D Kavram Endeksi (3. Bölüm)

0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

D.S.İ.-DAVACIYI / DAVADA-DAVAYI / DAVET-DERLEME / DERNEĞE-DİRİ / DİSİPLİN-DÜZGÜN

Mahkeme / DaireEsas No.Kavram

D

Y18.HDE. 2013/6096DERNEĞE AİT DEFTER VE BELGELERİN KAYBOLMASI (Zayi Belgesi Alınması İçin Görevli Mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği/Dernek Merkezinin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Mahkeme Olduğu)
Y18.HDE. 2013/6096DERNEĞE AİT DEFTER VE BELGELERİN OKUNMAYACAK HALE GELMESİ (Öğrenilmesinden İtibaren 15 Gün İçinde Dernek Merkezinin Bulunduğu Yer Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılacağı)
Y5.CDE. 2006/4204DERNEĞE AİT KAYIT VE BELGELER ( Üzerinde Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sanıkların Görev Yaptıkları Dönemlerdeki Tüm Gelir ve Giderler İle Banka ve Kasa Mevcutlarının Karşılaştırılarak Uhdelerinde Para Kalıp Kalmadığının Saptanması Gerektiği - Zimmet )
Y9.CDE. 2005/4896DERNEĞE AİT MAKBUZ VE BELGELER ( Tarih ve İçerikleri Ayrı Ayrı İrdelenmediğinden Celbedilip Yeniden Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Dernekler Kanunu'na Muhalefet )
YCGKE. 1995/5-253DERNEĞE AİT PARAYI KENDİSİNİN VE BAŞKASININ YARARINA HARCAMAK ( Başkan Müdür ve Muhasebeci )
Y14.HDE. 2004/551DERNEĞE AİT TAŞINMAZLARIN TAPUDA İSİM DÜZELTME DAVASI ( İstemde Bulunan Derneğin İlk Kurulan Derneğin Devamı Olup Olmadığı Hususunun Tespiti Gereği )
Y7.CDE. 2007/13587DERNEĞE AİT TUTULMASI GEREKEN DEFTER VEYA KAYITLARI TUTMAYAN DERNEK YÖNETİCİLERİ ( Beşyüzmilyon Lira İdari Para Cezası İle Cezalandırılacağı )
Y7.HDE. 2012/8871DERNEĞE HUSUMETİN YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİ ( Derneğin Kendiliğinden Dağıldığının Tespiti İstemi/İddianın İleri Sürülüş Biçimine Göre Davanın Dayanağını 4721 S.K. Md.87/3., 4. ve 5. Bentlerinin Oluşturduğu - Kuruculara Husumet Yöneltilemeyeceği )
Y2.CDE. 1994/7365DERNEĞE KAYIT YAPTIRMAYAN ESNAF ( Verilecek Ceza ve Görevli Merci )
Y7.CDE. 1994/8362DERNEĞE KURBAN DERİSİ GETİRİLMESİ ( Derneğin Yapılan Bu Bağışı Kabul Yetkisi Olmadığından Suç İşlenmiş Sayılması )
Y9.CDE. 1981/736DERNEĞE ÜYE OLABİLMEK İÇİN ONSEKİZ YAŞINI BİTİRME KOŞULU ARANMAZ
Y4.HDE. 1983/3943DERNEĞE YARDIMDA USULSÜZLÜK
Y7.HDE. 2010/1105DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA (Yönetim Kurulunun Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaması Halinde Üyelerden Birinin Başvurusu Üzerine Sulh Hakiminin Üç Üyeyi Genel Kurulu Toplantıya Çağırmakla Görevlendireceği - Sulh Hukuk Mahkemesinin Sadece Şekli İnceleme Yapacağı/Genel Kurulun Toplanmasına Gerek Bulunup Bulunmadığı Toplantı İsteminin Yerinde Olup Olmadığını Denetleyemeyeceği)
Y11.CDE. 2010/1254DERNEĞİ VASITA OLARAK KULLANMAK SURETİYLE DOLANDICILIK ( Sanıkların Şehit ve Gazi Ailelerine Duyulan Yardım Duygularını Suistimal Ederek Hileli Davranışlarla Birçok Kişiyi Aldatıp Çıkar Sağladıklarından Suçun Oluştuğu )
Y7.HDE. 2008/4109DERNEĞİN AHLAKA AYKIRI OLMASI ( Davalı Derneğin Tüzüğündeki Hiçbir Şekilde Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti ve Transseksüel Yaşamı Teşvik ve Özendirmeden ve Bu Cinsel Yönelimlerin Yaygınlaştırılmasından Söz Edilmediğinden Feshedilemeyeceği )
Y2.HDE. 2002/9706DERNEĞİN AMACI ( Belirli ve Ortak Bir Gayeyi Gerçekleştirmek Amacı ile Kurulması )
Y2.HDE. 1969/6943DERNEĞİN AMACI ( Fesih )
YCGKE. 1995/5-253DERNEĞİN AMACINA AYKIRI OLARAK KEYFİ HARCAMALARDA BULUNMAK ( Başkan Müdür ve Muhasebeci )
YHGKE. 2007/6-781DERNEĞİN CAMİ MÜŞTEMİLATINI KİRALAMASI ( Kamu Tüzel Kişisi Vasfı Bulunmayan Derneğin Kamu Malı Niteliğindeki Cami Müştemilatını Kiralama Hak ve Yetkisinin Bulunmadığı - Kira Alacağına İlişkin İtirazın İptali Davasının Reddi Gereği )
Y2.HDE. 1999/5687DERNEĞİN DAĞILMIŞ SAYILMASI DAVASI ( Davayı Açan İdare Amiri Temsilcisinin veya Savcının Duruşmaya Gelmemesi )
Y2.HDE. 2002/6694DERNEĞİN DAĞILMIŞ SAYILMASI TALEBİ ( Derneğin Dağılmış Sayılmasının ve Feshinin Şartları - Görevli Mahkeme )
Y18.HDE. 2014/20992DERNEĞİN DAVADA TEMSİL EDİLMESİ ( Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davada Derneği Temsil Eden Şahısa Derneği Temsile Yetkili Olduğuna İlişkin Yönetim Kurulunca Verilmiş Yetki Belgesi veya Yönetim Kurulunca Alınan Bir Karar Örneği de İbraz Edilemediği/ Davanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamına Yöneltilmesi Gerektiği )
Y1.HDE. 2007/8092DERNEĞİN FESHEDİLMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Tüzel Kişiliği Sona Eren Davalı Derneğin Yerine Taşınmaz Kendisine Devredilen Vakfın Davada Yer Alması Gerektiği )
Y21.HDE. 2005/14668DERNEĞİN FESHEDİLMİŞ OLMASI ( Davalı İşveren Derneğin Taraf Ehliyeti Kalmadığından Öncelikle Davalı Derneğin Tüzel Kişiliğinin İhyası İçin Dava Açılmak Üzere Davacı Vekiline Önel Verilmesi Açılacak İhya Davasının Sonucuna Göre Taraf Teşkili Sağlanması Gereği - Çalışmanın Tespiti )
Y2.HDE. 1968/4260DERNEĞİN FESHİ
Y18.HDE. 2012/3037DERNEĞİN FESHİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2015/17877DERNEĞİN FESHİ ( Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısının İki Defa Üst Üste Yapılamamış Olması Sebebiyle Kendiliğinden Dağıldığının Tespiti Talebi - Kanununun Açıkça Yetki Vermediği Bir Konuda Davacı Cumhuriyet Savcılığının Dava Açma Hakkı Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Reddine Karar Verileceği )
Y2.HDE. 2003/3876DERNEĞİN FESHİ ( Dernekle İlgili Olan Tüm Evraklar ve Kayıtlar Celbedilip İncelenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
Y2.HDE. 1996/7244DERNEĞİN FESHİ ( Genel Kurulun Hukuka Uygun Yapılmaması )
Y2.HDE. 2002/7549DERNEĞİN FESHİ ( İlk Genel Kurul Toplantısını Yasada Öngörülen Sürede Yapmayan ve Sorumlu Organların Oluşturmayan Derneklerin Sulh Hakiminin Vereceği Kararla Dağılmış Sayılacağı )
Y2.HDE. 2004/32DERNEĞİN FESHİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitine Karar Verilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2000/6544DERNEĞİN FESHİ ( İsminde Cem Evi İbaresi Bulunan Derneğin Bu İbareye Dayalı Olarak)
Y2.HDE. 1997/13340DERNEĞİN FESHİ ( Kuruluş Amacına Aykırı Hareket-Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin Kapatma Kararı Verememesi )
Y2.HDE. 1999/9112DERNEĞİN FESHİ ( Kuruluş Bildirisindeki Eksikliklerin 30 Gün İçinde Giderilmemesi )
Y2.HDE. 1998/2893DERNEĞİN FESHİ ( Olağan genel kurul toplantısının yapılmaması )
Y2.HDE. 2001/8302DERNEĞİN FESHİ ( Sakatlar Derneğinin Federasyona Katılmaması Nedeniyle )
YHGKE. 1978/2-1089DERNEĞİN FESHİ ( Şube Kuruluşu Nedeniyle )
Y2.HDE. 2001/8455DERNEĞİN FESHİ ( Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Yapılan Tebligata ve Tanınan süreye Rağmen Adındaki Ulusal Kelimesi Çıkartılmadığından Derneğin Feshine Karar Verileceği - Ulusal Kelimesi ile Milli Kelimesinin Aynı Anlama Geldiği )
Y7.HDE. 2008/2176DERNEĞİN FESHİ ( Yeni Dernekler Kanununda Fesih Konusunda Hüküm Olmadığından Medeni Kanunun İlgili Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2012/6816DERNEĞİN FESHİ (Kumar Oynandığı Gerekçesiyle Dernek Başkanı Hakkında Mahkumiyet Kararı Verildiği - Suça Konu Tek Eylemin Davalı Derneğin Bu Suçun Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Nitelikte Kabul Edilemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği)
YİBGKE. 1971/3DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Cumhuriyet Savcısının Hazır Bulunmasına Gerek Olmaması )
Y2.HDE. 2003/1065DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Davaname İle Açılan - C. Savcısının Huzuru İle Görülmesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2004/8262DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Dernek Tüzel Kişiliğine Yöneltilen - Yönetim Kurulunca Yetki Verilmemiş Olan Dernek Başkanının Davada Derneği Temsil Edemeyeceği )
Y7.HDE. 2008/4109DERNEĞİN FESHİ DAVASI ( Kanunlarımızda Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti ve Transseksüel Kişilerin Aralarında Örgütlenerek Birlik ve Dayanışmalarını Sağlama Amacıyla Dernek Kuramayacaklarına İlişkin Bir Hüküm Bulunmadığından Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2007/2649DERNEĞİN FESHİ İSTEMİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması Halinde Her İlgilinin Sulh Hakiminden Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespitini İsteyebileceği )
Y7.HDE. 2009/4821DERNEĞİN FESHİ İSTEMİ ( Öncelikle Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü Davalı Dernek Adına Yeniden Tebliğe Çıkarılarak Derneği Temsil Yetkisi Bulunan Kişilere Tebliğ Edilip Edilmediğinin İncelenmesi Gerektiği )
Y18.HDE. 2013/4486DERNEĞİN FESHİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Dava Dilekçesindeki Açıklamalar İle Dosyadaki Bilgi ve Belgelerden Derneğin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İptalinin Talep Edildiği Anlaşıldığı - Dernek Genel Kurul Toplantılarının İptali Davalarının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.HDE. 2007/16488DERNEĞİN FESHİ TALEBİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngürülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Görevli Mahkeme )
Y8.HDE. 2002/360DERNEĞİN FESHİ VE KENDİLİĞİNDEN DAĞILMASI ( Halinde Mallarının Kime Geçeceği veya Yetkili Organlarca Hangi Tüzel Kişiliğe Aktarıldığı Belirlenmediğinden Mallarının Devlete Geçtiği )
YHGKE. 2014/7-1038DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ ( “Alevi İnanç ve İbadet Merkezi Olan Cemevlerini Yapmak ve Yaptırmak" Amacıyla Kurulan Dernek - Bireylere Aleviliğe İnanma Hakkı Veriliyorsa Bu İnançlarının Gereğini Yerine Getirebileceği Yerler Açmak Amacıyla Dernek Kurmasına da Engel Olunamayacağı/Davanın Reddi Kararının Onanacağı )
Y2.HDE. 2007/12620DERNEĞİN GENEL KURUL TOPLANTISI ( Davacının Üyelikten Çıkarılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun Onayına Sunulduğu ve Kabul Edidiği - Davacı Başlangıçtaki Talebini Genel Kurul Kararının İptali Şeklinde Islah Olanağına Sahip Olduğu )
Y13.HDE. 2013/32517DERNEĞİN HESABINA YATIRILAN PARANIN İADESİ İSTEMİ ( İspat Yükü - Davacı Parayı Ödünç Verdiğini Davalı İse Bağış Olarak Verildiğini Savunduğu/Ödünç İlişkisini İspat Etme Yükümlülüğü Davacıya Ait Olduğu Gözetileceği )
Y6.HDE. 2003/2212DERNEĞİN İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMASI ( Dernek Tüzüğünde Cenaze Yıkama Yeri Yapmak Olmadığı - Cami Yaşatma Derneğinin Bu Sebeple Açtığı Tahliye Davasının Reddi )
Y18.HDE. 2012/7561DERNEĞİN İKİ KERE ÜSTÜSTE GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMADIĞI İDDİASI ( Süresi İçinde Genel Kurul Yapıldığı - Davanın Reddedileceği )
Y12.HDE. 1998/7503DERNEĞİN İLAM NİTELİĞİNDEKİ KARARLARI ( Takip Konusu Yapılabilmesinin Şartları )
Y2.HDE. 2007/16488DERNEĞİN İLK GENEL KURUL TOPLANTISI ( Kanunda Öngürülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Feshi Talebi/Sulh Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )
Y2.HDE. 2006/2649DERNEĞİN İLK GENEL KURUL TOPLANTISININ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜREDE YAPILMAMASI VE ZORUNLU ORGANLARIN OLUŞTURULMAMASI ( Tesbitinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu - Derneklerin Kendiliğinden Sona Erme Halleri )
YHGKE. 2004/4-371DERNEĞİN KAMU KURUMUNA DÖNÜŞTÜRÜLMEKLE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ ( Derneğin Aktif Dava Ehliyetinin de Son Bulması - Son Genel Başkanın Açtığı Davanın Usulden Reddi Gereği )
Y2.HDE. 2003/14517DERNEĞİN KAPATILMASI ( Cumhuriyet Savcısının Duruşmalara Katılımı Sağlanmaksızın Yargılama Yapılarak Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
Y2.HDE. 1997/9378DERNEĞİN KAPATILMASI ( Kumar Oynatılan - Suç Sayılan Eylemin Mahkeme Kararıyla Belirlenmesi Zorunluluğu )
Y2.HDE. 2002/9706DERNEĞİN KAPATILMASI DAVASI ( Derneğin Anayasanın Başlangıç Bölümünde Yer Alan Temel İlkelere Aykırı Olarak Faaliyette Bulunduğuna Dair Delil Getirilemediğinden Davanın Reddi )
YHGKE. 2013/7-1732DERNEĞİN KAPATILMASI İSTEMİ ( Her İki Derneğin de Dernek Tüzükleri İle Kuruluş Bildirimlerini İl Dernekler Müdürlüğüne Verdikleri Valilikçe Yapılan Araştırma Sonunda Mevzuata Aykırılık Görülmediğinden Derneklerin Kurulmalarına İzin Verildiği - İsim Benzerliğinin Kapatma Nedeni Olarak Kabul Edilmesinin Mümkün Olmadığı )
Y2.HDE. 1997/7493DERNEĞİN KAPATILMASI KARARI ( Tarafların Kanuni Şekillere Uygun Olması )
Y18.HDE. 2014/21559DERNEĞİN KAPATILMASI NEDENLERİ ( Dernekte İlk Kez Yapılan Aramada Ele Geçirilen Suç Unsurunun Varlığının veya Dernek Başkan veya Üyelerinin Bireysel Suç İşlemelerinin Derneğin Kapatılması İçin Yeterli Neden Olmadığı - Suça Konu Tek Eylemin Derneğin Suç Kaynağı Haline Geldiğini Göstermeye Yeterli Olmadığı )
Y7.HDE. 2009/3512DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Derneğe Karşı Yapılmış Bir İcra Takibi Dahi Olmaksızın Salt Derneğin Borcunun Bulunmasından Hareketle Derneğin Acze Düştüğünün Kabul Edilemeyeceği )
Y7.HDE. 2012/8871DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILDIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( İddianın İleri Sürülüş Biçimine Göre Davanın Dayanağını 4721 S.K. Md.87/3., 4. ve 5. Bentlerinin Oluşturduğu - Davanın Görülebilmesi İçin Öncelikle Taraf Teşkilinin Doğru Olarak Sağlanması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/4009DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILIP SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilip Sonuçlandırılması Gereği - Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanamayacağı )
Y7.HDE. 2012/1079DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMASI ( Dernek Genel Kurul Sonuçlarının Dernekler Müdürlüğüne Bildirilmemesinin Derneğin Kendiliğinden Dağılması Sonucunu Doğurmayacağı - Müeyyidesinin Para Cezası Olduğu )
Y2.HDE. 2002/5618DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA HALİ ( Derneğin Temsili )
Y7.HDE. 2008/4008DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/5383DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2003/12785DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI ( Hazinenin Dava Açma Yetkisi Bulunmadığı - Mahalli Mülki Amirin Veya C. Savcısı'nın İstemi Üzerine Sulh Mahkemesince Tesbit Edileceği )
Y18.HDE. 2012/7561DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİ İDDİASI ( Davacının Üst Üste İki Genel Kurul Toplantısını Yapılmadığı İddiasının Hukuka Aykırı Olduğu )
Y2.HDE. 2007/581DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernek İlk Genel Kurul Toplantısını Kanunda Öngörülen Sürede Yapmamış ve Zorunlu Organlarını Oluşturmamışsa Her İlgili İsteyebileceği )
Y7.HDE. 2009/520DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Yapılması ve Yargılamanın Basit Usule Göre Yürütülmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2008/5918DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Dernekler Kanunun 18/1 ve 36. Md. Karşısında Davanın Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y2.HDE. 2007/16492DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği - Davanın Dosya Üzerinde İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y2.HDE. 2007/2649DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması Halinde Her İlgilinin Sulh Hakiminden İsteyebileceği )
Y1.HDE. 2007/20604DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Sulh Mahkemesince Karar Verilmiş Olması Tasfiyesinin de Bu Mahkemece Yapılacağı Anlamına Gelmediği - Asliye Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y7.HDE. 2008/2179DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ ( Yargılamanın Basit Usule Göre Gerçekleştirilmesi ve Sonuçlandırılması Gerektiği - Davanın Dosya Üzerinde İnceleme Yapılarak Karara Bağlanamayacağı )
Y2.HDE. 2002/1262DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davanın Evrak Üzerinde Görüşülmesinin Mümkün Olmaması )
Y2.HDE. 2007/16489DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Dernekler Kanunu İle İlgili Hukuk Davalarında Duruşma Açılması ve Basit Yargılama Usulüne Göre Yargılama Yapılarak Davanın Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y2.HDE. 2008/1911DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme İle Karara Bağlanması Konusunda Mahkemeye Takdir Hakkı Tanınmadığı )
Y7.HDE. 2009/6386DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Duruşma Yapılması Yargılamanın Basit Yargılama Usulüne Göre Yürütülerek Sonuçlandırılması Gerektiği )
Y18.HDE. 2014/20992DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı Dernek Tüzüğüne Göre Derneği Yönetim Kurulunun Temsil Edeceği - Davada Derneği Temsil Eden Şahısa Derneği Temsile Yetkili Olduğuna İlişkin Yönetim Kurulunca Verilmiş Yetki Belgesi veya Yönetim Kurulunca Alınan Bir Karar Örneği de İbraz Edilemediği/Davanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Tamamına Yöneltilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/5128DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Duruşma Açılmaksızın Davanın Dosya Üzerinde Yapılan İnceleme İle Sonuçlandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
Y7.HDE. 2011/4919DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün Davalı Dernek Adına Tebliğe Çıkartılmadığı - Taraf Koşulu Oluşmadığı/Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )
Y7.HDE. 2012/3243DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Derneklerin En Az 3 Yılda Bir Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapması Gereği - 3 Yılı Aşkın Bir Süredir Toplantı Yapmayan Derneğin Dağıldığının Tespitine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y2.HDE. 2004/16831DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Davada Geçici Yönetim Kuruluna Temsil Yetkisi Verilmediğinden Tüm Yönetim Kurulunun Davalı Gösterilmesi Gereği )
Y2.HDE. 2006/2649DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( İlk Genel Kurul Toplantısının Kanunda Öngörülen Sürede Yapılmamış ve Zorunlu Organların Oluşturulmamış Olması - Tesbitinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
Y18.HDE. 2012/6217DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ( Tespit Davası - Ard Arda İki Genel Kurul Yapmama Şartı Somut Olayda Gerçekleşmediğinden Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
Y7.HDE. 2010/5127DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ (Öncelikle Tensip Yapılarak Duruşma Günü Belirlenmesi ve Duruşma Gününün Taraflara Tebliği ve Duruşmaya Geldiklerinde Taraflardan Davaya Karşı Diyeceklerinin ve Varsa Delillerinin Sorulması Gerektiği)
Y4.HDE. 1975/6059DERNEĞİN KİŞİLİĞİ
Y2.HDE. 1999/14854DERNEĞİN KURULUŞ AMACI ( Kendiliğinden Dağılmış Sayılması Halleri - Görevli Mahkeme )
Y2.HDE. 2008/7823DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE ÜYELERİ ( Yardımlaşmayı Sağlamak Amacını Taşıdığı/Derneğin Kurucuları ve Üyelerinin Serbest Meslek Çiftçi ve Ev Hanımlarından Oluştuğu - Derneğin 2847 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
Y2.HDE. 1997/13340DERNEĞİN KURULUŞ AMACINA AYKIRI HAREKET ETMESİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin Kapatma Kararı Verememesi )
Y2.HDE. 1999/9112DERNEĞİN KURULUŞ BİLDİRİSİNDEKİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMEMESİ ( Hak Düşürücü Süre - Derneğin Feshi )
Y9.CDE. 2004/9116DERNEĞİN LOKALİNDE KUMAR OYNANMASINA MÜSAADE ETMEK ( 2908 Sayılı Yasanın 48/2.Maddesi Kapsamında Bulunduğu ve Aynı Yasanın 48/3.Maddesi İle 2559 Sayılı Yasanın 8.Maddesi Uyarınca Yaptırıma Bağlandığı )
Y2.HDE. 2003/2878DERNEĞİN MAL PARA VE HAKLARI ( Feshedilen veya Kendiliğinden Dağıldığı Tespit Edilen Derneklerin Mal Para ve Haklarının Tasfiyesinin Tüzüklerde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması )
Y7.HDE. 2010/4274DERNEĞİN MAL VARLIĞININ TAFİYESİ ( Henüz Sicilden Terkin Edilmemiş Davalı Derneğe Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilip Taraf Teşkilinin Sağlanması Gerektiği )
Y2.HDE. 2007/20906DERNEĞİN MALVARLIĞININ TA