE. 2005/38230HAKLI FESİH ( İşçinin Hizmet Akdini - İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y22.HDE. 2012/14306HAKLI FESİH ( İşçinin İş Sözleşmesi Devam Ederken Başka Kurumda Memur Olarak Çalışmaya Başlaması - Haber Vermeyerek Ücret ve Diğer Sosyal Haklarını Almaya Devam Etmesi/Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranış )
Y9.HDE. 2006/14497HAKLI FESİH ( İşçinin İş Şartlarının Aleyhine Değiştirilmesi Üzerine İşe Gitmeyerek Haklı Nedene Dayanarak İş Akdini Kendisinin Feshettiği Anlaşıldığından İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/9982HAKLI FESİH ( İşçinin İşini Suistimal Etmesi )
Y9.HDE. 2004/17749HAKLI FESİH ( İşçinin İşverene Ait Araçtan Mazot Alarak Başkasına Satmak Suretiyle Hırsızlık Yapması Sebebiyle - İhbar Ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2005/2233HAKLI FESİH ( İşçinin İşverene Zarar Vermesi Nedeniyle - İşçinin Olayda Kusuru Varsa Oranının Ne Olduğu İşverenin Zararı Varsa 10 Günlük Ücreti Aşıp Aşmadığı Tespit Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2007/22234HAKLI FESİH ( İşçinin İşvereni 30 Günlük Ücreti Tutarını Aşacak Şekilde Zarar Uğratması Halinde İşverenin Haklı Fesih İmkanı Bulunduğu )
Y9.HDE. 2004/15589HAKLI FESİH ( İşçinin İşyerinde Başka Bir İşçiyle Kavga Edip İşten Ayrılması Ve Bir Daha Gelmemesine Göre Feshin Haklı Olduğu - İhbar Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/24898HAKLI FESİH ( İşçinin İşyerinde Çalışan Bir Kısım İşçilerle Birlikte Hareket Ederek İlgili Tarih Ve Devamı Günlerinde İşyerine Gelmediklerini Ve 4857 Sayılı İş Kanununun 25/2-g Maddesi Uyarınca Haklı Olarak İş Sözleşmesinin Feshedilmesi )
YHGKE. 1984/9-126HAKLI FESİH ( İşçinin İşyerinde Uyuması )
Y22.HDE. 2012/8000HAKLI FESİH ( İşçinin Kusuru İle Trafik Cezasının Kesilmesine Sebebiyet Verdiği - İşçinin İşverene Zarar Verdiği/Feshin Yetkili Makam Tarafından Zamanında Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y9.HDE. 2007/17483HAKLI FESİH ( İşçinin Maddi Bir Menfaati Olmuşsa Olayın Üzerinden Ne Kadar Süre Geçerse Geçsin Altı İşgününe Riayet Etmek Koşuluyla İşverenin Haklı Fesih İmkanı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/3263HAKLI FESİH ( İşçinin Önceki Yıllarda Gerçekleşen Askı Uygulamasından Farklı Olarak Uzun Süre İşe Çağrılmamış Oluşu Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Niteliğinde Olduğu - İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verdiği )
Y9.HDE. 1992/2631HAKLI FESİH ( İşçinin Primli İşten Primsiz İşe Nakli )
Y9.HDE. 2007/22062HAKLI FESİH ( İşçinin Sigorta Primlerinin Hiç Yatırılmaması Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde de İşçinin Haklı Fesih İmkanı Olduğu )
Y9.HDE. 1996/22991HAKLI FESİH ( İşçinin Süreklilik Arzeden Yardımlardan Yoksun Bırakılmış Olması )
Y9.HDE. 2005/39176HAKLI FESİH ( İşçinin Tutukluluğa Dayanan Devamsızlığı Fesih Bildiriminin Davacıya Ulaştığı Tarih İtibariyle İş Kanunu'nun 25/IV Maddesinde Belirtilen Süreden Fazla Olması Halinde Yapılan Fesih Haklı Olduğu )
Y9.HDE. 2004/31892HAKLI FESİH ( İşçinin Uzun Süre Raporlu Olması Diğer Sürelerde De İzinli Olduğuna Göre Kendisinden Verim Alınmasının Mümkün Olmadığı - Feshin Geçersizliği Ve İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2008/43146HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Bir Kısmını İş Kanunu Md. 33'de Öngörülen Ücret Garanti Fonundan Alabilecek Olması da İşçinin Fesih Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
Y9.HDE. 2009/13939HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Kanun veya Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenmemesi İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshetme İmkanı Verdiği - İş Sözleşmesini Haklı Olarak Fesheden Davacı Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2009/13179HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmemiş Olması İşçiye Haklı Fesih İmkanı Vereceği ve Bu Durumda İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2003/883HAKLI FESİH ( İşçinin Ücretlerinini Ödenmemesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1992/7023HAKLI FESİH ( İşçinin Verimsizliğinin Haklı Fesih Sebebi Olmadığı )
Y9.HDE. 2000/2465HAKLI FESİH ( İşçinin Zarar Doğurmasa da Güven Sarsıcı Eylemlerde Bulunması )
Y9.HDE. 2007/3934HAKLI FESİH ( İşçininVerdiği Zarar Nedeni İle İş Akdinin Haklı Nedenle Fesih Edilebileceği )
Y9.HDE. 2000/443HAKLI FESİH ( İşçiye Hakettiği Ücretin Tam Olarak Ödenmemesi )
Y22.HDE. 2011/4728HAKLI FESİH ( İşe İade Davası - Haklı Sebeple Fesih İçin İşverenin Maddi Zararının Doğmasının Gerekmediği/Davacının Davranışının İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak Niteliğinde Olduğundan Haklı Sebep Oluşturduğu/Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2016/17532HAKLI FESİH ( İşe İade İstemi - Davacının İstirahat Raporu Aldığı Dönemde Giresun İline Gittiği ve Orada Plajda Tatil Kıyafetleri İle Çekilmiş Fotoğraflarını Paylaştığı/Kullanılan İstirahat Raporunun Gerçeğe Aykırı Olduğunun Açık Delili Olup Haklı Fesih İçin Yeterli Olduğu )
Y9.HDE. 1991/8816HAKLI FESİH ( İşin Esaslı Surette Değiştirilmesi-Kıdem Tazminatı )
YHGKE. 2015/22-128HAKLI FESİH ( İşin Yüksek Özen İsteyen ve Konsantrasyonun Sürekli Üst Seviyede Olması Gereken Bir İş Olduğu - Davacının Tedbirsiz ve Dikkatsiz Davranarak Kazaya Sebebiyet Verdiği/Sorumluluğun Davacıya Ait Olduğu/Kaza Sebebiyle Oluşan Zararın Davacının 30 Günlük Ücretini Aştığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2008/29926HAKLI FESİH ( İşveren Davacının İşyerine İradi Biçimde Sarhoş Gelmesi Üzerine Yasal Fesih Hakkını Kullanmış Olup Haklı Fesih Karşısında Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1994/18412HAKLI FESİH ( İşverenin İş Koşullarını Tek Taraflı Değiştirmesi )
Y9.HDE. 2006/14744HAKLI FESİH ( İşverenin İşçiye Hakaret Etemesi ve Uzun Süredir Aynı İşyerinde Çalışan İşçiye Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi - Haklı Fesih Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2005/6013HAKLI FESİH ( İşverenin İşçiye Saldırması Nedeniyle İşçinin İşyerini Terk Etmesi - İhbar Ve Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/26159HAKLI FESİH ( İşverenin İşçiye veya Aile Üyelerinden Birine Hakaret Etmesi Sövme Fiilini İşlemesi Sarkıntılıkta Bulunması İşçiye 4857 S.Y Md. 24/II-B Maddesi Uyarınca Haklı Fesih İmkanı Vereceği )
Y9.HDE. 2007/1650HAKLI FESİH ( İşverenin Tehdit ve Hakaretleri Karşısında İşyerinden Ayrılan İşçinin Hizmet Akdini Haklı Olarak Feshettiği - Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı )
Y22.HDE. 2013/24301HAKLI FESİH ( İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Organizasyonda Değişiklik Yaparak Davacının Gelirinde Azalma ve Dolayısıyla Çalışma Şartlarında Esaslı Değişikliğe Neden Olmasının Fesih İçin Haklı Sebep Teşkil Ettiği )
Y9.HDE. 2011/569HAKLI FESİH ( İşyeri Devri Kural Olarak İşçiye Haklı Fesih İmkânı Vermeyeceği - İşyerinin Devri İşverenin Yönetim Hakkının Son Aşaması Olup İşyeri Devri Çalışma Koşullarında Değişiklik Anlamına da Gelmeyeceği )
Y9.HDE. 2004/23926HAKLI FESİH ( Kalfanın Eczaneye İlaç Satan Bir Firma Yetkilisi İle Anlaşarak V. İsimli İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi Göstererek Para Ödenmesine Neden Olması - Kıdem İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1992/732HAKLI FESİH ( Kapıcının Yöneticiye Sataşması-İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2006/31732HAKLI FESİH ( Kasa Açığının İspatlanamaması - Boş Senet İmzalamamak İçin İşyerini Terkeden Davacının Feshi Haklı Kabul Edilerek Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1992/4632HAKLI FESİH ( Kepçe Operatörünün Amele Olarak Çalıştırılmak İstenmesi-Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2008/35277HAKLI FESİH ( Kıdem Tazminatı - Davacı İşçinin Her İki Dönem Çalışması Davacı İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiği/İki Çalışma Arasında Yaklaşıp İki Yıl Olup Her İki Dönem Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/59HAKLI FESİH ( Kıdem Tazminatı - İşverenin Güvenini Kötüye Kullanmak Hırsızlık Yapmak İşverenin Meslek Sırlarını Ortaya Atmak Gibi Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan İşçi Davranışlarının da İşverene Haklı Fesih İmkanı Verdiği/Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/9059HAKLI FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Davalı İşveren Yanında Çalışmakta İken İzne Ayrıldığı İzin Süresi İçerisinde Başka Bir İşveren Yanında İşe Girdiği Bu Haliyle İşverence Haklı Sebeple Fesih Savunmasının İspat Edildiği/İstemin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2017/43978HAKLI FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacı Mazeretsiz Olarak İşe Gelmemiş Olup Devamsızlık Temadi Ettiği/Davacının İş Akdi Feshedilmiş Olduğundan 6 İş Günlük Süre İçinde Yapılan Fesih Haklı Olup Talebin Reddi Gerektiği/Devamsızlığın Temadi Ettiği Durumlarda İş Verenin Fesih Hakkı da Devam Edeceği )
Y22.HDE. 2012/10688HAKLI FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Davacının İşyerinde Diğer Mesai Arkadaşına Yumrukla Vurması )
Y6.HDE. 2012/17180HAKLI FESİH ( Kira Alacağı İstemi - Davalının Kiralananı Tahliye ve Teslim Etmesinin Davalı Borçlu Yönünden Haklı Fesih Sayılamayacağı )
Y13.HDE. 2008/618HAKLI FESİH ( Kiralayanların Kralanan Yerde Ruhsatsız Tadilat ve İlaveler Yapmaları ve Bu Durumu Kiracıdan Gizlemeleri Ağır Kusurlarını Hata Kasden Hareke Ettiklerini Gösterdiği - Sözleşmeyi Fesheden Kiracının Haklı Olduğu )
YHGKE. 2015/22-551HAKLI FESİH ( Mağaza Müdürünün Davacıya “Yalan Söylüyorsun” Sözü Üzerine Davacının Mağaza Müdürüne Hakaret Ettiği/Sonra Tarafların Birbirini Darp Ettiği/Davacının İşverenin Başka Bir İşçisine Sataşmak Suretiyle Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Davranışta Bulunduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2007/16261HAKLI FESİH ( Mahkemece Davacı İşçinin Tasarrufu Teşvik Neması Alacağı Olduğu Saptanıp Kabul Edildiği - Kıdem Tazminatının Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/19384HAKLI FESİH ( Mahkemenin Fazla Mesai ve Resmi Tatil Alacaklarının Ödenmemesini Bir Yandan Haklı Fesih Sebebi Kabul Edip Diğer Yandan Alacak Talebini Red Etmesinin İsabetsizliği )
Y13.HDE. 2003/106HAKLI FESİH ( Mecurdaki Ayıplar Ayıplı İmalattan Kaynaklanıyor ve İhbara Rağmen Davalı Tarafça Giderilmemiş ise Bu Takdirde Feshin Haklı Olması )
Y9.HDE. 2010/26015HAKLI FESİH ( Olsa Dahi İş Akdini Fesheden İşi Kendisi Bırakan İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - İhbar Tazminatı İstemi )
YHGKE. 2007/9-151HAKLI FESİH ( Ödenmeyen Ücretleri Sebebiyle İşyerinden Ayrılan İşçinin Hizmet Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiği - Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı/İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/11695HAKLI FESİH ( Özel Okul Öğretmeni - Bir Eğitim Dönemi İşyerine Gelmeyeceğini Bildirmesi/Kıdem Tazminatı ve Ders Ücreti Talebi )
Y9.HDE. 2004/26556HAKLI FESİH ( Özelleştirme İşlemi İçeriği İtibarı ile Ekonomik Neden ve Yapısal Değişiklik İçerdiğinden Bu Nedenle Yapılan Hizmet Akitlerinin Feshinin Haklı Fesih Sebebi Sayılması )
Y15.HDE. 2003/1390HAKLI FESİH ( Sözleşmede Süre Belirlenmemiş Olsa Bile Yüklenicilerin Dört Yıl Sonra Ruhsat Almaları )
Y9.HDE. 2006/19552HAKLI FESİH ( Şirketi Temsile Yetkili Kişi Tarafından Davacıya Hakaret Edildiği - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/11520HAKLI FESİH ( Şoför Olan İşçinin Başka Kişiye Ait Oto Parçalarını İşverenin İzni Olmaksızın Tır Kamyonuna Yüklemesi ve Üç Gün Mazaretsiz Olarak İşe Gelmemesi )
Y13.HDE. 2010/14637HAKLI FESİH ( Tazminat İstemi - Haklı Fesih Halinde Davalı Pilotun Çalışılmayan Süreye Tekabül Eden Eğitim Bedelinden Sorumlu Olmayacağı )
Y9.HDE. 2001/10905HAKLI FESİH ( Tır Şöförünün Yedek Şöför Olarak Çalıştırılmak İstenmesi/Pirim Alacağına Hak Kazanamayacağı - İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği/Haklı Sebeple de Olsa Sözleşmeyi Kendisi Feshettiği )
Y9.HDE. 1993/14656HAKLI FESİH ( Ücret ve Fazla Mesai Alacaklarının Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2008/31534HAKLI FESİH ( Ücreti Ödenmeyen İşçinin Haklı Fesih Halinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı - Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Halinde de İşçi İçin Haklı Fesih İmkanı Doğacağı )
Y15.HDE. 2014/61HAKLI FESİH ( Yüklenici Şirketin Fesihte Haklı Olduğu - Asıl İş Sahibinin Ceza Uygulamamış Olmasının Yüklenicinin Taşeronla Olan Sözleşmesinin Feshini Haksız Kılmayacağı/Alacak Davası )
Y9.HDE. 2008/24593HAKLI FESİH ( Zararın 30 Günlük Ücreti Aşması Durumunda İşverenin Doğacağı - İşçinin Zararı Derhal Ödemiş ya da Ödeyecek Olması İşverenin Bu Hakkını Ortadan Kaldırmadığı )
Y22.HDE. 2015/19348HAKLI FESİH (Davacı ve Arkadaşının Gece Yarısı İşyerine Alkollü Gelerek İşyeri Huzur ve Sükununu Bozduğu Ertesi Gün de İşe Devam Etmediği - Davacının Bu Davranışları 4857 S. İş Kanunu'nun 25/II Uyarınca Açıkça İşverene Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2011/761HAKLI FESİH (Davacının Aracı Muayene Sonucunda 7 Hafif Kusurla Muayeneyi Tamamladığı/2. Kez Yapılan Muayene Sonucunda ise 15 Hafif Kusurunun Bulunduğunun Tespit Edilerek Düzenlenen Raporun İptal Edildiği - Fesih Haklı Nedene Dayandığından İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği)
YHGKE. 2015/22-1890HAKLI FESİH (Davacının Bir Diğer İşçi İle Yaptığı Bu İşçinin Özel Hayatına Dair Açıklamalarda Bulunduğu Konuşmayı Gizlice Kaydettiği ve Başka Bir İşçiye Dinlettiği/Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Feshinin İşverenin Diğer Bir İşçiyi Gözetme Borcu Kapsamında Haklı Nedene Dayandığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı)
Y9.HDE. 2014/33090HAKLI FESİH (Davacının Haklı Fesih Sebebi Olarak Dayanmadığı Hususun Mahkemece Haklı Fesih Sebebi Olarak Kabulünün Hatalı Olacağı)
Y9.HDE. 2016/31551HAKLI FESİH (Davacının İşverenin Diğer İşçilerine Sataşma Niteliğindeki İthamlarının Davalı İşverene Haklı Fesih Hakkını Tanıdığı/Davalı İşverenliğin de Bu Hakkını Yasal Sürede Kullandığı/Davanın Reddi Gerektiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade)
Y9.HDE. 2014/29282HAKLI FESİH (Davacının Ücret Farkı Alacağı Bulunmadığının Belirlendiği/Davacının Fazla Çalışma Yaptığını ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştığını da İspat Edemediği ve Bu Yöndeki Mahkemenin Ret Kararını da Temyiz Etmediği - Davacının İş Sözleşmesini Feshi Haklı Nedene Dayanmadığından Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedileceği)
Y9.HDE. 2009/16996HAKLI FESİH (Davacıya Vizite Kağıdının Verilmemesi Genel Tatil Ücretinin Ödenmemesi İşçinin Haklı Sebeple Feshi Koşullarını Oluşturduğundan Davacının Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y15.HDE. 2015/5697HAKLI FESİH (Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak - Davacının İki İhale Bedeli Arasındaki Farktan Kaynaklanan Zararlarını Talep Etme Hakkı Bulunduğu/Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda İkinci İhalenin Makul Sürede Yapılmamış Olması Nedeniyle Fiyatlara Endeks Uygulanmasının Doğru Olmadığı)
Y7.HDE. 2015/29192HAKLI FESİH (İşçilik Alacakları - İşveren Kayıtlarında Çelişki Olduğu Anlaşılmakla Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırarak Devam Çizelgeleri İle Bordroların Karşılaştırılması Gerektiği/Devam Çizelgelerine Tarafların İtirazı Olmadığınadan Bu Çizelgelerle Çelişen Aylara Dair Bordrolara İtibar Edilmemesi Gerektiği)
Y22.HDE. 2011/472HAKLI FESİH (İşçinin Eleştiri Sınırları İçinde Kalan Söz ve Davranışları İşverene Haklı Fesih İmkânı Vermediği)
Y22.HDE. 2012/11698HAKLI FESİH (İşe İade İstemi - İşçinin Yapmadığı İşi Prim Almak Amacıyla Yapmış Göstermesi/Tüm İşçilere Yönelik Amirinin Haklı Uyarısına Verilen Aşırı Karşılık Nedeniyle İşyerindeki Akışın Olumsuz Etkilenmesi - Feshin Geçerli Nedene Dayandığından İstemin Reddi Gereği )
Y15.HDE. 2015/4159HAKLI FESİH (Kar Mahrumiyeti Talebi İle Teminat Mektubu Bedeli İstemi - İşin Başında Ödenek Tahsisi Konusunda Sıkıntı Olmasına Rağmen Davacıya Süre Uzatımı Verildiği/Verilen Süre Uzatımına Rağmen Davacının İmalâtı Tamamlamadığı - Mahkemece Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Bozma Nedeni Olduğu)
Y22.HDE. 2015/16211HAKLI FESİH (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - İşverenin Başka İşçisine Sataşma Nedeni İle Fesih/Davacının Kavga Ettiği Çalışanı İteklemesi Bu Çalışana Yumruk Savurması Eylemleri Dikkate Alındığında Olayın Başlamasına ve Büyümesine Davacının Neden Olduğu/Davacının Eylemi Kendini Savunmaktan İbaret Olmadığı - Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2014/16348HAKLI FESİH / GEÇERLİ FESİH ( İşçinin İş Arkadaşlarını Mesai Bitimine Az Bir Zaman Kala Oyalaması Bölüm Sorumlusuna Bana Karışamazsın Şeklindeki Sözlerinin İşyerinde Huzur ve Düzeni Bozucu Nitelikte Olduğu - Haklı Fesih Nedeni Olmadığı Geçerli Fesih Nedeni Olduğu )
Y9.HDE. 2010/5209HAKLI FESİH HAKKI ( İşçinin İşverenin Başka İşçisine Cinzel Tacizde Bulunduğu/Mağdurenin Savcılığa veya Karakola Şikayet Etmesi Gerekmediği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemlerinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/23985HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNÜNDE KULLANILMASI ( Karşı Tarafın Bu Süre İçinde Raporlu Olmasının Diğer Tarafın Fesih Hakkını Kullanmasına Engel Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/14832HAKLI FESİH HAKKININ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI ( Feshi Haksız Kılar İse de Güven İlkesi Zedelendiğinde İşe İade Kararı Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/21186HAKLI FESİH İDDİASI ( Ücretlerin Zamanında Ödenmediği Gerekçesiyle - Kıdem Tazminatı Talebi/Davacının İşyerinden Ayrıldığı Tarihte Ücret Alacağı Bulunup Bulunmadığı Belirlenip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y9.HDE. 2010/39540HAKLI FESİH İDDİASININ İRDELENMESİ ( Tır Şoförü Olarak Çalışma/İşçilik Alacakları İstemi - Davacı Sefere Çıkartılmayarak Sadece Asgari Ücret Karşılığı Çalışmasının İş Koşullarının Oluşturulmaması Niteliğinde Olduğunu Belirttiği/Mahkemece Mevcut Kontakt Durum Raporu ve Güzergah Raporlarına Göre Davacı İddiaları Ayrıntılı Olarak İrdeleneceği )
Y7.HDE. 2014/21662HAKLI FESİH İMKANI ( İkramiye Prim Yakacak Yardımı Giyecek Yardımı Fazla Mesai Hafta Tatili Genel Tatil Ücreti Gibi Alacakların Ödenmemesi Durumunda İşçinin Haklı Fesih İmkanı Bulunduğu )
Y22.HDE. 2013/25075HAKLI FESİH İMKANI ( İşçilik Alacakları İstemi - İşçi Hakkında Tutulan Son Tutanak ve Şahit Beyanları Dikkate Alındığında Feshe Dayanak Teşkil Eden Eylemlerin Gerçekleştirildiği ve Bu Anlamda Görev Yapılmasında ve Dialoglarda Yaşanan Sıkıntıların Ağırlığı Gözönüne Alındığında Feshin Haklı Sebebe Dayandığı Tespit Edilerek Kıdem ve İhbar Tazminatları Yönünden Davanın Reddedileceği )
Y7.HDE. 2016/626HAKLI FESİH İMKANININ YARATILMASI ( İş Akdinin İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi Nedeniyle Feshedildiği/Son Dönemde Yaşanılan Durumun Bölge Müdürünün Davacıyla Çalışmak İstememesi Sebebiyle İzinli ve Raporlu Olunan Günlerde Dahi Tutanak Tutularak Haklı Fesih İmkanı Yaratılmak İstendiğini İspatlar Mahiyette Olduğunun Tespit Edildiği - Feshin Geçersiz Olduğu/İşe İade )
Y9.HDE. 2011/9104HAKLI FESİH KOŞULLARI ( İşçinin İşverenden İzin Almaksızın veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü Yahut Bir Ayda Üç İşgünü İşine Devam Etmemesi Sebebiyle Oluşmadığı )
Y7.HDE. 2014/9773HAKLI FESİH NEDENİ ( Dava Konusu Olayda Teknik İşler Sorumlusunun Baskısı Değil Davacının İhtarlara Rağmen İşini Savsaklamasının Söz Konusu Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2006/5580HAKLI FESİH NEDENİ ( Davacının 7 Gün Boyunca İşe Gelmemesi ve Anılan Tarihler Arasında İzinli Olduğunu Kanıtlayamaması - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2011/1063HAKLI FESİH NEDENİ ( Davacının İşyerinde Hırsızlık Yaptığına Dair Düzenlenen Tutanakların Dosyaya Sunulduğu ve Tanık Dinletildiği )
Y9.HDE. 2007/16503HAKLI FESİH NEDENİ ( Davacıya Yüklenilen Sebep Geçerli Fesih Nedeni Olduğu - Ancak Bu Durum Haklı Fesih Nedenlerinden Sayılamayacağından Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/34208HAKLI FESİH NEDENİ ( Güvenlik Görevlisi Olan Davacı İşçinin Gece Nöbetinde İki Kez Uyuduğunun Tespit Edildiği ve Savunmasının Alındığı Ertesi Gün Yine Gece Nöbeti Sırasında İki Kez Uyuduğu - İşe İade İsteminin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2011/1071HAKLI FESİH NEDENİ ( Hasta Danışmanı Olarak Çalışan Davacının Hayali Randevular Yazarak Randevu Sistemini Kapattığı - Eylemin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Olduğu )
Y22.HDE. 2014/25415HAKLI FESİH NEDENİ ( İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbiri Alınmamasının İşçi Bakımından Haklı Fesih Nedeni Olduğu - Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/29966HAKLI FESİH NEDENİ ( İşçinin Kendi İsteği veya Savsaması Yüzünden İşverenin Malı Olan veya Malı Olmayıp da Eli Altında Bulunan Makineleri Tesisatı veya Başka Eşya ve Maddeleri Otuz Günlük Ücretinin Tutarıyla Ödeyemeyecek Derecede Hasara ve Kayba Uğratması )
Y9.HDE. 2009/37243HAKLI FESİH NEDENİ ( İşyerinde Şöför Olarak Çalışan ve Uçağa Girme Yetkisi Olmayan Davacının Uçak İçerisinden Şirkete Ait Bir Kısım Malzemeyi Alarak Apron Trafik Görevlisine Verdiği - Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Niteliği Taşıdığı/İşe İade İsteminin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2012/11017HAKLI FESİH NEDENİ ( Sigorta Primlerinin Hiç ya da Eksik Yatırılması - Ücretin Sosyal Güvenlik Kurumuna Eksik Bildirilmesi )
YHGKE. 2001/19-526HAKLI FESİH NEDENİ ( Tek Satıcılık /Bayilik/ Sözleşmesi )
Y9.HDE. 2005/20710HAKLI FESİH NEDENİ ( Ücretin Aile Geçimine Yetmemesinin Haklı Fesih Hallerinden Olmadığı - Davacının Anılan Tarihe Kadar Hizmet Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınması Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
Y9.HDE. 2009/32099HAKLI FESİH NEDENİ (İşçinin İşverenin Malı veya Eli Altında Bulunan Makine Tesisat veya Eşyaya Verilen Zarar Miktarında Bürüt Ücret Değil Otuz Günlük Ücretin Esas Alınacağı - Zararın Kasıt veya Kusurla Meydana Gelmesinin Hukuki Sonuca Etkisi Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2008/11819HAKLI FESİH NEDENİ GEÇERLİ FESİH NEDENİ ( İşçinin Yazılı Savunma Yapmıyorum Şeklindeki İfadesinin Haklı Fesih İçin Yeterli Neden Kabul Edilemeyeceği - İşçinin Maillerinde Kullandığı Bazı Şık Olmayan İfadelerin Geçerli Fesih Nedeni Oluşturduğu )
Y9.HDE. 2006/35912HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR ( TİS.'nde Disiplin Cezası Öngörülen - Geçerli Fesih Sebebi Sayılabileceği/Gece Vardiyasında Çalışan İşçinin Başka Bir Biriminde Uyuması )
Y9.HDE. 2012/39329HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAMA ( Davacının İşyerinde Başka Bir İşçi İle Kavga Ettiği - Davranışlarının İşyerinde Olumsuzluğa Yol Açtığı/Davacının Eylemi Haklı Fesih Nedeni Olmasa Bile Geçerli Fesih Nedeni Olduğundan Feshin Geçersizliği Davasının Reddedileceği )
Y22.HDE. 2011/416HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYAN OLUMSUZ EYLEMLER ( İşyerine Geç Gelmesi ve Kişisel Şifresini Paylaşarak Telefon Faturasının Yüksek Gelmesine Sebep Olduğu - İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığından İşverenden İş İlişkisini Devam Ettirmesi Beklenemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/18432HAKLI FESİH NEDENİYLE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEP EDİLEMEMESİ ( İşçinin Kusurlu Hareketiyle 10 Günlük Ücretini Aşacak Miktarda Zarara Sebep Olması )
Y9.HDE. 2004/33565HAKLI FESİH NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Özel Üniversitede Tıp Fakültesi Dekanı Olan İşçinin Bazı İşçilik Haklarının Ödenmemesi Nedeniyle İş Akdini Feshetmesi - Akdin Fesih Sebebi Süregeldiğinden Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği )
Y9.HDE. 1991/457HAKLI FESİH NEDENLERİ ( İşçinin Raporlu Olduğu Sırada Başka Bir Yerde Çalışması )
Y9.HDE. 2004/3900HAKLI FESİH NİTELİĞİ ( İş Şartları Ağırlaştırılan ve Sigortalı Günleri Kuruma Eskik Bildirilen İşçinin İşyerinden Ayrılması - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2005/6471HAKLI FESİH NİTELİĞİ ( İşçinin İş Sözleşmesinin İşyerindeki Bayan Bir İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması Nedeniyle Feshedilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/20985HAKLI FESİH NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İşyeri İkametgah Adresine Daha Yakın Bir Yere Taşınmasına Rağmen İş Akdini Fesheden İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/650HAKLI FESİH SAVUNMASI ( İşe İade Davasında Davalı İşverenin Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunma ve Yeni Kadro Düzenlemesi Yapma İddiası )
Y9.HDE. 1997/5600HAKLI FESİH SAYILMAMA ( İş Koşulları Ağırlaştırılan İşçinin Bunu Kabul Etmemesi )
Y9.HDE. 2004/9703HAKLI FESİH SEBEBİ ( Davacı İşçinin Bir Başka Çalışan ile Müşteri Arasında Geçen Tartışmayı Yatıştırmaya Çalışmasının İşverene Hizmet Akdini Haklı Olarak Fesih Hakkını Vermemesi )
Y9.HDE. 2006/18999HAKLI FESİH SEBEBİ ( Davacının Ücretlerinin ve Dava Konusu Fazla Mesai Alacağının Tam ve Zamanında Ödenmemesi - Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
YHGKE. 2009/9-485HAKLI FESİH SEBEBİ ( İşçilerin Topluca Çalışmama Eylemine Katılması İşveren Yönünden Haklı Fesih Nedeni Olduğu - Bu İşçilerin Bir Kısmının Tekrar İşe Alınması Eşit Davranma Borcuna Aykırılık Oluşturmadığı )
Y9.HDE. 1999/1866HAKLI FESİH SEBEBİ ( İşçinin Bölüm Şefine Hakaret Etmesi )
Y9.HDE. 2000/14890HAKLI FESİH SEBEBİ ( İşçinin İzin Almaksızın Üç Gün Üst Üste İşe Gelmemesi-İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2004/20194HAKLI FESİH SEBEBİ ( İşçinin Kusurunun ve Bu Sebeble İşverenin Zararının Bulunup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle Yapılacak Keşif Sonucunda Bulunarak İşe İade Hakkında Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 1997/10853HAKLI FESİH SEBEBİ ( İşçinin Mazeretsiz ve İzinsiz Olarak Üst Üste İki Gün İşe Gelmemesi )
Y9.HDE. 2008/14576HAKLI FESİH SEBEBİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Eylemi Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan Davranış Niteliğinde Olup Bu Durum Davalı İşveren Yönünden Haklı Fesih Sebebi Olduğu/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2009/36366HAKLI FESİH SEBEBİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Şahsi Borcunu Şirket Kasasından Ödediği Gerekçesiyle İş Akdinin İşverence Feshedildiği - İşverenin İş Akdini Fesihte Haklı Nedene Dayandığının Kabul Edilerek İşe İade Davasının Reddedildiği/İstemin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2011/53643HAKLI FESİH SEBEBİ ( Oluşturabilmesi İçin "İşçinin Yapmakla Ödevli Olduğu Görevi Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi" Gerektiği - Feshe Konu Eylemin Bir Kere Meydana Gelmiş Olduğu/İşverenin Zararı Oluşmadığından Feshin Haklı Nedene Dayandığının Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/16950HAKLI FESİH SEBEBİ ( Öğrencinin Öğretmenini Ağır Şekilde Rahatsız Etmesi - Öğretmen Olan Davacıyı İş Sözleşmesini Feshe Kadar Götüren Olay Davacı Açısından Haklı Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/7959HAKLI FESİH SEBEBİ ( Yıllık İzinlerin Talep Edilmesine Rağmen Çok Kısa Süreler İle Kullandırılması İşçi Açısından Haklı Fesih Sebebi Olarak Değerlendirilebilirse de Kullandırılan Yıllık İzinlerin 10 Günden Kısa Olması Nedeni İle Kullanılmamış Gibi Kabul Edilmesinin Hatalı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
Y22.HDE. 2014/26120HAKLI FESİH SEBEBİ (İşçinin Kendisine Verilen Harcama Yetkisini Kötüye Kullanarak Yaptığından Fazla Harcama Belgesi İbraz Edip Kalan Tutarı Zimmetine Geçirmiş Olması Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranış Teşkil Edeceği ve İşveren İçin Haklı Fesih Sebebi Oluşturacağı)
Y9.HDE. 2007/20491HAKLI FESİH SEBEBİNE DAYANAN İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ ( İşverence Yapılan Ödeme Tutan Düşülerek Hak Kazanması Durumunda Fark İsteğinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/36747HAKLI FESİH SEVİYESİNE ULAŞMAYAN EYLEMİN GEÇERLİ FESİH OLUŞTURMASI ( Forklift Kullanma Yeterliliği Olmamasına Rağmen Kullanarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Tehlikeye Düşüren İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y22.HDE. 2015/16695HAKLI FESİH ŞARTLARININ İNCELENMESİ ( Davacı Tarafından Davalıya Gönderilen İhtar ve Dava Dilekçesindeki Feshe Dair Bayanları ile Dikkate Alındığında İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedene Dayanılarak Feshedildiğinin Anlaşıldığı - Davacının İş Sözleşmesini Feshinde İleri Sürdüğü İş Yeri Değişikliği Sürecinde Şartların Oluşup Oluşmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/3457HAKLI FESİHE NEDEN OLAY HAKKINDA MÜFETTİŞ SORUŞTURMASI YAPILMASI DİSİPLİN KURULUNCA GÖRÜŞÜLMESİ ( Fesih İçin Öngörülen Hak Düşürücü Süreyi Başlatmayacağı - Hak Düşürücü Sürenin Olayın Feshe Yetkili Kişi veya Kurula İntikal Ettirildiği Gün Başlayacağı )
Y9.HDE. 2004/15518HAKLI FESİHLE SONA EREN EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA ( Kıdem Tazminatı Hesabında Gözönünde Bulundurulamayacağı - Emeklilikle Sona Eren Döneme Ait Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2014/21298HAKLI FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşe İade Davası - Davacının Eylemi İle Fesih Arasında Açık Bir Oransızlık Bulunduğu/Daha Önce Gerçekleşen Disiplin Cezasına Dair Olayların İse Altı Günlük Hak Düşürücü Süre Sebebiyle Haklı Fesih Gerekçesi Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 2007/557HAKLI FESİHTE KIDEM TAZMİNATI ( İşçinin Hizmet Akdini Haklı Olarak Feshettiğinden Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2004/26759HAKLI FESİHTE SÜRE BAŞLANGICI ( İşçinin Servis Şoförüne Hakaret ve Küfür Etmesi ve Bu Sebeple Disiplin Kurulunca İş Akdinin Feshine Karar Verilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2007/36334HAKLI FESİHTE YAZILI ŞEKİL ŞARTI ARANMADIĞI ( İş Sözleşmesini Geçerli Nedenle Feshetmek İsteyen İşveren Fesih Bildirimini Yazılı Olarak Yapmak ve Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmek Zorunda Olduğu )
Y9.HDE. 2015/26547HAKLI FESİHTEN KAÇINMA AMACI İLE İSTİFA ( İşçilik Alacakları İstemi - Davacı İstifa Dilekçesinde Herhangi Bir Neden Belirtilmediği Gibi İrade Fesadı Altında Alındığı da İspat Edilemediği/Dosya İçerisindeki Bilgi ve Belgeler ve Özellikle Davacıya Ait Telefon Faturaları İle Para Makbuzlarından Davacının Haklı Fesihten Kaçınmak Amacı İle İstifa Ettiği/Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2013/14654HAKLI GÜVEN YARATMA ( Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinden Kaynaklanan Asgari Alım Taahhüdü - Sözleşme Tarihinden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar İhtirazi Kayıt Konmadan Mal Verilmeye Devam Edilmesi Sebebiyle Davalıda Asgari Alım Taahhüdüyle İlgili Uygulamaya Gidilmeyeceği Konusunda Güven Yaratıldığı/Cezai Şart İstenmesinini Dürüstlüğe Aykırı Olduğu )
Y12.HDE. 2003/6423HAKLI HAMİL ( Bir Poliçeyi Elinde Bulunduran Kimsenin Son Ciro Beyaz Ciro Olsa Dahi Kendi Hakkı Müteselsil ve Birbirine Bağlı Cirolardan Anlaşıldığı Takdirde Selahiyetli Hamil Sayılması )
Y15.HDE. 2013/6907HAKLI HAMİL OLMADIĞI İTİRAZI (Menfi Tespit Davası - Senetlerin Hamili Bonoları İktisap Ederken Tamamen ya da Kısmen Bedelsiz Olduklarını Bile Bile Borçlu Keşidecinin Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Borçlu Keşideci Tarafından Kanıtlanmış Olması Durumunda Haklı Hamil Sayılamayacağı)
Y19.HDE. 2004/8134HAKLI HAMİL SAYILMAMA ( Usulüne Uygun Yapılmış Alacağın Temliki Olmaması )
Y6.HDE. 2010/4843HAKLI İHTAR ( 818 S.K. Md. 260 Uyarınca Kira Paralarının Ödenmesi İçin 30 Günlük Süre Verilmesi Gerektiği - Aksi Halde Geçerli Bir Temerrüt İhtarı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 1998/10281HAKLI İHTAR ( BK.m.260'taki Şartların Aranmayacağı )
Y6.HDE. 1996/325HAKLI İHTAR ( İhtardan Önce Muaccel Olan Alacakların Bölünüp Ayrı İhtara Konu Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 1994/11368HAKLI İHTAR ( Kira Alacağının Bağlandığı Bono Tahsile Verilmemişse )
Y6.HDE. 1998/1247HAKLI İHTAR ( Kiranın Muaccel Olması Şartı )
Y6.HDE. 2000/2232HAKLI İHTAR ( Muaccel Kiralar İçin Tek Haklı İhtar Keşide Edilebileceği )
Y6.HDE. 1996/11998HAKLI İHTAR ( Tahliye İsteyebilmek İçin İhtarların Aynı Kira Yılı İçerisinde Keşide Edilmesi Gereği )
Y6.HDE. 1995/7332HAKLI İHTAR ( Telgrafla Yapılan İhtar Bizzat Kiracıya Verilmedikçe Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
Y13.HDE. 2013/30463HAKLI İSTİFA ( Mahkemenin de Kabulünde Olduğu Üzere Davacının İstifasının Haklı Olduğu - Haklı İstifa Halinde Avukat Muaccel Olan Vekalet Ücretini Talep Edebileceği Gözetilerek Bilirkişiden Ek Rapor veya Gerekirse Oluşturulacak Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y13.HDE. 2008/14663HAKLI İSTİFA ( Takip Ettiği Davaya Muvafakatı Olmadan Başka Bir Avukatın Girdiğini Gören Avukatın Bu Nedenle İstifa Etmiş Olması - Haklı İstifa Eden Avukat Ücrete Hak Kazanacağı )
Y11.HDE. 2003/4692HAKLI KULLANIM DURUMU ( Davalı Şirketin Tescilli Markasının Sicilden Terkini İstenmeden Haklı Kullanıma Dayalı Fiili Durumun Ortadan Kaldırılmasının İstenmesinin Mümkün Olmaması )
YHGKE. 2014/21-2371HAKLI MAZERET (Mahkemece Mazeret Talebinin Reddi İle Davanın Açılmamış Sayılmasına Dair Kararda Direnilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat/Vekilin Başka Duruşması Bulunması Nedeni İle Mazeret Vermesi)
Y18.HDE. 2008/7992HAKLI NEDEN ( 4721 S. TMY Md. 27 Hükmüne Göre Adın ve Soyadın Düzeltilmesi Haklı Nedenlere Dayanılarak Hakimden İstenebileceği )
Y18.HDE. 2007/3215HAKLI NEDEN ( Ad Değiştirilmesinde Kişinin Toplum İçinde Tanındığını Taşıma Talebi )
Y18.HDE. 2011/3425HAKLI NEDEN ( Adın ve Soyadın Değiştirilmesinin Hakimden İstenebileceği )
Y9.HDE. 2007/22990HAKLI NEDEN ( Çalışma Koşullarında Geçerli Nedene Dayanan Değişikliğin Davacı Tarafından Kabul Edilmemesi Üzerine Yapılan Fesih de Geçerli Nedene Dayandığı - İşe İade İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/13170HAKLI NEDEN ( Dava Konusu Olayda Sözleşmenin Meslek Mensubu Olan Davacının Kusuru İle Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspatlanamamış Olması )
Y8.HDE. 2017/6537HAKLI NEDEN ( Davacının Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Hususlar Dosyada Toplanan Kanıtlar Türk Medeni Kanununun Öngördüğü Şekilde Haklı Neden Sayılarak Davanın Kabulüyle Davacının Soyadının Talep Gibi Düzeltilmesine Karar Verilmesi Gerekirken Yerinde Olmayan Gerekçe İle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y2.HDE. 2004/2418HAKLI NEDEN ( Davacının Kocaya Ait Taşınmazın Kendisine Verilmesini İstemiş Olmasının Kocanın Eve Dönmemesinde Haklı Bir Sebep Olarak Kabul Edilmemesi )
Y9.HDE. 2007/30188HAKLI NEDEN ( Davalı İşçinin Bir Gerekçe Göstermeden İşten Ayrıldığı/Davacının İşten Ayrılmadan 3 Ay Önce Bildirim Yükümlülüğü Konusunda Anlaştıklarını Kanıtlayamadığı - Buna Rağmen İşçi Yasadaki İhbar Öneline Uymadan Ayrıldığından İhbar Tazminatına Hükmedileceği )
Y2.HDE. 2000/6607HAKLI NEDEN ( Davalının Eşi İle Birlikte Oturmasını Engelleyecek Haklı Neden Olduğunu da Kanıtlayamadığından Boşanmaya Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2003/13-99HAKLI NEDEN ( Fahiş Kira Bedeli Ödemenin Kiralananı Tahliye İçin Haklı Neden Olmaması )
Y9.HDE. 2013/5219HAKLI NEDEN ( Feshin Geçersizliği İstemi - Feshin Haklı Nedene Dayanmamakla Birlikte Geçerli Olduğu Anlaşıldığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 1979/8747HAKLI NEDEN ( İsmin değiştirilmesi )
Y9.HDE. 2007/6468HAKLI NEDEN ( İşçinin İşyerinde Olumsuzluk Davranışları Fesih Yönünden Haklı Neden Ağırlığında Değil İse de Fesih İçin Geçerli Neden Teşkil Ettiği - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y18.HDE. 2011/3049HAKLI NEDEN ( Kişi Haklı Nedenlere Dayanarak Adının Değiştirilmesini Hakimden İsteyebileceği - Mahkemece Hiç Bir Araştırma Yapılmadan Davacının Göstereceği Tanığın Davacının Talebine Aykırı Beyanda Bulunmasının Hayatın Olağan Akışına Ters Olup Tanık Dinlenmesinden Vazgeçilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y18.HDE. 2008/8639HAKLI NEDEN ( Kişinin Yıllardır Taşıdığı ve Bilinip Tanındığı Soyadının Değiştirilmesine Haklı Neden Oluşturacak Nitelikte Olmadığı )
YHGKE. 2006/11-710HAKLI NEDEN ( Limited Şirketin Feshi İstemi - Feshe Dayanak Gösterilen Haklı Nedenlerin Diğer Ortaklardan Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerektiği/Hiç Kimse Kendi Eylem ve İşlemlerine Dayanarak Kendi Lehine Sonuç Çıkaramayacağı )
Y2.HDE. 1996/1777HAKLI NEDEN ( Muhik Sebep )
YHGKE. 2012/2-636HAKLI NEDEN ( Müşterek Haneyi Terk Eden Eşin Terkte Haklılığının Değil Davete Uymamada Haklılığının Kanıtlanması Gereği )
YHGKE. 2005/11-542HAKLI NEDEN ( Ortağın Şirketten Çıkarılması İstemi - Davalının Salt Tahliye Taahhüdü Verdiği Haklı Neden Olarak Görülmüş İse de Çıkarmaya Neden Olacak Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Şirketin Bu Yüzden Zarara da Uğramış Olduğunun Kanıtlanması Gerektiği )
Y6.HDE. 1979/8551HAKLI NEDEN ( Soyadı değiştirme )
Y18.HDE. 2012/7290HAKLI NEDEN ( Soyadının Düzeltilmesi İstemi - Davacı Tarafın Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Hususlar Dosyada Toplanan Kanıtlar ve Özellikle Tanık Anlatımları ve Anılan Yasa Maddesi Hükmüne Göre Haklı Neden Sayılarak Davanın Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2010/8060HAKLI NEDEN ( Soybağının Reddi İstemi - Gecikme Haklı Bir Nedene Dayanıyorsa Soybağının Reddi İle İlgili Bir Yıllık Süre Bu Sebebin Ortadan Kalktığı Tarihten Başlayacağı )
YHGKE. 2013/10-785HAKLI NEDEN ( Spor Derneği Yönetim Kurulu Üyesinin Derneğin Sigorta Prim Borcundan Dolayı Sorumluluğu - Yönetim Kurulu Üyesinin Temsil ve İlzam Yetkileri Yanında İcrai Yetkileri Bulunmamasının “Haklı Neden” Oluşturduğu/Temsil ve İlzam Yetkileri Bulunmayan Dönemde Tahakkuk Etmiş Prim Borcundan Müteselsil Sorumlulukları Bulunmadığı )
Y11.HDE. 2012/4625HAKLI NEDEN ( Varlığında Her Ortağın Mahkemeden Limited Şirketin Feshini İsteyebileceği - Şirketin Diğer Ortaklarının Murisin İmzasını Taklit Ederek Ortaklar Kurulu Kararı Oluşturduklarının Kesinleşen Kurul Kararının İptaline Dair Davayla Sabit Olduğu/Bu Durumun Haklı Bir Neden Oluşturduğu )
Y18.HDE. 2004/10712HAKLI NEDEN /HUKUKİ YARAR ( Bir Kişinin Ad ya da Soyadının Değiştirilmesini Hakimden İsteyebilmesi Koşulu )
Y2.HDE. 2002/5757HAKLI NEDEN BULUNMAKSIZIN MÜŞTEREK HANEYE DÖNMEME ( Terk Nedeniyle Boşanma Davası - Haklı Nedenle Terk Nedeninin Etkisini Kaybetmesi )
Y22.HDE. 2011/1262HAKLI NEDEN GEÇERLİ NEDEN AYRIMI ( Davacının İşveren Tarafından Gizli Kalınmasını İstediği Bilgileri Çalışanlara Yaydığı - Eylem Haklı Sebep Oluşturcak Nitelikte Değilse de Geçerli Neden Teşkil Ettiği )
Y9.HDE. 2007/42715HAKLI NEDEN KOŞULU ( Gerçekleşmemiş İse de Davacının Diğer Devamsızlıklarının ve İşyerine Bildirimde Bulunmamasının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı Feshin Davacının Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedene Dayandığı - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/42970HAKLI NEDEN NİTELENDİRİLMESİ ( Ölçülülük İlkesi Uyarınca Ağır Bir Yaptırım Olacağı Bu Yönde Mahkemece Yapılan Değerlendirme Hatalı İse de Davacının Bu Davranışının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı - Feshin Geçerli Nedene Dayandığından İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2003/980HAKLI NEDEN OLMADAN FESİH ( Dava Konusu Olayda Hizmet Aktinin Davacı Tarafından Haklı Bir Neden Olmadan Feshedildiğinin Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2015/22-1888HAKLI NEDEN OLMADAN İŞE BAŞLAMAMA ( Davalı İşveren Tek Olan Satış ve Pazarlama Müdürlüğü Pozisyonunu Dolu Olması Nedeni İle Fesih Tarihinde Aldığı Ücret ve Prim Hakkını Korumak Sureti İle "Ürün Yöneticiliği" Pozisyonunu Teklif Ettiği - Davanın Reddedileceği/İşe Başlatmama Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 2007/4303HAKLI NEDEN OLMADAN İŞYERİNİN TERK EDİLMESİ ( İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Reddedilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/13606HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Prim Artışı Azlığı ve Hasar Primi Oranının Yüksekliğinin Geçerli Bir Fesih Nedeni Olmadığı - Fesih Geçerli Olsa da Geri Dönüşüm Komisyonunun Verilmeyeceğine Dair Sözleşmede Hüküm Bulunmadığının Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 2015/22-1385HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Kuruma Verilen İşten Ayrılış Bildirgesi İle Çıkışının Yapıldığı İşten Ayrılış Nedeninin "Kod 22" İle Gösterildiği/"Kod 22" "Diğer Nedenler" Anlamına Gelmekte Olup Davalı İşverenin Devamsızlık Savunmasını Teyit Etmediği )
Y9.HDE. 2002/9355HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN HİZMET AKDİNİN FESHİ ( İhbar Tazminatı )
Y21.HDE. 2002/953HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN HİZMET AKDİNİN İSTİFA SURETİYLE FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanılamaması )
Y7.HDE. 2014/13254HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ( Kıdem Tazminatı - İş Sözleşmesine Göre Ücretin Takip Eden Ayın İlk Haftası Ödeneceği/Davacının Bir Önceki Ay Ücretinin Ödenmediğinden Bahisle İlk Haftalık Süre İçinde İş Akdini Feshettiği - Ücretin Ödenme Süresi Henüz Dolmadığından Haklı Fesih Nedeni Oluşmadığı/İstemin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/5946HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN KULLANILMAYAN MARKA ( Kesintisiz 5 Yıl Kullanılmadığı İddiasının Aksini İspat Yükümünün Davalıda Olduğu - Kullanılmayan Markanın Hükümsüzlüğü İstemi )
Y21.HDE. 2002/963HAKLI NEDEN OLMAKSIZIN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ ( Okul Müdürü İle Bakanlığın Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olmaları )
Y18.HDE. 1997/8141HAKLI NEDEN ŞARTI ( Soyisminin Değiştirilmesi Talebinde )
Y18.HDE. 2007/7881HAKLI NEDENDE ÖLÇÜ ( Hakimin Takdiri İleri Sürülen Nedenin ve Yeni Alınmak İstenen Ad veya Soyadının Toplum Değerlerine ve Yasanın Buyurucu Kurallarına Ters Düşmeyen Başkalarına ve Çevreye Zarar Vermeyen İncitmeyen Nitelikte Olmasının Saptanması Olduğu )
Y11.HDE. 2004/13214HAKLI NEDENE DAYALI ANONİM ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ TALEBİ ( Haklı Nedenle Fesih Konusunda Ana Sözleşmede Bir Düzenlemenin Bulunmadığının Gözetileceği )
Y9.HDE. 2009/11728HAKLI NEDENE DAYALI FESİH ( İşçinin Savunmasının Alınmaması ve Fesih Sebebinin Açıkça Bildirilmemesi Kurallarına Atıf Yapılarak Feshin Geçersizliği ve İşe İade Hükmü Kurulamayacağı - Uygulanma Kabiliyeti Olmadığı )
YHGKE. 2010/18-575HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Dinlenen Tanık Beyanından Davacının Değiştirmek İstediği Soyadı İle Tanınıp Bilindiğinin Tespit Edildiği - Talebin Kabul Edileceği )
YHGKE. 1981/1029HAKLI NEDENE DAYANAN DEVAMSIZLIK ( İşçinin Can Güvenliğinin Olmaması )
Y22.HDE. 2011/133HAKLI NEDENE DAYANAN FESİHTE SAVUNMA ALMANIN GEREKMEMESİ ( Davacının İşyeri Çalışanlarına İş Harici Mailler Gönderdiği ve Günlük Çalışma Süresinin Büyük Bir Kısmını İnternette Surf Yaparak Geçirdiği Gerekçesiyle Feshedilmiş Olduğundan Gerekmediği )
Y9.HDE. 1997/10748HAKLI NEDENE DAYANARAK FESİH ( İşçinin Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevi Kendine Hatırlatıldığı Halde Yerine Getirmemesi )
YHGKE. 2000/2-1150HAKLI NEDENE DAYANMADAN BOŞANMA İSTEMİ ( Yasal Düzenlemeden Yararlanarak Eşin Evlilikten Beklediklerini Engelleme Amacının Olması )
Y9.HDE. 2001/5337HAKLI NEDENE DAYANMAYAN FESİH ( İşçinin İstirahatli Olduğu Günlerde İşe Gelmemesinde Haklı Olması )
YHGKE. 1999/9-992HAKLI NEDENE DAYANMAYAN FESİH ( İşçinin İşyeri Disiplin Kurallarına Uymadığının İddia Edilmesi )
Y9.HDE. 2006/28735HAKLI NEDENE DAYANMAYAN FESİH İDDİASI ( Davalı İşverenin Belirtilen İspat Külfetini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediği Değerlendirilmediği - Davanın İspat Edilemediğinden Söz Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/9960HAKLI NEDENE DAYANMAYAN FESİH İŞLEMİ ( Herşeyin Akaryakıt Pompalarıyla Ölçümlendiği Akaryakıt İstasyonunda Teknik Verilere Dayanmayan Fesih İşleminin Haklı Olarak Nitelendirilememesi )
Y18.HDE. 2015/5694HAKLI NEDENİ BULUNAN KİŞİNİN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEBİLMESİ ( Kişinin Haklı Nedenlere Dayanarak Adının Değiştirilmesini Hakimden İsteyebileceği - Kanun'un Buyurucu Hükümlerine Aykırı Olmamak Koşuluyla Kişinin İş ve Aile İlişkilerinde Tanındığı Adını Kullanabileceği ve Bu Adla Nüfusa Tescilini İsteyebileceği )
Y9.HDE. 2007/13508HAKLI NEDENİ İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/9258HAKLI NEDENİN KANITLANAMAMASI ( İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y11.HDE. 2012/9510HAKLI NEDENİN TESPİTİ (Şirketin Feshi Davası - Haklı Nedenlerin Ortaya Çıkmasında Davacı Ortağın Kendi Eylem ve İşlemlerinin Katkısının Bulunmaması Diğer Bir Anlatımla Feshe Dayanak Gösterilen Haklı Nedenlerin Diğer Ortaklardan Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerektiği)
Y18.HDE. 2012/6324HAKLI NEDENİN VARLIĞI ( Nüfusta Adın Değiştirilmesi Davası - Yasalara Aykırı Olmamak Kaydıyla Kişinin Tanınıp Bilindiği Adını Resmen Taşımasının Haklı Neden Olarak Kabul Edileceği )
Y8.HDE. 2013/11089HAKLI NEDENİNİN SINIRLI OLMADIĞI ( Dava Dilekçesinin Ekinde Sunulan Davalının Malvarlığının Haczine ve İcra Takibine İlişkin Belgelerin Haklı Nedenin Varlığını Gösterdiği - Davanın Reddinin Hatalı Olduğu/Davacının Hukuki Yararı Bulunduğu )
Y17.HDE. 2012/11283HAKLI NEDENLE AD DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (Top Olan Soyadının Değiştirilmesi Talebi/Çekişmesiz Yargı İşi Niteliğinde Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y18.HDE. 2005/3685HAKLI NEDENLE ADIN DEĞİŞTİRLMESİ ( Evlat Edinen Davacıların Çocuğa Yeni Bir Ad Vermek İstemeleri Haklı Neden Kabul Edileceği )
YHGKE. 1982/9-336HAKLI NEDENLE AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMASI ( Kıdem Tazminatı )
Y11.HDE. 2003/3195HAKLI NEDENLE AKDİN FESHİ ( Emeklilik Sözleşmesinin - Bankanın Tasfiye Halinde Olmasının Haklı Neden Sayılacağı )
Y9.HDE. 2001/6498HAKLI NEDENLE AKDİN FESHİ ( Haklı Nedenle de Olsa Sözleşmeyi Bozan Tarafın İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 1998/8356HAKLI NEDENLE AKTİ FESHEDEN İŞÇİ ( İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y2.HDE. 2004/14093HAKLI NEDENLE AYRI YAŞAMAYA BAŞLAYAN EŞİN HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ ( Diğer Eşe Husumetin Yöneltilmesi Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )
Y3.HDE. 2011/20806HAKLI NEDENLE BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ ( Hakimin Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Birinin Diğerine Yapacağı Parasal Katkıya Konut ve Ev Eşyasından Yararlanmaya ve Eşlerin Mallarının Yönetimine İlişkin Önlemleri Alması Gereği )
Y18.HDE. 2008/4742HAKLI NEDENLE ÇIKARMA ( Mütevelli Heyet Kararının İptali İstemi - Üyelik Çıkarma Yönündeki Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı Haklı Nedenlerin Varlığı Durumunda Geçersiz Sayılmadığı )
Y9.HDE. 2006/13620HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH ( Davacının Görevini Gereği Gibi Yapmaması ve İşyeri Kurallarına Aykırı Davranması Nedeniyle Hakkında Çok Sayıda Tutanak Düzenlendiği )
Y9.HDE. 2007/15398HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( İş Kanunu'nun 25/1-b Maddesinde Belirtilen Bekleme Süresi Kadar Kesintisiz Bir Devamsızlık Gerçekleşmediği Durumlarda Bu Hakkın Doğmayacağı )
Y9.HDE. 2012/33759HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( Kullanılma Süresinin Sınırsız Olmadığı - Feshe Neden Olan Olayın Öğrenildiği Tarihten İtibaren Altı İşgünü İçerisinde Kullanılmasının Gerektiği/Taraflarca İleri Sürülmese Dahi Re'sen Dikkate Alındığı )
YHGKE. 2012/9-852HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( Nedenin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Altı İşgünü İçerisinde Kullanılması Gerektiği - Davacının Korumakla Yükümlü Olduğu Ormanda Yaptığı Kulübenin Varlığı Davalı İşveren Tarafından En Az Bir Aydır Bilinmesine Rağmen İşlem Yapılmadığı/Hak Düşürücü Süre Geçtikten Sonra Fesih Hakkının Kullanıldığı/Kıdem ve İhbar Tazminat Taleplerinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1995/20947HAKLI NEDENLE FESHE KONU EYLEMİN DEVAMLILIĞI ( Hak Düşürücü Sürenin Buna Göre Belirlenmesi )
Y9.HDE. 2003/21979HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşverene Ait Başka Yerdeki İşyerinde Çalışmayı Kabul Etmeyen İşçinin İş Akdinin Feshinin Haklı Olduğu - İşçi Tarafıdan İmzalanan ve İşverene İşçiyi Başka İlde Görevlendirme Yetkisi Veren Sözleşmenin Geçerli Olduğu )
YHGKE. 2015/7-832HAKLI NEDENLE FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası - İşçinin Özen Borcu İş Görme Borcu İçinde Yer Alan ve Onu Tamamlayan Bir Yükümlülük Olup İşçinin İstemi İle ya da İşini İhmal Etmesi Sonucu İşyerindeki İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi Halinin İşverenin Haklı Fesih Nedenleri Arasında Gösterildiği )
Y9.HDE. 2005/33809HAKLI NEDENLE FESHİN ARAŞTIRILMASI ( Satın Alma ve Muhasebe Konularında Uzman Bilirkişi Heyetinden Alınacak Rapor İle İddia ve Savunmalar Bütün Yönleri İle Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
Y9.HDE. 2008/13127HAKLI NEDENLE FESHİN İSPATI ( İş Sözleşmesinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi Halinde Feshin Haklı Olarak Yapıldığının İspat Yükü Davalı İşverene Düşeceği )
YHGKE. 1997/9-451HAKLI NEDENLE FESİH
Y9.HDE. 2012/7304HAKLI NEDENLE FESİH ( 6 Günlük Hakdüşürücü Süre İçerisinde Yapılan İş Sözleşmesi Feshinin Usulüne Uygun Sayılacağı - Haklı Nedenle Fesih Kabul Edilmesi Gereği )
Y9.HDE. 1997/10274HAKLI NEDENLE FESİH ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan İşçi)
Y9.HDE. 1992/12030HAKLI NEDENLE FESİH ( Akdi Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
YHGKE. 1982/9-194HAKLI NEDENLE FESİH ( Altı Günlük Hak Düşürücü Sürenin Haklı Nedeni Öğrenme Tarihinden İtibaren Başlaması )
Y9.HDE. 2007/27565HAKLI NEDENLE FESİH ( Ancak Sözleşmeyi Sona Erdirmeye Oranla Daha Hafif Bir Çare Söz Konusu Olmadığında Gerekli Olduğu - İşçinin Kusuruna Dayanmayan Davranışlarının Geçerli Fesih Nedeni Sayılamayacağı )
Y9.HDE. 1997/19632HAKLI NEDENLE FESİH ( Banka Müdürünün Teminat Almaksızın Dış İlişkiler Talimatıyla Ödeme Yapması )
Y9.HDE. 2007/6928HAKLI NEDENLE FESİH ( Basın Çalışanlarıyla İlgili Yasada Ücreti Ödenmeyen İşçinin Sözleşmeyi Haklı Olarak Fesih Edebileceğine İlişkin Düzenleme Olmadığı - İş Sözleşmesinin Muhik Sebeple Sona Erdirilebileceği/Genel Kanun Niteliğindeki Borçlar Kanunu Hükümleri Dikkate Alınacağı )
Y9.HDE. 2003/2385HAKLI NEDENLE FESİH ( Bazı Tanıkların İşçinin Alkol Koktuğunu Bildirmeleri - Haklı Fesih İçin Yeterli Olmadığı )
Y9.HDE. 2006/19061HAKLI NEDENLE FESİH ( Çalışılmayan Hafta ve Genel Tatil Ücretleri Tam Olarak Ödenmeyen İşçinin İşe Gelmeyerek Beyan Ettiği Fesshin Haklı Nedene Dayandığı )
YHGKE. 1985/9-349HAKLI NEDENLE FESİH ( Çalışma Saatlerinde Yapılan Değişikliğin İşçinin Aleyhine Olması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2003/20222HAKLI NEDENLE FESİH ( Dava Konusu Olayda Davacı ile Aynı İşi Yapan Diğer Otuz Dört Müdür Hakkında Davalı İşverenin Nasıl Bir Tavır Takındığının İncelenmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2005/38666HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeni İle İş Akdini Feshettiği - Davacının Feshi Haklı Nedenle Yapılmış Olduğundan Kıdem Tazminatı Alacağı Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y7.HDE. 2016/6814HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı Hakkında Ceza Mahkemesi'nde Görülen Davada Verilen Kararın Kesinleşmesinin Bekleneceği/Olayın Öğrenilmesi Üzerine Yapılan Tahkikat Sonrası 6 Günlük Süre İçinde Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığının Belirleneceği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebi )
Y22.HDE. 2013/8691HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İhbar Tazminatına Hak Kazanmadığı Gibi İşverenin İş Güvencesi Tazminatını da Ödeme Yükümlülüğünden Söz Edilemeyeceği - İşçilik Alacakları İstemi )
Y9.HDE. 2013/12861HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İle Başka Bir Çalışanın İşyerinde Tartışmaya Başladığı ve Olayın Karakola İntikal Ettiği/İşverenin Davacı İle İş İlişkisini Sürdürmesinin Beklenemeyeceği - Feshin Haklı Nedene Dayandığı/İşe İade Davasının Rededileceği )
Y9.HDE. 2009/13397HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İşçi Açısından Koşulların Oluşmadığı - Davacı İşçinin Maaş Bordrosundankinden Daha Fazla Çalışmalarının Bulunduğunu İspatlayamadığı/Davacının Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği/Kıdem Tazminatı Alacağı )
Y9.HDE. 2003/5119HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İşçinin Aylık Olarak Aldığı Ücretlerin Ödenmemesi Üzerine İş Akdini Feshetmesi-İşçinin Her Ne Kadar Haklı Nedenle Feshi Söz Konusu İse de İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 2001/15439HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışta Bulunması )
Y9.HDE. 2001/16403HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı İşçinin Eyleminin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Hareket Olması Nedeniyle İşverenin Hizmet Akdini Feshetmekte Haklı Olması )
Y9.HDE. 2010/16331HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacı Kablo Döşemesi Sırasında Hatalı Hesaplama Yapıldığını Kabul Edip Hesaplamalara İtirazı Olmadığını Bildirmesi Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunmama Kuralına Aykırılık Oluşturduğundan Kıdem İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/597HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Alt İşveren Çalışanı Güvenlik Görevlisine Küfürlü Sözler Söyleyerek Sataştığıı/Davacı İşçinin Davranışının Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu - İşe İade İsteminin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/6259HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Diğer Bir İşçi İle Tartışması ve Tıraş Olmadan İşe Gelmesi Nedeni İle Vali Yardımcısı Tarafından Uyarılması Üzerine Söylediği Sözlerin ve Hareketlerin Sitem Niteliğinde Olduğu - Sataşma Niteliğinde Olmadığı Anlaşıldığından Feshin Haklı Nedene Dayandığının Kabul Edilemeyeceği )
Y22.HDE. 2011/420HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Eylemleri Sonucu Bir İşçinin Moralinin Bozulduğu ve Çalışmasını Engellediği/Basit Bir Şaka Eylemi Olarak Değerlendirilemeyeceği - İşe İade İsteminin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2011/862HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Gerçeğe Aykırı Toplantı Formu Düzenlediği ve Forma Kredi Kartı Harcama Fişi Eklediği - Doğrulukla Bağdaşmayan Eylem )
Y22.HDE. 2014/32380HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Hasta Kabul Bölümünde Görevlendirildiği Halde Bu İşin Kendi İşi Olmadığını Söyleyerek Yapmadığı - Hizmet Alım Şartnamesi Böyle Bir Görevlendirilmeye İmkan Tanıdığı/Feshin Haklı Nedene Dayandığı )
Y9.HDE. 2007/42699HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Kaleme Aldığı Yazıda Vakıf Çalışanları ve Denetimini Yapan Kişiler Usulsüzlük ve Yolsuzlukla Suçlandığı - Haklı Nedenle Fesih Hakkının Süresinde Kullanılıp Kullanılmaması Geçerli Nedeni Etkilemediği )
Y9.HDE. 2016/16558HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Sadece Kredilerin Girişini Yapması ve Kredilerin Bankanın Belirlediği Prosedür İçerisinde Yetkililerin Onayı İle Kullandırılmasının Davacının Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmadığı/Davacının Kendisinden İncelenmek Üzere İstenen Dosyadaki Belgeleri Çıkartmasının ve Saklamaya Çalışmasının Dahi Tek Başına İşverenin Güveninin Kötüye Kullanıldığının Göstergesi Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi )
Y7.HDE. 2013/12843HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Tüketiciyi İlk Aradığında Tüketici Tarafından Tekrar Aranmak İstemediği Belirtilmesine Rağmen Aynı Konuda Tekrar Arayıp Şirketin İş Aldığı Bankanın Müşterisini Tedirgin ve Huzursuz Ettiği - Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2007/27583HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Yapılan Bir Toplantıda Amiri Durumundaki Kişi İle Tartıştığı Hakaret ve Tehdit İçeren Sözler Sarfettiği - Böyle Olunca Feshin Haklı Nedene Dayandığının Kabulü Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/16036HAKLI NEDENLE FESİH ( Davalı İşverenin Personel Fazlası Olduğu Gerekçesiyle İş Aktini Feshetmesi - Davacının Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Aylık Süre İçerisinde Dava Açmadığı/Süresi İçerisinde Açılmayan Davanın Reddi Gerektiği)
Y9.HDE. 2001/13818HAKLI NEDENLE FESİH ( Depoda Bulunan Malzemelerin Kontrolünü Yapmayarak Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Hareketi Olan Davacının Akdinin Feshinin Haklı Nedene Dayanması )
Y9.HDE. 2000/9309HAKLI NEDENLE FESİH ( Devamsızlık Nedeniyle Hizmet Akdi Feshedilen İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatını Hakedememesi-Feshin Yazılı Yapılmamasının Feshi Geçersiz Kılmaması )
Y9.HDE. 1992/2491HAKLI NEDENLE FESİH ( Diğer Bir İşçiyle Kavga Etmek Zorunda Kalan İşçinin İşten Çıkarılmasının Haklı Olmadığı )
Y9.HDE. 1995/12934HAKLI NEDENLE FESİH ( Doktor Raporunda Tahrifat Yapan İşçi )
Y22.HDE. 2014/14521HAKLI NEDENLE FESİH ( Dosyada Fesih Sebebi Yapılan Olayla İlgili Bir Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Davalı Tanıklarının Olaya Dair Görgüye Dayalı Bilgilerinin Bulunmadığı - Tutanak Tanıklarının Dinletilmediği/Davacı Hakkında Daha Önce Tutulan Herhangi Bir Tutanak Olmadığı - Uyarı Yazısı Ya da İhtar Bilgisinin Bulunmadığı/Feshin Haklı Sebebe Dayandığının İspatlanamadığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 1994/3712HAKLI NEDENLE FESİH ( Emniyeti Suistimal ve Evrakta Sahtecilik Suçu )
Y9.HDE. 2008/33802HAKLI NEDENLE FESİH ( Fazla Çalışma Ücreti Ödenmeyen Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiğinin Kabul Edilip Kıdem Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/26398HAKLI NEDENLE FESİH ( Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Hizmet Akdini Kendisi Fesheden Davacının İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/26614HAKLI NEDENLE FESİH ( Feshe Konu Olan Olayın Gerçekleştiği Tarihten İtibaren 1 Yıl İçinde Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/6959HAKLI NEDENLE FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade - İşletmesel Kararın Amacı ve İçeriğini Serbestçe Belirleyen İşveren Uygulamak İçin Aldığı Geçerli Neden Teşkil Eden ve Ayrıca İstihdam Fazlası Doğuran Tedbire İlişkin Kararı Sürekli ve Kalıcı Şekilde Uygulaması Gerektiği )
Y22.HDE. 2017/496HAKLI NEDENLE FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi/İşverenin İş Sözleşmesini Buna Dayanarak Feshettiği Durumda Yazılı Bildirim Şartı Aranmayacağı - Davacının Vardiya Amirine Fiziksel Şiddet Uygulaması Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedildiği/Yazılı Bildirim Şartı Aranmayacağından Feshin Geçersizliğine Karar Verilemeyeceği )
Y22.HDE. 2013/23254HAKLI NEDENLE FESİH ( Fesih Bildiriminin Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Göstererek Bildirilmesinin Gerekmediği - İş Akdinin Güven İlişkisinin Zedelenmesi Nedenine Dayandığından Haklı Nedenle Fesih Sebebine Dayandığı Nedenin Açık ve Kesin Şekilde Bildirilmesinin Gerekmediği )
Y9.HDE. 1997/1648HAKLI NEDENLE FESİH ( Fon Müdür Muavinin Usulsüz Kredi Vermesi )
Y9.HDE. 1993/7752HAKLI NEDENLE FESİH ( Gece Bekçisinin Uyuması Nedeniyle )
Y9.HDE. 1995/20913HAKLI NEDENLE FESİH ( Gece Vardiyasında Çalışan İşçilere Verilen Üç Saat Dinlenme Uygulamasının Bir Saate İndirilmesi )
Y9.HDE. 1995/12819HAKLI NEDENLE FESİH ( Gösterilen Makinada Çalışmayıp Kendisini Uyaran İşçiye Sataşan İşçi )
Y9.HDE. 2001/17829HAKLI NEDENLE FESİH ( Hak Düşürücü Süre/Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller - Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/14722HAKLI NEDENLE FESİH ( Haklı Nedenle de Olsa İş Akdini Kendisi Fesheden Taraf İhbar Tazminatı Talep Edemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/33809HAKLI NEDENLE FESİH ( Hesap Raporu ve Davacının Yazılı Savunma Dilekçeleri Konunun Uzmanı Olan Bilirkişiler Tarafından Değerlendirilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2007/21838HAKLI NEDENLE FESİH ( Hizmet Aktini Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle Kendisi Fesheden Davacı Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2004/3152HAKLI NEDENLE FESİH ( Hizmet Aktinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin İspatının İşverene Ait Olması - Davacının İddiasını İspatlayamadığı Gerekçesiyle Davasının Reddedilmesinin Hatalı Oluşu )
Y9.HDE. 2006/1894HAKLI NEDENLE FESİH ( Hizmet Aktinin İşveren Tarafından Davacının Nakli Kabul Etmemesi Sebebiyle Feshettiği Kabul Edilse Dahi Feshin Haklı Nedene Dayandığının Kabulü Gerektiği - İhbar-Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2014/9-1135HAKLI NEDENLE FESİH ( İhbar Tazminatı İstemi - Sözleşme Devam Ederken Davacı Tarafından İşverene Verilen İstifa Dilekçesi İse İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedenine Dayalı Derhal Fesih Hakkının Kullanılması Şeklindeki Bir Fesih İradesi Niteliğinde Olduğundan İş Sözleşmesini Haklı Nedenle de Olsa Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/19901HAKLI NEDENLE FESİH ( İhtar ve Tutanakların Somut ve Net İfadeler Taşımaması Çelişkiler İçermesi - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 1995/35973HAKLI NEDENLE FESİH ( İmza Taklidi ile Vizite Kağıdı Düzenleme )
Y9.HDE. 2015/14743HAKLI NEDENLE FESİH ( İradesi Fesada Uğratılarak İşverence İstifa Dilekçesi Alınması Durumunda İstifa İradesine Geçerlilik Tanınamayacağı - İş Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi Halinde İşçinin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı Genel Olarak İşçinin Güven ve Sadakat Borcuna Aykırı Söz ve Davranışlarının Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu)
Y9.HDE. 2003/3872HAKLI NEDENLE FESİH ( İsçiye Bekçilik Görevi Dışında Sulama İşi Verilmesi-İşin Ağırlaştırılması Söz Konusu Olduğundan İşçinin Hizmet Akdini Feshinin Haklı Fesih Sayılması )
Y9.HDE. 2007/10578HAKLI NEDENLE FESİH ( İspat Külfetinin İşverene Ait Olduğu - İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedildiği İşveren Tarafından İspatlanamadığından Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminin Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y22.HDE. 2015/5290HAKLI NEDENLE FESİH ( İstifa Konulu Dilekçedeki İfadeler ve Metin Ayrıntılı İncelendiğinde Dilekçenin İşçiye Dikte Ettirildiği ve Davacının İradesi İle İstifanın Gerçekleşmediği İzlenimi Edinildiği/Davalı Tarafça Haklı Feshin İspatlanamadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatları Taleplerinin Kabulünün Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/18435HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Akdinin Feshi Haklı Nedene Dayandığından İşe İade Talebinin Reddi Gereği - Aynı İşyerinde Hanım İş Arkadaşına Edep Dışı Resim Söz ve Mesaj Gönderen Davacının İş Akdinin Feshinin Haklı Olduğunun Kabulü Gereği )
Y22.HDE. 2013/21885HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Bildirildiği/Yazılı Fesih Bildiriminde Fesih Nedeninin Kesin Olarak Belirtilmesinin ve Savunma Alınmasının Zorunlu Olmadığı - Bu Nedenlerle Mahkemenin Feshin Geçersiz Olduğunu Kabul Eden Kararının Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2013/22867HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Akdinin İşçinin Aynı Protokol Numaralı 2 Rapor İbraz Etmesinden Sonra Haklı Nedenle Feshedildiği/Davacı İşçinin Raporlardaki Yanlışlığın Hastaneden Kaynaklandığını Belirttiği - Davacının Savunmasının Uzman Bilirkişi Tarafından Açıklığa Kavuşturulması Gerekliliği/Eksik İnceleme İle Davacının İşe İadesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2002/9-292HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Akdinin İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışı Nedeniyle Feshedilmesi )
Y22.HDE. 2011/17571HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Aktinin Feshinin Geçersizliği ve İşe İade Davası/Davanın Reddi Gereği - Davacının Raporlu Olduğu Sürenin Çalışma Süresine Göre 4857 S.K. 17 M. Bildirim Süresini 6 Hafta Aştığından Haklı Nedenle Feshin Kabulü Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/9040HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Değişikliği ve Yurdun Her Yerinde Çalışmanın İş Sözleşmesinde Kabul Edildiği/ İşçinin Görevlendirildiği Yeni İşyerinde Çalışmaya Başlamadığı - Devamsızlık Tutanağı Tutulduğu/Davacıya Mazeretini Sunması İçin Yazı Gönderilmesine Rağmen Davacının Mazaret Sunmadığı/ İş Akdinin Haklı Nedenle Feshedildiğinin Kabulünün Gerektiği )
Y9.HDE. 2014/21349HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınma - Fesihten Çok Önceki Döneme Ait Ödenmemiş Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Alacağının Varlığı Karşısında Davacının Eylemli Haklı Feshinin Kabulü Yerine Ücret Miktarının Düşüklüğü Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/7385HAKLI NEDENLE FESİH ( İş İlişkisinin Sona Ermesinde Eşit Davranma İlkesine Aykırı Davranılması İş Sözleşmesinin Feshini Haksız Kılabileceği Ancak Geçersiz Hale Getirmeyeceği - Davacının Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Bir Fesih Nedeni Olduğundan İşe İade İsteğinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2006/19157HAKLI NEDENLE FESİH ( İş İlişkisinin Sürdürülmesinin İşveren Açısından Önemli ve Makul Ölçülerde Beklenemeyeceği Durumda Feshin Haklı Olduğu - İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından 4857 Yasanın 25. Maddesine Dayalı Olarak Feshi Halinde 19. Maddedeki Usule Uyulması Zorunluluğu Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1996/22847HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Koşullarının İşçi Aleyhine Değişmesi )
Y9.HDE. 1995/8655HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Saatlerinde İş Yerinde İçki İçilmesi )
Y9.HDE. 2006/35921HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Sözleşmesinde - İşçinin Davranışlarının Haklı Fesih Nedeni Oluşturmasa Bile Geçerli Fesih Sebebi Sayılabileceği )
Y9.HDE. 2015/7075HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olamayacağı - Uyuşmazlıkta İş Sözleşmesinin Devamsızlık Nedeni ile İşveren Tarafından Feshi/İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/18377HAKLI NEDENLE FESİH ( İş Yerinde Müzik Eşliğinde Dans Eden İşçi/İşçinin Bu Davranışının Müşteriler Tarafından Şikayet Konusu Yapılmadığı - Davranışın İşyerinde Olumsuzluklara da Neden Olmadığı/Olayın Haklı veya Geçerli Nedenle Fesih Konusu Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 1996/5242HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçi Arkadaşıyla Tartışma Sırasında Ona Makas Fırlatması - Davalı İşveren Davacının İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Fesh Etmesi Nedeniyle Davacı İhbar ve Kıdem Tazminatı Alamayacağı )
YHGKE. 1999/9-542HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçi Ücretinin Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1991/608HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçi Ücretlerine Farklı Oranlarda Zam Yapılmasının Haklı Fesih Sebebi Olmadığı )
Y9.HDE. 2006/11382HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçilerin Gece Postalarında 7,5 Saatten Çok Çalıştırılmalarının Yasak Olduğundan Davacı Bayan İşçi Gece Vardiyalarında 12' Şer Saat Çalıştırılması - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1977/9-532HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçilerin İşyerinde Birbirleriyle Kavga Etmesi )
Y9.HDE. 2009/473HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçilik Alacakları - Davacı İşçinin İzne Ayrılan İşçiler Yerine Çalışması İstenen İşçilerle İşin Yürümeyeceği ve İşin Çok Ağır Olduğunu Belirterek İşyerinden Ayrıldığının Mahkemenin Kabulünde Olduğu )
Y9.HDE. 1991/734HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçilik Haklarının Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1994/11438HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uygun Olmayan Davranışı Nedeniyle )
YHGKE. 2000/9-1100HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Aynı İşyerinde Çalışan Diğer İşçinin Eşiyle İlişkide Bulunmasının Haklı Neden Sayılması )
Y9.HDE. 2001/8150HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Banka İle İlgili Evrakı Yok Etmek Evrak ve Kayıtlar Üzerinde Tahrifat Yapmak Eylemleri )
Y9.HDE. 2001/4092HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Çalışırken Gerek Kendi Gerekse Annesinin Aracı İçin Gerçeğe Uygun Olmayan Şekilde Hasarsızlık İndirimi Yapmış Olması )
Y9.HDE. 1994/11494HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Çalıştığı Dönemlere İlişkin Haklarının Ödenmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2013/10709HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Davranışı Sebebiyle İşverenin Zarara Uğramış Olduğunu İspatlayamaması Nedeniyle Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Kabulüne Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İşverenin Fesih Bildiriminde Doğruluk ve Dürüstlükle Bağdaşmayan Davranış Nedenine de Dayandığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddinin Gerektiği )
Y9.HDE. 1994/2324HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılık Kuralına Aykırı Hareketi )
Y9.HDE. 1997/21641HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayan İşte Bulunması )
Y9.HDE. 1995/38170HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Doğrulukla Bağdaşmayan Eylemi Nedeniyle )
Y9.HDE. 1996/18731HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Hastalığı Nedeniyle İşe Gidememesi Üzerine Vasıfsız Konuma Getirilmesi )
Y9.HDE. 2004/7058HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Hizmetlerinden Yeterince Yararlanılamamasında Kusurlu Olduğu Kanıtlanamadığından Haklı Fesihten Sözedilememesi )
Y9.HDE. 1998/2600HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İhbar Tazminatı İsteyememesi )
YHGKE. 1982/9-123HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İş Yerinde Uyuması )
Y9.HDE. 2007/38730HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşe Başlatılmayacağının Sözlü ya da Eylemli Olarak Açıklandığı Tarihte veya Bir Aylık Başlatma Süresinin Sonunda İş Sözleşmesi İşverence Feshedilmiş Sayıldığı - Fesih Tarihindeki Ücrete Göre İşe Başlatmama Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/5032HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşverenin İzni Olmadan Başka İşyerinde Çalıştığının Belirlenmesi )
Y9.HDE. 2009/4697HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşyeri Çalışanlarından Birisine Sataştığı Eylemin Uyarı İle Sonuçlandığı/Mahkemece Tutanak İçeriği Doğrultusunda İnceleme Yapılarak Feshin Haklı Olup Olmadığını İrdelemesi Gerektiği - Uyarı İle Sonuçlanan Olayın Fesih Nedeni Yapılamayacağı )
Y9.HDE. 1998/8260HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşyerinde Başka İşçiye Sataşması )
Y9.HDE. 2009/4690HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşyerinde Çalışan Başka Bir İşçiye İş Kanunu 25/2-d Maddesi Kapsamında Kalacak Şekilde Sataşması - İşveren Bakımından Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği )
YHGKE. 1980/9-3341HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin İşyerinin Soğuk Olduğunu İleri Sürerek Çalışmayı Durdurmak Suretiyle Direnişe Geçmesi )
Y9.HDE. 2008/9281HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Kalan Süreye Ait Ücretlere Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı - İşverenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshi )
Y9.HDE. 1994/650HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Kendisi Çalışmadığı Gibi Diğer İşçilerin Çalışmasına da Engel Olması )
Y9.HDE. 2012/2259HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Kontrolde Yerinde Bulunmadığı/Yasak Olmasına Rağmen İşyerine Laptop Getirdiği - Savunma İstemi Yazısını Yırttığı ve Tutanağı Tutan İşçiyi Tehdit Ettiği/İşçinin Bu Eylemleri Kabul Ettiğinden İşveren Açısından Fesih İçin Haklı Neden Sayılacağı )
Y9.HDE. 1994/5908HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin On Günlük Ücretle Ödeyemeyeceği Zarara Neden Olması )
Y22.HDE. 2016/25556HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Ödenmemiş Bir Kısım İşçilik Alacaklarının Bulunduğunun Sabit Olması Karşısında İşçi Feshinin Haklı Sebebe Dayandığı ve Dolayısıyla İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/20763HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Özürsüz Olarak İşe Gelmemesi )
Y9.HDE. 2009/8026HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Sabahleyin İşveren Tarafından Görevlendirildiği Yere Gitmeyip Evinde İstirahat Etmesi/Eylemin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış Niteliğinde Olduğu - Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2013/18277HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Satış Yapmadığı Halde İşverene Yapmış Gibi Göstermesinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırılık Teşkil Ettiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 1995/5219HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Ücret ve Yetkisi Değişmeden Yapılan Nakilin Haklı Neden Sayılmaması )
Y9.HDE. 2009/27653HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Ücretinin Sık Sık Haczi İşyerinin Çalışma Sürecini ve İşyeri Organizasyonunu Olumsuz Yönde Etkiliyorsa Geçerli Fesih Nedeni Kabul Edilebileceği )
Y9.HDE. 2009/1670HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Üzerine Kalıp Düşmesi Sonucu Çalışamaz Duruma Geldiği İddiası - 4857 S.K.'da Md. 24/1-a'da Yer Alan Haklı Fesih Nedeninin Oluşup Oluşmadığı Araştırılmadan Kıdem Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y9.HDE. 2007/10343HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Vardiya Saatlerinde Çalışması Gerektiği Halde Çalışmama Eylenime Katıldığının Kanıtlanamaması - Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı )
Y9.HDE. 2008/36397HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Verdiği Zarar Nedeniyle - 30 Günlük Ücreti Tutarında Bir Zarar Yoksa İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Neden Olarak Kabul Edilmemesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/5131HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Verilen İstirahatten Sonra da İşe Gelmemesi )
Y9.HDE. 2001/5254HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Yaptığı Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle )
YHGKE. 1979/9-585HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Yasadışı Eylemde Bulunması )
YHGKE. 1982/9-947HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Yasadışı Greve Katılması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2007/6448HAKLI NEDENLE FESİH ( İşçinin Yeterliliğinden veya Davranışlarından Kaynaklanan Sebebin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olması - İş İlişkisinin Sürdürülmesinin İşveren Bakımından Makul Ölçüler İçinde Beklenmemesi Halinde Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu )
Y9.HDE. 1998/16858HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe Girmeden Önceki Sabıka Kaydının Gizlenmesi İşverenin Yanıltılması Niteliğinde Olması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2008/16598HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe İade Davası - Davacının İlk Kavga Olayından Sonra Çalışmaya Devam Ettiği ve Geçimsiz Davranışlar Sergilediğinden Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2016/16035HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe İade Davası - Davacının Kusurlu Olduğunun Belirlenmesi Halinde Davacının İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürüp Düşürmediği Tespit Edilerek Davacının Kusurlu Davranışı İle İş Güvenliğinin Tehlikeye Düşürüldüğü Anlaşılır İse Feshin Haklı Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/12565HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe İade Davası - Şirket Olanaklarının Kişisel İşler İçin Kullanılmasının İş Akışını Bozucu Nitelik Taşıdığı/İşyeri Disiplin Yönetmeliğine Aykırı Davranışın Fesih İçin Haklı Neden Sayılacağı )
Y9.HDE. 2008/42859HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe İade İstemi - Feshin Sendikal Nedene Dayanıp Dayanmadığı Konusunun Kuşkuya Yer Vermeyecek Bir Şekilde Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y7.HDE. 2013/3667HAKLI NEDENLE FESİH ( İşe İade Sonrasında Ücret ve Primlerinin Asgari Ücretten Yatırıldığı/İşçinin İş Akdini Haklı Nedenle Feshetme Hakkı Olduğu - Ancak İş İlişkisinin Yeniden Kurulması Nedeniyle İşe Başlatmama Tazminatının Talep Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2004/33287HAKLI NEDENLE FESİH ( İşletmeyi veya İşyerini Etkileyen Objektif Nedenlerle Ortaya Çıkan İşgücü Fazlalığı Sonucu Yapılan İş Akdi Feshinin Geçerli Sebebe Dayandığının Kabulünün Gerekmesi )
Y9.HDE. 2009/289HAKLI NEDENLE FESİH ( İşveren Feshin Biçimsel Koşullarına Uyduğunu ve Fesih Nedenlerinin Haklı Olduğunu Kanıtlaması Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/45645HAKLI NEDENLE FESİH ( İşveren Tarafından Gerçekleşmesiyle İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatının İsteminin Reddi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 1995/21107HAKLI NEDENLE FESİH ( İşveren Tarafından Sigorta Priminin Eksik Ödenmesi )
Y9.HDE. 2003/1611HAKLI NEDENLE FESİH ( İşveren veya Çalışanların Bulaşıcı ve Yapılan İşle Bağdaşmayan Bir Hastalığı Bulunmaması - Davacının İyileşme ile Sonuçlanmayan Bir Hastalığı Kanıtlanmadığına Göre Feshin Haklı Nedene Dayanmadığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1998/571HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverene Hakaret Nedeniyle )
Y9.HDE. 2004/15026HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Alacaklarını Tahsil Edememesinin İşçinin İş Akdini Feshetmesine Neden Olamaması )
YHGKE. 1976/9-3514HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Feshinin Haklı Nedene Dayanmaması )
Y9.HDE. 1995/21904HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Güvenini Kötüye Kullanan İşçi )
Y9.HDE. 1996/9834HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Haberi Olmadan Yaptığı İş Karşılığı Alınan Parayı Vermeyen İşçi )
Y9.HDE. 2005/17429HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Hizmet Aktini 5. Maddeye Dayanarak Geçici Süre İle Davacıya Başka İle Göndermesi Ve Davacının Bu Yere Gidip Birkaç Saat Çalıştıktan Sonra Çalışmaya Devam Etmeyerek İşyerinden Ayrılması Nedeniyle )
Y9.HDE. 2001/14081HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin İşçiye Defol Git Şeklinde Sözler Söylemesi Nedeniyle İşçinin Hizmet Akdini Haklı Nedenle Feshettiğinin ve Tazminat Talebinin Kabulü )
YHGKE. 1999/9-947HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Yetkisi Dışında Başka Bir İldeki İşyerine Göndermek İstediği İşçinin İş Başı Yapmamasının Haklı Neden Sayılmaması )
Y9.HDE. 1994/13148HAKLI NEDENLE FESİH ( İşverenin Yıllık İzin Ücretlerini Ödemesi )
Y7.HDE. 2015/2766HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyeri İçerisinde Tuvaletini Yapmak Yasak Olduğu Halde İşyerine Yiyecek Sokmak ve Alkollü İçecek Üretilen İşyerinde İşyeri Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Sigara İçmek - İşyerinde Yapılan Üretimin Mahiyeti Nazara Alındığında İşveren Bakımından Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu )
Y9.HDE. 2008/15372HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyeri Personel Yönetmeliğine Göre Emekliliğe Hak Kazanmış Personelin Kıdem Tazminatları Ödenerek İş Akitlerinin Feshedilmesi - Objektif ve Genel Bir Şekilde Uygulanması Halinde Geçerli Olduğu Üst Düzey Yöneticilerin Uygulamadan İstisna Tutulmasının Objektifliğe Aykırı Olmadığı )
Y9.HDE. 2003/2608HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyeri Yönetim Kurulu Başkanına Kapıyı Geç Açmak - Davacıya Atfı Kabil Bir Kusur Bulunmadığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı )
Y9.HDE. 2002/3945HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyerinde Ayın Her Günü Devamlı Çalışan Davacının İşveren Tarafından Ayda Onbeş Gün Çalışmasının İstenmesi-Çalışma Şartlarının İşçi Aleyhine Değişmesi )
Y9.HDE. 2007/271HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyerinde Tartışmanın Kavgaya Dönüştüğü ve Davacı İle Diğer İşçinin Yaralanmaları - İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması/İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Önemli Ve Makul Ölçüler İçinde İşverenden Beklenemeyeceği Durum )
Y9.HDE. 1995/8653HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyerinden Ücretini Ödemeksizin Fazla Sayıda Birayı İçen İşçi )
Y9.HDE. 2005/5400HAKLI NEDENLE FESİH ( İşyerini Etkileyen Objektif Nedenlerle Ortaya Çıkan İş Gücü Fazlalığı Nedeniyle İşçinin İşyerinde Çalışma Olanağı Ortadan Kalkmış İse İşverenin İş Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 2006/33095HAKLI NEDENLE FESİH ( İtfaiye Şoförünün Alkollü Araç Kullanması - TİS'de Eylemin Yevmiye Kesme Cezası Gerektirmesine Rağmen Davacının Yaptığı İş Nazara Alındığında Fesih İçin Haklı Neden Oluşturduğu )
Y9.HDE. 2006/25640HAKLI NEDENLE FESİH ( Kavgayı Başlatanın Kim Olduğu Konularında Olaya Tanık Olduğunu Belirten ve İşverene İhbar Eden İşveren Çalışanı Dinlenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2012/39176HAKLI NEDENLE FESİH ( Kıdem Tazminatı İstemi - Davacı İşçinin İşverenden Fazla Çalışma Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti Alacağı Olduğu Ücretlerin Ödenmemesi İşçiye İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verdiği/İş Sözleşmesi Davacı Tarafından Eylemli Olarak Sona Erdirildiği Daha Sonra İhtarname İle Alacakların Ödenmesi Talep Edildiğinden Davacının Kıdem Tazminatı İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/21965HAKLI NEDENLE FESİH ( Kıdem Tazminatı İstemi - Sübuta Eren Hususlar İşveren Açısından Haklı Fesih Hali Teşkil Ettiğinden Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedilmesinde İsabetsizlik Görülmediği/İş Yerinde Güvenlik Görevlisi Olan Davacının Görev Alanını Terk Ederek Uyuması )
Y9.HDE. 1996/21944HAKLI NEDENLE FESİH ( Laboratuvar Görevlisi Olarak Çalışan İşçinin Hurda Kağıtlardaki Nem Oranını Düşük Tutması )
Y9.HDE. 2005/20333HAKLI NEDENLE FESİH ( Mesai Sonrası Yemekhanede Toplanan Davacı Ve Arkadaşlarının İşten Çıkarılanları Ve Davacının Kendisinin De Çıkarılıp Çıkarılmadığını Öğrenmek Üzere Toplanması - İşyerinin Normal Yürüyüşü Aksatması Nedeniyle İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 1995/30181HAKLI NEDENLE FESİH ( Mevsimlik İşçinin İşbaşı Yaptırılmaması )
Y9.HDE. 2008/37500HAKLI NEDENLE FESİH ( Mobbing/Taciz Olayının Etki ve Sonuçları Temadi Etmekte Hak Düşürücü Sürede Fesih Hakkının Kullanılmadığından Bahsedilemeyeceği - Davacı İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağının Gözetileceği )
Y15.HDE. 2004/3845HAKLI NEDENLE FESİH ( Müteahhidin İdareye Vermiş Olduğu Teminat Mektubunun İrad Kaydedilmesi ve Müteahhidin Borcuna Mahsup Edilememesi )
Y9.HDE. 2010/48555HAKLI NEDENLE FESİH ( Olmadan Davacı işçinin Yeni İhaleyi Alan İşveren Nezdinde İşe Başlamasının Yeni Bir Hizmet Akdi Olduğu/Önceki İşveren Tarafından Gerçekleşen Feshi Ortadan Kaldırmayacağından İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabul Edilmesi Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 1995/31518HAKLI NEDENLE FESİH ( Ödenmesi Gereken Çekin Yetkili Mercie Geç Götürülmesi Nedeniyle İşverenin Zarara Uğratılması )
Y9.HDE. 2004/23670HAKLI NEDENLE FESİH ( Özelleştirme ve Satış Nedeni İle Toplu Çıkış İşleminin Önceden Bildirilmesi - İşverenin Bu Kapsamda Bazı İşçilerini Nakle Tabi Tutmasının Geçerli Olan Bir Nedeni Ortadan Kaldırmayacağı )
YHGKE. 1986/9-514HAKLI NEDENLE FESİH ( Personel Yönetmeliğinde İşçinin Görev Yerinin Değiştirilmesine İlişkin Hüküm Bulunması Nedeniyle Haklı Neden Sayılmaması )
Y9.HDE. 2007/16646HAKLI NEDENLE FESİH ( S.S.K.'na Geç Bildirilme ve İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi - İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı/İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2004/8628HAKLI NEDENLE FESİH ( Sektörde Oluşan Yoğun Rekabet Teknolojik Gelişmeler ve Nitelikli İleri Teknolojiyi Kullanan Personel Gereksinimi - Bilirkişi Raporu Gereği ve Bilirkişinin Vasfı )
Y9.HDE. 1995/2822HAKLI NEDENLE FESİH ( Sözlü Uyarıya Rağmen İşverene Ait Kumaş Parçalarının Götürülmesi )
YHGKE. 2014/22-2348HAKLI NEDENLE FESİH ( Süreli Fesih Gibi Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hak Olup Bu Hakların Tüm Özelliklerini Taşıyacağı - Haklı Sebeple Feshin Karşı Tarafın Kabulüne Gerek Olmaksızın Tek Taraflı İrade Beyanıyla İş Akdini Derhal Sona Erdireceği )
Y9.HDE. 2008/35729HAKLI NEDENLE FESİH ( Tanık Anlatımları ve Delil Durumu Dikkate Alındığında İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiği - İş Sözleşmesi İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshedildiğinden İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 1992/14457HAKLI NEDENLE FESİH ( Tanıtım İçin Verilen Numunelerin İşçi Tarafından Parayla Satılması )
Y9.HDE. 2006/1214HAKLI NEDENLE FESİH ( Uyulması Gereken Altı Günlük Sürenin Soruşturma Halinde Yetkili Makamın Onayına Sunulduğu Tarihte Başladığı - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 2008/20517HAKLI NEDENLE FESİH ( Ücretin Ödenmemesi - Yıllık Ücretli İzin Alacağının Fesihle Alacağa Dönüşmesi/Fazla Mesai ve İzin Alacağı Bakımından Haklı Fesih Nedeni Bulunmadığı )
Y9.HDE. 1993/8652HAKLI NEDENLE FESİH ( Ücretlerin Tam Ödenmemesi Nedeniyle )
Y9.HDE. 2010/40441HAKLI NEDENLE FESİH ( Ücretlerin Zamanında Ödenmemesi )
Y9.HDE. 1993/3021HAKLI NEDENLE FESİH ( Ücretli İzin İsteminin Reddine Rağmen İşe Gitmeyen İşçi )
Y9.HDE. 1996/8900HAKLI NEDENLE FESİH ( Üretilen Maddelerin İzinsiz İş Yeri Dışına Çıkarılması )
Y9.HDE. 2003/2522HAKLI NEDENLE FESİH ( Vakıf Yöneticisinin Denetim Görevini Yerine Getirmediği İddiasıyla Hizmet Akdinin Feshi - Yöneticinin Denetim Görevi Bulunup Bulunmadığı Araştırılmadan Akdin Feshinin Haklı Nedene Dayanmadığı )
Y9.HDE. 2001/15931HAKLI NEDENLE FESİH ( Yabancı Uyruklu Kişinin Denklik Belgesinin Onanmaması Üzerine İşverence İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 1997/20686HAKLI NEDENLE FESİH ( Yasada Öngörülen Sürelerin Geçmesi Nedeniyle Fesih İşleminin Yasaya Aykırı Olması )
Y9.HDE. 1994/19018HAKLI NEDENLE FESİH ( Yasada Öngörülmesine Rağmen TİS'de Öngörülmeyen Haklı Neden )
YHGKE. 1982/9-946HAKLI NEDENLE FESİH ( Yasadışı Greve Katılma Nedeniyle )
Y9.HDE. 2003/1868HAKLI NEDENLE FESİH ( Yasal Süresinde Kullanılıp Kullanılmadığının Araştırılması Gereği )
Y9.HDE. 2006/26513HAKLI NEDENLE FESİH ( Yönetmeliğe Uygun Olarak Davacıdan Onay Alınmamış İse Fazla Mesaiye Kalmak İstememesi Haklı Fesih Nedeni Yapılamayacağı - İşe İade Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2011/16722HAKLI NEDENLE FESİH (İşçilik Alacakları Davası - Davacının İş Akdinin 6 İş Günü İçersinde Feshedildiği Görülmekle İş Akdinin Davalı Tarafça Feshi Haklı Olup Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği)
Y9.HDE. 2010/17946HAKLI NEDENLE FESİH (İşçinin İşe İade Sonrası Daha Ağır Koşullarda Çalışmaya Zorlanması Açıkça Kanuna Aykırı Olup İşe İade Öncesindeki Çalışma Koşullarının Uygulanmamasının İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanıdığı - İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2013/11894HAKLI NEDENLE FESİH (İşe İade Davası - Davacı Devamsızlığını Makul Gösterecek Mazeretini İspat Edememiş Olup İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Devamsızlık Nedeniyle Haklı Olarak Feshedildiğinden Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2013/2572HAKLI NEDENLE FESİH (İşe İade Davası - Tarafların Tanıkları Dinlenip Deliller Toplanarak Tutanaklar ve Davacının Tutanaklara Verdiği Savunmalar ve Davacının İhtarnamelerinin İrdelenmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2009/10746HAKLI NEDENLE FESİH (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacı Akdin Feshini Haklı Nedene Dayanıp İspat Edemediği Gibi Davalı Tarafından Devamsızlığa Sebep Olan Fesih Nedenini Haksız Kılacak İzin veya Rapor Belgesi İbraz Edemediği/Fesih Haklı Olup Talebin Reddi Gereği)
Y7.HDE. 2013/20587HAKLI NEDENLE FESİH (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davalı İşveren Hak Düşürücü Süre İçinde İş Aktini Haklı Nedenle ve Derhal Feshettiğinden Davacı Yararına İhbar ve Kıdem Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu)
Y22.HDE. 2013/1920HAKLI NEDENLE FESİH BULUNMADIĞINDAN FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İşverenin Feshin Kaçınılmaz Olduğunu İspatlaması Gereği - Yerel Mahkemece Tutarlılık Denetimi/Keyfilik Denetimi ve Ölçülülük Denetimi Yapılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/13386HAKLI NEDENLE FESİH İDDİASI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşe İade İlamından Sonra İhtara Rağmen İşe Dönmeyen ve Ücretleri Ödenmediği Gerekçesiyle İş Akdini Fesheden İşyeri Sendika Temsilcisinin )
Y9.HDE. 2009/13397HAKLI NEDENLE FESİH KOŞULLARI OLUŞMADIĞINDAN KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ ( İşçinin Ödenmeyen İşçilik Hakları Nedeniyle İş Akdini Feshettiği - Ancak Davacı İşçinin Maaş Bordrosunda Belirtilenden Fazla Alacağının Bulunduğunu İspatlayamadığı )
Y9.HDE. 2009/17822HAKLI NEDENLE FESİH KOŞULLARININ OLUŞMAMASI ( Davalının İbraz Ettiği Devamsızlık Tutanaklarının İşverence Her Zaman İçin Tek Taraflı Hazırlanabileceği - Tanık Beyanlarının Çelişkili Olduğu/İşçinin Devamsızlığının İspatlanamadığı )
Y9.HDE. 2001/18730HAKLI NEDENLE FESİH NİTELİĞİ BULUNMAMASI ( İşverenle İşçilerden Birinin Hatası Nedeniyle Tartışan Bant Şefi İşçinin İş Akdinin Feshi )
Y9.HDE. 2004/8117HAKLI NEDENLE FESİH SAYILMAMA ( İşçinin İş Şartları Ağırlaştırıldığından Yeni Görevi Kabul Etmemesi Üzerine İş Akdinin İşverence Feshedilmesi - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y22.HDE. 2013/1845HAKLI NEDENLE FESİH ŞARTLARININ OLUŞTUĞU (Yere Dökülen İlacın Başka Bir Tanka Aktarılması/İşçinin Kusurlu Olduğunun Kabulü - Haklı Nedenle Fesih/Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gereği/Doğruluk ve Bağlılık İlkesi)
Y11.HDE. 2003/2194HAKLI NEDENLE FESİH TALEBİ ( Limited Şirket Ortağının - Şirketin Organlarının Çalışmadığı ve Ortaklar Arasında Çekişme Bulunduğu İddialarının Mahkemece Araştırılması Gereği )
Y9.HDE. 2009/1553HAKLI NEDENLE FESİH VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçilik Alacaklarının Kabulüne Hükmedileceği - İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/29965HAKLI NEDENLE FESİH YETKİSİNİN KULLANILMA SÜRESİ (Feshe Neden Olan Olayın Diğer Tarafça Öğretilmesinden İtibaren Altı İşgünü ve Herhalde Fiilin Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl Olarak Kanunda Belirlendiği)
Y9.HDE. 2008/9790HAKLI NEDENLE FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Haklı Fesih Nedeninin Devamlı Olması Durumunda Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği - İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 2007/16583HAKLI NEDENLE FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İki Taraftan Birinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Davranışlarda Bulunduğunu Öbür Tarafın Öğrendiği Günden Başlayarak Altı İş Günü Geçtikten ve Herhalde Fiilin Vukuundan İtibaren Bir Sene Sonra Kullanılamayacağı )
Y9.HDE. 2006/31902HAKLI NEDENLE FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Maddi Çıkar Sağlama Nedeniyle Yasadaki Sürenin Dikkate Alınmaması/Makul Kabul Edilebilecek Bir Sürede Feshedilmiş Olmasının Yeterliliği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
Y22.HDE. 2013/8617HAKLI NEDENLE FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Savunmanın Alındığı Gün Soruşturma Devam Ettiğinden O Gün İtibariyle Hak Düşürücü Sürenin İşlemeye Başlamayacağı - Savunma İle Fesih Arasındaki Sürede İş Günü Olmayan Pazar Günü de Bulunduğundan Hak Düşürücü Altı İş Günlük Süre Dolmadan Feshin Yapıldığı )
Y7.HDE. 2013/22690HAKLI NEDENLE FESİHTE İHBAR TAZMİNATI ( İhbar Tazminatı İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Karşı Tarafa Ödemesi Gereken Bir Tazminat Olması Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Nedene Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2004/2-554HAKLI NEDENLE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DOLDUKTAN SONRA DAVA AÇILMASI ( Nesebin Reddi Davasında - Davacının Çocuğun Babası Olmadığını Öğrenmesinin Boşandığı Eşinin Davranışları Nedeniyle Geciktiği İddiası )
Y9.HDE. 2006/16103HAKLI NEDENLE HİZMET AKTİNİN FESHİ ( Haklı Nedenle de Olsa Hizmet Aktini Fesih Eden Davacı İhbar Tazminatı Alacağına Hak Kazanamayacağı )
YHGKE. 2012/9-1925HAKLI NEDENLE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Psikolojik Baskı ve Taciz Bulununduğunun Kabulü - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y7.HDE. 2015/7254HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının İşverenin Diğer İşçisine Küfür Ettiğini Kabul Ettiğinin Anlaşıldığı/Davacının Kusurlu Eylemi İşverene Bildirmesi Gerekirken Küfretmesinin Haklı Nedenle Fesih Nedeni Oluşturduğu - İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2001/16244HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davalı İşyerinde Muhasebe Elemanı Olarak Çalıştığı Sırada Temizlik Elemanı Olarak Temizlik İşlerine Verilen Davacının Akdi Feshetmekte Haklı Olması )
Y9.HDE. 2006/36932HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Haklı Nedenle İş Akdini Fesheden Karşı Taraftan İhbar Tazminatı İsteyemeyeceği )
Y9.HDE. 2001/10133HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İş Akdini Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı Talep Edememesi )
Y9.HDE. 2002/222HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçilerin İşi Yavaşlatmaları ve Diğer İşçilere de Bunu Dayatmaları Nedeniyle )
Y9.HDE. 2004/14102HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Bir Ay İçinde Üç Gün Üstüste İşe Devamsızlık Etmesi - İşçinin Çocuğunun Rahatsızlığı Nedeniyle İşe Gidemediği İddiasını Yazılı Delille İspat Edememesi )
Y9.HDE. 2003/4302HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İhbar Öneli İçerisinde İşyerinde Bir İşçiyi Yaralaması Nedeniyle - Daha Önce İhbar Öneli Tanınmış Olmasının Önel Bitmeden Önceki Fesihten Dolayı İşçiye İhbar Tazminatı Hakkı Vermemesi )
Y9.HDE. 2004/32049HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İşyerinde Yüksek Sesle İşverene Hakaret ve Küfür Etmesi - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2004/6529HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Kadın İşçiye Sözlü Sataşmasının Haklı Neden Oluşturacağı - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2001/13815HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin Zamlı Ücret Ödemeyeceğini Bildirmesi Üzerine İşçinin İşyerinden Ayrılarak Hizmet Akdini Feshetmesi )
Y9.HDE. 2001/14158HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Özel Dersanede Öğretmenlik Yapan Davacının Derslerinin Elinden Alınması Nedeniyle İş Akdini Feshinin Haklı Nedene Dayanması )
Y9.HDE. 2005/9518HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ ( İşverenin Usulüne Uygun Bir Tesbit Yapmadan Verim Düşüklüğü Gerekçesiyle Davacı İşçiyi Ücret Zammından Yararlandırmaması - Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
Y7.HDE. 2014/21469HAKLI NEDENLE İŞ AKTİNİ FESHEDEN İŞÇİ ( Haklı Nedene Dayansa da Akdi Davacı İşçi Feshetmiş Olmakla İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı - İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 2009/12787HAKLI NEDENLE İŞ AKTİNİN FESHİ ( İş Aktinin Haklı Nedenle Feshedilmesi Halinde Dahi Fesheden Davacı İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanamadığı - Eldeki Davada İhbar Tazminatı Şartlarının Oluşmadığının Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2015/41759HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ (İşe İade Davası - Geçerli Olan Feshin Daha Ağır Olan Haklı Neden Niteliğinde Olup Olmadığının Açılan Kamu Davasının veya Davacı Tarafından Açılacak Kıdem ve İhbar Tazminatı Davasının Sonucunda Ortaya Çıkacağı)
Y22.HDE. 2013/6095HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Davalı İşyerinde Yasak Olan Bir İşlem Gerçekleştirdiği - Davacının Davalıya Karşı Sözlü ve Fiili Saldırıda Bulunduğu/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y22.HDE. 2011/6243HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Kanun Dışı Grev Kapsamında Yer Alan Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davrandığı - İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı )
Y9.HDE. 2007/35841HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fesih Bildiriminde Belirtilen İşlemlerde Davacının Bir Kusurunun Bulunup Bulunmadığı ve Davalı İşverenin Belirtilen İşlemlerden Dolayı Bir Zarara Uğrayıp Uğramadığı ve Varsa Miktarının İncelenmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/19641HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Davalı İşyerinde Çalışmayan Bir Kişi İle Tartıştığı Hakaret Ettiğini İddia Etmesi Ancak Bununla İlgili Herhangi Bir Şikayetinin Bulunmadığı - İşçi İçin Haklı Fesih Sebebi Oluşturmayacağı )
Y9.HDE. 2009/4363HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Fesih Nedeni Yaptığı İşçilik Alacaklarının ve Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/2799HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesini Sona Erdirdiği - Haklı Fesih Nedeni )
Y22.HDE. 2011/1851HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Yasak Olmasına Rağmen İstirahat Dışında İşyerinde Sigara İçmesi - İşçinin Bu Eyleminin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürüp Düşürmedinin Araştırılması Gerektiği/Bilirkişi Raporu Alınması Gereği)
Y9.HDE. 2009/46339HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sipariş Verme ve Teslim Alma İşleminin Davacının Görevi Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılacağı - Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Eksik Teslim Alınıp Alınmadığı İncelenerek Sonuca Göre Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2010/46424HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ücretlerin Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinin Haklı Fesih Nedeni Oluşu )
Y22.HDE. 2015/15592HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ (Yıllardır Aynı Birimde Çalışan ve Buradaki Cihazların Kullanımı Konusunda Kendisine Eğitim ve Sertifika Verilen Davacının Temizlik İşçisi Olarak Görevlendirilmesinin İş Şartlarında Esaslı Değişiklik Olduğu - İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Sebeple Feshedildiğinin Kabulü Gerektiği)
Y3.HDE. 2003/12720HAKLI NEDENLE İŞGAL ( Davalı Örneğin Kira Sözleşmesine Dayandığını İspat Ederse Ecrimisil Ödemekle Yükümlü Tutulamayacağı )
Y9.HDE. 1996/22729HAKLI NEDENLE İŞYERİNİ TERK ( İşçinin Tazminat Hakkının Olması )
Y6.HDE. 2012/2472HAKLI NEDENLE KİRA AKTİNİN FESHİ (Davalının Feshi Kabul Ederek Kiralananın Anahtarlarını Teslim Etmesinin Dava Konusu Feshi Haklı Nedenle Fesih Haline Getirmeyeceği - Kira Sözleşmesine İlişkin Borçlar Kanunun Dikkate Alınacağı/Cezai Şart )
Y18.HDE. 2007/7881HAKLI NEDENLE KİŞİ ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davacının Dinini Değiştirmesinin Yanında Kendi Dinini ve Kültürel Yapısını Yansıttığına İnandığı Adı Kullanmak İstemesi Bir Haklı Neden Sayılması Gereği )
Y11.HDE. 2011/11188HAKLI NEDENLE LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Davanın Ortaklık Tüzel Kişiliğine Karşı Açılması Gerekli ve Yeterli Olup Ortağa Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 2013/18373HAKLI NEDENLE LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ İSTEMİ ( Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6102 S. TTK Uyarınca Limited Şirketlerin Tek Ortaklı Olarak da Tüzel Kişiliğini ve Ticari Hayatlarını Sürdürebilecekleri - 6103 S. Kanunu'nun 3. ve 6102 S. K.'nun 573/1. İle 636/3. Md. Hükümleri Dikkate Alınacağı )
YHGKE. 2002/2-824HAKLI NEDENLE MÜŞTEREK HANEYE DÖNMEME ( Eve Davet Edilen Eşin Kocanın Evlilik Dışı İlişkisi Nedeniyle Eve Dönmemesi - İhtardan Geriye Doğru İki Ay İçinde Evlilik Dışı İlişkisini Bitirdiğini Kanıtlayamayan Eşin İyi Niyetli Olmadığı )
Y5.CDE. 1993/604HAKLI NEDENLE RÜŞVET VERMEYE EKSİK TEŞEBBÜS ( Sanığın Haklı Olmasına Rağmen Nezarete Atılması Buna Mukabil Polislere Rüşvet Teklif Etmesi )
Y19.HDE. 2010/14811HAKLI NEDENLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Davacının Geçerli Sözleşmeden Dönmesinin Haklı Nedeninin Bulunmadığı - Geçerli Bir Sözleşme Bulunduğundan Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y11.HDE. 2013/3505HAKLI NEDENLE ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ TALEBİ ( Davalı Ortaklara Husumet Düşmeyeceğinden Davalı Ortaklar Yönünden Davanın Husumet Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği - Ayrıca 6103 S.K. 3. M. Eldeki Davada Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2005/7890HAKLI NEDENLE ŞİRKETTEN ÇIKARILMA TALEBİ ( Ortağın Şirketten Çıkarılabilmesi İçin Dava Açma Hakkının Şirkete Ait Olduğu Bunun İçin Esas Sermayenin Yarısından Fazlasına Sahip Bulunan Ortakların Ekseriyetinin Muvafakatinin Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/5322HAKLI NEDENLE TERK EDEN EŞİN MAKUL SÜREDEN SONRA EVE DÖNMEMESİ ( İhtar İle Birlikte Gönderilecek Yol Masrafının Miktarı - Terk Nedeniyle Boşanma Davasında İhtar )
Y2.HDE. 2002/5757HAKLI NEDENLE TERK NEDENİNİN ETKİSİNİ KAYBETMESİ ( Terk Nedeniyle Boşanma Davası - Haklı Neden Bulunmaksızın Müşterek Haneye Dönmeme )
Y11.HDE. 2007/5664HAKLI NEDENLER ( Hakkı Kiralama Sözleşmesinden Doğan Cezai Şart Alacağı - Davalının Çekimini Yaparak Yayınlamayı Üstlendiği Yedi Bölümün Yayınlanmamasının Haklı Nedenlere Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Taraf Delillerinin Toplanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/8251HAKLI NEDENLER ( Limited Şirkette Her Ortağın Muhik Sebeplerle Şirketin Feshini Mahkemeden Talep Edebilmesi )
Y10.HDE. 1996/10515HAKLI NEDENLER OLMAKSIZIN PRİMLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ ( Üst Düzey Yöneticinin de Sorumluluğuna Gidilmesi )
Y11.HDE. 2003/3548HAKLI NEDENLER VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemece Davacıların İleri Sürülen Haklı Nedenlerin Varlığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y18.HDE. 1997/3451HAKLI NEDENLERE DAYANARAK İSMİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Kişinin Toplum İçinde Bilinip Tanındığı İsmi İle Anılmayı İstemesi )
YHGKE. 2000/18-127HAKLI NEDENLERİN KANITLANMASI ( İsim Değiştirmek İçin Gerekli Olması )
Y9.HDE. 1989/6824HAKLI NEDENLERLE FESİH ( İşçinin İşveren ve Müessese Müdürüyle Gece Bekçisine Hakaret Etmesi )
Y11.HDE. 2000/10112HAKLI NEDENLERLE FESİH ( Şirketin Amacını Gerçekleştiremeyeceği ve Haklı Nedenlerle Fesih Koşullarının Oluştuğu Kanıtlanamadığından Davacının Feshe İlişkin Talebinin Reddi Gerekmesi )
Y15.HDE. 1997/259HAKLI NEDENLERLE FESİH ( Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirmemesi )
Y11.HDE. 2003/8888HAKLI NEDENLERLE ORTAĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMASI ( Kanıt Yükünün Çıkarma İsteyen Tarafa Ait Olduğu )
Y11.HDE. 2001/7132HAKLI NEDENLERLE ORTAKLIKTAN ÇIKMA ( Nelerin Haklı Sebeb Oluşturacağı Kanunda ve Şirket Ana Sözleşmesinde Düzenlenmediğinden Hakim Tarafından Takdirinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2005/11433HAKLI NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sadece Menfi Zararın Tazmininin Talep Edilebileceği Müspet Zararın Tazmin Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2005/19436HAKLI NEDENLLE FESİH ( Süresinde Ödenmeyen İkramiye İçin İşi Bırakan İşçilerin İş Akdini Feshinin Haklı Nedene Dayanmadığı - İşe İade Davası )
Y9.HDE. 1996/11408HAKLI NEDNELE FESİH ( İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışı )
Y11.HDE. 2015/12823HAKLI OLAN TARAFIN HÜKMÜN İLANINI TALEP EDEBİLECEĞİ ( Telif Haklarına Tecavüzün Önlenmesi ve hükmün İlanı İstemi - Mahkemece Davalının Eyleminin Davacının Telif Haklarına Tecavüz Oluşturduğu Tespit Edildiği/Davacının İlan Talebinin de Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )
Y11.HDE. 2012/4602HAKLI OLMA ŞARTI (Davasında veya Savunmasında Haklı Olduğunu İspat Etmek Zorunda Olup Tüzel Kişiler Adli Yardımdan Yararlanamayacağı - Tüzel Kişiler Adli Yardımdan Yararlanamayacağı )
Y1.CDE. 1981/1660HAKLI SAVUNMA ( Maktül Kocanın Sanık Karısını ve Kızını Silahla Öldürmeye Teşebbüs Etmesi Nedeniyle Karının Fiili İşlemesi )
Y11.HDE. 2014/7222HAKLI SEBEBEPLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA ( Karara Gerekçe Gösterilen Ticaret Mahkemesinin Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Kararının Kesinleştiğine ve Tasfiye Memurunun Göreve Başladığına İlişkin Belge Bulunmadığı - Ticaret Odası Yazısında Şirketin Ticaret Unvanına "Tasfiye Halinde" İbaresinin Eklenilmediği/Mahkemece Eksik İnceleme İle İstemin Reddinin Doğru Olmadığı )
Y9.HDE. 1997/7706HAKLI SEBEBİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI ( İşçinin İşe Devamsızlığının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2003/378HAKLI SEBEBİN İSBATI ( Terk Eden Eşin Davet İhtarına Uymaması - Haklılığını İspat Edememesi Nedeniyle Aleyhine Davanın Kabul Edileceği )
Y22.HDE. 2011/1732HAKLI SEBEBİN İSPAT EDİLMESİ ( Davacının Haklı Sebeple İşten Çıkarıldığı Hususu İşverenlikçe Yeterli ve İnandırıcı Belgeler Tutanaklar ve Tanık Beyanlarıyla İspat Edilmiş Olmasına Göre Davacının İşe İade Davasının Reddi Gerektiği)
Y18.HDE. 1995/7965HAKLI SEBEBİN İSPATI ( Medeni Kanun Gereğince Haklı Sebebin Kanıtlanması Halinde Soyadının Değiştirilmesine Her Zaman Yasal Olanak Olması )
Y11.HDE. 2013/14525HAKLI SEBEBİN KANITLANMASI (Halinde 6103 S. Kanun'un 3. Md. Delaletiyle 6102 S. T.T.K.nın 63/3. Md. Hükümleri de Nazara Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Şirketin Haklı Sebeplerle Fesih ve Tasfiyesine Karar Verilmesi İstemi)
Y9.HDE. 1997/18199HAKLI SEBEBİN ŞARTLARINA GÖRE OLUŞMASI VE KANITLANMASI ( Kapıcının Yöneticiye Hakaret Ettiğinin Kanıtlanamaması )
Y9.HDE. 1997/19272HAKLI SEBEBİN VARLIĞI HAKKINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİ OLMAMASI ( Ek Belgeler Getirtilip Üç Kişilik Bilirkişi Kuruluna Belirlenen Şekilde Rapor Hazırlanarak Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 1997/18440HAKLI SEBEBLE DERHAL FESİH ( İşyeri Ürününü Düşük Fiyatl Arkadaşına Satan İşçinin Eylemi )
Y9.HDE. 2004/16336HAKLI SEBEBLE FESİH ( İşçinin Yeterliliğinden veya Davranışlarından Kaynaklanan Sebeblerin Ancak İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması Halinde Geçerli Fesih Sebebi Sayılabilmesi )
Y2.HDE. 2003/8911HAKLI SEBEBLERİN MEVCUT OLMASI ( Haklı Sebeplerin Mevcut Olması ve Evlat Edinilenin En Az Beş Yıl Evlat Edinen ile Aile Halinde Birlikte Yaşamakta ise Ergin Kişilerinde Evlat Edinilebilmesi )
YHGKE. 2003/10-75HAKLI SEBEP ( Davacının Üst Düzey Yöneticiliğinden İstifa Tarihinden Sonraki Döneme Ait Olup Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe Koşulu Gerçekleşmediğinden Sorumlu Olmaması )
YHGKE. 1977/2-703HAKLI SEBEP ( İhtar Nedenine Dayanan Boşanma Davasının Reddi İçin İhtara Haklı Nedenle Uyulmadığının Gerçekleşmiş Bulunmasının Zorunlu Olması )
Y10.HDE. 2003/1186HAKLI SEBEP ( İstifanın İcra Takibinin Yasal Dayanağını Teşkil Eden ve 506 Sayılı Yasada Belirtilmiş Olan Haklı Nedenler Arasında Yeralması )
Y9.HDE. 1997/16813HAKLI SEBEP ( İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevlerini Yapmaması )
Y9.HDE. 1997/18516HAKLI SEBEP ( İzinli Olan Kızına Ait Kartı Basmak Suretiyle İşyerinde Çalıştığı Sonucunu Doğuracak Davranışın Doğruluk ve Bağlılık İle Bağdaşmayan Haklı Neden Olması )
Y18.HDE. 2002/10421HAKLI SEBEP ( Kişinin Toplum İçerisinde Bilinip Tanındığı Adı ile Anılmayı İstemesinin ve Resmi İşlemlerinde Kullandığı Ada Sahip Olmasının Haklı Sebep Olarak Kabul Edilmesi )
Y10.HDE. 2015/2644HAKLI SEBEP ( Ödeme Emrinin İptali/Prim Borcuna Yönelik Ödeme Emrinin Derneğin Yeterli Parası Olamadığı Tespit Edilmekle Haklı Sebeb Nedeniyle Kabul Edildiği - 4081 S.K.22. Maddesi Uyarınca Sadece Korunma Gelirleri ve Korunma Sandığındaki Paraya Haciz Konulamayacağı Belirtilmekle İlgili Derneğin Prim Borcuna Yeter Parasının Olmamasının Davacıyı Sorumluluktan Kurtarmayacağı )
Y10.HDE. 2005/9676HAKLI SEBEP ( Sigorta Primlerini Süresinde Tahakkuk ve Tediye Etmeyen Üst Düzey Yöneticilerin Sorumluluğunun 'Haklı Sebep Olmaksızın' Ödememe Hali İle Sınırlı Tutulduğu - Davacının Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden Ayrılmasının 'Haklı Sebep' Kavramı İçinde Kabul Edildiği )
Y11.HDE. 1979/981HAKLI SEBEP ( Süreli Acentelik Sözleşmesinin Feshi )
Y10.HDE. 2002/1213HAKLI SEBEP ( Üst Düzey Yöneticinin Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Etmesi-Sigorta Primlerinin Ödenmemesinde Sorumluluğunun Olmaması Bakımından Haklı Sebep Sayılması )
Y15.HDE. 2012/115HAKLI SEBEP İLE GECİKME ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı Talebi/Fazla Yapılan İki Adet Bağımsız Bölümün Arsa Sahipleri Arasında Paylaşıldığı - Yapım İçin Gerekli Olan Sürenin Haklı Süre Olduğu/Geçen Sürenin Bilirkişi Aracılığı İle Belirleneceği )
Y10.HDE. 2015/6153HAKLI SEBEP İLE ÖDEMEME ( Mahkemece Şirket Hakkında Verilen İflas Kararı Sonrasında Davacının Sorumluluğuna Hükmedilmiş İse de Davacının İflas Açılma Döneminde de “Haklı Sebep” Kavramından Yararlanması Gerekmekte Olup Buna Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği - Ödeme Emrinin İptali İstemi )
Y10.HDE. 2015/20792HAKLI SEBEP KAVRAMI ( Primlerin Tahsil Edilememesinde Tahsil İmkânsızlığı Şirket Adına Primlerin Tahakkuk ve Tediyesinden Sorumlu Üst Düzey Yöneticinin Kusurundan Değil Doğrudan Kanun'dan Doğduğundan Üst Düzey Yönetici Yönünden “Haklı Sebep” Kavramı Kapsamında Kabul Edilebileceği )
Y10.HDE. 2004/5388HAKLI SEBEP KAVRAMI ( Üst Düzey Yöneticilerin Ödenmeyen Sigorta Primlerinden Sorumluluğu - Davacının Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifasının Kanunda Yer Alan Haklı Sebep Kavramı İçinde Kabul Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/11-693HAKLI SEBEP OLMADAN TEK TARAFLI OLARAK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( TV Servisleri Band Paylaşımlı Transponder Kira Sözleşmesi - Haksız Olarak Sözleşmeyi İptal Eden Tarafın Sözleşmede Belirtilen Sonuçlarına Katlanması Gereği )
Y7.HDE. 2015/32003HAKLI SEBEP OLMAKSIZIN FESHEDİLEN İŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAĞI TALEBİ (İşçiye Ödenen Aylık Ücret Miktarının Belirlenmesi/İşçinin Mesleki Özellikleri/Kıdemi/Ünvanı/Yapılan İçin Niteliği Gibi Unsurların Gözetileceği - Emsal İşçilere Ödenen Ücret Hususunda Yeterli Araştırma Yapılmadığı)
Y22.HDE. 2013/21018HAKLI SEBEP OLUŞTURMAMA ( Davacının Dava Dışı İşçiye Sözlü ve Fiili Olarak Sataştığı - İşverence Yapılan Feshin Geçerli Neden Ağırlığında Olduğunun Kabulü/Feshin Geçersizliği Davasının Reddedileceği )
Y13.HDE. 2013/25630HAKLI SEBEPLE AZİL ( Davalı Müvekkilin Onayı Olmadan İcra Takibi Yapıldığı - Davacı Avukatın Azlinden Sonra Başlatılan Takiplerden 18 Adedinin Davalı Tarafından Devam Ettirilmediği/Devam Ettirilmeyenlerden Davalıların Sorumlu Olmayacağı )
Y2.HDE. 2010/13850HAKLI SEBEPLE DAVA AÇMAKTA GECİKME ( Soybağının Reddi Davası - Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Bu Sebebin Ortadan Kalktığı Tarihte İşlemeye Başlayacağı )
Y9.HDE. 1997/11983HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİH ( Hak Düşürücü Sürelerin Geçirilip Geçirilmediğine Dikkat Edilmesi Gereği )
Y22.HDE. 2013/17991HAKLI SEBEPLE FESHİN İŞVEREN TARAFINDAN İSPAT EDİLEMEMESİ ( Nedeniyle Davanın Kabul Edileceği )
Y22.HDE. 2011/1041HAKLI SEBEPLE FESİH ( Davacının Belirtilen Dönemde 300 Gün Rapor Aldığı ve Ardı Ardına Rapor Almaya Devam Ettiği - Haklı Fesih Nedenlerinin Oluştuğu )
Y22.HDE. 2014/4535HAKLI SEBEPLE FESİH ( İhbar Tazminatı Alacağı - Davacı Zamanaşımına Uğramış Ödenmemiş İşçilik Alacakları Sebebiyle İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği/İstemin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/17191HAKLI SEBEPLE FESİH ( İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiği Konusunda İspat Külfetinin İşverene Ait Olduğu/İşverenin İş Akdinin Haklı Sebeple Feshedildiğini İspatlayamadığı - İbranamede Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Belirtilmediği/Kabulünün Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/9180HAKLI SEBEPLE FESİH ( İşe İade İstemi - İşverenin Nakil Yetkisinin Kötüye Kullandığının Somut Delillerle İspatlanamadığı - Yeni Görevine Gitmeyip İşe Başlamamakta Israr Eden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinde Haklı Sebebin Varlığının Kabulü Gerektiği )
Y22.HDE. 2011/13991HAKLI SEBEPLE FESİH ( İşyerinden İzinsiz Yiyecek Maddesi Alınan İşçinin İşe İade İsteminin Reddi Gereği - İşverenden Doğruluk ve Bağlılıkla Bağdaşmayacak Tavır ve Davranışta Bulunan İşçi İle İş İlişkisini Sürdürmesinin Beklenemeyeceği )
Y7.HDE. 2014/20901HAKLI SEBEPLE FESİH ( Kıdem Tazminatı - Davacının İş Sözleşmesi Devam Ederken Rekabet Teşkil Edebilecek Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğünü İhlal Ederek Sadakat Borcuna Aykırı Davrandığı/İstemin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/19731HAKLI SEBEPLE FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - İş Sözleşmesini Fesheden Tarafın Feshi Haklı Bir Sebebe Dayansa Dahi İhbar Tazminatına Hak Kazanmasının Mümkün Olmadığı )
Y22.HDE. 2011/1923HAKLI SEBEPLE FESİH ( Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık - Amirin Talebi İle Yasa Dışı İşlemlerde Bulunma ve Durumu Yetkililere Bildirmeme )
Y22.HDE. 2011/1452HAKLI SEBEPLE FESİH ( Yazılı Şekil Şartı Aranmadığı/"Geçerli Bir Sebep" Yazılı Fesih Bildirimiyle Belirtme Zorunluluğu İş Güvencesi Kapsamı İçindeki İşçiler İçin Zorunlu Olduğu - Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası)
Y22.HDE. 2015/4616HAKLI SEBEPLE FESİH ( Yeni Toplu İş Sözleşmesi İle Birlikte Ücretlerin Düşürülmek İstendiği - İşçi El Yazısı İle Ücret Değişikliğini Kabul Etmediğini İfade Ederek İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Feshettiği Gözetileceği )
Y9.HDE. 2014/24237HAKLI SEBEPLE FESİH (Dairece İstikrar Kazanmış Uygulamaya Göre Sigorta Primlerinin Hiç Yatırılmaması Eksik Yatırılması veya Düşük Ücretten Yatırılması Hallerinde de İşçinin Haklı Fesih İmkânı Olduğu - İstemin Reddinin İsabetsizliği/Kıdem Tazminatı Alacağı İstemi)
Y11.HDE. 2016/2752HAKLI SEBEPLE FESİH (Şirketin Feshi ve Tasfiye - Gerek Projeden Yer Satın Alan Alacaklıların ve Gerekse Ortakların Bir Araya Gelerek Şirket Ana Sözleşmesinde Hedeflenen Amaç Doğrultusunda Birlikte Hareket Etmemeleri Sonucunda Şirketin Her Geçen Gün Zarar Ettiği/Çalışanların Ücretlerinin Ödenemediği - Davanın Kabulü Kararının Doğru Görüldüğü)
Y9.HDE. 2014/24205HAKLI SEBEPLE FESİH İDDİASI (İşçilik Alacakları İstemi - Davalının Gönderdiği İhtarname Tarihi İşten Ayrılış Bildirgesinde Bildirilen İşten Çıkış Tarihi İle Çelişiği Gibi Davacının İş Sözleşmesinin Feshedildiğini İddia Ettiği Tarihten de Sonra Olduğu/Davalının Davacının İş Akdinin Devamsızlık Yaptığı Gerekçesiyle Haklı Sebeple Feshedildiğine Dair Savunmasına İtibar Edilemeyeceği)
Y11.HDE. 2003/3080HAKLI SEBEPLE FESİH TALEBİ ( Limited Şirket Ortağının - Diğer Ortağın Tutuklu Olması ve Kendisinin Şirketi Tek Başına Yönetememesi Gerekçesiyle )
Y13.HDE. 2015/22019HAKLI SEBEPLE İSTİFA (Dosyada Mevcut Yazışmalar İncelendiğinde Davacı Avukatın Haklı Sebeple İstifasını Gerektirecek Ölçüde Davalı Müvekkilden Sadır Bir İletinin Mevcut Olmadığının Anlaşıldığı - İstifanın Haklı Nedene Dayalı Olduğunun Kabulüyle Kurulan Hükmün Doğru Olmadığı)
Y9.HDE. 2009/3466HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANAMAYACAĞI ( Ücretinde İşverence Yapılan Kesintinin Taksitlendirilmesi Konusunda İşyerindeki Yetkililerle Davacı İşçinin Tartışmaları Üzerine İşyerini Terk Ettiği )
Y7.HDE. 2015/45348HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının Müşteriye Sakız Fırlatması Olayının Kamera Kayıtları ve Tanık Beyanları İle Sabit Olduğu/Davacının Bu Davranışının Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu - Olayın Feshe Yetkili Makamlarca Hangi Tarihte Öğrenildiğinin Araştırılmasının Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/34470HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak Suçuna Teşebbüs Suçundan Dolayı Davacı İşçi Hakkında Yapılan Yargılama Sonucunda Sanık Hakkında HAGB Kararı Verildiği - Davacının İş Sözleşmesinin Güveni Kötüye Kullanması Nedeni İle Haklı Olarak Feshedildiği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/9627HAKLI SEBEPLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İçinde Sağlam Mallar Bulunan Koliyi Çöpe Atan İşçinin İş Akdinin Feshi - İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2013/10821HAKLI SEBEPLE İŞ AKTİNİN FESHİNİN İSPATLANAMADIĞI ( Üç Tutanak Mümzisinden Sadece Birisinin Dinletilmiş Olduğu - İhtarname Yerine Davacının Telefonla Arandığı/Davacının Devamsızlık Savunmasından Önce Tanık Tarafından Arandığına Dair Kaydın Bulunmadığı/Davalı İddiasının İspatlanamadığı )
Y9.HDE. 2007/15216HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ ( Kendisi Fesheden Taraf İhbar Tazminatına Hak Kazanamayacağı )
Y9.HDE. 2009/8924HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının Diğer İşçiyle Dövüşerek İşyerinde Huzursuzluk Çıkarması - Haklı Fesih Sebebi Oluşturduğu )
Y22.HDE. 2011/843HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının İşverene Ait Araçla Karıştığı Kazada İşvereni 30 Günlük Ücretiyle Karşılanamayan Zarara Uğrattığı - Kusur ve Zarar Miktarı Bakımından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tüm Delillerin Değerlendirileceği )
Y22.HDE. 2012/10997HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Devamsızlık Nedeniyle - Davacının İşyerindeki Çalışma Şartları İle Davacının Şirkete Ait Araç ve Gereçleri Kendisinin mi Teslim Ettiği Yoksa Davalı Tarafından mı Alındığının Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2011/37546HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fazla Çalışma Alacağının Ödenmediği - Haklı Fesih Nedeni Olması )
Y9.HDE. 2010/40673HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi - Haklı Fesih Sebebi Oluşu )
Y9.HDE. 2009/17842HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçi Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle )
Y9.HDE. 2011/7820HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi )
Y9.HDE. 2009/14346HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin İşverene Zarar Verdiği İddiası - İş Güvenliği Uzmanınında Bulunduğu Teknik Bilirkişi Raporu Alınarak İşçi ve İşverenin Kusur Oranlarının Belirlenip Karar Verileceği )
Y22.HDE. 2011/3816HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin İşvereni 30 Günlük Ücretiyle Karşılanamayacak Derecede Zarar Uğrattığı Gerekçesiyle Feshedildiği )
Y9.HDE. 2009/17872HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşyeri Devri - İşçinin Yeni İşverene Bağlı Olarak Çalışıp Çalışmadığı Belirlenerek Feshe Bağlı Haklar Konusunda Karar Verileceği )
Y9.HDE. 2009/30602HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İzinsiz ve Mazeretsiz İki Gün Üst Üste İşe Devam Etmeme - Bu Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayandığını Kanıtlayamama/Haklı Sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
Y9.HDE. 2009/17305HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Muaccel Ücret Alacaklarının Ödenmemesi İşçinin Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacaklarına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2010/3298HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Müşterilere Yanlış Bilgi Aktarma/İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar Sergilediği - Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğundan İşe İade Talebinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2009/4636HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Olayla İlgili Bilgisi Olduğu Anlaşılan Tanığın Dinlenmesi ve Mevcut Delillerle Birlikte Tanık Beyanının Değerlendirilerek Feshin Haklı Olup Olmadığına Karar Verilmesi )
Y9.HDE. 2009/17323HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Ücret Fazla Çalışma ve Hafta Tatili Ücretinin Ödenmemesi - İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2009/16814HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yetkili Müdürün Oğlu Adına İşvereni İle Aynı İşkolunda Faaliyet Gösteren İşyeri Açtığı/İşçinin Sadakat Borcuna Aykırı Davranması - Haklı Fesih Nedeni Oluşu )
Y9.HDE. 2009/10950HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Yurt Dışında Çalışmak Üzere İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi - Haklı Fesih Sebebi Olmayışı/ Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )
Y9.HDE. 2009/13474HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Çalışma Koşullarındaki Değişikliklerin İşçi Tarafından Kabul Edilmeyerek İşyerini Terketmek Suretiyle Eylemli Olarak İş Sözleşmesinin Feshedildiği - İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazandığı )
Y9.HDE. 2010/26090HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Daha Önce Olumsuz Davranışlarının Olduğu - Görev Yerini Terketmek Haklı Fesih Nedeni Oluşturmasa Bile Daha Önceki Davranışları İle Birlikte Dikkate Alındığında Geçerli Fesih Nedeni Olacağı )
Y9.HDE. 2009/10820HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Davalıya Ait Minibüsün Yanmasına Sebebiyet Verdiği İddiası İle - Zararın Giderilmesi İçin Tazminat Davası Açıldığı/Davacı Aleyhine Açılan Tazminat Davasının Bekletici Mesele Sayılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/49794HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Eylemi Haklı Fesih Gerektirecek Ağırlıkta Değilse de Geçerli Fesih Sebebi Oluşturacak Şekilde Olması - Mahkeme Tarafından İş Akdinin Feshinin Geçerli ve Haklı Nedene Dayandığının Belirtilerek Çelişkili Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2010/3381HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Olumsuz Eylemlerde Bulunduğu - Haklı Fesih Nedeni Oluşturmasa Bile İş Akışını Bozduğu/Feshin Geçersizliği Davası )
Y22.HDE. 2012/116HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşçinin İki Aydır İşini Aksattığı ve Bu sebeple Amiri İle Tartıştığı - Fesih Sebebi Yapılan Olgular Haklı Neden Oluşturacak Nitelikte Olmasada Olumsuzluklara Yol Açtığı )
Y9.HDE. 2009/7034HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Devamsızlık Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi - Çalışma Günlerinde Mazeretsiz Olarak 2 Gün Üst Üste İşe Gelmeme )
Y22.HDE. 2012/14268HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi Sebebiyle - Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağı )
Y9.HDE. 2009/8483HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( İş Şartlarında İşçi Açısından Aleyhe Değişiklikler Yapılarak İş Şartlarının Zorlaştırıldığı - Haklı Sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
Y9.HDE. 2009/4705HAKLI SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( İşyerindeki Çalışma Koşullarındaki Esaslı Şekilde Değiştirilmesinin İşçi Tarafından Eylemli Olarak Kabul Edilmemesi )
Y22.HDE. 2011/1732HAKLI SEBEPLE İŞTEN ÇIKARILMA ( İşverenlikçe Yeterli ve İnandırıcı Belgeler Tutanaklar ve Tanık Beyanlarıyla İspat Edilmiş Olmasına Göre Davacının İşe İade Davasının Reddi Gerektiği)
Y9.HDE. 1994/15721HAKLI SEBEPLE İŞTEN ÇIKARMA ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi )
Y11.HDE. 1982/5431HAKLI SEBEPLE KOLLEKTİF ŞİRKETİN FESHİ ( Ortakların Hasımane Davranışlar Sergilemesi ve Güven ve İtimat Duygusunun Kalmaması )
Y11.HDE. 2015/14096HAKLI SEBEPLE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASINI ŞİRKETİN AÇABİLECEĞİ ( Şirket Ortaklığından Çıkarma İstemi - Davanın Aktif Husumet Ehliyeti Yönünden Reddine İlişkin Kararın Onanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/211HAKLI SEBEPLE ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ İSTEMİ (Davalı Şirketin Ticari Faaliyetlerine Devam Ettiği/Yeni İnşaat İşi Yapmadığı Ancak Kiraya Verdiği Gayrimenkullerinden Kira Geliri Elde Ederek Faaliyette Bulunduğu/Davalı Şirketin Giderler Düşüldükten Sonra Şirketin Brüt Karlılığının %77 Olduğu/Genel Kurul Toplantılarının Yapıldığı Organlarının Mevcut Olduğu ve Defter Kayıtlarının Tutulduğu - Davanın Reddi Gerektiği)
Y11.HDE. 2012/5955HAKLI SEBEPLE ŞİRKETTEN AYRILMAYA İZİN ( Davacının Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma Payının Şirketin Karar Tarihine En Yakın Tarihteki Gerçek Mal Varlığı Değerlendirilerek Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/3947HAKLI SEBEPLE TAHLİYE ( Rutubet ve Nem Sebebiyle Konuttan Yararlanamama - Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Yapılan Zorunlu ve Faydalı Masrafların Konuttan Yararlanamadığı Süreyle Orantılı İsteneceği )
Y22.HDE. 2014/11491HAKLI SEBEPLE ÜCRETTE KESİNTİ YAPMA ( Ücret Kesintisi İstemi - Davacının Ücreti Hizmet Alım Sözleşmelerinde Asgari Ücretin %100 Fazlası Olarak Belirlendiği/Sayıştay Raporu Üzerine Tek Kat Olarak Uygulanmaya Başladığı - Daha Önce Ödenen Fazla Miktarın Her Ay Yapılan Kesinti İle İşçiden Tahsil Edilmesinin Haklı Nedene Dayandığı/İstemin Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2002/2-333HAKLI SEBEPLER ( Evlatlığın Evlat Edinene Ağır Bir Cürüm İkasında Bulunması Yada Vazifesini İfada Büyük Bir Kusura Düşmesi )
Y11.HDE. 2014/5860HAKLI SEBEPLER NEDENİYLE ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMAYA İZİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Şirketin Feshi ve Tasfiyesi Yerine Kanunda Öngörülen ve Somut Uyuşmazlığa Uygulanabilecek Çözümler Değerlendirilmediği - 6102 S. TTK'nın 636/3'üncü Md.sine Göre İnceleme ve Değerlendirme Yapılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2013/14525HAKLI SEBEPLERLE FESİH VE TASFİYE İSTEMİ (Davacının Diğer İddiası Olan Ortaklar Arası Huzursuzluk ve Taraflar Arasındaki Davalar da Yeterince İncelenmediği - Bu Hususların Araştırılarak Amacı Gerçekleştirmede Zafiyet Yaratıp Yaratmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği)
Y9.HDE. 2004/5844HAKLI SEBEPLERLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kapıcı Lojmanına Su Basmasının Kısa Sürede Giderilecek Bir Sorun Olup Olmadığı Araştırılmadan Haklı Sebebin Oluştuğundan Bahsedilememesi )
Y11.HDE. 2015/12705HAKLI SEBEPLERLE LİMİTED ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ ( 6103 S. K.'nun 3. Md. Hükmü ve 6102 S. TTK'nun 573/1. ve 636/3. Md. Hükümleri Dikkate Alınarak Bir Değerlendirme Yapılması İçin Davalı Vekilinin Temyiz İtirazlarının Kabulüyle Kararın Davalı Şirket Yararına Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
Y13.HDE. 1992/8632HAKLI SEBEPLERLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Alıcının İstihsal Ettiği Menfaatleri İade Borcu )
Y11.HDE. 2012/8208HAKLI SEBEPLERLE ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN AZLİ İSTEMİ ( Limited Şirketin Ortaklarına Ait İdare ve Temsil Yetkilerinin Kaldırılması İstemli Olarak Açılan Davalarda Husumetin İdare ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması İstenen Ortağa Yöneltileceği - Şirket Yönünden Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/9114HAKLI SEBEPLERLE ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKMA PAYININ TAHSİLİ İSTEMİ (Davacılar Tarafından İleri Sürülen ve Delillerle Desteklenmeyen Gerekçelerin Şirket Ortaklığından Çıkmak İçin Haklı Sebep Teşkil Etmeyeceği Gözetilmeksizin Davanın Kabulüne Karar Verilerek Davacıların Ortaklıktan Çıkma Paylarının Hesaplanmasının Doğru Olmadığı)
Y11.HDE. 2012/9510HAKLI SEBEPLERLE ŞİRKETİN FESHİ DAVASI (Haklı Nedenlerin Ortaya Çıkmasında Davacı Ortağın Kendi Eylem ve İşlemlerinin Katkısının Bulunmaması Diğer Bir Anlatımla Feshe Dayanak Gösterilen Haklı Nedenlerin Diğer Ortaklardan Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerektiği)
Y4.HDE. 2004/10554HAKLI ŞİKAYET ( Bu Hakkın Hukuken Korunabilmesi İçin Şikayeti Haklı Gösterecek Bazı Emare ve Olguların Zayıf ve Dolaylı da Olsa Varlığının Yeterli Olduğu )
Y4.HDE. 1980/1600HAKLI UZAKLAŞTIRMA
Y1.HDE. 2007/10443HAKLI VE GEÇERLİ NEDEN OLMAKSIZIN DAVACI TAŞINMAZINA ELATMA ( Elatmanın Önlenmesi İsteğinin Kabulüne Ecrimisil İsteğinin İse Şartları Oluşmadığından Reddine Karar Verildiği )
Y7.HDE. 2015/45706HAKLI VE GEÇERLİ SEBEBE DAYANMAYAN FESİH (Eylem İle Feshin Ölçülü Olmadığı/Davalı İşverenin Davacının Sebebiyet Verdiğini İddia Ettiği Zararın Ödenmemesi Halinde Yasal Yollara Başvuracağını Belirtmesine Rağmen Yargı Merciilerine Başvurmaksızın İş Aktinin Feshi Yoluna Gittiği - Davacının İşe İadesine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y22.HDE. 2017/5602HAKLI VE ZORLAYICI BİR NEDENLE DEVAMSIZLIK YAPILMASI ( Davacının Aynı İşyerinde Çalışan Eşine Yaklaşmamasına Yönelik Aile Mahkemesi Tarafından Tedbir Kararı Verildiği - Davacının Bildirilen ve Tutanak İle Tespit Olunan Tarihlerde İşyerinde Olmamasının Davacı Yönünden Haklı ve Zorlayıcı Nitelikte Bir Sebebe Dayandığı )
Y3.HDE. 2002/13701HAKLI ZİLYETİN DAVA HAKKI ( Taşınmazın Malikinin yada Zilyedinin Dava Açabilme Hakkının Bulunması )
Y2.HDE. 2014/25568HAKLILIK ARANMAMASI ( Bağımsız Olarak Açılan Tedbir Nafakası Davası - Ayrı Yaşamakta Haklılık Durumunun Çocuklar İçin Aranmadığı/Çocuklar Anne Yanında Olduğundan Baba Tarafından Tedbir Nafakası Ödenmesi Gerektiği )
Y23.HDE. 2014/7352HAKLILIK DURUMUNA GÖRE VEKALET ÜCRETİ ( Müdahalenin Önlenmesi - Harcın Yargılama Aşamasında Tamamlandığı Gözetilerek Dava Tarihindeki Haklılık Durumuna Göre Davacı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y6.HDE. 2016/4558HAKLILIK DURUMUNUN BELİRLENMESİ ( Tahliye Davası - Bilirkişiler Tarafından Belirtilen Eksiklikler Giderilmeden Davalının Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiğinden Bahisle Gerekli Araştırma Yapılmadan Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti Konusunda da Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y15.HDE. 2016/2405HAKLILIK KOŞULU ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Alacak/Adli Yardım İstemi - Davacının Ödeyeceği Temyiz Harcı 143,50 TL Temyiz Başvurma Harcı ve 444,64 TL Temyiz Peşin Harcı Olduğu- İbraz Edilen Belgeler Bu Miktar Harcın Ödenmesi Mümkün Olmayacak Miktarda Olmadığı - Adli Yardım Talebinin Reddi Gerektiği )
Y10.HDE. 2014/11089HAKLILIK ORANI ( Davada Kısmen Haklı Çıkma Halinde Yargılama Giderlerinin Tarafların Haklılık Oranına Göre Paylaştırılacağı/Tarafların Kusurunun Değil Davada Haklı Çıkma Oranlarının Göz Önüne Alınacağı - Hizmet Tespiti İstemi )
Y19.HDE. 2004/13403HAKLILIK ORANI ( Davanın Kısmen Kabulüne Kısmen Reddine Karar Verilirse Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Haklı Çıkma Nispetine Göre Hükmedilmesi Gereği - İtirazın İptali )
Y14.HDE. 2006/13585HAKLILIK ORANI ( İki Taraftan Her Biri Davada Haklı Çıkarsa Mahkemenin Yargılama Giderlerini Orantılı Olarak Paylaştırmada Hataya Düşmemesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2015/35711HAKLILIK ORANI (Davalı Yönünden Haklılık Oranının Takdiri İndirim Dışında Reddedilen Alacak Miktarı Olduğu - Takdiri İndirim Dışında Reddedilen Kısım İçin Mahkemece Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği/İşçilik Alacakları İstemi)
Y4.HDE. 2002/13773HAKLILIK SINIRININ AŞILMASI ( Köpeğinin Vermiş Olduğu Zararın Farklı Şekillerde Bertaraf Edilebileceği Halde Tekme Savurmak Suretiyle Köpeğin Öldürülmesinin Hukuka Aykırı Olması )
Y3.HDE. 2006/95HAKLILIK UNSURU ( Anne Yanında Kalan Müşterek Çocuk İçin Ayrı Yaşamada Haklılık Unsuru Aranmaksızın Tedbir Nafakası Tayin Edilmesi Gereği )
Y23.HDE. 2012/1806HAKSIF FİİLE İLİŞKİN ZARARLARIN TAZMİNİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI (Davalı Banka Hakkında İflas İstemi - Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin İç Hukuka Göre Tayin Edileceğinin Gözetileceği )

H Kavram Endeksi (4. Bölüm)