D Kavram Endeksi (3. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

D.S.İ.-DAVACIYI / DAVADA-DAVAYI / DAVET-DERLEME / DERNEĞE-DİRİ / DİSİPLİN-DÜZGÜN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

D

Y18.HDE. 2013/6096DERNEĞE AİT DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI (Zayi Belgesi Alınması İçin Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Dernek Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Mahkeme Olduğu)
Y18.HDE. 2013/6096DERNEĞE AİT DEFTER VE BELGELERİN OKUNMAYACAK HALE GELMESİ (Öğrenilmesinden İtibaren 15 Gün İçinde Dernek Merkezinin Bulunduğu Yer Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılacağı)
Y5.CDE. 2006/4204DERNEĞE AİT KAYIT VE BELGELER ( Üzerinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanıkların Görev Yaptıkları Dönemlerdeki Tüm Gelir ve Giderler İle Banka ve Kasa Mevcutlarının Karşılaştırılarak Uhdelerinde Para Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği - Zimmet )
Y9.CDE. 2005/4896DERNEĞE AİT MAKBUZ VE BELGELER ( Tarih ve İçerikleri Ayrı Ayrı İrdelenmediğinden Celbedilip Yeniden Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Dernekler Kanunu'na Muhalefet )
YCGKE. 1995/5-253DERNEĞE AİT PARAYI KENDİSİNİN VE BAŞKASININ YARARINA HARCAMAK ( Başkan Müdür ve Muhasebeci )
Y14.HDE. 2004/551DERNEĞE AİT TAŞINMAZLARIN TAPUDA İSİM DÜZELTME DAVASI ( İstemde Bulunan Derneğin İlk Kurulan Derneğin Devamı Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Gereği )
Y7.CDE. 2007/13587DERNEĞE AİT TUTULMASI GEREKEN DEFTER VEYA KAYITLARI TUTMAYAN DERNEK YÖNETİCİLERİ ( Beşyüzmilyon Lira İdari Para Cezası İle Cezalandırılacağı )
Y7.HDE. 2012/8871DERNEĞE HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİ ( Derneğin Kendiliğinden Dağıldığının Tespiti İstemi/İddianın İleri Sürülüş Biçimine Göre Davanın Dayanağını 4721 S.K. Md.87/3., 4. ve 5. Bentlerinin Oluşturduğu - Kuruculara Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y2.CDE. 1994/7365DERNEĞE KAYIT YAPTIRMAYAN ESNAF ( Verilecek Ceza ve Görevli Merci )
Y7.CDE. 1994/8362DERNEĞE KURBAN DERİSİ GETİRİLMESİ ( Derneğin Yapılan Bu Bağışı Kabul Yetkisi Olmadığından Suç İşlenmiş Sayılması )
Y9.CDE. 1981/736DERNEĞE ÜYE OLABİLMEK İÇİN ONSEKİZ YAŞINI BİTİRME KOŞULU ARANMAZ
Y4.HDE. 1983/3943DERNEĞE YARDIMDA USULSÜZLÜK
Y7.HDE. 2010/1105DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA (Yönetim Kurulunun Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaması Halinde Üyelerden Birinin Başvurusu Üzerine Sulh Hakiminin Üç Üyeyi Genel Kurulu Toplantıya Çağırmakla Görevlendireceği - Sulh Hukuk Mahkemesinin Sadece Şekli İnceleme Yapacağı/Genel Kurulun Toplanmasına Gerek Bulunup Bulunmadığı Toplantı İsteminin Yerinde Olup Olmadığını Denetleyemeyeceği)
Y11.CDE. 2010/1254DERNEĞİ VASITA OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDICILIK ( Sanıkların Şehit ve Gazi Ailelerine Duyulan Yardım Duygularını Suistimal Ederek Hileli Davranışlarla Birçok Kişiyi Aldatıp Çıkar Sağladıklarından Suçun Oluştuğu )
Y7.HDE. 2008/4109DERNEĞİN AHLAKA AYKIRI OLMASI ( Davalı Derneğin Tüzüğündeki Hiçbir Şekilde Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti ve Transseksüel Yaşamı Teşvik ve Özendirmeden ve Bu Cinsel Yönelimlerin Yaygınlaştırılmasından Söz Edilmediğinden Feshedilemeyeceği )
Y2.HDE. 2002/9706DERNEĞİN AMACI ( Belirli ve Ortak Bir Gayeyi Gerçekleştirmek Amacı ile Kurulması )
Y2.HDE. 1969/6943DERNEĞİN AMACI ( Fesih )
YCGKE. 1995/5-253DERNEĞİN AMACINA AYKIRI OLARAK KEYFİ HARCAMALARDA BULUNMAK ( Başkan Müdür ve Muhasebeci )
YHGKE. 2007/6-781DERNEĞİN CAMİ MÜŞTEMİLATINI KİRALAMASI ( Kamu Tüzel Kişisi Vasfı Bulunmayan Derneğin Kamu Malı Niteliğindeki Cami Müştemilatını Kiralama Hak ve Yetkisinin Bulunmadığı - Kira Alacağına İlişkin İtirazın İptali Davasının Reddi Gereği )
Y2.HDE. 1999/5687DERNEĞİN DAĞILMIŞ SAYILMASI DAVASI ( Davayı Açan İdare Amiri Temsilcisinin veya Savcının Duruşmaya Gelmemesi )
Y2.HDE. 2002/6694DERNEĞİN DAĞILMIŞ SAYILMASI TALEBİ ( Derneğin Dağılmış Sayılmasının ve Feshinin Şartları - Görevli Mahkeme )
Y18.HDE. 2014/20992DERNEĞİN DAVADA TEMSİL EDİLMESİ ( Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davada Derneği Temsil Eden Şahısa Derneği Temsile Yetkili Olduğuna İlişkin Yönetim Kurulunca Verilmiş Yetki Belgesi veya Yönetim Kurulunca Alınan Bir Karar Örneği de İbraz Edilemediği/ Davanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamına Yöneltilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/8092DERNEĞİN FESHEDİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Tüzel Kişiliği Sona Eren Davalı Derneğin Yerine Taşınmaz Kendisine Devredilen Vakfın Davada Yer Alması Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/14668DERNEĞİN FESHEDİLMİŞ OLMASI ( Davalı İşveren Derneğin Taraf Ehliyeti Kalmadığından Öncelikle Davalı Derneğin Tüzel Kişiliğinin İhyası İçin Dava Açılmak Üzere Davacı Vekiline Önel Verilmesi Açılacak İhya Davasının Sonucuna Göre Taraf Teşkili Sağlanması Gereği - Çalışmanın Tespiti )
Y2.HDE. 1968/4260DERNEĞİN FESHİ
Y18.HDE. 2012/3037DERNEĞİN FESHİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2015/17877DERNEĞİN FESHİ ( Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısının İki Defa Üst Üste Yapılamamış Olması Sebebiyle Kendiliğinden Dağıldığının Tespiti Talebi - Kanununun Açıkça Yetki Vermediği Bir Konuda Davacı Cumhuriyet Savcılığının Dava Açma Hakkı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2003/3876DERNEĞİN FESHİ ( Dernekle İlgili Olan Tüm Evraklar ve Kayıtlar Celbedilip İncelenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y2.HDE. 1996/7244DERNEĞİN FESHİ ( Genel Kurulun Hukuka Uygun Yapılmaması )
Y2.HDE. 2002/7549DERNEĞİN FESHİ ( İlk Genel Kurul Toplantısını Yasada Öngörülen Sürede Yapmayan ve Sorumlu Organların Oluşturmayan Derneklerin Sulh Hakiminin Vereceği Kararla Dağılmış Sayılacağı )
Y2.HDE. 2004/32DERNEĞİN FESHİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2000/6544DERNEĞİN FESHİ ( İsminde Cem Evi İbaresi Bulunan Derneğin Bu İbareye Dayalı Olarak)
Y2.HDE. 1997/13340DERNEĞİN FESHİ ( Kuruluş Amacına Aykırı Hareket-Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin Kapatma Kararı Verememesi )
Y2.HDE. 1999/9112DERNEĞİN FESHİ ( Kuruluş Bildirisindeki Eksikliklerin 30 Gün İçinde Giderilmemesi )
Y2.HDE. 1998/2893DERNEĞİN FESHİ ( Olağan genel kurul toplantısının yapılmaması )
Y2.HDE. 2001/8302DERNEĞİN FESHİ ( Sakatlar Derneğinin Federasyona Katılmaması Nedeniyle )
YHGKE. 1978/2-1089DERNEĞİN FESHİ ( Şube Kuruluşu Nedeniyle )
Y2.HDE. 2001/8455DERNEĞİN FESHİ ( Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Yapılan Tebligata ve Tanınan süreye Rağmen Adındaki Ulusal Kelimesi Çıkartılmadığından Derneğin Feshine Karar Verileceği - Ulusal Kelimesi ile Milli Kelimesinin Aynı Anlama Geldiği )
Y7.HDE. 2008/2176DERNEĞİN FESHİ ( Yeni Dernekler Kanununda Fesih Konusunda Hüküm Olmadığından Medeni Kanunun İlgili Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/6816DERNEĞİN FESHİ (Kumar Oynandığı Gerekçesiyle Dernek Başkanı Hakkında Mahkumiyet Kararı Verildiği - Suça Konu Tek Eylemin Davalı Derneğin Bu Suçun Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Nitelikte Kabul Edilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği)
YİBGKE. 1971/3DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Cumhuriyet Savcısının Hazır Bulunmasına Gerek Olmaması )
Y2.HDE. 2003/1065DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Davaname İle Açılan - C. Savcısının Huzuru İle Görülmesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2004/8262DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Dernek Tüzel Kişiliğine Yöneltilen - Yönetim Kurulunca Yetki Verilmemiş Olan Dernek Başkanının Davada Derneği Temsil Edemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/4109DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Kanunlarımızda Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti ve Transseksüel Kişilerin Aralarında Örgütlenerek Birlik ve Dayanışmalarını Sağlama Amacıyla Dernek Kuramayacaklarına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2007/2649DERNEĞİN FESHİ İSTEMİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması Halinde Her İlgilinin Sulh Hakiminden Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitini İsteyebileceği )
Y7.HDE. 2009/4821DERNEĞİN FESHİ İSTEMİ ( Öncelikle Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Davalı Dernek Adına Yeniden Tebliğe Çıkarılarak Derneği Temsil Yetkisi Bulunan Kişilere Tebliğ Edilip Edilmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/4486DERNEĞİN FESHİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesindeki Açıklamalar İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Derneğin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptalinin Talep Edildiği Anlaşıldığı - Dernek Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.HDE. 2007/16488DERNEĞİN FESHİ TALEBİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngürülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Görevli Mahkeme )
Y8.HDE. 2002/360DERNEĞİN FESHİ VE KENDİLİĞİNDEN DAĞILMASI ( Halinde Mallarının Kime Geçeceği veya Yetkili Organlarca Hangi Tüzel Kişiliğe Aktarıldığı Belirlenmediğinden Mallarının Devlete Geçtiği )
YHGKE. 2014/7-1038DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ ( “Alevi İnanç ve İbadet Merkezi Olan Cemevlerini Yapmak ve Yaptırmak" Amacıyla Kurulan Dernek - Bireylere Aleviliğe İnanma Hakkı Veriliyorsa Bu İnançlarının Gereğini Yerine Getirebileceği Yerler Açmak Amacıyla Dernek Kurmasına da Engel Olunamayacağı/Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
Y2.HDE. 2007/12620DERNEĞİN GENEL KURUL TOPLANTISI ( Davacının Üyelikten Çıkarılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun Onayına Sunulduğu ve Kabul Edidiği - Davacı Başlangıçtaki Talebini Genel Kurul Kararının İptali Şeklinde Islah Olanağına Sahip Olduğu )
Y13.HDE. 2013/32517DERNEĞİN HESABINA YATIRILAN PARANIN İADESİ İSTEMİ ( İspat Yükü - Davacı Parayı Ödünç Verdiğini Davalı İse Bağış Olarak Verildiğini Savunduğu/Ödünç İlişkisini İspat Etme Yükümlülüğü Davacıya Ait Olduğu Gözetileceği )
Y6.HDE. 2003/2212DERNEĞİN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMASI ( Dernek Tüzüğünde Cenaze Yıkama Yeri Yapmak Olmadığı - Cami Yaşatma Derneğinin Bu Sebeple Açtığı Tahliye Davasının Reddi )
Y18.HDE. 2012/7561DERNEĞİN İKİ KERE ÜSTÜSTE GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMADIĞI İDDİASI ( Süresi İçinde Genel Kurul Yapıldığı - Davanın Reddedileceği )
Y12.HDE. 1998/7503DERNEĞİN İLAM NİTELİĞİNDEKİ KARARLARI ( Takip Konusu Yapılabilmesinin Şartları )
Y2.HDE. 2007/16488DERNEĞİN İLK GENEL KURUL TOPLANTISI ( Kanunda Öngürülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Feshi Talebi/Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.HDE. 2006/2649DERNEĞİN İLK GENEL KURUL TOPLANTISININ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜREDE YAPILMAMASI VE ZORUNLU ORGANLARIN OLUŞTURULMAMASI ( Tesbitinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Derneklerin Kendiliğinden Sona Erme Halleri )
YHGKE. 2004/4-371DERNEĞİN KAMU KURUMUNA DÖNÜŞTÜRÜLMEKLE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Derneğin Aktif Dava Ehliyetinin de Son Bulması - Son Genel Başkanın Açtığı Davanın Usulden Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2003/14517DERNEĞİN KAPATILMASI ( Cumhuriyet Savcısının Duruşmalara Katılımı Sağlanmaksızın Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 1997/9378DERNEĞİN KAPATILMASI ( Kumar Oynatılan - Suç Sayılan Eylemin Mahkeme Kararıyla Belirlenmesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2002/9706DERNEĞİN KAPATILMASI DAVASI ( Derneğin Anayasanın Başlangıç Bölümünde Yer Alan Temel İlkelere Aykırı Olarak Faaliyette Bulunduğuna Dair Delil Getirilemediğinden Davanın Reddi )
YHGKE. 2013/7-1732DERNEĞİN KAPATILMASI İSTEMİ ( Her İki Derneğin de Dernek Tüzükleri İle Kuruluş Bildirimlerini İl Dernekler Müdürlüğüne Verdikleri Valilikçe Yapılan Araştırma Sonunda Mevzuata Aykırılık Görülmediğinden Derneklerin Kurulmalarına İzin Verildiği - İsim Benzerliğinin Kapatma Nedeni Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y2.HDE. 1997/7493DERNEĞİN KAPATILMASI KARARI ( Tarafların Kanuni Şekillere Uygun Olması )
Y18.HDE. 2014/21559DERNEĞİN KAPATILMASI NEDENLERİ ( Dernekte İlk Kez Yapılan Aramada Ele Geçirilen Suç Unsurunun Varlığının veya Dernek Başkan veya Üyelerinin Bireysel Suç İşlemelerinin Derneğin Kapatılması İçin Yeterli Neden Olmadığı - Suça Konu Tek Eylemin Derneğin Suç Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Olmadığı )
Y8.HDE. 2017/3231DERNEĞİN KAYBOLAN BELGELERİ İÇİN ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI ( Bağış Alındı Belgesinin Kaybolması Nedeniyle Hasımsız Açılan Davada Zayi Belgesi Verilmesi İsteminin Zayiye Neden Olay Ortaya Konulmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu - Davacı Dernek Belgenin Kaybolduğunu Karar Defterine İşlediği Dikkate Alınarak Talebin Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilmesi Gereği)
Y7.HDE. 2009/3512DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Derneğe Karşı Yapılmış Bir İcra Takibi Dahi Olmaksızın Salt Derneğin Borcunun Bulunmasından Hareketle Derneğin Acze Düştüğünün Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/8871DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( İddianın İleri Sürülüş Biçimine Göre Davanın Dayanağını 4721 S.K. Md.87/3., 4. ve 5. Bentlerinin Oluşturduğu - Davanın Görülebilmesi İçin Öncelikle Taraf Teşkilinin Doğru Olarak Sağlanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/4009DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILIP SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilip Sonuçlandırılması Gereği - Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanamayacağı )
Y7.HDE. 2012/1079DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMASI ( Dernek Genel Kurul Sonuçlarının Dernekler Müdürlüğüne Bildirilmemesinin Derneğin Kendiliğinden Dağılması Sonucunu Doğurmayacağı - Müeyyidesinin Para Cezası Olduğu )
Y2.HDE. 2002/5618DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA HALİ ( Derneğin Temsili )
Y7.HDE. 2008/4008DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/5383DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/12785DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Hazinenin Dava Açma Yetkisi Bulunmadığı - Mahalli Mülki Amirin Veya C. Savcısı'nın İstemi Üzerine Sulh Mahkemesince Tesbit Edileceği )
Y18.HDE. 2012/7561DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİ İDDİASI ( Davacının Üst Üste İki Genel Kurul Toplantısını Yapılmadığı İddiasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2007/581DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernek İlk Genel Kurul Toplantısını Kanunda Öngörülen Sürede Yapmamış ve Zorunlu Organlarını Oluşturmamışsa Her İlgili İsteyebileceği )
Y7.HDE. 2009/520DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Yürütülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/5918DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernekler Kanunun 18/1 ve 36. Md. Karşısında Davanın Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y2.HDE. 2007/16492DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği - Davanın Dosya Üzerinde İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y2.HDE. 2007/2649DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması Halinde Her İlgilinin Sulh Hakiminden İsteyebileceği )
Y1.HDE. 2007/20604DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Sulh Mahkemesince Karar Verilmiş Olması Tasfiyesinin de Bu Mahkemece Yapılacağı Anlamına Gelmediği - Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2008/2179DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği - Davanın Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanamayacağı )
Y2.HDE. 2002/1262DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davanın Evrak Üzerinde Görüşülmesinin Mümkün Olmaması )
Y2.HDE. 2007/16489DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/1911DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y7.HDE. 2009/6386DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Duruşma Yapılması Yargılamanın Basit Yargılama Usulüne Göre Yürütülerek Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/20992DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davada Derneği Temsil Eden Şahısa Derneği Temsile Yetkili Olduğuna İlişkin Yönetim Kurulunca Verilmiş Yetki Belgesi veya Yönetim Kurulunca Alınan Bir Karar Örneği de İbraz Edilemediği/Davanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamına Yöneltilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/5128DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Duruşma Açılmaksızın Davanın Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme İle Sonuçlandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.HDE. 2011/4919DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı Dernek Adına Tebliğe Çıkartılmadığı - Taraf Koşulu Oluşmadığı/Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )
Y7.HDE. 2012/3243DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Derneklerin En Az 3 Yılda Bir Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapması Gereği - 3 Yılı Aşkın Bir Süredir Toplantı Yapmayan Derneğin Dağıldığının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/16831DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Davada Geçici Yönetim Kuruluna Temsil Yetkisi Verilmediğinden Tüm Yönetim Kurulunun Davalı Gösterilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2006/2649DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Tesbitinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2012/6217DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Tespit Davası - Ard Arda İki Genel Kurul Yapmama Şartı Somut Olayda Gerçekleşmediğinden Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/5127DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ (Öncelikle Tensip Yapılarak Duruşma Günü Belirlenmesi ve Duruşma Gününün Taraflara Tebliği ve Duruşmaya Geldiklerinde Taraflardan Davaya Karşı Diyeceklerinin ve Varsa Delillerinin Sorulması Gerektiği)
Y4.HDE. 1975/6059DERNEĞİN KİŞİLİĞİ
Y2.HDE. 1999/14854DERNEĞİN KURULUŞ AMACI ( Kendiliğinden Dağılmış Sayılması Halleri - Görevli Mahkeme )
Y2.HDE. 2008/7823DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE ÜYELERİ ( Yardımlaşmayı Sağlamak Amacını Taşıdığı/Derneğin Kurucuları ve Üyelerinin Serbest Meslek Çiftçi ve Ev Hanımlarından Oluştuğu - Derneğin 2847 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y2.HDE. 1997/13340DERNEĞİN KURULUŞ AMACINA AYKIRI HAREKET ETMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin Kapatma Kararı Verememesi )
Y2.HDE. 1999/9112DERNEĞİN KURULUŞ BİLDİRİSİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Hak Düşürücü Süre - Derneğin Feshi )
Y9.CDE. 2004/9116DERNEĞİN LOKALİNDE KUMAR OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK ( 2908 Sayılı Yasanın 48/2.Maddesi Kapsamında Bulunduğu ve Aynı Yasanın 48/3.Maddesi İle 2559 Sayılı Yasanın 8.Maddesi Uyarınca Yaptırıma Bağlandığı )
Y2.HDE. 2003/2878DERNEĞİN MAL PARA VE HAKLARI ( Feshedilen veya Kendiliğinden Dağıldığı Tespit Edilen Derneklerin Mal Para ve Haklarının Tasfiyesinin Tüzüklerde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması )
Y7.HDE. 2010/4274DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TAFİYESİ ( Henüz Sicilden Terkin Edilmemiş Davalı Derneğe Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/20906DERNEĞİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ ( Mahkeme Kararıyla Feshedilen veya Münfesih Hale Düşen Derneklerin Mallarının Tasfiyesi Konusunda Görevli Mahkeme Yasalarda Öngörülmediğinden Görevli Mahkemenin Genel Hükümlere Göre Belirleneceği )
YCGKE. 1997/11-101DERNEĞİN MÜLKİYETİNDEKİ CAMİNİN YIKIMI ( 2863 Sayılı Kanuna Aykırı Davranış )
Y1.HDE. 2005/12710DERNEĞİN MÜNFESİH ADDOLUNMASIYLA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Tüzel Kişiliği Sona Erdikten Sonra Derneğe Ait Taşınmazın Vakfa Bağışlanması İşleminin Geçersiz Olması ve Hazineye Karşı Hüküm İfade Etmemesi )
Y18.HDE. 2013/4486DERNEĞİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Derneğin Feshi Kararının İptali İstenildiği/Hukuki Nitelendirmenin Hakime Ait Olduğu - Dernek Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği )
Y7.HDE. 2009/3512DERNEĞİN SALT BORCUNUN BULUNMASI ACİZ HALİNİ GÖSTERMEDİĞİ ( Aciz Halinden Söz Edebilmek İçin Borçlunun Ödeme Olanakları Sürekli Biçimde Yitirdiğinin Saptanması Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/7459DERNEĞİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Olduğu/Tarafların Hukuki Dinlenilme Hakkına Sahip Oldukları - Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y7.HDE. 2010/1918DERNEĞİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Mahkemece Davacı İl Dernekler Müdürlüğü'nün Gösterdiği Adrese Çıkarılan ve T.K. 35'e Dayalı Tebligat Geçerli Olmadığı - Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esası Hakkında Oluşturulan Hüküm Usule Aykırı Olduğu)
Y15.CDE. 2017/1512DERNEĞİN SPORCULARA YAPTIĞI YARDIMLARLA İLGİLİ GİDER MAKBUZU DÜZENLENMEDİĞİ İDDİASI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Harcanan Paranın Nereye Ne Şekilde Harcandığının Belirleneceği/Sanıkların Uhdesinde Para Olup Olmadığı Tespit Edilerek Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınacağı)
Y2.HDE. 1990/4381DERNEĞİN SUÇ SAYILAN EYLEMLERİN KAYNAĞI HALİNE GELMESİ ( Feshi - Mahkeme Kararı Bulunması Zorunluluğu )
Y18.HDE. 2012/6816DERNEĞİN SUÇ SAYILAN EYLEMLERİN KAYNAĞI HALİNE GELMESİ (Süregelen ve Birden Çok Eylemin Varlığının Tespiti Halinde Mümkün Olduğu - Suça Konu Tek Eylemin Davalı Derneğin Bu Suçun Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Nitelikte Olmadığı)
Y18.HDE. 2014/21559DERNEĞİN SUÇUN KAYNAĞI HALİNE GELMESİ ( Tek Eylemin Derneğin Suçun Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Olmadığı - İlk Kez Yapılan Aramada Ele Geçirilen Suç Unsurunun Varlığının Derneğin Feshi İçin Yeterli Neden Olmadığı )
Y7.HDE. 2010/185DERNEĞİN TARAF EHLİYETİ (Dernekler Kuruluş Bildirimini Dernek Tüzüğünü ve Gerekli Belgeleri Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerin En Büyük Mülki Amirine Verdikleri Anda Tüzel Kişilik Kazanacakları - Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Alacak Davasında Bulunduğu)
Y1.HDE. 2007/20604DERNEĞİN TASFİYESİ ( Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine Sulh Mahkemesince Karar Verilmiş Olması Tasfiyesinin de Bu Mahkemece Yapılacağı Anlamına Gelmediği - Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y2.HDE. 2007/20605DERNEĞİN TASFİYESİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinde Yapılması Gerektiğine Dair Kanun Hükmü Bulunmadığı - Asliye Hukuk Mahkemelerinin Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri Dışında Kalan Dava ve İşlere Bakacağı )
Y18.HDE. 2014/2165DERNEĞİN TASFİYESİ İSTEMİ ( Genel Kurul Toplantısının 6 Ay İçinde Yapılmaması - Tasfiye Gerçekleşmeden Derneğin Dernek Kütüğünden Silinemeyeceği ve Tüzel Kişiliğini Koruyacağı Gözetilerek Mahkemece Davanın Kabulü İle Davalı Derneğin Tasfiyesine Karar Verilmesi Gerektiği/Az Miktarda Malvarlığı Bulunduğu Gerekçesiyle Tasfiye Konusunda Karar Vermeye Yer Olmadığına Şeklinde Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
YHGKE. 1984/1-409DERNEĞİN TAŞINMAZ İKTİSABI KAMU MALI
Y14.HDE. 1998/1556DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ ( İkametgahları ile Amaç ve Faaliyetleri İçin Gerekli Olanlarla Sınırlı Olması )
Y2.HDE. 1976/1713DERNEĞİN TEMSİLİ
Y4.HDE. 1975/6059DERNEĞİN TEMSİLİ
Y7.HDE. 2009/4821DERNEĞİN TEMSİLİ ( Derneğin Feshi İstemi - Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Davalı Dernek Adına Yeniden Tebliğe Çıkarılarak Derneği Temsil Yetkisi Bulunan Kişilere Tebliğ Edilip Edilmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/5618DERNEĞİN TEMSİLİ ( Derneğin Kendiliğinden Dağılmış Sayılma Hali )
Y2.HDE. 2004/8238DERNEĞİN TEMSİLİ ( Yönetim Kuruluna Ait Olduğu - Yönetim Kurulunun Bir Veya Birkaç Üyeye Temsil Hakkı Verebileceği )
Y2.HDE. 2002/6503DERNEĞİN TÜM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KATILIMI İLE TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ ( Dernek Adına Çıkarılmış Tebligatın Yönetim Kurulu üyelerine yapılabileceği )
YHGKE. 2002/3-163DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ YİTİRMEMİŞ OLMASI ( Davaya Konu Taşınmaz Malın Mülkiyetinin İse Yine Davacı Dernek Üzerinde Olması )
Y2.HDE. 1996/11327DERNEĞİN TÜZÜĞE GÖRE YAPILMASI ZORUNLU KONGRESİ ( Bir Önceki Kongresinin Gecikmeli Yapılmasının Zorunluluğu Ortadan Kaldırmayacağı )
Y2.HDE. 2007/9489DERNEĞİN ÜYESİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Üyelikten Çıkarılmaya İlişkin Yönetim Kurulunca Alınmış Olan Kararı Derneğin En Yetkili Karar Organı Olan Genel Kurula İntikal Ettirmemiş Olan Davacının Dernek Üyesi Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 2003/627DERNEĞİN YASAK OLDUĞU İDDİASI ( Türbe ve Ziyaret Yerlerini Koruma ve Güzelleştirme Derneği - 677 S.K. Hükümlerine Aykırılık Tespit Edilmemesi/Mahkumiyete Karar Verilemeyeceği )
Y18.HDE. 2014/21465DERNEĞİN ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİASIYLA TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Dernekteki Gerçek Zarar Miktarını ve Davalıların Her Biri İçin Ayrı Ayrı Kusur Durumunu Gösterir Nitelikte Olmadığı - Dernek Şubesindeki Likidite Sıkıntısının Kaynağının Yerel Mahkemece Araştırılması Gereği )
Y10.HDE. 2003/10795DERNEK ( İşveren-İş Güvenliği Tedbirleri Almanın İşçiye mi İşverene mi Ait Olduğu-Kurum Zararının Rücuan Tahsili )
Y11.CDE. 1996/382DERNEK ( Kulüp Parasını Kişisel Çıkar İçin Sarfetmek )
Y2.HDE. 2000/6544DERNEK ( Kurulması Yasaklanan - İsminde Cem Evi İbaresi Bulunan Derneğin Bu İbareye Dayalı Olarak Feshedilemeyeceği)
YCGKE. 1980/9-289DERNEK ( Sosyal Maksatlara Yardımlaşma ve Maksadıyla Kurulması )
Y10.HDE. 1999/6397DERNEK ( Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Yürüten - Gönüllü Çalışan Kişinin İşçi Sayılamayacağı )
Y2.HDE. 2003/9158DERNEK ( Temsil Görevinin Yönetim Kuruluna Ait Olması )
Y9.CDE. 1983/2819DERNEK ADINA AMAÇ DIŞI FAALİYETTE BULUNMAK ( Aynı Olayın Değişik Bölümlerinin Üç Ayrı Dava Konusu Edilmiş Olması )
Y2.HDE. 2005/13581DERNEK ADINA ÇIKARILAN DAVETİYE ( Adreste Birlikte Sakin Daimi Çalışana Tebliğ Edildiği - Bu Tebligatın Tebligat Kanunu ve Tüzüğe Uygun Bir Tebliğ Olmadığı )
Y2.HDE. 2002/6503DERNEK ADINA ÇIKARILMIŞ TEBLİGATIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILABİLECEĞİ ( Derneğin Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Davaya Katılımı İle Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
Y15.CDE. 2017/1512DERNEK ADINA TAHSİLATIN VE TAHSİLAT İÇİN GEREKLİ TAKİPLERİN YAPILMADIĞI İDDİASI ( Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Harcanan Paranın Nereye Ne Şekilde Harcandığının Belirlenmesi Yapılan Harcamalarda Herhangi Bir Usulsüzlük Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği)
Y5.CDE. 2009/14684DERNEK ADINA TOPLANAN YARDIM VE BAĞIŞLAR ( Kanunda Sayılan Kişilerce Mal Edinilmesinin 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 32/f maddesindeki Özel Suç Tipine Uyduğu/Dernek Görevlilerinin Kamu Görevlisi Sayılacaklarına İlişkin Bir Hükme de Yer Verilmediği - Zimmet Suçunun Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2007/9430DERNEK ADINA USULSÜZ HARCAMA YAPMAK ( 5253 S.K. Md. 32/f Kapsamında Kaldığı - Asliye Ceza Mahkemesinin Davaya Bakmakla Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 2008/37070DERNEK AİDATI ( Davacının Ücretinden "Dernek Aidatı" Adı Altında Yapılan ve İşveren Tarafından Başvuru Olmadığından Ödenmediği Kabul Edilen Kesintinin de İadesine Karar Vermek Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/6816DERNEK BAŞKAN VE ÜYELERİNİN BİREYSEL NİTELİKTE SUÇ İŞLEMESİ (Derneğin Feshi İçin Yeterli Neden Kabul Edilemeyeceği)
Y2.CDE. 2007/13456DERNEK BAŞKANI HAKKINDA ADLİ PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ ( Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlaması - Hukuka Uygun Olduğu )
Y5.CDE. 2013/14535DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN SANIKLARIN MAKBUZ BASTIRARAK YARDIM TOPLAMASI ( 2860 S.K. Kapsamı Dışında Kaldığı - Yardım Toplamaya Valilik Makamının Olurları İle İzin Verildiği ve Derneğe Ait Gelir Ve Giderler Hesaplandığında Okul İnşaatının Yaklaşık Maliyetinden Fazla Harcama Yapıldığının Tespit Edildiği/Sanıkların Eylemlerinin Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 2012/3134DERNEK BAŞKANININ DERNEK BİNASINDA KUMAR OYNANMASINA İZİN VERMESİ ( Dernek Başkanının Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçundan Cezalandırılacağı )
Y2.HDE. 1985/937DERNEK BAŞKANININ YETKİSİ ( Genel Kurulu toplantıya çağırma )
Y2.CDE. 2007/13456DERNEK BİNASINDA KUMAR OYNATMAK ( Kumar Oynanması İçin Dernek Başkanının Yer ve İmkan Sağlaması - Dernek Hakkında İznin İptali Tedbirinin Uygulanamayacağı )
YCGKE. 1976/8-345DERNEK BÜLTENİNDE TBMM ÜYELERİNE YÖNELİK HAKARET ( TBMM'nin Manevi Kİşiliğini Alenen Tahkir ve Tezyif Suçu )
YHGKE. 2004/10-737DERNEK BÜNYESİNDE YOL VE YEMEK GİDERİ ADI ALTINDA KENDİSİNE ÖDEME YAPILARAK ÇALIŞAN DAVACI ( Hizmet Tesbiti Talebi - Davalı Derneğin Davacının Gönüllü Olarak Çalıştığı İddiasının Dinlenemeyeceği )
Y7.HDE. 2011/4988DERNEK DEFTER VE BELGELERİ İÇİN ZAYİ BELGESİ ( Defter ve Belgelerin Okunamayacak Hale Gelmesi Halinde Onbeş Gün İçinde Zayi Belgesi Almak İçin Mahkemeye Müracaatın Zorunlu Olduğu - Dernek Yöneticilerinin Tacir Olmadığı Basiretli Tacir Gibi Davranma Yükümlülüğü Bulunmadığı )
YCGKE. 2006/9-349DERNEK DEFTER VE KAYITLARINI TUTMAMA ( Derneğe Ait Tutulması Gereken Defter veya Kayıtları Tutmayan Dernek Yöneticilerinin İdari Para Cezasıyla Cezalandırılacağı )
Y7.HDE. 2012/219DERNEK DEFTERLERİ HAKKINDA ZAYİ BELGESİ TALEBİ ( Dernekler Tarafından Tutulması Zorunlu Defter ve Belgelerin Gerekli Özen ve Dikkat Gösterilmesine Rağmen Kaybolması veya Kullanılamaz Hale Gelmesi - 15 Gün İçinde Mahkemeye Müracaatla Zayi Belgesi Almak İçin Dava Açılması Gereği )
Y9.CDE. 2003/2136DERNEK DEFTERLERİNİN USULÜNE UYGUN TUTULMAMASI ( Derneğe Ait Defter ve Belgelerin Usulüne Uygun Tutulmamasının Dernekler Kanununa Aykırı Olması )
Y9.CDE. 2003/45DERNEK DENETLEME TUTANAĞI ( Dernekler Kanununa Muhalefet Suçunda Onaylı Örneğinin Dosyada Bulunması Gereği )
Y2.HDE. 2003/5094DERNEK DİSİPLİN KARARLARI ( Genel Kuruldan Onaylanmayan - İptali İçin Mahkemeye Başvurulamayacağı )
YHGKE. 2002/2-300DERNEK DİSİPLİN KURULU İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Yönetim veya Disiplin Kurulu Kararları İçin Mahkemeye Başvurulamaması )
Y9.CDE. 1980/3739DERNEK FAALİYETLERİ ( Derneklerin Kuruluş Amaçlarından Başka Faaliyet Gösterememeleri )
Y2.HDE. 1987/10493DERNEK FESHİ
Y2.HDE. 1980/7127DERNEK FESHİ ( Dernek temsilcisinin araştırılması )
Y2.HDE. 2007/8968DERNEK FESHİ ( Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirimin Dernekler İl Müdürlüğüne Genel Kurulu İzleyen 30 Gün İçinde Verilmemiş Olması Cezai Yaptırımı Gerektiren Bir Husus Olup Derneğin Kendiliğinden Dağıldığının Tespitini Gerektirmediği )
Y2.HDE. 1990/4381DERNEK FESHİ ( Suç Sayılan Eylem - Mahkeme Kararı Bulunması Zorunluluğu )
Y2.HDE. 1990/755DERNEK FESHİ ( Suç Sayılan Eylemlerin Kaynağı Haline Gelmenin Mahkeme Kararı İle İsbatı )
Y2.HDE. 2005/3722DERNEK GELİRLERİ ( Derneğin Amacı ve Gelirlerini Açıklayan Tüzüğün 4. ve 19. Maddeleri Kapsamı İçinde Kaldığı Şahsi Kar Amacı Gütmediği - Davanın Reddi Gereği )
Y9.CDE. 2005/4191DERNEK GELİRLERİNİ TOPLAMAYA YETKİLİLER ( Belgelerinin 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu - Yenilettirilmemesinin 2908 S.K. Md. 63'e Aykırılık Suçu Oluşturmayacağı )
Y2.HDE. 2003/15032DERNEK GENEL KURUL KARARI ( Toplantıda Hazır Bulunmayan Üyenin İptal Davası - Hak Düşürücü Süre )
YHGKE. 1992/2-190DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Çok Sayıda Kişinin Kısa Sürede Derneğe Üye Yapılması )
Y2.HDE. 1996/10624DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Davacının Toplantıya Katıldığı ve Alınan Kararla Muvafakat Etmediğini Bildirmemiş Bulunduğu/Hak Düşürücü Süre Geçmesinden Sonra Dava Açtığı - Dava Şartı Oluşmadığı/Reddi Gereği )
Y7.HDE. 2012/673DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Dernek Üyeliğinden Çıkarılmasının Kabulü Yönündeki Kararın - Davacının Talebi Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptaline Yönelik Olduğundan Talep Aşılarak Delege Seçimlerinin de İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y18.HDE. 2012/6590DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava ve İşlerden Sayılmadığı - Görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )
YHGKE. 2008/2-408DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Üye Olmayan Şahısların Katılımıyla Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa Alınan Kararların İptalini İstemek İçin Muhalefette Bulunmaya Gerek Olmadığı )
Y18.HDE. 2013/1542DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Dernek Üyesinin Gerçeğe Aykırı Şekilde Reklam Verdiği - Üyenin Yasal Olmayan Bu Hareketi Nedeniyle Dernek Yönetim Kurulunun İhraç Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
Y2.HDE. 1990/10467DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Seçimlerinde İsimlerin Tek Veya Ayrı Listede Yazılı Olması )
Y7.HDE. 2010/4184DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Konusu Edilen Kararlar Davalı Derneğin Genel Kuruluna Ait Kararlar Olmadığı - Davacının Dernek İçi Denetim Yollarını Tüketmeden Bu Davayı Açtığı/Dava Tarihi İtibariyle Dava Şartının Henüz Gerçekleşmediği )
Y2.HDE. 1999/7596DERNEK GENEL KURUL KARARININ İPTALİNİ İSTEYEBİLME ŞARTLARI ( Genel Kurulda Hazır Bulunan Üyenin )
Y2.HDE. 2003/5094DERNEK GENEL KURUL KARARLARI ( İptali İçin Mahkemeye Başvurulabileceği - Genel Kuruldan Onaylanmayan Disiplin Veya Yönetim Kurulu Kararlarının Genel Kurul Sayılamayacağı )
Y2.HDE. 2004/7100DERNEK GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ( Toplantıda Hazır Bulunan Ve Kanun Veya Tüzüğe Aykırı Alınan Kararlarına Katılmayan Her Üyenin Mahkemeye Başvurarak İsteyebileceği )
Y7.HDE. 2012/1079DERNEK GENEL KURUL SONUÇLARININ DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMEMESİ ( Genel Kurulun Yapılmadığı Sonucunu Doğurmayacağı Müeyyidesinin Para Cezası Olduğu - Dernek Genel Kurul Sonuçlarının Dernekler Müdürlüğüne Bildirilmemesinin Derneğin Kendiliğinden Dağılması Sonucunu Doğurmayacağı )
Y2.HDE. 2006/4363DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI ( Tüzükte Aksine Hüküm Olmadıkça Dernek Merkezinin Bulunduğu Yerden Başka Bir Yerde Yapılamayacağı )
Y2.HDE. 1979/1739DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISI
Y2.HDE. 2002/873DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISI ( Derneğin Adresinin Yanlış Gösterilmesinden Dolayı Tebligat Yapılamamış Olması-Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y9.CDE. 2003/322DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISI ( Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Gün Saat ve Yer ile Toplantı Gündeminin En Az On Beş Gün Önce Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine Yazı ile Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2007/8968DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISI ( İlk Genel Kurul Tolantısını Yasada Belirlenen Altı Aylık Süre İçinde Yapmış ve Zorunlu Organlarını Oluşturduğu - Derneğin Feshini Gerektirmediği )
Y2.HDE. 1997/3388DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ ( İlanın Sadece Abonelere Gönderilen Bir Gazetede Yapılmış Olması )
Y7.HDE. 2011/2391DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği - Adli Para Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
Y18.HDE. 2012/6219DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ İSTEMİ (Tüzel Kişiliği Bulunmayan Dernek Şubesinin Hasım Gösterilmesinin Temsilcide Yanılma Olduğu - Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Tüzel Kişiliği Bulunan Dernek Adına ve Genel Merkez Adresine Tebliğe Çıkarılması Gerektiği)
Y18.HDE. 2012/6557DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Kanun ve Tüzük Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Verilecek Adli Para Cezasının Kanun Değişikliği İle İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü - Değişiklikten Sonra Bu Konuda C. Savcısı Tarafından Dava Açılamayacağı )
Y9.CDE. 2002/1376DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ SÜRESİNDE YAPILMAMASI ( İdari Para Cezasını Gerektirmesi )
Y18.HDE. 2012/6217DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAMASI ( Ard Arda İki Genel Kurul Yapmama Şartı Somut Olayda Gerçekleşmediğinden Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tespit Davası )
Y9.CDE. 2007/3188DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAMASI ( Öngörülen Sürelerde - Yaptırımı 2908 S.K. Md. 50 /Son'da Gösterildiği/Eylemin Ayrıca Md. 78'deki Suçu Oluşturmayacağı )
YCGKE. 2003/6-175DERNEK GENEL KURUL TUTANAĞI ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Haberi Olmaksızın Yönetim Kurulu Kararına Ekleme Yapıldığı İddiası - İmzası Bulunan Üyelerin Dinlenmemesi/Tüzüğün Dosya İçinde Bulunmaması )
Y2.HDE. 2003/2878DERNEK GENEL KURULU ( Derneğin Tasfiyesinin Genel Kurula Bırakıldığı Durumda Genel Kurulun Toplanmaması veya Bir Karar Almamış Olması Durumunda Derneğin Mallarını Hazineye Kalması )
Y18.HDE. 2012/7041DERNEK GENEL KURULU ( Dernek Üyeliğinden İhraca İlişkin Bir Kararı Bulunmadıkça Dernek Üyeliğinin Devam Edeceği/Davacının Üyelikten İhracına Dair Genel Kurulda Alınmış Bir Karar Bulunmadığı ve Davacının Dernek İç Denetim Yollarını Tüketmediği Anlaşıldığından Dava Şartının Gerçekleşmediğinden Davanın Reddi Gerektiği - Dernek Yönetim Kurulunun Üyelikten İhraca İlişkin Kararın İptali Talebi )
Y2.HDE. 2004/32DERNEK GENEL KURULU ( İlk Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2007/642DERNEK GENEL KURULU ( Onayını Almayan Yönetim Veya Disiplin Kurulu Kararlarının Derneğin Denetim Yolları Tüketilmiş Kararı Olarak Kabul Edilemeyeceği - Yönetim Kurulu İhraç Kararına Karşı İptal Davası Açılamayacağı )
Y2.HDE. 2003/4653DERNEK GENEL KURULU ( Toplantıda Hazır Bulunan ve Kanuna veya Tüzüğe Aykırı Olarak Alınan Genel Kurul Kararlarına Katılmayan Her Üyenin Bir Ay İçinde Başvurarak Kararın İptalini İsteyebilmesi )
Y2.HDE. 2007/9080DERNEK GENEL KURULU İLE KARARLARIN İPTALİ ( Kanuna ve Tüzüğe Aykırı Yapılan/Davaya Bakma Görevinin Ceza Mahkemesine Ait Olduğu - Ön Ödeme Kamu Davasının Açılmamasını Yahut Ortadan Kaldırılmasını Sağlamaz )
Y4.HDE. 1975/9752DERNEK GENEL KURULU KARARI
YHGKE. 2013/18-2444DERNEK GENEL KURULU KARARININ İPTALİ ( T.M.K.'nun 83. Md. Genel Kurul Toplantı Tutanağına Muhalefet Şerhi Konulmasının Zorunlu Unsur Olmadığı - Genel Kurulda Tutanağa Muhalefet Şerhi Yazdırmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin İptal Davası Açabileceği )
Y2.HDE. 2000/2201DERNEK GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Genel Kurulun Kanuna ve Tüzüğe Aykırı Olması Nedeniyle )
Y18.HDE. 2015/20363DERNEK GENEL KURULU KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ (Davalı Derneğin Tüzüğüne Göre Onur Kurulunun 40 Kişiden Oluşması Gerektiği - Genel Kurulda Onur Kuruluna Toplamda 47 Kişi Seçildiği/Onur Kurulu Seçimine İlişkin Kararın İptali Gerektiği)
Y2.HDE. 1996/7244DERNEK GENEL KURULUN YÖNTEMİNE UYGUN YAPILMAMASI ( Fesih Sebebi )
Y2.HDE. 1997/6031DERNEK GENEL KURULUNA BAŞVURULMASI ( Dernek Yönetim Kurulu Kararının -Şube Kapatılması- İptali İçin-Dava Açılamaması )
Y18.HDE. 2013/2398DERNEK GENEL KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Adli Yargıda Çözümleneceği Gözetilmeden İdari Yargının Görevli Bulunduğu Gerekçesiyle Davanın Görevsizlik Nedeniyle Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2004/2566DERNEK GENEL KURULUNDA YAPILAN YÖNETİM KURULU SEÇİMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Seçimin Tüzükte Belirtilen Usule Uygun Yapılmış Olması )
Y2.HDE. 1973/8073DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRI
Y2.HDE. 1979/2679DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI
Y2.HDE. 1979/4573DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRI
Y2.HDE. 1985/937DERNEK GENEL KURULUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRMADA USULSÜZLÜK ( İptal sebebi )
Y2.HDE. 2001/5534DERNEK GENEL KURULUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK İÇİN SULH HAKİMİNCE OLUŞTURULAN HEYET ( Dernek Üyelerinden Seçilmesi Mecburiyeti )
Y9.CDE. 2001/239DERNEK GENEL KURULUNUN DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI OLARAK YAPILMASI ( Toplantı Tarihindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlu Olacakları )
YHGKE. 2000/2-1762DERNEK GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Dernek Tüzüğünde Üyenin İhracı Kararının disiplin Kurulu Tarafından Verileceği İtirazların Genel Kurulda İnceleneceğinin Belirtilmiş Olması )
Y7.HDE. 2012/3981DERNEK GENEL KURULUNUN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Genel Kurul Toplantı Karar Nisaplarının Oluşmadığı Yönünde İddiası Olmadığı/Davalı Derneğin Yaptığı Genel Kurul Toplantısına Katılan Davacının Toplantı Tutanağına Muhalefetini Açıkça Yazdırmadığı - Dava Şartı Yokluğu Nedeni İle Reddi)
Y2.HDE. 1973/6919DERNEK GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Y13.HDE. 2009/9072DERNEK GİDERLERİNİN TAHSİLİ ( Davalı Borcunu Ödediği ve Yemleri Kendisinin Satın Aldığı Savunmasında Bulunduğuna Göre İspat Yükü Davalıda Olduğu - Mahkemece Tarafların Tüm Delilleri Sorulup Toplanması Gerektiği )
Y5.CDE. 2009/14684DERNEK GÖREVLİSİ ( Dernekler Kanununda Dernek Görevlilerinin Kamu Görevlisi Sayılacaklarına İlişkin Bir Hükme de Yer Verilmediği - Zimmet Suçunun Oluşmadığı )
Y5.CDE. 2010/6228DERNEK GÖREVLİSİ ( Kamu Görevlisi Sayılacaklarına Dair Dernekler Kanununda Hüküm Bulunmadığı )
Y2.HDE. 1976/5921DERNEK HÜKMİ ŞAHSİYETİNİN TEŞEKKÜLÜ
Y7.HDE. 2010/4184DERNEK İÇİ DENETİM YOLLARI ( Derneğin Diğer Organlarının Kararlarına Karşı Dernek İç Denetim Yolları Tüketilmedikçe İptal Davası Açılamayacağı )
YHGKE. 2006/13-774DERNEK İÇİN ALINAN TAŞINMAZDAN DOĞAN ALACAK ( İtirazın İptali Davası/Davacının Dernek İçin Alınan Taşınmazın Bedelini Ödediği - Kendisine Kısmi Ödeme Yapıldığı/Bakiye Kalan Borcun Davacıya Ödenmesi Gereği )
Y9.CDE. 2010/5039DERNEK İL BAŞKANININ CANLI HABER BÜLTENİNDE YAPTIĞI KONUŞMA ( İfade Hürriyeti Kapsamında Olduğu - Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçunu veya Suç İşlemeye Tahrik Suçunu Oluşturmayacağı )
Y18.HDE. 2012/7762DERNEK İLE ÜYELERİ ARASINDA AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME ( Dernek Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği - Bu Yetkinin Kesin Nitelikte Olduğu )
Y2.HDE. 2007/581DERNEK İLK GENEL KURUL TOPLANTISI ( Kanunda Öngörülen Sürede Yapmamış ve Zorunlu Organlarını Oluşturmamışsa Her İlgili Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitini İsteyebileceği )
Y14.HDE. 2004/551DERNEK İSMİNİN YASA GEREĞİ DEĞİŞMESİ ( Tapuda İsim Düzeltme Davası - İstemde Bulunan Derneğin İlk Kurulan Derneğin Devamı Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Gereği )
Y9.HDE. 2009/12207DERNEK İŞÇİSİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Davalı Dernek İşçisi Olarak Çalıştığı/Davalı Derneğin Dava Tarihinden Önce ya da Sonra Kapatılıp Kapatılmadığı Araştırılmalı Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2013/7-1732DERNEK KAPATMA NEDENLERİ ( Öngörülen İstisnai Haller Dışında Yeni Kapatma Nedenleri Oluşturulamayacağı Gibi İsim Benzerliğinin Kapatma Nedenleri Arasında Düzenlenmemesi Nedeniyle Anayasanın Dernek Kurma Özgürlüğü İlkesine Aykırı Olarak Kapatma Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y11.CDE. 2009/13505DERNEK KARAR DEFTERİNDE TAHRİFAT ( Resmi Belgede Sahtecilik - Tahrifatı Dernek Üyesi Olan Şüphelilerden Hangilerinin Yaptığı Konusunda Tespit Yapılmadığından Bahisle İddianamenin İadesine Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2001/1635DERNEK KARARI KABUL EDİLMEME ( Genel Kurulun Onayını Almayan Yönetim Veya Disiplin Kurulu Kararları )
Y12.HDE. 2001/7796DERNEK KARARLARI ( Kayıt Ücreti Yıllık Aidatı ve İtirazı Kabil Olmayan Para Cezaları İle İlgili Kararların İlam Hükmünde Olması )
Y2.HDE. 2004/11337DERNEK KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA ( Üyenin Katılmadığı Kanuna Veya Derneğin Tüzüğüne Aykırı Olan - Bir Ay ve Her Halde Üç Ay İçinde Açma
Y10.HDE. 2011/3325DERNEK KAYITLARI ( Belgeyi Düzenleyen Dernekten Üyelik Öncesi Davacıya Ait Bilgilerin Kaynağı ve Anılan Belgenin Düzenlenmesine Esas Alınan Verilerin Neler Olduğu Sorularak Belirlenmesi Gerektiği - Sanatçının Borçlanma İstemi )
Y7.HDE. 2008/2895DERNEK KAYYIMINA TEBLİGAT ÇIKARTILMASI ( Davaya Karşı Diyecekleri Varsa Delilleri Sorulup Saptanmalı Göstereceği Delillerin Toplanması Gerektiği - Dernek Üyeliğinin Devam Ettiğinin Tespiti )
Y2.HDE. 1996/11327DERNEK KONGRESİNİN GECİKMELİ YAPILMASI ( Tüzüğe Göre Yapılması Zorunlu Olan Kongrenin Yapılması Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı )
YCGKE. 1977/9-360DERNEK KURARAK BİR SOSYAL SINIFIN DİĞER SOSYAL SINIFLAR ÜZERİNDE TAHAKKÜMÜNÜ SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
YHGKE. 2013/7-1732DERNEK KURMA İZNİ ( Valilikçe Yapılan Araştırma Sonunda Mevzuata Aykırılık Görülmediğinden Derneklerin Kurulmalarına İzin Verildiği - İsim Benzerliğinin Kapatma Nedenleri Arasında Düzenlenmemesi Nedeniyle Anayasanın Dernek Kurma Özgürlüğü İlkesine Aykırı Olarak Kapatma Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 1980/9-289DERNEK KURMA SINIRLARI ( Kar Maksadıyla Kurulamamaları Siyasi Faaliyet Yapan Siyasi Partilere ve Münferiden veya Müstakillen Siyasi Faaliyetlere Katılamamaları )
Y9.CDE. 2003/794DERNEK LOKALİNDE KUMAR OYNANMASINA İZİN VERİLMESİ ( Dernekler Kanununun 37/1 ve 77/3. Maddesindeki Suç Oluşturmadığı - Dernekler Kanunununa Muhalefet )
Y6.CDE. 2005/12644DERNEK LOKALİNDEKİ KİŞİLERİN PARALARINI ÇIKARTTIRIP ALMA ( Sanıkların Ellerinde Benzin Dolu Pet Şişe ve Tüfek İle Alması Nitelikli Yağma Suçunu Oluşturduğu )
Y5.CDE. 2012/13736DERNEK MALINA KARŞI SUÇ İŞLEYENLER ( Zimmet Suçu - Suç Tarihi İtibarıyla Dernekler Kanununda Türkiye Kızılay Derneği Görevlilerinin veya Dernek Malına Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmaması Sebebiyle Sanığın Zimmet Suçunun Faili Olamayacağı )
Y18.HDE. 2013/7521DERNEK MALLARININ TASFİYESİ ( Çekişmesiz İşlerden Olduğu - Sulh Hukuk Mahkemesi Dışında Bir Mahkemeye Görev Verilmediği/Sulh Hukuk Mahkemesi Görevli Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y2.HDE. 2007/19154DERNEK MALLARININ TASFİYESİ ( Sona Eren Derneğin Para Mal ve Haklarının Tasfiyesinde Açıkça Sulh Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Bir Hüküm Olmadığı - Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine Sulh Mahkemesince Karar Verilmiş Olması Tasfiyesinin de Bu Mahkemece Yapılacağı Anlamına Gelmediği )
Y2.HDE. 2006/4363DERNEK MERKEZİ ( Genel Kurul Toplantıları Tüzükte Aksine Hüküm Olmadıkça Dernek Merkezinin Bulunduğu Yerden Başka Bir Yerde Yapılamayacağı )
Y9.CDE. 1994/2368DERNEK MERKEZİNDE GAZETE MUHABİRİ İLE YAPILAN KONUŞMANIN HABER OLARAK YAYINLANMASI ( Bildiri Verme Niteliğinde Sayılmaması )
Y10.HDE. 2013/1459DERNEK NİTELİĞİNDEKİ SPOR KULÜPLERİ (Ödeme Emrinin İptali İstemi - Prim Alacağının Tahakkuk Ettiği ve Ödenmesi Gereken Dönemde İşverenle Birlikte Müteselsil Sorumluluk Koşulunun Oluşması İçin Kulübün "...Temsil ve İlzama Yetkili Üst Düzey Yöneticisi veya Yetkilisi..." Durumunda Olunması Gerektiği)
Y2.HDE. 1981/3828DERNEK OLAĞAN GENEL KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI
Y2.HDE. 1976/8063DERNEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Y2.HDE. 2002/1DERNEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNUN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Yapılacak İşlemler )
Y2.HDE. 2007/5059DERNEK ORGANLARININ TÜZÜK UYARINCA KESİNLEŞEN KARARLARI ( Hiçbir İtiraz Yoluna Başvurulamayacağını Öngören Dernek Tüzüğü Kuralının Dernek İçi Denetim Yollarını Kapadığı Dikkate Alınarak Yargı Yoluna Başvurulabileceği )
YHGKE. 1998/9–856DERNEK PARA, KIYMETLİ EVRAK VE MALLARINA KARŞI SUÇ ( Emniyet suistimal )
Y9.CDE. 2003/1835DERNEK SEÇİMLERİNE HİLE KARIŞTIRMAK ( Dernek Üyesi Olmadan Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sanıkların Seçimlere Hile Karıştırdıkları Saptanamadığından Beraatlerine Karar Verilmesi )
Y18.HDE. 2012/6219DERNEK ŞUBESİ (Genel Kurul Toplantısı İptali İstemi - Tüzel Kişiliği Bulunmayan Dernek Şubesinin Hasım Gösterilmesinin Temsilcide Yanılma Olduğu)
Y7.HDE. 2011/6690DERNEK ŞUBESİ GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Üye Tarafından Açılan Davanın Kesin Yetkili Mahkeme Olan Derneğin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.HDE. 1997/6031DERNEK ŞUBESİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI ( İptal İçin Mahkemeye Başvurulamaması-İptal İçin Genel Kurula Başvurulması )
Y6.CDE. 2002/20150DERNEK TARAFINDAN VERİLEN KİMLİK KARTININ SAHTE OLMASI ( Bu Kimlik Kartlarının Hukuksal Sonuç Doğurma Yeteneğinin Olmaması Nedeniyle Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmaması )
Y9.HDE. 2004/5530DERNEK TARAFINDAN YAPILAN OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığına Devri - İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Alacaklardan Bakanlığın Sorumlu Olacağı )
Y2.HDE. 2003/2878DERNEK TASFİYESİ ( Derneğin Tasfiyesinin Genel Kurula Bırakıldığı Durumda Genel Kurulun Toplanmaması veya Bir Karar Almamış Olması Durumunda Derneğin Mallarını Hazineye Kalması )
Y2.HDE. 1980/7127DERNEK TEMSİLCİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Y2.HDE. 2004/8262DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ( Yönetim Kurulunca Yetki Verilmemiş Olan Dernek Başkanının Davada Derneği Temsil Edemeyeceği - Derneğin Feshi Davası )
Y2.HDE. 2004/3092DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Üst Üste İki Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmamış Olması - Dernek Organlarının Oluşmasına Kadar Derneği Temsil Yetkisinin Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinde Olması )
Y2.HDE. 1967/6826DERNEK TÜZÜĞÜ
Y2.HDE. 2003/2878DERNEK TÜZÜĞÜ ( Feshedilen veya Kendiliğinden Dağıldığı Tespit Edilen Derneklerin Mal Para ve Haklarının Tasfiyesinin Tüzüklerde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması )
Y2.HDE. 1990/10467DERNEK TÜZÜĞÜNDE SEÇİMLE İLGİLİ HÜKÜM OLMAMASI ( Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu Seçimlerinde İsimlerin Tek Veya Ayrı Listede Yazılı Olması - İptali Davası )
Y4.HDE. 1975/10026DERNEK TÜZÜĞÜNDEKİ TAHKİM KOŞULU VE UYGULAMASI ( Üyelerin Aralarında Çıkacak Ticari Uyuşmazlıkların Mahkemeye Başvurmadan Yönetim Kurulu Hakemliğiyle Çözüleceği Yolundaki Kural )
YHGKE. 1997/2-838DERNEK TÜZÜĞÜNE AYKIRI İBRA KARARI
Y21.HDE. 1995/5310DERNEK TÜZÜĞÜNE GÖRE YAPILAN İŞ ( Hizmet Akdi Niteliğinin ve Sigortalılığın Tesbiti Davası )
Y2.HDE. 1987/614DERNEK TÜZÜĞÜNÜN KANUNA AYKIRILIĞI
Y18.HDE. 2013/2398DERNEK TÜZÜĞÜNÜN MEDENİ KANUNA AYKIRI OLAN HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu Hükümleri Uyarınca Adli Yargıda Çözümleneceği Gözetileceği )
Y4.HDE. 2004/11250DERNEK TÜZÜĞÜNÜN UYGULANMASI ( Mahkemece Hükme Esas Alınan Dernek Tüzünğüne Göre İzin Belgesinin Verilmesinin Üyelik Koşuluna Bağlı Tutulmamış Olması )
Y13.HDE. 2013/14486DERNEK ÜYELERİ VE ARKADAŞLARININ GEZİYE KATILMASI ( Otobüs Kazasından Kaynaklı Tazminat Davası - Gezi Davalı Dernek Yararına Düzenlenen Bir Gezi Olmayıp Tur Bedelini Ödeyen Herkesin Geziye Katıldığı/Derneğin Akdi ya da Yasadan Kaynaklanan Bir Sorumluluğu Bulunmadığından Derneğe Husumet Düşmeyeceği )
Y2.HDE. 1997/5546DERNEK ÜYELERİNDEN HER BİRİNİN DAVA AÇMA HAKKININ OLMASI ( Muvafakat Gösterilmeyen Kararlar )
YHGKE. 1970/2-90DERNEK ÜYELERİNE YARDIM ( Derneğe Üye Olan İki Kardeşin Annelerinin Ölümü Üzerine Dernekten Ölüm Yardımı Almasının Gerekmesi )
Y2.HDE. 2004/2589DERNEK ÜYELİĞİ ( Davalının Üyesi Olmadığı Dernek Genel Kurulunun Almış Olduğu Karardan Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmdığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
Y8.HDE. 2017/3194DERNEK ÜYELİĞİ ( Emekliye Ayrılmaksızın İlişiği Kesilen Üyelere Yapılacak Ödemelerle İlgili Olarak Hem Tüzük Hem de Yönetmelikte Getirilen Düzenlemede Türk Borçlar Kanununun Zamanaşımına Dair Hükümlerinin Esas Alınacağının Belirtildiği - İlişiği Kesildiği Tarihe Göre Davacı Yönünden Zamanaşımının Dolduğu/Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1992/2-190DERNEK ÜYELİĞİ ( Kısa Sürede Çok Sayıda Kişinin Derneğe Üye Yapılması-Genel Kurul Kararının İptali )
Y2.HDE. 2001/7854DERNEK ÜYELİĞİ ( Üyeliği Sona Erenin Dernek Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması Yönündeki Dilekçesinin Hukuki Sonuç Doğurmaması )
Y2.HDE. 1978/2776DERNEK ÜYELİĞİ HAKLARINI KORUMA
Y7.HDE. 2012/673DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA ( Genel Kurul Kararının İptali - Davacının Talebi Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptaline Yönelik Olduğundan Talep Aşılarak Delege Seçimlerinin de İptaline Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2006/2-278DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ( Dernek Genel Kurul Kararınca Verilmeyen Çıkarma Kararına Karşı Dava Açılamaması )
Y2.HDE. 2004/11337DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ( Son Kararı Verme Görevinin Genel Kurula Ait Olduğu )
Y2.HDE. 2001/16245DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA ( Tüzükte Çıkarma Düzenlenmemişse Üyenin Ancak Haklı Nedenlerle Çıkarılabilmesi )
Y7.HDE. 2009/1848DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ ( Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemiyle - Disiplin Soruşturması Sırasında Alınan "Bilimsel Mütalaa" Başlıklı Raporun Bilirkişi Raporu Olarak Değerlendirilemeyeceği/Sahtecilik Yönünden Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmamış Olmasının İsabetsizliği )
YHGKE. 1970/2-90DERNEK ÜYELİĞİNE BAĞLI HAK ( Dava Konusu Derneğe Üye Olan İki Kardeşin Üyelik Sıfatının Neticesi Olarak Ayrı Ayrı Ölüm Yardımı Almasının Gerekli Olması )
Y7.HDE. 2008/2895DERNEK ÜYELİĞİNİN DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ ( Dernek Kayyımına Tebligat Çıkartılması Gereği - Davalı Dernek Kayyımından Davaya Karşı Diyecekleri Varsa Delilleri Sorulup Saptanmalı Göstereceği Delillerin Toplanması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/2609DERNEK ÜYELİĞİNİN TESPİTİ ( Davacı Davalı Derneğin Genel Kurul Toplantısında Üyeliğine İlişkin Durumunun Görüşülmesini İstemeden Doğrudan Dava Açtığı ve Davalı Derneğin Tüzüğünde de Yönetim Kurulu Kararının Kesin Olduğuna Dair Bir Hüküm Bulunmadığı - Dava Şartı Gerçekleşmeden Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/6430DERNEK ÜYELİĞİNİN TESPİTİ ( Kunduracılık Ticareti İle İştigal Eden Davacının Bağ-Kur'a Emeklilik İşlemleri İçin Başvurduğunda Dernek Üyesi Olmaması Nedeniyle İşlemlerinin Yapılmadığının Söylenmesi )
Y4.HDE. 2005/11890DERNEK ÜYELİK KAYDININ TESPİTİ ( Uyuşmazlığın Niteliği İtibariyle İş Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2005/4473DERNEK ÜYESİ ( Müştekinin Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Açılan Davaya Müdahil Olarak Katılabileceği )
Y7.HDE. 2011/6690DERNEK ÜYESİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Dernek Şubesi Genel Kurul Kararının İptali - Üye Tarafından Derneğin İşleminden Dolayı Dernek Aleyhine Açılan Davanın Kesin Yetkili Mahkeme Olan Derneğin Yerleşim Yeri Mahkemesinde Çözüme Kavuşturulacağı )
Y18.HDE. 2012/316DERNEK VE ŞUBELERİNİN İŞGAL ETTİKLERİ MEKANLAR ( Tapuda Mesken Olarak Kararlaştırılan Yerin Dernek Şubesi Olarak Kullanılabilmesi İçin Maliklerin Oybirliği İle Karar Alması Gerektiği )
Y18.HDE. 2004/7793DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU İLİŞKİLERİ ( Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İsmini Alamaması ve Kamu Görevlilerinin Görev Ünvanlarını Kullanarak Vakıf Organlarında Görev Alamaması )
Y18.HDE. 2005/1056DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU İLİŞKİLERİ ( Yasayla Kamu Kurum ve Kuruluşların Bütçelerinden Bu Kapsamdaki Dernek ve Vakıflara Ödenek-Yardım veya Herhangi Bir Kaynak Aktarılamaması )
Y8.HDE. 1999/2721DERNEK VE VAKIFLARIN MÜLKİYETİNİ ALAMAYACAKLARI TAŞINMAZLAR ( Cami ve Müştemilatı )
Y2.CDE. 2002/21146DERNEK YÖNETİCİLERİ ( İzinsiz Kur'an Kursu Açıp Ders Vermeleri - TCK.nun 261. Maddesi Kapsamında Olduğu )
Y2.HDE. 2006/3180DERNEK YÖNETİM KURULU ( Davalı Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davalı Derneğin Yönetim Kurulu Üyelerinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/18131DERNEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( Tüzükte Derneği Temsil Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verildiği - Husumetin Yalnızca Başkana Yöneltilemeyeceği )
Y2.HDE. 1976/1713DERNEK YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ
Y2.HDE. 1987/614DERNEK YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ
YHGKE. 2006/2-278DERNEK YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Derneğin Nihai Kararlarının Genel Kurul Tarafından Verilmesi )
Y18.HDE. 2012/6100DERNEK YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (Davacı Dernek Kendi Yönetim Kurulunun Kararlarının İptalini İstediği/Davacının Dava Açmakta Hukuki Yararı da Olmadığı - Haksız Temlikin İptali İstemi )
Y2.HDE. 2004/120DERNEK YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Üyelikten Çıkarmaya İlişkin - Genel Kurul Dışındaki Dernek Organlarının Kararlarına Karşı İptal Davası Açılamaması/İç Denetim Yollarına Başvurulması Gereği )
Y2.HDE. 2003/5094DERNEK YÖNETİM KURULU KARARLARI ( İptali İçin Mahkemeye Başvurulamayacağı - Derneğin En Yetkili Kurulu Olan Genel Kurula Olayın İntikal Ettirilebileceği )
Y9.CDE. 2005/795DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ( Defter ve Belgeleri Düzgün Tutmamak Şeklinde Belirlenen Eylemlerinin 2908 Sayılı Kanunun 85.Maddesinin 1.Fıkrası Son Cümlesinde Belirtilen Suçu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2005/4473DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE DAVA ( Suç Tarihinde Dernek Üyesi Olan Müştekinin Açılan Davaya Müdahil Olarak Katılma Hakkı Bulunduğu )
Y2.HDE. 1990/10467DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETLEME KURULU SEÇİMLERİNDE İSİMLERİN TEK VEYA AYRI LİSTELERE YAZILI OLMASI ( İptal Sebebi Olamayacağı )
Y21.HDE. 2016/8121DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN SORUMLULUĞU ( Ödeme Emirlerinin İptali - Davacının Dava Dışı Dernekle Birlikte Borçtan Müteselsilen Sorumlu Tutulabilmesi İçin Temsil ve İlzam Yetkisine Sahip Olup Olmadığının Sayman veya Parasal Konularda İmza Yetkilisi Olup Olmadığının da Araştırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2001/1635DERNEK YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULU KARARLARI ( İptali İçin Mahkemeye Başvurulamayacağı - Genel Kurula İntikali Gereği )
Y2.HDE. 1997/6031DERNEK YÖNETİM VEYA DİSİPLİN KURULU KARARI ( Kararın İptali İçin Mahkemeye Başvurulamaması-Genel Kurula İntikal Ettirilebileceği )
Y2.HDE. 2004/11337DERNEK YÖNETİM VEYA DİSİPLİN KURULU KARARLARI ( Genel Kurulun Onayını Almayan - Derneğin Denetim Yolları Tüketilmiş Kararı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y10.HDE. 2003/6057DERNEK YÖNETİMİ ( Dernek Yönetimindeki Hastane İşyerinde ve Dernek Yönetiminin Buyruğu Altında Kan Alma İşi Yapan Davacının İşyerinde Sigortalı Çalıştığının Kabul Edilmesi Lüzumu )
YCGKE. 1976/9-113DERNEKLER ( 1488 Sayılı Dernekler Yasasına Göre Derneklerin İzinsiz Olarak Kurulabilmesinin Mümkün Olması-Derneklerin Tüzüklerinde Yazılı Amaçlar Doğrultusunda Faaliyet Göstermesi )
Y2.HDE. 1999/14854DERNEKLER ( Derneğin Kuruluş Amaç Ve Şartlarını Kaybetmesi - Amaç Dışı Yasaya Genel Asayişe Ve Ahlaka Aykırı Faaliyetleri )
Y2.HDE. 2005/3722DERNEKLER ( Kazanç Paylaşma Dışında Belirli ve Ortak Bir Amacı Gerçekleştirmek Üzere Oluşturulan Tüzel Kişiliğe Sahip Topluluklar Olduğu )
Y2.HDE. 2007/5059DERNEKLER HUKUKU ( Derneğin Disiplin Kurulu Tarafından Verilen "Bir Yıl Süreyle Geçici Çıkarma" Kararının İptali - Davacının Yargı Yoluna Başvurma Olanağının Bulunduğu )
Y7.HDE. 2008/2179DERNEKLER İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/5128DERNEKLER İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Mahkemece Duruşma Günü Belirlenmesi ve Taraflara Tebliği Duruşma Yapılması Yargılamanın Basit Yargılama Usulüne Göre Yürütülerek Sonuçlandırılması Gereği )
Y9.CDE. 2003/1835DERNEKLER KANUNA MUHALEFET ( Dernek Üyesi Olmadan Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sanıkların Seçimlere Hile Karıştırdıkları Saptanamadığından Beraatlerine Karar Verilmesi )
Y9.CDE. 2004/2399DERNEKLER KANUNA MUHALEFET ( Ön Ödeme Nedeniyle Haklarında Takipsizlik Kararı Verilen ve Haklarında Açılmış Bir Kamu Davası Bulunmayan Sanıklar Hakkında Hüküm Kurulamaması )
Y9.CDE. 2004/1290DERNEKLER KANUNA MUHALEFET ( Sanığın Bu Suçtan Dolayı Oluşan Sabıka Kaydının Adli Sicilden Çıkarlmasına Dair Taleplerde Hüküm Tarihinden İtibaren Beş Yıllık Yasal Sürenin Gerçekleşmesi Şartının Gözetilmesi )
Y2.HDE. 2007/16492DERNEKLER KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Dosya Üzerinde İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı - Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
Y7.HDE. 2008/4009DERNEKLER KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanamayacağı - Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilip Sonuçlandırılması Gereği )
Y2.HDE. 2007/16489DERNEKLER KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği - Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti )
Y2.HDE. 2008/1911DERNEKLER KANUNU İLE İLGİLİ HUKUK DAVALARI ( Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/2323DERNEKLER KANUNU UYARINCA ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( 5253 S.K. Md.32/k'de Öngörülen Onbeş Günlük Sürenin Hak Düşürücü Nitelikte Olmadığı - Dernek Yöneticilerinin Zaman Kaybetmeden Mahkemeye Başvurmalarını Sağlamaya Yönelik Olduğu ve Başvurulmamasına Cezai Sonuçlar Bağlandığı )
YCGKE. 1983/9-132DERNEKLER KANUNU VE TCK.'NIN BİRLİKTE İHLALİ ( Tek Eylemle/İzinsiz Dershane "Kur'an Kursu" Açmak - Ağır Cezayı Öngören Kanun Maddeleri Uyarınca Hüküm Kurulması Gereği )
Y9.CDE. 1998/1042DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Belgelerin İbrazını İsteyen Görevli Memurun Usulüne Uygun Olmayan Sözlü Uyarısına Uymamak )
Y9.CDE. 1994/2368DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Dernek Merkezinde Gazeteci İle Yapılan Konuşmanın Haber Olarak Yayınlanması )
Y9.CDE. 1990/3776DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Derneklerin Konuşma Metninin Dağıtılması - İzinsiz Bildiri Eylemi Sayılmama )
Y9.CDE. 1997/3025DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Önödemeye Tabi Suç İçin Kamu Davası Açılması )
Y9.CDE. 1998/2116DERNEKLER KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sunuş Yapan Yabancı Uyrukluların Sıfatı )
Y9.CDE. 2002/2538DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Başkanı Olduğu Dernek Adına ve Yönetim Kurulu Kararı Üzerine Yerel Bir Gazeteye Açıklama Yapmak - Atılı Suçun Unsurlarının Oluşmayacağı )
Y5.CDE. 2010/6228DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Dernek Adına Toplanan Yardım ve Bağışların Kanunda Sayılan Kişilerce Mal Edinilmesinin Dernekler Kanundaki Özel Suç Tipine Uyduğu - Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 2005/795DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Olan Sanıkların Defter ve Belgeleri Düzgün Tutmamak Şeklinde Belirlenen Eylemlerinin Suç Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2003/1491DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Dernekler Kanununa Aykırılık Eylemlerinin 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olması Nedeniyle Ceza Kararnamesiyle Sonuçlandırılmaması )
Y9.CDE. 2005/4191DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Gelirleri Toplamaya Yetkililerin Belgesinin 1 Yıllık Süreye Tabi Olduğu - Yenilettirilmemesinin Md. 63'e Aykırılık Suçu Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 2003/322DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Genel Kurul Toplantısının Yapılacağı Gün Saat ve Yer ile Toplantı Gündeminin En Az On Beş Gün Önce Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine Yazı ile Bildirilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/749DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Sanıkların Derneğe Ait Olan ve Devrettikleri Binanın Bir Katında Gelir Temin Etmek Amacıyla Bağış Karşılığında Düğün Salonu İşletmeleri )
YCGKE. 1978/9-474DERNEKLER KANUNUNA AYKIRILIK ( Suç Vasfındaki Yanılmanın Karar Sadece Sanıklar Tarafından Temyiz Edilse Bile Usuli Müktesep Hak Oluşturmayacağı - Usuli Müktesep Hakkın Ceza Miktarı Açısından Oluşabileceği )
Y5.CDE. 2006/4204DERNEKLER KANUNU'NA AYKIRILIK ( Zimmet - Sanıkların Görev Yaptıkları Dönemlerdeki Tüm Gelir ve Giderler İle Banka ve Kasa Mevcutlarının Karşılaştırılarak Uhdelerinde Para Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2009/520DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN DAVALARDA YARGILAMA USULÜ ( Hukuk Davalarında Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Yürütülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/4008DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Basit Yargılama Usulü Uygulanacağı )
Y7.HDE. 2008/5383DERNEKLER KANUNUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA YARGILAMA USULÜ ( Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti - Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2004/6127DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( 4854 Sayılı Yasayla Yapılan Düzenlemeyle Dernekler Kanununda Öngörülen Ceza Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Sanıklar Hakkında Buna Göre İşlem Yapılması Gereği - İdari Para Cezası )
Y9.CDE. 2003/45DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Eylemi Açıkça Göstermeyen İddianamenin Açıklattırılması Gereği )
Y9.CDE. 2003/1212DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Atılı Suça İlişkin Cezanın İdari Hükümden Sonra İdari Para Cezasına Dönüştüğünün Gözetilmesi Gereği - Ön Ödeme Önerisinin Savcı Tarafından İmzalanması Gereği )
Y9.CDE. 2002/400DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Bu Suçların Yer Ve Zaman Kaydı Aranmaksızın 3005 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Muhakeme Edileceği )
Y9.CDE. 2001/2556DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Defter ve Belgelerin Teslim Edilmemesi )
Y9.CDE. 2002/1205DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Delillerin Tayin ve Takdiri Gereken Durumlarda Sanığın Sorgusu Yapılıp Savunması Saptanmadan Beraat Kararı Verilememesi )
Y9.CDE. 2005/4896DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Derneğe Ait Makbuz ve Belgelerin Tarih ve İçerikleri Ayrı Ayrı İrdelenmediğinden Derneğe Ait Tüm Defter Makbuz ve Belgeler Celbedilip Yeniden Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
Y7.CDE. 2007/13587DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Derneğe Ait Tutulması Gereken Defter veya Kayıtları Tutmayan Dernek Yöneticileri Beşyüzmilyon Lira İdari Para Cezası İle Cezalandırılacağı )
Y9.CDE. 2004/9116DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Derneğin Lokalinde Kumar Oynanmasına Müsaade Etmekten İbaret Eyleminin 2908 Sayılı Yasanın 48/2.Maddesi Kapsamında Bulunduğu ve Aynı Yasanın 48/3.Maddesi İle 2559 Sayılı Yasanın 8.Maddesi Uyarınca Yaptırıma Bağlandığı )
Y9.CDE. 2003/794DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Lokalinde Kumar Oynanmasına İzin Verilmesi - 2908 Sayılı Yasanın 37/1 ve 77/3. Maddesindeki Suçu Oluşturmadığı )
Y9.CDE. 1988/6449DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Yöneticilerinin Dernek Paraları İle Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri Aleyhindeki İşledikleri Suçlar Yönünden Devlet Memurları Hakkındaki Cezaya Tabi Olmaları )
Y9.CDE. 1980/4847DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Yöneticisi Olan Sanıkların İzinsiz Kuran Kursu Açmaları )
Y9.CDE. 1982/990DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Dernek Amacına Aykırı Olarak Kuran Kursunda Ruhsatsız Öğretmenlik Yapmaları )
Y9.CDE. 2002/241DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Olan Sanığın Dernek Merkezinde Kumar Oynanmasına İzin Vermesinin Dernekler Kanununda Öngörülen Suçun Yasal Unsurlarını Oluşturmaması )
Y9.CDE. 2004/5669DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Dernekler Kanunu'nda Öngörülen Para Cezasının İdari Para Cezasına Dönüştürülmüş Olması - Görevli Merci )
Y9.CDE. 2004/6882DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Dernekler Yasasının Değişik 82.Md.sinde Sanığa Atılı Eylem İçin Öngörülen Para Cezasının TCK 119.Md. Uyarınca Ön Ödeme Kapsamında Kaldığı )
Y9.CDE. 2000/1784DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Genel Kurul Toplantısını ve Yönetim Kuruluna Seçilenleri Kaymakamlığa Bildirmemek )
Y7.HDE. 2011/2391DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Genel Kurul Toplantısının İptali İstemi - Adli Para Cezası İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğünden Ceza Mahkemesinde Görülemeyeceği )
Y9.CDE. 1998/3031DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Görevli Mahkeme )
Y9.CDE. 2000/3277DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Görevli Mahkeme )
Y9.CDE. 2001/2285DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Hazırlıkta Çıkarılan Ön Ödeme Önerisinde Uygulanacak Kanun Maddesi Yazılmadığından Usulsüz Olması Nedeniyle Yeniden Ön Ödeme Önerisi Çıkartılması Gereği )
Y9.CDE. 2003/2131DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Duruşmaya Gelen Sanıklara Okunup Diyeceklerinin Sorulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/2228DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Hüküm Tarihinden Önce Bu Kanunda Yapılan Değişiklik Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2002/961DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( İdarece Verilen Yetki Belgesinin Yasada Belirtilen Süresinin Bitiminden Sonra Dernek Adına Alındı Belgesi ile Bağış Almak ve Bunu Gelir Defterine Kaydetmek )
Y9.CDE. 1978/4241DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Kanuna Aykırı Olarak Verilmiş Olan Müdahale Kararının Hükmü Temyize Yetki Vermemesi )
Y9.CDE. 2002/544DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Konfederasyon Sözcüsü Sanığın Hazırladığı Yazılı Metni Belirli Bir Topluluğa Okuyarak Basın Açıklaması Yapması-Suçun Oluşmaması )
Y9.CDE. 2003/1745DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Müşteki Hazine Atılı Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmediğinden Temyiz İsteminin Reddi Gereği - Kabule Şayan Olmayan Temyiz Talebi )
Y9.CDE. 2003/1305DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Ön Ödemenin Ödenmemesi Halinde Artırım Cezanın Üst Sınırını Geçemeyeceği - 7201 Sayılı Yasanın 35. Maddesine Göre Tebliğe Çıkarılan Ön Ödeme İhtarının Mahkeme Divanhanesine Asılmadığından Yeniden Tebligat Yapılması Gereği )
Y9.CDE. 2007/3188DERNEKLER KANUNU'NA MUHALEFET ( Öngörülen Sürelerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmamasının Yaptırımı 2908 S.K. Md. 50 /Son'da Gösterildiği - Eylemin Ayrıca Md. 78'deki Suçu Oluşturmayacağı )
Y9.CDE. 1984/2637DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sahte Belge Bulunamamasına Göre Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2001/2144DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Saklanması Gereken Makbuz Suretinin de Yanlışlıkla Verilmesi - Suçun Manevi Unsurunun Gerçekleşmemesi )
Y9.CDE. 2004/222DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığa 2908 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçundan Dolayı Verilen Cezanın İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Karşısında Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/276DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Bu Suç Dolayısıyla Ağır Para Cezasına Çarptırılmış Olması )
Y9.CDE. 2005/3652DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Hukuki Durumunun 5253 S. Yasa Hükümleri Uyarınca Takdir ve Tayini Gereği - Yürürlükten Kalkan Yasa Maddeleri İle Uygulama Yapılamayacağı )
Y9.CDE. 2001/2882DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanığın Yasal İşlemlere Başlayıp Henüz Tamamlamadan Makbuz Bastırttığı Ancak Bunları Henüz Kullanmadığı İşlemlerin Tamamlanması Mümkün Olduğundan Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2001/3041DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık Hakkında Süresi Dolan Yetki Belgesinin Yenilenmesine Yönelik Karar Alınmaması )
Y9.CDE. 1999/556DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanık ile Vekiline Duruşma Günü Bildirilmeksizin Davaya Devamla Savunma Hakkının Kısıtlanması )
Y9.CDE. 2004/9078DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıklar Hakkındaki Hükmü Vekaleten Temyiz Ettiğini Beyan Eden Avukatın Vekaletnamesinin Dosyada Bulunmadığı Gibi Müdafii Olarak Atandığına İlişkin Bir Karara da Dosya İçeriğinde Rastlanmadığı )
Y9.CDE. 2000/3014DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Sanıkların Suç Tarihinde Dernek Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerinin Araştırılması )
Y9.CDE. 2003/426DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Suçtan Zarar Görmesi Söz Konusu Olmayan Müşteki Vekilinin Takipsizlik Kararına İtiraz Yetkisi Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2003/2089DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Suçun Temas Ettiği Cezaların Kanun Değişikliğiyle Para Cezasına Dönüştürülmesi Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/1309DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Tekerrür Nedeniyle Hapis Cezasının Arttırılması Halinde Para Cezasının da Arttırılması Gereği - Aleyhe Temyiz Olmadığından Bozma Sebebi Sayılmayacağı )
Y9.CDE. 2003/522DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Usulüne Uygun Olmayan Ön Ödemenin Yeniden Çıkartılması Gereği - Dernekler Kanununun 85. Maddesi 1 ve 2. Cümlesine Muhalefet )
Y9.CDE. 2002/938DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Yasada Öngörülen Cezanın Para Cezası Olması Nedeniyle Ön Ödemeye Tabi Tutulmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2004/9090DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Yasa'nın Değişmesi - Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Tayin ve Takdirinde Zorunluluk Bulunduğu/Lehe Olan Hükmün Uygulanması )
Y9.CDE. 2005/360DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET ( Yürürlükten Kaldıran 5253 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarına İlişkin Davalarda Duruşma Açılması Gereği )
Y9.CDE. 2003/2477DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET SUÇLARI ( Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu Hükümlerine Göre Yargılama Yapılması Gereği - Ceza Kararnamesiyle Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/15197DERNEKLER KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR ( Siyasi Partiler Yasası'nın 118. Maddesinde Yer Alan - Kuruluşlarından İtibaren Üç Yıl Geçtiği Halde Genel Kurul Toplantısını Yapmayan İl ve İlçe Örgütlerinin Feshinde Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2004/347DERNEKLER KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİK ( Dava Konusu Olayda Dernekler Kanunundaki Yasal Değişiklikler Dikkate Alınarak Sanığın Hukuki Durumunun Buna Göre Tayin ve Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.HDE. 2011/4988DERNEKLER TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE BELGELER - ( Zayi Belgesi - Dernek Defter ve Belgelerinin Elde Olmayan Nedenlerle Okunamayacak Hale Gelmesi Halinde Bu Hususun Öğrenilmesi Tarihinden 15 Gün İçinde Mahkemeye Müracaat Edilmesi Gereği )
Y7.HDE. 2012/219DERNEKLER TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI VE KULLANILAMAZ HALE GELMESİ ( 15 Gün İçinde Dernek Merkezinin Bağlı Olduğu Yer Mahkemesine Başvurarak Zayi Belgesi Alınması Gereği - Derneklerin Tacir Olmadığı 15 Günlük Sürenin Hakdüşürücü Süre Olmadığı )
YCGKE. 1976/9-113DERNEKLER TÜZÜĞÜ ( Bir Derneğin Tüzüğünde Belirttiği Amacından Ayrı Bir Takım Faaliyetler İçerisine Girmesinin Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1976/9-113DERNEKLER TÜZÜĞÜNÜN CELBİ ( Yerel Mahkemece Derneğin Amacının ve Yürüttüğü Faaliyetin Niteliğinin Belirlenebilmesi Gayesi İle Dernekler Tüzüğünün Celbinin Gerekmesi )
Y2.HDE. 2006/3180DERNEKLER YASASI ( 5253 Sayılı Dernekler Yasası İle 2908 Sayılı Dernekler Yasası Yürürlükten Kaldırıldığından 5253 Sayılı Dernekler Yasasına Göre Değerlendirme Yapılarak Sonucu İtibariyle Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2002/7549DERNEKLER YASASI ( Dernekler Yasasında Belirlenmiş Olan Mahkemenin 4721 Sayılı Yasanın Getirilmesi İle Zımnen Değiştirilmiş Olduğun Kabul Edilmesi )
Y9.CDE. 2001/1332DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Para Cezasında Artırım Şartları )
Y9.CDE. 2001/2062DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Uygulanan Maddenin Kısa ve Gerekçeli Kararda Gösterilmesi Zorunluluğu )
Y9.CDE. 2012/3409DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANMA ( Dernek Veznedarı Olan Sanığın Dernek Adına Toplanan Yardım Paralarının Bir Kısmını Derneğe İntikal Ettirmediği - Güveni Kötüye Kullanma Suçu Oluşabileceğinden Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Sayılacağı )
YCGKE. 2006/9-349DERNEKLER YASASINA AYKIRI DAVRANMAK ( Hükümlünün Eyleminin Suç Olmaktan Çıkarıldığı Dikkate Alınarak Hakkındaki Cezanın Çektirilmemesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2000/827DERNEKLER YASASINA AYKIRILIK ( Alınan Taşınmazın Bakanlığa Bildirilmemesi )
Y9.CDE. 1996/43DERNEKLER YASASINA AYKIRILIK ( Basın Toplantısındaki Konuşma Metninin Dağıtılması )
Y9.CDE. 1980/3739DERNEKLER YASASINA AYKIRILIK ( Derneklerin Kuruluş Amaçlarından Başka Faaliyet Gösterememeleri )
YCGKE. 2003/9-84DERNEKLER YASASINA AYKIRILIK ( Suçun Ön Ödemeye Tabi Olması-Ön Ödeme İhtarı Yapılmadan Beraat Kararı Verilmesi )
YCGKE. 2000/9-92DERNEKLER YASASINA AYKIRILIK İDDİASI ( Basın Toplantısı Sonunda Konuşma Metninin Dağıtılması )
YCGKE. 2002/9-127DERNEKLER YASASINA MUHALEFET ( Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Olan Sanığın Yaptığı Basın Toplantısında Okuduğu Metni Basın Mensuplarına Dağıtmasının Bildiri Dağıtma Olamaması )
Y9.CDE. 2001/301DERNEKLER YASASINA MUHALEFET ( Dünya Barış Gününde Basın Toplantısı Yaparak Bildiri Dağıtan Sanık )
Y9.CDE. 1996/6943DERNEKLER YASASINA MUHALEFET ( Yardım Toplama Faaliyetlerinden Elde Edilen Mal ve Paraların Devlet Malı Sayılması )
Y9.CDE. 2001/767DERNEKLER YASASINA MUHALEFET ( Yargılama Usulü )
Y9.CDE. 2000/3307DERNEKLER YASASINA MUHALEFET SUÇU ( Ceza Kararnamesine Konu Olamaması )
YCGKE. 2000/9-92DERNEKLER YASASININ 44. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN EYLEM NİTELİĞİ ( Basın Toplantısı Sonunda Konuşma Metninin Dağıtılması )
Y2.HDE. 2000/6544DERNEKLERDE KANUNA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİNİ TALEP ( Sonucuna Göre m.50'nin Uygulanması Gereği)
Y8.CDE. 2003/1849DERNEKLERDE TABANCA TAŞIMAK YASAĞI ( Sanığın Bulunduğu Lokalin Yönetim ve Yapı Olarak Derneğe Doğrudan Doğruya Bağlantılı Olup Olmadığının Araştırılması Gereği - Cezada Artırım )
Y9.CDE. 2003/1835DERNEKLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK ( Dernek Üyesi Olmadan Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen Sanıkların Seçimlere Hile Karıştırdıkları Saptanamadığından Beraatlerine Karar Verilmesi )
YHGKE. 1971/2-154DERNEKLERDEN İHRAÇ
YCGKE. 2003/6-175DERNEKLERE AİT BELGELERDE YAPILAN TAHRİFATLAR ( Dernekler Yasasında Özel Bir Suç Tipi Düzenlendiği - Sanığın Eyleminin Uyup Uymadığının Tartışılarak Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 1974/3152DERNEKLERE ÜYE KABUL EDİP ETMEME ÖZGÜRLÜĞÜ
Y18.HDE. 2005/1056DERNEKLERE YARDIM ( 5072 Sayılı Yasayla Kamu Kurum ve Kuruluşların Bütçelerinden Bu Kapsamdaki Dernek ve Vakıflara Ödenek-Yardım veya Herhangi Bir Kaynak Aktarılamaması )
Y2.HDE. 1971/7221DERNEKLERİN BİR KISIM YETKİLERİNİ DEVRİ
Y2.HDE. 1986/8804DERNEKLERİN FESHİ
YHGKE. 2000/12-1163DERNEKLERİN KAYIT ÜCRETLERİ ( İlam Mahiyetinde Olması )
Y2.HDE. 1986/8804DERNEKLERİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI
YHGKE. 2010/4-4DERNEKLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Dernek Tarafından Yaptırılan Cami Üzerine Kurulmuş Olan Cep Telefonu Baz İstasyonunun Kaldırılması İsteği/ Mülkiyet Hakkı Sahibi Olan Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğu )
Y9.CDE. 2000/827DERNEKLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ ( Üç Ay İçinde İçişleri Bakanlığına Bildirilmesi Zorunluluğu )
Y18.HDE. 2014/2165DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN SONA ERMESİ ( Derneğin Tasfiyesi İstemi - Para Mal ve Haklarının Tasfiye ve İntikal İşlemlerinin Tamamlanmasını Müteakip Tasfiye Sonucunun Bildirilmesi Üzerine Bunların Dernekler Kütüğündeki Kayıtlarının Merkezlerinin Bulunduğu Yer İl Dernekler Müdürünün Onayı İle Silineceği Şubelerinin Bulunduğu Valiliklere ve Bakanlığa da Bilgi Verileceği )
Y2.HDE. 1987/614DERNEKLERİN ÜYE ALIP ALMAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Y18.HDE. 2012/6816DERNEKTE İLK KEZ YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURUNUN VARLIĞI (Derneğin Feshi İçin Yeterli Neden Kabul Edilemeyeceği)
Y18.HDE. 2014/21559DERNEKTE YAPILAN ARAMADA KUMAR OYNANDIĞININ SAPTANMASI ( Derneklerin Ancak Organları Olarak Hareket Eden Gerçek Kişilerin Fiillerinden Sorumlu Oldukları - Suça Konu Tek Eylemin Derneğin Suçun Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Olmadığı )
YİBGKE. 1950/4DERNEKTEN ÇIKARMA ( Tüzükte Çıkarma Nedeni Gösterilmeyen Durumlarda da Derneğin Bu Hakkını Kötüye Kullanması )
YHGKE. 1976/2-563DERNEKTEN İHRAÇ
Y18.HDE. 2012/7041DERNEKTEN İHRAÇ ( Dernek Tüzüğüne Göre Yönetim Kurulu Kararları Kesin Olmayıp Bu Kararlara Karşı Genel Kurul Nezdinde İtiraz İmkanı Bulunduğu - Genel Kurulun Onayı Olmayan Yönetim veya Disiplin Kurulu Kararları Derneğin İç Denetim Yolları Tüketilmiş Kararları Olarak Kabul Edilemeyeceği/Dernek Genel Kurulunun Dernek Üyeliğinden İhraca İlişkin Bir Kararı Bulunmadıkça Dernek Üyeliğinin Devam Edeceği )
Y2.HDE. 2007/642DERNEKTEN İHRAÇ KARARI ( Genel Kurul Dışındaki Dernek Organlarının Kararlarına Karşı iç Denetim Yolları Tüketilmedikçe İptal Davası Açılamayacağı )
Y2.HDE. 2004/2018DERNEKTEN İHRAÇ KARARINA KARŞI AÇILAN DAVA SÜRERKEN İHRAÇ KARARININ ONANMASINA İLİŞKİN VERİLEN OLAĞAN GENEL KURUL KARARI VERİLMESİ ( İhraç Kararına Karşı Açılan İptal Davasının Onama Kararına Karşı Açılan Davada Derdestlik İtirazına Konu Edilemeyeceği )
YHGKE. 1984/2-811DERNEKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ
YHGKE. 1984/2-811DERNEKTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Çıkarma Nedeninin Gösterilmemesi Durumunda Derneğin Çıkarma Hakkını Kötüye Kullandığından Söz Edilerek Dava Açılabilmesi )
YCGKE. 1982/29DERS BOYKOTUNA KATILDIĞI İDDİA EDİLEN ÖĞRETMEN ( Hastalık Nedeniyle Okula Gelemediği Savunması )
YHGKE. 2001/4-1177DERS KİTABINDA BİR ÖZEL İSMİN BİRDEN FAZLA ADLANDIRILMASI ( Bunların İkisi Birden Parantez İçi Açıklama İle Kullanılarak Gerçeğinin de Belirtilmesi )
Y2.CDE. 2000/8507DERS KİTABININ FAZLA FİYATLA SATILMASI ( Kanunda Yazılı suçun Oluşup Görevsizlik Kararı Verilmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2010/5864DERS NOTLARININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bilişim Suçunu Oluşturacağı - Aynı Anda Yapılan Not Değişikliklerinde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
Y22.HDE. 2015/20657DERS SAATİ ÜCRETİ İLE ÇALIŞMA ( Çalışılmayan Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücreti Hak Ettiğinin Kabul Edilmesine Göre İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasında İşçinin Fiilen Çalıştığı Gün Sayısına Çalışma Karşılığı Olmayan Ücrete Hak Kazandıran Hafta Tatili İle Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin de Eklenmesi Gerekeceği )
Y22.HDE. 2015/29757DERS SAATİ ÜCRETİ İLE ÇALIŞMA ( Davacının Aylık Maktu Ücretle Değil de Ders Saati Ücreti İle Çalıştığı - Bir Ayda Çalıştığı Toplam Süre Çalışılan Güne Bölünerek Günlük Ortalama Çalışma Süresi Bulunması Fiilen Çalışılan Günlere Ait Ücretle Çalışma Karşılığı Olmayan Hafta Tatil Ücretleri Eklenerek Aylık Ücretin Hesaplanması Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/11453DERS SAATLERİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Dava Konusu Dönemlere İlişkin Ders ve Yoklama Defterleri Puantajlar Getirtilip Bu Tür Belgelerde Noksanlık Varsa Bunun Nedeni Araştırılarak İşveren Kurumun İlgili Şef Amir ve Müdür Gibi Yetkili Kişileri Dinlenerek Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2002/23990DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNDE GÖREVLENDİRME ( Davacının SSK Kapsamında Gösterilmesi - Davacı Kaymakamlık Onayı ile Görevlendirildiğinden Statü Hukukuna Tabi Olduğu Hizmet İlişkisinin Oluşmadığının Kabulü Gereği )
Y10.HDE. 2016/11876DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA KISMİ ZAMANLI ÇALIŞAN ÖĞRETMEN ( Hizmet Tespiti İstemi - Ücretli Öğretmenlerin Çalışma İlişkilerinde Tam Süreli İş Sözleşmesi Olarak Nitelendirilmeye Olanak Verecek Bir Bağımlılığın Bulunmadığı/Belirlenen Süre İçerisinde Çalışma Yükümlülüğünün ve Ders Saati Karşılığında Ücrete Hak Kazandıklarının Kabul Edileceği - Eksik İnceleme )
Y10.HDE. 2009/18337DERS VE YOKLAMA DEFTERLERİ ( Çalışmanın Tespiti - Dava Konusu Dönemlere İlişkin Kurs Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ve Tatil Günleri Özellikle İlgili Dönemlere İlişkin Ders ve Yoklama Defterleri Getirtilerek Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2010/1966DERS VE YOKLAMA DEFTERLERİ ( Ücret Bordroları ve Puantajlar ve Ödeme Belgeleri Getirtilmeli ve Bu Tür Belgelerde Noksanlık Varsa Bunun Nedeninin Araştırılması Gerektiği - Hizmet Tespiti )
Y9.HDE. 2001/12364DERSANE ÖĞRETMENİ ( Resmi Okullarda Yapılan Sosyal Yardım Niteliğindeki Ek Ödemelerden Faydalanamamaları )
Y9.HDE. 1992/6571DERSANE ÖĞRETMENİNİN KIDEM TAZMİNATI VE SOSYAL YARDIM ZAMMI TALEBİ ( Birer Yıllık Sözleşmelerle Çalışırken Akdi Yenilenmeyen )
Y9.HDE. 2000/19500DERSANE ÖĞRETMENİNİN ÜCRETLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Gecikme Cezası Talebi Hakkında Karar Verilmemiş Olması )
Y3.HDE. 2004/1842DERSANEYE GİTME ZORUNLULUĞU ( Türkiye Koşullarında Liseyi Bitiren Çocuğun - Davalı Babanın Geliri Dikkate Alınarak Çocuğa Yardım Nafakası Ödemek Zorunda Olduğu )
YHGKE. 2015/7-3374DERSDESTLİK İTİRAZI SEBEBİYLE DAVANIN REDDİ (Davacının Davasından Feragat Etmediği/Davasını Geri Aldığı - Feragat Edilen Dava Dosyasında Hak ve Alacakların Bu Davaya Konu Olduğu İçin Feragat Edildiği ve Yargılamaya Bu Dosya Üzerinden Devam Edildiği Gerekçesiyle Direnme Kararının Yeni Bir Karar Olduğu)
Y13.HDE. 2013/8005DERSE GİRME YASAĞI ( Mevzuat Gereğince Rehber Öğretmenlerin Derse Girmelerinin Mümkün Olmadığı/Davalının Rehber Öğretmenleri Derse Sokarak Devletten Haksız Para Tahsil Ettiği İddiası - Bilirkişi İncelemesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/13-660DERSE GİRME YETKİSİ BULUNMAYAN REHBER ÖĞRETMENİ DERSE SOKARAK GRUP EĞİTİMİ VERMEK SURETİYLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDIĞI İDDİASI ( Haksız Ödenen Bedellerin Tahsili/Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın Yazısında Rehber Öğretmenlerin Aylık Karşılığı Ders Okutmalarının Mümkün Görülmediği - Bu Yazıya Değin Fiilen Bahse Konu Eğitim Hizmetinin Verildiği Olgusunun Ortadan Kalkmayacağı/Davalının Kastı veya Kusuru Olmaksızın Yapılan Ödemelerin Geri Alınamayacağı )
Y18.HDE. 1997/3388DERSHANE ( Anagayrımenkulün Bağımsız Bölümünün Dersane Olarak İşletilmesi Durumunda Kat Malikleri Tarafından Dersaneye Tanıtıcı Levha İçin İzin Verilmesinin Gerekmesi )
Y4.HDE. 2016/5672DERSHANE İÇİNDE DAVACIYA KİRALANAN KANTİNİN KİRA SÜRESİNİN BİTİMİNDEN ÖNCE İHTARNAME ÇEKİLEREK SONRASINDA YASAL YOLLARA BAŞVURULMADAN DAVALI TARAFINDAN BOŞALTILMASI ( Kiralananın Davacıya Teslimi Yolundaki İstemin Kabulü Mümkün Olmamakla Birlikte Davacının Haksız Eylemi Sebebiyle Zarar Gördüğünün Kabulü Gerektiği/En Azından Davacının Makul Olarak Kendisine Aynı İşi Yapabileceği Bir Yer Bulana Kadarki Kazanç Kaybının Belirleneceği )
Y7.HDE. 2013/1587DERSHANE ÖĞRETMENİN ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞMASI ( Şirket Ortaklarının Davalı Olarak Gösterilmesinin Hatalı Olduğu - Şirket Ortaklarına Yönelik Davanın Husumetten Reddi/Tüzel Kişi Ortaklarının Tüzel Kişinin Borcundan Sorumlu Olmayacağı )
Y7.HDE. 2013/1587DERSHANE ÖĞRETMENİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI ( İşçi Alacakları Talebi/Ücretinin Ödenmediği İddiası - Davacının Şirket Bünyesinde Öğretmen Olarak Çalıştığı/Şirket Ortaklarına Yöneltilen Davanın Husumetten Reddi Gerektiği )
Y15.CDE. 2012/16787DERSHANE ÜCRETİ KARŞILIĞINDA TESLİM EDİLEN BONO BEDELİ ÖDENDİĞİ HALDE BONONUN İADE EDİLMEMESİ ( Suça Konu Bononun Üçüncü Bir Kişiye Ciro Edilerek Kullanıldığı - Dershane Yetkilisinin Bedelsiz Senedi Kullanma Suçunu İşlediği )
Y13.HDE. 2013/27696DERSHANE ÜCRETİNİN TAHSİLİ ( Davalının Çocuklarının Yıl Boyunca Kurumdan Eğitim Aldığı - Davacının Sözleşmeden Doğan Edimlerini Yerine Getirdiği/Öğrencilerin Devamsızlıklarını Belirleyip Bu Dersler Karşılığı Ücretin Sözleşme Bedelinden Mahsup Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2014/14820DERSHANEDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının Öğretmen Olması Nedeniyle Ders ya da Ek Ders Dışında Davacının Davalı İşyeri Olan Dershanede Bulunmasını Gerektirecek Bir Nedenin Söz Konusu Olmadığı - Davacının Bu Durumlar Dışında Davalı İşyerinde Bulunmasının Fazla Çalışma Yaptığını Göstermeyeceği )
Y4.CDE. 1981/2247DERSLERİ BOYKOT EDEREK DERSLERE GİRMEYEN ÖĞRETMEN SANIKLAR ( Görevi Birlikte Bırakma Suçu )
Y4.HDE. 2014/17352DERSTE MEYDANA GELEN KAZADA LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÜÇ PARMAĞINI KAYBETMESİ ( Davacı Teknik Lise Öğrencisinin Derste Meydana Gelen Kazada Üç Parmağını Kaybettiği/Haksız Fiil Nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne Karşı Tazminat Davası Açıldığı - Zararın Kamu Hizmeti Niteliğindeki İdari Faaliyetin Yürütülmesi Sırasında Meydana Geldiği/İdari Faaliyetin Yürütülmesinden Kaynaklanan Kusur Nedeniyle Açılan Tazminat Talebi Tam Yargı Davası Niteliğinde Olduğundan İdari Yargının Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2001/11002DESDEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bakım ve Yetiştirme Giderlerinin Destek Tazminatından Düşülmesinin Gerekmesi )
Y11.CDE. 2009/839DESİSE ( Dolandırıcılık - Maddi Nitelikteki Fiil ve Hareketlerle Mağduru Hataya Düşürmek İçin Kullanılan Aldatıcı Vasıtalar Olduğu/Kullanılan Hile ve Desiseler İle Mağdur Yanılgıya Düşürülmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2004/5558DESİSE ( Maddi Nitelikte Fiil ve Hareketlerle Mağduru Hataya Düşürmek İçin Kullanılan Aldatıcı Vasıtalar Olduğu )
Y11.CDE. 2002/9617DESİSE ( Maddi Nitelikteki Fiil Ve Hareketlerle Mağduru Hataya Düşürmek İçin Kullanılan Aldatıcı Vasıtalar Olduğu - Dolandırıcılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Failin Mağduru Kandırıcı Hile Ve Desise Kullanıp Hataya Düşürmesi Sonucu Çıkar Elde Etmesi Gereği )
Y4.HDE. 2005/5366DESTEĞE AYRILAN PAY ORANI ( Açıkça Belirtilmesi Gerektiği - Destekten Yoksun Kalanlara da Ne Oranda Destek Olunacağının Açıklanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/8852DESTEĞİN ANNESİ YÖNÜNDEN DÜZENLİ VE EYLEMLİ YARDIM ( Desteğin Bekar Olduğu Dönemde Ayırabileceği Pay ile Evlendikten Sonra ve Çocuğu Olduktan Sonra Ayıracağı Payın Farklı Olacağının Gözetilmesi Gerektiği - Yerel Mahkemece Ek Rapor Alınacağı )
Y17.HDE. 2012/9385DESTEĞİN ARACIN SÜRÜCÜSÜ VE İŞLETENİ OLMASI VE TEK TARAFLI KAZA SONUCU VEFAT ETMESİ ( Sigorta Şirketinin Sorumlu Olmadığı - Maddi Tazminat Davasının Reddi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/1460DESTEĞİN ARKADAŞINA MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAK AMACIYLA ARAÇTA BULUNDUĞU ( Destek Hatır İçin Taşınmadığından Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirim Yapılamayacağı)
Y4.HDE. 2013/2821DESTEĞİN BAĞ-KUR SİGORTALISI OLMASI ( Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Davası/Davacılara Gelir Bağlanması Ve Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri İle Rücuya Tabi Olup Olmadığının Kurumdan Sorulacağı - Rücuya Tabi Olan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan İndirileceği )
Y4.HDE. 2000/3098DESTEĞİN BAĞ-KUR ÜYESİ OLMASI ( Üçüncü Kişinin Suç Sayılır Eylemi Sonucu Yardım Yapılmasını Gerektiren Bir Durumun Doğması - Kurumun Üçüncü Kişiye Rücu Edebileceği )
Y10.HDE. 1975/10082DESTEĞİN BAKIM GÜCÜ
Y4.HDE. 2003/16064DESTEĞİN BEDENİ VE FİKRİ KATKISI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasında Belirlenerek O Miktarın Hesaplamaya Esas Alınacağı )
Y17.HDE. 2010/8852DESTEĞİN BEKAR OLMASI ( Gelirinin Büyük Bir Kısımının Kendisi ve İleride Evleneği Eşi ve Çocukları İçin Ayıracağı )
Y4.HDE. 1980/9316DESTEĞİN BİRLİKTE KUSURU
Y4.HDE. 2010/9342DESTEĞİN BÖLÜŞÜK KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat Miktarlarından Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği - Haksız Eylem Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2012/839DESTEĞİN BÖLÜŞÜK KUSURU ( Tazminat Miktarının Ne Şekilde Hesaplandığının Mahkeme Kararından Anlaşılamadığı )
Y19.HDE. 1994/2254DESTEĞİN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Yoksun Kalanın Bakıma İhtiyaç Duyduğu Sürenin Mukayesesi )
Y4.HDE. 2000/3098DESTEĞİN ÇİFTÇİ OLMASI ( Çiftçilikten Elde Edilecek Gelir İçin Yapılacak Masrafın Destek Geliri Olarak Kabulü Gereği - Desteğin Elde Edeceği Gelirden İndirim Yapılması )
Y17.HDE. 2014/19427DESTEĞİN ÇİFTÇİ OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Mahkemece Desteğin Yerine Başkasının Çalıştırılması Olanağı Gözönüne Alınarak Ona Ödenecek Ücret ya da Ödenmesi Gereken Ücret Temel Esas Alınarak Bu Miktar Üzerinden Destek Zararının Hesaplanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/335DESTEĞİN ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Ceza Mahkemesince Verilecek Mahkumiyet Kararı ve Yapılacak Maddi Vakıa Tespiti Hukuk Hakimini Bağlayacağından Bu Dosyasının Sonuçlanmasının Beklenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/1122DESTEĞİN ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Sadece Elektrik Dağıtım Şirketine Karşı Açılıp Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğa Dair Talepte Bulunulmadığından Davalı Elektrik Dağıtım Şirketinin Yalnızca Bilirkişi Heyeti Raporunda Kendisine İsabet Eden Kusur Oranına Göre Sorumlu Tutulacağı )
YHGKE. 2014/4-127DESTEĞİN ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması - Yapılan Ödemenin Ne Kadarının Maddi Tazminat Ne Kadarının Manevi Tazminat Karşılığı Ödendiğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/14651DESTEĞİN EŞİNİN ARAÇ İŞLETENİ OLDUĞU ( Eşini Kaybetmesi Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Davacının Davalı Sigorta Şirketinin Akidi ve Araç İşleteni Olarak Sigorta Şirketi Yönünden 3. Kişi Olmadığı/Desteğin Eşi Olan Davacı Tarafından Açılan Davanın Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/10851DESTEĞİN FİKRİ VE BEDENİ KATKISININ ORTADAN KALKMASI ( Servis Şirketi Faaliyetine Devam Ettiğinden Kazanç Tamamen Ortadan Kalkmadığı - Bu Nedenle Şirketin İşleyişine Desteğin Fikri ve Bedeni Katkısı Gözetilerek Desteğin Kazancının Belirlenmesi Gereği )
Y17.HDE. 2010/7020DESTEĞİN GELİR DURUMU HAKKINDA ÇELİŞKİ ( Mahkemece Giderilmesi Gereği - Desteğin Gerçek Gelirinin Belirlenmesi Gereği/Desteğin Yaptığı İş ve Bu İşi Yapanların Emsallerinin Ortalama Gelir Düzeylerinin Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/11174DESTEĞİN GELİRİ ( Davacı Yanın Sunduğu Köy Muhtarlığı Tarafından Düzenlenmiş Bulunan Belgeden Anlaşıldığı Üzere Desteğin Köyde Küçük Çaplı İşportacılık Yaptığının Anlaşılmış Olması )
Y17.HDE. 2010/3887DESTEĞİN GELİRİ ( İşi İle İlgili Ticaret ve Meslek Odalarından Görüş Sorulması ve Hangi Dönemlerde Ne Kadar Çalışabileceğinin Hangi Seviyede Gelir Elde Edebileceğinin Araştırılması ve Buna Göre Ölen Desteğin Gelirinin Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/4239DESTEĞİN GELİRİ ( Ölen Yabancı Ülke Vatandaşı Olduğundan Ülkesinde Yaptığı İş Mesleği Olay Tarihi ve Bilinen Son Dönem Geliri Belirlenerek Bu Miktara Göre Tazminatın Hesabının Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/3404DESTEĞİN GELİRİ ( Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu - Elektrik Çarpmasından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi )
Y17.HDE. 2014/14853DESTEĞİN GELİRİNİN BELİRLENMESİ ( İstanbul Ticaret Odasının Cevabi Yazısı ve Sendika Genel Başkanlığının Yazısına Göre ve Desteğin Yaptığı İşin Mahiyetine Göre Desteğin Asgari Ücretin Üzerinde Gelir Elde Ettiği - Desteğin Gelirinin Asgari Ücret Seviyesinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y21.HDE. 1999/4342DESTEĞİN HAKSIZ ZENGİNLEŞMESİ ( Mükerrer Ödemenin ve Haksız Zenginleşmenin Önlenmesi )
Y4.HDE. 2012/751DESTEĞİN HATALI TEDAVİ SEBEBİYLE ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Uyuşmazlık Hizmet Kusurundan Kaynaklanmakta Olup 5283 S. Kanun Gereğince Sağlık Bakanlığı'na Devredilen SSK Hastaneleri Bakımından da İdari Yargının Görevli Olduğu/Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/8444DESTEĞİN HATALI TUTUM VE DAVRANIŞLARI ( Bilirkişi Raporuna Göre Sigortalı Araç Sürücüsünün Araçta Yolculuk Yapan Desteğin Aracın Arka Kapısını İçerden El Yordamı ile Açarak Araçtan Atladığı - Ancak Olayın İntihar Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/13221DESTEĞİN İMAM NİKAHLI OLARAK BİRLİKTE YAŞADIĞI EŞİ OLMASI ( Desteğin Oğlu Davacının Annesi Olup Davacı İle Desteğin Birlikte Yaşadıkları Müteveffanın Davacıya Eylemli Olarak Destek Olduğu - Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2015/7746DESTEĞİN KASTEN ÖLDÜRÜLMESİ ( Tazminat İstemi - Davalının Davacılar Desteğini Alkollü Bir Restoranda Aralarında Çıkan Tartışma Sırasında Tahrik Etkisi Altında Yedi Yerinden Bıçaklayarak Ölümüne Neden Olduğu/Mahkemece Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminat Takdir Edilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
Y4.HDE. 2008/4855DESTEĞİN KAZANCININ BULUNMASI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu Desteğin Yitirilmesi - Davacıların Desteğinin Çiftçilik ve Hayvancılık Gelirleri Yanında Yem Bayiliği Şeklinde Bir İşletmesinin de Bulunduğu/Elde Edilecek Kazancın Asgari Ücretin Üzerinde Olacağı/Bu Miktarın Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/8444DESTEĞİN KAZAYA SEBEBİYET VEREN OLAYDA ASLİ KUSURLU OLMASI ( Araç Sürücüsü Kusurlu Olmadığından İşleten ve Onun Sigortacısı Olan Davalının Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Sorumlu Tutulamayacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y4.HDE. 2010/13592DESTEĞİN KUSURU ( Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Belirlenen Zarardan İndirim Yapılacağı - Davalıların Tüm Zarardan Sorumlu Olamayacağı)
Y4.HDE. 2005/13937DESTEĞİN KUSURUNUN MADDİ TAZMİNATLARDAN İNDİRİLMESİ ( Bozmaya Uyulmakla Bozma Gereğinin Yerine Getirilmesi Öncelikle Desteğin Kusurunun Maddi Tazminatlardan İndirilmesi Daha Sonra Davalıların Kusurlu ve Sorumlu Olduğu Miktarların Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/19437DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATA ETKİSİ ( Araç Sürücüsü Murisin İster Kendi Kusuru İster Bir Başkasının Kusuru İle Olsun Salt Ölmüş Olmasının Destekten Yoksun Kalanlar Üzerinde Doğrudan Zarar Doğurduğu - Davacıların Hakkına Desteklerinin Kusurunun Olmasının Etkili Bir Unsur Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2014/9975DESTEĞİN MADDİ KATKISI ( Davacının Muris Ölmeden Önce Kendi Ailesiyle Birlikte Yaşadığı ve İhtiyaçlarını Kendi Ailesinin Karşıladığı - Kendisinin de Bir Markette Tezgahtar Olarak Çalışıp Ücret Aldığı ve Murisin Nişanlısına Düzenli ve Eylemli Maddi Anlamda Bir Katkısı Bulunmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/3452DESTEĞİN MÜTERAFİK KUSURU ( Ehliyetsiz ve Alkollü Olduğunu Bilinen Sürücü İdaresindeki Araca Binilmemesi Gerektiği - Desteğin Alkollü ve Ehliyetsiz Olduğu Bilinen Araca Binmek ile Zararın Doğmasına ve Artmasına Sebebiyet Verdiği/Alkol ve Ehliyetsizlik/Desteğin Müterafik Kusuru/Tazminattan İndirim Yapılacağı )
Y4.HDE. 2003/4489DESTEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmesi )
Y4.HDE. 2002/5418DESTEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Öldürme Fiilinin Asli Ya Da Feri İştirakçisi Olmaması-Öldürülene El Uzatma Nedeniyle Müstakilen Cezalandırılması )
Y17.HDE. 2014/16974DESTEĞİN ÖLÜM TARİHİNDEKİ GELİR DURUMUNUN DAVACI TARAFÇA KANITLANACAĞI ( Davacılar Tarafından Asgari Ücret Üzerinde Gelir Elde Ettiğine Dair Tanık Dışında Herhangi Bir Delilde Sunulmadığı - Mahkemece Sadece Tanık Anlatımlarına Dayalı Kazanç Tespiti ve Tespit Edilen Hesap Üzerinden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2012/867DESTEĞİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI (İhtiyati Tedbir Şerhinin Kaldırılması İstemi - Tazminat Davasının Konusu İhtiyati Tedbir Şerhi Konulan Araç Olmadığından Araca İhtiyati Tedbir Konulmasının Doğru Olmadığı)
Y4.HDE. 2011/1876DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİ İLE TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Davacılar Davalı İdare Aleyhine Yönelttikleri Davayı Karayolları Trafik Yasası'nın 85 ve İzleyen Maddeleri Uyarınca Davalının İşleten Sıfatına Dayandırdığı/Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Adli Yargı Yeri Olduğu )
Y4.HDE. 2002/13669DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Desteğinin Trafik Kazasında Öldüğünden Bahisle Açmış Olduğ Tazminat Davası Olması )
Y17.HDE. 2014/2545DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT TALEBİ ( Yerel Mahkemece CSO 1980 Yaşam Tablosu Dikkate Alınarak Davacıların ve Desteğin Kaza Tarihinden Sonraki Muhtemel Yaşam Sürelerinin Belirlenmesinin Yargıtay Kriterlerine Uygun Olmadığı - PMF Yaşam Tablosunun Esas Alınması Gereği/Yaşam Süresi
Y4.HDE. 2004/10805DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yüklenicinin Yeterli Önlem Almaması Zararlı Sonucu Doğurması - Yüklenici İle İş Sahibi Arasındaki Eser Sözleşmesi Gereğince Zarardan Yüklenicinin Sorumlu Olduğu/İş Sahibinin Sorumlu Olmadığı )
YHGKE. 2012/4-824DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Dava Dilekçesinin Verilmesinden 6 Yıl Sonra Maddi Tazminat Talebinin Islah Yoluyla Artırılması Durumunda Zamanaşımı Def'inin Artırılan Kısma Karşı İleri Sürülebileceği )
YHGKE. 2012/4-336DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Tren Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü - Kazanın Meydana Geldiği Yer İncelendiğinden Karayolu Kapsamında Bulunmadığı/Kazanın Hemzemin Geçitte Meydana Gelmediğinin Gözetileceği )
YHGKE. 2013/4-64DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Olayın Gelişimi Kusur Durumu Davacı Kardeşlerin Yaş Durumları Gözönüne Alındığında Davacı Olan Kardeşler İçin Takdir Edilen Manevi Tazminatların Fazla Olduğu )
Y4.HDE. 2011/115DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Olayın Araçtaki Teknik Arızadan Kaynaklandığının Ceza Dosyasındaki Kanıtlar İle Saptandığı Gözetilerek Davacıların Uğradığı Zararın Kapsamı Belirlenip Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/1496DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Anne ve Babanın Belirli Bir Gelirinin Olması Ölenin Desteğinden Yoksun Kalmadıkları Sonucunu Doğurmayacağı )
Y4.HDE. 2011/2185DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Bağ-Kur'a Bağlı Olan Desteğin - Bağ-Kur Tarafından Davacılara Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri Bildirildiğine Göre Bunun Zarardan Düşülmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/13957DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Desteğinin Trafik Kazasında Ölmesi )
Y4.HDE. 2011/6669DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Asansör Bakım Şirketinin Elemanları da Kusurlu Bulunmuş Olup Çalışanlarının İhmal ve Kusurlarından Dolayı Şirket Olarak Sorumlu Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/6930DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalı Elektrik İdaresi Gerekli Uyarı Levhalarını Herkesin Kolaylıkla Görebileceği Yerlere Koyması Gerektiği - Davalı İdarenin Bu Bakım Ve Özen Borcunu Gereği Gibi Yerine Getirmediği Doğabilecek Tehlikeleri Düşünerek Gerekli Denetimleri Yapmadığı )
Y4.HDE. 2011/294DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Haksız Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararların Ödetilmesi Amacıyla Açılacak Davalar 1 ve 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Bağlı Olduğu )
Y4.HDE. 2008/12400DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sigorta Ödemesi Hesaptan Çok Önce Olup Ödeme Tarihinden Hesap Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faizi İle Birlikte Hesaplanan Destek Tazminat Miktarlarından Düşülmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/2359DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Trafik Kazası - Davacılara Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri Bağ-Kur İl Müdürlüğünden Sorularak Zarardan Mahsup Edilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2010/10984DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle - İstek Bulunması Durumunda Kabul Edilecek Tazminata Olay Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği )
YHGKE. 2006/4-519DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bozma Kararına Uyulmakla Doğan Usuli Kazanılmış Hakka Zarar Verecek Şekilde Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2002/14115DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Desteğinin Trafik Kazasında Ölmesinden Dolayı ve Araç Hasarı Nedenleriyle Birleşen Dava ile Tazminat Talep Etmesi )
Y4.HDE. 2012/7389DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Denetimsiz Olduğu İddia Edilen Gölete Düşen Desteğin Ölümü - DSİ ve Diğer Davalılar Aleyhine Açılan Davanın İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Zarar Nedeniyle İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gereği )
Y4.HDE. 2010/790DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıların Ölene Olan Yakınlıkları Gözetildiğinde Manevi Tazminat Tutarının Az Olduğu - Ceza Mahkemesinde Eylemin Ölenin Tahriki Üzerine Gerçekleştiğinin Belirtildiği/Tahrik İndiriminin Bilirkişi Tarafından Değil Yargıç Tarafından Takdir Edileceği )
Y4.HDE. 2002/10492DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Trafik Kazasından Kaynaklanan Desteğinin Ölümü Nedeniyle Uğradığı Zararın Giderimi İçin Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
YHGKE. 2012/4-381DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödemeyi Davacının Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Aldığı - Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye İlişkin Getirisinin Yasal Faiz Ölçüsünde Güncelleştirilip Belirlenerek İndirileceği )
Y4.HDE. 2014/4801DESTEĞİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sebebiyle - Desteğin Davacılara Yakınlığı Yaşı ve Kusur Durumu Dikkate Alındığında Davacılar Yararına Hükmedilen Manevi Tazminatın Eksil Olduğu - Daha Üst Düzeyde Manevi Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2010/9134DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( Desteğin Kendinde Var Olan Bedensel Rahatsızlığının Etkisi Nedeni İle Özel Durumlar Gözetilerek Saptanan Tazminat Tutarlarından Uygun Bir Miktar İndirim Yapılacağı)
Y4.HDE. 2011/199DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN TAZMİNAT ( Ayıplı Ürünün Yol Açtığı Trafik Kazası - Dosyaya Sunulan Kusur Raporları Arasındaki Çelişki Alınacak Başka Bir Rapor İle Giderilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/7016DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( TCDD ve TCDD Çalışanı Kamu Görevlisinin Davalı Olduğu/Kamu Görevlisi Davalı Yönünden Davanın Husumet Nedeniyle Reddedileceği - Davanın Kamu Kurumu Aleyhine Açılacağı/Tam Yargı Davası Açılması Gerektiğinden Davalı TCDD Yönünden de Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y17.HDE. 2014/16937DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ GERÇEK GELİRİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMANIN YETERSİZ OLDUĞU ( Desteğin Kaza Öncesinde Çalıştığı Yerden Gelirine İlişkin Belgeler Getirtilerek Desteğin Elde Ettiği Aylık Net Gelirin Miktarının Ne Olduğu Konularında Yapılacak Araştırma Sonucunda Belirlenecek Gelir Durumuna Göre Maddi Tazminat Hesaplaması Yaptırılacağı )
Y17.HDE. 2015/6266DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA YENİDEN EVLENME ( Yeniden Evlenen Davacı Eşin Destek Gereksinimi ve Bakım İhtiyacı Evlendiği Gün Sona Ereceğinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Davacının Yeniden Evlendiği Güne Kadar Hesaplanması Gerekirken Tazminat Esaslarına Uygun Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2014/23993DESTEĞİN ÖZÜRLÜ OLMASI ( Müteveffanın Rapor İçeriğine Göre Bakıma Muhtaç Olup Olmadığı Bakıma Muhtaç Değil İse Bakım Gücüne Sahip Olup Olmadığı ve Müteveffanın Davacılara Hizmet Edimleri de Dahil Olmak Üzere Destek Olup Olamayacağının Araştırılması Gerektiği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )
Y4.HDE. 2002/757DESTEĞİN PARASAL OLMASININ ŞART OLMAMASI ( Destek için Yardımın Eylemli Olması ve Ölümden Sonra da Düzenli Bir Biçimde Devam Etmesi )
Y17.HDE. 2014/15276DESTEĞİN SÜRÜCÜSÜ OLDUĞU ARAÇ (Zorunlu Trafik Sigortacısı Olan Şirkete Dava Açıldığı - Kesinleşen Ceza Davasında Aldırılan Bilirkişi Raporlarına Göre Kazada Davalı Sigorta Şirketine Zorunlu Trafik Sigortalı Aracın Sürücüsü Olan Murisin Kusursuz Olduğu/Davanın Reddedileceği - Trafik Kazasınan Kaynaklı Tazminat İstemi)
Y17.HDE. 2014/16567DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMESİNDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Hakkaniyete Uygun Tazminat Takdiri - Davacı Eş İçin 30.000,00 TL Davacı Çocuklar İçin Ayrı Ayrı 10.000,00 TL. Manevi Tazminatın Düşük Olduğu )
Y17.HDE. 2015/18001DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi - Eylem İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5237 S. T.C.K.'da "Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu" Bakımından Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı/Uzamış Zamanaşımı )
YHGKE. 2004/4-207DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat/BK. Md. 43 İle Yapılan İndirimin Md. 44 Hükmünün Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği - Hatır Yolcusu Olarak Araçta Bulunması )
Y4.HDE. 2008/7836DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLMESİ ( Tazminat İstemi - Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/5084DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/Aynı Yıl İçin Hem Bilinen Dönem Hem de Bilinmeyen Dönem Başlığı Altında Hesap Yapılamayacağı - Mahkemece Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/5402DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Evlenmemiş 24 Yaşındaki Kızının Yaşı İtibarıyla Ana Babasının Desteğine İhtiyaç Duymadan Hayatını Devam Ettirmesinin Asıl Olduğu - Maddi Tazminat İsteğinin Reddi/Olağan Destek Yaşının Geçtiği )
Y4.HDE. 2005/2359DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılara Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri Bağ-Kur İl Müdürlüğünden Sorularak Zarardan Mahsup Edilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2008/983DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Polis Memurlarının 52 Yaşında Yaş Haddinden Emekli Olacakları/52 Yaşın Aktif Dönem Sonrasının Pasif Dönem Olarak Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2010/14299DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olan 5 Yıl Dolduktan Sonra Açıldığı - Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi )
Y4.HDE. 2004/14537DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMÜ ( Davalı Sürücü Alkollü Olup Destek de Sürücünün Alkollü Olduğunu Bilerek Araca Bindiğinden Müterafik Kusurlu Olduğu - BK.nun 44. Maddesi Gereğince İndirim Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2004/15605DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMÜ ( Kız Çocuğu İçin Evlenme Tarihine Kadar Destek Tazminatı Hesaplanıp Hüküm Altına Alınması Gereği )
Y17.HDE. 2014/5852DESTEĞİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminat İstemi - Desteğin Ölmeden Önce Kalıp Ustası Olarak Çalıştığı/Bir Kalıp Ustasının Kaza Tarihinde Kazanabileceği Muhtemel Geliri İlgili Meslek Odasından Sorulup Tespit Edilerek Bilirkişiden Ek Rapor Aldırılacağı )
Y4.HDE. 2005/14322DESTEĞİN YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu - Olayın Gelişimi Tarafların Sosyo Ekonomik Durumları Desteğin Kusursuz Oluşu Olayın Meydana Geldiği Tarih Davacıların Desteğe Yakınlıkları Gözetilerek Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2008/7836DESTEĞİN ZİRAİ GELİRİ BULUNMASI ( Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/13191DESTEĞİNİ KAYBEDEN BABANIN ÇALIŞIP GELİR ELDE ETMESİ ( Yararına Destek Tazminatına Hükmedilmesine Engel Olmadığı )
Y4.HDE. 2007/11444DESTEK / AİLE KAVRAMI ( Boşanan Eşin Aile Kavramı İçinde Bulunmadığı - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Eşlerin Birbirlerine Destek Olmadıkları Kabul Edilerek İstemin Reddi Gereği )
Y17.HDE. 2012/9422DESTEK DURUMU ( Trafik Kazasındaki Ölümden Kaynaklanan - Ölenin Anne Baba ve Küçük Kardeşe Desteklik Durumu Olmadığı Anlaşılmasına Göre Bu Davacılar Hakkında Tazminata Hükmedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2007/11168DESTEK GELİRİ ( Desteğin Ölmeden Önce Net Asgari Ücret Düzeyinden Daha Fazla Bir Geliri Olduğu Kanıtlanamadığına Göre Hiçbir Yasal Dayanağı Olmadığı Halde Emekli Aylığına Göre Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/16604DESTEK GEREKSİNİMİ SÜRESİNİN TESPİTİ ( Davaya Konu Olayda Eşi Öldükten Bir Süre Sonra Yeniden Evlenen Davacı Eşin Destek Gereksinimi ve Bakım İhtiyacının Evlendiği Gün Sona Ereceğinin Kabulü - Tazminatın Davacının Yeniden Evlendiği Güne Kadar Hesaplanması Gereği/Hesaplama Hatası Yapıldığı/Destek Gereksinimi )
Y4.HDE. 1986/1585DESTEK KAVRAMI
Y11.HDE. 1999/4689DESTEK KAVRAMI ( Bedelsiz Olarak Başkasının Bakımını Sağlayan ya da Ona Yardım Eden Kimsenin Destek Sayılması )
Y21.HDE. 2001/6819DESTEK KAVRAMI ( Bu Kavramın Hukuki Bir İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu İçermesi )
Y4.HDE. 1985/9525DESTEK KAVRAMI ( Gerçekleşmiş veya İleride Gerçekleşmesi Umulan Bir Münasebetinin Zorunlu Olması )
Y4.HDE. 2009/10317DESTEK KAVRAMI ( Hukuki Bir İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Amaçlar ve Hısımlık veya Nafaka Gibi İlişkiye Dayanmayacağı )
Y19.HDE. 1993/1310DESTEK KAVRAMI ( Hukuki Değil Fiili Bir İlişkiyi Belirttiği )
Y17.HDE. 2013/13221DESTEK KAVRAMI ( Hukuksal Bir İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Hedef Tutar ve Ne Hısımlığa Ne De Nafaka Hakkındaki Hükümlere Dayanır Sadece Eylemli ve Düzenli Olarak Geçimini Kısmen veya Tamamen Sağlayacak Şekilde Yardım Eden Ve Olayların Olağan Akışına Göre Eğer Ölüm Vuku Bulmasaydı Az Çok Yakın Bir Gelecekte de Bu Yardımı Sağlayacak Olan Kimse Destek Sayılacağı )
Y4.HDE. 2007/8981DESTEK KAVRAMI ( Yalnızca Parasal Katkı Şeklinde Anlaşılamayacağı - Yaşlılık Hastalık İhtiyaç Duyulan Diğer Durumlarda Yapılan Ev İşleri Bakım Gibi Hizmet ve Yardımların da Bu Kavram İçerisinde Sayılacağı/Trafik Kazasında 79 Yaşında Ölen Destek )
Y4.HDE. 1981/906DESTEK KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
Y21.HDE. 2014/15075DESTEK KAYBI ZARARI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Maddi ve Manevi Tazminat - Rapor Tanzim Tarihine Kadar Hesaplanan Destek Kaybı Zararı Tazmin Sorumluları Tarafından Davacıya Henüz Ödenmemiş Bulunduğundan Vadesinden Önce Ödenmiş Bir Borçtan Söz Edilemeyeceği/Rapor Tanzim Tarihine Kadar Somut Olarak Saptanan Destek Kaybı Zararı İskontoya Tabi Tutulamayacağı )
Y10.HDE. 2003/11077DESTEK KAYBININ HESABI ( Daha Önce Kesinleşen Davadaki Raporun Esas Alınması-Tekrar Kusur Raporu Alınmaması-SSK Zararının Rücuan Tazmini )
Y13.HDE. 2005/465DESTEK KREDİSİ ( Davacı Vakıftan Alınan - Davalının Ödediği Borcunun Hesaba Geçirilmeden Yanlışlıkla Borçluya İade Edilmesinin Sebepsiz Zenginleşme Teşkil Ettiği )
Y21.HDE. 1997/248DESTEK OLGUSUNUN TESPİTİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı-İş Kazası Sonucu Ölen Kişinin 15 Yaşında Olması )
Y17.HDE. 2012/7886DESTEK PAYI ( Yüzde Yetmiş Olarak Belirlenen Oranın Fazla Olduğu - Destek Yaşasa İdi Kendisine de Eşi İle Eşit Oranda Pay Ayıracağı Kabul Edilerek Destekten Yoksun Kalan Eş İçin Azami Yüzde Kırk Beş Pay Ayrılması Düşünülerek Bu Paya Göre Hesaplanan Tazminat Bedeli Üzerinden Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat )
Y17.HDE. 2015/4747DESTEK PAYLARI (Hayatın Olağan Akışına Göre Çocuğun İleride Evleneceği ve En Az İki Çocuk Sahibi Olacağı Kabul Edilerek Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin Yarısını Kendi İhtiyaçları Yarısını da Anne ve Babası İçin Ayıracağı Varsayılarak Bu Dönemde Desteğe İki Anne ve Babaya Birer Pay Verileceği - Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı)
Y22.HDE. 2016/30949DESTEK PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ (4857 S. Kanun'un 2/6-7. Md. ve 5393 S. Kanunu'nun 67. Md. Göre Mümkün Olduğu - Davacı İşçinin Alt İşveren Nezdindeki İşyerine İadesine ve İş Güvencesi Hükümlerinin Mali Sonuçlarından Her İki Davalının Müştereken Sorumluluğuna Hükmedilmesi Gerektiği)
Y10.HDE. 2012/24482DESTEK PRİMİ ( Alacak Davası - Tahsiline Karar Verilen Alacağın Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortalarına Dair Prim Alacağı Olduğu Gözetilmesizin Hüküm Fıkrasında Destek Primi Olduğunun Belirtilmesinin Yanlış Olduğu )
Y10.HDE. 1999/8714DESTEK PRİMİ ( Ödendiği Takdirde Sigortalının Çalışmasına ve Yaşlılık Aylığı Almaya Devam Edebileceği )
Y21.HDE. 2010/3868DESTEK PRİMİ ( Yaşlılık Aylığını Kesen Kurum İşleminin İptali İstemi - 19.6.2010 Tarihini Takip Eden Aybaşından Sonra Zamanında Destek Primi Ödenmişse Bu Durumda Geriye Doğru Destek Primi Ödeyerek Maaş Bağlanmasını İsteyemeyeceği )
Y23.HDE. 2013/2849DESTEK PRİMİ (Davacının Hak Ettiği Destek Primlerinin Davalı Kooperatif Yönetim Kurulunca Bankadan Çekilip Çekilmediği Çekilmiş İse Davacıya Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Yönünde Araştırma Yapılması Gerektiği)
Y10.HDE. 1988/2206DESTEK PRİMİ ÖDEME ( Sakatlık Aylığı Alan Sigortalının Sigortalı Çalışması Durumunda Prim Ödeyerek Aylığını Almasını Amaçlayan Düzenlemenin Olmaması )
Y10.HDE. 1988/2862DESTEK PRİMİ ÖDENMESİ ( Malüllük Aylığı Alanlara Uygulanamaması )
Y21.HDE. 1995/798DESTEK PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartları Yerine Getirmeyen İşçi )
Y23.HDE. 2013/2849DESTEK PRİMLERİNİN KOOPERATİF YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI (Yönetim Kurulu Üyeleri Üyelerden Alınan Vekalet Doğrultusunda Yaptıkları İşlerden Kusurları Olmadığını İspatlamadıkça Sorumlu Olduğu)
YHGKE. 1979/4-1528DESTEK SAYILABİLME ŞARTLARI
Y17.HDE. 2014/10266DESTEK SAYILABİLMEK İÇİN YARDIMIN EYLEMLİ OLMASI GEREĞİ ( Davacıyla Müteveffanın Resmi Evlilik Olmadan Hayatlarını Birleştirip Eylemli ve Düzenli Olarak Karı-Koca Gibi Birlikte Yaşadığı - Müteveffatının Nikahlı Eşinin de Davacının Nikahsız Olarak Müteveffa ile Yaşadığını Beyan Ettiği/Faturalar Üzerinde İnceleme Yapılacağı )
Y4.HDE. 2001/3996DESTEK SAYILAN KİMSE ( Olayların kışına Göre Eğer Ölüm Gerçekleşmeseydi Az Veya Çok Yakın Bir Gelecekte Yardım Sağlayacak Olan Kimse )
Y21.HDE. 2001/6819DESTEK SAYILMA ( MK Uyarınca Evlilik Bağı Kurulmasa Bile Karı Koca Diye Birleşen Bu Amaç ve Duygu ile Yaşamlarını Sürdüren Kadınlar için Bakım Yükümlülüğünü Yerine Getiren Erkek Olması )
Y10.HDE. 2014/16742DESTEK SÜRESİ ( İş Kazasından Kaynaklı Rücuen Tazminat - Hak Sahibi Eşin Bakiye Ömür Süresi Daha Uzun Olsa Bile Destek Süresinin İşçinin Bakiye Ömrü İle Sınırlı Olduğu )
Y10.HDE. 1991/4312DESTEK SÜRESİ ( Köyde Yaşayan Hak Sahibi Kız Çocuklar Yönünüden )
Y4.HDE. 2003/6377DESTEK SÜRESİNİ BELİRLEME ( Hastalığının Düzeyine Göre Desteğin Yaşayabileceği Süre İle Çalışabileceği Süre Araştırılarak Destek Süresinin Belirlenmesi )
Y11.HDE. 2004/2136DESTEK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Hakimin Her Somut Olayda Destek Ölmeseydi Daha Ne Süre ile Destek Olacak idiyse Bu Süreyi Destek Süresi Olarak Kabul Etmesi )
Y19.HDE. 1992/2629DESTEK ŞAHSIN PARASAL YARDIMINA MUHTAÇ OLMAMA ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatının İstenmesine Mani Olmaması )
Y4.HDE. 1999/3237DESTEK TAZMİNATI ( Bilirkişi Yardımcı Kadın ( Hizmetçi ) Ücreti Üzerinden Hesapladığı - Bu Hesap Şekli B.K'nun 45. Maddesi Hükmüne ve Yerleşmiş Uygulamalara Aykırı Olduğu )
Y17.HDE. 2010/12696DESTEK TAZMİNATI ( Davacı Sigorta Sigortalısının Kusuruna Denk Gelen Tazminatı Karşı Tarafa Ödediğinden Davalı Taraftan Rücuen Tazminat Hakkı Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2000/3098DESTEK TAZMİNATI ( Desteğin Çiftçilik ve Besicilik Yapması - Desteğin Çiftçilikten Elde Ettiği Gelir İçin Yaptığı İşlerin Bir Başkası Tarafından Yapılması Maliyetinin Destek Geliri Olarak Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2002/6240DESTEK TAZMİNATI ( Malik Olmayan Araç Sürücüsünün Ölümü - Zorunlu Trafik Sigortası/Sigortacı İşletenin Hukuki Sorumluluğunu Üzerine Aldığından Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 2005/9347DESTEK TAZMİNATI ( Ölenin Üvey Annesi İle Arasının İyi Olmadığı Evden Ayrıldığı ve Üvey Annesine Destek Olmadığı Tanıklarca da İfade Edildiğinden Ölenin Üvey Annesi Yararına Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/14084DESTEK TAZMİNATI ( Tarfik Kazasına Dayalı Maddi Tazminat - Genel ve Ceza Zamanaşımı )
Y11.HDE. 2008/9634DESTEK TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Davacılar İhtiyari Dava Arkadaşı Durumunda Olduğuna Göre Mahkemece Her Bir Davacı İçin Maddi Tazminata Ayrı Ayrı Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/11312DESTEK TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destek Tazminatı Hesabı Konusunda Aktüerya Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/15034DESTEK TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat - Sigorta Ödemesinin Yapıldığı Tarihten Hesap Rapor Tarihine Kadar İşlemiş Yasal Faiz de Hesaplattırılıp Sigorta Ödemesinin İşlemiş Yasal Faizi İle Birlikte Hesaplanan Destek Tazminatından Düşülmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/12393DESTEK TAZMİNATI (Hatır İndirimi - Hatır Taşımasıyla İlgisi Bulunmayan Sürücü Malik ve Sigortacının Hatır İndiriminden Yararlanamayacağı)
YHGKE. 1989/10-688DESTEK TAZMİNATI HESABI ( Bilirkişiye Başvurma Gereği )
Y4.HDE. 2012/340DESTEK TAZMİNATI İSTEYEN EŞİN EVLENMESİ ( Eşi Öldükten Sonra Evlenen Eşin Destek Gereksiniminin Evlendiği Tarihte Sona Erdiğinin Kabulü Gereği - Sonradan Boşanmış Olmasının Desteğin Yeniden Devam Edeceği Anlamına Gelmeyeceği )
Y4.HDE. 2012/340DESTEK TAZMİNATI İSTEYEN EŞİN EVLENMESİ VE SONRADAN BOŞANMASI ( Ölen Eşinden Dolayı Talep Ettiği Tazminatı Yeniden Devam Edeceği Anlamına Gelmeyeceği - Eşi Öldükten Sonra Evlenen Eşin Destek Gereksiniminin Evlendiği Tarihte Sona Erdiği )
Y11.HDE. 2005/13878DESTEK TAZMİNATININ BELİRLENMESİ ( Ölenin Sadece Elde Ettiği Geliri Esas Alınarak Destek Tazminatının Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Ölenin Yaptığı İşin Yapılabilmesi İçin Bir İşçiye Ödenmesi Gereken Ücrete Göre Destek Tazminatının Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2012/1749DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Davacının Ölüm Tarihine Kadar Destek Tazminatı Hesabı Yapılacağı - Desteten Yoksun Kalanın 2033 Yılına Kadar Yaşayacağı Kabulü ile Tazminatın Belirlendiği Halde Davacı Destekten Yoksun Kalanın 2008 Tarihinde Vefat Ettiği )
Y4.HDE. 2008/11467DESTEK TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Davacının Yoksun Kaldığı Destek Tazminatının Desteğin Ek Gelirine Göre veya Ek Geliri İspatlanamaz İse Asgari Ücret Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/2716DESTEK TAZMİNATININ KARŞILANMIŞ OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği - Destek Zararının Bağ-Kur'ca Davacıya Bağlanan Maaşın Peşin Sermaye Değeri Olup Davalıya Rücu Edildiği )
Y11.HDE. 2004/14137DESTEK VE BAKIM ÜCRETİ ( Talep Edilmesine Rağmen Bu İstemler Tek Tek Değerlendirilip Tartışılmamasının İsabetsiz Olduğu - Haksız Eylemden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat )
Y17.HDE. 2008/1603DESTEK ZARARI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - İşletenin/Sürücünün Yakınlarının Uğradıkları Destek Zararının Trafik Sigortacısının Sorumluluğu Kapsamı Dışında Bulunduğuna İlişkin Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2012/1749DESTEK ZARARININ BELİRLENMESİ ( Davacı Destekten Yoksun Kalanın Vefatı - Destekten Yoksun Kalınan Sürenin Desteğin Öldüğü Tarihle Kendisinin Öldüğü Tarih Arasına Göre Belirleneceği/Ölüm Tarihine Göre Tazminatın Hesaplanması Gereği )
Y17.HDE. 2014/15339DESTEK ZARARININ HESAPLANMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanmadan Doğan Maddi Tazminat İstemi - Malulün Şahsi Katkısının ve Bu Kişinin Yerine Başkasının Çalıştırılması Halinde Ona Ödenecek Ücretin Ne Kadar Olduğu Belirlenerek Murisin Gerçek Geliri Üzerinden Destek Zararının Hesaplanacağı/Aktüer Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Uygun Şekilde Ek Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/8596DESTEK ZARARLARI ( Kamu Düzenine İlişkin Olan Asgari Ücret Artışlarının Dikkate Alınması Gereği )
Y4.HDE. 2012/17364DESTEKEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğini Yitiren Kimsenin Ölümle Sonuçlanan Olaydan Önceki Sosyal Ekonomik Yaşam Düzeyinin Devamını Sağlayacak Para Ödenmesi - Trafik Kazası Sonucunda Çocuk Sağ Olduğundan Anne Babanın Tazminat Talebinin Reddedileceği )
Y19.HDE. 2001/4707DESTEKLEME ÖDEMELERİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Göre Bayinin Aldığı Gübreyi Sadece Bitkisel Üretimde Kullanılmak Üzere Gerçek ve Tüzel Kişilere Satabileceğinin Öngörülmesi/Oysa Gübre Satın Aldığı Gerekçesiyle Fatura Düzenlenen Bu Kişilerin Ne Kayden Nede Fiilen Mevcut Olmadığı )
Y18.HDE. 2002/1098DESTEKLEME PRİMİ ( Destekleme Priminin Münavebeye Alınan Ürünün Kilogram Fiyatına Dahil Edilip Edilmediğinin İlçe Tarım Müdürlüğünden Sorulması )
Y18.HDE. 2002/6440DESTEKLEME PRİMİ ( Destekleme Priminin Pamuk Ürününün Fiyatına Dahil Edilmek Suretiyle Taşınmaza Yüksek Değer Belirlenmesinin Hatalı Olması )
Y11.CDE. 2004/3266DESTEKLEME PRİMİ ( Kira Kontratına Konu Parseller İçin Başka Kişilere De Verilip Verilmediğinin Araştırılması Ve Sanıklar Arasındaki İlişkinin Kiracı/Kiralayan İlişkisi Mi Yoksa Vekalet İlişkisi Mi Olduğunun Belirlenmesi Gereği - Dolandırıcılık )
Y18.HDE. 2001/12254DESTEKLEME PRİMİ ( Net Gelirin Hesaplanmasında Esas Alınması Gereken Satış Fiatına Dahil Edilemeyeceği )
Y18.HDE. 2002/2976DESTEKLEME PRİMİ ( Primin Pamuk Ürününün Kilogram Fiyatına Dahil Edilmesinin Hatalı Olması )
Y18.HDE. 2001/11430DESTEKLEME PRİMİ ( Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınamayacağı )
Y19.HDE. 2000/964DESTEKLEME PRİMİ ALACAĞI İÇİN BANKAYA GÖNDERİLEN HACİZ YAZISI ( Müstakbel Alacağın Haczinin Caiz Olması - Sıra Cetveline İtiraz Davasının Reddi Gereği )
Y11.CDE. 2003/16802DESTEKLEME PRİMİ ALINMASI ( Pamuk Ekilmeyen Yerlere İlişkin Sahte Kira Sözleşmeleri İbraz Edilerek Haksız Mefaat Elde Edildiği - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y11.CDE. 2003/16844DESTEKLEME PRİMİ ALMAK İÇİN BAŞVURMA ( Komisyona İbraz Edilen Tapu Kayıtlarından Parselin Gerçek Yüzölçümünün Farklı Gösterilmesi - Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu )
Y18.HDE. 2002/3567DESTEKLEME PRİMİNİN BEDEL TESBİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAMAMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davasında )
Y18.HDE. 2002/4539DESTEKLEME PRİMİNİN NET GELİRİN TESBİTİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAMAMASI ( Kamulaştırılan Taşınmazda Yetiştirilen Ürün İçin Ödenen )
Y11.CDE. 2009/13318DESTEKLEME PRİMLERİ (Sanığın Müşterek Muris Babasına Ait Yerlerde Tarımsal Faaliyetinin Bulunduğunun ve Diğer Mirasçıların Muvafakatinin Bulunmadığının Saptanması Halinde Kendi Hissesine Düşen Kısım İtibariyle Alınan Destekleme Primlerinin Haksız Olmadığı)
Y4.HDE. 2012/1749DESTEKLERİ ÖLEN DAVACILARIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteten Yoksun Kalanın 2033 Yılına Kadar Yaşayacağı Kabulü ile Tazminatın Belirlendiği Halde Davacı Destekten Yoksun Kalanın 2008 Tarihinde Vefat Ettiğinin Gözetileceği )
Y4.HDE. 2011/7858DESTEKLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (Kamu Kurumu Tarafından Verilen Kararlar Üzerine Yol Yapılması Dolayısıyla Uğranılan Zararların İdari Kararın ve Fiilin Neticesinde Meydana Gelen Zararlar Olduğu - Tam Yargı Davası Olarak İdari Yargıda Görüleceği)
Y4.HDE. 2012/15220DESTEKLERİNİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Kurumda Memur Olarak Çalışan Desteğin İş Yerinde Doktor Olmaması Nedeniyle Zamanında ve Yeterli Müdahale Yapılamadığından Öldüğünü Belirterek - Davacılar İdarenin Hizmet Kusuruna Dayandıklarından İdari Yargıda Görüleceği )
Y17.HDE. 2014/10266DESTEKLİK OLGUSUNUN VARLIĞI ( Resmi Nikahlı Olmayan Eşin Gerçek Bir İhtiyaç İçerisinde Bulunduğu - Ölenin Eylemli Olarak Baktığı Biri Olduğu ve Ölüm Nedeniyle Bakımın Sağladığı Yaşama Düzeyinin Altına Düşmüş Olduğu - Destekten Yoksun Kalındığından Aktüer Bilirkişiden Rapor Alınacağı /sonucuna Göre Karar Verileceği )
Y10.HDE. 1995/10669DESTEKTEN ÇIKILAN DÖNEM ( Rücuan Tazminat - Hak Sahiplerinden Babanın Destekten Çıktığı Dönem İçin Destek Görmeye Devam Eden Diğer Hak Sahibi Annenin Destek Payında Artırıma Gidilmemesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
Y10.HDE. 1999/298DESTEKTEN YARARLANMA ( Sigortalının Ölümü Nedeni ile Destekten Yoksun Kalanların Ne kadar Süre İle Destekten Yararlanacağının Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2003/3503DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ ( İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalan Küçükler için Destekten Yararlanma Süresi Yüksek Öğretime Devam Etmesinin de Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2003/3075DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ ( Kız Çocuğunun Destekten Yararlanma Süresinin Durumunda Evlenmesinin Üstün Olasılık Dahilinde Bulunduğu 22 Yaş Olarak Kabulünün Gerekmesi )
Y10.HDE. 2003/615DESTEKTEN YARARLANMAS SÜRESİ ( Kız Çocuğunun Halen Evlenmediğinden Destekten Yararlanma Süresinin Yirmi iki Yaşın İkmalinden Daha Uzun Süreyi Kapsayacak Şekilde Olması )
Y17.HDE. 2011/4489DESTEKTEN YOKSUN KALAN DAVACILARIN ZARAR GÖREN 3. KİŞİ KONUMUNDA BULUNDUĞU (Davalı Sigorta Şirketinin İşletenin Üçüncü Kişilere Verdiği Zararları Teminat Altına Aldığı ve Sorumluluğu Bulunduğu )
Y17.HDE. 2014/11077DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Bakım İhtiyacının Sona Erdiği ve Yitirilmiş Destek Ediminin Yeni Bir Destek Edimiyle Karşılandığı/Tazminatın Evlilik Tarihine Kadar Hesaplanması Gerektiği/Muhtemel Yaşam Süresi Boyunca Hesaplanamayacağı )
Y17.HDE. 2011/7428DESTEKTEN YOKSUN KALAN FAKAT MİRASÇI OLMAYAN KİŞİLER ( Desteğin Mirasçısı Olarak Geride Bıraktığı Kişilere Değil Desteğinden Yoksun Kalanlara Ait Olduğu - İşleten ve Sigortacının Sorumluluğunun Tehlike Sorumluluğu Olduğu )
Y19.HDE. 1994/2254DESTEKTEN YOKSUN KALAN MURİSİN ÖLÜMÜ ( Tazminat Miktarının Hesabı - Ölüm Tarihinin Esas Alınması )
Y17.HDE. 2014/6868DESTEKTEN YOKSUN KALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SIFATIYLA DAVA AÇMA (Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı - İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Destekten Yoksun Kalan Davacılar da Zarar Gören Üçüncü Kişi Konumunda Bulunduğundan Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağı)
Y17.HDE. 2010/8852DESTEKTEN YOKSUN KALANIN BABASININ SAĞ OLDUĞU ( Babanın Emekli Aylığı Aldığı - Destğin Bekar Olduğundan Gelirinin Büyük Bir Kısmını Kendisine ve İleride Evleneceği Varsayımı ile Eşi ve Çocuklarına Ayıracağının Dikkate Alınması Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/20498DESTEKTEN YOKSUN KALANIN GEÇİMİNİ SAĞLAYACAK GELİR VE ÇALIŞMASININ BULUNMAMASI ( Evlenme İhtimalinin Gerçekleşeceği Tarihe Kadar Murisin Desteğini Alacağının Kabulü Gereği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Konusunun Desteğin Yitirilmesi Sebebiyle Yoksun Kalınan Zarar Olduğu )
YHGKE. 2005/4-648DESTEKTEN YOKSUN KALANLARA BAĞLANAN DUL VE YETİM AYLIĞI ( Onların Bakım İhtiyaçlarını Giderdiği Ölçüde Zarar Miktarını Azaltacağı - Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenin Elde Ettiği Çıkarlar Varsa Bunların Zarar Tutarından İndirilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2012/5350DESTEKTEN YOKSUN KALANLARA DAHA ÖNCEDEN YAPILAN ÖDEMELER ( Mahkemenin Tazminat Hesaplamasında Dikkate Alınması Gereği )
YHGKE. 1978/1233DESTEKTEN YOKSUN KALANLARIN AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasında Ölenin Yakınlarının İleride Ölenin Desteğine Gereksinim Duymayacakları Varsayımı )
Y4.HDE. 2012/14285DESTEKTEN YOKSUN KALINAN ZARARIN SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINMASI ( Yapılan Ödemeyle Olay Tarihine Kadar İşlemiş Faiz Alacağının Belirleneceği - Mahkemece Hükme Esa Alınan Zarar Tutarının Hatalı Olduğu/Faiz Hesabı Yapılacağı/Maddi Zarar )
Y4.HDE. 2003/69DESTEKTEN YOKSUN KALINMASI ( Davacıların Trafik Kazası Sonucu Babalarının Ölümü Nedeniyle Davalılardan Destekten Yoksun Kalınma Tazminatı İstemesi )
Y4.HDE. 2002/14348DESTEKTEN YOKSUN KALINMASI ( Soyut Biçimde Destek İlişkisinin Varlığının Kabülünün Hukuka Aykırı Olması )
Y11.HDE. 2012/3331DESTEKTEN YOKSUN KALINMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasında Ölen Avukatın Desteğinden Yoksun Kalan Anne ve Babasının Mirasçı Olup Olmadığına Bakılmaksızın Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Taleblerinin Mümkün Olduğunun Kabulü )
Y14.HDE. 1987/7895DESTEKTEN YOKSUN KALMA
Y14.HDE. 1987/9432DESTEKTEN YOKSUN KALMA
Y4.HDE. 1976/10329DESTEKTEN YOKSUN KALMA
Y4.HDE. 1976/5263DESTEKTEN YOKSUN KALMA
Y4.HDE. 2001/621DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Adına Velayeten Hüküm Kurulması İstemi - Saklı Tutulan Fazlaya İlişkin Haklar )
Y11.HDE. 2004/10735DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Asıl Davanın Davacılarından Anne ve Babanın Maddi Durumlarının İyi ve Gelirlerinin Fazla Olması ve Ölenin Gelir ve Yardımına Muhtaç Olmamaları Anılan Davacıların Bu Tazminatı Talep Etmelerine Engel Olmadığı )
Y4.HDE. 2004/3577DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Çatının Rüzgar Etkisiyle Aşağı Düşerek Davacıların Desteğinin Ölümüne Neden Olması/Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi - Fırtınanın Zararın Artmasına Katkıda Bulunduğu Ve Hesaplanan Zarar Miktarı İle Davalının Ödeme Gücünün De Gözetileceği )
Y4.HDE. 1986/1585DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( çocuğun )
Y4.HDE. 1999/5925DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Çocuğun Haksız Eylem Sonucu Ölmesi )
Y11.HDE. 2011/3868DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Dava Dilekçesinde Taşıyıcı ve İşleten Olarak Gösterilen Kişiden Başka Kişiden de Tazminatın Tahsiline İmkan Verecek Şekilde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - İşleten ve Taşıyıcının Tespit Edildikten Sonra Buna Göre Hükmün Tesisi Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/6433DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Davacılardan Biri Murisin Gayri Resmi Birlikte Yaşadığı Kişi Olup Vefat Sebebiyle Murisin Desteğinden Yoksun Kaldığı Gözetilerek Anılan Davacı Lehine Tazminata Hükmedilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı - Ancak Karar Tarihinde Başka Biri İle Evli Olduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/13497DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Davacıların Varlıklı Olmalarının Çocuklarının Desteğine İhtiyaç Duymadıkları Anlamına Gelmeyeceği )
Y21.HDE. 2005/1113DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Davacının Henüz Doğmadan Önceki Olay Tarihinden Başlatıldığı Gibi Bilinen Devre Zararı Hesabı Sırasında Desteğinden Alacağı Payı Hesaplanırken Kardeşlerinin Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu - İş Kazası Sonucu Ölüm )
Y4.HDE. 2011/9330DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Depremi Sebebiyle Uğranılan Maddi ve Manevi Tazminat - Olayın Oluşuna Göre Ölen Anneleri ve Kardeşleri Sebebiyle Uygun Bir Manevi Tazminata Karar Verilmesi Gerektiği/Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Yapılan Yardımların Mahsubunun Doğru Olmadığı )
Y10.HDE. 2004/1307DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Desteğin Bakiye Ömrüyle Sınırlı Yıllara Göre Artış ve İskontolama İşleminin Denetime Elverir Şekilde Ayrı Ayrı Yapıldığı Bir Rapor Alınması Gereği - İş Kazası Sonucu Ölüm/Rücuan Tazminat )
Y4.HDE. 2012/839DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Dul Eşin Evlenme İhtimalinin Gözetilmesi Gereği - Davacının Medeni Halinin Araştırılacağı )
Y4.HDE. 1980/3094DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Emekli maaşının değerlendirilmesi )
Y9.HDE. 1979/12259DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Eşin evlenme şansı )
Y4.HDE. 1980/7095DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Eylemli destek )
Y4.HDE. 2003/6377DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Hastalığının Düzeyine Göre Desteğin Yaşayabileceği Süre İle Çalışabileceği Süre Araştırılarak Destek Süresinin Belirlenmesi )
YHGKE. 1979/4-1528DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Hukuksal İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Anlatması )
Y15.HDE. 1975/4543DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Küçüğün )
Y15.HDE. 1975/5524DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Küçüğün )
Y4.HDE. 2004/7007DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Maddi ve Manevi Tazminat/Kiralanan Motorlu Aracın Desteğin Ölümüne Sebep Olması - Motorlu Araçların Kiralanmasında "Uzun Süre" Kavramının Sorumluluğa Etkisi )
Y4.HDE. 1976/6435DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Miras payının değerlendirilmesi )
Y4.HDE. 1973/10302DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Mirasın reddi halinde )
Y4.HDE. 2004/2363DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Motorlu Aracın Kiralanması - Karayolları Trafik Yasası'nın 85/1'e Göre Sorumlu Olacak İşletenin Belirlenebilmesi "Uzun Süre Kavramı"nın Açıklığa Kavuşturulmasıyla Mümkün Olduğu )
Y21.HDE. 2005/12779DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılar Adına Çocuklara Velayeten Verilmiş Bir Vekaletnamenin Bulunmaması Karşısında Davaya Reşit Olmayan Çocuklar İçin Devam Edilemeyeceği )
Y4.HDE. 1978/13133DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Müteselsil Sorumluluk )
Y4.HDE. 1973/5485DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Orman Koruma Memuru Olan Şahsın Görevi Başında Yangında Ölmesi )
Y10.HDE. 1975/10082DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Ölenin bakım gücü )
YHGKE. 1975/15-1125DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucunda Yoksun Kalınan Destek Sebebiyle Tazminat İstemi )
Y4.HDE. 1978/13133DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Ölüye el uzatma suçu )
Y9.HDE. 1982/5938DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Sağ eşin evlenme şansı )
Y15.HDE. 1975/4551DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Sağ kalan eş )
Y10.HDE. 2001/6366DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Sigortalının Ölümü Halinde Anne ve Babasına Ölüm Sigortası Kolundan Aylık Bağlanabilmesi Sigortalının Sağlığında Anne ve Babasının Geçimlerini Sağlıyor Olması Koşuluna Bağlı Olduğu )
Y9.HDE. 1982/5480DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( SSK. imkanlarının indirilmesi )
Y4.HDE. 2001/9479DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Şirket Tarafından Ölenin Anne Babasına Destek Olamayacağına Dair Kanıt Getirilmediğinden Ölenin Anne Babasına Destek Olduğunun Kabulü )
Y17.HDE. 2013/16772DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Tazminat Bedelinin Davacı N'a Verilmesi Kararının Onanacağı - Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y4.HDE. 1999/5996DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Tazminatın Hesaplanması )
Y9.HDE. 1981/11277DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Tazminattan düşülecek gelirler )
Y4.HDE. 1997/7679DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( TEDAŞ'a Ait Elektrik Kablosunun Kopması Sonucu Çocuklarının Ölümü Üzerine Davacının Açtığı Destekten Yoksunluk ve Tazminat Davasının Çözüm Yerinin Adli Yargı Olması )
Y11.HDE. 2003/14410DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Temerrüt Faizi Miktarı Belirlenmeden Temerrüt Faizi Borcundan da Kurtulunduğunun Kabulünün Doğru Olmadığı - İbranamede Temerrüt Faizinin Saklı Tutulmadığı Gerekçesinin Dava Açılırken Temerrüt Faizinin Saklı Tutulması B.K.113/2.m. Halin İcabı Kavramı Kapsamında Olması )
Y4.HDE. 2003/1595DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Yerleşmiş Yargı Kararları Gereğince Resmi Evli Bulunmasa Dahi Geleneğe Göre Destek ile Evli Bulunan Eşin de Ölenin Desteğinden Yoksun Kaldığını Kabul Edilmesi )
Y21.HDE. 2013/16526DESTEKTEN YOKSUN KALMA (Davacı Anne Anne ile Davacı Babanın Kurumdan Yaşlılık Aylığı Aldıkları/Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
Y4.HDE. 2011/4215DESTEKTEN YOKSUN KALMA (Kasten Adam Öldürme Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat - Davacılar Desteğinin Günlük Kazancının Minibüsçüler Esnaf Odası Tarafından Mahkemeye Bildirilen Tutar Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/14046DESTEKTEN YOKSUN KALMA (Maddi ve Manevi Tazminat - Davacıların Murisi İle Davalı Arasında İşçi-İşveren İlişkisi Bulunduğu Belirtilmekte İse de Mahkemece Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliğinin Araştırılmamamasının Doğru Olmadığı)
Y4.HDE. 2008/6864DESTEKTEN YOKSUN KALMA / MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Derneğe Ait Araçla Davalının Davacılar Murisine Çarptığı/Davalının Davacının Islah Dilekçesine Karşı Süresinde Zamanaşımı Definde Bulunduğu - Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolduğu/Islahla Artırılan Kısmın Reddedileceği )
Y17.HDE. 2016/9521DESTEKTEN YOKSUN KALMA DEFİN GİDERİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazası - İşleten Değişikliği Yapılmış Olup K.T.K.'nun 94. Md. Öngörülen 15 Günlük İşleten Değişikliği Bildirim Süresi Dolmadan Kazanın Meydana Geldiği/Mahkemece Zararın ZMSS Poliçesi Teminatı İçinde Kaldığının Kabulü Gerektiği)
Y21.HDE. 2005/14734DESTEKTEN YOKSUN KALMA GİDERİMİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı Annenin Kocasından Bağ-Kur Maaş Aldığı Dosya İçeriği İle Sabittir Bu Halde Davacı Anne Ölen Sigortalıdan Dolayı Bir Aylık Talep Edemeyeceği )
Y17.HDE. 2013/17022DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açtıkları/Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı/Mahkemece Davanın Kısmen Kabulü İle Verilen Kararın Doğru Olduğu )
YHGKE. 1976/10-1872DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Meslek Hastalığına Uğrayan İşçinin Ölümü Nedeniyle )
YHGKE. 2013/17-2197DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Dosyaya Sunduğu Yazılı Beyanında Aracın Galeriye Değil Kendisine Bırakıldığını Belirtmiş Olmasına Göre Zarar Gören Davacılara Karşı Davalının 2918 S. Yasanın 3. ve 85. Md.lerine Göre İşleten Olarak Sorumlu Tutulması Gerektiği )
Y13.HDE. 1994/10771DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNAT ( Davalılardan Birinin Ödediği Tazminatın Rücuan Tahsili )
Y13.HDE. 2010/15235DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Daire ve Kurulların Toplantılarını Engelleyen Toplu Ret İstemlerinin Dinlenmeyeceği - Davacı Vekilinin Toplu Ret İsteminin Dairemizin Toplantısını Engelleyen Nitelikte Bulunduğu/Heyetin Reddine Dair İsteminin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/1730DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLE TAZMİNAT ( Fabrikanın Sürekli Yükleme ve Boşaltma Yapılan Bir Yer Olup Karayolu Sayılan Yerlerden Olduğu - Rizikonun Teminat Kapsamında Olduğu )
Y15.HDE. 1975/2313DESTEKTEN YOKSUN KALMA ÖDENCESİ ( Ölenin Davacının Çocuğuna Bakması Yoluyla Yaptığı Hizmet Edimlerinin Destek Sayılması )
Y4.HDE. 2002/5323DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAMZİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
Y17.HDE. 2012/13223DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMINATI (Pasif Dönem Gelirinin Ölenin Çalışmaya Deva Edeceğinin İspat Edilmesi Halinde Aktif Dönem Geliri Üzerinden Aksi Halde Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği - Davacı Eşin Evlenme İhtimali Değerlendirilerek Hesaplanacak Tazminattan İndirim Yapılmamasının Hatalı Olduğu)
Y17.HDE. 2015/1018DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Şirket Hükmolunan Tüm Tazminat Yönünden Dava Tarihinde Temerrüte Düştüğünden Kabul Edilen Tüm Tutara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Gerekirken Islahla Artırılan Kısma Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/18481DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( PMF Yaşam Tablosunun Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gereği - PMF Yaşam Tablosu/Yaşam Süresi )
Y10.HDE. 1980/6595DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Y11.HDE. 1974/3301DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Y4.HDE. 1983/9247DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Y4.HDE. 1986/296DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
Y17.HDE. 2012/12320DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( 17 Yaşında Ölen Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin Yarısını Ailesine Ayıracağının Kabulü Gereği - Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin %10'nu Evlendikten Sonra ise %5'ini Ailesine Ayıracağı Yönündeki Destek Tazminatı Hesaplamasının Yerleşik Yargıtay Kararlarına Uyarlı Olmadığı )
Y4.HDE. 2001/12656DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( 2330 Sayılı Yasa Uyarınca Yapılan Ödemelerin Tazminat Miktarından İndirilmesi )
Y17.HDE. 2014/10685DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( 3. Bir Kişinin Kastı Nedeniyle Malûl veya Vazife Malûlü Olan Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Bu Kanun Uyarınca Bağlanacak Aylığın Başladığı Tarihteki İlk Peşin Sermaye Değerinin Yarısı İçin Kurumca Zarara Sebep Olan Üçüncü Kişilere Rücû Edileceği )
Y14.HDE. 1980/3094DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Adam Ölmesinden Ötürü Destekten Yoksun Kalmaya İlişkin Maddi ve Manevi Tazminatın Ödetilmesi İstemi )
Y4.HDE. 2007/11168DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Adı Geçenin Yeniden Evlendiği Günde Destek Gereksiniminin Ortadan Kalktığı Benimsenerek O Tarihe Kadar Hesaplanacak Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/15770DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Alkollü Olduğunu Bildiği Sürücünün Aracına Binen Desteğin Olayda Bölüşük Kusuru Bulunduğu Benimsenerek Hükmedilecek Tazminat Miktarından İndirim Yapılması Gereği - Trafik Kazası Sonucu Ölüm )
Y4.HDE. 2007/5604DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Amacı Desteğini Kaybeden Kimsenin Ölümle Sonuçlanan Olaydan Önceki Sosyal ve Ekonomik Hayat Seviyesinin Devamını Sağlayacak Bir Paranın Ödettirilmesi Olduğu )
Y21.HDE. 2015/20498DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Amacının Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarındaki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Olduğu - Davacının Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Bir Çalışması Olup Olmadığının Araştırılması Geliri ve Çalışmasının Bulunmadığının Tespiti Halinde Evlenme İhtimalinin Gerçekleşeceği Tarihe Kadar Murisin Desteğini Alacağının Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2011/1706DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ancak Ölüm Halinde Söz Konusu Olacağı - Yatalak Hale Gelen Sağ Olan Kişinin Desteğinden Yoksun Kalındığı İddiası İle İstenilemeyeceği )
Y11.HDE. 2003/1535DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Anne Ve Babasının Ölümü - Ölenlerin Gelir Seviyeleri Ve Emekli Sandığına Bağlı Oldukları Gözetilerek Karar Verilmesi Gereği )
Y21.HDE. 2001/2821DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Annece SSK. Tarafından Karşılanmayan Zararın Giderilmesi İstemi - Bilirkişilerce Araştırılması Gereken Hususlar )
YHGKE. 1986/4-613DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Annenin Ölümü Nedeniyle )
Y17.HDE. 2008/3489DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Aracı Kaza Sırasında Fiili Hakimiyeti Altında Bulunduran İktisaden Yararlananın İşleten Sıfatıyla Zarardan Sorumlu Olduğu - Araç Malikinin Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/18751DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Aracın Yaya Murise Çaparak Ölümüne Neden Olduğu/Davalı Sigorta Şirketinin Yaya Murise Çarpan Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olduğu - Davacıların Davalı Sigorta Şirketi Karşısında 3. Kişi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Kusur İncelemesi Yapılıp Davacıların Murisi Yayanın Kusuru Oranında Tazminatan İndirim Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/11938DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin İşletenin 3. Kişilere Verdiği Zararları Teminat Altına Aldığı - İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Davacılar Zarar Gören 3. Kişi Konumunda Bulunduklarından Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu )
Y17.HDE. 2011/1827DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Araç Sürücüsünün Yeşil Işıkta Geçtiği Ölümlü Kazada Kusursuz Olduğu/Davanın Reddi - Ceza Davasında Sürücü Tali Kusurlu Bulunup Cezalandırılması/Kusur Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Alınacak Raporla Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/3048DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Araçta Yolcu Olarak Bulunan Oğlunun Kaza Sonucu Ölümü Nedeniyle - Tazminattan Onun Sorumluluğunu Üstlenmiş Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y4.HDE. 2009/2601DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Asgari Ücret Tutarı Kamu Düzenine İlişkin Olup Kimsenin Bunun Altında Kalan Bir Ücretle Çalışmayacağı Gözetilerek Destekten Yoksun Kalma Zararının Net Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )
Y9.HDE. 1979/11139DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Asgari ücretin uygulanması )
Y9.HDE. 1979/12393DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Asgari ücretin uygulanması )
Y4.HDE. 2009/2756DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ayıplı Malın Yol Açtığı Trafik Kazası Nedeniyle - Ayıplı Malın Neden Olduğu Her Türlü Zarara Karşı Dava Açma Süresinin Üç Yıl Olduğu )
Y17.HDE. 2010/5084DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Aynı Yıl İçin Hem Bilinen Dönem Hem de Bilinmeyen Dönem Başlığı Altında Hesap Yapılamayacağı - Mahkemece Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2014/5233DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Babanın Ölenin Desteğinde Olduğunu Kabule Dair Bilgi ve Belge Bulunmadığı/Babanın Maddi Tazminat Talebinin Reddinin Gerektiği/Davacı M.A İçin Ölümle Birlikte Desteğin Sona Ereceği/Olay Tarihi İle Ölüm Tarihi Arasında Destek Kaybının Hesaplatılarak Bulunan Miktardan Fiili Ödemenin İlk Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilebilir Bölümünün İndirilmesinin Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/2716DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bağ-Kur Yazısına Göre Davacıya Bağlanan Maaşın Peşin Sermaye Değeri Olup Davalıya Rücu Edildiği - Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2009/8100DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bakanlığa Ait Aracın Verdiği Zararların İşletenin Hukuki Sorumluluğu Kapsamında Değerlendirileceği - Davanın Özel Hukuk Kurallarını Uygulayacak Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
Y17.HDE. 2010/4239DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Belirlenebilmesi İçin Ölenin Gelir Durumunun ve Davacılara Destek Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Ölen Yabancı Ülke Vatandaşı Olduğundan Ülkesinde Yaptığı İş Mesleği Olay Tarihi ve Bilinen Son Dönem Geliri Belirlenerek Bu Miktara Göre Tazminatın Hesabının Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/14441DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bilirkişi Raporunda Destek Hesabında Her Yılın Peşin Değeri Ayrı Ayrı İskontolu Hesaplandığı Belirtilmiş Olmasına Rağmen Rapor Ekindeki Hesap Tablosunda İskonto Hesabının Gösterilmemiş Olması )
Y17.HDE. 2012/5549DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bilirkişi Tarafından Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Hususlar Belirtilerek Aktüerya Konusunda Uzman Bilirkişiden Denetime Açık Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/2794DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Tespit Edilecek Ödeme Tarihindeki Veriler Nazara Alınarak Hesaplanacak Tazminat Miktarının Davalı Tarafından Ödenen Tazminat Miktarına Göre Yeterli Olup-Olmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2011/4517DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Binanın Tekniğine Uygun Olmayan Şekilde Eksik ve Kusurlu Yapılması - Kusurlu Görülen Davalılar Davacılara Karşı B.K.217. Md. Delaletiyle Aynı Kanunun 194. Md. Gereğince" Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülü" Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğu )
Y17.HDE. 2008/4923DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Davada Kusura İlişkin Raporlar ve Tespitler Bakımından Çelişki Bulunuyorsa Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulamayacağı )
YHGKE. 1994/21-1020DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Kimsenin Ölmeden Önce Boşandığı Eşin Desteğinden Yoksun Kaldığını İleri Süremiyeceği )
Y11.HDE. 2006/12429DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Kusuru Olduğu Tespit Edilemeyen Davalı Hakkındaki Davanın Tümü İle Reddedilmesi Gerektiği - Davalının Tazminattan Manevi Tazminattan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2003/6605DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bir Motorlu Aracın İşletilmesi Bir Kimsenin Ölümüne veya Yaralanmasına Sebep Olursa İşletenin Bu Zarardan Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2004/6098DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bozma Gerekleri Yerine Tam Olarak Yerine Getirilmek Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmek Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/2583DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bu Tazminat Hesaplanmasında Murisin Gelir Durumunun Tam Olarak Tesbit Edilerek Ona Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
Y11.HDE. 2003/14099DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Bu Tazminatın Hesaplanmasında Desteğin Çalışma Süresi ile Desteğini Yitirenin Bakım Süresinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2011/11535DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Cenaze Giderleri - Sadece Defin Giderlerinden İbaret Olmayıp Cenaze Sahibininin Evde Yapacağı İkramlar Gibi Sair Giderleri de Kapsadığı - Makul ve Hakkaniyete Uygun Bir Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/14718DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ceza Mahkemesi Kararına Göre Desteğin Ölümü İle Davalıların Eylemi Arasında İlliyet Bağı Olmadığından Reddi Gereği )
YHGKE. 2000/4-1230DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Davasına Etkisi-Trafik Kazası )
Y11.HDE. 2004/7145DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Çalışan Kişinin Kendisinin Kusurlu Olması Durumunda İstihdam Eden Ancak Kendiside Kusurlu İse Bu Kusur Oranı Dikkate Alınarak Zarar Gören Adamına Karşı Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 2009/10317DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Çocuğun Anne veya Babasına Hiç Destek Olmayacağı Kabul Edilemeyeceği Gibi Desteğin Mutlaka Para veya Maddi Katkı Olması Gerekmeyip Çeşitli Hizmetler veya Yardımlar İle de Olabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 1998/8220DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Annenin Tazminata Hak Kazandığı Tüm Davacıların Aile Yakını Olmadıkları İspat Edilmediğinden Olaydan Üzüntü Duymaları Nedeniyle Manevi Tazminat Alabilecekleri - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )
Y21.HDE. 2006/105DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Babanın Emekli Aylığı Alması Nedeni İle Talebin Reddinin Doğru Olduğu - Davacı Anneye Kurumca Gelir Bağlanmaması/ SSK Aleyhine Dava Açması İçin Önel Verilmek ve Önelin Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü )
Y4.HDE. 2008/7818DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eş İçin Destek Zararı Ölenin Pasif Dönemini de Kapsayacağı - Eşin Pasif Devrede Emekli Maaşı Alacağı Zararı Bulunmadığı Gerekçesiyle Aktif Dönem Zararı Esas Alınarak Karar Verilemeyeceği )
Y4.HDE. 2005/8266DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eş İle Trafik Kazasında Ölen Destek Eş Arasında Boşanma Davası Olduğu İddiası Karşısında Mahkemece Araştırma Yapılmadan Davacı Eş İçin Olası Yaşam Süresi Gözetilerek Hesaplanması Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2000/4-1271DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eşe Bağ-Kur'dan Aylık Bağlanmış Olmasının Davaya Etkisi )
Y17.HDE. 2013/11459DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eşe Ödenen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Güncelleme Yapılmadan Hesaplanan Tazminattan Mahsup Edildiği/Davacıya Yapılan Sigorta Ödemesinin Ödeme Günüyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faizi de Hesaplanarak Ödeme Tutarıyla Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 1997/3331DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Eşin Evlenme İhtimalinin Tazminat Miktarına Etkisi )
Y11.HDE. 2004/2459DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı ile Ölen Daha Önce Boşandıklarından ve Boşanma Hükmünde Nafaka Bağlanmadığından Boşanan Eşin Bu Tazminatı İsteyememesi )
Y17.HDE. 2014/13738DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Kardeşlerin ve Ölmeden Önce Desteğin Sosyal ve Ekonomik Durumu Araştırılarak Gerekirse Bu Hususta Tanık Dinlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 2008/2920DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Murisin Yaralanma Nedeniyle Açtığı Manevi Tazminat Davasındaki Talep Hakkının Miras Yoluyla Mirasçılara Geçtiğinin Kabulü Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/8145DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Yararına Boşandığı Eşinin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )
Y4.HDE. 2011/6514DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Ceza Davasına Katılmışlarsa O Davada Zarar Verenin Kim Olduğunun Belirlenmesine İlişkin Raporu Öğrendikleri Tarih Belirlenerek Bir Yıllık Zamanaşımının Geçip Geçmediği Değerlendirilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2003/809DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Desteklerinin Öldüğü Gerekçesiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Etmiş Olmaları )
Y4.HDE. 2001/4132DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Haksız Eylem Sonucu Vefat Eden Destekleri Nedeniyle Birleştirilerek Görülen Üç Dava İle İstemeleri )
Y11.HDE. 2008/7966DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Murisinin İşleteni ve Sürücüsü Olduğu Araçla Tam Kusurlu Olarak Tek Taraflı Kaza Yapması Sonucu Ölümü Nedeniyle -İşletenin Sorumluluğunu Üstlenmiş Davalı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y11.HDE. 2004/2136DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Murisinin Tren Altında Kalarak Ölmesi Nedeniyle )
Y21.HDE. 2003/7075DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Ölen Çocuklarının Kendilerine Destek Olduğunu Kanıtlayamadıklarından Tazminata Hak Kazanamamaları )
Y11.HDE. 2012/3844DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Vekili Ölenin Eşi Müvekkilinin Destek Zararının Daha Fazla Olduğu Gerekçesiyle Ek Dava Açmış Ek Dava da Kısmi Davayla Birleştirildiği - Birleşen Dava Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamasının Doğru Görülmediği)
YHGKE. 2012/11-702DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Vekilinin İlk Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemiş Olmasının Raporun Kabul Edildiği Anlamına Gelmeyeceği - Davacıların Daha Lehine Olan İkinci ve Üçüncü Bilirkişi Raporları Sonrasında Davacıların Asıl Davada Davasını Bir Kez Islah Ettiğinden Yeniden Islah Edemeyeceğinden Ek Dava Açmasında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2004/6455DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılar Vekilinin İlk Davada Alınan Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemesi Daha Sonra Asgari Ücretlerdeki Artış Nedeniyle Aynı Davada Alınan Raporda Belirlenen Tazminat Miktarını İstemelerine Engel Olmadığı )
Y4.HDE. 1997/8707DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Arada İlliyet Bağı Bulunmadığından Kızlarının İntiharı Nedeniyle Davalıdan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyememesi )
Y4.HDE. 2010/11025DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Babası ve Murisi Olan Şöförün Kazada %75 Kusurlu Olduğu/Kazada Şöförün Yanında Oturan Davacıların Annesinin de Öldüğü - Davalının %25 Kusurlu Olduğu/Destek Anne Kusursuz da Olsa Davalıların %25 Oranında Kusurlu Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2014/12144DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Çocuğunun Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi Sebebiyle Güvence Hesabından Alınan Paraya Karşılık İbraname İmzalandığı - Yetersiz Veya Fahiş Olduğu Açıkça Belli Olan Anlaşmaların Düzenleme Tarihinden İtibaren İki Yıl İçinde İptal Edilebileceği/Mahkemece İbranamenin Geçerliliğinin Tartışılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2006/435DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Çocuğunun ZMMS Olan Otobüste Yolcuyken Trafik Kazasında Vefat Ettiği - Otobüs Zorunlu Koltuk Sigorta Poliçesinden Yapılan Ödemenin Mahsup Edilmemesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/5007DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteği Olan İşletenin ( Aynı Zamanda Sürücü ) Aracını Kullanırken Tek Taraflı Kaza Sonucu Öldüğü ve Tam Kusurlu Olduğu - İşleten ve Dolayısıyla Destek Tazminatında Bulunanların Kendi Kusurlarından Yararlanamayacakları )
Y17.HDE. 2008/3421DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteği Olan Sürücü Aracı Kullanırken Tek Taraflı Kaza Sonucu Öldüğü ve Tam Kusurlu Olduğu - Sürücünün ve Dolayısıyla Destek Tazminatında Bulunanların Kendi Kusurlarından Yararlanmayacakları )
Y4.HDE. 2001/8502DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteğinin Davalının Dikkatsiz ve Tedbirsiz Davranışı Sonucu Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 2012/124DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteğinin Gölette Boğularak Öldüğü - Davalı İdarenin Haksız Fiil Niteliğindeki Eylemine Dayalı Olarak Tazminat İsteminde Bulunulduğundan İşin Esasına Girilmek Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/2914DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Desteklerinin Ölümünden Kaynaklanan Tazminat İstemesi )
Y11.HDE. 2003/14156DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Kaza Nedeniyle Anılan Sigorta Şirketini İbra Ettikleri Anlaşılmasına Göre Husumete İlişkin Belgelerin Resen Değerlendirilmesi Gereği )
Y17.HDE. 2013/10007DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Kırşehir İlinde İkamet Ettikleri - Davalı Şirketin Merkezinin Ümraniye/İstanbul Olduğu Kaza Yerinin İse Çorum İli Olması Nedeniyle Mahkemenin Yetkisizliğine Karar Verileceği )
Y19.HDE. 1992/2629DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Maddi Durumlarının İyi Olması )
Y11.HDE. 2004/648DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Murisinin Davalılara Ait Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Olarak Sebebiyet Verdiği Kaza Sonucunda Hayatını Kaybetmiş Olması )
Y11.HDE. 2009/12427DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Murislerinin LPG Tüpünden Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldükleri - Davalı Sigorta Şirketinin Poliçe Limiti Oranında Sorumlu Tutulması Gereği )
Y4.HDE. 2004/13535DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Ölenin Çocukları Olduğu Sabit Olduğuna Göre Davacıların Babalarının Ölümünden Önce İlgilenmemiş Olmaları ve Mahkemenin Red İçin Gösterdiği Sebepler Ancak Manevi Tazminatın Miktarını Etkilediği ve İndirim Sebebi Olabileceği )
Y17.HDE. 2014/1043DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açtığı - Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
Y21.HDE. 2000/4485DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Sigortalıların Yardımına Muhtaç Olmamaları ve Sigortalının Fiilen Destekte Bulunmuyor Olması Halinde)
Y17.HDE. 2013/3064DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Taleplerini Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesine Dayanarak Davalı Sigorta Şirketinden Talep Ettiği - Bu İtibarla Davanın Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu Anlaşılmakla Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/7127DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacıların Yapılan Ödemeyi Kabul Ettiği Ancak Tarafların Tazminat Tutarı Konusunda Mutabık Kalmadıkları - Sigorta Şirketinin Daha Önce Hesaplamayı Yaptırdığı Bilirkişi Dışında Aktüerya Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
Y11.HDE. 2009/9555DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacılarının Murislerinin Ölüm Nedeninin Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Olduğu - Zehirlenmenin Neden İleri Geldiği ve Buna Neyin Sebep Olabileceği Hususunda Bir Tabip Bilirkişinin de İçerisinde Bulunduğu Bir Heyetten Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/7919DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Ayrıca Manevi Tazminat Talebinin de Bulunduğu - Sigortacının Dava Açılmadan Önce Poliçe Teminatı Kadar Olan Sorumluluğunu Yerine Getirdiğinden Hakkındaki Davanın Reddi Gereği/Sigortacının Sorumluluğu )
Y11.HDE. 2005/13193DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Davalılara Müteselsil Sorumluluk Kapsamında Dava Açtığı - Davacının Sigortacının Davadan Önce Ödediği Kısmi Bedelin Temerrüt Faizine İlişkin Olduğunu Belirttiği/Bakiye Kalan Miktarın Müteselsil Sorumluluk Gereği Mahkemece Değerlendirileceği )
Y4.HDE. 2003/70DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı da Talep Etmesi )
Y17.HDE. 2012/6992DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Eşinin Ölümü Nedeni ile Destekten Yoksun Kalma Zararı Yönünden Davalı Karşısında Üçüncü Kişi Olarak Tazminat Talebinde Bulunulabileceği - Poliçe Kapsamı Dikkate Alınarak Ölüm Halinde Şahıs Başına Brlirtilen Teminat Tutarında Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/3423DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının İçinde Bulunduğu Araç Ticari Araç Olmayıp Tazminatın Haksız Fiilden Kaynaklandığı - Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2003/2559DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Ölenin Bir Yakını Olması Yani Aralarında Yakın İlişkiler Bulunması Ancak Yardımın Devamlı veya Yapılmasının Muhakkak Olmasının Yeterli Olduğu )
Y17.HDE. 2011/10845DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Protokol Metni İbraz Ederek Sigorta Şirketi Dışındaki Davalılarla Anlaştıklarına Dair Protokol Metni Sunduğu/Sigorta Şirketi Dışında Kalan Davalılar İçin Vazgeçtiği - Feragatin Tüm Müteselsil Borçlulara Sirayet Edeceği )
Y17.HDE. 2014/22035DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Sürücü Olduğu Araçta Yolcu Olarak Bulunan Eşinin Meydana Gelen Kazada Vefat Ettiği/Davacının Sürücüsü Olduğu Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olan Davalı Yönünden Üçüncü Kişi Olduğunun Söylenemeyeceği - Sürücüsü Olduğu Davalıya Trafik Sigortalı Araçta Vefat Eden Eşinin Desteğinden Yoksun Kaldığı Yönündeki Zararına Dair Talebini Davalı Sigorta Şirketinden Tazmin Edemeyeceği )
Y4.HDE. 2006/822DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacının Yargılama Sırasında Öldüğünden Tazminatın Ölüm Tarihine Kadar Hesaplanması Gereği )
Y17.HDE. 2013/11622DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davadan Önce Sigorta Şirketi Tarafından Ödeme Yapılması - Ödeme Günüyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faiz de Hesaplanarak Ödeme Tutarıyla Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2015/22017DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Kurumca Davacı Annenin Kendi Babasından Dolayı Ölüm Aylığı Alması Sebebiyle İş Kazasında Vefat Eden Oğlundan Dolayı Sürekli İşgöremezlik Geliri Bağlanmadığı - Bu Davacının Tazminat İsteminin Reddinin Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/5254DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Sigorta Şirketi İlgili Dava Sonucunda Bağ-Kur'a Bir Ödeme Yapması Halinde Mükerrer Bir Ödeme Yapılmış Olacağından Bağlanan Maaşın Sermaye Değerinin Belirlenen Tazminattan Düşülüp Düşülmeyeceğinin Tartışılması Gereği )
Y17.HDE. 2009/4947DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Sigorta Şirketinin Davacının Tazminat İstemini Reddettiği - Davalının Temerrüt Tarihi Şirketin Belgeyi Düzenlediği Tarih Olduğu )
Y17.HDE. 2008/4511DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Sigorta Şirketinin Trafik Sigortalı Aracı Özel Otomobil Olup Ticari Araç Olmadığı - Tazminata Yasal Faiz Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2010/11835DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Sürücünün Neden Olduğu Trafik Kazasında Desteklerini Yitirmeleri Nedeni İle Uğranılan Zarar Talebi - Davalıya Yargılama İle İlgili Bilgi Verilmeden Açıklama ve İspat Hakkı Tanınmadan Yargılama Yapılamayacağı )
Y11.HDE. 2005/7626DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalı Şirketin Poliçe Limiti Dahilinde Oluşan Zarardan Sorumlu Olduğu - Davacının Annesinin Desteğine Muhtaç Bulunmadığı Ve Bu Nedenle Herhangi Bir Maddi Destek Kaybının Olmadığından Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2010/7080DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalılar Davada Müteveffanın Seramik Ustası Olmadığını Savunduğu - İspat Yükü Kendisinde Bulunan Davacı Taraftan Müteveffanın Seramik Ustası Olduğuna Dair Delilleri Toplanıp Neticesine Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y4.HDE. 2010/9915DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalılar Okulun Müdür ve Müdür Yardımcısı Olup Davalıların İdareci Olarak Görevleri Gereği ve Görevleriyle İlgili Olarak Yapmış Oldukları İşlemler Sırasında Zararlandırıcı Olay Meydana Geldiği - Davanın Sıfat Yokluğundan Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/14154DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalılardan Sigorta Şirketi Zarara Neden Olan Aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısı Olup Sorumluluğu Ölüm Halinde Kişi Başına Poliçede Yer Alan Limit İle Sınırlı Olduğu )
Y11.HDE. 2001/8917DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalıların İşleten ve Trafik Sigortacısı Olduğu Aracın Davacı Murisine Çarparak Ölümüne Sebep Olması Nedeniyle )
Y11.HDE. 2001/8287DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalıların Sahibi ve Sürücüsü Olduğu Aracın Davacı Murisine Çarparak Ölümüne Sebep Olmaları Nedeniyle )
Y11.HDE. 2003/8544DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalıların Sürücüsü ve Zorunlu Trafik Sigortacısı Oldukları Aracın Çarpması Sonucu Meydana Gelen Ölüm Nedeniyle )
Y17.HDE. 2013/17904DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalıların Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Konusunda Gerçek Zararla Sorumlu Olduğu - Davalıların Mükerrer Ödemeyle Karşı Karşıya Kalmaması İçin Açılan Rücuan Tazminat Davasının Sonucunun Bekletici Mesele Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 2012/4-510DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının 240 Promil Alkollü Olarak Davacılar Murisine Çarparak Ölümüne Neden Olduğu - Davacılar Yararına Takdir Edilen Manevi Tazminat Miktarının Yüksek Olduğunun Gözetileceği )
Y17.HDE. 2012/7155DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının Haksız Eylem Sorumlusu Olmaması Nedeniyle Kaza Tarihinde Değil Ancak Anılan Yönetmeliğin 15. Md. Çerçevesinde Kendisine İlgili Belgelerin Tebliğ Edildiği Tarihte Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/3493DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının Ölenlerin Kazada Müterafik Kusurlu Oldukları Savunması Üzerinde Durularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/6368DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının Yapmış Olduğu Ödemenin Güncellenmesinin Davacılara Ödendiği Tarihten Rapor Tarihine Kadar Geçen Sürede İşleyecek Yasal Faizinin İşletilmesi Şeklinde Hesaplanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/7804DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davalının Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olduğu Aracın Karıştığı Kazada Desteğinin Ölümü Nedeniyle Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2013/605DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olmakla Dava Açılması İle Oluşan Sonuçlar Tamamen Ortadan Kalktığı İçin Derdestliğin Sözkonusu Olmadığı - İşin Esasına Girilmesi Gerekirken Derdestlik Nedeni İle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2004/476DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğması ve Ceza Kanununun Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş Bulunması Halinde Bu Sürenin Araç Hasarına İlişkin Davada Uygulanamayacağı )
Y11.HDE. 2005/2924DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Cezayı Gerektiren Fiilden Doğması - Ceza Kanununun Bu Fiil İçin Daha Uzun Bir Zamanaşımı Süresi Öngörmüş Bulunması Halinde Bu Sürenin Maddi Tazminat Talepleri İçin de Geçerli Olacağı )
Y4.HDE. 2003/4755DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Haksız Eylemden Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ile Manevi Tazminata İlişkin Olması )
Y17.HDE. 2016/6179DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Kısmen Reddi Durumunda Karşı Taraf Vekili Yararına Hükmedilecek Ücretin Davacı Vekili Lehine Belirlenen Ücreti Geçemeyeceği - Mahkemece Davalılar Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinin Davacı Yararına Hükmedilen Vekalet Ücretinden Fazla Olarak Hükmedilmiş Olması Doğru Olmayıp Bozma Nedeni Olduğu/Bu Yanılgının Giderilmesi Yargılamanın Tekrarını Gerektirir Nitelikte Görülmediğinden Hükmün Düzeltilerek Onanmasına Karar Vermek Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/13674DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Sigorta Şirketine Karşı Açıldığı/Davalı Tarafından Bir Miktar Ödeme Karşılığında Davacıdan İbraname Alındığı İddia Edildiği - Hatır Taşıması Nedeniyle %25 Oranında İndirim Yapılarak Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği )
Y3.HDE. 2013/283DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davanın Vekil Sıfatıyla Avukat Tarafından Açıldığı ve Vekaletnamelerin Harçlandırıldığı/Duruşma Gün ve Saatinin Davacı Asillere Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Vekile Usulüne Uygun Tebligat Yapılarak Karar Verileceği )
YHGKE. 1982/9-301DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteği Sağlayan Kimse İle Destek Olanın Olası Yaşamlarında Sağlanacak Gelirin Desteğinin Toptan Ödetilmesi )
Y17.HDE. 2013/14419DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Bekar Olarak Vefat Etmesi - Mahkemece Desteğin Evleneceği Kabul Edilebileceği Zamana Kadar Daha Fazla Evlendiği Dönem ve Çocuk ya da Çocuklarının Olduğu Varsayıldığı Dönemlerde İse Giderek Daha Az Pay Ayrılması Şeklinde Hesaplama Yapılacağı )
Y4.HDE. 2001/462DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Belediyede Çalışırken Aracın İçinde Sıkışıp Kalması Nedeniyle )
Y4.HDE. 2005/13331DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )
Y4.HDE. 2005/13635DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Davalı Tarafından Öldürülmesi Nedeniyle )
Y4.HDE. 2012/3278DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Eşi Davacının Çocuk Sayısı ve Diğer Özellikleri İtibariyle Evlenme Şansının %7 Olarak Hesaplandığı - Davacının Evlendiği Anlaşılmakla Evlilik Tarihine Göre Destek Tazminatının Hesaplanacağı )
Y4.HDE. 1997/10864DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin İçinde Olduğu Aracın Sürücüsünün Alkollü Olması Nedeniyle Bu Araca Binen Desteğin Hareketinin Kusur Teşkil Etmesi )
Y4.HDE. 2004/3404DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Minibüs Sürücülüğü Mesleğini Yapması Emek Ve Mesaisini Bu İşte Kullanmasına Göre Desteğin Geliri Yaptığı İşten Kişisel Olarak Elde Ettiği Gelirden İbaret Olduğu )
Y19.HDE. 1992/11250DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Ortak Yaşamı Terk Etmesi )
Y17.HDE. 2014/23469DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Ölmeseydi Mezun Olduktan 1 Ay Sonra İşe Başlayacağı Kabul Edildiği/Hayatın Olağan Akışı ve Ülkemizde Memuriyete Geçiş İçin Sınav ve Atama Şartı Bulunmasına Göre Desteğin Mezun Olduktan 1 Ay Sonra Memur Olarak İşe Başlayacağının Kabulü Mümkün Olmadığı - Kararın Bozulacağı )
Y4.HDE. 2001/10851DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Ölümü İle Aile Şirketi Niteliğindeki Servis Şirketinin İşleyişinde Onun Fikri ve Bedeni Katkısı İle Sağlandığı Gelir Ortadan Kalktığı - Şirketin İşleyişine Desteğin Fikri ve Bedeni Katkısı Gözetilerek Desteğin Kazancının Belirlenmesi Gereği )
Y17.HDE. 2013/10280DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Ölümüyle Sonuçlanan Kazadan Kaynaklanan - Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevine Girdiği Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/1460DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Taşıyana Maddi ve Manevi Destek Olmak Amacıyla Araçta Bulunduğu/Hatır İçin Taşınmadığından Tazminattan İndirim Yapılamayacağı - Davalı Sigorta Şirketi Yönünden Hükmedilen Tazminata Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedileceği)
Y4.HDE. 2004/7494DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Trafik Kazası Sonucu Gerçekleşen Ölümü Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Miktarının Tespitinde Desteğin Hatır Taşımasının Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y4.HDE. 2001/3740DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 1982/393DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Trafik Kazasında Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 2002/83DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Trafik Kazasında Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 2000/3800DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Yaşayacağı Sürenin Bitiminden Sonraki İki Yıl Boyunca Davacının Alacağı Dul Maaşının da Tazminata Dahil Edilmesi Sorumluluk Hukukunda Tazminatın Belirlenmesi İlkelerine Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2005/4-648DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Yitirilmesi Nedeniyle Yoksun Kalınan Zarar Olduğu - Bu Tazminat İle Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarında Sahip Oldukları Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Amaçlandığı )
Y4.HDE. 2008/7836DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğin Zirai Gelirinin Tamamının Değil Elde Edilmesindeki Kişisel Katkısı Belirlenerek Bu Miktara Tespitine Göre Zararın Hesabı Gerektiği - Desteğin Trafik Kazasında Ölmesi )
Y4.HDE. 2002/757DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteğini Yitiren Kimsenin Ölümle Sonuçlanan Olaydan Önceki Sosyal ve Ekonomik Yaşam Düzeyinin Devamını Sağlayacak Bir Paranın Ödetilmesi )
Y21.HDE. 1997/248DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destek Olgusunun Tespiti-İş Kazası Sonucu Ölen Kişinin 15 Yaşında Olması )
Y17.HDE. 2014/8365DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destek On İki Yaşında Vefat Etmiş Olup Hayatın Olağan Akışına Göre İleride Evleneceği ve En Az İki Çocuk Sahibi Olacağının Kabul Edilmesi Gerektiği - Desteğin Davacı Anne ve Babaya Yaşamı Boyunca Sabit Bir Oranda Destek Olacağı Varsayımına Göre Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y19.HDE. 1992/11379DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destek Şahıs Emekli ise )
Y4.HDE. 1978/5261DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Desteklerini Yitiren Kişilerin Ölüm Olayından Önceki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması )
Y4.HDE. 1998/10159DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Destekten Yoksun Kalanın Yaşının Küçük Gösterilmesi )
YHGKE. 1979/9-876DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dikkate Alınacak Yaş Sınırı )
Y11.HDE. 1978/5550DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Doğmamış Çocuğun Tazminat İsteyememesi )
Y4.HDE. 2013/139DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dosya Kapsamı ve Ceza Mahkemesindeki Anlatımlara Göre Desteğin Davalının Motosikletine Ücret Karşılığı Binmediği/Hatır İçin Taşındığı - Hatır Taşıması İndirimi Nazara Alınmaksızın Tazminatın Aynen Kabulünün Doğru Bulunmadığı )
YHGKE. 1977/4-1110DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dul aylığının düşülmeyeceği )
Y4.HDE. 2008/12020DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Dul Eşin - Desteğin Sadece Aylık Gelirine Göre Hesaplanacak Destekten Yoksun Kalma Zararının Ödetilmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2000/1373DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Düğün Masrafları )
Y4.HDE. 2009/3541DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Elektrik Çarpması Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle - Eylem Aynı Zamanda Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralamaya Yol Açma Suçunu Oluşturduğundan Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yıllık Sürenin Uygulanacağı )
Y3.HDE. 2012/22464DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Elektrik Çarpması Sonucu Desteğin Yaşamını Yitirmesi - Desteğin Ölüm Tarihiyle Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Alınacak Rapor Tarihi Arasındaki Dönemde Desteğin Alabileceği Maaş Gelirlerinin Çalıştığı Kurumdan Sorulacağı )
Y4.HDE. 2004/9196DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ergenlik Yaşına Erişmeden Davalı Tarafından Alıkonularak Irzına Geçilmiş Olan Davacı/Uygun Evlilik Şansının Azalması - Maddi Anlamda Kazanç Kaybı Nedeni Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 1990/6111DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Eş ve Çocuklara Verilmesi - Memur Emeklisi Ev Sahibi Babanın Talebi )
Y11.HDE. 2012/4423DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Eşinin Ölümü Sebebiyle Davacıya Bağlanan Emekli Maaşı Eşinin Ödediği Primler Karşılığı Olup Bu Ödeme Sebebiyle de SGK'nun Bir Rücuunun Sözkonusu Olmadığı )
Y21.HDE. 2004/12140DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Evlilik Bağı Kurulmasa Dahi Fiili Evlilik Birliğinde Olan Davacı Nihaksız Eşin İsteyebileceği - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat )
Y9.HDE. 1979/2699DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Faal çalışma yaşı )
YHGKE. 1987/10-611DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Faiz Başlangıcı-Rapor Tanzim Tarihine Kadar Saptanan Miktarların İskontoya Tabi Tutulamayacağı )
Y4.HDE. 2004/11603DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Fazlaya İlişkin Bölümünün Ek Dava İle Talep Edilmesi - Davacıların Mahkeme Kararı ile Belirlenmiş ve Davacılar Belirlenen Bu Tazminatın Önce Bir Bölümünü Daha Sonra Diğer Bölümünü Aldığından Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2002/8927DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Fazlaya İlişkin Hakları Saklı Tutmadan İstenilmesi - Zararın Dava Edilmeyen Bölümünden Zımnen Feragat Edildiği Kabul Olunacağı )
Y4.HDE. 2002/8421DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Fazlaya İlişkin Tazminatın Islah Yoluyla İstenmesi - Ayrı Bir Dava Niteliğinde Olup Harç Alınması Gereği )
Y4.HDE. 2009/14654DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ferdi Kaza Koltuk Sigorta Poliçesi Kapsamında Ödenen Paranın Tazminattan İndirilemeyeceği - Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümü )
Y11.HDE. 2003/8992DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ferdi Koltuk Kaza Sigortası Teminatı Sigortalıya Ait Araçtaki Yolcular Açısından Söz Konusu Olduğu )
Y11.HDE. 2004/1244DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Fonun Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi Gerekirken Dava Dışı Sigorta Şirketine Yapılan Başvuru Tarihinden İtibaren Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2008/6590DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Futbol Maçını İzleyen Seyircinin Bıçaklanarak Öldürülmesinden Doğan - Güvenliği Sağlamakla Görevli Türkiye Futbol Federasyonu ve Ev Sahibi Kulüp Birlikte Sorumlu Olduğu )
YHGKE. 1965/818DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Gemi Adamının Gemide İş Sırasında Ölmesi )
Y4.HDE. 2004/16523DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Genel Olarak Bir Kimse Ancak Ölümden Önce Bakmakta Olduğu veya Sağ Kalsaydı Kuvvetli Bir Olasılıkla İleride Bakacağı Anlaşılan Kişilerin Desteğini İfade Ettiği )
Y17.HDE. 2010/206DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Gerçek veya Tüzel Kişi Tacirler Arasında Haksız Eylem de Dahil Her Türlü Nedenden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Talep Halinde TCMB'nın Kısa Vadeli Avans Kredileri İçin Uyguladığı Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/340DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Gerçekleşmiş veya Gerçekleşmesi Umulan Bir Bakım İlişkisini Gösterdiği Eylemli Bir Durumu Amaçladığından Hısımlık veya Kanuni Nafakaya Dayanmadığı - Eşi Öldükten Sonra Evlenen Eşin Destek Gereksiniminin Evlendiği Tarihte Sona Erdiği )
Y4.HDE. 2011/1550DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Gerekçeli Kararın Nişan Bozulmasına Dayandırıldığı - Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Uyumlu Olması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/11559DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Görevli Mahkeme - Talebin Trafik Kazası Sebebiyle Maruz Kalınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Sigorta Şirketinden Tahsili İstemine Dair Olduğu/Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği Dikkate Alınarak Davanın Esasına Girilerek Tarafların Delillerinin Toplanması Gerektiği )
Y21.HDE. 2002/5246DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hak Sahibine Gelir Bağlanması Durumunda Tazminat Ödenmemesi )
Y21.HDE. 2016/20105DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hak Sahibine Gelir Bağlanması İçin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Dava Açması İçin Önel Verilmesinde Yasal Zorunluluk Olduğu -Kendisine Gelir Bağlanmayan Hak Sahibinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olmayacağı )
Y21.HDE. 2003/10947DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hak Sahipi Anne Babaya Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Verilebilmesi Koşulları )
Y4.HDE. 2000/6033DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hakimin hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalı - Maddi Tazminat İstemi )
Y17.HDE. 2009/3837DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Eylem de Dahil Her Türlü Nedenden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Talep Halinde TCMB'nın Kısa Vadeli Avans Kredileri İçin Uyguladığı Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2001/9818DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
Y4.HDE. 2011/1496DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Eylem Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı - Anne ve Babanın Belirli Bir Gelirinin Olması Ölenin Desteğinden Yoksun Kalmadıkları Sonucunu Doğurmayacağı/Tazminat İsteminin Tümden Reddedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y4.HDE. 2007/10817DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat - Zarar Verenin Bu Paradan Yararlanması Söz Konusu Olamayacağından Davacının Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Sandık Tarafından Bağlanan Dul Aylığı İle Tütün İkramiyesinin İndirilemeyeeği )
Y4.HDE. 1982/6047DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Eylemin Hizmet Kusurundan Kaynaklanması Nedeniyle Davanın İdari Yargı Yerinde Açılması )
Y4.HDE. 2013/2027DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Fiil - Dava Dilekçesinde Açıkça Belirtildiği Üzere Dava Kasten Öldürme Nedeni İle Açıldığı Davalının Eylemi İse Kasten Öldürme Olmadığından Destek Tazminatı İle Sorumlu Tutulamayacağı/Manevi Tazminat İsteminin Karşı Tarafça Kabul Edilmiş Olmadıkça Devredilmez Miras Bırakan Tarafından İleri Sürülmüş Olmadıkça Mirasçılara Geçmeyeceği )
Y4.HDE. 2011/14980DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Fiil Sebebiyle Tazminat - Desteğin Zaman Zaman Marangoz Olan Babasına Yardım Ettiği/Desteğin Gelirinin Asgari Ücret Düzeyinde Olduğu Kabul Edilerek Bu Miktara Göre Destekten Yoksun Kalma Zararını Belirlenmek Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/13384DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Haksız Fiilin Gerçekleştiği Tarihten İtibaren Temerrüt Faizi Talep Edilebileceği - Ek Davada Hüküm Altına Alınan Tazminatların da Olay Tarihinden İtibaren Temerrüt Faiziyle Tahsili Yönünde Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/16458DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatalı Hesaplama Yapıldığı - Sigorta Şirketinden Alınan Paranın Getirisinin Yasal Faiz Ölçüsünde Güncelleştirilip Belirleneceği ve Bu Bedelin Tazminattan İndirilmesi Gerektiği/Bozmadan Sonra Islah )
Y4.HDE. 1998/7110DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatır İçin Taşınan Kişinin Trafik Kazasında Ölmesi )
Y19.HDE. 1993/908DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatır Taşıması Sebebiyle İndirim )
Y4.HDE. 1998/6706DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hatır Taşıması Sırasında Ölen Şahsın Mirasçılarının Talebi )
Y11.HDE. 2003/7495DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hayat Sigortasından Alınan Tazminat - Zarardan İndirim Yapılmasını Gerektirdiği )
Y4.HDE. 2012/11044DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplandığı Bilirkişi Raporunda Desteğin Ölüm Tarihinde Altmış Dokuz Yaşında Olmasına Rağmen Elli Dokuz Yaşında Kabul Edilerek Tazminat Miktarının Fazla Hesaplanmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2013/14395DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanırken Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın Bilinen Veriler Nazara Alınarak ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zarar da Bilinen Son Gelirin Nazara Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/16867DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanırken Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın Bilinen Veriler Nazara Alınarak ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zarar da Bilinen Son Gelirin Nazara Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/2136DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanırken Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın Bilinen Veriler Nazara Alınarak ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zararda Bilinen Son Gelir Nazara Alınıp 1/Kn Katsayısına Göre Her Yıl %10 Oranında Artırılmak ve İskonto Edilmek Suretiyle Hesaplanacağı - Trafik Kazasından Kaynaklanan )
Y4.HDE. 2010/1545DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanmasına İlişkin Bilirkişi Raporunun Düzenlendiği Gün Arasında Geçen Sürede Sigorta Şirketinden Alınan Paranın Getirdiği Yasal Faiz Güncelleştirilip Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/1969DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanmasında Ölenin Olası Yaşam Süresi Bakımından 60 Yaşla Sınırlama Yapılarak Tazminat Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2003/16064DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hesaplanmasında Temel Alınacak Gelir Desteğin Çiftçilik ve Hayvancılık Yaparak Elde Ettiği Gelir Olmayıp Bu Gelirin Elde Edilmesi İçin Desteğin Bedeni Ve Fikri Olarak Katkısı Belirlenerek O Miktarın Hesaplamaya Esas Alınacağı )
Y4.HDE. 2004/12169DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hizmet Akdi İle TCDDY'ında Çalışan İşçi Hakkındaki Davanın İş Mahkemesinde Görüleceği )
Y11.HDE. 2009/8405DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Husumet Yokluğundan Red Kararı Verilmişse de Dosya İçindeki Bir Takım Belgelerde Kazaya Karışan Kamyonun Adı Geçen Davalı Tarafından Kiralandığına İlişkin Bilgiler Olduğu - Adı Geçen Davalının İşleten Sıfatını Haiz Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
Y11.HDE. 2011/13091DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Somut Olayın Özellikleri Tarafların Konumları Dikkate Alınarak Davacı Nişanlının Destek Zararı Bulunduğu )
Y17.HDE. 2013/13221DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hükmedilmesi İçin Öncelikle Ölen İle Destekten Yoksun Kalan Arasında Maddi Yönden Düzenli Ve Eylemli Bir Yardımın Varlığı Gerektiği - Davacı İle Desteğin Birlikte Yaşadıkları Müteveffanın Davacıya Eylemli Olarak Destek Olduğu/Tazminata Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2004/11191DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hükmün Gerekçe Kısmında Destek için Motosiklet Sürücüsü Olarak Belirtilmesinin Sonuca Etkili Olmaması )
YHGKE. 2004/21-725DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınması Zorunluluğu - En Son Katsayı İle Hak Sahiplerinin Gelirlerinde Yapılan Artışların İndirileceği )
Y4.HDE. 2008/374DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Islahın Olay Tarihinden 12 Yıl Geçtikten Sonra Yapıldığı ve Davalı Tarafın Usulüne Uygun Olarak Zamanaşımı Definde Bulunduğu - Mahkemenin Islah Edilen Bölüme İlişkin Olarak Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2002/11507DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Islahla Müddeabihin Artırılamayacağı Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce İptali - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinde İşin Esasına Girilerek Hüküm Kurulması Gereği )
Y11.HDE. 1979/4077DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İhtiyari mali sorumluluk sigortası )
Y4.HDE. 2008/7333DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İleriye Dönük Yapılacak Hesaplamalarla Saptanacağı - Zorunlu Olarak Bazı Varsayımlara Dayanması Gerektiği Ancak Karardan 2.5 Yıl Önce Alınmış Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2013/11484DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Trafik Kürsüsünden ya da Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Alanında Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Davalı Tarafın Kusur Durumuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 1966/6185DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İstihdam Edenin Sorumluluğu )
Y17.HDE. 2017/3173DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Araştırması Yapılıp Yapılmadığı Olayın İş Kazası Kabul Edilip Edilmediği Kaza Sonucu Davacılara Gelir Bağlanıp Bağlanmadığı Bağlanmış İse Rücuya Tabi Olup Olmadığı ve Bağlanan Rücuya Tabi Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerinin Ne Olduğu Hususlarının SGK 'dan Sorulması Gerektiği )
YHGKE. 1974/9-482DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Nedeniyle )
Y21.HDE. 2013/2666DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Tazminat İstemi - Davacıların Vefat Eden Sigortalının Desteğinden Yararlanmadığı/Maddi Tazminata Hak Kazanamayacaklarından İstemlerinin Reddine Karar Verileceği )
Y21.HDE. 2003/4987DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Tazminat Miktarlarının Tesbiti Usulü )
Y21.HDE. 2006/11925DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Tüm Davacılar Yönünden Talep Edilmesine Rağmen Mahkemece Yalnızca Davacı Baba İçin Maddi Tazminat İstendiğinin Kabulü Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2008/8348DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazası Sonucu Ölümden Doğan Tazminat - Kurum Tarafından Hak Sahiplerine Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Belirlenen Maddi Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2004/13015DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazasına Bağlı Ölüm Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabul Edilebileceği - Daha Önce Muris Sigortalının Açtığı Manevi Tazminat Davasında Mirasçıları Adına Ödense Bile )
Y21.HDE. 2016/16144DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazasından Doğan - Davacı Kardeşler Lehine Maddi Tazminata Hükmedildiği/Müteveffa Sigortalının Kardeşlerine Destek Olacağı Olgusunun Kabulünün Hatalı Olduğu - Bu Davacı Kardeşler İçin Maddi Tazminat İstemlerinin Reddi Gerektiği )
Y21.HDE. 2016/700DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İş Kazasından Kaynaklı - Çocuğun Evlendiği Bu Evliğinin Boşanmayla Sona Erdiği Sonra Yeniden Evlendiği ve Halen Evli Olduğu/İkinci Evlilik Tarihinden İtibaren Destekten Çıktığı Kabul Edilemeyeceği/Davacı Çocuğun İlk Evliliğine Dair Sürenin Hesap Harici Bırakılarak Tazminata Hükmedileceği )
YHGKE. 1976/10-1999DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşçinin Ölümünden sonra )
Y17.HDE. 2009/6687DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşletenin Destek Sağlayan Kişiye Karşı İleri Sürebileceği Defileri Destekten Yoksun Kalanlara Karşı da İleri Sürebileceği - İşleten Dolayısı İle Sigorta Zararın Oluşumunda Sürücünün de Birlikte Kusurlu Olduğunu İleri Sürebileceği )
Y17.HDE. 2008/1576DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşletenin Ölümü Halinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmadığı Durumlarda Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabından Talep Edilebileceği )
Y17.HDE. 2008/4727DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşletenin Ölümü Nedeniyle Onun Desteğinden Mahrum Kalanlar Trafik Sigortasından Talep Edebilecekleri )
Y11.HDE. 2007/925DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşletenin ve Dolayısıyla Onun Sorumluluğunu Üstlenmiş Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y17.HDE. 2008/1603DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( İşletenin/Sürücünün Yakınlarının Uğradıkları Destek Zararının Trafik Sigortacısının Sorumluluğu Kapsamı Dışında Bulunduğuna İlişkin Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )
Y4.HDE. 2009/6763DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaldırımda Yürüyen Yayanın Başına Buz Düşmesi Sonucu Ölmesi - Ölenin Kaldırım Yerine Yolda Yürümesini Beklemek Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Ölene Kusur Yüklenemeyeceği )
Y4.HDE. 2003/15819DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kamu Tesisinin Yapılması Kullanılması veya Muhafazasındaki Kusurdan Doğan Zararlar İdari Karar ve Eylemlerden Doğan Zarar Niteliğinde Olduğu - Ödetilmesi Davasının İdari Yargıda Görüleceği )
Y4.HDE. 2008/9289DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kapsamının Belirlenmesinde Ölüm Sigortası Kolundan Hak Sahiplerine Bağlanan Dul ve Yetim Aylıklarının Zarardan Düşülemeyecekleri - Manevi Tazminat İstemi )
YHGKE. 2011/4-700DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Karar Düzeltme İstemine Konu Kararın Adı Geçenler Vekiline Tebliğine İlişkin Tebligat Belgesinde Tebliğ Tarihinin Yer Almadığı - Şu Haliyle Karar Düzeltme İsteminin Yasal Sürede Yapılıp Yapılmadığını Denetleme Olanağı Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2014/13849DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Karar Tarihine En Yakın Gündeki Verilerin Esas Alınması Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
Y11.HDE. 1999/6940DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Karayolları Trafik Garanti Fonuna Başvurmadan Dava Açılması )
Y4.HDE. 2016/12461DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kasten Öldürme Sebebiyle Maddi Manevi Zarar - Davalının Eylemini Haksız Tahrik Altında Gerçekleştirdiği Maddi Vakıa Olarak Kesinleşmiş Ceza Kararı İle Tespit Edildiği/Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Sırasında Tahrik Nedeni İle Herhangi Bir İndirim Yapılmadığı Bu Durumda Desteğin Müterafik Kusurun Varlığı Göz Önünde Bulundurularak Talep Edilen Maddi Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılmak Suretiyle Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2013/3804DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kasten Öldürme Sebebiyle Tazminat Davası/Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesinin Olgu Belirlemesi ve Mahkumiyet Kararları İle Bağlı Olduğu - Davalının Kasten Öldürmeye Azmettirme Eylemini Haksız Tahrik Altında İşlediği/Hesaplanan Destek Zararından Kesinleşen Ceza Mahkemesi Kararında Uygulanan Tahrik İndirimi Dikkate Alınarak İndirim Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/5980DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Nedeniyle Eşini ve Babalarını Kaybeden Davacılar İçin Olayın Meydana Gelişi ve Davacıların Eş ve Babalarını Kaybetmesi ve Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Diğer Etkenlerin Tümü Birlikte Değerlendirilerek Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/4197DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Sonucu Desteğin Hayatını Kaybettiği İleri Sürülerek - Davacıların Desteğinin Sürücüsü Olduğu Tek Taraflı Kazada Sürücünün Kusuru Dışında Bir Etkenin Kazaya Neden Olduğunun Kanıtlanamadığı/Davacıların Tazminat Talep Edemeyeceği )
Y17.HDE. 2008/3265DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Tarihinde Geçerli Olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Limiti Üzerinde Kalacak Zarardan Poliçe Haddine Kadar İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2004/1230DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaza Tespit Tutanağı Bu Dosyaya Sunulmamış Olup Mahkemece Maddi Olayın Nasıl Meydana Geldiğinin Tespitine İlişkin Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesi Beklenilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2005/343DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kazada Birden Fazla Kişinin Ölmesi Davanın Uzamış Ceza Zamanaşımına Tabi Olduğu Gerekçesiyle Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
Y17.HDE. 2013/15913DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kazaya Karışan Araç Sürücüsü Müteveffanın Ablasının Eşi Olup Mahkemece Müteveffanın Hatır İçin Taşındığı Gerekçesiyle Hesaplanan Destek Tazminatından İndirim Yapıldığı - Mahkemece Hatır Taşıması Nedeniyle Tazminattan İndirim Yapılmadan Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/5019DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kesinleşen Ceza Davasında Alınan Rapor Gereği Davalı Sürücünün 4/8 Plakası Belirlenemeyen Araç Sürücüsü 4/8 Kusurlu Olduğuna Göre Kazanın Salt Alkolün Etkisi İle Meydana Geldiğinin Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2011/17-2DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kesinleşmiş Davada Sigortalı Araç Sürücüsünün Kusuruna İsabet Eden Kısım Gözönüne Alınarak Hesaplama Yapıldığı - Eldeki Rücuan Tazminat Davasında Rücu Hakkının Sürücünün Kusur Oranı İle Sınırlı Olacağı )
Y4.HDE. 1983/9460DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kısmi dava )
Y4.HDE. 2006/7305DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kız Çocuğunun Bakım İhtiyacının Sona Erdiği Tarih Olarak Evlenmesinin Baskın Olasılık İçerisinde Bulunduğu Yaş Olduğu - Bu Yaş Köylerde Daha Düşük İse de Kentlerde 25 Bulunduğunun Üstün Olasılık Olarak Kabul Edilebileceği )
Y17.HDE. 2014/21638DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Konusunun Desteğin Yitirilmesi Sebebiyle Yoksun Kalınan Zarar Olduğu Amacın Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarındaki Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması Olduğu - Ölen ile Resmi Nikahlı Olmayan Yedi Yıldır Birlikte Yaşayan Davacının Ölenin Desteğinden Yoksun Kaldığı Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 1989/5209DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kusur Oranı ve Zarar Miktarı Araştırılmadan Karar Verilememesi )
Y3.HDE. 2014/20262DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kusur Oranında İndirim Yaparak Tahsil Hükmü Kurma - Davalı İdare %30 Dava Dışı Kamyon Şoförü %20 Müteveffa %50 Kusurlu Olduğu/Davalı İdarenin Müteselsilen Sorumlu Olduğu Miktardan Murisin Kusurlu Olduğu Oranda İndirim Yapılarak Tahsil Hükmü Kurma )
Y17.HDE. 2013/12636DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sebebiyle - Davalı Sigortanın İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Olduğu/Hükmedilen Tazminatın ZMMS Limitinin Üzerinde Kalan Kısmından ve Yargılama Giderlerinden Poliçe Limitiyle Sınırlı Sorumlu Olduğu/Tamamından Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2009/21-65DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Bozmadan Önce Var Olmayan Bir Kısım Belgelerin Dosyaya Girdiği/Bozma Çerçevesinde Yapılan Araştırma Sonucu Oluşturulan Yeni Bir Hükmün Sözkonusu Olduğu )
Y17.HDE. 2013/4240DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Olay Tarihindeki Paranın Alım Gücüne Uygun Düşen Davacılar İçin Hak ve Nesafet Kuralları Çerçevesinde Daha Düşük Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/140DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Bağkur'dan Davacıya Bağlanan Peşin Sermaye Değeri Zaman İçinde Artan Bir Değer Olduğu Dikkate Alınması ve Bağlanan Gelirin En Son Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 1975/5424DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Mahiyeti - Mirasın indirilmesi )
Y17.HDE. 2012/7886DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Mahkemece Benimsenen Aktüer Bilirkişi Raporunda Davacı Eşe Ait Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanırken Davacı Eşe Ait Payın Yüzde Yetmiş Olacağı Varsayılarak Hesaplama Yapıldığı - Destek Payına Dair Bu Oran Esasen Dosya Kapsamına Göre Fazla Olduğu )
Y17.HDE. 2014/25141DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Mahkemece Davacılar Tarafından Açılan Davalar Arasında Hukuki ve Fiili İrtibat Bulunması Sebebiyle Davaların Birleştirilmesine Karar Verildiği - Birleştirilen Davalar Bağımsızlıklarını Koruyacağından Her Davada Talepler Ayrı Ayrı Değerlendirilerek Hüküm Kurulacağı/Asıl ve Birleştirilen Davalar Hakkında Tek Hüküm Kurulmuş Olması ile Gerekçeli Karar Başlığında Tarafların Asıl ve Birleşen Davadaki Konumlarının Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu )
Y21.HDE. 2004/1729DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Malzemeleri Aşağıya Atarken Dengesini Kaybederek Beton Zemine Düşerek Ölen İşçi - Hesabın Aktif Devreyi İzleyen Pasif Devre İçin de Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2003/15064DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Manevi Tazminat - Davacının Desteğinin Bir Kargo Şirketinde Çalıştığı Anlaşıldığına Göre Ülkenin Ekonomik Durumu Çalışma Koşulları Yapılan İşin Niteliği ve Özelliği Ölenin Yaşı Medeni ve Fiziki Yetenekleri Belirlenmesi Gereği )
Y4.HDE. 2009/1226DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Manevi Tazminat - Haksız Eylem Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı/Olayın Gelişim Biçimi Tarafların Kusur Durumu ve Ölenin Davacılara Yakınlığı Gözetilerek Belirlenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1989/4-586DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Miktarın Belirlenmesi )
Y4.HDE. 1998/9430DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Miktarın Hesaplanması )
Y15.HDE. 1975/4826DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Miras payının etkisi )
YHGKE. 2006/4-348DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Motorlu Aracın Çarpması Sonucu Ölüm - Davalının Hızının Olayın Meydana Geldiği Yere Uygun Olup Olmadığı ve Görüş Açık Olduğundan Alabileceği Başka Bir Tedbirin Bulunup Bulunmadığı Araştırılması Gereği )
Y17.HDE. 2010/11DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Muhtarlık Tarafından Sunulan Soyut Yazı İçeriği Desteğin Gelirini Kanıtlamak İçin Tek Başına Yeterli Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y11.HDE. 2009/5962DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Murisin 19 Yaşında Tren Kazasında İken Öldüğü - Ölmeden Önce Asgari Ücretle Gelir Elde Edebilecek Durumda Olduğu/Murisin Askerlik Dönemini Müteakip Evleninceye Kadar Ana ve Babasına Desteğini Sürdüreceğinin Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2012/15523DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Murisin İçinde Bulunduğu Araca Silahlı Saldırı Sonucu Vefat Etmesi Nedeniyle - Rizikoyu Gerçekleştiren Olay Bir Trafik Kazasına Bağlı Olarak Gerçekleşmediğinden İşletenin ve Dolayısıyla Onun Zorunlu Sigortacısı Olan Davalının Sorumluluğundan Sözedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/8773DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Murisin İçinde Bulunduğu Aracın Otobüs Olup Ticari Araç Olduğu Ölüme Neden Olan Aracın İşletenin Tacir Olduğu - Muris ile İşleten Arasındaki Yolcu Taşıma Sözleşmesinin Mutlak Ticari İş Olduğu Gözetilerek Avans Faizi Yerine Reeskont Faizine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.HDE. 1976/5361DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Murisin Tren Kazasında Ölmesi )
Y4.HDE. 2008/6610DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Muristen Kalan Kira Gelirlerinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Düşülmesinin Doğru Olmadığı - Kira ve Diğer Miras Gelirleri Düşülmeksizin Yapılan Hesaplamaya Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2016/3103DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Müteveffanın Sağlığında Sağlamış Olduğu Yardımın Miktarının Belirlenmesi Gerektiği - Desteğin Yirmi İki Yaşında Bekar Olarak Vefat Ettiği/İleride Evleneceği ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuklarının Olacağı/Bu Dönemlerde Anne ve Babasına Ayıracağı Pay Oranlarının Azalacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2001/2067DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eş )
Y21.HDE. 2008/8297DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eşin - Desteğin Kalan Ömrünün Sonuna Kadar Devam Etmeyeceği Varsayımı Göz Önünde Tutularak B.K'nun 43. Md. Gereğince Belirlenecek Tazminattan Hak ve Adalete Uygun Bir İndirim Yapılması Gerektiği )
Y21.HDE. 1998/843DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Nikahsız Eşin Evlenme Şansının Yüksek Olması Dolayısıyla Tazminattan İndirim Yapılması )
YHGKE. 2007/4-222DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Niteliği İtibari İle Bağımsız Bir Hak Olduğundan Mirasın Reddedilmiş Olması Bu Tazminatın Talep Edilmesine Engel Olmadığı )
Y11.HDE. 2001/4163DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Oğlunun Trafik Kazasında Ölmesi Nedeniyle Destekten Yoksun Kaldığı Gerekçesiyle Uğranılan Zararın Tazmininin İstenmesi )
Y17.HDE. 2014/25056DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Oğullarının Ölümünden Dolayı - O An Fiilen Destek Olmasa da İleride Destek Olabileceği/Yoksun Kalınan Destek Sadece Parasal Yardım Olarak Düşünülemeyeceği - Evladın Hafta Sonlarında Bayram Günlerinde Vs. Anne ve Babayı Ziyareti Her Türlü Hastalık ve Sair Sıkıntılarında Yardımlarına Koşması Onlara Bakmaları da Destek Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/21-1047DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Olay ve Dava Tarihi İtibariyle Altmış Beş Yaşını Doldurmamış Olan Davacı Annenin Hak Sahibi Olarak Ölüm Geliri Bağlanması Koşullarını Taşımadığı - Altmış Beş Yaşını Doldurduğu Tarih İtibari İle Hak Sahiplerinden Artan Hisse Bulunmasa Bile Gelir Bağlanacağı )
Y11.HDE. 2007/8837DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Olayda da Davacıların Murisinin Sürücüsü Olduğu Araç İşleteni ve Şoförü Kusursuz Bulunduğundan İşletenin Sorumluluğunu Üstlenen Mümeyyiz Davalının Sorumluluğunun Söz Konusu Olmadığı )
Y4.HDE. 2005/9669DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Olayda Ölenin Haksız Tahrikinin Bulunduğu ve Davalının Kastı Aşan Eylemi Nedeniyle Desteğin Öldüğü - Hüküm Altına Alınacak Maddi ve Manevi Tazminatlardan Uygun Görülecek Miktarlarda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/1593DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Onarım Nedeniyle Çukura Düşülmesi - Belediye Tüzel Kişiliği İçin Belirlenen Kusur Oranının Tamamının Belediye Başkanına Ait Olup Olmadığının İrdelenmesi Gereği )
YHGKE. 2011/4-410DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Otobüs İle Desteğin İçinde Bulunduğu Ambulansın Çarpışması Nedeniyle - Aracını Sigorta Ettirmiş Olan Davalının Davacının Atiye Terk Beyanı Hakkında Beyanda Bulunmamasının Hayatın Olağan Akışına Uygun Olduğu )
Y19.HDE. 1994/2254DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölen Çocuğun Ana Ve Babasınca Talep Edileceği )
Y4.HDE. 2004/13893DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölen Çocuğun Ölüm Tarihinde Ücretli Olarak Bir İşyerinde Çalışmamış Olması Anne ve Babasına Destek Olamayacağı Sonucunu Doğurmadığı )
Y11.HDE. 2005/11067DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölenin Emekli Olduktan Sonra Emekli Aylığından Ayrı Olarak Ek Kazanç Elde Ettiği - Ölenin Yaptığı İşi İfa Etmek Üzere İstihdam Edilecek Kişiye Ödenmesi Gereken Ücretin Ne Olduğunun Araştırılarak Belirleneceği )
Y11.HDE. 1997/3687DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölenin Maddi Yardımından Yoksun Kalanlar - Yoksun Kaldıkları Miktarı Talep Hakkı )
Y4.HDE. 2003/11140DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölenin Sigortası Nedeniyle Bağlanan Aylık Dikkate Alınarak Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Bu Ödemelerin İndirilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2012/2173DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölü Sayısı Tek Olduğu İçin Davacıların Talep Edebileceği Azami ZMSS Poliçe Limiti Nazara Alınarak Davalıların Sorumluluğuna Hükmetmek Gerekirken Her Davalı Yönünden Ayrı Ayrı Limit Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2007/21-542DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölüm Nedeniyle Desteğini Yitirenlerin Mahrum Kaldıkları Destek Miktarının Belirlenebilmesi İçin Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Verilerin Göz Önünde Tutulması Gereği )
Y17.HDE. 2013/14742DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacı Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacıya Yansıtılamayacağı - Araç Sürücüsü veya İşletenin Tam Kusurlu Olmaları Halinde Desteğinden Yoksun Kalan Davacıları Etkilemeyeceği/Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Davalı Şirketin Sorumlu Sayılacağı )
Y11.HDE. 1974/1820DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölüm Neticesi Olarak Diğer Kimselerin Ölenin Yardımından Mahrum Kaldıkları Takdirde Onların Bu Zararlarının Karşılanmasının Gerekmesi )
YHGKE. 1985/9-853DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölüm Sigortası Aylığının Düşülememesi )
Y4.HDE. 2000/4379DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle - Bilinmiyen Döneme Ait Gerçek Zararın ve Hüküm Altına Alınacak Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yöntemi )
Y4.HDE. 2001/3647DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazası Nedeniyle )
Y11.HDE. 2005/13851DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası - Fahiş veya Yetersiz Miktarlı Anlaşma ve Uzlaşmaların Geçersiz Olduğu - Mahkemece Ödenen ve Ödenmesi Gerekli Miktar Tespit Edilip Ödemenin Yeterli Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/12488DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası - Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Mahsubunun Yapılamayacağı )
Y4.HDE. 2008/4855DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası Sonucu - Davacıların Desteğinin Sağlığında Yaptığı İşler Karşılığında Elde Edebileceği Aylık Kazancının Asgari Ücretin İki Katı Kadar Olacağı/Bu Miktarın Esas Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/4295DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası/Destekten Yoksun Kalma Tazmianatı Talebi - Davacıların Desteğinin Alkollü Olduğunu Bildiği Sürücünün Aracına Bindiği/Kusurun Bölüştürüleceği )
Y11.HDE. 2005/13529DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ölümlü Trafik Kazası/ZMMS Poliçe Limitinin Murisin Resmi Nikahlı Eşine Ödendiği - İmam Nikahlı Eşi ve Kızının Tazminat Talep Ettiği/Murisin Davacılara Fiilen Destek Olup Olmadığının Araştırılacağı )
Y11.HDE. 2001/8803DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Önce Gerçek Zararın Bulunması-Daha Sonra Zararla İlgili ve En Son Tazminatla İlgili İndirim Nedenleri Uygulanarak Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi )
Y3.HDE. 2013/20074DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Önceki Bilirkişilerden Farklı Uzmanlardan Oluşan Bilirkişi Kuruluna Kusur Oranlarını Belirleyen ve Önceki Kusur Raporları Arasındaki Çelişkileri de Gideren Bir Rapor Hazırlatılıp Farklı Bir Uzman Bilirkişiye de Uğranılan Maddi Zarar Tespit Ettirilerek Ulaşılacak Sonuca Uygun Şekilde Karar Verileceği )
YHGKE. 1984/4-797DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Önceki Davada Alınandan Fazlasını İsteyebilmesi Şartları )
Y17.HDE. 2013/10758DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Öncelikle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Şirketine Başvurulması Gereği - Zararın Zorunlu Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşması Halinde İhtiyari Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini Düzenleyen Sigorta Şirketine Müracaat Edilebileceği )
Y17.HDE. 2013/5369DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Özel Yasalarında Aktif Çalışma Süreleri Ayrık Olarak Belirlenmiş Kişiler Yönünden 60 Yaşın Aktif Bakiye Ömrün ise Hasif Çalışma Dönemini Oluşturduğu - Pasif Devre Hesaplanmasında Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanan Tazminata Katılmaması Gereği )
YHGKE. 2011/17-343DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Poliçe Genel Şartlarında Açıkça Aksine Düzenlemenin Mümkün Olduğu Belirtilen Poliçe Teminatının Başlangıç Tarihi Hususunda Tarafların Başlangıç Tarihi Olarak Poliçenin Düzenlendiği Tarihten Daha Sonraki Bir Tarihi Belirlemelerinin Mümkün Olduğu )
Y17.HDE. 2013/10296DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Poliçe Limiti İle Sınırlı Sorumluluk - Davalı Sigorta Şirketinin Desteğin Hak Sahiplerine ve SGK Ödemeleri İçin SGK'na Ödeme Yaptığı/Mahkemece Yapılan Ödemeler Dikkate Alınarak Davalı Sigorta Şirketinin Bakiye Poliçe Limitince Sorumlu Tutulacağı )
Y4.HDE. 2007/9368DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Rapor Tarihindeki Verilere Göre Hesaplanması ve Sigorta Şirketlerince Davacılara Yapılan Ödemelerin Herhangi Bir Güncelleştirme Yapılmadan Düşülmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2005/3352DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Raylara Yaya Girişini Önleyecek Ayırma Duvarının Yapılmamış Olmasından Doğan Zararın Giderimi İçin Açılacak Olan Davaya İdari Yargı Yerinde Bakılacağı )
Y4.HDE. 2004/15423DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Rücuan Tazminat - Resmi Nikah Yapılmadan Fiilen Bir Arada Yaşayana Destek Tazminatı Verilebileceği )
Y17.HDE. 2014/8266DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Rücuen Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Davacı Hesabının Hak Sahiplerine Ne Kadar Ödeme Yapması Gerektiği Konusunda Aktüer Bilirkişiden Herhangi Bir Rapor Almadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2012/11452DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Rücuen Tazminat Davası - Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemece Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulması Zorunlu Olduğu/Trafik Kazalarında Kusurun Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektiren Konulardan Olduğu )
YHGKE. 1985/9-6DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( S.S.K. tarafından sağlanan yardımlar )
Y21.HDE. 2003/1480DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sağ Eşin Yeniden Evlenmiş Olduğu Nazara Alınarak Destek Kaybı Hesabının Ölüm Tarihi İle Sonradan Evlenmekle Destekten Çıkılan Tarih Arasında Oluştuğu - Haksız Fiil Sonucu Ölüm )
Y11.HDE. 2003/7439DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorcı Tarafından Ödenen Tazminatın Mirasa Dahil Bulunmaması-Davacıya Veraset İlamındaki Payı Kadar Ödeme Yapılmasının Gerekmesi )
Y17.HDE. 2013/3233DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Aleyhine Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu Şehirde Açıldığı/Davalı Sigorta Şirketinin Süresinde Yetki İtirazında Bulunduğu - Yetkisizliğe Karar Verilmesi Yerinde Olduğu )
Y17.HDE. 2015/13820DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Sözleşmesi Davacı İle Davalı Trafik Sigortası Şirketi Arasında Düzenlenmemiş Olup Taraflar Arasında 6502 S. Kanun Kapsamında Bir İlişki Söz Konusu Olmadığı - Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2012/9564DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketi Tarafından Davacılara Ödemelerin Yapıldığı Tarihin Belirlenip Güncellenerek Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmemesinin İsabetli Olmadığı - Trafik Kazası Nedeniyle Desteklerin Ölümünden Dolayı Tazminat )
Y4.HDE. 2012/1330DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketi Tarafından Gönderilen Yazıda Kaza Sebebiyle Davacılardan Birine Tazminat Ödemesi Yapıldığının Bildirildiği - Yapılan Bu Ödeme Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Dair İse Bu Ödemenin Güncelleştirme Yapılarak Hesaplanan Miktardan Düşülmesi Gerektiği )
YHGKE. 2011/4-824DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme İle Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmek Suretiyle Bulunacak Miktar Üzerinden Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2011/1657DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketinden Alınan Paranın Getirişinin Yasal Faiz Ölçüsünde Güncelleştirilip Belirlenmesi ve Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme İle Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/9824DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketinin İşletenin Üçüncü Kişilere Verdiği Zararları Teminat Altına Aldığı - Olayda İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Destekten Yoksun Kalan Davacının da Zarar Gören Üçüncü Kişi Konumunda Bulunduğundan Davalı Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 2012/14225DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigorta Şirketleri Kendileri Yönünden Kesinleşen Mahkeme İlamı Uyarınca Destekten Yoksun Kalma Nedeni İle Tazminat Ödediği - Ödenen Tazminat Tutarının Hangi Davacıya Hangi Tutarda Ödendiği Konusu Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/2690DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigortacının İflası Halinde Zarar Görenler Zararlarını Doğrudan Karayolları Trafik Garanti Sigortası Fonundan Talep Edebilecekleri )
Y11.HDE. 1989/3466DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigortacının Sorumluluğunun Sigortalı Araç Malikinin Sorumluluğu Derecesinde Olduğu )
Y11.HDE. 2005/12919DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigortalı Araçta Yolcu İken Zorunlu Trafik Sigortası Olmayan Diğer Aracın Çarpışması Sonucu Vefat - Zarardan Garanti Fonu'nun ZMSS Sigortacısı İle Kusurları Oranında Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
Y21.HDE. 2015/21768DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigortalının Ana ve Babasına Sigortalının Eş ve Çocuklarından Artan Pay Bulunması Halinde Gelir Bağlanacağı - Diğer Çocuklardan Hak Kazanılan Aylıklar Dışında Gelir ve Aylık Almamaları ve Asgari Ücretin Net Tutarından Az Gelirlerinin Bulunması Gerektiği/Ana ve Babanın Yaşları 65'ten Büyükse Eş ve Çocuklardan Artan Hisse Olup Olmadığına Bakılmaksızın Aylık Bağlanacağı/Anne ile Baba Emekli Aylığı Aldığından Tazminata Hak Kazanamayacakları )
Y11.HDE. 2003/8960DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sigortasız Aracın İşleteni Ve Sürücüsü Oldukları İddiası İle Davalılara Yöneltilen Rücu Davası - Noterce Düzenlenmiş İbraname İçeriğinin Dikkate Alınması Gereği )
Y17.HDE. 2014/14853DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Soğuk Demir Ustasının Yılda Ortalama Ne Kadar Çalışıp Gelir Elde Edeceği Konusunda Alınacak Raporla Desteğin Gerçek Gelirinin Oda ve Sendika Cevabı da Gözetilerek Belirlenmesi ve Davacıların Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Gerektiği )
Y10.HDE. 1977/4925DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sosyal sigorta yardımları )
Y21.HDE. 1999/4341DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( SSK Tarafından Ana-Babaya Bağlanan Peşin Sermaye Değerinin Zarardan İndirilmesi Gereği )
Y4.HDE. 1977/3004DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( SSK. yardımları )
Y11.HDE. 2005/9766DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücü Murisin 8/8 Oranında Kusurlu Olmasına Rağmen Tazminatın Tamamından Poliçe Limitini Geçmemek Kaydı İle ZMS Sigortacısının Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2005/4340DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücü Murisin Kusuru İle İşletenin Varsa Ayrıca Oluşan Kusuru Toplamı Kadar Hukuki Sorumluluk Üstlenen Trafik Sigortacısından Bu Toplam Kusur Oranına İsabet Eden Destek Tazminat Miktarından Poliçe Limitini Geçmemek Kaydı İle Sigortacı Sorumlu Tutulması Gereği )
Y11.HDE. 2006/6971DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücü Murisin Olayda 8/8 Oranında Kusurlu Olduğu - Davacılar Yararına Hesaplanacak Destek Tazminatının Tamamından Poliçe Limitini Geçmemek Kaydı İle İşleten ve Sorumluluk Üstlenen Davalı Sigortacının da Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2007/3028DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücü ve İşletene Atfedilecek Bir Kusurun Bulunup Bulunmadığı Var İse Oran Tespitlerinin Yapılarak Davalının İşletenin Sorumlu Miktar Kadar Davacıların Zararlarından Sorumlu Olacağı )
Y17.HDE. 2008/1848DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücünün Haksız Eylem Nedeni İle İşletene Karşı Açtığı Davada İşleten Zararın Oluşumunda Sürücünün de Birlikte Kusuru Olduğunu İleri Sürerek Tazminatın Sürücünün Kusuru Oranında İndirilmesini İsteyebileceği )
Y17.HDE. 2008/2415DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücünün Haksız Eylem Nedeni İle İşletene Karşı Açtığı Davada İşleten Zararın Oluşumunda Sürücünün Kusurlu Olduğunu İleri Sürerek Tazminatın Sürücünün Kusuru Oranında İndirilmesini İsteyebileceği )
Y17.HDE. 2008/5970DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücünün Tamamen Kusurlu Olduğu/Yoksun Kalanların Kendi Kusurlarından Yararlanamayacağı - ZMMS Sigortacısının Sorumluluğuna Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/13243DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Sürücünün Yakınlarının da Murislerinin Ölümü Nedeniyle Bedensel Zararlar Kapsamında Olan Tazminata İlişkin Trafik Sigortacısından İstemde Bulunabileceği )
Y19.HDE. 1993/1310DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Şartları )
Y11.HDE. 2010/246DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Şehir İçi Halk Otobüsünün Kazaya Neden Olması/Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırması Gerektiği ve Tazminatın Öncelikle Bu Sigortadan Tahsil Edilmesi Gerektiği Savunmasının İnceleneceği )
Y4.HDE. 2006/8546DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Takdir Edilecek Miktar Mevcut Halde Elde Edilmek İstenilen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması Gereği )
Y17.HDE. 2013/15884DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talebin Kısmen Kabulü Halinde Davalı Açısından Vekalet Ücretinin 1/5'inin Uygulanacağı - Davacılar Yönünden Ayrı Olarak Tam Nispi Vekalet Ücreti Uygulanacağı )
Y11.HDE. 2002/8082DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Talep Edilen Tazminat Miktarı APoliçe Teminat Bedelinin Altında Kaldığından Trafik Garanti Sigortasının Sorumlu Olmaması )
Y17.HDE. 2008/2569DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Taraflardan Kusurla İlgili Delilleri Sorulmalı Kazanın Meydana Gelmesinde İşletenin Kusuru Dışında Herhangi Bir Etkenin Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
YHGKE. 1980/4-1257DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminat Hesabında Dikkat Edilecek Noktalar )
Y17.HDE. 2013/11309DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminat Hesabından Önce Yapılan Sigorta Ödemesi - Sigorta Ödemesinin Ödeme Günüyle Tazminatın Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faizinin Hesaplanarak Tazminattan Düşüleceği/Zarar ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesi )
Y17.HDE. 2009/5655DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminat İsteyenler Destek Sağlayan Kişinin Sahip Olduğu Haktan Fazlasına Sahip Olamayacakları - Onun Kusurundan Yararlanamayacakları )
Y4.HDE. 2001/11942DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminata Karar Verilirken Yanlış Hesaplama Yapıldığından Kararın Bozulması )
Y11.HDE. 1975/5524DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tazminatı İsteyebilme Şartları )
Y11.HDE. 2012/7927DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Yaptırılmaması Nedeniyle - Dava Dışı A.Ş.'nin Bu Tür Sigortayı Yaptırması Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı ve Bulunuyor İse Patlama Sonucu Meydana Gelen Rizikonun Bu Sigorta Teminatı Kapsamında Olup Olmadığı Değerlendirilmeden Karar Verilemeyeceği )
Y17.HDE. 2012/14651DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tek Taraflı Kazada Eşini Kaybettiği/Davacı Eşin Aynı Zamanda Aracın İşleteni Olduğu ve Sigorta Şirketi Yönünden 3. Kişi Olduğu Söylenemeyeceği/İşleten Tarafından İleri Sürülecek Tazminat Taleplerinin Sigorta Teminatı Dışında Olduğu )
Y4.HDE. 2006/8236DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Tekrar Evlenen Eşin Bakım İhtiyacının Son Bulduğu - Muhtemel Hayat Süresine Göre Hesaplanamayacağı/Evlenme Tarihine Kadar Mümkün Olduğu )
Y4.HDE. 1991/3944DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirası Reddetmiş Yakınların Açtığı )
Y17.HDE. 2014/10255DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ticari Dava - Zorunlu Sigortaların Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlendiği Ticaret Kanununda Düzenlenen Konular Hakkında Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y4.HDE. 2004/1837DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası - Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması Nedeniyle Davacıların Desteklerinin Ölümü Nedeniyle Uğradıkları Zararın Hesaplanması Gereği )
Y17.HDE. 2014/24286DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası - Raporda Bir Aylık Asgari Ücretin 30'a Bölündüğü ve 365 İle Çarpılması Suretiyle Yıllık Gelir Bulunduğu/Çalışmanın Bir Ayın Altında Kalması Halinde Günlük Ücretin Bulunması Suretiyle Hesaplama Yapılacağı - 28 Gün Çeken Ayda da 31 Gün Çeken Ayda da Çalışana Aynı Miktarda Aylık Ödeme Yapıldığı )
Y17.HDE. 2013/14225DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası - Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüsün Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Bulunmadığı/Güvence Hesabına Rizikonun Meydana Geldiği Tarihte Geçerli Olan Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Limitleri Dahilinde Başvurulabileceği Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/8682DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeni İle - Murisin Vefatından Sonra Uzamış Ceza Zamanaşımı Olan 5 Yılın Dolmaması Nedeniyle Ölüm Olayı İle Kaza Arasındaki İlliyet Bağı Araştırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/13191DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Anne ve Babanın Varlıklı Olmaları Çocukların Desteğine İhtiyaç Duymadıkları veya İleride Duymayacakları Sonucunu Doğurmadığı )
Y11.HDE. 2004/340DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Davacının Maruz Kaldığı Kaza Nedeniyle Uğradığı Zararın Niteliği İş ve Güçten Kaybının Olup Olmadığı Varsa Süresi Uzman Bilirkişi Görüşü Alınmak Suretiyle Tespit Edileceği )
Y11.HDE. 2005/13266DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Destek Zararının Hesaplanmasında Bilinmeyen Dönem İçin Murisin Belirlenen Farazi Ücretinin Her Yıl İçin Ayrı Ayrı %10 Artış ve Aynı Şekilde %10 İskonto Edilerek Tespit Edilmesinin Gerektiği )
Y4.HDE. 2005/1041DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Belirlenecek Oranda Manevi Tazminatlardan İse Matematiksel Oranda Olmamak Üzere Hatır Taşıması Nedeniyle Uygun Görülecek Miktarlarda İndirim Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/2261DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Yapılan Ödeme Dışında Davacıların Talep Edebilecekleri Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2007/1153DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Açılan Davalarda Aracı Kullanan İle İşleten Müşterek ve Müteselsil Olarak Sorumlu Olmakla Birlikte Bir Aracın İki İşleteni Bulunamayacağından Araç Malikini Her Zaman İşleten Sıfatıyla Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olmadığı )
Y4.HDE. 2009/10653DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Doğan Tazminat - Emekli Olan Desteğin Aile Bütçesine Asgari Ücret Düzeyinde Katkı Sağlayacağı Göz Önüne Alınıp Net Asgari Ücret Üzerinden Davacı Eş Yararına Tazminat Hesaplattırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2009/14285DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Desteğin Ölümünden Dolayı - Olayda Devamlılık ve Düzenlilik Olgusundan Söz Edilemeyeceğine Göre Destek İle Evlilik Dışı Birlikte Yaşayan Davacının İsteminin Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2011/2380DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Sigorta Şirketinden Talep Edildiği/Mutlak Ticari Dava Olduğu - Avans Faizi Talep Edildiği/Avans Faiz Oranı Nispetince Temerrüt Faizine Hükmedileceği - Yasal Faize Hükmedilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/7640DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacılar Tazminatının Tümünü Sigorta A.Ş.den Aldıkları Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2009/11806DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Kazada Düşük Sonucu Kaybedilen Sağ Doğmayan Ceninden Dolayı Destek Hesabı Yapılamayacağı )
Y17.HDE. 2011/4200DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu - Ceza Kanunu'nda Daha Uzun Bir Süre Zamanaşımı Süresi Öngörülmesi Halinde Bu Sürelerin Geçerli Olacağı/Yaralamanın Niteliğine Göre Ceza Kanunu'ndakiZamanaşımı Süresinin Belirleneceği )
Y11.HDE. 2007/11649DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Araç İşletenin Öldüğü - İşletenin ve Dolayısıyla Onun Sorumluluğunu Üstlenmiş Olan ZMMS Sigortacısının Sorumlu Tutulamayacağı )
Y4.HDE. 2009/13638DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Çocuklarının Öldüğü - Anne ve Babanın Gelirleri Olduğu İçin Taleplerinin Reddedilemeyeceği )
Y4.HDE. 2005/11538DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü - Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Faiz İsteminde Bulunulması Nedeniyle Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2001/12315DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 2001/3811DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle )
Y4.HDE. 2012/13300DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi İstemi - Sigorta Tarafından Yapılan Ödemenin Ödeme Tarihinden Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye İlişkin Yasal Faizi Hesaplanıp Güncelleştirilerek Hesaplanan Meblağdan İndirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/3218DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu İki Kişi Ölmüş Birden Fazla Kişi de Yaralanmış Olması Nedeniyle Davada Malik Hakkında da Uzamış Ceza Zamanaşımı Uygulanacağı )
Y4.HDE. 2001/3996DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Murisin Ölümü Nedeniyle )
Y11.HDE. 2009/2375DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Aynı Olayla İlgili Ceza Dosyasının Getirtilerek Mahkumiyet Kararı Verilip Verilmediği ve Kusur Oranının Kesinleşip Kesinleşmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/1758DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Aynı Zamanda Ceza Gerektiren Eyleme Dayalı Açılan Tazminat Davalarında Ceza Kanunundaki Daha Uzun Zamanaşımı Uygulanacağı )
Y17.HDE. 2013/15471DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Davacı İşleten ve Aracın Sigorta Ettireni Olduğu/Davalı Sigorta Şirketinden Destek Tazminatı Talep Edemeyeceği Gerekçesiyle Davanın Reddi Kararının Doğru Görüldüğü )
Y4.HDE. 2005/537DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Davacının Kusursuz Olduğu/Davalılar 4/8 Oranındaki Kusura Rağmen Zararın Tamamından Sorumlu Oldukları )
Y4.HDE. 2007/2437DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Desteğin Hak Sahiplerine SSK'ca Cenaze Yardımı ve Peşin Sermaye Değerli Gelir Bağlanıp Rücu Edildiği/Düşümünün Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2005/5366DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm - Destek Tazminatı Hesabı Desteğin Geliri Geçim Koşulları Sosyal Konumu Gelir Düzeyi Göz Önüne Alınarak Hesap Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/16937DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Desteğin Kaza Öncesinde Çalıştığı Yerden Gelirine İlişkin Belgeler Getirtilerek Desteğin Elde Ettiği Aylık Net Gelirin Miktarının Ne Olduğu Konularında Yapılacak Araştırma Sonucunda Belirlenecek Gelir Durumuna Göre Maddi Tazminat Hesaplaması Yaptırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/1192DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - İşletenin Tazminle Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2003/918DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - İşletenin Tazminle Sorumlu Olması )
Y11.HDE. 2005/12013DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Murisin İki Ayrı İşte Çalıştığı/Ortalama Aylık Kazancı Tespit Edilerek Buna Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
Y4.HDE. 2001/12989DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle )
Y17.HDE. 2013/12456DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle - Davacı Yönünden Ölüm Tarihine Kadar Hesaplanacak Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedilmesi Gerekirken Yaşam Süresinden Fazla Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanmasının İsabetli Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/14049DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle - Davacının Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiğinin Anlaşılmış Olmasına Göre Bu Davacı Yönünden Ölüm Tarihine Kadar Hesaplanacak Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedileceği )
Y17.HDE. 2008/2280DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası/Bekar Olarak Ölen Muris - Murisin Yaşaması Halinde Evleneceği ve Desteğin Azalacağı/Hesaplamanın Buna Göre Yapılacağı )
Y4.HDE. 2008/7667DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasına Dayalı - Davalıların Taleplerine Rağmen Sigorta Şirketince Ödeme Yapılıp Yapılmadığı Konusunda Araştırma Yapılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y4.HDE. 2007/8981DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında 79 Yaşında Ölen Destek/Gelir Getiren İşte Çalışmasa Bile Eşine Vereceği Desteğin Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gereği - Destek Kavramının Yalnızca Parasal Katkı Şeklinde Anlaşılamayacağı )
Y17.HDE. 2013/503DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Davacının Eşinin Öldüğü/Davacının Aracın Sürücüsü ve Aracı Sigorta Ettiren Olduğu - Kazanın Meydana Gelmesinde Tam Kusurlu Davacının Tazminat Talep Edemeyeceği )
Y4.HDE. 2010/13592DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Desteğin de Kusurlu Olduğu/Belirlenen Zarardan İndirim Yapılacağı - Tazminatın Denkleştirilmesi İlkesi Gereğince Sigorta Şirketlerince Yapılan Ödemenin Güncelleştirilerek Tazminattan İndirileceği)
Y4.HDE. 2000/12298DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Desteğin Yaşamını Yitirmesi Nedeniyle )
Y11.HDE. 2008/2563DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Murisin Kusurunun Olmadığı/İki Ayrı Araç İşletenin Farklı Oranlarda Kusuru Bulunduğu - Davacıların Tazminat Miktarının Tamamını Araç İşletenlerden Müteselsil Sorumluluk Çerçevesinde Talep Edebileceği )
Y11.HDE. 2005/8018DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Murisinin Ölümü Nedeniyle/Poliçe Teminatının Davalıdan Tahsili - Kazada Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Olduğundan Poliçe Teminatının Ödenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 1998/7177DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölen Çocuğun Babası Tarafından Açılan Davada Tazminat Miktarının Tesbiti )
Y11.HDE. 1999/4689DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölen Desteğin 1932 Doğumlu Olması Onun Destek Olamayacağı Manasına Gelmemesi )
Y17.HDE. 2008/2091DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölen İşletenin Yakınları Trafik Sigortacısından İsteyebilecekleri )
Y11.HDE. 1989/6494DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasında Ölenin Küçük Kardeş Olması )
Y17.HDE. 2012/9422DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasındaki Ölümden Kaynaklanan - Ölenin Anne Baba ve Küçük Kardeşe Desteklik Durumu Olmadığı/Bu Davacılar Hakkında Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Hükmedilmesinin İsabetli Görülmediği )
Y17.HDE. 2010/7824DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Doğan - 1479 S. Yasanın 63. Md. Gereği O Davanın Sonucunda Verilecek Karar Davalı Sigorta Şirketinin Ödemek Zorunda Kalacağı Tazminat Miktarını Etkileyeceğinden Sonucun Beklenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/5643DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Doğan - Beden Tamlığına Karşı İşlenen Haksız Eylemlerde Zararın Gerçek Miktar ve Kapsamı Zamanla Daha İyi Anlaşılabileceğinden Mümkün Olduğu Kadar Geç Bir Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2014/17-116DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Aynı Zamanda Taksirle Öldürme Suçuyla İlgili Ceza Davasının On Beş Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu/Davanın Olay Tarihi Üzerinden On Beş Yıl Geçmeden Açılmış Olması Karşısında Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/13528DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacı Vekilinin Davayı Sigortacının Bir Acenteden Daha Yetkili Organı Olan Bölge Müdürlüğünün Bulunduğu Yerde Açtığı Gözetilerek Yetki İtirazının Reddi İle İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/17617DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacılar Desteğinin Nüfus Kayıtlarına Bakılarak Eğer Bir Çocuklu İse Bu Çocuğa da Pay Ayrılması Gerektiğinden Bu Husus Üzerinde Durularak Ek Rapor İstenmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Karar Verilmesi Doğru Görülmemiş Hükmün Davalı Yararına Bozulması Gerektiği )
Y4.HDE. 2008/5210DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Sunduğu Ücret Bordrosundaki Ücret Miktarının Doğruluğunun Araştırılarak Zararın Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/1307DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacının Davasını Kısmen Islah Ederek Talep Sonucunu Daraltabileceği/Yargılama Gideri İle Vekalet Ücretinin Buna Göre Takdir Edileceği )
Y17.HDE. 2013/14905DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacının Kazada Hayatını Kaybeden ve Aracın Sürücüsü Olan Babasının Desteğinden Yoksun Kalıp Kalmadığı Değerlendirilmek Suretiyle Destekten Yoksun Kaldığının Kabulü Halinde Davalı Karşısında 3. Kişi Olarak Tazminat Talebinde Bulunabileceği )
Y17.HDE. 2014/12089DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıya ZMMS İle Sigortalı Aracın Yerleşim İçi Yolda Kaldırım Yapmadığından ve Yolun Görüş Açısı Kapalı Olduğu İçin Gerekli Önlemleri Almadığı İddiasıyla Dava Açıldığı/Belediyeler Kamu Hizmeti Sırasında Verdikleri Zararlardan Dolayı Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmadıkları )
Y17.HDE. 2014/19138DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davalı Şirket Hükmolunan Tüm Tazminat Yönünden Dava Tarihinde Temerrüde Düştüğünden Kabul Edilen Tüm Tutara Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verileceği )
Y17.HDE. 2012/12622DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Gerekçesi Tartışılmaksızın Bilirkişi Raporunda Belirlenen Miktardan Fazla Tazminata Hükmedilmesi Doğru Olmadığı/Davacıların Ödedikleri Defin Masraflarının Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/10134DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Sürücülere %30 ve %70 Kusur Verildiği/Davalının Müteselsil Sorumluluk Esasları Uyarınca Zararın Tamamından Sorumlu Tutulamayacağı )
Y17.HDE. 2014/10882DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/10426DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Kazaya Plakası Belirlenemeyen Bir Araç Neden Olmuş Bu Sebeple Davalı Güvence Hesabının Zarardan Sorumlu Tutulduğu/Araç Sürücülerinin Kusur Oranlarının da Ödenecek Tazminat Tutarını Belirleyeceği/Kusur Konusunda Uzman Bilirkişiden Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Buna Göre Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2009/3915DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Ölen Eşinin Polislik Mesleğinden Emekli Olduktan Sonra Ek İş Yapıp Yapmadığı Araştırılarak Uzman Bilirkişiye Hesaplattırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/19402DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Öncelikle Davacıların Murisinin Kullandığı Otomobilin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi Bulunduğu Yerden Getittirilmeli Kişi Başına Ölüm ve Sakatlanma Halinde Poliçe Limitinin Kaç Lira Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/5554DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydı İle Aktüerya Bilirkişisinin Hesapladığı Gerçek Destek Zararı Miktarının Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/7156DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Taşımanın Hatır İçin mi Yoksa Para Karşılığı mı Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği/Hatır Taşımalarında Tazminattan Uygun Bir İndirim Yapılacağı )
Y17.HDE. 2011/7773DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Tazminatın Sınırı Onun Amacına Göre Belirlenmesi Gerektiği/Bunlar Her Olaya Göre Değişebileceğinden Hakim Bu Konuda Takdir Hakkını Kullanırken Ona Etkili Olan Nedenleri de Karar Yerinde Objektif Ölçülere Göre Göstermesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2010/2658DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Yapılan İndirimin Poliçe Limiti Üzerinden Değil Daha Yüksek Gerçek Zarar Üzerinden Yapılması Gerektiği )
YHGKE. 2008/4-69DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Haksız Eylem - Uygulanması Gereken Zamanaşımının 5 Yıl Olduğu )
Y4.HDE. 2012/12752DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Davacılar Vekilinin İki Defa Islah Dilekçesi Vererek Talep Edilen Tazminat Miktarını Artırdığı/Mahkemece Yasal Düzenleme Gereğince Harcı Yatırılan İlk Islah Dilekçesine İtibar Edileceği )
Y17.HDE. 2009/5640DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat - Hasarın Teminat Dışı Kalabilmesi İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisi İle Meydana Gelmesi Gerektiği/Hasarın Teminat Dışı Kaldığını Sigortacı İspat Etmekle Yükümlü Olduğu )
Y11.HDE. 2002/12335DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davalarının İki Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması - Davanın Cezayı Gerektiren Bir Fiilden Doğması Halinde Ceza Zamanaşımının Geçerli Olacağı )
Y17.HDE. 2013/3304DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan/Davalının Kazaya Neden Olduğu İleri Sürülen Aracın Trafik Sigortacısı Olduğu - Davanın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )
Y17.HDE. 2010/10448DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan/Hatır Taşıması Savunması - Menfaat Karşılığı Olmadığından Tazminattan İndirim Yapılması Gerektiği/Hâkim Yapmak Zorunda Değilse de Gerekçesini Kararında Göstereceği )
Y17.HDE. 2015/5808DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacının Desteğinin İdaresindeyken Kaza Yapan ve Davalı Tarafından Zorunlu Trafik Sigortalı Araç Hususi Otomobil Olduğundan Temerrüt Faizi Olarak Yasal Faize Hükmedilmesi Gerekirken Avans Faizine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı)
Y17.HDE. 2014/15263DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Kısa Kararda Hükmedilen Bir Yükümlülüğünün Gerekçeli Kararda Hüküm Altına Alınmamış Olmasının Çelişki Teşkil Etmediğinin Söylenemeyeceği/Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişkinin Giderildiği Bir Hüküm Kurulmak Üzere Kararın Bozulacağı )
Y17.HDE. 2011/5337DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Tarafların Aynı Davada Sadece Bir Kez Islah Hakkını Kullanabilecekleri )
Y17.HDE. 2014/3517DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Yolcuların Uğradığı Bedeni Zararlar Bakımından Taşımayı Yapan Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortacısı Trafik Sigortacısı ve Varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortacısı Bakımından Sıralı Bir Sorumluluk Düzenlendiği/Mahkemece Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y11.HDE. 2005/7632DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Davalının Kusurlu Olduğu Davacının Sekiz Aylık Hamile Olan Eşini ve Annesini ve Kardeşini Kaybetmeleri Nedeniyle Derin Elem ve Izdırap Çektiklerinden İstemin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2013/17-72DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Sigortacısının İşletenin Zarardan Sorumlu Tutulabildiği Hallerde Zararı Gidermekle Yükümlü Olduğu - Olayda İşletenin Sorumluluğunun Bulunmaması Karşısında Davalı Sigorta Şirketinin de Sorumluluğu Olmadığının Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2008/2658DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Sigortası Kapsamı Dışında Olduğu Hususunda Açık Bir Yasal Düzenleme veya Sözleşme Maddesi Bulunmadığı - Ancak Sürücünün Kendi Kusurundan Yararlanamayacağı/Sürücü %100 Kusurlu Olduğundan Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2011/17-34DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Usul Kuralları -Görev/Hak Düşürücü Süre/Kesin Hüküm İtirazı/Harç ve Maddi Hata- Kamu Düzeni İle Doğrudan Bağlantılı Olup Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluşturmadığı )
Y17.HDE. 2014/3727DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Uyuşmazlığın 6102 S.K.'da Düzenlenen Zorunlu Sigortadan Kaynaklandığı - Ticari Dava Niteliğindeki Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılacağı )
Y4.HDE. 1990/12490DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ücret Artışı % 10 İskonto Oranı % 10 Kabul Edilerek Belirlenmesi Gereği )
Y21.HDE. 2010/8711DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Ücretin Saptanması - İlgili Meslek Odasından Bilinen Devrede Her Yıl İçin Sigortalının Alabileceği Ücretleri Sormak Benzer İşyerlerinde Çalışan ve Emsal İşi Yapanların Ücretlerini Araştırmak Suretiyle İşçinin Gerçek Ücretini Belirlemek Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/13180DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Vefat Eden Sürücünün Kazada 8/8 Kusurlu Olduğu - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Karşı Açılan Davanın Kabul Edileceği )
Y4.HDE. 2004/12744DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Vekalet Ücretinin Ret Edilen Tazminat Üzerinden Hesap Edilen Miktar Tarifenin 10.Maddesine Göre Davanın Kısmen Kabulü Halinde Davacı Vekili Lehine Belirlenen Ücreti Geçemiyeceği )
Y11.HDE. 2007/14114DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yansıma Yolu İle Zarar Görmüş Olan Destek Tazminatı İsteyenlerin Kendilerine Destek Sağlayan Kişinin Sahip Olduğu Haktan Fazlasına Sahip Olabilmeleri Hukuken Mümkün Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2013/2040DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yapılan Ödemenin Ödeme Tarihinde Yeterli Olup Olmadığı Bu Nedenle de İbranın Geçerli Olup Olmadığı Araştırılmaksızın Sadece Ödemenin Mahsubu Sonucu Bulunan Tazminat Tutarına Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
Y4.HDE. 2009/14007DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yasal Dayanağı B.Y'nın 45. Md. Olup Destek Kavramı Hukuki Bir İlişkiyi Değil Eylemli Bir Durumu Amaçlar ve Hısımlık İlişkisine ya da Yasanın Nafaka Hakkındaki Düzenlemelerine Dayanmayacağı )
Y11.HDE. 2005/8355DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yetersiz Olduğu İddiasına Dayalı Bakiye Tazminat İstemi - Kazada Davacı ve Davalı Sigortalısının Kusur Oranları ve Davacının Hak Ettiği Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Miktarı Bilirkişi İncelemesiyle Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2006/1273DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yetiştirme Giderleri Hangi Tarihteki Değerlere Göre Hesaplanıyorsa Destek Tazminatının da Aynı Tarihteki Verilere Göre Hesaplanması Gereği )
Y11.HDE. 1973/1820DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yetkili mahkeme )
Y11.HDE. 2007/8731DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Yolcunun Uğradığı Bedeni Zararlar Taşımayı Yapan Aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Sigortası Kapsamında İse Bu Aracın Trafik veya İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortacısının Sorumluluğu Doğmayacağı )
YHGKE. 1970/9-343DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zamanaşımı )
YİBGKE. 1978/1DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zarar Görenin Tazminat İstemesi Kuralının İstisnası )
Y17.HDE. 2014/25158DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zarar ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesi Gereğince Davacılara Yapılan Ödemenin Ödeme Günü ile Tazminatın Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faizinin de Ödeme Tutarı ile Birlikte Hesaplanan TazminatTan İndirilmesi Gerektiği - Hangi Davacı İçin Ne Kadar Ödeme Yapıldığı Hususu Belirlenip Hesaplanan Tutardan Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Mahsubu İçin Ek Rapor Aldıktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/401DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zararı Doğuran Kazanın Meydana Geldiği Yer İle İlgili Kesin Bir Belirleme Yapılmamış Dosya Kapsamındaki Belgelerde Kaza Yerinin Köy Boşluğu ya da Tarla Olarak Geçtiği - Kaza Yerinin Karayolu Olup Olmadığı ve Gerektiğinde Keşif de Yapılmak Suretiyle Belirlenerek Zararın Teminat Kapsamında Olup Olmadığı İncelenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2003/3883DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zararın Aktif Dönemle Sınırlı Tutulması-Kız Çocuklar )
Y17.HDE. 2015/5364DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zararın İhbarı ve Gerekli Belgelerin Sigortacıya Bildirildiği Tarihten İtibaren 8 İş Günü İçinde Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Poliçe Limiti Dahilinde Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu/Bu Sürenin Sonunda Ödeme Yapılmadığı Takdirde Temerrüdün Gerçekleşeceği - Davalı Şirkete Davacılar Tarafından Dava Tarihinden Önce Yapılmış İhbar Bulunduğunun İddia Edildiği/İhbarın Tebliği ve Davalının Yazısı Dikkate Alındığında Şirketin Temerrüde Düştüğünün Kabulü Gerektiği )
Y11.HDE. 2007/986DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( ZMMS/Davalı Sigortacının Sorumluluğunun Olmaması - Aracın İşleteni ve Sürücüsünün Tam Kusurlu ve Tek Taraflı Yaptığı Kazada Ölmesi )
Y11.HDE. 2007/2596DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( ZMMS/İşletenin ve Davalı Sigortacının Sorumlu Tutulamaması - Aracın Sürücüsünün Tam Kusurlu ve Tek Taraflı Yaptığı Kazada Ölmesi )
Y17.HDE. 2009/7146DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( ZMMS'ye Dayalı/İşleten Murisin Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu - Üçüncü Kişi Konumunda Sayılamayacağı/Davacıların İşletenin Bu Kazada Ölmesi Sebebiyle Destek Zararlarını İşletenin Trafik Sigortacısından Talep Edemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/3357DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Zorunlu Trafik Sigortacısı Tespit Edilmeyen Araç İçin Trafik Sigortacısına Teban Husumet Yöneltilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2011/11475DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Asıl Dava Dosyasında Islah İle İstenmediği Gerekçesiyle Davacı Eş ve Çocuklar Yönünden Talebin Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Trafik Kazası Sonucu Desteğin Ölümü )
Y4.HDE. 2011/1227DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Dava Dışı Sigorta Şirketi Tarafından Davacılara Ödeme Yapıldığı/Yapılan Ödemenin Tazminat Tutarından Güncellenmeden Mahsup Edildiği - Sigorta Ödemesi Güncellenerek Güncellenmiş Halinin Tazminat Miktarından Mahsup Edileceği)
Y21.HDE. 2013/16505DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Davacı Anne İle Davacı Babanın Kurumdan Yaşlılık Aylığı Aldıklarının Anlaşıldığı - Artık Bu Davacıların Vefat Eden Sigortalının Desteğinden Yararlanmadıklarından Davacı Anne ve Babanın Tazminat İstemlerinin Kabulünün Doğru Görülmediği)
Y11.HDE. 2013/10032DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Davacılar Vekilinin Murisin Vefatı Sebebiyle Uğranıldığı İddia Edilen Zararın Tazminini Talep Ettiği/Bu Zararın Murisin Eşi Olan Davacının Destekten Yoksun Kalma Zararı Olduğu - Anılan Zarardan da Davalı Sigorta Şirketlerinin Sorumlu Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/17060DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Davacılara Ödenen Nakdi Tazminatın Ne Kadarının Manevi Tazminat Olduğunun Dava Açılmadan Evvel Davacılarca Bilinebilmesi Mümkün Olmadığı/Manevi Tazminat Davası Açmakta Haksız Olmadıkları - Reddedilen Manevi Tazminat Tutarı Üzerinden Davacılar Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği)
Y17.HDE. 2014/12605DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Davacının Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açmasına ve Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacı Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacıya Yansıtılamayacağı)
Y17.HDE. 2014/16429DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Defin Gideri ve Manevi Tazminat - Davaya Konu Trafik Kazasının Meydana Geldiği Yerin (Harfiyat Alanın) Karayolu İle Bağlantısı Bulunup Bulunmadığının Tespiti Yapılmaksızın Kazanın Karayolunda Meydana Gelmediği Trafik Kazası Sayılamayacağı Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verildiği/2918 S.K. Md. 2 Gereği Kaza Yerinin Karayolu Bağlantısı Olup Olmadığının ve Bu Kanunun Kapsamında Olup Olmadığının Trafik Bilirkişi Eşliğinde Keşif Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/5172DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin Yarısını Kendi İhtiyaçları Yarısını da Anne ve Babası İçin Ayıracağı Varsayılarak Bu Dönemde Desteğe İki Anne ve Babaya Birer Pay Vermek Suretiyle Evlenmeden Önceki Dönem İçinde Anne ve Babaya Yüzde Yirmi Beşer Pay Verilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2010/7488DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Erkek Çocuklara 18 Yaşını İkmal Edinceye Kadar Destek Olunması Gereği - Desteğin Yardım ve Bakımına İhtiyacı Olduğunun Tespiti Halinde Destek Süresinin 18 Yaşın Üzerine Çıkabileceği)
Y17.HDE. 2010/3096DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Hakim Ceza Mahkemesinde Verilen Beraat Kararı ve Kusurun Takdiri ve Zararın Miktarı İle Bağlı Olmadığı - Fiilin İşlendiği Sabit Olduğu Halde Kusurluluğa ya da Kusursuzluğa İlişkin Saptamanın Tek Başına Hukuk Hakimini Bağlamadığı)
Y4.HDE. 2016/9782DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Mahkemece Dava Dosyasına Bildirilen Emsal Ücretler Esas Alınarak Davalının Usuli Kazanılmış Hakları da Gözetilerek Bilinen Dönem İçin Desteğin Elde Edeceği Gelirin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Davacıların Destekten Yoksun Kaldıkları Tazminatın Hesaplanması Gerektiği)
Y3.HDE. 2016/801DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Müteveffanın Aylık Gelirini İlk Bilirkişi Raporunda Belirlenen Miktardan Çok Daha Fazla Aylık Emsal Ücret Üzerinden ve İlk Rapora İtiraz Eden Davalıların Aleyhine Olacak Şekilde Belirleyen Daha Sonraki Diğer Hesap (Aktüer) Raporu Benimsenerek Karar Verilmesinin İsabetsizliği)
Y4.HDE. 2010/12929DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Ölenin Sağ Kalan Çocuklarının Askerlik Süreleri Eğitim Durumları Gibi Özel Durumları Yoksa Destek ve Muhtaçlık Yaş Sınırının En Geç 22 Olduğu - Kız Çocuklar Yararına 25 Yaşına Kadar Destek Hesabı Yapılamayacağı )
Y17.HDE. 2015/3213DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle - Tazminatın Hesabında Pasif Devrede de Zararın Oluşacağı ve Bu Zararın Asgari Ücret Düzeyinde Bir Zarar Olacağının Kabulü Gerektiği)
Y17.HDE. 2013/6723DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Rücuen Tazminat Davası - Davacıdan Üçüncü Kişiye Yaptığı Ödeme Varsa Kanıtlarının Sorulması Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/16088DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Sürücü Müteveffanın Kaza Anında Ehliyetsiz Olduğu - Ehliyetsiz Olduğu Bilinen Bir Sürücü İdaresindeki Araca Binilmesi Zararın Doğmasına veya Artmasına Sebebiyet Verdiği/Desteğin Müterafik Kusuru Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verileceği)
YHGKE. 2011/17-787DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Şoförün Tam Kusuru İle Gerçekleşen Trafik Kazasında Araçta Yolcu Olarak Bulunan İşletenin Öldüğü - İşletenin Mirasçılarının Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısını Hasım Göstererek Dava Açabileceği)
Y17.HDE. 2014/14615DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası - Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Manevi Tazminata Hükmedildiği/Davacı Anne İçin Oğlunun Ölümü İle İlgili Olarak ve Kızının Yaralanması İle İlgili Olarak Yarı Yarı Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/11403DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Nedeni İle - Davalıya Ait Aracın Trafik Sigortacısı Tarafından Davacıya Ödenen Bedel İle Davacının Zararının Karşılanmış Olması Sebebiyle Dava Konusuz Kaldığı/Ödemenin Dava Açıldıktan Sonra Yapılmış Olması ve Davacının Dava Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu Dikkate Alınarak Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2002/10678DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Ölen 39 Yaşındaki Bekar Çocuğun Anne ve Babası - Aksini Kanıtlamak Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olduğu)
Y4.HDE. 2010/13722DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Eylemli Olarak Destek Olunduğu ya da İleride Destek Olunacağı Yönünde Bir Kanıt Getirilemediğinden Üvey Kardeş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemeyeceği)
Y4.HDE. 2011/159DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazası Sonucu Vefat Edenin Nikahsız Eşine ve Bu Eşin Çocuklarına Hükmedilebileceği)
Y17.HDE. 2014/18507DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacılar İhtiyari Dava Arkadaşları Olduğundan Davacılar Yararına Ayrı Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/7331DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davalı Sigorta Şirketlerine Davadan Önce Usulüne Uygun Başvuru Yapıldığı İddiası Olmadığına Göre Başvuru Yapılmadığı Dikkate Alındığında Davalı Sigorta Şirketinin En Erken Dava Tarihinde Temerrüde Düştüğünün Kabulü İle Tazminat Alacağının Tamamı İçin Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2013/12989DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Hesaplamanın Bozmadan Önce Hükme Esas Alınan Rapor Tarihi İtibarıyla Bilinen Net Asgari Ücret Nazara Alınarak Bilinen Dönemden Sonraki Zararın da Anılan Net Asgari Ücret Her Yıl %10 Oranında Artırılmak ve İskonto Edilmek Suretiyle Hesaplanacağı/Hesaplamanın Bozmadan Sonra Alınan Rapor Tarihinde Bilinen Net Asgari Ücrete Göre Yapılamayacağı)
Y17.HDE. 2010/9961DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Taşımanın Hatır İçin Olup Olmadığı Tarafların Yakınlığı Hatır İçin Taşımanın Kimin Arzusu ve Ne Amaçla Yapıldığının Araştırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/13423DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Bilirkişi Raporunda Hesaplanan Tazminat Tutarından Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Mahsubu İçin Bilirkişiden Ek Rapor Aldırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2016/8935DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacı Çocuğun Ölen Babasının Muhasebeci Oluşu ve Ankara'da İkamet Ettikleri Göz Önüne Alınarak Yüksek Öğrenim Göreceği İhtimali İle Yüksek Öğrenimin Sona Ereceği Tarihe Kadar Destek Göreceğinin Kabul Edileceği)
Y17.HDE. 2015/2687DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacılar Dava ve Islah Dilekçesinde Talep Edilen Tüm Maddi Tazminat İçin İhtarnamenin Tebliği Tarihinin 8 İşgünü Sonrası Olan Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesini Talep Ettiği ve Tüm Alacak İçin Bu Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/15437DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacının Yeniden Evlenme İhtimali Olmadığı Belirtildiği/Oysa AYİM Tablosuna Göre Kaza Tarihinde 31 Yaşında Olan ve 18'den Küçük 2 Çocuğu Bulunan Davacının Yeniden Evlenme İhtimali Bulunduğu/Tazminattan İndirim Yapılacağı)
Y17.HDE. 2016/2967DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Şirkete Başvuru Tarihinden 8 İş Gün Sonrası Olan Tarihte Davalı Şirketin Temerrüde Düştüğünün Kabul Edilerek Tüm Tutara Temerrüt Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/13307DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Vekilinin Destek Payının Hatalı Hesaplandığı Murisin Anne ve Babasının Destek Payı Olup Olmadığının Araştırılmadığı Diğer Dava Etmeyenlere Ayrılması Gereken Pay Ayrılmadan Davacılara Tamamen Pay Verilmesinin Hatalı Olduğunu İleri Sürdüğü/Bu Hususta Ek Rapor Alınması Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/4747DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Trafik Kazasından Kaynaklı - Evlenmeden Önceki Dönem İçinde Anne ve Babanın Her Birine %25 Pay Verileceği/Desteğin İleride Evlenmesi İle Birlikte Desteğe İki Eşe İki Anne ve Babaya Birer Pay Verilerek Yine Desteğin Tüm Gelirinin Oranlanarak Anne ve Babaya %16 Şar Pay Ayrılacağı)
YHGKE. 2010/4-178DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Tren Çarpması Sonucu Ölüm Nedeniyle - Eylem 2918 S. Karayolları Trafik Yasası Kapsamında Yer Alan Karayolu Üzerinde Meydana Geldiği/Davanın Çözüm Yerinin Adli Yargı Olduğu)
Y17.HDE. 2014/13116DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Yapılan İşin Özelliği Desteğin Tecrübesi Gözetilerek Bedensel ve Yönetsel Katkısı Belirlenip Desteğin Yerine Başkasının Çalıştırılması Olanağı Gözönüne Alınarak Ona Yapılacak ya da Yapılması Gereken Ücret Temel Esas Alınarak Bu Miktar Üzerinden Destek Zararının Hesaplanması Gerektiği)
Y11.HDE. 2011/13048DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Ödeme Borcu Sona Erdiren Nedenlerden Olduğu/Borcun Ödendiği İtirazı Temyiz Aşaması Dahil Yargılamanın Her Safahatında İleri Sürülebileceği)
Y17.HDE. 2010/10092DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İşletenin Sorumluluğunu Zorunlu Sigorta Limitince Temin Ettiği - Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Ölüm Nedeniyle Sorumluluğunun Kişi Başına Poliçe Limiti ile Sınırlı Olduğu Davacı Adedince Sorumluluğuna Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu)
Y17.HDE. 2013/8982DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Zorunlu Sigortanın Düzenlendiği 6102 S. TTK'nun 4. Md. Uyarınca Bu Kanunda Düzenlenen İşlerden Kaynaklanan Hukuk Davalarının Ticari Dava Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesine Göre Ticari Dava Niteliğindeki Uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde Görüleceği)
Y17.HDE. 2014/18749DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI / MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Şirket Davacıların Desteğine Çarpan Aracın Trafik Sigortacısı Olup Limitler Uyarınca Sınırlı Sorumlu Olacağı/Mahkemece Teminat Limiti Aşılarak Davalı Şirket Aleyhine Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 2013/11130DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI / YOLCUNUN UĞRADIĞI BEDENİ ZARAR / SIRALI SORUMLULUK ( Zararın Öncelikle Taşımacının Sorumluluk Sigortasından Karşılanacağı - Daha Sonra Sırasıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ve Varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasına Başvurulacağı )
Y17.HDE. 2013/1569DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALACAĞI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - ZMSS Sigortasında Zorunlu Sigorta Limiti Kadar Sorumluluğun Bulunduğu/Mükerrer Ödemenin Önlenmesi İçin Davalı Sigorta Şirketinin Savunmasının Gözetileceği )
Y17.HDE. 2013/5303DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Açıldığı Tarih Gözetildiğinde Ceza Zamanaşımı Süresi Henüz Dolmadığından Esasa Girilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan )
Y17.HDE. 2014/22193DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Aktüer Raporunda Hesaplanan Tazminat Tutarından Sigorta Ödemelerinin Güncellenerek Mahsubu İçin Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemece Bu Husus Gözetilmeden Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/8287DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Davacı Vekili Tarafından Maddi Tazminata Dair Olarak Yasal Faiz Talep Edilmiş Olmasına Göre Taleple Bağlılık İlkesi de Gözetilerek Yasal Faize Hükmedilmesi Gerekirken Talep Aşılarak Avans Faizine Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2012/17-1491DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Davacıların Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açtıkları ve Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı - Davacıların Davalı Sigorta Şirketinden Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyebileceği )
Y17.HDE. 2014/18894DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Desteğin Yönetici Olarak Çalışmaya Başlayacağı İddia Olunan Şirkette Bir Görev Almasının Kararlaştırılıp Kararlaştırılmadığı ve Kararlaştırılmış İse Almış Olduğu Maaşın Tespit Edilmesiyle Hesaplamaya Baz Alınacak Gelirin Usulünce Belirlenmesi Bu Ücret Üzerinden Tazminatın Hesabı Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/13437DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Hükme Esas Alınan Kusur ve Hesap Bilirkişi Raporları Asıl ve Birleşen Davacılar Vekili ve Asıl Dava Davalısına Duruşmada Elden Tebliğ Edilmiş İse de Birleşen Dava Davalısı Vekiline Tebliğ Edilmeyerek Adı Geçen Davalının Savunma Hakkı Kısıtlanarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2016/9872DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( İnşaat Kalıp Ustasının Yılda Ortalama Ne Kadar Çalışıp Gelir Elde Edeceği Konusunda Alınacak Raporla Desteğin Gerçek ve Düzenli Gelirinin Belirlenmesiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması Konularında Rapor Alınarak Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/5898DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Karayolu Bağlantısı Olduğundan Kazanın Meydana Geldiği Yer Karayolu Sayılan Yerlerden Olup Meydana Gelen Zararın Teminat Kapsamında Olduğu - Mahkemece Zararın Teminat Kapsamında Olduğu Kabul Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.HDE. 2013/86DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Manevi Tazminat İstemi - Hukuk Mahkemesi Ceza Mahkemesinin Kararıyla Bağlı Değil ise de Somut Olayda Ceza Yargılamasında Yapılacak Kusur İncelemesi ve Yargılama Sonucunda Verilecek Karar Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Ceza Davasının Sonucunun Bekletici Sorun Yapılacağı )
Y17.HDE. 2014/22473DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle - Davalı Sigortacı Tarafından Zorunlu Trafik Sigortalı Araç Kullanım Amacı Yük Nakli Olan Hususi Araç Olup Dava Dışı Gerçek Kişiye Ait Olduğundan Temerrüt Faizi Olarak Yasal Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/2114DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Rapor Düzenleyen Bilirkişiden Eğitim Hayatı Devam Etmeyen Davacı Kız Çocuk İçin Yirmi İki Yaşına Kadar Destek Alacağı Yüksek Okul Okuması Durumunda İse Yirmi Beş Yaşına Kadar Destek Alacağı Gözetilerek Hesaplama Yapılması Konusunda Ek Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/14150DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Sigorta Şirketinin Sigortalı Araç Sürücüsünün Kusuru Oranında Sorumluluk Üstleneceği - Tazminatın Sürücünün Belirlenen Kusur Oranına Göre Hesaplanacağı )
Y17.HDE. 2013/3377DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maruz Kalınan Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Sigorta Şirketinden Tahsili İstemi Türk Ticaret Kanununda Sayılan Hususlardan Olduğu - Uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi Görevine Girdiği )
Y17.HDE. 2014/19334DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Ceza Dosyasında Kesinleşen Maddi Vakıa Hukuk Hakimini Bağlayacağından Davalının Tek Taraflı Kazada Sürücü Olmadığı Anlaşıldığından Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı )
Y17.HDE. 2014/21650DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Somut Olayın Özelliğine ve Yerleşik Uygulamalara Göre Davalı Aracın Zmms Şirketi Lehine Davacılar Aleyhine Yüzde Yirmi Oranında Hatır Taşıması İndirimi Yapılması Gerekirken Yüksek Oranda Hatır Taşıması İndirimi Yapılmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/12053DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle - Aktif Pasif Dönem Ayrımı Yapılarak Pasif Dönem Zararının Asgari Geçim İndirimi Olmaksızın Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerektiğinden Aynı Bilirkişiden Bu Yönde de Ek Rapor Alındıktan Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/15330DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Davacıların Zarar Gören Üçüncü Kişi Sıfatlarına Dayanan Zarar Giderim Talepleri Nedeniyle Davacıların Desteğinin Kazadaki Kusurunun Davacılara Yansıtılamayacağı - Desteğin İdaresindeki Aracın Zmss Poliçesi Bulunmadığından Davalının Zarardan Sorumlu Olduğu)
Y17.HDE. 2015/16377DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Davalının İddia Ettiği SGK Tarafından Rücuen Tahsili İçin Açılan Davanın Sonucu Beklenerek Belirlenen Miktar Üzerinden Mahsup Hesabı Yapılmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
YHGKE. 2011/4-592DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Doktorun İhmal ve Dikkatsizliğine Dayalı – Eylemin Görev Sırasında Hizmet Kusurundan Kaynaklandığı/Davanın Doktora Değil İdareye Karşı Açılması Gereği )
Y17.HDE. 2014/14716DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Hayatın Olağan Akışına Göre İleride Desteğin Evleneceği ve En Az İki Çocuk Sahibi Olacağı Kabul Edilerek Desteğin Evleninceye Kadar Gelirinin Yarısını Kendi İhtiyaçları Yarısını da Anne ve Babası İçin Ayıracağı Varsayılarak Destek Tazminatlarının Varsayımsal Hesabının Yapılması Gerektiği)
YHGKE. 2012/17-215DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
Y17.HDE. 2016/1824DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle İşin Esasına Girilip Tarafların Delilleri Toplanıp Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği)
Y17.HDE. 2010/5025DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Tazminat Hesabı Yapılmadan Önce Ödemeyi Aldığı/Hesaplamanın Yapıldığı Gündeki Verilere Göre Tazminatın Tespiti Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/2629DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan/Desteğin Sahip Olduğu Tarla ve Koyunların Miras Olarak Davacılara Geçeceği - Desteğin Geliri Net Olarak Hesaplanarak Diğer Davacı Yönünden Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği)
Y21.HDE. 2014/3944DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEME HAKKI (İş Kazası Nedeniyle Tazminat - Hak Sahibi Tarafından Kurum Aleyhine Açılan Davada 506 S. Yasa'nın 24. Md.nin Öngördüğü Koşulların Oluşmadığının Saptanması Durumunda Hak Sahibine Gelir Bağlanmayacağı Giderek Hak Sahibinin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olmayacağı)
Y3.HDE. 2015/685DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Aile Mahkemesinin Görevli Olması - Davada Davalı Olay Tarihinde 16 Yaşında Olduğundan Velayeten Babası Hakkında Aile Başkanının Sorumluluğu Kapsamında Talepte Bulunulduğu/Mahkemece Davanın Aile Mahkemesinde Görülmek Üzere Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y17.HDE. 2013/16165DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Arı Yetiştiricileri Birliği Yazısına Göre Müteveffanın Sahibi Olduğu ve İşlettiği Arı Kolonisini İki Kişilik İş Gücü Çalıştırabileceği - İşçiler İçin Toplam 1.964,00 TL Ödeme Yapılacağı Belirtildiği/Mahkemece Desteğin Arı İşletmeciliğine Katkısı 1.964,00 TL Kabul Edilerek Sonuca Gidileceği )
Y17.HDE. 2015/1035DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Baba Daha Önceden Vefat Etmiş Olup Babanın Destek Payının Annenin Payına İlave Edilerek Hesap Yapılacağı - Trafik Kazası )
Y17.HDE. 2014/22243DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Bilirkişi Raporuyla Belirlenen Maddi Tazminat İle Fer'ilerinin Davalı Tarafından Davanın Devamı Sırasında Ödendiği - Ödenen Bedel İçerisinde Vekalet Ücretinin de Bulunduğu/Mahkemece Maddi Tazminat İçin Davacılara Yeniden Vekalet Ücreti Takdirinin Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2015/7096DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Dava Dışı Sürücünün İdaresindeyken Meydan Gelen Kaza Sonucunda Araç İçinde Yolcu Olarak Bulunan Davacıların Çocuğunun Hayatını Kaybettiği - Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Bu Sebeple Uğradıkları Zararları Talep Edebilecekleri )
Y17.HDE. 2013/9092DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Davacı Tarafından Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması Sebebiyle Seçme Hakkı Kendisine Geçen Davalı Seçme Hakkını Şirket İkametgah Merkezi Mahkemelerin Yetkili Olduğunu Belirterek Kullandığından Usulüne Uygun Yetki İtirazının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/4513DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Desteğin Yitirilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Amacın Destekten Yoksun Kalanların Desteğin Ölümünden Önceki Yaşamlarında Sahip Oldukları Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Korunması/Olaydan Sonraki Dönemde de Destek Olmasa Bile Onun Zamanındaki Gibi Aynı Şekilde Yaşayabilmesi İçin Muhtaç Oldukları Paranın Ödettirilmesi Olduğu )
Y17.HDE. 2014/23993DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Destek Olduğu İddia Edilen Müteveffanın Rapor İçeriğine Göre Bakıma Muhtaç Olup Olmadığı Bakıma Muhtaç Değil İse Bakım Gücüne Sahip Olup Olmadığı ve Müteveffanın Davacılara Hizmet Edimleri de Dahil Olmak Üzere Destek Olup Olamayacağının Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/1299DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Eylem İçin Kaza Tarihinde Yürürlükte Bulunan 5237 Sayılı Kanunda Öngörülen Ceza Zamanaşımı Süresi Dikkate Alındığında Dava Tarihinde Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı Dikkate Alınmak Suretiyle İşin Esasına Girileceği )
Y17.HDE. 2013/13988DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Kazanın Tek Taraflı Olmadığı Gibi Davacıların Desteğinin de Araç Sürücüsü Değil Bisiklet Sürücüsü Olduğu - Gerekçede Dayanılan Hukuk Genel Kurulu Kararının Eldeki Davaya Uygun Düşmediği Gözetilmeden Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2017/4245DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Mahkemece Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktarlar Gözetilmeksizin Islah İle Artırılan Miktarlar Yönünden Karar Verilerek Davacılar Aleyhine Eksik Maddi Tazminata Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 2014/21810DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Mahkemece Denetime Elverişli Gerekçeli ve Ayrıntılı Olarak Aktüer Hesabı Yapılması - Davacıya Ödenen Rücuya Tabi Peşin Sermaye Değeri Varsa Bunun Tenzili Yapıldıktan Sonra Gerçek Zararın Belirlenmesi Gerekirken Aktüer Hesabı Yapılmaksızın Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y17.HDE. 2013/2472DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Manevi Tazminat Davası - Yapılan Ödemenin Davacıların Zararını Karşılamadığının Anlaşılması Halinde Davacılara Yapılan Sigorta Ödemesinin Ödeme Günü ile Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faizinin Hesaplanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/20954DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Murisin Ölmesi - Desteğin İleride Evlenmesi İle Birlikte Desteğe İki Eşe İki Anne ve Babaya Birer Pay Verilerek Yine Desteğin Tüm Gelirinin Oranlanarak Anne ve Babaya %16 Şar Pay Ayrılacağı/Bekar Olarak Ölen Çocuğun İleride Evleneceği ve En Az İki Çocuk Sahibi Olacağının Kabul Edileceği )
Y17.HDE. 2015/1279DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Murisinin Ölümünden Kaynaklı - Davacılar Lehine Hükmedilen Tazminat Miktarları Üzerinden Ayrı Ayrı Nisbi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirken Toplam Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin Doğru Olmadığı )
Y3.HDE. 2013/20986DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Mütevaffanın Çatı Tamiri Esnasında Elektrik Akımına Kapılarak Vefat Ettiği/Olayla İlgili Ceza Mahkemesinde Dava Açıldığı - Mahkemece Ceza Makemesinde Belirlenen Maddi Olgularla Davaya Konu Uyuşmazlıkta Yer Alan Unsurlar Karşılaştırılmak Suretiyle Tarafların Kusur Oranlarının Belirleneceği )
Y17.HDE. 2014/13546DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Nüfus Kayıtları da Eklenerek Davacıların Gerçek Yaşlarına Göre Hesaplama Yapılması Gerekirken Hatalı Hesaplama Yapılmış Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2014/9975DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Ölen İle Davacı Nişanlısı Arasında Maddi Yönden Düzenli ve Eylemli Bir Yardımın Varlığı Bulunmadığından Anılan Davacı Yönünden Destekten Yoksun Kalma Tazminat İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/1134DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Ölüm Nedeniyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
Y11.HDE. 2009/4078DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle /Hayatta Kalan Kocanın Tekrar Evlenme Şansının Sosyal ve Ekonomik Durumunun Gözönüne Alınarak Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazların Dikkate Alınacağı )
Y17.HDE. 2014/8329DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Pasif Dönem Zararının Asgari Geçim İndirimi Olmaksızın Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Gerektiğinden ve Bu Husus Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Açık Olmadığından Önceki Aktüerya Uzmanı Bilirkişiden Bu Yönde Ek Rapor Alındıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/12087DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası - Hakimin Yargılamanın Makul Süre İçinde ve Düzenli Bir Biçimde Yürütülmesini ve Gereksiz Gider Yapılmamasını Sağlamakla Yükümlü Olduğu/Usul Ekonomisi ve Daha İsabetli Bir Karar Verilmesi Açısından Davanın Tefrik Kararı Verilmeksizin Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/16974DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası - Vergi Dairesi Yazısına Göre Müteveffanın Gerçek ya da Basit Usulde Herhangi Bir Mükellefiyet Kaydı Olmadığı/Müteveffanın Asgari Ücret Üzerinde Gelir Elde Ettiğine Dair Tanık Dışında Herhangi Bir Delil Sunulmadığı - Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Hesaplamanın Esas Alınması Gerektiği )
YHGKE. 2014/17-2198DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası Nedeniyle/Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Varlığının Sabit Olduğu - Ceza Davasının Sekiz Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olması Davanın Olay Tarihi Üzerinden Sekiz Yıl Geçmeden Açılmış Olması Karşısında Zamanaşımının Gerçekleşmediğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/18710DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Sebebiyle - Mahkeme Kararının Gerekçesinde Dayanılan Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
Y17.HDE. 2013/8536DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açtıkları Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2014/22478DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Ölenin Salt Mirasçısı Sıfatıyla Değil Destekten Yoksun Kalan Üçüncü Kişi Sıfatıyla Dava Açtıkları/Ölüm Sebebiyle Doğrudan Davacılar Üzerinde Doğan Destekten Yoksunluk Zararının Oluşumundaki Kusurun Davacılara Yansıtılamayacağı )
Y17.HDE. 2013/16156DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Desteğin Kişisel Yetenek ve Emeğinin Yaptığı Çiftçiliğe ve Hayvancılığa Katkısının Belirlenmesi ve Bu Miktar Üzerinden Destekten Yoksunluk Zararının Belirlenmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/18806DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Hatır Taşıması ve İstiab Haddinin Aşılması Nedeni İle Yüzde On Beş Oranında İndirim Yapılması Yeterli Olmayıp Daha Makul Düzeyde ve Davalı Tarafından Yapılan Ödemeler Düşülmeden Bilirkişice Belirlenen Bedel Üzerinden İndirim Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/20013DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Davacı Vekili Desteğin İşçi ( İnşaat Ustası ) Olduğunu Belirtmiş İse de Desteğin Kaza Tarihindeki Gelirinin İspatına Yönelik Dosyaya Her Hangi Bir Bilgi ve Belge Sunulmadığı/Mahkemece Öncelikle Davacı Yanın Delillerini İbrazı Sağlanacağı )
Y17.HDE. 2013/15394DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Mahkemece Davacı Eşin Evlenme İhtimalinin Belirlenmesinde Riziko Tarihindeki Yaşını Esas Alan Bilirkişi Raporu Benimsenerek Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği/Aktüerya Raporunun Tanzimi Tarihinde Yaşına Göre Hesaplama Yapılacağı )
Y17.HDE. 2013/11349DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı/Temerrüt Tarihi - Zararın İhbarı ve Gerekli Belgelerin Sigortacıya Bildirildiği Tarihten İtibaren 8 İş Günü İçinde ZMSS Poliçe Limiti Dahilinde Tazminatı Ödemekle Yükümlü Olduğu/Bu Sürenin Sonunda Ödeme Yapılmadığı Takdirde Temerrüdün Gerçekleşeceği Gözetileceği )
Y17.HDE. 2016/12601DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ ( Tüm Dosya Kapsamı İle Oluş Şekline Göre Tarafların Olaydaki Kusur Oranlarının Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Tespiti ve Meydana Gelebilecek Çelişkilerin Giderilmesi Yönünden Aynı Bilirkişilerden Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Açık Ek Rapor Alınması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/15260DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Desteğin İlerde Evleneceği Kabul Edileceği - Çocukların Olacağı Süreler İçinde Desteğe 2 Pay Eşe 2 Pay Çocuklara Birer Pay Ayrılacağı/Ana ve Babaya da Birer Pay Verileceği - Bu Durumda Ana ve Babanın Paylarının 1/8 Olacağı)
Y17.HDE. 2014/16063DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Desteğin Kazadan Önce Tüm Yıl Boyunca mı Yoksa Sadece İnşaat Sezonunda mı Duvar Ustası Olarak Çalıştığı ve İnşaat Sezonunda Çalışıyor İse Bölgede İnşaat Sezonunun Ne Kadar Sürdüğü Hangi Aylar Arasında Devam Ettiği Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği)
YHGKE. 2013/17-2441DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Gerçek Tazminat Miktarının Her İki Sigorta Şirketinin Kişi Başı Sakatlanma ve Ölüm Halinde Poliçe Limitinin Üzerinde Olduğu - Davalı Sigorta Şirketlerinin Ayrı Ayrı Poliçe Limitlerinin Toplamı Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiğine İşaret Eden Direnme Kararının Yerinde Olduğu)
Y17.HDE. 2015/1435DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Muris Kaza Tarihinde 27 Yaşında Olup Dairemiz İçtihatlarına Göre Evlenme İhtimali Mevcut Olduğu - Mahkemece Murisin Yaşı Sosyal ve Ekonomik Durumu ve Tüm Dosya Kapsamı Birlikte Değerlendirilerek Davacı Murisinin Ortalama Kaç Yaşında Evlenebileceğinin Belirleneceği)
Y17.HDE. 2016/942DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (SGK Tarafından Davacılara Bağlanan Gelirin Rücuya Tabi Olup Olmadığı Bağlanan Gelirler Rücuya Tabi İse Rücu Amacıyla Dava Açılıp Açılmadığı Açılmış İse Akıbetinin Ne Olduğu ve Herhangi Bir Rücu Tahsilatı Yapılıp Yapılmadığı Hususu Kuruma Sorularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/7617DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Yapılan Sigorta Ödemesinin Ödeme Günü İle Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplandığı Güne Kadar Geçen Süredeki İşlemiş Yasal Faizi de Hesaplanarak Ödeme Tutarı İle Birlikte Hesaplanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatından İndirilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/19881DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Sebebiyle - Desteğin Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığı ve Tazminattan İndirim Yapılıp Yapılmaması Hususu Tartışılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bu Hususun Değerlendirilmemiş Olmasının Doğru Görülmediği)
Y17.HDE. 2014/5194DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Sigorta Şirketi Kazaya Neden Olan Her İki Aracın da Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olup Zararın Tamamından Sorumluluğuna Karar Verileceği/Mahkemece Sürücünün Kusuruna Tekabül Eden Tutardan Davalının Sorumlu Tutulması Doğru Olmadığı)
Y4.HDE. 1991/3919DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Bağ-Kur'ca Ödenen Miktarın Tazminattan Mahsubu )
Y11.HDE. 2003/851DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Poliçe Sorumluluk Limitiyle Sınırılı Olması )
Y11.HDE. 2003/1177DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Sigortacının Poliçe Sorumluluk Limitiyle Sınırlı Olması )
Y11.HDE. 1979/4077DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MİKTARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Mali Sorumluluk Sigortacısından Talep Edilen )
Y4.HDE. 2012/7104DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI RAPORU ( PMF Yaşam Tablosuna Göre Hesaplanacağı - Adli Tıp Kurumu ve Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden Alınacak Maluliyet Oranını Gösterir Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Tazminat Davası )
Y4.HDE. 2001/7908DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( AİDS'li Kan Verilmesi Nedeniyle Ölen Çocuğun Ailesinin )
Y17.HDE. 2011/2466DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Aracı Kullanan Davacının Eşinin Ölümü Dolayısıyla Tazminat Talep Etme Hakkı Olmadığı - Sürücünün Kullandığı Araçta Yolcu Olarak Bulunan Annelerinin Ölümü Nedeniyle Davacı Çocukların 3. Kişi Sıfatı İle Sigorta Şirketinden Tazminat Talep Etme Haklarının Bulunduğu )
Y17.HDE. 2011/12038DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Araç Sürücüsünün veya İşletenin Tam Kusurlu Olmasının Desteğinden Yoksun Kalan Davacıları Etkilemeyeceği - Davacıların Zarar Gören 3. Kişi Konumunda Olduğu/Sigorta Şirketinin Sorumlu Olacağı )
Y4.HDE. 2002/1244DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Askere Sevkedilirken Trafik Kazasında Ölen Desteğin Tazminata Esas Kazancının Hesaplanması )
Y21.HDE. 2003/5208DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Aynı Olay Nedeniyle Açılıp Kesinleşen Manevi Tazminat Davasında Tesbit Edilen Olguların Bağlayıcı Olması )
Y4.HDE. 2007/11444DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Boşanan Eşin Aile Kavramı İçinde Bulunmadığı - Eşlerin Birbirlerine Destek Olmadıkları Kabul Edilerek Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
Y4.HDE. 2004/10406DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Daha Önce Başka Adliyede Açılan Davada Yetkisizliğe Karar Verilmesi ve Bu Kararın Kesinleşmesi - Önceki Kesinleşen Yetkisizlik Kararında Gösterilen Mahkemenin Yetkili Olduğu Gözetilerek Yetki İtirazının Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2011/14959DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Dava Dışı Sürücünün %100 Kusurlu Olduğu/Davalı Sigorta Şirketince Dava Açılmadan Önce Davacılara Ödeme Yapıldığı - Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )
Y17.HDE. 2011/4815DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Dava ve Islah Talebinin Kaza Tarihinden İtibaren 10 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğunun Gözetileceği )
Y11.HDE. 2009/14327DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davacıların Islah Dilekçesinde Sigorta Şirketleri Yönünden Dava Tarihinden İtibaren Reeskont Faizi İşletilmesi Talebinde Bulundukları - Avans Faizini Aşmayacak Şekilde Reeskont Faizine Hükmedileceği )
Y4.HDE. 2010/3784DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davacıların Sigorta Şirketleri Tarafından Verilen Bedeli Tazminat Hesabının Yapıldığı Günden Önce Aldığı - Yasal Faizinin Belirlenmesi İçin Sigorta Ödemesinin Güncellenerek Hesaplanan Tazminattan İndirileceği )
Y17.HDE. 2010/96DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davadan Önce Bir Başvuru Yoksa Dava Tarihinde Temerrüdün Oluştuğunun Kabul Edileceği - Islah Edilen Bölüm Bakımından Temerrüde Düşme Olarak Kabul Edilen Tarihten İtibaren Faize Hükmedileceği )
Y17.HDE. 2011/1653DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Davacı Desteğinin İdaresinde Bulunan Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olduğu - Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hükmedilen Tazminatın Hukuka Uygun Olduğu )
Y17.HDE. 2010/3882DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davalı Zorunlu Trafik Sigortacısının İkametgahı Mahkemesinde Davanın Açıldığı - Davanın Haksız Fiilin Vuku Bulduğu Ortak Yetkili Yer Mahkemesinde Görülmesi Gerektiğine İlişkin Yetki İtirazının Reddine Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2001/5100DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davalının Desteği Öldürme Tarihinde Temyiz Kudretini Haiz Olmaması )
YHGKE. 2011/17-770DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Davanın Açıldığı Tarihte Davalı A.Ş. Hakkında Verilen İflas Kararının Kesinleştiği/Şirketin Taraf Sıfatının Sona Ermediği - Şirketin Tüzel Kişiliğinin Tasfiye Amacıyla Sınırlı Olarak Devam Edeceği/Şirketi Temsil Yetkisinin İflas Masasına Ait Olduğu)
Y4.HDE. 2002/1966DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Desteğin Üniversite Son Sınıftayken Trafik Kazasında Ölümü - Tazminat Miktarının Hesaplanması Usulü )
YHGKE. 2004/4-189DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İdareye Ait Araçtayken Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memurunun Mirasçılarının - İdarenin Sorumlu Olup Olmaması )
Y21.HDE. 2005/5055DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Babasının Bakıma Muhtaç Olup Olmadığının Tesbiti Gereği - SSK'dan Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması ve Bağlanmışsa Mahsubu Gereği )
Y21.HDE. 2004/7349DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - SSK'ya Karşı Dava Açmamış Olan Anneye SSK'ya Karşı Dava Açması İçin Mehil Verilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2003/11017DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İş Kazasında Ölen İşçinin Yakınlarının - Davanın Islahında Şekil ve Şartlar )
Y9.HDE. 1992/8811DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( İş Kazasında Ölenin Anne Babasının )
Y17.HDE. 2011/1517DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Kazanın Dava Dışı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Eyleminden Kaynaklandığı - Araç İşleteni ve Trafik Sigortacısının Zarardan Sorumlu Tutulmaması Gereği )
Y17.HDE. 2011/3149DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Murisin İdaresinde Bulunan Araçla Tek Taraflı Kaza Yaparak Vefat Ettiği - Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
Y17.HDE. 2011/10718DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Müşterek Çocuğun Araçta Yolcu Olarak Bulunduğu - Davalı Sigorta Şirketinin Olayda İşleten veya Sürücü Tam Kusurlu Olsalar Bile Sorumlu Olacağı )
Y21.HDE. 2002/11097DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Ölen Sigortalının Geçimini Sağladığı Ana ve Babasına SSK'ca Gelir Bağlanmasının Şartları - Eşine ve Çocuklarına da Gelir Bağlanmış Olması Halinde )
Y4.HDE. 2002/2598DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Sigorta Tarafından Yapılmış Ödemenin Tazminattan Mahsubu )
YHGKE. 2011/17-142DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Sigortalı Aracın Sürücüsü Olan Davacıların Desteğinin 6/8 Oranında Asli Kusurlu Olduğu - Araç Sigortacısından Desteğin Mirasçılarının 3. Kişi Sıfatıyla Tazminat Talep Edebileceğinin Kabulü Gerektiği )
Y17.HDE. 2011/7428DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Sürücünün Tek Taraflı Yaptığı Kazada Ölen Yolcu Eşinin Sigortacıdan Tazminat Talebi - Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Davalı Sigorta Şirketinin Sürücü Tam Kusurlu Olsa da Davacı Eş Yönünden Sorumlu Olacağı )
YHGKE. 2011/17-3DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Talep İçin Resmi Bir Evlilik Bağı Bulunması Gerekmediği - Davacının Müteveffadan Boşanması Nedeniyle Davanın Reddedilemeyeceği/Ortak Bir Hayat Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y4.HDE. 2002/2378DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminatın Davacı Eşin Tekrar Evlendiği Tarihe Kadar Hesaplanacağı )
Y4.HDE. 2002/1536DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Tazminatın Hesaplanmasında Net Ücretin Esas Alınacağı )
Y17.HDE. 2013/4237DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazalarının Haksız Eylem Sayıldığı - Zararın Doğduğu Anda Zararın Tamamı İçin Temerrüde Düşmüş Sayılacağı )
Y11.HDE. 2004/5689DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Davacının Eşinin Ölümü - Zararın Hesaplanmasında Hüküm Tarihindeki Asgari Ücretin Esas Alınacağı )
Y4.HDE. 2004/10173DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Desteğin Aktif Destek Vereceği Sürenin ve Erkek Çocuğun Destek Alacağı Sürenin Hesaplanması Usulü )
YHGKE. 2003/4-505DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölen Kişinin Eşi ve Çocuklarının )
Y4.HDE. 2004/13247DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Hakimin Taleple Bağlı Olması ve Hatır İçin Taşıma Nedeniyle Tazminatlardan İndirim Yapılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/3723DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Sigortacının Hatır Taşıması İddiasının Araştırılması Gereği )
Y11.HDE. 2004/819DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Zorunlu Trafik Sigortacısının Yaptığı Ödeme Karşılığında İbraname Almış Olması/Davanın Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2003/2219DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm ve Yaralanma Nedeniyle - Kesin Süre Kararında Yer Alması Gereken Hususlar )
Y11.HDE. 2009/12311DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Trenden Düşerek Vefat Eden Oğul Nedeniyle Anne Baba Olan Davacıların Zararlarını İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2002/2303DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Tüpgaz Zehirlenmesi Sonucu Ölüm - Zehirlenmeye Davalı Firma Tarafından Üretilen Tüpün Sebep Olup Olmadığının Tesbiti Gereği )
Y4.HDE. 1987/7309DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Türk ve Yabancı Ülke Savaş Gemilerinin Çarpışması Sonucu Ölen Kişinin Yakınlarının )
Y17.HDE. 2008/4309DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Usul Hukukumuzda Dahili Dava Müessesesinin Bulunmadığı - Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Gösterilmeyen Kişinin O Davada Dahili Dava Yoluyla Taraf Sıfatını Kazanamayacağı )
Y4.HDE. 2002/1794DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Üniversite Öğrencisi Desteğin Gelirinin Hesaplanması )
Y4.HDE. 2009/8941DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ (Davada Tazminat Hesabından Önce Davacıların Parayı Aldığı - Ödemenin Tazminat Hesabının Yapıldığı Güne Kadar Geçen Süreye İlişkin Yasal Faizinin Belirleneceği/Ödenen Bedelin İndirileceği)
Y4.HDE. 2010/452DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ (Davalı Olarak Gösterilen A.Ş.'nin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)
Y21.HDE. 2004/4731DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle SSK'ya Karşı Açılan Ölüm Aylığı Talepli Davayı Davacı Annenin Ölümü ve Davacı Babanın Bağ-Kur'dan Gelir Sahibi Olması Nedeniyle Takip Etmemiş Olması )
Y11.HDE. 2012/13523DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Mahkemeleri Özel Yetkili Mahkemeler Olduğundan İşçilerin Mirasçılarıyla İşveren Arasında Görülecek Davalarda İş Mahkemelerinin Görevli Sayılacağı/Görev Hususunun Resen Gözetileceği )
Y17.HDE. 2014/19437DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Murisin Kulandığı Motorsikletin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Olan Şirket Yönünden Davacıların Kazada Hayatını Kaybeden Motorsiklet Sürücüsünün Desteğinden Yoksun Kalıp Kalmadıklarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/12609DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Uyulan Bozma İlamında Davacıya Sigortaca Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi Gerektiğinin Belirtildiği/Mahkemece Yanlış Sigorta Şirketine Yazı Yazılmış Olması Sebebiyle Kararın Bozulması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/25242DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Ölüm Nedeni İle - Ceza Dosyasında Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu İle Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Kusur Oranlarına Dair Açık Çelişki Olduğu/Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan Rapor Alınması Gerektiği)
Y17.HDE. 2016/7549DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacıların İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüyle Manevi Tazminat Talepleri Yönünden İhtiyati Haciz Talebinin Kabulüne Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2013/16428DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA DAİR ARA KARAR ( Hakim Tarafından Geçici Ödeme Yapılmasına Karar Verilebileceği - Söz Konusu Kararın Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği/İtirazın Kaldırılması İsteminin Kabulü/İtirazın Kaldırılması )
Y17.HDE. 2014/21087DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FAİZ BELİRLEMESİ ( Davalı Sigortacı Tarafından Zorunlu Trafik Sigortalı Aracın Kullanım Amacı Hususi Araç Olup Dava Dışı Gerçek Kişiye Ait Olduğu/O Halde Temerrüt Faizi Olarak Yasal Faize Hükmedilmesi Gerekirken Ticari Faize Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği )
Y4.HDE. 1991/11268DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA İNDİRİM ( Kazanın Hatır Taşıması Sırasında Meydana Gelmesi Durumunda )
Y4.HDE. 2015/9284DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN DÜŞÜLECEK MİKTAR (Şehit Yakınları Tarafından Açılan Maddi ve Manevi Tazminat - 2330 S. Yasa Gereği Yapılan Ödemenin Ne Kadarının Manevi Zarar Karşılığı Olduğunun Hakim Tarafından Takdir Edilip Takdir Edilen Bu Kısım Ödenen Bedelden Düşülerek Kalan Ödeme Miktarının Güncellemesi Yapılarak Düşüleceği)
Y9.HDE. 1984/925DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDAN SSK ÖLÜM AYLIĞININ İNDİRİLMESİ ( Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm )
Y11.HDE. 1974/4701DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ALACAKLILARI VE HESAPLANMA TARZI
Y2.HDE. 2008/1775DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HAK OLARAK NİTELİĞİ ( İş Kazasında Ölen İşçinin Anne ve Babasına İşveren Tarafından Ödenen Tazminat Mirasçılık Sıfatından Kaynaklanan Bir Ödeme Olmadığı )
Y17.HDE. 2011/11153DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HATALI HESAPLANDIĞI ( Maddi Hata Bulunduğu - Fazla Tazminata Hükmedilemeceği )
Y4.HDE. 1983/7133DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI
Y21.HDE. 2007/21369DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI ( Haksız Zenginleşmeyi Önlemek İçin Hesaplanan ve Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirdeki Artışların Kurumdan Sorulmak Sureti İle Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/5350DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLAMASININ YAPILDIĞI GÜN VERİLERİNİN ESAS ALINMASI ( Zarar ve Yararın Denkleştirilmesi İlkesinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği - Güncelleştirme Yapılarak Gerekli İndirimlerin Yapılacağı )
YHGKE. 2010/4-712DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle - Davacıların Murislerinin Alması Gereken Döner Sermaye Gelirlerinden Mahrum Kaldıklarının Kabul Edileceği/Döner Sermaye Gelirinin Murisin Gelirine Dahil Edileceği )
Y17.HDE. 2013/15620DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın Bilinen Veriler Nazara Alınarak ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zarar da Bilinen Son Gelir Nazara Alınıp 1/Kn Katsayısına Göre Her Yıl %10 Oranında Artırılmak ve İskonto Edilmek Suretiyle Hesaplanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/16843DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI ( Rapor Tanzim Tarihine Kadar Gerçekleşen Zararın Bilinen Veriler Nazara Alınarak ve İskontoya Tabi Tutulmadan Somut Olarak Rapor Tanzim Tarihinden Sonraki Zarar da Bilinen Son Gelir Nazara Alınıp 1/Kn Katsayısına Göre Her Yıl %10 Oranında Artırılmak ve İskonto Edilmek Suretiyle Hesaplanması Gerektiği )
YHGKE. 1979/4-1528DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ MAHİYETİ VE AMACI
Y17.HDE. 2014/5764DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ RÜCUEN TAZMİNİ İSTEMİ (Trafik Kazasından Kayanklı - Rücuya Tabi Olan Miktarların Tespiti Bakımından Bilirkişiden Rapor Alınacağı/Rücu İstemine Dayanak Davada Davalıya Davanın İhbar Edilmesine Karar Verilmiş İse de Davalıya Tebligat Yapılamadığı Gözetilerek Savunma Hakkı Tanınacağı)
Y4.HDE. 1984/7883DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ŞEKLİNİN TAYİNİNDE HAKİMİN TAKDİRİ
Y9.HDE. 1992/14785DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ TESBİTİ ( İtiraz Edilmeyen Bilirkişi Raporunun Usuli Müktesep Hak Oluşturması )
Y17.HDE. 2008/2290DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ YETERSİZ OLMASI ( Tazminat Davası - Davalı Sigorta Şirketinin Yaptığı Ödemenin Yetersiz Olup Olmadığının Ödeme Tarihinindeki Veriler Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/15620DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE CENAZE GİDERLERİ (Ölüm Sebebiyle Meydana Gelen Zararlardan Olduğu Hüküm Altına Alındığı - Bu Sebeple Zarar Sorumlusu Ölüm Halinde Yapılan Cenaze Giderlerinden de Sorumlu Olduğu)
Y17.HDE. 2015/3615DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davacının Dava Dilekçesinde Yasal Faiz Talebinde Bulunmasına Göre Islahla Arttırılan Alacak Bölümü Yönünden de Davacının Faiz İsteminin Devam Ettiğinin Kabulü Gerektiği - Talep Edilen Maddi Tazminatların Islah Edilen Kısımları Yönünden de Olay Tarihinden İtibaren Faiz İşletileceği)
Y11.HDE. 1988/5744DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Uygulanacak Faiz Oranı )
YHGKE. 2004/21-445DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( 506 S. Y. Md. 24'ün Öngördüğü Koşulların Oluşmadığının Saptanması - Hak Sahibine Gelir Bağlanmayacağı/Tazminat İsteme Hakkına Sahip Olmayacağı )
Y17.HDE. 2013/8616DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin Ölümü Sebebiyle - Davalı Sigorta Şirketi Yönünden Reddedilen Maddi Tazminat Miktarı Olmamasına Karşın Bu Yönden Davalı Sigorta Şirketi Lehine Vekalet Ücreti Taktir Edilmesinin Hatalı Olduğu )
Y17.HDE. 2014/19033DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacıların Desteğinin Motorsikleti Kasksız Kullanması Sebebiyle Olayda Müterafik Kusuru Söz Konusu Olduğu/Tazminat Miktarı Belirlenirken Dairemiz Uygulamalarına Göre Desteğin Müterafik Kusuru Olması Durumunda İndirim Yapılacağı - Bilirkişi Tarafından Belirlenen Zarar Miktarı Üzerinden Müterafik Kusur İndirimi Yaparak Tazminatın Belirleneceği )
Y11.HDE. 2001/3468DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hatır Taşımacılığı/Oto Stop - Taraflar Arasında Yolcu Taşıma İlişkisi/Dava Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olacağı )
Y4.HDE. 1999/7592DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Kaza )
Y4.HDE. 1985/9525DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hükmedilme Koşulları )
Y11.HDE. 2009/5188DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hüküm Ancak Davanın Tarafları İçin Tesis Edileceği - Islah Yoluyla Bile Davanın Taraflarının Değiştirilmesi veya Derdest Davaya Başka Bir Kişinin Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y13.HDE. 2015/29593DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Müteveffanın Konakladığı Davalı Otel ve Davalı Doktorun Yanlış Uygulamaları Sebebiyle Vefat Ettiği İddiası/Müteveffa İle Konakladığı Oteli İşleten Davalı Şirket Arasında Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme Bulunduğu ve İlişkisinin 4077 S.K. Kapsamında Kaldığı - Davanın Tüketici Mahkemesinde Görüleceği/Davalı Doktor Hakkındaki Davanın da Davalı Şirkete Tebaen Aynı Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2013/2447DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davacıların Ölen Desteği Bağ-Kurlu Olup Davacılara Gelir Bağlandığı/1479 S. Kanunun 63 Md. Yapılan Ödemler İçin Bağ-Kur'a Rücu Hakkı Tanındığı - Davalılar Aleyhine Bağ-Kur ( SGK ) Tarafından Rücu Davası Açılmış Olduğuna Göre Mahkemece Davanın Akıbeti Araştırıldıktan Sonra Sonuca Gidileceği )
Y17.HDE. 2014/13514DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT (Davacı Eş ve Çocuklar Kazada Kusuru Bulunmayan Eş ve Babalarını Davaya Konu Trafik Kazasında Kaybettiği - Hakimin Özel Halleri Göz Önüne Alarak Manevi Tazminat Adı İle Hak Sahibine Verilmesine Karar Vereceği Para Tutarının Adalete Uygun Olması Gerektiği)
Y17.HDE. 2013/8638DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Anne ve Babanın Genç Yaştaki Çocuklarını Kaybetmiş Olması Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olması Gözetildiğinde Davacılar İçin Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarının Duyulan Acıyı Çekilen Sıkıntıyı Bir Nebze Hafifletebilmek İçin Adalete Uygun Düşmediği )
Y17.HDE. 2014/9368DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Kazadan Önce Anne Babası ve Babaannesi İle Birlikte Yaşamakta Olup Maddi Durumları İyi Olan Anne ve Babasının Bakım ve Gözetimi Altında Bulunan ve Onların Tek Çocuğu Yararına Babaannesinden Dolayı Destek Tazminatına Hükmedilmiş Olmasının İsabetli Olmadığı )
Y17.HDE. 2013/15063DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Feragati İle Davalı Sigorta Şirketinin Tüm Borçtan Kurtulduğu anlaşılmakla Davalı Sigortalının da Teminat Limiti Kadar Borçtan Kurtulduğunun Kabulü Gerektiği ve Buna Göre Sorumlu Olduğu Tazminat Miktarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2013/2821DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Desteğin Silahla Vurularak Hayatını Kaybettiği/Destek Bağ-Kur Sigortalısı Olduğundan Davacılara Gelir Bağlanması Ve Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri İle Rücuya Tabi Olup Olmadığının Kurumdan Sorulacağı - Rücuya Tabi Olan Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan İndirileceği )
Y17.HDE. 2014/19289DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Esas Alınan Aktüer Raporuna Karşı Davalı Şirket Vekilince Yapılan İtirazda Desteğin Eşi Olan Davacının Yeniden Evlenip Evlenmediğinin Araştırılması Talep Edilmiş Olup Davalının Bu İtirazı Yönünde Araştırma Yapılmadan Karar Verilmiş Olmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/19547DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kaza Tarihi Kusur Durumu ve Diğer Hususlar Gözetildiğinde Davacılar Yararına Ayrı Ayrı Takdir Olunan Manevi Tazminatın Bir Miktar Fazla Olduğu - Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumları Araştırılarak Hakkaniyete Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/15465DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Neticesinde Desteğin Ölümünden Kaynaklanan Tazminat Davası - Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazasının Gerçekleştiği Yer Mahkemesinin Yetkili Sayılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2014/19064DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Davalı Araç Malikinin Maddi ve Manevi Tazminattan Diğer Davalılarla Birlikte Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu İle İlgili Tespit Şeklinde Hüküm Kurulması Gerekirken Red Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2016/5351DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Yargılama Sonucunda Mahkeme Davacının Maddi Tazminat Talebini Reddettiği Halde Reddedilen Talep Yönünden Temyiz Eden Davalı Lehine İki Defa Maktu Vekalet Ücreti Hükmolunması Gerekirken Bu Hususun Eksik Bırakılmış Olmasının Doğru Görülmediği )
Y17.HDE. 2014/9850DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Trafik Kazasından Kaynaklanan - Önceki Raporu Veren Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Davacının Yirmi Beş Yaşına Kadar Destekten Yararlanma Süresi Olduğu Gözetilerek Yapılacak Hesaba Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y17.HDE. 2014/19078DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacıların Sigorta Şirketinden Poliçe Limitleri İle Sınırlı Olmak Üzere Sorumluluğu Çerçevesinde Tazminat Talepleri Bulunduğu - Manevi Tazminat Talepleri İçin Reddedilen Miktar Üzerinden Hukuki Sorumluluğu Bulunmayan Sigorta Şirketi Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
Y17.HDE. 2010/3197DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özeti Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar İhtilaflı Konular Hakkında Toplanan Deliller Delillerin Tartışması Ret ve Üstün Tutma Sebeplerinin Araştırılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2015/2475DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Asıl ve Birleşen Davalar İçin Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması ve Vekalet Ücreti v.s.'nin Asıl ve Birleşen Davalar Yönünden Ayrı Ayrı Belirlenip Hüküm Altına Alınması Gerektiği)
Y17.HDE. 2015/2577DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargılama Sırasında Davacının Öldüğü/ Mahkemece Davacılar Vekiline Ölen Davacı Mirasçıları Adına Vekaletname Sunulması İçin Süre Verildiği/Bir Kısım Mirasçılar Adına Vekaletname Sunulmadığının Anlaşıldığı )
Y17.HDE. 2014/15761DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Trafik Kazasından Kaynaklı - Davalı Aracını Rent A Car Şirketine Kiraya Verdiğini İddia Ettiği/Gereğince Dava Dışı Şirketin Ticari Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılacağı)
Y13.HDE. 2014/25746DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Bozma İlamında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Kusur Oranı Tespit Edileceğinin Belirtildiği - Bozmadan Önce Rapor Veren Bilirkişiden Kesin Kanaat Belirtmeyen Tazminat Hesabı Yapılmak Suretiyle Ek Rapor Alınarak Karar Verilemeyeceği/ Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeni Rapor Alınark Karar Verileceği )
Y4.HDE. 2011/10505DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARI ( Hesaplanırken Araç Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme Düşülmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat )
Y4.HDE. 2011/559DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARI ( Kapsamı Belirlenirken Sigortadan Yapılan Ödemelere Yönelik Herhangi Bir Tespit Yapılmadığı - Yapılmış İse Hangi Maddi Zarara İlişkin Olduğu Araştırılıp Tedavi Giderlerine Yönelik Bir Tazminat Ödendiği Takdirde Güncellenerek Zarar Tutarından İndirilmesi Gerektiği )
Y17.HDE. 2012/12515DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARI ( Kaza Tarihi İtibariyle On Sekiz Yaşından Küçük Olan Çocukların Annelerinin Ölümüyle Destekten Yoksun Kalacağı - Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Çocuklar İçin Ödenmesi Gereken Tazminat Miktarının Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
Y4.HDE. 2002/12226DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARINDAN İNDİRİM YAPILMASI ( Davacıların Olay Nedeniyle Yapmamış ve Tasarruf Etmiş Oldukları Yetiştirme ve Bakım Giderlerinin Zarardan İndirilmesinin Gerekmesi )
Y17.HDE. 2015/4513DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ HESABI ( Destek Alacak Kişi İle Destek Sağlayacak Kişinin Muhtemel Ömür Sürelerinin Bilimsel Verilerle Hazırlanmış Yaşam Tablolarına Göre Belirlenerek Ölenin Destek Olacağı Kişiye Gelirinden Ayıracağı Payın Ne Olacağı Ölenin Elde Edeceği Gelir İle Bu Gelirden Destek Alacak Kişiye Ayıracağı Kısmın Yıllar İçinde Ulaşacağı Miktarlar Gibi Hususların Tespitine Dayalı Aktüeryal Hesaplamaların Yapılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/10816DESTEKTEN YOKSUNLUK ( Somut Destekten Yoksunluk Zararı Doğuran Olguların Nelerden İbaret Olduğu Açıklattırılması Gereği )
YHGKE. 1977/11-1070DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( Emekli maaşı )
Y4.HDE. 1981/1960DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( Hakimin Taleple Bağlılığı)
Y11.HDE. 2005/13873DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( Ölenin Kapıcı Olduğu Gerekçesiyle Pasif Dönemin Destek Tazminatında Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu - Sigortaca Yapılan Ödemenin Davalının Sorumlu Olduğu Tazminat Tutarını Azaltmayacağı )
Y4.HDE. 2010/9216DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( Uluslararası Nakliyat Şirketini Ait Araç Sürücüsünün Yolda Tartıştığı Desteği Öldürmesi - Uluslararası Nakliyat İşi ile İştigal Eden Şirketin Çalıştırdığı Kişinin Eyleminden İstihdan Eden Sıfatıyla Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2005/11658DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARI ( Davalı Şirket Dışındaki Davalıların Faiz Sorumluluğu Haksız Eylem Tarihinden İtibaren Başladığı )
Y11.HDE. 2002/10293DESTEKTEN YOKSUNLUK ZARARI ( Ödenen Miktar İle Ödenmesi Gereken Miktar Arasında Fahiş Fark Tespit Edilmesi - Karayolları Trafik Kanunu 111. Maddesi Gereğince İbranamenin Geçerliliğinin Değerlendirilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2003/16904DETAY LİSTESİ ( Nereden ve Ne Şekilde Temin Edildiğinin Açıklığa Kavuşturulması/Bu Listede Şikayetçi ve Yakınları Tarafından Aranmadığı İleri Sürülen Telefon Numaralarının Tek Tek Belirlenmesi Gereği - Hırsızlık )
Y9.HDE. 2017/4982DETAYLI HESAP EKSTRESİNİN DOSYA KAPSAMINDA BULUNMAMASI ( İcra Takibine Dayanak Olan Kredi Kartından Yapılan Harcamaların Tespit Edilemediği - Takibe Esas Kredi Kartından Yapılan Harcamaları Gösterir Hesap Ekstresini Getirtilip İddia Edilen Şahsi Harcamalara Dair Miktarın Bu Kredi Kartından Harcanıp Harcanmadığı ve Harcanmış ise İşyerine mi Yoksa Davalı İşçinin Şahsına mı Harcandığı Hususu Tespit Edildikten Sonra Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1995/1692DETEKTÖRLE ARAMA YAPMAK ( İzinsiz Olarak 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde )
Y11.HDE. 1976/5406DEVALÜASYON ( Bir Tacirin Borcunu İfasını Engelleyici Mücbir Sebep Sayılıp Sayılmayacağı )
Y13.HDE. 1996/3653DEVALÜASYON ( Borçlunun Devalüasyonu İleri Sürerek Borcunu Yerine Getirmemesi )
Y13.HDE. 1994/6791DEVALÜASYON ( Döviz Üzerinden Yapılan Kira Akdinin Yeni Şartlara Uyarlanması )
Y13.HDE. 2003/5675DEVALÜASYON ( Kira Kontratında Döviz Olarak Belirlenen Kira Bedelinin Edimler Arasında Aşırı Dengesizlik Sonucunu Doğuracak Şekilde Arttığı İddiası - Devam Eden Ekonomik Süreç Sonucu Devalüasyonun Oluşması Nedeniyle Davacı Tacirin Tahmin Etmesi Gereği )
Y13.HDE. 2003/5912DEVALÜASYON ( Kira Kontratında Döviz Olarak Belirlenen Kira Bedelinin Edimler Arasında Aşırı Dengesizlik Sonucunu Doğuracak Şekilde Arttığı İddiası - Devam Eden Ekonomik Süreç Sonucu Devalüasyonun Oluşması Nedeniyle Davacı Tacirin Tahmin Etmesi Gereği )
Y11.HDE. 1995/6107DEVALÜASYON ( Kira Parasının Uyarlanması Davası )
Y11.HDE. 2003/525DEVALÜASYON ( Talimatı Olmadan Virman Yapılması Nedeniyle Dövizdeki Artıştan Yaralanamaması - Virmana İtirazı olmadığı İçin İcazet Verdiğinin Kabulü )
Y3.HDE. 1973/9409DEVALÜASYON NEDENİYLE KİRANIN ARTIRILMASI ( Paranın Alış Değerindeki Düşüş Oranı )
Y11.HDE. 1994/5786DEVALÜASYON NEDENİYLE UYARLAMA TALEBİ ( Dövize Endeksli Kredi Sözleşmesi Borçlusunun )
YHGKE. 1978/11-773DEVALÜASYON SEBEBİYLE MÜCBİR SEBEP
Y11.HDE. 2003/2551DEVALÜASYON SONUCU ÖDEME GÜÇLÜĞÜ DOĞMASI ( Dövize Endeksli Konut Kredisinin Uyarlanması Talebi - Görevli Mahkeme )
Y15.HDE. 1975/4684DEVALÜASYONDAN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ İSTENMESİ ( Tacirin Şirketin Ticaretine Ait Bütün Faaliyetlerinde Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmesinin Gerekmesi )
YHGKE. 2014/13-1614DEVALÜASYONLARIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEYECEK BİR KEYFİYET OLMAMASI ( Japon Yeni'nin Tl Karşısında Aşırı Değer Kazanmasından Kaynaklı Uyarlama/Konut Finansman Kredi Sözleşmesi - Ülkemizdeki İstikrarsız Ekonomik Durumun Davacı Tarafından Tahmin Olunabilecek Bir Keyfiyet Olduğu/Öngörülmezlik Unsuru Oluşmadığından İstemin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/18887DEVAM ÇİZELGESİNDE SİLİNTİ VE KAZINTI OLMASI ( İtirazın İptali Davası - Bayram ve Genel Tatil Günlerine İlişkin Alacak/Aynı İşyerinde Çalışan Diğer Kişilerin Söz Konusu Taleplerinin Devam Çizelgesinde Silinti ve Kazıntı Olduğu İçin Kabul Edildiğinin Gözetileceği )
Y9.HDE. 2007/31409DEVAM DEFTERİ SUNULMAMASI ( Davacı Tarafından Sunulan Bilgisayar Çıktısının İşçilerin Normal Çıkış Saatleri İle Gerçekleşen Çıkış Saatlerini Gösterdiği - Davacının Sunduğu Giriş Çıkış Kayıtlarına İtibar Edilmesi Gerektiği )
Y6.HDE. 2015/2378DEVAM EDEN BİR KİRA AKDİ BULUNMAMASI (Musakkaf Olmayan Kiralananlara Yönelik Kira Tespiti Talep Edilemeyeceği)
Y7.HDE. 2013/3524DEVAM EDEN DAVADA ISLAH ( Açılmış Bir Davada Taraflarca Yapılmış Usule Dair İşlemlere Yönelik Olarak Yapılması Gerektiği - Yargılaması Devam Eden Bir Dava İçinde Islahla 2. Bir Talepte Bulunma Olanağının Bulunmadığı )
Y23.HDE. 2012/1415DEVAM EDEN TAAHHÜT İŞLERİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Gelecek Tutarların Şirketlerin Mali Durumunu Düzeltebileceği/Şantiyelerde Rayiç Değer Tesbiti Yanında İnşaatların Durumunun Bilirkişilerce İnceleneceği/İş Programı ve Ödeme Durumunun Belirleneceği )
Y11.HDE. 2012/2129DEVAM EDEN UYUŞMAZLIKLAR ( Tamamlanmamış Hukuki Durumlara Yeni Yasa veya Düzenleyici Kural Derhal Yürürlüğe Girme Niteliği Sebebiyle Uygulanacak ve Hukuki Sonuç Doğuracağı )
Y23.HDE. 2014/420DEVAM ETMEKTE OLAN ALACAK DAVALARI ( Gelir Kalemi Olarak Gösterilemeyeceği/Ne Kadar Süreceğinin Kazanılıp Kazanılmayacağının ve Alacakların Ne Sürede Tahsil Edileceği Belli Olamayacağından İyileştirme Projesine Dahil Edilmesinin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2011/9-193DEVAM KAYITLARI ( Araştırılmak ve Değerlendirilmek Suretiyle Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Fazla Çalışma Kaynaklı Alacağın Tahsili Davası )
Y4.HDE. 2009/4313DEVAMLI ARIZA YAPAN BİLGİSAYAR ( Ayıplı Mal Davası - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nce Düzenlenen Rapor İle Mahkemenin Aldığı Rapor Çelişkili Olduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Üçüncü Rapor Alınması Gerektiği )
YHGKE. 1994/2-758DEVAMLI GELİR GETİREN BİR İŞE GİRİP SONRADAN AYRILMAK ( Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası )
Y21.HDE. 2005/13886DEVAMLI İLAÇ KULLANMAK ZORUNLULUĞU ( İthal İlaç Bedelinin İstenilmesinde İlacın Davacı için Kullanılmasının Hayati Önemi Haiz Olup Olmadığının Resmi Sağlık Kurulu Raporu Alınmak Suretiyle Araştırılması )
Y11.HDE. 1981/2804DEVAMLI KARLILIK İÇİNDE OLAN ŞİRKETİN KAR PAYI DAĞITMAMASI ( İptal Davası )
Y7.CDE. 2006/16947DEVAMLILIK ARZ EDEN EYLEMLER ( Sübutu Halinde Teşekkül Oluşturmak Suretiyle Kaçakçılık Suçunun Oluşacağı ve Buna Göre İsnat Edilen Suçun Suç Tarihinde Yürürlükte ve Lehe Bulunan 765 S. TCK'nun 102/3. Md.sinde Öngörülen Dava Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
Y9.HDE. 2004/14046DEVAMLILIK ARZ ETMEYEN ARİZİ ÖDEMELER ( İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Esas Ücretlerin Belirlenmesinde Nazara Alınamayacağı )
Y9.HDE. 2006/22156DEVAMLILIK ARZEDEN ÇALIŞMA ( Davacının Çalıştığı Şirketler Arasındaki İlişkinin Belirleneceği - Varılacak Sonuca Göre Son İşverenin Tüm Hizmet Süresinden Kıdem ve İhbar Tazminatı Bağlamında Sorumlu Olacağı )
Y10.HDE. 2003/8368DEVAMLILIK ARZEDEN ÇALIŞMA ( Davalıya Ait İşyerlerinin Dava Konusu Dönemlerde Sürekli ve Faal Durumda Olduğu Davacının Tespite Konu Dönem Dahilinde Olmak Üzere İşe Giriş Çıkış Tarihleri Arasındaki Çalışmaları )
Y6.HDE. 2016/3593DEVAMLILIK ARZEDEN İHTİYAÇ ( İhtiyaç Sebebiyle Tahliye - Davanın Açıldığı Tarihte İhtiyaç Sebebinin Varlığı Yeterli Olmayıp Bu İhtiyacın Yargılama Sırasında da Devam Etmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/5100DEVAMLILIK ARZETMEYEN ENVANTER ADI ALTINDAKİ ÖDEME ( İhbar Ve Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesinde Nazara Alınamayacağı )
Y6.HDE. 2005/7555DEVAMLILIK ARZETMEYEN GEÇİCİ İHTİYAÇ ( Tahliye Sebebi Yapılamayacağı - Henüz Doğmamış ve Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyaç da Tahliye Sebebi Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2008/8670DEVAMLILIK ARZETMEYEN İHTİYAÇ ( Tahliye Nedeni Yapılamayacağı Gibi Henüz Doğmamış veya Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyaç da Tahliye Sebebi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y6.HDE. 2008/8670DEVAMLILIK ARZETMEYEN İHTİYAÇ ( Tahliye Nedeni Yapılamayacağı Gibi Henüz Doğmamış veya Gerçekleşmesi Uzun Bir Süreye Bağlı Olan İhtiyaç da Tahliye Sebebi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2008/32256DEVAMLILIK GÖSTEREN PRİM ÖDEMELERİ ( Devamlılık Gösteren Prim Ödemeleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacağı )
Y9.HDE. 2008/17234DEVAMLILIK GÖSTEREN PRİM ÖDEMELERİ ( Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacağı - Pirim Alacakları 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
YHGKE. 2014/9-2514DEVAMLILIK VE SÜREKLİLİK ARZEDEN İŞ ( Satın Alma Müdürlüğü İşinin Belli Süre İle Sınırlı Olarak Yapılmakla Sona Ermeyeceği İşletme Faaliyetine Bağlı Olarak Devamlılık ve Süreklilik Arz Eden Bir İş Olduğu - Sözleşmenin Başlangıçtan İtibaren Belirsiz Süreli Sayılması Gerektiği/Bakiye Süre Ücret Alacağı Talebinin Reddi Gerektiği )
Y22.HDE. 2012/7843DEVAMSIZLIĞA DAYALI FESİH ( Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Devamsızlık Tutanağında Adı Geçen Tutanak Tanığı Davacının Acil Bir İşi İçin İzin İstediğini İşverence İzin Verilmeyince de Devamsızlık Yaptığını Beyan Ettiği/Davacı İş Sözleşmesi Mazeretsiz ve İzinsiz Ardı Ardına Üç İşgünü Devamsızlık Nedeniyle Haklı Olarak Feshedildiği - Davanın Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2005/10278DEVAMSIZLIĞA DAYANAN FESİH ( Davalı Davacının Haklı Bir Neden Olmadan Belirtilen Tarihten İtibaren Devamsızlık Yaptığını Kanıtlayamaması Nedeniyle Yapılan Feshin Haksız Olduğu - İhbar Kıdem Tazminatının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 1990/10223DEVAMSIZLIĞI HAKLI KILAN NEDENLER ( Ailevi Sorunlar - Gece Vardiyasında Vasıta Bulunamaması )
Y9.HDE. 2004/28791DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENE DAYANMASI ( Davacının Fesih Yılını Da Kapsayan Uzun Süreli Hastalığın Etkisi Altında Kaldığı Anlaşılmasına Göre Feshin Haksız Olduğu - Kıdem Ve İhbar Tazminatına Hükmetmek Gereği )
Y9.HDE. 1990/10223DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENE DAYANMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2009/37011DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI ( Devamsızlık Tutanağı İbraz Edilmediği - Tutanak Tanığının Dinlenilmemiş Olduğu/Her İki Taraf Tanıklarının da Fesih Konusunda Aydınlatıcı Açıklamada Bulunulmadığı )
Y7.HDE. 2013/3020DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ ( İşveren Tarafından Tutulmuş Bulunan Devamsızlık Tutanağına İmza Atan Kişilerin Tanık Olarak Yerel Mahkemece Dinlenilmesi Gereği - Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası )
Y9.HDE. 2008/21933DEVAMSIZLIĞIN KANITLANAMAMASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - İşyerinde 5 Yıla Yakın Çalışan Davacının Tazminat Haklarını Ortadan Kaldıracak Şekilde İşyerini Terk Etmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2002/3962DEVAMSIZLIĞIN KANITLANMASI ( Davacının İşyerini Terk veya Devamsızlığının Söz Konusu Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi - İşçinin Yeni İşyeri İle İlgili Araç ve Ücret Durumunu Sorması/İşverenin Hiddetlenerek İş Akdine Son Vermesi )
Y9.HDE. 2009/17822DEVAMSIZLIĞIN KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE KANITLANAMAMASI ( Tanık Beyanlarında Çelişki - İbraz Edilen Belgelerin Tek Taraflı Olarak Düzenlenebilecek Türden Olduğu/Hükme Esas Tutulamayacağı/Haklı Nedenle Fesih Koşullarının Oluşmadığı )
Y9.HDE. 1992/96DEVAMSIZLIĞIN TANIKLARLA KANITLANMASI ( İşverenin Sunduğu Belgeler Karşısında )
Y9.HDE. 2005/12678DEVAMSIZLIĞIN TEMADİ ETMESİ ( Altı İşgünlük Hak Düşürücü Sürenin Geçtiğinden Söz Edilemeyeceği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2016/6679DEVAMSIZLIK ( 2015 Yılında Her Ay Bir Kez Olmak Üzere 3 Kere Devamsızlık Yapıldığına Dair Tutanak Tutulduğu/İşe Gelmeme Nedeni İle Alınan Savunmasında İse İşe Gelmemenin Özel Bir Nedeni Olmadığını İlerde İşçi Çıkarılacak İse Çıkarılmasını Talep Ettiğini Belirttiği - İş İlişkisinin İşveren Açısından Çekilmez Bir Hal Aldığının Sabit Olduğu/İşe İade Davasının Kabulünün Hatalı Olduğu )
Y22.HDE. 2011/10535DEVAMSIZLIK ( Davacının Belirli Süreli İş sözleşmesi ile İstihdam Edildiği/İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanamayacağı - İş akdinin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
Y7.HDE. 2013/5481DEVAMSIZLIK ( Davacının Fesih Tarihi İtibari İle İzin Hakkının Olduğu da Dikkate Alınarak Davacının Söz Konusu Dönemde Yıllık İznini Kullanıp Kullanmadığı veya Tarafların Rızası İle Ücretsiz İzinli ya da İdari İzinli Olup Olmadığı Üzerinde Durulması Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi )
Y9.HDE. 2008/103DEVAMSIZLIK ( Devamsızlığı İleri Sürülen Tarihlerden Önce Yaşanan Tartışma Üzerine İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Sona Erdirildiğinden İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/18631DEVAMSIZLIK ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davacının Devamsızlık Yaptığı İddia Edilen Günlerde İzinli Olduğu Anlaşıldığından Feshin Haklı Nedene Dayanmadığı/Anılan İsteklerin Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/5239DEVAMSIZLIK ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2007/36230DEVAMSIZLIK ( İhbar ve Kıdem Tazminatı İstemi/Yurt Dışında İznini Geçiren Davacının Rahatsızlandığına Dair Rapor İbraz Ettiği - İngilizce Rapor Tercüme Ettirilerek Gerekirse İlgili Hastaneden Elçilik Kanalı İle Doğru Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/35922DEVAMSIZLIK ( İş Sözleşmesinin İşverence Devamsızlıktan Önce Feshedildiği/Devamsızlık Tutanaklarının Sonradan Tutulduğu Feshin Haklı ve Geçerli Nedene Dayanmadığı - Feshin Geçersizliği ve Davacının İşe İadesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/7058DEVAMSIZLIK ( İşçinin Devamsızlık Olgusunu Gizlemek İçin Bir Başka İşçiye Kartını Bastırması Eyleminin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Hal Olması )
Y7.HDE. 2014/12684DEVAMSIZLIK ( İşçinin Gözünü Kaynak Aldığından İşe Gidememesinin Devamsızlık Sayılmayacağı/Savunması Tutanak Ve Tanık Beyanlarının Aynı Yönde Olduğu - Haklı Nedenle Fesih Şartları Oluşmadığı )
Y9.HDE. 2007/15152DEVAMSIZLIK ( İşçinin İşine Devam Etmemesi Hali Olduğu - İşyerine Gittiği Halde İş Görme Borcunu İfaya Hiç Başlamayan Bir İşçi Devamsızlıkta Bulunmuş Sayılmaması Gerektiği )
Y9.HDE. 2007/14146DEVAMSIZLIK ( İşçinin İşyerini Terk Ettiği - İşverenin İhbar Tazminatı Talebi Yönünden Davanın Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1998/73DEVAMSIZLIK ( İzin Olmaması Nedeniyle Akdin Feshedilmesi )
Y9.HDE. 2007/34538DEVAMSIZLIK ( Meşru Bir Mazeretten Söz Edildiğine Göre Davacının Kardeşlerinin Başına Gelen Olay Sebebiyle İzin Talebinin Geçerli Bir Mazerete Dayandığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2003/2506DEVAMSIZLIK ( SSK'ya Verilen Dönem Bordrosunda Gösterilen Çıkış Tarihinden Sonraki Günler İçin Devamsızlık Tutanağı Tutulması - İş Sözleşmesinin Haksız Nedenle Feshedildiğinin Kabulü Gereği/Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2003/6542DEVAMSIZLIK ( Tespitinden Önce İş Şartlarının Esaslı Surette Değişmesi/Şef Olarak Çalışırken Hamal Olarak Çalıştırılmak İstenen İşçi - İş Aktinin Haklı Feshi Nedeni Oluşturacağı )
Y22.HDE. 2011/12951DEVAMSIZLIK ( Yapılan Dönem İtibari ile İşçinin Akıl Hastası Olduğunun Sabit Olması/İş Sözleşmesinin Geçersiz Hale Geldiği - İş Akdinin Feshinin Geçersizliği ve İşe İade Talebinin Reddi Gereği )
Y22.HDE. 2017/771DEVAMSIZLIK DURUMU (Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Davacıya Devamsızlık Yaptığı Belirtilen Günlere İlişkin Davalının Cevaba Cevabında Belirttiği Üzere Hastanede Olduğunu Belgelendiren Bir Delili Varsa İbrazı İçin Süre Verilmeli ve Buna Göre Davacının Devamsızlık Yapıp Yapmadığı Netleştirilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2007/16625DEVAMSIZLIK HALİ ( Devamsızlık Süresi Ardı Ardına İki İşgünü veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü ya da Bir Ayda Üç İşgünü Olmadıkça İşverenin Haklı Fesih İmkanı Olmadığı - Belirtilen İşgünlerinde Hiç Çalışmamış Olunması Gerektiği )
Y9.HDE. 1997/17655DEVAMSIZLIK HALİ BULUNMAKSIZIN AKDİN DERHAL SONA ERDİRİLMESİ ( İşverenin Haksız Fesihte Bulunması Nedeniyle Tazminat İstemlerinin Kabulü )
YHGKE. 1996/9-931DEVAMSIZLIK İDDİASI ( İş Akdinin Feshi Nedeniyle Açılan İhbar ve Kıdem Tazminatı Davasında İşverence )
Y9.HDE. 2004/7178DEVAMSIZLIK İDDİASININ DİNLENMEMESİ ( İş Koşullarındaki Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin İşten Çıkarıldığı İçin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Başvurmasından Sonra Devamsızlık Tutanakları Tutulmuş Olması - İşe İade Talebi )
Y9.HDE. 1998/16762DEVAMSIZLIK İDDİASIYLA İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞVEREN ( İspat Külfeti )
Y9.HDE. 2000/1676DEVAMSIZLIK İDDİASIYLA İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İşe Kabul Edilmediği İddiası ve Bu Yöndeki Noter İhtarnamesi )
Y9.HDE. 2006/3198DEVAMSIZLIK NEDENİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Mahkemece Yıllarca Çalışan Bir İnsanın Nedensiz İşi Bırakması Hayatın Olağan Akışına Uygun Bulunmadığı Gerekçesiyle İhbar ve Kıdem Tazminatının Kabul Edilmesi Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2010/32907DEVAMSIZLIK NEDENİNE DAYALI FESİH İDDİASI ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Her Devamsızlık Günü İçin Ayrı Ayrı Devamsızlık Tutanağı Yerine Tek Bir Tutanakta Devamsızlık Yapılan Günlerin Belirtildiği/Haklı Feshi İspat Bakımından İşverence Usulünce Tutulmuş Devamsızlık Tutanakları Bulunmadığı - İstemlerin Reddinin İsabetsizliği )
Y9.HDE. 1997/20293DEVAMSIZLIK NEDENİYLE AKDİN FESHİ ( İşçinin Raporunda Sadece Kendisine Pansuman Yapıldığının Yazılı Olması )
Y9.HDE. 1995/21116DEVAMSIZLIK NEDENİYLE AKDİN FESHİ ( İşçinin Tutanaklara Karşı Aynı Kuvvette Delil Gösterilmemesi )
Y9.HDE. 1998/3244DEVAMSIZLIK NEDENİYLE AKDİN İŞVERENCE FESHİ ( İşyerinin Devri Üzerine İşçinin İşyerini Terketmesi )
Y9.HDE. 2012/24691DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Davacının İşe Gelmeyeceğini Söylediğine ve Takip Eden Günlerde İşe Gelmediğine Dair Tutanak Düzenlendiği/Tutanak Münzilerinin Dinletildiği ve İçeriği Doğruladıkları - Ancak İşçinin 3 Yıla Yakın Hizmeti Esas Alındığında Tazminat ve Diğer Alacaklarını Bırakarak İş Akdini Tek Taraflı Olarak Feshetmesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 2008/35469DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Adı Geçen Tarafından İşten Çıkarılıp Çıkarılmadığı Araştırılmadan İşe Kendi İsteği İle Devamsızlık Yaptığı Kabul Edilerek Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddinin İsabetsizliği )
Y22.HDE. 2017/5602DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Aile Mahkemesi Kararı İle Davacının Eşine Yaklaşmamasına Yönelik Tedbir Kararı Verildiği/Eşi İle Aynı İşyerinde Olduklarından Davacının Yıllık İzin Kullanmak İstediği - Ancak Personel Şefinin Yıllık İzin Kullanmaması 2-3 Gün Gidip Kafa Dinlemesini Söylediği/ Davacının Bildirilen ve Tutanak İle Tespit Olunan Tarihlerde İşyerinde Olmamasının Davacı Yönünden Haklı ve Zorlayıcı Nitelikte Bir Sebebe Dayandığı )
Y9.HDE. 2009/33210DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Davacı İşçinin Fesih Bildirimini Tebliğ Ettiği Devamsızlığı Kabul Ettiği Anlaşıldığından Bu Sürenin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği )
Y9.HDE. 2012/31200DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Davacı İşçinin İşverene Yaş Dışındaki Emeklilik Koşullarını Sağladığı Emeklilik İçin SGK'ya Başvurduğunu Bildirmesi ve İşe Gelmeyerek Devamsızlık Yapması - İşçinin Fesih Yönünde İrade Açıklaması Olduğu Kurumdan Aldığı Belgeyi Daha Sonra İşverene Sunmasının Kıdem Tazminatına Hak Kazandırmama Sonucunu Doğurmayacağı )
Y9.HDE. 2005/37364DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Davacının İleri Sürülen Devamsızlığı İşyerinde Faaliyetin Durdurulduğu Bir Döneme Rastladığı - Bu Nedenle Davacının Devamsızlığa Dayanan Feshinin Geçerli Olmadığının Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/8569DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Davacının İşe Gitmediği Günler İçin Uyarı Cezası Verildiğinden Söz Konusu Devamsızlıkların Fesih Nedeni Yapılamayacağı - İş Akdinin Haklı Neden Bulunmadan Feshedildiğinden Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteminin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2008/25274DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Davacının Sözleşmesinin Devamsızlık Nedeniyle Feshedilmediği ve İşveren Tarafından Haksız Olarak İşten Çıkarıldığı - Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulü Gerekirken Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 2002/27237DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Devlete Karşı İşlenen Suç Nedeniyle Devamsızlık Üzerine Feshin Gerçekleştirilmesinin Haklı Bir Neden Olması )
Y9.HDE. 1997/13579DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Emeklilik Nedeniyle Ayrılacağını Bildirip İşten Ayrılan İşçinin Akdinin İşverence Feshedilmesinin Kıdem Tazminatı Almayı Engellememesi )
Y9.HDE. 1992/6524DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2006/16754DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İş Akdinin Feshinin Davalı İşveren Tarafından Davacı İşçinin Devamsızlığı Nedeni İle Haklı Olarak Yapıldığı Savunulmasına Rağmen Matbu Olarak Düzenlenmiş Belgede Davacıya Kıdem ve İhbar Tazminatı Haklarının Ödendiğinin Belirtilmesinin Çelişkili Olduğu )
Y9.HDE. 2003/2925DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşçinin İş Sözleşmesini Feshettiğini Noter Kanalıyla Bildirmesi - İşverenin Sözleşmeyi Devamsızlık Nedeniyle Feshetmesinin Sunuç Doğurmayacağı )
Y9.HDE. 2003/4938DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşçinin İşyerine Mazeretsiz Olarak Üç Gün Devam Etmemesi - İki Günün Cumaertesi ve Pazar Gününe Rastlaması/Hafta Tatilinin Hangi Gün Kullanıldığı Araştırılıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
Y7.HDE. 2013/4042DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşçinin Mazeretsiz ve İzinsiz Mesaisine Gelmemesinin Haklı Nedenle Fesih Nedeni Oluşturabileceği - İşveren Tarafından Düzenlenen Devamsızlık Tutanaklarının Fesih Sonrası Dönemde Düzenlendiğinin Tespit Edildiği )
Y9.HDE. 2009/13956DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşverence Tutanak Tutulmuş İse de Aynı Günler İçin Ücret Bordrosunda 30 Gün İçin Ücret Tahakkuk Ettirildiği - İşverenin Devamsızlık Savunması İspatlanamadığından Feshin Haksız Olduğu )
Y9.HDE. 2010/44005DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İşverenin İşçiyi Yıllık İzin Dönüşü Geçerli Bir Neden Olmaksızın İşe Başlatmamasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
Y9.HDE. 1992/7032DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( İzin Alınmış Olduğunun Kanıtlanması Gereği-İşyeri ile İlgili Bilgisi Olamayacak Kişilerin Tanıklıkları )
Y9.HDE. 2009/36190DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH ( Sigortalı Hizmet Cetvelinde Aylara Göre Değişen Sürelerle Bildirimlerin Yapılması ve Feshin Yapılıp Devamsızlık Tutanaklarının Bu Tarihten Sonra Olması - Feshin İşverence Bildirimsiz ve Haksız Yapıldığı/Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteğinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1999/13600DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİHTE TUTANAKTAKİ MÜFETTİŞLERİN DİNLENİLMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 1991/11834DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH ( Altı Gün İçinde Kullanılması Zorunluluğu )
Y9.HDE. 2017/7400DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH ( Haklı Sebeple Fesihte Yazılı Bildirim Zorunlu Olmadığı Gibi Davalı Tarafın İbraz Ettiği Devamsızlık Tutanakları Davalı Tanıklarının Beyanları ve Tanık Beyanları İle Uyumlu Sgk Kayıtlarıyla Doğrulanıp Devamsızlığın İspatlandığı - Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Reddedileceği )
Y9.HDE. 2007/5763DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI FESİH ( İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gereği - İşçinin İzninin Devam Ettiğini Somut Delillerle Kanıtlayamaması )
Y7.HDE. 2013/3020DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının İş Başı Yapmak İçin İşyerine Gittiğinde "Bir Daha İşe Gelmene Gerek Yok" Denilerek İş Aktinin Feshedildiği İddiası - Haklı Nedenle Fesih Şartlarının Araştırılması Gereği/Devamsızlık )
Y9.HDE. 2012/837DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HAKLI NEDENLE FESİH KOŞULLARININ BULUNMADIĞI (Tanık Beyanında İşveren Tarafından İşçiye Başka Bir Bölümde Çalışmak İstiyorsa Gelmemesinin Söylendiği - Gelmemesinin Söylenmesinden Sonra Tutulan Tutanağa İtibar Edilemeceği)
Y9.HDE. 2000/9309DEVAMSIZLIK NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Bu Sebeble Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Kıdem ve İhbar Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 1998/7404DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİLER ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 1998/2282DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN SAKAT İŞÇİ ( Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2016/624DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ardı Ardına İki İş Günü Veya 1 Ay İçinde 2 Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü ya da 1 Ayda 3 İşgünü Olmadıkça İşverenin Haklı Fesih İmkanı Olmadığı/Belirtilen İşgünlerinde Hiç Çalışmamış Olunmasının Gerektiği - Davacının Mazeretsiz Olarak İşe Gelmediğinin Anlaşıldığı - İşe İade Davasının Reddedileceği )
Y9.HDE. 2005/38759DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacı Belirtilen Tarihlerde İzinli veya Mazeretli Olduğunu Kanıtlayamadığından İşverenin Feshi Haklı Olup İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )
Y7.HDE. 2014/20591DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacının 13.04.2013 ten Sonra İşyerinde Çalışmasının Bulunmadığı/Davalının Devamsızlık İddiasının Kabul Edilemeyeceği - Devamsızlık Tutanağının Tutulduğu Son Gün Olan 16.04.2013 Günü Davacı Kovulduğundan Bahisle Dava açıldığı/Yasanın Aradığı Anlamda Devamsızlık Olgusunun İspatlanamadığı - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2014/37653DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davalı İşverenin Davacının 10 Gün Devamsızlık Yaptığını ve Devamsızlık Tutanaklarının Tutulduğunu Bayan Ederek İş Akdini Davacının Devamsızlığı Sebebiyle Haklı Sebeple Feshettiğini Savunduğu/Devamsızlık Tutanağı Tanıklarından Dinlenen Kişinin Beyanında Doğrudan Bilgisinin Bulunmadığını Beyan Ettiği - Devamsızlık Tutanaklarının Tanık Beyanları İle Doğrulanmadığı/İş Akdinin Haksız Feshedildiği )
Y9.HDE. 1998/6425DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Devamsızlığın İşçinin Çocuğunun ve Eşinin Hastalığından Kaynaklanmış Olması )
Y22.HDE. 2013/27759DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Devamsızlığın İşverene Bildirilen Belge ile Kanıtlanması - Feshin Haksız Olduğu Kıdem ve İhbar Tazminatına Hükmedilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2015/31179DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Dosyada Yer Alan Telefon Mesaj Kayıtları ve Sağlık Raporlarından Davacının Devamsızlığa Konu Günlerde Sağlık Mazereti Nedeni İle İşe Gelmediği/Devamsızlığın Geçerli Nedene Dayandığı - İşveren Feshinin Geçersiz Olduğu/İşe İade Davası )
Y9.HDE. 2004/8163DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi Gereği - Toplu İş Sözleşmesindeki Böyle Durumlarda Disiplin Kurulu Kararı Aranmayacağına İlişkin Hükmün Geçerli ve Bağlayıcı Olması )
Y9.HDE. 2006/32928DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Reddi Gereği - İşçinin Babasının Felç Olması Nedeniyle İzin Alıp Memleketine Gittiği Üç Gün Sonra Dönmediği )
Y9.HDE. 1999/6279DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Acil Bir İşi İçin İzin İstemesine Rağmen Verilmemesi )
Y9.HDE. 1998/9374DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Eşinin Rahatsızlığı Nedeniyle İşe Gelmeyeceğini Telefonla İşyerine Bildirmesi )
Y9.HDE. 1999/1027DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin İncelenmesi )
Y7.HDE. 2013/5216DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İşe Devamsızlığının Her Durumda İşverene Haklı Fesih Hakkı Vermeyeceği - İşçinin Hastalığı Aile Fertlerinden Birinin Ölümü veya Hastalığı İşçinin Tanıklık veya Bilirkişilik Yapması Halinin Devamsızlığını Haklı Kılan Nedenler Olduğu )
Y9.HDE. 1989/8421DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 1993/1714DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin Tazminat Alamaması )
Y9.HDE. 2005/8875DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Talebi - Toplu İş Sözleşmesinde Hasta Aile Bireylerine Refakatçilikte Geçen Süre İçin İşçinin İzinli Sayılması )
Y9.HDE. 2014/37250DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin Davacının 22.9.2012-26.9.2012 Tarihleri Arasında İşe Gelmemesi Nedeniyle İhtarnameyle İşe Gelmeme Nedeninin Sorulduğunu Beyan Ettiği/İhtarnamede Haklı Bir Gerekçesi Olmaması Halinde İş Akdinin Feshedileceğinin Bildirildiğinin Belirtildiği - Devamsızlık Tutanakları İle Tanık Beyanları Arasında Çelişki Bulunmadığı - İş Akdinin Devamsızlık Sebebiyle Haklı Olarak Feshedildiğinin Anlaşıldığı )
Y9.HDE. 2002/2979DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin Devamsızlıktan Sonraki Altı İş Günü İçinde Fesih Kararı Vermemesi Nedeniyle Feshin Haksız Sayılması )
Y9.HDE. 1999/10979DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverenin İşçiden İhbar Tazminatı İsteyememesi )
Y9.HDE. 1998/6391DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyeri Dışında İşlediği Suçtan Dolayı Firar Eden İşçi )
Y9.HDE. 1999/5785DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşyerinde Tutulan Devamsızlık Tutanağı Yerine Soyut Tanık Beyanlarına Değer Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
Y9.HDE. 1997/4880DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mazeretsiz Olarak İki İşgünü Peşpeşe İşe Gelmeyen İşçi )
Y9.HDE. 1997/4201DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mevsimin Açılacağı Tarih İlan Edilmesine Rağmen İşbaşı Yapmayan Mevsimlik İşçi )
Y9.HDE. 1997/4829DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Mevsimlik İşçinin Mevsimin Açıldığı Tarih İlan Edilmesine Rağmen İşbaşı Yapmaması )
Y9.HDE. 1991/9912DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Özel Doktordan Alınan ve İstirahat İçermeyen Raporun Geçerli Olmaması )
Y9.HDE. 1996/22670DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Rapor Bitim Tarihinden Sonra İşbaşı Yapmayan İşçi )
Y9.HDE. 1998/19602DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Ücret Zammı Konusunda İşverenle Tartışıp İşyerine Gitmeyen İşçinin )
Y9.HDE. 2014/27013DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ (İşçinin İşverenden İzin Almaksızın veya Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü veya Bir Ayda İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü veya Ayda Üç İşgünü İşe Devam Etmemesi - İşveren Bakımından Haklı Fesih Nedeni Oluşturduğu)
Y22.HDE. 2012/18115DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ (Tutanaklarda İmzası Bulunan Tanık Listesi İle Bildirilmiş Davalı Tanıkları Dinlenmeden Dosya Bilirkişiye Tevdi Edilip Rapora Göre de Karar Verilemeyeceği/Usule Aykırı Yargılama - İşçilik Alacakları Talebi)
Y9.HDE. 2004/11762DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESİHİ ( Kronik Böbrek Yetmezliği Bulunan İşçinin Ücretsiz İzin Talebinin Reddedilerek Hizmet Akdinin Feshinin Haksız Olduğu )
Y9.HDE. 2003/22585DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi - Çocuğunu Hastaneye Yatırıp Kendisi de Refakatçi Olarak Kaldığından İşe Gelememesinin Haklı Bir Nedene Dayanması )
Y9.HDE. 1998/15678DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 1998/7405DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ ( Toplu İş Uygulamasını Kabul Etmeyerek Fazla Ücret Talebi Kabul Edilmeyen İşçi )
Y9.HDE. 2002/16031DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşe Zamanında Gelen İşçinin İşe Alınmaması Sonrasında ise İşe Geç Geldiği İddiasıyla İşten Çıkartılması )
Y9.HDE. 2001/7023DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ ( Davalı İşveren Tanığının İfadeleri Doğrultusunda İşçinin İŞ Akdinin Devamsızlık Yapması Nedeniyle Feshedildiğinin Kabulü )
Y9.HDE. 2011/39644DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ ( Eylemli Fesih Nedeniyle İş Akti Ortadan Kalkmış Olduğundan Devamsızlıktan Söz Edilemeyeceği - Devamsızlığa Dayalı İşveren Tarafından Sonraki İkinci Fesih İşleminin Hukuken Sonuç Doğurmayacağı )
Y9.HDE. 2011/9842DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN FESHİ (İşverenin Haklı Nedenle İş Aktini Feshettiği - Davacının İzinsiz ve Mazeretsiz Olarak Üst Üste Üç İş Günü İşe Gelmediği ve Bu Günlerin Hafta Tatili ya da Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Olmadığı)
Y9.HDE. 2013/10821DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKTİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( İşten Ayrılma Bildirgesinde İşten Ayrılma Kodu Olarak 25 İşaretlendiği - İş Aktinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı İşlem Sebebiyle Fesih Kodu İşaretlendiğinin Gözetileceği/Davanın Kabulü/Kıdem ve İhbar Tazminatı/Haklı Nedenle Fesih )
Y22.HDE. 2012/10997DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının İşyerindeki Çalışma Şartları İle Davacının Şirkete Ait Araç ve Gereçleri Kendisinin mi Teslim Ettiği Yoksa Davalı Tarafından mı Alındığının Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )
YHGKE. 2015/9-2886DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Devamsızlığın Bir Bölümünün Haklı Bir Nedene Dayanmadığının Davalı İşveren Tarafından Öğrenildiği Tarihin Savunmanın Alındığı Tarih Olup Öğrenildiği Tarihten Fesih Tarihine Kadar Altı İş Günlük Yasal Sürenin Aşılmadığı ve Haklı Feshin Süresinde Yapıldığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y9.HDE. 2009/48629DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Feshe Yetkili Olmayan Satış Sorumlusunca Sözleşmeye Son Verildiği/Davalının Bu Durumu İhtarname İle Düzeltip Davacıya Bildirdiği - İhtarın Tebliğ Edilip Edilmediğinin Belirleneceği )
Y9.HDE. 2006/31730DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Fesih Yetkisinin Kime Ait Olduğunun Tespiti Gereği - İşçinin Başka Bir Yere Naklinin Feshi Çelişkili ve Hukuka Aykırı Duruma Getirdiği )
Y9.HDE. 1996/3738DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanamaması )
Y9.HDE. 2009/4363DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Sona Erdiren İşçinin Feshinden Sonra işverenin Devamsızlığa Dayalı Fesih İşlemine Değer Verilemeyeceği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2009/22437DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçilik Alacakları - Bilirkişi Raporu ve Hizmet Cetvelindeki Prim Tahakkukunun Davacının Bildirdiği Fesih Tarihi ile Uyumlu Olduğu/Sabit Fesih Tarihinden Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilemeyeceği )
Y9.HDE. 2009/30602DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Devamsızlığın Haklı Bir Nedene Dayandığını Kanıtlayamama - Haklı Sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
Y9.HDE. 2009/19373DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( İşçinin Devamsızlığının Her Durumda Haklı Sebeple Fesihe Neden Olmayacağı - Devamsızlık Olgusunun Haksız Oluşu İspatlanması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/7034DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Çalışma Günlerinde Mazeretsiz Olarak 2 Gün Üst Üste İşe Gelmeme - Haklı Sebeple Fesih Nedeni Oluşu )
Y9.HDE. 2008/23004DEVAMSIZLIK OLGUSU ( Bölge Çalışma Müdürlüğü Müfettişi Tarafından Yapılan İnceleme Sırasında Davalı İşverenin Davacının İşi Kendisinin Bıraktığını Beyan Ettiği - Devamsızlık Olgusu Kanıtlandığından Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2010/50057DEVAMSIZLIK OLGUSUNA DAYALI İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ İDDİASI ( Yıllık İzin Bitiminde Davacının İşe Başlamadığı İddiasına İzne Ayrıldığına İlişkin Belge Sunulmaması Karşısında İtibar Edilemeyeceği - Kıdem ve İhbar Tazminatının Hüküm Altına Alacağı )
Y9.HDE. 2009/13311DEVAMSIZLIK OLGUSUNA DAYANMA ( İddia Edilen Soruşturma Dosyasındaki Bilgi ve Belgeler İle Davalı Tarafından Dosyaya Sunulan Tutanak Birlikte Değerlendirilmek Suretiyle Hüküm Kurulacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2016/21489DEVAMSIZLIK OLGUSUNUN İSPATI ( Feshin Geçersizliği/İşe İade - Davalı Tarafın Devamsızlık Olgusunu İspat Etmek İçin Dayandığı Delilleri Tutanaklar ve Tanık Beyanları Olup Tanıkların Davaya Katkısının Ne Olacağının Tanıklar Dinlenmeden Bilinmesinin Mümkün Olmadığı/Mahkemece Davalı Tanıkları Dinlenmeden Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 2006/23562DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE FESİH ( Davacı İşçi Uzun Yıllar İşyerinde Çalışmış Olup Gözaltına Alınma Olayının Ardından İşyerine Gitmemesinin Düşünülemeyeceği - İşe İade Talebinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2003/1630DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE FESİH ( Devamsızlığın Bitiminden İtibaren Altı İş Günü Geçtikten Sonra İş Akdinin Feshi - Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 2015/9-2884DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE FESİH ( İspat Yükü Üzerinde Olan İşverenin Devamsızlık Tutanaklarını Sunmadığı Sabit Olup İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi Usulünce İspatlanamadığından Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı)
Y9.HDE. 1997/16787DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE FESİH ( İşverenin Haklı Nedenle Fesihte Bulunması Nedeniyle İhbar ve Kıdem Tamzinatı İsteminin Reddedilmesi )
Y22.HDE. 2015/16369DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE FESİH (Davacının Devamsızlık Yaptığı Günlerde Haklı Bir Mazeret Bildirmediği de Dikkate Alındığında İşveren Feshinin Haklı Sebebe Dayandığı - Kıdem ve İhbar Tazminatının Reddi Gerektiği)
Y22.HDE. 2013/5675DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Davacıya Verilen İzin Süresi Konusunda Uyuşmazlık Bulunduğu/Yıllık Ücretli İzin Konusunda İspat Yükünün İşverende Olduğu - İşverenin İzin Defteri Tutma Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı/Fesih Haklı Sebebe Dayanmadığından Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabul Edileceği )
Y22.HDE. 2014/17958DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İzin Almaksızın veya Haklı Bir Sebebe Dayanmaksızın Ardı Ardına İki İşgünü veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İşgünü Yahut Bir Ayda Üç İşgünü İşine Devam Etmemesi Halinde İşverenin Haklı Nedenle Fesih İmkanı Olacağı )
Y7.HDE. 2015/6078DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Talep Edildiği - Devamsızlık Tutanaklarının Fesihten Sonraki Tarihe Ait Olduğu/İsteğin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2001/17583DEVAMSIZLIK SEBEBİYLE İŞE DAVET İHTARNAMESİ ( İşten Çıkarılan İşçinin Dava Açmasından Sonra Çekilen - Sonuca Etkili Olmaması )
Y9.HDE. 2007/16956DEVAMSIZLIK SÜRESİ ( Ardı Ardına İki İşgünü veya Bir Ay İçinde İki Defa Herhangi Bir Tatil Gününden Sonraki İş Günü ya da Bir Ayda Üç İşgünü Olmadıkça İşverenin Haklı Fesih İmkanı Olmadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
Y9.HDE. 2005/17460DEVAMSIZLIK TARİHİNDEN ÖNCE FESHİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( Dinlenmeyen Davacı Tanığı ve Dinlenen Tanıklar Yeniden Etraflıca Dinlenerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/7530DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ( Fesihten Sonra Tutulduğundan Sonuca Etkili Olmadığı - Devamsızlık Nedeniyle Sözleşmenin Feshi )
Y9.HDE. 2000/19550DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ( Fesihten Sonraki Tarihleri Kapsaması - İhbar ve Kıdem Tazminatı İsteklerinin Kabulü Gereği )
YHGKE. 1999/9-633DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ( İşçiler Tarafından Düzenlenmiş Olmasının Tutanağı Geçersiz Hale Getirmemesi )
Y9.HDE. 2001/14307DEVAMSIZLIK TUTANAĞI ( İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşverenin Devamsızlık Tutanağı Tutmaması )
Y7.HDE. 2013/3020DEVAMSIZLIK TUTANAĞINI İMZALAYANLARIN İFADELERİNİN ALINMASI ( Tanık Olarak Dinlenilmesi Gereği - Feshin Haklı Nedene Dayanıp Dayanmadığının Yerel Mahkemece Araştırılacağı/Devamsızlığın Her Durumda Haklı Nedenle Fesih Olanağı Vermeyeceği )
Y9.HDE. 2003/16007DEVAMSIZLIK TUTANAĞININ GEÇERSİZ OLMASI ( İşçinin İşe Gelmesine Rağmen İşverence İşe Alınmamış Olması - İhbar ve Kıdem Tazminatı Taleplerinin Kabulü Gereği )
Y9.HDE. 2007/11481DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Davacı Kovulduktan Sonra Tutulan Tutanakların Önemi Olmadığından İşverence Devamsızlık Nedeniyle Yapılan Feshin Geçersiz Olduğu )
Y9.HDE. 2014/37653DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Davalı İşveren Tarafından Tutulan Devamsızlık Tutanaklarının Tanık Beyanları İle Doğrulanmadığı/Davalı İşveren Tarafından Her Zaman Tek Taraflı Olarak Düzenlenebileceği Hususunun Dikkate Alınmasının Gerektiği - İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Feshettiği İddiasını Usulünce İspatlayamadığı/Kıdem ve İhbar TazminatıTaleplerinin Kabulüne Karar Verilmesinin Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/5140DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Dikkate Alındığında Davacının İşe Gelmediği Tespit Edilen Tarihlerde Herhangi Bir Yasal Mazeret Bildirmediği ve Buna Göre Davalı İşveren Tarafından Gerçekleştirilen Feshin Haklı Sebebe Dayandığı - İşe İade Davasının Reddi Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/25508DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Fesihten Sonra İşverence Tutulması - Bu Nedenle Gerçekleştirilen Feshin Sonuca Etkisinin Olmadığı )
Y9.HDE. 2014/32925DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi/İşverenin Davacıya Başka Projede Çalışacağı Yönünde İhtar Gönderdiği- İhtarın Davacıya Dava Açıldıktan Sonra Tebliğ Edildiği/Davalının Sunduğu Devamsızlık Tutanaklarının Davacıya İhtar Tebliğ Edilmeden Tutulduğu - Davacının İş Akdinin Haksız Olarak Devamsızlık Tutanaklarının Tarihinden Önce Feshedildiğinin Anlaşıldığı/İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Hak Kazanıldığı )
Y9.HDE. 2008/33538DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( İspat Yükü Kendisinde Olan Davalı İşveren İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiğini ya da İşyerini Davacının Terk Ettiğini Kanıtlayamadığından Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 2016/14054DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( İş Sözleşmesinin 27.02.2012 Tarihinde Feshedildiği İddia Edildiğinden Bu Tarihten Sonra Tutulan Tutanakların ve Buna Dayanılarak Yapılan Feshin Sonuca Etkisinin Olmadığı/İşveren Tarafından Feshin Haklı Olduğunun İspatlanamadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulü )
Y9.HDE. 2011/36844DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( İşçilik Alacakları Davası - İş Akdinin Feshedildiği Bildirilen Tarihinden Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanakları Fesih Tarihiden Sonra Tutulmuş Olup Hukuki Sonuç Doğurmayacağının Gözetilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/7125DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( İşçinin Haklı Feshinden Sonra Tutulan/Hüküm Taşımadığı ve Derhal Fesih Hakkının Kullanılmasında Karşı Tarafa Tebliğin Zorunlu Olmadığı - İşçilik Alacaklarının Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/26059DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Kadının Evlendiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçerisinde Kendi İsteği İle İş Akdini Sona Erdirebileceğinden Bu Tarihten Sonra İşverenin Yaptırmış Olduğu Tutanaklarının Hukuki Bir Kıymeti Olmadığı - İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 2012/39478DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Sadece İşveren Temsilcisi Tarafından İmzalandığı/Herhangi Bir Tanık İmzasının Yer Almadığı - Davalı İşverence Tutulan Tutanakların İçeriklerini Doğrulayacak Tanık Beyanlarının Olmadığı/Kıdem ve İhbar Tazminatları Talebinin Kabulü )
Y9.HDE. 2007/2635DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI ( Sonradan Tutulan Bu Tutanaklara Dayanarak Gerçekleştirilen İş Sözleşmesinin Feshini Haksız Kılacağı )
Y22.HDE. 2014/3187DEVAMSIZLIK TUTANAKLARINI DÜZENLEYEN KİŞİLERİ TANIK OLARAK DİNLETMEME ( Kıdem ve İhbar Tazminatı - Davacının Devamsızlık Tutanakları Mevcut Olup Davalı Tutanakları Düzenleyen Kişileri Tanık Olarak Dinletmediği/Davalının Feshin Haklı Sebebe Dayandığı Yönündeki İddiasını İspat Edemediği - Taleplerin Hüküm Altına Alınacağı )
Y9.HDE. 1994/10510DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ DAVA AÇILDIKTAN SONRA DÜZENLENMESİ ( İşçinin İşten Nedensiz Ayrıldığı İddiası - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
Y9.HDE. 2008/11183DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ SONRADAN DÜZENLENMESİ ( Anılan Tutanak ve Bunlara Dayalı Savunmaya Değer Verilemeyeceği - Davacının Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteklerinin Kabulü Gerektiği )
Y9.HDE. 1996/14301DEVAMSIZLIK VE İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İşyerine Ait Bazı Malları Çalması ve İşyerini Terketmesi )
Y9.HDE. 1997/6240DEVAMSIZLIK VE USTABAŞI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YAPMADIĞINDAN İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
Y9.HDE. 2007/23652DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİ ( Bu Davranışları İle İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açtığı - Feshin Davacının Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedene Dayandığı Anlaşıldığından İşe İade Davasının Reddi Gerektiği )
YHGKE. 1990/9-464DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşçinin İşverenin Akdi Sendikaya Üyeliği Nedeniyle Kötüniyetle Bozduğu İddiası )
Y9.HDE. 1993/9642DEVAMSIZLIKTA AKTİN FESHİ SÜRESİ ( Devamsızlık Devam Ediyorsa Altı Günlük İş Aktini Fesih Hakkının Sona Ermemesi )
Y9.HDE. 2006/2109DEVAMSIZLIKTAN DOLAYI İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşçinin Eski Görev Yerinde Çalışmaya Devam Ettiği/Aylık Ücretlerinin Düzenli Olarak Bankaya Yattığı - Görev Yeri Değişikliğine İlişkin Herhangi Bir Bildirim Yapılmadığı )
Y9.HDE. 1997/7407DEVAMSIZLIKTAN İŞ AKDİNİN FESHİ ( Toplu İş Sözleşmesi Uygulamasını Kabul Etmeyerek İşyerini Terkeden İşçinin )
Y9.HDE. 2006/21605DEVAMSIZLILIK NEDENİYLE FESİH ( Davacı Her Gün İçin Bizzat ya da Aynı İşyerinde Çalışan Kardeşi Aracılığıyla Mazeretini Bildirdiğini İleri Sürmüş ve Bu Hususu Belge ve Tanık Beyanlarıyla Kanıtladığından İhbar ve Kıdem Tazminatının Kabulü Gereği )
Y11.HDE. 2003/3979DEVELÜASYON ( Türkiye'de 1958 Yılından Bu Yana Develüasyonların İlan Edilegeldiğinin ve Türk Parasının Değerinin Yabancı Paralar Karşısında Değerinin Düşürüldüğünn Dikkate Alınması )
YHGKE. 1970/706DEVELÜASYON KUR FARKININ AİDİYETİ
Y13.HDE. 2004/12436DEVELÜASYON VE EKONOMİK KRİZ ( Belli Ekonomik Darboğazlardan Sonra Meydana Gelmesine Göre Uyarlamanın Koşullarından Olan İşlem Temelinin Çöktüğü Olgusunun Kanıtlanması Gereği )
Y3.CDE. 2003/5170DEVET ORMANI ( İşgal Olunan Sahanın Yayla Olduğunun Belirtilmesi Karşısında Suça Konu Yerin Devlet Ormanı Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y1.HDE. 2003/12512DEVİR ( Dava Konusu Tesisleri Devralan Kuruma Karşı Davacıya Dava Açması için Önel Verilip Açıldığı Taktirde Eldeki Dava ile Birleştirilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.HDE. 2011/565DEVİR ( İşverenin Devir Hakkını Kötüye Kullanıp Kullanmadığının ve İşçinin Devir Kapsamında Devredilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
Y13.HDE. 2009/6980DEVİR ( Menfi Tespit İstemi - Özel ve Tüzel Kişilere Ait Tarımda Kullanılan İş Makinesi Tarzındaki Araçların Satış ve Devir İşlemlerinin Noterlerce Yapılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2012/8770DEVİR ( Tarafların Boşanması ile Davalılar Arasında Gerçekleşen İşlemin Diğer Eşin Rızasına Bağlı Olmaktan Çıkmış Olduğu - Davanın Konusuz Kaldığı )
Y15.HDE. 1993/5796DEVİR ( Ticaret Siciline Bildirim Yapılmadan İşyerinin )
Y21.HDE. 2006/12344DEVİR ALANIN SORUMLULUĞU ( İstihkak İddiasının Reddi Talebi - Borçlunun Devri Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirerek İlan Ettiği ve Mal Beyanı Verdiğine İlişkin Kanıt Bulunmadığı/İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı )
Y17.HDE. 2012/11113DEVİR ALINAN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLU OLMA ( İstihkak İddiası - Borcun Doğumundan Sonra Yapılan Satış İşlemleri İşyeri Devri Niteliğinde Olup İşyerini Devir Alan 3.Kişinin Devir Aldığı İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olacağı/Bu Maddi ve Hukuki Olgular Dikkate Alınarak Davacı Alacaklının Davasının Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 1990/27797DEVİR AMACINA UYGUN İŞLEM YAPILMAMASI ( Mal Sahibinin Geri Alma Hakkının Oluşması )
Y19.HDE. 2010/12165DEVİR BEDELİ ( Bayi Devri Nedeniyle Bakiye Alacağın Tahsili Talebi/İtirazın İptali Davası - Davanın Konusu Olmayan Kalemlere Yönelik Ödemelerin de Dikkate Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y19.HDE. 2008/5637DEVİR BEDELİ ( Tapuda Devri Yapılan Taşınmazların Protokol İle Kararlaştırılan Devir Bedeli Olan Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Borcun Daha Sonra Yapılan Ödemeler İle Ödenip Ödenmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2016/9871DEVİR BEDELİNİN ÖDENMEDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Uyuşmazlığın Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebilecekleri Nitelikte Olduğu - Davacının Açtığı Asıl Davadan Feragate Dair Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu/Öncelikle Asıl Davadan Feragate Dair Bir Hüküm Verilmesini Teminen Asıl Davada Verilen Yerel Mahkeme Kararının Onanmasına Yönelik İlamın Kaldırılmasına Asıl Dava Bakımından Mahkeme Kararının Açıklanan Gerekçe ile Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
Y11.HDE. 2004/3310DEVİR BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Hisse Devir Vaadi Sözleşmesindeki İmzalar Noterce Tasdik Edilmediğinden Bu Sözleşme Tarafları Bakımından Geçersiz Olduğu )
Y15.HDE. 2005/6072DEVİR BEDELİYLE SORUMLULUK ( İşyerinin Devredildiği 3. Kişi de Bu İşletmeyi 4.Kişi Konumundaki Kişiye Devrederek Elden Çıkardığı/3.Kişinin İşyerini Devrettiği Tarihteki Devir Bedeliyle Sorumlu Tutulması Gereği - Tasarrufun İptali )
Y23.HDE. 2011/3325DEVİR DIŞINDA BİR NEDENLE ORTAKLIĞI SONA ERENLER ( Sermaye ve Diğer Alacakları O Yılın Bilançosunun Genel Kurulca Kabulünden Bir Ay Sonra Muaccel Olacağı/Davacıya İade Edilmesi Gereken Meblağ Yapılan Toplam Ödemeden Ayrıldığı Yıl Sonu Bilançosunda Yer Alan Genel Giderlerden Davacıya İsabet Eden Kısımların Düşülmesinden Sonra Bakiyesi Olduğu - Çıkma Payı Alacağının Tahsili )
Y11.HDE. 2003/12557DEVİR DIŞINDA BİR NEDENLE ORTAKLIĞI SONA ERENLERİN SERMAYE VE DİĞER ALACAKLARI ( O Yılın Bilançosuna Göre Hesaplanarak Bilanço Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Geri Verileceği - Kooperatife Ödenen Aidatların İstirdadı )
Y16.HDE. 2010/4809DEVİR DURUMU ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek - Vergi Dairesi Başkanlığından ve Belediye Başkanlığından Devir Durumu Araştırılarak Varsa Tarihi de Belirlenerek Şikayetin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gerektiği )
Y9.HDE. 2008/11180DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU ( Devreden İşverenin Devir Tarihindeki Son Ücretle Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2004/15040DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN ŞİRKET ( Kıdem Tazminatından Sorumluluğu )
Y17.HDE. 2010/11725DEVİR FATURASI ( üçüncü kişinin İstihkak Davası - Davacı Üçüncü Kişi Davaya Konu İşyerini Borçlunun Kayınpederinden Devraldığını Belirterek Devir Faturası Sunduğu/Borçlunun Kayınpederi İle Ortaklığı Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2011/569DEVİR HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAMASI GEREĞİ ( İşyeri Devrinin Çalışma Koşullarını Ağırlaştıran Bir Yönü Olup Olmadığı Belirlenerek İşyerinde Gerçekten İşçinin de Devir Kapsamında Devredilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8045DEVİR HUSUSUNUN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi ve Bunların Esas Sermayenin En Az Dörtte Üçüne Sahip Olması Gerektiği - Birbirini Takip Eden Üç İşlemin Yapılması Halinde Pay Devrinin Gerçekleştiği )
Y11.HDE. 2005/8820DEVİR HUSUSUNUN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi ve Bunların Esas Sermayenin En Az Dörtte Üçüne Sahip Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/8111DEVİR İÇİN PROTOKOL ( Limited Şirkette Hisse Devri - Protokole Uyulmaması Nedeniyle Cezai Şarta Hükmedilmesi İçin Noter Huzurunda Yapılmış Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı ve Varsa Devrin Diğer Koşullarının Araştırılacağı )
Y15.HDE. 1995/41DEVİR İÇİN RESMİ ŞEKİL ŞARTI ( Ticaret ve Sanayi Odasında Kayıtlı İş Makineleri-İstihkak Davası )
Y13.HDE. 2011/7786DEVİR İLE SONA ERMİŞ ŞİRKETE DAVA AÇILMASI ( Temsilcide Yanılma Olduğu - Gerçek Hasma Her Zaman Husumet Yöneltilebileceği Davalı Olarak Gösterilen Şirkete Husumet Yöneltildiği Halde Davanın Husumet Yönünden Reddinin İsabetsiz Olduğu )
Y16.HDE. 2010/5144DEVİR İŞLEMİ ( Borçlu Şirketin Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Şirketi Başka Şirkete Devrettiği İddiası/Kayıtların Ticari Defterlerin Banka Hesaplarının Bilirkişi Marifetiyle İncelenmesi Gerektiği - Ayrıca Bu Devir İşleminin Alacaklıyı Zarara Uğratmak Kastıyla Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı )
Y6.HDE. 2011/6207DEVİR İŞLEMİ ( Davacının Onayının Olup Olmadığı ve Hangi Sözleşmeye İtibar Edileceği Hususlarının İncelenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği - İtirazın Kaldırılması ve Temerrüt Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İsteminin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2005/8603DEVİR İŞLEMİ ( Davalıların Yapmış Olduğu Devir İşlemi Tarihinde Ortada Devredebilecek Bir Payının Bulunmaması Karşısında Yapılan İkinci Devrin Davalıya Bir Üstün Hak Bahşetmesinin Söz Konusu Olamayacağı - İkinci Pay Devrinin Geçersiz Sayılacağı )
Y11.HDE. 2005/8045DEVİR İŞLEMİ ( Limited Şirket Hissesinin Devredildiğinin Tespit ve Tescili İstemi - Bir Payın Devri Şirket Hakkında Ancak Şirkete Bildirilmek ve Pay Defterine Kaydedilmek Şartıyla Hüküm İfade Edeceği )
Y9.HDE. 1998/19751DEVİR İŞLEMİ ( Mamelekin El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin İşçilere Karşı Devir İşleminden İtibaren Sorumlu Olması )
YHGKE. 2009/14-354DEVİR İŞLEMİ ( Mezarlıkların Mülkiyeti Belediyelere Ait Olup Kullanım Hakkı Devredilebileceği/Devir İşleminin Şekle Tabi Olmadığı - Tahsis Edilen Mezar Yerine El Atmanın Önlenmesi ve Kal )
Y11.HDE. 2005/1328DEVİR İŞLEMİ ( Tekemmül Etmediği ve Davacıların Halen Şirket Kayıtlarında Ortak Gözüktükleri - Bu Eksikliğin Dava Yoluyla Giderilemeyeceği/Daha Sonraki Bir Aşamaya İlişkin Tescilin de Talep Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2005/11147DEVİR İŞLEMİ ( Toprak Tevzii Komisyonunca Yapılan İşlemler Sonunda Dağıtım Yapılmış ve Davalıya Taşınmaz Verilerek Tevzi Cetveli Valilikçe Onaylanmışsa Yapılan Devir Geçerli Olacağından Taşınmaz Tapuya Tescil Edilmese Bile Davalı Mülkiyet Hakkını Kazanacağı )
Y11.HDE. 2007/3960DEVİR İŞLEMİNİN İPTALİ ( Şirketteki Paylarını Tüm Hak ve Yükümlülükleriyle Devreden Davacı Ortakların Devir Tarihinden Sonraki Gelişmelere Dayanarak Devir İşleminin İptalini İstemeksizin Zararlarının Tazmini İddiası İle Açtıkları Davanın Dinlenemeyeceği )
Y23.HDE. 2013/4928DEVİR İŞLEMİNİN KOOPERATİFE KARŞI HÜKÜM İFADE ETMESİ ( Kooperatif Üyeliğinin Tespiti İstemi - Ortaklığın Devrinin Kooperatife Bildirilmesinden Sonra Devir İşleminin Kooperatife Karşı Hüküm İfade Edeceği )
Y9.HDE. 2009/19744DEVİR İŞLEMİNİN MUVAZAALI OLMASI ( Sendikal Örgütlenmeyi Engellemeye Yönelik Olduğu - Davacının İş Sözleşmesinin Feshin Geçerli ve Haklı Nedene Dayanmadığı/Davanın Kabulü Gereği )
YHGKE. 1987/6-1797DEVİR İŞLEMİNİN SATIŞ SAYILIP SAYILMAYACAĞI ( Şufa Davası )
Y11.HDE. 2005/13516DEVİR İŞLEMİNİN ŞİRKETE BİLDİRİLİP PAY DEFTERİNE KAYDI ( Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Ettiğine ve Şirket Yönünden Geçerli Olması İçin Devir İşleminin Kaydedildiğine Dair Belge İbraz Edilemediğinden Davanın Dinlenemeyeceği )
Y12.HDE. 2002/9603DEVİR İŞLEMLERİ ( Cebri İcra Yolu İle - İhtiyati Tedbir Kararının Engellemeyeceği )
Y7.CDE. 2004/1791DEVİR İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILMASI ( Anılan Bankanın Tasfiye İşlemleri Sırasında Kamu Otoritesine Hitaben Düzenlenen Belgelerde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğu - Bankalar Kanunu'na Muhalefet )
Y15.HDE. 2001/2949DEVİR İŞLEMLERİNİN AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN VERMEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ( Borçlunun Eşinin Diğer Davalıya Onun da 4. Kişi Şirkete Yaptığı Devir - Bedeli Davacı Vergi Dairesi'ne Ödeme Zorunluluğu )
YHGKE. 2010/1-275DEVİR İŞLEMLERİNİN MUVAZAA NEDENİYLE GEÇERSİZ OLMASI ( Tüm Taşınmazlar Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi - İki Taşınmazın Murise Ait Olmadığının Tespiti Halinde İse Terekeye Dahil Olmayan Bu Taşınmazlar Yönünden Davanın Reddi Gereği/Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil )
Y11.HDE. 2013/2618DEVİR KABUL VE FERAĞ BEYANNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyarlama Davası - Uyarlama Koşullarının Oluştuğunun İlke Olarak Kabulüyle İnceleme Yapmak Üzere Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Bir Kuruldan Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
Y1.HDE. 1999/6896DEVİR KARARI ( Adli Teşkilatta Meydana Gelen Değişiklik Nedeniyle Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi )
Y10.HDE. 2008/2167DEVİR KARARI ( Bu Halde Bir Görevsizlik Kararı Söz Konusu Olmadığı İçin On Gün İçinde İş Mahkemesine Başvurulması da Söz Konusu Olmayacağı - Bu Devir Kararında Davacı Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2007/7186DEVİR KARARI ( Elatmanın Önlenmesi - Kadastro Tutanağı Tanzim Edilmiş Olması İle Genel Mahkemenin Görevinin Son Bulacağı ve Kadastro Mahkemesinin Görevli Bulunduğu/Devir Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/11044DEVİR KARARI ( Elatmanın Önlenmesi Davası Yönünden Davaya Kadastro Mahkemesinde Bakılmak Üzere Verilmesi Gereği - Ecrimisil İsteği Yönünden İse Dosyanın Ayrılarak Kadastro Mahkemesindeki Dava Sonucunun Beklenmesi Gereği )
Y1.HDE. 2013/18774DEVİR KARARI ( Elatmanın Önlenmesi İsteği Bakımından Kadastro Mahkemesine Devir Kararı Verilmesi ve Kadastroca Mahkemesindeki Davanın Bekletici Sorun Kabul Edilmesi Gerektiği )
Y8.HDE. 2007/5240DEVİR KARARI ( Genel Mahkemeler Tarafından Kadastro Tutanağı Düzenlenen Taşınmazla İlgili Verilen Görevsizlik Kararı Teknik Anlamda Bir Görevsizlik Kararı Değil Sadece Bir Devir Kararı Olduğu )
Y21.HDE. 2002/1072DEVİR KARARI ( HUMK. Madde 193/3'teki On Günlük Başvurma Süresi Uygulanmadığı - Sigortalılığın Tespiti Davası )
Y1.HDE. 2011/292DEVİR KARARI ( Kadastro Harici Bırakılan Yerin Tescili - İdari Sınırlarda Yapılan Değişiklik Sebebiyle Taşınmazın İçinde Bulunduğu Yerin Başka Bir Yer Mahkemesi Yetkisine Girdiğinin Anlaşılması Halinde Mahkemece Yapılacak İş Yetkili Olan Mahkemeye Devir Kararı Vermek Gerektiği )
YHGKE. 2008/8-239DEVİR KARARI ( Kadastro Tutanağı Düzenlenmesinden Dolayı Resen Görevsizlik ( Devir ) Kararı Verilmesi Halinde Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Davalıya Yüklenemeyeceği )
Y23.HDE. 2011/3213DEVİR KARARI ( Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Talebi - Yetki ve İş Bölümüne Dair Kararla İlgili Dosyanın Gönderilmesi İçin Talep ve 10 Günlük Süre Şartı Aranmadığından Esasa Girilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/6837DEVİR KARARI ( Paydaşlar Arasında Tapuya Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Eldeki Davanın Kadastro Tespitine Karşı Yapılmış İtiraz Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Kadastro Mahkemesine Devir Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/1004DEVİR KARARI ( Teknik Anlamda Yetkisizlik Kararı Değil Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - Davada HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanması Olanağı Olmadığı )
Y19.HDE. 2004/13021DEVİR KARARI ( Yetkisizlik Kararı Olmadığı Yasadan Kaynaklanan Aktarma Kararı Olduğu - HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Sürenin Uygulanmayacağı )
Y5.HDE. 2007/2870DEVİR KURULU KARARI ( Dava Konusu Taşınmazın TEK'na Devredilmesi - Karar Mahkeme Kararı ile İptal Edilmediğinden Kesinleştiği TEK'e Devredilmeiş Taşınmaz Hakkındaki Elatma Davasının Reddi Gereği )
Y9.HDE. 2003/9790DEVİR NEDENİYLE SORUMLULUK ( Asıl İşveren Gibi Son Alt İşveren Olan Davalının Devir Nedeniyle Tüm Süre Üzerinden Kıdem ve İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağından Sorumlu Olması )
Y6.HDE. 1998/1402DEVİR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Manifatura Dükkanının Avukat Eşe )
Y5.HDE. 2008/1442DEVİR PROTOKOLÜ ( Dava Konusu Taşınmazların Protokolde Belirtilen Yol ve Kavşakların Kapsamında Kalıp Kalmadığı ve Ana Arter Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Fen Bilirkişi Marifetiyle Mahallinde Yeniden Keşif Yapılması Gereği )
Y10.HDE. 2010/624DEVİR SONRASI ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ ( LTD Şirketlerde - Devam Ediyorsa Tüm Prim Borçlarından Sorumlu Olacağı/Devam Etmiyorsa Prim Borçlarından Sorumlu Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/31303DEVİR SONRASINDA DOĞAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kıdem Tazminatı Yönünden Devreden Gerçek Şahıs İle Adi Ortaklığın Sorumluluğu Ayrı Ayrı Devir Tarihindeki Ücret ve Kendi Çalıştırdıkları Süreyle Sınırlı Olduğu )
Y11.HDE. 2003/13848DEVİR SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Sözleşmede Tahakkuk Ettirelecek Vergi Resim ve Harç Gibi Cezaların Şirketin Devir Gününe Kadar Ortaklara Ait Olması - Ortakların Sorumlu Olduğu Döneme Ait Cezadan Devrettikleri Paylarına İsabet Eden Miktarda Sorumlu Olduğu )
Y12.HDE. 2009/18803DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Alacaklı Olan Lehdarın Sözleşmeyi Şirket Adına Yaptığından ve Onun Adına İmzaladığından Kendisinin Ad ve Soyadının Yazılı Olması Bu Sözleşmenin Alacaklı İle Borçlu Arasında Yapıldığını Göstermeyeceği )
Y14.HDE. 2000/4892DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Alınan Borcun Teminatı Olarak Yapıldığının Taahhütnameden Anlaşılması )
Y11.HDE. 2005/12697DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Antrepo Ücretinin Tahsili Talebi - Davacının Dava Dışı Kooperatiften Dava Konusu Depoyu Devraldığına Dair Sözleşme Sunamadığı/Dava Dışı Kooperatifin Mahkemeye Hitaben Yazdığı Devri Onaylayan Yazının İşletmenin Devrini Kabul Etmeye Yeterli Olamayacağı )
Y15.HDE. 2009/2810DEVİR SÖZLEŞMESİ ( BEDAŞ'ın Yükümlülüğü Olarak Tesisin Bakım ve Onarımının Yapılması Kararlaştırıldığı - Devir Sözleşmesindeki Tesisin Bakım ve Onarımının Yapılması BEDAŞ'ın Karşı Edimini Oluşturduğu/Davacı Onarım ve Bakım İçin Bedel Ödemişse Bu Bedelin Tahsilini Olayda Kusurlu Görülen Davalı BEDAŞ'tan İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2001/9389DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Davacı Halen Kooperatif İyesi Olduğundan Davacının Üyeliğinin Devrinin Davalıya Geçerli Şekilde Devir Edilip Edilmediğinin Tespitinin Gerekmesi )
Y11.HDE. 2004/2824DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Davalının Müzik Yapım Şirketi İle Anlaşması ve Müzik Yapım Şirketinin Hak ve Yetkilerini Davacıya Devretmesi-Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
Y6.HDE. 2011/6561DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Devir Alan Kişiye Teslim Edildiğine ve Dava Dışı Kişi Tarafından Kullanıldığına Dair Dosyada Bir Belge Bulunmadığı - Davalı Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davrandığından Bahsedilemeyeceği)
YHGKE. 1986/11-686DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Devir Koşullarının Oluşmadığının Öne Sürülmesi )
Y9.HDE. 2006/18308DEVİR SÖZLEŞMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Davalı Şirketin Devredildiği/Son İşveren Yayın Sanayi Anonim Şirketinin Tüm Hak ve Borçlardan Sorumlu Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2008/8770DEVİR SÖZLEŞMESİ ( İstirdat Davası - Beklenen Amacın Gerçekleşmemesi Nedeniyle Davacılara Devri Yapılan Emtia Mal ve Eşya Değeri Kadar Davalıların Bedele Hak Kazanacakları )
Y23.HDE. 2012/2906DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Kooperatif Ortaklığının Tespiti - Kooperatif Defter Kayıt ve Belgeleri Devir Sözleşmesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Kararları Üzerinde Kooperatif Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )
Y21.HDE. 1998/3550DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Mal Kaçırmak Maksadıyla Yapılan Muvazaalı )
Y11.HDE. 2004/10509DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Olmadığı Halde Bu Amaca Dönük Soyut ve Genel Bir İznin Verilmesi İsteminin Dinlenebilir Nitelik Taşımaması Nedeniyle Muarazanın Önlenmesi Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2016/992DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Protokolden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Tüm Taraf Delilleri Hep Birlikte Nazara Alınmak Suretiyle Dava Konusu Devrin İşletme Devri mi Yoksa Salt İsim Hakkının Devri Niteliğinde mi Olduğu Açıklığa Kavuşturulup Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )
YHGKE. 2000/4-849DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Devralan Davacının Borçlardan Sorumlu Olmayacağına Dair Hüküm Olmaması )
Y13.HDE. 2001/8985DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Geçersiz ve Hükümsüz Olması - Tarafların Aldıklarını İade İle Yükümlü Olmaları )
Y11.HDE. 2009/12827DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşme Geçerli Bir Devir Sözleşmesi Olmasa Dahi Sözleşme Gereğince Ödemede Bulunan ve Şirketin Davalı Dışında Kalan %90 Hissesine Sahip Diğer Ortaklar Nezdinde Taraflar Arasındaki Güven İlişkisinin Ortadan Kalktığı - Davalının Şirketten Çıkartılmasını İsteyebileceği )
Y3.HDE. 2011/15694DEVİR SÖZLEŞMESİ (Rücu Tazminatının Faiziyle Tahsili - Geçmiş Dönem İşçi Borçlarının da Devredildiğine Dair Hüküm Bulunmadığı Nedenleriyle Davacının Ödediği Tüm Tazminat Yönünden Rücu Hakkı Bulunduğu)
YHGKE. 2014/22-624DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRILMADIĞI ( Ücret Alacağı İstemi - İş Yeri Devir İşlemi Tamamlandıktan İtibaren 12 Ay İçinde İşçilerin Sözleşmeleri Devralan Şirket Tarafından Feshedilmesi Halinde Çalışılan Ay Sayısı On İkiden Çıkarılarak Kalan Ay Ücretleri İşçilere Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Düzenleme İşçiler Yararına Kararlaştırılan Ek Tazminat Olduğu )
Y11.HDE. 2017/1028DEVİR SÖZLEŞMESİ SEBEBİYLE TAZMİNAT VE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ (Mahkemece 818 S. B.K.'nın 161. Md. Hükümleri Nazara Alınarak Cezai Şartın Tenkisi Gerekip Gerekmediği Tartışılmadan Davalının Cezai Şartın Tamamından Sorumlu Tutulmasının Doğru Olmadığı)
Y15.HDE. 2016/4778DEVİR SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÖDENMESİ GEREKEN BEDELİN TAHSİLİ ( Mahkemece Davalılar Sorumlu Tutularak Dava Kabul Edilmiş İse de Davalılar Farklı Dönemlerde Sulama Birliği Başkanı Olup Birlik Borçlarından Şahsen Sorumlu Olduklarına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı - Bu Durumda Davalılar Hakkında Açılan Davanın Pasif Husumet Yokluğu Sebebiyle Reddedileceği )
Y9.HDE. 2009/24736DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Sendikal Örgütlenme Başladıktan ve Üyelik Kayıtları Başladıktan Sonra Davalıların Aralarında Devir Sözleşmesi Yapmaları ve Davalı Şirket İşçilerinin Diğer Davalı Şirketine İşyeri Devri İle Nakillerinin Sağlanması Sendikanın Yetki Almasını Engellemeye Yönelik Olduğu )
Y15.HDE. 2009/2810DEVİR SÖZLEŞMESİNDEKİ TESİSİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI ( BEDAŞ'ın Karşı Edimini Oluşturduğu - Davacı Onarım ve Bakım İçin Bedel Ödemişse Bu Bedelin Tahsilini Olayda Kusurlu Görülen Davalı BEDAŞ'tan İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2015/5116DEVİR SÖZLEŞMESİNE KONU DEMİRBAŞLAR (Halen Devreden Davacılarda Olması Karşında Mahkemece Tahsil Hükmünün Demirbaşların Davalılara Davacılarca İade Edilmesi Koşulu İle Kurulması Gerektiği - Menfi Tespit ve İstirdat)
Y11.HDE. 2008/3511DEVİR SÖZLEŞMESİNİN TARİHSİZ OLMASI ( Davacının İcracı Sanatçı Olarak Meydana Getirdiği Musiki Eserlerin Davalı Tarafça Albüm Halinde Çoğaltıldığı İddiası - Sözleşmenin Yapıldığı Dönemde Henüz Bu Eserler Ortaya Çıkarılmamış İse Mali Hakların Devrine İlişkin Hükmün Geçersiz Olacağı )
Y19.HDE. 2015/8946DEVİR SÖZLŞMESİNİN BASKI İLE İMZALANDIĞI İDDİASI ( Tazminat - Devir Sözleşmesinin İhtirazi Kayıt İleri Sürmeden İmzalandığı/Davacının Beyanının İnandırıcı Olmadığı ve Bayilik Devrinin Zora Dayalı Olduğuna İlişkin İddiasını İspatlayamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
Y11.HDE. 2010/2477DEVİR SURETİYLE KOOPERATİF ÜYESİ OLUNDUĞUNUN TESPİT VE TESCİLİ DAVASI (Yönetim Kurulunun Genel Kurul Kararına Aykırı Devir İşlemi Yapmamasının Yasaya Uygun Olduğu - Devreden ile Kooperatif Arasında Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Bulunduğundan Genel Kurul Tarafından Alınan Devir Yasağı Hükmünün Geçerli Olduğu)
YİBGKE. 1967/7DEVİR TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ ( Maden Arama Ruhsatnamesine İlişkin )
Y7.CDE. 2000/11720DEVİR TAM RUHSAT VERME VE DEVİR TAAHHÜDÜ SÖZLEŞMELERİ
Y8.HDE. 2005/4690DEVİR TARİHİ ( Zilyetliğin Korunması Davası - Tarafların İlgili Yerler Üzerindeki Zilyetliğinin Araştırılması Davacı Tarafından Davalılara Devredilmiş İse Devir Tarihinin Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği )
Y9.HDE. 2005/11984DEVİR TARİHİNDEKİ SÜRE VE ÜCRET ( Devralan İşveren Tüm Hizmet Süresine Ait Kıdem Tazminatından Sorumlu Olmakla Birlikte Dava Dışı AŞ'nin Devir Tarihindeki Süre ve Ücretle Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu Kıdem Tazminatı Miktarının da Belirlenmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2013/1585DEVİR TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ YIL SORUMLULUK ( İşyerinin Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan İşçilik Alacaklarından Devreden İşveren İle Devralan İşverenin Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Devreden Açısından Sorumluluğun Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Bulunduğu )
Y23.HDE. 2011/2919DEVİR TARİHİNDEN ÖNCEKİ BORÇ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME ( Taşınmazın Devrinden Sonra Davalıya Ait Olduğunun Kararlaştırıldığı - Davacının Bu Borçları Ödedeğinden Bahisle Açtığı Alacak Davasında Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olmadığı İddiası )
Y9.HDE. 2009/10676DEVİR TARİHİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALAR ( Sebebiyle Doğan İşçilik Alacakları Sebebiyle Devreden İşverenin Sorumluluğunun Olmadığı )
Y9.HDE. 2007/41139DEVİR TARİHİNDEN SONRAKİ ÇALIŞMALARDAN DOĞAN ÜCRETLERDEN SORUMLULUK ( Devredenin Sorumluluğundan Söz Edilemeyeceği )
Y22.HDE. 2013/1585DEVİR TARİHİNDEN SONRAKİ İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUK ( Devralan İşverenin Tek Başına Sorumlu Olacağı - Devreden İşverenin Sorumluluğu Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2016/4017DEVİR TASFİYE PAYLAŞTIRMA İŞLEMLERİ ( Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belediye ve Köylerin Personelinin Her Türlü Hak ve Alacaklarının Bakanlıklara Büyükşehir Belediyesi Bağlı Kuruluşuna veya İlçe Belediyesine Devredileceği - Takip Alacaklısının İl Özel İdaresi'ndeki Çalıştığı Birimin Hangi Kurum veya Kuruluşa Devredildiğinin ve Borcun Başkasına Devredildiğine Dair Komisyon Kararı Bulunup Bulunmadığının Belirlenerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y22.HDE. 2015/3898DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYON KARARININ GETİRTİLMESİ ( Davalı Sıfatının Tespiti/Yıllık İzin Alacağı - 6360 S. Kanunla Davalı İl Özel İdaresi Kaldırıldığı/Mahkemece Öncelikle Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararının Getirtilerek İl Özel İdaresinin Devir Öncesi Borçlarının Herhangi Bir Kuruma Devredilip Devredilmediği Tespit Edileceği )
Y8.HDE. 2015/795DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU ( Şikayet - İdare Tarafından Verilen Kararın İptal Edildiğine Dair Belge ve Bilgi Olmadığından Geçerli Bir Karar Olup İcra Müdürlüğünce Borçlu Şirketin Dosya Borcundan Dolayı Büyükşehir Belediyesine Gönderilen Muhtıra Usule Uygun Olduğu )
YHGKE. 1992/14-284DEVİR TEMLİK YASAĞI ( Satışı Vaadedilen Taşınmazın Başkası Adına Tescili )
Y4.HDE. 2011/10308DEVİR TESLİM SIRASINDA EKSİKLİK BULUNDUĞU İDDİASI ( Davalının Sıfatı Nedeniyle İkmal Subaylığına Vekaleten Görevlendirilmiş Olmasının Uygun Olmadığından Belirlenecek Zarar Tutarından Uygun Bir Miktar İndirim Yapılması Gereği )
Y15.CDE. 2017/1607DEVİR TESLİM TUTANAĞI (Teslim Tarihinde Meslek Mensubunun Varsa Alacak Tutarı Kısmında Yazılı Olan Rakam ve Yazıların Sonradan İlave Edilmiş Olduğu ve Sanığın Bu Tutanaklarda Yazan Kısımlar Kadar Katılanlardan Alacaklı Olduğu - Daha Az Cezayı Gerektiren Halin Tartışılması Gerektiği/Özel Belgede Sahtecilik Suçu)
Y15.HDE. 1994/1363DEVİR TEŞVİK BELGESİ ( Uyuşmazlığa Konu Araçların Devirlerinde Devlet Planlama Teşkilatından Alınacak Ahara Devir Temlik ve Satışında Sakınca Olmadığına Dair Resmi Yazıyı Gerektirmesi )
Y5.HDE. 1994/17899DEVİR VE FERAĞ YASAĞI
Y10.HDE. 2007/24086DEVİR VE İNTİKAL OLGUSU ( Saptanırsa Davalı Kurum Bordrolarındaki Çalışanlardan ve Bordro Dışı Çalışan Varsa Bunlardan Sorularak Davacının Çalışması Olup Olmadığı Saptandıktan Sonra Hüküm Kurulacağı - Çalışmanın Tespiti )
Y12.HDE. 1993/1580DEVİR VE KİRAYA VERME YETKİSİ ( Kira Sözleşmesi İle Kiracıya Verilmesi )
Y14.HDE. 2006/2310DEVİR VE TEMLİK ( Kişisel Hakka Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Yüklenici 3. Kişiye ( Davacıya ) Ancak Hak Kazandığını Devir ve Temlik Edebileceği )
Y8.HDE. 2001/5282DEVİR VE TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil/Davalının Tapuda Satın Almada İyiniyetli Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılması Gereği - Birbirini İzleyen Devir ve Temlikler Bu Bakımdan Nazara Alınması Gereği )
Y14.HDE. 2005/29DEVİR VE TEMLİK ( Yüklenici Şahsi Hakkını Bir Davalıya Devir ve Temlik Ettiğini Kendisinin de Bu Kişiden Şahsi Hak Temellük Ettiğini İddia Ettiğinden Yüklenici İle Bu Kişi Arasında Yazılı Bir Temlik İlişkisinin Var Olup Olmadığı Araştırılacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1982/14-42DEVİR VE TEMLİK YASAĞI ( 4753 Sayılı Yasaya Dayanılarak Dağıtılan Tarım Arazisinin Toprak ve Tarım Reformu Yasası Yürürlüğe Girinceye Kadar Başkalarına Devir ve Temlik Edilememesi )
Y14.HDE. 2007/8125DEVİR VE TEMLİK YASAĞI ( İnanç Sözleşmesi - Davacı Kendisine Temlikin Yapıldığını Dava Dilekçesinde Kabul Ettiğinden 10 Yıllık Yasak Nedeniyle Kendisine Yapıldığı İddia Edilen Temlik İşlemine Dayanamayacağı )
Y14.HDE. 2003/3696DEVİR VE TEMLİK YASAĞI ( Taşınmazın Devir ve Temlikinin Yasaklanmış Olmasının Taşınmaz Hakkında Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılmasını Etkilememesi )
Y14.HDE. 2006/12964DEVİR VE TEMLİK YASAĞI BULUNAN TAŞINMAZ ( 775 Sayılı Yasa Hükmüne Göre Tahsis Edilmiş Taşınmaz - 10 Yıl Süre ile Devir ve Temlik Edilemeyeceği ve Dava Yoluyla Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
YHGKE. 1977/11-922DEVİR VE TESLİM ( Nama Yazılı Hisse Senedinin Devri İçin )
Y2.HDE. 2006/15457DEVİR VE TESLİMİ DAVA ETME HAKKI ( Kendilerine Belirli Bir Şey Vasiyet Edilen Kimse Bu Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Yoksa Yasal ve Atanmış Mirasçılara Karşı Vasiyet Edilen Şeyin Teslimini veya Hakkın Devrini Dava Etme Hakkına Sahip Olduğu )
Y19.HDE. 2004/9817DEVİR YASAĞI ( Bayinin Muvafakat Almadan İşyerini Devretmesi - Sözleşmeye Aykırılık )
Y6.HDE. 2005/9934DEVİR YASAĞI ( Davacı Yeni Malik Sıfatıyla Önceki Malikle Yapılan Kira Sözleşmesine Halef Olduğu - Kiracı Devir Yasağına Rağmen Taşınmazı Diğer Davalıya Devrettiğinden Bu Davalının Fuzuli Şagil Konumunda Olduğundan Tahliyesine Karar Vermek Gerektiği )
Y14.HDE. 2012/11594DEVİR YASAĞI ( Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası - Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Taşınmazların Tarımsal Niteliğinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüğünden Sorulup Görüşü Alındıktan Sonra Tescilin Mümkün Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y15.HDE. 2001/5501DEVİR YASAĞI ( Sözleşmede Alacağın Temliki Hükümlerine Dayanılarak Arsa Sahibinden Hak talep Edilmesinin Mümkün Olmaması )
Y6.HDE. 2005/3385DEVİR YASAĞI ( Sözleşmede Devir Yasağı Olduğuna Göre Ödenmeyen Elektrik ve Su Bedelinden Kiracı Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2001/8401DEVİR YASAĞI ( Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulan Hisse Senetlerinin İki Yıl Süreyle Devir Yasağının Olması )
Y14.HDE. 2012/8031DEVİR YETKİSİ ( Davalı Evli Oldukları Dönemde Pazar Yerini Davalı Eşi Adına Onunla Birlikte İşletmiş İse de Tahsis Diğer Davalı Adına Olduğundan Çekişmeli Pazar Yerini Davacıya Devir Yetkisine Sahip Olmadığı - Sözleşmeye Dayalı Tescil İstemi )
Y3.HDE. 1998/11189DEVİR YETKİSİ ( Kiracının Kiralananı Başkasına Devredememesi )
Y11.HDE. 2004/7788DEVİR YOLU İLE KOOPERATİFE ÜYELİK ( Davacının İleri Sürdüğü Taleplerin Muhatabı Olmayan Davalının Pasif Taraf Sıfatının Olmadığı Hususunun Mahkemece Resen Gözetileceği )
Y4.HDE. 1975/8273DEVİRDE BİR YANIN MUVAFAKATI ŞARTI
Y13.HDE. 2006/14861DEVİRDEN HARİÇ TUTULAN İŞLEM ( 5283 Sayılı Kanun Çerçevesinde Dava Konusu Uyuşmazlık Devirden Hariç Tutulan İşleme İlişkin Olmaması Nedeniyle Husumetin Sağlık Bakanlığına Yöneltilmesi Gereği )
Y15.HDE. 2005/1909DEVİRDEN SONRA HİZMETİN DEVAM ETMESİ ( Buna Dair Düzenlenen Tutanakların Banka Personelince İmzalandığı Görülmesine Göre BK.nun 410 ve Devamı Maddelerine Göre Değerlendirileceği - Eser Sözleşmesine Dayalı İş Bedelinin Tahsili )
Y3.HDE. 2016/10289DEVİRDEN SONRA SORUMLULUK ( Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Davalı Genel Müdürlük ile Dava Dışı Şirket Arasında Devir Sözleşmesi İmzalanmış Olsa da Davalının Davacı ile Abonelik Sözleşmesi İmzalamakla ve Abonelik Hizmet Bedelini Almakla Tüm Aktif ve Pasifiyle Davacıya Karşı Sorumlu Olmaya Devam Edeceği/Davanın Esasına Girilerek Karar Verileceği )
YHGKE. 1994/6-25DEVİRE İZİN ( Yazılı Sözleşmede Kiralananın Başka Kişiye Devredilmesi Yasaklanmış Olduğundan Bunun Aksine Bir Anlaşma ile Davacının Devire İzin Verdiğinin Yazılı Delille İspatlanması )
YHGKE. 1985/8-102DEVİR-TEMLİK ( İştirak Halinde Mülkiyet )
Y15.HDE. 2002/1468DEVLET ALACAĞINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU ( Şirket Ortaklarının Şirketten Tahsili Mümkün Olmayan Amme Alacaklarından Sermayeleri Oranında Mesul Oldukları )
Y12.HDE. 2003/17158DEVLET ALACAKLARI ( Ödenmemiş Kamulaştırma Bedeli için Devlet Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranının Uygulanacağının Öngörülmesi )
YHGKE. 2014/14-934DEVLET ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI (6100 S. HMK'nın 46. Md. Uyarınca Hakimlerin Yargılama Faaliyetlerinden Dolayı Devlet Aleyhine Açılacak Tazminat Davalarının Sebepleri Altı Bent Halinde Sınırlı Olarak Sayılmış Olup Bunlar Dışındaki Sebeplere Dayanılarak Tazminat İstenemeyeceği)
YHGKE. 2014/4-384DEVLET ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI ( Ancak Davaya Konu İşlem Faaliyet veya Kararın Dayanağı Olan Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Açılabileceği Şartı Kaldırıldığı - Muhakeme Sırasında Getirilen Dava Şartının Yine Hüküm Kesinleşmeden Kaldırılması Karşısında İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılacağı )
YHGKE. 2013/12-1151DEVLET ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI ( Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Açılabileceği/İşlemin Dayanağı Olan Hüküm Henüz Kesinleşmediğinden Henüz Davacının Zararının Doğmadığı/Davanın Usulden Reddine Dair Kararın İsabetli Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )
YHGKE. 2013/15-232DEVLET ALEYHİNE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (Teminat İadesi Hakimin Takdirinde Olduğundan Kararın Kanun Hükmüne Aykırı Sayılamayacağı/Hakimin Kasıtlı Bir Hareketi Olmadığı - Borçlunun Kendini Yanıltması Sonucu Yeni Teminat Getireceği İnancıyla Mektubu İade Ettiği/Devlet Aleyhine Tazminata Hükmedilemeyeceği )
YHGKE. 2009/4-383DEVLET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Alacak Nedeniyle - Devlet Aleyhine Açılan Davaların da Adli Yargı Yerinde Görülüp Çözümleneceği )
YHGKE. 2013/4-1248DEVLET ALEYHİNE AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasında Sanık ya da Şüpheli Olarak Yer Almadığı Halde İddianame ve Kararda Adının Yasa Dışı Örgüt Üyesi Olarak Geçtiğinden Bahisle - Davacı Yönünden Ceza Kararının Kesinleşme Şartı Aranmayacağı)
YİBGKE. 1946/10DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesi )
YHGKE. 2013/13-1152DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI ( Hakimlerin Fiileri Nedeniyle Açılan Davalar İçin Vekaletnamede Özel Yetki Kuralının Aranacağı - Verilen Kesin Süre İçerisinde Bu Eksikliğin Giderilmemesi Halinde Davanın Usulden Reddi Gerektiği )
Y4.HDE. 2012/2675DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Ancak Davaya Konu İşlem Faaliyet veya Kararın Dayanağı Olan Soruşturma Sonucunda Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın veya Kamu Davası Açılmış ise Kovuşturma Sonucunda Verilen Hükmün Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bir Yıl İçinde Açılabileceği )
YHGKE. 2014/4-2297DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Hakimlerinin Hukuki Sorumluluğuna dayalı - 5320 S. Kanuna Eklenen Geç. 8. Md. Uyarınca Görevli Mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu/Yargıtay İncelemesindeki Dosyalarında Derhal Yetkili Mahkemelere Gönderileceği - Yeni Duruma Göre karar Verilmek Üzere Bozma Kararı Verileceği )
YHGKE. 2016/6-1059DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davaya Konu Edilen Hususların Yargılama Faaliyeti Kapsamında Hakimin Yargı Yetkisini Kullandığı Alanlara İlişkin Olduğu - Davanın Reddine İlişkin Kararın Onanacağı/Yargı Yetkisinin veya Takdir Hakkının Hatalı Kullanılması Halinde Kanun Yollarının Gösterildiği )
YHGKE. 2013/1-2063DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Görevini Yasaya ve Usule Uygun Yerine Getirmediği İddiasıyla - Verilen Karar Dava Tarihinde Kesinleşmediğinden İstemin Dinlenilebilir Olmadığı )
YHGKE. 2015/6-3079DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Davacıların Davaya Dayanak Yaptıkları Hususların Yargılama Safahatından Geçerek İnceleme Araştırma ve Karar Tesisi Yoluna Gidildiği/6100 S. H.M.K.'Nın 46. Md. Sınırlı Sayıda Belirtilen Nedenlere Uymayan Davanın Reddedileceği )
YHGKE. 2015/19-3256DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - İcra Dosyasının Satış Gününde Mahkemece Gönderilmemesine Dayalı/Davacının İddiaları H.M.K.'nın 46/1 Md. A-B-C-Ç-D-E Bentlerinde Tahdidi Olarak Sayılmış Olan Durumlardan Hiçbirine Uymadığı - Davanın Reddi Gerektiği )
YHGKE. 2015/18-1753DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasına Dair Beyan Esas Alınarak Tapu Kaydı Üzerine Konulan İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasından Sonra Taşınmazın Satıldığı/Davanın Redddileceği - H.M.K.'nun 46. Md. Koşulların Hiçbiri Gerçekleşmediğinin Gözetileceği )
YHGKE. 2015/14-3506DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Taraflara Yapılan Tebligatlardaki Usul Hatalarının H.M.K.'nın 46. Md. Sayılan ve Hakimin Hukuki Sorumluluğu Gerektiren Hallerden Olmadığı/Davanın Reddi Kararının İsabetli Olduğu )
YHGKE. 2016/13-722DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Tedbirin Devamı Yönündeki Kararın Hâkimin Takdir Yetkisi Altında Olan Bir Husus Olması Sebebiyle H.M.K.'nın 46. Md. Şartların Oluşmadığı Kanaatine Varılarak Davanın Reddine İlişkin Kararın Onanacağı )
YHGKE. 2015/13-711DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hakimlerin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Hakimlerin H.M.K.'nın 46. Md. Nedenlerden Birisiyle Yargılama Yaptığı ve Ortaya Çıkan Bir Zararın Olmasının Zorunlu Olduğu/İşbu Davanın Açılmasına Neden Olan Dava Dosyasından Delil Elde Edilmediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Onanması Gerektiği )
YHGKE. 2013/2-1738DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Muhik Bir Sebep Olmaksızın Rapor İçin Hastaneye Gitmekten İmtina Eden Davacının Kolluk Marifetiyle Hastaneye Sevkinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı - HMK'nun 46. Md.deki Sorumluluk Hallerinin Hiç Birisinin Oluşmadığı )
YHGKE. 2012/19-689DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Yargısal Faaliyetten Dolayı Devlet Aleyhine Açılan Tazminat İstemi - Davacıların Adli Yardım Talepli Temyiz İsteminde Bulunduğu Ancak Talebin Reddedildiği/Karara Karşı Kanun Yoluna Başvurulamayacağı )
YHGKE. 2015/13-2400DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (H.M.K.'nın 46. Md. Sayılan Sebeplerden Hiçbirisi Mevcut Olmayan Davanın Reddi Kararının Onanması Gerektiği - Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Dava)
YHGKE. 2012/4-48DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Hakimin Genel Olarak Hukuki Sorumluluğundan Kaynaklanan Davanın Konusunun Koruma Tedbirlerine Aykırı Tazminat İstemi Olduğu - Davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde Görüleceği )
Y9.CDE. 2001/2160DEVLET ALEYHİNE CÜRÜM ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik - Bizzat Silah Kullanarak Öldürme Ya da Yaralamaktan Suçlu Bulunanlar Hakkında 4450 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2001/2190DEVLET ALEYHİNE CÜRÜM ( Silahlı Çetenin Amacı Doğrultusunda İşlenen Silahlı Gasp Eylemi TCK.'nun 146/1.Maddesindeki Yazılı Suçu Oluşturacağı )
YİBGKE. 1941/34DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN CÜRÜMLER ( Görev )
Y9.CDE. 1994/5229DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Dava Dosyasının Genel Yargıya Bağlı Adalet Mahkemeleri Dışında Başka Mahkemeye Gönderilmesiyle İlgili Görevsizlik Kararlarının Temyiz Edilebilmesi )
Y9.CDE. 1996/247DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedef Alan Propaganda Yapmak )
Y9.CDE. 2006/3845DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Sanığın Mensup Olduğu Örgütün Amacı Doğrultusunda Şehir Merkezine Silahlı Saldırı Eylemine Katıldığı - Sanığın Başka Bir Suçu da İşlemesi Nedeniyle Hakkında Ayrıca Bu Suçtan Dolayı da İlgili Hükümlere Göre Ceza Tayini Gerektiği )
Y9.CDE. 1993/3083DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmaya Yönelik Propaganda Suçunda Mevkute Sahibinin Sorumlu Olmaması )
Y8.CDE. 1993/11775DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ ( Yayın Yoluyla Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Hedef Alan Propaganda Yapılması )
Y9.HDE. 2008/40694DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ SEBEBİYLE DEVAMSIZLIK ( İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi - İşçilik Alacaklarına Karar Verilebilmesi İçin Ceza Davasının Bekletici Mesele Sayılması Gerektiği )
YCGKE. 2006/9-16DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( 5237 Sayılı Yasanın 309. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca 1. Fıkradaki Suçun İşlenmesi Halinde Ayrıca Bu Suçlardan da Cezaya Hükmedilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1995/2294DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Devletin Hakimiyeti Altındaki Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemlerde Bulunma )
Y8.CDE. 1996/11624DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Sanığın Basın Yoluyla Halkı Irk Din Dil Farklılığı Gözeterek Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmesi )
Y9.CDE. 1995/3693DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Suç Konusu Yazının Taraftar Kazanmak Amacıyla PKK Örgütünün Propagandasını Yapmak Olması )
Y9.CDE. 1996/5629DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Yargılandıkları Suçtan Tutuklu Olan Veya Olmayan Sanıkların Duruşmadan Vareste Tutulması )
YHGKE. 2014/9-216DEVLET ALEYHİNE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakimlerin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı - Davacı Tedbir Kararının Kaldırılması Üzerine Alacağının Tahsil İmkanının Tehlikeye Düştüğünü Belirttiği/H.M.K. 46 Md. Sınırlı Sayıdaki Sebepler Bulunmayan Davanın Reddinin Onanacağı )
YHGKE. 2015/2-3483DEVLET ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davalının Müşterek Çocuğu Yurtdışına Kalıcı Götürme Olasılığı Bulunmasının Çocuğun Süresiz veya Uzun Süreli Olarak Yurtdışına Çıkışının Engellenmesini Gerektirmediği/Annenin Müşterek Çocukla Baba Arasındaki Kişisel İlişkiye Engel Olmasının Yasal Yaptırımı Olduğu - Davanın Reddedileceği )
Y9.CDE. 1997/938DEVLET ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( 4304 Sayılı Cezaların Ertelenmesi Yasası İle Sorumlu Müdürlerin Cezalarının Ertelenmesi )
YHGKE. 2012/3-1345DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT ( Hakimin Sorumluluğuna Dayalı/Yeterli Adres Araştırması Yapıldıktan Sonra 7201 S. K. 21. Md. Hükmüne Göre Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğ Edildiği/Davalının Davaya Cevap Vermediği - Mevcut Bu Durum Dikkate Alındığında İhbar Edilen Hakimin Yasadaki Sorumluluk Nedenlerinin Gerçekleşmediği )
YHGKE. 2011/4-836DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI ( Hakim Aleyhine 1086 S.K. Md. 573 Uyarınca Açılan Tazminat Davası/Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 6100 ve 6110 S.K. Uyarınca Davaya Davalı Hakim Aleyhine Devam Edilemeyeceği - Yasal Hasmın Devlet Olduğu )
YHGKE. 2010/2-733DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI ( Hakim ve Savcıların Bir Soruşturma Kovuşturma veya Davayla İlgili Olarak Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet ve Kararları Sebebiyle Ancak Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2011/1-46DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI ( Hakim ve Savcıların Bir Soruşturma Kovuşturma veya Davayla İlgili Olarak Yaptıkları İşlem Yürüttükleri Faaliyet ve Kararları Sebebiyle Ancak Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açılabileceği )
YHGKE. 2013/4-2247DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI (İlk Derece Mahkemesi Hakimlerinin Fiil ve Kararlarından Dolayı Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Görüleceği - Kök Uyuşmazlık Dosyasının Temyiz İncelemesi İçin Uyuşmazlığın Sebepsiz Zenginleşme Olarak Nitelendirildiği/Eldeki Davaya Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinin Bakacağı)
YHGKE. 2014/4-2299DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI (Sorumluluğa Dayanak Yapılan Olgunun Ceza Soruşturmasındaki Tutuklamaya Sevk İşlemleri İle Kovuşturması Sırasında Verilen Tutuklama ve İtirazın Reddi Kararlara İlişkin Olduğu/Sınırlı ve Sayılı Hukuki Sorumluluk Nedenlerinden Hiç Birisi Mevcut Olmadığı - Davanın Reddine Karar Verileceği)
Y4.HDE. 2011/6193DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( 6100 S. HMK. Yürürlüğe Girinceye Kadar Hakimlerin Faaliyetleri Nedeniyle Yargıtay İlgili Hukuk Dairesinde Açılacağı ve İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Görüleceği - Hakimin Tazminat Sorumluluğuna Dayalı Manevi Tazminat )
YHGKE. 2012/14-802DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT İSTEMİ ( Dosya Üzerinden Karar Verilemeyen Dava Şartları İle İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmek ve Diğer Ön İnceleme İşlemlerini Yapmak Üzere Tarafların Ön İnceleme Duruşmasına Davet Edilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2013/5-811DEVLET ALIM SATIM VEYA YAPIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( SSK Yöneticisi Olan Bir Kısım Sanıkların İhale Dosyasında Değişiklik Yapmak Sureti ile İlaç Şiketi Yetkililerince Gerçekleştirilen Fiillere Yardımcı Oldukları - Lehe Kanun Tespitinde Suçun Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılacağı )
Y5.CDE. 2016/3077DEVLET ALIM SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA (İhale Komisyonu Başkanı Olarak İhalenin Tüm Aşamalarını Tek Başına Yönlendirerek İhale İle İlgili Evrakları İmzalayıp Haklarında Düşme Kararı Verilen Diğer İhale Komisyonu Üyelerinin de İmzalamasını Sağlayan Sanığın Eyleminin Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturduğu)
Y5.CDE. 2002/5740DEVLET ALIM SATIMINA FESAT KARIŞTIRMAK ( İddianamenin Dayanağı Raporda Ayrıntılarıyla Fazla Ödemede Bulunulduğuna Dair Beyanlar Olduğuna Göre Uzman Bilirkişilerden Oluşan Heyet ile Yeniden Keşif Yapılarak Konunun Araştırılması Gereği )
Y5.CDE. 2004/5675DEVLET ALIM VE SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Dava Konusu İhalelerin Sağlık Bakanlığı Tarafından Mevzuata Uygun Görülerek Onaylanması Onay Verilmeyen 5 Kalem İhalenin İse Gerçekleştirilmediği ve Bedelin de Ödenmediği Anlaşıldığından Beraatleri Gereği )
Y5.CDE. 2006/7923DEVLET ALIM VE SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Ek Savunma Hakkı Tanınarak ve 2886 S.Y'nın 83/C Maddesinin Uygulanması ve 4734 S. Kamu İhale Kanununda Yer Alan Benzer Düzenlemelerle Karşılaştırılarak Lehe Olan Yasanın Belirlenmesi Gerektiği )
Y5.CDE. 2006/12792DEVLET ALIM VE SATIMINA FESAT KARIŞTIRMAK SUÇU ( Sanığın Para Alma Vaadi Karşılığında İhaleye Katılan Kişilerin İhaleden Çekilmelerini Sağlayıp Menfaat Temin Etmesi Şeklindeki Eylemi - İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Yanında İrtikap Suçunu da İşlediğinin Kabulü Gereği )
YCGKE. 2005/5-168DEVLET ALIM VEYA SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Beyaz Enerji Operasyonu-İmtiyaz Sözleşmelerinin Bakanlıkça İmzalanarak Yürürlüğe Girmiş Olması Nedeniyle Sanıkların Kamu Zararına Neden Olmadıklarının Kabulü )
Y5.CDE. 2005/511DEVLET ALIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Rüşvet - Zararın Miktarı Menfaatin Kime Sağlandığı ve Biçimi Hususlarında Ayrıntılı Mütalaa Alındıktan Sonra Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y5.CDE. 2001/3663DEVLET ALIM-SATIMINA FESAT KARIŞTIRMA ( Suçun Öğesinin Haksız Çıkar Sağlamak Olması )
YCGKE. 2007/5-193DEVLET ALIM-SATIMINA FESAT KARIŞTIRMAK ( Sanığın Çalıştığı Özel Şirketten Katılan Tekel İdaresinin Hangi Tarihlerde Neleri Satın Aldığı Bunlarda Herhangi Bir Usulsüzlüğün Söz Konusu Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2001/714DEVLET ARAZİSİNDEN İZİNSİZ KUM ALINMASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Uygulanacak Faiz Oranı )
Y8.HDE. 2005/6112DEVLET ARAZİSİNİN KAZANIMI ( Taşlık Bölge Sayılan Yerlerin Devlete Ait Olduğu-Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı )
Y11.HDE. 2006/3490DEVLET ARŞİVİ NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ( Osmanlı Arşiv Belgeleri/Eser Niteliği - Toplayıp Saklayan ve Mali Hakları Kullanma Hakkına Sahip Kuruluşun Eser Sahibi Sayılmayacağı )
Y4.HDE. 2010/10258DEVLET BAHÇELİ'NİN BAŞBAKAN HAKKINDAKİ AĞIR SÖZLERİ (Davalı Tarafından Meclis Grubunda Söylenen Sözlerin Hukuka Aykırı Olduğu ve Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturması)
Y13.HDE. 2008/413DEVLET BAKANLIĞI İLE GÖÇMEN ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Göçmen Evleri Projesi/Konut Satımı - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y9.HDE. 1999/7706DEVLET BANKALARINCA BİR YILLIK DOLARA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ( Dolar Üzerinden Hesaplanan Kıdem Tazminatına Fesih Tarihinden İtibaren Yürütülmesi Gereği )
Y13.HDE. 2002/12483DEVLET BANKALARINDA AÇILMIŞ BİR YIL VADELİ MEVDUAT HESABI ( 3095 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y16.CDE. 2017/1160DEVLET BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU (Mala Zarar Verme Kastıyla Gerçekleştirilen Eylemin Bu Haliyle Vahamet Arz Eden Bir Seviyeye Ulaşmaması Bu Şekilde Amaç Suçu Gerçekleştirmeye Elverişli Araç Suç Niteliğinde Olmadığından Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçundan Söz Edilemeyeceği)
Y9.CDE. 2007/501DEVLET BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sanığın KDP Güçleriyle Silahlı Çatışmaya Girdiği - Eyleminin 5237 S.K. VEYA 765 S.K.'ya Göre Bu Kapsamda Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/9-223DEVLET BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sanığın Örgütteki Çatışmalarda Yer Aldığını Beyan Ettiği - Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanamayacağı )
YCGKE. 2006/9-303DEVLET BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Uyarlama Yargılamasında Asıl Ceza Yargılamasının Esaslarının Zorunlu Olduğu Ölçüde Uygulanacağı - Hükümlüye Müdafii Görevlendirilmesi Zorunluluğu Bulunmadığı )
YHGKE. 2002/21-629DEVLET BORCU ( Okul Müdürlerinin Tahakkuk Belgelerini Hazırladıkları Sigorta Primlerini Bakanlık Bütçesinde Ödenek Olmasa Bile Borcun Bu Kişiler Tarafından Kişisel Bütçelerinden Ödenememesi )
Y20.HDE. 2008/652DEVLET ÇAM ORMANI ( Tescil Davası/Tespit Dışında Bırakılan Ormanın Yeniden Orman Olarak Sınırlandırma İşlemine Tabi Tutulabileceği - Zilyetlikle Kazanılmayacağı )
Y4.HDE. 2012/16507DEVLET DAİRELERİ BELEDİYELER ÖZEL İDARELER VE İLGİLİ MÜESSESELER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR ( Adli Yargının Görevi İçinde Bulunduğu - Tahkim Usulüne Göre Çözümleneceği )
YHGKE. 1970/7-497DEVLET DAVALARINDA TEMSİL YETKİSİ ( Defterdara Resmen Vekalet Etmedikçe veya Özel Biçimde Yetkili Kılınmadıkça Milli Emlak Müdürünün Hazineyi Temsil Edememesi )
Y18.HDE. 1997/12538DEVLET DAVALARINDA TEMYİZ SÜRESİ ( Otuz Gün Olması )
YİBGKE. 1944/2DEVLET DEMİR YOLLARI ARDİYELERİNE KONAN VE ZAMANINDA BOŞALTILMAYAN EŞYA ( Ardiye Ücreti Ödenmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 1983/321DEVLET DEMİR YOLLARI MEMURLARI ( Görev Nedeniyle İşledikleri Suçlardan Yargılanmalarında Memurin Muhakematı Kanununa Tabi Olmamaları )
Y10.HDE. 2008/20923DEVLET DEMİR YOLLARININ SORUMLULUĞU ( Hemzemin Geçidin Tam Kapanmaması Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazası - Hemzemin Geçitteki Bariyerin Tam Kapanmasını Sağlamayan DDY'nın da Kusurlu ve Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 2003/6438DEVLET DEMİR YOOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle - Görevli Yargı Yeri )
Y4.CDE. 1989/5782DEVLET DEMİRYOLLARI GİŞE MEMURU ( Memur Niteliği Bulunmaması )
Y5.HDE. 2011/6480DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI ( 50 Metrelik Kesimin Demiryolu Güvenlik Koridoru Kabul Edilerek Bu Koridorun Dahilinde Sabit Yapılaşmaya Müsaade Edilmemesi Yönündeki Yazısının Dikkate Alınacağı - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
YİBGKE. 1930/21DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLARI İDAREİ UMUMİYESİ GÖREVLİLERİ ( Ceza Kanunu Tatbikatında Memur Sayılmaları-1441 Sayılı Kanun Gereği Tecilden Yararlanamamaları )
Y11.CDE. 2015/8945DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN SAHTE BELGE DÜZENLEME ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sanıkların Beyan Ettikleri Yerlerde Fiilen Tarımsal Faaliyette Bulunup Bulunmadıkları MGD'den Yararlanma Koşullarını Taşıyıp Taşımadıkları Araştırılacağı/Arazilerin İşlenmediği ve Üretim Yapılmadığı Halde Aksi Yönde Belge Düzenleme )
Y11.HDE. 2014/11075DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA POLİÇESİ ( Sigorta Kapsamında Meydana Gelen Zarar - Sigorta Bedeli Üzerinden Hesaplanan Muafiyet Tutarının İndirilmesinden Sonra Kalan Zarar Miktarı Üzerinden Müşterek Sigorta Tutarının Hesaplanarak Tazminat Miktarından İndirileceği Düzenlemiş Olmasına Karşın Bu Husus Göz Ardı Edilerek Hesaplama Yapılmasının Doğru Olmadığı )
Y11.HDE. 2015/10177DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA POLİÇESİ'NDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Hasarın Meydana Geldiği Yıla Dair Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları ve Buna Dair Teknik Şartlar Tarife ve Talimatlar da Dosya Kapsamına Alınarak Bilirkişi Raporuna Yönelik Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkiyi Giderir Mahiyette Ek Rapor Alınarak Bir Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2013/4638DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası - Temerrüt Tarihinin Sözleşme Hükmüne Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2012/6759DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( “Hasar Dosyası Tekamül Ettirilerek Kesinleşmiş Olan Tazminat Miktarının En Geç 30 Gün İçerisinde Sigortalıya Ödeneceği ve Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceği” Belirtilmiş Olup Mahkemece Faiz Başlangıcının Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2015/10793DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI POLİÇESİ'NE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Havuzu İşletmek Üzere Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. ( TARSİM ) Kurulduğu - Davacı Bu Havuzun Ortağı Olduğu Anlaşılan Davalı İle “Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortaları Poliçesi" Düzenlediği/Poliçe Tanzim Eden Davalı Sigorta Şirketine Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y11.HDE. 2015/10395DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI ( Genel Şartlarının Tazminatın Ödenmesi Başlığı Altında Yer Alan Maddesinde Kesinleşmiş Hasar Miktarının En Geç Otuz Gün İçinde Sigortalıya Ödeneceği ve Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceğine Dair Düzenlemenin Gözetilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
Y11.HDE. 2016/1470DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (Mahkemece Davacının İddiaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Yazısı Poliçenin Tanzim Tarihi ve Saati İle Birlikte Değerlendirilerek ve Meteoroloji Mühendisi Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği)
Y11.HDE. 2015/5154DEVLET DESTEKLİ HAYVAN SİGORTASI (Maddi Tazminat - Görevlendirilen Eksperin Sigorta Şirketi İle Arasında Adam Çalıştırma ve Yardımcı Kişi İlişkisi Bulunmadığı/Hasarın Teminat Altında Bulunup Bulunmadığının Tespiti ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y11.HDE. 2014/3135DEVLET DESTEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Ek veya Yeni Bilirkişi Raporu Alma - Sözleşmeye Göre Dolaylı Zararların Teminat Dışında Olduğu/Bilirkişi Raporunda Dolunun Doğrudan ve Dolaylı Zararlarının Bulunduğu Belirtildiği/Mahkemece Ek veya Gerekirse Yeni Bilirkişi Raporu Almak Suretiyle Sonuca Gidileceği )
Y11.CDE. 2005/9442DEVLET GELİR DESTEĞİ ( Alabilmek Amacıyla Fazla Arazi Beyanı - Arazinin Bir Kısmı Üzerinde Tarımsal Faaliyette Bulunduğu Geri Kalan Kısmının İse Tarım Üretimine Elverişli Olmadığının Belirlenmesi Karşısında Sanığa Yüklenen Atılı Suçtan Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2005/2575DEVLET GELİR DESTEĞİ ( Sanığın Tarım Arazisi ve Tarımsal Faaliyeti Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi )
Y11.CDE. 2005/2220DEVLET GELİR DESTEĞİ ( Sanık Dışında Doğrudan Gelir Desteği için Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığı ile Beyan Ettiği Taşınmazların Başka Çiftçiler Tarafından de Beyan Edilip Edilmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 1975/42DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ ( Bir İptal Kararı Varken İkinci Kez Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
Y10.CDE. 2001/25764DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçunun Toplu Halde Veya Teşekkül Oluşturarak İşlenmesi Halinde Davaya Bakma Görevinin Devlet Güvenlik Mahkemesinde Olması )
YCGKE. 1982/448DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNE YÖNELİK HAKARETLER ( Adliyenin Manevi Şahsiyetine Hakaret Suçu )
Y9.CDE. 1975/23DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN GÖREV SINIRI ( Duruşmada Anlaşılan Suç Vasfı İleri Sürülerek Aşağı Dereceli Mahkemeye Gönderilemeyeceğine İlişkin Kuralın DGM'lerde Uygulanmaması )
Y9.CDE. 1975/24DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN GÖREV SINIRI ( Duruşmada Anlaşılan Suç Vasfı İleri Sürülerek Aşağı Dereceli Mahkemeye Gönderilemeyeceğine İlişkin Kuralın DGM'lerde Uygulanmaması )
YCGKE. 1975/9-367DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN GÖREVE DEVAMI ( 1773 Sayılı Yasanın İptalinde Yürürlük Tarihi Bir Yıl Ertelenmiş Olduğuna Göre Bu Süre Sonuna Değin Anılan Yasanın Yürürlükte Kalması )
Y8.CDE. 2001/12684DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Sanıkların Eylem Birliği Yaparak Yerleşik Yere Patlayıcı Madde Atması-Görevli Mahkemenin Devlewt Güvenlik Mahkemelerinin Olması )
YCGKE. 1975/9-179DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ ( Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçlarına Bakılmasının Şarta Bağlı Olması )
Y6.CDE. 2002/24288DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ ( TCY'nin 313. Maddesi Kapsamına Giren Eylemlerin 4723 Sayılı Yasanın Yürürlüğünden Sonra Davaya Bakmakla Yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesinin Bulunduğu Yerin Yargı Çevresindeki Görevli ve Yetkili Yargı Yerlerine Gönderileceği - Cürüm Oluşturmak İçin Teşekkül Oluşturmak )
YCGKE. 1975/221DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ İLE İLK DERECE ADALET MAHKEMELERİ ARASINDA GÖREVSİZLİK ( Aralarında Çıkan Görev Uyuşmazlığını Çözmeye Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Yetkili Olması )
Y9.CDE. 1975/21DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ YEDEK HAKİMLERİ ( Sulh Hakimlerinin Yetkilerinin Tanınmış Olması )
Y8.CDE. 1990/6745DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ YEDEK ÜYESİ KARARLARI ( İtirazı Karara Bağlayacak Merci )
YCGKE. 1994/10-10DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN SUÇLAR ( 1412 S.K. Md. 135 ve 236'ya Uygun Biçimde Sanığın Kimliği Saptanıp İddianame Okuduktan Sonra Yüklenen Suçu Anlatılarak Sorgusununun Yapılacağı )
Y9.CDE. 1994/2136DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ
Y9.CDE. 1994/1056DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Patlayıcı madde imali ve patlatılması )
Y7.CDE. 1989/3069DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Teşekkül Halinde Kaçakçılık Mahiyetindeki Hayali İhracat Suçundan Açılan Kamu Davasında )
Y10.CDE. 2001/25765DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Teşekkül Oluşturarak Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçunda Görevli Olması )
Y8.CDE. 1997/9565DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Yayın Yoluyla Cürüm Sayılan Fiili Övmek )
YCGKE. 1989/5-372DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLUP OLMAMASI ( Topluluk İddiasıyla Açılan ve Bireysel Suça Dönüşen Uyuşturucu Madde Ticareti Davasında )
Y8.CDE. 2001/10464DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Yıkıcı Öldürücü Ateş Etme Eyleminin Toplu veya Teşekkül Halinde İşlenmesi Durumunda Yargılamanın Devlet Güvenlik Mahkemesinde Yapılması )
Y9.CDE. 1997/3391DEVLET HAKİMİYETİ ALTINDA OLAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞMA ( Sanıkların Eski Hükümlülüklerine İlişkin Kayıtların Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2001/2407DEVLET HAKİMİYETİ ALTINDAKİ BİR KISIM TOPRAKLARI AYIRMAK ( Sanıkların Yasa Dışı Örgütün Ülke Topraklarını Kısmen Ayırıp Burada Bağımsız Bir Devlet Kurmak Amacına Yönelik Olaylara Katılması )
YCGKE. 1990/9-193DEVLET HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARIN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMA ( Lise Öğrencisi Sanığın Bazı Binaları Yakması )
YCGKE. 2003/9-30DEVLET HAKİMİYETİNDEKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Sanığın Eylemlerinin Bu Zararı Doğurucu Eylemler Olmaması-Yasadışı Silahlı Terör Örgütünün Özel Elemanı Olması )
YHGKE. 2005/13-761DEVLET HARCAMALARI BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ( Her Hangi Bir Alacağı Temellük Eden Kişilere Yapılacak Ödemelerde Noterce Düzenlenmiş Alacak Temliknamesinin Ödeme Belgesine Bağlanması Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/15077DEVLET HASTAHANESİ SAHASINDAKİ BÜFE ( Devlete Ait Taşınmaz - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y7.HDE. 2015/6179DEVLET HASTANELERİ İLE İLGİLİ AÇILACAK DAVALARDA HUSUMETİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YÖNELTİLMESİ GEREĞİ (İşçilik Alacakları - Devlet Hastanelerinin Bağımsız Tüzel Kişilikleri Olmayıp Husumetin Sağlık Bakanlığına Yönetileceği/Devlet Hastanesi Başhekimliğine Tebligat Yapılarak Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Kurulamayacağı)
Y17.HDE. 2013/10519DEVLET HASTANESİ İLE YAPILAN HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HAKEDİŞ KESİNTİSİNİN ÖDENMESİ DAVASI ( Ticari Dava Olmadığı - Asilye Ticaret Mahkemesinin Görevinde Olmadığı )
Y21.HDE. 1999/2471DEVLET HASTANESİ RAPORU ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybına İlişkin-Kurumca Raporun Kabul Edilmemiş Olması Halinde Mahkemece Takip Edilmesi Gereken Yol )
Y18.HDE. 2011/1372DEVLET HASTANESİ RAPORUNA AYKIRI HÜKÜM ( Mahkemece Küçüğün Duruşmada İzlenen Dış Görünümüne Göre Yaşının 16-17 Olabileceğinin Müşahade Edildiği/Usul ve Yasaya Aykırılığı - Doğum Tarihini Düzeltilmesi )
Y13.HDE. 2011/11097DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA ( Ayıplı Malın Değiştirilmesi veya Bedelinin Ödenmesi İstemi - Davada Davacıyı Sağlık Bakanlığının Hazine Avukatı Temsil Etmiş ve Yargılamaya Hazine Vekili Katıldığı/Bunun Taraf Değişikliği Olarak Kabul Edilemeyeceği/Esasa Girileceği)
Y18.HDE. 2008/11422DEVLET HASTANESİNDE DOĞAN KİŞİ ( Bu Rapora Göre Nüfus Kütüğüne Tescil Edilen - Raporun Sahteliği İddia ve İspat Edilmeden Doğum Tarihinin Düzeltilemeyeceği )
Y5.CDE. 2010/4417DEVLET HASTANESİNDE DOKTOR OLAN SANIĞIN ÜCRETSİZ OPERASYON İÇİN SEKRETERİ ARACILIĞI İLE PARA İSTEMESİ ( Doktor Olan Sanığın Eyleminin Görevi Kötüye Kullanma Sekreterin Eyleminin İse Yardım Etme Olarak Nitelendirileceği )
YHGKE. 2012/4-523DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ DOKTORUN HAKSIZ EYLEMİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Safra Kesesi Ameliyatında Yetersiz Kalındığı/Doktorun Kamu Hizmetini İfa Sırasındaki Eylemlerine Karşı İdari Yargı Yolunda Tam Yargı Davası Açılması Gereği )
Y5.CDE. 2012/621DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ DOKTORUN HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMASI ( Kanun Değişikliği İle Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Hükümde Kazanç Sözcüğünün Menfaat Olarak Değiştirildiği ve Cezanın İndirildiği - Kanun Değişikliğinin Gözetileceği )
Y14.CDE. 2017/6730DEVLET HASTANESİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN VE HASTA YÖNLENDİRME İŞİNİN YÜRÜTEN SANIĞIN CİNSEL İSTİSMARI ( Sanığın Sağlık Hizmeti Veren Kişi Sayılamayacağından Müsnet Suçtan Belirlenen Temel Cezanın TCK. 103/3-d Maddesiyle Arttırılması Suretiyle Fazla Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )
Y4.HDE. 2012/16950DEVLET HASTANESİNDE YANLIŞ İĞNE YAPILMASI ( Kamu Hizmetinin Görülmesi Sırasında ve İdarenin Hizmet Kusurundan Meydana Geldiği/Davalı Kamu Görevlisine Husumet Yöneltilemeyeceği/Davalı Sağlık Bakanlığı Hakkında İdari Yargının Görevli Olduğu - Maddi ve Manevi Tazminat )
Y3.CDE. 2014/12660DEVLET HASTANESİNDEKİ HEMŞİRENİN YARALANMASI ( Yaralama Suçu/Mağdurenin Sanığa Hakaret Etmesinden Sonra Suçu İşlemesi Nedeniyle Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Tartşılması Gerektiği - Tekerrüre Esas Alınan Cezanın tedbir Niteliğinde Seçenek Yaptırım Olduğu Ancak Yalnızca Hapis Cezalarının Tekerrüre Esas Alınabileceği )
Y17.HDE. 2013/5136DEVLET HASTANESİNDEN ALINAN DAİMİ MALULİYET RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası/Daimi Maluliyet Raporunun Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Esas Alınarak Düzenleneceği - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
Y2.CDE. 2011/30705DEVLET HASTANESİNDEN CEZAİ EHLİYET KONUSUNDA ALINAN RAPOR ( Eksik Araştırmayla Hüküm Kurulamayacağı - Adli Tıp Kurumundan veya Ruh Sağlığıyla İlgili Hastaneden Rapor Alınacağı )
Y9.CDE. 2015/17427DEVLET HASTANESİNE AİT MALA ZARAR VERME ( Devlet Hastanesinin Kapısında ve Penceresinde İse Zarar Oluşmadığının Anlaşılması Karşısında Sanıkların Savunmaları ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Sanığın Devlet Hastanesinin Acil Giriş Kapısına ve Camına Zarar Verme Kastıyla Hareket Ettiklerine ve Mahkumiyetlerine Yeterli Her Türlü Şüpheden Uzak Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Beraatleri Yerine Mahkumiyetlerine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y12.HDE. 2014/17867DEVLET HASTANESİNİN AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAMASI ( Genel Haciz Yoluyla Takipte Borçlu Olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Gösterilmesi Gerekirken Devlet Hastanesinin Gösterilmesinin Maddi Hataya Dayandığı - Taraf Değişikliği İçin Verilen Kesin Sürede Değişiklik Yapılmazsa Taraf Ehliyeti Yokluğu Nedeniyle Takibin İptal Edileceği )
Y11.HDE. 2004/3888DEVLET HASTANESİNİN SORUMLU OLDUĞU HAKSIZ EYLEM ( Açılacak Olan Davada Husumetin Sağlık Bakanlığı'na Yöneltilmesi Gereği )
Y9.HDE. 2008/30833DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ ( Davacının DHMİ Kadrosuna Geçmesiyle Fesih - Kendi Tercihi Olduğundan Önceki Şirketine Açtığı Davanın Reddedileceği )
Y5.CDE. 2004/1502DEVLET HAZİNESİNDEN TAHSİL EDİLEN BEDELLERİ DEVLETİN BAŞKA İŞLERİNDE KULLANMA ( Mal Müdürü ve Veznedarın Müteselsilen Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği )
Y2.CDE. 2015/16632DEVLET HAZİNESİNE YÜKLENECEK OLAN YARGILAMA GİDERİ ( Sanığın Sarfına Neden Olduğu 14,00 TL Yargılama Giderinin Terkin Edilmesi Gereken 20 TL'lik Tutardan Az Olması Nedeniyle Devlet Hazinesi'ne Yüklenmesine Karar Verileceği )
YİBGKE. 1958/2DEVLET HESABINA OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN OKULDAN ÇIKARILMASI ( Kendisine Yapılan Giderleri Ödemekle Yükümlü Olması )
Y11.HDE. 2003/2737DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ BEDELİNİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMADAN ÖDENMİŞ OLMASI ( Verginin Tahsili Talebi - Vergiden Muaf Olan Vakfın Aynı Gün Yayınlanan Kanunla Muafiyet Kapsamı Dışına Çıkarılmış Olması )
Y9.CDE. 1996/5443DEVLET İDARESİ ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Sanıkların Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışma )
Y13.HDE. 1995/2636DEVLET İHALE KANUNU ( Sözleşmenin Feshi İçin Öngörülen İhtarlı Süre İçin Cezai Şartın Karar Altına Alınıp Alınmaması )
Y1.HDE. 2012/3931DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ (Mülkiyeti Alıcısına Geçirmeyeceği - İdarenin Ecrimisil Alacağı Bulunduğu Gerekçesiyle Tapuda Ferağ Vermemesi Gözetildiğinde İhaleyi Kazananın Mahkemeden Mültiyetin Naklini Talep Edebileceği)
Y6.HDE. 2012/18647DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLDİĞİ ( Sözleşme Süresi Sonunda Sözleşme Sona Ereceği )
YHGKE. 1991/13-440DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI SÖZLEŞME ( 6570 S. Yasaya Göre Düzenlenen Kira Sözleşmesinde Öngörülen Sürenin Dolduğu - 2886 S. Yasa Uyarınca Yeniden Yapma Zorunluluğu Bulunan Sözleşmede Artık 6570 S.Y Hükümlerinin Uygulama Yeri Bulunmadığına Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gereği )
Y6.HDE. 2014/11532DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILMASI ( Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Her Ne Kadar Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Davalı Taşınmazı Kullanmaya Devam Etmiş İse de Bu Durum Taraflar Arasında Kira Sözleşmesi Yapıldığı ya da Kira Sözleşmesinin Yenilendiği Anlamına Gelmeyeceği )
Y6.HDE. 2014/5647DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti Davası - Hazine Vakıflar Genel Müdürlüğü İl Özel İdareleri ve Belediyeler Kiraya Verdikleri Taşınmazlarını Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 Sayılı Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesini İsteyebileceği )
Y1.HDE. 1998/434DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ KURULUŞ ( İrtifak Hakkı İle İlgili İhale Yapılmasının Gerekmesi )
Y6.HDE. 2015/9331DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA KİRALAMA (On Yıllık Uzma Süresinini Dolması Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi - Belediyelere 2886 S.K. 75. Maddesinden Yararlanma Hakkı Tanıyan 5393 S.K.Md.15'in Yürürlüğe Girdiği 13.07.2005 Tarihini İzleyen Son Dönemin Bittiği 21.08.2005 Tarihi İtibariyle Sözleşmenin Sona Erdiğinin ve Davalının Fuzuli Şagil Olduğunun Kabulü Gerektiği)
Y6.HDE. 2012/17311DEVLET İHALE KANUNU UYGULAMA ALANI ( Kira Akti Sona Eren Davalı İçin Bu Tarihten Sonra Yasa Gereği Sözleşmenin Yıldan Yıla Yenilenmesi Olanağı Bulunmadığı - Davalı Kiracının Füzuli Şagil Durumunda Olduğu/Tahliye Kararı Verilmesi Gereği )
Y3.HDE. 2012/12213DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRALANAN TAŞINMAZ ( Kiracılığın Tespiti İle Muarazanın Giderilmesi Davası - Uyuşmazlığın 6570 S.K.'ya Göre Değil 2886 S.K.'ya Göre Çözümleneceği )
Y6.HDE. 2009/8455DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN BELEDİYE TAŞINMAZI ( Belediye Malı Devlet Malı Statüsüne Alındığından Davalının Tahliyesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi )
Y6.HDE. 2007/6627DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Kira Sözleşmesi Geçerli Olduğu Sürece Fuzuli İşgalden Söz Edilemeyeceği - Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İstenebilmesi İçin Borçlar Kanunu 260. Maddesindeki Diğer Şartların Gerçekleşmesinin Yanında Davacının Kira Bedelinin Süresinde Ödenmemesine Dayalı Tahliye İstemesi Gereği )
YHGKE. 2009/13-282DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ ( Taşınmazın 6570 S.K. Md. 1'de Öngörülen Koşulları Taşıması Halinde Bu Kanuna ve Kanunda Sayılan Sınırlı Tahliye Sebeplerine Tabi Olacağı )
Y13.HDE. 1995/7150DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ ( Uygulanacak Kanun )
Y13.HDE. 2010/16666DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLAR ( 6570 S. K'nun 1. Md. Öngörülen Koşulları Taşımaları Halinde ve Bunlara İlişkin Kira Sözleşmeleriyle İlgili Olarak Ancak 7. Maddede Tahdidi Olarak Sayılan Nedenlerden Birine Dayanılmak ve İlam Alınmak Suretiyle Tahliyenin Sağlanabileceğinin Kabulü Gerektiği )
Y3.HDE. 2004/2098DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE TANZİM VE TEBLİĞ EDİLEN ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Görevli Yargı Yolu )
Y6.HDE. 2014/9864DEVLET İHALE KANUNU'NA GÖRE YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiraya Verilen Taşınmazlar Kira Süresi Sonunda İşgal Ne Kadar Süre Devam Ederse Etsin Kiralananın 6570 Sayılı Yasaya ya da Borçlar Kanununa Tabi Olup Olmadığına Bakılmaksızın Her Zaman Gerek Mahkemeden Gerekse Mülkiye Amirinden Tahliyesinin İstenebileceği )
Y1.HDE. 2004/14143DEVLET İHALE KANUNUNA UYGUN YAPILAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Olması Halinde Davalının Elatmanın Önlenmesine Karar Verilemeyeceği - Belediye İle Yapılan Sözleşme )
Y6.HDE. 2016/3087DEVLET İHALE KANUNU'NDA BELİRTİLEN USULDE KİRAYA VERİLMEYEN TAŞINMAZ (Kiracılık Sıfatının Tespiti Muarazanın Giderilmesi ve Kira Bedelinin Tespiti İstemi - Kira Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Davacı Kiracı Fuzuli Şagil Olmadığı/2886 S. Kanunun 75. Md. Uygulanamayacağı - Davanın Reddinin İsabetsizliği)
Y6.HDE. 2007/723DEVLET İHALE YASASI ( 75. Maddesinden Ancak Hazine İle 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi Hükmü Uyarınca Belediyeler Yararlanabileceği )
Y1.HDE. 2003/2714DEVLET İHALE YASASI ( Belediyenin Kiraya Verme İşlemlerinin Bu Yasaya Tabi Olduğu/ İmar Planı Sınırları İçindeki Yeşil Alan ve Rekreasyon Alanınındaki Büfenin Belediyece Kiraya Verilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y6.CDE. 1995/3466DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Gerçeğe Aykırı Demirbaş Defteri Düzenleyip İhale Komisyonuna Vermek )
Y13.HDE. 1996/7837DEVLET İHALE YASASINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhale Üzerine Kalan Davalının Verdiği Geçici Teminat İrad Kaydedilerek İdare Zararının Karşılanmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2011/3197DEVLET İHALE YASASI'NA AYKIRILIK ( Sanığın Kardeşinin Şirketinden Kamu Kurumuna Mal Aldığı - Suç Tarihi ve Dava Zamanaşımın Durma Süresi Dikkate Alındığında Zamanaşının Gerçekleşmediğinin Dikkate Alınacağı )
Y1.HDE. 2002/5984DEVLET İHALE YASASINA AYKIRILIK ( Taşınmazın Tapuya Tescil İşleminde )
Y6.HDE. 2015/11180DEVLET İHALE YASASINA GÖRE KİRALAMA YAPILMADIĞI ( Davacının Fuzuli Şağil Olduğundan Söz Edilemeceği - 2886 S.K. Uygun Kiralama Yapılmadığı/Kira İlişkisinin Devam Ettiğinin Kabulü/Mahkemece Davacının Kiracılığının Tespitine Karar Verileceği/Kiracılığın Tespiti ve Muarazanın Giderilmesi Davası/2886 Sayılı Yasa )
Y6.HDE. 2016/1305DEVLET İHALE YASASINA GÖRE KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ (Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Niteliği ve Bu Sözleşmenin 2886 S.K. Göre Düzenlenip Düzenlenmediğinin Araştırılacağı - Kira Sözleşmenin Yenilenip Yenilenmediğinin Tespiti/Kiracılık Sıfatı/İhale Komisyon Kararı Başlıklı Belgenin Niteliğinin Araştırılacağı)
Y1.HDE. 1996/11302DEVLET İHALE YASASINA GÖRE KİRAYA VERİLEN YER ( Kira Sözleşmesine Eklenen Özel Şartlarda Uygulanacak Hükümler )
YHGKE. 2013/6-1221DEVLET İHALE YASASININ BELEDİYE TAŞINMAZLARINDA UYGULANMASI ( 13.07.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. M. Yasal Değişikliğin Yerel Mahkemece Gözetileceği - Eldeki Davada Kira Sözleşmesinin İkinci Kez Uzamasının Mümkün Olmadığı )
Y15.HDE. 1998/26DEVLET İHALELERİ ( Sözleşme Aşamasına Değin Çıkan Çekişmelerin Çözüm Yerinin İdari Yargı Olması )
Y15.HDE. 2001/2801DEVLET İHALESİ ( Sözleşmenin Yapılması Aşamasına Kadar Ortaya Çıkan Çekişmelerin Giderilme Yerinin İdari Yargı Yeri Olması )
Y3.HDE. 2002/3408DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİ FİAT ENDEKSİNE GÖRE KİRANIN BELİRLENMESİ ( Taşınmazın SSK'na Ait Olması Nedeniyle )
Y3.HDE. 1996/2595DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ( Kira Parasının Tesbitinde Ele alınacak Rayiç veya Emsal Bedeller )
Y18.HDE. 1995/7310DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜN ENDEKSİNİN UYGULANMASI ( Değerlendirme Tarihinden Önceki Emsal Satış Fiyatına DİE Endekslerinin Gayrimenkul Fiyatlarına Yansıyan Bölümünün Uygulanması )
YHGKE. 1992/11-276DEVLET İŞTİRAKLERİNDE HAZİNEYİ TEMSİLEN YÖNETİM VEYA TASFİYE KURULU ÜYELERİ ( Ücretlerinde Yüksek Planlama Kurulunun Kararlaştırdığı Miktarı Aşan Kısmın Temsil Ettiği Kuruma Ödenmesi )
YHGKE. 1992/11-276DEVLET İŞTİRAKLERİNDE ÜCRET PRİM VE TEMETTÜ ( Ödeme Miktarı ve Şekli )
Y1.HDE. 2005/1245DEVLET KARAYOLU İSTİMLAK SAHASI DIŞINDA KALAN YER ( Çekişme Konusu Yerin Kaldığı Anlaşıldığına Göre Dahili Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün Temyiz İtirazının Yerinde Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )
Y8.HDE. 2008/859DEVLET KARAYOLUNA AİT KAMULAŞTIRMA HARİTASI ( ve Diğer Belgelerle Birlikte Teknik Bilirkişi Aracılığıyla Zemine Uygulanması Karayoluna ve DSİ Kanalet Sahalarına Bir Tecavüzün Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
Y9.CDE. 2011/1055DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNDEKİ CÜRÜMLER (Sanığın Mağduru Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaralamasının Amaç Suçun Gerçekleşmesine Yönelik Olduğu - Eylemin Bu Kapsamında Değerlendirileceği)
Y9.CDE. 1996/688DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Sanıkların Sivasta Yaptıkları Gösteriler Nedeniyle Bu Suçu İşlemiş Olmaları )
YCGKE. 1992/1-37DEVLET KUVVETLERİ ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Temyiz İncelemesinin 9.Ceza Dairesinin Görevine Girmesi )
YCGKE. 1987/167DEVLET KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Sanığın Kasıtlı Olarak Söylediği Sözler Nedeniyle Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y12.HDE. 1995/11131DEVLET MALI
Y12.HDE. 2004/14696DEVLET MALI ( Çiftçiye Doğrudan Gelir Desteği Olarak Ödenen Paranın Devlet Malı Olduğu Haczedilemeyeceği - Devlet Malı Niteliğinde Olan Çiftçiye Ödenen Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczine Karşı Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
Y12.HDE. 1996/1586DEVLET MALI ( Döner Sermaye Saymanlıklarının Malları )
Y12.HDE. 1995/11131DEVLET MALI ( Katma Bütçeli Kuruluş Olan Karayolları Genel Müdürlüğünün Malları Devlet Malı Hükmünde Olduğundan Haczedilememesi )
YHGKE. 2013/12-1705DEVLET MALI ( Üçüncü Kişiler Nezdindeki Hak ve Alacaklara İlişkin Olarak Gerçekleştirilen Hacze Yönelik İşlemin İptali İstemi - Şikayetçi Yüzme Federasyonunun Bütün Menkul Gayrimenkul Malları Hak ve Alacakları İle Her Türlü Gelirlerinin 3289 Sayılı Kanuna Göre Devlet Malı Hükmünde Olup Haczedilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y12.HDE. 1995/7526DEVLET MALI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI
Y8.HDE. 2002/8569DEVLET MALI NİTELİĞİ ( Doğal Park-Milli Park Alanları İle 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları - Zilyetlik İmar ve İhya Yoluyla Edinilemeyecekleri )
Y11.HDE. 2003/2216DEVLET MALI NİTELİĞİ ( İSKİ'ye Ait Mallar - Su Borularının Kırılması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Zarara %50 Fazlasıyla Hükmedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2002/3635DEVLET MALI NİTELİĞİ VE HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Devlet ve Üniversite Hastanesine Ait Döner Sermayeleri ve Bunlardan Doğan Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Haklar )
YİBGKE. 1946/14DEVLET MALI OLAN ORMANLARIN VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN HACZEDİLEMEMESİ
Y17.CDE. 2015/10376DEVLET MALI SATALIM GİTSİN BEYANI ( Sanıkların Telefon Tellerini Kestikleri veya Belli Bir Yerde İstifli Halde Duran Telefon Tellerini Çaldıklarına Dair Bir İddia ve Delil Bulunmadığı - Sanıklar Telefon Tellerinin Bir Köyden Bilmedikleri Bir Şahıstan Satın Aldıklarını Savunduğu/Eylemin Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunu Oluşturduğu )
Y11.CDE. 2002/5148DEVLET MALI SAYILAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI ( Elinde Bulundurmaktan İbaret Eylem Hakkında 2863 Sayılı Yasanın 70. Maddesine Göre Hüküm Kurulması Gereği - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet )
Y11.CDE. 2004/10858DEVLET MALI SAYILAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI ( Varolduğu Bilinmeyen Kültür Varlığının Bulunması Bilinmesi veya Yeni Haberdar Olunması Halleri 4. Maddesinin Kapsamında Olduğu )
Y12.HDE. 2000/14214DEVLET MALI SAYILMA ( Ceza Hukuku - Takip Hukuku Açısından Farklı Nitelik )
Y2.CDE. 2005/4DEVLET MALI SAYILMA ( Zati Demirbaş Tabancaların Personelin Memuriyeti Süresince Devlet Malı Silah Sayılmasına Son Verildiği - Suçta Kullanılan Tabancaların Müsadere Edilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2002/12-1101DEVLET MALI SAYILMASI (Vakıf Üniversitesinin Kamu Tüzel Kişisi Olmasının Yetmemesi-Bütçesinin Genel ve Katma Bütçe ipinde Yer Almasının Gerekmesi)
Y6.CDE. 1996/11674DEVLET MALINA KARŞI İŞLENEN FİİL ( Türkiye Taş Kömürüne Ait Ocaktan Taşkömürü Çalma Eylemi )
Y9.CDE. 2005/5008DEVLET MALINA ZARAR VERME ( Sanığın Aynen İnfazına Karar Verilen Mahkumiyetinin Suç ve Hüküm Tarihlerine ve 765 Sayılı TCK'nun 2/2.Maddesine Göre 4616 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-68DEVLET MALINA ZARAR VERME ( Sanıkların Sorgularının Yapıldığı Tarihten Sonra Zamanaşımını Kesen veya Durduran Başka Bir İşlem Yapılmadığından 5 Yıllık Asli Zamanaşımı Süresinin İnceleme Tarihi İtibarıyla Dolduğu )
YHGKE. 2012/12-718DEVLET MALININ HACZEDİLEMEMESİ ( Eldeki Davada Ayrıca Belediye Kanunu Gereğide Borçlu Belediye'ye İade Edilen Harç Bedelinin Hazcedilemeyeceğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Anılan Bedelin Maliye Bütçesinden Gönderildiği )
Y12.HDE. 2012/4237DEVLET MALININ HACZEDİLEMEYECEĞİ ( Devlet Aleyhine Takip Yapılmasını Yasaklayan Hüküm Olmadığı )
Y12.HDE. 1997/5761DEVLET MALININ HACZEDİLMEZLİĞİ
Y12.HDE. 1996/1586DEVLET MALLARI ( Haczi Caiz Olmaması )
Y14.HDE. 1976/335DEVLET MALLARI ( Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu ile İktisap Edilememesi )
Y12.HDE. 2003/27475DEVLET MALLARI ( Salt Devlet Tüzel Kişiliği İçindeki Genel Ve Katma Bütçeli Direlerin Mallarını Kapsadığı - Haczinin Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 1981/1-167DEVLET MALLARI ( Tanımı )
YHGKE. 2002/3-623DEVLET MALLARI ( Vakıf Mallarının Devlet Malı Niteliğinde Olmaması - Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Talebi )
Y12.HDE. 2006/732DEVLET MALLARI İLE MAHSUS KANUNLARINDA HACZİ CAİZ OLMADIĞI GÖSTERİLEN MALLAR ( Haczedilemeyecek Mallar Arasında Gösterilmiş Olup Bu Yöndeki Haczedilemezlik Şikayetinin Süreye Tabi Olmadığı )
Y12.HDE. 2002/9498DEVLET MALLARI İLE MAHSUS KANUNLARINDA HACZİ CAİZ OLMADIĞI GÖSTERİLEN MALLARIN HACZİ ( Belediye hizmetlerine mahsus gelir niteliğindeki tahsis ücretlerinin haczedilemezliği )
YHGKE. 1981/1-167DEVLET MALLARINDAN SAHİPSİZ MALLARIN KAZANILMASI KAYBEDİLMESİ
YHGKE. 2008/12-50DEVLET MALLARININ HACZEDİLEMEZLİĞİ ( Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığının Saymanlığın Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığına Doğrudan Bağlı Olup Bağımsız Kişilik Taşımaması da Gözetilerek Döner Sermaye Hesabının Devlet Malı Niteliğinde Ele Alınması Gerektiği )
Y12.HDE. 1970/12220DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ ( Şikayette Süre )
YHGKE. 2003/12-116DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİK KURALI ( Vakıf Üniversiteleri - Haczedilememesi İçin Özel Yasasında Açık Hükmün Bulunması Gerektiği )
Y12.HDE. 2002/12801DEVLET MALLARININ TANIMI ( Kamu Hizmetinin Devamlığı - Öz Sermayesi Devlet Tarafından Karşılanmış Döner Sermaye Ve Bunlardan Üretilmiş Mal ve Haklar )
Y1.HDE. 2004/2319DEVLET MALLARININ TEMLİKİ ( Hangi Usullere Göre Devredileceği Yasa İle Ayrıca Düzenlendiğinden Yasa Hükmüne Aykırı Yapılan Temliğin Yolsuz Olması )
Y11.HDE. 2007/13670DEVLET MEMURLARI AYLIĞININ ÖDENME ZAMANI ( Tahakkuk Dairesi Olan Okul Müdürlüklerinin Sadece Maaşın Ödenmesi Konusunda Sözleşme Yapabileceği )
Y11.CDE. 2006/1207DEVLET MEMURLARI GİBİ CEZALANDIRILMA ( KİT Personelinin Ancak Bağlı Olduğu Kurumun Parası Para Hükmündeki Evrak ve Senetleri ve Diğer Mevcutlarına Karşı İşledikleri Suçlar İle Bilanço Tutanak Rapor ve Benzeri Belge Üzerinde İşledikleri Suçlardan Dolayı )
Y9.HDE. 2009/12330DEVLET MEMURLARI KANUNU 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR (Haklarında İş Kanunu'nun Uygulanamayacağı/Uyuşmazlıkların İdari Yargıda Çözümleneceği - İşçilik Alacakları Talebi)
Y9.HDE. 2003/3167DEVLET MEMURLARI KANUNUNA DAYANARAK ÇIKARILAN BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE ÇALIŞMAK ( Kıdem Tazminatı Talebi - Uyuşmazlığın İdari Yargıda Görülmesi Gereği/Arada Statü Hukuku İlişkisi Bulunduğu )
Y9.CDE. 2008/16443DEVLET MEMURLARI KANUNU'NA TABİ MEMUR STATÜSÜ ( Doktor Olan Sanık - Memur Statüsünde Görev Yapıp Yapmadığı Araştırılarak Hakkında Soruşturma İzni Alınması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )
Y8.CDE. 1995/17577DEVLET MEMURLARI SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN SENDİKAL AMAÇLI KAPALI MEKAN TOPLANTISI ( 2911 S. Kanuna Muhalefet Teşkil Edip Etmemesi )
Y3.HDE. 2005/7828DEVLET MEMURLARI YASASINA BAĞLI GÖREV ( Uğranıldığı İddia Edilen Zarar Kamu Hukukuna Bağlı Görevlerle İlgili Olup Görevin Yerine Getirilmesi Sırasında Meydana Geldiğine Göre Davanın Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Alacak Talebi )
YCGKE. 2002/4-89DEVLET MEMURLARINA İNTİSAP İDDİASIYLA YARAR SAĞLAMAK ( Başsavcıya Yakınlığından Söz Ederek Belli Miktar Para Karşılığında Yakınlarını Hapisten Kurtaracağını Söyleyen Sanığın Eylemi )
Y5.CDE. 2001/3140DEVLET MEMURLARINA İNTİSAP İDDİASİYLE MENFAAT TEMİN EYLEYENLER ( 4616 Sayılı Yasadan Faydalanıp Faydalanamama )
Y11.HDE. 2005/11621DEVLET MEMURLARININ AÇIK VE ÖZEL YETKİ VERİLMEDİKÇE KURUMLARI ALEYHİNE CEZA ŞARTI ÖDENECEĞİNE DAİR SÖZLEŞME HÜKMÜNÜ KABULE YETKİLERİ OLMADIĞI ( Ceza Şartı )
Y11.HDE. 2009/10138DEVLET MEMURLARININ ANONİM ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ( Mümkün Olmadığı - Yönetim Kurulu Üyeliğine Getirilen ve Genel Kurulda Yeniden Yönetim Kurulu Üyesi Seçilen kişinin Genel Kurul Tarihi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Atandığı Tarihte Devlet Memuru Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2004/16928DEVLET MEMURLARININ GÖREVLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLARININ ÖDETTİRİLMESİ ( Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y4.CDE. 1999/10183DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI ( Kamu Sendikalarınca Alınan Karara Uyarak Öğretmenlerin Göreve Gelmeme Suçu - Suç Öğelerinin Oluşmaması )
Y4.HDE. 1993/8217DEVLET MEMURLARININ SENDİKA KURMA HAKKI ( Yasakoyucunun Onayladığı Sözleşmelerle Kural Olarak Devlet Memurlarına Sendika Kurma Hakkını Vermesi ve Memur Sendikalarına Tüzel Kişilik Tanıması )
Y10.HDE. 2003/6124DEVLET MEMURU HAKKINDA ADLİ YARGIDA DAVA AÇILMASI ( Görev Kusuru Olan Hallerde Kişisel Kusura Dayanılarak Devlet Memurları Hakkında Adli Yargıda Doğrudan Doğruya Dava Açılamaması )
Y2.HDE. 1997/4782DEVLET MEMURU KADININ ACİL DOĞUM İÇİN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA YATMASI ( Hastane Giderlerinin Çalıştığı Kurumca Giderilmesinin Mümkün Olması )
Y2.HDE. 1997/13079DEVLET MEMURU OLAN EŞLERİN BOŞANMASI ( Çocuk Yardımından Hangi Tarafın Yararlanacağı )
Y4.CDE. 1993/8519DEVLET MEMURU SAYILABİLME ŞARTLARI ( Kır Bekçisinin - Yaralama )
Y11.CDE. 2003/1911DEVLET MEMURU SAYILMA ( Kooperatif Memurlarının Suç Teşkil Eden Eylemden Ötürü Devlet Memuru Gibi Ceza Görecekleri - Zimmet )
Y6.CDE. 2003/11686DEVLET MEMURU SAYILMA ( Kooperatiflerin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - 5237 S.K.'da Görevin Üst Dereceli Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu/Evrakta Sahtekarlık )
Y3.HDE. 2008/623DEVLET MEMURUNA MÜESSİR FİİL ( Davalının Sorumluluğu Haksız Eylem Tarihinde Başladığından Tazminatın En Yüksek Devlet Memuru Brüt Aylığı Baz Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
YCGKE. 1992/1-255DEVLET MEMURUNU GÖREV SIRASINDA VE FAKAT GÖREVLE İLGİSİZ SEBEPTEN ÖLDÜRMEK ( TCK m. 450/11'in Uygulanıp Uygulanmayacağı )
YCGKE. 2006/1-333DEVLET MEMURUNU ÖLDÜRME VE BU SUÇA KALKIŞMA ( Ara Kararına El Yazısı ile Eklenen Değişikliğin Mahkeme Başkanı ile Birlikte Tutanak Katibi Tarafından da İmzalanması Gerektiği - Aksi Halde Tutanağın Kanıtlama Özelliğinin Zedeleneceği )
YCGKE. 2003/6-234DEVLET MEMURUNU SUÇA AZMETTİRMEK ( Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Banka Kredisi Sağlamakta Kullanılan Sahte İpotek Belgeleri Düzenlenmesi - Sanıklar Haklarındaki Kamu Davalarının Birleştirilmesi Gereği )
Y11.HDE. 2009/10802DEVLET MEMURUNUN DEVLETİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK SÖZLEŞME İMZALAMASI ( Devlet Memurunun Bu Yönde Bir Yetkisi Olmadığı - Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Talep Edilen Cezai Şartın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
Y11.HDE. 2005/8735DEVLET MEMURUNUN DEVLETİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK SÖZLEŞME İMZALAMAYA YETKİLİ OLMAMASI ( Okul Müdürlüğüne Valilikçe de Davacı Banka İle Dava Konusu Sözleşmeyi Yapma Konusunda Yetki Verilmediği )
Y4.CDE. 2002/5698DEVLET MEMURUNUN İŞLEDİĞİ SUÇ ( Hakkında Son Soruşturmanın Açılmasına Karar verilmiş Olması Halinde Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği - Durdurma Kararı Verilemeyeceği )
Y4.CDE. 1994/3790DEVLET MEMURUNUN KEYFİ MUAMELESİ ( Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının 10 Ayda 3 Lojman Değişmesi )
Y9.HDE. 2009/37435DEVLET MEMURUNUN YASAK OLDUĞU HALDE BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASI ( Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Başlangıçtan İtibaren Kanuna Aykırı Olduğu ve Bu Sebeple Sona Erdirildiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi)
YHGKE. 1979/15-390DEVLET MİMARLIK MÜHENDİSLİK AKEDEMİSİ ( Mezunlarının Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hizmetlerine Tabi Olmadıkları - Haklarında 657 Sayılı Yasanın 224. Maddesinin Uygulanması Gereği )
Y4.CDE. 1998/234DEVLET MÜHRÜNÜ TAKLİT VEYA KULLANMA ( Aracın Motor Numarasının Kesilerek Başka Araca Monte Edilmesinin Taklit Sayılamaması )
YİBGKE. 1946/14DEVLET MÜLKİYETİNDE BULUNMA ( Haczedilmezlik )
Y11.CDE. 1999/4574DEVLET MÜZELERİNDE ETÜDLÜK OLARAK KORUNMASI GEREKEN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Müzeye Tevdiine Karar Verilmesi Gerekirken El Konularak Müzeye Teslimine Karar Verilemeyeceği )
Y9.HDE. 1999/8655DEVLET OKULU ÖĞRETMENLERİNE YAPILAN ZAM ( Emekli Özel Okul Öğretmenlerine Uygulanmasının Şart Olmadığı )
YİBGKE. 1966/24DEVLET OPERA VE TİYATRO SANATÇILARI ( Devlet Memuru Sayılıp Sayılmayacakları Hakkında İçtihat İhtilafı Bulunmadığı )
YCGKE. 1973/6-253DEVLET ORMAN İDARESİ DEPOSUNDAN TOMRUK ÇALMAK ( Yargılama Sırasında Eylemin Orman Kanununa Muhalefet Olması Nedeniyle Sanığa Ek Savunma Verilmesi )
Y20.HDE. 2003/3947DEVLET ORMANI ( 13.07.1945 Tarihinde Yürürlüğe Giren 4785 Sayılı Yasanın 1. Maddesi Gereğince 2. Maddesinde Sayılan İstisnalar Dışında Bütün Ormanların Devletleştirildiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği/Tescil Talebinde Orman Araştırması Yapılması Gereği )
YHGKE. 1999/20-287DEVLET ORMANI ( Arazi Kadastrosu Sonucunda Gerçek Kişi Lehine Tapuya Bağlanmış Olması )
Y8.HDE. 2005/4852DEVLET ORMANI ( Bu Netelikte Olan Bir Yerin İmar-İhya veya Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinilebilmesinin Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2006/14252DEVLET ORMANI ( Dava Konusu Taşınmazın 6831 Sayılı Yasanın G ve H Bentleri Kapsamında Olup Olmadığının Tartışılması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
Y3.CDE. 2003/5339DEVLET ORMANI ( Emvalin Alındığı Yerin Devlet Ormanı Olup Olmadığı Araştırılıp Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2005/1047DEVLET ORMANI ( Hangi Köy veya Mülki Hudutlar İçinde Kalıyor İse O Köylülere veya Kasabalılara Üretim İşinin Verileceğinin Belirtildiği - Tebliğdeki Prosedüre Uymadan Davalı Köy Tüzelkişiliğine İzin Verilmesinin Yasaya Uygun Olmadığı )
Y20.HDE. 2005/2478DEVLET ORMANI ( Hazine Adına Tescil - 5658 Sayılı Yasa Koşullarını Taşımayan Çekişmeli Taşınmaza İlişkin Uzman Bilirkişilerin Bu Konuda Yetkilerini Aşarak Yaptıkları Değerlendirmenin Hiçbir Yasal ve İlmi Dayanağı Bulunmadığı )
Y20.HDE. 2007/1833DEVLET ORMANI ( Kadastro Tespitine ve Orman Tahdidine İtiraz Davası - Taşınmazın Padişah Adına Kayıtlı İken Maliye Hazinesine Devlet Ormanı Olarak Tescil Edildiği/Zilyetlik Yoluyla Mülk Mülk Edinilemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/1983DEVLET ORMANI ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Taşınmazın Sınırında Eylemli Biçimde Devlet Ormanının Bulunduğu/Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığının Yöntemince Belirleneceği )
Y20.HDE. 2005/6210DEVLET ORMANI ( Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulaması Bulunduğu - Krokisinde Kesinleşmiş Tahdit İçerisinde Kalan Yolların Orman Olarak Hazine Adına Tescil Edilen Parsellerle Birlikte Devlet Ormanı Olarak Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/1267DEVLET ORMANI ( Kesinleşmiş Kadastro Sınırlarının Dışında Olması/Hazinenin Her Zaman Dava Açabileceği - Kulanılmak ve Korunmak Üzere Orman Yönetimine Tahsis Edilebileceği )
Y14.HDE. 1990/1214DEVLET ORMANI ( Köylülerin Ölülerini Defnettikleri Orman Hakkında Mülkiyet İddiasının Dinlenememesi )
Y20.HDE. 1993/6793DEVLET ORMANI ( Mera Tahsis Kararı Verilemeyeceği )
Y20.HDE. 2010/16289DEVLET ORMANI ( Olarak Belirlenen Taşınmazların Beyanlar Hanesine Şerh Konulamayacağı - Yanlış ve Yolsuz Tescile Dayalı Olarak Tapu Sicilinde Yapılacak Değişiklikleri Öngören İptal Davalarına Bakma Görevinin Adliye Mahkemelerine Ait Olduğu )
Y5.HDE. 2012/22438DEVLET ORMANI ( Olarak Sınırlandırılan Taşınmazın Halen Davacının Murisi Adına Kayıtlı Olduğu/Davacının Taşınmazdan Yararlanma Tasarruf Etme İmkanı Ortadan Kalktığından ve Bu Haliyle Kamulaştırmasız El Atma Olgusunun da Gerçekleşeceği - Sorumlu Orman Genel Müdürlüğü Davaya Dahil Edilip Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1994/20-755DEVLET ORMANI ( Orman alanı dışına çıkarılma )
Y20.HDE. 2008/10691DEVLET ORMANI ( Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı - Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı )
YHGKE. 1988/8-291DEVLET ORMANI ( Orman Rejimi Dışına Çıkarılan Taşınmazın Öncesinin Devlet Ormanı Olması Nedeniyle Hazine Yararına Orman Rejimi Dışına Çıkarılmasına İlişkin Karar )
Y20.HDE. 2012/5231DEVLET ORMANI ( Orman Savına Dayalı Açılan Tapu Kaydının İptali ve Hazine Adına Tescili İsteminde Ziraat Uzmanına Taşınmazın Bitki Örtüsü Toprak Yapısı Ağaçların Sayısı Yaşı Dağılımı Kapalılık Oranını Gösteren Bilimsel Verilere Dayalı Rapor Hazırlattınlacağı - Hangi Bölümlerin Bu Nitelikte Olduğunun Belirleneceği)
Y14.HDE. 1990/2111DEVLET ORMANI ( Orman Sınırları Dışına Hazine Adına Çıkarılması Nedeniyle Tapu Veya Zilyetlikle Kazanılmasının Olanaksız Olması )
Y20.HDE. 2007/6762DEVLET ORMANI ( Orman Tahdidine İtiraz Davası - Memleket Haritasında ve Genel Kadastro Çalışmalarında Orman Parseli İçinde Yer Aldığı/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2001/8580DEVLET ORMANI ( Orman Ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Yerler )
Y20.HDE. 2010/7202DEVLET ORMANI ( Orman ve Toprak Muhafaza Karekteri Taşıyan Funda ve Makilikle Kaplı Yüzde On İkiden Fazla Eğimi Bulunan Alanların Devlet Ormanı Olduğu - Orman Niteliğinin Taşınmazın Bitki Örtüsü Kadastro Paftası Memleket Haritası Komşu ve Yakın Parseller Aplik Edilerek Birkişi Eşliğinde Keşfen Araştırılması )
Y20.HDE. 2001/5590DEVLET ORMANI ( Ormanların Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Olanaksız Olması )
Y20.HDE. 2010/5760DEVLET ORMANI ( Tapu Kaydının Orman Olan Cinsinin Değiştirilmesini İstemi - Orman Niteliği İle Hazine Adına Kayıtlı Olan Taşınmazın Hazine'nin Özel Mülkü Gibi İşlem Yapılarak İhale Yolu İle Satışının Geçerli Olmadığı )
Y20.HDE. 2001/10745DEVLET ORMANI ( Tapuya Tescil Edilen Tahdit Sınırları İçinde Kaldığı Anlaşılmakla Kamu Malları Özel Mülke Konu Taşınmazlar Gibi Alım ya da Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Edilemeyeceği )
Y20.HDE. 2001/3455DEVLET ORMANI ( Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Olanaksız Olması )
Y8.HDE. 2003/5708DEVLET ORMANI ( Zilyetlikle Kazanılamayacağı - Tapu İptali Tescil Davası )
Y20.HDE. 2016/11265DEVLET ORMANI (Kadastro Tespitine İtiraz - Dava Konusu Parselin Tamamının Kesinleşen Mahkeme Kararına Dayanak Olan Kroki Kapsamı Dışında Kaldığı Tespit Edildiği Takdirde İse Davacı Orman Yönetiminin Davası Kabul Edilerek Parselin Tamamının Devlet Ormanı Vasfıyla Hazine Adına Tapuya Kayıt ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2016/6690DEVLET ORMANI (Tapu İptali ve Tescil - Orman İçi Açıklık ve Boşluklar İle Orman ve Toprak Muhafaza Karakteri Taşıyan Funda ve Makilik Alanlar Yasa Gereği Orman Sayıldığı İçin Orman Kadastro Yönetmeliği Gereğince Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırıldığının Gözetilmesi Gerektiği)
Y7.HDE. 2005/32DEVLET ORMANI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi )
Y20.HDE. 2015/3244DEVLET ORMANI OLAN BİR YERİN 2/B UYGULAMASI İLE ANCAK HAZİNE ADINA ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARILABİLMESİ ( Sonradan Yapılan 2/B Madde Uygulaması İle Orman Sınırları Dışına Çıkarılmadığı - Öncesi Devlet Ormanı Olan Bir Yerin 2/B Uygulaması İle Ancak Hazine Adına Orman Sınırı Dışına Çıkarılabileceği/Gerçek Kişilerin Bu Gibi Yerlerin Kendileri Adına Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Talep Etmekte Hukuki Yararları Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2002/2096DEVLET ORMANI OLARAK GÖSTERİLEN NİZALI YER ( Gerçek Kişi Tarafından Kadastroca Tescil Harici Bırakılan ve Devlet Ormanı Olarak Gösterilen Yerin Tescili )
Y20.HDE. 2015/15954DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRILACAK YERLER ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Orman İçi Açıklıkların Devlet Ormanı Olarak Sınırlandırılacağı - Orman İçi Açıklıklarda Yapılacak Her Türlü Yapının Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı/Orman İdaresince El Konulması Gerektiği )
Y20.HDE. 2009/13324DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRMA ( Hava Fotoğrafındaki Tarım Alanı-Orman Sınırının Esas Alınması Hava Fotoğrafına Göre Orman Alanı Olarak Görünen ve Ayrıca Eylemli Orman Niteliğinde Bulunan Taşınmaz Bölümlerinin Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gerektiği )
Y20.HDE. 2007/17239DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRMA ( Üzerinde Emekle Orman Tesis Edilmesinden Sonra Çekişmeli Taşınmaz Hazinenin Özel Mülkü Olarak Kabul Edilemeyeceği - Davacı Hazinenin Orman Yönetimi Aleyhine Açtığı Orman Kadastrosunun İptaline İlişkin Davanın Reddi Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/28329DEVLET ORMANI OLARAK TAHDİT EDİLEN SAHA ( Kadastro Çalışmalarında Eski Tapu Kaydı Kapsamındaki Taşınmazın Bir Kısmının Bu Sahada Kalması ve Hiçbir Parsele Revizyon Görmemesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu/Davada 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )
Y20.HDE. 2001/6199DEVLET ORMANI OLARAK TESPİT VE TESCİL EDİLEN TAŞINMAZ ( Yaylak Olduğu İddiası-Bilirkişinin Hukuki Nitelendirmesi )
Y20.HDE. 2010/302DEVLET ORMANI OLDUĞU BELİRLENEN TAŞINMAZLAR ( Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.HDE. 2004/4749DEVLET ORMANI SAYILAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Davasında Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
Y3.CDE. 2010/3668DEVLET ORMANI SAYILAN YERDE ORMAN ÖRTÜSÜNÜ KALDIRMAK SURETİYLE BİNA YAPMAK ( İnşaat Devam Etse Dahi Eylemin Tamamlanmış Sayılması Gereği - Teşebbüs Hükümleri Uygulanmaksızın Sanık Hakkında Açma Eyleminden Dolayı Ceza Tayin Edileceği )
Y20.HDE. 2001/4395DEVLET ORMANI SAYILAN YERLER ( Kesinleşen OTS.ları İçinde Kalan Taşınmazlar )
Y20.HDE. 2005/7466DEVLET ORMANI SAYILAN YERLER ( Ormanlarda Gerçek ya da Tüzel Kişilerin Herhangi Bir Surette Kullanımı ya da Yararlanmasının Düşünülemeyeceği )
Y20.HDE. 2014/8531DEVLET ORMANI SAYILAN YERLERİN HAZİNE ADINA TESCİLİ ( Devlet Ormanı Sayılan Yerlerin Tapu Kayıtları Üzerinde Herhangi Bir Şerh Bulunamayacağı - Mahkeme Masrafları ve Vekalet Ücretinin Davacı Kurum Üzerinde Bırakılacağı/Taşınmazın Orman Niteliğinin Tesciline Karar Verilmişse de Hazine Adına Tescil Edildiğinin Belirtilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2016/5234DEVLET ORMANI SAYILMAYAN YERLER ( Davaya Konu Taşınmazın Kadastro Mahkemesi Kararının Kapsadığı Alan İçerisinde Kalmadığı - Eylemli Haline Bakıldığında Parselin Orman Vasfını Taşımadığı/Devlet Ormanı Sayılmayan Yerlerden Olduğunun Tespit Edildiği/Davacının Tapu İptal Tescil Davasının Reddinin İsabetli Olduğu )
Y11.HDE. 2008/13826DEVLET ORMANI ÜZERİNDEKİ MÜŞTEMİLATIN SİGORTALANMASI (Devlet Oramanlarının Özel Mülk Konusu ve Özel Hukuk İşlemine Konu Edilemeyeceği - Devlet Ormanı Üzerindeki Müştemilatın Sigortalanmasında Davacı Şirketin Hukuki Yararı Bulunmadığından Bina Hasarına İlişkin Talebin Reddi Gereği)
Y8.CDE. 2001/8040DEVLET ORMANINA AĞIL YAPMAK ( Orman Kanununa Muhalefetten İddianame Düzenlenmediğinden Mahkumiyet Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 1991/4269DEVLET ORMANINA İZİNSİZ HAYVAN SOKMAK ( Dava Açılmadan Hüküm Tesis Edilememesi )
Y20.HDE. 2001/6990DEVLET ORMANINA SINIR OLMA ( İade Koşullarının Oluştuğundan Söz Etmenin İmkansız Olması )
Y3.CDE. 2006/10673DEVLET ORMANINA TECAVÜZ ( Sanığın Evinin Bir Kısmı İle Meyve Diktiği Bahçenin Kesinleşmiş Orman Sınırları İçinde Kaldığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y3.CDE. 2006/1380DEVLET ORMANINA TECAVÜZ ( Sanığın Meyve Ağaçları Diktiği Bahçe İle Evin Devlet Ormanı Olduğu ve Tecavüzde Bulunduğu Sabit Olduğu Halde Buna Aykırı Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y3.CDE. 2006/3603DEVLET ORMANINA TECAVÜZDE BULUNMAK ( Bilirkişi Raporundan Sanığın Meyve Ağaçları Diktiği Bahçe İle Evin Devlet Ormanı Olduğu ve Sanığın da Devlet Ormanına Tecavüzde Bulunduğu Sabit Olduğundan Buna Göre Karar Verilmesi Gereği )
YİBGKE. 1938/19DEVLET ORMANINDA İZİNSİZ HAYVAN OTLATMAK ( Temyiz Tetkikatının Üçüncü Ceza Dairesinde Yapılacağı )
YCGKE. 2004/3-157DEVLET ORMANINDA İZİNSİZ KÖMÜR OCAĞI AÇMAK ( Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan Doğruya ve İlk Kez Ceza Genel Kurulunca Ele Alınması Olanaksız Olduğundan Saptanan Eylemli Uyma Nedeniyle Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )
Y4.HDE. 2015/9820DEVLET ORMANINDAKİ KIZILÇAM AĞAÇLARINI İŞGAL VE FAYDALANMA MAKSADIYLA YOK ETMEK SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN GİDERİLMESİ ( Suç Tutanağının 06.06.2008 Tarihinde Düzenlendiği ve Ceza Yargılamasında da Suç Tarihinin Tutanak Tarihi Olarak Kabul Edildiği Anlaşılmakla 2008 Yılı Verileri Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerekirken 2001 Yılı Verilerine Göre Yapılan Hesaplama Esas Alınarak Düşük Miktarda Tazminata Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2005/3-92DEVLET ORMANINDAN AÇMA YAPILAN SAHADA BULUNAN ZEYTİN AĞACI ( Tesis Niteliğinde Olmaları Nedeniyle Zoralımına Karar Verilmesi Gereği )
Y3.CDE. 2004/6443DEVLET ORMANINDAN AÇMA YAPMA ( 15 Yaşından Küçük Sanığın Suçun Farik ve Mümeyyizi Olup Olmadığına İlişkin Uzman Bir Hekimden Rapor Alınması Gerektiği )
Y3.CDE. 2006/6191DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESME ( Suça Konu İşgal Edilen ve Ağaçların Kesildiği Yerlerin Üzerinde Orman Tahdidi Yapılıp Yapılmadığı Yapılan Orman Tahdidinin Kesinleşip Kesinleşmediğini Kesinleşmiş İse Hangi Tarihte Kesinleştiğinin Sorulup Celbedilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2004/3-89DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Kesilen Taşınmazla Mahkemece Ön Mesele Olarak Kabul Edilen Kadastro Mahkemesi'ndeki Davaya Konu Taşınmazın Farklı Olduğunun Tesbiti - Zamanaşımının Ön Mesele Nedeniyle Durmayacağı )
YCGKE. 1984/397DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Küçüğün Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığının Uzman Hekim Tarafından Muayene Edilerek Anlaşılması )
Y3.CDE. 2004/5366DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Olay Yerinde At Semer Balta ve Urganın Bulunduğu - Suç Tutanağının Tanzim Edildiği Tarihte Atının Bulunup Bulunmadığının Zabıta Marifetiyle Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/5404DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Dikiliden Motorlu Testere İle Yapacak Vasıfta Ağaç Kestiği Sübut Bulduğu Halde Eylemine Uyan 6831 Sayılı Kanunun 91/1-3 Maddeleriyle Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/6602DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Eyleminin 6831 Sayılı Yasa'nın 91. Maddesindeki Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 2006/3-25DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Yüzüne Karşı Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Sonradan Müdafie Karar Tebliği Temyiz Yönünden Yeni Bir Süre ve Hak Kazandırmadığı )
YCGKE. 2011/3-270DEVLET ORMANINDAN AĞAÇ KESMEK ( Yerin Devlet Ormanı Olmadığının Saptandığı/Eylemin İzinsiz Ağaç Kesme Hırsızlık veya Mala Zarar Verme Suçlarından Birisini Oluşturabileceği - Mahkemece Görevinin Dışında Bir Mahkemenin Görevine Girdiğinin Anlaşılması Halinde Görevsizlik Kararı Verileceği )
Y3.CDE. 2009/17472DEVLET ORMANINDAN DÜŞÜK VE DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETME ( Emvalin Yediemine Alınıp Mahkemece Zoralımına Karar Verildiği ve Müdahil İdarece Başkaca Zarara Uğrama İddiası Bulunmadığı - HAGB Kararı Verilebileceğinin Dikkate Alınacağı )
Y3.CDE. 2009/25235DEVLET ORMANINDAN EMVAL TEMİN ETMEK ( Nakledilen Emvalin Değer Azlığı Gözetildiğinde Cezaların Yarısına Kadar İndirilebileceğinin Gözetileceği )
YCGKE. 2005/3-164DEVLET ORMANINDAN FİDAN KESMEK ( 1412 Sayılı Yasanın 320 Vd. Maddeleri Uyarınca Hüküm Her Yönüyle İncelenmeli Varsa Hukuka Aykırılıklar Saptanmalı Bu Aşamadan Sonra Yeni Normların Sanıkların Hukuki Durumlarını Etkileyip Etkilemedikleri Değerlendirilmesi Gereği )
YİBGKE. 1985/1DEVLET ORMANINDAN İZİNSİZ AĞAÇ KESME ( Bu Suçun Hırsızlık Suçu Niteliğinin Olmadığı Gibi İzinsiz Su Kullanmanın da Hırsızlık Suçu Olmaması )
Y4.HDE. 1976/8468DEVLET ORMANINDAN İZİNSİZ AĞAÇ KESMEK ( Tazminat davası )
Y3.CDE. 2005/6402DEVLET ORMANINDAN KEPÇEYLE KÖMÜR ÇIKARMA ( Şirketin Anlaşma Gereği Kömür Çıkardığını İleri Sürmesi - İşlemenin Yapıldığı Sahada Süre Dolduktan Sonra Ayrıca Şirket Tarafından Kömür Çıkarma Faaliyetinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )
YCGKE. 1994/3-300DEVLET ORMANINDAN YAPACAK NİTELİKTE EMVALİ KESMEK ( Emvalin Kesilmesiyle Suçun Tamamlanması-Teşebbüs )
Y3.CDE. 2004/5526DEVLET ORMANINDAN YAPILAN KESİM ( Sonucu Elde Edilen Toplam 4 Ster Kaçak Meşe Odununu Kesen Diğer Sanık İle Birlikte Yüklemesi ve Emvali Yazılı İzin Belgesi Olmaksızın Traktörle Nakil Ettiği Esnada Yakalanması - Yasanın 108/1 Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/3-87DEVLET ORMANINI İŞGAL ETMEK ( Suça Konu Yer Orman Arazisi Olma Vasfından Çıkıp Özel Şahsa Ait Özel Mülkiyet Alanı Kapsamına Girdiği - Tapusu Geçerli Yerde Bulunan Tesislerin Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2004/3-195DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Davasının Acele İşlerden Olduğu- Adli Tatil İçerisinde Görüleceğinin Göz Önüne Alınmaması/Bozma Nedeni )
YCGKE. 2006/3-145DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Hükmen ve Halen Fiilen Orman Niteliğinde Bulunan Dava Konusu Yerle İlgili Olarak Kooperatif Lehine Konan Şerh Hukuken Geçerli Olmadığı )
YCGKE. 2007/3-148DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA ( Sözü Edilen Alanın Çitle Çevrilmediği ve Vişne Fidanı Dikilmediği Maddi Bir Vakıa Olarak Saptandığına Göre Tutanak İmzacısı Tanığın Bu Hususta Dinlenilmesinin Olayın Çözümüne Bir Katkı Sağlamayacağı )
YCGKE. 2011/3-424DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA (6831 S.K. Md. 93/1 İle Hükmolunan "Altı Ay" Hapis Cezasının 2. Fıkra Uyarınca Bir Kat Artırımı - “On İki Ay” Olması Gerektiği/Sanığın Aleyhine Sonuç Doğuracak Şekilde “Bir Yıl” Hükmolunmasının Yasaya Aykırılığı)
YCGKE. 2015/19-572DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA (Sanığın Yaşı Köy Nüfusuna Kayıtlı Olup Aynı Köyde İkamet Etmesi Hususları Birlikte Gözetildiğinde Suç Konusu Yerin Orman Olduğunu Bildiği Kabul Edilerek Devlet Ormanını İşgal ve Faydalanma Suçunu İşlediğinin Gözetilmesi Gerektiği)
Y3.CDE. 2013/19737DEVLET ORMANINI İŞGAL VE FAYDALANMA SUÇU ( Sanığın Eyleminin Özel Kanunlarda Sayılan Cezalar Kapsamında Kaldığı - Mahkumiyet Hükmünün Arşiv Kaydından Çıkarılmasının Mümkün Olmadığı Gözetilmeden Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
Y20.HDE. 2001/4255DEVLET ORMANLARI ( Bunların Mülkiyeti Hazineye Ait Olduğuna Göre Hazinenin Devlet Ormanlarının Tescili ve Üçüncü Şahısların Haksız Müdahlasinin Men-i Hususunda Her Zaman Dava Açabilmesi )
Y8.HDE. 2001/5597DEVLET ORMANLARI ( Herhangi Bir Suretle Yanmasından veya Açıklıklarından Faydalanılarak İşgal Açma veya Herhangi Şekilde Olursa Olsun Kesme Sökme Budama ve Bozma Yolları İle Elde Edilecek Yerlerle Buralarda Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesisler Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamayacağı )
Y20.HDE. 2008/5273DEVLET ORMANLARI ( Herhangi Bir Suretle Yanmasından veya Açıklıklarından Faydalanılarak Yapılacak Her Türlü Yapı ve Tesislerin Şahıs Adına Tapuya Tescil Olamayacağı - Yanan Alanlarındaki Emvalin Orman Genel Müdürlüğünce Değerlendirileceği )
YHGKE. 2002/20-235DEVLET ORMANLARI ( Kadastrosunun Orman Kadastro Komisyonları Tarafından Yapılması )
Y20.HDE. 2001/6009DEVLET ORMANLARI ( Kamu Malı Niteliğinde Olan Devlet Ormanlarının Zilyetlikle Kazanılamaması )
Y20.HDE. 2016/2479DEVLET ORMANLARI ( Özel Mülkiyete Konu Olamayacak İse de Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Taşınmaz Hakkında Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenerek Tapu Kütüğünün Gerçek Kişi Adına Oluşturulduğu Sonra Resmi Olarak Yapılan Satış Sonucu Davacıya Geçtiği Bu Şekilde Tapu Sicilinin Hatalı Tutulduğu Gözetilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/2502DEVLET ORMANLARI ( Özel Mülkiyete Konu Olamayacak İse de Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenerek Tapu Kütüğünün Gerçek Kişiler Adına Oluşturulduğu ve Daha Sonra Satış ve İntikaller İle Davacıya Kadar El Değiştirdiği ve Bu Şekilde Tapu Sicili Hatalı Olarak Tutulduğundan Devletin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu ve Davacının Gerçek Zararının Tazmininin Gerektiği )
Y20.HDE. 2008/5239DEVLET ORMANLARI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Özel Mülkiyete Konu Oluşturacak Şekilde Pay Tapusu Oluşturulamayacağı/Davanın Taşınmazın Tapudaki Paylı Ortaklarından Tümüne Karşı Açılacağı/Orman Yönetimine Pay Sahipleri Aleyhine Dava Açması İçin Süre Verileceği )
Y20.HDE. 2003/5989DEVLET ORMANLARI ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Dolayısıyla Devlet Ormanı Olmadığı İddiasıyla İtiraz Davası Açılabilmesi )
Y20.HDE. 2001/358DEVLET ORMANLARI ( Yanması Veya Açıklıktan Faydalanarak İşgal - Şahıslar Adına Tescil Olmaması )
Y20.HDE. 2001/5961DEVLET ORMANLARI ( Yapılan Orman Tahdidinde Çekişmeli Taşınmazların Devlet Ormanı Olmadığının Tespit Edilmesi )
Y3.HDE. 2009/832DEVLET ORMANLARINDA İRTİFAK HAKKI TESİSİ ( Tedaşın KİT Olduğu/İrtifak Hakkı Tesisi İçin Bedel Ödemesi Gereği - Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olduğundan Özel Hukuk Hükümlerinin Uygulanacağı )
Y4.HDE. 2014/882DEVLET ORMANLARININ HAKSIZ KULLANILMASINDAN KAYNAKLI ZARARIN TAZMİNİ ( Otel İnşaatı Sebebiyle - Türkiye Cumhuriyetiyle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol İmzalandığı/Mahkemece Protokol ve Onay Kanunu İncelenerek Uyuşmazlığı Çözüleceği Gözetileceği )
Y20.HDE. 2004/7341DEVLET ORMANLARININ İŞGALİ ( Açıklıklarından Faydalanılarak - Parsellerin Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
Y20.HDE. 2016/543DEVLET ORMANLARININ KORUNMASI (İstihsal ve İmarı İle Alakalı Olarak Yapılacak Her Nevi Bina ve Tesisler Müstesna Olmak Üzere Her Çeşit Bina ve Ağıl İnşaası ve Hayvanların Barınmasına Mahsus Yerler Yapılması ve Tarla Açılması İşlemesi Ekilmesi ve Orman İçinde Yerleşilmesinin Yasak Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz)
Y20.HDE. 2005/14311DEVLET ORMANLARININ MÜLKİYETİNİN HAZİNEYE AİT OLMASI ( Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Yerler Bu Kanun Hükümleri Uygulanmak Kaydıyla Orman Bakanlığı Emrine Geçeceği )
YHGKE. 1996/20-594DEVLET ORMANLARININ ORMAN DIŞINA ÇIKARILMASI ( Hazine Adına Kaydedilmesi )
Y5.CDE. 2012/7175DEVLET PARASI ( Diyanet Vakfına Yardım İçin Toplanan Paranın Bir Kısmının İlçe Müftülüğünde Memur Olan Sanık Tarafından Mal Edinildiği - Yardımın 2860 S.K. Uyarınca Devlet Malı Sayılmayacağı )
Y9.HDE. 2006/72DEVLET PERSONEL DAİRESİ VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ( Sözleşmeli Personel/Kıdem Tazminatı - Bakanlar Kurulunca Geçici Olarak Sözleşme İle Çalıştırılmasına Karar Verilen Kişilerden Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/46365DEVLET PERSONEL DAİRESİNE BİLDİRİLME TALEBİ ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Davacının İmzaladığı Sözleşmeye Rağmen Nakil Hakkı Olduğu Kabul Edilse Dahi En Geç Beş Yıl İçerisinde İş Sözleşmesi Feshedildiğinde Ancak Devlet Personel Dairesine Bildirilmeyi Talep Edebileceği )
Y4.CDE. 2000/6837DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATINA BASIN YOLUYLA HAKARET ( Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlardan Olduğu )
Y14.HDE. 2006/6400DEVLET SU İŞLERİ ( Geçit Hakkı İstemi - DSİ İdaresi Kanal Üzerinde ya da Bitişiğinde Tesis Ettiği Bu Yoldan Çevre Parsel Sahiplerini de Yararlandırıyor İse Davacının da Bu Yoldan Yararlanması Mümkün Olacağından Zorunlu Geçide İhtiyacı Olmadığı )
Y18.HDE. 2006/5817DEVLET SU İŞLERİ ( Genel Bütçeye Dahil İdare Olduğu - Kamulaştırılan Taşınmazın Hazine Adına Tescili Gereği )
Y18.HDE. 2006/7052DEVLET SU İŞLERİ ( Genel Bütçeye Dahil İdarelerden Olduğu - Kamulaştırma İşlemine Konu Taşınmazın DSİ Yerine Hazine Adına Tescili Gereği )
Y18.HDE. 2006/4897DEVLET SU İŞLERİ ( Genel Bütçeye Dahil İdarelerden Olduğundan Kamulaştırma Konusu Taşınmazın DSİ Yerine Hazine Adına Tescili Gereği - Genel Bütçeye Dahil Devlet Su İşlerinin Yargı Harçlarından Muaf Olduğu )
Y18.HDE. 2006/6723DEVLET SU İŞLERİ ( Genel Bütçeye Dahil Olduğu - Genel Bütçeye Dahil İdarelerin Edindiği Taşınmazların Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi Gereği )
Y5.HDE. 2012/24317DEVLET SU İŞLERİ ( Harçtan Muaf Olmadığı - Devlet Su İşlerinin Özel Bütçeli İdareler Arasında Alınması Nedeniyle Yargı Harçlarından Muaf Olmadığı - Bu Nedenle Hükmedilen Bedel Üzerinden Nisbi Karar Harcı Alınması Gerektiğinin Gözetileceği )
Y18.HDE. 2007/2344DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Arasında Gösterildiği - ( 1 ) Sayılı Tarifedeki Yargı Harçlarından Müstesna Tutulduğu )
Y18.HDE. 2007/1656DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Arasında Gösterilmiş Olup Yargı Harçlarından Müstesna Tutulduğu )
Y18.HDE. 2008/11852DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçeye Dahil Kamu İdareleri Kapsamına Alındığı - Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Edindiği Taşınmazların Hazine Adına Tapu Sicilinde Tescil Olunacağı )
Y18.HDE. 2011/343DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçeye Dahil Kamu İdareleri Kapsamına Alındığının Mahkemece Gözetileceği )
Y18.HDE. 2013/6688DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL ( Hazineye Devredilen ve Dsi Faaliyetleri İçin Hazine Adına Kamulaştırılan Taşınmazlardan İlgili Maddenin Yayımı Tarihi İtibarıyla Satışı Yapılmamış Başka Kurum ve Kuruluşlara Tahsis Edilmemiş ve Devredilmemiş Olanların Mülkiyetinin Maddenin Yayımı Tarihinden İtibaren Altı Ay İçinde Dsi Adına Resen Tescil Edileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2012/9897DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖZEL BÜTÇELİ İDARE OLDUĞU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasında Davalı İdareden Yargı Harcı Alınacağı )
YCGKE. 1981/7-422DEVLET SU İŞLERİ KANALINDAN İZİNSİZ SU ALMAK ( Sanığın Şebeke Dışında Olan Bağını Su İşlerine Ait Kanaldan İzin Almaksızın Motorla Su Alıp Sulaması )
Y5.HDE. 2013/871DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE AÇILAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( DSİ'nin Genel Bütçeli İdareler Arasından Çıkartılarak Özel Bütçeli İdareler Arasına Alındığı ve Yargı Harçlarından Muaf Olmadığının Gözetileceği )
YHGKE. 2001/13-1DEVLET SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERGİ VE HARÇLARDAN MUAFİYETİNİN KAPSAMI ( Mahkeme Harçlarından Muafiyet Sağlamaması )
YCGKE. 1980/6-349DEVLET SU İŞLERİNE AİT SULAMA KANALININ BETON PLAKASINI KIRIP TARLASINI SULAYAN SANIK ( Hırsızlık Suçu )
YİBGKE. 1958/7DEVLET ŞURASININ GÖREVLİ OLMASI ( İdari Bir Kararın Yerine Getirilmesinden Dolayı Zarar Görenlerce Açılan Davalarda )
Y11.HDE. 1983/1978DEVLET TAHVİLLERİ ( Kaybolduğunun İddia Edilmesi )
Y11.HDE. 1983/3511DEVLET TAHVİLLERİNİN ZAYİ ( Açılan İptal Davasının Çekişmesiz Yargı Yolu İle Çözümlenmesi )
Y3.HDE. 2012/10432DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLEN TAŞINMAZIN BEDELİNE MAHSUBEN YAPILAN ÖDEME ( İadesi Talebi - Sözleşmenin İfa Olunacağı yer Mahkemesinin de Yetkili Olduğu )
YİBGKE. 1949/8DEVLET TEKELİNDEN ÇIKARILAN ÇAKMAK KAÇAKÇILIĞI ( Gümrük Resmine Tabi Eşya Kaçakçılığı Suçuna Dönüşmesi )
Y13.HDE. 2003/372DEVLET TEŞEKKÜLÜ VE KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI ( 3533 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olmayan Halin Varolması )
Y23.HDE. 2015/7284DEVLET TEŞVİKİ (Davacının Teşvik Başvurusuna Konu Faturalar da Eklenmek Suretiyle Davalı Tarafça Eksik Evraklar Süresinde Birliğe Teslim Edilseydi Davacının Bu Teşvikten Yararlanıp Yararlanamayacağının Yararlanabilecek İse Teşvik Miktarının Ne Kadar Olacağı Sorularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
Y7.CDE. 2016/7311DEVLET TEŞVİKİNDEN YARARLANMA (Her İki Şirketin Suç Tarihi ve Öncesinde Devletten Teşvik veya Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Suretiyle Çıkar Sağlayıp Sağlamadıkları İlgili Kurumlardan Sorularak Sanıkların İhracat Yapıp Yapmadıkları Araştırılarak Değerlendirilmesi Gerektiği - Nitelikli Dolandırıcılık Suçu)
YCGKE. 1998/9-11DEVLET TOPRAKLARINDAN BİR KISMINI DEVLET YÖNETİMİNDEN AYIRMA SUÇU ( PKK Örgütü Militanların Resmi Daire Binalarını Taciz Ateşine Tutmaları )
Y9.CDE. 1997/6289DEVLET TOPRAKLARINDAN BİR KISMINI DEVLETTEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER ( Sanıkların Cezalarının Kaldırılması İçin Gereken Şartlar )
Y9.CDE. 2000/1017DEVLET TOPRAKLARINDAN BİR KISMINI DEVLETTEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMA ( Sanığın Pişmanlık Yasasından Yararlanma Talebi )
Y22.HDE. 2017/2643DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( 6772 S. Kanun Kapsamında Belirlenmiş Olan 52 Günlük İlave Tediye Dışında Söz Konusu Sendikanın Üyesi Olan İşçilere Toplu İş Sözleşmesi Gereği En Çok İki Aylık Yani 60 Günlük Ücreti Tutarında İlave Tediye Daha Ödeneceği - Toplam 112 Günlük İkramiye Verilebileceği )
Y7.HDE. 2014/21443DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİ ( 6772 S. Kanun Uyarınca İlave Tediye Alacağı Uygulanacağı - Dava Dışı Alt İşveren İşçisi Olan Davacının İsteminin Reddi Gerektiği/İlave Tediye Alacağı )
Y9.HDE. 2007/10861DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI (Fark Kıdem Tazminatı İstemi - Davacı Talebi Aşılarak Hesaplama Yapan Bilirkişi Raporu Esas Alarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2001/9995DEVLET VE SENDİKA İKRAMİYESİ ( Davacının Davalının Muvafakati Olmadan İddiayı Genişletememesi )
Y4.HDE. 1975/6347DEVLET VEYA BELEDİYE TAŞINMAZININ KİRALANMASI
Y11.HDE. 2002/11078DEVLET YARDIMINI ALAMAMA ( Belgelerin Geç Ulaşması Nedeniyle - Evrakların Zamanında Bakanlığa Ulaşması Halinde Dahi İlgili Yönetmelik Uyarınca Yardım Yapılacağının Kesin Olmadığı Gerekçesiyle Zararın Tahsili Davasının Reddi Gereği )
Y5.HDE. 2012/26039DEVLET YOLU YAPILMASI İÇİN TAŞINMAZA EL ATILDIĞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi/Taşınmazdan Geçen Yolun Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğunda Olduğu - Karayolları Genel Müdürlüğünün Davaya Dahil Edileceği )
Y5.CDE. 2006/4497DEVLETÇE BİR ZARARIN MEYDANA GELMESİ ( Sanığın Görevi İhmal Eyleminden Dolayı - 765 S. TCK. Md. 230'un 2. Fıkrası Yerine 1. Fıkrasıyla Uygulama Yapılmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y18.HDE. 1997/4597DEVLETÇE İŞLETİLECEK MADEN SAHALARININ İADESİ ( İlgilinin Üç Ay İçinde İlgili İdareye Başvurması ve Ödenen Tazminatın Tamamen İade Edilmesi )
Y19.HDE. 2001/2869DEVLETÇE ÖDENECEK SÜBVANSİYON TUTARI ( Taraflar Arasındaki Düve Alım Sözleşmesinde İlgili Sertifikanın Öngörülen Süre İçinde İbraz Edilmemesi Halinde Bu Tutar Kadar Tazminat Ödeneceği Şartı Kararlaştırılması - Şartın Bağlandığı Sübvansiyonun Kaldırılması Nedeniyle Tazminat Talebi Reddedileceği )
Y5.CDE. 2005/17516DEVLETÇE ÖDENECEK ZARAR ( Haksız Tutuklama Tazminatı - Tazminat Hukukunun Genel Prensiplerine Göre Talep Üzerine Faize Hükmedileceği )
Y8.HDE. 2004/4749DEVLETÇE SULANAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Davasında Olup Olmadığının Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü İle DSİ Bölge Müdürlüğünden Sorulması Gereği )
Y8.HDE. 2003/4589DEVLETÇE SULANAN YER ( Olup Olmadığının DSİ ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden Sorulması Gereği - Dava Konusu Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığının Sorulması Gereği )
YİBGKE. 1944/9DEVLETÇE TAŞINMAZ MAL VERİLMESİ ( Ortak Payın Verilmesi İşleminin Henüz Tapu Siciline Yazılmamış Olması )
Y1.HDE. 2007/12486DEVLETE AİT ARAZİNİN DEVRİ ( Sahipsiz Yerlerde Yeniden Oluşan Yararlanmaya Elverişli Araziyi Kamusal Bir Sakınca Bulunmadığı Takdirde Devlet Öncelikle Arazisi Kayba Uğrayana veya Bitişik Arazi Malikine Devredebileceği )
Y11.HDE. 1976/5397DEVLETE AİT BİNALAR ( Devlet Tiyatroları İçin Lüzum Görülenlerin Milli Eğitim Bakanlığının Teklifi Üzerine Maliye Bakanlığınca Tahsis Edilmesi )
Y13.HDE. 1997/2371DEVLETE AİT GAYRİSAHİH VAKIFLAR ( Taviz Bedeline Tabi Olmaması )
YHGKE. 2015/22-1391DEVLETE AİT HİSSE ORANI (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Kamu Kurumu Niteliğinde Olmadığı - Türk Standartları Enstitüsünün Hissesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Devrettiği Tarihten İtibaren Davalıdaki Devlet Hissesi Oranının Yüzde Ellinin Altına Düştüğü/İlave Tediyenin Devir Tarihine Kadar Hesaplanması Gerektiği)
YCGKE. 1988/171DEVLETE AİT HUKUKİ İKTİDAR VE SELAHİYETİ KULLANANLAR ( Kanuna Göre Memur Tarifi )
Y6.CDE. 2014/7502DEVLETE AİT KÖMÜR OCAĞINDAN RUHSATSIZ KÖMÜR ÇIKARMA ( Sanığın Eyleminin Daha Sonradan Yapılan Yasal Değişiklik Sonucu Suç Olmaktan Çıkarıldığı - Sanığa İdari Para Cezası Uygulanacağı/Kanunda Suç Olmaktan Çıkmış Bir Eylemden Dolayı Kimsenin Cezalandırılamayacağı Hususlarının Gözetileceği )
Y6.CDE. 1999/1148DEVLETE AİT MALI ÇALMAK
Y1.HDE. 1985/7234DEVLETE AİT MALLAR ( İmar, İhya )
Y8.HDE. 2001/6997DEVLETE AİT MALLARIN ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSABI ( Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Mallar Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu ile İktisap Edilememesi )
Y4.CDE. 2000/655DEVLETE AİT MÜHÜRLER VE DAMGALARLA SAİR ALAMETLERİN TAKLİDİ ( Sahte Mühür ve Damgalarla Araç Plakası Basarak Kullanma ve Satma Eylemleri )
Y6.CDE. 2003/5037DEVLETE AİT MÜHÜRLERİN TAKLİDİ ( Çalıntı Otomobile Takılan Plaka - İnceleme Sonucu Damga Varsa ve Sahteyse Suçun Oluşacağı )
YİBGKE. 1985/1DEVLETE AİT OLAN SUYUN İZİNSİZ KULLANILMASI ( Hırsızlık Suçunun Oluşmaması )
Y20.HDE. 2005/12130DEVLETE AİT OLMAYAN ORMANLAR ( Tahdidinin Yapılamayacağı - "Tabi Olarak Yetişen ve Emekle Yetiştirilen Ağaç Ağaççık Toplulukları Yerleriyle Birlikte Orman Sayılacağı" - Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/6054DEVLETE AİT SAYILAN TAŞINMAZ ( Köy Boşluğu Niteliğinde Ve Büyük Bir Kısmı Kayalık Yerler )
Y10.CDE. 1997/8874DEVLETE AİT SİLAH İLE SUÇ İŞLENMESİ ( Jandarma Erinin - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi )
Y7.HDE. 2007/679DEVLETE AİT TAŞINMAZ ( 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 18. Maddesine Göre Devlete Kalan Taşınmaz Mallar Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilemeyeceği )
Y14.HDE. 2006/14036DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL ( Satış Trampa Kiraya Verme Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Belirlenen Kira Parası Artış Yöntemi İse Ancak Tarafların Kira Parasındaki Artışı İradi Olarak Belirlemedikleri Durumda Uygulanabileceği )
Y14.HDE. 1976/1894DEVLETE AİT TAŞINMAZDAKİ YABANİ ZEYTİN AĞAÇLARINI AŞILAMAK
Y13.HDE. 2002/15077DEVLETE AİT TAŞINMAZLAR ( Devlet Hastahanesi Sahasındaki Büfe - Kiralanmasının 2886 Sayılı Yasa Hükümlerine Tabi Olduğu )
Y6.CDE. 2015/5491DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ ( 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. Md. Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan ( 20 TL Dahil ) Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yükleneceği - Mahkemece Toplam 5.85 TL Yargılama Giderinin Sanıklardan Tahsiline Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
Y2.CDE. 2015/16989DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ ( 6183 S. Kanun'un 106. Md. Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan ( 20 TL Dahil ) Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verileceği - Mahkemece 16 TL Tutarındaki Yargılama Giderinin Sanıktan Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
Y18.CDE. 2015/18478DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ ( Hakaret - 5271 S.K. Md. 324/4'ün "Devlete Ait Yargılama Giderlerinin 21/07/1953 Tarihli ve 6183 S.K. 106. Maddesindeki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilir" Hükmü Karşısında 20 TL2den Az Olan 8,00 TL Yargılama Giderinin Hazine Üzerine Bırakılması Yerine Sanıktan Tahsiline Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y1.CDE. 2016/6242DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ ( Sanıklara Yükletilen 9'ar TL Yargılama Giderlerinin 6183 S. Kanun'un 106. Md. Belirlenen Miktardan Az Olması Sebebiyle Hazine Üzerinde Bırakılması Gerektiği - Kasten Öldürme Suçu )
Y2.CDE. 2014/26655DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ ( Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilmesi Gerekirken 13,50 TL Tutarındaki Yargılama Giderinin Sanıktan Tahsiline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y7.CDE. 2014/8090DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ (6183 S. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 106. Md. Terkin Edilmesi Gereken Tutardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verileceği - Mahkemece 10 TL Yargılama Giderinin Sanığa Yükletilmesine Karar Verilmesinin Bozma Nedeni Olduğu)
Y20.CDE. 2015/15411DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ (6183 S.K. 106. Maddesindeki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesi'ne Yüklenmesine Karar Verilmesi Gerektiği/Uyuşturcu Madde Ticareti)
Y2.CDE. 2014/19686DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERİ (Terkin Edilmesi Gereken Kamu Alacağı Tutarından daha Az Olan Devlete Ait Yargılama Giderinin Sanıklardan Tahsili Yönünde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu ile İlgili Olarak Kısa Süreli Hürriyeti Bağlama Cezası Verilen ve Ertelenen Sanık Hakkında Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
Y3.CDE. 2016/13945DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERLERİ ( 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. Maddesindeki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde, Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verileceği - Yargılama Giderinin 20 TL'nin Altında Olduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2014/1137DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERLERİ ( Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan ( 20.-Tl Dahil ) Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yüklenmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Posta Giderinin Sanıklardan Alınmasına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
Y6.CDE. 2014/12190DEVLETE AİT YARGILAMA GİDERLERİ ( Yağma Suçu - Devlete Ait Yargılama Giderleri/6183 S.K.'nun 106. Maddesindeki Terkin Edilmesi Gereken Tutarlardan Az Olması Halinde Bu Giderin Devlet Hazinesine Yükleneceği - Yargılama Giderinin 20 TL'nin Altında Olduğu Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y8.HDE. 2012/5835DEVLETE GEÇEN MİRAS (Aksine Hüküm Bulunmadıkça Gaibin Mirası Devlete Geçeceği - Davacı Hazine Somut Olay Bakımından TMK.nun 501 veya 588. Md.leri Çerçevesinde Hareket Etmesi Gerektiği/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
Y8.HDE. 2001/9014DEVLETE GEÇEN TAŞINMAZLAR ( Yeniden Oluşan Arazinin Kişiler Tarafından İktisabının Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 2003/2061DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZ ( Miras Yoluyla Devlete İntikal Eden Bir Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1984/8-97DEVLETE İNTİKAL EDEN TAŞINMAZLARIN ZİLYEDLİKLE İKTİSABI
Y8.HDE. 2002/360DEVLETE İNTİKAL EDEN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı veya Benzeri Bir Yoldan Edinilmesi Mümkün Olmadığı - Tescil Talebi )
Y13.HDE. 1998/6840DEVLETE İNTİKAL ETMİŞ TAŞINMAZ ( Zilyetliğe Dayalı Olarak İktisap Edilemeyeceği )
Y8.CDE. 1999/10953DEVLETE İTAATSİZLİĞE HALKI TEŞVİK ETMEK ( Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Uygulaması Nedeniyle Cami Hoparlöründen Anons Yapan İmam )
Y8.HDE. 1986/9205DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanunlar Gereğince )
Y8.HDE. 2007/5351DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Malların Zamanaşımı Yolu İle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2016/5142DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Malların Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu İle İktisap Edilmesi Mümkün Olmadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y8.HDE. 2006/2068DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Nitelik Kaybı Nedeniyle - Üzerinde Olağanüstü Zamanaşımı İşlemeyeceği/Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyetliğin İktisap Bakımından Değer Taşımayacağı )
Y8.HDE. 2008/5398DEVLETE KALAN TAŞINMAZLAR ( Tapu İptali ve Tescil - Tapuya Kayıtlı Olsun veya Olmasın Kanunlar Uyarınca Devlete Kalan Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğe Değer Verilemeyeceği )
Y8.HDE. 1986/9205DEVLETE KALAN TAŞINMAZLARIN ZAMANAŞIMIYLA KAZANILMASI ( Tahsis Edilen Yerin İşleminin Tamamlanmaması )
Y16.HDE. 2014/2468DEVLETE KALAN TAŞINMAZLARIN ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAYACAĞI ( Taraflardan Birinin Mirasçıları Araştırılmadan Nufustan Gelen Yazı İle Yetinilmesinin Doğru Olmadığı - Mahkemece Adı Geçene Mirasçılık Belgesi Düzenleneceği/Yasal Mirasçı Yoksa Devlete Kalacak Taşınmazın Zilyetlik Yoluyla Kazanılamayacağı Gözetileceği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tapu Tescil )
YHGKE. 2015/17-159DEVLETE KARŞI AÇILMIŞ HAKİMİN SORUMLULUĞUNA DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Takip Dosyasına Aciz Belgesi İbraz Edilmiş ve Faiz Alacağının Alacağın Aciz Belgesine Bağlanmış Olması Sebebiyle Alınamadığı - HMK'nun 46. Maddesinde Belirtilen Koşulların Hiçbirisinin Oluşmadığı Anlaşılmakla Davanın Esastan Reddedilmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 1998/2905DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇ ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylem )
Y9.CDE. 1999/1296DEVLETE KARŞI SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK ( Suçun Oluşması İçin Örgüt Lideri Olan Sanık Abdullah Öcalan'ın Bizzat Silahlı Eylemde Bulunmasının Gerekmemesi )
YİBGKE. 1952/14DEVLETE KARŞI TAZMİNAT DAVASI ( Yetki )
Y3.HDE. 2013/15721DEVLETE MAL OLAN TAŞINMAZ VE BİNALAR ( Hazine Adına Tescili Edileceği/Ancak 222 S. İlköğretim ve Eğitim Kanununun 63 Md. "Satın Alma veya Kamulaştırmak Köy Okulları İçin Köy Tüzel Kişiliğine Şehir ve Kasaba Okulları İçin Özel İdareye Aittir" Hükmü Öngörüldüğü - 65 Md. İse "Okullar İçin Tahsis Satın Alma veya Kamulaştırma Yoluyla Sağlanan Topraklarla Bu Topraklar Üzerinde Yapılacak Bina ve Tesisler Bulundukları Yerlere Göre Köy veya Özel İdareler Adına Tapuya Tescil Edileceği )
YİBGKE. 1954/12DEVLETE MECBURİ HİZMET YÜKÜMÜ İLE OKUYAN ŞAHISLAR ( Tahsillerini İkmal Etmeden Kendi Kusurları Yüzünden Okuldan Ayrılmak Zorunda Kalmaları )
Y9.CDE. 2007/12194DEVLETE SÖVME ( Sanığın Aşırı Alkollü İken Devlete Karşı Sinkaflı Küfürlerde Bulunduğu - Devleti Sinkaf Etme Şeklindeki Sözle Türkiye Cumhuriyeti'ni Kastettiği ve Cumhuriyeti Alenen Tahkir Etme Suçunun Oluştuğu )
Y5.CDE. 2011/13263DEVLETE VE MİLLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Mühür Bozma Suçunun Bu Kapsamda Olduğu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Açısından Zarardan Söz Edilemeyeceği )
Y9.CDE. 1999/2163DEVLETİ BÖLMEYE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAK ( Sanığın Pişmanlık Kanunundan Yararlanma Talebi İçin Duruşma Açılması Mecburiyeti )
Y9.CDE. 1995/348DEVLETİ BÖLMEYE YÖNELİK HAREKETLER ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışılması )
Y6.CDE. 2005/789DEVLETİ ZARARA SOKMAK ( Kamu Davası Açıldıktan Sonra Usulen Mahkemeye Başvurarak Davaya Katılma İsteğinde Bulunmayan Yakınan Hazine Vekilinin Hükmü Temyize Yetkisi Bulunmadığından Bu Konudaki İsteğinin Reddi Gerektiği )
Y9.CDE. 1991/1798DEVLETİN ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Matuf Eylemlerde Bulunma )
Y10.HDE. 1984/2060DEVLETİN ANAYASAL GÖREVLERİ ( Sigortalının Çalıştığı Ülke İle Sözleşmenin Yapılmamış Bulunması - Askerlik Borçlanması )
Y9.CDE. 1979/4994DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Haritayı Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Kaybetmek )
Y9.CDE. 2004/3615DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Fiil İşleyenin Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis Cezası İle Cezalandırılacağı - Kanun Değişikliği/Failin Lehinde Olan Kanunun Uygulanacağı )
Y9.CDE. 2011/6328DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Parti Seçim Bürosu Olarak Kullanılan Bina İçerisinde Birden Fazla Kişinin Toplantı Yaptığı Sırada Pencereyi Kırıp İçeriye Molotof Kokteyllerini Atma Eyleminin Öldürmeye Teşebbüs Suçunu Oluşturduğunun Gözetileceği )
Y9.CDE. 2007/501DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Sanığın KDP Güçleriyle Silahlı Çatışmaya Girdiği - Eyleminin 5237 S.K. VEYA 765 S.K.'ya Göre Bu Kapsamda Değerlendirileceği )
Y9.CDE. 2002/1737DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Sanığın Öldürülen Kişiler Hakkında İstihbarat Toplaması Eylem Silahını Temin Etmesi - Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak )
Y9.CDE. 2006/6627DEVLETİN ARSIULUSAL ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Topluma Kazandırma Kanunu - Lehe Yasa Uygulaması )
Y9.CDE. 2006/9252DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN AŞAĞILAMA ( İfadelerin Sanığın Yargıtay C.Başsavcılılığına Hitaben Yazdığı Dilekçede Yer Aldığı - Olayda Aleniyet Unsurunun Gerçekleşmediği )
Y9.CDE. 1981/3354DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( İradi Sarhoşluk-Ceza Ehliyeti )
Y9.CDE. 2004/4782DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Sanıkların Nezarete Alınmaları Sırasında Kolluk Görevlilerine Sarf Ettikleri Sözlerin Olaya Müdahale Eden Kolluk Görevlilerine Yönelik Olup Suçun Unsurlarını Oluşmadığı - Cezanın Yasa Değişikliği Dikkate Alınarak Tayin Edilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2003/2112DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Suçun Oluşması İçin Lüzumlu Bulunan Aleniyet Unsurunun Somut Olayda Varolup Olmadığının Yerel Mahkemece Araştırılmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2000/2305DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Yargıtayca İncelenmeksizin Kesinleşen Karar Ve Hükümlerde Kanuna Muhalefet Edilmişse Yazılı Emir Yoluna Başvurulabileceği )
Y9.CDE. 2002/711DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK ( Sanığın Cezaevindeki İken Bir Arkadaşına Ulaştırılmak Üzere Verdiği Dava Konusu Mektubun Ele Geçirilmesi )
YCGKE. 2002/9-96DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK ( Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Olarak Kendi Milletine Karşı Silah Kullanmaktan Çekinmeyen Kurum Olduğu İddiası )
Y9.CDE. 2004/3421DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ VE ADLİYENİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ TAHKİR ETMEK ( Hüküm Tarihinden Sonra Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Yasa Nedeniyle Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdir ve Tayininin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2012/4775DEVLETİN ASKERİ VEYA EMNİYET TEŞKİLATINI ALENEN AŞAĞILAMA ( Bu Suçtan Dolayı Kovuşturma Yapılmasının Adalet Bakanının İznine Bağlandığı - Gerekli İzin İstendikten Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir Edileceği )
Y4.CDE. 2011/1635DEVLETİN ASKERİ VEYA EMNİYET TEŞKİLATINI ALENEN AŞAĞILAMA SUÇU ( Soruşturmanın Başlamasının Adalet Bakanının İzin Vermesi Koşuluna Bağlı Olduğu - Cumhuriyet Savcısının Resen Soruşturma Yapma Yetkisi Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2015/7346DEVLETİN ASKERİ YARARI GEREĞİ GİRİLMESİ YASAKLANAN BÖLGELER (Gizlice Girildiği İddia Edilen Eğitim Merkez Komutanlığı Tesislerinin Askeri Yasak Bölge Olup Olmadığının Dosya Kapsamından Anlaşılamadığı - Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
Y4.HDE. 2002/11599DEVLETİN ASLİ GÖREVİNİN SÜREKLİ VE BÖLÜNEMEZ OLMASI ( Devletin Genel Anlamda Huzuru ve Güvenliği Sağlama Ödevinin Bulunması )
Y16.CDE. 2015/464DEVLETİN BİRLİGİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ BOZMA SUÇU ( Silahlı Terör Örgütüne Yardım Suçundan Kamu Davası Açılmasına Karşılık Gerekçeli Karar Başlığına Suç Adı Olarak Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçunun da Yazılmış Olması Suretiyle Hükümde Çelişki Oluşturulmasının Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2005/5839DEVLETİN BİRLİĞİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Md. 98 Uyarınca Verilen Kararlar-İtiraz Yoluna Gidilebileceği Temyizinin Mümkün Bulunmadığı )
Y16.CDE. 2015/2183DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Sanığın Emniyet ve Askeri Tesislere Yönelik Saldırı Gerçekleştirdiği İddiası/Sanık Hakkında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçundan Açılmış Derdest Bir Dava Olup Olmadığının Araştırılacağı - Bulunmaması Halinde Sanık Hakkında Dava Açılması Sağlanarak Birleştirileceği )
Y16.CDE. 2017/2270DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Sanığın Güvenlik Güçleri ile Çatışmaya Girmesi Kurulan Barikatlar Başında Güvenlik Güçleri ve Diğer İnsanların Geçişini Engelleyecek Şekilde Silahlı Nöbet Tutması Eylemlerinin Vahamet Arz Eder Nitelikte Olduğu ve Bu Suça Yöneldiği - Silahlı Çatışmanın Gerçekleşmiş Olması Halinde Dava Açılması Sağlanıp Davalar Birleştirilerek Tüm Deliller Değerlendirildikten Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Takdiri Gerektiği )
YCGKE. 2008/9-18DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Sanığın Mahkeme Huzurunda Verdiği İfadede Jandarma'da C.Savcılığı ve Sorguda Verdiği Beyanlardan Kısmen Ancak Esaslı Noktalarda Dönmüş Olması Nedeniyle Topluma Kazandırma Yasası'ndan Yararlanamayacağı )
Y5.CDE. 2017/2989DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Terör Örgütü Faaliyetleri Çerçevesinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma/Nitelikli Yağma/Kamu Malına Zarar Verme/Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme/Görevi Yaptırmamak İçin Direnme/2911 S.K.'na Muhalefet/Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Taşıma veya Bulundurma Suçları - Davanın Kamu Güvenliği Sebebiyle Nakli Gerektiği )
Y9.CDE. 2010/3968DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA (1998 Yılında Türkiye - Irak Sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri İle Silahlı Terör Örgütü Arasında Çatışma Olup Olmadığı Hususunun Genel Kurmay Başkanlığı ve İlgili Yerlerden Sorulup Araştırılması Gerektiği)
YCGKE. 2009/9-103DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA (765 S. TCY'nın 168. Md.sindeki “Silahlı Örgüt Üyeliği” Suçundan Ceza Verilmesi Olanağı Bulunmadığı - 5237 S. TCY'nın 302. Md.sinde Düzenlenmiş Bulunan Suçu Oluşturduğu)
Y16.CDE. 2016/5047DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA (Silahlı Terör Örgütünde Faaliyet Gösteren Sanığın Askeri ve İdeolojik Eğitim Aldığı Kampa Geçici Köy Korucusunun Kaçırılarak Getirildiği/Kampta İken Sığınakta Başında Nöbet Tuttuğu Eylemde Olayın Oluşu Eylemdeki Sanığın Konumu Hürriyeti Tahdit Eylemine Baştan İtibaren İştirak Etmemesi Karşısında Sanığın Örgütsel Bağlılık İle Ülke Genelindeki Organik Bütünlüğüne Göre Amacı Gerçekleştirme Tehlikesi Yaratabilecek Nitelikte Olmadığı)
Y9.CDE. 2011/4205DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU ( Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçlarından Açılan Davaların Birlikte Değerlendirileceği )
Y16.CDE. 2015/4947DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU (Tehdit Notunun İçeriği de Dikkate Alındığında Sanığın Eylemlerinin Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Amaç Suçu Gerçekleştirmeye Elverişli Hareket Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Hukuki Durumunun Buna Göre Tayin ve Takdiri Gerektiği)
Y16.CDE. 2017/2162DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU (Tüm Dosya Kapsamına Göre Canlı Bomba Eylemcisinin Üzerinde Patlayan Bomba İle Olay Mahallinde Bir Aracın Altında Patlamamış Olarak Ele Geçirilen Bombanın Hazırlanması ve Taşınması Sırasında İcrai Davranışları Tespit Edilemeyen Sanıkların Beraatlerine Karar Verilmesi Gerektiği)
Y16.CDE. 2016/6118DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU OLUŞMAYACAĞI (T.C.K'nun 302 Md. Suçun Yasal Unsurlarının Oluşmadığı/Suç Vasfında Yanılgıya Düşüldüğü - Kararın Bozulacağı)
Y9.CDE. 2011/2482DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( 5237 S.K. Kapsamında Bu Suçun İşlenmesi Sırasında Başka Suçların İşlenmesi Halinde Ayrıca Bu Suçlardan da Cezaya Hükmolunacağı - Sanığın Lehine Olan 765 S.K.'nın Uygulanacağı )
Y16.CDE. 2015/1536DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( İddianamenin Tetkikinde Bu Suça İlişkin Dava Açılmadığı/Dava Konusu Eylemden Dolayı Dava Açılmasına Tevessül Edilmesi Gerektiği - Davaya Bakma Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y9.CDE. 2006/6168DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sanığın Mensubu Olduğu Örgütün Amacı Doğrultusunda Jandarma Karakoluna Silahlı Saldırı Sonucu Askerlerin Şehit Edilmesi )
Y9.CDE. 2006/1670DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sanığın Mensubu Olduğu Örgütün Amacı Doğrultusunda Örgütten Aldığı Talimat Gereği Eski Belediye Başkanını Silah Zoru İle Kaçırması - Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçundan da Cezalandırılması Gereği )
Y9.CDE. 2012/7559DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen Kişilerin Davaya Katılmasına Karar Verildiği - Kararın Hukuki Değerden Yoksun Olduğu/Temyiz Yetkisi Vermeyeceği )
Y9.CDE. 2006/2084DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Suçun İşlenmesi Sırasında Başka Suçları da İşlemesi Nedeniyle Hükümlü Hakkında Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı da Ceza Tayini Gerektiği - Bu Durumda da 765 S. TCK'nun 125. Md.nin Lehe Olduğu )
Y9.CDE. 2006/203DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA SUÇU ( Kasten İşlemiş Olduğu Suç Nedeniyle Hapis Cezasına Mahkum Edilen Hükümlü Hakkında TCK'nın 53. Maddesi Uygulanarak Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmasına Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2007/501DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sanığın Silahlı Çatışmaya Girme ve Kaçakçılardan Sınır Bölgesinde Para Alınması Şeklinde Gerçekleşen Eylemi )
Y16.CDE. 2017/2652DEVLETİN BİRLİĞİNİN VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Silahlı Örgüt Üyeliği - Başka Dosya Şüphelisi Olanların Beyanlarında Belirtilen Silahlı Çatışmaların Vuku Bulup Bulmadığına Dair Olay Tutanakları İle Aleyhe Beyan ve Teşhiste Bulunanların Beyanlarına Dair Evrakın Getirtilerek Söz Konusu Olayların Gerçekleştiğinin Tespit Edilmesi Halinde Eyleminin Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçunu Oluşturacağı Gözetilerek Sanığın Hukuki Durumunun Tespit Edileceği )
YCGKE. 1976/9-113DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ( Anayasada İfadesini Bulan Düşünce Özgürlüğünün Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü Kamu Düzeni ile Genel Aylakı Olumsuz Yönde Etkilememesi )
Y9.CDE. 1993/1213DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE POPAGANDA ( Müteselsil Suç-Değişik Yerlerde Değişik Kişilere Aynı Nitelikte Propaganda Yapmak )
Y9.CDE. 2003/2327DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Basın Yoluyla İşlenen Suç - Halkı Kin ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek )
Y8.CDE. 1994/3563DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dergide Yayınlanan Yazının Hukuki Nitelendirmesin Hata-Halkı Kin ve Düşmazlığa Tahrik )
Y9.CDE. 1994/884DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Halkı Irk Ve Bölge Farklılığı Gözeterek Kin Ve Düşmanlığa Açıkça Tahrik Etmek - )
Y9.CDE. 1993/4649DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Yayın Yoluyla - Yazı İşleri Müdürünün Yazının Yazarını 4. Oturumda Açıklaması ) )
Y9.CDE. 1994/252DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Terör Örgütünün Bildiri Ve Açıklamalarını Yayınlatmak )
Y9.CDE. 2003/265DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Yazının İçeriğindeki Terörle Mücadele Yasasının 6/2. Maddesine Uygun Kabul Edilen Suçun Aynı Yasanın 8/2. Maddesinde Düzenlenen Suç İçerisinde Eridiği Ve Tek Suç Oluşturduğu - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y9.CDE. 1993/4456DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPOGANDA ( Yayın Yoluyla İşlenmesi-Bölücülük Propagandası da Yapılmış Olması-Gerçek İçtima )
Y9.CDE. 1994/1283DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE YAZILI PROPAGANDA ( Yayın Yoluyla Bölücülük Propagandası-Terör Örgütüne Ait Bildiriyi Yayınlamak )
YCGKE. 1976/9-112DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAK ( Yasadışı Örgüte Üye Olan Sanıkların İdeolojik Faaliyetleri )
Y9.CDE. 1993/610DEVLETİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PROPAGANDA YAPMAK ( Yazıyı Yazan ve Yayınlatan Yayınevi Sahibi Sanığın Cezalandırılmasının Gerekmesi )
Y8.CDE. 2001/10915DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNDE PROPAGANDA ( Siyasi Parti İl Başkanı Olan Sanığın Aynı Partiye Mensup Belediye Başkanlarının Tutuklanmasını Protesto Etmesi-Terör Suçunun Oluşmaması )
YCGKE. 1995/9-70DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNDE PROPAGANDA YAPMAK ( Sanıkların Sözlerinden Suç Kastının Belirmesi )
Y9.CDE. 2003/1621DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE EYLEMLER ( Suçundan Sanığın Cezalandırıldığı Yasa Maddesi Yürürlükten Kaldırıldığından Yasaklanmış Hakların İadesi Talebinin Yeniden Değerlendirilmesi Gereği - Memnu Hakların İadesi )
Y9.CDE. 1993/529DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE GÖSTERİ ( Hükmün Tefhiminden Sonra Terör Örgütü Lehine Slogan Atmak - Cürmü Övmek )
Y8.CDE. 1994/9296DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Dava Konusu Yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Devleti ve Ülkesi İle Bölünmez Bütünlüğünü Bozmayı Hedefleyen Propaganada Olması )
Y9.CDE. 1996/6072DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Sanığın Sahibi Bulunduğu Gazetenin Yayın Hayatına Girdiği Tarih Sebebiyle Ortalama Satış Tutarının Belirlenmesi )
Y9.CDE. 1994/247DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Terörle Mücadele Kanunundaki Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ağır Hapis Cezası Olması )
Y9.CDE. 1994/261DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Terörle Mücadele Kanununun m. 8 /son'la Öngörülen Para Cezasının Nisbi Nitelikte Bulunması )
Y8.CDE. 1994/1227DEVLETİN BÖLÜNMEZLİĞİ ALEYHİNE PROPAGANDA ( Toplumsal Bir Gün Olan Nevruz Kutlamalarında Devletin Bölünmez Bütünlüğü Aleyhine Propaganda Yapmak )
Y9.CDE. 1993/3977DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPOGANDA ( Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Cezai Sorumluluk )
YCGKE. 1990/9-301DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNAN PKK MİLİTANI ( Cezasının İndirilmemesi )
YHGKE. 1996/4–553DEVLETİN DEĞERLERİNE AĞIR BİR DİL İLE TECAVÜZ ( Manevi tazminat )
Y1.HDE. 2008/9794DEVLETİN DOĞRU SİCİL OLUŞTURMASI PRENSİBİ ( Çifte Tapu Kaydı - Dava Konusu Parsellerden Biri Davacı İle Dava Dışı Birçok Kişi Adına Kayıtlı Olduğu İçin Sadece Davacının Payı Yönünden İptali İle Diğer Paylar Yönünden Çifte Kayıt Olgusunun Devam Ettirilmesinin Aykırılık Teşkil Edeceği )
Y9.CDE. 2011/4205DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMA ( Vahamet Arz Eden Olaylara Fiilen Katıldığı İddiasıyla - Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu ve Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma Suçlarının Birlikte Değerlendirileceği )
Y9.CDE. 2006/4099DEVLETİN EGEMENLİĞİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Müebbet Ağır Hapis Cezasının 5252 S. TCK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6. Md. Uyarınca Müebbet Hapis Cezasına Dönüştürülmesi Gerektiği )
YCGKE. 1987/9-90DEVLETİN EKONOMİK DÜZENİNİN ŞERİAT HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMESİ ( Sanığın Cami Duvarına Yazdığı Yazılardan Bu Suçun Oluştuğunun Kabulü )
Y8.HDE. 2008/182DEVLETİN EL KOYDUĞU TAŞINMAZLAR ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği - Suriyeli Kişilere Ait Taşınmazlara Devlet Tarafından El Konulduğundan Bu Tür Yerlerin Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 1976/47DEVLETİN EMNİYET KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Hakaretin Yürüyüş Yapanlara Saldıran Sağcı Gruba Yönelik Olması )
Y9.CDE. 2003/1543DEVLETİN EMNİYET KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Polisin Dur İhtarına Uymayan Yakalanmamak Polis Aracına Binmemek İçin Direnen ve Polislere Hakaret Eden Sanığın Eyleminin TCK'nın 159.Maddesi Kapsamında Bulunmadığı - Görevli Memura Direnme )
Y9.CDE. 2004/809DEVLETİN EMNİYET MUHAFAZA KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( TCK.nun 159. Maddesinin 1.Fıkrasındaki "Bir Seneden Altı Seneye Kadar Ağır Hapis" İbaresi "Altı Aydan Üç Seneye Kadar Hapis" Şeklinde Yeniden Düzenlendiği )
Y9.CDE. 1974/6DEVLETİN EMNİYETİ BAKIMINDAN GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ İFŞA ETMEK ( Büyükelçilik Şifresini Yabancı Uyruklu Bir Kadına Vermek Suretiyle Gizli Kalması Gereken Bilgiyi İfşa Etmesi )
YCGKE. 1988/1-325DEVLETİN EMNİYETİNE KARŞI YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇLAR ( Yabancı Ülkede Yargılanmış Olsa Bile Sanığın Türkiye'de Yeniden Yargılanacağı )
Y4.HDE. 2002/11599DEVLETİN GÖREVİ ( Devletin Genel Anlamda Huzuru ve Güvenliği Sağlama Ödevinin Bulunması )
Y4.HDE. 2003/15671DEVLETİN GÜVENLİĞE YÖNELİK ÖDEVİ ( Asli Sürekli ve Bölünemez Nitelikte Olduğu - Bu Ödevin Gerektiği Gibi Yerine Getirilmediğinin İleri Sürülmesi Hizmet Kusuruna İlişkin Olduğu/Rücuan Tazminat )
Y16.CDE. 2016/5929DEVLETİN GÜVENLİĞİNE DAİR GİZLİ BELGELERİ TEMİN ETME SUÇU (Yeterli Şüphe Oluştuğundan Cumhuriyet Savcısının Dava Açmasında Zorunluluk Halinin Söz Konusu Olup İddianamede Gösterilen Olaylarla İlgili Olarak İbraz Edilen Deliller İle Yargılama Sırasında Sunulacak Delillerin Birlikte Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği)
Y9.CDE. 2008/7821DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMAK ( Daha Önce Kamuoyunun Bilgisi Olmuş İse Ortak Bir Sır Olma Vasfını Kaybedeceği - Yayın ve Açıklanması Yasaklanan Bilgi Olduğundan Sözedilemeyeceği )
Y9.CDE. 2014/4290DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME ( Kürdistan Demokratik Partisi'nin ve Onun İstihbarat Örgütü Olduğu Bildirilen Parastin'in Suç Tarihindeki Hukuki Statüsünün Yetkili Mercilerden Araştırılıp Tespit Edileceği )
Y9.CDE. 1979/4994DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HARİTAYI DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU KAYBETMEK ( TCK'nun 134. Maddesindeki Suçun Oluşmasının Şartları )
Y9.CDE. 2006/1176DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR ( Başkaca Suçların da İşlendiği Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı da Ceza Tayini Gerektiği - 765 Sayılı TCK'nun 125. Maddesinin Lehe Olduğunun Gözetilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2006/1057DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR ( Silahlı Güvenlik Güçleriyle Çatışmaya Girmek Taciz Ateşinde Bulunmak - Sanığın 5237 Sayılı TCK'nun 302. Maddesinde Tanımlanan Suçu İşlemesi Sırasında Başka Suçlar da İşlediinden 765 Sayılı TCK'nun 125. MaddesininSanığn Lehine Olduğu )
YCGKE. 1987/9-127DEVLETİN GÜVENLİK KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Çıkan Olayları Önlemeye Çalışan Jandarma Erlerine Yapılan Hakaret )
YCGKE. 1982/4-565DEVLETİN HAKİMİYET ALAMETLERİNE HAKARET SUÇU ( Türk Parasının Hakimiyet Alameti Niteliğinde Olmaması )
Y9.CDE. 1988/1979DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Sanığın Eylemlerinin Ciddi Tehlike Oluşturduğunun Kabulü )
Y9.CDE. 1991/3606DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Sanığın Eylemlerinin Ciddi Tehlike Oluşturduğunun Kabulü )
Y9.CDE. 1995/3807DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Sanığın Eylemlerinin Ciddi Tehlike Oluşturduğunun Kabulü )
YCGKE. 2007/9-271DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA YÖNELME ( Bozma Kararından Sonra Verilen Yeni Kararda Yeni Delillere Dayanılmış Olmasını Kararın Direnme Kararı Vasfını Ortadan Kaldırması-Ceza Genel Kurulunca İncelenmesine İmkan Olmaması )
Y9.CDE. 1999/1673DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMA EYLEMİ ( Köy İlkokulu İle PTT Binasının Yakılması )
Y9.CDE. 2003/1895DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAK ( Bombanın Olay Yerine Bırakılması İle TCK'nın 264/6 Maddesindeki Suçun Tamamlandığı )
Y9.CDE. 2003/122DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAK ( Sanığın Vahamet Arz Eden Olaylara Fiilen Katıldığının Sübutu Ve Eylemin Amaç Suçun İşlenmesi Doğrultusundaki Örgütsel Bağlılık İle Yapılan Eylemin Suçu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 1991/1202DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞMA ( PKK Örgütü Üyesi Sanıkların Cezalandırılmaları )
YCGKE. 2006/9-60DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA MATUF FİİL İŞLEME ( Uyarlama ve Denetim Yargılamalarının Sağlıklı Bir Biçimde Yapılabilmesi İçin Hükümlünün Geçmiş Mahkumiyetine Konu Eylemleri Saptanması Gereği )
Y9.CDE. 2005/376DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEM ( Atılı Eylemlere Katıldığını Ancak Silah Kullanmadığını Beyan Etmesi - Hakkında 4959 Sayılı Yasanın 4/B Maddesinin Uygulanması Gerektiği )
Y9.CDE. 2005/1217DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEM ( TCK'nun 125.Maddesindeki "Ölüm" İbaresinin "Ağırlaştırılmış Müebbet Ağır Hapis" Olarak Değiştirildiği )
Y9.CDE. 2004/10323DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAK ( Sanığın Mahkumiyetine Yeterli Kesin ve İnandırıcı Delil Bulunmadığından Beraati Gereği )
YCGKE. 2008/9-18DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARIN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA MATUF FİİL ( Terör Örgütü PKK Tarafından İşlenen Suçlara İştirak Etmiş Olan Sanığın Yargılama Aşamalarında Verdiği Beyanlardan Kısmen Ancak Esaslı Noktalarda Dönmüş Olması Nedeniyle Topluma Kazandırma Yasası'ndan Yararlanamayacağı )
Y9.CDE. 1996/1007DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA OLAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA ÇALIŞMAK ( Sanığın Bu amaca Yönelik Çalışmalara Fiilen Katıldığının Belli Olması )
Y9.CDE. 1995/5449DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDA OLAN TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA ÇALIŞMA ( Sanığın Silahlı Çetenin Faaliyetlerine Katıldığının Belirlenmesi )
YCGKE. 2006/9-14DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BELLİ BİR PARÇASINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLER ( Lehe Olan 765 Sayılı Türk Ceza Yasası İle Ceza Tayin Edildiğine Göre Sanık Hakkında Bu Yasanın 31 ve 33. Maddelerinin de Uygulanması Gerektiği )
Y9.CDE. 1999/1296DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRIP AYRI BİR DEVLET KURMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAK ( Örgüt Lideri Olan Sanığın Bizzat Silah Kullanması Mecburiyeti Bulunmaması )
YCGKE. 2005/9-20DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMAKTAN MAHKUM SANIĞIN PİŞMANLIK YASASINDAN YARARLANMA TALEBİ ( Cezaevindeki Sanığın Yeniden Açılan Duruşmada Hazır Bulundurulmadan Talimatla Savunması Alınarak Hüküm Kurulmasının Savunma Hakkının Kısıtlanması Niteliği )
YCGKE. 2009/9-93DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMA EYLEMİ ( PKK'nın Devletin Otoritesini Yok Etmek Amacıyla İki Öğretmeni Öldürerek Gerçekleştirdikleri Eyleme Öğretmenlerin Oturdukları Evleri Göstermek ve Güven Telkin Ederek Maktullerin Evlerinin Kapılarını Açmalarını Sağlamak Şeklinde Katılan Sanığın Eyleminin Suçu Oluşturduğu )
YCGKE. 2006/9-292DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAK ( Ceza İndirimi ve Topluma Kazandırma Yasasından Yararlanabilmek İçin Bilgi Vermek Koşulunun Gerçekleşmesi Gerektiği - Hükümlülerin Yasadan Yararlanabilecekleri Bir Bilgi Vermediği )
Y9.CDE. 1993/1055DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARI BÖLMEK ( Devletin Hakimiyet Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemlerde Bulunulması )
Y9.CDE. 1993/970DEVLETİN HAKİMİYETİ ALTINDAKİ TOPRAKLARI BÖLMEK ( Devletin Hakimiyeti Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Yönelik Eylemlerde Bulunulması )
Y9.CDE. 2003/456DEVLETİN HAKİMİYETİNDEKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAK ( Sanık Hakkında Örgüt Üyeliği Suçuna İlişkin Mükerrer Dava Bulunup Bulunmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Görer Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2001/2160DEVLETİN HAKİMİYETİNDEKİ TOPRAKLARI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK SUÇ ( Bizzat Silah Kullanarak Öldürme Yada Yaralamaktan Suçlu Bulunanlar Hakkında 4450 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulanamayacağı )
Y9.CDE. 2003/2156DEVLETİN HAKİMİYETİNE AİT TOPRAKLARI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEM ( Dava Konusu Olayda Sorgu Zaptında Katip İmzasının Olmamasının Hukuka Aykırı Olması )
Y9.CDE. 2003/1637DEVLETİN HAKİMİYETİNE AİT TOPRAKLARI DEVLET İDARESİNDEN AYIRMAYA YÖNELİK EYLEM ( Sanığın 4959 Sayılı Yasadan Yararlanma Talebi Karşısında Hukuki Durumunun Yeniden Değerlendirilmesi Gereği - Topluma Kazandırma )
Y4.HDE. 1985/9359DEVLETİN HAKSIZ EL KOYMA ( ZABT ) İŞLEMİN DE SORUMLULUĞU
Y4.HDE. 2000/1646DEVLETİN HAKSIZ FİİL FAİLİNE RÜCUU ( 2330 S. Kanun Uyarınca Ödemiş Olduğu Tazminat Nedeniyle )
Y8.CDE. 2001/16176DEVLETİN HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ÇIKMASI ( Hukuk Dışı Bir Örgütlenme ile Devletin Meşru Güçleri gibi Güç Kullanarak Yürürlükteki Yasalar Yerine Kendi Güç ve Kurallarının Uygulanamaması )
Y17.HDE. 1992/1249DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ( Bu Malların Hiç Kimsenin Özel Mülkü Olamayacağı )
Y16.HDE. 2005/4737DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ( Yasalar Gereğince Devlete İntikal Edene Yerlerle İlgisinin Bulunmadığı Hazinenin Dayanağını Oluşturan Tapu Kaydı ve İcar Senetlerinin Davalı Parselleri Kapsamadığı - Tescil Kararı Verilmesinde İsabetsizlik Olmadığı )
Y1.HDE. 2010/8807DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULANAN YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kıyı Olan Yerlerde Ne Gibi Muhdesatların Yapılamayacağı ve İmar Planı ile Yapılacak Muhdesatların Kıyı Kanununda Sayıldığı - Denize Doğru Yapıldığı İddia Edilen İskele ve Platformun Varlığının Tanık Beyanı ve Yapılacak Keşifle Kanıtlanması )
Y13.HDE. 1996/7545DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN BİR YERİN SATIŞI ( Mutlak Butlanla Malul Olup Geçersiz Olması )
Y13.CDE. 2011/28222DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN DENİZ KUMUNU ALMAK ( Kıyı Kanunu'na Aykırılık - İdari Para Cezasına Tabi Yaptırım Olduğu/Üç Yıllık Soruşturma Zamanaşımının Dolduğunun Dikkate Alınacağı )
Y14.HDE. 2005/6708DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN DERE YATAĞI ( Bu Yerde Yapılan Bina İçin Medeni Kanunun 650 Vd. Maddeleri Gereğince Tescil İstenemeyeceği )
Y14.HDE. 2015/3134DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MERALARIN ÖZEL MÜLK OLARAK KAZANILMASI VE AMACI DIŞINDA KULLANILMASI ( Kadastro Çalışmaları Sırasında Davalı Adına Tespit ve Tescil Edilen Taşınmazın Mera Olduğunu Belirterek Tapu Kaydının İptali İle Mera Olarak Sınırlandırılmasını İstemi - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Meraların 4342 S.k. Md.10 ve 3402 S.K. Md. 16/B Gereğince Sınırlandırılması İle Yetinilerek Özel Siciline Yazılması Gerektiği )
Y8.HDE. 2001/6755DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Denizden Doldurulmak Suretiyle Kazanılan Taşınmaz - Özel Mülkiyet Konusu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2004/1435DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Harç Yargılama Giderleri ve Avukatlık Parasının Davaya Sebebiyet Veren Davalıdan Alınıp Davacı Hazineye Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2004/7-411DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Kadastro Harici Bırakılan - Üzerinde Bulunan Ağaçların Aidiyetinin Tespiti İstemi/Davacının Hukuki Yararının Bulunduğu )
Y8.HDE. 2005/3811DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğiyle Edinilmesi Mümkün Bulunmayan Yerlerden Olduğu - Hazinenin Davasının Kabulü Gereği )
Y17.HDE. 2006/1308DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Tapulama Harici Bırakılıp Kesinleşen İmar Planı İçerisinde Kaldığı - Tespit Gibi Tescile Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
Y8.HDE. 2004/8884DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ ( Taşlık ve Kayalık Yerlerden Olduğu - Kazandırıcı Zamanaşmı Zilyetliğine Dayalı Tescil Davasının Reddi Gerektiği )
Y20.HDE. 2012/4757DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZ İDDİASI ( Bu İddia Aynı Zamanda Üst Kavram Olarak Orman İddiasını da İçine Aldığından Hazinenin Davasının Kabulü Gerektiği )
Y14.HDE. 1986/571DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Orman ve Çalılığın Fındık Bahçesi Haline Getirilmesi )
Y13.HDE. 1994/1127DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Yapılan Kira Sözleşmesinde Kira Süresinin Bitiminde Kiracının Kiralananın Elinde Tutması Durumunda Fuzuli İşgal Sayılması )
Y8.HDE. 2005/2915DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Yer - Koşullarına Uygun Olarak İmar ve İhya Edilmesi ve Bu Olgunun Tamamlandığı Tarihten Dava Tarihine Kadar 20 Yıldan Fazla Süreyle Kullanılması Halinde Kazanılabileceği )
Y1.HDE. 2012/11140DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davalının Dava Tarihinden Önce Çekişmeli Yere İlişkin Kullanımına Son Verip Vermediğinin Halen Çekişmeli Yerin Davalı Tarafından Kullanılıp Kullanılmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
YHGKE. 1999/1–170DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Hak Düşürücü Süre Uygulanamayacağı )
Y4.HDE. 2004/8387DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( İzinsiz Taş Malzemesi Çıkartılıp Satılması Nedeniyle Yer Kullanım Bedeli İsteminin Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2006/1973DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Kamu Hizmetine Tahsis Edilmediği Taktirde Masraf ve Emek Sarfıyla İmar ve İhya Edilerek Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi Halinde Zilyetlikle İktisap Edilebileceği )
Y1.HDE. 2004/13466DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Kumluk Yer/Tapu Kaydının İptali İle Kamuya Terkini İstemi - Hak Düşürücü Süre Uygulanamayacağı )
Y8.HDE. 2005/7608DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Para ve Emek Sarfedilmek Suretiyle Kültür Arazisi Haline Getirilen Taşınmaz Bu Olgunun Tamamlandığı Tarihten İtibaren 20 Yıldan Fazla Süre İle Tasarruf Edilmiş Olması Halinde Kazanılabileceği )
Y1.HDE. 2005/5149DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Taşınmaz Üzerinde Peribacası Olduğunun Tespit Edilmesi Sebebiyle Hazine Adına Tescil İstemi - Aralarında Jeoloji Arkeolog ve Harita Mühendisinin de Bulunduğu Bilirkişi Heyeti Aracılığıyla Keşif Yapılması Gerektiği )
Y17.HDE. 2003/3543DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Taşınmazın Sınırında Orman Bulunduğu Gözetilerek Yöntemine Uygun Orman Araştırması Yapılması Ve Bu Konuda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği - Tespite İtiraz Davası )
Y1.HDE. 2001/7204DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Taşkın İnşaat-Temliken Tescil )
Y8.HDE. 2003/5515DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Taşlık Ve Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Olduğu - Böyle Bir Yerin Kazanılmasının Ancak İmar Ve İhya Yolu İle Mümkün Olabildiği )
Y20.HDE. 2012/3109DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER ( Tespit Tutanağının Düzenlendiği Güne Kadar 20 Yıl Süreyle Zilyet Edildiği İleri Sürülen Taşınmazların Niteliğinin Konumunun ve Kullanım Durumunun Bilimsel Yöntemle Kesin Olarak Belirlenmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz Davası )
Y17.HDE. 2003/5796DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER (Hazinenin Tesbite İtirazı - Taşınmaza Ormanın Sınır Teşkil Etmesi/Orman Araştırması Gereği)
Y7.HDE. 2009/7903DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER İDDİASI ( Taşınmaz Mal Üzerinde Malikinden Başka Kimseye veya Paydaşlarından Birine Ait Muhdesat Mevcut Olduğunda Bunun Sahibi Cinsi İhdas Tarihi ve İktisap Sebebi Belirtilerek Tutanağın ve Kütüğün Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2005/819DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YER İDDİASI ( Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Tutanak Bilirkişilerinin Tümü Tarafların Aynı Yöntemle Göstereceği Tanıklar Hazır Olduğu Halde Keşif Yapılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2002/4528DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERDEN KAZANMA ( Kadastro Yenilenme Çalışmaları/Miktar Fazlası - Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Haritaların Yerine Uygulanması )
Y1.HDE. 2007/6686DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERE EL ATILMASI ( Davanın Değeri El Atılan Taşınmaz ile Üzerindeki Muhtesat Değerinin Toplamı Olduğu - Görevli Mahkemenin Keşfen Belirlenmesi Sonucunda Oluşacak Miktara Göre Tayini Gereği )
Y1.HDE. 2001/10995DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERE YAPILAN BİNA ( Tespit Dışı Bırakılan Yer-Elatmanın Önlenmesi Tescil ve Yıkım )
YHGKE. 2013/8-465DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( 3402 S. K.'nun 14. Md. Hükmünde Yazılı Koşulların Gerçekleşmesi Halinde İmar ve İhya Yoluyla Kazanılabileceği - Taşınmazın Taşının Çalısının Temizlenerek İmar İhya Edildiği/Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulünün Yerinde Olduğu )
Y1.HDE. 2007/4172DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( 3402 Sayılı Yasada Öngörülen 10 Yıllık Hakdüşürücü Sürenin Bu Yerler Hakkında Dinlenmeyeceği - Davanın Esasına Girilip Dava Konusu Yerin Özel Mülkiyete Girip Girmeyeceği Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
Y8.HDE. 2005/2246DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Bu Şekildeki Yerlerin Ancak İmar ve İhyası Tamamlandıktan Sonra Zilyetlikle İltisap Edilebilmesi )
Y16.HDE. 2001/10503DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Buraların Kadastro Dışı Bırakılmasının Gerekmesi )
Y7.HDE. 2005/1422DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Davacı Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabul Edilmesi İsabetli Olduğu )
YHGKE. 2003/8-122DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Dere Yatakları - Toprak Taşımak ve Doldurmanın İhya İşlemi Olarak Kabul Edilemeyeceği/Tescil Talebi )
Y7.HDE. 1977/11537DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Göller )
Y1.HDE. 2001/4971DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Hazinenin Açtığı İptal ve Tescil Davasında Hak Düşürücü Sürenin Dava Koşulu Olarak Ele Alınamaması )
Y8.HDE. 2002/4509DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kamu Malı Niteliğinde Orta Mallarından Olup Özel Mülkiyete Konu Edilemeyecekleri - Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yolu İle de Kazanılmaları Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2002/5905DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kayalık - Üzerinde Zilyetlik Kurulamayacağı )
Y1.HDE. 1989/13752DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kişi Adına Tescilinde Süreye Bakılmaksızın İptal Davası Açılabileceği )
Y8.HDE. 1989/2132DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kıyı Şeridi )
Y1.HDE. 2008/10425DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kıyı/Yapılan İskele Nedeniyle Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstekleri -Yapılabilecek Muhdesatlar ve Prosedürünün Kıyı Kanunu Md. 6'da Düzenlendiği/İskelenin Bu Kapsamda Kalmadığı )
Y1.HDE. 2008/10426DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Kıyının Dışında Sahil Niteliğindeki Yere Duvar Yapmak/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İstekleri -Yapılabilecek Muhdesatlar ve Prosedürünün Kıyı Kanunu Md. 8'de Düzenlendiği/Bu Kapsamda Kalmadığı )
Y8.HDE. 2005/6761DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Mer'a Tahsis Komisyonunca Mer'a Olarak Belirtilen ve Bu Nedenle Tapu Kayıtları Terkin Edilen Yerlerden Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y14.HDE. 2015/912DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Meraların Özel Mülk Olarak Kazanılması ve Amacı Dışında Kullanılmasının Olanaksız Olduğu - Bu Gibi Yerlerin 4342 S. K.'nun 10. Md. Hükmü ve 3402 S. K.'nun Md. 16/B Hükmü Gereğince Sınırlandırılmasıyla Yetinilerek Özel Siciline Yazılması Gerektiği )
Y8.HDE. 1978/8614DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Nehir Tortularından Oluşan Taşınmaz )
Y8.HDE. 2008/5040DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Otu Biçilmek Suretiyle Tasarruf Edilen Ve Mer'a Olmayan Yerler - Zilyetlikle Kazanılabileceği )
Y8.HDE. 2006/694DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Para ve Emek Sarfedilmek Suretiyle Kültür Arazisi Haline Getirilmesi ve Bu Olgunun Tamamlandığı Tarihten İtibaren 20 Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilmiş Olması Halinde Kazanılabildiği )
Y14.HDE. 2006/3196DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Sıcak ve Soğuk Maden Suları Arazisi İle Kaplıca Kaynakları Özel Mülkiyete Konu Olamıyacakları - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 1980/4-13054DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Tapu Kaydının İptali Üzerine Yapılan Faydalı Masrafların Tazmininde Zamanaşımının Başlangıcı )
Y1.HDE. 2007/3296DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Taşlık Çalılık ve Özel Mülkiyete Konu Edilemeyecek Yerlerden Olduğundan Tescile Tabi Tutulamayacağı - Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 1984/1-769DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Tescile Tabi Olmayan Yerler Hakkında Tapulama Kanununda Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
Y1.HDE. 2004/7753DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Tespit Dışı Bırakılması Gereken Taşınmazlar Hakkında Tespit Tutanağı Düzenlenmiş Olsa Bile Yok Hükmünde Sayılan İşlemlerin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadıkları )
Y16.HDE. 2006/4584DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Yasalar Gereğince Devlete İntikal Eden Yerlerden Olup Olmadığı Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gereği )
YHGKE. 1994/8-334DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Zilyedlikle iktisap )
YHGKE. 2009/8-347DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Zilyetlik Yoluyla Mülkiyet Kazanımının Mümkün Olmadığı/Ancak Taşınmaz Bölümünün Öteden Beri Yol Olarak Kullanılmadığı - Mahallinde Yeniden Keşif İcrası İle Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulacağı )
Y16.HDE. 2006/5854DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Zilyetlikle İktisap Edilebilmesi İçin 14 ve 17. Maddedeki Şartların Gerçekleşmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 1995/8467DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Zilyetlikle Kazanılamama )
Y8.HDE. 2012/1454DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER (Tapu İptali ve Tescil/Davaya Konu Taşınmazın Bataklık Olduğu ve Bu Gibi Yerlerin Özel Mülkiyet Niteliğinde Tapuya Tescillerinin Mümkün Bulunmadığı - Davanın Reddi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/7447DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLERİN İKTİSABI ( 3402 S. K.'nun 17. Md. Hükmünde Belirtilen Koşullar Altında Para ve Emek Sarfedilerek Kültür Arazisi Haline Getirilmesi Bunun Tamamlandığı Tarihten İtibaren Yirmi Yıldan Fazla Süre İle Koşullarına Uygun Olarak Tasarruf Edilmesiyle Kazanılabileceği - Tescil Davası )
YHGKE. 2001/8-80DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNDUĞUNDAN TESBİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisabında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
Y7.HDE. 1997/2792DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNMA ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanamama )
Y8.HDE. 1998/3843DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNMA ( Zamanaşımı ve zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y1.HDE. 2012/1147DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNMA İDDİASI ( Kıyı Kenar Çizgisi/Tapu İptali ve Tescil - Davanın Kabulü Halinde 19.01.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kadastro Kanununun 36/A Md. Hükmü İle 6099 S.Y. Hükümleri Gözetilerek Karar Verileceği )
Y1.HDE. 2005/1249DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA KALAN YER ( Taşınmazın Belirlenen Kıyı Kenar Çizgisi Dışında Kaldığı Gerekçesiyle Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 2005/1705DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA KALAN YER ( Taşınmazın Eğimi % 12'yi Aşan Çalılık Fundalık Karakterli Yerlerin Orman Olarak Kabulünün Gerektiğinden Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y8.HDE. 2002/2235DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA KALAN YERLER ( Dere Yataklarının Zilyetlik Yolu İle Kazanılabilmesi )
Y13.HDE. 1996/5934DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA KALAN YERLERİN KİRAYA VERİLMESİ ( Sözleşmenin Kira Süresinin Bitimi İle Sona Ermesi )
Y3.HDE. 2002/1196DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN SULAR ( Genel Sulardan Kadim ve Öncelik Hakkına Riayet Şartıyla Herkesin Yararlanabilmesi )
Y1.HDE. 2005/1328DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN TAŞINMAZ ( Davacı Hazinenin Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Davasının Kabulüne Tescil Davasının ve Diğer Karşı Davacı Müdahil Davacıların Davasının Reddi Gereği )
Y16.HDE. 2002/507DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN TAŞINMAZ ( Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmadığı )
Y1.HDE. 2016/18388DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN TAŞINMAZLAR ( Kıyı Kenar Çizgisinde Kalan Taşınmazın Tapu Kaydının İptali İle Sicilden Terkini İstemi - Tapu Kaydının İptaline Dair Hükmün Doğru Olduğu/Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Tapuya Tescili Mümkün Bulunmadığından "Tapudan Terkin" Kararı Verileceği )
Y17.HDE. 2005/179DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YER ( Hazinenin Davası Hakkında Verilecek Kararın Kendilerine Komisyon Kararı Tebliğ Edilemeyen Muterizler Yönünden Bağlayıcılığı Olmadığı )
Y1.HDE. 2009/2219DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YER ( İddiası İle Açılan Davalarda Hak Düşürücü Sürenin Yasa Değişikliğinin Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılan ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalar İçin de Geçerli Olacağı - Re'sen Gözetileceği )
Y8.HDE. 2005/4048DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedenine Dayalı Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2003/6432DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YER ( Mera Yaylak Ve Kışlaklar Özel Mülkiyete Geçirilemeyeceği )
YHGKE. 1974/7-19DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Bu Yerlerin Tapuda Kayıtlı Olsun veya Olmasın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 1996/5512DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Bu Yerlerin Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Mülkiyetinin Kazanılamaması )
Y14.HDE. 2015/12485DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Dere Yatakları ile Derenin Etki Alanında Kalan Yerlerin Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Yerlerden Olduğu - Bu Tür Yerlerin Özel Mülkiyete Konu Edilemediği/Derenin Bir Kısmının Yola Terkininin Doğru Olmadığı )
YHGKE. 2005/8-249DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Doğal Yapıları ve Nitelikleri İtibarıyla Ekonomik Amacına Uygun Tarım Arazisi Olarak Tasarruf Edilecek Yerlerden Bulunmamaları Nedeniyle Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y4.HDE. 1999/10096DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat İstenememesi )
Y1.HDE. 2009/6020DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Hazinece Sicilin Kütükten Terkininin Talep Edildiği/Dava Açmak İçin Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği - Yasa Değişikliğiyle Sürenin Devlete Ait Taşınmazlar İçin de Geçerli Olacağının Hüküm Altına Alındığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2001/1734DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Hazinenin Açtığı Davalarda On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanamaması )
Y8.HDE. 2001/5712DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Kamu Malı Olarak Sınırlandırılan Yerlerde Köy Tüzel Kişiliğinin Niteliğini Değiştirme ve Satma Yetkisinin Bulunmaması )
Y7.HDE. 2006/705DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Mahkemece Sağlıklı Karar Verilebilmesi İçin Taşınmaz Başında Bilirkişiler Eşliğinde Keşif Yapılmalı Dava Konusu Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Kimden Kime Kaldığı Hakkında Bilgi Alınması Gereği )
YHGKE. 2007/14-837DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Meraların Hayvanların Otlatılması ve Otundan Yararlanılması İçin Tahsis Edilen Veya Kadimden Beri Bu Amaçla Kullanılan Yerlerde Olması )
YHGKE. 1984/8-723DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Mer'aların Zilyetlik ve Zamanaşımı Yoluyla Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y1.HDE. 2002/3255DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Özel Mülkiyete Konu Olamaması-Taşınmazın Civarından Geçen Karayolu Nedeniyle Davalılara Kamulaştırma Bedeli Ödenmesi )
YHGKE. 1985/1-770DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Tapulama Yasasındaki On Yıllık Zamanaşımının Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler Açısından Uygulanmaması )
Y14.HDE. 2006/2668DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Yol/Meydan/Park/Harman Yeri/Seyrangah/Mera ve Yayla Gibi Yerlerin Olduğu - Tapu Sicilinde Kayıtlanmazlar İse de Devlete ve Kamuya Aidiyetleri Hususunda Kuşku Olmadığı )
Y8.HDE. 2003/241DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Zamanaşımı ve Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememesi )
Y16.HDE. 2003/13136DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Zilyetlikle Kazanılmasının Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2003/9728DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Zilyetlikle Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y17.HDE. 2003/1157DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Zilyetlikle Kazanmanın Mümkün Olmaması )
Y16.HDE. 2003/8053DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER ( Zilyetlikle Mülk Edinmenin Mümkün Olmaması )
Y20.HDE. 2016/6690DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLAN YERLER (Orman İçi Açıklığı Konumundaki Yerler Kesinleşen Orman Kadastro Sınırları Dışında Bulunsa Bile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olması Sebebiyle Zilyetlikle Kazanılmasının Olanaklı Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil)
Y1.HDE. 2009/7805DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN TAŞINMAZ ( 3402 S.K.'daki Değişikliğin Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Davalara da Uygulanacağı - Tapu İptali Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
Y5.HDE. 2009/4290DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞU İDDİASI ( Kadastro Kanunu'nun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Hükmü Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Kesin Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi Uygulanacağı )
Y1.HDE. 2009/2840DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLDUĞU İDDİASI ( Yasanın Yürürlük Tarihinden Önce Açılmış ve Henüz Hükme Bağlanmamış Olan Davalarda Dahi İlgili Hükmün Uygulanacağı - Kadastro Tespitinin Kesinleştiği Tarih ile Davanın Açıldığı Tarih Arasında 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Geçtiği )
Y3.HDE. 1992/4767DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN YER ( Davacı Adına Kayıtlı ve Ecrimisile Konu Olan Taşınmaz Hakkında İşin Esasına Girilip Karar Verilmesi )
Y20.HDE. 2016/10272DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLMAYAN YERLER ( Tapusuz Taşınmazın Tescili İstemi - Adına Tescil Kararı Verilen Kişi Yararına 3402 Sayılı Kanun'un 14. Maddesinde Yazılı Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Taşınmaz Edinme Koşullarının Oluştuğu - Mahkemece İlgili Bölümün Davacı Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
Y20.HDE. 1997/3438DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ ARAZİ İDDİASI ( Uzun Zamandır Davacılar Tarafından Kullanılan Tarım Arazisi İçin )
Y1.HDE. 2005/4135DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ ESKİ ÇAY YATAĞI ( Elatmanın Önlenmesi - Taşınmazın Başında Yeniden İeolog Bilirkişi Aracılığıyla Keşif Yapılması Çekişme Konusu Yerin Gerçek Niteliğinin Çay Yatağı Olup Olmadığının Ortaya Çıkarılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2006/6234DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ GÖLLER ( Tescil ve Sınırlandırmaya Tabi Olmadığı - Baraj Gölü Altında Kalmakla Çekişmeli Taşınmaz İçin Tescil Kararı Kurulamayacağı )
YHGKE. 2000/20-1831DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ GÖLLER ( Tescil ve Sınırlandırmaya Tabi Olmadığı ve Kadastro Tesbitinde Yapılan Tescilin Geçersizliği )
Y17.HDE. 2005/93DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ HALİ YER NİTELİĞİYLE HAZİNE ADINA TESBİT EDİLEN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydına ve Zilyedliğe Dayalı İtiraz - Taşınmazın Tarım Arazisi Olduğu ve Davacıların Dayandığı Tapu Kaydı Kapsamında Kaldığını Tesbiti )
Y16.HDE. 2011/402DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KAYALIK YERLERDEN OLDUĞU İDDİASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Çekişmeli Taşınmazın Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalıp Kalmadığı Uzman Bilirkişi Kurulundan Yararlanılmak Suretiyle Adliye Mahkemesince Belirlenmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/11549DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ KUMSAL NİTELİKLİ TAŞINMAZ ( Davalının Taşınmaza Muhdesat Yapmak Suretiyle Elattığı - Elatmanın Önlenmesi Davasının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2004/8-113DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ SAHİPSİZ YERLER ( Ziyetliğe Dayalı Tescil İsteği - Özel Mülkiyete Konu Teşkil Edememesi )
Y1.HDE. 2006/1395DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( 1.Derecede Doğal ve Arkeolojik Sit Alanında Kalan Taşınmaza Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Elattığı Saptandığına Göre Davanın Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 2002/11389DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Bu Tür Yerler Üzerinde Özel Mülkiyet Kurulmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1997/8-444DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap-İhya Şartı )
Y14.HDE. 2001/6253DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası - Feragatın Geçersizliği)
Y14.HDE. 2001/6250DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası - Vazgeçme Nedeniyle Reddedilemeyeceği)
Y20.HDE. 2014/5856DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Orman Sayılan Yerlerden Olduğu İddiasında Bulunulduğu ve Bu Tür İddiaları İçeren Davalarda Yargısal Uygulamada İstikrar Kazandığı Üzere 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre İle Bağlı Kalınmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği )
Y8.HDE. 2007/3081DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Toplulaştırmaya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede Yayımlandığı Tarihten İtibaren Uygulama Alanlarında Arazi Değiştirilmesi Gereği )
YHGKE. 2002/8-183DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Taşınmazın İmar İhya ve Buna Bağlı Zilyetlik Yoluyla Özel Mülke Konu Olabilmesi )
Y17.HDE. 1997/2761DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Zilyetliğin Davalı Değil de Başkası Tarafından Devam Ettirilmiş Olması )
Y1.HDE. 2001/9333DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Zilyetlikle İktisap-Elatmanın Önlenmesi ve Kal )
Y9.CDE. 2011/10728DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZDAN ÇIKAN KUM VE ÇAKILIN TİCARETİNİ YAPMA (Sonradan Sanıkların Ruhsat Talebinde Bulunmuş Olmalarının Suç Kastını Ortadan Kaldırmayacağı - Kül Halinde Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu )
YHGKE. 2004/4-764DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZDAN İZİNSİZ KUM VE ÇAKIL ALINMASI ( Hazinenin Tazminat Talebi - Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı )
Y1.HDE. 1978/12298DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZI İKTİSAP
YHGKE. 1984/14-819DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Dere Yatağı )
Y1.HDE. 2005/5016DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Kamulaştırılan Yer - Hazine Adına Tescili İsteği/Özel Mülk Olarak Hazine Adına Tescil Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/7104DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZLAR ( Uyuşmazlık Konusu Taşınmaz Bölümlerinin Taşlık Niteliği ile Kadastro Çalışmaları Esnasında Tespit Dışı Bırakılan Yerlerden Olması )
Y1.HDE. 2004/10119DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞLIK VE KAYALIK YERİN İMAR UYGULAMASIYLA DAVALI ADINA TESCİLİ ( İdari Tasarrufla Oluşan Tapu Kaydının İdari İşlem İptal Edilmedikçe Geçerliliğini Koruyacağı - Hazinenin Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddi Gereği )
Y14.HDE. 2008/3427DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YAYLAK ( Yerlerden Olduğu Saptanırsa Olayda Mera Kanunu'nun Geç. m.3/1-2 Fıkra Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Araştırılması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y14.HDE. 2007/712DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Belediyenin Hazine Arazilerini Ancak 775 Sayılı Yasada Belirlenen Amacı Gerçekleştirmek İçin İsteyebileceği - Belediyenin Gecekondu Önleme Amacıyla Hazine Arazisine İhtiyaç Duyduğunu Kanıtlayamaması Halinde Hazineye Ait Arazini Tescilini Talep Edemeyeceği )
Y16.HDE. 2004/2244DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Belgeye Dayanmaksızın Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği İle Kazanma - Tescili İstenen 2.Yer/Toplamının 100 Dönümü Geçemeyeceği )
YHGKE. 1998/8-753DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )
Y20.HDE. 2005/3161DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Çekişmeli Taşınmazın Tahdit Hattına Göre Konumu Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanmalı Bilirkişilere Tahdit Hattı İle İrtibatlı Müşterek Kroki Düzenlettirilmesi Gereği )
Y16.HDE. 2010/3615DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Davada İyi Niyetle Hareket Edip Etmediği Hak ve Eşitlik Kuralları Göz Önünde Tutularak Maktuan Tayin ve Takdir Olunacağı )
Y1.HDE. 2007/10905DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Davalının Taşınmazda Zilyet Olmadığı Bu Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu - Hazine Adına Tescil Kararı Verilebileceği )
Y8.HDE. 1995/3563DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Ekilemez Arazi - Emek ve Masraf Yapılmak Suretiyle İmar ve İhya Edilmedikçe Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y1.HDE. 2009/10152DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Suretiyle Davalının İşgalinin Ne Şekilde Ne Miktarda ve Elatmanın Son Bulup Bulmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2004/7070DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Hazine'nin Tapu İptali Tescil talebi - Orman Kadastrosunun Kesinleşme Tarihi Nazara Alındığında Zilyetliğe Konu Yer Açısından Kazandırıcı Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Kayıt Fazlası Taşınmaz İçin Davanın Kabulü Gerekeceği )
Y16.HDE. 2005/10255DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle Davalılar Adına Yapılan Tesbite Karşı Hazinenin Dava Açması - Araştırılması Gerekenler )
Y4.HDE. 2004/7006DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Kesilen Ağaç Bedellerinin Ödetilmesi Talebi - Ağaçların Üzerinde Bulundukları Taşınmazdan Ayrı Olarak Onları Dikip Yetiştirene Ait Olması Gerektiğinden Davanın Reddi Gereği )
Y16.HDE. 1997/3100DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Nehir Yatağının Yer Değiştirmesi )
Y1.HDE. 2004/10258DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Tapu İptali ve Tescil - Tüm Mirasçılarının Saptanarak Varsa Onların da Davada Yer Almaları İçin Gerekli Usulü İşlemin Yerine Getirilmesi Gereği )
YHGKE. 2004/4-306DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Tapulama Tespitinden Sonra Dere Yatağının Yer Değiştirmesi - Devlete Ait Addedilemeyeceği )
YHGKE. 2006/20-141DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşınmaz Bölümü Hakkında Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Tapusuz Olan Taşınmazın Tescili Talebi )
Y16.HDE. 2003/7647DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşınmazın Kışlak Olarak Kullanılması - Zilyetlikle İktisap Edilemeyeceği )
Y1.HDE. 2007/10514DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşlık Çalılık Vasfı İle - 3402 S. Yasanın 18. Md. Gereğince Ekonomik Yarar Sağlayacak Nitelikte Yerlerden Olduğu/Hazine Adına Tescil Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
YHGKE. 1998/8-752DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşlık ve Çalılık - İmar İhya ile Kazanılabileceği )
Y8.HDE. 2005/293DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Taşlık Ve Çalılık Niteliğiyle Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin Olduğu - Kadastro Kanununun 17. Maddesindeki Koşullar Altında İmar Ve İhya Edildiği Takdirde Kazanılabileceği )
Y8.HDE. 2005/7440DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER ( Toprak Tevzii Çalışmaları Sırasında Yayla Olarak Bırakılan Sahada Kaldığından Dağıtıma Tabi Tutulmayan Parsel - Zilyetlikle Kazanılamayacağı )
Y20.HDE. 2014/6873DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER İDDİASI ( Bilirkişi Tarafından Eski Tarihli Hava Fotoğrafları ve Memleket Haritasına Dayalı Olarak Yöntemine Uygun Biçimde Yapılan Araştırma Sonucunda Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Belirlenerek Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
Y16.HDE. 2005/9441DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER İDDİASI ( Kadastro Tesbitinde Zilyedlikle İktisaba Dayanarak Davalı Adına Yapılan Tesbite Karşı Hazinenin - Mahkemece Yapılacak İnceleme ve Araştırmalar )
Y16.HDE. 2004/9638DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER İDDİASI ( Zilyedlikle İktisap Nedeniyle Davalılar Adına Yapılan Kadastro Tesbitine Hazinenin İtirazı - Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanlarıyla Ziraat Bilirkişisi Raporunun Çelişmesi/Mahkemece Yapılacak İnceleme ve Araştırmalar )
Y16.HDE. 2013/8566DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER İDDİASI (Mahkemece Çekişmeli Taşınmazın Tespitine Esas Tapu Kaydının Dayanağı İlamın Haritası Çakıştırılmak Suretiyle Zemine Uygulanmalı ve Tapu Kapsamının Belirlenmesi Gerektiği)
Y1.HDE. 2004/14350DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER İDDİASIYLA HAZİNENİN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Taşınmazın Elbirliği Mülkiyetine Tabi Olması Halinde Ölü Paydaşlar Davaya Dahil Edilerek Hüküm Kurulacağı - Taşınmaz Müşterek Mülkiyete Tabi ise Ölü Paydaşlar Açısından Davanın Reddedileceği ve Sağ Olan Paydaşlar Hakkında Davaya Devam Edileceği )
Y1.HDE. 2005/4269DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİ ( Taşlık ve Kayalık Yerler - Yolsuz Tescile İyiniyetle Güvenerek Yapılan İktisabın Korunamayacağı )
Y20.HDE. 1992/11625DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİ VE HAZİNE ADINA TESCİL ( Orman Tahdit Sınırları Dışında Bırakılan Orman Alanı )
Y1.HDE. 2005/4430DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ KIYILAR ( Özel Mülkiyete Konu Edilememesi - İmar Uygulaması Kapsamındaki Taşınmazla İlgili Terkin Davasında da Adliye Mahkemelerinin Görevli Olması )
YHGKE. 1999/1–170DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YER NİTELİĞİNDEKİ MAKİLİKLER ( Kadastro Tesbitine İtirazın Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
Y4.HDE. 2001/10815DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERDEN İZİNSİZ KUM ALMAK ( Davacının Tacir Olmaması Nedeniyle Haksız Eylemden Kaynaklanan Tazminata Yasal Faiz Uygulanmasının Gerekmesi )
Y14.HDE. 2006/229DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERE ELATMA ( Meni Müdahale ve Kal İstemi/Doğrudan Elatanlara Yöneltilmesi Gerekeceği - Site Yönetiminin Aktif Dava Ehliyeti Bulunmadığı )
Y1.HDE. 2009/12338DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Hazinenin Harçlar Yasasının 13. Md.sinin J Bendi Gereğince Harçtan Muaf Olduğu )
Y1.HDE. 2005/129DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERE VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Tüzel Kişiliği Bulunmayan Site Yönetim Kuruluna Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y1.HDE. 2005/1245DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERİ İŞGAL ( Elatmanın Önlenmesi - Çekişme Konusu Yerin Devlet Karayolu İstimlak Sahası Dışında Kaldığı Anlaşıldığına Göre Dahili Davalı Karayolları Genel Müdürlüğünün Temyiz İtirazının Yerinde Olmadığı )
Y7.HDE. 1982/4878DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER
YHGKE. 1994/1-524DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER
Y7.HDE. 1984/1210DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Baraj Gölü Haline Gelen Yerler )
Y1.HDE. 2000/2377DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Belediye Sınırları İçinde Yer Alan Taşınmazların Mülkiyetinin Belediyelere Geçmesi )
Y16.HDE. 2005/4798DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Beraberde Götürülecek Teknik Bilirkişiye Uygulanan Tapu Kaydının Kapsamını Belirtir Taşınmazın Belirtmelik Tutanak ve Haritasındaki Konumunu Gösterir ve Keşfi Takibe İmkan Verir Kroki Düzenlettirileceği )
Y1.HDE. 2004/12430DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Bu Yerlere Yapılan Yapı Bakımından Yıkım Suretiyle Elatmanın Önlenmesine Karar Verilmesi Gereği )
Y1.HDE. 2003/10185DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Bu Yerlerin Özü Değiştirilerek Özel Mülkiyet Özelliği Kazandırılması Halinde Bu Yerlerin Tescili Mümkün Ayni Bir Hakka Konu Olması )
YHGKE. 2000/1-209DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Bunlarla İlgili Davalarda On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dikkate Alınmaması )
YHGKE. 1980/7-838DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Çay Yatağı )
Y1.HDE. 1980/1651DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Çekek Yeri )
Y1.HDE. 2007/1128DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Dava Konusu Parselin Tamamının Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
Y8.HDE. 2005/3980DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Dava Konusu Taşınmazın Kesinleşen Orman Sınırlama Hattının Dışında Kaldığı - Uyulan Bozma İlamı Uyarınca Yapılan İnceleme Sonunda Belirlendiğine Göre Bu Yerin Orman Sayılmayan Yerlerden Olduğu )
YHGKE. 2011/14-767DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Davaya Konu Olabileceği - Geçit Davasında Amacın Genel Yola Bağlantısı Olmayan Taşınmazları Genel Yola Kesintisiz Olarak Bağlamak Olduğu )
Y1.HDE. 2000/11883DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denetim Gözetim Ve Korunmasının Tabii Maliki Olan Hazinenin Görev Ve Yetki Alanına Girdiği - Hazinenin Elatmanın Önlenilmesi Eski Hale Getirme Ve Tazminat İle İptal Ve Tescil Davaları Açma Hakkının Bulunduğu )
Y1.HDE. 2000/13480DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denetim, Gözetim Ve Korunmasının Tabii Maliki Olan Hazinenin Görev Ve Yetki Alanına Girdiği )
Y8.HDE. 2006/4531DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Deniz Kumlukları Özel Mülkiyete Konu Olmayan Yerlerden Olup Zamanaşımı ve Zilyedlik Yolu İle Edinilemeyeceği )
Y1.HDE. 2007/195DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Deniz ve Göllerden Doldurularak Elde Edilen Yerler - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y1.HDE. 2002/5435DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denizden Doldurulan Yer - Belediyenin Kurduğu Kira İlişkisine Değer Verilemeyeceği/Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım İsteğinin Kabulü Gereği )
Y14.HDE. 2006/12485DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denizden Doldurulan Yerler - 3621 S.K.'nun 6.ve7. Maddesinde Sayılan Tesis ve Yapıların Dışında Yapı ve Tesis Yapılamayacağı )
Y8.HDE. 1986/193DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denizin Bir Parçası Veya Kıyı )
Y20.HDE. 2001/2408DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Denizin Uzantısı Olan Kıyı-Özel Mülke Konu Olamaması-Kadastro Tespitine İtiraz )
Y8.HDE. 2005/323DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Dere Yatakları - Zilyetlikle Edinilebilmesi İçin Derenin Aktif Yatağı ve Etkisi Altında Kalmayan Yer Olması Gereği )
Y8.HDE. 2001/5634DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Dere Yatakları-Zilyetlik Yoluyla İktisap Edilememeleri)
Y1.HDE. 2005/1138DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Elatmanın Önlenmesi/Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kalan Yer - Dava Dışı Paydaş veya Hakkındaki Dava Reddedilen Ölü Paydaşın Mirasçıları Yönünden de Dava Açılması Gereği )
Y20.HDE. 2011/3752DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davalar 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2011/6925DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davaların 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olup Olmadığı Konusunda Açık Bir Hüküm Bulunmadığı - Mera Tahsis Kararına İtiraz )
Y20.HDE. 2011/17660DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Davaların 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olup Olmadığı Konusunda Açık Bir Hüküm Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
Y20.HDE. 2001/3179DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Hazinenin Açtığı Davada On Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmaması-Tapu İptali ve Tescil )
Y16.HDE. 2003/7646DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( İmar ve İhya Suretiyle İktisap Edilememesi )
Y8.HDE. 1998/2316DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( İmar ve İhya Yolu İle İktisab )
Y8.HDE. 1997/7283DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( İmar ve İhya Yolu İle İktisabı İçin Gerekli Şartlar )
Y8.HDE. 2001/3551DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( İmar ve İhya-Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliği )
Y1.HDE. 2004/10987DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( İyiniyet İddiasının Dinlenmeyeceği/Bu Yerler Tescile de Tabi Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2005/11742DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kadastro Tespitine İtiraz/Çekişmeli Taşınmazların Dört Hududunun Orman ve 2/B Uygulama Alanları İle Çevrili Olduğu - Özel Mülkiyete Konu Olamayacakları )
Y20.HDE. 2001/8677DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kaplıcalar-Sıcak ve Soğuk Maden Sularının Çıktığı Taşınmazlar-Kazandırıcı Zamanaşımı )
Y8.HDE. 2004/1818DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kayalık Bir Yerin Oyularak Ambar Haline Getirilmesi - İmar İhya Veya Zilyetlik Yolu İle Kazanılamayacağı )
Y1.HDE. 2010/3382DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kayıt Fazlası Miktarın Bataklık Olduğu Gerekçesiyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası - Hak Düşürücü Sürenin Henüz Kesin Hüküm Halini Almamış Eldeki Davaya Taşınmazın Niteliğine Bakılmaksızın Uygulanacağı )
YHGKE. 1996/20-429DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği ile İktisap-Dere Yatağı )
Y16.HDE. 2014/4703DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil - Kayalık Niteliğindeki Yerlerin Oyulmak Suretiyle Mekan veya Benzeri Yerler Haline Getirilmek Suretiyle Zilyetlik İmar ve İhya Yoluyla Edinilemeyeceği/Davanın Reddi Gerektiği )
Y16.HDE. 2014/19888DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil Talebi - Taşınmazın Davacı Tarafından Tarla Olarak Kullanılmaması/Taşınmaz Üzerinde Ekili Herhangi Bir Şey Bulunmaması/Taşınmaz Üzerinde Ekonomik Amaca Uygun Bir Kullanımın Bulunmadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2002/727DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyı - Tapu İptaliyle Tesçil Harici Bırakılması Talebi )
YİBGKE. 1996/5DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyı )
Y1.HDE. 2004/7721DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kalan Kumluk - Tespit Tutanağı Düzenlenmiş Olsa Bile 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
Y1.HDE. 2005/5483DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyı Kenar Çizgisi İçinde Kaldığı Saptanan Bölümler - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı ve Kamunun Yararı Bulunduğu Gözetilerek Sınırlandırma İle Yetinilmesinin Zorunlu Olduğu )
Y7.HDE. 1980/799DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyıdaki Kumluk, Bataklık, Kamışlık, Sazlık, Taşlık, Kayalık )
Y1.HDE. 2008/12817DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kıyılar Hakkında Sicil Kaydı Oluşturulmasına Olanak Bulunmadığı )
YHGKE. 1999/1-262DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Koruma Makiliği Dışında Kalan Makilikler Orman Sayılamazlarsa da Nitelikleri İtibariyle Bu Nitelikteki Yerlerden Olması )
YHGKE. 2003/1-63DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Köye Tahsis/Hak Sahibi Olmayan Kişilere Verilmesi Olasılığı - Tapunun İptalini Talepte Hazinenin Davacı Olma Sıfatına Sahip Olduğu )
Y8.HDE. 2001/6234DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Kumluk Alanların Bu Tür Yerlerden Olması ve Özel Mülkiyet Şeklinde Tasarruf Edilmesi veya Tapuya Tescil Edilmesinin Mümkün Olmaması )
Y8.HDE. 1998/5213DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Mer'a )
Y8.HDE. 2003/6875DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Meraların Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmaması )
Y21.HDE. 2005/11742DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Orman ve Öncesi Orman Olan 2/B Uygulama Alanı ile Çevrili Üzerinde Orman Ağac ıBulunan Taşınmaz - Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazın Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y8.HDE. 1997/5213DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Öncesi Mera Olan Taşınmaz - Kesinleşmiş Men'i Müdahale Davası Bulunması/Aynı Taşınmaz İçin Açılan Tescil Davası/Tarafların Farklı Olması )
Y14.HDE. 2008/3278DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmaz Mallardan İse Burada 12/3 Maddesinin Uygulanmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2001/7314DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Özel Mülkiyete Konu Olmaması-Zilyetlikle İktisap-Tapu İptali )
YHGKE. 2000/1-960DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Su istilasının çekilmesi )
YHGKE. 2012/20-754DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Dava Konusu Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Zilyetlikle Edinilmeye Uygun Yerlerden Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2011/8913DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - İyiniyet veya Tapu Siciline Güven İlkelerinin Uygulama Yeri Olmadığı/Kamu Mallarının Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Edinilemeyeceği )
Y4.HDE. 1985/8546DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Tarım Arazisi Olarak Kullanıldığı Takdirde Erozyona Uğrayacak Taşınmaz )
Y8.HDE. 2007/4092DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Taşınmaz Niteliğinde Olup Taşınmazın Özel Mülkiyet Şeklinde Tapu Kütüğüne Tescili Olanaksız Olduğu )
Y20.HDE. 2001/8928DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Taşınmazın Sınırlarının Dava Dilekçesinde Gösterilmemesi )
Y8.HDE. 2005/5971DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Taşınmazın Tarım Yapılan Yerlerden Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
YHGKE. 1980/1-221DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Tepe )
Y14.HDE. 1992/2387DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Üzerinde Yapılanma Bulunan )
Y1.HDE. 2007/10636DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Vakfiye Kapsamında Kaldığı İddiasıyla Tapu İptali-Tescil - Taşınmazın Niteliği Gereği Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerden Olduğu Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
Y14.HDE. 1980/6350DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Voli Yeri )
Y14.HDE. 2006/10842DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Yapılması Gereken İş Mer'a Komisyonu Çalışmaları Sonucunu Beklemek Eldeki Davayı Bunun Sonucuna Göre Bir Karara Bağlamak Olması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y1.HDE. 2004/274DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Yaralanılabilmesi İçin Yapılacak İşletmenin Kamu Yararı İçin Kullanılması İşleticinin İşletme Ve Yatırım Belgelerine Sahip Olmasının Gerekli Olduğu )
Y8.HDE. 1999/1460DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Yatak Değiştiren Akarsunun Kamu Malı Niteliğini Yitirmesi )
Y14.HDE. 2002/1647DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Yollar ve Yol Boşlukları Kamunun Ortak Kullandığı Yerlerden Olduğundan Hazinenin Bu Tür Yerlerde Genel Dava Açma Yetkisinin Olması )
YHGKE. 2000/20-7DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Zilyetlikle Kazanılamayacağı - Kaya ve Kayalıklar )
Y1.HDE. 2001/14389DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Zilyetlikle Kazanılamayacağı - Tapu Kaydının Çekişmeli Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği/Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
Y16.HDE. 1993/6616DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER ( Zilyetlikle Kazanma Koşulları )
Y8.HDE. 2016/815DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER (Tescil İstemi - Dava Dilekçesi Açıklattırılmak Suretiyle Tescil Talebine Konu Yerlerin Tespit Edilmemesi Açılmamış Sayılmasına Karar Verilen Dosyadaki Teknik Bilirkişi Raporlarının Göz Önünde Tutulmamasının Hatalı Olduğu)
Y20.HDE. 2012/6471DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER HAKKINDAKİ DAVALAR (On Yıllık Hak Düşürücü Süre ile Bağlı Olmaksızın Her Zaman Dava Açılabileceği - 2/B Arazileri ile İlgili Davanın Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanlara Dair Tapu Kaydına Konulan Şerhlerin Silinmesine İlişkin Yasal Düzenleme Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği)
Y1.HDE. 2015/5963DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER İÇİN AÇILAN ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Tapu Kaydının Kadastro Geçmekle İşleme Tabi Olma Özelliğini Yitirdiği ve Delil Durumuna Düştüğü - Taşınmazın Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yer Niteliği Taşıdığı/Kadastrodan Önceki Tapu Kaydına Dayanılarak Elatmanın Önlenmesi Davası Dinelenemeyeceğinden Davanın Reddedilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2010/20-478DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDE YOLSUZ OLARAK OLUŞTURULAN ÖZEL ORMAN PARSELLERİNE İLİŞKİN TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ (Orman Kadastro Üyelerinin Yetkileri Dışına Çıkarak Tescil Yaptığı - Hazinenin Davasının Kabulü Gerektiği)
Y4.HDE. 2002/9540DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN KAÇAK ÇAKIL ALINMASI ( Hazinenin Tazminat Talebi )
Y20.HDE. 2005/1812DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN OLAN TAŞINMAZ ( Komşu Parsellere Ait Tescil Krokilerinde de Bu Yerin Fundalık Olarak Göründüğü - Taşınmazın Zilyetlikle Kazanılacak Yerlerden de Olmadığı Belirlenerek Davanın Reddi Gereği )
YHGKE. 2009/7-303DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN OLDUĞU İDDİASI ( Kadastro Tespitine İtiraz - Çekişmeli Taşınmazın Komşu Parsellerine Ait Tüm Dayanak Tapu ve Vergi Kayıtları ve Varsa Tescil İlamları İle Krokileri Getirtilerek Keşif Yapılması Gerektiği )
Y16.HDE. 2016/3048DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN OLDUĞU İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Husumetin Tapu Kayıt Malikine Yöneltilmesinin Yasal Zorunluluk Olduğu - Çekişmeli Taşınmaza Yönelik Olarak Açılan Davanın Pasif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Gerektiği )
Y1.HDE. 2004/12753DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERDEN OLUP OLMAMA ( Özel Mülkiyete Konu Olacak Nitelikte Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2004/1-335DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN KADASTRO TESBİTİNDE TESBİT DIŞI BIRAKILMASI GEREĞİ ( Tesbit Tutanağı Düzenlenen Kıyı Kenar Çizgisi İçerisindeki Yerle İlgili Hazinenin Açacağı Terkin Davasının Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
YHGKE. 1988/1-825DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAMASI ( Tapulama Tesbitine İtiraz Davasının Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmaması )
Y20.HDE. 2016/4618DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERLE İLGİLİ DAVA AÇILMASI ( Hazine Tarafından Açılacak Davaların On Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olup Olmadığı Konusunda Açık Hüküm Bulunmadığı - Yerleşik İçtihatlara Göre Kamu Malı Savıyla Açılacak Davalarda 3402 S. K.'nun 12/3. Md. Hükmündeki Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
Y1.HDE. 2004/12977DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN DERE YATAĞI ( Kooperatifin Yaptığı Taşkın İnşaat ve Duvar - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım/Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağının Takdiri )
YHGKE. 1989/1-676DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( İmar-İhya İle İktisap )
Y14.HDE. 2008/3808DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN YERİN ADINA TESCİLİ ( Köy Yerleşim Yerine Yakın Mezarlık Bitişiği ve Yol Kıyısında Yer Alan Bu Taşınmazın İleride Ekonomik Yarar Sağlanacak Yerlerden Olduğu )
YHGKE. 2008/7-717DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN YERLER ( Hakkında Hazine Tarafından Açılacak Olan Davaların 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
YHGKE. 1971/1-448DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN YERLER ( Kumluk Çalılık ve Kayalık Niteliğindeki Yerler )
Y14.HDE. 2006/10928DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA BULUNAN YERLER ( Mera - Meradan Yararlanma Hakkı )
Y14.HDE. 2009/5323DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLER ( Geçit Hakkı İhtiyacı Tapulama Harici Bırakılan Yerlerden Karşılanamayacağı - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )
Y8.HDE. 2005/5920DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLER ( Kadim Mer'alar Orta Malı Niteliğinde Yerlerden Olup Üzerindeki Zilyetlik Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Kazanılmalarının Mümkün Olmadığı )
Y8.HDE. 2005/5461DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLER ( Taşınmazın Dere Yatağı Niteliğinde Olduğu - Süresi Neye Ulaşırsa Ulaşsın Zilyetlikle Kazanılamayacağı ve Özel Mülkiyete Konu Edilemeyeceği )
Y8.HDE. 2005/7530DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLER ( Taşınmazın Mer'a Vasfında Olduğu - Mer'a Kanunu Hükümlerine ve Kadastro Kanunu'nun 16/B Maddesi Hükmüne Göre Bu Tür Yerler Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Özel Mülkiyete Konu Edilemeyecekleri )
Y14.HDE. 2006/16005DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ MERALAR ( Hazinenin Mülkün Sahibi Olması Sıfatıyla Hazine Dışında Yararlanan Köy ve Belediyenin de Kullanıcı Sıfatı İle Dava Açabileceği - Mera'ya Elatmanın Önlenmesi Kal ve Eski Hale Getirme )
Y1.HDE. 2003/6150DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YER ( İddiası İle Açılan Davalarda 10 Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dikkate Alınmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 1999/1-998DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YER ( Tapu iptali ve tescil )
Y14.HDE. 2011/1969DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER ( Orman Sayılmayan Meşelik Çalılık Pırnallıklar - Geçit Hakkı Tesisi )
Y20.HDE. 2011/15584DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
Y1.HDE. 2004/10481DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLER ( Tespit Dışı Bırakılması Gereken Taşınmazlar Hakkında Tespit Tutanağı Düzenlenmiş Olsa Bile Yok Hükmünde Sayılan İşlemler 10 Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Olmadığı )
YHGKE. 1997/1-194DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFUNDAKİ YERLERDEN AÇMA YAPMA ( Tapulama Tespit Tarihi İtibariyle Yirmi Yıllık Sürenin Dolmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gerektiği )
Y1.HDE. 2003/9703DEVLETİN HÜKÜM VE TASARUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Dava Konusu Taşınmazın Tarım Yapılmayacak Taşlık Kayalık Yerlerden Bulunduğunun Fen Elamanı Bilirkişi Raporları ile Saptanması )
YCGKE. 2003/9-18DEVLETİN İDARESİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDAN BİR KISMINI AYIRMAYA YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNMA ( Sanık Hakkında Verilen İdam Cezasının 4771 Sayılı Yasa Uyarınca Müebbet Ağır Hapis Cezasına Çevrilmesi )
Y9.CDE. 2007/12266DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA ( Sanık Hakkında Hükümetin Manevi Şahsiyetini Aşağılamaktan Dava Açıldığı - İddianamede Belirtilen Sözlerin Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Devleti Aşağılama Suçunu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 2006/8218DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA ( Sanık Lehine Olan Kanun'un Uygulanması İlkesine Bağlı Olarak Suç Tarihi İtibariyle Müsnet Suçun Kovuşturmasının İzne Tabi Olduğu )
Y9.CDE. 2008/2009DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU ( Soruşturma Yapılması Adalet Bakanının İznine Bağlı Olduğu )
Y20.HDE. 2011/13660DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Davacı Tarafın Taşınmazı Satın Alırken Gerekli Özeni Göstermemesinin Tazminattan İndirim Sebebi Olmadığı - Tazminattan İndirim Yapılamayacağı/Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası)
Y20.HDE. 2011/10631DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Davanın Hazine Aleyhine Yöneltilmesi Gereği - Orman İdaresine Yöneltilen Dava İçin Sıfat Yokluğundan Davanın Husumet Yönünden Reddi Gerektiği/Eldeki Davada 10 Yıllık Zamanaşımı Süresinin Geçerli Olduğu)
YHGKE. 2010/4-349DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Kadastro İşlemlerinden Kaynaklanan Bu Sorumluluğun da TMK'nun 1007.Md. Kapsamında Olması Gerektiği ve Davacının Bu Zararın Tazminini Devletten İsteyebileceği - Davaya Adli Yargıda Bakılacağı )
Y20.HDE. 2011/6067DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Kadastro Sırasında Yapılan Hata Nedeniyle Ortaya Çıkan Zarardan Devletin Kusursuz Sorumlu Olduğu - Davaya Adli Yargı Makamlarında Bakılabileceği/Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası)
YHGKE. 2009/4-383DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Kaynaklanan Bir Zararının Oluştuğu ve Bu Zararın Tazminini Devletten İsteyebileceği - Devletin Kadastro İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluğunun da TMK'nun 1007. Md. Kapsamında Olması Gerektiği )
Y4.HDE. 1985/398DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Okulda Meydana Gelen Kaza Sonucu Öğrencinin Ölmesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Devletin Kusursuz Sorumluluğunun Olup Olmadığının Belirlenmesi )
Y4.HDE. 1986/7807DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Satış Vaadinden Doğan Zarar )
Y5.HDE. 2013/21861DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Kaydının Hatalı Oluşumu Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini - Devletin Kusursuz Sorumluluğu/Kadastro İşleminden Kaynaklanan Zararın Tazmin Edileceği )
Y5.HDE. 2014/3998DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Kaydının Hatalı Tutulması Nedeniyle Uğranılan Zararın Devletin Sorumluluğunda Olduğu - Kusursuz Sorumluluk Kapsamında Zararın Devlet Tarafından Karşılanması Gereği )
Y20.HDE. 2011/10548DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptal Edildiği/Tazminat Davası - 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Hazine Aleyhine Dava Açılabileceği )
YHGKE. 2012/20-249DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Siciline Bağlı Çıkarların ve Ayni Hakların Yanlış Tescili Sonucu Değişmesi ya da Yitirilmesi İle Bu Haklardan Yoksun Kalınması Temeline Dayandığı /Kadastro İşlemleriyle Tapu İşlemlerinin Bir Bütün Oluşturduğu/Davacıların Taleplerinin Bu Kapsamda Olduğu - Maddi Tazminat )
Y20.HDE. 2011/14180DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Siciline Güven İlkesi - Anayasa ve Uluslar Arası Sözleşmeler ile Mülkiyet Hakkının Korunduğu/Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Ortaya Çıkan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu/Hazine Aleyhine Dava Açılabileceği)
Y20.HDE. 2011/10824DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davası - Hazine Aleyhine Açılmayan Davaların Husumet Yokluğundan Reddedileceği/Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacıya Olanak Verilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2011/9173DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Tapu Siciline Güven İlkesi)
Y20.HDE. 2016/7210DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı - Arazi Kadastrosu Sırasında Taşınmazların Tapu Kütüğünün Gerçek Kişiler Adına Oluşturulduğu ve Satış İle Davacının Pay Sahibi Olduğu/Taşınmaz Orman Vasfında Olduğu Gerekçesiyle Tapu Kaydının İptal Edildiği - Sicilin Hatalı Tutulduğu Gözetileceği )
Y20.HDE. 2015/2590DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Davacı Adına Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmaz Sahte Nüfus Cüzdanı ve Sahte Vekâletnameye Dayalı Satıldığı/T.M.K.'nın 1007. Md. Uyarınca Devletin Sorumluluğu Bulunduğu )
Y20.HDE. 2011/6974DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Davası - Tapu Sahibinin Gerçek Zararının Tespit Edilmesi Gereği/Tapusu İptal Edilen Gayrimenkulün Niteliğinin ve Değerinin Belirlenmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2011/10104DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu - Bu İşlemler Nedeniyle Zarar Görenlerin 10 Yıllık Dava Zamanaşı Süresi İçerisinde Dava Açacağı)
Y20.HDE. 2011/5205DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu - Bu İşlemler Nedeniyle Zarar Görenlerin 10 Yıllık Dava Zamanaşı Süresi İçerisinde Dava Açacağı)
Y20.HDE. 2011/5495DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu - Bu İşlemler Nedeniyle Zarar Görenlerin 10 Yıllık Dava Zamanaşı Süresi İçerisinde Dava Açacağı)
Y20.HDE. 2011/6931DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Tapu ve Kadastro İşlemlerinin Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devletin Sorumlu Olduğu - Bu İşlemler Nedeniyle Zarar Görenlerin 10 Yıllık Dava Zamanaşı Süresi İçerisinde Dava Açacağı)
Y20.HDE. 2015/7808DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Dava Konusu Tapusu İptal Edilen Taşınmazın Tapulu Olması Nedeniyle Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Kusursuz Sorumluluğuna Gidilebileceği - Taşınmaza Müdehalenin Gerçekleştiği ve Zararın Doğduğu Tarihe Göre Taşınmaın Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/12340DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Ormanlar Özel Mülkiyete Konu Olamayacak İse de Genel Arazi Kadastrosunda Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenerek Tapu Kütüğünün Gerçek Kişi Adına Oluşturulduğu Satışla Davacıya Geçtiği/Tapu Sicilinin Hatalı Tutulduğu/Davacının Gerçek Zararın Karşılanacağı - Tapu Kapu Kaydının Kaybedilmesinden Kaynaklı Tazminat)
Y5.HDE. 2013/24348DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Tapu Kaydının Hatalı Olmasından - Tapu İşlemlerinin Kadastro Tespiti İşlemlerinden Başlayarak Birbirini Takip Eden Sıralı İşlemler Olduğu/Tapu Kütüğünün Oluşması Aşamasındaki Kadastro İşlemleri İle Tapu İşlemleri Bir Bütün Oluşturduğu - Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devlet Kusursuz Sorumlu Olduğu)
Y20.HDE. 2015/14331DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU (Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasına Dayalı Tazminat İstemi - Genel Arazi Kadastrosu Sırasında Taşınmazlar Hakkında Kadastro Tespit Tutanağı Düzenlenerek Tapu Kütüğünün Gerçek Kişi Adına Oluşturulduğu/Devletin Kusursuz Sorumluluğunun Bulunduğu ve Davacının Gerçek Zararının Tazmini Gerektiği)
YCGKE. 1998-9/70DEVLETİN MAFYALAŞTIĞI İDDİASI ( Yönetimdeki kişileri tenkit amacı ile )
Y9.CDE. 1994/13523DEVLETİN MANEVİ ŞAHSİYETİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ( Görevli Mahkeme )
YHGKE. 1984/8-97DEVLETİN MİRASÇILIĞI
Y2.HDE. 1997/3370DEVLETİN MİRASÇILIĞI ( İcareteynli Vakıf-Sağ Kalan Eş Dışında Mirasçı Olmaması Halinde )
YHGKE. 1980/1-493DEVLETİN MİRASÇILIĞI ( Mahlûliyet )
Y8.HDE. 2003/2061DEVLETİN MİRASÇILIĞI ( Mirasçı Bırakmadan Vefat Eden Kişinin Terekesinin Devlete İntikal Etmesi )
Y3.HDE. 2003/9660DEVLETİN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ HALİNDE ECRİMİSİL TALEBİ ( Özel Kişiler Aleyhine Ecrimisil Alacağı Nedeniyle idari Yargıda Dava Açılamaması-Bu Hususa İlişikin Alacağın Amme Alacağı Kapsamında Tahsil Edilmesinin Gerekmesi )
Y3.HDE. 1988/6019DEVLETİN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İŞGALİ HALİNDE İSTENEN ECRİMİSİLE İTİRAZ DAVALARINDA GÖREV
Y14.HDE. 1988/3427DEVLETİN MÜLKÜ OLAN YERLER (Nehrin Yatak Değiştirmesinden Oluşan Tarıma Elverişli Olmayan ve Tarım Arazisi Olarak da Kullanılmayan Taşınmaz )
Y8.HDE. 2005/2600DEVLETİN NİHAİ MİRASÇILIĞI ( Mirasçı Bırakmadan Ölen Kişiye Ait Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Ziyledliğiyle İktisap Edilememesi - Kayıt Malikinin Öldüğü İddia Edilen Mirasçılarına İlanen Tebligat Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y4.HDE. 2000/2057DEVLETİN ÖDEDİĞİ NAKDİ TAZMİNAT ( Polis Memurunun Görevde Davalı Şirkete Ait Aracın Çapması Sonucu Ölümü - Sorumlulardan Eksik Teselsül Kuralları İçinde Rücu Edebileceği/Devletin Rücu "Dönme" Hakkının Var Olduğu )
YHGKE. 2006/4-550DEVLETİN ÖNEMLİ MEVKİİNDE GÖREV YAPAN KİŞİNİN LAİKLİĞE VE DEMOKRASİYE AYKIRI DÜŞÜNCE TAŞIMASI ( "Softa" "Bağnaz" "Yobaz ve "Mürted" Gibi Sözcüklerin Kullanılmış Olması ve Eleştirinin Ağır Olsa da Yayının Hukuka Aykırı Olmadığı )
Y13.HDE. 2012/8426DEVLETİN ÖNEMLİ VE SÜREKLİLİK ARZEDEN GELİR UNSURU (Kamu Hizmetinin Devredildiği - Toplumun Ekonomik Yapısına Zarar Veren Tahkim Kararlarının Kabul Edilemeyeceği/İmtiyaz Sözleşmesinde Kararlaştırılan Hazine Payının Alınması Gerektiği )
Y10.HDE. 2013/11177DEVLETİN ÖZEL HUKUK KİŞİSİ OLARAK DAVRANDIĞI DURUMLAR ( 2004 S.K. Uygulanacağı - Davacı Hakkında Davalı Kurum Tarafından Usulüne Uygun İcra Takibi Yapılıp Yapılmadığının Mahkemece Araştırılması Gereği/Yaşlılık Aylığından Kesinti/Haciz İşlemi )
Y13.HDE. 2003/16681DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN ARSA ( Kiracı Tarafından Musakkaf Nitelikte Tesis ve Bina Yapılması Kiralananın Arsa Vasfını Kaldırmayacağı ve 6570 S.K. Uygulanmasını da Gerektirmeyeceği )
Y13.HDE. 2003/181DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE VEYA HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI ( Kira Sözleşmelerinin Kira Süresinin Bitiminde Sona Ermesi )
Y1.HDE. 2004/1772DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ MALLARIN İŞGALİ ( Ecrimisilin Talep Edilebilmesi için Hazinenin İşgalden Dolayı Bir Zarara Uğramış Olmasının Gerekmemesi ve Fuzuli Şagilin Kusurunun Aranmaması )
Y13.HDE. 2003/2882DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR ( Belediyelere Ait Taşınmazlarda 6570 Sayılı Yasa Hükümlerinin Geçerliliği )
Y13.HDE. 2004/17401DEVLETİN ÖZEL MÜLKÜ OLAN ARSAYI KİRALAYARAK ÜZERİNDE TESİS İNŞA EDEN KİRACILAR ( İdarenin Temerrüt Nedeniyle Akdin Feshi ve Tahliye İşlemine Karşı Muarazanın Men'i Talebi - Kira Akdinin 6570 Sayılı Yasaya Tabi Olmaması )
YHGKE. 2000/4-103DEVLETİN RÜCU HAKKI ( 2330 Sa.Ka.la ödenen tazminat )
Y4.HDE. 2002/14005DEVLETİN RÜCU HAKKI ( Kanun Kapsamında Kamu Görevlisine Yapılan Ödeme Dolayısıyla Devletin Zarar Verene Kusuru Oranında Rücu Etme Hakkının Olması )
Y13.HDE. 2014/20876DEVLETİN SİGORTA PRİMLERİNE KATKISI ( İtirazın İptali İstemi - Davacı Yüklenici 5510 S. Kanun Gereğince Yapılan İndirimleri Davalı İdareden Almamış Olup Hazinenin Sağladığı Bir İndirim Söz Konusu Olduğu/Davalı Tarafından Davacının Hakedişlerinden Yapılan Kesintilerin Haksız Olduğunun Kabulüyle Deliller Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1998/9-187DEVLETİN SİYASAL İKTİDAR DÜZENİ
Y20.HDE. 2016/10335DEVLETİN SORUMLULUĞU ( 4721 S.K.'nun 1007. Maddesine Göre Tazminat İstemi - İlgili Taşınmazın Tapu Kaydının İptaline ve Orman Niteliği İle Hazine Adına Tesciline Karar Verildiği/Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 1986/4898DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Adli Bir Hizmetin Görülmesi Sırasında İşlenen Haksız Fiil )
Y4.HDE. 2004/10144DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Davacının Satın Almasından Sonra Tapu Kayıtlarındaki Hatanın Ortaya Çıkmış Olması Nedeniyle Bundan Doğan Zarardan Medeni Kanun Uyarınca Devletin Sorumlu Olması )
YHGKE. 2015/8-1767DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Davaya Bakan Hakimin Farklı Bir Anlam Yüklenemeyecek Kadar Açık ve Kesin Bir Kanun Hükmüne Aykırı Karar veya Hüküm Verdiğinin ve Hakkın Yerine Getirilmesinden Kaçınılmış Olması Unsurunun Olayda Gerçekleşmediği/Davanın Reddine Karar Verildiği - Kararın Onanması Gerektiği )
Y20.HDE. 2015/15666DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Değerlendirme Tarihi ( Düzeltme İşleminin Kesinleştiği Tarih ) İtibariyle Taşınmazın Niteliği Arazi İse Net Gelir Metodu Yöntemi İle Arsa İse Değerlendirme Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Davacıların Gerçek Zararı Tespit Edileceği - 4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat )
Y1.HDE. 2003/1060DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Devletin Nüfus ve Tapu Sicillerinin İyi ve Doğru Tutulmamasından Dolayı Sourumluluğunun Bulunması )
YHGKE. 2000/10-1086DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Devletin Sosyal Güvenliği Sağlayacak Gerekli Tedbirleri Alıp Gerekli Teşkilatları Kurmakla Sorumlu Olması )
YHGKE. 1990/4DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Hakim ve Savcıları Verdikleri Kararlardan Dolayı )
YİBGKE. 1946/10DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Hatalı İmal Olunan Mermi ve Tüfek - Manevra ve Atış Taliminde Patlayarak Ölüm ve Maluliyete Sebep Vermesi )
YHGKE. 1968/83DEVLETİN SORUMLULUĞU ( İcra Memurunun Ödenen Parayı Zimmetine Geçirmesi )
Y4.HDE. 1978/2904DEVLETİN SORUMLULUĞU ( İdare Hukuku Açısından )
Y20.HDE. 2015/5004DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Mülkiyetin Kaybedildiği Tarih İtibariyle Taşınmazın Değerinin Tespit Edileceği/Ancak Hükmüne Uyulan Bozma Kararında Dava Tarihindeki Değerinin Tespit Edilmesi Gerektiği Belirtildiği/Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Belirlenmesi Yönünde Ek Rapor Alınacağı - 4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat )
Y20.HDE. 2016/2473DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu İptal ve Tescil Kararının Kesinleşmesi İle Davacının Taşınmazdaki Mülkiyet Hakkı Sona Erdiği - Davaya Konu Taşınmaza Dair Dava Dosyası Getirtilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği - 4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat İstemi )
Y1.HDE. 2012/4596DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar Nedeniyle Kural Olarak Kayıt Maliki ya da Mirasçıları Dava Açabilirse de Hâzinenin Bu Zararlardan Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Olduğu )
Y20.HDE. 2016/11336DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu İptali ve Tescil/4721 Sayılı Kanun'un 1007. Maddesinden Kaynaklı Tazminat - Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Olacağı - Hazine'nin Harçtan Muaf Olduğu - Keşif/Bilirkişi Raporlarında Belirlenen Taşınmaz Değerleri Arasındaki Çelişki Giderilmeden İkinci Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
Y20.HDE. 2015/5376DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali Nedeniyle Tazminat - Taşınmazın Tapu İptali ve Tescil Davasının Kesinleştiği Tarihte Arsa Vasfında Olup Olmadığı Araştırılacağı/Arazi Niteliğinde İse Tarımsal Gelir Metoduna Göre Kararın Kesinleştiği Tarihteki Gerçek Değeri Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 2009/3120DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Kütüğünün Oluşumu Aşamasındaki Kadastro İşlemleri İle Tapu İşlemleri Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Devlet Sorumlu Olduğu )
Y4.HDE. 1980/12644DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu sicilinde usulüne uygun olmayarak yapılan işlem )
Y5.HDE. 2013/21840DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat Davası/Davanın Hazineye Yöneltileceği - Davanın Tapu Sicil Müdürlüğüne Yöneltilemeyeceği/Hazinenin Davaya Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verileceği )
Y20.HDE. 2015/17094DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Bütün Zararlardan Devletin Sorumlu Olacağı - Taraf Sıfatı Bulunmayan Tapu Müdürlüğünün Hasım Gösterildiği/Temsilcide Yanılma Hali Olduğu/Davanın Hazineye Yönlendirilmesi İçin Davacıya Olanak Verileceği/Taraf Teşkili Sağlanmadan İşin Esası Hakkında Hüküm Kurulmasının Bozma Nedeni Olduğu )
Y4.HDE. 2010/10142DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk/Haksız Fiil Sorumluluğu - Satış Yetkisi İçermeyen Vekaletme ile Taşınmazı Devreden Tapu Memurunun Sebep Olduğu Zararın Giderilmesi Gerektiği/Adli Yargı )
YHGKE. 1978/4-624DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zarardan Devletin Doğrudan Doğruya Sorumlu Olması )
Y4.HDE. 2009/8819DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Dolayı - Davalı Hazine Tapu Kaydında Bir Sınırlama Bulunmadığı Halde Aynı Yerin Orman Niteliğinde Olduğunu İleri Sürerek Düzenlediği Tapuyu İptal Ettirdiği/Taşınmazı Elinden Çıkan Davacıya Tazminat Ödeyeceği )
Y20.HDE. 2011/13661DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Tazminat İstemi/Zamanaşımı - T.M.K. Md. 1007'ye Dayanılarak Açılan Davalarda B.K. Md. 125'deki 10 Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı )
Y20.HDE. 2011/14478DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması Nedeniyle Kişinin Uğradığı Zarar/Bütün Zararlarından Devletin Sorumlu Olduğu - Tapu Kaydının İptali ve Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili/Gerçek Zararın Saptanması Yöntemi )
Y1.HDE. 1996/3159DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicillerinin Doğruluğundan ve Tutulmasından Sorumlu Olması )
Y20.HDE. 2016/2489DEVLETİN SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Sulu-Kuru Olup Olmadığı Bitki Örtüsü Yerleşim Alanlarına Uzaklığı İklim Şartları Toprak ve Topoğrafik Yapıları ve Konumları Gözetilerek Tarla Niteliği İtibariyle Çevredeki Ekilebilir Ürünler Araştırılıp Elde Edilen Verilere Uygun Değerlendirme Yapılıp Net Gelir Yöntemiyle Tespit Edileceği - 4721 S. T.M.K'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat)
Y20.HDE. 2016/1684DEVLETİN SORUMLULUĞU (Davacının Tapu Kaydının Dayanağı Yolsuz Tescil Olduğu - Kadastro Çalışmalarında Hiçbir Parsele Revizyon Görmemesi ve Açılan Tespite İtiraz Davasının Reddedilmesi Sonucu Kaydın Yitirildiği/Uğranılan Zararın Devletin Sorumluluğunu Gerektirdiği Gözetileceği - 4721 S. T.M.K.'nun 1007. Md. Uyarınca Tazminat İstemi)
Y20.HDE. 2015/3489DEVLETİN SORUMLULUĞU (Emsalin İmar Parseli Dava Konusu Taşınmazın İse Arsa Parseli Olduğunun Belirlenmesi Halinde Çekişmeli Taşınmazın Emsalle Karşılaştırma Sonucu Bulunan Değerinden Düzenleme Ortaklık Payına Karşılık Gelecek Oranda İndirim Yapılması Gerektiği - Tapu Kaydının Kaybedilmesinden Kaynaklı Tazminat İstemi)
YHGKE. 2015/8-881DEVLETİN SORUMLULUĞU (Hakimin Hukuki Sorumluluğuna Dayalı Tazminat İstemi - Olaya Dayanak Teşkil Eden İcra Hukuk Mahkemesi'nin Dava Dosyasına Karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddine Karar Verildiği/Davanın Reddedileceği)
Y5.HDE. 2012/13417DEVLETİN SORUMLULUĞU (Tapu İşlemleri Kadastro Tespit İşlemlerinden Başlayarak Birbirini Takip Eden Sıralı İşlemler Olup Tapu Kütüğünün Oluşumu Aşamasındaki Kadastro İşlemleri Bir Bütün Oluşturduğundan Bu Kayıtlarda Yapılan Hatalardan Sorumluluğunun Bulunduğu)
Y20.HDE. 2015/3142DEVLETİN SORUMLULUĞU (Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptali Nedeniyle Tazminat - Mahkemece Hükmüne Uyulan Bozma Kararı Uyarınca Taşınmazın Tapu Kaydının İptaline İlişkin Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarihteki Değerine Hükmedilmesi Gerektiği/Mahkemece Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Hükmedilemeyeceği)
Y20.HDE. 2015/3145DEVLETİN SORUMLULUĞU (Tapusu İptal Edilen Taşınmazın Niteliğinin 17.04.1998 Gün 1996/3-1 Sayılı İçtihatları Birleştirme Kararı ve Bakanlar Kurulunun 28.02.1983 Gün 1983/6122 Sayılı Kararı Gözetilmek Suretiyle Belirleneceği - Tapu Kaydının Kaybedilmesinden Kaynaklı Tazminat)
Y20.HDE. 2015/8405DEVLETİN SORUMLULUĞU (Taşınmazın Kumluk Alan İçİnde Kalmasının Taşınmazın Değerine Etkileri Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Tartışılacağı/Taşınmazın Niteliğine Göre Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı - Tapu Kaydının Kaybedilmesinden Kaynaklı Tazminat İstemi)
YHGKE. 2011/4-670DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU ( Davanın Mülga 1086 S.K. Md. 573 ve 6100 S.K. Md. 46'ya Dayanılarak Açıldığı - Davanın Koruma Tedbirleri Nedenine Dayalı Tazminat Talebi Olarak Değil Hakimin Genel Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Olduğunun Kabulü Gereği/5271 S.K. Md. 141'in Uygulanmayacağı )
YHGKE. 2013/15-232DEVLETİN SORUMLULUĞU VE RÜCU DAVASI (Açık ve Kesin Kanuna Aykırı Bir Hüküm Verilmesinin Zorunlu Olduğu/Teminat İadesi Hakimin Takdirinde Olduğundan Kanun Hükmüne Aykırı Sayılamayacağı - Hakimin Kasıtlı Bir Hareketi Olmadığı/Davanın Reddedileceği )
Y20.HDE. 2015/2699DEVLETİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Tapu Kaydının İptal Edilmesi - Mahkemece Taraflara Davaya Konu Taşınmaza Yakın Bölgeden Benzer Yüzölçümlü ve Değerlendirme Tarihine Yakın Tarihli Satışları Bildirmeleri İçin İmkan Tanınacağı/Lüzumu Halinde Re'sen Emsallerin Araştırılarak Kayıtlarının Getirtileceği )
Y20.HDE. 2016/7717DEVLETİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklı - Mahkemece Taşınmazın Zemin Değeri Varsa Üzerindeki Mütemmim Cüz Muhdesat ve Sökülemeyen Teferruatları Esas Alınmak Suretiyle Gerçek Zararın Saptandığı Rapor Alınarak Karar Verileceği )
Y20.HDE. 2016/13022DEVLETİN SORUMLULUĞUNA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ (4721 S. T.M.K.'nın 1007. Md. Dayalı/Tapu Kaydındaki Haciz Şerhinin Hatalı İşlem İle Kaldırılması - Alacaklı Vekiline Borçlunun Pay Sahibi Olduğu Başka Taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesini İstemesi Konusunda Yetki Verildiği/Bu Aşamada Davanın Reddi Kararının Onanacağı)
Y5.HDE. 2013/17807DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Esas Olup İş Bu Davada Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Söz Konusu Parselin Orman Rejimi İçerisinde Bırakılan ve Sonradan İfrazen Farklı Parsel Numarası Verilen Dava Konusu Taşınmaz Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescil Edildiğinden Sorumluluk Halinden Söz Edilemeyeceği )
Y5.HDE. 2014/7658DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA ( Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Giderilmesi İstemi - Orman Sınırlandırmasına Rızası Bulunmayanların Tebliğ Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde Mahalli Mahkemelerine Müracaatla İtiraz Edebilecekleri Bu Süre İçerisinde İtiraz Söz Konusu Olmazsa Komisyon Kararının Kesinleşeceği/Herhangi Bir İtirazda Bulunulmadığı Anlaşıldığından Taşınmazların Orman Olduğuna Yönelik Sınırlandırma İşleminin Kesinleştiği )
Y5.HDE. 2013/2247DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVALAR ( Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Görüleceği - Tapu Sicilinin Bulunduğu Yer Mahkemesine Dosyanın Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2007/4-422DEVLETİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN İLLİYET BAĞI ( Bulunması Nedeniyle Tapu Sicilinin Tutulmasıyla İlgili İşlemden Doğan Davacı Zararından Davalı Hazinenin Sorumlu Bulunduğu )
Y1.HDE. 2011/4662DEVLETİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN TAZMİNAT DAVASI ( Hazinenin Herhangi Bir Haksız Fiiline ya da Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayanılmadığı - Davanın 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )
Y9.CDE. 2001/2375DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜM ( Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak - Örgüte Eleman Kazandırmak İçin Dersler Veren Ve Bu Dersler Sırasında Yakalanan Sanığın Eyleminin TCK.'nun 168/2. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı )
Y9.CDE. 1979/4994DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Haritayı Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik Sonucu Kaybetmek )
Y9.CDE. 1978/1069DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI CÜRÜMLER ( Sanık Hakkında Takibat Yapılabilmesi İçin Adalet Bakanlığınca İzin Verilmesinin Gerekmesi )
Y9.CDE. 2006/6168DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ( Örgütün Amacı Doğrultusunda Jandarma Karakoluna Silahlı Saldırı Sonucu Askerlerin Şehit Edilmesi - Başka Suçların da İşlendiği/765 S. TCK'nun 125. Maddesinin Sanığın Lehine Olduğu )
Y9.CDE. 2004/1284DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI SUÇLAR ( Silahlı Örgütün 18 Yaşından Küçük Üyesi/Bağımsız Ayrı Bir Devlet Kurmak Amacına Yönelik Olaylara Fiilen Katılması - Çocuk Mahkemesinde Yargılanacağı )
Y9.CDE. 2002/2599DEVLETİN ŞAHSİYETİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK ( Sanığın Ruhsal Sorunları Olduğunu Bildirmesi ve Ailevi Sorunları Olduğunu Bildirmesi Karşısında Doktor Raporu Alınması )
Y1.HDE. 2012/16721DEVLETİN TAPU SİCİLİ TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU ( Devletin Aykırı Kayıtlardan Doğan Zararları Ödemeyi Taahhüt Ettiği - Dayanıksız ya da Hukuksal Duruma Uymayan Kayıtlar Düzenlemenin Taşınmazın Niteliğinde Yanlışlıklar Yapmanın Aynı Kapsamda Düşünüleceği )
Y4.HDE. 2015/3323DEVLETİN TAPU SİCİLİNDEN SORUMLULUĞU (Maddi Tazminat - Davacının Tapu Sicil Müdürlüğü Çalışanları ve İcra ve İflas Dairesi Çalışanlarının Eylemleri İle Zarar Gördüğüne Yönelik Açtığı Davada Davalılara Pasif Husumet Düştüğünün Gözetilmesi Gerektiği)
Y5.HDE. 2013/8758DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Niteliğinde Olup Bu Davalar İçin On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağı - Davanın On Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Açıldığı/Zamanaşımını Kesen Kadastro Mahkemesi Dosyasında da Davacının Taraf Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
Y5.HDE. 2013/15707DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Olduğu ve Haksız Fiil Sorumluluğu İle İlgisi Bulunmadığı - On Yıllık Genel Zamanaşımı Süresinin Uygulanması Esas Olup Tapulama İşlemlerinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Bu Sürenin Geçtiğinin Gözetilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat )
YHGKE. 2008/4-591DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemleri İle Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunduğundan Bu Zarardan Devletin Sorumlu Olduğu )
Y20.HDE. 2015/5694DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUĞU (Maddi Tazminat - Arsa Değeri ve Tüm Yapının Değeri Hesaplandıktan Sonra Toplam Bedel Üzerinden Arsa Payına Düşen Miktarına Göre Bağımsız Bölümün Karşılığı Tespit Edileceği/O Bağımsız Bölüm Yapısında Değeri Etkileyecek Ekstra İlaveler Varsa Bunları da Gözönünde Tutmak Gerektiği)
Y20.HDE. 2015/2462DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN SORUMLULUĞU (Tapu Kaydının İptalinden Kaynaklı Tazminat Davalarında Zararın Mülkiyetin Kaybedildiği Tarih Olan Tapu İptaline Dair Mahkeme Kararının Kesinleştiği Günde Doğmuş Olduğu - Bu Sebeple Değer Tespitinin Bu Tarih İtibarıyla Yapılacağının Gözetilmesi Gerektiği)
Y4.HDE. 2004/11409DEVLETİN TAPU SİCİLİNİN YANLIŞ TUTULMASINDAN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Sahte Vekaletnameye Dayalı Taşınmaz Satışı Nedeniyle İlliyet Bağı Kesileceğinden Devletin Sorumlu Tutulamayacağı )
Y1.HDE. 2012/6251DEVLETİN TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN OBJEKTİF SORUMLULUĞU (Tapuda Yapılan İşlem Sonucu Bir Zararın Oluşması Bu İşlem İle Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması Devletin Sorumlu Tutulması İçin Yeterli Olduğu - Tapuda Hatalı İntikal Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil İstemi)
Y20.HDE. 2015/10092DEVLETİN TASARRUFUNDA BULUNAN TAŞINMAZLAR ( Masraf ve Emek Sarfı İle İmar ve İhya Edilip Tarıma Elverişli Hale Getirilen ve İmar İhyanın Tamamlandığı Tarihten Tespit Tutanağının Düzenlendiği Güne Kadar Yirmi Yıl Süreyle Ekonomik Amaca Uygun Olarak Zilyet Edildiği İleri Sürülen Taşınmazların Kişiler Adına Tescil Edilebileceği )
YHGKE. 2006/4-247DEVLETİN TAZMİNAT NEDENİYLE RÜCU ALACAĞI ( Devletin 3. Kişiye Açmış Olduğu Rücu Davası - Belirlenecek Olan Tazminat Tutarının Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihteki Miktarlara Göre Hesaplanması Gereği )
Y1.HDE. 2002/3549DEVLETİN TAZMİNAT ÖDEMESİ ( Kusursuz Sorumluluk - Taşınmazın Orman Sınırları İçerisinde Değilmiş Gibi Tesbiti/Hazinenin 20 Yıl Sonra Açtığı İptal ve Tescil Davası )
Y4.HDE. 2002/8860DEVLETİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( Usulsüz Tebligata Rağmen Kesinleştirilen Takipte Yapılan Taşınmaz Haczi ve Satışı Nedeniyle - Tebligatın Usulüne Uygun Olup Olmadığının İcra Müdürü Tarafından Denetlenmesi Mecburiyeti )
Y4.CDE. 2002/23656DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ ( Bu Görevler Arasında İnsanın Maddi ve Manevi Varlığının Gelişmesi İçin Gerekli Şartları Hazırlamaya Çalışmasının Anayasada Belirlenmiş Bulunması )
Y9.CDE. 1976/47DEVLETİN TEMEL DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEK ( Dinsel Amaç Ve Sınırlar İçinde Kalan Faaliyetler - Yehova Şahitliği )
YCGKE. 1998/9-187DEVLETİN TEMEL İDEOLOJİK YAPISI
YHGKE. 2013/4-1553DEVLETİN TEMEL İLKELERİNİN İHLAL EDİLMESİ ( Davacının Lehine Verilen Yargı Kararlarının Uygulanmasını Sağlamak İçin Ayrıca Uğraşı Gösterdiği/Tüm Bunlara Rağmen İstediği Sonuca Ulaşamadığı - Böyle Bir Durumun Hukukun Üstünlüğüyle Yönetilen Devletin Temel İlkelerinin İhlal Edilmesi Anlamına Geldiği )
Y12.HDE. 1994/15867DEVLETİN TEMİNAT GÖSTERMEKTEN MUAF OLDUĞU HALLER ( Gayrimenkul Satımında )
YİBGKE. 1944/18DEVLETİN TEMİNAT VERMEKDEN AYRI TUTULMASI
Y9.CDE. 1974/6DEVLETİN ULUSLARARASI KİŞİLİĞİNE CÜRÜMLER ( Sanığın Görevli Bulunduğu Büyükelçilik Şifresini Yabancı Uyruklu Bir Kadına Vermek Suretiyle Gizli Kalması Gereken Bilgiyi İfşa Etmesi )
Y9.CDE. 2000/1016DEVLETİN ÜLKESİ VE HAKİMİYETİNE KARŞI SUÇLAR ( Mensubu Bulunduğu Silahlı Örgütten Ayrılarak Devlete Teslim Olan Sanığın Pişmanlık Yasasından Faydalanma Talebi )
Y9.CDE. 2002/725DEVLETİN ÜLKESİ VE HAKİMİYETİNE KARŞI SUÇLAR ( Sanığın Sahte Kimlikle Yakalanıp Çelişkili Beyanlarda Bulunması )
YCGKE. 1991/9-299DEVLETİN ÜLKESİ VE HAKİMİYETİNE KARŞI SUÇLAR ( Silahlı Çatışmada Yakalanan Sanık Hakkında 3419 S. Yasanın Uygulanmaması )
Y9.CDE. 1996/6049DEVLETİN ÜLKESİ VE HAKİMİYETİNE KARŞI SUÇLAR ( Yazı İşleri Sorumlusu Sıfatıyla Hakkında Verilen Cezanın Erteleme Kapsamında Olması )
Y9.CDE. 2004/9121DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNDE BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI YAPMAK SUÇU ( Propaganda Faaliyetinde Tek Sınırın Şiddet Kullanımına Ortam Hazırlanmaması ve Şiddet Kullanılmaması Olduğunun Belirtilmiş Olması Karşısında İtirazın Kabulünün Gerekmesi )
Y9.CDE. 2003/1474DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PORAGANDA YAPMAK ( Mahkeme Kararlarının Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Biçimde Açık Olması Gereği - İddianamedeki Sevk Maddeleri Hakkında Karar Verilmesi Gereği )
Y9.CDE. 2003/1291DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Delillerin Mahkumiyete Yeterli Kabul Edilmemesi - Terörle Mücadele Kanununun 8. Maddesinin Yürülükten Kaldırılması )
Y9.CDE. 1996/487DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Sanığa Verilen Cezanın Mevkutedeki Konumu Nedeniyle Para Cezasına Çevrilmesi )
Y9.CDE. 1997/2372DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa İle Sanığın Cezasının Ertelenmiş Olması )
Y9.CDE. 1994/13574DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ALEYHİNE PROPAGANDA YAPMAK ( Suçun Basın Yoluyla İşlenmesi )
YCGKE. 1999/9-58DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Sanığın Yaptığı Konuşmalarla Bu Suçu Hedef Alması )
Y9.CDE. 2007/9370DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Terör Örgütünün Propagandasını Yapma - Yasama Dokunulmazlığının Kapsamına Girmediği )
Y9.HDE. 1999/10435DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK ( Sendikanın İşlediği Suçtan Dolayı Cumhuriyet Savcısının İstemi Üzerine İş Mahkemesince Kapatılması )
YCGKE. 1995/9-123DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA YÖNELİK PROPAGANDA SUÇU ( Dergideki Yazıda Kürt Halkına Ayrılma Hakkı Tanınması Talebi )
Y9.CDE. 2001/3035DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYI HEDEF ALAN PROPAGANDA ( Basın Yoluyla İşlenmesi - Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Tayin Edilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın 647 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde Yazılı Miktarın Alt Sınırından Paraya Çevrileceği )
Y9.CDE. 2004/4220DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYI HEDEF ALAN PROPAGANDA ( TCK'nın 312/2. Maddesinede Yapılan Değişiklik Nazara Alınarak Eylemin Suç Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği - Suç Vasfında Değişiklik )
Y9.CDE. 1999/1673DEVLETİN ÜLKESİNE VE EGEMENLİĞİNE KARŞI EYLEMLER ( Köy İlkokulu İle PTT Binasının Yakılması )
YHGKE. 2005/9-320DEVLETİN ÜNİTER YAPISINA ZARAR VERECEK VE TOPLUMDA BÖLÜNMEYE YOL AÇACAK TARZDA ÖRGÜTLENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Sendikal Örgütlenme Hakkının Kapsamı ve Sınırları - Sendika Tüzüğünde Yer Alan Anadilde Eğitim ve Öğretimin Savunulduğuna İlişkin Hükmün Anayasaya ve Yasalara Aykırı Olması/Sendikanın Kapatılması Gereği )
Y4.HDE. 2014/8966DEVLETİN YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMENİN BAĞIŞ MAHİYETİ BULUNMADIĞI ( Aksi Halde Zarar Veren 2330 S.K Kapsamı İçinde Yer Alan Bir Görevliye Karşı verdiği Zarardan Sorumlu Tutulmamış Olacağı - Devletin Yaptığı Ödemede Kusuru Oranında Rücu Etme Hakkının Varolduğunun Kabulü/Esasa Girilmesi Gerektiği )
YİBGKE. 1943/33DEVLETİN YAPTIĞI YARDIM ( Herhangi Bir Sebeple Satan Kişiye Para Cezasının Uygulanması )
Y9.CDE. 2008/10995DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILAMA ( Sanığın Mahkeme Hakimine "Allah Belanı Versin Adalet Mülkün Temeli Değildir" Sözleri/Suçun Oluşmayacağı - Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret Suçunu Oluşturduğu )
Y9.CDE. 2011/3435DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILAMA ( Şüpheli Hakkında Soruşturma Yapılabilmesinin Adalet Bakanlığının İznine Bağlı Olduğu - Soruşturma İzni Verilmediğinin Gözetileceği )
YCGKE. 2007/222DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILAMA SUÇU ( Yargı Görevlilerine Gıyabında Alenen Sinkaflı Küfür Edilmesi )
YCGKE. 2007/8-244DEVLETİN YARGI ORGANLARINI ALENEN AŞAĞILAMAK ( Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulunda Görevli Sanığın Dava Konusu Raporu Bilimsel Şekilde Ele Alması Bir Kamu Görevi Gereği Olduğundan Suçun Oluşmadığı )
Y9.CDE. 2008/1810DEVLETİN YARGI ORGANLARINI AŞAĞILAMAK ( Hüküm Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 Sayılı TCK'nın 301. Maddesi Uyarınca Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdir Edileceği )
Y2.HDE. 2009/8112DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI ( Mirasçı Bırakmaksızın Ölen Kimsenin Mirası Devlete Geçeceği - Mirasbırakanın Yasal Mirasçıları Bulunduğundan Hazine'nin Mirasçılığı Söz Konusu Olmayacağı )
Y4.HDE. 2007/14477DEVLETİN YURTTAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEMİN ETME GÖREVİ ( Teröristlerce Öldürülen İşçilerin Yakınlarına Yapılan Ödemelerle İlgili Rücuan Alacak - Teröristlerce Verilen Zarardan Devletin Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YCGKE. 2001/8-248DEVLETİN YÜKSEK MENFAATLERİ ( Bu Nedenle Bazı Sanıkların Göz Ardı Edildiği Gerekçesiyle Sanıkların Gizli Duruşma Yapılması Talebi/Talep Hakkında Karar Verilmesi Gereği - Cürüm İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturma/Duruşmaların Açıklığı İlkesi )
Y4.HDE. 2001/145DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Devletin Mal Varlığında Zarar Verenin Eylemi Nedeniyle Bir Eksilmenin Meydana Gelmesi )
Y4.HDE. 2000/12076DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Devletin Mal Varlığında Zarar Verenin Eylemi Nedeniyle Bir Eksilmenin Oluşması )
Y4.HDE. 2001/2695DEVLETİN ZARAR GÖRENE ÖDEME YAPMASI ( Kusur Oranında Rücuen Ödetme Kararının Verilmesi )
Y4.HDE. 2013/16573DEVLETİN ZARAR VERENE KUSURU ORANINDA RÜCU EDİLEBİLMESİ ( Yaralanma Sebebiyle Polis Memuruna Ödenen Nakdi Tazminatın Rücuu Davası - Devletin Zararın Tamamını Ödediği )
Y4.HDE. 2014/8966DEVLETİN ZARAR VERENE KUSURU ORANINDA RÜCU ETME HAKKI OLDUĞU ( Devletin Yapmış Olduğu Ödemenin Bağış ve Atıfet Mahiyeti Bulunmadığının Kabulü )
Y4.CDE. 2002/2984DEVLETİN ZARARA UĞRAMASI ( Sanığın Görevini Savsaması Nedeniyle - TCK. 230/2. Maddesine Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/16675DEVLETİN ZARARININ ARAŞTIRILMASI ( Cumhuriyet Savcılığı Tutanak Yazmanı Olan Sanığın Belgeleri Yok Etmesinde Devlet Zararının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2004/350DEVLETLER ARASI İKİLİ ANLAŞMALARA ÖNCELİK VE ÜSTÜNLÜK TANINMASI GEREĞİ ( Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası - Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Federal Konseyi Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi )
Y20.HDE. 2001/6990DEVLETLEŞEN BAZI ORMAN ALANLARININ İADE KOŞULLARI ( Çekişmeli Taşınmazın Devlet Ormanına Sınır Olduğu )
Y20.HDE. 2001/5999DEVLETLEŞTİRİLECEK ORMANLAR ( Tapulu Olmayan Aşısız Kestanelikler ile Tapusu Olsa Bile Aşılı Kestane Ormanları )
Y20.HDE. 2007/469DEVLETLEŞTİRİLEN ORMAN ( İadenin Söz Konusu Olabilmesi İçin Yerin Öncesinin Devletleştirilen Orman Alanlarından Olmaması Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/3886DEVLETLEŞTİRİLEN ORMAN ALANI ( Taşınmazın Saptanması Halinde Davacı Gerçek Kişinin Bu Bölüme İlişkin Orman Kadastrosuna İtiraz Davasının Reddi Gereği - Aksi Halde Davanın Kabul Edileceği )
Y20.HDE. 2001/6769DEVLETLEŞTİRİLEN ORMAN ARAZİLERİNİN İADESİ ( Bilirkişinin Teselsülen Hakikate Aykırı Rapor Düzenlemek Suçundan Sanık Olması )
Y20.HDE. 2015/10635DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( 3116 Sayılı Kanunla Sadece Devlet Ormanlarının Belirlendiği - 4785 S. K.'nun 2. Md. Hükmünde Sayılan İstisnalar Dışında Bütün Ormanların Devletleştirildiği ve Devletleştirilen Ormanlardan Bazılarının Sonradan Yürürlüğe Giren 5658 Sayılı Kanun İadeye Tâbi Tutulduğunun Gözetilmesi Gerektiği )
Y20.HDE. 2003/3494DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( Bazılarının Sonradan Yürürlüğe Giren 5658 Sayılı Yasa İle İadeye Tabi Tutulduğu - İadenin Koşullarının Yasada Gösterildiği )
Y20.HDE. 2001/6768DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( İade Koşulları-Eksik İnceleme )
Y20.HDE. 2002/1476DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( Ormanlara Ait Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmeleri )
Y20.HDE. 1993/1057DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmesi )
Y20.HDE. 1993/320DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirmesi )
Y20.HDE. 2007/4414DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLARIN İADESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - İade Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılacağı )
Y1.HDE. 2000/15400DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLARIN İADESİ VE İADENİN KAPSAMI ( Şerhin Kaldırılması ve Elatmanın Önlenmesi-İncelemede )Değerlendirilecek Hususlar )
Y20.HDE. 2007/5602DEVLETLEŞTİRİLEN VE İADEYE TABİ OLMAYAN ORMANLAR ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Tapu Kayıtlarının Hukuki Değerlerini Yitirdiği/Taşınmazın Orman İçi Açıklığı Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
Y20.HDE. 1999/11748DEVLETLEŞTİRİLEN VE İADEYE TABİ OLMAYAN ORMANLARA İLİŞKİN TAPU KAYITLARI ( Hukuki Değerlerini Yitirmeleri )
Y20.HDE. 2003/5989DEVLETLEŞTİRİLMEYEN ORMANLAR ( Tapulama Dışı Bırakılan Tapulu Palamut Meşeliklerinin Devletleştirilmemesi Nedeniyle ve Devlet Ormanı Olmadığı Nedeniyle İtiraz Davası Açılabilmesi )
Y20.HDE. 2005/577DEVLETLEŞTİRİLMİŞ ORMAN ( 4785 Sayılı Kanun Gereğince Devletleştirilmiş Orman Niteliğinde Olan Taşınmaza İlişkin Davanın Reddedilmesi Gereği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
Y20.HDE. 2001/5425DEVLETLEŞTİRİLMİŞ ORMANLAR ( İade Edilebilmesinin Şartları )
Y20.HDE. 2005/7809DEVLETLEŞTİRME ( 4785 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Devletleştirilen ve Bedeli Ödenen Taşınmazların Orman Rejimi Dışına Çıkartılması Halinde Gerçek Malikin Hazine Olacağı )
YHGKE. 1985/218DEVLETLEŞTİRME ( 4785 Sayılı Yasa Uyarınca Ayrım Olmaksızın Bütün Ormanların Devletleştirilmesi )
YHGKE. 2003/20-13DEVLETLEŞTİRME ( 4785 Sayılı Yasa Uyarınca Kamu Tüzel Kişilerine İlişkin Bütün Ormanların Devletleştirilmesi )
YHGKE. 2003/20-102DEVLETLEŞTİRME ( 4785 Sayılı Yasanın Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
Y20.HDE. 2001/5412DEVLETLEŞTİRME ( Orman Sayılan ve Halen de Eylemli Orman Durumunu Koruyan Devletleştirilmiş Sayılan Taşınmazların Orman Olduğunun Kabul Edilmesi )
Y20.HDE. 2001/4365DEVLETLEŞTİRME ( Sahipli Palamutlukların Devletleştirmenin İstisnasını Oluşturması )
Y20.HDE. 2013/6097DEVLETLEŞTİRME ( Yörede 3116 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılan Orman Tahdidi Sırasında Dava Konusu Taşınmaz Kısmen Tahdit Dışında Bırakıldığı/Tahdidin Yapıldığı Tarihten Sonra Yürürlüğe Giren 4785 Sayılı Kanun Uyarınca Devletleştirilme Kapsamında Olup Olmadığının da Saptanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )
Y20.HDE. 2001/5999DEVLETLEŞTİRME DIŞI BIRAKILACAK ORMANLAR ( Tapulu Aşısız Kestane Ağaçları )
Y12.HDE. 2003/11959DEVLETTE ÇALIŞANLARIN İKRAMİYELERİNİN HACZİ ( İkramiye de Ücretten Sayıldığından Aynı Koşullarda Haczinin Mümkün Olması )
Y13.HDE. 2013/8005DEVLETTEN HAKSIZ PARA TAHSİL EDİLDİĞİ İDDİASI ( Mevzuat Gereğince Rehber Öğretmenlerin Derse Girmelerinin Mümkün Olmadığı/Davalının Rehber Öğretmenleri Derse Sokarak Devletten Haksız Para Tahsil Ettiği İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y7.CDE. 2008/18708DEVLETTEN HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMAK ( Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet - 65 S.K.'da Yer Alan Zamanaşımı Süresi Dolmadan Dava Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırma Kararı Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y16.CDE. 2017/2269DEVLEYİN BİRLİĞİNİN VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMA ( Olayın Silahlı Çatışma Mayın ve Patlayıcı Madde Döşenmesi ve Patlatılması ile Gerçekleştiğinin Tespit Edilmesi Halinde Eylemin Bu Suçu Oluşturacağı - Henüz Açılmamış Davadan Verilecek Cezanın Kazanılmış Hakka Konu Olmayacağı/Asgari Seviyede Birer Kez Olmak Suretiyle Gerçekleşen Vahim Nitelikteki Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Dava Açılması Halinde Her İki Dosya Birleştirilerek Ssçun Hukuki Durumunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2009/8796DEVRALAN BANKANIN SORUMLULUĞU ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak İstemi - Davacının Davalılık Sıfatını İşlemi Yapan Bankanın Tüzel Kişiliğini Dava Tarihi İtibariyle Temsil Eden Bankaya Yöneltmesinin İsabetli Olduğu )
Y19.HDE. 2012/6387DEVRALAN BANKANIN YENİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Dava Dışı Şahıs İle Yeni Kredi Sözleşmesi Yapan Devralan Bankanın Daha Önceden Borcu Ödenerek Kapanan Devrolunan Bankaya Ait İpotekleri Kullanamaycağı - İpoteğin Fekki Davası/Bankanın Devrolunması )
Y9.HDE. 1998/19638DEVRALAN İŞVERENDEN İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ ( İşyeri Devredilmeden Önce İşten Ayrılan İşçinin )
Y9.HDE. 2006/4720DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Davalı İşyerini Devralmış Olduğu Anlaşıldığından Davacının Alacaklarından Devralan İşveren Olarak Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 2016/34258DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devir Tarihinden Önce Doğmuş ve Devir Tarihinde Ödenmesi Gereken Borçlar Açısından Devreden İşverenle Devralan İşverenin Birlikte Sorumlu Olduğu - Devreden İşverenin Sorumluluğunun Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu )
Y9.HDE. 1994/12716DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devirden Sonraki Fazla Çalışma ve Ücretli İzin Hakkından Sorumluluk )
Y9.HDE. 2008/16007DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devirden Sonraya Ait Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücreti Gibi İşçilik Alacaklarından Devralan İşveren Tek Başına Sorumlu Olduğu )
Y9.HDE. 1994/10367DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşçinin İzin Ücretinden Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 2007/15619DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Ücret İkramiye Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşveren İle Devralan İşveren Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
Y18.HDE. 2005/1259DEVRALAN KAT MALİKİNİN ORTAK GİDERLERDEN SORUMLULUĞU ( Devraldığı Andan İtibaren Sorumlu İse de Davalı Düzenlediği Taahhütname İle Kendisinden Önceki Borçları da Kabul Ettiğinden Taahhüt Ettiği Döneme Ait Tüm Borçlar Hesaplattırılarak Sonuca Gidileceği )
Y21.HDE. 2001/4756DEVRALAN MALİKİN İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU ( Ticari İşletmenin Devri Halinde )
Y22.HDE. 2012/9100DEVRALAN ŞİRKETE BAĞLI OLARAK AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAK ( İşçinin Ücret Alacağı Talebi - Devralan Şirkete Bağlı Olarak Aynı İşverene Ait İşyerinde Çalışmaya Devam Ettiği/Feshe Bağlı İhbar ve Kıdem Tazminatı ile Yıllık İzin Alacağının İstenemeyeceği )
Y8.HDE. 2013/14556DEVRALANIN İŞLETME BORÇLARINDAN SORUMLU OLMASI ( Borçluya Ait İşletmenin Davalı Üçüncü Kişi Tarafından Devralındığı - Bu Durumda İ.İ.K.'nun 44. Md. Düzenlenen Ticaretin Terkiyle İlgili Gereklerin Yerine Getirildiğinin İddia ve İspat Edilememesi Karşısında 6098 S. T.B.K.'nun 202/2. Md. Gereğince Devralanın da İşletme Borçlarından Sorumlu Olduğu )
Y21.HDE. 2005/3657DEVRALANIN SORUMLULUĞU ( İşyerini Danışıklı Olarak - İstihkak İddiasının Reddi Davası/Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği ve Devir Alan 3. Şahsın Devralan Borçlunun Borçlarından Sorumlu Olacağı )
Y11.HDE. 2005/8691DEVRALINAN ŞİRKET HİSSESİNİN TESCİL EDİLMEMESİ ( Şirketi Davalının Temsil Etmemesi Nedeniyle Hisse Devrinin Gerçekleşmesinin Mümkün Olmadığı - Davanın Nedensiz Zenginleşmeye Dayandığı Kazanç Kaybı Talebinin Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2004/4612DEVRALINAN ŞİRKET İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINAN KAMYON BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Şirket Devir Sözleşmesine Rağmen Şirket Devrinin Gerçekleşmemiş Olması )
Y9.HDE. 2010/18009DEVRALINAN ŞİRKETTE ÇALIŞMA İDDİASI ( Çalışmaya Dair İki Adet CD Bulunduğu - Bu CD'lerin Bilirkişi Aracılığıya Çözümü Yapılarak Davacının Devredilen Personel Listesinde İsmi Bulunmasa Bile Fiilen İlgili Şirkette Çalışmasının Bulunup Bulunmadığının Tespiti )
Y19.HDE. 2005/7688DEVRALINMIŞ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN KONULAN HACİZ ( 6183 S. Y'nın 21/I. Md. Uyarınca İlk Hacze İştirak İmkanı Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Takip Yolunun Değiştirilmediğinden Bahisle Davanın Reddmesinde İsabet Görülmediği )
Y19.HDE. 2004/6454DEVRE KİRALAM ÜCRETLERİ ( GSM-Mobil Telefon Sisteminde Devre Kiralam Ücretleri Abonelere Görüşme Ücreti ve Görüşme Ücretleri Dışında Oluşan Bilgi Alışverişi Hizmeti Karşılığı Aylık Sabit Ücret Olarak Yansıtılması )
Y11.HDE. 2005/97DEVRE KOMİSYON BORCU ( Lehine Teminat Mektubu Verilenin Temerrüde Düştüğü - Haklı Neden Olmaksızın Mektupların Süresinin Uzatıldığından Bahisle Bnakanın Depo Edilmesi Talebinin Reddedilemeyeceği )
Y15.HDE. 2010/4047DEVRE KOMİSYONLARI VE BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ( Davacı Tarafından Girişilen İcra Takibinde Kesin Teminat Mektuplarının İade Edildiği Tarihten Önceki Döneme Ait Devre Komisyonları ve Bsmv Takip Konusu Yapılmış Olup Bu Döneme Ait Giderlerden Davalılar Değil Davacı Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2005/8820DEVRE MUVAFAKAT ( Devir Hususunun Pay Defterine Kaydedilebilmesi İçin Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi ve Bunların Esas Sermayenin En Az Dörtte Üçüne Sahip Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/8401DEVRE MUVAFAKAT ( Hisse Devir Sözleşmesinin İptali İstemi - Pay Devrinin Şirket Nezdinde Geçerli Olabilmesi İçin Ortakların 3/4'ünün Devre Muvafakat Etmesi ve Muvafakat Eden Ortakların Sermaye Paylarının En Az 3/4 Olması Gerektiği )
Y11.HDE. 2005/5428DEVRE MUVAFAKAT ( Limited Şirket Ortaklığının Devredilmiş Olduğunun Tespiti - Devrin Koşullarından Biri Gerçekleşmediğine Göre Edimin İfası Olanağının Kalmadığından Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2007/1550DEVRE MUVAFAKAT ( Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi ve Bunların Esas Sermayesinin En Az Dörtte Üçüne Sahip Olması İle Mümkün Olduğu )
Y11.HDE. 2005/1328DEVRE MUVAFAKAT ( Şirket Yönünden Geçerli Olması İçin Öngörülen Devrin Şirkete Bildirilip Pay Defterine Kaydı İşlemi Henüz Gerçekleşmediği - Bu Eksikliğin Dava Yoluyla Giderilemeyeceği/Daha Sonraki Bir Aşamaya İlişkin Tescilin de Talep Edilemeyeceği )
Y13.HDE. 2005/4824DEVRE MÜLK ( Bu Hakkın Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Düzenlenen Taşınmazın Müşterek Mülkiyet Payına Bağlı Bir Hak Olması )
Y18.HDE. 1893/12718DEVRE MÜLK ( Kat Mülkiyeti Kanununca Yılın Belli Dönemlerinde İstifade Hakkı Verilmesi )
Y18.HDE. 1997/7097DEVRE MÜLK HAKKI ( Devremülk Sözleşmesinde Yöneticilerin Seçimi İle Hak ve Sorumluluklarının Tespit Edilebilmesi )
Y12.HDE. 2014/9207DEVRE MÜLK HAKKI ( Tapu Müdürlüğünden Verilen Cevabı Yazıda Parsel Üzerinde Bir Bağımsız Bölüm ve Diğer Bağımsız Bölümde Bulunan Altı Dönem Devremülk Hakkının İhale Alıcısı Adına Tescil Ediliğinin Belirtildiği - İhale Konusunun Devremülk Hakkına İlişkin Olduğu/Şikayet )
Y14.HDE. 2002/1489DEVRE MÜLK HAKKI ( Tescil Davası - Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Satın Alınmasının Geçerli Olabileceği )
YHGKE. 1994/14-169DEVRE MÜLK HAKKININ TESCİLİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanılarak )
Y14.HDE. 2002/174DEVRE MÜLK HAKKININ TESCİLİ TALEBİ ( Yararına Geçit Hakkı Kurulan Taşınmazın Davacıların Murisine Ait Olması-Davacılar Dışında da Mirasçıların Bulunması )
Y13.HDE. 2015/2190DEVRE MÜLK İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ ( Sözleşmeye Dayanan Davalarda Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Mahkemece Ara Kararıyla Zamanaşımı Defini Reddetmiş İse de Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin Saptanması İçin Taraflara Bu Konuda Delilleri Sorulup Toplandıktan Sonra Zamanaşımının Başlangıç Tarihi Belirlenerek Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2014/40070DEVRE MÜLK PAY SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Eldeki Davadaki Talebi Sadece Sözleşmenin Feshi İle Uğradığını İddia Ettiği Maddi ve Manevi Zararlarının Tahsiline İlişkin Olup Tapu İptal ve Tescil Gibi Taşınmazın Aynına İlişkin Bir Talebi Bulunmadığından Görevli ve Yetkili Mahkemede Açılan Eldeki Davanın Esasına Girileceği )
Y13.HDE. 2013/3093DEVRE MÜLK PAY SATIŞI VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Taraflar Arasındaki Mal ve Hizmet Satışına Dair Sözleşmenin 4077 S. Tüketici Kanunu Kapsamında Bulunduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2014/48015DEVRE MÜLK SATIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Sözleşmeye Dayanan Davalarda Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu - Bu Sürenin İşlemeye Başlayacağı Tarih Sözleşmenin İfasının İmkansız Hale Geldiği Daha Açık Bir Anlatımla Taşınmazın Belediye Adına Tesciline Dair Mahkeme Kararının Kesinleştiği Tarih Olduğu )
Y13.HDE. 2013/9268DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacının 4077 Sayılı Yasada Tanımlanan Şekilde Tüketici ve Davalının Satıcı Olduğu/Davaya Bakmaya Genel Mahkeme Değil Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği - Sözleşmenin Feshi ve Alacak Davası )
Y13.HDE. 2005/15059DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Feshi Talebi - Sözleşme Resmi Şekilde Yapılmaması Nedeniyle Davanın Tüketici Mahkemesinde Görülemeyeceği/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y20.HDE. 2016/1500DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tazminat İstemi - Tüketicinin Bir Mal veya Hizmeti Ticari veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinen Kullanan veya Yararlanan Gerçek ya da Tüzel Kişiyi İfade Ettiği - Davacının Devre Mülkleri Kendisinin Satın Aldığı İddiasında Bulunduğu Yatırım Amacıyla Hareket Ettiğinden Taraflar Arasında Tüketici İşlemi Bulunmadığı/Uyuşmazlığın Asliye Hukuk Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/10485DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Uyarlama Davası - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y17.HDE. 2013/9640DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İSTİRDAT DAVASI ( Konut ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Malların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Olduğu - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu/Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmamasının Görev Hususuna Etki Etmeyeceği )
Y13.HDE. 2010/2608DEVRE MÜLK SATIŞI ( Tazminat Davası - Davalı Belediye Başkanlığının Kendi Adına Kayıtlı Bulunan Arsaya Ortağı Olduğu Diğer Davalı Şirket Tarafından Yapımı Kararlaştırılan Davaya Konu Devre Mülk İçin Davacı Alıcıya Haklı Bir Güven Verdiği ve Oluşan Bu Güven Nedeniyle Devre Mülkün Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Davacı Zararından Belediyenin de Sorumlu Olduğu )
Y11.HDE. 2016/746DEVRE MÜLK SATIŞI (Devir Anlaşmasında Öngörülen Altı Aylık Süre İçerisinde Gerçekleşen Devre Mülk Satış İptallerinin Her İki Taraftan Yarı Oranında Düşüleceğinin Belirtildiği - Davalı Tarafça Sunulan Devre Mülk Satış İptallerini Gösterir Listede İptallerin Devir Tarihinden Öncesine Ait Olduğu/Mahsup Edilemeyeceği)
YHGKE. 2005/13-165DEVRE MÜLK SATIŞINDAN KAYNAKLANAN DAVA ( Taşınmaz Satımına İlişkin Uyuşmazlık Niteliği - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olmadığı/Genel Mahkemelerin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2000/1465DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Devre Mülk Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmamasının Geçersizlik Sonucunu Doğurması )
Y14.HDE. 2007/238DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Hakkın Tapuya Tescili - Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verilenlerin Sebepsiz Zenginleşme Kuralları Uyarınca İadesi Talep Edilebileceği )
Y13.HDE. 2000/5325DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olup Davacı Davalıya Verdiği Paranın İadesini İsteyebileceği )
Y13.HDE. 2003/1659DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Tam İki Taraflı Taahhütleri İçerdiğinden Davalının Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Durumunda Sözleşmeden Dönülebilmesi )
Y13.HDE. 2012/24197DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Feshi Davası - Tatil Amaçlı Taşınmaz Mallar Kapsamında Kalan Devre Mülk Sözleşmesinin İptali ve Ödenen Bedelin İadesine İlişkin Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2009/12472DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin İptali Davası/Davacı Haricen Düzenlenen ve Resmi Şekilde Yapılmayan Sözleşmeye Dayandığı - Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Davanın Genel Mahkemede Görülmesi Gerektiği )
YHGKE. 2003/13-6DEVRE MÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE ÖDENEN BEDELLERİN TAHSİLİ ( Sözleşmenin Feshi Talebi Reddedildiğinden Alacak Talebinin de Reddinin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2011/20121DEVRE MÜLKÜN AYIPLI OLARAK SATILDIĞI İDDİASI ( Masrafların Tahsili ya da Ayıplı Malın Değiştirilerek Satın Almadan Önce Gösterilen Kısmın Devremülk Hakkının Verilmesi İstemi - Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu/Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Karar Verilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2016/18387DEVRE SERVİS BEDELİNİN TESBİTİ / YENİLEME KATKI BEDELİNDEN BORÇLU OLMADIĞININ TESBİTİ ( Her Yıl Yapılacak Olan Artışın Davalı Ticari Defterlerine Göre Belirlenmesi Hakkaniyete ve Devre Tatil Sisteminin Özelliğine Uygun Düşmeyeceği Gibi Artış Hususunun Davalının Tek Taraflı Olarak İnsiyatifine Bırakılacağı Sonucunu Doğuracağının Gözetileceği )
Y13.HDE. 2012/9561DEVRE TASİL SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ ( İfa Edilmediğinin Davalın da Kabulünde Olduğu - Tatil Hakkı Kullanılmadığından Cayma Hakkının Her Zaman Kullanılabileceği/Cayma Hakkı Süresinin Henüz Başlamdığı/Kapıdan Satış )
Y13.HDE. 2016/18387DEVRE TATİL ( Devre Servis Bedelinin Tesbiti İstemi - Kesinleşen Devre Servis Bedeli Üzerinden Tefe ve Tüfe Artış Oranlarının Ortalaması Üzerinden Devre Servis Bedellerindeki Yıllık Artışların Belirleneceği )
Y13.HDE. 2005/11415DEVRE TATİL AİDAT BEDELİNİN İNDİRİMİ İSTEMİ ( Davacı İle Müzakere Edilerek Sözleşmeye Konulduğu Kanıtlanamayan ve Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülüklerde Davalı Aleyhine Dengesizliğe Neden Olabilecek Bir Hüküm 4077 S.Y'nın 6. Md. Gereğince Haksız Şart Niteliğinde Olduğu )
Y13.HDE. 2010/16433DEVRE TATİL ALANI İÇİN YAPI KULLANMA İZNİNİN BULUNMAMASI ( Davacının Tesiste Tatil Hakkını Kullanma ve Sözleşmeyi Ayakta Tutma Zorunluluğunun Olmadığı )
Y13.HDE. 2015/29934DEVRE TATİL ALANINDAKİ TESİSİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Sözleşmenin Feshine İlişkin Koşulların Varlığının Tespiti İçin Sözleşmeye Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunup Bulunmadığı Kullanıma Hazır Olup Olmadığı Tesisin Sözleşme Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Tespit Edileceği )
Y13.HDE. 2008/10160DEVRE TATİL HAKKI SATIN ALINMASI ( Evlerin ve Müşterek Kullanıma Ayrılan Yerlerin Normal Olarak Kullanılabilmesi Varlığını Koruyabilmesi İçin Zaruri Olan Bakım Onarım ve Evdeki Yıpranan Eşyaların Yenilenmesi Giderleri Devre Tatilciden İstenebileceği )
Y13.HDE. 2009/10219DEVRE TATİL HAKKINI KULLANMADIĞINDAN BAHİSLE TAZMİNAT ( Davacı Açtığı Dava İle Fesih Tarihinden Önce Kullanamadığı Dönem İçin Tazminat İstediğine Göre Bu Dönem İçin Emsal Teşkil Eden İşletmelerde Geçireceği Tatil Bedelinin Tespiti İle Taleple Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y13.HDE. 2009/10388DEVRE TATİL HAKKINI KULLANMAMA (Tatil Bedeli İçin Tazminat İstemi - Emsal Teşkil Eden İşletmelerde Geçireceği Tatil Bedelinin Tespiti İle Taleple Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulması Gerektiği)
Y13.HDE. 2006/10938DEVRE TATİL KÖYÜNE YAPILAN HARCAMALAR ( Sözleşmeye Göre Dönem Sahiplerinin Katılması Gereken Giderlerden Piyasa Rayiçlerine Uygun Olanlarının Servis Ücreti Olarak Talep Edilebileceği - Yenileme Katkı Payı Talebi )
Y13.HDE. 2006/10938DEVRE TATİL SERVİS ÜCRETİ ( Dönem Sahibinin İtiraz Etmesi - Harcamaların Sözleşmeye Göre Katılınması Gereken Giderler Olup Olmadığı Bu Giderlerin Piyasa Rayiçlerine Uygun Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
Y13.HDE. 2013/9449DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Cayma Hakkını Kullanarak Ödemelerinin İadesi ve Senetlerinin İptali İstemi - Sözleşmede Belirtilen Cayma Süresinden Sonra Sözleşmenin Feshi Halinde %25 Kesinti Yapılacağına Dair Sözleşme Hükmü Işığında Haksız Şart Niteliğinde Olduğu )
Y13.HDE. 2009/8266DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Cayma Hakkını Kullanma Süresi Hizmetin Verildiği Tarihte Başladığı )
YHGKE. 2010/13-346DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Çekişmenin Önlenmesi/Maddi ve Manevi Tazminat - Taraflar Göstermesi Gereken Delilin Toplanması İçin Gerekli Giderleri de Verilecek Kesin Süre İçerisinde Yatırmak Zorunda Olduğu )
Y13.HDE. 2012/9721DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davalının İşyerinde Sözleşmeyi İmzaladığı - Kapıdan Satış Sözleşmesi Olarak Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2012/9060DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Davacının Davet Üzerine Gittiği Davalının İşyerinde Daha Önceden Düşünmediği Halde Yapılan Tanıtımlar Üzerine Hazırlıksız Olarak Sözleşmeyi İmzaladığı - Kapıdan Satış Sözleşmesi Olarak Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 2003/6916DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Davacının Sözleşmede Belirtilen Ev Dışında Konaklattırılmasından Doğan Uyuşmazlık - Görevli Mahkeme )
Y13.HDE. 2003/14387DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Davacıya 4+1 Odalı Suit Odanın Tahsis Edildiği Kabul Edildiğinden Davacının Eşi ve İki Çocuğunun Konaklama ve Oda Ücreti Dışındaki Ekstra Harcamalardan Sorumlu Olacağı - Sözleşmeye Göre Davacının Yıllık Gider Payı Olarak Bakım ve Onarım Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
Y3.HDE. 2012/12100DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Davaya Konu Sözleşme İle Hak Sahibine Ayni Bir Hak Verilmeyip Sadece Kullanım Hakkı Tapuya Şerh Verildiğinden Sözleşmenin Kira Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu )
Y13.HDE. 2010/16420DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Devre Tatilcilerin Rızaları Dışında Sözleşme İle Öngörülen Amaç Aşılarak Ek Külfet Getirecek Şekilde Artırılan Aidat Bedellerini Ödeme Yapmaları Şartı İle Tatil Hakkından Yararlanmaya Zorlanamayacaklarının Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2015/12457DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Feshi İle Ödenen Bedelin İadesi İstemi/Aynı Yere Dair Emsal Dosyalar Gereği Davaya Konu Yerin Kullanım Ruhsatı Bulunmadığı - Tesisin Kullanıma Hazır Olduğundan Bahsedilemeyeceği )
Y12.HDE. 2014/9207DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Geçerliği Resmi Şekle Tabi Olmayıp 4721 S. TMK'nun 1009. Md. Hükmünde Tapu Siciline Şerh Verilecek Haklar Tek Tek Sayılmış Olup Devre Tatil Hakkı Yer Almadığından Tapu Siciline Şerh Bile Edilemeyeceği - İhale Konusunun Devre Tatil Hakkı Olmayıp Devremülk Hakkına İlişkin Olduğu )
YHGKE. 2002/13-375DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Hata Hile ve Gabin Gerekçesiyle Feshinin İstenmesi - Kapıdan Satış Niteliğini Taşımaması )
Y13.HDE. 2013/3552DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Hediye Tatil Kazandığı Belirtilerek Davet Üzerine Gitmiş Olduğu Otelde Daha Önceden Düşünmediği ve Devre Tatil Satın Almak İçin de Gitmediği Halde Yapılan Tanıtımlar Üzerine Hazırlıksız Bulunduğu Bir Sırada İmzalamış Olduğu Sözleşmenin Kapıdan Satış Şeklinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/18587DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( İptali Talebi/Kapıdan Satış Olarak Düzenlenmesi - Yasaya Uygun Cayma Belgesi Verilmediğinden Davacılar Her Zaman İçin Sözleşmeden Dönebileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2003/7551DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Kapıdan Satış - Cayma Belgesi )
Y13.HDE. 2002/7772DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Kapıdan Satış Niteliğinde Olduğu - Cayma Hakkı Mal veya Hizmetin Davacıya Tesiminden Önce Kullanıldığından Cayma Hakkının Yedi Günlük Süre Geçmeden Kullanıldığının Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2004/5531DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Kapıdan Satış Niteliğinde Olduğu - Cayma Hakkı/7 Günlük Tecrübe ve Muayene Süresi Başlangıcının Kullanım Başlangıcı Tarihi Olacağı )
Y13.HDE. 1998/6126DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Kapıdan Satış Niteliğinde Olması )
Y13.HDE. 2003/5294DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Karma Nitelikli Bir Sözleşme Olduğu - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığı )
Y13.HDE. 2004/10609DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Tatillerden Geri Kalan Sözleşme Bedeli Olan Paranın İadesi Ve Tazminat - Davacıların Haklı Nedenlerle Sözleşmeyi Feshetmeleri Nedeniyle Taleplerinin Değerlendirmesi Gereği )
Y13.HDE. 2000/6597DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Mülkiyeti Nakletme Vaadini de İhtiva Ettiği - Taşınmaz Mülkiyetinin Nakli Vaadini İçeren Sözleşmelerin Resmi Biçimde Yapılması Gereği )
Y13.HDE. 2003/2749DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Ödenilen Bedel İle Düzenlenen Senetlerin İadesinin İstenmesi )
Y3.HDE. 1999/3968DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Konusu Taşınmazdan Yararlanmanın İmkansız Kılınması )
Y13.HDE. 2003/1605DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Özgürlüğü Prensibi İçerisinde Yapılan ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşmele Tiplerinden Biri Olmadığından Dolayı Atipik Sözleşmelerden Olması )
Y13.HDE. 2006/13233DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Davalı Şirketin Tespit Ettiği İşletme Giderlerine İtiraz Edilmeyeceği Belirtildiği - Bu Hak ve Yükümlülüklerde Davacılar Aleyhine Dengesizliğe Neden Olabilecek Bu Hüküm 4077 Sayılı Kanun Kapsamında Haksız Şart Niteliğinde Olduğu )
Y13.HDE. 2001/1882DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Öngörülen Servis Bedelinin Fahiş Olduğu Gerkeçesiyle Açılan Menfi Tesbit Davasında Mahkemece Araştırılacak Hususlar - Tüketici Mahkemelerindeki Davaların Harç Muafiyetinin Kapsamı/Tüketicilere Yönelik Harç Muafiyetinden Davalı Şirketin Yararlanamayacağı )
Y13.HDE. 2013/12862DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin İadesi İstemi - Davalı Şirket Hakkındaki Davanın Husumet Nedeni İle Reddine Karar Verildiğine Göre Sözleşme Bedeli Esas Alınarak Vekalet Ücretine Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2000/11211DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Kapıdan Satış Şeklinde Yapılması-Cayma Bildirimi Belgesinin Davacıya Tesliminin Gerekmesi )
Y13.HDE. 2005/3624DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Tadilat Gerekçesiyle Tesislere Alınmayan Kişinin Açtığı Tazminat Davasında Tesisleri Devraldıktan Sonra Davacıdan Yıllık Bakım Bedeli İstemek Suretiyle Sözleşmeyi Benimseyen Yeni Malikin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gereği )
Y13.HDE. 2011/716DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ ( Yapılan Tanıtımlar Üzerine Hazırlıksız Bulunduğu Bir Sırada İmzalanan Sözleşmenin Kapıdan Satış Şeklinde Yapıldığının Kabulü Gerektiği - Cayma Hakkı Ancak Hizmetin İfasından Sonra İşlemeye Başlayacağı/Sözleşmenin Feshi İle Ödenen Bedelin İadesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2010/13177DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ (Sözleşmeye Konu Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunup Bulunmadığı ve Kullanıma Hazır Olup Olmadığı ve Tesisin Sözleşme Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Hususları Gerektiğinde Belediye ve İlgili Kurumlardan Sorulup Araştırılarak Karar Verileceği )
Y13.HDE. 2016/23185DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİ GEREĞİNCE ÜYELİK AİDAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece 1 Yıllık Hak Düşürücü Süre Geçirildiğinden Bahisle Davanın Reddedildiği/1 Yıllık Bu Süre Borçlunun İtirazının Alacaklıya Tebliğ Tarihinden İtibaren Başlayacağı - Davalı Borçlunun İtirazı Davacı Alacaklıya Tebliğ Edilmediğinden Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre Başlamadığından Mahkemece İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2004/844DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKININ BAŞLANGICI ( Kapıdan Satış Suretiyle Yapılan Satışta - Cayma Hakkının Teslimle Başlayacağı/Tesisin Bitirilerek Faaliyete Girip Girmediğinin ve Davacının Tatil Hakkını Kullanıp Kullanmadığının Tesbiti Gereği )
YHGKE. 2000/13-908DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA ( Cayma Nedeniyle Ödenen Paraların ve Ödenmeyen Senetlerin İadesi Talebi )
Y13.HDE. 2015/33699DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Tazminat Davası - Ekonomik Etkenlerin Bozma İlamında da Sınırlı Tutulmadığı Gözetildiğinde Tüfe ve Üfe Artış Oranlarının Asgari Ücretin Yanında Memur Maaş Artış Oranlarının ve Dolar Yanında Diğer Döviz Kurlarındaki Artış Oranlarının da Hesaba Katılması Gerektiği )
Y13.HDE. 1999/7391DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME TALEBİ ( Kapıdan Satış Niteliğinde Olmayan Satış - Dürüstlük Kuralına Aykırılık )
Y13.HDE. 2015/29934DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacının Kendisine Yer Teslimi Yapılmadığı ve Sözleşmenin Haksız Şartlar İçerdiği İddiasıyla Sözleşmenin Feshini Talep Ettiği - Mahkemece Sözleşmeye Konu Devre Tatil Alanı İçin Yapı Kullanma İzninin Bulunup Bulunmadığı Kullanıma Hazır Olup Olmadığı Tesisin Sözleşme Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Hususları Araştırılmadan Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2016/21340DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacının Yargılama Aşamasında Avukatı Olmadığı Gibi Duruşmaya da Davacı Asilin Katıldığı/Davacı Lehine Hükmedilen Duruşma Vekalet Ücretinin Maddi Hataya Dayalı Olduğu - Maddi Hatanın Her Zaman Düzeltilebileceği/Daire İlamında Yazılı Duruşma Avukatlık Parasının Davalıdan Alınarak Davacıya Ödenmesine Cümlesinin Hükümden Çıkartılarak Maddi Hatanın Bu Şekilde Düzeltilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2012/9561DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Önceden Mutabakat Olmaksızın Tecrübe ve Muayene Koşullu Satışlar/Kapıdan Satış - Davacının Hazırlıksız Olarak İmzaladığı Devre Tatil Sözleşmesinin Kapıdan Satış Sayılacağı )
YHGKE. 2004/13-762DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TATİL HAKLARININ KULLANDIRILMADIĞI İDDİASI ( Kullanılmayan Yıllara Ait Tatil Hakkının RCI'ya Devri Talebi - Davacının Daha Önce de Aynı Hususta Dava Açmış ve Davasının Reddedilmiş Olması )
Y13.HDE. 2007/7575DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Sözleşmenin Döviz Üzerinden Yapıldığı - Mahkemece Fesih Tarihinden İtibaren Davacının Devre Tatil Olarak Yararlanamadığı Süre İle Önceki Dönemlerde Yararlandığı Sürelerin Tespit Edileceği/Dava Tarihindeki TL Karşılığına Hükmedileceği )
Y13.HDE. 2005/1375DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Red Nedeniyle Aynı Davadaki Davalı Aleyhine Açılan Menfi Tespit Davasının Değeri Üzerinden Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Bulunan Davalı Şirket Lehine Vekalet Ücreti Tayini Gereği )
Y13.HDE. 2004/15679DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşme Benimsenip Borcun Büyük Kısmı Ödenmiş Ve Uzun Süre Geçmiş İse Cayma Belgesi Verilmemesine Dayalı Fesih Talebinin İyi Niyetle Bağdaşmadığı )
Y13.HDE. 2003/11144DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşmede Satıcı Alıcıya Hizmet Satmayı Üstlendiği İçin Taraflar Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olması )
Y13.HDE. 2002/5392DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Taraflardan Biri Tüketici Diğeri de Satıcı Olduğundan Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Tüketici Mahkemesi Olması )
YHGKE. 2017/13-637DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE ÖDEMELERİN İADESİ İSTEMİ ( Davacı İstediği Takdirde Sözleşme İle Belirlenen Süre İçerisinde Devre Tatile Konu Yere Giderek Bu Hizmetten Faydalanabileceği - Davalı Şirket Hizmeti İfaya Hazır Olduğu Halde Davacı Tüketici Bu Hakkını Kullanmadığı/Cayma Hakkını Süresinde Kullanmadığının Kabul Edileceği )
Y13.HDE. 1999/1427DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Tüketiciyi Koruma Kanununa Aykırı Sözleşme Yapılması Durumunda Her Zaman Cayma Hakkının Kullanılabilmesi )
Y13.HDE. 1998/6325DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN KAPIDAN SATIŞ SAYILMASI ( Tüketicinin Korunması )
Y13.HDE. 2008/10160DEVRE TATİL TESİSİNDE YAPILAN ZORUNLU BAKIM ONARIM VE YENİLEME GİDERLERİ ( Devre Tatilci Dönem Sorumlularından İstenebileceği )
Y9.HDE. 2009/10242DEVREDEN İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI DÖNEME AİT ÜCRETTEN SORUMLULUK (Devralan İşverenin İse Ödenmeyen Tüm Ücretlerden Sorumlu Olduğu Gözetilerek Ödenmeyen Ücret Var İse Bunun Tespit Edilerek Bu Şirketin Bu Dönem Ücreti İle Sorumlu Tutulması Gerektiği)
Y9.HDE. 2007/31303DEVREDEN İŞVERENİN FESHE BAĞLI HAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞI ( Kıdem Tazminatı Yönünden Devreden Gerçek Şahıs İle Adi Ortaklığın Sorumluluğu Ayrı Ayrı Devir Tarihindeki Ücret ve Kendi Çalıştırdıkları Süreyle Sınırlı Olduğu )
Y9.HDE. 2006/15566DEVREDEN İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU ( İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Kıdem Tazminatından Sorumluluğu da Devir Tarihinden Önceki Süre ve Bu Tarihteki Ücrete Göre Tespit Edilecek Miktar İle Sınırlı Olduğu )
Y9.HDE. 2008/32890DEVREDEN İŞVERENİN İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI ( Devreden İşverenin İzin Ücretinden Sorumlu Tutulması Hatalı Olduğu Gibi Devirden Sonra Çalışılan Süre Ücretinden de Devreden İşverenin Sorumluluğuna Gidilemeyeceği )
Y9.HDE. 1998/15674DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU ( İşyeri Devri Halinde )
Y9.HDE. 1994/2379DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Devralan İşveren Tarafından Bozulan Hizmet Aktinden Sorumlu Olmaması )
Y9.HDE. 2007/41139DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İki Yıl İle Sınırlı Olduğu )
Y9.HDE. 2009/16391DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyeri Devri ve Kıdem Tazminatı - Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Son Ücretiyle Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu/2 Yıllık Süre Sınırlaması Söz Konusu Olmadığı )
Y9.HDE. 2017/4124DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Devredildiği Tarihe Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devreden İşverenin İki Yıl Süreyle Sorumlu Olduğu - Dava İki Yıl Geçtikten Sonra Açıldığından Devreden Belediyenin İşçilik Alacaklarından Sorumluluğu Bulunmadığı )
Y9.HDE. 2009/37798DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Son Ücreti İle Sınırlı Olmak Üzere Kıdem Tazminatından Sorumlu Olduğu - 1475 S. Yasanın 14/2. Md. de Devreden İşverenin Sorumluluğu Bakımından Bir Süre Öngörülmediği )
Y9.HDE. 2012/3139DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kendi Dönemi ve Devir Tarihindeki Ücretle Sınırlı Sorumluluk Belirlenmesi Gerektiği - İşçi Alacaklarının Tahsili İstemi )
Y9.HDE. 1994/12716DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kıdem Tazminatından Devir Tarihindeki Kıdem Süresi ve Ücret Düzeyi ile Sorumlu Olması )
Y9.HDE. 2015/7077DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Devir Tarihinden Sonraki Çalışmalar Sebebiyle Doğan Sözü Edilen İşçilik Alacakları Sebebiyle Devreden İşverenin Sorumluluğunun Olmadığı - Devirden Sonraya Ait Ücret Fazla Çalışma Bayram ve Genel Tatil Ücreti Gibi İşçilik Alacaklarından Devralanın Tek Başına Sorumlu Olacağı)
Y9.HDE. 2014/31730DEVREDEN İŞVERENLERİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU ( Devir Tarihindeki Süre ve Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatından ve Devir Tarihine Kadar ki Geçen İşçilik Alacaklarından Olan Fazla Mesai ve Tatil Çalışmaları Karşılığı Olan Ücretten Sorumlu Olduğu/Sorumlulukların Miktar Olarak Açıkça Belirlenmesinin Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
Y9.HDE. 2009/19036DEVREDEN İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU ( Alt İşveren - Kendi Döneminde ve Daha Önceki Alt İşverenlerde Geçen Süre ve Devir Tarihi Kabul Edilen İhalenin Bittiği Tarihteki Ücret Üzerinden/Kıdem Tazminatı )
Y7.HDE. 2014/5910DEVREDEN ŞİRKETİN SORUMLULUĞU ( Davacının İş Sözleşmesini Devirden Sonra Fesheden ve Dava Açılmasına Neden Olan Devreden Şirketin İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre ücretinden Devralanla Birlikte Sorumlu Olduğu/İşyeri Devri - İtirazın İptali Davası )
Y23.HDE. 2014/4126DEVREDEN ÜYE ALEYHİNE AİDAT ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA YAPILAN TAKİP ( Davacının Ödediği Aidatın Dayanağının Devir Tarihinden Önce Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Dosyasında Kooperatif Aleyhine Sonuçlanan Davayla İlgili Ödemeye Dair Genel Kurul Kararı Olduğu Dikkate Alınmadan Yanılgılı Değerlendirmeyle Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
Y22.HDE. 2012/11360DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI ( Kıdem Tazminatı - Devirden Önce Doğmuş Olan ve Devir Tarihinde Ödenmesi Gereken Borçlardan Devreden ve Devralan İşveren Birlikte Sorumlu Olacak Ancak Devreden İşverenin Sorumluluğu Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl İle Sınırlı Olduğu )
Y22.HDE. 2012/11360DEVREDENİN İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( Kıdem Tazminatı - İşyerini Devredenin Kendi Dönemi İle Sınırlı Olarak Devralanla Birlikte Sorumluluğunun Kabul Edildiği )
Y9.HDE. 2007/15619DEVREDENİN SORUMLULUĞU ( İşyerinin Devredilmesi Halinde İşçilik Alacaklarından Devralan İşveren Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Devreden Açısından Bu Süre Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Sureyle Sınırlı Olduğu )
Y18.HDE. 2014/3385DEVREDİLECEK VAKFIN BELİRLENMESİ ( Vakfın Sona Ermesi Davası - Vakfın Dağılması Halinde Arta Kalan Mal Ve Hakların Devredileceği Yerin Vakıf Senedi Gereğince Belirlenmesi Mümkün Olmazsa Vakıflar Genel Müdürlüğü Aracılığıyla Somut Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Vakıf İsmi Gösterilmemesinin Uygulamada Çelişki Oluşturacağı )
Y13.HDE. 2005/5335DEVREDİLEN ARACIN GERİ İSTENMESİ ( Davacı Kendi Aracını Trafik Kaydını Davalıya Devrettiği Ve Davalıdan Aldığı Araçta Elinden Alındığı İçin Davalıya Kayden Devrettiği Aracı Geri İsteme İmkanına Sahip Olmadığı - Devir Edildiği Tarihteki Rayiç Değerini İsteyebileceği )
Y11.HDE. 2005/518DEVREDİLEN ARACIN TRAFİK SİCİLİNE TESCİLİ ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe veya Zeyilnamesi İbraz Edilmeden Yeni Malik Adına Tescil Edilemeyeceği - Devrin 15 Günlük Süre İçinde Sigortacıya Bildirilmemesi Halinde İşleten Sıfatı Kalmasa da Eski Sigorta Sözleşmesi Tarafının Sorumluluğunun Devam Ettiği )
Y16.HDE. 2004/187DEVREDİLEN DAVA DOSYASI ( Tapulama Mahkemesince Asliye Hukuk Mahkemesinden Devredilen Dava Dosyası ile Tutanağın Birleştirilmesi )
Y11.HDE. 2011/9141DEVREDİLEN FRANCHİSE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EDİMLER VE YAPTIRIMLAR ( Uyuşmazlığın Markaların Korunması Hakkında KHK. ile İlgili Olduğu - Uyuşmazlık Hakkında Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
YHGKE. 2008/4-637DEVREDİLEN HASTANE ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Yargılama Aşamasında Tedaviyi Yapan Hastane Sağlık Bakanlığı'na Devredildiğinden S.S.K Hastanesinin Hizmet Kusuru İddiasına Dayalı Davanın İdari Yargıda Görüleceği )
YHGKE. 2013/13-1234DEVREDİLEN HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı İbraz Ettiği Delillerle Devrin Veresiye Olduğunu ve Satış Bedelinin Ödenmediğini Kanıtlayamadığı - Davacı Dava Dilekçesinde "Sair Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığı Anlaşıldığından Davacıya İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Soncuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
Y21.HDE. 2008/2789DEVREDİLEN İŞLETMEDE SORUMLULUK ( Ölümlü İş Kazası/Davacı Murisinin Çalıştığı İşletmenin Devredildiği - Devirde İki Yıl Boyunca Devredenin de Devralanla Birlikte Sorumlu Olacağı/Devrin İlan Edilip Edilmediğinin Araştırılacağı )
Y9.HDE. 2002/20713DEVREDİLEN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHETMESİ ( Kıdem Tazminatından Devreden ve Devralan İşverenlerin Sorumluluk Oranları )
Y9.HDE. 2009/27248DEVREDİLEN İŞYERİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARINA DAYALI SORUMLULUK ( Devreden İşverenin Devirden Sonraki Borçlardan Sorumlu Tutulamayacağı )
Y6.HDE. 1998/1765DEVREDİLEN İŞYERİNDE YENİ KİRACININ ESKİ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN SORUMLULUĞU
Y21.HDE. 2005/12178DEVREDİLEN İŞYERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN BORÇ ( 3. Kişi İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu - 3.Kişinin İstihkak Davasının Reddi Gereği )
Y11.HDE. 2015/14555DEVREDİLEN MARKAYA DAYALI OLARAK İPTAL DAVASI AÇILAMAYACAĞI ( Mahkemece Davanın Aktif Dava Ehliyeti Olmaması Sebebiyle Usulden Reddinin Onanması Gerektiği - Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali İstemi )
Y11.HDE. 1991/4445DEVREDİLEN PAYIN DEVREDENDE KALMASI ( Koşullara Aykırılık Halinde )
Y15.HDE. 2001/548DEVREDİLEN TAPU KAYITLARININ İPTALİ ( Mahkemece İşin Devam Ettiğine İlişkin İddiaların da Dikkate Alınarak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
Y18.HDE. 2013/15845DEVREDİLEN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI (Taşınmaz Malın Dava Tarihinde Davalı İdarenin Mülkiyetinde Olduğu/Herhangi Bir Özel veya Kamu Tüzel Kişisine Mülkiyetinin Devri Yapılmadığı Gibi Devraldıktan Sonra Kamulaştırma Amacı Dışında Bir Kullanımının Söz Konusu Olmadığı - Devredilen Taşınmaz Malın Geri Alınmasına İlişkin Koşulların Bulunmadığı)
Y21.HDE. 2003/2855DEVREDİLEN TİCARİ İŞLETMEDE DEVREDEN MALİKİN BORCU İÇİN YAPILAN HACİZ ( Devralan Malikin İstihkak İddiası )
Y11.HDE. 2000/5715DEVREDİLEN TİCARİ İŞLETMENİN BORCUNDAN SORUMLULUK ( Devredenin İki Yıl Devralan İle Birlikte İşletmenin Borçlarından Müteselsilen Sorumlu Olacağı )
Y1.HDE. 2014/7165DEVREDİLMEYEN EKSİK PAY ( Mahkeme İçi İkrar Niteliğinde Olup Olmadığının Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği - Eksik İncelem Yapıldığı )
Y20.HDE. 2005/9817DEVREMÜLK ( Adi Sözleşme İle Satınalınan - Uyuşmazlıkta Özel Mahkeme Durumundaki Tüketici Mahkemesinin Görevli Olamayacağı/Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 1997/5490DEVREMÜLK HAKKI ( Gayrımenkul Mülkiyetinin Bir Türü Olması )
Y18.HDE. 1993/8919DEVREMÜLK HAKKI HAKKININ TAPUYA TESCİLİ ( Görev-Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanamaması )
Y14.HDE. 1999/2131DEVREMÜLK HAKKININ TAPUYA TESCİLİ ( Devremülk İrtifak Hakkı Vaad Edilen Binaların Yapılmaması Halinde Satış Vaadi Sözleşmelerine Dayanarak Tescil İsteme Olanağının Olmaması )
Y13.HDE. 2012/15889DEVREMÜLK HİSSESİ SATIN ALMAK İÇİN ÖDENEN BEDELİN İSTİRDADI (Taraflar Arasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Bir Sözleşmenin Bulunduğunun Kabulü Gereği - Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinin Görevinde Olduğu Sözleşmenin Varlığı Geçerli Olup Olmadığının Görevli Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği)
Y18.HDE. 1995/8526DEVREMÜLK REJİMİ ( Tek Parsel Üzerinde Olup Olmamasına Göre )
Y13.HDE. 2015/37793DEVREMÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Taraflar Arasında Düzenlenen Devremülk Satış Sözleşmesi Resmi Geçerlilik Şartına Uyulmadan Düzenlendiği/Geçersiz Satış Sözleşmesi Sebebiyle Taraflar Yalnızca Aldıklarını İade İle Yükümlü Olduğu )
Y13.HDE. 1996/2290DEVREMÜLK SATIŞI ( Satıcının Satın Alana Gerekli Güveni Vererek Sözleşme Yapıp Alıcının da Tüm İfa Edimlerini Yerine Getirdikten Sonra Sözleşmenin Geçersizliğini İleri Sürmesi )
Y15.CDE. 2011/66340DEVREMÜLK SATIŞI ALTINDA PARA ALMAK ( Sanığın Kendisini Turizm Yetkilisi Olarak Tanıttığı/Gazeteye Devremülk Satışı İçin İlan Verdiği - Şikayetçilerden Para Aldığı/İlanda Aldatıcılık Özelliğinin Bulunmadığı Tespit Edilirse Basit Dolandırıcılık Suçunun Oluşacağı )
Y13.HDE. 2015/32168DEVREMÜLK SATIŞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığı/Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y13.HDE. 2014/13767DEVREMÜLK SATIŞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Sözleşmeyle Ödemeye Esas Teşkil Eden Belgelerin Asılları İbraz Edildikten Sonra Davalı Belediyenin Sahtecilik Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
Y6.HDE. 2012/16710DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ ( 4077 S.K.'da En Az Üç Yıl Süre İçin Yapılan ve Yıl İçinde Belirli veya Belirlenebilecek ve Bir Haftadan Az Olmayacak Bir Dönem İçin Bir veya Daha Fazla Taşınmazın Kullanım Hakkının Devri veya Devri Taahhüdünü İçeren Sözleşme Olarak Tanımlandığı )
Y18.HDE. 1998/5374DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİ ( Eda Davası Açılması Mümkün Olan Hallerde Tespit Davası Açılamaması )
YHGKE. 2003/13-581DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Karar Düzeltme İstemine İlişkin Açık Bir İrade Beyanı Olmaması Nedeniyle İleride Karar Düzeltme İsteminde Bulunulacağının Bildirilmesiyle Yetinilmesinin Geçerli Olmadığı )
Y13.HDE. 2016/11830DEVREMÜLK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE BEDELİN İADESİ İSTEMİ ( Tapuda Davacı Adına Kat İrtifakı Devri Olmasına Rağmen Sözleşmenin İptaline Karar Verilmesi Sonucu Bu Konuda Hüküm Kurulmamış Olması Sebebiyle Hükmün Bozulması Gerektiği - Zuhulen Onandığının Yapılan İnceleme ile Anlaşıldığı/Davacıların Karar Düzeltme Talebinin Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2015/9-61DEVREN GELEN İŞÇİ ( Davacının Talep Edebileceği Fark Ücret Alacağı Devirden Önce Yararlandığı Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlük Tarihi Boyunca Önceki Temel ( Kök ) Ücreti Dikkate Alınarak Hesaplanacağı - Davacı Hakkında 5216 S. Kanun'un Ek 2. Md. İki ve Üçüncü Fıkralarının Uygulanacağı )
Y1.HDE. 1985/4135DEVREN TESCİL
YHGKE. 1980/13-1923DEVRİ EDİMLER ( Adi Şirket Kar Payının Devri Edimlerden Olmadığı )
YHGKE. 1980/13-2745DEVRİ EDİMLER ( Bono Şeklinde Düzenlenip Tanzim Tarihi Olmayan Muhtelif Vadeli Senetli Borçların Devri Edimlerden Olmaması )
YHGKE. 2014/3-8DEVRİ İMKANSIZ HALE GELEN ARSANIN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Arsa Tahsis Sözleşmesinin Geçerliliği İçin Şekil Şartı Öngörülmemekte Olup Sözleşmenin Geçerli Olduğu - Davalı Belediyenin Arsa Tahsislerini İptal Etmesi ve Bölgenin İmar Planını Değiştirmesi Nedeniyle Arsa Devrinin İmkansIz Hale Geldiği/Tahsisin İptali Konusundaki Encümen Kararının Davacıya Tebliğ Edilerek İfanın İmkansız Hale Geldiği Tarih ve Bu Tarihteki Rayiç Değer Araştırılarak Karar Verileceği )
Y12.HDE. 2007/6560DEVRİ MÜMKÜN OLAN ŞEYLERİN HACZİ ( Haczedilebileceği - Haczedilen Şey Borçlu Şirketin Ticari Kayıtları Bu Nitelikte Bulunmadığından Şikayetin Kabulü Gereği )
Y3.CDE. 1997/4628DEVRİK AĞACI PARÇALAYIP NAKLETMEK ( Başkalarının Kestiği - Suçun Oluşması )
Y3.CDE. 1996/1923DEVRİK AĞACIN PARÇALANMASI ( Orman Suçu - Eylemin Tamamlanması )
Y3.CDE. 1981/899DEVRİK AĞAÇ KESME ( Bunun Bilirkişilerce Saptanmasının Gerekmezsi )
Y3.CDE. 1990/3961DEVRİK AĞAÇ TOPLAMAK ( Dava Açılmadıkça Ceza Verilememesi )
Y3.CDE. 1998/3649DEVRİK AĞAÇLARI KESME SUÇU ( Sanığın Eyleminin Tamamlanmış Olması Halinde Teşebbüsten Hüküm Kurulamaması )
Y3.CDE. 2001/13654DEVRİK AĞAÇTAN DAL KESME SUÇU ( Sanıklar Hakkında Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmasının Yasaya Aykırı Olması )
YCGKE. 2001/3-63DEVRİK EMVAL TOPLAMAK SUÇUNA NAKIS TEŞEBBÜS ( Sanığın Ormandan Topladığı Emvali Traktöre Yükleyip Henüz Hareket Etmeden Yakalanması )
Y3.CDE. 2000/10066DEVRİK EMVALİ TAŞIMAK ( Çelişik Mütalaa Nedeniyle Bilirkişiden Emvalin Odunluk Yada Kerestelik Olup Olmadığının Araştırılması )
Y3.CDE. 1998/7904DEVRİK VE DİKİLİ AĞAÇLARI KESME SUÇU ( Aynı Kasıt Altında İşlenmesi - OK.m.91/5 ile Para Cezası Belirlenemeyeceği )
Y3.CDE. 1999/13616DEVRİK VE DÜŞÜKTEN EMVAL TEMİN ETME ( Bir Kısmının İse Aynı Zamanda ve Yerdeki Meşe Ağaçlarının Dallarından Kesilmesi )
Y3.CDE. 2003/6702DEVRİKTEN ELDE EDİLEN EMVAL ( Emvalin Elde Edildiği Yerin Orman Sınırları İçinde Kalıp Kalmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2003/5125DEVRİKTEN ELDE ETME ( Kimin Emvali Kestiği Belirlenemdiğine Sanığın da Kesmeyi Kabul Etmediğine Göre Lehe Uygulama Yapılarak Devrikten Elde Ettiğinin Kabul Edilmesi )
Y3.CDE. 2003/6475DEVRİKTEN EMVAL ALMA ( Orman Yasasına Muhalefet Oluşturması )
Y3.CDE. 2003/3343DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK ( Sanığın Orman İdaresinin Kestirdiği Ağaçlardan Elde Ettiği Emvallerin Orman İdaresine Teslim Edilmemesi Eyleminin Devrikten Emval Elde Etmek Olması )
Y3.CDE. 2004/8455DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK ( Kesmek Parçalamak Şeklinde Tezahür Eden Eylemde 6831 S.K. 14/B Maddesinde Yazılı Suçun Tamamlanmış Olduğu - Devlet Ormanı )
Y3.CDE. 1999/4759DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK ( Orman Kanununa Muhalefet - Hırsızlık )
Y3.CDE. 1997/8840DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK ( Parçalamak Suretiyle Eylemin Tamamlanması )
Y3.CDE. 2003/8424DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK ( Sanığın Ormanda Kesilmiş Olarak Bulup Evine Getirdiği İddiasının Bilirkişi Raporu İle Doğrulanması - Orman Kanunu Md. 91/5-son İle Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 1999/2659DEVRİKTEN EMVAL TEMİN ETMEK SUÇU ( Orman Ürünü Ticaretiyle Uğraşmayan Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddeleri )
Y3.CDE. 2003/3853DEVRİKTEN EMVAL TEMİNİ ( Sanıkların Orman Emvalini Devrikten Elde Ettiklerini Belirtmiş Olduklarına Göre Orman Yasasının Anılan Maddesinin Uygulanmasının Gerekmesi )
Y3.CDE. 2006/4039DEVRİKTEN ORMAN EMVALİ TEMİN ETMEK ( Sanığın Rüzgarın Devirdiği Ağaçlardan Temin Ettiğini Ağaç Kesmediğini İddia Etmesi - Eylemin 6831 S.K. Md. 91/5'de Yazılı Suçu Oluşturup Oluşturmadığının Tartışılması Gereği )
Y3.CDE. 1997/3029DEVRİKTEN ORMAN EMVALİ TOPLAYAN ORMANİÇİ KÖYLÜSÜ ( Suçun Önödeme Sınırları İçinde Kalması )
Y4.HDE. 2005/3456DEVRİLEN ASKERİ ARAÇTA YARALANAN ERE YAPILAN ÖDEME ( Rücuan Tazminat - Rücu Hakkının Kapsamı Belirlenirken Hakkaniyete Göre Denge Kurulması Gereği )
Y11.HDE. 2001/10793DEVRİN DEVREDEN İLE DEVRALAN ARASINDA HÜKÜM İFADE ETMESİ ( Temlik Beyanı Veya Senedin Arkasında Tam Bir Cironun Yapılması ve Zilyetliğin Devrinin Yeterli Olması )
Y11.HDE. 2008/8770DEVRİN GERÇEKLEŞMEMESİ SONUCU BEDELSİZ KALDIĞININ TESPİTİ ( Eczanenin Davacılara Devredilmesi Nedeniyle Ödenen Paranın İstirdadı İstemi - Davacılara Devri Yapılan Emtia Mal ve Eşya Değeri Kadar Davalıların Bedele Hak Kazanacaklarının Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 2007/2750DEVRİN İSPATLANMAMASI HALİ ( Sözleşme Uyarınca İnşaatın Tamamlanıp Tamamlanmadığı İskan Ruhsatının Alınıp Alınmadığı Belirlenmesi Gereği - Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi )
Y11.HDE. 2015/10874DEVRİN PAY DEFTERİNE İŞLENMEMESİ ( Davalı Karşı Davacının Anonim Şirkette Adına Kayıtlı Bulunan Hisselerini Hisse Senedi Devir ve Ferağ Kabul Beyannamesi İle Birleşen Dosya Davalısı Holdinge Devrettiği - Hisse Devrinin Pay Defterine İşlenmemesinin Devrin Geçersizliği Sonucunu Doğurmayacağı )
Y11.HDE. 2005/178DEVRİN PAY DEFTERİNE İŞLENMESİ ( Ortaklar Kurulunca Karar Verilmesi Gerektiği )
Y11.HDE. 2003/6466DEVRİN TESCİLİ ( Davacıların Öncelikle Pay Devrine İlişkin Olarak Şirket Nezdinde Gereken Girişimlerde Bulunmaları ve Pay Devrini Şirket Yönünden de Geçerli Kılmaları Gereği )
YHGKE. 2007/11-438DEVRİN TESPİTİ VE PAY DEFTERİNE KAYIT VE TESCİLİ ( Mahkemenin Tanık Dinletme Talebinin Reddine Dair Ara Kararı Yerinde Olmadığı )
Y1.CDE. 2002/3659DEVRİYE GÖREVİNDE VERİLEN EMRİN SINIRLARININ AŞILMASI ( Ölüme Sebebiyet Vermek )
Y9.CDE. 2004/3780DGM'LERİN ÜYE ASKERİ HAKİM BULUNDUĞUNDAN TARAFSIZ MAHKEME SIFATININ BULUNMADIĞI GEREKÇESİNE DAYALI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN HAK İHLALİ KARARI ( Bağlayıcı Olması ve Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olması - Yargılamanın Yenilenmesinde Uygulanacak Hükümler )
Y9.CDE. 2002/221DHKP/C ÖRGÜTÜNE ELEMAN KAZANDIRMAK ( Faaliyetlerinde Kod Adı Kullanan Sanığın Eyleminin TCK.'nun 168/2. Maddesindeki Suçu Oluşturacağı/Faaliyetlerin Süreklilik Ve Çeşitlilk Arz Etmesi - Silahlı Çetenin Sair Efradı Olmak )
Y16.CDE. 2015/1684DHKP-C SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ( Sanığın Aynı Suçtan Yargılandığı Diğer Dava Dosyanın Getirtilip Her İki Dava Dosyasının Birleştirilmesi Karar Verilip Kesinleşmiş Olması Durumunda İse Dosyanın Aslı veya Onaylı Örneği Dosya Arasına Alınarak Karar Verileceği - Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu/Temadi Suç)
Y16.CDE. 2016/416DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEM ÇAĞRISI ÜZERİNE SU DEPOSUNA YAZILAMA YAPMA ( Mala Zarar Verme Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek - Sanık Hakkında DHKP-C Terör Örgütü Üyesi Olmak Suçundan Soruşturma Yürütüldüğü/Dava Açılıp Açılmadığının Tespiti İle Dava Açılmış İse Derdest Olması Halinde Her İki Dava Dosyasının Birleştirileceği)
Y8.CDE. 2007/8616DIŞ BAĞLANTI VERİLERİ ( Konuşmanın İçeriğine Müdahale Edilmeksizin Kimler Arasında Hangi Saatte Yapıldığına İlişkin Bilgilerin Elde Edilmesi - 5271 S.K. Md. 135 Kapsamında Olmadığı/Hakim Kararı Gerekmediği )
Y15.HDE. 2016/1765DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞİNİN TAM VE GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEDİĞİ İDDİASINA DAYALI MENFİ TESPİT ( Enerji Kimlik Belgesi İçin Davalı Tarafa Uygun Süre Vermek ve Yine SGK İlişkisi Belgesi İçin de Süre Tanıyıp Yapılan Bu İşlerin de Sözleşme Kapsamında Olması Sebebiyle Tamamlamadığında Fiziki Oranı Bulup Sözleşme Bedeline Uygulayarak Borçlu Olunan Miktar Dışında Kalan Kısım Yönünden İstirdata Dönüşme Durumu da Değerlendirilmek Suretiyle Menfi Tespit ve Ödemenin İstirdatına Karar Verileceği )
Y18.HDE. 2012/589DIŞ CEPHE MANTOLAMASI ( Sökülerek Eski Hale Getirilmesi İstemi - Salt Davalı Tarafın Renk Farkının Ortadan Kaldırıldığına İlişkin Beyanına İtibar Edilerek Yetersiz Araştırma İle Dava Konusuz Kaldığından Karar İttihazına Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y15.HDE. 2015/821DIŞ CEPHE MONTOLAMASINA DAİR SÖZLEŞME ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Taraflar Arasında Dış Cephe Mantolaması Yapımına Dair Herhangi Bir Sözleşmenin Düzenlenmediğinin Anlaşıldığı - Akdî İlişkinin Davacı İle Dava Dışı Site Yönetimi Arasında Kurulduğu/Davalıya Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y18.HDE. 2011/3117DIŞ DUVARIN DELİNEREK KAMERA YERLEŞTİRİLMESİ ( Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Rızası Olmadıkça Ortak Alanda Onarım veya Değişiklik Yapılamayacağı - Duvarın Eski Haline Getireleceği )
Y9.HDE. 2006/30011DIŞ ETKENLER ( İşe İade İstemi - Davacının Performansını Etkileyen ve Davacıdan Kaynaklanmayan Dış Etkenlerin Bulunup Bulunmadığının Teknik İncelemeyi Gerektirdiği )
YCGKE. 1977/5-30DIŞ ETKİLER ALTINDA KALMAKSIZIN SERBEST BIRAKMA ( Sanığın Pişmanlık Sonucu Mağdureyi Geri Getirerek Ceza İndiriminden Yararlanması )
Y13.HDE. 2003/6060DIŞ GEBELİK ( Doktorun Tespit Edememesi - Tazminat Davası/Bilirkişi Oy Ve Görüşünün Alınması Gereği )
Y11.HDE. 2004/4721DIŞ GEBELİK ( Poliçede Belirtilen İstisna Kapsamında Değerlendirilmeyeceği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü - Tedavi Masrafları Talebi )
Y4.CDE. 2013/16264DIŞ GÖRÜNÜMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tehdit Suçunun Sanıkla Yüz Yüze İletişim Kurulan Hallerde Dış Görünümün ve Dolayısıyla Kimliğin Değiştirilmesi Şeklindeki Davranışların Varlığı Halinde Uygulanabileceği )
Y11.HDE. 1987/8850DIŞ GÖRÜNÜŞ VE DİZAYN BENZERLİĞİ BULUNMASI ( Haksız Rekabet Oluşturması )
Y11.HDE. 2013/11642DIŞ HAT BAĞLANTILI UÇUŞ ( Uçak Seferinin Gecikmeli Olmasından Kaynaklı Manevi Tazminat İstemi - Pasaport ve Gümrük İşlemlerinin Alacağı Süre Göz Önüne Alındığında Diğer Yolcuların Mağduriyetine Sebebiyet Vermemek İçin Davacının Sonraki Sefere Bırakıldığı/Davanın Reddi Kararının Doğru Görüldüğü )
Y4.CDE. 2010/8181DIŞ HATLAR SERVİSİNDE GÖREVLİ SANIK ( Bagajları Eksik Tartarak Hem Uçuş Güvenliğini Tehlikeye Soktuğu Hem de Eksik Tartım Nedeniyle Kurumu Zarara Uğrattığı ve Kişilere Haksız Kazanç Sağladığı Doğrulandığından Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )
Y19.HDE. 2007/10786DIŞ KAYNAK SERMAYE KOYMA ( İflasın Ertelenmesi - Sermayesinin %99'u İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan ve Davası Devam Eden Davacı Şirketin İnandırıcı Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
Y15.HDE. 1996/4318DIŞ KREDİ ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Dış Kredi Bulunmaması Halinde İşin Yapılamayacağının Belirtilmesi )
Y13.HDE. 2013/15501DIŞ KREDİ (İsveç Sözleşmesi ve Davacı İle Yüklenici Arasında Açılan Karşılıklı Dava Dosyaları Getirtilerek Ayrıca Dava Konusu Pompaların Akıbetinin Ne Olduğu Nerede Olduğu Hususları da Araştırılarak Aralarında Dış Krediler Konusunda Uzman Mevzuatı Bilen Bilirkişinin de Bulunduğu Heyetten Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit)
YHGKE. 1997/15-788DIŞ KREDİ SAĞLANMASI ŞARTINA BAĞLI SÖZLEŞMENİN KREDİ BULUNAMAMASI NEDENİYLE FESHİ ( Tarafların Aldıklarını Geri Vermesi )
Y7.CDE. 1989/256DIŞ SATIM BEDELİ DÖVİZİN YURDA GETİRİLMEMESİ ( Kambiyo Müdürlüğünce C. Savcılığına Bildirilen Gümrük Çıkış Beyannamesi )
Y11.HDE. 2005/14441DIŞ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Şirketin Özbekistan Mersin Arası Tüm Taşıma Seferini Üstlenmiş Bulunmasına Göre Alt Taşıyıcı Olduğunun Kabulü İle CMR Hükmü Uyarınca Sorumluluğu Gereği )
Y10.HDE. 2000/1548DIŞ TAVAN HESABI ( Beden Gücü Kaybının Kesinleşmeden Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
Y10.HDE. 2005/10823DIŞ TAVAN HESABI ( Davalının Kesinleşen %50 Kusuru Karşılığı Geçerli Olan Doneler Esas Alınarak Dış Tavan Hesabı Raporu Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y10.HDE. 2005/11332DIŞ TAVAN HESABI ( Rücuan Tazminat - Bilinmeyen Aktif Dönem Hesabının Sigortalının 60 Yaşını İkmal Edeceği Yıla Kadar Yapılmaması Dış Tavan Hesabına Yönelik Bozma Nedeni Olduğu )
Y10.HDE. 2003/4524DIŞ TAVAN HESABINDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle SSK'nın Rücu Talebi )
Y10.HDE. 2000/8841DIŞ TAVAN KONTROLÜ ( Kusur Farkı ve Artışlara İlişkin Davada Önceki Rücu Davasında Hükme Esas Kılınmış Hesap Raporu Dayanak Kılınarak Dış Tavan Kontrolünün Yapılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/12861DIŞ TAVAN MİKTARI ( İlk Rücu Davasında Belirlenen Dış Tavan Miktarından Hükmedilen İlk Rücu Miktarı Düşülerek Bakiye Tutarın Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y10.HDE. 2005/1495DIŞ TAVAN MİKTARINDAN SORUMLULUK ( 87. Md. Anlamında Aracı Olan İmalat Montai AŞ'nin 506 S.K Md. 10 Uyarınca Sorumluluğuna Karar Verilmiş Olması Karşısında Davalı Asıl İşveren İnşaat AŞ'nin de 10. Madde Uyarınca Belirlenen Dış Tavan Miktarından Sorumlu Olduğu )
Y10.HDE. 2003/2935DIŞ TAVAN MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ( Hesap Raporunda Öngörülen Sigortalının Maddi Zarar Miktarının Kurumun Açtığı Rücu Davasında SSK Bakımından da Bağlayıcı Olması )
Y10.HDE. 2004/13072DIŞ TAVAN TAZMİNAT MİKTARI ( Kurumun Tazmin Sorumlularından İsteyebileceği Miktarın İlk Peşin Değerin Kusura Karşılık Gelen Miktarı İle Sınırlı Olduğu Bu Durum Karşısında Dış Tavan Tazminat Miktarının Hesaplanmasına Gerek Olmadığı )
Y10.HDE. 2003/9382DIŞ TAVANDAN TENZİL ( Geçici İşgöremezlik Ödeneği Ve Tedavi Giderinden Oluşan Masraf Ve Ödemelerin Dış Tavandan Tenzil Edilmemesinin Gerekmesi )
Y10.HDE. 2002/1629DIŞ TAVANI TEŞKİL EDEN MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Sigortalının Başkasının Bakımına Muhtaç Duruma Düşmesi Nedeniyle Bakıcı Ücretine İlişkin Zararında Eklenmesi )
Y10.HDE. 2002/2616DIŞ TAVANI TEŞKİL EDEN MİKTARIN BELİRLENMESİ ( Sigortalının Bilinen Aktif Dönem Zararının Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazandığı Tarihten Başlatılmasının Gerekmesi )
Y10.HDE. 2005/10004DIŞ TAVANIN BELİRLENMESİ ( 2005 Yılı İçin Yürürlükte Olan Asgari Ücret Tutarının Karar Tarihi İtibarıyla Biliniyor Olması Nedeniyle Bilinen Dönemin 31.12.2005 Tarihinde Sona Ereceği Varsayımına Dayalı Yeni Bilirkişi Raporu Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y10.HDE. 2001/9251DIŞ TAVANIN BELİRLENMESİ ( Hak Sahibi Eş Yönünden )
Y10.HDE. 2004/1459DIŞ TAVANIN TESBİTİ ( SSK'nın İş Kazası Sonucu Bağladığı Gelirin Peşin Sermaye Değeri İçin Açtığı Rücu Davasında )
Y10.HDE. 2005/11343DIŞ TAVANIN TESPİTİ ( Birden Çok İş Kazasına Uğrama Halinde Sigortalıya Gelir Bağlanırken "Balthazard" Formülü Uygulanacağı - Rücuan Tazminat )
Y4.HDE. 2001/13346DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI VE BAŞBAKANLIK SORUŞTURMA RAPORLARI ( Bu Raporlar ile Bu Soruşturmalar Sonunda Açılan Ceza Davalarına Dair Dosyaların Getirtilip İncelenmemesi )
Y7.CDE. 2000/15540DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU ( İhracat Karşılığı Dövizin Yurt Dışından Gelip Gelmediği )
Y11.HDE. 2004/6583DIŞ ÜLKELERDEN ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİ ( Eğitim ve Sınav Şartı Aranmaksızın Karşılığı veya Dengi Olan Sürücü Belgeleri İle Değiştirileceği - Ancak Yurda Dönüşten İtibaren Bir Yıl Geçtikten Sonra Değiştirmedikleri Takdirde Değiştirinceye Kadar Araç Kullanamayacakları )
Y11.HDE. 2000/10346DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİ ( Yabancı ve Türk Plakalı Araçları Türk Vatandaşlarının Ülkemizde Kullanabilecekleri - Bu Belgeler İle Ülkemizde Araç Kullanılmasına İlişkin Esaslar Yönetmelikte Gösterileceği )
YİBGKE. 1948/23DIŞ ÜLKELERDEN İZİNSİZ ALINAN AFYON ( Uygulanacak Ceza )
YCGKE. 1987/9-92DIŞ ÜLKELERE İŞ GÖNDERME ( Sanıkların Haksız Menfaat Sağlama Amacı İle Hareket Etmesi )
YCGKE. 1987/6-285DIŞ ÜLKELERE İŞÇİ GÖNDERMEK MAKSADIYLA ÇALIŞMA ( 1475 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunun Oluşmasının Şartı )
Y10.HDE. 2003/2935DIŞ YAVAN KONTROLÜ ( Hesap Raporunda Saptanmış Maddi Zarara Sigortalıda İş Kazası Sonucu Oluşan %54 Sürekli İş Göremezlik Oranının Uyarlanması )
YİBGKE. 1958/1DIŞALIMDA SİPARİŞ ( Eşyanın Dışalımdan Sonra Paranın Kazançtan Ödenmesi )
YİBGKE. 1937/19DIŞARDAN GETİRTİLECEK MALLAR İÇİN ANTREPO KURMA VE MEMUR MAAŞI KONUSUNDA ÖZEL ŞİRKETLE GÜMRÜK İDARESİ ARASINDA SÖZLEŞME ( Hukuki Mahiyeti )
YİBGKE. 1941/18DIŞARIDA DÜZENLENEN SENEDİN NOTER TARAFINDAN İMZALANMASI ( Malaganların Taşınmazlarını Temlik Ederken Dışarıda Düzenledikleri Senet )
Y11.HDE. 2002/3988DIŞARIDAN ANONİM ŞİRKETE MÜDÜR OLARAK ATANAN KİŞİNİN YETKİLERİ ( Ticaret Ünvanının Devrine İlişkin İmzaladığı Protokolün Geçersizliği/Ticaret Ünvanının Anasözleşme Değişikliğiyle Değiştirilebilmesi )
Y12.HDE. 2009/18699DIŞARIDAN ATANAN MÜDÜR ( Takibe Konu Çek Hesabının Dışarıdan Atanan Müdür Tarafından Açıldığı ve Verilen Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Bildirilmediği ve Bu Durumda Müdürün Yetkisiz Olduğunun İyiniyetli 3. Kişilere Karşı İleri Sürülemeyeceği )
Y12.HDE. 1965/11716DIŞINDA YAPILAN ÖDEME ŞARTI
Y4.HDE. 2013/18169DIŞİŞLERİ BAKANI İÇİN “İLERİ DERECEDE GERİ ZEKÂLI” İFADESİ ( Muhalefet Lideri Tarafından Sert Eleştirilmesi Nedeniye Manevi Tazminat - “Rahatsız Eden Şaşırtan ve Gücendiren İfadelerin” de İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirildiği/İstemin Reddi Gereği )
Y21.HDE. 2003/10112DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ( Aldıkları Ücretler Gerçek Ücret Olmayıp Dış Ülke Sınırları İçinde Geçerli Olduğu/Yurtiçinde Kişiye Kazanılmış Hak Sağlamadığı - Yuriçinde İktisap Ettikleri Dereceden Emekli Edilecekleri )
Y22.HDE. 2012/6303DIŞLANARAK HESAPLAMA YAPMA (Hafta Tatili Ücreti Alacağı İstemi - İmzası Davacıya Ait Olduğu Saptanmış Olan Ücret Bordrolarında Hafta Tatili Ücreti Tahakkuku Yapıldığı ve İhtirazi Kayıtsız Ödendiği /Hesaplama Yapılırken İhtirazi Kayıtsız İmzalanan Bordroların Ait Olduğu Ayların Dışlanacağı)
Y11.HDE. 2003/12602DIŞTAN DIŞA BANKACILIK ( Davacının Öncelikle Hesapların Adına Düzenlendiği Off-Shore Bankası Olan ve Kıbrısta Mukim Off-Shore Şirketine Başvurmadan İş Bu Davanın Off-Shore Şirketi Adına İşlem Yaptığını Savunan Banka Aleyhine Açılmasının Mümkün Olmadığı )
Y6.CDE. 2014/1141DIŞTAN ÜZERİNİ ARAYARAK CEP TELEFONUNU YAĞMALAMA (Suçun İşleniş Biçimi Olayın Özelliği ve Sanıkların Özgülenen Kastı Dikkate Alındığında Somut Olayda Sanıkların Yağma Kastını “Gereksinimi Kadar ve Değer Olarak da Gerçekten Az Olan Şeylere” Özgülemediği ve Bu Sebeple Haklarında 5237 S.K. Md. 150/2'nin Uygulama Koşullarının Oluşmadığı Gözetilmeden Cezadan İndirim Yapılmasının Hatalı Olacağı)
Y3.HDE. 2005/906DİE TEFE ENDEKSİNE GÖRE KİRA TESPİTİ ( Kira Sözleşmesinin Bittiği Tarihten Sonra 3 Yıl Ard Arda Endeks Uygulanarak Bulunacağı/O Dönem İçin Hak Ve Nesafete Uygun Ve Aşırı Olmayan Bir Kira Parası Olduğunun Kabul Edileceği - 3 Yıldan Sonra Hak Ve Nesafet Uygulamasına Geçilebileceği )
Y6.HDE. 2005/6614DİE VE TEFE ARTIŞ ORANI ( Kira Sözleşmesinde Kira Parasının Müteaip Her Yıl Bu Oranda Artıralacağının Kararlaştırılması/Bu Şartın Tarafları Bağladığı - Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
Y6.HDE. 2014/945DİE'NİN 12 AYLIK ÜFE ENDEKSİNE GÖRE KİRA TESPİTİ ( Davacı 1.8.2009 Başlangıç Tarihli Sözleşmede 1.8.2013 Tarihinden İtibaren Kira Tespiti İstediği - Tespiti İstenilen Dönemin Endeks Dönemi Olduğu Kabul Edilerek D.İ.E.'nin 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Tespiti Yapılacağı/Mahkemece Hak ve Nesafete Göre Kira Parasının Tespitinin Doğru Olmadığı )
Y13.HDE. 2004/12687DİE'NİN TEFE ARTIŞ ORANI ( Uygulanamayacağı - 4531 Sayılı Kanun İle Getirilen Sınırlamayı Aşılması Amacıyla Yapılan Sözleşme Geçersiz Olup Yeni Kira Dönemi İtibariyle 4531 Sayılı Kanunun 2001 Yılı İçin %10 Artışa İlişkin Hükmün Uygulanması Gereği )
Y3.HDE. 2012/5299DİFERANSİYEL KİLİTLENMESİ ( Trafik Kazasına Neden Olan Araçtaki Sorun Hakkında Bakım ve Tamirat Yapılmadığı/Sadece Servis Hizmeti Sırasında Bakım Yapıldığı - Yetersiz Bilirkişi Raporu Bulunduğunun Kabulü Gereği/Maddi Tazminat Davası )
Y18.HDE. 2002/5348DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİLERİ RAHATSIZ ETMENİN TAHLİYE NEDENİ OLMADIĞI ( Bu Takdirde Başka Bir Takım Önlemler Alınması Gerekliliği - Bağımsız Bölümü İşyeri Olarak Kullanan Kiracının Tahliye Edilebileceği )
Y1.CDE. 2004/2573DİĞER BİR SUÇU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ADAM ÖLDÜRME ( Sanıkların Suçu Gasp Amacıyla İşlemeleri - TCK. 450/7. Maddesinin Tatbiki Gereği )
Y7.CDE. 2003/12045DİĞER BİR TEDBİRE ÇEVİRME ZORUNLULUĞU ( 1163 Sayılı Kanuna Muhalefet - Sanıkların Sabıkasız Olmaları Karşısında 647 Sayılı Kanunun 4.Maddesi 2.Bendi Uyarınca Gerektiği )
Y7.CDE. 2014/19151DİĞER DAVA DOSYALARI GÖZETİLEREK ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANININ GÖZETİLECEĞİ ( Bağlantı Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı/Bağlantı Bulunduğunun Tespiti Halinde Diğer Dosyanın Yargılaması Sonuçlanmamış ise Dosyaların Birleştirilmesine Karar Verileceği - Kaçak Sigara Satışı/Kaçakçılık )
Y1.CDE. 2008/864DİĞER DAVA DOSYASI VE NETİCESİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Sanık Hakkında Ağır Ceza Mahkemesine Yağma Suçu İddiasıyla Konusu ve Tarafları Aynı Olan Dava Açıldığının İleri Sürülmesi - Kasten Öldürmek )
Y15.HDE. 2013/6909DİĞER DAVA DOSYASINDAKİ KESİNLEŞEN OLGULAR ( Yerel Mahkemece Gözetileceği - İş Sahibinin Bedelin tamamının ödendiğine Dair Savunmasının Diğer Dava Dosyası Kapsamında Kesinleşen Olgulara Göre Kabulü Gereği/Davanın Tümden Reddi Gerektiği )
Y19.HDE. 2005/6161DİĞER DAVALILARIN SORUMLU OLMAMASI ( Hükme Esas Alınan Protokolü Vekil Sıfatıyla İmzalayan Avukatın Vekaletinin Dilekçesinde Belirtilen Davalılara İlişkin Olduğu - Protokolün Diğer Davalıları Bağlamayacağı )
Y4.HDE. 2005/744DİĞER DAVALININ VERDİĞİ ZARAR ( Davacının Yapılan Çeltik İlaçlamasından Zarar Gördüğünün Doğrulması Nedeniyle Zararın Tazmini Talebinin Kabulü Gereği )
Y4.HDE. 1993/29DİĞER DELİLLER ( Taraf Yeminine Dayanılması Halinde Diğer Delillerin Karara Dayanak Yapılmasının Mümkün Olmaması )
YHGKE. 1998/13-296DİĞER DELİLLER İBARESİ ( Yemin Delilinin Hatırlatılması )
Y6.CDE. 2014/13246DİĞER DOSYALARIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILACAĞI ( Yağmaya Kalkışma - Sanık İle Katılan Arasında Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülen ve Yargıtay 1.Hukuk Dairesince Bozulan Dava Dosyasının Akıbeti İle Alım Satıma Konu Gayrimenkulün Satış Tarihindeki Gerçek Değeri Gereğinde Re'sen Araştırılıp Saptandıktan Sonra Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )
Y21.HDE. 2016/14282DİĞER DURUŞMALARIN ESAS NUMARALARI DA BELİRTİLEREK MESLEKİ MAZERET İBRAZI (Davacı Vekilinin Mazeretini Belgelendirmediği ve Ara Karar Gereklerinin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Mazeretin Reddedildiği/Davacı Vekilinin Mazeret Dilekçesinin Mahkemeye İntikal Etmiş Olması Duruşmaların Esas Numaralarını da Belirterek Meslekî Mazeretini Somutlaştırması ve UYAP Sisteminden de Bu Durumun Tespit Edilebilecek Olmasına Göre Mazeret Dilekçesi Geçerli Kabul Edilerek Yargılamaya Devam Edileceği)
Y2.HDE. 2013/25824DİĞER EŞİN OLURUNUN ALINMASI ( Aile Konutu Üzerinde Hak Sahibi Eşin Konutla İlgili Tasarruflarının Geçerliliğini Diğer Eşin Açık Rızasına Bağladığı Rızaya Dair Beyanın Şeklini Göstermediği - Muvafakatnamedeki İmzanın Davacıya Ait Olmadığı Tespit Edilmiş İse de Bu Sahteliğin Davalı Koca veya Banka Yetkilisi Tarafından Ortaklaşa Yapıldığına Dair Dosyada Herhangi Bir Delil Bulunmadığı/Bankanın İyi Niyetli Olduğu )
Y4.HDE. 2002/12594DİĞER EŞTE KALAN EŞYALARIN TALEP EDİLMESİ ( Dosyadaki Tüm Delillerin Birlikte İncelenerek Eşyaların Aidiyetinin Belirlenmesinin Gerekmesi )
Y20.HDE. 2008/16618DİĞER EŞTE KALAN MALLARIN GERİ ALINMASI ( Türk Medeni Kanunun İkinci Kitabında Yer Alan Uyuşmazlığın Aile Mahkemesinde Görülmesi Gereği )
Y3.HDE. 2016/11286DİĞER EVLATLARIN DA NAFAKAYA KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNDUĞU ( Davacının Diğer Evlatları Hakkında Yeterli Araştırma Yapılmadığı - Yardım Nafakası )
YCGKE. 1993/1-319DİĞER FAİLE İLİŞKİN ŞAHSİ AĞIRLATICI SEBEBİ BİLMEK ( Cezanın Artırılması-Amcasını Babasıyla Birlikte Hareket Ederek Yaralayan Sanık )
Y9.HDE. 2012/10242DİĞER HAKLAR KAVRAMI ( İkramiye Gıda Yardımı Yol Yardımı Yakacak Yardımı ve Servis Hizmeti Gibi Para İle Ölçülebilen Hakların da Dahil Edileceği - İşe Başlatmama Tazminatı ve Boşta Geçen Süre Ücretinin Ödetilmesi Talebi )
Y14.HDE. 2008/383DİĞER HİSSEDARLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVA ( Davalı İdarenin Taviz Bedelinin Kendisine Ödenmesi İçin Diğer Hissedarlar Aleyhine Açtığı Dava Dosyalarındaki Kesinleşen Miktarlar Üzerinde Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
Y3.HDE. 2012/8680DİĞER İŞ VE İŞLEMLER İÇİN ALINACAK MİKTAR ( Yapılan İhtaratta Gider Avansı ve Delil Avansının Birlikte Talep Edilmesine Karar Verilmesine Rağmen Bu Taleple İlgili Karar Verilmeksizin Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Usulden Reddedilemeyeceği)
Y19.HDE. 2012/2628DİĞER İŞ VE İŞLEMLER İÇİN GİDER AVANSI ( Gider Avansı Tarifesi Md.4'te Yer Alan 50 TL'nin Dava Açılırken Alınması Gerektiği - Davanın Açılış Tairihi Gözetildiğinde 50 TL'nin Ödenmesinin Davacıdan İstenemeyeceği )
Y22.HDE. 2013/693DİĞER İŞÇİLERDEN SOYUTLANMA (Başka Personelin Yapması Gereken İşlerin Sık Sık Davacıya Verildiği - Yaşamış Olduğu Olumsuzlukları Amirine İlettiği Halde Çözüm Bulunmadığı/Bu Hususların Mobbing Teşkil Ettiği)
Y9.HDE. 2000/1034DİĞER İŞÇİLERE GÖRE DÜŞÜK ÜCRET ÖDEME ( Hizmet Akdinin Haklı Feshi )
Y9.HDE. 1994/650DİĞER İŞÇİLERİN ÇALIŞMASINA ENGEL OLMA ( İşçinin İş Akdinin İşverence Haklı Olarak Feshedilmesi )
Y4.HDE. 2010/4636DİĞER KADIN ALEYHİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Eşin Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle/Evli Olduğunu Bildiği Halde Davalının Davacının Eşi İle Duygusal ve Cinsel İlişkiye Girdiği - Tazminata Hak Kazanacağı )
Y13.HDE. 2003/3629DİĞER KAMU KURUMUNA NAKİL ( Personelin Ücretleri - Şirketle İlişkilerinin Kesileceği Tarih )
Y13.HDE. 1989/6554DİĞER KANUNİ DELİLLER ( Delil Listesinde Belirtilen İbareden Yemin Delilinin de Anlaşılması )
Y10.CDE. 2009/14108DİĞER KANUNLARDA YER ALAN 5237 SAYILI KANUNA AYKIRI OLAN DÜZENLEMELER ( 5252 S.K. Geçici Madde 1 Uyarınca 2918 S.K. Md. 119'un Uygulanamayacağı - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )
Y8.HDE. 2003/3036DİĞER KAYIT MALİKLERİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hazineye Ait Payın Kısmen İptal ve Tescili İstenilmediğine Göre Diğer Kayıt Malikine Karşı Bağımsız Bir Dava Açıp Bu Dava İle Birleştirilmek Üzere Davacıya Süre ve İmkan Tanınması Gerektiği )
Y2.CDE. 2011/12753DİĞER KİRACILARININ TANIK OLARAK İFADELERİNİN ALINMASI ( Kiralayanın Diğer Kiracılarının Kimlik Bilgileri Tespit Edilerek Tanık Olarak Dinlenilmesi Gerektiği - Sanığın Savunmasının Mahkemece Gözetileceği/Kaçak Elektrik Kullanmı )
Y11.HDE. 2013/17870DİĞER MAHKEME DOSYASININ KARARDA YERALMASI ( Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belli Olmadığı - Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyasının Tarafları ve Konusunun Farklı Olduğunun Gözetileceği/Eldeki Davadaki Delillerin Ayrı Olarak Toplanması Gereği )
Y3.HDE. 2008/13945DİĞER MİRASÇILARA KARŞI KENDİ HİSSESİNE HASREN TALEPTE BULUNMA ( Üçüncü Şahsın Kullanımı Karşısında Uygulanacak Yöntemlerin Uygulanamayacağı )
Y15.HDE. 2015/1293DİĞER ORTAĞIN DAVAYA İCAZET VERMESİ GEREĞİ ( Davanın Kendisine Yönetim Hakkı Tanınan Ortak Tarafından Açılmadığı ve Diğer Ortağın Muvafakati Alınmadığı - Mahkemece Diğer Ortağa Davacı Tarafından Açılan Davaya İcazet Verip Vermediğinin Sorulması Gereği/İcazet Vermemesi Halinde Davanın Aktif Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verileceği )
Y12.HDE. 1995/12692DİĞER ORTAKLARI TEMSİL YETKİSİ ( Adi Şirket Ortağının )
Y6.HDE. 1992/13376DİĞER PAYDAŞLARA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜN AĞIR İHLALİ ( Hissedarlıktan Çıkarma )
Y6.HDE. 2008/12278DİĞER PAYDAŞLARA SATIŞIN BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİ ( Davalı Alıcı Satışı Noter Aracılığı İle Davacıya Bildirmediğine Göre Satış Tarihi İle Dava Tarihi Arasındaki Sürenin Geçmesine Kendisi Sebebiyet Verdiğinden Gerçek Bedel Belirlenerek Bu Değer Üzerinden Önalım Bedelinin Tespitini İsteyemeyeceği )
Y1.HDE. 2000/2868DİĞER PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILMASI ( Dava Sonucunda Verilecek Hükmün Onların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikte Olması Halinde )
Y6.CDE. 2012/16539DİĞER SANIĞIN DOSYA AKIBETİ ARAŞTIRILMASI ( Tehdit/Yağma Suçu - Yaş Küçüklüğü Sebebiyle Evrakı Ayrılıp "Tehdit" Suçundan Yargılaması Yapılan Diğer Sanığın Dosyasının Akıbeti Araştırılarak Karar Suretiyle Birlikte Dosya Arasına Celp Edilmeyen Kısımlarının Onaylı Suretleri Getirtileceği )
Y8.CDE. 2015/15115DİĞER SANIĞIN KART KULLANIMI SIRASINDA ETRAFI GÖZETLEMESİ (Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu - Limit Yetersizliği Sebebiyle Para Çekilemediği ve SSÇ Diğer ATM'ler de Gerçekleşen Olaylara İştirak Ettiğine Dair Delil Bulunmadığı/Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Tartışılacağı)
YCGKE. 2010/10-200DİĞER SANIKLARI İHBAR ETTİĞİNDE CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK SANIK ( Ticaret Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma - Bu Sanığın Beyanlarının Kesin Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği/Suç Atfedilen Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
Y7.CDE. 2004/22697DİĞER SANIKLARIN İFADESİ ( Sanık ve Tanık Beyanlarının Hükme Etkisi - Hazırlık Soruşturması/Tanıkların Duruşmadaki Anlatımları )
Y10.CDE. 2015/5389DİĞER SANIKLARLA TELEFON GÖRÜŞMELERİ DIŞINDA DELİL BULUNMADIĞI ( Son Telefon Konuşması İse Olaydan Yaklaşık 6 Ay Önce Yapıldığı ve Konuşmaların Somut Olay ve Olgularla Örtüşmediği - Atılı Suçların İşlediğine İlişkin Şüpheyi Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı Gözetileceği/Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )
Y10.HDE. 2010/7003DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI KAPSAMINDA ÇALIŞMA ( Bu Çalışmaların Makul Süreden Az Olması Halinde Sigortalının Yeniden Tarımsal Faaliyete Geçmesi Durumunda Bu Tarımsal Faaliyete Değer Verileceği - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti )
YHGKE. 2007/10-658DİĞER SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Makul Süreyi Aşar Nitelikte Bulunması Yeniden Tescil ya da İradi Prim Ödemesi veya Prim Tevkifatının Bulunmadığı - Davacının İlk Prim Tevkifatını Takip Eden Aybaşı Öncesinde Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğuna Karar Verilemeyeceği )
Y10.HDE. 2016/9772DİĞER ŞAHISLAR HAKKINDA AÇILAN DAVALARIN ARAŞTIRILMASI (Meydana Gelen Olayda Yaralanan ve Ölen Diğer Şahıslara Yönelik Açılmış Bir Rücu Davası Olup Olmadığı Tespit Edilerek ve Eğer Varsa Bu Davalarla İlgili İş Kazasının Tespitine Yönelik Bir Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması Gereği - İş Kazası)
Y21.HDE. 2016/7828DİĞER ÜCRET DIŞINDAKİ ( KİRA-YAKACAK YARDIMI VE İKRAMİYE ) ÖDEMELER ( Çalışmalarının Prime Esas Kazanç Üzerinden Tespiti İstemi - Ödemenin Yapıldığı Ayın Prime Esas Kazanç Matrahına Dahil Edilmesi Hizmet Akdinin Daha Önceki Bir Tarihte Sona Ermiş Olması Karşısında İse Yapılan Toplu Ödemelerin Çalışmanın Geçtiği Son Ayın Prime Esas Kazancında Gözetilmesi Gerektiği )
Y1.CDE. 1995/2694DİĞER ÜYE HAKİMİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Hakimin Reddi )
Y1.HDE. 2016/11794DİĞER VARİSLERİN PAYLARININ DA GÖZETİLMESİ ( Taşınmazın Kök Muristen İntikal Ettiği/İlgilinin Davacının Annesi Gibi Mirasçıları da Bulunduğu - Yanılgılı Değerlendirme ile Taşınmazın Tamamı İçin İlgili Mirasçı Davacı Adına Kabule Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/Davalıların Temyiz İtirazlarının Yerinde Olduğu )
Y13.HDE. 2009/9942DİĞER YASAL DELİL ( Delil Listesinde Diğer Yasal Delil Diyen Davacının Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü Gereği - Fatura Düzenlenmesi ve İtiraza Uğramamış Olması Akdi İlişkinin Varlığını ve Malların Teslim Edildiğini İspat İçin Yeterli Olmadığından Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılması Gereği )
Y16.HDE. 2015/15852DİĞER YASAL HASIMIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ ( Mahkemece Yargılama Devam Ederken İlgili Davaya Dahil Edilmiş Ancak Büyükşehir Belediyesi Davaya Dahil Edilmeden Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulduğu/Taraf Teşkilinin Eksik Bırakıldığı - Taraf Teşkili Dava Şartlarından Olup Sağlanmadan Davanın Esasına Girilemeyeceği/Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ni Davaya Dahil Edilerek Taraf Teşkili Sağlanıp Dahili Davalının Delillerini Sunması İmkan Tanınarak İşin Esasına Dair Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 2016/9-526DİJİTAL BELGE ( Sanık İle İrtibatlı İnceleme Dışı Sanıkların Hukuki Durumlarının Belirlenmesi İçin Önem Arz Eden Dijital Belgeye Dair Bilirkişi Raporu Alınması ve Yine Sanık İle Bağlantılı İnceleme Dışı Sanık İle Dosya Dışı Sanıklar Hakkındaki Dosyanın Getirtilip İncelenmesi Gerektiği )
Y9.CDE. 2013/9110DİJİTAL DELİL ( Sanıklar veya Başkaları Tarafından Çeşitli Şekillerde Gizlenmeye ve Değiştirilmeye Elverişli Olduğu/Balyoz Güvenlik Harekatı Planı Davası - Bu Davada Delillerin Değiştirilmiş Olduğu Savunmasının Yerinde Olmadığı )
Y11.HDE. 2013/10935DİJİTAL SATIŞLAR ( Fiziki Satışları Önemli Ölçüde Azalttığı ve İnternet Üzerinden İllegal Kullanımları Artırdığı Sözleşmede Açıkça Kararlaştırılmadığı Durumlarda Davacı Fonogram Yapımcısının Dijital Satış Yapmaya Zorlanmasının Doğru Olmadığı - FSEK 58 Md.de Yer Alan Cayma Koşullarının Mevcut Olmadığı Caymaya İtiraz Davasının Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
YHGKE. 2011/10-394DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI ( Portatif Merdiven Çıkma Cihazı Bedelinin Kurumdan Tahsili İstemi - Portatif Merdiven Çıkma Cihazının İyileşmeye Yardımcı Olma Kapsamında Sağlığı Koruma Çalışma Gücünü Yeniden Kazandırma ve Kendi İhtiyaçlarını Görme Kabiliyetini Artırma Yönünde Herhangi Bir Katkı Sağlamadığı/Reddi Gereği )
Y19.HDE. 2004/9634DİKEY ANLAŞMA ( Alt Ya Da Üst Piyasalardaki Teşebbüslerle Yapılan Anlaşmalar Olduğu - Dikey Anlaşmaların Tarafları Arasındaki Rekabet Kısıtlamaları Dikey Kısıtlama Niteliğinde Olduğu )
Y19.HDE. 2013/6293DİKEY ANLAŞMANIN SONA ERMESİNDEN KAYNAKLI İNTİFA TERKİN HARCI ALACAĞI ( Bayilik Sözleşmesi ve Davacı Lehine Tesis Edilen İntifa Hakkının Rekabet Kurulu Kararlarıyla Sona Erdiği - Mevzuat Gereği İntifanın Terkinine İlişkin Giderlerden Taşınmaz Malikinin Sorumlu Olduğu/Davanın Kabulü Kararının Onanacağı )
Y13.HDE. 2003/6734DİKİLEN AĞAÇLAR İÇİN TAZMİNAT ( Ağaçların Bakım Dikim ve Yetiştirme Masrafları Hariç Olmak Üzere Sadece Odun Değerinin İstenebileceği - Taşınmaz Üzerinde Bulunan Muhdesattan Kaynaklanan Uyuşmazlık )
Y1.HDE. 1989/103DİKİLEN AĞAÇLARIN SÖKTÜRÜLMESİ
YHGKE. 1998/3 – 245DİKİLEN ŞEYLER
Y1.HDE. 1989/2067DİKİLEN ŞEYLER ( Başkasının Arsasına )
Y3.CDE. 2008/15948DİKİLİ AĞACI KESMEK ( Tanığın Tutanağı Doğrulayan Öceki Beyanının Aksine Ağacı Sanığın Kesmediğini İfade Ettiği - Tanığın İfadeleri Arasındaki Çelişkinin Giderilerek Olayı İhbar Eden Şahsın Kimliğinin Araştırılacağı )
Y3.CDE. 2001/13325DİKİLİ AĞACIN GÖVDESİNDEN ODUN KESMEK ( Dikili ağacın Kesimden Sonra Yaşamını Devam Ettirmesine Karşın Ağaçta Büyüme Kaybı Olması )
Y9.CDE. 2012/1002DİKİLİ AĞAÇ KESME SUÇU İLE İLGİLİ DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( İki Davanın İddianame Tarihlerine Göre Aynı Mağdura Karşı Olan Eylemler ARasında Hukuki ve Fiili Kesinti Bulunmadığı - Bu Davadanın Eldeki Dava Sonuçlanmadan Kesinleştiği )
Y14.HDE. 2013/3470DİKİLİ AĞAÇLARIN KOMŞU TAŞINMAZA ZARAR VERMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Kal - Davalı Tarafından Dikilen Ağaçlar Nedeniyle Henüz Gerçekleşmiş Bir Somut Zararın Bulunmadığından Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/8277DİKİLİ ÇAM AĞAÇLARINI HAYVANLARA YETİRMEK İÇİN KESMEK ( Sanığın Suçunun Ağaçların Dallarını Hayvanlarına Yedirmek Şeklinde Olduğu Kabul Olunduğu Halde Farik Mümeyyizlik Raporunun "Dikili Çam Ağaçlarını Hayvanlara Yetirmek İçin Kesmek" Suçu Şeklinde Alınmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
Y3.CDE. 2004/10607DİKİLİDEN AĞAÇ KESME ( İşgal ve Faydalanma Suçu Ayrıca Bulunduğu Sahadan Dikiliden Ağaç Kesmek Suçunu Oluşturduğu ve Bu Ağaç Kesme Suçundan Dolayı Hakkında Ek Savunma Hakkı Verilerek Sonucuna Göre Hukuki Durumunun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y3.CDE. 2004/9472DİKİLİDEN AĞAÇ KESME ( Kestiğine Dair Görgü ve Bilgiye Dayalı Kesin Deliller Elde Olunamayan Sanığın Sadece Bir Adet Çamın Dallarını Budama Eylemi Sebebi 91/5 Maddesi Kapsamında Cezalandırılması Gerektiği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y3.CDE. 2004/8802DİKİLİDEN AĞAÇ KESME ( Maden Direk Vasfındaki Emvalin Her Birinin Ayrı Ağaçtan Elde Olunacağı da Dikkate Alınarak Suç Konusu Emvalin Temin Edildiği Dikili Ağaç Miktarı Orta Kuturları ve Buna Dayanak Hacim Hesaplarının Belirlenmesi Gerektiği )
Y3.CDE. 2001/13316DİKİLİDEN AĞAÇ KESME ( Yakacak Odun İçin Ayrıca Ağır Para Cezasına Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
Y3.CDE. 2005/5463DİKİLİDEN AĞAÇ KESME ( Zabıt Mümziinin de Sanığı Henüz Yeni Kestiği Ağacı Parçalarken Gördüğünü Ağacın Yeni Kesildiğini Reçinelerinin Akmasından Anladığını Beyan Edip Bu Hususun Diğer Zabıt Mümziilerince de Doğrulandığı - Suçun Oluştuğu )
YCGKE. 1991/3-362DİKİLİDEN AĞAÇ KESME İDDİASI ( Sanığın Ağacı Dikiliden Kesmediğini, Kışın Göçmüş Orman Ağacını Getirdiği İddiası )
Y3.CDE. 1995/12024DİKİLİDEN AĞAÇ KESME SUÇU ( Sanığın Re'sen Ağaçlandırma Gideri ve Tazminata Mahkum Edilmesi )
YCGKE. 1996/3-130DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Ağacın Kurumuş Haldeyken Kesilmiş Olmasının Suçun Vasfına Etki Etmemesi )
Y3.CDE. 2002/2952DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Ağaç Miktarı İle Orta Kuturları ve Buna Dayanan Hacim Hesaplarının Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 1993/3-309DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Ağaçların Sanığın Tarlasından mı Yoksa Ormandan mı Kesildiğinin Araştırılması )
Y3.CDE. 2000/13944DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Aynı Zamanda ve Aynı Yerde Hem Dikiliden Ağaç Kesen Hem de Düşük ve Devrikten Emval Temin Eden Sanık )
Y3.CDE. 1990/6562DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Dip Kuturları 24 ve 28 cm. Olan 12 Kentale Denk Sarıçam Ağaçlarını Kesmek )
Y3.CDE. 1997/4154DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Dipten Kesilen Ağacın Sonradan Sürgün Vermesinin Suçun Oluşmasına Engel Olmaması )
Y3.CDE. 2004/17222DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Emvallerin Temin Edildiği Yer İle Dip Kökler Üzerinde Orman Mühendisi Marifetiyle Keşif Yapılarak Düzenlenecek Raporun Esas Alınması Gereği - Uzman Olmayan Ziraat Mühendisinin Bilirkişi Olarak Dinlenemeyeceği )
Y3.CDE. 1995/2102DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Müsadere, Tazminat ve Ağaçlandırma Giderine Hükmolunması )
YCGKE. 1992/3-92DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Orman İçi Köylüsünün Başka Bir Köy Ormanından Ağaç Kesmesi )
Y3.CDE. 2003/9628DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Orman Suçu - Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 1993/15588DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Oyuk ve Kovuk Ağaçlar-Yanlış Yoruma Dayalı Bilirkişi Raporu )
YCGKE. 1993/3-316DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Para Cezasının Misil Artırmaya Tabi Tutulup Tutulamayacağı )
Y3.CDE. 1999/12255DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Orman Emvali Ticaretiyle Uğraşıp Uğraşmadığının Tesbiti )
Y3.CDE. 2002/855DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Sanıklar Hakkında Verilecek Cezaya Etki Eden Sebepler )
YCGKE. 1998/3-312DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Tapulu Arazinin Etrafını Çevirmek İçin Ormandan Kuru Fidan Kesmek Eyleminin İşgal ve Faydalanma Suçunu Oluşturmaması )
Y3.CDE. 2003/4729DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Taşınmazın Orman Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
Y3.CDE. 2004/8456DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK SUÇU ( Suça Konu Emvalin Motorlu Testere ile Kesilmiş Olması Halinde Uygulanacak Kanun Maddesi - Nisbi Ağır Para Cezasında Misli Artırma Yapılamaması )
Y3.CDE. 1990/3961DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK VE DEVRİK AĞAÇLARI TOPLAMAK ( Dava Açılmayan Fiilden Dolayı Ceza Verilememesi )
Y3.CDE. 2001/12467DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK VE DÜŞÜKTEN EMVAL TEMİNİ ( Aynı Yer ve Zamanda - Tek Suç Oluşturacağı )
Y3.CDE. 2013/19746DİKİLİDEN EMVAL KESMEK ( Hükmün Müsadere İle İlgili Kısmı Dahi Açıklanması Geri Bırakılan Sanık Bakımından Hukuki Sonuç Doğurmayan Hükmün Devamı Niteliğinde Olduğu - Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Dışında Mütalaa Edilemeyeceği/İtiraz Üzerine Müsadere Yönünden de Karar Verileceği )
Y3.CDE. 1998/3099DİKİLİDEN EMVAL KESMEK ( Orman Kanununa Aykırı Davranış - Sürgün Vermesinin Suçun Oluşmasını Engellemeyeceği )
Y3.CDE. 2002/277DİKİLİDEN EMVAL KESMEK ( Tutanakta Kabul Edip Duruşmada Ormandan Kesilmiş Olarak Bulduğunu Savunmak - İmzacı Tanıkların Duruşmaya Celple Açıklattırılması Gereği )
YCGKE. 1991/3-72DİKİLİDEN KAÇAK AĞAÇ KESEN SANIK ( Ormaniçi Köyünden Olmadığından Fazla Ceza Tayini )
Y3.CDE. 2004/9106DİKİLİDEN KAÇAK OLARAK YAKACAK VASIFTAKİ AĞAÇLARI MOTORLU TESTERE İLE KESME ( Sanığın Eylemine Uyan 6831 Sayılı Kanunun 91/2.Maddesince Cezalandırılması Gereği - Orman Kanunu'na Muhalefet )
Y3.CDE. 2002/4423DİKİLİDEN KESİLEN AĞAÇ ( Orta Kuturu - Uygulanacak Hüküm )
Y3.CDE. 2002/200DİKİLİDEN KESME ( Yapacak Vasıflı Emval - Tazminatın Orman Yasasının 113.maddesi Uyarınca Hesaplattırılması Gereği )
Y3.CDE. 1995/3072DİKİLİDEN MOTORLU TESTERE İLE AĞAÇ KESME ( Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y3.CDE. 1993/14808DİKİLİDEN MOTORLU TESTERE İLE AĞAÇ KESMEK ( Ağaçların Kesilmesiyle Suçun Teşekkül Edeceği-Emvalin Götürülmesinin Önemli Olmadığı-Cezanın Artırılması )
Y3.CDE. 2004/5404DİKİLİDEN MOTORLU TESTERE İLE YAPACAK VASIFTA AĞAÇ KESMEK ( Sanığın Eylemine Uyan 6831 Sayılı Kanunun 91/1-3 Maddeleriyle Cezalandırılması Gerektiği )
Y3.CDE. 2002/746DİKİLİDEN SATMAK İÇİN KESMEK ( Tutanak İçeriğinden de Aksinin Kanıtlanamaması - Eylemin m. 91 Kapsamında Değerlendirilmesi Gereği )
Y3.CDE. 1990/5259DİKİLİDEN YAŞ VE KURU ÇAM AĞAÇLARINI KESMEK ( Tek Suç )
Y3.HDE. 2010/17786DİKİLİP YETİŞTİRİLEN AĞAÇLARDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Bir Kimse Kendi Arazisindeki Yapıda Başkasının Malzemesini ya da Başkasının Arazisindeki Yapıda Kendisinin veya Bir Başkasının Malzemesini Kullanırsa Bu Malzeme Arazinin Bütünleyici Parçası Olacağı )
Y4.HDE. 2008/7033DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAZIYA ATILAN BAŞLIK ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası - Yayın Gerçeğe Uygun Olduğundan Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y11.HDE. 2004/4651DİKKAT VE ÖZEN ( Davacı Kimliğine Ve Davalı Bankaya Ait Bilgi Ve Belgeleri Saklamada Kontrolde Gerekli Özeni Göstermeyerek Bu Belgelerin Çalınmasına Neden Olması/Kusur - Mevduat Hesabındaki Paranın Yanlış Kişiye Ödenmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini )
Y21.HDE. 2005/2162DİKKAT VE ÖZEN ( Kazalı Yeterli Dikkat Ve Özeni Gösterse Olay Önlenebilecek Olması Halinde Kaçınılmazlıktan Söz Edilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet/ Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi )
Y15.HDE. 2003/2929DİKKAT VE ÖZEN BORCU ( Müteahhidin Borcunun İşçinin Tabi Olduğu Borç Mahiyetinde Olması - Yüklenicinin Tacir Olması Halinde Borcun Ağırlaşacağı )
Y15.HDE. 1989/636DİKKAT VE ÖZEN BORCU ( Müteahhidin Borcunun İşçinin Tabi Olduğu Borç Mahiyetinde Olması )
Y4.HDE. 2006/2193DİKKAT VE ÖZEN EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN ZARARIN ÖDETİLMESİ ( Sahte Vekaletnameyle Banka Hesabındaki Tüm Pararının Çekilmesi - Sahte Vekaletnameyi Hiç Bir Araştırma Yapmadan Geçerli Kabul Ederek Yapılan Ödeme Karşısında Dikkat ve Özen Ödevinin Yerine Getirilmediğinin Kabulü Gereği )
Y15.HDE. 1997/446DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERME BORCU ( Bu Borcu Yerine Getirmeden Haczedilen Menkul Malı Zilyet Edinen Kişinin İyiniyetinden Bahsedilememesi )
Y4.HDE. 2010/2614DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bayii Sözleşmesi - Gerekli Dikkat ve Özen Gösterilmeden Yapılan Sözleşme Sonucunda Davacının Uğradığı Zararın Davalı Her İki Kurum Tarafından Karşılanması Gerektiği )
Y9.CDE. 2008/8712DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Fabrikanın Makine Sorumlusu İle Kazan Sorumlusunun Davranışlarının ve Yangının Çıkmasında Kusurlarının Olup Olmadığı Konusunda İşgüvenliği Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
YCGKE. 2013/12-771DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sanığın Mesleği Şoförlük Olmasına Rağmen Toplu Taşıma Aracı Olarak Kullanılan ve Her Gün Trafikte Seyir Halinde Bulunan Aracın Bakımlarına Gereken Dikkat ve Özeni Göstermediği/Olay Sabahı da Hidrolik Yağ Borusunu Kontrol Etmeden Yola Çıktığı - Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu )
Y11.HDE. 2009/1558DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşmeye Konulacak "Fio" veya "Fios" Şartı İle T.T.K.nun 1061. Md.sinde Sayılan Faaliyetlerin ve Yükümlülüklerin Bir Kısmı ve Netice Olarak Bunların Kötü Yapılmasından Doğan Sorumluluk Yükle İlgililere Aktarılabileceği )
Y11.HDE. 2007/201DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşıma Sırasında Meydana Gelen Hasar - Taşıyıcının Genel Olarak Gerekli Dikkat ve Özeni Gösterdiğini Kanıtlamasının Yeterli Olmadığı )
Y16.CDE. 2015/6440DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu/Muhafaza Edilmek Üzere Kendisine Resmen Teslim Olunan Rehinli veya Hacizli veya Herhangi Bir Sebeple El Konulmuş Olan Malın Kaybolmasına Neden Olan Kişinin Adlî Para Cezası ile Cezalandırılacağı - Sanığın Savunmasında Eşyaların Halen Mevcut Olduğunu Beyan Ettiği/Mallar Üzerinde Tasarrufta Bulunulması ve Amacı Dışında Kullanılmasının Ararştırılarak Karar Verileceği )
YCGKE. 2013/12-9DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Sanığın Aracının Hızını Mahal Şartlarına Göre Ayarlaması Gerekirken Buna Riayet Etmediği/Taksirle Yaralama - Kusurluluğu Belirlemenin Mahkemenin Yetkisinde Olduğu/Bilirkişi İncelemesini Gerektirecek Bir Karışıklığın Bulunmadığının Gözetileceği )
Y16.CDE. 2015/84DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Sanığın Arkadaşının Borcundan Dolayı Borçlunun Adresine Haczedilen Eşyaların Yediemin Olarak Sanığa Teslim Edildiği - Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Nedeniyle Malın Kaybolmasına Neden Olunduğu/Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
YCGKE. 2014/1-252DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK ( Sanığın Uykunun Etkisi Altında Olduğunu Bildiği Ölenin Mevcut Durumu İtibarıyla Dengesini Sağlayamayıp Sulama Kanalının İçine Düşebileceğini ve Boğulabileceğini Öngörmesi Gerekirken Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranarak Öleni Araçtan Çıkarmak Suretiyle Taksirle Hareket Ettiği )
YCGKE. 2008/1-150DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEDEN AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRME ( Pencerenin Önünde Hareket Eden Canlıyı Sincap Zannederek Pencerenin Önünde Bulunan Kardeşini Vurmaktan İbaret Eyleminde Taksirle Öldürme Suçunun Oluştuğu )
Y4.CDE. 2004/18181DİKKAT VE ÖZENSİZLİK SONUCU YANLIŞ AŞI ( Sağlık Ocağında Görevli Hemşire ve Ebe Olan Sanıkların Vücuda Enjeksiyon Biçimi Farklı Olan Kızamık Aşısı Yerine Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeyerek Kızamık Suyu İle Sulandırılmış Verem Aşısı Yapmaları - Taksirle Yaralama )
YHGKE. 1979/9-876DİKKATE ALINACAK YAŞ SINIRI ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatında )
YCGKE. 2008/9-51DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ ARAÇ KULLANMA ( Hız Kurallarına Uymadan Kullanan Sanığın Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunda Kusurlu Olduğu )
Y4.HDE. 2007/12673DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ ŞEKİLDE YAPILAN İĞNE SONUCU DOĞAN ZARARIN TAHSİLİ ( Kişisel Kusura Dayalı Haksız Eylem Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Adli Yargıda Açılabileceği )
Y9.CDE. 2007/1877DİKKATSİZ VE TEDBİRSİLİKLE YARALAMAYA NEDEN OLMA ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşan Bilirkişi Heyetinden Sanıkların Kusurlu Bulunup Bulunmadıklarını Açıklayan Rapor Alınacağı )
YİBGKE. 1945/4DİKKATSİZLİK NEDENİYLE ÖLÜME SEBEP OLMA ( Demiryolu Vasıtası İle Olması Nedeniyle TCK.nun 389. Maddesinin Uygulanması )
YHGKE. 1997/9-195DİKKATSİZLİK SONUCU İŞVERENİN MALINDA ZARARA SEBEP OLMA ( Zararın İşçinin On Günlük Ücretiyle Ödenemeyecek Tutarda Olduğu Kanıtlanmadığından Akdin Haksız Feshedildiğinin Kabulü )
Y3.CDE. 2003/5553DİKKATSİZLİK SONUCU ORMAN YANGININA NEDEN OLMAK ( Dikkatsizlik Sonucu Orman Yangınına Neden Olmak Suçuna Bakma Görevinin Asliye Ceza Mahkemesine Ait Olması )
Y9.CDE. 2001/2697DİKKATSİZLİK TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA NEDEN OLMAK ( Alt ve Üst Sınırlar Arasındaki Cezanın Belirlenmesi Yetkisi Kullanılırken Adalet ve Hakkaniyet Kurallarına Aykırı Davranılması )
Y6.HDE. 1984/3094DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK ( Kiracının Mecuru Açıktan Açığa Kötü Kullanması )
Y4.HDE. 2000/10691DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK ( Özensiz Davranma Sonucu Çocuğun Ölümüne Neden Olma - Zamanaşımı )
Y9.CDE. 2009/1815DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NEDENİ İLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Meskun Mahalde Gündüzleyin Ehliyeti ve Yeterli Sürücülük Bilgisi Olmayan Sanıkların Kamyonla - Bilinçli Taksirin Şartları Oluştuğu )
Y4.HDE. 2003/2378DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NEDENİ İLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Failin ve Çalıştıranın Sorumluluğunun Borçlar Kanunu Md. 60/2 Kapsamında Uzamış Zamanaşımına Tabi Olacağı - Ceza Davası Devam Ederken Hukuk Davası Açarak Kurumdan Zararın Talep Edilebileceği )
Y9.CDE. 2007/8413DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NEDENİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Diyaliz Merkezinde Tedavi Olanlara Virüs Bulaşmaması İçin Mevcut Talimatlara Gerektiği Kadar Uymayarak - Delillerin Değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )
Y12.CDE. 2011/2944DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NEDENİYLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERME ( Kazanın Olduğu Yeri Gösterir Herhangi Bir Kroki veya Olay Yeri Tespit Tutanağı Bulunmadığı - Mahallinde Temin Edilirse Katılanın da Yer Göstermesi İle Keşif Yapılıp Kusur Oranlarının Tespit Edileceği )
Y2.CDE. 1999/4182DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK NETİCESİ YARALAMAYA SEBEBİYET ( Üç Bilirkişi Tayin Olunup Tek Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesisinin Yasaya Aykırılığı )
Y9.CDE. 2006/816DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SEBEBİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Katılma Talebine İlişkin Karar Verilmesi Gereği - Sanığın Belediyede Temizlik İşleri Müdürü Olduğu/Suçu Görevi Nedeniyle İşlediği İddia Edildiğinden Hakkında Soruşturma İzni Alınmak Üzere Durma Kararı Verileceği )
YCGKE. 1993/2-68DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU İKİ KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERMEK ( Birkaç ve Birçok Kişi Kavramlarının Anlamı )
Y3.CDE. 2002/7326DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ORMAN YANGININA SEBEP OLMAK ( Noksan Temel Ağır Para Cezasına Hükmolunması )
Y6.CDE. 2006/10454DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜM VE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Asliye Ceza Mahkemesi Görevli Olduğu )
Y1.CDE. 1993/1733DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Müdahille Boğuşmaya Devam Eden Sanığın Elindeki Tüfekten Çıkan Saçmalar Nedeniyle Ölüm )
Y1.CDE. 1993/1452DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET
Y1.CDE. 1993/1778DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET
YCGKE. 2003/2-130DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET ( Asgari Hadden Ceza Tayini - Aynı Hususların Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Paraya Çevrilmemesinde Aleyhe Değerlendirilmesi/Gerekçelerde Çelişki )
Y8.CDE. 1997/1372DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Onsekiz Yaşından Küçük Olan Sanığın Yargılamanın Tüm Aşamalarında Zorunlu Müdafii Tarafından Temsil Edilmesinin Gerekmesi )
YCGKE. 1982/9-3DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Dava Dosyasının Temyiz İçin Gönderilirken Tren Yangınında Yanması )
YCGKE. 1984/9-410DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Kuyuya Düşen Kızını Kurtarmak İçin Atlayan Babanın Ölmesi-İlliyet Bağı )
YCGKE. 1982/9-154DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Trafik Kazasında 2/8 Kusurlu Bulunan Kişinin Cezasının Ertelenmemiş Olması )
Y8.CDE. 1975/5958DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEP VERMEK ( Sanığın Yoldan Geçen Kadına Çarpmasında Sekizde İki Kusurlu Olması )
YCGKE. 2000/2-171DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALAMAYA NEDEN OLMAK ( Noksan Kuşkulu ve Çelişkili Raporların Hükme Esas Alınamaması )
YCGKE. 2000/2-136DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAK ( Trafik Kazası-Kazada Sanığın Annesinin Ölmesi ve Yakınlarının Yaralanması-Hapis Cezasının Tedbire Çevrilmesi )
YCGKE. 1999/162DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA NEDEN OLMA ( Sanıkların Aynı Yerde Birlikte Çalışan İşçi ve Memurlar Olması )
Y4.HDE. 1976/9856DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERME ( Yardım Amacı İle Yapılması )
Y3.CDE. 2007/4249DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Tayin Olunan Cezadan Ayrı Olarak Meydana Gelen Zarar Miktarınca Maddi Tazminata ve Gerekli Ağaçlandırma Giderine Hükmedilmesi Yasa Gereği Olduğu )
Y11.HDE. 2004/12720DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERMEK ( Yangın Sigortasına Dayalı Rücu Davası - Dedantördeki Kaçak Nedeniyle Ocaktaki Yağın Alev Almasında İşyeri Sahbinin Kusurulu Olduğunun Kabulü Gereği )
YCGKE. 1995/YYB-155DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA NEDEN OLMA ( Orman İşletmesinde Şoför Olan Sanığın Memur Sayılıp Sayılamaması )
Y9.CDE. 2005/5887DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Taksirle Yaralama Suçunun ( Bilinçli Taksir Hali Hariç Olmak Üzere )Soruşturma ve Kovuşturmasının Şikayete Bağlı Olduğu - Sanık Hakkında Şikayet Yokluğundan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verileceği )
Y9.CDE. 2009/12031DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( Taşkömürü Kurumu İşletmesine Ait Sahada Beklemekle Görevlendirilen Sanıkların Görevleri Kapsamında Olmayan Hizmet Evinin Duvarının Yıkılması Sonucu Mağdurun Yaralanmasında Kusurlarının Bulunmadığı )
Y9.CDE. 2004/1289DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET ( TCK.nun 459/1-Son Maddesinin Tatbiki Suretiyle Bulunan Ağır Para Cezasının Maddedeki Para Cezasının Alt Sınırı Belirtilmediğinden TCK.nun 119. Maddesi Uyarınca Arttırılamayacağı )
YCGKE. 1994/YYB-145DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA SEBEBİYET VERMEK ( Belediye Şoförünün )
YCGKE. 1976/4-219DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YARALAMAYA YOL AÇMAK ( Hakimin Sadece Sevk Maddesine Uyarak Görevsizlik Kararı Verip Oyunu Açıklamaması Nedeniyle Görevli Mahkemede Görev Yapabilmesi )
Y4.HDE. 2005/3218DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ZARARA NEDEN OLMAK ( Rücuan Tazminat - Davacının Mahkum Olup Ödediği Para İle Kendisi Hakkında Açılan Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesine Kadar İşleyecek Faizin Tahsili Gerektiği )
YCGKE. 1988/67DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCUNDA ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Failin Kendisini Tutan Kişilerden Kurtulmak İçin Elini Savurduğu Sırada Elindeki Bıçağın Arkasındaki Kişinin Kalbine Saplanması )
YCGKE. 2001/3-10DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ORMAN YANGININA NEDEN OLMA ( Gerçek Zarar Miktarının Tesbitinde Gözönünde Bulundurulacak Giderler )
Y1.CDE. 2005/4005DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME NEDEN OLMAK ( Sanığın İfadelerinde Çelişki Bulunduğu - Eylemin Kasten Öldürme Olduğu )
YCGKE. 1994/2-60DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanığın Bir Şirketin İşini Yaparken Kazaya Neden Olmasında Şirketin Sorumluluğu )
YCGKE. 1976/1-119DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Sanığın Sarhoş Vaziyette Tabanca ile Oynarken Ölüme Sebep Olması )
Y9.CDE. 2006/7800DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET ( Suçun İşlenmesindeki Özellikler Gerekçe Gösterilerek Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi ve Dosya Kapsamı İle Çelişkili Şekilde Hüküm Tesisinin Kanuna Aykırılığı )
YCGKE. 2005/2-134DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Bozmadan Sonra Başlayan Yargılama - Son Sözün Sanığa Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1977/8-184DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Ehliyetsiz Olarak Kullandığı Traktöre Yolcu Alarak Kaza Yapan Sanık )
Y9.CDE. 2004/9330DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Taşıt Trafiğine Ait Kaplama Üzerinde Yürüyen Maktule de Kusur İzafe Eden Adli Tıp Kurumu Raporu - Sanığın Tam Kusurlu Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2000/9-104DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE PATLAMA VE YANGINA NEDEN OLMAK ( Ruhsatsız ve İşletme Belgesiz Benzin İstasyonu Açan ve Kirayla İşleten Sanıklar )
YCGKE. 1973/4-463DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMA SEBEBİYET ( Erteleme İsteğinin Reddi )
YCGKE. 1976/4-93DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Mahkemenin Verdiği Para Cezasını Takside Bağlamaması )
Y2.CDE. 2000/12809DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Sürücü Belgesi Kaybolan Sanık - Olaya Karışan Sürücü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
YCGKE. 1976/4-222DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Şoför Kursu Öğretmeninin Eksik Bilgi Vermesi Nedeniyle )
YCGKE. 1976/2-18DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET ( Tehlikeli Araba Kullanan Sanıktan Mağdurun Babasının Şikayetçi Olması )
YCGKE. 1989/3-48DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERME SUÇU ( Sanığın Belediye İşçisi Olması Halinde Uygulanacak Yargılama Prosedürü )
YCGKE. 2003/2-17DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEP OLMAK ( Sanığın Diğer Aracın Kendi Şeridine Geçtiğini Gördüğünde Her İki Yanında İkişer Metre Banket Bulunmasına Rağmen Herhangi Bir Tedbire Başvurmaması- Müterafık Kusur
Y3.CDE. 1997/5766DİKKATSİZLİKLE FİDANLARIN YAŞAMLARININ SONA ERMESİNE NEDEN OLMAK ( İspit Otu Toplarken - İdari Para Cezası Gerektirdiği )
Y2.CDE. 2002/1198DİKKATSİZLİKLE HALKI VEYA EŞYAYI TEHLİKEYE MARUZ BIRAKMAK ( Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek )
Y9.CDE. 2002/1394DİKKATSİZLİKLE HALKI VEYA EŞYAYI TEHLİKEYE MARUZ BIRAKMAK ( Yangının Yasada Belirtilen Yerlere ve Şeylere Sirayet Etmemesi )
Y9.CDE. 2006/5622DİKKATSİZLİKLE VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME ( Sulama Kanalına Düşen Kişinin Öldüğü - Sulama Kanallarının Etrafının Çevrileceğine veya Üzerinin Kapatılacağına Dair Mevzuat Hükmü Bulunmadığı/Sanığa Kusur Yüklenemeyeceği )
Y3.CDE. 2016/18468DİKLENİP DURMA KAFANI KIRARIM ŞEKLİNDE SÖZLER SARFEDİLMESİ ( Öfkenin Suç Kastını Kaldırmayacağı Tehdidin Objektif Olarak Korku Yaratacak Nitelikte Bulunduğu Bu Sebeple Olayda Tehdit Suçunun Yasal Unsurlarının Oluştuğu Gözetilmeden "Sözlerin Karşı Taraf Üzerinde Korkutucu Bir Etki Yaratmadığı Bu Suretle Suçun Unsurları Oluşmadığı" Biçimindeki Yasal Olmayan Gerekçeyle Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
Y12.HDE. 2004/3684DİLEKÇE ( Alacaklı Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu Şikayet Niteliğinde Olup Şikayet Dilekçesinin HUMK'un Dava Dilekçesi İçin Aradığı Özelliklere Sahip Olmasının Gerekmemesi )
YCGKE. 1974/243DİLEKÇE ( Davacının Beraet Kararı İle Nüfus Kaydını Dilekçesine Eklemiş Olmasına Rağmen 466 Sayılı Yasanın Aradığı Sübut Delillerini Belirtmemiş Olması )
Y4.CDE. 2002/26508DİLEKÇE ( Somut Olayda Söz Konusu Olan Dilekçenin Katılan Tarafından Verilip Verilmediğinin Yerel Mahkemece Araştırılmasının Gerekmesi )
Y4.CDE. 2011/1260DİLEKÇE / ŞİKAYET HAKKI ( Sanığın Şikayeti Üzerine İdarece Yapılan İnceleme Sonucunda Müştekiler Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine Dair Verilen Kararın İftira Suçunun İşlendiğinin Kesin Kanıtı Olamayacağı )
YCGKE. 2007/5-14DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI ( Dilekçede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Arasında Dilekçe Sahibinin İmzasının da Sayıldığı - Ancak Yargı Makam ve Mercilerine Yapılan Başvurularda Dikkate Alınamayacağı )
Y5.CDE. 2013/7283DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ ( Belediye Başkanı Olan Sanığın Talimatıyla Maiyetindeki Memur Olan Diğer Sanığın Katılanlar Adına Verilen İşletme Ruhsatı Talepli Dilekçeyi Kayda Almadığı - Sanıkların Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/13651DİLEKÇE İÇERİĞİNDEKİ BEYANLARDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ ( Davalının Öğretim Görevlisi Davacının Aynı Üniversitede Dekan Olduğu - Manevi Tazminat Miktarı İle Var Olan Durumda Elde Edilmek İstenilen Doyum Duygusunun Etkisine Ulaşılacağı )
YİBGKE. 1940/41DİLEKÇE İÇERİĞİNDEKİ HAKARETLERİ BAŞKA KİŞİLERİN ÖĞRENMESİ ( Resmi Makamlara Verilen Dilekçeyle Hakaret Cürmü Oluşması İçin )
Y2.CDE. 2011/25355DİLEKÇE İÇERİĞİNİN EN AZ ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ ( Olayda İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği Gözetilmeden Sanığın Mahkumiyeti Beraatine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Hakaret )
YHGKE. 2007/4-221DİLEKÇE İÇERİĞİNİN KISMEN ÖZETLENEREK YAYINLANMASI ( Kişilik Haklarına Saldırı - Dava Konusu Haber Nedeniyle Davalıların Manevi Tazminatla Sorumlu Tutulmaları Gerektiği )
Y2.CDE. 2012/23875DİLEKÇE İLE AĞIR CEZA MAHKEMESİ HEYETİNE HAKARET ( Dilekçeyi Şikayet Kabilinden Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderdiği/Ağır Ceza Mahkemesine Göndermediği Gibi Mahkemenin Havalesinin Gerekmediği - Olayda 765 S.K. Md.266'da Belirtilen Mağdurun Huzurunda Unsurunun Bulunmadığı )
Y8.HDE. 2012/5449DİLEKÇE İLE BAĞLILIK ( Hakim Tarafların Yargılama Oturumlarında ve Dilekçesinde Kullandıkları Nitelendirme İle Bağlı Olmadığı - Mahkemece Dilekçenin İçeriğine Göre Davacının İsteğini ve Amacını Belirleyip Uyuşmazlığın Ona Göre Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/3321DİLEKÇE İLE GÖREVLİ HEKİME HAKARET ( SSK.'na Gönderilen - Yakınanın Suçu Öğrendiği Tarih Saptanıp Süresinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği/Şikayetin Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu Olduğu )
YHGKE. 1989/12-69DİLEKÇE İLE İHALEYE KATILMA ( İhalenin İhaleye Fiilen Katılıp da En Yüksek Peyi Sürene Yapılmasının Gerekmesi Nedeniyle Dilekçe İle Başvuruda Bulunana İhalenin Yapılmasının Yanlışlığı )
Y11.CDE. 2000/6169DİLEKÇE İLE İŞİNİ TERKETTİĞİNİ BİLDİREN SANIK ( Bu Tarihten Sonraki Döneme Ait Defter Kayıt ve Belgelerini İbrazının Söz Konusu Olmaması )
Y4.CDE. 2000/6256DİLEKÇE İLE SÖVME ( Sanığın Askeri Hastanede Doçent Olan Katılana Dilekçe Yazarak Küfretmesi )
Y11.HDE. 2003/13644DİLEKÇE İLE TALEBİN ISLAHI ( Davalı Tarafa Tebliğ Edilmesi ve Diyeceklerinin Beklenilmesi Zorunluluğu - Usule Uyulmadan Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 2009/13-467DİLEKÇE RED KARARI ( Hakimler Aleyhine Görevinden Dolayı Açılacak Tazminat Davalarında Dava Dilekçesine Deliller ve Dava Konusu Dosya Zabıtlarının Tasdikli Örneği Eklenmemişse Verileceği )
Y16.HDE. 2010/5890DİLEKÇE RED KARARI (Davacı Tarafça Çekişmeli Taşınmazların Bildirilmemesi Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi Gerektiği - Hatalı Tespite Dayalı Dava/Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği)
Y2.HDE. 2003/334DİLEKÇE SAHİBİNİN İSTİCVABI ( Dilekçeyi Verenin Kimlik Bilgilerinin Alınmaması - Dilekçenin Gerçekliğinin Araştırılması Gereği )
YHGKE. 2013/1-2378DİLEKÇE TARİHİNİN İLAMDA YANLIŞ YAZILMASI ( Baz İstasyonunun Kaldırıldığına Dair Dilekçe Tarihi 24.09.2013 ve Dilekçeyi Veren Vodafone AŞ Vekili Olmasına Rağmen Kararda Dilekçe Tarihi 18.02.2013 ve Dilekçeyi Veren Davacı Vekili Olarak Yazıldığından Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
Y2.HDE. 2015/24049DİLEKÇE TEATİSİ ( Davalının Dava Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren İki Hafta İçerisinde Cevap Verebileceği - Davacı Tarafından Cevap Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren İki Hafta İçerisinde Cevaba Cevap Dilekçesi Davalının da Davacının Cevabının Tebliğinden İtibaren İki Hafta İçinde İkinci Cevap Dilekçesi Verebileceği )
Y7.CDE. 2015/18926DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( 5067 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet - Suçtan Zarar Görmediği Halde Davaya Katılmasına Karar Verilen Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilemeyeceği )
Y10.HDE. 2011/18151DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Avukatın Harcadığı Emek ve Çabanın Üzerinde Ücret Belirlenemeyeceği - Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu/Hizmet Süresinin Tespiti Davası )
Y13.HDE. 2006/15996DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Avukatın İhtiyati Haciz Kararına ve İcra Takibine İtiraz Ettiği - Ücretin Alacağın Tahsili İçin İcra Dairelerinde Yapılan Takiplerle İlgili Olduğu/İcra Takibine İtiraz Bu Kapsamda Olmadığından Maktu Ücret Alınacağı )
Y10.HDE. 2011/1203DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Avukatlık Ücreti - Davanın Mahiyeti Davacı Vekilinin Harcadığı Emek ve Mesai İle Hak ve Nesafet İlkeleri Nazara Alınarak Takdir Edilmesi Gerektiği )
Y13.CDE. 2011/23142DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Ceza Davasının Mahkumiyetle Sonuçlanması ve Katılanın Kendisini Hukuki Yardımından Yararlandığı Bir Vekille Temsil Ettirmesinin Katılan Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi İçin Yeterli Olduğu - Duruşmaya İştirak Etmediği Gerekçesiyle Maktu Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunmasının Hatalı Olduğu )
Y9.CDE. 2003/957DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Davacı Vekili Yararına Hükmolunması Gereği - Ceza Davası İçin Verilen Vekaletnameye Dayanarak Tazminat Davası Açıldığından Davacı Asil Dinlenerek Vekalet İlişkisinin Devam Edip Etmediğinin Belirlenmesi )
Y9.CDE. 2003/2016DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Davacının Tazminat Talebinin Reddedilmiş Olması Dolayısıyla Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Hazine Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
Y14.HDE. 2007/887DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Davanın Feragat Nedeni İle Reddine İlk Celsede Karar Verildiğine Göre Duruşmaya Gelmeyen Yazılı Cevap Dilekçesi Veren Davalı Yararına Tarifenin 1. Kısım 1. Bölüm 4.Md. Belirtilen Tarife Uyarınca Hükmedilmesi Gereği )
YCGKE. 2011/2-363DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Elektrik Hırsızlığı - Katılan Kurum Vekilinin Oturumlarda Hazır Bulunmadığı Sadece Katılma İstemini İçeren Dilekçeyi Mahkemeye Verdiğinin Anlaşılması Karşısında Katılan Lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2011/2-290DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Enerji Hırsızlığı/Yargılamanın Mahkumiyetle Sonuçlanması Durumunda Katılan Kişi Lehine Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği - Vekilin Duruşmalara Girmemesinin Hak Mahrumiyetine Sebep Olamayacağı/Dilekçe Ücretine Değil Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
Y7.CDE. 2014/12984DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Eylemin Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet Kapsamında Olmadığı - Suçtan Zarar Görmediği Halde Davaya Katılmasına Karar Verilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/8-2DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Haksız Tutuklamadan Doğan Tazminat Davasında Sadece Davanın Tamamen Reddi Durumunda Davalı Hazine Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilebileceği )
Y10.HDE. 2012/1795DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Hizmet Tespiti Davası/Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Avukatlık Ücretinin Hüküm Altına Alınmasının İsabetsiz Olduğu - İşverenle Birlikte Davalı Kurumun da Teselsül Hükümlerine Göre Sorumlu Olduğunun Kabulü Gereği )
Y2.CDE. 2005/6848DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Hükmedilmesi Hatalı Olduğu - Vekalet Ücretinin Davacı Asil Yerine Vekiline Verilmesi Gerektiği )
Y8.CDE. 2004/5227DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Hüküm Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2009/55933DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Kaçak Elektrik Kullanma/Katılan Vekilinin Oturumlarda Hazır Bulunmadığı Yalnızca Katılma Talebi İçeren Dilekçe İbraz Ettiği - Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedileceği )
Y7.CDE. 2014/11556DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Kaçakçılık Suçları - Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Görmeyen ve Katlma Hakkı Bulunmayan EPDK'nın Davaya Katılan Olarak Kabul Edildiği/EPDK Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunmaması Gerektiği )
Y2.CDE. 2014/23993DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Kamu Davasına Katılma Üzerine Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Vekili Bulunan Katılan Lehine Vekil Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği Gözetilmeden Dilekçe Yazım Ücretine Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu - Hırsızlık Suçu )
Y6.CDE. 2004/4145DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan İdare Vekili Duruşmalara Katılmadığı Halde Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde Vekalet Ücretine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektiği )
Y6.CDE. 2003/10314DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Kurum Vekili Oturumlara Girmediği Nazara Alınarak Katılan Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Hükmedilmesi Gereğii - Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya AYkırı Olduğu )
Y6.CDE. 2005/15542DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Kurum Yerine Davanın Tarafı Olmayan Katılan Vekili Yararına Hükmolunmasının Bozma Nedeni Olduğu )
YCGKE. 2011/2-282DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi İçin Ceza Davasının Mahkûmiyetle Sonuçlanmasının ve Katılanın Kendisini Hukuki Yardımından Yararlandığı Bir Vekille Temsil Ettirmesinin Yeterli Olduğu - Vekilin Duruşmaları Takip Etmesi Zorunluluğunun Bulunmadığı )
Y6.CDE. 2003/14898DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Vekili Oturumlara Katılmadığından Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
Y6.CDE. 2004/5870DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Katılan Vekili Oturumlarda Hazır Bulunmadığından Avukatlık Ücret Tarifesine Göre Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilebileceği - Vekalet Ücreti )
Y18.CDE. 2015/15066DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Yararına AAÜT. Md. 13/1 Uyarınca Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
Y11.CDE. 2002/13710DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Müdahale Dilekçesi Hazırlayarak Mahkemesine İbrazı Tebligatların Kabul Edilmesi ve Hükmün Temyiz Edilmesi Faaliyetleri için Avukat Lehine Maktu Vekalet Ücreti Tayini )
Y10.CDE. 2004/23301DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Müdahil Yerine Vekili Lehine Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
Y6.CDE. 2004/5840DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Sahtecilik - Katılanlar Vekili Hiçbir Oturuma Katılmadığı Halde Yararına Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Yazılı Şekilde KDV İle Birlikte Avukatlık Ücretine Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği )
Y7.CDE. 2013/22769DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyenen Davaya Katılma Hakkı Bulunmadığı - Suçtan Doğrudan Zarar Görmeyen ve Bu Nedenle Katılma Hakkı Bulunmayan İdare Yararına Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2011/3-167DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Yerel Mahkemece Vekalet Ücreti Yerine Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi İsabetsiz İse de Bu Hususun Yargıtay Tarafından Bozma Konusu Yapılabilmesi İçin Hükmün Karşı Hak Sahibi Tarafından Temyiz Edilmiş Olması Gerektiği )
Y4.CDE. 2010/4248DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ (Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verildiği - 5271 S.K. Md. 327/1'e Aykırı Şekilde Katılan Lehine Dilekçe Yazım Ücretine Karar Verilemeyeceği)
Y10.HDE. 2013/15662DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ (Tespit Davası - Davalı Kurum Aleyhine Aynı Nitelikte Toplu Davalar Açıldığı/Her Bir Dava Yönünden Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesinin Doğru Görülmediği)
YCGKE. 2011/2-374DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ( Duruşmalara İştirak Etmeyen Avukat - Maktu Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği/Özel Daire İnceleme Tarihinin Değil Mahkeme Hüküm Tarihinin Vekalet Ücretinde Dikkate Alınması Gerektiği )
Y9.CDE. 2003/1507DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Davacı Vekili Yerine Davacı Lehine Tayin Edilmesinin Kanuna Aykırılığı )
Y11.HDE. 2005/8347DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Dilekçe Sunan Vekile Dilekçe Yazma Ücreti Değil Ücret Tarifesinde Davada Vekalete Göre Belirlenen Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
Y13.HDE. 2013/30266DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Hakem Heyeti Kararının İptali/Taraflara Duruşma Günü Tebliğ Edilmeden Dosya Üzerinden Davanın Reddedildiği - Davalı Vekilinin Vekaletname İbraz Ederek Davaya Cevap Verdiği/Davalı Yararına Dilekçe Yazma Ücretine Hükmedileceği )
Y11.CDE. 2005/11130DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Haksız Tutuklama Tazminatı Davası - Dilekçe Yazma Ücretine Değil Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
YCGKE. 2011/2-297DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi - "Katılan Vekilinin Duruşmalara Katılmadığı Anlaşıldığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Esas Alınmak Suretiyle Katılan İdare Lehine Dilekçe Yazma Ücreti Ödenmesine Karar Verileceği)
Y6.CDE. 2005/6566DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Katılan Kurum Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunmadığı Ancak Katılma İstemini İçeren Dilekçe Yazıp Mahkemeye Sunduğu - Sanık Aleyhine Sadece Dilekçe Yazma Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/15436DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Katılan Kurum Vekilinin Oturumlarda Hazır Bulunmayıp Sadece Katılma İstemini İçeren Dilekçe Verdiği - Dilekçe Yazım Ücreti Yerine Maktu Vekalet Ücretine Hükmolunamayacağı )
Y7.CDE. 2005/9247DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Müdahil İdare Yerine Avukatlık Kanunu'nun 164. Md. Yanlış Anlam Verilerek Vekiline Aidiyetine Hükmolunmasının İsabetsiz Olduğu )
Y9.CDE. 2003/982DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ ( Vekalet Ücreti Olarak Tayin Edilmesi Gereği - Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Talebi )
Y13.HDE. 2013/25742DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ (Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası)
Y9.CDE. 2003/429DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİ (Vekalet Ücreti Olarak Tayini Gereği)
YİBGKE. 1972/7DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ ( Haksız Tutuklama Tazminatı Talebiyle Mahkemeye Başvuran Avukat Lehine )
Y9.CDE. 2002/1174DİLEKÇE YAZMA ÜCRETİNİN VEKALET ÜCRETİ OLARAK TAYİNİ ( Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davasında )
Y3.HDE. 2014/2417DİLEKÇEDE ADRESİN BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Davalının Tebligata Yarar Açık Adresinin Mahkemece Araştırılması ve Davalının Tespit Edilen Adresine Tebligat Yapılması Gerektiği - Kaçak Elektrik Bedelinin Tahsili )
Y13.HDE. 2002/1743DİLEKÇEDE BELİRTİLEN TAZMİNAT MİKTARI ( Kendilerini Bağladığı/Davacıların Bu Dilekçede Belirtikleri Miktarın Üzerinde Talepte Bulunmalarına Yasal Olarak Olanak Bulunmadığı - Tazminat Davası )
Y1.HDE. 2009/3555DİLEKÇEDE BİLDİRİLEN KARAR DÜZELTME NEDENLER ( HUMK'nun 440. Maddesinde Gösterilen Dört Halden Hiçbirisine Uymadığından Reddi Gereği )
Y12.HDE. 2016/10402DİLEKÇEDE BİLDİRİLEN VAKIALARIN DIŞINA ÇIKILAMAMASI ( Hakimin Bunlarla Bağlı Olarak İleri Sürülmeyen Maddi Olayları Kendiliğinden Gözetemeyeceği/Kamu Düzeni ile İlgili Olmayan ve Re'sen Dikkate Alınacak Hususlar Kapsamında Bulunmayan Köyde İlan Yapılmamış Olması Nedenine Dayalı Olarak İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
Y22.HDE. 2016/16565DİLEKÇEDE DAVA DEĞERİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Talep Sonucunun Tespit Yada Hesaplanacak Alacakların Tahsili İle İlgili Eda Hükmüne Dair Olup Olmadığı Konusunda Açıklamada Bulunması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi ve Talebin Tahsil Hükmüne Dair Olduğunun Açıklanması Durumunda Dava Değerinin Tespiti İçin Davacıya Uygun Bir Süre Verilmesi Gerektiği/Bir Haftalık Kesin Süre İçerisinde Talep Sonucunun Açıklanmaması Halinde İse Davanın Açılmamış Sayılacağı )
Y4.HDE. 2006/10317DİLEKÇEDE DAVACI ADRESİNİN BULUNMAMASI ( İlk İtiraz Yoluyla Dava Dilekçesinin İptali İstenebileceği - İptal Kararından Önce Adres Eksikliğinin Giderilmesi İçin Davacıya Süre Verilmemiş Olmasının İsabetli Olmadığı )
Y9.HDE. 2005/14376DİLEKÇEDE DAVALI ŞİRKET UNVANININ EKSİK YAZILMASI ( Eksikliğin Giderilmesi Yönünde Davacıya Süre Verilip Gerekli Düzeltmeler Yaptırıldıktan Sonra Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği - İşe İade Talebi )
Y1.HDE. 2012/13092DİLEKÇEDE EKSİKLİK OLMASI ( Hakim Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği/Bu Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
Y2.CDE. 2008/10354DİLEKÇEDE GEÇEN İFADELER ( Geçimsizliğin Nedenlerinin Anlatıldığı - Sanığın Eyleminin İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği/Hakaret Suçunun Oluşmadığı )
Y1.HDE. 2007/6225DİLEKÇEDE GÖSTERİLEN DAVA DEĞERİ ( Davalılar Yararına Hükmedilecek Avukatlık Parasının Bu Değer Üzerinden Hesaplanması Gerektiği - Keşifte Belirlenen Değerin Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu )
Y1.HDE. 2014/5346DİLEKÇEDE GÖSTERİLEN DAVA DEĞERİNİN AZALMASI ( Tapu İptal ve Tescil İstemi - Belirlenen Dava Değeri Üzerinden Nisbi Karar İlam Harcı İle Davacı Lehine Avukatlık Parasına Hükmedilmesi Gerekirken Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Üzerinden Fazla Nispi Karar İlam Harcı İle Avukatlık Parasına Hükmedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
Y4.CDE. 2006/34DİLEKÇEDE GÖSTERİLEN EYLEMİN NİTELENDİRİLMESİ ( Soruşturmayı Yapan C. Savcısının Görevi Olduğundan İşlendiği İddia Edilen Suç Hakkında Şüphelinin İfadesine Başvurulması Gerektiği )
YCGKE. 2011/2-283DİLEKÇEDE HAKİM HAVALESİ BULUNMAMASI (Elektrik Hırsızlığı ve Mühür Bozma - C. Savcısının Temyiz İstemini İçeren Dilekçesinin Yazı İşleri Müdürünün İmzasıyla Havale Edilip Üzerine Temyiz Defterine Kaydedildiğine Dair Kaşenin Vurulduğu O Günün Tarihinin Yazıldığı Buna Göre Temyizin Süresinde Olmasına Karşın Özel Dairece Üzerinde Hakim Havalesi Bulunmadığı Gerekçesiyle Reddinin İsabetsiz Olduğu)
Y4.CDE. 2000/20DİLEKÇEDE HAKİME SÖVME ( TCY. Md. 268/3 Aracılığıyla 266/3'ün Uygulanmasını Gerektirdiği - Tek Suç Oluşturduğu )
YHGKE. 1976/5-1783DİLEKÇEDE HAVALE TARİHİNİN ESAS ALINMASI ( Davanın Açılış Gününün Belirlenmesinde )
Y2.HDE. 2010/1482DİLEKÇEDE HEM ÖZEL HEM GENEL BOŞANMA NEDENİNE YER VERİLMESİ ( Haysiyetsiz Hayat Sürme/Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması - Tarafların Gösterdikleri Delillerin TMK.166/1-2.Maddedeki Boşanma Koşulları Yönünden de Değerlendirilerek Bu Genel Boşanma Nedenine Bağlı İstek Hakkında da Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gereği )
Y13.HDE. 2005/7314DİLEKÇEDE HER TÜRLÜ YASAL DELİL DENMESİ ( Davacının Davalıların İşlettiği Galeriye Aracını Teslim Ettiğini Yazılı Delillerle İspat Etmesi Gerekse de Yemin Teklifi Yapılabileceği )
YHGKE. 1999/11-649DİLEKÇEDE MÜNASEBETSİZ İFADELER BULUNMASI ( Dilekçenin İade Edilerek Yeniden Düzenlenmesi İçin Mühlet Verilmesi )
Y14.HDE. 2005/11708DİLEKÇEDE PARSEL NUMARASININ YAZILMASININ MADDİ HATAYA DAYANMASI ( Kadastro Mahkemesinde Askı Süresinde Açılmış Bir Davanın Olduğu Sonucunu Doğurduğu - Tapu İptali ve Tescil/Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y8.CDE. 2009/7316DİLEKÇEDE SAYIN İFADESİNİN KULLANILMASI ( Sanığın Silahlı Direnmeyi veya Ayaklanmayı Teşvik Eden İfadelerin Kullanılmadığı - Kendi Değer Yargısını İçeren Düşüncelerini Açıklayan Eylemin Suç ve Suçluyu Övme Suçunu Oluşturmayacağı )
Y2.HDE. 2016/340DİLEKÇEDE TALEP EDİLMEYEN ZİYNETLERE İLİŞKİN KARAR VERİLEMEMESİ ( Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu - Ondan Fazlasına Karar Verilemeyeceği/Talepten Fazlasına Hükmedilmek Suretiyle Karar Verilemeyeceği )
Y13.HDE. 2004/12397DİLEKÇEDE TANIK DELİLİNE DAYANMA ( Davacıya Tanık Listesini Vermesi İçin Süre Verilerek Davacı Tarafından Tanık Bildirilmesi Halinde Bu Tanıkların Dinlenmesi Gereği )
Y16.HDE. 2004/7801DİLEKÇEDE YAŞAYIŞ TARZINA GÖRE GEÇİM KAYNAKLARININ GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunmak Suçunun Oluşmayacağı )
Y3.HDE. 2013/1554DİLEKÇEDE YER ALAN "DİĞER DELİLLER" İBARESİNİN KAPSAMI ( Ecrimisil Talebi/İntifadan Men Koşulunun Yemin Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği - Davacının Dilekçesindeki Diğer Deliller İbaresi Uyarınca Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gerektiği )
Y12.HDE. 2005/10480DİLEKÇEDE YER ALAN BİRDEN FAZLA BORÇLU ( İki Borçlunun Da İsmi Bulunması Nedeniyle Diğer Borçlunun Da İtirazı İncelenmesi Gerekecekken Onun Açısından Açılmış Bir Dava Bulunmadığından Bahisle Reddinin Hatalı Olduğu )
Y4.HDE. 2008/8192DİLEKÇEDE YER ALAN SÖZLERİN SAVUNMA HAKKINI AŞMASI ( Reddi Hakim Talebini İçeren Dilekçede "Tüm Meslektaşlarının İfade Ettiği Gibi Mahkeme Başkanının Yönlendirmeye ve Etki Altında Kalmaya Müsait Bir Yapısı Vardır" Biçimindeki Sözleri )
Y14.HDE. 2006/323DİLEKÇEDE YER ALMAYAN TARAF ( Mahkeme Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi İsteminde Tapu Sicil Müdürlüğünü Davalı Olarak Duruşmaya Çağırdığı/Çağrılan Davalı Davanın Reddini Savunup Husumeti Benimsediği - Davanın Reddi Halinde Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2000/4-1071DİLEKÇEDEKİ AÇIKLAMALAR ( Davacıyı Borç Altına Sokan Açık Veya Örtülü Bağlayıcı Hukuki Bir Sonuca Varma Şeklinde İrade Beyanının Varlığını Ortaya Koyar Nitelikte Yorumlanamaması )
Y2.HDE. 2003/4186DİLEKÇEDEKİ ADRES NOKSANLIKLARI ( Dilekçede Adres Eksikliği Durumunda Mahkemece Adresleri Araştırmak ve Bulunmadığı Takdirde ise İlanen Tebligat Oluşturulduktan Sonra Esasa Girilmesi )
Y9.HDE. 2010/46933DİLEKÇEDEKİ BEYANIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ ( Yıllık İzin Ücreti Talebi - Mahkeme Tarafından Davacının Beyanı Her Hangi Bir Değerlendirmeye Tabi Tutulmadığı - Davacının Dilekçesindeki Açıklaması Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.HDE. 2011/700DİLEKÇEDEKİ BEYANLARIN İDDİA VE SAVUNMA KAPSAMINI AŞMASI ( Çalışılan Kurumda Atama Kararının İptali Davası İle İdari Soruşturmalarda Verilen Dilekçeler/Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturacağı - Manevi Tazminat )
Y2.HDE. 2003/156DİLEKÇEDEKİ BEYANLARIN YORUMU ( Yoksulluk ve Nafaka Kelimelerinin Bulunmamamsı )
YCGKE. 2007/5-14DİLEKÇEDEKİ İMZA EKSİKLİĞİ ( Süresi İçinde Verildiği Saptanan Temyiz Dilekçesindeki İmza Noksanlığının Giderilmesi Halinde Temyiz İncelemesi Yapılabileceği )
Y2.HDE. 2003/4624DİLEKÇEDEKİ İMZA NOKSANLARI ( İlk İtiraz Olarak Dilekçenin İptali İstenmedikçe Tamamlanabileceği )
Y4.HDE. 2009/5455DİLEKÇEDEKİ MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Islah Niteliğinde Olmadığı - İlk Dava Dilekçesinde Husumet Yöneltilen 16 Davalının Tazminattan Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları İstendiği/Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli Dilekçede İse Her Birinden Ayrı Alınması Biçiminde Düzeltildiği )
Y2.CDE. 2003/23162DİLEKÇEDEKİ SÖZLER ( Cevap Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği - Dava Hakkının Kullanılmasını Etkileyecek Şekilde Sövme Sayılıp Mahkumiyet Hükmü Kurulamayacağı )
Y11.CDE. 2004/6854DİLEKÇEDEKİ YAZILAR ( Sanıkların Savcılıkta Verdikleri İfadelerinde Anılan Dilekçeleri Boş Olarak İmzaladıkları Yönündeki Savunmalarının da Dikkate Alınarak Dilekçedeki Yazıların Sanıkların Eli Ürünü Olup Olmadığının Saptanması Gereği - Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal )
Y3.HDE. 2016/8042DİLEKÇELER AŞAMASI (Yargılamanın Yenilenmesi - Dilekçeler Aşamasının Tamamlanmadan Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilememesinin İddia ve Savunma Hakkının Kullanmasına Olanak Tanınması İlkesinin Doğal Bir Sonucu Olduğu)
YHGKE. 2012/14-802DİLEKÇELER AŞAMASININ TAMAMLANMASI ( Dosya Üzerinden Karar Verilemeyen Dava Şartları İle İlk İtirazlar Hakkında Karar Verilmek Üzere Tarafların Ön İnceleme Duruşmasına Davet Edileceği - Öninceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilemeyeceği )
Y11.HDE. 2014/18496DİLEKÇELER AŞAMASININ TAMAMLANMASI ( Mahkemece Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilmeden Evrak Üzerinden Görevsizlik Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı - Dilekçeler Aşamasında İddianın Serbestçe Değiştirilebileceği ve Buna Bağlı Olarak Görevli Mahkemenin de Değişebileceği Nazara Alınacağı/Patent Hakkına Yapılan Müdahalenin Men'i İle Maddi ve Manevi Tazminat )
Y2.HDE. 2012/12690DİLEKÇELER TEATİSİ ( Evlilik Bağının Yok Hükmünde Olduğunun Tespiti İstemi - Dilekçeler Teatisi ve Ön İnceleme Aşamaları Tamamlanmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2016/1271DİLEKÇELER TEATİSİNDE DAYANILMAYAN VAKIALARIN KENDİLİĞİNDEN İNCELENEMEYECEĞİ ( Mahkemece Usulüne Uygun Şekilde İleri Sürülmeyen Hırsızlıkla İtham Etme Vakıasının Davalı Davacı Erkeğe Kusur Olarak Yüklenemeyeceği/Toplanan Delillerden Davacı Davalı Kadının da Eşine Ait İş Yerinin Kasasından İzinsiz Para Almak Suretiyle Eşinin Güvenini Sarstığı Anlaşılmakla Erkeğin de Dava Açmakta Haklı Olduğu - Karşı Boşanma Davasının da Kabul Edileceği )
Y15.HDE. 2014/6936DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI TEATİSİ AŞAMASI TAMAMLANMADAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı El Atmanın Önlenmesi İstemi - Dava Şartlarından Olan Görev Konusunda Dosya Üzerinden Karar Verilebilir İse de Ancak Bunun İçin Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğ Edilerek Savunma Hakkı Tanınması Gerektiği )
Y2.HDE. 2016/15519DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİ ( Davacı-Davalı Erkeğe Davalı-Davacı Kadının Cevap Dilekçesinin Tebliğ Edilmediği - Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Ön İnceleme Yapılacağı/Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Aşaması Tamamlanmadan Ön İncelemeye Geçilerek İşin Esası Hakkında Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2015/25757DİLEKÇELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİ AŞAMASINDA YER ALMAYAN TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ ( Davalı Kadının Davaya Cevap Verme Süresi Geçtikten Sonra Sunduğu Dilekçesinde Yoksulluk Nafakası İle Maddi ve Manevi Tazminat Talebinde Bulunduğu/Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olup Bu Durumda Davacı Erkeğin Açık Rızası Bulunmadığına ve Islah da Söz Konusu Olmadığından Kadının Bu Talepleri Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar Verilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/2061DİLEKÇENİN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE KAYDETTİRİLMESİ ( Bakanlığın Haberdar Edilmesi İtiraz Dilekçesi Süresinde Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Kaydettirilip Yetkili Mahkemede Açılan İkinci Dava İle Sağlandığı - İşin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
YHGKE. 1997/4-327DİLEKÇENİN DOSYAYA USULE UYGUN GİRMEMESİ ( Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2015/22-797DİLEKÇENİN FESİH İRADESİ NİTELİĞİ TAŞIMASI VE İSTİFA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Kıdem ve İhbar Tazminatı İstemi - Davacının El Yazılı ve İmzalı İstifa Dilekçesi İle İşten Ayrıldığı/Başka Bir Dosyada Davacının Tanık Sıfatıyla Verdiği Yeminli Beyanında “Kendi İsteğimle İşten Ayrıldım” Şeklinde Beyanda Bulunduğu/Mahkemece Davanın Reddi Gerektiği)
Y14.HDE. 2015/1671DİLEKÇENİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİ ( Terekeye Temsilci Atanması - Temsilcinin Şahsına Yönelik İtirazlar/Görevin Öncelikle Vesayet Makamı Olan Sulh Mahkemesinde Olduğu Sulh Mahkemesince Kabul Edilmemesi Halinde Denetim Makamı Olan Asliye Mahkemesine Ait Olduğu )
Y10.HDE. 2010/10281DİLEKÇENİN HAKİM HAVALESİNDE DURUŞMADAN SONRA GELDİĞİNİ İLİŞKİN KAYIT BULUNMAMASI ( Davalının Yokluğunda Yürütülen Yargılama Sürecinde Dahi Hakimin Karar Verebilmesi Davanın Hüküm Kurulabilecek Derecede Aydınlanmış Olmasına Bağlı Olduğu )
Y5.HDE. 2008/2738DİLEKÇENİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ ( Hakime Ait Olduğundan Davanın Kamulaştırmasız El Atmaya Dayanan Tazminat Davası Olduğundan Esasa Girilerek Hüküm Kurulması Gerektiği )
Y9.HDE. 2004/27864DİLEKÇENİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Mahkemenin Belirlemesi Gereği - Dava Dilekçesinde Belirtilen Tarihin Maddi Hata İle Yazıldığının Kabulü Gereği )
Y7.CDE. 2004/35403DİLEKÇENİN İMZALANMASI ( Temyiz İncelemesinin Yalnızca Dilekçeyi İmzalayan Sanıklar Yönünden Yapılabileceği )
YİBGKE. 1937/29DİLEKÇENİN İPTALİ ( HUMK. 193. Maddedeki On Günlük Sürenin Başlangıcı )
Y2.HDE. 2003/4624DİLEKÇENİN İPTALİ ( İmza Noksanlığı Nedeniyle İlk İtiraz Olarak İstenmedikçe Tamamlanabileceği )
YHGKE. 2011/4-368DİLEKÇENİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ (İlk Görevsizlik Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren 10 Günlük Süre İçerisinde Dilekçe Verilerek veya Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirmek İçin Bir Başvuru Yapılmadığı Anlaşıldığından Mahkemece Resen Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği)
Y9.HDE. 2016/32850DİLEKÇENİN İRADE FESADIYLA ALINMASI ( Davacının Özel ve Ailevi Nedenlerinden Dolayı Toplu Miktarda Nakit Paraya İhtiyacı Bulunduğundan İhbar Tazminatı ve Diğer Hak Edişlerinin Ödenerek İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesini Talep Ettiği - Ardından İkale Sözleşme Yapıldığı ve Davacıya Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Ödeneceği Belirtildiği/Davacının İddiası Somut ve İnandırıcı Delillerle Kanıtlanamadığından Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2006/8381DİLEKÇENİN İŞLEME KONMAMASI ( CMK 172-173 Maddeleri Kapsamında İtiraz İncelemesine Konu Bir Karar Değil İdari Yargı Mercilerinde İtiraz İncelemesine Tutulabilecek Bir Karar Olduğu )
Y5.CDE. 2012/3839DİLEKÇENİN İŞLEME KONULMAMASINA KARAR VERİLMESİ ( Bu Karar Bir Ceza Soruşturmasına Dayanmadığı ve Kovuşturmasızlık Kararı Vasfında Olmadığı İçin C.M.K.nın 172-173. Md.leri Kapsamında İtiraza Konu Bir Karar Sayılamayacağı)
Y3.HDE. 2012/22379DİLEKÇENİN KALEM TARAFINDAN SEHVEN BAŞKA DOSYAYA KONMASI ( Davacıya Eksiklerin Tamamlanması ve Açıklanması İçin Beyan Dilekçesi Vermesi İçin Süre Verildiği - Davacı Süresi İçinde Dilekçeyi İbraz Ettiğinden İtirazın İptali Davasında Esasa Girileceği )
Y6.HDE. 2004/440DİLEKÇENİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Tavzih Kararı Verilebilmesi İçin )
Y2.HDE. 1995/13618DİLEKÇENİN REDDİ ( Kesin hüküm )
YCGKE. 2007/5-14DİLEKÇENİN SUNULDUĞU MAKAM ( Dilekçe Sahibinin İmzasının Bulunma Şartı Sadece TBMM İle İdari Makamlara Yazılan Dilek ve Şikayetlerle İlgili Başvuruları Kapsadığı - Yargı Makam ve Mercilerine Yapılan Başvurularda Dikkate Alınamayacağı )
Y10.HDE. 2015/22909DİLEKÇENİN TEMYİZ DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Temyiz İsteğinin Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydettirildiği Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği/Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmemiş veya Eksik Ödenmiş Olduğunun Sonradan Anlaşılması Durumunda Yedi Günlük Kesin Süre Tanınacağı )
Y18.HDE. 1995/8935DİLEKÇENİN USULÜ ( Temyiz Dilekçesinin Yargıtay Tarafından Usulüne Uygun Olduğundan Hüküm Bozulduktan Sonra Dilekçenin Yazılı Unsurlardan İmzayı İçermediği Gerekçesiyle Reddedilememesi )
Y6.HDE. 2005/6221DİLEKÇENİN YANLIŞ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Tahliye İstemi - Dava Dilekçesinde Davalı Olarak Sözleşmede Kiracının İsmi Yazıldıktan Sonra Şirketin Yetkilisinin Adına Yer Verilmiş Olması Şirketin Davalı Sıfatını Ortadan Kaldırmadığı/İstemin Reddine Karar Verilemeyeceği )
Y2.HDE. 2012/25321DİLEKÇENİN YASAL UNSURLARI TAŞIMAMASI ( Davanın İspatlanamadığından Reddinin Hatalı Olduğu - Ön İnceleme Safhasında Taraflardan Delillerini Talep Edileceği/Tanık Deliline Dayanıyorlarsa Tanık Listesi Talep Edilmesi Gereği/Kesin Süre )
Y2.HDE. 1999/9921DİLEKÇENİN YETKİ YÖNÜNDEN REDDİ ( On Gün İçinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi )
Y6.HDE. 2008/11914DİLEKÇENİN YÖNTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE TEBLİĞİ ( Tebliğ Edildikten Sonra İşin Esası Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ortaklığın Giderilmesi )
Y1.HDE. 2005/8099DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN DEĞERİN KABUL EDİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Üzerinden Davalı Lehine Avukatlık Parasına Hükmedilmesi Gerektiği )
Y13.HDE. 2002/7393DİLEKÇESİNDE VESAİR YASAL DELİLLER DİYEN TARAF ( İddianın Kanıtlanamadığı Hallerde Yemin Yöneltme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gereği )
Y2.HDE. 2010/15094DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER (Boşanma Kararının Tenfizi - Yabancı Mahkeme İlamının ve İlamın Kesinleştiğini Gösteren O Ülke Makamlarınca Onanmış Yazı Veya Belge İle Onanmış Tercümesi)
Y1.HDE. 2006/3245DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKME ( Bu İfade Teknik Nitelikte Feragat Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )
YHGKE. 1975/7-210DİLEKÇEYLE BİLDİRME ( Davacının Sebep ve Delillerini Duruşmada Bildirmek Zorunda Olmayıp Dilekçe ile de Bildirebilmesi )
Y14.CDE. 2014/851DİLENCİLİK ( Adı Geçen Sanığın Kızına Bakamadığı Gerekçesi İle Dilencilik İçin Kızını Diğer Sanığa Teslim Ettiğine Dair Beyanı - 8 Yaş İçinde Bulunan Mağdurenin Duruşmada Dinleneceği/Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması Yapılacağı )
Y4.CDE. 2002/21425DİLENCİLİK ( Çocuklarını Gece Geç Saatlere Kadar Sokakta Çalıştırmak Sağlık ve Eğitimleriyle İlgilenmemek - Aile Bireylerine Kötü Muamele Suçunun Oluşacağı )
Y6.CDE. 2010/7644DİLENCİLİK (Sanığın Yanındaki Küçüğe Dilencilik Yaptırdığı veya Bu Yönde Araç Olarak Kullanıldığı Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Saptanmadan Yerinde ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği)
Y8.CDE. 2017/1167DİLENCİLİK SUÇU ( Sanığın Deneme Süresi İçerisinde Yeniden Suç İşlediği/Mahkemece Sanığın Celp Edilmesi Varsa Diyecekleri Sorulup Anılan Fıkra Uyarınca Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği Gözetilmeden Sanığın Savunması Alınmadan Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu - Sanığın Denetim Süresi İçerisinde Yeniden Suç İşlenmesi Halinde Hükmün Aynen Açıklanması Gerektiği )
Y8.CDE. 2016/5052DİLENCİLİK SUÇU ( Sanık Hakkında Lehe Hükümlerin Talebe Rağmen Yaralama Suçu Bakımından Uygulanıp Bu Suç İçin Uygulanmamasının Yasaya Aykırılığı )
Y2.CDE. 1976/9212DİN ADAMINA GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET SUÇU ( Cezanın Artırılması )
Y6.HDE. 1991/2724DİN DEĞİŞİKLİĞİ ( İsim Değiştirme-Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası )
Y18.HDE. 2007/881DİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAYALI OLARAK İSİM DEĞİŞKLİĞİ ( Hırıstiyanlık Dinini Seçen Davacının İslam Dinin Kutsal Aylarından Olan Ramazan Adını Değiştirme İstemi - Din Değişikliğini İdari Kayıt Düzeltme ile Nüfus Kaldına İşleyen Davacının İsim Değişkliği İsteminin Haklı Neden Dayandığı )
YCGKE. 2004/8-130DİN FARKI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ( Suçta ve Cezada Kanunilik Prensibi - Şiddet Unsuru İçermeyen Düşünce Açıklamalarının Kamu Düzeni İçin Tehlike Olarak Değerlendirilemeyeceği/Laikliğin Halk Tarafından Benimsenmiş Olması ve Ceza Yaptırımıyla Korunmasına Gerek Bulunmaması )
Y8.CDE. 1999/7181DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA AÇIKÇA TAHRİK ETMEK ( Sanığın Konferansta Yaptığı Konuşma İle Halkın Din Duygularını İstismarı )
YCGKE. 2004/8-201DİN FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK ( Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacağı )
YCGKE. 1993/20DİN HİZMETLİLERİ ( Yapılan Vazifenin Kamu Görevi Niteliğinde Olmaması Nedeniyle Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılmamaları )
Y4.CDE. 1994/9369DİN HÜRRİYETİ ALEYHİNE CÜRÜMLER ( Alevi Mezhebine İnanan İnsanlara Hakaret )
Y4.CDE. 2005/10694DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ( Patrikhanenin Ruhani Olarak Rütbe Üstünlüğü Olduğu Düşüncesini İçeren Bir Savdan Hareketle Bulgar Ortodoks Kilisesinde Papaz Olarak Görev Yapan Katılanın "Ruhanilik Sıfatının Kaldırılması”na Karar Alınması Adı Geçenin Din Özgürlüğünü İhlal Niteliğinde Bulunduğunu Kabule Yeterli Olmadığı - Suçun Oluşmadığı )
YCGKE. 1985/9-596DİN VASFI ( Anayasayla Tanınan Dinle İlgili Özgürlüklerin Böyle Bir Gerekçeyle Kısıtlanamayacağı )
YCGKE. 1987/4-153DİN VE ALLAH'A HAKARET SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Sanığın Doğrudan Doğruya Bu Kavramlara Yönelik ve Onları Hedef Alan Anlayış Sonucu Hareket Etmesi )
Y8.CDE. 1999/1140DİN VE İNANÇ BAKIMINDAN HALKI SINIFLARA AYIRMA ( Sanığın Suçunun Halkı Din Farklılığı Gözeterek Açıkça Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek )
Y8.CDE. 2001/11352DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI GÖZETEREK HALKI AÇIKÇA KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK ( Yayın Yoluyla )
YCGKE. 1985/9-596DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ ( Sınırları-Bu Hürriyetin Laik Düzeni Bozmaya Yönelmedikçe Kısıtlanamaması )
Y4.CDE. 2002/23656DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Anayasal Güvence İçerisinde Herkesin Vicdan Dini İnanç ve Kanaat Hürriyetine Sahip Bulunduğunun Kabul Edilmesi )
Y9.CDE. 1985/2623DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALAN EYLEM ( Sanıkların İnançla Bağlandıkları Yehova Şahitliği Bir Dini Görüş ve Düşünce Sistemi Olduğundan Anayasanın Teminatı Altında Olması )
Y8.CDE. 2008/14456DİNAMİT LOKUMU SANİYELİ FİTİL VE TAHRİP KAPSÜLÜ ( Cins ve Miktarının Önemsiz Olup Olmadığı Dolayısıyla Sanığın Eyleminin 765 S. TCK'nun 264/5-Son Cümle Md. ve Fıkrası Kapsamında Bulunup Bulunmadığının Tartışılması Gerektiği )
Y4.HDE. 2002/2710DİNAMİT PATLATMA SONUCU DAVACININ EVİNDE ZARAR MEYDANA GELMESİ ( Tazminat Talebi - Süregelen Zarar Nedeniyle Zamanaşımı Süresinin İşlememesi )
YCGKE. 1982/8-524DİNAMİT PATLATMAK ( Cezanın Alt Sınırının Belirtilip Üst Sınırın Belirtilmediği Durumlarda Görevli Mahkeme )
YCGKE. 1976/1-232DİNAMİTİ PATLATARAK ADAM ÖLDÜRMEYE KALKIŞAN SANIK ( İkinci Eyleminden Verilen Cezanın Kesinleşmesi )
Y4.CDE. 1994/1129DİNCE KUTSAL BİLİNEN ŞEYLERE SÖVME SUÇU ( Sanık Hakkında Uygulanacak Kanun Maddesi )
Y4.CDE. 1988/3915DİNE HAKARET KASTININ OLMAMASI ( Şikayetçinin Kişiliğine Yönelik Bulunması - TCK.m.482/3'teki Suçun Oluşacağı )
Y4.CDE. 1991/4460DİNE TANRIYA VE KİTABA SÖVMEK ( Özel Kastın Kaldırılmış Olması )
Y22.HDE. 2013/21611DİNİ BAYRAM TATİL ÜCRETLERİ ( Ödendiğinin Bordrolardan Anlaşıldığının Belirtildiği/Ancak Dosyada Bu Yönde Belgeler Bulunmadığı - Temyiz Denetimine Uygun Karar Verilmemesinin Bozma Sebebi Olduğu )
Y7.HDE. 2014/16811DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞMA ( Davalı İşyerinde Dini Bayramlarda Çalışma Yapılmadığı - Bu Husus Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları Bakımından Kesin Delil Oluşturacağı/Üstelik Aynı Mahkemede Açılan Davalarda Farklı Bilirkişilerden Alınan Raporlarda Aynı Konuda Farklı Hesaplamaların Varlığı da Kabul Edilemeyeceği )
Y22.HDE. 2012/14648DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞMA OLMADIĞI ( Sadece Milli Bayramlarda Çalıştığı Göz Önünde Bulundurularak Hesaplama Yapılması Gerekirken Hem Dini Hem de Milli Bayramlarda Çalıştığı Kabul Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2012/494DİNİ BAYRAMLARDA KİŞİSEL İLİŞKİ ( Yatılı Olması Gereği - Baba ile Çocuklar Arasında Kurulan Kişisel İlişkinin Çocuğun Üstün Yararı Yanında Babalık Duygularını Tatmin Etmesi Gereği )
Y4.CDE. 1996/1676DİNİ DUYGULARA HAKARET SUÇU ( Suçun Oluşması İçin Gerekli Öğeler )
Y2.CDE. 2014/30247DİNİ DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK (Sanığın Hileli Söz ve Davranışlarla Katılanın Dini Duygularını İstismar Ettiği/Katılandan Haksız Menfaat Sağladığı - Sanığın Eyleminin Niteliği İtibariyle 5237 S. TCK'nun Md. 158/1/a Hükmü Kapsamında Değerlendirilmesi Gerekebileceği)
Y4.HDE. 2006/2270DİNİ İNANÇ ( Gereğince Anne ve Babasının Mezarlarına Saygı Duyulmasını Bekleme Hakkı Bulunduğu/Film Seti Gibi Kullanıldığı - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
Y11.CDE. 2010/14415DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLEREK HAKSIZ YARAR SAĞLANMASI ( TCK'nun 158/1-A Md.sindeki Suçun Oluşabilmesi İçin Gerektiği )
YCGKE. 2012/15-1398DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ ( Sanıkların Kendisini Hoca Olarak Tanıttığı/Muska Bozup Yenisini Yaptıklarını Evin Bahçesinde Küp Olduğunu ve Altına Dönüştüreceklerini Söyleyerek Para Aldıkları - Zincirleme Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık )
YCGKE. 2013/15-262DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Aldatma Aracı Olarak Kullanılan Büyüyü Bozma ya da Cini Çıkarma Gibi Hususların Mağdurun Algıladığı Dini İnanç ve Duygulara Yönelik Olduğu - Sanıkların Etkisinde Kalan Mağdurun Bu Duygularının İstismar Edilerek İrade Özgürlüğünün Baskı Altına Alınması Sonucunda Sanıklara Altınlarını Verdiği )
YCGKE. 2012/15-1365DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Dinin Dini İnanç ve Duyguların ya da İyilik Yapma Hislerinin Bir Aldatma Aracı Olarak Kullanılmasının Arandığı/Aldatma Aracı Olarak Kullanılan Mevlit Okutma Dua Okuyarak Tesbih Çekme Hocaya Okutma Hususlarının Dini İnanç ve Duygulara İlişkin Olduğu - Sanığın Sabit Kabul Edilen Eyleminin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )
Y15.CDE. 2013/9572DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Müştekiye Altın Getirmesini Okutacağını Söylediği/Altınları Aldıktan Sonra Kaçtığı - Suçun Oluşup Oluşmadığının Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
YCGKE. 2012/6-1556DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanıkların Mağdureye Kolundaki Bileziği Çıkarttırdığı/Okuyup Bileziği İade Edeceklerini Söyleyip İade Etmedikleri - Suçun Oluşacağı )
Y15.CDE. 2011/14358DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE DOLANDIRICILIK (Muska Yolu İle Ailevi Sorunları Çözüp Hastalıkları Tedavi Ettiği Konusunda Çevresinde İntiba Uyandırarak Katılanların Değerli Eşyalarının Alınması - Suçun Oluştuğu )
Y15.CDE. 2011/11738DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Kendilerini Hoca Olarak Tanıtan Sanıkların Muska Bozacaklarını Söyleyip Paralarını Aldığı - Suçun Oluştuğu )
Y15.CDE. 2011/11221DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Mağdurların Evlerine Gelerek Büyü Olduğunu ve Büyüyü Bozacağını Belirtip Ziynet Eşyalarını Kendi Yedine Geçirdiği - Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )
Y23.CDE. 2015/4527DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın Ölen Babaannesinin Paralarının Yoldan Çevirdiği Şikayetçiye Ait Eşyayla Hocaya Okutularak Fakirlere Dağıtılması Gerektiği Bahanesi İle Şikayetçinin Bileziklerini Alması - Eylemin Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmayacağına Dair Delilleri Takdir ve Tartışmanın Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )
Y15.CDE. 2011/14419DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMARI (Kendisine Yapılacak Yardımların Allah'a Borç Verme Kabilinden Sayılacağı Gibi Türlü Yalanlarla Sanal Ortamdaki Takipçilerini Etkileyip Kendisine Para Gönderilmesini Sağlayan Sanıkların Eylemlerinin Dolandırıcılık Suçunun Unsurlarını Oluşturacağı)
Y15.CDE. 2017/24190DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMARI SURETİYLE DOLANDIRICILIK ( Sanığın Katılana Kendilerine Çok Miras Kaldığını,Abdestli Namazlı Tanıdıkları Var İse Bu Mirası Dağıtacaklarını Beyan Edip Katılana Bir Miktar Para Verdiği Diğer Sanığın da Bu Paranın Üzerine Kıymetli Bir Şey Konulması Gerektiğini Beyan Ettikleri Bunun Üzerine Katılandan İki Adet Burma Bilezik Alıp Paranın Üstüne Koyarak Birazdan Geleceklerini Söyleyip Ortadan Kayboldukları )
YCGKE. 2014/15-399DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDICILIK BULUNMADIĞI ( Basit Dolandıcılık - İnanç ve Duyguların İstismar Edilerek Mağdurun İrade Özgürlüğünün Etkilenmesinin Sözkonusu Olmadığı/Mağdurun İradesine Baskı Bulunmadığı/Nitelikli Dolandırıcılığın Bulunmadığının Kabulü )
Y3.HDE. 2012/20152DİNİ İNANÇ VE İSTEKLERİNE KAVUŞAMAMA ( Hac Organizasyonuna Katılamayan Davacıların Manevi Üzüntü İçinde Buluduğunun Kabulü Gereği - Dini İnanç ve İsteklerine Kavuşamayan Davacının Üzüntüsünün Manevi Giderimin Sağlanması Gerektiği )
Y14.CDE. 2012/11328DİNİ İSTİSMAR EDEREK NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEMEK ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )
Y7.HDE. 2015/1166DİNİ MİLLİ BAYRAM ÜCRETİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI ( Dava Dilekçesinde Ayrı Ayrı Talep Edilen Alacakların Mahkemece Birleştirilerek Tek Başlık Altında Hüküm Kurulduğu - Ayrı Ayrı İstenen Miktarlar Toplanmadan Karar Verilmesinin de Yanlış Olduğu )
Y14.CDE. 2012/3278DİNİ NİKAH ( Evlenme Olmaksızın Evlenmenin Dinsel Törenini Yaptırmak ve Evlenme Akdinin Kanuna Göre Yapılmış Olduğunu Gösteren Belgeyi Görmeden Evlenme İçin Dinsel Tören Yapmanın Suç Olduğu - Türk Ceza Kanunu Md. 230/5'e Göre Suç Teşkil Ettiği )
Y4.CDE. 2007/8662DİNİ NİKAH ( Resmi Nikah Olmaksızın Yaptırıldığı - Sonradan Resmi Nikah Yapıldığında Kamu Davasının Düşürüleceği )
Y4.CDE. 2010/25444DİNİ NİKAH (Anayasanın 174. Md. İle Koruma Altına Alınmış Olan Türk Medeni Yasasının Medeni Nikah İle İlgili Hükmünün Korunması ve Bu Hükmü İhlal Eden Eylemleri Yaptırım Altına Alan 765 S. TCY'nın 237/4. Md.sinin CYY'nın 231/14. Md.de Belirtilen Suçlardan Olduğu)
Y5.CDE. 2003/6015DİNİ NİKAH KIYDIRARAK EVLENME SUÇU ( Resmi Nikah Yaptırmayan Sanıklar - Dini Merasimi Yaptıran Sanıkların Ebeveynlerinin Suça İştirakten Cezalandırılamayacakları )
Y4.CDE. 2008/11256DİNİ NİKAH YAPMA SUÇU ( Evlenme Olmaksızın - Türk Medeni Yasasının Medeni Nikah İle İlgili Hükmünün Korunması ve Bu Hükmü İhlal Eden Eylemleri Yaptırım Altına Alan TCY'nın Md. 230/5 ve CYY Md. 231/14'de Belirtilen Suçlardan Olduğu )
Y5.HDE. 2011/3548DİNİ TESİS ALANI OLARAK AYRILAN YER ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Cami ve Müştemilatı Yapılmak Suretiyle El Atılan Bölümün İmar Planında Dini Tesis Alanı Olarak Ayrıldığı/Bu Kısmın Bedelinin de Davalı Belediye Başkanlığından Tahsili Gerektiği )
Y4.CDE. 2003/11688DİNİ TÖRENLE EVLENMEYE İZİN VERMEK ( Resmi Nikahı Bulunmayan Kızı İçin - Evlenmesi Yasak Kişilerin Evlenmesine İzin Vermek Suçunun Oluşup Oluşmaması )
Y9.CDE. 2004/6013DİNİ VE MİLLİ BAYRAM GÜNLERİ ( Haksız Tutuklamaya Dayalı Maddi Tazminat Hesabında Düşülerek Hesap Yapılması Gereği )
Y9.HDE. 2001/13996DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARDA ÇALIŞMA ( Davacının Çalıştığını Kanıtlayamaması Nedeniyle Fazla Çalışma Ücreti Talebinin Reddi )
Y9.HDE. 2006/24283DİNİ VE ULUSAL BAYRAM ALACAĞI ( Toplu Sözleşme Hükümleri Nazara Alınarak Hesaplanması Gereği )
Y18.HDE. 2003/3826DİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Nüfusta İslam Olan Dinin Kayıtlardan Silinmesinin İdari Bir İşlem Olmayıp Yargının Görev Alanına Girmesi )
Y18.HDE. 2003/816DİNİN NÜFUS KAYDINDAN SİLİNMESİ ( İslam Olan - Şaman Olan Dininin Nüfus Kütüğüne Geçirilmesinin İdari Bir İşlem Olup Bu Konunun Mahkemenin Görevi Dışında Olduğu )
Y10.CDE. 2011/11035DİNLEME KARARI ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti - Hükme Esas Alınan İletişimin Tespitine Dair Dinleme Kararlarının Getirtilmesi ve Ayrı Bir Soruşturma Konusu Olduğunun Tespiti Halinde Sonucu Araştırılarak Dava Açılıp Açılmadığının Belirleneceği )
Y2.CDE. 2009/22575DİNLEME KAYDA ALMA VE SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( İletişimin Tespiti İşlemine Tüm Suçlar Bakımından Başvurulabilirken Sözkonusu İşlemlere Yalnızca Katalog Suçlar Bakımından Başvurulabileceği )
Y5.CDE. 2014/8897DİNLEME KAYITLARI İLE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA FİİLLERİNİN ÖRTÜŞTÜĞÜ ( Suçun Gerçekleşmiş Bulunduğundan Sanıkların Mahkumiyetine Karar Verilmesi Gereği )
Y2.CDE. 2016/3050DİNLEME KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ ( Bu Konuda Yetkili Olan Mahkeme Tarafından Verilmesi Sebebiyle Söz Konusu Delillerin Suçun Aydınlatılması Bakımından Mahkemeye Vicdanı Bir Kanaat Oluşturması Sebebiyle Yasal Bir Delil Olduğu Kabul Edilmiştir Biçimindeki Yasal ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Söz Konusu Dinleme Kayıtlarının Hukuka Uygun Delil Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu - Hırsızlık )
Y2.CDE. 2014/16461DİNLEME KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ (Suç Tarihi İtibariyle Hırsızlık Suçunun 5271 S. CMK'nun 135/8. Md. Hükmü Kapsamında Bulunmaması Nedeniyle Anılan Dinleme Kayıtlarının Bu Suçun Delili Olarak Kullanılamayacağı)
Y11.CDE. 2006/4401DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMAMASI ( Hazır Bulunan Katılana Tanık Beyanlarına Karşı - Bozma Nedeni )
Y10.CDE. 2015/5332DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMASI ( Oturumda Sanığın Kimlik Tespitinin Yapıldığı İsnat Edilen Suçun Ceza Sınırı Dikkate Alınarak Müdafiisinin Hazır Bulunmaması Sebebiyle Savunmasının Alınamayacağına Karar Verilerek Adı Geçen Sanığın Savunmasının Bir Sonraki Oturumda Alınmasına Karar Verildiği Yine Aynı Oturumda Tanığın Dinlenilerek Sanığa Müdafiisi Olmaksızın Tanık Beyanına Karşı Diyeceklerinin Sorulduğu Bir Sonraki Oturumda İse Sanığın Müdafiisi Huzurunda Sorgusunun Yapıldığı Ancak Adı Geçen Tanıkların Beyanlarının Okunmadığı ve Bu Beyanlara Karşı Diyeceklerinin Açıkça Sorulmamasının İsabetsizliği )
Y1.CDE. 2013/5942DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMASI GEREĞİ ( Hükme Esas Alınan Ağır Ceza Mahkemesi Dosyası İçerisindeki Haklarında Mahkumiyet Kararı Verilen Sanık Savunmaları Mağdur ve Tanık Beyanları Hts Kayıtları Ekspertiz Raporları ve Tutanakların Duruşmada Okunarak Suça Sürüklenen Çocuk ve Müdafiinden Diyeceklerinin Sorulması Gerektiği )
Y8.CDE. 2015/10831DİNLEME VE OKUMADAN SONRA DİYECEĞİN SORULMASI GEREĞİ (6136 Sayılı Yasaya Muhalefet - Hükme Esas Alınan Tutanaklar İle Sorgudan Önce Yapılan İşlemlere İlişkin Bilgi ve Belgelerin Duruşmada Okunup Sanıklara Diyecekleri Sorulmadan ve İletişimin Tespitine Ve Çözümüne Dair Tutanakların Denetime Olanak Verecek Şekilde Dosyada Bulundurulması Gerektiği Gözetilmeden Karar Verilemeyeceği)
YCGKE. 2011/9-93DİNLEMENİN DELİL NİTELİĞİ ( İşlenmiş ya da İşlenmekte Olan Suça İlişkin 5271S.K. Md.135'te Düzenlenen İletişimin Dinlemesi Bulgularının Delil Niteliğinde Olacağı - Önleme Dinlemesi Kararı Sonucunda Ulaşılan Bulguların Ceza Soruşturması ve Kovuşturmasında Delil Olarak Kullanılamayacağı )
Y15.HDE. 2003/3228DİNLENEBİLİRLİK KOŞULU ( Tasarrufun İptali Davası - Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılması Gereği )
Y2.HDE. 2003/495DİNLENEBİRLİK ŞARTI ( Tenfiz davasının Açıldığı Anda Yabancı İlamın Henüz Kesinleşmemiş Olması - Davanın Reddi Gereği )
Y4.CDE. 2014/16910DİNLENEN BEŞ TANIKTAN SADECE BİRİNİN SANIĞIN HAKARET ETTİĞİNE DAİR İFADE VERMESİ ( TCK. 125/1. Md.si Uyarınca Gıyapta Hakaret Suçunun Oluşması İçin En Az Üç Kişi İle İhtilat Edilerek İşlenmesinin Gerektiği de Göz Önünde Bulundurulduğunda Hakaret Eylemlerinin Ne Şekilde Karşılıklı Olarak İşlendiği Açıklanmadan Yetersiz Gerekçeyle Sanıklar Hakkında TCK. 129/3. Md.si Gereğince Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Hükümler Kurulmasının Hatalı Olduğu )
Y2.HDE. 2017/252DİNLENEN TANIKLARLA İSPAT EDİLMEK İSTENEN HUSUSUN YETER DERECEDE AYDINLANMIŞ OLMASI ( Tanığın Dinlenmemesi İçin Dinlenen Tanıklarla İspat Edilmek İstenen Hususun Yeter Derecede Aydınlanmış Olması Gerektiği - Böyle Değilse Mahkemenin Tanığı Dinlemekten Kaçınamayacağı )
Y3.HDE. 2013/12135DİNLENİLME HAKKI ( Davalı Duruşmaya Çağrılmadan Taraf Teşkili Sağlanmadan Hüküm Verilemeyeceği - Davalı Yan Dinlenmek ve Savunması Alınmak Üzere Kanuni Şekillere Uygun Olarak Davet Edilmedikçe Hukuki Dinlenme Hakkı Kullanılmasına İmkan Verilmeden Hüküm Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y22.HDE. 2013/21302DİNLENİLME HAKKI ( Dosyanın İşlemden Kaldırılması - Dosyanın Yenilenmesi )
Y6.HDE. 2012/8419DİNLENİLME HAKKI (Davanın Tarafları Müdahiller ve Yargılamanın Diğer İlgilileri Kendi Haklarıyla Bağlı Olarak Hukuki Dinlenilme Hakkına Sahip Olduğu - Paydaşlığın Giderilmesi Davasını Paydaşlardan Birinin veya Bir Kaçının Diğer Tüm Paydaşlara Karşı Açacağı/Tüm Paydaşların Davada Yer Alması Gerektiği)
Y15.HDE. 2010/5419DİNLENİLME HAKKI (Taraflar Usulüne Uygun Olarak İddia ve Savunması İçin Mahkemeye Çağrılıp Hukuki Dinlenilme Hakkı Kullandırılmadan Hakkında Hüküm Verilemeyeceği - Dava Dilekçesinin Usulsüz Tebligatı)
Y2.HDE. 2012/24431DİNLENİLMESİNDEN AÇIKÇA VAZGEÇİLMEYEN TANIK ( Davanın Uzamasını Önlemek İçin 6100 S.K. Md.241'de Yer Alan Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi Hükmü Uyarınca Mahkemece Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçildiği - Md. 241'in Şartlarının Oluşmadığı/Tanığın Dinleneceği )
Y2.HDE. 2014/20379DİNLENİLMESİNDEN AÇIKÇA VAZGEÇİLMEYEN TANIKLARIN DİNLENİLMESİ ( Boşanma Davası - Davalı/Davacı Koca'nın Delil Listesinde İsimlerini Bildirdiği Tanıkların Bir Kısmının Dinlenildiği/Diğer Tanıklarının da Dinlenilmesi Talebinin Dinlenen Tanıkların Beyanlarının Yeterli Görüldüğü Gerekçesiyle Reddedildiği )
Y2.HDE. 2014/18117DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMEYEN TANIĞIN DURUŞMAYA GELMEMESİ ( Tanığın Davetiye İle Çağırılmış Olmasına Rağmen Hazır Bulunmadığı İçin İhzaren Celbine Karar Verildiği - Bir Sonraki Duruşmada İhzaren Celbin Sonucu Araştırılmadan Karar Verildiği/Davacı Taraf Tanığın Dinlenilmesinden Açıkça Vazgeçmediğinden Tanık Dinlenilerek Hüküm Kurulacağı )
Y2.HDE. 2003/4336DİNLENİLMEYEN DAVALI ŞAHİTLERİ ( Davalı Tanıkları Dinlenilmeden Eksik Tahkikatle Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y2.HDE. 2003/3821DİNLENİLMEYEN TANIK ( Tanığın Dinlenilmesinden Açıkça Vazgeçilmemiş Tanığa Tebligat Yapılması ve Gelmemesi Halinde İhzaren Celp Edilmesi )
Y9.HDE. 2007/5954DİNLENME ARALARI ( Fazla Çalışma Süreleri Belirlenirken On Saate Kadar Olan Çalışmalardan Bir On Saati Aşan Çalışmalardan Bir Buçuk Saat Dinlenme Arası Süresi Düşülmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/14647DİNLENME ARASI ( Fazla Çalışmada 1 Saatlik Ara Dikkate Alınarak Hesap Edilmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2009/14643DİNLENME ARASI ( Hafta Tatilinde Gerçekleşen Çalışma “Fazla Çalışma” Niteliğinde Olduğu - Günde On Saatlik Çalışmadan Bir Saat Dinlenme Arası Düşülmesi Gerektiği )
Y9.HDE. 2015/27171DİNLENME GÜNÜNÜN FAZLA MESAİ HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( İşçinin Fiilen Yaptığı İşin Niteliği ve Yoğunluğuna Göre de Fazla Çalışma Olup Olmadığı Araştırılması Gerektiğinde ve Somut Uyuşmazlıkta Davacının Kendi Tanığının Anlatımıyla da Sabit Olduğu Üzere Saat 24.00'e Kadar Çalışılan Günün Ertesi Günü İşyerine Mesaiye Gelinmediği Anlaşıldığından Fazla Mesai Hesaplanırken Bu Dinlenme Gününün Dikkate Alınacağı )
Y9.HDE. 2008/35528DİNLENME HAKKI ( 4857 S.K'nun 53. Md.sinde Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Hakkının Doğmayacağı Belirtilmiş İse de Yılın Ne Kadar Bölümünde Çalışılma Halinde Mevsimlik İş Sayılacağı Yönünde Bir Düzenlemeye Yer Verilmediği )
Y8.HDE. 2017/1099DİNLENME HAKKI ( Davanın Taraflarının Kendi Hakları ile Bağlantılı Olarak Hukuki Dinlenme Hakkına Sahip Olduğu Yargılama ile İlgili Bilgi Sahibi Olmasını İçerdiği - Vasi Atanması Talebi ile Açılan Davada Vasi Adayına Duruşma Günü Tebliğ Edildiği Halde Dinlenmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinin Dinlenme Hakkına Aykırı Olduğu )
Y22.HDE. 2012/12481DİNLENME HAKKI ( İşçinin Tatil Gününden Önce 4857 S. Kanun'un 63. Md.sine Göre Belirlenmiş Günlerinde Çalışmış Olması Koşuluyla Yedi Günlük Zaman Dilimi İçinde Yirmi Dört Saat Dinlenme Hakkı Olduğu )
Y7.HDE. 2015/3962DİNLENME HAKKI ( İşçinin Tatil Gününden Önce İş Kanunu'nun 63. Md.sine Göre Belirlenmiş Olan İş Günlerinde Çalışmış Olması Koşuluyla Yedi Günlük Zaman Dilimi İçinde Yirmidört Saat Dinlenme Hakkının Bulunduğu Belirtilmiş ve İşçinin Hafta Tatili Gününde Çalışma Karşılığı Olmaksızın Bir Günlük Ücrete Hak Kazanacağı )
Y9.HDE. 1996/507DİNLENME HAKKI ( İşçinin Yıllık İznini Kullanmaması Durumunda Bunu İsteyememesi )
YHGKE. 2015/22-2245DİNLENME HAKKI ( İşe Giriş Tarihine Göre Yılın Çalışılmayan Bölümünde Davacı İşçi Yıllık İzin Hakkını Kullanmış Olup Kanun Koyucunun Mevsimlik İşte Yıllık İzin Öngörmemiş Olmasının Temel Gerekçesinin de Çalışılan Süre İtibarıyla Dinlenme İhtiyacının Ortaya Çıkmamış Oluşu Olduğu )
Y22.HDE. 2014/26311DİNLENME HAKKI ( Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Hakkının Doğmayacağı - Yılın Tamamına Yakın Bir Bölümünde Çalışılma Halinde Anayasal Temeli Olan Dinlenme Hakkının Tanınmasının Gerekeceği )
Y9.HDE. 2011/41282DİNLENME HAKKI ( Yılın Tamamına Yakın Bir Bölümünde Çalışılması Halinde Tanınacağı - Davacı İşçi Sözkonusu Yılda Bu Şekilde Çalışmış Olmakla Çalışılmayan Süre Bakımından Dinlenme Hakkını Kullanmasına İmkan Bulunmadığı )
YHGKE. 2011/9-596DİNLENME HAKKI ( Yılın Tamamına Yakın Bölümünde Çalışılma Halinde Dinlenme Hakkı Tanınanacağı )
Y22.HDE. 2013/16986DİNLENME HAKKI ( Yıllık İzin Ücreti Alacağı/Mevsimlik İşçinin Kural Olarak Yıllık İzin Talep Edemeyeceği - İş Kanununda Mevsimlik İşçinin Yılın Ne Kadar Bölümünde Çalıştığına İlişkin Açık Hüküm Bulunmadığı/İşin Niteliğine Göre İşçinin Yılın Tamamına Yakın Çalışması Halinde Dinlenme Hakkının Tanınması Gerektiği - İşçinin On Bir Ay ve Üzeri Çalışmasının Bulunduğu Yıllar Bakımından Yıllık izin Hakkının Doğduğunun Kabul Edileceği )
Y9.HDE. 2001/17459DİNLENME HAKKI (İşçinin İzin Ücretini Çalışırken Aldığı Kabul Edilecek Olursa İşçinin Anayasal Hakkı Olan Dinlenme Hakkından Vazgeçme Sonucunu Doğurması)
Y9.HDE. 2008/17161DİNLENME SÜRESİ ( İklim Mevsim Yöredeki Gelenekler ve İşin Niteliğine Göre Yirmidört Saat İçinde Kesintisiz Oniki Saat Dinlenme Süresi Dikkate Alınarak Verileceği )
Y22.HDE. 2015/24373DİNLENME SÜRESİ (Taraf Tanık Beyanları Doğrultusunda Ara Dinlenme Süresi Gözetilerek Hesaplama Yapılması Gerekirken Yasal Ara Dinlenme Süresinin Düşülerek Hesaplamaya Gidilmesinin Hatalı Olduğu)
Y9.HDE. 2010/51210DİNLENME SÜRESİ/ÇALIŞMA SÜRESİ ( TİS Hükümlerinde Fazla Çalışma Yapılacaksa Mesaiye Başlamadan Önce 15 Dakika Dinleme Süresinin Düzenlendiği/Bu Süreler Çalışmış Gibi Sayılır Hükmüne Yer Verildiği - Fazla Mesai Ücreti Hesabı )
Y7.HDE. 2015/45884DİNLENME SÜRESİNDE ÇALIŞMA (Yirmidört Saat Dinlenmenin Haftanın Pazar Günü Dışında Başka Bir Gününde Kullandırılması Olanaklı Olduğu - Ancak İşçinin Hafta Tatillerinde Çalıştırılarak 24 Saatlik Dinlenme Süresinin (Hafta Tatili) Toplu Halde Kullandırılması Yasa Hükmünün Konuluş Amacına Aykırı Olduğundan Mümkün Olmadığı)
Y9.HDE. 2007/31179DİNLENME SÜRESİNİN FAZLA ÇALIŞMADAN DÜŞÜLMESİ ( Bir Saatlik Dinlenmenin Yetersiz Olduğu - Dinlenmenin 1,5 Saat Kabul Edilip Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması Gereği )
Y17.HDE. 2009/713DİNLENME ŞARTININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Davacı Tarafından Aciz Belgesi İbraz Edilmediğinden Davanın Dinlenme Şartının Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Reddi )
Y18.HDE. 2014/3367DİNLENME YETENEĞİ ( Kat Malikleri Kurulunca Verilen Kararlara Karşı Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği - Yönetim Kurulunca Kabul Edilen Yatırım Bütçesinin İptali İçin Öncelikle Kat Malikleri Kuruluna Başvurulacağı/Doğrudan Açılan Davanın Dinlenme Yeteneği Bulunmadığından Reddedileceği )
Y9.HDE. 2005/16452DİNLENMEK MAKSADIYLA OTURMA EYLEMİ ( Davacının Gece Vardiyasında Çalıştığı da Dikkate Alındığında Herhangi Bir Zarar ve Tehlikeye Meydan Vermeden Çok Kısa Bir Süre Oturma Eyleminin Hakli Fesih Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
Y2.HDE. 2003/2608DİNLENMEYEN ŞAHİT ( Dinletilmekten Vazgeçilmeyen Şahit Beyanı Alınmadan Hüküm Kurulamaması )
Y9.HDE. 2011/50340DİNLETİLMESİNDEN VAZGEÇİLEN TANIĞI KARŞI TARAFIN DİNLETMEK İSTEMESİ ( Davacının Delil Listesinde Gösterdiği Tanıklardan Birinin Dinlenmesinden Vazgeçtiği - Davalın Tarafın Bu Tanığın Dinlenmesini Talep Etmesi Karşısında Masrafları Yatırılmak Kaydı İle Tanığın Dinlenilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 1990/9-263DİNSEL PROPAGANDA YAPARAK ŞAHSİ NÜFUZ VE MENFAAT TEMİNİ ( Belediye Başkanının Cami Cemaatine Belediye'de Kur'an Dinleterek Konuşma Yapması )
Y14.CDE. 2012/15283DİNSEL TÖREN YAPTIRMA ( Evlenme Olmaksızın/Temadi Eden Suçlardan Olmadığı - Suç Tarihinin Dini Törenin Yaptırıldığı Zaman Olduğu/Dava Zamanaşımının Dolduğunun Kabul Edileceği )
Y14.CDE. 2012/3281DİNSEL TÖRENLE EVLENDİRME VE EVLENME SUÇU ( 5271 S.K. Md.231/14'de Belirtilen Suçlardan Olduğu - Bu Suçla İlgili Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilemeyeceğinin Gözetileceği )
Y3.CDE. 2004/17149DİP KÖKLERİ ( Suça Konu Dip Köklerinin İzin Verilen Alandan mı Yoksa Yasak Olan Alandan mı Alındığının Tespiti Gereği )
YCGKE. 1998/8-68DİPÇİĞİ DEĞİŞTİRİLİP YERİNE EL KABZASI TAKILAN AV TÜFEĞİ ( Diğer Özellikleri Özgün Haliyle Korunduğundan Yasak Silah Sayılmaması )
Y3.CDE. 2002/2518DİPKÖK ( Suça Konu Emvalin Dipköklerden Elde Edilip Edilmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
Y7.CDE. 2002/3679DİPLAMASIZ HASTA TEDAVİSİ ( Diplomasız Olarak İğne Yaparak Hasta Tedavi Etmekten Dava Açılmış Olayda Eğer Daha Ağır Cezayı Müstelzim Fiil İşenmişse O Fiile Mahsus Ceza Verilmesi Gereği )
Y5.CDE. 2012/13687DİPLOMA ASLININ MAHKEME HUZURUNDA İNCELENMESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik - Sahte Düzenlendiği Belirtilen Diplomanın İngilizceden Türkçeye Tercümesinin Onaylandığı/Mahkemece Diploma Aslının Getirtilerek Huzurda İnceleneceği - Gerekirse Sahteliği ve İğfal Kabiliyeti Yönünden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
Y6.CDE. 2004/9195DİPLOMA SAHTECİLİĞİ ( İğfal Kabiliyetinin Araştırılması Gereği )
Y11.CDE. 2006/5624DİPLOMA ZAYİ BELGESİ ( "Bölüm-Kolu" Kısmındaki "Sosyal-Sanat" İbaresinin Yanına "Resim" İbaresini Ekleyip Kayıt Yaptırmasında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu - 765 S. TCK'nun 342/3. Md. nin 5237 S. Yasada Fiiline Karşılık Gelen 204/1. Md. İle Karşılaştırma Yapılarak Belirlenmesi Gerektiği )
Y6.CDE. 2001/7128DİPLOMADA SAHTECİLİK ( Diplomaların Denkliği İçin YÖK Tarafından Araştırma Yapılıyor Olduğundan İğfal Kabiliyetinin Ne Şekilde Olduğunun Belirleneceği - Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma )
YCGKE. 2009/11-89DİPLOMANIN DENKLİĞİ ( Resmi Evrakta Sahtecilik - Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 11. Md. İle Yürürlükten Kaldırılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nin 5. Md. Uyarınca Diploma Denklik Komisyonunca Belgelerin Orijinal Olup Olmadığının Araştırılmasının Zorunlu Olduğu )
Y11.CDE. 2006/6331DİPLOMANIN SAHTELİĞİ ( Kursa Devam Etmeden Diploma Aldıkları İddia Edilen Kişilerin Beyanına Başvurulup Diplomaları Nasıl ve Ne Şekilde Aldıkları Belirlenip Sahte Diplomaların Aslı ya da Onaylı Suretleri de Dosyaya Eklenip Sonucuna Göre Hukuki Durumun Tayin ve Takdiri Gerektiği )
Y19.CDE. 2016/1830DİPLOMASI VE YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN HASTALARA TEDAVİ TATBİK ETMESİ ( Kovuşturma Konusu Fiilin Kabahat Oluşturduğunun Anlaşılması Halinde Mahkeme Tarafından İdarî Yaptırım Kararı Verileceği/1219 Sayılı Kanun'un 46. Maddesi Göndermesiyle 44. Maddesi Gereği İdari Para Cezası Verilmesi Gerektiği )
Y7.CDE. 2010/12065DİPLOMASIZ DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMA ( Birden Fazla Şahsa Muhtelif Zamanlarda Müdahalede Bulunmak - Sanığın Her Bir Mağdura Karşı Aldatıcı ve Hileli Davranışlarının Nelerden İbaret Olduğunun Açıklanması Gerektiği )
Y19.CDE. 2015/19689DİPLOMASIZ DİŞ HEKİMLİĞİ YAPMA SUÇU ( Kişisel Çıkar Amacı Olmasa Bile Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine Dair Herhangi Bir Muayene veya Müdahale Yapan Diş Hekimliği Klinik Hizmetleri İle İlgili İşyeri Açanların Meslek İcralarının Durdurulacağı )
Y7.CDE. 2007/7394DİPLOMASIZ HASTA TEDAVİ ETMEK ( Adli Para Cezası ile Hapisten Çevrilme Para Cezasının Toplanamayacağı )
YCGKE. 1994/7-370DİPLOMASIZ KİŞİNİN YANLIŞ KIRIK TEDAVİSİ ( Kolun Kangren Olup Kesilmesinin Hangi Suçu Oluşturacağı )
Y19.CDE. 2015/13688DİPLOMASIZ OLARAK DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR MUAYENE VEYA MÜDAHALE YAPMA SUÇU ( 1219 S. Kanuna Muhalefet - Mahkemece İşyerinde Ele Geçirilen Malzemeler Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Diş Kliniği Açmak İçin Yeterli Olup Olmadığının Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
Y11.CDE. 2006/5937DİPLOMASIZ OLARAK DİŞ HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE İLİŞKİN MUAYENE YAPMAK ( Diş Hekimi Olduğunu Beyan Ederek Şikayetçilerin Parasını Alıp Kaçan Sanık - Kamu Davasının Dolandırıcılıktan Açıldığı/Muayene Yapmak Suçundan Hüküm Kurulamayacağı )
Y19.CDE. 2015/13565DİPLOMASIZ OLARAK DİŞ HEKİMLİĞİNE DAİR MUAYENE VEYA MÜDAHALE YAPILMASI ( Kişisel Çıkar Amacı Olmasa Bile Diplomasız Olarak Diş Hekimliği Mesleğine Dair Herhangi Bir Muayene Veya Müdahale Yapan Diş Hekimliği Klinik Hizmetleri İle İlgili İşyeri Açanların Meslek İcralarının Durdurulacağı - Diş Protez Teknisyenlerinin Sahip Oldukları Diploma veya Belgelerin Hak Kazandırdığı Unvanlardan Başkalarını Kullanamayacağı/Hastalarla Doğrudan Doğruya Mesleki İlişkiye Giremeyeceği ve Laboratuvarlarında Münhasıran Diş Hekimliği Mesleğini İcra Etmekte Kullanılan Araç ve Gereçleri Bulunduramayacağı )
Y7.CDE. 2013/6767DİPLOMASIZ OLARAK DİŞ HEKİMLİĞİNE İLİŞKİN MUAYENE YAPMAK ( Sanığın Eyleminin 1219 S.K. Md. 41'e Aykırı Olduğu Ancak Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı )
Y2.HDE. 2001/7607DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER ( Resmi Nitelikte Olması Nedeniyle Veraset Belgelerine Esas Alınmasının Gerekmesi )
Y9.CDE. 2009/8823DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIK ( Ceza Soruşturmasından Bağışık Olan Sanık Hakkında Taksirle Yaralama Suçundan Kovuşturma Yapılamayacağı )
Y9.CDE. 1983/2665DİPLOMATİK BAĞIŞIKLIK ( Suçun Resmi Görev Sırasında İşlenmemesi Halinde Bağışıklık Bulunmaması )
YCGKE. 1996/6-305DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞIN KAPSAMI ( Yurtdışındaki Konsolosluk Binasında Suç İşleyen ve Diplomatik Dokunulmazlığı Bulunmayan Türk Vatandaşının Yerel Yargıya Tabi Olacağı )
Y12.HDE. 2004/6469DİPLOMATİK İLİŞKİLER ÜZERİNE VİYANA SÖZLEŞMESİ ( Yabancı Bir Devlete Ait Elçiliğin Veya Konsolosluğun Giderlerini ve İşletme Masraflarını Karşılamak Üzere Tutulan Banka Hesabına Takip İle İlgili Cebri İcra Uygulanamayacağı )
Y4.HDE. 2010/6451DİPLOMATİK TEMSİLCİLER ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - “Yabancı Devlete Özel Hukuk İlişkilerinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklarda Yargı Muafiyeti Tanınmayacağı”/Bağışıklık Diplomatik Temsilcilerle İlgili Olup Onların Temsil Ettikleri Devlet Aleyhine Açılan Davaları Kapsamayacağı )
YHGKE. 2012/11-1096DİREKSİYON BAŞINDA ANİDEN ÖLÜM ( Araç Sürücüsünün Seyir Halinde İken Ölümü Sonrası Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Zararlardan İşletenin Sorumlu Olduğu - Kazanın Mücbir Sebepten Kaynaklandığı Savunmasında Bulunulamayacağı )
Y12.CDE. 2012/6669DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETME ( Sanığın Ehliyetsiz Olarak Kullandığı Pat Pat Diye Tabir Edilen Araçla Yağışlı Havada Rampa Aşağı İnerken Hatır Taşıması İçin Aracına Aldığı Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verdiği - Bilinçli Taksirin Unsurları Oluşmadığı/5237 S.K. Md.22/3 Uygulanamayacağı )
Y13.CDE. 2013/9642DİREKSİYON KİLİDİ İLE KİLİTLİ MOTOSİKLETİN ÇALINMASI ( Park Halindeki Motosikletin Kilidinin Kırılıp Düz Kontak Yapılarak Çalınması Karşısında Eylemin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturduğu - TCK Md.142/1-b Hükmüne Uyduğu Gözetilmeyerek TCK Md.141/1 İle Hüküm Kurulamayacağı )
Y2.CDE. 2013/25625DİREKSİYON KİLİDİ KIRILARAK MOTORSİKLET ÇALINMASI ( Sanığın Satmakla Üzerinde Tasarruf Etme Hak ve Yetksini Kaybettiği Malın Bulunuğu Yeri Söylediği - Sanığın Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanamayacağı )
Y13.CDE. 2014/18187DİREKSİYON KİLİDİYLE KİLİTLENMİŞ PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN ÇALINMASI ( Eylemin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı )
Y9.HDE. 2006/16698DİREKSİYON ÖĞRETİCİSİ ( Davalının 625 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalıştığı - Akit Yasadan Kaynaklanan Nedenle Belirli Süreli Nitelikte Olduğundan İhbar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
Y19.HDE. 2016/6996DİREKT SATIŞ NOKTASI SÖZLEŞMESİ ( Düzenleme Tarihleri Dikkate Alındığında 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanununun Kefalete Dair Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği - Kefalet Sözleşmesinin Geçerli Olduğu Kabul Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği/İtirazın İptali )
Y6.CDE. 2011/9971DİRENCİN KIRILIP KIRILMAMASI ( Dolayısıyla Yağma Suçunun Oluşup Oluşmadığını Ağır Ceza Mahkemesinin Değerlendireceği - Motosikletle Omzundaki Çanta Alındığında Kulpundan Tutup 3-5 Metre Koşup Düşeceği Korkusuyla Bıraktığını İddia Eden Yakınan )
Y15.HDE. 1996/3575DİRENGEN DURUMA DÜŞÜRME ( Taraflar Arasındaki Sözleşmede Giderleri Yükleniciye Ait Olmak Üzere Edimin İş Sahibince Yerine Getirilmesi İstenmesi )
YHGKE. 1984/9-834DİRENİLEMEYECEK KARARLAR ( Yetki İtirazı Davalarının Temyizi Sonucu Yargıtay Dairesinin Verdiği Kararın Kesin Olduğu )
Y11.HDE. 1990/861DİRENİM FAİZİ ( Yeniden Direnim Faizi Yürütülememesi )
YHGKE. 1977/12-350DİRENİM FAİZİNE İLİŞKİN GİDER VERGİSİ ( Başlangıçta İstenmesinin Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 2000/9-896DİRENİŞ ( Mahkeme Marifetiyle Yerinde Saptanmasının İşveren Açısından Haklı Bir Fesih Olması )
Y9.HDE. 1996/1587DİRENİŞ NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN İŞÇİ ( Sendikal Tazminat Talebi )
Y4.CDE. 2006/7360DİRENME ( 765 S.K.'da Görevliye Sövme Eyleminin Direnme Kapsamında Kaldığı - 5237 S.K.'da Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y4.CDE. 2007/825DİRENME ( 765 S.Y'nın 260. Md. Tanımlanan Biçimiyle 5237 S.Y'da Düzenlenmediğinin ve Yasa Koyucu Tarafından Suç Olarak Kabul Edilmediğinin Gözetilmemesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2006/19-251DİRENME ( Bozma İlamında Getirtilmesi Gereğine İşaret Edilen Dosya Getirtilerek Ortaya Koyduğu Hukuki Durum Esas Alınarak Oluşturulan Hükmün Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 2008/18-271DİRENME ( Bozma Kamu Düzenine İlişkin ve Dolayısıyla Hakimin Kendiliğinden Gözönünde Bulundurması Gereken Nedenlere Dayalı Değilse ve Her İki Taraf Bozmaya Uyulmasını İstemişlerse Hakim Önceki Kararında Direnemeyeceği )
YCGKE. 1974/1-230DİRENME ( Bozma Kararlarına Karşı Cumhuriyet Başsavcılığının İtirazı Üzerine Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararın Kesin Olmaması )
YHGKE. 2002/5-863DİRENME ( Bozmadan Sonra Bozma Karar Gereğince Bozmadan Önce Dosyada Bulunmayan ve İncelenmeyen Delillerin Direnme Kararına Gerekçe Yapılamaması )
YCGKE. 2005/5-54DİRENME ( Bozmadan Sonra Tensiple Şikayetçinin Celbine Karar Verilip Gelmemesi Üzerine Dinlenilmesinden Vazgeçilerek Yeni ve Değişik Gerekçelerle - Hükmün Temyizi Halinde İncelemenin Özel Dairesince Yapılacağı )
YHGKE. 2012/5-26DİRENME ( Bozmadan Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliğine Dayanarak Karar Verildiği/Kararın Direnme Niteliğinde Olmadığı - Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat )
YHGKE. 1995/14-966DİRENME ( Bozmanın tavsiye ve eleştiri nitelikli bölümüne karşı )
YHGKE. 2006/11-478DİRENME ( Bozulmakla Ortadan Kalkan Karara Atıf Suretiyle Hüküm Fıkrası Oluşturulmadan "Önceki Kararda Direnilmesine" Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2017/6-123DİRENME ( Ceza Genel Kurulunun Bozma Kararı İle Direnme Hükmünün Tümüyle Ortadan Kalktığı/Yerel Mahkeme Artık Yeni ve Değişik Bir Karar Vermekte Serbest Olduğu/Bu Şekilde Verilen Kararların da Yeni Bir Karar Olup Hukuken Direnme Niteliğinde Olmadığından Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği - Resmi Belgede Sahtecilik )
YHGKE. 2009/9-216DİRENME ( Gerekçenin Genişletilmesi Değil Değiştirilmesi Söz Konusu Olmakla Ortada Direnme Kararının Bulunduğundan Söz Etmeye Olanak Bulunmadığı - Yeni Hüküm Niteliğinde Olup Dosyanın Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2007/6431DİRENME ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Sanığın Polis Otosuna Binmemesinden İbaret Olan Eyleminde Cebir ve Tehdit Öğelerinin Ne Suretle Gerçekleştiği Açıklanmadan Karar Verilemeyeceği )
YHGKE. 1995/15-1114DİRENME ( Hakemlerin Verdikleri Kararların Yargıtayca Bozulması Üzerine Direnme Kararı Verilememesi )
YHGKE. 2014/10-2377DİRENME ( Hizmet Tespiti - Mahkemece Bozmaya Uyulmakla Gerçekleşen Usuli Kazanılmış Hak Nazara Alınarak Hükmüne Uyulan Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmesi Gerektiği/Uyma Kararından Dönülüp Direnme Kararı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu/Direnme Kararının Bozulacağı )
YCGKE. 2005/6-117DİRENME ( Hüküm Sanıklar Aleyhine Bozulduğu Halde Davetiye Tebliğine Rağmen Duruşmaya Gelmediklerinden Bahisle Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Müdafilerinin Görüşü İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2005/7-22DİRENME ( İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçe İle - Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınmasının Olanaksız Bulunduğu )
YHGKE. 2015/22-2967DİRENME ( İşçilik Alacakları - Bozma Kararı Sonrasında Yapılan Yargılamada Verilen Kararda Bozmadan Önce Var Olmayan Bir Kısım Belgelere Dayanıldığı/Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevinin Özel Daireye Ait Olacağı )
YHGKE. 2014/22-2142DİRENME ( İşçilik Alacakları İstemi - Mahkemece Sunulan Emsal Kararlar İşaret Edilmek Suretiyle “Davalı İşveren Nezdinde Aynı Süreçte Çalışması Olan Emsal Kararlarda İkramiye Uygulaması ve Yemek Ve Yol Ücretine Dair Kararların Onandığı Dikkate Alınarak İçtihat Birliğinin Sağlanması Açısından Bozma İlamına Karşı Direnildiği - Temyize Konu Kararın Bir Direnme Kararı Olmadığı/Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 1998/5-251DİRENME ( İtiraz Yolu Açık Olan Kararlara Karşı İtiraz Mercii Özel Dairenin Kararlarının Kesin Olması Nedeniyle Direnme Kararının Yasaya Aykırı Olması )
YHGKE. 2008/1-510DİRENME ( Kısa Kararda Hüküm Fıkrası Oluşturulmamış Yalnızca "Önceki Kararda Direnilmesine" Denilmesi - Mahkemece HUMK'nun 388. Maddesinin Açık Hükmü Gözetilmeksizin Yazılı Biçiminde Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
YCGKE. 2009/2-199DİRENME ( Oturumda Açıkça Özel Daire Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildiğinden Ceza Genel Kurulunca İncelenmesi Gereken Bir Direnme Hükmü Bulunmadığı - Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Karara Yönelik Temyiz İsteminin de Değerlendirilmesi Yetkisi Yargıtay 2. Ceza Dairesine Ait Olduğu )
YHGKE. 1998/9-525DİRENME ( Önceki Hükümde Direnilmesine Şeklinde Karar Verilememesi )
YCGKE. 2013/6-827DİRENME ( Özel Görevli Mahkemenin Görev Alanının Sınırlı Olduğu Belirtilerek Görev Yönünden Kararın Bozulduğu - Yerel Mahkemenin Bozmaya Uyması Gerektiği )
Y2.CDE. 2007/649DİRENME ( Sanığın “Bizi Götürmeye Yetkiniz Yok" Şeklinde Sözler Söylemekten ve Görevli Memurlarca Zor Kullanılarak Araca Bindirilip Karakola Götürülmekten İbaret Eyleminin Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Unsurlarını Taşımadığı )
Y9.CDE. 2013/2223DİRENME ( Sanığın Eyleminin Düşünce ve Kanaat Açıklamaya Yönelik Olduğu/Suçun Oluşmadığı - 6352 S.K. Gçc. Md. 1 Uyarınca Kovuşturmanın Ertelenmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2001/16800DİRENME ( Sanığın Mallarını Kaldırmasını İsteyen ve Ceza Tutanağı Düzenleyen Memura Söylediği Sözlerinin Bu Suçu Oluşturması )
YCGKE. 2005/5-139DİRENME ( Sonradan Yürürlüğe Giren ve Lehte Hüküm İçerdiğinden Uygulanan Yasaya Dayalı Hüküm Türleri - İncelemenin Özel Dairece Yapılması Gerektiği/Özde Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Karar Olduğu )
Y4.CDE. 2006/7914DİRENME ( Sövme Eyleminin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Öğesi Olmayıp Ayrı Suç Oluşturacağı )
Y4.CDE. 2008/19048DİRENME ( Yakınanların Sanığın Araca Binmek İstemeyip Kendilerine Direndiğini Belirtmeleri Karşısında Direnmeye İlişkin Eylemleri Sorulup Açıklattırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )
Y4.CDE. 2010/9576DİRENME ( Yargı Görevi Yapan Mağdur Avukata Yönelmesi Nedeniyle Eyleminin TCY'nın 265/2. Md.sine Uygun Olduğu )
YHGKE. 2013/17-2405DİRENME ( Yargıtay Tarafından Verilen Merci Tayini Kararına Karşı Direnilemeyeceği )
YCGKE. 2005/1-83DİRENME ( Yasa Gereği Kendiliğinden Temyize Tabi Olmayan Karar/Aleyhine Açılmış Bir Temyiz Davası da Bulunmadığı - Dosyanın İncelenmeksizin İadesine Karar Verilmesi Gereği )
YCGKE. 2005/7-21DİRENME ( Yasa İle Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi Şeklindeki Yeni İşlem - Gerekçe ve Açıklamaların Özel Dairece Denetlenmemesi/Özel Dairece İncelenmeyen Bir Hususun Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı )
Y18.HDE. 2005/397DİRENME ( Yasalaramıza Göre Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Direnme Hakkının Mahkemeye Verilmiş Olması )
YCGKE. 2015/13-737DİRENME ( Yerel Mahkemece Bozma Kararı Doğrultusunda Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanıp Uygulanmayacağı Hususu Değerlendirilmek Suretiyle Yeni Bir Hüküm Kurulduğu/Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Hükmü Niteliğinde Olmadığı - Eylemli Uyma Neticesi Verilen Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2005/4-112DİRENME ( Yerel Mahkemenin İlk Bozma Nedenine Karşı "Bozma İlamında Yer Alan Nedenin Fark Edilemediğini" Belirtmek Suretiyle Ancak Gereğini Yerine Getirmeyerek Eylemli Biçimde Direnmesi )
YCGKE. 2017/8-953DİRENME (6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Yasal Yeterli ve Geçerli Direnme Nedeni Gösterilmeden ve Bozmaya Niçin Uyulmadığı Açıklanmadan Hüküm Kurulduğu/Yerel Mahkeme Direnme Hükmünün Saptanan Bu Usulü Sebepten Dolayı Diğer Yönleri İncelenmeksizin Bozulmasına Karar Verileceği)
YCGKE. 2014/7-280DİRENME (Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu/Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni Hükmün Doğrudan ve İlk Kez Ceza Genel Kurulu Tarafından Ele Alınamayacağı - Dosyanın İncelenmek Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verileceği)
YHGKE. 2015/22-2889DİRENME ADI ALTINDA YENİ KARAR VERME ( İşçilik Alacağı İstemi - Kurulan Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu/Yeni Hüküm )
YHGKE. 2015/22-774DİRENME ADIYLA YENİ HÜKÜM KURULMASI ( Aslı Dosyaya Sunulmayan Tutanaklara İtibar Edilemeyeceğinden Davalı Tarafın Davacının Mazeretsiz Olarak İşe Gelmediği Yönündeki Fesih Sebebinin Haklı Fesih Sebebi Olmadığı Şeklinde Hüküm Kurulduğu - Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2017/2-56DİRENME GEREKÇELERİNİN GÖSTERİLECEĞİ ( Mahkemece Direnme Nedenleri Gösterilmeden ve Bozma Kararına Niçin Uyulmadığı Açıklanmadan Önceki Hükmün Gerekçesinin Tekrarı İle Yetinilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu - Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçu )
YHGKE. 2015/22-1236DİRENME GEREKÇESİ ( Direnme Kararında Hangi Gerekçeyle Direnildiğine Yer Verilmediği - Mahkemece Yapılacak İş Özellikle Bozma Kararında Yer Verilen Bozma Gerekçesine Karşı Direnmenin Gerekçesini de ( Gerekirse Yeni Bir Hüküm Oluşturmayacak Şekilde Yasal Sınırlarda Genişleterek ) Açıkça Kaleme Alarak Kararda Göstermek Gerektiği )
YHGKE. 1989/2-334DİRENME GEREKÇESİ ( Temyiz İncelemesinin Genel Kurulda Yapılması )
YHGKE. 1995/15-1114DİRENME HAKKI ( Hakemler )
YCGKE. 1982/1-12DİRENME HAKKI ( Temyiz Kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı Üzerine Verilen Ceza Genel Kurulu Kararına )
Y18.HDE. 2005/5556DİRENME HAKKI ( Yasalarımızda Mahkemeye Verilmiş Olup Mahkemece Bozmaya Uyulduktan Sonra Bilirkişiler Bozma Gereğini Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
YCGKE. 2015/4-1195DİRENME HAKKI (Mahkemenin Görevli Bulunmaması Sebebiyle Verilen Bozma Kararlarına Karşı Mahkemelerin Direnme Hakkı Olmadığı - Kararı Bozulan Mahkemenin Bozma Sonrasında Yargılama Yapamayacağından İlk Hükmünde Direnme Kararı Veremeyeceği)
Y18.HDE. 2002/4542DİRENME HAKKI BULUNMAMASI ( Bilirkişi Kurulunun - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
YCGKE. 1976/2-320DİRENME HAKKI BULUNMAMASI ( Görev Yönünden Yapılan Bozma Kararına Karşı )
Y18.HDE. 2002/4000DİRENME HAKKININ BULUNMAMASI ( Mahkemece Bozma Kararına Uyulduğu Halde Bilirkişinin Eski Görüşünde Direnmesi )
YCGKE. 2008/1-92DİRENME HÜKMÜ ( 765 ve 5237 Sayılı Yasalardan Hangisinin Sanık Lehine Olduğunun Tartışıldığı Bölümde 5237 Sayılı Yasa Gereğince Hesaplama Yapılırken İlk Hükümde Düşünülmeyen “Olası Kast” İhtimaline Yer Verilmesi Nedeniyle Ceza Genel Kurulunda İncelenemeyeceği )
YCGKE. 2011/8-11DİRENME HÜKMÜ ( Bozmadan Sonra İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeye Dayanıldığı - Özel Dairece Denetlenmeyen Hükmün Ceza Genel Kurulunca Değerlendirilemeyeceği )
YCGKE. 2010/8-68DİRENME HÜKMÜ ( İlk Hükümden Farklı Olarak Yerel Mahkemece Sanığın Bu Kez 5237 S. TCY Hükümleri Uygulanmak Suretiyle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Karşısında Verilen Kararın Direnme Hükmü Niteliğinde Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
YCGKE. 2013/8-98DİRENME HÜKMÜ ( Niteliğinde Olmayan Yerel Mahkeme Kararına İlişkin Temyiz İsteminin Özel Daire Tarafından İncelenmesi Gerektiği - Bozmaya Uyularak Verilen Kararlar da Yeni Bir Karar Olup Hukuken Direnme Niteliğinde Olmadığı )
YCGKE. 2013/1-302DİRENME HÜKMÜ ( Özel Dairenin Bozma Nedenine Yönelik Olarak Açıklayıcı Bir Direnme Gerekçesi Yazmadan Direnme Kararı Veren Yerel Mahkemenin Kanuni Direnme Nedenlerini Kararda Göstermediği Bozma Kararına Niçin Uymadığını Denetlenebilir Düzeyde Açıklamamasının İsabetsiz Olduğu - Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs )
YCGKE. 2014/14-668DİRENME HÜKMÜ ( Sanığa Bozmada Belirtilen ve Aleyhinde Sonuç Doğurabilecek Olan Hususlarda Beyanda Bulunma Kendisini Savunma ve Bu Konudaki Delillerini Sunma İmkanı Tanınması Gerektiği - Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Direnme Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 2008/2-210DİRENME HÜKMÜ ( Sırasında Yeni Belirlenen Değerler Dikkate Alındığına Göre Nafaka Yönünden Direnme Kararı Değil Yeni Bir Hüküm Sözkonusu Olduğu )
YCGKE. 2004/6-191DİRENME HÜKMÜ ( Temyiz Aşamasında Sanığın Ölmesi - Direnme Hükmünün Bozulması/Kamu Davasının Ortadan Kaldırılması Gerektiği )
YCGKE. 2006/9-291DİRENME HÜKMÜ ( Tesis Ederken Öncekinden Farklı Bir Kabule Dayanmak Suretiyle Gerekçesini Genişlettiği - Bu Yeni Kabul ve Gerekçenin Özel Dairece Daha Önce İncelenmediği ve Denetlenmediği Genel Kurulda İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2017/7-2236DİRENME HÜKMÜ (Usulün Öngördüğü Anlamda Oluşturulmuş Bir Hüküm Bulunmadığı Gibi Direnme Kararlarını Denetleyen Hukuk Genel Kurulu Tarafından İncelenebilecek Nitelikte Teknik Anlamda Bir Direnme Hükmü de Bulunmadığı - Direnme Kararının Açıklanan Sebeple Bozulması Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası)
YCGKE. 2015/12-498DİRENME HÜKMÜ KURULURKEN HAZIR BULUNAN SANIĞA SON SÖZÜNÜN SORULMAMASI ( 5271 S. CMK'nun 216/3. Md.sine Aykırılık Oluşturduğundan Savunma Hakkının Sınırlanması Sonucunu Doğuran Bu Usule Aykırılık Sebebiyle Yerel Mahkeme Direnme Kararında İsabet Bulunmadığı )
YHGKE. 2003/1-14DİRENME HÜKMÜ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Son Bozma Kararı Yerine Daha Önceki Uyulmuş Bozma Kararı Doğrultusunda Kurulan Hüküm - Belirsiz Hudutlu Taşınmaz Sınırının Tesbiti Usulü )
YHGKE. 2008/6-340DİRENME HÜKMÜ SIRASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Yeni Bir Hüküm Oluşturulduğu/Yeni Hükmün İncelenmesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - Temerrüt Nedeniyle Tahliye )
YHGKE. 2005/20-405DİRENME HÜKMÜ USULÜNE UYGUN OLMAMASI ( Maddi Yanılgıya Dayalı Olan Hukuk Genel Kurulu Bozmasının ve Bu Bozmaya Karşı Başvurulan Karar Düzeltme İsteminin Bir Geçerliliği Bulunmamakta Olup Yok Hükmünde Olduğu - Kamu Düzenine İlişkin Olup Resen İnceleneceği )
YHGKE. 2008/9-716DİRENME HÜKMÜ VERİLEMEMESİ ( İşe İade Davasında Yerel Mahkemece Verilen Hükmün Özel Dairece Bozulmasından Sonra Direnme Kararı Verilememesi )
YCGKE. 2016/12-163DİRENME HÜKMÜNDE SANIĞIN BEYANININ ALINMASI GEREĞİ (Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Hükmü Verilip Verilemeyeceği - Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulmasının Zorunlu Olduğu)
YHGKE. 2005/12-594DİRENME HÜKMÜNÜN BAŞKA MAHKEME KARARINA DAYALI OLMASI ( Yeni Hüküm Sözkonusu Olduğundan Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daire'ye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2003/2-131DİRENME HÜKMÜNÜN ESASI İNCELENMEDEN USULİ NEDENLE BOZULMASI ( Bozmadan Sonra Yapılan Oturumda En Son Söz Sanığa Verilmeden Duruşmanın Bitirilip Hüküm Kurulması )
YCGKE. 2014/1-170DİRENME HÜKMÜNÜN HAZIR BULUNAN SANIĞA SON SÖZÜN VERİLMEMESİ İSABETSİZLİĞİNDEN BOZULMASI ( Savunma Hakkının Kısıtlanması - Bozmadan Sonra Yapılan Yargılamada Cumhuriyet Savcısının Bozma İlamına İlişkin Görüşünü Açıklamasından Sonra Yargılamanın Bitirilerek Hükmün Tefhim Edildiği/Sanığa Son Sözün Verilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu )
YCGKE. 2008/10-59DİRENME HÜKMÜNÜN HÜKÜMSÜZ KALMASI ( Dosyanın İncelenmeksizin Mahalline İadesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/9-196DİRENME HÜKMÜNÜN KATILANLAR VEKİLİNE TEBLİĞİ ( Ölene Ait Nüfus Aile Tablosunun Dosyaya Eklenmesi ve Direnme Hükmünün Katılanlar Vekiline Tebliğ Edilmesi Gereği )
YHGKE. 2007/19-544DİRENME HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ ( Yerel Mahkemelerin Önceki Hükmü Kısmen ya da Tamamen Değiştirmeleri Halinde Artık İlkinin Aynısı Olmayan ve Özel Dairece Denetlenmeyen Yeni Bir Hüküm Kurulmuş Olacağı )
YCGKE. 2002/7-131DİRENME HÜKMÜNÜN ORTADAN KALKMASI ( Ceza Genel Kurulunun Bozma Kararıyla )
YCGKE. 2009/4-70DİRENME HÜKMÜNÜN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMESİ ( Cezaevine Sim Kart Sokmaya Çalışmak - Kabul ve Nitelendirmeye Yönelik Hiçbir Değerlendirmeye Yer Verilmeksizin ve Uygulama Maddeleri Gösterilmeksizin Önceki Hükümde Direnildiği/Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2007/2-264DİRENME HÜKMÜNÜN TEMYİZİ ( Katılanların Yerel Mahkemenin Direnme Hükmünü Temyiz Etmeleri Halinde İse Yargıtay C.Başsavcılığınca Ek Tebliğname Düzenlenmesi Zorunluluğunun Doğacağı )
YCGKE. 2004/7-63DİRENME HÜKMÜNÜN TEMYİZİ DİLEKÇESİ EKİNDE İBRAZ EDİLEN KANIT ( Hangi Aşamada Sunulursa Sunulsun Tüm Kanıtlar Birlikte Değerlendirilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Zorunluluğu )
YCGKE. 2011/11-407DİRENME HÜKMÜNÜN VERİLDİĞİ TARİHTEN SONRA ZAMANAŞIMININ DOLMASI (Kamu Davasının Düşmesine Karar Verileceği)
YCGKE. 2011/2-454DİRENME HÜKMÜNÜN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE BOZULMASI ( Sanık Hakkındaki Kesintili Zamanaşımı Süresinin Dolduğu - Direnme Hükmünün Bozulacağı/Sanık Hakkındaki Davanın Düşmesine Karar Verilmesi Gereği/Hırsızlık Suçundan Dolayı Verilen Hüküm )
YCGKE. 2017/3-191DİRENME HÜKÜMLERİNİN HUKUKİ DEĞERDEN YOKSUN OLMASI ( Tehdit Suçundan Özel Dairenin Herhangi Bir Bozma Kararının Olmaması Sebebiyle ve Kasten Yaralama Suçundan Kurulan Hükme Dair Özel Dairenin Bozma Kararında Katılan Vekilinin Temyiz İsteminin Değerlendirilmemesi Nedeniyle Bu Suç Yönünden de Direnme Kararı Verilmesinin Yasal Olmadığı - Her İki Suçtan Kurulan Beraat Hükümlerine Dair Direnme Hükümlerinin Hukuki Değerden Yoksun Olduğu )
YHGKE. 2017/4-1365DİRENME KARARI ( ( Mahkemenin Direnme Kararı Verdikten Sonra İlk Karardan Farklı Bir Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı/Direnme Kararı Verildikten Sonra H.M.K'nun 294 ve 297. Md. Uygun Şekilde Verilen İlk Karar Gibi Hüküm Fıkrası Oluşturulması ve Buna Uygun Gerekçeli Karar Yazılması Gerektiği - Maddi Manevi Tazminat )
YHGKE. 2006/4-3DİRENME KARARI ( 5219 Sayılı Kanun'un Temyiz Sınırını Bir Milyar TL. Olarak Değiştiren Hükmü Yürürlükte Bulunduğuna ve Müddeabih Bu Sınırın Altında Olduğuna Göre Direnme Kararı Kesin Olup Temyizi Mümkün Olmadığı )
YCGKE. 1995/1-381DİRENME KARARI ( Adam Öldürmek - Özel Dairece İncelenmeyen İlk Hükümde Yer Almayan Beyana Dayanarak Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak/Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2010/14-18DİRENME KARARI ( Alacak Davası/Kısa Kararda Hüküm Fıkrası Oluşturulmayarak Yalnızca "Önceki Kararda Direnilmesine" İbaresinin Kullanıldığı - Hükümde Borç ve Tanınan Hakların Birer Birer Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2012/6-97DİRENME KARARI ( Alacak ve Tahliye Davası - "Önceki Kararda Direnilmesine" Denilmekle Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2002/6-272DİRENME KARARI ( Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanıkların Diyecekleri Sorulmadan Verilmesinin İsabetsizliği )
YCGKE. 2015/12-1143DİRENME KARARI ( Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Direnme Hükmü Kurulduğu/Hükmün Bozulacağı - Taksirle Yaralama )
YHGKE. 2010/13-509DİRENME KARARI ( Ayıplı Malın Değiştirilmesi Talebi/Yerel Mahkemenin İlk Hükmünde Davalıyı Satıcı Olarak Nitelendirdiği - Bozmadan Sonra İthalatçı Olarak Nitelendirdiği/Kararın Direnme Olmadığı )
YCGKE. 2013/12-672DİRENME KARARI ( Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma - Hükümde Direnilmesine Karar Verildikten Sonra Hüküm Kısmının Eksik Bırakılamayacağı )
YCGKE. 1996/1-120DİRENME KARARI ( Bir Kararın Direnme Kararı Olabilmesi için Önceki Kararla Direnmeye İlişkin Kararın Aynı Olmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2007/9-271DİRENME KARARI ( Bir Kararın Direnme Kararı Olabilmesi için Önceki Kararla Direnmeye İlişkin Kararın Aynı Olmasının Gerekmesi )
YHGKE. 2014/2-771DİRENME KARARI ( Boşanma Davası - Direnme Kararının Kapsamını Belirleyen Kısa Kararın da Kanunun Amacı Doğrultusunda Çelişki ve Tereddüde Meydan Vermeyecek Şekilde Açık ve Anlaşılır Olması ve Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasıyla Çelişik Olmaması Gerektiği )
YHGKE. 2010/2-577DİRENME KARARI ( Boşanma ve Nafaka Davası/Yerel Mahkemenin Bozma Kararından Sonra Yeni Bir Gerekçeye Dayanarak Karar Verdiği - Bu Hükmün Direnme Niteliğinde Olmadığı )
YHGKE. 2014/12-347DİRENME KARARI ( Bozma İlamına Uyulmasına Rağmen Bu Kez Davacının Takibi Alacağın Temlikine Dair Muhtıranın Tebliği Tarihinde Öğrendiği ve Sürenin Geçtiği Gerekçesi İle İstemin Reddine Dair Verilen Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmayıp Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu - Haczin Kaldırılması )
YHGKE. 2005/9-439DİRENME KARARI ( Bozma İlamından Esinlenerek Yapılan Araştırma Sonucu Oluşturulan - Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Özel Daireye Gönderilmesi Gereği/Yeni Hüküm Niteliği Bulunmadığı )
YCGKE. 2013/4-568DİRENME KARARI ( Bozma İlamından Sonraki Yargılamada Bozma İlamında Tartışılması İstenen Hususun Tartışılması ve İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Hüküm Kurulmuş Olması Karşısında Verilen Kararın Yeni Bir Hüküm Olup Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı - Tehdit Suçu )
YHGKE. 2001/21-482DİRENME KARARI ( Bozma ile Hayatiyetini Kaybeden Önceki Karara Atıf Suretiyle Direnme Kararı Verilememesi )
YCGKE. 2003/16-5DİRENME KARARI ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapmak Yeni Kanıtalara Dayanmak İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmanın Direnme Olmaması )
YHGKE. 2007/9-175DİRENME KARARI ( Bozma Kararı Sonrasında Bozma Kararından Esinlenerek Kullanılan İfadelerin Gerekçe Niteliğinde Bulunması-Yerel Mahkemece Verilen Hükmün Direnme Niteliğinde Olmaması )
YCGKE. 2006/6-315DİRENME KARARI ( Bozma Kararı Üzerine Yeniden Yargılama Yapan Yerel Mahkeme Uygulamanın Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa Hükümlerine Göre Gerçekleştirilmesi Karşısında Özü İtibarıyla Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2014/22-2391DİRENME KARARI ( Bozma Kararı Üzerine Yerel Mahkemenin Bu Karara Uyması İle Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu - Burada Usuli Kazanılmış Hakkın Gerçekleşmesine Engel Olacak İstisnai Bir Durum da Bulunmadığına Göre Artık Önceki Kararda Direnilmesinin Mümkün Olmadığı )
YHGKE. 2004/12-112DİRENME KARARI ( Bozma Kararına Eylemli Uyularak Oluşturulmuş Yeni Bir Hüküm Söz Konusu Olup Ortada Usulüne Uygun Verilmiş Bir Direnme Kararı Bulunmadığı - Özel Daire'ye Gönderilmesi Gereği )
YCGKE. 2013/8-819DİRENME KARARI ( Bozma Kararına Hangi Nedenlerle Uyulmadığı Belirtilmeden ve Direnme Gerekçeleri Gösterilmeden Önceki Kararın Aynen Tekrarı İle Yetinilmesi Kanuna Aykırı Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeyen Hükmün Öncelikle Bu Usuli Nedenden Dolayı Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/7-2474DİRENME KARARI ( Bozma Kararına Karşı Hangi Gerekçeyle Direnildiğine Bozma Kararının Hangi Sebeple Doğru Bulunmadığına Dair Herhangi Bir Gerekçeye Yer Verilmediği - Anılan Direnme Kararının Anayasanın ve Kanunun Aradığı Anlamda Gerekçe İçerdiğinden Söz Edilemeyeceği/İşçilik Alacakları Davası)
YCGKE. 2007/16-6DİRENME KARARI ( Bozma Kararına Uyan Yerel Mahkemece Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönüldüğü ve Yargıtay'ın Göreve İlişen Bozma Kararlarına Karşı Direnilemeyeceği Yolundaki İlkeyle Aykırılık Oluşturacak Biçimde Direnme Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YHGKE. 1986/1-50DİRENME KARARI ( Bozma Kararına Uyulmasına Karar Verildiği Halde Daha Sonra Bundan Dönülerek Direnme Kararı Verilmesinin Usule Aykırılığı )
YHGKE. 2002/21-197DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Esinlenilerek Toplanan Deliller )
YHGKE. 2017/11-76DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Mahkemece Kurulacak Yeni Hüküm HMK'nın 297. Md.sine Uygun Olarak Oluşturulması Gerektiği - Mahkemece HMK'nın 297. Maddesine Uygun Şekilde Direnme Hükmü Kurulması İçin İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Kararın Bozulması Gerektiği )
YHGKE. 1993/12-535DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Verilen Belge )
YHGKE. 2013/2-1927DİRENME KARARI ( Bozma Kararından Sonra Yürürlüğe Giren Bir Kanun Maddesinin Karara Gerekçe Yapıldığı - Ortada Direnme Kararı Bulunmayıp Yeni Bir Hükmün Varlığının Söz Konusu Olduğu/Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1982/10-680DİRENME KARARI ( Bozma Kararının Bir Kısmına )
YHGKE. 2012/5-59DİRENME KARARI ( Bozma Kararlarındaki Kabule Göre de Veya Kaldı ki Gibi Söz Dizinleri - Gerçek ve Usuli Anlamda Geçerli Bozma Kararı Mahiyetinde Olmadıkları/Bunlara Uyulması Ya da Direnilmesinin Olanaklı Bulunmadığı )
YHGKE. 1999/18-26DİRENME KARARI ( Bozma Nedenleri Kamu Düzenine İlişkin Değilse ve Taraflar Uyma Kararı Verilmesini Talep Etmişlerde Direnme Kararı Verilememesi )
YHGKE. 2015/10-323DİRENME KARARI ( Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine Dair ve Dolayısı İle Hâkimin Kendiliğinden Gözönünde Bulundurması Gereken Sebeplerden Olmaması Hâlinde Taraflar veya Vekilleri Bozma Kararına Uyulmasını İstemişlerse Artık Mahkemenin Önceki Kararında Direnemeyeceği )
YHGKE. 2003/21-170DİRENME KARARI ( Bozma Nedenlerinin Kamu Düzenine İlişkin Olmaması-Tarafların Bozma Kararına Uyulmasını İstemesi Durumunda Mahkemenin Direnememesi )
YHGKE. 2005/9-55DİRENME KARARI ( Bozma Öncesi Var Olmayan Bir Kısım Belgeler Araştırılıp İncelenerek Verilen - Usul ve Yasaya Uygun Olmayıp Yeni Bir Hüküm Olduğu/Buna Yönelik Temyiz İtirazlarının Özel Dairece incelenmesi Gereği )
YHGKE. 2003/5-759DİRENME KARARI ( Bozma Sebebinin Kamu Düzeniyle İlgili Olmaması Dolayısıyle Taraf Vekillerinin Bozma İlamına Uyulmasını İstemiş Olmalarının Yerel Mahkemeyi Bağlaması )
YHGKE. 2005/21-665DİRENME KARARI ( Bozma Sonrasında Dosyaya Sunulan Makbuz ve İbranamenin İncelenmesi Sonucunda Verildiğinden Ortada Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Bozma Çerçevesinde Yapılan Araştırma Sonucu Oluşturulan Yeni Bir Hükmün Varlığının Kabulü Gereği )
YHGKE. 2009/3-278DİRENME KARARI ( Bozmada İşaret Edilen Eksiklerin Kısmen İkmali Suretiyle ve Yeni Gerekçelerle Oluşturulan Hüküm - Yeni Hüküm Niteliği/İnceleme Merciinin Hukuk Genel Kurulu Olmayıp Özel Daire Olduğu )
YHGKE. 2011/1-720DİRENME KARARI ( Bozmada İşaret Olunan Şekilde Değerlendirme Yapıldığı ve Kararın Yeni Hukuki Olgu ve Gerekçeye Dayanarak Oluşturulduğu/Bozmadan Esinlenerek Yeni Hüküm Oluşturulduğu - Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığından Özel Dairece İnceleneceği )
YHGKE. 2013/19-197DİRENME KARARI ( Bozmadan Esinlenerek Gerekçesini Değiştirerek veya Daha Önce Üzerinde Durmadığı Bir Hususu Bozmada İşaret Olunan Şekilde Değerlendirerek Karar Verilmişse Direnme Kararından Söz Edilemeyeceği - Mahkemece Direnme Olarak Adlandırılan Kararın Bu Haliyle Özel Daire Denetiminden Geçmeyen Tamamen Yeni Gerekçeye Dayalı Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olduğu/Menfi Tespit )
YHGKE. 2012/18-676DİRENME KARARI ( Bozmadan Esinlenerek Yeni Herhangi Delil Toplamadan Önceki Deliller Çerçevesinde Karar Verileceği - Gerekçesini Önceki Kararına Göre Genişletebilirse de Değiştirmemesi Gerektiği )
YHGKE. 1998/16-632DİRENME KARARI ( Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Bozmadan Sonra Getirtilen Yeni Deliller Gerekçe Yapıldığından Mevcut Olmadığı - Yeni Bir Hüküm Kurulduğunun Kabulü Gerektiği )
YHGKE. 2007/18-167DİRENME KARARI ( Bozmadan Önce Verilen Kararda Dayanılmayan Hususların Gerekçe Yapılması/Farklı Hüküm Fıkrası Oluşturulması - Yeni Hüküm Niteliği/Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığı )
YHGKE. 1998/2-614DİRENME KARARI ( Bozmadan Önceki ve Sonraki Kararlar Farklı Olgu ve Gerekçelere Dayanıyorsa Direnmenin Sözkonusu Olamayacağı )
YHGKE. 1998/9-790DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Başka Bir Gerekçenin Hükme Esas Alınması-Direnme Kararı Bulunmaması )
YHGKE. 2004/9-95DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Davacının İbraz Ettiği Yazının Direnme Kararına Gerekçe Yapılması - Bu Yazı Bozmadan Önce Dosyada Bulunmadığından Özel Dairece İncelenmediği/Özel Daire'ye Gönderilmesi Gereği )
YHGKE. 1996/2-715DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Farklı Gerekçelerle Davanın Reddi Halinde Direnmeden Söz Edilememesi-Boşanma )
YCGKE. 1987/6-156DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Mahkemece Verilen Kararın Önceki Kararın Aynısı Olmaması Nedeniyle Direnme Kararı Niteliğinde Sayılamaması )
YHGKE. 1997/8-491DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Mahkemenin Farklı Gerekçelerle Aynı Kararı Vermesinin Usulüne Uygun Direnme Kararı Olmaması )
YHGKE. 2004/9-39DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Önceki Kararda Direnilmesi İstemini İçeren Dilekçe Ekindeki Fiş Esas Alınarak Verilen - Yeni Bir Hüküm Niteliği/Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )
YHGKE. 2005/7-737DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Toplanan Delile Dayanılarak Hüküm Kurulduğundan Ortada Varlığından Söz Edilebilecek Bir Direnme Kararının Olmadığı - Kadastro Tesbitine İtiraz )
YHGKE. 2004/5-135DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Delil İbraz Edilmesi - Ortada Varlığından Söz Edilecek Bir Direnme Kararı Mevcut Olmadığı/Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daire'ye Gönderilmesi Gereği )
YHGKE. 1997/12-411DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Delil ve Değerlendirmeler Esas Alınmışsa Direnmeden Bahsedilemeyeceği )
YHGKE. 1997/12-422DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Delil ve Değerlendirmeler Esas Alınmışsa Direnmeden Bahsedilemeyeceği )
YHGKE. 2004/2-215DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yeni Gerekçeler Sunulması - Yeni Bir Hükmün Varlığı Söz Konusu Olacağı/Hukuk Genel Kurulu'nca İncelenecek Bir Direnme Kararı Bulunmadığı )
YHGKE. 2011/21-23DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemece Ara Kararda Ayrım Yapılmadan Direnme Kararı Verildiği - Daha Sonra Kısmi Direnmeye Karar Verilemeyeceği )
YCGKE. 2015/6-525DİRENME KARARI ( Bozmadan Sonra Yerel Mahkemece İlk Kararda Yer Almayan Daire Denetiminden Geçmemiş Aynı Zamanda Uyuşmazlığın da Konusunu Oluşturan Açıklamalara Yer Verip Yeni ve Değişik Gerekçelerle Direnme Hükmü Kurulduğu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmadığı - Gece Vakti Silahla Yağma )
YHGKE. 2010/10-321DİRENME KARARI ( Bozmanın Yerinde Olmadığına İlişkin Bir İddiayı İçerdiklerinden O İddianın Yasal ve Mantıksal Gerekçelerini de Ortaya Koymak Zorunda Olduğu )
YHGKE. 2010/14-202DİRENME KARARI ( Bozmanın Yerinde Olmadığına İlişkin Bir İddiayı İçerdiklerinden O İddianın Yasal ve Mantıksal Gerekçelerini de Ortaya Koymak Zorunda Oldukları )
YHGKE. 2004/20-639DİRENME KARARI ( Bozmaya Açıkça Uyulduğu - Ancak Daha Önce Uyma Kararı Verilen ve Gerekleri de Yerine Getirilen İlk Bozma İlamına Dönülerek Bu İlama Karşı İlk Kararda Direnildiği İfade Edilerek Davanın Kabulüne Karar Verildiği/Ortada Bir Direnme Kararı Bulunmadığı )
YHGKE. 2009/3-42DİRENME KARARI ( Bozmaya Açıkça Uyulduktan Sonra Önceki Kararda Olduğu Gibi Davanın Reddine Dair Hüküm Kurulduğu - Temyize Konu Kararın Eylemli Bir Direnme Kararı Olarak Nitelendirilmesine Olanak Vermediği )
YCGKE. 1997/2-81DİRENME KARARI ( Bozmaya Eylemli Uyma-İlk Kararda Yer Almayan Gerekçelerle Hüküm Kurmak )
YCGKE. 2003/6-174DİRENME KARARI ( Bozmaya Uyularak Verilen Kararlar Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Olup Direnme Kararı Niteliğinde Olmadığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YCGKE. 2005/7-125DİRENME KARARI ( Bozmaya Uyularak Verilen Kararların Yeni Bir Karar Olması ve Direnme Kararı Niteliğinin Bulunmaması )
YHGKE. 2004/10-719DİRENME KARARI ( Bozmaya Uyulmakla Bozma Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğacağından Daha Sonra Bundan Dönülerek Direnme Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2015/7-26DİRENME KARARI ( Bozmdan Sonra Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Dosyanın Esasa Kayıt Edilmesi Tarafların Duruşmaya Davet Edilmesi Tarafların Bozmaya Karşı Beyanlarının Alındıktan Sonra Direnilip Direnilmeyeceğine Karar Verilmesi Gerektiği - Usul İşlemine Aykırı Davranılarak Dosya Üzerinden Ek Karar İle Direnme Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 1984/6-510DİRENME KARARI ( Bozulan Bir Karar Ortadan Kalkmış Olduğundan Direnme Kararı Veren Yerel Mahkemenin Önceki Kararına Atıf Yapmakla Yetinemeyeceği )
YCGKE. 2000/4-18DİRENME KARARI ( Bozulan Karara Atıf Suretiyle Direnme Kararı Verilememesi )
YHGKE. 1998/6-861DİRENME KARARI ( Bozulan Karara Atıfla Direnme Kararı Verilememesi-Yargıda Açıklık ve Netlik )
YHGKE. 2002/4-568DİRENME KARARI ( Bozulan Karara Atıfla Verilememesi )
YHGKE. 1998/1-102DİRENME KARARI ( Bozulan Kararın Geçerliliği Kalmadığından Önceki Kararda Direnilmesine Denilmek Suretiyle Atıfla Hüküm Kurulamayacağı - Direnme Kararının Gerekçelerinin Yazılması Gerektiği )
YHGKE. 1998/1-169DİRENME KARARI ( Bozulan Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )
YHGKE. 1998/12-633DİRENME KARARI ( Bozulan Önceki Hükümde Direnilmesine Denilmekle Yetinilerek ve Atıf Suretiyle Hüküm Kurulamıyacağı )
YHGKE. 2013/10-455DİRENME KARARI ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Temyizi Halinde Dava Dosyasının Önce Kararı Veren Daireye Gönderileceği/Daire Direnmeyi Yerinde Görmezse Talebi On Gün İçinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na İleteceği - İş Mahkemesi Direnme Kararları )
YCGKE. 2008/7-32DİRENME KARARI ( Bulunmadığından Bir Kısmı İtibarıyla "Uyma Kararı" Diğer Kısmı İtibarıyla İse "Yeni Karar" Olarak Değerlendirilen Hükümlerin Temyiz Davasına Bakmakla Görevli Olan Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/1-126DİRENME KARARI ( Ceza Genel Kurulu Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Verilen Kararın Yeniden ve Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenmesinin Ceza Genel Kurul Kararlarına Karşı Direnilmeyeceğine İlişkin CYUY7na Aykırı Olması )
YCGKE. 2017/15-567DİRENME KARARI ( Ceza Genel Kurulunun Duraksamasız Uygulamaları da Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceği - Resmi Belgede Sahtecilik Ve Nitelikli Dolandırıcılık )
YCGKE. 2017/11-52DİRENME KARARI ( Ceza Genel Kurulunun Duraksamasız Uygulamaları da Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 2013/5-768DİRENME KARARI ( Cinsel İstismar - Bozma Kararına Hangi Nedenlerle Uyulmadığının Belirtilmesi ve Direnme Gerekçelerinin Gösterilmesi Gereği )
YCGKE. 2016/14-952DİRENME KARARI ( Cinsel Saldırı Suçu - Yerel Mahkemece Özel Dairenin Bozma Kararı İle Tamamen Ortadan Kalkan İlk Hükümde Direnilirken Yasal İlkeler Doğrultusunda İşlem Yapılmaması Direnme Nedenleri Gösterilmeden ve Bozmaya Niçin Uyulmadığı Açıklanmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
YHGKE. 2008/1-251DİRENME KARARI ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Mahkemece Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Hukuk Genel Kurulu'nca Direnme Kararının Temyiz İncelemesi Yapılamayacağı )
YHGKE. 2017/4-1358DİRENME KARARI ( Davacı Vekili Maddi Tazminat İstemli Davalar Sebebiyle İSKİ Hakkındaki Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Böyle Bir Durumda Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulunca Temyizen İncelenemeyeceği - Direnme Kararının Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği )
YHGKE. 2004/15-78DİRENME KARARI ( Davacı Vekilinin Hükmün Direnmeye İlişkin Kısmına Yönelik Temyizi Bulunmadığı - Bozma Doğrultusunda Yeni Bir Hüküm Tesis Edildiğinden Bu Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının Özel Dairesince İncelenmesi Gereği )
YHGKE. 1996/9-57DİRENME KARARI ( Davacı Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğuracağı - Direnme Kararı Verildikten Sonra Bu Karardan Dönülerek Yeni Hüküm Tesis Edilemeyeceği Direnme Kararı Uyarınaca Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 1991/11-275DİRENME KARARI ( Davacının Temyiz Hakkı Olmaması - Bozmadan Önceki Mahkeme Kararını Temyiz Etmeyerek Hakkındaki Karar Kesinleşmiş Bulunduğu )
YHGKE. 2006/10-30DİRENME KARARI ( Davalı Vekili Tarafından Temyize Getirilen Yerel Mahkeme Kararı 1 Milyar TL'sının Altında Olduğuna Göre Direnme Kararının Kesin Olduğu - Askerlik Borçlanma Tutarının İstirdadı )
YHGKE. 2004/2-111DİRENME KARARI ( Davalıların Ölü Oldukları Belirtilerek Tebligat Parçaları Mahkemeye İade Edilmesi - Tebligat Kanunu Md. 35'e Göre Tebliğ Yoluna Gidilemeyeceği )
YHGKE. 2017/3-997DİRENME KARARI ( Davalının Sosyal Güvenlik Kaydının Bozma Kararı Sonrasında Dosya Arasına Alındığı ve Davalıya Ölen Babasından Dolayı Maaş Bağlandığı Yönündeki Yeni Bir Bilgiye Dayalı Olarak Direnme Kararı Verildiği - Temyize Konu Kararın Usul Hukuku Anlamında Gerçek Bir Direnme Kararı Olmadığı/Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması )
YHGKE. 2010/11-195DİRENME KARARI ( Davanın Kabulüne Denilmekle Yetinilemeyeceği - Davacının İstemleri Hakkında İnfazda Tereddüt Oluşturmayacak Şekilde Açık ve Anlaşılır Usulün Aradığı Niteliklere Haiz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2008/4-26DİRENME KARARI ( Değil "Yeni Hüküm" Olarak Değerlendirilen Hükmün Temyiz Davasına Bakmakla Görevli Olan Özel Dairece İncelenmesinin İcap Edeceği )
YHGKE. 2010/10-365DİRENME KARARI ( Direnildiği İfade Edilen Ek Emeklilik Ödemesi Konusunda Herhangi Bir Bozma Kararı Bulunmadığı - Bozma İlamının Bu Kapsamı Yanlış Değerlendirilerek Bozma Konusu Yapılmayan Bir Hususta Direnildiğini İfadeyle Verilen Karar Gerçek Anlamda Bir Direnme Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YHGKE. 2015/14-14DİRENME KARARI ( Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulunca Usul Ve Yasaya Uygun Bulunmuş İşin Esasına İlişkin Temyiz İtirazları İncelenmediğinden Bu Yönde İnceleme Yapılmak Üzere Dosyanın Yargıtay Hukuk Dairesine Gönderildiği/Hukuk Genel Kurulunca Karar Düzeltme Aşamasının Tamamlanması İçin Mahkemesine Gönderilen Dosyanın Karar Düzeltme Aşaması Tamamlandıktan Sonra Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi Gerekirken Hukuk Genel Kuruluna Gönderilmesinin Hatalı Olduğu )
YCGKE. 2011/8-26DİRENME KARARI ( Direnme Kararında Olayın Anlatılmadığı Neden Belirtilen Sonuca Ulaşıldığının Açıklanmadığı Hukuki Nitelendirmeye Yer Verilmediği - Hukuka Aykırı Olduğu )
YHGKE. 2014/8-64DİRENME KARARI ( Direnme Kararının Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Bozmadan Esinlenerek Yeni Herhangi Bir Delil Toplamadan Önceki Deliller Çerçevesinde Karar Verilmesi Gerektiği - Gerekçesini Önceki Kararına Göre Genişletebilirse de Değiştiremeyeceği )
YHGKE. 2010/5-691DİRENME KARARI ( Direnme Kararıyla Bağlı Bulunan Yerel Mahkemenin Sonradan Direnme Kararından Dönme Olanağı Bulunmadığı - Bozma Konusu Olan İlk Hüküm Değiştirilmek Suretiyle Oluşturulmuş Bulunan Kararın Direnme Hükmünde Olmadığı )
YCGKE. 2014/1-559DİRENME KARARI ( Direnme Nedenleri Gösterilmeden Bozma Kararına Niçin Uyulmadığı Açıklanmadan Bozulan Kararın Tarihi ve Sayıları Değiştirilmek Suretiyle Gerekçenin Aynen ve Yeniden Yazılmasıyla Yetinilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Kasten Öldürme )
YHGKE. 2014/8-46DİRENME KARARI ( Direnme Olarak Adlandırılan Kararda Davalılardan Biri Yönünden Olumlu veya Olumsuz Bir Hüküm Kurulmamamış Olduğu - Aynı Nedenle Bozulan İlk Karar İle Direnme Kararı Arasında Çelişki Bulunduğu/Usule Uygun Direnme Hükmü Kurulması İçin İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Kararın Usulden Bozulması Gerektiği )
YHGKE. 2000/16-751DİRENME KARARI ( Direnmenin Gerekçesi Yazılması-Önceki Karara Atıf Yapılmaması )
Y13.HDE. 2002/14729DİRENME KARARI ( Direnmeye İlişkin Ara Kararın Nihai Karar Mahiyetinde Olduğu - Bundan Rücu Edilemeyeceği )
YHGKE. 1999/6-218DİRENME KARARI ( Dönülememesi )
Y1.HDE. 2013/4744DİRENME KARARI ( Dönülerek Uyma Kararı Verilmesinin Mümkün Olmadığı Gibi Hgk Kararına Karşı Mahkeme Kararında Direnemeyeceğine Göre Mahkemece Yapılacak İşin Hgk Bozma Kararı Doğrultusunda Gerekçeli Karar Yazmaktan İbaret Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
YHGKE. 2011/1-399DİRENME KARARI ( El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi - Mahkemenin Bozma İlamına Uyarak Yeni Gerekçelerle Karar Verdiği/Kararın Direnme Niteliğinde Olmadığının Gözetileceği )
YHGKE. 2008/1-797DİRENME KARARI ( Elatmanın Önlenmesi - Davacı Vekili İle Diğer İhtiyari Dava Arkadaşı Olan Davalı da Bozmaya Uyulmasını Bildirdiği/Olayda Amme İntizamını İlgilendiren Bir Durum Söz Konusu Olmadığı - Mahkeme Artık Direnme Kararı Veremeyeceği )
YCGKE. 2014/2-711DİRENME KARARI ( Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık - Bozmadan Sonra Yerel Mahkemece Önceki Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnme Kararı Verildiği/Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2007/9-339DİRENME KARARI ( Emsal Hukuk Genel Kurulu Kararına Dayalı Olan ve Direnme Niteliği Taşımayan Bir Hükmün Varlığı Nedeniyle Bu Hükmün Temyiz İnceleme Mercii Hukuk Genel Kurulu Olmadığı )
YCGKE. 1997/1-271DİRENME KARARI ( En Son Söz Sanığa Verilmediğinden Esası İncelenmeyen Hükmün Öncelikle Bu Usuli Nedenle Bozulması Gereği - Bozmadan Sonra Ara Kararı İle Önceki Hükümde Direnilmesi )
YCGKE. 2005/5-49DİRENME KARARI ( Esas Hakkında Henüz İnceleme Yapılıp Karar Verilmeyen Bir Konuya Bağlı ve Ancak Asıl Uyuşmazlığın Doğru Olarak Çözüldüğünün Saptanması Halinde İncelenebilecek Bir Hususta Öncelikle Özel Dairece İnceleme Yapılacağı )
YHGKE. 2011/11-785DİRENME KARARI ( Faydalı Model Belgesine Dayalı Olarak Tecavüzün Meni Davası - Mahkemece İlk Kararda Tartışılıp Değerlendirilmeyen Belgeye Dayanılarak Hüküm Kurulduğu/Kararın Direnme Niteliğinde Olmadığı )
YHGKE. 2009/9-592DİRENME KARARI ( Fesih Bildirimine İtiraz/Seri Muhakeme Usulüne Göre 2 Ayda Sonuçlandırılacağı - Yerel Mahkeme Kararının Temyizi Halinde Yargıtay'ın 1 Ay İçinde Kesin Olarak Karar Vermesi Gereği/Yargıtayın Kararına Karşı Direnme Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2017/11-74DİRENME KARARI ( Fiziki Olarak Hazırlanıp Elle İmzalanarak Taraflara Tebliğe Çıkarılan Direnme Kararı İle Uyap Ortamında Elektronik İmzalı Olarak Kayıtlı Bulunan Direnme Kararının Hüküm Fıkraları Aynı İse de Gerekçe Bölümleri Birbirinden Farklı Olup Yasaya Uygun Şekilde Oluşturulmuş Bir Direnme Kararının Bulunmadığı )
YCGKE. 2012/1-1287DİRENME KARARI ( Gerçekleşen Dava Zamanaşımı Sebebiyle Bozulmasına Yeniden Yargılama Gerektirmeyen Bu Konuda Karar Verilmesi Mümkün Olduğundan Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Kasten Yaralama Suçu )
YCGKE. 1994/1-75DİRENME KARARI ( Gerekçe değiştirilmesi )
YCGKE. 1997/2-379DİRENME KARARI ( Gerekçe Gösterilmesi Gereği-Bozulan Kararın Aynen Yazılarak Tekrarlanmasıyla Direnme Kararı Verilemeyeceği )
YCGKE. 1998/11-39DİRENME KARARI ( Gerekçe Gösterme Zorunluluğu-Bozulan Kararın Tekrarıyla Yetinilemeyeceği )
YHGKE. 2011/8-543DİRENME KARARI ( Gerekçeli Kararda Hüküm Fıkrası Oluşturulmadığı/"Önceki Kararda Direnilmesine" Denilmekle Yetinildiği - Kararın Hukuka Uygun Olmadığı )
YHGKE. 2011/2-892DİRENME KARARI ( Gerekçeli Kararda Hüküm Fıkrası Oluşturulmakla Birlikte Kısa Kararda Oluşturulmaması/Sadece “Direnilmesine” Denilip Tarafların İstek Sonuçlarından Her Biri Hakkında Hüküm Kurulmaması - Kararın Bu Usuli Nedenle Bozulacağı )
YHGKE. 2013/2-2089DİRENME KARARI ( Gerekçeli Kararda Yapılan Açıklamada Kısa Kararda Geçen Direnilmesine Şeklindeki İbarenin Maddi Hataya Dayalı Olduğunun Belirtildiği - Mahkemece Oturumda Verilen Kararın Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Olmadığı/Koruma Kararının Kaldırılması İsteği )
YHGKE. 2004/11-146DİRENME KARARI ( Gerekçeli Karardaki İmza Eksiklikleri - Bozma Nedeni Yapılmaması/Tamamlanması İçin Dosyanın Yerel Mahkemeye Geri Çevrilmesi )
YCGKE. 1976/6-318DİRENME KARARI ( Gerekçesi Sonradan Yazılacak Kararda Gösterilmek Üzere Karar Verilmesinin Usule Aykırı Olması )
YHGKE. 1992/2-724DİRENME KARARI ( Gerekli usuli işlemler tamamlanmadan )
YCGKE. 2014/8-739DİRENME KARARI ( Gönderilen Yazı Cevabı Üzerine İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Karar Verildiği Anlaşılmakta Olup Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Kararı Olmayıp Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu )
YCGKE. 2015/15-355DİRENME KARARI ( Güveni Kötüye Kullanma - Yerel Mahkeme Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Direnme Hükmü Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
YHGKE. 1984/14-540DİRENME KARARI ( Hakimin Reddi İsteğinin Geri Çevrilmesi )
YHGKE. 1996/4-706DİRENME KARARI ( Hakkında Hüküm Kesinleşmiş Olan Tarafın Direnme Kararını Temyize Hakkı Olmadığı - İzinsiz Topladığı Kurban Derilerini Satan Kişiye Karşı Türk Hava Kurumunun Kurban Derisi Bedelleri İçin Alacak Davası Açabileceği )
YHGKE. 2009/4-66DİRENME KARARI ( Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat - Bozmanın Niçin Yerinde Bulunmadığı ve Mahkemenin Bozulan Önceki Kararının Neden Hukuka Uygun Olduğu Hususlarının Direnme Kararında Açıklanması Gerektiği )
YCGKE. 2013/12-802DİRENME KARARI ( Haksız Tutuklanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Bozmaya Eylemli Uyma Sonucunda Verilen Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YHGKE. 2014/22-1396DİRENME KARARI ( Harcırah Alacağının Tahsili İstemi - Bozmadan Önce Var Olmayan Bir Kısım Belgelerin Dosyaya Girdiği ve Bu Belgeler Değerlendirilmek Suretiyle Direnme Kararının Kurulduğu - Usul ve Yasaya Uygun Bir Direnme Kararı Mevcut Olmadığı/Yeni Bir Hükmün Varlığının Kabulü Gerektiği - Kurulan Bu Yeni Hükmün Temyizen İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kuruluna Değil Özel Daireye Ait Olduğu )
YHGKE. 1994/18-789DİRENME KARARI ( Hasımsız Dava )
YHGKE. 2010/11-294DİRENME KARARI ( Herhangi Bir Ayrım Yapmadan Önceki Kararında Direnen Mahkemenin Direndiği Hükmü Aynen Oluşturması Gerektiği )
YCGKE. 2015/22-850DİRENME KARARI ( Hırsızlık - Mahkemenin Görevli Bulunmaması Sebebiyle Verilen Bozma Kararlarına Karşı Mahkemelerin Direnme Hakkı Olmayıp Bozmaya Uymalarının Zorunlu Olduğu Gözetilmeden Israr Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2014/6-823DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verildikten Sonra Dönülemez Nitelikteki Bu Karardan Dönerek İlk Hükümdeki Gibi Karar Veren Bozma Gereklerini Yerine Getirmeyen Yerel Mahkemenin Uygulamasının İsabetsiz Olduğu )
YCGKE. 2015/2-17DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Bozmaya Karşı Sanığın Beyanının Alınması Gerektiği Gözetilmeden Yargılamaya Devam Olunarak Yokluğunda Direnme Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
YCGKE. 2017/22-176DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulmuş Olması Sebebiyle Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğu )
YCGKE. 2012/6-1251DİRENME KARARI ( Hırsızlık Suçu - Yerel Mahkemenin Son Uygulaması Direnme Kararı Olmayıp Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Hüküm Niteliğinde Olduğundan Dosyanın Temyiz İncelemesi Yapılmak Üzere Özel Daireye Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2006/19-491DİRENME KARARI ( Hukuk Genel Kurulu'nca İşin Esasına Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Dairesine Gönderilmesi - Dairece Dosyanın Sehven Genel Kuruluna Gönderilmesi/Yapılacak İşlem Bulunmadığından Özel Daireye İadesi Gereği )
YHGKE. 2007/9-109DİRENME KARARI ( Hukuk Genel Kurulu'nun Direnmeyi Uygun Bulup Hükmün Esasına Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyayı Özel Dairesine Göndermesi - Dairece Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )
YHGKE. 2007/5-322DİRENME KARARI ( Husumet Yönünden Bozulan Karar - Yerel Mahkemenin Bozma Sonrası Keşif Kararı Verdiği/Rapor Sonrası Verilen Kararın Direnme Değil Yeni Bir Karar Hükmünde Olacağı )
YCGKE. 2014/15-327DİRENME KARARI ( Hükmün Aleyhe Bozulması Halinde Davaya Yeniden Bakacak Mahkemece Sanıktan Bozmaya Karşı Diyeceğinin Sorulması Gerektiği - Yerel Mahkeme Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Direnme Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu/Mala Zarar Verme )
YCGKE. 2005/4-91DİRENME KARARI ( Hükmün Aleyhe Bozulmasından Sonra Sanık Duruşmada Hazır Bulundurulup Diyecekleri Sorulmadan Verilemeyeceği - Tehdit Ve Sövme Suçu )
YHGKE. 2012/13-153DİRENME KARARI ( Hükmün Direnmeye Dair Kısmına Yönelik İlk Kararı Temyiz Etmeyen Davalı Bayinin Direnme Kararını Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı - Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Hasar Bedelinin Tahsili Davası )
YHGKE. 2014/10-1007DİRENME KARARI ( Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Temyiz Edilen ve Fakat Henüz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Görüşülmeyen Bir Direnme Kararı Usul Hukuku Çerçevesinde Kesinleşmiş Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olduğu/Kurum İşleminin İptali )
YHGKE. 2011/13-516DİRENME KARARI ( Hüküm Fıkrası Oluşturulmadan Yalnızca " Usul ve Yasaya Uygun Hükümde Direnilmesine" Şeklinde Karar Verildiği - Bu Şekilde Verilen Direnme Kararının Hukuka Aykırı Olacağı )
YCGKE. 1995/7-188DİRENME KARARI ( Hüküm Kurmadan Bozulan Karara Yollama Yapılmasıyla Yetinilemeyeceği )
YCGKE. 2015/2-1110DİRENME KARARI ( Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceği - Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu/Hırsızlık Suçu )
YCGKE. 2014/3-829DİRENME KARARI ( Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceği - Sanığın Yokluğunda Direnme Kararı Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu/Orman Alanını İşgal ve Faydalanma Suçu )
YCGKE. 2017/12-433DİRENME KARARI ( Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceği - Taksirle Yaralama Suçu )
YCGKE. 2017/6-359DİRENME KARARI ( Israr Üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca Verilen Kararlara Uymak Mecburi Olduğu - Bu Durumda Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyeceği Sorulmadan Beraat Hükmünde Direnilebileceğinin Kabulü Savunma Hakkının Kısıtlanması Sonucunu Doğurabileceği )
YHGKE. 2006/11-620DİRENME KARARI ( İddianın Yasal ve Mantıksal Gerekçelerini de Ortaya Koymak Zorunda Olduğu - Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Direnme Kararı Verilmesinin Hakimin Yargılama Görevini Savsaması Olacağı )
YCGKE. 2015/9-591DİRENME KARARI ( İftira Suçu - Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
YHGKE. 2014/11-575DİRENME KARARI ( İhtiyati Haciz Talebinin Reddine Dair Kararına Karşı Özel Dairece Verilen Bozma Kararı Kesin Nitelikte Olup Bu Karara Karşı Yerel Mahkemece Direnme Kararı Verilmesinin Usulen Olanaklı Olmadığı )
YHGKE. 2004/21-451DİRENME KARARI ( İlk Hükmün Aynen Kurulduğu Anlamında Olduğu - Aksinin Kabulü Taraflardan Birisi Lehine Doğmuş Usulü Kazanılmış Hakkın İhlali Anlamına Geldiği )
YCGKE. 2014/4-235DİRENME KARARI ( İlk Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesinden Sonra Yerel Mahkemece Önceki Hükmünde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle Direnilerek Sanıkların İlk Hükümde Olduğu Gibi Beraatına Karar Verildiği - Yerel Mahkemenin Son Uygulamasının Direnme Niteliğinde Olmadığı/Bu Hükmün Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
YHGKE. 1992/8-636DİRENME KARARI ( İlk Hükmün Hayatiyetini Yitirdiği - Mahkemece Bozmadan Önceki Karara Atıfla Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
YCGKE. 2012/1-446DİRENME KARARI ( İlk Hükümde Sanığın Kasten Öldürme Eylemine İştirakini Net Olarak Belirleyemeyen Yerel Mahkemenin Bozmadan Sonraki Yargılamada Bozma Kararında Belirtilen Hususları Tartışmak Suretiyle Bozma İlamının Gereğini Eylemli Olarak Yerine Getirmesinde Verilen Kararın Direnme Niteliğinde Olmadığı )
YCGKE. 2007/4-123DİRENME KARARI ( İlk Hükümde Yer Almayan ve Bozmadan Sonraki Araştırmaya Dayanan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısına Dayanıldığı - Bu Yeni Belge Özel Daire Denetiminden Geçmediğinden Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2007/10-21DİRENME KARARI ( İlk Hükümde Yer Almayan Yeni Bir Gerekçeye Dayanıldığı - Dayanılan Yeni Gerekçe Özel Daire Denetiminden Geçmediğinden Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gereği )
YCGKE. 2011/9-161DİRENME KARARI ( İlk Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçe İle Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Daire Kararlarına Yer Verilmiş Olup Bu Hususun Özel Dairece İncelenmemiş Olması Karşısında Konunun İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği )
YHGKE. 2001/13-641DİRENME KARARI ( İlk Hükümde Yer Almıyan Dosya Hakkında Yargıtay Özel Dairesi Bir Değerlendirme Yapmadığı - Usulüne Uygun Bir Direnme Kararı Bulunmadığından Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
YCGKE. 2005/6-57DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Bulunan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurmak Özde Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
YCGKE. 1993/6-37DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelere Dayanmak Niteliği İtibariyle Direnme Kararı Olmayıp Bozmaya Eylemli Uyma Sonucu Verilen Yeni Bir Karar Olması )
YCGKE. 1994/1-214DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelere Yer Verilmesi )
YCGKE. 2002/6-175DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulmasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmaması )
YCGKE. 2002/10-287DİRENME KARARI ( İlk Kararda Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulmasının Direnme Kararı Niteliğinde Olmayıp Bozmaya Eylemli Uym